Skip to main content

Full text of "Systema Naturea"

See other formats


CAROLI LINN]EI 
EO._UITIS DE STELLA POLaRI, 
&RCHATR R E G , ED. & BOYAU. PROFESS. UPSAL. 
&CAD. UPSAL. HOLMENS. PETROPOL. BEROL. 
Lo. MoxsvïL. ToLos. FLOXz. Soc. 

SYSTEM, 
NATUR 

PEF. 
REGNA TRIA NATUR 
S E CU 1N'D Ul%I 
CLASSES, ORDINES, 
t3 ENERA, SPECIES» 
I?.dCTE R IB Ug, DIFFER E NTIIg 
,.,e _7" N O N _7" I I S , 0 JEH OV.A 

tar amflla jm a Oyera .t S: R: M:TIS SUMM/E FIDEI VIRO 
CELSISSIMO ILLUST"RISSIMOque 
.CO 34 IT1 

D:o CAR. G. TESSIN, 

REGIS REGNIQ_uE SVIOGOTHICI SENATORI, 
REGIBE CANCELLARIBE PRBSS1DI, 
/D AULAM REIARUM CELSITUDINUM 5UMMO 
MARESCHALLO, 
EDUCATIONI SERENISS. PRINCIPIS GUSTAVI PRIEFECTO, 
CANCELLARIO ACADEMIA ABOENSIS, 
ORDINIS S.-/E R:/E MAJEST. SERAPHINORUM EQIIT[ AURATO 
IT COb.IMED^TORI, EQ_UITI AURATO DE AQ71LA N1GRA» 
NEC NON/ OMNIUM S:]E R:]E bIA.[EST. SVECIC, 
ORDINUM CNCELLARIO 
8ACR U31. 

um quivis au&or fperet le apud pofiero, gratiam 
habere & poffe fecum durat,ra nomina cducere 
&vcxoet meoe fortunoe Libellum decimb nunc o,rcro 
]LLg me» peregrinum in patria, reduccm cxcep,t 
ILLm mihi Stipendium ab Ordinbus regni expetiit 
InLm mihi fpartam Medici claci procuravit 
lLm mihi Munus, quo fimgor, conciliavit 
Im mihi Titu!um, quo diiinguor, .paravit 
lnm me ad Sereni Reges introduxit 
IL LE meas errate booE, es ,t cer,ds (tm 
ludere qu .ellem calamo permiJt azreJti ; 
quare 
cana rius geliffo deffdt abfi»tbia onto 
TAN TI M £'C E N4 TI S 

Upfalioe 
d. -'4 Mail  magna efl ])oteatia Ejus, 

 t)otenti,e Ej,s no,a e..fl numerus, 

RA RATIO EDITIONIS. 

S Y S T E M A N AT U R aï iteratis vlcibus ptodiit. 
l. Leydoe 73Folioimper.pag.z.ameperJ. F. Groxowu«. 
Confped'tus tantura operis ff quaJi ,qappa Geogr. 
:z. Holmioe I74o O'tavo. pag. 8o. a me ipfo revifum. 
,4uum ,4,eimalium uomenclaturis, characTeribus. 
3" Haloe x74o Quart-oblong. pag. 7o- per J. J. 
l,atino-germanice, c«terum idem cure I. 
4. Pariliis x74 o Oc2avo. ha« ,o8. t. I. per 
_ r o; 
Ad.ieta nomlna Gailica. iaem cure z. 
5". Haloe I747 O&avo. pag. 88. per M. G. Axnrl. 
JVomia Germani¢a cwterùm idera um z. 
6. Holmioe ,748 O&avo. pag. z-z. t. 8. au&um a me ipfo. 
Charaeres eènt. IZeetabiliura. $peries Hnim; ff Lapid. 
7" Lplioe *'/48 O¢avo' pag, z3z. t. 8. par Typographum. 
Namina Germanica cwterttm idera cure 6. 
$. Holmioe x7'3 Octav. p 36. Vegetabilia per J.j. 
At regnum Lavideum Scaroe 8:vo per M6LLER. 
9" l,eydoe x76 Oc2avo. pag. zz6. per GRooviv, 
Pauciffima de/l,ibus Pifibus. idem cure 6. 
*o. Holmioe hac editione lo,ge auéiius fa&t',m a me ipfo: 
$pecles animalium omium mihi cotiitortun cum D'ifferen« 
-tiis, Synonymis Lotis, nominiius Triialibus. 
]VIethodus ,qnimalium ex novis obfervatis reformata. 
I°ifciura imprimis nova methodus eum Auorum obfervati, 
radiis pinnarum. 
l°la»tarum reformatl chara&eres «mendatoe diffetentioe 
varioe. 
Lapidttm plures fpecies obfervatlonés, & omnium Nom. 
Trivialia. 
Obfervationes in Regna Naturoe novoe I:um n[rodu&mne 
in Naturam, 

A COLLECTANEA, quoe obtinere potui, ifpofui; imprim;s 
,qdj tlYa._r ttlit 
$5 Atot, Fr, mtc Regis Mufeum tom. . quem edidi, 
& t,r. . -&!fc. de X,,imaliaus exoticis, quem compofui. 
S:a: Lovsa U.gc. Regina Mufeum Mfc. 
in Cochihïs & Inlèis lupendum, delkriptiobus adornavi. 
C. Tssx Muçeum. Holm. x753. Fol. 
in Lap;dibns & Co»cbilils magnificum. 
C. D G Mufcum. 
Amfibiis, lnis allisque rarioribus dives. 
U'sa exs,s bIufeum Academioe : 
ex A,imalibus undjquaque conqvifitis. 
8ocot,,Exsts Mufcum Academioe Scientarum. 
Variis ptIchris naturalibus fcatens. 
ITSERA propr]a : Oelaidicum 74, Gotlandi«um ,74 , llé- 
flrogothicura 746 Scaoeicum 1749 edita ; & Laoaicua, 
73 z, Dalekarlicum 794 inedita. 
Difcipulorum quondam meorum inflituta Itinera, mihi, ab 
terorum gazophylaciis remoto, proficua : 
C. TERNSROEXi in dfla;a (fed periit in Poulicandor) x74Y- 
P. KALi in Penflylvaniam & Canadam. x747. 
. Moxr in Lapponiam Lulenfim. '749- 
F- HASSEtqUS in g)tum & oeal«fli»am. '749- 
O. TOgESH in ]alabariam & Sratte. 17;o. 
P. Osecl in Chinam & avam. I75o. 
P. LOELg in Hifpaniam & Americam, 
P. J. BEg¢ in Gotla»daro infulam. 7yz. 
. K.LER in Itali«ra & Apulam 752. 
. SoL}:, in Lapp. Pitenm & orne,fem. 
D. Rot«x in urinaraura & E,ati«m. 7YY- 
FINEM Opcris obtJnuero, Il inèe 
oeereœer;t;atores digaofcant notiora antea naturalia. 
Curi6fi attentîores ,a intrantes, viça intelligant. 
Doi nova, nec trita, ais ais inferant. 
8cientia facilius a,gatur fepofitJs vulgatiorlbus. 
omina magis Rabiliamur, imprimis rivialla & Generica. 

His utere L. B. donec alii plura proeftantioraque filtant. 

Upfaii.. I7 7. Maji z4. 

Docuifti me DEUS a juventute mea, 
& usquc mme pronunciabo Mirabilia Tua. 

IN- INTROITUS. 

OMO mundi intraturus theatrum quœeritur .9.uts 
fit : aride ortus ? e fiemmate Crcationis » OE«0 ten- 
dat ? ad vitam beatam Quid hic ? intueri naturam Quo 
munere ? curiofum effe fimilemque quid.em reliquis ani- 
mantibus (qua: votant» ludunt prur,mlt, generant» 
rnultiplicantur» dormiunt, commoda ftabula quoerunt, 
proximis fui generis inferviunt, vitam tuentur fentiunt» 
Fercipiunt,)fed nobiliorem, utpote qui meditatur, r.tio» 
cinatur» miratur pulchrum fapientis opus Artificis. O 
quam contemta res eft homo, nifi fupra humana le ere* 
xerit ! Qid enim erat cur in numero viventium t .po- 
fitum gauderet ? an ut Cibos & Potiones percolaret: ut 
hoc corpus cafurum periturumque farciret ? quoe ranta 
neceflitas ill fundum telluris intimoe hominem merfit ut 
oblitus dierum oblitus fortunoe melioris, ab hoc le a- 
verteret ? Puto cette multos ad fapientiam per,.entt, ros» 
nifi fuperbia magnoe fortunoe inflati, putafl'ent fe Fcrve- 
niffe çapie.ns urique efc, qui fines relicit. 
Frais Creationis telluris cil gloria DE ex Oioere Na- 
tura: per Homincm folum. 
Tanto igitur magis noffe Naturam opere Fretium 
quo nallum majus ef ! neque enim quidquam habet in 
ti: hujus materioe tra&atio pulchrius, cum multa lateant 
futura ufui, quam quod hominem Magtxificentia fua de- 
tinet, nec mercede, fed Miraeulo colitur ! 
Q$.uota enim pars operis Tanti noris oculis com- 
mittitur, & quam multa, prœeter ha:c, qt.-e vidimus, 
in fecrctum eunt nunquam humanis oculis orientia» 
que enim omnia Dwvs humanis oculis nota çecit. Multa 
etenim funt qua: effe audivimus, qualia autem fint igno- 
ramus .* quamque multa hoc. .primum. iognovimus fècu- 
lo ! & quidem multa veme,ts œew poFulus » ignora no- 
bis, fciet ! rnulta feculis tunc uturis, cum mmria 
nofri exo!everit reçervantur» veniet tempus, luo ii[a 
que nunc latent, in lucem dies extrahat & iongioris 
oevi diligentia. Rerum enim Natura fi«ra fua no, !imul 
tradit ;, initiatos nos credimus in ve,q.balo ejus h,"ere- mus ; illa arcana non promifcue non omnibus patent*. 
redu&a & interiori facrario claufa funt involuta vcri- 
tas in alto latet. 
Si in hoc juventus fobria incumberet (*), hoc Ma- 
jores docerent» hoc Minores addifcerent» vix tamen ad 
fundum veniretur, in quo veritas pofita etï quam nunc 
in fumma Tellure & levi manu qvoerimus. Magni 
omnino res eft rerum Natura: latebras dimovere» nec 
contentum exteriore Vus confpe&u, introfpicere & in 
Divina fecreta def«endere. 8enec. 
Intravi itaque denfas umbrofasque Natura: Silvas 
hinc inde horrentes acutiflîmis & hamatis fpinis, evita- 
vi quotquot licuit plurimas at neminem tam effe cir- 
cumfpe&um didici, cujus non diligentia fibi ipfi ali- 
quando excidat ideoque ringentium Satyrorum cachin- 
nos, humerisque infilientium fimiolorum fpeculatione, 
fuftinui, incefli viam & quem dederat curfum fortu- 
na peregi. 

Qam 
Vit 

IMPE- 

0 JEHOVA ! 
magnifica funt Tua Opera! 
infipiens non cognofcit ea 
fultus non animadvertit ea. 
David. IMPERIUM 

NATURAS. 

D E U M femplternum, omn;fciu,n, omnipotentem a tergo 
tranfeuntem vidi & obfiupui ! legi aliquot Ejus vefligia per 
creata rerum, in quibus omnibus, etjam minimis, ut fere 
nullis, quoe Vis quanta Sapientia] quam inextricabilis Per- 
fe&io Obfervavi »imalm inniti vegetabilibus, Fegetabilia 
terreribus, Zerreflria telluri ; Tellurem dein ordine inconcus- 
f9 volvi circa folem, a quo vitam mutuatur; &lem demum 
clrca axin gyrari cum reliquis dflri, fyfiemaque Siderum, 
fpatio & numero vix definkndum, mediante lnOtU in vacuo 
nihilo fufNnfum teneri ab incomprehenfibili ov«nte primo, 
ENTE ETIUM (a), Cauffa caffarum, Cuflod, Reaoreque 
niverfi , m.nda»i huju, ope- ris Domino Artifice. kçs illud 
FAXUM vocwe, on «rrabis, e ex quo fufpenfa funt omnia. 
is illud NAIUgAM vo«are, »on erabis, efl exquo nata 
funt omnia, kis iilud PROVlDENTIAM vocare, ree dites, 
efl cju ¢onfilio rnu»du aâus fuos ¢xplicat (b); totus efl 
SESUS, totus VIsus, totus L,1)ITUS tott«a NIM, to- 
tus Ax*, totus SV ; bujus EXIERA indagare no «apit hu- 
manoe conjeura menti* (c) ; NUMï effe credi par efl, oeter- 
»um, immenfum, neque enitura neque creatum (d). 
fine qu nihil efl, «u'od ttum hoc fundavit conAdit, 
çuodçue oculos oflro implet OE effugit, «ogitatione tan- 
tutu vif endure efl ; in fanior enim #¢,u Iajeflas tanta 
delituit, nec ulll dat aditum 

MUNDUS eomple&itur omnia fub jove, quæ in notitiam no- 
' fram per feffus cadere poffunt ; funt hoec 4flra, JElementa, 
7ellusçue inenarrabili velocitate circuma&a; horum inoJ)én- 
fam elocitatem procedere :idemus ,eternw legis imperio, ec 
effe temere errantis huvc ordinem, neque quw temere coive- 
runt tanta arte pendere ut terrarum graviJfimum pondus 
fed«at ( quafi ) mmotum ircum f -roerantis coeli lu- 
gara fpeet. (f) 

A ASTRA 

mat, r po ca,«ffa. (c) E«oà. XXç 4. (d) Pli, Na*. 11. t 7. (e) S¢- 6 IMPERIUM NATUR.E. 

ASTRA funt remotiflïma corpora lucida, quæ gyrantur more 
perpetuo; funt hoec aut S»rA propria luce radiantia, ut Sol, 
remotioresque Stellee fixoe ; aut PtAsEr a fideribos lucem 
utuantes, quorum primarii Solarcs : Saturnus, .piter, 
_ll¢«rs, «lb«s, I'-em,'s, A,er¢nrins ; fecundarii obfccîjndantt 
Planetis, ut Lzna Tclluri, aliique ; nec 1;offe fine Cuflode 
taztum opt.,s flare, nec hunc fiderm difcurfim fortuiti impetu 
ee nain qu,e talus incitat fwte turbari . cito arietare. (g) 

ELEMENTA funt corpora fimpliciffima, atmofphzr,m Plane- 
tarum conftitucntia, fpatia inter Aflra forte replentia: 
TEntA opaca , fixa , ftigida, quieJ'cen* , flerilis. 
2k.q. u. diaphaa, fluida, hami.ta, tenetraus couciFiens. 
R pe]lucidus , elaflicus rictus, obvolitans .çe»erans. 
Is l:tcid:s , refiliens, calidus, evolans , iz, ificans. 
ômr.lum Etemeetorum alterni recurfits f, nnt, quidfuid alteri 
perit in alterum tranfit; altern,c Jknt vices rerum. 

TELLUS eft globus planetarius loris 2 4 rotatus, circum fo- 
lem quotannis in orbem aêtus, Elamentorum atmofphoera ob 
velatus, rerum Na.t',ratium l,upendo cortice tecïtus, cujus 
cognoçcendoe fuperficiei ftudemus. Globus hic terraqueus eft, 
cujus de?rettiorcm partem Aquoe inundant & ]VIare lente coar- 
êtandum; elatio, em veto ,quoe fugiunt Cfim dilatandam in 
Contir, entem ticcam habitabilem. Hoec Aquarum hal[tu, ri 
Aëris in r.ubes a&o, irroratur, ut fummi montes pcrennique 
nve Alp[ni Scatnrigines in Fluvios percnnes concurrentes, 
eamtue permcantes, potum terreçtri cibo addant in alimen- 
tutu-/ncolarum, dura enti motum c'citant Ignis calore vi 
v[fica.'--is corporibus. Sic omuia adju,abunt iVturam ut 
ur¢ opera 1;eragaitur (i). 

_NATURALIA funt corpora cun&a Creatoris manu compofita, 
corticem Telluri» conftituentia, in Regna Naturœe tria divifa, 
quorum limites coucurrunt in Lithophytis. 
LAp*)zs coïFo'a coœge.ffa nec viva, nec fentientia. 
*rECETAP, II.IA corp. orga«;'ifa:a & i,a, non fentientia. 
A I r.l A L A corp. oranif«ta & 'i,a & fetientia, fpon- 
teque le moventia. /ota enim hujus mundi cencrdia 
difcordib»;s confier (k) ; lec ad nuarn Aratura formam ou 
fuum rwflat , fc, l in içJ-a 'arietate le jatat (1). 

HOMO 

(g) g«.ec. çh) Sc«c:_ I1!: ao. (i) Sente..r/I; »9. (k) &rut, 
(1) Se,ec. 7I: 27. IMPERIUM NATUR]E. 

HOMO fapiens, creatorum operum perfcétimum, ultimum 
& fummum, in Telluris corticc, Majcftatis Divinoe ftupendis 
indiciis obte&o, conftitutus, fecundum fenlhs judicans artifi- 
cium, admirans puichritudinem, veneraturus Au&orem. Re- 
trogrediendo per generationes multiplicatas vider Creatorem ; 
Progrediendo per confervationem multiplicandam vidct Na- 
turawt ; ad utrumque invitant Pulchritudo, Mechanil'mus, 
]qexus, Fines, Commoda. Sic totss AIundus ,gloria di;ina 
jleus vil (m), dura omnia creata opera Deum glorificat per 
Ivorainera (n), qui ex inerti humo, Dei manu vivificata contem- 
platur au&oAs fui Majehatem ex fine creationis, dignus ho- 
fpes conttitutus Summi Entis proeco. Hec contemplatioNaturw 
eadit pr.efentia luptatis coeleflis, cju articep« nimu« in 
it«e obarubulat . tamf«am in terreflri coelo itam degit (o); 
AVec pietas aderfus DEum, nec quanta huic gratia debea- 
tur , fine explicatione 2¢atur iutcl[igi potefl (p). 
SAPIENTIA, divinæ part.:eula auroe, fummum eh attributum 
Hom:.nis Sapientis. Primus Sapientia: gradus eh res ipfas noffe. 
2qotitia conliftit in vera idea objeétorum, qua milia a dlftïm!- 
libus dih]ngvuntur notis propriis, a Crcatore rebus infcriptis ; 
hane ntitiam ut cure aliis commun!cet, nomina propria non 
confundenda fingulis divertis imçonat ; Nomina enim li pe- 
reunt, petit & rerum cognitio. Hoec lkeroe elementaque erunt, 
quibus deftitutus nemo naturam legerit ; qvum ignorato gcne- 
re proprio nulla defcriptio fuam,is accurate trAdita» certum 
demonflret, fed pleruma, ue fallit (q). 
IETHODUS, anima Scientioe, iltat notas proprias rcbus 
indit2s fyftematice digef[as ; Syhema apte quinquies tantum 
fubdividitur : tic 
Clafls , Ordo Geuus , Spccies, I/'arietas. 
Genua J'ur, a. G.intermediura G.pr«ximum,3'pecies, Individuum. 
aroinci.e OEerr;trria oearceciw, Pa,gi, Domiciliam. 
Le.ioe, Cohortes, Iaipt.k, Contrberr.ia, AIiles. 
2V enim i» or,lines redigan:«r ,eluti caflror,ra acies 
d[tribuantur tumultu .d fluuatioue om»ia perturbari 
«£ cri (r). 
NOMINA refpondeant Methodo Syfematica ; tint itaque : 
Nomh, a Claflïum Ordinum, Ger.erum çpecierum, [/'arietatam, 
Chara&er.Cl,.flï:;m,Ordinun,-,Generura;$pecierum,[ZaHetatumq; 
Differentiis definita, nain aomin, v.ofce oportet qui rem fcire 
A 4 velit 

• (m) Efi. 1"I: 4. (n) David. CXI/'Ill. (o) Act. boira. (pi IMPERIUM NATUR)E. 
vel;t, «onfufis en;vo »ov;»;bus ov»ia conftsd; ece Ç. 
omium ideo«e impofiti primi koinis in aurea cta- 
te gio ert. 
$C!ENTIA Naturœe innkitur çognitloni Naturalium Methodi- 
c & Nomenclaturœe Syemnticoe tamquam filo ar[ad- 
neo, fecundum quod Nturoe ma**dros unice tutoque per- 
meare licear. 
Ordo alius lhuemis efl, ali,s efi inhabitni. Cr«ator ince- 
pt a li,plicilmis elementis Terreis, pr Lapides, Vege- 
tabilia, Animalia in hominem deliit. Homo autem incip[at 
a le ipfo, delina« in Terrain Au,or Syfleatis a parti- 
cularibus d univerEflia adendat; Doeor vero contra a ge- 
ne, alibus ad leella delendat. Fontes et, ira concurrunt 
in rivos, hi in fluvios ; adçcendat autem nauta quousque 
poterit, nec tamen fomium ultimasorigines attingerit Data 
dil[ina rerum cognitione ulterius peuetrandum in Specia- 
limas Proprietates, Phoenomena, Myfieria, Dotes, Vi- 
tes, Ufias; Naturalis qvum Scientia trium regnorum Fun- 
damentum fit onmis Diœet, Medicin, Oeconomoe tare 
privatoe quam ipfius naturm. Felices agri«oloe bona fi fua 
»ori»t. 
Omnes res creatoe funt divinoe fiapientioe & potentiæ tees, 
diviti felicitatis huma,oe; ex harum ufu bonitas Creators ; 
ex pulchritudine Sapientia Domini ; ex oeconomia i, 
Co»rvatio»e Proprtione , e»oatione , potentia .a- 
je[tatis elueet. Earum itaque indagatio ab hominibus fibi 
relicis lèmper oelimata; a vere eruditis & Sapientibus fem- 
çr exculta ; perverfe doêtis & barbaris lmper inimica hit. 

RE- 
h.rrabo mirabilia Tua D O M I N E, 
& virtucm Tcrribilium Tuorum dicant 
geneationes. REGNUM ANIMALE. 

9 

REGNUM ANt LE. 

ANIMALIA organifafione rira, ner»is fent;u»t, perHlitnt , 
feque ex arbitrio moment mot poffibili. 
VIVENTIA fingla, in mnlrvllcat:one prodiga Natura, rdi- 
tut a minimis, geuet in fluido, incipit in ovi liquido, cure 
om»e vidure ex oo. 
VU intra Tunicas, foepe nOudentes A6ttmen, contet 
tellnm, cujcs lateri emergemi infertum PunHm aien, 
Eeta»» in Embryonem, aul,fient«m Funiculo umbilicali, 
di«atm placenta vitellna. 
M AT E R prolifera promit ante generationem vivum compen- 
dium novi animali» fuique fimillimi, tamquam ph.nm]am intra 
£emen vegetabile ; hec I-'tis polline fpermafico ee&riltam 
calore excluditqr ; Puu&um làliens enim Ovi incubantls Avis 
oflendk primum Cor nficans Cerebrumque cure Medulla ; cor- 
culum hoc celans a frigore, excitatur caldo hahtu, premit- 
que Iulla aërea, lènfim dilatata, liquores fecundum canale, 
fluxiles. Punum italitatis itaque in vventibus e tantum 
a prhna creatione continuata vitoe ramificatio, cure ovum fit 
gcmma matris ab exordio viva, licet non fentiens ante foecmx- 
dationem tic Generatio quiz, o«a nlla. 
COR?US Animantium compofita e machina: 
Naxvris, vegetat e cranii OEubere cruliato, Cade vertcall, 
articulato, rgido, oppofite ramofo, cul intident Folia car- 
holà, fibrofa, fparfa, apicibus etlam axa in Mutulos, prod- 
eunte Frtifi«atio»e genitalium e dichotomia ultima cauis. 
Vx«ris, e Balbo Cordis perpctuo mobili, radcata 
la&eis intra tubi inteflinalis fferquilinium, ram;fi,-atur ad 
cau!em naturalem duplici canali circulante, ne fuccus ali- 
mentaris quavis tempeflate & flatu deficiat. 
sArts, e Bulbo Cerebri repentisque Medulloe, indol[s inco- 
gnitoe, ledis cogitantis, Fila fimplicima, ele&rica ad fibras 
otaries irtitabiles exferit, per quoe cogitans fentit & movet. 
ORGANA fenfuum machinoe funt phyficm, infert extrem- 
tad nervi, fenforio ccrebri prox[mi, quibus divna arte per- 
cipit Animal : 
OcuLts: Camera obura imaginera p:oportione, figura, co- 
lore deingens, IO 

REGNUM ANIMALE. 

.Avs: 7yrtrpanum membranoe corda renfle fuper 
a motu etheris tremens. 
]N'AStSS : ]VIernbrana latiffima, humida, contortuplicata, aëris 
perreptan6s volatilia figens. 
LlCV.«: Spongiol,e bibulœe, fparf.'e, humido folutum atra- 
hentes. 
T',cxc;s': Papille molliufculm figuram impreffam brevi 
afiùmentes. 
is gaudcnt plurima Animalia, fcd non omnia. Plura fi Cea- 
t,.»ri addere placui:t, plura perccpifl:nt; uti Magnete Iroe- 
lèntiam Fe:ri, Eleêtro ele&ricitatis phmnomena. Anten»as 
lnçeétis lbiis conceflit» nobis oeque ignotas ac illis Aures. 
Indlcat Oculus ex lute, Aurls ex oethere appropinquantia; pel'- 
cip't 7a«gus ex unionc lblida proelCtia ; cxaminat laJus vo- 
latiiia nervis, Lin.çua folubilia lit3ris atIumenda : f. cort- 
ccim Edutaria, f. vctita noxia. 

COGITANS allicit ad ,elle gratum, aut nolle ingratum. 

(.AUDIUM puerilc, fanguincum, rubrum, oleofinn 
fpongiofum, tepidum, libere pulfans, anhelal:s, 
ridens, tranfpirans, promtum, lta. 
/.IxtsS ju enili phlegmatic, p, allefeens, aquofus, 
iaxus, horrcns debile pulfans» dyfpnoicu 
futbcans, cacans, trernens. 1Iorbus. 
Ir ^ virilis, cholerica, fufca, fpirituofa, 
ftri¢ïta, fervens, dure pulfans a,hmatica 
ltertens, ni&uriens, agitans. 1edi«ina. 
]V[oEg OR fenilis, melancholic, ater, acidus, 
rgidus, frigidus, tarde pulfans» orthopnoicu% 
fuli:irans, obltipans, quiefcens. Alors. 

Sic Gaudium bonis fruitur, ITIetus fuga eripit, Ira armis de- 
rendit, 1oerar amitFa luget. 
IMPERANT]UM cauffa quernadmodum Populi non funt 
nati, fed fubditorum ordh, i lèrvando hnpcrantes conflituti, 
ita Vegetabilium cautEa Anima!ia Ph/tiphaa, phytiphagorum 
Carnivora, & ex lais Mjora oh parv-. Homo (qua animal 
i'1 ceconomia natur=) ob maxima & lingula, ïefe veto proe- 
cipue, f.va mcrcede conduFta tyrannidem exercent, ut Pro- 
port:o cr.m nitore Reipublic.-e naturoe crennet. Viciffim fin- 
gu!i civcs conïvirant in Majcflatem Hominis rationaiis ilnpe- 
rantis, cujus ci[ fummum Rcipubllce au&orem agnofcerc. REGNUM ANIMALE. 

ïl 

RES PUt3LICA Naturoe, tanquam Aqua e Fontlbus in Ri- 
vulos, Amnes, Fiuvios ad Mare trauans, e numerofifli- 
ma Plebe in pauciores Nbiles, pauciffimosque Magnatet 
ad Imperantem adfcendit, dura Animalia minima, hume- 
fo, vi, potentia facile iufinita, ha ufum cedant majoribus, 
inertioribus, proeftantioribus cure natura nunquam magis 
quam in minimis tota lit. 

OVERAIIONE$ incolarum proecipuoe funt: i. ,Iultlplicare 
Speciem, ut negotiis fulïiciaut, z. ,¢uf,'rre immunda, ca- 
davera, languida, confpurcata, ltagnan6a, acida, putrida, 
ut nitor aula ïulgeat. 3. Detondere quotannis vegetabilia, 
ut reuovetur atmuum theatrum ; 4. fuilibr?um inter Spe- 
cies A:,imalium & Vegetabilium fervare, ut proportio per- 
ennet. . kïr, di¢are le ipfos ab interitu, ne racer admi- 
niftratio.- 

Mtsr, proprils muniis proefixl, tot tiret, quot anfmalfum 
Species, linguli ad olïicia proprio commodo alleéti, qvum 
e.x labore thltentationcm ïuam rcportent ; ne quidquam defi- 
crut, ubi nihil fupervacaneum. Ne autem alter alterius ne- 
gotii, ïefe immifccat, fimu!que lucrum alteri preripiat; fub 
poena capltali fancita Lex, ipfa fenlibus, Olfa&us imprimis 
& Guus, infcripta, ne transgreffores excufabiles evade- 
rent. Sic rapina rerum omnium efr, quam Armis, Ful- 
cris » lAunimentis, Halitu eludunt vivacor% lum Languida 
fuccumbant, & V egetiora in motu feftinent, ut opus naturoe 
perenni flore rideat. 

|MPULSORES etlam prmfixi ad munera prointeperagenda : blan- 
da f'enu ad propagationem irritat ; avara Famea ad liai-tenta- 
tionem impellit ; atrox Dolor ad conïcrvationem cogit; 
que hœec fine lqumine. 

I)IV.rSIO Natural;s Animalium ab interna ftru&ura indicamr : 
COR bilocularc, biauritum ; a c vivipari JI/Iammalibu. 
Sang,ine calido, rubro. oviparis lvibus. 
COR unilocu!are, uniaurimm ; r pulmone arbitrario Ar,«phiblis. 
Sa¢gine frigido, rubro. branchiis externis Pi[cibus. 
ÇOR uniloculare, inauritum ; antennatis lnfedtis. 
$aie frigida, albida. tentaculatis Verraibuso 

I. MAM- REGNUM ANIMALE. 

I. MAMMALIA. 
Cor biloculare, biauritum ; Sanguine calido 
ulmones refpirantes reciproce. 
2"Vlaxilloe incumbentes, teoEoe. 
2enis intrans viviparas, la&antes. 
Se»fus: Lingua, N«res, Ta&us, Oculi, Aures. 
7"ementa : l-'ili, pauci indicis, pauciflïmi aquaticis. 
Fulcra: Pedes quatuor, exceptis mere aquaticis, in 
pedes aeoflerÆÇres in caudoe l)innam coalÆti. 

1I. AVES. 
Cor biloculare, biaur{tum ; Sanguine calido, rubro. 
2ulraones refpirantes reciproce. 
.ll¢axilloe incumbente, nudoe, ¢xfertoe, edentuloe. 
19enis fubintrans absque fcroto oviparas crulta calcarea. 
Senf«s: Lingua, Nares, Oculi, Aures absque auriculis. 
7égm«nta: Pennoe incumbentes, imbricatoe. 
Fulra: Pede duo. Aloe duoe. 

III. AMPHIBIA. 
Cor uniloculare, uni,uritum; Sanguine frigido rubro. 
2ulraones {rantes arbltrarie. 
2laxill incumbentcs. 
2«»es bini. Ova pl.erisque membranacea. 
çenfu,: Lingua, Nares, Oculi, multis Aures. 
7"e,me»ta coriacea nuda. 
ulcra varia variis, quibusdam nulla. 

IV. PISCES. 
Cor uniloculare, uniaur{tum; Sanguine fdgido, rubro, 
Brancbloe extus compriraendoe. 
Jla.villoe incumbentes. 
29enes nulli. ()va abque albumine. 
Se-4«s : Lingua, Nares ? Oeuli (non Aures). 
Tegmenta: Squamoe imbricatoe. 
Fulera : Pinne natantes. 

V. IN- 
In o,nv.ibus animalibus, quibus fangv:s on calet, ventriculus cordis eff 
unic:,s, l-la.IL Eoerb. 1. . zz 7, .gz, miratus itzqae quod vettriculos cor-. 
dis Cro¢odilo adfcribat REGNUM ANIMALE. 

V. INSECTA. 
Cor uniloculare inaurkum ; Sanie frlgida. 
$pira¢ula: Pori laterales corporis. 
2faxilloe laterales. 
oee»es intrantes. 
Se»fizs: Lingua, Ocul;, Antennoe in capite absque cerebro. 
(non Aures, NaresX 
'egmena: cataphra&a cure offea fuftentante, 
Ful«r,,: Pedes, quibusdam Aloe. 

VI. VERMES. 
Cor uni|oculare, inaurltum ; Sanie frigida. 
Spiracula nulla ? 
.3Iaxilioe multifarloe, varioe variis. 
oeenes varii Hermaphroditis Androgynis. 
,5"e»fas: Tentacula, caput nulluln (vix Oculi, non Aures¢ 
Nares). 
'egmensa interdum" calcarea vel nulla, nifi Spinoe, 
FM¢ra: nulli Perles aut Pinn. 

CL IN- 

Terribilia çuut opera Tua DOMINE, 
In multitudine virtutis Tuoe, Te metientur 
inimici Tui. /4 

MAMMALIA. 
CL/lgglg I. 
MAMMALIA. 

MAMMALIA boec & nulla alia raamm«ta Animal[a, ex 
firuétura, vifceribus, organis homini proxilna, pleraque .a- 
drupedia., nobiscum Contincntem inhabitant, tauquarn mtcr 
hoftes atrociffimos, dura pauca Pii»at intra Pelagum le 
lhbducuut. 

VESTITUS Quadrupedium e I°ilis flcxilibus, molliffimis, d[- 
lqin&is, injurioe minus obnoxiis; iisque fertilioribus in frigidis 
qua,n oeftuantibus terris. Hi vero Pili in 4«tdeos coalitl (Eri- 
naceo, .Hyftricibus), aculei explanati in Suamas ( Mani ), 
ïquamoe coadunat in Scttturn (Dafvpis); at pilorum vellus 
fœepe diftin&um Suturis (Cani, Equb)," quoe elongatoe in ïu- 
bain (Equo, Sui); Sed Aquatica undavafere, ne madefie- 
rent, uifi in terrain exire aliquando n,ceffe habeant. Proe- 
terea Facies fepe l/érrtcis, Labia I/ibrffis, Mcntum Barba 
(Homini, Simioe, Caproe) & Pede Callis nm raro notata funt. 

F U L C R A, motas inftrumenta, pro expeditori f'uga n ev[- 
tando hof[em, aut affequendo proedam Tr.¢v.sxRts funt 
l)ede IV, quorum anteriores lalmss inftruuntur, interdum tan- 
quam Ifam, s remoto pollice divifoe (Primatibus, Dide;phibus); 
Pofteriores autem I°lantis, ut validius properarent, & bi vel 
19alrnati digitis membrana connexis, ut natarent, vel Fini di- 
gitis feparatis, ut facillus currerent, aut 7-aliÆ innixi, ut firmlus 
perfifterent (Homini, Urfo); Ne vero fuga detererentur in- 
ter afpera, vel denfo vellere rnanicati (Lepori timido, Vtl- 
Plu i Lagopo, Bradypis), vel U»gulis tanquam calcis induti 
nt digiti (bifulcis Pecoribus, Suibus) qui etiam f:ccett:ri- 
atis mun[ti talis, vel Solipedes indivi/is pedibus (Equis); èd 
in aibus fpe ungues plani, orbiculati (Homini, Simiis, 
Lemuribs) ; At veto rapaciores Feroe nngulbus armatoe fu- 
bul.qtis ut proedam apprehenderent-, Izcerrent, terramque fo- 
derent; fed I/da»tia vel mznibus elongatis pzlmatisque aëca 
fcaudunt (Vefpertiliones), vel mcmbrana inter pa!,mas plan* 
tasque expzndcnda, velificant (Lemur, Sciurus, MÆs). Aliter 
AqCATCA, quorum brachia intra latus rctra&a, & felnora 
poftice coaduuata plantis in caudam horlzontalem (Cetis). 

AR- MAMMALIA. - 

ARMA Mammalium prœeter di&os ungues, nominandosque 
ïentes, imprimis Cornua cartilaginea capiti inferta fiant; 
vel flolida pêrcnnia (Rhinoceroti,, vel ramoJà annua primum- 
que pilofa apiccque crefcentia (Cervis), vcl cava vaginanta 
bafique crefcentia (Bobus, Capri, Ovibus). 

CIBARIA inflrumenta Dentes audiunt qui triplices: PHmores 
lYpe compreffi incifores pro evellendo, rodendo confcinden- 
do; Laniarii conici longiores pro iaccrando; .llfolares latio- 
res pro conterendo & bi obtufi phytiphagis, acutiores car- 
nivoris ; at edentv.la foloe Myrmecophagoe & Manis evafere. 

UMBRACULUM e[t Cauda, qua turpiffimaz abfconduntur 
pattes; hazc paucis nulla (Homini, Simiis & Muribus non- 
nullis), abbreviata nec femoribus longior (Lcpori, Satyro, 
Talpa, Erinaceis ), elongata ad pedum Iongitudinem & ultra 
çCauibus, Mutibus, &c) ; harum linguke vel IVndoe (Muribus), 
vcl Prehenfiles convolvendoe proque quinta manu infcrvien- 
tes (Simiis, H,ftrici, Didelphibus), vel Comof, e longis fcti$ 
(Equis, I3obus), vel F, occofoe aplce penicilliformi (Leoni ma- 
ri, Muri Jaculo), vel Difli«be utrinque pilofoe (Sciuris, Myr- 
mecophagoe ). 

CUSTODES Animalium Senfus funt pro confervatione ind[- 
vidui ; fed terretribus Aures in[truétoe 4uriculis varia figura 
lobatis, pro acutiore auditu; Aquaticis vero auriculoe nulloe; 
1Valus figura varia intcrdum elongatus in robofcidem (Elephan- 
ti, Beftiis), fitus fupra Labium fuperius fium (Gliribus) aut 
la¢unofnra (plerisque). 

GEN!TALIUM cur;o/or indagatio abominabilis dfl]»licet, 
quamvis varia & fingularis Clitoride, Nyrnphis, Scroto, Pe- 
ne, qui tamen poffet ad ordhes n.turalcs viam monftrarc. 
Vv.r.z l/aga pruriunt pleraque, ubi Mares dimicant inter 
le, quo valentiores polleant pro fobole vivaeiore, ineun-, 
tes feminas viviparas foetum intra le excludentes, quem 
enixum iaêtant dd'endunt, curant in proximas nuptias, adul- 
tioremve aztatcm. 1%A'zama autem nonnuilis, ubi Mas 
noeccum ex pluribus fc'finis fibi atlbciatis defexadit (Pho- 
coe); pauciffimis vcro ogaraia eft, dura Mas & Ferai- 
ha indivldui focii cuïam gcrunt foetus (Simioe nonnulloe» 
Lcmur, Vesïertiliones, Eriaaceus). 

M A M-- I6 MAMMALIA. 

MAMME lac'tantes feminis omnibug, etiam Maribus (exc«- 
pto Equo) numero determinatoe : Iedtorales (Primatibus, 
Ce[is); z¢domi»ale (Didelphbusç Phocis); l»gm»al«¢ 
(Pecoribus, Belluis) ; ]¢dmiale« PecT»raleque l}mul 
(Glkibus pluribus) ; l»xudi»aliter digelta: (Suibus aliis- 
que) at l'pius biuoe pro lingulo foetu ordinario. 

COLUVXUI varia imprimis Pecora ob Car»es, Lac, Cri- 
m, I/ellera Pi»guedi»em ; ad O»era vert Eqvus, Came- 
lus, Elephas ; inflituuntur Feroe varioe pro e»atu murib 
ferpe»tibus; vivariis aflèrvamur rariora. 

ORDINES imprimis a dcntibus dcfumuntur : 
fnullis utrinquc 
fQuadru- I -- fuperioribus, inferioribuS 
] pcdia, I pluribus -- 

Bruta. z, 

19ec«ra. 6. 
(u vibus nullis Glires. y. 
:g Idu°bus ; laniariis -- 
armata) d [lmo pluribu -- Befliw. 4" 
Dentibus 
/ 
AM- , Primori- plurlbus;] folitariis;[quatquor Primaes. t. 
MALIA bus laniariis primori- J 
[ bus lC obtufis Belluoe. 7. 
 [ fuperio- i 
[ ribus [--acutis Feroe. 3. 
Pinnata (mutlca absque u»g,ibus) pinnis 
loco /edum inffru&a -- Cete. 8. 
PRIMATES. 
Dentes primores fuperiore, IparallelL Liarii #litarh 
ammoe peora&s, biuœe. 
Palmoe a»us fi»t. 
rachia diduaa clavi«ulls i»«effu tetrapodo i, algo. 
Scandunt arbores earumqug gaas legunt. 
RUTA. 
eutes primores »ulli fperiut aut inferim 
Inceffus i»etior. 
]II. FERa. 
Dentes primores trin{u¢ : fut, eriores" VI» omne a«utiores. 
Laniarii folitarii. 
Ungues Oedum acuti. 
iéfus ore fvtentium e adaz'eribus MAMMALIA, 7 

IV, BESTIE. 
Dentes primores ttriu¢ue num¢ro ind«termi,ato. Lania- 
rii feraOer ,no l;lures. 
Nafus elongatus, fodlen. 
Vi&us • fu«o]is raAçibu, ermlbu. 
V. GLIRES. 
Deutes primores fuperlus inferiufu« z. Lana'ii 
Pedes curu falientes. 
Vi&us rodend¢ orti«es radi«¢s, vegetabilia &c. 
VI. PECORA. 
Dentes prlmores inferiores Flures ; fuperlores nulli. 
Pedes ungulati, bifulci. 
Vi&us evellendo plantas ruminandas. 
Ventriculi 4 : Ingluvies macerans, ruralnans ; Reticulum 
cancellatum , recipien ; Omaths multiplieatus , confu- 
mens. Abomafus fafciatus, ace]¢ens CoaAulo pro febo 
ut rai»u* alcalefcant. 
VII. BELLU/E, 
Dentes primores plures, obtufi. 
Inceffus gravis. 
Vi&us extrahendo vegetabHia. 
vIIi. CETE. 
Pedum loco pinnoe peéorMes & cad., (plagiura) plaa. 
Ungues nulli. 
Dentes cartilaginei. Nafus froncis faf« fflula. 
Vi&ts e Mol[ufcis, P:fcibus. 
Locus pelagicus. 
l-los a Pibus diulos juflï lieammalibu, affo«i, rl oh 
Cor biloculare calii, m, luimoes refpirantes 
cava$ oeenera intranem 
rem, idfue ex le.e natur,e jure meritoue. 
AUCTORES : Gefnerus, ldroand, s diufe epitoa 
tor ejus "o[tonus, Rajus, paucique alii paflim, 
mancam reliqueruut Hifloriam, de novo ordiendam 
• cundum notas proprias ; Def¢iptir:.*ibs attributorum 
Diwta varia, Oecommla propria« reliq-ais, ut folida 
grana e furfurum quisquiliis d.epurentur ; exemplari 
propofui in Cane domeitico, Cervo Rhenoe, Mure 
îndico Ove Ariete, 
B GENE- 18 MAMMALIA. 
GENERUM Chara&eres compendiofi. 
I. PRIMATES. 
. Idoo »of, e t« ;pfu. 
z. $imia Dentes laniarii, ]inç remoti. 
3. Lemur De»tes primores ;nferiores 6. 
4" Vefpertilio 2}Ianus 1almat olattles. 

IL BRUTA. 

5"- Elephas Dente laiarii molares ; Nafus pro$#ida 
elon.çatus. 
6. Trichechus Dentes lanlarii fluperiores ; molare ex 
rugofo Jedes pofli«t ¢oadunati. 
7. t3radypus Den*es laniarii ff molares. N,us obtufuso 
8. Myrmecophaga Dentes »ulli. Corpus piojbm. 
9. Ma,ris Dente »ulli. Corpus ffuamatum. 

III. FER_E. 

o. Phoca D«utes primores infleri«res 4. 4uriculoe nulloe. 
x t. Canis Dentes primores Jùperiores intermedii lobati. 
:t z. Felis LinÆua aculeata." Ungues retradiles. 
'3" Viverra Lingua aculeata.. Ungues ex/èrti. 
4. 1Multela Dentes primores iferires «onferti : duobus 
alternis interioribus. 
'. Llrihs Dentes primores fleriores excavati. enis 
oë fiexuofo. 

IV. BESTI.t 
I6. Sus Dentes rimores fuperisres 4, inferiores 8. 
 7. Dafypus Corpus te[la onis interfecTa. 
8. Etinaceus Dentes primores fuperores , in.ïcriores 
19. Ta]pa Dentes pr)m«res Jùperiores 6, inferi¢res 8. 
",o. Sorex Dentes priraores fuperiores z, inferiores 4" 
z. Didelphis Deutcs primores fupcriores xo, nferiores 8. 

V. GLI" MAMMALIA. 

V. GLIRES. 

19 

z. Rhnoceros Cornu .afale. 
z' Hyl[rix carpt:s Spinis te,qum. 
. Lepus Dentes primore» J'uperiore dupl;catL 
zy. Caitor De»tes frimores fnperiores av.gule reo exc,- 
z, ati. 
• 6. Mus Dentes primores tperires fubuLti. 
27. Sciurus Deutes primore fueriores cneati; inferiorer 

VI. PECORA. 

zS. Camelus eornis de,tibus laniariis plurlbus. 
29. Mofchus ecornis dentiOus laniariis Jolitartis t fuperie- 
ribus exçertis. 
30. Cervus "Cornua folida, rar.o]-a, de¢idua. 
3 *- Cap'.a Cornua tubulolà- ere,rla. 
"Z Ovis Cornua tub,,Iofa reclinata. 
D • 
33- /3os Cornua tt,.bulqà orrea. 

Vil. BELLU/E. 
34 Eqvus Dentes prlraores apOroximati. 
3)'" Hippopotamt'» D:»te ri[noreJ diflantes. 

VIII. CETE. 

36. Monodon Dons in moxilla fuperiore exlertus, 
37. ]3alœena Dentes cornei in raaxi/la fitpeH,ae. 
3. l?hyfcter Dentes in maxiAla tuntum i,jèriore. 
39- D¢lphinus Dentes in utra¢ue t:axilla. 

13z I. PRI- 2c MAMMALIA PRIMATES. Homo. 

I. P RIMATES. 

Dentes rimores tperiores 1I/-, .paralleli. 
1llammw Pet-/orales II. - 

Sapiens. 
Ferus. 

Imerica-. rufus, cholericus, re&us. 
rus. .Pilis nigris, reCis, craffis ; Naribu« patulis; Fa«ie ephe.. 
litica, l]/lento fubimberbi. 
P«rtinax, hilaris, liber. 
Pingit fe lineis dœedaleis rubris. 
Regitur Coufvetudine. 
/' al.. 

(«) Noss S Irsva gradus efi primus fapientioe , di&umque Soto:i, quon- 
dam fcriptum literis autels iupra Diauæ Telnplum. Mur. ADOLPH. 
FRID. Pr«fat. 
Pfiolçeice : Te contextum Ncrvis, intertexwm Fibri, Machina tenella, fed 
adolefcenre in per&&ifilnam, faeultibus in[ru&aln fere omnibus pluri- 
busqt, quum reliqua cun&,, d»m in ,da bumo , atali die, abjecit 
*atu¢a ad va]i¢us flatim ploratm, manibus pedibusqe devilciendum A;,i- 
al cxte;i imperaturum ; cui ire uibil fine dorina ; non fari, non ine- 
di, on v[ci , ,o»t alinA natura fponte. Plin. UiAcr itaque qualem itam 
Setcca, 
Dixtetice : T« fanitate & tranqui litate, fi noveris, fclicem : Modermi confer- 
vandnm, Nimiù deRrucndum, Variatis «fficiendum, l»p:eth frangenduln, 
Co*Pceti, indurandum ; polyphagum Culina inruiffima, p errores gra- 
tiffima, igne vinoque horrenda. Par=o 1mee confia*, mcgno fi,fliAium. 
S«necn. 
Patbologice: Te tumidam uzque dura crepueris bullam, plioque pendulam in 
puno filg-ientis temporis. Nihil enim bomine imbeciBçur erra alit. [omer. 
ui z'i¢a .frçgiiior; mi rot «orbi, rot Curoe, tot Peri«da. Breve ueiverfm 
crique vi tempus : Pars oeqna torti fimilis exigitur ; cc reputmttnr lïtfirttioe 
mini, qM Jenfi carent; neç Senex in pam vivaces: beb[cnnt Sen/u, 
Fent Memkra, pr»llOiuttnr Virus, Auditus, btcçts , 
fl'nmenta. Plis. Sic magna pars rtis irait prte;fft, quidqnid tati retro 
efl Mors tenet. Totum deniqze bt:ïlc, qRem rides opu!um, qnonsque cçitas 
ç; «ito natura reocavit «o,»det ; Mers osmzes «ç*e oca¢ ; irais iis pro- MAMMALIA PRIMATES. Homo. 

/7. albus, fanguineus, torofis. 
1i1 flavelkentibus prolixis. Oculis coeruleiï. 
Levis, acutiflimus, invemor. 
"-Ieg;tur VelHmentis ar&is. 
l¢eeitttr Riubus. 

. luridus, melancholicus, rigidu. 
Pilis nigricanfitms. Ocuhs fulCis. 
Se.;,erî«« t]tl[utfus, avarus. 
7egitî«r lndument[s laxls. 
l(egitî«r Opinionibus. 

133 
2aturali,e,- : Te «udacis uaturm miracuhnn , ,nimalium Principem , cuju$ 
cauffa cun[a genuit atm'a, effe animal tiens, ridens, melodum, loquens, 
docile,.judicans, adtairans, fapientil]ïmum; fed fragile, nudum, fuapte 
natura lnerme, ad omnem fortunoe contumeliam projeé.tum, alienæ opis 
indigev.s,- anioe mentis follicit*eque tutel*e, precarii fpiritus, pertinaci» 
fpci, queru}oe vitoe, tardoe fapientioe. Temporis annihilati emortui con- 
temtorcm, proefetis., vividi di.apidatorem, futun dnbii oetfimatorem ia vita 
volucri, pretiofiim, irrevocabili ; tic op!ma quoique die mifeïis mor- 
tahbus ravi prima fueit; «lium ad quoti,anum ouus laboriofa 
vocat; allure Luxus mcrcerst, altilemqtre fufftcat ; alium Ambitio num- 
quam quitta fol/icitat; alius Divitiis, quas ol?ta:'crat, metult, & voto la- 
br, rat fio ; alium Solitt,.do, alium fctnp'.-r veltibulum obfidens turba. 
ldic le habere dolct Lib.ros, hic fe p¢ridi.ffe ; Lacrymoe nob,s deerunt 
anteq.uam cauffoe dolendi. Sed quous:lue nos malol noIt:ra mala rapuere: 
circumferr-_ pericula, ru.'re in ignotos, iratet fine injatia, fer-arum more 
o¢cilere quem non oderimus , fecundos optare ventos, quorum fe!icitas 
eft ad bella p.rfcrre ; p-,tutu videlicet ad mortes noflras terra late pat6t. 
Secret. Ce,e:-a animantia co»grègari coir.ra diffimilia, a Homivi p.'urima ex 
mie ma!a. Plin. 
Fditice : Te re&i loto rentre errorem lublieum f:.&um, qui te vix enixum 
confvetudinis lar-a induit, nutrit, educat, alit, regit, fecundum quam 
h?nelus., forris, fapiens, moratus, pius eiftimari ; Cum gubernatus. OpL 
lloe wvas ad Confvetudinem, nec ad, Ruonem. Te, inter pertturo» 
conRitutum, cure nulli c,ntigit impnne rali • beneficii loto petere, ut 
uitimus cervicem proebeas, dura int*rim, dul-ci fortuna ebrits, ¢olli.o, en_ 
do in cralinnm Lapilios fortunœe certas, verbis in trurorem ageris, aliter 
tb.eoreriae pios odio perfequeris, quanto,que tùnmlrus xcitts, taon ut fer- 
ias, fed cul; taugis irrevoczbile tempus ¢onfttmis ; immortalia mternaque 
ani:no volutas, de tèri. nepotibus pronepotibusque difponis, novis flet 
Çb!i:us cortditionis Tuoe ponis, cure interea lo-.ga conantem mors op- 
¢ r " 0 ç ) fomnium primo 
primit, ai in agone o.:ulos aperiens ( at v -.î 
rbfervas ; Sic z'ivimu» ut immorra!e moSmur ut morta!e. Senec. 
Moreite : Te fitb rudi larva Inetatum, Lafcivum, hnitatorem, Ambitiofum, 
l'rcdigum, Solicitum, Aihmmà, Aufferum, lnvidum, Avav'«n, transforrna- 
a'i in Attentum, Cattum, Confidertum, /vlodef:um, Sobrium, Tranquil- 
lum , Sincerum, .'vlicta , Renofictm., riais Contcntum. Uni MAMMALIA PRIMATES. Homo. 

2. niger, phlegmat[cus, laxus. 
_il;s atris, contortuplicatis. Cure holofericea. Naf« ri- 
mn Labi; mmidis. Femini finus pudoris ; .4Iamm 
lae"tantcs prolixœe. 
[rafer, fegnis, neg!!gens. 
U».gi; lè pingui. 
legitur Arbi:rio. 

folo (a) rte (b, c). 
qlpi; parvi, agiles, t;midi. 
oeat'gonici mani. 
]kl»norchides ut rninns rertiles : Hottentotti. 
ttnceoe puelloe abdtmite attenuato: Europoeoe. 
Alacroc«pbali capite conico: Chinenfes. 
oelagioce,obal; capite antice cornpreffo: Canadenfes. 
ab;tat inter Tropicos jï/nte g_ratisque ; per reliuara 
Telluris totarn continentera coa¢7e. 
Cortrvs ereét.'n, nudum, Pilis rafis remotiflimis ad- 
fperfurn, fi, bfexpedale. 
C,r't,: obovatum : ileus piloïu : Sinciite obtufo 
/-ertice obtufilrno, O«ipite gibbofo. 
Fa«ie, nuda : Frons plauinfcula, quadrata, 7CpÜriu 
compreffa, angulis finu intra Fileum adfcendens. 
2er«;'.ia pl-ominula pilis extrotfm imbricatis, inter- 
ltin&a Glabella. planiïcula..Palpebraf, perior mobiliç 
inferior qu:eta ; utraque Cilas exflantbus fibrecurvatis 
peéhata. Oc,!i rotundi: Pupilla orbiculata. Genoe 
gibboe, molliufcu;oe, coloratoe..4fal« cçmpreffiufculoe, 
tti Buc¢ laxiores. Nafus prominens, labio brevior 
comprefihs, apice altior gibboliorque : Naribux oval.ibus, • 
ll'lttl$ MAMMALIA PRIMATES. Homo. 
intus hirtis, margine craffiufculo. Labium fuperius fub- 
perpendiculare, Lacuna exaratum ; Labium inferius e- 
re&iufculum, magis gibbum. Ientum prominens, obtu- 
fum, gibbofum. Aures laterales : A,ricule rotundato- 
lunatae, appreffiufculoe, nudaz, fupra margine fornicatoe ; 
infra gibbof, mollcs. 
TRUNCUS conltans Collo, Thorace, Dorfo, Æb- 
domfne. 
Collum teretiufculum, caplte brevis ; Cervi¢is Nu«ba con- 
cava; Gula fupra concava, medio fubtua gibba. 
OEhorax antice pofticeque depretTiufculus. Pegtus planiufcu- 
lum, Jugulo excavato, Axillis concavis barbatis, Scrobi- 
ctdo planiore, di4ammoe duoe, pe&orales, diftantes, gib- 
boe, rotundatœe: Papilla cylindrica, obtul:a, rugolà. 
Dorfum 7ergo planiufculo, Humeris exffantibus, Interfca- 
pulio depreffo. 
Abdomen gibbum, laxum : Umbili«e excavato, Epiga- 
flrio planiore, Hvpogaflrio gibbofiore, lqypochondrils ro- 
tundatis, lnguin;bu* planiufculo - ¢oncavis. _Pubis regio 
barbare. Genitalia exferta: Pev.e cylindrico, 5"croto fub- 
rotundo, rugofo cure laxa, futura longitudinali per 
Perinoenm excurrente ; f. 1,7ul;a gibba, compreffiufcula. 
Anus retïac-us. 
ARTUS ex a¢auibus loco pedum anteriorum & Ped»bus 
poçterioribus. 
lVlanuum Armi divarlcati, crattiufcull, teretes, longitudine 
pedum. Cubitus obtulb- plominulus. La«etoe craffitie 
armorum, teretes, introrfum planiores. _Palm¢e rottll- 
datez, dil.tatoe, planoe, extus convexoe ; k'ola concava; 
Digiti V : i°ollex remotus, brevior, cratl]or. I)igiti 
z, 3, 4, J" approximati, horum j" minor reliquis, dein 
z, 4, fcd 3 paulo longior. Ungues omnibus rotundati 
plano- convexi, lunula pallida. 
Pedum Femora approximata, Lumbi. mufculofis, .ratibu, 
glbbis, carnofis, Genubu* antrorfum verfis, obtulitfimis, 
lhbtus concavls. Crura longitudine femorum, poftice 
mufculofo- ventrlcofa, inferne anguftiora, antice macra. 
Cal¢anei 7al«s infiftentes, prominuli,, gibbi : llalleolis 
lateralibus, utrinque oppofitis, hcmifphoericis, duriufculis. 
Plantx oblong, fupra convexiufculoe, fubtus planoe, 
transverfe concavoe. Digiti V: omnes incurvi, fuBtus 
gibbi, approximati. Pollex craffior, brevior ; z, fub- 
quales, 4, J" decrefcentes ; ultimo minimo. 
ut in Man!us o«mes. 1 

z. SI- 
*) Gen;s Troglodytoe ab l"iomine diPcin&um, adhibita quamvis omni attentio- 
ne, obtinerc non potui, nifi affumtrem hot-ara lubricam, in aliis generi- 

bus non conl%nteui. Nec Dentes laniarii, minime a re]iquis rcmoti ; 
nec Ny:nphoe Caffr, quibus curent Snnioe, hune ad fimias reducere 
admittebant. Inquiranr autopt in vivo, qua ratione, modo notoe aliquz 
exiant, ab hominis Genere leprri queat, uam roter mi«s veratem 
ter fl.iam. Aoe'oRodor. 
$eci«m Troglodyt ab Homine fapiente diin&imam, nec noRri generls iT- 
1ara nec fang, i/s effe, atura qaamvis fimillimam, dubium non el, ne ira- 
que varietatem credas, quam vel fola Mcmbrna ni&itan» abfolute negat. 
P)lo? conturtuptico», quamvis albos, in hoc mirams fum, collatis im- 
prmus Vafi«taam cau in Phntis , in Pullo Gallinaceo, nec tamen 
qu/dquam de Maris albis ex nigris tui. 
œedanitas nec dixi hos Troglodgas Plinii, quamvis nos ltimum finms 
Credonis opus. . 
omo cadatas bi¢fitus. llanpert. epifl. 7. Ki6p. it. 7. Boat. jnv, f, an Aldr. 
diit. 24ç ? incola orbis antarici, nobis ignotus, ideoque utrum ad 
ninis aut S/mioe genus p«rfineat, non determino. Mirum quod ignem ex- 
çitet, c«rnesqut aiLt, quamvis & çrudas soret teimonio Peregdnantium. MAMMALIA PRIMATES. Simla. 
 z. SIMIA. Dentes rimores IV, approximati, 
• Lauiarii tblitarii, longiores hinc 
- remoti. 
 Idares obtufi. 
, * Cauda mdla: Simiæ eter«m. 
Satyrus. . S. ecaudata futus nuda. S" n,,7. 
Satyrts indicus. ulp. «b ili. «. f6." 
' Habitat in Afiica, Afia. -, « ,,,,. 
. . Mgnitudo erl Jèxe's. Dorfum erini$ uirt hir.. 
_ [utIm, ,bttt f. antit& u$ique glab¢r. 
a- Sylva- 2. S. eudata, clunibus tuberoço-callofi,. 
» zms. Simia. GeJ. quadr. 847. 
: Simius cynocephalus alter. lp. oegypt, z4I. t. x6. 
CercopRhccus. on. quadr. 8.,Y9- 
' - Frons a,perciliorum regionem rans6erfe gibba. Pellis 
rfiua. Scrotu traeuam intra uiam recendirum 
el penis intra 6"¢reti W»ram«u ; autumno Tefliculi in- 
tume#tmt. Socles min.e ravi inflar extuberaus. 
inatur minis, ¢achinno Manditur, caffrornm more 
jMutat. S, rbilia man, haurit. emina m«nflruat. 
&natome. E. N. C. d. . a. 7- obf. 40. 
 .'««. .. * Caeaa abbreata: Paones 
Papio f Babn. Uefn. qu,dr. 3z. t. 3" Aldr. di:i. 
Magnitudo olo ; inceden* quatuor" edibus ;'Scrotum 
pe,dulum ; M»imal libidinofùm, jèm,ms" " jà¢ile 
brt ; litteras trasferre addifci. 
pei. 47. feicaudata, palmarum pollice approx[mato, ungui- 
bus oblongis: pollicum omnium rotundatis. 
Simia cauda abrupta, unguibus compres: pollice pal- 
marum digitis adhoerente. Amoen. a«ad. 

13 y Habi- 

Simia qu«m fimtlis turpima beffia nobis Emdus: quod Simia: Mammoe. 

la, Uterus, CRia, Mufcu!i Loquelz, Ungve$ homhfis funt; ,:oïçea Rete 
mirabile, Citori», Nyanphoe. MAMMALIA PRIMATES. Homo. 

1,)iae,'t itaque a reliquis Corpore ere&o nudo, at pilofo 
Capite, Superciliis, Cihisgue, tandem Pube, Axillis, 
]Vlaribusque Mento Feminis Nymphoe & Clitoris ; 
1Viammoe z pe&orales. Caput Crebro omnium ma- 
zirno ; Uvula; Facies abdomini parallela, nuda ; 1Nafo 
prorrrmente comprelio, breviore; Mento prominente. 
Cauda nulla. Pedes Talis incedentes. 

Troglo- 2. H. no&urnus. 
dytes. 

(*) 
lqomo fyh'cl[ris Oraçg. Outang. Boni. jav. 84. f. 84. 
Kakurlacko. Kjoep. ttt». «. 86. Dalin. orat. 5- 
ttal, itat in JEthiopioe «o»termlnis ( Plin. ), in Java, 
Amboinoe, Ternatcoe fpeluncis. 
Corpus album, inteffu eretttm, oflro ttiraidio mi»uso 
Pili albi, contortttylicati. Oculi orbiculati: iride pu- 
pillaqu« aurea Palpebroe a»tlce incumbentes cure .lllem- 
brana »iitante. Virus lateralis no,qurn»s. Aetas 
XA7 " ann,rum. I)[e cwcutit, latet-; No&u 'idet, 
¢xit, furatur. Loquitur fibilo ; Cogltat, credt fui 
«au.l]'a fatam tellurem, le Miquando iter,m fore 
terntem, fi figes percgrinataribus, 

z. SI- 

(*) Genu Troglodytoe ab Homine diltin&um, adhibita quamvis omni attentio- 
ne, obtinere non potui, nifi affumcrem nooEm lubricam, in aliis generi- 
bus non conontem. Nec Dentcs laniarii, minime a reliquis rcmoti ; 
n Nymphoe Caoe, quibus carent Sunioe, hunc ad fimias reducere 
ad*nittebant. Inquirant autopt in vivo, qua ratione, modo ntoe aliqum 
exifiant, ab hominis Genere teprri queat, nain inter fiias eqhn por- 
te g flmiam. Apollodor. 
$peciem Troglody b Homine fapiente diinimam, nec nori generis il- 
lam nec fang, iis effe, atura quamvi5 fimillimam, dubium non el, ne ita- 
que vari«tatem credas, quant vel fola .lcmbrana ni&itan» abfolure negat. 
(,i Pilos centortuplic=to», quamvis albos, in hec miratus fum, collatis im- 
primi» Vafietatum cau in lntis, in Pullo Gallinaceo, nec tamen 
" quidquam de Mauris lbis ex nigris atui. 
r«adamita nec dii hos TroglÇdyas Plinii quamvis ries ultimum finms 
Creationis opus. 
omo caudats bzrfittus. 2/lter. eifl. . Kip. if. 7. Boni. iav. 8, an Aldr. 
digit. q9 ? ineola orbis ntarici, nobis ignotus, ideque utrum ad Ho- 
minis aut Simioe genus pertinent, non determino. Mirum quod ignem 
çitet, crnesquc aff, t, quamvis & çrudas or¢t teimonio Peregrinantium. B f H,:bi- 

Simia qu«tn fi,nilis tur[im belia nobis Etius: quod Simioe Mammoe, U,u- 
la, Uterus, Cil.la, Mtffculi Loquelz, Ungvet F, ominis fu-qt; non çero E.ete 

mirabile, C/itori», Nnaphe, ..) .,.....- r '/ .._ /'. -» :,,.,,,ci 
• I./'/ 
,.- .,,. ..,.__" 
aecies obfcurior, iguotis Pedvurn uwA«bus aliisue plu- 
Faunus, 6. S. "eaudt'a 
Gercç, pecus babatus 
remo 
Corpus noEricns(BaPbal l»e7tusl antcriora abdomi- 
Paiiifcus.7. S. caudata barbata, cauda prehenfili palmls fubtetra- 
daé[ylis. 
Simia ftiia nmjor, palmis tetada&ylfs, cauda prehen- 
tiii zd apicem lhbtu nuda. Bro.wn. jam. 49- 
Guarlba Alarcgr. braf. zo- t. zz6. ILij. «uaar. x. 
2iabtet in fii,ierlca meridionali : BratiHa.* 
Corpu ligrlîm7 Pedes Cauda diraidia exterlor brun- 
ueai Caud,e extremitas bine nuda, qua, quidqud e 
terra e!evet, prehedit. Dlgiti Pedum 4"" Z. Hail- 
ra» ; e l,ero Pollex reliquis wxiwor, i»trorfum a 
teris remotus , Unguesque manura r, tundati, pedum 
fubu!ati. D. Aymen. PuUos in dorfo gerit , q*,i 
raatris cerpus pflerius a£uflius. Orie»te Occident¢ 
foie conÆresant.lr concionem celebra»ies. 
hna. 8. S. caudata barbata, fronte barbaquefaftigiata. 
gtockh. 7Y-b P- zto. t. 6. 
Cercopithec** barbatus gineeutis. "xIarcgr. bra zz 7. 
t. zz. Rai. quadr. Isg. 
Cercoplthccus barbatus z. Clu exot. 
jlaDitat MAMMALIA PRIMATES, Simia. 
]a«,kudo I:eli maiorls, niera unqis albidis Dorçum 
t q/ttce Jerrugineura F-moa [ubtt. belvola. Gula 
'; pêtusque alba. Frons pilis eÇeis, albis, fafligiatis 
linea transverfa in formam lunw er fcc»tis. arba fa- 
flizi¢ta , ,igra, ri, bru, atba, ,rJ, dens tub«ri adipofo. 
Z inea alba ab a2o adena ab ¢xteriori latere Jèmo- 
mm dnea. 1,udibuz, a, omnia dqc;t, peregrinos 
titan.,b fahttat ; irata ore kiat maxil.su«-exagitat ; 
,,'-ara re[tondet greck 
 Cephus. 9. S. caudata, buccis barbztis, vertice flavefceme, pedibu, 
nigris, cauda aplce ferruginea. 
«. Cercop]thecus ba batus alius guineenfis. Iar¢gr. brai. zzS. 
Rj. uadr. I 6. 
' llabiai in America. 
Corpus fubf:(fiura , f«btus tbcrule«ns ; Os coerul«- 
Jens : bxrtm flaveJens. 
./Ayla. IO. S. caudata fi,bbrbata grifea, einentia pilofa verticis 
longtudinati. ¢;f. iter. 99., 
Corpus gr# et, m h, pi o£ ix, Jbtx gla, peaOre, abo- 
,ne{e albi«ans Çzuda corpore l,mgio', 
«roris L :.,ina. ucca #arata, lonoeitudine 
.t»bar3ati. Superciiia .tonti xbba , prmine2t;a. Pe- 
des nigri : U ngues polliun rotutl,ïti ; reliui oblougi. 
» . &uriculm cutiuçul,e. 
' Hama- x. S. caudata imberbis, auribus comofis. 
dryas. Simius cynocephalus, ad utramque aurem magna coilla. 
» lp. wpt. z4g. 
Hab'tat in Africa. 
':' wc etiamura obfcura efl. 
• Jacchus. *z. S. caudata, auribus villofis patulis, cuda hirfutma 
longiffima, unguius fubulas : potlicum rotundztis. 
imla auribas villolis patulis, unguibus pollicum fubro- 
tundis. Syfl. nat. 3. 
" Cercopithecus brafilianus 3 Sageuin. Clof «xot. 7z. 
t. aTz. Rai. qvndr. I4. 16o. 
Cui minor, larcgr, braf. zz 7. pet. gaz, z6 t. 
Habitat i» Amefica. ï" 
,:,. Cu- 26 MAMMALIA PRIMATES. Simh. 

Habitat in 
Magnitudo [.4 cdor Sduri fubgr;fe;; /imilh $. fiur¢ct. 
Pollex manunm a»ti¢arura non rematus. Ungues omne 
tblonxi com[,re fed Follicum îam anter;orm quam 
oflirttm bumanis firml¢, Cauda brevima vi pol- 
l;cis tramz'e»fi. 
* * * Cauda elongata : Cercopitheci. 
Silenus. . S. caud.ta ba, bata, corpore nigro, barba nivea prolixa. 
Sitni Callkrichcs macuitudine cynocchalorum. lp. 
ecies obf«urior, inoti, Pem un,bus alli««ue lu- 
Faunus. 6. S. caudta barbnta, cauda apice floccofa. S. nat. 3.'- 
Crcopicccs barbatus l. Cluf exot. 
rcmb. n. x 7. q. uadru I Y3" l 
Corp«s ricantÇBatba, t»eKus, a»tcriora abomi- 
nis alba. 
Panifcus.7. S. cadata barbta, cauda prehenfili, palmis fubtetra- 
daétylis. Svfl. nat. 3" 
Shia fuira major, palmis tetradavls, cauda prehen- 
fili zd apcem fubtu nuda. Bro'wnjam. 489. 
Guariba Alar«£r. braf. 
ltab«tat in meica meridionali : Brafiiia. 
Corpus ¢;gr:;»- Pe.des & Cauda diraidia exter;or 
nea; Cand,« extremitas binc nuda qua, iduid e 
terra e!evet prebendit. giti Pednm 4" ç" Z. Hail- 
na» ; efl ,ero Pollea reli¢uis mlnor , introrfum a 
teris remotus, Unguesqud 
fbulati. D./lymen. Pullo¢ Ch dorfo gerit, 
ratris corpus p/terius 
;ana. 8. S. caudata t»rbata, fronte barbaque faftigiata. Linn. . 
Stockh. 7¢4 P- zo. t. 6. 
Cercopithecs bzrbatus gnineentis. "Slartgr. braf zx 7. 
t. zz. Rai. quadr. 59- 
Cercopthccus bzrbatus z. CI»f ex,t. . 
tlabitat lu Guinea. I 

z 

MAMMALIA PRIMATES. Simia. 

Cauda denflo e!lere a»nulata. Aures ¢;illofi, extus 
bi. Sttperba ) injuriarum impatte»s, alti//ïme claraitat 7 
delicatula. 

Midas. 

Oedipus. )3- S. caudata imberbis, capillo dependente. 
Celcopithecus minimus mexicanus, capill]ceo niveo. 
Habitat in America. « ' 
Corpus pavv;«m, J)«btus album.. Capillitium depende»s 
bamano fmile. Cauda longa nigra, introrfum aurantia. 
tbiops. x4. S. eaudata imbcrbis, vertice pilis arre&is luulaque 
fiontis albis. 
Sima thiops. H,lq,. iter. 9 
Corpus .flattra Diane, J«Jum, fitbtus oelm.Ç Cau 
tecTa, fibtus .(èrruginea. Stpercilia E lunula alba 
transerjà. Falpcbra tperior nuda alba. Aures acu- 
ti,cul. 
x y. S. caudata imberbis, labio fuperiore fiffo, auribu qua- 
dratis nudis. 
Cercopithecas nger mi]mus, manibus & pedibus cro- 
ceis. Edv. av. x9 6. t. x9 6. 
Cyua- 16. S. caudta imberbis, naribu bifidis Chtis, clunibus 
olgos. tuberofis. $5;. »t. . 
Simia <ytiaca caxda elongata clnibus tuberofis nudis. 
Cecetcus atgoI«xs major. 31r«r. ra ;z7. 
quadr. '. 
Clor lupi ex o iridl- flav@e»s. Statura rfi. 
Nates calz'w. Cauda ar«ata. Abdomen albicans. 
Nou vigilias infiituit. 
Apellm :7. S. caud.ata imberbis, cauda fubprehenfili» corpore fufco, 
,edibus nigfisg ,!» Ad. Fr. x. t. x. 

Hab i- MAMMALIA PRIMATES. Simia. 

9 

Habitat in AmerJca. 
Uudique circurafpiciens , Sono pulll 2VIel«agridls famellcL 
1Vlorta. ,. S. caudata imberbis, ore filfzo, corpore fpadiceo, cau- 
da nuda fubiaamolà. 
Cercopithçcus americanus minor Monkie di&us. 
m** ,. p. z. t. 
Habitat in Anerica. 
Capuc- '9- S. caudata imberbi, cauda longa hkfuta, face flaw- 
Claraore borrendo «fles oellit ; flridet" fwpius cri Cicada ; 
irata latrat more catMi. 
fchrea, z. S. caudata imbcrbi, occi?ite promnulo, ungulbas qua- 
tuor plantarum oblongis. 
Habitat in lndia. 
Corpus Sciuri, grif«o-virenx, fubtus pallidum. UIn 
Tibioe ferruginew. Cauda villofa, orpere duln lo- 
gior. Pollicum ungues rotundati. 
Syfichta. z. S. caudaa imbetb[s, ore cili[sque vibriffatis. Syfl. nat 3. 
Cercopithccus luz6nicus minimus. 
Habitat 

3. LEMUR. ff)entes rimores fuperiores l'V: inter- 
mediis remoris. 
Inferiores VI, Iongiores, 
prre&i, compreflî, 
para|leli, approximati. 
Laniarii folitarii, approximati. 
dlolares plures, tbiobati: anti. 
ci longiores acutiores. 
tardgra- . L. ecaûdatus. Mu_. Ad. Ff. I._ 
dus. Simia ecaudata, ungubus indicis fubulads. $fl.nat. 5. n.. 
B_ni- Catla. 

volans. 

'IAMMALIA PRIMATES. Lcmur. 

Animal cvnocephalum tardif.raclure. S«b. mttf. 
t. »f..î. . z. & t. 47- 
Anhnal elegantiNmum robinfoni. .. feadr. 6. 
tlabetat in Zeylona. 
Statura Scit«ri , Jub[errt«,inea, ll»ea drflzli fibfaa ; 
Gula albidiore. Line Iongeeudiali* ocniix intojeNa 
a/ha. I"acies tea. Auricutoe urceolatoe, t,;ts bi¢blta- - 
t.e. Pcdum palmoe ['lant.rque nnd«. U ngucs rotun- 
ati : i»dicurn pla,taruo, g, ero 
re n«lla. Mammoe 
fi, s peetus. 
nimal tardigradum, auditu ex¢«llens, monogamum. 
2. L. cauda annulata. 
Simia- 5curu madagalarienfis, rive Maucauco. Ed,. 
a,. 9. t. 99. 
Habitat n Madagafcar. 
5tatura Felis, J«b«inerea. Oculorum reglone nlgrm. 
Caput acuminatum. Aures test. Cauda longa, piHa 
annulis atris cin«retsqe. Ulgues fubulati : pollici- 
bus plantarum r.iunatores ; Jndit t Simia, Jed tar- 
ditct&. Habitu cedit ad Genettam anlorua. 
3. L. caudatus, membranâ ambiente olitans. 
Cato-Simius volans camclli, oeet. gaz. 4. t. 9" 
. a»gL z77. n. o65. 
Velerfilio admirabilis. Bont. jav. 6. t. 69. 
Felis volants ternatea. Seb. 
labitat i« Alia. 
Membrana more Sciarl .olatis f. I«ris ,olatis a 
pire ad manoes» a mnibus per latera ad pLtoet«s» a 
lantis ad apicem «aud« expafa. Ungues auti. 
lamxn du f«,orales. Ed fiuus arbrum. 
raa»izis 'idetr Lemuribus 
nima&ul«m fi'd nobis non v¢m ; nltertus examinent 
autoptoe. 

4-. VE- MAMMALIA PRIMATES. Vefpcrtilio. 
4-. VESPERTILIO. Demes ere&i, e, cuti, approxi- 
mati: primores 4 
2Ia»us palmatoe, vo!itantcs mem- 
brana corpus cingente. 
Vamp),- . V. ecaudatus, nafo fimplici, membrana il:ter femora 
rus. divilà. 
Vefpertilio cauda nulla. $ffL nat. 7.' 
Canis volans ternatanus orientalis. Seb. muj'. I. p. 9 I. 
, t. 7. f. I. 2. 
Vefpertilio ingens. Cluf. exot. 94. tïd. av. 18o. t. xo. 
Ez. 4. 
OCTl haurit Jànglieln domientium «riflas Gallirura 
é. lacryraas palmarum. 
I 
Spe- z. V. ecaudatus, nafo infundibuliformi lanceolato. 
ét,um. Canis volans maxima aurita. Seb. mur. ,. p. 9z. t. 
bitat i America afirali. 
Nares extus infundibulm referentes, fuperne a?fcen- -- 
dentes in follum lanceolatum. &ures ovatœe interius 
l«clnia fubulata merabranacea longitudine luri«uloe. 
I)entes Primores 4. Laniarii folitarii magni, a- • 
roxiraati reliquis, xdolares a»teriorcs Dre.viar«s 
tl[ir«s. Alartlrn d;>;ti 4 qurura . a«xm :c; 
Pollcx brez.is »gue arcuato. Pedes digit;s f ,eqtali- 
bus» unguibts arcuatis. C2dcaneus exjerit tendinera 
fubulatam fecundu, m marginem membran,e inter/:edes i I 
pofiicos, on coeu»tem tutu oi,pojito. Cauda n:dla. . 
perfpicil-3. V. ecaudatu, nafo foliato plau6 acuminato. Syfl. nat. 
latus. 7- _A__. 7. 
Vefpertilio americanus vulgaris. Seb. mufi I. p. 9 o. 
t. ;. f. z. Ed.v. av. zoI. t. zoo. ,t: I. 
Vefpertilio rolro appendice auricula forma donato. Sloan. 
am. . . 
tZabitat in AmcAca. 
An hœec fera;ha fo.uentis ? 

'eJpe=ti:ionum genus no&,Irnura volitat Palmis exlJapfis palmtis men:bra,:-iue 

,aterali; Phal-oenis impri«nis viét.itan». 3 z MAMMALIA PRIMATES. Vefpertillo. 
Spafma. 4- V. caud,tus, nalb fc.liato obcordato. Sy_fl. at. 7.., 
Glis volans tt:rnatanus. Seb. mur. I. 1). 9'o. t. 56. f. . 
Habitat in Afia. 

leporinus.f.V, caudatus, labio fuperiore bifido. S;'fl. nat. 7-* 2]fuf. 
qd. Ff. . ?. 7-* 
Vefpertilio, cato/ïmilis, americanus. SeL mur. . p. 89. 
t. Sy- f.. 
Habitat in America. J 

auritus. 

6. V. caudatus, nafo oreque /împlci, uriculis dupllcatis 
capite majoribus. " 
Vcfpertilio atnbus naajoribus. Frifch. av. "t. o3. Ed. 
ag,. t. 2Ol. i. 3- 01ear. mur. t. 15. f. I. 
il4abitat i Europa. 
JDifling?a Jpecies auriculis, uifi folo feaca a fefuenti a- 
li«na ? 

murinu. 7- V. caudatus, nalb oreque fimplîci, auriculis capite 
noribus. Faun. fllec.8. .S)'/i. nat. 7. 
Vclertilio. Bell. a'oE[I47. GeJn. a. 694. Aldr. 
x. p. 57. ofl. aoE,. 53. t. z. Alb. av. 3" P. 9- 
t. o. Rai. quadr. 24- 3. Ed:. a:. t. 2o. f. 
Vefpetilio auribus minor]bus. Frifch. av. l. o2. 
Habitat in F.uropa. 
2VocTu vaolat, iitat imprimis Phalaenis, caitur qre-tii 
Lapp,e calycibus, bybernat, de terra non eolat 
nenatus. 
itinatome. E. N. C. d. z. a. x. obf. 48. 

II. BRU- î 

Ovid. met. IV: 1% L*cemqe perofie 
1VoFe '«iat, roque te.vent a r.effe'a MAMMALIA BRUTA. Elephas, 
II. B R.UTA. 
ff)entes ff"rimores ulli utri»oEue. 

f. ELEPHAS. ff)entes ffrimores nulli. 
Laniarii fipexiores don- 
• gari. 
Probfcis longiffima, prehenfilis. 
Cous nudiuiizulum. 
mzximus, l. ELEPHAS. Rai. quadr, lZ 3. 3yfl. nat. I1. Seb. mf. i. 
t. III. f. I. 
Elephantus. G«Jn. qadr. 377" /lMr. quadr, l. . «. 9. 
"onfl. quadr. o. t. 7 8. f. 9- 
Iffabltat in Zeylonoe Fal»dofis ad 4mnes, edit Ramo, 
Cocos , Guilandime femiua, Frttne»tum. 
Alaximum qadrup.,s. Ocull parvi. Dentes Lan;arii 
periores exferti (Ebur). 2kures ampllaffimoe , i;o, dulœe, 
dentatoe; adt. angl. z7ï. p. xo-;t. Cutis craflïma, 
callofa. Mamm z juxta peét;s. Ungues in apidbus 
loborum pedum. Genua fleil;a. Collum breve. 
Probofcis lor.giflma, extenfilis, acute odoram » loto, 
ns :pfi i;jèviens; ea cibum potumq«,e hat:rit, 
,]ae pellit ; ea pr,ecifa Olcidiur ; matera metuit jkb 
fomno ab trache,e ixfertio»cm. Retro co:t - mingit. 
_Portat domos, »'dtere collo ifidente ; in bei!o arma- 
tut faldbus ; vubmfi-nlo inter axi: & atlan.«m furio- 
fua ,r¢iditnr ; ¢,eteru.m prudens, docilis. 

c 6. TRI- 

Faxwax, Liai'ntmn album, ca Ce.7ut elevandam Co«« .3.zueadmn, commune 
ç quad;-uFe {ib: ; or deo" Homini Sinffis, c»,n e,-ïti pt,tmque fedeant 
inc.dont, me eo indieeanr 34 MAMMALIA BRUT.A.. Trichecus. 
6. TRICHECHUS. î)e»te« Primore« nulli. 
• Lnim'ii fuperiores fo- 
litarii. 
2lolares ex otTe rugo- 
• fo utrinque infe- 
rius duo. 
, Labia geminata. 
edes pofteriores coadunati in 
pinnam. 
Matus. . TRCHECtS. rt. ge». 79 fY». O7. $.Yff- nat. 37" 
Manatus. Rond..Pile. 49 o. Gefn. if«. z 13" Hern. 
mex. 3z3 • 
Manati. Cluf. exot. I33- ldr. p'. 7"28. 
Manati. S. Vacca marina. Ra l. quadr, x93. 
l-labitat in ]V[ari Americano. 
Labium fuperis mtricatum [/Zibris rigidis, i»rurwis. 
Pili rorporis rernoti, brewes. Pedes ant[ci abbreviati, 
palmati, unguiculati ; poçtici ¢oadu.natl. Mammoe z. 
• pettorales. 
.dit vegetabilia ; manfefit ; raufira dtlecTatur. Caro 
¢frulenta. MAMMALIA 13RUTA. E.radypus. 

MYRMECOPHAGA. Z)entes nulli. 
Lingua teres, extenfilis. 
Cor]ms pies te6tum. 
dida&yla. I. M. palmis dda&ylis, p, lantis tetradaylis. Syfl. nat. 
M__M__d_. A,/. F. 8.*,/,ff: . 
Tamandua . Coati americana alba. Seb. mur., . p. ' 
6o. t. »7. f. 3. - 
Habitat in America azrxli. 
trida&y- z. M. palmis tridac'-tylis, plantis pentadac'-tylis. Syfl. nat. 
la. Tamandua-guacu 1Iarcgr. braf. zz. S«b. r,, I. lo. 60. 
t. 37- f- z. & t. 4 ° . f. x. Rai. quadr. Z4o. 
Habitat in America meridionali . ..... 
V&ztat Formicis inedtis qorum nidos ungue 
[acula nigra a ped[ore ¢,erfus iatus da. Mammoe 
19edtorales , zlbdomi»ales 6 ; lente currit, cauda lata 
inflar mufcarii fe tegit, arbore etiam fca»dit. 
tetrada- 3' M. palmis tetrada&ylîs, plant[s pentadac'-tylis. S.yflo 
êtyla. nat. 8. 
Tamandua I. Irarcgr. braf. z:z6. laj. quadr. 4 . Seb. 
rouf. . t. 47-f- z. , 
Habitat in America meridionali. 
od[u exit ; d;e dormit tacite b brach;is recondito 
irata baculum prehendit , flertit, poflerioribus edibus 
ifidens. Caude exttemitas ealva #ua le ex ranis 
arborum fufend, re l:ote.ff /uod on in l;re«ede»ti. 

C: 9" MA- 3 

MANIMALIA BRUTA. Manis. 

MANS. Dentes nulli. 
Li»gua teres, extenfilis. 
Corpus fquamis teCtum. 
pentada- r. bi. pedibus pentada&ylis. S. nat. 8. . Stachh. x749. 
&yla. p. z6. t. 6. fi 3. 
Armadillus fquamatus major ceylanlcus. Seb. rouf. l. 
. 88. . 54- J . OE. t. . f. . Mldr. uadr. 667. 
Lacertus fquamofus. Ch exot. 374. Bant. jav. 6. 
O&ar. mu . t. 7. . . et. gaz. 3z. t. zo. f. l. 
Z. Rai. quadr, z74. 
'Myrmecophagus fquamatus f. Doemoa thebaicus. Herm. 
mufi z9y. 
Habitat in In,la orientali. Vi&itat Formicis ermibus 
acerti«. 
Corpus fupra fquamis bail flriatis fetisfue inteinis 
eflitum ut flrobilus ; fuus hirlum efl. $ed Cauda 
trinue fquamoJa etiam fubtus imbricata. 
Aurlculoe nudw rotundat. Ungues primore medii 
jares $uibus contrais incedit. 
yrmecophagis anis. Irata ffuamas ¢riglt horHda. 
Cuda pinguis in eulis e«tita. 

III. FE- MAMMALI2k FER./]. Phoèa. 37 
III. FERA. 
Dentes l"rimores f«[;eriores feu, acutiu- 
fculi. Ca;ini folitariL 

io. PHOCA. Dentes 'rimores fuperiores VI paral- 
leli: exteriores majores. 
Inferiores IV, paralleli 
diftin&i, œequales, obtu- 
fiufculi. 
Laniarii I : tuperiores ab "in- 
. ciforibus, inferiores a mo- 
laribus remoti. 
2VIolares V f. VI, tricufpidati. 
Iuriculw nullœe. 
I'edes poffici coaliti. 
Ur/ina. I. P. cpite .uriculato. 
Urfus marinus. /f/. petropol. . an». t749. 
ldabitat in Camfchatcoe mariîtmis iver Atiam & 2kme- 
ricam pre.ximam, priraario i» inja[a 13erizgii. 
Irn?ett;ofi_ir- atat , rares pol.gami gregatim degunt 
cure uxorib',.s, fitiis, filiabus ad tuo ; coeaut in Ettore 
ref.upiuata Jèmiua» vix metuut iooraiera» mordent 
roie[tum laoidem, fenes elumbe quiefcut pingue, 
#rÇ.rium la, idem pro lefto babent, quera no defe- 
r:¢ft ; bel!a inflituut propter uxores, levure, ceqvum 
ç juflum ; fuccumbente u»o a¢«urrit alter opeht la- 
turus mox alteri alius, ne duo contra unum, 
dura mmnes pr,elio involuti : moefli lacrs'mas 
«opiofiJ]imas. çt«!ler. 
Lcona.-_.. P. capite antice criRato. 
Lco rnarinus .4»fon. itin. oo. t. 
Habitat ad polum Antar&icum. 

C 3 Mas 

Phoc:- ge:mç natat fi¢b açua, «'ix i,cedit oh t,z?,es a,»ticoç retraro«, po[ticos unito« : 33 MAMMALIA FER/E. Fhoca. 
Mas labio fuperiore criflato. Dentes z fere exfert; in 
maxh'la tnferior«. 
Natant gregatim, ]t«gn,mt pro femin;s, excubias agunt. 
Rosma- g. P. dençbus laniarlis fuperioribus exfert[s. @a. nat. 6. 
ItlS. . 8. 
Rofinarus. Olear. mufi Sg. t. 23 . f. . yonfl, pfc. 
t. 44- M°rm. m»fi z 9. Bo»a». m. 269. f. 
ors f Morfz, Rofmarus. Gelé. af z,. 
fi,«,t[,,,., WalI-Rofl Martens. ilsb. 78. t. *. P. f 
Eqvus marinus E Hiovootmus falfo dius. Raj. 
«'bitat intra Zoam ari«am Eur" opoe Afioe » Americoe. 
Vitina. 4. P- dentibts laniariis teis. S). nat. 6. n. . 
Phoca E ,Vitulus marint, s. efn. u. 7oz. ldr. pi. 
7zz. y,nfl. i. 44. Dodart. act. 9" t. 9" Raj. 
qudr. , 89. 
Habitat in mari Europoeo. 
Dr,aunt i L,ide ex aqua eminente arlunt in gla- 
cie , er quara adedu»t halitu , non deJ}endunt. 
Alamraas retra.6unt das ebdomi»ir ; inter Hale- 
cure cateros faginantur a Laris procat¢ exfuunt 
natome. E. N. C. d. . a. 9- 0gç 98. d. 3. a. 7. 
app. 5. 

Il, 

CANIS. î)eutes irimores fuperiores Vl: latera- 
les longiores diftantes: 
intermedii lobati. 
Inferiores VI: laterales lo- 
bati.- 
Zaniarii tolitarii, incurvati. 
.Molares VI E Vil (plurcsve quam 
in reliquis ) 
. C. eauda ( tî,iftrorfum ) recurvata. Faun. fvec. . 
$)'fl. ,at. . Diff. Ca, is I. t. ,..t[,,, 
Canii. Gefn. quadr. 9. dldr. digit. 48z. yon.fl, quadr. 
Izz. Roi. quadr, x76. 

« auri- MAMMALIA FER/E. Canls. 9 

domeflic, e. attriculis ereis, cauda fubtus lanata. 
(agax. . auriculis pendulis, digito fpurio ad tibias pofi[cas. 
grajus. . magnitudine lupi, trunco curvato, roflro ttenuato. 
ris f, oticu enaticus. Gefn. qudr, z«9. ,41dr. 4f" -i 
lloloffus.,, magnitudine lupi, labiis ad latera pendulis, corpore 
rofo. Cani fagax fang;iuarius. Gefn. quadr, zx. 
aquatlcus ,.. pilo crifpo longo, inftarovis. - - aa3S " 
raeliteus. . magnitudine Sciuri. i:nJA«n- . 
frlcator. . nafo refimo, auribus pendulis, corpore quadrato. , 
OE.ertagus. . pedibs curvatis, trunco longo foepius variegato. 
aicMar. . cauda truncata. Ca»1s ]anthernt«So [ldro droi, ff l. 
extrarit«., auriculis longis lanatis pendulis. ,41dr. digÆt. 6I. 
,vg)'l;tiu. . nudus absque pilis, wv', t lt, ,, ,. 
H, bitat fwpitl cure homine paffl.m, et;am fpontaneut evafit. 
Caput vertice carinatum. Labium inferiu lateribu den- 
tatis udis occultatum. Myflaces ordinibu . f. 6. 
Nare extrorfam recurvato finu lunares. &uricultn 
margine bafeo feper;ore reflexo ; pofleriore duplicato ; 
anico trilobo. Verruc*, faciei pilofie 7- Sutu-roe 
lerls g : «ollares flernea , cubitales , abdominale ocu- 
lares lumbares auriculares anales. Mammoe 
karum quatnor in peFtore. Pedes fubpalmati. 
Edit carnes, egetabilta farinofa, on olera. Digerit offa ; 
[omrtu a g famine p urg atur , cacat fat ra laT idera ". 
bure grœecum #Fticum Juramum. Potat lambendo, 
raingit ad Lttus«um hofpite f.epe ce«eties odorat anum 
alteriut odoratu excellit na]o humido. Le,tïme i- 
eedit fupra digitos, .x fudat, calidus linguam exfe- 
rit cubitum iturs circumit locum, dormit auditu 
acutiore fomniat, lrocis rixanttbut crudelit catul- 
lit cure ,ariis, mordet illa illos , coheeret copula jun- 
êtus ; gravida 6 diebus parit fwpe 4 ad 8 mafculis 
patri jïrailibus, femineis natri. Pïdiflïmus omnium, 
docilis, odit ignotv, mordet projeêtum lapidera, ad 
m«ficara nlulat. Latrat in peregrinos excepto eau« 
,¢mericce atralis; a Iahm-etanis rejeêtus. 

Lupus. 

C. cauda incurvata. Fun. ftee. II. Syfl. »at. . ,{fl 
Lupus. Gefn. quadr. 6J4. 41dr. dig. I44-. onfl. quadr. 
89- Rai. fuadr. 173. 
Habitat in Europoe fyl, is, etjam frigidioribu. 

C 4 Cater- 

i" Canis geÆ:u ".'o,ax, mo, lacoans, arbore¢ non fwr*dit ; Pevit nodofiu eJL 40 MAMMALIA FER.tE. Canis. 
'atervaim ncedit, tecora, quos, &:es occ.;dlt ra- 
riu hominem ; îu fyl;is fufMciociïraus ix audet 
traum Joniculura meuit. Oculi ÆoZu lu«eÆt. 
" Anatome. . N. C. d. z. a. 9. obf. 7. cent. IO. 
fip. 45. 
Hyæna. 3. C. cauda re&a annulera, plis cervds ere&s, auricul 
nudis. ,ç. nat. f. 
Lups marhm. Belio;. afuae. 3. t. 34. o. uadr. 
t. 7. Gef,. quadr. 67. ,. 
Taxu Forehus £ Hyna vèterum. «mph. amn. 4I 
ll«k;tat i Jndia. " 
i:gnkudo auis Pili do, «af#ithemwi, erei, 
w:Aris. Oculi ro/1ro rop'nauiores. Auriculoe »udw. 
Çauda annul,s ,ugr,cant,bus vertic,llata ; crura anu- 
Ils nigri, aregata. Strioe corporis f'« 
trans'rtles, a dor(o ad .entrera du. 
Exc,,ç'at terr,,m degitque in antris dlatiu, fine «ibo i- 
,it, in gmaa cadaa Jæit, ,oe e tumuli, 
di, coem,geriis 
Vulpes. 4 1 a.c6 "ofl. quadr. 
gz. i,ai. quedr, x77. 
abit,et ,î, Eeropa, fia, fifrica, aatra .[odens. 
Corçus flaoE'o rbJb«n*. Aures rei. Maxilloe alboe. Pe- 
des a»ti«e ,igrefcentes. 
De:,it:. in ant»s, quoe 3odit, meimal .aflutimum; fouit. . 
,. A¢nos , AnJeres Gah,nas, A,uculas, non 
tr«s #oetidioresqne ; collgtt flercora animalium, l«ra - 
grat ambrofiaco odore fupra bafin caudoe. 
filopex. . C. cauda re&a" ap]ce nigro. Æyç. nat. 5. 
V ulpes campeRris vulgo. 
Habitat in Eumpa, 
Lagopus.6. C. cauda re&a: apce concolore. )fl. at. 5" 
a. Vulpes alba. alm. baht z36. ««cgra, 
. Vulpes coerulefcens. Fau». '»ec. 4 
Habitat in alvibus apponicis, Sibiria. 
edes denflflie pilori ut i Lepore. 
reus. 7- C Luus aureus diras. , 
Lepus aurcus. K«msf. amen. 4t3, t. 47. f. 3. Raj. 
qtadr. 74- Vul- MAMMALIA FER]E. Feli. 
Vulpes indioe orientalis. Valet. r, çsf. 45"2- t. 
ASiH. Ball. itin. 16o. 
ttaitat in oriente. 
3Vitide flavu«, «atervat;m inced;t, furto declitts ; 
clama»te Hamap, tremott alii, ambulante fana 
fo; ulultus execrabilis qnafi ejulatus Lttratu inter- 
«eptns. Defcriptio ,era aniraalls etiamnnm 
z. FELIS. gentes ffOrimores oequales. 
2]lo!arc8 terni. 
Lingta retrortum aculeata. 
U,,gnes retra6tiles. 
Leo, . F. cauda elongata, corpore helvulo. 
Fclis cauda clongata floccofa, thorace jubato. 
nat. 6.p. 4. t. t. 
Leo. Gefa. quadr. 7±. lldr. dig. z. on/.quadr. 7:. 
Dodart. a,,. . t. . .¢ 7" t. 7. R. :tadr. 16z. 
tlabi,at in Africa. 
Calot lttteo-rufits. Fonq qt.'adrata. Cor maximum. Ma- 
ris ïrborax hirfuzus Cauda,7ue fioccofa. 
Segns, efuriens pr¢edatr de ïqu;s et maioribus quadra- 
l.edibus, nec nifi fmeHcu homine ; ))'attt, accenJa 
flamna ; «anib«,. coercetur. Æetro z.tingit 
Rugitus horrre,dus atrachere nnulis integris ira- 
brlcatis. 
Anatorne. F.. IV. C. d. x. a . obf. 6. Barth. agi. 
,67. n. 7- 
Tigris. z.F. cauda elongata, corpore maculis omnibus virgatis. 
S»fk. uat. "b n. . 
T*is. Gefn. qundr. 996. elldr, d «. o,. 5",nfL quadr. 
4. Bont..ia:. Iz. t. Y3. Rai. q:.adr. 6. 
tiabitat in Afia. '-«,,« ,- 
Magnitudo LeoMs l]¢;aculw ,irxarw , tranq,erfoe. Pul- 
cherrimum animal tïeme'd .eloc:tatis, hor, zixi ïeffi- 
raus, defolat indos ; Aïas ocldit proprios filios. 
Aratome. E. IV. C. d. ,. a. z. ob]: 7. & a 9- 0tf. x94. 
Pardus. 3- F. cauda elongata, cowore maculis fuperior!bus 
culati; inferioribus virgatis. @ff. nat. 4. . 3" 
Panthera, Pardalis, Fardus, Leopardus. GeJh. fuadr. 8z 4. 
C .r Par- 
lZ.lis gems ]ot,ia.:» Jèmdit facile r.;borcs, no£iupo'dflhnum JpccMat:. 4:- MAMMALIA FERZE. Felis. 

""OYI¢a. 

Pardus mas, Panthera fem{na, dlp. egypt. z37. t. f. f. z. 
Fardalis. Roi. quadr. 66. 
x r:,s mexicaua. Hem. mex. 498. t. 498- 
l»inum Dalpus. ieremb. nat. ly 3. t. 
abitat in lndiis. ,,t, 
4. F. cauda eloEgata, corpore flavefcente ma¢ulis 
rotundato a»gulats medio tlavis. 
Pardus E Lynx brafiiienfis. Raj. quadr. 168. 
Jaguara. qarqer. br 
ltabitat in America meridionali. 
Pardalis. . F. cnuda elongata, corpore macules fiperioribus ri[ça- 
ris; in/oribus orbiculatis. Sfi. nat. 4. n. 4. " 
Cato-Pardus mexicauus. Heru mcx. Iz. t. 
Catus Pardus E Catus americanorum. Rai. quadr. ï69. 
]labitat in America. 
.]aSnitudo clis fl«pra fuçcus, -tbtus albicans ; Lineoe 
umçaue nigra per roture çorpus logitudinaliter 
fa, fed pedes abdome» tantura psais ; Later li- 
neis latioribus albis J)cis tgt«ntur. Aures brez'es, 
margine b:fid absque enicillis. Pcdes f-4- Cauda 
ertwillato- OE, ariegata proportlone Çati. Myaces 
ordinum : in fineu!o ordine fet,e 3" Y albw bail 
gr loitudinëcapitis. 
6. F. cauda clongata, corpore fafciis nigricantibus ; dor- 
falibus I«mgitudinalious tribus; lateralibus fpi,alibus. 
Felis cau,a ¢}ongata, auribus æqual[bus. Faun. lue«. 3" 
S$'fl. mat. 4" n. 6. 
Felis vulgo Catus. Gefn. quadr. 98. ldr. quadr. $6. 
Raj. qundr. 98. 
Felis. L4r. dig. y64. ffonfl, qtadr, 8o. t. 7z.. 
kl«bitat i Europæ auflralis 'liy. a tla . 
Aoribus congenerum, tranquilla, ore molat caudam 
«ri?t ; excitata agilima, Jandit, irata Jremit odo- 
re ambrofiaco !urum Leo iu prdam intenta 
data moi,et, oculi nou lutent, inbiando proedam bau- 
rit, clama»d rixandoque mitre amat. urpilla 
terdiu peTendicnlari oblonga noTu ter#ti amfliata 
• :gu..bus complicatis incedit arce bibit ri«za corro- 
fi a, _fler¢us Jèpelit, carne edit OEe,(etabiliaqr, e re]u,t, 
oç inflnte tempçflate manu iaat,-dorJùm qn tenebri» 
e?ecTrifat ; in altura aa decldit i edes. Puliees 
" • " ' . T • . 
»ç«vet. De,eçatur Aaro eeta, alerava. 
F. Lynx. 

Ichneu- 
IBOB. 

lVIAMMALIA FER.G. Viverra. 43 
7. F. eauda abbreviata, apice atra, auriculis apice barbatis. 
Felis cauda truncata, colore rufcfcente maculato. Faun. 
fi«e«. 4. Syfl. »at. 4" ». 7. h. gtb. zzz. 
Lynx cervarius. Gefn. qad. 677. OEourn. it. z. p. 18. 
Lynx. ldr. dig. 90. yonfl, quadr. Sz. t. 3. Rai. 
quadr. 166. 
Habitat in Europoe ,Ivls defertls. 
Cauda femoribus paulo brevior api¢e atra. Palpebra 
ferior albicans, ut fuperior erfits canthum raajo- 
rem. Macula linearis fufca poe oculos. uricularum 
apices nri. Palpebroe alb«, 
VIVERRA. eme« rimores VI: intermediis 
brevioribus. 
lolares plures quam trcs. 
Lingua retrorfum aculeata. 
U»gnes exfcrti. 
. V. ¢auda e bail incraffata renom attenuata. 
Meles digitis mediis longioribus: lateralibus oequallbus 
unguibus fubunitbrmibu. Haffelqz,. iti». 
¢Ieles unguibus unitbrmibus lcacophoea. S9fl. »at. 6. 
'lus pharaonis, dlpin..¢gypt. 4. t. 3. 
Ichneumon. Bellon. itin. 96. pile. 44- Gefn. qaadr. 
$6. dldr. quadr. 3o. t. 
. iuela glauca. Syfl. œeat. . dmw». acad. z. p. iog.,'- 
Muella £ Viverra indis Manguda. Kcmf. amn. 
74- t. 67. 
Quil £ Quirpele. Gare. aram. x63. 
Serpenticida £ Muncos. Rumêf. herb. 7. P. 69. t. 
riz. 3- 
Ichneumon indicus. Edv. av. 99. t. 99. 
Ichneumon f. Vulpecula zeilanica. S«b. mal. . . 66. 
t. 4x.f.. 
Habitat in wto ad ripas Nili, in India primario ; 
Frons lana. Lab[um faperm prKw;»e»s. Aurctdoe ro- 
tnndat¢. Vaces firalici ferie i om»ibm latiis la- 
teralibas ad argiem. Lingua Çcabra. Pollex a reli- 
fuis diflinus. Çauda bail çra, fenfim atteneta, 
&ngitudi«e ¢aroris. Folliculus ate aertnrarm ani, datim 

Civetm Clt:e]'. cur. f7. -- 
Animal Zibeth[cum. Raj. uadr. I78. Dodart. 
ltern, mex. 
Hyoena veteribu% mnc Civetta. Bellon itin. 94. 
il:bitat 
L,,pus oblongum. Roarum obtu(txm. Dentes Primores 
@eriores 6, paralleli : i»ter£edii paulo minore ; 
f«riore paralleli 
terioribus. Laniarii #Htarii, utrinqe diflantes. 
lare acuti, denticn!ati. ures tem bre.z, es. Co2o- 
rs pili fecnndum 
ndati, rigdiuJuli. Pedes fubtm uudi. Unue» 
«ànini. Cuda" felis a»nulata. " .... 
Utri«ulns Zibetbi imer anum 
Anatome. Bartb. «eet. 4. n. l. cent. $. ». 49. MAMMALIA FERa. Viverra. 
Genetta. 5". V. cauda annulata, corpore ful.f.2nigricante rnaculato. 
Genetta f. Ginetta. Rai. çuadr. zoi. ell. iti. 76. 
Caudoe a»nli 8 nigri ; totidemque albi«ans. Corpus 
¢roceo. -. . :i vicas bene. olens,, . ma«ulis igris ordine 
difpofit H ; ratb, geÇers obI¢ur*. / . ¢ 
." MUSTELA,:entes rim#res" Ieriorcs VI, ere, 
ci, acutiorcs, diini. 
Infcriorcs VI obtufio- 
res conferti: duo in- 
tcrior«s. 
Ling#a loevis. 
Lutrls, . . plantis palmatis pilons, cauda corpore quadruplo 
breviore 
Lutra marina. . ptrupul. 1749. p 167. 
Lutra bralilienfis. ai. quadr. 87. 
abitat in zfia & America fetentrinall, 
Lutra. z. . plar,6s palmatis nudis, cauda corpore dimidio bte- 
viore. 
Lutra digitis qualibus. Fau. fe«. . 
utta. B«II. aquat. 31. . 3 . GeJ. aquat. :. Idr. 
quadr. 194. Dodart. a. 47- t. 47- aj. quadr. 87- 
bitat in Europoe açuis dul«ibus flviis , 
ifciis. 
f. IZ. . e»t. I. a:?. 
Gcio. q. . plantis s corpore rut-fufco medio dorfi nigro. 
Gulo. 01. egn. «k«ff. la:?. 39. a«z. don. 339- 
abit«t in abu Lapponioe, I(utH» Sibir[oe ,1.ris '.#- 
itat le orib;s aibus» Ra;glferis cai.,'eribus, ad- 
mittit ulpera ; oracivt urfo ; J«tidus ; e;ls 
Anatcm=. Barh. cent. . o 3 . 44 MAMMKLIA FER2E. Viverr. 

ful, e/tu apertus. Pill albldo gr;feo n;grefete ver- 
ticill»ti. Magnitudo Cati ; calcneis inc«dit. iitat 
muribus , avius , ois , amhib;is , herb ; oça Croco- 
dili odit kaurit ; $erpe»tum his. 
Mephi-u. V. cauda fuçca luteo annlata, corpore fpaceo 
ris. tus flavefcente. 
Ysquiepatl. tïern, mex. 3z. 8eh. mu . p, 6. t. . 
f. . R. q,dr. . 
tlatat i America. 
agnitudo Alartis. Color tpra «Ibu;, fubtus ex albo 
 igro variegalu. Pedes tali* i»cede»tes. Ungues 
- anteriores compre, loi ; ofleriores breviores, 
Jbt«s excavati. Dentes rimores fuperiores in meo 
nulli rimores inf«riores 6, œequales quorum z inte- 
riores ; Zaniarii fi«pra inJa trinque aproximati. 
lrritata fundit cure ventris crepltu khura foetidifli- 
mura ut nihil cure eo comparari fueat. 
Puto*ius. 3" V. fufca lineis quatuor alb]dis dorfalibus para!lelis. 
Putorius ameEcanus lriatus. Catefb. caroL z. . 6z. t. 
Polcat, Skunk, Fiskatm. Kalm. itin. z.p. 3îK 
Habitat i;z America feptetrionali. 
Cauda longitudine «orporis, illofa. 
Irritata t autec«de» halitura exledit» u« ulkil foe- 
Zibetha. 4" V. cauda annulat, dotfo cinereo nigroque undatim 
iato. 
Cvctra Ch% cur. 7. 
A'imal .... Zibeth:cum Ra'.quadr ..... 78 Dodart a 
d«ern, mex. 38. 580. 81. O#ar. mufi 7. t. 6. f. 3. 
Hyoena vcteribus rune Civetta. Bellon itin. 94. 
l'bitat in IndUs. * , t ».pus oblongum. Roflrum obtu(um. Dentes Primores 
fi«periores 6, araReh : intermdii paulo rainores ; 
feriores parahdi : medii paullo breviores: aOernis 
terioribus. Laniarii Htarii, utrinqe diflantes. 
lares acut;, deoeticuL«ti. ures te, bre.ves. Coro- 
r;s piii fecundum dorfi«m lot«giores, ciner«o 
ndati, rigdiuJb««li. Fedes fubtus utdi. Ungues -, 
ca,in;. Caua relis anuulata. " 
Utrictthts Z)bethi ipter anttm vtdvam i;t utroi;e 
Anatome. Barth. tenx. 4. n. I. & cent. $. ». 49- MAMMALIA FERTE. Viverra. 4' 
Genetta. '. V. cauda annulata corpore nigricante maculato. 
Genetta £ Ginetta. Rai. quar, zoo. BeH. itin. 76. Gefn. 
quadr. 
Hab,tat ,n Oriente juxta r,vos. 
Gaudoe annuli nigri ; totidemque albican,. Corpu 
roceo - igricans , bene olens, matulis ngri ordine 
dofits 
.- MUSTELA.entes rimores" feriorcs VI, ere, 
oEi, acutiorcs, diini. 
Infcriores VI obtufio- 
res conferti: duo in- 
teriores. 
Liugua lœevis, 
Lutrls, ,. . plantis palmatis pilotis, cauda corpore quadruplo 
breviore 
Lutra marina. . p,traol. 1749. p. z67. 
Lutra bralilienfis. Rai. quadr. 87. 
Habitat in Afia & America 
Ltra. z.M.. plantis palmatis nudis, cauda corpore dimidio bre- 
lOEe. 
Lutra digitis œequalibus. Faun. fe«. o. 
Lutra. BÇll. aquat. 31. t. S,z. Gefn. aquat. t. &ldr. 
quadr. -94. Dodart. a. lqT- t. 47- Aaj. quadr. I87. 
Hh" bitat 
ii»i. 
itat piibus rauis, ¢ancri. [Æer 
Anatome . N. C. d. . a. S. ob gç d. z. a. o. 
ob I x. . cent. Io. a¢op. 468. 
 Iantis fis corpore rufo-fufco medio dorfi nigro. 
Gcio. . . p , 
Faun. Juec. 6. t. nat. ç. ï. I. 
Gulo. OL iT«Sn. ci'eff. la#p. 39- Racz. polon. 339- 
abtat in abt Lapponioe, Rue, Sibirioe ,iis ..- 
iTtttat leporib; aibus , a;giferis , cada'eri»u, ad- 
nzittit ulpera ; or«ciot 
tiçraa retiofima. 
Anatçm=. Bar:b. cen1. . ob . 

4. M.. 
I 4 6 
barbara. 

MAMMALIA FER/E. Mufela. 

4- M. atra, collo fubtus macula alba triloba. 
Habitat in Brafilia. Ac. Holmenf. 
Confer. Bro.wn. java. 48. t. 49- f. . Galera ? 
Statura lIartis at nigra pilis rigidioribus ; auricula ro- 
tundoe, villofoe. ,4rea ante oculos cinerafcens. Macu- 
loe fub medio «ollo, non vero fub gula. Mammoe 
ee umbilicum 4. 
Martes. 5'. M. plantis fiffis, corpore fulvo nigricante, gula pallida. 
]luf[ela fulvo- nigricans, gula pallida, kàun. Sec. 7. 
Syfl. nat. f. n. z. 
Martes. Ge)h. quadr. . onfl. auadr, t. 64. 
quadr, zoo. 
ttbitat in fylvis antiquis. 
17iitat $ciuris Pduribus , tvibs. 
Putorius. 6. M plantis fifiïs, corpore flavo nigricante, ore auricu- 
lisque albis. 
Multela tIavefcente nigricans, ore albo, collari flavo. 
Faun. fuec. 8. )fl. nat. q. n. 3. 
Putorius. Gefn. çuadr. 767..4ldr. ung.. 33 o. ffonfl. 
quadr, t. 64. aj. quadr. 99. 
ttaitat inter Furopœe rupes :fl lapldum acervs. 
Noeu pr,edatur Cuniculo , Gallinas , A,culas , O:a ta- 
pir ; ano halitu foetid;flïma. 
Furo. 7- M. plantis fiflïs, ocuris rubicundis. 
MuRela fylveftris Viverra di&a. Rai. auadr. 199. 
Habitat ,n Afrlca. ê,,v//rg/,-', 
,°utorio minor ; Auricube arreqœe patula'breves ; Oculi 
rubicundi. I{aj. 
Zibellina.8. M. plantis fiflis,, corpore obfcure fulvo, fronte exal- 
bida, gutture cmereo. - 
Muela ,Sibellina. Rai. quadr, zoI. 
Habitat in Atia feptentrionali. .f 
Color fulvo-«bf«urus gutture cinereo ; anterior pars ca- 
pitis OE auricule exalbido - cinerew Rai. lTibriff, e ad 
Jupertilia neres os longiffmce. 
Erminea. 9. M. plantis fiflîs, caudoe apice atro. 
MuRe!a vulgaris. Gefn. q«adr. 149, qldr. ungv. 307. 
.ïonfl. quadr, t. 74- Rai. quadr, lgj'. 
2 Mu- 

Muelæ geus corpore elogato pedibnsque bre;.u efl , or, rit ;runco in*,'rato , 
dit arbores, ]ë'zt ex abore i art, ore«. MAMMALIA FER/E. Muf[ela. 

47 

. Muflela candida f. Ermineum. Rai. quadr.. I9S. 
Nlufela alpina candida. Fagn. kelve. [o. 
Habitat in Europa Afia frigidiore; kyéme trwJCtim 
in ail i,is regio»il, us ïioea. .t£'e.»,«e'« 
Canfer. Mufiela javanica. Seb. rau/'. I. p. 77. t. 4 . f. 4- 
Cauda d,bidia extrorÇum ntgra; corpus byeme album, 
eflate ru['ttn excepto abdomine , pedtore, gula. lellis 
pretifa hoche èminis noflratib«s. 
Jïdit PiJ'ces, carnes, _ures, oz'a, Fungos, non vegeta- 
bilia ; av,,([]ïma, foetida, jiticuloJa, nodlu r«'datur ; 
tcrrefa[ta eilepfia ¢orr;pitu,'. 

URSUS. 5Dentes rimores fuperiores VI, intu, 
cxcavati altct ni. 
It,triorcs VI : laterales z 
longiores lobati ; tècunda- 
rii bail interiore. 
Laniarii foIitarii, conici. 
2Iolares V f. VI: primo lania- 
riis. apprÇximato. 
Li:gna levis. 
Iembrana iéita:s. rafus promi- 
I3CtlS. 
enis tCaten.s olTe rccurvaro. 

/r&os. 

IlaÇCtl$. 

iii Mclcs, 

Lots. 

MAMMALIA FERYE. Urçus, 

3' U. cauda concolore, corpore fupra clnereo fubtus ni- 
gro, fafcia longitudinali per oculos aurcsque nigra. 
• Mcles unguibus ttllticis longifiïmis. Faun. fuec. 
&,ff. »at. 6. . , . 
]VIeles. Gefn. «ua.4r. 66. 
Taxus. AIdr. digit. 64. "yonfi, qùar, t. 64. aj. 
fuadr. 8. . 
I]lviat i» Europa inter rimas rupiura lapidum. 
I/e,:atur c,«niculos antra J'odit inhabitatque; flerct, s i 
eo.,'.em loto de?on,ca*, inhabita;tes extr« antrum ; die 
latet, corr,dt Lahs'rtr,2 iu hyeme», follicMum 
tori.,tm j;pra anuat haurit tvïbera 
Anatome. E. N. C. d. z. a. y. bJ 3z. OE d, 3. a. 3- 
ob.fi *6 3. 

U. cauda annulata, fafcla per oculos tranfverfali. 
Urtas cauda elongata. 3'yfi. »at. 4. /1. Stockh. x747. 
t. 9. J: . 
Mus indicus alius. G,fn. quadr. 74x. 
Vulpi afiinis americaua. Rj. quadr. I79. 
P, accou. Kalm. it. z. p. z. 
nonde. Al, wcr. brai', zzS. ou. uadr. 39- 
l'brm, maj2 39. Dodart. a. . t. *I. 2iajor. 
moiS. »o. 1«. quadr. ISO. 
Felis moutana americana. &b. mu . p. 68. t. 4 z. 
tlablt«t in Americoe maritimis.m't 
Cauda cr,à, ferrrinea a»ulis uixri. 
tt I,enter ova, Gallmas, c«bura lavat, odoratu 
aue excell;t ; rweutis ten«cimus, drmit a 12 nolis 
n i z die; ; pdlitur fetis por«inis. Penis offe 
'ato atet. 

IV. BE- MAMMALiA BESTI/E. Su. 49 

CrOf, 

IV. BESTI/E. 

79entes rimores utrinque : intermediis di. 
.[tnt ibtts. 
Laniarii fim];er uno plures utrinque : 
3Vafis ultra os .Promine;s. 

SUS. Dentes 

rimore« Supcriores IV, con- 
vergentes. 
infcriorcs VIII patuli. 
Laniarii Sup¢riores 1I brcviores. 
lnferiorcs II exterti. 

t. S. dorfo antice fetofo, cauda pilofa. Fn.fvec. 36. Syfl. 
,A_per. Gefn. .uadr. t46. ,4ta!r. bidule. o 3. 
quadr. 74- Aaj. uuadr. 96. «4FOE,, $, 
, Sus. G,Çn. ç«adr. TZ. ldr. b#lc. 97. on. fuadr, 
t. 47. aj. quadr. 
. Stls chinenlis, lt. H;goth. 6z. h. San. 7 z. 
Habitat in Europa aflraliore. 
Aper .ix diffrt a Sue domeflico nifi quod laam 
te feras on habeat. 
Chi,mnlis dorfo fzbnudo abdomine ad terrain usqze de- 
pendente differt. 
"Varietas. .freqnens. Upfalloe Suis. domefl;ci, retaper monun- 
Xd, t» cwters eadem fpectes. 
Animal odore Follens naribus fodiens tendinlbus trun- 
randi, ; fuisquilia ercus fi«cculenta , ariaque 
furcata ¢,ora»s ; multa ]el;gens ; pi»guimum, 
[idura, foranolentum, terapeflatur pr«nucium 
patiens apriatur in jàle, in «no e z'olutat, immu- 
dura, grunnien» , accurrit clara«nti aderfus h,flem 
.umantek ore dectbusque korrens¢ Crotalis. inffara" 
tardura ve»ere Z Fene laxo longo mamrdis nzmerofis* 
fimis , proie innumera ; laborat pediculis fiabe 
fcrophuli, ipere. Gane,« numernfa materies, Atletis 
& ex«r¢itatis jàhbri, non veto critids ; foeccharo 
fcu ipr,rais ahilis laudat«r : inaç Pernoe, Sin«iptia 
unculi Cofloe, Sumina Flz, w lfieia 
fftqeuta ; at flerus in fluxu fagineo 
D MAMMALIA BESTI.. Sus. 

Porcus. z. S. Dorfo poflice fetofo, cauda longitudine pedum, 
umbilio cyflifcro. Syfl. nat. z. 
Porcus guineenfis. Raj.- fadr. 96. 
11abitat lu Ati'ica. 
aqflïnis priori. Corpus rufum. Auriculoe acuminatiflirave. 
Cauda longa, nuda. 
Vellus fetis caret, nifi fupra dunes. 

Tajacu. 3. S. dorfo cvflifero, cauda nulla. S),fl. nat. 
Tajacu. /f. lnd. 98. 
Tajacu f. Apcr mcxicanus mofchifecus. 2Cyfon. aéL n. 
l y 3. Rai. quadr. 97. 
Cuaiguara. l}larcr, braf. zz 9. Barth. cent. 3 n. 44" 
Quavlifla cogmati Quapiott. ttern, mex. 637. t. 637. 
tlabitat in Mcxic[, l"anamoe, Brafilioe montibm 
edit Rana , 'e«Tentes. 
Corpus cinereum ; t:at'cia flava circum iumores ; crux 
Pedes gri : raa««la ,la, #,.pr, genua a»tica. Setœe 
fiigiat.e uigr,e inter bref, e, aures, nec 
tuberantia ad lat«ra oris fupra nafu,n. Glandula 
fecretoria fupra clunes, Jecernens odoracum l,?uorera 
ambrofiacura. Z. ttaliraan. 

Babyrus. 4. ff. dcntibus duobus caninis fronti innatis. S.y/t. nat. 2, 
là. ]3abyrouffa. Bont. jaw. 6I. Barth. cent. 
Grec. mur. t. . Seb. mur. . p. o. t. 5t. f. z. Rai, 
H, qU«dr, 96. 
bitat in Borneo Indioe orientalls. 
Magnitudine Cer¢,i. Dentes Laniarii lup,riores /, ,»er.. 
forantes craniurn frontis, recurz, ati ut z «o nu,. ; mo 
feriores utrinue Jblitarii magni, adfla=" r rt s. 

17. DASYPUS. 

Cous tef[a olTea cataphraum, 
nis interla. 

Unicin- x. D. tegmine triprtito, pedibus pentadaëtylis. Syfl. »at. 6. 
&us. Tatu E Armadillo africanus. 6eh. m,:f. . . 47. t. 30. 
f. 3- 4. 
, Dafypus cingulo fimplici. Sfl. nat. 6. 
Tatu muRelinus. Raj. quadr, z35'. Grew. mt 9. t. t. 
tJabitat in Africa. 

z.D MAMMALIA BESTI)E. Dfypus. 

tricin- 

quadri- 
cin&us. 

fexcin- 

. B. cingulis tribus, pedibus pentada&ylis. 
Dafypus cingulis tribus. SyJt. œ,,t. 6. 
Tatou 11 Armadillo. Red. eler. 91. t. 92,. 
Tatu f. Armadilio orientaiis. Seb. ra,,fl . p. 6"-. t. 38. 
f. z. 3. 
Tatu apaa. ll"ar«gr. braf. z3z. oeil. braf. too. 1lai. 
quadr, z 
Açmadillo E Tatou genus altcrum. CI.'.'E exot. IO 9. 
Armadillo, Grew. mu]'. 17. Olear. muJ: 8. t. 6. f. 4. 
tttabitat in " " " " " " 
3- D. cingulis quatuor. Syft. 
Ghelonifcus. Columnagu.at. 2. p. ly. t. I6. - 
fiabitat. a»._, '-,, 
.4_. D. cingulis fenis pêdibus pentadaqylis, l]tuf. Cd. Ff. 7. 
Dafypus cingulis fex. @ff. »at. 6. - 
Tatu f. Armadillo prlmus, t',ai, quadr. 233. 
Tatu f. Tatu-,per,a.. lbtar«gr, braj 
Armadillo f. Tatou. CIE e.rot. 23o. 
Habitat in America _ffleridiona!i. 

feptem- y. D. Ung'alis feptenis, palmis tetrada&ylis, piantis pen- 
Dafy.us eingu:is fptem. S). nat. 6. «¢, 
An Jffïcio«er a JCente difliv, ? 
novem- 6. D. c{t,t{s' novem, palmis tetrada&ylisi planti pent- 
oin&us, daét)lis. £IuÇ d. k. 6. 
Dalpus cingulis novem. 6v. mat. 6. 
Tatou E Armadi,lus americanus. Seb. rouf x. p. 
Tatue bmlilienficus. .4Iarcgr. bra z3L Raff 9. 
233." 
Habitat in America raeridtonali, .. 

Dafypi ,n dente¢ fexus diffe,entias nqmrant dut@t#. 5'z MAMMALIA BESTIJE. Erinaceus. 
xS. ERINACEUS. ff)ente« 2rimores II, 

paralleli, 
fibcuneati, longiores, 
diftantes : fupcriores 
remotiores. 
Laniarii Il ubique, an- 
trorthm decumbcntes, 
parvi. 
.Molares III f. IV acuti, 
lobati. 
fpinis obte&um. 

europoeus. I. ERISACEtS. Fn. fv. 6. Syfl. nat. 6. It. Goth. z64. 
Echinus £ Erinaceus terreris. Gefn. quadr. 6. ldr. 
uadr. 49. Jonfl. quadr. Il 9. t. 6.-Raj. uadr. z3t. 
3«b. mu . p. 78..t. 49. . 8. 
abltat in Europa. «««r,. 
itis , ambrofiacus pol)phagus , nournus , monoga- 
mus, hybernans, nidiflcans e Iufio in frutiibus 
metu le coutrahens , aribus criflatis. 
Anatome E. N. C. d. z. an. ob 6. OE n. 6. obfl xo. 
«'x. '.' cent. o. app. 447" Barth. a. *67 I. n. 90. 
*9, T&LPA. ente« rimore« fuperiores VI. 
Inferiores VIII. 
Laniarii m0or I, & mino- 
res IV. 
A#olares acuminati. 

europaa, x. T. caudata, pedibus pentada&ylis. ,m«,a,v-a 
,.' ,L .Talpa ct0,data. S:fl. at. 7. Faun. #,et. 7" U. $«a,. 
« 33z. 
• Tapa. Gefn. qua .r. 93. Aldrov. digit.4t. Raj. fuadr. 
, . 6., s«, ,¢ , . 6. . 4,* . , 4. 
Habitai in Ehropoe ums fub terra, iitas e Lum- 
". '" bricis, non .lantis nou prœedatur. " 
" anatome.. " E. . C. d. I. a Z. ob I. 1. a I. obfl 
,3o. 
enis omniura auimalim longiffimus. Peilit delicatula, fiaca. 

MAMMALIA BESTI]E. Talpa. 

2. T. ecaudata, palmis trida&ylis. 
Talpa tibirica verficolor. 'eb. mur. I. p. 
f 4, 5"- 
Habitat in Sbiria. 

t. Sz. 

zo. SOREX. Deutes 'rimores Superiores II, bifidi. 
Inferiores IV: interme- 
diis z brevioribus. 
Laniarii utrinque plures. 
Araneus. . S. cauda corpore longiore. 
Sorex. F«un. f,ec. 33 . Syfl. nat. to. 
Mus araneus. Gefn. quadr. 74 t. ldr. digit. 44x.'t..4{Zo , ,'. 
Jo»lt. quadr, t. 66. Raj. qu.a,d,r,. 239.- 
l-labltat i Europoe crypts. LÆ'Æ'"«.5¢- ç 
Auriculœe breves, amplae. Cauda Io»ga. 
.',- .i . ,;". 
erilatus, z. S. naribus criftatis, cauda corpore brevior - 
Habitat in Penfylvania. P. Kalm. e,'xç.". ,'« 'I ,-'* 
Facies 7"alp,eq colore atro, palmis »iveis. 
teiur!euloe nullw. Roflrum longi]fimum. Cauda fubnu- 
da. corpore dim:dio brevior, concolor. Nares fin- 
gui« flella palmata radiis Io. ]. . Jùbulatts, »udis 
ut iv Erlnaceo. Deutes prlmore, J«periores z ; 
feriores 4. Laniarii utrincue iolures. 
aquaticus.3. S. plantis palmatis, palmis caudaque corpore brevio- 
re albis. 
"Falpa viriuianus niger Seb mule. I. p. . t. 3 z. je. 3- 
- o . • : : 
Habitat in Amertca ffeptentrt«nali. _P. _l(alm. 
Facies pr.,cedentls, ed cinerea aut fufca, pa]rais a]bis. 
Cauda corpore quadrupio brevior, alba. Dentes primo- 
res Jùperiores 2 ; inf«Hores 4 : i»termediis bre:iflirais. 
Laniarii utrinfue plures , difcreti. 

cape.ris max,mus Pet. 4 

MLMMALIA I3ESTI]E Didelphis. 

z t. D1DELPHIS. Deutes Primores Superiores X. 
Infcriores VIII: inter- 
mediis z brcviflîmis. 
Laniarii longi. 
211olares dcnticulati. 
l.ingua fubciliata. 
I;oilcuhts abdominalis mamma- 

I'UITI. 

Corpus .lle:;r, magxitud ne Fel;s majoris. Roftrum co- 
nict;m, ,«g,m Jhi inflar, carinatura riu longi- 
ro ul i,. res çeendiculares, lunares. Vibrfll 
$ ort«um, ioneoe ;" lèoe one oris rium , fub gu- 
la . Aur]cuioeçotund,,t.é, atr.e apicibus albis. Den- 
te m6la,es lobati: awteriores fimolices: pri#ni mini- 
 ; reliqui ut i» cha,'aEere Tibioe nigroe, l,'z'es 
p:lir urev;u*. Cauda ud.,, !ongt.ud:ne corFor*s ffugfi 
j(ç«entiç ex rugis, Frebetlis. lanus 5 datylw, 
fi»Çe. Digt terete,, nudi, «quales. Ungues con- 
Fr(, arcuati. Plant« ut in p.dmis " Pollcx omni- 
Pullos lad;autes territosque intra abdomen reclpit raater. 
D. ¢auda bail pilofa, auriculîs pendulis, mammis qua- 
teruis. 
Tlaquazln E Tai-ibi brafilienfibus. Seb. u . p. $7. 
t. 6. 4. 
Habitat in America. 

ïdçphiz plice êlanta,;»m, uti dflincTo f re;noto, gaudent Primates MAMMALIA t3ESTI.WE. Didelphls. 

Figura Sebœe aliena roflro rotu»diore, fafcla fufca tra»s 
oculos , pollice poflico u»eeguiculato , quod non in noflroo 
Ubera duo" raammis in fingulis z. 

murina. 4. D.. cauda femipilofa, mammis fenis. Amoenit. acad. 
L z79. 
llus fylvelris americanus. Seb. rouf. . . 48- t. . 
f. z, 36 t 
tlabitat in Afia, America. 
Ungues digi¢is omnibus acuti, exceptis pollicibus po- 
dorfige*. D. cauda bail pi!ofa corpore Iongiore, digtls mum 
a. muticis, f 
Mus fylvefiris americana. Seb. rafi I. p. 49. t. ]I. 
Y, 4. . P. 9 °. t. 84 . fi 4. leria.Jurin. 
Habitat in America. 
Pullos in dorfo gerit caudis cirrhi inflar convolutis. 

D 4 V. GLI- t 

MAMM&LIA GLIRES. Rhnoceros. 
V. G LIKES. 

lanicor-, x, R. cornu un]co eonico. Syfl. nat. 
gris, hiuoceros. ffonfl, quadr 
t. . Bergen. orat. 746. t. I. Gefn. {uadr. 84z. 
Ala». bffulc. 878. 
ttabitat in Africa, India, 
• Statura priods feue E&'hantis. 
Cornu in roflro, folidura, re«uvvum perpetura co,icm. 
l,abium fuperius acuminatom adun«um. 
Oculi Aures arvœe. 
Cutis »uda. Rugoe-transverçales : 
Scapularis: 3. Abdominalis ante femora. 4. Femora- 
lis tans feraora. Unguloe tres. 
Cauda attenuata pedibus brevior. 
nimai m:e, ni lacetur, tutu arbores (raore ro- 
fiernit :,cornu ffi«ii 
Quantus erat cornu, cui pila Taurus erat. artialis. 
bteornis. 25 R cornîbus duobug cuneiform;bus. 
t . )tabitat i» olbius, acobwus, Schroeckius. 
 ompreffialt minori fupra a#ernm nobis vi[m. 
, HçSTIX. entes)imoe« II oblique 
olares oo. 
Corpus ]pinis te&mn. 
çriata. I.H. palms tetrada&7!is, plantis peutada&lis capk 
çrioEau»» coud abbrevit, MAMMALIA GLIRES. Hytrit. 

Hyfrix. Ge;. quadr. 63. v#Idr, diglt. 47L onfl. 
quadr. 1 9. t. 8. Dodart. agi. 33. J. quadr. 2o6. 
Hyqtrix orientalis criffata 
, ab,tat in Aa. )J- . 
prehenfi-z. E. pedlbus tetrada&ylis, cauda elongata prehenfili fe- 
lis. minuda. $)fl, nat. 
Hvffrix. Bont. jav. 
Candu brafilientibus. aregr. bra 3" iJ. amer. 
Oltztlacuatzlll. ern. 
abitat in America 
dotfata. 3. m-pams tetaoaDs, Dants pentaaetyl,s, ¢aa - 
elongata, dorfo folo fpinofo. 
Hyrix canadenfis. Edv. av.çz. 
« Habitat in Canada. 
Corpus ferrtineum Cauda apice fubtu alba. 

macrou- 4. H..pedibus pentada&yl|s» cauda elongata: acleis ¢la- 
ra. vatls. S_yfl. nat. 9. n. 3. 
Porcus aculcatus f. Hyftrix orientalis. $¢b. mufi . p. 
84. t. 5"z. f. t. 
Habitat in Afia. 

brachyu-:f. H. pedibus pentada&ylis, cauda abbreviata. Syfl. nat. 
fa. 9 .n. 4. 
Porcus aculeatus f. Hyfftix malaccenfis. &b. mur. x. 
p. 8|. t. 5'-.î- t. 
ttabltat in A fia. 
'.. 
,; z 4. LEPUS. Z)entes rimores II: fuperiores dupli- 
cati: interioribus minoribus.. 

timidus. L L. cauda abbreviata, auribus apice nigris. Syfl. nat. 
;' 9. . z. Faun. fret. x9. 
Lepus. Gefn. quadro 69. lldr. dig. z47. ïonfl. quadr. 
t. 6f. Raj. quadr, xo 4. 
Hab;tat in Eutopa. 
ttyeme in frigidis niveus, ex«eptis attribues nigrls. Cau- 
da etiam wjtate alba. Aures l,mwe. Oeuiî exflantes 
: merabrana niitante, Jbmno aperti. Femora poflica 
craffa Pedibus lanatis 5-4, & dorJùm «onfl:tuunt 
D ¢ ?r,e- 

Lepus ¢ornutus, /i no, b)'bridm, terre [e, buloJk, fit. 8 

MAMMALIA GLIRES. Lepus. 

prvantiflmam partem. Nares bumidi , motitantes. 
Inermis cur['u valet, timidu,, currit gyros fenfira bre- 
OE,iores, retr deviat exfiliendo ", a Canibus. Felibus, 
/lccipitribus , Nodluis "venatur ; cavitas utri»que e re- 
gionWpubis ; mordet truncum tranfcendendum ; de. le. dta- 
tur tympano ; ceroE.ice fragili ; immenfus partur, ttone ; 
ur'.na foetida no, in cubile ; pulicibus obnoxim. 
Anatome. E. N. C. d. i. a. z. obJ'. zSt. a. . of. 
93. ?- d. 3" a. y. obf. zz. Barth. acT. 67L n. 36. 

Ctnlcu- z. L. cauJa abbreviata, auriculis nudatis. Syfl. uat. 9. n. 
lus. 3" Faun. Jec. zo. 
Cuniculus. Gefi. quadr. 7z. Aldr. digit. Sz. onfl. 
. " quadr, t. 6ç. Raj. quadr, z 5. 
]g'¢/¢ . tlabitat in..... 
Eropa auflralt, antra fodiens n arenofis. 
ç -, " Stvecies #cil, us dignofi-itur, quam diffe[eutia fpecifi¢a 
Anatome. Parv. obf. 

eapenfis. 3. L. cauda longitudine capitis, pedlbus rubrls. 
l-labitat ad Çap. b. Spei. Sodiens. . Burmannus. 

brafilien-4. L. cauda nulla. &,œe. nat. 9. n. . 
lis. Cuniculus bralilienfis Tapeti. lar«gr. braf. zz 3. 
quadr. :zo 5. "t," 
l-Ibitat in America meridio;m[i. 

z'. CASTOR. 

Fiber. 

transverfi. 
Cauda deprefça. 
. C. cauda ovzta plana. Faon. fret. z 3. 
Caffor. Ge(n. pile. 8. Rond. pif c. z36. 
t. 68. Dodart. a. 13 l. Rai. {ttadr. 
quadr. 7o6. 

ff)entes Primores Su0eriores trun- 
cati, angulo transvertb 
cxcavati ; inferiores apice 

Y»s. if,. 
ze 9. Aldr. 

Fiber. Bellon. aqv. 30. 
latabitat in Eu:'op, Alioe, Americoe borealibus ad ripas 
fluv:or«m lecuumfïae vidtitan, corticibm iraprrais 
Iopuli tremuhc ; Domos mire exflruit. 

Oec#- MAMMALIA GLIRES. C.Ror. 

S9 

Oeconomia animalis data a D. Giflero, ail Stockh. 
175"6. p. 207. 
Anatome. E. N. C. d. I. a. 2. obf. 
mofcha- z. C. cauda 1onga lanceolata plana. Faun. fret. z 4. 
tus. nat. lo. n. z. 
Mus aquaticus exoticus. Cluf. eot. 375"- l°rm" mur.... 
Rai. quadr. 
ltab;tat in Ruftioe aquofis, America. 
Pedes l:ofl;«; ut ;, a»tecedente Falraati ; v;,;titat qcoro. 

z6. MUS. Dentes q°rimores inferiores fubulati. 

Porcel- I. M. cauda nulla, palrnis tetrada&ylis, plantis trida&y- 
at. IO. ï.. I. 
lus. Ils. It. H/goth. 224. Syfl; , ,, ,:_-. --.- 
K'..:,.I.. l--A-" .... t " t" - -- - 

lepori- 
IILIS. 

Lem- MAMMALIA GLIRES. Lepus. 

plnrwflantiflîmam partera. Nares bumidl , motilantes. 
errais curfit valet, timidu,, currit gyros fenfira bre- 
,iores, retr, de,iat exfiliendo ; a Canibu, kelibas, 
4ccipitr;bus , NodTuis enattr ; cavitas utrifue e re- 
gione pubis ; mordet truncum tranfcendendum ; deleta- 
tur tympano ; ceroE, ice fragili ; imme»fus parturitione ; 
nf:ha Joet..da no» in oublie ; pulici,',u ob»oxius. 
Anatome. E. N. C. d. i. a. z. ob]. z. OE a. 3. of. 
93. d. 3. a. 5. obf. 225. Barth. at. ,67L n. 136. 

Canicu- z. L. cauAa abbreviata, auriculis nudatis. Syfl. nat. 9. n. 
lus. 3. Faum J-nec. zo. 
,Cuniculus. Gefn. quadr. 7z. 41dr. digit. 38z. yonfl. 
'/ /« . quadr, t. 6. Raj. quadr. 2c 5. 
" /[ff/'*Ç tlabitat in Europa anflrali, a»tra fodiens in arenofis. 
Hfles i£jï k'alcon.e;s, Illeles, Putorius. fi/'a 
,'l,¢a'ç @ëci«, facihus diônofiitur, quam diffee»tia fp«cifica 
Anatome. Par. o@ IO. 

eapenSs. 3. L. cauda longitudine capitis, pedibus rubrls. 
Habitat ad Cp. b. Spei. $odiens. . Burraannus. 

brafilien-4. L. cauda nulla. Sy]7. nat. 9. n. . 
lis. Cuniculus brafilienlïs Tapeti. Alar«gr. braf. 
quadr. 205. 'e*" g¢»,'la,: ff. 
1-]h'bitat in America raeridio;mî. 

223. 

CASTOR. 

Fiber. 

Dentes 'rimores Superiores trun- 
cati, angulo transvertb 
cxcavati ; inferiores apice 
transverfi. 
Cauda dcprcf/:-a. 
1. C. cauda ovata plana. Fau». fret. 23 . @ff. nat. 
Cator. Gf». pf«. ,Sy. ond. ViJ}. z36. on. 
t. 6. Dodart. aq. Æ3,. t,;j, quadr. 2 9. 41dr. 
quadr. 7o6. 
Fibcr. Bellon. aqv. qo..;,-'',- 
jatabitat in Eu:opa, fioe, Americoe borealitous ad riras 
fluviorum lcuurïae, vi«¥itan» corticibua impr;rMs 
1opulJ tremul,e ; Doraos mire exflruit. 
OecO- MAMMALIA GLIRES. Caflor. 

9 

mofcha- z. 
ttlS. 

Oeconomia animalis data a D. Giflero, act. çtoch. 
x7f6. p. zo7. 
Anatome. E. N. C. d. x. a. z. obf. 2. 
C. cauda longa lanceolata plana. Fana. fret. z4. Syfl. 
nat. 10. n. -. 
Mus aquaticus exoticus. Clufi exot. 37Y" l#'orm, mur.... 
Rai. quadr. 217. 
ltabftat-in Ruflïoe aquofis, A merica. ]«;,, an. 
Pedes pofli«i v.t in antecedente Falati ; vi,;titat coro. 

z6. MUS. Dentes Wrimores inferiorcs fubulati. 

lepori- 

M. cauda nulla, palmis tetrada&ylis, plantis trida&y- 
lis. It. M7goth. z24. $.y/t. nat. IO. n. I. 
Cuniculus indicus. Gefn. qdadr. 367. 41dr. di£it. 91. 
œeorcellus indicus f. Cuniculus indicus. "J»nfl. fuaar. 
I6. t. 63. .; 6. 
Mus 1 Cuniculus amcricanus guineenfis porcelli pilis & 
c VOCe. -Rai. tuadr. 22]. 
avia Cambaya. 2IIarcgr. braf. 2z 4. Iift braf. IO,. 
ttabitat in BraliEa. , 
l-tifloria hujus habetur in Differtatione de Mure indico. 
ConE Catoybara. Iarcgr. braf. o. huiç a2»i , fed raa- 
jor, coloris ignoti. 
1Hpientes, h.quaces, q , fl q , 
in uietl e uaces calcitrantes, at- 
tenti, comantes, n: fitcantes» edunt vcgetnbdia OE'ariata ; 
tgotant lyrapham puram, calorem amant; femma raam- 
rai dabs, parit yullos terfeqimo , raox toit; mas 
bomb)'lans juniores mafculos m,rdet parapleicos. Co- 
lot v:arius etjam fpo»tanels. 

M. cauda abbreviata, palmis tetrada&ylis, plantis tri- 
da&ylis. 
Lepus javenfis. Catesb. carol. . p. 8. t. 18. 
Habita*. in Java, Sumatra. 
Aures fubrotundae, Celor ru.Jus, abdomine albo. 

3" M. cauda abbreviata, pedibus pent3da&ylis .. 
Mus cauda abrupta, corpore mlvo mroque vario. 
Fana. fvec. z6. l.t. 5tckb. 74ç. P. 3z6. t.. 6. fl qy. 
Syfl nat. o. ». 2. 
Mu montanus. 5"ckejf. lapp. '346. 
Lemming. Olear. rauf. z i. t. 12. f. 6. 

Lelll- 60 

MAMMALI GLIRES. Mus. 

Lemmus. OL Mage. fept. xS: zo. 
Mus norvagicus. I/krorm. mur. 3z.. t. 3z. rn«*ogr. 6. 
Rai. quadr, zz 7. 
Habitat in alpibus Lapponici. 
 Greatim fugiunt quibusdam aunls ex alplbus redta via 
iter inflituentes Ç edunt Lichenem rangiferinum , amen- 
ta Betnla nanoe , non carnes. 
lVormii Hifloria ffluri orvagici. Haffn. '6f3 quart. 
bunc fiflit. 
/natome. Barth. cent. z. 10. 3oi. 
Marmo- 4. M. cauda abbreviata fubnuda, auriculis rotundatis, btc- 
ta. cis gibbis. 
/4_us cauda elongata nuda, corpore rufo. Syfl. nat. o. 
Mus montanus. IIatth. diofc, z. c. 63. 
Mus alpinus. Rai. quadr, zzI. 14agn. helv. I79. Do- 
dant. mem. I. 31. t. 3I. Gefi. quadr. 743. /lldr_ 
quadr. 44f. 
Habitat in alplbus Helvetlcis, Tridentinis. 
Dentes primores injériores apice dierge»tes. 
aMylIaces utri»que ferie fextuph'¢i. Aures parvoe, z'e- 
flet,e. ]3uccff utrinque : admodum gibba. Cauda pal- 
matis, nigra. Verruca fupra oculos fetis 6 ; jùb 
fetis 7- Dorfum cinereum. Inguina .4 pedes cinereo 
flaejcentia. Sutura a gula ad anum. Perles 4-5". /-/. 
Z. Hallman. 
Profunde celerrime fodit ; h)'bernat alto fomno, ma- 
uibus cibum ori admovet, foepe ereda incedit ; facilius 
in planitie quam fub terra affequitur. 
Monax. 5'. M. cauda mediocrl pilofa, corioore grifeo, auriculis fub- 
rotundis, palmis te.trada&ylis, plantis pentada&ylis. 
Monax f. Marmota americana. Edv. 
l-labltat in America fe.ptentrionali. 
.4uricul,e Jtbrotu»dw. 
Cricetus.6. M. cauda fubabbreviata, auriculis rotundatis, corpore 
fubtus nigro, lateribus rufefcentibus. 
]Vlus cauda elongata, corpore cinereo rulilo nigroque 
longitudinaliter ratio. 
Cricetus. Raj. quadr. 
Gen. qua,4r. 73s3. 
Hzmer. ]Vfeije"r. thier. (Norib. ,748. fol.) t. 8I. z. 
Habitat in Germania. MAMMALIA GLIRES. Mus. 

lÇumerus digitorum pedura in ha« ff antetedente nobis 
ignotus. Cunicul Iminor » «auda p«dibu fere brevior. 
Buc«a utrinque faccata. 
Caverna fodit fub tcrra plurimi concamerationibus , 
aliCi foramine : alter« obliquo ad, tu, altero perpendicu- 
l ri fpecula. Colligit Frumentum , l°ifa , Fabas» 
fru¢qus, i difl;nis cameri ferwanda, adportat ca 
in bucca ; parit bi« in anno fex pullos, itidera 
propria camera fervandos uti etiam flerquilinium i 
diflinHa. 
[enatur ob car¢e* , pelles frumentura collet,m ; occidio 
tut pulvere Veratri, farina . ruelle in panes coltis. 
Citillus au4toum» fi ab hoc divverfus, rob« obferz.a- 
dus. 

trr«flris. 7. M. cauda medioeri fubpilofa, 

amphi- 
bius. 

Ratts. 

palmis fubtetrada&y- 
lis, plantis pentada&ylis auriculis vellere breviori- 
bus. • 
Mus cauda longiffima pilo.fa, aribus hbrotundis vellere 
brevioribus. 
]Vlus agrelis capite grandi brachiuros. Rai. uadr. 
Habitat in Europoe terra aqua. . 
Crpus fufcum /ùbtus allidum, at non albi¢ans. Caput 
raus, ore gibb,. Cauda magis ilofa, quam in Rat- 
t,, Jèd corpore dimidio brewior, a fedbus fere longi«r. 
ortos alpwinflar mlfere effodit almi licet parvis; 
atat in )-bs urinatur plantis li«et pis ; Rad;çes 
arborura decorticat , plantarum confumit 
Ios anatum in if«in,s o«cldit. 
. M. cauda dongta pilofa, plantis palmatis, 
Mus major aquaticus E Rattus aquaticus. Raj. quadr. 
2i7. 
ius quticus. Bell. aat. 3ç. . 6. 
hortJs. 
eci¢ o rite cog;a. 
dit d foa 
o[umit radices 
as ¢ i,irgmis cofeis fu a demerfis. 
9- M. cauda elongt fubnud, plmis tetradylis 
nuJculo pollicari, plantis penmdyli. ftr]atus, 

o d'ffert. 
lbicante. 
r. digit. 

3- NI. cauda elongata fubnuda, l:almis tttra,]a&yl{s, plan- 
tis pemida&ylis corporis flriis pui&:,tis 
Mus cauda lon:.a, firiis c,rporis iongitadhmlibus & pun- 
i:ris albis. AluJ. ,4d. tf. 
Mus orkntalis. Seb. mt,f. z. ï zz. t. z i. f. z. 
ltabitat in lndia. 

longpes. 14. M. cauda elonlata vefiita, pa'.mi» tetradaë"tyiisç plan- 
ris p»mada&ylis, fcmorious tongilIimis. 

Mus t 

volans. 

16. M. cauda elongata villofa, palmis tetrada&ylis, plan- 
tis pentada&ylis, lateribus extentis volitans. 
Sciurus americanus volans. Raj.quadr. 2 ! y. 3eb. mur. 
. p. 7z. t. 44.)' 3- Edv..av. 9. t. 9. 
,Habitat in Virginia, Mexico. 
Cutis ab v.uribus ad brachia femora ç caudara exteufa 
margi»e phcato »igro. 

z7. SCIURUS. ff)entes 7"rimores 1I: Superiores cu- 
neaJ:i ; 
Inferiores compreffi. 
vulgaris. . S. auriculis apice barbatis, palmls tetrada&ylis, plantis 
pcntada&ylis. 
Sciurus palmis folis faliens. Faun.fuec. z L Syfl. nat. 9. n. . 
Sciurus. Ge(n. uadr. x 3. Aldr. quadr. 398. "ffonfl. 
uadr. t. 66. 
Scmrus vulgars. Rai. quadr, z4- 
ttabitat in Europoe arboribus. 
Jflate ruber abdormne albo, kyeme cinereus. [lidtitat 
nuc«bus, flrobdis :c. fedens. 6'uperfluum cibum 
de(odit ; Cortice interdum navigat. 2ïdu-s gioboJùs 
e mu fois. 
&natome. F.. 2. C. cent. lO. app. 449. MAMMALIA GLIRES. Mus. 

Mu cauda clongata ft, bruda, corpore fufco cincrafcente. 
Faun. ]nec. z& /i. nat. o. n. 6. 
/us domellicus major. GeJn. quadr. Io9. Aldr. quadr. 
47. Raj. quadr 
Glis. ont. qnadr..f', 
• /-labitat in doraibus Eropoe. 
Cautra antraal , t¢ten/ihbs infeflum. 
Glirem 'eterum me igorare agnofco nifi fit Alarmota 
aut 

Mufcu- fo. M. ca'ada elongata fubnuda, palmis tetrada&yl]s, plan- 
lus. tis pe,tadadtylis. 
Mus cauda nudiufcula, corpore cinereo-fufco, abdomine 
fubalbefcente. Faun. Juec. 3 Syfl. nat. n. 8. 
Mus. Ge/n. quadr. 74. Aldr. quadr. 47- onfl. 
quadr, t. 66. 
Mus domelticus vulgaris f. minor. Raff quadr. 218. 
ttabitat in domib«s. 
Unguis pol!i«aris palmarum nullus, quo a Ratto d'ffert. 
Deledtatur muJt«a ; non fcde iacareratur ; 12ol)Tt:agus. 

fylvati- 
CLI$. 
«. f,/ - 

i2. lX,,I, cauda longa, palmis tetrada&ylis, plantis penta- 
da&ylis, corpore grifeo pi',is ni6ris, abdomine albi 
do. Fw.. foot. 30. ,)_// »,t. o. ». 7- 
Mus domeflicus medius. "Raff fu«dr. -,8. 
Habitat in l-lorti, fl fylis;Europoe .(,,« t,,- 
A_l/ères « iflimas, f, efe uno die dverf«rat. 

lriatus, 

3. M. cauda elongata fubnuda, Falmis tttra5a&ylis, plan- 
ris pe:rada&ylis corporis ltriJs pm:tatis 
Mus cauda lona, ftriis crports longit,ad,alibus & pun- 
ti albis. _MuJ. Ad. -r. o.* 
Mus orkntalis. Seb. m« 2. ï, 2z. t. 21. f. z. 
ltabitat in ludia. 

long;pes, t4. l,I. cauda elongata veita, pa!mis tetrada&yls, plan- 
tis p'ltada&ylis, fcmorious longitfimis. MAt/MALIA GLIRES. Mus. 

6 

Mus cauda longa velita, pedlbus- policis long[tudin 
corpori's flavi. 2Iuf. td. Ff. 9-* 
l-labitat in t«rridis regionibus. 
Jaculus. aS". M. cauda elongata floccofa, palmi» pentada&ylis, plar 
tis trida[ylis, femoribus longiflimis, bra:[iis brevifli 
mis. 
Mus iaculus pedibus poflicis longfflïmis, caud2 extrem 
villoth, li«èlq, iti». 8. a. St,ck. 75". 
t. 4. f.. 
Mus gyptius. llaffelq, aft. Upf. 17o. . 17. 
Cfiniculus minor caudatus dauricus. 
34+ ». 13. 
Cu,*ficulus f. Depus indicus Utias di6tus. A]dr. quadr 
9" fig. bon. 
Lepus cauda clongata. S.fl. nat. 9. n. 
]labitat i Arabia Calmukia. 
l»lants tantura incedit » ff quiefcit ; palmis cibura ori ad- 

volans. 

16. M. cauda elongata villofa, palmis tetrada&ylis, plan- 
ris pentadaétylis, lateribus extenlis volitans. ' 
Sciurus americanus volans. Raj./uadr, t . Seb. mur. 
I. p. 7 z. t. 4.. 3- Eda..av. 19. t. 9 I. 
11abitat in V irginia, Meico. 
Cutis ab .uribus ad brachia femora çff caudam exte»ffa 
margine pbcato nigro. 

z7. SCIURUS. ¢29entes rimares 1I: Superiores cu- 
neai ; 
Inferiores comDref/ï. 
vulgaris, r. S. auriculis apice barbatis» palmis tetrada,_Ctylis, plantis 
pcntada&ylis. 
S ciurus pal n is fol is falien s. Faun. fuec. z . Syfl. »at. 9. ». . 
Sciuru. Ge&. qttadr. 13. lldr. q«adr. 398. "ffonfl. 
/uadr. ,t. 6. 
Sclurus xulgaris. Rai. quadr, zI 4. 
Habitat in Europoe arboribus. 
«,flate ruber abdomine albo, hyerae cineretts. [riitat 
¢ucibus, .flrobdi c. fedezs. Suerfluttra ciburn 
de.lbdit ; Cortice interdum naz, igat. 2Vidu.s globofus 
e muJCis. 
Anatome. .. . C. cent. I. app. 449. flavus. 

getulus. 

flrlatus. 

volaias. 

64 MAMMALIA GLIRES. Sciurus. 
niger0 ,. S, nlger. Catesb. tard. z. p. 73- t" 
1-1ab«tat in Amerlca fepte»trionali, 
einereu$. 3. S. virginianus clnereus major. Rai. qadr, zig. 
car. z. D. 74. '74. lalm, itin. z. av. 4-9. 
1-1abitat in America efêffe»trio»ali. 
2FIag»itttdo tripla aut uadruFla S¢. ¢,uaris. 
4, S. aurlculi» fubrotundis, pedibus pentada&yiis. 
$ciurus cauda tereti, pilis brevibus, auiculis llrotundls. 
lmœen. acad. l.p. tSl. 
ttab«tat i America. 
21agnitudin« diraidio rainor Se. *vulgari luteus, api- 
c,bus pilarum albit. Aollex ant*«ut folo èr¢ ungue 
«onflat. 
5". S. fufcus, ftriis quatuor albdls longtudinalbus. 
$ciurus getulus. Rai. quadr. ,6. ldw. a. I98. t. 198. 
Seb. rnuf. . p. 76. £ 47. f- 3- 
Habitat in 2Ltrica. 
6. S. flavus rlis quatuor fufcis longltud;nalibus. /l',,f. 
,q'. 8.* 
$ciurus fffatus. CateJb. car. z. . 7. t. 7. Edv. av. 
8. t. 8x. 
. Kalm. it?n. z. j0. 4t9. 
ttab,tat i» America feltentrio»ali fub terra. 
2Vlagnitudine _duris rauJculi z'el paulo raajor. Palm 
tetradavlw , plantoe pe»tadattylw. 
7- S. h.ypochondriis prolixis volkan,. Faon. fee. 22. 
nat. 9. 
Sciurus volans. Seb. rauf. . p. 67- t. 4t. f 3. Cate,b, 
car. . p. 76 . 77- Ed. av. I9I. t. *9I- 
iVlus pont[cus f. li:ythicus. GeÇn quadr. 43. 
Quadrupes volatile ruflîoe. 1. p«tr. . p. 
ttabitat in borea!ibus Europoe, Afioe, Americm. 
IExtenfa cute inter bra«hla fgmora volitat. 

Vi. PE- MAMMALIA PECORA. CameluS. 6)" 

VI. PECORA. 

ff)entes "rimores (uperiores nttlli. 
Inferiores VI aut VIII, 
molaribus remotiffimi. 
Pedes ungulati. 
llamme mguinales. 

a 

zS.,CAMELUS. Corma nulla. 
.:' : ff)etes Primores inferiores VI, 
• - fip athiformes . 
Laumrii diftantcs : fupe- 
riores Ili, inferiores II. 
Labium fuperius fifl-um. 
Drome- I, C. topho dorfi unico. Syfl. na. I. n. l. 
darius. Camclus unico in dorfo ibbo. Rai. quadr. 
Camelus. ïonjï. quadr, t. 4I. Gefn. q-uadr. 159. 41dr. 
Habitat in Afric defert;s are»of, s fit]culofis. 
Callo* in pedibus anterioribus 4, 
flerno . gerit, léntriculus fecundus cellulofus pro aqua 
pura diutius affervanda per fiticuloJà defert. Onera 
portat, lente feflinat, laffus jacet fuper pegtus. 
Ba&ria,- ï. C. tophis dorfi duobus. S)fl. nat. 13. n. .. 
nas. Dromedarius. onfl. quadr. I. 44. f. z. 
Camelus. Gel'n. fuadr. $. ,41dr. bif. 907. 
Habitat in Africa. 
Curfu antecedente cele.rlr, pro magnatibus , 
Glama, 3. C. dorfo loev, topho pe&orali. Syfl, gat. 
Camelus peruvianus Glama di&us, Rai. uadr. 4. 
Pelon ichiatloquitli. Her», mex. 66o. 
Habitat in America meridionali. Frigoris impatie»s. 
Cicuratur, oner portat fat;gata ficcumbit, compreffù 
tefliculis obflinax «ompellitur ; omitu hoflem pellit 
fwpe Catocho obnoxia. 

Ë 66 

MAMMALIA PECORA. Camelus. 

P3COSo 

4. C. tophis nullis, corpore lanato. Sy/t. nat. 13. n. 4- 
Camelus peruvianus laniger Pacos dius. Rai. fuadr. 
147. 
Habitat in America meridlonaR. 
OEotus fanguineus, fubtus albus ; Pedes didat'li. Priori 
rainor, raagia lanatus, nec o»eribua portandia [ar. 

z 9. MO5CHUS. Cornua nulla. 
Deutes Laniarii fuperiores foli- 
tarii exferti. 
mofchl- L Morchus, Syfl. »ai. I].ff/r.gle't¢. 
f¢rus. Animal mofchitrem. Rai. qnadr. z7. 
Capreolus mofchi. Gefn. quadr 695.g 
Capra mo[hus. ldr. biJlc. 743. onfl. OEuadr. . 
t. 39- 
ofchus. Schr«Sck. monogr, t. . 
bitat in Tataria erfus Chi»ara. 
Alofcbus fubfla»tia u»uofa ambrofiaca ¢ foiliculo pro£e 
umbilicum. 
$chr6cki Hiloria Mofchi. ien. x6z. fuart. 

30. CERVUS. Cor»ua folida, tenera corio hirro 
te&a apiceque cretentia, 
denudata, annua. 
"Z)e»tes l"rimores inferiorcs VIII. 
Laniarii nulli (interdum 
litarii ihperius ). 
Camelo-x. C. cornlbus fimplicimis pedibus antics longimis. 
par«alis. Syfl. nat. 3. n. I. 
«_Çamelo- pardalis.._ . Beiln. . tln. 9.. Ra i. OEur. 9o. 
Habitat ïn thiopia OE Sennar. 
Pronus cubat more Cameli ; Gramen depafcitur divari- 
atis pedibs anticis fed arborum irarimis efcitur . 
foliis. 
&lces. . C. cornlbus acaulibus palmatis, carun¢ula gutturali. 
Syff. nat. 13. n. z. oe. fret. 37. 

Alcc. MAMMALIA PECORA. Cervus. 

Elaphus. 3. 

Alce. Gel». quadr. ,, 3, . A/dr, bifulc. 8:6..îtonft. 
(uadr. t. 3 o. Bouau. muJ t. 9. Olear. m t. 9" 
H«3tt in bore«l vus Europoe Atlque opulet. 
Uçula ferit ; o miliaria d« die [erc,,rrtt; coriu go- 
bure /umbeura Jère eludit. 
C. cornbus ramos teretibus incurvis. Faun. fuec. 
Sy. nat. 3. ». 3. 
Ccvus. G. m, dr. ,, , 4. Atdr. bççdc. 774. onfl. 
quadr, t. 3L Rai. qga4r. 
tiabit,t i» Europa Alia. 
tas Bevis tantum; Jhbula e Iongœez, itatls cerwi. 
tilde fellea carct Cerz'i genns. 
An:,tome. . N. C. cent. o. opp. 448. 
Taran- 4. C. cornibus ram0s teretibus: fummitatibus palmatls. 
dus. Fatn. Jùec. 9. SY3- nat. 13. ». 4. 
Rang,'r. GeJn. quadr. ,4 . Olear. rau *6. t. xo. 
Rai. quadr. 
Tarandus. AMr. bfidc. 8Y9. t. 6. 
.hc'ao. Araoeu. acad. 4. P. 
klaZ'i#at ;a Alpibus Europoe Aoe maxime 
tr;onalibus ictitat Liebe»e ra»giJerino. 
Uter]ue jbxus c,rnutm eff nt in «amelopardMe, ramo 
inmo etjgra palmat6 ; caflratus quoa»nis «ornua de- 
onit. Vellu8 de«z«çmum. Pulices, Oeflra, abani 
a. alpes cogunt, repitantibus ungulis. ecora 
ponum ca[eofa. tas XI annorum. 
Dama. . C. cornbus ramo6s cpmpres: fummltatibus palmatta. 
Fann. fie#. 40. Sflfl. nat. x 3. n. y. 
Dama. Bell. itin. $7. Gefn. uadr. 84. ldr. 
74. ffo»fi, qua&. 
Cervus platyceros. a I. quadr. 
abitat in Europa. 
rcetur filo 
ezoar- 6. C. corn{bus ramotis teret{bus ere&[s: ramîs tribus, 
ticus. Mazam. []eru. mex. 
Caguacu-&c. A¢arcgr. rafi z3. oeif brafl 98. Rai. 
quadr. 9o. 
Itabitat in Amerlca MAMMALIA PECORA. Cervus. 

Capreo- 7- C. cornibus ramofis teretibus ere&is: fumm[tate bifida. 
lus. Faut.. fuee. 41. Syfl. »at. 13. u. 6. 
Capta, Capreolus, Dorcas. Gefu. quadr. 6 4. onfl. 
quadr. _q. t. 33" 
Capte« plhiii, CaFreolus. ,41dr. biful¢. 735. Rai. quadr. 
89. 
Habitat in Europa, Afia. *-a 
guineen- 8. C. grifeus fubtus nlgricans. 2h# ,4d. Ff. . p. z. 
riS. Habitat in Guinea. 
Cornua non :idi, tamen huju, geueris. 

3 l. CAPRA. 

Cornua concava, furfum verra, ere&a, 
tCabra. 
".Dentes Orimores inferiores VIII. 
L«niarii nulli. 

Hircus. x. C. cornibus carinatis arcuati. Faun. J'nec. 4. 
Capra. Gefn. q,adr, z4z. lldr. bifulc. 63% on. uadr. 
47- Rai. quadr. 77. 
. Capra angolenfis. Halq. iter. 206. 
abitat in montofis iitus ex ramulit ,ariis frodi- 
busque arborum Lichenibus. 
oee«u* barbatum indum falieus, falax, hircum olens, 
de«orti«aus ; «orio tena«i iudutum, laua caprma teaum» 
arun¢o barbatum, belli¢o#m, cafeofum ; Pedum 
ratio ring,larD. Edit etam Ci«utam. 
'C#Angolenfis Lana ad pede, usque depeudet nivea 
ricum prowcante cameli»a di«. 
lbex. z, C. eornlbus nodofi», in dorfum reclinatis. 8yfl. uat. 
14 n. 6. 
Ibex. Olear. u t. . f. t. Raj. 9udr. 79" bgn. 
helv. 76 
Habitat i» Wailefiæ "proerupti 
Coruibus aflis re«linatis, ¢orpore ful, o, aru¢o nigro. 
Rupiea- 3. C. cornibus ere&is uncinatis. S). nat. 
pra: Rupicapra. Bell. itin. IZ6. Olear. mu t. 9. fi 3" Gefn. 
uadr.. 4 o. Mldr. biful¢. 7z7. Dodart.aa. . 'cheuch. 
al. 155. II'n. helv. I83. 
Habiter in alpibus elveticis fummis ina¢«effis. 
RoE-f.fça, ]d alba front« , ¢'¢rtiv , gula, autobus intus. 
 «. c. Gazella. 

Cervica-I 
pra. I 

I)orc$ 68 

MAMMALIA PECORA. Cervus. 

Capreo- 7- C. cornibus ramolis teretibus ere&is:fummftate bifida. 
lus. Faun. fu¢¢. 41. Syfl. nat. 13. u. 6. 
Capra, Capreolus, Dorcas. Gefn. quadr. 64. 
quadr. _q3. t. . 
Cprea plinii, CaFreolus. dldr. biful«. 735. Rai. quadr. 
89. 
Itabttat in Europa, Afia..ta 
gulneen- 8. G. grifeus fubtus nigricans. 21I Cd. Fr. I. p, Iz. 
ris. Itabtae in Guinea. 
Cornua r, on idi, taraen huju generis. 

3 L CAPRA. 

Cornua concava, furfum verra, erec2a, 
tabra. 
'JDentes rimores infcriores VIII. 
L«niarii nulli. 

Hircus. . C. cornibus carinatls arcuatis. Fau». lute. 42. 
Capra. Gen. {,adr. z4z. /ffdr. bifulc. 635. onfk. 
7. Rai. quadr. 77- 
. Capra angolenfis. Halq. iter. zo6. 
abitat in mo»ts vi¢it»s ex ramulis variis fi'o»di- 
busçue arborum Zichenibus. 
oe«cus barbatum indum faliens, falax , hir«um Mens, 
d««orti«a»* ; «orlo t«uaci iudutum lana «aprrna te,gum 
ar,nco barbatum, beillcofum, «a#ofum ; edum ca. 
rati« fingxlaris. Edit etiam Cicutam. 
'CAngolenlis Za»a ad pede« usq.e depe»det nivea 
rÆcum prowa»te cameffna dira. 
2. C. cornibus nodofis in dorfum reclinatis. Syfl. »at. 
4 n. 6. 
Ibex. Okar. mu t. Io. . Rd. çudr. 79. ffgn. 
Habitat in Valle "roeruti 
Coribus afli redinatis, orpore fuleo, aruco nigro. 
Nupea- . C. cornibus ere&is unc[natis. S»fl. at. 4. n. 
pr. Rupicapra. Bell. itin. I z6. Okar. ,u t. 9. fi 3" Gefu. 
çuadr.. 40. ldr. biful«. 7z7 Dodart a zç 
alp. Iy. Ilag». helv. 
Habitat in alpibus Helvetids #remis 
to- ufça, Jkd alba front¢ , i'r#i¢e, gula, amibtes 
4.. 

Ibex. MAMMALIA PECORA. Capra. 6 
depr¢ffa. 4- C. cornibus depreffis incurvis minimis cr«nio incum.. 
bentibus. Syfl. 
Habitat in Ameica. 
Magnitudo kwdi Hirci. Pil Ioni, penduli. Cornua 
lunata, craffa, vix digitum ,onga, cranio adpreJ]à 
ut fere cutera perforent. 
reverfa. $. C. cornibus cre&is apice recurvis. Syfl. nat. 
Habitat in America. 
Magnitudo hoedi Hirci inius anni. Pili I:re:e«. cervi- 
ni. Cornua ,ix ditum longa, a»tror]um ,'ecurvata 
apice, lta'c cura lr.cede.»ti coibat 
diu fuperflitera in taro Clifortiano producebat. 
Fa«ies utriu#que adeo liena ut *aix Jeci#m «ndem 
at diverfiflm-am argueret. 
pygmea. 6. C. cornibus teretibus conicis obtulis curvis: latere i 
curvato rugofo. 
Capra pedibu digito humano angt]Rioribus. Sf/. ua 
4. n. 4. 
Cervus pufillus guineenfis. Se/,. maf. . p. o. t. 4 
f'3. 
Habitat ig Guinea, India. 
Gazella. 7. C. cornibus teretibus re&iflîrnis Iongfmis: bail 
latis..Sy./t" nat. 4" 
Gazella mdca, cornibus re&is longiffimis nigris prop 
caput tantum annulatis. Raff uadr. 79. 
Habitat in India. 
Cervica-8. C. cornius teretibus dimidito-annulatis contortis. Syfl 
pra. nat. 4. n. 7. 
G=zella afriçana. Raff quadr. 79- 
Capri-Cerva. . 
Habitat i» Indm, Aire. 
Color Capreoli , ventre albo, Cauda niera. 
Bezoar orientale fwpe in bujuJ quarto we»triculo. 
I)orcas. 9. C. cornibus teretibus perfe&e annulatis contortis. Sy. 
nat. 1 
Gazella africana, cornibus brevlbus ab imo ad fummum 
fere annulatis, circa med!um inflexis. Rai. quadr. 
80. 
/. , ç-..3 A,.- («- o. C. 70 MAMMALIA PECORA. Capra. 

grimmia. o. C. cap!te fafciculo tophofo, cavitate infia eculos. 
nt. 14 . .z. I0. 
Ca/ra fyivcO:ris africana grimmii. Raj. quadr." 8o. 
l:t.,bi;a in Africa. 

_Aries. x.O. cornibus compreffis lunatis. Faun. fuec. 43. Syfl. 
nat. I . n. !. 
Ovis. Gefn. quadr. 38. Aldr. b;fuk. 37. o»fl. uadr. 
t. zz. J. I. e. . Raj. uadr. 73- 
rfl;ca, e.. cornttta. 
a»giica. . rautica cauda rotooue ad genua pendulls. 
ktJ[,anica.. ¢ornuta ¢oruum fpir extrorJra trama. 
potycerat.#. Polycerata e xotldia zqS. Ai. bilc. 397- 
« fricana. . afficana. R@ 7. pro Lma pilis brevibus hirta. 
:ticau- . platyura arabica. 
data. " ,w;tat i lïci a]'rlci, calidis. 
Ovis cure Ariete crvece Agoue edit imprimls 
J .,ucam -v nain , u ar';. DùrJàm. aflois , l«ditr 
a ç'ruuo fptnJb. çu,teta, klamm,da, .4ntheri- 
¢o, ;«]raia, l}&qo.ide aquatica , Azemone nemorofa. 
oeargm ,bat, ab equ.a fi gnante verrues Duode; 
atisqîce ; pr¢«, etr ra», a ; m'tat ¢tate dentes ; fert 
an$m ; lwt,ficat paJua ; tiraida 2ellit hoflera calci-. 
tratione, urma. ças unus fi«eit zo JCain;s, gravi- 
di» i5o diebus. OHiz era bedot«e i» ..r',us ca- 
ne e çaMa m;aus daufa edtat bala»te» grege in cam- MAMMALIA PECORA. Ovis. , 7 
aos fiticulofos, a]ricos. Infe_,.flatur Hi,.ppoboca, Pedi- 
¢ulo, Oeflro, caro ; Labrat erigi»e Hydrope 
hthifi, Icero, epatitide. ¢e 
guineen- z. O. auribus penulis, palearibus laxis, occipite promine- 
tis. te. yfl, nat. ç. n. 3. 
Aries guineenlis E angolenfis. arcgr. bra 64. Rai. 
quadr. 7Y-, 
HAbitat in Guinea. 
Cornua arva deorD«m risque ad oculos torta. Jaba fub 
«ollo pendula. Pili breves bircini. 
Strepfi- . O. cornibus re&is fpiralibus. Syfl. »at. . n. . 
ceros.. Strepficeros cretenfis. Bello». itiu. zo. ldr. bifu&. 407- 
Rai. quadr. 7. 
Habitat-in I da monte. 

3 3. BOS. Cornua concava, antrorfum verra, luna- 
ta, loevia. 
Dentes Primores infcriores VIII. 
Lantaii nu.li. 
"£aurus. x. /3. cornibus teretibus extrorfum curvatis, palearibus la- 
xis. Faun. froc. 44- Syfl. nat. 
. t3os. Gefn. quadr, zy. /lldr. bifulc, x3. t. 36. tion[t. 
,uadr. t. x 4. Rai. quadr. 7 o. 
6. rus. Cwfar bell. gM1. 
ltabitat in Polonioe del)relis graminofis feru¢ Urus. 
21/[ugiens boansqne Bos : OEa:'.ro, Vacca, ittdo, homini 
utiliiraus pro agris lwtificandis, ¢ole»dis fub 
pollet carne, lae, cafeo, butyro, fe3o, corio; infe- 
flatur Oçqris, OEabani,, Cynipe, Riciuo, Pediculis; 
Leditur a Cicuta /lc«nito 4nemone l/'itulus tendi- 
nofus brevioris ,e:i fi»gularis. 
]3onafus. z. 13. cornibus in fe flexis, juba longiflîma. $)fl. nat. 
Bonafus. Rai. qt;adr. 7. onfl. quadr, t. 
Habitat in Africa, Atia. 
Defendît le flercore, ad allquot paffm dejeo, ¢ombu- 

E4 3. B. _]3ubalis. 

.ndicus, 

MAMMALIA PECORA. Bo. 
. B. cornibus divaricads, juba Iongiffima, dorfo gibbofo. 
Syfl. »t. l y. ». 3. 
Bifon. Rai. quadr. 7 t. Gefn. quadr. 296. fro»ri, quadr. 
t. 17. f. z, 
Bifon amcricanus. Catesb. ¢aroi. 
Taurus mexicanus. Hern. raex. 587. Gefu. {uadr. 
I. 
Habitat in Mexico, Florida. 
Collmn PeCus undique urfi inflar hirfuta. 
4. 13. cornibus refupinatis intottis antice planis. Sfl. nat. 
I)-. n. 4 . 
]3ubalus. Rai. uadr. îz. Ge_l-n . çuadr,58. /lldr. 
Habitat in Alîa, cultu« 
Lana durin]cnla in dorfo, coeterum pili rat;. Regitur 
a»ulo »ariura ; trahit currus ; or),zam colit ; cafeum 
di cavallo prcebet. 
5". B. cornibus aure brevioribus, dorfo gibbo, juba nulla.f 
13ubalus parvus indicus. Edw. a. 2oo. t. 2oo. 
Habitat in China. 
Utrura hec fFecies diflina a proecedeutibus, nec e 
dubito. 

Vil. BEL- MAMMALIA BELLUA. Eqvu. 7 

Vil. BELLUA. 

Dentes 'rimores obture truncati 
Mammw duc ingÆinales. 

