Skip to main content

Full text of "Systema naturae per regna tria naturae : secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis"

See other formats


r^^m^.^m S»6V. . -?• 


/M|f TK D. H. HILL LIBR;^ 

NOBTH C4J0LirM ST4TE C0LLE6C 
IPCCtAL COUECTt 

0H43 
S529 
1767 
V.3 ^ ^. # CNT0M0L06IC4L COLLECTION I// f 1 €w This book must not be 
taken from the Library 
building. 25M JUNE 58 FORM 2 CAROLI LINNAEI, 

EQVITIS DE STKLLA POLARI, 

ARCHIATRI REGTI, MED. ET BOTAN. PROFESS. VPSAL. ACAD. 
' VPSAL. HOLMENS. FETROFOL. BIROL. IMPBR. LOND. 
MONSPEL. TOLOS. FLORENT. SOC. 

S Y S T E M A 

N A T V R A M, 

PER 

MMGNJL TRIJL N^TVRAMr 

secvndvm 

CLASSES, ORDINES, GENERA, 
SPECIES c V M CHARACTERIBVS.ETDtFFERENTIIS. 

T O M V S IIL VINDOBONAE, 
Typis lOANNIS THOM^ nob. de TRATTNERN. 

C^S. RKG. AULiB. TYPOGBAPHI ET BIBLIOP» 

— — n 

MO CCLXX, lEHOVAE efl Terra et pknitudo eius^ 
orbis terrae et quae habitant in eo, 

Ijpfs Juper Maria plantauit eam, 
et /uper eamfirmauit Flumina, 

Adfcenderunt Montes et dejcenderunt Campi 
in locum, quemfundauit eis, 

»AVID. XXIV. I. 2. IV. t. FRAEFATIO. LITHOLOGIA mlhl criftas non eriget, Lapic^es enim, 
quos quondam in deliciis habui , tradita demutn aliis 
difciplina, fcpofui, nequenunc, nifi lacelTuus, rece- 
pilTem. 

PRIMVS ann. 1736. Lapides in Methodum Syjlemati.cam dis- 
pofui, conftituendo Genera fixa Chara^eribus definita, 
quae omnia non omnibus inuifa fuiffe , ex fcriptis f jc- 
celTorum intellexi, qu^.nuis nonnuUi meis humeris in- 
fiftentes, circumfpexere altius , quaedam mutando ad- 
dendoque non fine fupercilio. 

•EiN furrexere varii Lithologi et Mineralogi confummati: 
WOLTERSDORF, WALLERIVS , IVSTJ, SWA3, 
CRONSTEDT, VOGEL , qui diuino afiifatu infpirati fua 
obferuata cum erudito orbe communicarunt, quibus, 
quod infinito labore et fudore montium et Naturae 
abyffum penetrarunt, fempiterna ab omnibus aequis 
cenforibus debetur gloria; fapientes eruditos autem 
maligno dente fe inuicem rodere, non equidem inai- 
deo, fed miror magis ; at homo natura malus morum 
cultura et nobiliore educatione emendandus : de ferro 
eft vltima aetas. 

MINERALOGI viam Chemicam incedere coadli funt pro 
fcopo Metallurgico obtinendo, a qua in viani Phyfi- 
cam adfcendere allaborarunt ; hi lithologiam fibi vin 
dicarunt tamquam propriam , quemadmodum Medici 
olim Botanicen, In his primas tenet incertus (" ^/io- 
nymus in Mineralogia, Holm. 17SC. ofl.J de cuius au- 
thore vtar verbis Ifaci mutatis: Vox Swabii, manus 
Cronftedti; illius (*) enim dogmata dudum in fami- 
liari colloquio audiui, antequam hic adoleuerat. 

IPSE Lapides non fcopo Metallurgico, fed vt Naturae Con- 
fultus omnibus gentibus vtiles confideraui, A^iam Me- 
diam incedere coacSus , nec aufus vbique aflbciare ger- 

A 2 ma- 

(*) Summus Mineralogus Aat. Swab «liif lyCg, laii. m^ att. 64. manos fratres (Cretam et Silices ) ; nec profcribere Ge- 
nera, quae natura ciuitate donauit (Humum, Cotem, 
Nitrum ) ; nec feparare quae haec foederato connubio 
coniunxit ( Spati f» Schifti fpecies). 

LITHOGENESIAM ftudiofe in itineribus quaefiui, didici- 
que eam abfolui Praecipitatione et Cryftallifatione, at- 
que Terras profterni, fed Quartzum, Spatum, Micam- 
que exfurgere. Terras femineas dein impraegnari a 
Salibus mafculis, indeque prognafci Nobiliores ; horum 
vero plurimos a Marte, proteo magis mutabili, pro in- 
dole cuiuscunque coniugis. 

•ALIVM metamorphofin etiamnum occlufam Lithologis fe- 
rio commendo , quae fi aeque aperta fuerit ac hodi^ 
Terrarum ianua , noua lux aliTulgebit lapidum genefi. 
Cryftallos lapidofas, quod Salibus dudum fubieci ( ob 
rationes alibi (*) datas , et pluribus dein confirmatas, 
adeoque non mutandas ) a variis reprehenfus fui , fed 
vix ab aliis, quam qui ignorant , quid diflent Silices a 
Calce. 

yETRARVM ordines nomine, non vero omine, mutaui, vti 
dudum Mammalia, nc hallucinarentur friuoli. 

7£BR AS Primitiuas lubenter Petris praemififlem , fi leges 
Artis et Naturae admififlent , fed praeuidens me inci- 
dentemin Scyllam cupientem vitare Charybdin, ob- 
feruaui Naturae fimplex verifigillum per circulumin- 
cipere vbi defiinit (**). Vpfaliae 1768. 


(*) Amoenitat. Academ. i. p. 4S4. 
(••) Salom, Conc. III, lo. REGNVM 

L. A F I D E V M. 

FuifTe HVMOREM rerum initium Jguamque Terrae primor- 
dium, e quo furrexere omnia, tefte Mofe, Thalete, Sene- 
ca, manifeftatur dum chaoticum Nucleum inundans Mare ge- 
nitum in fe foetum lente enititur in Continentem, quam, ex- 
halando continue Rorem^ \n Nehulas eleuandum, imbribus 
aethereis redificatis deciduis quotannis ladtat. Cataclysmi vni- 
verfalis certa rudera ego nondum attigi, quousque penetraui; 
minus etiam veram terram adamiticam^ fed vbique vidi fadbas 
ex Aequore Terras , et in his mera Rudera longinqui fenfim 
praeterlapfi aeui. 

AQVA oceani humida, frigidula, pafliua, concipiens, vbique foe. 
cundata a licco, calefcente. adiuo, generante aerb, cbferva- 
tur in fmu fuo intimo praegnans gemino Foetu : 
Mafculo folubili, acri, claro, cryflallino salino, 
Femineo fixato, vifcido, opaco, attradorid terrbno. 
Priuignos infuper duos veoetabilem et animalhm, femi- 
num catena continuandos, enutriet haec Aqua : hi ambo in 
Terram reducuntur perenni circulo, dum etiam horum hae- 
res erit nutrix Nouerca, 

SALIAfapida, polyedra, diaphana, multiplicatiua, folubiliain par- 
ticulas minimas infinitas , nihilominus femper conformes , con- 
crefcentesque iterum iterumque in maiores etiam conformes, 
generant cryftallifando , in et ex terris variis, varios Lapides : 

NiTRVM Aereum, obducendo auget Arenam. 

jttVRiA Marina, corrodendo attrahit Jrgillam. 

NATRVM Animale, refudando coagulat Caltem. 
ALVMEN Vegetabile, ramificando ferruminat Humum. 
Sic PATRES Lapidum. 

A 3 TER- 

' - 

Pholades inhahitant mare mediferraneum , intra rupium parua foramina , per 
quae aduUiores egredi nequeunt et quidem ad ipfam maris fuperficiemf 
nec vltra, vt flu3us hauriant ; cumque etiamnum viuae ihi haerenf, et re- 
liquerunt fuaforamina cum emortuorum teflis, ante fecula rupihus inclu- 
fis et infculpfis, tt quidem vsque in altijimos Ifaliae alpes, tefles hte 
funt locupletijimi aquae fuhftdentiae. Coi^er, Doiut. Aft. Aftgl. 175?-. 
n. 50. S> II. « REGNVM LAPIDEVM. 

TERRAE puluereae, ficcefcentes, difTolubiles, fixae, primitiuae, 

Cryjlallifando generatae aut Praecipitando prognatae; 

Acefcendo progenitae aut Putrefcendo renatae, 

e quibus Cryjtallifanio f. Attrahendo Lapides renafcuntur et hi 
itejuni iterumque in Terras elementorum varietate refoluun- 
tur, regeneranturque, circulo itidem perenni: 
ARGiLLA Praecipitatio marinae aquae vifcidae; 

Opaca, plajHca, friahilii^ indurandu, apyra. 
ARENA Cryftallifatio pi-vvialis aquae turbidaet 

hyalina^ exfucca^ fcintillans, per/ijlens, \Htrefcens, 
HVMvs Refolutio vegetabilivm acefcentium: 

nigra-, bibula, puluerea, Jlagransj comhujlihilis. 
calx Refolutio animalivm putrefcentium : 

alhiday abforhcns, farinacea-, penetrahilis, efferuefcens. 

ARGILLA Terra aquae Marlnae, Muriae olim oppofita, for- 
dida, vifcida, lubrica, impalpabilis, amorpha, tenax, Colore 
opaca, Humido plafl:ica, Solo naturaii madida, Siccitate fria-' 
bilis, Ignitione induranda, Vftione apyra , at ex mifcela hete- 
rogenea in igne polymorpha, ficcata diutius comprefTaque in- 
curatur in rafile lalcum^ quod refolutum regencratur faepius 
in fibrofum Ashejlumj at vero intime refoluta mire recrefcit iii 
fquamofara Micam. 

ARENA Terra aquae Pluuialis, Nitro aethereo impraegnatae, 
nitida, fixa, rigida, fcabra, cryftallina, disiunfta, Colore 
hyalina, Humido exfucca, Chalybe fcintillans , Ignitione per- 
fifiens, Vfiione determinata vitrefcens, reieda ad continen- 
tem ficcataque pellitur Arena mohilis; haec antiquata friabilif 
demum euafit Arena Glarea ; vtraque fubterranea madens, 
oblique transuerfeque filTa, cryfiallifationis atomis vlterius 
connedtitur in Cotem^ mixtaue peregrinis humofis ferrumi- 
natur in Sahulum , et hoc dein in varios Lapillos^ lapilli- 
que in Saxumj at vero refoluta recryftallifataque conficit 

. Quartxum. 

HV- Natura aequililrat vniuerfum rerum Difcordiis. 

AQVA humida, vifcida, attraSiua, argillae, 
AER Jiccus, acris , cryjlallinus , areNAE. 
ergo attraclio e vifcido, cryjlallifatio e Sale. 
icccdit fermentatio Vegetabilis, putrefa3io AnimaliS, 

Tnde Acidum, inde Alcali. 

primum Solidum ponderofum, Igntum kue eft^ REGNVM t APIDEVM. y 

HVMVS Terra Vegetabilium , Nitri amafia, accfcens, Colore 
nigra, Humidi bibula, Fradura friabilis, Siccitate pulueracea, 
Ignitione fiagrans, Vftione combuftibilis , haec diurna com- 
prenione induratur in fiflllem Schijium , qui palTim Bitumine 
ftturatus euafit IJthantrax; refoluitur vero Schiftus non raro 
in terrefirem Ochram , regenerandam multiplicatiua mineralifa- 
tione in Tophwn. 

CALX Tcrra Anlmalium, Nitri coniux, alcalina ,[ Colore albi- 
da, Acidi abforbens, Rafione obfecundans, Siccitate farina- 
cea , Ignitione penetrabilis , Vftione efFeruefcens , calcificans 
peregrina Humofa Argillofaque in Marmor; at refoluta fatu- 
rataque acido recryflallifatur in Gypfum^ acido, fme igne de- 
puratorio, amplius non efFeruefcens; vtrumque ab elementis 
refoluitur in farinofam Cretanij aqua aetherea , teRe Echinita, 
concrefcentem in Silicem ,• at refoluta , tefte Staladita , recry-» 
ftaliifatur in Spatum. 

Sic MATREs Lapidum. 
XAPIDES e Terris concrefcunt, refoluuntur, iterum recrefcuntt 

ABGiLLA attrahitur In Talcum, in Lithomargam, u in Jmiantum 

ABXNA accrefcit in Cotem, -^ in Salulum, E in Saxum, 

HvMvs feruminatnr in Schijlum, 's in Ochram, g, in Tophum. 

•Aix coagulatur in Marmor, in Crefam, * in Gypfum. 

L APILLI Diaphani e Matre fluida , vti e fixa Opaci furrexer», 
Tindi faepius alumine Vitriolico, Colore varii eVario; his 
replentur et confolidantur rupium vulnera cum Cicatrice. 

jfiCA concretio Argillae, fquamofa, flexilis, opaca, nitens, 
ignitione rigidior, fed nitidior euadens. 

^VARTzvM cryflallifatio Aquae elementaris, pellucidum, du- 
rum, e cauitate aquola rupium, ideoque femper parafiticum, 
obfcuratis faepius cryfiallis motu f. copia. 

SPATvjtf cryflallifatio Aquae calcariae, diaphanum, fragile, 
cuius rhombos internos a diuerfa cryftallo gnarusdiftinguit^ 
Miarte adulteratum euadit durius chalybeque fcintillans. A 4 CRY. % REGNVM LAPIDEVM. 

CRYSTALLI lapidofae in et ex Aqua , fale impraegnafti , nee 
faturata, atomis terreftribus impalpabilibus fcatente, in cauis 
lapidum retenta, exfurgunt quiete et mora; nec iterum aqua 
folubiles in atomos impalpabiles. Figura polyedra ditferunt 
a reliquis omnibus lapidibus , nec alia gaudent, quam falibus 
popularibus propria , quae cryftallifationis vnica caufla natU' 
ralis hodie nota, nec falia figuram determinarent , nifi fmiul 
incorporando. Stakclites fic accrefcit tunica cryftallina , vti 
Caladus, at fine vllo fale cryftallos exiftere nemo poftulabit, 
et terrara falibus cryftallifari fanus nemo dubitabit; haruni 
Pelluciditas ab atomis , Color autem a Metallis ; Gemmarum 
a pelluciditate, duritie, perfiftentia , colore pretium, impoten^ 
tis humanae itaque libidinis oifuciae, 

VITRIOLVM aluminis natum, Metallo maritatum, varium ex- 
furgit et Figura gaudet diuerfa pro indole cuiuscunque raetal- 
li ; huius tres frequentiflimae fpecies ; Ferri^ Cupri, Zinci ; il- 
lorunl totidem vulgatiflimi fiunt fulphurei Pyritae , horumque 
totidem frequentiores euadunt terreae Ochrae. Pyritae itaque 
diuerfi diuerfam afllimant Figuram ; horum terra , in quam re- 
fbluuntur, vulgo audit Ockra^ quae enim e Ferro lutea^ vflu- 
lata vero fit rubra ; quae autera e Cupro ex acido viridit , ex 
alcali caerulea^ inde lapides Lutei et Ruhri plerumque e Ferro, 
vti lapides Virides et Caerulei plerumque e Cupro, vtraque 
Ochra cryflallifando coagulat terras in Tophos. 

METALLA fupradecompofita conflant e Terra , Sale , Sulphure, 
Ferrum vbiuis praefentaneum , faepc foluitur ab elementis, 
foluto fcilicet fale vitriolico, praecipitataque terra ochracea; 
Ferrum cryftallifando ferruminat Terras in lapides, abforp- 
tum multiplicatur metallo, vt vidi in littore (*), fic mul- 
toties plus producit, quam primitus acceperat. Stagnans 0n 
in rupium aquam retinentibus fifluris tranfit aetate multipli- 
catum praecipitatumque in venara, quaetransuerfe difleda, fiflu- 
raque repleta terra peregrina mutabit ilHco metallicam ibi ve- 
nam in diuerfam, vt ex Ferro Cuproue faepe Plumbum Ar- 
gento diues etc. Vena nimirum vna eademque variabili mo- 
dificatione fcatet faepeque O , (^, 0=0, -^, p^, ^, 0, 
]) > i 9 1) » zz , w. SAXA O Tophus marinus. REGNVM LAPIDEVM. 9 

SAXA rupeftria, folidifHma, profundifllma, vafliflima , maxima 
longaeua, tamquam telluris eminentia ofiTa, ex Arena, Sabulo, 
Lapillis, Lapidibusque concreta, immixtis pafllm argillaceis 
euadentibus faepius Talcofis, ferruminata demum in foiidiora, 
repletisque interftitiis cryftallis Quartzi, Spati Micaeque va- 
rie et temere mixtis; haec Temporis natos efle ob ftrata na« 
turae nullus cjubitet, ob partes vero eorum conflitutiuas nuU 
lus non palpabit; Metallurgi imprimis fcrutantur has Minera- 
rum matrices, ex mifcela polymorphas , ia igne diuerfas. 

PETRIFICATA, Marmoreorum montium verius parentes quam 
nati, tot poiribilia, quot Animalia Vegetabiliaue confiftentio- 
ra; Sapiens itaque coardet minus fruduofam Scientiam, igno- 
tos tamen hodierni orbis incolas non fusque deque habeat. 
Modl petrificationis quadruplices praeprimisobferuantur :Fo/- 
Jiliay Redintegrata, Imprejfa^ Transfubftantiata ^ ita frequentia in 
Marmore, Silice^ Schiftoj tote , ac inuifa Apyris , Saxo , Qiiartxp, 
Spato extero, 

PARADOXA varia etiamnum fepofuit artis calamitas: 
jFissvRAs rupium confolidatas clare diftiuiteque vidimus,at 

quae vis valuerit, eas frangere non attigi. 
8PATVM omne cryftallifando genitum ex cauis repletis per- 

fpexi, nec, fine rhombis, authorum Spatum vmquam con- 

cepi, at cur in rhombos fr^ngatur non fatis intellexi, aufe 

quomodo e cubico-muriatico rhombeum euaferat. 
AMiANTVM e terra Talci regeneratum vidi, at cauffam non 

intellexi, 
MOLYBDAENvM metallicum effe dubitare non potui, Zinco 

faepe praegnans aut Stauno a variis didici, an mere tale non 

credidi. 
ivDAicos lap. e corpore cauo petrificata efie perfpicio, cum 

Spato, e fluido generato, faepe toti conflent, at e quo ani- 

mali orti fint, nie prorfus fiigit, quum Echini non mihi fa- 

tisfeceiint., 

SA LIA primaria gaudcnt propria et determinafa figura, fed mu- 
tata faepius exoriuntur in diuerfam etiam determinatam ; at 
ex qua mifcela propria aut mixtura aliena terrena nonduni 
perfpexere Halurgi. Cumque Metalla ex fale generantur 
cryftallifando, fruftra in Metallorum veram transformationem 
defudarunt Alchemiftae, quamdiu haec falium metunorphofis 
etiamnum lateat, quam adeo neglexeruntMetallurgi, ac intcr- 
rarum indole toti fuere. A 5 STRA- lo RKGNVM LAPIDEVM. 

STRATA Telluris(*)exruptlsmontibus conformia feepius ▼idi, 
nec tamen dixero omnia eiusdem generis efle et pelagica : 

1. infimum e Cote. 

2. fecundum e Sckijto, 

g. tertium e Tlfarmortf nidulantibus Petrificatis Pelagicis, 
faepe etiamnum peregrinis. 

4. quartum • e Schlfio. 

5. fupremum e Saxo rupeflri, faepe vaftiflimo. 
ocEANVM Matrem Telluris efTe nuUus non videre potuitr' 

a. Imhrihus Nitrofis turbatur , praecipitatur et cryftallifatur 
aqua maris in Arenam, maris fimdum obtegentcm. 

b. Fuco natante Pelagus paffim latiflimeque obducitur, vnde 
quies aquae, non obfecundantis variabili veato. 

c. Humus emortui Fuci (b) fenfim defcendit, arena (a) leuior, 
dum pergit Fucus (b) in pratum natans concrefcere. 

d. Vermesipe\2igic\: MoUufca, Teftacea, Litho-et Zoophyta, 
Pifcesque natantibus ouis, Auesque compeditae impennes- 
que fub pvato Fucofo pelagico (c) pafcuntur. 

e. Pacata fub aqua (b) depluit fedimentum Argillaceum, cum 
fenfim emortuorum vermium (d) tefl:is calcareis vsque in 
cumulum altum fuperficiei marls proximum, dum preffioex- 
citans aquam (b) depellat pelagica (d). 

f. ad Scopulum formatum, ex fua lege, reiicit Mara imprimis 
Fucos copiofos varios, in hwnum deliquefcentes, vsque dum 
nuda terra inferior aremcea (a) emineat, quae ficcata volitat, 
mixtaque in fabulum faxaque concrefcit. 

g. Seculorum dein longioriaeuo,temporumque perenni quiete 

1. concreta Arena {2) \n Cotem (i) varie fed proprie fiflam, 

2. ferruminata Humo{c) in Schijlum (2)lamellofum coiibufiibiiem, 

3. indurata Argilla(e) \n Marmor(^) a. vermibus coagulatum, 

4. ferruminata//«mo (f ) in Schijlum(^ fuperioreni, modo priore, 

5. concreta Arena({)mSahulum(i() immixtis percgrinis, 

6. hoc dein in Lapillos, et hi in Saxa, haec in Rupes, fubfiden- 
te demum lente marls aqua euafit Mons; nec potuifie altiiTi- 
niae Rupes (5) nataffe fupra Argillam, dum, antequam cal- 
cificaretur, vermes pelagici in ea adolefcerent ideoque efc 
Rupes faxeas altiflimas aeui veros filios effe, dum omnia ob-» 
niutuere, ipfi loquantur Lapides (**) tantum aeui longinquti 
valet mutare vetuftof. 

SPE- (*) Strata terrae varia, aequali crdine et dijlantia conjlanter ohferuantur, ideo- 
que et haec foli accretio, farn bene dijlincta, multorum feculorum potius, 
quam communis cataclysmi tumultuarium et turbulentum opus cenferiit- 
beat. Raniazz, mut» 279» 

(**) Lhc. XII, 40. REGNVM LAPIDEVM; II 

SPECIES ftepifllme vix ac ne vix fufficieiiter determlnari que- 
unt, cum in his genefis ex ouo, omnino nulla vnquam exiftat, 
fed multiplex mere ludentis naturae polymorphae varietas fit 
et calamitas ipfius artis et Metallurgiae fundamentum ; Spe- 
cies itaque heic , qui laboriofe perperam multiplicauerit, ae- 
que ignarus eft , ac ille qui omnino difcordes combinauerit ; 
nec Matrix in his magis diuerfas fpecies didinguit, quam in 
plantis Terrae, Stationes aut folum natale, adeoque in Lapidi- 
bus plerumque merae funt varietates^ in quibus caecutientes 
errare certant. VIA triplex tantum per Regnum Lapideum curiofos ducit: 
PHYSxcA quae defcendit per Lapidum obfcuras Genefes ; 
NATVRALis quae excurrit per Lapidum apricas StruHuras; 
CHEMiCA quae adfcendit per Lapidum defl:ru6tiuas Andyfes. 
Mediam itaque nunc , vt femper, tutifTimam ibit Tyro , fe- 
quendo vbique ardiflime fuum filum ariadneum, ne femio- 
ticen cum therapia confundat Empiricus, nec a deperditis 
atauis faepe dubiam repetat progeniem, minus panophobus 
fingat in tenebris imaginarios manes, aut ftolide e cineribus 
regenerandum poetae Phoenicen ; difcat qui repugnent con- 
veniantuQ nomina rebus, fciatque charaderes definiri diagno- 
fticis, nec Etymo. Haec nec vltra, ne obfcurus videar ob- 
fcurioribus. 

In tnanibus rerrae^ non klc te carmine longo 
Mtque pcr ambages et longe exorja teneho. SYSTE- SYSTEMATA 

1, A P I D V M 

Sequemia praecipua Jiint. BROMEL. Magn. Bergarter. Holm. 1730. oclav.fuee, 13 I. TERRAE. 

Bolus. 

Lac lunae. 

Lithomarga. 

Vmbra. 

^ Veronenfis. 

Viride montan. 

Cimolia. 

V Colonienfis. 

Ochra. 

Creta. 

TripoJitana. 

Porcellana. 

Marga. 

Gur. 

Turfa. 

n. SALIA. 

^culinar«fc 
iMitrum. 
Alumen. 
Vitriolum. 

III. SVLPHVRA. 

Sulphur. 

Bitumen. 

Petroleum. 

Succinum. 

Lithantrax. IV. LAPIDES. 

i.lgneperjijientts. 

Ollaris. 

Amiantus. 

Asbeftus. 

Fuforii. 

V. 2. Calcinahilcs, 
Calcarius. 
Suillus. 
Marmor. 
Gypfum. 
Spatum. 
Staladites. 
Fiflilis. 
Specularis. 

VI. 3. IgneVitre^ 

fcenteSi 
Arena. 
Arenarius. 
Gemma. 
GranatuS. 
Silex. 
Quartzum. 
Cryftallus. 
Fluor. 

VII. FIGVRATI. 

Lufus. 

Geographicus. 

Aetites. 

Ofleocolla. 

Fulminaris. 

Violaceus. VIILPETRIFICATA. 

Lithoxyla. 

Lithophyta. 

Corallia. 

Lap. infediferi. 

Ichthyolithi. 

Cruftacei. 

Teflacei. 

Petrif. anlmalia. 

IX. CALCVLL 

Bezoar. 

Oculi Caucrorum. 

Margarita. 

X. SEMIMETALLA. 

Mercurius. 

Antimonium. 

Bismutum. ' 

Zincum. 

Plumbago. 

Calaminaris. 

Magnefia. 

Haematites. 

Magnes. 

Smiris. 

Caerul. raont 

Arfenicum. 

Auripignientuia. 

Cobaltum. 

Pyrites. 

Bafaltes. 

Sterile nigr. 

XI. METALLA, 

Aurum. 

Argentum. 

Cuprum. 

Stannum. 

Plumbum. 

Ferrum. CrM- 14 -^ ^ -$• 

Gmerwn nuUi Ciiarafteres dati. 

Viohceus Lapis (a Byffo lolitho, ipfi innato) iudicatus propria 
fpecies- 

/ 

Arenam feparat a Terris. 

Sulphurox^. 3;, a Pyrltae ord. 10, diftinguitur. 

Serpentinus ad Marmora refertur ab eo et pluribut* 

MicMn cum Calcariis conuenire iudicat. ( ' 

Viuidit Lapides fimplices in eos : qui in igne perjijlunt; qui i» 
ime vitrefcunti qui in igne tranfeunt in calcem. Hanc 
diuifionem affumrere dein alii : Ego 3,2,1. Wolters- 
dorf, 2, 4, I. Wallerius 3, 2, i. Anonymus 4, 2, i. 
Vogel 1 , 5, 2. mutato folo nomine. 

Methodus Bromeliana nequit dici Syftema, quamdiu Clauis Claf- 
fium, charadteres Generum, differentiae Specierum, Sy- 
nonyma Authorum deficiant. l PE- LINNAEI Ca)\ SyQ.QmiL Naturae Lugdb. 17^6, 1743. 15 
I. PETRAE, III. FOSSILIA. 1. VITRESCENTJES. 

Cos. 

Quartzum. 

Silex. 

2. CALCARIAE. 

Marmor. 
Spatum. 
Schiftus. 

3. APYRAE. 
Mica. 
Talcum. 
Amiantus. 
Asbeftus. 

II MINERAE. 

1. SALIA. " 

Natrum. 

Selenites. 

Nitrum. 

Muria. 

Alunien. 

Vitriolum. 

2. SVLPHVRA, 
Eledrum, 
Bitumen. 
Pyrites. 
Arfenicum. 

3. MERCVRTALIA. 
Hydrargyrum. 
Stibium. 
Zincum. 
Vismutum. 
Ferrum. , 
Stannum. 
Plumbum. 
Cuprum. 
Argentum. 
Auruni. 1. CONCRETA. 

Saxum. 

Tophus. 

Staladites. 

Pumex. 

Aetites. 

Tartarus. 

Calcuhis. 

2. PETRIFICATA. 
Helmintholithus. 
Entomolithus. 
Ichthyolithus. 
Ornitholithus. 
Zoolithus. 
Phytolithus. 
Graptolithus. 

3. TERRAE. 
Marga. 
Ochra. 
Creta. 
Argiila. 
Arena, 
Humus. TE5- 16 -^ 'i^ 4- 

TERRIS initium facere fuadet genefis, fed tepugnant Leges Sy- 
ftematis. 

Terrae enim omnium confenfli conftituunt Ordinem naturalem, 
non itaque diuidendae inter diuerfas claffes. 

Species congetieres fepararentur a fociis : Argillae aliae apyrae , 
vitrefccntes, calcariae aliae. 

Ochrae tum praecederent Metalla, ante datam ideam Metallo- 
rum, quorum tamen progenies funt; ne dicam quod aliae ad 
Cuprum, Ferrum, Vismutum etc. aliae referendae eflent. 

Species Terrarum aliae primitiuae petris anteponeudae , aliae 
deriuatiuae petris poftponendae. 

FOSSILIA fi inter Petras et Mineras diuiderentur, etlam To' 
phi et Stahctitae ad diuerfa g6nera tralierentur a genere fuo 
iiaturali. 

PETRIFICATA plurima fubiicerentur Cd/cdn7x petris, non* 
nulla Cojnhiijiihilibus , pauea Pyritae, Cupro^ Bitumini etc. «RYSTAX-Los, quod fubiecerim Salibus, ne quemquam offendat, 
mutet vocem salis in Cryjlalli, fi magis placeat, in verbis 
erimus faciles. Anne idem, vtrum dicas Salia fub Cryflal- 
lorum genefi determinaffe figuram aut Salium elementa con- 
ffitutiua ? Sic Selenites a Creta in aqua foluta inftillato aci- 
do vitriolico, vjde Acl. Berol. v. j", (5,- infperfione pulueris 
terreflris fubtiliffimi in punfto cryftallifationis falium, lapil- 
los prodire dudum vidit Boyle. I. TER. WALLERII /. G. Mineralogia. Stockh. 1^47, on. 17 L TERRAE. 


III. MINERAE. 


I. MACRES. 


I, SALIA. 


Humus. 


Vitriolum. 


Creta. 


Alumen. • 


2. PINGVES. 


Nitrum. 


Argilla. 


Muria. 


Marga. 


Alcalia. 


3. MINERALES. 


Acida. 


Salinae. 


Neutra, 


Sulphureae. 


Ammoniacum. 


Metaliicae. 


Borax. 


4. ARENACEAE. 


2. SVLPHVRA. 


Glarea. 


Bitumen. 


Arena. 


Succinum. 


Metailicae. 


Ambra. 


Animales. 


Sulphur. 
3. SEMIMETALLA. 


IL LAPIDES. 


Hydrargyrum. 
Arfenicum. 


I. CALCARIL 


Cobakum. 


Calcareus. 


Antimonium. 


Marmor. 


Vismutum. 


Gypfum. 


Zincum. 


Spatum. 


4. METALLA. 


2. VITRESCENTES. 


Ferrum. 


Fiffilis. ^ 


Cuprum. 


Cos. 


Plumbum. 


Silex. 


Stannum. 


Petrofilex. 


Argentum. 


Quartzum. 


Aurum. 


Cryftallus. 


IV. CONCRETA. 


3. APYRL 


1. PORI, 


Mica. 


Ignei. Aquei. 


Talcum, 


2. PETRIFICATA. 


Ollaris. 


Vegetabilia. 


Corneus. 


Corallia. 


Amiantus. 


Animalia. 


Asbeflus. 


Teftacea. 


4. SAXA. 


3. FIGVRATA. 


Simplicia. 


Lithomorphi. 


Mixta. 


Lithoglyphi. 


Grifea. 


Lithotomi. 


Petrofa. 


. 4. CALCVLL 
Vegetabilium. 
Animalium. Syfi. Nat. Tom. Ul B Pri- iS ^ ^ "^ 

Primut fpecies in Regno Lapideo rite detei-minauit. 

Analyfin Lapidum pulchre refoluit. Qui Sulphureas montium exhalationes (Bergfchwaden) intelligit 
ac Matrices Metallorum concipit, eum non latebit Metallo- 
rum genefis, 224. Mephitis terreflris Salium pater iudicatur. 180. Lapidef primaeuos inter reliquos etiamnum occurrere admittit : » 
c. gr. lafpides loi, Quartzi fpecies 106* Micas 132, I, TER^ WOLTERSDORF. l.L. Syft; Minetal. Berol 1748. Quart. 19 I. TERRAE. 

i. ARGILLOSAE; 

Argilla. 
Hunius, 

2. ALCALINAE. 

Creta. 
Marga. 

IL LAPIDES. 

i VITRESCENTES. 

Gemma. 

Cryftalius. 

Quarzum. 

Arenarius. 

Corneus. 

Spatum vitreitens. 

Saxum./ 

Pumex. 

2. ARGILLOSI. 

Smedis. 

Asbeftus. 

Talcum. 

Mica. 

Schiftus. 

3. GYPSEI. 

Gypfus. 
Alabaflrum. 
Spatum gypfeiini; 

4. ALCALINL 

Calcarius. 

Marmor. 

Spatum alcalinum, 

Tophus. 

Staiadites. 

Mafgodes. IIL SALIA. 

l; ACIDA. 

Acidum purum. 

Vitriolum. 

Alumen. 

2. ALCALINA. 
Alcali fixum. 
Alcali volatile. 

3. MEDIA. 
Natrum. 
Nitrum- 

Sal commune; 

IV. BITVMIiNTA. 

1. FLVIDA. 

Oleum montan. 

2. SOLIDA. 
Ambra. 
Succinum. 
Plx montana. 
Siilphur. 

V. SEMIMETALLA. 

*. FLVIDA. 

Hydrargyrum, 
2. SOLIDA. 
Antimonium. 
Zincum. 
Bismuthum. 
ArfenicUm. 

VI; METALLA. 

i. NOBILIA. 

Aurum. 

Argentum. 
2. IGNOBILIA. 

Cuprum. 
JFerrum. 
Stannum. 
Pluinbum. B 2 VIL PE. 20 , '^ "^ -^ 

Vn. PETREFACTA. 

1. SANGVINEORVM. 

Zoolithus. ^ 

Ornitholitus. " 
Ichthyolithus. 

2. INSECTA 

Eniomdlithus. 
Gammarolithus. 
Echinites. 
Encrinus. 
Caput raedufae. 

3. TESTACEA. 

Tubulites fimpl, 

- - - polythalam. 
Cochlites. 

- - - polythalam. 
Conchites. 

4. VEGETABILIA. 

Steiechites. 

Lithoxylum. 

Litliobiblium. 

Carpolithus. 

Phytolithus. 

5. MARINA. 

CoralJites. 

Porites. 

Fungites. I. TER- Humum ex vegetabili vel animali ortam fenflqi in Argillam tnnfire. C quod 
eget demonftratione ) n. 6. 

Saxum^mne chalybe percuffum fcintillas dare. . . 13 

Pumicem vulcani progeniei-n non elTe. - - 14 

Atramentarius Lapis a Vitriolo erofo prouenlt. . ,4^ a^ 

Cohaltum coniungitur genere cum Arfenico. . . 30 

Ferrum natiuum verum numquam exftitit. - - 34 

Linmeus certe omnium primus, fecundum leges fyflematicas, in claffes et or- 
dines redigere Mmeralogiam tentauit. Fraef. 

^^lwmf Akalin^um ^ diuerfiffima gene-ra, ijno ordincs: in Vitrcicens, Gyp. CARTHEVSER. F. >4. Mineralogia. Fiancf. 17 ss. Oa. 2r I. TERRAE. 


m. SALIA. 


I. DISSOLVBILES. 


I. ALCALIA. 


Argilla. 


Alcali lixuni. 


Marga. 


Alcali volatile. 


Smedis. 


2. ACIDA. 


Morochtus. 


Acid. Vitriolicum. 


Tripela. 


Acid. Nitrofum. 
Acid. Muriaticum. 


2. INDISSOLVBILES. 


5. MEDIA. 


Cieta. 


Muria. 


Lithomarga. 


Natrum» 


Arena. 


Nitrum. 
Ammoniacum. 


IL LAPIDES. 


4. STYPTICA. 
Alumen. 


I. LAMELLOSI. 


Vitriolum. 


Spatum. 

Mica. 


VI INFLAMMABILIA. 


Talcum. 


I. GENVINA. 
Bitumen. 


2. FILAMENTOSL 


Sulphur. 


Amianthus. 


2. SPVRIA. 


Asbeftus. 


Humus. 


Inolithus. 


V. SEMIMETALLA. 


3. SOLIDI. 


1. non MALLEABILIA. 


Silex. 


Vismutum. 


Quartzum. 


Cobaltum. 


Calcareus. 


Arfenicum. 


Gvpfeus. 


Antimonium. 


Fiffilis. 


2. SVBMALLEABILIA. 


Smedis. 


Zincum. 
3. FLVIDA. 


4. GRANVLATI 


Mercurius. 


Arenarius. 
lafpis. 


VI.' METALLA. 
I. FLEXILIA. 
Plumbunv 
Stannum. 
2. DVRA. 
Cuprum. 
Ferrum. 
3. FIXA. 
Argentum. 
Auruni. B3 Vn. HE- VII. HETEROMORPHA. 