3+ EQ.VUS. 5Dentes Primores fi, periores VI ere- 
&o- paralleli. 
C lnfcriores VI pro- 
minentiores. 
Lanîarii çolitarii, inclufi, utrin- 
que rcmoti. 
edes ungula indivil. 
Caballus. |, E. cauda undique fetofa. Faun. fuec. 34- Syfl. nat. L 
Eqvus. Gefn. quadr. 13 z. tldr. u»gv. l Z. "nft. quadr. 
I. t. . z. 3. 4. Rai. quadr. 6z. 
Habitat in Europa. 
lnimal generofi, ra, fuperbum, fortiffimum in currendo i 
• portando, trahendo, aptiffmura euitando, curfu fu- 
rens ; fyl:;s deleftatur ; pofleriora «urat ; cauda rouf ca* 
abigit; alterum fcalp,t; pullum injuri¢ obno:cium re- 
ponit ; hinnitu focium :ocat ; dormir po noftem ; 
«itraxdo p.ugnat; fudans le :olutat ; 'egetab.lia edit 
boire propres, Jemina diff'eminat ; flercus incalefcit ; 
cyflide )ëllea caret ; non ;ornit ; q;ule»;s Hippomane 
uatus, pedibus el«ngatis ; iwditur gl-obulo auris, ac;cu- 
la pedi nafi capiflro, dentibu* febo il!iris, Padi 
herba , Ihellandrii Cur«ulione. Laborat hernia medi- 
aflini, pol),po cordi, ortbo9»oea, oeflro faucium ani- 
que, fcabie , tartaroque edurn, Bubone colli ; Hippo- 
«omia inflruitur, 
AIinus. z. E. cauda extremitate fetofa, cruce nigra fupra humeror. 
Faun. fuec. 3. $)'J. nat. II. 
2lînus. Gefn. quadr. 4 o. ,41dr_ uug. zg ;. onfL qttadr. 
z. t. 6. Rai. quadr. 6. 
Onager. Rai. quadr. 63. f),l:«flris e;q. 
/'. Mulus. Rai. fuadr 64. "ab Eqaa OE lfino. 
'. Hinnus. Rai. t, adr. 6 4. ab a4fina ff Equo. 
E Hall- 

$olidungula mafcula mamçne.s non bavent. 

Arilot - «., t 74 

MAMMALIA BELLUA. Eqvus. 

Zebra. 

tIabitat, in oriente, fHgoris impaties. 
l/'qitat fpinis ; tardus, fluaoidus, rude#s liidluofus ; 
auriculoe 

E. fafeiis fufcis verficolor. 8fl. uat. . 
Zebra. Edw. av. tab. duee ultimœe. Ra). quadr. 69. 
yo,fl, quadr., t. 
Habitat 
Color albidas JC rufefc_ens faf¢iis nlgris dixitos tres la, 
ris per roture ¢orusçVanserfis. Cauda-/fini. MAMMALIA CETE. Monodono 75" 

VIII. C E T E. 

Sioiracula fitDra Caiout. 
ohmw etTorales caudalisme 
talis absque n»gttibus. 

horizon- 

36. MONODON. 

î)ens in maxilla fuperiore exfer- 
tus, prœelongus, recïus. 
Fiflula in verticc. 

I, MONODON. lrt. ge». 78. ]3'». 108. Faun. fi:ec. 263. 
yfl. nat. 39- '1 " " 
lIonoceros pifcis. , 1. «ht. 42. Raj. pifc. I 
Unicornu marinum. ulp. obJ. TY-t,,,,,,'. 
l-labitat in Oceano Çettentrio»ali America, EurOpe. 
Cornu 2Ylonocerotis favirale hujus De»s efl. 

37. BAL/ENA. 

Myflice- I, 
tUS. 

Dentium loco in maxilla fuperiore 
lamin.'c corneœe. 
Fiflula duplex. 
13. narlbus flexofis in medio caplte, dorfo mpenni. drt. 
ge». 76. ]yn. 06. Faue. (uec. 
aloena i4dl, icht. 3. 
]3aloena vulgo f.. Mufculus. Rond. pJ'c. 47q. 
Baloena vulgo f. Myfiicevas ariftotelis. 
]3aloena vulgaris edentula,,dorfo non pinnto. Raff piflc. 6. 
13aloena fpitsbergenfis. iar. fpitsb. 
tlabitat in Oceano Groenlandico. 
21aximus oranium a»imaliura ; foe-pe oo pedura viii- 
rat medldis. Caput grande ; Dorfim impen»e. 
Fiftula mdla. fed z foramina flexuofa. 
]V1ammoe abdominales a»te uivara ; Maxillofi De»tes 
flexiles fijfiiesque ufaale«. - Pi»gued eopiofi,ma, ut 
ex »nico Jœe9e neretur »avis. 
z. I3. naribus in medio eaplte dorfo extremo pinna adl- 
pofa. Art. ge». 77- JY». 
nat. 39. z. 
13aloe- 

Cetls quibusdam pinna dorfalis, omnibut pima cwM¢e , peorales; nullis P. ani, 
aut ventralet, tutu edet in cauàaln toadnati, 74 

MAMMALIA BELLUA. Eqvus. 

Zebra. 

Habitat. in oriente, frigoris impatie»l. 
PïLqitat fpi»is ; tardm, flnaoid»s , rudens , libid;uofus ; 
auriculoe magn¢ 

E. fafcils fufcis verficolor. Srfl. nat. lI, 
Zebra. Ed.w. av. tab. duw dtimw. aj. quadr. 69. 
onjç. uadr.. t. ;. 
Habitat 
Color albidas jèu rufef¢en fafciis nigris dlgi,o tres la, 
ris ler totum corpus Vansvofls. Guda lfini. 

3f. HIPPOPOTAMUS, entes Primores fuperio- 
• res VI, per pa- 
ria remoi. 
• Infcriores IV pro- 
minentes : in- 
termediiz re&a 
protenfis. 
La»arii folitarii, 
oblique truncati. 
Pedes margine unguiculati. 
amphi- . H. pedibus quadrilobis, o 
bius. H;ppopotamus. Bell. aquat. 28. t. o. Grev. 
f. . Alp. ,egypt. z4y. t. 2z, 23, z4, 2y. AJatth. 
diofc. 2. c. 22. Raff quadr. 123. Jo»fl. quadr, t. 49- 
S,Jt. at. I 
Habitat in Nilo & Bambolo Afrlcoe 
rura Afioe, araphibus. 
6rpus Stis, noedum preter vlbriffas, raagnitudine Uri, 
Pedibus brevlbus l,Iandibu]a Jt¢zeriore mobili ; de- 
tibus i»tilla;,s. Alammw I, I ing¢tinales ; incedit nec 
natat ; t:urailes a,¢geres vix adfeedit ; lpabulatur in 
fi*ndo o ficco ; Oryzae Colocafice damuura adfer#. 
Lu[ino ellitur. I3eheraot obi. 
tetreftris, z. H. pedibus pofticis ttiïulcis. 
Tapirierete. A[arî(r braf. zz 9. Raff quadr. tz6. 
ttabtat ,n 13rafiha. 
/lnimal dubium HippoaOotam geere rox;mem prœe- 
eunte Raja. MAMMALIA CETE. Monodon. 

7y 

VIII. CETE. 
S?iracula ]ïtp,'a Caut. 
unw eHorales cat/«/isque 
• talis absque e¢»st.ibus. 

horizan- 

36. MONODON. Z)ens in maxilla fuperiore exfer- 
tus, proelongus, re&us. 
Fiflula in verticc. 

I, MONOI)ON. rt. ge». 78. J3'n. IO8. Fall#. 
S_yfl. nat. 39- 
2onoceros plcls. 141 L I«ht. 4.. Raj. pif, c. 
Unicornu marinum. ulp. obj. 7. 
1-1abitat in Ocea,'o ffeptentrio»ali Americœe, EurOpe. 
Cornu A/lonocerotis flirale hujus Dens efl. 

37. BAL2ENA. î)entium loco in maxilla £uperiore 
lamin corneœe. 
Fiflula duplex. 
Myfllce- L t3. naribus flexofis in medio capite, dorfo impenni, drt. 
tus. ge» 76. Jyn. o6. Fau.. (ueç. z64. 3yfl. nat. 39. ». I. 
t3aloena i4/dl, i«ht. 3. 
]3aloena vulgo f. Mufculus. Rond. pif c. 47q. 
. Baloena vulgo f. MytIiceras ariftotelis. Gefn. plfc. 4. 
]3aloena vu!garis edentula, dorfo non pinn?.to. Rai. pif c. 6. 
Baloen fpitsberenfis. lar. pitsb. 98. t. O. f. //. B. C. 
ttabtat » Ocea»o Groenlandco. 9 a, 
, llaximus omnium aniraaliura ; fk-pe oo pedura vit'Il- 
rat raedlTs. Caput grande ; Dorfiam impenne. 
Fiftula nulla, fed z foramina flexuofa. 
Mammoe abdominales ante vui,ara ; Maxillofi /)entes 
flexiles fiiesque ufaales. - Pi»gueda eopiofiff.raa, ut 
ex unico jw_pe neretur navis. 
Phyça- ŒE. B. naribus in meàio capite dorfo extremo pinna adi- 
lus. pofa. /lrt. ge». 77- JY». o7. Faun. fret. 6. Syfl. 
nat. 39" z. 
13aloe- 

Cerfs quibu«dam pinna dorfali«, ommbn« pinna c«ud¢e pcorale« ; nullis P. oni, 
aut ventrales, tm lcde in caudam coadna:i, "6 MAMMALIA CETE. Baloena. 

Baloena edentula, corpore firi&iore, dorfo pinnato. Raj. 
vif,. 9. 
Phyfai{s bellu f. Phyfeter. G«f». p. 7z3. 
hyfeter. Rond. pifi. 48f. ll. i«he. 4 . 
Finfifeh. Marte. fpit. 
Habitat in O«eano Europo. 
Boop». 3. B. fiflula duplici in roro, dorfo extremo protub 
rantia corne. rt. ge». 77. fyn. *o7. Mu d. 
alna trlpinnis nares habens cure roro acuto & pli- 
eis in ventre. 4. P- ,6. 
H, bitat in O«eano ]etentrioua[i. 
Mufcu- . B. fiûula duplid in frome maxilla infer[ore multo 
lus. t[ore. ï. 
Balna tripnms, maxlam inferiorem rotundam & 
periore multo latorem hbens. aj. pi. *7. 
aMtat in mari Scotico. 
odo hic a Myfli«eto ruade,ter diu* ; «uferatur. 
t d. Fr. . 

38. PHYSETIR. 5Dentes in maxilla inferiore. 
Fiflula in çapite f. fronte. 
Catodon.. P. dorfo irnpeuni, fifiula in roltro. 
Catodon fiflula in rolko. Art. gen 72. fyn. ,08. Syfl. 
nat. 39. n. t. 
Balama rninor in inferiore maxilla tantum dentata, fine 
penna aut lina in dorfo. Rai. pile. 
ttabitat i# Oceano feptentrlonali. 
macroee-z. P. dorfo impenni, fiflula in cervice. 
æhalus. Catodon fitula in cervice. ,4rt. gen. 78. fyn. 
Faun. fvec. z6z. Syfl, nat. 39- n. . 
Cete. Clufi exot. 13I. 
Cete C1ufio det'criptum. Igill. iilt. 4. 
Balaena major in inferiore tanturn rnxilla dentata rna- 
crocephala bipinnis. Rai. ?ifc. I : x. 
Habitat il Oceano Europoeo. 
• Long;tudo fape fexagi»ta pedum. 
Sperma Ceti e d¢»triculiJ «erebri. 

microvs. 3. P- dorfo çpia longa, max';lla lîaperlote longiore. /lrt. 
geu. 74. fY. IO4. Syfl. nat. 39. . . 
Balæ- Turbo. 

MAMMALIA CETE. Baloem. 

77 

13aloena major inferiore tantum maxilla dentata, denti- 
bus arcuatis falciformibus, pinnam f. fpiaam in dot- 
fo habens. Rai. pifc. 
.glabitat in Oc«auo fept«utrlonall. 

4. B. dorfi pinna altlflima, apice dentium piano. trt. gea. 
74. Jn. Io4. SyJt. nat. 39. tf. . 
/3aloena macrocephala tripinnis, quoe in mandibula infe- 
riore dentes habet minus inflexos & in planum deli- 
neiltes, l¢ai. pif t. I6. 
I-labitat in Oc«ano feptntrionall. 

39. DELPHINUS. Deutes in maxilla utraque. 
'Fiflula in capite. 

Phocoe- x. 
lla. 

I). ¢orpore fubconiformi, dorfo lato, roftro fubobtu- 
fo. lrt. gen. 7% fyn. xo 4. Faun. #et. 266. 
nat. 39. n. t. 
Phocoena f. Turfio. Bell. pJ'¢, x6. Gefn. pifc. 7. 
Phocoena. Rond. pf¢. 473. klZill, i«ht. 3. ga i. Ii. 
ttabitat in O«ano Europoeo, & 13althieo. 

Delphis. 2. 

I). corpore oblongo fubteretî, rof[ro attenuato actato, 
ffrt en 76 Jn lO 5 • S# nat 9 n z. 
:g • .'Y .... 3.. 
I)elphmus. Bell. pifc. 9. înd. pif c. 45"9- 
I)elphlnus antiquorum. Rai. pile. IZ. id/ill, p,.'f¢, z. 
l-Iabitat in O¢¢ano Europoeo. ,-/t,,oE,;, 

Orc=. . 

I). roftro furfum repando, dent;bus latls ferratis. Art. 
gen. 76. fyn. I06. Faun. fe¢. ,67. Sœefl. nat. 39. . . 
Orca. BelL pi#. 8. Rond. ff«. 483. G«fv. pi'. 63. 
ill. icht. 40. dïl?, 
Baloena mmor, utraque maxlla dentata, gai. pile. $. 
abitat in Ocea, o Europoeo. 

CL .4S- 

mihi par,uloxa oh Aure eMt,ltes, Collurnlm anglfl i duti¢ Mammali. 
ec a feregrinatoribu» Miu« 78 

&VES. 
CLASSIS 
AVES. 

&ERE]E vocales Volncres pulcherr]moe, 21¢audi3Mi prtra,rtis 
nudis Corpore permis imbricato Alis duabus pemiatis 
volitantcs bipedes dignofcuntur. 
AVES levioemoe modlca: magnitudinls, te&oe permis plumisque, 
dcftitutoe ,4uriculis » Labiis , Cauda , Scroto , Denti- 
bus, Utero, Epiglottide, Fornice, Corpore callofo, Dia- 
]phragmate. 
PENNAS avibus proprîoe imbrlcatim in quincuncem difpofitoe, in- 
terRin&oe Ilumis, difinoetoe a Remigibus Re«Tri«ibusque 
omnes e bail cylindro concavo vali lymphaticis limili, 
elon,gat bifariam radiis parallclis approximatis diRin&is iti- 
dem pinnatis. 
Colore ludunt, fed variant œetate, fexu, tempefate ; con- 
fantiores Remiges & Retrices, quaz attente aotandoe. (*) 
OVA hls, animalibus communia ('pag. 9-n. 3-) numero dlverfis 
ratio, Ièd majora pro mora exclulionis liccm, retape, pu- 
tamine caleareo obtc&a, incuatu calido exciudeada ple- 
rumque Parentis. 
D1VID1TUR Avium corpus in Caut, UruncumÇ,4rtus. 
CAPUT impofitmn Collo elongato, ere&fufculo, teretiufculo. 
AgandibM nudoe, edent,.dœe, exporreétoe in Roflr,ra cor- 
heure, Naribus pertufum, ball quibusdam Cëra nuda ve« 
t[itum, I/'ibriflis peë'tinatim digefiis ad fiiucis cxterioris 
=argines. 
.L,»gua carnofa, cartilaginea, emarginata, lacera, ciliata, 
mtegra £ acuta. 
Oculi laterales palpebris, 2]lembranaue niitate. 
.4ures tru'acatoe absque auriculis 
Ornamenta verticis e Crifla pennacea f. Carun¢ula fron- 
ris guloeve. 

TRUN- AV E S. 79 

TRUNCUS ovatus conftans Dorfo coadunato macro, fubtus 
Sterno magno carinato mufcuiotiflimo., Ciavi«uli coadu- 
natis in r«am, Abdomine minore poftice fub uropygio 
perforato ano genitalibos communi. 
/kRTUS comprehendunt Alas Candara, l° edes. 
2k z ex ]3rachio & Cubito manibus privato confiant, quoe 
poftice fornicato - ciliatoe Permis a%migibu : exteriotibus 
AOrimoribns Cubiti, pofterioribus Secundariis brachii, ala 
otba fupplente rudimentum Pllicis. HOe rcmiges poxime 
teguntur ericibus alarum proximis & ultra. 
CAtA ex U,olygio cordato, gemina glandula foeto, fupra 
pertufo, poro penicillo cin&o, ambitu ciliato Pe,mis Ree'tri- 
cibus foepius I z: pede longiorîbus in 21la¢rouris brevioi- 
bus in Brachyt:ris funtque vel oequales ( C. integra), 
vel ad iatea breviores (¢uneatz) vel ad latera longiores 
( forficata ). 
PEVES z, ex Femore, Tibia, ]3igitis & Unguibus. 
lemora carnofa, permis te&a, fed feminuta in Gralls. 
-ibiw tendinofoe, plerisque nudoe, anguloe, rarius hirfutoe, 
paucs Calcari poqice cornutoe. 
Digitis pedes infilentes foepius 4, anterioribu, plerisque 
tribus, pollice unico pofiico, nifi in f«andentibus digitis 
nticis duobus totidemque potEcis, vei «urforiis «baque 
polico. Fiffifunt & difiin&i Digti in plerisque terre- 
/rlbus (Fiflïpedes); feraipalraati in palu/ribus ; mem- 
branis s'el Lobati, aut mebrana toti Palmati (Palmi- 
pedes) in nztamibus. 
Ungmbus inftruuntur Digiti plerumque, rarius poflicus 
absque articulo eU. 
VOLATILIA hoec, Telluris "«igiles libidinofique mufici, p!¢rumque 
inermia funt, cum Alarum remigibus ïe facii,e in oethera 
recipiant ab hoflibus terreflribus, & Caudoe reerricibus aë- 
reos diverfo volatu eludant, nifi in terra negotiari r, ecetlè 
lit, dura octor vel ingratus, holes arcet, »'et abolRus, oc- 
cultat ; dnm alioe fpeculantur hoffemque appropmqua'_q- 
rem ind[cantque a:iis. 
ARMA pzucis: Cornua Meleagddi cornutoe, Anhimoe. 
Calcaria Pavoni, Phafiano. ' 
OEin,e ( axillares ) Struthione Camelo, Fulice fpi- 
nola, Charadrio F.oinoti, &nhimoe. 

VE.« o /kV E S. 

VENERE mono, gama. j'an g untur p lerœe que Aves,. p..goff, ama ucio-,. 
res ut Galllnoe Anates. [lloe utnusque exus conjuncts 
viribus P_ruunt nidum foepe artificiolifiïmum, uteri fucce- 
daneum incubant feduloe ovis, pullos famelicoe alunt, 
fovent, curant pro aris & focis defendunt (*), dura in 
his oticntur mates. 

MIGRATIONES annuas inter feptentrlonale oef[ivas & a,:fl:a!es 
hybernas p'.agas ar&icoe Teiluris inftituunt non paucoe, 
ne hyeme demergerentur boreales otaries apud nos 
fe&ivoroe ; tic migrant p!urimi Pa.ff'eres, inpri,ms tenu- 
ro.flres oh dcfc&um infe&orum ; GraBoe oh denegatum 
glacie aditum vermibus & amphibiis; A»]eres ob cougela- 
tas aquas includentes pifi:es &c. Revocant veto easdem 
Dies œetatis longiores, ciborum copia, detafiorcs veitus, 
nuptioe paratoe. 

OPERA nec fine fiu&u peragunt tire /inguloe: fedcntes ccipitr.es 
cadavera auferunt, ut vivis parcant ; incedentes Picoe qms- 
quilias impuras verminofasque devorant ; natantes /l»feret 
aquarum nimos hofpites minumat; vadantes rallw inqui- 
runt in paludum animalcula ; currerrtes Galli»oe decidua 
Grana leguut ; falientes laeres arbuflarum herbarumque 
femina intCaque carpunt; eoque varia ëmina Pifcium, ln- 
£e&orum Plantarumque foepius in remotiltima loca ferunt. 
Conquiruntur enatu, Falconar;a ; ucupio italituuntur Fal- 
cones ad enatum, Diomedeoe ad pi]aturam, Pafferes ad 
Jlu/icam. Manfuefcunt Gallinw, /lnates, Pafferesfue varii: 
in ornithone E Aviario coluntur ob carnes, ova plt:mas, 
le»na , pulchritudinem, fonum. Affervantur exuvioe » tic- 
catœe , fpiritu contentoe. 

GRN1THOLOGI eminent inter veteres Bellonius, GefȢrus , 
Aldróva»dus ; inter recentiores IJ"illugboeus; inter receatis- 
fimos JlarJïgli, ,41bius, Seba, CatesbwuJ, eximiusque 
Ed.wardus. Syflematici lajus 13arr«re leinius Ioelv- 
ri»gius. 

OIDI- 

(*) MoL leuter. XXII: 6, 7.. AV I U M Ordhaes. 
0 R D I N U M Chara&eres. 

I. ACCIPITRES. 

Ros'gut (Uncus traloens) fubincurvatum : l/Iandibula 
fuperiore porte apicem utrinque de:xte armata: Nari- 
bus patulis. 
Prs intidentes, breves, robuffi : Dioeitis fub geniculis 
verrucofis; Unguibus arcuatis, acutiflïmis. 
-Courus capite Colloque mufculofis; Cute tenack Im- 
purum. 
V zcrts : Laniena rapinaque e cadaveribus. 
Nmos in altis; O*a circiter 4; Femi»a proeftantior; 
Monogtmia. 

ROSrRUM- (Cu»eus farriens ) Cultratum dorfo convexo, 
PzIrS ambulantes, breves, validiufculi. 
Corpus tenitciufculum, Impurum. 
Vc:us e Quisquiliis. 
Nrus in Arboribus ; /k/as alens feminam incubantem 
Monogamia. 

III. ANSERE$. 
IOSrRUS (Crlbrum edans) "loeva, epdermide te&um, 
.pice .u&um. 
PlsDrS natatofi dgti membrana palmatis; 7"ibiis com 
preflîs, brevibus. 
Cool, us pingue, Cttte tenaci, Plu.mis prcftantioribus, 
Rancefcens. 
Vcrvs in Aquls-ex plantis pifclbus &c. 
l'qi3us faepius terrefiris ; Mater non potrigk pullis fre= 
quen.tius Polygamia, 

r W. GRAL,, AV ! U M OMin¢. 
GRhLL/E. 

Rosru.t ( Bacillus tenta»s ) fubcylindricum. 
/EDES vadantes Femoribus feminudis. 
CoRvvs compreffum pelle tenuiflîma ; Ca«da 
Sapidum. 
Vtcrus in Paludibus ex Animalculis. 
NDUS in terra fpius ; Nup6is variis. 

bres l. 

V. G ALLIN/E. 

Rosrau ( Harpa coll;gem) convexum : i'fand, bula 
periore fornicata fupra inferiorem ; 2Varibus membrana 
cartilaginea fornicatis. 
PDS curforii Digitis fubms fcabrs. 
Corvus febaceum, mufculofum. Purum. 
Vlcrts e Granis in ingluvie macerandis Pulveratrices. 
1NTlotvs in Terra absque arte. Oz, is numero/is. Pullis 
cibus demonftrandus. Polygamia. 

Vl. PASSERES. 

Ros'rRUM ( Forceps exc;plens) conico- acuminatum. 
PEES £alientes, teneri, fiflî. 
CoRvus tenellum: Gra»ivoris Purum. Infe[tiwris lm- 
pt«rum. 
Vtcrvs e Seminlbus aut Infe&i. 
1NTtDus artificio£us ; PMlis cibus iculcandu$, bIono- 
gamia. 

CHA- AV I U M Genera. 83 

CHARACTERES AVI UM. 

I. ACCIPITRES. 

4 O. VULTUR Roffrum aduncum. Caput denudattm. 
4 t. F.co RoRrum aduncum bail Cera 
4 z. STRx RoRrum aduncum bail Setis teîtura. 
43. LAxzus Roffrum recmfculura. 

II. PIC/E. 

F z fIL AN- $ AV I U M Genera. 

III. ANSERES. 

* Rot2ro apice unguiculato. 
6t. AtlAs Nares ovales. Dentes lamellofi. 
6z MElxcus Nares oz,ales. Dentes jùbulatL 
6 4. }ROCELLARItk Nares i# c),hdrum conr.atw. 
6S'. I)*OXtEDEA Nares fubo'lindricoe, diflantes. 
66. 
Digitis omnibus palmatis. 
* Rofro aIAce fimplici. 
67. 

Pedes 

IV., GRALL]E. 

* Ro,, AV I U M Genera. 8f 

ç.Rofro capite vix longiore. Pedibus trida&ylis. 
I. H.StATOæUS Rofrmfi cmprefliufculura apice «un«o. 
79. CAASS Rolrum teretiulum, obtufum. 
8'. Orts Rofrum «bfornicatum. Lingua emarginata. 
$6. SIRVTmO Rofrum conicum. Aloe non volita»t«s. 

V. GALLIN/E. 

87. Pavo Vertex permis revoh:tis. Rofum nudm. 
. MELEAGRIS Facies car«nculi errucofa. 
9. CRAX Bafis ro.flri Cera.obtea. 
9 o. PAS*.xVS Genoe »udoe, l«ves. 
9I. TETRAO Supercilia nuda, paillofa. 

VI. PASSERES. 
* Graminivori craftirofres. 
92,. COLUMqA Roftrum «era obliterata narlbus 
9" &LAUDA Rofrum torreum. Ungvis Tolli«i lngis- 
9ç- Tvus Rofrum naribus membrana .mlteis. 
96. LoxA Rofrum conico-gibb«m. Lingua integra. 
97- EMERIZA Rofrum mandibula inferire latiore» late- 
ribus furfum coaroeata. 
9. FRIXçILLA Rofrum «orAcum» requin, œefuale. 
* Infe&ivori tenuirofres. 
94- Srxus Rofrum madlbula ful;erlore planiucula 
undique marinata. 
99 MOfACL-Rofrum fubulatura. Lingua lacera. 
xoe. Pus Rofrum fubulatum. Lingua truncata» qua- 
drifeta. 
o. HtRç_x»o Rofrum dereffum, incurvatura. Faux 
imberis. 
xoz. CAVRMçL«S Rotrum deTreffumncuratura. Faux 
vibriflis ciliata. 

F I. AC- 6 

AVE$ ACCIPITRES. Vultur. 

I. A C C I P I T R E S..-qïa'q.¢l 
Rc.flrltm e Mandib:da fiqperiore de»tic,c- 
lum utrinque exferets. 

4 o. VULTUR. Roflrum red:um, apice aduncum. 
Ca[,ut impeane, antice nuda cute. 
Lingua bifida. 
Gryphus. L V. maximus, c.runcula verticali longitudine capitis, l 
Vultur Gryps Gryphus. Klein. av. 4£- 
C,,r. «4.- ,,. ,»  
Hab:tare fertur Chili. 
Rara avis in terris ; mihi ignota ; videfis Kleinium. 
Harpyja. 2. V. occipite fucriato. 
Yzquuhrli Heru. mex. p. 34. 
Aquiloe cdflatoe genus. Raff av. 16t. 
Habitat in Mexico. 
Mag,kudo arietis. Collum, Dorfum, Cauda, Crifia 
Jkrredta nigra ; Sut»tus n,gro caidido4ue Jttlvo mix- 
ta. Itonines etiam adoritur. Hernadd. 
Cfr. Aqvila mexicana coronata. Rofirum Uulturts. O- 
culi membrana niitan, e. Sub inluwe pennoe alb,e 
uas trat«s dim«ttit usque ad pedm digitos. Aœe Cau- 
daque .[hbtt albo nigroute pt, nat colore gridis. 
reus confidet. Pennas occipitis fwpius erigit tn for- 
mare coronoe, kèrtur unico iu craniz, ra hominis i- 
ratu findere. ifus adriti in IGvArio Regio a Z. 
MalAman. 
Papa. 3. V.-naribus carunculat]s, vert[cê colloque denudato. 
Vultur clcgans. Edv. av. z t, z. 
Vultur. Alb. av. z. p. 4. t, 4. 
Habitat in India occidentali. 
ObE Vultur. lb. av. 3. P" " t. . an femina b,us 
Caput & Collum qua excoriata retrahere potefl intr, 
vaginam «utis plumofw colli i»fertoris. 
Aur 4. V. fufcogri'.us, remigibu nlgris, roro albo. 
Tzopilotle ura. Hernand. raex. 33I. 

Uru- AVES ACCIPITRES. Vultur. 8 7 
Urubu brafilientibus, lffar«gr, brafi ZOT. lt/ïllugb, orn. 
68. Raff av. IO. 180. 
13tteo fpecie gallo- pavonis. Cateb. car. L p. 6. 
Vultur gallinoe afficanoe facie. $loa». jam. z.p. z94. t. 
zy4- 
Vultur pullus, capite implumi, cure craffa rugofa ultra 
aperturas nafales laxata. Bro.w». jam. 47. 
Habita* in A merica «alidiore. 
Privileglo m«itus i amai«a. 
brbatus. 5. V. albidus, dorfo fufco, jugulo barbato, roûro incar- 
haro, capite linea nigra cin&o. 
Vultur aureus. Gelé. av. 783. t. 78. 
Vultur barbatus. Edv. av. o6. t. o6. 
Habitat i Africa. 
d ba» maxilloe iferiori, barba depedet ; fro»s 
rumque regio atra. 
Pereno- 6. V. rymigibus nigris mrgine exteriore {pr=ter extima) 
pterus. 
Perenopterus £ Gypaëtos. Aldr. af». t. z. «. o. Raff 
Falco montanus ægyptiacus. Halqv. a. Sto«h. 
p. 96. 
Vultur, Per«»@ter«* capite nudo, gula plumofa. 
le#. iris. 
Vultur niger. Rai. av. 9. 
Vultur bœeticus. R#. av. o. 
Vultur albus. Rai. av. o. 
Vultur aquilina. Aldr. or». Alb. a. z. p. 3. t. . 
Vultur fulvus, boetico bellonii cogener. Rai. a. o. 
Habitat in gypto. 
]as totus alb«, : Remigibus atris margie exterire 
fuf«a: Remigibus qua,uar extimi* «on«oloribus. Ro- 
ltrum atrum «era flava. Haffe#v. ares 
flilla»t. 1 

t- $8 AVE8 ACCIPITRES. Falco. 
4 x. FALCO. 2oflrgm aduncum, bail cera inf[ru&um. 
Caput permis ar&e tc&um. 
• L[g»d bifida. 
 Cer l#%ea. 
elanoe-. F. cera lutea, pedbus femilanatls, eorore feçrugine 
us. nigricante riis flavis. 
elantus 1. Aqufla vna. Raj. av. 7" . 4. dl. orn, 
o: t. z. lb. av.-z, p 2. t 
Habitat i» Eroa «/ _ 
Chryfaë- z. F. cera lutea, pedibus lanatis, corpore fufco ferrugi- 
tos neo varid, cauda nigra bail cin:eo-undulau. Facto. 
f'e«. 
Aqujla hry£aëtos. Will. or». z 7. t. x. Rai. av.] 6. n. 
. Mldr. orn. 
' Habitat in Europa. 
I fulvus. . F. cera fla/a, ped[bus lanaus, rfo fufco, cauda fa- 
fch alba. 
Aquila fulva f. Chryfaëtos, auda annulo albo cin&a. 
H'll. or». zS. 
Habitat i Europa. 
cannden-4, cera flava pedibusque lannt{s, corpore fufco, cauda al- 
fis. ha apice filo. 
.quila cauda alba. d. a. 
labitat in Canada. 
PeoEus kuni trigo»i adfperfim. 
ruco- $. F. cera palpebris pedbusque lutes, corpore cinereo al- 
lus. boque undulato, collari albo. 
Habitat in Svech. 
barbarus. 6. F. cera pcd;busque lutes, corpore coerulefcente fufco- 
que maculato, pe&ore immaculato, cauda fafciata. 
Falco tunetanus. Mlb. 
klabitat in arbarià. 
eoerule- 7" F. cera Ipebris pedibus fubtusque luteus, dorfo ngro- 
fcens, coerulefcente, temporibus linea zlba inclulis. 
Accipiter minimus benghalenlis. Ed. a. 
abitt in Alia. 
8. F. "AVES ACCIPITRES. Fatco. 89 
Alblcilla.8. F. eera flava,, re&dcibus Ibis: intermcd apice n{gri. 
k. j,ec. 
Fygargus, Albicilla, Hinnularia. BeH. av. . Gefn. 
av. 2oy. ldr. or. 1. 2. ç. . Hïll. ornith. 3 . Raj. 
#. Aqtfila, caçite albo. Catesb. car. 
aMtat in Europa, Amcrica. 
Pygar- 9. F. ccra Aava, corpore cinereo, abdomine pallido ma- 
gus. culis oblongis rufis oculorum orbita alba. 
Pygargus. Ab. a . p. I t. 
t. 3. mas. Raj. av. I7-n. y. 
Milvus. xo. F. cera ava, cauda forficat, corpore f«rrugneo, ca- 
pite albidiore. . f-oe«. 9. 
ilvus. G«n. av. 6. ldr. ,r»itb. 36. t. . 11. 
or»itb. . t. 6. lnj. av. 7. lbi». av. . . 4. 
.. 
n;tat i» Europa, Aa, Afrlcz. 
igrat trans pontum Euxinum in Aam ; priHegio 
munita Londini. Bell. itin. 8. orat quisquilias 
pullos galliaeos; terapeate prwfagit. 
forfica- xx. F. cera flava, cauda forficata longima, corpore lu- 
tus. pra fuçco fubtus albido, f 
Accipiter cauda furcata. Catesb. car. . p. 4. t. 4. 
abitat in America. 
gentilis. . F. cera pedibusque flavis, corpore cinereo macules fu- 
fcis cauda tht?iis quatuo nigricantibus, k.f'ec. 
6. 
Falco gentilis. HGII. ornitb. 4 6. Rai. av. 
Falco montanus. ill. ornith. 4. t. q. Raj. av. 3. 
Habitat lu filpibu, viitas etraonibu. 
rs caplend Falcones Columbi Lanlo, iÇituen i, 
hi z, enand Gazellas , rdeas 
artificibus. 
Subbu- *]. F-cera pedibusque flavis, dorfo fufco, nucha alba 
teo, abdomine pallido maculis oblongis thfcis. Fn. fec. 

Sub- 

te» a,lïores plu,inos «millet d' Efpron Falconaria. Fra,cf. 67. qu'arr.. AVES ,6CCIPITRES. Falco. 

Subbutco. Alb. av. . p. 6. t. 6. Raff av. . 
tlabitat i» Europa, .41audis infeflus. 
Buteo. '4. F. cera pedibusque luteis, corpore fufco, abdoeine 
pallido maculis fufcis. 
/'. .. Eutco vulgaris. Gefn. a. 4 6. Ilçll. ornith. 3. t. 6. 
 «.-, Raff av. 6. 
 Buteo. alb. a. ,. p. . t. x. 
- Habitat in Europa, Cuniculis Bfonibus infeflus. 
Tinnun- f. F. ce ped,busquc flavis, dorfo rufo punctismgns, 
culus, peore maculis longitudinalibu fufcis, cauda rotun- 
data.- b. ,ec. 6 7. 
,Ç rCt Tinnunculus E Cenchris. Geya. a. f4- Aldr. ornith. 
 t.y. ?. 39Y /ill. orn. fo. t. ç. Rai. av. [6. lb. 
, / av. ,. p. 7. t. 7. (femina) 3- P- 5- t. . 
H.itat in Europœe turribus, viculis muribusque inf- 
Atus. In caud fafcia unica lata nigra g,e&ts apices. 
fuator. 6. F. cera pedlbusque luteis, corpore fufco albido, ocu, 
lorum operculis offeis. 
Habitat Surinami. Rolander. 
Corpus luira fufcum plumis a albis; futus h«teo 
ho fufcoçue ma«ulum, tl etiam rerices. Nares 
a.¢arneo intercalari. Iratu au territus caput 
fiat ad magnitdin¢m orpris. 
cach{n- 7. F. cera pedibus lutes, palpebris albis, corpore fufco 
nans. albidoque ratio, annulo nigro verticem album 
• gente. Rolauder. 
H,bitat in &merica mer;dlonali. 
b Corpu, fupra Derfi«m, las, urp3tum fu#um, #d 
ha Jùnt collura, gula, pe,qus, abdomen , aloe #tbtus. 
Cauda f<lbiis l«teis nigrisque. Hominem «bJerans ca- 
, «hinnos edit. 

f rve- 
rius. 

18. F. cera lutca, capite fufco, vertice abdomineque ru- 
bro, alis cærulefcentibus. 
Accipiter minor. Catesb. carol. . p. . t. . 
Habitat in America. 

columba-, 9. F. cera lutea, corpore fufco-fubtus albido, cauda fu- 
rlus. fca fafdis linearibus qlaatuor albis. 
Accipioer palumbarius. Catesb. car. I. . 3" t. 3" 
Habitat in America. 

0 F. AViS ACCIPITRES. Falco. 9t 

Lanarius. 

Haliœetus. 

apivorus.: 

œerugino- 
fus. 

palu.mba- 
rlUS. 

çera lutea_ edibus rolrooue cmrnle{« ennnro GiN. AViS ACCIPITRES. Falco. 9t 

Lanarius. 2o. F. cera lutca, pedibus rofiroque cœeruleis, corpore fub- 
tus maculis nigri» longitudinalibus, k. fret. 6I. 
Lanarius. GeJn. av. 76. Aldr. orn;th. 1. . c. I. l¢9ll. 
or». 48. Rai. av. f. lb. a. 2. p. 7. t. 7. 
bitat in Europa ; raigratorius. 
*'* Cera obfcura. 
Halioetus. zx. F. cera pedibusque coerule{s, corpore fupra fufco fub- 
tus albo, capke albko. Fn. Jec. 7. 
Falco cyanopoda. Gefn. av. 74- 
Haliœetus. dLlr. ornith, l. z. «. 3. 
lorphnos. dldr. oruith, l. z. c. 
Ealbulardus N th. ormth. »7 t 6 Raj. . 6. 
Habtt,zt in Europa, hum uter arundnes. 
iitat pifcibus ra,ooribus , »atibus. Pes 
Gyrfal- z. F. cera coerulea, pedibus luteis, corpore Ihfco: fub- 
co. tus faliis ciereis, caudoe ltus albs. Faun. 
Gyrhlco. llïll, ernith. 44? Rai. v. 13.? / 
tabitat t Eurpa'lubij t»feus. ,. 
apivorus, z 3. v. cera mgra, ped,b,s emmu,s avs, cap,te cme- 
reo,.ççudoe afc]a cinerea apice albo. k. Jvec. 66. 
Buteo pivorus £ vefp;vorus. IJll. ornith. 
Habitat in Europa; viitans urlbus, Lacert)s] n- 
rugino-4" F. cera fufca, corpore gdfeo, vertice gula axills pe- 
fus. dibusque luteis. 
Falco cera luteo-viridi, pedibus luteis, corpore ferru- 
gineo, vertice thlvo. . fvec 63. 
ilvus oeru.' H5"ll. orn. #z. t. 7. Rai. oev. 17. 
Alb. a. x. p. 3. 
H.'bitat i, Europa. tç 
alumba-z. F. cera nigra margine pedibusque flavls, corpore fu- 
rius. fco, re&rieibus faiis palldis, fupercliis albis. 
Accipter palumbarius. ldr. ornith, l. 
Habitat in Europa, Galllnis infeus. 
$utus totut albut niro ndulatus. Rerice apice alboe. 

z6. F. 94 AVES ACCIPITRES. Lanlus. 
Excubi- ..L. cauda euneiforrni laterlbus alba, dorfo cano, lis 
tor. ngris macula alba 
Ampels cwrulefcens, alis caudaque nigrcandbus. 
 nus cinereus m]or, ldt, r. 1. , , 86. !1. 
/ 'ffl««. orn. 3" t. zo. R,. av. x-8. lb. a. z. p. 3. t. ] 3. 
Pica cinerea. Frifch. a. t. 9. " 
ltab,tat in Europa. fVa*g-«, 
AcciFitres adventa,tes obf«m.at a#.]i, indi«at. 
Collurio . L. cauda fubcuneitbrmi, dorfo grifeo, re&rlcibus qua- 
tuor intermediis unicoloribus, rottro plumbeo. 
Ampelis dorfo grilC macula ad oculos lo%itudinalL 
g, b..fz,«c xSo. t. z. lbO. 
Lanius te dus. lI5ll, ornitb. 54- Rai. av. 
P. 4" t. 14. 
Pica medh Lanius medius. ,-ifib. av. t. 60. 
&arab,co, Prt«n Jinofa ?erJorat ; ere&" Çt avlcularum 
effodit carum &/mi,t. 
Tyran- 4. L. vettice nigro : Rria longitudinall fulva. 
nus. Mufcicapa coona rubra. C,,tes& car. 
Pica americana criltata, bHJb, av. 4. t. 6z. 
abit,Tt in America f«pte»Irio»ali. 
Color obfinre ¢inerens abdoraine albo. 
Carn;fcx. ç. L. corpote xubro, fafcia oculati remigum re&ricumque 
apicibus nigris. 
Garrulus tuber lhrinamenfis, gdv. v. 39- t. 39. 
Habitat 8u, inami. 
Schach. 6. L. corpore lutefcente, fronte alisque nigrîs. 
Lanius A-lack. Osb. iter. zz 7. 
Habitat in China. P. Obeck. 
Iagnitudo prœe«edenti»m. Caput & Collam flupra grl- 
Jèum. CoIlum fubtm tefla«eo-albidum. Dorlhm & 
Abdomen pallide tefiacea. Remiges nigr : primores 
b« atb.e ; fe¢u»dari.e qice albica»tes. 
Senator. 7. L. cauda integra, corpore lpra lfigro fubtus albo 
cipite purpureo. 
nius rubro capite. Alb. a,. c.p. . t. 16. 
Habitat in Indiis. AVES ACCIPITRES. Lanius. 95" 
Fafcia .frontis [. bafeos alartm alba. fflacula a[ba in 
reraig:bus. 
caru!e- 8. L. cauda forficata, corpore nigro coerulefcente, abdo- 
fcens, mine albo. 
Lanius cauda forcipata. Edv. . 6. t. 6. 
Habitat in cnghala. 
jocofus. 9. L. cauda integra, corpore griçeo, palpebra inferiore 
purpurea, ano fanguinco. Amn. acad. 4. P. • • 
abitat in Chiua. 
Caput mgrum. Gula alba. bdomen albicans. 
Roflrum reius quara in relifuis, fed utrintne intra a- 
. picera eraarginatum. 
Garrulus.x. L. remigibus fccdarlis apice memb»aceo colorato, 
cauda integ, a. 
Ampelis r¢migibus quibusdam apice membranaceo ter- 
minatis. Fn.fec. '79. 
Garrulus bohemicus. Gefn. av. 3" ldr. orn. L 
c. 18. ïll. orn. 9 ° . t. 20. Rai. av. 8. lb. 
p. zç. t. z6. Frih. av. 3z. l. 
. Garrulus carolinenlis. Catesb. car. . p. 46. t. 6. 
Habitat in Europa & America boreal?; aflivat fupra 
ibriffœe ad rflrum nul&, quemadmodum in Turds, 
a quibu etiant Roflro breiore apice raagi incuro 
differt; ares fets teoe t in Corvis ; proxime 
rem dttbia avi Laniis a«cedit ; racles ex .fcia ocu- 
• iari non reugnat Jed bacciora nec rapax. 
ge fi-cundarioe fuaraa colorata termtnatoe. rutritur 
accis Sorbi. 
It. PI- 96 

AVES PIC/E. P/ittacu. 
II. P I C cE, 
Roflrum fubcompreffum, convexum. 

44. PSITTACUS. 

Roflrom aduncum: mandibula lu- 
petiote mobili ccra inçtrua. 
, obtuià, intcgra. 
antici z, pofti- 

Ii»gua carnofa 
î°edum digiti 
cique z. 
* Jl¢acruri cauda cueiformi. 
Maao. L P. macrourus ruber, remigibus fupra coerules, fubts 
rufis, genis nudis rugolis. 
Pfittaeus cauda cuneiformi, temporibus nudis rugofis. 
$3t. nat. *8. 
Pfittacus maxlmus alter. ldr. ornith. L 
ornith. 73. Rai. az'. . lb. av. L 
Plittacus erythrocyaneus. Gefn. av. 7zt, 
Araracanga. alarcgr, bra zo6. 
abitat in America raer;dionali. 
Corpus raag»itudi»e Galli»w tccineum. Rori 
ailla fuperior alba ; i»ferior noEra. Tempora muda, 
aih«, rugofa. Remiges imrim;s extcriores c,»rul«oe: 
tericibus luribus luteis. Cauda cu»ei(orrais 
ma. Rer;ces rubr,e lateralibus Æwru!eis. 
Ararau- z. P. macrourus fupra coerules, genis nudis ; llneis plu- 
n nofis. 
Ptacus cauda cunelformi, temporibus nudis" lineis plu- 
Pfittacus maximus cyano-croceus. ldr. ar»tb. L . 
jam. . . z96. Ed. 
Ararauna. tarcgr. braf _ z6.. 1. or»itb.  L 1, 
Habita i» America AVES PIC/E. Pfittacu. 

97 

obfcu- 
rus. 

Coerulca fupra Coltura, Dorj;um, las, Cadam. Subtus 
Collo, Pedtore, bdomine , Cauda Lutea feminoe, f. 
Rubra aIaris. Nigra Roflrum fl Gula. Palpebroe fer- 
ratée papillis nigris. Tempora nuda lin«ata Utntis 
luraofis ¢ œeruleo - nigrlt. 
3. t'. macrourus niger, gens nudis, vert{ce ¢inereo-nigre- 
fccnte vari9, cauda cirler¢a. Hoff«lf. iter. z36. 
Habitat in Aïrica ? 

nobilis, 

4. P. macronrus viridis, geaais nudis, humeris coccineis. 
Afufi Ad. Fr. z. p. 
Pfittaeu« vlridis, alarum cofla fuperne rubente. Aldr. 
orn. l. I . ¢. y. R, 4. av. 0! I81. $10an. jam. Z. 
p. z97. 
Plittacus medioe magnitudinis, kI"ill, o,ru. *z. t. 16. 
Habitat in Ametica meridionali. 

feverus. 

P. macrouru* v;ridis, genis-nudis, remigibus re&ricibus- 
quc coeruleis fubtus purpurafcentibus. Aluf.. d. Ff. . 
P-3" 
Habitat in Indils. 

borneus. 6. P. macrourus ruber, remgibus re&ricibusque apice ri . 
ridibus, alis maetrla carulea. 
Pfittacus coccineus, cauda Iongiore. Edw. av. I7. 
,t. 73. 
tlabitat in Ifidia: I3orneo. 

foiftitia- 7. 
lis. 

earoli- . 
nenfis. 

alexan- 9 
drL 

P. macrourus luteus, alarum te&ricibus ¢iridibus cau- 
da forficata. 
Ptittacus angolenfis, qlb, a. 3. iO. 13. t. x 3. 
ltabitat in Guinea. 
P. macrourus viridis, capite collo genfbusque lnteis. 
P/ttac.us carolinenfis. Catesb. car. I. ff. II. t. II. 
labitat in Carolina, Virginia. 
P. macrourus v{rids , collar pe&oreque rubro gula 
nigra. ,4meen. acad. 4. P. 
Plittacus cubicularius, cauda curleiformi, d[gito inter;ore 
poftiee truncato. Haffel, itin. 
Ptittacus javauicus. OJb. «ter. . 
Plittacus torquatus macrourus antiquorum, IFilL 
7î.t. i6. s£ 3, 

G Flk- t o8 

A'v'ES PIC/E. Pittacus. 

Pfittacus viridis ex ind. Oriental,.'. ,4lb. av. . t. IS. & 3. 
t. 4- 
Plittacu» torquatu macrourus antiquorum. /lldr. . !. 
II. '. 12,. /{'4" av. 33- 
Petrocello. Olin. av. z4. t. z 4. 
"Habitat in China, Benghaa, ASthiopa. 
lrimus ( totus OE, iridis torque rai»iato ) i»notult fub ex- 
peditione llexa»dri magni. Plin. 

pertinax. o. P. macrourus viridis, genis fulvis, remigibus re&rici- 
busque canefcentibus, A/Iufi d. Ff. . p. 14. 
Plittacus minor viridis, cauda longa & malis croccis. 
Erif¢h. av. 4. t. 4. 
Habitat in lndiis. 

canicula- t r. P. macrourus virid/s, fronte rubra, occipke remigi, 
ds. busque extimis coeruleis. 
Plittacus capite rubro cœeruleoque. Jïdw. a. x76. t. 
x76. 
Tui-apute-juba. Mae¢gr. braf 206. ». zt 
Habitat in America. 
lYlagnitudo urdi. Cauda corpore iongior. 

• rugino- z. P. macrourus viridis, vertice remigibusque primoribu, 
fus. cœeruleis. 
Pfittacus mlnor, gutture fufco » occidentalis. Edw. av. 
I77. t. I77. 
Habitat i» America. 
Cauda cortore br«vior. 

3. P. macrourus viridis, roflro pedibusque rubris, re6trici- 
• bus apice coerulefcentibus, lffuf. td. Ff. . p... 
P/ittacus minor macrourus totus viridis. 41dr. ¢rnitla, 
L . c. 3. Raff av. 33- Sloau. jam. z.p. 
Pfittacus minor viridi% cauda longiore. Edw. av. 7. 
t. I7f. 
Tujaputepjuba. larcgr. brafi 206. n. . 142ïl]. ornik. 
6. Raj. av. 4. 
Habitat in "tmerica. 

orhatus. 14, P. macrourus luteo-virldis, occipite gula peé"toreque 
rubris v¢rtice auribuique coerulcis. 

Prit- AVES PICtE. Pfitta¢u«. 99 
Piïttaeus minor e coccineo viridis. Ed.w. a,. x74. 
t. 74- 
ltab#at in America 

agilis. 

y. P. fubmacrourus viridis, te&ricibus rem"gum primo- 
rum cmulefcentinm thlvis, cauda fubtus rubra. 
Pittacus minor viridis, kiw. a. 68. t» t68. 
ttabitat in America. 
21/Iagnitudo Coccothrauflis. Cauda cun¢iformis fed no» 
elongata. 
* * Bracbyuri cattda ve/ualio 

criftatus. 16. P. brachyurns albus, crifta dependente flava. 
Plktacus albus crifiatus. Aldr. ormth, l. . c. 4. lPïll. 
ornith. .. Raj. av. o. $eb. mur. . p. 94- t. 59. f- I. 
A/b. a. 3. P" IZ. t. la. Edw, av. 6o, t. 6o. Frifch. 
a'v. 4- t. -o. 
Itab;t«t in China. 

niger. 

I7.-P. brachyurus niger. 
Pfittacus niger.. Ed.w. avv. . t. £. 
tt ,bitat in Madagafi:ar. 
Cauda lo»ga, fel etualis, 

fordidus. 18. P. brachyurus fubfufcas, gula coerulea, atis ¢audaqu¢ 
viridibus, rolro anoque tub, ris. 
Pfittacus fufcus. Edw. av. I67. t. t67. 
ttabitat in Mexico. 

erythro- 9. P. brachyurus ciuereus, uropygio, re&ricibus remgi- 
leucus, busque coccineis. 
Pfitracus ervthroleucus, dldr. or». L . c. . 
o,-n 76. Raj. av. 3 1. 
.H,,itat. . . 
Alag»it«do Gallinoe. 

erithacus, zo. P. brachyurus canus, temporius albis, cauda ¢ocdnea. 
Mur. Ad. Ff. 1. p. 4 
Pfittacus cinereus f. fubcœerul.eus. A!dr. ornlth. L ! t. c. 
o. Rai, «v. 3t. Alb. av. x. p. xz. t. z. FriJ«b. 
av. 4. t. 
ttabitat in Guinca. AVES PIC,/E. PIhtacus. 

brailien-30. P. brachyurus viridis, racle rubra, tempor[Dus eoeruleis. 
ris. Pfittacus viridis bra/ilienlis. Ed.w. av. 161. I. 
l-]abta in ]3ralilia. 
/lvis viridis flavo contaruinat. Rubrum infra flexu- 
rare alœe , in exteriore latere ref[ric«,ra z. z ; cœ- 
]:ùleum in latere extœeriore rœemigum rœedricumue pri- 
D or1 . 
autum- ]. P. braehyurus viridis, fronte rcmigumque macula coc- 
nalis, c;nea, vertice rem!gibusque primoribus cœeruleis. 
Pfittacus viridis mmor occidentalis. Edw. av. x64. 
t. ,64. 
labitat in America. 
1agnitud Columbw. Corpus viride. Ocuiorum 
«arttlea. Alarum teries primores c«ruleoe bail 
brw. Remiges trittores cn, rulee, pqfleriores 
Re&riccs fi«pra ,rides, a'ice fla¢:eJcentes : etimo 
latere eteriore c.eruleo ; f"btus .fla, bail rufeJcen- 
tes medio raacula vir;di. 
aecipitff- 3z. P. brachyurus viEdis, capite gtifeo, collo pec"toreque 
uus. fubviolaceo ratio, remigibus rcricibusque apicc cœ- 
ruleis. 
Ffittacus oricntalls capite accipitris. Edw. av. x6. t. 
16f. 
Plhtacus elegans. Cluf. exot. 365. Raj. av. 3z. /'//- 
orith .... 
1-1abitat in India. 
rnelano- 3. P- brachiurus ,0iridis îubtus luteus, pileo nigro, peoEo- 
cephalu», re albo. 2h,f. Ad. Ff. z. p. 
Pfittacus coccineus, ventre albo. Edw. av. 69. t. 69. 
Habitat in l'eico. 
collarius. 34. P. brachyurus viridls, "c'o%rubente. 
Pfittacus lninor, collo minmc" ê. Moan.jam. z.p. z97. 
Rai. av. 8. 
Habitat iu America. 
pullarius.3y. P. brach-urus vlridis fronte rubra, eauda fulva fafcia 
• nigra. Atnf. Ad. Ff. 2. p. 
Pfittacus parvus viridis, ex india orientali. /llb. av. 
p. f. t. y. 
PIittaeus minimu,s viridis, cure fronte & gula rubra. 
FriJcb. av. 4. t. 5"4- 
Prit- pafferi- 
IILIS. 

AVES PIC/E, Pl/ttacus. o 3 
Pfittacus pulillus viridis œethiopicus. Rai. ao. 3. 
Pfittacus minimus. Clufi exot. 6. 
Piînacus minor verficoior.. Seb. mur. z. j0. 4 o. t. 4 o. 
f. 
lt«bitat i» ¢fia, ]Ethiopia. 
36. P. brachyurus viridis, uropyglo peé'toreque cocclnefs, 
vertice coeruleo. ¢raoen. acad. 4. P. • Osb. iter IOl. 
Pfittaeus minimus viridis ruber indicus. Edw. a. 6. 
t. 6. 
Avicula cechini. /tldr. orn. L zo. p. 
Habitat in India. 
Pede altero fufpen[us dormit. Plin. X, 33 : Galgulos 
ipfo.s dependentesl pedtbus fomnura capere confirmat, 
fu,a tutiores ita le fperet. 
37. P- brachyurus luteo virens, macula alarum alisque fub- 
tus coeruleis. Mur. Md. Ff. l. iO. *4. 
Habitat in America. 
lFlagnltudo Pafferis. 
Remiges fubtus ff teftrices alarum primari¢e cceruleoe. 

4f. RAMPHASTOS. Roflrum maximum, inane, con- 
vexum, extrorlum tèrratum 
dVares pone maxillas. 
Li»gua pennacea. 
edum digiti antici poftici- 
que gemini. 
piperivo-x. R. rotro nigro: carina craffiffima. 
rus. Habitat in America meridionali. 
Tuca- z.R. roftro rubro: carina obtufa alba. 
nus. Habitat in Amer/ca meridiona6. 
Maxilloe verfus bafin fafcia nlgra. 
licatus. . R. rotro rubro: apice nigro: carna compreffa. 
Pica brafilienfis. Alb. av. z. p. z4. t. z. ¢ldr. orn. 
1. o. c. 9. 
Habitat" in America merldionali. 
Rol2rum raagnum inter cogeneres ; etiam b, n;gri- 

G4 4. R. e4 AVES PIC]E. Ramphaos. 
Aracari. 4. R. roltro nigro : maxilla fuperiore latetibus alba, bail 
triloba. 
Toucan. Ed.w. av. 64 t. 64. 
Aracari. ]I/larcgr. braf. ZlT. Raj. av. 44. 
tIabitat in America raeridionali. 
]VIaxilla fuperior" ad nares triloba, quod non in r«liqu;s 
fafcia abdoralnis ano/ue fanguine, is. 

46. B UCEROS, Roflrum convexum, cultratum, 
magnum; Frontis calvaria nu- 
da, Offco- gibboth. 
2V«res in bail roftri. 
Li»gua acuta, brevis. 
bicornis, x. I3. fronte offea pl,'ma antrorfum bicorn¢. ,qmoen, a«ad. 
4./'--- 
Calao Pet. ga. 43. t. 28. f. 6. ' t. 3. f. I. lVill. 
Or»itb. t. 7. f. . 
Habitat in China. 
Corpus magnitudine Galli, igrum ; fubtus petore 
abdom;»e, femoribus album. 2Iacula alba in reralgi- 
bus alarura. Cauda longiufcula. Rcriccs , »igroe. 
¢xtimis utrique albis. Pedes z'irefcentes : digitis 3 
anttcis ; I poflico. 
hino- z.B. cornu millari frontis curvato. 
çeros, Rhinoceros. Bont. jav. 63. t. 64. Olear. mufl t.,. f. 
4. Hqll. orn. t. 7. 3. Hrm. mu 9. ldr. orn. 
1. Iz. ç. zo. 
Habitat in India. 
Cure llugbaus aliique roflrum extrorfum ferratum ff- 
fiant, z, idetur Ramhafl; otius generis avis 
- Fda fœeetidau¢ «adav«ribus via:ta»s venatores comi- 

47. CRO- AVES PIC/E. 
4"- CROTOPHAGA. 

AiI, 

Corx. 

Cotphaga. 
oflrum compreffum, femio- 
vatum, arcuatum, fuco u- 
trinque cxaratum ; Man- 
dibula fuperiore margine 
utrinque angulata. 
dare« pervioe. 

I. CROTOPHAGA. 
Crotoihagus atcr roflro brev[ore comprefi-o arcuato-cul- 
trato. Br0.wg. am. 474- 
ionedula tota nigra mjor garrula mandlbula fuperio- 
re arcuata. ,çloan. Iara. z. p. zg. t. z6. f. I. Catesb. 
«r. 3" P. 3.-t. 3. 
Ani. [Iar«gr. bral 93. H/iii. orn.-zo. Raff av. 3" 
n. Io. . ;. zg. 
ttabitat in America, Africa ; vvi(titans grylhs. 
4ô. CORVUS. Roflrum convexum, cultratum, bail 
permis ttaceis te&mn. 
LiéJua cartilaginea bifida. 
L C. ater, dorfo coerulefcente, cauda fubrotundata. 
fuec. 69. 
Corvus. Gefn. aa. 34. Hldr. orn. l Iz c...ïonfl, a.. 
38. t. I6. ttill, orn:th. 8z. t. 18. Iaj. a 39. ttb. 
19 . t. o. 'ich. a. t. 6 
avv. z. p. Europa, vitat cadaz.erlbus, furto deatus, 
Habitat in 
loqui addlfcit ) feris conv:i,alis cLraitans. " 
Corone. z. C. atro--cmrulefcens cauda rotundata: reŒEEricibus 
catis. 
Cornix. Rai. a,. 37. n. m. llb. av. z. p. zo. t. 21. 
Habitat in Europa. • '.,. 
frugile- 3, C. ater fronte cinerafcente, l'n. fvec. 70, 
gus. Cornix frugilega. ¢lldr. orn. 1. l z. c. 3. ïll. ornlth. 
84. t. 8. laj.,av. 9. Alb. av. z.p. zI. t. zz. Frqh, 
av. t. 64- .9",,t« 
Habitat in. Europa, agris infefla, gregarie. 
Cornlx. 4. C. cinerafcens, cap[te gula alis cmadaque nigrls. Fn. 
fz'ec. 7I. 
G y Cor-  AVE$ PIC/E. Corws. 
Corn]x cinerea frugilega. .dldr: or»ith. 1 Iz. 
ornih. 84. t. 77. Raff av. o. dlb. av. 2. p. 22. 
t, 2 3. Frifch. av. t. 6y. 
abitat in Europa, iitat Larvis ipularura, quis- 
qilii, ; ap »s relegata, at i»audlta imlefenfa. 
entis adverfa confidet. 
Mon . C. fafca, occipite incano, fronte alis caudaque ngris. 
dula. Fn. ]:vec. 
lonedula £ Lupus. ldr. or». L x z. e. 9' 1t'11. or- 
nlth. 8. t. 19 . Raff av. 4 ° . lb. a. f.p. 14 .t, 14. 
Frlçch. av. t. 67. 
Habitat in Europoe agris; gregarla. 
bengha- 6. C. vertice alis audaque cruleis, collo gr[feo. 
lculis. Pica glandaria nghalentis. Alb. av. L p. x7.:t. I7. 
Habitat in enghala. 
gl-nda- 7. C. tericbus a!arum coeruleis : lincs transvers s]bs 
rms. ni«tisque, corporc fcru«inco varicgato F» fret. 74. 
Pica glandana. GeJh. av. 700. ldr. 
4. ll'7lL orn. 8. t. 9. Rai. av. 4. lb. av. 
I6. t. 6. Frifcb. av. t. 5. Olin. av. 35- 
tIabitat in E[:opa ; coBigit nuces , gla»des ; fitperfluat 
deS, dit. 
criarus. B. C. tericibus alarum lineis transverfis nigris, corpore 
cœeruleo, collari ngro. 
Pica glandaria cæruica crioEata. Çatesb. car. p. I{. t. I. 
Mab,t in America JCtentriܤali. Pr«cede»ti in 
ris amila»s. 
Caryoca-9. C. fufcus alboque pun&atus, als catxdaque ngrs : re- 
tates. &ricibus aplce albis: intermcdi[s apice detritis. 
Corvus cinereus, cauda alisque nigris. F». fvec. 7. 
Caryocata&es. Gefn. av. z45. H/iB. or»ith. 90. t. o. 
Rai. av. 4z. 
Pica abetum nigra guttata. Frih. av. t 6 
Habitat ,n Eropa ; edtt ces. ,.R,« k. 
Pica. ç. C. albo nigroqu« varius, cauda ¢uneiformi. 
fret. 76. 
Pica varia f. caudata, Gefn. 
«. ,2. ffon, az,. 44. t. 7- 11. or»ith. 
. 4" . av. t. .p. y. t. ry. FriIb. av. t, 58. 
Habi- AVES PIC.. Corvus. 
l, Habitat in Europa uido art;fitio[o.r. . 
: "Deit ad pagos, inter bofles offenfos f,lvarum for ; l¢- 
git quisquilias. 
,. paradifi. . C. albo nigroque varius, cauda cuneiform , remigi- 
bus intermediis longifl]mis, capite nigro crifiato • 
blanucodiota crilata ex albo nigroque variata. Raj. av. 
, gf. t. z. f. . 
Avis paradili. Seb. 
Pica oricntalis, cauda duabus permis longiffimis. Edw. 
l. av. . t. . 
tlabitat in India. 
infaultus. z. C. dorfo cincreo, reè"tricibu, rufis : intermediis duabus 
cincreis, fafcia nigricante. 
Turdus re&ricibus rufis: duabus intermcdiis cinereis fa- 
fcia nigricante ; proximis apice cinereis. Fn. fvec. '87. 
bIerula ltxatilis. 14-ll. cm. 14Y. t. 36. taj. a;. 6y. tlb. 
. Habitat ' I. t. y. 
Europoe alpinis fylvis. 
• tlvis proterz, a J,efe caruivora. 
" 49. CORACIAS. /0flÆumcuItratum apiceincurvatÇ, 
bail permis denudatum. 
Li»gua cartilaginea, bitïda. 
I Garrulus. L C. coerulea, dorfo rubro, remigibus nigris. 
Corvus dorfo fauguinco remigibus nigris teétrieibu 
viridibus. F». fret. 73- 
Cornix coerulea. 
Garrulus argentoratnus. j. a. 4- .Edw. a. c. 
t. 
:. Habitat in Europa vidtltans Scrabis, Rauis. 
caffra, z.C. coerulea, remigibus margine exteriore luteis. 
ltabitat in jEthiop[a. . Brmannus 
Femina caruLfcente- nigra efl. 
" Oriolus. 3. C. flava alis caudaque nigris. " 
Ampelis flava, artibus nigris, reêtricibus quinque exte- 
: rioribus rctrorfum flavis. Ad?. Sto«kb. x7fo. /,. z7. 
I[ 
t..f.. 
Oriolus: Gefn. av.. , . 
Gal» AVES PIC./E. Coracias. 

Galbnla. Aldr. orn. 8y4. t. 87. 
Galb«la benghalentis. Édw. av. xSy. t. 
Picus-nidum thspendelas. 141i11. orn.., t. 36. ¢. 6. t.:8. 
f. 4..oufl. av. t lZ. t. 4 t ] 8. Rai. av. 68. 
Flava avis benghalcnfis. Aih. av. q.p. xg. t. zo. 
tdabitat in Europa, Alia, migratoria avis. 

Galbula. 4. 

C. fulva, capite dorço remigibusque nigris. 
Ierus ex aureo nigroque varis. Catesb. car. I. p. 4 5. 
r. 4 8. 
11ab,rat in America. 

aurea. $. 

C. fiavo-fulva, gula te&ricibus primariis extremtateque 
re:tricum nigris. 
Paradifca flavo-fulva. 'ffz«f. Cd. Fr. I. p. If. 
Paradifea aurea. Edw. Av. I xz. t. I Iz. 
Habitat in Alia. 

;mthor- 6. C. lïava, c»:,te remlgibuque primoribus nigris. 
aus. loeterus indicus, capite nigro. 3£dw. av. 77- t. 77. 
Xanthorûus major, nigro varins. Brou». jam. 477. 
. Fica luteo nigra aria. Catesb. car. 3. l . . t. y. 
Habitat in America. 

f. GRACULA. 

foef.da. 

Roflrum convexo- cultratum, bail 
nudiufculum. 
LiŒE.ua integra, acutiufcula, carnofa. 
edes digitis anticis 3, poico 
1. G. nigro vioiacea macula alarum alba fafcia occipi- 
tis nuda flava. 
Corvus javanenfis. Ob. iter. IO2. 
Sturnus indicus. Bont. jav. 6 7. iill, orn. 4. t. 3. Rai. 
av. 68 
Minor f. Mino. Edw. a. I7. t. x7. Alb. av. z.p. 
t. 38. 
Habitat in Aa. 
z. G nigra, remigibus extus coerulefcentibus fafcia coltari 
nu.la, 
,gla,,at i America. Rdander. 

M.gni- AVES PICÉ. Gracula. I¢9 
Magnitudo Picx. Corpus nJgrm, at ql,e compofitis 
migibs extus ,oerulefceutes absque alba macMa. 
ces ,eçuales. Caput nigrura, plumis ereis reviflïmis 
quafi holofericeum. Ro4trum fere Cuculi. Nares 
tœe nudw. /.Angua int«gra car»of acuta. Perles tetra.. 
dacTyli : uno po/t,co.. 
I3arita. .3. G. ïubgrifea, htmeris coeruleis, remigibus extas viridi- 
bus. 
Habitat in Americoe 1Vlufis, c:ius fi-u,qus dev:afl,.«t. Ro- 
la»der. 
Roltrum brei, luculum, cultratum, n;grica;ls 
fubtus albicans. Aloe «o»pli«atis remigibus ,$rides ; 
explt«at.e remiges itus »igrw. Cauda ro.uuaata, ,i- 
ridis dura romplicata. 
crifiatel- 4. G. nig_ra, remgibus primoribus bail re&ricibusque api- 
la. ce aibis, roltro 
Sturnu chinents niger. Edw. a*. xg. t. t9. 
Habitat in China. 
Saulari «. G. ngro- coeruleïcens, abdomîne mala alarum re- 
' &rlcibusque lateralibus albis. 
Pica minor benghalenlis. .Ed.w. 
I)ialbird. 41b. az,. 3. P. 7. t. 7. 
Saularis maderafpatanus, laj. az,. x97. t. z.f. 9" zo. 
Habitat in Al;a. 
Quifcu- 6. G. nlgro- violacea, cauda fubeurtelformk 
la. lionedula purpurea. Catesb. car. . p. xŒE. t. 2. 
MeroFs niger, viridi- argentea. Brozv.jam. 476. 
ttoebitat in tkmerlca feptentrionali. 
l/rgiuÆanis inz'çça avis ; a/ua 
P.tthls. 7. G. viridi-coerulea, abdomlne ferruglneo, pedib fangui- 
neis. 
Corvus (.eg,ptius) viridi maculatus, dorfo medio coeruleo.. 
I-Iaffelf. iter. x4o. n. 2o. 
Habitat in .'ESypto. apoda. 

rgia. 

AVES PIC JE. Paradifœea. 

PARADIS2EA. loflrum bail plumis romentofis 
te6tum. 
Penn,e hypochondriorum lon- 
giores. 
I. P. permis hypochondrils corpore longioribus, re&rici- 
bus intermedifs longis,fetaceis. 
ParadiIèa lutea, cauda pc&ore abdominequc brunneis, gu- 
la nzurea. It. blgotb. I39..1Vluf. ld. Ff. 1. p. . 
Paradifca avis. Cluf. exot. 360. t. 360. O&ar. mufi :4. 
t. 13. fI. Seb. mtff. I. p. 2. 4. $. 13. f. I. Hem. 
raex. 317. t. 318. llorm, mur 294. f. z94. Bradl. 
nat. t. I 
ianucodiata major. .Edw. a. IIO. t. II0. darcgr. 
braf. zoI. Raff av. z. n. 7. 
Habitat in India ; .gregaria. 
Cirrhi «aud apt«e attenuati, nudi, rei. 
podam perperam dixere teres ; :iitat Palilionl, 
bus maxim#. 

P. cirrhis caudalibus filiformlbus apice lunato-penna- 
ceis. Aluf. ld. Ff. 
Rex avium paradifoearum. _Pet. gaz. 
Ch exot. 362. t. 36. Olear. mur. 24. t. 
Raff av. z2. n. I0. deb. 
av. llI. t. III. 
tlabitat in India orientall. 
oeurpurea pettorali cerule#ente ; clrrhi caude longifl- 
rai ; Pennce fub Mis funt reliçuis l«ngiores, hcet 
canada brevior«. 

'z. CUCULUS. Roflrum teretiufculum. 
2Vures margine prominuloe. 
Li»gua £agittata, plana, integra. 
canorus. I. C. eauda aequali nigrlcante nlbo pun&ata. Fn. fret. 77. 
Cuculus. Gefn. a.-363. 41dr. orit l. . c. IO 7. 
Bel1. av. 2z: 6. blFll.- o.rnith. 62. t. «7. Frifch. ai,. 
4. t. 4o,4,4z. Raj. av. 23. 4lb. av. l. . 8. t. 8. 
Olin. a. 38. 
Habl- 

Pradifets 3qc7as (Seb. tauf. I. t. 60. f. I z, ), ' Pfiuari, diisque uendi. 
dit Jiel¢ lllufeis aflus chin¢qïum. 2kVES PICJF_,. Cuculus. 

111 

Habitat in Europa ; idtitat Larvis. 
Ova fua aliarum avicularura nidis imponit ¢ubandi im- 
ot«ns ; variat ,etate, fexu ; terapore frondefcent,oe, 
florefcentioe , groflïfi«ationis cuculat ; occultatur ca- 
iculoe ortu ; in faloem tramforma«i peroeram affe- 
ritur. 
Perfa. z.C. cauda oequali, capite cri/la etc&a, rem.igibus pri- 
moribus rubris. 
Touraco. ellb. av. z. p. xg. t. 19. 1.dw. av. 7" t. 7. 
Habitat in:. Afriea. ' " 
lntice viridis, poflice fubviolaceus, remigibus primoribus 
rubris ; line« alba fi,Fra inJra palpebras Janguineas. 
Vetula. . C. cauda cun¢iformi, corpore fubfufeo: fubtus tet2aceo, 
ciliis rubris. 
Cuculus laajor. Sloan. jam. 
Cuculus major olivaceus, cauda longiore, ciliis rubris. 
Bro.wn. jam. 476. 
Picus major leucophus f. canefcem pluvi avis & Se- 
nex di&us. Rai. av. Sz. 
1-1abitat i Jamaica. 
l/'oce Haraqhore tluz, iara proefaglt. 
gla.uda- 4. C. cauda cuneiformi, capite fubcr[ftato, fafcia otmla- 
r,us. ri nigra. 
Cuculus fulvus maculatus. Edw. a. 7. t. 7. 
Habitat in Africa feptentrionali Europa auflralL 
I)orfi, m fufcum. 1 albo pu,dtat,e. Sabtus teflaceus 
cri t. Capïat cinereum, fubcriflatum. Linea nigra trans 
fcolopa« 5". C. cauda cuneiformi, corpore unflique grifeo fufco- 
¢eus. que nebulofo. 
Cuculus indicus fufcu maculatus. Edz. av. 9. t. $9. 
Habitat in Benghala. 
nigo. 6. C. cauda cuneiformi corpore nigro n.itido, roI2ro 
flavo. 
Cuculus indicu niger. EdoEu. av. 5S. t. 58. 
Habitat in 13enghala. 
america- 7. C. cauda cuneiformJ, aorpore fupra cinereo: £uus al- 
nus. bo m-.axilla iuferioe lutea AVES PIC/E. Cuculus. 

Cuculus carolinianus. Catesb. car. 9. t. 9" 
Habitat in Carolina. 

auratus, 8. C. cau.da fubforci:ata gula pe&oreque ngr[s, nucha 
rubra, o 
Picus major, alis aurds. Catesb. car. . 12. 18. t. I8. 
ttab tat m Carolma. 
Catma reert lic»m. Az,is varia lmlchra ; rachi re- 
m,ura lrimoram aurea. 

JYNX. Rofirum teretiuçculum, acuminatum. 
.la1"'$ COlqC&Voeo 
Lingua reres, lumbriciformis, longiflî, 
ma, apice mucronata. 

5"4. PICUS. 

Roflrnm polyedrum, rec"ham : pice cu- 
neato. 
Açares permis feraceis obreœe. 
Liugua teres, lumbriciformis, longis- 
fima,. mucronata, apicc rctrorliatà 
aculeata fetis. 

rnartius. 

P. nigcr, pleo coccineo. Faun. fret. 79. 
Picus niger maximus. Gefn. az,. 708- Aldr. orn. L 
c. 3I. llH, or»ith. __. t. Zl. Rai. av. 42. 41b, 
av. OE. 6. t. -7. Fril"ch. av. t. 34. 
Habitat Europa, vix i» /1nglia, 
,4rbres emortas co»fi ind:t, 

Lingua Picorera o ffs**gi» inferi*ur fiomi, kmçfi:a cv:i« ca,'ent. /kVES PIC/E. 

principa- z. 
Ils. 

pileatas. 3. 

hïrundi- 4. 
naceus. 

erythro- y. 
cephalus. 

P. n'iger i crifta coccinea, linea utrinque collari remigi- 
busque fecundariis atbis. . 
Picus maximus, rotfro albo. Catesb. car. I, 1)..I6. t. I6, 
ldabitat il Amerioa f[tentrioiali. 
P. iaiger, capite criçtato rubro, têtnpotibus ali, que 
bis maculis. 
lVicus nigcr maximus, capite rubro. Cat«sb. car. z. 1). 
7. t. tf. Kalm. itln. z. ao. 7 i. 
Ipecu. Marcgr. braf. zo 7, 
ldabitat in Atnerica. 
Df_Écrt a P. cornicino, quod tempora iba ; maculoe all- 
quot parœe in ah albœe ; «aput mages tate aocdneum, 
P. niger, occipite cocclneo, humeris albido pun&atis. 
Picus fecundus ni:ger, zllb. a. . p. zz. t. 
l-labtat in Amerca feptentrionali. 
2lagnitudin« ix Hirundinera fperat. 
P. capke toto rubro, alis caudaque nigris, ahdomf, 
ne albo. 
Picus caqte ror, rubro. Cateb. çar. . O. zo. t. 
Habitat in &merica 

caroll- 

itidis. 

bengha- 

6. P. pileo nuchaq',e rubris, dorfo fafcii» nigris, reeqrici« 
bus mediis aih!» ni6ro pun&afis. 
Picus ventre rubto. Catesb. car. I. t9. 19. t. 19. f. 2, 
14abitat in America f«ptentrionali, 
/tri; regio rubra punata, 
7- P- vird!s, vert[ce cocCneo. Fn. f+ec. 80, 
Picus viridis. Gefn. av. 7ç; /tldr. ornith, l. xz. c. 34- 
HGII. ornitb. 93- t. zt. Raj. av. 4z. dlb, av, . p, 
g. t. 18. FriJb. av.,y, t, 3" f" " ! 
ttabitat in Europa. t,v' 
8. vridis, o:cipitc rubro, nucha nigrZo fibtus anticeque 
albus nigro maculatus. 
Pi.cus benghalcnfis, dlb. a. 3. I ). zx. t. zz. Edw. 
8z. 1. 18z. 
14bitat in Benghala. AVES PIC./E. Picus.t 

Habitus P. viridis fed dilutior ; fade antlce, collo fub- 
tu,, petore alb«s maculis uigris. Cauda »igra. Oc- 
ciput crifla rubra. 

femlro- 9. P. maxilla fuperiore breviore. A,'t Ad. Ff. . p. 6. 
flris, llabitat in India. 

naedius. 

o. P. albo_ nigroque varius, ano cc[piteque rubro. 
Picus albo niçroque varius, re6tricibus tribus laterali- 
bus utrique ,lbeçcentibus. Fn. fret. 
Picus varius major. GeJ». av. 7o8. Aldr. ornith. 1. 
c. 3_. l¢eiil. .n. 94. t. z. Raj. a. 4" Alb. a.. 
/. 19, t. Iç. l:'rifçh, a... t. 36. f. x. 
tlabitat in Europa./¢5[1««« . 
**. P. albo nigroque varius, ano vert[ceque rubrls. 
Picus albo nigtoque varius, re&ricibus tribus Lateralibus 
apice albo variegatis. F». fvec. 
Picus varius minor. Gef». av. 7c8. Aldr. or». l. *z. 
c. ]. 14ill. ornith. 9z. t. zI. Rai. ax,. 43" tlas- 
felqv, it«r. z4z. 
Habitat in Europa. 

mlnor. 

,z. P. albo nigroque varius vertice rubro, ano albido. 
Picus albo nigroque varius, rec'-tricibus tribus laterali- 
bus feminigris. Fn. f,ec. 83. ttaèl,, iter., z4:z. 
Picus varius tcrtius. Raj. a. 43. 
Picus varius minor. llb. . I. p. 2o. t. zo. 
Habitat in Europa. 

trida&'- x 3. P. albo nigroque varius, pedibus trida&ylis. Fn.fvec. 
lus. 84- 
Picus trida&ylus. Edw. av. 4. t. 4" 
Picus tridëTtylos anomalus. Jluf. p« top. 368. 
tlabitat in Svecia ad qlpes Lapponicas, Dalekarlicas 
freu, ns ad finum Hudfonis nec non in Sibiria. 
12uropcets ,,ertie ,ao Mmericanus rubro e. 
regio albida. .. 

SIT- AVES PIC JE. Shta. f 

5'f- SITTA, 

Roflrum fubcultrato- conicum, re&um, 
porre&um: intcgerrimum, mandi- 
bula tuperiore obtufiutula. 
.Lingua laccro- cmarginata. 

europma. . S. re&ricibus nigris : lateralibus quatuor infra apicem 
albis. Fn. fret. Sz. 
5itta 1: Picus ci||ereus. Gefn. av. II. /lldr. orn. 1. 12. 
c. 3 S. 17ill. ornith. 98. t. 33- Raff av. 47- dlb. av. 
z.p. 27. t- 28. Frifcb. av... t. 39"f. z. 
. Sitta capite nigro & Sitta caite fufco. Ca:tesb. carol. 
. p. 22. t. 2z. -,': ./r',,:¢-,'¢. ../r',.Y,»-«k,, . 
ttabit, tt i» Europoe, Alnericoe truncis arkorum larwas 
Jub corti'ce effodie»s ; Nu¢es r,flro perforat . edit. 
dVidum flruen reperto con;,rt,.o Jor,mi.e arboris il- 
lud. hmo oblintt pro capaHtate i, greff'us. 

,,I 

ALCEDO. Roflrum trigonum, craffum, rec"tum, 
longum. 
ingua carnofa, breviffima, plana, 
acuta. 

Ifpida. t.A. brachyura fupra eerialea, fubtus fulva. 
lfpida fupra cœerulea, fubtus ferruginca. ,l[ufi Cd. F,. 
x. p. 6. 
Içpida. Raff av. 8. n.I. Olin. av 39. Aldr. orn L 
20. c. I. 
lfpid'a indica minor. Edw. av. I. t. . /lib. av. . 
p. 5t.t. y4. 
Alcedo amencana f. Apialtta. Seb. mt . p. 87. t. 
S3- f- 3. 
Habitat ad matit littora in Europa, Afia. 
erithaca, z. A. brachyara, dorfo coeruleo abdomine luteo, capite 
uropygioque purpureo, gla nuchaque albis. 
Alcedo benghalenfis. Alb. a. 3. P" z. t. 9. 
Habitat in Benghala, 
Alcyon. 3. A. brachyura nigra, abdomine albo» 
giaeo. » 
Alcyon. Catesb. car. I. p. 69 . t. 69, 
n. 2. & IS4. n. 14 . 
Hz 

pec"tore ferru- 
Rai. av. 49. AVES PIC/E. Alcedo. 

OEodus. 

Ifpida carolinienfis. Ed.w. a,. 
• ] aguacati, guacu . . dlar¢'gr, brafi 194. 
abtta¢ in Amenca. 
Roirum capite lo»gius, alidum Picoe. acula l- 
ha nte ofl culos. Lingua brevima, caméra, 
acuta, p/ana. Corpus »igrum. Pennoe ¢apitis lo»gio- 
res. Remiges »;gr« apite alb« : e«terioribus miori- 
bus ; orane late-e intriore alto ma¢Mat¢. Re&ri- 
ces i2 œee¢uales 
Pe&us. & Abdomen alba, fed eus agi,te faa 
ferrugi»ea. Femora 'rrginea. Tibioe 
Digitus ext;mus «o»nexus ¢m intermedio. 
4" A. brachyur virid[s, gula fanguinea, abdomlne albo. 
Rubecula viridis elegantma. 
j: . 5loan. j,. 2. p. 306. t. z63. f. x. Bai. a. 7. 
Todus viridis, pe&ore rubro, ro/tro te&o. Bro. 
jam. 476. 
Habitat in America. 
Genus dbium 
eochilura. 

ïmsrnerr- f. A. macroura ferruginea, alis cauda dorfoque vkidibu» 
• Alcedo ïmyrnenfis. A/b. 
lfpida major africana. Edw. a. 8. t. 8. 
Habitat in Africa OE Alia. 
Confer. Alcedo major benghalenlis. Aih. a. 
ZT. zS. 
rudis. 6. A. maeroura fufca albido varia. 
Alcedo rudis. Haflèlq. iter z43. 
lfpida ex albo & nigrb varius. Ed.va. av. 9. t. 9. 
Habitat in Perfia, ASgypto. 
Cauda wfuaBs albida Jafda lineari latafue nigra. 
7- A. re6tricibus duabus 1ongiflîmis, corpore nigro- cœ, 
rulefceute, ali, virefcentibus. 
Alcedo binis plumis in cauda 1ongiflïmis. Edw. a. lO. 
t, ICi. 
Avis paradillaca ternatana. Sb. mur. 1. aO. 74. t. 46; 
f-37 
ttabitat Surinami. 

57. ME- 7. ME'ROP$. 

Apialter. L 

viridis, l. 

AVE$ PIC.,. Merops , t 7 
Roflrum curvatum, compreffum, 
carinatum. 
Li»gua apice laciniata., 
Digiti infimo articulo coadunati: 
poico diltino. 
M. dorfo ferrugineo, abdomlne caudaque virdi-coeru- 
lefcente, re&ricibus dabus longiorilus. 
]Vlerops. Bell. av. 6. Gel». av. 599. qldr. arnih. L 
2. c. 4f. 14ïll. ,rnitb. o2..t. 24 . Rai. ai,. 49. 
ql. av. 2. p. 4 o. t. 44. CbrL a»ora. 87. t. 137. 
]Vierops g_aliloeus. Haffel¢. iter. 247. 
llida. Fn. .'vec. 86. 
tlabitat i» Europa auflradi, Oriente. a,) &,,, ,-- r. 
-Gregaria i, ic'titat Cicadis, qpibs. 
M. dorfo ferrugineo, abdomine alisque viridlbus, gula 
caudaque coeruleis. 
Ifpida viridis, fiipra ferrugkea. O,b. item. 96. 
Merops viridis, fupra ferruginea. Chin. lagerflr, f. 
Ierops benghalenfis. qlA a. 3-P. 29- t. o. 
Nierops minor, caudoe 2. pennis'longioribus 8: tenuio- 
rjbus. Ed«v. av. 83. t. x8 i. 
Habita# in Java, 13enghala. 

¢inereus. 3. M. rubro flavoque variegatus, fibtus flavo-rubefcens» 
re&ricibus duabus longiffimis rubris. 
ieivicula de gvauheilui. Seb. rauf, l. 29. o. t. o. f. Io. 
l-Iabitat in America. 
caler. 4. M. grifeu«, ani regione flava, cauda longiflïma. 
J-labitat qthlopia. 
lter pulchre delineatos i¢one animalura ltra I fo, /uas 
mifit arai,iffiraus [. Burmannus, v;fa «ff. 

»8. UPUPA. 

Roflrum ,arcuatum, convexum," fb- 
comprefTum. 
Lingua obtufa, integerrima, triquetra, 
breviflïma. 

Epops. ,. U. criftta variegata. 

H 3 Upu- ttabi- ¢ruema- 4. 
ta. 

flaveola. '. 

AVES PICJE. Ccrthia. *'9 
Habitat Surinami. 
toflrum huic lo»giu fuam in co»generibus. 
C. nigro-coerulefcens, fubtus alba,' vertice, cervice, dor- 
fo uropygioque rubris. . 
Certhia minor, ex albo nigro & rubro varia. Edw. av. 
t. 8I. 
Habitat in Benghala. 
C: nigra, uropygio pe&oreoue luteo, fuperciliis macu- 
la alarum re&ricmnque api:ibus altis. 
Lufcinia £ Philome!a e fufco & luteo varia. Sloa». jam. 
• . p. o7. t. Y9- Raj. av. x8 7.n. 4" Edw. a. 
t. IZ. 
Habitat in America. 

60. 

Pella. 

TROCHILUS. Roflrum fubulato-filiforme, in- 
curvatum, capite longius : 
1Mandibula fuperior vaginans 
inferiorem. 
Li»gua filibrmis, bipartito- tu- 
bulofa. 
* A/lacrouri !- y. 
. T. cmviroffris tuber, alis coeruleis capite criftato, re- 
étricibus duabus longiflïmis. 
Mellivora avis. crifiata cure duobus permis longii in cau- 
da. Se,. mu£ l. . 97. . 61. f. 4" 
Habitat in Mcx[co; 
z. T. curvkoitris, corpore viridi, alis coeruleis, re&ricibus 
nigris: intermediis longifl]mis. 
Habitat i athiopia. . Burraa»»us. 
3' T. curviroltris, re&ricibuç ntermediis longiffimis ,. cor- 
pore rubro, capite fufco, gula aurata uropygoque 
viridi. 
iViellivora major rubra, cauda longa. Éd.w. av: 
f.z. 
IIabitat i» Indis. 

H4 4.T. 

Tro¢hili ariculce mhzhce-; alice ro.ro r*curvo, alice mrt#rvo, alice Folyt- 
lntl$o 

AVES PIC JE. Trochilus, 
4. T. curvirofiris, rc&ticibus latoealibus longirnis, eorpo- 
re virefcente piteo rcctricibusque fufcis. 
polyt .mus »iridans a.ureo varie fplendens p!nnis bi.ais u* 
ropygii longil/iimis. Brown. jam. 7. 
]Mcllivora ca'ite nigro cauda longa. Edw. av. 34. t. 
34. !Ib. av. 3. ê. 4. ,t. 49.. f. t ? 
]Me.livora avis maxima. &oan.jam. z. p. o9. t. z64.f. 4. 
llabàat in America. 

forfica- 

:ï. T. curvii'oftris, rc6"tricibus tateraibus long|6imis, cor- 
po.'e viridi pileo r¢ficibu«que coerulcis. 
Polytmus fiaajcr nigt;cns aureo vric llendens pennî 
binis uropy:i; longifiimZs Brown jam. p. 47- 
ellivora viridis, cau.a onga. dw. av. 3" t. 
lellivors avis mi»ima. Soan. jam. z. . 307. t. z64. 
f . Rai. a'. 7. 
abitat in Jaaica. 
ennw lo»ziffioe bail fitffioe fapra infra ennula 
r«gida. 
* * rath)'uri 6 " I8. 
Colubrs.6. T. rericibus ngrs: lateralibus tribus apice atbis, 
la rubra. 
ellivora avis carolinenfis. Catesb. car. I. 
t. 6f. 
lell;vora gula rubra. Ed. av. 38. t. 
Ilaffitat in America imprimis Jèptentrionali. 
Ouria. 7. T. re6riclbus fubœequalibus fufco-aureis corpore aura- 
to, remigibus nigris. 
Habitat in Indiis. 

]Vlofqui-8. T. re&ricibus oequalibus ferruginels : extlmis .pice fu- 
tus. fcis, corpore nigro- aureo, remigibus nig, is. ,6luf. Ad. 
Fr.z.p. 
Habitat in Indiis. 

b ooferi- 9- T. curviroftris re6tricibus equlibus fupra nigris, corpo- 
ceu_s, re fopra viridi, peore cæruleo, abdomine nlgro. 
Mellivora viridis ventre nigro. Edv. av. 96. t. 36. 
ttatat in Ametica.. 

more Bombflii, nue leat& iabecent. AVES PIC/E. Trochilus. lz, 

rnell|fu- o. T. reëtticibus oequalibus coeruleis, corpore viride aureo, 
gus, remigibus atro-coerulefcentibu..lnJ. Ad. Fr. z. p 
1-1abitat in Indiis. 

furina- 
mcntïs. 

I . T. re&ricibus f0boequalibus bail ferrugineis apiee albis, 
corpore fupra fufco fubtus albo. _h[uf. Ad. Fr. z.p. 
Ouriflia f. Tomineo. C/uf. exot. 96. 
11abitat i» America. 
attanc fem;nam . colubrls (6.) tutat Edzv. avo t. 38. 
IZ. T. re&ticibus ferrugineis, remigibus nigtis, corpore 
aureo fubtus albicante.. 
Habttat in America. 

niger. 13. T. re&ricibus fuboequalibu.s, corlore nigro fubtus au- 
rato, altO albo. 
Trochilus nigcr, l'Iuf. 4d Fr. I. p. I8. 
11bitat in Indils. 
mellivo-t4. T. reêtirftris, rcc'tr;cibus nigris: lateralibus zlhis, ca- 
rus. pite coeruleo, do.rfo viridi, abdominc albo. 
]V/ellivora ventre albo. Edw.. av. 3;. t. 35. f. x. 
11abitat in India. 
eftri«es latera.les alboe; Collum a ¢ergo Innula alba, 
tuber, x 5". T. reé-tricibus hteralibus violaceis, corpore teftaceo 
fufco fubmaculato. ,. 
Mellivora parva..purpurea. Edw. a:. 3z. t. 3"-" f. t. 
tlabitat Suri,amt. 
leftri«es intermedioe tefla«eoe. 
Mango. 16. T. re&ricibus fuboequalibus ferrugineis, ¢orpore te- 
ltaceo, abdomine atro. 
Nlellivora Mango. Aih. av. . p. 4Y. t. 49. f- z. 
Habitat in Jamaica. 
¢rift2tus. '7. T. reêtirot2ris viridis, alis fufcis, abdomine ¢inereo, 
crifta coerulefccntc. 
Mellivora minor criftata. Edva. av. 37. t. 37. 
l-labitat in America. 

rninimus. 18. T. recCtricibus latcralibus margine exterlore albis, cor- 
porc fufco nitentc, fubtus albido. 
Avis mellivora minima. d.w. av. loy. t. 1x5". . infima. 
ltabit.at in Amcrica. 
d'ois minima inter omnes notas. 
H 5 III. AN- 6. kNAS. Roflrum lamellofo - dentatum, conve- 
xum, obtufum. 
Lingtta ciliata, obtufa. 
* Roftro Eafi g:bbo. 
Cygnus. . A. roro femicylindrico atro, cera flava, corpore al- 
ho. Fn. fec. 8S. It. wgoth, 4. 
Cygnus ferus. Bell. av. 3 o. a. Gelé. av 37z- t!clr. 
nitb. i. 19. c. I. /"ï//. orn. zlz. . . Rai. a. I36. 
llb. av. 3" P" 9 " t. 9" Edw. av. ço. t. 1'o. 
t'2. Cy«nus manfvetus, ll'ill, orn. ZT*. t. 69. Raj.,av. '36- 
l"e Itabitat in Europa, Atnerica fepte,tr,nab. ,. • 
4ccedit ad no« ultimo die regelationis. 19fcatur avomo. 
It.. fcau. xS6. 2",8. 
Cygnoid. z. A. roftro femicylindrico bail glbbo. Fn. fvec. 89. 
auflrahJ. .- Anfer cygneus guineeufis. Rai. av. 38. bk'ill. 
Anfcr cygnoide. tlb. av . p. 89- t. 9t. 
orienta- "(. Anfer, rottro lèmicylindrico atro bail gibbo, minor. 
lis. /a,tfer chinenfis. It. ¢l/'got. 4. 
Anfer mofchoviticus. tlb. av. z. t" 83- t. 9. 9z. 
ttabitat in Alia. /,Jr. 
]/'arietax orientzlis I. ab auftrali oz. parure di)ffeert ; 
primi* quod illa minor. 
Tador- 3. A. roRro fimo, fronte compreffa, corpore albo va- 
la. riegato. 
Anas albo-variegata, pe&oris lateribus ferrugin.eis, abdo- 
mine longitudinalter cinereo-maculato. Fn.fvec. 9. 
Anas T.dorna diêta, lt. fcan. zz.* lt. i1"got, zt 4. 
Tadorna f.. Vulpanlzr. l'ill. rn. z78. t. 70. 7- Rai. 
aoE». I 0. 
Vulianfer. Alb. av. . p. 9. t. 94- 

Brand- AVES ANSERES. Anas. .z 3 
Brndgaas. Cluf. «xot. 368. " 
tL«bitat i» Europoe matit,rais..,_ 
fpe&abi- 4. A. roRro bail gibbo compreoEo" carina pennacca nigra, 
lis. cite cancfcentc. _hlufi /Id. Ff. 2. p. 
tMas canaden|is» capke gr!fco coEtuleo. Edw av. 154. 
t. 4- 
ttabitat in Canada Svecia. 
fufca, y.A. nigricans, macula pone çculos lineaque alarum albis. 
Anas corpore obfcurç, macula alba porte ocuos, line- 
aque alba. F».J,«c. lo6. It.gotl. ZlS. 
Anas fera fufca, y,mfl, av. t. 44. 
finas niger, ld ïll. orn. 278. t. 1o. Raff av. 14I. 
tlabitat in oce,mo Europoeo. 
Mas ad &fin r«ri gtbvofitate notatus. 
nlgra. 6. A. tota nigra, bafi roffri gibba. 
Anas niger minor, llZill. -orn. zSo. t. 74. Raff av. 
' ttabitat in Lapponia, A,:glia. 
Cauda fubcuneiJormis. I"cmiua fufca efl. 
, * * Loeves roflro b, euali. 
Anfer. 7. /k. roftro femicylindrico, corpore lhpra cinereo fubtus 
pallidiore, collo ttriato, k. fz,ec. 9. 
o,. Anfer ferus. Gefn. av. Ig. ALtr. oru. L 9. c. 18. 
lt/ill, orn. z74. t. 69. Raff av. 136. 
. /knlC dometicus. Gelé. av. 4" 14Zill. orn. -73. t. 
7. Raff av. 36. 
'. Anfer canadenfis fufcus maculatus. Edw. a,. y:. t. 
Habitat in Europa & Amer,ca max«me boreah. 
Collura flriatura. 4nnulus albus ad bail» roflri in fpon « 
taneo ", migrat per ptslanget ; tilo arcetur. ,las 
- Jèmiuis 4.; inde l'ennw I°umoe, dnfer durateu% us 
erythro- 8. A. cinerea, fronte alba. Fu. f;ec. 9 z, 
pus. Aufer heltïngicus. Clul: exot. 368. 
Habigat in Europa fedte»trionah.J''- 
canaden-9- Pi. fufca, capite colloque nigro, gula alba. 
Ils. Pinfèr canadenfis, lll. ornith, z76. t. 7o. fi *. t. 
f" 3. Raff av. : 39. t. o. C, ateb, car. 1..p. 92. t. 9 z. 
Edw. av. I5 t. . 
ttabitat m Canada. 24 
fccas. 

AVE$ ANSE'RES. Anas. 

c. A. gr;fea, fubtus alba, te&rlcibus alarum dorfoque po.. 
ftico cœerulefcentibus. 
Aulèr c.a,aenfis, alis coeruleis. Edzv. av. Ifz. t. 
lJabitat in Cunada. 

Bernicla. I. A futrca, ca}-.te collo pe&oreque nigris, eollari albo, 
Aas c'ite ct»llc.que nigris. F». fvec. 9 I. 
]3tanta t Bernicla. GeJ». av. o. ldr. orn. L 9. 
«. 3. orfl. 
Ra,. a.. 3 ". a&nt. mufi 49f. Alb. av. . p. 89. 
t 9. 
llabit«t 
raolli- z. A. roflro cylindrico cera pofiice bifida rugofa. 
ma. .f,ec. 94. 
Auas plumis mollims. Bartk. a. . . 90. rm. 
mn1 3,o 1ill. orn z77. Ra. av. 4. 
Auas mzgna nigra & alba. Edw. av. çS. t. 9S. 
abit,« 
plumatur. Ch. ida ". lutais motli.tmis, ...... prflantiimi, 
a albus, rubis pofliceue uiger. Fina gre 
mofcha- i. A. racle nuda papllofa. F». fret. 98- 
ta. Anas mofchata. Rai. 
97. 98. 
Anas indlea. Gefn. . tzz. ldr. or». !. 9. c. 26. 
Anas libyca. H/iii. orn. 
Habitat in India. 
,Iba kt#us forte varietas m;nor, lt. l#oth. 4. 
bah«men- 4- A. grifea, roffro plumbeo : maeula laterali fulva, 
ris. cula alarum viridi luteaque. 
Aas bahamenfis ; rofiro plumbeo, ma¢ula aurantii 
lotis. Catesb. car. I, p. 63. t. 93- 
Habitat i» Bahama. 

Albeola. if. A. alba, dorfo remigibusque rtlgris, oapite crulefcen- 
te, occipite albo. 
Anas minor albns & fufcus. Edvo. av. 1oo. t. *oo. 
ttabitat in America. 

clypeata. 6. A. roflri exemo dilatato rotundato ungue incurvo. 
Fu. Je«. oz. It. goti. 67. AVES ANSERES. Anas. 
Anas latiroltra major. Gefn. av. I2O. tfldr, oru. .fl. 
« 2,27 . 
iinas platyrhynchos altera, klGll, or». 8. t. 74. aj. 
av. '43. 
ielnas clypeata germanlca, rllb. a. l. p. 9. t. 97. 98. 
la¢abi,'at in lïuro-poe raritimis. 
platy- *7. A. macula alari purpurea utrinçle nigra albaque, pe-. 
thynchos, cçtore rufefcentc, kn. fvec. o 
• Anis Ialatyrhy**chos, pedious luteis. lldr. r»." 1. 9: e. z. 
kit'iii, orn. 284. Raff av. 44- " 
Habitat in Europoe raaritirais. 
repera. xS. A. macula alarum :ufa nfgra alba. Fn. fz, ec. o. : 
Anas ltrepeta. GeJ'n. av. 
nas platyrhynchos, roltro nigro & piano. lldr. or», 
l. 19. c. 32. Raj av. l.ç. 
The godwall or gtay. llill, orn. 287. t. 72. 
Hab:at in Europ aquis dlcîkuL 
ucepha- 9. A. albida, dorfo remig.ibusqu tligris capit fupra infra- 
la. . que tumido fericeo ntente. 
Anas minor, purpureo capite. Catesb. car. I. p. 9.. t, 9. 
Habitat in aquis dulcibus mericoe f«ptentrionalis. 
Glangu- zo. A. talgro alboque varia , eapke tumjdo aigro-viridi: 
1, tlnu oris macula alba. Fn. Jvec. IOO. lt. oel. 49- 
Clangula. Gefn. av. 9. llb. a. x. p. 92. t. 96. 
Anas platyrhynchos m-as. 4ldr. orn, 1. 19. r. 4. [îll. 
on. 282. t. 7. Raff aa. 4z. 
l-Iabitat in Europa; foepius maritima. 
Urinatur egregie f/u,efitura cochlea trahea 
fa, oculi¢ aenei. 
rçttica, if. B. fufco cinerea, macula aurlum alarumque alba. 
Anas minor cx albo & fufco varia. 
98.. t. 98. 
l-labitat in America felt«trio»ali. , 
perfpicil-zz. A. nigra, vertc nuchaque albis mactl.a n,;gra ro,,qri 
lata. pone nres: 
Anas canadenfis major niger. dw. 
l-labitat in Canada. 

3, A. AVES ANSERE5. Anas. 

Glau- z 3. A. iridibus flavis, capke grifeo, collari albo. Faun. 
tion. .fret. 1o 4. 
Glaucion. Bell. av. 33: b. qldr. or». 1. 13 . r. 38. 
ltll, or». 231. Ral. av. I4. . 
Habitat i Euroæoe raaritirais. 
Penelo- 24. A. cauda acutlufcula fubtus nigra, cate brunneo, 
pe. fronte atba. Fn. J,ec. IOy. 
Penelope. Gefn. a. xoS. 41dr. orn. i. t9. e. 3. onfl. 
av. l. 49- liftll, orn. z88. t. 72. Rai. aç. *40. - 
Anas fiçtularis, zllb. av. z. p. 88. t. 9.9. 
Habitat in Europoe raarltimis paludibus.4m'an3. 
aenta, zy. A. cauda acuminata elongata fubtus nigra, occipite 
utrinque linea alba. 
Anas cauda cuneiformi acuta. Fn. ri)et. 96. 
Anas cauda acuta. Gefi,. av. *zI. Iill. cm. 289. t. 73. 
Raj. av. 47- /llb. av. 2. p. Sa, t. 94. 
Habitat la Europe raaritirais. 
z6. A. cauda cuneata: re&riclbus ntcrmediis long[s cor- 
pote grifeo, temporilus albis. Fn. fve¢. 
Anas iflandica, korm, mur. 
.Anas cauda auta canadenlis. Fd.w. a. 56. t. 6. 
Habitat in Europa 
Hixme ad nos migrat ; œeflate verjù.s fe]:tentrlonera ul- 
teriu« loergit. 
ferina. ZT. A. alis cinereis [mmaculatis uropygio nigro. 
fvec. lO7, 
2nas fera fufca. Gefn. a,. 
4o. lill, orn. 
//a p. 87. t. 98- 
bitat in Europæ maritimis. 
Querque-z$. A. macula alarum viridi lnea alba fupra oculos. 
_dtala. fret. xo..q. 
Kernell. Gel». a,. 
Querquedula prima, I47i!1. ornith. 9 I, t, 74- taj, a, 
48. ° 
. Habitat in Europoe aquis dulcibus. 
Crecca. zg. A; macula ala.rum viridi» linea alba fopra infraque 
culos. Fn. fec. o 9. 

hyema- 
iis. 

Quel'- AVES ANSERES. Anas. *z7 
Querquedula fecunda f. minor. Geflu. av. o. tldr. 
orn. l. 19. c. 3I. id]ll, orn. zgt,. t. 74. R,. 
Querquedla tYancia. Mlb. av. . ?. 9. t. *c. z. 
P. 9. t. oz. 
Habitat in Europoe aquis dulcibus. 
hirioni-o. A. fufca albo coeruleoque varia, auribus, temprius 
ca. linea gemi,a, eollari fafciaque pe&orali abis. 
Anas thfcus maculais. d.w. av. 99. t. 99- 
labitat i» Anerica. 
mi**uta. 3,. A. grifea, auribus albis, remigibus primoribus nigrican- 
tibus. 
Anas cauadcnfis minor fufcus. dw. av. 57" t. 7. 
ab«tat in Canada. 
arva admodum» tota grifea, oe»um album ad au- 
res utrin¢ue. » prmris femiua ? 
Circia. Sz. A. macula alarum varia, linea alba fupra oculos 
flro pedibusque cinereis. Fn. fvec. * ,. 
nas Circia. lb. av. 2. ?. 9z. t. o 3. *4- Rai. 
av. 
Habitat n Europœe paluAbus. 
autumna-33. A. grifea, remigibus cauda ventreque nigris, area ala- 
lis rum ft, lva albaque. 
u.flu!aris rufus, roro rubro, occidentalis. Edw. 
av. *94-t. z94. 
Habiter in Americ. 
• * * oe«nnis alifuot recurvis. 
ofchas. 34- A. re&rlcibus intermediis (maris) recurvatis, roûro re- 
 o. Fn. 6vec. 97- 
Anas ra torqvata mi**e. Gef». av. 4. ldr. orn. 
1. 9" c. z. Raj. av. 4Y- 
Botas uajor. HZill. orn. z4. t. 7z. dlb. 
9. t. 
. finas domefiica, yofl, a'. 4. t. 9. lIGll, orn. 
93. t. Tf. ldr. orn. l. *9. ¢. 3. Gefn. av. 96 . 
Ri. a. o. 
tlab,tat in Eurovoe lacubus ; raa.fueta. 
as autum»o feminis fiailis ; ova numerrJa parere in- 
ctpit florefcente Hepatica. k,itat Rani« Culi¢iJus, adunca. 

AVES ANSERES. Anas. 

3Y- A. re&ricibus intermediis (matis) recrvatfs, roftro in- 
curvato. 
2nas domeica, roftro adunco, llill. »r». zSo. Rai. aw. 
I5O. dlb. a. z.p. 86. ». 97- 96. 
abitat i . ; hdiÇuti pr,eceden domeflira. 
nomodo hœec a priori exorta fit rae fiit. 
galerîcu-36. A. crifia dependente, dorfoqe fiico utrinque penna 
lata. reeurvata compreffa ele'¢ata. 
Querquedula fincnfis clegm,. Ed. av. Ioz, t. 
Kinmodlhis. «mpb. jap. iz 9. t. o. 
Iabit in Chitla. 
Crilta iridi rubraue. Roflrum OE Pede rubr;. Dor « 
çum ïuf cm maculis c«ruteis. Penne dorj erew 
le obtuJ. Remex intimus, claus alix altero margi- 
ue erigitur Jupra dorJhm rvk] antra4;,m 
* * * * Criflatoe. 
Sponfa. 37. A. cria ependente duplicl viridf coeruleo alboque 
varia. 
&nas crlatus elegans. Catesb. car. I. p. 97. t. 97. 
dw. av. xoI. t. xoI. 
nas lufca criltata, ad gulam alba, iride flammea. Brown. 
abitat tn America jflteutrloual;. 
Crifiz depe»dens ¢.iridi Mboque carulea, tt dorfum. 
Peetus'gtifeum, alto ma¢latum. Ghla aloa. 
arborea. 38. A. gr;fea, capite fubcriâato, abdomine atbo nigroque 
acu]ato. 
&nas ttularis rufus roflro nigro, occJdentalfs. Ed. 
a. 93. t. 9». 
&nas fittularis arboribus infidcns. Sloa».jam. z. . 
. z7z. aj. av. 
bitat in America. 

Fuligula. 39. A. cri,°ta dependente, cçrpore nigro, ventre rnaculx., 
que alarum albis. Fn. $.vec. 99. 
Anas Fuiigula. G'e.hf. av, 7. l'tll, orn. z%, t. 73" 
41b. av. I.p. 91. t. 95. 
Anas cr;ttata. Rai. az,. 14z. 
tfabilat in Europoe maritimis. tg¢ - 
llas in«ubaute jëmna, nos deferito 

6z. MER- AVES ANSERES. Mergu. 

z9 

6z. MERGUS. Roflrum denticulatum, fubulato-cy- 
lindricum apice adtmco. 

cucuBa- i. M. cri,qa globofa utrinquc alba, corpore fupra fufco, 
tus. fobtus albo. 
Anas crifiattis. Catesb. car. I..p. 94. t. 94. 
ltbitat in Amedca. 

1VIergan-2. M. cr[fla dependente, cap!te n]gro-coerulefcente, colla- 
fer, ri albo. It. £ottl. 66. 0d. 49. tn. fvec, I 3. 
]kerganfer. Gefln. av. 34, Aldr. orn. 1. 9, c. 6. 
14"ïll. rn. 3" t. 64. Raj. av. t34, Alarf. danu-b. 
7S. t. 37. 
. Mcrgts major, pelote rubro. Alb. av. i. p. 83. t. 8.7. 
& .p. 9 ° . t. IO. dw. av. 9Y. t. 9." 
Itabitat in Europa. 

Serrator. 3. M. crila dependente, cap]te n]gro macules ferrugne;s. 
Fn. /ec. 4. It. gotl. 7. 
Anas longiroftra. Ge/b. av. 3. Aldr. orn, 1. I9. c. 6o. 
Mergus cir'rhatus fufcus, l$ll, orn. zyy. t. 64. Rai. 
av. 35"- 
ttabitat in Europa. 
ttjus raetbdus pfcandl habetr in A,ŒEi Stockb. x749, 
.p. 9 o ; rubro allicitur. 

klbellus.4. 

M. crifla dependente fubtus nigra» corpore albo, dorfo 
nigro, alis variegatis. 
Mergts Tilms. 'nffelq. iter. 
Mergus major cirrhatus. Rai. av. 
Serrator mininms, capite niveo cervice gensque ngris. 
Klein. av. 14o. 
/klbellus alter. ldr. orn. L I9. 
8;. t. 9. HGtl. rn. 4. t. 64. 
Habitat in Europa. 

minutus. 5'. M. capke grifeo loevi. F:. fvec. 
Te wezel-coot. Aih. av. L p. 84. t. 88. 
Habitat i» " Europa. 
In Mis maçula atra antice ç tofli«e alba. 

63. AL- ,3 _AVES ANSERES. Alca. 
63. ALCA. Roflrum edentulutn, breve, compreoEum, 
conwxum, thlcatum t-oepitts trans- 
verre: Mandibula inf.rior ante ha- 
fin gibba. 
edes plcrisque tridayli. 
OEorda. . A. rori fulcis quatuor, linea utrinque alba a roflro ad 
oculos. 
Alca. "C1«!2 exot. 367. ll%rm, mu 363. llïll, otc. 
/lda,. z«3. t. 64 .f . & t. 65 . f z. Rai. av. 9. 
Aih. 
/ff, ïl av. 3- - ço. t. 9- 
"«z"'Habitat in Europoe borealis o¢ea*o. [." - 
PlureJ ova litaria fimul in adtro ruplum ariunt, 
conj«nis iribus alternati exclud«ut unica excubias 
agente; ere,e inçedunt. 
impen- . A. roro compreffo- ancipiti fulcato, macula ovata 
nis. trinque ante oculos. Fn. Svec. 
Anfer magîllanics. orm. u 3o. t. 31. 
Penguin. till, ornith, z44. t. 65. Edw. av. *47- t. *47- 
Habitat in Europa arnica. 
ar&ica. 3. A. roro copreffo-ancipiti fuleato fulcis qtatuor, o- 
culorum orbita temporibusque albs. Fn. Jec. 8. 
Anas ré)ica. Cluf eXot. 1o 4. aj. a,. 
mur 3z. O&ar. mur t. . fi 5. 1511. orn. z4. t. 
6. Rai. av. I zo. lb. av. z. p. 73. t. 78. 79. 
Lunda. Geth. av. 7. Oelig. mur 
abitat in Europoe boreali* ocea»o. 
omvia. 4. A. roro 1oevi oblongo" mandibula fuperore margiue 
flavefcente. 
,Lomvia. Cluf exot. 367. ill. orn. z44. t. 6. aj. 
x a. I2O. " 
Gvillemot. Ib. av. L p. 80. t. 84. 
abttat in Europa boreali. . 
lle. . A. roro loevi fubulto, abdomine maculaque alarum 
alba, pedibus rubris. 
Colymbus pedibus tridaylis palmatls. £. fz,«c. 4. 
Colum- 

Aiioe impettes, aha: Jmgulare" qnod tequean 
PennadoE ah,e, in t«r., ]at.;ffaï,tw. cr¢a inedunt. AVES ANSERES.-Alca. 
Columba groenlandica. Mrt. fpitb. $6. t. ,L. f. B. 
P. 7- t. 8o. kdv, av. fo. t. 5o. . 
lqa'bita-t in Europoe borealis ocean. 
oflrum hujus lo,gitudine fere «al;itis , fegueuti, veto 
brevffimum. 
6. A. roflro lœeevi conico, abdomine fafcîaquealarum alba, 
pedibus ni-gris. 
Col,tuba groenlandica, tllb. av. 1. p. gI. t. gf. 
av. 9I. t. 9 I. 
.Mergus melanoleucus, rofiro acuto brev[ 1411. or.. 
z6t. t. 59. Rai. av. *zf. n. . 
Habitat in Europ*, Americoe ardtlcœe ocea,o. 
aracedentis ferai,ara eJJè flatuit Albiuus » ega»t 
ardus . uoflrateh 

;4. PROCELLARIA. Roflrum edentulum, filbcom. 
prelTum : Mandibulis oequa- 
libus: fuperiore apice ad:m- 
ca; inferiore apice compres- 
to - canaliculata. 
2gares cylindro fupra bafin 
roRri decumbente, truncato« 
Pedes pahnati: ungue poftico 
fefiïli absque digito. 
peiagica. L P. nlgra, uropygio albo. Fa. f*e«. ztg. AcZ StoAh. 
t74. P. 93- t... 
Peteril. Clufi exot. 68. Damp. itin. . p. 97- ,41b. av. 
3. P. 87. t. 9_% dw. av. 90. t. 9o, Jï . 
Hirundo marit:a major apus, roRro adunco. Barr. - 
Larus minimus, naribus ttrbulo/is, Catesb. carol. 3 P. 4. 
t. 
Fegata marina apus fubtus alba fflpenl nigra. Bar..'° 
av. 7. 
tt,:kitat in albo Oceno 

Pocellarie ave dagzcoe fmtt, e« ad cantinemis lio'a ¢¢nfi¢iumr, olîtx amn 
bru rocellis. 3 z 

AVES ANSERES. Procellaria. 

œequino- 2. P. fufca immaculata, roftro flavo. 
&ialis. Peteril mzgna nigra Ed.w. av. 89. t. $9. 
Habitat ad Cap. b. Spei. 

capenfis. 3" P. albo fiafcoque varia, ttmoe». ead. 4.P.. • Osb. it. 76. 
Anas alia indica. Gefn. av. 803. t. 8o4. f. z. 
Peteril media maculata. Edw. at. 90. t. 9 o. f. z. 
11abitt ad Cap. b. Spei. 

65". DIOMEDEA. Roflrum re6tum: 
re apice adunca ; 
truncata. 
_tares ovatoe, patuloe, prominu- 
loe, laterales. 
exulans. . D. alis pennatis, pedibus trida6"tylis. 
Albatros. Edw. a. 88. t. 88. ,4lb. av. 3" P. 76. . 
I. Grew. mur. t. 6. f. I. 
tçabitat intra tropic,s Pelagi ad Cap. b. Spei, œethera 
altiflime f«a»dens ; ,dtitan, e riglis ¢,olitantibur a 
rypk.ena exagitaiis. 
Statura 1%lec.:ni 4qili, naribus ovatls promlnul;s , non 
¢,ero linearibu ; cauda rotunda,a brei ne forficata. 
loflrurn i* bac quadru, olo majus. 
demerfa. 2. D. alis impennibu.s.pedibus tetradaêtylls. 
Penguin pedibus ntgrxs. Edw. a. 94. t. 94. 
Habitat ad Cap. b. Spei. 
Statura lbaëtbontis demerfi fed roflrum diverfimum. 

maxilla fuperio- 
inferiore 

66. PELEÇANUS. 

Rofl'rum edentulum, reum: api- 
ce adunco, unguiculato. 
2gares lineares, oblitcritoe. ,, 
tgacies nudiul:ula. 
L ri 
Pedes digitis omnibus quatuor 
fimul palmatis. 

* Rofira edentulo. 
Onoero-t. P. gula faccata. S)fl. nat. 
talus. Onocrotalus. Ol«ar. mf. t. x 3. f. I. 
/,. 86. AVES ANSERES. Pelecanus. 

Onocrotalus f. Pclecanus. /lldr. orn. !. I 
orn. 246. t. 63. Rai. av. X Zl. arfll. danub. 6. t. 
3Y. Edw. av. 9z. t. 9 z. Bont. iav. 68. 
. Onocrotalus E Pelecanus ihfcus. Moau.jam. z. p. 
Raj. av. 9I. 
Onocrotalus americanus. Edw. av. 93. t. 9. 
Habitat ;u Arnica, &Iia, in America. 
emiges »igr,e. 
n mericanus fuus b ontali al fFe¢ie 
ficieuter difllnus ? 
Sacco gMari aquam fitlculofis p,llis afer 
trra,ei tim explean intais.pulli. 
&quilut. z. ff. caua mrcata corpore ngro» capote aoomtneque 
albis. mn. a¢ad. 4. P. • • 
Pelecanus &quilus. 0a& Çr. z9z. 
&lcyon major pulla, cauda longiore bifurca. Brown. 
jam. 48 ]. 
Cari pira. Laët. amer. $7. 
Ian of var. $1oa. jam. I. p. o. 
&vfs Rabo focardo, oe«t. gaz. . 4f-f- -? 
Frigate brd. lb. a,. 3" P 7 * . 80. maie. 
Habitat in Infula Adfccn6onis ali;squ« pelag;¢ 
agens D;om«d«oe ,x«i;s, cui fimili. 
Carbo. 3- P- cauda oequali, corpore nigro, roro edentulo. 
Pelecanus corpore atro, fubtus albicante, re&ricibus qua- 
tuordecim. F». fvec. 6. 
Carbo aquaticus. Gelé. av. x37. 
Cervus aquaticus. Aldr. orn. 1. 9. «. ç. 
t. 47- !!. orn. 48. t. 63 . Rai. av. *z. Mar 
danub. I6. t. 36. fllb. av. z. p. 7+ t. 
abitat in Europa; »idificat in altls arbor;bus.r 
Cauda longior iaxior quam in reliqa.aquatid 
affanus. 4. P- cauda cuneiformi, roflro ferrato, remgibu primo* 
ribus nigris. 
fer Banus. Mçll. rn. z47. t. 6. Rai. a. 
Ib. a. . p. 8z. t. 86. 
&nferi baffano congener cnereo albus. Sloan.jam. roef. 
bitat VES ANSERES. Peleesnus. 

Magnitudo Anferis. /Id nares , frôlera oculol, pone JiHum 
oris linea lateralis fub gula, uda. 
Aandibul fïabrœe, o ferratoe. 
P. cauda cuneiformi, roro ferrato, remigbus omni- 
bus nigris. Chi. Lageçtr. . Ob. iter. . 
Anœeth/tus major melinus fubtus albidus, roRro ferra- 
to dentato. Brown. jam. 
/&lfcri baS, no anis. Catesb. car. t. p. 87. t. 87. 
Sloan. iam. z. p. 3zz. t. zTt. z. Rai. a. I9I. 
ai'at ïn India utraque, Europa. 
lt¢r #eus albus remigibus igris, alt¢r nig¢r abdomln¢ 
«anqoite. Osbe¢k. 
&a,,. if-: l (uperJor verfus 
lriu,e mut«laa. 
PHAËTHON. oflrum cultratum, re&um, 
minatum. Fauce porte roRrum 
hi»nte. 
ares oblongoe, poffice membra- 
ha femite&. 
igt poii a rrorlum verfi. 
PH. re&ricibus duabus longiflimis, roro ferrato, digi- 
to polico adnato. 
vis tropicorum. Cateab. car. . p. 14. t. 14. ga l. a. 
z 3. I iii. orn. 
f I. Skav. jam. I. p. 2. &aim. ter. z. . 49. 
O«b. ;ter. 

Avis Rabos fo, cados, v¢Idr, orn. l. 2o.p. :f44. 
Pla&:(at in Felago inter trop:cos. Osbec. 
]V[agnitudo /lnatis, alba Jupra lineis nigr;cantibus m- 
aulata tota ; fuktus *mmaculata. Facia nigra per 
omis. Rorumfangv;neum, compreflum , rendus quam 
. ifcatrts, retror[u firratt.m. Fcdes altd, 
uarto et;am embrana a xo 
trorJm nigri, digito q # . 
emges omnes fiubus alboe : prraores fpra latere ex- 
,e, iÇre ;gr ; fe«undarioe fupra inea long;tudinali 
gya. Reé(rices alboe in «auda «uneiform;, verf, s aicem 
,u«ola fubfagitata fua ; omge fuira rachi &VES ANSEREOE. PhaCthon. 3" 

• .. PH. alis impennibus, rofro mandibulis edetltulis, digi- 
to poflico diVin&o. 
Penguin. Ed.w. av. 49. t. 49. 
tlabitoet ad Tropicm capricornL 
Rmigibus deflituitur, adeoque olatus nef da ais. 

68. COLYMBUS. Roflrum edentulum, fubu!atum, 
reum, acuminatum. 
°edes porte œequilibrium. 
ar¢îicus. . C. pedibus palmatis indivifis, gutture nigro-purpurafcen- 
te. k». J'ec. 12. It. gotl. 4 . 
Colymbus ar&icus Lumme. t¢/orm, mur. 34. t. 
IIll. orn. 9. t. 6z. Rai. a. i zf. Oelig. mur. . 
Mergus maximus ferroenfis f. arêticus. Cluf. exot. 1o.. 
Colymbus collo rubro. Edw. av. 97. t. 97. 146. 
t. 4o. 
ttabitat i» Europa OE America boreall ; lacuflris. 
2kIas fub gula p,rurafce G lemina ,ero nigra ; raofoga- 
ma ; ova 2. in littore ; »eq/uit incedere; feris exofa; 
¢lamitando tempeflates prœefagit ; migrat in pro:¢iraam 
G erma;oem. 
Confr. Colymbus maximus caudatus. /llb. av. l.p. 78. 
t. 82. Ral. a.. .z. ». 4. 15"dl. orn .8. t. 6z. f. 
criftatus. .. C. pedibus lobato-fiffis caplte rufo collari nigro, 
migibus £ecundariis albis. Fn. lvec. Iz2. 
Colymbus major criftatus f. cornutus. Gelé. a. 19. 
lldr. ornith, l. *9. c. 2. llGll, orn. 7. t. 6. Rai. 
 nv. 124. A/larfil. danub, fSO. t. 3 8. 
ttabitat in Europa. 
auritus. . C..pe.dibus lobatis, capite nigro, auribus criftato-ferru- 
grue,s. F». Svec. 123. 
Colymbus f. Podiceps minor, z¢ldr, orn. 1. 19. c. ¢z. 
.. llill, orn. . t. 61. Sloan. jam. 2. p. 32z. t. ---71. 
f. 1. Rai. av. I Zy. Marf. dantb. 82. t. 39. 41b. 
ai,. z. p. 7 ° .t. 76 . Ed.w. a. I4. t. 14)'. f, ff 96. 
l. 96. 

T 4 Habl- 

Colymbi neueum inc*àere,, citi.ïme fuer aquam o,rtnt, ,gte_gie minant'. AVES ANSERES. Colymbu. 
ttabitat in jt*.mmis Europoe é,.4 Americoe la¢ubu. 
2Vidure natant¢m confi,iI 
4. C. pedibus obatis, corpore fufco, roffro fafcia fequi 
altera.. 
Podiccps minor, rofro ratio. Catesb. car. L p. 9L 
t. 9I. 
ttabttat in America eptentrionali. 

6 9. LARUS. 3oflrum cdentulum, reum, cultratum, 
apice dcclive : Mand'bula inf¢rior 
infia apiccm gibba. 
Nares lineares, antice latiores. 
tridaë'y- . . albicans dor canefcente, re&ricibus excepto ex- 
lus. t;mo nigris, pedibus trida&ylis. 
Larus hyert,us. lb. a. . p. 80. t. 87. 
Lams cinercus. Bdl. a. . . Raff a. 8. ». 4. 
ab«tat i Europa ytentrionali. 
canus, u.L. albus, dorfo cano. Fu. fvec. 
Larus albus. A:b. av. z.p. 77; t. 84. 
Habit,t in Europa. J¢«  
gitati Lari evoraunt aut explodunt «ibum. 
mminus. 3. L. a!bus, dorço n]gro. t. Gottl. zx 4. It. got. 
Larus nigrefcens marinus. Clu exot. o 4. lb. v. . 
• 89. t. 94. 
;tat i» Europa. 
fufcus. 4. L. albus, dorfo fufco. Fn. fret. 26. 
Habitat m Europa. [¢,ç 
Atricilla. 5. L. albus, caplte afarumue picibus nigris, roro ru- 
bro. 
Larus m6or. Çatrsb. car. l. F- 89' t. 89. 
Habitat in merIca. 
parafiti. 6. L. rericibus duabus intermeiis longimL 
cus. Sterna re&ricibus mxlmis nigris, kn. fet. 129. It. 
_ , ltoEo, xz. . Sto«kh. 7. P. z9L 

P'alli p:'imi ai p.-i¢umue i1 Dis gr¢fii fi#t ; un« f?efiei multi?iicatio. AVES ANSERES. Larus. 

z37 

fris norvegica Kyu.ft. Od. ra,f. t.f. x. n. o. 
Truen f. Fur. Batto. adt. . p. 9 t. 
Coprotheres. Raj. av. 127. n. z. 2Yartenf. fpi$. 
t.L..E D. 
&vis arnica. Edw. av. I48. t. x4q. q t. 49. f. z. 
labitat itra troçi¢um Caucri, lSuropoe Americœe 
J°;J-caturw i.etus a;tat co»ge»ertl, omituue tjedlum 
cib«m arriit. 

70. STERNA. Roflrumedentulum,ihbulatum,re&um, 
acutum apice compreufculo. 
lffares lineares. 
ûolida. I. S. cauda cuneiformi, corFore nigto, Ionte albiete. 
moe. acad. . p. 
Hirundo marina major, capite albo. $loau iam. . p. 
3I" t. 6. f. z. Cateb. car*L I. p. 88. t. 88. 
Anoethetus minor fulkus, vctice cineeo2 oglabro. 
B ro,. jam. 481. 
Habitat in &mericoe Pelago. 
elagicoe aes ix 3omines adentante metuunt. 
Hkundo. z. S. cauda forficata : rer[cibus duabus eXtimis albo 
groque dimidiatis, k>. fe¢. IZ 7. 
Sterna. Gef». a. 3" Aidt. or». 1. 9. c. 7. yon. 
av. i o. t. 6 
Hkund mar[na. ll. orn. z68. t. 68. aj. 
lb. a. z. . 79. t. o. 
abitat » Europa. 
Aas Femina i»diffolubHes #cil 
nigra. . S. cauda fubforficata, corpore cano, capite roroque 
nlgro, pedibus rubris. F». f, ec. zS. 
H;rundo marina inor. lb. a. z. p. g2. t. 9. 
Sterna fufca. Rai. a. 3. 
Larus cinereus minor. ldr. orn.. 
oebitat in Europa ; iit i» #cietate. 

! ' 7. RYN- 38 AVES ANSERES. Rynchop». 
7 t. RYNCHOPS. Roflrum requin : mandibula 
periore multo breviore. 

nigra. 

L R. nigra, fubtus alba, roftro bar rubro. 
Ryngchopfalia dorfo nigro, ventre albo. Barr. av. zo. 
Larus major, roftro inoequa!i. Catesb. car. . p. 90. 
Plotus roftro conico insequali. .Klei». av. I42. 
Habita in Amerim. 

fulva. 

z. R. fulva, rofho nigro. 
Ryngchopfalia fulva, roçtro nigro. Barr. av. 
Habitat in America. 
Genus proxima aJfinitat Loeri jm,qura. 

IV. GRAL- AVES GRALL/E. Phoenicopterus. «39 
Roflrum fitbcylindritum , obttjfu fi'ulum. 
Lingua iutegra, car:no fa. 
l:emora ful)ra genua deJudata. 

7z. PHOENICOPTERUS. Roflrum denudatum, in- 
oeï, j,. / . / frac'Tto-, incurvatum. 
/e¢.w. Pedes pahuati, tetra- 
tuber: x. P. tuber, remgbtfs primorihus nigris. 
Phoenicopterus. Bell. av. 1. 8. c. 8. Geffn. a. . . 41dr. 
orn. . 1. zo. «. 4. lP'ill. .r_n. q60. t. 60. Raj. av. 
l 17. OEetr. iti». 3o0. id/orm, mu/: o. Grew. mur. 
67. t. . Sioan. j«m. . p. 321. v'l. angl. o. p. 
z. Seb..muf. !. p. I z 3 t. 67. )ci I. Catesb. car. I. 
• 73- t. 73- 74." wllb. av. _. p. 7*. t. 77- 
laabitat in .frica» Amer/ca, rarius in Europa. 
Dat iniloi pe»»a rubenJ nomevt, fed linqua gulolqs" - 
picio , Cai;gulœe, l/Stellio, tieliogabal« expettta fuit 
teflantibus l"linio , .A1artiali , $vetonio , Lam/)rilio. 

73- PLATALEA. 

Leuco- 
rodia. 

Roflrum planiuçcu!um: apice dila- 
tato, orbiculato, piano. 
Pedes tetradadyli, femipalmati. 
P. eorpore albo. 
Anas roftro piano, apice dilatato rotundatoque. F».fve#. 
87. 
Platea f. Pelecanus. Gefn. av. 666. onfl. av... t. 
46 . lll. or». z*z.t, yz. Raj. av. loz. gGrm. mufi 
. z. t. Il. 
Leucorodias. A/dr. orn. l. zo. c. . 
Platina E Cochlearia. Olear. 
Alardiola. Mlb. av. z.p. 6. t. 66. 
Habitat in Europa, nidificat 
R oftrum z4o 

AVES GRALL]E. Plata'lea. 

2. P. corpore fanguineo. 
Platea incarnata. Sloan. jam. 2. p. 
Platea brafilientis Ajaja di&a. larcgr. braf z®4. 
al, 
. Tlauhquechui f. PIatea mexicana, ttern, mex. 49. 
/a,j. a'v. IO2. 
ttabtat i America arali. 
pygmea. 3. P. corpore fupra fufco, fubtu albo. 2tirer. /fd. Fro 
tlabitat Surinami. 
2$Iaxnitudo iO aff eris. 

74. MYCTERIA. Roflrum maxilla ftiperiore trique- 
tra re&iffima fubadfcendcns, 
acutum, Maxilla infcriore tri- 
gona acuminata adfceu, dens. 
2Vares linearcs. 
T ,;-,,.','., .... I1,., M,,-t.ar r. 

Locula ,. TAbrTALU. I{lein. av. l Z 7. 
tor. Pelicanus americanus. Cate-sb. car. x.p. 81. t. 8, 
Tacab, Mire perfis. Chardi.. itin. 3. P. 4 °. 

Hab- /kVES GRALL/E. Tantalus. 

Habitat in America, Afia. 
Tibioe !ongoe. Femora jèmlnuda, P¢des tetradal)'li : di- 
gitis 3 auterloribus tantæm bail talmatis. 

76, ARDEA. Roflrum reum, acutum, longum, 
fubc.ompreffum, fulco e naribus, 
vertus apicem exaratum. 
edes tetrada&yli. 
« Criiïatoe: roflro vix caFite longiore. 
pavoni- x. /. critïa fetofa ere&a, temporibus paleafibusque binis 
aa. nudis. 
Grus balearlca. qldr. orn. I. z. c. 6. llïll, or,. zo. 
t. 4 . Rai. av. 9" Dodart. mem. 3. P. 199. 
Grus crilata africana. Edw. av. gz. t. xgz. 
Pavo marinus. CI,l. exot. lO. 
Grus capenlis fuïca, capite aureo galeato. Pet. gaz. 
t. 76. f. 9. 
I-Iabitat in Afrîca. 
Caput nigrura. Crifta flavefcens. 21oe alb. Cauda 
nigra oeualis. 
Virgo. z.A. fupercillis albis" retrorfum longe criftatis. 
Virgo numidica. Edw. av. 134. t. 134. Dodart. mem. 
3. p. 1. 
Grus numidlca. llb. av. . p. 78. t. 83- 
Habitat in Oriente. 
Crpus raag»itudine Cic,»ioe coeruleo-clnereum ; caite 
cllo rernigibusque irimariis nigris. Pennoe paleares 
nigrw penduloe. Oculi rubrl l:uFilla cinerea, tone o- 
culos utrinfue crija 1;en»acea recurvata lnga alba. 
* * Grues: colite calo. 
canaden-3. A. finc!pke nudo papiilofo» corpore clnereo » alis ex- 
lis. tus teltaceis. 
Grus fui'ca canadenfis, lïdv:, a. 133. t. 133. 
Habitat i America feitentrio»ali. 
Grus. 4. A. verfice nudo papillofo, fronte remigibus occip[teque 
nigris, corpore cinereo. 
/krdea ver:ie ppillc,ço. Fn. f«. 

G,"us. 74. MYCTERIA. Roflrum maxilla fiiperiore trique- 
tra rectiltïma lhbadfcendens, 
acutum, Maxiila inferiore tri- 
gona acuminata adfcetdens. 
2V«res linearcs. 
Lingua nulla. Alarcgr. 
edes tetrada6tyli. 

7f- TANTALUS. Roflrum longum, fubulatum, ob- 
tufum, fi, barcuatum, tereti- 
ufculum. 
Saccus jugularis nudus. 
lares ovatoe. 
edes tetradayli. 
Locula .*. Trrr^LUS. Klein. av. 1".7. 
tor. Pelicanus americanus. Cate-sb. car. , p. 81. t. 8x, 
Tacab, Mife perlis. Choerdi». itin. 3. P. 40. 

Hai- AVES GRALL)E. Ta:atalus. 141 

Habitat in .A_merica, Afia. 
Tibioe !ong. Femora ]eminuda, Pedes tetradat)'li : 
gitis 3 a»terioribus tantum bail palmatis. 

76. ARDEA. 

Virgo. 

canaden- 3- 

Grus. 4. 

Roflrum reOum, acutum, longum, 
fubc.ompreffum, fu]co e naribus, 
vertus apicem exaratum. 
° edes tetrada6tyli. 
" Critatoe: roflro vtx cal;ire longiore. 
l. A. crifta fetofa ere&a, temporibus palearibusque bini 
nudis. 
Grus balearica, dldr. orn. 1. z¢. «. 6. llïll, or,. zot. 
t. 4. Raj. av. 9" Dodart. mem. 3. j0. 199. 
Grus crifiata africana. Edw. av. I9-',. t. 192. 
Pavo rnarinus. Clef. exot. Io5". 
Grus capenlis fufca, capite aureo galeato. Pet. ga. 
t. 76. f. 9. 
lffabitat in Africa. 
Caput nigrnm. Crifta flavefcens. Aloe albe. Cauda 
nigra efualis. 
z. A. fupercillis albis" retrorfum lollge criftati. 
Virgo numidica. Edw. av. 134. t. 134. Dodart. mem. 
3. P- - 
Grus numidlca. llb. av. . p. 78. t. 83- 
Habitat in Oriente. 
Corpus mag»itudine Cicn; «ruleo- ei»ereum ; capite 
cMIa remigibusque triraarils nigris. Pennoe paleare$ 
nigr,e penduloe.- Oculi rv.bri lmFilla cinerea. Pone o- 
«ulos trinque crifla yenacea recurvata lnga alba. 
* * Grues: «alaire «alto. 
.A. finc!pite nudo papiilofo corpore cinereo, alis ex- 
tus teltaceis. 
Grus fulCa canadenlis. Edw. av. 133. t. 133. 
Habitat in .America feptentrionali. 
. vertice nudo papillofo, fronte remigibus occipiteque 
nigris, corpore cinereo. 
Xrdea ver:ie papillc£o. Fn. f«. 3. /VES GRALL/E. Ardea. 

Grus. Bell. av. 4 . 6. Gel». av. 9. ldr. orn. I. 
zo. c. . «nfl. av. 66. t. 44. ll/'ill, orn. zoo. t. 48. 
aj. az,. 95" 2lar fianub, y. p. 6. t. I. lb. a. 
2. p. 60. t. 6f. ,/V." 
tlabitat i» Europœe, Africoe campi fubhumidis. 
OErans poutum figat terris tmmittit aritis. r. 
amerlca- . A. vertice temporibusque nudis papHlofis, fconte 
ha. cha remigibusque primaris nigris, co, pore albo. 
Gruç americana alba. Catesb. carol. 
Edw. az,. 
Itabitat in Alnerica Jeptentrlonall. 
Caput fubtus ad maxilla»n i»)riorem rubrum efl. 
- Antgo- 6. A. capite nudo collarique papillofo., corpore cinereo 
ne. remigibus nigris. 
Grus major indica. Ed. av. 4. t. 4. 
Habitat in Alia. 
Po»e oculos macula parva aiba ertex album, 
* * * Ciconioe. 

Ciconia. 7- A. alba, remi,,ns ,,ns, cute fangulnea. 
Ardea alba, remigbus rubris, Fn. J:.ec. 36. 
Ciconia. Bell. av. 45.. a. Gefia. az,. 262. Aldr. orn, 
/. 20. c.I. o#qT. av. I7 t; 5o. Aîarfil, dauub. 
p. 6. t. lI. 
Ciconia alba. kl'll, orn. zlo. Rai. av. 97. qlb. 
• - P. 5"9. t. 64. 
Habitat in Europa, Afia, Africa. 
Cutis corpris fub eunis fanguinea. Nidus d pagos in 
altis , re]onans Pafferiba ; huic honos ferpoitum CcitiÜ 
ta»tus ut occidere nefas ; eo:t flridet ; migrat tra»s 
fi¢o»tum ,n gyptum tDiopiam ; ,efliat «t, ter 
iam Italiam. 

aigra. 

A. nigra, pe&ore abdomineque albo. Fn. fvec. I3ç. 
Ciconia nigra. GeJn. av. 97. ,qdr. orn. l. 2.0. 
Iill. or. zIi. A/b. av. 3.eP. 72. t. 8z. 
Habitat in Euroèa boreali. E,t'tJ¢a[a 
A/lrat e]!ate fupra Sz'ecira. 
* * * * .4rde,e. 

Ny&i- 9- A. crifta occipitis tripenni dependente t dorfo ngro 
co, ax. ab,om[ne flavefcente. 

Ny&i- AVES GRALL/E. Ardea. 43 
1NTy&icorax. Gefn. a. 6z8. /lldr. orn. L 9. c. 7. 
p. z7z. 
rdea cinerea rninor. I¢ïll. orn. zo 4. t. 49. Rai. av. 
99. n. 3. .'lga»J danub. . t. 3. Alb. «. z..p. 6z. 
t. 67. Aldr. orn. 1. zo. c. . 
 ]Iabitat in Europa attirait. 
Frons alba circam r%/Ir;tm. Dorfum nigrum,, abdo- 
men olbura. Ie,nw criiloe 3 t«retiufiul,e» oe,w» ad 
medium dorJï dependentes. 
¢iner«a. xo. A..occipite cr!,qa pcndula, dorfo coerulefcente, fubtus 
albida, p¢éh»re maculis t,.bl,,,gis nigris. 
Arde"- cr!lta depcndente, pn.J.'ec. 33. 
Ardca ci;crca major. «¢ldr. ora. 1. zo. ¢. 9. Gefn. av. 
ztz. "onfi. av. 5. t. fo. 1'i11. orn. zoj. t: 49. 
RQ. az,. 9.8. A!arf. ddr.ub. 
1. p. 6t. t. 67. 3-/'- • - t. 78. 
Habitat in ]uropa ; niaificant in arboribus tlures 
raal. 
Herodias. i,. A. occipite cr[ftato, dorfo cinereo, femoribtts ruffis, 
pe&ore macuIis oblongis aigris. 
Ardea fui'ca canadeuiis. Edm. 
Ardea criRata maxima americana. Ca*e,b. 
Io. t. IO ? 
Habitat in America. 
Tempora alba. Capitis 
toflice crijta evadit. Collum fi, btus albid«-teflaceura, 
fufco raaculatura. 13rach!a anttce ru)efce;tia. Corpus 
• iolacea. z. A. crifta flava, corpore nigro-cruleçcent¢, façc!a tem- 
pora:i alba. 
" Ardea Itellaris criftata americana. Catesb. car. 1. p. 79. 
t. 79. 
1-1abitat in America fettentrionali. 
coerulea. 13. A. occipke crif[ato, corpore coeruleo. 
&rdca rnajor gritèa crifata, c«pite nigro verfice & ci- 
liis albicantibus. Brown.j,m. 47. 
Ardea crulea. CateJb. car. . 76. t. 76, tlb. at'. 
3"P. 74 t. 79. 
Rai. av. 1S9. 
tlaitat in America felOtentrianalk I44 
flriata, 

,AVES GRALL/E. Ardea, 

24. A.. occipite fubcrifato, dortb cano ffriŒEto, collo futé- 
tus ferrugiueo, remigibus fecundariis apice allais. 
iander. 
l-[abitat Surinam[. 
Yertex ntger n«cha fubcriflata. Remges fufcoe, fed fe- 
cn»dariw tanxum raargine apitis albw. 
virefcens. I. A. ccipite fubcriato, dorfo viridi, pe&oto rut'e- 
fcente. 
Ardea ftellars minor. Sloan. jam. 3. P. x. t. 263. 
, Raj. av. 89. n. z. Catesb. car. x.p. 
tIabitat in Arnerica. 

ttellaris. I6. A. capite leviufculo, filpra tefiacea maculis transv6r- 
Ils, fubtus pallidior maculis oblongis fufcis. 
Ardea vertice nigro, pe&ore çallido maculis longitudi- 
nalibus nigricantibus. Fn. froc. 234, 
Ardea ftellzris minor. GeO av. Zl f. ,4ldr. 6rn. 1. 20. 
c. 16. lli, orn. 207. t. 5o. 'z. Raj. av. 1oo. n. 
II...,Iarf. danub. 5. P. 6. t. 6. Aih. av. x v. 65". 
t. 68. 
tlabitat i» Europa. 
Ienats falconibs magnatibus placet ; 2ugitus flentril 
impares ; terrefaa fï"iraliter oethera f¢andlt. 
alba. 7- A. capite lœevi, corpore albo, roftro rubro. 
Ardea tota alba, capite loevi. Fn. fwec. 
Ardca aiba major, ik'ill, orn. o$. t. 3. Rai. v. 99. 
Habitat in Europa. 
Ibis. I8. A. czpite lœevi, corpore aih% roftro a.vefcente apice 
pedibusque nigris. 
Ardca Ibis tota alba, pcdibus atris unguibu arcua6$ 
maximfs. Haffelqv. itin. 24.8. 
-,t2 Ibis ngra, ,. _Rai. ,v. 9. • 
Habitat in )ZEgypto; regionis purifi«ator. 
Bellonii lbis roflro aruato, nigra off; at Pliius X: 30. 
Ibis circa pelt«fcum tantum nlgra efl, cwteris omni- 
bu lotis «andida. 

equinoe I9. A. cpite loevi, corpore albo, remigibus duabus pri- 
c"tialis, m!s margine exteriore fufcis. Rolander. 
Habitat in ._meric. 

$1mil- AVES GRALL8S. Ardea. x4" 

Similllma Ibidi tota flrnflura; at ;ero P.emiges primo- 
res om»es aïice fuJ'ceJ'ce»tes, ff I, z etimd margine 
exteriore lo»gitudinali fifi,e, caterura eadem ut fa- 
cile_pro :ar.,etate ag?sofcatur. 

77. 5COLOPAX. 

Roflrm teretiufculum, obtufum, 
capite longius. 
edes tetrada&yli: poftico pluri- 
bus articulis infiRente. 

rubra. S. roflro arcuato, pedibus rubris, corpore fanguineo 
atarum a4,icibus nigris, 
Porphyrio amboinenlis f. Ardea rubra corallina. Seb. 
mur t. p. 9 8 . t. 6,.. . 3- 
lxTun:cnius ruber. Catesb. car. I. p. 84. t. 84. 
lxTumenius 'indicus. Cluf. exot. 366. 
Guara. Alarcgr. braf. zo 3. ]ïll. orn. z39. Rai. av. 
I 4. n. 6. 
tZabitat i. America. 
alba. z.S. roflro areuato, pedibus rubris, corpore albo, ala- 
rum avicibus viridibus. 
Numenits albus. Catesb. car. L p. 8z. t. 8z. • 
Habitat in America. 
fufca. 3. S. roflro arcuato, pedibus rubris, corpore fufco 
da bati alba. 
Numenius fufcus. Catesb. car. I. p. 8 3. t. 8 3. 
l-],lbitat in America. 
-_ntecedentes x. z. . flruFtura nirals aJflt¢es fed coloVe 
cor_poris diverfoe. 
Totanus.4. S. rottro re&o bail rubro, pedlbu cocclneis, remigibus 
1,cundariis albis. Fn. f:ec. *49. 
Totanus'. GeJh av. . /]ldr. or». l. 20. c. '4» IlZill. 
orn. »_o. t. 1"3. f- 4- Raff aï;. I 7. ,4;. av. 3" P" 
8z. t. 87. 
Iara$iîat in Europa. 
,'rquata, y. S. roltro arcuato, pedlbus coerulefcentlbus alis n,'grls 
macul[s iv¢is,. /r)¢. f'ec. 39, 

K ]X]ulne 46 AVES GRALL2rE. Scolopax, 

/q'umenius f. Arquata. Gefn. av. 22. lldr. orn. L 
20. c. 2I. lCill, orn. 216. t. 5"4. J I. 2. Raj. 
10 3. llb. ai,. t.p. 7Y. t. 79. AIarf. dan# .... 
t. 17. 
Habitat in Europa. a 
Fhoeopus. 6. S. roflro arcuato, pedibus coeruleçcentibus rlaaculis dor- 
falibus fufcis rhomboidalibus. ïn. fret. x4o. 
Phaopus altera £ Arquata minor. GeJA. ,,v. 5oo. lldr. 
orn. 1. zo. ¢. 21. 
Arquata minor noltras. Raff av. 03. n. 2. llïll, arn. 
tlabitat in Europa. '-) 
b'urfum redta eolae clamando ten#2ejTate [roenunclant. 
luftico-7. S. roPro re&o loevi, pedibu-s ci»ereis, femoribus tecqis, 
la. fafi:ia frontis uigra. 
lqumcnius roPri apice loevi, capite linea utrinque nigra» 
rè&ricibus nigris «pice albis. Fn. fvec. 
Scolopax f. Perdix ruftica. Gefn. av. 5"z. 
Scolopax. ,d/dr. or;e. 1. 20. c. -l. 1111. orn. 213. Raff 
a,. lO4. n. I. ,qlb. av., x. p. 67. t. 70. 
11a3itat in Europa. 
/qou :olitat redit{ue iterato eadem via aërea. 
Fedoa. 8. S. roflro reeqo longo, pedibus fufcis, remigibus f¢cun- 
dariis rufis nigro pun6tatik. 
Fedoa americana. Edw. av. I37. t. 137. 
Habitat in Amerfca feptentrionali. 
Corpus grifeum. Remiges prir,ores fufcoe. Linea 
perciliorum alba. 
Glottis. 9. S. rotro reéto bail infcriori rubro, pedibus virefcen- 
tibus. 
l'umenius pedlbus virefcentibus uropygio albo, re- 
migibus lineis albis fufcisque undulatis. Faun. fz'ec. 
142,. 
Pluvialis waior. ,41dr. orn. 1. 20. c. 66. lfoeill, orn. 
t..5.y. Rai. av. lO6. 
Glottis. Gefi2. az'. 
ttabitat in Europa. d_9[« 

Speces Scolop'aCum, Trmgarum &c. d([ffcillime ttifli,tgvuntur, ,tatt fexuq,. 
nntabile,, colore paaum diJhnFte ; ua: edit, us tiret rubris a r¢li,juis robt 
ol,J'er:avdoe ,. cran peds o -verient. AVES GRALL/E. Scolopax. 47 
L!moïa. to. S, rofiro re&o loevi, pedibus filfçis, remigibus macu- 
la alba: quatuor primis immaculatis. 
Numenius uropygio albo, re¢.llicibus nigris bail albis, 
re!nf.gibus transverfa alba macula :. exceptis quatuor 
pnm,s. Fn. fec. 14+ 
ttabitat in Europa. 
Ga11na ii. S. roro re&o apice tuberculato, p«dibus fufcis, fineis 
go. frontis fufcis 
Numenim capltc lineis 4.-t'ufcis lo**gtudlnalibus, ro- 
Rri apice tubèrculofo, fcmoribus le- minudis. Faun. 
oE, ec. I43. 
Galliuago mnor. Gel'n. av. ço 3. Al/dr. orn. 1. o. ¢. 
5"3. 
p. 68. t. 71. 
ttabitat n Europa. 
Hec CapelLa coelefiis eulus ma tare alte celerrimeluë 
,blitat ut audiri, on ero oculis attinoi "oJ]ït. 
lapponi- *a. S. rofiro fubrecurvato» pedibusque nig.ris pe&ore fer- 
ca. rugineo. 
ecurviroftra pe&ore croceo. Fn. fv«c. x38. 
Habitat in Lapponia. ladbeck. 
/Egoce- 13. S. rofiro reo pedibus virefcentibus capite eoiloque 
phah. rufefcentibus, remigibus tribus nigris ball albis, 
Earge f. /Eîocephat, ffs. 14GIl. orn. 2,)-. 2aj.,a. toy. 
n. 4" AI. av. z.p. 64 . t. 70. 
ltabitat in Europa auflrali. 
oera- 4. S. rolro re&o flavefcente, pedibts fufcls; eorpore fub- 
Rca. tus fulvo fufco-undato. 
Fedoa ameicana, pe&ore rufo. Edw. 
Habitat in America feptentrionali. 
Corpus grifeum fubtus rubro-]t:lvef«ent, 
lq, eêtrices avrimores nigroe aîice albw, 

$colopaces digiti q.attwr ifln,tt i pe:" pa?udes vadant. Tringle per 
"r,t¢ cmrott ix diglto poJ?.ico ii.l?ente: ti cite Cel, Kley¥us AVES GRALL,ZE. Trin§a. 

78. TRINGA. Roflrum teretiufculum, longitudine 
capitis. 
• "-edes tctrada&yli: pof[ico uniarti- 
culato a tcrra elevato. 

Pugnax. l. T. pedibus rubris, re&ricibus tribus lateralibus imma- 
culatisi ticie papiIlis granulat{s carneis. Fn.fec. 145. 
Avis pugnax. Aldr. or. L 2o. c. 9. f -8. jonfl. av. 
y2. t. y. y2. kl'ill, or. 224. t. y6. Raj. av. 
lIarf, danub, y2. t. 24. llb. av. . p. 69. t. 7 z. 73. 
ttabitat in Eur¢3pa rntus 
Vanel- z.T. p/dibus rubris, crifla dependente, peë'tor ngro. 
lus. k. J-vec. 
Capella £ VaneLlus. Bell. av. 49. a. Gefn. av. 764. 
lldr. 
t. 74. 
ttabiat in Europa, Africa. 
lIigrat forte in /gyptumo Owa Belgit in dellciis. 
Garnbet-. T. rofiro pedibusque rubris, corpore luteo cinereoqu« 
ta. variegato, fiabtus albo. Fn. fret. ,,.. 
Garnbetta. lMr. orn. l. 
llabitat in Europa. 
lnterpres. 4. T. pedibus rubris, corpore nigro albo ferrgineoque 
vario, pec"tore abdom[neque albo. It. gottl. 
fret. 4. 
Moriuellus canudenlïs. 
liabitat in Europa . Amcrica feptentrionali. 
tobata. '. T. roftro fubulato apice inflexo, pedibus virefcentibu 
lobatis, abdomine albido. 
Tringa fiffca, pedibus fulic. Edw. av. 43. 
46. t. 46. 
ttabitat in America fel;tentr;onall » Lapponla. 
loftrum tenaiflîmum efl ; procellofa terapeflate uatat 
gregaria. 
Fulicaria. 6. T. rofro recto, pedibus lobas fubfufcis, abdomine 
ferrttgineo. Ipina. 

Ocro o 
phus. 

AVE5 GRALL]E. Trlnga. x49 
Tringa fuçca canadenfis, membranis ad digitorum articu- 
Ios. Ed.w. av. I4z. 
Habitat in America. 
7- T. teflaceo- fufca, pe&ore nigrlcante re&ric]bus cine- 
reo-albidis, pedibus fufcefcentibus. 
l-lab,tat i Lapponia. Adlerheim. 
£[agnitudo 6"¢urni ; Abdomen album. 
8. Tringa roflri apice pun&ato, pedibus virefcentibus, dot- 
fo 3afco-viridi nitido. Fa. fvec. 
Tringa. /t/dr. orn. l. zo. c. :f4. IP'ill. orn. zzz. t. :ff." 
Rai. av. xoS. 
Rhodophus £ Ocrophus, Gefn. av. $08. $II. Aldr. 
orn. 1. zo. c. 39- . 
Habitat i» Europa. 2[£wraq« ,,r,. 
Hypoleu- 9. T.. roftro loevi, pedibus lividis, corpore cinereo lituris 
cos. nigris: fubtus atbo. F. f«Çec. 47- 
Tri»ça mi»or. 14dl. 
Gallinula hypoleucos. GeJh. av. o 9. «lMr. 
p. 469 .. 
1-1abitat in Europa. ffat¢,.a_h " 
Canutus. IO. T. roflro lœevi pedibus cinerafcentibus remigibus pri- 
moribus ferratis. 
Triȍa cinerea, remgibus fecundariis bail albis, re&dci- 
bus quatuor rnediis immaculatis." F».jbec. . 
Canti avis. la.j. 
1-Iabitat in Europa. 
Glareo- . . T. roftro loevi, pedbus virefcentibus, corpore albo 
la. &ato odtore fubalbido. ». 
Habitat i'n Europa. 
littorea. IZ. T. roftro loevi, pedibus fuCci, remigibus fufci: rachi 
primoe nivea. Fn. fveç. $. 
Habitat in E.uropa. 
Squat,'t- I. T. roftro nigro, pedibus virefcenfib.us, ¢orpore grlfoo 
rola. fubtus albido. Fn. JYec., 
Pluvialis cinere,'t. Raff av. xii. llb. av. I. p. 7z. 
t. 76. 
tlabitat in Europa. v.ft-,, . 

K 79. CHA- AVE. GRALL]E: Charadrlu. 

CHARADRIUS. Roflrum teretiufculum, obm- 
fui'n. 
l"edes trida&yli. 
criftatus, x., C. gula pileo pe&oreque nigris occipite criftato, dot- 
fo tcftaceo, pdibus nigris. 
Pluvialis indicus, pe&ore nigro. Edw. av. 47- t. 47. 
Habitut in Perlia. 
" 8imillimus e çring,e ello, 
Hbdcu- z. G. pe&ore nigro, fmnte nigrimnt Eafciola alba ver- 
la. tice fuçco, pedibus lutds. Fn. s'cee 
Charadrios E Hiaticula. Aldr. orn. l. xo. c 67. onfl. 
a*. *66. t. . llll, orn. z3o. t. 57. R,. av. i*z. 
Sloan. jam. =. p. ,4. t. 169 
76. t. 80. 
abitat in Europa America ad ripas. 
alexan- . C. fiffcus, fionte collarique dorçali abdomineque albfs, 
drinus, re&ricibus lateralibus utrinque candidis, pedibus nigris. 
Charadr]us alexandrinus. Haelg. ter. zs5. n. o. 
Habitat ad gypti ex N,.'o çanalem, 
ocife- 4" C. fafdis peoris colli fiontis genarumque nigtis cau- 
rus. da lutea farcit nigra, pedibus pallidis. 
Pluvialis vocifertls. Catesb. car. . . 7. t. 7 t. 
Habitat i America fepte»trio»ali. 
oegypèus. 5. G. fafcia pe&orali nigra, fupetciliis albs, re&ricibus 
ap[ce albis farcit nigra, pedibus coeruleis. 
Charadrius oegyptius. Haffelq. iter. z56. ,. x. 
Habitat in gypti apricis. 
oriuel-6. C. peore ferruglneo, farcit çuperciliorum pe&orisque 
{us. iineari alba, peibus nlgris. F». fec. iSg. 160. 
Motinellus. Alb. a. z. p. 5. t. 61.6z. Rai. a. 
Habitat in Europa: ad Alpes migrans er Upfaliam 
d;o fa41 jèptentridnem erfus. 
as ad fcroiculum bdom;nis niger, femina non. 
apdca- 7. C. pe&ote nigto, roflro MR gibbo, pedbus cinerds. 
iius. Chadrius nigro-lutefcente variegatus pe&ore nigro. 
F». fz, e«. 6. lter. M. 7 z. 
Plu- AVES GRALL/E. Charadrius. 
Pluvia!is vi, Jdis maculatus, vctre nlgro. Edw. av. 
4.». t. I4o. 
Itabitat in O:auda, Canada. r.r¢',. ' 
Pluvialis.8. C. pedibus clnercis, corpore nigro viridique maculato, 
fi.btus albid.. Fn. fvec. I 5. 7. 
Pluvialis virdis. 14"ill. orn. zz 9. t. 5"7. Rai. av. IIr. 
$1oan. jam. 2. p. Ir 3. t. 269. f. I. lb. av. . 'p. 7. 
t 75.. 
Habitat i 
Oedicne-9. C. grifeus, remlgibus primoribus duabus nigris medio 
mus. aibis, toro acuto, pcdibus ci'aereis. 
Oedicmus. "Bell. a,. . . Raff. a,. 1o8. n. 4- Aih. 
a¢,. I. p. 66. t. 69. 
Charadrius. Gefn. av. 25.6. 
Chaladtius Kervari. tlaJ]ëlq, iter. .IO. '. 3z. an 
Itaitat in &ngiia. - 
Himan- ,o. C. fupra niger, fubtus albus, roftro nigro capite lon- 
mpus. giore, pedibus • ubris longifiïmis. 
Charadtius autumaalis. It,îeiq. iter. zs. 3. ». z 9. 
Hima:,topus. 6'ibb foot...-t. I. ! 3" Rai. av. I6. aJldr. 
on. l. o. c. 30. Gefn. av. . . 
ILbitat in Europa auflraliore. 
fpnofi. . t . C. remiglbus pe&ore abdomine pedibusquê atris, 
&ricibus dimidiato-albis, humeris Ipinolis. 
Charadrius fpinous, l2ë!q, itin. z6o. ZTO. 
Habitat in £-Egyeto. 
lqaraeri fi«oj, ut in Fuhca fl:i»ofa, J»gulares fut. 

80. RECURVIROSTRA. Roflrum depreffo- planum, 
actlnlin atum recurvatum. 
î edes palmati,tetradacyli. 
.&volet- x. R. albo nigroque varia. It. eel. 89. Fn. fvec. 
ta. Avofetta f. Recurviroftra. GeJn. a,. z3.. Aldr. or». 
l. I9. c. 64 . llll, orn. z4o. t. 6o. Rai. ai,. I7. 
larf. danub. 5". P- 7 z. t. 34..4lb. a¢,.l. PI 9.6. t. IçI, 
Habitat in Europa aaflraliore. 
dVligrat in Italiam rariJ/ïma apud nos. 

K 4 81. H/E- 

I AVES GRALLE. Hoemtopus. 

8I. H/EMATOPUS. 

Roflrnm comprelTum : 
cuueo oequali. 
edes trida&yli, fiflï. 

apice 

Ofrale-x. H.tArovus. It. oel. 3" Fn. fz.ec. 6I. Bell. av. 
gus. g. 4Mr. orn. 1. 2o. c. 3t. Idili. orn. zzo. t. :6. 
Rai. av. o. /llb. av. x. 2" 74. t. 78. Catesb. car. 
i. p. 85. t. 8. 
• Habitat in Eurova, America: feptentrionalis .litt.ribus 
mat, lui,; vi8it'at «enchis. dt'and. _¢¢,«,,4¢,o«_. 

8z. FULICA. Roflrum convexum: 

Por.phy- 3- 
I'10. 

Galli- AVES G'RALL/E. Fullca.' 

allfla alis cornubus donatis. Edw. av. 4 q. t. 4 8. 
Habitat in America at.[trali. 
Un£uis pofli«cs redtus, di£ito longlor ]ollex unius ar- 
ticuli infiflens. Rem,ges viridês. " 

83. RALLU$. 

Crex, 

larifor- 
mis. 

Roflrum bail craflîus, compref'fum, 
dorfo attcnuatum apicem verfus, 
zqu.ale, acutum. 
edes tetrada&'¢ii, fiflï, 
Corpus compreflùm. 
. R. als rufo-ferrugineis. 
Ortygom«tra alis rufo-ferrugnels. Fu. fi*ec, x6z. 
Ortygometra. ,41dr. arn. l. 3" c. "-'3" klill, orn. 
t. zg. lai. av. 58. tlb. av. .p. . t. 3 z. 
11abitat in .Eu, ropoe agris caredtis ; vi«Vitat Lumbri- 
,i. .4 _ Jl« « ,// . 
z. R. a!is giçes fufco-maculatis, hypochon&iis albo-ma- 
culatJs, roflro lutco. 
Rallus aquaticus. lb. av. . p. 73" t. 77" ill. orn. 
z4. ldr. r». . . Raj. az,. 3" n. 
Ortygometra alis fufcis. Syfl. »at. z g. 
Habitat in Europa.  t ae. 
3- R. fubtus albido-flavefcens, cervlce coerulefcenti ma- 
culato, digitis marginatis. " 
Larus fipes. Aih. av. z. p. 7Y. t. 8z. 
Rallus cinereus facie Lari. Klein. av. lO 3. 
abitat in Europa. 
Cauda huic lo»gi«Jula ; ideoque, a»«ep genus. 
bengha- 4. R. corpore vertce oculisque albis, capite colJoqe 
lenlis, gris, alis dorfoque viridibus remig[bus, primarns ru- 
bro- maculatis. 
Rallus btnalenfis. Ib. av. 3" . 8. t. 9o. 
Habitat in Atia. 

carollnus. :t'. R. grifea, fronte nigra, pe&ore plumbeo,, roftro flavo, 
pedibus virefcentibus. 
K " Gai- /kVES GRALLtE. Rallus. 
Gallnula rninor eanadenfis. Edw. 
Catesb. car. . [,. 7 o. t. 7 o. 
Habitat in America fetentrionali. 

44. . r44. 

8 4. PSOPHIA. t?oflrum cylindrico-conicum, con- 
vexum, acutiufculufi, mandibula 
fi, periore longiore. 
2Vares ovatoe patulœe. 
crepitans. . PgOPA. 
Pfophia crepitans nigra, pe&ore columbino. Barr. av. 
Ga|lina fylvatica creDtans pe&erre columbino. Barr. 
,¢qui n. 3z. 
Gallina fylveffris Macucagua. Rai. av. 
Macucag**a. Marcgr. braf. zt . Pif. braf. $. 
11abitat in America meridionah. 
Rcro muffitans ref[odet er anura. 

8y. OTIS. Roflruin mandibula fiperiore fornicata. 
Li¢gua bifida. 
"edes trida&yli absque poftico. 
Tard:i. . O. jugulo utrinque criflato. 
Tarda. Dodart. mem. . p. o Edw. av. 73. t. 
74. Alb. av. . p. 36 . t. 3"8- 
Otis £ Tarda avis. Raj. av. ]lde. orn. L 13. 
I. d. a. 73" t. 73" 74-,//¢t 
abitat in Polonioe, Orientis campis'; rmgrat per Bel- 
gium, ngliam. Alenfis xiraia. _ 
arabs. 2. . atrlDtlS erecto-crlltatls, z,  . 
Otis arabica. d. a. 1, t. IZ, 
lJabitat in Oriente. 
$upra fcol@aeina fuktus albida, ures nigroe, 
Tetra 3" O. capRe jgloque loevi. 
Anas campeflris, !b, a, " P, 3, t, 4I, Rai, 
a- sg. 
Tetrax. Be/L a. . , Mr. or, / ]3, c, 
abitat i Europa irms in Gallia, 
 , -- / O. af fa. 

AVES GRALL/E. Otis. *Sf 

4. O- nigra dorfo cinereo, a-urbus albis. 
Hab.tat in ]Ethiopia I. Burmannus 
daris Ro/lru,n Pede flavi. Vertex dnereus. ,4- 
larum margo ex.erior albums. Femina rata t,nerea» 
¢xce?tis femoribus abdominegu¢ atrm 

86. STRUTHIO. R,,flrum conicum. 
w/le ad volaudum ineptœe. 
Came- L S. pedlbus dida&ylis. 
lus. Struthio-Camelus. gldr. orn. l. 9. t.z. Dodart. mem, 
33- Seb. mur. 
Ra i. av. 35. 
Iarab. tat in Syria, Arabia Lyia, Alrica. ,ms . 
Spina fub humeris armatur, maxima gvium ; Palpekra 
utratue ciliata. Exteror digitus muticus. PenJœe la- 
atœ pro galeis bellicis rifla¢ue iaflrenfi. Ova Jpe 
50, candida, lw'vi% in arena.excldenda deferta, fro& 
9: *6. 
Cafua- z. So pedibus tridacqy1[s, vertic« palearibusque nudis. 
rius. Gafuarius. Olear. 
E p. 56. t. 60. 
meu. Dodart. mem. 377- Raff .v. 3 Cluf. exot. 
98. Bont. jav. 71. lill, ornith. o. t. 2y. ltorm. 
mur... [onfl. av. i7z. t. 6. qldr. orn. l. zo. 
t. f4 I. . 
Habitat in Atia, Sumatra, Molucca Banda. 
Callu elevatu« quafi diadema i, ertci. Palearia z ftb 
«ollo ; Collum a tergo nudum. Ungta¢ i»t¢rmedio ma- 
jore ferit; ,a pungtis excavatis. 

america- 3. S. diglto polîico rotundato mutico. 
nus. 8truthio Camelus alneric«nus. R,q. av. 36". 

Nhanduuaca brafilienfibus. AIarcr. braJ: I9o. 
Habitat in America aufii. 

cuculla- 4. S. pedibus tetradacCtylis, omnibus unguiculatis. 
tus. Gallus gallinaceus peregrinus. Ciuf. exot, 99, t. 
OI " __ Olear.-mu£ 3" t. I. f y. 
Cgnus cucullatus. Nleremb. at. 3, Raff av. 37" 
Dronte. Bont. jav. 70. . 
 " V. GAL- AVES GALLIN.E. Pavo. 
V. G A L L I N-/E../ffdÇ/. 

Rbflrum conv, exum: mal¢dibula fitperiore 
fornicata, margine extra infi'riorem 
dilatato. 
2ffares membrana cartilaginea couvexa 
miteoew. 

87. PAVO. Ca_put permis rc6tis revolutis te6tum. 
'e»nw dorlàles elongatœe. 

ctifiatus, x. P. capite crifta ere&a. 
P«vo cauda longa. F,. Fret. a63. 
Pavo. Gefn. av. 66. "]lldr. o,'». L 
av. 6. t. zz. l#'ill, orn. 
Habitat in I/,d]a orientali, Zeylona. 
akIa remigi3us rimoribus ]crrugineis, eyulans , vindi- 
cansfllverbu togara dorfalem gemmantibu o«ellis, 
tur.e miraculo piara erigendamque, tertio anno acqtd- 
rit, q«a nihil pulchr;us, fub canicula dejicit. Ferhbta 
,urat pullos in 2roxiraas nuptias. Sambuci floribu 
o«ciditur. 

bielca- 
ratus. 

z. P. capite loevi, ca!caribus duobus. 
Phafiauus pavonicus chinenfis. Edzv. av. 67. t. 67. . 
t. 69. f. l. 
Habitat in China. 
_Pennoe wertici re;oh,.toe. Pennoe poflerioris dorfi Iong 
«cellis pavouMis indicant boc genus. 

88. MELEAGRIS. Calmt carunculi fpongiotîs 
te6tum. 

Gallo- 
pavt. 

M. capite caruncula frontali, criftaque gulari, maris pe- 
&ore barbtd. 
l.Ieleagris. F». fz'ec. 64. 
Gallo-pavo fylveftris novoe angloe. Rai. az,. 5I.. /llb. 
av. 3" P" 33" t. 3" 
Gallopavo. Gefn. av. 8. 4ldr. orn. l. . c. 4. 
Bell. av. 60. a. anfl. av;. $8. t. 4" lI'll, orn. 
x 3. t. z7. Rà,j. az,. 5- 
/ Gal- Satyra. 

AVES G/LLIN/F» Meleagris. 

'. Gallopavo criflatus. Aih. av. 2. p.3o. t. 33. 
tlabitat in America fepte»trionali. 
dlaJ exwflteat inflato t,etore, expanfa ¢auda, 
nea fa¢ie , relaxata Jontis caruncula : irae teax ; 
]vida caro. lierices XlYlII. Barba aVedtori tertio 
anno ¢xref«it. 

.. M'. capke permis ere&is criflato, tempotibus viola- 
CCiS, 
Qu«ll f. Guan. Edw. av. 13. t. 
Jacupema. a'arcgr, braf. 198. 
Coxolitli. tlem. mex. . . 
Phafiauus brafiliculis. Rai. a. 
l-labltat in America auflrali. 
Gula caruncula ¢ompreffà rubra rit in autecedente» cœ- 
ite t.pra ¢rifla oblonga l:ennacea. 

3. M. capite cornubus duobus , corpore rubro pun&is 
nigris albo foetis, t 
Phalianus cornutus. Edw. av. 116. t. I16, 
ttabitat in 13en,hala. 
Froas niera. Garuncula gularis c,erulea rufo varlegata. 
Cornua duo ¢erulea avoue cu[o, e»ata. 

89. CRAX. Roflrum bail cera obte6tum. 
e»uw caput tegentes rcvolutoe. 

nigra. 

C. n[gra. Syfl. nat. 7. 
Gallus indicus. $1oan. jam. z. . 3cz. t. z6o. Z)odart. 
mem. 146. . 
GIlus indicus lius. Aldr. orn... 
Mitu £ Mutu. ktdl. r». . t. z8. Rai. a. $z. 
21larçgr. braf. 194. *9'- 
Gallus curaflhvicus. Aldr. av. z. av. 9. t. 31. 3.. 
ttabitat in America auflrali 

rubra. 

C. rubra, capite cœerulefcente, f 
Gallina peruviaa rubra. Aih. a¢,. 3. av. 37. t. 4. 
lï¢abitat in Amcrica. 
glu variet.ts avrwcede,tis ? 

9 o. PHA- AVES GALLIN/E. Fhaanus. 
ny6'the- :-. P. albus, crilta abdomineque nigris. 
merus. 1-'hafianus finenfis albus e nigro Coel'uleus. qlb. a,. 3. 
p. -. t. 37. Edw. av. 66. t. 66. 
1-1abitat in Chitla. 
Tempora nuda 
grifea fl. 

Iy9 

rubrà. Maris ¢','ifla n;gra Femina 

9 t. TETRAO. Sul)ercilia nuda, 

papillofa. 
* Pedibus hirfuts. 
Urogal- I. T. pèd.bus hirfutis, re£tricibus exterloribus fubbrevior- 
lus. bus, axillis albis, kn. JVec. 66. 
Urogallus f. Tetrao major. Gef. av. 49. lldr. or». 
1. 3. c. 6. li11, orn. z 3. t. 3. R,. av. Y3- 
Mufcovian. AIb. av. 
abitat in uropoe frigidw pi»et«s paludéen. 
Exoefl«af in arhoribus, eans ti»nitu tm¢uara ecflafi 
corrlpltur. 
z. T. pedibs hkçutis, cauda biurcata, remlgibus fecun- 
Tetrao E Urogallus mhor. G«fa. av. 494- ldr. ors. 
l. ç. 7. ll. orn. 
-" av. I. p. x2. t. 22. 
Habitat 
xfluat in #ampls obmurm«,rans erea cauda tumidi- 
q«e jkperciliis, fibilo eas 
ova excludens odore rivatur. 
canaden-3. T. pebas hrfuts, rericibus nigtls apice fulvis litu- 
Ils. ris duabus albis ad oculos. 
Urogallus maculatus canadenfis. Edw. av. xxS. t. 
mas. 71. t. 
Habitat *n Catda. 
gopus.+ T. pedibus lanatîs, remiglbus albis, rericibus nigris a- 
pice albis: intermediis totis albis. 
Tetrao reericibus albis : imermediis nigr[s ap[ce alb{s. 
. fec. 69. 
Lagopu,. Gefn. 
orn. I27 . t. 3x. Rai. . yy. d'w. a. 72 . t. 72 . 
Habitat in Europoe alpimt, ex Betula nana vtitanstto[). 

Tetrix. i6o 

AVES GALLIN)E. Tetrao. 

.Pedibus lanatis leporls ; kyerae albus except¢s ret'tridbus, 
jub nive jœepius «uiculos ae« ; in f'lz.is la«uax 
Phaa- ç. T. pedibus hirfutis, cauda cunelformf, re&ricbus tr]s 
nellus, lateralibus albis. 
Urogallus minor cauda longiore. Edw. av. 1. t. 
 7. 
tla3ita¢ in Canada. 
Cupido. 6. T. pedibus h{rtht[, ails foccenturatls cervicalibus. 
Uroga'llus minor fuIçus, cerxice plumis alas imitanfibus 
donata. Catesb. car. 3" P. I. t. I. 
Habitat in Virgin[a. 
Çolor etricis femin¢ ; vertex «bcçatus ; a tergo col- 
Il du¢arvoe alw : fingula ennis quinque. 
Confr. Phatianus Penllvanicus. '. anl. 48. p. 499. 
t. I. 
nafia. 7. T. pedibus hlrft[s, re&ricibus clnerels punais nigris 
fatia niga" exccptis iutermediis duabus. Fn. 
 7 . 
Gallina corylorum. Gea. av. zz 9. Idr. rn. 1. 3" 
. . Iabitat i« Europoe Coryletis. 
ula dulce caoeit olurem dura deciit au¢eps. 
* * Pedas nudis. 
g. T. roro pedibusque fanguinels, gula alba cin&a fafcia 
niera albo- puéata 
Tetrao rericibus cinere[s: fiperiorç medietate hhc inde 
xufis, kh. fz, ec. 7. 
Perdix rufa I major. Gefn. a 6Sz. Mr. or. L 3. 
c. g. on. av. 6. t. 27 . 5lh orn. II. t. 
Rj. av. 57. Alb. a. , p. zg« t. % 
abitat in Europa aufiraliori. 
9- T. ped[bus udis macula nua coccinea porte oculos, 
cauda trruginea, flerno brunneo, kh c 
va, «,..,r. r,. . '3-"-'9. j. . 6. 
. z 7. ) I. lill. orn. I9. t. 29 . R. av. 
A(b. a'v. 1. p. zS- t. zT.- 
Iabttat in Europ agris. .apl,a . . 
)'erae habita# iaî, a Jb,s nivis ugrafue ex#remitate a- 
ertas. 
1. T, 

Perd[x. AVES GAI,LIN/E. Tetrao, 

t6r 

virginia- o. T. pedibus nudii, fafcia nigra fupra & infra oclos» 
nus. linea verticali fulva. 
Perdix virginiana. Catesb. car. 
Habitat in America. 

arilan- x t. T. pedibus nudis, cerviee albo nigroque pun&ata. 
ditu. Perdix novœe anglioe, tllb. av. x. p. 26. t. 
Habitat in America. 
In Perdice rufa tiret puna alba in difco nlgro ir.fra 
guttur werfus peus, in ha vero ejusmodi a tergo 
cHli, nec pedes rubri. 
ozienta- x z. T. pedibus antice pilotis: abdomne gulaque atra, col- 
lis. lari ferruineo, cauda cuneiformi. 
Tetrao oriëntali. Haffel«. it. z78. ,. 4$. 
Perdix damafcena, ll;illçr». 
Francolin. T»urnef. it. l. I. 8. t. 
Habitat in Oriente. eY,ït,¢/,,,.&,g/ 
Cotur- x 3. T. pedibus nud[s, eorpore grifeo- maculato fupercili{, 
nix. albis, re&ricibus margine lunulaque ferruginea. 
fvec. - 73. 
Coturnx. Gefn. av. 35"3. 4ldr. orn. l. 3. 
av. 69. t. zS. Rai. a. 8. llb. av. x. p. zS. t. o. 
Tetrao ifraelitarum, attarelc._ it. ZTO. n_. 4-. 
I4abitat in Europa, Alia, 7Afi-ica.- " 
Penn,e corporis f¢rrugine,e liea longitudiali albida. 
Cbinenfes ivum porsando raans ¢ale]aciunt. Ob. ititt. 

If 

PAS- 

Alchata £ Ettaco,o:m Aldr. or. 1. f. c. 8, Cbar!o oom. 77. t. 77, 
Habit. in Aral0ia, Monfl?elii ; vnlhi .or. vifi«, 6z AVE5 PAS$ERES. Columa, 

VI. P A S S E R E S. J//TU 

2oflrltm conicum, acuminatum. 
2Vares ovatoe, ioatul,e, nudw. 

9z. COLUMBA. Roflrum re&um, verfus apicem 
defcendens: 
2,»res oblong.e, membrana molli 
tumida fêmite&c. 
Li»gua integra. 
(Jenas. ,. C. coerulefcens, collo fupra viridi-n;tente, fafcia ala- 
ruln apiceque caudm nigricante, k'n. fret. 174- 
Oenas f. Viuago. Aldr. orn. l. 15. c. 7. li/ill, orn. 
I 6. t. ç. Ra i. av 6Z. Alb. av. 3" P" 39. t. 4z. 44- 
domeflJ., [, Columba domellica, l¢ill. ru. I3O. t. ]z. Rai. av. 9. 
ca. Habitat in Europa. 
Domeflica parit quowis "e¢fe pullos duos, per 9. partus 
annuos, quod entra 4 anos adfcederet ultra 
et;ta mela»cholicis ; Antequara ceeav, t priu* ofculan- 
tur ; i»tra i»gluiem macerata/gra»a in os pulli ev:o- 
munt ; Arla-. femia alteruis itilus ,¢ubant ; 
alterque alterara tampellit. 
gutturo- z. C. pec"tore inflato. 
fa. Columba gutturofa, lffill, orn. IZ. t. 34. Rai. av. 60. 
cuculIa- . C. pennis occipitis reflexo-ere&is. 
• ta, Columba cucullata f. jacoboea. Rai. ao 6o. ,4lb. av. 
3. p. t. 43. 
Columba anglica f. ruffica. Gefn. av. z79. 
Habitat... 
Turbita. 4 C. permis in pe&ore recurvafis. 
Columba turbita d&a. Rai. av. 60. lffïll, oru, IZ. 
tIabitat. . , 
trcmula, y. C. cauda ere&a multlpenn patula. 

Colutnba trcmula laticauda. Iaj. av. 6e. 
ttabit,,t. , . AVES PASSERES. Columbï. 

tabella- 6. C. cera lata verrucofa, palpebrfs nudis. 
ria. Columba eqveftris. qlb. av. 
Colmnba tabellaria. _Rai. av. 60. 
lIabitat. . . 
Longiflime licet deportata fefllnanter domum redit 
dira literas aJfigerunt per coelura eu»ti nundo. 
Utrum antecedentes omnes fped«* erœe diflingte nt , 
doebit alifuando 4»atomia. 
montana. 7, C. obfcure rufa, fubtus flav, orbk oculorum nudt 
fanguinea. 
Columba minor fulva. Edw. av. lI 9. t. 1I 9. Soa?l. 
jam. .p. 304. t. 26L f. . 
Perdix montana. Raff av. x83. 
lqabitat in Jamaica. 
A/lacula alba fub ous, gula . ad axdlas. 

afiatica, 8. 

C. re&ricibus cinerels apice albis" intermedi[s fufcis 
orita oculorum nuda coerulea. 
Turtur indicus fufcus. Edw. av. 76. t. 76. 
Columba fubfufca media, iride crocea palpebris im- 
primis ccruleis. Brown. jam. 6. 
Itabitat in lndiis. 

guinea. 

9- C. re&ricibus c{nereis apice nigris, orbta oculorurrt 
nuda rubra. 
Columba maculis triquetris, l.dw, av. 7Y. t. 75. 
I-iabitat in Af, ica. 

iaifpaalca. ,o. C. clnereà, remlglbuS re&ricibus 
f[roque a!bis, lt. lingot, 8. 
1-!abitat. , . 

plmnis pedum ro- 

t. C. re&rclbus pofldcê atds, remigibus prmorlbuS mar- 
gine exteriore albidis» collo utrinque albo. 
Columba collo utrinque albo i poltice maoeula fufca. 
Fn. fvec. i75". 
P.!umbus torquatus. ldr. orn. l. .. c. . l;ll, or. 
tjy. t. y. Raff av. 6z.. llb; av. z. p. 42 . t. 46, 
itabitat in Europ_a, Afia. , in q_tpf, m_. 
Gregatira volant agris fatis ittfèfloe * 

eyanoce- i 
phala, 

2. C. caplte coeruleo, 
Turtur jamaicenfis. 
1-tabitat in Ame.tic:a, 

dlb. av. z. av. 4. t 49, 64 AVES PASSERES. Columba. 
leucoce- x 3. C. coerulefcens, vertice deprcffo albo. 
phala. Co.lumba capite albo. Catesb. car. I. 
jam. 2. p: 303. t. 26I. 
Columba mmor leucocoryphos. Rai. a. 84. 
Habitat in America fepte»trio»ali. 
leucopte-,4. C. palpebris nudis coeruleJs, iridibus oculorum fulvis. 
ta. . Turtur indicus fufcus. Edw. av. 76- t. 76. 
Columba fub£ufca media, Mde croee% palpebr[s impit». 
nis coeruleis. Bro.w».jara. 468. 
Habitat in merica. 
nieobari-5. C. cauda alba, corpore nigro, rem{gibus coeruleîs, 
ca. dorfo viridi- nitente, permis colli elongatis. 
Columba e nicombar. «¢lb. a. 3" P" 44- t. 47. 48. 
Habitat in infula Nicombar prope Pegu i»dicura. 
macrou- 6. C. cauda cuneiformi 1onga, pe&ore purpurafcente. 
fa. Columba macroura. Edw. av. I y. t. 
Falumbus mi2ratorius. Catesb. car. 
Habitat in Canada ; byber»at in Carolina. 
finica. 7. C. re&ricibus dorfoque fufds abdomine çanguineo, 
alis flavis, remigibus nigris. 
Columba finica. .4lb. a. 3. P. 43. t. 46. 
Habitat in China. 
xg. C. corpore purpureo, humeris viridibus» fupexciliis 
albis. 
Columba alis viridibus. Edw. a. 4. t. 4. 
H«bitat i» India orie»tali, 
Pileus «¢rulef«ens. Remiges primores »igrœe. Rerices 
uigrw, fed laterales ciuereoe. Fle:ura aloerttm nigra 
albo .punata. 
9. C. plumls rninimis ere&s per dorfum alasque di 
fperlis. 
labitat in Africa ? 
zo. C. re&riclbus apice albs, dorfo grifeo, pe&ore incar- 
nato, macula lterali coili. 
Turtur. lI3ll, orn. 34- t. 35". Rai. av. 6. ¢lb. a. 
- P. 43- t. 47- 
Habi:a8 la, Inda. 

indica. 

Turtm-. &VES PASSERES. Columba. 

riforia. 

zI. C. f'upra lutefcens, lunula cervicali nigra. 
Turtur indicus. /lldr. orn. t. I . ¢. 9. l/ill, orn. 
t... Raj. a¢v. 61. 1. 3. /llb. a¢v. 3" P" 4 z" t. 45"" 
lîrabitat in India, nobis coramttnis /urtur. 

pafferina, zz. C. re&ricibus remigibusque obfcurioribus, corpore 
purpurafcente, rofiro ped/busque flavis. 
Turtur minimus guttatus. Sloan. )ara. 2. p. 
z6I. f. 3.- Catesb. car. I. p. z6. t. z6. • 
Turtur minimus, ali, maculofis. Rai. av. 
Turtur barbadenfis minimus. Rai. az,. 62. n. f. lllill. 
ern. lç. t. 36. 
Columba fylveftris minima brafilfenfis. Rai. av. 6z. . 6. 
Picuipinima. 2Iarcgr. braf. zo 4. 
ttabitat in America inter tropicos. 
/llœe extus in teari,ibus puudlis ma«uli, 
fpcrfœe. 

93. ALAUDA, 2oflrum cylindrico- fubulatum, re- 
&um, recq:a protenfum : Man- 
dibulis œequalibus, bail deor- 
fum dehifcentibus. 
Lingua bifida. 
Unguis potticus re&ior, digito Ion- 
arvenfis. . A. reér]eibus extimis duabus extrorfum longitdinali- 
ter albis: intermediis interiori latere f, rrugineis. Fn. 
fe¢. 19o. 
.Alauda non criftata. Gefn. av. 78- /lldr. orn. l. 8. c. lZ. 
Alauda vulgaris, l#Yill, orn. *49. t. 4o. Raj. a 69. 
. . llb. a. . P. 39. t. 4 I. 
Alauda a,vorum. Frifch. av. . t. 5. f" x 
.Alauda coelipeta. Iflein. . 7.I 
Habitat in Europoe apricis. rareno- 
lolatn perpendiculari in aëre fuJenJà c'antillat : 
2Ec«e fuu'/a tirile,-tirile fuum tirile traa; 
,;Iuturano foie occidente in retia compellit-r. 
Clculfis îoxia. 
L3 z.A. 

Coumbas ad Pafferes nec ad Gallinas pe,V-:_ «, doter monogamia, ofcuL.tio, in:u- 
bains a'.terms, r.ntritio nlli, Ova pa,ca, r.,'ific.;,, Iocm iu alti& /kVES PASSERIS. Alauda, 

ptatenfis, z, A. re&ricibus extimis duabus extrorfum albis, llnea 
ftperciliorum alba. Fn. fret. 
Alauda pratorum, dldr. orn. L 8. t. . lfïli, orn. 
o. Raj, av. 69 . n. 3" Oli». av. ZT. 
Alauda fylveftris, dlb. av. L P. 4o. t. 4" • , 
l-labitat lu Europ ratis. a¢[,«'t,o '« ,,, 
.a.rborea. 3- A. capite vitta annulari alba cin&o. 
Alauda reé-tricibus fufcis : priana oblique dlmidiato-al- 
ha, fecunda tertia quarta macula-alba cuneiformi. 
Fn. fwec. I9_. 
Alauda arborea. 1t/7!1. or». 49. Rai. av. 69. ». 2. 
I-labitat in Europa gregaria volitans. 
czmle- 4- A. re,,qrMbus ftfcis infer{ori nedletate exceptis inter- 
ftris, mediis duabus, albis, gula pe&oreque flavefcente. 
F». fvec. '93. 
/klauda minor campelris, llill, orn. xço. 2aj. 
70. n. 6. 
Habitat in Europa. 
trlvlalis. 5". A. rec-tricibus fufcis: extima dimldiato alba, fecunda a- 
pice cuneiformi alba, linea alarum duplici aibida. 
tabitat irt Svecia,, in rborura fummitate. 
, criftata, 6. A. re&rieibus n,ris: extimis duabus margne exteriori 
aih!s, capite cnftato. 
,lauda criltata major..R, aj. av. 6 9. I¢Zill. or. 
t. 40. Olin. av. x 3. 11b. av. . . 48. t. 
Aldr. orn, L 8. ¢. xS. 
, r-Iabitat in Europoe viis. 
8pinolet- 7. A. t¢&ricibus fufcis : extimis duabus oblique dimidia-, 
ta. to- aibis. l 
Spinoletta florentinis. ,Raj. av. 70. 14"ill. or»o 
Habitat in ltalia. 
lpeftris. 8. A. reCtricibus dimidio inferiole albis gula flava fa- 
fcia fuboculari pe&oraliqtae nigra. 
Alauda gutture flavo. Cate,b. car. . lo. 3z. t. 
ttabitat in America fetentrittali, ff if a l£1eini 
Gedani. 
Corpus fipra fufcum. Guttur ad petus usque fla:um. 
Abdomen albura. Pe&orale trasverfum nigrura, 
a_fcia nigra, obtufa, porte finura oris. magna. 

AVES PASSERES. Alauda. 

167 

9. A. fubtus-flava, fafcia pe&orali curva nlgra : re&rici- 
bus tribus lateralious alois. 
.&lauda magna. Catesb. car. I.p. 33" t-'33. 
Itabitat in A merica, Africa. 
Corpus Jkolopacinum, raagnitudine 7"urdi, totura fubtus 
fl.aviflïm'*m. Pe&us macula magna nigrlcante hma- 
r,. Remiges fuJcoe : fecundariæ teflac¢o maculat.e. 
Cauda rotundata : Re$tri«¢s 3 laeeraler maxim'ara 
partem Ma,e. Unguis poflicut peaum major /-ed ma- 
gis curvus quara in reliuis. Roftrum requin : flao 
xilla fuperldr teret.'ufcula, bail nuda. 

94. STURNUS. 

3oflrum fubulatum, angu!ato-de- 
prelun, obtufiufculum: Man. 
dibula fupcriore inregerrima, 
margmibus patentiufi:ulis. 
2Vares thpra marginatoe. 
Lingua emarginata, acuta. 

vulgarls, x. S. rofro flavcfcente, corpore nigro pun&is 
Fn. J'ec. 8 3. 
&urnus. 

albis. 

GeJz. av. 747. Bell. a. 8I. a. xqldr. 
orn. l. t6. «. t 9. blill, orn. 44- t. 37- Ra. a. 67. 
». l. lb. a. l.; 38. t. 40. Olin. 
felqv, itin. 84. e- 
abita in Europa, Afrfca, iitan n&is. idcat 
in «awis arborum ; migrat in 3caniam ; garrula irai-. 
tatri« ; ,as niens ; gregaria ais. 
Luteolus. z. S. luteus, capite fufco, pe&ore maculato, alls ?ufco- 
• lute. 
Sturnus luteus benghalenfis. Edm. a,. ,6 t. 6. 
Pica maderaçpamna fiuri ad infiar macalat. aj. 
• gç. ». 7- t. ,. 7. 
Habitat , lndi 
Gontra. 3. S. fufcus, macula oculari fafe[a alari abdomineque 
als. 
5turnus ex albo & fufco vafius benghalenlis. Edm. 
av. 7. dlb. av. 3. P zo. t. zt. 
Habitat in India. 

L4 4.5. AVES PASSERES. Sturnus/ 

9Y" TURDUS. 2oflrum tereti- cultratum, maxilla 
thperiore apice deflexo. 
Nares nudœe, thpernc membranula 
femitec"coe. 
Li»gua lacero- emarginata. 
vifcivo- x. T. dorfo fufco, collo maculis albis, rofro flavefcente. 
rus. Tt, rdus vifcivorus major. Raj. 
" Ç'.a.bitat in Europa. 
-/O/-e'Simet i.pfl mahm cacat diffemlnator I/ïfci, Ilicisue. 
pilaris, z.T. re&ricibus nig.rls :, extimis rnargiue interiore apice 
albicantibus, capote uropygioque ano. Fn. fz.ec. I88. 
,Turdus pilaris. Gefn. av. 753. ,41dr. orn. 1. 
*-P- 34. t. 36. Frifch. av... t. z6. f. . z. Olin. 

i!iacus. 

iRoraaui n ornithone max;n edigntia alebant urdos 
altiles rcdd¢bant tare l;endebant, tefle Varrone, 
tarcho. 
il mel;us çurdo» nil vvulva pulchrius amla. Horat. 
T. alis fubtus flavefcentibus, eoEricibus tribus laterali- 
bus apice utrinque albis. 
Turdus iliacus. Rai. av. 64. . 4. lflein. 'av. 66. 
Aldr. or». l. 16. c. 
Turdus vifcivorus maurus. 
Habitat in Europa. AVES PASSERES. Turdus. 

x69 

Li»ea nulla fltperciliorum alba. Caro oh amaHtlem mi- 
nu accepa. 
muficus. 4. T. alis ïubtus ferrugines, iinea fupeciliorum albicaa*, 
te. F». fvec. xSo. 
Turdu t limpliciter"di&us vifcivorus minor. 4/ïll. 
13S. t. t7. Rai. av. 64. n. z. 
Turdus muficus. Frifch. av. t. z 7. f. x. u. llb*. a. " 
x. p. 3z, 33. t. 3Y, 34. ._ . 
Habitat in Europoe j.l,;; n;do ex luto. 
t fumraitate arboris verë Lufcmiara cantileua imltatt'' 
Diffeminator cura precede»tibus yuniperi. 
Canorus. y. T. grlfeus, fubtus ferrugineus, linea alba ad latera ca- 
pitis, cauda rotundata. Chin. Lagerflr. 
Turdus chinenlïs. Osb. it. 39. 
Turdus fufcus benghalenfis non rnaculatus. Edv. av. 
18 4. t. I8 4. 
/3aniah bove benghala. llb. a. 3" P. 8. t. 19. 
l-Iabitat in Ienghala, China. 
rufus. 6. T. ferrugineus fubtus dilutior maculatus, remigibus 
nicoloribus, cauda rotundata. 
Turdus ruffus. Catesb. car. 
Habitat in America fetentrlonali raeridionall. 
polyglot-7. T. obfcure cinereus fubtus pallide cinereus macula a- 
- tos. larum albida. 
Turdus minor coeruleo-albus immaculatus. $1oa.». iam. 
z. p. 306. t. z56. f. 3. Catesb. car. 
Rai av I8. n. 3 t . 
Mockinl-bird Kalm iti». 
Habitat in Vn-g,n,a. Ç..)./d, 
Eximia oce ¢antillat cantu qflruitur-. 
Orpheus. 8. T. dorfo fufco, pe&ore re&ricibusque lateralibt/s albi- 
dis, alis fafcia alba. Brown. jam. 469. 
Turdus cinereus minor. ;Edw. av. 78. t. 78. 
Habitat in America. 
Cauda longa rotundata. Rerices ¢xtimœe n!bœe. 
terru eleatus cantdena feEtatorem rapit in fui ad- 
mirationem. 

9. S. coerulefcens, gula atra. 
Turdus vifcivorus plumbeus. Catesb. car. x. io. 3o. t. 30. 
lar, tbitat in ,fi.merica. 
Ly XTO 

AVES PASSERES. Turdus. 

crin[tus, xo, T. capite colloque coerulefcente, abdomine flavefcen- 
/ //, te, dorfo virefcente, re&ricibus remigibusque rufis, 
.,(.A'//¢_t,'Çz__ ca,ite c'rflato. 
OE'¢" Iufcicapa criRata, ventre luoeo. Catesb car. . p. 2. 
te criato, 
Mcrula rofea. ldr. orn. L I6. c. . 11. orn. I43. 
Raff av. 67." d'w. av. o. t. o. 
Turdus rofeus, caplte ex nigro cruleo & cirrho retro 
compto» alis & cauda nlgris. &in. av. 7 t. 
abitat in Lapponia, HelvCa. 

lVIerula. 

xz. T. ater, rottro palpebrisque fulvis. Fn. fret. i84. 
Merula. Bell. av 3o. b. Gefn. aa. 6o 3. tlldr, orn. 
l. 16. c. 6. 14ïll. orn. 14o. t. 37. daj. av. 65 . n. 
I. dlb. av. I. 3Y" t. 37- Frifch. av. 27. f. I. z. 
Olin. av. 2 9. 
Habitat in Europoe ,lvis, yu.;peri differa;nator. 
Femina fufca efi. Pullus rirao anno, etiam mafculus 
oflro .ig,o. OE,,'.S 

torqua- 
tus. 

x3. T. nigricans, torque albo, roflro flavefcente. Faun. 
fret. 1 S:ç. 
Merula torquata. Gefn. ara. 6o7. Aldr. orn. 1. 6. c. 
. 142ïll. orn. 43. t. 37. Raff av. 6% . . Aih. 
av. . . 7. t. 9.. Frifch. av. o. f,. . . 
tlabitat in Europa. *a(,.l[,«'a fa 5f " 

folitarius. 14. T. coeruleui, remigibus re&ricibusque nigris, abdomi- 
ne lineolis cinerels undtlato. 
Palier folîtarlus, l/fflugb, orn. 9. Raff av. 66. Edw. 
a,v.. 18. t. I8. Olin. av, 14. ,. Up 175o. 
• Haoita in Oriente efl '¢ 
Mas carueus ; Fera,ha c(rea fubtus neolls aibis 
rundna-y. T. grifeus, fubtus albidus lineolîs transverfis lunatis 
ceus. fufcis, pedibus coerulefcentibus.} 
Turdus mulicus palulris dumetorum arundinum. lei. 
av. 179. 3- 
abat i,.Aru»dinetis Eutopoe ptentrionalis, AVES PASSERES. Turdus, 7I 
.r¢las indefinenter tantillan, toto die, fuS incbatu Fe 
minoe in terra nidulantis, tlein. 
vkens, i6. T. nigro-virens, fubtus luteçcens, fupereiliis albis. 
Oenanthe americana, pe&ore luteo. Catesb. car. 1. p. 
o. t. o. 
Habitat in _America. 
96. LOXIA. ,I¢oflru'n conico- gibbum, fi'onte fub- 
calvum : Mandibula inferior margi- 
ne laterali, inflexa. 
2XTares in bail roffri. 
Lingua integra. 
Curviro-I. L. roltro Corficato. F», froc. i VV , o-ra'f. . 
lira. Loxa. Gefn. av. 9 z. /tldr. orn. 1. 1z. c. 47. Charl. 
onom. 6S. t. 6S l,ill, orn. *8*. t. 4. Rai. a. 
llb. *rn. . p. 8. t. 6t. FriJ'cb. av. z. t. 
f- 3. 4. ' 
Habitat in Europoe Ibi«tis, flrobilos enu«leaus at uo 
in i.pfa arbore, diflèrainator /tbieti, roflro fingulari. 
Coeco- z. L. linea alarum fimplici alba re&ricibus latere tenuiore 
thraul'tea, bafeos alb[s. 
CoccothrauRes. efn. av. ',î 6. lldr. rnith. l. I6. c. 
20. ]nf?. av... t. 7" Charlet. onom, 4. t. . 
Olin. av. 37. Rai. a. 8. tlb. orn. L p. 4. t. 
$6. ¢Ed. av. 188. t. I$8. It. fcan. 33z. n. 1.* 
Frifch. a,. . t. 4" f" z. . 
Habitat in Europa auflralior;, Cerafa suucleas, dis- 
Enuclea-..1.,. linea alarum duplici alba, rericibas totis n.;,ric3n 
tor. tibus. Fn. fec. 76. #'rc: '=tacq_a, Y'= 
Rubicilla maxima canadents. Edw."av. Iz 3. t. Iz- 3. 
I2 4 . 
l-Iabitat ; Svecloe fummve, Canad Pinetis, 
flrob:lis ; dièm;nator Pini. Noqu egregie canorus ; 
migrat kyeme ad auflrales Svecia provindas, Upfa- 
liara tranJit fine tobrls. uuior tuber, $enior flaz, us. 
Pyrrhula. 4. L. artubus niris, te&ricibus caadoe remigumque pofti- 
carum albis. ' F;. fv«c. 78. Orr,, 4-/«-r'c , 
F, ubi- AVES PA$SRES. Loxh. 

Dom{ni- 6. 
calla. 

I{ubicilla f. Pyrrhula. Gefn. av. 73. Aldr. orn. L I7. 
«. 3I. onfl. az,. . . t. 43. kPTll, ornith. 30. t. 43- 
Rai. a,. 86. Aih. orn. I. t. 59. 60. trifch, av.. , 
t. 2. f. l. ),. Olin. av. 4o. 
ttabitat in Europoe fylvis, Sorbi diffeminator. 
Ala* fubtus tuber, Femina fubtus fufco - dnerea. 
L. rubra, face nigra. Chin. Lagerflr. t 3. 
Cardinalis. kVill, orn. z45". t. 44. f- 8. 
Coccothrauftes -capenfi, tuber, roftro h[ante. _Pet. gaz. 
I6. t. 16. fi 7- 
Coccothraufles rubra. Cae. car. I. p. . t. g. 
rifc. oruÆt, t. t. 4. fi I. 
Coccothrauftes indica crifata. Alb. cm. . p. . t. 
57. ff 3. t. 6I. Jldr. orn 1. 16. c. 2I. Ras;. 
av. 85. 
Pfittacus crifatus tuber. Seb. ratf. lx. 1;. 96. t. 6o. 
f- 4. 
Habitat in America fetetrionali. 
L. nigra, capite gulaque coccineis, peé"tore abdomlne 
remigumque margine albis. Chin. Lagerfir. 14. 
Rubicilla americana, blrill, et'n. I8o. Rai. av. 86. 
Cardinalis dominicanus. Edw. av. xz 7. t, xz7, 
Gviralivica. )Iarcgr. braf. ztI. 
Habitat in 13rafilia. 

criftata. 7. L. albicans, frome crifata, uropygio ped]busque 
bris, re&ricibus intermediis longiflïmis. 
Habitat in £Ethiopia. . Burraannus. 
Avis inter maxirm fui generis. Crifla 1Flaris rubra 
Femiw alba. eus in mare rubrum. Redtri¢es 
nereoe: interraedioe duoe du_plo longiores. 
mexica- 8. L. rubra, alls nlgris. 
ha. Avis mexicana rutra pafferis fpecies. 
io. t. 95. f. 1. 
Habitat in -&merica auflraR. 
eryoce- 9. L. cinerafcens, capite purpurafcente, pe&ore albo rna- 
phala, culato, 
Paffer paradiç=us, capite rubro, pe&ore nigro albo ma- 
culato. Edw. av. 8o, t. 18o. 
Habitat in Afri¢a. 

COl'- ' AVES PASSERES. Loxa. I73 

Corpus fupra cinereum, grifeo macMatum ; fubtus to- 
tm fufcura maculis albis rotundis. Aloe .f,fcw. Re- 
riges margiÆe gHfeoe. Gauda nigra, forfi«ata. 
put purpureum. 

flavicans, io. L. flava, dorfo virefcente 
gerflr. IT- 
11abitat in Alia. 

capite fulvo. Chin. La- 

oryzivo- II. L. fufca, temporibus albis, rofiro rubro. 

lanici - 
vora. 

pun&u- 
lata. 

fanguini- 
roRris. 

Al2rild. 

gerflr. 16. 
Loxia remigibus re&ricibusque nigrls. 
i.p. 18. 
Fringilla capke & gula nlgra, temporibus albis. 
iter. 
Oryzivora. Edw. a. 4. t. 4 I, 4z. 
Paffer indicus, dldr. or». 1. ly. c. z 4. 
Habitat i» Afia JEthiopia inter Oryam. 
lz. L. nigra, ala fpurfa alba roftro incarnato. 
Fr0gilla nigra. llb. av. ;. p. 6$. t. 69. 
Hàitat t» India. 
1lu prcedentis l;emina ? 
3" L. ferruglnea, abdom[ne nigro albo-maeulato. 
Paffer indicus fufcus, ventre ex albo & nigro pun&ato. 
Edw. av. 4o. t. 40. 
Itabitat in Alïa. 
4. L. fulva, temporibus albis, cauda pec"toreque atrs. 
2VIufi Id. Fr. 2.1. . . 
Habitat i, Indiis. 
Corpus mag»itudine 21¢otac;lla alboe. Grife tiret Hu- 
mcri-, Femora,. Ani regio, margines Re&ricum. Ni- 
gra fiuut Temp ,ora ad roflrum «que Aloe OE Re- 
miges, Cauda OE Re&rires, Pê&us. Fuira funt 
Caput, Collum, Uropygium. 
t y. L. grif«a, fubtus alba, roftro pedbusqxe fanguineis. 
Chi». Lager.flr. Iy. 
Habitat in A fîa. 
I6. L. grifea fufco- undulata, roftro temporibus 
roque coccineis. 
Waxbfll. Edw. av. 79. t. 179. 

Chln. La- 
3tnf . .4d. _Ff. 
Osb. 

Habi- I74 

AVES PASSERES. Loxa. 

Hbitat in Canarlis, Amer/ca, Africa. 
dl/Iagnitudo Reguli ; fupra griJëa fufco nndulata; fubtu, 
leTtore t_urpurea. Cauda rotundata grifea lineolis 
transve;fis fufci nnmerolïs, Rofirum cocci»ettra, gib- 
bure. làfcia coccinea per oculo dngta. 
cyanea. t 7. L. coerulea, rem{gibus re&r{cibusque ngrs. Chinen. 
 Lagerflr. 
Coccothrauftes coeruleus. Edw. av. 
11abitat m Angola. 
Lineola, 8. L. ngra, l{nea frontali temporlbusque albis. 
lïrabitat in Alia. 
Corpus l]/[agnttudlne Pari ; .fupra nigrum, e c..T, uleo nitl- 
dura; fubtas album. Rofirum mgrum, gtbbum. Li- 
oeea a fronte ad verticem du;ta alba. A¢acula alba 
fupra r.axilla inferiore. Remiges nigre : Primores 
bail anteriore albw unde re,,«cula alarura alba. Cauda 
nigra, bifurcata. 
mexica-, x9. L. grifea, fronte gula uropygio f0perciliisque luteis. 
ha. Linaria mexicana, capite flavo. Edw. av. 44. t. 44.. 
Habitat in America. aJTuf. DeGeer. 
]VIagnitudo FringillÆ. Fafci 
tedricibus albrum. Cauda integra. 
Chloris, o. L. flavicanti-virens, remigibus pr[moribus ant[ce luteis, 
re&ricibus lateralibus quatuor ball luteis. 
Fringilla eadem. Fn.f,ec. 
Chloris. Cern. av. 
n. 4. Alb. av. x. p. 56. t. yS._ Frifch,-av. l. 8. f. 
3" 4. Aidr. orn. 1. 
tlabitat in Europa, 
dVled:a quafl inter 
cra.flius quara in l.raberizis. 
butyra- I. L. virefcens, frote fuperciliis pe&ore abdomineque 
cea. flavis, caudoe apice albo. 
Itabitat in India. 
Corpus magnitudine figura Ligurinl, vlride, lu fco ma, 
culatum ; fubtus roture flavum. Frns 0 inde linea 
fupra oc los flava. Tempoïa flavva. Cauda nigricans 
bijùrca aice alba. AVES PASSERES. Loxia. '7" 
Collari. zz. L. flavefcens, pe&ore collarique ttavis, temporibus 
nigris. 
Habitat in Indiis. 
RoNrum nigrura. Pecles .i. Frons calva. Ge, 
»igr.e. Fus & ferme Collare flaa. Corpt*s iri- 
de flave«» » magnitudi»e Pari minimi. 
bengha- z3. L. grfea, pileo flavo, temporibus albidis, abdomine 
lcnlis. «'.ido fufco- maculato. 
Pffer benghalenfis, cpite flavo. Edw. z,. 9. t. x89. 
«llb. av. z. p. . t. 
Habitat in Benghala. 
malaba- z4. L. ci,erea, remgibus rericibusque nigris, gula ano 
rica. que albis. 
Habitat in Indis. 
Corpus magnitudlne facie Par. Rofirum nigrzm. 
Gula alba. Reiniges & Re6trices nigroe. Ani re- 
gio albida. 
fufca, z. L. fufca, fi, btt, s albida, remgibus a tertia ad nonam 
bail omnno albis. Chin. Lagerflr. *9. 
Habitat in Benghala. 
melano- z6. L. lutea, capite atro. 
cephala. Coccothraufies gambogia. lb. av. 3. P. . t. 62. 
Habitat in Gvinea. 
cana. 27. L. cana, remlgibus re&r[cbusque fufcis, pedibus 
rubris.. 
Linaria cinerea orientalis. Edw. av. 179. t. 79. 
Habitat in Afia. 
-.....OIqrgine rericum ori regio albida. 
ngra, z. L..ngra, macula alba humeri remgumque duarum ex- 
tçrlorul. 
RubiciIla minor nigra. Catesb. car. p. 68. t. 68. Alb. 
av. 3. P. 6. t. 69 . 
Habitat in America auflrall. 
crulea. 9. L. coerulea, alis fufcis façcia baCS purpurea. 
Coccoth,-aul[es cœeru[ea. Catesb. car. . p. 39. t. 39, 
l-iabitat in America. 76 AVES PASSERES. Loxia. 
violacea. o. I. violacea, fiperciliis gtla anoqte rubrs. 
Coccothraufies purpurea. Catesb. car. l. . 40. t. 40. 
Habitat in /kmerica. 
rninuta. 3. L. grifea, uropygio fubtusque ferruginea, remiglbus 
4, ', 6, bail utrique albis, cauda i(tegra. Rolander. 
Habitat Surinami. 
llvicula vix Regulo major ; Roflrum breve, craffura, 
j'ubobtutra. 
bicolor. 3"-- L. fufca, fubtus rubra. 
Rubicilla fufca minima. Edw. av. 83. t, 83. f. x, 
Habitat in India. 
JV[agitudo L. miut,e. 

97. EMBERIZA. Roflrum conicum. 
'vlandibule bail deorfilm a le în- 
vicem difcedentes : inferiore 
teribus infiexo-coaraca ; tupe- 
riore anguftiore. 
nivalis, I.E. remigfbus albis: primorlbus extrorfum nlgris, re&ri- 
cibus nigris: lateralibus tribus albis. 
/Mauda remtgibus albis: primoribns extrcrfum nigris re- 
&ricibus nigris: lateralibus 'ibus albis, tldt. Stockh. 
174 o. p.. 368. t. I. f. 9. Fn. fret. 194. t. I. f. 194. 
Pied-Chaffinch. tllb. az,. . p. yo. t. '4. ,4 . j0. 67. 
t. 7.. 
_Avis ignota p[perinî. Gefn. av. /9. 
Fringilla albicans. ,41dr. 
Montifringilla calcaribus alaude. H«ill. orn. 87. t. 77. 
Rai. v. 88. 
Miliaria nivis. Frifcb. av. _. t. 6. f. . z. 
Avis nivis. 211arten fpitsb. 3. t. 
I/.6. t. IZ6. 
l-labitat in alflibus lappOniæ, Spitsbergoe ad fiuum Hnd- 
£onis alibique terr infidens ; inten./tore h)'erne ad nos 
migrant ; avena nutrittr , Saidiina ; b)'eme alba 
noNu vigil. 
Ca!an- z.E. grfea ngro-maculata. F,. fve¢. zc6. It.. flan, 
dra. gz. t, 4, AVEg PASSERE.3. Embedza. 
Emberiza alba. Gelé. a, 6. Rai. a. 93. 1,¢'!1. r. 
z9. . . dl. a. . p, 46 . . o. Ollm a. 
Alaud congener, dldr. r, . . 
Miliaia cana. 'ih. a. . . t, 6. 4, 
fabitat i,, Europa. -R I 
Pr«¢e&nti alde a finig 
çrtula-3- E. remigibus, ri[gris : primes tribus marglne alb[ds, 
ha. r]cibus mgns" lateralibas duabus extrorfum nigris. 
Hortulanus. Gefih az'. 69. ffonfl, av... t. 37- 
orn. ,67. t. 4 o. Rai. av. 9. ». 6. 01.in. av. 
iliaria pingvetcns. Frifch. av, z. t. . 3. 4. 
abitat in Europa. 
culorum orbita alpebr« nuflw vw, t ocull 
1o flavo cingantur nudo, «afut jàbtus ad 
itrhael-4- E. re&ricibus ,lgrlcantbus " exfimis duabus latere inte- 
la. rore macula alba .acuta. Fn. fvec. 
Ember]za flava. Gefi. av. 6;3. lllL orn. 96. t. 40. 
Rai. av. 93. n. z. Alb. av. x. p. 63 . t. 66. 
Luteoe aIterum genus. ldr. orn. 
iliaria lutea. Frifck. av. z. t. . f z. 
Habitat in Europa, nldificat bumi in pratls, ff«@, 
Hyeme doeaeflica ; xflate coll.it larvas 
Or[x. . E. grifea, fronte abdmineque nigrs collo uropy- 
gioque fulvis, oûro nigro. 
Paffer angolenfis; capito nigro, bollo & uropygio flavis. 
Edw. av. x78. t. x7S." 
%bitat in Arnica interiore. 
Quelea. 6. E. dorfo grlfeo, t2oete nigra, roRro cocclnco 
Habitat in India. - 
orum çoccineura craffum Loxi.e at non incnrvum 
raaxillis Embeiœe, Frons ndique çireum roflrnn 
atra. Caput, Humeri, Aloe nro griJèoqne m.zcn!a 
toe ut Paris dom(flici. Petus & Adomen albo 
fibincarna. Remiges Rericemue nigricantcs 
gt»e ndiuv «iaer«o, Fes Uguesque incarnati. 

M 7. E, AVES PASSERES. Emberiza. 

atrata. 

rnilitaris. 7. E. fufca, pe&ore gula humerisque fanguinels. 
Turdus ater, pe&ore coccineo. Jl¢uf. Cd. Fr. 
Chm. Laerflr. 19.. 
Rubicilla tut'ca major. Edzv. av. 8z. t. 
ttabttat in America, Alia. 
Magnitudo Sturni. Color fupra e f¢oloacino fÇcus, 
fubtu fanguineus. Roffrum bail fubcalvura. Remi- 
ges fufc¢e : i, z margine exteriore grife¢e. Re&rices 
¢euales, fufcœe : aloice fafciis pallidioribus ;arioe. 
8. E. atra ntens. 
Habitat i» India. 
OEota, etiam roflro, aterrima «orpore fupra parura 
«aruleo wirefente nitido ut in Corwo ; magnitudo 
Tur di. 

familia- 9. E. grifeo-maculata, apicibus re&ricum albis, dorfo po- 
ris. ftico flavo. 
]VItacilla capite & ro/tro nigro, uropygio luteo. OJb. 
iter. z. 
Iffabitat i» Alia. 
Corpus magnitudlne Ligurini, ficpra dnereum maculer 
fufcis, fubtus cinereum. Dorlhm fub ahs terfus 
caudara flaum. Teé'trices cudoe Mb,e. 
flaveola, xo. E. grifea, racle flava. 
Habitat in calidis region;bus. 
Corpus magnitudine Ligurini. Frons Gu]a fla¢.œe. 
#ittacea. ri. E. cinereo-fuïca, alis fulvis, re&ricibus duabus lon- 
giflimis. 
Fringilla brafilienfis. Seb. mur. I p. o 3. t. 66. f. 
Habitat in America auflrali. 
paradi- I -. E. fufca, pe&ore rubro, re&ricib'us duabus longioribus 
fza. acuminatls, intermediis duabus longifiïmis. 
Parler indicus. Aldr. orn. l. if. c. 23. 14ill. orn. 
t. 4. 
Paffer pfittacus indicus, cauda longa. _Pet. gaz.., t. 
'S'. f.. *. 
Paffer pe&ore rubro, cauda longiffima. Edw. av. 6. t. 6. 
Habitat in At¥ica. 
'igra efl fed cervice ' pe&ore coccineo. Deponit fuot- 
annis longas aud,e ¢n.nas, uti 

3. E. Cks. 

Alarlo. 

, AVES PASSERES. Emberza. 

3. E. capite coeruleo, abdomlne fulvo, d'rfo viridi, 
pennis vkidi-fufcis. Adt. 3tockh. 7o. p. z78. t. 7- 
f.I. 
Fringilla trcolor. Catesb. car. . F. 44. t. 44- 
Fringilla-tricolor mexicel.fis. Edw. a. I3o. t x3o. 
Fringilla chinenfis. Alb. oev. 3. P- 64. t. 68. 
. Liniaria cmulea. Cat«b. car. I.p. 44. t. 44" 
Habitat in America. 
(aput "roture . Collum c,«ruteum. Dorfum, AIme Ca- 
daque fupra viridia ; tota fubtus lutea , fed Pe&us" 
atice fulvtm. _. Femina wrulea folo abdomine 
o , ieme fere grifca evadit. 
X4. E. capite pe&oreque atro abdomine albo als rubri. 
Paflèr capenfis. Alb. a. 3. P" 6. t. o 7. 
ttabitoet ad Cap. b. Spei. 

9 8. FRINGILLA. Roflrum conicum, re&um, 
Ctlttml. 
oryzlvo-L F. fufca, ee',ice fulva, macula alarum dorfoque poft- 
fa. co albis. 
Hortulanus carolinenfi.. Catesb. car. . p. 14. t. 14. 
Emberiza carolinenIis, lldn, av. 9z. 
atlabite.t in Cuba, bi autumuo confurata Oryaç femiuoe 
folœe defcendunt in Carolinam. 
Femina grifea tota a marc colore differt. 
coelebs. 2. V. artubus ngrls, remigbus utrihque albs: tribus pr-. 
mis immaculatis, re:tricibtls duabus oblique albis. 
lec. 99. t. z. f. 99. 
Fringilla. Gefn. av. 387. Atdr. orn2 L 8. t. 6. IgTll. 
orn. 186. t. 4. f. z. Raj. av. 88. ,41b. av. l.p. 60. 
t. 63 . rifch. a. . . t. l. f. I. z. Olin. 
ttabitat in Europa. 
Femina fola raigrat per 7Belglttm in ltaHana. .llas cap;- 
te pileato, vere mutato fono ,effarera aununciat. 
1V[ond- 3. F. alarumbati fubtus flavima. Fn.f, ec.gg, t. 
fringilla, MontifringiIIa f. FringiIla montana, ffonfl, az,. 99- 
38. lffll, orn. I7. t. 4. f. 5. Raj. a*,o ÉS. Albo. 
av.. . p. 60. t. 64. b',fi'h, av.. 
lin. av. g2. Aldr. or». l. 18. c. 7 
Habitat in Eropa. dl/'vrr'tŒE o AVES PASSERES. Fringilla. 
lulenfis. 4. F. fufca, pe6tore humerisque rufis, alis nigri$ macula 
rufa. Fn. fvec. I97. ,,, 
Habitat in Svecia. a,) ,2¢[ea (tfl 
lapponi- ç. F. capte nigrlcante maculato: rnacula porte oculos 
ca. ha. #n. fvec. 96. 
Fringilla major. Alb. av. 3. 10. î_9. t. 63. 
liab!tat in Lapponia. a 
fylvatica.6. F. artubus remigibus re&ricibusque nigHs : duabus u- 
t, inque extimis a medio extrorfum al.bis. Fn. fret. 
200. 
ltabitai i» Svecia. 
mela'n- 
cholica. 

7. F. grifea nigro-pun&ata area a roftro per latera col- 
li ,atra. 
Embriza fufca americana. Edw. av. . t. 
llabitat in America auflrali. 

¢rythroph-K F. nigra rubro relucens, abdomine rnfefcente, rnacula 
thalma, alarum alba. 
Patfèr niger oculis rnbHs. Catesb. car. . lo. 34. t. 34. 
1-Iabitat in America. 
Cardue- 9. F. remigibus antrorfum lntes: extima immaculata, re- 
lis. &ricibus duak}'as extimis medio re]iquisque apice albis. 
Fn. fret. 9Y. 
Carduelis. Gefn. a;. 4 z. Aldr. orn. 1. "_g. «. . yonft. 
a,. 97. t. 37- IlZill. or. x89. t. 46. Raj. av. 89 . 
n. . ACerian. inf. t. 73. J¢lb. av. . p, 6L t. 64. 
Frifcb. av.. t. x. f. 3. 4. Olin. av. o. 
Habitat in Europ.oe juniperetis byeme in ¢a, pitatis 
Melba. xo. F. racle c«udaque rubris, abdornine albo nigroque urt- 
dato, dorfo viridi. 
Cardueli afflnis viridis. Edw. av. *zS. t. 8. 
ltabitat in China. 
Amanda-i. F. reë"triclbus purpureis medietate pofHca atris. 
va. Amandava. Ait,. av. 3. P. 7=. t. 77. 
llabitat in india orientali. 
]Vias otus purl)ureu ; Femina cnerea exceptis roflro 
re&'Acibus. 

itz. F. AVES PASSERES. Fringilla. 

Gyrola. 

xz. F. virldis, capite rubro, collari ,'tavo, pe&ore ca:ruleo. 
Paffer viriktis, capite rubro. /dw. az,. z3. t. z3. 
1-2abitat in America. 

rubra. 

x 3. F. rubra tota. 
Mufcicapa rub,ra. Catesb. car. I. 1 o. 6. t. 6. 
l-lakitat i America. 

triçtis. 

Zclla. 

x4. F. flava, fronte nigra, alis fufcis. 
Carduelis anaerical;a. Cateb. car. x.p. 43. t. 43- 
atlabtat in America f'7 tentrionali. 
x$. F. capite nigro, fafcia alba alarum fupra infraque ocu- 
los, pe&ore fulvo. 
Fringilla bahamcnlis. Cateb. car. i. p. 4z. t. 4-". 
Habitat i» America mer«d:onali. « 
6. F. cauda cunciformi, corpore rufefcente, temporibus 
uropygio abdomineque vioiaceis, roftro rubro. 
Fringitla coloEbus tufo & coeruleo btafilicntis. Edw. 
av. *91 . t. 19I. . 
tlabJtat iît Brafil]a. 

butyra- I7. F. virens, fuperciliis pe&ore abdomineque flavis, re- 
cea. migibus primofibus ma, gine exteriore albis. 
Chloris indicus. Edw. aV. 84. 
Habitat in Mariera. 
6"irail,s Loxia butyracew, fed roflrum mlnu. 
Canaria. 18. F. roflro corporeque albicante, re&ricibus remigibus- 
que virefcentibus. F. fvec. zo7. 
Canaria. Gefn. av. z4o. Aldr. orn, 1. t. 
Paffer canarienfis, ffonfl, av. e. 36. l)Fill, orn. 19_o. t. 
46. Rai. av. 9L 
Frifch. .v. 
_. O lin. a. 
ttqitat i Canariis infulis. a,«,,'¢,,-¢ . 
.#é'minibus oebalaridis iml;rimis igtigans; hybrida pari& 
': fed no ej.s ne2oos. 
Spinus. x9. F. remigibus medo luteis: primis quatuor fmmacula- 
ris, re&ricibus bail flavis apice nigris. £n. jvec. 203. 
Acnthus avicula. Gefn. 
,Spinus f. Ligurinus. Aldr. orn. 1. 18. c. 4- Ifgll. orn. • 
Igz. t, 46. Raf. av. 91. n. l. Alb. a. 3" P" 7 I- 
t. 76 . Fi[«h. a. z. t. If. af. I.cZ- Ol;n. av. I. 
t l-Iabitat in EHropoe' junieretis. 
M3 "- zo.F. VE$ PASSERES. Fringilla. 
flammea, zo. F. fiifca, erifta flammea, kaun. J:oe«. zoI. 
Linaria f. Luteola nigra, l£1ei», av. 93. 
Habitat i.n Europa. ,,;i[/,+*'''J 
flaviro- zt. F. fufca, roffro flavicante. Faun f*:e¢. 204. 
ttris. Habitat in Europa../': 
cannabi- zz. F. remigibus pfiŒEoribus reé'tricibusque nigris utroque 
ha. mar.ine ,lbis. Fn. fz, ec. 209. 
Linaria rubra major, ld/ill, or». I9I. t. 46. Raff av. 
9 o. n. 2, Alb. av. 3. P. 68. t. 7 z. 73. Frifh. av. z. 
• t. 9. f. 1.2. 
H+b+tat in Europa. -+«+"+ff ' 
Linaria. 23. F. remigibus reé"tricibusque fufcis margine obfolete 
pallido, litura alarum atbida. En. fret. ZlO. 
Linria rubra. Gefn. av. 59 I. 4ldr. orn. 1. 8. c. 9. 
Il]iii. orn. 9 I. l(aj. av. 91. n. 3- dllb. a+. 3. . î O. 
t. 7. riJh. av. t_. Iç. . 4. 
Habitat in Eutopa..Tru'-/- 
angolen- 24. F. dorfo fiffco, .bdomine caudaque c=rule;s. 
ils. Fringilla xentre cœeruleo. Ed.va. av. I31. t. 
Habitat in Angola .4 Africa. 
vlolacea. 25. F. violacea, fronte fubtusque flaviffima..SIuf. Ad. Ff. 
t.labitat in Calfdis reglonibus. 
2Vigro - carulea fttnt Dortum, Collum, Remises, 
ŒEtrices Jura. #laiJjïzma funt Frons, Pe&us, 
domen» Collum fubtus. Roffrum breviffmum tri- 
gonum» igrum apice incurvo. 
8choenl- 26. F. r¢6trlcibus fufcis: extimis duabus macula alba cu- 
crus. neiformi, corpote grifeo nigroque, capite ngro. 
Fringilla capke nigro, naxillis rufis, torque albo cor-. 
• pote rufo- nigricante. Fn. fret. 2 . 
Palier aquaticus f. ,Schoeniclos. Gefn. av. 6. 
Junco I: Pafièr arundinaceus. ldr. or. 5"29. 
Paffer torquatus in arundinetis nidificans, tlZil, or». I96. 
Roej. ai,. 93. n. 3. 
Cannevarola. qlb. av. z. p. 47.3. 5"*. 
l-labitat in Europa. 
imilis F. doraefli«« guTa »';gra, ]Fed «aIite »igro, 
lar albo ¢auda machine forcipata. 
27. F. rnontana. 2. F. remigibus re&ricibusque fufcis, corpore grifeo ni- 
groque, alarum fafcia alba gemina. 
PaflC rnontanus. qldr. orn. t. . c. $. Olln. a. 
46 . Rai. av. 87. 
Habitat in Europa. 
Simillima Ff. domeflicoe fed mlnor :fl fafcia duplex 
alarum tegetibus alba f. terices alarum primi Je- 
«undique ordinis albi, at in F. doraeflica tantum 

ch[nen- 29. F. fefruginea, capite atro, roflro cæruleo. 
Ils. Paffer chinens. 41b. av. 2. p. 49. t. 5"3. fi . Edzv. 
av. 43- t. 43- 
Habitat in China. 
lfoflram craffum tire Loxioe. 

hyemalis.3o. F. nigra, ventre albo. 
Parler nivalis. Catesb. car. I. p. 36. t. 36. 
Habitat iu America. 

Zena. 

SI. F. capite pe&oreque nigris, 
fcure virefcentibus. 
Paffer bicolor bahamenlis. 
t. 37. 
I-labitat in America. 

dorfo alis caudaque ob- 
Catesb. car. I. p. -7" ' 

M4 99. MO- 1t4 
99. MOTACILL&. 

AVES PASSERES. Motacilla. 
3îoflrum fubulatum, re&um : 
Mandibulis iiaboequalibus. 
2Vares cbovata:. 
Li»gua lacero- emarginata. 
I,ufcinia.x.M. rufo-cnerea, genuum nnuli, cinercis. Fn. froc. 
I, 
ufch:a. 
orn. 6I. t. 
49. t. 3" 
,deat in Europoe 
rasta , la2 ar'o in ¢oWufculo tara pertiax ffli- 
virus ; 'ritu -rius dçficieu) quara cantu. 
29. Aliratrix ais, »utrit-,r o*is Formicarum. 
Calidris. 2. M. fupra ri, fco.. virefcens, fubtus fulva, linea oculari 
fubocularique nigra. 
Luiiia mericana. Ed.w. 
l&erus miner nidum fufpendens. $1an. jam. u. p. z99. 
Rai. av. 4, ». ZT. 
abitat in America. 
Rearices apice luteoe. 
modula- S. M. fupra grifeo-fufca, te&dcibus alrum pice albis, 
ris. pe&ore crulefcente- cinereo. 
Curruca cantu lufcinioe. Fri#-h. av. t. zI. f. 3" Klei. 
av. 73" 't. 
$choeno 4. M. teflaceo-fufca, rubis pallide teacea, cnpite macu- 
boeilus, lato. Fn. ffec, x22. . . 
Habitat i Êuropa. 
cmpe- g. M. grlfea, cap]te cinereo, re&riclbus eoneoloribus, 
lIris, abdomine albido. 
Curruca jam=icentis. Edw. av. *z2. t. *zz. f z. 
Habitat in Jamaica. 
Curruea. 6. M. fupra fufcz, fubtus albida, re&rlcibus fufcis: exti- 
ma margine tenuiore alba. F. fret. 233. AVES PASSERES. Motacilla. 
Curruca. Gefn. a. 3îo. dldr. r». l. 7. «. 4. lCill. 
o». . Rai. av. îg. n. 6. 
I]«bitat in Europa. 
7- M. virefcentc-cinerea, fubtus flavefcens, abdomne 
bido, atubus fufcis. En. fvec. 4. 
Ficcdula fëptima. ,4ldr. or». L *7. ¢- 37. aj. av. 
79 ».7. . 
1 ,bitat in Europa. , 

Salicari. 8. M. c!nerea, fubtus alba, fupercilii, albis. 
Lufcinla falicaria. Il,.m. av. 74- 
SallcarSa Gefi, cri. ICi//. or». 8. Raj.'av. . 
av. z/. p. o. t. 60. 
ttab;a m Europa. 

Sylvla. 

9. M. apra cinerea, fubtus alba, re&rice prima lqngitud - 
nal;ter dimid!ato alba, tècunda zFice aLa. 
z28. 
llabtt,,t in Europa. ,YoEa.rte 
Philome-IO. M. fipra .,ifea, fubtus cinerea, remigibus primoribus 
la. apiçe obo;etis. 
Lufci. a altc;a Klein. av. 73- t. I. 
habttat in Europa. 
Ficedula. . M. fubfufca, ïubms alba, pe&ore c!nereo maculato. 
F . fvec. z3. 
Ficedula cannabina. IFill. orn. ,63. Iaj. av, . n. 
IZ. ztlb. av. g. p. z 5. t. "-.6. 
ttabitat in Europa. 
alba. x z. M. pe&ore nigro, re&:icibus duabus lateralibus dimi- 
diato oblique alb]s. 
Motacilla pe&ore nigro. Fn. fret. 
Motaci!la. GeÇn. av 68. Aldr. orn. 1. 7. c. 
Bell. av. 88. 6. HTdl. orn. 17L t. 4». Raj. az'. 7Y. 
n. . al,b. av. *. p. 49. t. 49. Fri3ch. av..t. 23 . 
f. 4. Olin. av. 43. ,. 
Habitat in Europa. ,fa;dettes4, 
flava, x 3. M. pe&ore abdomineque flavo re&r]dbus duabus la- 
eralibu» dimidiato oblique albis. 

M Mo- AVES PASSERES. Motacilla. 

Motacilla flava. Gefn. av. 618. 41dr. "orn. L 7. e. 
24 . lill, cm. *TZ. t. 68. Rai. av. 7% n. z. lb. 
P. 4. t. 8. Frifch. av.. t. 23. f. 3. 
Habitat 
;n 
Europa. 
Tiph[a. x4. M. virdis, fubtus flavefcens, alis nigr]s: fafcils dua- 
bus albis. 
Paffer viridis indicus. Edw. av. 79. t. 79- 
Habitat in Benghala. 
Fafciw alarum ex ap;¢ibus teri¢um albls. 
Ruticilla. xy. M. nigra, peore macula alarum baque remigum 
rericumque tkdvis. 
Motacilla americana. Catesb. car. . p. 67. t. 67. 
Serino anis avicula e croceo & nigro varia. Sloan. 
jam. z. p. 31z. 8aj. av. 188. n. 
Ruticilla minor americana. d.w. av. 80. t. 80. 
Habitat in America. 

hifpanica. 6. M. ferruginea, area oculorum alis caudaque fufcis, 
re&ricibus extimis latere albis. 
Oenanthe fulva. Ed.w. av. . t. 3" 
Habitat in Hifpania. 
Oenan- 17. M. dorfo cano, fronte alba, oculorum fafcia nigra. 
the. Fn. f¢¢. Z 17" 
Oenanthe £ Vitiflcra. .onfl. av. z 3. t. 4ç. f. . 
tteill, orn. 68. t. 4 t. f. 4. Rai. az,. 75. n. I. qlb. 
av. . p. y. t. fy. ,ç{cu¢/oEt, , 
/. Motacilla fubtus pallida, r$ricibus introrfum albis, 
dorfo undulato. Fn. ]vec. 
Oenanthes vitifloroe femina. ,4lb. av. 3" P" 
Habitat in Europoe apri¢is lapidofis. 
Sexu OE ¢tate 'aria; ceffanie noaurno frigore ad.venir. 
P, ubetra. 8. M. nigricans, fuperciliis albis, macula alarum alba, 
gula pe&oreque flavefcente. Fn. fret. zxS. OE z3o. 
t. Lf. 3,4. 
Muïcicapa f. Oenanthe terti. tldr. orn. 735. Rai. 
av. 76. n. 4. lP'ill. »rn. I69. t. 4I. f. 
Curruca major altera. FriJ'ch. av.. t. 
lïubetra. ,4lb. av. . p. o. t. 
Ficedula f. Atricapilla alia. [onfl. av.. t. 4. f. uit. 
Ficcdula 3- aldrovandi. 2dw. av. 3o. t. 3o. 
I-abitat in Europa. 

9. M. Pheeni- 
cUr[1So 

grifea, fubtus 
rubr!s. 
Kuticilla bengalenlis. 
3,. ?. -z. t. 
tIaaitat m ]3cnghala. 

Eritha- 

Titys. 

fvecica. 

$ialis. 

2i. M. gula nigra, abdomine rufo, capite dorfoque cano. 
Fa. jvec. 4" 
Ruticilla. ltï:l orn. 59. Rai. av. 78. n.y. dlb. av. 
 p. 48. t. fo. 
Phoenicurus media, penna caudoe ffxbngra. Fri#h. av. 
t, 
Habitat in uropa. ' d 
2z. M. dorfo remigibusque cinereis abdomlne re&ricibus- 
que rufis: extimis duabus cinereis, k. fec. 2z 5. 
Itabitat in Europa. 
23. M. remigibus nigricantibus, re&ridbus rufis: interme- 
dio pari nigro extrorfum rutfcente. £. fvec. zzT. 
ttabitat i» Europa. 
24. M. pe&ore ferrugineo fafcia coerulea, re&ricibus fu- 
fcis verfus balin *rrugineis. 
Motacilla pë&ore coeruleo: macula flavefcente albedine 
cin&a. . fvec. z2o. 
Vegflecklin. Gefn. av. 796. Aldr. orn. 749. ]ll. 
orn. 160. Raff av. 78. 
Ruticilla gutture coeruleo. Edw. av. 28. t. 
Phoenicurus pelote coeruleo. Frih. av. . t. 19. 
, Wydengyckerlin Gefn. 
. . av. 796. 
abitat in Europoe alpinis. 
z. M. fupra coerulea, fubtus tota rubra. 
Rubecula dorfo cœeïuleo. Catesb. car. I. p. 47. t. 47- 
Edw. av. 24. t. 24. " 
Mabitat in ermudis & America calidiore. 

z6. M. Habitat Europa. 
Tiphia. 4. M. viridis, fubtus flavefcens, alis nigris: fafcils dua- 
bus albis. 
Palier viridis indicus. Edw. av. 79. t. 79. 
Hab,tat in t3cnghala. 
Fafci,e alarum ex api«ibus tetrl«um albi«. 
Ruticilla.y. M. nigra, pe&ore macula alarum bafique remigum 
reé-tricumque fiflvis. 
]'lotacilla americana. Catesb. car. ..p. 67. t. 67. 
Serino affinis avicula e croceo & nlgro varia. Sloan. 
jam. . p. 3tz. Rai. a:. 88. n. '. 
Ruticilla minor americana. Ed.w. av. $o. t. 80. 
Habitat in /kmerica. 
hiçpanica, x6. M. ferruginea, area oeulorum alis eaudaque fufcis, 
re&ricibus extimis latere albis. 
Oenanthe fulva. Edw. av. . t. 3 r. 
Habitat in HifFania. 
Oenan- 7. M. dorfo cano, fronte alba, oculorum fafcia nigra. 
the. Fn. fvec. z 7. 
Oenanthe f. Vitiflora. onfl. av. *z 3. t. 4Y. f. *. 
14ill. orn. tSS. t. 4 t. f. 4- Rai. av. 75. n. . /tlb. 
. Motacilla fubtus pallida, rtricibus introrfum albis, 
dor£o undulato. Fn. Jvec. zt 9. 
Oenanthes vitifloroe femina. /tlb. av. 3" " $o. t. Y4" 
Habitat in Europoe apricis lapidofis. 
Sexu ,ctate varia ; ceffante »«et«r»o frigore advenir. 
P, ubetra, tS. M. nigrcans, fuperciliis albis, macula alarum alba, 
gula pe&oreque flavefcente. Fn. fz.e¢, z,8. OE z3o. 
" . f" 3, 4. 
Muïcicapa £ Oenanthe terril. 41dr. cm. 73- Rai. 
av. 6. ». 4" l¢/'ill, or». 69. t. 4. f- '- 
Curruca major altera. Frb. av.. t. zz. f. z. 
1Rubetra. 41b. av. . . o. t. çz. 
Ficedula f. Atricapilla alia. »fl" . • . 4. f. nlt. 
Ficedula 3- aldrovandi. .Edw-. a,. 3o. t. 3c. 
Habitat in Europa. 

xg. M. t, trica- 
pilla. 

Eritha- 
CUl. 

Titys. 

fvecica. 

$ialis. 

zi. M. gula nigra, abdomine rufo capite dorfoque cano. 
Fa. J;cec. 4. 
luticilla, lfï:l orn. 9. Raff av. 7 . n.. lb. av. 
 p. 48. t. fo. 
Phoenicurus media, pcnna caudoe fubngra. Frif«h. a. 
abitat in " 
2z. M. dorfo remlgibusque cinereis abdomine rericlbus- 
que rufis: extimis duabus cinereis. 
Ilabitat in Europa. 
23. M. remlglbus nigHcantibus, re&ric5bus rufis: interme- 
dio pari nigro extrorthm rutfcente. En. fec. zzT. 
Habitat in Europa. 
24. M. peore ferrugineo fafcla coerulea, rericibus fu- 
fcis verfus bafin trrugineis. 
Motacilla pë&ore coeruleo: macula flavefcente albediue 
cin&a. . fvec. z2o. 
Vegflecklin. Gefn av. 796. ldr. orn, 749- ll. 
on. x6o. Raff av, 78. 
Ruticilla gutture coeruleo. Edw. av. 28. t. 28. 
Phoenicurus pe&ore coeruleo. Frih. av. 3. t. 
. Wydetagyckerlin. Gef». av. 796. 
Habitat in Europoe alpinis. 
z. M. fupra cœerulea, fubtus tota rubra. 
ubecula dorfo coeruleo. Catesb. car. . p. 47. t. 47. 
Ed. 
Habitat in ermudis America calidiore. 
- z6. ]. AVES PASSERES. Motacilla. 

Velia. 

".6. M. coerulea, ventre clunibusque rufefcentibus. 
Mufcicapa cærulea, ventre rubro, l.dzu, av. 
Habitat Surinami. ' 
«27. M.' viridis," rcmigibus prlmoribus nigricantlbus. 
Mufcicapa, virid[s, capite nigro. Eclw. av. z. t. 
fi 
. Mufcicapa vir[dis, capite coeruleo. Edw. av..z. 
'. f. z. 
Habitat Surlnami. 

Rubecu-28. M. grifea, gula pec"toreque fulvls. P». fvec. zz6. 
la. -Rubecula. 14ilL orn. x6o. t. 38. Raff 
Alb. av. x. p. 49- t. :x. Frifch. av. 3. t. 9. f. z. 
Ol,'n av. 6. 
Habitat in Europa. 
Troglo- zg. NI. grifea, alis nigro cnereoque undulatis. Fn. 
dyte. 
Paffer troglodytes. Gef'a. av. 6. 41dr. "arn. l, 7. 
ç" 4" HilL rn. 64. t. 4 z. Raff a. 8o. llb. av. 
x.t. $3..B. 
Trochilus remigibus teffellatis. Frb. . . . . z. 4. 
f3. 
tlabitat in Europa. 
Regulus. 3o. M. remigibus fecundarils exterlori marglne flavis, m«- 
do albis. Fn. jec. 
Regulus criftatus, bFill. «rn. 63. t. . Raff av. 79. 
n- 9. /l. av. x,/9. 5- - :ri. Mldr. orn. 1. 1 
t. Fri]}h. av.. t. z 4.f 4" Catesb. car. 3. P. 13. 
t. I. • 
Habitat in Europa. r,»,,,r ,,//t,.,'b 
"Trochl- x. M. clnereo - vrens, remgibus fubtu flavefcentibus 
tus, ïuperciliis luteis. Fn. fvec. z36. 
Regulus non criflatus. .41dr. orn. L 17. 
orn. 64. t. 4z. Raff av. 80. n. xo. llb. av. z. p. 
5. t. 59. f. A. Frifcb. av... t. z 4. f. z. 
Habitat in Europa. 
Conj: ISocufiella. k/çll. rn. f. zîlauda minima lo- 
cufioe vote. Raff av. 70; ro eadem babet. 
Fetron. 380. 

3z. M. AVES PASSERES. Motacilla. 89 
Acredu- 3z. M. fupra cinereo-virefcens, remigibus fufcis: f¢ptirno 
la. o&avo nono apice albis. In. Ie«. z37. 
Habitat in Europa. a,) «:v«a,-, 
Penduli-33" M. capite ferrugineo, macula nigra ocular, remigibus 
nus. re&ricibusquc fiafcis margine utroque ferrugineis. 
Lauius minimus. Ed.w. a. 5y. t. . 
Parus montanu. /llb. av. 3. P. 3. t. 9. 
Parus minimus Remiz. itins Lipf. 17y. differta- 
tio. 
Parus lithuanicus nidum ïufpendens. Kleln. av. 86. 
Pendulinus. /1t. Bonon. z. z. . ï7. t. 7. 
Remiz. Rhaczynfi. palan. I. p. Z94. , 
ttabitat in Polonia, Lithuania, Hungaria, Italia, miffa 
a DD..hlontio. 
minuta. 34. M. grifea, capite nigro pun&is albis fpartqs. 21//uf. d. 
Fr.z.p... 
Habitat in India.. 
Corpus magnitudine Reguli. Dorfum ,4lwq«e fupra ri- 
fea. Peetus flaefcens lines transerfis nigris. Cauda 
fufca, lateribus pallida. Caput nigrum, adfperfura 
pundtis rotnndis Mbis, in Jingula penna Jingulis. 
Mas antice in capit« lineis carneis, pice lmndtis 
albis. " 

too. PARUS. toflrum integerrimum. 
L»gua truncata, fetis terminata. 
crilatus. . P. capke cr[ftato. Fn. fec. z39. 
Parus crhtatus. Gefn. a,. 6hz. f. med. 41dr. or. l. 7. ¢. 
• zo. 15i11. ,rn. 7. t. 3" Raj. av. 7. n. 6. /llb. av. 
z. p. 3. t. 7. f. z. rifcb. a;. : . t. . f. z. 
ttabltat in Eutopa. d'a:#a,, ë,f,, _ 
major. 2. P. caite ngro, temporbus albis, nucha lutea. Fn.vec. 
z38'. 
Parus major. Gefn. av. 640. Bell. av. 9Y. a. /lldr. 
orn. 1. 17" " 13" l/gil/, orn. x 74- Rai. av. 73. »- 
3. /llb. av. I. p. 44, t. 46. Frifcb. av. . t. . f. 
I. 2. Olin. az. 
ttabitat in Europa. c.9'a.dq'a'e - i9o AVES PASSERES. Parus. 
ameriea- 3" P- eoerulefcens, te.mporibus pe&ore dorfoque flavefcen- 
nus. tibus, hypochondriis purpurafcentihus. 
Parus Fringillago. Catesb. car. I. p. 64. t. 64. 
ltabitat in America fepteutrionali ; a» fola varietas-P ari 
raajoris. 
ceruleus. 4. P- remlgibus coerulefcentibus: primoribus margine ex- 
teriore albis fronte alba, vertice coerule.o. Fn. fret. 
240. 
Parus coeruleus. Bell. av. 96. a. Gefn. av. 64I. Aldr. 
orn. l. 7. c. 17. llill, cm. 17. Frifch. av. 3. t. 
I4. f.. *. 
ttabaat i Europa. 
ater, '. P. capite n;gro, dorfo clnereo occplte p.e&oreque albo. 
F». fret. z41. 
Parus ater. Gefn. av. 64t. /lldr. orn. l. 17. c. 
lt'ilL orn. I7. t. 43. Rai. av. 73" 
3. t.I.fi 3. . 
• 1-labitat in Europa. ,, a/'« e-C, :, 
paluflris. 6. P. capke ngrd', temporbus albs, dorfo c{nereo. Faun. 
fvec. :z4z. 
Parus palut2ris. Gefn. av. 64z. /lldr. orn. l. I7. c. I8. 
lg/ill, or». 7. t. 43- /ej. av. 73- n. 3. 41b. av. 3" 
P. 4" t. qS. Frifch..av. 3. t. 3 f" 
Habitat in Europa. "«ï',* • 
caudatus. 7- P- vertice .-albo catda corpore longiore. Fn. 
t. I. f. z43. 
Parus caudatus. Gefn. av. 64z. fig. i»fima. /lldr orn. 
1. 7. c. . I#ïll. orn. 76. t. 43. Raj. 
/llb. av. _. p. 3. t. 7. f-" I. 
Habitat in Europa. 
biarm[- 8. P. vertice cano, cauda corpore long;ore. 
cus. Parus beardmanicus. ¢1b. av. . p. 46. t. 
Lanius minimus. Edw. av. . t. 
Habitat in Europa. 
Pipra. 9. P- ater, capite fupra albo. Mur. ,4d. Ff. 
P, 
.Avicula toto corpore nigra, cum vitta alba. "Seb, mnf. 
z.p. xoz. t. 96, f. y. 
Habitat in Indiis. 

Stattl« AVE5 PASSERES. Parus. 9 r 
Statura Itacillw, fimilis feque»ti, fed roflrstrt patdo 
:alidius. Corpus totum nigrum. Caput roture albura. 
o Vibriffoe ad os ;alidiores quam in congeeribus. 
erythro- *o. P. niger., capite femoribusque fulvis. 
cephalus. Parus auncapillus. Klei». av. 86. 
Parus niger capite fulvo, sEdw. az,. zL p. z. 
Habitat in America auflrali. 
/ureola. l I. P. niger, capite pe&oreque cocclneis, remigibus antroro 
fum macula alba. A/luf. td. Ff. z. p. 
Parus niger & fulvus. Ed.w. av. 83. t. 8q. f z. 
vicula furinamenfis nigra, capite e luteo coccineo. 
_Pet. gaz. 73. t. 46. f. *o. 
_A_vicula mexicana de Chichil *otolh altera. SeL mur. 
x.p. 96. t. 6o. f. 8. 7. 
l-labitat in America. 
Cela. z. P. niger, roflro albo macula alarum balique eaudoe 
flavis. A/af. /d. oei,. z. p... 
Habitat in Indiis. 

oL HIRUNDO. Roflrum minimum, incurvum, fu- 
bulatum, bail depreffum. 
2ioett¢ capite anaplius. 
ruftica, x.H. re&dcibus excepfis duabus intermediis, macula al- 
ha notaùs. Fn. fvec. z44. 
Hirundo domeflica. Gefa. a. 4. lldr. orn. l. 7. 
c. 6. ïo»fl. a. . t. 4 z. iII. orn. I. t. 39. 
Rai. av. 7. n. . llb. av. L p. 43. t. 4Y, FriJ«b. 
av.t. 18. f.l. " 
Habitat in Europoe domibus intra ted-tum. 
ruflica ff urbica autum»o deraergitur :er(que e- 
mergit. 
efculen- z. H. re&ricibus omnibus macula alba notatls. 
ta. Hirundo nidis edulibus. Bo»t. jav. 65. Rai. av. îz. 
Cpus marina. Ruraph. berb. 6. p. 83. t. 7Y. f. 4. 
Olear. rauf. Z)'. t. 4" f- u. 6. 
Habitat in China ad ripas, nidis gelatinofis efculenti,. 

3" Ho 

Hirundine$ in are ifcantur igecla. urbica 

riparia. 

Subis. 

AVES PASSERES. Hirundo; 

:?,. H. re&ricibus immaculatis, dorfo nigro-coerulefcente. 
Fn oee. z,% lt. oel. 4 t. 
i]hundo agreltis f ruica. Gefn. av. 64. ldr. orn. 
1. 17. c. 7. Hçll. orn t$. Rai. av. 7I. n.z. Al3. 
av. z. p. $z. t. $6. . [rifih. av. . t. 7. 
,*bi at lu Europa. ad parleter fb teo. 
enit OE,nit Hirundo, oulcbra tempora addurens 
chros a,nos. HeA.ch. .ez. 1 
4" H. cmerea, gula abdomineque alb[s. Fn. fret. z47. 
Hirundo riparia E Drepanis. Gefn. oz,. 6 6. ldr. orn. 
1. *7. c. 8. H'iil. rn. ,6. t. 9. R«#. ai,. 7 
. 1/,. av. z. p. 5z. t. 6. B. FriJVh. av. t. 
tS.f.z. 
Habitat in Eurooe «allibus are»s abr:tptis foramine 
#rflentino. - tt t, [ . 
ç. H.. ,igricans, gula alba », dig]tis omnibus çoatuor 
tlC1S. 
Hirundo tota njgra, gula binte. F». fret. 
Hirundo Apus. Bel1. av. x oo. a. Gefn. av. 6 ». &ldr. 
oru. L I7. c. Io. ffo», av. Il 9 t. 4- ;ill. orn. 
xy6..t. 39- Rai. av. 7z. n. 4" "Mlb. av, z. p. $I, 
t. . Friffch. av. 3. L 17 . I. 
Habitat i Europoe altis. 
In terrara decldens no«, evolat ; «aHtur hamo Ci«ad 
t 
6. H. ngro- coerulefcens, ere fubtusqe cinereo - 
ida. 
Hirundo cœerulea canadenfis. Edw. av. z. t. 
Habitat ad fiuura Hudfonis. 

pelagica. 7. 

Melba. $. 

H. re&r]cibus oequalibus apice fubulats, nudis. 
Hirundo, cauda aculeata, americana. Catesb. car. 
8. t. 8. 
Iarabltat in America. 

H. fufca,.gula bdomlneque albïs. 
Hirundo' nparia maxima. Ed.w. av. 7. t. 2 7. 
Habitat ad fretum Herculeum. 

K Istp$, 

CA- ¢« AVES PASSERES. Caprlmugu: 
xoz. CAPRIMULGUS. 94 

AMPHIBIA. 
CL ASSIS III. 
AMPHIBIA. 

PESSIMA tetraque Animalia Corde nilocular; niarito, oel- 
monibus atbitrariis, Perte dt¢plici dfgnofcuntur. 

AMPHIBIA pleraque horrent Corpore frigido, Colore lurido, 
Sceteto cartilagineo, Cute foeda, Facie torva, Obtutu 
meditabundo, Odore tetro, Sono rauco, Loco fquali- 
do,. Veneno horrendo ; non itaque in horum numcrum 
fefe ja&avit corum Au&or. 

POLYMORPHA n his Amphibiis natura duplicem ,itam pleris- 
que conceffit : Aliis A¢etamorphofin fubire, aliis Senedlam 
exuere ; aliis 0o nafci, aliis »udos foems parere ; aliis 
in fi««o kumidofue promifcue vivere, aliis dimidio anno 
h_yemare ; aliis proedam nifu afiuve affequi, aliis fafcin 
quaIi eandem in fauces rcvocare. 

REPTILES pedati, auribus plano-denudatis bsque auriculis, a- 
riam vitam ex ttrué-tura agunt" 9Cudines muniuntur 
Tef[a; l)ra««»es evolant Alis ; Lacertw fugiunt Pedibus; 
/anoe abfconduntur Loco ; nec omnes V erteno prorfus 
carent, ut Bufo Salamancha» Gecko.. 

E NT ES apodes, absque Auribns furdos, a Pifcibus fe- 
parant Pulmones, Ovorum catena, Penisque duplex 
nauricatus, affinitas denique cure Lacertis tanta, ac La- 
certarum cure Ranis, vixque limites admittens. Hos nuda 
ha terra reje&os, artuum minifierio expertes, omnium in- 
jurioe expolitos, armavit Natura confervatrix fuis armis, 
horremibus exfecrabili i/«neno, in divertis diverfo. Sunt 
- " autem AMPHIBIA. *gç 

tmtem hæc ffela dentibus fimillima, fed extra max!llam 
fuperiorem oollocata, proque lubitu exferenda & retrahen- 
da, facculo faniei affixa, qua:n, vulnere i.nflant in làngui- 
hem, tUlll diri effe&us cauffam, coeterum inertem ; lic- 
que Catonia hoec morfu virus habent & ttum-dente mi- 
nantur, pocula morte carent,, prout folide tdedi. Ne 
veto bi fpoliati milèr{que arml.s, quæ ipfis fi, p-refl2"nt, 
nimium fœevir¢nt, decimam quamque ramure fpecem ar- 
rnavit {o ) imperans, fed verlipdles eos voluit ut du- 
bii omnes metuerenmr ab olnnius ; .t 13eneficr.s Homi- 
ni dedit I D 1 s Icbnev.m»em cran Ophiorhizu A M 1-. 
R 1 £ A 1 S Suem cure Se»ega ) E u R o P I s 
cure Olea. 
]31^os, qui relit horum, eandem dcfi, mat a Pedum fuc- 
ccdaneis Sc.tis ,bdomïnalibus caudatibusque ; ne veto nu- 
rncrus altefi dcmtus alterique additus fcducat juvat etiam 
utetque connumcrsms" (,4g/. Stoçkh. 7z. fl.z.6.); ab 
ano utrinquc Lougitudo iltuflrat. & Color in nonnudis; 
cave veto ne enata fit mutilata cauda. 

lqANTES p{nnatos aquaticos (Chondroptcr;'glo.s eartilagi.eo.sve 
dî&os Pifces) Amphibi0rm c.atTem- hune fubire jobert 
Fulmones (*) arbitrarii, Latere licet, non vero branehii 
liberis, fed adnatis, refpirantes ; Maresqu¢ Pxne &,pli- 
ci infidentes Feminis] ovis concatenatis foetis, foedaque 
Cutis, Ofiàque eartilainea, coetera, lNcque bi mac» 
xico expertes, tefl] Fftina:a, Trpedin¢. 

AMPHIBIOLOGI omnlum pauciffimi funt, nulllque ver{. 
Seba numero fiupendo fibi ignora pulchre collegit & de-, 
lineav?t, fed mltiplicavit, minimeque defcriplit. Catesb,ts 
lxec paucos Serpentes pulchrius delineavit quam notavit, AMPHIBIA 
CL A$$I$ III. 
AMPHIBIA. 

PESSIMA tetraque Anîmalla Corde milocular1 miatrito, Pal- 
monibus ar.bitrariis, Pene dtqlicÆ dignofcuntur. 

/kMPHIBIA pleraque horrent Corpore frigldo, Colore lurido, 
Seeleto cartilagineo, Cure foeda, Facie torva, Obtutu 
meditabundo, Odore tetro, Sono rauco, Loco fquali- 
do, Veneno horrendo ; non itaque in horum taumerum 
fefe ja&avit eorum Au&or. 

POLYMORPHA in his Amphibiis natura duplicem vitam plerii- 
que concefiit : Aliis .&Ietam,rpbjïn fubire, aliis Seneflam 
exuere ; aliis O0 naf¢i, aliis nudos foetus parere ; aliis 
in fi««o humidoque promifcue vivere, aliis dimidio anno 
hyemare ; aliis predam nifu aftuve affequi, aliis fafcino 
quali eandem in fauces rcvocare. 

REPTILES pedati, auribus plano-denudatis abque auriculis, 
riam vitam ex ftru&ura agunt: 7efludi»es muniuntur 
Teffa; Drac«»es evolant Alis; Lacertoe fugiunt Pedibus; 
Ranoe abfconduntur Loco ; nec omtaes Veneno prorfu$ 
carent, ut Bufo, Salamandxa» Gecko.. 

E N T E S apodes, absque Auribns furdos, a Pifcibus fe- 
parant Puhnones, Ovorum catena, Penisque duplex 
muricatus, affinitas denique cure Lacertis tanta, ac 
certarum cure Ranis, vixque limites admittens. Hos nuda 
in terra reje&os, artuum minilerio expertes, 3mnium in- 
jurioe expofitos, armavit Natura confervatrix fuis armis» 
horremibus exfecrabili l/en«no, in divertis diverfo. Sunt 
- " autem AMPHIBIA. 

autem hœe¢ ela dentibus fimillma, fed extra maxllam 
fuperiorem ollocata, proque lubitu extèrenda & tetrahcn- 
da, facculo t,niei affixa, qumB vuluere iant lu làngu[- 
hem, tutu diri effeus cauam, coeterum inettem ; lic- 
que Catonia hæc morfu virus habent & E, tum .dente mi- 
nantur, pocula morte carent prout folide Redi. Ne 
veto bi fpoliad milCique arm, quoe ipfis fup-teflç'nt, 
nimium foevirent, decimam quamque 
mavit () imperans, fed verfipeiles eos voluit ut du- 
bii omnes metuerentur ab onmius; t Benefict:s Homi- 
ni dedit I  t s Ichnet«mem cure Uphiorhiga A M E- 
RCAIS Suem cure $eega 
cul Oica. 
csosS, qui velt horum endem defimat a Pcdum 
cedands $«i gdomïnalius ¢audali«qae; e veronu- 
merus alteri demtus alterique additus feducat, juvat e,iam 
merque connumeratus (. Sto¢b. 17z. . z6.) ; ab 
no utrinque Longitudo illuRrat. & Color in nommlis 
v.e veto ne renata fit mufilata cauda. 

NA N T E S plnn.atos aquatic«s ( Cho»droptervglo« crtilagiveo.ve 
dï&os Pifces) Amphibiorum c.affem nunc fubire jabert 
Pulmones (*) arbitrarii, Latere iicet, non veto bra,chiis 
liberis, fed adnatis, refpirantes; Maresqu¢ laene dupii- 
ci inlidentes Feminis] ovis concatenatis toets fcedaque 
Cufis, Oflhque cattilaginea, coetera. Neque bi macs I o- 
xico expertes, teR.e. Faftinaca, Torp¢din¢. " " 

AMPHIBIOLOGI omnîum pauciflïmi funt, null]que verL 
,S'eba numero fiupendo fibi ignota pulchre collegit & de-, 
lineavk, fed mtfltiplicavit, minimequ¢ defcripfit. Cates,r 
r, cc paucos Serpe,tes pulchrius delineavit:, quam not/avit, 

N z , GENE- t96 AMPHIBIA. 

GENERUM Chara&eres. 

I. REPTILES pedati, fpirantes ore: 
xo3. Tsxvo çorpu efl m«»iura. 
xo 4. I)v, Aco Corpu ltli ,olatil«. 
ly. LACERrA Corpus (Tefla ,4Ils*Je) uudum, «audatum. 
x6. RAtA Corlus :fimiliter udum, • «audatumo 

II. SERPENTES apode,, fplrantes ore: 
xo7. CROTALU$ ç«uta qbdominalla Caudallaue cure Cre- 
pitacMo. 
o. ]3o $cuta Hbdraialia Caudaliaelu« absue Creo 
ptacul. 
I¢9. COLUUER $«uta bdom»alia; $uamoe Caadaltso 
I *o. tkus Sqaarnoe ltbdminales Ca,dalesqae. 
t xt. &vmsu^ qnnuli 4bdominales Caadalesue. 
l lz. COECILI& ug¢e uud¢e laterales. 

I. REP- AMPHII3IA REPTILIA. Tefludo. 97 

I. KEPTILES. 

Os reflpirans. 
îOedes quatuor. 

. TESTUDO. Corpus tetrapodum, caudatum, 
tcla obte&um. 
Mydas. L T. pedibus pinniformibus, ungulbus palmarum bilai, 
plantarum folitariis, tefla ovata. 
Amoen. a¢ad. I. p. 138. Teftudo ungaibus acuminatis: 
palmarum duobus, plantarum unico. 
dVluf. Md. Ff. I. p. o. Teltudo atra. 
Ob. iter. z93. 
Ge(u. quadr. 78. Teudo marina. 
/ildr. qudr. 7z. t. 7'4. 
Greva muff. 38. t. 3. f- 4. 
Olear. rau 27. t. 7. f. I. 
Bradl. uatur, t. 4. . 4. 
[. Seb. rauf. I. t. 80. f. 9. Tefiudo marina americana 
Mydas di&a. 
/imoen. a«ad. i.p. I37- Tef[udo eadem. 
2Vlamgr. bra. 241. Jurucuja brafilienlibus. 
Rai. quadr. 
/. /iraceu. acad. t.p. z87. n..7. Teludo unguibus acu- 
minatis, palmarum plar.tarumque folitaris. 
2Vluf. Cd. Ff. . p. :fo. Tefiudo eadem. 
çeb. mur. I. t. 79-3 . 4. ç. 6. 
l-Iabltat ad infidas Pelagi : infi, lam Ikdfcenfionis 
oa membranacea nou in /Ireua calcarea rotuuda 
defodit. 
Caro viride[cens, ef¢ulenta ; refupiuata in mare dormi- 
«us natat ; incedit rot hominibus,, quet ei infiflant 
terra refuplnata non «rigitur. Tefia olim pro 
fornicibm. 
Garetta. z. T. pedibus pinniformibus, ungt:ibus palmarum planta- 
rumque bilais, tefla ovata acute ferrata. 
Gron. mur. z. p. 85. n. 69. Tefludo pedibus natatodis, 
unguibus acuminatis binis. 
Brown. jara. 465 ". Tcfiudo ungulbus utriaque binis a- 
cutis fquamis dorfi quinque gibbis. 

N Ca- £ AMPHIBIA REPTILIA. Teftudo. 99 
geo.me- 9. T. pedibus potticis palmtis, tefloe fcutellis elevtis 
tnca. truncatis. 
ME. Cd. Ff. . p. yo. Teltudo unguibus acuminatis : 
palmarum y, plantarum 4. 
lt/orm, mu]: 317. Teftudo pi&a f. ftellata. 
/Imoen. cd. I. p. 139. n. z 4. 
Grew. muf. 36. t. 3. f" , z Tefiudo tefla.teffellata 
major. 
Seb. mufl I.'t.8o. £ 8. Teftudo mlnor ambo/nenfis. 
Pif. bri, t. tos.. Teftudo nigricantibus & flavefcenti- 
bus figuris geometricis. 
Rai. quadr, z59. Teftudo teffellata minor. 
Habitat in Alia. x 
ŒEEefla »i2ra fcutelli flavis radios fla.os ,naflomofante, «- 
mtttentibus. 
pufilla, xo. T. tefta hemifphoerica : fcutellis eonvexis-trapeziis 
margine ftriatis difco punêtatis. 
Grew:-mu]'. 38. t. 3. f" 3" Tef[ado vrginea. 
lorna, raui. 313 . Tef[udo terreftris pulilla ex India o- 
rientali.. 
R. quadr, zç9. Tefiudo eadem. 
lffabttat in lndia. 
ferpenti- * L T. pédibus dlgitatis, tefa fubconvexa poflice obtùfa 
ha. acute qulnque- dentam. 
Habitat in Calidis r«gtonibus. 

10 4 • 

volans. 

DRACO. Cor.pus tetrapodum, caudatum, ala- 
tum. 

X. DRACO. Syfl. nat. q6. Gron. mur. 2. p. 73. n. 46. 
.litf. dd. Fr. 1. p. 40. Draco. 
/iraeen. acad. I. j0. IZ6. Lacerta cauda tereti, pedibus 
pentada&ylis, alis femore connexis, crilta guloe triplici. 
Bont. jav. 5.7- t. 5"7- Lacertus volans f. Dracunculus. 
Seb. mur. z. t. 86. f. 3. Lacerta africana volans f. 
Draco volans. 

, N 4 Bradl. 
T,fludinibus Pedum digiti antici , poflici 4, totidem unguibm, ,xceptis raarilit 
pinnt'ormibus pedibus. Scuta tefle nuluero J-pius conveninnt, mde diegnofls 
Specierum - difficiHima. 
Dracones otaries reliqui antbornm fablofi tiret, ,:t'HYDRA, Seb. mf. . t. 
J:. h I-Iamburgi a nobis viJà, non natur:, led arti« om ,zimium. AMPHIBIA REPTILIA. Draco. 

Bradl. »atur. t. 9" ri" f. Lacerta volans, 
l-labit, t i» India, Africa. -r'a e . 

*5". L A C E R TA. Crpus tetrapodum, caudarum, 
nudum. 

Croeo- ,. I.,. eauda comp'ea, peibus fiuuiculatis plmis 
dilus, pentadaylis, plantis tetradaoEylis palmatis, 
mwn. acad. *. p. *zt. acerta eadem. 
/ d. Ff. L p. 4o. Laeea eadem. 
Gro». n p. 74. - Ç7- Crocodilus, 
Bello. Ççut. I. l-ocodilu. 
Ge/n. qudr, 9" Crocodilus. 
Mldr. aqat. 6 7. Crçodilus. 
)o. quadr, t. 79 J" Croeoilut. 
aj. qadr. Z6I. Lacertu max{mus. 
Bnt. #,. t. ff. Crocodylus Cayman. 
arœgr. bra 4z. Jacare. 
Olear. muf2 "8. t.  . Crocodylus. 
Bell. m] 47-$. t 3. Crocodilus niloti¢. 
$loan mm. z. p. 3, Crocodilus. 
'eb. mufi t. t. tO. Io4. Crocodilu*. 
eria. #r. 49. . Crocodil. 
alloEn. »at. l. t. 4 
Cate«b. car. z. $. 6. Lacertus maximu,. . 
nato,e Cro¢odili. H,èlq. iter.. 
Oa ceena deponit, effodmntur ab Icueumone at.u. 
la; excls pulIo A2ater in tergura ro¢,ocat, ad 
aquas :cit , -dec;duos as Ferainqe irg;tat ; 
fb ata orat ; in caIenam adfoctat[ a{uoetilia exagi- 
çui«,td.s atrox ; êdoi dorfo ipfiu infiliu»t, regunt. 
Cadh'er-2. L cauda epreffo-plana pinnatifida, pedibu, palmatis 
hein. Feia per. 2. p. 19. t. 319. 
Se/,. mue z. t. 6z. [. 9. 
a»it«t i» Peru. 
fipe- 3- L. cauda carinata, florço fupercillisque cillais. 
lioth. ç Ad..Fr. t$ Lac¢rta cadem. * AMPHIBIA REPTILIA. Lacerta, 

Set. rn«f. I. t. 09. £. 4. 
l-labitat in Indiis. 
fcutata. 4. L. cauda fubcompreffa mediocd, futura dorli dentz- 
ta, occpite bimucronato. 
S¢b. m . p. x 7. t. I. 3- Salamdr prodigio- 
a ambonenfis fcutata. 
Itab,tat in Afia. 
Monitor. . L. cauda carinata, corpore mutico. 
 d. Fr,. Lacerta cauda anclptl {ntegra 
dbus p»ntada&yhs, digitis omnibus unguiculatis. 
$e. mu z. t. 86. 2. 
t. oy. f. 
Lt. 94. f. I. z. 
tIabitat in Indiis. 
Corpus raaculi albiy ocellatit v«rtldatum. 
abdomints aibi" lineare interruptoe. 
pincipa-6. L. uda fubcari,:ata, crifla gul integerrima 
lis. loevi. 
ng . Fr. . 3. 
moen. acad. 
Indi 86. t. 4. 
abitzt 
bcarina-7. L. eauda compreEa fupra bicarinam mediocrl, dorfo 
ta. quadrifatiam carinato- firiato. 
abitat in Indiis 
arva, grif«a. Dorfum flriit duabut «l«vati latera 
dorfi flngula ex fq«arai carinato-flriata ; Lat, era fqua- 
rni cunv«x-ub«rculatis. Abdomen 4 ordin.but trans- 
erfalibu fquamarum ( in figuio 6. ) tek,m. Cauda 
orore tx- f«fquiisngior , compreffa, fubtus flrlata, 
lateribu 
fla »ulla. 
palris. 8. L.uda anepiti mediocri, pedibus mutcis s; pal- 
mis tetradaylis. 
Gron. mu z. p. 77. »- 5 *. Szlamandra zlepidota ver- 
rucofa. 
Rai. quadr. 73- Salamandra aquatica. 
Seb. uf ,. t. 89. f. 4, 5. Lacerta amercana. 
ablta in Europoe aquis dulibus flgnantibus. 
n dti fpiet d L. agili el larva alius. 

N3 9. L. AMPHIB!A REPTILIA. Lacerta. 

* * Cauda ertlcillata. " 
Cordy- 9, L. cauda verticillta brevi: fqumis .dentieultis corpo- 
lus. re ]ævJgato. 
Amoe. acad. I. "p. 13z. 
Cr0n. mu./; z. p. 79- n. '5". Cordylus. 
8e. mur. *. t. 84. f. 3" 4. & z. t. 6z, f. . 
it :bitat in Africa, Afia. 
Crpus fuamis truncatis :erticillatum. 
Stelllo. ,. L. eauda verticillata med[ocri: fquamis denticulat[s 
capite corporeque muricato. 
_l'laffel#. itr :I. Lacerta Stellio. 
a urg«f. ,tn. .. 9. t. Izo. Lacerta Coflordilos diéta. 
6"ch. ,f. z. t. s. f. 7. 
kiabltat in Oriente: Delos Jïgypto Africa. 
maurità- ,. èauda ftib*verffcillata brevi muricata apice loevi, eorpore 
nica. çupra muticato, pedibus £ubtus £quamatis. 
Habitat in Mauritania. E. Brander. 
Corpus habitu figura L. Ge«ko, fed luridum ç 
latera ca*itis, fuFra collum, dorfum feraora, 
cof»m rau«ronibtrs. Cauda corpore breior, a bail ad 
raedum fpinis fexfariam muricata, inde ad 
lvi,. Digiti pedum omnino ut in Gecko fubtus la- 
raellofo-fquamati unguibus miuimi. Subtus totura 
orpus leve fuamis miuimis. 
azurea, xz. L. eauda verticillata brevlî fquamis mucronatis. 
illu17 Cd. Fr._ Lacerta eadem. 
gêb. mur. z t. 6z. f. 6. 
tlabltat in Africa. 

turciea, x . L, eauda fubverticillata mediocri, corpore grifeo fub- 
verrucofo. 
Edm. av. zo 4. t. zo 4. Lacerta minor cînerea macu- 
lata afiatica. 
lt;tat in Oriente. 
Cauda ix corlore long;er , bfolete ,erticillata. Corpus 
parfum, grifeura, pu,e-tis fufcis irroratum inoel;e.ale 
uafi erruc;s obfoletis adfFerfum. 
.A.melva. I4' L. euda vertlcillata longa, fcutis abdominis trigifita, 
¢ollari fiabtus ruga duplici. 
qrncen. acad. . p. z7. z93. Lacerta cauda tereti cor- 
pote duplo longiore, pedibus pentad&ylis ctifta nul- 
la fcutis abdominalibus Bo. 21¢uf. agilis. 

algira. 

AMPHIBIA REPTILIA. Lacerta. 
2fuf /¢d, Ff. T p 4f Lacerta eadem. 
Gron. fatal, z. p. 80 t. 6. Laccrta cauda tereti cor- 
pre triplo Iongicre,. fquamis loeviflïmis, abdominal[- 
bus oblougo - qoadratis. 
CI exot. I 15. Laccrtus [fidicus. 
E«-Z. av. zoz. t. zoz, zo 3. Lacertus major viridi». 
lZrm, mur. 33.2 . 313. 
Rai. quadr, z'o Laeertus idices. 
s. ,,£ l. »i ç..t: ,,, 3- 
.88. £ ,,z. 
Sloan..iam. z. p. 33;. t. z7- f. 3- Lacertus major 
nereus m:lculatus. 
. /]moen. acad. I.p. ! 3. Lacerta cauda tereti corpç, re 
fetluilongiore, pedibus pentada6iylis, dorfo lineis 
Iolgitudinalibus ftriato. * 
tfabita in Amer/ca. 
af. L. cauda verticillata lngiufcula fquamis acutis, col- 
lari Ihbtus.fqualnis conftru&o. 
Faun. fvec-, tyz. Lacerta cauda teretl vertîcillata lono 
gitudine corpds, pedibus pentada&ylis unguiculatis 
 Laccrta cauda tereti Ionga verticil- 
lata ï-qê-m acutis, pcdibus pentada&ylis unguiculatis. 
JI/b,l] Cd. bi'. 12 Lacerta eadem. 
Gron. mjï z. t"P°'3- I7. Lacerta cauda corpore 
parum longiore, fquamis lœeviflïmis. 
Rai. quadr, z64. Lacertus vuigaris, ventre nigro ma- 
_. culato. 
Seb. mnf. z t. 79. f- 4- Lacerta minor maculata 
digena. 
i. Rai. quadr, z64. Lacertus virdis. 
-Aldr. q-nadr. 634. Lcertus ¢iridis. 
Seb. rauf. z. t. 4. f. 4- '" Lacerta vlridis. 
Habitat in Europa, India. 
IVriat in auflrali Euro£a colore ,irldi ; Indica pulchris 
colorata. Feraora poflica jubtus l;n«a e punftts callofis 
uotata ut i» L. meiva. 
6. L. eauda vertieil!ata longiufcula, corpore lineis utrin- 
que duabus flavis. 
Habitat in Mauritanla. Ê. Brander. 
Corpus ,,ix diœeito lngius, fupra fifcum, fubtus fla- 
.v«fce»s. Sqtïalnoe drfales «arinat'w ncutiores. 
utrinque flava dorfum i»cludit ff alia utrint«e ab- 
domen diflinguit a lateribus. 
XT. I. Seps. 

AMPHIBIA REPTILIA. Lacerta. 

x7. L. cauda verticillata longa, futura laterali reexa, 
luan-,is quadratis. 
,4r, me. a¢ad. . p. z93. Lacerta eauda verticillata, 
dibus fubpentada&ylis fquamis quadratis.* 
Ita3itat in Meridionalibus. 
_Pedes breves, remot.ffmi, ¢urforii ; ¢bdomen planum. 
angulata. ,8. L. eauda hexagona longa, ïquamis ¢arînatis muero- 
natis. 
l-labitat in Ameri¢a. Rolauder. 
»arva dorfo fuf¢o. Squam orages, «x¢eptis a»dominal« 
bus • rau«ronatoe z, alde carinatoe. Caput nudum , r::gis 
variis elez, atls; pofli¢e, ubi fcuamoe colli in¢ipiut, qdafi 
trun¢atu:;- anexum; fub Gula fquaraœe z, ma- 
gnoe , rotundatw. Cauda «orFore feJuilongior kexa- 
gona, alde ngulata. 
* * * Cauda tereti imbricata» «orpore longiore. 
Chamoe- 9- L. eauda tereti brevi incurva, digitis duobus trbu- 
leou. que coadunatis. 
¢moen. acad. . I0. zço 5"o1. Idem. 
Arluç fld. Ff. . v. a« Idem. 
Gron. mur. z. p. ",,'6. ; o. Chamoeleon. 
Olear. raufi 9- t. $. f. 3" Chamoeleon. 
Hello. itin. L z. ¢. 6o. Chamoeleon. 
23efl. mur. t. *z. Chamoeleon. 
ra!ent. mur. i. 3. c. 3. Chamoeleon. 
-ircher. mt ZTf. t. -93. f- 44- Chamœeleon, 
"ffo, fl. q uadr . t. Chamoeleon 
lldr. fuadr. 670._ Chamoeleon. 
l-labitat lu Africa, Afia. 
¢nat»me Cham.eleontis. lta.elf, iter. z97. 
rariat vertl«e piano car,nato. Itumefc;t d¢tume- 
Jitue lente ¢orpus. Oculi tei : pupilla uuda aurata 
fulgentiffimi. Inceffus tard«s pedibu oppofite anomalis 
cauda que .fcandente" L'it,,gua lumbri¢i. 
ma, muf«t«apa. Colores mutat 
Salamaa-. L. eauda tereti brevi digitis mutieis eorpore poîofo 
rira. nudo. 
Araeen. acad. l.p. 3. Lacerta cauda tereti brevi, pe- 
dibus inermibus : palmis tetradaoElis, plantis penta- 
da¢qylis. -. .&MPHIEIA REPT]LIA. Lacerta. 

uf. Ad. Ff. t. p.. riS. Lacerta eadem. 
atth. dboÇc. 274-.L z74. Salamandra. 
GeÇn. quadr. o. Salamandra. 
/lld:. quadr. 64I. SalamaudroE terreffMs. 
ïonfl. quadr, t. 77- f- fo. 
Olear. mur. t. 8. f. 4. 
Seb. mur. z. t. * z. f. 5,. 
Rai. quadr. I73. Salamaadra terreflris. 
Habitat in Europa. 
Corpus nudum absv.e fquamis, poris pertufum. 
Ferebatur ant«qustus ,n ,gr, e vvere fed experluJ Bar 
tholiuus ; ol¢urn • pori exfudam pro pfilotro habetur. 
Ge¢ko, zt. L. cauda tereti mediocri, digitis fubtus imbricatis, 
corpore verrucofo. 
qmoen. acad. . p. 33- gz. Lacerta eauda tereti me- 
diocri, pedibus pentada&yl[s : digitis criatis imbrica- 
ris, corpore vermeofo. 
llu£ Ad. Ff, x. p. 46. idem. 
-ttaffelfz, ;ter. 36. Lacerta Geco cauda tereti me-- 
diocri, pedibus eriItatis fubtus longituàinaliter la- 
mellofis. 
Gron. rouf. z. p. 78. . 
se». ,,,. ,. ,. ,es. . -'s. sma. 
Bout. jav. 5"7. Salamandra indica. 
ttabitat in Indiis fre#uens etiam in domibus. 
edibus exhalat *venenum in efculenti, (an urina ?) tta- 
f¢lf. Manf.eta ; l.m. af.,vl«m. 
St[nca. . . euda tereti mediori apice compreffa digitis muti- 
¢is marginatis. 
ro. m, . p. 76. n. 49. Scincus. 
çeb. mur. . p. riz. t. roi'. f. g. 
Olear.. mur. 9. t. 8. f. I. 
aj. ¢adr. ZTX. Scincus. 
qmŒeen. acad. I. p z94. 
ltaffélq, ait. upf. I7îO. p. 3o. 
- - itin. 309. n. 5"8. 
ttabltat in montofis Lybioe, /Egypti, .A, rabla: petree. 
Corpus officinale pro aphr,difiaco. 
Nfpida. 3. L. cauda tereti mediocri, vertice trimuricato. 
.,,/ç, .4d. -,. y_ .1.. Lacertz eadem. 

çeb. zo6 AMPHIBIA REPTILIA. Lacerta. 
Seb. mur. . t. o9. 6. 
' Il 83. f. . 2. 
Haiitat ;» Americ auflrali. 
orbicula-24. L. c.aud« teretî brevi, tmnco fubglobof'o fhpra 
ris. ricato. 
Se. ,,,OE t. p. t34. " 83. f. x. 2. Lacettus orbicula- 
ris fpinofus. 
l-ternand, mex. 3z7, 3"2_8. Lacertus orbicularis. 
Raj. quadr, z6:l. Lacertus orbicularis. 
l-lab.ltat in Mexico. 
vulgaris. '. /-,. cauda t«retf medfoeri, palmi tetrMaylis, pedfbus 
muticis. 
kàun. fret. 25"4. Lacerta pedibus inerm!bus, maMbus 
tetradaé'lis, pla,tis pentada¢.tylis, corpo,e livido 
nca dorihli fufca d,piici. 
Raj. quadr. 264. Lacerta vulgaris. 
Habitat in Europa, Larva fab ,uis. 
-aquat.ica. z6: D. cauda teretîuçcula medlocrf, pedbus muticis ri .fEs: 
pahnis tetrMaêtylis. 
Gron. mur. z. p. 78. n. 5z.. Salamandra aiepidota, eau- 
da teretiufcula. 
Gefn. o,il. 3t. Lacertus aquaticus. 
Seb. rau£ "2-. p. I ç. t. t z. f. 7. Salamandra ceylanica. 
Habitat i» Europ a?uis dtlçibus flagnantibus. 
Utrura he« diflindta fpe¢ies vel larva prioris nondura 
rite perJ'pecTùm habeo..d a¢e [a 
* * * * Cauda tereti imbricata, ¢orpore iongîoe. 
Eafîl|- z7. L. eauda tereti longa, pinna dorfali radiata, oecipke 
fcu. criftato. 
Set,. ,uf. 
Habitat in Amenca auflrali 
Igvana. zS. /-,. eauda tereti 1onga, futura doffali dtntata, crfbt 
. guloe denticulata. 
,dmœen. acad. . p. tz 3. z8 7. Lacerta cauda tereti, pe- 
dibus pentadaétylis, crifta dorfi longitudi.nal.i 

pendula antice dentata. 
I[. 4d. Ff.3. î.-,I-3. Idem. 
¢.i,-n. m«J2 Z. P. z. ». 60. l, gvana. 
2"Iarr. braf. z36. f..z36. " AMPHIBIA REPTILIA. Lacerta. 207 
onfl. quadr, t. 77. f" Y. 
acob. mufi t. 4. " 
Olear. mur. t. 6. fi *. Yvana. 
B«»t. jav. 56. t. 5"6. Lcerta" Leguan. 
Agaregr. bra£ z36. Senembi t: Igvana. 
JVieremb. nat. 271. t. 27t. 
Ovied. amer. l. 13. c. 3" 
lhed, exper. Ioo. t. to*. Igvane. 
]i;orm. taule. 313. 
Sloan. jao,. x p. 
daj. qua#. ï6f. Làcertus Senembi & Igvana. 
Sek. mu[. l. t, 95"" f I. ŒE, 
9 6. J 4. 
97-f 3- 
Club. exot. ! 6. Yvana. 
Catesb. car. 2. p. 64 . t. 64 ? 
ttabitat in Indiis. 
Capitur li»ea laqueari ; Caro .omnium fal).idima 
philiti«is noxia. 
Calotes. 29. L. cauda tereti longa, dorfo antice eapiteque pofice 
dentato. 
rnoe». acad. I.p. 289. 
Alu£ Cd. Fr. l. p. 44" 
t. 93. f. 2. 
l'Iabtat in A lia" Zeylonat. 
Cottus «areum ffumis acuti, fbtm flr;atum. Sp- - 
nw dorfi lamellat. 
/gama. o. L. cauda tereti longa eollo fupra caplteque pofiee 
acuIeato. 
/l;noe». acad. f. jO. 288.: 
.ll.ç ,Ad., Fr. x. o. 4._ 
eoe mufi t. t. I67. f. /, 2. 3. 
Habitat in America. 
Coloi «orpori paIlids. lbdoraen muhne flr.atm. 
Umbra. t. L. cauda tereti 1onga, nucha fubcfitata, oc¢ipit'e cal- 
lofo dorfo itriato. 
17"abitAt in Meridionalibus. 
Pli«a rfnda fub galq. Color ¢orporls. ubulofs. AMPHIBIA REPTILIA. Lacerta. 

Tegui- 
Xill. 

ftrumofa. /'. L. cauda teretl longa, p.eé"tore gbbo protenfo. 
Seb. mur. z. t. zo. f. 4-" 5alamandra mexicana ftru-. 
1TIOÇao 
tlabitt in Amerca auflrali. . 
egtus f. t«ruura antice l;rom;n«t in rau«ro»em obtu- 
S6. L. eauda terett longa, futura lateral! plicata. 
Amoen. acad. ,. p. *--'.8. Lacerta cauda tereti longa, 
ped.i.'bus pentada&ylis, crifta aulla, hypcchondri;s pli- 
catls. 
Seb. mnf. . t. 96. 
ltabitnt in. Indiis. 

7. L. AMPHIBIA REPTILIA. Lacertt. 
aurta. 7. L. cauda tereti longiufcula, fquamis rotundtls'glabris 
lateribus fubfuli:is. 
4moe». a«ad. I.p. z94. Lacerta cauda tereti, pedibus 
pentada&ylis, fquxmis rotundatis lviNmis fubgrifeis: 
lateralibus fubfafcis. 
I,f. Ad. Fr._ L V. 6 Lacerta barbara. 
ro. mur. z. p. 7. . 48. Scincus ? 
SeE mur. 
Aldr. quadr. 6. Laeertus cyprlus fcincoides. 
Habitat iÆ Jerf nglorum, Cypro. 
,a colore auri pulcherrime nitet. 
Corpus teres quafi fi»gue. Aures 
unflata. 38. L. eauda tereti longa, dorfo lineis duabus flavi: pun- 
&is nigris interfperlis. 
lu£ Ad. Fr. p. 46. Lacerta eadem. 
Seb. ru z. t. . 9. 
Habitat i» Afia. 
Zinew z. flaz'e/entes i»cludunt dorfum a later;u 
eudem diigguut. 
lemn- 39- L. cauda tereti longa, dorfo lines o&o riatis. 
fcata. Mu . Fr. ,. p. 47. Lacerta eadem. 
Habitat in GuinoE. 
Alultum a»is L. gilL 
fafcia. 4 °. L. cauda teretî }ongiufcula, dorfo brunneo 
qulnque flavefcentibus. 
atesk. car. z. t. 67. Lacerta cauda coerulea. 
klabitat in Carolina. 
linata. 4- L. eauda tereti Ionga, palm[s tetrada&lis, eorpoœe 
iineis quatuor flavis. 
M£ Ad. Ff. . . 46. Lacerta eauda teretl longa,pe- 
ibus fubunguiculatis fis, palmis tetradacylis, plan- 
tis pentada&ylis. 
Seb. mu =. t. 41. f. 6. Lacerta zeilonica minor lem- 
nifcata. 
Habitat in Zeilona. 
Chalci- 4z. L. eauda teretl longa, pedîb,s trldaoEvlis. 
des. $)fl. »at. 36. n. 7. Lacerta eadem, z, AMPHII3IA REPTILIA. Lacerta. 

Column. ecpbr, x. p. 3. t. XXXII. eps, Lacerta 
Chalcides. 
glldr, quadr. 638. Lacerta chalcidica. 
tlabitdt in Europa auflrali, Africa. 
Iedia inter La¢ertas .fl 'lngues, l"ed auribm iflrudtoe. 
angvina. 43- L. cauda extremo rigidula, corpore ftriato, pedibus 
pinniformibus, t 
Seb. mufl. z. t. 68. f. 7. 8. Vermis ferpentiformis ex 
africa. 
I-Ia#itat i Cap. 13. Spei lutofls, miki non 

xo6. RANA. Cortus tetrapodum, nudum, ecau- 
.. datum. 

Pfpa. 

ufo. 

R. d.igitis anticis muticis quadridentatis, pofticis ungui- 
culatis. 
_.lVluG ,dd..Ff, . o. 49. Rana eadem. 
Gron. mf. z. p. 4. n. 64. 
$eb. rouf. x.p. lz. t. 77. f. x - 4. 13ufo f. Pipa ame- 
ricana. 
Ii»cent. p;p. 17z6. t. 6z. Bufo aquaticu furinamenfis; 
Bradl. nat. t. zz. f. t. Rana furinamenlis. 
l, rallifn, nat. l. t. 4-I. f. 6. 
11abitat Surinami. 
tullos e dorfo nidulante ex¢ludlt. 
1. corpore ventricofo verrucofo lurido fufcoque. 
Fn. fve¢. z]. Rana palmis tetrada&ylis fiflïs, plantls 
hexadaoetylis palmatis: pollice breviore. 
lt. oel. t4z. 
Gefn loif«. 807. Rubeta f. Phrynum. 
y«»fl, quedr. 
tradl, nat. t. Zl. f. :z. 
Iaj. quadr, z'z. ]3ufo f. Rubeta. 
ttabit-at in Europoe u¢morofls ruderats um3rofls impr- 
mis U¢ r an i ,e . .,z]) ),- 
Devoratur a Falcom Butëone. Gefn. lifc. o7. 
[/-erruœe latefïent¢s enenat,e inJ'ujb, tatou, halitu. De- 
le,qatur Ctula, qdœea, $tach'de feetidis, l/iÇipara, 
mare, ut Jèrt:«r- obfle'ricante. Infeaa in fau«ea faf«i- 
o revocat ; noaurna fodiens. 

Palmée in êI«risque RaTe fpeciebu« « tetradat),le, Plantoeque pentadaitylw 
mate, rar;u ve;'o o!'fcre AMPHIBIA R]PTILIA. Rare, 
Rubeta. . R. corpore verrucoç,, ano obtufo fubtts pun&ato. 
$)'. tat. 37. n. '. R.ana palmis tetrada&ylis fiflïs 
plantis pentada&lis fubpalmatis ano ïubtus pun- 
&ato. 
It. lingot. 6 
l-labitat in Europa. 
ibbofa. 4. R. corpore ovato-convexo: v[tta longtudinal{ eînereo- 
dentata, pedibus fiflis. 
11moen. acad. . p. z86. Rana palmis tetradaêtyl[s fif[is 
plantis hexada&ylis fiflïs pollice latlu:culo brevis- 
|mo. 
Mul: /1, Ff. . t. 4 , Rana eadem. 
lt'itat i Exteri r«giaibus. 
• axiega- 5". R. corpore verrtcofo, abdomine albo ngro-maculato, 
ta. plica gulari. 
ttabitat in Exteris regionibus. 
13ufni fimilis fed para, igra, fupra und:que 
$xafperta, fubtus albo »igroqu« ria. Fedcs mutici : 
Palmis tetradaqylis /ff* ; Plantis pe»tadadTylis palma, 
ris. luga transverfa fub collo. 
Ventrico-6. R. ore femiovato, jugulo promlnulo. 
fa. .'l.ç ./hL Ff_ . , 48. Rana eadem, 
Habitat i» Indiis: 
marina. 7- R. fcapulls gibbofis, clunibus nodofis. 
Seb. mati 1: t, 76. f. . Rana marina maxima, 
1-Iabitat in A merica. 
Palmoe tet¢adayloe fiffw ; Plant loentadaty& fubfi'oe, 
t'phonia. $. R. auricular[bus lobis ovatis, 
Itabiîat in America, doem«tant uote fo»o «orMcis tetr 
h«ente. Rolander. 
)ortam rugis quat««r longituétinaiibus , punais elevtls. 
macu,lsq« mgrls. Pedes fa ttc. Palmoe tetrad,,. 
l,e /;fle] Plant pe»tadaTyloe poelmatw : diitis a».[u 
flit : fecu,do lo»giflmo , bsue u. »guibus 
oeellata. 9. R. aurlbus ocel!ads, pedibias mutlcis. 
l[3romn, jam. 466. t. 4I. f. 4. Rana maxima comptes,. 
fa mifcella. 
0 " Hab;, 
ene Ratmu.,z an -ve*-r:dcë pollics pitlv.arm ? Pei enim uerq:e n Teidi,¢ ed 
im.k« f¢mcra.ï, in .Scrntiktl ad annm: Oa Rang;m I;u¢ nuda funt. 212 AMPHIBIA REPTILIA. Rana. 
Habitat in Ameriea. 
ld aures ma,la ocellar;* utrique. Palmœe tetradadtyG 
fiff w , Flantoe pentada(tylw , J ub oalmatw. 
¢ornuta. xo. R. palpebris conicis. 
Iu£ Ad. Ff. *_ p. a.R. Ran. eadem. 
Sri,. mf. ,. t. 72..t *, 2. 13uro cornutus £ fpinofus 
virgiiianus. 
Idabitat in Vkginia, adfpe(lu horrenda. 
marglna-*. R. laterlbus margina6s, corpore loev{, plantes fittis. 
ta. iI..l: Ad. Fr. p. 47. Rana lateribus margit,atis. * 
--_H, zbitdt in Indils2 - 
o 
paradoxa, x z. R. femoribus poftlce oblique ftrhtis. 23Iuf. qd. 
Syfl. nat. 36. n. z. Lacerta cauda ancpki, palmis te- 
tradaêtylis tlfiïs, plantis pentadactylis pahnat abdo- 
mine ventricofo. 
 d_ï..._:,_t Rana pifcis. 
Seb. mt, f. I. t. 7 8. J. otaries. 
JVl«rian. lutin. 7. t. 
Ha#itat Surinami. 

tempora-13. R. dorfo planlufculo fubangulato. 
ria. Faun. (z,e'¢._ Rana palmis ttradayis fiftis plan- 

- tîs pentada&.lis palmatis : pollice longiore. 
It. o«1. 5"4. t,ana temoraEa ......... 
Ge,. ovip. 46. Rana aquatica innoxia. 
lldr. ovil. 89. Rana. 
onfL quadr t. 75" f.. $', 6, 7, 8. 
laj. quadr, z47' Rana aquatica. 
Bradl. natur, t. I. f. I. 
Habitat in Europa. ff»,'" 
[/ere aquatica, oefate t«rreflrls, ,idtitat Culitlbus. Dea- 
ratur oeb lnatibu G lrdeit. Crde bcet exerata falit. 
• fculen- *4. R. corpore angulato dorfo transverfe glbbo, abdomi- 
ta. ne marginato. 
Roef. r. 5". t. 3" Rana virdis aquatica. 
Habitat in Europoe fontibus. 
Viridis lineis 3 fla,is : interme$ia ab ,re ad a»m dudla. 
Z)orfum trauferfe gibbofo- diradtum. Pedes ofli¢i 
palmati. «las auVibus globofo- inflati. Cantu ;tJ'perti- 
o Jreuentiore prwdicit l:lu¢,iam. 
I.R. AMPHIBIA REPTILIA. lana. 2 3 
Iqyla. i 5. R. dorfo angulato.tranfverfe gibbo, abdom]ne afci. 
replicta hguinali intercepto. 
Gefn. pq. 809. Rana gibbolà 4, f. 
tIabitat in Europa. 
onus camaarum oatu e long;nuo imitatr. 
arborea. 16. R. corpore loev" fubtus punais contlguis tuerculato, 
pedius fis, unguibus orbiculato-dila*atis. 
moen. acad. *. p. I ana pedibus fis ; unguius 
lubrtundis, corporc loevi" poltice anguflato. 
l-L A,I kç I. p. 47, Raira eadetn. 
Gron. mur 2. p. 81 n. 61. Rata. 
'eb muJ] I. t. 7 f. 3. Rana bratillenfis racilis. 
Seb. m. . t. 7. . Ra;la anlericana »ubra. 
Gefn pifi 808. Ranunct,lus v]ridis. 
 A wh. ,r,,,d. 1. v. zS. Rana pedibus fiffi, palmis 
t.., adactyli, plaut]s pentada&ylis" geniculis fubtu 
t oc.oli. 
11 b,z t ,z. ,l,i arbornm Europoe Americoe» 
in f mce 
boans. 17. F cç, rpnre la:ri: fubrus pun&i eont;is, pedibus pal- 
I ,. t- .,lanfis pe' tadaetylis, palm:s tetadaet)lis, ungui- 
[ . ro;cu ao- d{ atat;,. 
m«n. a«ad. t p. zb$. Rana palm;s tetradayli plan- 
ti pe tacact)qs paln-atis d[gtorum apicibus fub- 
rotu. 
v. ml. t. 7 I 3, 4. Rana fur;nmenfis. 
ta[;t,t iu Am«rica. 
3"i,,'.illi,na . ar re,e, Iëd pede¢ o,e plmati corpus 
a:L..'tm magntm, m.,«u i, e,inm laaeis moa'o h¢c Ju- 
c:an ro J?e, ie d:lsngeada. 

o II. SER- 
tm¢ aati¢ viar¢ fubeunt metamrbofm. z 4 AMPHIBIA SERPENTES. Crotalu. 

II. SERPENTES. 

Os refplrans. 
edes-Pinnoeve nullw. 

Io7, CROTALUS. Scuta abdominalia. 
" Scuta Sqtiam«que fubcaudales. 
Cre_pitaculum terminale caudoe. 
Sct;s S«tellis. 
açz. horridus. ,67--z3: z. Mu d. Fr. ,. . 
[Iabitat in America. 
lo,enatilmus ; aidtum Sene ; a Suc 
in farces èoat. 
*gî- Dryina,. ,6ôo. m«n. acad. *. p] z97. 
96. Durffus. lTgz, " S. moen. acad. . p. 
Gron. mu . ç. 70. n. 4- Crolophoru 
74- zz:3 
Hitat i» America. 
Zlbo flavoque ,arius, rose, Ils r»»mbei . 
gris do a]bis. 

1o8. BOA. 

z76. 6cytale. 

Scuta abdominalia. 
Scuta. fubcaudalia ( absque crepita¢ulo.) 
zSoz6. Gro». nf. z. p. 5f. . 
Sckeucb. facr. t. 737. f. . 
Habitat i A merica. 
Colr.e.x albo._.n!groque udulatus. 
aO,ts mejores, 

,80. AMPHIBIA SERPENTES. Boa; 

2o. eanina. 

203--77..lllu[. d. Ff, , p. 9. s. 3" 
8eb. mur. z. t. 96. f. z. 
t. 8I.f. I. 
l-]abltat in &mericœe arboribm. 
irld;, fafciis albis int«rrupti. 
ldorattr ab lm«ricani. ola»der. 

299. Hipnale. I79--I2o. Seb. mur. o. t. 34. f- 2. 
Habitat m Alia. 
Grifeo- fla¢,efient# var;us. 
;o0. Conlrl- z4o-6o. //moe*. acad. l. p. 497. t. 17. f- 3" 
&or. Aïu(. ,4d. Ff. I. 
-Gron. mu£ .. p. 69. n. 43" Cenchris 
$eb. mur. .. t. 98. f. I. 
t. 99-f- l, . 
t. IOO. f. I. 
$. IOI. f. I. 
t. ,o4. f. I. 
x.t. y f. t. 
t. 36. f.y. 
t. 6z. f. z, i. 
Habitat i» Indiis. 

x 9. mufina. 

zS'4--6y. çron. mur. . p. 70. . 44- Coluber 5"4" 9. 
çeb. mur. z. t. z 9. f. I. 
Habitat in America. 
Iufns maculis fupra rotudatis. 

0 4 Habi° 

Dete infirlor«s 

z48" 60. 

3zz. Cenchria. z6g--57. 
Itabltat Surinami. 
Flavefc«ns oÆelli, albidis iride grifia. 
34'. Orophîas. $x -- 64. Ge«r. 
Habitat . . 
Facie Ceflridtoris , fed f«fius. 
37f- Enydris. z7o--o ;. Mu.__ Geer. 
Habitat in /merlca. 
IZariegatus colore grifio. 
longi. 
48, Hortula- zgo--xzS, j'ffuf, tld. Ff. . p. 37- 
ha. çeb.. mf. z. t. 4. . 
t. 74. f. . AMPHIBiA SERPENTES. Boa. 

Habitat in America. 
J" a,lida maculîs lividls cuneiformibu. 
ut arcohg luteis horti iv.ltwr. 

xo 9. COLUBER. 

4o. Vipera. 

Scuta abdominalia. 
Squamw fubcaudales. 
118--22. HaffelIt'. At Upfl x75o. p. 24. 
iti». 3'4. »- 
Habitat in gypto. 
rema caFite gibbo ffuamis minutis.« 
Odnali h, ifera ,gyptirum, nec 

60. Leberis. 
c Habitat i» Canada. Kalm. 
l:fc«, l, nc(res igroe. 

 7 o. Conflri- 
[or. 

130--4 o. 
ltab;tat in Canada. Kalm. 
AIaxilloe apex rimes triqueter. 
Adoritur komines circum pedcs fëffe 
vens, fed innouus. 
I4Z--3:z. 4moen. acad. I. p. 5"06. u. 
Bellon. it n. zo 3. Druinus. 
Aldr. ferp. x69. /kmmodytes. 

Habi- 

Vilera cornutà Haffelqv. AF. [2-1of. 17¢o. P. "-7- efl fiiHtius Coluber aflu Arabumœee 
i urguibus iculoe er;ufermt caJ)ut eidemue iJeruernnt. AMPHIBIA SERPENTES. Coluber. ''7 
Habitat in riente. 
1VaJus termiutus v;erruca eredta. 
iter. 3'. n. 6,. Coluber cor- 
l]titus. 
ell«». itin. 203. 
tabitat i» Oriente. 
Des mollis eit e palebra fperiore. 
77. plicatilis, x3--6. moen. acad. . p. x. n. z6. 
Seb. raul 1. t. 7. f. 
Habitat in Ternatis. 
Lividus latertbus Jk]kis ; fubtu pundis tri- 
l-,,i ordne J]cis. 
78. omicel-x8--6o. moen. aead. I. 
la. Seb. mu] z. t. 4. f" I. 
abitag in Afia. 
Albu Jt iis gri«antibus fubtus concurren- 
t;bus. 
79. Alidra. *z--;8. Au De Çeer. 
abtat in Iadiis. 
Lbs tonus. 
o. buccatus. î--7 z. « d_ 
bitat » lndiis. 
Fuus aI«i, albi,. 
puni erti¢s trianïuLo fuira na- 
tus. moen. a«ad. . . 9. ». 7. 
«. mu[. z. t. z. 3. 
Habitat in 
Grif«o - fuus faf«iis nigris. 
83. Berus. 46--39 . 
" Arnoen. acad. 
Aldr. rp. , 6, 
abitat in Europa. « - 
0 ,8 4. Cher- 

zTf. Cetafes. AMPHIBIA SERPENTES. Colnber. 

15"o--34. Faun. fvee.. 26t. 
L.-2qél. St«hb. 1749. p. -46. t. 6. 
ldr. rp. x97- Afpis colore ferrugheo. 
Habitat in Sveclœe depres ; enenatimus 
 morÇu fpius letbalis i Sz, ecia ; 
fatis diveus ab ,ide, licet aud 
minor . [li'[q - 

x89. ¢**ruleus. I6y--z4. dmoen, acad. I. p. 303. n. 3 *. 
Seb. mur. z. t. 13. f. 3- 
Habitat in America. 
CcrMefcens fquamis altero latere albis ; fUbo 
tus albt«s. 

zgo. albus. 

I7o-2o. /': v. p. =4- t. x4. f. z. 
Habitat in lndiis. 
t!ibus imraacu[attts. 

Iœe. Afpi, s. x46--46. Gall;s Afpice. 
17"abitat in Gallia. 
n.[us maculis dorfalibus fufcls alteruis con- 
fluentibus in ittam. 
Simili Chefew , fed major. 
I93. Typh}us. x43. tfi De Geer. 
Habitat in Indiis, 

zoz. melano- 
cephalus. 

204. Cobclla. 

Colubri Squamoe caudles lmneïantuv Iogitudlneles, f. per patin, quamvis Mur- 
nce, cam duoe #Je bab¢ant, a' mticum fcntu12 fub abdotlli,t¢. AMPHIBIA SERPENTES. Colubet. 

zo7. Rcginoe. 

Cineres ad[perfus llneo!is blÆ.uiJ albi. 
aula bbliqua plumb«a pane fingulo oculos. 
x37--70. ,fE dd. Fr. p. z]._t, x 3. 3. 
Habttat in Indiis. 
kfius abdomin« albo dgroqu« ario. 
zxz. feveru,, x7o4 =. uç i. F. r.p_ z. t. 8. f. ,. 
œe Seb. mur z. t. 4.. . 
" Habitat in Afia. 
Cinereus .faillis albis. Fafcia dur«a int«r 
oc«los oue »arcs. 
z6. Aurora. *79--37. u ,1. Ff. o. . t. 9. .L 
Habitat in America. 
Li,idus dorfi flavo. 
z7. Sipedon. i44--73. Kalm. 
tIabitat i» America ptentrionali. 

zig. maurus. 

,I 9. ttolatus. 

zzo. vittat,. 

Habitat Algirioe. E. Brander. 
Corpus Jupra 
bus; Jubtus atrm ; a lineis dorfalibus ad 
abdomen utrinqu 
Seb. mu[2 2. t. 9. fi I. 
Habitat i» Anaerica. 
Grifeus i, ittis z albi.«. 
&uta *trinu« pusgo dgr». 
s4z78. Amoe. a¢ad. . p. So. . 27. 
, Ad. Ff. p. 6. t. 8. 
Grors. mt 
t. 6o.f. 
Habitat i America. 
Stuta wargis« f*fia. 
itta da d«ntata fub «aida. 

8rtes nrat¢¢ h¢rnnt, primo uèrt ¢¢nt¢s utr.,ias f. f¢rt¢c2am xaatt. 220 AMPHIBIA SERPENTES. Coluber. 
l]ab.tat iu Indils. 
lJ'cns : fnamis ma¢ula alba. Subtu albm. 
227. rhç, mbea-I5"7--7 o. .L_dd,-,,,-p. zT. t. z 4. f. 2. 
tus. Habitat in Indiis. 
C,rrulfiens m,uulis nigris medio «xruleis 
rhombeis. 
zzg. cyaneus, x«9--Io. Amoen. acad. . p. 493. n. Io. 
Seb. mu. z. t. 43. f. 2. 
l-tabat i _Ametica. 
Satt«rate c¢erul«m babitu qhetull.¢ ; fubtut 
virens. 
z3o. Natrix. 7--6o. Fàun. fret. z)'9. j;' f " 
It. gotL t46. 
L::ccn. acad. I. j0. I6. n. 
G,o. rouf. z. p. 63. . :z7. 
Habitat in Europa ; in jmetis ?ariens. 
'iger ma«ula alba utrmqtte ad ¢ollum. 
33. JEfcula- 9--43 . îmoen. a«ad. *. p. 497- 
.S'« mue z. t. t S. f. 4. 
Habitat in lndiis. 
FaJcice aib.e nigrw,:e, kw linea nnulove al- 
ho d, midiatx. 
234. agilis. 184yo. Amoen. acad. . p. 304. n. 33" 
].labitat in Indiis. 
F«fc:, fu]f.e albœeque. 
C 14abitat in lndiis. 
A!bus maculis geminatis atris. Vertex ater 
linea longitudinah alba. 
Set,. rouf. I. t. 9L'f. f. 
tlabitat in America. 
L'emer Prdam, coll d:ff!o-cra.Oiorem, feI¢ igurgitwnt, oh maxillas dilatabile, 
e¢ artculata#. z46. morilles. 

Hx. pallldus. 

zyz. lineatus. 

Naja. 

a4. Padera. 

z8. canus. 

akMPHIBIA SERPENTES. Coluber. z2t 
Grifeus fafciis albis later¢ Mfzrcatis. 'r- 
tex albus. 
1648z. Aufi De G«er. 
ttabitat i» &merica. 
Corpus an,ulatum ; monile punétis a'lbis 
a tergo. 
If6--96. moen. acad. x. p. 494- n. 
tlabitat in Indiis: - 
Pallidus maculis grifeis 
Joie. Lin«olw binoe int«rr,ot, lat«rales 
nigr;¢ant¢. 
4. lIf.4d. Ff. l. p, 30. *. _* . f. t. 
$, 2,0, f, I. 
Seb. mufi z. t. x z. f. 3. 
Habitat in Alia. 
Coerulefcens vvittis linearibs 4 fufi;s. 
93--6o. A_lu£ ld. lr. p. . t.z, f. 
S¢. mu.l. . $. 90..ff. 
t. 8.Z 
t. 89. f. x, 2, 3,4. 
t. 97"f" 
t. 94. f. 
.t. 44. f. . 
Kmpb. amoen. 6. t. 67. 
a4moen, acad. I.p. 
Habitat in India ori«ntali. 
Colli latcra dilatata in membranam 
pitam perfpicilli, albi. 
O a»ium «uenatiflïmtj ; a»tidotum Ophiorhi- 
a ; ab Ichnemo»¢ oçciditur. 
*9--y6._Auf Cd. Ff. _z. p... 
Habitat in Indiis. 
.ll/Ioecularum f, fiaum multa far;a ficundm 
dorfum ¢onnexa lineola 
llices macule ad lat«ra. 
lxabitat in lndfis. 

Telo veuenato refl¢xili armatos, fiUm nor«tos , objër;'a. _MPHIBIA SERPENTES. Coluber. 

26z. Sktalis. 

64. Sibon. 

nebula- 
tus. 

66. fufcus. AMPHIBIA SERPENTES. Goluber. 

Habitat i A fia. 
Ciereo-fuf¢us, ioabitu Ahtall¢e. Poue 
los macula oblonga fifca. 
267. Sat/rni- x47I2O, lluç ¢fd. Ff. x, p. 3z.t. 9. f. l. 
nus. Habitat in Indiis. 
Liwidus ctereo- nebulofus. Oculi raoegni. 
u7 o. candidus, zzo--yo. Ilu. Ad, Ff, x. o. 3" t. 7. f. *. 
H'itat i Indiis. 
,41bica»s fafciis fufcis. 
z'/I. niveus. 2o9--6z. 13fur. De G«er. 
æ Seb. muJ z. t. x y. f. L 
Habitat in Africa. 
Mlbus immacMatus. 
27z. fcaber. 2zE--44. ff/ufi Md. /,'. x. 0. 36. t. 0..î. . 
Habitat in Indiis. " 
Fe o nigroque nebulatus fquamis carlnatis. 
rtex m-acMa igra aoflice bifida. 
273. carinatus. XyT--Iiy. Iç z/al. F,' y. 3. 
Habitat in Indiis. 
Pltmbeu, fquamis raargi»e pallidis. Sult,s 
albus.. Dorfi, m «arinatura. 
zTy. corallb 
0 U.$. 

x93--Ez...u..f. Md. Fr. I. , 33. 
$eb. rauf. Z. t. 7. f. I. 
Habitat in Afia. 
Glaucus ittis tribts ftfcls, ff camUs diflat- 
tibus ; fubtus pallidus lmngtis anis. 

z76. ovivorus, zo3-.73. Kalm. 
Pif. braf. z79. Guinpuaguara. 
Habitat in Amefica. 

27% exoletus, 

i4î--I3 z./YIuf, d. Fr i 17. 34. t. to. . u. 
Habit'et in Indifs. 
Cinere,- cruleJ'cens , habitu htull¢ 

z36.--4y. 
Habitat in ASgypto. Ha«lfifl. 
Grifeus ittis duabuç nigris. 

28 $itula, 

Color in Sopentibus EI«ramm ,ariat, ut nu-nq,tam ex colore ipJi 297, AMPHIBIA SERPENTES. Colubcr/ a¢ 

297. jugularis. 9--lOZ. 
Hab;tat in JEg,/pto. Haff«lq;fl, 
2ger jgulo #guiolento. 
açg. Pctola. zo9--9o. moen. a¢ad. L p S06. . 
p. 
p. 49. ». 
Gron. mufi 2. p. 7. n. 
Seb. mf. x. t. 4. 4. 
llabitat in Africa. 
Plumbeus fafiiis tefla#eis. 
7. Molurus. z48--9- Mur. De Geer. 
Habitat m Indiis. 
$imHlimus Booe fid uta fçamoe eapitis 
majores, ne in Col3ris. 
x3- &hmtulla. I63--0. mwn. a«ad. p. x,î. n. e. 
P. 49{- n. IZ. 
Seb. m z. t. 82. fi . 
z. t. *z.£ 3. 
Bradl. »atar. t. 9. f. =" 
Habit4t in AIia, America. 
iridi-aureus fquamis aice n;gris ; Faia 
n;Ara trans oculos. 
x 4. petolarius.=IZ--xoz. Mu d. Ff. . . t. 9. z. 
Habïtat in In6is. 
Fufcus fafciis albis; fubtus allidus. 

t6. Haie. 

2o7--Io 9. Halav. iter_ ?7. n. (z Coluber [cl- 
tis ffbd: 206, fquam, caudal. 6o. 
Habitat in JEgypto inferiore. 
2taxlms» ater fafciis obliçuh ff fquami 
dimidiato albis. 

3zy. pullatus. 217--xo8. Amoen. acad. I. p. 3co.. n. 2f. 

C aput 

p Gron. AMPHIBIA SERPENTES. Coluber. 

Gron. mu£ z. p. y6. n. lZ. Coluber zty- Io 4. 
S«. m-l. z. t. zo. f. ,. 
Habitat i» Alia. 
Fafci,e atroe punais albis. OEem]ora uivea 
macuii atrb. 

z3z--94; dZ. Ad, Ff. . . e6 t. 16. f. z. 
//àGat C Americ;. J " 
Lividus raaculis farcis. Fafcia fufca 
ocutos arcuata ocilvitis. 

328. minervoe. 238--90. A'It¢___. Ad. Fr._j_._p. 36. 
lla757tat i» Indiis. 
Glaucus vitta dorfali fufca. 
 ffme. 
337. cinereus, zoo--137. ]If@ Ad. Ff. I.p. 37. 
//a ta Iudiis. 
Ciuereus abdoraiue albo angulato. 
fquamw raargiue ferrugiue,¢. 
8.39" virldiflï- ZlT--IZZ. /I. z.p... 
mus. Habitat Surinami. 
I/iridi27imus fcutis adominis medlo d;la- 
tats 
34 o. mucofus, zoe--t4e. M. I, 0. 37- t. -3. f- x. 
Habitat in Indiis. 
Calmt coerulefcen. 
344. Cenchoa. 220-124. ,4rawn. acad. I, /10. 306. n...ïT- 
$eb. mt "2_. t. 16. f. 2, 3" 
ltabitat in America. 
k)tJcuÆ macMi pallidi fafcii niveis. Calmt 
fubgloboJï, m. 
3'9 mySteri- 92--167. dlf. -28. t. y.f. . 
c zans. t. 9. f. z. 
Gron. rauf 2. p. Y9. n. 9- 
çeb. mur. 2. t. z 3. f. 2. 
Catesb. carol, z. p. 47- t. 47- 
Habitat in America. 
loflrum prodtd[ura tetragonum ; latera 
t.i lineari pallida. 

I/'ittoe ca;tis 

Cat.doe 

38ç. .ï Arges. 

AMPHIBIA SERPENTES. Coluber. az7 
o. Ad. Ff. . p. 37 .t. zo. f. z. 
ttabitat in Indiis. 
Cerulefiens. 
Seb. mur. z. t. Io3. f. t. 
klabitat in Africa, 
Occiput bilobo- gibbum. Corpus o¢ellis trans- 
erfis per annulos digeflis, dlilai non i- 
fus nec fcuta notata. 

xxo. ANGUIS. 

,6o. bipes. 

x97. Melea- 
gris. 

Squamw abdominales &z 
Squame fubcaudalcs. 
60. llufi Ad, Ff, t tp,_z, t. 28. f ]. 
S e .b-Au f . . t. Y3. f. 8. 
t. 86. J 3. 
Habitat in Indiis. 
Pedes z breviflïml, dlda.tyB ad anum. 
Pallida pungto fufio in fin£ula fcuama. 

Seb. rnu z. t. t. f. 4. 
Habitat in lndlis. 
Simili, A. bipedl, glauca puna;s n;grls mul- 
ti[lid ordine longitudinalL 

P 2 9. zZ8 .AMPHIBIA SERPENTES. Anguis. 
95- eolubri- tBo--iS, tlaffelq,, iter. 3zo. n. 
ha. l-labitat in gypto. 
Pa/ldo fufiue pulchre OE,ariegata. 
9. Jaculus. ,6-u3. elv. iter. 39. n. 
tteoitat in gypto. 
Si.raoe abdomi»is paulo latiores. 
G;-'on. mu z. p. Y3- n. y. 
$eb. rau z. t. ]O0. z. 
.t. S3. f. 7. 
Habitat in America. 
$ura fla'va, itta dordi faiisue li»ea 
ribm fucis. 
z4. retieulata. 77--37- Gro». mur. z. p. 4. . 7. 
gcheuch, f«cr. t. 747- f 4- 
Habitat in America. 
z,f. Cerafles. 2oo--x5. tlal,. . Up ]TfO. p. zS. 
, it. 320. ». 66. 
bltat lu gypto. 
237. lumbrica-o-- 7. Gron. mt z. p. £z. . 3. 
lis. Bro.wn. jam. 46o. t. 44- I. 
$eb. mur I. p. 37. t. 86. . 
Itabitat in America. 
Çolor ex albido flacens. 
zço. laticauda. ço--o. A. p... 
tlabitat Surinami. 
Cauda «opreffa, acuta, pallid faiis fufcis. 
z£3. Seytale. z4o--x 3. moen. acad. . p. 96. 
Gn.. muÇ n." 4. Anguis'zz'. , 
-7. 2 4- 
tIat n hiis. 
Mlbida /uamarum marginius pam fer- 
ruAineis , fafciis 26z. Eryx. 

z7o. fragilis. 

AMPHIBIA SERPENTES. AnguM 

zz9 

Gron. mur. z. p. 5'. n. 9. 
Habitat in Ameica (non idi.) 
Cmerea leis trtbu nigris ; fubtm 
l«ens. 
Ald. Io F. z4ç. " Coeciia vularis.fld 
Habitàt in Europe. 
ujus maxi fragilitas leide expliata a 
Leraery n di,qionari,. 

xii. AMPHISB/ENA. lnnuli trunci caudœeque. 
zo. fuliino- zoe--3o. /iracen. acad. L p. z95". 
xa. 2VIu Cd. Ff. I. p, 20. 
6'ton. mu z p. L Amphisboena 209- 
lai. quadr. 288. 
Seb. mufi z. t. *. fi 7. 
t. 18. 2. 
t. zz.f. 3. 
t. 7. f- 4. 
.t.8. f. 3. 
Habitat in America. 
ilbo nigroue arla. 
OE39. alba. zz3--16. A/Iuf._d_Fr. . p. z6. t. 4. ï. zi 
$eb. raff. z. t. z4. f. . 
t. 6. f. 4. 
Habitat in America 
.4lba tota. 

x2. CCILIA. Rugœe rrunci caudoeque. 
Labtum iuperius tentaculis . 

x3Y. tentacula- i3f-..o. Amoen. acad. I. p. 49. t. 7. fi z. 
ta. _2FIu. Ad. I+. x. p. 19. t. $. fi z. 
Grou mur. 2. n. L p. 
Habitat in America. 

350. glutinofa. 34o--IO. A/Iuf. AId. Fr. I. i-0. 19. Io 4, .f" I. 
Habitat in Indiis. 
Fufca, linea laterali alMda. 

P 3 III. NAN.. .AMPHII31A /qANTES. Petromyzon. 
III. NATTES. 

Spiracula lateralia. 
iunw mtatoriw. 

I I3. PETROMYZON. 

Spiracula V I I ad latera 
colli . 
Fiflnla in vertice. 
imtee pe&orales aut ven- 
trales mdloe. 

rnarinus, x, P. ore intus barbato, 

pinna dorfali poçtcriore a cauda 
maculofus, ordi- 

diftin&a. 
4rt. gen. 64. ff'n. 90- Petromyzon 
nibus dentium circiter vigbtk 
Bell pile. 76. luela E Lmpetra. 
Gefn. pif c. 9o. MuRela E Lampetra. 
Ro»d. ptfc. 398. HII. i«ht. lOç. Raff pc. . Lam- 
petra. 
Habitat in ari Euroçoeo. 
fluviati- z. P. pinna dorfali po6eriori angul«ta. Fu. fret. z7. 
Ils. rt. gel. 64. fyn. 89. fpe¢. 99. Petromyzon unico or- 
" dine denticulorum fiinimorum in limbo oris proeter 
inferiores majores. 
GeJb. p¢. 97. Lampredoe alterum" genus. 
Sall,. p;Jc. 6 3. Pryck. 
on. p#. t. z4. f. 6. P,icka. 
IFiIL iclt, xc6. Rai. pile. 35. Lampetroe medium genus. 
Habitat m fluviis Europoe..4 ë¢ ,,. 
Mdbcret re, noibus tenebrics îona caco pif¢atur. 
branchl- 3. P- pinna dorfali poeriore lineari, labio oris feriore 
alis. latcre lobato, kb. f,,ec, z74. 
Rond. pif c. 2oz. Gefi. pifc. 598. M z;ll. icht. xo 4. Rai. 
t,i. 3. Lampetra parva & fluviatilis. 
Sah,. pi. 63. Lampetra minor. 
abitat i* a#uis dulcibus Europæ, bran«biis pium in- 
hxr«ns. . tnat - 
xx4. RA- 

t'«itomzon gaudet perfeaioribus pulmonibus, OEual relioEui oràh,is, aàeoue fer. 
¢ntbu; AMPHIBIA NANTES. Raja. 23r 
4. RAJA. Spiracula V fi, brus ad collum. 
Corious depreffum. 
Os Iùb capite. 

* Dentlbus acutls. 
Torpe- I. R. tota lazvis, tlrt. e». 73. fy». 1oz. lmoe». acad. 
do. x. . o7. I C a. Ff. 
B«II. pfc. 89, 9o. Rmt. fi. 
Gefn. piJ. 988. Raj. pifi. z8. Torpedo. 
«mpb. exot. $9. t. . Torpedo. 
Habita'. in Sinu Perfico M. Mediterraneo. 
Iners omninm injuri obnoxius fe indicat otu tre- 
mulo propreo. . haffn. . obf 97- Rhed. exper. . 
wmph. amœee». 4- Reaura. a. 1714. tlall, boerh. 
4. p. 13. retardato firitu pr.efervatur. 
z. R. varia, dorfo medio glabro, cauda unico aculeorum 
o-dine. Zrt. gen. 73" f)'n 
Rand. Fi. 346. - Gefn. pifi. 79. Rai. pif c. z. Ra- 
3a undulata E cinerea. 
yo»fl. i. Raja undulata. 
Habitat in Oceano Europœeo. 
Corpus fupra litris »igris flexuofis. 
Oxyrin- 3. R. varia, dorfo medio tuberculis decem aculeatis. Zrt. 
chus. gel. 7z. fi'». . 
sa&,. pççc. 49. Lœevi- Raja. 
Gefn. . 79 z. ill. id:. 77. Rai. pile. z6. Raja 
oxyrinchos major. 
Habitat in A. Mediterraneo lE O. Europo. 
Zculeus ante figulos o«ulos. 
Mirale- 4. R. dorfo ventreque glabris, aculeis ad oculos, torno- 
tus. que eorum ordine in cauda, drt. gen. 7...n. toi. 
SMz,. pif c. . Raja ttellaris. 
ffonfl, pi.., t. xo. L 4. Raja oculata. 
Hll. icht. 7.z .Ra'''i c -.- Raaj lœevis oculata. 
Habitat in mar, Mediterraneo. 
Ocellus fupra utramque alain. 
FuIloni- 5. R. dorfo to aculeato, aculeorum ordine Omplici ad 
ca. oculos, duplici in cauda. Zrt. gen. 7z. fyn. lot. 
Rend. pet. 356. Gefn. pile. 797. -Raja fuflonica. 
P 4 lt. 

13atis. z3z 

AMPH1BIA NANTES. Rai,. 

lIill, icht. 78. Raja ful!onica ; Raja afœeera. 
Rai. ];if c. 26. Raja afpera. 
Habitat in [. Eumpoeo. 
* Dentibt:s obtfiJ. 

R. corpore glabro, aculeo longo ferrato in cauda pin- 
nata. Art. ger,. 
Sal,. 1,if c. 46. Ror, d. pfc. 338. Bello». .pif c. 97. Gefn. 
pi#. 73"- Aquila marina. 
Rai. pile. 23. Aquila. 
ltgill, icht. 64. Aqufla. 
oluran. ecphr. I. jo. 3" t. 2. Paftinaca marina loevh 
altera oxypterydes. 
Itabitat in _/Vlari Mediterraneo. 

/kltavela.7. R. corpore glabro, aculels dtaobus poftice ferratis in 
cauda apterygia. Art. gen. 7 t. fn. 9. 
Coluran. ec.p_tr. I. p. 4. t. Z. 13dl. icht. 6ç. taj. ple, 
• 4. Paltinaca marina altera pteryplate.la f. 2kltavem. 
I-tabitat in 2"ari Medite.raneo. 
Cauda corpore brevior efl. 

Paflina- I]. R. corpore glabro, aculeo longo anterius ferrato in 
ca. cauda apterygia. Art. gen. 7 I. fyn. IOO. 
Bell. File. 94" Paffinaca marina tœevis. 
Rond. pif c. 3i. Salv pif c. 144. Paitinaca. 
Gefn. pile. 679. Paftiraca marina. 
14ill. i¢ht. 67. Paflinaca marina. I. 
Aaj. pi/. z4. Paftinaca marina lmvis. 
ttabitat in Europa. 
Caudw aculeus venenatus et«ribu recentiori[m. 
t¢ ato LTlyJfls clarus. 

¢lavata. 9-R. aculeata, dentibus tuberculofis, cartilagine trans.- 
verra venrrali. trt. ge». 71. f),n. 99" fpec. Io 3. F. 
fvec. 268. lt. rgot. I7£. 
Ro,d. p(,c,. 3537-Gæf».i#. 79ç. Raja elavata. 
14rill. icht. 74. Rai. pile. _6. Raja clavata. 
iabitat in Oceano Europoeo. 

Rhinoba. io. R. oblonga, unico aculeorum ordine in medio 
tos. dorfo. Art. gen. 7o. fyn. 99. ° AMPHIBIA NANTES. Raja. 

33 

Ball. ri/c. 78. ¢efn. pif,. 903. 
llobatos. 
Sal. l:iJ'ç. I 3. ]FïIL id:t. 79- 
haros f. Squadno-Raja. 
Habitat Genuœe, Venctiis. 

Squato- Raja f. Rhi- 
Raj. ;fc. z8. Rhino- 

thias. 

t'. SQ_UALUS. S[imtcula V ad latera colli. 
Corpus oblongum teretiufculum. 
Os. in atteriore capitis parte. 
* Dorfo fpinofo: pina anS »ulla. 
x. S. pinna ani nulla, dorfo fpinofo, corpor« teretiufeulo. 
/Irt. gen 66. [yn. 94-fe¢. tOZ. F. fïde¢ 2,96l 
2fuf. Ad. Ff. . p. 5-3. tt. lg'got. 74- 
I¢ond, pile. 373. Galeus acanthias. 
Ge(n. pif c. 607. Galeus acanthias, 
Bellon. Oifc. 69. Muflelus fpinax. 
6"alv. 1pile. 135"../. 136. Mul[elus fp!nax. 
MZill. icbt. 6. Galcus acanthias £ fpinax. 
lj. pç£c. zI. Gaeus acanthias £ fpinax. 
Hab:tat in Oceano Europoeo. 
2. S. pinna e,-d nal!a, dortb f;?inofo, corpore fub trlan- 
g-lar; .4rt. gcn 6 7 • n. 5-. fyn. 9. 
Red /'if'c. 3t4. Centrina 
Sa,v. pile. t )-6- I -8. Centtintt. 
GeÇ=. p'ifc. 609. Ce'trina. 
14/dl. ,cht $'8. Centrina. 
ldaj pif c. 2. Ccntrina. 
l-labitat in Mari Medterraneo. 
oeinna durfi anteri«r Jpma antrorfum radios deu'ante 
2poflerior retrurfum. 
Sp]nax. 3" $- #nna ani nulla, dorfo fpinofo, naribus terminalibus. 
¢rt. gen. 67. fyn. 95-" 
lill, icht. 5"7- Galeus acanthias f. fpinax fufcus. 
I¢aj. pile. z t. Galeus acanthias f. fpinax fufizus. 
Habitat in Europa. 
Squati- 4. S. pinna ani nulla, ore terminali. lrt. gen 67. a. 6. 
ha. Bfeïl: • 
n. pifc. 78. Squatina. 
Ro»dd. -if«. 367. Squatina. 
P$ Galeus. 

7-S. naribus ori vicinis, foraminibus ad oculos. 
gen. 68. n. 9. fyn. 97. 
Ri»d. p/c. 37. Galeus canis. 
Ge_lb. pif c. I67. Galeus canis. 
Salz,. pif c. * 3 o. Canis galeus. 
14ill. icht. . Canis gaieus. 
• Rai. pif c. . Can[s galeus. 
Habitat i» Oceao Europoe. 

Canicu- 8. 
la. 

S. rufo-varius, phma ani medio inter anum caudam- 
que pinnatam. .4rt. ge». 6S. le». 97- 
Osbeck. iter. 7 O. Squalus conduêtus. 
Rond. pif c. 3o. Cnicula ariftotclis. 
Gefn. pfc. 69. Canicula aril[otelis. 
Salv. pile... Catuhs major. 
kIlL i«ht. 6,_. Raj. pif c. zz. Catulus major vul- 
garis. 
Habitat in Ocea»o Europoe. 

9. S. 

Squali v;vipari tiret, l-oramh*e in ore oerto, p:e. tr.nque ocnlum, oFu .fpledent, 
¢.efùpinati-0ratt, ¢znves fèçwmtur in h, dias nt cadaveribns fatitnr. Den- 
tes o,ffopetr. AMPHIIIA NANTES. Squalus. 
Catulus. 9. S. dorfo variegato mutico, pintais vertralibus concretis, 
dorlàlibus caudoe "approximatis. /rt. e». 69. J3,n. 
Gr6n. ruf. ". n. 90. Squahls idem. 
6'alz,. p;Jc. I37. Catt, lus mi**or. 
ltill, irht. 34. Catt, lus ,ninor. 
Rai. pile. zz. Cat,llt, s iI,iuor vulgaris. 
l-tab tat in Ocean« Europoe. 
ftellaris. o. S. varlus inc,mis, pi,mis ve,tralibus difcretis, dorfal- 
bus caudoe approxfmatis. ,4rt. gen. 69..J'a. 97. 
Gron. rouf. z. n. 
lli!l, i«bt. 63. Cat,lus maximtls. 
laj pif c. zu. Cat**lus maximus. 
l-tabitat in Iari Europa:o. 
glaucus. . S. foffula triangulari in extremo dorfo, foraminibus 
nullis ad oculos. lrt £en. 69. n. t . 'n. 98. 
Rond. pile. 37. GeJ-. pile. 6o 9. klïll, icht. 9. Rai. 
pi. zo. Galet, s çlaucus. 
l-Iabitat in Oceano Europao. 
Carcha- tz. S. dorfo pla,o, deltibus fcrratis. /lrt. gen. 70. 
rhs. 9. 
Rond. pifc. 9o. Lamh. 
Gefa. pif c. 7]. ltil, i«ht. 47" Raj. /,i./. 8. Canis 
Carcharlas f. Lamia. 
Habitat in Europa. 
o»am Pro/,hetam, tt veteres ttercul«m tri»ogTem, in 
kujts entriculo tridui f, oatio, hœe3ç]]è eroJmile 
* * * DenIibus granulatis. 
]V[ufe- 3. S. dentibus obtuls. Art. gen. 66. fy». 9. 
lus. Ge,. pile. 6¢. R,nd. pif c. 375"- Galoeus loevîs. 
çalv. pile. |35", 37- lufelus loevis. 
ltll, icht. 6o. Rai. l:if«, zz. Muelus loevis primus. 
Habitat in Europa. 
Prilis. 4. S- rofiro entîformi offeo piano utr]nque -dentato. 
Art. gen. 66. fyn. 93. Fauu. fret. ZTO.. Alu£ Ad. 
. 0. y..z. Squalus :ofiro longo cufpidato offeo pia- 
no utrmque dentato. 
Bellou. pile. 66. Serra marina. 
Rend. pile. 487 . P:ifti,. 
Club. AMPHIBIA NANTES. Squalus. 

Cl«J: exot. 36. Pril2is f. Serra pfcis. 
lffill, i«ht. 6I. Rai. p¢/c,,, k4. Priflis . Serra pifeis. 
Habitnt i Europa. - r.., o 

xx6. CHIMRA. Spiracula folitaria tb collo. 
Oris labium fuloerius bipartitum, 
CA)entes primores incifores, bini 
t'upra infraque. 
monflro-. C. rotro f.btus plicis pertu¢is. 
fa. /u ._t__d. /:r. . £" 53- t. z'. Chimoera. 
Clus. exot. I6. t. I37. Genus Galef. 
ltZill, i«ht. '7. Galeus acanthias clufii. 
l¢ai. pifc. 27. Galeus acanthias. 
ItAbltat i mari Atla;tico. 
Callo- z.C. roftro fubtus labro inflexo loevi. 
rynchus Gron. rouf. '9. ¢- 'J- t. 4. Callorynchus. 
Frefier. itin. I. 0. 2I. t. 1 7. f. 4" lejeg all°. 
ttabitat in mar* ./Ethiopico. 

:1I 7 . 

L 0 P H I U S. Spiracula folitaria, pone brachia. 
l"imw pec?rorales brachiis infi- 
dentes. 

"1"« depreffus, caplte rotundato. 
drt. gon. 63. fyn. 87. Lophius ore cirrofo. 
lt. S«-n. 3z7.- Lophius ore eirrofo. 
/ld, Ff.c_5« Lophius ore cirrofo. 
t,r»n, mur. . p. 7. Lophlus ore cirrofo. 
Charl. oom. 99. t. _oo. Rana pifcatrix. 
Olear. mur. 37. t. z3. 4. Rana pifcatriX. 
Habitat in Oc¢ar.o Europoeo, fnb iapidum fornlclbus. 
Pinnoe D. xo. P. z4. //. 5- /. 9- C. 8. 
Caput corpore majus. Pifcatur tentaculis binis ¢aitis 
tamfuam linea. 

Vefpertl- z. 
lio. 

Lt. depreffus, capite rofirato. 
/Irt. n. 88. Lophius fronte unîcorn_i. 
lluf. ld, Er. . L $" Lophius fr0ntë nicorn[. AMPHIBIA NANTES. Lophius. 

z37 

Gron. rauf. x. n. x29. Lophius fronte unicorni. 
$eb. mur. . p. 8. t. 74- f.z. Rana pifcatrix ame- 
- ricana. 
2FIarcgr. raf. I4. Guacu- cuja. 
Rai. File. o. Guacu- cuja. 
ltabitat in Oceano Amcricano. 
J°innoe D. . jo. o. V. 6. aJ. o. C. t. 
Confer. Brown. jara. 157. t. 48, f. . 

L. compreffus. 
Chiu. Lagerflr. zt. Lophius pinnis dorfalibus tribus. 
Mur. Ad. Ff. l. p. 5"6. Baliltes f. Guaperua chinenfi». 
lt. llg,,th. 87.,t. 3. sff 5.. I3alifles f. Guapcrua. 
.M,,a.,'cgr. braf. o. Guaperua. 
lïll, icbt. 5o. t. E. 2. fi z. Guaperua. 
Ob. iter. 0. Lophius tumidus. 
Habitat in Pelago inter Future natantem. 
inn« D. I, *, Iz. . *o. I/'. ç. I. 7. C. 

riS. ACIPENSER, S_pJrac,{la lateralia folitaria, li- 
nearla. 
Os fub capite, retrac2ile, eden- 
tulum. Cirri tiab roffro, an- 
te os. 
Sturio. x. A. cirris 4- fquamis dorfalibus I . lluf. Ad. Ff. x. 
p. 5.4. t 8. f. 2. 
It. 6"can. 18 7. Acipenfer. 
lrt. gon. 6. fyg. 9. Acipenfer corpore tuberculis fpi- 
nolis afpero. 
F___, fret. z7. Acipenfer idem. 
Grog. mt z. p. 4z. Acipenfer idem. 
tt"abita in mari Europo. 
J°ing,e D. 3 l. P. 3 o. l . 19. . Z 4. C. Z+ 
Severi imf. «vo a corogatà miniflris fir«eunte tlblcin¢ 
ad epulas adlertabatur. 
ruthenus, z. A. cirris 4, fquamis dorfalibus I. lI Ad. Fr. . 
/. 5"4. t. 27. j: z. ŒEE t. 28. f.t. " 
. fret. zT-.'" AcipAnfcr ordinibus $ fquamarum ottêa- 
- runïi intermedio -ofliculis 15"- z8 AMPHII3IA NANTE;. Acipençer. 
ltabitat in Rutheno ; introdttgtur a Rege Friderico [ in 
Mlerum 6'z, ecie. 
Oq;a huJu & liujàni .pro Garo Gaear didto. 
Hufo. 3- A. cirris 4 ? corpore nudo. 
drt. gen 6. fy». 9 z. Acipenfer tuberculis 
ft,,bitot in Danubio, fl«vzsque Imperd Rut,.c,.,c" 
¢h c;rros 4, alii 
rium pro li»eis 
tbyoolla prœearatur ff ex oz,is Garura«on;ctt r 
P1ecoflo- 4. A. cirris duobus. Iuf. 
mus. f. 4. 
Gro». mur. . n. 67. t. . f. t, z. Plecofomus dorço 
dlptcrygio, cirris duobus, cauda bithrca. 
Habitat burinami; 
Pin»oe D. 8, 
,¢cipeferes ;iitai f«nt, uti P«trora)zon. 

CL4S- PISCES. 
CLAXXIX IlZ. 

P1SCES. 

fiQ.'UEI Elementi muti ..... furdique Volucres,. compendiofiflimi .... refpi- 
ant Branchait ]iDeI'IS» natant I IFItlI$ radlatls Yel'lUllttir 
Squamis cartilaginds. 

INSTRUUNTUR Capite, Thorace, Abdomhe, Cauda, Pin- 
nis ; Cercbro Medullaque fpinali, Corde uniloculari uni- 
aurito, /3ranchiis, Diaphragmate , Hcpate .Veliculaque 
, fellea, Liene, Rcnibus Veficaque urinarta, Velicu- 
lis lèmlnalibus Ovariisve, inteflinis coecoque, Mçmbrana 
ni&itante. 

DESTITUUNTUR Palpebris, Auribus Auriculisque, Collo, 
artuum 13rachiis Tibiisque Perte Vulvave. 

DIVIDITUR horum Corpus externum in Caput, Trtmeum, 
I»innas. 
CAPUT eompreffum (Cathetoplateum)E depreffum (Plaglopla- 
teum ). 
O« Labiis mobilib, aut fixis claufile. 
D«»:e foepe in Maxillis, Lingua, Fauce. 
O«sli z nudi, membrana »iita»te ; Pfilla globofa. 
are Fertuf, fœepe gemnatoe, mnus prom[uentes. 
Ciri filiformes, molliufculi, lais interdum nfertL 
Aperturoe branchiarum per branchas in os hantes. 
Oer¢s& branchas tegentia perturas claudenta. 
Bra»«biæ extus fp]rantes comprimendoe, foeplus quatuor 
radio arcuato offeo adnatoe radiis lberis peiuatoe. 

TRUNCUS fquamofus, nmcofus, oblongus, poftlce anguftatu 
in Caudam : Squamoe plerisque cartilaginea: rarius ci- 
liatoe, nonnull.; olTeoe ut plfcis lorlcatus evadat. z4o 

PISCES. 

PINN2rE mcmbranaceoe expandendoe Radi;» crtilagineis: qui 
Spi»ofi duriores, oflèi, lïmplices, pungentes. (*) 
Illol/e flexiles, tendinei, dichotomi, mutici. 
Branchio.flegae tub operculis branchiarum plicatiles rad[a- 
ta membrana. 
Dorfali, dorfo longitudinalis impofita, fœepe x rarius z, 
patciflimis . 
qdipofa, dorfalis fpuïia, radiis deflituta. 
_Pedtorales ad latera thoracs politœe. 
IZcntrales abdomini fubtus" annexoe. 
qnalis porte anum, fub cauda, longirudinalfs. 
Caudalis terminalis peïpendicularis : rotunda integra 
f. bifurca. 

PISCES bi rnuti furdique oetheris fonum non audiunt, aé'rfs 
cet trcmorem ïentiant, Ieff_traut latere extrorçum 
aquam, 2l¢,ovent le Pinnis, dura Caudall propellm,- 
tur, Dorfah Inalique tamquam Gubernaeulo regu::ur, 
2eloralibus tamquam Alis attolluntur, l/er.tralibus 
tamqum Peditms infifunt. ugiunt natatu diverfimo- 
do ; Defend:'ntur Sp.inis tamquam murice ; I/igtitant 
Mueo, Infe&is, ç ermibu, Cadaveribus, Pifcicu- 
lis, Plantis. 
I-Ifloria horum ex Struc2.tara, Alimento, Solo, Moribus, 
Migratonibus & Ufu in Pifcatura, Culina, Oecono- 
mia, Mechanica, Medicina. 

LOCUS omnium aquatlcus eU ; forte et[ara omnes marini ; fed 
alii imprimis iacuflre aqtas dulces inhabitantes ; v.rii 
etiam fluviatile, foepe e mari zdfcendentes ; plurimi mere 

(*) Recumbens fptna lontdli, antrojhm decmnbit ame ilmam dorfi aut ani. PISCE. 

4x 

marii, qui aquas duIces non ferunt; horum pTer{que lk- 
tora adeunt pro ge.nerandls (*) & pariendis oves, cal/- 
dior aqua excludendis, nifi more ye/a.gici natantibus 
ovis, a iittoribus femper alleni, fed ommum aloi 
alii nodtrni ; illi pler;que natant in aquis, bi vero l- 
pius in fundo pafcuntur. Alii demum ïubIb,itarii vagua- 
tur, alii gregatim degunt. 

VICTUS tenuis e plfcibus nuper ene&is, thoracicls, exereîta- 
ris ; imprimis aflàd, v¢terilus in pr¢tJo, hodkniis in 
deliciis. 

DIVISIONEM Pifcium, artis normam, a vari[s, partibus tenta- 
runt varii. Recentkrum immortaiis Artedi Spinofos 
qcantbWterygios & Ine:-mes ,rIalacopteo.ios fecundtam 
Metnbranam Brancbioflegam fecutus, fed deferuit non 
femel in bivio conlitutum; novam itaque tentabo viam 
It PEDIBUS ante ,4la fub a4Lis pone ,4las fitfs. 

Apertura inftru&a operculis pinnaque branchiali : dura 
Pinnoe ,entra, les : vel nullee omnino AFODES. x. 
-- ante pinnas Pe&orales JUGULARES. . 
-- ./'ab pinnis Pe&oralibus THORACICI. 3. 
-. one pinnas Pe&orales A B D 0 M l N A- 
LES. 4. 
 -- Delttuta operculis pinnisve branchialibu I3 R A N C H I O 
STEGI. 5 . 

Q CHA- 
(*) Generatio Pi#t,m ctiamum of¢*ra o CHARACqERES PISCIUM 
CHARACTERES PISCIUM. 

I. APODES. 

lI. JUGULARES. 
'J. CALLIONYMUS Aperturm bra»«h, ad nttcham. 
Iz 7. URAOSCOVUS Os fimum. 
lZS. TRACHINUS Anus prope pedtus. 
zg. GADUS Pinuoe Pc&orales elongatw in acumen. 
13o BLEmUS Piunoe Ventrales didadyl« rauticw:- 
i3I. Ovrlmox Piu»oe Ventrales e Jpi»a cirrh». 

I34. 
x35". 
x37- 
3. 
x39. 
I4 o. 
I4 . 
4. 
43. 
x44. 
4: 

III. THORACICI. CHARACTERES PISCIUM. 
x46. SCO.XER Cauda lateribus ¢ari»ata; Pinnuloe fpttriw plures. 
x47. MULLUS Squamoe, etiam capitis, laxw. 
48. TV, t-G.A" Digiti diflini:txta pinnas peorales. 

IV. ABDOMINALES. 
CoIrlS Corpus rix ad Caudam anguftatum. 
SuURUS Radius pi»naram Dorfaliura PecToraliumfue d«- 
J. LORICARIA Çorpus catapbraum. 
$'z. SAMO Ptnna Dorfahs poil:ca adlpofoe. 
I" 3. FsxUr.AIA Roflrum cyliudricum oper«ul daufile.. 
'4 Esox /landibula inf.erior logior puneTata. 
lJ''. ARGENTINA Anus ¢audw vicinus. 
*y6. ATrrR.XA Fafcia lateralis longitudnalis argenteœe. 
I7. MUGIL Mandibula i»eeferior i¢tus'¢arinatao 
lyS. ExocorTuS Pigne Pe&orales longitudine ¢orporis. 
5"9. Por.xv.xtvs Digiti diflni juzta pinna pee'toral«s. 
I60, CLUPEA Abdomen carinaturn ferratum. 
t6. C,'rRuS 2Ierabra»a 13ranchioftega triradiatœe. 

V. BRANCHIOSTEGI. 

16z. MORMYRUS Dentes eraargi'ath Sqaamoe imbri¢œetœe. 
16. B,SLISrS Dentes utrlnque oo. Pi»ha Ventralis folitarla. 
64. OSTRAC.'ON Deutes utrinque _plures. Corpus teflâ oçèa. 
6. Txoox Dentes utri»fue duo. .Abdomen murlcatum. 
66. DoDo.x /)entes utrinque folitarii. Gorpus echinatum. 
67. Cxxscus Pi»a Ventralis folitaria. Corpus lori«atum 
fpina. 
Sv¢x,rus Pinnoe Ventrales nulloe Corpus articulaturïh 
P^svs Pinnoe Vantrales bi»oe. Corpus arti«ulatum 

Q ŒE î, APO- 24t 

PISCES APODES. Mum, 
I. APODES. 

*xg. MUR/ENA, CnImt la:ve. Nares tubulofœe. 
A/lembrana branchioflega radiis X, 
ejusque t_pertura ad pinnas 
pe&orales. 
Corpus teretiufculum, lubricum. 
'inna caudœe coadunata dor- 
ali anique, 
I--/elena. L M. pinnis pe&oralbus nullis. 
Art. gen. z. fyu. 4. Gron, 
rafi . ». 6. Alf. ,d. Ff. 
x. p. 3t9. Murena pinnis 
pe&oralibus carens. 
$eb. mur. z. t. 69. f. 4, :5"- 
{Tatesb. car. z. t. 
r**na maculata nigra, & vi- 
ridis. 
ltabitoet i Europoe, mercœe Ocea»o. 
{Toenarm Helena, Romoe in pifci,is : natat ad raagi« 
flrum delicata _lYlurena, lIartial; l/éd. Pollio darana- 
ta raa»¢ipia immerg«bat iariis Muroe»arum ut 
ifceribm fui, aliquid de Ser*;ortm fuorum 
flaret, lai». IX-." "3. ITlorf« i#ffla. - 
Ophi,. z.M. cauda aptera cufpidata, 
corpore tereti. 
rt. gen. 4. fY». 4 *- Mura:- 
ha teres gra-cil]s maculofa, 
cauda tereti cufpidata apte- 
rygia. 
Habitat i» 0¢«a»« Europoeo. 
$erpens. 3. M. cauda a.pt¢ra a¢uta cor- 
//rPore teretl. 
t. gen. z4. n. 4'- Mum- 
taa exa&e teres, cauda acu- 
ta apterygia. D.-- P.I 6.V.- - A.- - 12.-- 
ttabitat i» O««a»o Europe auflralis. 

4. lL PI$CE$ APODE$. Muroena. 

Angvil- 4. M. maxilla inferiore lori- 
la. giore, corpore unicolore. D. xooo. P.9.V.o.A.xoe.C, « 
qrt. fl)ec. 66. ge». z 4. f.y.n._ 
29. Fn. fret. zgo. vlu. 
rzna unicolor, maxilla 
inferiore longiore. 
ttabitat in Europa ; maxima in lacu Corna«hlo Ferra- 
rlenfi ; no fert Danubium. 
2Vodlurna; latet in cwno dupli¢i foramme ; ¢oërcet*r trun- 
co albo Betuloe ; c,tis tenaciîraa ; parit iipara fub 
«ani¢ula. ci. Holm. x7yo. p. t94. 

IVb/rut. 

M-pinna ambiente alba 
margine nigro. 
Art. gen. z 4. fyn. 4 o. Mu- 
rzna roftro acuto lituri$ 
albis vario, margine pin- 
riz dorfalis nigro. 
Hoebitat i, 2VIari Mediterraneo. 

Conger. 6. M. roflro tentaculis duo- 
bus linea laterali ex pun- 
&is albida. 
qrt. gen. z4. fyn. 4 o. Mu- 
r.mna fuprerno margin, 
pmnoe dorfalis nigro. 
atlabitat in Ocean, Europoeo. 

7- M. apterygia, roro acutiufculo. 
Habitat in .ll/lari Mediterraneo. E. Brader. 
Corpus Anguilloe absqe 
,biarum fub «ollo. .Maxilloe acurainate d«ntibs ace- 
rofis. Nares *ubulofoe fb roflro. Oculos nullos video ; 
ad u«iput pun[ta 7 p¢rforata ; itidem 7 fupra ¢apat 
in media» ant¢rius iterura at«r do. Anus l)ro- 
ir apiti qara aud. 

Q ; tzo. GY- z46 .PICES APODES. Gymnotus. 
lzo. GYMNOTUS. Capot operculis lateralibus. 
2evtacttla duo ad labium fu- 
perius. 
sMembr, brancb, radiis V. 
Corlvts comprem, thbtus pin- 
ha carinatum. 
Carapo. x. G. nudus, dorfo apterygio. 
drt. gen.  fyn. 43. tlmoen. 
acad. t. p. 3t8. t. 14. f. 6. 
G vmnotus. I3. 5. D.o.P. 3 .V.o.A. zoo. C. o. 
l-Iabtat in America. 
lbdoraen carnoJo-carinatum ; Iinna aui in eaudoe afll- 
cern excurrente. 
afaticus, z. G. fquamofus, dorfo pin- 
nto. D.46. P.I 4 V.o.A. zS. C.t6. 
Habitat in Afia. 
Pifcis plus quam fpithameus, craufculus, t&qus fqua. 
rqis lwoE,ibus rotundatis , d']tl»is , etiam f«pra c.apit, 
oui pu»a y e«cavata, uti etiam aliquot in maxillis 
in]eriribus. Anus in medio corporis. blnea lateral[s 
«le:ata, re3ta, fed defiendem fupra anum. Color 
lfcurus faillis Jufcis. lt,a, alba in pi»na dorfali 
 poflica parte «orporis. Oh oI:er«nla lateraliter am- 
la perienda ob fquamas nequit eJe Muroena; 
l:inna dorfalis i»ci/:it pone caput ff extenditur .tère 
ad caudam. Capu-t depreffara- loeoE, iudura. Tenta- 
eula z truncata, a»te nares pofita. Membr. branch, y. 
Corpus fubcylindric:,m, poflice com_preflum. Pinna 
dorJi mox poil nuckam incipiens. 
*z,. _. TRICHIURUS. .... Caut porre&um, operculis la- 
teralibus. Dentes tubulati: 
anteriores conferti. 
AIembr. branch, radio I. 
" Çorjotts compreff'o- enfifore. 
Cauda tubulata, aptera. 

Lepturus. t. PISCE$ APODES. Trichlurus. 

247 

,qrt. Epec. I *. Lepturus. B 7.D.IOO. P. .V.o.A.IOy.C.o. 
2Iuf. 4d Er. I. p. 76. t. 26. 
f.z. Lepturus. B.7. I).tz4.P.I2.V.o.A.o.C.o, 
Gron. mur. I. . 47- Gymna- 
fier. 13.7. D.I 3S. P.* I,V.o. &..C.o, 
Brown. jam. 44. t. 4'-f- 4- 
Gyrnnogaçter argenteus 
comptcffus, cauda atte- 
nuata impinna 
Habitat in America China.. 
otus argenteus, exfiliens ex aquls fœepÇ in C3,rabam. 

lzz. ANARHICHAS. 

Calout obtufiufculum. Den- 
tes confertiflïmi, rotunda- 
ti : autici VI, conici. 
Membr. brancb, rad. VI. 
Corflus teretiufculum. 
ha caudoe diflin&a, 

I. ANARHtCAS. 4rt. gen. 
23. J3". 38. 
Gron. mur. I. n. 44" Ana- 
rhicas. I). 73. P- 2o.. o. A. 4. 
abitat in Oceano feptetrto,di Angli, &c. 
Lapis Bufonites ex bu)u, pis dente 

Iz3, AMMODYTES. 

Tobia- 
l'ttlS. 

Cadout compreflum, corpore 
anguttius. Labium t[upe- 
rius duplicatum. Mandi- 
bula inferior angufla acu- 
minata. Dentes acerofi. 
2Iemb. branch, rad. VII. 
Corpv, s teretiufculum fqua- 
mis vix comicuis. Cau- 
da diflin&a. 

]. AMMOD'TES. 4rt. gen. 16. 
J[ya. 29. fpe¢ 5" 

13.7. D. 74. P.I z.V.o.A, uS. C.I f. 

Q4 Fu PISCE$ APODES. Ammodytes. 

Fn. ff'ce. 303 . Ammody- 
tes. B 7. D. f4.P.t3.V.o.A, zS.C.lf. 
]t. fca». t41. Ammody- 
tes. B, y. D. J'o. P.Iz.V.o.A. 
It. «/. 87. Ammodytes. 
B.7. D. 6o. P. I:f.V.o.A. 3z. C. 4. 
lff » f. A. Ff. . p. Tf. Am- 
modytes. 13.7. D. 6o. P,a 4.V.o.A. 30. C.6. 
Hab'tat 
e ce»tr apice «api#; are»ara e»etrat. 

z4. STROMATEUS. 