I. PETREFACTA vera 
Anthropolithus. 
Zoolithus. 
Ornitholithus. 
Ichthyolitus. 
Amphibiolithus. 
Entomoiithus. 
Helmintholithus, 
Zoophytolithus, 
Conchyliolithus. ' 
Coralliolithus. 
Phytp)ithus. 2. PETREFACTA fpuria. 

Typolithus. 

Metrolithus. 

Incruftatum. 

Induratum. 

Terrefadum. 3. FIGVRATA. 

Lithomorphus. 
Lithoglyphus. I. ME- IVSTI. IH.G. Mineralreich. Goetting. X7S7. On, t% l. METALLA. 


V. PETRIF 


I. NOBILIA. 


I. ANIMALIA. 


Aurum. 


Terreftria. 


Argentum. 


Aquatica. 


2. IGNOBILIA. 


2. PLANTAE. 


Cuprum. 


Terreftres. 


Ferrum. 


Marinae. 


Stannum. 
Plumbum. 


5. OBSCVRA. 
Belemitcs. 


II. SEMIMETALLA 


Hyfterites. 


Argentum viuum. 


ludaicus. 


Antiraonium. 


Afteria. 


Vismutum, 


Bufonites. 


Zincum. 


Oolithus. 


Arfenicum. 


4, FIGVRATA. 


III. PHLOGISTICA. 


Aetites. 


1. FLVIDA. 
Bituraen. 


5. CRYSTALLI 
Quartzofi, 


2. DVRA. 


Gypfei, 


Lithantrax. 


Spatofi, 


3. MINERALISATA 
Sulphur. 
IV. SALIA. 
I. ACIDA. 
Vitriolum. 


■. 


Alumen. 
2. ALCALIA. 
Fixa. 
Volatilia. 
3. MEDIA. 
Muria. 
Nltrum. 
Borax. 
Ammonidcum. 

«4 VI. TER- 54 «^ 


"^ 4- 


VI. TERRENTA. 
I. NOBILES. 


3. APYRI ignobiles. 


Adamas. 


Talcum. 


Saphirus. 


Mica. 


Smaragdus, 


Molybdaena. 


Amethyftus. 


Vitrum mofchouit. 


Topazius, 


Steatites. 


Turcois. 


Corneus. 


Opalus. 


lafpis. 


Chryfolithus. 


Asbeftus. 


Hyacinthus. 


4. CALCARIL 


S. SEMINOBILES. 


Marmor. 


Cryftallus, 


Gypfum. 


Carneolus. 


Spatum. 


Acha»-es. 
Chalcedonius. 
Onyx. 
Sardonyx. 


S. VITRESCENTES. 


Malachkes. 


Cos. 


Lazuli. 


Ouartzum. 
Silex. 
Schiflus. 
Serpentinus. 
Tripela. 
Pnmex. 
Granites. 
Saxus. 
Argilla. y 
Marga. 
Limus. 
Vnibra. I. TER. Coboltum Speciem Arfenici effe ftatuit. ANONYMVS. Mineralogie. Stockh. //j-g. 05. 25 I. TERRAE. 


IT. SALIA. 


I. CALCAREAE. 


I. ACTDA. 


Purae. 


Vitriolum. 


Vitriolaceae. 


Muria. 


Phlogjrticae. 
Argillaceae. 


2. ALCALINA. 
Fixa. 


2. SILICEAE, 


Volatilia. 


Adamas. 
Saphirus. 


m. PHLOGISTIC 


Topazius. 
Smaragdus. 


Ambra. 


Quartzum. 


Succinum. 


Siiex. 


Petroleum. 


lafpis. 


Sulphur. 
Phiogift. terreum. 


3. GRANATINAE. 

Granatus. 


Phlog. metallic. 


Bafaltes. 


IV. METALLA 


4. ARGILLACEAE. 


I. PERFECTA. 


Porcellana. 


Aurum. 


Lithomarga. 
Bolus. 


Argentum. 
Piatina. 


Tripolitana. 


Stannum. 


Argilla. 


Plumbum. 


5. MICACEAE. 


Cuprum, 
Ferrum. 


Mica pura. 
Mica martial. 


2. SEMIMETALLA. 


6. FLVORES, 


Hydrargyrum. 
Vismutum. 


Indurati. 


Zincum. 
Antimonium. 


7. ASBESTINAE. 


Arfcnicum. 


Asbeftus. 


Cobaltum. 


Amiantus. 


Niccolum. 


8. ZEOLITICAE. 
Zeol. purus. 
Zeol. metallic. 
9. MAGNESIAE. 
Magn. terrea. 
Magn. indurata. 

Syfle- Z6 ^ S^ -^ 

S^^flema efl: mere Metallurgicum, e principiis Chemicis petitura, 
proprium nec corapilatum, 

Excluduntur genera plura : Cos^ Schiflus, Humus, Tophux^ StalaHi- 

tesy Aetites^ CalculuSy Nitrum ; Ap- 
pendici inferitur Saxum^ Pumex^ Pe- 
trijicata. 

Terras dari ftatuit Siliceam^ Granatinam^ Micaceam^ Magnefiam^ 

'Zeoliticam^ Chryfolampadis. 

Qyjlalhs negat a Salitius oriri ; figuras earum magis curiofas quam 
utiles iudicat, quum in cryptis exftruendis nullus numerat ea- 
rum latera ; Terras etiam poffe aflumere* figuram cryflallinam 
absque lale;* dari cryftallifationes metallorura fufione, ergo 
Cryllallorum cauffam non a falibus. 

Colores Gemmarum a Metallis originera ducere dubitat. 

Calces exftitiffe credit ante vitarum et plantarum exiftentiam. 

Strata terrae negat CQnformia effe. 

l>£jimtionts charaaerifticas inutiles iudicat, fufi^cere noffe. I. TER. VOGEL. D. R. A. Mineral-Syflem. Lipf. lycz. Oci. 27 I. TERRAE. 

1. ARGILLACEAE. 

Argilla. 

Bolus. 

Limus. 

Smeftis, 

Lithomarga. 

TripeJa. 

2. CALCARIAE. 
Creta. 

Lac lunae. 

3. SILICEAE. 
Arena. 

4. MARGACEAE. 
Marga. 

5. SELENITICAE. 
Farina foiBlis. 
Terra fpatofa. 
Nihili folTile. 

6. TALCOSAE. 
Terra Talcofa. 

7. MICACEAE. 
Mica 0, ]). 
Vitr'. ruflicum. 
Molybdaena, 

S. INFLAMMABILES. 
Sulphureae. 
Bituminofae. 
Vmbra. 

9. SALINAE. 
Vitriolicae. 
Aluminofae. 
Nitrofae. 
Muriaticae. 

10. METALLICAE. 

O' D' I7» 4, -f, o^. 

cf^ mica. 

Ochra ^^ ^ . 

Cadmia. 

Cobolti ^ 

Arfenici '^ 

Mercutialis ^ 

11. HVMVS. 
Ruralis ^ n. LAPIDES 
i. ARGILLACEI. 

Steatites. * 
Nephriticus. 
Serpentinus. 
2. CALCAREL 
Calcarius L. 
Suillus L, 
Stephani L. 
Marmor. 
Quadrum. 
Armenius, 

3. margacel 

Dendrites. 

Gypfeus. Tofus. 

4. SELENITICL 
Gypfum, 
Alabaflrum. 

5. PYROMACHI. 

Cos. Silex. 

Corneus. 

Quartzum. 

6. SCHISTOSL 
Argilloii. Calcarii, 
Metallici, 

Aluminoii, 

7. FOLIOSI. 
Micacei. 
Spatofi. 
Pfeudo-Galena. 

8. PLVMOSI. 
Amiantus. 
Asbeftus. 

9. SALINI. 
Atramentarius. 
Aluminaris, 
Sal caeduum. 

10. METALLICI. 

ij. FVSILES, 

Pumex. • 

Zeolithus. 

12. PETRAE. 

13. NOVI. 
Trip. 

IIL PE- 28 -#■ ^ 4- III. PETRIFICATA. 

1. ANIMALIA. 

Anth:opoiithiis. 

Zooli*hus. 

Ornitholithus. 

Entomoiithus. 

Ichthyolithus. 

Helmintholithus. 

Aniphibiolithus. 

Zoophytolithus. 

2. PHYTOLITHA. 

Phytotypolithus. 

Litho:>rylon. 

Rizolithus. 

Lithocalamus. 

Lithophylkim. 

Carpblithus. 

5. LITHOPHYTA. 

Madrepora. 
Millepora. 
Tubjpora. 
Keratophyta. 

4. LITHOTOML 

Aetites. 
Variolithus. 

5. PORI. 

Tophus. 

Staladites. 

Incruflatum. 

/ IV. SALIA, 

1. STYPTICA. 

Vitriolum. 
Alumen. 

2. FVSILIA. 

Nitrum. 

Amarum. 
Tincal. 

3. INDVRANDA. 
Muria. 

4. VOLATILIA. 
Ammoniacum. 
Arfenicum. 

5. ALCALIA. 
perficum. 
Aphronitrum. 

V. COMBVSTIBILIA. 
I. SVLPHVRA. 

Sulphur. 
1. BITVMINOSA. 
Bitumen. Gagas. 

Succinum. Coral. 

Ambra, 
Lithantrax, 

3. SEVVM. 

4. BALSAMVM. 

VL METALLA. 
I. PERFECTA. 

Aurum. 

Argentum. 

Plumbum. 

Stannum. 

Cuprum. 

Ferrum. 
1. SEMIMETALLA. 

Zincum. 

Vismutum. 

Antimonium. 

Cobaltum. 

Mercur, viv. 

Platina. 

TER- Arfenicwn ad Salia refertur. -^ ^er -^ 

T E R M I N I 

Vfiirpati ARTIS. 2«» FIGVRA CORTICE 5VPERFIC1E VESTITV Amorpluim 

Cryftailinum 

Tefleilatum 

Prisma 

Columna 

Pyramis. 

lenritbrme 

nodulofum 

rcnitorme 

planum 

cruftofum 
coriicofum 

concentricum 

embryo 

fuperficiale 

fcabrum 

laeue 

nitidum 

niicans 

nudum 

mineralifatum 

lapidofum ahjque determinata Jigura. 

foiyedrum ex plani^ et anmlis. 

cryjialliis fubrotwula peripheria. 

cryjialli corpus oblongum : 

idem, 

cryfiaHi apex. 

orHculatum 'utroque latere comiexum, 

extus eyrincntiif rctundatis fparlis. 

eoruexum rotundatum faepe r^ulo- 

fttm. 

horii;cntali fuperjicie. 

extuf quqfi tunicis indutum. 

fuhjlamia exteriore diuerfa ab intc- 

riore. 

vndulaiim, circum centrum^ v&riega- 

tum. 

iiucleus centralis feu quod centro con- 

tentum. 

quafi fuperfciei iUiniium. 
fii{}erjicie digitum radente. 
fuperjicie glabra. 
fuperjicie pilita. 
punctis lucidis adfperfum, 

purum a peregrino immixto, mtiuwn. 
Sulphure f. Arfenico occuhatum. 
lapidi inhaerens iiiconjpicuum. PARTiCvLis compaaum particulis coadunatis omnino. 
impalpabil^ particuHs inconfpicuis. 
puiuerulentum particulis forma pulueris. 
arenofum particuUs forma arenae. 

granulatum particuUs forma Semimu:i, fulrotundis. 

acerofum particulis linearihur inaequalihus. 

deculTatum particulis ohlun^is horium vorfumjpar- 

fs. 
iibrofum particuUs linearibus parallelis compo 

fuum. 
' fquamofum particuUs planis compofitwn. 

TBX- FlBRIS 36 TERMINI ARTIS. 

TEiTvliA hiembranaceum planis tenuijvnis pellucidis conjtans. 
jRfllle. diuifibile parallele in lamellas. 

concentratum cuius partes nd centrum coeunf. 
Fragmentis Frujlulum fraclum e toto. bvRiTtE fcintillans 


, rr.file 
durum 
fragile 
fedile 
friabile 


tigidum 

flexile 

malleabile 


inquinans 
' fcriptura 
tritura 

- - albens 

- - rubricans 


• - nigrans 


sbivTioNE bibulum 

efFeruefcens 

folubile 

fixum 


apyrum 


vitrefcens 
calcarium 


attraftorium 
retradtorium 
iiitradtabile 


tcioRE opacum 

diaphanuni 

pellucidum 

hyalinum 

dndum 

reflexio 

refraftio chalyhe percujjum fcintillas igrieai e- 

niittens. 

cultro fere fecllle. 

nonfine tnalleo rumpendum, 

flexione rumpitur in frujiula, 

in lamellas cultro fecabile. 

inter digitos fere comminuendutn: 

flecli nequit. 

flexum non fucile rumpituir. 

malieo extenfiie, 

taciu digitos tingens. 

rafura ficca adfolidum. 

rafura humida cum ferro: 

rafura alba. 

rajura fulua. 

raftira nigra^ 

ahforhens aquam, 

aqua fortifpumas agit. 

aquaforti refoluitur in terram. 

aqua forti non diuiditur aut eferuefiit. 

perjijlens in igne ahsque facili vitrifl- 

catione. 

in igne vitrefcit crujla vitrea. 

efferuefcens aquafortlf. vjlulatutn fa- 

tifcit in farinam. 

trahit ferrum vti Magnes. 

trahitur a Magnete. 

non trahitur a Magnetc. 

lucem non transmittens. 

lucem parum ohjcureque transmittens. 

lucem transmittens omnino vt vitrum: 

colore aquae f. vitri. 

colovatum alio colore quam hyalino. 

radio lucis refiliente. 

tadio lucis penetrante frafto. T.OCO TERMINi ARTIS 3? Loco rupeftre in petram comatum. 

vaguin quod non in rupem excreuit. 

aggregatum ex plurimis minoribus lapidibas coalitum. 

folitariuni oppofitum aggregato. 

Inflnunenta Lithologi parata erunt primario : 

Malleut , Culter^ Chalybs^ Aquafortis, Gurgulio f. FiftiUa 
flammipotens absque folle. Aurum. 

2) Argentum. 

^ Cuprumi 

^ Ferrum. 

i) Plumbum. 

l\. Stannum. 

^ Antimonium. 

^ Hydrargyrum. 

w Vismutum. 
zz Zincunh (xo At-fenicum. 
^ Pyrites. 
(^ Vitriolum. 
* Natrum, 
Q) Nitrum, 
© Muria. 
o Alumen. 
\^ Aqua regia. 
S^ Aqua fortis. Se- Semitac DEI in AhyJJo. ■^ "# "^ 33 X I N N A E I 

S Y S T E M A 

L, A F I D V I. PETRAE. 11. MINERAE. IIL FOSSILTA. I. HVMOSAE. 

1. Schidus. 

II. CALCARIAE. 

2. Marmor. 

3. Gypfum. 

4. Stirium. 

5. Spatum. I. SALIA. 

13. Nitrum. 

14. Natrum. 

15. Borax. 

16. Muria. 

17. Alunien. 
18^ Vitriolum. L PETRIFICATA . 

36. Zoolithus. 

37. Ornitholithus. 

38. Amphibiolithus 

39. Ichthyolithus. 

40. Entomolithus, 

41. Helmintholithus. 

42. Phytolithu?. 

43. Graptolithus. IILARGILLACEAElI. SVLPHVRA. IL COKCRETA. 6. Talcum. 
% Amiantus. 
8. Mica. 19. Ambra. 

20. Succinunh 
2i. Bitumen. 

22. Pyrites. 

23. Arfenicum. 44. Calculus. 
4^. Tartarus. 

46. Aetites. 

47. Pumex. 

48. Staladites. 

49. Tophus. IV.ARENATAE. 

9. Cos. 

10. Quartzum. 

11. Silex. 

V.AGGREGATAE. 

12. Saxum. IIL METALLA. III. TERRAE. 

24. Hydrargyrum. 50. Ochra. 
25.Molybdaenum 51. Arena. 52. 

53- Arnlla, 
Cafx. 26. Stibium, 

27. Zincum. 

28. Visniutum. 54. Humus. 

29. Cobaltum. 

30. Stannum. 

31. Piumbum. 

32. Ferrum. > 

33. Cuprum. 

34. Argentum, "> 

35. Aurum. 

D. H. HILL LIBRARY 

North Carolina S\a\e Coilege 
Syjl. Nat. Tom, III c I. PE- 34 ^^ ^ ^ 

I. PETRAE Lapldes fteriles, mti^ e Tenena^ fohaefone. 

finiplices ahsque pere^tino CSale^ Sulphare ^ M.rcuyioae ). 
j&xae, nec intime menjhuo folubiles. 
funiiares, particulis ttmere coadunatis, 
i. HVMosAE e Vegetabiiium terra depojitae. 
Conibuftibiles, aceenfae ardentss in cineres. 
Pulu^re acerofo grojfiorey leuiore. 

2. CAI.CARIAE ex Animalium terra. 
PenetrabiJ.es igne et porojiores euadeiiie?. 
Piiluere farinaceo, yjlulitae fatifcent^s in f.irhiam. 

3. ARG11.1.ACEAE e Maris fedimento vifcido. 
Indurandae, igne duriores rlgidiores. 
Puluere iubrico, anie vjlhmem. 

4. ARENATAE ex Aetlicris aqua pjaaiali praecipiioittc. ■ 
Scintillantes chlybe percujjae^ duriylmae. 

Puliiere fcabro, vitri infliir particulis angnhto. 
■^. AGGREGATAE mixtae <? quatuor { I, 2, 3, 4,) praecedciitil us- 
Participantes itaque payticuds conjiiiutiuis priorwn. 
Tuluer e diuerio Jecunduyn naiuram conjiituentium { i - 4). 

II. MINERAE Lapides foecundi, ;wr/, e SaUno, cryfialllfando. 

Comp ••;tac c i^etra praegtianie peregrino (Sale, Sulphure., Mer- 

curio ). 
Soiubiles bitime in appropriato Afenjlruo. (Cahes quidem dif 

folubiles in terraniy at non iniime jolubiles ). 
Cryftallinae, cerie ( antequam adoleuere ) cryjlallifaado ftemiae. 

1. SALiA Lingua humida dignofcenda. 
Sapida in /iqua. 

Solubilia Aqua. 

2. svLPHyRA Nafo emmiSo di^ncfcenda. 
Odora in It^ne et flagrantia. 
Solubilia Oleo. 

5. METALLA OculiS cljris dlmofcenda, 
Splendida, in igne Jifiiia, pouderq/ijjima: 
Soiubilia menjlruis acidis appropriaus. 

III. FOSSILIA: Lapides ambigui nati ex ahertafa. 
Modificata e Petris aut Mineris. 

I, PETRIFICATA. 

Si gnata , j^ziittra refctents A^aturale quoddam. 

2 CONCR.KTA. 

Coagulata particulis temere conghitinatis, 

3. TERRAE. 

Puluerifatae nec particulis ermnatis. 

t^LAS- ^ ^^ -^ . 35 

CLJSSIS l 

1 lii J[ Jol x\. ki}.9 l iElVMOSAE. 

1. SCHiSTVS fidlliS. 

n. CALCARUE. 

2. MARMOR amorphum, efferuefcehg-. 

3. GYPsvM amorphum, fixum. 

4. sTiRivM fibrofum. 

5. SPATVM rhombeum. 

m. ARGILLACEAE. 

6. TALCVM folidum. 

7. AMIANTVS fibrofUSi 

8. MiCA fquamofa. 

tV. ARENATAEi 

9. cos fragmentis granulatis. 

10. QVARTzvM fragm. angulatiSi 

11. siLEX fragm. conuexis. 

V. AGGREGATA. 

12. SAXVM particulis heterogeneis raixtiS; C ^ PE- 36 -^ iii^ '^ 

PETRAE natura eruenda ex fua Matre terra. 
TERRAE matres fnnt praeprimis quatuor : 
Humus lutofcL, Vegetahilis ^ comhujlibilis» 
Calx tejlacea-, Animalis, efferuefcens. 
Argilla apyra, Aquatilis^ induranda, 
Arena mohilis, Aquatilis, indurata. 

I. HVMOSAE ex Humo Vegetabili , ignitae ardentes combu. 

ftibiles. 
Humus letite depoftta in aqua^ ergo horixpntalis fiflilis. 
Argillaceae particulae faepe cum Humo depofnae » 

eri^o etiam Schiflus faepe fubargillofus. 
Acidum minerale paludum faepe inquinauit Ferro, 

ergo yftulatae reddunt terram crhraceam rubram. 
Accenfae ardent vegetahili^ nifi nimis Metalh iaqidnatae. 

II. CALCARIAE ex Teftaceis f. Lithophytis /Bf<rrrar«iiiutati3j 

Calx enim omnis e Regno Animali prognata. 
effferuefcentes et folubiles acido, vtpote alcalinae, 

nifi antea acido faturarae , vti Gypfum. 
Combuftae et aqua exjliniiae fatifcunt z» farinam. 
vi Calcificandi f Petrificandi multipUeatiua polUnt, 

in Humofis., vegetahilibus ^ animulibusi argillaceis. 

m. ARGILLACEAE ex Vifcido marino in Terrani coaclo. 
Rafiles Tritura lubrifo, cum e Vifcido molli naifle. 
Indurandae in ignc aridioresque eiiadunt et duriores. 
Apyrae quondam diclae. 

IV. ARENATAE ex Aiomis aquae^ in AremiCesim fuhjlantiamcon' 

natis. 
ortae ex Aqua aethereo-pluuiali. 
Particulis durae fcabrae radentes. 
Chalybe fcintillantes ob foliditatem et duritiem; nec aliae nifi 

aliquot Spata metallico indutfita. 
Vitrefcentes quondam diilae. 

V. AGGREGATAE ex praecedentium particulis mixtis. 

Indurarae e terra quacumque , porofae. 

Interftitia caua repleta fu.-re aqua terreflri , quae enata in partl 

culas folidas addidit mifcelam e Quartxp^ Spato^ Mica. 
igne confiderandae /«rc«m/«/n qualiiates immixtas» l HV •^ % -€- 
I. HVxMOSAE. 37 I. SCHlSTVS. Lapis ex Humo Vegetabilium (54), 
Fragmenta fiililia, horizontalia , plana, 
opaca, rafilia, igne combuftibilia. Nouacu- 

la. 
Oliejlen, tabularis. 2. 
Tafleskif- 
f^r. . SCHISTVS fcriptura alba, ater folidus poliendus. 
Schiftus niger durus fubtilis. JVoU. min. 17. 
Fiflilis folidus niollior, lamellis cralTioribus. Wall. 

min. 64. 
Lapis Lydius Baum^ min. i. p. 2ip. 
Hdbitat in Europa auflraliore, in Oelandia parcius. 
Hic lamellis craffis, atris, mollioribus , tamen poliendus, 
Vfiis pro lapidibus Cotaceis oleo imbutus. 

SCHISTVS fcriptura niuea, ater impalpabilis aequa- 

lis fKTilis. Syjl. nat. 1S4. 
Schiftus niger polituram quodammodo admittens. 

CofLfojf. 16 s. 
Fiffilis fubtilior niger, polituram quodammodo ad- 

mittens. Wall. min, 62. 
Lapis fiiTiIis niger glaronenfis. Scheuch. alp. i. p. 19. 

et 2. p. 47, et s. p. 7- 
Hahitat in Heluetia, Scania parce. 
Hic habet lamna^ planas, duriufculas , aequales^ atras^ fu- 

perinducias laminae friahili in loco. 
Vfus pro menfjs , tabulisque calculatoriis. 

SCHISTVS fcriptura alba, nigricans fubfriabilis. 

Syjl. nat. JS4- /'• Wgoth. 2S^ Schrebr. lith. 30, 
Fiflilis moilior friabilis. fValt. min. 66, 
Schiflus niger. Co^. fof}'. 167. 
JJabitat in Lapponia, Weftrogothia, Nericia, Scanla. 
Hic Lamellisjragilibus, aquafoi ti vix ejferuefcentibus. viridis. 4. SCHISTVS fcriptura alba, efferuefcens viridis. Muf. 

TeJJ. 18. 

Schiilus viridis. Cojl. foff. js^. atratus. C 3 Hahi- FiJJllis eft quidem Schillus, fed ir.ultae pctrae funt lifliles, non tamen Schirj'. 38 PETRAE. HVMG^E. Schiaus. 

Hahitat in MoelTebero; Weflrogothiae. 

Hic crudus viridis^fccus euadit cinaeus; moUii eji, 

Natus ex huniQ et Argilla marga, 

Ardefia. 5. SCI^IISTVS fcriptura cinerea , caerulcfcenti-nigos 
Takshtf- tinnitans. Syjl. nat. 1.^4. 

fer^ Schiftus niger durus rudis. Wolt. mi%, 17. 

Schiftus caeruleus. Co^. fojf. t»r. 
Fiffdis durus caerulefcens. IVall. min. ^s- 
Fiffilis durus rudis ex nigro caerulefcens. Canh 

min. 2s. 
Saxum compofitum mica , Jquartzo et forfan argilla 

martiali. Anon. min. sd^. n. 2. S'. 
jHfabitat in Jlpinis lemtide , Helfmgia, Scania, Spits- 

berga! 
Hic Laminis duris^ aquam non haurientHus, hine nec gs- 

lu rumpendiSf nec acido foluer.dis ^ quae vnguihus impo- 

Jitae ad puljationem tinnitant ,• atomii vix micaceis 

fcaiet. 
Nata ex Schijlo cum. faro.. 
VfuS pro teciis aedijiciorunt, 

folidus. 6. SCHISTVS fciiptura cmerea, nigricana folidus tin- 
nitans. 
Hahitat ad Kellefors. - 

Hic vix di§'nt a praecedente, ni/i quod folidus vel in craf- 
fas. laminas diuifihilis ; margines ohlique diftSli. 

argillace-7. SCHISTVS fcriptura cinerea, friabilis cinereus. 

\is. Schiftus argillofus. Wolf. min, jso. 

Lerfchif- Halitnt in Osmundsberget. 

fer. Hic extus argillacfu^ , canus f. jiauo-canus , vngui fria- 

hilit. n^arga- 

^eus. Nigrica. 
fuart- 
Krita, 8. SCHISTVS fcriptura rubra. Syfi. nat. is4- Mu.'. 
TeJJ. 16. n. s. 

Marga indurata aere fatifcens. Jhion. min. 27. 
a. Cinereur. 
13, Virefcens, 
<y. Rufus. 

Hahitat in WeflrogothJa : Moeffeberg ; Heluetia. 

Hic laminfs friabilfbus i variat coloribus Jitw et aetate. SCHISTVS fcriptura atra, ater inquinans. 

JS4- ^H Tejj: is.n. c. 
Schiiius iiiger friabilis inquinans. Wolt. 17. Syfi. nat FiiTi- PETRAE. H^^MOSAE. Schiflus. 3> FiTilis friabilis nigcr manus inquinans. Cartk.mn. ij. 
Fiffilis moUis friabilis pidorius. TVall. min.67. Baum. 
min. I. p. 219. 
0. Schifhis aluminofus cuneiformis fifTuris fplendenti- 
bus'. Anmi. min, 124. C. 2. 
J-Jiihh.it in WcfLVOgothia : Hunneberg. It.ii^oth. 212. 
* Hic Laminis molliufcidib\ friabilihus, inqicinantibtiSj aciJo 

non efferuefcentibiis, Varietas jigura fubcuneiformi , 
fiiperficie nitente. 

Gommu* xo. SCHISTVS fcriptura nlgra , ater folidus. 
nis. HahitiU in Scania ( it. fcan. 128.) , Oelandia, et pa/fitn 

alihi. 
iiic faepeffatet Alwnine, interdwt^ vero eo caret,- differt 
a Schijio nigrica qaod folidus ytton inquinanr. Tritura 
nigra efl, ^ 

olearius. 11. SCHISTVS fcriptura cana, cinereus oblique trun- 
Prober- catus. ^ 

flen. Fifniis duriufculus, laminis craffis. Carth. min. 2^. 

Hdhitat in Wefirogothia Walllabcrg, Pyrenaeis. 
Hic proxime accedit Saxo Trapp, extu! fubferrugineuSf 

punclis fufcis , qua/i arenaceis , adfperfus. 
ViXis pro Coticulii ciim oleo^ radit argentum D. Tidjiroem. 

efferve? 12. SCHISTVS fcriptura cana, fufcus efferuefcens. 
fcens. Schiftus calcarius. JVolf. min. 1^0. 
Hihitat in Gullersfen Raetwik. 
Kic groffe Jinditur -t parum ejferiiefcity Marmor tamen 
non eji. 

compa- 13. SCHISTVS faiptura exalbida, compacaiaimus fo- 
dtilfin.ius. lidiiTimus. ^ 

Habitat in China, Rarifjimus. 

Hic ex:us glaber inaequalis : intus compaclifjimus vti Si- 
lex ahsque partiiidis.y niger aut ftifcus, fcintiilas non dat. 04 II, CAt- 40 ' PETRAE. CALCARIAE. Marmoi. 

11. CALCARIAE. 1 

2. MARMOR Lapis e Calcc Animalium (53) combi- 
^ nata. 

Fragmenta indeterminata, amorpha, fiib- 

rafilia. 
Efferuefcens cum acido , diflblubilis in 
Calcem, at non intimc folubilis. 

Schi^o- I. MARMOR particulis impalpabilibus, nigrum , fcri 
fum. ptura alba. 

FUsjicn, Marmor nigrefcens. Cojl.foJJ'. 1^6. 

Fliften. Jt.fcan. 121, 143, 148, 156. 
Marmor vnlcolor nigrum. Wall. min. 41. n. 2. 
Halntat Tomarp Scaniae, in Moffeberg. 
Hoc horixontaliter JJile in Lvriinas cralfwres. 
Natum e Schijlo Marmore calcijicato , vti conflitit ex 
adiacente Schijh ; Schijium in Marmor mutari vifum 
it. wgoth. 87. 
Vfus Yro monumentis fepukhralibuSj pavimentis etc. Calx 
etiam ex eo coc[uitur, 

nobjle. 2. MARMOR particulis fubimpalpabilibus , opacum 
Marmorf 'compadum poliendum. 

Marmor folubile, particulis impalpabilibus rafilibus. 

Syji. nat. 152. n. g. Muf. TeJJ. 10. ;;. i. 
Marmor. IVall. min. 4S- Anon. min. p. j./. 
Marmor polituram admittens. IVoh. min. 19. 
Calcareus fubtilis nitorem afliimens eleganter colo? 
ratuo. Carth. min, 23. 
£i. album Parium. Coji. fcjf. igS- '" 4- 

, 0. nigrum Lucullum. Cojl. fojf 183.«. i- 
<y. cinereum Venetum. Cojt. fojj.i^:;. n. 10. 
h\ Jlauum Phengites. 
f. rufum Numidium. 
<". viride Verdello. Coji. fojf. 199. w. 13. 
V]. maculatum album Africanum. 

3. - - - nigrum Canarienfe. 

A. . . -^ luteum Porta fandta. 

X. - - - purpurafc. Lesbium. ^ 

^. - - . viride LacedaemonicumCo^.inQ. n.7. 

Uahi' Calx omnis et Crcfe. e Teflls et Coiallis Vcrmium prodiif, eiiam illa , in 
qua nulla vefligia animalium ( excepta Tcrra aliena calcilicata a dictis), 
vti certo couHat de Hamo, et dubie de Argilla. PETRAE. CALCARIAE. Maimor. 41 Habitat in Africa , Europa auftrali , Sueciae Kolmor- 

<ien etc. 
Hoc /// compjcium^ polituram nitidani admlttens ^ colori- 

bus puns imlnitum absque f.jfuris et imprimis absquepar-^ 

nculis Spatq/if! , quae Ju.i poUtura maculif obfcuris vi- 

tiant. 
Varictas kuius per.e infinitas vide apud da Cojlam. 

fiorenti- 3. JVTARMOR particulis impalpabilibus, opacum com- 
num. padtum poliendum flauicans. 

JVTarmor florentinun:. Cal. muf. 419. Linchen. orycht. 
14. Laufj. f]r. 33. Bayer. orych. 44. Aiyl. fa.xcn. 1, 
p. 57: Scheuch. muf. 98- 24S. 
Marmor dc monte Sinai. Jmper. nat.l. 24. c. 2 f. 
//i/;/>at z« Italia, Goslaria, Monte Sinai. 
Hoc differt a praeccdenti , quod magis compaHum, ftaue- 
fcens , picluris faepe varia riferens. 

iiirde. 4, MARMOR particulis fubimpalpabilibus , fifiile al- 

bidum. 
Schiftus pallido-albus f. Marmor pappcnhe.imenfe, 

Gron. fuppel. 99, 102. 
SchifLUS calcareus flauo-albidus. Ccf.foj]'. i6<). 
Habitat in Pappenheimenfl , Bauarienfi, Eichftettenli 

dijlriau. 

tardum. 5. MARMOR f articulis fubimpalpabilibus, albumdia- 
phanum. ' 

Habitat Nordbergae : Rodberg. 

'H.ocfmiile (^(iar^^^o,^ durum ^ diflinclum qv.od cwn aqux 
forti norr, nifi poji aliquot minuta et j'ero , efferuefcens. 

rude. 6. MARMOR particulis granulati? micantibus. Syjl. 
Kaikberg. riat. 152. n. 6. 

Calcarius particulis fcintillantibus. JVall. min. 39. 

Lapis calcarius particulis grauuiatis. Anon. min.^. 

Calcariusrudis micans nitrum aflumens. Canh.min.22, 

Calcarius lapis amorphus rudis didus polituram noa 
admittens. JVolt. min. 19. 

Saxum calcareum fcintillans albidum. Cofl. fvfj. 15?. 

Habitat Sahlber^ae, Persbergae- It. ivto/A. 255. 

Hoc variat particulis minutijfmis et maionhus granuLitis. 

Vfus. Calx inde ceqidtur ; Metallicolis inferuit. 
. C5 7. MAR- 

Marmor quo magis ferro inquiiiatum, co m;nus coftioni calds inferuit, cum 
calx inde cinerea euadit. 4a PETRAE. CALCARIAE. Marmor. 

Biicans. 7. MARjMOR particulis fpatofo-rauaTnofis. 

Calcareus particulis difperfis. JVall. tnin. 40. 
Lapis calcarius particulis fquamofis f. fpatofis. Anon, 

niin. 9. 
Hahitat paflim. 

Hoc petnjicatis deflitiiitur. Swab. 
Vfus ad Metalkn-um fufjones. 

decuiTa- g. MARMOR particuliS oblongis depreffis decuflato- 
ttim. fparfis. 

Marmor folubile , pArticulis micantibus radiantibus. 

Svjl. nat. 152, n. 7. 
Hahitat in Gottlaudia, 'W^arnas, It. wt^oth. 267. 
Hoc albtm particuUs oblon:risy fubprismaticis., planiufculis ^ 

radiamibus Ollarem referentihus i Igne leniore vitrefcit, 

inten/Iore vero non. it, goth. 295 ; vitro cyaneo. it. 

oel. 14; fitbliniatur inde, more fulphuris,fal alcali. It. 

0(7. 147; communitur aqua fortifolubilei aliud occur- 

rit non folubile. 
VCus. Cdlx inde coqidtur alha» 

^cerofum. 9. MARMOR particulis obloHgis acerofis longitudi- 

naliter fparfis. 
Hdbitat in alpibus Lapponiae Lyckfelenfis. 
Hoc niueum , facie minerae Stibii , totwn conjlans particu-. 

lis oblongis, aceroJJsj longitudinaliter fparjis; albiffimis, 

nitentibus, 

i^ratari- 10. MARMOR particulis argillofis, fragmentis hori- 

um. zontalibtis. Syjf. nat. 1^1. n. 4. Aluf TeJJ'. 12. 

Golfjien. Saxum rubrum fplendidum durifllaium. Cojl. fo(f. J55. 
Lapis calcarius particulis impalpabilibus ruiis, Anon, 

min. 7. n. ^. s. 
Marmor purpureum ex Oelandia Sueciae. Worm. 

muf. 44. 
Alwarften. It. oel. 51. it.fcan, 107. 
Taeigflen. It. wgoth. 2i. c. 
«. rufum. 
/^. albidum guod antiquias. 

Hahit.t in Oelandia rupejiriy Kinnekulle, Scania, 
Hoc fjfiris horixontalibus et perpendicularibus a S. O. 
ad N. W. diuidiiur i rude, particulis argillacets mix- 
tum-, ingruente pluuia humectatur vti muria (it.fcan. 
:2o); in igne Jlrepitu magno frangitur ; fcatet copio- 
Jiffvnis petrificatis. Stratafuperiora multo duriora in- 
ferioribuSt 

VfuS PETRAE. CALCARIAE. Marmor. 45 Vfus. Calx cinerea inde coquitur ; ad pauimenta elaho-^ 
rdtur^ in pariete catcem repellit, , 

^ilrumO' II. MARMOR particulis argillofis, aetitis cryftallinis 
fum. fparfis. 

Gorfien. MariiiQr folubilc fragmeiitis fubrotundis. Syfi. nat, 

151. n. 3. Afui: rejj: 12. 

Gorften. It. ivgoth. 21, 23. 

Halntat in Kiiinekulle. 

Hoc idan praecedenti , fed foluitur in <^lohos pomiformes ^ 

Aetitas forniat faepe intus cryjlallinosj ingniente pluuia 

etiam humeclaiur, It. wgotli. 92. 

Hamnii- 12. MARMOR granis globofis cruflatis confertifllmis. 
tes. Syf. nat. 151. n. 2. Schreb. lith. 17. 

Aur. Pifolithus. Fog. min. 256. 