Ca.ut coin .p,.reffum. 5Dente« 
n maxa;hs palato. 
2VIembr. branch, rndiis... 
CoriPus ovatum, lubricum ; 
Cauda bifida. 

Fiatola. 

Plru. 

x. $. fubfhfciatus, 
Art. gen. 19. J'n. 33- Stro- 
rnateus. D. 46. P, f.V.o.A. 34. C,-- 
Habitat in Mari Mediterraneo, & Mari Rubro. 
oEci pu/clore :ariegatus ; z,etricli d. 
z. S. unico!or. 
f- 4. Paru b:filienfi con.. 
genet. Rai. ifc. . 
Habitat in America. 

IZ'. XIPHIAS. 

Caput maxilla fuperiore terminatum 
rolro enfiformi; Os edentulum, 
Alembr. branch, radiis VIII. 
Corpus teretiutculum, 

II, JU- PISCES JUGULARE$. Callionymu. 

II. JUGULARES. 

,z6. CALLIONYMUS. Calout 

labio fiperiore du- 
plicato ; Oculi appro- 
ximati. 
3Vlembr. brancb, radiis V. 
(Gron.) a4perturoe la- 
tcrales (fœepius claufœe, 
nucha foraminibus re- 
lirante). 
Corpus nudum. iunw 
trales rcmotiflïmoe. 

Lyra. 

x. C. dorfalis priorls radils 
longitudine corporis. 
Aluf./ld. Ff. .0. 7. Ura- 
nofcopus. D.4,o. P.18.V.6. A.,o. 
In. fret. z83. Trachinus 
maxilla fuperiore longio- 
re, pinna dorfi priore al- 
tiflima. 
Gron. rauf. I. u. 64. Ura- 
nofcopus ofliculo primo 
pinnoe dorfalis longitudi- 
ne corporis. D.4,1o. P.Ig.V.$. A.*o. C.*o. 
¢ro». At. bf. 740. p. x z z. 
t. 8. Cottus ofliculis pin- 
riz dorfalis longitudine 
corporis D.4,m. P.9.V.'. A.Io.C.xo. 
At. augl. z93- P-749. Gur- 
nardus luteus. 
Habitat in Alari Atlantico. 

Dracun-z. C. dorfalis prioris radiis 
culus, corpore brevioribus. 
Gr«». m,f. L ». 63. Ura- 
nofcopus oflïculo primo 
pinnoe dorfali primoe un- 
¢iali. D. 4, 9. P. zo.V.y.A.9. C.xo. 

• Q mdicus, 

PISCES JUGULARES. Callionymus. 

a4r# fen. 49 J,n. 77. Cot- 
tus pinna fecunda dorfi 
alba. 
ttabita Genuæ, Romoe. 

D. 4,o. P.Iz.V. 6. A. 9. C. z. 

C. capite lœevi longitudi- 
naliter rugofo, opcrculis 
 " . T T 
latere aperiendis. B.7. D.,3.P._o.*v .. A.3.C.I. 
Habitat in Alïa. ifuf. 4c. Holmen. 
Caput depre.ffùm Jupra longitudinaliter rugofura. Ma- 
xilla inferior ?aulo longior. Os fcabrum. Lingua ob- 
tula emarginata. Aperturoe branchiarum magnæ la- 
terales.. Opcrcula anteriora fpiua, gemina ;. poflica fpi- 
na fohtarta. Corpus raide depreffum hvldum. Anus 
i medio. Radius primus P. dorf, alis prioris brev,mm 
remotus. P. entrales alde diflan, tes. Pifcis medius 
qua iter Callionymum ,' Uranofcoyum rachinum. 

127. URANOSCOPUS, Caflut dcpreffum, fcabrum, 
" malus. Os t]mtlm : ma- 
xilla fuperiore breviore. 
2Iembr. brancb, rad. V, pa- 
pillofo- dentata. Opercula 
membranaceo- ciliata. 
Corflus: anus in medio. ' 
fcabcr. ! URANOSCOPU$. D.4,t4. P.t6.V.y.A.I3.C.z. 
lrt. gen. d z. fyn. 71" Tra- 
chinus cirris mulfis in 
rnaxilla inferiore. D.3,'4. PA6.V.5". AA3. C.-- 
Habitat in lTdart Mediterraneo. 
Caput fcabrura, depreffum. Pinna dorli prtor nigra. 

TRACHINUS. 

Draco. i. TRACt]NU8. 

Caput minus lœeve, comprelTum. 
_Membr. branch, rad. VI ; oper- 
culorum lamina inferiore fer- 
rata. 
Cort, us: anus prope pe&us, 
It. f¢an. 3z5 ". 
• /trt. PISCES JUGULARES. Trachinus. 

4rt. gen. 42. 6'ç o. Fn. 
fve2 zSz Tracb{nus 
xilia infetiore longiore 
eirris def;tuta. 
Gro». m,,f. . n. 97. Idem 
llOmel]. 
Idem nomen. D.6,3o P.6.V. 6. A.3o.C.z. 
llabitat in Oceltno feptentrionali. 
6ince P. dorfaliJ drivri pungunt venenat;flïm,e. Barth. 
at. 3. of. 84. 

D.f, l. P. 6.V. 6. A.3 z.C. z. 
D.6, 3o.P. f.V.6 A.34.C.-- 

I: 9. GADUS, Caput la:ve. 
dle11..'br, branch, rad. Vil, reretibus. 
Cous eblongum /.luamis dcciduis. 
nw brl'ncs c, lre communi ve- 
titoe: dorlales anique plures: ra- 
diis mu ici,:. eftorales in acu- 
lilq C 11 attetluatœe. 
* Pinnis dorfa;ibus tribus, otc «irrofo. 
-JEglefi- . G. tripteryius c!rratus al- 
nus. b:cans, cauda biloba, rna- 
xilla fuperiore longiore. 
t:n. fi'ec. '2-97. 
4rt. gen. 2o. f)n. 36. fpec. 
64. Gadus-dorfi tipte- 
rygio, ore cirrato, cor- 
pore lbicante, maxilla 
lhperiore longiore, cauda 
parure bit\rca. 
Gron mtf. I. '/. '9" Idem 
ll o lll OE ll. 
It.fcan. 325. Gadus Kolja. 
D.5,2o,19.P. 
It. II,Aot. 75. Gadus dor- 
fo triptergio, ore papil- 
lofo. D. 16,18zo.P.I 7.V.6. A.22,z .C.z 3. 
Habitat in O«,a»o Europao- y,. PISCE$ JUGULARES. Gadus. 

(,allarias. z. G. triprerygius cirratus va- 
rius, cauda integm, ma- 
xilla fuperiore longiore. 
Fn. fec. 293- D.t y,9,9.P.zo.V.6.A.IS,18.C.z3. 
Art en 6 f]n 3ç fpec 
63. Gadus dorfo tripte- 
rygio, ore ¢irrato, colo- 
re ratio, maxilla fupe- 
riore longiore, cauda oe- 
quali. D. ! 5,19,x 8.P.o.V.6. ,ri.. x 9,* 7. (2. - - 
Gron. mur. I. . g. idem. 
D.xS,9,t 8.P.Io.V.6.A.6,x6.C.- o 
It. oeL 87. Gadus balthicus 
Torfl¢. D. 14,I9,t 7.P. 7.V.6.A.zo, 6.C. -- 
t.fcan. zzo. Gadus Cal- 
.larias balthicus. D.I ',,9, 7.P. 8.V.6.A. 7,6.C.z4. 
Habitat i» O,eano Europoeo 13althi¢o. 

Morhua, 3. G. tripterygus cirratus, 
cauda fuboequali, radio 
primo anali fpinofo. 
fret. zg. 
Art. J3'n. 3. Gadus dorfo 
tripterygo, ore cirrato, 
cauda equali fere cure ra- 
dio primo fpinofo. 
lt. H/'ot. ,76. Gadus Kab- 
belj. D. I 5",2o, 16.P.Io.V.6. A. I.I 6.1. - " 
Habitat in Oceano Europoeo. 
Owa quotannts 9344o00 prdt. Leuweh. 

1U'¢1.15 o 

4. G. tripterygius clrratus, 
radio ventralium primo 
fe-taceo. D.* 3,z,* 8.P. .V.6./k.3 .I 8,C.t 7- 
Art. ge». e./'y. 3)'- Ga- 
d.us dorfo tr-ipterygio ore 
crrato, ofliculo pitma- 
rum ventralium primo in 
fetam longam produ&o. 
ttabitat itt Oceano Europeo. 

barbatus. .. G. tripterygius cirratus, 
maxilla inferiore pun&is 
umnque feptem. PISCE$ JUGULARES. Gadts. 

tninutus. 6. G. tripterygius cirratus, t- 
no in medio corporis. 
lrt. gen. z . f». 36. Ga- 
dus dorfo tripterygio, 
ore c i r r a t o, corptrc 
fefcunciall, ano in me- 
dio corpori$. D.I Z, lg,17.P.l 3.V.6.A.z7, 7.C. -- 
ltabitat in M. Mediterrano. 
 * Pinnis dorfalibus tribus, ore imberbi. 
Virens. 7. G. tripterygius imberb, 
dorfo virefcente. F».fv;ec. 
96. D. 3,% 19.P. 7.V.6.A. z4,zo.C. - - 
Gron. /l(t. Upf. 17,9.. 1. 9 0. 
Idem. D., 3,z% x 9.P. 7.V.6. A.4»o.C,4e. 
Habitat in O«eano Europœeo. 
blerlan- 8. G. tripterygius imberbis al- 
gus. bus, maxilla fuperiorc 
longiore. Fn. fret. z94- 
tlrt. gen. 9. fyn. 34- J-per. 
6z. Gadus dorfo tripte- 
çygio, ore imberbi, cor* 
pote albo, maxilla fupc- 
riore longior¢. D.I4,ZzoP.z.V.6.A.33,z3.C.3t. 
'0'. 

Art. gen. . fyn. 37- fpe. 
6'. Gadus dorfo tripteo 
rygio, ore cirrato, lon- 
gitudine .ad latit.udin.em 
tripla, pmna ara pnma 
ofliculorum o. D.I,Zebz.P.9.V.6.A.3oz.C.-- 
lrt. -ffyn. Il I. Phyci* (fe- 
cnd«m D. Koehlerum). 
D.I , 8, 4.P.t4.V.f.A.z't 6.C.3o. 
It.ltrg ot. 77. Gadus Tortk. 
D. z,*% z¢.P. 8.V.6.A. 9» 9.C.4o. 
It. llgot. 78. Gadus li- 
ne.a excavata pone caput. 
D. , 7,9.P.8.V.6.A. 8,, 7.C. - - 
l-Iabtat in Oceano Europoeo. 
Fico Romaui, hodie cirro in mento, uu¢'ta maxilloe 
inferioris utri#que 7 ; macula fufca ad pin. pe(torals. 
D. K«hler. z'4 FISCES JUGULARES. Gadus. 

Polla- 
chius. 

Gron. mur. I. n. y)'. Idem. 
D 4», 8.P. 6.V.4, A.2,9.C.'- 
It. fcn. 36. t. z. f. z. Ga- 
dus Hitling D 4,*$,o.P.zo.V.6.A.3o.zo.C.-- 
It.H-g«t. l[ 6. GadusHvit- 
ling. D. i % zg, zo.P. 17.V.6. A.3o.z z.C. - - 
I]abttat in Oceano Eutopeo, 
Car.bona- 9. G. tripteryg!us hnberb;s 
rtus. maxilla i,tcriore longio- 
re» linea Itetali rea. 
.4rt. gen. zo. ]yn. 34. Gadus 
do, fo ttiptei:y git, imbcrbi, 
nxil] infetiote longiore 
linca laterali reoe'ta. D.14zoz.P..V.6.A.z;9.C. 
11abitat t« Oceauo Europoeo. 
o. G. trpteryg:us îrnberbs, 
naxilla inferioc longio- 
re linea laterail curvz, 
Art. geu. 20. Jyn. 3- Ga- 
dus dorfio tripterygio im- 
bebi, maxilla inferiore 
longiore, linea laterali 
curva. D. ,tg, 6.P. 7.V.6.A. 6, .C.- = 
Gron. mur. I.. n. YT. |dcm. 
D, i , 7,z3.P. 7.V .6. A.z4,z3.C. -- 
It. tl'got. 77- Gadu Lyr- " 
bick f. Zaj. D.3,t%8.P.6.V.6. A.z78.C.-, 
Habitat in Oceano Europoeo'. 
* * * Piuni dorfahbt duabu. 
Merue-" . G. dlpterygius .cirratus, 
ci_us, maxilla intëriore longio- 
re. D ,%39. P.x z.V. 7. A. 39. C. 22. 
Art. gen. zz. fyn. 36. Ga- 
dus dorfo dipterygio, 
maxilla inferiore longlo- 
re. D.9,4o. P.tz.V.7. A.39. C.--" 
ttabitat in Oecano. 

Molva xz, G. dipterygius clrratus, 
, maxilla fupcriore lon- 
giore. PISCES JUGULARES. Gadus. '. 
rt. gen. z. Jj'u. 6. Ga- 
du4dorfo dipteryg[o, ore 
cirrato,, maxilla fuperio- 
re Iongtore. D.I5,6 5. P.I f.V.6. A.62. C.-- 
It. llot. 77. Gadus Lon- 
D. t 5",63. P. o.V.6. A, 60. C. -- 
/../tlS o 
bitat in Oceano Europoeo. 
Leta. 3. G. dipterygius clrratus, 
m.axillis oequalibus. 
J-vec. z92. 
ttrt. gen. zz.fyn. 38. Gadus 
dorfo dipterygio, ore cir- 
rato, maxillis oequal[bus. D. 13,76. P.z .V.7. A.ff.C.-.- 
ttrt.f.pec. o7. Silurus cir- 
fo m mento unico. D.3,76.P.z,.V.7.A.fs.C.3o. 
Habitat in lacubus Europoeis. 
Muela. I,-l. Q..dipteryg!us cirratus, 
clrr,s 5", pmna dorfali 
priore exoleta. 
Iuf. 4d. b/'. t.p. Tf. Ga- 
dus dorfo dipterygio, c/r- 
ris maxilloe lhpetioris 
inferioris i. D.h4z'P-I4 .V. 7. A. o. C.-- 
lift. gen. zz. fyn. 37- G. 
dorb dipterygio, fulco 
ad pinnam dotli primam, 
ore cirrato. D. ,6. P. - - V. 7- A. 47. C. -, 
Gron. /1. Uff. 17z. p. 9. 
t. 3- Idem. B.7.D.48. P.16.V.7. A.43.C.zy. 
Habitat in O«eano Europoeo. 
* * * * 19inna drfali ica. 
mediter- I'. G. monopterygius cirra- 
raneus, rus, maxilhi fuperiore cir- 
ais duobus intriore uni- 
co. D. f4. P.y. V."z. A.4q. C.- 
Habitat in Ocean« Europoeo. 

 3o. BLEN- z'6 PISCES JUGULARES. Blennlus. 
xo. BLENNIUS. C«put declive, tecïum. 
l]lembr, brancb, rad VI. 
Car_pus ]anceo!»tun. innw ven- 
trales dida&),loe, wuticoe. Pin. 
ha ani diftin&a. 
* Caput crflatttm. 
Galerita. x. B. erifta captis transverfa 
cutacea. trt. gen. z 7. 
]J'»- 44' 
Habitat in O¢ea»o Europæo. 
erilatus, z. B. crifa fetaeea longim- 
dinali inter oculos. Gro». 
mur. . n. 7. B.f.D. z6. P.x4.V.3.A.6. C.x. 
Habitat ix lndis. 
coxnutus. 3. B. radio fimplici fupra o- 
cules, pinna dorfali folita- 
ria. AI,f. 4d. Ff. z. p.. D.. P.¢.V. -. A..3.C.tz, 
llmoen, acad. x.p. 36. Bien- 
nius pilmS ocularib,as 
bulatis, pinv.a ani otficu- 
lorum XXVI. D. 4. P.xf.V. . A. 5. C.a . 
Habitat in India. 
ocellari, 4. B. dio fimpliei fuprn o- 
culos, pinna dorfali ante- 
riore oce!lo ornata. Alufi 
,4d. Fr. 2./,. . 1.* I,xS".P.IŒ.V.,.A.t6.C.It, 
4rt. gen. 26. ri.n. 44. Bien- 
nius fulco inter oculos 
macula magna in pinna 
dorfali, D. -- P. z.V.z.A. 7. C. 
Habitat i» Europa. 
Gattoru-f. B. pinnulis fupercilioram 
gine, nuchoeque palmatis. D- 3o.P. i3. V. 2. A.zL C. , 
Mul: 4d. £r. . F. 68. Blen- 
nius vertice fuperciliisque 
ciliato crifiatis. D.{. P, 14, V.2. A. 2o. C.I 3. PISCES JUGULARES. Blennlu. 

fuperci- 
liofus. 

Pholls. 

drt. gen. 6./ï». 44 Blen- 
nius pinnulis z. ad ocu- 
los, pinna ani otliculo- 
rum XXIII. D. ' P. I4.V.z.A. 23.C.t. 
Habitat in Europa. 
6. B. piunulls fuperciliorum 
palmatis, liaca latcrali 
CI, l" va. 
d]m, acad. I. p. 317. 
131ennius pilmu)i, ocula- 
fib'as bre'ittï mis palmatis, 
D ' P.z.V.z.A. z6. C. xz. 
linea laterali curva. ..,. 
Gro». rau£ z. n. 17 z. t. . 
f.y. Icnnius officulis 
antcfioribus pinn dorFa- 
lis mjoribus. D. « Paf. V.z.A.z. C.lz. 
Habitat in India. 
* * 'aput ab/ue cr;ft;s. 
7. 13. capke lvi, linea late- 
T I V 
rail curva fubbifida. D..P..p .z.A. tg.C.IO. 
rt. geu. 27. j,n. 44. (OE 
holis ) 16. Blennius 
pite, fummo acuminato 
maxilla fuperiore longio- 
re. D. 36. P.--V.z.A. 
Gro».maf.z.»A 75". idem. B.6.D. ,. P. t 3" V. z. A. 9- CAo. 
Habitat in Oceano ,4 Mari Mediterraneo. 
Gunnel-8. ]3. pinna dorfali ocellis X 
lus. nigris. B/luf. Ad. Ff. x. 
p. 69. D. 77. P.,o. V. 
Art. ge». z7. fy». 4f- ]31en- 
nius maculis circiter X 
nigris, iimbo albo, utrin- 
que ad pinnam dorfalem. D. 78. P.ILV. 
Habitat in Oceano Atlantico. 

mufle!a- 9. B. pinna dorfalî anterore 
ris. triradiata. Iuf. Ad. Ff. 
.i0. 69. D.3,43.P.tT.V.z.A.29. 

R /.B. PISCES JUGULARES. Blennfus. 

. 13. pinna dorfi anteriore ra- 
diis 3, pofteriore 4 o. IIuf. 
4d. bi-. t.p. 69. 
Habitat lu India. 

D.3,4o.P.t6.V.z.A.z. C. z. 

vivipa- 

o. 13. ore tentaculis duobus. 
drt..'n. 4. Blennius ca- 
pire dorIbque fafco - fla- 
vefcente lituris nigri» 
pinna ani tlava. 
111@ td. Er. x. 1). 69. i- 
dem. D. 8o. P. 19. V. z. A. 66. C.- - 
Gro». mur. . p. 65 . i- 
dem. 12). - - P. x9. V.z.A. - - C.-- 
Gro». lgt. Uf. x74z. iv. 87- 
idem. D.--P. i9.V.z.A.-- C.-- 
Act. Stockb. 1748. p. 3z. t. z. 
Tànglake. D. 7 9. P. zo. V. z.A. 7o.-" 
Habitat in M. Europoeo. 
Vivvos ivarit foetus, fuod jïngulare. 

Lumpe- x. B. corFore areolis dorfa- 
nus. libus fufcis. 
z¢rt. fn. 45"- Elennlu cir- 
ris fub gula pinniformi- 
bus quafi bifidis, areolis 
dorfi transverfis. 
Habitat i» Europa. 

raninus. 

z. . pinnis ventra!ibus fub- 
fexfidis, cirro gulari. I). 66. P. zz.V.-. A. 6o.C. 3o; 
Habitat in Sveciœe lacubus. 
Cure radii l)innarum vventrallum fuidem 6 , fed z primo- 
res in utrafue fetacei jïnt , tamquara ¢eri loabendi, 
jboterit forte pifcis ad ho¢ genus referri oh habitum curn 
duobus pr«cedentibus. 

x3 . OPHI- PISCES JUGULARES. Ophid:on. 
I3I. OPHIDION. CaDttt taudm['cu[um. 
lembr. bra»..h, p:,tula radiis V. 
Corfus enfiforme. "Pt,,na dor- 
talis anique utt;ta caudae 
noe vemral, s radtis duoous: 
exteriorc tpinolo. 
barbao L O. maxilla fuperiore cir- 
tutu. ri quatuor. ,ort. gen. z . 
H,,bitat in Europa at«flrali. 
imberbe, z.O. maxillif imberbîbus , 
cauda obtliufctda. 
• 4rt. £en. zS". ]rn. 4z. O- 
phidion cirris carens 
F»..fret. z89. Idem 
mon. D. 79. P. x.V.. A. 4t. C.tS. 
Habttat in Europa. 
maeroph- 3- O. maxillis {mberb!bs, " 
malmum, pinna caudoe acumlnata. 
ttabitat in M, Mcditerraneo, 1., Brander, 

R I!I. THO- PISCES THOR.A_CICI. Cyclopterus. 
III. THORACICI. 

x3z. CYCLOPTERUS. 

Caflut obtufum. Maxillœe 
denticulatoe. 
2Iembr. branch, radiis IV. 
Corpus tuamis offeis diflan- 
tibus angulatum. iugm 
ventrales connatoe iu fo- 

tatam. 

Lumpus. ,. C. corpore fquamis offeis 
angulato. 2Yluf. ld. Ff. 
Lp. 5"7. 
F». fret. z7. It. fca». 
,88. Cyclopterus. 
Art. gen. 6z. yn. 87. C'- 
clopterus. 
Gron. m.f. ». z7. Cyclop- 

udus. 

D.o: zL P. zo.V. 6. A. fo. C.9. 

D. zt.P.2o. V.I '. A.to. C.xzi 
lq.bitat in Ocea»o althico & Septemrionali. 
Mflïitas fmraa ¢ra cartilaiofo ipenfere. 

z. C. corpore nudo./Itf. Ad. 
Fr.I.p. î.t. 27. f. 1. B..D.6.P.zLV.4.A.--CAo. 
lIabitat i# India. 

I33. ECHENEIS. 

Ca.put pingue, nudum, dcpres- 
tùm: fupra plar, um, margina- 
tum, transverle tulcato - t.r- 
rature. 
2Iemr. branch, radiis X. 
Cous rtudum. 

Remora. x. E. ealda bifurca, ftriis ca- 
pitis 18. 

Amn. acad. . p. zo. E- 
cheneis. D. zz. P. zS. V. f. A. zz. G.16. 
iri..en. 1 . fyn. zS. Ecl:e- 
IIClS. 

Gron. PISCEJ THORACICI. Echenefs. z6t 

Gros mf. x. ». 33. Eche- 
ricin. D. zz.P.z$. V.6. A. zz. CAT. 
Catesb. carol, z. t. z6. Re- 
mora. 
Habitat in Pelag.o lndico. 
Capitis dypeo eaoeret allis. 
Neucra- z. E. cauda integra, flriis 
tes. capitis z4. D.37. P. z.V. . A. $7. C.x6. 
[/ralhf». nat. x. t. 44. 
.tla èl itin z n 
ff « .. .3 4..68. 
Echenes Nauerates. 
Habitat i Felago Indieo. 
Differt a pr,rcedenti cauda longiore, corpore maiore, tin. 
is acutioribus. 

I3 4. CORYPH/ENA. 

Ca2put maxime truncato-de- 
clive. 
21Iembr. branch, radiis V. 
Cotions: Pinna dorfalis longi-- 
tudine Dorfi. 

Hippu- 

Equife- 
lis. 

C. caudabifida, radiis dor- 
1àlibusLX. Loefl. epi[t. D.6o.P.2L V.6. A.26.C.18. 
Osbeckitin. 7 . B. Io. D. 6o. P. 19. V.6. A. z7. C. 2o. 
Art. gen. I y. J2,n. z 9. Co- 
ryphoena cauda bifida. D. - -P. zo. V.6. B_. - -C. 18. 
Hab«tat in Pelago ; 1Vautis Dorado dit'tut a ¢oiore fpl«n- 
di di flïmo. 
C. cauda bifurca, radiis 
dorlàlibus LIII. 
Osb. iti». 3c8. Dorado. B.6. D.:fI.P.Ig.V.6. A.z3.C.zo. 
21qarcgr. braf. 6o. Guara- 
capema. 
Habitat in alta Pelago. 
laulherriraus , a priori parure diflintur. 

p«ntada-3. C. maculis nigris quini 
&yla. verfus caput longitudi- 
nalibus. 
Act. Stockh. 74 o. p. 460. 
t. . z. Blennius ma- 
R3 

euli$ z6z 

PISCES THORACICI. Coryphoentt. 

Novacu-4. C. cap!te pinn;sque can- 
la. cellatis iineis cœeruifcen- 
tibus. 
Art. en. I ç 'n. 29. Co- 
rypFoeaa palmatis pulchre 
varia, dorfo acuto. 
t]abltat in M. Miditerraneo. 

C. dcrfi fupra lineam la- 
teralcm c-rvam fa,cit,lis 
tta et'centitus pioeto. B.f.D.]. P.x4. V.6. A. t. CA6. 
Art gen. t6 
rvPhoe:a c:mda oeqaali, li- 
na laterad cu«va. 
abttat in e ado. 
Cotvuspifl« , oflice attenrlatum. Linea laterals 
v,«, fiavecen. Caput 
Jceffden Os alae ehtfcens , 
.tibUJ , intu« Icabrm. Capitis ]atera aaernofa deltata. 
Hnna dotfalis p,or u»ita perior. Pinnœe pétota- 
les ad nodum a«uminat. 

x3fo GOBIUS. 

ngero 

Caiput poris z inter oculos approxi- 
matos : altero auteriore. 
.A]embr. brancb radiis IV. 
imJw ventrales unitoe in ovatam 
lz - radi.,tam. 

L G. pnna dorfi fecunda ra- 
diis quatuotdec m. D.6, 4. P.t 8.V.o.A. x.C.x 4. 
xqrt. gen 28 Jn. 46. Go- 
bius e ti ricante varius 
pinna dotti fecunda olti- 
culo.um '4. D. 6, '4. P. '7.-- A. 4. G.-" 
uJ: Ad. kr. .P.74.dem, PISCES THORACICI. Gobius. 6 3 

O b«c k. iter. t3I. Apocryp- 
tes cantonenfis. D.6,4.P. 
Hakitat in Europa, Afia. 
Paganel-z. G. pinna caudœe dorli- 
lus. que fecunda bail purpura- 
fcente, priori linea lutea 
terminalf. 
Art. gen. zg. f'n. 46. 
bius linea lutêa transverfa, 
in fummo pinnoe dorçalis 
primoe. 
Haffelqv. itin. 3z6. Gobius 
Paganellus. D.6l 7.P.I 7.V.I z.A.l 6.C.zo. 
Habitat in Mari Mediterraneo 

Eleotris. 3-- G. pinna ani radiis novem. 
Chin. Lagerflr. 8. B.5".D.6, I.P.zo.V.Io.A.9.C.Io. 
Osbeck. iter. z6o. Gobius 
chinen ris B.ç.D.6, I 
dwn. a¢ad. I.p. I l. Tra- 
chinus capite inermi 
do, pinnis pe&oralibus 
coadunatis. 
D.6, to.P.t 6.V. I z.A.*o.G.l 4 . 
Grn. mur. :. n. I69 Eleo- 
tris pinnis ventralibus con- 
cretis ? D.6* .P. - 
Habitat in China. 

fiphya. 

4. G. fafciis etiam pinnarum 
fufcis. 
4rt. gen. z 9. fyn. 49. 
bius uncial!s pinna dorfi 
fecunda ofiïculorum t 7- 
I-I«bitat in Nilo. 

D.6,I 6.P. 8.V.I z.AA 4.C. I'. 
). 6I 7" P.I 7- V.6. z.l I.C. -- 

Jozo. 

q. G. radiis dorl,libus emi- 
nentibus ïetaceis. 
4rt. Gen. z9.fyn. 47. Go- 
bius pinna ventrali coeru- 
lea, otticulis pinnoe dor- 
ïalis fupra membranam 
- affurgentibus. 
Habitat in Europa auflrali. 

D.6, ].P.I 6.V. I z.A. 3.C.4. 

Ra 6. G. PISCES THORACICI. l Gobius, 

p &inl- 6. 

G. denfibus maxilloe infe- 
rioris horizontalibus. ' 
Ch. Lag«rflr zg.f, 3" I).,z6,PAg,V-z.A,-Y-C. "" 
Osbeck. itcr. 3 o. Apocry- 
ptcs chinetds. ]3.y.D.yz6.P.l 8.V.IeA.z6.C.-- 
l-labitat in China, 

I36. COTTUS. 

Caput corpore latius fpinthm. 
IL ml'r. br,mch. :adiis VI. 

grun- 

(--.O'îl$ o . . 
cataphra-. (2. lor¢atus ; rofiro ver-. 
Ctu». rucis z bifidis, capite fub- 
tus cirrofo. 
lrt. gen. 49- fyn. 77. fpec. 
h7. Cottus cirris pluri- 
ms, co, pore oeqagono. 
]Vl»f. Ad, Ff. . p. 7o. idem. 
ïtabiat in M. Europ:zo. 
• .-clfi- z.C. verrucis capitis 4 os- 
re, t. 6. p. 47. t. 4. J. 3. 
zWt.£ Ad. Ff. I.p. 70. t. 
3z.f. 4. 
Mrt.gen. 4. ,pec. 84. Cor- 
tus fcber; tuberculis 4 
cornitbrmibus in medio 
cpite. 
Habitat in M. Bahhlco. 
3" C. gula rarnentis villofa, 
¢orpore nudo. /]//uf. 
F. z.p. 
Vatietas alia. 

D..,,. P. t '. V. -. A. 6, C.x,. 
D.y, 7. P. x6. V,v.. A, 7. C. x. 

D.9,I4.P.t 7.V.4.A.I4. C.t z. 

D.z,z6. P.8.V.. A.zz.C.t z. 
D.zz. P. z 2.V.. PISCES THORACICI. Cotms. 

z6y 

Gran. rauf . ». o6 Cottus 
alepidotus varius, maxil'.a 
inferiore longio, e multum 
ll¢arcgr, braf 7% Nigvi. 
1411. i, ht. app. t. 4. f. " 
Gallus grunnicns. 
ttaHtat in Amcrica. 

D. ,. P. z3. V.3. A.9. C.g. 

4. C. capote ftr!is corporisque 
fquamis fcrratis, litaea 
tcrali elevata. B.7. D.9,t t. P.z.V.L A. t .C.lz. 
lqabitat . . 

$corpius.y.C. capite fpinis pluribus, 
rnaxilla fuperiore 
longiore. 
It. fcan. 3z5. Ulka. D.9,t6.P.I6.V.3.A.Iz.C.z. 
lrt. gen. 49. l'yn. 77. fpec. 
86. Fn. fret. z% Cor- 
tus lepidotus, capite 
lyacantho, maxilla fiape- 
ritre paulo longiore. D. 7,17. P.4- V.4. A.t3. C.$. 
tus idem. D 
Gron. mati . t. o4. idem. D.to, I4.P.I6.V.4.A.xo.C.tz. 
l-labitat in Oceano Europœeo. 
Gobio. 6. C. loevis, capite fpinis dua- 
bus. 
lrt. gel¢. 48. fyn. 76. fpec. 
8. Cottus alepidotus gla- 
ber, capite diacantho. D.Td7.P.4. V.4. 
Fn. fvea. z79. idem. D.7,tg.Pa4.V.,¢.A.I3.C.o. 
Gron. mur. z. n. x66. Ura- 
nofcopus capite utrinque 
monacanthio. D.7, 8. P. x 4. V.4. A.xz. C. 3. 
Habitat in Europoe flttvii. 
2Vidure in fundo format » ovi incubat. 

R I' t37. SCOR- PoroEu$. 

Scrofa. 

x38. 

Voml'. 

5CORP/ENA. 

Io S. 

PISCE$ THORACICI. Scorpoena. 
Ca_pat magnum, aculeatum : 
Oculi vicini. Z)entes ma- 
xillis, palato faucibusque. 
dlembr, bra«h, radiis Vil. 
ckri ad oculos nares- 
que. . . P. g. V. 7. A. . C. x$. 
 Ad. Ff. . p. 68. Zeus 
cirris fupra oculos & 
nares. D. *. P. 8. V. '. A. . C.z. 
Jrt. ge».47.fly». Tf- Scor- 
poena pinnulis ad oculos 
&nares. D-'v'P-6. V.-A--C.'- 
 C, 3. 
ltnflbllz,, iti». 3o. idem. D. '.. P. 6. V.6. A.î. 
Habitat i» M. Mediterraneo, Oceano. 

S. cirris ad labium inferiu. 
Art. ge».-7.fyn. 7 6. Scor- 
poena tota rubens, cirris 
plurimis ad os. 
Gron. mur. L n. :zo 3. Scor- 
poena cpite cavcrno['o, 
cirris geminis in maxilla 
inferiore ? 

D.--P. 9- V.- -A.--(2.-- 

D. 'z P. xs.V.-- A. 6.C. i:b 
Habitat in M. Mediterraneo. 

ZEUS. 

Caput compreflhm, declive: Lab: fit- 
jperius membrana transverfa tbrni- 
cata. Lingua fubulata. 
dlIembr, branch, radiis VII perpendi- 
cularibus : infimo transvcrto. 
Corpus c0mpreffum. 
Z. cauda bifurca , fpina 
ame pinnam ani decum- 
_ bente. 
rown. jara. 4$'4- Rhom- 
boida alepidota argentea, 
piunis omnibus brcvibus. Gallus. 

Faber. 

Aper. 

PISCES THORACICI. Zeus. 

z67 

a, /ld Ff. . p. 66. t. 
. f. 9. Zeus cauda bi- 
furca. D.g.'__. P. 8.V, 4 . A. ï',C.o. 
tlabitat in Amerlca. 
Color argenteus, kinna dorfi anterior radiis 4 " l°fl eri°- 
ribus ,,';[tin fris brev;J«,;, tpinofi's ; filmée =. ?one anum. 
L[nea lateralis *,alae curva. 

z. Z. radio do.rfali dccimo 
anal!que lecundo 
re longionbî. 
aqrted, gen. ç.fn. 7. 
us cauda bifurca. 
Gr«n. muf. . n. . idem. D.,.P.zo.V.6. A;.C.,7. 
Brovan. jam. 4YY- Rh.,m- 
boa ma.Ft ale9idota, ra- 
dii ant«riorios pi,moe 
dorçalis & ani lo%ilfimis. 
farcgr. braJ. 
catuia 
/TaÆ¢«¢ i» Amerca. 

3. Z canda rotundata,lateri- 
bus mediis ocellt, tu fco. D.1o,z3.P.x 3.V..A.4,v.C.I 3- 
aqrt. gen. fo fyn.78 Zeus 
ventre aculeato, cauda h 
ext, emo ckcinata. D o,z 4. P.4.V. .A.ç.C. - - 
1uf./ld Ff. p. 67. t 3. 
f. 2. Zeus ventre aculca- 
to, canda rotundata. D.o,z. P. .V..A.zI.C.Iy. 
Gr»». mul . n. o 7. idem. D.%z.P.3.V.7.A.4zz.C.I 4. 
tlabitat in Peago. 

4. Z. cauda oequali, corpo- 
re rubente 
lrt. gen. ço. fyn. 78 Zeus 
cauda oequali totus ru-" 
bens, roRro reflexo. D.9,z3. P.r4.V..A.ï. C. - - 
ttabitat Romz, Genua:. 

I39. PLEU- z68 

FISCES THORACICI. Pleurone&es. 

*'39. PLEURONECTES. (*) Caput : Oculi ambo in 
eodem latere capitis. 
21/Iepzbr. branch, radiis 
IV- Vil. 
Cor_pus compreffum, la- 
tcre a!tero dorfum, 
altero abdomen refe- 

* O¢ulis a !aere dextro. 

Achlrus. L P. oculis dextris, corpore 
glabro, pinnis pectorali- 
bus nullis. Gr». mur. 
x. n. ,z. D.6o.P.o.V.4. A. 4. C. x6. 
Habitat Surinami. 
Corpus bruuneum llneis nigris transverfis raris. Latus 
finiflrum calaitis c;rrofum. 
tfichoda-z. P. oculis dextris, corpore 
:tylus. afpero, pinnis pe&olali- 
bus filitbrmibus. D. f3- P. 4. V. 5. A.43. C. I6.. 
aqrt. gen. xS. f)'n: 37" fpec. 
6o. Pleurone&es açper ca- 
nefcens, pinnis lateralibus 
vix confpicuis. 
"Habitat in Amboina. 
Corpus fufcura, maculis obfcuris :ariura. 
lineatus. 3. P- oculis dextris, lineis 
lateralibus lèptem trans 
verfis. 
Pleurone&es fufcus fubro- 
tundus glaber, line% fe- 
ptem nigris transvcr£ali- 
bus interpinnam pe&ora- 
lem & caudam. Brovau. 
jam. 44Y- 

Paffer oeella- 

lunatu». 

t 
Hppo- 
a gloffus. 

PISCES THORACICI. PleuroneoEes. 269 
Paffer lineis trans*erfi.s no- 
tatus. Sloan. am z. p. 
z77. t. -46..# z. 2aj. 
pile. 17. 
Habitat in America. 
4. P. oculis dextris, corpore o- 
cellis 4 atris iridibus albis. ID. 66. P. . V. 6. A. '. C. I4. 
Itabitat Surinami, 
Pinna dorfalis plicata. Pinna caudoe fafcia nigra. 
5". P. oculis dextris, pun&is 
ocellisque dimidiatis cœ- 
rulcis l'partis. 
Catesb. car. z. p. 2 7. t. 2 7. 
Solea lunata & pun&ata. 
llabitat in &merica Septentrionalt. 
. P. ocul[s dextris, corpore 
toto glabro. Fn.fvec. 3oz. 
qrt. gen. I7. fy». I. Heu- 
rone&es oculis a dextra 
totus glaber. D.IO;. P.I.V.6. A.79. C.-- 
Gron. mtf. z. n. 15"8. idem. D.*oz. P.I6.V.6. A.7S.C.xg. 
ttabitat in Oceano Europoeo. 

Cyno- 7- P-oculis dextris, corpore 
gloffus, oblongo glabro, dentibus 
obtufis, cauda fi*.brotun- 
da. Gron. muJ: I. n. 39- 
I-Iabitat in Oceano ]3elgium 
Plateffa. 8. P. oculis dextris, corpore 
g.labro, tuherculis 6 capi- 
us. Fn. f,«c. SOI. 
tlrt. ge». 7. fvn. 3 o. Pieu- 
rone&es oculis & tuber- 
culis 6 in dextra capitis 
lateribus glabris fpina ad 
anum. 
It.. H"got. 179. nomen Fn. 
lvcc. 
lt. fca. 3z6. Pleuronc&es 
Sltvar. 

D. i z.P. i I .V,6,A. io2,C ..z 4. 
alluente. 

D. 77.P. i2. V.6. A. $'j'. C.-- 
D.74.P.I 1:6 V.6.A.Y4.C.zo. 
D. 76. P. -2. V.6. A. $'4.C.x7. 

Grn. zTO 

Flefus. 

FISCES THORACICI. Pleurone&«. 

Gro, nouf. I. ,. 36 nom. 
AJ ted. D. 72.P. t2. V. 6. A. yl. C.2o. 
Itaotat m M. Europœeo. 
9. P- oculis dextris, linea la- 
terall apea, iilmlis ad 
pinnas. h./. 3oo. D.¢g.P..V.6. A. 4o.C.r. 
rt. gen. I7..fi'n. 33- Pleu- 
zoe&¢s uculs a d xtris, 
lin¢a latera.i armera, 
nu[is iapernc ad indices 
pinnarum, dcntibus 
tulis. 
Mrt. /ec. 9. Pleurone&es 
linea laterali aipera, 
nu,is ad ad'ces pianaum 
in latere tculato. D.6LP. z.V.6. &.4z. C.9. 
Gron. raufi ,. n. 4. idem. D. 6z. P., z. V. 6. A. 4 C. 4- 
It. fcan. 36. idem. .»4. PAx:o.V.6.A-4LC'IT: 
Habit«t in . Europzo. 

Limanda. io. P. oculis dextris, fqua- 
mis alpe, i,, fpina ad a- 
hum, dcntibus obtulls. 
Art. gen. 7 fin. 33. 
Habitat ch M Euro rœeO. 

Solea. 

D. 79. P. I-. V.6. A. 6o. C.-- 

t. P. oeulis dextris, eorpo- 
re atero obtov, go, ma- 
xilla fupcrote ,o,, ore. 
Art. ge.. ]8 jy. 3z. ]" ec. 
6o. Pleu.,nc&cs n,ixil- 
la fuperiore Iougi, ,re, cor- 
pore oblOh,«J lquamis 
utrinqvc afperis. D. 9. P. 9- V. f. A. 74. C. I4. 
Fn. ]ver. z99. idem. 
It. ll"got. 78. PkuroneoEes 
Tunga. D. 7. P.: 7.V.Y.A.4o. C.4 o, 
Itabiat in M. Europoeo. 

Lingua- I2. P. ocu:is dextris, ano fi- 
tula. nifiro, dent:,bus acutis. 
a'1rt.g, en. 17.jy, 3" ileu- 
rone&c» oculi a dxtra, 

sno PISCES THORACICI. Pleurone&es. 7 

ano ad- latus finifirum, 
dentibus acutis. 
G,o». rauf. . ». 4 I. idem. 
Habitat in M. Europœeo. 
* O«uli a latere fi4iflro. 

13. P. oculis finiçtri, cor- 
pore glabro. A?t. gen. 
8. fy». 3 . 
It. ICgot. 178. Pleurone&es 
Pigghvarf. 
Gro. uf. I. 4. 43" nom. 
Arted. 

D. 6. P.9. V.-- A.4f.C.-- 
D.68. P. o. V.6. A. yy. C.I9. 

D.76. P. xo.V.6. A. '7.C-- 
D. 7I.P. :z. V.6. A.6.C.18. 
D.78. P. o. V.6. A. :. C. I6. 

ltabtat in Oceano Europoeo. 
Alaximus Domttia»i tempore captus, unde $enatus conftdt. 
Ex kor tempore, jam CœeJàr flfl, uli tut, t,fira Jèfuantur. 

maximus.I4. P. oculis finifiris, corpo- 
re afpero. Art. gen. . 
J4. 32. 
if». rivet. 98. idem. 
It. GottL 178. idem. 
Gron. mur. a. 4. I Yg- idem. 

D.7o.P. I . V.6. A. 'o. C.I7. 
D.64. P.I.V.6. A. 48. C. ,6. 
D. 9. P.I. V.6. A. 39. C. 6. 
D-65. P-3- V.6. A.yo. C. 6. 

pa?i!lo- 
fris. 

Habitat in Oreaneo Europœeo. 
'. P. oculis finiflris, linea 
laterali liniflra aculeata. 
h't. gen. 8. J3n. 3. 
Pleurone&es oculis a li- 
niltra, linea laterali a- 
culeata. D..66. P. 9- V. 6. A. yo. C. -- 
11abitat in Oceano Europoeo. 
x6. P. oculis lïniflrislinea la- 
terali curva corpore pa- 
pillofo. D.yS. ID. I 2,. V.I: 6.A.42.C.I 6. 
llarcgr, graf. .q. Aramaca. 
l-labitat u Afiaerica. 

CH/E- 34o. CH/ETODON. (*) 

PISCES THORACICI. Chatodon. 

Ca]rot: Deutes feracei, fie- 
xiles, conlkrtilïimi, nume- 
rofimi 
Iêmbt-'. brancb, radiis ri. 
Cor[vus pium. "Pimm dorfi 
attique carnofa tquamofa. 
C. fpinls dorfallbus =, ra- 
dio tert:o Iongiflimo. fili- 
formi » aculeo utrmque 
ad os, cauda b!fida. . 
drt. fpe«. 93. Chœetodon ca-. 
ne'Cens, aculeo utrin- 
que ad os, oflïcuio tet[o 
pinnœe dorfaiis fetiformi 
longiffimo. D. . P.x7. V... A... C16. 
Habitat in Indi[s. 

z. C. fpinis dorfa!ibus , cau- 
da bifida, pinnis ventra- 
libus ex fpinis duabus. 
Chin. Lagerffr. z6. D.. P..,6. V.w A..» C.I 7, 
Habitat in Indi[s. 

acumina-3. C. fpinis dorfalibus 3: ra- 
tus. dio tertio longifiïmo. 
2Vluf. /Id. Ff. *.p. 6. t. 33- 
f. 3" Choetodon fafciis ] 
fufcis, pinna dortali fcti- 
/brmi. 
Habitat in Indils: 

pinnatus. 4. C. fpinis dorçalibu 4, pin- 
ha dorfali aualique 
21¢g iflima. 
uf. zd. Ft. p. 6,. t 33. 
f. 6. Chztodon g.riçeus, 
fafcia rontali apceque 
caudoe albis. 

D. . P. lB. V.. A.z. C.15o 
Cb*u. 

(*) Choetodon Caud,* piuna bifida, , a, , o, , 4, g. 
Roj'.o cy.q;'-drico elotgato, g, . 
RMio pirn dorfi I f. 4 longiim , , ], f, 1, PISCE$ THORACiCI. Chztodon, 
Cbin.Laerflr. zf. iem. D. 3o. P. 
Habitat'in Indiis. 
,ornutus, y. C. fpinis pinnoe dorfali, 7, 
cauda bifida, radio dot* 
fali crtio longiltïmo. 
Art. f)n. 9z. Choetodon a- 
culeis z br¢vibus fupra 
oculos officulo tertio 
pinnœe dorfalis longiflimo. D. . P. i 8. V., A.Çw C.t6, 
Habitat in Indiis, 
punc"ta- 6. C.. fp!nis pinnz dorfalls 8, 
tus. prurits peêtortlibus fal- 
catis. I3. 4. D. .P. 17.V.-ë.A.r.C. 7. 
Habitat in Afia. .lYl, f. Ac. tlolraenf 
Corpus albidum . argemeum ];undtis fafcle, ponë anum 
latatum, figura Cyprini. Oculi rnagni rubri. Liea 
lateralis fuJum cura. Radd 3.primi p. ani diflanteo 
arcuatus. 7. C. fpins pnnoe dorfalis 8, 
arcubus 4 albis. 
2Vluf. Ad. Ff. . ?. 6*. t. 33" 
r.f. Choetodon fufcus, ar- 
cubus nigris. D.. P.2o. V.{. A.v. C.x . 
rt.fy.79.Jpec. 9 I. Che- 
todon niger, capite dia- 
cantho, l[neis utrinque 4 
transverfis curvis. D.9.P v, A C.7, 
Habitat in Indiis. 
tofratus. 8. C. fpinis plnnoe dorfafis 9, 
maculaque ocellari, 
flro cylindrico. "" 
ffluf. Ad. 'r. I. p. 6I. t. 
3L f. z. Choetffdon ro- 
ftratus, pinna dorçaii po-. 
ftice macula fufca. D,9. P.I4.V.-ë; A._¢.C.i4. 
Gron. mufi r.n. Ic9. Choe- 
todon maerolepidotus 
bo-flavcfcens, roro lon- 
8 gfll 
(hoetodontes, lmlcbrum ptfèum piqomm Indi¢i cobortm ¢onflitu'¢nus, a t d 
fllnfl;untr cundum finas do,'falet. 74 

PI$CES THORACICI. Chztodon. 

giflîmo offeo, macula ni- 
gra ad pinnam dorfalem. D.-r. P.'ly. V.g.A.. C.-- 
Habitat in lndiis. 

nigricans. 9- C. fpinis pinnæ dorfalis 9, 
fpina laterali utrinque cau- 
doe integroe. 
Art. fpec. 9 o. Chœetodon ni- 
grefcens, cauda albeI:en- 
te oequali utrinque acu- 
leata. D...P. 6. V.-. A. -a" C. 6. 
Haffelqv. itin. 33z- Choeto- 
don aculeis in utroque la- 
tere ad caudam duobus. D. -r" P'IT"V'6" 
Habitat in Mari rubro. 

o. C. fpinis pinnoe dorfalis 
9, membranoe branchio- 
tlegoe , fafciis y nigris, 
cauda fubbifida. D. z" P" -" V. ./k. _-z" C. 6. 
Habitat in Indiis. 

lineatus. r. C. fpinis pinnoe dorfalis 
9, fpina laterali utrinque 
cauda bîfidoe. 
Art. fpec. 89. Choetodon 
lineis longitudinalibus va- 
rius, cauda bifurca utrin- 
que aculeata. D. 9. p. 6. V.-. A.ï-. C. I6. 
Habitat it Indis. 
macrole-z. C. fpinis pinnoe dorfalis 
pidotus. , radio dorfali quarto 
fililbrmi longflimo. 
lrt.Jpec. 94. çhætodon li- 
neis utrinque _ nigris, ra- 
dio quarto dorlàli lori- 
•• P V, A CI7. 
giffimo fet{formi. D. . -,. --. --. . 
Gr. mur. :z. n. I94. Ch. 
otficulis dorfalibias 3 acu- 
leatis, q.aro fetiformi, 
7 fubféuentibus iterum 
aculeatis. E ±L P 9. V..A..C.16. 
ot7 • • 
Habitat in lndiis. 

13. C. PISCES THORACICI. Choetodon, » 

lriatut. 

C. fpnis plnnœe dorfals 
x z corpor, ftriato, rottro 
prominente, cauda integra. 
2Vluf/ld. Fr... 62. t 3- 
f.7- Choetodon flavefcens, 
,o P.f. V,,,A.ç,.C. g. 
fafciis 5" fufcis. D.-r. 
.4rt. fpec. 9¢" Chztodon 
macrolep;dotu% lineis u- 
trinque tribus nigris latis, 
lfnea quarta in cauda. D.{.P.t6V..A.r.C.I 7- 
lmoen, acad. I. p. «,».-, La- 
brus rolro refielot:afc,is 
lateralibus 3 fufcis. D. tz P.t4. V.].A.x.C. 7. 
Gron. rouf. I.n. llO. Chœe- 
todon rolîro longo offeo 
macrolepidotus albo 
vefcens ineis transveffa- 
libus 4 brunneis. D.- t-t 
l-labitat in lndiis. .76 

PISCES THORACICI. Chetodon, 

purpureo îride alba juxta 
caudam. D. î" P" x4" Vë./k. r" C.-- 
Habitat in Indiis. 

vagabun-x6. C. fpinis pinnæ dorfalis 
dus. 

 :;, corpore ftriato, fo- 
, ftro cylindrico. 
ffluf. Ad. Ff. z. ?.--Chm- 
todon roflratus, fafcia nf- 
gra trans oculos, triplici- 
que ad caudam. 
Habitat in Indif$. 

t 
D. ]-. P.I . V.. A.4. C. I8. 

eiliari. 

x7. C. fpinis pinnœe dorfalis 
I4, operculis fpinolïs, 
fquamis ciliatis. 
Gro. mzfi z. ». I9z. Ch. 
rnacrolepidotus, aculeis 
utrioque z iii operculis 
poItico longifiïmo. .1 .t43 ....... p 2 I7 «" &''- C.I7« 
2Vlu dd. Fr. L p. 6z. t. 
». f. . Choetodon gri- 
çeus fafciis 4 fufcis. 
Osb. iter. :27. Sparus fa- 
xatilis. D. -. P.t6. V.6. A. :,C.zo. 
Habitat in Indis. 

ïaxatili,. 

xS. C. fpinis pinnoe dorfalis 
I4, pinnis ventralibus a- 
cuminatis, cauda bifida 
dentibus emarginatis. 
dluf, dd. Ff. I. p. 64. Choe- 
todon cauda bifurca fa- 
fciis y albis. D..P.I'. V.ï. " A.î.C.x'. 
ffmoen.acad. .p. 3Iz. Spa- 
rus fafciis 5" tranfverlïs 
fuf¢is. D.-.P.8. x 
V-« A.w¢. C.I. 
Gron. mur. I. n.g 9. Idem. D. -ï. PA 7. V.. A..C.I$. 
ttabitoet in India. 
Mabitu tto 13era a ¢ogenerlbus recdit. 

x9. C. PISCES THORACICI. Choetodon: 

277 

lceola-20. C. fafciis tribus: ocula- 
tu. ri pe&orali longitudina- 
lique, cauda integra. 
Edw. av. zio. t. zo. Gva- 
pena. 
Habitat in India. 
Corpus oblongum, la,ceolatum : faÇcloe »igroe marglne 
griJC 3 ; prima traserfa per oculos ; fecuda trans- 
• erfa er thoracem ; tertia a inn dorfali a,teriori 
d pinvm candi. 

'.* '4'. SPARUS. 

/t.urata. 

Cafut: Dentes incifores vel lania- 
rii robui ; molares obtufiuculi, 
conferti. 
2Iembr. brancb, radiis V. OI)r- 
cula /luamo(a. 
Corious compreffum. 
]ffacula nlgra natati. 
S. lunula aurea inter oeulos. D. P. y. V.6.A. . C. x 7" 
/Irt gen. z.fyn. 63. Sparus 
dorfo acutifftmo, linea 
arcuata aureainter oculos. D. 4. P.t7. V. 6. A. 4, C, -- 
Gro». mur. . n. 90. idem. D..P.6. V.6. A.v.C.o. 
Loefl. epifl, idem. D.OE.P.,y.V.6 A.x.C. XT. 
ttaffelqv, itin. 337- idem D.½-.P.6. V.6.A.x«.C.zz. 
Habitat in Mari Mediterraneo Oceano inter Euroo 
para Americamque. 
In meo exemlari macula nigra ad caudam. 
8oraanis «lira fretiofiimm Sergi aulritate ; Verri 
fa«er, 27S 

PISCES THORACICI. Sparu, 

annula- $, S, ocello .nigro fubcaudali 
ris, corpore flavefcente. 
Art. gen. 37- fY». 3"7. Spa- 
rus unicolor flavefccns, 
macula nigra annulari ad 
caudam. 
ttabitat in M. Adriatico, 

argus, 

inf'cro, 

S. ocello fubcaudali cor- 
porc fafciis nigris. D. *z{. P.I6.V.6. A.. 
4rt. gen. 37. Jj'»- 3"8. Spa- 
rus lineis tranfverfis va- 
rius, maculanigra iufigni 
ad caudam. D. z6. P. I4. V. 6./k. I7. G. -- 
I-labitat in M, infero, 

Melanu- 4. S. ocello nigro caude, cor- 
rus. porc lineis longitudina- 
libus. 
4rt. gen. 37. fyn. 5"8. Spa- 
rus lineis Iongitudinalibu, 
varius, macula utrinqu¢ 
ad caudam. 
ttabitat in M. infero. 
Smaris, :f, S. ocello nigro laterali, 
• pinnis peé'toralibus cau- 
doeque rubris. 
,4rt.gen. 36. [yn. 6_0. Sparus 
macula nigra in utroque 
latere medio,pinnis pe&o- 
ralibus caudaque rubris. 
ttabitat i» Eropa auflral;. 
Moena. 6. $. ocello fufco laterali 
eorpore variegato. 
,4rt. gen..36, fyn. 61. Spa- 
rus vanus, macula nigri- 
tante in medio latere, 
dentibus 4 majoribus. 
ttabitat in M. mediterraneo, 
faxatilis. 7. $- ocello fubcaudali 
porc candicante, PISCES THORACICI. Sparut. 
.3fuf. dd. Fr. I.p. 6. Sci- 
ha ocello ad batïn pinnoe 
caudz. 
.fi 3. Sparus roltro plagio- 
p!ateo, rufefcens, macula 
mgra iride alba ad caudam 
fubrotundam. 
Habitat Surinami. 

t9 
D. -. P.I6. V.{. 2k, ï.. C.I6. 

D. r" P.I 7. V. •.A.r. C.7. 

Orphus. $. S. ocello fubcaudali, 
.pire rufefcente cauda 
tntegra. 
d,'t. gon. .7- ;'*- 63. S.pa- 
rus vartus macula mgra 
ad caudam in extremo 
qualem. D.Io, 
Habitat . . 

* * Rubri. 

Hnrta. 

9. S. cauda bifida, corpore 
faciis transvers rubri$, 
dentibus laniariis exfertis. D.-[-{. P. 16.V.6. A.O.C. 17. 
Habitat in M. Mediterraneo. 
tin Dentex I7 ? 

Erythri- IO. S. cauda fabintegra, cor- 
nus. pote rubro. Mul:. Ad. Fr. 
=. p... D.. P.6. V.6. A.;r. C.I8. 
Loefl. epifl, mf«. D. . P.7. V.6. A.¢z. C.IT. 
drt. gen. 6. fyn. 5"9. Spa- 
rus totus rubens, iride 
argentea. 
Habitat in M. Mediterraneo Americano. 

Pagrus. 

H. S. rubefcens, cute ad ra- 
dicem pinnarum dorli & 
ani in finum* produ&a. 
ltrt. gen. 3 6. fyn. 6 4. 
Habitat in Europa auflrali, 

$4 z$o PISCES THORACICI. Sparu. 
* * * L ineati. 
3oops. [z. S. lineis longitudlnalibus 
obfcuris: inferioribus qua- 
tuor aureis argenteisque. 
dlrt. gen. 36. fyn.. 6I. Spa- 
rus lineis utrmque 4 au- 
reis ac argenteis longitu- 
dinalibus parallelis. 
Habitat i» M. infero. 
Cantha- x3, S. caudaimmaculata, cor- 
rus. pote lineis longiudinali- 
bus luteis. 
dlrt. gen. 6. Jj'n. 58. Spa 
rus lineis utrinque luteis 
longitudinalibus parallelis, 
{ride argençes. 
l-Iabitat i M. tnfero. 
Chrom|s. x4. S. cauda bifida, radio vert-, 
tralium fecundo fetaeeo. 
Mrt. ge». 37-/3'n 6z. Spa- 
rus officulo fecundo pin- 
narum ventralium in lori- 
gara fetam quati produêto. D. z 3. v. tT. V.6. A. z. C,-- 
ttabttat in Europa auflrali. 
$. S. cauda bifida, lineis 
thlvis longitudinalibus u- 
trinque undecim. D. -. P. t6. V. 6. A. .. CAT. 
dlrt.ge». 38./q'., 60. Sparus 
lineis utrinque undecim 
aureis parallelis |ongitu- 
dinalibus. 
ttabitaç in M. Mediterraneo. 
Synagris.I6. S. cauda bifida rubra, 
corpore purpurafcente li- 
neis utrinque 7 aureis. 
Catvb. car. z.p. 7. t. 7. 
.Salpa purpurafcens varie- 
gara. 
ttabitat in Americ feptentrionalk 

Salpa. 

D. 3o. P.-- V.--/L 9. C.-- PISCES THORACICI. Sparu, 
• , , • IZarii. 
Dentex. 7. S. cauda bifida, COlpr 
variegato, dentibus qua- 
tuor majoribus. 
a¢rt. gen. 3 6. ri'n. 6o. 
rus varius, dorfo acuto, 
dent!bus 4- majoribus. 
Habitat in M. infero 

Spinus. 

virglni- 

D. 90. P.--V.--A. xo. C.-- 
fupero. 
Ig. S. caudabifida, fpinador- 
' P.I6 V tx" A.,.C.I6. 
fali recumbente. D. _-- ..... 
Loefl.epifl.mf«.anidem. D. a" P. 7. V .. A.z.C. 7. 
Osb. iter. z73. Sparus ja- 
vanenlis. D. z'*- P.If. V.._ A.rT_¢. C.I. 
Habitat in Indiis. 
Corpus lituris c'ruleis repa»dis variis l:iftum. 
xg. S. cauda bifida , hfcils 
duabs nigris trausver- 
/ïs, lineisque cruleis 
plurims. D. ç. P.x8. V.. A Ça, C.$. 
ttaitat in Amerca Septcntrio»ali. .ql*4 De Geer. 
Oercula fnbferrata. Fafcia prior ab bumeris per ocu- 
los ad raaxillam inferiorem altera ab bureris ];er 
ldtera th«acis ad tinnas pedtorales. Li»ea ceru- 
leoe plures longitudinales ?arallelr. Caudoe pi»,a 
biloba, obtufa. 

Mormy- zo. S. cauda bida, façciis ar- 
rus. genteis nigrisque plurimis. 
4rt.ge». 3". fyn. 6z. Sparus 
maxilla fuperiore lougiore, 
lineis utrinque d,_abus ni- 

gris transverlis parallelis. D. z 3. P. I4.V. 6. 3.13. C.-- 
t]affel/v, itin.. 33 . Sparus 
Mormyrus. D. -. P.lf. V..A.. C.I8.. 
!7[_abitat in M. infero. 

capiftra- z,. S. cauda integra, corpo- 
ts. re albo-reticulato. D. . P.t z. V.-. A.. C.I 4. 
Habitat in America. Mur. De Geer. 
tTorpus obloneura, figura Pl. Hippoglofll. Squame laxoe 
t¢ margin«m :fcia alba ad angulum rettum ifl«xa, PISCESTHORACICI. Sirns. 

»ride pifds reticulatus. 
perfores, 4 iuJèri,res. 
e iofi. 

De.tes prim»res raagnl 2 
lina darçahs l»ngit.dine 

galiloeus, zz. S. cauda integra, corpo- 
re fupra virefcente, fubtus 
aiL, o. , 
l'tajfelqv, itin. 343- n. 76. 
Sparus galiloeus. B.y.D.-. P.x x.V.7.A. -¢.C.zo. 
Habitat in La«u Genezareth Galilœeoe. Pi(catura sOr«di- 
giof Lucoe k r, ex hoc pif ce. 

r4z. LABRUS. Calout: ff)entes acuti. 
iembr, branch, radiis VI. O[er. 
cula fquamofa. 
Corious: Pinnœe dofalis radii poffi- 
ce ramento filiformi au&i. 

Scarus. 

* Caada bifurca. 
x. L. appendicibts tranfvertis 
ad caudm, latera. "1 
q,'t. fyn. 54. Scarus au- 
Habitat in Groecoe littoribus, Siciliam tenus. 
6"ub iberio Claudio in deliciis rt¢minans ; jecinora in" 
IZitellii patina f. ¢l)'peo minervoe. Pifcis hodie abfurus. 

«retentis. z. L. dentibus 4 virefcens, 
cauda bifurca, art. gcn. 
Sa. fy». 57. 
Habitat in Creta [.4 adjacentlbus. 
Anthias. ]. L. totus rubefcens, cauda 
bifurca. Art. fn. 54- D.-. 
Catesb. car. z. p. . t. z 5. 
Anthea IV. Rondel. 
Habitat in Europa _ltfer;dionali . America. 
Hepatus. 4. L. maxilla inferiore Ion- 
giore, cauda bifurca, li- 
neis utrinque tramverfis 

nigri. 

Labri Spari $encra oh nffinitntem etiam»um difficiliu difling.untr. grifeus. 

lunari. 

@percu- 
laris. 

auritus. 

PISCES THORACICI. Labrus. 253 
nigris. /r. gel. 3'- 
fy. . D. 'o_. P. 3. V. 6. A.9. C.-- 
ttabitat i, lar Mediterraneo. 
Pinna dorfalis POil radios Jpinofos , parte ful:eriore , »ota- 
#ur maula n,gra. Raj. 
'. l.. cauda fubbifida, cor- 
pote fubgriteo. 
Ct«sb. car. 2. p. 9. t. 9. 
Turdus pinnis branchia- 
libus carens. * 
Habitat in America. 
Catesboes abHue pinnis pe£toralibsts pi,xit ; oen rite ? 
6. L. pinna caudœe medio 
truncata dorfali anique 
linea purparea » hbiis pli- 
catis. D. . P., '.V..ë.A. _. C.,6. 
Gron. rouf. z. ». 18o. t. 6. 
f. z. Labrus obiongus, 
cauda bifurea, eapite pur- 
purafcente. I).-zu.. P. I7. V.. A.x v. C. 4, 
Habitat i! Indiis. 
7. L. cauda b[fida, corpore 
fafciis o, maculaque o- 
perculorum fufcis. Chlno 
Lagerflr. z4. I). , Pd6.V. . A. xï" CA6, 
Habitat in Afia. 
$. L. viridi coeruleo fangub 
neo canoque varius cauo 
da bifi.h 
vert. gen. "34. q'n. :f:f. La- 
btus pulchre varius, pinnis 
pe&:,ralibus rotundatis. 
tla'elqv, iter. 44- n. 77- 
Labrus Pavo. 13.6. D.3t. P.4.V.6.A.r*;,. C.6, 
Habitat in 1. Mediterraneo ad Sffriam. 
9- L. cauda bifida, opercu- 
Ils branchiarum pinnitbr- 
mibus. D. o P.x'.V.6, A. ,3.C.7- 
T" 
ttabitat in Philadelphia. 21/lnf. De Geer. 
Io. L. 

,I 

!1 284 PISCES THORACICI. Labrus. 
falcatu$, xo. L. pinna dorli analiquc 
radiis quinquc prirnis incr- 
mbus falcata. D. v "P" 7. V.q.A.. C.zo. 
labitat in America. lf#oE D« G«er. 
Cor/ms [atiud#¢e Bramoe, ar«nteura. Radii iprimi • 
mo/libus dorfalls analvsque elogati, f«uentibus 
libus , nde ]wlpim¢oe falcatœe. Dentes acutl 
inoe eutralet paroe. 
rufm. . L. eauda lunata, eorpore 
toto fulvo. Loefl. D.23. P. x7. V.6. A. tz.G.6- 
Cat«sb. car. z. p. . t. I I. 
Turdus flavus. 
labitat in America. 
• * Cauda intera (fecuudum fpia dorfales ). 

rnarglna- x z. L. fubfufcus, margine pin- 
l/s. narum dorfi pe&oralium- 
que fulvo. La,ff. ep/fl. 
Habitat i Pelago. 
ferrngl- 3. L. ferrugineus immacu- 
neus. latus, cauda imegra. 
Habitat in India. 

Julis. 

paroti- 
cus. 

D. . P.I 7.V.6. A. xg. C.I 7- 

D. w P.t 6.V.-. A. r. C. t 7. 

x4" L. lateribus coerulefcenti- 
bus :° vitta longitudina}i 
fuira utrinque dentata. D. -. P. It. V. -. A. 3. C. I . 
tlrt. gen. 34- fY. " La- 
" bruf palmads varius, den- 
tibus z rnajoribus maxil- 
loe fuperioris. D.2t. P. x4.V.6.A. 
Gron. mufi z. ». 84. L. ob- 
longus ngricans, lateribus 
linea alba utrinque finuà- 
ta varius, cauda indivifa. D. -c.P.t 3.V,-. 3, ...C.6, 
I-Iabitat Genuoe. 
Frmofiffiraus pif ris Europoeorum b dorcs *varios. 

 5. L. cauda integra, linea la- 
terali curva, pinnis rufis, 
operculis coccinds. 2hrufi 
Ad. Fr.z.?. . . 
ttabitat in Indfa. 

D. î.. P. IZ. V.6. A. x4.C.x4. 
16. L. fuill». 

flriatus. 

PISCES THORACICI. Labrus. 

x6. L. pirma dorfi ramen- 
tacea, rnacula nigra 
pra caudam, fpinis dor- 
falibus 9. 
It. ll.'.{ot. 79. Sparus 
/3erglnyltra. 
Habitat in 0. Europoeo. 

t 7. L. pinna dorfi ramenta- 
cea lineis albis fufi:isque. 
JPIuf. d. Fr. z. p. 
ttaitat i» America. 

D. -.° P. xT. V.,.' A.r-r.C.x z. 

VaZa. 

. L. fufcus, cauda rorunda- 
ta, radiis membranam fu- 
perantlbus. Lcefl. ¢pifl. 
tlabitat i» Pelago. 

ocellarit, xg. L. phma dorfi ramenta- 
cea, ocello in medio ad 
bafin çaudm. a]lu AId. 
Fr.z.p... 
Habitat . . 

D." P. ,6. V.6. A.,].C.,f. 

n. .4 ' " 
». P.IJ'. V.,. A.r]-. 

Tinca. 

zo. L. roflro furfitrh reflexo, 
cauda in extrenao circu- 
lad. Irt. gen. . fyn. 
6. 
Habitat in M. /3ritannico. 

D. -ë P. 4, V.6. A.I. C.-- 

bimacu- zI. L. pfnna dorfi ramenta- 
htuL cea, macula fufca in la- 
tere medio & ad caudam. 
2V[uf. Cd. Ff. f.p. 66. Scim- 
ha macula fufca in medio 
corporis & fupra bafin 
cadoe. D.rr* ç • -.1 f. V.. A.. (2. - - 
Habitat in 1. Medkerraleo. 

zz. L. pinna dorfi ramenta- 
cea, lineis parallclis fufco* 
pun6tatis. .86 

PI5CES THORACICI. Labru. 

.3fu dd. t:r. r.p.66. Scz- 
ha lineis longitudinalibus 
plurimis fufco pun&atis. D. -;. P.t4. V... A . C.x6. 
Gron. mufi I. n. 87. La- 
brus brunneus, olticulo 
lècndo p. ventralium fe- 
tiformi. D.  P.tf.V.-.A.#u.C.x. 
'T" 
Habitat SurinamL 

Melop$. 23. L. pinna dorfi ramenta- 
cea auique variegata, lu- 
nula fufca one oculos. 
/I//uf. Ad. /'r. z.p... D.--.P.t.q.V.-.A.x.C.t. 
Habitat n Europa anflrali. 
ailoticus. 24. L cauda integra, pin- 
nis dorli ara caudoeque 
ncbulatis, l[ufi d. Fr. 
z. p... D. .* P.t4.V.. A.¢_-. C.xT. 
Haffelqv. iter. 346. , 78. 
Labrus 
niloticus. D. {.P. xy. V._ë. A.,. C.zo. 
Habitat in ASgypto. 
oflîfagus, zy. L. labiis pl[catls, pinna 
dorfali radiis 3o. D,ï-, P., f. V.. A.. C.- 
Habitat in Europa. 
rup¢firis. 26. L. pnna dorll ramenta-. 
cea antice macula fufca, 
fflu£ Ad. Fr. . p. 6f. Sciæ- 
ha margine fuperiore cau- 
.' p.4. V._ë. A.m C.to 
doe macula fuïca notato, 
Habitat . . 
• Oniti,. 27. L. pînna dorli ramenta- 
cea, abdomine cinereo 
fufcoque maeulato. 
Ad. Ff. -. p... D.. P.tf.V..A.¢-.C.t4, 
Habitat . . 

viridis. 

28. L. viridls: linea utrinque 
cærulea. Art. gen. 34. D.r. 
Habitat in 1[. Mcditerraneo. 

29. L, PI6CES THORACICI. Labrus. 

z87 

ltlfçu$. 

2 9. L. cauda integra pinnfs 
omnibus flavis, palpebra 
fupcriorc nigra, hier. Hd. 
Fr.z.p... 
I-Iabitat . . 

D. . P. x4. V.6. A.. C.x 4. 

livens. 

3o. L. plnna dorfi ramenta- 
cea, corpore fulhç-livi- 
do. dIuy: Ad. Ff. . 
Habitat . . 

D ±-.P I4.V.L.A./. C.IL 

Turdus. 31. L. oblongus viridis, iri- 
de aurea. Art. gen. 34. 
J,n. 7. 
Habitat in dV[. Europo. 

D.{-. 

exoletus. z. L. pinna dorfi ramenta- 
cea, corpore lineis coeru- 
leis pinna ani fpinis . D. tç p.t3. V..A.l.G.i3" 
Habitat in O«ea»o Atlantico. 

elnenfi. 3. L. pinna dorfl ramenta- 
cea, corpore livido, ver- 
 P..V.. A.=.C.xz. 
tice retulb. 
Habitat in Afia. 
linris. 4. L- oblongus, pinnoe dor- 
falis radio ultimo inermi. 
raœeu. acad. I.p. 3. .2o p.z.V.ï.A..C.z. 
Habitat in Indiis. 
* * * Cauda i»tegra (fiis dorfalibus adhu# ig»oti$). 

rnfxtuL 

fulvus. 

3Y. L. e flavo coeruleoque 
varius, demibus anterio- 
ri&s majoribus. Art.gen. 
34../j,n. '7- 
Habitat Liturni. 
36. L. cauda integra, corpo- 
re fulvo. 
Catesb. car. z. p. I ç. f. -. 
Tu,dus cauda conwxa. 
Habitat in /kmerica. 

37. L. PISCES THORACICI. Labrus. 

raditus. 37- L. cauda integra oculi 
radiatis, corpore coeruleo 
rnaculato, fafcia pcto- 
rali caudoeque fulva. 
Catesb. car. 2. p. l 2. t. I2. 
f. . Turdus oculo ra- 
diato. 
l-Iabitat in A merica. 

vlrhl$. 

38. L. e purpureo virldi cœe- 
ruleo nigroque varius.//rt. 
ge»- 35"-ri,n. 
Hbitat in M. Med[tetraneo. 

Merula. 39- L., coeruieo- nigricans. 
Art fy». 
Habitat in Europa. 

Cyme- 4 o. L. luteus, dorfo p.urpu- 
dus. fco, pinna a captte ad 
caudam continua. 
,,n. 56. 
Habitat in M. Mediterraneo. 

I43. SCI/ENA. 

Caut . . 
2klem6r. 6ranc3. radiis V'I, Oer 
cul fquamotW& tomm capur. 
Cr2pus: Foffula dorfi pro pinna dot- 
fali recond¢nda. 

Cappa. 

I. S. capitls laterfbas fquama- 
rum ordine duplici. D.-{. P.I6. V.-. A..C.XT0 
Habitat i» 1. Mediterraneo. 

Lepifma. z. 

S. pinna dorfali intra 
folia ïquam¢a reconden- 
da. D, 
ïg" t • 
Habitat.. 

Scinœe genns medim ej inter Labro# P«rcas ix #lffcient«r diffi«ltmn. PISCES THORACICI. Sc=na. Sç 
3. S. macula fufca in medio 
utriusque latcri. D. -. P.xy. V.-. A. ï*. C.t7. 

culata. 
H«bitat . . 
Umbra. 4. S. nigro varia, pinnis ven- 
tralibus integerrimis, drt. 
gen. 9.fyn. 6-. D.x r-z4. P.x 7.V.-. A.ç.C.-- 
Ita.ffèlq. iter. 35"2. n. 80. 
Scioeua umbra. D. t-z6,P. 8.V.-.A..C. 8. 
Habitat in M. Mediterraneo. 
¢irrofn. y. S. mxilla fuper{ore lon- 
giore, inferior¢ cirto uni- 
co. 4rt. gen. 38. D.«. P. ty. , 'r" 
Gro. mu1". . n. 9z ? 
lJabitat in ]VI. Mediterraneo . Jnferoo 

x4¢. PERCA. Caput: Opercula fquamofi ferrata. 
tVlembr, branch, radiis VII. 
Corpus pinnis fpinofis. 
* linnîs dorfalibus z diflinlis. 
fluvad- x. P. pinnis dorfalibus diftin- 
li». &is : fecunda radiis i6. 
Fn. fret. zSy. 
,¢rt. gen. 39. fY. 66. 
74- Perca lineis utrinque 
fex nigris, pinnis ventra- 
libus rubris. D..4,I6.P.I4.V...A._cÇ.C.i7. 
Gron. mf. x. ». 96. idem 
nomen. D.4,t4.P. 3.V.6.A.I r.CA 7. 
Habitat it Europz Lacubus imrirais 
Oz,arium unicm. Ifcatur i, determieato profunda; 
cibo falutaris cm tetrofelin laudatur. 
Lueo- z. P. pinnis dorfalbus difin- 
perca. &is : fecunda radiis z 3 

T 
Perce g«nue difffcila dlj?hguitur a trs rcecedantb..', 
«Mis dentat¢ 

lrto .9 o 

PISCES THORACICI. Perca. 

drt. gen. 39. fyn. 6z. fpe#. 
76. Perca pallide macu- 
lofa, duobus dentibus ma- 
xillaribus utrinque majo- 
ribus, z • 
D.I 4,x.Pa 6-V-'A..C. 7. 
Habitat in Europoe La«ubus. 
Afper. 3. P- pinnis dorfalibus diffin- 
c'tis, fecundoe radiis 13. 
qrt. gen. 40. ,/ï'. 67. Perca 
fineis utrinque 8. f. 9. 
transver|is nigris. 1).8,I3. P.x4.V.y.A.l z. C.-- 
Itabitat in Europa auflraliore. 
Labrax. 4. P. pinnls dorfalibus diftn- 
Cris, fecundœe radiis I4. 
Gron. Xc. l.;f. ITyO. p. 
39- t. 4" Dg,a-wP.Ig.V-wA.ïz.C.xS. 
4rt. xen. 4I. fyn. 69. Per- 
ca-radiis pinnœe dorfalis 
fecundœe 13, ani t 4. D.9,.P.Iy.V.6. A.. C.-- 
Habitat in Europa auflraliore. 
l-lic, JV[t.,rcena ltelena, J}l)'xo in rilgatieo ; omw 
ootiraus inter duos pontes. 
nilotica. 5". P. pinnis dorfallbus fubdi- 
ftin&is, cau&e integra, 
A¢uf. dd. Fr. z.'p. D.8,.P.T4. V.6. A..C y. 
Haffelqv. fret. 3Y9. n. 8. 
Perca nilotica. D. 8x*_. P. 16. V..A.-z. C.zo. 
Itabitat i» Nilo. lIaffelqvifl. 
• * Dorfo moopteryg;o, cauda indivifa. 
marina. 6. P. p]nnis dorfalibus unitis ; 
radiis XV fpinolis, XIV 
muticis, corpore lituris 
variegato. D. " P.x9.V.L,A.__ C.I4. 
]rt. jr en. 40. fyn. 6S. Per- 
ca lineis utrinque 7 trans- 
ver|is nigris dué-Ebus mi- 
niaceis coeruleisque in ca- 
pite & antica ventris. I). .I° p.._V.__A.ïw C._. 
Habitat in Norvegia, Italia. PISCES TORACICI. Pcrcà. 
nobilis. 7. P. pinnis dorfalibus unitis, 
cauda integra, corpore 
argenteo faI:iis octo fu- 
fcis. 13, p,e V' A..C.7. 
Habitat in America feptentrionali. Atf, De G«er. 
Radll fpinofi dorJaleJ laterlbus arg«ntei funt. 
polym- 8. P. pinnis dorfalibus unitls, 
ha. corpore nigro : fafci 
aibis, bluff a«nd. _.r13 * • ..... P t8 V . A.r. C.6. 
Habitat in Indlis. 
Conl«rtgit hoec tercas, Labros Sparos Choetodontes 
Jèd opercula finofa aa tercam refert, 
cottoides. 9. P. plnnls dorfalibus un]tis 
cauda indivifa, pinnis o- 
mnibus lineis duabus pun- 
• &atis. D. , P. t 4' V.-.'A. . C. l 2. 
ttabitat , . 
philadel- to. P. pnn[s dorfalibus con- 
phica, natfs : radiis X 1 fpinolis 
 IX muticis. D." P. I6. V 6. A,{.C.tt 
Habitat in America. 
med;ter- . P. p]nnis dorfalibus uni- 
anea, ris, reliquis fulvis, rna- 
cula nigra ad pe&orales. 
« P. 3. V.,. A.. C. t,, 
M«. Cd. Ff. z.1;. . , D.r. 
:: 1-1ab;tat . . 
vktata, x z. P. pnns dorfal!bu.s 
t3s, fafciis f longkudi- 
nalibus !bis fufcisque. 
A/Iuf. Ad. Ff. z.p. D,.P, IS, V..A,_.,C. 7. 
Habitat . . 
pun&ata, i 3. P. p[nnis dorfalibus uni- 
tls, cauda integra, cor- 
pote cruleo pun&ato. 
Catesb. car. z. p. 7. t. 7. J: I, 
Perça marina punoeata. 
Habitat in Amefi¢a, 

T2 *4. F PISCES THORACICI, Pcrca. 

guttata. 

6crlba. 

4. P. pinnis dorfalibus uni- 
tis, cauda integra, cor- 
Fore pun&is lànguineis 
adfperfo. 
Marcgr. braf. 6 9. Cugu- 
pugvacu. 
Sloau. jam. z. p. zSo. t. 
z47..f.z. 
13"dl. i«ht. 303. t. I. 
Rai. pile. x z 7. 
CateJb. car. z. p. 14. t. 14. 
Habitat i America. 

Iy. P. pinnis dorfalibus unitis, 
caudaintegra, pinnis cau- 
d oe pe&oralibusque flavis, 

veneno- I6. P. Finni* dorfalibus unitis, 
fa. pe&oralibus apice flavis, 
cauda lunata, corpore 
• pun&is fanguineis. 
Ctesb. car. . p. . t. ç. 
Perca marina venenofa 
Fun&ata. 
Habitat in America. 

rnelanu- 17. P. pinnis dorfalibu$ uni- 
fa. tis, cauda bifida nigra 
margine albo, corpore 
neis luteis. 
Catesb. car. z. p. 7. t. 7. 
f.z. Perca marina eau- 
da nigra. 
Habitat in America. 

gibbofa. 18. P. pinnis dorfalibus uni- 
otis, cauda bifida, abdo- 
mine luteo, operculis 
riatis apice nigro fui- 
roque. 

Cate,. PISCES THORACICI. Perca. 

Catesb. car. 2. p. 8. t. 8. 
f- 3- Perca fluviatilis gib- 
bofa, ventre luteo. 
l-labtat in &merica. 

faltatrix, x 9. P. pinnis dorfalibus un- 
tis, cauda bifurca poffi- 
ce rubra, abdomine luteo 
grifeo-lineato. 
Catesb. car. z. p. . t. 8. J'. s., 
Perca marina faltatrix. 
Habitat in &merica. 

2o. P. plnna dorfal! ramenta- 
cea, operculis intaftis. A¢uf. • t A.. C.l 7. 
t,ad. D.v" P' 3" V.«" 
tlabitat in India. 

diagrtm-zI. P. pinnis dorfalibus uni- 
ma. tis, corpore lineis luteis. 
Grou. mu. I. ,/. 88. Sparus 
linefs longitudinalibus lu- 
teis varius, aculeis XI. in 
pinna dorfi. D. . P.I . V.. A.ir. CAB. 
Habitat . . 
riata. zz. P. plnnis dorfalibus uni- 
tis, cauda bifida corpoe 
re ttriato. D. . * P. x .V.., A.v. G. 17- 
abitat in America Septentriouali. fu De Geer. 
Oercula fuLrrata. Radius [ecundut alis ,alidimut, 
Cauda noEra non efl, qua-dt a P. danura. 
t 3. P- pinna dorfalî ramenta- 
cea, corpore lin«is 5 al- 
bis fufcisque. 
ufi Ad. Ff. .p. 66. Sci- 
zna fafciis longitudina- 
libus albis fufcisque al- 
ternis. D. . P. tf. V.«,&.x. C.x6. 
abita . . 
homboi-4. P. llneis 7 luteis, pinnis 
dalis, flavis, ¢ada bifurca. z94 

PISCES THORACICI. Perca. 

Catesb. car. ,.p. 4. t. 4. Per- 
ca marina rhomboidalis 
fafciata. 
Brown. jara. 46. Sl»arus 
flriis longitudinalibus va- 
rius, d.,:ntibus anteriori- 
bus latioibus compx-effis 
œeqnalibus acutis. 
ltabitat in Amcrica. 

Cernua, _y. p. lviunls dorfalbuç 
ti radis 27, lhJis 
cauda bifida. Fn.jve«. 286. 
grt. gon qO. 'n. 68. fpec. 
77. Perca dorfo mono- 
pter yg,_'o,capite cavernofo. D.. 
Gron. kanf. . t. 94. idem. D, ½{. P. - - V. 6. A. v" (3. x 6. 
Habitat in Europoe Laeubus, 

Schroet- 

z6. P. pinnis drfalibus unitis, 
lineis corporis nieris. 
ttrt. geu. 40. j3'n. 6'. Per- 
ca dorfo monopterygio, 
lir, eis ut:it,que longitudi- 
nal/bus n;gris. D. --«P. 6. V.6. A. .z C.-- 
Habitat in Et:ropa aufirali. 

argenrea. 27. P. pinnis dorfalibusun!tis, 
cauda bifida, nar;bu ttîbu- 
lotis. 
Habitat . 

Cabrilla. 25. P. pinnls dorfalibus uni- 
t:;, ca,da bifida, fafciis 
l,ngit'ad;nalibus 4 iàngui- 
neis../l;æ,ç 4d. Ff. z. p... 
« dl¢,qï .,qd. b)'. z p... Per- 
ca lkaris flavis violaceis- 
o que vatiegata. 
!Iabitat . . 

D.½,ï-. P.4. V.6. A.. C.6. 

Rac2ula. 

29. P.- pinnis derfalibus uni- 
us, cauda bifida, corpo- 
re pun&is albis lineato, PISCES THORACICI. Perca. 
Amoen.. oecad. I. p.  . La- 
brus immaculatus, pin- 
n dorfalis radiis lO fpi- 
no/is. 
ltabia i» Indi, 
quamoe crenulatoe. 

D. --. P. I 2. V.6. A.. C. 17 . 

aculeatus. I. G. fplnf dorfalibus trlbu. 

z4. GASTEROSTEUS. Cant . . 
lembr. branch, radiis III. 
.4rted. 
Corlpus ad caudam utrn- 
que carinarum. .4cu. 
lei difin6ti ante Firx- 
nain dorfi. 

4rt. gen. y2.]fn. 80. fpe¢. 
z6. Fn..Jvec. z76. D. 3Az. P.Io.V.:.A.C.Iz. 
tlabitat in Europa. 
Du&or. z. G. fpinls dorfalibus qua- 
tuor. B.7.D.4,z7.pA 8.V.6.A. 16.C., 9. 
Itaffelqv. iter. 366. Score- 
ber Du&or. D..P. zo. V.y.A.6. C. x6. 
Osbeck. iter. 73" Scombcr 
Du&or. D. . PA9. V.y.A. 6. C. z6. 
- - Ae-t. Stockh. 7 5 . P. 7 I. 
idem. 
Habitat lu Pelago, Satelles Squali. 
ITledius fuafi inter Gaflerofleo, Scowbros ; at con- 
enit cure ill.s I?in,s ute ptnnam dorfalem dis- 
tintis «m ?J. Pungitio ¢aude Ltteribus cari- 
matis, qv.amvis differat a Gaflerofleis llembrana 
branchioflega. 
occlden- 3. G. fpnis dorfalibus feptem, 
talis, fplnisque duabus ame pin- 
nain analem. D.7,',L P.7.V.6.A.z,. C.6. 
Hbitat in America. .liluf. De Geer. 

T4 4. G. Pngi- 
tius. 

PISCES THORACICI. Gafterofteus. 

4' G. fp.inis dorfalibus feptem : 
pnma recumbente, corpo- 
re ovato. /3.6. D.7,zo.PA6.V.6.A.zv.C.zo. 
Habit« ia Afia. 
Pi;ciculug ovato obio»gus , compreff'us figura Chwtodon- 
tis. Maxilloe 7 Iabi«rfrn der«tes fcabri. Spinoe in 
dorfi, 7 ant¢ pinnara dorfalem Jed diflinFtoe _ alter- 
matlm ad lutera dire.w ; harurn prima rai»iraa 
_:a'a t, aulo long;or. Spinoe z validw ante plnnam uni. 
;D;_ffìrt a Galerofteis relic/u,s raembr, bra»ch, radiit 
6, nec 3; caret fcutell tfforaÆis offeo, an ita,ue La- 
bris annt:merandus . el Gaflerofleis. Spina priraa dorfi 
antrorfum decurabeus fi:¢a uti i. Scombris uibusdam. 

y. G. fpinis drfalibus decem. 
Art. gen. 5z. fyn. o. fpec. 
97 F» I'ec. z77. 
l-labitat ,n ]ïuropa. 

volkans. 6. G. fpiuis dorfalibus trede- 
eim, cinis fenis pinnis 
pe&oralibus corpore lori 
gioribus. 
Gré». mer. z. » 9- Perca 
dorfo monopterygio, ca- 
pite cavernofo, -maxilla 
fuperiore cirrls 4, cauda 

D.t o, t. P.- -V.. A.t t. G. -- PISCES THORACICL Gaftcroflcus. 

Spinarel- $. G. capitis poflico fpinis 
la. quaternis ferrulatis longi- 
tudine abdominis. 
3l,ff c'/al. Ff. x. p. 74- t. 3x. 
¢. 5. Pungitius. 
ttabitat in India. 

z97 

D.,6. P.zo. V.4. A.8. C.-- 

x46, SCOMBER, Caput compretTum, lœeve. 
2Iembr. b;atcb, radiis Vil, 
Coripu.ç loeve, liuea laterall poPci- 
ce carinatum. 
plus verths caudam. 
* Piuulis fpuriis diflinis. 
. S. pinnulis V. 
F». ri,ce, z87. Scomber 
radiis pinnarum peora- 
lium zo, dorfalium 
rt. gen. 30. 'n. 48. fret. 
6. Scomber pinnulis 
in extremo dorfo, çpina 
brevi ad anum. D.,2,Iz. P.v.o.V.6. A.13.C.-- 
Gron. mu l. ». 8. idem. D.I,t.P.8.V.6. A.z.C.-- 
abitoet i» Oceano Atlantico iita»s 
ucet is teuebris. 
Pelamis. 2. S. pinnulis fnferioribus VII, 
corpore lineis -utrinoue 
quatuor nigris. Lfl. e. D.f,* . P-zT.V.6.A.I4.C.-- 
Osbeck. iter. 67. Scomber 
pulcher E Bonet. D.£,io.P.zS.V.7.A x4.C.z6. 
-Habitat in Pelago inter 
3- S. pinnulis utrinque VIII. 
Osbeck. iter. . Scomber 
albicans E Albeeor. D.I4,z.P.3.V.6.A.I3.C.3o. 
, rt.gen. St ,n.49. Score- 
ber pinnulis 8. E 9. in 
extremo dorço, fulco ad 
pinnas ventrale,. D. 

Thyn- z98 

PISCES THORACICI. Scomber. 

Leefl. «pifl. Scombcr pin- 
nulis 9, pinua dorli prio- 
ri plicata, dentibus plaldS 
lanceolatis, maxilla lhpe- 
flore acut,x 
Brown..iam. 4. Thynnus 
pinnulis fuperioribus 9, in- 
ferioribus 8. 
ltabitat inter Tropicos, in Pelago. 
: $ociorum Garum pretiofa pifcium 
l;fcium falitis. 

D.I4,.P.zz.V.6.A.t6.C.-- 

Sauies ex inteflinis 

Cordyla, 4, S. pinnulis X, lie.ea late- 
rali loricata. 
Gron. Ag'L Lf. 1750. j0. 36. 
Scomber linea laterali 
curva tabel!is offeis lor- 
cata, corpore lato & tenui. D.7,9- PA y,V.6. A.z# 4.C.zo. 
2]¢arggr. braf. 7z. Guma 
tereba. 
Raj. pfc. 93- Tachurus 
brafilienfis. 
Habitat in America. 
* * Pinnuli, fpurii, «onnatis. 
Glaucus. 5". S. pinnuls nullis, £pina 
dorfali recumbente. 
Osbeck. iter. z96. Scomber 
adfcenfionis. D.7zS'. P.zo.V.5". A.. C.zo. 
4rt. gen. 3z.fyn. . Score- 
ber dorfi dipterygio, ofli- 
culo fecundo pinnoe dor- 
falis altiflimo. D.76. P.,g.V.5". A.v.C. -- 
Habitat ad inf. adfcertfionis. 

Trachu. 6. S. pinnulis unitis, fpina 
us. dorfali recumbente linea 
laterali loricata. 
4rt., en. 31. fyn. o. Score- 
ber linea laterali aculea- 
ta, pinna ani officu!o* 
rum -30. 

D.8,34. P.zo.V.6. A.. C. -- pelagi- 
ClS. 

PISCES THORACICI Scomber, z99 

21/ltAd. Fr.i.p. 7z. idem. D.8,3I.P.zo.V.6.A.z7.C.zz. 
Ctin. Lageflr. z 7. Score- 
ber liuea laterali fquamis 
latis pinnata. 
ltalel],. ter. 363.. Score- 
ber Trachurus. 
l-labta$ in Mediterraneo. 

D.8,34. P.IS.V. 6. A..C.I 7. 
D.8,3z. P.zo.V.6. A.3o. C.2o. 

7. S. pinnulis uttitàs, radio ul- 
thno dorfalis Foltcioris 
longiore. 
2{rt.gen. 3I.]3'n. 'I. çcom- 
ber dorfo dipterygio offi- 
culo ultimo pinnœe dor{h- 
lis fecundœe proelongo. D.5",34. P.'o.V.6. A,z4. C.-" 
Habitat . , 

8. S. pinnuls pinnaque dor- 
fali coadunatis in unum. 
dluJ. ,,Je/./;.;I ./9.72.. Scom- 
ber pinna dorfali unica. D.4o.P.i9.V.f.A. zz.C.zo. 
1-1abitoet . . 

147, MULLUS. Ca.put compreffum, declive, fqua- 
mis te&mn. 
21¢embr. brancb, radiis III. 
Corpus fquamis magnis, facile d¢- 
ciduis. 
barbatus. I. M. cirris gemnls corpo- 
re çubro. D.7,9.P.. V.6. A.7. C.6. 
rt. gen. 43. fyn. 7I. Trigla 
capite glabro, cirris ge- 
minis in maxilla infçriore. D. 7» 9. P. 16. V. {5. A. 7. C. 17- 
V 
Gron. mnf. x. n. 99. idem. D. 7,9.PAT...-«A-.x C.-- 
Habitat in d. Mediterraneo, & Oceano feptentrhnali. 
Defquamatus tuber efl ; nihil eo exfpirante formoflus, 
uihil lullo fa[idius» Romaorum itaque in eo Jumraa 
gul infania /lfotorum 1rodigalitas tefle IHini«, 
- 6ene- PISCES THORACICI. Mullus. 
Seneca , ltoratio , uvenali , l]Iartinli ; emebatur 
olim ar£enti purl pondere, ideoque non edit A/Iullum, 
qui e, ca]oit ; maxirae friabilis. 

$urmu- z. M. cirris geminis, linei 
lotus, luteis longitudinalibus. 
qr.gen. 4" J'*. 7- Trig.la 
capite glabro, lineis utrm- 
quo 4 lu*ei longiiudi- 
nalibus. 
Habitat in M. Mediterraneo & ad Cotnubiam. 

iberbit. 3" M. imberb[s. 
qrt. gen. 4 . Jj'n. 7 t. Trigla 
eapite gÏabro, tota ru- 
bens, cirris carens. D.6,. P.tz.V.6. A..C.zo. 
I-Ioebitat in Melita. 

i48. TRIGLA. 

cataphra- . 

Lra. 

Caput loricatum lineis fcabris. 
2V1embr. bratch, radiis Vil. 
Cor2tcs: ffgigiti liberi ad pinnas 
pe6torales. 
T. d{gitls geminls, roflro 
furcato elongato, corpo- 
re loricato. B. 7- 13. zv. P..V.6.A. zo.CAol ' 
qrt.gen.46. f_yn. 7% Trigla 
cirris plurimis, corpore 
o&agono. D. z6. P.tz. V. 6. A. 9.'.-" 
Gron. muf.L ». 9. idem. B.. 
klabita in M. Mediterraneo : fupero inferoque. 
ioe vetrales adnexe peoralibtt$. Cirri plur, ad 
labim inferius. Os ede»tulum. - 
T. dlgkis ternis, naribus 
tubulolïs. 
a4rt.oeen. 46. fyn. 74. Trigla 
rolro !ongo diacantho, 
naribus tubuloIis. D. olg. P. z.V.-. A.- - C.-- 
Habitat in Mari t3ritannico. 

. To PISCES THORACICI. Trigla. 

.qOI 

Gurnar- 3. T. digitis ternis, dorfo 
dus. maculis nigris rubrisque D.9,tS. P.Io.V.6. A.ig.C.x:f. 
aqrt.g.eg. 46. fyn. 74- Trigla 
varia roftro diacantho, 
aculeis geminis ad utrum- 
que oculum. 
Gron. mf. t. n. 1or. idem. ]9.8,I8. P.o.V.6. A. 7. C. y. 
Habitat in Oceno Britantaico. 

Cuculus. 4. T. digitls ternis, linea la- 
terali mutica. D.9, t 6. P. t o..«. A. z 6. C. 3 
Mrt.gen. 4. fY». 74- Trigla 
tota rubens roftro parure 
bicorni, operculis bran- 
chiarum ftriatis. D.9,x7. P. x .V.6. A, t y.C. ], 
Habitat in Mari Mediterraneo, Pelago. 

l.ucerna.. T. digitis ternls, roflro 
fubbifido, linea laterali 
ad caudam bifida. 
¢rt.gen.4ç.fyn. 7:. Trigla 
roftro parure bifido, li- 
nea laterali ad caudam 
bifurca. D. o, 7.P..V.. A. x ç.C. - - 
Çrron. mf. I. n. IOO. idem. D.8,6. P.o.V.6. A.5.C.-- 
ltabitat in Occano feptetrinali. 

Hkundo.6. T. dig[tis ternis, linea la- 
terali aculeata. 
lfrt.ge». 44.J3'n. 7. Trigla 
capite aculeato,appendici- 
bus utrinque tribus ad pin- 
nas pe&orales. D.9,t 8. P.zo.V.. A. 9.C.t z. 
Fn. f;ec, zSa. St. IP'got. p. 
,76. idem. I).7,I9. P.9. V. 6. A.8. C.I. 
ltabitat in Oceano Atlantco. 
Pinnoe l:etorales nigroe. 
aliati¢a. 7- T. digitis quaternis. B.7.D.-,I6P.8.V.6.A.7.C.*8. 
ttabàoeÆ i Oceano afiatic. PISCES THORACICI. Trigla. 
Corpus l,ve, teretiufculum, argenteum. Nafus roflrum 
treranens l,,,ve. Os intus fcabrura. Oper6ula ante- 
riora ferrata. Hnnoe legtoïa*es falcatw. 

volitans. 8. T. digitis vicenls palrnatls. 
4rt. gen. 44. j3'n. 7:1" Tri- 
gla capite parure aculcato, 
pinnula fingulari ad pinuas 
pe&orales. I). y, 8. P. 28.V. :f. A. 6. C. -- 
Gron. muf. *.n. oz. idem. D.6,8. P. 6. V.:f.A.6. C 
Habitat in Mari Meditcrraneo, Oceano, Pelago inter 
tropicos, in Afia, imprimis ad Cap. b. fpei, fle 
gitata evolans ex aqua. 

IV. AB ISCES ABDOMINALES. Cobit!s. 
IV. ABDOMINALES. 

I49. COBITIS. Ca];ut: Oculi in Iuprema capitis 
pare. 
A1embr. brancb, radiis IV-VI. O- 
percula inferne claufa. 
CoITnS fere oequalc f. Cauda verfus 
pinnam minus an.guflata. 
Ana- I.C. caplte inerml depreffo, 
bleps, oculis prominulis. 
l¢rt. gel. .ç. Anableps. 
Gron. mu£ z. . 3z. t. I. 
.t I; z, 3" AnableFs. B.6. D.7. P. zz.V. 7. b,. 9. C.-- 
tlabltat in India. 
Earbatu- z. C. cirris oris 6, caFîte 
la. ermi compreffo. 
,4rt. gen. z. f)m. z. Cobhîs 
tota glabra maculofa cor- 
Fore ïubtereti. D. 8. P. z. V. 7. A. 6. C. - - 
Faun. fret. 332. idem. 
Habitat in Europoe» A/ige aquis dulcibus. 
Toenh. 3" C. eirs orls 6, fpna fub-- 
oculari.. D. 7. P. 8. V. 7. A. 7. C. 6. 
,4rt. ge». 2. f);n. 3" fpec. 4. 
Cobitis aculeo bifurco in- 
fra utrumque oculum. .D. 9- P.7-V. 7- A. 8. C. 
Fn. fvec. 333. idem. 
Gro». mt',f. . ». ç. idem. D. 7. P.-- V. 7. A. 6. G. 6. 
Habitat in Europoe a$uis dulcibus. 
foffilis. 4. C. drrls ores 8» fpina fu- 
pra-oculari. 
Gron. tc7. Upf. 174 z. p. 79. 
t. 3" Cobitis aculeo bi- 
furco fupra utrumque o- 
culum. B. 3. D. 7. P. 9. V.6. A.7. C. 16. 
,4rt. gel. z. j3'n. 3. Co- 
bitis cw, rulelgns, lineis 
ut,in 3o4 

PISCES ABDOMINALES. Cobit{,. 

utrinque 5 longitudinali- 
bus. 1).7. P. ll. V.y.A.y.C. 6. 
uf.d.Fr.,.p. 76. idem. I).6. P. xI. V.6. A.6. C.5'. 
I-labit,,t in Europa. 

fo. SILURUS. 

Ca])ltt nudum. Os cirris aliquot 
filiformibus tentaculatum. 
2l/lembr. branch, radiis IV-XIV. 
Cotions : Radius pinnarum pe¢oEo, 
ralium aut dortMis primus 
notùs, retrodentatus. 

Afotus. I. S..pinna dorfali unica, cir- 
ris 4. J. i6. D..P:_.V.t.A.8z. C.6. 
Habitat in Afia. Ail. Ac. Holmen./is. 
Cirri duo lutera os; duo infra. Dentes uumerofi. Spf- 
ha nulla rigida in pi»na dorfi, at ferrata in Peora- 
libus » ut in cong«»eribus. ['. ani longa caudoe annexa. 
Glani. z.S. pinna dorfali unica, 
cirris 6. 
It. fca». 6. Mai. lB. I4. D.4. P.ï.V.,z.A..C.I 7. 
/teT. Stock& i7f6. p. 4- 
t. 3. Silurus. B.6.D.4. P.ç.V.I3. A.8.C.I 7. 
lrt. gen, 8z. fy'. 
$iluras cirris 4 in men- 
to. D. 4. P.x-. V'.I1..A. 2,0. C.x 7- 
Gron. mur. I. '. .y. Silu- 
rus cirris z. ad maxiilam 
fuperior¢m, 4 in mento. 
B. I4. D.-. P.]v. V. t. A.9o. C.If. 
Habitat in Oriente, mi»us freuens in Europœe laubus. 
21/laximus dulcium ; judwis «,«titus. 
Afpredo. 3. S. pinna dorfali unica; 
radiis f, cirris-8. 
Amom. acad. . p. I. t. 
. f. 5'. Afpedo. B.4.D.f.P.. V.6. 

• Oto#. PISCES ABDOMINALES. Silurus. 
Gron. mufi L . z6. .A.fpre- 
do. B.4.D. :[. P. . V. 6. A. :[:[. C. 9. 
Klei. mi. 5. P. 6. t. 4. 
J: 8. Batrachus. 
Habitat in Americoe fluviisr 
Myfius, 4. S. pinna dorfali unica, ra- 
diis 6, cirris 8. /1//;:J:. Ad. 
l'r.z.p... 13.- - D. *-. p.r_. V. 6. A. f7. C. rg. 
HabffcèhlqV. iter. 376. Silurus 
ilbe 
niloticus. 13. xo. D. -. P. ï. V. 6. A. 6z. C. 
Itabitat in Niio. 
ang.uitla- 5. S. pinna dorfali unica ra- 
rie. diis 7o, cirris 8. A//uf. Ad. 
Ff. z. t'. • • B.--D. 7.P..V.6. A.''.C.,7. 
t-l-affèlq,, itêr. 37. Silurus 
Charmuth niloticus. 13., . D. 7 z. P. ar. V. 6. A. :[9. C.zL 
Habitat in lqilo. 
Batra- 6. S. pinna dorfali unica ra- 
chus. diis 6o, c/rris 8. 
Ad. Ff. .p... B.:[.D.6o.P.. V. 6. A.48. C.4. 
Habitat in Afia, Africa. 
undecl- 7. S. pinna dorfali unica ra- 
mal/s, diis , cirris 8. iglufi 
/d. Er. z. p... B.--D.4.P.Ç-.V.6. A. tr.C. x7. 
ltabitat . . 
militaris. 8. S. pinna dorfali poftica a- 
dipolà,cirris z rigidis. B.--D. ,c. P. Ç.V. 7- A. ze. C.8. 
Habitat in Atïa. .5I. Ac. laroirae»f. 
Oculi ad latera ca2ith. Cirri z ad os, comprefl, riZ- 
di, oei. Linea lateralis re[ta. Dorfum ad piuu-m 
dorfi affrgens. - 
Catus. 9. S. pinna dorfali poR{ca 
dipofa, ani radii zo, cir- 
ris 8. I3. f. D.o. P.ï .V. 8. A.zo.C.tT. 
Catesb. car. 2. p. z 3. t. z 
13agr¢ z Ma,cgi-. atfit.is. 

U 9¢6 

Clar]as. 

Afcita. 

PlSCES ABDOMINALES. Siluru. 

Mar¢gr. braf. '73. Bagre 
fpecies z. 
Habitat in America, 
 v¢fla idl i»i entr. radii 

o. S. pinna dorfali poflica adi- 
pofa, ani radlis ,cirris 6. 
11/1,£ /Id. Ff. L P. 73. A- 
fpredo plnna dorfali po- 
flica adipofa. B.9.D.-,o. P. Ç. V. 7. A. . C. 7. 
I. fia». 82. Afpredo cir- 
ris longitudine corporis, 
pinni$ doffalibus dua- 
bus. B.--D.7,o. P..V.$. A. to. C.t6. 
Gro».mu.*.,. 8 3. Myflus 
¢irris 6 1ongiflimis, pin- 
ha dorfi fecunda Iongis- 
lima a priori ad caudam 
* o P * v • A..CAg. 
extenfa. I3.4. D. , . ._=. _.. 
Haffelq. iter. q69. Silu- 
rus Scheilan niloticus. 13.6.D. ,o. P.. V. 7. A. xz. C. 16. 
Habitat in Americoe, Afrieoe fluvÆis. 
I, Nilo ve,euat*s radio deutato peorali,m. 

I,. S. pinna dorfal; pofli- 
ca adipofa, ani radiis 8, 
cirris 6. 
,¢. ,,a. ». ,. » 9.. ,.__ 
o, f. z. Afcita. 
Habitat i» India. 
Ovis maîurir, i»tumefieute 
bilHt. 

coatus. ,=. S. pinna dorfali poflica 
adipofa, fquamis ferie 
limplici, cirris 6 cauda 
bifida. 
Gro» m«fi z. n. 177. t. q. f. 
x. z. Myfus cirris 6 lon- 
giflïmis, unico fquama- 
rum aculeatarum ordine 
utrinque in later/bus. 
Habitat » Indiis 

D., o. P.-½. V.6. A.8. C.8. 
abdomine longitudi»aliter de- 

• D.,o. P.-. V.7. A. *z.C. 7- 

3. S- PISCES ABDOMINALES. Siluru. 
Callich- x3. S. pinna dorfali pofiica 
thys 

o7 

uniradiata, fquami, ordi- 
ne duptici, cirris 4. 
tmoen, a«ad. I. p. 317. t. 
x4 f. - Callichthys. B. 3. D. ». P. . I. 6. A . C. x4. 
Gron. mu 1. n. 70. Cal- 
lîchthvs cirris 4, lateri- 
bus duplici fquatnarum 
ordine. 13. 3. D.-î, I. P'v' V.7. A. 7- C. t 4. 
Barrer. oeuin. 175". ]Vlul- 
lus paluttri» minor lori- 
catu. 
llabitat in America: rivulis. 
2ivulis exfi«catis exit 2er terrain aua$ u,efiturus. 
]lamgr. braf. 15 " 
x 4. S. p]nnadorfali pofticau- 
niradiata, fquamfs ordine 
fimplici, cirris 6, cauda 
integra. 
Gro. mur. I. . 71. t. 3- 
f" 4. 5. Callichthys cir- 
ris 6, lateribus uno fqua- 
rnarum ordine. B 6. D,$.P.--V,6. A,9. C.9. 
Catesb. car. . p. I9: t. 19. 
Cataphraêtus amencanus. 
Habitat in America. 

xf. LORICARIA. 

Caiout loeve, depreçum. 
edentulum, retraêtile. 
244embr. branch, radiis VI. 
Corous cataphrac"tum. 

¢ataphra- t. LORCARxA. lll«f. AId. Er. 
éta. t.p. 79. t. 9-f. - 
Gro. rnu]:. I. n. 68. t. z. 
 I. z. Plecofiomus dot- 
fo monopterygio, ofiï, cu- 
lo fuperiori caudœe bifur- 
c fetiformi, 

05 

D,-. P, . V. . A. 6, C,,2, PISCES ABDOMINALES. Loricarla. 

. Grog. rauf. . .69. Ple- 
coûomus ore edentulo, 
oficulo fuperiori 
bifurcoe longitudine cor- 
poris. 
llabitat in Amcrica meridianalL 
Lobus fuperior ad¢e filo loggiflimo t¢rmiatur. 

zfz. SALMO. 

Cput la:ve. î)e»tes in maxillis, 
lingua. 
A4embr. branch, radiis IV-X. 
Cor];us: Pinna dorfalis polica adi- 
po ; Pinnoe veutrales multi- 
radiatoe. 

$alar. 

* TRUTT/ corpore variegato. 
I. S. roflro ultra i.ferio- 
rem maxillam promiaen- 
te Art eg I fyn zz 
fec. 48. oen. y«c. 6. 
Habitat in Oceano Europœe, arit in fluiis. 
Alas maxill fuperiore adgca ; fort;ter fluios adfieg- 
dit ; allicitur a- lbo. 

Eriox. 

Trutta. 

z. S. maculls c[nereis, cau- 
doeextremo oequali. Art. 
Floe¢. 12. ]j'lO. 2 3. fp,c. 
.fvec. 307. . i z. D, I4. P.I4. V.Io. . I z. 
ltabitat cure proecedente. 
. S. ocellis nigris iridibus 
brunueis, pinna peïtora- 
 unais 6. F;,. f«. 
3ts. B.-- I). xz. P. x3.V. _,c. A. 9. C.zo. 
Art. gen. z.f)'n. 4- Sal- 
mo latus, macu!is rubrs 
nigrisque cauda œequalL 
Grog. ra« z. n. 16 4. Sal- 
mo latus cauda fubret 

maxil- PISCES ABDOMINALES. Salmo. 

3o9 

rnaxillis oequalibus, ma- 
eulis nigris annulo albido. D. 4. P- . V.x . A. o. (3. -- 
ttabitat in fluviis Europoe. 

FaHo. 

4- S. maculis rubris, maxilla 
inferiore fublongiore.Art. 
gen. I/.. J3'n. /-3. fpec. 
yL B.- - D. 3" P.o. Vjo. A.Io.C. 18. 
Fn.fvec. 3c9. idem. BAo.D.4.P. r4. V.9. A.lI.C.o, 
l-labitat in Svecioe, Hclvetioe fiu,'iis. 

Hucho. 5". S. oblongus, dentum li- 
neis duabus palati, ma- 
culis tantummodo nigris. 
Art. gen l/-. fn. f. 
Habitat . . 

lacuRris. 6. S. cauda bifurca, ma¢.ulls 
folum nigris, fulco lon- 
gitudinali ventris. Art. 
gen. I. fyn. 
Habitat in Helvetia. 

Carpio. 

7. $. pede minor, dentium 
ordinibus quinque palati. 
Art. gen. 13" fyn. /-7- 
ttabitat in Anglioe, Vallefîæ [tuiis. 

alphaus. 8. S. dorfo nigro, lateribus 
coeruleis, ventre fulvo. 
F». Sv;ec. IO. 
l.Wgot.z7.Roeding.B.o.D.3.P.4.VJo. A.tz.CJg. 
Art. gen. 3" fy.n. /- y. fpec. 
£u. Salmo vtx pedalis, 
pinnis ventris rubris, ma- 
xilla inferiore paulo Ion- 
/_/ag i°re" 
bitat in Lapponioe, Angli al.pibus, folus. 
Caro rubra. 

Salvcli- 
I1LIS. 

9. S. pedalis, maxilla fupc- 
riore longiore. Art.ge». 
3. ]n /-6. 
Habitat in AuRrm ad Lintz. 

U te.S. -3o 

PISCES ABDOMINALES. Salmo. 

Sa;mari- IO. S. dorfo fuira : maculis 
nus. luteis, cauda bifurcata. 
,'I:; j)'. -4. 
Habitat Tridenti in fluviis frigidls faxs. 

Umbla. x x. S. lineis lateralius/hrfum 

Eperla- 
IltlS. 

recurvis, cauda bit'urca. " 
4rt. ge». 3 ]»" z f. 
IIabitat i» Helvetioe, Ita!ioe lcubus. 
* * Osx«zr pinna dorçali anique oppolhis. 
x z. S. capite diaphano, ra- 
diis pinnoe ani *7- 
lrt. gen. x o. frn. z I. fret. 
4'L D. xt.P. r . V. 8. A. 7. C. x9. 
Fn. fret. 3 t" Ofmerus ra- 
diis pnnoe ani 7- 
Iffabitat in Europa, fluvios primo ere adfcendent. 
lofler foetidus lrurit cure Salice rubra Vola ,da- 
rata. 
3- S. radiis pinnœe ani o. 
Irt. ge». to. fy». z. O- 
fm¢rus radiis pinnoe ani 
o. 13.--D. ,2. P. I3. V.8. A. xo. C.-- 
tlabitat ;n Europa. 
* * * Co,Go, Dentibus vix coofFicuis. 

Lavare- *4. S maxilla fuperîore lori- 
tus. giore, radiis pinn dor- 
ti 14. 
a¢rt. geu. la. f'yn. 19. fpec. 
7. Coregonus maxilla 
fuperiore longiore pinna 
dorfi officulorum *4- F». 
fret. 3*z. B.9. 
• .#. Stoeh. '7. p. t9Y. 
Habitat i Europa. 
Albula. j,. 8. maxillis edentulis: in- 
feriore longiore, 
rt. ge». 9" f)'. I . fp«c. 
40. Coregonus edentu- 

D.14. P.*6. V. z. A., 7. C.,$. 

lus PISCES ABDOMINALES. Salmo. 

lus, maxilla inferiore lon- 
• giore. F».Jec. 3t3. B. 7.DA4.P.*6. V.iz.A.I'.G.-- 
I-Iabitt in Europa. 
ff°rurit ante Brumam. 

Thymal-16. $. maxilla fuperiore lon- 
lus. giore, pinna dorfi ra- 
diis 2 3. 
Art. gen. o. fyn. zo. fpe¢. 
4t. Coregdnus maxilla 
fuperiore i"ongiore, pin- 
ha dorfi ofticulorum z3. 
Fn.f*e«.3t4. idem. B. to.I).z3.P. 16. V-Iz.A.x4. C.*9. 
Gro». rauf. z. R. *6f. i- 
,dem. B.- - D.z t. P. I ;. V.to. A. *y. G.- - 
Habita ; Europe flui;s mar;timis. 

Ox7ri.- tT. S. maxilla.fuperior¢ lon- 
chus. " giore comca. 
/lrt. ge». o. fy». z X. Co- 
regonus maxilla fuperio- 
re longfore conica. B. -- I).I . P. . V.* z. A. I4- G. - - 
Gron. ru# I. ll. 48. i- 
dem. B.-- D.[4. P. i" V.lo. A.I$. C. -- 
Hbitat i Oceano Atlantico. 

Vimba, 

x$. S. pinna adipofa fubfer- 
rata. . 
It.llrgot.p.23LWimba.B.--D.tz. P. 6. V. Io. A.t4. C.-" 
Habitat in l$oenero Sveciz. 
* * * CnAAcim Membr. branch, radils tantum IV. 

gibbofus, x9. S. dorfo g{bbofo com- 
preffo, pinna ani radiis 5"o. 
Gro,. raff. x. ». 3. t. . 
f. 4- Charax dorfo ad- 
modum prominulo, pin- 
ha ani radiis 5"5". 
Habitat Surinami. 

D.lo. P., t. V.. A. 5':f. C. rg. 

bimacu- zo. S. corpore compreffo bi- 
latus, maculato, pinna ani ra- 
diis o. 

U ,t Gr,=. PISCES ABDOMINALES. Salmo, 

Grog. mur. 
f-'5. Charax dorfo levi- 
ter convexo 
radiis qL D, o,P. I.V.8.A.3.C.9, 
filer. Ad Ff. 
3z. f. z. Albula pinna 
ani radiis 3z. B,4. D.o.Pj3. V.$ A. 3z.C.9. 
tlrt. fpe«. 4. Cor¢gonoi- 
, des amboinen]s. D. z.P. x3.V. xo. A.34.C." 
Habitat in America meridionali. 

fmmacu- zI. S. corpore immaculato, 
latus, pinna ani radiis . 
dVItf. Ad. Fr. I. p. 78. AI-.-: 
bula piana ani radiis z. D. . iJ4 . V.II. &.lz. C.o. 
Hab:tat i» America. 

nioticus. 22. $. p[nnis omnibus tiare- , 
fcentibus, corpore toto 
albo. I9.9. 19. I3. V.9. A. z6. (3. *9. 
Habitat in Nilo. 
"pulveru- z 3. S. pinnis fubpulverulentls, 
_ lentus, linea lateralt defcendente. D. * ,. 1 . * 6. V. 8. A. z6. C. ,8. 
l-Iabitat in America. 

24. S. ore furfum fpe&ante. 
Gron. mur. z. n. I6y. t. 7- 
f. z. Anofiomus. 13.4. D.I.P.,3. V. 7. A. to..zy. 
Habitat i Indils. 

x5"3. FISTULARIA. 

tabacat{a, i. FISTULAR!*k. 
Ff. . p. 80. t. z6. fl I. 
Gron. mufi I. . 31. Sole- 
nofiomos ¢a.uda bifurca 
in fetam balænaceam ab- 

Calut : Roflrum cylindricum 
apice maxillofim. 
2Vlembr. brauch, radiis VlI. 
Corpus . . . 
Mu. 
D. 4. P'.*4.V. 6. A. 4. 

D,8. P. y. V,6. A. i'. C. Iz. PISCES ABDOMIN&LES. FiEularia. 

Catesb. car. g. t. 7. f. z. 
Petimbuaba. 2FIr c g r.br af . 
148. . 
11";1l. i«,bt, ait,. zz. Petem- 
buaba. 
I-Iab;tat » America. 
Elum « d;ifura 2innw eaudœe. 

x5'4. ESOX. Ca_put fupra planiufculum: lV[andibula 
t"uperiorc plana breviore: inferio- 
re pun&ata. {Deutes in maxillis, 
lingua. 
Membr; branch, radiis VIII-XIII. 
Cor2us elongatum. 
Sphyrœe- L E. dorf'o dipterygio: anti- 
ha. ca fpinofa. D. {jo.P. z.V.6. A. io.C. I . 
]rt.gen. g4.fy», I i 2, Sphy- 
roena. D.f, IO. P. I .V.6. Ado. C. -- 
Habitat in Mari Mediterraneo. 

Off'eUS. 

Vulpes. 

z. E. pinnaaniduplici, fqua- 
mis offeis. 
Art. gen. x4.[yn, z7. E- 
fox maxilla ffiperiore lon- 
gore, cauda quadrata. 
Grou. mur. I. ». zg. idem. 
Catesb. car. z. t. 3o. Acus 
maxima Iquamofa viridis. * 
1-1abitat in America feptentrîonali, Alîa. 

D.6. P..IL V.6. A.f.C.z. 

E. pinna ,.'n medio dorti, 
membrana branchioftega 
triradiata. 
Catesb. car. z. t. I. f. z. 
Vulpes bahamenlis. 
Habitat in America, 

D,4.P.,4.V. 8. A. xo C.,7. 

Synodus.,I.. E. pinna in medio dorfi, 
membrana branchiofiega 
-- radiata. 
Gro». mur. z. n. xSl. t. 7- 
_af. *. Synodus. B.f.D. II. P. Iz, V.$.A.6. C.$, 
U £ ttabi- Luzlus. 

tUS. 

Bellone. 7. 

brafilien- 8. 
ris. 

PISCES ABDOMINALES. Efox. 

Icl.tbitat in Amer/ca. 
6",railitudo Jumma cure E. Vulle. 
E. roflro depreffo fub- 
quali. 
Art. gen. Io. fyn. z6..fpe«. 
3"3. Fn. fret. 304. Efox 
roffro plagioplateo. I).2LP.IS".V.tI. A.18. C.I9. 
Gron. mufl i. n. 28. idem. D. 
ttabitat in Europa. 
l/'oraciffmus exhaurit plfcinas; ab Anatibus f«ritur. 
E. lnea laterali argentea. 
4moen. acad. t.p. 3:zt. 
gentina pinna dorfali pin- 
noe ani oppofita. D. t4.P. tz.V.6.A.t.C. 4. 
arcgr. brafi I 9 P[quf- 
tingn.. 
Brovn. jam. 44t. t. 4f. -I e. 
3" Menidia corpore fub- 
pellucido linea laterali 
latiori atgentea. 
Habit.t in America. 
Diverf«s ab Hepfeto theroe 
mœex illd fuper lor¢ c. 
E. rofro utraque maxil- 
la fubulato. 
4rt gen. to.'».z 7. Efox 
roffvo cufpidato gracili 
fubter, fi £pithamali. 
Fn. fvec. 3o. idem. D. t 6. P. 3. V. 7. A. 2o. C. - - 
Gron. rouf. . n. 30. i- 
dem. B. 4. D.x6. P. t 3.V. 7. A. zt. C. z 3 . 
Habitat in Oceauo Europoeo. 
Oça nodlu lu¢ent iridia. 
E. maxilla inferiore lon- 
g.iffima, corpore ferpen- 
tmo. I). xz. P. o. V.6. A-. 7. C.6. 
)VIarcgr. brafi 68. Timucu. 
13rown.jam. 44. t. 4f- f. z. 
Efox maxilla inferiore 
produoEa. 
Habitat inAmerica &flrali. 

9" Eo PISCES ABDOMINALES. Efox. zf 
g mn:»- 9. E. mzxillls mqualibus, o- 
c:.phams, perculis obtufilimis, ca- 
p;re dcnudato. I). 13- P.Io. V. 7. A. 26. C. 9. 
Habitat in lndia. 
2Vlagnitudine Mmmodyti« qui obis ,ifus. 

I, ARGENTINA, 

Calout: î)entes in maxillis, 
lingua. 
Adembr. branch, radiis VIII. 
Cor]ms ano caudoe vicino, gin- 
nw ventrales multiradiatoe. 

Sphyroe- I. AgçE'rlA. lrt.gen. 8. 
ha. fY».*7. D.Io. P.I4. VA *. . 9. C.-» 
Gron. mur. I. t. 29. Argen- 
tina. I). IO. P.- - V.-- AAo. C.-- 
Habitat in Mari infero. 
l/«ficula aêr«a utrin u« conlca ¢elut arff, «nto foliata refFle=- 
dons, ænde margar*toe artifi«iMes. Raj. lif¢. *08. 
I5"6. ATHERINA. Caut maxilla fuperiore planiu- 
fcula. Mandibuloe edentuloe. 
2Vlembr. branch, radiis VI. 
Cor[us çafcia lat.erali argentea. 

Hepfetus. x. ATHERINA. 
a4rted.fyn, ii 7. Atherina. 
Gron. mur. . . 66. Athe- 
rina. 

D.8, z. P. 13.V... Aa6.C., 7. 

D.6,t=. P.3.V.6. A.m.C.- - 
l-laffelq¢, iter. 8:z. Athe- 
rinaHepfetus. D. 8, 9. P. 2.V.6. A.ç .C.zo. 
Habitat in Mari Mediterraneo. . 

I'7. MU- 8. EXOCOETUS. 

Cal)ut fquamofum. Os eden- 
tulum : maxillis utroque la- 
tere connexis. 
2lembr. brancb, radiis X. 
Corpus albicans. lbdomen an- 
gulatum. Pin,e pec2orales 
maximoe, volatiles radiis 
antice carinatis. 

volitans. . xo¢o-rvs..4moen.acad. 
. p. 3zL 
4rt.gen. 8. fyn. 8o fee. . 
Exocoetus. 
Gro. mur. x. n. z7. Exo- 
eoetus. D. x 3. P. * 7. V.7. A. - - C. - - 
Habitat alt» Pelago, Eur«Iœeo OE 4raeri«aua, a Cory- 
pis«nit exoegitatut-ad fciopet jadtum ew auit «olant 
greg,rius, prœeda ]t lquiloe _Pbaétontit ; an Sela 
lfraelitarum, jube»te 4ttore «orypbenas p¢llere kos 
d littus, uti Jatuit Rudbeck. fil. ? 

D. x4. P.,S. V.6. A.x 3. C.$. 
D. H. P. x7. V. 6. A.xL C.x J'. 

159. PO- 37 
Ca2put comprem, undique 
t-_quamofum : roflro obtu- 
fiflîmo, prorrrinente. 
Merar. rancb. radiis VII. f. V. 
Cor[s Digitis libcris ad pin- 
nas ped?coralcs. 
quinqua- t. P. dlgltis qu[nque corpor¢ 
dus. longioribus. 
Gron. mufi i. n. 74. Poly- 
nemus officulis filiformi- 
bus utriuque 5" ad pinnas 
pe&orales, t3.5.. I).7,I6.P. I6.V...A..C.I?. 
ttabitat in America. 
virgini-z. P. dg;tls feptem, cauda 
cus. integra. 13.7. D.7,-,_.P. 15..V._ë.A.#«.C. x 5-. 
Habitat in America. 
OFercula ferrata. Radius prlmus dorfalis prier;s brevls- 
fimus. Pi«na caudoe lata acuta. 
paradi- 3. P- dig/tis feptem, cauda 
feus. bifida. 
Edw. av. zo8. t. 208. Paradifea pifcis. 
Habitat in India. 
Genus a Trigla diflindtum 8innls ,ve,tralibus, non in 
l;edtore , fed abdomi=e Jiti ; ec di£iti articulati, ut in 
:Friglis. 

PISCES ABDOMINALES. Polynemus. 
Hg. POLYNEMUS. 

I6o. CLUPEA. Ca_put 

maxillarum fùperiorum my- 
ffacibus tCratis. 
AIembr. braztcb, radiis Vlll : Bran- 
c.hioe interne tètaccoe. 
Corlpus : _/Ibdominis carina lérrata. 
ff°inu,e ventral.s tœep¢ novem- 
radiatoe. 

L C. imma¢ulata, maxilla 
inferiore lotgiore. I).t. P..8. .. 9. A'.IT. C.tS. 

Zl r t . 3S 

PISCE$ AEDOMINALES. Clupea. 

Art. ge». 7. fyn. I4. fpec. 37. 
Ciupea maxilla inferiore 
longiore, maculis nigris 
carens. 
In. Jec. , f. idem. 
Gron. rnu. . . zt. idem. 
Habitat in M. Europcis. 
E=ropoe,s borealibu* «opiofiïmus plf«is. 

D. g. P.IS. V.9. A. t 7. C.I8, 
D.I9. P. l:. V. 8. A.i6. C.- - 

Spravcus. 2. 

C. pinna dorfali radiis XIII. D. 17. P. 16. V. 6. A. x 9. C. - - 
ttrt. gen. 7. fyn. I'. ]pet. 
j. Clupea quadruncia- 
lis, maxilla intC[ore ion 
giore, entre acutiflïmo. ' 
Fu. fvec. x6. D. XT. P. xT.V.7. A. Ig.C.'- 
ttabitat in Oceano Europœeo. 

Alofa. 

3. C. lateribus n{gro macula- 
tis, roffro bifido. D. rg.P. I'.V.9. A.z.C.Ig. 
Art. gen. 7. fyn. . fpe«. 
34- Clupea npice maxiila 
£. pe.rioris.bifido, maculis 
nlgrs utrmque. D. 9- P. xf. V.9. A.zz. C. 9. 
Gro». roui. x.n. z. idem. D. 8. P. -- V. 8. A. zo. C. -- 
l-laffèlv, itin. 38. idem. D. t 9. P. y. V. - - &. 8.C.26. 
11bitat in Oceano Euro?=o. 

Encrafi- 4. C. maxilla fuperiore lon- 
colus, giore. 
,qrt. gen. 7. f,n. 7- Clu- 
pea maxilla fuperiore lon- 
giore. 
Habitat i Oceano Europoeo. 
E «uli»a expulit Garura eterum. 

Thriffa, f. C. pînna ani radlis 
dorfalis radio poflremo 
fetaceo longo. 
Brown. jam. 443. Clupea 
minor, radio ultimo pin- 
noe dorfalis longiffimo. 
Chin. Lager[tr. 3. Myttus 
corpore dvato. B. 5. D. 4. P. 3. V.8. A. _8. C.',t. 

Obe«k, PISCES ABDOMINALES. Clupea. BI9 
Osbeck. itix. z$7. Clupea 
Thriffa. B. 7- D. x6. P.I 4. V. 7. A.z4. C.4. 
Habitat in Mari Indi¢o. 
Iaixne vetrales funt paroe. 
$ma. 6. C. pinnis flavis: ventrali- 
bus minutifiïmis. B. 6. I). 7. P.v. V.-ë. A.j'3. C., 8. 
Habitat in Afia. ]VIuf. 4cad. Holmef. 
IDS fimum : maxilla fperiore brevijma, apiçe trtncat.. 
Corpus arxenteum. Ptbdomen çartnato-[erratura. La- 
cuna inter ocuios. P]nnoe flavoe : z, entrnles aaeo l;ar.we, 
t »i,r confpi«uoe. 
Stemi- 7. C pinnls ventralibus nul- 
c:a. lis. B.z. I). I *-P. 9-V.o.A. 34. C.18. 
Gron. rau .. n. I f . t. 7. 
f.. '. Gafleropelecus. D. Iz.P.9. V.o.A. 33. C. zzZ 
Habitat Surinami. 
Corpus latiJfimum, abdomi»e gibbofo «arinatum. 
Myfus. 8. C. corpore enfiformi, pin- 
na ani cudoe coadunata. I). z. PA8. V.6. A.84. 
Osbe«k. itin. 6. Clupea 
Myfus. B. ,o. Dx3. P. 17. V. 7-A.86. C. 
Cbin. Lagerflr. I. t. l.f 
x z. MyRus corpore en- 
tîformi. I). xz. P. 7. V.6. 
Habitat in Mari Indico. 
Pinna ani ex#urrit in pinnoera caudoe integram ; forte ge- 
nere fub diverfo ¢oraprehendi poff«t ? 
tropica. 9. C. cauda cuneiformL 
. beck. ,ti,. 3c. B.7. D. z6. P.6. V.6. A.6. C. zo. 
Habitat ad infulam dfcenlionis. 
Corpus album, compreffum, latum, ferratura. Linea latera- 
lis re,Sta, dorfo propior. Ocull prope ri«ctum, t.)percula 
fquamofa. Cput-deçlive. Jllaxtlla tnfertor !ongtor. 
titus magnus. Dentes u»ius ordinis. Cauda cunei- 
formis. I . dorfi a medio dorfi ad ¢audam. P. 
IongitudÆne dorfalis. 
xo. C. radio extimo mem- 
branoe branchiolegoe po- 
/lice truncato. 
Habttat la China. 

nenfis. 

D. 6.P. 6. V.8. A. 6. C.-- 
ïmi- PISCES ABDOMINALES. Clupca. 

$imilis CI»p. Hare»go, fed latior. Os edentulum. 
Opercula in.fima m«mbr, bran¢biofl, teger.tia alde 
truncata f. potius radium extimum membr, braȢhio- 
flegoe conflituentia. 

x6I. CYPRINUS. Ca_put ore edentulo ; Os nafale 
bifulcum. 
2Plemb;.'. bra,ch, radiis III. 
Corius fa:ve, a!bens. ""Pi:mw ven. 
trak's fa:pe novemradiatae. 
* Barba',i f. ad os cirrofi. 
1. C. pinna ani radiis 7, eir- 
ris 4, phmm dorli radio 
fecundo utrinque fcrrato. D.#- r. P. I6. V. 9. A. 7. C. 6. 
Art. ge». 4. Jyn. g. C y- 
prinus maxifla fupcriore 
longiore, cirris 4, pin- 
na ani officulorum 7. 
Gron. muf. L». zo. idem. I).ç. P. t6. V.9. A. 7. C.6. 
muf.:.?. 3. idem. D.o.P. x7. V.9. A.g.C. 7. 
Habitat in Europa aug, rali. 
Ove. choleram cauffautur. ira. cal. Io4. 
Carplo. z. C. pinnaani radiis 9,cirris 
4, pinnoe dorfalis radio 
lëcundo poffice ferrato. D. . P. t6. V. 9- A. 9- C. 9. 
qrt. gel. 4. fyn. . fec. 
ŒEE'. Cyprinus cirris 4. os- 
ticulo tertio pinnarum 
dorfi anique undnulis ar- 
mato. D. 4. P. 16. V.9. A.9. C. xg. 
Fu. fret. 37. idem. 
Gron. mu].».a 9. idem. ï)-3' P. tT. V.g.A.8. C.-- 
Igabitat in Europa. 
2Vabilis pifiis fwpius in pifi-inis educatus » circa a. I6oo 
rimura in Mngliam i»troduus. 
Gobio. . C. pinnaani radiisxi, cir- 
rus 2. I. 

Art. PISCE$ AEDOMINALES. Cyprinus. 
lrt. gen. 4. f.yn. I I. fpe¢. 
13. Cyprmus quincun- 
c]a!is maculofus, maxilla 
fupcriore longiore cirris 
duobus ad os.. D.z.P.i7. V.II. A.i*.C.I9. 
Gron. m«f. z. n. 49. i- 
dem? D. 8. P.I 4. V.6: A. 7. C.-- 
Habitat in Anglia ç.4 a:aceutibus. 
amerlca- z t. C. pinna an[ radiis .., oir- 
ha». ris plurimis. 
-Cate«£ car. z. p. 12. t. 12. 
Alburnus americanul. 
Habitat in Ametica. 
* * Pinna audoe indivifa. 
Carai- y.C. piuna ani radiis 
!lus. cauda integra, linca la- 
terali re&a. D. zo. P. 15- V..g.A. 9. C. zI. 
.4rt. gen. 4. f)n. ¢.f?ec. 29. 
Cyprinus plnna dorli os- 
ficulis 20, iinea laterali 
re&a. D zo. P. 15". V.9. A. Io. C.-- 
Fn. fvec. 3zz. idem. 
Gron. muJ. . n. ri. idem. D.o.P.x.V.9. dk. Io.C.z 3. 
AeL Upf. t74r. p. 7".- ». 
y.. Cyprinus Hamburger. D. zo. P. I4- V. 9./k. 9. C. 
Habitat i» Euwpoe dïagni. 
Fa¢illime in pif¢inis edt«atur. 
Tinca. 6. C. pinna ani radiis 
caudœe integra, corpore 
mucofo. D. IO. P. 6. V. 9. A. zf. C.4. 
Art. gen. 4. fyn. y. fyec. 
27. Cyprinus mucoft, s 
totus nigïefcels, extre- 
rnitate caudœe oequali. "D.r.P.7. V.II.olLC.;9o 
En.fret. 32 . Cyprinus pin- • 
ha ani ofiiculorum If, 
cauda oequali. 
ltabitat in Europoe flagnis, Lacubus. 
Caraffios repurgat ; Id-l«i magnes. 

X 7. C. zz PISCES ABDOMINALES. Cyprinus. 
Cepha- 7. C. pinna ani radiis IX, cau- 
lus. doe integr, corpore fub- 
cylindrico. 
.h/luf. Ad. Ff. p. 77- t. 3o. 
Cyprinus pinna ani radiis 
I,, cauda rotundata. D.xx. P. x6. V.9. A. x x. C. i7. 
Art. gen. 5. fn. 7. Cypri- 
nus oblongus macrole- 
pidotus, pinna ani officu- 
lis iI. D.-- P --V. -- A. II. C.-- 
Gran. mur. I. n. I :z. idem. D. x I. P. - - V. 9. A. I I. C. - - 
mur. :. p. 3-idem. 
Habitat in Europa meridionali. 
* * * lina caud, e trifida. 
auratus. 8. C. pinna anigemina, eau- 
doe trat, sverfa trifurca. 
Fn. f:e¢.p. I2. t. z. 
A. St,ckb. 174c,. p. 
t. x.3': -8. idem. D.-.PA6.V.9._A.8,8. C.37. 
Gron. muf. .. . idem. D. 8. P.ex.V. 7. A.-- C. zo. 
mur. z.n. 
ha ani fimplici» cauda tri- 
furca. ,D. . P. I.V.8. A.8. C.44. 
Edv.,. a,. t. .c 9. 
Pet. a.z. t. 7. f. 7. 
Habitat in Chinoe , Japonioe flu,;is. 
oeifcis colitur in ,,afis m,rrhinis oh aureum falAorem ' 
tura multura plnnis ,arians. Radius fecundus 
flice firratus. 
* * * * I°nna aud,e bifida. 
niloticus. 9- C. pinna ani radiis 7, dor- 
fali 18. D.8. P. I7. V. 9. A.7. C.9" 
Haffel¢. iter. 393. n. 94" 
Cyprinus rufefcens. . I8. P. v" V. 9. A. 7. C :4- 
Habitat i Nilo. 
Phox!nus. . C. pinna ani radils 8, ma- 
cula fufca ad caudaan, 
corpore pellucido. D. 8. P. I6. V. 8. A. $. C. 9. 

Art. Aphya, 

PISCES ABDOMINALES. Cyprnus, 3z 3 

tz. C. pinna anl radils 
dortàli 9- 
4rt. j'yn. 9. Cypr;nus no-- 
veto digitorum, rutilo 
longo,r & angu{tior, pin- 
na ara radiorum dccem. 
Habitat in Europa media. 

D.9. P.-- V, -- B..*o. C.,9. 

]3obula, t3. C, plnna ani dorfalique 
t'adiis o. 
Art.fyn. m. Cyprinus peda- 
lis gracilis oblongus cras- 
liufculus, dorfo ctaffo 
pinna ani officulorum 9- 
Habitat m Europa media. 
Griflagi* xat. C. pnnaan{ racllis , pin- 
- ne. nis albentibus. Fnfe«.3z q. 
.drt. ger. 5". Cyprinus ob- 
- longus, [ride argentea 
pltmis alb'ndbus. 
Gron.. mur. z. n. 148. 
pnnus idem. 
Art fyn. 
prmus oblongus, figma 
rutili pinna ani oflïculo- 
1"11II1 IO. 
Habitat in Éurop lacubus. 

D, to.P, '. V,9, A, lo, C, t 9. 

D. t, 1, t. V.9. A. t t. C.- - 

D. o. P, x6. V.9. A.I, C.tg, PISCES ABDOMINALES. Cyprinus. 

Idbarus." y. C. pinua ani radiis z, 
pinnis ventralibus fangui- 
neis. D. xo. P.--V.-- A. Jz. C.9. 
tlabitat in Sveciœe lacubus. 

Rutilus. t6. C. pinna ani radiis z ru- 

ldus. 

Orfu». 

Ery- 
throph- 
thlmus. 

bicunda. F;¢. Ji, ec. 3z9. 
4rt. gon. 3" fyn. Io. fpe¢. 
o. Cyprinus Mde pinnis 
ventris ac ani plcrumque 
rbcntibus. D. J3- PAf. V. 9. A. Iz.C.7. 
Gron. rau£ . n. 8. idem. D. * z. P. -- V. 9. A. * 3- C. - - 
d& Upf. 74. P. 74- n. 
çt. idem. DAo. P.xt.V.to.A.,y. C. -- 
ltet. Up. I74x. n. yz. Rex 
van Ruy. D.,o.P.tz. V.9. A.t$. C.zz. 
Habitat in Europoe lacubus. 
7-C. plnna ani radiis 
rubra. Fn. fvec. 3zo. D3o. P.18.V.Io. Rn3. C.xg. 
l,-t. g,,. y. 
6. Cyprinus Mde fublu- 
tea, pinnis ventralibus a- 
nique rubris. D.I.P.-- V.o.AA3.C.9. 
6"ron. neuf. . _p. 3. n. x 3. 
idem. D. fo. P. zo, V. 9. A. t3- C.z4- 
Habitat lu Enropæ aquls duldbus. 
8. C. pinna ani radiis t3- 
4rt. J)'n. 6. Cyprinus Or- 
fus di&us. 
Rai. pif c. ,8. Rutilus la- 
tior E Rubellio tluvia- 
tilis. D. fo. P. '9- V. 9. A. 3- C.- - 
, er. thier, z. t. 94. Off. 
itat in Rheno, Anglioe fluvÆis, la«ubus. 
9. C. pinua ani radiis t4, 
pinnis rubris. 
3z4 • 
rt. gn. . fyn. 4" fpec. 
9. Cyprinus iride pinnis 
omnibus caudaque rubris. D.IL P.,6. V.to. 
Habitat in Europa Je],tcntrionali. 

o. C, PISCES ABDOMINALES. Cyprlnu. 
JCfes. zo. C. pinna ani radiis 4, 
roftro rotundato. 
Art. fy». 7. Cyprinus eu- 
bitalis, pinna ani officu- 
lorum 14. 
Habitat in Germania. 
Nafus. 2,. C. p]nna ani radiis 14 , 
rollro prominente. lrt. 
g,,,. y. .,,. 6. 
Gr»n. mur.---. î. 47- idem. D. I l. 
ltabita* in Rheno fluvio. 
&fp]us. 2z. C. phma an[ radiis 6, 
rnaxilla inferiore long{o- 
re incurva. Fn.fvec. 319. 
Art. ge». 6. fyn. 4" fpec. 
14. Cyprinus maxilla in- 
feriore longiore cure a- 
pice elevato, pinna 
ofliculorum q. D. . P.8. V.o. A.6. C.ç. 
llabitat in Svecioe lacubus. 
Albur- z 3. C. pinna ani rad[is o. 
nus. Fn. fec. 330. 
Art. gen. 6. fyn. o. fpe¢. 
xT. Cyprinus quincun- 
cialis, pinna ani oflïcu- 
lorum zo. D. o. P. 4. V'-9. A. 2I. 
17,fo». rouf. . n. o. dem D. 9. P- -- V. 9. A. z. C. 
A. Upf. 7.4t. p. 7'. n. 
)'8. Koning van afetling. D. 8. P. 4. V. 8. A. 18. C. lo, 
ttabitat in Europz aquis dulcibus, • 
Vimba. z4. C. pnna ani radiis "-4, ro- 
ftro natiformi. Fn.v. 3z6. 
Art. ge». 6. fyn. x 4. fpec. 
,8. Cyprinus roflro nati- 
fo.fmi, dorfo acuminato, 
pmna ani ofliculorum z4- D.I x. P.I6. V.o. A.z4. C.9. 
l-lbitat in Sveciæ lacubus. 
Dentex. _y. C. pinna ani radiis 26 
ore dentibus undique 
laribus. D. to. P. t4- V. 9- A.z6. C.tg. 
X ttaf- 

3zy 
D. -- P. --V.-- A.--C-o 3z6 

Brflm. 

.PISCES ABDOMINALES, Cypdnus, 

1-Iafelqv. itin. 395, Salmo 
dcntex. D.Io. P. f. V.to. A.4. C.z'. 
11abitat in Nilo. 
Ob dentes fingularis» S1)aris fimili G fed facies . lembr. 
braȍhioflega omnino C):prini ; l:innam adil:oJam non 

6, C. pnna anl radis -7,pin-, 
nis fufcis. Fn.Jec. 3t8. 
rt. gen. 6. fj, n. 4. fpec. zz. 
Cyprfnus pinnis omnibui 
nigrefi:entibus, pinna 
officulorum ZT. D.'2.P.I7.V.9. A. zT. CAg. 
Gron. r»u]: I. n. I4. dem. D..P--- V.to.A.zT.C.-- 
_11abitat in Europoe lacubus. 

çultratus, z7. C. pinna ani radils 30, 
linea lagerali declinata, 
ventreacutiffimo. I t. f can. 
82. t.z. 
Habitat in M. Baltico. 

D.8. P. x6. V.8. A.3o.C. 19. 

t3joer 

8. C. plnna ani radiis 3% 
Fn. frec. 3z8. D. tt.P.Y.V.9-A.3Y.C-xg- 
drt. gen. 3. ]yn. I.. fpec. 
zO. Cyprinus qumcun- 
cialis, pinna ani oflïcu- 
lorum zS. D.I . P. 5".V.9. A. zy. C. 9. 
Habitat in Svecloe lacubus. 

Farenus. zg. C. pinna ani radiis 37, i- 
ride rlava. /lrt.flpec. 23. 
Fn. fv. 3z7. D.tI.P.*8 V.Io.A.37. C.I9, 
"Habitat in Svecioe Lacu AI«lero. 

Ballerus. 30. C. plnna ani radifs 4 o. 
Fn. fret. 3z3. 
rt. gen. . Jyn. I . fpet. 
'3. Cyprinus admodum 
"latus & tenuis, pinna ani 
olticulorum 4o. D..P.16.V.Io. A.4o.C.I9. 
Habitat i;q Europoe lacubus. 

V, BRAN. PiSCES 13RAI'CHIOSTEGI. Mormyrus. 
V. BRANCHIOSTEGI. 

3z7 

I61,. MORMYRUS. 

Ca;out : Dentes plures, emar- 
ginati. 
,/t_pertura linearis, pone capi- 
tis latera. 
Corpus fquamis imbricatis. 
innw vcntrales thnt abdo- 
minales. 

cyprlnoi-. M. cauda b]fida acuta. 
des. Mur. Cd. Ff. z.p. . . 
Habitat in ilo. 

D. z7. P.9. V.6. A-z. C. '9. 

anguilloi-z. M. cada bifida obtufa. 
des. 3Iuf. Cd. Ff. z. p... 
ttaffelqv, iter 398. Mor- 
myrus Cafchive. 
tt«bitat in Nilo. 

D. 6. P. IO. V.6. -A. 4I. CAg. 
D.zo. P.Io. V.6. A. 19. C. z4. 

I631 BALISTES. 

Caiout comprefm. Dentes inci- 
fores utrobi 8 paralleli. 
ll:rtura fupra pinnas pc&orales. 
Co:us compreffum fqamis co- 
rio coadunatis. _/lbdome» ca- 
rinatum. 

]/]onoce-. I. ]. pinna capitis uniradiata. 
ros. Muf. Cd. Ff. z. p. . . 
Osb. iter. I IO. ]3aliRes Mo- 
noceros. 
Catesb. car. . . 19. Uni- 
cornu pifcis bahamenfis. 

D.x,4 6. P.x 4.V.o.A.fo.C. tz. 
D.t,47. P.x 3.V.o.A.5"*. C.z. 

X 4 Hab;- 
Apertura Branchiarum in hoc ordin" e 11m, absque membraa evid¢nti. PISCE5 ERANCHIO;TEGI. Ealifle; 
Habitat in Afia, America. 
Cztrna abdominis intra curera. - 

tnmen- 
toïus. 

z. B. pinna capltis biradiata, 
corpore polteriusfubvil- 
lolb. 
Gron. mufi x. n. II4. ]3a- 
lilles aculeis dorl/, la- 
teribus verfus caudam hir- 
futis. 
Clfi cxot. 43. Raff plfc. 
47- Monoceros pifcis. 
_ll,farçer. braf. Y4" Pira-aca. 
Habitat in America. 

D.,29. P.xo.V.o.A.zT. C.-- 

papillo- 3' 13. pinna, dorfali anteriore 
lus. biradiata, corpore papil- 
lofo. .l!uf. Ad. Er, ŒE. 
tlab;at . . 

D.,zg.P. 3.V.v.A.2 x .C. z. 

verruco-4. I3. pinna dorfali anteriore 
lus. triradiata, cauda ordine 
triplici verrucarum. A¢ufi 
Ad. Fr. . p. Y7. t. z7. 
]"4- 
Habitat in India, 

D.3,24. P. 3.V.o.A.2x. C, I2. 

B. pinna dorfali anteriore 
triradiata, caudoe lateribus 
1]inis rccumbentibus. 
It. Itgatb. 38- Oftracion 
compreffus, fafciis ni- 
gris, cauda lateribtls mu- 
ncata. D. 3, z4.P .x 3.V.o.A. z x .C. t z. 
Habitat in Ind/à. 
Similliras priori .flatnra radiis; differt colore, fed 
iraprimis nota illa fingulari quod ad latera «audoe u- 
trinque notetur .quadrù-plici circiter ordine fp;narum re" 
«umbentiu ; ««ra precedens codera loto :«rru«as r,- 
::mdo,, fcabras gerat. " Vetula. 

PISCES BRANCHIOSTEGI. Balifles. 

6. 13. pinna dorfali anteriore 
triradista, ventrali lon 
gitudinali, caudali bifi- 
da. D.3,3o.P.I 6.V.t6.A.zg.C.I :. 
Catesb. car. 2. p. 22. t. 
2z.. Turdus oculo ra- 
diato. 
Art gen. 5"3- fyn. 8. Bali- 
fes aculeis dorli tribus, 
cauda bifurca. D. 33o.P.tç.V.17.A.27.C.x .. 
Osbe¢k. iter. 294. Ballfes 
Vetula. D.3,3o.P.I4.V.I 2.A.28.C. t a. 
Bron. jam. 4f6. Baliltes 
major fafciata, dorfo tri- 
acantho, cauda bifurca : 
radiis exterioribus !ongil- 
limis. 
tIabitat ad iuf«lam Afcenlionis. 

rlngens. 7. /3. pinna dorfali anterlore 
triradiata, lateribus capi- 
tis triplicati.%cauda bifida. 
Mur. Ad. Ff. I. p. 8. 
It. lgot. I39. Oftracion 
compreffus ru fefcens, pin- 
noe dorfalis radio longo 
retrorfum dentato. 
Osbeck. iter. 29. t3alifes 
nigra. 
Habitat ad iuf. Afcenfionis. 

8. B. pnna dorfali anteriore 
quinque- radiata, rotro 
lo.ngiffimo maxitla infe- 
note operculato. 
Art. gen. f 4. flyn. $2. Ba- 
lit2es aculeis blnis loco 

Scolo- 
pax. 

D.3,z 9. P.I y.V.o.A.26. C.Iz. 

D.3,3o. P.Io.V.o.A.26. C.io. 
D.z,i4. P.x6.V.o.A.3I. C.I 3. 

pinnarum ventratium, fo- 
litario infra anum. D.f, I2.P.I4.V.-- A.lg. C.-- 
ttabitat in Mari Mediterraneo. 

Xç i6 4. O- 

,I o PISCES BRANCHIOSTEGI. Oftracion. 
I6 4. O3TRACION. Cafiat : Dentes utrobi o por- 
te&i, teretes obtufiufculi. 
Corpus olTe integro obte6tum. 
ff°nnw ventrales nullœe. 

tffqueter, t. O. trlgonus muticus. 
'ffuf. Ad. Fr. . p. 60. O- 
ftracion polyodon iner- 
mis triqueter. D.. P. z. V..A. xo. C.o. 
lrt en Y7 fyn 8ç O- 
f[raclon trtangulus, tuber- 
culis exiguis innumeris, 
aculeis carens. D.Io. P. I z. V. o. A. xo. C. IO. 
lffabitat in India. 
I)orfum quafi rhombis tra**v«rfe diffeis tellure, raar- 
gine repandum. 

trigonus, z. O. rrJgonus fpînis fubcau- 
dalibus z, pinna dorfali 
radiis XIV. 
lrt. gen. 56. ,n. gç. O- 
f[racion triangulus, limbis 
figurarum hexagonarum 
eminentibus, aculeis z in 
imo ventre. 
It. fan. 6o. Oftracfon 
polyodon tetragonus, ab- 
domine pone bicorni. 
Habitat in India. 

D. x4. P.o. V.o.A.9. C. 7,, 

bicauda- 3. O. trlgonu$, fpinis fub- 
Ils. caudalibus z, phana dor- 
fàli radiis decem. 
4rt.gen. 7. fyn. 8. Ofira- 
citm trhngulatus, tuber- 
culis hexagonis radia{is, 
aculeis z in imo ventre. 
. At. gen. /7../'3,n. 5"- O" 
flracion triangulatus to- 
tus maculofu a tuber- 

D,xo. P.iz. V. o. A. Ici. C. IO. 

culo- PISCES BRANCHIOSTEGI. Oftracion. 

culofus, aculeis z in i- 
mo ventre. 
Habitat in lndia. 

tricornis. 4. O. trigonus,fpinls frontali- 
bus duabus, dorlhli unica. 
Irt. g«n. S6:])'n. 85. 
ftracion t,a.gulatus, 
culeis z in capite & uni- 
co Iongiore lhp¢rne ad 
caudam. 
Mabitat in India. 

quadri- 
cornis. 

D. o. P.tI. V. o. A.Io. C. fo. 

f. O. trlgonus, fpi,is fron- 
talibus fubcaudalibu,que 
binis. 
qrt. genq6, fyn. 5. OPtra- 
tion trianulatus, z acu-. 
leis in fronte & totidem 
in imo ventre. 
tIabitat in lndia. 

D.io, P. t. V.o./..io. C.io, 

6. O. tetragonus, fpin[« fron- 
talibus fubcaudalibusque 
binis. 
_ll¢uf. dd. Fr. . p. 59. O- 
ltracion polyodon tetra- 
gonus, antiee poltice dor- 
lbque fpinofus. D. 9- P. ,o. V.o.A.9. C. to. 
Gren. rauf. I. n. g. O- • 
flracion quadrangularis 
aculeis z in fronte & to- 
6dem in imo ventre. 
l#'ilL icbt. t. 3. t 3. f. L 
Piçcis cornutus. Bont. 
!av. 79. 
bitat in India. 

D. tt. P. 9. V.o.A. -- C.f. 

tubercu- 7. O. tetragonus ltlUt[CUS, tu- 
latus, berculis dorl.Ubus 4. 
drt: gen.55, fyn. 8 4. Oflra- 
clon quadraagulus,, tu- 
berculis 4 majoribus in 
dorfo. 
Habitat in Ind[a, $3 z 
gibbofus. 8. O. tetragonus muticus gl'b- 
bofus. 
4rt. gen. _¢. fyn. 83. O- 
ftracion quadrangulus gib- 
bofus. 
Itabitat in India. 
cubicus. 9. O. tetragonus muticu%la- 
teribus planiufculis. 
MUr. Ad. Ff. .p. 9. O- 
tracio] poly.odon tetra- 
gonus lnernns. 
It. lg got, p. »8. nolnen 
Attedii. 
qrt.gen. 56. fyn. gS. ORra- 
cion quadrangulus macu- 
lis variis plurimis. 
Habitat in India. 

PI$CES t3RANCHIOSTEGI. Oftracion. 

D. 9- P-io. V.o.A.To. 
D. io. P.g.V.o.A.9. C.,o. 

D.9. P.o. V.o.A.S.C. To. 

*65". TETRAODON. Ca.put: Maxillw offeœe, por- 
re&oe, apice bipartitaz. 
a¢pertura linearis. 
Corpus thbtus ventricofum 
muricatum. 
Pinnw ventrales nulloe. 

tcfud- 
l'teus. 

I a goce- 
phalus. 

T'. abdomine piano loe- 
viore, dorfo futuris cur- 
vis albis pi&o. 
qrt. gen. 60. /'n. 6. O- 
ttracion obln.gus glaber, 
eorpore figures variis or- 
nato. 
4moe.. acad-eL P'idm o9. t. 
t4. f. q. 
Habitat in India. 

D.-- P.4. V.o.A.6. C.9. 

D. 6. P..I 4. V.o.A.6. C.9. 

Corpus fupra fcabriufculum, fubtus ioungtis pertxfum, 
intra quae acMei latent. 

T. abdomine aculeato, cor- 
pore loevi, humeris pro- 
rninentibus. PI$CES BRANCHIOSTEGI. Tetraodon. 

333 

l'Iuf. Md. Er. I.p. 59. O- 
ttracion tetraodoa ven- 
tricofus, abdomine muri- 
cato. 
Art. gen. ç. fyn. 86. O- 
t[racion cathetoplateo-ob- 
longus, ventre tntum a- 
culcato & li.brotundo. 
Amoen. acad. I. p. IO. t. 
'4. f. 4. idem, D. 9. P. 17. V. o. A. 9. C. 7- 
Gron. muj: . n. I z6. O- 
itracion cathetoplateus te- 
traodon comprellias ma- 
culofus fcaber. D. 9. P. 16. V.o.A.-- C.-- 
l-labitat in India. 

D.to. P. I8. V.o. &.8. C. to. 

lineatus. 3. T. fafciis longitudinalibus 
fufcis pallidisque. If. 
dal. Ff. z. p. . . D.I.P. I8.V.o.A.9. C. xI. 
tta.çél,lv, it;n. 40o. Tetrao-- 
don Fahaca. D. z. P. zI. V. o. A. 9. C. I . 
l-]abitat in Nilo. 
,4cul¢i abdominit 'enenati 

ocella- 

pungunt , quafi urti«atioue. 
D. I4. P. 18. V.o.A. Iz.C. 7. 
D. i5.. P. i8. V. o. A. 1 i. C.8. 
D. Iz. P. zo.V.o.A. Iz.C.-- 

4. T. fafcia humerali ocella- 
ta. tuf. Ad. Ff. z. p... 
Obeck. itin. zz6. Di.odon 
ocellatus. 
lt.fean, z6o. Oftracion rna- 
c.ulolhs » abdomine 
ricato. 
qrt..gen. 5"8. J,u. 8:f. Ofira- 
cion maculofus» aculeis 
urldique dentis exiguis. 
Habitat in Alioe .fl .Egypti auis duldbus. 
lVenenatus fif¢is, uti rœecedens. 

hifpidus, y. T. totus hifpidus papillis 
fetaceis. 
Chin. Lagerflr. z 3. Oflra- 
cion tetraodon ventrico- 
lu5 çOl-por. toto muri- 
cato. 

D 9. P. I7. V.o.A. fo C. Io. Mol,. 

PISCES BRANCHIOSTEGI. Tetraodon. 

llrt. gen. 58. J.n. 83. O- 
lracion tetraodon fphoe- 
ricus, aculeis undique e- 
xiguis. 
ltabitat i» Inda. 

6. T. loevis compreffus, cau- 
da truncata: pinna brc- 
viflîma dorfali analique 
allnexa. 
,4rt..gen. 6I.'». Sq. Oltra- 
ciop. cathe'oplaieus lub- 
rot.u»dus inervais afper, 
pi0nis pc&oralibus hori- 
zontalibus, foraminibus 
4 in cap[te. 
4d-t. bouon, z. pp. z. p. zgï. 
t. 17- Mola. 
Olracion cathetgplateus 
fabcomprellùs, pinna dor- 
fi & ani cure cauda con- 
tin.uatis. 
11abitat in M. Mediterràueo. 

166. DIODON. 

Caiout : Maxilloe offeoe, porre&e, 
indivifoe. 
lpertura linearis. 
Corus fpinis acutis mobilibus un- 
clique adçperlhm. 
iuu,e ventrales nulloe. 

Atringa, x. D. fphæricus, aculeis tri- 
quetris. 
drt. geu. 9. fyn. 86. O- 
fracion bidens fpharicus 
aculeis undique denlis tri- 
quetris. 
Habitat in hldia. 

reticula- 2. D. fubrotuudus, aculeis tri- 
tus. quetris. PISCES BRANCHIOSTEGI. I)iodon. 

Art. gen. 59. Hyn. 86. O- 
ftracion fubrotundus, a- 
culeis .undiq.ue brevibus 
triquetrls rans. 
Habitat in lndia. 

echina- 
tUS. 

D. fubrotundus, aculeis 
bali triquetris. 
aqrt. g.eu. 60. fys. 86. O- 
fraclon fubrotundus, a- 
culeis undique denlis 
fi triquetris. 
Habitat in India. 

fpinofus. 4. D. fubrotundus, aculeis 
planis, abdomine loevi. 
Art. gen. 59. fyn. 86. O- 
ftracion fubrotudus, a- 
culeis undique brevibus 
planis, ventre glabro. 
Habitat in lndia. 

Hyftrix. f. D. oblongus, aculeis te- 
retibus. 
l]/lu[. Id. Ff. I.p. . O- 
ftracion diodon, corpo- 
re fpinis undique armato. 
Art. gen. 6o. j,n. 6. O- 
ftracion conico-oblun- 
gus, aculeis undique 1on- 
gis teretiformibus impri- 
mis la, lateribus. 
aqmoen, acad. I. p. to. i- 
dem. 
I..a.. zSî'. idem. 
Habitat in India. 

ho!ocan, 6. D. aculeis capîtls collique 
thus. iongioribus. 
Art. gen. 60. flyn. 86. O- 
ftracion oblongus holo- 
canthus, aculeis longis- 
fimis teretiformibus in 
pite imprimis & in collo. 
Habitat in lndia. 

D. 14. P. zz, V.o.A. I4. C.9. 

D, t4, P. zz, V.o.A. I4. C. 9. 

7" D. 336 
raninus. 

PISCES ERANCHIOSTEGI. 

7- D. pinna dorfi longima. 
llrt. gen. $9. fyn. 86. O- 
ftracion rotundo- oblon- 
gus tuberculis utritlque 
pinna dorti longiflïma. 
tt«bitat in Indkt. 

Diodon. 

67. CENTRISCUS. Ca.put produc°cum in Roflrum 
angultiffimum. 
"./lterturtt repanda. 
Corpus dorlb loricatum Oflê po- 
flicc mucronato .rcdto longi- 
tudine corporis. Ibdomett 
carinatum. 
Pin»a ve:tralis unica. 

fcutatus, x. CENTR1SCUS "]', Grou. mur. 
2. p. 7 . t. 7-f- 3. D.,9. P'x°'V.6-A.[.C.9" 
I/'alentyn. amb. 4" P" 4 z°. 
;. z43. Y; z43, z54. I- 
kan Pifau. 
ttabitat in India oriextali. 
6"ingularis pif«is loricatus tefl offea longltudlnali pofllce 
iï fpinara terminata, fub qua eauda; fed, inter fpi- 
am (ff «audam, pinnoe dofi funto - 

x68, 

SYNGNATHUS. 

Ca.put : Roflrum fubcylin- 
dricum ore operculato 
maxilla inferiore. 
ljpo t ura branchiarum oper- 
culis claufis; nucba fora- 
mine li3irans. 
Corpus articulatum. 
inu ventrales nuI lœe, 

Typhle. . S pinnis caudoe an[ pe&o- 
ralibusqùe radiatts cor- 
pote lèxangulato. PISCES BRANCHIOSTEGi. Syngnathus, 

kCt$. 

Zrt. g'«». x. 5'». . fp«. 
3- Syug'nathus corpore 
xedio hexagono, cauda 
 pinnata, fin. J,ec. ]3 6. D.3 6. P. I4. V.o.A. 3. C. Io. 
ro». mfi . n. 4. idem. D7.. P- 9 V.o.A.o, . . 
aiat i» Europa. 
Laminw çorporis tru»ci 18, ¢audw]6, 
z. S. panis caudoe anl pe&o 
tibusque radhtis, 
porc çeptem-angulato. 
..g ...y .... 
Syngnathus corpore me- 
dio hptagono, cau pin- 
Gro. m# I. n. 3. idem. D.37. P.- - V.o.&.o.C.o, 
Habita¢ in Europa. 
arainœe ¢ororis tPunci ZO» caudæ 43. 
pelg[- 3- $- phmi, pe&oralibus eau* 
eus, dœeque radiatis, ani nulla 
eorpoe feptemangulato. 
Osbeck itm. 3c. Syngna- 
thus pelagicus. D. 3I. P. t 4. V. o. A. o, C. o, 
&rabitat in #¢o natante. 
Lami»¢ ¢ororis kefftaoai 18, Caudoe t«tragon.e . 
oequo- 4. S. pinna caudœe radiata » 
reus. eoralibus anique nul- 
lis, corpore angulato. D. 3o. P.o.V. o, A. o, C, f, 
Mabitat in Pelago, 
Ophi- . S. pnnis caudoe ani pe&o- 
dion. ralibusqe nullis corpo- 
re tereth 
_.z • .fy • .# • .. 
5yngnathus teres, pinms 
peoralibus caudœeque ca 
rens. Fn. Fret. 334. D. 4. P.o.V.o.A.o.C. o, 
Gron. mu . n. z. idem. D. 4. P.o. V, o. A. o, C. o, 
ab;ta$ in Europa. 
arbarus. 6. }S. pnns caud aïque nui- 
' Ifs, corpore çexangumto. D. 4. P..Ç.ç, A.o, . o. 
Ma#itat in P¢lao. 
Y Hippo- 
campus. 

PISCES BRANCHIOSTEGI. Syngnathus. 

7. S pinna caudoe nulla, cor- 
pote feptemangulato tu- 
berculato, cuda qua- 
drangulata. 
/irt. gen. . J,n. I. Syngna- 
thus corpore quadrangu- 
lo, pinn.a caudoe carens. 
Olear. mur. 53. t. z6. f. . 
ttlppocampus. 
13radl. natur, t. . f. . 
Eqvus marinus. 
ltabi;.at i» Pelago. 
Lami»oe or, pori, runci 7 ¢adoe 

D.zo. P.8. V.o.A.4. C.o. 

D.3f. P.- - V.o.A.o.C.o. 

I6 9. PEGASUS. 

volitans, x. PEGASUS. 

Caput : Os probofcide retrac2ili ; 
maxilla |uperiore denticulata, 
£ub Roftro enfiformi, lineari, 
utrinque £errato. 
41pertura branchiarum antc pin- 
nas pe6torales. 
Corpus articulatum oflêis incifu- 
ris, cataphraum. 
innw entrales abdominales. 

Mur. Cd. Ff. 
D.f.P. Io. V.z.A. 5. C:7. 
Gron. mur. t. n. 146. P- 
fciculus amboinenfis 
lans offeo tuberculofus, 
probofeide ferrata. D. 4. P" IO. V. x. A. f. C. -- 
ly#h, tleL t. 7. f. z. D. 
l-labitat in Amboina. 

Qfis, nifi vidiffet, pifces habitare fub unda, 
crederet ? 

CLAS- INSECTA. 
INSECTA. 

ANIMALCULA polypoda, potis lateralibus refpiranta, Cure 
oltèa cataphraêta,; lnten»i mobilibus fenforiis capi- 
tis inl[ruuutur. 
CORPUS horum dividitur in Caput, »unçum » bdomen 
CAPUT pleriqae di]n&nm, inflrnitnr Oculis, Antennis, 
p[usque Otc; dçltit,itur Cerebro, Nar{bu», Auribus. 
O«nli plerisque bini, absque palpebris, limplces aut com- 
pofiti quibus vident colores. 
»te»»œe articulat, fenth nobis {gnoto, tiret fetaee 
flli]brme , monillformet laat.e , caitatoe 
peinat, barbatoe. 
alpi articulat, ori affixi, plerisque fex. 
Os plerisque fub capite, quibusdam in pe&ore ; Rro, 
Alaxilhs transverfis, Dentibut , Lingua alato. 
TRUNCUS, inter Caput & Abdomen, pcdatus, fupra horace 
fubtus Peore pol[ice Scutello conans. 
ABDOMEN Ventrlculo, lnteinis, Vifceribusque foetum, annu- 
latum, Spirakulis lateralibus pertufum. 
ARTUS funt Cauda edes plurimisque 1: 
Cauda abdomen terminans, e vel folitara E bitornis 
limplex armata Forcipe, urca, Seta, Chela E cu- 
lea limplici £ compofito loevi £ ferrato. 
Ped« Femoribus, biis 2ar Digito Unguibts 
Manus (Chela) nonnullis fimplex Follice mobili Po- 
fleriores pro ufu curforil, faBatorii natatorii. 
l.e du E quatuor, funt vel plan.e, pli¢atiles 
atentes incumbentes , deflexoe £ INSECTA. 

El3"tra (ala fuperiores) cruftacea bita, mobilia, l,)ia 
1 fabra, flriata 1: J-ulcata . punaa, tegenta alas 
inferiorcs. Hemel.ïtra media quafi alas inter & elytra. 
tIalteres fub alis dipterorum ex petiolo capitatf. 
SEXUS lI.«s & ëmlna geierant PerfeoEa. 
3Ve«tra nonnuliis £ocietate foeŒeratis. 

METAMORPHOSIS plurimis triplex, mutanda flru&ura exutis 
oçi t'anicis una poli alteram. 
Oz.um fub minima mole veficaria excluditur. 
LaroE,a (Eruca) fuccofa mollior, major, aptera, flerilis, 
¢ardior apoda foepe» fzpeque polypoda, vorax alimen- 
to proprio. 
ttpa (Nympha) ficcior, coarêtata, durior, nuda f. fdli- 
«ulata, foepe absque ore. 
Hoec vel Pedata x. z. 3. vel Apoda 4. 5"- 
i. Cempleta omnibus partibus agilis. (Aranea Acarus, 
Onifcus.) 
2. Semlcompleta folis alarum rudimentis (Gryllus 
cada, Cimex, Libellula, Ephemera.) 
3" bt«ompleta alis pedibusque immobilis. (Apis, Formi- 
ca, Tipula.) 
4. O#tedta thorace abdomineque dift]n&o corticata. (Le- 
pidoptera) eaque vel nuda, vel fottictalata. 
y. Coarata intra globum. (Mufca, Oeffrus.) 
t»erfedtum gencrans, agile, antennis inflru&um. 
Triplex itaquc flruêtura & cognitio ejusdem animalis. 
'!..«ta , nifi alio proprio inltrumento fonora ; Sttrd, 
fhidorem oetberis licet percipiant ; 11r ubique plan- 
tarum lpcciebus, fed oh patentiorcrn fibi regionem in 
orbe pauciora • r*piea, trtqica l: hodie ignota int- 
arnica ; fillgula demum 2linima, exceptis aquaticis, 
fed univerfa maximm molis animanta, cfié:uque pari- 
tcr maxima, fed magis cculto magisque difperfO, 
,;deoque minus cërcendo ; totidem etenim fiant Na- 
tura: annui minitiri, propriis negotiis peragendis proefixi, 
quot muniis fiafficint, propottioaem inter plantas fer- 
vando, fuperflua, mortua, putrida conthmendo, alfi, 
dcmum, imprimis avibus, in alimemum cedendo. 

ENTO- INSECTA. 4 
ENTOMOLOGI proeftantiores figuris, propreta6bus, ttrbu- 
tîs inclaruere : 
Metamorphoi Goedar¢, erlan«, linz, Fr l- 
es , Rrel 
Philofophi Swaerdam, R«aumr De Ge«r. 
Defcriptores R,js, Fau»a fecica. 
Monograph/ Ler, Sç»oeffer, ClerC. 
ab Alis defumfi. 
Super/ores J- cruaceoe totoe - - Cokopter - . 
 felnieruaceoe - - - Hoemiptera 
Otaries ç imbricatoe fquamis - Lqidoptera 
ç membranaceoe 
ano mutieo europtera 4. ' 
kaculto Hymeoptera . 
Halteres loeo po]carum - - - Diptera - 6. 
absque Alis & El)'tris .... dpur 7. 

I ,8. 
19o. 
lgz. 
193. 

194. 

34 z INSECTA. 
I. COLEOPFERA. 
* Antennis clavatis. 
170. SCARA.q,/gUS dntennoe clava fiffill. 7"ibioe antice dentatoe. 
17t. DEI.MES-rS dntennœe clava pcrfolata. Caput inflexum fub 
tborace vix marginato. 
17z. I-ha-fER dntenn.e clava fi»lida, Caput retra&ile intra thoracem. 
178. Aa-EL^WS Caput potîice attenua:um. 
177. CuRcur.o dntennœe nfidentes Roflro corneo. 
73. S,Lv,. çhorax Elytraque marginata. 
17. Cocc,EtA Mnt«nn,e clava truncata. .Pallpi.. 
* * Antennis fillformibus. 
'74. CAssI., Corpm ovatum. El)'tr marginata..Caput te&um 
¢lypeo. 
 76. "CHRYSOMELA Cotcu. ovatum, immarginatum. 
1$. /,lot OEhorax fubrotundus. Cap;et gibb,m, inflexum. 
187. TEI;InRIO 'borax marg[natus. Caput exïertum: Corpus 
oblongum. 
9. Mortt, Lamlnoe ad balin abdominis. Caput inflexum. 
9. Sr,v:t'Llxus El)'tra dlmidiata alas reenta. Feficu& fu- 
pra caudam exferendoe. 
* * * Antennis ïetaceis. 
79. C.,ag'x l'borax lateribus mucronat callofus. 
18o. [PrUr, Eltra apice attenuata. OEhorex teretiufculus. 
'8. C_,ra-HAVdS El),tra flexilia, d]bdomen lateribus plicato-pa- 
pillofum. 
Er.ATR Petqor& mucro e poro abdominis re/iliens. 
C,¢igDrL, A¢axilKe exfertoe dentatoe. Oculi prominuli. 
13,UPRE5-fI5 Capnt intra thoraccm retra&um. 
Dtr:scus Pedes poftici ciliati natatorii. 
('ARABUS ;'borax obcordatus poftice truncatu$. 
NCDArAS sEl,tra dimidiata: «lis nudis. 
FoFICUL, Elytra dimidiata: alis tc&is. Cauda forcipata. 
]3tAI'A El3,tra aloeque coriacca plana. Cauda fupra bi- 
cornis. 
G'LLuS El)'tra aloeque niemb:anacea deflexa. Ped«s ïal- 
tatorii. 
II. HE- INSECTA. 

97. 
98. 
,99. 
.oo. 
.0I. 

II. HEMIPTERA. 

Igç. CICADA Roflrum inflexum. Pedes poftici faltatorii. 
96. NoxocxA Roflrum inflexum. Ped¢s poflici 
(ciliati.) 
NPa Roflrum inflexum. Ped« antici capiti» chellferi. 
CIMIïX Roflrum inflexum. 1%des curforii. 
APms Roflrum in,'lexum. lbdome bicorne. 
CrlERMES Roflrum pe&orale. Pedes poflici faltator[i. 
Coccus Roflrum pe&orale, dbdome» poRice fetofum ma- 
ribus. 
zoz. TnR,,S Rflrum obfoletum. Zloe incumbentes abdomlni re- 
flexili. 

natatorif 

III. LEPIDOPTERA. 

2o]. PAPILO d,te»noe extrorfum craffiores. 
2o 4. SPHINX 4ntennw medio craflioreL 
2oy. PHAL,NA ltennoe introrfum craffiores. 

/oe ere&æ. 

IV. NEU ROP'TERA. 

.O6. LIBELLA Cauda forcipata. Os maxillofum. ,dloe extenfoe. 
o7. EPEMERA Cauda fotis f. 3" Os edentulum. ,dIoe ere&. 
208. PrlRYAXEA auda fimplex. Os edentulum. /loe deflexoe. 
o9. HrMrRouS Cauda fimplex. Os bidentatum. lloe deflexoe. 
2o. PArOaPA Cauda chelata. Os roflratum. ,dloe incumbentes. 
2L Rnmm Cauda filo ,. 0t bidentatum. ,dloe deflexæ. 

212. 
24. 
I5". 
Xi6. 

V. HYMENOPTERA. 

CYNIPS w4uleus fpiralis ! 
TITrlREDO dculeus ferratus! bvalvis. 
Icn,xEuç«o dculeu$ exfertus! triplex. 
SvnEx Aculeus punêtorius. 4loe planoe. Os ellngue. 
VEsvA dculeus pun&orius. ,41, fuperiores plicatoe! 
Avs /Iculeus pun&orius. Lingua inflexa! 
FOMCA cleus obfi»letus. loe neutris nulloe! 
MurttA Aculeu pua&oius. ,41oe omnibus nullae! 

Y 4 VI. DI- -4 INSECTA. 

.0. 
2/,I. 
2,22, 
2zy. 
2z6. 
227. 
9" 

VI. E)IPTERA. 

OEsrlUS Os claufum f.. nullum, 
TIPULA OS la,ils lateralibus. 
MUSCA Os probofcide edentulum. 
TAIqAIqUS Os probofcide dent,tum. 
CuLx 0J roftro nutante 0nivalvi. 
Evs Os roftro inflcxo. 
Coxovs Os roflro porre&o geniculato. 
AsI.US Os roflro porre&o l:,bulato- 
t3o.*,rZ'lAts Os ro0.ro porrc&o fetaceo. 
H.vi'oIoscA Os roflro fubntante breviflîmo; 

Vil. APTERA. 
* Pedibus fex ; C,pite a Thorace difcreto, 
-30. LEVlSMA Cauda fefis exferts. 
Z3I. PoDU.A Cauda bifurca inflexa faltatrix. 
"3. T.RMEs 0« maxillis duabus. 
233. PEIICULUS 0 aculeo exfercndo." 
-4' .ULEX O.s roflro inflexo. 
 Mutel]a ide zt 9. 
* * Pedibus plurbu (o&o & uhra); Capite ctim 
Thorace unito. 
zç. ACAatS O«ull 2, remotL Pe,les 8, 
°-36. PHALANGIUM Oculi Z, approximati. Pedes g. 
'37- tRANEA Oculi 8..Perles ,. 
z8. Sco'o Oculi 8. Pedes o. Cauda armata. 
2.{ 9. CANCER OcltlJ Z. Iaedes c. Cauda inermis. 
lqo. MOIOCULUS O«uli . Pedcs branchiales. 
* * * Pedibus pluribus. Capite a Thoraee 
creto. 
4I, ONISCUS Corpus ovatum. 
-4-'" SCOLOPEXDRA. Corpus lineare. 
-43" JuL_t;s Corpus fubcy!indr,ceum. " 

L CO- INSECTA COLEOPTERA. Scaraboeu,. 
I. COLEOPTERA. 

Elytra Mas tegentia. 

t7o. SCARAB/EUS. 

* 7"korace «ornuto. 

Intenne clavatoe capitulo 
fitfili. 
Tibiw anticœe fœepius dentatoe. 

Hercules. . S. thoracis cornu incurvo maxlmo fubtus barbato, 
pitis cornu recurvato: fupra dentato. 
$larcgr. braf. z4v. f. 3" onfl. 
Olear. mf. t. 16. f. 1. Pet. gaz. t. 7o. J. 
Grew. mur. 16z. Swamm. bibL t. 
loef, f¢arab. I. t. 1. 
Habitoet in America. 
A&oeon, z. $. thorace bicorni, capitis cornu tridentato: apice bi- 
fido, Mu./'. L. U. 
]larcgr. braf. z46. Enen.. Olear. mur. t, 
JIer. fur. t. 7z. 
Hoff». pi[i. I. t. L in medlo, 5wamrn. bibi. t. 30. f. 
Habitat in America, 
$imfon. 3. S. thorace bicorni, capltis cornu apice tantum bifurcato, 
$l«an. jam. z.p. zoJ'. t. z37. s t. 4. '- 
Brown. jam. 49. t. 4-f- 6. Searaboeus 4. 
Habitat i, America. 
/ktla,. 4- S. thorace tricorni: antico breviffimo, capitis cornu 
curvato. Aq. L. U. 
lIarcgr, braf. -47. f. 
lZet. gaz.t.49 . f. 8. an t. I4.fi I2.. 
lI¢erian, furin, in tit,lo F. G, $waram. bibi. t. 30. 
Habitat in America. 
Aloëus. f. S. thorace tricorni : intermedlo longore, capite mut- 
co, elytris uniFtriatis. AC. L. U. 
Roef. inf. z. fcar. . t. 1. f. 6. Pet. gaz. t, 24. f. o. 

y Habi- 

$caraboeorum Lrvoe iunt t, ranoEnil! .Iùb cerra; barum plcroeqe fimo d¢ie¢Tar.:u¢ 
q eo p_afcuntur. INSECTA COLEOPTERA. Scaraboeu. 

Habitat in merica feptentrionall. 
$1millimu S. n»ficor»i, )ed triplo major, tibiis ant;ch 
qi»quedentatis. 
Tv- 6. S. thorace tricorni" intermedlo minore, capke muti- 
phoeus, ct». 21. L. U. 
Pet. gaz. t. 3" " 
Habitat in Anglia, Hifpania. Osbeck. 
agnitudo 6'. fler«orarii ; elytra lvia» o ero nitlda. 
haricot- 7. S. thorace tuberculo tfiplici, capitls cornu recurvato. 
uis. lb. ri, et. 340. Scaraboeus capite unicorni recurvo, tho- 
race gibbo, bdomine hirlhto. 
Olear. m 27. t.6. f. 4" «h. i 3" t. 3- - 
Smamm. bibi. t. zT. *,z. acob. mur. I. S. q. 
onfl. inJ. t. iy. z. RwJin=.fcarA.t. 7. fiS,*o. 
Hoffn. Fia. t. 3" flntq en" 
lfab,tat i» Europoe k aporarii*. 
mna thora«e rotundato, vix retvfo, minime «»rnuto. 
lunaris.. 8. S. thorace tricorni: intermedio obtufo bffido, capfti8 
cornu ereéto. 
h. f««. 3,. Scaraboeus tborace fubmutico, capite lu- 
haro, coHficolo ¢marinato. 
«,. ga. 8 4" Frif«h. i» . . 3. 7. 
. Habitat i [uropa. 
Sexu arieta, thorace retufi lwi abque «Or»iulis 
ra«ii, uare diciliu* primum dixof¢itur. 
cylh, dri-9. S. thorace antce truncato quinquedemato capite anti- 
cus. ce cornu etc&o, corpore cylindrico. 
Habitat in Europa. 
Caruçex. o. S. thorace retuço dentato, cap[ts cornu ereo fubu- 
lato curvo, labio integro, elytris çulcatis. 
R« fi. *. t. B.-L 8. 
Brow». am. 4z8. t. 43-f- f. Scaraboeus cornu incurvo. 
Habitat n Jamaica. 
* * horace inermi, ¢apite eornuto. 
Rhnoce-. S. thorace inermi, capke cornu fimpllci, labio bifido 
vs. eltris punSatis. I. L. U. 
«t. ga. t. 44. 9- t. . f. 3. 
Roe] fiarab. 1. . . 7" - 
Itabl- INSECTA COLEOPTERA. Scaraboeus. 

M/mas. 

£acer. 

Habitat it Afia. 
$imilis S. ri@tory.i, fed dupio raajr, eorsu «apitis ba- 
lZ. S. thorace inermi retufo, capite lunato unicorni mar- 
Hine integro, clytris loevibus. I. L. U. 
bitat in India. OJbeçk. 
ice craor, alde gibbus oali-rotundatus. 
3. S. thorace inermi retufo angulato, capite oblbl«te bi- 
corni, elytris inauratis flriatis. L. U. 
Iarcgr. bra 147. £ z ? j¢d minor. 
œe fcarab. I. p. o. t. I. i. 
ltabitat in America merid«onali. 
Fortmus latrrem ponderofum moet attol/i. 
argr. 
x4. S. thorace inermi, capote obfilete b[corni antice trilo- 
ho: intermedio quadridentato, thoracis marginibus 
fubcrenuhtis. 
Habitat i» gypto, Mauritania. 
Carnuum rud, menta in mare deÇnnt. horacis iatera 
margine obJblete çrenalata cihata. èmora poflica 
dente obt notata. 
ic in «olumnis antiquis Romœe exf«ulptus b gtiis. 
dldymus. If. S. thorace inermi foffula exarato, capite tricufpidi, e- 
lytris Rriatis. 
Habitat in Amerlca. 
Sexus alter mucrouem poerum habet in anti«a thora«is. 
vaigus. 6. S. morace mutico, capite cornuto, fmoribus fccundi 
paris remotis. . L. U. 
Pet. gaz. t. ZT. f. 8. 
itat in America. 
Elytra bref.la. Digiti magis hifua, fuam in eeliq«is. 
S¢utellum nullum. 
nuchi- 17. S. thorace inermi, occipite fpina ere&a armato. 
cornis. Fn..fvec. 354- It. gotL' 4t. Scarabzus capke thorace- 
que atro opaco, eiytris cinereis nigro nebulolis. 
f. i f,r. t. . y. 4. 
abitat in Europa. 
emina ta»tum a tergo 

$. S. 348 INSECTA COLEOPTERA. Scaraboeus. 
fubterra- 8. S. tl-.ora¢e inerml glabro triplici tubercul% elytris firiis 
l'/eUo cretati. 
Gaddfatag. 76. Searaboeus niger, capitis clypeo lunao 
to tribus tberculis notato. 
ttabitat i» Europa. 
erratieus. 9. S. thorace inermi loevi capke tuber«ulo unico, ely- 
tris teftacei. 
Habitat in Europa, forte in India. 
maurus, zo. S. thorace inermi, capite mueronibus tribus, eorpore 
cyaneo, abdomine ttavefcente. 
Habitat in Mauritania. CI. ,41tire;mer. 
« Oblongs, .irldi coerulem. ,4bd«menfordide lute.ens il- 
l,]ùm. "l'borax ontxus 
atica ca.piti«. 
Foffor. zt. S. thorace inermi fubretufo, eapite tubereulo triplici: 
medio thbcornuto. 
Fn. fec. 3z. Scaraboeus ovatus ater glaber. 
llabitat in Europæ eollibus. 
rimera- zz. $. thorace in:rmi, capite tubereulato, e!ytris rubris 
rius. corpore niga'o. 
Fn. #,«. yg. Scaraboe,as capite thoracequc nigro, 
tennis elytrisque rubris. 
Frif«b. infi 4" t. t 9. _f. q. Roef. 
. Scaraboeus capite thoraccque nigro g]abro, elytris gri- 
fe[s, pedi'ous pailidis. Ït. oel. 4 t. Fz. fret. 3Y3- 
Ud m. aiff. :. . 
Habitat i Europ fler«oratis. 
z'. $. thorace inermi, capite tuberculato, elytris apice 
rubris. 
Fn. fret. 3y8. Scaraboeus ater, elytris pone ferrugineis, 
pedibus rnfis. 
Habitat i» Europoe fungis . putridis. 
confpur-z 4. S. thorace inermi, capite tuberculato, elytris lividls 
catus, rnaculatis. /I. L. U. 
Habitat in Europoe jer.oratis primo «re. 
* * * Mutici capite thorae inermi. 
zy. S. thorace inermi retufo, eapite inerm|' fupra margl- 
neque angul:tto. 3L L. U. 
Habi- 

Gigas. INSECTA COLEOPTERA. Scaraboeus. 

349 

ttabitat in 2gypto. 
Alaignitudinis Frimw ater. 
fcaber, z6. S. muticus, thorace elytrlsque antice fcabrls. 214". L. U.. 
I-Iabitat in India. 
2dagnitudo dupla 8. »afi¢or»i. Capu angulaturn retu- 
Jure avuntto, in raedio prominulo. 
longima- zT. $. muticus, pedibus anticis arcuatis longiflimls. À/L L. U. 
nus. Habitat in lndia. 
hora¢i, margo crenulatus. Ybioe anti«e longitudine 
orls. t;emora antica i» medio dente valido. Uugu«s 
uafi d,pli, ati. 
pilula- z8. S. fiuticus, thorace pofiice rotundato, fcutello nu!lo. 
r/us. 31//. L. U. 
Arifl. lib. ç. c. *8. lln. nat. ,t: 4. PilulariuS. 
Rai. inf. lof. ». I. Cateb. car. . t. II. 
llabitat n America. 
çifyphi inflar olit glom • .[terore imprimi kumano 
«onfe,'tum. 
$choeffe- zg. S. mutlcus, thorace poflice rotundato, fcutello nullo, 
ri. clypeo emarginato, elytris triangulis. 
Habitat in (ermania. L C. $«h«Jferus. 
Statura $. nuchi«ornis, fed major, ater ; elytris apice 
a»guflioribu, erfus apicem magis gibbi. 
lïereora- 30 . S. muticus ater glaber, el,tris fulcatis, capite rbom- 
,ius. boeo : vertice prom[nulo. Fn. fvec. 3"9. 
Mouff. i»f. XS'l. $caraboeus flercorarus. 
Lift. mur. 17. f. 4. Rai. i»f. 90. n. 7. Le 74. 
?ij, h. i» 4. t. *3. f. 6. 
Habitat in Europa, Amer[ca. Kalm. 
Perforat terrain aridam fl, b flercore ,4¢aris obuoxius. 
vernalis. - S. mut;cus, elytris glabris ;oeviflïmis, .capJtis cl,/peo 
rhombeo : vertice prom[nulo. Fn. fte. o. 
Habitat in Europa. 
'rhi, flereora oium ad foramina, ti S. pilularius. 
calcara- 3 . $. muticus, capite clypeato emarginato, femorlbus po- 
tt. lticis dentatis. 
ttaitat in .bEgypto. 

3. S. fo INSECTA COLEOPTERA. Scaraboeus. 
/àb'alo- 33. S. muticuç niger opacus rugofus. 
lhs. Habiter in Europoe terra fabulofa. 
Chrylis, 34. S. muticus, pe&ore antice cornuto, fcwello el)tris 
midio breviore. M. L. U. 
ttaita« in India. 
Cor];us w.agnitudiue ¢olre S. aurati; fed Petu* fub- 
nit;dus, if. S. mutlcus, thorace ioflice lobato, capite inermi pe- 
&ore antice cornuto. «I. L. U. 
Habitat in lnda. 
Scuttllum minimum ; clor 'iridis. gibiae non dentatoe. 
36. S. muticus fubtus lanatus, capite thoraceque auratis, 
elytris flavis. 1I. L. /ai 
Habitat i india. 
Labium f.'«tura diflinc«ra a capite. El.ytra fuiphurea. 
37. S. mutlcus, fcutelio nullo, thorace nigro ma»ulato e- 
lytrisque rubro- neis. 
Habitat in Arnerica. 
Magnitudo S..OIelolonthœe, at br evior, niger. Caput niirum , 
lunatum istegrum. Thorax le,is con¢.exus rubro- 
oeeneus, pofiice rotuudatus absque S«utello : AIacula 
bat,, dgra i, difco ; uica "nigra utrinue ab angulo 
laterali thora«is exie» ; t, nica utri»que nigra arva 
tra angulum thora«is ad puntum Ærareffum. EI'- 
tra rubro-enea flriata, longitudine thoracis. 
38. S. muticus niger, lineoIa flava a capite ad fcutellum 
du&a. 
Hoebitat in America. Rola»der." 
A3/inor S. flercorario, niger. Lineola flava longitudinallt 
th«ra¢i$. aris Elytra iramaculata. Femins macu- 
loe 3 flavoe, fparfoe in fingulis elytris ' po/ti«a abdo- 
minis quw pone elytra luteo maculata. Femora u- 
trisque flavefcetia. 
39- S. muticus niger, thorace elytrisque tefhceis: pun&is 
oeo nigris. AI. L. U. 
Habitat in lndia. 
Ih-orax punLto ut;'inqu« nigro laterall notatus. 

lanige- 
FriS. 

felEvus. 

lincola. 

pun&a- 

4 o. . INSECTA COLEOPTÈRA. Scaraboeus. 

pilotis. 

Sepicola. 4 o. S. mur;eus ferrugineus, tht_,lace elytrisque 
Habitat in Inda. 
Habitu S. ltoti«oloe, #d trilo major. 
fyriacus. 4. S. muticus, capite thoraeeque pilofo viridibus,lytris 
pilotis ciliatis. I. L. U. 
Habitat in lnd;a. 
gtatura $. «rttcolw. 

Hortico-42. $. muticus, capite thoraceque cœeruleo pilofb, elyt'..;. 
la. grifeis, pedibus nigris. Fn. ]bec. 
1t. fcan. It6, 3zt. Scarabœeus frifius. 
ltabltat m Europoe horti,, J°omonam deaflat 
oe,ro omrati. 

43- S. muticus teflaceus, thorace villofo, cauda inflexa, 
incifurs abdominis albis. Fn. dec. 34Y- 

lldr. inf. 44. t. f*ler, fi z. 
ttoffn, i,f. t. l. f. ll. 
Goed. in_£ l. $. 7 8. 
llb. i»fi 6o. 

louff. loet. x6o. f. . 
Merlan. europ, t. p. 2.. f. 4" 
Frifch. inf. 4. t. 4. 
Raj. inf. *o 9. n. l. 

Melo- 
lontha. 

oe inÇ Z. Scarab. I. t.I. oe,t. ga,. t. 9. f -° 
l.eu.wenh, epifl. I. j0. 1S. ., / t' 
l-labtat ïn 
Exedunt radices fegeti; Larv,e ; $carabœel folia aro- 
rura, Fagi , .aliarumfue. 
foIIttla.- 44. S. muticus teItaceus thorace villofo, elytris luteo 
Ils. pallidis : lineis tribus 'albis l:.arallelis. Fn. fvec. 346. 
2loff. inf. *60. f. 3. Lfl. tout. 18. f. I7. 
oeet. ga. t. 2,- f. 9. k'riJh inf. 9. t. . f. 3" 
Habitat tn Europa. llitat OE.eJ'peri imJrtmis. 
hemipte-45. S. muticus, orace t,,mentofo rugis duaus longitu- 
rus. - dimlibus mar,,inato, elytris abbreviatis. 
Habitat in Gcrmania. P. kbrJdl. 
Clypeus apice eraarginato. Antennoe piceoe. Cc, rpus 
grain. Thorax marginatus planiuf¢ulu., rt¢gia dua- 
bru lon,itudi»alibu, eleatts. Elytra abd»mine dimi- 
dio breviora. Abdonen pone elytra fiepe cinereu. 
Pbat.*toe Ficeoe. Aculcus ani ferainw ferratus. . 
4 6. S. 

Sgaraboeorum biJi.o;-,», larv,e fub radici;'u plaiit.o,m dett e,,sd«m cofu- 
munr i at volailles 1biiis .'lrbr«m 1tuf ci, mm ". Fulle. 

INSECTA COLEOPTERA. $caraboeus, 

46. S. muticus, antennarum lamellis feptenis qualibuî 
corpore nigro albedine irrorato, k'n.J'e«. 343- 
Mo.,.ff. inJ: 6o. f. 4. Iiq[n. piet. t. 7. 
tHJ,h, i»fl . t. I. £ l. laj. ;, 93- n. 9. 
tIabi,at in Europoe d«ris areuofis. 
faf6atus. 47. S. mutieus, niger tomentofo-flavus e:ytris fafciis dua « 
bus luteis coadunatis, kh. Jve¢. 348. 
Habitat i» Europoe floribus Syri»g«, Filipe»dloe. 
indus, 48. S. muticus, thorace hirfuto : elytr[s liv[dis /hfco pun- 
&atis. I, L. U. 
abitat in India. 
Statura S. faf«iatL horax pi«e emarginatus. 
tellure nudura. 

brunnus 49. S. muticus teflaceus, e]ytris fkiatis, thorace utrinque 
pun&o notato. M. L. U. 
Itabitat in Europa. 

calenfis. :[o. S. muticus tuber adfperfus pun&is albis. "/" 
_Pet. gaz. t. J. f. 6. loef, inJ. z. fcar t. t. B. f. 6, 
ktabitat ad Cap. b. Sf, eL 

Lan[us. 

ç. S. muticus tuber adfperfus pun&iç nigris. 
Sioan. jam.z.t, z37. f, 7,8. Rcef inf. z.J',ar, l.t.B.f.], 
Habitat in America. 

variabi- 
lis. \ 

qz. S. muticus auratus, fegmento abdominis fecundo Iat¢- 
re unidentato. 
Fn. ,ec. 44" Scaraboeus mutlcus glaber oeneus. 
Hoffn. pidT, t. 6. f. prior, l'rifch, i»f. IZ. t. 3" f. I. 
Rai.. inf 76. n. 7. Rcef. inf . t. z. ]: 9, 8. 
lqab#at in Europ acervis formicarura » plantarum 
le,ttatur floribus. 
leoris latera pofiice in dentern eteunt. 
'3. S. muti¢us levis opacus ater, elytris pun&at'i. 
Rœef. inf. z. arab. t. t. . 
ttabitat in Europoe Quercubus rarius. 
2}Ias femina uintu£lo rainor ft ; variat adore arg* 
 rubru. nobils. 

rufipcs. 

INSECTA COLEOPTERA. Scaraboeus. 
5"4. S. muticus lœevis opacus, abdomine poffice albo ptm- 
Uddm. difl] I. Scarabmus viridi oeneus, thorace fulcato» 
el)'tris ruolis. 
Habitat in 'Éurop Florib«s. 
'y. S. muticus ater, antcnnis pallidis, elytrls Imvibus. 
fe«. 6. 
Habitat i» Europoe fler¢oratis, 
Similhmus S. fuëterraneo, fed elytra flrlis minime 
uatis thorax miuus gibbus. 
aquati- 6. S. muticus piceus, elytris ftriats, autennis flavefcentibus 
eus. filiformibus. Fn. fve¢. 357. 
Habitat in aqua Èuropoe cure Dytifds. 
Cerao- '7. S. muticus, thorace fcabro lateribus tridentato, elytr]s 
niœe. grifeis. 
atlajfelf, itèr 409. n. 99- Scaraboeus ceratonioe. 
Habitat i» Ceraton[a Cairi. 
* * Os maxillis forcipati,. 
Cervus. 8. S. maxillofus : max.;llis exfertis arAce b[furcatls. 
Fn. f'vec. 377- Scaraboeus cornibu duobus mobillbus 
oequalibus apice bif-rcatis : introrfum ramfs demicu- 
lisque inç, ru&is. 
23Io,.ff. in.l: I48. OErvut volans. 
/lldr. inf. IS. f. I. onfl. nÇ t. t 4. )e. 
110ff». infi t. 6. .ller. ter. t. I68. 
/4V«rm. mu/'. z4z. Rai. i»:L 
01car. mf. t. 6. f. q. Taurus volns. 
çoef. f¢ar. I. t. 4. Y. f. 7. 9. 
/2. $caraboeus maxil!is lunatis prominentibus dentatis thoo 
race [nermi. Fn. fvec. 38. (t'oemina). 
Rf. i»f. z. t. . f. 8. 
/. 2lerian. Erop. x6g. optime. 
Habitat in Eur-opoe ligno quercino putrldo, in -A.merica 
triplo rainor 
Cornua oJficinalia funt. 2Iaaill¢ in bac J'perle mjores, 

Z '9. S. 
--,$¢araboei mtxiÏlfi Lar'a i'n ligno mrido v;«m 3f4 INSECTA COLEOPTER_A. Sctraloeus. 
interru- '9. S. maxillofus, antennis arcuatis, corpore oblongo de- 
pt,s, prelTo, vertice fubcorlmtO, tborace abdomineque 
motis. /I. L. U. 
erian. fur. t. #o. Pet. gaz. t. 27. fi 7. 
Brown. jara. 4z9. t. 44. f- 7" Dermefles. 
klabitat in America. 
Facies 3c. valgi, fumma aflïnîtas. 
carinatus. 60. S. maxillofus depreffu, thorace mutico capite brevlo- 
re: angulis poflicis excavatis. M. L. U. 
Habitat in India. 
bdo»en breviflïmum, non lonius thorace cure caaite. 
Peau, l;oflice t«rraiuatum angulo acuto. 
tridenta- 6. S. maxiltofus, thorace urinque" tridentato. Fn. fret. 
tus. 339- It. oel. 
Habitat in Europa. 
paratleli-6z. S. maxillofus depreffus niger, rnaxillis dente latvrali 
piledus, elevato. 
Habitat in Germania. 
Ita fimilis ja«ie , flrvcTura, antennù {. mnibus S. Cer- 
o fominw, ut nifi $:ies minor eet, euudem dtc«rem ; 
fed colr ater, no ,purjurafcenti-siger , orpu, raa- 
gis depreffura. 
Caraboi-63. S. rnaxillofus, rnaxillls lunulatls thorace rnargnato. 
des. Uddm. di. . 4 o. Carabus coerulefcens. 
Habitat in Europa. 

7x. DERMESTES. 

l1tenn,e clavat=: capitulo per- 
foliato articulis tribus cras- 
fioribus. 
Thorax convexus, vix margi- 
natus. 
Ca_put fub thorace inflexum 
condens. INSECTA COLEOPTFRA. Dermees. 
undatus. ,.. 

pcll!o. 3. 

clavicor- f. 
nis. 

pertinax. 6. 

D. nigcr, faïcla lineari alba duplici undulata. 
l-labïtat in Europm atridis. 
D. nger, coleoptris punais albis binis. 
7i». i» ç. . 8. 
Habitat in Europm ibariis ellibus. 
D. fufcus, antennis luteis pennatis. 
abitat in Europa. 
D. nlger, antennls clavatis piloa». 
abttat im Europa. 
D. fufcus, antennis fillformibus, 
Fg. fret. 384. Cada nlgra, anoennis fetaceis corpore 
tetefiufculo. 
Habitat in Europæ dornibus quisquiliis , eflimentis. 
ti« o«¢iditur quam captu f« movet. 
mollis. 7. D. teflaceus oculls fufcls, antennls filiformibus. 
Habitat in Europa. 
nis Çhryfsmelis fid flatuca D. pertinacis. 
Capuci- 8. D. niger, elytris abdomineque rubrls, thorace emargî- 
nus. nato retufo. 
Habit in Europæ truncis parietibus ligneM 
lypogra- 9. D. teflaceus pilofus, elytris firiatis retufis prmorfo 
phu,. dentafis. Fn. fret. 366. It. oel. 6. 
Raj. in.*, n. o. Scarabus. 
Habitat in Europa ittra «ortices trun«or«m in Ame- 
rica. Kalra. 
mcro- to. D. teaceus glaber, elytris apice villofis obtus. F. 
graphus, fret. 367. 
Habitat in Europa intra cortice arborum emortuarum. 
polg« xt. D. tefiaceus pîlofus, elytris gtauds obtufiufculs. 
phus. Habitat in Eropa ]ub arb»rum carticibn¢ : labyri»th; 
innatls. 
p]per- z. D. niger fubvillofus elytris picei, ntegrls plantls 
da. ufis. INSECTA COLEOPTERA. Dermefes. 

Habitat ig Europoe ramlis inferioribus loi»i, eos ler« 
forat , e«*ficcat. 
çlola- I . D. .igro - ecrulefcens, thorace villofo. 
ceus. lu. fi,«c. 37. Dermef[es ni-gro-coeruleu. 
1labit,;t » Europa." 
fe.efira- I4. D. caftaueus, capite nigrlcante, thorace fufco. 
lis. F». fvec. 44- Chry£omêla fufca, capite nigricante. 
Habitat i» Europa. 
domeŒi- xf. D. nger, elytris grifeis margirte nigris, thorace villofo. 
cus. En'. 7ec. 68. 
ttabitat in Europa. 
OEIoorax raide gibbu« fl fere kemifp*oerlcu«. 
rnelano- I6. D. niger ovatus glaber, elytris grifeis. F». fret. 369. 
cephalus, i-labitat in Europa. 
murinus. 7. D. tomentofus oblongus, fufco cinereoque nebulofts, 
fcutello luteo. F». fec. 36'o 
Frifch. i»f. 4. t. 8. 
lxtabitat in Europoe ¢adaeribu. 
çubtus ex ulgredine albus. 
pilula, xS. I). tomentofus ovatus fuf¢o-nebulofus. 
Fo. f, ct. -6. Mordella fubroturtda, colore murfno. 
Habitat i» CrÙpa fub lpidibuz 
Searabz-xg. D. ovatus ater glaber, ¢l)'tris maeulis duabus obfble- 
oides, te ferrugineis. 
Habitat if Europa. 
$crophu-zo. D. tornentofi, maculatus. 
larioe. F#. fret. 4tf. Cocelnella vilIofa, eoleoptrorum marge- 
ne inflexo, thoracis macu!a bafeos utrinque alba. 
/2. CoccinellŒE villofa, coleptrorum rnargine inflexo, fu- 
turis rubris. F». ri'et. 412. 
Habitat in lïuropoe Scrophulariis. 
Piforum. ,... D. tomentofus grifcus, antennis filîformlbu«, elytris 
abbreviatis, podice albo: rnacul[s duabus nigrs. 
Jalra. it. . p. 294. Bruchus amcrica feptentrionalis. 
îlmoen. acad. "3. P. 347. Curculio piçorum. 
Mabitat i» Americæ fitcnuionalis ¢rai,ibu, loifl. INSECTA (2OLEOPTERA. Detmefes. 

l°i)a er dmericam fepte»trionalem mifere deflruit. 
Statt;ra Curcul!oni fed abue rro ; Ateaoe 
me ne# ¢ap,tatœe. 
nceus. zz. . ferruineus, ocuis rufis. 
Haaat in Europ pae, çuod ex«dit. 
Alagnitudo ilii, obuu, totu ca»«u «ti,m aten- 
»i ix Hlofu. Oculi magi rube»t. 
«uatiu». . . ater glaber obtufimus, pedibus ferrg[ne. 
abitat i» i»/ul« Euatii fungis. Roland«r. 
Iïitudo Pediculi, ater , glerrimus, i¢ alde 
uçm elytria tamen tenue. 
«co- 4-D. oblongus glaber teflaeeus, olis nlgris. Faon. 
eus. fve¢. 7Y" 
abitat i» Europ ;it, imprimis i» fimo E¢uino. 
pedlcula-uy. oblons teaceus, elTtris abbreviatis. 
rius. F». fe¢. 4I. Chryfomela dilute tefiacea hemipter. 
Habitat Europa. 
u{ea- 26. D. oblongus niger, elytr abbreviatis, aome 
IIU$. tO. Fn. #'ce. 37o. 
Mitat 
pçyllM. 27. D. ovatus niger, abdomine obço, thorace elytrlsq 
marginatis. 
Mabitat in Florïou,. 
f¢anicm. 28. D. fuçcus, thorace teaeeo. ». #ec. 76. 
Habita i, Europa.- 
Colon. 29. D. thoracis lateribus flavis, el)trls grlçeis puno nigro. 
Ha3tat in Europa. 
Corpus oëatum. Çaput igrum. Thorax fuu lat«ri- 
ao igro in m«dio ,,«rfus maroeiuera inferiorem. 
furina- o. 
menfis. atis marginibusque dentculato. 
Hab;tat Surinami. Rola»der. 
Oblo»gu magnitudine edicua. 

Z3- t.D. INSECTA COLEOPTERA. Dermefes. 

hemipte-,. D. elytris abbrev!atis bail exteriore apiceque teftaceis. 
rus. Habitat Surinami. Rolander. 
b]agnitudo Pedi«uli. Antennoe calitatoe. F'edes ferru- 
gi,ei. Elytra abdomine . bre:iora, 3qnguhs macula 
lauca cuneitormis in apice, ff puntum glaucrn ad 
 exteriorem elytri, . 

I7z. HISTER, 

Intennw capitatoe capitulo folidiu- 
fculo ; infimo arriculo comptes- 
fo, decurvato. 
Caput intra corpus rètra&ile. 
forcipatum. 
El_ytra corpore breviora. 

lanicolor, ,, H. totus ater, elytris fubf&iatis. 

Fn. fvec. 4to. Coccinella atra glabra, elytrisi abdo- 
mine brevioribus margine inflexis. 
Habitat i» Europoe, Indioe are»a, terra, fler«or« 
I» ldiis decuplo major. 
pyg" z. . totus ater, elytris la,.viflîmis. 
Inœeus. Habitat in Svecia. 
Similiimus primo, fed quadruplo minor 
• uime flriata, fi non -'u'ica tantum flri, areata. 
blmaeu, 3- H. ater, elytris pofiee ûbris. 
latus. Uddm. diff. o. Coccinella atra glabra, ell¢tri» abdo- 
mine brevioribus maculis duabus rubris. 
Habitat in E ropa. 
a-macu--4. H. 'ater, elytris bimaeulatis. 
latus. Gadd. fatag. 76. Scarabœeus ovatus niger glaber, 
culis duabus rubris in fingul« elytro. 
Habàat i» Europa. 
dajor reliquls : in antica parte dytri macla rbra iuoe- 
ualis ' aooflica *:er, ma«ula rubra luata. 

I7». SIL- INSECTA COLEOPTERA. Silphe, 
73-. SILPHA. 

2Zlntenne extrorfum crafliores. 
El,tra marginata. Caut pro- 
minens. 
Thorax planiufculus, marginatus. 
germari- . $. oblonga atra, clypeo obrotundo inoequali marginato, 
ca. elytris obtuliflïmis margine laterali ferrugincis. 
Habitat in Germania. 1 °. For#dhl. 
leliuis major. 'ota atra, glabra. Clypeus fgura 
tuentis, fed latior quam longus. Elytra obt,ma 
fere truncata. 2largo lateralis el),trorura inflexus 
o¢«ultatus )ërrugineus efl. 
Vefpillo. z. S. oblonga, clypeo orbiculato inœequalî, elytris fafeia du- 
plici ferruginea. 
Fn. fvec. 347- Scarabcus clypeo marginato, elytris ni-. 
gris, fafci!s dualms transverlis rubris. 
Gledit#h. Adt. Berol. 175z. p. 3. Vefl3illo- 
Mouff. inf. *47. lin. 7. f. 3. "app. ta& uit. 
Imio. alt. 69z. t. z. f. 2. 
Blank. inf. 16. t. 14. f. I. 
FriJch. i»f. x. p. zS. t. z. f. z. 
Roef. infi 4. P. 3. t. I. f. , z, 3" 
laj. i»o6. Scaraboeus foetidus , aldrovand. 
H, bitat i, Europoe, Amcricoe Cadaverib«. 
In 4merica Se.ptentr;onali decuplo raajor. 
Sepelit cadaver rainora fub terra eandem eff'odiende. 
Gleditfih. adt. beroL 
bipun6ta- 3.. S. oblonga nlgra, elyrris fingulis pun&o unico rubro. 
ta. Fn. fvec. 363. Dermeftes niger, coleoptris pun&is ru- 
bris binis. 
Habitat in Europœe Carnibus, Larde. 
4-pun&a-4. S. oblonga nigra, elytr[s pun&is duobus ferruglnes. 
ta. F,. fret. 364. Dermefles niger, coleoptris pun&is ru- 
bris quaternis. 
Fr(çch. iwf. 9. P. 3 6. t. 19. Scar,abeus parvus luteo- 
rnaculatus, erucoe lanigeroe. 
ltabitat in Europaz arb»ribus putr;dis , feneflris. 

Z4 5. S. 

Silphoe Larwe vol.ltilia A.umalinm imrimis cadaveribu pafiuntur. ]6o INSECTA COLEOPTERA. $1]pha. 
indica. . $..nigra, elytris fareiis duabus ferrugineis, thoraee an- 
t,ce bidentato. A//. L. U. 
Habitat in lndia. 
metica-6, S. ovatz fufca clypeo flavo: centro ngro ntra annu- 
ha. lum îulvum. 
ateJb. car. 3" 10. o. t. IO. . '. ]31atta amercana. 
1-1abttat in America. 
_lY[agnttudo S. efliliouis. 
fern[nu- 7- $- ovata atra ta[tida immaculata. 
lum. ttabitat i» Europoe ligno ktr«do b;eq;s. Rolander. 
Coçnponit teflam, utïDa)'pus, 3ïmi!is ferai»i terre- 
àa ca];ut . led'tas ,bdorai»i appllcat ut e¢a¢ 
ranum glabr«m , lu«idum referat , joecile itventorertt 
jïduce*, /uiete ja¢ie»do. lbdome» rabrura efl. 
garic]na. $. S. ovata atra glaberrima hemiptera. 
Habitat in Agaricis. 
aura. 9. S. oblongiufculà atra, thoracis marginibus elevat[s, e- 
lytris fitlcatis. 
tlabitat in Mauritania. E. Brander. ' 
korax lateribua marghae dilaato pofiice utrique acu- 
minato, l.l,tra tl«i, pr.ïudis poflicæ co»nexi. 
ruflîca, fo. S. oblonga rufa, anteunis elytrls peêtoreque nigrfs. 
« Uddm. ?i.. 7. Dermeffes ely-tris fiigris, c,pite-clypeo 
& abdçmine rubro. 
tlabitat in Èuroîa. 
llttoralis, x I. S. atra, elytris loevibus: lineis elevatis tri.bus, el,peo 
orbiculato nitido. 
Fn. [oE, ec. 380. Caflîda atra, elytris lineis tribus eleva- 
ris, antennis antice teûacefs. 
Frjh. if. 6. p. I z. t. 8. Scaraboeus campeffri. 
• lrabitat in Europa, fb Fucis lotridis. 
atrata. ,z. S. ,atra, elytris fubpun&atis : litaes elevatls tribus 
loevibus, clypeo antice integro. Fn. f,ec. 85. 
lt,.btat in Europa. 
thoraci- '3. S. nlgra, elytris çbfcurls: linea elevata unca, clypeo 
ca. retufo teftaceo. 
Fn. fz'ec. 3S6. Caflida niSra, clpeo ferrugineo, elytris 
liea elevata. INSECTA COLEOPTERA. Silpha. 36t 
Rai. i»f. 9 o. Scrabus primo fimilis parure canal[cu- 
latus, fcapulis croceis. 
- 
Gadd diff. zS". Cac,a nigra, clypeo latiflimo pallide 
rufo, macula lata nigra nitida. 
l-Iabitat in Eutopa. 
opaca. I0,. S. fufca; elTtris cov.coloribus: lineis elevats fubter- 
nis, thorace ant;ce truncato. 
H,ditat in Europa. 
tugofa. I'. S. nigricans, c!ytris rugofis: llneis elcvatis tribus, tho- 
race emarglnato. 
Fn. fi,ec. 79. Caf]îda atra, el]'tris flriis quinque pun- 
&isque clevati. 
Rai. iJ: 90- Sca,aboeus uiger inter cadavera frequens 
depreffus, parure canalicuatt',s, uudique nig«r. ' 
H, bitat i, cafi; Lapponum, [.4 alibi per Effropam. 
fabulofa, x6. S. ihlCa, elytris ineis elevatis tribus utrinque dentatis, 
thorace fubcmarginato. 
Fn. fvec. 3z. Cal!ida nigra, elytris firiis quinque utrin- 
qe dentatis, ciypeo emarginato. 
Uddm. d!. 5. Dermel%es n]gcï, inter elytrorum lineah 
quatuor elevatis lrobiculis exaratus. 
Habitat i lre»a Europoe. 
$imills Scaraboeo fabuloJb. 
obfcura. *7. S. nigra, elytris pun&atis: l;nels etevatis tribus, c!ypeo 
truncato. 
Uddm. diJ. 8. Caflida ovata nigra, elytris liueis tri- 
bus elevatis: media longifiïma. 
Habitat in Europa. 
Dijért a S. atrata, quod Color non ldds, . aliter 
puntata. 
ferrug[- ,8. S. tefiacea, elytris ]ineis elevatis fenis, thorace emar- 
nea. ginato. Fn. fret. 37. 
Habitat i Europa. 
goffa. '9. S. nigra, elytfis eonfertim punatis : lineis elevati» 
tribus, thoïace emarginato. 
l%blta, it EuroDa. 
Differt a leader'ri, ¢od «,ata uec obloga; pna cor- 
jërta confîfa, nec'ferie lo»gitudînali digefla. B6z INSECTA COLEQPTERA. $ilpha. 
oblonga.-..o.S, nigra, elytris çtriis pun&atis" lineis elevatis fenis, 
thorace emarginato. 
Fau». fvec. 38'. Caffida atra, elytris flriis Io elevatis, 
pun&is excavatis l[riatis. 
Habitat in Europa. 
Differt a pr,ecedenti quod magis oblonga, ninusque 
eraarginata. 
auatica, zz. S. c;nerea, elytris fubfrhtis, thorace emrginato lori.. 
gitud]naliter rugofo virefcente. 
Habitat in Europoe aquis, Buaore[ti flmilis, fed par,oe. 
colon, zz. S. nigra, elytris ferrugineo vari[s, thorace emargiuato: 
tergo duplici pun&o impreftb. 
Hbitat i, Europa. 
depref£a. =3- S. ferruginea, elyttis l,evibus, thorace emarginato. 
Habitat in Europa. 
grifea. :4. S. grifea, elytris lvibus, thoraee emarginato. 
.. ttabit.t in Europa. 
oeRiva. 25". S. teacea fuhtomentofa, oculis nigr[s. 
ttabitt in Europa floribus. 
pedcula- z6. S. nigra, elytrls lzvibus, thorace marg[n,to. 
ris. ttabtat in Europa. 
2kagnitudo le,h'culi , fed ebtufa, pallidius nigra. 

I7¢. CASSIDA. 

viridis. 

lntennw fubfiliformes, extrorfum 
craflîores. 
Elytra marginata. 
Caut fub thoracis clyieo ilano 
riconditum. 

I. C. kidis. 
Fn. fret. 7- Rai. inf. IO 7. n..ç'. 
Blank. inf. 9. • . f. F. Reaum. inf. 3. t. 
'Ierian. europ, t.  y. Roef. inf. z. fcar. 3.1 . 13. t. 6. 
" lroik, loef P. . p. 166. f 4. 
ltabitat in Pla»tis verticiilatis Europoe. INSECTA COLEOPTERA. Caffida. 

laebulofa, z. C. pallido-nebulofa. 
Fn. fve¢. _3.78. Goed. in.. I. i. 96. t. 44. 
Ra.i. inf. 88. Scaraboeus minor fordide fulvus. 
Habitat in Carduis. 

nobilis. 

. C. grlfea, elytris lhlea coerulea nfèdiflîma. 
Habitat in Europa. 
Linea coerulea elytr«rum Jerit ctam vita. 

cruciata. 4. 

flava. 6. 

363 

C pallida, elytris dlfco fufco-cruciato. 
l-]abtat in Amerlca. lolander. 
Elytra pallida, Jtapra dorftara ineai fuf«a, ide 
chium fufcum pitum ex¢trrit utrique ad a.gulot 
thoracis tertium bra«hium per utrumfue 

C. pallida corpore fafciis duabus farcis. 
Habitat in America meridionali, lîolader. 

C. flava imtnaculata, corpore teftaceo. 
Habitat ;» America. Rolander. 

purpurea. 7. C. flava fupra corpus purpurea. 
Hoebitat in Amcrica. ROlander. 
arva, tefla omni fla'va, [ed fupra «orput inf«tTa 
rea lata ma«ula. 
rnargina-8. C. teffacea, margine thoracis elyttorumque flavo. 
ta. Habitat in America. lola»der. 
reticula- 9. C. flava n|gro-punEtato reticulata. 
ris. Habitat in 2kmerica. Roland«r. - 
va.iegata. IO. C. rufa, elytris nigro variegatis: lateribus fafciatis. 
Habitat i» America. Rola»der. 
AIxima. Fafcioe duoe nigr in raargin¢ lato laterali. 
roffa. tL C. fanguinea, et,tris difco pun&is nigris fparfis, mar- 
gine lineis ramolis nigris. 
Habitat in India. De Geer. 
Hœec mnium maxima. 2horax immaculatut. 
clatrata, lZ. C. ferruginea, elytris margine omni, linea !ofigltudi- 
hall, femique transverfali nigris. 
Habi- 
Caflidoe Lar,, folia pl,m:arum fubzus ex«du-,t, p'lOp 0 flercore fêf 

l obteum. «)anea. 

INSECTA COLEOPTERA. Caltïda, 

Habitat i» lndia. De Geer. 
Thorax imma¢ulatus. Elytra latiflima, margi, e 
ue eiam futur« lo»,ottudi»alis mgra Liuea longi- 
tudinalis nigra per Jediura 
ter proecedentes, lo»gitudt,ale,. . ,g»t fa utras _ue c»mb,»a 
Femma tsabet li,eaa diraidiata« tran«*'erfales tre,. 
3" C. luteo-oenea, elytris immaculatis excavato-puné'ttit. 
$:oan. jam. z.p. zog. t. z33. f. 
l-lab;tat in &merica. 
4. C. cyaneo-mnea, elytrs immaeulati's excavato-pun&at$. 
a°et. ga. t. *;7. f. 6. 
Hbitat iu Bralilfa. 

inmqua- x y. C. ferrugineo- znea, elytri$ nractala flava fubovata 
Ils. fcl : .IVlt p¢trop. 65"0. n I3O. 
l-Iabitat in America. lolander. 
tElytrorm ]kaOerfi¢ies ioequali, 
lateralis, x6. C. fufco-mnea, elytri$ maeula flava lateralL " 
Habitat in Aœeerica. Rola»der. 

difcoi- t7. C. vkidi-oenea, elytris maculis duabus flavis dlfcL 
des. Habitat i» America. R«lander. 

petiveria-tS. C. nlgra, elytris maculis quatuor flavefcentibus. 
ha. Pet. gaz. 7. t. 7I. 
Habitat in &fia. 

, x7'. COCClNï, LLA. l»tteuue fubclavatœe, truncatœe. 
'ali clava femicordata. 
Corfus hemifphoericm, tho- 
race elytrisque marginatis. 
Abdomine piano. 
« Coleo?tr tbrls fla;s:e ; «nis aigris mac«lait. 
nlpun- x. C. eoleoptris flavefcemlbus : puno communi ngro. 
ata. Habitat in Europa. 

2-pun&a-z. C. coleoptris rubris: punêtis nlgris duobas. 
ta. 888. INSECTA COLEOPTERA. 

Cocdncll. 

P«t. ,¢a. 34. t. 2. f. 4. 
2VIerian. ;nf. 69. t. ,36. 
Rai. i»[. 86. ». 2. 
Fifih. »f. 9. P. . t. 6. f. 4. 
Itabltat in Europoe Al»etis. 
_Pu,da duo i* medio «ol«oprorura. 

LqlL lofu. 3. »" 
13radl. natur, t. 27. [. 4. 
lOa, m. i»fi 3. t. 3 . J • 

-puneqa-3. C. coleop,ris rubris: pun&is nigris tribu. 
ta. Habitae in Europa 
19,»dta duo ad apic«m col¢Jtror, m. 

laebma. 4- 

C. coleoptris luteis: maculis nigris f'cx longltudinalibu, 
difformibus. 
Habita in Europa. 
pun,&is nigris quinqae. /u. 

'1 66 INSECTA COLEOPTERA. Coccinella. 
xx-pun- x x. C. coleoptris rubris : pun&is nigris undecim. 
éhta. f«c. 394- 
2Verian. euroo. "i 68. 
l-labitat in Europa. 
1.-pun- 12. C. coleoptris luteis: punéis nlgris tredecim. 
&ara. 39f. 
Habitat in Europm Arraoracia. 
I4-pun- 13. C. coleoptris flavis: pun&is nigris quatuordecim: 
OEata. busdam contiguis. 
Habitat in Europa. 
ocellata. 14. C. coleoptrls luteis: pun&is nigrîs quindecim. 
fret. 398. 
Gaddfat. z6. Coccinella elytris flavo-luteis punêtis 
- nigris ocello flavo cint]s. 
dIerian. 
ttabitat in Europa. 
ttec r«liuis major. 
xg-pun- . C. coleoptris flavis: pun&is nigris novendedm. 
ata. ltabitat in Europa. 
z-pun- x6. C. coleoptris flavis: pun&is nigris viginti duobu$. 
ehta. Fn. ec. 4or. 
Habitat in Europa. 
OEhora: punftatu, efl. 
z4-pun-xT. C. coleoptris rubris" pun&is nigris viginti quatuor. 
&ara. F. fret. 4oz. 
Habitat i,. Europa. 
2y-pun- g. C. coleoptris rubris: pun&is nigris viginti quinque. 
ar. Habitat in Europa. 
conglo- xg. C. eoleopris rubris : pun&is nJgris pluimis fubcon-, 
bata. tJgui. Fn. fve¢. 4o 3. 
Fr«/ilo. inf. 9- P. 34- t. x7. of. 6. 
ttabitat in Europa. 
conglo- zo. C. coleoptris flavefcemibus: pun&is nlgris plurim' 
meata. -coutiguis. Fn. fret. 44 . 
R,j. 
Fr,fck. inf. 9. t. 
l-labitat in Europa. INSECTA COLEOPTERA. CoccineIIa. 367 
* * Coleoptris rbris flaisvc: albo maculatis. 
guttato- z,. C. coleopttis rubris : pun:tis albi, quatuordecim, ni- 
pun&ata, gris tribus. 
tlabitat in Europa. 
I4-gut- 2z. C. coleopMs rubris: pun&is quatuordecim albis. 
tata. Jec. 397-" 
Lift. loqu. 383. ,,. IO, 
Habitat in Europoe Sal;cibut. 
x6-gut- z 3. C. coleoptris rubris: pun&i, albis fedecim. 
tata. 199- 
Habitat in Europa. 
x8-gut- z4. C. coleopMs rubri, : lunétis albis fedecim : duobus 
tata. prhnis lunatis. 
Habitat in Svecia. 
2o-gut- 25". C. coleoptris rubris: punc'-tis albis viginti. F,.fvec. 4oo. 
tata. Habitat in Europa. 
oblongo-26. C. coleopMs rubrs, lineis pun&isque albis. Fu.fvec. 
guttata. 389. 
Habitat in Europa. 
oblitera- 27. C. coleoptris flavis: puné.tis quatuor rufis: antkis ob- 
ta. foletis. 
Habitat i» Europa. 
* * * Colcoiotris nigrit: rubro maculatit. 
.-pultu-28. C. coleoptris nigris: punc'-tis rubris duobus, abdomine 
lata. fanguineo. Fn. fvec. 4o9 . 
Fri[«h. i»J: 9. P. 34" t. 6. f. 6. 
Roef. i»y. z. f, ar. 3.19. o. t. . 
Habitat i» Europæ 3"orbis.; in America feptentrionali. 
Kalm. 
$i»gulum unttum • tribut coraioonitur. 
4-pultu- z 9. C. coleopMs nigris : punc'-tis rubris quatuor: interiori- 
]ata. bus longioribus. Fn. fv«. 48. 
Habitat in Europœe Urtids, Rubis. 
6-puttuo .,qo. C. coleoptris nigris, putac'-tis rubris fex. 
lata. Raj. inJ 87. n. 4- 
Habitat in Europa. 

1 68 INSECTA COLEOPTERA. Coccinella. 
xo-çufta-3t. C. coleoptris nlgris : pun6tis fulvis decem. F#.fec. 
iata. Fri]ch. i»f. 9. t. 7. f. 4. . Lift./of. 3S3 . ». 9. 
Raj. i»[. 87. n. 
2rabitat in Europa. 
x4-puçtu-3z. C. coleoptris nigtis: pun&is rubris quatuordecm. 
lata. fvec. 4-'-,6. 
Uddm. diff. . Cocciuell:t coleoptris nigris maculis 
decem pallide flavis. 
Habitat in Europa. 
2Iacl,e aliis fiacre, œe!ils fulvœe, aliis rubrx. 
I6-puf[u-3" C. colcoptris nigtis, pun&is fulvis fcdecim. 
lata. 11abita¢ la Europa. 
gigantea. 34- C,- colcoptris nigris: pun6tis fulvis iaumeroliflim[s. 
araiat in lndia. De Geer. 
Gigas in bac genre, :f carab¢ flercorario par, med;a 
inter Coccinellas .¢ CkÇyj-oraelas. Corpus n(grum 
,atum. Thorax mars,haras 
teunoe cMvatoe. Elytra valde conexa raarginata 
,ais, in raac*ias fie]), «onfluentibus, uumerofi- 
mis'» rufo- fulvis adfeerfa. 
* * * * Coleol;tris uigris alho flaao*¢ maculati,. 
pantheri-35- C. coleoptris nigris: pun&is flavîs o&o. 
ha. Habitat in Europa. 
tigdna. 36. C. eoleoptris nigris: pun&is albidis vgintl. Fn. fvee. 
4cf. 
Uddm. di. I t. Coccinella coleoptris nigris , punais 
viinti albis. 
Habttat in Europt. INSECTA COLEOPTERA. Chryfomela. 6 9 
Tanace- z. C. ovata atïa pun&ata, antcnnis pedibusque ngris. 
ri. t:n. fvec. 43 . Chryfomela atra, pun&is excavatis con- 
tiguis. 
It. gah. z7o. 
tlabitat i Tan.ccto vulga2ri. 
hmor- 3. C. ovata nigra nitida, antennis ball flavefcentibus, 
xhoidaiis, fupra rubro. 
Fn. fec. 49- Chryfimcla nigra gla/ra, amenrarum 
bail fubflava. 
ttabita in Betula Ino. 

Gramlni».4. C. ovata vindis nitida, antennes pedibusque concolo- 
ribus. 
Fn. f,ec. 419. Chrylbmela v;ridi- coerulea. 
ltabitat in Grain!ne pratorum. 
nea. 3". C. ovata viridis nitida, abdomine poftce ferr'agneo. 
Fn. fret. 4zc. Chrytbme!a viridis nitida, thorace anti- 
ce excav..to. 
lIabitat in Jetula Alno. 
AInL 6. C. ovata violacea, elytris pun&is excavatis fpartïs. Fn. 
fret. 46. 
Habitat in Betula Alno. 
t3etulaz. 7. C. ovata vioiacea, elytris pUrl&i excavafis Rriatis. 
fvec. 41 '. 
ttabitat i 13etula alba. 
hoemo- 8. C. ovata violacea, alis rubris. 
ptera, ttabitat in Euroa. 
occiden-9. C. ovata vkidi-nea, edibus antennsque fiavs. 
talis, l-labitat in Ametica. Rolander. 
Similis C. vieellin. 
Padi. xo. C. ovata n]gra, elytris apice livids. 
tta5itat in l»runo Pado. 
t*lice major, tota nigra, el)'tris apice lividis. 
Arrnora-, . C. ovata coeruleo-viridis, fubtus nigta. 
ciœe. tLïbitat in Cochlearia Armoracia. 

Aa x2. C, 
Chryfomel Lar;'x coynnmnt oli,, r¢licis foe/e ¢ornm-;qs, lmilm ¢ontent¢o INSECTA COLEOPTERA. Chryfomela. 

Hypo- 
choeridis, 

x z. C. ovata aurata, antennis nigris, elytris abbreviatis. 
It. fian. 
Itabitat in Hypochoeridis maculatoe floribut. 

vulgatis-I 3. C. oblongo-ovata coerulea, antennis ball ferrugine[s. 
lit;m. Habitat in Europa. 
Diflërt a fequenti qd major, non ctoea, fed ¢rulea 
ff magis "oblonga-. 

"vitellin. x4. C. ovata znea. 
Chryfomela oenei coloris. Fn. fvec. 4z6. 
Rcef. in.£ z. /,ar. 3.10. Y" t. I. 
Habitat in 5alicibus glabris Populoquc, folia fubtus con- 
.ff#4mtj. 
Dum pafcuntur larv:oe difponuntur per li»eat laral[elas. 

Polygo- I5'. C. ovata coerulea, thorace femoribus anoque furie. 
m. bu. fret. 44 o. 
Reaum. in. 3" t. 7" f. I y. 
Habitat in Polygono avicular, terreflris. 

pallida. 

x6. C. ovata flavefcens tota,oculis nigris. 
Fn. fvec. 4z3. Chryfomela pallido-grifea. 
Habitat in Salicibus. 

flaphy- x7. C. ovata cbfcure telacea tota. Fn. fret. 4zz. 
loea. Habitat in Erpa. 
polka. 8. C. ovata, thorace aurato, elytris rufis. 
Fn. fret. 4z7- Chrylbmela viridi- oenea elytris ,ubi- 
cundis. 
Habitat in Salice, Populo. 
¢lavicor-9- C. ovata nigra, elytris abdomineque rubris; antennis 
nis. clavatis. 
Habitat in America. lolander. 
l:acies C. ppuli. tntennarura «aput artlculis tribus 
nigris. 
Populi. zo. C. ovata, thorace coerulefcente, elytris rubris apice 
gris. 
Fn. f, ec. 4z8. It. od. 3 8. Chryfomela nigro coerulea 
elytris rubris ap[ce nigris. 
]VIeria». i:J[ 14. t. "7- ,4lb. inf. 6 3. f. C. 
ttabitat in Populo tremul«. INSECTA COLEOPTERA. Chryfomela. 37 
vlmina- z,. C. ovata nigra, thorace bimaeulato, elytris tefaceis 
iis. Fu. f¢c. 4z9 . Chryfomela thorace clytrisquç rutMs. 
ltabitat in Salicibus. 
xo-pun- zz. C. ovata, thorace rubro police nigro, elytris rufis: 
&ara. pun6tis fubquinis nigris. 
F». fve¢. 436. Chryfomela fupra rufa, thoracis pun&is 
nigris duobus, e|ytrorum pluribus. 
Frifch. inf. 3" t. 
. Chryfomela rubra, elytro fingulo 
gris. Fn. ft, ee. 135"4- 
H.,.bltat in Populo tremula, Afparago. 
lapponi- z 3. C. ovata, thorace vlridi, elytris rubrs" fafcla inter 
ca. puncCt:un maculamqe lunatam crulea. 
Fn. Jvec. 43. Chr,bmif, thorac¢ vitidi, coleoptrit 
rubris cruce cceru!ca. 
tlabitat in Europa. 
BoletL z4. C. ovata nigra, elytrs fafcils tribus tlavis repandfs. 
6ddm. d,. 4. t. . f. 3- Dermel)es ater niten% elytrfs 
nigrfs, fafciis duabus flavis undulatis. 
Habitat in Europa. 
ColIarls. zf. C. ovata vfolacea, thorace marginibus luteo; pun¢2o 
nigro. Fn. fi'ec. 4t7. 
Hagitat in Salicibus. 
fanguino-z6 C. ovata ngra, elytris margine fangulnd. 
lei]ta. Habitat in Europa. 
marglna-zT. C. ovata nigro 
ta. 437- 
Habitat in Europa. 
rntrgi- zS. C. oblongo ovata nlgro-cœerulea, thorac¢ elytïisqu 
nella, margine luteis. 
Habitat in Europa. 
oeftuans. 9. C. oblongo-ovata rufo-tcftacea elyMs m«¢ulls 
vefcentibus altern[s. 
Habitat in America. Rolander. 
¢o¢cinea. 30. C. ovata, thorace earginm, fanguneo macula 
gra elytrls lnïuin¢is : maeuli dualras Ngri, 

I 37z INSECTA COLEOPTERA. Chryfomela. 
Uddm. diff. z3. Coccinella coleoptris rubris, maculis 
4 nigris. 
Habitat in Europa. 
philadel- . C. ovata viridis, elytris flavls : pun&is vkefcentibus 
phica, oblongiufculis, antennis pedibusque ferruginds. 
Iabitat in Peufylvania. C. De Geer. 
america-3. C. ovata vMdî-cœerulefcens, elytris linds tribus rubris, 
ha. alis tànguincis. 
l-Iabitt i A merica leva inter Coccos oflcinarura. 
Corpus îotum nitidum c,eruleo-v;irefens, o'a!e ; ¢tus 
totum piceo-fufcura Caput Thorax 
"oiridi-««rulefientia. Elytron jïn, çtdura l;idtum lineis 
 longltudi»alibus a bail ad api«em elytri exaratis ; 
r:rr interior reqa a bail ad apicera e,v¢urrit 
lima margi»alis duplicata. 
fac-r. 33. C. ovata fupïa rufa, thorads linea pun&is duobus e- 
lytrorumque futura nigris. 
l¢b:tat in Pa1l[ina. tl«èlqvlq. 
Lineoe extima bail coiens cure intima ; intermedia parure 
fiextofa a»te apicem definit ; ramu]us rtaber in 
liuece margiv.alis antrorfam ffe,aus. Aloe fanguinew. 
minuta. 34. C. ovata nigra, elytris pedibus thoracisque lateribus 
grifeis. 
Habitat in Europoe afuofis. 
Gerit faciem fi»iilimara Dytifcis, fed pedes urguicu- 
lati. 
* * Saltatorioe feraorlbus pofl;cls crafliflrMs. 
oleracea. 35"- C. £«Itatoria, corpore virefcenti-cruleo. 
Fn. fvec. ,9- Mordella fubrotunda atro-coerulea. 
Habitat in Èropoe cotyledonibus lantarum. 
ehryfo- 36. C. faltatoria, corpore atro-ca:ruleo, capite pedibusque 
cephala, quatuor anterioribus luteis. 
Habitat in Svecia. 
Hyo.fcy-37. C. faltatoria, corpore v[refcenti-ca:ruteo, pedibus te- 
ami. lIaceis, femoribus polIicis violaceis. 
F. foE,ec. 5"4o. Mordella ovata coerulea nitida, tibii 
t'erruginei. 
ltabitat in Hyofcyamo nigro, 
38. C. INSECTA COLEOPTERA. Chryfomela. 
erythro- 38. C. faltatorla, corpore atro-coerulco, capite geniculisque 
cephala, pedum rufis. 
Habitat in Svecia. 
Helxines. 39. C. faltatoria, corpore virfdi-oeneo, antennis pedibusque 
omnibus teitaceis. 
F». ,ec. 5"39- Mordella tro-znea £ubrotullda. 
lqabitat in Oolygo»o Fagopyro. 
exfoleta. 4o. C. fa!tatoria, corpore flavefcent¢, pedibus teflacels, 
F». fz, ec. 5"3. Mordella flava. 
Habitat in Europa. 
nkidula. 4. C. faltatoria, elytrls coerulefs, capite thoraceque aureo, 
pedibus ferrugin¢is. 
l-labitat i» Europa. 
nemo- 4z. C. fa!tatoria, corpore atro, elytris linea flava, pedibu 
rum. pallidis. 
F». #.ec. 5"4z. Morale|la oblonga atra, elytris longitu- 
dinaliter in medio flavefccntibus. 
Habitat in Pulmonariis, Dentariis. 
ufipes. 43. C. faltatoria coerulea obovata, thorace pedibu» capito 
antennlsque rufis. 
lqabitat n Europa. 
holçati- 44- C. f'altatoria nigra nltida, elytri aplce pun&o rubro. 
ca. F». fec. 5"44. Mord¢lla nigra, elytris apice rubri. 
lqabit,t n Europa. 
hemi- 4". C. faltatora, corpore nigro hemiçphoerico, tibiis piceit. 
fphærica. Hab.itat i, Germanit. oe. For.lidhl. 
fi, rina- 46. C. faltatoria flaveçcens, elytris margine fafciaqte £an- 
nenfi. guineis. 
I-labitat Surinam{. Rola=er. 
Intecedent;bus major. Al, ter.;œe fedesqe palliA. 
litera. 47- C. faltatoria pallida, elytris nigris" linea longitudinali 
flexuo£a alb. 
Itabitat Surinami. olader. 
Linea alba n fi»gul elytro r«fert S lit«ram, »e/ue Imc 
parz.a efl. 
Aa 3 48. C. 

Chryfom¢lœe .{altato;-i¢ flantarum co.fle.doibm teelli¢ folii» i.le.oe 374 INSECTA COLEOPTERA. Chryfomela. 
,qulno- 4 8. C. faltatoria, thorace rubro elytris vlolacels: macul[s 
ëï:ialis, 4 albis alterni. 
Babitat in America. Rola»der. 
A/lagnitudo Co¢cinell,e bipandtat«, tf»tennœe ff Pedes M- 
gri ; maculœe Elytrorum fubrotundw. 
* * * Corpore cylindrico. 
tridenta« 49. C. cylindrica, thorace coeruleo, elytris teftaceis. 
ta. Habitat Ch Lonicera Xylolteo. 
4-pun&a-5"o. C. cylindrca, thorce nigro, elytris rubrls" pun&is 
ta. duobus nigris, anténnis brevihus. 
In. fvec. 43 z. Chryfomela oblonga nigra, coleoptri$ 
rt, bris: macu:is quatuor nigris. 
Habitat in Europa. 
»pun&a-',. C. cyllndrlca, thorace nlgro.nitido, elytrls rubris : 
ta, pun&is duobus nigrls, antenms longis. 
Uddm. diffi zz. Chrybmela atra, elytris rubris, pun- 
tis 4 nigris. 
. Uf, dm. diff: z. Chryfimela nigra, elytris rubris 
cala nig a. longkudinali. 
GaAd difl] zf. Calhda nigra, elytris flavs nit[dis, ma- 
.;,lis quatuc, nigris, qv'rnn -, duoe pelterioes m.ajorcs 
& qtafi ex dt, abus aliis connatoe. 
II,bitat in Eutopa. 
C. esE:drlea, thorace Ngro, elytris nlgrs: rnacul[s 
' âbfis ':-ç marginalibus. 
 " zS. Ca .... t .'. • :-itida, clypeo caput fere 
., *%ente, macula ad ït, içm & bafin clytro- 
l-labtat in Euæoæa. 
ca. 53. C. cylindrica, thorace eœeruleo nkido, elytris cœeru- 
leis, pedibus teltaceis. 
Hatitat in Etropa. 
£«riceao 5"4. C. eylindrica thorace cœeruleo elytris pedlbusque 
coeruleis. 
Fn. ftec. 48. Chryfomela vMdis nitida, thorace œee- 
/_/àuali, elytrls pun&is ¢xcavatis contigttis. 
bitat in $ali¢ibus. 

çç. C. Coryli. 

Pini. 

INSECTA COLEOPTERA. Chryfomela. 
5"5". (2. cvlindrica, thorace el,trisque tefaceis, pedibus 
niris. 
Habitat i» Europa. 
6. C. cylindrica tefacea, elytr;s pallidiorlbus p0dibus 
concoloribus, antennis fufi;is. 
Haitoet i» Pino, 
bothnica. Y7- C. cyllndrlca atra, thorace linea longitudinali rubra. 
Habitat i» Welerbotnia. D. C..çola»der. 
çtatura C. cordieroe, fed atra. Thorax raargine antlco 
OE liea longitudinali rb«r. Ca[ut i» fronte 
«ula quadrata rubra. 
eordige- 58. C. cylindrica, thorace varlegato, elytris rubris " pun., 
la. &is duobus nigris. 
Uddm. diff. z 3. Chryfomela nigra, elytris fubflavis pun- 
&is quatuor nfgris. 
Habitat in Europa. 
Iacula media poflica torais antrorfum bifida efl. 
6-pun&a-Yg. C. cylindrica, thorace variegato, elytris rubris : 
ta. culis tribus nigris. 
Habitat in Europa. 
Geni««la tibiarum lmnFto albo notata. 
o ma- 6o. C..o]lindrca, thorace variegato, elytris flavis pun&is 
culata, qumque igris. 
Habitat in Europa. 
obfcura. 6I. C.. fubcylindrica, thorace nigro, elytris pedibusque ni- 
gris. 
Habitat in Europa. 
llytrorum, auguli exteriores verJus peFtus gibbofiores funt 
ut ch Cur«ulionibus. 
* * * * Corpore oblougo 'horace anufliore. 
rnerdige-62. C. oblonga rubra, thorace utrinque impreffo. Fau». 
fa. f:ec. 4z5. 
Blank. i»f. 9. t. I. f. [. allifn. nat. . p. z6ç. e. 3 2. 
21Ierian. inf. 7 I. Reaum. inf. 3" t. I7. f. I. z, 
Habitat in Lilio, Convallaria. 

Aa.4 63. C. 376 INSECTA COLEOPTERA'. Chryfomela. 
l',rvm - 63. C. oblonga fufca, elytris rnargine prominulo fiavefeert- 
phoe. tibus. [h fe«. 4a4. 
larabitat in Nymphzis. 
Caprca. 6 4. C oblonga, thorace elytr]sque grifeis antennis ngris 
lonKis. 
Fn.f ec 4z4 . Chr371bme!a nlgra, thoracc elytrisque grifeis. 
l]abitat tri Salicibus. 
4-macu-6y. C. oblonga, thoracc flavo, elytris flavls: maculls dua- 
lata. bus nigris rem,tiffimls. 
Gadd fat. 77.- Chryfomela fufco lutea, elytrorum pun- 
ais qnatoor niris. 
Hab;tat in Europa. 
¢yanella. 66. C. oblonga coerulea, tlorace cylindr,.'co lateribus gibbls. 
l-labitat in Europa. 
 z- pun- 67. C. oblonga rufa, elytris "punc"fis fex, pec"tore pedum- 
éata. que genicul[s nigris. 
1-Iabitat ;» Europa; 
melano- 68. C. oblonga coerulea, thorace pedibusque rufi$. 
pus. Habitat i Europa. 
Phellan- 69. C. oblonga nigra 
drii. teiç. Fn. f, ec. 48. 
Habitat ; Pheltandrio aquati«o. 
Af'para- 70. C. oblonga, thorace rubro, pun&is duobus nigris, e- 
gi. lytris flavis: cruce pun&isque quatuor nigris. Faon. 
y,«. 430. 
Frifch. inf. . p. 27. t. 6. Rcef. in z. fcar. 3. P. I I. t. 4. 
ttab,tat in Afpa.ago ociali. " 
Con_E Cacarellum /!fparagi l/'ailifn, oter. I. t. 7" 
Cerafi. 7x- C. oblong[ufcula gr/fea: oculis n/gris. 
k. fvec. 43)'- Chryfomela tivida oculisnigris. 
Habitat i Europe lruno Pado. 
fulphu- 7 -. C. oblonga flava tota. 
rea. lqabitat in ]N'orvegia. D. C. Sala»der. 
cervina. 73. C. oblonga livida. 
Habitat in Europa. 
Clor dorfi fonflat e pi!is ]a¢ cofv;cuis glau¢-ftB. 
74. C. murina. 

hirta. 

inda. 

INSECTA COLEOPTERA. Chryfomda. 
74- C. oblonga nigra elytris tet2aceis antennis ferratls. 
Habitat in Europa. 
75"- C. oblonga nigra, elytris pcdibusquc telaceis. 
11abitat i» Europa. 
76. C. oblonga vi}}ofa nigra, elytr]s tcflaceis. 
Habitat in Europa. 
77- C. oblonga cyanea, pedibus longitudine corporis. 
A¢.L.U. 
ttabitat in lndia. 
alagnltudo 3car. flercorarii. El_ytra Levia. Itde lon- 
glores quarn in rella, uis. 

elongata. 78. C. elongzta atra, thorace rubro fubvillofo. 
Habitat in Gerv.auia. 19. k'orf,;hl. 

lice reliquis longior admodnm angufla ratione con- 
generum. 

t77. CURCULIO. a¢ntennee fubclavatœe, roro in- 
dentes. 
Rojrum corncum prominens. 
* Longiroflres femoriba fimpliciba. 
Patma- ,. C. longirofris awr, thorace ovato planlulculo, elytr, 
rum. abbreviatis ftriatis, iV/. L. U. 
umlh .. herb. L p. 79, 83- t. 7. f. G. Cof/h Sa- 
guarms. 
_Pet. ga. t. . f. . _hIerian. furin, t. $. . 3. 
Habitat i» Indioe _Palrnis. 
lnten« apice qafi biJariara truncatw. 
indus, z.C. longiroftris ater, thorace fubovato excavato-puna- 
to, elytris rugofo-fulcatis, tibiis fpino/is. I. L. U. 
Habitat in India. 
IV[agnitudo r«cedentis. Roflrum oepice bilobra. 
laempte- 3. C. longirolris obfcure purpurafcens dytris abbreviatis 
us. macuiatis. A//. L. U. 
llabitat i»e India. 
horax lin«i tribus igris longitudinalibus. 

Aaf 4. C. t 

1 

373 INSECTA COLEOPTERA. Curculio. 
viola- 4. C. longirofiris violaceus, probofcide thoracls longituo 
ceus. dine. Fn. ri, et. 4f" 
Habitat in Europa. 
Alliarioe. :f. C. lougirofl:ris violaceus totus. 
Fn. fvec. 468. Curculio nigro-coerulefcens. 
Habitat in Eryfimo Alliaria OE aflïnibus. 
cyaneus. 6. C. 1ongirofris ater, elytris violaceis, fcutello albo. Ft. 
fvec. 467. 
Habttat in Europa, imprimis in Salicibus. 
aterri- 7. C. longirofris ater, elytris nltidis. Fn. ]«c. 466. 
mus. Habitat in Europa. 
Cerali. -8. C. longirofris ater, elytris opa¢is oblongs. F». fvec. 
465 ". It. fcan. 5. 
Habitat in foliis Cerafi & Pyri, «tiderraidem exedens 
«ommacula»s. 
acridulu. 9. C. longirofris piceus, abdomine ovato. Fn. fvec. 463. 
Habitat i» Europoe pla»tis tetradnam;oe. 
purpu- c. C. longirofris purpureus nitens. F». fec. 45.7- 
reus. Pet. ga. t. zz. f. 5"- Scaraboeus miniatus minimus. 
L/l. loqu. 394. 
Habitat in Europa. 
frumen- x. C. longiroçris fanguineus. F». fve¢. 47;. 
tarius. .d. Stoch. I75.o.p. x86. n. l. 
Leuwenh. arc. 68. aug. 6. p. 83. fi I. 
Habitat in Europoe frumento. 
granarius..x_. C. Iougirofiris p[¢eus ollongus, thorace puu&ato lor- 
itudie elytrorum. F. fec. 46z. 
Rai. inf. 8. Searaboeus parvus fordide £ obfeure fuivus 
probofcide longa deorlhm arcuata. 
ttabtat frequens in granulis avenaceis in raercatorum 
tab«r»i frequens. 
dorfalis. 3- C. longirofris, elytris rubris: futura nigra. 
Fn. fvec. 47. Curculio niger, el],tris in medio rufe,. 
fcentibus. 
Habitoet in Floribus. 
4. C. 
Curculonu,n Iongiro.l?rim larvee pleratque frufus fi'mina, breviroflrim o fo 
lia confimunt ; v.vioe etiam canlts perforat. INSECTA COLEOPTERA. Curculio. 379 
melano- '4. C. longiroflris cinereus, coieoptris tafcia cordata fu- 
cardius, fca. A. L. U. 
tlabitat in lndiis. 
l]-Iacla utraue elytra combinans literam 1/" refert. 
Pini. ty. C. longiroflris, elytris teRaceis: fafciis nebulofis. 
J'vec. 446. 
It. oel. z6. Curculio fubt'ufcus, elytris fafciis duabus 
te[aceis. 
Pet. gaz. 4. t. 8. f. 6. Ctrcul[o norvegicus. 
/. Cu:culio longiroltris, elytris macula ferruginea. 
J'vec. 447. 
Habitat la Pini .6,1veflr; cortice &E refina. 
Ztdi c, ff ,op«la-)undtos. 
Rumicis. I6. C. lougirolris grifeus nigro-nebuloïus oblongus, 
dibus antennisque Ihbfufcis. l«n. fvec. 4g4- 
Habitat in Rumicibus Lapathis, folia fubtus exedend« 
macl4lan$. 
LaFathi. 17. C. longirofris albo nfgroque varius muricatus. 
Habitat in Rumicibus Lapathis. 
cupreus. 8. C. Iongiroflris obfcure oeneus, fubtus obfcurior. 
Habitat in Eropa. 
fcaber. 19. C. Iongiroftris clnereus, pedibus rufis, elytris fcabri,. 
Habitat in Europa. 
T. album. 2o. C. longiroflris ater, abdomins lateribus pofiic-isque 
laeis. 
Habitat in Wefterbothnia. D. Solander. 
2VIajor pediculo ; oed abdomims latera juxta iedtu linea 
utrinue alba " literam referen. 
Quercus. zi. C. longiroflris pallide flavus, oculis nigris. Uddm. 
d,. 2y. 
tlabitat in Quercus Rd, oris foliis, inter venas majre 
fubcutaneus , folia maculans. ,ŒIagnitudo Pedi«uli. 
arator. 2z. C. longlrofr[s teftaceus, coleoptrorum futura nigra 
repanda. 
Habitat in Svecia. 7 c'. Bergman. 
Uho,'ax oh/'curior lineis 3 fiavi. Elytra valde flriata 
& lineis 3 nigri .plerumque interruptis. 

23. C. o INSECTA COLEOPTERA. Curculio. 
:z-pun&a-z. C. longiroflris cinereus, elytris macula nigra, tibis fla- 
tus. vefeentibus. Fn. fz.ec. 47 o. 
Habitat i» Europa. 
4-maeu- z4. C. Iongiroftris nigricans, coleoptris maculis quatuor 
latus, albldis. 
ttabitat in Europa. 
5"-rnacu- zy. C. longiroftris grifeus, coleoptris maculis quinque al- 
latus, bidis. 
Habitat in Europa. 
perlcar- z6. C. longiroris fubglobofus nebulofus, coleoptris 
pius. cula cordata alba. F». fvec. 46. 
ltaitat in Scrophulariis cun fequente. 
$crohu- z 7. C. longirofkis -fubglobofus, coleoptris maculis duabus 
lariac, atris dorfalibus. 
F.foE, ec. 46o. Cureulo fubglobofus pun&is duobus n- 
gris futuroe longitudi,mlis coieoptrorum, thorace 
albido. 
Lift. lo«u. 39¢- $carbœeus exiguus cinereus, duabus 
maculis nigris. 
teaum, inf. 3" t. 2. f. 12. 
Habitat in Scrophulatia, l;'érbafco. 
Lar,a :ifcofa exedit fruits, fuosque folllculos fubfll- 
suit. 
vkt*tus, zS. C. longiro/ris, elytris lineis albis lutelsque. 
Sloan .... jara , p. z,o. Scarabmus curculio probofcde 
longa dcorfum arcuata, elytris fafciis albis 
riegatis. 
Habitat in Europa. 
péïaple- z 9. C. longiro/ris cyiindricus fubcinereus, elytrls rnucro- 
icus. natis. 
Fn. foE, ec. 44'- It. fcan. 184. Curculio fulcus oblongus, 
elytris re&is acuminatis. 
rabitat #t Phellandrio, Sio. 
Larva intra aulem fvepe fub a/ua b,eret. Eu;s Para- 
aolegiara ca:'ari creditar. 
alglrus. 3ç. C. 1ongiroftris fubcylindricus lævis fufcus pun&s pro- 
minuls adfperfus. 
Habitat Algirioe. E. Brander. 
Sta- INSECTA COLEOPTERA. Curcul[o. 38t 
Statura anteedentis ; fed oflice minu« acutu« fubci- 
Eacchus. 3t. C. longiror[s aureus roro plantisque nlgris. 
Itabitat in Vite. 
etuloe. 3z. C. longirors, thorace antrorfum foepe fpinofo, cor- 
pore vridi aurato, fubtus concolore. 
Fn. fret. 46. Curculio coeruleo-viridis nitens, anten- 
nis ais. 
ttabitat in etula, Alno. 
#er fexu thorai fpinas habet ; aher non. 
Populi. 33. C. longirofiris, thorace antrorfum fpinofo, corpore 
viridi gnito fubtus fubatro. 
Habitat in Populo, Corylo. 
as tborace utrinque fpino, Femina veto non. 
* * Longir«fl,'es, faltatorii f«mor;bus pofl;cis craffi*. 
Alni. 34- C. longiroRris, pedibus faltatoriis, elytris lividi, - ma- 
culis duabus obluris. 
Fn.fvec. 473. Curculi livldus, coleoptris ntaculis qui- 
tuor obfcuris. 
tIabitat in Alno Betuloe. 
8alic. 3- C. longiroRris, dlbus faltatoriis, elytris tris" farcies 
duabns albis. 
Hab#at in Salicis floribus. 
Fagi. 36. C. longiroris, pedibus faltatoriis, corpore atro, fe- 
moribus pallidis, k}. fret. 469. It. ffan. I I I. 
Mabitat in Fagi foliis. 
8cgets. 7- C. longiroRr[s, ped]bus faltatoriis, corore plceo, e- 
lytris oblongis. Fu. fz.«c. 464 . 
Hab#at in agris fper fpicas. 
* * * Longiroflres femoribus dentatis. 
Pomo- 38. C. longiroris femoribus aticis dentatis corpore gri- 
rum. feo neulolb. Fn. fret. 48. 
'b. infi . p. 3 z. t. 8. Curculio in floribus arborum. 
Hab#at in Hori-us Pomon. 

39, C. 38,. INSECTA COLEOPTERA. Curculio. 
ovatus. 39- C. Iong!roflris, fcmoribus omnibus dentatis, colpore 
ov9to mgro albo- miculato. 
I-labitat n Eropa. 
carbona-4 o. C. longirofiris, fcmoribu omnibus dentatis, corpore 
rius. uigro oblougo, elytris ltria[tis. 
tlabJtat in Europa. D. C. Solander. 
muco- 4. C. longiroftris, fcmoribus quatuor antetioribus dentaés 
leUS. eytris pollinc flavefcentibus liapra apicem gioboli. 
M.L.U. 
11abitat in lndfa. 
pu/io. 4z. C. longiroftris, femoribus quatuor poOeroribus denta- 
tis, e!ytris nigris lriati |inea repanda grita, ai. L. U. 
l-lab;tat in Indiis. 
Linea erilìa repa»da in fingulo el),tro longitud;nallter 
excurrit. 
vafnalis.43. C. longkoftrs, temoribus dentatis, elytrfs ftriatfs: tu- 
berculis fparlis juxtz apiccm mucronatis. AI. L. U. 
tlahitat in America, Surinam. 
hor«is fo.ffùla pr, roJro. l)'trorura flrioe ex luis 
cavis villofis. 
ftigma. 44- C. longirofftis, fcmoribras dentatls, elytris macula fer- 
ruginea. _M. L. U. 
Habitat in Indi. 
Foflù!a in'.er edes vro roflri rece])tie, ut in a»tece- 
dente. 
depreffus. 45". C. longroflris, femorbus dentatis, thorace depreffç 
lateribus obtu(e angulato. AI. L. U. 
Habitat in Amctica. 
Coryus grifeum pu»cTis nigris glabri promi»uhs 
annula- 46. C. Iongiroftris, femoribus dentats» thorace elytrisque 
tus. fafciis iinearibus nigris. /'ri. L. U. 
Habitat in Indiis. 
OEhorax linea unica, elytra duabns cinguntur ; ocull an- 
nMo albo. 
difpar. 47. C. longirofris, femoribus dentatis, elytris emarginat[s 
rubro-ltriatis. A,L /.. U. 
• Iiabitat in lndiis, INSECTA COLEOPTERA. Curculio. 383 
lntenn,e filiforme. Corpu nigrum. Femina roflr, bre- 
ri wahd« forcipato. 
anchora-48. C. longlroftris, femodbus dentatis, elytris favo ftri- 
go. atis, thoraee elongato. /1//. L. U. 
Habitat in Indiis. 
Yhorax lolg, itudlne fœepe abdornlns , unde .[truttura 
g»laris . roflrum longitudine thora«is. 
&biets. 49. C. longiroffris, elytris fufcis: façciis duabus lh,aribus 
[ntcrruptis gr[çds; fcmoribus dentatis. 
F». £vec. 447- It. oel. z6. C. fbfufcus. 
Pet. gaz. x 4. t. 8. f. 6. C. norvcgicus. 
lIabitat in Pini fylvel[ris Corti«« .V r,Jtna. 
germa- fo. C. longirofris, femoribus fubdentatis, corpore ovato 
nus. nigro pun&is teltaceis adfperto. 
Habitat i» Germania. P. For]k,ïhl. 
Inter maximos Europ«o. Rottrum craffiufc«lum. Thorax 
fubrotundus utrinfue Funi 3 Jèrrug.ineis. Coieopta 
abdomen tegentia, oata, nigra punti.* Jèrrugines aa- 
fperfa. Femora Fofli«a obfoletius dentata ; a»tertora 4 
muti«a cure rudimento dentis. Similis C. pini. 
Nucum. g. C. ]ongiroftris,. femoribus dentatis, corpoïe grifeo 
longitucline rol[rl. 
Uddra diff. z 4. Curculio ovatus grifeus, rofro filifor- 
mi longitudine corporis. 
Roef in T. JuFpl. 8. t. 6 7. fi f. 6. 
Habitat in Nucibus Coryli dz.ellan,e. 
5.-pun&a-yz. C. longirofrg, femoribus dentatis, elytris futura alba, 
tus. macuIi»que duabus. 
Hakitat in Europa. 
hfpidus. 5"3- C. longiroftris, femoribus dentatis, corpore falcato ad- 
fperfo fqtaamis ereêtis. 
Habitat in Europa. 
re&ro- 4. C..longirolris, femoribus dentatis, rofro lubro, ely- 
lris, tns obfolete faliatis. 
Habitat in Europa. 
pedicula- J'l. C. longirolris, femoribus dentatis, corpore rubro, 
rius. elytris alhido- fubfafciatis. 
l-la&rat in Europa. 

!1 384 INSEC-FA COLEOPTERA. Curculio. 
* * * * Breviroflres femoribus dematis. 
Liguft!ci.56. C. brviroflris,, fcmoribus ftbd¢utatis, abdomine fub- 
ovato llltlriDo. 
tJabitat in Liguftico Levi-Iico. 
Pyri. 5"7. C. brevkot[ris, fcmoribus dentatis, oeneo-fufcus. 
I:-oec. 449. 
In. jk'ec. 4yy. It. [car.. 3çY" Curculio viridis opacus, 
pcdibus antcnnisque m:,gis lufcis. 
Ilal;itat in Pyti foliis. 
oblongus. 5"S. C. brcviroris oblongus, femoribus dentatis antenn[s 
elytris p:dibusque ferrugincis. 
tI,.,biat in Svecia. D. C. 3olander. 
Ale.gnitudo Dermeflidis.' 
argenta- 5"9- C. brevirofris, fcmoribus dentatis, corpore viridi af- 
tus. gcutato, k). fz,e.c. 449. 
t). ]:ec. 4f9- Curculio fcmoribus omnibus denticulo 
l,tatis, corpore viridi oblongo. 
ttabitat in Europ,e Urtica. 
owtus. 6. C. brcviroftris, femorlbus dentatis, abdomne ovato 
nigro, pcdibus antennisque rufis. 
ttabitat in Europa. 
cervinus. 6. C. brevirofris, femoribus dentatis, antennis bali rufe- 
fcentibus. 
11"abitat in Europa. 
* * * * * Breviroflres femoribs rautids. 
argyreus. 6z. C. breviroltris, fcmoribus fubmuticis, corpore toto 
viridi-rgenteo-aureoque maculato...3I. L. U. 
Habitat in Indiis. 
_bàcies C. argentati. Sub femoribs prim,ribus fi;na 
foleta. 

viridis. 

63. C. brevirofkis, femoribus muticis, corpore viridi 
pra obfcuro, fubtus flavidiore. 
1-]abitat in Europa. 
fag»itudo ç_ flattera C. Pyri, fupra tot,s e ,irldi 
J«us, fi«btus e fla'i,o wiridis, quo colore etiara later& 
el)'tro'um luent. ,4nter, n ff-l¢des nigri. 

64. C. INSECTA COLEOPTERA. Curculio/ 38f 
64. C. breviroftrls, femoribus muticis, corpore luteo viri- 
di-nitente, elytris fpinis fparlis. AC. L. U. 
Habitat in Indiis. 
F.lytra flngula in dorfo protubera»t fpinis fui»rue. 
rufieor- 67. C. breviroft, rfs, femoribus muticis, corpore atro, tho- 
nis. race bituberculato ant¢nnis rubris. 
Ilabitat in Eu:ot:a. 
albinus. 66. C. breviroffAs nlger, fronte anoque albis, thorace tu- 
berculato. 
Uddm. diff. zT. Curculio niger, aculeis thoracis tri- 
bus, elytrorum ièx. 
Habitat in Europa. 
Color fere Car«ulionls LapathL 
lineatus. 67. C. breviroRris grifeus, thorace riis tribus pallldioribus. 
Fn. .ec. 4'o- 
Habitat in Europa. 
incanus. 6. C. brevlrofttis cineeus oblongus, eltris obtufiuçculis. 
F». fret. 4'z. 
Habitat in Europa. 
¢loropus.69. C. brevlroâris n;ger, arttennis tibisque ferrugnes. 
Habitat in Eropa. 
JIagnittdo Pv.licis. 
rufipes. 70. C. brevirofttis cinereus oblongus, pedibus rufis. F. 
fec. 483 . 
ltaoitat in Europa. 
nebulo- 71. C. brevà'oris oblongus eanus, elytris façeils obliquis 
fus. nigrls. 
Fn. fv«c.-448. Curculio albo nigroque varius, probo- 
fcide plauiufcula carilmta thoracis longitudhe. 
.rifch. mil z. p, 3z. t. z 3. 3. 
l-abitat in Europa. 
ater. 7z. C. breviroffris oblongus ater, antennis rufis. 
Habitat in Europa. 
cmcritu,. 73. C. bre»iroftris n;gcr, thorace elytrlsqug fplno/]s, frono 
te excavata. .¢1. L. U. 
ttabitat i» lndiis. 

B kC 386 INSECTA COLEOPTERA. Curculio. 
'acies triflis aranei. Elytra adfperfa errutis ilofis. 
,4bdomeu ra;tltum elytris te'tum. 
barbarus. 74. C. breviroftris ater, thorace fubfpinofo, elytris angulo 
duplici cril]ato. 
l-lab, tat lgirioe. Brander. 
]a.gnitudo fere Scaraboei flercorarii. Corpus roture ater- 
rmura. Caput, 7thorax, P¢ltus, Peder ".nHis ex«a- 
OE, atis a,lÇp«rfa. Elyl:ra «oalitaz, ix dehifJ'r.«, ad latera 
in£erlora l:undis gibbis adfFerlla ; ]upra in fivgulo h- 
nêwduw elevatœe pu»ttis muricatœe. Thorax ¢.arte 
¢xca,atus ad latera quafi ]pi»a rotundata utrinque 
notabilis. 
eornutus.75. C. breviroftrs cinereus, thorace" elytrisque fubfpinolis, 
capite co, nuto. 21//. L. U. 
Ilabitat in Indiis. 
Cap,t angulo atriaque fu/,ra antenna . alio utrinque 
fupra ba3ïn ; «,'tra qu'aJ e«hinata ?.»ai, , «y,i,- 
lo I:ilorura adjecŒo. 
6-pun- 76. C. breviroftris coerulefcens, thorace pun&is nigris qua- 
&atus. tuor colcoptris duodecim. ./1,L L. U. 
l-labitat in Indiis. 
2Iagnitudo Crabronis. Caput l'nl«o notatum. 4bdoraen 
ctiam fubtu* una alterae ma«u;a »igra. 
granula- 77. C. breviroftris vkidis riatus pun&is ngris elevatis. 
tus. aI. L. U. 
ttabitat in Indiis. 
Alagr.itudo 5"car. fler«orarii. 
tbbrevia- 78. C. brevirofrls fubfofcus, elytris grif.es : firis atrs gla- 
tus. bris clevatis abbreviati. AI. L. U. 
Hab.tat in Indiis. 
El)'t.ra grifeo OE,ellere quafi obdu,qa prœeter flrias . mar- 
chinen- 79- C. breviroP, r[s grifeus, elytris abbreviatis antennis pe- 
/ïs. &inatis, podice albo. 
Habitat in Pifis omnis gen«ris e China allatis. 
$ç. C. breviroftr[s, pcdibus mut[cis, corpore atro, thorace 
fpinofo elytris coadunatis, abdomine pun&ato. 
l-lbitat inlndia. De Geer. 
3fax;- 

apterus. ]NSECTA COLEOPTERA. CureulM. 

2laximus. Thorax punatu* «ruce qua./i inuflus. 
domen fubtus tri)ariara rubro Imudtatum. Corpus 

178. ATTELABUS. 

Captt poftice attenuatum, in- 
clinatum. 
dntem apicem v¢rfus cras- 
fiores. 

Coryl:'. 

furlna- 
menlis. 

penfvl- 
vanicus. 

]3etuloe. 

. A. niger, el3'trls rubrls. 
F. fret. 476. lt. oeL iy. Curculio nlger, elytrls rubr[s, 
capite pofice elongato. 
Habitat in Foliis Coryl[, quoe in «ylindrum convolvit 
utrin,Iue claudit. 
z. A. elytrls ap{ce bdentatis. 
Habitat Sminami. Rolander. 
Si,'àilis A. penfylvanico, miner A. eoryli. Caput g' Tho- 
rax nigra. Antennoe albo fufcoïue annul.tt,e. Pcdes 
Jerruginei : Pèmora an 
flriata atice bidentata. 
: fafch media alicisc]ue nlgro. 
3. A. niger, e!ytr:.s rubris 
Habitat in Fhi;adelphia. Kalm. 
'tatura prxcedentis omniuo fed alius minor. 
put depreff'um, nigrum, poflice elonxatum maxillis 
rufis. Antennoe jdq'orme , obtufoe, #afi fla,.«fi entes. 
Thorax oblonguÇ, 
in raedio nigra & alia ad apicem. Pedes rfi. 
4. A. pedlbus faltatoriis, corpore toto atro. 
tIbitat in Betuloe foliis , quœe pul«bre rif, oa rodendo red- 
dit. Rolander. 

formica-f. A. nger, elytrls fafcia duplici alba bafî rubrls. Faut, 
rius. f:ec. 477. 
ont. in. . . t. f. Lift. faut. t. 3. f z. 
Rai. inf. o 3. n. :9" 
Hbita in Europa. 
fip},lus. 6, A. viridis, elytrls tàf¢ia dupllci flava interrupta thora- 
.¢ lfirfuto. ,¢I. L. U. 13upre- 
ttoides. 

388 INSECTA COLEOPTERA. Attelabus. 
Habitat in Sipylo. Haffel¢vifl. 
Statura magnitudo !. Jbrmicarii. 
,plarius. 7. A. coerulefcens, elytris rubris, fafciis tribus 
S«,amra. bibi.., t. 6. f. 3" eaura. inf. 6. t.. lo. 
ltabitat in Germana. P. ForakL 
Fa¢ie, ,4. forrai«arii, fed duplo major. Corpus toum 
atro-c,erulefceuç , fed Capnt . ïborax pilis nigris 
bef¢entia, l°e:tas ibdomen uitidius ¢,cralef¢eut«a 
t _ Femara pofli¢, quoe lo»siora. Elytra rubra, 
fafcii« tribus raargiue repandis atris; quarum I:rima 
v:iw margi»em lateralem attiit ; poflrera in ipfo ai:i- 
ce «ltr, cwrulefens. Antet,noe mgroe, clazatœe. 
mollis. 8. A. grifeus pubefcens, eltris fafclis tribus pallldis. 
Uddm. d/ff. zS. t. . f. 9. Curculio oblongus tuber» 
elytris nigris: iafcia tr[plici albicante. 
IIabitat in Europa.. 
Ceram- 9. A. ater, elytris rugolîs. 
boides. Uddm. diff. z6. t. . f. . Cureulo max[mus ater obo 
longus, elytris irregulariter reticulatis. 
Habitat in Boleto fomentario. 
o. A. ater, elytrls nervoiis, thotace fubglobofo. 
Fn. f,e¢. 5";4. 13uprêltis ater. 
Habitat in Eurola. 

79. CERAMI]YX. Intennw attenuatœe. 
Thorax fpinofus aut gibbus. 
Elytra linearia. 
* 'horaçe fpinis lateraltbus mobilibus. 
longima-,. C. thoraee fpinis mobilibus, elytris balï unidentatls api- 
nus. ceque bidentatis, antenuis longioribus. 
Sloa». jam. z. j0. zog. Searaboeus Caprieornus rnaximus 
nigricans, fafeiis elytrorum coecineis & flavis. 
Gre'w. mt 6 3. t. x 3- llerian. nrin. t. 
l/in,eut, mur. t. I. fig. infim, media. 
cef. inf. z. fcarab, z. p. I I. t. I. f. a. 
Habitat in America. 
1 attera Jëxu tibloe antiew longira,e, t in Sear. longl- liNrSECTA COLEOPTERA. Cerarnbyx, 
trochlea- z. CI.- thorace fpinis mobilibus, elytris fufco cauoque variis: 
ris. pun&is elevatis. 
1-1abitat in India. De Geer. 
* * 'horace margnato dentibus lateralibts. 
eervicor- 3. (3. thoraee marginato dentato, maxillis porre¢¢tls eornf- 
sais. formibus utrinque fpinotis, antennis brevibus. 
Sloan. jam. z. t. 237. f. 6. 2V[erla«. fnrin, t.4. 
l£oefi infi z.fiarab, z.p.t.t. 1. f.I 3. Pet.gaZ. t.44.f. 8. z 
Brown. jam. 4z9. t. 44. f- 8. 
Habitat in America. 
dntennoe «orpore br«viores. 'horacls dentes 3 alidi. 
lq.lytra lineata. 
oeriarius. 4" C. thorace margnato-dentato, corpore piceo, elytris 
cronatis, antemis corpore brevioribus. 
Fn. fvec. 4o. Cerambyx tafger, thorace planiufculo: 
margi*ae utrlnque tridentato, coleoptris piceis. 
oef. in .. f¢arab, z. t. I. f.. I. ŒE. 
Gadd fat. 79. Gerambyx cinereo nigricans, antennis & 
/_/apediba s rufis. 
bitat in Betulfs putridi. 
as utrinue thora¢e unide»tato Femin, trlde»tato. 
elnnamo-.. C. thorace:marginato dentlculato, corpore ferruglneo, 
meus. elytris mucronatis. 
dMerian, fur. t. 2. 4. f. . z. 
Habitat in America. 
hora¢is denticulus lateralis oflicu *mlidior. Elytra 
lsre ¢ort. dnnaraomi. 
fefiivus. 6. C. thorace utrinque bidentato, elytris bldentatis viridi- 
bus linca lutea. 
ttabitat in America. Rolander. 
Thorax rubro nigro{/ue var;us, Antennoe bail rnbroe 
orpore longiores. Elytra apice bdentata, viridia, ftria 
d.uflici elevata ; Linca lon-gitudina!is lu;ea ju«ta mar- 
gmera exteriorem. 
lineatus. 7. C. thorace marginato dentto, elytris nigris llneis albi 
antennls compres brevioribus. 
Sloan. #m. z. p. zo 9. t. z37. f. 34. 
Jro.wn. jara. 43 o. t. 43- 7-. 
ttabitat in Jamaica. 
Bb 3 .C. 390 IN5ECTA COLEOPTERA. Ceramby:. 
fplnibar- 8. C. thoraee marginato fuberenulato, capite fub maxillis 
bis. fpino/b lCabro, antcnnis brevitus. 
Habitat in America. 
Corpus nigrum. lntennoe corpore breviores. 
* * ,* horace rotundato, fplnis fixis lateralibu raucronato. 
13atus. 9. C. thorace fpnofo rugofo, elytrls bidentatis, antennis 
longis uncinato-aculeatis, iV/. L. U. 
2Vluf. petrop. -&;z. n. *Y4. Capricornus niger cornutus. 
Habitat in Indiis.- 
.4ntenn« articulis I - y fubtus culeo recurvo armatis. 
lq, ubus. Io. C. thorace fpnofo, antennis fubtus aculeatis, elytri, 
bidcntatis pun&is quatuor albis. 
Iabit«t in lndia. De Geer. 
dlagnus. 'hrax utrique fplna fixa, J'ubtus linea alba. 
lqlytra lwvia, bail pinis rugofa, a;)i«e bidentata. 
ferrugi- 1I. C. thorace .ç?inofo rugofo, elytris faftigiatis fubferru:i- 
eus. neis, antennis longis. 
Iffabitat, i» lndia. 
Sent[s. ,z. C. thorace fpwfo loevi, elytr[s fafligatis biguttatis 
antennis fubtus aculeatis longioribus. 
1-1,,t'itat in India. 
/kt,tennoe corpnre fesquilongiores. Corpus grifeum. El)'tr, 
antice puudis elevatis fubfcabra. laculœe duwalb,e 
1) arvw lon itudinales ...Linea alba ab atennis- p er laie- 
fa tbora«,s OE abdom,ms :erfus anum du4[a. 
farnofus. 13. C. thorace fpinofo niger, elytris pun&is albis fpartqa 
farinofis. 
2Ierian. furin, t. 24. f. infima. 
Habitat in America. De Geer. 
depreffus. 4. C. thorace quadrifpinofo, dorfo depreffo, elytris ne- 
bulofis: antiee pun&is elevatis fparlis. 
Habitat in India. Dè Geer. 
glaucus, I5". C. thorace qu[nquefpfnofo glaucus elytr[s muriea6s 
latere façciaque nigris, antcnnis longioribus. 
Habitat in America. Rolander. 
lnfe&um fupra aibldo- glaucura fi«btus fuJcum. Tho- 
ax Ju.1;ra- fpinis 4 /uinto in raedio FoJt¢rius, Elytra LNSECTA COLEOPTERA. Cerambyx. 39t 
tru»cata , udentata , a»tic e e¢kinato- mnrlcatoe, late- 
ribus nigra cure li,,eola, pofli«e qdafi ]afcia elytra fecan- 
te. Antennoe corpore « duplo lolAiores. 

lamed. 

6. C. thorace fpinofo pqbefcente, elytris fafligiatis livldis, 
fafcla obfcura ongitudinali fleuolà, antcnnis brevio- 
ribus. 
Fn. fvec. 498. Leptura figra, élytds nigricante livido- 
que vanas. 
ltabitat in Europa. 
17. C. thorace fpinofo, el,ttis fal'[!giatis punais fafclisque 
nigris, antennis corpore longiormus, kn. fvec. 483. te. 
gotL z73. 
l-labitat in Abietum trncis. 

hilidus. .q.C. thorace fpinofo, elytris filbproemorfis, pun&isque 
tribus .it]idis, antenuis hktis lotgioribus. 
Fn. fve¢. 4g4. t.I. Ccrambyx cincreus, elytris proemor- 
lis nigris fafciaque alba, antcnnis lCquilongioritus. 
11abitat in Europa. 

defertus. 1% C. thorace fpinofo albo-lincato, elytris bidentatis albo 
fafciatis, antnnis longioribus. /1¢. L. U. 
Habitat in Amcrica. 
hrax lineis 5 albis marum "laterales fub thoraci mar- 
gie fnnt. 

C. thorace bifpinofo rugofo, elytffs fafli.iatis f.açcia fla- 
va, antennis longioribus c6mpreflîs. 21I. L. U. 
11abitat in America. 

virens. 

zI. C. thorace çpin,.ofo, elytris obtufis., corpore vlridi, an- 
tcnnis longiortbus, fclnoribus unidentatis. 21I. L. U. 
Sloan. jam. z. . . t. 237. f. 39. 40. 
Brown. jam. 430. t. 43. f. 8. ' 
tIabtat in India. 

mofcha- zz. C. thorace fpinofo, elytris obtufis viridibus niteutibus, 
tus. femoribus muticis, antennis mediocribus. 
Fu. fve¢. 478- Cerambyx viridi coerulefcens» antennis 
corpus fuboequantibus. 

13 b 4 2Lrouff. 

} ! 

Cu:'ambycis LtDll;d" Lina rodnnt, perforant, Femllant. tdph.us. 

dills. 

Çutoi'. 

¢erdo. 

textor. 

INSECTA COLEQPTERA. Cerambyx. 

Habitat in Europa: 

C. thorace fpinofo, coleoptris obtulïs fafc[a macul[s- 
que quatuor atris, antennis louais. 
Iça». 260. Cerambyx ftlbcazrulcfcens, faf'c[a macu- 
Il,que 4 igris. 
yon i»fi t. y. fi 3. ob. ;c. g. 
6"«keuch. it;n. l. t. I. . . 
klab-tat in Helvetia. 

24. C. thorace fp[nofo: t, uné"t[s quatuor luteis, elytris ob- 
tufis neoulolis, antet'mis longiflîmis. 
n. jbec. 479. It. wl. 8. Cerambyx nebulofus, an- 
tenas corpore longioribus, thoracis pun&is quatuor 
luteis. 
.Pe. gav:. t. 8. f. 8. Gaprlcornu$ rufli¢us. 
2F[off. i»fi 
Jx'abitat in tru»e arborum Europoe. 
2y. C. thorace fpinCfo, elytris obtufis atris fubnebulofis 
fcutell6 plIido, autemfis long/il]mis. 
Fn. f,ec..48z. Cerambyx ater, clytrts punatis macul[s 
pallidis fpartis antennis corpore longioribs; thorac 
fViuofo. 
Gadd «lift. z7. Cerambyx nigro nebuIofus fcutello pal- 
lido, «lytris fuf'co oeaeis. 
Hakitat i» Europa. 
6. C. thorace fpinofo rugofo nudo, corpore nigro, anten- 
nis longis: articulis quatuor primi» clavatis. 
Habitat i; Italia. 
$tatura t, rauedeti ; corpu 9 artus nigra. F.lytra a- 
pice ;allidtora fl ticea. Antennae corpore longiore 
arttc.lis 4 primis brevioribus cla:ati* f. alice r,îun- 
datis ; reliqui corapreJfis. 
27. C. thorace fpinofo, elytris obtufis convexis atris, an- 
tennis mediocribus. 
faudra, dil. n. z 9. Cerambyx fordlde niger, puné"tis 
elevatis farfis, antennis craflîs corporis longitudinem 
fuboequantibus. 
tt«itat in Eutopa. 

I' zS. C. 
| fuligi- 
nator. 

INSECTA COLEOPTERA. Cerambyx. 
. C. thorace fubfph'.ofo niger elytris cinerafcentlbus, an- 
ten.nis breviorius. 
Habitat I Gcrmanla. P. Forfk,ïhl. 
13Iinor /fp_e; totus ater. _Antennoe ,ix corporis longltu- 
dine. Thorax rotundatus, parce oinofu. Elytra rai- 
nus a«uta rote «iereo fordtdo iulnata. 
coqvus, z 9. C. thorace fubfpinofo hirfut, el]-tris obtuf/s fulcatis 
atrls antice fcrrugine's, ante,mis mediocribus. 
Id«bitat in Canada. Kalm. 
SE, pince tbora¢i viilq7 p»tius digiti uarn osulis obfer- 
antur. 
eurfor. 30. C. thorace fplnoib, elytrls obtus rufis margine linea- 
que ngris, antennis med[ocribus. 
F». fret. 48,. Cerambyx rufus, coleoptrorum lineis tri- 
bus nigris longitudinalibus. 
l-Iabitat in Europa. 
koehleri. 3. C. thorace fpinofo niger, thorace elytrisque macula 
magna nigra. 
IIabitat in ltalia. 21t. K«hlcr. 
AIagnitudo media. Corpus .4 artus nigra. Thorax fan- 
ieus macula in tergo raagna rotudata, 
ytra fanguinea: macula magna, nvali, nigra, utrr- 
ue elytro «ommu»i, a med:o ad aices fere ext«nfit. 
emora apice emarginata acnta. Antennoe ix 
looris longi_tudine. 
inquili- 3z. C. thorace fpinofo, elytris nebulot]s fufco fubfafciatis, 
tor. amenais corpore brevioribus. 
Fu. j'e¢. 48)'. Cerambyx clnereus nigro nebulofu, 
tennis corpore dimidio brevioribus, thorace fpinofo. 
Frifch. i»f. 3" t. 4. 
. F». fvae«. 486. "Cerambyx cinereus eoleoptris fafcii» 
duabus flvis, antennis corpote dimidio brevioribus, 
thorace fpinofo. 
Habitat in Europa. 
fur. 33. C. thorace fpinofo gibbofo, coleoptrs ovatis " fafc{a 
dupliei albida, ante,anis filit-ormibus mediocribus. 
F». fret. 47. Cerambyx tel[aceus elytrorum fafcia 
duplici albida, thorace fpinelb. 
I3 b )' HaL'i- 

/$ntenrlm Brcves, quoe corpore breviores ; Mediocr«s qua Iongitudin¢ coror# ; Lo«ee 
OEu« corpore Iogiores tiret» nobis dicuntur. carcha- 
rias. 

fcalaris. 

34. C. thorace mutico cylindrico, corpore griçeo nigro 
punétato, antennis mediocribus. Fa. f:e«. 493. 
Geed. inf. z. t. 5L Lift. goed. f. Io6. 
_Pet. gaz. t. z. fi l. 
tIabitat in Europa. 

3Y. C. thorace mutico cyllndrico, coleoptris llnea flava 
dentara pun&isque flavis, antcnnis meciiocribus. Fau». 
fvec. 494- 
Habitat in Europa. 
'ariat linea ¢aul¢f¢ente Ioco fia:e. 

popul- 
lleU$. 

3 6. C. thorace mutlco cylindrico flavo-lineato, elytrs 
pun&is quatuor ttavis, antenn/s medioeribus. 
Gadd fat. 79. Cerambyx fufco einereus, antennis nigro 
alboque v,riegatis, elytrorum pun&is oél:o luteis. 
Habitat in Europa. 

cylindri- 37. C. thorace mutico cylindrico linea albida, elytris fa- 
cus. ligiatis nigris, pedibus anticis pallidis. 
Rcef. inf. x. fcarab, z. t. 3" 
Habitat in Europa. 
Antennce :ix corpore longlores. 

oculatus. 38. C. thorace mutlco c),lindrico luteo : pun&is,duobus 
aigris, elytris fafigiatts linearibus aigris. 
Uddra. diff. 3. Cerambyx ferrugineo-rufus, elytris 
gto cinereis pun&is excavads aigris. 
t]abitat in Europa. 
Ante»n,e raedocres. 

zonarius. 39- C. thorace mutlco cvllndrico rugofo, antennis lon- 
gioribus, elytris obtutis fufcis : fafcia lineari albida. 
Iïrabitat lu America. ferrati- 
cornis. 

INSECT/k GOEOPTFRA. Cerambyx. 
* * * * * borace neri Jubrotundo f. ex gkbofo de- 
pre. 
4o. C. thorace mutico filbovali, corpore lurido fu£co, 
antennes comprcliis fcr,:tis me&ocribus. 
Habitat ca Europa. 
rufticu,. 4 x. C. thorace mutico furot,,ndo nudo, ¢orpore lurido, 
antennls brevioribus fubulatis. 
Fa. fec. 4t,z. Cetambx tufcus pun&is tloraciuis im- 
prcffis. 
lqabit,..t in Europa. 
femora- 4z. C. thorace inetmi fubrottando, corpore atro, femori- 
tus. bus rubrs, antennis mediocribus. 
1-1abitat in Gcrmnia. 
6eqenti dlmidio rainor anguflior ; fola femora rnbra. 
Antcnnw vix corporis longttudine. 
viola- 43. C. thorace mutico fubrotundo, ¢orpore violaceo, an- 
ceus. tennis medlocribus. 
t. fret. 4çï- Cerambvx violaceus nitens, antennis ni- 
gris, femoribus clavatis. 
Gadd Al} _8. Cantharls nigra, thorace rotundato, ely- 
tris cetulefcentibus. 
Frifch. if. 2. t. . 
Habitat in Europa. 
auratus. 44. C. thorace dente laterali depreffo viridi-inauratus, 
tennis aigris, femoïibus polticis coetulels. 
Habitat in America. Rola»der. 
Similis C. violaceo. Caput Thorax OEiHdi-inaurata. 
Dens thoracis utrinque poflice a "bail finu eçcava- 
t,s. Elytra rnbro - wiridi- atwata. AntCnlaoe nigrw , 
wix corpre longiores. '_Abdomen [.4 totum corpus 
]ubtus wiridi- oeneum. Pedes turpurei : k'emora pofli- 
ftgma. 4s. C. thorace fubmutico fubrotundo excavato pun&ato, 
corpore atro, clytris levibus: IEgmate a!bo. 
l-Iabltat in Anaerica. Rolader. 
Totus niger. 7Fhorax heraiJhwricns, fubmarginata, pun- 
gis nuraerafis exca,atus, l:o.flice ad angulum latea- 
lem vix dentibus duobus utrincue exca'atus. Scutel- 
lum l¢ve lonius qnam in reliuis. Elytra loe,ia 396 INSECTA COLEOPTERA. Cerambyx. 
;gra, fingula loe fiutellum llneola extrorfum obll. 
u alba. 
flriatus. 46. C. thorace mutlco fubrotundo, corpore nigro, elïtri 
ffriatis, antennis brevibus. 
Habitat in Europa. 
tetaceus. 47. G. thorace mut[co fubrotundo glabro, ¢orpore te- 
ftaceo, antcrmis medJocribus. Fn..lec. 49I. 
tlabitat in Europa. 
bajulus. ,t8. C. thorace mutico fubrotundo villofi», tuberculis duo- 
bus, autennis brevibus. 
.Fn..fvec. 489. Cerambyx nigrlcarts thorace villo£O 
uereo, puuis duobus glabris. 
Frifcb. in.l. I 
[. F». fec. 49 o. Cerambyx teflaccus, thorace villofo ci- 
nereo lineolis duabus glabris. 
ltabitat lu Europa; ix Americafepte»trionalL _Kalm. 
fennl- 49. C. thorace mutico fubrotundo tuberculis fubferrugi-. 
eus. neo obIoletis, elytris violaceis, autennis longiufculis. 
Uddm. di1oE 33. Cerambyx elytris nigro cæuleis apice 
abdomiuis ferrugineo. 
ttabitat in Europa. 
undatus. 5'o. C. thorace mufico fiabrotundo tuberculato, elytr$ 
fafciis duabus undulatis, antennis fubmediocribus. 
jsec. 
ttabitat ix Europa. 
langui- 51. C. thorace mutieo fubrotundo elytrisque fanguinei, 
neus. corpore nigro, antennis mediocribus. 
Habitat Upfalloe in parietlbus. Ifac. Uddman. 
Statura omni»o (.'. Bajuli, at borax fulra Scutellura. 
:Elytra, eqnus om,ino fanguinea, tomento vix confpicuo ; 
relifua ara. hora;¢ fupra raagis lateribs deareJ]ùs 
quam bajulus. 
eaftaneus. 5'-*. C. thorace nmtico fubrotundo, corporeque nigro, dytris 
autennis pedibusque ferrugineis, antennis brevioribus. 
Itabitat in Svecia. 
2Vla:nitudo C. undati, fed paulo angflior. Femora 
ica nigra. Latera thoracis pc.rum rubra. 
«orpore br¢vires, lffinis C. ruflico , fed mi»or. 
xSo. LE- INSECTA COLEOPTERA. Leptura. 397 
8o. LEPTURA. 2¢utenn teraceœe. 
Elytra apicem verfus attenuata. 
Thorax teretiufculus. 
* horace o:ato f. antrorfum oblogiufculo agiore. I.. 
lytris api¢e truncatis. 
L. deaurata, antennis nigri, femorbus pofficis dentatls. 
Fn. f,e«. £0 9. 
Raff inf. oo. Cantharis arundines frequentans. 
. Leptura fubœeneo-violacea, femoribus policis dentafis. 
Fn . fi e c . 
I-Iabita in plantis aquaticis, Nympl, oeiSo, Car;cibus 
Phellandrio, ujus radi¢i adb,eret tupa intra globum 

aquatica. L 

virens. 

L. nigra, elytris rubefcentibus lividisve apice nigris. F. 
fwe¢. 499. 
Frifh. i»f. Iz, t. . ;t. 6. f. 6. Scaraboeus arboreus 
major violaceo tuber. 
laj. i»f. 499- Cerambyx nlger, elytris flavis extremi- 
tatibus nigris. 
l"a. gaz. t. o. f. 
bentibus apice nigro. 
Gadd. dff. ZT. Leptura thorace nigro nitido, elytris ob- 
folete fordideque flavefcentibus. 
lI-Iabitat in Europa. 

L. n[gra, thorace elytr[s tibiisque purpurcis. Fn.fvet. 'oo. 
Fn. fvec. 497. Leptura nigra, thoracc clytl'isquc rufis. 
Fri[ch. inJ: xz. t. 3. ic. 6. f. 6. Scarabams arboreuœ 
major purpureo- iuber. 
I-Iabitat i Euroæa. 

4. L. viridi-flava, antennis luteo viridique variis. 
fvec. 496. 
Habitat in Europa. 

fericea. ç.L. viridilcoerulea, elytrîs fubfafligiatis. 
Habitat in Europa. 

4-macu-6. L. nigra, clytris lividis : 
lata. f*ec. 5oz. 
ttabitat in Europa. 

maculis quatuor nlgrls. 

7, 398 INSECTA COLEOPTERA. Leptura. 
meridia- 7. L. nigra, abdomine pedibus bal]que elytrorum flavis. 
la. Habitat i Gcrmania. ForJkbl. 
6"tatura L. melanttr,c, fed major; bafls antotnarum rufa. 
.drticuli Oedurn apit e nigri. Il).trorura 
jntcrro- 8. L. nigra, elytri, iividis" fafcia longitud:nali arcuata ma- 
gationis, culisque quotuor nigtJs. 
Uddrn. diff. 0,5. t. ! . f. . Leptura Ngra, elvtris, fufco 
flavls" maculi» oo :figris. 
Habitat in Europa. 
6-macu-9. L. nigra, coleoptris teflaces: maculis fex ngris mar- 
loto. gine conncxis. Fn. Jz, ec. 4. 
tlbitat in Europa. 
4-fafcla- io. L. nigra, elytris teflacels, fafciis quatuor nigris. Faun. 
ta. JoE.ec. yOf. 
Habitat in Europa. 
attenuata. ,. L. elytris faft.;giat:» attenuatis fulvis." fafciis qu=tuor 
nigris, pedibus teflaceis. 
14abttat in Europa. 
m'ra. ,. L. clytris faftigiatis, corpore ngro nitido, abdoml- 
ne ° ru(o. 
Habitat i Europa. 
* * OEhorace Çubglobofo nec ntice attenuato. 
apice obtufis ec trun«atts. 
virglnia. 3- L. thorace globolo nigro, elytris violaceis bdomî- 
ne rufo. 
Gadd di. 6. Leptura ngra 
toto adominc rutro. 
Habitat in Europa. 
¢ollaris. ,4. L thorace globofo abdomineque rubr|s, elytrs n|grso 
11abitat in Europa. 
ruttica, af. L. thorace globfo tomentofo clytris cinereis: fafc 
linearibus alldis undatis. 
l-labtat in Europa. 
myica. ,6. L. thorace globofo tomentofo, ely.trls fufco-cînere;S 
antice rufis" fafciis lin¢atibus atcuatls lataque canis. 
l-labitat in Europa. 
7. L, detrita. 

arcuata. 

arietis. 

prœeufta. 

linearls. 

INSECTA COLEOPTERA. Leptura. )9 
,7. L thorace fubglobolb, elytris fubulatls mueronads 
glauco- aureis. 
Habitat in America. Rola»der. 
Simills L. a,]uati«,e. Eytra attenuata ,ere ft«bula- 
ta glaberrima, glau«o -flavejcentia, marçme p. pur ura- 
fcente. Caput mgrura. Antennz filfrmes mgrœe, 
«orpore { breviores. Felnora clal,ata. Abqomcn 
tlrum, teres ut ichneumoni , intifuris margine albis. 
fS. L. thorace globofo nigricante , elytr;s fufcis : façciis 
quatuor transver/is flavis, pedibus rufis. 
Uddm. diff. if. Cerambyx ferrugineo rufus, elytlis lli- 
gro cinereis pu,tis excavatis nigris. 
ltabitat in Europa. 
xg. L. thorace globofo nigro, elytris nigris : fafils linea- 
ribus flavis : tribus rctrorfmu arcuatis, pedibus ferru- 
gineis. 
Frifçb. inf. IZ. t. 3- ic. 4. f- I. Scarabœeus arboreus lu- 
teo pi&us. 
Uddm. di]fi. o. Cerambyx nigri elytris: fafciis 4 fiavis 
arcuatis. 
Habitat in Europa. 
zc. L. thorace globofo n[gro, elytds nlgffs : fafclis flavis" 
• fecunda antrorfum arcuata, pedibus terrugineis. 
Fn. fveç. $'07. Leptura nigra, elytrorum lineis trans- 
verfis flavis, pedibus teflaceis. 
Rai. i»fl. 8. n. zz. Scarabæus nlger, lineolis luteis 
pulchre variegatus. 
Frifch. inf. IZ. t. 3" ic. . f. 3. Lift. tout. t. 3. f. I. 
Habitat in Europa. 
2I. L. thorace fubglobofo fufco, elytffs flavis, apice n- 
gris, pedibus quatuor pa!lidis. 
Fn. fret. I¢z6. Lcptura nigra» elytris flavis apice nigris. 
Habitat in Europa. 
zz. L. thorace ov.to, corpore cyaneo llneari, antennis 
longioribus. AI. L. U. 
Habitat in lndia. 
t»totnoe corpore, le'f q-uilon'giore. Variat femoribts clava- 
ris ff lineartbus. 

I ! 

xt. 4o0 

INSECTA COLEOPTERA. Canthari; 

I3x. CANTHARIS. 4ntem,e fetaceœe. 
El_ytre flexilia. 
Thorax planiufculus. 
fbdotnis latera p!icato- 
pillola. 
* Clffpeo m;arMulato, antie r',tundato. emina atera. 
No&ilu- x. G. oblonga nigra, thorace tc,taceo margine laterali ni- 
ca. gro. F». fret. y84. 
Mtdrov. i 49z. Column. ecphr. . f. 38. t. 36. 
Mo, i» Io 9 . I. z. o»fl. inj t. 4..t: z. 
Rai. in 78. 79. radl. mat. z6. . 
Uddm. d 47. 
ltabiat in Europe junperetis graminofis. 
Corpu, nigrum. El),tra punt, excaat«, ix 
OEhorax te[accus 
Pyrals. z. C. oblongiuçcula fufca, elytr{s marghe tufefceot]bus, 
thoraceque intra marri;hem vtrpurale,,te, 
Habitat in America 
Lapy- 3. C. ovata, elytris fufcis" macula margnaîi triangulzr[ 
rs. flava. 
11abitat in Amer{ca. 
Clypeus thÇraeis fiavns ; m«ula fuÇ«a i fronte. Elytra 
f«Ja m.t¢la fla,a ioe media margin; I teralit. 
nus fnbtu api«e 
]gnka. 4- C. ovata, elytris fufcs" macula margnali ovata lutea. 
abztat in America. 
Clypeus a»ti«e ma«ulis j]h. Corpus fum. 
mgroe. Abdomcn ttnm fibtus 
lucida. $. C. oblonga, elytris fufcs margine exteriore lute[s 
domine toto fibtus flavo. 
abltat in America. 
Simillima . nHi,'uc«, Jèd palSdlor, Abdomen 
flaum. Antennoe OE Cput 
phofpho- 6. C. oblonga fubteflacea, abdomine atro" pofl{ce flavîmo, 
rea. " ltabita in America. .Rola»der. 
AbOomin]s fegme»ta t«a ultima flavima» ari«« 
bus crtuJà. Antennoe INSECTA COLEOPTERA. Cantharh. 
maurita- 7, C elytrls livdis ¢orpore fiavo. 
nica. Habitat in Algiria. E. Brander. 
Dplo raaj'or trima. Clyeus f. thorax, œeett¢ 
me» bfilete flaa. IElytra exolete fbffia. 
f. /l.tera triplo major noflrate cura .puno flao 
angulum anteriorera cjuiç fegrae»t, #orl;ori. 
thlnen* 8. C. elytris telheeis apiee nigris. Otb. iter. 
tis. Habitat in 
italica. 9. C. ¢lytris fufcis, thoraêe rufo : medio n[gro. 
Habitat in ltalia. . Rathgeb. Ea, u. 
llinor reliuis. Fufca funt Eitra, Caput, 
Abdomen, excepti. z ultirni fegmentis.flavi. Thorax 
rufits raedlo ma«ula igr. Petu, 9 Pdes lutel. 
Femina nigra, fl»gulo fegraento fi«pra ai 
narginalem ma«ula teflacea;, in fegme»tis tribus pri- 
mis majorbus. 
* * Clpeo planiufculo utrinque trun«ato f. uadrato : la- 
terib,s rotu»datis marglnatit. 
fial'¢a. ,o. C. thorace marg[nato rubro macuia ngra elytris 
fois. Fn. fz,ec. 586. It. oel. 38. 
Raj. inf. 84 . n. z 9. oL ». . 
Frifcb. in. z. t. . icn. 6. f. . 
Habitat in Europa freque»s. 
Sevit foepe in proprlam ftecitra. 
livida. I. C. thoracê marginato, tota teacea. 
F». ri, et. -8. C. elytris tefaceis, thorace rubro 
maculto 
Rai. i»f. 8 4. ». z6. Cantharis fepiarius major e rufo 
flavicans. 
Habita in Europa. 
rufa. , z. C. thorace marginato, tota rufa, epîgalro alsque 
Habitat in Eui-opa. 
langui- x 3. C. thorace marghaato: lJaacula ngr:t, tot'a rubra ely.. 
nea. tris tànguin¢is. 
Fn. ri, et. f87. Cantharls elftr;s rubrs, thoràee l'ubro 
rnacula nigra. 
C c Ra i, INSECTA COLEOPTERA. Cantharis. 

]{ai. if. IC, I. /'/. 4" Frh. i»f. iz. t. 3. if. 7" f. z. 
ltabitat i» Europa. 
obfcura. 4- C. thorace m.rginato m.rginibus rubris, elytris nigris. 
ltbitat i» Europa. 
$imilis C. fufc,e, fed duplo mi»or ; abdmi»i dHma 
fegrae»ta Jhbtus non rubra, fednixra, quamis latera 
fegraetorum ru)à. Thorax on rufus macula media 
la, d »iger fmi* margi»ibus lateralibus rubris. 
lateralis. ¢. C. thorace marginato rubro, corpore tfco, elytr[s 
margine exteriore flaveçcentibus. 
ltabitat in Eropa. 
nea. i6. C. thorace marginato, corpore viridi-oeeo, elytris 
extrorthm undique rubris. Fn. fret. 
Rai. i»f. 77. Scaraboeus minor, corpore longiululo, 
elytris rubicundis. 
Sh,eff monogr. 7Y4. t. z. ri Io, ii. 
Mab,tat in Europa. 
bipuRu- 17. C. thorace mar_glnato, corpore oeneo-vrid clytrls 
lata. apicc rubris. n. ]ec. 89. It. oeL I27. 
Rj. i»J. o. ». 7. 
Habitat fœee 

pedicula- 18. C. thorace marginato, corpore.atro, 
ria. rubris. 
tlabitat in Europa. 
Aediculo ,equalis quater mlnor iprwcedente. 

elytrls apice 

fafciata. '9- C. thorace marginato virefcente, elytris nlgris" fafciis 
duabus rubïis. Fn. f.'ec. 
Habitat in Europa. 
biguttata. o. C. thorace marginato atro, elytris nigrls apice flavis. 
I". Jvec. 91. 
Habitat in Çuropa. 
minima, zt. C. thorace marginato mil) m.acula nlgra, corpore fu- 
fco elytr!s apice flavis. Fn. Jvec. 9 z. 
Fn. f'ec. ,9.S. Necydalis elytris apice pune2o flavo. 
Habitat in Eutopa. INSECTA COLEOPTERA. Canthars. 

4o3 
corpore 

teflaeea, zz. C. thorace marginato flavo macula nigra, 
n!gro, elytris pedibusque lividis. 
In. f'ec. «9. Cantharis nigra clytris lividis. 
ttabitat in Europa. 
pe&inata, z3.C, atra, clypel lterlbus baiique extcriore elytrorum 
luteis: arttennis pe6tlnatis. 
llabitat a America. Roi, roder. 
Antennœe atroe, peeTi»ato-J«rrat,e. Elytra atra» flriata 
puu,Tis 
ferrata, z4. C..':lavefce:s, elytris flrlatis: tfciisque tribus nlgris, 
zntcn:,is, ferratis. 
llabitat in Amcdca. Rolander. 
Autcnna compreJ]', [erratr, nigr,e longitudine corpori¢. 
tropica, zS. CI. tlaorace margiuato laterîbus rubro, elytris 
Eafcia a!ba a:,teunis pcctinatis. 'kl. L. U'. 
IJç:bitat in lndiis. 
Ei)'tra lata, ft:bmembranacea, 
rotundata. 

pe&ini- 26. C. thorace orbiculato, «lytris rufo- telîaceis anten- 
cornis, nis pcO.inatis. 
Habitat in Europa. 
* * * 'horace tercti*¢fcdo. 
coerulea, z7. C. thorace tcretiafculo corpore coeruleo. 
ttabitat in Europa. 
vkidit'E- zS. C. thorace teretiufculo» corpore virldi. 
ma. 11Abitat i» E,amFa. 
H,e diraidio ].ra.cedenti mir.or, cure qua conre¢it flgn- 
fa thorac;s ftb,y]'»drlca ad Cicindelas accedente fed 
eq:e cdi ;ron.inemes, neque ma'ilioe e.xjë,'tw , ne- 
que cuiras *elcr expea,tus. 
navalis, z9. C. thorace tetetiufculo, corpore luteo, elytrls margi- 
ne aiceqne ngrs. 
It. otl,. yq. t. z. 
Habitat intra Querci lig»nm. 
melanu- 30. C. thorace rotundato, corpore luteo elytrls api¢e 
fa. - nigrls. 
abtat in Eurvpa. 
Cc Sz, EA- 404 

INSECTA COLEOPTERA. Eiater. 

aS,. ELATER. 

Intennw fetacea:. 
Corivus dorfo impofitum exfiliens 
mucrone thoracis e foramine 
abdominis refilicnte. 

oculatuî. . E. thorace occllis bnis atris : iridibus albis, corpore 
nigricante. AI. L. U. 
et. gaz. t. Io. 4' $caraboeus elaficus major, ca- 
pite bimaculato. 
t. anglic, e46. p. 396. u. 13. ZTt. p. 84 z. . 
lffabitat in Amcrica Jèlvtetrioali. 

no&ilu- o_. E. thoracis lateribus macula flaw glabra. ./tf. L. U. 
cus. Moa,. jam. 2. p. 2o6. t. 237. f. *. $caraboeus medius 
fufcus, thorace angulato lucem emittente. 
Brown. jam. 432. t. 44. J *o. Eater major fufcus 
phofphoricus. 
Habitat in .&merica. 
lhoracis ocellis nolu lucet uti Ca»tharis otiluca .4 
Ci«ada laternari. 

phofpho- . E. fufcus, thorace poffice maculis duabus flav]s glabris. 
reus. Hakitat in America. Rolader. 
çirMlis prwcedenti, fed diraidio rMur. Antennæ fetacew. 
Elytra pilis adpreflD fuf«a, flriata. Maculœe f. pun- 
a lutea thoracis, »o» ad latera fed 2ntra margi- 
era poflicura fi i,t«r dente, th«ra¢is poflicos, nou 
etiam lutent. 

brunneus. 4. E. thornce nîgro 
fcrrugheis. 
Habitat in Europa. 

fyr{acus. $'. E. thorace rufo, 

utrinque rufo, elytri corporeque 

elytris fafcia duplici alba, corpore 
nigro. AL L. U. 
ltabitat i;, ,Syria. HaJ]èlvifl. 

cruciatus. 6. E. thorace nigro lateribus .ferrugineis, coleeptrîs flavis: 
cruce nigra marginequc mgr. 
Habitat in Europa. 

l[nearis. 7. E. thorace nigro lateribus rufis, elytris tefacels llneao 
ribus. INSECTA COLEOPTERA. Elater. 4oi' 
In. fve¢. 8z. Elater thorace rubro, elytri$ grifeis. 
Uddm. diff. 46. Elatcr canthariformis niger, ano rufo 
elytris ex rufo pallide fhfcis ftriati,. 
Habitat in Europa. 
ruficol- 8. E. thorace rubro nitido antice nigro, elytris ¢orpore- 
Ils. que nisris. 
Fn. Je«. 5"76. Elater niger, thorace rubro. 
Habitat i» Europa. 
mefome- 9. E. thorace m.arlgineque elytrorum ferrugineis, eorpore 
lus. elytrisque mgrls. 
Habitat in Europa. 
Ante¢edeti Imulo mjor. Pedtus 
xus flavu. Tloorax rugis aliuot imprefls. 
caftaneus.to. E. thorace telaeeo pubefcente, elytris flavis apice 
gris, corpore atro. Fn. fve¢. 5"73. 
Lift. loqt. 387 . Scarabzus ex fufco rufefcens f, 
flaneus. 
Habitat i Europa. 
ferrugl- x I. E. corpore toto ferrug[neo. 
neus. Habitat in Svecia. 
Æ¢liquis noflratibus rajor Thorace «bf¢ure ferru$ite,. 
Ahtennoe ferr, toe, tborace paul longiores. - 
langui- *u. E. thorace atro, elytris rubris, corpore nigro. Fau. 
neus. - fret. 5"74. 
Habitat in Europa. 
balteatus. 13, E. thorace atto, elytris antice dlmidiato-rubris, cor- 
pore nigro. Fn. fve¢. 
Raff infi 78. n. 13. Scaraboeus mlnor, longo & a.ngu- 
t|o corpore, elytris bicoloribus e fulvo & nlgro 
faltatrfx. 
1-1bitat in Europa. 
marg|na-14. E. thorace fubfuïco, elytris teftaceis margne undique 
tus. nigris. 
tlabitat in Europa. 
fputator. H'. E. thorace ftifco nltldo 
nigro. 
Cc3 
Eatris Lar- atiamnum latu. 

elytris teftacels, corpore 4o6- INSECTA COLEOPTERA. Elater. 
F». [vec. 5`83, Elater niger elytris fufcis, antenni 
dibusque ufis. 
Habitat i» Europa. 
obfcurus. 76. E. thorace fufco obïcuro, elytris obfcure teacds. 
Habitat in Europa. 
Simillimus pr¢cedenti , fed latior atenisue brevioribu,. 
triltis. *7. E. thorace atro nltido, elytris bail margineque exte- 
riore lividis. 
Habitat i Europa: lignis putridis. 

fafciatus, xS. E. thorace nigricante., elytris nigricantibus: 
ha undulata. 
Habitat in Europa. 

fafcia al- 

murinus. 9. E. thorace obfcure cinereo, elytrls cinereo-nebulofis, 
plantis rufis. 
Habitat in Europa. 

tetTellatus.zo. E. thorace obçcure oeneo, elytrs fufcis : maculis pall- 
diormus confettis, unguibus rubris. 
Gadd fat. 8o Elater nigeî, pilis minim[s flavo - oen¢i 
jun&fm fntermixtis. 
Habitat in Europa. 

æneus. 2I. E. thorace elytrisque coerulefeenti - oenels, pedibu 
• . fanguinds. 
Fn. fvec. 578. Elater viridi- æneus, pedibus fulvis. 
Habitat in Europa. 

pec'tini- 
coînis. 

zz. E. thorace elytrisque oeneis, antennis pe&inatis. 
Fn. f,,ec. 5"75". Elater fufco-viridi-oencus. 
Lift. lqu. 387. tant. t. '7- -f. '4- Scaraboeus nigro-v'- 
rcfccns, corniculis altero tantum verlia pe&inatis. 
Habitat in Europa. 

riger. 

z. E. thorace elytris pedibus corporeque. , nigris. 
F». fret. q77. Elater totus mgro- tufcus. 
I2:abitat i, Europa. 

mittus. 24. E. thorace nlgro nitido elytris nigris obfcuri$. 
l-labitat in Europa. 
lagnitudo z'ix dupla Iaediuli. 

18. CI- INSECT& COLEOPTERA. Cicindela. 
CICINDELA. 

407 

x 8 3. z]»tennw feraceoe. 
2laxillw prominentes, 
culatae. 
Oculi prominuli. 
Thorax rotundato- marginatus. 
campe- . C. viridis, elytris pun&is quinque albis. F». fret. Y48- 
tris. . i» 4: i»fi. fl. i t. 6. 
Lift. lqu. 86. mur. t. 7. f. 
Habitat-in Europoe campis arenofis. 
hybrida. . C. fubpurpurafcens, elytris fafcia lunulisque dua- 
bus albis. 
Habitat in Europa. 
germani-3. C. viridis, elytris pun&is duobus alb]s eum lineola 
ca. apicum. 
Habitat in Germania. P. Forsl. 
$imillima C. campeflri, fed triplo minor, tta oeneo-iri- 
dis. Elytra iHdia api«e lmeola albi«ante punais 
z albis ad marginem exteriorem. 
fylvatica. 4. C. nigra, elytris fafcia pun&isque duobus albis. 
Fn. fec. 49- Ciciudela atra, coleoptris maculis fex 
façciaque albis. 
Habitat in Europoe Pinetis. 
maura, f.C. nlgra, elytris pun&is fox albis : tertio & quar eoa- 
fluen6bus. 
Habit.t Algirioe. E. Brand«r. 
Statura C. «amperis. Frons aiba. Elytra puis 6 al- 
bis lonitudinalibus ad marginem exteriorem : fed 
4 tra»f«rJe ptls «onfiuentibus. 
riparia. 6. C. viridi-nea, el)'tris pun&is latis excavatis. Fn. 
o. It. oel. 38. 
Lift. Ioqu. 38q. Scarabus parvus [naratu,. 
ltabitat in Europoe kumentibus. 

denti- 

Cc4 7. G. 

Cicindeloe i;ftorum Tigrides v¢loces, la','vis etiamnum nobis latent. ,I 

4 
.aquati- 
.ca. 

INSECTA COLEOPTERA. Ctclndela. 

 84. B U P R E S T I S. lntennw fetaceoe longitudine 
thoracis. 
Ca/«t dimidium intra thora- 
cern retra&um. 
* Elytri, faflig;ati». 
gigarltca. . J3. ¢lytrfs faltiglahtis bidentatis «ugofis , corpore înaura- 
$1oan. jam. z /,. ZlO. t. z36. f. I, z. Cauthar[s ma- 
xima, elytris cuprei coloris fulcatis. 
C'Il/er. fur, t. o. fi i»fima. Grew. mf. t6. t. 13, 
Habitat in Amer/ca, Aih. 
1/-gutta- z. 13. elytris falïigiatis muticis maculfs qtmtuor albis, cor- 
ta. porc coeruleo. 
It. flan. Uddra. di. 4/.. 
labitat ;-,3"Oceano ad Norvegiam. 
]Vlagnitudine cedlt noflratibus majoribus. Alatennoe nigroe 
lo»gitndir.e thoracis Caput »i«rura aut ¢wruleura, 
lineola alba ante oculos. Thorax niger aut c,eruleus 
 raaçiue albo. Elytra nigra aut ¢rulea flriata, 
' tufiïn;a, maculi» oto lbi longitudinaliter digefli. 
"0'.* Abdomen cæruleura ¢um linea alba utri»que erfus 
baf.» tra»sver]à, . in ,Io fegmento utri»que par 
: "" z,mtorura al3orum ut jln-t fub a-bdoraine mac-ul, e I8 
albee. Pedescwrulei cure puntt albo in femoribus 
quatuor p.flo erioribtts. Varlat cdore ¢ruleo »igro, 
tureo absque el cure maîuli. 
* * Elytris verfus al;item ferratls. 
gnita: 3- B. elytEs ferratls, thorace impreffo, corpore inaurato, 
tibiis teretibus. Al. L. : 
Grew. mur. x66. t. 13. Beetle. 
.Habitat i Indiis. 
Elytra apice imavrimi» colore auri cndefaai. 

4. ]3. 1NSECTA COLEOPTERA. 13uprcfis. 409 
ftri&a. 4. B. elytris ferratis fulcatis, tibiis augulatis, abdomine 
bro. A/L L. U. 
tttabia in Indiis. 
horax a terg« minime impreffut. 
fternlcor- 5'- B. elytris ferrato- tt-identatis, thorace pun&ito, pecCtore 
nis. antrorfutn mucronato; corpore inaurato. /I'L L. U. 
Grew. m]: 6 7. t. t 3. Catabus orientalis craflias. 
Habitat in india. 
.lytra bail notata aOundlo depreffo lati, re, colore a- 
riant, 
mariana. 6. I3. elytr[s ferratis Iongkudinaliter rugotis: maculis dua- 
bus imprcf!is, thorace fulcato. 
Fn. fvec. 57- /3uprefiis ænco-nitida fupra cinerea, co- 
leoptris apice attcnuatis. 
et. gaz. t. z. f z. Cantharis marianus virids perele- 
gans, vaglnis fulcati, fignaturis flavefcentibus notatis. 
ttabitat in Europa, America. 
chryfo- 7- B. elytris ferratis longkudinaliter fulcatis, maculi$ 
tEgma, duabus autels impreffis, thorace pun&ato. 
Fn. fz'ec. :r'6. Bupreftis fufco- nea, elytris maeulis - 
neis [mpreffis. 
Habitat in Europa. 
ruttica. 8. 13. elytrls riats, thorace punêtato. 
Fn. le«. :rS'- 13upreltis vir!di- nea immaculatz. 
Habitat in Europa. 
* * * Elytris integris. 
fafclcu- 9- B. elytris integerrimi, ltriatis : pun&i, fafciculato-vllo- 
laris, ris, ¢orpore inaurato hirfuto. 21//. L. U. 
,çeb. mt, f. z. p. zz. t. .o.f. :f. $caraboeus ambo[nenls. 
Pet. gaz. t. 3. f" ç" Scaraboeus obfcnre viridis aureus 
papillis pilis albis obfitis undique hirtus. 
Habitat in India. 
Elytra un,fti« quintupli«i f«rle dige[ti«, barbat-fafd- 
tulati. 
hirta. . 13. elytrs integerrimls, pedibus ferruglneis ¢orpore 
hirfuto. M. L. U. 
Mabitat in Ind'.is. 
h,rax Elytra hirta. 

Cc' xx.B, 4Io 

INSECTA COLEOPTERA. Bupreflls. 

nitidula. 1 I. B. elvtris integerrimis, thorace rarginato utrinque de- 
Freffo, corpore nitidiflimo. 
l,bitat in Europoe agtmfis. 
ïYlag:ituda Culiis. Corpus tsndine nitidimnm . o« 
lofe varians • viridi «oernleo .t aureo. 
bmacu- x x. /3. elytris integerr[ms ltriatis macula rubra ¢orpore 
lata. fifco-viridi. .-4L L. U. 
Habitat in India. 
. Elytra flriis elevatis glabris cure iuterjeis miuoribus 
cre»nlatis. 

tr[ftis. 

3. B. elytris integerrimis marginatis, corpore cupreo, ab- 
domine pun&is decem nigris. AC. L. U. 
Habitat i» Indiis. 

cuprea, 

taobilis. 

I4. /3. elytris integerrfm[s, thoracis lateribus fcabrls, fcu- 
tello tuberculari, corpore cupreo loevi. 2t//. L. U. 
Habitat i» Indiis. 
Scutelli loco ptmtm 1)romiueus. 

x$. 13. elytris intcgerrimls" fafcffs linearlbus duabus unda- 
tfs fnauratis , corpore fufco. AC. L. U. 
Habitat in lndiis. 

4-puuc"ta-16. B. elytris integerrlmis pun&atls, thorace pun&is qua- 
ta. tuor impres, corpore obfcuro. 
"" Fn. fret. iO. ]3uprelis atra, thorace pun&is impreflîs. 
Habitat in Europa. 

m[nuta. 

x7. 13. elytris integerrimis transverfe rugofis, thorace fub- 
trilobo loevi corpore ovato. 
Habitat i» Europa. 

viridis. 

linearis. 

fS. ]3. elytris integerrlmls linearibus pun&atis, thorace de- 
flexo, corpore viridi elonga.to. 
Habitat i» Europa. 
19. B. lineari-oblonga murino-oenea, thorace pofiice tri- 
lobo. 
Habitat i» America. ldander. 

185. DY- INSECTA COLEOPTERA. Dytlfcus. 
8 5. D"TISCUS. 

piceus. 

caraboi- z. 
des. 

fufcipes, g. 

4Il 
l«tennre fctaceoe aut clavato- 
perfoli:toe. 
°eder poflici villofi, natatorii, 
fubmutici. 
* qutennis perfdiatis. 
*. D. antennis perfoliatis, corpore !w.vi p]ceo acuminato. 
F. fvec. '6i. Dytifcus antennis pertbliatis fufcis. 
Lyoun«t leff] tab. I.f. I . 16. I . 
Habitat i» Europa. 
2Vidto nataus mucrone emlnente iuflrutus. 
D. antennis perfollatis, corpore glabro flrils aliquot 
curvis. 
Fn. froc. '6z. Dytifcus antennis perfoliatis nigris, ely- 
très loevibus. 
R0ej. aqu. I. t. 4" f" I. z. 
Habitat in Europa. 
D. antennis perfolhtis, elytris ltriatis marglne lividis, 
pedibus fufcis. Fn. fz.«¢. 6 3. 
Habitat in Europoe /lquis. 
* * Autenu;s fetacels. 
4" D. niger, elytrorum marginibus dilatatls linea flava. 
F». fec. ;64. 
Frifch. inf. z. t. 7. f. , z. $carabœeus aquaticus 
gnus niger rnargine luteo. 
Habitat in Europœe /la uis. 
roargina- 1-. D. nlger, thorace elytrorumque margine flavis. 
Ils. Raff iuf. 93. n.t. IFIouff. inf. 64. f. bona. 
Aldr. iuf. 77. Lifl. tout. t. 5. f" z. 
Roef. infi z. aquat, z. p. 7- t. .f. 9- Io. 
Habitat in Europ /lquis. 
flriatus. 6. D. fufcus, elytris transverfe fubtiliflïme ftriatis. 
Habitat in Europœe a.uofis. 
fufcus. 7. D. fufcus, elytris transverfe fubftriati,. 
Habitat in Europœe /Iquis. 

13/tifci Larve fllbaquaticce funt .-voraciJni aquatiliun Coodfli. l'olatilia 
ex«nt-olitante «d alias 4z INSECTA COLEOPTERA. Dytifcus. 
Lereus. 8. D. cinereus, elytrorum margine thoracisque medietate 
flavis. Fn. f,ec. 66. 
lffoff». 
twfi infi z. aqu. . t. 3" f" 6. 
ttabitat in Europoe /tquis. 
l.,nilr]a- 9. D. fufcus, elytris feminoe fulci$ dimidatis decem'vil- 
tus. lotis. 
 Dytifcus fupra fufcus, fubtus ater. 
/i Dytifcus elytris ffriis viginti dimidiatis. F». fvec. ç67. 
Rai. iuf. 94. ». -. Hydro-Cantharus elytris Rriatis K 
canaliculatis. 
Frifch. infl z. t. 7. f. 4. loef, iȣ z. qu. l. t. l. f. o. 
ttbitt i» Europoe /tquls. 
fulcatu$. o. D. elytris ful¢is decem longitudinalibus. F». fec; 
569. 
Frifch. inf. 3. P" " t. 7. Roef. aquat. . t. 3. " 7- 
Bradl. natur, t. z6. f. z. 
Rai. inf. f69. Hydrocantharus minor, corpore rotun- 
dato plano. 
Habitat i, Europoe /tquis. 
erytroce- * x. D. ovato-oblongus niger caplte pedibusque rufis. 
phalus, fvec. 5"70. 
Habitat in Europoe /tquis. 
rn¢ula- xz. D. ovatus nlger, thorace nigro fafcia pallida elytris 
tus. albo- maculatis. 
Uddm. di. 43- 
Habitat in Europœe 4qus. 
m]nutus. I3. D. elytrls fufcis bail lateribusque pallidis thorace fla- 
vo immaeulato, corpore ovato. 
Habitat i» Europ aquofis. 
Elytra lundtis ix ¢onfpiuis dlefa. 
• * * Ant«nnis ¢lavatis. 
natator. 4. D. ovatus glaber, antennis eapite brev{oribas obtulîs. 
Fn. 
Pet. ,a;. t. 
lociter circumnatans. INSECTA COLEOPTERA. Dytifcus. 

Raff inf. 87. n. 9. Scaraboeus 7 fubrotundus e coera- 
leo viridi fplcndente uudique tiné-tus. 
Roeff,.. app. 1. p- I9y. f. 
l-taoitat in Europoe lacubut curfitans fupra ,uara 
ci.frime; in America. _Kalm. 
*f. D. ovalis convexus ater læviflimus antennis filifot- 
mibus triarticulatis. 
Roefi infi z. aqv. x. t. 4. 
ltobitat in Europoe aquis. 
Alagnitado Scarabei. 

,86. CARABUS. Intennw /êtaceœe. 
Thorax obcordatus apice trunca 
tus, marginatus. 
El.ytra marginata. 
* 21fajores. 
corda- *. C. apterus ater opacus, elytrls purtis intricatis fubru- 
ceus. gofis. 
l-labitat i» Germania. 19. ForJM. 
Inter maximo Europ,eos numerandts. Totus at,,r l¢- 
Vil. Elytra abique fulcis e,x p¢nis ¢onfufis excavati 
¢onfluentibus ¢onfertis. Antenam ¢orpore breviores. 
g,anula- z. C. apterus, elytris longkudinaliter punéatis. 
tus, Fn. fvec. ç tI. Carabus ater, elytris convexe pun&at[s 
i)riatisque. 
/. Carabrs niger, elytrs fubvirefcentib,as convexe pun&a- 
tis ftrhtisque. 'n..fvec. 5z. 
'. Carabus purpurafcenti-niger elytris convexe pun&atis 
lIriatisque. Ft. fwe«. 3. 
Raff inf. 9 6. n. z. Cerambyx purpurea punctata. 
Lift. mur. t. I8. f. 4. Hoff». inf. z. t. . 
Habitat it Lignis putridis. 
leucoph-. C. apterus, elytrs Ioevibus: ftri{s obfolets o&onis. 
thaImus. Fn. fret. ri3". Carabus ater, elytro lïngulo riiS ooEO. 
Habitat in Europa. 
OEhorax ratione mag»itudinis iufei, miuor fuara i» re- 

arabi Larvoe foepe intra Ligna pntrida, rouf coe, terrain c. degunt; l'olatill.a =:ro 
inf¢torum imprim L,n'aruns L¢one fi¢,tt, cmf fefiiantes. 4t4 
nitens. 

1NSECTA COLEOPTERA. Carabus. 

4- C. aperus, elytrs porcatis : fulcis ïcabriufculis inauratis. 
Fn. Jl,ec. Y7- - )'I8. /t. oel 9 6. 
Rai. in 96. n. 6. Cerar'Wx dorfo in longas rugulas 
divifo, omnium pulcherrimus. 
Habitat m Europoe fylws. 

hortenfis.f.C, apterus, elytris porcatis " pun&[s oeneis 
triplici lèrie. 
Habttat in Europoe fy&,is ttortis. 
viola- 
CCL1S. 

excavati» 

6. C. alatts, el)'tris loeviuçcvlis nigris margine aureo tho- 
race l'abviolaceo. Fn. ]vec. 5t6. 
FriJ«h. i»f. i 3. t. ---3. Scatabœeus tcrrel}ris nigricans. 
Raff inf. 96. r.. t. Scaraboeus major, corporc oblongo, 
c purpura ni,'_.Ticans. 
ttabitat'in Europoe fylvis. 
cephalo- 7. C. aptcrus, elytris atris loevibus, thorace exfcrto oblongo. 
tes. E, if ch. inf. 3. P. eS. t. zz. Scaraboeus. 
ltabitat in Europa. 
inquifi- 8. C. elytris ftriatis viridi-mneis: punais tr[plfcf ord;ne. 
tor. Rdand. aZt. Stockh. 17o. /9. 290_. t. 7. f- " Carabqs a- 
latus viridi-oeneus, concave pun&atis ihiatisque, pedi- 
bus antennisque nigris. 
Habitat in Europoe arboribus larvis Papilionum Pkaloe- 
narumq:te z,iitans. 
Eltra aurata margme ,iridi. OE'orax brevoEmus. 
fvco- 9" C aureo- ntens, thorace coeruleo elytris aureo- vf- 
phanta, rfdibus firiatis, abdomine fubatro. 
Reaum. i£ z. t. 37" J: 18. 
Habitat i» Europa. 
AIaxiraus europwus. Ca.put »te»noe n;£ra ; mar- 
gir.es tboracis elytrorumue aurei, tl)'tra flriis t¢ 
crenatis. 
* * Minor«s. 
lividus, fo. C. thorace fcrrugineo elytris nigls: latetibus lividis. 
Habitat in Eropa. 
capite pedibusque fer':ugineis cl),tri 

crepitaus. I I. C. thorace 
nigris. INSECTA COLEOPTERA. Carabus. 
Roland. /llt. Stoch. x7*;o, p. zçz. t. 7. f- z. Cicirt- 
dela capite thorace pedibusque rufis, el'tris nigro- 
coeru!eis. 
Habitat i» Europa. 
america- I z. C. niger, thorace pedibus antennisque ferrugineis. 
nus. Habitat in America. Rolander. 
Similis C. crepitanti fed quadruplo major. 
fpinipes, x3. C. piccus, thorace linea excavta longitudinali, mani- 
bras fpinofis. 
Habitat in Europa. 
1°office l)allidior 
cyanoce-I 4. C. thorace pedibuque ferruginei, elytris capitcque 
phalus, cyaneis. 
n. fret. z. Carabus capite elytrisque coeruleis, tho- 
race rubro. 
ttabitat in Europa. 
melano-i'. C. thorace pedibusque ferrugineis, elytris cap{te- 
«ephalus. que atrfs. 
Fn. fret. 5z6. Carabus capite elytrisque attis, thora- 
ce rubro. 
[3. oen. fvec. 5"z 4. Carabus niger thorace antennis pedi- 
busque ferrugneis. 
Habitat in Europa. 
vapora- 6. C. thorace fiafco, pedibus antennes elytr;sque antice 
riorum, ferrugineis. 
Fn. fret. 5z9. Carabus ater, el/tris antice grifcis. 
Habitat in Europa. 
latus. I7. C. nger, pedibus antennisque rufis. F». fret. fzr. 
Habitat in Eropa; in America feptentrionali. Kalm. 
fcrrugi- xS. C. ferrugineus thorace glaberrimo. 
neus. Habitat in Eurot)a. 
germa- 19. C. niger, capite pedibus elytrisque teftaceis, elytris 
nus. apice violaceis. 
Habitat in Gcrmania. P. ForaM. 

vulgaris. 2o. C. nigro-eneus, 
.I-'ec. yz7. 
Habitat n Europa. 

pedibus antennisque nigris, oeaun. 46 INSECTA COLEOPTERA. Carzbus, 
ca:rule- zI. C. nigro-caeruleus antennis bail rubri, 
lCens. Habitat in Europa. 
cupreus, zz. C. mneus, anteunis bail rubrs. 
Habitat in Europa. 
piceus, z3- C. niger, pedibus antennlsque picels. 
Habitat in Europa. 
marglna-24. C. niger, elytris margine flavis. 
tus. lfabitat iu Europa. 
Corpus roture *iridiïmum. Elytra z,ix manifefle 
ta. Thoracis mar,o ferruiuem, fed vix «oufpicuus. 
Elytrorum margo ¢xt¢rior omnino flavus. Pedes 
jùfci. Antennoe »igroe. Variat capite thoraeue wneis. 
multpun-z5". C. lhboeneus, elytris pun&is vagis plurimis impreffis. 
&atus. Habitat in Europa. 
6-pun&a-26. C. fuboeneus, elytris pun&is longltudinalibus 
tus. preflïs. 
Fn. fec. 5"9. Carabus nitens, capite thoraceque cya« 
neo, elytris purpureis, 
Habitat n Europa. 
tf'mlatus. 27. C.'thorace nigricante, elytrs obfcuris b{t'afciatis. 
Fu. fz, ec. zS. Carabus niger, colcoptris porte fafca 
ferruginea; lateribus rnacula ttruginea. 
Habitat in Europa. 
crux rn.a-8. C. thorace capiteque nigro-rùbefcente, ¢oieoptrls fer- 
jor. rugineis Cruce tiigra. 
atfabttat iu Europa. 
crux mi--9. C. thorace luteo gIabi'o elyt-is poftice nlgris ma-, 
tion. culis duabns flavis. 
Habitat in Europa. 
4-maeu-o. C. ttaoraee flavo, elytris obtufittims fufcis: 
latu s. duabus albis. 
F»..,e. 
trorum ifiaculis 4 lividis. 
Ifabitat in Europa. 
atricapil- . C..flavus, capke nigro, elytr;s obtufiffims. 
lus. Habitat in Germaniî. t3., For#al, 
x87. TE. INSECTA COLEOPTERA, 
x8.7, TENEBRIO. 

Tenebdo. 

4[7 
A»temw moniliforrnes articuIo 
ultimo thbrotundo. 
7"borax plano-convcxus, margi- 
natus. Caflut exfercum. 
lytra rigidiutzula. 
• Alatl. 
molitor. I. T. niger totu. 
F,. f,e:. 547. Mordellaantenuarum articulis lentlfor- 
mibus : ulthno globoib. 
Frif, h. i 4. P. l. t. 
Hab:ta¢ in Farina pifiorum, 21Iolend;nis , Pane ficco, fac- 
 ]drdto. 
Lara pallida, I 3 fiments , glabra,.LtfHniis accepta. 
maurita- z. T. niger fubtus piceus, thoracis marginibus antice 
nicus, ceque dente augulatis. 
Habitat Algirioe. E. Brnder. 
6imilis ];rwcedenti, fed 
l?er , fubtus , pedibus atenuisqne, piceus. Elytra flria- 
ïa. Thoracis margo aniice dente utrin[u« praminulo, 
. poflice dente obfoleto. 
eultnarls. 3, T. ferrugineus, el3"tris f[riatis. 
Fro IoE'e«. 
tice depreb. 
Habitat in quisquiliis. 
barbarus. 4. T. ater giabe.rrimus thorace orbiculato capkls clyp«o 
antice margme elevato. 
Habitat in Mauritania. E. Brander 
Glab«r nitidus, ragnitudie Carabi mediocris ; Elra 
«oberet pofli«e z, ix acuta: 
Foffor. $. T. plceus, dgids antics almato-digitads,. 
Habitat in collibus arenofi;, 
lander. 
Pedes anteriores Scarab«i, dentati ; Thorax t,.offlce 
gis elo,gatu,. Pr¢eecedetibu quadrul;lo 

Dd 6. T. 
'ï«n«brionis Larvce i'mtt ils Juff'ocati» locis quivquiliis ; ldare in farn:a alils- 
ue ¢ibariih Curçor.- 6. T. fiffcus 
Itabitat i» 
Longitudo 
pedicula- 7. T. niger, 
rius. 11abitat in 
erraticus. $. T. n!ger 
rugineis, 
tlab*tat lu 

pallens. 9. T. pallide 
Hab«tat in 

INSECTA COLEOPTERA. T«nebrio. 
! 
, thorace oblongo" anguli quirque denticu- 
Sveci.-e domibus. 
l°ediuli , fubcylindricus , anguflus. 
elytris fafciis duabus l-lavis latis. 
Europa. 
antennis thorace fuborbiculato el'trisque fer- 
elytris apic fufcis. 
Europa. 
teflaceus. 
Europa. 

* * tpteri. 

mortifa- o T. apterus, coleoptris mucronatis. 
gus. Fn. fec. ç94- Tenebrio ater, coleoptris acumlnatis. 
lIoff, inl. *39. 131atta foetida. tldr. inf. 499. 
onfl. inf. t. ,6 .... f. brifch, in.ï. *3. t. z;. 
Pet. gaz. t. z4. J. 7. Scarabcus impennis tardipes. 
ttabitat in umbrolis fuffocatis. 

mur]ca- x ,. T. apterus, coleoptris obtufis : ftriis mur[catiæ. A/. L. U. 
tus. Pet gaz. It. t. 9z. f. I4- 
Habitat in Hifpania. 

coeruleus.xz. T. apterus coerulefcen,, thorace fuborbiculato, cole- 
optris obtu/is. 
Pet. ga. t. zz. . 6. Lift. oengl, oepp. 4. f. 4. 
Habitat in Hifpania. 

3. T. apterus, thorace teretiufculo, coleoptris angulat[. 
II. L. U. 
Habitat in ASgypto. 
Elytra fingula flriis 4 elevat;s " tert;a laterali elersata 
carinata «renata. 

Caraboi- *4- T. apterus, thorace ovali marginato coleoptris car[- 
des. natis. 
Fn. j.ec. 9;, Tenebrio ater coleoptris potie rotunda- 
tls maxillis promilentibu». 
ttabitat inEuropa. 

ME- . INSECTA COLEOPTERA. Meloe. 
x88. MELOE. 

49 
.4nten»ee moniliformes articulo ulti- 
mo ovato. 
Thorax tubrotundus. 
tlytra mollia, flexilia. 
Caut inflexum, gibbum. 
* Apteri dytris abbreviatis absque Mis, 
Profca- I. M. aptcrus, ¢orpore iolaeo. 
raboeus, la. fvee. 596. fflooff', h 6z. ff. med. 
."fou.ff. inf. t. I f_. Goed. inf z. t. 4 z. 
Frq-¢h. inf. 6. t. 6. f. ç. Lit. goed. ff. 2o. 
Clut. hemerob, g. 73. Vermis majalis, 
Habitat in apri«i «am,ois edtt Ranunculos Veratrum ; 
,ernalis. 
majali, z. M. àpterus,. fcgmclatis dorfalibus abdominis rubris. 
FrF¢h. i» 6. r. 6. f. 4- Profcaraboeus alter. 
Habitat in Europa au[tra[iore ; in America. J(alm ; i 
Africa. E. Brand«r. 
* * Alati el)'tris logitadine corporis alas tegentibuy. 
velicato-3. M. alatus vkidiflimus. 
rius. It. fcaa. I6. Cantharls offidnarum. 
2lIouff. inf. *44. yo»fl, infi t. 7. 
Rai. inf. !0I,. Atdr. inf. z76. 
ttabitat in Ligultro, Fraxino, Sambuco, 
Oflïdnalis I,r, vefi¢atorio. 
fi/rhcus. 4. M. alatus viridi-ca:ruleus, thorace luteo, M. L. U. 
ltabitat in Syria. 
Cichorii. 5". M. alatus nlger, thorace hirt'uto elytris fafciis tribus 
fiavis. 
affëlqv. iter. 4*0. «. lot, Chryfomela, cîchoriL 
mperat, nat. 7 g. Cantharis fafciata 
Habitat in Cichoriis totius orievatis. 
,Slagnitudine accedit ad Prof¢arabwum. Fafda prima 
el)'troram ad eortm bafin ; ultima ante erum a?icera 
e" liquis ma£is andata. Aa Cantharides Imperati ? 
l/arïat ma«uli, elytrorura ; in quibusaam 1o¢o 
fafciœe maculwduoe »igrœe. 
Ddz 
Meloes La,ç rî, ru,n 1a.l'cumur, ît etid,,t 4"-o INSECTA COLEOPTERA. Meloe. 
algiricus. 6. M. alatus nlger, elytris teRacei. 
Ita&tat Algirkc. 
Stature Cantharidis. Elytra flexilia. 
Schflè- 7. M. alatus viridis, pedibus luteis, antennii abbrev[atis cla- 
ri. vatis brevibus irregularibus. 
ltabitat in Gcrmania. Scbffer. 
Stature 1]I. OE, eficatorii fed dimidio minor. /lntennoe 
teoe vix thorace lo»giores» terranatoe capitulo com- 
preflb ff¢o, i»fira» articulo «r,zffo. Pal.pl -gibbi. 
florali$. 8. M. alatus niger, elytris fafciis duabus ferrugineis obfo- 
letis. 
llabitat in Florlbus Cardui Europae. 
x Pedi¢ulo major. 

18 9. MORDELLA. 

lutennw filiformes. 
Ca2put inflexum thb collo. 
Elfftra deorfum curva apicem 
verfils. 
Ante femora lamina lata ad ha- 
fin abdominis. 

aculeata. . M. atra, abdomlne fpina terminato. 
Fn. fret. 5"34. Mordella oblonga atra, cauda aculeo 
terminata. 
Iabitat in Europa. 
humera- z. M. atra, lateribus thoracis bafeosque elytrorum flave 
lis. fcentibu». 
Habitat in luropa. 
fromali$. 3- NI. atra, fronte pedbusque flavefcentibus. 
llabitat in Europa. 
thorad- 4. M. atra, capite thoraeeque flavis. 
ca. l-Iabitat in Europa. . Holra. 
flava. 5". M. flava elytrorum apicibus., nigris. 
ttabitat in Europa. 

19o. NE- INSECTA COLEOPTERA. Necydalls. 
9o. NECYDALIS. Intennw fetaceoe. 

rninor. 

£l_ytra dimidiata. _/ll, e nudoe. 
Cauda fimplcx. 

I. N. el?tris ferruginefs fmmaculats, antennis corpore bre- 
v]oribus. 
S«bt.lT. monogr. 1753. f. x, z. Mufca-Cerambyx major. 
Jîr&bttat i; Europa. 

2. N. elytris teftaceis: apice lneola alba, antennis corpo- 
. re longioribus. 
Fn. fe«. 697. Nccydalis elytris flavis lineola alba. 
It. od. 74- 
,Sc«'ff. mo»ogr. 17Y3. f. 6, 7- Mufca Cerambyx mjnor. 
H«bitat in EuroFa. 

.x9 I. STAPHYLINUS. Antennw moniliformes. 
Elytra dimidiata..e/lw te&a:. 
Cauda fimplex exfercns duas 
veficulas oblongas. 

hirtus. I. 

S. hirfutus niger, thorace abdomineque poltice flavi». 
Ft. f,ec. 6Ol. 
S«beff: monogr. I75' 4. t. f. I2. 
Habitat in lotis arenofis. 

murinus. 2. S. pubefcens cinereus nigro-nebulofus. 
Habitat in fimo equito. 

F». #ec. 6oz. 

maxillo- 
fus. 

S. pubefcens niger, fafciis cinereis, maxillis longltud;ne 
capitis. 
F». fvec. 603. Staphylinus ater glaber, maxillis longi- 
tudine capitis. 
Raj. inf. to 9. ». I. Staphylinus major totus niger. 
Lift. loq«. 39I. Scaraboeus maiufculus niger forcipibus 
infeft/s. 
.WIouff. inf. t97. onfl. i¢f. t. 17. f. I. 2. 3. 
Habitat iv 'lis Europæ. 
unior undique toraentofusaOer e[ytra çff abdomen, eum 
fafcia dnerea elytrorum abdorainis ; 1;roveiar gla- 
ber {ff totus ater evadit. 
Dd 4.8. 
Staphylini Larvoe fibte»re.ffre tiret, bumntibus 1lerœeeqne dele,m¢tur. erytro- 
.politus, 

INSECTA COLEOPTERA. Staphylinus. 
4" S. ater, elytris pedibusque rufis. Fn. fret. 64: 
Frih. in/'. 5- t. zf Scaraboeus rapax elytris brevibus. 
tlabitat foepius in fimo. 
5", S. niger, tborace elytrisque nigricantibus nitidiffimis. 
Fn. fvec. 6o Staphylinus niger, tic,race neo nitido, 
el ytris atro- coerul¢is. 
Habitat in Europa. 
[/'ariat capitis thoracis elytrsrum¢ue ¢[ore uigro ff v- 
ridi f. cwulefc«nti - weo. 
rufus, 6. S. rufus ca»ire elytrorum abdominisque potticis ngris. 
Fn. fz'ec. 6o6. 
Gadd/'at. 80. Staphylinus pallide tufus, elytris coeru- 
lefcentibus, capJte & apice abdominis nigro. 
Habitat in Europa. 
riparius, 7. S. rufus, elytris coeruleis , capite bdominisque pice 
nigris. 
In. ec. 67. It. gotl. I7. 
Habitat in Europa, 
llgno,- 8. S. fufcus, elytris futura bdomin¢ pedibusque fcrrugineis. 
rum, F». fret. 608. 
Habitat in Europa. 
fubterra- 9. S. niger, elytrs ntce extrorfum flavis pedibu« ngri». 
neus. ttabttat in Europa. 
tiare- o. S. ater, pedibus rufis, elytrorum margine flavo. Fn. 
fcens, fret. 6,o. 
Habitat in Europa. 
gutta- . S. niger, elytris pun&o fulvo. 
tus. Habitat in Europa. 

littoreus., z. S. niger, 
6tx. It. 
llbitat -in 
fangub * 3. S. niger 
neus. Habitat in 
Caraboi. _I4. S. flavus. 
des. 

elytris antice grifeis, pedibus rufis, 
gotL 73. 
littoribus. 
elytris fangu:,ncis, Fn. fret, 6z. 
Europa. 

F-. fret. 6t3. Staphylinus totus teftaceus 
 ttabi:at in Kuropa, . chryfo- 
ine|inus. 

INSECTA COLEOPTERA. Staphylînus. ,z 3 
xS. S. nlger, thorace elytris pedibusque fubteflacels, k;mn. 
fve«. 614. 

Habitat in Europa. 

flavipes. 16. S. niger, elytris antennls pedlbusque ferruglneis. 
fz,ec. 6. 
Habitat in Europa. 

• fufcipes. 17. S. nlger, elytris tibiisque fuf¢is. Fn.fvet. 
Habitat in Europa. 

rufipe». 

Boleti. 

,8. S. ater glaber, pedibus rufis. F». fret. 609. 
Habitat in Europa. . 
19. S. fufcus, elytris pallidioribus, antennls pedibusque 
vidis. 
Habttat in Boletis abietinis gregarius, cujus fiflulas, 
¢um pis fuos la,os «eilulq'os, itrat ju«undo fpea,- 
culo. Rdander. 
lMice dimidio minor inter minima infetta. 

xgz. FORFICULA. Intennw fetaceoe. 
Elytra dimidiata. 
Cauda forcipata., 

auricula- I. 
ria. 

minor. 

/t,e te&oe. 

F. elytris apice albis. Fn. fec. f99. 
iMouff, inf. I71. f. ;nfima. Forficula f. Auricularh 
vulgaris. 
Frifch. inf. 8. p. 31. t. 1. f. x, 2. Vermis at«ricu- 
larius. 
yonfl, i.£ t. 16. f. z. lIer;an, inf. t. 3 o. 
1%t. gaz. t. 74. f. Y- 
Lift. l«fu. 391. faut. t. 3I. f. ,d. $caraboeus fubrlafus 
cauda forcipata. 
Habitat in Europa. t 
F. elytris teflaceis immaculatls. 
Fa. fret. 6oo. Forficula alis elytro concoloribus. 
Habitat in Europa. 

" D d 4 x93. BLAT- 
Forficuloe Lar'¢¢ agiles 'curjTmntes titre. 

il 44 

. INSECTA COLEOPTERA. Blatta. 

I93. BLATTA. Caput inclinatum. 
4utennw ttaccœe. 
.lytra Alæque plana:, fubcoriaceoe. 
Thorax planiu!ulus,, orbiculatus, 
margmatus. 
Pedes curt0rii. 
Coricula duo fupra caudam. 

B. livda, thorac[s clypeo macula quadrata fufca. II.L.U. 
tIabitat in America. 
Diametro cri gallinacei. 

/3. atra, thoracis margine antico atbo. 
ttabitat in JEgypto. 

glgantea. ,. 

egypta* 2. 
Ca. 
furna- 
J en lis. 
america- 4. 

ivea. 

]3. livida, thoracis margine antico albo. 
Habitat Surinami. 

Similis B. oegytiacoe, fed minor ff illofa. 
orienta- 7. ]3. fcrrugineo- fufca, elytris fuico oblongo impreffo. 
lis. Fn. fret. 67. 
Mo,ff. infi 3 8. 2. 3" Blatta molendinaria, 
Cl ¢«phr . p. 4o. t. 3 6. on/l. inf. t. . f. 
Rai. infi 68 n.x. Frif, h. 
alm. itin. 2. p. 496. 
HaSitat in America, Oriente" imprimis 
c. hodie in R adjacentibus regionibus fre$ens ; 
fce- 

africana. 6. /3. cinerea, thoracls clypeo villofo. 
Habitat in Africa. 

. B. alba, antenMs flavis. 
tCabitat i America. 
[aç;nitudo Tani, 

Habitat in Atnerica. 
Major B. erientali, fed fimilliraa. 
pore lonziores. Aiatennoe long. 

Elytra Alfue cor- 

B. ferruginea, thoracis clypeo pofl;ce exalbldo,. INSECTA COLEOPTERA..131atta. 
incepit nuperis temporibus Holraice, utl dudura 
1;ïMaudia. 
Cofumit Panera, cibaria, calceos c. lucif»ga. 
lappov.i- 8. 13. flavefcens, elytris nigro maculatis. Fn. fvec. 
ca. ltabitat i», Lapponioe impr;mis» CaJis» confurait PiJces. 
oblonga- 9. B..b!onga livida, thorace pun&is duobus lunulaque 
ta. 
tlabitat in America. Rslander. 
Oblonga uti Cantharis pallide teflacea f. livida. An- 
tennoe clavatoe atroe. Pedes raide birti. Clypeus tho- 
racis orbiculatus, convexus , gl«ber, lividus » pofl.ice lu- 
mula nigra» inmedio puntis z igris iflar oculorum. 

194. GRYLLUS. 

Calmt nutans, maxillofum, pal- 
pis quatuor ad maxillas. 
lntennte etaceœe. 
.t/le deflexoe : fuperiores flexiles, 
thbmembranaceoe. 
Pedes thltatorii plerisque. 
* IS. hrax elongatus» fublineavis. Pedes anti¢i 
remotimi reliquis. 
G. M. thorace teretiufculo fcabro, elytr[s brevibu,, pe- 
dibus fpi.noliç. M. L. U. 
R¢fi infi z. GryR. t. 9. fi 9. o. 
Bradl. tur. t. zT. f. 6. 
abitat i Amboina. 
Etvtra abdomine dimid;o breviora. Aloe maximoei 
z. G. M. thorace ,eretiufculo muricato, elytris brevimi 
pedibus incrmibus. M. L. 
abitat in Indiis. 
El,tra breviraa, medio carina gibba, etu« p*flerlut. 
nigra. 
3. G. M.. thorace du6cul, femoribus ovatis membra- 
naccis. M. L. U. 
Rwfi in . «r),ll. t. *7" f" 4. ç. 
Habitat in hd*s. 

ggas, i. 

D d 5 /lbdo- 4z6 INSECTA COLEOP.TERA. Gryllus. Mantes. 
,4kdmen o:attm, membranaceo-pl, mum. Elytra irefcen- 
tia, facie foliorura lauri , lrailela. 
gongylo- 4. G. M. thorace ciliato, fetnorïous anticia fpina termina* 
des. ris ; reliquis lobo. 21//. L. U. 
,4men. acad. . p. o4. Gryilus thorace lineari alarum 
longkudine: margine denticulis ciliato. 
 lldr. i»f. t. 13. f. 21. Mantis. 
,4è'l. a»gl. 3oi. t. zo. f. 3" i/Iarcgr.braf. 246. Gaayara. 
Roef. inJ: . g'r,ll, t; 7" J" I, z, 3. 
Habitat im Inciis. 
Capat ,ertite fub«lata ifido. Larvoe pedes lobls raem- 
branaceis al, tJ. 
religio- '. G. M. thorace levl fubcarinato elytrlsque vridibus 
fus. maculats. 
Roef. inf. z. g'll, t. , . 
lIabitat in Afiica. E. Brander. 
Corpus totum ,iride. 
oratoriu$. 6. G. M. thorace Ivi, elytris vr[dibus, alis macula n- 
gra antice rufefcentibus. 
ttabitat in Africa. E. Brand«r. 
lar,us efl ; ma¢ula mag»a nigra in medio aloe fufco re- 
ticulatw. 

precarius. 7. G. M. rhorace fubciliato, elytris flavis ocello ferrug- 
neo. 'I. L. U. 
lfer, fur. t. 66. 
ltabitat in ,_merica Africa. 
bi¢ornis. 8. G. M. thorace loevi, capke bpartito fubulato. I. L. 
Habitat in lndis. 
Caput ertic¢ bipartito,fubulato, divaricato. Pede 
tricolor. 9. G. M. thorace latebus expanfo-Iobato, capite cornu- 
to, pedibus anficis latimis. M. L. U. 
Habitat in Indiis. 
Oculi in «orni¢ula lateralia auriform;a acumlnata 
ruma- ,o. G. M. thorace trnque membranaceo-dilatato obcor- 
r/us. dato. 
oe infi . gr«,R t. 3. 
bitat i» In'ils. INSECTA COLEOPTERA. Gryllus. Acrida. 4z 7 

nafutus. 

* * ACRI)A. Cut ¢o»icnra tkorace lo»gius, 4nte»nit 
enlformibus. 