Oolithus. It. gotl. 2(56. 
Halitatin Gotlaiidiae Burswiken, integro Jlrata fupra 

Cotem. 
Hoc cinereum^ rude^ totum ex granis pijiformibus , crujlo- 

/is, confertiT. 
Natum e Cau-e coakfcente JlHctihiis maris rotwidata, vt 
Tophus Oolithus. 

teflacc- 15. MARMOR friabile, particulis cruftaceis, 
um, Calx balbergenfis, It.fcan. 85, 393- 

Habiiat in Scania, Gades. 

ilocJotum conjlxt tefiis conchyliovwn grofje comminulis y 
adeo leuiter cohaev-entibus xt digitis conteratur. 

\>-:CfA. T4, MARMOR cretaceum arenofiim inquinans. It. 

fcan. 196, 205. 

Lapis arenaceus glutine calcareo. yVwn. min. 276. n. 2. 

Haliiat in Gallia, Dinia, Scaniac; Herr^Jlad. Mabr.oe. 

Hoc molle et inquinans injiar Cretae-, fed copin/ijfitna art.^ 

na mixtiim: fuh dio indurefcens. 
Vfus; Domus piirijietifes etc. inde JJru&ae. !v MAR- 44 PETRAE. CALCARIAE. Marmor. 

inargacer i^. MARMOR vagum folidum , cortice argillaceo. 
um. Syjl. nat. iji. w. i. Muf. TeQ. i2. n. g. 

Lapis calcarius particulis impalpabilibus incarnatis. 
Anon. min. 7. n. <y. 

Calcarius particulis indiftinftis. Wall min. 38. «. 2. 

Saxum calcareum album. Cofl. fojf. 151, 

Calcarius rudiulfculus nitorem afTumens. Carth. min, 22. 

Hahitat in campis argillqfis Vplandiae, Weftrogothiae, 
Oelandiae, Flandriae vhi integrae viae piiblicae eo 
Jhataei Vagumf. fporadicum^nee rupes formans. 

Hoc rudeyflauefcensy impalbabile^ compaHijfimum..,durum 
perforatum faepe venafpatofa extus rubra angulata,ve- 
Jlitum cortice albido argillaceo. 

JTatum Atgillae margaceae cwn a^ua ferrea. 3. GYP- PETRAE. CALCARIAE. Gypfum. 4^ 

3. GYPSVM. Lapis e Terra Marmorea (2) refoluta et 

praecipitata regenerata. 
Fragmenta indeterminata, amorpha, fub- 

rafilia particulis impalpabilibus. 
Fixum, nec acido eiferuefcens aut folu'* 

bile. 

argillo- I. GYPSVM particulis argilliformibus opacis. 
fum. Gypfiis informis rudis , nitorem non afllimcns. Carik 

min. 24. 
Gypfus colore ingrato. IVolt. min. ig. 
Marmor fixuni lameUatum, particulis fpatofis. Muf* 

Te[f. 14. n. 12. 
liabiidt in Polonia etc. per jirata mixtum fequenti, 
Hoc vefert ArgtUam fchijtiformem inJuraiam absq^ue ate^ 

mis micantibusy cinereum aut altncMis. 
Viusjequentis, cuiusforie mera varietas. 

vfuale. 2. GYPSVM particulis arenaceis micantibuS. 
Gips* Gypfum. yofi. min. 11 8- 

Gypfum particulis micaceis. Anon. min. 16. 
Gypfum particulis paralellipipedis et globofis coii- 

cretum. IVali. min. 57. 
Marmor fixum particuiis difformibus. Syji. nat. 1^2. 

n. 9. 
Hihtat in Galiiae Montmartre, Italia, Germania, in 

corifinifs Tlierniijnim et fontium Salinarum. 
Hoc paniculis areniformibus-, micantihus faccharl injlar. 
Natum e Terra calcaria , aqua acida foluta et faturata 

prarcipirataf. depojita ^ dein coiicvetaf. regenerata in 

petram. 
Vfus pYo Stauiis, coemento, plajhco teclorwn. 
I 

Alaba- 5. GYPSVM particulis impalbabilibus , diaphanum. 

ftrum. Alabafirum. Vog. min. \i<). 
Alabajler. Gypfum particulis minimis pundis nitens, polituram 
admiuens. ^Vall. min. 51. Gyp. Cognafa Calci res Gypfum eft P//n. XXXVI. 24, nec eft nifi Calx »cid» 
faturata, adeoquc regeneratum % Calc», 46 PETRAE. CALCARIAE. Gypfiim. 

Gypfus informis fubtilis iiitorem affumens. Carth. 
min. 24. 

Marmor fixum, particulis arenaeeis micantibus. Syft. 
nat. 192. /7. II. 

» Terra gypfea indurata. Anon. tnin, 15:. 

a. Album. 

fi. Flanefcens. 

Habitat in Italia, Oriehte, india. 

Hoc fiiper/iciale , diaphanum omnino, vix Jlriatum, fuper- 
ficie remformi; pro copia acidi efferuefcit interdum^ 
faepius <>sro non. 

Natum ex Aqua thermdli more Stalaciitae ^ concretumfe- 
re cryfiaUifatido. 

Vfus pro StatuiSf Vrnis^ 4. STI- t-^llTRAE. CALCARIAE. Stiriiim. 4? 

4 STiRIVM. Lapis e Terra Gypfea (3). 

Fru^mehta e Filis parallelis, approxima- 
tis, rafilibus. 

gypfeiim: i. STIRIVM pellucidum fixum fibrofum. 
Jiral-gyps. Inolirhus fiagmentis indeterminatis. C&yth. miti. i^, 
Gypfum jfibrofum. ykon. mm. 17. 
Gypfum liiimientis paralleiis compofitum. WalL 

min. 49. 
Spatum gypfeum fibrofum. Wolt. min. i§. 
JVrarnior tixum,filamenLis perpendicularibus paralle- 

iis. Sy/i. nal. i^?. n. 10. 
Inolithus.' Bamn. tnir:. j.p. 204. 
Habitat in fodinis aluminarihus Scaniae, Oelaudiae, We- 

flrogotiiiae, Chinae, inier Schifior. 
Hoc Fibris perpendicularibus, parallelis , contiguis^ pdlit- 

ddisyjxis nec aquaforti ejjeruefcentibus , laminas Sciii~ 

Jii hori:^ontales dehijcentes comucieiis. 

ir.aimore-2. STIRIVM diaphahum folubile fibrofum. 
um. . Alabatlrites. It. Scan. 121. 

Hdhitat in Scania etc. vti praecedens. 
Hoc difjert tamwn a ptiori quod alhidius minusque hyail^ 
tum et aqu2 fortiJolubiU. 

alabaflri- 3. STIRIVTvI peUucidiiTimum fixum coadunatum. 
num. Nabitat in Monte lura. 

Jioc Jimillinmm quidem praecedentihus, fed fhris coadurr.v- 
tis in vnum conjolidatis , gemmae injlar pi^llucidilfimum^ 
aUnfJimumy aut etiam niueum, longitudindliter Jijjile, vix 
manifejle Jiriatis fragmentis. 
1 

bafaltl- 4. STIRIVM obfcurum fixum, ramentis deculTatis. 
num. Habitat in Nericia verfus Oisbio, fupm montium catca- 

riorum feriebus. ^ i 

Hoc Jiriguhris lapis eft, et medius quqfi inter varia gene- 
ra ; facies lapidis Marm.orei, fixus vt Gypfum mc elfe- 
ruefcens, Jibris propriis fere ad Siirium accedit. 'fotus 
funiUimiis efl JJipulis Ugni exxiji!'., decujfatim fparfs^nec 
arcle jyo/itis y ^uaeuis flipula ohlmiga^ dijformis, vti-za~ 
que quaji abrupta, conjlat Jibris parallelis coadunatit. 

5. SPA- 

tltiriim ab omnibus fub gcnere Gypfi comprchenditur , cuius etiam niturae 
efl, fcil fi Spatum a Marmore erit feparandvm , vtique etiam Stirium n 
Gyj;fo, nifi leges Syflcmaticae conculcandae fiiu ; acc.dit quod deturSti- 
rium et fixunv vt Gypfltm, €t folubUe vf IMarmor ^8 PETRAE. CALCARIAE. Spatum. 

5. SPATVM. Lapis e Terra Calcariaj quae fluida fuit 
Fragmenta rhombea, plana, nitentia* 

* Solubilia. 

fpeculare. 1. SPATVM folubile pellucidumobiedislimplicibuS; 
SyjL nat. 153. /z. 3. 
Spatum pellucidum molle. Wall min. j"^. 
u. hydlinum. 
ii. fiauefcens. 
fy. virefcent. 
^. caerulefcens. 

Hahitat Dannemorae, Sahlber^?.? , et paffim in fodinis. 
Hoc Fragmentis pellucidis in minuuffuncs rhomhos diui- 
Jihile. 

duplic^ans. 2. SPAT^^^M folubile pellucidum obieda duplicans. 
Duhhel- Syjl. nat. 153. n. 2. 

Ikn. ' Spatum calcareum rliombeum diaphanum. Anon. min» 
10. K. I. a. 1, 
Spatum informe molle diaphanum obiedta duplicans; 

Carth. min. I2. 
Spatum pelkicidum obiecta duplicans. Wall.min.Sy-/. 
Spatum alcalinum amorphum islandicum. Wolt, 

min. 19. 
Cryftcillus islandica Vulgo. 
Hahitat in Brattfors Wermelartdiae , Heluetia , Nor- 

vegia, Islandia. 
Hoc mera praecedentis varietas , differt tantwn quod lite- 
ras per id infpeflas duplicet ,• colore etiam variat hya- 
> lino aut Jlauo. 

fiflile. 3. SPATVM folubile diaphanum fiffile album. 
Spatum fiifile, Syjl. nat. 153. n. 1. 
Spatum lamellofum molle. Wall. min. ^c^. 

Spa- Spatum in cippis Runicis recrefceie ex ipfius faxi literis excauatis memora- 
blle cft, It. gotl. jzj. 

Spati particolae rhombeae probe diftinguendae a cryflallis; Cryftalli fpato- 
fae etenim diuerfiffima figura gaudent ab earum particulis riioiHbeis con- 
Ititutiuis. 

Spati generationem videre eft in StabAita. 

Rhombeae partlculae Spati determinatae fuere , vt vldetur , e Salino murla- 
tic©. PETRAE CALCARIAE. Spatum. 49 vndatuni. compa- 
dtum. Spatum informe molle diaphanum, lamellis rainutiffi- 

mis. Carth. min. 12. 
Spatum calcareum lamellofum. A.on. min. 10. m. 2. 
Habitat in Noruegiae Kungsberg, Skara - grutVa. 
Hoc finditur in lamellas tenuijfimas , molles , albas 

frangemlas in rhombos. 

4. SPATVM folubile lamellofum vndulatum album. 
It. wgoth. 191. 
Habitat in Daliae /a/'«/o ad Koepmannefiaell. 

5. SPATVM folubile fubdiaphanum compaaum. Syjl. 

nat. 153. n. 4. 
cc. hyalinum, 
/3. album. 
<y. flauefcens, 
^\ virefcens. 
s. caerulefcens. 

Habitut pajim in fodinis et rupibus. 

Hoc differt a Spato kinao , quod vix diaphanum , mi- 
nimeque pellucidum. 

7. SPATVM folubile fubopacum compadum , fra- 

gmentis fubfquamofis. Syf. nat. 153. n. 7. 
Spatum calcareum opacum. Anon. min. 10. n. 2. /?. 
Habitat Norbergae et Drechiae Dalekarlicae , Hammar 

Nericiae. 
Hoc congejtum faepe quq/i in lamellas^ rhombis inaequa- 

libus diui/ibiles. 
Vfus ad Cupri nojlrl vjfrina^ pro faciliori fcorijica' 

tione. 

10. SPATVM folubile opacum rhombeum fcintillans. 
Habitat -wellra Silfberget : Swartberg. Tidjlroem. 
Hoc fimile Spato campejtri , viride aut album. 

fugax. S. SPATVM folubile opacum fecundum fitum lucis 
fugax. 
Habiidt rarius in fuperjicie aliorum hpidum , imprimis 

Aetitae marmorei. 
Hoc ex crujla liuida fpatofa y cuius omnes particulae vnum 
latus angulis fpe^anty vnde Jit , quod ad determi- 
naium Jitum omnes particul&e nitant , ad alium mi- 
nijne. 

6. SPA- calcari- 
um. bafalti-' 
num. Spata in Natro fpatofo fixa funt , vel raro efferuefcunt. SyJL Nat. Tom. III. fO PETRAE. CALCARIAE. Spatura. *indum. 6. SPATVM folubile pellucidum coloratum. 

Spatum compadum pellucidum tindum. Muf. TeJ. 
\6. n. 8. 
a. jiauum. Topazius fpurius. 

/i, virens. Smaragdus fpurius. *' 

ey. eaendefcens. Sappiiirus fpurius. 

Hahitat in Fodims Sueciae , Saxoniae. 
Hoc cofnpatlum et vitri inflar pellucidum. 

«onfu- 9. SPATVM folubile fubdiaphanum , rhombis confufis. 
fum. Spatum particulis difperfis irregularibus. pyalL min. 55. 

Habitat aciVtoen. 

Hoc incarnatum mihi, particulis rhoinheis confu/Is ahsque 
ordine. 

yhomboi- 11. SPATVM fubfolubile opacum nigrum fubfcintillans. 
deum. Spatum compadum opacum tinctum. Syjl.nat. 155. 
n. 5. 
Spatum informe duriufculum opacum. Carth.min. 15. 
Hahitat m /'mi/o^//n/5Nya-i<Lopparberg, Norbergae. 
Hoc nigrum , faepe atrum , exquijitis rhomhoidibus , pondero- 
fum., ferro fatur.mum ., ad chalybem vix fcintillans , parum 
e^eruefcens. 

tixa. 

campe- 12. SPATVM fixum opacuni rufefcens fcintillans. 

ftre. Spatum fixum fcintillans. SyJ}. nat. 155. w. 6. 

Faeltfpat. Spatum informe durum fubdiaphanum. Carth. min. 1 3. 
Spatum fGintillans. Jnon. min. 66. n. i. /i. 
Spatum durum lateribus nitidis ad chalybem fcintil- 

lans. IVall. min. 61. 
Habitat vbique in faxis-, rupihus y lapillis; primario in 

Maritimis Sueciae, vulgatiffunum. 
Hoc reliquis durius fcintillas cum chalyhe ccncuffum fpar- 
git, continst enim aliquid ferri vnde durities; hac nota 
difjert a praecedentihus , quae tamen peregrina et acci- 
dentalis. 
Natum e materia Spati fub uiari., a Neptuno et Marte 
adulterata, 

filiceum. 13. SPaTVM fixum diaplianum album fcintillans. 
Habitat Fioen in Quarixo. 
Hoc alhum , vix virefcens. 

niutum. 19. SPATVM fixum non fcintillans. 

Habitat iu Scania ; Gladfax. D. Tidfiroem. m. AR- PETRAE. ARGILLACEAE, Talcum. 51 m. ARGILLACEAE. 

6. TALCVM. Lapis ex Argilla (52 ) indurata. 

Particulae impalpabiles , rafiles tritura 

lubrica. 
Igne indurandus. 

Litho- 1. TALCVM fubfriabile albicans fubf^uamofum. 
niaro-a. Argilla fubtilis indurata ex fifTuris petrarum. J^og, 

tnin. II. 
Marga argillacea albida. Syji. nat. 204. 
MeduUa faxorum. Vog. min. 37. 
Habitat in rirnis rupiwn Dalekarliae , Germaniae. 
^ Hoc ct2«wm/. cinereum ^ fraclura fuhfquamofwn ^ ra/ione 
lubricum , aquae vix bibulwn non vero folubile , vix du' 
ritie lapideum. 
Natum ex Argilla cojnmuni, diutius in rimis petrarurtl 
cowprejja. 

viridans. 2. TALCVM fubfriabile virldc inquinans. 
Habitat in Gerniania. 
Koc fatnrate viride , particulis viridihus impalpnbililms , e»' 

tus glabritie nitais , rafura viridi inquinans ; ferrum nul- 

lius momenti eontinens. 
Natum ex Argilla Bolo viridi. 

Rubrica. 3. TALCVM fubfiiTile rubrum inquinans. 
Roedkrita. ' Ferrum terreltre durum manus inquinans. 
mi:.. 73. 
Marga ochracea rubra. Syjl, nat. 204. n. 2. 
Creta rubra. Cojl. min. 88- 
Bolus communis induratus. Anon. min. 79. /S. 
Ochra rubra cretacea. tVall. min. 265. 
Rubrica iacilis. Dai pharm. 23. n. 5. y 
Rubrica. Votj. min. 178. 
Habitdt intra Cotem aut Marmor in Dalekarlia. 
Hoc duritie vix lapidewn , Jilfde faepitis , fub dentibus Lic- 
cae figillatoriae fere conjtjlentia.rubro inquinans; Puter 
SUicis rubricatoris. 
Natum ex Ochraferri, inter Petram cenJoUdata. 
VfuiS pro fcriptura rubra in ligno. Carth. 3. D 2 4. TAL- Talci" tritura poflidet omnes qualitates Argillae. 5« PETRAE. ARGILLACEAE. Talcum. 

Aneftis. 4. TALCVM vngue rafile, albo inquinans. 5^/. nat. 
Skreddar- 157. «. g. 

crita. Talcum folidum femipellucidum pidorum. Mall. 
min. 129. 
Smectis opacus mollis albicans. Wolt. min. 16. 
Steatites, Lardites, Smedis, Creta cimolia. Vog. 

min. 100. 
Argilla indurata virefcens Morochtos- Cojl. fojf. 60. 
Creta brianzonica. ^non. min. 74. 
Talcum fubdiaplianum denfum albefcens , lamellis 
minutifiimis. Carth. min. 15. 
M. Steatites folidior. Anon. min. 75. 
/ff. opacum. 

7. fubdiaphanum Speckftein. Baum. min. i, p. 2og. 
S. lamellofum. 

Hahitat in Cliina, Anglia, Suecia, Garpenberg. 
Hoc vngue raditur et litura characieres allos pingit. 
Vfus Sartoribus loco cretae ; inde formantur capfae^fca- 
tulae , paruae Jiatuae j praefertim a Chinenfibus. 

diJaris. 5". TALCVM opacum folidum fubuirefcens , particu- 
Tdgften. lis fubfquamofis. Syjl. nat. i^y. n. 7. 
Lebetum lapis. JVall. min. 133. 
Smedis opacus duriufculus variegatus. TVoIt. min. 16. 
Smedis micaceus durus ex grifeo viridefcens. Cartk. 

min. 26. 
Saxum compofitum fteatite et mica. Anon. min. 26^. 
Hahitat wjemtia, Dalia, Daleliarlia, Finlandia. 
Hoc partieulis fquamofo - acerofis, fparfis, micaceis , opa- 

cisi madidus femper virens ; polituram refpuit. 
Vfus pro Caminis, OlUsfeleclis, aedium Pundamentis. 

Serpenti- 6. TALCVM praepoliendum viridi - maculatum opa- 

nus. cum, particulis granulatis. Syji. nat. 156. n. 3. 

Serpen- Oliaris folidus virefcens maculofus, polituram admit- 
tin. tens. Wall. min. 131. 

Smedis opacus duriufculus virefcenti - maculatus. 

IVolt. min. 16. 
Marmoro - proferon obfcure viride. Cojl. fofj: 266. 
Marmor ferpentinum Zeblitzenfe. Worm. muf 43. 

Myl. faxon. i. p. 31. 
Argilla indurata folida particulis maioribus. Ation, 

min. 76. 
Lapis ferpentiuus. Voq. min. 103. 

«. Ser" PETRAE. ARGILLACEAE. Talcum. tc Serpentinus paiticulis gramlatis. Anon. 76. n. 2. 
A Serpentinm jHirofus. Ibid. 76. n. i. 

Hahitat in Germania: Zeblitz, Dalekarlia. 

Hoc differt a reliquis quod polituram admittat. Variat 

colore viridi , cinereo , nigro , rufefcente , maculato 

albo. 
Vfus pro vafeulis variis pulchellis. 

Nephriti-7. TALCVM praepoliendum viride fubdlaphanum, 
cus. particulis fubfibrofis. 

Smedis fubtilis duriufculus viridis , fragmentis fub- 

fiffilibus. Carth. min. 26. 
Smedis fubdiaphanus durus viridis. fVolt. min. 16. 
Gypfum viride femipelhicidum fiflile. Wall. min. 52. 
Lapis Nephriticus. Dal. phami. 52. Vog. min. 102. 
Habitat in America., Hifpania, Swartwil^. 
Hoc differt a praecedenti quod fnMiaphanum ; vti gradu 

tantum differunt Ollaris^ SmeHisj Sevpentinus^ Nephri- 

ticus^ lamellarei valdc rqfde eJl.Nephriticuscommuniter 

eupro fcatet. 
Vfus medicus externus. 

lamella- %. TALCVM lamellatum fragili-durum glaberrimum 
re fubdiaphanum. 

Talcum particulis fmpalpabilibus , lamcjlis parallelis. 

Syjl. nat. i^6. n. 4. 
Corneus filfilis, lamcllis parallelis. Wall. min. i^g. 
Hahitat Sahlbergae, Garbergae, Raettwil^ inter rimas 

rupium. 
Hoc ex Lamina plana^ glaberrima, rigida, .fi^^gj^ij /«&- 

diaphana , glauca f pallida ,• ruptura parum effer- 

uefcens. 
Natum ex Smecle indurato : in Serpentino maculas palli' 

das corjiituit , tamquam pinguedo mixta carne. 

Corneus. 9. TALCVM folidum fuberofum nigrum, fuperficie 
Hornflag. atra glabra , ti itura albida. Syjlnat. 1^6. n. 2. 

Corneus durior niger folidus. Wall. min. 137. 

Bolus induratus , particulis fquamofis. Anon. miii. gS- 

Smedtis durus niger. Car:h. min. 26. 

Habitat in Fodinis , vejliens mineras. 

Hoc corio craffmsy folidum, acerofum^ rajile , fuperjicie 
quajxoleof. aqud inun^um. 

D q 10. TAL- 54 PETRAE. ARGILLACEAE. Talcum. 

Carncus lo. TALCVM laminis oblongis conuexis opacis in- 
Kalfkioett. carnatis rafilibus. Syjl. nat. 156. n. 6. 

HaUtat in Fodina Fahlunenfi &c. 

Hoc vngue rafile , lamiius conuexis incarnatis refert car- 
nem vitulinam ; vjlulatum more Micae aureae Jinditur 
et nitet. 

Natum ex Amianto fragili indurato. 

Coria- 11. TALCVMmembranaceumflexuofumrigidum. 5^7'. 
ceus. nat. 15^. n. 5, 

Skinnflag. Habitat ¥ dhlundiQ in fodiaa cum Pyrita, 

acero- 12. TALCVM folidum , particulis acerofis fparfis rlgi- 
fum. dis. Syji. nat. 157. «,9. 

Sadflag. Asbeftus fibris fparfis. JVall. tnin. 145, 

Lapis acerofus. yog. min. 171. 

Hahitat in Fodinis variis. 

Hoc Jimillimum T. ollari ^ fed durum j nec rajik. 7. AMI« PETRAE. ARGILLACEAE. Amiantus. 55 

7. AMIANTV^S. Lapisex Argllla ( 52.). 
Fragmenta filofa. 

* Fihro/i Jihris paralleHt. 
Asbeflus. I. AMIANTVSfibrofus , fibris fcparabilibus flexilibus 
Berglin. tenacibiis. 

Amiantus fibris filiformibus flexilibus. Syjl.nat. lyg. 

n. I. 
Amiantus fibris mollibus parallelis facile feparabili- 

bus. IVall. min. 140. 
EyniiS. Aion. min. lo^. 
Linum incombuftibile vul<^o. 

J-Jahitat in kSibJria praejlantijjlmus; in Lapponia etc. ' 
Hic ./ii«t? friijii ligni antiquioris foluitur lonpitudinaltter 

digitis injila liwjormia^ Jiexilia^ moUia., palmaria et 

vltra. Particulae natant. 
Vfus curififis Lintea-f Papyrus, Elychnia lampadum in- 

comhuJlibiUa. 

plumofus.2. AMIANTVS fibrofus , fibris feparabilibus flexili- 
Bergdun. bus fragilibus pappofis. Syjt.nat. 158. n. 4.- 

Asbeflus plumofus. Fos^. min. 171. 
Alumen plumofum vulgo. 
Hahitat cum praecedente : Baftnaes. 
Hic dijfert ta.Jum gradu a praecedcnti , qttod non in perfe- 

cia Jila , fed in tomentwn hreuijfmum refoluatur .; par- 

ticulae natant. 
Vfus; infperfus membris paralyticis leuiter irritando exci- 

tat i inrertie affumtus ejl deleteriwn , caute ab Alumine 

plumofo natiuo diftingueudus. 

fragilis. 3. AMIANTVS fibrofus , fibris feparabilibus rigidis 

Gallfnas. nitidis fragilibus. Syjl. nat. 158. ". 3- Vog. min. 171. - 

Hahitat Dannemorae, Sahlbergae,Fahlunae/n/brf/n/V. 

Hicjihris qwi/i vitreis^ facie et fragilitate ajfinis nimis 

praecedentis ., hinc f.xepe apice plumofus , hafi vero fra- 

gilis ; maiora frujla faepe tranuierjim diffeSia. 

Natus ex Argillay quod latera monjlrant j faepius etiam- 

num argillacea. 

immatu- 4. AMIANTVS fibrofus , fibris conatis angulatis ri- 
rus. gidis opacis. Syjl. nat. 158. n. 2, 

D 4 V Aml- Amianti fibrae fejr.pcr horizojitalw , nunquain perpcndiculare*. Tidjiroem. 5<> PETRAE. ARGILLACEAE. Amiantus. 

Amiantus fibris parallelis durioribus non feparabi- 
libus. IVall. min. 144. Fog. min. 171. 

i/atiVfl/ zrt Lapponia, Dannemorae, Sahlbergae. 

Hic Ligni friijlum mentitur fibris cinereis, duris, coadma- 
tis , ncc vmquam maturefcit in praecedentes. 

terreftris. 5. AMIANTVS fibrofus , fibris fubargillaceis. 

Amiantus terreftris. Muf Teff. 22. n. 5. 

Hdbitat Magdeburgi in fijjurif rupium. 

Hic ex Argilla transuerfm in fibras parallelas contiguas 
connata^ nondum in lapideam con/ijlentiam perfecle in- 
durata. Mater praeceden ium i,2, 3. 

radians. 6. AMIANTVS fibrofus , fibris concentratis diuergen- 
•Stiern- tibus rigidis. 

flag. Bafaltes fibris concentratis. ^/20«. min. 74. b. 
Asbeflus fafcicuiatus. Vog. min. 171. 
Hahitat in Fodina Norbergenfi. 

ilicfibris ab eodem centro exeuntibus., vndique difperfis. 

Varietas fmgularis Garberpen/is vbi ex vno eodemque cen~ 

tvo omnes fihrae t injlar Conferuae, vndique difperfae 

in formam caudae meleagridis maris ; e nmfeo N. 

Swartx. philof. Magifi. 

* * CoYtlccfus^ abfque fihris euidentihus contextus. 
Suber. 7. AMlANTVS"^c6rticofus flexilis fuberofus. 
Bergkork. Asbeflus folidiufculus flexilis. Syfi. nat. 159. n. -^. 

Asbeftus fibris flexiiibus inordinate fe{ intercufTan- 

tibus, levifTunus. IVall. min, 143. Vog. min. 172. 
Suber montanum vulgo. 

Habitat Dannemorae in fodina cum Natro Hyodonte. 
Hic ita refert Suher officinale colore , moUitie et textura^ 
vt vix diflinguatur ,• particulae faepius fubmerguntur. 
Ante fuhmerfionem in aqua eam haurit cum ftrepitu. 

Caro 8- AMIANTVS corticofus flexilis natans. 
montana. Asbeflus folidiufculus fifTilis. Syfi. nat. 159. n. 1. 
Bergkiottt. 

" Ami- Genus Amiantl^^rzV reSIis a genere Ashefii Jrbris intricatis deherenf equidem 
fecundwn /irii-iiores regulas Syjlematicas dijlinciujn tradi ; cum vero vtri- 
vsque Species parcijjime occurranf ,pluriumvofis Jatisfaciendo combinaui. 

AmiantumoTtxxm efleex Tal«i reduftione in Argillam <:/erVurff /«am , indicare 
videntur fpecimina in loco natali lecia y etiamnum faepe extus yusmodi 
Argilla fani - indurafa yejiita. PETRAE. ARGILLACEAE. Amiantus. 57 

Amiantlis fibris durioribus in lamellas craflas compa- 
ftis, ponderofus. fVall. m n. 142. 

Habitat in Fodinis ferreis noftratum. 

Hic textura et facie agarici meduUae aut torii equini 
praeparatiy faepe in aliquot lamellas diuijibilis ^ ^ihi- 
cans. Extima fuperjicies cnntexta faepius pilis tenuijji- 
mis y hreuijjimis^ confertiffirr.ii^, ereciis-, quibus Jju^er- 
induflj. ejl niem! rana nipra , inaequalls. Hahitus Jalci 
eorneiyjed mollities colorque diverjijfuna. 

Aluta. 9. AMIANTVS corticofus flexilis membranaceus na- 
Berg-Lae- tans. Sy/i. nat. 159. n. 2. 

der. Amiantus fibris mollioribus intertextis, in lamellas 

compadtas leuis. Wall. min. 141. 

Aluta montana. Vo/j. min. 171. 

Hahitat in Fodina Dannemorenfi. 

Jlicjimilis praecedentihus , fed in tenuem membranam ex- 
panfus , albus aut grifeus > natans. 

implexus. 10. AMIANTVS folidus, fafciculisJibrarum contor- 
Fols. tis rigidis. 

Asbeftus fibris fafciculatis e centro varie radiantibus, 
Wall. min. 145. 

Talcum fibris rigidis fafciculatis intortis. Syjt. nat. 
157. n. 10. 

Hahitat in Foditia Nordbergenfi, 

Hic lapis durijimus^ fibris fafciculalis^ fubdiuifis^ varie 
implexis ccntortisque , faepe ponderofus quod ferro in- 
quinatus. D 5 S. Ml- 58 PETRAE. ARGILLACEAE. Mica. 

8. MICA. Lapis ex Argilla (22) foluta. 

Particulae membranaceae , fquamofae , nitidae, 
tenaces , feparabiles. 

jnembra- r. MICA membranacea fiiTilis fiexilis pcllucida hyali- 
nacea. na. Syji. nat. 1^5. n. i. 

Ryfsglas. Mica lamelJis diaphanis latis tenuiflimis flexilibus. 
Carth. min. 14. 
Mica lamellismagnis parallelis. Anon. min. 94. n. i. 
Mica fiffilis membranis diaphanis. IVoU. min. 17. 
Mica membraiiacea pellucidiflima flexilis alba. WalL 

min. 120. ■ 
Argyrolithus. Bawn. min. 216. 
Habitat in Finlandia , Wermelandia. 
Haec faepe pedalisy aiba , peHucidiffima , Jinditur injlar 

lihri in folia memhranacea , tenmjjima. 
Vfus Rujis pro Fenejlris. 

laminofa. 2. MICA membranacea fiflilis flexilis fubdiaphana albi- 
hitt-fdf- da. Syji. nat. 155. n. 2. 

ver. Mica lamellofa martialis. Anon. min. 9^. 

Hahitat in Smolandia , Blekingia et paffm. 
Haec vix palmaris , cornei coloris et pelluciditatis , Jijfilis 
vti antecedens. 

arrentata. 3. MICA fquamofa rigidula argentata. 
Skitnmer. Mica compada , membranis fquamofis , argentea. 
Wolt. min. 17. 
Hahitat paffim in Rupibus , faxis. 
Haec conjlat tanium paruis fquamis argenticolorihus , 
fparfis. 

aurats. 4. MICA fquamofa rigidula aurata. SyH. nat. 155-. «. 3. 
Glitier. Mica fquamis inordinatis mixtis. Wall.min. 130. 

Mica fquamofa martialis. Anon. min. 95. 
Hahitat pajfim , ad Dihult Stenbrohultenfe Sraolandiae 

copiofe. 
Haec rudis, faepe nigricam^ fole aut igne macerata eua- 

dit auricolora , fquamis fecedentibiis fparjis. 
Nata a praecedenti , fed imjuinata Jerro , vnde aurea. 
euafit. 

5. MI- 
\ 

MV«7c? ongo ctiaTnnum obfcura: in Cote Quadro, recens e Glarea et argilla 
indurata, cotem veftit ad filTuras ; hinc ex aqua quideia gencrata & ex 
argilla fortC:nata, cfuaii cryftaUifaado. PETRAE. ARGILLACEAE. Mica. 59 

(iecuflata. 5. MICA particulis prifmaticn bafaltlcis intercuflanti- 
bus, Sy/l. nat. 15^. n. 4. 
Hahit at in Bitsberg , Hachefpiken. 
Haec bpide nip- rafiU , particulis acerqjis^ impalpabi^ 
lihus , quihus interfparfae Particulae majores , ohlon- 
gae , decumhentes, atrae, fennprifmaticae ^ tctraedrae, 
hafalticae. Vfiulat.x r.itet aureo colore praecedentis. 
Vsirmjifdisjtriisfpcir/isy hafalticis , crajfis; Fahlunae. 

hungarica. 6. Mica lamellis fiexuofis fragillbus auratis. 

Gulltalk. Mica particulis lamellatia, ad angulum acutum ftria- 

tis. Syji. nat. 155. n. 5. 
Talcum molliufculum. friabile colope aureo. M^olt. 

min, 17. 
Talcum luteum lamellis opacis fraj^ilifllmum. Wall. 

min. 128. ' "" 

Talcum lamellis opacis rigidis luteis. Carth. min. 15. 
Hahitat in Hungaria. 
Haec laminis f. Squamis poUicarihus , Jiffdihus , fragili- 

hus, aiiratisj ad anguium acututn jaepe jiriatis ^ , apice 

dehifcent ihus. 

Talcofa. 7. MICA lamellis fiexuofis friabilibus virefcenti-albi- 
Talk. dis diaphanis. 

Mica fquamofa martialis. Anon. min. 95-, n. 2. cy. 
Talcum particulis impalpabilibus diaphanis molliu- 
— fculis conuexis fiflilibus. Svfi. nat. 1^5. /;. i. 

Talcum albicans , lamellis fubpellucidis. IVaU. min. 

127. 
Talcum molliufculum friabile virefcens. WoU. min. 

17- 
Talcum officinarum. Dal. pharm. 46. 
Talcum lamellis fubdiaphanis fiexilibus albis. Carth. 

rnin. 15. 
Hahitat (Venetiis adfportatur) Norbergae. Tidfroem. 
Haec lamellis moUibus ., Jlexilihus , conuexis, friahili- 

bus iuter digitos , alho - virefcentihus , tamqiiam pin- 
fuihus. 
Vfus pro Cofpi.ticis. 

hemifphae- 8- MICA fquamis hemifphaericis. 
rica. Mlca heraifphaerica. MaU. min. 121^. 

Hahitat in Kimito Finlar.dia^ Saxi fatijcentis ad Skog- 
beele. Hasc 6o • PETRAE. ARGILLACEAE, Mica. 

Haec mtidi/fma , fjjilis , magnitudine Piji , hemifphae^ 
rica, decorticanda more bulbl Cepae, alba^ qua nikil 
pulchriut ia hac gcnte. 

cryftalli- 9. MICA fquamis ;ereftis pafllm triquetro-conuenien- 
na. tibus. 

Drufa micacea , fquamis concentratis perpendic ula- 
ribus. Anon. min. 95-. n. 2. 

Hahitat in Dalekarliae fodinis. 

Haec Micae laminofae Jimillima ^ fed laminae ereElo-con- 
niuentes in fguram fere cryjlallinam , fubtriquetram , 
non tamenfolidam, 

vndulata. 10. MICA flexuofo - vndulata , fquamis auricoloribus. 

Mica particulis fluftuantibus.- Wall. min. 124. 

Habitat in Bsiieksitlidie fodinis: Riddarhyftan , Beke- 
knifwa. 

Haec e Micis minoribus , vti Mica aurea , conge^a. , fei 
miiiora fragmenta yalde vndulata. IV. ARE- PETRAE. ARENATAE. Cos. 6l 

IV. ARENATAE. 

9. COS. Lflpfj ex Arena (5) connexa. f* 

Fragmeiita amorpha, lubopaca, fcintillantla. 
Particulae granulatae, contufione feparandae. 

* Glareofae. 

Cotaria. i. COS 'particulis niere glareofis impalbabilibus fria- 
Slipjlen. bilibus. Syjl. nat. 147. n. 2. It. Sean. 321. Muf. 

Tef 2. rt. 4, 5. 
Cos particulis arenofis aequalibus minoribus, coti- 

cularis. Wall. min, 73. 
Arenarius ex arena compadus. IVolt. min. 14. 
Arenarius duriufculus granulis paruis aequalibus. Cayth. 

min. 28. 
Lapis arenarius glutine incognito. Anon. min. 27^}, 

n. 3. a. 
Saxum arenarium album fuecicum. CoJl.fqlJ] 132. 
Hahitat fnScania, Orfa Dalekarliae, Kinnekulle. 
Haec finditur hortxpntaliter , tolore alha aut rufiy dif 

ficile cum chalyhe fcintillac : non efferuefcit cum aqua 

fc-rti. 
Nata Arenae Glareae. 
Vfus inde Cos gyratiliSy Coticula rafdis. Fhhifinlahoran- 

tibus Orfetifibus inducit. 

Quadrum. 2. COS particulis glareofis margaceo - argillaceis , bi- 
(^uater- bula fubefferuefcens. Syjl. nar. 147. n. i.Mufj\ Teff. 

Jien. 2. n. i, 3. Schreb. iith. I. 

Cos particulis minimisglareofis mollis caedua. IVall. 

min. 75. 
Cos caedua. Quadrum Caefalpini. Vog, mhi. 110. 
Arenarius ex Gotlandia. lynrm. mif. 57. 
Saxum conglutinatum arenaceum glutine argilla com- 

muni. Anon. min. 276. n. i. 
Hahitat in ma/itimis Burfwiken Gotlandiae. It. gottl. 

266. 
Haec finditur rimis horixpntnlihus £? ohlique pcrpendicu- 

larihus ,• canefceiis interfper/is atomis micantihus ,• humL- 

dus uifolo: hibulus in Jicco; folidlur fuh dio ; franpf 

tuY a pelu ; difficiie fcintiUat ; cum aqua forti Ituiter 

efferuefeu: , fed nonfoluitur. 

Nata #2 PETRAE. ARENATAE. Cos. 

Nata Jrenae Glareae cum parua quantitate Argillae mar- 

saceae. 
Vilis ad Aedium fundamenta ^ Arces^ CiJ\as fepulchralesj 

Cuminos» 

talcaria, 3. COS particulis glareofis niarmoreisque. Muf TeJJl 
Lefwer- 2. n. 2. 

Jlen, Calx hepatica. It. ivgoth. 21. 

Hahitat in Kinnekuiie , fratvrn infimum conjHtuens. 
Haec rudis cinerea ; candefacta frangitur fono violento ; ef- 
feruefcit et more Marmoris foluitur praecipiiato creta- 
ceo albo. 
JJata Arenae Glareae cum Creta marmorea. 

tigrina. 4. COS particulis glareofis , maculis fparfis albis. 
Hahitui iid £tygc,torfen Raettwicenfem. 
Haec rufefcens maculis albis textura conformibus. 

variolofa. 5. COS parriculisglareolls, maculis fparfis erofis ferru-^ 
Ticerjlen. gineis. Jh'uJ). TeJ]'. 4. n. 6. 

Cos folidiufcula alba , cortice flauefcente , maculis 

fufcis friabllibus. It. fcan. 13. 
//a/^iV.-jr ijci Soerby Nericiae, Kinnel^ulie Wefrrogo- 

thiae. 
Haec /por.^rt/ca , alhn^ aquam transmiitendojtillans ^ ad- 

fperfa pctfjmi :n::culis concauis -, fufcis, friahilibus. 
Nata Areuae Glureaej ab Aqua jferrea pajjim adulterata. 

Nouacu- 6. COS particulis giareofis impaipabilibus. Anon. min. 
la. 295. 

Habitat /?i Oricj^ite, Kaellcfors, Noruegia. 
Haec flida payt:ciHis non difcernendis. 
Vfus pro Culiris bjirhitorforum acuendis. 

* * Areni:eae quariXofae. 

fiflllis. 7. COS particulis aren^ceis fiilUibu.'» , lamcllis fragilibus. 
S.indfki- Cos lameilis fi.lTiiib is. Mall.min.j^. 
fer. Arenarius fragmeniis fiiTiiibus. Carth. min. 2%. 

a. Alba. 
/3. rufefcens. 

Hahitat in Europa paffim a; in Spitsberga /?. 
. Haec fiffdis in lamdlas teiiues , et /i. granulis peUucidis , 
^ mdejparje micans. 

8. COS PETRAE. ARENATAE. Cos. ^ 65 

friabilis. 8. COS particulis arenaceis digito friabilibiis. 
Habitat Helfingburgi Scani;ie. , 
NatJ Arenue mobllis. 

coagmen«9. COS particiilis arenaceis hyalinis disiunAis coa- 
tata. ginentatis. 

Habitat in Europa aujhali, e cauitate rupiuuu 
Kaec laxe coagmentata , porofd injiar panis triticei , par- 
ticulis cryjlallinis , hyalinis, pellucidis, rigidiSy paffini 
connexiSf aquam r.on trausmiitentibus, 
Nata aquae , eryjhltifando genitae. ' 

Filtrum. 10. COS particulis arenaceis aequalibus, aquamtrans- 
Siljien. mittendo ftillans. Syji. nat. 14S. n. 8- 

Cosparticulis arenofis maioribus aquam transmittens. 
iVall. min. 14. 

Arenarius lapis porofus aquam transmittens. Woh, 
'' min. 14. 

Saxum Arenarium cinereum Fiitrum. Co//. fo(j. 134. 

Habitat in Canariis, Mexico. 

Vfus pro depuratione aquarum N^uuiis, 

compa- II, COS particulis arenaceis impalbabilibuscompadif- 
da. fimis. Syjl. nat. 147. n. 3. Muj: Tejj: 4. n. 7. 

Habitat in Malung Dalecarliae, Hall <t Hunneber? 

Weftrogotliiae. 
Haec companijfund , alhida , fuhflauefcens , dura , valds 
Jcintillans, particulis vix manifejlis y immixtis non raro 
gramdis rubris granatinls. Ajfiais Saxo punciato. 

ftrataria, 12. COS particulis arenaceis quartzofis aequalibus dia- 
i^hsjten. phanis compadis. SyJL nat. 147. n. 4. Aluf. Tejj: 4. 

Habitat pallim frequens; in Scania copiofe. It. fcan 

329. , t . j 

Haec folida ex pnrticulis arenqfis , quartxofis , durix , 

infiar quarti^i pellucidis , compaciis ; fuh d^o indurl 

feens. , 

Nata Arenae volatilis. It. fcan. 140, 2i8, 402, 348. 

^tt^ marifulfa , antequam muris injcratur elixanda. 

13. COS CVf coalit» eft vel ex Arcna quartzofa , vel faiinacca , v«l heterogenea. 64 PETRAE. ARENATAE. Cos. 

colorata. 13. COS particulis arenaceis fubaequalibus colorata. 
a. lutea Oerebro. 
y3. viridis Neri-iae Wiia. > 
<y. nigra Nericiae Kumbla. 
Habitat ad fodinas. 

Haec i'j:m, tin&a colore flauo ^ ruhro^ viridi aut cae- 
ruleo. 

porcella- 14. CO1S particulis arenaceis argillaceisque. 

na. Lapis arenaceiis glutine argillaceo porcellaneo. Anon. 

min. 276. /2. I. 
Habitat in fodina Lithantracis Boferup Scaniae. 
Nafa Areme mobilis cwn Argilla porceliana. ^ 

' * * Sabulofae particulis angulatis. 

Molaris. 15. COS particulis inaequalibus quartzofis glareofisque. 
Quarn- Syft. nat, 148. n. 6. Mu[f. TeJ. 4. n. 10. 

ften. Arenarius durus granulis inaequalibus. Carth. min. 27. 

Arenarius ex fabulo compadtus. IVolt. min. 14. 
Saxum arenarium Lapis moiaris. Cojl, foJJ. 137. 
Habitat paffim in Vplandia , Sudermannia, Scania. It, 

Scan. 329. 
Haec particulis inaequalihus , arenqjis , hyalinis^ interiectis 

impalpabilibns y. opacioribus , magisque cinereis. 
Nata Arttiae rujiicae cum Glarea. 
Vfus pro frumenti molendinis. 

funda- 16. COS particulis angulatis opacis fixis rigidis, 
mentalis. Cos folidiufcula particulis arenaceis quartzofis fub- 
Straek' opacis fubangulatis. Syjl. nat. 148. n. 5. 

Jlen. Saxum arenarium. Cojl.fof]'. 140. n. 2j. 

cc. rufa frequenrior. 
/i. albida. 

Hahitat in maritimis Rof lagiae etc. 
'Haec Juji^ udis^ cojnpacta , aquamnonhibens ^horixpn- 

taliter JilJilir. 
Nata Arenae rulticae cum ferro, 
Vfus pro aediwf; fundatnentis. 10. QVAR- PETRAE. ARENATAE. Quartzum. c^ 

10. QVARTZVM. Lapis Aqua produaus. 

Fragmenta indeterminate angula^ta, 

aciita. 
Particulae coadunatae, pellucidae, 

• Rupejlre, 

liyalinum. i. QVARTZVMrupeftrehyalinumpcllucidum. A/«/7 
Kipi. TeJ. 6. . ^' 

Quartzum aqueum. SyJ}. nat. 149. 
Quartzum diaphanum, fVolt. min, 14. 
Quartzum folidum pellucidum. fValL min. 97, 
Quartzum particulis impalpabilibus , fuperficie poli- 

ta diaphanum. Amn.miiu 5T. a. 
Ouartzum informe diaphanum. Cartk min. 20. 
Habitat in rupium fiiluris , aquam retinentihus , frequens 

parajiticum, 
Natum ex aqua in rupium cauitatibus detenta. colora. 
tum. l la^S^eum. 
Bergs- 
mans» 
JiiKta, 2. QVARTZVMrupeflre tinftum. SyJ. nat. 149.«. 3. 

Quartzum folidum opacum coioratum. lVaU.min.^9- 
a. luteum. % ., ^ . 
/i. ruhrum. </, 

violaceum. cT , $ . 

caeruleum. 9- e Pargas granis aliis caeruleis, aliis vi- 

ridibus , in Q. cotaceo. 
t. viride. ? . 
C fufcefcens. <?• . 

Hahitat pajfim in fodinis. 

Natum ex Quartxp hyalino^ a metallo thiHum. 

5. QVARTZVM rupeflre album diaphanum. Syft.nat. 

149. Muf Tefj: 6. 
Quartzum folid»m opacum duriffimum aqueo-ladeum. 

Wall. min. 98. ' 

Habitat in TMTpmm fjfuris ^ minus freqnem. 
Natum ex aqua cum atomis calcariis , vnde cclor alhus; 

minor pelluciditaT et fragmenta interdum farinacea. 
Vfus. Cuprimontanis ma^is expetitum cnm facilius vi» 

trefcat. Syfi^ Nat. Tom. III £ 4. QVAR- 66 PETRAE. ARENATAE. Quartzum. 

opacum. 4. QVARTZVAI lupe.ftre fubopacum. Syft. ruit. 14.9. 
n. 4. \ 

Quartzum opacum fragile & rjgidum, JV^dl. min., 101. 
habitat pajjlm in rupibus. 

fifiile, 5. QVARTZVM lamellatura. 
Habitat in leintia, 

cotaceum. 6. QVARTZVM granulatum. 
Saltflag. Quartzum cotaceum. Syjl. nat. 47. 

Quattzum textura granulara. Auon,jnin.^i,a. 

Quartzum granul^tum cohaerens. Wall. min. 100. 

Hahitat in fodina Fahlunenfi. 

Hoc conjht granis maiorihus mimrihusque , cejdunatis inflar 
Muriae ^dijlinclijfvmin a Cote frialili i (xtusfcabrum. 

* * Fagwn. 

feledum. 7, Q VARTZVM vagum rotundatum , cordce laeui- 
gato. 
Habitat ad ripas Lacuum. 

Vfus : FJaboratum pfiudo ~ Adanias qitibusdam didtur 
quum certat pellucidate cam gaiimis. 
noblle. 8- QVARTZVM vagum rotundatum , cortice glabcr- 
'Boemifk- rimo nitido. 

Jlca. Quartzum pellucidum compadum. JVolt, min. 14. 
Quartzum folidum attadu pingue. JVdi.min. 102. 
H.ibitat in Oriente: Arabia, Aegypto, nec non inEu- 

ropa aufirali. '' 

Hoc variat admodum colore : hyalino , alho , flaH9 , fid- 
vo , rubro , violaceo , caertdeo , viridi ; cortex quq/i 
oleo ilUnitus ^laber. 
Vfus : eum rdiquis durius et magis pellucidum , inde 
Gemmae elaborardur-, qua^ cum veris faepe praejlantia 
certant. II. SI- Quartzum generatnr in rimis ro^ium aquas retinentibns paraflticum , easque 
confolidat quafi cicatrice quartzofa. Aqua diutius agltata deponit terram 
fcabram, adeoque Quartzofam, cbfervante Wallerioj; Nec Lapis a terra 
grofTiore pellucidus euaderet ; tingitur vcro ab a£Euente aqua metallica. 
Wafcitur forte cnMalliiando , qttamuis cryftallijw iigurs ob moium obii- 
teratur aut eoaneicit. PETRAE. ARENATAE. SileX. ^-j 

ii. SILEX. ha.\i\s e Calce (53) coadunata. 

Fragmenta indeterminata : Rinc conjjexa , in- 

de concaua. 
Purticulae coadunatae. 

crcMceus. i.SILEX vagus, cortice cretaceo , fragmentis opacis 
■ ■V;;.'a. ^ laeuibus. 

Silex cretaceus vagus. Syjl. nat. 150. 

Silex conimunis Pyroniachus. Anon. min. 6i. 

Silex corneus Inti-infece aequalis, durilTinius. Wall. 

min. 77. 
-* Corneus lapis opacus rudis colore ingrato. Woh 

min. 14. 
Corneus fclopetarius. Vog. mln. i ?o, 
Pyroniachus 1'. Siic;^ igniarius. Baum. min. i.p. 254. 
jHahitat in campis maritimis Angliae. Gailiae, Daniae. 

Scaniae, vulf^atiljlmus in Cretaceis rimis^ indtioribuSy 

a mari remoiioribus, minoK rariorque. 
Hic crujla cretacea , niji obliterata , femper vejlitus;Frag' 

mentis minus niiidii: atris^ cinereisf. albidis, 
Natus Cahis Cretae cum Aqua ,• hinc teclus crufla ereta- 

cea; ( It.fcan. 172. J ,. femperque in _/ijJuris cretae; 

fcatet faepe Petrijicatis F.chiniiae fiepe fiticeae aut cre- 

taceae. Mineras vix affumit ni/i Fyritas, Cauitates fae- 

pius replentUY cryjUUis iVitri qUartiofi. 
yfus : pro igne excitando cum ctialybe ; Domunculae iii' 

terdum loco laterum ex eo ej^eruntur. 

Pyrofiia- 2. SILEXvagus, cortice glabro. fragmentis diapha- 
chus, nis glabe' rihiis. 

Spanjk, Hahitat in Q^ilYid. frequens ; <:iScanoer Scanlae ( Itfcan, 
236.) rarius. 
iiicfumma afiivtute iun^us praeceien-i , vt feremerava' 
rietus ; dijfert frac;mentcrum conJiJldntia jninw; iragili 
et imprimis pellucidate coruea acgiabriiie quq/i oleo ob- 
tinita; nec cortice alieno vejlitus. 
Vfus pro Sciopetis amecedinte praejlantior et diutarnior; 
adeoque ob vjum dijiinguendus. 

E 2 3. SI- Siiicem cretaceum e Creta ortnmdudum docui; confentientera demum "habui 
Ahili^ard ii pcJlr.Stcvens Kiint tt Inf. Moen, qui prae reliquis in Creta 
oc(.upatus. ' ' 

Sllex uafcitur iu montium cretareorum rimis , vti QuartZUlU in rimis faxorom. 
vjeoque iw Quartzoius , cuiits Terra faerat Cats, 68 PETRAE. ARENATAE. Silex. 

manno- 5. SILEX vagiis , cortice niarmore duro fragm^^ntls 
reus. fubdiaphanis canefcentibus. 

Silex cinereus. It. ■wgoth. 7:?. 
Hahitai in Moeffeberg Weftrogothiae. 
UicJmilisS. Cretaeeo^fed maior^ f^mi - diapk&ms ^ paUi- 
de cinereus^fragmmis mims coimexis concaxime ^ ma- 
gis (^uartxi modo aiigulatis, corticf iui'o albo nec fari- 
naceo. \ 

Natus Calcis niarmorfae; Similif Imtmori cretaceo. 

Haema- 4. SXLEX vagus, cortice ochraceo, opacusconcentT: 
chates. co-\'ariegafus. 

Silexvagusrotundatus concentrico-corticoHiS, Muf. 

Achates brunneus opacus venis mgris dendrmcis 

Jnon, min. 60. a. 
Pierre d'Aegypte. Vog. min. i^g. 
Hahitat in Aegypto, Arabla. 
Hic coloris cornu , varius , fguras verfus ^Meriora cor- 

tici puYalldas faepeque cum dendritis pingit. Ccrtex 

teftaceus ex Ochra ftrri , crafjus, fiepe virefc^s. , 
Vfus pro Scatuiis pulueris nafalis; varie elaboratur prc 

nohiliorihus vtenfilihus, 

Saifdus. 5.SILEXvagiis, cortice ochraceo, fubdiaphanas Antri- 
cato - variegatus. 
Gemma diui Stephanl. Jnon. min. c5. n ^- 
Hdntat in India, SardinJa. 

Hicjimilis praecedetui (ortic^ tejlaceo^ vt fnrte mera va- 
rietas , fed fuhjlantia hyalinA quafi Jilis lacieis istHrica- 
tis et puaciis atomisque fangumeis adfperfa. 
Opalus- 6. SILEX yagus refledsone & refraaione varians. 

Achates tere pellucida, colores pro fitu fpedatorls 
mutans. IVall. min. 82. 
reeepttts. a. Opalus aJbus. Ancn. min. 55- B^ 
Faedero- /?. Opaius Nonnii. Plin. nat.XXXVllc. k HaJJeh. in 
ta. 508. ^non. mifi. ^^^. a. 

Opalus. Wall.min. 82. Dal pharm. 55. 

Lapis praefla^ntiffimus lafpis. Man. apocal. XX L 11. 
IVali. ^ 

V- l^feii- ^OBILESGemmae, Ofalus,Sardus,Onyxy Chakedomus , Carneolus, adeo 
prope accedant Achatt , ^vt vtram verae fpecies aut fingalares fint varie- 
*.***^*..iJ*^*"^^^® offerantur, noa coMabit» Gejnma fmm P^honis y^f PETRAE. AKENATAE. Silex. 69 7. Pfeudo - Opalus. Aion. min. y^. C. ref,eUions va- 

rians. 

Lapis elementaris. lufl. min. 383. 
«fw/us ^. Achates vnguium colore in aere opaca aqua pellu* 
mundi. cens. Wall. min. 83, 

Hahitat fnlndia, Oriente; Aegypto, Arabia. «yfy in 
Sibiria. 

Hic a refleclit radios Solis caendeot , refringit vero lu- 
teos centro aureo. 

/?. refiedione purjpurafcens , refradtione fruber , ve- 
nis violaceis, de qua Plin. Exftat hodie Opali gene- 
ris gemma , propter quam ah Antonio profcriptus No- 
nius fenator efti ille profcriptus fugiens^ hunc efortu- 
nis fuis omnihus annulum d)ftulit fecum , quem certum 
ejl fejiertiis 20000 aejiimatum. Sed mira Amoniiferi- 
tas et Ittxuria propter gemmam profcrihentis; necminor 
Nordi contumacia profcriptionem fuam amantis , cum 
etiam ferae ahrofas partes corporis relinquunt , quas fe 
periclitari fciant ; vide Hafjelq. itin. quem nuper 
Lironcourt pretio 4000)0 imperialium expofuitpre- 
tiofiirimum. 

«y. reflefiit colore viridi ^auoque. 
Vfus inter Lapides pretiofos numeratur. 

Onyx. 7. SILEX vagus ilratis diuerficoloribus. 

Camehuia , Memphites. Anon, min. 56. Bctum. min. 

I. p. 253. 
Achates vix femipellucida fafciis & flratis diuerfe 

coloratis. IVall.min. gi- 
Hahitat in Oriente. 
Hic fundo aliter colorato difling^uitur, vnde veteres figu- 

ras exfculpehant diuerfas colore , tamquam adgluti- 

natas. 

g. SILEX vagus fubdiaphanus cornei coloris, concen- 
trice varius. 

Chalcedonius. Anon.min, 57. Baum,min. i. p. 252. 
Achates vix pellucida nebulofa , colore grifeo mixto. 

JVall. min. go. 
Hahitat in Zeylona, Sibirla, Nilo. 

Carneo- 9. SILEX vagus diaphanus vnicoior ruber. 

lus. - Carneolus. Wall. min, 79. Anon. min, 58. Baum. min. 
I. p. 251. E3 Cor- 70 PETRAE. ARENATAE. ^Silex. 

Corneus lapis diaphanus polituram admittens ruber.. 

tVoh. min. 14. 
Habiiat ia Oricnte. 

/ . * * Rupejlre^i. 

Acbates. 10. SILEX rupeftris, cortice rufo nodulofo, fubdia= 
Agat. phanus. 

Silex rupeftris fuperficie nodofa tunicata. Mujf. Tejj. 

%.n.6. 
Corneus lapis diaphanus variegatus. PFolt.min. 14, 
Achates duriffima fere psllucens , diuerfis coloribus 

nitens, variegata. Wall. min. 84- 
Achates. Baum. min, 1. p. 250. Rumph. muf. t. 56, /. 

Hahitat in Europa auftrali. 

Hic pallidus variis viuidis colorihur , obtecius nodulis.o 

tufis more Haematitidis ^ conglobatisy ruhris. 
yfus cum fequenti ideni., fed praejlantior duritie et nitore. 

Petrofi- II. SILEX rupeftris, cortice ladleo, fubdiaphanus. 
lex. Silex marmoreus rupeflris. Syjl. nat. 150. Schrei. lit- 

Haelle- hog. 14. >y 

fiinta. Silex pfeudo-Achates. ■ Muf. TeJJ. 8- n- 5". 
I Petrofilex femipellucidus intrinfece compacblor mol- 

lior. ^''^all. min. 150. 
Petrolllex femipellucidus. Wolt.^^in. 87. 
Petrofilex, Anon. min. 63. 
Petrofilex iafpideus. Baum.min. i. p. 2^^. 
Hahitat Sahlbergae, Dannemorae, [inFodinarumrw,'< 

marmoreis. 
Jiic fuhdiaphanus^ coJore variuf} , fra^mentis acutis ■, paljim 
adfperjis Jquamulis f. atomis vagis, opaciorihus. Corti^ 
eis crujia laclea , opaca , rudis. F.otus cdngentnbus 
mollior et hinc tnde feruefcens. 
Natus c Calcc Marmorea aut Gur. 

v.irefcens. 12. SILEX rup^firis nudus opacus virefcens. 
Hahitat ad Edelfors : e fodina cuprea. 
Hic mcdius inter lafpidem et C^uartl.um'Opacum ^ fquamu- 
lis huic^ fragmentisilli accedens, Fragmenta conuexa f. 
concaua. l^SJ- PETRAE. ARENATAE. Silex. 71 <► (arpi?. 1 3. SILEX rupeftis niidus opacus cinereus. 

'VP'^' Silex uiargaceus rupeflris, Syfi. nat. 150. Schrd>, 
Uth, 16, ^. 

Tafpis vnicolor. Wall. min. 89 , $6. 

lafpis rudis. Carth. min. 29. 

Hahitat in Daleltarlia , et paj/iin. 

Hic Argillam Margam induratam perfeSle refert, 

Rubrica- 14. SILEX rupeflris nudus opacus ruber folidus. 
tor. lafpis ex alpibus Sernenfibus. Anon. min. p. 60. 

Hahitat in OaGi Daiekarliae eiusque fuhalpinis. 

Hic Rtjhricae inflar ruber, fed durui minimeque inquinans, 
aepe fubjijfuis. 

Natus Tald Rjibrlcae^ fed magis induratus^ origine ita- 
que diuerfus a praccedente, 

lamella-i^. SILEX rupeftris nudus opacus rufus lamellatus. 

^"^" Hahitat Dannejiiorae. D. Tidflroemy Chemiae Lahora- 

tor Vpfalienjis Academiae , Doctijfunus Mineralogus. 

Hic durus, lameUofus , fubjijfdis , fiexuofus ^ ferrugineus. 

polyzo- 15. SILEX rupeftris : llratis diuerficoloribus. 
pi3S. Hahitat in fodina Dannemorenfi frequens, 

Hic folidus firatis horixpntalibus diuerficolorihus e luteo 
pallido rubro \iridi nigroi in aliis fcilicet plurihus ^ in 
Oiiis paucioribus coloribus. 

Natus e lafpide cum terra cdcaria magis fufca. E 4 V. Aa 72 PETRAE. AGGREGATAE. Saxum. j 

. V. AGGREGATAE. 

12. SAXVM. Petra heterogenea, mixta e Petrae varlae 
particulis conuexis coadunatisue. 

Porphy- 1. SAXVMimpalbabile,ftriis pundis maculisquefpar- 
rius. fis fpatofis. Syji. nat. 189. n. 21. 

Koppe- Saxum impalbabile filiceum fufcum , granis fpatofis 
Jten. rubefcentibus et albis. Schnb. lith. 78. 

Saxum compofitum iafpide et faeltfpato, interdum 

mica et bafalte. Anon- min, 266. 
Porphyrites. Coft. foJJ. 283. 
lafpisdurifTimarubens lapillulis variis infperfis. W^a//. 
min. 94. ^ 

«. niger fpatis rubris. Anon. 8, 
fi. niger fpatis rubris albisque. Anon. ty. 
<y. purpurafcens fpatis albis. Anun. /S. 
^. viridis fpatis pailidis. Anon. a. Antiquorum. 
f, niger fpatis atris. 
Habitat in monte Hykie Dalel^arliae ; ^. in Aegypto^ 

hofpitatur Romae « Bitsbergao. 
Hoc petra impalyiabili iafpidea , cui [immixtae pajfim par- 
ticulae fpatofae. 

Trape- 2. SAXVM impalpabilefchiftofumfubcalcarium, frag- 
zum. mentis rhombicis. 

Trapp. Saxum fchiftofum calcarium cinereum. It.wgoth. 211. 
Schiftus cinereus folidiufculus, fcriptura cana. Syji. 

nat. 154. n. 4. MuJ. Tej}'. 16. 
Saxum compofitum iafpide martiali molli f. argilla 

martiali indurata. Anon. min. 267. 
Saxura impalbabile calcarium fchiftiforme cinereum. 

Syjl. nat. 188. «• 25. 
Uahitat in monte Hunneberg , quem fere totum conjli- 
tuit ; in Drammen Noruegiae , iii Pyrcnais , fed 
riifefcens ; Sltattungby Dalekarliae. 
Hoc finditur more Schijli horiiomaliter et perpendicu- 
iariter in rbombos , vix humanis viribus mouendos ; du- 
rijfimus , diffringitur in frujlula hinc conuexa inde con- 
caua. Chalybe non fcintillans , adeoque iafpide differens; 
Aqua forti parum efferuefcit ; in igne crepitat et cum 
bombo rumpituri fwo dio Joluitur in lamellas hori-xonta- 
ks ^ fchijlofas y cincreas , fcriptura cana. 

Natum ; PETRAE. AGGREGAT.\JE. Saxum. 73 ficitum ix SchiJIo f argilla mixto^ aqua martlali inda- rato. Vfus* yii tetur, imus cxijtit pro lapide Lydio inferuit. 

Lapponi- 3. SAXVM impalbabile rufefcens , pundis maculis- 
cuiii. quealbis. Syjl. nat. i88- "• 22. 

Hahitat in Lapponiae limite , eam dijlinguens 150 mil- 
iiarium itinere a Norlaudia f. ab Enara lacu excurrt-n: 
in Dalekurliam inter Klfdaliam Sernamque^ Sylua la' 
vido/ijlfwta , nudu , atrA Pineto Lichenibus Jilamenwfi^ 
nipris barbato , fubtus nivea Saxis Lichenibus imbricatis 
teflis i Jingulari adfpeciu. 

Danne-4. SAXVM impalpabile liuiduni , marginibusfragmen- 
niorenfe. torum fubdiaplianis. Syj}. nat. 1 88. n. 24. 

Habitat in fodina ferrea Dannemorenfi , cuius Ma- 
trix ejl. ^ 

Hoc fragmentis filicis modo conuexis rumpitur^ margini' 
bus Jiibcorneis et obfcurius fubdiaphanis. 

Sahlber- 5. SAXVM marmoreum quartzofum granulatum cine- 
geilfe. reum. Syjl. nat. 187. n. 9. 

Lapis calcarius particulis granulatis minimis. Anoir. 

min. 8. ". 3. «. , 

Habitat Satilbergae , Matrix Gaknae argentiferae. 
Hoc maximam partem calcarium , vt vix Quarti^um ex- 
tus confpicuum. 

Talco- 6. SAXVM fpatofum talciferum. Muf Tefj: 72. 
fum. I- Habitat in Italia. 

Hoc ex Spato tenerrimo albo cum Mica Talcofa ojfici- 
nali. 

Helcnac. 7. SAXVMcotaceum frlabile calcario-arenofum. 

Habitat in infula S. Helenae. Ekeberg Capit. naualis 

acutijfimus. 
Hoc ex Arena cinerea aigraque , mixta puluere all>o cal- 

cario ,• inter digitosfriabilis. 
Vfus: pro vjlione Calcis, fed fauefcentis £? arenofae. 

aethsre- 8- SAXVM cotaceum quartzofum , particu^s ladels. 
um. SyJl. nat. 186. n. 5, 

Lapis arenaceus glutine incognito, forfitan argilla- 
ceo. Anon, min. 27*5. n, 3. </. 

S. ^ Sa- 74 PETRAE AGGREGATAE. Saxum. 

Saxum petrofumarenaceo-filiceum. fValt. mm. 164- 
Hahi:at in apice montis Skrollftaed Sernae ; in alpihus 

Dalekarlicis fommum'5 /7^/ra ; hae alpes fecundam re- 

gionem aeris tantum intrant Lichene rangiferinn vejlitae. 
HoC ex Ccie quartxofa^ fuhflantia diaphana hyalina, par- 

ticularum interjUtiis repletis granis minoribus lacieis 

opacis. 

rndula- 9. SAXVM- cotaceum fubiiirile rufum vndatum , ato- 
\ tum. mis micacsrs fparfis. Syjl.nat. i8<5. ;/. i. 

Cos particulis angulatis opacis, fuperficie vndulata. 

Syjl. nat. 148. n. 7 
Hahitat Sernam inter et Limam Dalekarliae. 
Hoc ex Cote rubra^ dura fiffdis : laminis crajfis f polli- 
carihusy conuexo concauo/jue vndulatis^ fupevjicie im- 
primis (uiperfa atomis micaeeis alhis, 
■ Natum videtur ex Arena rujtica , dum oUm flucius maris ' 
repacuffi a laterihus alpiwn , motu vndulatorio fundum 
. arahant, cum lapidis vndae parallelae funt alpium late- 
rihus , nec alternae. 

radians. 10. SAXVM cotaceum ftriis atris radiantibus grana- 
tisque fparfis. 
Hahitat at? Weflra Siifberget' in vnico magno lapide. 

D. 'Tidjlroem. 
Hoc ex Cote pallida , dura , cui infperfae lineae Bafalti- 
cae., atrae, inaequaleSy ex diuer/is centris radiantesi 
praeterea Granati purpurei Jpar/i immixtifunt, 

Falilu- n. SAXVM cotaceumrufum,atomis quartzofis albis- 
ncnfe. Syjl. 7iat. 186. n. 2. 

Habttat Fahlunae conjiituens bajin Fodinae $. 

inargm-i- SAXVM cotaceum arenae margaritariaequartzofum. 
tarium. Hahitat in Nericia. Hefjelius. 

Hoc ex Arena margaritaria hyalina et Sahulo maiore 
quartiofo rotundato ^ fuperjicie micante, coagulatumj 
gluHne marmoreo albo. 

nouacu- 12. SAXVM cotaceum^ albo-micaceumincarnatumfub- 
lare. firiatum. It.fean. 80. 

Saxum compofitum mica quartzo et forfan argilla 
martiali. Anon, miii. 264. n. i. \^ Hahi' PETR.VE. AGGrvEGAT-^ S,ixum. /y Ihhitat in laemtnoe Scaniae. 

Hoc «X par:icidis ftibmicacels f.aWb ^ nitidis ^ obloneis ^ 
lotiffitudimiHter coiif!;eJiis , p.irui^, mixtis puluerc hnpal- 
pabili f^iarenfo , viide rafus farinain dat. 

ViliS: Exportatur in /■■doniam et (rermaniam pro coti- 
cuUs enjfium et cuUrorum praeftantijimum. 

StenQnis. 13. SAXVM cota^eum fiauefcens, micis minutiiumis 
nigris. It.fcjn.12g. 
Hdhitat in /Wbf:fe StenshufwudScaniae, quemconjiivuit. 

morenre. 14. SAXVMcotaceumrpatorumruFefcens ,granisquar- 
tzofis hyalini.s. Syil. r.at. 137. n. 10. 
Hahitat in Mora Dalekarliae lapis/:ommunis. 

decufTa- 15. SAXVM cotaceum quartzofum incarnatura, Vicis 
'tum. fparfis atris eredis decurfantibusque. Syfl. la:. 

^ ' 186. n. 8. 

Habitar Kallmorae. L. B. Tilas. 

Hoc cotacaim , duri/fimum , albo - rufefcens , • cuius frap- 
menta lineolis niffris intercuflantiius infcripta : hae li- 
neolae^ fecundum earum latera fraciae ^confant fquamis 
micaceii , pollicaribus , atris , fujierficialibus , tliftantibus. 

frumen- 16. SAXVMcotaceo-talcon.immaculislanceolatisfpar- 
tale,. fis. yVIufj: TeJ): 72. 

Hahitat in Germania. 

molinum, 17. SAXVM cotaceo-quartzofum micaceum. Syjl. nat. 
187. n. 16. • 

Cos particulis maioribus fabulofis diuerfae naturae. 

IValJ. min. 76. 
Habitat in Smolandia ; Wireftad etc. 
Hoc conjlat granis Qaartxpfis Cotacei.qiiey aequali copix 

mixtis cum ATica arpentca. 
Y£\.\s pro Lapide Molari. 

Garpen- iS- SAXVM cotaceum quartzofum album, fra^mentis 
bergenfe. illinitis mica alba. Syjl. wit. iS<). n. 4. 

Saxum compoficum particulis quartzofis et micaceis. 
"*• . Anon. min. 268- 

Hdhitai Garpenbergae; Matrixminer.ie Pyritaecuprei. 
Hoc ex par'icuUs cotaceo - quartxpfis^ foliuis , mixtismi- 
ca minutiffima ; Frar;mentis fubla 'ni':of;s oJihn^is , extre 
mitatihus ohlique trmcatis. 

•v. 

19- ^'^A. 76 PETRAE. AGGRECATAE. Saxmn. 

Granites. 19. SAXVM fpatofum quartzofum micaceumque ru- 
Grdberg. fefcens, ■Syji. nat. i87- «• H- 

Saxum compolitum faeltfpato mica quartzo. Anon. 

min. 270. /i. 2. 
Petra Mofis. Haffelq. it. ^26. 

thhitat in toto littore Jmus Bothnici, Maris Balthici , 
' iinprirffif Rof lagiae , totiusquc Alandiae ,• imo in Syi- 

risjierilifjimis totius faciU Sueciae., extus cinereus , fed 
pojl vjlulationes ^ a Byjjofaxatili denudatus^ etiam ru" 
fefcens. Petra vulgatiffma Kupes et Montes conjiituens 
fere vbique. 
Granites orientalis conjlat Quart^o^ vhi immixta Mica 
atra f. particulae Zincijierili ; politum fub diu objolete 
virefcit Quarf^^um; in aliis fpecimlnibus etiam Spatum 
albidum immixtum vidi. Idem e China poffideo. 
Vfus. In Cippis Runicis antiquijjimis , etiam ereBis , //• 
terae tnfculptae Spataceis particulis excrefcunt et leao- 
rihus taedium pariunt. It.Gotl. "^2^. Veterum Jiatuae 
• ex Aegypto liomam allatae ex hoc conjiare videntur. 

iiiforium. 20. SAXVM raicaceum quartzofum fpatofumque ful> 

friablle. 
Saxum granites particulis parum adhaerentibus. Mon. 

min. 270. n. i. 
Hahitat in Gallia. 
Hoc Spato campejiri non fcintillante mix(Um erit. D, 

Tidjtroem. 
Vfus pro fujionibus Orichalci recipiendis. 

caerule- 20. SAXVM talcofum micaceum caerulefcens fatifcens. 
fcens. Habitat in Smolandiae Korspert^a BrantKullen. It oel. 

24. fcan. 21. 
Hoc dignofcitur facile , praefertim humens , colore viridi- 
caeruleo. 

fatifcens.2i. SAXVM fpatofum micaceumque falfum fatifcens. 
Sielffraet- Muria faxi ex mica fpatoque. Syji. nat. 164. n. 6. 
Jien. Muf Tejf. 36. 

Saxumin aere deliquefcens , nitrofum. Wall. min. 166. 
Hahitat in Finlandia ; vnicum in Gotlandia. It. gottl. 
266. 

Hoc Saxa non primaeua , fed temporis filios effe , abunde euincuut ftrata montium. 
Saxa matrices funt plurium Fodinarumt MetaUorum, ideoquc Metallurgifi 
f robe obferuanda et diiudlcanda. PETRAE. AGGREGATAE. Saxum. 77 

Hoc manifeftatur quod a plaga meridiel expofta folvitur 
in Sabulum grojjuni. 

ftlpinura. 22. SAXVM micaceum fubfinTiIe cinereum , ppx-ams 
granatinis quartzoflsque, Syjf. nat. 1S7. n. 12. 
Saxum compofitum mica quartzo et gianato. Atio:L 

min. 263. n. I. 
Habitat ' ia Alpibus Lapponicis fummis ; ordinaria 

pitra. 
\iocfuhJi[JiIe'. Fragmentis exMica cinerea^ fubiinhricata^ 
inaecjuali oh interfperfa grana rubra Gratmi aut Are- 
nae ({uart^^ofae. 

gtano- 23. SAXVM acerofum folidum atrum , granis granat^iis. 
fum. Habitat in Weftra Silf berget. 