I1. G'. -/. cap]te conico, antennis enliformibus, elytris 
nea pallida fubintertupta alis fanguinolents. 
Roef. i»f. ,. gryll. I, 4" 
ttbita# in Africa. 

turritus. Iz.. G. A. capite conico, antennis enfiformibus, 
viridibus, alis hyal.inis. 
Habitat in _&fiica. 

elytris 

Hoe¢ . a»teedens fingulares Caplte conlco, thorae i- 
pj lonsiore, api e a»te»is, bail ore. i»flrudlo. Anten- 
noe etiam admodum dt,erfoe a rehquis , q«od thorace 
on longiorct lat¢ e»fiformct articulate. 
* * * IULLtk. Thorax carinatut. 4r, ten»oe th«race bre- 
'b'i0 r ¢$, 
unicolor, x 3. G. B. unlcolor, thorace carinato breviffimo, antennis 
fcutello brevioribus. ./I. L. &: 
Habitat i» lndiis. 
çtrudtura fequentis, fed thorax non ¢riflat«s. Color fla- 
us aut rber. 
variolo- I4. G. ]3. callofo-punêtatus, thoracls carina ïubttidentata 
/'us. antennis brevibus, fronte verrucofo. . L. U. 
Hbitat in Indiis. 
Corpus. irefcens. Scttellum cariwatum, dtplo longlus 
caDae cure tb,race. Elytra membra»acea, ledes 
flici abdomine ventricofo non lo»giores. 
ferratus. 5'. G. B. thorace cymbiformi carinato dentlculato, capi- 
te acuminato, abdom[ne cœeruleo. 
Roe/[. ir, f. 2. go, ll. t. 16. f. z. 
Habitat in Iudiis. 
ctrinatus. 16. G. 13. thoracc eymbiformi loevi vertce depreffo. 
If. L. U. 
Habitat in Indiis. 
bpun&a-17. G. B. thoracis fcutelio bdor0us longitudine. 
tus. /:». fe«. 6z 3. Gryllus elytris nullis, thorace in ely- 
tron longitudinale extenfo macul utrinque nigra 
rhombea. 
Habitat in Europa, 
8. G. B, 4-_8 IN5ECTA COLEOPTERA. Gryllus. ]3ulla. 

fubulatus. 8. G. ]3. thoracis fcutello abdomine longiore. 
F». f',ec. 6z4. Gryllus elytris nullis, thorace produ&o 
abdomine longiore. 
Habitat in Europa ad foffas afuas flagnantes. 

* * * * ACHrTA. Cauda fetis duabus. 

Gryllotal-Ig. G. A. thorace rotundato, ails caudatis elytro longioo 
pa. rlbus, pedlbus anticis palmatis tomentofis. 
En. flwt'¢. 619. Gryllus pedibus anticis palmatis. 
Alov.ff_. in£ xo 4. Gryllotalpa. /lldr. inf. 7. 
[Zelcb. hecafl. . . 39, yonfl, inf. t. 2. 3. 
Gwd. inf. . t. 76. laj. inf. 64. 67, 
Blanck, kerk. t. 8I. f. Io. 
Ro'E i z. gryll, t. 4, . 
#rifcto. inf. I I. t. 5. Cœetesb. car. I. t. g. 
Habitat in Europoe & Ameri¢æ b«realis herbofis . tul- 
tis, Hortorum koflis. 

domef[i- 20. G. A. thorace rotundato, lis caudatis elytro longlo- 
cus. rit-,, pcdibus fimplfcibus, corpore glauco. 
Fau». f,ec. 6zo. Gryllus cauda bilêta, ails inferioribu 
acuminatis longioribus, pedibu. fimplicibus. 
.31r0.,ff. iî:£ i3 ;. Gryl!us domeP, icus. 
Raj. ici. 6. yo»fl, inf. t. 
Iwf. ;»f. z. gryll, t. 
.Habitat toodie in Europoe muris domeflicis. 

eampe- 
fkis. 

zI. G. A. thorace rotundato, cauda bifeta flylo lineari, a- 
Ils elytro brevioribus, ¢orpore nigro. 
Fr;fch. inl2 I. t.l. loe iuf. z. gryll, t. 13. 
Habitat in Europa attjgraliore. 

umbracu-zz. G. A. niger, elytris apice alb[s, umbraculo frontis de- 
latus, flexo. 
l-tbitat i» Viauritania. E. Brander. 
t:àcies G. ¢ampeflris ; totus niger, fed thorax magis fer- 
rugineus. Elytra abdorain« breoE,iora ad apiem latea. 
Anten:,oe lonitudine cor];oris. Setoe 2 ad caudam cor- 
lore paulo #reviores. $inguL,ris efl Umbraculo ex 
me'abrana obovata e fronte ante aput deflexa mar- 
gi»ibu lateralibus inoluta raagnitudie ififlus cai- 
gis niera. INSECTA. COLEOPT'ERA. Gryllus. Tettigona. 429 
* * * * * TETrI¢OXIA. Cauda enfilera feminls. 
citr[tb- z:. G. T. thorace tetragono angulis fcabro. /lî'. L. U. 
1/us. Roef. in z. gryll, t. 6. f. . 
1-1abitat in lnd'iis. 
Elytra ovato-oblonga, folia lauri pallida referer.tia. 
laurifo- z4. G. T. thorace fubtetragono loevi trilobo, ali angula- 
lius. ris elytro btuliore longioribus. /14. L. U. 
Sloau jam. z. zo! t z6. f. x. Locufta maxima 
v[ridis, alis lauffims. 
Alarcgr. bra. z6. Tucurubi. 
Habitat in Indiis. 
lïl)'tra o:ato-oblonga iridia. ll, e acutiores. 
myrt[f'o- zS". G. T. thorace fubtetra.go.no loeVi alis detïexis elytro 
lius. lollgioribus, tibiis mutlcs. 
Habt-at Sur!natal. Rolar.der. 
Antenn longitudine corporis. Thorax levis, fubtetra- 
gonns, potce rotundatus. Elytra ovata deflexa, 
-ridia, quafi z folia margine fuperiore raagi conz',xa. 
Aloe paulo longlores, albidoe.. Pedes inerme. Magni- 
tudo qnadrulo rainor G. laurlfoli#. 
elonga- z6. G. T. thorace lubquadrato' loevi elytris alisque cor- 
tus. pote longioribus. 3I. L. U. 
I-Iabitat in India. 
Elytra fublinearia maculis lunatis f«fc¢f«¢»tibus. 
lamella- ZT. G. T. thorace fubquadrato, foliolis ova6s ate 
tus. mora pfiica. AC. L. U. 
Habitat in Indi[s. 
ld ie.,frtio»em Jèraorum poflicarum foliola duo ovata 
¢oncava. Corpus primée moegnitudinis. 
ocellatus, zS. G. T. thorace rotundato, alis potticis ocello notatis. 
2"17. L.U. 
Habitat i» Indiis. 
Gryllns l)rimoe magnltudinis. Ocellus magnus in aiis 
tatus lunulis duabus albi. 
acuminaozg. G: T. thorace rotundato, vertice fubulato, alis vre- 
tus. fcentibus. AI. L. U. 
Habitat in Indiis. 
fis latior ua m in 

o. G. T. 430 INSECTA COLEOPTERA. Gryllu,. Tettlgon[a. 
triops. 3 o. G. T. thorace rotundato, vertice acuminato fubtu$ 
pun&o oculari nigro, alis ,,-iridibus. il1. L. U. 
Habitat in Indiis. 
lbdomen brevve., JEnfis logitudine abdominls. 
rugofus. 3 I. G. T. thorace rotundato rugofo criflato, capote 
acuminato , femoribus pol[icis lhbtus repandis. 
Al. L.U. 
Habitat in lndiis. 
I'bor«x verfits apicem crifla compreffa crenata. 
corona- 3z. G. T. thorace fpinis ere&is coronato .elytris vario- 
tu. lolb - concavis. 
Habitat in t-tdiis. De Geer. 
_Antemae corpre triplo lo»giores, filiforva:s , lteo 
« feofue warfx. Thorax Jkpra pofli«e cindtus ".margfne 
:alMe dentato ; antice juxta capnt Jjoina I, tri ra¢dio- 
z. Elytra grifea adfperfa pund'tis raagnis, excavatit, 
ftfbs. 
nofa. Entis lanceolatus longue. 
aquilinu. 3. G. T. thotace rotundato fubverrucofo, ali, latiffimis : 
nervis qundecim. .'/. L. U. 
Habitat in hdiis. 
Corpus primw magnltudinis. Elytra lancebl«ta. 41,e 
omnium latilïra,e, f ibi quadriJarhtm J?in,s hil'pidoe, 
melano- 4. G. T. thorace rotundato lœevi, elvtr[s abdvmine 
pterus, midio.brcvioribus, ails nigris. AI. L. 
Habitat i« hdiis. 
F.lytra lrgittdiee .boracis ovali, oblonga. 
ffiigh- :y. G.T. th0race totundato loev, elytris ovats, alii trun- 
tus. catis, fpinis tibirum filiformibus. JI. L. U. 
11abitat ,n Indiis. 
Stin,e tlbl,trm longiores uara in reli,uis. 
corlaceus.36. G. T. thorace rotundato loevi, elytris eoffaceîs 
pallldis, antenni-s 1ongifimis. 
Habitat in Indiis. 
Corpus magnum, colore flav:o corii. Feraora teretia. 
vridiflï- 8. G. T. thorace rotundato, alis viridibus immaculatis 
mus. antennis fetaceis longiltimis. 
kri«h, i»f. z. t. z.f.t. Locu/[a major virid{s, INSECTA COLEOPTERA. Gryllus. Tettigonia. 43' 
Roefi i»fi z._gryll, t. *o, . 
1-1abitt i» Europa. 
Ei¢fiS redtifiïmus , flrius. 
Verruc- 8. G. T. thorace lubquadrato Ioevi, aIs virJdibus fco 
vorus, maculati$, autennis lètaceis long/tudme corporis. 
F». #,ec. 6. b. wgoth. 2f3. Gryllus cauda enfilera 
re&a corpore fubviridi. 
ffonfl, inÇ t. t. fi l. z. 3" Ierian. i t. 76. 
«f. i£ z. t. 8. 
Habitat in Europa. 
Pupu,. 39. G. T. aptera, thorace fpiaofo, femorlbus punatis'. 
Amoen. acad. t. p. 3zz. 
Pet. gaz. t. 3" 7- Locufla-Talpa capenfis, pedibus 
longis. 
Roe] i»f. . gryll, t. 6. f. 3" 
ltabitat in thiopia. 
aba fupra enfem duo pua promnula, quoe idicat 
a»itatera cure GO'II- 
* * * * * * LocvsxA. Cauda fimplex. 
Elephas. 4 o. G. L. thorace cariaato integro, ¢orpore aptero. 
Roe£ 
abltat in frica. 
Reliquis om»ius major po»derofior, dntennoefillfor- 
mes. Corpus totum viride ui excavatit adfer- 
um ; thora¢is dorfum carina devata 'etegerrima. e- 
mora mutica. Rudimenta alarum do «,e¢ quatuor 
«t in PupisGryllorura. 
critus. 4. . L. thorace criato: fegmento triplici. I. L. 
dmoen, acad. I.p. zt. t. 7- . Gryllus cria tho- 
racis quadrifida. 
Olear. m t. t7. y. Gryllus ex œegypto. 
krifih, inJ 9" t. I. 
Roeç inl. . gryil, t. y. 
èiqv. lier. 413. Gryllus arabicus. 
bita't in America, Arabia, Atia. 
Hic drabibu e#ulent« t. 
horcis carina lu 4 f $ Iobot tra»fvera dtffëa. 
morbillo-4z. G. L. thorace quadrato verrucofo eltris verrucoas 
lh. alis rufis. AI. L. l]z INSECTA COLEOPTERA. Gryllus. Locufta, 
Roef. i»fi z. gryll, t. 8. f. 6. 
Habitat in Indiis. 
miliaris. 43. G. L. thorace fubquadrato dentato venucofo, elytris 
, punëtis callolis. .-fil. L. U. 
Habitat in Ametica. 
hoemato-44. G. L. thorace fubcarinato fcabro, capite obtufo, le- 
pus. moribus pilofo-cilhtis. ./IL L. U. 
11abitat in Indiis. 
Femora pofiica angulo trinfue pilis Iongis dliata, 
tnigrato- 4$'- G. L. thorace fubcarinato " feg.mefito unico, capke 
riuL obtufo, qaxillis tris. «I. L_. U. 
Frij-ch. i-f. 9. t. I. J] 8. Gryllus migratorius. 
Ra'j inf. _. ryll.. t. 24. Ed.w. av. zog. t. 208. 
l-labitat in .atarJa, if.de gropam variis as¢ais adiit 
exedit omne egetans ; ,ide lappolt, lathlef , Knd- 
tataricus. 46. G. L. thorace fubcar{nato : fegment tribus, capite 
rotundato, inaxillis concoloribus. /1/. L. U,. 
Habitat in Tamria. 
Aile cofla r«bra a priori manif«fle diflinçtts. 
variega- 47. G. L. thorace lineato flavo: elytris x'iridibus, alb 
tus. coeru!eis., /Il. L U, 
Habiter in Amcrica. 
Frons rubra ¢karacTeribrz atrls. 
coerule- 4 . G. L. thorace fubcarinato alfs vkefcenfi coerulds," 
fcens, façcia nigra. 
Refi infi =. gryll, t. z. f. 4. 
Habitat in Mcridionalibus. 
49-. G. L. thorace fubcarinato alis rubris: apice cinerels, 
RŒE/ç i z. gryll, t. zt,. f. 6. 
ltab:.tat in Europa aufirali. 

italcus, 

flridulus, yo. G. L. thorace fubcarinato, 
elytris nebulofis. 
Fn. ri;et. 6z5'. It. OEL 8. 
alis rubris extimo Mgs. 

alis rubris exffmo 

Gryllus elytris nebuloli, 

Grylli Latine plereeŒEue habitant fi*b terra, pnp« etiam excmrmtt cure paren,ikut 

¥latas ;,orart, dm males flride'ati muliC« Jolant, INSECTA COLEOPTERA, Gryllus. Loct, oEt. 431 
Frif¢h. 
«j. '/"--3 • - • 
carollnus.5. G. L. thorace fubcarlnato, ails nigris marglne pofti- 
co flavis. 
Cate*b. fa,'. z. p. 89. t. 9- Locufella carolina elytri fa- 
rcis, ails iferioribtas tigris ad cxtremitates lutcis. 
Ilabitat in America. 
obfcurus, yz. G. L. thorace fubcatinato 
lice albis. M'. L. U. 
Habitat in Africa. 
flavus. 5"3, G. L. thorace fiflcarlnato, alls difco flavo fafda ni', 
gra. j1,L L. U. 
Pet. gaz. 6. t. . f. 6. 
Habitat in Afria. 
aprica- 5.4. G. L. thorace cru¢igero antenuls longltudine corpo- 
rius - ris. Fn. fi, èc. 6z8. b. tel. 57. 
Habitat in Europoe «ampis. 
"vlridulus.55". G. L. thorace cruciato, corpore fupra vkldi ellttto-, 
rum margine albido. Fn. fvec. 6z6. 
lt. wgotb, z76. Gr}'llus capite thorace elytrisque fupcr, 
ne viridibus. 
11bitat in Èumpa. 
biguttu- 5"6. G. L. thorace crudato, dytrls nebulolis puno 
lus. " lougo albo vcrfus apices. 
îlabltat in Europa. • 
tufus. 57- G. L. thorace crueiato corpore rtafo el'tr[s grlfeit 
antcnnis futclavatis. 
F». fret. 629. Grvllus antennis fibclavatis acutis, 
l-Iabitat in Europa." 
groffus, $8. G. L. femorlbus fanguinds, elytris vkefceatl-fubrufis 
amcnnis cylindricis. Fn. fret. 6z 7. . 
Habitat in Europa. 
pedeftr$. 5"9. G. L. colorc livdo lncarnato corpore aptero, 
Habitat in Europa. 
Gryl!os cmu Blattis rdiu« 434 INSECTA HEMIPTERA. Cicada. No&iluca. 

II, HEMIPTERA. 

]Rofrum inflexum fub îOecTore. 
,Alœe vel femicoleo[tra : Mis fuerioribus di- 
midiato - cartilagineis vel "alteri [exui 
tantum. , 

xgy. CICADA. Roflrum inflexum. 
Intennee thorace breviores. 
gllw IV, membranaceœe, deflexoe. 
edes plerisque làltatorii. 
* N]'OCTILUCAî. Caplt¢ antice protragta in vejcan2 oblon- 
Laterna- I. C. fronte roftrata ovali re&a, ails lividis " pofliciç o- 
ria. cellatis. 
Gre.w. mufi x;f'8, t. 1:. Cucujus peruvianus. 
aerian. Jr. t. 49. Lternaria. 
eaura i«ef. . t. zo. f. 6. 7. 
Rcef. inf. z. grill, t. 8. 
ttabltat in America ¢alidiore. 
trorainente fronte nogtu lucen* wivadïmara fparglt. 
Candela-z, C. fronte roftrata fubulata adfcendente, elytris viridibus 
ria. luteo pun6tatis, alis flavis: apice nigris. 
lgt. Stckh. I746. j0. 63. t. x.f. 5". 6. 
d.w. av. t. l lO. 
doeJ[ is¢f. 2. grvll. 89. t. 30. 
ttabit«t i» 15h]na. 

phofpho-3. C. fronte 
rea. glauco. 
Habitat in 

no&ivi-. 4. C. fronte 
da. ridi, alis 
Habitat in 

lucerna- y. C. fronte 
ria. te fubtus 
Habitat in 

roftrata fubulata adfcendente ¢orpore grifeo- 
America. Rola»der. 
roflrata acuminata adfcendente corpore v[- 
hyalinis. 
Arncrica. Rolander. 
roffrata prominente, corpore fupra vridefcen- 
flavo. 
America. Rolander. 

**Fo- INSECTA HEMIPTERA. Cicada. Folhc¢a. 
* * Fotl,Clàh. lhorace com]reffb-membrna¢oæ coravore 
majore. 
foliata, 6. C. folhcea rotundata ngra arcu albo. 
Merien. jùrin, t. . f. trie. 
ltabitat in Ind8. De Geer. 
Thorax e Jblio FerFendiculari femicordato, atro 
tice rotudato, u¢rinque in altero fexu arcù a!bo 
in altero ero anice Enea alba poflice ar«u alb«. 
flice fubtus corpus Elytris 2 ngris Alisque i aih#. 
Pedes wateriore, extimo articulo gikbofi. 
fronditia. 7, C. follacea dorfo repando" roRro obtufiflimo. 
Habitat in Amcrica. Rdandcr. 
Thorax e Jollo perpendiculari grieo margine ¢perior¢ 
repando, antice produo in r«flrun fubtruncatum ; 
fllce a»guflatum, longitudine corpor**,, deorem acutum. 
Elytra obovata coacoloria. Aloe k)'alinœe. Pedes 
fquami- 8. C. follacea antlce pofiiceque rorata acuta. 
gera. abitat in Amer/ca. Rolander. 
Similhma riori d min«r liido-.gr[Ç[a. Thorax nti- 
ce a4l}e»de:s in roflrura acuti¢ulara i pçtice aute 
defca1dots, fin prioris i}i«s ? 
* * * CRUCIAT, Thorace utrinque cornuto. 
Cu. 9. C. thorace crucltrm[ corpus toEum tegente. 
11abitat in Indils. 
ghorax forraa crnds : brachiiÇ expanfis compre ; co- 
lumna pofli«e lo»gitudie ab,omiai, latior, Jkbcari- 
aata. 
«ornuta. ,o. C..thorace bicornl poRice produ&o, alis .liudis, 
Iz'ec. 64. 
Pet. ga. t. 47. 2. 3- Ranatra cornuta. 
11abitat in Carduis Salicibus. 
aurka, ,. C. thorace biaurlto, capltisclypeo antrorfut datato 
, rotundato. 
Habitat in Germana. P. Foe]kdl. 
agnitudo abani tota cinerea, Thorax 
r# cornua dto, corapreffèq ereifcula, fo.tex 
Ec z cly, 46 

INSECTA HEMIPTERA. Cicada. Manniferi. 

cly[ens capiti im/efitus a»trorfura dilatatus, 
tu, fitpra ru, gofs, Jere membrana«us. Alto 4, de- 

* * * * MANNIFERA. 

ciliaris, x z. C. alis pol2icis ferrugineo-fufci: vittls longitudinal[- 
bus luteis, abdominis lCmentis cili:ttis. ./'ff. L. U. 
llabitat in lndiis. 

4-tCafcia - '3. C. flavz, fafciis quatuor fiffci. 
ta. .tlabitat izz Amcrica. Rolnnder. 

bifafcata, z4. C. fufca, fafciis aiarum binis albls. 
k'. fe«. 
Habitat in Svecfa. 

fomicata. f. C. thorace virefcente, abdom[ne fomicato. 1. L. U. 
lqabitat in Indiis. 
Latera abdorainis mrgine dilatata ,t bdoraen dnl, 
latis eonfpi;iatur, uara ej. 

flridula. 16. C. elytris margine dilatato,, pan&is feptem albis. 
AI.L.U. 
1-1nbitat lu Indiis. 

Orni. 

x7. C. elytris [ntra marginem tenmbrem punétis fex fufcis 
concatcnatis. 
leam, ijï, f. t. f.f. I6, I7 I8, 19 . 
Habitat in Italia, Apulia 
l-Ils flrident arbua «i«adis. 

rcpanda, fS. C. clytris linea flexuoîa, alis margine hyalino. 
labitat in Indiis. 
reticula- I9. C. grifea, thoracis llnea albi, elftri, albo retiea- 
ta. latis. 
Habitat in America. Rola»der. 

Tibiccn. zo. C. fcutelli apice emarginato. 
_lVlerian. furln, t. 49. "I'ibice. 
l-labitat i« America. 

fept.ende-zL C..nigro-virefcens, elytiis margine flavefcente, capite 
¢m. utrmque o&o- ftriato. INSECTA HEMIPTERA. Cicada. Mannfera. 
_t£alm. adL Stechh. 76. iO. loi. C[cada maxilla tra- 
oue lineis o&o transverfis concavis, alarum margine 
iîaferiore lutefcente. 
Habitat in America beali. 
violacea. 22. (3. violace'a, als apce fufeis. 
ttabitat in Meridionallbus calidls. 
F«mor» antl«a d«ntibus tribus arraata. 
* * * * * SPUMANI'ES. 
eoleop- 23. C. elytris totis coriaceis alas tegentibus. 
trattt. H, bitat i» Europa. 
fpumarla.24. (3. fufca, elytris maculis binis albis laterallbus: fafca 
duplici interrupta albida. Fn. fret. 636. 
De Geer lgt. &'to¢kh. I74t. p. 2.2I. t. 7" 
çzvamm. uart. p. 83. 
Roej. inf. 67. v¢dt. par. I7O f. p. 162. 
Blank.inf.97.t.lL f. N. O. P. Frfck. in_E . p. 26. t. IX. 
ttoebit, t in Europoe 191antiJ • variis, frequens in Salicn 
,iminall, 1,titans intra flmam. 
nervoïa, zJ'. C. fufca, alis hyallnis fufco maculatis : nervis pun- 
êtatis. Fn. fret. 632. 
tlabita n Europa. 
teucoph-26. (3. nigra oculis albis. 
thalma, ltab;t.at in Europa. 
albiftons. 27. C. nigra, fronte albo. 
Habitat in Europa. 
let, coce- =8. C nigra, capite albe. F,. fret. 640. 
phala. Habitat n Europa. 
lateralis. 29. C. nigra, elytris latere albis. Fn. fret. 639. 
Habitat in Europoe pratis. 
friata. 

3o. C. eltris albido nigroque ad angulum acutum futu- 
re dorfalis ftriatis. Fn. fret. 64. 
Habitat in Europa. 
Ee3 3.C. 

Cicdoe fpumantis Lar--.œe rami inlïdente ano evacutmt merol'a vafictda, 
lateant i«tra ]'pumam ; dura maiore intra terrain eccultantnr roque i 
tilia, quoe duabu lamellis 2ï, b abtomine "mai-culte in arbufli Jrident. 438 INSECTA HEMIPTERA. Cicada. Spumans. 
lineata. 3t. C. exalbida: linea utrinque Iongltudinali nigm. Fau». 
fvec. 637. 
Itabitat in Europa. , 
interru- 3z. C. elytris flavls; linea nigra duplici interrupta longitu- 
pta. dinali. In. J-ec. 63*. 
tlabitat in Europa. 
vittata. 33. C. flava: f:afcia longitudinali duplici repando dentta. 
Fn. f,ec. 634. 
lCabitat in Europa. 
aptera. 34. C. aptera ata, elytris abbreviatis, tiblis antennisque 
- pallidls. 
l¢abttat in Sudermannia ad lcker«Sam. 
aï, ntudo lZ ulic«s. 
* * * * * * DEFLEX.,E. a41«s deflexis latera ob;ol, en- 
tbus. 
Phalænol-35". C. exalbida, alis deflexis patulis antice fufco putx- 
des. &atis. 
Habitat in Ameica. De Geer. 
Siili Heraerobio P«rLv. Corpus fla,efcens. Alœe al- 
bidw, deflexw ut in l'halœena, glabrœe : exteriores anti- 
ce ,erfus marginem utruraque irroratoe punais niris 
JarJis. Inferiores aloe ni,eœe. 
lanata. _36. C. alfs deflexis nigris" pun&is ¢oeruleis, fronte lateri- 
busque rubrfs. AI. L. U. 
tlabitat in Indiis. 
Corpus nigrican. 4bdœemen l:oflice la»a d«nfima, mol- 
lima. 
rubra. S7. C. rubra, alls deflexis- fiffcis" fafciis duabus flavis. 
Habitat in America. Rolander. 
virldis: . C. elytris viridibus, capite flavo pun&is nigrls. Fau». 
fv:ec. 630. 
Pet. ga. 7]. t. 47- f- 6. Ranatra viridefcens. 
Rai. inf. 68- n. 3. Iocufta-pulex tertia,. 
ttabitat in Europa. 
_tiare,. 39. C. flava compreffa. Fn. fz, et. 643: 
- .Habitat in Europa. lurata. 

Ulmi. 

INSECTA HEMIPTERA. Cicada. Dcflexa. 439 
40. C. flava, elytris fulvo pi&[s: maculis quatuor nigris 
pof[iceque auratis. F». fec. 
Habitat in Eurpa. 
41. C. alis viridi-luteis: apicibus nigrlcantibus inauratls. 
Fn. Jeç. 644. 
-IJabitat in Uhno. 
4z. C. flava, alis albs" apieibtts membranaceis. 
f.,ec./5,4 8 . 
Habitat in Rof fdiiso 

"196. NOTONECTA. 

Roflrum inflexum. 
Intennw thorace brevîores. 
.,dlw IV, cruciato-complicatoe, 
antice coriaceoe. 
Pedes pofleriores pilori, na- 
tatorii. 

glaue,. I.N. grife, elytris grifeis marglne fufeo pt/n&atis. Ft. 
[v,c. 68. 
Frifch. inf. 6. p. zg. t. t 3. Bradl. nat. t. z6. f. . E. 
oee. ga. t. 7z. f. . Roef. i»f. app. .p. 16. t. 27. 
Habitat in Europoe dquis. 
t[riata., z. N. elytris pallidis ; lineoli« transverfis undulatis frriat. 
Fn. f,«c. 689. 
_et. gaz. t. 7 . f. 7" Notone&a vulgaris eompreffa 
fufca. 
Roef. inf..app. . p. 177. t. zg. 
"«blot. r,z,¢r. 1. p. I. t. 7. f. z, 3" 
Ïtabitat in Europoe ,4fuis. 
mlnutis- 3. N. elytris cinerei," maculis fufds longitudinalibus. 
fima. Fn. frec. 69o. N. arenuloe magnitudinis. 
Habitat in Europoe fuis. 

E e 4 197. NE- 

Notone&œe fib aq.i degunt. 44o INSECTA HEMIPTERA. Nepa. 
19'. NEPA. Roum inflexum. 
Iutenuw . . 
.dt,e IV, cruciato - complicate : 
coriaceoe. 
edes aureriores cheliformes ; 
4 ambulatorii. 

grandis. 

antice 

reliqui 

I. /,,Y. teflacea, ïcutello loevi, alis albis maculis venisque 
tlavls. M.L.U. 
ff[arcgr, bra.l', z58 f. zy 9. Infeêtum magnitudine btufci. 
dIerian..furin, t y6. 
loeJ, inf. 3. t. ,.6. 
lqabitat in America. 

tubrt. 2. N. fufca, abdomine filpra alarumque 
./,l. L. U. 
11avitat in Calidis regionibus. 
fufda. 3. N. tufca, fcutello rugofo, alis nivels. ]IL L. U. 
Habitat in Calidis regiouibus. 
atra. 4. T,. atra, thorace inquali, çorpore oblongo. 
t[bitat in Africa. Brander. 
Simillius inJèquet,, Jed du.plo 
tota atra, 
cinera. 5. N. c[nerea, thorace inoequali, eorpore ovato. 
Eu. fret. 69,. Nepa abdominis marg[ne integro. 
Jlqonff. i»f 3zi. Scorpio palulris. 
7nJt. i.f, 27. f. I. 2, . t, 28. f. ad. verb. flell, 
Pet. z. t. 74. fi 4. 
Brad. t8t. t. z6, f. . C. 
Swarara. bibl. I. t. 3. f. 4. 
SRceJ'. i» apo. . p. 6. t. zz. f. 6. 7. 8. 
Baub. ballon, zxz. f.z. Araneu aquaticus. 
Habitat in Europoe tlquis. 
Cimicoi-6. /'4. abdomiMs margine ferrato. Fa. fret. 69z. 
des. Frlfcb. inf. 6. p. . t. x4.- Cimex aquaticus lafior. 
R_oif. i app. I76. t. 
Habitat it Europoe auis, 

nervis rubris." 

7" No lineari. 

INSECTA HEMIPTERA. Nepa. 

7- N. linearis, manlbus fpina laterali pollicatl,. 
s+am,,,, b+bl. ,. p. »33. t. 3" f" 9. 
]Fri]Cb. inJ 7. P. z4. t. 16. Hoef. i» al) p. X4t, t. 
Habitat i, Europa. 

x98. CIMEX. Roflrum inflexum. 
lutennw thorace longiores. 
.,41,e IV, cruciato- complicate: fupe- 
rioribus antice coriaceis. 
î)orfum-planum thorace rnarginato. 
°ede curforii. 
* a ,I, .tPTERlo 
leêtttla- x.C. apterus. F». foE.e«. 
rius. /'¢I_/f. i»f. 6 9. f.'fup«ri«r«s. Cimex domef[icus. 
13onan. ricroJ', t. 63". oufl. inf. 89. 
lldr. i,f. 54. Haj. i»J 7. 
Habitat in Domibus Exotieus, fd ante epocham 
tar«ra in Europa at in tfnglia vix ante 167o 
fus tefle Southall. 
lell;tur idçre carbonum, °o erebitbinœe acceno, 
-h/leutha arvenfi, Lel;#d,o ruderali, Jyrica, Geranio 
robertiano, Agarico mtario, Cimicifugw 
dIedufa, Ciraice l)erfonato. 
d]4ouographia Soutball Tr«atife oÆ Buggs. L«nd. * 73o. 
* b * $CU'EI.L_.a' : Scutello longit, di»e abdmi»i. 
Stocke- z. C. fcutello abdomen operiente, eorpore viridi maculi, 
us. nigris. Al. L. U. 
Pet. gaz. 34- - zt. f. tz. Stockerus benghalertiis vi- 
ridis nigromaculatu,. 
llbitat in Afia. 
Scara- 3- C. fcutello abdomen operiente corpore atro. 
boeoides. Habitat . . 
oeaurus. 4. C. fcutello longitud:ne abdominis, corpore grifeo. 
" Habitat in Maur-itania, in Svecia paullo mi»or. 
Ees' '.C. 

IEimicis Larv¢e bambalant, raore volatilium ro.ro gxb.luiilnl, imprimis rc[.iqua 
infe?ia uolliora ; ll¢riqae ci.;,icc« ftent, 442` INSECTA HEMIPTERA. Cimex. S¢utellatus. 
lineatus, y. C. niger, thorace lineis quinque, fcutello tribus lutels, 
abdomine flavo pun&is nigris. 
ttabitat in Mauritania. J. Brander. 
,'Supra nig«r : linis luteis «apiti 3, ttbortcls y, f¢«tell 
3. Aiz bail httee, apice fufe. Subtus totus flavus 
pu»dtis zigîis. Femora fnlva 
arabs. 6. C. fcutello longitudine abdominls, thorace fpinofo, 
corpore ovto livido, ano bidentato. AI. L. U. 
$Iooen. jam. 2. t. 237. f. Iy, 6. Cimex £ylvatlcus 
foetens viridis triangularis ? 
tlabtta in &rabia. 
ferratus. 7. C. fcutello longkudine abdominis, thorace fpnofo, 
corpore livido, abdominis marginibus ferratis. A/. L. U. 
ltœeebitat in India. 
lolidus. 8. C. lcutello longitudine abdomlnis, thorace fubangula- 
to, corpore fipra viridi, fubrus flavo ano bidentato. 
AI. L. U. 
Hagitat in Indiis. 
Hiftrlo. 9. C. fcutello longitudi«,e abdomhfis, thorace ïcabto 
prelYo grifeo pallidoque ratio. 
Habitat in Indiis. 
* C * COLEOPTRATI" Elytris fere totis «oriac,'iy. 
littortlis, io. C. elytris abdomen occultantibus fordidds albo lsun . 
&atis, aliç abbreviatis, corpore nigro. 
Habitat in Eropœe littoribus. 
rugofus, xx. C. elytris abdomen occultantibus pallidis» corpore 
longo. 
Habitat in Europa. 
¢lavicor- ,z. C. elytris abdomen ocenltantibus reti¢ulato punads 
nis. antennis clavatis, oen. fret. 687. 
Habitat in Europa. 
* d * I.IE,IP, AXACIX & valdt depreflî ut follolum. 
cortiealis. 3. C. abdomhe membranaceo depreffo marg[ne imbriea- 
tire fe&o, corpore nigricante. Fn. fec. 
Idabitat in Europoe Aroribus fyl'vaticis. 649" 

\ I4. C. INSECTA HEMIPTERA. Cimex. Coleoptratu». 443 
Betuloe. x 4. C. abdomine membranaceo depreffo, thorace denticu- 
lato: capite muricato, elytris antice dilatatts. 
Habitat in I3etula alba. 
erofus. 5". C. abdomine membranaceo depreffo fla,,o: fafcia ni- 
gra, thorace rugolb, tibiis al.tici» incratItis. 
Habitat in America. Rolander. 
Autelmoe cla*;atw. Thorax niger antice flavefcens. 
gfus, raargine ndique erJus Abdomen rh«mbeura, 
raembranaceum, ails latlus, flavum fafc,a nigra. 
rl eœe 
g ;fi . Tibioe anticœee breves, fed «raflflimoe, t in 
Alant¢. 
Filicis. 6. C. abdomlne ,embranaceo deprefl'o, elytrorum 
cibus capite }edibusque lividis, corpore nigro. 
Hab:tat in Fihcibus. 
Cardui. I7. C. abdomine mcmbranaceo depreffo, fcutello lineis 
tribus elevatls, antennis apice nigris. Fn. fz.ec. 660. 
Habitat in Cardui capitulls. 
* e * SPINOS! ; 5I'hora¢e fpina triaque arraato. 
bidens. 8. C. ovatus grifeus, thorace acute fpinofo, antennis ru-- 
ris. Fn. f,ec. 6yz. 
Habitat in Europa. 
rufipes. 9. C. ovatus gri,f, eus, thorace obture fpiaofo, pebus 
,rubris. Fn.fzec. 6. 
Habitat in Europa. 
margina- zo. 12. oblongo-ovatus grifeus, thorace obture fpinofo, 
tus. antennis medio rubris. 
Fn. Jec. 66z. Cimex oblongus ruft:s immaculatus 
thorace utrinque augulato. 
Habitat in Europa. 
z-puftu- z. C. oblongiufculus nger thorace fpinofo, pun&is ver- 
latus, ticis duobus coccineis. 
Habitat in /-merica. Rdander. 
.Corls oblonglufcutum magnura, ttum n;grtm cap;te 
tborac¢ pee-lore, alis. Abdomen rubrum. Elytra li- 
:ida. Inter oculos puna z gl, bofa frurea nitida, 
yp/ilor. "..z.C. ovatus lividts, thorace fpiofo, fcutello ypfilo fla- 
vo infcript0. 
Habi- 444 

INSECTA HEMIPTERA. Cimex. Spinofus. 

Habitat in Anlerica. Rolader. 
Corpus «vatnm, iividum. Thorax ntrin ue a«ute .Fpi- 
no]k. Antcnnoe nigroe annuli, duobu, bis. lu Ely- 
tris Jing,,li« pndt«m album. Scutellum roture y gr,e- 
«« infcriptum. Abdomen flavefiem. 
10ma&a- n3. C. ovatus fufco punétatus, thorace fubfpinofo, tibiis 
tus. - annulo alboo 
tlabit,t in Europa. 
hoemor- z4. C. ovato oblongu» gril'eus, thorace aeute fpinofo, art- 
rhoidalis, tenni» nigris. 
Habitat i Europa. 
talgu$. z5". C. oblongus niger thorace fpinofo femoribu pofli- 
cis incurvis, tibiisque pofiicis unidemaffs. Ar. /.. 
tlabitat in Indiis. 
¢fbdorainis bfis fubtu notata .prornleeentis tribus. 
4-fphm- a6. C. oblongu tuber, thorace quadrifpinofo. 
fus. ttabimt i¢America. Rdander. 
Corpus ob!o:gum ut C. laceflrls, rubrum. Antennoe 
giïmr, «apillares. Thorax fpisels 4 teretibus : 
" utrinqae . z a tergo. AI rubrœe. Pcdes lougi, 
Acantha-"7. C. oblongus, thoraee fpinofo, abdomine fpinis ciliato. 
ris. 13r«ïvn. iam. 434. t. 44..¢ . Acautharis. 
Habitat "in Jamaîca. 
* f * RO'I'UNDAI"! f. ovati, rb,race muti«,. 
viridulus, zS. C. rotundatu.s fupra flavus punc'-'tis viridibus, fubtus 
*-iridis. aiL '£,. U. 
lçlabitat in Iadiis. 

peregri- 

zg. C. fuborbiculatus depreffus grifeo pallidoque varius, 
thorace fcabro, /'V/. L. U. 
11abitat in Indiis. 

z-punc'2a-" 3o. C. ovatus pallide grifeus: p,anoEo albo utrinque ad ba-. 
tus. En fcutelli. _M. L. U. 
Habitat in lp.diis. 

6-punc"ta-3t. C. rotundatus lutco nlgroque varus, 
tus. pun&is lès nigris. M. L. U. 
Mabitat in Indiis. 

thorace luteo, INSECTA HEMIPTERA. Cime:,. Rotutdatus. 44 
gr|feus. 3z. C. ovatus grifeus, :'.bdominis latcribts albo n[groque 
variis, alis nebulolis, k'n. j:ec. 6)-7. 
Habitat in Europa. 
interl]in- 33. C. ovalus gtifeus, abdominis lateribus rubro nigroque 
i:us, variis, alis a!bis, k. ]oE, ec. 6:58. 
ltabitat in Europa. 
bacca- 34. C. ovatus grifcus, abdominis margine nlgro macu!ato 
um. Fa. fvec. 6)'0. 
Lift. logv. 
• refcenti infufcatus, ad alvi margines aigris maculis. 
Raff in.l. 54- n. l. Cimex fylvelMs, corpoe brevio- 
,i, fubfufcus, fcapulis magis exltantibus.. 
ïonf. ;»£ t. 7. : 9. 
Habitat in Eutopoe fylv;s. 
dumofiis.3'. C. fubrotundus grifeus, marglne undique fatfguineo. 
[Iabitat in Europa. 
ça_rolo- 36. C. ovatus fiavus, thoraee fubfpinofo pun&is fufci, 
fu. excavatis variolofo, fcutello bail gîbbo. " 
Habitat in Alnerica. Rolander. 
Corpus majufculum. 21Iar£o abd, minis ferr,tus. Thorax 
angulis vix fpinofus, flavus pundtis confettis aria 
fpartis excavatis fubfuJ'cis variolof«s. Elytra .Eava. 
Jùnperi-37. C. fubrotundatus virldis» margine undique fiavo. 
nus. ri, ct. 648. 
Raff in.l'. 53" n. I. 
Habitat in Junipetis. 
c-æruleus.38. C. ovatus eaeruleus immaculatus. 
Habitat in Europa. 
lirteola. 39. C. ovatus thorace lav[ antice ztro poltice livldo di-- 
flinc'2o pun6tis excavatis. 
Habitat in America. Rolander. 
iVlagnitudo fera 'abani. Caput 19eus atra. ho- 
fax adfperJùs 1)un,qis exca,tis, antice ater pfiice 
a!bidus, qui colorex dflindti linea tran.sverfa ex _pun- 
gtis excaoE*atis. Abdonen ovatura, tr,quetrrn fla- 
«ra tartre maculatum. Elf'tra incarnata pallida¢ue. 

40. G. 446 INSECTA HEMIPTERA. Cimex. Rotundatus. 
olera- 4 o. C. ovatus coeruleo-aeneus, thorace lineola fcutelli a- 
ceus. pice elytrisque pun&o albo rubrove. Fn. 
Rai. i»f. ;9- n. 6. Cimex fylvelris coerulefcens. 
tlabitat i» Europa, . 
bigutta- 4I. C. ovatus niger margine undlque albo elytris pun&o 
tus. a!bo. 
Habitat in Europa. 
bfcolor. 4z. C. ovatus niger, elytris nigro alboque varii,, ails al- 
bis. Fn. J',ec. 6. 
_Pet. gaz. t. t 4. f. 7. Cimex niger albo macu}atus. 
LiiT. loqu. 396. Cimex niger maculis candidis. 
l¢àj. inl 4. n. . Cimex fylv. parvus, corpore ro- 
tundiore. 
,glabitat in Europa. 
ornatus. 43. C. rotundato-ovatus nigro rubroque varius, capit¢ 
alisque nigris. Fn. f,ec. 66I. 
11abitat in Europa. 
ruber. 44. C. ruber, alis fufcis. Fn. f'e«. 653. 
1-1abitat in Europoe Urticis aliisfne. 
acumi- 4$'. C. oval[.s antice attcnuatu cnereo exalbidu$ anten- 
natus, nis incarnatis. Fn..fret. 6-6. 
Raj. in./: 56. u. 6. Mufca cimiciformis. 
Lift. mur. t. 3I. f. zo. 
Habitat in Europa. 
leucoce- 46. C. ovatus nlger, caphe pedibusque flavs, 
phalus. ,rIabitat in Europa. 
minutu. 47. C. ovatus, elytrls lividis apice fufcis. Fn. fret. 65'9. 
tlabitat iê Europa. 
* g * SETICORIES. lntennis apicefetacels. 
perfo,aa« S. C. roftro arcuato, antennis apice capillaceis corporè 
tus. oblongo fubvfllofi» fufco. ,h. jec. 647. 
Frifch. i»f. o. t. o. Cimex fiercorarius major oblon- 
R.us]«ef. -6. n. 3. /l_ufca cim]ciformis. 
tiabitat in Eurt, pa. 
CoaJùmit ('imices Lar,a horr;da perfor, ata, 

49. C. INSECTA HEMIPTERA. Cimex. Seticorais. 447 
49. C. roflro areuato, autennis apice eap;llatibus, corpo- 
re oblongo: libtus fanguineo maculato. 
Habitat in Europa. 
ater. 5"o. C. antennis pice capillaribus, corpore oblongo atro. 
Far.n. fvec. 677. 
" Habitat m Europa. 
gothicus. 'I. C. antennes apice capillaribus, corpore oblongo nigro 
fcutello clytrorumque apicibus coccineis. 
Habitat i, Europa. 
* h * OBLo-I. 
indus. 5"z. C. oblotagas, abdomine rubro bidentato, elytris fufcis 
pallido-liriatis. ./IL L. : 
Habitat in lndiis. 
Hyo.fcya-5"3. C. oblongus rubro groque varius, alis fufcis [mma- 
Iru. culatis. Fa. fve¢. 664. 665. It. oeL 
_Pet. gaz. t. 6x. f.z. Cmex hyofcyamoides tuber:, ma- 
culis nigrls. 
Lift. ioqu. 39.7. mur. t. 3.. f. z. Cimcx miniatus, ni- 
gris macuhs, hyofcyam. 
Raj. i»f. . Cimex fylveftris minor, ¢orpore oblqn- 
go angut[o. 
Habitat in Hyofcyamo. 
equ¢ftff.s. 5"4. C. oblongus rubro nigroque varu» alis fufci$ albo 
macutatis. F». fvec. 66. It. oeL 
Habitat in Svecia. 
I&'cec«d«»ti dullo Major, nec in H.)'ofiyamo ob.v;u. 
apt«rus. 5;. C. oblongus rebro nigroque varius elytris rubris pun- 
&is duobus nigris. 
Habitat in Malva fylveflrl GermanLe. 19. F,r,fk31. 
,imillimus C. Hyofcyami. Corpus nigrttm, Jèd Thorax 
andique c,nftas raarg«ze rubro. } eus JàJctts rubrts. 
Anub fafcia rt:bra. Elytra fangui»ea apice, nigri«an- 
tia ; ch Jinguli elytri medio fu«zd-t,,m majulculum, a- 
trura, pungtura minimum ad elytri bafin. Aloe Æla- 
e nulle. 
g)ptus. 56. C._ obIongus rubro ngrçqtae varius, eiytris rubris pun- 
Cfo. nigro. A//. L. U. 
Habitat in JEgypto. 
:[7. C. 448 INSECTA HEMIPTERA. Cimex. Oblongue. 
&ndreoe. 5'7. C. oblongus f01aguineus, antennis tibiis roflro alîsque 
nigris. 
Sloan. jam. -. t. F37. f zg. 30. Cimex fylveRris ob- 
longus e cinereo & nigro variegatus, fuæina parte 
cruce f. aldreoe notatus. 
Habitat in America. 

Kalmii. 58. C. oblongus viridis fcutello rnacula cordata flava, 
elytris maculis duabus nigris, bu. fvec. 66g. 
tlabitat in Europa. 

pratenfis. 9. C. oblong, us grifcus, fcutello macula cordata flava, 
elytris • pice phntto fu£co. Fn. fvec. 666. 
Habitat les Europa. 

6o. C. ob!ongus virids, fcutello macula cordata viridi, 
elytris macula fcrrug[nca. Fn. fret. 667. 
H, bitat in Europa. 

umbrati-6I, C. eblongus niger 
.Ils. f,e¢. 673. 
Habitat in Europa. 

elytris albo maculatis. Faun. 

craffic'or- 6z. C..oblongus fubgrifeus rubro- punc"tatus, antennfs cla- 
nis. vatls. 
Habitat in Europa. 
faltato- 63. C. oblongus nlger, elytris firiatis, alis poflice flavo 
rius. maculatis. Fn, fvec. 676. It. oel. z. 
Raj..i»f YT. n. z. Cimex brevis & fere rotundus ni-. 
grlcans. 
Habitat in Europa. 

arenarius.6 4. C. oblongus niger elytffs cnerels antice ngris, 
polfice alb]s. Fn. fve. 678. It. oeL 2. 
llabitat in Europa. 

Pini. 

6'. C. oblongus ater, elytris fufcis macula rhombea 
gra. Fa. fec. 674. 
I-labitat in Pinetis. 

Rolandri.66. C. oblongus ater, elytris membranaceis rnacul flavai 
Habitat i, Europe. 

67. Co INSECTA HEMIPTERA. Cimex. Oblongus 449 
nlgrpes, 67. C. oblongus, elytrorum bail antennis pedibusque rubris, 
t;biis, a l ticis nigr:s hitfutifiimis. 
tL,bitat i» America. Rolander. 
Corpus maznum, nigrum. Abdomen rubrum. Amen- 
lloe bail mgr,e. "]7.bioe anticw logiores crad]ïores , atrœe, 
* i * ,4nt«ais etaeeis logitudie ,orpori. 
loev[ga- 6. C. oblonKus exalbidus, lat2ribus albis. Fn. f,«¢. 679. 
tus. llakita i» ïuropa. 
dolabra- 69. C. oblongus palI[do - fufcus, antennit n[gris, liaea 
tus. thoracis longitudiaali alba. 
Habitat i» Eropa. • 
flriatus. 7o. C. oblongus niger, elytrs lute]* fut:o ftriatis apicepe- 
dibusque rtbris, tn. fret. 68o. 
Habitat in Uhni careflris fohis. 
erraticus. 7t. C. oblongus nigrcas, elytris albis, antennis livid[s : 
infimo articulo tgro. F. fret. 682. 
Habita in Europa. 
refus. 7 z. C. oblongus _grifeus immaculatus, antennis fetaceis. 
Fn. fret. 66,. 
Habitat in Europa. 
Populi. 73. C.. oblongus albo fufcoque nebulofus, antenn[s feta- 
ces. Fu. fret. 
Habitat i» Populo tremMa. 
Ulmî. 74- C. oblongus fupra rubig[nofu.s, elytrls ftr[is çanguine;s 
alis poflice albo fufcoque variis. In. fret. 670. 
Habitat in Uhalo cameJtri. 
fylveftds. 7Y. C. oblongu n;ger, alls elytîisque albo fufcoque variis, 
pedibus rufis. Fn. fret. 7 . 
Habitat in Europa. 
,-macu-76. C. oblongus niger, alis fuperor[bus ma¢ula teflacea 
latus, antennis ïetaccis. 
l-Iabita, in Europa. 
mutabilis. 77. C. blongiuçcults ner, alls inferioribus crule 
tennis pedibusque flavis. fo 

1NSECTA HEMIPTERA. Cimex. Spinipes. 

Itabitat in Svecia. 
otus uiger, tlloe m,mbrauaceoe » glaucefccutcs , oebdomi- 
»i impofiti ntro ald¢ ceulei eluce»t. 
* k * Sl'i.zl'tD.S. 7ibiis f, oina notati«. 
calcara- 78. C. oblong,s nlger femoribus poflicis fubtus dentats. 
tus. 1-1abitat in Europa. 
/tbietis. 79. C. oblongiufculus maculato-fulvus, pedibus rufis: fe- 
moribus anticis craflïoi-il0us dentatis. Fn.fvec. 67z. 
Habitat in linu Abiete. 

kermefi- 8. C. oblongus rufus : fafcia aibida nigro pun&ata, femo- 
lus. ribus pofiicis multidcntatis. 
Br«vn. jara. 43f. t. 4..t 6. /3ruchus kermelïnus. 
Habitat in America. 
Corpus trifl¢ rbrum raagnitudine mjoris »oflrati. 
Antemoe fi,fce. Fafcia elytrorum liuearis, albida, ad 
ai«era fcelli. uudta atra in Jingulo elytro a¢ti« 
, poflice ". 
* I * Corpore u,ujTo ç li,eari. 
lacuftr[s. 8,. C. linearis fupra niger depreffus pedibus antics bre- 
viflï,nis. Fn. fret. 684. 
It. wgoth. Sz. 
Rai. i»f. 7. n. . Cimex aquatlcus figura: longioris. 
33auh. ballon. 2 3. f. L Infeêtum Tipula diêtum. 
Lift. re,t. t. . f. 4. 
13radl. r.atur, t. x6. f. z. D. 
Habitat in Europœe aquit Æacatis. 
flagno- 8z. C: linearis, ni,,rican,o compreffus, pedibus antids bre- 
rum. wffim.,s. F». fz, e¢. 688. 
l-'t, gaz. t. 9. £ x z. Tipula londinentïs anguftiffima. 
Habitat in Eurpoe aquis pacatiæ 
vagabun-83. (3. linearis "variegatus, pedibus anticis breiffimls cras- 
dus. Ils inflexs. 
Fn. [vec. 6.3. Cmex linearis pedlbus quatuor Iongio- 
ribus, antennis longiffimis albo fufcoque varils. 
Fr;fcio. i»£ 7. P. . t. 6. Cimcx arèorum oblougus, 
alarum /ignatura alba. 
11abitat in Eropœe h'boribas. 

$4. C. Coryll. 

INSECTA HEMIP.TERA. Cimex. L]nearls. 4ft 

84. C. linearis cxalbidus pedlbus omnib,s ongq'5mis, fe- 
moribus clavatis. :v. IoE'e«. 66. 
Frffcb. iif. 7- P. z8. t. OEo. Cimcx alboreus culic't'rmis. 
'abitat in Europœe arboribus. 

Si. C. oblongus n;ger, pedibus antcnnisque fetaccis fla'is. 
F. fret. 675. 
Habitat in Corylo llvellana. 

x99. APHIS. 

Roflrum inflcxum. 
xlntenm thorace lon,iores. 
.,41¢ IV ereoe aut uulla. 
edes ambulatorii. 
bdo»en police fæpius bicorne. 
. A. Ribis rubri. Fn. fe«. 704. 
Leuw. arc. eifl. 9 o. p. 4- t. 
Blank. in 64. t. '4" f" D. E. 
.kHfcb. infi I I. 
eaum. infi . t. zz. fi 7"1o. 
tIabitat in Ribe mbro. 

Ribis. 

UImL . A. Ulmi campcrirk. Fn. fve¢. 7oL 
Reaum. inf 3. t.. z. f. 4-7. 
Habitat in Ulmo ¢arai)eflri. 
Paina- 3. A. Paflinacoe làtlvæ. Fn. fve¢. c6. 
cœ. tabitat in Paftinaca fativa. 

Sambuci. 4. A. Sambuci ngra. .n. fe. 707. 
Lift. Ioq. 39t. Cimex exiguus coefius. 
krif¢h. ,nf. . p. 14. t. 
Hab#at in Sambuco nigra. 
Rumicis. 5- A. Rumicil Lapathi. F». ri, ce. 
IIabitat tu Rumidbut Lapathis diis. 
Lvchni- 6. &. Lychnidls dioicoe. 
dis. Fn. f*e«. 7t9. Aphis Cucubali. 
Habitat m Lychaide dioica. 
Padi. 7. A. Prun[ PadL 
abitat in run ado. Cfrfii. 

Aphis, 

Pediculus arboreus Tili. 

Pediculus 13raflïcoe. 

r. A. Serratuloe arvenfis. Fz. fret. 7t3. It. wgoth. 307. 
Habitat in Serratula arve»fi. 

Cardui. I4. A. Car&ai. Fn. fvec. 714 . 
llab;tat in Carduis. 

Tanace- i, A. Tanaceti Vulgaris. 
ti. Habitat in Tanaceto xMgari. 

I6. A. Artemifioe Abfinthii. Fn. fvee. 7if" 
Habitat in /frtemiia Abtimhio. 

17. A. Centaureoe Jace. Fn. fret. 7x6. 
l'labitat in Ceataurea Jacea. 

Abfin- 
thii. 

8. A. Betuloe alboe, k'n. fret. 717- 
Habitat in Betula alba. 

Jace. 

]3etuloe, 

Roboris. 9- A. Qucrcus Roboris nigra, 
medii abdominis. 
ttabitat iu Quercu Robore. 

corniculi, obfoletis atris INSECTA HEMIPTERA. Aphis. 
Quercus. o. A. Quercus probofcide longiffima. 
eaura. inf. 3" t. z8. f. 5"-4- 
Habitat in corti«:bus Quercus in Gallla 
PinL zI. A. Pinî'fvlvefids. Fn. f,ec. 718. 
Habitat in "Pino fylveri. 
Salicis. zz. A. Salcis. 
Aeaum. in 3" t. 22. f. . 
Habitat in Salicibus. 

Populf. 2 3. A. Populi tremulœe. 
Habitat in Populo tremula. 

Urtic=. z$. A. Urticoe, alba lanata poffice truncata. 
Frifch. i»f. 8. P- 34- t. 7. 
lîrabitat in Urtica Germaniw. P. Forç]tdl. 
Inter ma«iraas hujur ge»eris, tota alba, obtea quafl 
Jètiç ; fubtus ero lana alba poflice i, alde obtufa; 
de genere toereo, utrura ad lphi,des aut Cberme 
acceda#. 

zoo. CHERMES. 

nis. 

Uhni. 

Roflrum pe&orale. 
l»ten»e thorace longiores. 
.dl, e IV deflexœe. 
Thorax gibbus. 
edes faltatorii. 
• 
I. C. Airoe flexuoçoe. 
F». ft, ec. 693. Chermes graminis. 
Habitat in Graminibus, imrimis i ;ra flexuofa. 
. C. Ulmi cmpeari, f. 94. 
abitat intra folia ret, oluta Ulm cameflris. 
Ff3 ." 

Cbermis Larv,e edat,e, façpe -vilAof« ; Vola:ilia faliun*, flantis infident. 454 

Cerafii... 

INSECTA HEMIPTERA. Chermes. 
C.. Ccrattii vifcofi. Fn. fve«. 69. 
t[abitat tri joliis Cera[tii vifiofi «nniventlbus in capi- 

Pyri. 4. C. Pyri commuuis. 
tlabita ih r'yri commnns foliis. 

S. C. /3uxi. 
Reaum. infi 3 t. 29 f -4. 
llao,tat ,»tra Buxi iolia fumma conniventia; 

• U:tica. 6. C. Urticoe d!oicoe. Fn. fvec. 7oz. 
2eaara. tuf. . t. z9. f. zo. zz. 13. 
ttaaitat in fi«liis U rticoe dtoi«ce. 

]3etuloe, 7, C. 13etfloe alboe. Fn. fret. 697. 
II'abitat in 13ctula atba. 

Alni, 

in Gailia. 

Quercus. 9. c,, Quercui Roboris. 
ttnvitat in Quercus filiis. 
Corpus flavo albicans ; Elytra ad marginem ¢xterlorem 
lituris 4 fufis ; unica vero ad interiorem. 
Abietis. xo. C. Pini Abietis. Faun. fvec. 7oo, FL lapp. 
P- 347..E. 
CluL pan. zo. -x. Picea pumila. 
k;if, b. in£ xz. p. xo. t. z. f. 3. Infe&um tuberculi 
muricati. 
tlabitat in Fini Abietis aFicibu turionura, quoe inde bail 
dilatatis foiiolis bbreviatisque baccam mentiuntr. 
Sallci». x. C. Salicis. 
H,*bitat in Salicibus variis. 
Fraxini, xz. C. Fraxini excellioris. Fn. fret. 
Habitat i» Fraxino «x«eljïre. 
Aceris. 3. C. Aceris platanoidis. F». ri'et. 696, 
Habitat in Acere latanoid¢. 

x4. C. • Ficu». 

INSECTA HEMIPTERA. Chermet. 
14. C. Ficus Caricoe. 
Reaum. inf. 3. t. 29. jî 2z.-z4. 
.Hbitat in Fico Carica. 

Fcminm 

Reaum. inf. 4. t. 1. 
l-labita in arborib*s fempervirentibu$ HybernaculL 
z. C. indarum arborum. 
ttabitat fn Afioe arborib*s f¢mpervirentlbus ut in Cao 
raeilia aliis[ue. 
oeroecedenti ramor, fed fimilh : Hefta orb;¢ulata, planiu- 
fc,la, atro-pr'lV ,rafcens,. ce»tro . .f. v«rtice, tuber¢ulo ro- 
ttndo rubro, q, od ,n fenefcent,bus aperstur. Mas a- 
pterus, flavefcêns, oblongus, apice caudoe aliqu«t pilis 
re,qis. Antennæ longitudin« fer¢ thora«h, fiiiformcs. 

Quercus. 3- C. Quercus Robori. 
Reaum. in. 4. t. 6. f. -4 . alia f. 8. 9. IO. 
Habitat in Quercu Robore. 
Ilicis. 4. C. Quercus cocdferoe.. 
Garid. aixenf. 25"0. t. 5"». z. Geoffr. mat. z. 
Reaum. inf. 4. t. y. 
Habitat in GMloproviȢioe'Quercu coecifera. 
l¢eto immerguntur, exfl¢¢antur fulra hntea. 
Betuloe. . C. Betuloe alboe. Fn. fec. 7z3. 
Habitat in Betula alba. 
Carphfi. 6. C. crpini Betuli. It. fcan. 47. 
Habitat in Carpino Bet«lo. 
UlmL 7. C. Ulmi campeflds. 
Reaum. inf. 4. t. Z. . f'. ' . alla t. 7. f. " xo. 
Habitat in UImo ¢araleflri. 
Ff4 g.C. 4;6 
Coryli. 

Tiliæ. 

Ruçci. 

Salicis. 

Vitis. 

poloni- 
CriS. 

Phalari- 
dis. 

INSECTA HEMIPTERA, Coccu». 

8. C. Coryli.. 
dïeaura. ,»f. 4. t. 3. f" 4" o. 
ttabitat in Corylo Avellana. 
9. C. Tilioe. 
Jeatm inf. 4. t. . f. I-3. 
-l«bt: Tilia europœea. 
o. C. Ruïci, tclta o&o clypeolis cln&a. 
Colnmn. pnrp. x6. : 7. Lepas nova 12 myrti morbu, 
lrn. q/tr. 6 Lcpas teflèllata. 
l-l, ibitat in Apulia. .III. Kwkler. 
/ta trun, ta. oHagona, perforata, ¢ingta oHo ¢Ivpeohs 
in/tar tefludims : horum omnes in med«o granulo n,ta- 
ti exce]ts dubus lateralibus oJ:pofitis. 
*. C."$alicis lqemaphroditicoe. 
Habitat ch Salicis herma.phroditic,e «ortice l.ix confpi¢aus. 
I=. C. Vitis viniferoe. 
l¢eau n. /nf. 4. t. 6. f. q =7- 
AH. bo»eon. _. pp. o_. p. z79. t. 284. 
Habitat in Vite winife'a. 
13. C, radicis Scleranthi percnnis. 
Fn. fret. 7zo. Coccus radicum purpureus. 
amer. e?it. 69. Polygonum cocciferum. 
Bauh. pin. zt. Bauh. hifl. 3. P. 378- 
Brey».-E.'JV. C. 73. Reaum. inJ 
g«pp, jen. 6. FriJch. if. 
Act. upf. 74 z. p. 54. t. I. 
ttab;tat in Scieranthi per«nnis radicibus. 
4- C. radicis Hieracii Pilofe!1oe. 
6",m. Paul. quadr. t 3. Adt. upf. 74z. p. Y4. t. Z. 
,Jabitat in 1-1ieracii F;iloçelloe radicibus. 
y. C. radicum Phalarldis. F». l"z, ec. 7zx: 
Hab;tat in Fhalaridis canarie»s radicibus. 
6. C. Cratg{ Oxvacanthoe, 
Reaum. inJ. 4" t. "6. f. II. 
Habitat in Cratego Oxyacamha. 

t7. C. 

Cocci. tardi, iaiF,-imis 11a«es gra«id.e, plamis adhcr¢nt f,-ce ¢amis alia adici- 
s fert immobiles i Jla;es t'olmu falinnt. Ca&i. 

INSECTA HEMIPTERA. Coccu$. 4Y7 
17. C. ca&i coccincllifcrL 
Brawn. jam. 43Y. Coccinclla alis deltituta corpore ru- 
golb. 
Sloan[ jara. z. p. f ,." prcf. t. 9. 
let. gaz. 3. t. 
deaum, i/af. 4- t. 7- -- 11"19. 
l-labitat in Ca&is Opuntiis $,ariis Americes. 
• trasmiffus a D. llolndro in t!ort. Up[alienfem 76. 
Cor[,::s dereflùm, tomentofi, m, rugis transzerfis, 
margines latcr.rles dorfi utr;oEfue dnplices : fuperiom 
brei, iore. Abdomen pnrpuraJcens. Os : pn/d/am fu- 
bulmnm • raedio pedtoHs. Antennoe fubulat,e, 
re brevaiores. Pedes breves, »igri. 

zoz. ,THRIPS. 

Phyfa- 
pus. 

Roflrum obfcurum. 
I¢tenne longitudine thoracis. 
CoîTus lineare. Abdomen furfum 
reflexile. 
a41w IV, re&oe, dorfo incumbentes, 
longitudinalcs, anguffoe. 
I. T. elytris glaucis, corpore atro. Fn. fret. 726. 
De Geer. ai't. Stocb. 744- P- 3" t. 4- f 4- Phypus 
ater, alis albis. 
Habitat in fioribus femiflofculoforum. Loti corniculatœe 
flores ¢laufs tumidosque reddit, fpi¢as S«¢ales i»anit. 

mlnutis- z. T. elytris corporeque glauco, oculis fufcis. 
tima, Habitat in Europa. 
Juniperi-3. T. elytris niveis, corpore fufco, 
na. - De Geer. at. Stockh. '744. P- 6. t. x.f.z. 
fufcus, al.icantibus. 
l-labitat in Jidj'e.r.is. 
fafciata. 4. T. elyttis' albif-qigrisque fafciatis, corpore fufco. 
fec. 7z7. " 
1-1abitat in floribus. 

Phyfapus 

F f I11. LE- 

Thripis rqlrmn oh parvitarem z.ix confpicuuw ; bi in floribs freŒEu«me¢ 
vfere fib.#lium, «domen aeiv.s fu,yum fletmt.. 4j'R IN5ECFA LEPIDOPTERA. Paplio. Eques, 

Iii. LEPIDOPTERA. 

Aloe IV, imbricat,e fquamis. 
Os Lingua tnvoluta f_pirali. 
Corpus ipilofum: 

ze3. PAPILIO. Vl»tennw .picem verths craffiores, 
foepius clavato- capitatoe. 
l,e (fedentis) ere&oe, furfumque 
conniventes (volatu diurno). 
* EQUITES 'rojani. 
Prhmus, l. P. E. alis denticulatis tomentofis fupra viridibus : 
flitis atris; poficis maculis fex nigris. 
l/ïncee, muJ: o. Papilio amboinenlis viridi & mgroo 
holofericeus infignis. 
2Iaf. petrop. 664. Papilio f. Atlas amboinenfis, alis 
perioribus holoferice nigris" inflitis viridibus. 
Habitat n Amboina. 
Papilio»um omnium _Princeps longe augufliffimus , totu« 
holoJeri«eus ut dubltem pulchrius uiduam a nagura 
in inJèttis produum. 
COl;" 

Papiliones dividutur in VI phalanges : 
a. Equites Alit primoriour ab angulo poflioo ad apicem longioribut, quam barre; 
bi fpe Ante,e .liforme& 
- -- Trojani ad Peans macMis fangnhtei, foepiu nigrl), - . 
Achivi Pe[tore ineruemo, ocello ad angulnm ani: 
Alis abque .fqii. g, . 
Ali fa[ciati. o - 40. 
b. Heliconii Alir air iutegorrimù riaffs : primoribu oblongir ; poflicis 
;;tir. 41 - 
c. Danai Ati« integerrimi. 
C.,ndidi Ali albid# f-7¢. 
Fltivi Ali varicgati 7¢-87. 
g. Nymphakes Ail« dticalati ; 
Gemmati AI& ocellatis : 
Ocdlis in Ails omnibur gS- 
it Alir primoribar o- 
iu Alir poflcis to7-o. 
Phalerati Alir c«cir absqe ocellir tt-. 
e. Plebeli parti : Larva fplns contracTa : 
Rurales Alir mulir obçrioribur 4-. 
Urbicolm Aliç fpinr taculis pelh«idis - 
f. Barbari corollaCi loco adjei, ad ordines non relati. INSECTA LEPIDOPTER.A., Papilio. Eque. 
Corpus I :m.e manitudinis. Caput Pedes »;gra. Tho- 
racis latera li»ei tranerfi «occiueis. fibdomen fla- 
iïraum. Antetmas nou ,idi. 
.A_IOe primores lùpra tride margin« n;grœe : raacuIa 
ra ovato-oblonga magna difci ; Subtus »i.*ricantes" 
_Tacula srtd, s lit.cures ,serf us marmem a»ter,or«m 
 ap;cem ; A/Ia«ula iridi para duyli«ata ; dij«o ; 
acu¢a si, idis raagna dirai i, erf¢s marginem pofl,- 
¢um, ,n qua l°unoea 6 nigra oblonga. 
-- Secundarim lpra irid«s margin« »igro : 2VIaculoe 4 
nigr i, er[us marginem poftict,m ; 1Flacula fulz, a ma- 
jor, teda ab alis-lariraor;bus. ,ubtus ;r*des marxi- 
ne nigro de»tato ; Alaeuloe 6 ngrœe, rotundatæ , 
tra mrginem ; 2laeula fulsa, mugis oblonga, ante 
primore, ; 2Vlargo ;nteror niger, laua f*rrugiuea lon- 
giffma. 
Heêtor. z. P. E. alis :audatis concoloribus nigris " primoribus 
£cia aiba; polticis maculis rubris. AC. t.L.U. 
Rai. i». 34- OE 7- Papilio indica maxima nigra. 
Mabitat i» lndiis. 
2kloe Primores faj'cia alba ex raa«ulis 8 osalibs ifidls, 
pr«ter reliques ; Policoe arcu dupl;ci • maculis 
¢ineis retrorfum lunat,s. 
Paris. .. P. E. alis caudatis nigris : pofticis macula cœerulea o- 
celloque purpureo ; fubtus oceliis feptem. AC. L. U. 
lnarr, deli, t. C. 3" f" I. 
Habitat in Alia. 
Aloe fupra atomi cœerulels ; Poicoe fbtut atorais albis . 
ocellis 7 intra raargin¢ra pofl«ura. Dater et;am e- 
¢audatus. 
Helenus. 4. P- E. 'alis caudatis nigris : pofticis macula alba : f'ubtu, 
tribus albidis lunulisque ïeptem ferrugincis. 2I. L. U. 
Habitat in Afia. 
Troilus. 5. P- E. alis caudatis nigris: primoribus punêtis margina- 
libus pallidis ; poicis fubtus maculis fulvis. AI. L. U. 
Habitat if. Indiis. 
Depho- 6. P. E. alis caudatis nlgris: fubtt bail rubro mkculatis ; 
bus. pofiicis maculis feptem rubis fubaunularibus. Al. L. U. 

et. ] 460 

INSECTA LEPIDOPTERA. Papitio. Eques. 
Pet. çaz. t. x. f. 8. Papilio luz. rnaximus nigrefcens: 
maculis coccineis. 
lffabitat in Afia. 

Folytes. 7. P. E. alis caudatis nigris concoloribus: poficis lunul[ 
rubris macuiaque quintuplici alba. /I//. L. U. 
Ehret. pift. t. o. 
l¢»bitad in Afia. 

Pammon.8. P. E. alls caudatis nigris concoloribus: omnibus mar- 
gine maculatis ; poftici fafcia maculis fcptcm albis. 
Habitat in A lia. 
Glaucus. 9- P. E. alis fubcaudatis nebulotis concoi'Oribus: primori- 
bus macula flava ; pofticis macula ani fulva. AI. L. U. 
l¢abiiat in America. 
Alœe Poflicoe Liea transverfa fufca bifida ; ceterura 
"roilo fimilis. 
Anchifes. Io. P. E. alis denttis nigris concoloribus: poflicis macu., 
lis feptem coccineis ovatis. AI. L. U. 
1K[erian..[rin. 1 7. t. 1 7. 
çloan. jam. z. p. ZI6. t. 239. f. 19, 
Ed.w. vv. t. 207. 
Ehrtt. pi,9. t. 9. 
Habitat i» Gitro ,4raer&es. Larva tetac«lata. 

Polyda- 
lilaS. 

• P: E. alis dentatis nigris fiff'cia interrupta fiava, po- 
tticis fubtus rubro notatis. 2IL L. U. 
ITIeri,m. fur. 3 ," t. 3 " 
-Habitat in Hibifco matabili merces. 
2kloe fupra ficia lmea e maculis parall¢is faglttatls; 
Pofticarum margo fubtus mauffs 7, linearibus, flexuo 
ofis (3), coccineis. 
2. P. E. alis dentatis nigrs: omnibus bail fubtus rubro 
notatis. 21¢. L. U. 
let. gaz. t. I. fi 8. Raff infi 13f. 
l¢abitat in Afia. 
Aloe Primores fubtus raacula ovata, rubra: Pof[icoe pa- 
ribus 6 fubrotundis, tris. 

.genor. 3. P. E. alis dentatis nigris bail fanguineis : 
t[riatis ; pofticis difco alho maculis ni,gris. 
tlabitat i» Afia. 

prlmoribus INSECTA LEPIDOPTERA. Papillo.. Eques. 46t 

.&loe Pr[mores concolores, albo late .flriat.e. Poflicœe atr 
«tifeo albo, po/lice ci»ç, maczdi 7 nigris, erfus anum 
rtbro infetis. Simili, Deiphobo. 

Sarpe- x 4. P. E. alis dentatis nigricantibus fi, fcia vlridi- polticis 
don. fi, btus linea ba.Ios maculisque quinque rubris. 
H«bttat in Alia. 

]Eneas. y. P. E. alis dentatis atris • prlmoribus fupra macula vi- 
ridi; polticis macula palmata fanguinea. 
Refl. inf. 4. p. z4. t. -.f.z. 
tlabitat in A lia. 
A!oe poflice Jhbtut maculis faguie;, bail approxl- 
mati. 
Panthous. x6. P. E. alis dentatis ngris concolotibus: prh.noribus 
bo maculatis ; poRicis maculis albis ;-ngra foetis. 
2d.L. U 
Habitat in Indiis. 
Pandarus. i7. P. E. alis fubdent.tis nigrfcantibus albo-tacu|at[s con- 
colorfbds ; pofti¢s flavis : ocellis feptem nisris. 
tlabitat in Indfa. 
• Efuites Icbivi. 
Helena. E. P. E. alis deutatls atd» concolorbus: poftlcls diçco 
communi aur.to. 
A1er. Jkrin. in tabula titula trwfixa, figura ma- 
tIabitat in floribux Arcc*e zfmerice. 
6"peciofiffimus colore fidgentiffïmi auri, trlntue in difco 
alaru» poflicarum. 

Mene- 
laus. 

zo. P. E. 

Hexpodi tic»: plurimi E:ites ; d de &.lao, Acbll:e, Idomeneo i:ol-is :,:: 46z INSETA LEPIDOPTERA. Papiiio. Eqes. 
Ulyffes. o. P. E. alis cudats nigrs: dlf¢o coeruleo radiante; po- 
ficis .fiabtus ocellis feptem. 
Habitat in Alia. 
A1oe Primores atr,e : a bail ad raediura macula «oerulea 
feptem-dentata : ma«ulis 7 fufiis la»ceolat*J parallehs, i» 
Farte Marum igra firaal areara cernl«am ttrautoas. 
Agame- zI. P. E. alis caudatis nigris virkli-maculatis; poicls fub- 
turion, tus ocello lunato mzculisque rubris. 
ltabitat in Alia. Osbeck. 
Aloe poRicoe jUbtus macu/is u;gris apc¢ rubr;s. Simlls 
2eucro, fed raagis uiger maulisfue mluoribts fiavis. 
Diome- zz. P. E. al{s caudatis nigris • fupra introrfum viridibus ; 
des. poticis lunulis cyalleis. 
Habitat in Indiis. 
Alz pofticoe fupra :erfus ha.fin ¢yaueoe, lumtllsque inter 
deutes «yaneis ; fubtus ma«dis rrargi»alibus 6 fem,o- 
¢ellatis. 
Patro- z 3. P. E. als caudats concolorbus fufcis " tafcîa lnearl 
clus. alba apicibusque albis. 
Habitat in hldiis. 
quten»oe filiformes ut in Idomeneos Telepho, Achille, 
Pyrrhus. -4. P. E. alis bicaudatis fufcî» fafcîa communi alba: pri-. 
morum dimidiata. 
Habitat in lndiis. 
Aloe poftieoe dentius 2 loug;oribus ; his margo flavu 
lunults 3 rufis : quarta remotiore. 
Leilus. "-5"- P- E. a1s caudatis concoloribus ngris : fafcia 
que viridibus nitentibus numerolis. 
lIerian, fur. zg. t. z 9. 
Sloan. jam. 2. p. -I5. t. 239. f. I, I2. 
2¢uorr. delic, t. C. 1. I. 
llabit«t in Citro Americes. 
Ajax. z6. P. E. alls obture caudatls concoloribus fufcls : fafci] 
flavefcentibus, allgulo ani fulvo. 
Raj. it III. n. 2. ff.dT, tf. aT.). 34- 
Habitat in America borea6. 
Ma- z7. P. E. alis caudatis concolor{bus flavis: fafclls fufcls '. 
chaon, angulo ani fulvo. £n. fret. 79, INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Eqties. 
]I1btff. inf. 99. t. 968. lIlerian, eut. t. 94 I63- 
41dr.inf.96. n. 5, 6. f. I. Frif«h. inf. 2. t. 30. 
yo»[, i»f. t. , 7. eaum. if.I.t zg.f.l../.o" 
Column. e«ph. 
Aaj inf. 
Habitat in Eurpoe Umbeltatis & Ruta. 
Antilo- 2.8. P. E: alis caudatis concoloribus flavis" faf¢iis mm-g[- 
chus. neque nigris, caudis aIbis longitudine aioe. 
_Pet. mur. fo. n. 5o. Papilio caudatus maximus, firii$ 
umbrisque ri[gris. 
atesb. carol, z. t. 83. 
ttabitat in America feptntrionalL 
Prote[i- 29. P. E. alis cauAatis fubconcoloribus albidis • Fafciis fu- 
laus. fcis" unica fubtus fanguinea, angulo ani rubto. 
Pet. mf. 
$loan. jam_. . p. 8. t. z39- f. , .. 
A/Ier. fttrin. 43. t. 43. 
S«b, mur. I, t, I I. f, 2,. 
CateJb. ar. . t. IOO. 
Habitat i» Amer[ca fepte»trionali. 
Sirailliraus Podalirio Europoe auflrMis ff ¢¢fricoe ; an 
fatis diverfus 
Nef[or. So. P. E. alis dentàtis fupra fufcls maculis diçcoque 
leis, fubtus ocellis tribus binisque. 
]ler. furin. 9. t. 9. 
Habitat in Punica /lmericet. 
Telema- 3. P. E. alis dentatis fupra fufcls imaculatis " area eom- 
chus. muni coerulea radiata 
Ieri,m. lutin. 68. t. 6. 
ltabitat in America. 
çimillimus arenti , fed rainor , »e¢ caudatus. 
Aehilles. 2. P. E. alis dentatis : fupra nigris fafcia coerulea, fubtus 
ful:is: ocellis tribus quinisque. 2I. L. U. INSECTA LEP1DOPFERA. Papilio. Equeso 

_hlerlan. furin. 7. t. 7. 
-K»orr. delic, t. C: z.f. I, 2. 
Habitat in Plidio «Imerices. 

Teucer. 33- P. E. alis fubrepandîs lividiufculis, fubtus nebnlofis; 
poflicis ocellis tribus: po!tr«mo maximo. A,I. L. U. 
l]/lerian, furie. -3. t. z 3. 
Sloan. jam. z. p. zig. n. z 4. 
lçnarr, deli., t. C. I. ]. x» 9. ? 
labitat in Mul:.t tmerkces. 

34- P- E. alis fubcrenatis fuçcefcentibus, fubtus nebulofis: 
occllo magno flavcfcente, a'tL L. U. 
oeet. gaz. t. zS. f. L 
AI«ri«n. lutin. 6o. t. 6o. 
l-labitat i» Ame;ica meri,tlonall. 

leus. 

phon. 

3f. P- E. alis dentatis fuçcis : maculis lh3chque maculofa 
flavis ; polticis oc¢llis bjnis. AI. L. U. 
Ehret. pi. t. . 
Habitat in A lia. 
Ocellus c«rule«s ad marginem anterior«.m rb¢r ad 
a»gulum anl. 
36. P. E. al{s dentatls : fupra nigrîs façcia viridi fubtu 
griçeo marmoratis. /IL L.U. ' 
RoeJ: inf. 4. t. 4..1 x ? 
Habitat in lndiis. 
Mas intra marsinem alarum poflicarum puntls Mb:s; 
Femina v:ero cellis 

Eurypy- 37. P- E. ails dentatîs nigris : fafc[a interrupta viridi; po- 
lu. flicis fubtus rubro maculatis. 2/'I. L. U. 
ilabitat in Indils. 
Aloe primores Jubtus ma««lis 6 atro-fa,gineis i difco. 
Variat maculi alarum albis laco iridiura, an jèxu? 
Nireus. 38. P. E. alis dentatis nigris fafcia inaurata viridi, fubtm 
nigric.ntibus. 
Habitat in lndiis, 

39. P.E. 

" Concolores Al« in Papilionibu dicnmur, OEua in utrau¢ ag, na, .h«erior¢ .Ici!ic«¢ 
ff ioEeriole, cmdgm colorera geunt. INSECTA LEPIDOPTERA. Papilo. Eques. 

Stelcnes. 59- P. E. alis dentatis fupra afcs" façcia ¢¢irefcente obtu- 
fa interrupta. 
oeet. ga. t. 15. f. . 2Vler;an.furin.z.t.z. 
çloan.jam.u.p. ZlT. t. z39. f. 9 
Habitat in America. 

Phlo&e-4o. P. E. alis angulags fufcis: pofticis fupra maculls dua- 
tes. bus cruleis pupilla nigra. 
Habitat in Indiis. 
llœe Primores p,utis 4 albis fl mactdis 3 vlolacels 
ftbtus fafcia linearis alba ; linea trana*,erfa atra ad 
bafi». Pol]icaz pudtis nlgris albis ma«ulisque duabus. 

¢ HELI¢ONH 

.4pollo. 

. P. H. als oblong;s integerrfm;s albis: pofics oeell;; 
fupra quatuor, fubtas feptem. Fau». Jec. 8oz. 
gotb. 
lklouff . inJ 94. f. z, 3- De Geer. iv I. t. IS. f. 12, 
I"et. mur. 49. n. )-oz. Roe]: inf. 4. Pal°. "-9. t. 4. f. » 
gaz. t. 2 3. f. 8. 
ç¢hwdf. monogr. I75" 4. t. z. f. z, 5. 
2aj..i»f. I93. n. z. 
Habitat in Sedo Telephio, Saxifr. Cotyledon. 
in Svecia. 
Larva -entaculis 2 ad o«iput, quemadmodum E. 
chaonis. 

]]netno-4:. P. H. ails oblongls integerrirns nlbls n{gro«nervofis: 
fvne. prhnoribus macules duabus nigris marginalibus. 
 Uddm. diff. y. 
tt«bitat i» Finlandia. 
Proe««a«ntî Jiraili«, li««t fp««i« difiintTiflîmus. 
Piera. 43- P- 
fiicfs ocellis binis. A//. L. U. 
ILbitat in Indiis. 

figlaja. 466 INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Heliconius. 

Terpfi- 
COl', 

& be]i fanguinew. It" aLe etiam ad marginem ant ju- 
pra fla,eJ'cut. 

45"- P. H. alis oblongis, in.tegerrimis fla,is, pofticis fatura- 
tioribus" maculis nlgrls l]arfis. 1. L. U. 
Pet. gaz. t. 40. f 4. 
Ilabitat ia Alia. 

Calliope. 46. P. H. alis oblongis integerr;m[s luteis : primoribus flriis 
tribus; po:,icis /:afciis tribus uigris. AI. L. G: 
Habitat in Indiis. 

47. P- H. alis oblongis integerrimis lutels ; prlmoribus 
fafcia flava ; poticis fafciis tribus nigris. AI. L. U. 
Pet. gaZ. t. I z. f. 8. 
ldva, av. t. 7. Rcef inf. 4" o. 43" t. y. f z. 
ltabitat Surinami. 

Urania. 48. P. H. alis oblongis, integcrrimis fufcefcentibus difco 
albis ; poflicis ocellis utrinque binis. 
Hbitat in lndiis. 

Eutcrpe. 49- P. H. alis oblongis integerrimis 
fafcia fulva. AI. L. U. 
_Pet. gaz. t. 4. f. z. 
IIabitat in Amedca. 

nigris albo- pun&ats 

Pdcini. 

Pfidii. 

:fo. P. H. a!is oblongis integerlimis fufcis; primoribus u- 
trinque fafciis duabus flavis. ,I. L. U. 
lhr«t, pigt. t. . 
Aleri,m. Jur. 3 o. t. 30. 
Rwf. inf. 4. P. 4 z. t. . f. x. ma. 
Habitat in Ricino ltmerices. 
Mas Mas poflicas bail purpurea gerit. 
il. P. H. alis oblonis integerrimis fufcis; prhnoribus fa- 
fciis tribus; potticisque duabus hya.inis. - AI. L. U. 
Pet. gaz.. t. 4o. f. 3. 
áler. jùrin. 9. t. 19. 
Ed'w. a,. t. 80, 
.Roef. i;«f. 4. P. z$. t. z. f. 3. 
Sloan. jam. z. p. Zl 7. t =39. J: I 
ltabitat in Americw , Afiw Flidioo 

=. P.H. INSECTA LEFIDOPTERA. Ppilo. Heliconius. 467 

Clio. 

-z. P. H. alis oblong[s integïrrimis fufcis : primorîbus al- 
bo maculatis ; poficis fa:ia aiba. £I. L. U. 
2)Ier. Jtriu. 3 Y" t. . 
!laSitat in Sphora Am¢rices. 

Thalia. 5'3. P- H. alis oblongis integcrtimis fufcis: primoribus fla- 
vo-macuat;.s ; polticis l[riatis. A,I. L. U. 
llabitat in lnd:is. 

Erato. 

54- P- H. alç ob!ongis integcrrhn[s atris" primoribus fla- 
vo-maculatis ball rulis ; policis rubro-Rrlatis. 
llaitat i» lndiis. 

fî. P. H. alis oblongis in.tegertim;s nigris, bail fubtus ru- 
bris : primoribus umuque fafcia rub, a. 
Edw. av. t. 3 . 
.floa». jam. z. p. z9. t. z39. f. 2y 
2"ct. gaz.. t. 6. f. 7. 
oef. inf. 4. P. ZT. t. 3" f. 6, 
ttabitat in America. 

Anacar- y6. P. D. alis integerdmis angulatis vlrcfcentl .-a!bidls a- 
dii. pice luisis ; poficis occllis duobus. AI. L. 
ler, furim. 16. t. 16. 
Habitat in Anacardio /lmerl«es. 
L arva lanata alba lana longa ad latera reflexa. 
Aloe primorcs fupra ocellis z rwcis ad margizem [ofli- 
\ cure. Pofticoe orellis z rœeris ad marginer poJterio- 
rem ff dzecaruatœe ad angulum ani. 
Cratoegi. YT. P. D. alls integerrimls t'otundtis albis: venis nlgrls, 
Faut,. fret. 796. [t. gotl«nd. 

2,ger«an. eur. . t. 
ï£eaum. i'e . t. z. f. 9, o- 
De Geer. inf. . t. 14. I9 .o. 
R«'f. i»J; . ?. z. t. 3. 
Id/ilk. pap. 49. t. z. a. I. 

Habitat in Pruno Cratgo Sorbo. 
E;raf/îcoe. fS, P. D. alis integerrlmis rotuudtis : prmorlbus macu- 
Ils duabus apicibusque nigrls major, l:n. foec, 799. 
Danaortlm Canddoum nomma u pltabs D,«ai .Ç'yti FeRivdrtlm a flliit 

tttttt jïtllt, INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Danaus. 

e¢ouff, i[. *89. f. . 
Gccd. infi I. t. i. 
Lift. goed. ,6. J: 7. 
131ank. ief. t. 4. f. q D. 
Raff i»f. i, 3. ». ,. OE 348. 
«antabr. 34. 
Pet. gaz. t.,6z, f. 3" 
Habitat in Braflica. 

IZallifn. »at. I. t. I. 
$.wamm. bibL t. 37-f. 6. 
quart, t. 13. f. 6. 
Reaum. i»f. I. t. 29. f. I. 
t. Io.f. 7- 
Rcef. in I. pap. z. t. 4. 
bl/ill. Iap • 49- t. z. a. z. 

5"9. P- D. alis hatcgerrimis rotundatis" primoribus maculis 
duabus apicibusque nigris, minor. En. fvc«. 798. 

2tlo,.,ff. iW: 9.7I..f. 9 
Goed. inf. . t. z7. 
Lift. goed. zz. f. 8. 
Blank. in/. t. $. f. A-D. 
Rj. ;nf. *t4. ». I, z, 3. 

Pet. ga. t. 64. f. 4- 
tlb. i« t. y,. f. C-F. 
Reaum. inf. . t. 29. f. 7, 8. 
2. t. 2. f. 3 . 
Roef. inf. I. pap. 2. t. q. 

Robert. ff. t. 6. l?Ik, pa 2. 5o. t. z. a. 3. 
ttabitat in Brafficis, Tropoeolo. 
Napî. 6o. P. D. alis integerrimis rotundatis albis : fubtus venis 
dilatato-virefcentibus. Fn. Jvec. 797- 
Raff iwÇ 114.. ;. 4- A/b. i¢f. t. y2. jï. F. G. 
Pet. ga. t. 6. f. 4. lilk, pap. o. t. z. a. 4. 
Alerian. eut, z. t. 39. 
Habitat in Braflica é...4 aç»ibus. 
$inaps. 6i. P. D. alis integerrimis rotundatis albis immaculat, : 
apicibus thfcefcentibus. Fn. Jec. 8co. 
Habitat in Braflïca aJfinibus. 
Daplidi-6z. P. D. alis integris rotundatis albis margne fufcis 
ce. fubtus luteo-g,itèis albo maculatis. 
Pet. gaz. t. . f. 7. Raj. iȂ 6. n. o. 
Habitat in Europa auflrali Africa. 
Statura P. Naçi. Al,e apicibus primorum imprimls 
gra cure maceda una "alterave obfMete fufca ; omnes 
jnbtus z,eseis dilatatis lv.teo grifeis albo màculatoe ; in 
lVlare alw pofl;c« fuyra aiboe immaculatoe. 
Cardami-63. P. D. als integerdmis rotundatis albis" primoribus 
ne_s. medio fulvis ; poicis fubtus viridi nebuloIis. 
F». Jbec. 8Ol. P. Aurora. 
Aouff. inF. lo6. f. z 3, 4. Alerian. eut. t. Il. 
flouait, i?f. t. 5. Ed.w. av. t. 12'. 
Aaj. iuf. I i5". n. 6, 7. Roef. in.ç. I. pap. 2. t. 8. 
Robert. INSECTA LEPIDOPTERA. Pap[lio. Danaus. 469 
obert. le. t. z l. lilk. .pal. ço. t. 2. a . 
l'Ment, herb. t. I83. 
aglabitat in Cardamine, 13rafiïca campeflri , Tlalafpi. 
Sexus Mur aret macula fulvaa in alis l:rirnoribus. 
Euippe. 64. P. D. alis integerrimis rotundatis flavefcentibus : pri- 
moribus apice (medio fulvo) nigris ; pol]icis fubtus 
albis. M. L.U. " 
et. gaz,. t. 9. f. IO. 
Habitat in Alia. 
A/Iacula ful,a intra greditera apl«um, nec infra ut in 
Fr«cedente ; Aloe poflcoe fubtus albœe nec nebulofw. 
Glaucip-6. P. D. alis integerrhnis rotundats albis : primoribs a- 
pe. pîce (medio fulvo) nigris; pofficis fubtus cinereis. 
Edw. av. 128. t. 128. 
Habitat in Afia. 
Pyranthe. 66. P. D. alis integerrmis rotundatis albidis : fupra pun&o 
apiceque nigris, fubtus grifco--albis pun&o fulvo. 
Habitat in Afia. 
/rfalte. 67. P. D. alis integerrimis rotundatis albis ; firiis margna- 
llbus nigris : primoribus antice bail flavefcentibus. 
Habitat i» lndiis. 
Hypare- 68. P. D. alis integerrms rotundatis albis; pofficis fubtus 
te. venis maculisque çanuineis. 
Habitat in Indiis. 
Damone.69. P. D. alis integerrimis rotundatis albis ; primoribus 
maculis nigris. 
Habitat in Indiis. 
Trite. 70. P. D. alis integerrimis flavis: primorbus fupra margi- 
ne nigris, t]ngulis fubtus linea transverfa ferruginea. 
tlabitat in Calktior]bus regionibus. 
3"equenti adeo fimilis, ut forte fola fexm diffcrentia. 
Hyale. 7. P- D. al integerrimis rotundatis flavis; poticis ma- 
cula fulva, fubtus puné'to fefquialtero argenteo. 
Jet. gaz. t. I4. f. 11. aj. infi lz. n. 6. 
Roef. infi 3. t. 46. f. "4, q. Uaara. ;,f. 6. 
Habitat in Eopa, Africa. 
Gg 7z. P.D 47 ° INSECTA LEPIDOPTERA, Papilio. Dan.us. 
8ennœe. 7". P. D. alis integerrlmis rotundatis flavis apice ngr[s, 
fingulis ihbtus punco gemino ferrusineo argemco. 
$1oa. jam. 2. . 236. J. » z. 
11abitat in Calfia Americes. 
Rhamni. 73. P- D. alis integerrimis angulatls flavis : ngulis pun- 
6fo flavo" fiabtus fcn uginco, b). fret. 79Y- 
obert. ic. t. 
ttabitat 
Hecabe. 74. P- D. ali integerrhnis rotundafis flavis extimo nigris: 
lingulis fubtus ptmcti» paliidis. 
et. ga. t. 
idamus. 75- P. D. alis integ¢rrlmls nigris alb;do punatii: primo. 
ribus fupra cœeuçentibus ; polticis pun&orum albo- 
rum linea. 
EbreE ie,Wt. 3. 
abitat in A lia. 
Corpus atrum 
lticoe rie i»tra ma«xinera e pt«»,qis albi¢' alia Je- 
rie nteriore punais majoribus albi. 
iavius. 76. P. D. alis integerrhnis nigrls" primoribus fafcia alba; 
poflicis macula baièos communi alba. AL Z, U. 
Al,¢ ofiic¢ f,:btus c,crulefientes 
albidoe. 
Enela- 77. P. D. a!is iutegerrhnis fufcis" 
dus. dili oëto aIbs. I. L. U. 
Habitat in Indiis. 
Obtinus. 78. P- D. alis in-wgerrimis fupra nigrls fafcia-cyanea 
lhbtus vi¢idib, s falia albda. Al. L. U, 
Ha&tat ii; India. 

venis flr;at,e , bail 
pune'tis marginalibus 

79. P.D. Plcxp- 
pUS. 

INSECTA LEP1DOPTERA. Papilio. Danaus. 47t 

79. P.D. alis fubintegerrimis : fupra fufcis, fubtus flavefcen- 
tibus : fafciis albis ; poliicis pun6tis feptem albis. AI.L.U'. 
Habitat a» Iudii. 

$o. P. D. alis integcrrimis fidvis: venls nigris dilatatls, 
margine nro puu&is albis. 
let. rauf. Io. 
Sloaœe. jam. z. p. Zl 4. t. 39" Y, 6. 
Catesb. car. 2. t. 
Habitat in America fepte»trionat'.-" 
qlœe [riraores fafcia alba, ut in fequente, cui firaili. 

Chrylîp-St. P. D. ali, intcgerrimis fulvis margine nigro 
pus. albis, poRicis difco pun&is nigris. 
Rai. iæ. 139. ». I. 
Edw. av. 89. t. 89 . 
tlabitat m ASgypto, America. 

pune2is 

Caoe. 8z. P. D. alis integerrimis fufcls: primoribus poflicarum- 
que margine t:afcia ferruginea, onmibus fubtus oceIla- 
ris. AL L. U. 
ll/terian. ]urin. o_. t. 
ltabitat in Cafliis 4raerice. 
Simillima 1 . Soloh,,rœe , fed Larva diverfiraa. 
$ophora:. 83. P. D. alis integerrimls fiffcis ; fafcia ferruginca; fnb- 
tus primoribus ocello unico pofticis tribus. Af. L. U. 
Merian. furin. 3. t. 5. f. I. z. 
Ilabitat in Sophora Ameri«es. 
iMineus. 8-t. P. I). alis integcrrimis fubfufcis: fubtus pofticis ocel- 
lis lèptem; anticis duobus: fupra unico. 
Habitat in China. 
2]lagr.itudo lap. Urticœe. 41ee fupra cinereo 
Pritnores fupra o«ello nro; fttbtu* duobus. Poiicoe 
.fubtus ocellis 7 quorum t ,  majores. 
Iqyperan-Sf. P. D. alis integerrimis fufcis ; primoribus fubtus ocel- 
tus. lis tribus; pofticis utrinque quinque. Fn. f,,ec. 788. 
Pet. mur. 34- n. 313- Rai. infi z9. n. 7. 
Habitat iw Europoe fylvis. 

Gg 4 86. P.D. 

Nomina Trivialia a pl:intis, e qnibnr vitam hauriunt', quasqtte COlfi¢mltnt ,ninmtnt- 
qne, de/-mnta, ubi obtintnda, primaria ft; cxm z'rro de l, is ié1 laeacis confier, 
par:cm .r,fert unde fitcccd,tnea defi:mamur, ubi n, defi),iuvt, 47z INSECTA LEPIDOPTERA. Papillo. Danau$. 
Pamphi- 8.6. P. D. alis integerrimis fulvis; fi, btus primoribus ocel- 
lu. lo unico; pofticis fafcia aiba. 
En. f,ec. 789 . Tityrus. 
23et. mur. 34- n. 31 I. ]V]eriau. ettr. t. 154. 
Rj. in/. ,2. n. I9. Rvef. infi. app. I. t. 4"f- 7, 8. 
Jqabitat in Europa. 
Sexus altcr miner. Alis poflids fbts ocellis 6 : 
Xanthus,87. P. D. alis integerrin;is: fi, pra fufcis fafcia ferruginea; 
poflti¢is fibtus ocellis duobus : altero lunari. A//. L. 
tIabitat in Calidis regionibus. 
ll,e Primores Jbtus iistra api«em j'oepe ocell« notat,e. 
• Pol[icoe Iùbtus ad marginem anticum ocello majore lit- 
tera C. alba »otato altero in medio alw. 
* NTYMPHALES Gemmati. ' 
Io, $8. P. N. alis angulato-dentatis fulvi tgromaculatis; 
fingulis fubtas oceilo coeruleo. 
J;:. _/z'e¢. 776. Oculus pavon[s. 

Almaaa, 89. P. N. alis angularis luteis : fingulis fupra ocellis fefqui- 
alteris: anteriore pupilla gemina. 
Edw. av. t. 84. 
ttabitat in Afia. 
6irnilis lflerie, fed /llw magi angulatoe. 
/'ffterie. 9o. P. N. alis dentatis luteo-varils: lingulis utrlnque o- 
cellis fesquialteris : anteriore pupilla geminata. 21r. L. U. 
Habitat in India. 
Aonis. 9 t. P. N. alis angulatis grifeis, primoribus flavefcenti-ne- 
bulolis: ftapra ocellis fesquialteris. 21r. L. U. 
Habitat in Afia. 
Varietas Mis fi;btus li,idis . purpurafcentibus. Ocel- 
li fubtus obfoleti funt. 
, 9z. P,N. INSECTA LEPIDOPTERA. Papillo. N),mphalis. 47 
Oenone. 9z. P. N. alis denficulatis : primorlbus albido-maeulafis 
fubbiocellatis; po[icls bafi cyaneis ocelli» daobus. 
l°et. gaz. t. 4. 
Edw. a. t. 37- mas femia. 
abitat in Afia. 
Aliis Oeelli in pagina ffuçeriore, aliis in irire, alis 
ulli in agia periore. 
Lemo- 93" P. N. alis dentats griçeis pun&is flavefcentibus : 
nias. bus ocello unco. . L. U. 
Hbitat in Indiis. 
Occllus in Mis nticls ad agulum pofli«um ; 
contra ad angulum anticum. 
Orlthya. 94. P- N. alis dentatis fufc[s : omnibus fupra oeellls u- 
trinq«e duobus; pzimor[bus fubtus un]co. 
d-w. av. t. 6. 
Habitat in Iudiis 
Ocelli ad marginem exteriorem : pofleriore majore 
lis frimoribus. 
Feronia. 9. P. N. alis dentats fupra coetuleo fufcoque undulatis : 
çmnius ocellis fex. 
Habitat in India. 
Aloe ofli«oe fubtus quat,or literi o fimilbus ; hexaps. 
]ra. 96. P. N. alls fubdentats f.afco-nFoulofis : utrinque pri- 
oribus fefquiocello ; policis occllis thpra tribus. 
Fn. fret. 78. Satyrus. 
Iou in97z, t. I4.f. o. Rai. in lZ. n. . 
ldr. in t. 44. 
o[t. in t. 8. f. 6. Iedan. eur. l.t. ZT.fi6,7. 
Pet. mu 34. n. I . . pap. -3. t. 2. b. 3" 
abitat n Gramine fylarum. 
dlœe poflic btu, Oêllis fex quorum ultimus pupilla 
eraina. 
Ligea. 97. P. N. alls fubdentatis fufcis fafcia rufa : utrinque pr- 
moribus ocellis quatuor, poicis tribus. 
Fn. fz, e«. 87. Alexis. 
Habitat in Europoe 
geria. 98. P. N. als dentatis fuçeis luteo-vat]egati : pfimoçibu 
ocello utrinqu uMco ; pofiics ftpra tribu. 
G g 474 

INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Nymphalls. 

Reaum. inf. . t. 27. f. 6, t7- 
kk'ilk, pap. 53. t. z. b. 4- 
ttabitae in EuroF,e auflralioris G ra.mine, é_4 in Iauri- 
tanla. 
Statura t 3. 96. er,e. Aloe fupra fufee raacul;s lute&, 
fuktt'.s fla;o nebulatoe. Primores ocello unico mrinque. 
Pofticoe fupra ocellis 3 (terti« f«pe ¢,ec ; fubtus lOun- 
da alba oceli«rum loto. 

Galathea.99. P. 1'4. alis dcnta6s iilbo nigroque variis, fubtus pri- 
moribus ocello unico pol[icis quinque obfifletis. 
iet. mur. 33" n. 304. t. I.f. 3" Rt/j. Jf. 116. n. 9" 
;Glk. pap. 5z. t. z. b. . 
ltabitat i» Gramine Germani,e OE a,ralioris Eurpoeo 
St.:?wa P. Rapw. Aloe dentatae fut, rn albo nigroue 
varie maculatee ; fubtuJ coȢolores , JC pallidiores. O- 
celli, in pa«ina iaferiore ta,:tum, ob]bleti : primoribus 
erfus anguh:m exterlorem ; pofticis z é, ff 3: ho- 
rum a«o proxiraus du.pli¢atus. Amennoe apice fub- 
tus rufe. 
Cyrene. oo. P. N. alis angulats" fupra clncrafcentibus ocellis fub- 
- mrgip.alibus, fubtus pallidis ocellis binis. 
11abit.«; in lndiis. 
aqlas fubtus Il»ca trans,erfa repanda diidit; extra 
banc in ugulis Mis Pur.gta z ellaria ç.4 aliguo 
Jimlolicia. 
Sernele. xoL .P.N. alis dentats fulvo nigroque nebulofis : primo- 
ribus ufiinque ocellis duobus ; pofticis fuFra unico. 
Fn. fvec. 74. Faunus. 
_Pet. gaz. t. 4. f 9" 
/&,j. ; zS. n. 6. 
Roe. i app. . t. 4 f. 5, 6. 
ltabitat in EuroFœe Jy&.is. 
Leda. Ioz. P. N. alis angulatis luridis: prfmoribus fupra ocello 
geminato; poft]cis l'ubtus ocellatis. 
ltabitat in Afia. 
Alagnit'.tdo _P. Io. ALe pofli¢ae transverfe angulatoe, fex 
di,erficolores. 
Al_xr llis - - omnib,s fupra l,.ridis ; Primores i.erfus 
exteriora ocelto Aidsmo nigro pupilla alba. Pol2icoe ad 
ra,rginem poil;cure ocellis 3 atris pupdla alba. Subtus 
"omncs griJC reticulat,e f. nebulofœe -: Primores fub:m INSECTA LEPIDOPTERA. 

Hclie. 

Jurdna. 

JEropa. 

Janlra. 

Cardui. 

Papilio. NymphaHs. 47' 
puis 3 ocell«rlbus verfus marginera exteriorem. Po- 
fticoe ocelhJ 6 ,erJ't«s 
mivimus, 6 dupli«i pttpttla. 
AL fERA lhpra cure prior, eadem, fed poflicoe flura re- 
gi«nem pul, illarum punais 3 f miaimis albis. Subtus 
oranes lurido gre.e u»is 3 J[ 4 albis oblet,s jub 
reginne pupillw. 
,0 3. P. N. alis lhbdentmis lurids livdo fubfafcats, fub- 
tus magis nebulolis olnnibus utrinque oceliis obli- 
teratis. 
Habi'at in Afia. 
bkHes P Led«. Aloe fupra lurld.e, ,erfux marg;nem 
e«terlorem b]blet,e palhdin btàJiatoe. Subns luri- 
d,c, »ebulofie, vix maniJëfle faJbiatœe, f«d pfl;, e line. 
nigricate .&rrug;nea oblique dura. Ocelli in omni- 
bus utriniue 
o4. P. N. alis fubdentats fuçcs: primoribus fupra litu- 
fa flava ocello utrinque unico. 
lln. fret. 786. Coridon. 
flldr, inf t. z46. f 3- Atb. in t. 3. 
Pet. mu 
Raj. in z4. n. 6. 
llabitat in Gramine Euro2« , fri«oe. 
o$. P. N. alis dentatis fufcis fafcia lutea: primoribu 
fubtus ball ocello unico. 
IIabitat in Indiis. 
o6. P. N. als dentas fufcis : prlmoribus fubtus lute[s 
ocello utrinque unico; pocis fubtus punt[s tribus. 
Habitat in Europm j3,1,s. 
Facies P. yurtinoe absque 9tura flava fupra prlraores 
ab, s , Jed pu»a 3 J)a fub pofli«is. 
o7. P. N. alis dcntatis thlvls a!bo ngroque yariegads; 
poRicis utrinque ocellis quatuor. 
Fa. J'ec. 778- elladonna. 
Al,uff. ie 69. t. 1 o,. ,, z. 
Atb. inf t. 6. 
Pet. rauf 3. n. z6. A[erian. eut. t. x6. t. . 
Raj. in =z. n. 3" R«aura. inJ. l.t. z6.J] l,IZ. 476 INSECTA LEPIDOPTERA. Pap[lio. Nympalis. 
Gced. i» 3. 
ifl. goed. j: y. 6. Rwfi inf. I. pap. i. t. o. 
131ank. tuf. t. 3" f. 
llabitat in Carduo Europe, lfri«w. 
?:pleis. ,ç. P. N. alis cr«natis nigris concoloribus ; polticis di- 
fco fulvis: ocellis feptem. A//'. L. U. 
Habitat in Indiis. 
zlloe Primores fafiia aiba ex mavulis 7 ; Pofliem moecu- 
lis 7, oalibus, »igris pupilla alba intra marginera 
po.flicura. 
Lampe- xc) 9. P. N. alis crenatis : primoribu fufcefeentibus fafcia 
tia. flava; pofiicis fupra ocellis lèx. A//'. L. U. " 
Ilabitat in Indiis. 
Ocelli intra marginem pofllcum concatenatl funt. 
Iris. a o. P. N. alls fubdentatis fubtus grifeis : fafcia utffnque 
alba interrupta; poflicis fupra uniocellatis. 
Richter. mur. 336. Papilio Iris. 
aoef, ivf. 3- t. 4z. Rai. "i»f. 
ll'ilk, loap. 63. t. 
Habitat in Quereu Germaiw, Mngliœe c. P. For:]ai. 
6"tatura P. Populi. Pedes duo antici angufliflïmi rau- 
tici. /kloe omnes f»l;ra ««rulefce»ti-ni. grœe ; fubtus ci- 
nere-grife,e. Primores fupra macuhs albis fpar3çs in 
medio exterius. Subtu, -grifeo clnereo var'iœe macu- 
iis a!bis cure o«ello occultato intra marginem exteri. 
rem. Poficz fl*pra f,cia alba ff oello ferrugine, 
erfus poflira: fu-btus cînereoe fafcia alba êlentaIa 
teribus ferruginea cure pu»lo fub ocell. 
¢ * NYMPHALE$ phaleratL 
Populî. xtt. P. N. alis dentatis fufcls albo fafciatis maeulatlsque; 
fubtus luteis albo-fafciatis: maculis coerulefcettibus. 
Rai. inf. z7. n. 3. ° Uddm. diff. 54. f 
Clerk adt Stockh 
te iȣ a t I z 
'f. .,..'pp. • . »». f. • . 
ttabitat m Populo tremula. 

Antlopa. xiz. P. N. alis angulatis nigris limbo albldo.. 
Fn. f:ec. 77z. Morio. 

Divifio PapilionltlU .16clmdum pcdes 4 fS, noi1 facile obtinetur ex affervatis iii 
M,(eis viril, CUln bi J',epius mntilati occurrant. poly- 
chloro. 478 
thea. 

ç cmha. 

noraiue «eni,lnt. 

t zo. P. N. alis dcntatis fuçcis • 
alba narginibus cœerutefcente. 
Habitat in Calidis regionibus. 

Alitnena. tzI. P. N. alis dentatis atr;s • 
rupta" fingulis puu&is f«ptem 
AL L.U. 
11abttat in Indils. 

fafcia cemmuni arcuata 
M. L.U. 

fafcia coerulea hter- 

albidis margiualibus. 

I2, P. N. alis dentatis fupra fufcis fubtus lutcis: fafc[is 
tribus macularibus albis nigro notatis. 
liabitat i» lia. 
dlagnitudo Pap. Urticoe. Aloe urinque fafiis 3 transe 
7aerfis, «oe»ntibus OE,erft:s angulum exteriorem primorura: 
k[¢ia Prima i- primoribus, nigro interrutta. Se- 
cunda per poflicas l, rimores utrinq»e liea w.igra 
n«tata. Tertia in poflicis ex maculis 7 albis puei,o 
n;g,'o foetis. 
Phœetufa. t 23. P. N. als dentatls fulvls : fafciis tribus fufcis : prl- 
morum longitudinalibus pol[icarum t, znsverfis. 
M.L.U. 
ROeE inl. 4. P. 24. t. 2. :[. x. 
tJitat in Indiis. 

xz4. P,N. INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Nymphalis. 479 

13olina. 

x z4. P. N. alis dentatis ngris" primoribus maculis dua- 
bus; polticis lblitaria albo-coerulea. A,L L. U. 
ltabitat in lndia. 

Clytia. 

fi:.cefla. 

25. P. N. alis dentatis nigris: margine cxteriore pr!mo- 
ribus albo maculato pol[ici albo lutcoque triplici 
ordinc. 
Habitat in Iudiis. 

,N'eoerea. 12.6. P. N. alis dentats fupra fufcis albo-maculatis fub- 
tus maculis albis linca rubra cinétis. 
Edw. a.v. 33. t. 
Habitat in Indiis. 

127. P. N. alis fubdentatis : primoribus nigris bail fafciaque 
flavis ; po|ticis tlavis : fubtus fafciis fuf¢is. AI. L./,.2. 
7labitat in Indiis. 

fimilis. z. P. N. alis fubrcpandis nigri concolotibus" pune't[s 
coerulcfcenti-albis balin vctfus lineatis. 
1%t. ga. t. 9 z. f. 3 ; an t. 3" af- 4 ? 
Habitat in Atia. 

a,milis. z9. P. N. alis fhbrepandis nigris concoloribus : pun6tis 
c:rulefcenti albidis; polticts puu&is coccieis. 
H,.bitat in Atia. 
,S',mtlkmu, P. imili, fed al,e poflicw intra raarginera 
Jt,um pnd-ti f. raacli, y quarum una punto nigro 
notata. 

diffimilis. 3 o. P. N. ails dentatis dilatato-venoçs n;gris concolori- 
bus: maculis fagittatis albis polhcmis lubtus ltateis. 
Jïhre. pi,¥. t. 7. 
laabitat in A fia. 
,qloe omnes nigr.e, quafi ex en;« nigri, dilatatls flriatoe, 
interjeis maculi; albis fi,g;ttatis : anterior, bus longio- 
ribus, poflremi bre:ioribus: in alis l)oflici ordo exti- 
mus macularum reaiJbrrai luteus ; ex kis a angu- 
lum ani maculw lute,e geminate eiam Ju'ra con- 
fl)icu.e. 
Panope. '3'. P. N. alis dentatis fufïis concoloribus: lira.ho ete- 
flore albo maculatis: pol[icis margine lutco n:,aculatis. 
Itabitat in A tia. 480 INSECTA LEPIDOPTERA. Papitio. Nymphalis. 
a¢loe prlmores ad margi«¢em e«teriorem ma¢ulis .bfole- 
tioribus albi* fagittatis, l°ofiicw intra margiuem po- 
.fleriorera ordi«ie tripl;ci macularura 
quarura pofiremw reniformes lutew. 
Rumina. 3z. P. N. alis dentatls variegatis: fupra primoribus puu- 
&is fex, poflicis quatuor rubris. 
CateJ. car. z. p. 9;. t. 95", 
tlabLat in Eropa .auflrali. 
a¢l,e Poflieoe f«btus raaculis 8 ¢,lbis. 
Le,cana. *33. P- N. alls dentatis vaiiegatis : fubtus retieulatis ; pri- 
moribus fupra rnaculis aliquot albis. 
. tlabitat in Urtica EuroFœe auflraliorls. P. Forsfkdl. 
Prorfa. x 34- P- N. alis dentatis fubfufcis : fafcia utrinque alba : 
primoribus interrupta. 
Ref. i»f. . pap. . t. 8. f. 6, 7. 
Habitat in Urtica 
Lucina. 13. P. N. ails dentatis fufcis telïaceo-maculatis fubtus 
fafciis duabus rnacularum albidarum. 
Pet. gaz. t. 6. f. 10. 
Habitat in Eropa. 
Maturna. 36. P. N. alis dentat[s purpurafcentibus nîgro-maculatl, 
fubtus fafciis tribus flavis. 
2et. ga. t. ,. f. 8. Raj. i»f. 12o. n'. 8. 
Alerian. eur. t. $ 
14 ï!k.. pap. 58. t. z. a. 9- 
Itaoitat i Corylo, Erica. 
Cinxia, t37. P. N. alis dentatis fulv[s nigro-maculatis- fubtus fa,. 
lëiis tribus flavis. 
Fn. fvec. 783. Cornet. 
Pet. gaz. t. 18. f. o. Roef. iuf. 4. t. 
aj. i Iz. n. 9. leaura, inj'. "_,. t. 9. 
llZilk, pap. 5"8. t. 3. a. 8. 
Habitat lu Veronica, Piantaglne, Trifol|o, Gramin, 
las elinguis ; Ferai.,a ero lingua J'pira6. olander, 

I38. P.N, 

t'itllarii .ulgo dili ad tqq, qvun, alee maclis fere teffellat¢ fi icd 18 ai ugro - maculatis : 482 INSECTA LEPIDOPTER.A.. Papilio. Nymphalis. 
Alœe macnlls argoitei : pofli¢arum 7 marginalibus, pun- 
gta 6 difii. 
Vanil* x44. P.-1'4. alis dentatis flavi, nigro-maculatis ; fubtui 
le: maculis XXX argenteis. AI. L. U. 
Ieriaa. J'uriw,. z 5. t. af, 
Sloan. jam. z. t. zq9. J z3, z 4. 
ttabitat in Epidcndro Vauflla Araerices. 
ALe maculis arge.nteis primorum 7, lofli«arum 
* PLEJI rurales. 
C,,upido. 4'. P. P. alks poflicls fexdentato-caudatis; fubtus albidi» 
maculis argenteis. 
let. gaz. t. IO. f. 9. Afuf. petrop. 69o. n. 35"I. 
AlerLm. furin, t. IO. f. I. Roef. inf. 4. P" :zT. t. 3.. 7. 
tlabitat i'« Goffypio Americes. 
@eciofiffimus ab maculas argenteas faturatiraas 9 
gibbas. 
tetuloe. 46. P. P. alis fubcaudatis fufcis; primoribus macula re.. 
niformi fulva, fubtus luteis fafci: fnlva. 
Fw,. j'ec. 79z. 
ll"ilk, pap. 6. t. I. a. . Rea«m. in[[. I. t. zS f. I- 7. 
Roef. i»f. x. pap. "-.. t. 6. AI& inf. t. . f. 7. 
lîaj. intq. 13o. î/. IO. Pet. gaz. t. I. f. I1. 
Habitat in I3etul, :.,l,aîo fpinofa. 
Pruni. x47. P. P. alis fubcauoeatis fupra fufcis, fubtus fafcia mar- 
ginali fuira utrinqu¢ nigt-o pmi&ara. 
RoeJ], ilf. I. pa?. ŒE. l. 7. _OCt. gaz. I . f . I0 ? 
R.i. inf. 13o. n. 9 ? 
Ha:.tat i» _Prun.o domeflica. 
Quercus. x48. P. P. alis fibcaudatis fupra coerulei's, fubtus cineres 
linea alba, pttu&o aui gemino fulvo. 
tet. gaz. t. I I, f 9" .t..f,,, inf. I. pap. 2. t. 9. 
R qj. injï. x 29. n. 8. It ilk. lpalp. 6. t. I. a. I. 
Al& inf. t. 2. f. a. 6. 
ltab#at in Quercu. 
b/Iar.as. 49 P. P. alis bicaudats: fi, pra «erleis; fubtus coerule- 
fcentibus punêtis nigris. 
ttabitat la Calidis regionibus. 

I'o. P. P. INSECTA LEPIDOPTERfi. Papilio. Plebeius. 
"Ftamy- l 5"o. P. P. alis unicaudatis : fupra crulels margine nigro; 
ras. fubtus nigro alboque ocellatis. AI. L. U. 
Habitat in Calidribus reg,onibus. 
ron. . P. P. alis ecaudat]s: lùpra fufcis dfco coemleo ma- 
culis atris; fubtus canis pun&is cellaribns. 
Roe inf. 3. JPI4. t. 4. £ 3, 4. 
Habitat i» Europa. 
a'tatu,'a »çue»tis, &d dup, major. 
ocellis *o, rte} punea margi»«lia. 
rgu,. x,z. P. P. alis ecaudafis coerulefs ; poltlcis fubtus limbo 
ferrug[neo ocellis coeruleo- argon,tels. 
«F». fret. 803. 804. 
De Geer. in t. 4. 4, . Robert. ic. . I7. 
lS9lk, pap. 63. t. . a. . l'et. ga. t. 3. 
 iu app. . t. 37- 3-5. aj. inJ 3. n. I, . 
Ierian. eut. t. I3. '74. yonfl, i;][ t. 6. oult. 
Habttat in Rhamno Europoe fricoe. 
Arglo- 3- P. P- alis ecaMatis : fupra cruleis marghe ngr{s; 
lus. fubtus coerulefcentibus pu**&is nigris dilenis. 
Rai. inÇ I3z. n. ,6. 
ltabitat lu Europa. 
r«cedenti fimilis, IC m;nor ; fubtus puna 
dita absqu oellis nigris. 
Rubl. IY4. P. P. al[s dentato-fubcaudatis ; fupra fulçis, fubtus 
viridibus. 
t. fvec. 8oy, :6. l¢lk, pap. 62. t. 
lb. inÇ t. y. 8. et. ga. t. z. 
tta8itat î Rubo aculeato. 
Philocles. x5. P. P. alls ntegerrimls fupra fuçcis: fubtus prlmori- 
" bus o«ello; poflic[s lineis transverds undatis. }I. L. 
Habitat in Indiis. 
loe prlmore fapra fafcJa albo- coerulefcente. 
Timan- 56. P. P. als integerrm[s fufco coerulefcentibus fubtus 
tes. fafciis fufc{s ocellisque. I. L. U. 
. Habitat i» Ind]is. 
Ocellus iri,ff-fla.vus fub apice primorum ; o#elli 
ad margin«m oflicarum, etiam btm. 

Hhz yT. P. P. 484 INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Pleju». 
Athe- 7. P- P. ails integerrimis fubfufcis: difco commmi al- 
mon. ho: fafcia poItica imidiata fufca. _h'/. L. U. 
tlabitat in /kmcrica. 
Gricæ. 58. P. P. alis integerrimis fulvis : difco communi alb, o, 
limbo cinerco ocellato. Ad'. L. U. 
2Ierian. farin. 4 o. t. 40. f. . 
l-tabitat in Carica Americes. 
Phere- 59. P. P. alis intcgerrimis utrinque atris : primoribus fa- 
dus. fcia lineari rubra.. 
tlabitat in ,6merica. 
Lyfippus. 16o. P. P. ails fubangulatis utrinque atrii" omnibus foEcia 
lineari rubra. -ff/. L. U. 
tlabitat in 1 merica. 
Virgau- 6I. P. P. alis fubangulati» fulvis marginc fufco, pun&is 
re. atris fparfis. 
Eu. Jec. So 7. 8cS. 13utyracea. 
loef, inf. aplo. I. t. 7. f. 6, 7. [«rlan. eur. t. I6 4. 
t. 4. f. , 6. Raj. inf. l Z. ». zo. 
ttal, itat i» Solidagine V irgaurea E«r,poe, Ajricoe. 
Sexus alter Mis om»ibu Jb?ra fuhAs imraaculati« ; fub- 
t.s fla*:is : primrib. pnais fufiD ; pofli«is ferie pun- 
ë-lorum albidorum. 
-- airer Mis j'upra prinri.s raidis ma«ulis ]ïParfis atris; 
l;oflicis fuJis fafcia pofli«a fulva d«ntata. Subtus pri- 
mores maculis fpoerfis atris margile albo ocellatD ; 
fli« «i;«rafceut« punti nigris bfol«tis. 
* P,Env:] urbi«d. 
Eomma. x6. P. P. alis integerrimis divaricads fialvis " pun&is 
bis lineolaquc uigra. Fn. f««. 79]. 
AIerian. eut. I . t. 48. 
1-1abitat in Europa 
Poteas. I63. P. P. alis caudatls fuçcis maculls f¢neltratis, an.tert- 
nis uncinatis. Al. L. U. 
ITlerian. furin, t. 6 3. J:. 2. 
ttabtat i» Gramine Araerices. 
arietates huu« numerof, e funt in ludils m ot- 
r« fuam alarum oflcarum 

64. P. P. Phidias. 

INSECTA LEPIDOPTERA. Paplhio. Plebeju». 48f 

164. P. P. ails rotundatis atris itentibus margine albis, 
ore anoquc rubris. AI. L. U. 
.Pet. gag. t. 4j... I)% 
l-Iaita$ $ Alia. 

Bixoe. 65. P. P. alis rotundati fufcis bail v[r¢ntibus : poficis 
tùbtus f'a£cia la&ea. 
]IIerian, lutin, t. 44. 
Pet. ga. t. z. f. . 
klabitat in America. 

Polycl¢-166. P. P. alis fubcaudatis viridi-fufcis: 
tus. cula alba ; thbtus argentco punatis. 
Hoeitae i lndiis. 

t 
primorlbus ma- 

.Tages. 

ates. 

//1« primores fu]ra fufc.e, ad ha_lin ,;r;des macla 
b obloAa in med;o ; Jubtus macttl;s fulvis umeroJï¢ 
uadratis marg;ne ;gro argent¢oque ci»tis. 
fufÆee , ftt«s-pr;raor-um inflar m-acuiatoe fed absçue 
margine albo. 
,67. P. P. ails dentculatis divarieatis nlgris albo ma«ulati,. 
En. f.ec 749- It. od. . 
Pet. ga. t. 36. f. 6. Roef. l''f. I jaO. 2. t. IO. 
A/[erian. eut. I. t. 48. ll ïlk. pal;. 4. t. z. c. . 
Requin. inJ[ ,. t. I. f. 6. 7. 
Habitat in Malva: Alth0a. 
,68. P. P. ails denticulatis divar[catis filfcis obfolete albo- 
puntatis. 
I-toebitàt i Europa. 
Similis P. A/Ialv« fed mag;s fufius. 
' tARBARI. 
,69. P. B. alis fubcaudatis fufcis: prhnoribus fafcla flavg 
fcente albida; omnibus fubtus nigro flriatis. 3- 
Habitat i» Indiis. 
"l"iplus. I7o. P. ]3. alis fi*bcaudafis fi, pra nlgr{s" primoribus m,eu- 
Ils duabus; poficis difco margine rubro albis. 3. 
tlabitat i» Indiis. 
qlw prœeterea putt;s Ml, is aerfus marg;ees ff prdmori- 
bus fubtus i,e»is rubris. 
Jalon. 7. P. 13. alis fubcaudatis; fupra fufcis aeafcia poltidsque 
maeulis fex viridibus, z. 
FI h ttabio 486 

Iphclus 

Hylas. 

Idmon. 

INSECTA LEPlDOPTERA. Papilio. Earbaru$. 

Habitat in Indiis. 
lîlarum façc;a lata ab angulo ani pofli«arura ad me- 
dium priraorum dura ; macularum ordo ex 14 macu/ts 
iwidibus ab angulo al« prlmoris ad angulum ai 
tenfus. 
7 z. P. B. alis anguhtis: fupra fufcis fafeia alba, macula- 
que ferruginea anguli ani. 3- 
Habitat in lndiis. 
YIacula magna ferrugine intra apicera aloe priraoris. 
Faia alba ab angulo ani ad medium alee primoris 
duta. 

I73. P- B. alis dentatis fupra fufcis fubtus lutefccntibus: 
fal2:iis utrinque tribus albis interruptis. 3- 
tlabitat in hld[is. 
Femina in alarum poflicarra fafda pflia ]'nbtns pun- 
ts 8 nigris. 

74. P- /3. alis dcntatis fufcis" 
alba. 3. 
l-Iabitat m Indiis. 

Ancoeus. 75. P. I3. al[s dentatis atris : 
poicis lutea. 3. 
Habitat in Indiis. 
//la? poftica fubtus linei 

primoribus utrlnque fafeia 

primoribus fafcia coerulca; 

Eleus. 

phion. 

Tela- 
l'lion. 

transi,¢rfis grifei¢ : punél 
= lateralia nigra ; inter lineas alba. 
76. P. 13. alis dentatis fufco-nebulofis concoloribus: fa- 
fch primoribus flava, pofiieis alba. 3. 
tlab.'tat in Iniis. 
*77. P. B. aliç de,tatis fiffcis fubconcolorbus: pr]moribu 
maculis albis ter gemnis, polticis fex transverlis. 
oelabitat in lndiis. 
laculœe alw prfmoris z intra picem, z in medio difil, 
z erfus bafin; potticoe 6 parallelw ransverf. 
78. P. B. ails bhngulatis fubcaudais eiuereis: fafeis al- 
bis maculaque uigra flavaque. 4. 
abitat in lndiis. 
ha e raa«uSs fl«vis mlnoribus extra precedentera. Ma- 
gulus ai fiavus nigro notatus. 
79. P.. INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio..Barbarus. 487 

Eribo- 179. P. 13. a!is integerrimis flavis : primoribus fupra ma- 
tes. culis tribus nigris po|icis lhbtu« linca cinerafccnte. 4." 
Habitat in lndiis. 
MI primores ma«ulis z a margine anteriare ,erÇus dt- 
fium, x ad raedi«m maoEinis te»ulorh. Pofticoe'«r- 
fs angulum pofli¢ura margine Jùfcœe. 
Eurytus. 18o. P. . ails inteerrlmis rotundatis ¢oncolorlbus fufcis 
nigro flriatis : çatcia alba ; poIiicis punais decem atris. . 
tlabitat in Indiis. 
AI« pofiic bail f«rruAeoe, d ,erfus b,n alb flr;it 
Cee,s. ;8;. P B. ali; rotundtis fubçulis : poicis fubms macu- 
Ils novem tubris in orbcm digcttis. 3. 
Habitat » lndiis. 
& bfl.allidw ; maeuli aliuot flavit inra a;cem. 
Mopfus. *Sz. P. . alls rotuudatis oblong[s con'cloribus luteo nl- 
groque variegatis: fingulis lhbts punétis oto albis 
fubmarginalibus. 3- 
H«bitat i Indils. 
Al.e primores «d bafin teflace,e, medio flavw a;ce 
grœe : d;fcus al maculis luisis. Pol[icoe jAjia tram- 
erfn, igra, atrinque Jkrrata. 
Cepheu. 3. P- B alis rotundafis fulris : prhnoribus extmo nigris ; 
poicis punais XVll nigris. 4: 
Habitat in lndiis. 
Le primores extima medietate nigrw, cancolores. Po- 
icoe raargine nigr« introrjkm ferrato, difço 
17 fparfis inœequ,libus. 
Zetes. 8 4. P. B. alis rotundatis fupra primoribus nebulofis pun- 
OEatis; pol[icis fulvi, puntatis. 3. 
Hbitat i» lndia. 

Friaffus. ;8-. P. t3. alls rotutadatis concoloribus nigris ; primoribug 
fafciis duabus fulvis unitis macuIa tertia minore. .. 
Habitat in Indiis. 

Acaflus. i6. P. 1,. alis rotundatis albis: maculis quhaque transver, 
lïs apicibusque fufcis; lhbtus flavefcentibus. 3- 

H h 4 Habi- 

Il arbarorum nomina ab Argonautis deJh. 488 INSECTA LEPIDOPTERA. Fapilio. Barbarus. 

Habitat in Iudiis. 
A'L primores fupra maculis 5 ovatis trasverfs bfole. 
tis unica /àturatiore verJ-u bafi. ; fub:us lpallidoe riz- 
fcia fu.[}a. Foflicoe lupra alboe margi,e poflica »igri- 
tantes ; .I-ubtus flavefcentcs. 

/q'eleus. 

x7. P. B. alis rotundatis concolo,:ibus nigris" primoribus 
pun&is decem albisi pofticis difi:o toto albis. 4.- 
Hai4tat in hJdiis. 

Encedon.88. P. B. alis rotundatis concoloribus flavls: prlmoribus 
extrorlhm fafcia alb: nigris poflicis pun;tis 9 ni- 
/_l;ris. 4. 
bitat in Indiis. 
Pithou.x89. P. B. alis rotundats integerrimis concolorlbus': pri- 
rnoHbus fufcis maculis tribus flavis; poP, jcis dimidia- 
to albis. . 
Habiat in Indiis 
lla. primores raacula par,a intra oeplcem ; magna traus- 
• "erfa in media; oblonga ad bafin. Po/icarum pars 
dimidia antlca alba pofli¢ nigra; inte¢jeca area 
flav efi'ent¢. 

lq'*upllus. 19o. P. B. alis rotundatis oblongis fufci: p/-imoribus fupra 
maculis quatuor albidis ; poRicis fafcia albida. 4. 
Habitat in Indiis. 
4lre oblongre prira¢res fubtus macMa oblnga ad bafi. 

Ixilion. 

I9I. P. B. alis iutegerrimis fubconcoloribus fufcis : pri- 
moribus I uteo- maculatis poicis luteo- lIriatis. 3. 
llait in lndiis. 
Al,c- primores maculis coaduntis intra apicem ; 3 par- 
OE.;s, difliucTis in redio z oblongis ad bafot. Foli- 
coe fufcre t«ta fuperficie ftviat¢ hneis luteis bifidis. 

Ida. 

9 z. P. 13. alis nigris concoloribus 
atis fparfis. 
Habitat it Indiis. 

ptanis io ,'lavis o- INSECTA LEPIDOPTERA. Sphhax. 

zo 4. SPHINX. 

lutemm medio craflïorcs f.. utra- 
que_cxtrcmitate attcnuatœe, fub- 
pritmaticze. 
.,,'/1 dcflcxoe (volatu graviorc ve- 
Ji3crtino f. matutino). 

* LECI' His angulatit. 

ocellata, x. S. alis angulats" lmftcis ocellati. 
ai. if. 4 $. Phaloena major, corpore craffo, alls 
amplis interioribus macula ophthalmoide. 
G«d. in 3. . z. t.o. Lift. g«.. 68. z4. 
Udnz. di 58. f I1. Alb. inÇ g. f. I Z. 
ler. inf. 2. t. 37- R[ in . hal. . t. . 
O9lL pap..to.t..ç.B. 5. R#. i#[ lqS. ». 2. 
Habitat i» Spkoea, 5alice, Pomferis Drupiferls,e ar- 
baribus. 

Populi. 

S. alis angulatis revertïs ; poftids bali ferrughaeis; anti- 
cis ptm&o albo. 
Fn. ri, et. gin. Phaloena prismicornis fpirilinguis alls 
planiufculis erofis grifeis, antcnnis albis. 
Roe. i»fl. 3. fuopl, t. 3o. H]lk. pap. I I:Tç B. 6. 
D« Geer. inf. L t. 8.5. q. ,4lb. inf. t. 57. 
Habita i» Populo Salice ubra. 

Tilioe. 

"3- S. alis angulati : fuperioribus grifeo f:afeiatis; polticis 
teftaceis. 
flderin, eur. ŒE. t. 2 4 . 
I¢ïlk. pap. IO. t. I. B. 4. llb. in t. o. 
Frifch. inf. 7" t.z. lœefi inf. x. phal. t. z. 
1-Iabttat in Tilia. 

Ocypete. .. S. alis angulatis nebulofis; polticis margine bafeos po- 
fiico albis. 
l-/a'bitat in calidis regionibus. 
lagudo Afiii. 

Hhr f.S. 

lape ono ob:'olitames, lingu,»2ne exf¢rta banr¢ntes tïar flor¢tm, ¢c in flo¢i- 
facile çuiçi'«n:«,. 49 ° 

INSECTA LEPIDOPTERA. Sphinx. 

Nerii. 

y. S. ails fubangulatis viridibus : fafciis variis pallidioribus 
faturatiorilus t]avefcentibusque. 
Rœeefi inJ: i. I)hal. l. t. 16. 
Fr,fch. i»f. 7. t. 3. 
Habitat in Nerio. 

* * Legitimoe tlis integris, ana 17mplici. 

Convoi-6. S. alis integris: pofticis albo fafclatis margine pofiico 
vulf. a!bo punctatis, abdomine rubro cingulis atris. 
_Pderian. in. 39. t. 75. fi 2. t. 
Goed. ifi 3" t. y. 
¢eef. i¢f. I. phal. t. t. 7. 
ll dk. pap. 9" t. . B. z. 
ltabitat in Convolvulo. 
borax antiee areubs z nigris. îloe po[ticoe «inereœe fa- 
fciis 3 fufcis. 

Ligufiri. 7. 

Atropos. 8. S. alis intcgris : pofticis hateis fafciis fufcis, abdomine 
luteo maculato : cingulis nigris. 
tmoen. acad. 3. P. 3 zl. Caput'mortuum. 
Alb. inf. t. 6. lilk, pap. 9. t. L B. I. 
Reatm. infi 7.. t. 2 4. 1. 14. f z. tlaffelqv, it. 4 t 7. n. IO 4. I of. 
Osbeck. it. 8 9. R&J: inf. 3" t. , 2. 
ttabitat in Jasmino Europae ; ,]g)'lpti duplo major & 
tndiw. 

9" So 

Idi Spblnge plurim,e, q«« diOicilin« deterlnimntur jylonymis diaqingz'untur ut 
Merlan. Jur?n. t. 1¢, ;8, 3, 4, 4, ff, 7, l, -_. INSECTA LEPIDOPTERA. Sphinx. 

49I 

i Car[coe. 9. S. alis integris.: poflicis fupra luteis, abdomine c]nereo: 
cingulis nigns. .M.L.U. 
2Ierioen. lutin. 64. I. z. 
ttabitat m Crica neHces. 
7hora lineis atris. Al« «perior¢s tuf coe renis atrls 
ndat -faf«iatw. 
... Clerio. . S. alis intcgris grifels liteola albo nigra; infcrioribu, 
bail rubris maculis fex. 
Goed. inf. 3. Y. 
'i/kh. i» t 3. t. I. f. z. 
Lfl. goEd. f. :6. Roe i»f. 4. t. . 
Habitat in Vite. 

Ello. 

I. S. ali integris • poftcis rufis margine craffiore nigri 
abdomine pallido cingulis atris. /14". L. U. 
Habitat in India. 

Labru- ,2. S. alis fubfufcis" poflicis fubtus pun&o albo, abdo- 
fcoe. ,ine latcribas pun&is V albis. A/L L. U. 
J]/[erian. fir. . 34- 
11abitat *n Vite ,4mer;ces. 

Ficu. 

13. S. alis fufco ncbulofis : poftlcis angulo an[ alb[s. 
I.L.U. 
derian. [ur. t. 33. 
Habttat in Ficu merices. 
Al,e .[uperircs in medto pundto fufio ; inferiores fi«pra 
fa]ciis 2 fiqcis. 
Viti*. 4. S. alls cinerei fufco varii,: pofticis margine tenuiore 
ça»guineis. 
Jlerian. furin, t. 47. f. I. 
ttabttat in Vite zqmeri¢¢s. 
.4Le i[èriores raaïula igra in difco. 
EIpenor. i'. S. alis integris vi6di purpureoque vari: [nfer[oribu, 
bali anis. Fn. fret. 8,1. 
_l.,u.[fi. infi I83. Rai. inf. 145-. n. 2. 
Pet.ga.t. 4o.f. iLIî. t 7. ,4lb. inf. t. 9. f" 3" 
I«ria. ;tri . t. 33" f" 73- FiJc. ;nf. I z. t. I. 
Rcef. in L pb«l. Io t. 4: De Geer. inf. . t. 9. f. 8. 9. 
Mlk.pap. II. t. . B. 7. 
Habitat tn Epi!obio, Impaticnte Vite. 

I6. S. 49z INSECTA LEPIDOPTERA. Sphinx. 
Porcel- x6. S. alis integris flavicaute purpureoque variis ; infer[ori- 
lus. bus bali fufcis. 
Roef. ml. . pbd. . . ;. 
ttabitat in Epilobio, Impatiente. 
Simillimus priori cet file idem infeCTera, fed 
wor igra, absue cornet. 
Èuphor- 7. S. al]s integris fuçcis" vitta fuperioribus flava; inferiori- 
biæ. bus purpurali:cntc. 
Fn. ri,c. 1356. Fr(ch. 
leaum. ;vf. I. t. I 3" fi 4- 7. De Geer. if. I, t. . f. 6" I I. 
lwf. in.E *. fhl. . t. 3. Uddm. difl: 
• Ilabitat in Euphorbia, Gallo. 
Aie&o. x8. & alis [ntegris : primoribus fupra grifeis ; poftie[, rubri, 
Iafi margineque atris. M. L. U. 
ltabitat in India. 
Megæra. *9. S. alis viridibus : pofticis fulvis fufco-aculatis 
M.L.U. 
llabitat in lxdfa. 
Pina/[ri. ao. S. alis integris canis marg[ne poft[co albo maculsto, 
-,bdomine fufco annulis albis. 
Gadd dff. _8. l'haloena fufco cinerea fubulicorn{s, tho2 
race fiirfuto grilèo, li,eis duabus nigris longitudina 
libus, 
gea;tm, lier. I. t. 13. f. 8. 
De Gcer. inf. . t. IO. f. I, 2, 
.lrIabitat in l°io. 
the fiperioret in medio lineolis 
notat.e. 
Tifipho- zx. $. alis primoribs cinerafcentibus vitta pallida ; 
ne. ce fupra nigris bail rubris. A//. L. U. 
Habitat in India. 
2¢Iagnitudo Afili ; ,41oe inferiores liteit 6 obllquls p- 
rall¢lis cwreis. 
Thyelia. zz. S. alis ferrugneis vitta nigrionte. .M.L.U. 
Habitat in Indla. 
AI, çç»itudo ff]iii. Alw fubtus lineiJ longëtudiualibus fit- 
Feriorum lutefietibus " inferiorum fuJCis. INSECTA LEPIDOPTERA. Sphinx. 
* * * Legitim,e Alis integrls, ano barbato. 
Tantalus. 23. S. abdomine barbato : fegmento tçrtio niveo. 
Habitat in calidjs regionibus. 
Tityts. 4- S. abdomine barbato, c[»gIo nigro. .M.L.U. 
ttabitat m calidis regio»ibus. 
Alaru margo niger ej. 
Ixion. zy. S. abdomine barbato: lateribus punê6s utr]nque 4 nb 
veis. AI. L. U. 
Habitat in calidis regionibu. 
¢llatat- ;6. S. abdomine barbato iateribus albo nigroque variis 
rare. alis poflicis ferrugineis. 
d]/[erian, o;r. 2. p. 3. t. 2 9. 
,ReagD,. in.ff. I. t. 12..ff. , 6, 
ROE]. inf. . lhal, t. t. 8. 
13radl. natur, t. 26. f. L A. 
Habitat in Galio, Rubia. 

bombyli-7. S..abdomine harbato coccineo, ali h'alini luteo 
tbrffiis, riis ; pofiicis margine albis. 
Habitat in Europa. 
fucifor- zS. S. abdomine barbato nigro" fafcia flavefcente, alis 
mis. hyalinJs margine nigro. 
Braal nat. 26. f t.B. Roef. infi app. 23t. . 38. 
Habitat lu Europa. 
¢llcifor- 29. S. abdomine barbato : chagulo fulvo, alis h),alinls mar- 
is. gine fafciaque nigris. 
F. fret. z7. Phaloena ails lincribus foEcis, antcnnis 
peé[iuatls : mas. 
ttabitat in Europa. 
Salma- 3- S. abdomine barbato toto nigro. A/'. L. U. 
chus. Pet. ga. 67. t. 4 z. f. 6. Phaloena bo-.bylius, parvus, 
corpore nlgro) ano croceo. 
l-labitat in Europa. 
fflagnitudo Cv.licis. Alce &nla nigra. 
le!is. ' S. S. abdomine barbato: fupra nebulofo, fubtas fulve- 
fcentc; alis po.icis bail flavis. AI. I,. U. 
ttabitat in Calidis rcgionibus. . 494 INSECFA LEPIDOPTER,,k. Sphinx. 
* * * * 4dit.e hahitu & Lar*va diterf, e. 
Filipen- z. S. alis fuperioribus cyaneis " pun&is ïex rubris ; 
dulze. 

rioribus rubris imnaculatis, l'k.fe«. 84. 
2louff . in£ 966. L 97. f. ult. dtk. ; t. 8z. f. C. D. 
.î]»ft. inf. t. 7" E 3" }!erian. eut. 2.  7. J 67. 

J2et. rnt 36. n. 330. 
Rai. i»f. t34. n. 2. 
Goed. inf. z. t. 31 . 
Lift. gced. J: 37. 
14lk. pap. 46. t. I. a. 
l-la&tat in Spiroea Filipend':.la. 

teaum, i»J. 1. g. I -. j: 14-17. 
z.t.z.f. 2. 
RoeI. infi . ?bal. 2. t. 7. 

Phegea. 3. S. vridi-atra, alis pun&is fCeftrat[s: ïupefforum 
inferiorum duobus abdomine cit.gulo luteo. 
Frifch. inJ: 6. p. . t. . ma!a. 
Habitat i Germmia P. àrsfiàl. Syria lla2lf.vi ff. 
t}lagnitudo flatura trioris fed tota viridi-atra. 
Antennm fillformes, api«ibus fupra alblcates. 
raaculis fi pnrtis jeeflratis :. in fuperioribus  2, 3 ; 
» inferioribus 2: altera minore ver]s ba./ïn 
/kbdomen i medio CingMo luteo unius jïgmeti , quod 
Jubts non coit ; ad bafin abdommis ruai-meutlra-cin- 
guli lutei. "I 
Creuf'a. 34- S. nigra, als macules fencflratîs, abdomlnfs bail viri- 
di: legmentorum marginibus ubris. A4. L. U. 
Habitat in Calidis egi«nibm. 
Polyme-35". S. nigra, alis maculs luteis: ïuperiorum tribus, inf'e- 
ha. r]orum duobus» al0domine cingulis binis coccineis. 
Habitat in Afia. 
Caput nigrum (ntenn,e deficiebant). Frons alba. 
n(roe : fuperiores maclis luteis : intermedia dldyma ; 
inferiores macMis a luteis. _bdomcn atro- 
Sexento I co«cineo ; z 3 «oeru$eis ; y » 6 co«i- 
»«is ; 7 atro. 
6. S. nigra, abdomlne utrlnque maeulis quinque 
ano ore bafique femorum abdominisque coccineis. 
Habitat in America. 
Statura priorura fi $ Filipendulœe. Os fla»guineum. 
gua fpirali, zklœe mgr,v, lua thora«is ad Mas _ 

dra. INSECTA LEPIDOPTERA. Sphinx. 49 
bafis om»um femortm ««inea. Abdomen atrm 
triaque maculis c,ruleis nitidis. &llO #l]e#. 
pe&ifi- 37. S. fubfitfca, alfs volaceis, fafci duabus albis fubfn- 
¢ornls. terruptis, collari fanguino. 
Habitat ,n Alia. 
3)atnra S. kïlçoenduLe. ntenn [einatoe Jd non a- 
fice, ub; ¢,ere fili)brmes. 
Statices. 8. S. viridi-coerulea, alis inferiorlbus fufcis. F. fret. 838. 
lt. goth. z7. 
Rai. in 4" ». 3" Papilio parva alis pendulis. 
Pet. rau 3" »" 3z9 • Papilionoides pratctdis viridis 
mlnor. 
Habitat in Europa. 

PHAL/ENA. ¢¢atenoe fctaceoe a bail ad api- 
cern tcnfim attcnuatoe. 
Mie (fcdcntis) fæpius deprelToe 
(volatu nod:urno). 
* I * ]3OIIB','CES dingues ali patuli. 
I. P. Bombyx eiinguis, alis patentibus falcatis luteo varii» 
macula feneltrata: fuperioribus fesquialtera. 
Pet ga. t. 8. :[: 7. ,4t. E. N. C. dec. 2. an. z. app. 
]14erian. lutin, yz. t. qz. Il'aient. m*f. z. p. I68. t. 54. 
lç, norr. dellç, t. C. 4 f . t. 
labitat in Citro lfi«, /Imericoe. 
Larva nuda, werti, illata ,errucis pilotis net folliculos 
grandes tenaces .ix extri«a»dos. 
Spe«iofiflima œehaLenarum /ln:ennis ad fi»gulos artiçulos 
radiis 4 f. utrinque z diz.ergcntibus. 
z P. Bombyx ellnguis, alis pttentibus fubfalcatis luteo-va- 
fils: macula fencltrata lolitaria. 
.lleri,tn. furin. 6y. t. 6)-. 
ttabitat in Citro Amerites. 
Larva gLbra tota. 
Si,mllima prwcedenti ut difficile difllnguenda, Cor]ore 
flaveJ'cente nec fulz'o; Cotlo cingto-iinea alba. t!a a 
rum feneflris folitarlis (abscu¢ mi»ori lameolata in 49 INSECTA LEPIDOPTERA. Phloena. Bombyx. 
fuperloribus ) intrantibus reginera 
 vix. man((e[to margine nigr» in¢Tœe: colore dmum 
alarum pallidius flavçl'cente nec Jèrrugine. 
kwc priori orta dies doebit. 
Cecro- 3" P" Bombyx elinguis, alis patulis fubfalcatis" gr!fes " 
pia. fcia fulva, fupcr]oribus ocello l.hbfeneRrato îcrugineo. 
AZ L. U. 
Catesb. car. o_. p. 6. t. 
Habitat n Amcrica J','pîentrionali. 
Paphia. 4. P- Boratyx elingus flava, alis patulis falcatis concolo- 
r]bs ocello fcncltratis. AI. L. U. 
Pet. ga. ,. z 9. f. 3- Catesb. car. :. p. 9 
labitat i» Guinca. 
Lul.a. '. P. Bombyx elinguis, al[s patuls caudatis flavo- ircnti- 
bus concoloribus, ocello difci lunato. 
Catesb. car. z. p. 8 4, t. 4- Pet. gaz. t. 4" 
Habitat i» America Jèpteatrionali. Ialra. 
pavonia. 6. P. Bombyx elinguis, Mis patulis rotundafis grfeo nebu- 
lotis fubfafciatis : occllo ni&itante lhbfcnclhato. 

Phaloenm dividende, quo facilus inquirantur. 
Prim.qriœe Ails ieumbenti de1re.Oïs : 
x, - OMBYCES enis P«tinaris : 
- Elingues absque lingna manif¢fle fi;ali. 
. lœeves do, nec ¢,at: 
- Ali patulis x -- 7- 
. Ali rcverfi 8 I. 
- - - AI deflexis z -- 4. 
¢r;ttar* dorJb foicnlis exafperato.  40, 
. - $pitilingues Lh*gna inInto.Jirali 
. lœev, Alis patulis 4 "- 44- 
Ali¢ deflexis 4 -- 2" 
- - criatœe do -- 
. - NOCTU Anteni* Jètacei,, nec 
Elingues 9 6;. 
Sprilingues; loev «lr 64 
critæ dor 86 -- 
, GEOME rR Ali¢ memibs l, ori«onralib:s 
Feinicornes: ails pogicis angulatis 
aiis ofiici i-otundatis inri, lç 4. 
Seticornes : ails andatis 
al& rotndati 6 
4- TORTRICES Ali obtfimis ut fe,e 
. PYRALIDES Alis comivenribu i* figuam deloideam 
6. TINE Alis con«oluti,- fere in cylindrum, fronte prondnla 
7. ALUCT, Alis digittfi s a,t b,u 299 o4. INSECTA LEPIDOPTERA. Phaloena. Bombyx. 

497 

2tïerian. er. t. 13. z. 
Ieaum. inf. . t. o, 49, 
De Geer. inf. I. t. 9. ff" 7. 8, 
Rwf. nf. . phal. z. t. . 
l'ilk, pap. f. ». z. a. . 

Reaum. inf. x. t. 47, 48- 
Rf. i,f. ç. $. 15" , I6. 

Agi. Parif. 69z. lwrr delic, t. C. z. f. , 
ltabitat lu Rofa, Rubo, Ulmo, Corylo, Salice. 
La,va nuda ,,¢rti«illata verruci, pil«/is ut P. Atlantis; 
ocellus alaram ,,aar,n« )««eri, re niitat lu»ula f«»e- 
flrata ix on]icua. 
Varietate, a. . adeo fimiles, ut ,,ix differant, n 
gnitudine. Mn Specie divguene ? 
Tau. 7. P. Bomyx elinguis, alis pamlis teRaceis: ocello fubvio- 
laceo puuilla haRata alba. 
. StockS. 749. P. *3 °. t. 4. 8. 
Uddm. difl 6I. 
Rç inf4. t. 7- 3,4- 
Hatitat in etula. 
OcelluJ in flngul& alis pupilla albo, d 
diaphano -fcnflrata. 
* * EoyCES ehnges lls reverfis. 
querdfo-8. P. Bombyx elinguis, alis reverlis dentati, ferrug[nds 
Ea. maginé poico nigris. 
lb. iȂ . t. I6. Reaum. infi . t. z 3. 
Alertan. e,r. L t. *7. Roef infl ,. phaL z. t. 4 . 
Frk. infi 3, t. . 3" lilk, pap. zT. t. 3. b. . 
Habitat in Salice, Pruno fpinofa, Pyro, Gramine. 
Lmva fu&audata, pi!ofa ferrugin¢a, «olIarius 
rleis. 
]liclfolla. 9. P. Bombyx elingus , als reverfis ferratis fcrrugnds 
matgine poico albo variegat». 
De Geer i» I. t. x 4. f. 7, 9. 
Habitat in Salice. 
I 
Lam'm Phal«na,u;ù .{un l'es 1. nodt, nudm 1. hirfutoe, d{f«rvnt Pe- 
dura nnmero : Pcdes t# Bomb,c;bu,, 'okuis ; 4 Tinet» Jbcatanois , 
*z Gammoe ; m" Geometr& lërisque; omnes enim iaffruumr Pedt« Pe&ora- 
libtm g Caudalibus 2, excepta Vinula. E«rca, la«ertia pancisque alim i diff 
*euua itaue pri:ta,a a Pedib,s Abdominalibus 8, g, 4 a » . 498 INSECTA LEPIDOPTERA. Phalœena, Bombyx. 
t'tuni, io. P. Boml,,x elinguis alis reverlis lutcis : flrigis dua- 
bus tulçis punCtoque alto. 
ROEf i» .fbal. z. t. 36. 
labitat i nO Germai. 
Larva &vis, pilJà .fuJeJ«s kumeri toeru&is. 
Sinilima #qve»ti Jid i Alis fuperiribu Pu»um 
tantum um«um album nec alterum ra,nm. 
potato' II. P. Bombyx elinguis, al{s revcrfis flasis: rga fulva 
ria. rcptuda pun{s duobus albis. 
Gwd in I. t. lz. eriau. eut. x.p. z7. t. 16. 
Lift. gœed. . 8z. w£ in]: l. pbM. 2. t. t. 
aj. in 14z. w. . l iI. ap. z 7. t. 3. b. z. 
ttabitat in Gramine ErWoe aural'oris. 
Larva coeudata, tr#ata, pilofa, lateri albo maeuLttit. 
Pin[ ,z. P. Bmb)x el{ngu[s, alis rcvetfis grifcfs : flrg[s dua- 
bus cincreis; puno albo triangulari. 
ler, an. ifi t. x2. RoeJ *aJ2 1. ?aL z. t. 59. 
VifiU. inf Io. t. lo. tlL ?ap. z 9. t. . b. 5. 
Uddm. diff[ 60. 
tIatat i» Pino. 
Larva #bcaudata , pilofa , albo fœeo gr;#o«ue ,adœe, 
,o[[aribu cwruleis. 
Quercus. '3. P. Bombyx elingus, alis reverfis fcrrugneis : ffga 

Rubi. 

flava, pun&oque albo. 
.3louJf. ml. Ib 7. .1' 2. 
Gw,. i»f. 4. t. 7. 
Lift. gced. f. 88. 
Raj ,»f. 4z. n. z. 
le-rian. eut. . . o. 

q,'b. inf. t. 8. y. 
l¢eaum, iaf. 1. t. 35"- 
RoeJ: inf. t. iohal, z t. 
lt ilh. pa?.zz.t. 3. a. , tz. 
Uddm. diff[ 9. 

H«bitat in Quereu, Betula, Fruno liholà. 
Larva la:l,i, 2vilofi, grjèa, »igro annulata, albofu¢ 
maculata. 

4. P. Bombyx elinguis, alis reverfis cervinis immaculatis: 
lkigis duabus albidis; Iubtus nullis. 
Rcq infl. app. t. 49- 
l¢tIk, pap..z, t. 3. a. 9. 
llabitat m Rubo Salice. 
Larva levis, piloJk, ferruginea, nigro annulatÆ. 

41a- 

Pupm Pbalenarum #rot lmves 1. laamatœe ; E2ul« nudœe i. f, llicitlo bvelat:. INSECTA LEPIDOPTERA. Phaloena. Bombyx. 499 

gllarum fa.ia pofl«rior defi»it in medio al, e, nec, 
an . anularia, çua mitotie major efl, emrrit 
ad apicem. 
lanearis, 5. P. Bomb,x clnquis, al;s reverSs ferrugineis " 
aba: f?erioribus pnn&o baquc albis. 
Ra, inç. . phal. z. t. 
lé]lk, p. z¢. t. 3. a. 
H«bitat in Tilia, Pruno fpinoça, Salce. 
Larva pda , mgra : gme,,to .fingulo pn,çis ] alh 
Anus Phaloen,e ,alde lanatus albidus. 

verf;co- 7- P. Borab),x eli'agu[s, a!is reverfis gfffcis: ftr:gs nigro- 
lora. a'.bis, ï, oz;te t'.,oracis albo. 
G. ddfatag. 82. Fh'd. ails lir, eis albis & uigtis undatis, 
Roef. inJ. app. 39- f- 3- 
' l#'il, pap. 4";'- t. . a. L 
Habit -- 

Mori. I8. P. Bemb,x elinguis, a!is revcrfis pailidis : flr;fis tri- 
bus 

Fa. /ec. 
lIouff, inf. 
!ldr. i£ 28o. 
yonfl, inf. t. 22. 
Goed. 
L«[k. goM. £ 3z. . 
Blan£. i,f. 60. t 9" 

2].Ier;an. enr. I. t. I. 
!lb.. inE t. I z. 32. t 6. 
13ra ll. »at. t. zT. . . 
Reaun. i':fi z. t. . f 2. 
R«/: isf. «pp. . t. 7, 8. 
OEri«w. ocT. Stockh. 7-},. P. 
t. xq.f.I. 

I i llabi- Caja. O. 
I0. 

INSECTA LEPIDOPTERA. Phalzna. ]3ombyx. 
Black. inf. . 9. f. . C. Roe£ i» . 1. z. t. L 
Raj. i»fi 15I. n. 3" Flk. pap. 8. t. 3. a. . 
lyS. n. 7. 
Habitat in LaoEuca, Oleribusque ariis, polyph»ga. 
Lar a klrJua, ferrugi»ea. 
virgo, z. P. Bomy elinguis, lis defles tris: rvul[s rubleun- 
dis; inferioribus rubris n[gro-pun&atis. M. L. U. 
Haita in Philaelphia. 
tennoe ix moenifqfle barbat fere feta¢ i» ma- 
rc, magis adhuc taceoe in femlna. 
willica, z 4. P. Bombyx elingus, ails deflexls atrs:, maculis ooEo 
albidis, imrioribus fulvis n[gro-maculatis 
erian. e«r. I. t. 6. Rca.m. iç. ,. t. 3'" f" 4" 6. 
Aih. inf t. 2,. îik. plp. 18. t. 3" a. Z, 
Frif«h. in o. t. z. 
Habitat in Ulmo, Urtici Alfine. 
Larva hir]uta, ferr*oEinea. 
Pla9tagi- 25. P. Bomby» elingus alis deflexis atris : rivulis/flavi, ; 
ms. inferioribus rubris nigro-maculatis. 
F». fvec. 8. gZilk, p,?. 24. t. 3. a. y. 
It. gotl. 73. 
Habitat in Pl2ntagine, Hyachtho. 
Xexus variat : ubi Ioes Juh.m, ibl Femlna tlcornls 
¢o¢¢ine4. 
Larva kirfuta, nigra, ¢apit« ruf,. 
moncha.z6. P. Bombyx elingui,, alis dcflexis albis atro-undatis, 
abdominis in¢ifuùs fanguineis. 
HZilk. pap. 9. t. 3. a. 4. 
Mitat in Salice, Quercu, {alo. 
Larva pil,fa , albid,, nigro raaculata. 
diçpar, z 7. P. Bombyx elfnguis, alis deflexiç: maçculfs grfçeo fu- 
fcoque nebulofi ; femfneis albidis lituris nigris. 
Merlan. «tf. I. t. 18. if I. hai. z. t. 3- 
Fri#h. inf . p. 4. t. 3. Mlk. poep. 2o. t. . a. 7. 
Habitat in Quercu, Tilia, Pomonz arborius magis 
aflralibus , 
Larva piia, lko linêata: unis affti«e çrttl«is , 
fliçe rukris. :oz INSECTA LEPIDOPTERA. Phalna. Bombyx. 
Mas A»tennls magnis tedtinatis ; Ails fufco-grifeis ; di- 
midio miner. 
Fcmina ',4nte»nîs nlgris ; Alls albidls : lituris al4quot 
nlgris cn:n pun,.'to nigro tntermedio ad margtera ¢,- 
t«rlorem margi»e poflico nigro-lmntato. 
Chryfor-zS. P..Bomby« ellnguis, ails deflcxis albidis, abdominis 
rhcea, splce barbato luteo. 
R,j. inf. I56. n. I : I y. Reaum. in£ I. phal. z. t. 2z. 
aI«rian, eur. t. p. 8. t. zo. R,sefi infi t. phaL z. t. zz. 
k'rifcb, inf. 3" P. zS. t. 8. kl/ilk, pap. z8. t. 3- b. 3- 
.,d.zo. av. t22. t. 122. 
tJ«bitat in Pomonm arboribus, Quercu, Alno. 
Larva nodof, lilofa, nigra, rubro linvata. 
Sallcs. 2 9. P.-Bomhvx elinguis, alis dcflcxis albs, pedibus nigris 
a]bo-annulatis. 

Fn. ri,et 82"2. 
lt. Jean. o7. 307. 
6wd. inL i. t. 3. 
.Lfl. gwd. f. 87. 
Blan. in£ . 8. f. A - D. 
dLrerian, e-'ar. . t. 30. 

Atb. inf. t. 84. f. a- d. 
Fr[ch. »f. t. t. 4. 
Reaum. iv.l.I, t, 34. fi 4-6. 
D« Geer t I. t. 1,. J I3, 4. 
Rcef. inf. . phal. 2. t.. 9. 
h; ilk. pap. 2. t. 3" a. 9" 

ltab,tat i Salicibus glabris, Populo. 
Larva ilofa æ dorJ'o lougi;udlnMit'er alb« maculto. 

CratoegL 3 o. P. Bombvx elinguis, alis deflcxi c!nereis rotandatis: 
fafcia ofcuriore, ano barbato. 
eaum. inE I. t. 44. f. IO. 
De Geer inf. I. t. Il. J 20. 2t. 
l-labi:at m 

ftl-ata. 

Populi. 

32. P. Bombyx elir:guis fufca antice pallida, alis immacu- 
lat|s fuçcefccntious : firiga fesquialtera abida rcpanda. 
RœeJ'. infi ,-.. phal. 2. t. 66. li dk. pap. z 3. t. 3" a. 13. 
tiabitat in Populo, Corylo, llalo, Pyro. 
Lat, a Filof Jegm«ntis Jivgulis l.tægïis duorum arium. 

33. P. INSECTA LEPIDOFTERA. Phaloena. Bomhyx. 
Coryli. 

3. P. Boml'x elinguis, alis ant;ce grifeo nebulolis : po'frite 
crulclCcntl glaucis, thorace varicgato, antclmis flavis. 
l. i»fi t 90. 
Rœe in i. phal. z. t. 
abitat in Corylo. 
$imilis P. Fa cellw ir;mlt thra«e faÇciato - mculnto ; 
bent. Zarva fCcicularis piloÇa rubra fafcicaLs dorJà- 
libus z «aaa I lter,libs thora¢is Jolitariis. 
rtula. 34. P- B,mbyx ellngus, alis deflexis glauci» : rrga tlba 
apcibus macula tcacca. 
F0». i. . t 6. 
RoeÇ inJ; a?p. t. 43. 
4. t. ri. x-6. 
Hbitat in Quercu, Populo, Salice. 
OEkora«is tergum m,¢,la oblonga ferruginea teçum. 
anius fpec:ei fexus vel d,erfoe. Larva turrita. 
* * * * OXICES dingues, Mis dçres, doOo crat,. 
pud;bun-3. P-Borabyx elin..guis crata, alis cinerafcentibas : fa- 
da. fciis tribus tulco-grifçis. 
Fn. f,ec. 828. lb. in t. 6. 
Goed. in 3- t. .. Reaum. inf . t. 33". 4"IZ. 
Zifl. goed. t. 8. DeGeer. 
Rai. ,» 1. n. 7. lçŒE[ in *. phal. z t. 38. 
terla». etrop. . t. 47" 
tIab'tat i- Arboribus Pomtn, Corylo, Quercu. 
Larva J&ÇcicuL,ta, p;lq[a 
¢«1o caud lo,gior« rubra 
fafcelina. 36 . p. Borabyx elinguis crflata cinerea, alis fuperoribus 
an6ce /hfca atra medio macua alba trfgolta. 
Fn Jvec. 8z 9. 
!ouff. inÇ g9- Mlb. i«J; t. z6. 
Gœed. inf . t. 36. De Geer 
Lift. gwd f 80. Roe . phal. z. t. 37- 
Ràj. ifi *6. n. 8. l'ilk, pap. 3o. t. 3- c. I. 
Habitat in Leonto, Trifolio, Rubo, Populo. 
Larva J,iculata, pilofa : fa].iculis d«rJhlibut lbir, 
ca3«tis ani¢ue fufiis. 
antiqua. 7. P. Bomb,,x elinguis, alis plauiufculis: fuperloribus lu- 
nula al anguli pofiici ; femina aptera. 
Ii4 INSECTA LEPIDOPTERA. Phalœena. ombyx. 

Fn. J"ec. $27. 
Goed. inf. . t. 29, 30. 
Lift. goed. f. 78. 
&vaarara. quart, t. I0. 
bibi. t. 33.f. 3, 6. 
da;. in£ 173. n. 4" 
2Ier;oen. eur. t. 84. 

Ail,. inf. t. 89. 
ea.m.i»f. I. t. 9.f. lZ-I7. 
DeGeerinf. l.t. 7. J" I3' I4. 
RdeJ in. 1. hal. _. t. 30. 
at p. t. 15. 
lUilk, f ap. 3. t. 3" c. . 

lIabitat in Pruno, Tilh, Alno. 
Co]. Aih. i»£ t. 9 o. R,e£ i»f I. phal. ?. t. 4o. ll'ilk. 
L pap. 3. f S" c. 4. ,ix fpe«ie fatis diz'erfi,. 
arva .fafiiculata pilofa : ci¢ulis dorf¢libus 4 a[bis ; 
amennœeeligus eaudalique obfcuris. 
eruleo-38. P. Bombyx elinguls crflata, alis deflexis grifeis" ma- 
cephala, cula albda duplicato didyma. 
In. jec. 836. Alb. i;çff t. 13 f " * 7. 
Lift. goed. 47- Reatra. i»f . t. • s. ïg- 
Ràj. ml t63. n. 7. RtE i»fi I. œeh,d. z. t. 6. 
AIer. car. t. 9. M';.'k. pap. 6. t. . a. z. 
Habitat i» Pmonoe ar3ori3us floru,n ['e/t,. 
Lara nuda, c«rule#enx , luteo- li»eata 
Ziczac. 89- P. Bom@x fubclinguis alis deflexis dorfo deutatis a- 
p*cibusue mula grifea li,bocellark 
: Ge,l. inf . t. . 2eawa. inf z. t. zz. f 9-16. 
Lift. gœed. f. zI. De Geer. tç. . t. 6. -o. 
,. ier. eur. t. '47" Rœee i6 t. pbaL z. t. o. 
lb. i» t. x 4. zo. H'ilk. 
Frifcb.' i»f 3. t. z. 
b#at i;x ba!ice. 
Mlw Jq,eriores margine %rfali denticulo pilo#. 
Larva uda dorJb gibberibus z, «a,tda raff. 
4 , P. B«mbvx elinguis alis deflexis nebulos, thorace 
fafc:a poica atra. 
. fvec. 8xz. Aih. inf t. 3ç. f 6. 
fouff. inf 96. f. i. "Frif, h. i 7. t. 
Gd. in[ z. t. 33" Reat«m. 
Lift. gwd. f 39. Lyonet. le t. 
et. gaz. t. çI. 9. 
aj. i»6 7o. n.z. 14Ik. pap. I. t. z. a. z. 
,51er. eur. 3" t. 36. 
Habitat in L;gno utref«ente. 

Coffus. 

Lai'- IN5ECTA LEPIDOPTERA. Fhalmna. F, ombyx. 'o" 
Lïva fabpilofa, rba, d.r.fi, fan.çu;no, «apite nigro. 
omani ;n hoc lxuria ee coe?if, pr.grandesque Ro- 
orum v¢rraes delicaîiore fuat in clb Coff«s ocant 
aue etiam fari.'a Jginatl ; bi quoque altiles fiunt. 
»li. XFII : 4" 
* * * * * BourBe'CES fpirilingues Mlis patMis. 
tnefira. 41. P. Bomb3'x fpirilinguls, ails patulis concolorlbus : fu- 
perioribus flavis; infcrioribus fenelratis. AI. L. U. 
Habitat i» lndiis. 
perfpicua.4z. P Bomb«,x f»irilinuis, alis patulis" fuperioribus fafcia 
fe,efiratà" brei. . L. U. 
Habitat in Indiis. 
odorata. 43. P. Bo),x fpirilinguls, alis patentibus crenatis nebu- 
lolis : fuperioribus ocello unico ; inferioribus fefqui- 
altero. 
$1oan. jam. t. z6. f. I3, 14. 
Habitat in merica. 
militaris. 44. P- Boby« fpirilinguis lutea, alis patulis concolgrbus 
apice maculisque violaceis: fuperioribus extus albo 
ibfafciatis. 
Rçç. infl 4. t. 6. f. 3. 
abitat i, Afia. 
* * * * * * 
deflexls. 
Purpura 45. P. Bombyx fpirilinguis, alis dexis: fuperiorihus 
ta. vis fufco- pun&atis ; inferioribus rubris nigro- ma- 
culatis. 
Rw infi I. phal. z. t. o. 
Habitat i» Ribe. 
Larva birfuta, grifea, albo raalata. 
ulica. 46. P. Bombyx fpirilinguis, alis deexis : fuperioribus gri- 
feis flavo- punéatis ; inferioribus fulvis nigro- macu- 
latis. 
ltabitat Europa. 
lubrici- 47. P. Bombyx fpirilinguis, als deflexis albdis pun&is 
peda. gris, abomineque quinquefariam nlgro-pun&ato. yc6 

INSECTA LEPIDOPTERA. Phaloena. Bombyx. 

Fn. /-vec. 823. 
Goe,L in£ x. t. 23, 8. 
Li/t. goed. J: 93. 
Ra.. inJ: 96. n. 
]Vlerian. eur. i. t. 46. f. 6y. 
Alb. inf. 2-5. j. 36. 
. Goed. i[[ . t... 
lllh, pap. 2o. t. . a. 6. 

Frih. i»[ 3. t. 8. 
Rea,,m. infi z. t. . f. 7-0. 
DeGeeri»l'. l.t. l.l.f. 7,8. 
Rce£ i»f. . phaL z. t. 4 6. 
lfïlk, pap. zo. t. 3. a. 

Rwf. inf. z. phal. z. t. 47, 

Sz. P. INSECTA LEPIDOPTERA. Phalzna. Bombyx. 
cribraria, j'z. P. Bombvx l,irilin:auls, alis incmber, tibus : fuperio- 
tbus ali3is, nanserle nigro punctatis. 
ttoEbitat tn terr,s mcridionalibus. 
* * * * * * * I3OMB'CrS f'iriligues Dorf «rîflata llis 
deflexis. 
Ceifia. 53. P Bombyx fphilh,guis crfata, alis [ncumbentibus fu- 
pra iidibu: tfç]a .riçca dcntata. 
[ex ri,et. 86. t. 
Habitat in Humulo. 
Libatrix. 54. P. B, " 
w'x fpir, ilinguis criflata, alls incumbcntlbus dea- 
tato- erolis t0,'o-grilis : pun6t[s d«obus albis. 
(_;ced in]q. 
Lift. goed. f. 30 
lIaitat i» Glechomate, Rofa, Sàlice. 
Latva geometrica, auda » irids. 
Capuci- 55. P- 13ombyx fpiri;inguis criltata, alis deflexls dentlcu- 
ha. latis fcr:u,:,h»_'s: dcnticultaque dorfali rcflexo fafcia- 
que firruginca. 
H,zbitat in Eurol:'a. 
eamelina. 56. P. Bombyx fp!rilngus crfl, ata, alls deflexis erofis 
brunncis: omnibtis dcnculo dorfali. 
llÆ$itat, in Tilia, Malo. 7". 19ergman. " 
Larv a'uda, vireJ-cen corniclis z purpurels cat, d,e 
pune,uraque [urpureum ad ring, la fli, çm, ta. 
Fh. fedens-evigit a tergo «riflas z, /uart prlor ex a- 
Lwum exterioru'n, poflerior ex 
f. lobu!is ¢ont¢iventibus. 
0o. 7. P. Bombyx fpirilinguis criflata, alis depreffis cinéra- 
fcentibus oo ntatis. 
Habitat in Quercu. 
Larva nuda, rubra, pungtis li'eis/ne albis : darfali 
terrt;pta. 
helvola. 58. P. Borabyx fpirilinguis, als rufis: fafciis fulfufce- 
fcentibus: polica latiore, fubtus rufefcentibus. 
ttabitat in Fin!andia. .çldman. 
2-ëniacu!a lait:rat, us ru.la. Awte;;;:,e a; gtfliïmw. INSECTA LEPIDOPTERA. Phaloena. No61:ua. 

Fagi. 

* z * Nocrtr elf»g.es. 
Strix. 5"9" P. Notua elinguis, lîs patulis concoloribu albidls 
nigro retidatis nebulolisque. I. L. U. 
A]er. furin, zo. t. zo. 
Y-la$itat in America meridfonalL 
Larva bpilot, nigr annulis lineafne lateali. 
60. P. Noua elinguis, alis reverfis rufo-cinerei : fafcii 
lh,earbus duabus luteis flexuofi 
Rab. a. Stckh. 7q9. P- 3 z. t. 4. f. IO-I4. 
3d».. d 6. !b. inf. t. 
IIabitat in Gorylo, Fago, Betula. 
Zarz'a pedius 6: enteriaribus elongatis ; cda refle«a 
o, nt*'ulls fet«eis. 
bueepha-6,. P. Noçua fubelinguis, alis deflexis cinereis apice ma- 
la. cu.a lhbocella,i flaa. 
Gœed. inÇ ,. t. 3q. Frçb. in , . t. 4. 
Z(/t. gwd. yï 3Y. DcGeeri» I.t. 3. f '4-19. 
A[er. eur?, t. I4z. Rw in Lhal. z. t. 4. 
Aih. i12 z. E 33. lk. pap. ,. t. 3" a. 8. 
itabita: in ilia, Alno, Quercu, Salice. 
Lrva Filera, »igra aunulis lineisque lutei. 
Humuli. 6z. P. Aro,,a elinguis tdva, antennis thorace brevioribu,, 
mar alis niveis. 
F. J.ec. 9x7. Rai. in I7. . 3. 
De Geer. inf *. t. 7. , 6. 
ll,»itat in Lupuli radicibus. D. f«an. 49. 
Mas ails albls. Femma çavis fuh, o-riatit. 
lupulna. 63. P. Noqua elinguis lutca, antcnnis thorace brevioribus, 
ails macula arcuque ciuerafcente. 
De Ge«r in . t. 7. f. I z an fexu tantura alfa 
11obltat in Europa. 
Pr«cedentis omniem atura fed dimidio mln,r , ali- 
que calore.. 
* * Nocu. firilingues, dorfo lwves abqe crifla. 
Lunus. 64. P. ea fpirilinguis lzvis, ails patulis caudatis fufco 
lutcoquc undatis, çcellis caudalibus fobternis. AL L. U. 
llabitat i, Indiis. 

65". P. INSECTA LEP1DOPTERA. Phaloena. No&-:a. 'o9 
crepufcu-6y. P. Notua fpirilinguis loevis alis patulis grlfei fafcL't 
lari, maculaque albis; inlerioribus ocello fufco, ,4L L. U', 
Habitat in America. 
occidua. 66. P. Notua fpirilhlguis loevi«, alis pstulis nebulofi$ 
linea pallida, fuperioribus ocello lunato pun&oqu¢. 
il, LL. U. 
Habitat in Arnerica. 
pun&ige-67. P. Nottua fpirilinguis loevis, alis depa'eflis • fi*periori- 
fa. bus pun&o callofo piceque ocellato; infcriOribus al- 
bis. AI. L. U. 
Habitat in Indiis. 
llw Jlperiores cinerafcentes area lunata albida 9 punt 
callofo ad marginem interiorem. 
Dominu-68. P. Noua fpirilinguls la:vis, alis dcpreflis ngri,: lu- 
la. perioribus coeruleo flavo alboque, inirioribus rubro 
maculatis. 
Ier. eur. . t. . Rotin. inf. . t. 47. 
llb. inf. t. _z.. l$Æ'lk, paO. 9. t. 3" a. 3. 
Habitat in Cynogloffo, Fraxiv.o, alice. 
Larva pilofa, nigra, trifariam alb u,dtata. 
lbdomen Pbaloenoe rubrum fafcii, nigris. 
Matro- 69. P. Noftua fpirilinguis lvis , alis fuperioribus grifeis : 
nula. extrius flavo nmculatis ; inferioribus nigro macu- 
latis. 'r 
Roef. inf. 3. t. 39-f- x, e. 
Habitat ia Germania. 
fuliglno-7 o. P. 2rlga fpirilinguis loevis, "lis deflexis fuliginofis 
fa.. pun&o nigro; inferioribus rubris nigro-maculatis. 
It. wgoth, x4t. RoeJ: in n I. phal. z. t. 43- 
Uddm. diffî. 76. " M, Slk. pap. "-3. t. 3. a. I 4. 
tbbitat in Sinapi, Rapa, Rumice. 
Lzrva pilofa, ferruginea. 
Fulvia. 7x. P. Nodtua fplrilinguis loevis, alis deflexis concoloribus 
fulvis margiue nigris. 2"I. L. U. 
Hab«ta,, in !ndiis. 
llat,. 7 z. P. -&,xa fpirilinguis loevis, alis dmprelïis : fuperiori- 
bus fufci», maculis fimul quinque albidis ; çqferiribus 5"IO INSECTA LEPIDOPTERA. Phalæna. /q'oc"tua. 

]lier. eur. 7. t. zI. f. I. 
llabitat m ubo. 

Reaura. itf. . t. 7. f. z. 