Hoc atrum , aceiofum particulis mhrutlffmis vix confpicuis, 
micaceisy cui in/petji Granaii magnitudine fem/Canns- 
^" , f^fti- 

tritorium,24. SAXVM micaceum fubfinile incarnatum , granis 
Murkfietu quartzofis. 5y/. naf. 187. «. 13. 

Saxum compofitum , particulis quartzofis & raicaceis. 

Anon. min. 262. n. 2. 
Habitat in Noruegia , Malung Dalckarliae. 
Hoc ex (^uartxi granis deprejfis , vndique interjllnciis et 

qua/i corticatis Mica rufa; Saxo alpino nimfs affine. 
Vfus Molares lapides minores praejtantijfuni , cumff ij^^inn 
rodant rotando. 

Koerofi- 25. SAXVM micaceum nigro micaceo alboque quartzo- 
enfe. fo - cotaceo alternatis. Syjt. nat. 1 88. n. 17. 

Habitap in fubalpinis Noruegiae; Matrix fodinae Pyri- 

tiofd ' cupreae Roerofienfis, 
Hoc ex Jtratis diaerfis , paralielis , faepe vndatiu appro- 
ximatis : nigris fquamofo ~ mieaceis y albis cotaceo- 
quart\oJis, duriufculis. 

nionta- 26.SAXVM quartzofum fubfpatofum albicans, mica 
muii. aurea fparfa. It.fcan. 165. SyJi.nat.iS6. 

Hahitat in altiffmis montibus: Medelpadiae; Norby- 
knyl ; Scaniae: RammeJekilnt, vbi totum mmem 
conjicit. 

Mareflran-27.SAXVM!micaceum quartzofun) fijlle; micisalbis 
denfe. nitidiiUmis fubimpalpabilibus. 

Hdd^ 7S PETRAE. AGGREGATAE. Saxum. 

//aWfo* Mareftrandiae, totummontem infulae conjUtuens 
cum pbtdsi ad folem nitens argento; frequens etiam in 
mov.tibus proxnne circumiaceniibus vt et ad OeftraSiU- 
berget. 

« 

pu,n(aa- 28- SAXVM micaceum fifllle iucariiatum , granis gra- 
tum, • natinis. Syji.nat. 187. «.14. 

Halnat Kioepingiae Scaniae, 

Hoc multum ''fiffde Mica impalpahili ^ jlriata, argetUej 
immixtis graius granatinis ruoicundis. Di(feri a maxi- 
me ajfud Coti compactue , modo jquamuUs micaceis mi- 
nuiijjimii adfperjis. 

Bi^ber- 29, SAXVM micaceum nigricans, atomis acerofislon- , 
genfe. gitudinalibus. Syjinat. i88- «• 18. 

Hahitat Bitsbergae Dalekarliae : Matrix fodinaeferreae; 

etiam Sahlbergae. 
Hoc nigrum' ex particulis f. atomis minimis nigris , nh- 
dis^ longitudinaliter digejlisy vnde fragmentajuhjiriat: 
euadiint. 

metallifc- 30. SAXVM impalpabile cinereum, atomis quartzofis 
ruHi. micaceisque. Syfi.nat. 188- '^- 25. 

Hahitat 'BdhiuTLdie , Matrix Mettallifodinae i etiamBiti- 

bergae. 
Hoc cinereum , impalpahile e quartxp et mica cinerea , ia- 
confpicuai Fragmenta margine fe(e fubdiaphana. 

iSibiricum. SAXVM impaipabile iafpideum rubrum , maculis al- 
bis quartzofis. 
Habitat in Sii^iria ad fodinas. D. Paul. Demidoff. 
Hoc iafpide ruhro , fidfiffili , tnacukto Quarty) albo. 

Anr^er- 31. SAXVM quartzofum fpatofum album maculatum 
manni- mica fquamofa atra. Syjl. nat. i%6. n.6. 

cuni. Hahitat in tota Angcrniannia *, in Dalekarlia inter A] 
/ . pelbo et Naes.- 

Hoc alhum ex Quartxo et Spato hyalinis grojfe mixtii , 
quihus pajfim immixta Mica atra , majufcula. Lapis 
poji pluuias imprimis fpeclabilis atro colore^ cuimacu- 
iae albae latiffimae iiifperfae. 

Norber- 32. SAXVM quartzofum acutangulum albidum. Syjl. 
genfe- tiat. i^6. n. ^. 

Habitat Norbergae ; Matrix Ferrifodinae: 

%V SA- PETRAE. AGGREGATAE. Saxum. ^ 79 


forna- 33. SAXVM arenofo - micaceum fiifile cinereum inter- - 
^um. ftindis atomis quartzofis micaceJsque. Syji. r..:r, 

Sudliien. 187. n. !•)• 
Habitat in Sueciae moiuqfsfyluaticis paffim. 
Hoc loTifiitudinaliter fffde fere vt ASejliis , cuius latera > 
praeprimis fragmeniorum , tefia funt mic.i : fulfjiantia 
Vt;ro lapidis interfiincla atomis impalpabililms micactii 
et quartxqjis. Extremitas altera iapuiis communltcr 
oblique truncata. Dijfert a ftquenti aurltiey maf.niiu- 
dine^ rudiore ttxtura. Plures iapides oceurrimt proxi- 
, 7«/, du7n interieclae partes ddiqueuere intrram. 
Vfus : pro furnorum metallicorum exJlrucLione exinmi' 
, tate verfus foeum verfa. 

cotiari- 34. SAXVM fchiftofum fifrde fufcum ; aiomis mica- 
um. ceis, oblique truncatum, 

Cos. Anon. min. 264. 2. 

Habitat Coloviue ^ He)lefors Lerwik. D. T^d^roem. 

Hoc refert lignum petrijicatum , Jiat obiique ereiium , o/- 
lonpim , vtraque extremitate quaji oblique truncata , 
Jijfile longitiuiinaliter ad angulo.< acntiores , fubjiantia 
nitrricdm fuhyaJilis,atomis vix- confpiruisy ferj micaccis; 
udfolem nitentibus. Supra vngues pujitum. et foncujjum 
leuiter tinnitat. 

Vfus : Rujiicis inferuit ad acueiidos cultroSy licet rudior. 

grandae- 35. SAXVM micaceum fpatofum. nigricanst pnrticulis 

vum. decunantibus fsrreis. Syji. nat. 1^9. n. 2c. 

GrotnJUn. Saxum compolitum mica et hornbiaende. Anon. mi^i. 
269. 
/i. Saxum viridi-caerulefcens. It. fcan. 21. 

Hahitat inMonte Taxas ^f Moeklanae Stenbrohultena 

Smnlamiiae ; Hykie tnonte Dalekariiae ; in api^e 

Kinnekulie. 

Hoc Rupe alta , inaequali , afpera , viixta ex Syato ni- 

gricante et Mica dura., rigida^ vndefracla confpicitur 

'adfperfa particulis acerojis., oUongisy aibis-, nitidis^ fer- 

Yo inqutnatis. Mons in fuperjicie faepefoluitur infabu- 

. Lm grcffius^ arLgulatum. 

Vfus : ad fcrri vjirinas vnmifcttur Topho Tubakaini pro 
vehiculo ; faepe pauco ftn o Jcatet ,• fi copicfo , Smiris 
audit; grandaeuum dicituT, atnes ilU^ nec elius lap-:> 
primaeuus forte vifus eji: 35, SA- 8o PETRAE. AGGREGATAE. Saxum. 

tlnnitans. 36. SAXVM impalpabilemicaceum quartzoHim fubfer- 
Kldchjlcn, reum , granis granatinis. Syfi. nat. 188. n. 19. 
Saxum clangofum. It. wgnth. 73. 
Habitat in Weftrogothiae Mbffeberg. Frapmenta vn- 
guibus hnpofitay metalloque concujja edunt fonum Stanni 
fabrefacli aut Campanulae. 
Hoc obfcure cinereum. durijfimum^ fubmartiale 1 particulis 
t~ impalpabilibus e Mica et Qmn\Oy adfperfum Granatis 
cbfcuris. 

primige- 37. SAXVM lapillis fabulis argillaque connatum. 
num. Breccia indeterminata. Jnon.min. 2yy.b. 
Habitat Nordbergae , Elfdaliae. 
Natum Argillae primaeune, quod ita referty vtdemta dur 
ritie perfecle lapidea , non dijlinguatur, 

amniffe- 38. SAXVM lapillis fabulis ochra connatum. Mujj. 
num. Tejf. 72. 

Lapis arenaceus ochra martis conglutinatus. jiaon. 

min. 276. n. 4. 
Habitat in Oftrobothnia e /««/o Haukipudas. 
Natum e lapillis et fabulo , ochra ferri coagulatum , z;z 

duritiem fere minerae ferreae. Rujlici fabulum e fundo 

fiuuii effodiunt^ in aceruos coUigunt j fub dio perannum 

vnum alterumque pro perfefia ferruminatione relin- 

quunt. 
Vfus : Rujiici exarteyjic confeciis lapidihus \focum ex- 

Jiruunt. Ferro fundendo non inferuit, cum pauperri- 

mumjtt* 

Silicinum. 39, SAXVM filicibus cretaceis iafpide connatum. 
Puddin- Silex concretus. yog. min. i28. 
Jlone. Saxum filicibus amorphis materia iafpidea conglutl' 
natis. Aion. min. 273, 
Habitat in Anglia frequens ; Hofpitatur in plateis Lon* 

dinenfibus. 
Natum e minoribus Silicihus cretaceis, eadem materiafae* 
pe aliter colorata^ coagulatum; frequentius flauefcens. 
Vfus politura nitidum refert Mappam geographicam. CLAS' ^. ^ ■€" Si 

CLASSIS II 

j^jL 1 j^ aIa SX jlX JQl» i. salia. 

13. NiTRVM frigido-acidutn, efTentiale. / 

14. NATRVM amaricans, aicalefcens. 
i^:. BoRAX fubfapidum, alcalefcens. 

16. MvRiA acutum, medium. 

17. Ai-vMEN aufterum, acidum minerale. 

18. viTRioLVM ftipticum, acidum minerale. 

II. SVLPHVRA. 

* VnBuofa., Inertia. 

19. AMBRA Fumo ambrofiaco. 

20. svcciNvM Fumo fuaueolenti. 

21. BiTVMEN Fumo graui. 

* ♦ Mineraufata^ Metallica, 

22. PYRiTEs Fumo acuto, luteo. 

23. ARSENicvM Fumo alliaceo, albo. 

III. METALLA. 

* Friabilia; Semimetalla vulgo» 

24. HYDRARGYRVM fluidum , flCCUm. 

25. M01.YBDAENVM inquinans, non fufile. 

26. sTiBivM fibrofum, friabiie. 

27. ziNcvM rimofo - malleabiie. 

28. visMVTvM iaminofo • maileabile. 

29. coBALTVM compadum, fragiie. 1 

* * Malleahilia ; Metalla proprie dicla, 

50. STANNVM albiirimum, mutum. 

31. PLvMBVM caeruiefcens, mutum. 

32. FERRVM fufcefcens, fonorum. 

33. cvpKVM rufum, fonorum. 

34. ARGENTvM albiirimum, fonorum. 

35. AVRVM luteum, mutura, 

Syft, Nat. Tom. IIL F MI-. •MINERAE omnes cryllallifando natae funt; exceptis Sulphurilus 
vnBuofis, 

Peregrina ifta , quae continent minerai , funt Ckemicorum tria : Sal 
Stdphur^ Mercuriut, 

Minerae dignofcew.lae afuo peregrino denuddiido^ et tnde Genera eo^ 
rumque charaReres deducenda^ quemadmodwn iu Plantis ab iiuatia 
fruUiJicatione. 

SALiA m. Aqua foluta cryJiaUifaaiur ditninuticne tehiculi^quietrjfri- 
gorc. 

Polyedra, e planis et reHis anguUs^ eff<; omua Salia doeait eoriitn. 
CryJtdU, 

Cryftalli figurae in eodem Genere faepe ali^uatenus mittantur, tieque 
hoc Jine numine ,* tuhil enim a,<;ix , Jine fujjicier.ti caufa Narura , <t 
qua nihil fuperiiacaneum y nihil perperam peragitiir; quod ferior 
Afepotum dies extricabit. Multac errantes obferuatioiies per tene- 
hricofas naturae latehras tandem reperiant eius liojn. 

Lapidofas cxY&allos fecundwnjiguras retidi, quatenus hic dies ad" 
mifit, 

Terram via hindda cryjlallifari pojje ahs fale ^ primian credain duitt 
videro; viaficca resaliena. ejh 

SVI.PHVRA in igne dmtfumum etJUtmnam^ in oleo foluuntur; fca- 
tent etiamfcie^ decompq/ita* 

VndMofz cum Refinis Fegetabilium conueniutu inpiurinuSy <vi e Ve- 
getabili principio orta? 

Miiieralifata Jcartfnf SaUno metallico. 

METALLA Regulum dant niteatem^ opacum^in igaefiuidum: Molyb- 
daeno excepto hodie iijnoto. 

MetamorphofiS Metalloriim etiamnum htitans frufira in Vflcani 
templo , at potius in A^aturae facratijjimis quaerenda ,- pauci por- 
rentes certe plurimos produxere Jilios alienosi, Mars ornnino po- 
lygamusfuit. Bn- ^ ^ •€* 83 

pondus. fufio. amalg, color, cdnjijlentia. fonus. inenjiri 

Pliittnum 22000-9-0 album. WJ 

Aiirum 1 9640-6-1 flauum. malJeabiliir. duftile, mutum.\/J 
Argentum 1 1 09 1-5-2 album. maJeabililT. dudile, roiiorum \1^ 
Cuprum 8843-7-7 rufutn. malleabile j fonorum \j^ 

Ferrum gooo- 8-8fufcum.malleabilei fonorum \y^^ 

Plumbum 1 1^25-4-3 caerul. alb. molle^ Inutum^^ 

Stannum j^^Oo - 3 - 4 album. ftridenti-flexile mutum SJ^^sJi^ 

Cobaltwn aJbum. fragile , \/^\^^ 

Visnmtum 9 700 6 flau.-alb. laminofo malleab.fonorum SJi^ 
Zincum 7000 - 2 - 5 album. rimofo- malleab. fubfonor.N^^ 
Stibium - 6 - 9 album. fragililfmium SJi^ 

Hydrarg. i^i^go - 1 album. fluidum inutum\/f^ 

Qualitas ^ nigricans, aujlerum, flipticum. 

^ viride f. caeruleum corrofmumi 

Z alhum, exjiccanr. 

% albidum, duleijicans. 

J rapaXf excepto auro, Lupus JVIetalldruiri. 

g penetrans j faliuans ^ amal^amans^ Seruus fiigitluus. |r ± i. SA' 84 MINERAE. SALIA. Nltrum. 

L SALIA. 

13. NlTRyM. Sal aethereum, acre, eflentiali-acidum. 
4> Cryjlallus prismate hexaedro: pyramidi- 

dibus hexaedris. Fig. I. 

Sapore frigido-acre. 

Igne fufile, phlogifto detonans. 

* Nuda. 

iiatiiiLim. I. NITRVM humofum. Syji.nat. 16^. n. i. 
Sahpet- Nitrum nudum humofum. Wolt. min. 23. 
ter» Nitrum terra mineralifatum. Wall. min. iCs. 

Nitrum femiuoliJtile terrae immixtum. Carth min. ss- 

Habitat in Humo fuh teHis. 

Terra in igne fremit^ et fcintillas lucidas fpargit ^ eoque 

et indicat fuum nitrum. 
Natum e Nitro aereo^ accejjibili ad terram animcdem, vH 
imhres non eluunt. * * Quartxpfa. 

Gryftal- 2. NITRVM lapidofum quartzofum odtdecaedrum hya- 
lus mon- linum. Syji. nat. 16 ^.n. 2. Muf. TeJJ'. jo. n. /0. 

tana. FIG. t.f.i. 

Cryftallus hexagona non colorata. IVall. min. 104. 

Scheuch. it. 24$. t. 6. Velfch. hecaji. i. p. S4. Worm. 

muf. t)fj. TVclf. haff. t. i. f. i., 4^ 6. 

Cryftallus montana. Anon. min. S2. n. 2. ^. Gefn.Jigur. 

2 1. et /<?. /. /, 2. Rumph. muf. t. s^-f- Si S, 4. 

«. Cryftall. oblongis diftantibus. Amoen. acad. i. p. 477. 

n. i). t. 16. f. 8. 
/i. - - - - lateribus 2 oppofitis htioribus. Mif^ 

Teff. s 4-^.1 s. (FIG. 4.) 
*■/.---- vtrinque pvramidatis. Amoen. acad. i. 

p. 475. t. 16. f. 6. (FIG. I.) 
'^. - - fubacaulibus vtrinque pyramidatis. Muf. TcfJ, 

So.n. a.t. 2. f.i. (FIG. 2.) 
s. • - acaulibus vtrinque pyramidatis. Muf. TefJ. 

So.n.i. (FIG. 9.) Iris. Bocc.obf.t. S04. 
^. - - ' - aggregatis. Amoen. acad. i,p, 477.^.10, 
t,i6.f. C. Muf. Teff, S2. n. 11, la, 

HaU- MINERAE. SALIA. Nitrum. f^ 

"■^ ' Halntat in rupiiim cauitatihu<i et rimis, copiqfius in lem- 
tia, ncc infrequen^ in fodinis. 
Natum ex aqua aetherea, nitro fertiH, in cryptis lapido- 
fis diu retenta et quiefcente; vnde a loci frif^iditate fuh- 
cryftallifat atomos innatantes terrejlres , inde pellucidi' 
tas. RariJJimum quod aquae guttulae fcatet. 

m 

FluoL 3. NITRVM lapiciofum quartzofum oddecaedrum. 
Syfl. nat. 16^. n :?. 
Quartzum cryftallifatum. Anon. min. 52. n. 2. 
Cryftallus tinfta. Wolt. min. ii,. 
a. purpureo-fuluum. Hyacinthus verus. lujl. min. jf j-. 

Vog. min. 14S'. Baum. min. t.p. 235. 
A fiauum. Vieudo-Topaxius. Baum.vtin. i. p. i^i. 

cy. rubruni. Rubinus. Wall. min. 105. Bawn. 

min. I. p. 220. 

^. violaceum. Amethyjlus. lujl. min. sso. Vog. 

min, 142. Baum. min. 1. p. z^s. 

(. caeruleum. Sapphirns; di\\\xtiox ^ Angites.Baum, 

min. \. p. 2ST. 

l cyaneum. Beryllus ; viridior, ChryfoHthus. 

Baum. min. i. p. 2S<S. 

*!. viride, i^maragdus; ]^R\l[d\or,Chryfoprsifus. 

^. nigricans. Morion, Baum. min. i. p. 432. 

«, 2. 

I. opacum. 

Habitat cum praecedenti /nfodinis; Farietas tantum prae- 

cedentis. 
Natuni vt priusjed tinctum ah aqua metallica in ipfa pene- 
ratione, vnde etiam diirius. Vtriusque fpeciei Cryjialli 
libdrae et ytrinque^pyramidatae funt communiter d^rio' 
res reliquis. 
Vfus : fuecedaneum Getnmarum pretiofarum. 

inane. 4, NITRVM lapidofum qiiartzofum cauum. 

Cryftallus nitriformis quartzofa aggregata liflulofa. 
Amoen. acad. i. p. 4^3. n. 14. t. i6. f. 12. 
\ Cryftallus montana cauitate fexanguiari. IVall. min. 
108. n. 4. 
Hahitat in Genr\Anhe fodinis. 

Cryftalli plures, confertae, intus cauae caiiitate angulata^ 
cxtusfcalrae atomis cryftalHnjs aUudi^. 

F 5 N?~ 86 MINERAE. SALIA. Nitrum. 

Natum videtur e cryjlallo nuda^ cui innata crufla cryjlal- 
lina ah incumhente aqzia^ tandem deliquefcente interiore 
cryjlailo nuda j'.faiina ; at vero cum vndi^ue claufa Jit 
exterior, via exitus interioris non patet. 

* * * Cahariq. 

trunca- 5. NITRVM lapidofum fpatofum otfbaedrum , prisma- 
tum, te hexaedio vtrinque truncato. (FIG. 5.). 

Cryrtalius fubnitritbrinis fpatofa vtrihque truncata. 

Jmoen. acad. i. p. 47 'j. t. 16. f. 16. MuJ. Tejj'. zs^ 

n. 4. 

Cryftalli fpatofi hexagoni truncati. Jnon.min. ii.n.a. 

Spatum cryftaliifatum prismaticum hexaedrum trun- 

catum. Wall. min. s».f- s- 
Spaiuni alcalinum prismaticum hexaedrum vtrinque 
truncatum. Wolt. min. 19. 
/?, Cryftallus — prismatis lateribus alternis anguftiori- 

bus. (FIG. 6.) 
fv» Cryllallus — plana fuborbicularis hexaedra. Anoen. 

ibid. t. 16. f. 18. 
^. Cryitalius — plana trifariam imbricata. Amoen. ihid' 
480. t. 16. f. 19. 
jF/tjtea^i» SaxonJae, Hannoueriae/o£izVzz5. 
Hoc prismate Niiri hexaedro absquepyramidihus f.vtrin- 
que truncatum, efferuefceuf ^ alhum faepius fubdiapha' 
jium^ adeoque Jigura Salis biegniette., Jimilique forma 
exfurgit Sal ex Alumine cum fale alcali plantarum mixto. 

14- e- 6. NITRVM lapidofum fpatofum decatefTeraedrum , 
drum. prismate triedro fubhexagono, pyramidibus trun- 

catis. 
Cryftallus fubnitriformis fpatofa vtrinque truncata 

triquetra: angulis omnibus planis. Amoen. acad. i. 

p. 479. t. 16. f 17. 
Hahitat cum praecedenti. 
Cryftallus i4-tf</ra. Prisma hexaedrum e Planis ^ re- 

aangulis et j alternis hexagonis^ longe angufliorihus. 

Pyramis vtraque triquetra e Planis trigonis, cincia pla- 

nis s reBangulis angufliffimis. 

fliillum, 8- NITRVM lapidofum fpatofum fedecaedrum foetir 
dum. 
Lapis fuillus. A^. Stockh. 1*7^9. p. 26. 
L^pis fuillus prismaticus. PVall. min. S9' n. i, 

Hahi- MINERAE. SALIA. Nitrum. S7 

Habitat in Weftrogothia. 

Hoc idem cum Bitumine fuiUo , quoi etiam facpe ayjiaU 
linum,fed cryftalUs adeo conferds, vt earum figura non 
conjht; quod aurem defcripfi lc. erat peffeciijimiscry^ 
Jiaitis et difiin^is omnino Nitri. bafaUi- 9. NITRVM lapidofura gypfeism opacum dodecae- 
num. drum, prismate comprefib-hexaedro, pyramide 

triedra; 

Uahitat in montium catena^ prope Oerebro Nericiae. 

Hoc excrefclt fupra Stirium caharium , eiusque progenies 
ejl. Cryftalli difficilius perfeHae obtinentur^ cumfae- 
pe injfar firatorum funt fparfae; hae rudes, cinereo' 
fordidae^ opacae nec diaphanae, fixae, non fpatofae^fae- 
pe ramofae. Pristna communiter hexaedrwn, compref* 
fum laterUnts duolnts oppofitis. latiorihus; rarius^ tetrah' 
drum. Pyramis cuneata f. duobus aut tribus laterthus 
pentagonisy videtur Bafaltis progenies; fed cryjlalli fi- 
gura omnino Nitri dodecaedri. Jntra eosdem montes 
faepe Granati nigro-purpurafcentes et oblongi^ vt Bafal- 
Us^ irregulari columna^ erajfitie faepe poUicis. P 4 14. NA- 88 MTNERAE. SALIA. Natrum. 14. NATRVM. Sal Calcarium, fubalcalinum. 

9 Cryjtullus propria : Prisma tefraedrum 

ex planis pentagonis: alternis vertica- 
libus et anguftioribus. P^ramis f. 
vtraque extremitas e planis 2 paral- 
lelogrammis. Myliifaxon. 2. p. S-f' 2. 
FIG. 7. 8. 
Sdpore amaricans. 
I^ne liquefcens. * Nttda. 

antiquo- r. NATRVM nudum terreflre. f. 
rum. Sal Perficum. fVolt. min. 2()s. 

Alcali oricntale impurum terreftre antiquorum. Watl 

min. 18 1. 
Natron et Baurack antiquorum. Anon. min. p. ijj. 
Sal alcali minerale. Juji. min. 267. 
Hahitat in calidiffimis regionibus/upra ipjam terram. 
Hoc non vidi, qucd vero fub hoc nomine mifit Haffelquijl 

e PalaeJUna et Swabio obtuli , erat ArgiUa muriatica ; 

adeoque antiquorum notitia vera etiamnum dejicit ,• an 

Sal pyramidale Aegypti? Bocc, obf, t, ^07. muro- 2. NATRVM nudum calcariura. 

rum. Natrum murorum. .S^^. tiat. 161. n. 3. It.fcan. 2<)f^. 

murfalt. Alcali fixuiji muris fornicatis adiiaerens. Carth. 
min. S2. 
Alcali faliscommunis terra calcaria parua proportio- 

ne combinatum. Anon. min. 137. 
Aphronitrum. Wolt. min. 300. 
Aphronitrum f. flos ferri ex antiquis muris-. Lerch 
oryci. 44. 
A Natrum marmoris. Syjl. nat. 161. n. i. 
Sal calcarium. h, oel. 147. 

Ha- Natrt genns .'«ihi comprehendit et Salia akalina vera cum acidis efferue- 
fcentia, rariffima extra fontes medicatos, et Salia amara Purgantia difta, 
quae falia quidem media dici poiTunt, fed participant magis qualitatibus 
alcaliais, qaajn acidis. MINERAE. SALTA. Natrum. 89 

Hahiiat in muris calce exflruHis et fuh eorum fornicihus 
aeri humidn expo/itis-, pruiiue inflar effiorefcens ^ inter- 
dum etiam e Lapide Marnioreo efflorefcit 13. fonta- 3. NATRVM nudum fontanum faturatum. Syjl. nat. 
num. /(?/.«. 3. 

purper- Natrum nutiuum acidularuni. Woh. min. 2s. 
falt. Sal purgans. Lijl. font. anv,!. Hog'm. diff. Sal.carol. 

Acidum vitrioii alcali Aturatum mincrali. Anon, 

min. 126. ^ 

Natrum tlieriiarum et acidularum. Carth. min. j<?. 
Alcali in acidulis et tlievmis hofpitans. Wall. min. 

IRI. 

tt. Epfamerfe Angliae. 
fi. Seidlixenfe Boliemiae. 
<v. Vmoenfe Sueciae. 
i. mirabile Glauberi. 

Habitat in quihusiam fontibus ; rarifjimum in Suecia . 
Natum hoc cjfe ex Sale muriatico et ferro , conjlat ex 
ahenis ferreis^ in quihusfal cuUnare coquitur , ad cuius 
parietes etiam gsneratur. Ergo Sal acidim fale alcali 
faturatum. 

* * Lapidqfa. 

Terticale, 4. NATRVM lapidofum fpatofum odtaedrum prtsma- 
ticum apice contrario. (FIG. 8-) 
Cryftallus natriformis fpatofa,, cryftallis verticalibus. 

Amaen. acad. r.p. ./^j-. n. s- t. t6. f. 16. 
Hdhitat in Germania. 
• Cryftalli apicl- Cuperioris Phina funt parallela cum Pris- 
matis laterihus an^ujliorihusj quo differt a fquenti. 

appro- 5. NATRVM lapidofum fpatofum odaedrum prisma- 
priatum. ticum apice parallelo. (FIG. 7. ) 

Cryftallus natriformis fpatofa, cryftallis ereftis ino> 
dinate fparfis ladteis fubdiaphanis. Amoen.acad. i. 
p. 474. t. 16. f T. 
Hahitat in GcYmznia : Andersberg. 
Cryftallus oB.iedro, v in charafiae generico data. ^ D:^ 
fert a praecedenti^ quod apicis fuperiorif latera in hoc 
Jint parallela cum prisniatis lateribus latioribusy nec 
contra vt in Ulo. 

F 5 6. NA- fO MINERAE. SALIA. Natfiim. crifla- 6. NATRVM lapidofura rpafofiim decaedrum prisma- 
tum. ticum aplce parallelo (FIG. 16.). 

lupp- Narrum fpatoriirn,cryftallis triiiicads apice compref^ 

Kmb' fis. Muf. Tejf. 26. n. 2. 

CrydaDus natritbrmis fpatofa hyalina f. incarnata. 

Amoen. acad i. p. 474, n. 2, jy 4. t. 16. f, 2, 4. 
Fluor. Gefn. jimr. 26. 
Marmor metaliidum druficum criftatujii. Anon. miit. 

j'j. n. 2, 
Habitat in Germania.- Hercynia. 
Cryftallus dccaedra : Prisma hexaedrum , tetragomm : 
Planis duobus oppojitis latioribus rentagonis ; reliquis 
fcalenis ; proximis paribus : Apex vterque contrarius 
ex plaws 2 parallelogrammis; verbo Jimillima Cryjlal- 
lus fpeciei praecedentir, praeterquam lateribus primatis 
anmjiiorihus duplicatis f. carinatis ; apex lateribus la- 
tiorihui prismatis parallelus feu comprefjits in eodem 
plano cwn Ixierihus, 

iiexile. 7, NATRVM lapidofum gypfeo-fpatofum decaedrum 
prisraaticum flexile, particulis fpatofis oppolitis. 
(FIG 15.) 

Selenites fpatofo-gvpfeus prismaticus. Syfi. nat. 24. 
n. 2. /i. Muf TejJ. 24. n. 2. 

Cryftallus felenitica gypfea fubfolitaria prismatica 
hyalina fubdiaphana. Amoen. acad. i. p. 476. n. 2. 

Hahitat in Heluetia. 

Cryftallus prismatica, hexaeira , comprejja, Jlexilis^ con- 
Jians partibusfpato/is , nm omnihus fecundis , fed fecun- 
dum lineam medullarem oppnfitis. Apex diedrus vt in 
N^. vcrticali, Figura omnino Salis Kpfamenji$. 

glaciale. g. NATRVM lapidofum gypfeo - fpatofum fufiforme 

pcllucidum. 
Selenites fpatofo-gypfeus cuneiformis. Syfl. nat. 162. 

Muf Tefj. 24. n. 3. 
Gypfum cryftallifatiim cuneiforme, Aion. min. 19. 

n. I. A. 
Marmor indicum fixum, particulis impalpabilibus 

pellucidum. Muf, TeJ. 14. 
Gypfum lamellis rhomboidalibus pellucidum. Wall. 

min. 47. 
Glacies Mariae. Vog, min. is9. Spa- MINERAE. SALIA Natriim. 91 

Spatum informe molle, lamellis parallelis aequalibus, 
Carth. min. 12. 

Hahitat Moiitmartre Gatlorum inter rimas montium gyp- 
fjceorum. 

Cryftalli /a^pf aliquot vhiarum, Jiffdes in memhranas pel- 
lucidiffimas itijlar Micje memhranaceae. Figura fufi- 
formis f. ohlongo-ouata, vtringue aitenuata etfererliom- 
hoidalis^ aut cuneiformis. In\hac fpecie ., aeque acin 
praecedemi, rhomheae particulae ad tineam lon::;itudinii' 
(em meduliarem vertuntjitum et Jiunt oppofitae. Selenites. 9. NATRVM lapidofum gypfeo-fpatofum decaedrum 

rhombeum (FIG. 17.). 
Seienites fpatofo-gypfeus rhombeus. Syft. nat. 162. 

n. I. t. is.f.2,- Muf. Tejf. 24. n. i. 
Selenites. Dal. pharm. 46. Aldr. muf. 678. Worm. 

muf. j-fj", Muf. angl. t. z r. f. j-, 6. Rumph. muf. t, 

S2.f. /, 12. 
Cryftallus gypfea fclitana rhombea hyalina diaphana. 

Amoen. acad. i. p. 4/S. t. 12. f. j. 
Gypfum cryflallifatum ligura rhomboid^li. JVall.min, 

46, n. 1. 1. I. f 3. 
Sal petrefadum. F.oel.yp. It.fcan.121, 
/i. angulis truncatis 14-edrum. (FIG. 16. ) 
Jfabitdt interjlrata Schifli aluminaris , imprimis vU Bi- 

tumen occurrit. 
Cryftallus rhomheay compreffa : Latera duo maiora rhom- 

hea oppofita; haec cinEla funt ah omnibus quatuor late' 

rihus rhomboidihus geminatis; adeoque decaedra. Variat. 

J3. minus rhomhea , fed potius quadrata apicibus omni- 

bus 4 truncatis rkomho, etjic 14-edra. pyritifor- 10. NATRVM lapidofum fpatofum regulare dodecac% 
me. drum. (FIG. 29.) 

HahitAt in Germania. 

Cryftallus Tejfera dodecaidra ex Planis pcntagonis duo^ 
bui maioribus et planis trapetxiis 1 minoribus late- 
ralibus. i2-cdrum. II. NATRVM lapidofum fpatofum dodecaec^runi , 
prismate hexaedro , pyramidibus triedris : planis 
onuiibus pentagonis. (FIG. 11.) 

Nitrum 92 MINERAE. SALIA. Natriim. 

Nitrum fpatofiim caulefcens, pyraniidibus triedris : 
lateribus pentagonis. Muf. Tejf. 26, t. i. f. 5. 

Cryftallus fpatofa^^prismatica fuberedta pellucida vl- 
trea. Scop. Lyilr. 4^, 
A lenticulare acauJon. A^Iuf. Tejf. 2S. t. i,f. i. 

Hahitdt in Germaniae/oii/n//. 

Cryftallus primatica pyramidihus ohtufiorihuT. pris- 
MA hexaedrum e Planis 6 peiitagonisaequalibus, fedal- 
ternis verticalibus. pybamis vtraque triedra e Pla- 
nis 3 pentaf^onis. varietas /i. fimiUima fed acau- 
lis, planiufcula, cuius prismatis rudimentum inter. 
pyramides ex Pianis 6 trigonis : alternis vertica- 
libus. 

vrinofum. 12. NATRVM lapidofum marmoreo - fpatofum ere- 
ctum, pyramide triedra. (FIG. 37. ) 
^. Cryftallus fubnitritbrmis fpatofa aggregata trifariam 
imbricata. Amoen. acad. r. p. 47.9. t. ic.f. 14* 
Nitrum fpatofum acaule, pyramide triquetra acute. 

imbricata. Muf Teff. 2?. n. 6. 
Hahitat in Concha /b//i/i,- /3. in fodinis. 
Cryftalli cvlumnis confertijfmis-, vt anguli non diJHnguan- 
tur. Pyramides acute triquetrae: Planis triangulis. 
Color flauefcens ., pellucidus. Figura proxime videtur 
accedere ai Cryflallos lapidofas vrinae D. Schrehcri., 
quae ahsque columna funty et conjiant Pyramidef. Tejfe' 
ra tetraedra Planis omnibus triangulis aequalihus. Hoc 
' etfequens efferuefcunt^ reliqua non itetn, 

Hyodon. 13. NATRVM lapidofum marmoreo - fpatofum obli- 
Swin- quum dodeca.edrum , pyramide hexaedra, (FIG. 

tand. 31.). 

Spatum cryftallifatum fexangulare. Wall. min. ss. 

n. s> 
Nitrum fpatofum acaule vtrinque pyramidatum : py- 

ramide fuperiore fubulata. Muf TeJJ. 2,9. n. s. 
Nitrum irregulare fpatofum acaule , pyramidibus tri- 

gonis : lateribus rhombeis carinatis. Muf. Teff.26, 

n.i.t.2.f.7- 
Cryftallus fubnitriformis fpatofa acaulis , pyramidi- 

bus aequalibus. Amo^n. aead. i. p. 4S0. n. 22. non 

Jigura. 
Cryftaiii fpatofi hexagoni pyramidales. Anon. min. 

11. n. 6. 

/?. Cry- MINERAE. SALIA. Natrum. ^3 

/?. Cryftallus nitriformis fpatofa acaulis , pyramide fu- 
periore fubulara. Amoen. acad. i. p ^77. /. kt, f, 
9, 70. mald, Aluf. Tejj'. 2S'. n. 5. 

y. Cryftallus nitrifbrmis fpatofa acaulis aggregata fa- 
fciculata decumbeus. Amoen. acad. t. 16. j\ 1 j, 

Hahitat m /n^/irta Dannemorenfi cum Amianto fuhne et 
Bitwnine Afphalto atque in Aetite juarmoreo. 

Cryftallus vix cauUfcens exfolis 2 pyramidibus oppoH- 
tiSy plerumque decumhens. Fyramis vtraque efl kexa- 
gona,fed Planaeius Scalenum formaHt, quorwnduo pro- 
xima paria ; hinc diflinguitur a Nitro acauli quod py- 
ramides contrariae non linea transuerfa dijlinguamur y 
fed ferpemina. cmbryo- 14. NATRVM lapidofum fquamis ligulatls fubimbri- 
natum. catis canaliculatis opacis. 