73- P- lbgt«a fpirillnguis loevis, alis dcprcf, is pallidis ta- 
fcia latiffima faturatiorc puncto nibro ma, ginxtue pun- 
:tato. 
21'Ier. europ, t. !I. 
l-labi'at in Europa. 
llarum ]fcm tapezlformi eft cm pm«o igro in 
medi ; margo po)l,cus fupra Funor«ta ngroru a 
lolatus. 

ltcernea. 7-I.. P. Nodtua fcticornis loevi«, al!s cincreis immaculats: 
ftrigis tibus repaudis al0idis, col,mi bifido. 
11abitat in Europa. 
loe absque » *cala ¢om?lanat fere ¢anoe ; ¢ollare ere- 
rffura cordi, inflar bifidum. 
pellex. 7. P. ?tua 'ticorns loevis, alis fufcs l;ne;s u's 
culaque traxiserth; itderioribus ditco albis. 31. L. U. 
tlabitat in lndiis. 
Mbdmen album ano rubro. Alw inferiores moergiae f- 
fc : yunéIi tri»us albis. 
gkyphica. 76. P. Noqt«a feticornis loevis, al;s vatulis ftaçcefcentbus 
maculis hicroglyFh[cis nigris ; fubtus fa,kia at,a. 
Fn. J,er. 847. 
ltofl», pict. 4. t. I I. 3. eat:m. infi . t. 49. fi r4 ? 
llabitat m Verbaçco. 
AIi»iraa, Pb graminis ragnitudine, Geometrw flmilis ; 
Mlw ¢baraeribu anoraalis 3uJ¢is luteo raarglnatis 
cura pun nigro. 
pallens. 77. P. Noua fetlcornis loevis, alis deflexis pallidis m- 
maculatis" marginias plticis fub:us nlgro pun&atis. 
Habitat in Eutopa. 
ruffula. 7 S. P. No,a fet[cornis loevis, alis fulvis rubro-veno!]s; 
inferioribus ngro - variegatis. 
Habitat in Europa. 
3,millima P. Bomby¢i Sannioni ut fi*cile tantum fexu 
differre ¢redatur. 
leporina. 79, P. N'ua fetcornii loevis, alis deflexis albls: puns 
nigris tamotis. INSECTA LEPIDOFTERA. Phaloena. No&ut. Sxi 
De Geer. in_£ I. . z. f. IO, I 7. 
l-laitat in Aino Salice. 
Sirnili Ph. lubr..ciped,e fed aLe pacioribus vndTi ad- 
Jerfoe orpus album, ne flavum, nec dOaoraett 
nigro pun£tatum. 
ornatrix. 8. P. /'Vee/x.ç f«ticornis loevis als depreffis rubris atro- 
F.Uné[at;s ; interioribus albo nigroquc variis. M.L.U. 
l-laoitat in Ame, ica. 
ltlce Jùperiores fuiora flavefient¢ raargine ru,;ro pundti 
igris: !kbtu rubr« ; in)eriores maculis ntgri ; raa- 
gn,tudo P. Argi. 
Jacobxoe.8*. P. Nua feticornis lrvis, alis ftfeia: line[s pun- 
Cisque duobus ; iut'crioritusque totis rubfs. Faun. 

Jec. $69. 
It. oel. 2o. 
Alouff. infi 97- f- antep. 
Rob. ic. . t. zo. 
Goed. inf. . t. 9. 

Rai. i»£ ,68. ». 
AJer. eut. q. t. 
llb. lai; t. 34. fi G. IL 
Ream. if. 1. t. 16. f 4-7. 
toe] inf. I. phal. z. t. 9. 

Lift. gwd. t. 4. 
Blank. inf. t. x. f. G.K. ltS"lk, lpap. z6. t. 3. a. 1. 
Pet. gaz. t. 3.3. f- 6. 
Habitat in Jacoboea Senecionis. 
Lar,a pilofa albo lut«oque annulata. 
hellco- 8z. P. Noetua fcticornis la:vis, alis deflexis fufcis con- 
nia. co|oribus : fup-itribus linea ; imrioribus bail albis 
M.L.U. 
Habitat ia Calidis regioibus. 
zlbdomen fiavum tr,Jariara Jufio-raaculatura. 
rubricol-3. P. Nona fcticornis loevis ngra collari purpuroo, 
lis. abd-mine flavo. Fn. fret. 
Habitat in Europa. 
çuadra. 84. P. Noua fet[cornis le',is al'is depreffis luteis: fupe- 
rioribus punCïis dtlobus atris. 
Rcef. iœeJ t. bal. 2. t. *7. 
H'ilk. 1,»a?. z 4. t. 3. a. 17. 
ttab,tat in linu, Quercu. 
Lzrva Filofa aarJo £uaClts rubris maculttqtte nigra ; la- 
teribus lineis »gris. Pbal«za in rultis aceed 
laœgi 2-in¢arura. 

8f. P. 5z INSECTA LEPIDOPTERA. Phaloena. Noua. 
compla- 8f. P. Nalua fcticornis loevis, ais deprcflis" fupcriori- 
ha. bus cethentibus : extefiorl margine inferioribusqu 
totis flavis. F». ,ec. 
lb. if t. 7 o. f. G. H. 
tlabitat in Quoecu. 
* * * Nocxu fpirilingues dorfo crato. 
Paa. 86. P. No,ua fpJrilinguis criata, alis. deflcxs cin¢ra- 
fcentibus ; inferioribu» rubris tMiis duabus nigris. 
Alerian. eut. 3. t. ]8. fi 39- Roe] »»fi t. phal. z. t. ! y. 
lb. ivfl ho. lilk, pap. 7. t. s. b. x. 
Reaum. i#[ .t. 32. 6, 7- Lddn. d 73" . *o. 
 ti'k pap 33" t I. 
[l,itat Ch Salce, Quercu. 
Lar a fu]-a, [ubvdlojà, fubtus ferrç;ea. 
Varietas raao i» Eurofa ralio e i fi 
mag»itudine, dffert , nec ara di»tit. 
Pronuba. 87. P. Noc,a lirilhguis criRata, alis incumbenthus gri- 
fois ; inferioribus luteis: fafcia atra fub':arsh F. 
). ]k,ec. S7o. er. eur. t. 49. 
G«d. ifi . t. . /b nfl t. 7 z. ]. C. D. 
Lk. goed. fi 41. FriJèh. id. o. t. y. J] 4, 
Blank. in t. 6. D. F. Reaum. infi . t. 4. J[ 4. 
Ri. i;(/ z37. n. ,8. x.t. 4. f. 9. 
l %lk. pap. . t. l. a. I. - 
ttahitat m Cheirantho, Tlafpi, Senecioe, Primula. 
Larva "uda, teflacea, li',ea dordi uigra int«rrupta. 
$8. P. ua fprilinguis criflata, alis depres dentatls: 
(aliis duabus n[gris ; inferioribus nigris faia alba. 
lt.d.itat in Maurkan[a. E. Brander. 
Mloe pqEic¢ dentat,e ; fuperires l, rid, fifciatœe. 
dl.« infermres fuperiores fi:btus fiia transi,eO 
g, pallida ; prater¢a margo oflicus fubîus fa- 
fcia albida. 
89. P. No.,a fpkilinguis criata, a1s dcflexis cinereo 
nebulotis inferioribus fupra nigris fata coerule- 
fcentc. 
dIer, eut. t. 46. llk. pap. 4. t. I. a. u. 
Habitat in Fraxino, 

laUra. 

Fraxini. 

90. P. INSECTA LEPIDOPTERA. Phalmna. No&ua. 
Chryli- 
riS, 

'3 
9 o. P. Noua firilingus crifata, als deflexis: fuperorî- 
bus orichalceis fafi:ia gritêa. . 
Rai. inl IZ. eria. eut. I. t. 39. 
ib. ;nÇ t 7 . 
Habitat in Galeopfid¢, Mentha. 
Gamma. 9. P. Noua fpirilinguis criûata, alis deflexis: fuper;ori- 
bus thlis amco infcriptis, ki. foot. 873. 
Goed. infi z. 
Z#. g«d. 
BÏank. inf. t. 
et. ga. t. 64. 
aj. ,n 
I«r. eut. 8z. 7 • 
abitat in Abrotaao, Boragine, Lauca. 
Larva geometrica, tz - poda, viriAs, fubpilofa, nec ideo 
ad Geometrat araaudanda. 
Interro- 9z. P. No«a fpirilinguis cnfiata alis deflexis- fuperlori- 
gatloms, bus cinereis fino, albo iniriptis. 
Habitat in Europa. 
Jo 93. P. Noa fpirilinguis criata alis deflexis: fuperior- 
bus frrugineo grifeis i refupinao aureo infcriptis. - 
H.itat in Germania. oe. Forsal. 
gnitudo triura prœeeedentium. Corpus grum. Cri- 
a eallaris femiorblclaris ; dorfas thbracis bda ; 
grifeo fuo#ue arioe; in medio ers raargi»em te- 
uuiorera mag;s luteœe ; iu centro alœe jota groecum 
« f. fignum ir;terrogationis aureum a r¢edentis fpe- 
«¢ei diverfiraum. 
Fefiucæ. 94. P- bua fpirilinguis criam, alis deflexls : fuperiorlbus 
flavo /rrug/neoque variis: maculis tribus argemeis. 
M.b. m t. 84. J. G. It. Il ,lk. pap. 8. t. I. a. 7. 
Pet. guz. t. 7. L 7. . S?ockh. 1748. t. 6. 3 4. 
Habitat in Feuca flaitante. 
va uuda v,ridis. 
meticu- 9ç. P. ua fp[rilinguis cr[ata, alis eros pallldls: fu- 
lofa. perioribus bali incarnata trîgulo tfco. 
Fn. fret. 815. 
Goed. 
£ifl. goEd. 4. . t. 14. ,z, 3. 
K y14 INSECTA LEPIDOPTERA. Phaloena. No&ua. 

AIer. eut. t. 2 4. De Geer inf. I. t. . f. 14. 
]llb. ilt. t. I . lt/ilk, pap. . t. . a. 3. 
Habitat in Cheirantho, Mercuriali, Urtica. 
Larva nuda, viridi», lineis lateralibs albis. 
Pfi. 96. P. Nae'tua fpirilingus criftam, alis deflexls canis : fu- 
perioribus chara&eribus ngris. Fn. fv;ec. 879. 
Goed. inl. I. t. z2. Frifch. inf. 2. t. z. 
Lift. gwd. f. 9 z. 12eaura. i»f. I. t. 4z. f. Y, 6. 
Raff ml. 35"0. .RÇ i»j'. i. phal. z. t. 7, 8. 
dler, enr. 3 t. 41 . ll ïlk. pap. 28. t. 3" b. 4" 
qlb inf. t. g6. 
llabitat in Alno, Corylo, Quercu, Malo. 
Larva pdoÇa, dorfo flavo, later,bus nigris rubro-ma«u- 
latis , thorace fupra cornu eredto nigro. 
Chi. 97. P. NoFtua fpirillngus criftata, alis deflex,.'s canis: fu- 
periorius Z nigro notatis. 
Alb. inf. t. 83. f. C.D. Roef. inf. I. phal. z. t. 13. 
Habitat in Aquilegia, I)elphinio, Soncho. 
Larva nuda, iridis, lateribus ti»eis z flavis. 
Aeerfs. 98. P. Notera fpiril{nguis criltata, ali$ deflexis canisi fu- 
perioribus Lineolis undatis annutoque ovali nigris. 
qlb. inf. t. 83. eaum. inJ: I. t. 34. f. 1 I. 
Frifch. iȣ . t.y. kt7lk, pap. . t. 3" c. 6. 
Habitat i» Acere, ./Efculo, Juglande. 
Larva hirfuta, faf¢icMis tegta flais rubrisfue , dorfo al- 
ho nigro raa¢ulato. 
aprilina. 99- P- l%dtua fpirilingu]s critqata,-alis deflexis: i'uperiori- 
bu.s vi.rentibus fafi:ia maculîsque atris, poItice pun&is 
tr,goms. 
De Geer inf. . t. . f. zz, z 3. 
Habitat in Europa. 
ludifica, xoo. P. No,qua fpirilinguis criI[ata, alis deflexis: fupert'oe 
rus virentibus, abdomineque flavo nigro pun&atis. 
Habitat in Èuropa. 
$imiliima Ph. aprilm¢e, at diverfa flaz, edine . thora- 
ce macuiato. 

occulta. 

I. P. Ndtt«a fpirilingui criflata, alis deflexis fufco ne- 
bulofis tiriga itlferioribusqu« brevioribus margine albis. 
Habi- iNSECTA LEPIDOPTERA. Phaloena. No&ua. 

Habitat in Europa. ych. tt, lra. AI. D. 
Fafia linearis repanda alba, fupra fuperiores ub; i»fe- 
riores terminantur margine poflico »trinque albo : alce 
in]eriores raulto breiors Jùnt. 

eonfpicil-toz, P. Noe'tua fpkilinguis criata, alis incumbenti planîs: 
laris, pallide grifeis, oculorum operculis orbiculatis. 
 Habitat in Europa.. 7. Bergman 
,4l iferires fubtus albidc, poe pu»um fajcla obviera 
¢ gunis dflinci», prÆter illa fu,« MaS terminant. 

umbrafi- 

exfoleta. o4. P. NoeTua fpirilinguis criftata, alis lanceolatis convo-, 
lutis exfoletis dorlb fufcelentibus collari conipre.ffo. 
Frif, b. inf. . t. . f. t. Roef. inf. . bl. 2. t. 24. 
II"ilk. pap. 8. t. I. a. I8. 
H«bitat in Chenopodio Vulvarla Atriplee, Pifo Cam- 
panula. 
Larva nuda viridis , pune'tata lin«a laterali alblda, 
Ph. «olor ligni Iautref¢entis admodura exfoleti. 

VerbafcL loi'. P. Noua fp;rilingus criRata, alls deflexs obfolets 
margine laterali fufcis. 
Raj. inf. '69. n. I.îo Albaum. inf. I. I. 43" 
Merlan. eur. 3" t. z 9. açoef, inf. I. phal. z t. 2 3. 
Frifch. inf. 6. t. 9. B'ilk. pap. 7. t. I. a. , 
.41b. inf. t. 13. 
Habitat in Verbafco, Scrophularia. 
Larva nuda ;inerea flavaque macules nigr;, 
Ph. fimilis Ph. exf ttœe Jèd diraidio bre.vio. 

ï .,exclama-xo6, P. NocTua fpirillnguis criata, ails incumbentlbus 
tionii.- fcis lineola atra macul que cord,-.ta, inferioribus albis, 
Habitat in Europa. 
Hloe. fIeriores OE.erfus bafin lineola atra latiufcula bre- 
• , fara feqitur in medio macula cordata fufca 
apice anteriora Jeant«, bora anttç« lunula atr 
bifidao 

K k z o7. Po gothica. 

INSECI'A LEPIDOPTERA. Phaloena. No&ua. 

o7. P. Notua fpirilinguis criltata, alîs deflexis: fu.erio- 
ribus fufcefcentibus: arcu nigro linea alba margmato. 
Habitat in Europa. 
Ahe in medio Artu nigro extrorfiwa erfo, margine 
di/ue a]bo, t»ra adjedto IuncTo uiro ad latus interius. 
fcar, ru- 208. P. 3Vod/ua fpirilinguis criltata, alis deflexis fufcis: 
fcula, margine dorfali poflicoque pallidis. 
l, Iabitat" i» Europa. 
Criflw in dorJb ipflus abdoraini 4 poe tlaoratem gibbura. 
iqrlgills, xog..P. 2Vodtua fpirilinguis criltata, alis deflex|s nebulofis: 
denticufis fetaceis intra fafciam albam terrr, i,:alem. 
tI,,bitat izi uropa. 
Inter tongeneres parva. llœe grifeo-tiuereœe tribus 
nuli* ovalibut uigris ; fafcla alba ala, terrainan, lagior, 
intra uam area ]'ufca inlerit vel 6 tir»as igras 
fere ad ejm raedim. 
C ni- ,xo. P. No,qua fprilinguis cri(ata, als depreflis 
grum. macula nigra extus obfoleta iineolaque apicis atra. 
Fn. J.et. 874- 
Habitat i» Europa. 
Lineola nigra ante apicera d marginem exterlorem. 
13rafficoe, ,I. P. NoeTua ïpirilinguis criftata, ails depreItïs ciner 
nebulofi,: unco nigro fupra maculam priorem. 
Rœef. inf. . phaL z. t. zg. 
Habitat in Braflica. 
Larva ]ufco-*Arldis punais lateralibus rubris. 
Rumicis. * z. P. Nodtua fpirilinguis criftata, alis deflexis cinereis 
bimaculatis: litura margmis tenuioris alba. 
Jr, er. ettr. t. 82. oef. inf. . phaL z. t. "7. 
41b. inf t. 3z. Ikïlk. pap. z6. t. 3. a. 2. 
Habitat in Rumice, Soncho. 
Linva aoi!oja, nigra, pundti rubris albisqu¢ mlxtls. 
Oxyacan«*3. P. Nodtua fpirili!lguis criftata, alis deflexis bimacuo 
thoe. latis margine tenuore coerulcfcente, t 
41b. inj: t. 4. ktlk, pap. I'-.. t. . c. I. 
Roef. infi 2. lhaL z. t. 33- 
Habitat in At,iplice, Oxyacantha, Pruno lq?inoça. 
Larva inxqualis albo nigrotu¢ aria ¢at.'da gibba. INSECTA LEPIDOPTERA. Phaloena. No&ua. :J'x7 

oleracea, x 

4. P. Noua fpirilinguis critata, alis deflexis: fuperio- 
ribus fufcefcentibus bimaculatis ltriga marginis poti- 
ca bidentata. 
Fn. fvec. 
Ier. eur. I. t. 43 ? eaum. inf. . t. 9" f" 4 ? 
tlib. i»f. z7. t. 4o. Roef. inf . Fhal. . t. 
Habitat in Olerum radiclbus, quas conJ'umit. 
Larva liviaa, »uda, latere liue'a nigricante» fubtus 
incarnata. 

Pifi. *xS". P. Nodtuafpir[linguis crilata, alis deflexis ferrugineo- 
cinereis bimaculatis: l'triga poftica pallida. 
F». fret. 878. 
Roef. in£ . phal. z. t. 
Idlilk. pap. 4. t. x. a. 7. 
ttabitat in Pifo, Genifta, iegumir, a conJ«mens ; interdum 
in Cucumer¢ ? Groffularia l. 
Larva nud, ferrgiuea lineis 4 flav;s. 
trpli- xx6. P. Noé'tt, fpirilinguis crifata : alis deflexi nebulofi» 
cis. litura fulva. 
a&l: i»f. I. phal. z. t. 3I. 
Iglilk. pap. 3. t. I. a. 2. 
tlabltat in Atriplice, Rumice. 
Larva l,evis, nuda» rufefcens pun; oelbs. 
proecox. 117. P. Nogtua fpirilingu[ criftata, alis deflexis cinereis 
bimaculatis pottice rufo-fubfafciatis. 
RoeJ: i»f. I. phal. z. t. 51. 
Habitat in $onclao. 
Larva levis, nnda, ferruginea linea dorfali oelboe. 
triplafia, ii8. P. Nodta fpirilinguis, alis deflexis: fuperioribus ar- 
cu duplici contrario maculisque tribus glaucis inter- 
mediis. 
ITler. eut. t. 97. 
De Geer inf I. t. 6. f. zo 
oef. nfi I. phal. z. t. 34. 
Habitat in Soncho, Humulo. 
Larva nuda, iridis gibberibtts z dorfi & ani fufis. 
Cri[la thoracis reflexa alta pallida, aqloe fiperiores 
grife,-cinere arcu Jcrrugmeo in ala antica 9 
flica. Maculw tres interaierLe glaucoe quarura 
• erfus marginera lateralem. 

Kit 3 *xg- P" pyrml- 

INSECTA LEPlDOPTlîRA. Phaloena. Noc'tua. 

I If). P. No,a fpirilhlguis crifata, alis fnfcis : fuperioribus 
flrigis tribus flavec.entibus repandis. 1 
2Vlerian. eut. 2. p. z 3. t. 9. Roef. infi I. thal. . t. 1 I. 
deaum, i»f. I, I. I . f. I-. 
Hbitat in Pruno, Juglaude, Quercu. 
Larva poflice co»iço-gibba uuda, iridis linea dorfali 
flava laterali alba. 
¢qbdomen halwn.e ad latera punais 3 f" 4 albis nta- 
#r ¢ in iah. C nigro. 
flav]cor- I2o. P. dVoqua fpirilinguis criflata, 
.nis. reis" flris tribus atris, antennis luteiï. 
Mabitat in Svecia. . Berman. 
|eueome- 12]. P. Noqna fpirilinguis cfiflat.% al{s n]gr{cante nebulo- 
las. ris.; interioribus niveis poRice fafcia lata nigra. 
tlabitat in Europa. 
dllw inferiores a medio ad bafin lageoe, a medio verfus 
aic¢m igrw fed apice itfo albicnt¢. 
typica, ,zz. P. Noua fpirilinguis crilata, alis deflexis fufcefcen- 
tibus: macula reniformi, ftrigis pallidis reticulatis, 
RoeJ inf. z. hal. z. t. 6. dgler, eur. t. 
t;abitat in Salice. 
Jaarva virids nuda, grifea lineis lateralibs flavis. 
lu¢iparz, l z3. P. NoFtua fpirilnguis criRata" alis purpurafcentibus 
fafcia nigra macula poRica flava, 
ttabitat in Europa. 
elph- I z4. P. NoFtua fpirilinguis criflata, alis deflexs purpura- 
nii. fcentibus: fafciis duabus flavcfientibus ; inferioribus 
obfcurls, a 
dVler, eur. I. t. 40. Roef. inf. 1. phal. 
t! ïlk. pap. 3. t. I. a. 4" 
ltabitat in Delphinio. 
Larva nuda, flavefccns , n;gro-pundtata. 
¢itrago. I_'. P. IFogtua fpirilinguis criflata, alis deflexls luteis: 
• fupefioribus fafciis tribus ferrugineis obliqt]is. 
qlbi,. inf. t. 33" lFilk, inf. 
ttabitat in Pado, Salice. 
Jarva »ud, fufca, laterlbus flava. 
,z6. P. 
Ulrfedcrc eoa¢gn, 1)lurimas fpe.cies cieritiarl, m, 

ctiam AuOerum pi¢uris, nota, ,t'ed niki a;iis vcrb# non il;diit¢ndaSo " INSECTA LEPIDOPTERA. Phtlæna..-No&ua. 
zz6. P. Ntt»a fpirlinguis criflata, alis deflexs: fupcro- 
ribus grifeo-fufcis ltriatis: macula reni/brmi A latino. 
Rolaud. /I. Stockb. 7yz. p. 6z. 
Habitat iutra culms Secalis, confumta intra vagiuam folii 
parte «ulmi, ragrat in aliam plantain, uude Ji«oe alboe. 
* 3 * GZosIIXR, petinatce, Mis pofllcisfubangulatls. 
|aoEeafia. z zT. P- Geometra bipe&inicorns, alis angulatis albis im- 
maculatis, antennis apice fetaceis. 
F». fret. 86% 
Habitat in Europa. 
falctaria.z. P. Geometra pe&inicornis, alis falcatis glaucis : an- 
ticis undis fafciaque grifeis pun&o fufco. 
De Geer in_l: . t. z 4. f 7. 
ttabitat in I3etula alba, Alno. 
,las uncTo ferrugi»eo in medi« aloe juxta f,.f¢iam, quo 
femi»a tarer. Larva e.fl coargtata tti' I.a«ertt-m- 
rioe. Bergma». 
Sambu- I zg. P. Geometra peoEncornis, alis caudato-angulatis flave.. 
caria, fizentibu lineis duabus ; poicis apicibus bipun&atis. 
Goed. i»fi z. t. 34. vtlb. infi t. 94. 
l'ift, gœed. fi o Roef. inf. I. phal. ]. t. 6.- 
Pet. ga. t. y t. f. 6. 14 ilk. pap. ]g. t. I. b. z. 
Rai. inf. 77. ». 9. 
Habitat in Sambuco. 
Larva geraetra , l,eis , pulla. 
lacertlna-$o. P. Geometra pe&inicornis, ails erofis lutefcentibus 
ria. pofice faturatioribus: lineis duabus pun&oque fufcis. 
ilb. inf. 6% De Geer inf. I. t. c. f. 7, 8 
8eaum. inf. z.t. zz.f.46, l31k. ?ap. 14. t. . e. 3- 
Habitat in Quercu. 
Larva cauda fimplid, ap«da inuloe a.nis, nuda, rtt- 
bra, dorfo angulato. 
aklniaria. 13. P. Geometra pe&.inicornis, tlis erofis flavis " flrigis 
duabus fufcis. Fn. fret. 834. 

Kk 4 D« fzo INSECTA LEPIDOPTERA. Phaloena. Geometr. 
De Geer in£ . t. fo. f. I, 14. 
Rf i»f. . pbal. 3. t. I ? 
l-la/iat m &lno. 
Syriga- tz. P. Geometra pëinicornis, alis fi,ros : omnibm 
rla. griçeo fla, efcemibus lrigis repandis punisque duo- 
bus a. 
R]2 
at, itat ;» Syringa, Jmino. 
Larva gl,u«o lt«o«e aria dor# aculeata fpiae 
lutea 
Prunam. x. P. Geometra peinlçornis, al;s fibdentatis luteis thfco- 
pulverleuti» : anticis lunula fuira. 
Ik. pap 4o. t I. 6, 8.  z. Uddm. d 69. 
b. iȂ 4. t. 6. 
llab«tat ch Pruno 
Larva geometra, ferrugiea, dwf d«e ;«eue fpi- 
»is z. 
Ias Mis luteis Femiua 
* * GEOMETR p«i,i«ores lis rotudis, 
Pinila. x34. P. G«raetr» pe&inic-ni, lis omnibus fufcis : d- 
fco bimaculato- albo : fubtus nebulofo- fubfafciatis. 
Fn. fz, ec. 839. Uddn, d 64. 
Habitat m Pinu. 
Tilhria. ,f. P. G«om,tra peoE{n;cornis, alis lutcfcentibus eriga- 
tis: fubtus nebulofo- fafciatis linea alba interrupta. 
k. fe«. 8,8. 
eaom. infi z. t. zS. 6. 
Habitat in Tilia. 
vulna- 136. P. Geometra pe&inicornls, alis antcls flavefcentibm 
rm. lunula frruginea marginibusque rubris ; fubtus tfcis. 
kb. ]e«. 837. 
Robert. ic. t. 
Habitat gu Gramine. 
% . 
elinua- 37. P- Geometra pe&;nicorns, alis flavis : anticis fafcia 
rxa. lata lutea: medio pun&o nigro. 

"Geometrarum peti,icom,,;tot .fe,,:i;toe ll¢,.«gu« antenis ,pldcibus ftac¢is ft, *'o- 
itde fexus comletls acoE:i,'tdxs, INSECTA LEPIDOPTER£. Phaloena. Geometrt. :gi 

Roef. in£ I. phal. . t. 9. 
ttabitat in Fyro. 
Larva geometra, I¢*:b , ramif«rmis. P h. Ge«metra ¢liguit. 
melana- 38. P. Geometrape61inicornJs, al{s nigro-punatis macuo 
ria. latis: amicis albidis ; pofierioribus luteis. 
Udd. diff'. 6. 
/iia in Europa. 
acula- 39. P- Geomara pe&incornis, als omnibus nigro-ma¢u- 
ria. latis flavis. 
Habitat m Germania. 
I°rwcedenti fimillima , fed minor ali etiam futerio- 
ribus flavis. Antenn,e in mea fetace,e, fed femina. 
atomaria. I4o. P. Geometra pe&inicornis, alis omnibas lutef¢entibust 
fafcii atomisque fufcis. 
Fn. fret. 840. 
Frifit. inf. 13. P" I z. t. . 
Aih. i»f. 4 2. f. 6 9 
l-labitat in Tilia. 

pIv«ra- I4I. P. Geometra pe&inicornis, alis omnibus teflaceo- 
ria. pulverulentis: fafcia lata ferruginea. 
Habitat in Europa. 
fafcizrh. I4 z. P. Geometra. pec2]nicornis alis omnibus cinereis : 
fafcia lata ferruginea. 
ttabitat i Eurcpa. 
Betularia. I4.. P. Geometra peétinicornis" alis omnibus albis fubfa- 
fciatis atomisque nigris , thorace faf¢ia atra. Faon. 
J'cc. 85"0. 
Jet. ga:. t. 7. f. 8. 
A. Stock& 17Yç. P. zt4. *. 6. 3- 
Alb. infi t. 9 t , 9z, 40, 4 - Gadd fatag. 
lllk. ap. 38. t. . b. I. 
Habitat in /3etu!a, Uhno, Rofa. 
Larva geometra valtidoe» I;oJIice ramulis s. 
fcopula- 44. P- Geometra pe&iniccrnls, ails canefcentlbu,: fafcHs 
ri,. tribus obfcurioribus; poftici* albidi. 
« ttabitat in Europa. 
21agn;tdo . flatura antecedentis ; lunula nigra fub ali 
inferioribus. 

Kk ' a4ç. P, $2z INSECTA LEPIDOPTERA. Paloena. Geometrs. 
wauaria. I45. P. Geometra" pe&ini¢ornis, alis cinereis : anticis fa- 
Colis quatuor n.igris abbreviatis inequalibus. Fau». 
f,«. 84ï. 
Goe< in[; I. t. . Ierlan. eur. I. t. 
L/L goed. t. z. Fri¢h. in 3" t. . fi 
Pet. mr«Ç 3. n. 4. oefi inf. . phal. 3" t. 4. 
Raj. in 79. ilk. a. z 4. t. z. a. 
/». i» 47. £ 78. 
Habitat in Groffularia, Ribe rubro. 
Latva geometra, virtdiJ , fubpilofa. 
tentacu- 46. P. Geometra pe&incornis, alis omnibus cinerafcen- 
laria, tibusltrigis -obfoletis, palpis longitudine antennarum. 
kk. fvec. 84*. De Geer in I. t. y. f. I. 
ttab«tat in Europa. 
Palpi «ompeffo-¢iliares uniarti«ulatl longituAne fere 
autennarum, porrei api«ibus divari«atiJ. 
purura- 47- P. Ge«metra &inicornis, alis luteis marghe antica- 
ra, rumque fafciis duabus purpureis. 
Gœed. in z. t. z. Uddm. di 69. 
Lift. gwd. 6o. 
Habitat in Quercu, Pruno fpinofa. 
bnima, cure quenti , facile inter Geometras 
proÇapia-x4S. P. Geometra pe&inicornis, alis lutefcentibus : fafci 
ha. utrnque duabus faturatiorbus. 
Uddm. di 66. 
ltbitat in Europa. 
pun&aria. 49. P. Geomera pe&[n]eornis : al]s e{nereo-gr]fefcentl- 
bus : lriga ferruginca ordineque tr«nsveffo pua&orum 
atrorum. 
Uddm. d 67. 
Habitat in Finlandia. 
Orde punorum m med;o , pone fl¢igam , in utraque 
pagina mnium alarum, diflinmus efl. 
pufaria. $o. P. Geometra pe&inicornis, alis omnibus niveis: 
gis tribus obçoletis. 
Habitat in Europa. 
papiiona-$x. P. Ge,metra pe&lnicornis, alis mnibus viridibus e- 
na. re&is .Origa fesquialtera palii repanda. 
Fn. Jz, ec. 9zz. rif¢b. inf. Io. t. 17. 

l-Iabi- INSECTA LEPIDOPTERA. Phalzna. Geometra. 
Habitat in Thymo ? 
Co»f. Roefl. i»f. I. phal. 3" t. l z. tlïlk, pap. 37. t. I. 
a. 6 f«a »ofl, a«llo 
 . P. Geometra pe&in,cornes, alis fufcefcentbus: 
rjorJbus fafca intrrupta bafeosque ffria; poferioribus 
difco lbis. 
a. ga. I. zS. f. 8. Edw. av. 3Y. t. 
ttabitat in Atia. 
llarum fafHa e raaculis 6 f. 7 ceadunatis. bdorae 
trifariara nigro-puntatum , lno flavo. 
trici.n&a-ly]. P. Geom«tr« pe&inicornis, alis flavefcentibus conco- 
rta. lorfbus: arcubus tribus fufcis. 21//..L.U. 
Habitat in Ame, ica. 
llarura arus: I. a maro;e anteriore dutus ad aum ; 
x. a margine antieo ad margin«m poflicum ; 3. 
alœe anterioris iuHudit. 
Jatropha- I5"4. P. Geometra pc&ha[cornis, alis n';griç concoloribus : 
ria. anterioribus maculis duabus ; poiïerioribus unica flavis. 
ALL. U. 
,Ier. furin. 3. t. 38. f. . 
ttabit«t in Jatropha gofl'ypifolia /Imeriees. 
aqloe anteriores macula ,rata tramerJà ç, minore que 
in a#ero, fexu deefl , ad bafi». 
* * * GEOME'rR2E fetieornes Mis angulatis. 
viridata, x SY- P. Geometra feticornls, alis angulatis omnibu» viri- 
dibus : ffriga pallida. 
Fn. fvec. 87. 
Habitat in Quercu. 
Similis Roe£ . I;hal. . t. 13, fed linea uniea . mat- 
go ¢on«oior. 
putata. $6. P. Geometra feticornis, alis atgulatis : omnibus al- 
bidis" ffris duabus candidis repandis. 
Habitat in uropa. 
iaotzta. 7. P- Geometroe feticornis, alis angulatis pallîdis: fafciis 
tribus fubfuïcis: anticarum pol[ica nigricanti-com- 
macuiata. 
Fn. fvee. 3";7- 
Habitat i Europa, 

tr[oun- 
aria. 'z 4 INSECTA LEPIDOPTERA. Phalæna. Geometra. 

Alargo pofllcus oranittra alarum flriga fufca terminatt'tr, 
quoe evideutior ubi ala anterior emarginata ; in ala- 
rum anticarum raedio f in fafcia tertla junt qua- 
tuor pundta eualiter dif.pofita inter f, çttoe flêro- 
ra mnfcarum reJerunt. 
amata, x'8. P. Georaetra feticornls, alis fubangulatis: omnbu, 
lutèis: lkiga ferruginea repanda punétisque pulveru- 
lcntis. 
lt.lk, pap. 7. t. t. n. . 
Reaura. iuf. z. t. z 9. .. 1-4 ? 
ltabitat in Quercu auflraliore. 
Larva georaetra viridis ¢inguli$ flavi$, i»çerne rubrit. 
repanda- *Yg- P, Geometra feticornis, alis einereis: omnibus fufcoo 
ta. undatis; pofticis margine epando atro. 
11abitat in Europa. 
dubitata. I6o. P. Geometra feticornis, lis anticis griçeo-glauce- 
fcentibus fafcia purpurafcente; pofticis dentatis, 
1-1abitat in Europa. 
Statura G«ometroe , magnitudo I'od'tnw , facies 
omarg- 6. P. Geometra fetîcorni, alîs omnibus patlids emar- 
nata. ginato-angulati»: 12rigis duabus grifeis. 
tt'abltat in uropa. 
tl,e flaef«e»ti- pallid« lineis z grifeit remotirah ; 
punltum fufcura in diJ«o ; oranes alœe poflice fere 
emarginatce funt. 
* * * * GEOME'I'Rff. feticornes Mis roundatis. 

atrata. 16z. P. Georaetra feticornis atra alis ere&is: anticis api- 
ce albis. __ 
Fn f,,e«. 864. 
Pet. gaz. t. 69. f. 8. 
l-lab:tat in Europz pauh. 
clathrata. 6 3. P. Geonetra feticorn;s, alis omnibus flavefcent-al- 
bis: lineis nigris dccuffatis. 
Habitat in Europa. 
undulata. 16.4. P. Geome#ra feticornis, als omnibus fupra ftrigls 
confertiftimis transverfis undulatis fufcs. 
Uddrn. diff. 71. 
Habitat iÆ Salice caprea, 
65". P. INSECTA-LEPIDOPTERA. Phalmna. Geometra, 'z 5 

aveola- x65". P. Geometra feticornis, alis nigris concoloribus" di- 
ra. fco communi flavo crenato. /1//. Z. U. 
Habitat in Indiis. 
Corpus flavum. 
:ftuata. x66. P. Geometra feticornis, alis fufci concoloribus : ma- 
culis albis oblongis coadunatis. 2/'. Z. U. 
Habitat in Indiis. 
Mloe anteriores bail maculis z, dlfo 6 «oadunatis ; po- 
fleriores maulis 7 linearibus coadunatis. 

Groffula-x67. P. Gemara feticornis alfs albldis maculfs rotunda- 
riata, ris nigris: anticis frigis lutcis, t'n. f,ec. 849. 
llouff: in], . 96. n. I0. lferian, eur. I. t. 29. 
o»Jt. i». 84. n. io. t. 6. Mlb. inf. t. 43. f- 7. 
Goed. inf. t. t. 36. Frifib. ,»f. 3. t. z. 
Lift. goed. f. 9. Roef. iiq'. r. thal. 3. t. z. 
131a»k. in£ t. 7. f. E. 1¢. lt ïlk. pap. 4 z. t. z. a. x. 
Raj. i»f. 78. ». lZ. 
attabitat in Kibe, Groffularia, /mygdalo. 
qbdomen luteura uir-ma«ulatura. 
Larva geometra fubpilofa fuFra Jufca, f«btus flava. 

Iuteolata. I68. P. Geomttra feticornis ails flavif[imis : anterior;btls 
maculis cofialibus tribus ferrugineis" media fubar- 
gentea. 
llilk, pap. 39. t. . b. 4. Uddm. di. 7o. 
Habitat i» Oxyacantha. 
Larva georaetra uda fufca : fpin dorfali red-ta. 

Populata. 169. P. Georaetra feticornis alis flavo-pallidis : anticis 
fubf'afciats': apice fubtus fufco contaminatis. 
ttabitat in Populo. 
ql,e prmores ftpra obfolete. _ grlf¢o j"afHat. ; polaire., fub- 
' tus flavefcentes arcu juJco ex puniras cure luno 
gro centrali. 

b[lineata. 17o. P. Geometra feticornis, a]is omnibus luteis teftaceo 
undatis" fafcia repanda margine fufi:o a]boque. 
11abitat in Svecia. 

Cheno- 
podiata. 

17I. P. G«ometra feticornis, alis ant.icis tel2aceis; fafciJs 
tribus grifeis puta6to prominulo apicisque lincola lhpra 
futi:a. z6 INSECTA LEPIDOPTERA. Phaloena. Geometra. 
F..fret. 8y6. Hlb. inf. t. 47- f 79- 
ltabitat in Chenopodio. 
comitata, lTZ. P. Georaetra feticornis, alis anticis flavefcev.tlbns : 
fafciis tribus griICs punéto apicisque lineola utrinque 
fufca. 
Itabtat in Europa. 
dotata. 173 P. Geometra feticornis, alis flavefcentibus: antîcis fub- 
façciatis: apicis litura fubtus fufca. 
Habitat in Europa. 
plagata, x74. P. Geometra feticornis, als ant[cis tan[s: fafciis tri- 
bus trlineatis nigr[camibus repaudis. 
Habitat in Europa. 
miata. 175-. P. Geometra feticornis, al[s virefcenti undulatis: fa- 
fciis duabus iatioribus albis. 
Fn. fret. 86. 
Habitat i» Europa. 
Prun,ta. w76. P. Geometra feticornis " aUs grifes : anticis façciis 
duabus pallidis rcpandis: poflica femitermiuali. 
Fau». f,ec. 866. 
Frifch. inJ . t. 4. 
Habitat in Pruno. 
averfata, w77. P- Geometra feticornis alis pallidis: fkiga bafos 
fciaque media pun6.toque fufcis. 
Uddm. d(ff 7. 
Habitat ch Finlandia. 
Punftum in pagina inferlori magls faturatura. 
trifata, x7S. P. Geometra feticornls, alis omnibus nigri albo 
undatis : fafciis duabus albis undatis nigro- punêtatis. 
In. f,«c. 86z. 
Habitat in .Sylvis Europoe. 
A1che- *79- P- Geometra ICicornis, alis eanefcentibus : antlcls 
rrtillata, undatis: fafcia nivea cinereo undat.t, lineolaque intra 
apicem. 
De Geer inf. I. t. zz. : 16. 
Habitat in Alchemilla. 
FaJcta lineola repanda intra apicem aiba J'unt, 
«in«rea reI)andatue priori ; dimidio minor. 

xSo. P. INSF.CTA LEP1DOPTERA. 
haaata. 

alblcil- 
lata. 

Phaloena. Geometra. z7 
o. P. G«ometra feticornis, ails omnibs nigr;s albo ma- 
culatis : fafciis duabus albis immaculatis haàato dentatis. 
I-Iabit«t in Svecia. 
MaiuJula inter poimas ; alis ¢on¢oloribus absque pun- 
to nigro fubtus. 
xSi. P. Georaetra feticornis, alis omnibus nigricantibus : 
fafcia utlica latiflima imlnaculata. 
tlabitat in Svecia. 

rrtargina-i8z. P. Geometra fetlcornis, alis omnibus albis • margine 
ta. exteriore limbo lu fco interrulto. 
Fn. J:ve¢. 86o. 
tlabitat in Corylo. 
uibusdara m,«ule 2 f. 3 in fingl« aie dif¢o. 
¢cellata. t83. P. Geometra feticornis, alJs albid[,- ant;c.is f'afc[is 
duabus futcefcentibus maculaquc apicis ocel.lari di- 
dvma. 
Fn. )e¢. 86z. 
Habitat in Eurola. 
Janata. x84[ P. Geometra fet]cornis, alis anterioribus fubtus 
nere[s; poflerioribus fupra fafcia pun&isque tribus al- 
bis. d/. L. U. 
itlabitat in Indiis. 
Aloe Anteriores fupra ¢inereœe lineis z tra»sverfis fatura- 
tioribu, ; fibtus fafcia alba. Pofleriores fupa fifcia 
alba ; fi«btus lineis z faturatioribus «aaïL ad 
g,,lum ani. Si Iab. fubtus infpi¢iatur ut cauda fit 
capitis loc, ref«rt eandem ]upra .- anttce z, ifam ; 
bine hyflerun-prteron vel "anus biJrons audit. " 
uétuata. 18y. P. Geometra feticornis, alis cinerafcentibus : antcis 
fafciis abbreviatis tribus fufcis. 
Fn. JCec. 8y9. • 2[er. eut. t. I2O. 
Geed. i» I. «. K. Frifch. nf. 7. t. 19. 
i,], goed. f. 13. 
abitat in arboribus variis Tropoeolo. 
Junpera-186. P. Geometra feticornis, alis cinerafce::tib,:s • anteriori- 
traita. 
ta. bus thfciis duabus grifeis liueolaque apicis « -. 
labitat in Junipcris. D. C. Soh«nd¢r. 

Fafda yz$ INSECTA LEPIDOPTERA. Phaloena. Geometra. 
Faf«ia alarum poflerior verfus margie.m interiorem le- 
re interrupta ; oeterior ad bajïn, mt»or ; ad 
al fu£ra lineola »gri«a,s lo»gitudinalis. 
inoanata. ,87. P. Geomtra fetcornis, alis omn,.'bus canes portée© 
fbiga alba repanda difco pun&o marg]ncque nigro- 
pun&atis. 
ltabitat in Europa. 
îmmuta- 88. P. Geometra feticorns, alis alb!dis eoneoloribus ". 
ta. friga cinerea pun&o margineque niro pun&atis. 
Habitat in Europa. 
t1« poe flrigam obfolete nebulof, e. 
immora-89. P. Geometra feticornis, alis omnibus luteçcentbus : 
ta. fafci[s bfoletis albdîs marginisque ftriga n'-'gricanteo 
Habitat in Europa. 
ll,e con«olores, absue I;ungo undi¢ue atomis fufcis 
fp¢rJ'. 
remuta- x9 o. P. Georaetra feticornis, al]s flavefcentibus: rffs tri- 
ta. bus fufcis, pun&o marginequc pliico nigro-pmï'tato. 
Habitat in Europa. 
fuccentu- 9. P. Geometra feticornis, alis omnibus canefcenti-ex- 
tiata. lbidis punéto nigro: lhnbo obfcuriore. 
Habitat in Europa. De Geer. 
I'horax albus ad lat¢ra teMu duabus valvulis, aloerm 
rudimen;is, bail alarum anteri«rt:m i«umbetibus. 
Abdomen grifeurn, fed primura ,4 ultimura fegmeno 
tutu Mbura : fligmata o»ia uigra. Aie oblongw. 
trigilata, xgz. P. Geometra feticornis, alis einereis" police lriga 
transverth re&a pallida. 
Habitat in Europa. ' 
didyma- *93. P. Geometra feticornis, alis alb[ds obfolete ch,ereo- 
ta. bifafciatis: pof[criori ma,cula fulk, a biloba. 
ltabÆtÆt in Europa. D. C. Solanaer. 
rec°cangu - 94. F, Geometra feticrns, als virid[bus fufco-fubfa- 
lata. fciatis. 
Habitat in Europa. C!aud. t;flr,mer. 
Hloe fubtus ]alcia reaxgula e puntis noEri«antibus. 

lgf. P. INSECTA LEPIDOPTERA. Phaloena. Geometra. 'z9 

Hortula- lgy. 
ta. 

phœeata. 

p. Geametra feticornls, alis albis : fuçco - Gfciato 
maculatis, thorace anoque flavis Fn. £oec. 840. 
Goed. infl z. t. 3" ,4lb. ij t. 37- 60. 
Z. gwd. t. 61. Re«t¢m. inJ 
Pet. ga. t. 3z. f 8. De Ger in . t. 8. .ri , 9. 
Rai. it. zzz. 
abitat in Urtlca, bortis /.omo,e. 
Larva i6- poda, nuda, albida, dor# fuo. 
96. P. Gemetra feticornls, alis cinereis: omnibus con- 
formiter albo macuiatis reticulats. 
Fn. fec. t. R,,/. inJ zz7. n. 87. 
llabitat in Nypha, Lcmna. 
Potamo-97- P- Geometra feti«orns, alis cinereis albo maculeras: 
gara. anterioribus obfolcdus rct]culntis. 
Fn. fec. 8ç3. Ream. i» z. t. 3z.  . 
Lf pruff 78. 
Habitat in Potamogetone natante çubieus raetamorpho- 
fi» i»tra fo/ii fegme»tu fobo adjcit«m 
Stratlo- 98. P. Geometra feticornls, alis pallidis fubfafc,atls: an- 
rata. teriotibus punais tribus nigris. 
Fn. fz, ec. 
De eer i»1 . t. 
ltabitat in Stratiote Aloide f.,b auis. 
Lemna- 99. P- Geometra feticotnis» ails albis: poicls faç:ia tet- 
ta. minali nigra" punais quatuor alEs. 
Fn. fec. 8ç:. Rai. 
Habitat in emna ex qua collera md«m flruit. 
clngula- e. P. Geometa feticomis, als omnibus .tris : rga 
ta. niv. 
Fn. fo, et. 9o6. 
abitat in Europa. 
Statura magnitudo iue. ute»noe corfsre breiore. 
brumata, zoo. P. Geoetra feticornis 
gra police pallidioribus ; fcina açtera. 
Fn.f,ec. 9z. leaum inJ z. t. So. fiS, 9. 
Raj. i. 369. n.9. 
abitat i» Pomoe rborbus 
bri ova fonens. 

Ll *4* 5]o INSECTA LEPIDOPTERA. Phaloena. Tortrix. 
* 4 * TORI'RICES. 
prafina- 202. P. 7"ortrix ails fuperioribus vir{dibus : flrigis duabus 
ha. obliquis flavis, margine poltico antemliS p.'dibus- 
que fulvis. 
et. ga. t. 7. fi I. De Geer infi L t. 3- f. . 
,4lb. inf. t. 3 I. Idlk. pap. 6. t. . a. 13. 
Reaura. iufl I. t. 39-./]. I3, '4" 
Habitat in Alno, Quercu. 
Larva nuda luteo-l,ire»s pu»gtls alkis ano ful.vo. 
viridana 203. P. 7'ortrix alis rhombeis, fuerioribus viridibus im- 
maculatis. 
F». fec. 89:f. Roef. inf. 1. pbai. 4" t. 3. 
Frifch. iuf. .. t. 8. l'ilk. pap. 4. t. I. a. . 
leaum, in.E. 2. t. Ig. f. 6, 7. 
Habitat in Quercu, Salice hir'fi, ta. 
Larva nuda, v;irtd], puutis nigris, capite caudafue 
luteis. 
literana. 204. P. Y'ortr;x alis rhombeis: fuperioribus viridibus cha- 
raëteribus atris. 
Habitat tri Germania. 
a'i,»illiraa prwcedenti, fed Mis faturatius viridibus : cha- 
ratteribus plurirais atris. 
hamana, zoS. P. OEortrix alis fuperioribus flavis punëto lkuraque 
poltica hamata ferrugineis. 
ttabitat in Europa. 
fufcana i6. P. Tortrix alis om:ibus î'ufcis. 
Habitat in lïuropa. 
oporana, z7, P. 'ortrix alis fuperioribus ferrugineis grifoe ma- 
culatis reticulatisque. 
lI/ilk, pap. 17. t. z. a. 4. 
tlabitat ,» Malo. 
Rofana. 28. P. 7ortrix nlis fupe-ioribus teltaceo-reticulads : fa- 
fcia grifea obliqua. 
Fn. f«,ec. 156. 
lerian. europ. I.p. 7. t. 19. 
ttabitat in Kofa, ]3erberide. 
2o 9. P, 

Tortricum La«;.e covtor,lue«e filo com,¢fiunt folie, qu,e -;'or.rot - iutra quw ft 
r ¢¢iloi;tt. INSECTA LEPIDOPTERA. Phakena. Tortrix. 1"] 
Xylofie-zo 9 P. çortrix alis fuperioribus teçaceis: cruce commu- 
aL;n. ni ferrugmea. 
Habitat in Xyiofteo. 
&vella- zIO. P. ortrix alis fuperiorîbus teçace;s : fafciis ferru- 
ha. gineis fctlquitertiis. 
Fï Ji,e«. 8Sz. 
tlb. infi 1. t. 95". f-- g. h ? 
ltabitat in ¢,;orylo, Pyro. 
/kmeria-zI. P. 7-ortrix aiis fuperiotibns teflaceis : litura com- 
na. muni t'erru_inea. 
Reaum. in]'. z. t. I. f. 6, 7. 
Habitat in Salice. 
Piceana. z2. P. 7"ortrx als ftapcriotibus griçeo n!groque varii» 
dorfo ferru2ineis. 
l-labltat in Pini foliis, quoe comblant. 
Larva nuda, i,iridis, 16-p«da. Rolander. 
miniftra-z 3. P. çortrlx ails fupcrioribus teftaceis • rr, o,-ine po- 
ha. ltico rufo, medio litura ferruginea: li,eoia ait»c. 
Habitat in Europa. 
Lechca-2a. P. Tortrix alis fuperior[bus lutcis: characqeribus 
ha. J L, thoraceque argente!s. 
Habitat in Pado. 
Brande- 2.I 5. I 3. 7"«rtrix ali fuperioribus tefiaceo-fufcis imma- 
fiat,n, culatis. 
l-laitat in Êuropa. 
Ante«edentibts paulo raajor, Mis obfcure clnerei. 
Forstkâ-z6. P. çortrix alis fuperioribus flavis luteo reticu!ati: 
leana, medio litura ftafcefcente. 
llabitat in Europa. 
iOr«cedentibus omnibus ralnor efl. 
Lceflingi- z7. P. 7ortrix als fuperioribus flavis luteo reticulatls : 
• ana. ltrigis tribus ferrugi:,eo-argenteis. 
Habitat in Europa. 
Fa«ies . magnitudo anteced.'nt;s. 
Bîrgman-z8. i'. 7"ortrix ali faperioibus lutei flavo pun&atis: 
nana, fafciis quatuor ar,etlteis'- tcrtia bitidli, '3z INSECTA LEPIDOPTERA. Phalmna. Tortrix. 
Habitat in Eurpa. 
arva ff' tr,ecedenti fimillima. 
Holmh-:zI 9. P. 'ortrix alis fuperîoribus luteo ferrug;neis ; 
ha. la rnarginali trigona argentea. 
Fn. fret. 883. 

Habitat 1"n Pornonoe arborlbus. 
lrœecedentibus duabus paul» rainor. 

Rolan- 
driana. 

ITlaCtl- 

zzo. P. Tortrix alis fuper;oribus pallide teftaceis, frigis 
ferruginels inferne antrorfum verli,. 
Ifabitat i« Èuropa. 

Solan- zz. P. ortrix alis fupcrioribus pallidis : macula com- 
driana, muni dorfali ferruginea. 
De Geer i.1, t. t. z. J:. zg, 30. 
Habitat in ]3etula. 

Haftiana. zzz. P. 7-ortrix alis fuperirlbus fufcis : fafcia antrorfum 
obliqua alba. 
l-Iabitat in Salice. Reinh. Hqfl. 
Faf«ia non tangit marginem interiorem alw _ a ftm- 
rao de]'cendit antror]'ura. 
ttaf (Ieinh.) fenno, natus ad Infed'torum ttiflorlara, at 
in flre watis periit egregius dif¢ipulus. 
W'ahlbo-zz 3. P. Tortrlx alis fuperioribus cinereis: fafciis duabus 
rniana, fufco-nebulolis litura poftica obfoleta palpis oltulis. 
l-l.bitat in Europa. 
41,e cinere,e. Fafcia anterlor clnereo-fifca, pflice fub- 
triloba ; Foefcia media latior cinereo-fufca ; litura oMi- 
qua obJbleta ante apicem 
trorfum m.rgi;;atus 
OE,ariis fimilis P. tertiaœeellae. 
Led[ana. zz 4. P. 7ortrix alis fufcs : fafciis duabus rubro-argen- 
tels: pofteriore punéto hauufo. 
Habitat in Ledo. 2. Bergmau. 
Heracli- zzS. p çortrix clinguis recurvlcornis, alis grlfeis punêto 
ana. fufco, thorace flavo. Fn. fret. 96. 
R eam. inf. z. t. 16. f. I-4. De Geer inf. . t. 9. f. 6, 7. 
ttabitat in umbellis plantarum umbelliferarum , irapri- 
mis Hera¢lii, contortis deflrultisçue floribus ¢aules ex 
li foliorum penetraas. INSECTA LEPIDOPTERA. 

Phaloeua. Pyralis. 5"33 

* 5' * PRALES. 
Farinalfs. zz6. P. 19yralis recurvicornis, 
ftrigis repandis albidis area interjec'-ta glauca. 
Habitat ix Farfna. 

alis politis fufcefcentibus : 

glaucina-zz 7. P. tyralis recurvlcornis, alis glabris glaucis" flri- 
Ifs. gis duabus flavis arcuatis remotiflimis. 
I-]abitat in Europa. 
probofci-zzS. P. Pyralls palpis porrec'-tis approximatis rhoce lori- 
da/fs, gforibus al fs cinereo-grifefs: ftrigis ferrufnef. 
Habitat ix Europa. _ 
roftralis, zz 9. P. Pyralis pallis porte&fs thorace longloribus, alfs 
fubgrièis:-pun&is dlaobus murieatis friga interje&a 
nigra. 
/Lj. inf. 214. ». 9. loef, ixf. I. phal. 4. t. 6. 
Reaum. inf. I. t. 18. j. I6. 
ltabitat ix Crpino, Humulo. 
ll.e poflerius pallidiore« ; in area axterlore llnea n;gra 
utraque extremitate terminata .punto erainent«. -Pal- 
pi approximati. 
forficalis, z3o. P. Ps'ralis alfs glabris pallidis : linefs ferrugineis re- 
trorfum obliquatis litura anterioris. 
Fn. fvec. 88o. teaum, inf. I. t. 16. f. 13, 14. 
Habitat in Braflïca. ° 
lloe fl¢« ad angulum obtufura dlfc«dext«s , ut in 
quenti. 
'erticalis.23. P. Pyra!is alis glabris pall_dis fubfafcîatis : fubtus 
fufco undatis. 
Fn. fvec. 8:i'y. 
Mer. eur. t. 88. f. infim ? leef, inf. t. phal. 4" t. 4" 
Reaura. inf. z. t. *9-f- I-y. tlçlk, l:ap. z 4. t. . a. 16. 
Habitat i» Urtica ortrix. 
pingulna-2gz, p. t,,ralis elinguis recurvfcornis, alis cinera6s: co- 
lis. tta nigro fubfafciata. 
Fn. fc. 9ry. 
loland. At. Sto«kb. I75":. /. 5I. t. _o. 
Habitat in Pinguibus, Butvto affisqu¢ frequens, intra 
domos fl culinas, rarius'in entricuio humano, inter 
'ermes peïma. 

LI 3 33. P- 34 INSECTA LEP1DOPTERA. Phalam«. Pyralis. 
F.rputa- 33. P- Pyralls alis fufco-purpurafcentibus : omnibus lu- 
ls. teo maculatis. 
Habitat in Europa. 
* 6 * 

fociella. 234. P. 'inea alis oblongis ¢inercis : antice albidis : po- 
ltice ltriga pallida. 
Fn. fvec. 9o5. 
Habitat in Eropa. 
¢olonel-'.3y. P. 'nea alis oblongis cinereis : punè"tis duobus atris 
la. ante ltrigam curvam ferratam oblblctam. 
Fn. fret. 912. 
Ilabitat in Europa. 
Aalpi duo, promine»tes difla»tes »ut in antecedeuti. 
pufiella. 136. P. ;r.ea alis fuperioribus albis', pune"ts lineaque 
communi longitudinl dentata atra ; inferioribus nigris. 
ltabitnt m Germania. 19. Forsfal. 
Slatura 19. T. Evousm«llw. II,e fufcoe : ?ed f«p«riores fu- 
pra niveœe, fafiia longitudinali atr obture de»tata, 
r,eter ];undta wria. 
bel!a. 2.37. P. 7"inea alis flavis : fuperioribus fafciis fex pun&o- 
rum nigrorum. 
-Pet. gaz. 6. t. 3. f" " Rai. inf. 21I. n. *. 
Catesb. car. .. p. 96. t. 96. 
l-labitat in America Çej, tentrionali. 
/llw fafHi ex pundtis nigris in totidem feries trnnsz, er- 
C,,, aig,fli. 
I/ariat u»dtis alarum fiperlorura firnli¢iflrnis ç.fl 
latis. 

pulchel- z38. P. 7",nea ails albis : fiperioribus nigro 
la. que punêtatis; inferio-ribus apice nigris. 

Evony- 
mella. 

fanguineo- 
19et. ga. t. 3" J" 3" 
llabitat in Europa a*rali ; in Mauritania. Brander. 
Smilis Tineoe Evonyraelloe jed .uplo major, pulcher- 
rima. dl,e fuperioes Iundti rueris igris j'partis 
mi«tis ; raargo juJgeriortra ioflicus »igro Fundtatus. 
2,39. P. 7"inea alis fuperioribus albis: punc'-tis yo nigtis; 
inf.erioribus fufcis. 
Fn. f*:ec. 9I. . Frifcb. inf. 5" t. 16. INSECTA LEPIDOPTERA. Phalœena. Tinea. 

JI/ler. inf. 2. t, 2. Reaum. inf. 2. t. I2. f. I2, I 3. 
dlb. inf. t. 60. f. d-C. Rve£ inf. I. phal. 4. t. 8. 
Raff inf. 196. ltXilk, pap. 4" t. I. a. 6. 
Habitat in Evonymo! l°ado, Sorbo c. 
Larve vivnnt in focietate fub tentoriis. 
Padella. -4o. P. 7înea alis fuperioribus lividis : pun&is 2o nigris; 
inferioribus fufci. 
Frifch. in£ $. t. 16. R aeff. inÇ I. phal. 4. "t. 7- 
Reaum. inf. _. t. I z. f. ç'9- Hïlk. pap. 4. t. I. a. 6. 
Habitat in drb«ribus pomonœe. 
çimillima P. Eonymelloe, fed fupra rainus lba fereque 
plumbea punttis nigris paucioribus. Palpi magis pro- 
minentes ut Jere bicornis. 
Larvoe vivunt in focietate fub tentoriis uti prœecedentls. 
irrorella. 24*. P. 7nea alis luteis : fuperioribus pun&is nigris tri- 
fariis. 
Fn. fvec. 920. 
Habitat in Europa. 
lutarella. 24z. P. Uiuea als corporeque luteis immaculat[s. 
Habitat in Europa. 
Magnitudo fl flattera P. ç. Padellœe aut Phr)'ganeoe, 
fed magis angufla. 
ruera- 243. P. inea alls fupra albis fubtus luteis, interne nigris. 
mella, tlabitat in Gramine. 

pafcuella, z44. P. OEinea a',ii fuperioribus 
rhombea albittimis. 
Habitat in PalCuiç. 

pallidis linea maculaque 

pratella. 245. p. 7nea alis fuperiorbus albidis: linea albiflima po- 
ltice ramofa: apice flriis obiiquis. 
Fn. fec. 908. 
Habitat in Pafcuis. 

culmel- 
la. 

246. P. çinea alis fuperioribus albidis: flriis longitudinali- 
bus albiflïmis terminatis ordine pun&orum nigrican- 
tiare trznsverib. 
kb. JOE,e«. 907- 
Reaum. infi I. t. 17 . f. 13, 14 . 
R,j. in;. "'9. r. o6. 
• Habitat in Fafcuis. 

L 1 4 247. P- Y36 1NSECTA LEPII)OPTERb.. Phloena. Tlnea.. 
nemo- z47. P. 7inea alis albidis incurvatis: ftperioribts punêto 
rena. nigro. 
Habitat in XyloPreo. Clerk. 
'imilis tribus r,e¢edentibus ; pu»cTttm oed raarginern aloe 
int«riorera. 
fnella. 48. P- in«a alis fuperlorlbus fufcis : maeulis albiffimis : 
anteriore falcata, pofteriore reniformi. 
Habitat in Europa. 
utaguieel-z49. P. qrnea alis cinereis fubfafcatis apice reeurvato- 
la. , ,cuminatis» margine exteriore polfico transverfe albo- 
flriatis. 
F». fret. 890. 
tlabitat in Eropa. 
Salicel!a. 25'. P. 7n«a alis cazrulefcenti-einereis, latere dorfali alo 
bidis puné'ratis. 
Roe inf, . phal. 4. t. 9. ll;ïlk, pap. . t. I. a. IO. 
Habitat in Sa!ice, 2ortrix. 
Parva fufca, jungtis albis 6-poda. 
Cynosba-2',. P. 7inea alis grifeis apice albidis: pun&o nigro. 
te, la. eaum. inf. 3. t. :. f. 6 . 
De Geer inf. I. t. 34. f. 4, 5- 
Habitat in ROfoe gemrais. 
vethnel-zjz. P. 7inea al[s enereis" apicibus adfcendentibus plumo- 
la. lis, palpis recurvis. 
ttabitat i Velttmentis, qu,e defluit. 
tapetzel- z'. P. 'ine.a alis nigris pofiice albidis, capite niveo. 
la. Fn. fvvec. 9z. 
aeaura, inf. 3. t. 20. f. .-4. 
 ttab,tat i» Tapetibus, Pellibus, intra ¢ylindwos meatus 
¥od15o 
• pellîonel-z'4. P. OEinea alis canls medio pun&o nigro, capite fub- 
la. grifeo. F». [vet. 894. 
Reaum. inJ 3. t. 6. f. z-I6. 
tlabitat n Veftimentis t, dofs, quas mlfere devaflat, 
tra cucullum lattans. 
frcitrel-5'- P. 7"inea alis cinereis, thorace utrinque pun&o albo. 
la. Fa. fret. 893, INSECTA LEPIDOPTERA. Phaloena. Tihea." 5"37 

Reaum. in q. t. 6. f. 9, 
Roe£ i» . phal. 4 t. 7. 
ltabitat in Velfimeltis, qua deflrut, intra folliculum 
o«ultata. 

minutel- 25"6. P. Ti»ea alis nigricantibus : 
la. ruginea. 
lt. $canic. 2I 6. 
Habitat in I)otnibus. 

macula transverfa fer- 

]Vlello- -Y7. P- 7ïnea alis canis poflice purpurafcentibus ftriga 
ndla. alba, fcutello nigro apice candido. 
Svamm. bibi. I. t. 26. f. "-.. 
loef, in app. z4z. t. 4*- 
leaum, inf. 3. t. 19. f. 7"9- 
Habitat in Apure alvearibus, a»giportus fa:os penetran- 
tel .flruen$. 
Aliam etiara Speciem ejud«m muneris habet ilhri 
tEques Reaura. i 3. t. 9. 
cuculla- z5"8. P. Uinea alis albido-cinerds: antice triga nigra re- 
tella, curvata. 
Roef. inf. x. phal. 4" t. x . 
Habitat in Sorbo intra folliculum conicum co,fegtum. 

granella, zf9. P. rïnea alis albo nigroque rcticulatis capite albo. 
Leuw. elPi ff. 69z. mart. 7. 
R e. inf. . phal. 4. t. I2. 
leaura, iefi . t. zo. f. 14, 16. 
Baker. raicroÇc, t. 3" f" 3. 
De Geer q¢t. Stockb. 746. p. 48. 
ttabitat in Frumentorum granariis feralna rodens 
gloraerns , hyeme tariete adfcendens. 
Lappella. z6o. P. uea alis pallidis pun&o nigro, apice adfcenden- 
t!bus. 
qgt. Stckk. '7'-.. P. 66. 
ltabitat in Aroetii capitulis intra Seralna. 
Larva fexpeda uti Proletellœe. 
prolete!-z6t. P. 77nea alis alb[dis pun&is duobus fufcis, lingua 
la. inflexa. 
l/-allif», nat. I. p. 372. t. 379- 
Reaum. inf. 2. t. z. 
ttabitat in Braflïca, Celidonio ; an etiam in Qaercu ? 
la 1 5 Parit 3"38 INSECTA LEPIDOPTERA. Phalœena. Tinea. 
arit çuotaunis ad zoooo0 fboles ; dura ! z trogenes 
ponant IZ oVa fingulce. 
Arbutel- 26z. P. OEinea alis fanguîneis: fafcii, argenteis teuuiffimis. 
la. Habitat in Uva urfi. 
teffella. =63. P. ,nea alis ni.gris', fafc[[s duabus albis, remofiffi- 
mis teffellatis, kn. fvec. 897. 
Habitat in Europa. 
vittella, z64. I'. 7inea alis cine,eis : vitta dor/àli communi nigra» 
margine poRico atro-punétato. 
Habitat in Furopa. 
Zinea obJoi«tior nigra in medio alba :fl brevi lu ejus 
at, ice. 
Xylofiel-z65. P. OEinea alis cinerds : vitta dorfali communi alba 
la. dcntam. 
En. fvee. 909. 
lIabit *t in Lonicera. 
çimillima Rwf. infi 1. phal. 4. t. lO. in Braflîca, La. 
gt«ca, Jèd minor._ 
tfigonel- z66. P. OEinea alis fi, fcefcentibus: macula communi dot- 
la. fali duplici alba trigona. 
FI*. fret. 91I. 
Habiat in 
rhomboi-z67. P. OEinea alis fufcis : macula rhombea nigra. Fn. 
della, fvec. 9fo. 
ttabitat in Europoe fylvis. 
tertlanel 268. P. 7"i»ea alis cinereis : fafciis obfcurioribus fefqui- 
la. tertiis. , 
IIabitat in Europa. 
mercurel-z6 9. P. ïi»ea alis albîdo cinereis fubfafciatis medio pun- 
la. &o albo W cin&o. 
Habitat in Europa. 
Pomo- zTo. P. g'inea alis nebulolis pofice macula rubra aurea. 
nella. Frifh. inf. 7. t. 
RwJ: inF. . phal. 4. t. 13. 
Reaura. i»f. z. t. 4 O. f. 9, 10. 
H'ïlk. pap. 5. t. 1. a. 9. 
Habitat intra Poma Psri. 

z71. P. INSECTA LEPIDOPTERA. Phalæna. Tinea. 539 

Strobi- 
lella. 

7. P. g'iea alis fufc[s rgenteo-undatis ; 
fufcis margine aloo. 
tlabitat in flrobtli Abiefis. 

inferioribui 

Pinella. 

z7 z. P. Uinea alis flavis : maculls duabus argenteis: an- 
teriore oblonga, pofteriore ovata. 
Habitat in Pinctis. 

Turlo- 277- P- 7"iea alis grifeo albis nitidulis, thorace luteo. 
-nella. 11abitat intra Pini tuiones. 

dodecel- z74. P. 7"i»ea ails grifeis pallido fafciatis : 
la. parjure fiffcis. 
De Geer inf. . t. zz. f. 22, 2. 3. 
Habitat itra Piai turiones. 

punc"tis trium 

Rcfinel- z7f. P. inea alis 'ufcis" fafciis cin¢reo-argentcis. 
la. l-'rifcb, inf. xo. t. m., 
De Geer inf. . t. 33. f" z, 3- 
l£oefi in£ L pbal. 4. t. 16. • 
tlabitat intra Relinoe glomerem exfudatem e vulnere ra- 
r,2"crum I° ini. 

fnfcella. =76. P. 7"inea ails fufco cioereis: fimcrioribus punétis duo- 
bus anoque fubtus macula nigris. 
tlabitat in dom]bus. 
Litura etiam Jk(ca er['us agulum poflicum exteriorera.. 
que alx fuperioris. 

Corticcl-277. P. çinea alis grifeis margine aureo-pun&atis pofll- 
la. ce trilunatis. 
11abitat intra Corticem trbornm virentium 
pomif«rarum. 
Rip«lla. z78. P. inea al[s nigris: maculis tribus fulphures. 
Habitat in Europa. D. C. Sola»der. 
i medio non tangens margiïera exteriorem ; alia 
te aicera non tagen rargtnera tenuiorem. 
gemme!-z79. P. inea alis nigro albo argenteoque nebulofis, 
la. pire albo. 
Habitat intr Quercus folia, fubcutanea. '4 o INSECTA LEPlDOPTERA. Phloena. Tinea 
bra&el- $o. P. 7"i»ea alis nigris macu]a marginali anticeque lu- 
1. teo- aureis. 
ttabitat in Europa. 
llarum bafis ad totius flava; fro flaz, a; aten 
ramella, zgt. P. 7"inea alis cincreo-albidis: arcu fufco. 
llaitat intra Quercus ramos. 
porre&el-zSz. P. 7nea al]s albicant;bus, antennis porre&[s appro- 
la, ximatis longitudine corporis, palpis recurvis. 
1De Geer iuE I. t. z6. f. Iy 6. 
Habitat in Tetradynamioe pla»tis variis. 
Petive- 283. P. OEinea alis £ubgrifeis litura dorfali flava, apiceque 
rella, pun&is tribus nigris. 
tLbitat in Svecia. 
Aagnitudo P. jùbceta»e,rnra. 
medio littra flava ,' çu,e u»itr cure alwoppofitoe ma- 
• «nla ; rarg« exterior iutra api«em flriatus :fl apex 
poflice punais tribus nigris notatus. 
Swam- z84. P. 7"inea antennis longiflimis, alis flavefcentibus pal.- 
rnerda- lidis immaculatis. 
mella. Hbitat i Europa. 
Reaumu-zSi. P. OEinea antennis longiffimis, alis n[gr[s extrorfum 
rella, deaurati, bu. fec. 9o. 
Habitat in Europa. 
De Gee- z86. P. OEinea atennfs longitïimis ali." atris fafca ar- 
rella, gentea. 
De Geer inf. I. t. 3z. f. I. 
Uddm. diff. 7,. 
Habitat in Svecia, impHmls ad acidMas 
]Vlot.ffe- z87. P. 7"inea antemaîs corpore brevioribus albo annula- 
tella, ris, alis lividis: atomis oblongis fufcis. 
Itbitat in Europa. 
4loe oalde acuminatw. 
Lilterella. z88. P. OEi»ea zntennis 1ongitudine fere corporis nigris 
a!bo fubanuulatis, alis fufcis. 
Itabitat i» Europa. INSECTA LEPIDOPTERA. Phal,oena. Tine. '4.x 

Frifchel- 389. P. ŒEEinea antennis Iongitudine corporis, 
la. auratis, antcnnis concoloribus. 
Habitat in Europa. 

alis fufco 

Albinel- 29o. P. Tinea alis fufcis : 
la. ta. Fn. fret. 9Ol. 
Itabitat in Europa. 

linea i aurea antrorfum arcua- 

Goedar- 29I. P. 'nea alis aura6s: façdis z argente[s: priore an- 
tella, trorlùm, pofteriore rctrorlbm arcuata. 
llahitat in Alnetis, pedibus tantum quatuor infidens ; 
19ofli¢is duobus proteïejis. . Bergman. 

]Vleria- 
laella. 

z9z. P. 7inea alis nigfis: fafciis :3 argenteis transverfe di- 
waricatis. Fn. fret. 9oo. 
tlabitat in Europa. 

W'ilkel-293. P. 7în«a alis l:igris : 
la. fecunda rè&a. 
Fn. fi, ec. 899. 
lt. gotl. 260. 
1-Iabitat in Europa. 

fafciis 4 argentcis arcuatis 

Lyonne- 294. P. 'inea alis flavis : façciis 4 argenteis : 
tella, ne bifida. Fn. fvec. 9o4 . 
Habitat in Europa. 

tertia fuper- 

onne- 
telli. 

295. P. 7inea alis albis : lineis z argenteis ; pofticisque 
undatis. Fn. fret. 903. 
1-1abitat in Europa. 

Schoeffe-296. P. 7inea alis agris diïco flavis: flrlga lineisque 
rdla. duabus longitudinalibus punéfisque tribus argenteis. 
lt. _anic. 112. Pkakena Fagl. 
Habitat in Fagi foliis fubtutanea. 

Roefella. 297. P. Tinea alis nigro-auratis : pun&is 9 argenteis 
convexis fubmarginalibus. 
Frifch. inf. 3" P. 31. t l 4- 
De Geer inf. . t. o. f. *o-z. 
Habitat lu Mali foliis fub«utanea » «mnium pul«her- 
rima. 

,. 298. P. 
Subcutaneoe h« mluutiJ]imv, fpecioflffimoe omnimn, quoe i?ltFa .[olil Jïbflantiam 

¢nnt, rodunt, f, vpius t4-pode: ; Jëd funt eriam fibcutmt¢v .Maf¢, Tenthrcdine:, 
Curculiones CbryJomel,v, Dermeflides c. INSECTA LEPIDOPTERA. Phaloena. Tinea. 

296. P. 7'inea alis auratis" pun&is 7 a:genteis : lècunda 
tertiaque connatis. 
De Geer inf..i, t. 31. f. Il, 
arlabitat in Aih[ fol.ia fubcutanea. 
Clerkel- z99. P. nea alis argenteis pofice fufco-auratis caudatis 
la. ocello terminali atro. 
ttabitat in S vecia. C. Cierk. 
Corpus migimum totum argenteum. 41oe ful'eriores ad 
apicera fu/'co-auratœe, fubJt,;atoe, . caudatoe um ocel- 
to rotu»a# atro. Zlntenn,e longitudine «orpori. 
* 7 * ALUCI'rh. 

monoda-300. P. zlluclta alis patentibus lincaribus indivifis. 
tyla. Reasto. inf. l. t. z». f. lz-6. 
ILzbita, in Europa. 
dida&y- 3o. P. tllucita alis patentibus ramofis fufcis " Pr!gis 
la. bis: anticis bipartitis, poRicis tripartitis. 
R,6. i@ zoO. ». 
Re,,'m. in/ x. t. zo. . I=4 . 
tlabitat in Loiei«era Xylolfeo. 
trida&y- 3oz. P. z]lu«ita alis patentibus fiflîs pallidis : lineis albs. 
la. lClabitat in Europa. 
tetrada- 3o3. P. /th«ita alis patentibus fiflîs flavefcentibus. 
&yla. Habitat in Europa. 
pentada-304. P. iu«ita alis patent]bus fiflïs quinquepartits ni- 
ètyla. ve[s: digito quinto dil[in&o. 
Reaura. i[ I. t. 20. J: I- 4" 
Rw. in. l. phal. 4. t. . 
ltabitat in Svecia. 

hexada- 
ctyla. 

3o;. P. tlucita .lis patentibus fiflîs : fingulis fcxpartitis. 
Reaura. i.fi I. t. 19. J. 19.-ZI. 
Fr;f,b. inf. . t. 7 ? 
llabitat in Europa. 

IV. NEU- INSECTA NEUROPTERA. Libellula. Y43 

IV. NEUROPTERA. 

l IV nudw, vend reticulat,e. 
Cauda fwpius, aliqno, fexus aa'rainiculo 
flrudta, mermis. 

zo 7. LII3ELLULA. 

Os rnaxillothm: maxillis plu- 
ribus. 
./Inten»w thorace brcviores. 
.,4lar extcntoE. 
Cauda particulis hamolb- fo- 
liaccis. 

* Alis patentibus acquiefcentes. 

4-macu-l. L. alis pofticis bail omnibusque medio antico maeula 
lata. nigricante. 
Fa. Jec. 764. L. alis macula marginali duplicL 
Rj. i» 49. ». 3. 
leaum, inf. 6. t. y. f. 1 z. 
Hoebitat in Europa. 

flaveola, z. L. alis bail luteis. Fn. fvec. 765". 

Rj. ,»f. 49- n. 4. 
Rof. ijq. z. agv. z. t. . f. 4" 
ltabitt in Europa. 
.H, ec inter minoreJ ; variat rerius aE absque bail lutea; 
forte fexu. 

vulgta. 3. L. alis albis corpore fufco; cauda fimplici. 
fvcc.- .766. 
Rai. iaf. 49- n. 6. 
.Rwf. infi 2. aqu. z. t. 
Habitat in Europa. 
rubieun- 4. L. als tantum pofticis bail nlgticant[bus. 
da. Ref. infi 2. aqv. 2. t. 7. J: 4. 
Ra I. inJ 50. n. 8. 

Hab;- INSECTA NEUROPTERA Libellula. 

Habitat in Europa. 
Sexus alter a tergo tboracls . abdomini» ra«¢ulis ru- 
bri ; airer lute[s. 
deprcffa, v» L. a|is onmibus bali ngricantibus, thorace :wis duab.'as 
fl::vis, abdomine dcptcl'.b- lanceolato , ter0us flae- 
lnte. 
Rai. in]'. zto. é.ff 49. n. 4, _'r. ¢aura'. infi 6. t. 35" f. I. 
1wfi infi -. af v. t. 6. fi 4. 
t. 7. f. 3. 
ltabltat in Europa. 
I-1 interdam abdominh tergo ««ru!ef¢¢nte o; frit. 
vulgatis-6. L. thorace ltrigis o&o flav[c,mt[bus. 
fima. Fn. f,ec. 767. 
Szvamra. quart, t. 
ltabtat in Eropa. 
cancella-7. L. alis bail immaculat]s, abdom[ne dorfo latcr[busque 
ta. interrupte lute[s. 
Habitat in Eropa. 
enea. 8. L. thorace eneo-viridk 
œen. fret. 768,769. L. thorace vr[d nkdo l[ne[s t'lavis. 
Rai. infi 49. n, f. & I4 c. 
tcefi i»f. z. 
Itabitat i* Europa. 
grandis. 9. L. lls glaucefcentibus, thorac[s linels quatuor flavls. 
Fn. fret. 77o. 
louff. infi 67- n. z. 
Ra. i»f. 4% n. z. 
Reaum. [nf. 6. t. 38- .tï 3. 
loe, i :f. z. aqu. 
Habitat in Europa. 
juncea. c. L. alarum membranula necef['ota nigr{cante, thoraee 
lineis fex flavis, bdomine ad balin atteimato. 
ltabitat in Europa. 
M]arum pofiicarum raerabranula bafeos nigrians in 
fpeci« at in ante«edenti alba. 
Il.L, 

Libellula Mae, voEa focia, ut eam deviine*, caudoe .forc,e arel:«ndit eminx col- 
lum, quo ero illa hci 
pellit proci pec2us, nbi ma,i arma laten-t ; 11¢ un[tU f«xtbu« ob'otitat pro. 
' lege. INSECTA NEUROPTERA. Libellula. 

faf¢iata. 

XL L. thorace nigro chara&eribus 
Fa. fret. 771, 
_Pet. mur. 84. n. 8I 9. 
daum, inf. 4. t. 10. f. 4. 
6. t- 3%f..:f. 
Habitat in Europa. 

variis ttavcfcentibus. 

xz. L. ails planis fufcis: fafcla alba llueatI, 
Ed.w, aw, 174. t, 174, 
Habitat i hrdia. De Geer. 

umbrata. 13. L. ails plan[s albis" fafcia fufca. 
Habitat lu America. Rolander. 
,qlarura fafcia in medo ; a.pices alarm obf¢urlor¢h 

dim[dla- I4. L. alis planls a bail ad medium nitis. 
ta. I-2abitat in America. ldandcr. 
lIarge alarum ctiara fui'cm e/t, ceterum hyalbtoe. Cauda 
duobus .parvis mucroaibus. 

chinenfis, 15'. L. 
ridibus apice fufcis. 
Ed-w. av. xz t, 112., 
Habitat in China, 

6. L. alls purpurafcentibus : fafcia alba» primotibus ap;c¢ 
albis ; pofiicis linea bafets alba, 
JC.w. av, t 74, t. t 74, 
ttabitat in AmerJca. 
Corlous viride. ,41w fufco-purpurafceîttes. 

* * Oculi diflantes rem ique. 

Virgo. 

17. L. alis ere&is coloratis. 
z. Libellula corpore fericeo nitldo, ails luteo-fuf¢it mar- 
gine immacttlatis. F». froc. 76. 
Roef. a¢u. . t. 9. f. 7. 
Rai. in£. 5o. u. t,. 
. Libellula corpore ferlceo nltido, al;s vr]d;.-coerule.. 
fcontibus apicc fufcis : margiue immaculatii. /;,un. 
fec. 7'7. 
Rj. inf. 50. ». Io. 
tlomberg. ldt. Parif. . p. 14f. 
leaum, inl. 6. t, 3Y. f" 7. INSECTA NEUROPTERA. Lbellula. 

Puella. 

8. I,. alis erc6tis hyalinis. 
z. Libellula corporc lèriceo, alis pun&o marglnali fufco. 
Fn. fret. 760. 
Roef. afu. . t. o I. otaries. 
1eaun. inf. 6. t. 0. J: oes. 
/. Libellula corpore incarnato, alis pnn&o marglnali fn- 
Io. Fn. fvec. 76. 
Rqj. inf. ,y. n. 6. OE yz. n. 7. 
leaum. ïnf. 6. t. 3. J. 4. - t. 4. t. I . f. 6. 
Roof. ig[. qu. a. t. o, ,. 
'. Libellula corpore fericeo, alis puno marginali nigro. 
Fn. f, ec. 76z. 
Rai. i»f. 4o. n. I. 
ï. L]bellula corpore cceruleo cinereoque altcrno, alis pun- 
Cio marginali nigro. Fa. fvec. 763. 
Goed. iJ" 3" P. z9. f. R. l'ferian. er. 78. t. 15"6. 
L(fl. ga'd. zzS..f. IO 3, R,/j. if, '3" n. 18. 
Re.zum. ir, f. 6. t. 35. J. 6. Frifih. inJècT. S. t. r. 
.Ilabitnt ad rata t;aludofa OE, idïitazs l'Vlufc:;. 
l'arietates ¢o»ju«i, ças cotvula fiefius juneîas ,idi. 

.8. EPHEMERA. Os edentulum absque palpis. 
cIl,e ere¢tee : pofticis minimis. 
Cauda tpius t:tota. 
* Cauda trifeta. 
vugata. . E. cauda tritta, alis nebu!ofo-maculatis. F«un. fvec. 
7y. 
l-labitat in Europoe aqui. 
* * Cau- 

Ephetn¢r'e Larvoe *tatant in Aq*i, ; :'ola, i:« fi*?t,e bre)limo tinuuti, gadio, fib 
f.:o cçlulentnr " pariant. INSECTA NEUROPTERA. Ephemera. 547 

* * Cauda bieta. 
biocula- 2. E. cauda bifeta, alis a'bis reticulatis, abdomine dia- 
ta. phano, lh. Jbec. 7 
tlabitat in Europoe 
c uFc:¢or" 3" E. cauda bifta, alis albis, corpore fufco. Fn.fvec.7ç 3. 
mis. tioef, i.J z. a/u. c. t. 2. 
Habitat in Eurlapoe 
horatia. 4. E. cauda bilera, alis a!bis marglne craffiore nisr;can- 
tibus. [';,. l¢vee. 7yi. 
çwaram q«a:t. 8-I. E?hemera m!nima. 
IJabttat in Eurcp 
* * * Cauda mutica. 

mut:.ca. S. E. cauda mutica, alis albis flriats. Fn. fvec. 7,7z. 
i.bitat n Eu:opa. 

vcçperti- 6. E. niera, ails i,a:'erioribus aibis. Fn.f:ec. 
r.a. ltabitat in Eur:.pa. 

noides. 

Phry:nem Lm'v,e latent fi,b aqmt intra tttbos cylindricos» mobiles, a fo cov4ë£tot ; 
o;ati, cs ri#L« chor¢as «e:«ttin,ts in acre 548 INSECTA NEUROPTERA. Phryganea. 
grandis. 4- P- alis cinereo teftaccis : lineolis duabus longitudinali- 
bus nigris : pun&o albo. Fn. fve¢. 74 o. 
leaum, inf. 3" t. 14. f. 4 ? 
1?,oeil a q « . z . t. 17. 
ltabitat in Europa, in¢ra «fflindrum ex ramentis 
tudi»alibus ligneis. 
rhombi- 5"- P- alis flavefcentibus deflexo-compreflïs: macula rhom- 
ca. bca latcrali alba. [;. fret. 74- 
Ream. inf. 3" t. 14. f. 5"- 
Roef. infi 2. aqu. 2. t. 6. 
Habitat. in Eropoe aqu0fis, iutra nidum ex ramentis gra- 
raine«s transverfis. 
bimacu- 6. P. alis fufcis : macula laterali duplici flava. Fn. 
1ara. 74a. 
ltabitat in Europœe aquofis. 
P. alis reticulafis, cauda inermi, thoracis lateribus 
vis. Fn. fret. 743. 
Habitat in Europa. 

avilate- 7. 

bicauda- 8. P. alis venofo-reficulatis, 
ta. 744. 
_agn. Ibdv. ZZT, z2, 229. 
leaum, in]ï. ". t. 13. f. 
tlabitat in Europoe aquojïs. 

cauda bifeta. 

ngra. 

9. P. alis coeteleo-atris, antennis corpore duplo longiori 
bus. Fn. fret. 74f. - 
Raj. i». 7Y- 
ttabitat in Europa. 

lon.gicor-xo. P. als fuperioribus nebulofis, antennis corpore triplo 
ms. longioribus. Fî. fret. 746. 
ltabitat in Europa. 

filofa. . P. alis cylindrico hmumbentibus flavefcentibus, an- 
tennis corpore triplo longioribus. 
Habitat in Svecia. 

 oeneri. 

12. P. cincrea, alis poft]cis pallidioribus: nmrgine nteriore 
pilofo albido, lt. wgotb. 44. 
11abitat i,," Eropa fre¢uens ad Lattra ll',enerra Sved,e. 

3. P. INSECTA NEUROPTERA. Phryganea. Y49 
albifrons. 13. P. nigra, ali» exteriorîbus" maculis lincaribus quatuor 
transverfis albis. 
Habitat in Svecia. . B«rgman. 
bilineata, x4- P- nigr]cans, ails fuperioribus utroque margine lineo- 
lis duabus transverlis albidis. 
Habitat in Europa. 
tebulofa. i$'. P. n[gra, alis incumbent[bus fubcinereo - ncbulotis, 
caudoe fetis truncatis. Fn. fvec. 748. 
Habitat in Europa. 
fiafca. 16. P. fufca immaculata. Fn. fve¢. 749- 
Habitat in Europa. 
flava, x 7. P. alis flavo-reticulatis, antennis longitud]ne abdominis, 
Habitat in Europa. 

zxo. HEMEROBIUS. Os dentibus duobus. 
Al, e deflexoe, nec plicatœe. 
a'lntenne thorace convexo lon- 
giores. 
Perla. x.H. vlridis, alls hyalinis :. vafis viridibm, taun. 
73 t. 
21¢ouff. inf. 937- Mufca chryfops. 
Goed. inf. . p. 40. t. 4- 
llb. inf. t. 64. 
2lerlan. eur. 3" P" 49- t. 8. 
l/allifn, nat. I. t9. 77- t. z. 
et. mur. 4- n. 6. Perla merdam olens. 
Raj. inf. 274. Mufca quadripelmis, corpore luteo 
viridi. 
Reaur,. inf. 3. t. 33. f. - ç- 6. Leo .A_phidum. 
Roef. inf. 3" P. I27. t. 2x. f. 4, 5"- 
Hab#at i» Europoe pla»tù icitam 
hryfops.z.H. viridi nigroque varius, alis hyalinis reticulatis. t. 
fvec. 
Frifch. inf. 4- P- 4 o. t. z 3. 
Reaum. inf. 3. t. 3. f. 14, 15", 16. 
]oef. infl aop . p 126. t. .I. f. . 
Habitat in Europa. 

llm3 3-H- ,'o INSECTA NEUROPTERA. Hemerobiu.. 

" 3. H. teftaeus, alis bail mucronatis; margine dorfali Fo" 
llabitat in Eropa. 
Formica-4. H. hirtus: als nebulofis : vafis pilotis, antcnnis clavatîs. 
lco. Fn.fz'ec. 733. lt. oel. 149, zo6. Hemen3bius formicaleo. 
l¢,eaum, inJ: 4. t. 14. f. 18, 19. , t. II..ff. 8. . 6. t. 32, 
.ROe' 34. 
 i»! 3. P. ior. t. I7, 8, i9, o. 
l'allis» oper. 1. p 77. t. z. 
labitat in Europoe arena retroradu in fo,ea ex¢ a- 
ra forn«is inflar, Formicis iraFrmis *vigtitans. 
Formica-5. H lis hyalinis immaculatis, antennls clavatis. 
lynx. loe£, in/[. . t. z,. f. z. 
lavtat in Afiica. 

tclaceus.6. H. fufco-te/accus alis n]gris corpore triplo longio- 
ibtas. 
llabitat in Amerc,,. Rolander. 
Corpus t,,tuat bj-cure te_[taceura. Caput trura glaber.- 
rimrm. Antennoe tefla«ece ex globis piloJis, z, tx 
torace long,ores. Abdomen breviflirnum. Alae l;la- 
n.e in¢ume,tes tna fuaor alteram. 
rnar'.'na-7. H. flavu, ails tiy:lin{s marg[ne fufcis corpore triplo 
|is. longiorbus. 
tlah't«t ch Amer!ca. l,dazder. 
,5md;, 2priori» ¢x,,pto colore ff 4ntennls paula lo»gi,- 
ribus. 

Humuli-8. H. alis albis pun&is fufcls antennis albo-fufcoque 
las. annulatis. Fn. Jvec. 
ttabitat m Europa. 

fexpun- 
&atus. 

9. H. alis albis: rnaculis fufcis poftice pun&is fex diti- 
&is, aute.nis fali:is, i'n.'Jve«. 73Y- 
tlaittat m Etropa. 

flavicans, io. H. n;ger, thorace abdomineque flavis. Fn. fret. 736. 
lvlabitat in Emopa. 

lutarius. 

[. H. niger, alis albldis friatis albomaculztis. F».fve¢. 
737. t fub Phryganea ). 
Hn. ,. t. z. Roef. ;»f. z. aqu. z. t. 3" 

Itai- 1NSECTA NEUROPTERA. Hemerobius. 

lcdcu- 
larius. 

Habitat in Europoe plateis, imprim;s ere. 
Larva Recfelii accedens Epheraeris jïngulare infedtum 
reddit. 
fpeciofus. ,2. H. fufcu, s, alis grifeis nigro maculatis. 
R,0ef. inf. ». t. _,. f. i. 
Habitat in Afi'ica OE Europa auflrali. 
albus. 13. H. albus, oculis viridi- œeneis. 
Habitat in Europa. 
dimillimus H. oeerlw, fed totus albt¢s ne quidera afls 
alarura obfcuris. 
¢ornutus. 14. H. maxillis corniformibus porre&is thorace longiori- 
bus. 
Habitat in Pelaf'lvania.. De Geer. 
a41t¢r fexus cornibus teretibts ma)aribus Le,ibus , alter 
veto brevioribus ff itrorfura denticulatis. 
15". H. virefcens, antenni longkudine corporis. 
l-Iabitat in Europa. 
Hic ita «rmiti pulfatrio fimilis ut demtis Mis ,ix 
differat facie; an fexu ? 

2 11. PANORPA. Roflrum corneum, cylindricum : 
palpis . . . 
Intenn¢ thorace longiores. 
Cauda matis chelata. 

commu-I. P. alis mquallbus Mgro maculat!s. 
ni,. Fn. fvec. 729. Panorpa. 
4ldr. inf. 386. f. 8, 9. 3;7 • f- 5", 6. Mufca fcorpiura. 
Frifch. inf. 9- P. 29. t. I4.) I. Scorpio Mufca. 
2Iouff. inf. 62. J. . 4. 
Reaum. inf. 4. t. S.J. 9. 
Habitat in Europa. 
Mas cauda cheliJCa ; femina inerml. 
germani-z. P..lis œequalibus hyalinfs apice fùfcis. 
• ca. Habitat in Germania. P. Fors]idl. 
-Priori dimidio minor. Cauda magis pall;da. Alœe tan- 
tra apice fuJ'c,e ff pungto ad marginera exteriorera. 

Mm4 . P, INSECTA NEUROPTERA. Panorpa. 

P. alis poRicis linearibus longiflîmis. 
aflëlqv. iter. 423. Ephemera coa. 
8. St»«hh. 1747. P. 176. t. 6. f. I. 
Habitat i Coa Metellina,.' infulis tlr¢hipelagl, 

,Iz. lq, APHIDIA. Os dentibus duobus in Capite de- 
preffo corneoo 
llte deflexoe. 
Intennoe longirudine Thoracis an- 
tici elongati cylindrici. 
Cauda feminœe fera recurva laxa. 

l¢fcriptiones inJ'ecorum ornifimu, cran inAigenorurn ]ilat Faua Sdca » xoticorsra 
lradat ( M. L. U.) lufeum Lovfoe Ulvic leio INSECTA HYMENOPTERA. Cynlps. 

V. HYMENOPTERA. 

h0rach 
rici 

quatuor membrauacew, 21erisque. 
Aculeus caudw, .]èd nullus in Marbus. 

zx3. CYNIPS. 

ROfoe. 

Os maxillis absque probofcide. 
Z/culeus tiiralis, fœepius reconditus. 

*. C. nlgra, abdomine ferrugineo police nigro, pedibus 
ferrugineis. 
Faun. f,ec. 93 . Tenthredo antennis x z-nodiis nlgris, 
abdomlne fubtus ferrugineo, pedibus flavis, alis im- 
maculatis. 

Bla,. inf. t. x6. f. V-Z. 
I£eaum. inf. 3. t. 46. f. ç-8. fl t. 47. f. *-4. 
ttabitat in Bedeguar Rofarum bispido. 
Hieracii. z. C. Hieracif murorum. 
Fn. ]Z'ec. 9)'0. It. fcan. zSo. 

Bartb. at. *67*. t. z83. Paient. ir;d. t, 328. f. I. 
?bem». brunsv, t. 7. ldeuch, wittenb. . t. I. 
tlabitat in Hieracii murorum galla caulina toirta. 
C. Glechomœe hederaceœe. 
In. Ivec. 949. It. wgoth. o7. 
Blank. inf. 86. 14Cfch. hecafl, t. lZ 7. 
Pancow. herb. 709. t¢aum, infi 3" t. 4"-. f. 
2Eishol. marcb. 
ttabitat in Glechomœe hederaceoe gallis fdiorum globofis 
fcaris. 

Quereus 4- C. nigra, bafi antennarum pedlbusque flavefcentibus. 
baccarfi. Uddm. diff. . t. *. f. 4. 
I-Iabitat in Gallis foliorum Quercus pellucldfs, fubglobo- 
ris, paginw i»feriori i»Jèrtts raagnitudine PiJi , exie»s 
media œeflate. 
Quercus f. C. nlgra, thorace lineato, pedibus grifeis, femoribus 
folii, fubtus nigris. 
F.. fec. 947- 
3loed. inf. If7. Frfch. ;nf. z. t. 3' f. . 
M m Reaum. 

Cyniphis Laroe pl«rrqa« intra Gallas plantarm., qns c...[a,:ur, latent. fY4 INSECTA HYMENOPTERA. Cynips. 
eaum. inf. . t. 9" f" I4-7. Leuwoth. noet. 217. 
Bla»k. in t. 6. f. d-H. 
œef. in app. t. 5z, 53. f IO, II. 
Habitat in Gallis f«lioram ..-uer«us globofis pa_g;a infe- 
flore ; avellanoe magnitudtne. moen. a«ad. 3" P" 324. 
Quercus 6. C. ngra, pedbus Ib]ds, fcmoribus fufcis. 
petioli. Roefi i»«f &p. t. 3Y, 6. 
Habitat in Quercus petiolo f. ramulo, Galla «ara utri- 
Quere,s 7. C. griçea, afi cruce l]neark 
peduucu- Reaum. i 3" t. 4. f. -6. . 
IL JIabitat in Quecs floribus mfculis, GaO;s granulatis 
in canas nodorum. moen. acad. S. P. 3z4 • 
Quercus 8. C. genm Quercus Roboris. 
gemmoe, th. Jec. 948. Tcnthredo galloe mbr]catoe. 
Reaum. inf 3. t. 43. orancs.. 
ttabitat in Qucrcus gemma terminali, in gallam imbrl- 
«atam tumejente. 
Fagi. 9. C.'Fagi fylvaticoe, 
F. )k'ec. 946. Tenthredo gallæ foliorum Fagi. 
l?ch, inf. z. t. g. 
IIabttat in Fagi fylvatcoe fo6is. 
v]mina- xo. C. flava, tborace nigro. 
lis. R,eÇ i»Ç z. lçfp. t. o. 
Habitat i» Salicis viminalis folits fub cofla. 
Sa!c;s x*. C. atra, thoracis tergo vlrefcente. In. fret. ç4- 
robili. Habitat la Salicis glabroe api«ibus ramulorura flrobilifor- 
raibus • foliolls. 
meri- xz. C. n]gra, pedibus pallids. 
noe. Habitat i» Salicis pentandroe Gallis in,cqualibus, ramos 
terminantibus. 
Pfenes. xg;¢.çicus Caricoe. Haffelqv. it«r. 4z4. n. x, 
 . acad. I. p. 4. 
Tabitdt in groffis Ficus Caricoe orientalis. 
Syco/ 4' C. Ficus Sycomork Hae!qv. it¢r. 4z6. n. 
mo:. Habitat in ZÏti Ficus Sycomo-i g,'offit. Halq. INSICTA HYMENOPTERA. Cynips. 5ç$" 

Fufcus aculeo longltudine o, rporis ecferto, fe.d deb;lî, 
laxo, ut wi:c waea;ur C'nips effe. Corpus la'z,e gla- 
brura nigru, ; thorax lonitudine abdominis. l»ten- 
»ce thora, e brewores, fubtat« , bail craffb-conicoe. 

TENTHREDO. 

Os maxillis ab.eue probofcide. 
./tlw planoe tumidoe. 
tlculeus laminls duabus fcrra- 
tis vix promincntibus. 

* qntennis c!avatis. 

fernora- 

lute. 

. T. antennnis clavatis lutei, corpore atro» 
poltcrioribus maximis. 
tl«bttat tît Europa. 

femoribus 

z. T. antennis clavat!s luteis, abdominis fegmentis pleri»- 
que flavis. b. fret. 9-3- 
Goed. t¢J', i. t. 6 4. Frijch. inp. 4. t. 
Lift. g«d. f. 77- a. Roe£ ,efp. t. 
Habitat in Salice, A1no, 13ctula. 

lucorum. 4. 

T. antennls clavatis, pedibus abdonfiaeque fubtts fcrru- 
gineis, corpore cinereo. 
Roef. inf. z. ve/p. t. I. 
Habitat in Salice. 

T. antennes clavatis nigris» corpore villofo atro. Fau». 
.,ec., 9z7. 
Habitat i» Betula Alno. 

• fafchta. 5"- 

america- 6. 
lla. 

T. antennis clavntis nigrls» abdomhae glabro atro, ali» 
faperioribus fafcia fufca. 
Habitat in Europa. 

T. antennis fiabclavatis, thorace lutco, abdomine cz- 
ruleo » ails nigris. 
Habitat i«, America. lda;der. 
l-'edes luth at -ibiœe pofticoe ni, grœe. B«s alarura ccru- 

î" To 

Tenthredinis Larvce t,!erceqne ]:olia p!aïtal'ttn'- exedunt » polyl2v- feu pedibns 
çu.u'. Xk'I con'-mmlirer i11fl . yy6 
n[tens. 

PinL 

INSECTA HYMENOPTERA. Tenthredo. 

rufiica. 

7. T. antennn[s clavatis luteis, abdomine glabto coer- 
feR:ente. 
Habitat in Europa. 
In abdominis d«rJo raacula oblonga nigra er 4 fegraen- 
la extefa. 
8. T. antennis peêtinati lanceolatis, thoraee fubvillofo. 
Uddm. difl: 9 o. .f: 13. 
Habitat i P/ni foliis. 
Ias niger tibiis femoribmque fulvl«. Femiua duplo 
raajor gri[ea , antenil Jèrrat;. 
Laria cc¢rf.,lea extremitatbu$ fuli. 

Juniper[. 9. T. antennls pe&iuatis obtufis, thorace glabro. 
Uddra. diJ]; 9 I. f. 12. 
Habitat in Junfpero. 
Alaris tlbi¢ fl )emora fulva. Femina atenit fer- 
ratis. 
Lart, a ,ird;s adfperfa punais igris. 
* * * AnteunB fubclaati ¢ont;nuis nec artd¢ulati. 
ultulata. o. T. antennis fubclavatis continuis, thorace cœerulefcen- 
te, alis macula fufca. 
Habitat in Europa. 
iL T. antennis fubclavatis, abdomlne nigro : cingulls qua- 
tuor flavis. 
ltabitat in Europa. 
* * * .* Antennis filiformibus, articulis 7 l. 8 excepta afi. 
Scrophu-xz. T. antenuis feptemnodiis luteis, abdomine cingulis 
lariœe, quinque flavis- primo remotiore. Fu. jk.ec. 93'- 
Reaura. inf. . t. I. f. IZ-Z 3. 
Bl.ac[w. herb. t. 7. f" l 0. 
tlabitat in Scrophularfa varia. 
daris femora poJtica linea flava long;tudinaH f'.3tu 
n«tata. 

pratenfis. 13. T. antennis feptemnodiis, corpore nigro, abdominis 
.ie.gment,s quatuor ,elïUolnels. Fa. jz, ec. 9z8. 
oerdch, inf. . t. x. f z- 24, 
ltakitat i Europa. 

4. T. INSECTA HYMENOPTERA. Tenthredo. 5"7 

Cerali. 

Salics. 

x4. T. antennis feFtemnodiis, corpore nigro , pedibu, 
luteis. 
leaum, inf. . t. 12. , I-". 
Habitat in Cerali foliis, quw i»voh, it ut mutet«r. 
5"- T. antennis feptemnodiis, corpore flavo, vertice ca.. 
pitis thoracisque nigro, kn. fz'e¢. 9z7 . 
Reaum. inf. 5". t. 1,. f. 
ltabitat in Salicibus vriis. 

mefom 6. T. antennis feptemnodi[s, abdomne fubflavo : 
la. 

rufipes. 

atra. 

rridis. 

lq.of'œe. 

nigro arcubus flavefcentibus. 
Itabttat in EuroFa. 

k'n. fec. 936. 

17. ". antennis feptemnodiis, corpore nigro, 
cingulis duobus luteis, pedibus tubris. 
Habitat in Europa. 

18. T. antennis feptemnodiis, corpore nigro, 
cingulo flavo inoequali, pedibusque flavis. 
Habitat i» Europa. 

dorf'o 

abdomine 

abdomini$ 

19. T. antennis feptemnodils, corpore atro, peàibus rubrfs. 
Habitat in Europa. 

zo. T. antennis feptemnodiis , corpore viridi, abdominc 
fupra fufco. 
ltabitat in Europa. 

zI. T. antennis feptcmnodi[s, corpore fiavo cofta ala- 
rum fuperiorum longitudinali nigra. Fn. f.ec. 9z9 . 
œef. inf. 2. z:e/'p, t. z. eaum. inJ: . l. 14. f. IO-12,, 
Habita» in Rofa. 

cinoEa. 

livida. 

fepten- 
trionalis. 

"-.2. T. antennfs feptemnodiis, corpore atro abdomine 
ehgulo albo. 
Habitat in Rofa. 
23. T. antennls feptemn0dis, corpore atro abdomLne fu- 
pra infraque livido. 
Habitat in Europa. 
4lter fexus aateunis a»nulo albo fl pu»dto albo trinue 
ad baJin abdominis ; alter :er, haç albedine çaret. 
24. T. antennis feptemnodiis, pedibus poficis compreflîs 
dilatati». 
Habi- INSECVA HYMENOPTERA. Tenthredo. 

T z-pun- zf. T. anten;s çeptemnodiis, corpore atro: æunC-, albis. 
e[ata, llabitat in Eu, opa. 
Corpus totura u,rum. acula a ] t utriq las 
in tborace. $uteilum album lria /ega, e t o 
ni,*..m.acu(a ntrinue alb z. Ult;,«um f^ aentu-, .- 
mtnts a,:;ce albam. Femora (etudi "t,art 
ha. 7tb'c annulo flavd. Labia 

* * * * * 4r, ter, nis fetaceis articulis fl',rirals. 

erythro- .6. T. antennis fetaceis corpore coeruleo, cafite rubro. 
cepha',a. Uddm. U.[J: 
llabitat ia l'io. 
llas totu* at«r ore tibilsque anticis luteis. 

Abietis. ,-.7. T. antennis fetace[s, corpore nfgro, abdominis qua- 
tuor fcgmcntis fulvis. 
t]abitat in 
fylvati/a, zS. T. antcm,As fctaceis, corpore nigro, pedibus thoracis- 
qt.e charaoetcribus l-lavis. ,n. fret. 93. 
Haoitat in Europa. 
nemora- 29. T. antcnnis f;.taceis; corporc atro, abdominis fcgmen- 
lis. tis latedbus albis. 
Habitat i» Europa. 

Cynos- 30. T. antennis fetaccls, corpore atro, pedibus ferrug[- 
bati. neis: poflicis a!bo nigroque annulatis, tn. fvec. 937. 
Reaum. inf. . t. l y. ¢t 1-6. 
Habitat in Rol]i. 

reticu!a- 31. T. ntenns fetaceis, alis pallido fufcoque variis, ve- 
ta. nis elcvatis albiç reticultis. 
llabiîat in Finlandia. 7-. 11olm. 
C'apnt nigrum (u:uris al3is. Collum flaz'efcen¢, ubi 
at, tem );n.,itur tora«i fupra transz.erJe tru;tcatum. 
Abdomen Jpra &tet«m» fed z'erJtts ¢audara mgrum. INSECTA HYMENOPTERA. Tent'hedo. Yf9 

Aloe fufcœe fafHis pallidis, ,enis albis, craflis, ele,a- 
tis notabiliter admodtm vve»ofis. 

]3etuloe. 

faltuum. 33- T. autennis fetaceis, corlore nigro, abdomne lutco. 
11abitat i» S vecia. 

Add«ndx (Larvs v;di, ,on exclu.) 

intercus. 34- T. nigra,-pedibus flavis. 
Habitat la foliis Ar&ii, Atropæ, fubcutaneus. 

Rumicis. 35". T. Rumicis Lapathi. 
-teaura. inf. . t..a o. fl 13, 14. 
l-labitat in Rumicibu Lapathis dlcTis. 

Ulml. 

36. T. Ulmi c.mpeflris. 
Reaura. twf. ç. t. Io. f. I6. 
llabitat m Ulmi campeftris fdiis, 

AInL 

37. T. Betuloe Alni. 
Reanm. in]. 5. t. . f. , z. 
llabitat ia Betuloe Alni fhis. 

Pruni. 

8. T. Pruni. 
Reaum. ,f. y. t. lz. f. 
lt«3tat ia Prur.o. 

Lonice- 39. T. Loniceroe. 
ræ. Reaum. in(. y. t. 3"f" 8. IO. 
11abitat in Lonicera. 

Capreoe. 4c. T. Slicis. Fn. f*ec. 933. 
L# goed. Iz. f. 49. rifi-b. ;» 6. t. 4. 
Goed. inf. I. t. 19. leaum, inf. y. t. Il. f. 5", 6. 
A». . sg. ]. g. b. 
ltabitat in Salicibus. 
z5". ICH- i6o INSICTA HYMENOPTERA. Ichneumon. 
z5'. ICHNEUMON. Os maxllis absque prebofcide. 
tcnleus exfcrtus wina cylin- 
drica bivalvi. 
Ibdomez foeius çtiolatum. 
/le lanceo]atæ pl.loe, in o- 
roui fcxu. 
* 'Ibdomlne feflïB ap]e mucronato. 
gigaSo . I. abdomine mucronato ferrugh, eo : fegmentis 3, 4, 5", 6 
nigris, tnorace villofo. Fn. lvec. 
Li»n. adO. 6to«kh. I79. t. . 3'- 7- 
leaum, iuÇ 6. t. t. 3' I, Z. 
De Geer. inJ. I. t. 6. f. I, . 
.Ref. i z. v«p. t.'8. 9. 
Habitat i» Svecia frequens. 
iX/las abdomine mucronato j:errug;neo : fegmentls I 7, 
fuf«is. TIo,ra¢e villofo g laedbus iofli¢is n.,gris ; cor- 
porc fextuplo minore. 
Spe- z.I. abdomine mucronato atro, thorace villofo litura an- 
&tutu. te alas lutea. 
En. fe. 926. 
a'lmoen, a«ad. 3" P. 325 -. 
De Geer inf, . t. 36. f. 6. 
Habitat it Lignis putridis antlqMs Hnl .4 Abiefis. 
Juv¢ncus. 3. l. abdomine mucronato atro- cœerulefente thorace 
colore villofi. 
Fn. fvec. 95"4. 
De Ge,r in[ I. t. 36. f. 7* 
Habitat in Sylvis. 
Similis L fpecro, fed caret lltura ante Mas lutea 
'aculeoque abdomiue longe breviore inflruitur. 
Camelus.4. I. abdomine mucronato atro lateribus albo maculato 
thorzce loevi. 
Uddm. diff. 82. 
ltabitat in Ligno putrido. 
Ant«nnoe nigrae; pr¢cedentium I, Z, S 

lchneumonis Larve plerumqne intra alia inleca ; - imprimis ima Larvas Lepi- 
dopterorum alior»tn,, vi';nt, qnns intus ¢otfi«nnnr. INSECTA HYMENOPTERA. Ichneumon. -6 

* * &utello albido ; d,tennh fafcia albida annulatls. 
fug!llato- . I. fcutello flavicnte, tborace {mmaculato, abdomne 
rms. atro: fegrnentis tribus utrinquc Funto albo. 
I-iabitat la Europa. 
oeedes nigri, dbdominis fegmenta tria prima t4trin¢ue 
unico pu»lto albo. 
raptorius.6. I. fcu:ello flaxicante, thor.".ce mmaculato, abdomildS 
fegmento fecundo tertioque luteis, ïcliquis apce albis. 
Habitat in Europa. 
horax immaculatus vel callo ta.zum ad bà{ir ahe. 
ìmora I:ofleriora 4 nigra. 
farclto- 7. I. fcutello flavica**te, thorace immaculato, abdom[n[s 
rius. fegento tertio polierius fccundoquc ferrugincis lex- 
to fiavo. 
Fn. fe. 976. 
Habitat in Europa. 
extenfo- 8. I. fcutello flavicante, thorace immeulato, abdomn[s 
rius. fegmento fecundo tcrtioque fcrrugineis ultimis aloi - 
ce aibidis. 
Fn. f.«. 9o. 
Habitat in Europa. 
eulpato- 9. l. fcutello flavicante, tb.orace maculato, abdomhis feg- 
rius. meuto fecundo ertioquc ferrugin¢is, reliquis nibris. 
Iiabtat i» Europa. 

Io. I. fcutello flavicante, thorace bidentato fubmaculato, 
abdçminis li2gmento fecundo fcrrugineo. 
Itabitat in Eropa. 

faturato-, l. fcutello flavicante, thorace macuiato» 
rius. nigri 1Cmento ultimo al;ido. 
De Geer. inf. . t. z 3. f. I6. 
Habitat i» Europa. 

abdomini» 

criçpato- i2. l. fcutello flavicante, flaorace fi, bmaculato, abdom[ne 
rius. toto luteo-lrrugineo" «p;.ce fubfuçcefcente. 
11abitat io Europa. 

Piforius. x3. I. fcutello flavicante, thorace maculatO abdom[ne 
toto luteo. 1NSECTA HYMENOPTERA. Ichneut0on. 

Fa. fve¢. 966, 968. 
Habitat in Larva Phaloenoe l°iforum. 

* * * Scutell, albido ; /fntenni« nlgris tatls. 
lu&ato- I4. I. fcutello flavicante, thorace maculato, abdominis 
rius., fegmeo.to fecut.lo tertioque luteis. 
Ilabitat in Europa. 
volutato-*5'. I. fcutello flav[cante, thorace variegato, abdominis 
rius. mentis omnibus dorfo flavis. 
ltabitat i» Europa. 
_Redes rufi. 
vainato-I6, l. çcutello flavicante, thorace maculato, abdomnfs 
rtus. lCmeutis margine flavis: primo quintoque unicolore. 
Habitat in Europa. " 
edes rubri: poflici »igro fifHatL 
Ferçva£o- 7. I. fcutello flav[cante, thorace maculato, abdomine atro: 
rius. 1Cmentis omrtilus utriuque puneiis duobu» albis. 
Fa. J,ec. 964 . 
De Geer inf. t. t. 36. f. 8. 
Habitat in Europa. 
lc,:leus corpore lo:gior, lede¢ ferrugiei. 'Ibdsrae¢ fes- 
file; fiatura I. manifefla.'oris. 
defi,na- 8. I. fcutello flavicanre, thotace mact,.lato, abdomine 
tvrius, atro" fegmct.t]s pr]m!s quatuor utrinquc pUl&t albo. 
kb. fvec. 96. 
11abitat in Eropa. 
l°edes pojtici nigri, ° 
edi&o- 9. I. fcutello flavlcante, thorace msculato: pun&is utrin- 
rius. que duobus abdom!neque toto atro. 
tlabitat in Europa. 
delirato- uc). I. fcutello flavicante, thorace maculato: punéis utrin- 
rius. que tribus abdomineque toto atro. 
Habitat in lïuropa. 
fofforlus, zt. I. fcutello flavicante, thorace immaculato, abdomhe 
toto atto. 
ltabitat n Europa. 

extl .'tfli+h'2ns foee co!ore di'-'e+?eo g,,;:,tet, u,,le calamitar Specierum i+, boc ge«re. INSECTA HçMENOPT,,ER A. 
* * * * Sctella thorace cncolore ; 
nulatis. 

Ichneumom t'63 
Antenis facia an- 

arolator, 2Z, I. thorace ferruglneo biçpinofo, alls fafciis binis fufcî», 
abdomine fafciis duabus albis. 
tIabitat in A merica. A/[uJ De Geer. 
tarvus. Littea alba inter utrumque octtlura Cau, 
Antennoe nlgrœe anzulo alb. ïlsorax a ter¢o po.fl«e 
dentibus duobus. /llw primores albe macula Juj'a 
medio ff apice ; fe«undarioe tot,e alb¢e. 
comita- 23. I. ater totus, antenn!s fafcla 
tor. Habitat in Èuropa, D. C. $olander. 
• 
peregri- 24. I. niger, pedibtls fubclavaùs abdolnlneque ferrug]nels! 
nator, fegmentis duobus ultimis nigris, axo albido. 
Habitat in Europa. " 
" l"ediculo duflo major. 
incubitor, z-. I. nlger, abdom]ne ferrug]neo apiee ngro maeula 
alba, alis hyalinis antennis fafciatis. 
ttabitat in Europa. 
telu&a 26. i." , abdom]ne medio piceo, tiblls antcls clavaùs, 
mger 
tor. Ha&tat in Europa. 
Aculeus logitudine sQre corporis» rber, 
* * * * * S¢«tello thoraci ¢On«lore ; AntenniJ nigri fetoeceis, 
denigra- z7. l. corpore atro, alis nigrls lunula hyalina abdomine 
tor. teltaceo ffibfeflï ll. 
ltabitat in Europa. G. 7". Holm. ,1. D. 
defertor. ,8. I. eorpore lutco; alls fufcis', fafciis duabus albs, 
Habitat in Europa. 
Sequent¢s Mas ]byalina gerunt. 
¢orufca- =9. I. Corpore rtubusque tris a1s fufco hyalins, 
or. Habitat in Europa. 
manife- 30. I. eorpore atro immactlato abdom!nê fett]fi eyilndri-, 
flator, co, pedibus rufis. 
Fn. fvec. 99. Roi. 
"Dt Geer. i '6 4 

INSECTA HYMENOPTERA. Ichneumon. 

ttabltat in loci glareolis ; In fafdculo toli«rura Salies 
foram«n d«ntibus rodebat ; antênis injertis recognofcc- 
bat latenîem larvam, lolander. 
lculeus corpore fwpe d«plo l¢nglor. 

«ompun-.. I. corpore atro immaculato, abdomne fubpetiolaxo ob- 
&or. longo, pedibus rufis, acul«o antennis brcviore. 
Habitat in Europa. 
delufor. 3 z. l. eorpore ngro abdomine ferrugineo bail apiceque 
nigro frmorum pot2icorum patellig fo!is nigris. 
ltabitat in Europa. 
venator. 33. I. corpore ztro immaeulato, abdominis ball fubtus 
carnata, pedibus rufis, aeuleo retra&ili. 
attabitat in Europa. 
extenfor. 34. l. eorpore nigro immacul:tto, abdomine eyliudrico, 
pedibus rufis, tentaculis fetaceis. 
Fn. fret. 986. 
Habitat in Europa. 
exarator. 3'. I. corpore piceo immaeulato, abdomine femoribusque 
elavatis, tentaculis fetaceis, alis maeula nigra albaque. 
Habitat in Europa. 
Parus angnflus longiufculis pcdibus, acule «orpore lo»- 
giore. 
3. I. niger, abdomine eylindrieo macula alarum fufca 
alba infcta, tibiis pofler[oribus 'albo annulatis. 
ttabitat in Larvis Phaloenoe Turionelloe. 
,4ntenn,e longitudine corparis ; aculeus abdomie brez,ior ; 
29edes lerrugi;eei ; qu,:tuor pofleriores tibiœe fufc,e au- 
nnlo a]bo ; fed «las bac ota deflituitur. 

Strobilcl-37. I. niger, aculeo corpore dup.lo longiore» pedibus palll- 
Ioe. dis /:rrugineis" pofticis nigrls. 
tlak»tat in LaroE,a Phaloene ftrobilelloe. 

/,{odera-38. I. nger, abdomine petioIato .compreffo, ore tentacu- 
tor. lato, pedibus pallièis, acu..co corpore fubbreviore. 
Habiter in Lara Ichneumonis flrobiellœe qua 
ta folliculum ranio fuper/2iti i»,«difieat. 2o]andcr. INSECTA HYMENOPTERA. Ichneumon. 

Refinel- 39. I. niger, pedibus flavis, abdomine fubcylindrico fes- 
Ioe. lili, antenn[s bail luteis. 
Habitat in Phalmnoe rcfinelloe Larva. Rolander. 
tnguftus » oblongas, iraraaculatns. tnte»nw Æorpore lon- 
giores ; bafis antennarum flaa. 
8roe.roga-4 o. I. nlger, pedibus flavis, abdomine oblongo obtufo. 
tor. Hakitat in Larva Phaloenoe Sa!icis. 
/tntenn vix corporis iongitudi»e ec bail 
malda- 4. I..nig.er, abdominis fegmento fecundo tertioque fer- 
tor. ruglnels: apice fupra albo, antennis unicoloribus. 
Habitat i, Èur.opa. 
titillator. 4z. I. n!ge.r, abdomine pedibusque quatuor anterioribus fer- 
rUglnels. 
ttabitat in Europa. 
tetiolus abdrainis pedesque poflic;, exceptis pla»tis al- 
bi; uigri. 
nerva- 43. I. niger, abdominis tribus primis fegmentis rufis: api- 
tor. ce ïupra alb,, antennis albo fafciatis. 
Habitat i» Europa. 
grax ida- 44. I. niger, abdominis primo fegmento ferrugineo abdo- 
tor. men dimidium obtegente. 
Habitat in Eurepa. 
inculca- 45"- I. niger, abdomine falcato toto ferrug[neo. 
tor. Fn. fz, ec. 97z. Reaura. inf. 6. t. 3o. f. 9. 
Habita in Europa. 
pugilla- 46. I. nger, abdomine falcato: fegmentis fecundo tertio 
tor. quartoquc rufis, pedibus tenuibus fcrrugine[s. 
Fn. fvec. 97Y. J«j. infl 23-}". n. 17. 
De Geer inÇ. . t. 6. f. z. 
Habitat in Phaloeoe Ziczac larva. 

rufpator. 47. I. niger, abdomine fiabcylindrico, pedibu, ferruglne[s, 
femoribus clavatis: pofticis dentatis. 
Habitat in Europa. 

jaculator. 48. I. niger, abdomine falcato : fegmento fecmado tertio 
quartoque rufis tibiis pofticis clavati». 
Fu. fec. 98y. .ï,,oE. inf. t. . 

, Nn 3 D« IN$ECTA HYMENOPTERA. lchneumon. 

DeGeer.inf l.t.]6.f. Io. ¢aum. inf. 4. t. o..f. 4. 
ttabitat iz Apis truncorum florifomnioe Sphegiqta, 
figuli lar«s. Bergma», 
ffea* 49. I. nger, abdomine falcato : fegmento fectmdo tert[o 
tor. qvart.,que latere rufis, tibiis polticis clavatis. 
Ha$ir,t iu Europa. 
$imlis antecedeti, at d;mid;o min«r a«ul¢o bre*mo 
nec corpus ¢$uante. 
AppentiS-y o, I. n;ger, abdomine brevimo thoraci impofito pedi- 
garce, bus pollicis logilmis. 
eaum. i/ 6. t. 31..f 1 ]. 
roWn. jure. 439. - 44-- 6. 
tlabitat in fimerica. In Hilanh. Z. ltallma. 
Jpa,s exca,,ati, pfl¢« oktufimus, retufu¢. 
domeu mt, a»m compreffum lenticrtlar m«nmum 
maga;t«'a'ie em;n;s liui, do[Ço thorais axum 
w»t«n»ts /uteis fetaceis, 
luteus, !. !. luteus, thorace ato, bdomine falcato. 
Fn. f¢c. 967. G-d. in . t. 37- 
,. ;»L z3. ». 6. Li. g. t. zo. C, 
abitat in Europa frelue»s ad p!ate4. 
amdu- z. l. 1oteus, abdomine falcato: apice nigro, 
}us. f». fe«. 969. 
Rai. iaf. z. ». 7, 
bitat i» Europa, 
glco- 3. [. fureur, pelote ngro, abdomine falcato: ano nigro. 
ptClUS, n.fec. çT. " 
abitat i Europa, 
elrcum- 4. l. niger bdmine falcato» ntlce luteo pedlbus po- 
flexus, ici« nigro genculatis. », fvec. 974. 
Habitat in Eropa. 
cinu. ç. l. ter ntennis pedibusque ferrugine alls albis 
çciis duabus nigris. 
En. fvec. 9. 
abitat in EuroFa, INSECTA HYMENOPTERA. Ichneumon. 

'6 7 

* * * * * * * lli,uti lntennis filiforrnibus. 
ovato fe.ffili. 

56". I. auratus, pedibus flavis faltatoriis. 
De Geer inf. I. t. 3 . f. 19, zo. 
l-labita in Larvi Mufcarum aphidivorarum. 

ltbdomine 

]3ed.egua- Y7. I. auratus, thorace viridi, abdomine aureo. 
ris. ft, ec. 939. 
Roef. inf. a?p. t. 5.3- -1 e. E.H. • 
Bl«k. inf. 88. n. T z. 
ttabitat in Gallis Rofoe, Quercus. 
A«uleus lon,e.itudin, «orlmri. 

Jutiperi. 5.t3. I. auratus viridis, antennis nigrls, pun&o alarum 
rubro. 
FF ft, ec. 987 • 
Habitat i» Tipulæ juniperi Larz'a. 
5"9. I. auratus cteruleus, abdomine viridi nitido, pedbu$ 
pallidis. 
De G«er inf. . t. qo. f.- x S. 
Roef. inf. z. t, efp. t. 3. 
Habitat in Pupis Papilionum. 

60. I. auratus viridis, abdomine nigro" macula dor£ali pur- 
purafcente, pedibus tlavis, antennis feptemnodiis. 
De Geer zfdt. Ufal. 
ttabitat i» Loer,is Phalznarum variarum. 

Cyniphi-6x. I. auratus viridis abdomine fuçco "." bail cingulo palli- 
dis. do, pedibus fiavefcentibus. Fn. JoE,ec. 94z. 
I-Iabitat in Larvis cyniphidis gallarum Salicis aOentadrm 
intus «oncamerataruwt. 
zfntennis reliquisque parure differt a prœec«dentL 
Cocco- 6z. I. nigro-,cneus, abdomine coerulefcente, pedibus li- 
rum. vidis. 
De Geer inf. I. t. 3Y" f" I7" 
11abitat in Coccis. 

Secalis, 6q. I. niger, capite rufo, oculls viridibus. 
"ttabitat in Larvis f.picarnm Secalis. 

Nn4 64.1 y6 INSECTA HrMENOPTERA. Ichneumon. 
Subcuta-64. I. niger, .l;s hlrfutis : macula lun.ri nigra, antennls 
nus. • fubfiliformibus. 
De Geer in . t. 0. 2. 
labitat in Larvis lubcutands. 
Aphi- 6î. I. niger, abdnlne bfi pedibusque anticis nubu»que 
dura. pofiicis flavis. Fn. fvec. 9Y3- 
It. gotl. 307. 
FrOh. iuE I I. t. 19. 
Habitat in fiphidibus. 
Ovulo- 66. I. n[ger, pedibus rufis, ntennls filiformibus longes. 
rum. De Geer i» . t. . fl I , IZ, 
Habitat in ovis Lepidopterorura. 
globatus. 67. I. nlger, pedibus ferrugincis. 
Fu. fret. 
Iertan. eur. t. 
Frilh E 6. t. IO. 
R, 4. in 25. n. 3" 
Reaum. tnL. t. 3. f" ç, 6. 
Derham tkl. 1. g. c. 6. c. 
Ii,bit.,t ; Clmis intro Follic,lura «omm»nem» ombycl- 
uum , f« brotuudura, albura. 
glomera-68. I niger, pedibus flais." 
 Fn. Fvec 9z. 
Goed. inf. l. p. sg- ». I. 
eat.r«t. tnJ z. t. $3. . z, 7, 8. 
le. euop, t. 48, 
De Geer iul] . t. 6. 6. 
Act. i»fi z6o, 254. n. z. 
A«£ i£ z. v«l. t. 3. 
Habitat in Larvis Papilionum" exeuntes roprios fol- 
liculas flal, os aeunt, itra qos ewdufoe pupœe obr- 
i,ant apdiouis pupam humer e, uta lara in quam 
ova imralttu»t. 
pe&ini- 69. I[ ,ter, antennis ramofis. 
cornis. De Geer in£ *. t. 6. 6. 
De Geer ,ç. $tockh. *740- p. 464 • t. I. 4"6. 
abitat in Zarvis lhbcutaneis Quercus. 

zx6. SPH£X. INSECTA HYMENOPTERA. Sphex. 569 
zx6. SPHEX. Os maxillis absque probofcide. 
.,4l' plano-incumbentes (nec plicatœe), 
in omni fexu. 
Iculeus.. punCtorius reconditus. 
 Abdomine petiolat : petiolo elongato. 
argilla- ,. S. têrrcginea, abdominis petiolo uniartieulato curvato, 
cea, antemis clavatis, maxillis porre6tis. 
Habitat Surinami i»tra globos argillaceos lar:a. Ro- 
lavder. 
JIa:cill,e prominent edentulw, ro.flrum iz.al«oe ambientes. 
fabulofa, z. S. nigra hirta, abdominis petiolo biarticulato " fegmen- 
to l:cundo tertioque femgineis. 
FriJch. in. z. t. . f. 6, "7.. 
Habitat in terra fabulofa Europœe, nbi Canis inflar pedi- 
bus anterloribus cuni«nlum fodit larvamfue lhaloenw 
vel,4raneara femimortuara in eo /Celit, cn» ovulum con- 
«redit; quo fao orificiurn terr claudtt. 
,41w abdorni»e dimidio breviores. Roflrum retradtile 
*alz, e linguam continens. 
afiatica. 3. S. ferruginea, thorace variegato, bdomns petloto 
macula utrinque ad balin tàava, thorac« variegato. 
I]q. L. U. 
tlabitat i Indiis. 
zgyptia. 4. S. nigra, petiolo abdominis pedumque articulis 
diatis flavis. 
AtIabitat in Egypto. Haffel{z, ifl. 
fervens. . S. n!gra, abdomine petiolato ferrugineo alis cærule- 
fcentibus. M. L. U. 
Hab,tat in Indiis. 
inda. 6. S. atra, abdomine petio!ato alis nigro-coerulefcentibus 
margine tenuiore hyalino, iii. L. U. 
I-l-ab..ta, in Indii,. 
Facie «urn antecedenti convenit. 
clavpes. 7. S. nigra, abdominis petiolo ferrugineo unhrticulato c|a- 
vato, pedibus clavatis. 
N n Habl- 

Sphcgis Larve ¢¢adi, mlmt occifa lnfi'¢a aà +i++:ce mater ova dêpeliit. '7 o 

INSECTA HYMENOITERA, Sphex. 

Spirifex. 8, 

viatica. 

pe&in[- 

llabitat in Europa. 
arva efl. qbdomen ferrugineura ex¢epto ietiolo. 
mora OE tibi,e pocw clavata. 
S. a, ra, thorace hirto, petiolo uniarticulato flavo longi- 
tud,ne abdominis. 
eaum. inf. 6. t. 
ltabitat in Europa at,.flrali ; in o'lt'dris fpiralibus ter- 
reis lib teCtis. 
Longit-udo Crabrenis : petlolus c),lixdricus flvus. .Pedes 
i, z, 3, 4 flavi, bail femorum uigri. Pedes , 6 
flaz,i, Jed api¢ibus femorum a tibiarum nigrts. 
S. ata, abdorrùne fubpetiolato" marginibus fegmento- 
rum lucidis. 
tlsbitat Uplàlioe 
atiortm enl ;,;' larvis lattis reliti«, que quoe pri- 
mo purga «ircemroditque , dende fendum argillet 
bd«ctt, ¢et qr.tneam tmpomt, etque ovum contredit, 
quo flo nidum argilla laudit. l_,arva i, poda palli- 
ait, "larvisq,e llpum Jmilis, confumta Aranea mera- 
bratam luteo-fufcan , tener,e pupoe aptiffimam net. 
Una mater/,er. lurimos. »idos conflruit_ . Flerumque 
non ultra btduum 
Bergmat. 
qlœe aodomine breviores, llbdomeu petlolatum atrum raar 
ginibus Jegmentor¢m luHdis, fl is eos a calOite ,blique 
itueatur. 
* ,¢bdomine fubfeïli. 
o. S. nigra, alls fufcis, abdomine ant[ce ferrugineo: 
gulis nigtis. 
Fn. f'ec. 977- qmoen. cad. . p. 33 O. 
Raff inJ zy4. ». 9- [.4 ju». zz. Vefpa miraculofa. 
Frfch. inf. z. t. t.f. 13. 
tlabitat in Europa ; fodit «uniculum, occidit lar,am 
thal,e»ae oettrakit, fepelit drapofito oo obturat. 
. S. nigra glabra, abdom!ne anteriore ferrugineo pedi« 
bus primariis ciliati. 
ltabit,lt tu Europa. 
2. S. nigra tota, alis albo maculatis. 
ttaitai in Europa. 

H. S. iNSECTA HYMENOPTERA, Sphex. 
indica. 3- S. art:i, pedibus antennisque ferrugineis, alis atro-coe- 
rulel?.entibus. AC. L. U. 
Habitat in lndiis. 
I4. S. nigra, oculis albis, abdomins fegmento fecundo 
latiore ferrugineo. AI. L. U. 
Habitat in Indiis. 
Colon. 15. S. nigra, ]edibus antennisque rufis, thorace viridi 
1i$ macuhs duabus nigris. 
Habitat in Svecia. 
gibba. 16. S. nigra, abdomine ferrugineo apice fufco, alis primo- 
ribus apice nigricanti-bus. 
Hab,tat in Svecia. 
rufipes. XT. S. atra abdominis fegmenti, utrinque macula alba, 
picWrufi:is, pedibus pofiicis rubris. 
Habitat in Europa. 
arenaria. I8. S. abdominis fiafciis quatuer flavis" primo fegmento 
duobus punais flavis. Fn. f,ec. 
ttbitat in arena ad tem.plum acceff, rium Fablunenfe. 
fofforia, t. 9. S. thorace immaculato, ore argenteo, abdomia« ma- 
culis utrinque 4 albis. 
Habitat in Europoe montibus fab.ulofis. 
leucoo-zo. $. atra glabra, labio argenteo, palmis fuf¢i,, 
ma. Ha&tat in Europa. 
vaga. zt. S. h,race bipun&ato, abdmn[ fafcii» ? flavis : pr- 
mis interruptis, tibiis flavis. Fn. fret. 997. 
Habitat i» Europa. 
coerulea, zz. S. coerulca, alis ferruglneis bail nîgris. _lFIu De Geer. 
ttabitat in America meridionali. 
Magnkudo Croe»ronis. Aloe ferrugine,e , bail nigre , 
ap.ice lbicantes. Antennoe bail nigroe, apice f¢rru- 
[gnita. z. S. glabra n[6da thorace viridi abdomine aureo: apice 
quadrident-to. 
F». Fvec. oo4. 
Fijb. i» 9- t. o. f. . 
-taktat in nt:ris Europoe, 
z4. S. 

. tropica. )-7,= 
aurata. 

cyanea. 

INSECTA HYMENOPTERA. Sphex. 
z4. S. glabra nitida, thorace viridi, abdomine aureo bi- 
dentato. 
Habitat in muris Europoe. 
z)'. S. glabra nitida, thorace abdomineque coeruleo : apice 
tridentato. 
ttabitat in muris Eropoe. 

z7. VESPA. Os maxillis absque probofcide. 
.//le fuperiores plicatoe, in omni fexu. 
a4culeus pun&orius reconditus. 
Crabro. x. V. thorace nigro antice rufo immaculato, abdomin 
incifuris pun&o nigro duplici contiguo. 
_Fa. fvec. 98. 41dr. if[. zz5". 
Mouff. i; So. triJch. ,oe. 9" t. * I.'f. . 
ae.j, i«f. zo. ,gwam. btbl. t. z6. f. 9. 
l{eaura, if. 6. . 18. : I. 
 4. t. lo.f. 9. 
• ttabitat in Europe arboribus ¢a,i f. fub earum radic;- 
bu. lfcïipitr lfpum. 
.. V. thorace lineo!is 3 parjure differentlum flavefcentium 
vulgarls. ". 
abdominis incifuris pun&is nigris diltin&is. Fu. fve«. 
989 l 
dlotff, if ç_. deaum, inf. 6. t. 17. f. 7, 8. 
aj. i»f. zo. Fri[ch. i»f. 9. t. Iz. f. 2. 
,dldr. ml. 198. çwamm. bibi. t. z6. f. 8. 
Habitat in Europa fub tecTis freqtens ; .pr,edatur 2VIu- 
f¢is, Juratur mel ¢pura. 
rufa. 3- V. thorace lineolis pun¢"t[sque duobus flavs, abdomi- 
ne itavo antice ferruginco. 
Ff,. fret. 998. 
açeaum, if. 6. t. 
itabita', in Europa. 
parietum. 4. V. ngra, abdomine façciis quinque flavia" prlma rem- 
tiffima. 
Ff.. _Fret. 990. 
Frif«h. i»f. 9" t. z. f. I. 
Habita*. itt foramiibus parietum llgneorur. INSECTA HYMENOPTERA. Vefpa. 3"73 
murarii, y. V. nigra, thorace bail flavefcente, abdomine tafciis 
quatuor flavis : prima ïemotiffima. 
Fn. fvec. 99'. 
Frifcb. i»1; 9. P. z4. t. l z. f. 8, 9- 
Habitat in muris. 
crlbrarla. 6. V. nigra, abdomine fafciis fex flavis: intermediis tribu, 
interruptJs, tibiis anticis clypeis cribiformîbus. 
Raff iif. z;-. Vefpa chneumon pedibus anterioribus ve- 
lut clypeat[s. 
Roland. CeT. Stockb. 17'1. j0. 46. t. 3..ï- l. 
Uddra. di. 94- Apis tibiis antieis lamella ctibriformi. 
Habitat in Europa. 
fpinipes. 7. V- nigra, tibiis incifurisque abdominis flavis, femoribus 
intermediis denticulatis. 
Habitat in Svecia. ç. Bergraan. 
rupefMs. 8. V. abdomnis fegmento fecundo majore maculis dua- 
bus ovatJs aibidis, pcd!bus antenuisque ferrugineis. 
Habitat ad Lapidum iatera auflralia, nidura ex fiflulis 
aggregatis couficiens. Roland¢r. 
¢oarc"tata. 9. V. abdomins primo artlculo int'undibuliformi, fecundo 
campanulato maximo. 
Fn. fvec. oo2. 
lrifch, inf. 9. t. 9. 
ltabitat in Etaropa. 
rvenfis. IO. V. abdominis fafciis quatuor flavis: tertia iterru'pta. 
Fn. fvec. 99 z. 
Habitat in Europa. 
biglumi».. V. thoracis fcutello bifpinofo, abdomins fcgmentîs 
margine albis: fecundo pun&is duobus albis. 
Fn. fret. lC . 
Habitat in Europa; trahir occifas 2tfcas le fwp tripl 
ltljoc$. 
• ni.glu- xz. V. thoracls fcuteiio mucronato, abdominis fegmentis 
ms. pnn&is duobus albis fublateralibu*. 
Habitat in Europa. 

Vefpa »ivunt in Soci«tale gynecocratica., fiwos flrutatt, inJèda gyw, noptera de«afi¢mr. cornu o 

INSECTA ,HYMENOPTERA. Vef'pa. 
. V. roltro corneo fubulato, abdomine atro', fegmento 
fecundo majore. ,I. L. 2 
ltabitat i Iud,is. 
borax latere dentatm. Roflrur, bir)ah,e. ,4/oe igroe. 
las or,«bt«, duobns cafite duplo longioribtç. 
I4. V. thor.ce fupra nigro lineis quatuor fafciolisque 
bus flavis. I. L. U. 
Habitat in America. 

canaden, y. V. thorace fquamis duabus, abdomlnls ferrug:nei 
li. mcr, to primo obconico. 
Itabttat in .A merica jeptentrionali. P. Kalm. 

emargb 
llata. 

calida. 

I6. V. fcutcllo cmarginato, abdomiais nigri pêtiolo incur- 
vo utrinque u»identato, dg. L. U. 
1-tabitat in America 

I7. V. ni.ra, abdominis apicc antenn[sque fulvis, M.L.U. 
tl,bitati» lndiis, 

zxS. APIS, Os maxillis atque probofcide inflexa 
vaginis duabus bivalvibus. 
.,41,e planoe, in omni fexu. 
tcttleus Feminis & Neutris punc2o- 
rius rcconditus. 
ioncor- . A. antenni filiformibus Iongitadine corporls hirfutl fut- 
ms. vique. 
Swamra. bibi. t. OE6. f. 6. 
Habitat in Europa. 
tumulo- z. A. antennis fillformbus long;tudine corpors nlgrl, 
rum. dibus maxillisque flavefeentibus. 
F. fe«. coo. Apis nigra pe.i.l:.s rnaxillisque flavs, 
lt. gotl. 36. . 
ttabitat in \Vilingoœe 7umMfel:nlcbralibus. 
elavcor-3, A. a,tenns clawtls longltudine corporîs nigri 
ms. rnms tafc:s duabus ttav:s mterrupt)s.. 
ltabitat la Europa, -' 

abdo æ , 

4- A INSECTA HYMENOPTERA. kpis. 

centun- 
ctdaris, 

4. A. nigra, abdomine fi, btus laua fulva. Fn. fi, ec. xoto. 
laj. ml. z4z. Apis fylveftris, corpore longo angufto. 
Reaum. i»f. 6. t. o. f. 3» 4. 
Frifcb. inl. * . t. z . 
.l-labit t n Europa intra terrara plures nL'lo, cylindrions 
ex foliis Rofoe formans tam]am co, tunculrs. lmwn. 
, acad. 3" P" 3 2.0. 

¢ineraria. 5- A. n!gra, thorace hirfuto albicante" fafcia nlgra. 
Habitat in Europa. 

furiaa- 6. A. atra, alis atro-coeru!efcenfibus, abdomins petiolo 
menlis, obovato. 
ltnbitat in America. Rois»der. 
Iagna, racle Spioegi, fed li,gua inflruta. 
retufa. 7. A. nigra fubhirta, abdomiuis bail retufa, tibils pçflicis 
extus lanatis. 
llabitat in Eropa. 
rufa. 8. A. fufca, abdomine rufefcente, f'ronte a!ba. 
Rai. i z4z. Apis f)'Ive/ris parva, abdomine brevore. 
Fn..Fe¢. o9. Apis hirfuta capite nigro abdçmine 
rufo, frome a!ba. 
ttabitat in Eurupa. 
bicornls. 9, A. fronte b!corni, capite nigro, abdomlne hirfuto, Fn. 
Ive¢. *oo8. 
ttabitat in Eurcpa. 
ln t, rioris Jìmia ? ¢opula ¢onnexas vvidlt P, Forsfll. 
trunco- o. A. nigra gtsbra, fronte alblda pubefcente, -abdomîne 
rmn. fcgmcntis margine a!lidis, lhbtus rtavicantc. 
l-Iab«tat in Europa. 
dentata. . A. nitida viridis, alis nlgris, femoribus pofticis denta- 
tis. AL L. U. 
11abitat i, Indiis. 

cordata, l Z. A. nklda viriç-'.s, alis hyalînis, abdomine cordato, ti- 
biis polticis dilatatis. Al. L. L\ 
I-l"abitat i« lndiis. 

helvola. 13. A. rufa villofa oblon,a fabtus albida. 
l-labitat in Europa. 

4. A. 576 
fuccin- 
c'-fa. 

INSECTA HYMENOPTERA. Apis. 

14. A. thor.ace fiavefcente fubvillofo, abdomiue ngro : 
cinguiis quatuor albis. 
Habitat in ïerris aulkalibus. 
lqrum fuulatum , o,neum, biz»alve. 

• onata, i'. A. fubpubefcens fufca, abdomine dngulis quatuor 
cmruleis. A4". L. U. 
17Ioebitat i» Indiis. 

coeru]e- I6. A. fufca fubvillofa, abdomine coerulefcente: incifiara- 
ïcens. rum marginibus albicanius. 
tIabitat in Europa. 

mellifera. 17. A. pubefccns, thorace fubgrifeo, abdom:'ne £ufco, 
pedibus polticis glabris utdnque mar/,ine cihatis. 
.FT. f'e#. 1003. 
Io'. i»Ji z. Samra. bibi. t. 17. I. operaHa. 
ldr in]. zo. 3- Jèmina. 
»fl. inJ t. t. 2. f. 4. fans. 
Aaj. i» a4o. 
eaum. inJi y. t 2I. 23 . t. 22. fl I. opearia. 
f" 4" fem;n,. 
Habitat in Europoe arbodbus «avis, frequ«ntius 
EA (Femina) enlca altior , obh.ngior a«uleata. 
Fçc (Mares) ad 6oo, inermes» anîe»nis I-artiea- 
latis. ()VAK (Spadones) ad zGo, autennis 
 -articuLti, 'ewtricMis. z mel[is cerwoEue aculeatw 
nfe r«trojkra ferra#o e»enato latente iutra agi- 
nain cufpidÇtam. 
ESVUBLCA learli vnwcocratica efl dura Femha 
imperans retaper ickqa, operartornra" cufiodum, fatel- 
litio atdue JhTata , a»tennis oz,im arem fuem- 
«unque falutat iuliendoque «omprimit cure ilhus 
aw dpendio ; ponit dein oa ad 4oço fœepe feot. 
anuis in adaptatis Jk,i cellis : pr«mam »eutra de;n 
mafcula demum nonnulla Jèminina ; his ex«lt gradu 
=:do fufra calorera ,flatis ordinartw, a&lelunt Lar- 
w fextiduo nent nd pariete «eliw operiu;,tur 
um uUœe e:olat, a((eroqe die mell&qcaa»t. Mzr'es, 
,gna,um pecs, tncur, aprt«antur fereuis 
lw dediti. Spadones operarii ueutri iudef¢ md 
, ' mll- 
e ncare ceram e polfine florum fi.dulo lesunt 
tiaris fatio quoties per coelum licet reducun INSECTA HYMENOPTERA. Apîs. 

Y77 

cer¢»s flruunt fexanx:darl- prismati¢os, eosque ruel- 
le retient, feminam mates pullosqae nutriuu}, ¢ellas 
inhaitatas repurga , imm«nda auÇert¢nt , ,igilias 
 flationes ad portas inflituunt, hofle ar¢et actdei 
iu «nenato fibi ipfis licet lethali maresfue demum 
transaelis nuptiis expellunt, ltofles imprimis tnt Aio- 
tacilloe Hirundi»es, Panes, Bufones, Alure, Crac 
brones, eJ,w leAculi, pes Jres, fellonellœe, 
mus c. Flores mellièri , non omnes , pr,ecipul 
fient Echlum, Borago, «rbaJum, Seroyllum alii; 
imprimis Eri« Sveci , Pgopyrum Sca»»J, 'lia 
lonis , Rosmarius Narbonenfibns, hymus ttlcis , 
girbutus Co icis , Abf»tbium Sardinis , co»itum 
Po»tlcis ŒEEc hinc petium varium mel6s" ide Reau- 
murium, Anton. 

fubterra- lB. A. pubefcens, thorace grifeo, abdomine fufco, pedi- 
nea: bus undique viliofis. 
Habitat in Terra fabulo(a ficciore, quam foraminibus 
pluribus parure remotis penetrant difli«oe «'difl-. 
tant llures. 

viegata, x9. A. thorace abdomineque albo variegato. 
Maitat in Eurepa. 

rofirata, zo. A. lablo fuperiore con!co inflexo, ab5omh[s fafcii 
glaucis repandis. 
Fn. fvec. 999- Apis ped',bus maxillisque flav;s apice ni- 
gris inciihris abdominis glabr[s margine nigti. 
It. gotl. 336. 
lffabitat ia Europœe monticulis arenofis. 

manlcata, zt. A. nigra, pedibus anticis h[rfutifl]ms ano mult[den- 
tato, abdomine maculis tav[s. 
Habitat in Eurota. ' 
4-denta- zz. A. fufca abdominis cngulis qunis albldis, ano quadri-, 
ta. dentato: int:rmediis bindis. 
S.wamm. blbl. t. z6. f 4" 
ttabltat in. Europa. 
florifo- z 3. A. nlgra abdomine fubcylindrco incurvo apice bi- 
rouis, dentato,'tibiis pofiicis apice fpinofis. 
Habitat in luropa, per note« floribus inb¢erens. 

Oo a4, A. 576 
ïuccin- 

INSECTA HYMENOPTERA. Apis. 

14. A. thor.ace fiavefcente fubvillofo abdomine nigro : 
cinguiis quatuor albis. 
ttabltat il ïcrris aultralibus. 
2trum fubu!atum ¢o, nenm, bivalve. 

onata. tf. A. fubpubefcens fufca, abdomine cingulis quatuor 
c oeruleis. 2"ff. L. U. 
Habitat i» Indiis. 

cœeru!e- I6. A. fuf«a fubvillofa, bdomin¢ cœerulefcente: incifiara- 
fccns, rum marginibus aloicanibus. 
Habitat in Europa. 

rnellifera, i 7. A. pubefcens , thorace fubgrifeo, abdom[n fufco, 
pedibus polticis glabris ut, iuque marraine cihatis. 
F,-e. fvec. 3" 
dl.: i» z. Swamra. bibL t. 17. l. operaria. 
ldr in/. o. 3" 
t. i»fi . t. 2. 4. mas. 
Ra. i» 240. 
Reaum. infi . t zl. z 3. t. zz. f I. opearia. 
f" 4. 
abitat in Europoe arborlbu «avi, fequ«»titts crlta. 
EA (Femina) unica, altior , obiongior , aculeata. 
Fuc (ares) ad I6oo, inermes anîennis I I-art;eu- 
latis ()ERAR (Spadones) ad zoo, ante«mis 
 f-articuLti, ve;îtri«ulis_ z meLïs cerwçue, aculeatw 
nfe rarorfura Jrra:o ve»e»ao latente iutra 
nain cufpidatam. 
ESUlCA l, earli vuwcocratlca efl dura Femina 
imperans retaper i»ckqa operartorra" cuflodura fatel- 
litio adue fliyata, antennis oLz,im arera quem- 
ctmque falutat, inliendoque «omprimit cure ilhus 
itoe dend;o ; onit dein ova ad 4o00o f«'e 
a»nis in adaptatis Jhvi celli« : pr«mum «eutra dein 
raafcula, demum noulla Jèminina ; his exch gradu 
=:do fuira «alorem ,«ati ordinariw, addelc«zt Zar- 
oe fextiduo ne»2t ca ariete «eliw operiu»tu ttque 
dura. u!tœe. evolant. aleero, que. die raellih'ca*« -. Ma,"es.. . 
gnaz, um pecus, ,»curii apruanur fereuis d«eb«f, gu- 
lw dediti. Spadones operarii , neutri , inde]è , 
 mll- 
e neare ceram e polline florum fi'dtlo legunt 
liari« fatlo quoties per coelum li«et redÆuu G ,vos INSECTA HYMENOPTERA. Apîs. 

'77 

cereoç flruttnt fexar.«ttlari-. « prismati«os eos. que me[-.. 
le replent femmam mates pnllosue nutrtuut 
inhabitatas repurgan; , imm«nda aurunt , ,igilias 
ff flationes ad portas inflituunt, hofle ar«ent aculei 
iu ,«»enato ftbi iffi lice lethali» maresque demurn 
transadis nutiis expellunt. Hofles ira, orimis funt Alo- 
tacilloe, Hirund»es, Pavones, Bufones, 2lttres, 
brones t/efl,,e, Pedicul;, /lpe re, Iellonellœe, 
mus 7.c. Flores mellièr , on om»es , pr,ecipi 
Jùnt Echium , Borago , U«rbafcum, Seryyllum aiii; 
imprimis Eri Svecis , Fagoflyrum Scanis, Tilia Po- 
loni , Rosmarinus Nar..bon¢-nfib, , 7hymus /lttici, 
'irbutus Co ,.ci lbuthium Sardinis Acoitum 
l°ntids OE hinc pretium *arium raelli«" ide Reau- 
murium, Aubenton. 

ft, bterra- 8. A. pubefcens, thorace grifeo, abdomine fufco, pedi- 
nca: bus undique villotis. 
ttabitat in Terra fabulo ficciore, quam sSoramlnib« 
Æluribus parure remotis lenetrat d;fliœe «difi- 
tant lures. 

arieg,ata. x9. A. thorace abdomineque albo vadegato. 
Mabitat in Europa. 

toflrata. o. A. lablo fuperiore con-',co inflexo, abclom.;nis fafeii, 
glaucis repandls. 
Fn. fvec. 999- Ap;.s pedibus maxillisque flav:s apîce 
gri incit'uris abd.omiuis glabris margine nigri», 
It. gotl. 336. 
ttabitat i« Europoe mo»ticulis arenofis. 

manlcata. i. A. nigra, pedibus anticis hirfutiflïmis, ano multiden- 
tato, abdomine maculis lavfs. 
tt, tbitat in Euroa. 
4-denta- zz. A. fufca abdomin[s cingulls qu;.nis al3[dis, ano quadd- 
ta. dentato: intermediis bitidls. 
S.warnm, bibl. t. z6. f. 4. 
I-labitat in Europa. 
florifo« z 3. A. nigra abdomine fubcylindrico incurvo apice 
rnnis, dentato, tibiis poflicis apice ïpinofis. 
Habitat in luropa, per nodte, floribu inhtren;. 

O0 

4, A. -7 8 1NSECTA HYMENOPTERA. Apis.- 
conica, z 4. A. fufca, abdomine conico acutiflimo: fcgmentorum 
marginibus albis. Foe. fret. xoo6. 
Raff mil z_,., n. ult. 
2qeaum. ;nf. 6. t. I1. 
Habitat in terroe cavitatibus. 
annulata, zS'. A. nigra, fronte annulisque pedum nigris. 
Ilabitat in Europa. 
rufico.r- o6. A. al{tenni» pcdibus punc"tisque duobus thoracis fcr- 
nis. rugineis. , 
tabitat in Enropa. 
ichnen- z7. A. roçtro corneo re&o, zbomine petiohto, thoracis 
monea, futuris aureo- nitentibus. 
l-tabitat in America. Rolander. 
$imilis lchneuraoni, tt. mellqera raafor. Lingvoe vag*- 
ha retta, nec reflexa, a.pice bifida. 
Thorax ngricans futuri, aurets nttentibtts. Abdomen 
ntgrum, Jegmentis tribus trimis )èrrugineis. 
cariofa, zS. A. fufca fubvillofa, frontc pedibusque fla»is. 
F. ri, c. 
Itabitat in Europoe ligno «arioo. 
* Bombinatrices hirfutiïraw. 
violacea. 29. A. hirfuta ara, ails coerulefcentibus. 
Pet. gaz. t. z. J y. t3ombylius lufitan;cus e nigro cœ- 
rulefcens. 
Reaum. inf. 6. t. . f. I, 2. 
Habitat in 7rnncis ex/icatis Europoe aaRralis, quo, 
l;erorat, long:tudinaliter excavat, tbique plures «ado 
a fundo incipient Folline herbarura raeile raixto replet 
ç unicuique ovum contredit. 3ïdi di]t;ngvuntur 4 
l. y annulis ltgneis. Nymlphœe caput deorJum Jpolar 
ut in ùndo exitum querat ttlis perfetta. 
terreliris..qo. A. hfrfuta nigra, thorads cingulo flavo, mo albo. 
Fn. fvec. loz. 
dlouff, i»f. 53. t. 2. Bradl. natur, t. 26. f. I. D. 
Goed. i»f. z..t. 46. 2aj. i 247. n. 8. 
Lift. goed. J. Io5. Ff,f ch. iÆf. 9. t. 13. f. I. 
Jeaur/z. inJ: 6. t. 3f.'l. 
t-Iabitat in ]ï-ul:opoe terra, fb qua l:rofunde »idum 
dponit. _ - 
i. A. INSECTA HYMENOPTERA. Apis. 

Lap.da- 3«. A. hfrfi, ta atra, an'o fulvo. F/. f,«. Ily. 
rla. Friflch. in£ 9. P. z. : n. z. 
Reaum. iu 6. t. I. f. I-4. 
Habitat ih «eri Lapdmn. 
Mufco- 3z. A. hirfuta fulva, abdom;ne flavo. F». fe¢. lO* 7. 
rum. F, if, h. ;» 9. P. zO. ». g. 
Reaum. i» 6. t. 2. *-. 
Habitat fub Mufco terreflri. 
Hypno- 33. ri- hrçuta fulva» abdominis fafcia nigra, 
rum. Fn. fec. ,oi8. 
Reaum. in 6. t. 4" f" I. 
H,$itat fitb Muçcs. 
acervo- 34- A. hh'çuta atra. Fn. fF¢C. lOI 3. 
rum. Habitat fub terra. 

ano albo. 

fubtcrra- 3Y- A. hirfuta 
n ea. ltabit«t 

a:luans. 

tropica. 
alpina. 

atra, ano fufco. Fn. fret. 
tcrra. 

36. A. h;rfuta 
flavo. 
ttabitat SurinamL Rolander. 
37- A. hirfuta ni<fa, thorace flaro. /'1I. L. U. 
flqbitat in calid:s regionibus. 
"$ A. hirfuta nlgra, abdomine poRice flavo. 
l-]abitat in calidis regionibus. 
39. A. hirfuta, thorace nigro, 
[ve«. lOI& 
H«bitat in Lapponioealpibu,. 

nigra, abdomine, excepto primo fegmento, 

III. L. U. 

abdemine luteo. Fana. 

z8. FORMICA. 

Squamula el'e6ta thoraci abdomi- 
nique int 'rjc&a 
lculeus Feminis & Neutris re- 
c»nditus. 
Manbus & Feminis; fed 
Neutris nu!loe. 

hercule- :. F. nlgra, abdomiue ovato, femoribus ferfugi;e[s, 
ana. k. fret. otg. Formica magna. 
Ooa INSECTA HYMENOPTERA. Formlc. 

It. gotl. 232. Formica magna, Hippomyrmex. 
Re.l. inf. 69. Formica maxima. 
Hbitat i» Eropoe trn»cis pntridis vagabunda ; in Ame- 
rica feptentrionali. Ix'alto., 
rufa. 2. F. thorace comprellb toto ferrugineo, capite abdomi- 
neque nigris. 
Fn. fret. ,ozo. Formica rufa. 
Rai. inJ 69. Formica media rubra. 
Habitat in Europoe ac«rvis aceroJis f)'iaticis ; in Am- 
rica fepte;etrionali, lfalra. 
fufca. î. F. cinereo-fufca, tiliis pallidîs. 
Fie. I-'ec. çzz. Forrnica fufca. 
, Rnj. in.£ 69. Formica media, nlgro colre fplendc. 
Habitat in Europoe terra Jàbulofa. 
nigra. 4. F. tota nigra nitida, tibiis cinerafcentibus. 
Fn. foE, ec. z 3. Formica atra. 
Rai. inf. 6 9. Formica minor e fufco nigrjcans. 
ttabitat u Et:ropoe terra. 
obfoleta. ,î. F. fupra nigra, fubtus te(taceo rufa, abdomne ftbglo- 
bofo. 
Habitat in Euroaz terra. 
rubra. 6. F. teflaeea, oeul]s pun&oque fub abdomh:e nigris. 
Fn. ¢'z¢x..,ozz.. Formica rubra. 
Rai. ï,/f. 6 9. Formica minima rubra. 
H«bitat iv, Europoe tuberibu, raminofis. 
Pharao- 7. IV- rufa, abdomine rnagis fufco. ïL L. U. 
nis. Habitat i» zEgypto; mtoeima. 
Salomo-$. F. rubra, abdomine nigro fubvillofo. I. L. U. 
nis. Habitat i» aEgypto, Arabi, Palæf[ina. 
facchari-9. F. nigra, pedbus antennis maxillisque rufis. 
vora. Brown. aa. 4a.o. Ftrmica minima faccharivora. 
Habitat in America intra ct,,lmos fachari nidificaïs es- 
que deflruens. 
Corpus adJperf«m pilis albidls. Squaraa etioli crffa 
integra. Aegnitudo F. ««fpitum. 
I0. F, INSECTA HYMENOPTERA. Formica. 

coefpi- xo. F. petiolo nodis duobus alternis: pofteriore majore. 
tutu. ttabitat i» Europoe tuberibus. 
omnivo- xi. F. thorace bidentato, petiolo bitodofo, corl0ore te- 
fa. taceo, abdomine fuçco. 
Brow». jam. 440. Formica domelica omnlvora. 
llabitar in America meridi,nali, couJ'ume»s é.fl dilace- 
ra»f omnia cibaria. 
Thorax loevis, adfperfus puntis vix cnfpicui ele;a- 
tis. Abdomen fufium, pilis albis *vix manifeflis. 
Petiolus nodi» duobus teretiufculis. Corpus teflaceum, 
minutiraura. 
bldens, az. F. thoracis gibbere bidentato, capite ovato, antennis 
ferrugiueis: articulo iufimo nigro. 
ttbitat in Ameriea m«ridionali. Rolader. 
Caput oatum. Anter.nte articulo primo longu migro, 
reliuls breiflimis ferrugi»eis. Thorax in medio.l-pi- 
m's z obtufiuJculis, breviflimis, approxiraatis, J gibbe- 
re bide»tat# n,tatus. 

fexdens. 

I l. F. thorace fexfpinofo, capite didymo, utrinque poflice 
ll'ltlCrOl]ato. 
Habitat in America meridioali. Rolander. 
Caput pne bilobum f. dMymum , 2atrinque poflice ter- 
minatv.m fpina folitaria. Thorax a tergo fpinarum 
tribus par;bus arratum : quarum z priores autrorJn 
tromlneætes ; medioe z mi»imw front ; po.fleriores _ ere- 
/oe. Petiolus Abdominis articulis dbus nodofus. 

atrata. 

cephalo- 14. F. thorace quadrifplnofo, capite didymo magno utrin- 
tes. que pof[ice mucronato. 
2TIeriar. fœerin, t. 18. f. majores. 
_/]arcgr. braf. zyz. Formica magna. 
• tIabitat in America meridionali. 
Corpus totura ferïugineo-pibefcens. Caput craflïfl?mtam, 
rottmdattem, po/lice didyraura ¢tra fpina ttrinque bre- 
roi. Thorax antice fpinis ereis, diflantibu;; [;offi- 
ce fpinis z ereis ap?roximatis. Petiolus abdominis 
tuberculis duobus tno paf alterum notatus. 
I)". F. thorace quadriçpinofo, capite depreffo marginato 
utrinque biçpinofo. 
larcgr. braf. z52. Tapiiai. 

0 o 3 Hai- INSECTA HYMENOPTERA. Formica. 

I-Iabitat in America meridioeali. Rolander. 
Caput obtufum, depreffum, utroque latere elevato-margi- 
tum, po.lqice utrin, q,e bifp«o[um f. du?lici aculeo 
m«.¢ronatum. Maxll..loe breviimœe. Corpus atrum. 
Thorax fFinis 4, omnino ut in pr,ecedenti. Petiolus 
abdominis tt:ber¢ulis z, ur, o poil alterum 1o«o jquam,e. 

hoemato- I6. F. fquama petiolari conica, 
da. 

capite fubdidymo, rna- 
xillis porrec'-tis rubris. 
Habitat in America raeridionali. Rola»der. 
Cput oblo»xum, depreuf«ulum , poflice bilotnm absque 
pundtis. Maxilloe ŒE, reœeparalletw, Iroraieze»tes , 
exfertœe rubroe edentulœe. Thorax inermis. 
men nigrica»s : Petiolo Sqnama conÆcaacuta. Pedcs 
flavi, tklœe h'alinoe. Corpus nigrum. 

foetida. 

xT. F. gibbere .petiolr transverfe eompreffo, abdominis 
• primo feg, m¢,ato contrat'--flore, maxillis porreetis. 
l,«bdat in America raeridionali, loland«r. 
Caput nigrum, J)tpra punqis 3 elevatis, quod non in 
proecedeutibas araeri¢a»is. Maxilloe exfertoe longiufcu- 
l.e , re¢, parallelw. Thorax iermis. Abdomen, 
uti 1-edes pdis ,agi, ad]'perfum: artiÆulo primo Æo»- 
trat2«ore. Pct'olus unico articulo fttpra t«berclo gib- 
ho, at«te pofl:ce[ve com];reffo .fl Joflice trans;erJira 
fl«,ato. Aloe hyalma. 

219. MUTILLA. ll,e nul!æ in omni fexu. 
Coi'],u ç pubelcens. Thorax po- 
ffice retu!us. 
.dlcnleus reconditus punorius. 
occiden- . M. coccinea, zbdomine cingulo nigro. 
taiis, let. mu. 404-gaz. t. 3. " 4. 
Catesb car. 3. P" I. t. I. 
llabitat in America feptentrionali. 
america- ŒE. M. nigra, abdomine maculis rufis quatuor linçisquetri- 
ha. bus.. atbis. 
Ilabitat in America auflrali. 

.Get.u dubium bnc r«t.di ob raclera, 2ïmnrain acul,um ani ImnYtoium ¢uamvi» 
v.lis deJlio,.antuç fecies cujus'-'is feam. INSECTA HYMENOPTERA. Mutiii,. 
,4ntenne fubulate, nigroe. Thorax at¢r, trinque ma- 
«ula alba in medio , etiam macla alba vtr,»que lu 
pofleriore parte thoracis. Abdomhif« î ; --. » legmen- 
tutu mag»um, macttlis 4 rufi*, quara a z priores mi- 
uares ; reliqua fegmenta macu4ts 3 magnis albis, u»de 
abdomen Foflice lineis tribas albis longitadinalibus. 
indica. . M. nigra, abdomine faf¢ia lutea lineaque alba. 
Habitat in Indiis. 
europœea. 4. M. nigra, abdomine fafciis tribus albîs interruptis, tho- 
race antice rufo. 
Uddm. d«ff. 9 8. t. I7. Apis aptera. 
Habitat in Eur0Pa. 
barbara. 5'. M. nîgra, abdmine pun&is albis ter tribu,, thorace 
ltlfO. 
Habitat in Mauritanh. E. Brander. 
2]Iact:l,e albw fupra abdomen 3, in triplid fer;e trans- 
maura. 6. M. nlgra, abdomfne maculis tribus albs. 
thrbit,t in Mauritania. E. Bra»der. 
oemetedenti mi»or, tota nigra, fed maculwfora abde- 
med alboe ". uoea paroE.a ad bajTn ; ana ad apffera ; duœee 
1)aulo raajores ad lateça in rl«de abdominis. 
Acaro- 7. M. glabra rufa, capite abdomineque poftico ngro. 
rum. Habitat inter Acaros. 
ttoec diff, rt a r«li. quis quod glabra nec tom«ntofa fit, 
ff videtur pottus Sphcx aptcra effe ; fegmentura I, z 
abdom;nis ru fa, reliqua nigra. 
formca- $. M. glabra rufa, capite abdomineque pubefcente nigrls. 
ria. Habitat in Europa. D. C. SoL:nder. 
Prœecede»ti duplo major. Abdomen totura »igrura 
l;ar"m villf.um. 

(--) 4 VI DI- f84 INSECTA DIPTERA. Oeflrus. 

VI. DIPTERA. 

Haltercs clavati, folitarii, _pane fl»guIam alain, 
fitb /quamula .pro_pria. 

zzo. OESTRUS. Os absque probofcide aut rolro 
exferto. 

nafalis. 

1 oe ITIOI" - 
rhc[dalis. 

]3ovis. . OE. alis macula6s, flaorace flavo fafcla fufca, abdomine 
flavo apice nigro. Fn. fret. xoz4. It. llZgot, zoz. 
R,j. ;». 27. 
Derham theolog. !. 8. ¢. 6. n. 
IGllif, t. nat. I. t. 
eaura. inf. 4 t. 36- 
]abitat intra Boum dorfitm. 
ttoc illud in/enm-c'd nomen .filn 
-Rom,..num çfi Oeflrura gr,ci vert«e vocantes, 
lper, cerba J'onaus, fto toto ectarrita filvis 
iugiunt arraeuta. 
Tarandi. z. OE. alis immaculatis, thorace flavo fafcia nigra, abdo- 
mine fulvo apice lavo. Fn. Jvec. xzg. 
t:!or, lapp. 360. n. 
Linn. ,q. Stockh. '739- t. :3. 3'- 5', 6. 
,tic't. Upfal. 7. • . 
tlabitat itra Cervi Tarandi dorfum. 
t-I-jzus cauffa Lappones quotannis cura grege migrant 
apavon:a fylv«tica in 41pes lapp.nicas. 
:. OE. alis imrn.culatis, thorace ferrugineo, abdomine 
nigro pilis flavis. Fn. f,ec. oz6. 
ltabitat in Equorum faute, per nares intrans. 
4.. OE. slis immaculats, thorace ,igro: fcutello pallido 
abdomine nigro: bail albo apiceque fulvo. 
Fn. froc. 
F,-ifch. inf. y. t. 7. 
2eaura. in. 4" t. 3f" f" 3l . 
.Habitat in Equorum inteflin« relo mire per anara 
f. OE. 1NSECTA I)IPTERA. Oelîrus. 

5. OE. als immacuiatls, thorace abdomineque ferrugineo 
nigro- maculato. Fn. fvec. lO27. 
Vallif/,. nat. *. p. 2?4. t. 27. 
Reaum. inf. 4. t. 35. f" 2x-z4. 
l!eitat in Ovium finu frotis. 

2.2.1, 

rivofa. 

oleracea. 4- 

horto- 5- 
rum. 

TIPULA. Os capitis elongati labiis lateralibus 
inflruc2um Palpisque duobus in- 
curvis tcc"tum, absque probo- 
fcide &: roRro. 
* Ails ptentibus. 
. T. antennis pe&inatis, alis macula nigra, thorace fla- 
vefcente. 
Habitat in 8vecia. 
/Intennœe petinatœe radds oppofitis fed in altero fexu 
intra fi»gulum par radlorum mucro capitatus folitarius 
in altero gemiuus. " 
,. T. alis hyalinis rivulis fufcis maculaque nivea. Faun. 
fec. 1121. 
Art. Stockh. 739- t. 9. f- 8. Raff inf. 72. . 4. 
ltabitàt in Europa. 
3- T. alis rnacula fufca abdomine atro fafciis fulvi. 
Fn. fvec. z 3. 
Raff inf. 72. n. 4. 
Reaum. iuf. y. t. 1. f. 4, Ij'l 16. 
ttabttat in Europa. 
T. alis hyalinis cofta margnali fufca. Fn. fret. z 4. 
Goed. inf. 2. t. 44- Bradl. uat. t. .. f. 3. 
Lfl. geed. f. 39- k)"ifch, inf. 4. t. 12. 
Lëuwenh. nat. *693. f- 4" 5. 
714- f" 4- 
Hbitat in Europa ad radices l:ia»tarnm, oleribv.s 
la»ti* cnlti* infefla. 
T. alis hyalinis : aculis fparfis albis obfolets. Faut. 
fvec. . 
Rai. infl 7 z. n. 6. ,4lb. i»f. t. 61. 
Habitat in Europa. 
Oo5" 6. T. 

rI'ipu!oe Lin've c)#:mmter fub radicite eg«tabilium degunt ,adicer exed»,nt. -86 INSECTA DIPTERA. Tipula. 
variega- 6. T. alis hyalinis: macula pallida obfoleta 
ta. ,ro luteoque vario, l'».fe¢. 3 . 
Ilabitat in Eropa. 
contami- 7- T. alis n]gro maculatis, corpore ngro. Fn.fvec. 34- 
nata. l-labitat in Europa. 
lunata. 8. T. alis cincrafcentibus : lunula ma, ginali alba. Faun. 
f,ec. IIZ6. 
R,6. i»fi 73. n. o. Reaum. inf. 
ltabitat in Europa. 
pratenfis.9. T. alis fubcinereis : valis fufcis pun&oque rnarglnali 
obfcuro, fronte fulva. Fa. ]vec. ! zS. 
FriJ'ch. infi 4. t. z. 
ltabitat in Europa. 
tenef[ris, io.- T. alis hyalinis pun&o rnarglnali fuîco, abdomini 
dorlb cinereo, kh. jvec. ,zg. 
Frilch. i£ 7. t. 
Habitat in Europa. 
¢ornici- *. T. alls hvaliniç puné"to marginali fufco, abdbmine fla- 
ha. vo lineis tribus fufcis, kn. fret.  3 . 
Habitat i Kuropa. " 
nigra. *_',. T. alis fufcis, corpore atro. En. fvec. I3Z. 
ttbitat in Eropa. 
atrata. 3-T. alis hyalinis punc'-to marginali corporeque atro 
ventre pedibusque rufis, k. fec. 
ltabitat in L, arvis P. V inuloe ? Clerck. 
macula- x4. T. alis hyalins macul{s duabus fufcis, abdominis 
ta. dio maculato- ferrugineo. 
ltabitat in Europa. 
annulata. I5". T. alis fufco variegatis, femoribus annulo albo. 
Reaum. infi y. t. 4. f. I, 
Habitat in Europa. 
flave- 
fcens. 

6. T. alis immaculatis, corpore flavo, dorfo fufco. Fa, 
3:'ec. I 33. 
l-tabiat in Eopa. 

'7, T. INSIï.CTA DIPTERk: Tipula. 587 
regel.a- I7. T. alis hyallnis itntibus, corpore cinereo fufco. 
tll»nlS, kIabitat in Europoe terreflribus lprirao çere frefuen*. 
rèplicata. $..T. alis hyalinls margine tenuiore recutvato, corpore 
fu(co, antennis limpiicibus. De Geer A. UpfaL 
Habitat i» Europa. 
* * AI;s incumbenibu. 
plumofa. 19. T. thoree vireIente, alls hylinis puno nigro. 
fvec. 
It. oeland. 40, 4I, 86, 16o. 
Goed iÇ q. t. X. " 
Lift. goed f. 4o. 
]{eaum infi . t. 5" I0 
Hab,tat in Europa, ;,apriwds i» maritirals. 
littoralis, zo. T. virefcens alis immaeulat;s, pedibus anticis lon- 
givrais. . Jvec. I 36. I 4. 
Reaura. i» . t. 6. f. *z, *3, *4. 
lIabitat in Europoe maritim,. 
motatrix, z. T. pedibus antds maximis motatoris, annulo albo. 
Fri/2h. infi I I. t. 13. 
Habitat in Eumpa. 
vibrato- zz. T. pedibus anti.ris maximis motoriis apicç albis. F». 
ria. fvec. * 3 . 
D. oel. 60. 
llab:tat i» Europa. 
emula. 23. T. pedibus anticis longimis motatoriis nigris annules 
lbis. 
Habitat Upfalioe. f. Bergma».. 
Alw kyalinœe iramaculatœe. horax oal,'idus maculis tri- 
bus nigris longitudinalibus. Abdomen flavo-rubrura. 
Oculi n.gri. Antenne" ilofie. 
monilis, z4. T. pedibus albis annulis novem nigris, alis albo cine- 
reoque variis. Fn. f¢ç. I 139" 
Itab,tat i» Europa. 
macrocc-. T. corpore virefcenti, oculis thoracisque tergo nigris. 
phala. Fn. fv«. ,4 I. 
Habitat in littoribus humidis, agiliraa. 

6. T. 88 INSECTA DIPTERA. Tipula. 
Marci. 26. T. nigra glabra, alis nigricantibus, femoribus antieit 
introrfum fulcatis. F». J;oec. 43. 
Reanm. i»J f. t. 7. f" I7, 
IIabitat in fimetis é. 7eerra prcgnante lrimo ere. 
brevicor-z7. T. nigra glabra, oculis margine ni.gricantibus, femo- 
nis. ribus tibiisql«e anticis li)ina tcrminats. 
Habitat in Europoe urabrJis. 
zS. T. fufca, alarum bail cinerea. Fn. fve¢. I lq4. 
Frif¢h. infi 4. t. 2. 
17labitat in Terra proegnante rimo ere. 
febrilis. 29. T. atra oblonga hirta, alis nigricantibtas. Fn.fve«. II4. 
Goed. inf. I. t. 6. _Pet. gaz t. 4" f" 4. 
L([t. goed. f. o. Reattm. inf. . t. 7. f" 7 -Iz? 
llabitat in io¢is lhffocatis. 

putds. 

lorilega. 3 o. T. atra holofericea. Fn. fvec. 1 46. 
l-labitat iu Pmonoe floribusç guos deflruit. 

Hortula-3 ,. T. alis albls margine nigro, thorace abdomineque ru- 
ha. bro. Fn. f,ee. * I47. 
H,d, itat in Aiarago & Pomonoe floribus quorum _pe- 
flis efl. 

Fhaloenoi-3. T. alis deflexis cinercis ovato-lanceolatis ciliatis. F». 
des. f,ec. 114. 
Leuw. ep/t. :69.jan. z4. f. z, 3. Frifcb. inf II. t. IIo 
Habitat in Parietibus ad flerquilinia. 

notata. 