Pyrites embryo crylhllifatus triqueter fquamofo-im- 

bricatus. /k/uf.'TeJ]'. 4^;. * 
Hahitat frequens in Saxoniae fodinis cum Natro cri- 
JlatOy Nitro cryjlall. mont. et Pyrita. 

Crydalli^T? cryJlaHos dicere liceat,feu potiut Squamae 
flauae f. grifeae, opacae, coaceruatae et fere imbricataey 
in aeeruos hemifphaericos communiter colleclae , fub 
rhombeae^paruminclinatae et fuhcanaliculatae latere ex- 
teriore , hinc fiQura exfurgit Salis calcarii f aUalini. 
Datur et albus et grifeus. 15. BO- ^4 MINERAE. SALIA. Borax; 

1-5. BORAX. Sal Alcalinum. (an mturale'^ Pott. ohferi), 
2. p. 59. ). 
Cryjtallus pfismatica oiftaedra, apice vtro 
" que pyramide truneata ; vel alia. (FIG* 

14.) 

Sapore obtufus. 

Igne intumefcensj vitrefcens; 

* Nudi. 
Tincal. i. BORAX nudus. 
Borax. Borax crudus caerulefcens fexangularis. tVall. min. 

Borax. Anon. min. /jj?. 

Borax depuratus albus oftangUlaris. WixU. miri. ipi. 

Hdbitut vel adfertur e China , Tranquebar Pott. ohftr- 

'vat. Berol. 1741. 4to. 
Cryflalios tres ex hac fpecie obtinui^ fatis dijlinflas. 
it. l^-edra. Prisma hexaedrum: Planis alternis verticali- 
bus ; horwn plana alterna carinata f. hijida e hinis rhom- 
his. Pyramides triedrae^ fed altera e planis pentago- 
nis; altera e planis rhomheis. (t^^lG. 33. ) 
0. 12 -edra. Prisma tetraedrum : Planis atternis f oppqji* 
tis maioribus, pentagonis^ verticalibus ; alternis angti' 
Jiiorihus carinatis f. bifidis ex trapefxiis geminis. Py- 
ramides triedrae : Planis duobus tetragonis, et vno peti- 
tagono. (FIG. 14.) 
fy. 12- edra. Prisma hexaedrum Planis psntagonis: alter- 
nis angujliorihus verticalibus. Pyramis vtraque triedta 
^ Planis pentagonis. (FIG. lO;) 
Vfus pro colliquatione et coadunatione metallorum. 

* * Lapidoji. 
Cemnia 2. BORAX lapidofus prismaticus pellucidus; pyrami- 
nobilis. dibus truncatis. 

Nitrum quartzofum coloratum; Muf Tejf.s^.n.i^i 
'Topa\ius. «. FLaua. 

Topazius gemma. Anon. min. 4s. lujl. min. ssi. Vogi 
Chryfoli- min. 141. Wali min. ii"^. Baum. min.i. p. 2^;:. 
thus. ■ /i. Virens. 
Topa- 

CryJlalU lapideae huius difficillime determiriantur genere. Habeo GratiatoS 
iigura omnino Boracis Tincal ; Granatis accedit proxime Bjfaltes ; Bafal- 
tidi nimis affinis eft Eleciricus ; Eledrico Gemma : Si alii aptiorem lo- 
cum reperiant, nullus) repugnabit. Plcraeque hae calefadae euadunt ele- 
ftricae. Genimas folidiirune expofuit. D. Quiji. in acf. Sfockh. lyCiS- 
P' 5S' MINERAE. SALIA. Borax. 95 

Topazius fiauo-virens. Anon. min. 46. Walt. niin. irf^ 
Chryfolithus-. lujl. min. 384. Vog. min. i^-^. Baum, 

Vlin. I. p. 2£:f. 

Beiyllus. <y. Caeruleo-virens. 

Topazius Beryllus; Aqua marina. Anon. min. 41. 
^og. min. 146% Wali. min. u^. 
Smarag- S. Viridis. 
dus. Smaragdus genima. Anon. min. 43. hfl. min» ^7«, 

Vog. inin. 143. PVJl. juin. 114. Baum. min. i. njg 
233- 
Hahitat pajfvn rarius i;i Europa aiifirali ^ u, in Saxo- 

nia. 
Cryftallus « Pn.mx hexaeJrwn ohlongiun : Planis ducbus 
anguJlioriln>s oppo/itis ; P^railide trmcat.i ex Planis 
duobwi pe:itagoni> veriicultbus et quatuor tiigonis mino- 
rtbus. Afu. felf. s^- n. 14. vd Prismi h^-xaedrum^ 
termina.wn. Pyramidetruncuta: dngulis terminalibustrun* 
catis. (FIG. 33,) 
*— /^. <y. mera varietas ropi\ii vulgo exifiimaiur. 
' — '■y. ferejimili Jgura; caltfacius phofpkoreus ^ colore iti 
igne pe:jijiens. Facies BafaltidiSy viridis. Sie Boraci 
accedit proxime figura Cryjlilli haiust 
Vfus : Gemmae nobiles falutamur. 

Bafaltes. 3. BORAX lapidofus columnaris politus, pyfamidibus 
Skiovrl. triquetris. 

Stannum cryflallis columnaribus nigris. Syfl. nat, isi^ 

n. 2. 
Bafaltes. Baum. min 1. p, 220. 
Corneus cryrtdlJifatus prismaticus laterlbus inordinar 

tis. IVaiL min. /jp. 
Smedis cryilallifatuSj cryfiallis oblongis irregulari- 
bus. Carth. 27. 
tti. atrum. 
/?. viride. 
«y. album. 

Hahitat in fodinis pnffm , in alpinis Wermelandiae , in 

Anglia, matrice faepius Zinci Jlerilir. 
Cryftallus pcrfeSia rariut occw rit vel difficulter extricd- 
tur, Prisma 6 -f 4 -f. <j- edrum : hoc Flanis trihus al- 
ternii aut tertiis latioribus, politum. pyramis obtu- 
fetriquctrae Pianis rhomheis. Continetfaepe ferrum^ 
intcrdum Stannum aut Plumlum; interdum Jltrlle 'Jifo 
lo ferrn. Medium quaji iiuer Sterilum et Granatwn, 

4 BO- cj5 MINERAE. SALIA. Borax. Eledri- 4. BORAX diaphanus fubopacus purpureus maxime 
cus. eledricus. \ 

Lapis eleftricus. AS. Parif. 1717. p. <}. Flor. Zeyl 
s. Aci. BeroL^ i.7S(^* p. 'OJ. 

Afcendrecker, Trip, Tourmalin. Vog. min. jpi.Act. 
Holm. 1763. p. 7- 

HaUtat in Zeylonae j?uMiz5; ante so.aimos imctuit. D. 
lennings. Equ. Aur. 

Gemma vix fuhdiaphnna ., faepiiis purpure,i'^ calefaRa in 
aqua calida euadit electrica^ atrrahens praeparata e Vi- 
triolo , Ferro , Statino etc. ; in CinerHus calidis cineres 
4 ai fe rapit iferuwque repellit ; ji a<:q"ali:er cakjcit op- 

pqfitum aenus eleRricita'is acquirunt eiut latera ; fi fri- 
cetufy femper trita pars fit vofitiua , ovpofna vero ne^a- 
tiua. IVilke eleSir. contr. ^r^. Aepin. ferm. de yi ele- 
cirtca. Petrop. r^j,?. polus aiter a calore pojitiuuSy a 
refrigeratione negatiuus ,• et v. v. D. Bergmann actis 
Holmenf. 1766. p. S7. caeterum et Bafaltis fpecies et 
Gemmae praecedentes eleciricae plerumque funt, licet 
minuSy hic vero maxime. \ Graaa- 

tus. 
GrMiat, BORAX teltellatus folidus politus icintillans. 
Granatus. Vo::. min. 144- Baum. min. i. p. 2sS. 
Granatus crocis martis et iouis mixtus. Anon. min. 

70 69. 
Genlma plus minus pellucida, duritie odaua, colore 

obfcure rubro, in igne permanente. Wall. min. 

117. 

Stannum cryftallis telTellatis rubicundis. Syji. nat. 

181' n. 3. 
Stannum polyedrum regulare fubrubrum. lyolt. 

min. s^. ^ 

Stannum polyedrura regulare purpurafcens. (yron. 

Jupp. 10. n. 42 y 4S- «. 10- Bafalten et Granatum eTe decompolta et ad Metallicas miiieras pertinere 
nulli non conftat; fed quodnam Vitriolum ea formauit, nondum euidens 
cft, cum ncque ,^, ZZ aut % futficiat. MINERAE. SALIA. Borax. q- 

u. io-edi-01 e Trigonis 6, Tetra3;onis 2. ( FIG. 06. ) 

/S. e Tri^-onis 4, Hexaedris 6, linearibus. (FIG. ^^.'i 

<y. i2-fdros e Pentas^oniS 12. Amoen. acad. /■ p. 45^. 

t. 16. f. 2s. (FIG. II.) 
^. e PJiombis <5, Rhombis 6. Amoen. acad, i.p. 432, 

t. 16. f. 26. (i'IG. ?6.) 
f. e Tecragonis 2, Rhombis 2, Hexagonis 4. P^edan- 

guliS .'>, Trapcrziis 2. (FIG. 38-) 
^ iSc-i^os ev Hexagonis 6, R'ionibis 12 (P"IG. 32.) 
iy. ex Rhonibi,^ (^, Trigonis 12. iugnra iVjri mont. 

fuhaciiulis. (FIG. 2.) 
^. 2j-(?t/ros e Rhombis 24, Amoen. acad. i p. 48^. 
t. ^6-edros e Rhombis 12, Hexagonis 24. (FIG. 28.) 

Hulitat in pjtri.<s etFodinis Sueche frequens,femper fpn ■ 
rauicusj. immerfus., nec adiiutus la'eribtis. 

Color purpureus^ ruber, incarnatns^ ater; rdro Jiauus, vi- 
refcens., viridis ,• pretiofus dicitur Grattatus orientalis. 
Diitert a Bafalte , quodfcintillet. 

MargQ. 6. BORAX fefTellatus argillaceus opacus. 
des. Habitat in Swappauari Lappaniae, e Mufeo-lapidfe /p- 

falien/i. 
iiic /iniillimur praecedenti quoai formam, fed ex drgiila 
indurata, cinerecty opaca. Syjl Nat. Tom. III. G . 16. MV* 98 MXNERAE, SALTA. Muriau l6. M^^RIA, Sdl Marimim, medlum. 

Q CryllailiiS hexaedra £ cubica* 

Sapor acutus. 
Ig}ie crepitans. Fk, 13' * Niidat. Syjl. nat iff. r. I. WalL jmarna. i. MVRIA nuda marina. 
Kjotkjiilt. min, 169. 

Muria niarina. Wall. min. 179. 

Sal nmriiiun-i. Aion. min. 1 30. _ ' ^ 

Sal conimune nuduni aquae marinae. Woli. miii 23. 
/3. Muria lacuftris. Cuyih. min. 37. 

Hahttat in Oceano 0«;« , copiqjru.t quo proFundius iii cj.- lidis re^icniiusi cryjlallijaiur igne.,jclt'. 
Vfus culinari'\ . ^du. fontana. 2. MVRIA nuda foatana, Syjl.nat, 164. n. 2. Wall. 
Lvu^ebtar- min. iji. Schre'\ liih. 42, 

gerjalt. Sal fontanum. Aioii. min. rjr. 

Sal commune nudum aquae fontanae. JVolt. mhu 23. 

Murla fontana. Woll.miiL 180. 

Hahitat Haiae, Luneburgi, etc. in Wermelandia,Lid- 
copiae, Gothoburgi, Ji. wgotk 157. parce la. Sueai. 

Vfus praecederJis, 

montana. 3. MVRIA nuda foITiriS. Syjl. nit. 164. 
Bergialt. Muria fOiTdis pura. JVall. rmn. 168. 

Muria foHUis lapide mineralifata, fValL min. 169. 

Sai montanum. yinon. min. 12^ 

Sal commune nudum folidum fofille. IVoJt. min. 23. 

Sal gemmae. Dal. pharm. 30. Gefn, Jigur. 34- ''• 
/S. Muria nuda ftaladllicofa perforata. MuJ TcJJ. 36. 

H. 4. 

Habitat in Polonia minoro, Hungaria. 

Hoc foiidmi et cryjlallijaium eruitur. 

Vfus ceconouiicus^ praifprimis pro pecorihus. 

thermalis. 4. MVRIA nuda thermalis. 

Habitat in Thennis Aponi etc. D. Vmdeliu La^ JVriNERAE. SALIA. Muiia. 9j 

* * LapiJofae, 

tcdaram. 5. MVRIA lapidofa fpa;.ora aggregata fparfa cireruc- 
fcens. 
J-IabitJt in Mari intra Coiichas lapidefcente^. 
Cryllalli vd cubicae vei pirum r/iombeac;, fliiuefcciues. 

phofpho- 6. MVRTA Japidofa fpatofa aq;^regatalenticulari3 ccii- 
reai tricofo-fiinLs lubeiforiiercens. 

Stannum fpati. syi. na:. i.iz. n. 4. Muf. Tcf).6r;. ;?, 4. 
Marmor nietaUictim. Acl.Stockh. lyss» Anoa. min. i.v. 

jz. 2. et if), n. 2. 
Gypfum irregulare lamellofum, calcinatum in tenc- 

bris lucens. IVdl tnin. 50. 
Lapis bononienils. Dal pharm. 48. IVor.n, niuf. 46. 

Voe^d. min. j6t. 
Lapis illuniinabilis. Aldr. tmf. r,R!i. 
Calcareus fubdiaphanus, Iragmentis tunicatis. Cartk. 

viin, 2^. 
rhofphorus f. Petra lucida bononienfis. Bocc, na'.. 

224. 
Lithofphorum f Phofphoru3"natiuus. Pyaum. min. i. 

p. 204. 
H.ibi'.a.tjn China, Bononiae, Paderiio, Rocharia, prae- 

primis cnm Gypfo. 
Haec fubrotuniif. lenticulurir^ magnltiidine pomiy ponde- 

ro/tjima (4500 ) ,' fubcliaph.tn.y., casrule,fcjnti alba , hori- 

'7iomalJ:er jijitisfibris e centvo exeuntibu'^ ., nonfcinul- 

lans^fubejjerucfcens at non foiubiUs, extus tecia cryfi.il- 

lis cubicis. Ob Jiguram totius dt pondus dijlincla fpe- 

cies a fequenti. • 
Vfus Phofphorus hononienfis Inde praeparatur methodo pro- 

pq/ita in A[l. Bonon*. i, p. is6, IVorm. muf. .</>. Vo- 

gel. if?^' . Vaforum PorccUamcrum chiner/i.m ingredi 

comp.ojitionem fertur. 

Chryfo- 7. PvIVRTA lapidofa fubquartzofa aggregata fparfa fixa. 
lanipis. ' Muria lapidea phofphorans. S\fL nat.^ic;^. n. j. ^'iuf. 
Lyffpat, Tef j^. n. r. 

Spatum lucens. Rinni. y/J?. Stockh. 1747. n. igs. 
Spatum folidum, plus minus pcUucidum, particulis 

non diilinguibilibus. Wall. niin. Co. 
Fluor fpatofus. Anon.min. ij'j. Baum. min. i . p. 2 • 4. 
262. 

G 2 Fluor 

>■ ■ — 

l/lurid Kit\ e phcfphorci, vt eius praepaiata et CryftalH lapideae. 

r ic» MINERAR SALIA. Muria. 

Fluor cryftallinus. Aion. rnin. loo, p.?. 
«c purpurea. 'Amoen, dcad. i.p. 4,90. n. ^j. 
fi. inridia. Amoen. acjd. i. p. 480. n, 26. 

Hal'itat in Germania : Hungaria ; in Suetia : Garpen- 

berg, Korberg. 
Haec quocimque colore caUfa^a phofphorat ; x'hi vera 
cryjiallus rcpleutrit cauitates., obliternt Jiguras^ vt di.fi- 
ciie digtiofcatur. Similis Quarti^o , fed neque feruefcity 
neque fcintillat i color faepiu.s virejcen?. Cavet particu- 
lis fpatif. rhombeisj licet faepius Jijfdis particulis pla- 
nis nitidisy textiira Quartxi. lucida. 8. MVRIA lapidofa fpatofa aggregata fparfa fixa. 
a. hyalina. 

8. alba. Amoen. acad. r. p. 4S0. n. 2j. 
«y. Jlaua. Atnoer.. acad. 1. p. 4.90. n. 24. t. iC.f. 22, 

Habitat in fodinis Gernianiae. 

Haec differt a I^.Chryfolcunpade folum particulis fpatoJisJ rhombea. 9. MV^RIA . lapidofa fpatofa folitario - rhombea fixa. 

Syji. nat. 164, n. 4. t. s. f. i :. Ainoen. acad. i. p. 

4^t.t. iG. f.2i. Shreb. lith. 4^. Muf lej. s<^- 

iu 7. (FIG. 22.) 
Spatum cryftallifatum cryfiallis rhomboidaiibus. 

Carth. min. i^. 
Hahitai in Germania. 17. ALV^ MINERAE. SALTA. Alumen. 101 17. ALVMEN. iSa/ Humofum, acidum C absque metallo.) 
o Cryftallu} tellera odaedra e planis trigo- 

nis. Fig. 23. 
Sapor auflerus. 
Igne fpumans. 

• Nuda, 
mthmm. i. ALVMEN nudum. Syfi. nat, 16$. n. i, 
Mun, Aluraen natiuum. Wall. min. 171. 

Alumen natiuum plumofum. IVolt. min,' sli, Wall 
y min. i52. 

Alumen nudum puriim. Carth. min, 41. 
Acidura vitrioli argiila faturatum. Aion. min. 124. 
n. 2. 
«. plumofum. 
/?. cryfldlitmm, 
«y. Jolidum. 

Jdahitat in Lapjyoniae Lulenfis SagatoJerui, e rupe StM' 
Jii cinerei efflorefcens <, in Schiflo Hunnehergenji. Ji. 
wejlgoth. 212. 

• * Solubilia. 
commu- 2. AL^^^MEN Schifti. Syfl. nat. \6$. n.^, 
ns. Alumen fiirile inhaerens. Carth. mint 41, 

yllun skif' Alumen bituminorum lapideum, Wolt. min. sr. 
fer. Alumen lapide fiirdi mineralifatum. WalL min, 173, 

ArnlJa martialis et phlogiftica acido vitrioli imbuta. 

Anon. min. 124. n. C 
Schiftus aluminofus. Wolt. min. 152, 
HaUtat pajfim in Schifto communi. It. oeJ, 78« fian. 

120, 128. 
Natum ex Tcrra humcfa ,■ Schijlus enim oritur ex Humo 
paludofay quae aciuo martiaU et phlogijtico plerumque 
fcatet ( faepe non fine Argilla immixta ); conftat knc, 
quum detur in Haffia^ Bohemia, Anglia Lignutn fojfde, 
ex quo Alumen copiofe extrahitur. 
Vfus. Alumen ex eo coquitur. It. wgoth. 58. G 3 3. ALV- Cryjlalli Alumini? oaaedrt, apicibus omnibus faepe truncatis. It.\^'gath.GS. 

Genere differt Alumen a Vitriolo vtl Marmor a Gypfo, folo defevtu Mctal- 
lici, aliaj nimis affine; hinc coquatur Alumen in aheno plumbeo, nec 
ferri; nc foluat ferrum ct euadat vitriolum, Extrahitur etiam e PyrUa. 
cryRallino, poftquam Sulphure ot Vitriolo cfcftratus fuit* itjZ MINERAE. SALIA. Akimen. 

ronianiim. 3. AL\^MEN Marmoris. Syjl. mt. i<7s. n. 3. 
Rcmr^k Alumen lapide ca]c.;rio miiTeralifdtum. WaU-. mii, 
Alun. 174. 

Argilia piira acido vitrioli imbuta f. Minera alumi^ 

nis aiba. Anon. min. 124. B. 
HJntat Lwnini propc Ciuitia Vecchia Italiae in Aiar^ 

v.ore. 
V/lis. Alvmen rufefcens inde extrahitvr ; miner/i non vflw 
iata,fedfole et aquafoluta; caret ferrOy {erra tamen 
riibra. 

j » » • Lapidofn. 

qiiartzo- 4. ALVMEN lapidofum fjuartzorum extus nigrum. 
fum. Habitat iu Fodinis; e rnueo D. Tidfhoem. 

Cryftallus hacc interdum anguhs lateralibus planis. 

fpatofum. 5. ALVMEN lapidofum calcario-fpatofum diaphanum 

rafile. Syjl. nat. j^s- n. s- 
Pfeudo-AmQthyftus , Pfeudo - Smaragdus. Vog. min. 

164. 
, CryflalUis aluminiformis fpatofa imbricata obtufa. 

Amoen. acad. i.p. 4SI, 
Hahitat in Gcrmania. 
Hoc CryfiaUis Vcirio colore , fubdiaphanis y e^eruffcenti- 

hus, confertim inihricatis f. fuperinwq/itis, vt in Cryjial- 

lis Alun-.ims prueparatis , ohttifius angulatis, magnitU' 

dine Fifi. 
Varlaf colore vlridiy eaeruleot flauo. 

Gemma 6. ALVMEN lapidofum pellucidiffimum folidilBmum. 

pretiofa. *>>'//, nat. iCS' n. 6, Aluf. Tefji 33. n. 3. 

A-de'j{en. 

Adamas. u, lyaUnum. 

Adamas gemma. Anon. min. ^2. lu/I. min. ^^'jS. Baum. 
min.p. 225. Demant. 

Adamas. Vor.. min. 1^7. 

Gemma pellucidiffima, duritie fummia, colore aqneo, 
i^ne perfiftens, odtaedra turbinata. Wall. min. A 0, 

,^ ' * 

Pulinus. /?. rulrum, maius Carbuncuhis faepe dicitur. 

Ariani..is niber. Anon. min. ./j*. 

Gemma pellucidinima, duritie fec^nda, colore rubro 
in igne permanente. IVaU. min. jii. 

Rubiiius. luf^. min. "^ii. Vou. min. 143. Bawn. min. 

J, p. 22<). 

7. cat' AHNERAE. SALTA. Alumen, la SappM- . caentlittm* 
Saphirus gemma. Jtwn. min, 44. luj, mijL 57*, 

B.JU7n. tiiin'. I. p. 3^0. 
Sapphir us. Vog. min. 146. 
Geiuiua pelliicidiffima, duritie terda, colore cyaneo 

ii>Tie fiiraci. Ifcill. min. 112. 
Hcv.ntai itTvtfaque India, in /hgiUae jlraiis , imer rimas 

TUT)ium^ fpoiadicuvi , r.sc adnatum. 
Hoc tf in irr.f rcfnicloriojn, afiiSicne elec?rifans^limam 
refpuais^ Fi^ara alwninari' nRjicdra^ coni.efpa- 
taceo colore et con/ijlentiay cuius cmtsna^ vidi apud 
loh. Ciifford, rudia nec polita, 
P in igne re/raB&rium et coloreni retininsy limatn 
refptiens ; ftcura ttiilem aluminari, fed aiamfuper- 
Jicie pellucidijfunum. 
y iu igne amittit colorem^ Utttam refpuit ; jiguram 
(Tudi noa vidi. 
Vfus Gemmae pntiojilfimae , aeui fumtuojae luxtmae ex 
dttritie^pellttcidxtate , colore, magnitudine^ pomlere ae- 
^imaadae ; quibus in arcium coaR.z rerum maisjias />- 
stmdtitn Hittiuifi ; fc in his relucct naturae perfecilo^ vi 
morum adulatio :n hotnine, qui itaque mdt decipiy deci- 
picuur. Stidtitiam patiutuur opes. G 4 iS. VT- Gemmae pretTofae 
Gemmae nobiles Gexninae fpeciofae /. Adamas , 2. RuhniuSt 3. Sapphirus. 
4, Topa\iiis , 5. Smaragdu^, 6. An\ethyfl:us, 
Y. Grauatus , g. Hyacinthus , g. Beryllus, 

10. ChryfoUthus. 
Numerati fecundum duritiem, at i, 2, j. limam rejpuunf. 

11. Opalus , 12. Sardus, ij. Ovyx. 
14. Cakedonius,!^. Carneclus, i6. Achates , 
ij. Turcois, i'3. Malachites, 19. Armemus. 
20. La7.ulusj* 

Colores, cnm pellucidae e fedimemo aqueo ciryflallifat^e, a metallo verotinftae. 

Rubituis ruber ^ Beryllus cya}z.us ^ ?, 

Amethyftus violaaus ^ Topazius Jbiius <f %. 

Sapphirus caeru/f «.f ,^ ^ Hyacinthus /«Z««j f^ if. 

Smarngtlus viridis ^ Cranstus purpurevs ^ %,, 

Vigura a fa!e ia generntionc formnnte; vnde Genera conftent; fcit cum rarJBs 

occurrant gemmae natiuae et rudes, plures harum ad genera certiora re- 

ferre non licuit ; vide 13or«cem. , IC4 MINERAE. SALTA. Vitriolum. 

18. VlTPvIOLVM. Sd Metallicum^ acyum humofum. 
(Bn Cryftallu< teiTera poliedro-rhombea : 

varla. 
Sdpor f>jpticus. 
Igne calcinabile. * Simplicia. 

inartis. \. VJTRIOLV::^,! ferri viride heyaedriim. Syfl. nat, 
I oeppar- in5. n. i. 

roek- Vit;'ioiiirn marris fimplex. J^iwn. min. 122. n. r. 

VitrioJrjm natimim. viride marriale. Hoit. min. 21. 
Vitriolum terri vir'de nariiium. WaU.m-n. iC6. 
Hahiiat fajjim in f^:rri yyriticoH YQ6.mi et Acidulis; 

in Axg\i[:i fvhpa^w.ioui. Extrahitur e Pyrita. 
Cryftallus cuiicO'rhorfd>ea. 

Soiutioni .--//m/o ^.7 ,^fro nifrum ., alcali vl^t^^cem enad't.C. 
Vfus S ipticwn Medici? : . cuni Jlipticls coiorem nigrumin- 
duit, hinc tinCcorihus inde atramentum. cypri- 2. VITRIOLVIM cupri caerul^um dodecaedron. v^^;;?. 

Pum. nat. 166. n. 2. ( FTG. 38-) 

Bbjlen. Vitriolum natiuuni viride cupro impraegnatum. IVolt, 
Uiin. ^i. > 

Virriolum veneris f. cyprinum. Anwcn. acad. i. t. 12. 

f. 24. A\on. min. T22. n. 2. 
Vitriolum cupri caeruleum naciuuiii. IValL. min. 16^. 
Habitat in Irlandia, Cypro. 
Cryftallns rhomhea., compreifa^ dodccaJdra. 
- - gofsiarienfis vitrioli Jisura rhomhea [pati^ hexv 

edra. 
Solutioni a^u/b aujlero lutefcens ^ alcali caerulewn tu- 

ait. C, 
Vfus. Corrojiuus^ Chirurgis catjiicus, 

album. 3. VITRIOLVM Zinci album dodecaedrum prismati- 

Jfnit- cum Syjl. nat. 166. n. 4. (FIG. 9.) 

viiiol. Vitriolum Zinci. Brandt. aFc.Vpf. i-r^^. IVall. min. 

167. Anon. 7nin.^22. n. 3. 
Vitriolum natiuumalbum^inco impraegnatum. JVolt. 

min. ai. 

/S. Vi. MINERAE. SALIA. Vitriolum. 105 

^, Vitriolum idrenfe. Scop, hydr. <58- cx fQura cryjlal" 

lina. 
Hdhitat in Rammelsberg e Zinco Jierllo ; in pariete do~ 

Ttiu.K , vhi ari^entum devuratur fehlbcrgae ; j3. in Hy- 

d'"nrg;yri fodinis. 
CryUailus 12-edra, cohmnaris: Prima ohlon^um e Pla- 

nis ./ quidrargulis: ahcrni'^ r.nguJUx. Pyramif vtra- 

que contraria e Planis 4 trianguiis : alternis apice trun- 

catis. 
Solutioni afufo aujiero nifjricans, yHcali lacieum euadit. 
Vfus Medicus ophtkilriicus ; etc. Cicutae virus nihilcer- 

tius exturhat e ventriculo, quam do/is huius, meilito ct 

copiofo potui iuncia. Scopol. Hydr. los, 

* • Compofita. 

he^-ma- 4. VITRTOL^^^M ferreo-cupreum cyaneum. 
phrodi- Vitriolum mixtum cupreo-ferreum. i^Vull. min. ics. 
tuni. n. r. 

Vitrioium et ferrum et cuprum continens. ^^«0/2. min. 

123. /?. I. 
Hnhltat Sahl.^bur^i. 
Color caciuleo-virens, 

t:ir^:;ni. 5. VITRIOLVM ferreo-Zinco-cupreum cyaneum. 

Vitriolum mixtum cupreo-ferreo-zinceum. Wall. min. 

i6cf. n. 2. 
Vitriolum et ferrum et zincum et cuprum continens. 

A on. min. 123 n. a. 
Hahitat Faliiune. 
Color praecedentis, fed faturatior Jigura cuhica, 

«'erratum. 6. VITRIOL\^M Zinceo-ferreum viride. /hon. tttin, 

123. 72. 3. 

Hahitat Gofslariae. 
Color liridis. 

Ciipra- 7. VITRIOLIVM Zinceo-cupreum caerulcum. Jnon, 
tum. niin. 123. //. +. ^ 

Hahiiat Gofslariae. 
Coior caerulctts, 

^ O 9 8. VT- ritrlola Lypidoja funt rarJiTjma, cum plcraque euadant Pyriticofa sut At lenkalia. io5 MINERAE. SALIA. Vitriolum. 

atramen- 8- VITRIOLVM mineralifatum lapide friabili. 
tarium. Vitriolum lapide immixtum. Carth. min. 4s. 
Atrament. Vitriolum rudc mineraii alio mixtum. Wolt.min,^^. 

fien, Lapis atramentarius. Wall. min. 170. Baum. min. 2. 

P' 85- 
«t. Chacitis rubrum. 
yS. Sory cinereum. 
<)/. Melanteria nigrum. 
^. Mify fiauum. 

Habitat in Rammelsberg eum Vitriolo afbo. 
Hoc mixtum variis^ imprimis Zinco. 

Natum e Fitriolo natiuo f. Pyrita erofo» W0lt.min.4f. 
n. 24. 

* * * Lapidofa. 

tetrae- 9. yiTRIOLVM lapidofum zinci hyalinum fpatofum. 

drum. Habitat in Germania. 

Cryflalli palmares, hyalinae ■, fpatofae^ parallelae ., appro- 
ximatae, cvaffitie digiti, tetraedraey extus ohlique trans- 
uerfim exaratae. Figura (non articulis ) referunt figU' 
ram da CoJlaefofJ'. 260, quamuis diuerfilfimae. f II. svx.- 'MINERAE. SVLPHVRA. Ambra. io/a 

II. SVLPHVRA, 

19. AMBRA. Siilphur inors. 

FmvjLS odore ambrofiaco. 
Colore cinereo. 

ambrofia- 1. AMERA grifea. Ruwph. muf. «2^2. t. 53, 54. 
ca. a. Eiedrum opacum tenax. Syjl. nat. 167. n. i. 
f^rifea. Ambra colore grifeo , optima. IVolt. min. 25. 

Ambra grifea. Anon. min. 145. Pharm. wurt. 13. 

Ambra variegata. Wall. min. 204. 

Bitumen folidum molle opacum fuaueolens. Catth. 
fttin. 49. 

Hahitat in Mari , praefsrtim Madagafcarienfi et Indiae 
orientalis, Aethiopici. 

Haec ex majja cerea f tenaciufcula, opaca^ natante^ fumo 
ambrojiaco, candefaciae aciculae non adhaerens. 

Natam alii iudicant ex AnimaU regno : Cetorum produ- 
cto ; alii e fonte fuhmarino Bitumine f Naphta foeto-, 
vide Dal. pharm. 414. 

Vfus pretiofiffima 5(5 venditur s ducatis. Odoramen- 
ta; Analepticaj aphrodijiaca, a Contagiis praeferuans. 

vuljatior. 2. AMBRA vnicolor fufco-nigricans. 

Ambra vnicolor albcfcens, citrina , fufca f. nigra. 
fVall. min. 205. 

Ambra colore vario. IVoh, min. 2S. 

Hahitat etiam in Mari. 

Haec ajfinis praecedenti ^ fed odere lon^^^e inferhr ; vtrnm 
vero praecidcntis varittas^ vel diJUnflafpeeies, quondani 
dahit eius gene/if. 20. SYC- loS MINERAE. SVLPHVRA. Succiniim^ 

20. SVCCINVM Sulphur iners. 

Fumus odore fuaui. 
Colore fufco. 

eledtri- i. SVCCINVM. 

cum. Elc6trum diaphamim folidum. S);Jl. nat. 167. n. 2. 

^ernJUn. Bitumen folidum durum nitidum fuaueolens. Carth 
min. 48. 
Succinum pellucidum aut opacum. Wall min. 200, 

201. 
Succinum. j4non. min. 146. 
«. diafhanum. u. albuvi. 

/3. opacum. /J. luteum: flauum aut fuluum. 

y. Infediferum inclufo mfedo; naturaliter. 

Habitat in Mari praefertim Balthico , vnde reieBim ad 

littora in EonilTia," vbi etiam foljile effoditur; in ^ca- 

nia, inprimis Scanoer. It. fcan. 231. in Gallia, Si- 

biria. 

IIoc in frujlulis tritu eleflricis, fragmentis concauii con' 

uexisque. 
Natum e Pice Qforte etiam e Bitumme^ diu in falfo jna- 
ri indurata ,• hinc interdum infefiis fcatet ^ It. fcan. 

12(5. 

V[us pro Odoramentis.artefaciiSf Medicis. Eleclrica 
vis primum ex eo innotuit. i\. BT- MINERAE. SVLPHVRA. Bitumen. 109 

21. BITVMEN. Sulphur Iners. 

Fumus odore triftl 
Colore nigro. 

Naphta. i. BITVMEN fliiidum albicans. Syjl. nat. i€s, ». -'- 
Bitumen fluidum leuilTimum, Wall. min, i<j2. Cdnh 

min, 47. 
Ol^uni montanum ignem attrahens. Wolt^ min. 24, 
Naphra albicans.* Kaempf. amoen, 273. 
I\aphta. Pjiland.Act,pavif. 1736. /hion. min. 1 47,11, i, 
fi. hyalinum. 

Habitat in Perflaepafm et '^ledia.e feninfulae Okera: /i 

in Itaiiae Zibio monte. D, Vanddli. 
Yk\ec fragrans, ignem attrahens j Juper aquam fe dlffiin 

dens, 
altera /i. hyalina^ fluida vt acjua, inodora., nec ignemfaci- 

le concipiens, 
Ariojli Francif, Oleum montis Zibini. Mutin, 16;/^' 

duod. 
Bouillet N. Memoire fur Thuile dz Petreole Gabian, 

Belieers lys^- ^to. 
HoeSd I. T. Hiftoria Ealfami miu. Alfatici. Jrgentor, 
r 1743- 4^°' 

Petrole- 2. BITVMEN liquidiufculum fufco - rufefcens. Syfn 

um. nat. if)8. n. 2. 

Bergolja, Bitumen fluidum craflius obfcurum brunneum. IFaU 
min. tp4. 
Bitumen fluidum fpiffiufculum. Carth, min. 47. 
Oleum montanum iuteum f badium. Wolt. min, -24; 
Petroleum, Anon. min, 148' 

Habitat in Italia, Dalekarliae Granden e Marmore riuix 
cinereo rufoque variegato , quod fraclum exfudat oleiM 
, rufcfcens , mox nigricans ; vel ex Aetite marmorco in 

Osmwuisberz^et ^ vel e Schiflo montis Mo.-jfeberg. It, 
ivgoth, iiS- vel ad mineras fdrri pajfim. 
Hoc ex'udans liquidam„ purpuvafcens , mox lentejceni pi- 
cis liquidae injiar et nigrum euadens. 5. BI- Vulcmi f. Montes i^niuonii in Schifto accenfo confillunt, qui fat-pe Bitiuni- 
ae, Fc.fo, ec Vynu grauikli acceodttntur ab afflueate^iiua. IIO MINERAE. SVLPHVRA. Bitumen. Maltha. 3. BITV:^IEN tenax nigrum. Sy>J{. na\ i58. n. 3. "^ 
Inuen- Bitiiinen iegnc craffum njgnim. Wdl. min. r^s- 

hcckt Petioicum lenax. Aj.on. min. j 4<j. 

Oieum njontanum liquidotenax. IVoh. min. 24. 
Habitiit t:r/ I\Iare mortuum, exjlillcns e Bitumine juiHoi 
Lacui mac^nus Ciiinae. Fodina Dannemorenlis iuxia 
Natruin hyodoni 

Muniia. 4. BITVMEN fubfriabile piceunl. 
Muniia mincraii?. I.h[f. it. 537, 
Muniia natiua perfica. Kasmpf. amoen. 516, Pkarm. 

wart. 119* 
Seuum minerale. A^i.Jtockh. v. s. art. 1,2. Vo£;d 

r>iin. 3+3. 
Hahitat m VQX^\?.e canerna Caucaji mojitif ., ix fodina 2 

crrias pro^unda, ab iinperantilnis clauja et mirijice cu- 
^ jlodita : vide ILeinpf. Hajelq. 
Koc Ji:r.i!e P,it. Afphdto ., p-etiof.jjlmum., colore picis fu- 

toriae feu ex rufefcentiatrunif. piccwn, in igne fumaiis., 

odore nnti Jingulari , faporis fatuo-dulcefcaiiis , fragmen- 

tis quadratir. 
Natuni credftur e Naplita indurata. 
Vfus fumme vulnerarius. Eo Reges Aegypti Valfamo 

condiiL 

Af\^hal- 5. ETTVMEN friabile atrum. Syjl. nat. i^s. tt. 4. A. 
tum. Bitumen folidum fragile glabrum nitidum nigrum. 