33. T. atra, alis albis, abdomine latere antice macula alba. 
F». fret.  49. 
ltabitat i» Europa. 

Juniperi-:34. T. alis incumbentibus glaucis : marglne tenuiore vil- 
ha. lofo. Fn. f,e. 1 
Habitat in Juniperi triglochide, quara cattffat. 

pŒElu,qris. 35- T. atra, abdomine rufefcente. Fn. f7;¢C, II.I. 
11abitat ivz Europe _pale,-dofis. 

long!cor- 36 T. antennis corpore incarnato longioribus. 
n,s. x I 
l-l, rbiîat in Europa. 

37. T. INSECTA I)IPTERA. Tipula. ,389 
pinn.icor-37- T. antennis bipeéinatis, corpore atro, haltesibus albis. 
1]1. tlbitat in Svecia. 
I"ulice minor, angufla. OEhorax aterrimus. 

zzz. MUSCA. Os Probof¢ide carnofa : labiis 2 la- 
teralibus: Palpi nulli. 
* ilat Antenni; fimplicibus ab#que filo lateral; 
plebeja. I. M. antennis filafis fubulatis, corpore cinerco hkto, ab- 
domiuis incifuris margine albidis. 
Habitat i« Europa. 
illucen», z. M. antennls filatis clavatis, alis coeruleis, corpore ngro 
abdominis fegmento fecundo lateribus pellucido. 
Habitat in America auflrali. Jluf. De Geer. 
Antenn,e longoe igrw Abdominis fegmentum fecuMura 
glacum lateribus p¢llncidum. 
chamæ- . M. antennis filatis clavtis, fcutelIo b[dentato luteo, 
leon. abdomine nigro: faI;ciis lateralibus Iuteis. 
Fn. fwec. Io83, lO:Z 9. k'riJkh, in£ . t. IO. 
It. wgoth. 84. Rettt.,m. i»f. 4. t. 25". 
Coed. if. . t. 70. Roef. inf. mule. 2. t. . 
çmararn. raetam, t. 4" 
bibl. t. ,... 1. 
Habitat Lara in Aquîs dulcibut. 
_hlufca fupra afuam obambMare folet. 
micro- 4- M. antennis filatis clavatis, fcutello bidentato nigro, 
leon. abdomine atro: lfigis lateralibu, albis. 
Habitat in Europa. 
hydro- . M. antennis filatis clavat]s, fcutello bidentato nigro, 
1con. abdomine viridi, medio nigro angulato. 
Habitat in Europa. 
6. M. 590 
panthe- 
lJna. 

INSECFA DIPTERA. Mufca. 

6. M. antennis filatls, corpore atro, abdomine dolfo ma- 
culis tribus, marghfibus totidcm connatis a!lgis. 
Hbltat in Svcci.a. 
Simili I. tlydroleui, fed fuelltra integrtsm. 
gioe¢ laterali. 
Moro. 7. M. antennis filatis fubulatis corpore hirto atro, al'.'s di- 
midiato nigris. 
Fn. fvec. *067. 
Reaum. in.E 6. t. z7. f. 3. 
Habit.at in Europa. 
Maura. 8. M. antennis filatis fubulatis, corpore hirto 
thfei..to, alis nigro variis. 
tlabit t J» Eropa. 
tlotten- 9. M. antennis filatis fubulatis, corpore hirto , 
totta, ails cofla fufcis. 
Habitat in Europa. 
$colopa-xo. M. antennis filatis apice fet!geris, abdorn,.'oe fla-.* 
cea. te trifariam nigro-pun&ato, ails r.cbulolis. 
Fn. Ii, ec. ,066. 
Reaum. inf. 4" t. IO. f. y 6. 
llabitat in Europa. 
Verrai- 11. M. antennis filatis apice fetigeris, abdomne trifariam 
leo. nigro- pun&ato, thorace inaculato, ali imma¢amus. 
De Geer a. ,to«kh, 7y2. p. 18», u6o. t. y. 
Habitat in Gallioe areua raobili. 

tringaria, i z. M. antcnnis filatis apice fetigcr;s, abdomine trif'ari.m 
nigro- pun&ato, thorace uficolote, atis immaculat:s. 
l-labitat ioe Svecia.. .. 
Similis priori. a qua diiffert thorare, cano nec duous 
callis fufcts longtudinalibuJ nglata. 

Corlo- 
pfoides. 

3. M. antennis clavatls mucronat]s bail coadunatis 
pore atro, abdominis cingulis tribus t-lavis. 
eaum irf. 4 t. 33. tz, 3" 
Habitat in Eutopa. 
&ailliraa Aufcœe m.lcrocehalw. INSECTA DIPTERA. 

Mufc. 

2. M. antennis fetarifs, to.mentofa, thorace grifeo abdo- 
mine fubfufco un/colore, tibiis poltici» compretto- 
gibbs. 

tenax. 

« , 7"oraentofœe plumatoe. 
bomby- 14. M. antennis pl,u4¢natis tomentofa nigra, abdomine hr- 
/ans. futo poltice ruoe. 
IAbitat i» EuroFa. 
myfiacea, iç. M. antennis plumatis tomentofa niga, thorace ab- 
dominis apice alarumque bail fulvis. 
Fn. jet. IO71. femina. 
Habitat in Europa. 
lappona, t6. M..antenn[s plumatis fubtomentoça nfgra, fcutello fer- 
rugineo, abdomine cingulis tribus albidis intcrtuptis. 
Habitat in SvecJa. D. C.'3"olander. 
* * * «.tff« 
pendula, x 7. M. antennis fetaris tomentoça, thorace lincls quatuor, 
abdomine fafciis tribus imerrupfis flavis. Faun. 
IOI. 
rqc. in 4. t. I. «aum. tn 4- t. 3l. 9-1I. 
tlabltat in aqui flagnant[bus ; Lari, a tubo fil«formt re- 
fpiratorio jufpe2deœeda. 
flore. 18. M. antennes çetariis tomentoça, thorace falçiis duabus 
inqualibus nfgrJs, abdominc duabus luteis lhabrupds. 
. Ivec. 
lb. i» t. 7. . 
Habitaç in Europa. 
nemo- 19. . altenns çetariis tomentoça, bdomie çegmento 
IUlll. luteo cingulisque tribus albis, lègmento primo lateri- 
bus luto. 
. fret. IGTS. [er. eur. t. 
lIab;tat in Europa. 
arbuflo- zo. M.antennis fetariis tomentoÇa, thorace grliC, abdo- 
rum. mine fubfufco" "fegmcnto primo fecundoque latere 
ferrugineis. 
Habitat in Europa, fixllima i»feaenti. y9z 

1NSECTA DIPTERA. lufca. 

16. fret. lOTZ. Gwd. i»f. x. t. 2. 
$wamm. bibi. t. 38. f. 9. Lift. goed. t. I Z6. 
_R«au». ;»f. 4. t. zo. f. 7. lj. inf. ZTZ. 
Blank. inf. t. xo. f F. 
ttabitat t» fimetis, cloaci, aquis putrefcendbus, vix l:re- 
1o deflruenda larva. 

intricaria, zz. M. antcnnis fetariis tomentofa lutcfcens, 
apice albido, genubus albis. 
Habitat in Europa. 
Sirailis .Iuf¢oe dtf¢olorl. 

abdomns 

oeflracea. 23. M. antennis fetarffs tomentofa nigra, fcutello albido, 
abdominis apice lutefcente. 
Fz. .IoE'e¢. 10"70. 
Hakitat in Europa. 

fallax. 

24. M. antennis fetari{s fufca, fronte flava, abdomnis api- 
ce tomcntofo fulvo, fquama halterum latea. 
1Iabitt in Europa. " 
• 'imilis externa fa#ie inte#edeti. 

lucorum, z$'. M. antënnis fetariis fubtomentofa, thorace fubgrifeo, 
abdomine nigro: fegmento primo toto flavo. 
Habitat in Europa. 

fylva- 
l'tllll. 

26. M. antennls fetarlis, tomentofa nigra, abdominis ulti- 
mo fegmento tomentofo flavo. 
Habitat in Europa. 

bicin&a, z7. M. antennis ferariis elongatis nigra, thoraee lateribm 
.pun&is abdomitleque cingulis duobus tlavis. 
ttabitat in Europa. 
Abdomen glabrum nt fequentls ; fafcia prior interrrpta. 

arcuata. 

M. antennls fetariis elongatis ngra, thorace lateribus 
maculis, abdomine cingulis quatuor arcuatis flavis. 
H.,bitat in Europa. 
dct«tellum flavum macila nigra ; Abdomen glabrum. 
Thorax nudiufculus fubtomentofus. 

mutabilis.z 9. ]VI. antennis fetariis elongatls tornentof.a, abdomine nt- 
.gro gritèoque mutabili fcutello ferrugineo, thorace 
,mmaculato. 
Habitat in Europa. 
io. M. INSECTA DIPTERA. Mufca. 

30. M. antennls feta ils elongati.s cylindricis, thoraee pe- 
dibusq,ae Iongittculis tcrrugmeis, abdomie cincreo. 
Habitat in Euopa,fimiliiraa l«hneumoni. 

diophthal-3x. M. antennis fetari'.'-q nuda, thorace maculis, abdomine 
ana. cine.ulis lçx flavis, tmoribus poRicis dentatis. 
 tlabtat in Europa. • 
2Vg.ra.. Oculi Jàfcia ffa perpe»dieularl ; Pedes ferrtt- 
gtneh Femora p«flica Çbtus denticulo. Scutellum fer- 
rug!»eum poil lunulam flavara. lacul,e 14 flavœe tho- 
ra«ts. 

'efp.ifor-3z. M. antenn';s fetariis nuda, thora¢e tnaculis abdomine 
rot». cingulis fex flavis, pedibus anticis nigris. 
1-Iabitat in Europa. 
Ivdomini J,ftioe pq[ticoe per. pria dor unluntur. Pede 
ferruginei Jèmortbus mutcis.. Sutellum nlgrura. 
fe,'tiva. 3. NI. ant.znn!s fetariis nuda, thorace lineis lateralibus ab', 
domine cingulis quatuor flavis interruptis. 
IIabitat in Europa. 
erroeica. 34-M. antennls fetarlls nud[ufcula, thorace immac,lato 
fcutello ferrugineo abdomine ciugulis trl.bus albidis. 
ltabitat in Europa. 
glauc[a. 3. ]VI. antennis fetariis fubtomemoça, thorace immaculat% 
fcutello glauco abdomine cingulis tribus albidi, 
terruptis. 
tlabitat in Eropa. 
Crpus nigrum ; fafcia rima abdom;nis bafeos latiar efl 
" fere pellucida. 
no&ilu- 36. M. antennis fetariis fubtomertofa atra, abdominis pri- 
ca. mo fegmento maculis duabus pellucidi. 
Habitat in Europa. 
[Iib bofa. 37. M. antenn.is fetariis fub'.omentofa nigra, abdomne fub- 
globofo cingulis quatuor albis, fquami halterum bue- 
catis. 
Habitat in Svecla. 
Ribefii. -8. M. antermis fetariis nigra nudiufcula, thoraee mma- 
culato, abdomine cingulis quatuo flavis : primo 
terrupto. 
Pp 94 

INSECTA DIPTERA. Mufca. 

Fn. fvec. o89. 
Geed. inf. ,. t. 4. Lift. goed. t. 33- 
Habitat inter Aphides Ribeos. 
Pyraftri. 39. M. antennis fctariis nigra nudiufcula, thorace imma- 
culato, abdomine bis tribus lunulis flavis recurvatis. 
F.n. fec. mgo. Gwd. inf. I. t. 47- larwa. 
Frifch. inf. x . t. z. f. L Lift. goed. t. 34. 
deaum, inf. 3. t. x. J. 9. Blank. inf. t. fo. f. P. 
Mlb. inf. t. 66. 
Habitat inter Aphides Pïri. 
transfu- 4 o. M. antennis fetariis nigra, abdomine cylindrico tomen- 
ga. tofo lunulis bis tribus albidis recurvis. Fn.Jec. ,094. 
Habitat in Svecia rarior; olim ledta nec dein a ».e in 
Sz,ecia reperta. 
Mentha- 4. M. antennis fetariis nigra nuda, thora6e maculato, 
f[ri. abdomine cingulis quatuor fcutelloque flavis. 
Fn. fvec. ,09. 7. 
tfabitat inter dhides, at I]Iufca in Mentha flot;bus 
mellifuga. 
î'cripta. 4z. M. antennis fetariis nudiufcula, thorace lineis, fcutel- 
Io abdomineque lineari fafciis flavis. 
/:h. f,«. , o9,. 
Reaura. inf. 4" t. lO. f. z, 3- 
Roef. inf. z. muFc. t. 6. 
Habitat iter Aphides, at dkIufca in floribus. 
rnellina. 43. M. antennis fetariis nuda, thoace ft, boeneo fufcefcen- 
te immaculato, abdomine maculi» 8 lutefccntibus. 
Fn. fec. mgz, ,093. 
Habitat inter phide$ quibus ,dHitat. - 
l/ariat abdorainis dorfo æ 3, z paribus macularum fer- 
r«,.g, nearum : ,'sque l. tetragonis l. trigoms, l. rotundis, • 
pipiens. 44. M. antennis fetàriis glabra nigra, abdomine utr]nque 
albo maculato, femoribus polUcis clavatis dentatis. 
Fn. fvec. o96. 
Habitat in Europa, v:«litat frefuens ad flores Mentha 
aliosfu«. 
4Y. M. 

Aphidivoræ Mufi'ev tS-,r fU,lt, qaaram La,we foliis impofitce Apbidibus -;'i,i- 

tant, via e loco moventur, folo roflro, tanqnam totmn corpns probocid¢ coz- 
aret, attAd¢s ïnqui, unt, legmt, cofunmn. INSECTA DIPTERA. Mufc. 
fegn{s. 45- M. antcnnis fetariis glabra, thoraoe çuboeneo, :bdo- 
mine ferrugineo: apice nigro, femoribus polIicis ca- 
vatis. 
Habitat in Europa. 
fcmora* 46. M. antennis fctari[s glabra ,tra oblonga, femotibus po- 
ta. lticis clavatis, pedibusque anticis rubris. 
Habitat in Europa. 
* * * * Pilof, e t, lumatœe. 
iaans. 47. M. antenis plumatis p[lnlà flavefcens , abdomen, 
pellucido inguiis duobus u;gris. 
ltab.t ,t in rxropa. . 
,5imillima fequenti , fed ŒEEkorax m ;fis illofo - flus. ,45- 
domen pell«ddum, flav m ci,um faJd* duaLut nl- 
g)is ff ano nigro. Roflrum utrinue «ornura gla- 
brura, dl, e absqu« faf,ia. 
pellu- 48. M. antennis plurnatis piiofa nigra, abdorninis fcgmen- 
ceas. to primo albo pelmcido. 
F,. fz'c«. o7. laj. inf 2î. 
l-Jab;ta in Europa. 
rneridia- 49. M. antennis plumatis pi!ofa nlgra, frome aurata, alis 
na. bail luteis.- 
11abitat in Europa. 
Coefar. o. M. antennis plumatrs pilofa viridi- nitens, pedîbus 
nigris. Fn. fr.ec. 
Rai. i»f. z7e. AIoff. i»f. t. 49- 
1-1abitat iu Cadnveribus. 
cadaveri-y. M. antennis plumatis pilofa æneo-nitens : thorace cœ- 
ha. rulèo, abdomine vMdi. -/:». J:vec. 699. 
Gced. inf. . t. 54. Lift. goed. f. 123. 
tlabitat in Cadaveribus. 
Vomko-$'z. M. ntcnnis plumatis plofa, thorace nigro, tbdornine 
ria. czruleo nitente. Fn. fvec. lCZ. 
Goed. inJ; 
Lift. goed. f. 22. t. 9- f- 8. 
Itaj. inf. 27. t. 24. .t 3, t y. 
Lyonet. le. t. 1. f. 23, 27. 
l-labitat i» Cadav¢ribus ; etiam Americe. Kalrn. 
Pp. 3. M.' 5,96 INSECTA I)IPTERA. MuCca. 
¢anaria. Y3. NI. antennis plumatis pilofa nigra, thorace lineis paIIi- 
dioribus, abdomine nitidulo teffellato: major. 
ln..,ec. IOç. Frif, h. i»fi 7- t. 4. 
Mldr. inf. 348..t. z. f. I6. Reaura. i' 4. t. z 9. 4-6. 
ffonfl, inf. t. 8. O. .Z 6. Roe Z i, z. m*4c. t. 9, o. 
Rai. in[ 270. 
Habitat in Cadaveribus Eurtpw, etiam Americoe. alm. 
domei- $4, M. antenns plumats pilofa ngra, thorace l[nes oh- 
ca. lbletis, abdomine nitidulo teffellato: nainor. 
Fn. f,.ec. I IG6. oblot. micr. I. p. t. . 
ldr. irJ: t. z. z 3. Rai. in zTO. 
atat in EuroE« domibu, etiara Mmericw. 
Lar«, in fimo fuin,e Put, w parallele cubantes. 
fepul- yç. M. antenn[s plumards, pilofa nJgra abdomine atro - 
chralis, tidulo: thpra glaberrhno. 
Habitat in Europa. 
Statura Iufioe dom(fli«oe, d tota atra ; alter xus - 
t »o» piloJà. 
groffa. 6. M. antennis fetariis pilofa ngra, aIs baa ferrugne[s. 
Reaum. in 4. t. i6. . 
Habitat in Stercore bovino. 
Similis M. meridianoe fed major omnibus noflris muis. 
rotunda- 57. M, antennis fetariis pilofa, thorace fublineato, abdo- 
ta. mine lhbrotundo flavo: maculis longitudinalibus fuli» 
contrtis. 
Habitat in Europa. 
lacul 5 dorfales, i akcro fexu dantes a alter 
otu. 
58- M. ante, ni; fetaris pilofa n[grica, s, thoraee cinereo 
abdomind pallidiu» teellato. 
De Geer i l. t. ; . f z. 
Habitat in LarvisLepidopterorum. 
$imili . domeicw, fed thorax ; /;natus. 
59. M. amennis fetariis piloça, abdomine cinereo : linea 
dorfali cingulisque quatuor nigris. 
Habitat in radicibus Raphani. Rolander. 
imilis 1. domicw » Jed dimidio rainor » anuflior, 

rum. INSECTA DIPTKRA. 

lateralls. 60. M. antennis fetariis 
teribus ferrugineis. 
Habitat in Europa. 

Cemite- 
riorum. 

Mufca. 97 
pilofa n[gricans, abdominis la- 

6r. M. antennis fetariis pilofa nigra, abdomine fupr 
glabro. 
Hab«tat in Europa. 
Sirailit .fil. fepulchral , fed paul.o m;nor« 

pluvialis. 6z. M. antennis fetariis pilofa cinerea, tlaorace rna.",i 
quinque nigris, atdominc maculis triàentatis obfole;s. 
Habitat i Europa. 
fenefi:a- 63. M. antennis fctariis fubpilofa atra, abdmlne fupra ru- 
lis. gofo flrigs albis. 
Habitat in Europa, frequens in feneflris. 
roralis. 64. M antennis fetariis pilofa aterrima. 
H«bitat in Euro. 
6. M. antennis fetariis pilofa fufca, alarum cofla pilfs 
brevimis ferrata abdomine pcdibusque feruginei». 
Habitat in Europa. 
eellaris. 66. M. antennis fetariis plo nigra alis nervofis, oculis 
ferrugineis. Fn. Jec. II ri. 
Habitat i» cellis iarils 
eteori- 67. M. ntennis çetari[s piloç nigra, bdomine fubcinereo, 
ca. lis bli fubavis, oculis brunneis. 
It. wl«th. 7. 
H,itat i, Europ 
plia ora 
p. 
utris. 68. M. antennis feriis çubpiloça ltra, alarum coP uigri 
oculis ferrugineis. 
«. F». fret. o. 
Ier. er. t. 
rif«h. i . t. 7" 
Habitat i» Fimetis, i Cçeo. 
¢ tres fpedes adeo a,es, ut di«Mter difll»gvastr. 

fçrrata. 

PP 3 7o.M. Leprœe. 

INSECTA DIPTERA. Mufca. 

69. M. antennis fetariis pilofa nigra, halteribus plantis po- 
fticis abdomineque virefcenti- pallidis. 
Linn. adt. Stockb. t7ç'o, p. t28. 
tlabitat in gGmis Hordei, decimura uodque granur 
ltordeaceum apud nos deflrueus. 

7 o. ?d. antennis fetarlis atra n[tens, antennis pedibusque 
albls, oculis rufo inauratis. 
IL«itat i Elephantiali 2Vgritarum merice. Rolander. 
Cor,.u »ed culo minus. 4bdomen fubtus ff bail album. 
Den;iculus trinfue ad baJin prob«fcidis. 

cupraria. 7 t. 1UI'aatenn{s fetatiis glabra oenea, thorace viridi, 
domine cupreo oblongo: halteribus nudis. 
kn. I c. Io:. 
Ie«um. inï. 4. t. _. f. 7, 8. 
labitat in Europa. 

ab- 

polka. 7"--M. anteuns fetar[;s glabra xnea, eaplte viridi, thora- 
ce aodommeque coeruleis, halteribus nudis. 
lIaSitat in Europa 
lrariat colore z.iridi ç c¢ruleo. 
viduata. 73- M. antennis çctar:is labra nnda oe,aeo-n!ra, abdomi- 
ne œe:leo: do,,,O atr6 , fquanfis haiterm'ciliat[». 
1-],;bitat i»s Europa. 
pubera. 74 M. antcnnis fetace[s p!lo, fa n.:g':a, abcl.m[nis ultimo 
ftgmcto incu,vato: pube utfinque-tcttcïa, 
11abitat ie EuroFa. 
Petronel-75". M. antennis fetariis pilofa glabra livida, fronte tubra, 
la. cauda incurvata, pedbus clongatis teltaceis. 
lt. wgo.th. 
ltabitat ad aquas , curfitam rouf ca fupra aqtas qu;etas. 
ungulata. 76. M. anennis fetariis pi!ofa glabra oeneo-viridis cauda 
uneinata, pedibus elongatis paliidis. 
Fi. jec. I- 3. 
Habitat lu Europa. 
oequino- 77. M. antcnnis fetariis glabra nigra, caplte teffaceo, o- 
&ialis. culis brunneis, pedibus cloagatis. 
Habitat in America m«ridio«ali. Aluf. De Geer. 

79. M. INSECTA I)IPTERA. Mufca. 

Y99 

cibarh. 

78. M. antennis fetarils loevis, vertice pun6tis tribus ele- 
vatis, sbdomine cinereo adunco, pedibus elongatis. 
Habitat in Culinis & in cibariis antiquis. 

fcybala- 79. M. aratennis fetariis pilofa rufo-ferruginea hkta, alis 
ria. punc'to obfcuriore. 
Habitat in Stercore. 
Sirailis _IF/. flercorarioe fed duplo major » .ff fatttrat;us 
«olorata. 

flercora-80. M. antennis fetariis pilofa grifea hirta, alis pun&o ob- 
ria. fcuriore. Fn. fve¢. 1o68. 
Reaum.. in 4. t. 27. f. x-3. 
Habitat in Stercore. 

fimetaria.8,. M. antennis fetariis pilofa livens glabrata, alis pun- 
êto obfcuriore. 
Habitat in EurOpa. 
par]etina. 8z. M. antennis fetariis, alis fufcis albo pun&atis macula- 
risque, fronte teftacea. 
Hab_itat i» Europa. 

umbra- 83. M. antennis fetariis, alis fufcis albo maculatis, fron- 
rum. te nivea. 
Habitat in Europa. 
groflifi- 84. M. antennis fetariis, alis nigris aplce albis. F». fve¢. 
citionis, ioyl. 
Habitat in Europa, tarins. 

faltuum. 85'. M. antennis fetariis, alls albls cofla pun&oque termi- 
nali fufcis, corpore flavo, occipite nigricante. 
Habitat in Europa. 

vibrans. 

6. M. antennis fetariis pilofa, alis hyalinis apice nigro, ca- 
pite rubro. Fn. fret. oyz. 
Habitat i» Europa, ubique vibrans ala. 

cynlpfea. 87. M. ante,anis fctariis, ails apice pun&o nigro, abdot.ni- 
ns primo articulo obovato. 
Fn. fi,ec. 105"4. 
Habitat in Europa. 
Fem,ra antica fubtu* denticdata funt. 

PP 4 89. bi. 1NSECTA DIPTERA. Mufe. 

Sg. M. antennis fetariis flava nuda , oculis viridiftimis. 
In. Jvec. I i I4. 
ttakitat i Eropa; ix IPediculo raajor. 

oeftuans. 89. M. antennis fetariis, alis unguicalatis albls 
centrali nigricante. F». J,ec. oI. 
ttabitat i Europa. 

pun&o 

Serrfltu- 9 o, M. autennis fetaris, alis alb;s, thorace virefcente, ab- 
loe. domine cinerco lineis quatuor pun&orum nigrorum. 
Habitat in Cardui anium fl,aibus. 
firnicoe. 9. M. antennis fetariis, als unguiculafis grifeis ngro ma- 
culatis. 
Fn. fl,ec. *OyT. Aldr. iuÇ 346. t. 
Mabitat in dqis fl«rum radmtorum, imrirais Arnices 
mota. 
' Hyofcy-9 z. M. nteunis fetariis, alis unguiculatis albis fufco ma- 
ami. culatis. 
Fn. fz, ec. 
Habitat ig HyofcyamJs, Cduis. 
ge5mna" 93- M. antennis fetari;s, alis albis margine macul]sque n- 
ons. gris Fn. Ivec. IO9. 
Habitat in Foliis arborum, frequens primo 
Urtcoe, 94. M. antennJs fetari]s, alis alis pun&o terminali farci[s- 
que tibus futis diltin&s. 
. Hbitat lu Urtica. 
Cerafi. 9Y- antennis retard[s, als a!bii: fafciis fufcis noeqaalibu,: 
oRic[i eterius connexis. 
Fn. fvee. 6r. 
Blank. infl t. 6. f. L. 
Red. v;vent, z64. 
eaum. infi z. t. 38. zz," 
Habitat in Ceraforum nucleis. 
eraclil. 96. . antennis fetariis, alis albis: fafcs fufcis repandîs 
oculis viridibus. 
Habitat in liis Heracli] ; fubcutanea. 
Cardui. 97. M. antenn]s fetarils, alis alb]s" linea geminata fufca 
liter figara, oculis viridibus. F».fec. INSECTA DIPTERA. Mufca. (x3i 

le.-zum, in. 3. ". 4. f. 1z-I4. Goed. ;n£ I. t. 
Btank. iz.Ç. t. 16 Lift. goed. t. -9. 
A-l, bltat i, Cardui ¢rifti Serratuloe ar'oer.Jts Gallls. 
folita- 98. M. antennis fetariis, alis albis unguiculaùs : fafciis 
Ils. qtlatuor fulbls, fcuteldo lavo. I«n. fz'ec, Io84. 
llabaat in Cardui, aliisqt«e. 
flore- 99" M. a-te'a,ùs f«tari:s, alis pallidi venis ,)gricantibus : 
fccntioe, • flrigis dt)abus undatis apiceque fufcis, l"r.. fvec. Ic6. 
l.t,)b,.tat-.i# Europa. 
fronde= xoo. M. ant.-nnis fetariis, alis nlgris: fafciJs duabus pun= 
fceutioeo .oeti,que duobus albis corpo¢ 
11aeit,,t in Eropa. 

z'-3. TABANUS. 

Os Probofcide carnofa, terminata 
labiis duobus. 
.R0.flr0 Palpis d.uobus, fubulatis, 
probotcid, latcralibus, paral- 
lclis. 

boviaus, x. T. oculis wirefcer, tibu., abdominis dorfo maculls 
trigonis Iogitudialius. 
F. foec. 
l£eaum, infi 4. t. 17. 8. 
tlabitat in Europa Euis 
eaens, u. T. oculis viridibus, abdcmiis dorfo linea a!ba anten- 
nis rubris. 
Habitat in America. AIt¢ De Geër. 
Tarandi- 3. T. oculis viridibus ? abdominis fegmentis margine lu- 
nus. tels, pedibus rnfis. 
abitat in Lapponia, Norweg[a, OEarndorum tenella 
cornua ttngen, vulnerans, deforraaoes. 
exœefiu- 4. T. oculis viridius, abdcminis fe$mentis margine albis 
ans. tbiis canddis. 
Habitat America meri4ionaff. Rolander. 

pp. 602 INSECTA DIPTERA. Tabanus. 

fervens, :t'. T. oculis viridibus, abdomine antennisque hateis capi- 
te thoraccque t'ufco. , 
Habitat i« /kmerica auflrallore. 
rnexica- 6. T. oculis . .., eorpore livido, antennis viridibus, alis 
nus. virefcentibus punoEis analtomofantibus. 
11abitat in America meridinali. Rolander. 
Bromlus. 7-"T. oculis fafcia unica purpurafcente, corpore cnera- 
fcente. Fn. fec. o. 
Habita in Europa. 
occ[den-8. T. ocu!is fafciis binis fufcis, corpore fufco » abdomlne 
talis, lineis tribus fulvis. 
IIabitat i» America merldiouali. Loefling. 
tropicus. 9. T: oculis fafcils ternis t'ufcis, abdominis lateribus fer- 
-u.ineis. Fn. fvec. o47. 
H,bitat i Europa lquis inflaute pluvia radeftus. 
antar- IO. T. oeulis fafciis quaternis £ufcis, fcuteIlo maculz 
&icus. a, tibiis anticis albis. 
Habitat i America .calidiore. RoLmder. 
Dorfum abdom;nis notatua maculis albis. 
pluviali. *. T. oculis faIi:iis quaternis undatis, aIs fufco pun- 
eoEatis. 
In. fvec. IçO. teaura, iu£ 4. to 18. fi I. 
labitat in Europa. 
coecu- x z T. oculis nigro-punc2atis, ails maculats. 
tiens. Fn. fvec. o9. 
H.;bitat i Europa. 

2z4. CULEX. Os aculeis fetaceis intra vaginam 
flexilem. 

pipiens. 

,. C. cinereus, abdomine annulis fufcis oéto. Fn. fwec. I x 
FI. lnpp. 363 . 364, 
t31a», i[. t. ¢. f. z¢- D. 
leaura, ioef. 4. t. 4, 4" 
Swarag. quart, t. Z 3. 
bibi. t. . f. 4"8. t. 3: f. I-. 

)toblot. 

_ Culicis Larwr pterum,u¢ i«; a,lna dcg,mt Pupr mo:entur agiles. pulicarls. 3- 

reptans. 4. 

ftrco- 
reus, 

zzs". EMPIS. OsRoçtro corneo, inflexo, bivalvi, thora- 
ce longiore: valvulis horiontalibus. 
boreaiis. ,. E..ntcnnis filatis nigra alis fub«ottmdis fufco-ferru- 
gincs. 
Fn. fret. Io38. , 
tlabitat in ]'qorlancia, «boreas aëreas ¢ir«a efperas 
flituens. p«nni- 
peS. 

livida, 

1NSECTA DIPTERA. EmpM 

2. E. antennis filatis nigra, pedibus polticis longis • 
pclmatis. 
Fn. f«c. I04I. 
tlabitat in Europa. 

alterl 

3. E. antenn[s filatis IMda, thorace lineis tribus ngris. 
11abitat in Europa. 
Cor/m«. lividum. hrax linea dorfali lateralibus, qge. nlgrls. . 
dbdomen Jupra raagis fufcum. /lle oblongoe venis ]tJc,s. 

zz6. CONOP. S. Os Roftro porrec"to, geniculato. 
roftrata, l. C. antennis fetariis nigra, abdomine ovato flavo lœevi, 
roftro conico. 
ILdfftat in Germania. P. ForsM. lhil..WIag. 
St.tura 2Ittfcat domeflicœe. Roflrttm corneura, torrcdtura, 
conicum capite lovAius , erJa* bafin reliquis omnibus 
mMto craflïtm. Tikw flavefc«»tes, zlix F,llidw. 
ealci- z.C. antennis fubplumatis cinerca glabra ovata. 
trans, ic4z 
tlabitat ad oum pedes n»de eorum continuus calci- 
tratus. Araoen. acad. 3" P" 343" 
Similliraa lh:J'c,e d«raeflicoe, ut vix dignofcatur ab 
exerdtatis nifi folo rojïro. 
irritans. 3. C. antennis fetariis cinerea ïubpilofa ovata. 
l-labitat cure Pccodous. 
Siraillim«s pr,ecede;eti , fed dimla'io minor. 
matrice- 4. C. amennis" chvatis mucron.tis luteis, abdomine fub- 
phala, cylindrico glabro: ICmentis quatuor rnargine flave- 
fcentibus. 
Fa. fec. xo3o Uddm. diff. Ioo. 
t'Iabita; in Eropa. 
çirhilhma J!t,Jc conopfold, fed antennoe- bail diflinloe. 
flavipes. 5". C. antennis elavtis mucrcmatis nigris, abdomine ftb- 
cylindrico glabro" fegmentis tribus margine fla,,is. 
Habitat in Europa. 
S;mllima 2[ufce conopfoidi, nigra, lv-na z l,:tea ad 
b,n adoraiis. I°edes flavi .(nec; ut tr azcedentis 
ferrtïfinei ) fafdis igrls. 

6. Co INSECTA I)IPTERA. Conops. 

 buccata. 6. C. antennis fetariis, abdomine hamofo grifeo, 
veliculari alba» is nebuloIis. 
arlabitat in Europa. 

racle 

ZZT. ASILUS. Os Roçrro corneo, porre&o, re&o, 
bivalvi. 

maurus, i. A. fubferrugineus, pc&oris lateribus pun&is thoracis- 
que dorfo lineis tribus nigris. 
JIabitat in Mauritania. E. Bre»der. 
21lagnitudo ,Jili ¢rabromformis. »tenn,e 
;i, Abdomini* fegmenta margine fifca. 
barus. z. A. fronte thorace ediusqu fyrrugheis, alis flavis 
«, apice margiueque tenutore lugrts. 
 labitat in Mauritania. . Brander. 
Ior conene,'bus. $quaraula alba ad latera thorads. 
ous ¢ilata. Feraor çib;w fiis fparfis tenuis- 
I«. crabroni-3. A. abdomine tomentofo antice nlgro, pofice flavo 
formis, inflexo. 
aj. i»fi z67. o«fft. iJ2 t. 1o. z. 
Ff#b. «n 3. t. 8. 
tIa#itat iutra Terram. 
g[bbofus. 4. A. hirfums n[ger, abdomne poflice albo. 
ru. #ec. Io34. ' lt. fcani¢. 4t 4. 
abitat in Eurpa. 
:' ater. .-A. hhfutus toms nige, rba aIbida. 
labitat in Germana. Bergh Ifacfo». 
$irailis.prcedenti #d brevior , t,tus hirftus. 
Jèb cit¢ ungul albw. atenaw 
gilvus. & A. abdom[ne pubefcente nigro: fipra ifo. 
kb. fec. m6. 
Habitat in Europa. 

margina-7. A. halteribus abdominiique incil.uris 
tus. nigris. 
Iïrabitat in Svec[a. r. Bergman. 

flavis tCÙr¤bus 

dbdo- 606 INSECTA DIPTERA. Ai!us. 

,4bdomen nigrum , p;lis .['u!is tomentofum, iml:rimis ad 
inciJ)tras. Thorax hiver. 

germani- 8. A. hirtus fib:nereus, fclnon'bus n[gris tibs rubris, alis 
cus. farcis bail 
-, tIbitat ia Gcrmania. P. Forsfkdl, Bergl Ifac[on. 
Sequenti fimilis etiam antennts Jéd auplo major° 

NIorio. 

[Tarietat ma. 

linds dorfalibus tribu 

x I. A. ater nudus , alis 
fcrrugineis. 
Fn. fvec. lO37. 
lt. oeland, l ç. 
l-labitat in Europa. 

femoribus ha!ter"b:l,que 

l Z. A. hirtus niger, alis albo n[groque varis. 
14abitat in Euopa. 
5imillimus _/}ïuJk,e fdorioni. 

zzS. BOMBYLIUS. 

Os Rofro porrec2,o, fetceo, lon- 
gifiimo, bivalvi : vavulis ho- 
nzontalibus ittra quas acu- 
Ici tracei. 

medius. 

2. B. alis fufco pun&atis. 
I"et. gaz. t. 36. 5. 
tlablt«v in Europa. minor. 

INSECTA DIPTERA. 13ombylius. 

B. alis immaculatis, lt. J'can. x6 4. 
let. gaz. t. 4_. f. 9" 
leaum, inf. 4. t. B.f. II-13 . 
Habitat i» Europa. 

6o7 

zz 9. HIPPOBOSCA. Os Roftro bivalvi, cylindri- 
co, obtufo. 
Pedes unguibus pluribus. 
Equhm. I. H. alis obtufis, thorace albo variegato. 
Fn. fvec. to43. louff. inf. 9. 
£rifch. in. . t. o ? 
Reaum. in. 6. t. 48. 
tlabitat in Europa OE _America ffeptetrionali, Equis 
 Bobus iuf«ffa. 
avicula- z. H. alis obtufis, thorace unicolore. 
ria. l-labitat in Avibus. D. C. Solander. 
Prwcedenti dimia« minor. 

]-lirundi-3. H. ails fubulatis. 
nis. Fn. fvec. 
Reawra. i£ 4. t. . f. - . 
• I-labitat in Hirundibus. 

Ovina. 

4" ri. alis nullis, lt. wgoth. 9. 
Frifch. inL . t. 8. 
11«bitat inter Ovium lanam. 

VII. APTE- 

Hippobofc o:-uu .f,,cde mare maius, otius Pupa exclntlestda in 'olatile. INSECTA APTERA. LeFifma. 
Vil. APTERA. 

Aloe nulhe, in om»i f, xu. 

z3o. LEPISMA. edes VI, curforii. 
Os Palpis ll. 
Canda tctota: fetis extenfi, 
Corlms fquamis imbricatum. 
facchari- x. L. fquamofa, cauda t:-[plici. 
ha, Brow»..iam. 4z5. Setoura fubargentea» cauda fetofa 
fetis hirfutis 
vq.lam, microgr, t. z. f 47. 
llabitat m Amcrica iter laccbarum utenfilla dame- 
flica, inde 1;er Eurol:am ulgaris huait «» Svec!a 
incepit. 

terreltris, z. L. nuda, cauda triplici, • 
ll«bit«t in Europa. 
Similfi Podur¢ fed major, 
.¢l:evmœe ¢orporis dimidii 
Podura. 

corpore toto alto cyl;ndrlc«. 
longitudiwe obtuf¢e ut ,tt 

z3. PODURA. l"edes VI, curf0rii. 
Oculi lI, compofiti ex o&onis. 
Caud, t bifurca, t-altatrix, inflexa. 

viridis. I.P. fubglobofa viridÎs. Fn fret. 
tlabita# in Europoe plantis. 

z. P. fubglobofa atra, antenni, longitudine corporis apic 
albis. Fn. faec, i I7. 
ltabitat in uropœe lar, tls. 

fufca. 

3. P. glohofa fufca nitida, antennis longis : artlcul]s phi- 
rimis. Fn. ]'vec.  74- 
qeT. Stockh. 743- P. z96- t. 7. 
ttabitat in Europoe terreflribus. 

4" P° 
Mutilla 22o qvrm optera, bmtc ordinem f.ec:mdnm ala¢ lmra',et, fed charadto" ordi. 
.is -lu¢uo[¢rorltœeu a'nibu cam INSECTA APTERA. Podura: 
plumbea. 4. P. teres fuïeo-coerulea nitlda. F». fe«. 7. 
Hab,tat i Europoe arbqtis. 
nivalis. 

9 

5". P- oblonga cinerea fignaturîs nisris. Fn. fret.  7 6, 
.v.. . C. aec. z. ann. ]. oh/. 97. ?uicx .qivs. 
De Geer l,t. If. 7,o. p. 4. t. z. 
ltakitat in Eurot:oe »emoribu» Ltgu,s. 
arborea. 6. P. nigra, pedibus furcaque als. Fn. fret. 1177. 
De G.eer a. Upf. 174o. p. 49. t. 1. 
agi. Stockh. 174o. /,. ZTZ. t. . 
Habitat in Europ:e ylis. 
,fa . ¢2a. 7. P- cylindrica gr{çca, cngulo ato antce albo, 
ltabitat in fylïis Europoe. 
. aquatica. 8. P. nlgra aquatir.a. F». ,ec. 17. 
t;. De Geer a. Upf. 74o. 1'- Y7. t. 3. 
Stockh t74o./, z79. t. 3, 4. 
Habitat in aofis Europoe. 
fimetaria.9. P. terreftr{s alba. F*.fvec. ]8o. 
;t Habitat in terra prxgnante Europe, freque»s pr;mo ere. 
' ambu- IO. P. alba, furca exten£a. F». Jvet. z7o. 
lans. Habitat in EuroFa. 

fatale. 

TERMES. Pedes VI, curforii. 
OL uli Il. 
atutcunw fetaceoe. 
Os maxillis duabus. 

Q q INSECTA APTERA. Termes. 

q]teri (Femlnoe forte) Corpus mag»itudi»e 7. pu.lfat»ri;. 
Caput corneum l, eve oblogo fubtetragouurt lu« 
teum. ntennœe ix thorace longiores. }Iaxill.e cor- 
eoe lves, nirœe, Jbulatœe, fubarcuatw, porrew, lori. 
«itudiae a»t«wnerum. Mbdomen oblongum fubcylin- 
dricum albicans. 
Alterura (Jexu ta»tum diuerm, Rola»d«r) fimile prwce* 
dvuti, fed absfue maxill magnis porteHis. Caput 
fuborbiculatum, flaee»s. Aaxilfiv brevimœe. a- 
tenn fil(ormes corore dlraldio breores. lbdomen 
atum albidum. 

pulfato- 
rtuln. 

fatidicum.3. T. abdolnine ovato, ore pallido, oculis fufcis. 
Frqch. i»fi . p. 2. t. IO. 
tlakitat » Europa auflrallore, n,kis prirmera vif cm in 
pla;tis jïccis a Lcefl:gio transmijfis. 
çiraile prœecede,.'tt , jèd duplo majus. 

z33. PEDICULUS. °edes VI, ambulatorii. 
Oculi II. 
OsL aculeo exterendo. 
thtemw iongÏmdine thoracis. 
,4bdomcn depreffum, fublobatum. 
Humanus. i. P. humanus. Fn. fec. 115 3. 
JLIouff.. iwf. zy 9. .413. aran. t. 4z. 
Jed. exp. t. 
6'warnm. quart, t. 7. oblot. raicr. 1. 
bibi. t. I. E 3-6. Baker. micr. t. 13. f. 4" 
I-Iabitat A» taplte g veflimentis humanis. 

Pediculi Mammalirlv Aristo,que mMto plures etiamnum i1n Obl"vgti, minns de- 
f.,ipri, maito n,ius di..«:enti., detert,:in«:i ex!tatt. INSECTA APTERA. Pedicutus. 6zz 
• 
z. P. p,is. F». f've«. IZy 4. 
fo'ff. i,¢f. zoo. ReJ. ex. t. z9 I. 
ai. inf. 8. Pet. gaz. t. 7. 9. 
$cbenk obf. 676. 
Habitat in Hominis immundl pube, rariu percHiis. 
c]noi- 3" P" abdomne orbiculato lh, ea alba fcuteIlo tlilobo ro c 
aSitat iu,Amrica edes obambMantinm intr,ms 
g«iuem haur«e« , iu iis ova depnen» u&era «coëtbi- 
Mca, « ejÇee, m/i pedes r[eentes tantum 6. Roflrum 
longum ¢)liudri«um Jkbtus ham«lis. Corpus r«l?j2em. 
rti-4- P, thorace «ngulato-crucit% ocdibus ungulat% corpo- 
re i,ngîorbus. 
F,'ff, h. i@ . t. 7 
"rat if Vefidertillone murino. 
' in[ve.oe flruuroe caco aut Pbalanlo fimil¢ » 
, non procedere alet. 
uf fcrof. 
Hab,tat in Sud,us . 

,..'lli. 6. P. Mures PorcellL 
Habitat in Mu;e Porcello. 

Cameli. 

CervL 

Ovls. 

I30VS. 

Vitull. 

7. P. Cameli. t 
Red. exp. t. 2z. 
Habitat in Camdo Dromedario 13a&riano. 
8. P. Cervi. 
Frifch. inf. 12. p. Tç t. 5"- Red. exp. t. f. 
Mabitat in Cervo El=pho» Dama Capreolo. 
9. P. Oves Arlefis. 
Red. exp. t. zz. f. t ? 
Habitat in Ovibus. 

m. P. Bovis 
rtqineis. 
Habitat in 

,x, P. Bovis 
ttabitat in 

Tauri, abdom;ne llneis transverfis ogto fer- 
Fa. Jvec. 1. yy. 
Bot,us. 

Taur[, ahdomine plumbeo. Fa, f:ec. ï î 
Bobus cure pr.eced¢ati. 

Qqz INSECTA APTERA. Fediculus. 

Equi. 
Alîni. 

z. P. _Ëqui Caballi. 
ttabitat in Equis. 

x3. P" Equi Afhli.. f 
Red. exp. t. z2. f. L 
ttab;tat ;» Alinis. 

Tinnun-4. P. Falconis Tilmunculi. Fn. fz, e¢. TIy 7. 
culi. Red. exp. t. 3. 
krif«h, i . p. 24. t. 
Habitat in Falconibus Tinnunculis Milvis. 
Co,jèrantur ,di¢ fFecies 

Carvi. xy. P. Carvi Coracis. In. fe¢. I ISS. 
Red. exp. t. 6. . z. 
Habitat in Corvis. 

hlfaufi[. 

16. P. Carvi 
F». f,«c, x 
tlabitat la 

infauffi. 
,9. PedicuI Picm lapp6nlc.. 
Corvo infaufio. 

'7. P- Carvi Picœe. i I 
Red. exp. t. y. 
Habitat in Corvo Pica. 

CygnL 

18. P. Anatis Cygni. ' 
Red. exper: t. 
Habitat in Cygno. 
• Co»fervt.r Red. exp. t. 9. f. 3" 

Ançeris. 19. P. Anats Ançeris. 
Red. exper, t. IO. 
Habitat it Amèribus feris ff manfuet#. 

mofcha- zo. P. Anatis mofchatoe. 
t. Red. e,,per, t. 9. fi I. « 
Habitat in Anatc mofchata. 

Querque-z. P. Anatis Querqueduloe. - 
duloe. Red. exper, t. t z. 
Habitat ie Querquedulis. 

Sternoe. zz. P. Sternœe Hirundinis. Fn. fv¢c. I62. 
Red. exter, t. 9.." z. 
Habitat in Stcrns » Laris. 

2. P. INSECTA APTERA. Pedicults. 

Plataleoe. z3. P. Plataleoe Leucorodioe. i t 
Red. exper, t. 4. 
Habitat in Leucorodiis. 

firdeœe. 

u4. P- Ardeoe cinerez, i 
Red. axper, t. 6. 
Habitat in Ardeis. 

(ruis. 

z$'. P. Ardeoe Gruis. 
Red. exper, t. . 
Habitat i Gruibus. 

F». fret. 1 6z. 

Ciconioe. z6. P. Ardeoe Ciconioe. 
Frifch. i»f. 8. p. 9. t. 6. 
Habitat in Ciconiis. " 

Chara- z7. P. Charadrii Pluvialis. 1. 
drii. Red. exper, t. 9" 
Habitat i» Pluvialibus. 

Ful[coe. zS. P. Fui[coe atroe. 
ted. exper, t. 4. 
1qabitat in Fuliciç. 

Reeurvi-zg. P. Rccurviroflroe Avofettoe. 
roltroe. 16 3. 
Habitat in Recurvirotr{s. 

It. oel. 9o. Fau». 

Hmato-So. P. Hoematopi Oralegi. 
pi. Habitat in Hoematopis. 

Pavonis. l. P. Pavonis ctiftati, ÷ 
Frççh. inf. lZ. t. q. f. 6. 
H«bitat in Pavonibus. 

Fn. fret. t 16 4. 
Red. exler, t. ti 

Melea- 
gridis. 

3-- P- Meleagridis Gallo-pavon[s. F. f,ec. 1160, 
Frif¢h. inf. 8. t. 4. Red. exper, t. zz ? 
Habitat in Gallo-pavonibus. 

Gallinoe. 3P. Phafiani Galli thorace capitequ¢ utrinfue mucronato. 
tu. fl, ee. 1 I66. 
Hàbitat in Gallinis domeflids. 
JExellitur _P ipere. 

Qq 3 4. P. 
('t') $igno ('r:cis bique otavima animalia ol, is ec 'iva, nec it mis affrvata 

-vfa, rit l-almce ¢o,Jldti a,t ea atuntius cxan:inanda ir, citentttro ;. INSECTA APTERA. Pediculus. 

Caponis. 34. P- Fhafiani Galli alter. Fn. fret. 16ç. 
t'rifch inf. I t. z 4. Red. ext, er. t. 6. I. 
IçSitat i Gallinis domefiicis. 

Tetrao- 35. P, T_traonis Tctricis. 
.is. Red. exper, t. 4. Pulex pavonls ? 
• abi,at in Tetraonibus» 

Lagopi. 36. P. Trtraonis Lagopi. Fn. fret. x67. 
labite t ,» L« rs. 

Colum 37- P Columboe Oenatil. t 
b. ed. eper, t. .. f. I. 
tlabitat in Columb;s.. 

Pari, 

Sg. P. Pari majoris, cauda quadrfeta. | 
Lril-ch if. 8. p. 9. t. l. f. . 
11u ta in Paris. 

_Apis. 

39- P- Apis. - 
Vri,«h. tnf. 8. t. 16. 
Havat Apibus ad fuamulam halterum. 

-34. PULEX, "ïedes VI, faltatorii. 
C«uli II. 
Os rofro infl,:xo, 
.dbdmen comp: eïum. 
îrtitans. i. P. probofcid# corpore breviore. 

trans. 

Iook. microgr. Baker. mir. t. 13. J 6. 
lqab;tat ubique i,z Europa, Lepor;bus imprtmis molefla; 
in America. Ealr. 
Larva ap«da, cauda bifurca, »et. Pupa pedata immo- 
bilis. .Mas fub femina ju»gitur» aflnis ¢oleol)tratis. 
z P. probofcide.corporis longitudine. 
.Iarcgr. br, z49. Tunga. 
Sloan. am. z. p. 91. itrod. 

C, te. INSECTA APTERA. Pulex. 
Cat¢sb. car. 3. P. to. t. Io. f. 3. Pulex eutem pene.- 
trans. 
.Habitat in America: Pedes borainttra itras oa depo- 
nens, unde «acoëthes, Joepe mors. 
Corpus fujèo ruJefcens, compreffum. ,4bd, men fubtus ai- 
h,dura Famehcus JMtat, rae, edenti fimiilimus. 
lander. 

z3f. ACARUS. 

Pedes Vlll. 
Ocul II, ad latera capitso 
TentacMa duo, artlculata, 
formia. 

pedi. 

elephan- L h. orbicularis depreffus: macula bafeos ovata. 
tiaus. Habitat in India. 
21/lagnitudo ferainis Lupini albi depreffus, liidus raar- 
g!ne craffo, fubtus utrinque 3 .[ulcis. JFlacula bafeos 
n,gra, ,ata, trifida. 
gyptius. z. A. obovatus fufcus margine albo. 21I. L. U. 
11abitat in Oriente. 
Reduvius. 3- A. obovatus planus macula bafeos obovata. 
Fn. [«c. tgz. lt. oela»d. 6. lZ6. 
4. f. 9. 
1-1bitat i» Bobus, Canibus , fylit. 
america-4. A. obovatus rubicundus, fcutello genicullsque pedum 
nus. albidis. 
Kalra. aç. Stockb. 7f4" 
tlabitat in America. 
fanguifu-5'. A. abdomine poflice crenato, fcutello ovato fubfulvo, 
gus. roftro tripartito. 
l-labitat in America. Roland«r. 
.Dedes antici ad exorturn .fpini bref:bus. Sangu;nera i 
tibiis obambulattium bauri# :ix extrahendus. 
Ricinus. 6. A. globofo-ovatus macula bafeos rotunda, antennes 
clavatis. 
1. fec. 1193. Rj. infl IO. 
Aldr. i»f. 9. Frifch. infi 5. t. 9. 
klabitat in t3obus Canibus. 

Qq4 7. A. 616 

INSECTA APTERA. Acarus. 

rnotqto- I,. A. pedibus primis longiffimis motatoriis. Faun. f,«« 
rius.  88. 
ttabitat ;» Umbrolis. 

Aph]dioi-iz. A. p:dibus ptimis longforibus curforiis, abdomine po- 
¢c». l[ice bicorni, kn. fret. 19I. 
tlabit«t in Eu 9pa. 
coleo- 13. A. ater, lat._,{, igro-fubcoleoptratis. Fn. fve¢. zxx, 
ptratus, l.Iabttat in FffïF.a. 
telzrius. 14. A. hyalino-fidvus. 
Fn. fret. Izi2. 1196. 
l-lakit«t in Europz plat;s, minus ,entis expofitis, ral- 
dario inde.fi's, tela ducens filit parallelis, quibus plan- 
tas fuflïocat ; in Tiliz foliis avertis auttm'no frequem. 
$iro. t" A. lateribus fublobatis, pedibus quatuor pofticis lon- 
glflîmis femoribus capiteque ferrugineis, abdomine 
fetofo. 
Farin. ScabieL 
BlanL inf. t. t4. f..4. B. $«k«»«k. obf. 676. INSECTA APTERfi. Acarus. 7 
/',euw. epi/. 77- t. 3"79. f. 9, lO. Allen. cora. XI: 8. 
.Ricin. prurit. 
' . N. C. dec. z. a»n. 1o. 
tlabtat in Farina Europe, Americoe. 
I:ter Sirones Fariu $cabiei , DyJe»teri,e , tlemitrtoei 
,on re?eri alias didfootias quam loco petitas. Amoen. 
cad. 3. P. 3 
exulce- 6. A. pedibus longiflim[s fetaceis- anticis duobus brevibts. 
rans. 14bitat in Scabie ferina. 
genicula- 7- A. iger femorum geniculis fubglobofis. Fauu. fve¢. 
tUS. IZlO. 
tt, zbitat . . 
quaticus. 8. A. nbdomine dÇlreffo tomcntofo poRice obtufo, aqua- 
ticus. In. fv«c 199. 
Frifch. ial 8 t. 3. 
Roe fippI. . t. 2y. 
H«bitat i Europoe aquis dulclbus. 
laoloferl- 9. A. abdomine depreffo tomentofo pofllce retufo, ter- 
ceus. repris. Fn. fvec. 2oo. 
It. OEI. 8 4. 
Lift. aran. f. 3 . 
Rai. i 4. n. 38. 
Blk. nf. t. 4. f. 
l-IaHtat in Europæ ff mericoe flcc;so 
6imilllmus pr¢eaeti. 
baeea- zo. A. ab.-lmine diflento rubro: lateibus obfcurioribus. 
lum. Fn. fvec. 
ttbitat in Baccis Ribis aliisque frequeuter curfltan. 
]VIufca- . A. abdomine rufo, pedibus potticis longiflimis filifor- 
rum. mibus. F». fret. z9. 
Itabitt in MufcJs. 
/3atatas. z. ri. £anguineus fcabriufculus, pedibus anteric.rlbus lon- 
gitudine corporis. Rolander. 
ttabitat in Batatas Surinami. 

Qq f 23. A. 
&¢ari r,.,.i,iml i,tfeïormn fertiibt.ate immelfa 1:bi«mtue bii, !uril;m alamta- ptcro.. 

co|eo l 
ptratorî. 

/NSECTA APTERA. Acarus. 

z 3. A. abdomine rubro, lateribus pun&is binis coccineis. 
Fn. Jbec. zoS. 
Habitat in Apibus aliisfue. 

z 4. A. rufus, ano albicane. Fn. fvec. x 9. 
Blank. inf t. 4. f. tt. Frif«b. inf. 4. 
leaum, if. 6. t. 4. f" I3, 14. 
tdŒEF, inf. 4. P. 20. t. .f. o-ç. 
IIabitat in Searaboeis. 

rupefki,, zy. A. filfcus " linea dorfali bicolore. 
1-1abitt in Europa. 
long.|cor- z6. A. ruber, antenuis roro longioribus. 
nls. ltabitat i» Europa. , 
littoralis, z7.- A. fiffco - rufus, pedibus fanguine|s. 
lt. wland. 9 6. 
11abitat in Europoe littoribus. 
Fungo- 
I'UIII, 

£caber. 

|, I0 

/t';4. f'/e'o 12,0}", 

Fn. [vec. IZO6o 

zS. A. fufco-rufefceas, abdomine fubglobofo glabro. F»: 
foE,ec. -o7. 
ttabitat in Fungis. 
zg. A. cinerens depreffus : latedbus fcabrs. Faun. fvee 
'97. 
ttabitat in Europa. 

Salicinus. Oo. A. ruber: llnea dorfali duplici fufca : antice bifurca. 
Fn. froc. 2o 4. 
Ilabitat in Salicibls frefuens. 

croceus. 31. A. fulvus" thoracis lateribus pun&o rufo. Fn.fvec. izo 4. 
11abitat la Europa. 

Opillo. 

z36. PHALANGIUM. °edes VIII. 
Oculi verticis duo contigui, 
duo laterales. 
Frous antennis pediformibus. 
_/Ibdome rotundatum, ma- 
ticum. 
i. P. abdomine 6to : fubtus albo. 
Fn. Jbe¢'. 1 186. INSECTA APTERA. 

zlldr, i»f. 608. (. 4- 
Goed. i»f. z. t. 49. 
Lift. goEd. f. *43- 
angl. t. I. :F. 3Y" 
tlabitat i, Europa, America. 

Phalanglum. 619 

Rai. inf. 9. ». 
I3radi. nat. t. 24. f. z. 
Clerck.aran. t. 6.f. lo: 3- 

ŒE. P. chelis ramofis, abdomine mucronato. 
Seb. rouf. I. t. 70. f. 7 8. 
11aMtat in India. 

P. antennis corpore longioribus, thorace reniformk 
31. L.U. 
25rown. jam. 4o9. t. 41. f. 3. Tarantula fufca major, 
pcdibus anterioribus craffioribus aculeatis & ungtïicu- 
latis fere cheliforlnibus proximis longiflimis & tc- 
nuiflimis. 
tlabitat in Amerlca. 

z3 7. ARANEA. 

°ede.r VIII. 
Oculi VIII. 
Os unguibus f. retinaculis duobus. 
t"al_pi duo articulati ; mat:ulis ge- 
nitalia. 
/luus papillis textoriis. 

dladema. I. A. abdom;ne fibglobofo rubro-fufco cruce 
&ata. Fu. fvec. I z 4" 
2off. i.f. z3. f. . 
Ildr. inf. 6o. f. 9- 
Job,ff. infi t. 8. f. 7, 19, 2o. 
Rai. inf. rg. n. 2. 
Lift. aran. f 2. 
F;#h. i»f. 7. t. 4. 
Clerck. aran. zy. t. I. f. 4 3" 
l-labitnt in Betulis. 

retcula- z. A. abdomine globofo reticulato fupra 
ta. fufconebulofo. Fn. fvec. 12,2.1. 
Habitat in Hortis. 

albo - pun- 

purpurafcente 

• 'ranem fila dncnltt, pleroeque telat fimt, iit pafi'antu¢ apinate -ivnlt; 
Fines in palpis germtt, 6"-- ]NSECTA APTERA. A.ranea. 
cucurbb . A. bdomine fubglobfo flavo pan&is quibusd.m ngris. 
tina. Fn. fret. zz 4. 
Rai. i»f. zo. u. 8. Lift. aran. f. 
Clerck. ara». 44-t. 2. f. 4. 
Habitat in Arboribus foliatis. 
calycina. 4- A. abdomine globofo pallido flavefcente. F».fvee. IZZSo 
Habitat in Calycibus florum a cordla decidua vacuis. 
bipun&a-5. A. abdomine globofo atro: pun&is duobus exeavatls. 
ta. Fn. fvec. 
Habitat in feneftris. Rete dlfperfo. 
arundina-6. A. abdomine fubglobofo albo : maeulis dlute 
cea. F». fret. xz4. 
ltabitat in Arundinum aniculis. 
angulata. 7. /-. abdomine ovato autice lateribus angulato- 
1:. fric. IZl 
It. g«tl. z6. 
Clerck. aran. zz. t. 
ltavi:at in Arboribus. Rete ae»endcularL 
,lomeoEi- 8. A. abdomne ovato fufco: maeulis ri[gris quinque fubo 
ca. contiguis anterioribus majoribus. In. fvec. x zx, 
Rai. i»f. ZT. n. 7. 
Lift. ara. 5"9- f I7- 
Clertk. arn. 76. t. z. f. 9. 
ttabitat in feneRris, frefuens. 
9- A. abdomine ovato albido : lineis tribus longltudhaalbu 
pun'torum nigricantium. F. f:ec, a zzo. 
Habitat in Nemoribus. 
riparia, xo. A. abdomine ovato nio-oeneo'-bulato bicorni. 
It. wl. 145. 
Habitat in littoribus fabulofis. Rete boriotali. 
labyrln- xI. A. abdom;ne ovato fufco: linea exalbida pinnata, ano 
thica, bifurco. Fn. fec. 
Rai. inf. zV. ». 
Li[t. aran. 60. f. 
Cler«k. ara. 79. t. z.f. 
Habitat f,oer Terrain, OEela tsoHzontali 
drico, 
IZ. ,. 

lineata. bNSECTA APTERA. Ararea. 

':redimi¢. Lz. A. abdomine oblongo- ovato flavo : 
dorlàli rubro. Fa. jz, ec. Izz7. 
I, Rai. ifi 24..ï. 2. 
Lift. aran. yI. f. 12. 
Frifch. i IO. t. 4. 
Clerc]'. aran, t. 3. f 9 I 
tfabttat in Hortis. 

2I 
annulo ovali 

aorollata, i 3. A. abdorrne ovato nigro" annulo dorfali ovali albo. 
F. f,ec. zz9. lt. oeL I6. 
Cler«k, aroen. I z4. t. 5.. J: S ? 
ttabitat in Plantis. 
fumgata. I4. A. abdomine ovato fufco: bali pun&is duobus albs. 
Fa. fvec. Iz3I. Clerc['. ar,m. lO 4. t. 5". f- 6. 
ltabitat in campis. 
înontama. i 5. A. abdomine ovato albo maculis cincre[s. Fa. fvec. 
*24'2-. 
Lift. ara». 36. f. 6? 
Hakitat in Arboribu. 

notata, x6. "A. abdom;ae ovato fufco : llneis albis transverfis ar- 
cuatis. 
Habitat in Europa. 
rufipes. 7. A. abdomine fufco pedibus rufis. Fa. JYec. xzao. 
Habitat freque»tius i» Urticis. 
to&urila. i8. A. abdomine nigro: pun&i» duobus albis balique 
n,fla alba. n. lvec. Iz35 .. 
Habitat in" Europa. 
• .xtetifa.. 9. A. abdomin longo argenteo virefcente pedibus loa- 
gitudinal[ter extentis, bn. f"aec. z6 
Raj. i»f. 9. ». z. 
Lift. ara:e. J: 3" 
I-Iabitt in uliginofis, pedibus ad raraos ard'te éff longio 
tt'.dlnallter extos. 
fimbria- zo. A. abdomine oblongo ngro : linea utrinque laterali 
ta. alba pedibus fufcis. Fa. l"vec, xzz6. 
Clerck. 
çpecies Avaearuut variant tate fepe fexu ; di[]îcillin,e pe;-/C-se in mu[êis a[le1"- 
.vamur ; plures itaqlt¢ ide,dce apud Liferullï, .,,lbinuln, intp, imi» :er.o ap,cd 

«culatimum Clerck de Aranei» Sve¢iis, tIolm. 757. qm:rt, q:', ,::n 
# baket, INSECFA APTERA. Aranea. 

Clerck. aran. Io_. t. . f. 9. 
labitat in Aquis, Juloer aquas cxrres. 
fexpun- z. A. abdom]ne oblotgo: pun&orum excavatorum pari- 
&ara. bus tribus. F,. j'ec. Iz3. 
Habitat in Sylvis acer,s. 
flavi- =z. A. abdom]ne oblongo flavimo loevl. . L. U. 
ma. Habitat in gypto. HaCqifl. 
OEhorax dvs. Pedes glaori. 
qoadri- z 3. A. abdomine oblngo nlgro : pun&is quatuor eca- 
puneata, vatis, k). fvec. z34. It. oel. . 
ttabitat in n¢llris. 
holoferi-z4. A. abdmine ovato-oblongo holofericeo " ba fubtus 
cca. punétis dobus avis. kh. fvec. iz4. 
84. in 3*. ». z3. 
L. aran. 7I. 
Habitat in uropa intra folia convoluta plantarum. 
fenocu- zS. A. oculi» tantum fen/s. 
iata. L. aran 74. f. z4. 
Rai. i» 3 z. n. =4- 
Habitat in Europa. 
avcula- z6. A. thorace orblculato convexo centro transverfe ex- 
ria. cvato. ,4moen. a«ad. 1. p. 33. 
Marcgr. braÇ z48. 
Za¢t. amer. t. 57o. Olear. m t. 7.  
ltbrm, mu t. z44. Ierian. Jur. t. *8. 
abitat in America, idlatur ,iclis , lis. 
lrfu diro rp«ntino rainatur. 
Hab .Caa.. De Geer. 
Corpus paliidu" agnitudme Tar«ntdw. Mbdomen 
bu/ofum pa!lisum annulo nisro. çhorci dus ma- 
¢ula gemina magna n«gra. Oculorum regio nigra. 
I]I«cul«ocellis geminis a/bidis : in »gulo feraore tre 
in tibii, 
Tarantu-zS. A. Tarantula di&a. 
la. Bagliv. arantula çmonographia). 
Bradl. INSECTA APTERA. Aranea. 

fcenica. 

rupefkis. 3. A. faliens, abdominis macula nigra margine rubra 
medo alba. h. fvec. tz38. 
tlabitat in parietibus liguis. 
aquatica. 3z. A. livida, abdomine ovato: linea transverfa punétis- 
que duobus excavatis. F/. fret. -4o. 
Clerck. aran. I43. t. 6. f. 8. ..- 
ltabitat in lquis Europ dulcibus, natoria. 
faccata. 33. A. abdomine ovato ferruginco fufco. 
Lift. ar,m. 8z. f. zS. 
Frifih. inf. 8. t. z: ( 
Habitat in terra, circumfereut ubique fecum faccum 

vlrefcens.34. A. abdomine oblongo flavo-virid[ : 
albis. Fn. froc. t 
.7oiL ;»1. t. 8. f. 
Habitat lu Hortis. 

l[ne[s Iateralibus 

paluffris. 3Y. A. abdomine oblougo nebulofo: line|s lateralibu.s al- 
bis. l"n. fret. xzt 9. 
ttabitat in paludibus ccf;to37s exficcatis. 

viatica. 36. A. abdomine fubrotundo piano obtufo, ,pedibus qua- 
tuor pofticis breviflimis. /:h. fw««. izi8. 
Rai. 

Bradl. natur, t. -g f. o. 
Olear. mu]. zr. t. z. f. 4. 
ttabitat i» Italia ; imprimis i» Apulia t3arbaffa 
fiente. 
abtda fub canicula touffu excitat famofum 7ffarantisraura 
Alufica medendum. 
$pecies kujus plure* fiflunt uthor«s quw accuratius 
iuquirendw dingeudoe, cure clore liverfe 
te etiam Je¢ie differant. 
z 9. A. faliens nigra: lineis femicircularibus albis transver- 
riS. . [z, ec. IZjT. 
aj. in 3 7. n. 31 , Z. aran. 31. 
Bradl. nat. t. z 4. . 
Clerck. aran. I7. t. . f. 3. 
labitat i» parietibus. 
3o. A. Ealiens nigra: dorfo pun&is albis. Fu. ,ec. z36. 
llabitat in parietibus, tru»«is. 624 

fpÎnofa. 

INSECTA APTERA. Aranea. 

Rai. ;» »"ç. ». 29. 
Frifc». i»J: 7. t. 
«lerck. aran. 1 
Habitat in arboribus, 

L/ff. ,,',». £. -9. 

o'is inttb 

37. A. abdmine rhombeo dep.eG», ped:ou 
ter extenfi» varkgatis. Fn. Jvec. z! 7 
.Lift. ,r,. j: ,3.. ,». "f- 
Habitaa ch truncls parietis. 

SS. A. abdomine femi6rbica;ato: amb!ta fexdci ta 
Sloa«. jam. z. p. 197. t. 2;f. 
mis cmapeflris rcticulum li.ale 
Bro.wn. jam. 419. t. 44" f. 
Habitat . Atrcrica. 

$9. A. fpiMs dorEaibus oc"toni " 
bus, atdomit.e Fabtus conico. 
ltabitat in América. 

poftic's daabus pa,eut. 

238. SCORPIO. 

. edes VIII. 
Oc,lt Vl I1, h »r,:na 3 ad lam utrum 
que thorac:, ; z in tcrgo 
Frons chel,tra. 
a[f II, chelifirmes. 
Cauda elongata, articuaça, tcr 
nata Mucrone arcuaro. 
eines duo Iubtus mtcr t,c 
& abdomen. 

maurus. I, ,. pe&in]bus 8-dentatis, manlbus fubcordr.tk 
Habitat in Afi-ica. 

af«r, 2. S. pe,S'tinlbus , 3- dentatis rnn[bus t ï ' 
Swamra. bibi. t. 3 f. 3" eb. muJ . 
• quart, t. 6. 
Habitat in India. 

americus. 3. S. pe&iMbus I4-dentats manibas çabci:iatis • 
filiformibus. 
l-labitat in &mcrica. INSFA3TA APTERA. Seorpto. 

aufiralis. $. S. pe&inlbus 3 z-dentatis, manibus loevibu. 
Habitat in Africa, forte etiam America. 

z39. 

Curer. 

raninm. 

mutus. 

minutus. 4. 

CANCER. ff°ede.r utrinque VIII: prœeter Ma- 
nus z chelatas. 
Oculi II, dillanres, pedunculati, 
elongati, mobiles. 
al#i II magui, cheliferi. 
Ca«da articulata, inermis. 
* a * RACHYURI ŒEhorace loez,; latcribus i»tegerr;mo. 
I. C. braehvurus, thorace loevi integerrimo: lateribùs 
ice mkrginato, 
Haèlq. it«r. 433- n. zS. Cancer anomalus. 
Mabitt in Mari Mediterraneo," Indico, #le occiduu 
e mat; ex;en in littora ]bulofa el«ciraeque dis- 
feryens. 
z. C. brachyurus, thorace loevi integerrimo oblongo obo- 
vato : antice truncato- dentato. 
Rraph. rouf 13. t. 7. F. . U. 
Habitat in M. Indico. 
3. C. brachyurus, thorace loevi integerrlmo" marg;ne anti- 
CO IallSVe[fo 
Habitat in M. Medit«rraneo 
a ioevis antice tru»«ata, raargi»e brunneo 
compla»ato- trunca ; lateribus integra. Chel,e 
Carpis uuideuati , Bra«ki:» #«btus denticult*. 
C. brachyurus, thorac« 
margine acuEuçculo. £ff Ad: Ff. . p. 8. 
It. wgoth. 137. t. 
Moan. jara. z. t. z4y. . . Osb«. itr. ]o7. 

R r Hat- 

L 6z6 

INSECTA APTERA. Çancer. 

Habitat i, Pelagl Fuco natante, fupra aquam fwptus 

vOCallS. 6. 

5". C. brachyurus, thorace loev[ [ntegerrimo: 

aot[ce retu- 
fo, pedum articulis ultimis penult!misque undique 
ïpinofis. 
$1oat. jam. I. t.z. Catesb. car. z. 
CwiÂÂ. peruv. 3" 10. z37- I3ro.van. jam. 423. 
ltabitat ch America, J'ylva vafliffimis agmintbus quotan- 
nis deferens littora maris petiturtts. 
C. brachyurus, thorace loevi integerrimo fubtus hitoo 
Rumpb. rauf. o. t. 4. f. 
Catesb. cac. z. t. z. Cancer arenariu. 
ltabitat in Indiis, 

craniola- 7. C. brachyutus, thorace loevi integerrimo ovato glaberri- 
ris. mo, manibtls ancipitibus levibus. 
Rumph. rauf. t. Io. f. 1. B. Pet. arnb. t. 9" f" 3" 
ttabit«t in Aih. 

8. C. brachyurus, thorace ioevi integerrimo convexo : po- 
/lice quindecim-dentato. /11. L. U. 
Habitat in Alia. 

* b * Brachyuri thorace loevi lateribus incifo. 

rhomboi- 9. C. bract:.yurus, thorace loevi lateribus antice uuil;pinofis, 
des. fi Ol]te ttuucata. 
BarreL rar. t. I$ 7. f. I. 
t. 286. f. I, 2. 
• ttabitat in M. Meditcrraneo. 

m,cula- 1o. C. brachyurus, thorace loe,i maculis fanguiueis rotun- 
tus. dis: lateribus unideutatis. 
Rumph. mur. t. Io. f.I. let. arab. t. l. f. 8. 
Habitat in Afia. 

pelagicus. 1 t. C. brach'urus, thorace loevi utrinque unifpinofo, fron- 
te o&o-dentata, manibus multangtdo-prilhaaticis. 
Osb. iter. 307. C. manuum articulis omnibus dcntatis: 
extimo heptagono. 
R:tmph. rnuJ t. 7. f. R. Brown. jam. 42t. t. 4. f. 2. 
Itabitat in Eelagi univerfi orbis Vuco tatav, te. 

Gancri /e;cmte« ,Inot«md delomut cr»flam ]ene{tamqu* exuunt laboriosé. INSECTA APTERA. Cancer. 6z7 

]bTucleus, Iz. C. brachyurus, thorace loevi globofo : ant[ce utrlnque 
unidentato, police rofttoque bidentato. 
Habitat in M. Meditertaneo ad littora Barbariæ. 17,. 
Brander. 
çtatura C. craniolaris, raagnltudo glandis, color flavus. 
Thorax pone roflrura utrinlue dente uni¢o, ad pfli«a 
thoroecis margo obfolete b;dentatus, .at fupra pedcs poflio 
¢os dens validi«r ¢onicu. Cauda glaberrim,. Femo- 
ra antica pue-tis eminewiibm adft, erÇ*. Ungues acuti. 
la&atus, t3' C. brach/urus, thorace loevi utrinque ferrato-quadrl- 
lobo, manibus ovatis lvibus, ail. L. U. 
Habitat in lndiis. 
llænas, t 4. C. brachyurus, thorace loevi utrinque quinquedenta- 
,_ ,,/ .-to., manibus os atis, carpi dentatis pedibus pofiî- 
is fubulatis, 
lt. wgoth. 73. 
Rumph. mur. t. 6. f. o. Pet. amb. t. I. f. '. 
Habitat i» Oceoen« Europoeo Aliatico. 
Depura- . C. brachyurus, thorace loev/ utrinque fubqunqueden,- 
tor. tato, malfibus apice comprefl]s pedibus pOl[JcJs ovatis. 
t31ac, conch. 34" t. 3. J 7. 
Habitat in M. Med[terraneo. 
Frons inter oculos dentibus tribus. Digltus fixus chela- 
rura. raide compreffus. 
feriatus. 6. C. brach)'urus, ,thorace 1îevi utrinque quinquedenta- 
to, manibus mu,tangulis ovatis, earpis unintatis. 
Rumph. rouf. t. 6. f. P. Pet. ara& t.l ". f. 6. 
11«bitat in M. Indico. 

granula-. 17. C. brachyurus, thorace loevicrenulato angu!is dilatatoo 
tus. quinquedentatis poflice truncato, manibus truncato- 
criftatis. 
Catesb. car. z. ?. 36. t. 36. C. chclls craflïfiïmis. 
ltabitat in Amcrica. A[,f. De Geer. 
efla ¢onvexa, fubtuberculata raargine pofli¢o lateral 
latato-quinuedeutato , relicuo «renulato. Rofirum bi- 
loburn «btufura. Chela tru»cata criflatw ad baril 
fpina armatw. 
Pegurus. 8. C. brachyurus, thorace utrinque obtufe novem- olicao 
manibu apice atris. 6z8 INSECTA APTERA. Cancer. 

Fn. fve«. t244. Bell. afat. 368. 
Jt. wgoth. 173- Rond. pi[«. 560. 
Muj. ld. Fr. 
Bradl. nat. t. 
Iumph. mur. t. 
Habitat in O«eano Europoeo, Afiatico. 
* c * Bra«hyuri thorace /irta. 
Chabrus. '9. C. brachyurus, thorace hirto fuborbiculato muti«o, 
naanibus vatis rnuricatis. -.. 
llabttat in Oceano lndico. 
I Araneus. zo. C. brachyurus, ovato tuberculato ro- 
thorace 
hirfttto 
p OEZ,..£ flro, bifidt, manibus ovatis. 
- Iter. J?anic. 31z. onfl. exfangu, t. 
Habitat in Oceano Europoeo. 
Cuphoeus. zl. C. brachyurus, thorace villofo ovato antice obtufo, 
pofllce tridentato. 
Rumpb. mufi t. o. f. D 
Habitat in 

perfona- z 3. 

z. C. brachyurus» thorace villofo utrinque tridentato, ro- 
flro bidentato: iateribus unidentato. 
Habita," in M. ']editerraneo. E. Brander. 
2Iagnitud glandis. /efla oboata , villis mol];flmis 
incur,is IoirJùta, ad utrumqae latus fpinis 3 Jubula- 
tis. Roflrura fpinis z fubulatis parallelis cure dente 
¢om. prefl ad .utrt"mfue. latus roflri. Ungues .edum 
JubuLati, curvt, mtrorfum dentati. Chelœe lwves, linea- 
res, carpo utrinque dente «btufo retrorfum fpe¢Tante. 
C. brachyurus, thorace hkto inoequali utrinqt, e auin- 
quedentato, rolro quadridentato. 
Blanc. 

Pinnotlxares. C macrourus? teffa membranacea pun&is lateralibus ternis, mani- 
bus acumhaatis: digitis incurvis. ç 
abitat i** ,ari Mediterraneo Afimico imra Tqtas 
Hic obis o ,ifu, ab autopi attente 
oAiœe, iAeoque ton ]n¢ cuo , qui Pinno[hylsx ( A[ifiot. II: 
_ V: r.) Pinnotheres (Plin. IX: 
ta Conch .fortaffè rvari qffèt ¢ra Canari ( Bell. qu. 
Haiqv. iter. 4So ). INSECTA APTERA. Cancer. 6z9 

131anc. conch. 36. t. ç. f. I. 
tJabitat in M. Mediterraneo. 
Tefla magn,tdine paroi, rt«bra ti roture corpus kirta. 
Roflum bidentatum cure dente ad «rumque latus 
breiore. Sera utrinq«e ad bafin caudw. edes duo 
pofliei uafi fupra relicuos collocati. 
glaja, z 4. C. brachyurus, thoce aeuleato, manibu ventrcofis 
loevibus. 
 F. fret. z4. atth. di,fc, zzg. Maja. 
l,ç It«r. fcanic. 3z7. ffonfl, exfa»g, t. I. : . 
klabitat in Oceano Europoeo. 
longima-z. C. brachyurus, thorace aculeato, manibus corpore. 
nus. longioribus: d]glto patulo; pollice curvato. 
Rumph. mu t. 8. f. z. Pet. œeemb. t. z. J. . 
tlabitat in Oceano Aliatico. 
borridus, z6. C. brachyurus, thoace obture aeuleato, manibus ova- 
6», cauda cariofa. 
Rump.. rau£ t. 9. L Pet. amb. t. . fl 7- 
Habitat in Ocea»o Afiatico. 
eriflatus, z7. C. brachyurus, thorace aculeato" roro bifido eriato, 
manibus teretibus. 
Rumph. rouf t. 8. . Pet. amb. t. . f. I. 
abitat in Oceho Afiat- b. 
fuperci- 8. C. brachyurus, thoracèaculeato: fpinis oeularibus ra- 
liofus, mofo-trifid[s, manius teretibus. Zrl. L. U. 
HaMtat in Oceano Ind[ëo. 
eornutus. Zg. C. brachyurus, thorace acnleato : roflro fpins corni- 
formibus barbatis, malfibus teretibus. . L. U. 
abitat i» O¢eano Indico. 
longipes. 30. C. brachyurus, thorace acnleato, manibus ovatis fca- 
bris, pedibus poflerioribus longimis. 
Rush. rau t. 8. 4. 
abitat in O¢eauo Indico. 
fpinifer. 3,. C. brachvurus, thorace poflce un[-aculeato, [noequal, 
pedibus çecundi paris longitmis: 

R r Rur, ph. INSECTA APTERA. Cancer. 

Rumph. mur. t. 8. f. 3 ? 
ttabitat in Afia. 

* e * Brachyuri tborace in«uali. 
cruenta- 3z. C. brachyurus, thorace tuberculofo fanguineo, roflro 
tus. lineari truncato. 
l-labitat in /1. Mediterraneo. E. Bra»der. 
/éfla flatura magnitudine C. /Iranei, fupra admo- 
dura nodoJà tuberibus inwqualibus : apice maulis albis. 
Rofl'rnm llneare, trun«atura.. cure dem, e utrmque oed 
çius bafin. Chelw lineoeres ad «ar#o, utrinqne den« 
retroJpeante obtufo. _P«d,s acuti. 
hepaticus. 33. C. brachyurus, thorac¢ verrucofo gibbo femiotblcua- 
to: margine ferrato. 
ltabitat in Indiis. 

Calappa. 34. C. brachyurus, thorace ftrigis fubimbricato gibbo tri- 
lobo. 
R«mph. mur. t. ! I. f. ., z. 
ttabttat in _A_fia. 
Grapfus. 35". C. brachyurus, thorace ffrigis lateralibus, fronte retufa. 
• x lmwn. acad. 4. t.. f. 
Cateb. "car. z. t. 36. f.. I. Pagurv.s maculatus. 
Habitat in America, Infula Adfcenlionis. ' 
eneus. 6. C. brachyurus, thorace rugofilfimo obtufo utffnque 
quadrilobo. 
Habitat in India. 

puné"ta- 37. C. brachyurus, thorace obovato puné"tato: police tre- 
tus. dentato. 
Rumph. mufi t. o. f.C. Brown. jara. t. 4 z. 
Habita in _A_fia, America. 
dortïpes. 8. C. brachyurus, thorace rugofo ovali: antice ferrato 
ciliato, pedibus poRicis dorfalibus. 
Rumlb. mur. t. IO. f 3" Pet. amb. t. 6. fi 2. 
Habitat in India. 
,Symmy« 39. C. fubbrachyurus, thorace ïubeylindffco ciliato-ferrato 
fta. chclis cordatis, antennis ciliato-pilofis. 
PIabitat in Afia. 

*f* INSECTA .A_PTERA. Cancer. 
* f" * MACROURI poerafitici, cauda fetacea 
]3ernhar-4 o. C. macrourus parafiticu, chelis cordatis loevibus - tï- 
dus. M/ira majore. [ 
2Vlattb. diofc. 230. /ildr. e«fangu. 
Rond. pli-c. *. p. 5"5"3. .7.onfl. exfngu, t. 7. f. 6-*2. 
Beilon. uat. 36z. "'vaammerd. bibi. t. 
Gefn. aîuat. ,6I. 
Habitat in. Oceano Europœeo, i»tra z, arias teflas Con- 
charum. '. 
Chelae margine anteriore z'erfus bajTn barbatœe. 
Dogc- 41. C. rnacrourus parafitlcus, chelis muricatis: dextra 
11C$. majore. ,, 
Brown. jam. 4z4. Aflacus maximus, cauda fubnuda mol- 
li, chelis fubverrucolis tuberculatis: dextra maiore. 
Rumph. mu£ t. $. f. K. L. 
Cateb. car. z. t. 34. " 
Ilabitat i;e Oceano Afiatico, Amcricano, intra teflaI 
rias Concharum. 
* g * A[acrouri thorace lwz, i. 
Gamma-4z. C. mcrourus, thorace loevi, roftro lateribus dentato: 
rus. bail fupra dente dupI/ci. Fn. f,e«. IZ48. 
It. we'.flrogotb. . 174. Gefn. aquat. 9 t . 
nf. AId. tr. 87. /lldr. eacfangu, llZ. 
Afatth. dioÇc. ZZT. [onfl. exfangu, t. 7 I. 
Rond. pile. I. p. 3. 
. Habitat in Oceano impHmis Norvegico : in Amer;ca 
feptentrionali. Kaira. 
Aftacus, 43. C. macrourus, thorace 1oevi, ro,qro lateribus dentato: 
bail utrinque dente unlco. F». f,ec. z49. 
.SIuf. Cd. Fr. I. p. 87. Gefn. aquat. *04. 
loef, inf. ap I t /lldr ekfan u I29 " 
"- • P. - • Y4 5f" • g • • 
21/Iatth. diofc, zg. ofl. eafa»gu, t. 
Ro»d. pile. 2. p. 
Bellon. aquat. 3. 
Habitat fn Europoe lacubus, 
Carcinus, 44. C. macrourus, thorace loevi, manibus teretiufculis : 
brachiis hifpido- aculeatis. 
Sloan. jam. u. p. 27L ,t. z4: f. f." z. Attacus fluviatilis 
major, chelis aculeatis. 
Habitat in Americoe 
Rr4 4Y. C. per, ha- 

INSECTA APTERA. Cancer. 

4f. C.-macrouru, thorace I,vi cylindrico, roflro enfi- 
formi: rnrgine fuperiore ïerrsto. 
.uf. '/d. Ff4 . p. 87. 
Habitat in Calidioribus regioibas. 
5qui'.l. 46. C. maerourus, thorace lvi, roflro fupra fermo fub- 
tus tridentato, manuum digits zqualibus. . 
Matrh. diofc. 229. Rond. pif c. 49. 
lein. dub. 
tlabitat in I. Balthieo, Oceano Europo. ' 
Cangon.47. C. macrourus, thorace Ioevi, roro integerrimo, 
nmm pt,lice Ioniore. Fn. fvec. lZyI. ' 
HM,,tat in M. althico. 
* h * ao-orl tborace 
Carabus. 48. C. macrourus, thorace l[rlgs imbricatls oblongufcu- 
1o andce cliato, roro bidcutato cbill. 
l£abitat i I. Meditcrranco. E. Bander. 
qa magmîu«,n¢ etim, ],oll;¢is , fitra Lrvi d ru- 
is quafi tmbricatis, mar£iue antice denticu]is ciliata. 
oflrum dentibt«s 2 paralielis mobilibus depres. 
tennoe corpore iougioreJ wh'is cihar,, Chëi, e lat- 
moe «ordat« antice pilis ciii.,toe. edes unguibus Jkl- 
catis. Cuda articulis 3 utrtnqne foliatis : extremo 
,rticulo evato 
_ per:o, afl t mtue Fedbus z arvis 
 fb/us Jais a,q«ot long,;ms. 
Caneha- 49. C. macrourus, thoace rugofi» ovali, manlbus coin- 
rus. prels margine fp[nos. 
abitat in lndiis. 

* i * MacroarÆ thorace aculeato. 

lilofus. 

50. C. rnacrourus, thorace cheiisque angulat[s hifpidis. 
MuIT. Ad. Fr. 87. 
ttabitat in Indiis. 

norvegi- . C. mcrourus, 
¢U$. INSECTA APTERA. Cancer. 633 

re'-t.u. 

1Mantis. 

$cy!la- 

'ulex. 

* k * 21/Iacrourl, raanibus ada,qli, tkorace oblougo. 

yz. C. macrourus, thorace antrorfi, m aculeato, manlbus 
adaylis. 
lumph, rouf. t. t. . ,4. 13et. amb. t. 6. f. I. 
Habitat in ]lfari Miatico. 

3. C. macrourus, thorcc fubaculeato hirto manibus 
adavlis. 
• larcgr braf. 86. Poliquiquyixe. 
yo»/L «.,cfa»gu. t. 4 f- 3, 4, 8, 
B,wrel. rar. t. Izg. f. 2. 
Rural:b. mn£ t. z. f. C. D. 
13rowu. jam. t. 4*. f" . 
Habitat in 2I. Europoe, Afioe, Afiicm Americoe. 

* JfacruH manibus adadTs'lis, tefla thoracis brevimoeo 
nec th»racem totum tegente. 

Y4. C. macrourus arficularis, manbus ada&yls compte,- 
ris Ihlcatis ferrato-dentatis. 2]ff..4d. Fr. I. p. 6. 
Rum'p.h mur. t. 3- J E. C. Arenariu. 
andarcgr, brafi 186. t. I87. Tamaru-guacu. 
Habitat in 11/[. Atiatico, lndico, Mediterraneo. 
horacis eja membrauaea, oeedes utri»que 3. ' t°1" 
lex ferrato- dontattts, termialis. Daéty/i fi'b abdomi- 
ne triur lmrium. ,4tennw trifidoe : lamina ovata ad 

qy. C. rnacrourus artlcularis, manlbus adac'-tyls ventrico- 
tis reêtis anulatis introrïum tridentatis. Yluf. d. Ff. 
x. p. 86. . mirabilis. - 
Rumph. rauf. t. 3" f" F. G. 
lIabitat in . A liatico. 
Statnra pr,e«edentis. 7"horacl« te)ça latere [ofli«o emar- 
ginata, lucronum par porte pedes. 

q6. C. macrourus articularis, manibus adaêtylis, cauda at- 
telmata ïpinis bifidis, lt. od. 42, 96. 
Fn..fret. *zf3. Frifch. inf. 7. t. I8. 
It. gotland. 260. Raj. infi 44. Pediculus fluviatilgs. 
llabitat ad Maris «ttora. 

lry 5"7. C. 

Species 54-59 oh korecem Lorica de[itutnm g»gnlarem fl;aawra»» corpor:s adeo 
t' re:iq,.is C.n, cris r¢cedunt ut Jacile gnus tliflin?ium co.fiituerem. 64 

INSECTA APTERA. Cancer. 

Loculta. 5'7. C. macrourus mticularis manibus 
ttenuata fpinis bifidis. 
Fn.' fret., zy4. 
AcT. inT. 3. t. 6z. 
](lein. mi. ç. t. 6. f. A. B. C. 
Habitat in Euiopoe maritmis. 

adaé'tylis, cauda 
It. gotl. z6o. 

Sa:inus. 5"8. C. macrourus articularis ,-manibus adac"tylis, pedibus 
pateatibus, cauda fubulata. 
Toe.t.ii diar. britanu. 17y6. " 
lta3itat in Anglioe Salinis Iimingtoninuis. D. SckloffCus. 
Corpus pedhulo ma)us, oblongum. Oculi dflautè,, la- 
terales peduuculati. Ante,.uoe fetaceae , corpore brerio- 
res. Cauda filiJbrmi-j'ubulata, exferta , lonçitudme 
corporis. Pedes trinue lO patentes ff uafi pic;ha- 
tire digefli. 

flagnalis. 5"9. C. macrourus articularis, manlbus ada&ylis, pedibus 
patcntibus, cauda cylindrica bifida. 
kb. fec. 3Y7. 
llabitat t uropoe auis dukius, infiffris rupim 
retentis. 

z4o. MONOCULUS. Pedcs natatorii. 
Corious crutta te&um. 
Oculi approximati, teltoe 
lift[l. 

Polyphe- I. 
IllUS. 

foliaee- 

in- 

.M. tefta plana convexa futura I :ata, poltice denta- 
ta, cauda, fi, bulata longiflima. 
Chq: eot. t. 6. c. 4" 
yo,fl, e«&,,:,, t. 7. f. i, 2. 
Olear. re,l: "¢. 2. f. I, Z. 
lff orm. rouf. z49. t. 249. Bout. jav. l. ç. c. 
Rnmph mur. z. t. z. 6"chwff. raoogr. '76. t, 7- 
_Kr, orr. delic, t. F. I. 
l-],itat in Indi. 

z. M. tefa fo!iacea plana. 
Lefl. ad-t. U1,.I: 7fo. p. 4z. t. 
FriT, b. in/[. 6. p. z7. t. 12. 
Habitat in Aquis dulcibus, flagnantibut Europœe. 

3" Mo : Pulex. 

Pedicu- 
lus. 

INSECTA APTERA. Monoculus. 63y 
3. M. tefla fubcomprefl antice rctufa potice truncata» 
cauda bilera. F». /'ec. I 181. 
Frtj«h. inf. IO. t. l. 
wl¢l. angl 40. p. *o. t. . f. 2. 
SchoeJfi moogr. W56. t. I-6. 
Hab'«tt in l:.uropoe )bis, pifci»i,. 
4. M. antennis dlchotomis, cauda inflexa. Fn.fi'ec. 
$wamm. quart. 66. t. 
bibi. t. 3. f. I, 2, 3- 
Scbaff. m,nogr.. 
.7oOlr.t. micr. I. ff. -. t. I 
tlabitat ubique in a.q,it dul««tu tenta fwpe in copioe 
ut appareat fané, u*nea. 'lmoen. acad. 3" P. 3 z" 
y. M. antennis dichotom[s, cauda reflexa, k'. f«. 
Habitat in Eropm aquts g&lctbus. 
quadri- 6. M. antennis quaternis, cauda re&a bifJda. F»,f,e«. I84. 
cornis. Baker. micr. t. 9. f. 
Blank. inf. 49. t. I 
oblot. micr. I. pp. z. t. 14. f. C. D. 
De Geer aCT. Stochb. '747- t. 6. z. 
,&ç. angl. abbrev, z. p. z5"8. t. zo. f. y, 6. 
8e£ inf. 3. t. 98. f. *, z, 4. 
Itabitt in Aquis Europaz. 
Ovaria tanfuam uv,e binée petiolatw adhwrent. 
eoncha- . M. antennes capillaribus mult!plicibu», tefta bivalvi. 
ceus. Fn fvec. I 18 5, 
Habitat lu auis dulcibus. 
lentcula-8. M. teçta compreffa lentiformi. 
ris. Habitat in Finlaudia. Uddman. 
Lafitudo extimi artcull digiti. 
Telemus.9. M. teta fubglobofa poflice tridentata anti«e labio mo. 
Habitat Algiriœe. E. Brander. 
«flam folum vidi geeris etiamnura dubii, figura fere 
feminis Ciceris ; hwc fubgkb*fa, peilucida, p,ice tri- 
dentata" dente interraedio acutiore ; latus (Fefloe inJe- 
rius mlnus gibbnm ; nntice Jïà efl horlz«ntaliter te- 
fla ultra mediura ; pars inferiÇr atie longiorin la- 
bium concavum , adfendens , obtufum ; fuerior absa ue 
iabio a»ti« gibba, trnmverJè flriata. 
z4. ONI- 636 INSECTA APTERA. Onlfcus. 

ONISCUS. gede# XIV. 
vqntennw tètaceoe. 
Cous ovale. 
Alilus. L O. abdomine foliis duobus obte&o, cauda femiovali, 
lTufl Cd. Fr. x. p. 88. 
Bell. aquat. 443- Afilus f. oeftrum. 
Rond. "pile. '76. Pediculus marinus. 
lfabitat in Occano. 

Oefirun. z. O. abdomine foliis fex obtc&o, cauda retufa. AIu[. 
Re» '9. 
]Irlarcgr. bra.f. , yy. f.  4" Animalculum crutaceum. 
Habitat in Oceano. 

Pfora. 

3. f)- abdomine fubtus nudo, cauda femiovali acuta. 
llat'iat i mari Norvegico. D. C. Solauder. 
dIag i,t«do prcecedentium. h,,rax fegmcn,is 7 wquali- 
bus. Cauda fegmentis quinue agt,flioribts, lOraer 
ultiura quoa J'cmiovale fed acutum. ")ltennoe à totius 
lo#situdlïi,.s" t des XII, quorum 6 primi antrorfm 
ver/i digLo r.curo a[]ïxi «:rpori articnlo ar«ua. 
to, /Ibdomen nudum. Cauda obtea foliolis anguflis 
uon evidentibu. 
Oa¢ium externe -cotra fcablem SpeHfi«um Norvegls. 
lander. 

Phyfo- 
des. 

4. O. abdomi,e fut:tus nudo, cauda ovata. 
Habitat in Pelago. 
Corpus proeter cal, ut ¢ad, tra dtimara, ex 7 fegraent;t 
• tru»ci,. & 5 candoe. Atatenna: utrilçue z, bref,es. 
(,'ludoe follum terrainale omnino ov;atum ; ad latera u- 
tPinfue Jubtus autttm d, uobus petiolis dipla)'llis : foliolis 
tanceolat;s, obtufiJ «euaa brevioribm : Caudoe arti¢uli 
fubtu obteti uuraerofis )efl«uliJ longitudlne caudoe. 

y. O. abdomine fubtus nudo, cauda fubulata. Faun. 
 zyy. 
Rai. inf. 43. Afellus marinus cornubientis alius. 
lçlei», dub. 38. _E. , z. Entomon pyramidale. 
Habitat in M..Balthico. 

Ceti. 

6. O. ov:di " 
terruptis. 

fcgmc:«tis, excepto fecundo in medio in- 
Mnf. Ad. Ff. l. p. 89. 
lffar- INSECTA APTERA. Onlfcus. 

dllartrnfi fpitb. 8% t. Q_. j. D. Pediculus cerf. 
Seb. thef. I. t. 9 o. J. 5". Pediculus ccti. 
11abitat in 13aloenis. 

637 

marinus. 7- O. femicylindricts, cauda ovato-oblonga integra, It. 
wgoth. 9 o. 
tlabitat in Oceano Arorvegico. 
fcopulo- 8. O. luteus flrigis fufcls, lt. wgoth. 19o. 
rum. 1-1abitat in Oceano orvegico. 
• aquati- 9- O. cauda rotundata, ftilis bifurcis. Fn. f'ec. 1zyS. 
cus. aj. i»f. 43- 
 Frifh. Jllf, IO. t. . 
ltab;tat in Aquis ptris. 
Cnfer: Entomon hieroglyphicum. Klein. dub. f. , 
jèd maximura. 
Afellus. Io. O. ovalis, cauda obtufa bifida. F». fret. i27. 
Jlatth. diofc. 257. 
ai. ;nf. 4t. n. I. 
lldr. ifi 632. 
M,,ff. i,,£ 2oz. 
Habitat in Domfbus, Muris, Hybernaculis, lignis p- 
tridis. 
Armadil-x t. O. ovalis, cauda obtufa integra. ¥». ri, et !256. 
1o. lt. gotl. 298. 
Raj. infl 4*-. A. lividus. 
Habitat in Eropa fub lapldibus. 
edes plures quam /uattordecim ; Segme»ta «orfloris o 
aw'aeter taput ff taadara. 

242. SCOLOPENDRA. °edes numerofi, totidem u- 
trinque quot corporis ièg- 
luenta. 
2Inten»e fetaceœe. 
aljoi duo, articulati. 
CoT s deprelFum. 
L S. pedibu utrinque X!I corpore oxali cauda peni- 
cillo albo. Fn. fret. I z64. 638 

coleo- 
ptrata. 

INSECTA APTERA. Scolopendra. 

AcZ gall. miff. . p. ç3_ . t. *7. f- 4-lo. 
Habitat in Svecia fub raufis. 

z. S. pedibus utr[nque XIV, thorace coleoptrto. 
lqabitat tn Hifpa:fia. D. Z. Hallman. 
Anteunw flavoe, lngitudiue corporis. Corpus figura S. 
forficat,e, fed lv»us fe.gm«n.t,s fi,gulis repli, clypeolo 
femiorbi'culato pofli«e emargmatg, lAl_ytron firaplex, 
tanquam ex duobus c,adunatum, poflice emargina- 
tum incipiens ad 4:tutu fegmentum corporis, tegem 
unum tantum alterumve fegmentum. Aloe fub elytro 
g*«fl.e fim],iices. Pede* 14 paribus, lo»gitudine fer- 
me corpris fpmofi" Tibiis flavis angufliJfimi,. 

forficata. 3. S. pcdibus utrinque 

gigantea. 4. 

XV. Fn. fwec. IZ63. 

Rj. i»j; 4» 
Alouff. i»f. 99. ' 
qldr. i1¢[. 63. 
Habitat i» Europe; in America fepte»trionali. Ialra. 
S. pedibus mrinque XVIL 
Brown. jam. 4z6. e. 4. 4. S. maxm pedibus 36. 
l-labit«t i» Alncr[ca. 
$equemi muito major fed fimillima. 

S. pedibus utrinque XX. 
./lluf. Ad. k-. ,. p. 89. 
Olear. mu.ç. . I2. f. 5". 
_Pe:. ga. t. . f. 3" 
Leuzveah. eptfl. 
13radl. nat. t. . f. 4. 
klabitat in Indiis. 
O«uli utrlnque quaternL 
rum 20. 

Amoen. acad. I. p. 325", $'06. 
çcb. mur. I. t. 8 . f. 3, 4. 
z.t. zS". f. 3,4- 
Fr(cb. if. . t. z. f. 7. 
Catesb. car. 3. " . t. z. 

Arti#:li corporis Z a»teua- 

elc&rica. 6. S. pedibus uttinque LXX. 
2ldr. i»f. 636. f. 8. 
Fifch. inf. . t. 8. f. . 
ttabitat i» Eropoe terra. 
Lucet in te»ebrts manifefle. 

Fn. #,et." xz6x. 

phofpho" 7. S. pedibus utrinque LXXVI. 
rea. Itabitat in Afia, oé!u inflar .Lampyridis ignlta ex al- 
to coelo decidta in na,em , m mari idico «tbio- 
pic, o milliaribus a continente. An alata ti z . 

Caput z43. JULUS. {Pedes numcrofi, duplo utrinque plu- 
res, quarn corporis tegmc:t-,. 
welntennw moniliforme. 
Pal2i duo, articulati. 
Cous tcmicylindricum. 
ovali. . J. pedibus utduque XX. Cbi». lagerflr. 36.. 4" 
llabitat in Alia. 
,oEmenta coToris oblongo-oalis 10 rter thora«is 
craffus, z. J. pcdbus utrin,e XCVI. Cki». lagerflr. . 
klabtat in Afia. 
terreris. 3. J- pedibus utrinque C. Fn. J'ec. 
;o.ff. .1. 30. 
R.. iÇ 46. ». 4- 
AMr. i,f 636. f. f. 3. 
y«n/, ifi t. z 3. 
'aitat Europa ]ub terra. 
indus. 4. J. pedbus urinque CXV. fu . . z. p. 9o. 
moen. a«al . p. 3z4. $co}opendra pedibus 96. 
Seb. mu/. ,. t. S*. fi . 
%bitat la balo- 
s. 

fuÇcus, 

INSECTA APTERA. Julus, 

J. pedibus utrinque CXX. 
It. gotl. So. 
j. i»F. 47. 
Habitat in Et,.ropoe fabModçs. 

Fn. fvec. 12.6Z, 

6. J. pcdibus utrinque CXXIV. Chi». lagerfl. 34. 
Seb. me.l.z.t. 2 4. f. 4, Y- 
l-labitat in Indiis. 
Segmeuta «or#orit 6z» proeter tboracis . caud,¢. 

maximus.7. J. pcdibus uttinque CXXXIV. 
d'klarcgr, braf. ",.;. , errais terrefiris. 
llabitat i America. 
$egmenta corpori 07» I:r,eter thoracis caudw. 

Anim0.dverti immentm opus DE I, 
non polTe hominem aTcqui 
quamvis laboriofe qua:rat. 
Ecclef 

CL,/IS- VERMES. 
CL ASSIS 

VERMES. 

TARDIGRADA, mollia, pandeixth, vivaeiflima, redntegran- 
da, humidi Animant'ia » acel)bala » aida adrogyna 
entacnlis dignofcenda. 
IMPERFECTA vetetbus nec nepte, di&a animan6a dei- 
tuuntur Cape Auribus, Nafo, Oculs plcraque (a), Pe- 
dibus, Pulmonlbus, ab Infe&is itaque diverflima, a qu- 
bus dudum removi naturoe cryptogmna fullt : lnteflina 
lollufca TeJtaea, Litbohyta Zaob),ta. 
INTESTINA terena quondam di&a, ob fummam amplickatem 
corporis, terebrant omnia ; perfora Gordius Argillam, 
ut aqua tranct, Lumbricus Humu nc fitu corrupatur ; 
yxine Cadaveta, ut liquofcant ; Furia Animalia, ut oc- 
cidantur ; 7ered« Ligna, ut deflruantur ; quemadmodum 
Pholades, & Mytili Lithophagi Petras, ut iblvantur. 
MOLLUSCA nuda, rachata, vagantur pleraque per maffa, 
coelo refplendent]a, tanquam totidem lucernis tencbrico- 
fum illuminant abyffum Phofphorca, ut quod e in&rius 
t tanquam fuperius. 
TESTACEA mollufca dom;porta, calcareaque domuncula nobi- 
litata, ealcifica, & ipfa fpe ca!civora, inff&is oppofita, 
fpecierum numero, magna Naturoe ludentis varetate, 
. ultiplicata (b) Tss polydoedalas Conchylioru pa- 
(a) ermium geuro,;me ocnli« a,-et ; Pliu. nifi" frte 
a«e zidentnr «tam ocnli« inflri, modo -'er I,nr oculi, a 
(b) Plin. IX: . T»t Coiffure dffëreTti, rot Figur plani, conca«is» lotgis, 
hnatis, in orbem circuma«Tfi, dimidD orbe c5;t», 
rugnHs, den«ulais, flriaiis, ertçce nurica. ira inoro, marçi,e i mucronem 
cbligvtcïn, in 'eura exoan/à_ denfitt«:, .errccTa, flt.,ez, brevi vtodo lig,,ti¢ 
$ionem Boanni; Klenii, VERMES. 

rium, eque attente legit fumma f.qpientla, ac care emit 
erudita luxuria, a quisquiliis (c), .ad Ammirales» Sca- 
laresve, Margaritis (d) fuis pretiofiores, quas Artifi- 
cure politura vitiando nobilitat, ut pulchrius pateat in Tri- 
tonis COCHLEIS vividis ad Urabilicm, ttt«rtura cure 
Labr« exteriore interioreve, fa:pe dentato ad Columellara, 
circa quam Spirar ztnfraas lœeves, fuicati, ftriati, angu- 
lati, nodofi, aculeati, fpinofi, frondofi usque in lucro- 
rem apicis ; & ut intueatur in Veneris CONCHIS vividis 
leCis, t12arum nativa paria, determinatam figuram, val- 
vulas (finiftram & dextram) quales 1. inaquales, oequi- 
lateres l. inoequilateres ; inferit,s dentatos Cardin¢s inter 
tes umbonum, lPoerius Ani impreffuram, amer/us Vulvoe 
rimam, Labiis 2Vympbisque conniventem, Hyraene oh- 
te&ara, exterius .llIarginit ambitum. Meretur imprimis 
inquirere in foffilium hodie deperditorum protypa, impri- 
mis ltnoraiartm, abyfiï cimelia, cure alia tint erreflria, 
Lacflria Littor¢a , ,tkaritima l ¢laegia alia. 

ITHOPHYTA Mollufca, animalcula compofita telhrum, Te- 
flisque innixa. Corallia hoec prifci plantas aëris contac'-tu 
lapidefcentes judicabant, fed recentioribus etiam ex fuo 
femine Lapides germinare, imprimis oh calcaream ho- 
rum indolem vifa usque dura Iarfiglii diligentia extra- 
xerat e mari Corallia vegetantia floribus hexandris hexa- 
petalis, a contaoEu a/ris le contrahëntibus, inque aqua 
denuo expandendis ; at eadem tempel2ate Peyfonellus Co- 
rallia ex animalculis fabricari, ultra feculum poff ean- 
dem apud fapientiores indos ratam fententiam (e), primum 
v/dit vix audiendus, nifi 7rembl, eus Hydras onn/m 
admiratione detcx:ffet, & ad littora culiofos ailicuiffct, quo 
• ia per Elli Sertularias ad Coralha aperta fuit. 

ZOO- V E R M E S. 64 
attt ZOOPHYTA compofita Animalcula, in bivlo Animallum Ve- 

gctabillumque conf[ituta, radicata pleraque canlefi-unt 
multiplicata vita ratais gemoi, ca:duis, mctamorpho- 
tique florum animantium, fponte .fcfe movet:tium, in 
¢a?Jùlas femini[eras tranfeuntiam ; ac li Pla,t effe,t 
Zoophyta, fcnt motu.que ddEtuta ; & Zoophyta eroe 
pla»toe, fed fyliemate nerveo, tnfus mtusque organo, 
inftru&oe; equidem his ine.ffè fenfum, q,e neç anima.. 
lmm, ne frutcum fed tertiam ex utrofue uatura, 
kb«ut, l lin. 

UCTORES Vermium pretiofi : INIESTIIORUM vix ulll; 
1VIOLLUSCOIUM pauci ; TVSTACEOt'M primarii : fo- 
brius Bon,tonus , ditiflimus Liflerus, lblidfflïmus Rt«m- 
1hius, curiotiflîmus ]œtiverins » abfolutiltimus Gttalti«- 
rus, nitidiffimus rgenville, omniumque pulcherrnnus 
Kratzeufleinii Re.çeufufius (f) , lace non Columna, 
Barrelierus, Plamus, Kleinins, alii. LITHOPHYTORUM 
Cornes Alarfigliu, oculatus Do»atu. ZOOVH¥1"ORUXt 
l'nceus Edifius. 

Mihi contucnti feçe perfvafit rerum Natura, 
incredibile exiffimare de ea. 
li,. NI: 3. 

nihil 

S s 2 GENE- 

(fa5 Regenfitfli operi* «ucore CI. Kratzent.ein.ù vidi *,tz»s tabala .oEïl 
dura I¢'¢do, tec quidquam lmI';b, ins. VERMES. 
GENERUM Charac'teres. 

"*44. 
24Y. 
246. 
47. 
z48. 

249. 
2yo. 

I. INTESTINA Animalia fimplicia, nuda, artubus deltituta. 
Go.3ius CorpuÆ fi!iforme, zquale, lmve. 
FuaiA Corpus filiforme, oequale aculcis dilichi reflexis. 
LUMBRICUS Corpfts tcres, aunulatum. 
ASCARI. Corpus tere», a-quale, utrinque attenuatum. 
FAsclo_ Corpus plauiufculum : apcrtura tcrminali ventra- 
lique. 
HIRu3o Corpus. orc candaque orbiculo dilatabli. 
M Yxs Corpus carinatum, ore maxillofo tenraculato. 
TEi)o Crus teres, ore tentaculato maxillisque hemi- 
lhoericis. 

I1. MOLLUSCA. Animalia fimplicia, nuda, artubus 
ftru&a. 
252. LI,Ax Corpus repens, antce Tentaculis 4, for5mnequ.e la- 
terali. 
2f3. I)ORIS Corpus repens antice Tentaculis 8. 
25"4. Trr¥s Corpus bilablatum, apice forarnin_bus 2, Tentacu- 
lis 2. 
2'y. NEEIS Corpu* repens, lincare; Tentaculi diûche pedatum. 
2q6. A'I.o»IrA Corpu repens, ovale, tentaculis difliche pedatum. 
257. LA Crpus affixum ore, appendicuiatum brachiatum Ten- 
taculis 2. 
2r8. PRIAVUS Corpu¢ afflxum bati, ore terminali. 
259. Sc'.q_..a Corpus natans, compreffum, pedatum, tentaculfs 6, 
260. 1--OLOTHURIA Corpts nataa.s, apice Tentaculis pendulis. 
26. Tiror Corpus pedatum, Tentaculis XVI : poicis 6 cheli- 
formibus. 
26_-. SEP Corpu¢ natans, carnoçum, tre çupra cinc"to brachif 6. 
263. ME3SA Co»Tus natans, gelatinofum, oie fubtus centrali. 
264. ASrEI.,S Corpu* vagum coriaccum, Tentaculis muricatam, 
ore ïubtus y- valvi. 
26. Ecuvs CorFus vagum, crufiaccum aculeatum, otc fubtus 
" - valvi. 
• III. TE- VERMES, 64$" 

III. TESTACEA Mollufca fimplich, domo calcarea obte&a, 
* 3Iultivaivià. 
266. CHITON efli pluribus, dorfalibus, ord[ne longitudinali. 
267. LEeAS OEefla multivalvi, inœequivalvi-, fctl]li. 

:6. PrlOLAS 
269. MYES 
270. SotEN 
2,7I. TE[LINA 
.7 z. CARDIUM 
z73. Dox 
ZT,*. VENUS 
zT. PONDY LUS 
276. CHAA 
Z77. ARCA 
ZT- OsIa 
-9. AOM*A 
2%. MILUS 
aSt. PA 

* * Bivah:ia CONCHg, 
efl Cardine recurvato. 
T. Catdinis Dente crafïo, vacuo. 
T. Card. Dente acuminato, vacuo. 
T. Card. Denttbus : iateralibus alteriu, vacuis. 
T. Card. Dentibus lat:ctal[bus remotis penctrandbu. 
T. Card. Dentibus: laterali rcmoto vacuo. 
T. Card. Dentibus approximat[s, divaricatis. 
T. Card. Dentibus z foraminuio intermedio. 
T. Caïd. dentibus z, obliquis, obtulis. 
T. Card. Dentibus numerolis, penctrantibus. 
T. Cardiïe edentulo, fcrobiculo ovato. 
T. Card. edentulo, lineari, marginali. 
T. Card. edentulo, fubulato, diltin&o. 
T. Card. edentulo, coalko. 

,a33. 
284 . 
o8'. CYPRtEA 
286. BOLLA 
287. VOLUIA 
298. Bucclxuxr 
z 9. SIROMBU 
zgo. MuEx 
29. TOCHOS 
292. Tuo 
293. HELIX 
294. NgIA 
zg$. HAziolxs 

296. PAI"ELLA 
-97. DENTALIUM 
298. SaPuLa 

* * * Univalvia SplrMia COCHLE,. 
Artaos,,ur,, Tefla unilo«ulari Anhnali Sepia. 
NAOTILUS T. Polythalaraia foramine communlcante. 
CoNos T. îpertur, effufa, iineari, edentula. 
/Ipertura effufa, utrinque dentata. 

TJ 
T. A2pertura fubeffuça, obliquata. 
T. /tpertura etïufa, columella plicata. 
T. lpertura eanaliculo dextro. 
T. q.ertura canaliculo finifiro. 
T. A;ertura canaliculo re&o. 
T. pértura coar&ata, fubtetragona. 
T. Apertura coar&ata, orbiculari. 
T. pertur, coar&ata, lunari. 
T. Al)ertura coar&ata femiorbiculari. 
T. /ly«rturoe labro dilatato pertufo. 

* * * * Uiah,ia abque fpira regularh 
7éfla conico - patente. 

T. libera fubulata utrinque aperta. 
T. dnata, tubulofa, inferne clauf 

Ss 

IV. Ll- 646 VERMES. 
IV. L1THOPHYTA Mollufca compofita, bstiv, folidam adi- 
ficantia. 
299. TUBIPORA Corallium tubis cyl!ndricls. 
$oo. MLLEVORA C«'allium tubis obconicis teretibus. 
3Ol. MA)REVOgA Corallium tubis flellatis. 

303. 
304. 
-3of. 
306. 
:Io7. 

3- 

V. ZOOPHYTA Plant vegetantes floribus animatls. 
Iss $tirps radlc.ta lapidea, nuda, geniculis comeis. 
GoRç, oqA St;rps radicata, cor»ea, cruflata, continua. 
Arc'ou.« Stirps ftupofa, corticata, continua. 
TuuLa.a $tirp fiftulofa tunicata fubgeniculata. 
Es«IR Stirps papyracea, nuda, po'ofa. 
Coa.a Stirps fibrofa cruftata articulata : articulis mul- 
tifloris. 
SERTULARIA Stirps fibrofa nuda, articulata: artlculis uni- 
floris. 
Hx_'I3RA Stirps fubradicata, gelatim»fa, apice florifera. 
PEIqNATULA Stirps libera, pennata, bail ore inltru&a. 
T,a Stirl) libera, moniliformis, articulata. 
VoLvox Stirps libera, globofa fobole nidtlante, 

, I. IN- VERMES INTESTINA. Gordius. 
I. INTESTINA. 

647 

Animalia flmplicia absque artubus, nuda, liIeral 

z44. GORDIUS. 
quati- 

argilla- 
çeU$o 

Corous filiforme, oequale; la:ve. 

. G. pallidus, capite caudaque nigris. Fn. fte¢. 
It. g,ttl, z8z. Gordius. 
Gelé. aquat. 463. Vitulus aquaticus. 
Mldr. inçed't. 7uo t. 76. Seta f. Vitulus aquati¢u,. 
onfl. inf. t. zy. Meerwijn. 
Habitat in Argilla OE Aquis. 

G. flavefcens» extremitatibus concoloribu$. 
Habitat intra Argillam. 
3Iajor, nec cal:ut ita difllnum gff cauda acut;r 

medinen-. G. totus pallidus. t 
ris. Sloan. jam. z. p. xgo. t. z3. f. I. Vena medini, 
.K¢empjï. amoe». çz 4. DracuP, culus perfarum. 
l/'elfch. Vena medinenlis monographia. 
Habitat i« Indiis, corpus humanum tranans. 
an a triorilrus vere diflindtus ? 

o.45". FURIA. Corpus filiforme, 

inferna- 
lis. 

continuum, œequale. 
utrinque ciliatum: aculeis reflexis 
corpori appreflïs. 

FVV, IA. D. C.. Solander. Ma. Upf. raff. 
v¢moen, acad. 3. P" zz. 
Habitat in Botni,e Sveciœe feptentrio»Mis palud,fis. 
eflima oranium, ex oeth«re decidua in c,rpora anlmœee- 
lium, ea momento citiut p¢netrat i,tra boroe ŒEuadra»" 
rem dolore atr,ciflirao occidit. 

z46. LUMBRICUS. Corpus teres, annulatum, lon- 
gitudinaliter exafpetatum, po- 
ro lateralL 

terrefris, x. L. tr]fariam retrorfum aculeatus. 
F». fec. z7 t. Lumbricus la:vis. 
$s4 648 

YERMES INTESTINA. Lumbrîcus. 

Ra.j. ;nf z. Lumbricus terrefiris minor. 
Aldr. t«]. 693. Lumbricus terreltris. 
Red. exp. quart, t. l y. f. t. 
çloan. )ara. z. 0. 189. Lumbricus terrelîris mlnor 
bicundus. 
. R,,.j. in]. L Lumbricus major. 
Rat. inf. z. Lnmbricus inteftfnorum teres. 
I1allifn. .nat. I. t. 3. Lumbricus humanus. 
ï-Iabit«t i Humo; adfcendit notu. 
Corpus annulis cir«,er centum onja 
re cart:la£i»eo ci;«tura, trifarJara retrorJ»ra a«uleao 
tura ; quarto latere iwerrai. 
Iajorera . a minore . ¢,ix diierf, m «rederera, at 
inteflinalem y eadem ee e numero annulorum 
a«uleis obJCmvi. 

marinus, z. L. papills dorçalibus gem[natis barbat|s. 
t. 3" f. 6. lt. fc». 3If. 
ell. ara. 444" Lumbricus l'rinu. 
l-Iabitat in fitndo Matis fub arena. 

It. wgot. 89. 

z47. ASCARIS, 

Cor;pus teres, filiforme, conti- 
nuum, utraque extremitare at. 
[llual;um. 

çermicu-. A. pollicarls. 
laris. 

lumbr[- 
coides. 

oen. fec. z69. 
labitat in Palud[bus, i» Radicus plantarum utre- 
f¢entibus, in lntelïinis Puerorum Equi. 
z. A. fpithamea. 
Habitat in Intefiinis Humanis. 
Spithama . ultra, cure Lurabr;ds confundltur. 

48. FASCIOLA. Cor?us planiufcu!um, poro termi- 
nali ventraliqu¢. 
laepatica, x. E. ovata. It. gottl. 18. z'o. Fn. fz, ec. z74. " 
Amoe». acad. z. . 86. Limax ovatus lividus margine 
acuto. 
Roef. gp. I. t2. 99. t. ]z. f. f. 
¢h,rff. monogr. 1753. f. I- 17. 

larabi- VERMES INTESTINA. Fafc{ola. 

6,;9 

inteflina-z. F. linearis longa. Araoen. acad. z. p. 71. S.)ff. nat. 6. 
lis. p. 7 ° . t. 6. J. I. A/. Stckb. I747. t. s-f. 6. 
Ilater. prax. o.9»- Ligula inteRinorum. 
tIabitat in Int¢ftiis k'iti:ium. 

z49. HIRUDO. Corpus oblongum, ore caudaque in 
orbiculum expaudendis le pro- 
• IlaOVeI1S. 

fangulfu-x. H. depreffa fiffca: margine laterali flavo. 
ça. 

Iz7z. 
]3ergm. a. St,c]¢h. I7"7. n. 4" "f-,3, 4- 
Rai-. inf. 3. Hirudo maxime vuloaris. 
Habitat in Aquis dulcibus. 
z. H. depreffa fufca: lineis flavis dorfallbu fex : inter- 
mediis immaculatis, fubtus cinerea nigro maculata. 
Bergm. a. Sto«kh. 177. n. 4-f. 1 z. 
Raj. i» 3- Hkudo medicinalis. 
Habitat in Aquis ddcibus. 
en« feor imprimis wmorrhoidum. 
3. H. deprefla fufca" punais oo nigris fupra o,. Berg- 
man a. Sto. x76. p. 99- I77- n 4. - 
Faun fvec. Iz73. Hirudo deprcffa nigra, abdomine 
fubcfnereo. 
Fn. fec. 7zç. Coccus aquaticus. 
Habitat in Aquis dnlcibus. 
Ovum planiuf«ulura, oatura, ¢mtum, ¢fl Co¢cus 
aquaticus. Fn. fz.e«. 7z 5. 

flagnalis. 4. H. depreffa nigra, abdomine fubcinereo. 
Bergra. a. Sto«kh. '757- n. 4' f" 
culata. 

Hirudo bio- 

$ s $ .Habi- VERMES INTESTINA. Hirudo. 

Habitat in Aquis dulcibus. 
llum» dulcis aquw lvelluntnr laie in plfdMs cor- 
pote; i;ztu hwmoptyJin «affantur. 

compla- 5 . H. depreff:a ovato- oblonga - intcranois fufcis pinnatis 

pell ucentibus. 
Bergm. ,4. 8tackh. 177. n. 4. f- z-4. 
lata. 
ttabtat in Aqu[s duldbut. 
Interanea pulchre Jinnata pellucent. 

nata. 

indica. 

muricata. 8. 

tt. £cxocu- 

6. H. dcpreffa fufca, flriis transvcrfis fubmuricat;s cen- 
tUIlqo 
Habitat in Indioe marin;s. 
Corpus raide depreff'm : flriis annularlbus expanfis el¢- 
atis. Os aamodum dilatatum. 
7. H. teres, extremitatibus dilatatis. *Fn. fret. 
Frifcb. infi 6. p. z$. t. i t. Hirudo otc caudaque 
ampla. 
ROeç app. t. . f. t "4. 
Hoebitat in &quis duhibus. 
H. teres, eorpore verrucofo. 
Afufi d. Fr. . p. 93: t. 8. 3. Hirudo muricata. 
Habitat in Mari Atlantico. 

zs'o. MYXINE. 

glutino- 
fa. 

Corpus teres, fubtus carinatum 
pinna adipofa. 
Oculi nulli. 
Os tcrminale, cirrofum.: Maxillœe 
duæ transverfæ ex Dentibus plu- 
rimis, acutis, in fauce. Dens 
thperior folitarius, acutus. 

l. IVXtXE. .,'V/u£ qd. Ff. I. p. 9. t. 8. f. 4. 
lVill, i, ht. 1o 7. Rai. p/iL 36. Lampetra coeca, oeuli 
carens. 
l-labta*. et Oceano. 
Intrat . de;orat Pifces ; aqam in gluten mutat 

, zS". TE- VERMES INTESTINA. Teredo. 
• .isç ZS'l. TL-REDO. Cor])us filiforme. 
2I«xill,e oris z hemifphoericœe. 

l'rwiOutium intra maxillas rotun- 
dum, ciliatum. 
Sipho intra proeputium. 
Teutacula ad os plerumqte 8. 
lapida " r. T. intr. lapides. 
&'oel,!er a,ç Sto«lb. 7ç4. . I44. t. 
[!«:':tat ad Italioe littora. 
'.5:..vus fil,forme. Tentacula 8 ¢ir¢iter imum «aaOut 
 ad os, 
 h:tra l{gnum tef[a flexuofa. Faun. f'e¢. ISz 9. 
,'llJn. nat z t. 4. 
«,l.i Trred. t. t. 
,, ,': co»ch. '7. n. z. 
21aO:t,t itra Naves OE palos r, mri»os , Calamitoes 
z,i',m, ex indii.« prop.agata. 
Animal Td4arme, mollufum, apodum, lIaxilloe 
careœe : hemiflh,ericoe exHfoe anti«e : fubtus angulo re- 
Cto obtufo. I»tra lot,, Preput,um rotu»dum labio 
fuperiore adau, intra q,od Sipho peltatus ; ,bdu«i 
loebyrinthos fuos eftacea iuni«a, "]ed non a iig,o diflin- 
ta, .ideoque ad nuda iteflina ptJus quam :d tefloe«ea 
prtlnere ifa efl. 
23/lonographia : Selli hifloria Teredinis. raj«,q. 73. 
4:to. 

II. MOL- y,- VEKME$ MOLLUSCA. L{max. 

II. MOLLUSCA. 

Animlia l, licia, nnda, artubus ilruoea, 
libera. 

zS"z. LIMAX. Corpus oblongum, fubtus difco pla- 
no le promovcns. 
I;'oramen ad latus, per quod gcuitalia 
& excrementa emittuntur. 
Tentacula tupra os quatuor. 
ater. r.L. ater. Faun. f,ec. z76. 
Li[t. angl. 3x. Limax ater. 
Ge[n. aquat, z54. Cochlea ,,uda 3 tota nigra. 
lldr. inf. 73"_. Limax tota nigra. 
Habitat l-emoribts Lucis umbrofls. 
rufus, z.L. fubrufus. In. fvee. z z77. 
/lldr. inf. 7oz. Limax magna, colore rufo. 
Lift. angl. app. 6. p. . Limax 4 fubrufu monta- 
BI]S. 
ttabitat ad Montium radi«es. 
maxmus. 3. L. clnereus maculatus. It. oel. &. F». fvec. 
Lift. angl. app. . . z. Limax cinereus maxmus Rria- 
tus & macu!atus. 
ttabitat in fyl.vis frondol]s ttmbrfis. 
agrettis. 4. L. cinereus immaculatus. F». fret. rzîg- 
Lift. augl. x3o. Limax cinereus larvus immaculatu, 
pratenli. 
Blauk. in/[. fx. t. 3" f- X. 
Habitat in .&gris, Hortis , _Pratis. 
aquturano Seœale recenter rature deipafcitur. 
tlavus, q.L. flavus maculstus. Fazn. fret. *zSo. 
Lfl. excercit, a»at. . t. . Limax lhcdni colore al.. 
bidis maculis inîgnitus. 
ttabltat Jeter Planta». 

z5"3. DO- VERMES MOLLUSCA. ï)ors. 6. 3 
Z5"3. DORIS. Corpus oblongum, fubtus planum0 
çe»tacul« ad os circiter oo. 

verruco-I. DORIS corpore filpra tuberculato. 
ça. Rumph. raufl 3 8. Limax tnarina verrucofa. 
Seb. mati z. t. 6. f . Mitella verrucofa. 
llabitat in Oceano. 
Corpus oblóngur, ï, femiclittdricum, ¢ovexum extra- 
mitati»us rottedatis fupra errucofi,m. A'[oergo late- 
rait dedqexas. 
oees ut in Limace, ,valis, oblongus margie I:lano. Os 
t«ntaculis bre,iflîmis «ir«it, r oNo. 

z'4. TETHYS. Corpus oblngum, bilabiatum: cor- 
pufculo medio cartilagineo ob- 
longo. 
Tez.tacula. duo, cuneiformia. 
Forami»a duo, tpirantia. 

limac;na. L T. auriculis quatuor. 
Habitat in Oceano Au.flralL 
"Corpus oblongum, atice 

leporlna. 2. T. corpore rubro» marglne membranaceo, auricul 
duabus. 
R»d. p/f c. i. p. 5-.-.o. Lepus marinus. 
Bel[. auat. 437- Lepus marinu. 
Gej'n. aquat. 47Y. Lepus marinus. 
Aldr. exfangu. 78- Lepus marinus . 
ttabttat in AL Mcditerraneo. 
ConE Colume. aqu. t. z6. fi ". 3. 

NE- J'4 .AERMES MOLLUSCA. Nerës. 
z'y. NÈREIS. 

Corfns oblongum, lineare, ff- -ris 
annularibus. 
5Fe»tacula latcralia, ad fi:lbv .1 
gmentum utrinque tolitat;. 
Os terminalc: unguibus duobt.s, ar. 
cuatis, otpofitis. 

coerulea, z. N. glabra coerulcl:ens. 
lluf. Ad. l+. . ?. 93. Nereis tentaculorum 84 paribus. 
Cb«»«nf. Lag«rflr. 38. 1Ncreis coerulea. 
3"eh. mgtf. I. /9. I]2. t_ 82.. f. ]. 
Brown. jara. 39J" t. 39" f- I" Nereis tentaculis capit.:s 
binis tripartitis, corporis plurlbus penicillifo,mibus» 
duplici lèrie ad latera politis. 
tlabitat in Oceauo. 

gigantea. . N. tentaculorum fafciculis triplici ord[ne. 
Seb. m,,f. . t. St. f. 7. Millepoda marina amboi- 
nenfis. 
Habitat i 1. Indico.. 

pelagica. 4. N. fegmentis annularibus XL, fubtus fulcata. 
Habitat in Pelago. 
Os unguium pari ad apicera. SuFra Caput z tubercula ]gro- 
raiaula. Inter tubercuia cirri z _ ab utrque late- 
re cirri 4- Corpus fillforrae, .[ubtus fid«o longitudiua- 
ll. Segmenta 44 circiter . cure totidem aribus I¢A- 
Jorrabus e tentaculi fetis compofitSo 

no&ilu- 5". N. fegmentis XXII[ annularibus. 
ca. Amoe». acad. . p. zo 3. t. . No&iluca marina. 
Grill. ve»ed, quart. Scolopendre naine luil.nte. 
l'anelli monogr. Luccioletra dell', aqua marina. 
ttabitat m orani facile mari, aquas ignitas quafi red, 
dons ipJà prw pavtitate nudis oculis inconfpicua, 

z»6. A. YERMES MOLLUSCA. Aphrodita. 

zf6. APHRODITA. 

Corflus ovale, utrinque pedibus 
pluribus fafciculo fctaceo. 
7"entacula oris z, bipartita. 

fqu.ama- i. A. oblonga, dorço fquamato loevi. 
ta. Ilabitat in Pelago.- 
Corpus oblongiufiul,,m ted'lum fquami lz ooE, atis la- 
tere exteriore a.[]ïxis. Pedes z 4 parium, un£ui,lati, 
breviffmi. Tentacula 2, bret, iffima, bipartita. Os fo- 
ramine involutura. Cauda jcris aliqt.ot brevvibus ter- 
minata. 

acaleata. 2. A. ovalis hirfuta aculeata. 
Faun fvec. l Z84. Amoeu. acad. I. p. 326. g]Iuf. Ad. 
k. . p. 93. Aphrodita nitens. 
BarthoL adL 3" P" 88. t. 88. Vermis aureus. 
Barrel. far. III. t. l,J 4. 
Sz,vamm. bibi. t. IO..ff. 8. 14. 
. S¢. mltfi I. t, 90. f, I, 
tlabiat in Oceano, 

zf7. LERN/EA, CoîTus oblongum, teretiufculum. 
Ovaria bina tanquam caudoe. 
Tentacula, quafi z brachia. 

cyprina- x. L. corpore obclavato, thorace cylindrico bifurco, bra- 
cca. chfis apice lunatis. 
Faun. f,ec. I zgz. t. z. f... Lernoea tentaculis qua- 
tuor: duobus apice lunatis. 
ttabttat in C)'prini CaralIiis, frequeus in piJduis. 

afellina. 

falmo- 
IlCa, 

L. corpore lunato, thora¢e cordato. 
lt. wg,th. 7,. t. . f. 4- Lernea cauda duplici tereti. 
Habitat in brancbii Gadi, adeoq«e m mari. 

L. corpore obovato, thorace obcordato, brachiis duo- 
bus linearfbus confettis. 
Jrander pij'cdt, cumoe#f, z$. t. I. f. t. 
tdt. Stockh. I75"I. p- IgS. t. 6. f. I-5". PediŒEulus fal- 
monis. 
1-]abitat in braȢhiis falmnum, ergo etiam marina. 

"Yhorax VERMES MOLLUSCA. Lemoea. 

Thorax obcorda'vs, apice definens i os bilab;at*ra, ac,t. 
thtfcMum : labio Jùperiore emargi»ato ; inferio.re bifido. 
4d bail» thora,, 13 achia ,, fi,formia longit«dine cor. 
pori G apice coëunti {ff aJxa proedce. lli¢i adominis 
adhoeret Ovarla duo, cylmarica ,ra»ulata lougitu- 
drue totius aniraalis. 

zç8. PRIAPUS. Corpus oblongum, teres, bail af- 
fi XtlI3_l. 
Os terminale dcntibus incur,is: ro. 
ftro cylindrico radiato. 
equlnus, r. P. femiovall« loeviufculus. 
_/llnfi Ad. /+. . p. 93. T«thy femiovatus. * 
ttabitat in occano EurolXo. 
humanus, z. P. cylindrcus friis annularibus, glande ftriis longitudlo 
nalibus elevatis. Chin. Lagerflr. 3 o. n. 4 z. * 
ttabitat in Aiari lndico. 

z59. $ CYL L.,E A. 

Cor[ms compreffum, oblongum, 
dorfo canaliculato; 13rachiis 
fubtus trium parium obtufis. 
Os foramiue edentulo terminali. 

pelaglca. I. SCYI.L.A. 
ltuf. Ad. Ff. I. p. 3"6. Lepus pelagicus. 
Osb. iter. 3c6. Zoopterygms. 
Seb. mu£ I. t. 7¢. J. 7. 
ttabitat in Pelagi Fuco natante. 
Corpus oblongum compreffum , mollufctm. Os-a;ce 
teuuiore loerforato edentulo. Dorfum lonitudinaitet 
¢analiculatum foflùla «renata qa Fuco agitur tuie- 
fcens, t%lïica ¢orporis ars obtufa laiior. Brîclia 
3 parjure : primum' ft,.b ore, miuuf, rotunaius; 
Jëcundum fitb raedio carpori«, folia«eum, oblongum re- 
yandt,.m obtufius intus papillulis adfperfum ; tcrtiura 
verJus pofiertora, flmile rtmo pari. 

HO- ur l is : : 

; lrr 

Phyfalls. . H. c,:rris difform!bus. 
lumpls, muE. 49. Holothurla. 
çla¢. jam. . p. 7. t. 4. f- f- Urtica marina foluta pur, 
pdreia oblollg.a, cirris lo|Igiflîlnis. 
Chin. lagerflr. 40. f. 6. 
Brown.jara. 386. Arcthufa ctilla fibrnbe!l, venofa. 
Osb. iter. 84. t. xz. f. . Phyf'alis pelagica. 
}lahitat in Pelago. 
Corpus oatum, fubtrigonum, hvaliura. Dorfum aru- 
tutu, obfcure vride, unde nerz'i excurr,nt ptrimi 
antice ru,fcens. Rjtrum ft, irale, rfejkens, ad a,«.i- 
cern crafliorem. enacula fub apice ,rafliore lri- 
ma, ineef,alia : korum brev;ora teretia, «raJj;ora ; 
media ca#ill4ria, apte luteo-gl«,ko[a, reliqua 3iJor- 
raia, lngiora : orura jntermedium raJ]iu: : du- 
2!o Iongius. 

Thalia. 

z. H. crilta compreffa lineis lateralibus integrs, t 
Bro.wn. jam. 384. t. 43- f- 3- Thalia ublonga, crilt 
pcrpendicular[ compreffa quadrata lineis lateralibu 
htegris. 
Habitat i» Pelago America»o. 

caudata. 3. H. caudata, crilta depreffa : lineis lateralibus interru- 
pris. 
.Brow». jara. 384. t. 43. f. 4- Thalia oblong.a caudata, 
crilta depreiTa rotundata : lineis latealibus mteruptis. 
Habitat in Pelago. 

denudata. 4. H. deftituta criRa caudaqne. 
Bra.wn. ja»e. 384. Thalia oblonga 
cauda & crila deftitutis. 
oeil. br, z96. Moucicu. 
lffabitat in Pelago Americau, 

lin¢is interruptis 

6a./0 , T t z6I. TP r_ VERMES. MOLLUSCA. Triton. 

z6I. TRITON. 

CorDus oblongum. 
Os lingua ivoluta, fpirali. 
Te»tacula XVI: utrinquc 6: polt/- 
cis chelifcris.. 

littoreus, x. TRITON. 
tlabitat a formi»ib« Rupium f«bmarioerura. 

z6z. SEPIA. Brachia fex interius adfperfa cotyle- 
donibus (preeter z Tentacula lon- 
giora quibusdam). 
Os inter brachia, terminale, 
Oculi ? infra tettacula verfus corpus. 
Corus vagina excipiens pe&us. 
Stopo- 1. s, corpore eeaudato, tentaeulis nullîs. 2Iul. ¢d. Ff, 
da. .P. 94. * 
l-laffelqv, a. ttpf. 75o. p. 33. O&opodia. 
23e11. afv. 33o. t. 33L 
dond, p/f c. -rj. Polypu o&opus. 
ffon.fl, efangv. . t. . f. . l"olypu. 
11abitat in Mari Mediterraneo. 
I cibç appor.i debet rubes ex fuo condimeto» qttod 
tioue addito nitro in rubrt¢m 'ertitt¢r. L.'fier. lper- 
to antus effdfit fplendor, t:t ,'¢mota tem£o,'e eJ,er- 
tino caudela totum pa!atium ardere ideretur. ar- 
thM. aët. 5" obf. lO 9. 
ocina- z. S. corpore ecaudato marginato, tentaculis duobus. _lInf. 
lis. /d. /r. x 
Ge]n. aqt« 8y[. 
Aldr. ecfangv. 44- 
13ell. aquat. 336. 
Io»d. açu. . p. 498. 
Olear. mf. 97. 
ttabitat i» Oceano. 
'outinet os oJ:ficale ff atramentum quo le oc¢ultat; 
«o hter çt«gur.t»:r. Cngros eus bra¢hia rodere, jed 
ren,q'ci, ficut Lacertis caudam, haud fam. _Pbn. 
IX'; 2 9. VERMES. MOLLUSCA. Sepia. 6- 9 
media, 3. S. corpore d.:pre» caudato-ancipid. 
Rond. pile. 5"08. l,oligo pafva. 
Habitat in Fclao. • 
$imilis Sepi,e çr, inali f«d latera membrana a 
membra»a afl'gitur tamun lateribus ad ,tim;dit, m 
nec longitudinalis efl. 
Lol]go. 4" S. corpore fubcylindrico fubulato, cauda anciiti- rhom- 
bea. 
Needham. rnicroÇc. . t. z. Olear. rouF. 44. t. 6. z. 
B¢II. av. 3S9- Rond. pi. 5o6. Loligo. 
Osbe, k. iter. 66. Sepia Loligo. 
Habitat in Pelago. 
dtua infufcata eff'u atramento abfionditur ç.fl cauda 
extra aquam exfil, t. 
$epiol,. $'. S. eorpore poffice alis duabus fubrotundis. 
R.ond. piçc. 9. Y»3. aqvat, t. *. j 8. Sepiola. 
itab;tat in M. Mediterrneo. 
çara, ad poflica corporis utrinfe alain f. auriulam 
rot.ndatam habet. 

I 
I 

z63. MEDUSA. 

Cort, us gelatinofum, 
deprefliim. 
Os fubtus, centrale. 

orbiculatum, 

Porpta. L M. orbicularis fupra plana; fubtus convexiufcula fulca- 
ta villolà. 
Cbin. lacer r 43 8. 
 fl. .f. 7, 
u[ Teflï». 96. Meduça parva figura porpltoe. 
4dt. au¢l. 3ol. i v. ioyL nimalcul:t ci Yvica maris 
: MediterraneJ. 
l-Iabiat in India. 
cru¢;ata, z. zl. orbicularis, cruce alba. 
tlabitat in Oceano Europwo. 
quor«a. 3- M. orbicularis planiufcula, margine inflexo villofo ten.. 
taculato. Lwfl. f 
Habitat in Pemgo. 
Ttx 4. M. 
fedufa 0,ttt vagatur ; -viæ p,-uHt uord,tx ; cont;abit fi ;gois ac proeternatante pl. 
fticulo frondent fuam Jjo'git , copl«te'.sq»te d¢;'o*.:t i ara ci i rad,ç eff« , ex. 
«r«meata pst fi»ulna rcddi, l'lin. I14.; 45, 66o 

VERMES. MOLLUSCA. Medufa. 

Rurta. 

4. M. orbicularis fubtus quatuor cavitatibus. 
Fn. fvec. T z'87. If. eel. z6o. If. wgot. 7z. t. . f. z. 
2x-alto. it. z p. o9. 
Habitat in A/Iari 13althico, Oceano. 

capillata. 5'. M. orbicularis convexa, marghm fedecies emarginato; 
fubtus pilofa. 
Fau». fvec. ,286. It. wgot. I72. t. 3. f. . , 
l-labitat ioe Oceano" fepteutrionali. 

pilcaris. 

6. M. orbicularis : difco capitato, limbo foraminibus o&o; 
Ihbtus forniculato- pilori. 
tIabitat in Pelago. 

rnarfupia-7. M. femiovata, margine tentaeulis quatu6r. 
Ils. Planc. rat. 4L" t. 4. 3'. 5". U ttica foluta rnarfupium 
referens. 
ltabitat in 2VI. /V[edkerraneo. 

10elagica. 8. M. hemifphoerico- concava, margine crenato-incurva- 
to, tentaculis o&o. Loefl. 
fIabitat in Oceano Americano. 
Corpus fub difco quadrilobatum. , 

brachia- 9- M. orbicularis margine brachiis novem: apîcibus noveir 
ta. extimo tentaculis novem. ]- 
1abita¢ in Pelago. 

]3eroe. 

o. M. ovata angulata» coftis oo ciliatis. 
Browa. jam. 84. t. 43.-fi z. 
ttabitat in gari Americano. 

Velella. 

x i. M. ovalis concentrice firiata, margine c':liato, fupra 
velo melnbranaceo. 
ol. ecpbr. 20. t. zz Urtica marcha foluta. 
Habitat in Pclago. Loeflinz. In ]Vlari Mcditerraneo. 
Bra»der. 
)alis ¢entro prominul, linels ¢onceutricis, rrmrgiîe 
liato ; fupra liea oblique transverfali ; fupra etiam 
merabrana, dorfi]era Jcas lln¢ara inferiore', rigidu- 
la» latitudme ¢ororis. 

OE6 4. A- VERMES. MOLLUSCA. Afterhs. 

66t 

* * Stellatoe. 

fubens. 

z. A. fiellata radiis lanceolatls gibbis 
ltluf. Ad. Fr. t. p. 9; , 
aven», fret. 28f. la. ltagot. 7z. 
nis latiufculis afperis. 
Plot. oxf. 8. n. 6. t. z. f. z 3" 
Afteria. 

undique aculeata. 

Afterias rddiis qui- 

Pet. mur. 6. n. zo. 

Barr. far. 13o. t. Iz8. Stella marina loete rubens fpi- 
1107,1.. 
Olear. mur. ff. t. ?-8. 4. 
Link. flell, t. 4 f- 5; t. 9.)ç. 6; t. lo.f. 6; t. 4- 
f. z, z$; t. $. y. tS, 26; t. 34-f- $8;" t. 4 ° . f. 
70; t. 3o f. 'o; t 36. f. 62. Stclia mar[ua. 
. Coluran. aqu. 5. t 6. Stella marina Cometa. 
Habitat in L)ceano frequoes. 
glachlis. 3- A. ftellata rad'-'is heptagonis: angulis aculeats, • 
Link. flell, t_ 7. . 9; t. 3z. f. 52; t. ]5- .t; 6o; t. 36. 
f. 6;t. 38 .f. 69 . Stella marina. 
ttabitat in Oceano fe?tenrionali. 

reticula- 4. A. flellata radi[s retculato-aculeatis. 
ta. Aqufl. TeJf. 4. t. 9. f- - Alterias radhta, centro 
dorfidi nodis f circumvallato. 
Rumph. mur. t. I«. f. D. 
Link. flell, t.'4 t. f'. 7z; t. 23. f.. 36. Stella marina. 
Moan jam. z. p. z7z. Stella marina maxima reticulata. 
Habitat in I. hldico. 

nodofa. 

$. A. ftellata radiis convexis longitudinaliter elevatis mu- 
ricatis. 
3fuf. T,fin I4. t. 9. f- 3- z65". ECHINUS. Cor]ms fubrotundum, crufa off'e 
te&um, fpinis mobilibus toepius 
aculeatum. 
Os quirquevalve ubtus. 
* Regulares ano erticali. 
,f'culen- . E. hemifhmr;co-globoçus ; ambulacrfs denis ; arels ob- 
tus. tblete ;errucofis. 
Faun. fe«. IZE9. Echinus fubglobofi, s, vertice plano. 
Lift. angl. 6 9. t. 3" .£ 3. Echinus marinus aculeo- 
rum veftigiis nonnihil eminentibus. 
Rtm h. mu. "t t I3. J: B. Echinus efculentus. 
If, lei ecki;d'ï6"t 9. Cidaris mil, iaris. 
Habitat in Oceano Europoeo & Indico. 
Tefa puv.tti callofis obfoletis ; ap«rtura fubrotunda , neç 
*o fi.ffuris. Spinoe t,iolaceœe apice albw.. 
Tt4 2. E. 
Ideam fcu;ptnroe Echino'rum d.!l?iafe .formtttnrus, comparatiouem ejusdcm inlituat 

oum Horto iu Areas rivî PMvil!os divifo, Ambulecds difliu(io. 664 
Globu- 
fils. 

VFRMES. MOLLUSCA. Echnus. 
z. E. hemifphoerico-fubglobofus ; ambulaeris den]s ; areis 
latere muricatis, medio porofis. 
Habitat in O. Indico. 

ri -hoeroi- 3. E. hemifphcrico-gibbofis; ambulacHs denis undiqu 
des. muricat;s, medio porofis. 
Habitat i» 0. Indieo. 

Gratilla. 4. E. hemifphoerico -gibbofus ; ambulacri dcnis tripllcatis; 
ares dccuffath muricatis. 
Hbitat in O. Indico. 

Lixula. 

5'. E hemfphoericus: ambulacrls denis" paribu approxi- 
matis; areis transverfc pun&atis muricatis. 
Habitat in 0. Indico. 

faxatiHs. 6. ]3. hem;fpl, oerico-deprefl'ts: ambulacri denis : paribm 
appr&xhr!s ; a;ei- longitudhialiter vcrrucofis. 
tl, um.b, m#" 3 . t. 4. f. 4. Echinus faxatilis. 
2lei«. ecbi«od. . t. z. fi I. 23. 
ltabtat in 1I. Mediterraneo. 

I)iadema. 7. E. hemifphæt!co- dcpr.effus : smbulacHs quinls longltu- 
d;naliter verrucofi» ; areis lanceolatis. 
2nmt,b. m£ t 14.. B 
ter. amb. t. . F. ç. Echints f. Diadema tarcarum. 
ttav«tat i» M. Indco. 

Cidarls. 8. E. hcmfphoerico-depreffa. ; mbulacris quinis repandis 
Hnearibu. ; artis altcrnatim bi;ariis. 
Rumpb. mu£ 3q. t. 13. f. 3. Echinometra dfgitata z 
rotunda. 
oeet. amb. t. 7. . z. 
o»an. r, ttf. f. 1 7" 
Galt. tefl. t. IO. F. D... 
llrgeni,, concb, t. 2. . F. 
Klein. echinod, rg. t. 7. Cidarfs mamillata mauri. 
ltabita in Oceano. 
mamlla- 9. E. hemifphoerico- ovales : ambulacris denis flexuolis ; 
tus. areis muricatis verrucofis" angultioribus abbreviatis. 
R.rap». mur. 3 z. t. 3. f- . Echinom¢.tra digitata 
oblonga. 
GvMt. te]t. t. o8. f. C. 
Mrgenv. omh. t. zB. f. E. 
Klein. VERMES. MOLLUSCA. Ech[nu. 66" 
.Klein. e«binod. 9. t. 6, Cidaris mamillata pauli. 
i-!abitat • . 
Lueun- xo. E. hemifpherco-ovalis; ambulacris denîs flexuofis 
ter. areis muricatis: angufiiolibus longitudinalibus. 
Gvalt. te/î. t. io 7. f. C. 
Habitat in 0. lndico. 
atratus. I1. E. hemifphoerico-ovais depreftîufculus: fplnis truneatis 
brevittimis obtulifl]mis: marginalibus clavatis deDcûis. 
Habitat in lndia ; e l¢Iu_e "Ze.[}ïniano. 
Spinoe bre,iïmec , obtuJïïmw, fubcontiguw tegu»t teflara ; 
fi'd marginales elongatœe, i.ves, de?r¢J]œe. 
• * IrregMares: a1ertura ani fubtus nti os. 
fpatagus. Iz. E. ovatus gibbus: ambulacris quaternis depreflls. 
Fn. rivet, x zgo. Echinus fubcompreflus, vertice prominulo. 
l{ondel, exfaugv. 5o. gall. 4t6. 
Bonan. recr. I. t. 6. Echinus fpatagus. 
Lift. pp. zS. Echinus minor anguloths ab utraque par- 
te comprefiùs. . 
Rumpb. mur. t. 
$1oan. jam. z. p. z6S. t. z4z. f. 3 4-, :f. Echinus no'. 
rira fpatagus. 
G,alt. tefi. t 
Habitat in Oceano 
laeuno- 13. E. ovatus g|bbus; ambulacris quinis depreflis. 
fu. Rumpb. mnf. t. x4. f. z. 
Gvalt. tefl. t. m 9. f. C. 
Breyn. echin. 6I. t. . f. 1. z. 
Habitat in 0. Indico. 
rofaceus. I4. E. planiufculus ovato-fubglobofus : ambulacrs qu{ns 
ovalibus, fuperficie pun&ata. 

Ruraph. mur. 36. t. 14. f. E. 
len di&us. 
_Pet. ambin. #. l.f. IO. 
Bonan. recr. I. t. 33- 
Galt. teJL #. Æ to. f. /i. C. 
lein. e«hinod, t. 17. f. I. 
t. I8. I. 
t. I9-' //. B. 
tfabltat n O. Aliatico. 

Echinus plaaus Zeerea- 

Tt5 5. E, 666 

VERMES. MOLLUSCA. Echinus. 

r¢ticula- if. E. p!aniufculus c, vatus integer: ambulacris quinis ova- 
tus. liius, li:pcrficie rcticuata. 
Si,mn. jam. z. p.. t. 292. f. 7-IO. 
Gva/t. te[t. t I*o. f. D. 
21aitat m O. Americano. 

Placenta.i6. E. planu ob[culatus: ambulacris quinis bpartitis, a- 
no marginali. 
Rmph. mufi t. 4" f. G. 
tet amb. t. I I. £ f. 
Gvalt. te.ff, t. Il O..ff. G. 
Brey». ecloi«. 6 4. t. 7. f- 7, 8. 
Ilem. echnod, t. zo. f. ,¢. B. 
IIbitat in Oceano" meridionali. 

f rbcu- x7. E. planus fuborbiculatus " ambulaers quins ovallbus 
luî. ano fubremto. 
z. Foraminibus nullis pervius, lobatus. 
GoE,alt. te. t. I to. : . F. 
_Klci. ecb;nod, t. zz. f. . 1:. 
/. Foraminibus duobus pervius, lobatus. 
Gvait. telS. t. o. f. It. H. 
• 13reyn. ecbie. 64. t. 7. f- Y- 6. 
Klem. echia, t. zz. f. 4. B. 
'. Framinibus quinque pervius, indivfus. 

Pet. mu£ 9. 
G,alt. tefl. t. 
lein. ecb;n. 
Foraminibus 

t. _l.f.C.D. 
mllis pervius, indivLftls. 

Gvalt. tefl. t. 1 o. f. B. 
Breyn. «cbin. 64. t. 7. f. I. .. 
Habitat in ;. Indico. 

III. TE- VERMES, TESTACEA. Chkon. 
III. TESTACEA. 

667 

Auimalia Molht'a, lïmi'licia, domo calcarea .pre- 
ria obteSa. 

z66. CHITON. /I, ffmal Doris. 
Ue./,e plures, longitudinaliter 
oe, dorto incumbcntes. 

h]flAdus. . C. tefa fexvalv] lriata. 
l-labitat . . 

li tubercu- z. C. tefa feptemvalv], corpore tuberculato. 
latus. ,/lier. //d. k;-. L i0. 96. Chiton ofcabrion. 
Pet. ga'. t. I.f. 3- Ofcabrion. 
dloan, jam. z. p. z33. Patella oblonga articulata. 
Habitat in America « 

C. tefla o&ovalxl flrfata, c_o.rpore fibaculeato. 
t,umpk, mur t. o. f. + ilmax marina. 
l'labitat in Aiia. 

dige- 

acu!ea- 3- 
tUS. 

C. tef[a o&ovalvf loevi corpore excavato-pn&ato. 
Cbin. La, gerflr. 4 6. Chiton corpore pun&ato, teilis 
o&o. 
Osbeck. iter. 6z. • 
E. N. C. 7z7. P. 6. t. x.f. , z. Calva f«rpentis 
diadema. 
ttabita* in Aia, Europe, America. 

z67. LEPAS. Iimal Triton. 
Tefla multivalvis, inoequivalvis. 

13,alanus. y. L. tef[a conica fulcata, operculis acuminatis. 
Fn. fvec. 149. 
Leuvenh. epifl. 8z. p. 47:z. t. 46Y. 
Lift. angl. 96. t. z. f 4 . 
¢oncb. t. 444-3q z87. 
zlr,nv. ,»,b. t. 30. f. D. 
'lein. ,tir. t. 1"2_. f. 94, 
ttabitat ad littera o¢eaui Europoeh loco VERMES. TESTACEA. Lcpas. 

6® 

Arge»v. concb, t. 3 o. £ F. G. 
1)Ianc. conch, t. y. J 4. 
Colum. pkytob. I IO. l. O. 
Bau& pi». ..Arbor ex cujus ligni putredine verrues. 
I. . . 
Osb. iter. 8. Lepas anifcra c. Trigone. 
tIabitat in Pelago. 
Duplex ,,arictas : Iœevis qu,e frequentior ; ftrhta qu« fie- 
pius fojfilis obfem,atur. 

z6g. PHOLAS. &dmal.. 
Tefla bivalvis, divaricata, cure mi- 
noribus tà:i»e acceforiis. 
Cardo recurvarus, COIIlI(Xi.1S car- 
tilagine. 
I)a&y- IO. Ph. tefla oblonga reticulato-ftriata. 
lus. lo»d, tefl. z 3. 
Bell. aqu. 414 . 
Li. angl. app. t. . f. . 
Bonan. recr. z. t. zç, z6, z7. • 
6ualt. tefl. oç. f. /I. B. D. 
laac. con«h. 3. . 3. 
Habitat intra Eumpoe auflralioris fiopulos. 

cof[atus, i[. Ph. tcfa ovata cofis elevatis Rriata. 
Gu,dt. tefl. t. o. f. G. 
l-labit«t intraÏ¢opulos Europæ anflralis. 
ttriatus. IZ. Ph. tefa ovata mult!fariam ttriata. 
Gualt. tefl. t. o. f. F. 
Habitat intra fopulos maritimos Europoe az'.flrals. 
candidus. I 3. Ph. tcfa obltmga undique ftriis dccuflàtis muricata. 
L;fl. a'gl, t9. t. 5". f- 
p. t. z..: 4, 6. 
ttabitat in Europoe ?_ Americœe fcopulis mari»is. 

14. Eh. 67o 
pufillu$. 

VERMES. TESTACEA. Phol/t». 

I4. Ph. tefla oblonga rotundata areuato-fMata. ]" 
13rowa. jam. 47. t. 4 o. 3' I*. 
llabit tt i America. 
Valwul,e. a¢ejb«.oe a tergo t¢[iœe flgulares ; an diflindt; 

z6 9. MYA. 

hzimal exfcrens probofcidem apic¢ bi- 
pcrforato. 
7"c.fla bivalvis, h/ans. 
Cardo dente lolido, cratTo, patulo ; 
nec infctto teRw- oppofitw.. 

erfpata, x ç. M. tcIta m'ali hinc obtufiore crifpato flriata, cardinis 
dente curvo. 
Lift. angl. t. . f. $g. 
app. t. z. f. 7. 
Itabitat in O. feptcntrionalL 

truncata, 16. M. telta ovata poflice truncata, cardhlis deate antroro 
fum porrcêto obtufiflimo. 
It. w, çat& I99. n. 3. t. 5. f. 3" 
L'ff. angL 191. t. q. fi 36. 
Gu«lt. tefl. t. 0. f. D. 
ttabitat in 0. Europmo. 

arenaria. 17. M. tela ovata pof[ice rotundata, card]nis dente 
trorfmn porre&o rotundato deuticaloque iatirali. 
It. wgoth. 187. 
tlabitat in O. Europ feptentrionalis f«b arena, foramio 
nibus duobus dete,_enda. 
Cardi»is dens in altera tantur tefla prominens 
deuiculo Farallelo verfus ulvam. 

lutraria, lg. M. tefta oblongo-ovata, cardinis dente depreffo paral- 
Iclo rotmadato denticuloque cre&o emarginato. 
Lift. angl. t. 4. f. 19. 
Bonan. recr. .. t. 9. 
l¢um?h, mur. t. 4Y-f. iV ? 

Itab;o 

Mes f¢piu¢ t¢r¢bratt futdnln ff intra Cnltdem .[ dcfodottt el ttatz'¢l q 
partem. VERMES. TESTACEA.dMye. 67t 
ttabit¢.t in O. Europoeo ad oflia fl.vlorra. 
Cardo utriusque teJtoe (in ve«:tre jace«:tis ) non attol- 
litur, fed horizo«talis efl ( quo a l)roecedente dert ) 
cure acefforio dente furfim rigente pli«ato. 
19. M. tefta ovata, cardinis dente primario crenulato; la- 
terali Iongitudinali: alterius duplicato. 
Bonan. recr. z. t. 
Lift. angl. app. t. . fi 4. 
ttabitat in Europoe fluvi,. 

nargari- zo. M. tefia ovata antice car6ata, cardinls dente prima- 
tifera, rio conico, natibus decorticatis. 
Fn. fec. I331. 
Lift. ¢omh. t. 49-f. 4- 
angL app. . t. I.f. L 
I(lein. oflr. t. m.f. 47. 
l-tabitat in totius orbis arFticl cataratis. 
efla ovali- obknga, ponderofa, autlce rett, ffo camprea, 
extus rudis nigricans, latere angu.fliore f.fuperiore fub- 
illoJà, lratibus raide excorticatis , per ficcitatem fra. 
gilis etiam per Jè. Infus 7efla albida cicatridbus dua- 
bus pro infertioe mafculorura. Cardinis Deus cani- 
eus, obtufi«s, porrelus lateralis n,llus ; fed i mino- 
r«bus longitudinalis crenulatus ; an ;ero m«n*r fpecie 
diverfa ? 

erna 

ZL M. tefta obloga dilatata ball angutqlore comprelIa. 
drgenv, conch, t. z;. f. N. 
11«b:'tat in Fr«t Magellanico. 

z,7o. SO- 672 
ZTO. SOLEN. 

VERMES. TESTACEA. Solen. 

.duimal cylindricum : anticc Tentacu- 
Ils z cy!indricis; poflice gland« 
longa clavata praeputio ciqta. 
Tefla bivaivis, oblonga, utroque la. 
tere hians.. 
Cardo Dens fubulatus, 11ol1 infertus 
tcttoe oppofitœe ; margo lateralis ob- 
folctior. 

Vagina. 

Siliqua. 

Enfis. 

Legu- 
IYIII. 

3. S. tefla lineari re6"ta" cxtrcmitate altera marginata, car- 
diaibus unidcntatis. 
_Rumph. mur. t. 45. f" 
GuMt. tefl. t. 95. ): D. 
Mrgenv. fonda, t. Z 7. f. 
l(_le,», qlr. t. . f. 
11abitat in M. Europoeo, Indico. 
=4- S. tefla Eneari re&a cardine altero bidentato, 
lond tefl. 43" 
Bell. aqu. t. 4x4 . fi 
Lift. angl. t. q. f. 37. 
]oan. recr. x. t. 57- 
Gualt. tefl. t. 95. f-- C. 
Mrgen. cnch, t. z 7. f. 
llanc, co»cb. . . f. 6. 
Habitat in O. Europoeo. 
l-l, ec, Fra;cedens .5 inJèquens n;m;s affines funt: 
zy. S. tefla lineari fubarcuata, cardine altero bidentato. 
Lift. augl. app. t. 2. J: 9. 
aqrgenw. «on«h. t. -7" ff. L ? 
llabi,'at in M. Mediterrm,eo, Anglico. 
ïéfla utraque extreraitate rotundata efl proecedenti minor a¢ raagis arcuata. 
.6. S. tefla lineari-ovali reë-ta, cardinibus bidentatis: alte- 
r/us bifido. 
Plac. «onch. t. 3" ]" Y" 
Gualt. tefl. t. 91. f. 
Habitat in M. Mcdterraneo. Ff. Log;e, alglrus ptrioe 
Conchiliis dives. 
l,'xe'-lentibus brevior . cardine verfus medium tefloe 
uec ad extremit,ltem ut in r,¢edcntibus. z7. $. ',| lus. 

,rERMES TESTACEA. Solen. 

IJl radiatus, zS. S. tefia ovali re&a loevi, cofa transvcrfali adnata de.. 
prefit. 
.R«mfb. rouf. t. 4ç-f- E. 
Gualt. tefl. t. 9. f. 13. 
I. 4rgenv. conch. . zç. 3". P. 
i-tabttat in 0. Afiafico. 
«fla violacea radds quatuor albis. 

tus. 

29. S. teffa ovali oblique fltiata. 
Bon,'n. recr. 2. t. 77- 
6,alt. tep. t. 9. f C. 
1-1abltat » M. Mediterra-eo. 
Te/la incarnata radin d.aol, us albës. De cardÆnis 
cnrz,atus exfertus ; Adargoque cardinis prommulus. 

anat[nus. So. S. tefta ovata membranacea inflata pilofa, 
colla falcata. 
trnph. muJ t. 4'- f- o. Roftrum anatis. 
tlabitat in 0. Afiatici fundo aren_fo. 
OEefla pell«cida alba é je» e membrana¢ea. 

¢ardinis 

bullatus. 3i, S. teRa fubrotunda inflata fublMata antice crenato- 
hiante. -/ff. L. U. 
_Rumph. mur. t. 44- f- N. 
I-],lb:tat . . 
Dent card;nis unicus; marglnales remoti comreff. 

iiœequi- 
valvis. 

3. S. tefla ob!ongo-rofrata" valvula altera pla,.m. 
llabitat in M. Meditcrraneo. 
e_[ta logitudine l:olitcis transverfi, I«ea, Levis, pel- 
lucida. Smura dorfidb rea éxcurrens in roflrum 
bttd-um patulum. A n.atibus ad rofl,i in['riora 
gulus obliq*;u; ut in "Telliis. /:zMz, z«,a ai-'era plaa ; 
-attera l«vîter convexa. Cardo dentikus duobas 
lateralibus. 

U u z7 I. TEL- 

27. S. tefia ovali-oblonga fubatcuata. 
Rumph. rnu]: t. 4. fi F. 
Galt. tfl. t. 90. f. E. 
1abitat in Amboiuæ littoribus areojïs. 
Cardinls de,:tes fa i primis tribus Jèd allus margl- 
u,dis ut in .lpecie rima. 674 
7.71. TELLINA. 

VERMES TESTACEA. Tdlina. 

hdmal Tethys. 
Tefla bivalvis, antice hinc ad alte- 
rum latus flexa. 
Cardo : Dentes tres ; Laterales pla- 
ni, alterius tefize. 

* Ovatoe, «raflï,fcul«. 
Gargadi",.33. T. teta fubrotunda compreffa antce rugofa, 
dentata. 
ral»b. mu£ t. 43. f. N. Remies gargadica. 
11abitat in O. Atiatico. 

r[mt 

virgata. 

34" T. tefa fubovata fcabra: fquamulis lunatis quincun- 
cialitms. 
lumph, mur. t. 4" f" G. 
Gualt. tefl. t. 76. f. B. 
ak'lein, oflr. t. Il j 62. 
11abitat in O. Afiatico. 
Differt a 7 . fcobinata, quod fefquilatior quara lo»ga. 

35"- T. teta ovata: flriis transverfis recurvatis, 
lateralibus prominulis. 
Rumph. mG t. 4Y. f. 1-t. Tellina virgata. 
lr,ewv. cowch, t. zy. s e. /. T. fafciis ro£eis. 
1-1abitat iv O. lndico. 

der.tibuï 

gark 

36. T. telta ovale- flriis transverfis recurvaffs ; 
lateralibus obfoletis. 
Rumpb. rauf. t. 4. f. D. Tellha gari. 
lrgetv. oach. t. _ 5. f. L 
ttabitat in O. Indico. 

denffbu 

fragilis. 

37. T. tefla ovata a!ba gibba: ftrii» transverfis recurvaffs 
natibus flavefceutibus. 
ltabitat in O. Europoeo. 
efia magnitudine extimi pollicis gibba flriis fi- 
fcabris. 

* * Ovao 

Tellinarum °te/.,e antice iflexa', nt altera tei]a p!icam crm:'exam, altera veto ca. 
vain ofl«tàat; in fi,b«rbiodatis a:em 7;ix llica maniffla, Jed firi« lu eod¢r 
loco divergences gotus ofl«uduut. radiata. 

VERMES TESTACEA. Tellfna. 675" 
* * O'vatoe, com?re.ff'e. 
38. T. tefla ovali la'v/, n'mphis prominentibus. M.L.U'. 
Habitat in Oea»o Europo. 
Cardo absqe detibt, s margina!ibus. $ tura ante 
ofl cardir.cm notata lmei transverfis r,fis. 
foliacea. 39. T. tc.qa or. , pube fcabra, rima ferrata. 
Amph. rau/ t. 4. f. if-" l«oiium. 
/qrf.env. coéch, t. zf. f E. 
Jlein. ofir. t. I1. t: 64 • 
14abtat in 0. Indico. 
planata. o. T. telta ovata compreffa tr=nsvertim fubltrlata: margb 
nibus acutis, pubc fuotomcntolh. 
Guvdt. teC. t. 9. f. G. 
_K, atz. mil. RegeGf. 
ltzbi,t iu O. Europoeo, M_editerraneo. 
çfia maxime Dlaa ellctda i»arnata minux flexa 
mwg,ze acutimo. 
' e " pu" 
lævigata. 4" T. ovata loevigata dentbus ,at.rahbus marginatis 
be flriato-fcabra nymphis in,qcxis. 
R,ml, b. rauf. t. . f. 1. Tcllina loevis. 
kl, abitat in O. Europoeo ; lndico. 
4 z. T. tefla oblonga longitudinaliter fubfriata, futura anî 
canalicuhta. ,'ff. L. U. 
liabitat i» Oceano. Europoeo. 
OEejta atba radiis *acarnatis. Riraa l['mtbis biaoetibuç 
nec proinulis. 
roflrta. 43. T. tefla oblonga: mice angulato, roftrata. 
Rumpb. mur. t. 4 . f. L. Petahnculus. 
G«alt. tçfl. t. 
4ren. concb, t. zf. f. O. 
tlitat in O. Europoeo Iadico. 
tr[fafcia-41. T. tefta ovata loeviufcula fanguneo-trkadiata pube 
ta. rugolh. 
Habitat in 0. Europoeo. 
efla mag»itudiee uguis pallida : radlis 3 
a cardi»e orti a»nce magis obtufa ; ¢,ulva ovata. 

lncarnata. 45. T. ovata compreffo-planiufcula, 
natis. 

natibus fubmucro- 676 VERMES TESTACEA. Tellina. 
Lift. angL app. fl_. t. ,. f. g. 
Gualt. tefl. t. 8s. f. 
Il.ch;rat in C). Europ,o, Med[terraneo. 
e.fl mag»it« diua ex,mi lv«llici,, fimillima 7. planate 
aéd i»carnata radio 
Jus promiuen*. 
donacina.46. "/'. teia ovata compreffo" aniufcul loeviufcula: 
tice obtulillïma. 
GuMt. tefl. t. 88. f. N. 
]tabitat in M. Medkerraneo. 
OEefla fim,Bima . i»carnat«, fed mior, p*rpurafce* 
radiis pl«rirais rubris. Regio uh:,e obtufiJïraa 
fere trunata, uti ia Donace. 
balaui- 47. T. tefla dilatato-orbiculata loeviufcula, valvula altera 
ha. dentibus lateralibus. 
t,bitat in M. Mediterraneo. y. '. Fagr¢us. 
efla mgnitudine femi»is Lupiti albi, ère orbicdarls 
fed yaulo raagis dilatata, albida radiis ubJbletis furie. 
* * * Suborbiculatoe. 

Remies. 48. T. tefia fuborbiculata compreffa rugofa. 
Rumoh. rouf. t. 43. f. L Renies. 
Gual't. tefl. t. 76. f. F. 
ItabÆtæt in O. Europoe0 [.4 Iudico. 

fcobina- 49. T. tefla leaticulari fcabra : fquamis lunatis quincua- 
ta. cialibus. 
Rumph. mur. t. 43. f. E. Chama fcobinata . 
GuMt. tefl. t. 76. f. E. 
Habitat in C). Aliatico. 
Ani foffM blonga, nec labL ca»aliculata. 

la&ea 5"0. T. tefta lettiformi gibba alba pellucida loevi. 
Gualt. tefl. t. 7" f. D. 
l'abit.at in M. Mcditcrraneo. 
e.fla femine Luiui albi major, tarum transverfim 
Jblete flriata. 
,arnari. -,. T. tela fuborbculata lvi utrhque incarnata obliqun 
fitiata: itriis hinc reflexis. 
Lift. angl. I7y. t. 4.3 i'. 

tlabi- VERMES TESTACEA. Tellina. 677 

balthica. Y3. T. tefla fubrotunda lvi extus incarnata. 
Fn. f,cc. 3Y" 
It. odand. 4. 
l-labitat in A/L 13althico. 
Tefla femini LFini albi raagnltudne, mollfcda, fra- 
gilifflma ; intug alba ext«s incaraata e triangulo 
rot, ndata. 

Y4. T. tef[a fubglobofa levi intus iacarnata oblique fub- 
firiata" firiis antice angulo acuto r«flexis. 
Gualt teJ. t. 7. f. (7. 
ttabitat ad O. Europœei ftia ftuviorum. 
Te]ta raa.nitude Pifi, aiba, fund purpurea, tir;a- 
ra Stri« via¢ oculo nudo ma»içeflis, obli.uis fed a»- 
teriut reflexis ad ang,lum acutum. Cardi»is Dens 
• tnicus pr«ter laterales .promi»ulos. Raris tota alba 
rel:eritur. 

divarica- yS. T. telta fubglobofa alba bifariam oblique ltriata. 
ta. Habitat in M. Mediterraneo. : L«gie. 
eft« maç»itudine Ig ifi, çub¢oml)reffo-globof, gibba. Stroe 
tenuiffïraoe, bijàriara ad utr'uraue latus 
digitaria, y6. "l l'. tefla fubglobofa pallida cin&a ftriis obliqui» uni- 
formibus. 
I-labitat in Af. Medltcrraneo. Lgle. 
efla raagitudine tifi, albida, intcrdum macu.tis undat;s 
rufis. Strioe trans,eJ, fed ulchre obliquoe, jèu/im 
defi, ertes ad marg,nem exteriorera uti jri,¢ in api¢e 
digitorum , tnde a])l aret firaliter flriata. 

Uu 3 '7. T. VERMES TESTACEA. Tellina. 

Y7. T. globofa glabra corn«i coloris" fulco tramverfali. 
Fn. ri'et_ 1 .36. 
L çq. angl. app. 2/,. t. I. fi y. 
l-]abitat in Europoe paludus, flagis. 
7efla mag#itudine Iijï, rudis cornu coloris, 

z7z. CARDIUM. 

./t.imal Tethys. 
Tefla bivalvis, fuboequihtera, oe- 
quivalvis. 
Cardo Dentibus duobus ; latera- 
]ibus remotis in,*èrtis. 

coflatum. 58. C. tefla gibba oequivalvi : cÇftis clevatis carinatis con- 
cavis membraacci. 
Cohmn. nr F. z6. t. 7. 
Gualt. t(fl. t. 72..£ D. 
Mrge»v. c«nh, t. z6. f. &. 
Cardiffa. î9. C. tefla cordata: valvulis compres dentato-carinat] 
natif,us apprÇximatis. 
Cotu,nn. aqu. 6. 
Rumph. muÇ. t. 4 z. ]. E. Card?ffa. 
Gual*. tefl. t. g4 f- B. C. D. 
rg,»,. concb, t. z6. f. I. Cor veneris. 
lein. oflr. t. I ç. 39. 
Mab,tat in 0. Alia:ico. 
Varat «Jta iatertbus utrinque planis aut alter uncav,. 
hemear-60. C. tea eordata fubquadrilatera: valvulis carinatis» - 
allure, nbus diflantibus. 
Rumph. mt t. 44.  
tlabiat in 0. Afiatico. 
medium. 61. C. tefla fubeordata fubangulata : valvulis angulatis ful- 
cafis loevibus. AL L. U. 
Habitat in 0. Indico. 
efla fimilliraa priori, fed exalbldo purpura#ente arla 
fulcis lvibua absque aculeis angulisque obfoletis. 

Çardioi-a,n G.. di'ee de;uibu« late*alibu* »emotts iffh-iluntltr, qui Jbramim:lo ['. fcrobicMo 
*'pojft¢ za!vut¢ inJ,untu-,.» d;tilt tedia ¢laudi,«» uod uolz obtinet in Teliinio ©china- 
tLlmo 

VERME$ TESTACEA. Cardium. 

679 

62. C. tef[a fubcordata: fulcis convexis linea exaratis: ex- 
terius aculeato- ciliatis. 
13onan. recr. z. t. 96 97. 
Gualt. tefl. t. 72. f. 
lrge»v. «onch. t. 26. f. 13. 
Habitat in 0. Europoeo auflrali. 
Alaxime aJfinis fequenti .# forte *;arieta. 

63. C. tela fubcordata, fulcis exaratis linea ciliata aculei$ 
inflexis plurimis. 
». fvec. '339. 
Lift. angl. t. y. fi 33. 
«on«h. t. 3z4. f. 
Bo»an. recr. z. t. 9 o. 
Gel). aquat. , 3 z- 
G,alt. t-qfl, t. 7 z. fi B. 
lein. oflr. t. t o. f. 40. 
Habitat in 0. feptentrionalî. 

¢'liare. 

64. C. tefa fubcordata " fulcis elevatls triquetris : extimi$ 
aculeato - ciliatis. 
Gualt. tefl. t. 72. f. C. 
Habitat m A. Medkorraneo. 
çirailliraa duobus fr¢cedenti3us, ed mlnor . 
Slci triqetri, tatere fcdicet aitero adnato. 

tubercu- 65. C. tefa fubcordata: fulcis obtufis nodolîs transverlîm 
latum. Rriatis. 
1mph. mur. t. 48. f. x . 
lrgenv. cou¢h, t. 26. f. L. 
Habitat . . 

Ifocardla.66. C. tefa cordata: fulc{s fquamis fornicatis imbr;eati. 
1umph. mur. t. 48. f. 9. 
Ar e»v coach t z6 f. Af. 
lratenfl. R¢genf. zo. t. 5". f. 5"6. 
Habitat . . 

Fragum. 67. C. tefa fubcordata fubangulata" fulcis notatis lunulls 
elevatis. 
aumph, mur. t. 44- f- G. Fragum album. 
Gualt. tefl. Æ.