Berg-Bck. Carth. min. 48. 

Bitumen folidum coaguhtum. Wall. min. 195. 
Pix montana dm-a fragilis nitida. Wolt. min. 25. 
Petroleum induratum. Ar.on. min. 150. 
Hahitat in Friberget parocciae Gryta; in Oelandia in- 
ter Schifti lamelLis., diuifumin fauos afelenita; inFo- 
dina Dannemorenii , Norbergenfi etc. plerumque 
cum Amianto Suhere et ?/atro (idllo. 
iloc fere idem cum B. Petvoleo., mora folidum facJum. 

- / 
Ampeli- 6. BITVMEN Humi Turfee. Syft. nat. 16%. n. 5. Muf 
tes. Tel]. 40. n. i. Schreb. lith. ^(j. 

Bitumen terra minei'alin.itum. Wall. min. 197. 
Bitumen foiidum terreftre friabile Carth. min. 48. 
Pix montana rudis ceipitibus intertextis. Wolt. min. 
5.5- Hah MINERAE. SVLPHVRA. Bitiimen. m 

Hahitat iti Heluetia, pajjimque per Eiiropam. 

Hoc differt tantum pradu ab Hwno Turfa , quod comp<i> 

clius, folidius ma^^isque refinojum , ceterum idem. 
Vfus^ro LiikoMtrace t Turfa^ f. cefpitibus. 

Lithan- 7. BITVMEN Schiftofum. Syf}. nat. i58. »• 6. Mjf, 

trax. Tejf. 41. r.. 5. 

Steiikol. Eituiuen iapidc fiiTili mineralifdtum. IVall.min.i^^ 

PIk niontanadara rudis fragilis. IVoh, min. 25, 

Phiogiftonargilla i*iixtum. Aion. mn, x^%. 

Lithanrrax. Triew. aCi. Jlockh. 1740. ^ac. 

H.bitat VI Gillia, Anglia, Germania^ Scania, China, 
e jliatis monuum Schijli communis. 

Vfus pro focoj optimum quod non foetet. 

Brenlin^ S. f. Sylua fubterranea. Fhll. 1593. duod. 

Tilly Exploration du Cajrbon. Paris 17^'S. 

Gagas. 8. BITVMEN folidum purum naians. 

Bitumen duriinmum lapideum purum. IValU mhh 

199. 
Pix montana dura compa(S;a poli'turam admittens. 

iVolt. viin. 25. 
Gagas- Vog. min. 5:27. Baum. min. r. p. 34. 
Hal)itat in AngliJL. Gallia; Wurtembergae. 
Hoc vix difert a praecedenti^nifi qnod /eirfjimum natet 

in aqua, quodque compacium ahsqus rimis tornari queat 

in vafcula polita. 
Vlus pro globulis vejiif» monilibur , capfulis. 

Suillum. 9. BITVMEN marmoreum foetidum. Syfl. nau 15« 
OrPn. ' n. 7. MufTe£^2.n. 4. 

Schiltus fufco-cinereus Lapis Suillus didtus. CojL 

fojj. 172. 

Schiftus fufcus fragilis , Lapis felinus qui ferro attrU 

tus vrinam feiium redolet. Gron. fupp. 10. n. 7, ,?, 
Terra calcaria phlogifto fimplice mixta. Anon. min. 

23. 

Lapis fuillus. Vcg. min. 107. 

Spatum opacum fridione foetidum. IVall. min. 6$. 
a. compaflum. 
Ji. cjdnuhitiim. 
<V. Jquamofwn. 
h. fpatHorme. 
e. cryJluUinum, It. wgoth, 21. 

Hahi- lia MINERAE. SVLPHVRA. Bitumen. 

Hahitat m Kinnekulle Wgothiae , Naes lemtiae , 
Wredflorp Nericiae , Raetwik Dalekar]iae etc. 

Hoc foetet rafim f. contufuin ,• j4lbum non foetet , cryjial- 
lijatum femper particulis fpatojis- 

Vfus pro calce coquenda. hepati- lo. BITVMEN gypfeum foetidum amorphum. 

cum. 

Lefwer- Terra calcareaphlogifto etacido vitrioli mixta. Anon, 

fen. tnin. 24. 

Hahitat in Kungsberg. 

Hdc diff^ert a praecedenti , quod aqua forti non eferve- 
fcat, nec pro Calce infeiruat. 22. py- iMINKRAE. SVLPHVRA. Pyrites. 113 

22. PYRITES. Sulphur vitriolo infedlum. 
■^ Fmims Odore acuto acido. 

Sapore Salfc. 

Colore Juteo. Flumma caerulea. 
Soliibile in oleo. . I. PYRITES niidus diaphanus. Syjl. nat, 169. n. r. 
Sulphur iK4tiuuni. Aion. min. i^r. 

Sulpluir natiuuni puruni fiauum. TVall. min. 205. 
Sulphur natiuum et vi'ium. Dal.phirm. 25. 
a, claiits \n Gypfo, Spato albo. 
A piduereus. Suiphur thermarum cryftallinum. P^an-- 

del. therm. 97. 
<y. impurus, Sulphur nudum liiteumi^niuomorummon- 

tiuin. Wolt. min. 2^. Aluf. Telf.^z.n.^. 
^. cryJlaUinuf odaedrus alw.ninifovmis pyramidibus trans- 
udvfe dhbreuiatis, 
Habitat a in Sibiria, Heluetia., /iin Italia. <y in Ita^ 
liue Solfdtara, IsJandia. 

Auripig- 2. PYPvITES nudus iiauus micis auratis. '^j °33. Syjl* 
mentum. nctt, 16^. n. 2. 

Operi- Arfenicum Sulphure, lapide fpatofo et micaceo mi- 

ment» ncralifatum , niinera flauefcente. IVall. min. 226. 

Arfenicum luteum lameilatum micaceum. IVolt. min. 

28. 
Calx arfenici fulphure mixta, flaua. Anon. mitu 24^.^. 
Habitatin HwAgArh., Onente. 
Hic medius inter Pyritani et Arfenicum , ex vtrisque mix- 

tus. 
^^fus : Picloribus. Rufma Orientalium, Jjquor vini 
probatorius. Atramentum Sympatheticum, 

Cryflalli- 3. PYRITES mineralifatus cryflallifatus. Syll.r.at.169. 

inus. n. 3. 

Kies-cry- Sulphur ferro mineralifatum forma cryftallina. IVall 

lluU. rnin. 211. 

Sul- Fyrites mihi ideiji ryT.^ Sulphure Authorut^ vulfo audit, cumSulnhuris vo- 
cabulo vtar pro nomenrhtud Ordinis, adeoque loco nominis generis af- 
fuinli npncn ryritac, fiue ferro fcate.it, fwe eo deftituatur. 

Syjl. Nat. To,n. 111. H 114 MINERAE. S\'LPHVRA. Pyrites. 

Suiphur ferro faturafum cryftallifatum. Jit&n, min, 

154. rt. 4. ' 

Sulphur ferro mixtum cryflallinum ponderofum dl- 
lute flauum. CartLmin. ^i, 
«. Tetraedrus ex Triangulis folis. 

idem angulis omnibus planis hexagonis. (fig. 37.) 
/?. Hexaedrui ex Quadrangulis cubicus faepe in Calce. 

(fiG. 19.) 
Gefn.figur. i^.f. 2. /Wuf. Tejf. 42. n. 4. 
^. Oclaedrus ex Trigonis in Talco , non in Calce. 

(FiG. 23.) 
e. Decaedrus ex Tetragonis 2. Linearibus 8. 
Muf Tejf. 44. n. <?-. t. 2.f 2. 

^_ ex Trigonis 4, Linearibus 6. (fig. 37. ) 

^ Muf Teff. 44. n. 7. 

jy. Dodecaedrus exPentagonis2, Trapetziis lo. (fio, 29.) 
MufTelJ\t.2.fs. 

^. exQuinquangulis i2aequa]ib (fig. qo.) 

/. Tefferadecaedr. ex Tetragonis 6, Trigonis 8. ( ftg. 21.) 

X. OdJecaedrus exTetragonis 6, Hexagonis 12. iineari- 

bus. (fig. 35.) 

>^, ex Tetragonis 6 , Hexagonis 12 /jmi/« 

Cobalti (fig. 35.) 

Habirat pafjlm in Fodinis, vhi /3 iiuJgatijfvnus ^ qui Sahl' 

hergae etiam in Marmore frequens. 
Mineraiifatus omnis Fyrttes in prima generatione cryflal- 
linus fuit, licet repleta cauitate cryjlallos obliterauit^ -vt 
amplius non adpareant, et dijtinct^ ideo tradatur, 

> 
liguratuS. 4. PYRITES mineralifatus aggregatus figuratus. 

Sulphur niineralifatum minera giobofa. iVali. min. 
208. 
a, Globofus ex -^ , 0=0* 
/^. Hemifphanicus ex cr'', -^ , 033 e particulis cubicis f. 

i2-edris. Muf leff. 46. n. 11. 
7. Fifiulofus vti ofteocolla. 

Iiifl. min. 237. 
^. Zjiminofus f. Ceilulofus' e laminis eredis intertextis. 
Muf Teff. 237. 
Habitat in Germaniae fodinis frequentius. 
Cryflallus/Kf^^ extus nodulofus e fihris concentvatis. VY' MINERAE. SVLPHVRA. Pyiitcs. 115 

Ferri. 5, PYRITRS miofcralifatus amorphus rcintillans. Syji. 
y tut. i6g. n. 4. 

Pyrites fcrro mixtum informe pondcrofum dilute fla- 

uum fuperficie pLiniufcula. Carth. min. 51. 
Sulpiiur ferro minenlifatum minera ditibrmi pallide 

flaua nitente. IVall. min. 207. 
Sulphur niart3 faturatum. Anon.min. rxj. 
Fcrrum pallide luteum fpiendens polymorphum. 
{4-^0/1. min. 3r. 
rt. Textura aequali. 
/i. Textura ciudybea. 
cj/. Textura granulata. 

// uitAt paffvn in Fodinls, freguetts. 
Hic colore pallide fljuo et quod ad chilyhem fcintillet a 
vietaliicolis^ dijlinguitur a fequenti , licet haec nota ali 
quandq excep^ioufm admiltat. 
Vfus. Sulphur ojficin. ex hoc frequentius extrahitur. 

Cu^ri. 6. PYRITES mineralifatus amorphus non fcintillans. 

Pyrites ferreo-cupreus. Syft. nat. 169. n. Si -^t 7- 
a. /ylicaceus. 

/i. Talcofuu Slxinnslag. 
*y. acerofus. Siidslag. • 

^\ fuluus. gult. 

r. fiauus. blel^t. Sw. 198, ^. 

^. virefcens. groent. 

ay. hepaticus. Lefwerslaj. 5jv. /,?p.f. e zinco cum ?. 
S. foraminofus. masl^rtunget poris ochraceis, diues ? . 
I. compafius\ Stahlmahn. 
X. gr>mulatus. FulT. 

^. Spatiformis. . - . . particulis rhombicis. 
/-t. (^uartxpfus. Ilardmahn. 
V, Cctaceus. 
Habitat in Fodinis cupreis Sueciae : Fahlunac pafjlm- 

que. 
Hic Alafrice apyra f. arqillacea ScfTmalm. 
'Matrice vitrefcente f arenata Kardmalra. 
Matrice non mani'ejla Bloetmalm. 

Chalyhe vix fcimiilat, nifmatrice arenata., cntique ex 
Alutrice, tiec per fe fdntitizt. 

H 2 Vfusx Mineralifatiis Eyrites fcatet maxiina copi» Ferri. 11(5 MINERAE. SVLPHVRA. Pyrites. 

Vfus pro Cupro extrahendo, vhi tanta copia Salphuris^ 
vt ferrum comburat hnmixtuni, queinadmocUan lahln- 
nae. aquofus. 7. PYRITES mineralifatus liuidus. 

Pyrites colore rubefcente. Aion. min. rsi, 

Sulphur ferro rnineralifiitum, minera fufca f, hepatica. 
PFaU. min. 21Q. 

Hahitat-in Fodlnis ^ praecedentibus miaax eommunis. 

Hic dlffert a reliquis quod non niteat, metallicolcr, fed 
opacus rufoliuidus^ 2^. AR- MINERAE. SVLPHVRA.^rfenicum. 117 

23. ARSENICVM. Sulphur metallicum. 
0-0 FUmus Odore alliaceo. 

Sapore dulci. 
Colore albo. 
Sohibile in aqua calida et] aliis Ix- 
quoribus. 

nudum, ARSENICVM nudum cryftallinum puruiu. Cartk min. 

57- t 
Hdbitat in loachimsthal Bohemiae. 

Cryftalli oblongaey polyedrae y irregulares, vtrinque trun- 
cutaey e centro diuergentes, 

teftace- i. ARSENICVM nudum, fragmentis conuexis conca- 

um. uisque albidis. Syjt. nat. 170. n. j-. 

Scherben Arfenicum natiuum, particulis impalpabilibus, tefta- 
Coboit. ceum. Aion. min. 239. a. 

Arfenicum ferro niineralifatum teflaceum. IValL min. 

Coboltum teftaceum. Vog. mitt. 294, Gefn, cadm. 19, 

n. 29, 
Scherbencobald. lujl. min. iso- 
Habitat in fodinis Hungariae, Harcyniae, Saxoniae. 
Hoc frangitur luminis fubrotundis conuexis extus , conect' 

uts intus more radicis Cepae. 

fquamo- 2. ARSENICVM nudum, fragmentis micaceis. Aion. 
fum. Jnin. 239. B. 

. Hahitat in Kun^sber?. 

porofum, 5. ARSENICVM nudum , fragmentis porofis nitenti- 
bus. Anoti: min, 239. C. 
. Habitat in Bohemia. 

Sandara- 4. ARSENICVINI nudum rubrum. ^ Syfi. n»t. 17®. 

ca, »• 2. 

Raufck- Arfcnicum natiuum purum fulphure mixtum rubrum. 

geh. Wall, min. 224. 

H 3 Arfe- 

Arfenicutn cum Aqna foluatur Salibus, cum det Reguioin Metallis a quibus- 

dam annumeratur, 
Ego Arfenicum, quod ardeat, fumet, odbrem fpargat, metalla miJrteralifcf, et 

quod Pyritae fit oppofitura, Sulphuribus ijBfemi. 
Regulus an geminus aut fpurius? 
Vemmm exitiofura. u8 MINERAE. SVLPHVRA. Arfenicum. 

Arfenicum rubrum. Wolt. min. 2S. ' 

Calx arfeniciruiphiire niixrarubrd. Amn.min.a.^i. /i, 
Hahitat in Rotendiihl Kl/Ualiae, Hungaria, Saxonia, 

Turcia. 
Hoc admodum affine Pyritae Auripigmento ^ jdeoque ae^ 

qurJi iure niilitetfub Fyritae aut Arfenici genere. 

fulphura-5. ARSENICVM mineralifatum cinereo-caerulefcens 

tum. micans. cr^, ^. Syft. nat. 170. n. 7. 

IVatten- Arfenicum ferro fulphurato mineralifatum. Anmumin. 
hes. 243. A. 

Arfenicum raineralifatum informe, particulis planis 

albis nifidis. Cavth. rrdn. ^r,?. 
Habitat ad Lofafen Ddlekarliae. 
Hoc calcinatum eft vcra Sandaraca praecedeiitis. 

albicans. 6. ARSENICVM mineralifatum , fragmentis planis ni- 
M/Jfpic- tidis. cf. Syft. nat. 147. - ' 

keU Arfenicum ferro mineralifatum , minera albefcente 

teffulis et planis mic.-inte. Wall. min. 227. 
Arfenicum metalliforme ferro mixtum. Anon. min. 

243. n. 3. 
Arfenicum albicans fplendens. Wolt. min. zs. 
Miffpickel. luft. min. i.?i. 
Hahitat Sahlae, Vv'eilra Silf berget. 

cryftalli- 7. ARSENICVM mineralifatum cryftallif.ttum oftae- 
. num. drum nigiicans. ^. Syji.nat. v/c. n. 3. 

Arfenicum ferro mineralifatum, minera teiTulari liui- 

do-nigra. Wall. min.2is. > 

Huhitat in Germaniae fodini^ rarius. 
CryHalli ocluedrae-, coiove fufcae aut alhai aut pailuLe. 

cubicum. 8- ARSENICVM mineralifatum cryflallifatum cubi- 

cum. 
Hahitat in Saxoniae fodinis. 
Hoc cuhicum, fi^ur.i G.denae, albwni argenticoloruni, ex- 

tus colore fere pluinhi. III. ME- MfNERAE. METALLA. Hydrargyrum. 'ti«> 
IIL METALLA 

24 HYDRARGYRVM. Metalhm fluiclum ficcum, al- 
^ btim. 

Igiie ante candefcentiam auo- 

lans. 
Solutione \^ albicans. f virgine- i. HYDRARGYR"\^M nudum fiuidum. Syf. nat. lyj, 

uni. n, r. 

Quickfilf- Hydrargyrum nudum mtiuum. IVolt. min. 26. 

uer. Hydrargyrum natiuum. IVall. min, ^ig. 

Argentum viuum in galena. Aci, Vpf, 1720. p. s- 

P' 5i- 

Mercurius natiuus virgineus. Aion. mn, 217. 

Hibitat in Hydria , Auftria, Sahlbergae. 

Vfiis Thermomeiris, Baromeirisf SpecvUs^ Auratione, 

Cryftalli-2. HYDRARGYRVM cryftaUifatum cubicum. 
num. Habitat in Zweybrlicken. ' 

RaritiSy diapkamm^ purpureiim', fere varietas fequentis» 

Cinnaba- 3. HYDRARGYRVM mineralifatum pyriticofum fi- 

ris. brofum. -^. Syji, nat. 17 r. n. s- 

Cinnobsr. Hydrargyruni fulphure mineralifatum. IVaU. min. 
219. 
Hydrargyrum rubrum purpureum tindorium.' IVoh» 

min. 26. 
Mercurius mineralifatus ftriatus ruber (tnls longitu- 

dinalibus fplendentibus. Carth. mn. 62. 
Cinnabaris natiua. Dal. pharm. sf. Pharm. wurt. 10, 
tt. lamellatum. Scop. hydr. 26. 

/J. granulatum. Scop. hydr. 27. 

<y. eryjlallifxtum. Scop. hydr. 2,9. 

Habiiat in Hydria, Hungaria, Zweybrlicken, Amerl- 

ca, Sina, laponia. 
Hoc deftituitur ferrc, quamuis pyrita f Sulphure mixtum. 

H 4 Vfus Amalgama Hyilrargyrum foluit omnia Metalla exceptis Platino, Cobalto, Me- 

lybdaeno. 
Medicis Iriers, fcUiuarts, antheljminticun>. IZQ HINERAE. METALLA. Hydrargyrum. 

Vfus tinclorius Medicui. Ex hoc Hydrargyri maximA 

cqpia extrahitur. 
Scopoli loan. Ant, de Hydrargyro idrenfi, Venet, i T<Sr, 

oSau. glandujo- 4. HYDRARGYRVM niinerali/atum arfenicale foli- 

fum. dum. 00. 

Niur- Hydrargyrum rubrum arfenicale. Syjl. nat. lyr. 

Cittnober. Mercurius mineralifatus continuus ruber fplendens. 
Carih. min. 63. i 

Halitat in laponia. 
Varietas facile praecedentis, 

crepitans. ^. HYDRARGYRVM petrofum. ^, ^ . Syfl. nat. 
171. Muf. TeJ}: so. 
Mercurius cupro fulphurato mineralifatus. ^^«0/2. min. 

21<J. 

Habitat "Zweybriicken in Schiflo, 'lalco-, (^uarfip-, 
Flumho ', igne multum crepitat. ?i-,-. MO- MINERAE. METALLA. Molybdaeiiuin. 121, 

25. MOLYaDAENVM. Metallamnon iaCih'? clnereum, 

inquiiians (minera). 
Igne non fufile. 

Sohitione 

Vitro fubierrugiaeum (2). 

Plumba- I. MOLVJBDAENVM tritura caerulefcGnte. ^,'^.. 

go. Molybdaena. AH.Jlockh. 17S4. p- if}'j. 

Bh^^rc^, Zincuni fufco inquinans. Muf. Tcjj'. S4. 

Ferrura. nigricans lplend-»".is vnduofuiu inquiuans. 

IVolt. Tubi. 31. 
Sulphur ferro et ftanno faturatum. Anon. min. 154. 
Mica pidorianigramanusinquinans. fVall. trun. 126* 
dc. impalpaLilc. 
,8. fuhfquamofum, 
<y. fuhlantellofum. 

/Jahitat in ADgVia., Germania, Suecia: IMedelpadia, 
Smolandia, Norberga, pafjiwque in Talco Smtclij 
Ferro, aliisquc plurimis diuerjijfimis. 
Variat eompaciai fquamofa, gf/iiiulata, memhranacea stre- 

niformis lamellis concentricis. 
Hocfaepe continet Stannum-, faepius Ferrum, neutriiispra- 
priam mineram credcrem; Micae fpeciem jhtuit lujii, 
Vfus, Pennae fcriptoriae , Crucibula praejlantiora , Ftgu,- 
lity Filei c&nfeclorihus.. 

Magnefia. 2. MOLYBDAENVM tritura atra. cT- 
Brunjlen, Magnefia parum martialis. Anon. mtn. iic. 
Magnefia vitriarioruni. Raum. min. i. p. 269. 
Ferrum intradabile tufcuni inquinans, pardculis nii- 

caceis flriatis. Sy^, nat. 176. n. s. 
Ferrum nigricans fplendens e centro radiatum. Wolt, 

min. jr, 
Fcrrum mineralifatum, minera fuliginofa inquinante, 
liriis fparfis conuergentibus. fVall. min. 26<). H 5: 1 Fer- LlolyhAasnum mineram efTe omnia attributa euincunt : Metallum proprium in- 
de educere nulla ars chemica et;?imnuni vtidicit. An Metallum oppoi- 
tnm Hydrargyro, quod numquam fu'lie, vt iilud femperV non introuuco 
ideam nouiMetalli. fed cclloco obTcuns fpecies metallicas in Ibco gra- 
tls expetito, vsiuedum Regulus coronctur. 122 MINERAE. METALLA. Molybdaenum. 

Ferrum mineralifatum nigricans obfolete fplendens 
fibrofum. Carth. min. .72. 
«. compa3:urn. 
/S. imricatum. 
<y. radiatiim. 
i\ reniforme. 

Hahitat iti Germania, Suecia ; Lexan^Skidberget. 
• Hoc fuliginofum , acerofum. 

Tingit et folutione humida et ignea : rubro-purpurqfcente 
f. violaceo vitro. 

Vfus. Vitric^riis^ Figulis pro colore vitri. 

Spuma 3. MOLYBDAENVM tritura rubra» c7, 2f. 
lupi. Magnefia prua proportione martis et iouis mixta, 

Wolfram. Anon. min. 117. 

Ferrum intractabile , fibris plauiufculis centralibus 

nitentibus. Syji. nat. 175- n. 4. 
Ferrum nigrum radiatum iouem adulterans. Wolt, 

min. jr. 
Ferrum mineralifatum grifeo-nigrum fplendens , late- 

ribus plaiiis ftriatis. Cdrth. min. 72. 
Ferrum arfenico mineralifatum, minera nigra f. fufca 

attritu rubente, cryftailifata planis nitidis fplen- 

dente. Wall. min, 26S, ^ 

Spuma lupi. Vog. min. 178, 
Habitat in Germania. 
Hoc laminulis plumhicoloribus eentralihus. 
Vfus. Stannwn fuo faro vitiat duriusque reddit. 26. STI- MINERAE. METALLA. Stibhwii. 123 26. STIBIVM. Metalhim friahile, alhum, fibvofum. 
i; I^ne poll candefcentiam euolans, 

Solntione SJ^ album. 
Vitro flauo ruium. I. STIBIVM nudum argenticolorum. Antinionium natiuum f. Ref^ulis Antimonii natiuus 

Annn. min, 2^j;. y/5?, jlockh. /,"'./■?, p. 99. 
Anrimonium nudum re:^ulinum. Curih. viin. j-p. 
Jlabitat Sahibcrgae in CarlfoTt. 
'Hoc colore ar^enti: Flanis nltidiS', majufculir. 2. STIRIVM cryaalliratum. $• Syjl nat. 172. n. j. 
Antimonium mineralifatum cryllalliratum. Awn. min, 

234' di 
Antimonuim fulphure mineralifatum cryftaUifatum, 

IVall. min. 2^^. , 

Hahitat in Germania. flriatum. 

Antimo- 

uium. 3. STIBIVAI mineralifatum fibrofum plumbicolorum. 

^, i. 

Stibium ftriatum. Syjl. nat. 172, n. 2. 

Antimonium albo grifeum fplendens ftriatum. WoU. 

inin. 27. 
Antimonium fulphure mineralifatum. JVall. min. 2^.?. 

Anon. min. 2^./. 
Antinionium. Dal pharm. j\9. 
/3. Stibiuiu fibris interculTjintibus fpatum. Syjl. nat. 172. 

11. 4. Miif. TefJ. so. 
(y. Stibium fibris concentricis radiantibus. A^luf. TeJJ. 

s^. n. 6. 
Habitat in Saxonia, Kungaria , Gallia. 
^-ariat Hbris paraltcUs, dijiantibus, Ipar/is ^ decuJfantibuSf 

e centro radi.ius, connatis. 
Vfiis Argentariis , Stannariis , Typifujoribus etc. praeci- 

pue chctnicis. 4. STI- ftib'uni rapit in i^ne MetaHa: exceptvO Auro , Platino; Fra^^le relditur a 
Stanno; in Fcrro Yim Magnetis tollit; JVIedif-is Emctii.ufn, 124 MlNERAE. METALLA. Stibium. 

rubrum. 4. STIBIVM mineralifatijm fibrofum rubrum. -^, 0-0. 
Syji. nat. 172. n. 5. Muf. TeJJ'. jo. 

Antimonium fulphure et arfenico niineralifatum. 
t^VaU. min. 2^9. 

jA.ntimonium auripigmento mineriilifatum. Anon. min, 
235- 

Minera Antimonii rubra. Fog. min, ^pff, 
Haiitat in Hungaria, Saxonia vanus^ 27. ZIN- MINERAE. METALLA. STincum. I2C 2*J^ ZIMCVM. Metalhm malleabili-fimofum, caerulefcen- 
ZZ ti-album, fuhfonorum. 

JgM ante candefcentiam llquabile, corn* 
buftibile ilamma luteo-viridi in fauil- 
lam albam iloccofam. 
Solutione SJP album. 

cryttalli- i. ZTNCVM cryftallifatum. Muf. Teff. S2, n. i. 
num. Minera Zinci calciformis pura indurata drufica. Anoiu 

min. j^S. n. r. 
Hdhitat in Germania. 
Koc Cry}hlli%chalyhnformihus^ comprejjb-planis, lineari^ 

bus, truncatir margine aitero angujiato. 
Artificiale/«pra cupri fcorijicationes Fahlunae fufum ex- 

furgit Pfcudo Cryjlallis obloftgisy quadrangulia, ereflis^ 

laminojis, truncatis, exaraiis Jlriis ^uudrangulis concen- 

tricis plurimis, 

inincrali- 2. ZINCVM mineralifatum compadtum fubfquamofuiiu 

fatum. ■$» I7 » cr^- 

Spiauter- Zincum canum galena intertextum. Syjl. nat. /7^ 
malrn, n. 1, 

Zincum fulphure plumbo f ferro mineralifatum ob- 
fcurum, particulis micantibus. TVall. min, 247. 
/J. Zincum lamellofo-imbricatum metallicum. Muf. TeJJl 

S4' "• S' 
Hahitat Raettwik Dalel^arliae, Noruegia, China. 
Hoc refert Argentum albuniy canefcens, cum Gdena et 

Ochra fiauii ; at /?. /miile fraclo metallo cupri lameUis 

parallelis coadunatis. 
Eledricum Zincum, e ASfaia^ huic proximum , mifuD. 
-_ Schreher. 

Swabii. 3. ZINCVM mineralifatum compadum, atomis albidis 
nitidulis. -^, cr^. 
Zincum ferro fulphurato mineralifatum. Anon, min. 
22g, n. 2. HM- 7Ar.c\im. Metallis mifcet\ir, cxcepto V.ismuto, Molybdaeno, 

JAetMurgis pro Orichako e Cupro conliciendo. 

irxiikus : Flos Zinci i, Nihilum album eU exilccans fummum. 126 MINERAE. METALLA. Zincum. 

Hchitat in Tima Sklnshytta, Bow.iUen. 
Hoc qmfi mediufn fe repraefentat inter Plumbum 'particu- 
^ lis impjlpjbilihv.T^ Ferrum ei Arfmicum commiim j pou- 

dercfunu canefcens atonvs nitentibus. 
Vfus pro Calaminari. 

ftibiatum.4. ZINCVM mineralifafuni fibrorum. 

a. Zincimi (libiatum. A:V/. Tefj. s^ n. 4. 
/i. Zincum l-.mellis decuiratis, interftitiis ferreo-ochreis. 
Muf Tef s4. n. .V 
Hai-itat in Germaniae fodinis, . 
Hoc a gvAcmfoYme Jlriis folidi^^y fpar/i-i, inquinantihus. 
/j'plunibicolorum/2aa;;;zi- erectisy d.^cujjatis. 

Calami- 5. ZINCVM fubterreum laj:fideicens. cr^, (0^- 
naiis. /5ir;CLun tcrreftre. , Syjl. nat. 1^4 n. 4. 

Gallmeja, Zinci minera terrca, colore flaucfcente f. liifco. 
iVall. min. 247. _ 
Zincum argillofum ponderofum, colore vario. Wolt. 

niin. 27. 
Ociira f Calx zinci martialis. Jnon. min. J2S. n. ^. 
«. flaua plerumque fixa. 
/i. ferrufinea plerumque efferuefcens. 

Hahitat c/. in Anglia, Silefia, Achen, Vngaria. 

/^ /;/ Polonia, Nemaufi. 
Hoc vjhlaium vidi; crudum vero non adfertur, 

llerilum. 6. ZINCVM femiteflellatum atrum. -^, ^. 
Btaende. Zmcum micaceum fubteflellatum nigvum. Syjf. nat. 

174. n. 2. 
Zincum calciforme cum ferro fulphuratum. Anon. 

min. 2^0. n. i. <y. 
Zincum fulphure arfenico et ferro mineralifatum, 

Wall. min. 248. 
I Zincum mineraiifatum fquamofum nigricans nitens. 

Carth min. 61, 
Sterile nigrum. Funk. atl. Jlockh. 1744. p. ^s. 
Pfeudo-Galena. Vcg.min.i67. Baum.min, i.p. 271, 

Fott. ohferv. 2. p. los. 
Hahitat paffim in Sueciae fodinis freauens. 
Moc trituva cinerei , fi^ura particularum fae Gnlenae^ 

fed atrum: particulis fpaiiformibus ^ nitentibus, /tmili' 

ter atris. 


MINERAE. METALL^/ Zinciim. 127 

cryftalli- 7. ZINCVM lleriluni odaedro cryfiallifatum conglo- 
num. meratuni. 

Habitat in Germania. ' 

Hoc extus nigrum , ir.tas fere falenae cohris , eongloDte- 
ratum e cryjtallts aluniinari-rfiaedris , parum fquamofis^ 
connatis in flomeres conutxos ^ rr.ore Ar^enti rulni; 
huicfaepe infperfae cryjlalli montanae et jirfenicum cu- 
hicum. rapax. 8- ZINCVM micaceum rubicundum triturJ' rufa. ^ » 
Roedslag, ^ . Syji. nat. 174, n, s- 

Zincum fulphure, arfenico et ferro mineralifatum.. 
IVaU. min. 2S0. 

Zincum calciforme cum ferro fulphuratum. Anon. 
min, 2SQ. 2. Y. 

Zincum mineralifatum fquamofum rubefcens nitens. 
Carth. min. 61, 

Hahitat Dannemorae et alihi paffim in fodinis, 

Hoc hepatici colorif ^ tritura /icca rufefcens^ interdum 
Galenae injiar fubtefjellatumi Dannmorenfe e^erm- 
fcit. 2g. VIS^ 12S MINERAE. METALLA. Vismutum. 

:8. VJSMVTVM. Mftallum malleabili-fragile, lamino- 
W. fum, flauefcenti - album. 

I^ne fub candefcentia fufile. 
Solutime \^ hyalinum, \/^luteumi 
Vitro teftaceum. iiatiuuin. v VISMVTVM nudum. Syji.riat. 173. n. i.Muf. TeJJ'. 

S2. n. I. Carth. tnin. sf. 
Vismutum nati.uum. Aion. min. zii. luft. min. 158. 
Vismutum natiuum, tenuibus lamellis adhaerens. 

Wall. rr.in. S42. 
A^ismutum nudum natiuum. IVoh. min. 28. 
Hdbiiat in Nyberg Skedvicenfe, Sdineeberg. 

conmiu- 2. VISMVTVJMmineralifatum albo-flauefcens micans- 

ne. 0-0, ^. Svjt.nnt. 172. n. 2. 

Vismut. Vismutum fuiphure mineralifatuni. Anon.min. 2,2^.1, 
Vismutum arfenico, fulphure, cobalto mineiulifatum. 

IVall. min. 1^4. 
Nabitat Los Heljmgiaey Riddarhyttan, Gofslariae. 
Hoc dat vitrum rufejcens , nec caeruleum. 

martiale. 3. VISMVTVM mineralifatum, Jamellis cuneatis. "$•, 

Vismutum ferro fulphuratomineralifatum. Anon.min. 

225. a. 
Habitat in Kongsberg. 

iners. 4. VISMVTVM mineralifatum nitens fublaminofum. 

Vismutum mineralifatum fulphure, Jncn. rnin. 224. 

n. I. a. 
Hahitat Baftnaes cd Riddarhyttan in Aniianto et 

Quartzo. D. Tidjlrccm. 
lioc dejlitutum arjenico et Jerro ^ fimile Galenae ^ fed mi- 

nus regulariter cuhicum , potius latjicllofumf magis vero 

fplendens ^t fere f.viaium, 

29. co- I4ii!erae Arfcnici, Visir.uti, Ccbalti ita affines funtj vt quiuls varias harum 
difnculter CKtra docimaflicum furnum dillinguat. Chemicis recentioribus 
debetiir fcmir;et:illum J.rr.r.ici et Cohalti. 

Minfra Vismuti ditior et genuir.a faepe dat cobaltum f. eius vitrum caeru- 
lciun. Vide de hocce tott, chjeru. iierol. ijjq, ^to p. 134. graphi^e. MINERAE. METALA. Cobaltum 129 29. COBALTVM. 3^etcdlum fraglle , albido-canefcens. 

I^ne non fuiile. 

iSolutione SJ^ et \/^ rubrum. 
Vitro caeruleum. 

cryftalli- i. COBALTVMcryftallifatum. cco,-^, ^. (ftg. 35.) 
num. Cobakum niineralifatum cryftallinuin, cryitaliis po. 
I lyedris nitidiirimis albis. Carih. mln. 55. 
Cobalcum cum ferro fulphuratoet arfenico minerali- 

fatum. Anon. min. 250. 
Hjbitat in Tunabsrg a D. Bergman et D. Tidjhoe^v. 
Cryflallus lejjera i^^-edra e pLinis Tetragon'.s 6, Hexa- 
gonis 12; vbique pLin.i tria proxima eodem modo firia- 
ta, et femper habent pL>nd eiusmodi tria oppo/di:. it 
alterna terna fe:nper contrarie Jlriata , vt qnoci.nq^ie 
vertas erint femptr latera tria proxima rAiquis coairj- 
rio modo Jiriata; ex his tribus Jemper pLuiuui mediunt 
trit te ragonum et lateralut hexagona. 

arfenlcale. COBALTVM ferro et arfenico metalliformi mine- 
ralifatum. ar),^/'. Anon. min. 249. 
Cobalti minera diuerfimode figurata. IVaU. min. 226. 
Hahi:at in Xungsberg, Sclineeberg. 

pyritlco- 2. COBALTVMferro fulphuratomineralifatum.'^, ^. 
fum. Sw.dK AcL Hohn. 1746. Anou. min. 250. 

Hahitat ad Riddarhyttan. 
Hoc caret Arjenico. 

fcoriatnm. 4^ COB ALTVM porofum glaucefcens fufcum. 
Sluck - Co' Cobalti minera calcii^ormis indurata. Anon. min. '^47. h. 
holt. Cobaltum fcoriae fimile. Gefn.cadm. 17. Vof^.min^ 504. 

Cobaltumarfenico niineraiif.Uuni,niinera glauca. IValL 
min. 225. 
. Habitat in Gfermaniae fodinis, 

-^o. STAN- 

Gejherus 1. A. HiUoria fad.niae. Berol. t -^. et ij4j. (juart. 

/.fArTza»? I, G. Cadmiologia. Regiom ijJi.quart. 

Vogel: CobaltinullanotachariCisrifticaronftans; deeftsUisvitrum caerulcum, 

aliis Arienicum; Regulusigne gencraturcum f Tro, rupro. 
lujli negat Cobaltum eiVe proprium Metallum , fed Arfeni i fpe •* a ; vitn 

caeraleum a ferroortum iudicat; Regulum </,?, "^, •»", o=--produft vitrum 
ujn credit. Mandaiis Chemicorum Cobalti genus cogor dlftirguere, Cobaltiregulum vide 
Brandt. Acl. Vpf. irj^; obiit Gior^ Brandt^ fumittUS Cheiuicus Miac- 
ralogus, ijGS- d. 2;», y^prilis aet. 7-4. 

Syjt, ^a. Tonh IJl I l^ MINERAE. METALLA. Stanttum. 3a STANNVM. Metalhm molli - malleablle , album > 
2J- flexione ftridens , mutum. 

Igne ante candefcentiam fuiile. 
Solutione V? flauum ; S~^ foluitur 

in puJuerem album. j. 
Vitro opalinum Q fed vix rite vi- 
trefcens ). 

cryflalli- i. STANNVM tefferis cryftallinis. oao , d" . 

num. Stannum cryftailis pyramidatis irregubribus nigris. 

Zinngrau- Syjt.nat. igi. n. I. 

fe. Stannum polygdrum irregulare nigrum. Gron. fupp, 

lo, n. 31-41. Wolumin. 32. 
Stannum ferroet arfenico mineralifatum, mineracry- 

ftallifatione polyedra. IVall. min. 302. 
Minera ftaiini vitrea arfenicalis cryftallirata. Aion. 

ntin. 181. l>. 
Ingemraatio ftanni. Imper. nat. 519. 
Habitat in Angliae Cornwatl ,• Germaniae Saxonia , 

Bohemia. 
Cryftallus ejl^ fed raro perfecla et integira endtur ; mihi 
videtur , ntfi valde fallor., Jiguram omnino conuenirecum 
Cryjlallo Cobalti. Mlrum Metallum albijfimum leuijfi- 
mwnque e Minera aterrima ponderofjfmaque prouenire. 

granul»- 2. STANNVM grannis cryftaUinis aggregatis. 0=0 , cT . 
tum. Stannum ferro et arfenico mineraiifatum, cryftallis ftan- 
Zwitter. ni minimis. Wall. min. 28?. 

Minera cryftallorum ftanni. yog. min. 461. 
Habitat cum praecedente. 

Hoc merai:arietas praecedentis,nec potejt aliter dif^ingui, 
quam vt nrena a Sabulo , fed aliquid forte dandum con- 
fuetudini. 

amor- 3. STANNVM amorphum rufo-nigricans. 0=0, </. 
phura. Syft. nat. 182. n. 4. 

Tennbierg, Stannum ferro et arfenico mineralifatum , lapidibus 
fimplicioribus fm^ilc. H^alJ. min. 283. 

Stan- Starni ta^yftallini .veram et diftinaam figuram qui eruere poterit , eaodem 

publico nou inuideat. ' 

Stannum plerisque Metallis malleabilitatem et dufi^ilitatem aufert. ' MlNERAE. METALLA. Stannum. 131 

Stanninn amorphum petra varia veftituni. Wolt. 
min. 32. 

Mliiera ftanni vitrea arfenicalis amorpha. Anon. 
min. 81. ot.. 

Hahitat cum praecedentilu!^; ex infula Banca cum ochra. 
ferri diiJjfimwn attuUt Capit. Ekeberg. 

Hocjimile minerae antecedentium non cryJiaUifatae , pon- 
derofum ctiam ^ et excepta\Jigura idem; vjlulaiwnjae- 
pius ruhefcit. 

fpatofum.4. STANN\^M fpatofum fubdiaphanum album. Syfi, 
nat. 182. n. 6. 

Stannum fpati. Vog. min. 166, 461. Lift. min. 120. 

Lapides flanniferi fpathacei. Wall. min. 303. 

Habitat in Bohemia. 

Hoc Jimile Lap. hononieiift , ponderofum , conjlans Spato 
aUmi creditur continere ftannum , ' / 1 i PLVM- 132 MINERAE. METALLA. Plumbum. 31- PLVMBVM. Metallum molli - malleabile , caeru- 
■^ lefcenti - albuni , mutum. 

Igne ante candefcentiam fufile. 
Solutione \/' hyalinum ; Praecipitath' 
ne album. 
. Vitro flauTsm. fiatiuura. I. PLVMBVM nudum. Syjl. nat. igo. b. i. Muf. Tejf. 
62. ff. I. 

Plumbuni nudum granulatum. Carth. min. 65. 
Plumbum natiuum. IVall. min. 272. 
«. granis fubrottmdis in Pyrita. 

/J- oblongum papillis horizontalibus obtufis trifariam f. 
quadrifariam J)rorainentibus. 
Hd}itat in Germania. 

Hoc pro Plumho natiuo hahui , dum Mufeum Teffiniamm 
exararem , at in aula docimajlicen exercere non decuit. Cryftalli. 2. PLVMBVM tefrelato-cryflallifatum. 

num. «. hexaedrum. A/«/. T<?iJ. 64. n. 5. cubicum(FiG. 19. ) 
Muf Tefj'. 64. n. 5, in vtraque pyra- 
' mide latera duo oppofita latiora. 

(FiG. 23. ) 

Muf Teff. 62. t. 2. f. 6. Figura aki- 

minis, apicibus omnibus truncatis, 

hinc Plana hexagona g, tetragona 6 

minora. (fig. 24.) 

Teffera cubica , angulis omnibus trun- 

catis. ( FiG. 20.). 
Tefiera oftaedra aluminaris , cuius et 
anguli et apices omnes truncati , vnde 
Plana hexagona 8 maiora , primaria. 
Plana odagona 6 minora , verticalla. 
Plana tetragona 1 2 linearia, angularia. 
( FiG. 2v ). 
Halitat in Germania Fodinis variis. Bly-cry- /S. odaedrum. 
M 

<y. 14-edrum. e. 26-edrum. 3. PLVM- Plumbi minerae pleraeque parua portione Argenti fcatent , adeoque pro Ar- 

gento extrahendo funduntur et Argeati minerae vulgo falutantur. 
Medicis dulciiicans. MINERAE. METALLA. Plumbum. 133 

Galcna, 3. PLVMBVM mineralifatum , perticulis cubicis. ■^ ) . 
Blyglants. Syjl.nat. 120. //. 4. ( fig. 19.) 

Plumbum argento fulphurato mineralifatum. ylnon. 

min. 188. 
Plumbum fulphure et argento mineralifatum. Wdl^ 

tnin. 242. 
Plumbum caefio - grifeum fplendens teffulatum. Wolu 
min. 188. 
a. cuhicis particulis. 
/i. granulatis particulis. 
y. micantibuspdYticuYis diuerfo fitu. 
Habitat pajjimper Europam in argenti fodinis ^faepitism 

Calce. 
Hoc I. Siilphure foh mineralifatum. Sw. 187. 

2. Sulphure Argentoque mineralifatum, Sw. I8S> 

3. Sulphure argento , ferro mineralifatum vitro nu 

gro. Sw. 189. 

Micans conjlat cuhis in phalanges longitudinales ,fed tranx- 

uerjtm ad an^ulum ohtufum diftin3ii , qui inaequaliter 

incidunt in Ilneas longitudinalesy vndeinfraHo^ aliter 

quam fecundum fraciuras ^ fifja minera , micant parti- 

culae cidncae diuergentes. 

Vfus. Metallicolis pro Argento extrahendo. 

«onipadum. PLVMBVMmineralifaLum continuum albo-caerule- 
Blyfchweif. fctiis nitciis. Carth- min. 66. 
Habitat in Germaniae fodinis. 

paupe- 4. PLVMBVMmineralifatum pundis fuboccultatis. ^ , 
rum. ]|. Syjl.nai. iSo. n. 5. 

Plumbura minera galenica mineralifata lapidi infenfi- 

biliter imniixta. WuU. Jiiln. 297 
Plumbum ferro argento fuiphure mineralifatum, Aion. 

mm. 189. a. 
Plurabum caefio • grifeum fplendens punAatum. Wolt. 

min. 32. 
Habitat pajfim cum praecedente. 
Hoc punclis vix manlfeftis minimis nitentihus. Varietas 

poiius praecedentis ^ quam diftincla fpecies. 

ftibiatum. ^. PLVMBVM mineralifatum fibrofo . ftriatum. ^^ 

Stripmalm. Plumbum antimonio et argento fulphurato minerali- 
frttum. Aion. min. 190. 

I f Plum- 134 MINERAE. METALLA. Plumbuin. 

Plumbum caefio - gvifeum fplendens radiatum. M^olt. 

mn. 32. 
Habitat Sahlbergae et alihl cum praecedentibus. 

bafalti- 6. PLVMBVM mineralifatum , fafciculis decuiTatis 
CUJH. firiatum. 

Galena ftriata. IVall. min. 294. ♦ 

Habitat Skinshyttan TidilekexlbLe in Amianto implexo. 
Hqc Jibris fafciculatis , fubnitidis , decujjato -fparfs. 

▼irens.7. PLVMBVM cryftallis hexaedro^prifmaticis vtrin- 

que truncatis. <«>, 
Plumbum nitri fpatofi vtrinque truncati. Syji. nat. 

180. //. 3. 
Plumbum affenico mineralifatum, minera folidacry- 

ftallifata viridi. ' JVall. min. 296. 
Plumbum fpatofum virideprifmaticum. Wolt.rnio.^^. 
Minera plumbi calciformis pura prifmatica. Anon. 

min. 185-. 
^ Habitat in Saxonia, Bohemia , Sueciae 'Nor^rufia, 

Hoegfors. 
Hoc figura omnino prifmatica Nitri truncati , communi- 

ter virefeens , faepe fubdiaphanum. Caret argento. 

^'hQmbe- 8- PLVMBVM hexaedrum rhombeum fuluum. 
' Vm. Habitat in Sibiria: 5 leucas ah vrhe Catharinehurgo. 

Cryitalli Jpatofae , diJfraHae Cinriabarin glandulofam 

mentiuntur. 
Lehman I, G, noua minera plumbi. Petrop. 1766. 
quart* 9. PLVMr Gineritium a Phimbo citrinum , a Cupro viridefcens , a Ferro rubrum , 
a Cohalto cierulefccns, a ^tihio perfoffum. LeJim. 

Pemt^ parte met; llica , ct addita terra vitrefcibili f. inflamajabili mutatur 
Plumbnm in argcntum. HcncKel, Wdkrius. MINERAE. METALLA. Plumbum. 135 

f^atofum. 9. PLVMBVM fragmentis fpatofis. 0=0. 

Blyfpat' riumbum fpatofum album. JVoU. min, 32. 

Plumbum arfenicale mineralifatum , minera fpatifor- 
mi alba f. grifea. Wall. min. 275, 

Minera plumbi calciformis mixta. Aaon, miiu i^d 

Spatum plumbiferum. Vog. min. 166. 

/8. Plumbum fpati cubici. MuJ[. Tejf. 64. n. 5. 

Habitat in Cermania. 

Hoc Jixum , nec efferuefcent. 

pelluci- la PLVMBVM pellucidum hyalinum rafile cffer* 
'^""^- uefcens. 

Hahitat in Auftria. 
Hoc facie Quarxi eji. 1 4 3«' FER- 136 MINERAE. METALLA. Ferrum. 32. FERRVM. Metallum dunffimo-malleabile, oblbure 
o^ caerulefcenti-cinereum, fonorum. 

Igne poft candefcentiam liquabile; for- 

tiori igne fcintillas emittens. 
Sohtiove \^ fufcum. 
Vitro virefcenti-fufcum. 

* Nuda. 

natiuum. i. FERRVM inidum intradabile. Mujj: Tejf. 56. n. r. 

FenuiTi natiuum in granulis. JVall. min. 242. 

Ferrz/m^nuQum malleabiie. Carth. min. 71. 

Hahitat in Stiria. 

Hoc , qiiod decnp/s in Miifeo Teffmiano^ erat ^utta fer- 
rea^ magnit-jdine pi/i, ferrut^inmm^ qmfi aqua humida 
illinitumj malleabile^ tninerae ferri inhaerens. Ferrum 
vatiuum exifltre negatur a plurimis , nec licuit vnicwn 
fgecimen refoluere via humida autjicca. 

* 'Cryflallina. 

tefTellare. 2. FERRVM cryftalJifatum retradorium folitarium. 
(FiG. 23.) 
Ferrum mineralifatum cryflaliifatum. Wall. min. 242. 
Minera ferri calciformis indurataoitaedra. ^non. min. 
203. e. 
«4. decorticatum nudum. 

ji Alumen talcofum opacum. Syji. nat. 16^. n. 4. 
Alumen folitarium cinereo-fufcum ollaris. Amosn. 

acad. I. /7. 4S1. 
Talcum cubicum oftaedrum. IVall. min. 130. 
hahitat folitarium /S infoclina Fahlunenfi , a in Minera 

Cobolti. 
Koc magnitudine faepius nucis Coryli y oS:edrum aluminis 
Jifiura ex trianguUs planis ecto, folitarium; ^ cortice 
talcofo veflitum; afupirjicie nuda, nitida., nigra. Irt- 
terja cryjlalhs efl , nec adhaerendo mutilata. Tritura 
nigra; nonjcintilians. 3. FER Tingif atio, ^ Terra lutea; vftulata rubra enadit. 

Ificdicis fUptlrum, corrobcrans, antaciclHia, 
Mijcetur reliq«is cietallis fafDm. MINERAE METALLA. Ferrum^ 137 

cry(^alli- 3. FE!RRVM cryftallifatum retradorium confertum 
num. adhaerens. 

Ferrum cryftal]ifatum. Syjl. nat. 175-. n. i. 
Minera flanni. It. wpoth. 258. 

Hahitat Nordbsrgae , Persbergae //<:;;n7 mineram ferri. 
Hoc ccnjlat cryjidllis mimais, octaedris^ ^yar/is^ adhac- 
renihus^ nitidis, retractoriis t non fcintillantihus , tri- 
. turafufca. 

* " * Retrc.noria. 

chalybea-4. FERRVM retraftorium nigrans fubfcintlllans com- 
tum. paftifiimum. 

J\Ti!icra ferri retradoria. Anon. min. 212. n. 1. 
HaUiat In /Wmw Welfmanniae, Dalekarliae , Edd- 

fors Smolandiae. 
Hoc compauijfimum ahfque particuKs^ ehalyhem colore et 
con>ift>-ntia fdfcrenx , parum et vix fiHce fcintillans ; tfi- 
tura nigra , ignitum malleahUe euadit. 

fldercum.f. FERRVM retractorium nigrans , maculis rhombi- 
y.Jfcerne' cis minerae ferri infpariis. 

malm. Eifenglanz. lujl. min. 591. n. iio. 

lA^hitat itt fodinis ferri Nordberg, Grengie. 
Hoc varietas minerae Ferri communis^ cui infparfae'funt 
maculae alienae ferreae rhomheae f. cuhicae injlar Gale- 
Ttaey fed nigree nitidae^ tritura nigra. Sic Jlelta re- 
traaoria nigrans , at coelum intraciahile rubricofum 
micacfum. 

rhombe- 6. FERRVM retradorium nigrans , particulis rhombeis. 
um. Hahitat in fodina Wili iuxta Garpenhergam. D. Tid- 

Jiroem. 
WoQ foUdum finditur more Spati in rhomhos-, nitens. 

jhepati- 7. FERRVM retradorium nigrans fubfclntillans , frag- 
cum. mentls fubeubicis. 

Hahitat in Alpihus Lapponicis : lelliuari. " 
Hoc heparico colore ., fragmentis fuhcubicis nitidis, ahs' 
que particuli$ manifejiis, 

f?le(?amL S. FERRVM retraftorium nigrans, particulis fubim- 
palpabilibus folidefcens. 
Ferrum retraftorium folidum, Syji. nat. 176. n. 13. 
Mineia feiri retradoria. Anoti, min, 212. n. 2. 

I > Habi' 13S MINERAE. METALLA Ferrum. 

HaHtat Dannemorae, Nordbergae etc. 
Hoc folidum particulis rninutiffinus ^ aetfualibus^ nij^ricansy 
hinc inde quq/i adj>erfumaquae macula ; jaepe icimillans. 
Vfiis. Ferrum omnium in orbe praejlctnrijjimum ex hac mi- 
nerafunditur. 

granofum. 9. FERRVM retra(Storium nigrans , particulis arena- 
ceis. Syjf. nat. 177. n. 15. 
Hahitat Bicsbergae et in adiicentibus fedinis. 
Hoc ponderojum , quaji ex Arena fetrea fuhnitida coagu- 
latunu 

eommune. 10. FERRVM retradorium nigrans, particulis fub- 
granulatls inaequalibus. Syfl. nat. 177. n. 16. 
Hahitat Norberg , Efbo, Sandbacka ^ Smaftad, 
lonesuando etc. 
llitZ fraciuris truncatis^ extus acie laterali acuta. 

molle. II. FEKRVM retradtorium nigrans pyriticofum. Syfi» 
Roed- nat. 177. «, 21. 

hraeckt. Hahitat pajfim in fodinis. 

Hoc dtgnofciktr fub vjlulatione a fumo pyriticofo vel 

etiam a Pyritis Minerae infperfis. 
Vfus. Ferrum inde valde flexHe funditur , at vero 
ignitumfub malleo facile difpergitur et multum exjdit. 

talcofum. 12. FERRVM retradtorium nigrans talco infperfum. 
Syfi. nat. 177. n. 19. 
Habitat in Talco Smecii Weffmanniae , Dalekarliae. 
Hoc quqji ex puluere ferreo infperfo matrici Smecii 
' alhae , fuhfibrofae , inquinanti. 

Vfus. Facillime fundiiur huius ferrum , matriee licet 
apyra. D. Tidflroem. 

calcarium.13. FERRVM retradtorium nigrans, marmoris. Syf. 

nat. 177- n. 20. 
Huhitat Dannemorae iuxta Natrum fuillum , in ma- 

trice calcaria. 
Hoc conflat punclis minutijfunis. 

14. FER- Ferrom retractorium ia Germania ^t anftrolioribus iRegnis tariliimura eft. MINERAE. METALLA. Ferrum. 139 

decuJTa- 14. FERRVM retradoriumrubricofumrhombeo-ririA- 
tum. tum. 

Habitat Bitsbergae. 

Wocfimile FfriatOy pd flriae transuerfales non ad an- 
Gulcs re^os excurrunt, verutn ad acutos , viide interjU- 
tia rhombea formantur. 

virens. 15. FERRVM fubretradorium rubricofum, particulis 
impalpabilibus niridis. Syjl. nat. 177. n. 14. 
Habitat in Matrice virefcente fixa Norbergae , Pers- 

bcrgae, Grengie, Kengis. 
Hoc conjlat particulis ferreis: aliis retracioriis , aliisin- 
traflabtldus mixtis; ponderofunt, 

fquamo- 16- FERRVM fubretradtorium r-.bricofum , particulis 
iiinft^, fquamofis. Syfl. nat. 177. n. 17. 

.Habitat Pe; sbergae , Grengie in Matrice cotaceo-qiur- 

tiqfafilfdi. 
Hoc praecedenti ajfine , fquamis nigricantibus nif.dis nri- 
nutis , puluere albicante quqfi mixtis : partim retraCio- 
riis , partim intractabilibus. 

5miris. 17. FSRRVM retradlorium rubricofum vitrum arans. 
SmergcL Ferrum intradabile fquamofo - ftriatum. S^yft. nat. 

176. n. II, 
Ferrum mineralifatum , minera duriflTima rapaci foli- 

da magneti refradoria. iVall. min. 267. 
Ferrum amprplium petrae vitrefcentis. Wolt.min. ':i. 
Ferrum retradorium tritura rubra. Anon. tnin. 212. 

n. 2. 
Ferrum miheralifatum durifllmum fufcum. Carth. 

min. 72. 
Haiitat in Oriente , Peru e Saxo grandaeuo. 
Hoc pleru-.ngue acerojum, fed omne ferrum exarans vi- 

trum, nec fpecie proprium., dahit Smiridem, qui conjtu- 

hit particulis acerofs minutis fpjrfis intricatis ri^idis. 
V Cus pro politura metallorum . lapidum^ vitri. 

* * * * Jntraaabilia. 

micace- ig. FERP.VM intraftabilerubricans micaceumnitens. 

uni. Syji. nat. 176. n. 7. 

" Eyfen- Ferrum atfenico mineralifntum,minera micacea rubra 

man. f. attritu rubente. iVM. min, 169. 

Fer- 140 MINERAE, METALLA. Ferrum. Ferrum mineralifatum fquamofum grifeum fplendens 

friabile. Carth. min. 72. 
Minera ferri atra attradoria fquamofa. Jnon. min. 

211. d. et 205. I, d. 
Mica ferrea liuida. Wall. min. 270, 
Habitat in Germania , Noruegia . Suecia. 
* Hoc fmile Micae laxae , nitidae , fragiUjfvnae ; meum 

intntclabile ■, aliis retraclorium occurrere fertur ; Mica 

variat magnitudine faepe pulueris minutijfuni inflar ^ 
faepe magnitudine fquamae pifcium. 

daerule- 19. FERRVM intradabile rubricans , fquarais fublami- 
fcens. nofis caerulefcentibus. 

Ferrum retradorium particulis fublaminofis folida- 

fcentibus. Syji. nat. ijy. n. 1%. 
Mineraf£*-i caerulefcens laminofa. Wall-min. 257, 
* Habitat in Grengie > ordinaria minera ^ in Fodinafupra 

terram perpendicuUriter fiffdi, 
Hoc ponderofum , eompaSlum fquarnis fuhmemhranaceis , 
caernlco colore niteatibus^ vndefacile dignofcitur. 

ftriatum, 20. FERRVM intraftabile rubricans fcintillans folidum 
rhombeo ftriatum. Syjl. nat. 175. n. 3. 
Habitat Bitsbergac. 

Hoc folidum , ponderofum , decuffato -(Iriaium , Jlriis trans' 
uer/is adangulos reclos excurrentibus ;frangitur fecunium 
Jlrias in cubos. 

cellulo- 21. FERRVM intradtabile rubricans, lamellis eredtis 

fum. interlliniftis. \ 

KiJlmaluL Hahitat Eitsber^ffae et Frankenberg adGrund. 

Hoc laminis erettis , chalybiformibus j vitidis, JiYiisrhom' 
heo decufjatis^ vt in F. decujjato; fed lamiiiae ereElae^ 
uon parallelaey fummitate , modo alterius hrachii farfi- 
cis , oblique marginatae in aciem. 

Haemati- 22. FERRVM intraftabile rubricans glandulofum , 
tes. fi*agmsntis concentratis. Syjl. nat. 175. n. 5. 

Blodjfen. Ferrum mineraliil\tum, mineia figurata rubra f. tritu- 
ra rubente. Wall. min. 249. 
Ferrum rubrum ex centro radiatum- Wolt.min. 31. 
Ferrum idem globofum extus pundatum. Wolt. ^i, 
Minera ferri calciformis pura iadurata caerulefcens, 
Anon. miti. 203. ti 1. a. Hajm?- MINERAE. METALLA. Ferrum. 141 

Haematites. Jldr. muf. 646. Worm.muf. 64. 

a,. rubrum. globularis. 

/i. nip-um. botryjids. 

7. eae.iiUfcem turriuis. 

k fauum, hcrmfphaericus. 

Habitat mGermania praeprimis. 
Ilocruhrum,rubrafcr{ptura;laminae oUongaCy dumfran- 
{jitur , ad centrum omnes tendunt. Extus reniformis , 
puculatum. 
Natum v:detur ex Ochra ferrugine regenerata. 
Vfus pro politura argmti. 

rubrico- 23. FERRVM intradtabile rubricansrubrumque, pun- 

fum, (ftis impalpabllibus nitidis. Syjl. tiat. ij6. 

Eifenram. Haematites ruber. Anon.-min. ^oj. a. 
Mica ferrea rubia. Wall. min. 27. 
Hubitat in Cambria , Norbercke VVeftra- Silfberg, 

Nora. 
Hoc ' liubricae in/Iar rubrum ., inguinans, atomis nitidis 
piicantibui ^ ponderofum , cultro faepe fi-clile. 

arenofum. 24. FERRVM intradtabile nigrans , particulis granu- 

latis opacis. 
Habitat in monte Taberg , fummo eapite liegni Goihici, 

vbi fodina efl mons conicus fupra campum arennfwn f. 

fupra terram (^ vt Grengie ), minus cohaerens frujlis 

maioribus. 
Hoc tfjc particuUs arenqfiSy non nitentilmiy fufcis f nigri' 

eantibus. 
Natum ex Ferro coagulante /henam, eodem modo qua 

Tophus marinus. 

glomera- 25. FERRVM intradlabile rubricans o6tacdro granu- 
tum. latum. 

Habitat in Grengie , lelliuari. 

Hoc conjlat exgranis magnitudine muriae coanulatis , cuius 
latera plana trigona indicant particulas efje octaedras^ 
vbi non cohaerercnt, 

fpatofum. 2(J. FERRVM intradabile albicans fpatofum. Sfjl.nat. 
175. n. 10. 
Fferrum fpatofum ,, colore giluo f badio. Woh. min. 31. 

' Mine- Fragmentls rhgmbeis f. cubicis ftriatum ell cellvhfumix, ftrlatum 20, Ae- 
ivffcitum 14, rhombeumd, heji^atiium ^ , Merewn $, Jpatojim ;i6. I4ii MINERAE. METALLA. Ferrum. 

Minera ferri alba fpatiformis. Wall. miti. 244. n. 3. 

Minera martis fpatofa. Vog. min. i6j. 

Terra calcarea marte intime mixta indurata. .^10«. 
7nin. 29. 

Hahitat in Germania. 

Hoc ita. Spato Jimiie , vt non differat , verum in igne 
nigricat. ****** AttraBorit, Magties. 27.FERRVM attraaorium. Syji. nat. 176. «. i±. 

Magr.et. Ferrum amorphum, ferrum attrahens. Wolt. min. 31. 

Hahitat in Sibiria et pajjim in ferri fodinis Sueciae : 
Gagne, Lapponia etc. 

Hoc nihil differt a reliquis fpeciehus ferri , niji qualitate 
. /ola ferrum attrahente polmgue muiidi rejpi<iente. 33. cv- MINERAE. METALLA. Cu{)rimi. 143 33- CVPRVM. MetaUum duro malleabile , rubrum ^ 
^ fonorum. 

Jgii". poft candefcentiam Hquabile flamma 

viridi. 
Solutme \j^ caeruleum ; S^ f. -4* 

viride. 
Vitro ferrugineum per fe ( alias cja- 
neum ). 

piraecipi- i. CVPRVM praecipitatiim fup;a ferrumarenofo-coa- 
tatum. ieicens. 

Cement^ Cupruni praecipitatum. Syjl. nat. ij%. n. 3. Grork. 
Koppar. f"Ppi' 12. 

Cuprum puruiu ex folutione vitrioli praecipitatiun. 

tVall. min. 277. 
Hahitat pajjim ad Fodinas Cupre'.s m ai^ua educla oc- 

currente ferrum ; praecipitatur Fahlunae etc 
Natum ex Aqua viiriolica Cupri, quae vhi Ferrum attin- 
git^ adgreditur fervum et relinquit Cuprum., quod re- 
manei injlar arenae coagmentatum f. praecipitatum. 

nattuum. 2. CVPRVM nudum minerae inhaerens. 

Cuprum nudum informe. Syjl. nat. 178. n. i. 
Cuprum nudum malleabile. Carth. min. 69. 
Cuprum natiuum granulatum. fVail. min. 276, 
«. fuperJiciaU. 
/?. foliaceum. 
<y. germinanr. 

Hahitat ad Riddarhyttan WefTminniae , HesfhkuV.a Ne-. 

riciae, .SwHfr/A.og Smolandiae , Indiis; in Marmore., 

Cupro purpureo ^ ferro^ Schijlo, 

Natum praecipitando, vdantecedens ^ vixfpecie diverfumy 

fed granis plerumque di[tin3:it pajjimque irJiaereniihiis 

occurrens. 

cryftalli- 3. CVPRVM cryftallifatum odbedrum. S^. nat. 17% 
num. n. 2. Muff. Telf. 60. fig. 23. ). 
Hahitat in Indiis. 
Hoc fere nudum , ociacdrum : Planis trigonis. 

4. CV- Meiicis conrofiuo- venenatum, 
Acido viriie ; Alcali caeruleuin, 
Orichakum 11 Ziace mUccacur. 144 MINERAE. METALLA. Cuprum. 

fuluum. 4. CVPRVM mineralifatum pyriticofum fuluum. ■^, <f . 

Syjl. nat. 179. n. g. 
Cuprum fulphure et ferro mineralifatum. Wall. min. 

284. 
Cuprum mineralifatum duriufculum faturate luteum 

nitens. Carth. min. 70. 
Minera cupri pyritacea flauo - viridefcens. Anon.min. 

198. n. Y- 
//aWrar zn Wermelandia , Germania, India , laponia. 
Hoc vix differt a Pyrita Cupri , ni/i quod Cupro ditius 

et colortfuluo diJUnctim\ caret arfenico. 

purpure- 5. CVPRVM mineralifatum pyriticofum rubro-azu- 

um. reum durum. 

Laxur- Cuprum purpm-afcen?. Syji. nat. 178. 5. 
malm. Cuprum violaceum. Gron. fuppl. 12. n. 14-28. 

Cuprum nigricans fplendens pierumque violaceo. JVoIt. 

min. 30, 
Cuprum mineralifatum , minera fradura nitente fra- 

gili. Wall. min. 282, 281. 
Cuprum arrofum caeruleum durum glabrum nitens. 

Carth. min, 70. 
Minera cupri pyritacea lazurea. Anon. min. 198.^. 
Hahitat in Lapponiae Swappauari-, Sunnerfhog Smolan- 

diae, Noruegia. 
Hoc fraHura nitida purpurea^ tandem violacea chalyhis 
inftar euadit ; caret arfenico. 

vitratum. 6. CVPRVM mineralifatum pyriticofum fedtile ca- 
Koppar- num. ^. 

glas. Cuprum fulphure minerali fatum. Anon. min. 197. 

j Minera cupri grifea. Wall. min, 264. 
Hahitat in bunnerfkog Alfedenfi Smoiandiae. 
Variat textura folida et tejjelata. S\v. 
DifFert apriore quod cultro fe<etur communitcr. 

cinereum. 7. CVPRVM mineraiifatum pyriticofum cinereum.. 
Pahlertx. cco, j^. 

Cuprum cinereum. Syji naU 178- n. 4. 

Cuprum argento et arfenico mixtum, Gron. fuppl 

13. n. 38. 
Cuprum arfenico ferro et argento mineralifatum , mi- 

nera albefcente. Wall. min. 283- 
Minera cupri pyritacea grifea. Anon. tnin. 198- «■ 

HaU^ MINERAE. METALLA. Ciiprum. 145 

Hahitat in Germania et Europa aujirali. 

Hoc facic chalybby fub d/o funijinofum , Cupri dimidium 
ponduffa^f ottinet. Siv. Vbi vero fmul ar^enio jca- 
tet^ \irgentum cinereum vulgo falutatur. 

albidum. 8. CVPRVM minferalifatum arfenicale album. o-o, 
IVeiferti, ^, a^. 

Cuprum ferro et arfenico fulphurato mineralifatum . 

ylnon. min. 199. 
Halhtat in Saxonia, Harcynia. 

rubium. 9. CVPRVM^rubrum ochraceo-induratum. 

Minera cupri caiciformis pura indurata color.e rubro. 

Anon. min. 195-. 
Halitat in Gernidnia, Noruegia, Sibiria, Succiae Nor- 

berg cum Cupro natiuo. 
Hoc rubrum aut hepatico colorc 

cotace- 10. CVPRVM matrice ochraceo-cotacea, 

Um. Cupruni cotaceum granulatuni. Syji. lut. jpy, n. ro. 

Minera arenacea granuiis lapidumetarenarum. Anon. 

niin. 2ys, 
Minera cupri ferrea. Wall. min. 2S7. 
Habitat in Germania, Suecia rarim^ Sibiria. 
Hoc in Cote cum Ochr/i aerugine ct ferrugine et tnarti 
obruta, tamquam Tophus martis et veneris Jimul, 

fchifto- II. CVPRVM matrice fchi^lofa. 

fum. Cupruni fchifti. Syjl. nat, lytj. n. p. Schreh. lith 6j. 
InJL min. <j2. 
Minera cupri lapidi fiflili inhaerens. Wall. min. 2S1. 
a. viride. 
/i. eaeruhum. 
Habitatin Oelandia rarius; in Germaniae Schiftis/r^- 

qitentins. 
Hoc in Schijlo -vario, fae;^e IJthantracino j faepe aliis h- 
pillis mixto proJic fe Ochrafua viri.ii. 

Lazuii. 12. CVPRVM? caeruleum fcintillan'?. (T, }) . 
La\ur. Cuprum caeruleum. Syfi. nat. 176. v. 6. 

Zeolites particu^is impalpabilibus. Anott. min. to(). 

larpis 

Cupnim mifcetur omnjbus metaUis, fed praccipitatur ferro; vix ijxtirae fol- 
. uitur aqua forti. 

SyJL Nat. Tom, IIL K 146 MINERAE. METALLA. Cuprum. 

lafpis coiore caeruioo et alio mivtccb-prif-er. »^';/.'. 

min. pr. 
Lapis Lazuli. luji. mln, i-;. FtJ^f. rtin. 102, B^a-n. 

lain. I. p. 2S7. I 

Habitat in Calmuckia, Afia , Afi-ica, Iialia, America. 
Hoc dunan, compjtlunu, caeriilt'um,Jixu'n, JciJuillixns^ %'ix 

effermjcens. \J^^ cohrm fere ixirakit. 
Genus duhium, Uupro vix Jcaret, pyriia auricolora intcr- 

dum adjperjwn. Petra nondim ritc innoiuit. Aurivii 

vix coiUinet ; faepe Jrgenmm. Aii Saxiun. dicaidum^ 
' fed color a Metallo. 
Vifus. VUramarini Capfulae. 

Armenus, 14. CVPRVM caerulcuiu calcariunj. 

Lapis Armenius. Fog. min. iii. Eauin. min. i. n. 

184. 
Minera cupri csiciformis Impura iiidurata. Ancn. min. 

/9*. n s- 
Jhlahitat m Europa aujhatif Orienta, Arihenia, Hr.h- 

garia, Sibiria in matrice calcarea. 
Hoc lente ejferuefcens cum Aqua forti , cohram in vzVz- 

dem niutans. 
Natum cx Ocfira Cuprigine ntore Malackitls. 

Malachi- 15. CVPRVM viride gypfeum. 
tQS. Cuprum viride. Syjt. nai. lyfj. m. 7. 

Cuprum viride pluniofum compactum poiituram ad- 

inittens. VVolt. tnin. 30. 
Cuprumarrofum viride durum glabrum nitens. Cartk 

min. Cfj. 
Minera cupri calciformis impura indurata. Anon. min, 

196. n. b. 
Malachites. Vog. min. 183. 
Habitat in Hungaria, Saxonia, Sibiria, Bohemia in 

Gypfof. Spato. 
Hoc jlruclura Haematitidis, firiis centrdibus^ reniforme, 

nodulofum^ colore Turcof.jc, cfferuefcens. 
Natuni ex Ochra aerugins connata, compacia et infoli- 
^ dum induratay pojlqiiam pra^cipitata faerat a rerrd 

gypfea. 

Nicke- 16. CVPRVM minei-alifatum arfenicale fuluum. -^, 

lum. o-o, ^. 

Nickei Cuprura nicolai, Vog. min. 40P. 

Arfe- klNERAE. :METALLA. Cuprum. 147 

Arfenicum rubens cupreum. Syjl. nat. lyc, n. c. 

Arfenicpm fiiluunl fplendens f. Pfeudo-Cobaltuni. 
Wclt. min. 23. 

Arfenicum mincralifaLum informe, particulis rubicun- 
dis nitidis. Canh. liAn. ss, 

Arfenicum fulphure et cupro mineralifatum , mincra 
diffornii aeris modo rubente. IVall. min. 22g. 

Niccolum minerilifatum ferro et cobolto arfenicatis 
et fulphuratis. Aion. min. 256. 

i^iccolum. Aci.Jlockh.i7siiJ7S4. 

Kupfernickel. lufl. inln, 184. 

Cobaltum aeris modo lucens. • Gefn. cadm. 20.11 sr. 

Hahitat in Germania, frequcns infodlnis ; rfirius in Sue- 
c;a; Lo5 Helfuigiae. 

Hoc ex Cuprn, Zirco, Perro, P^rita, Jrjenico ,,Coboh6 
albo cinerto rubroque variegatum. 

Metallunl fubrufefcemi album ; compaclum , fuhuflulatutA 
genninans, calcinatum viride, vitro hyacinthino; foMi- 
tur in Aci'ia forti, AqkJ. regia , fpiritii fatis > folutione 
obfcure viridi. 

Genus Niccolum dicenduni ex hoc polymcrphot mifceljque 
vario intxoducere conatus eft Cronjtedtius ; iudic^nt Che- 
mici, et dijlinguanty ^ui vellnt^ aut referant ad Cohal- 
tum f Arfenicum : Eadem ratione pofjet et Orichalcnni 
AletaUum proprium conjicere , vbi copiofiOY qudmuib 
Ziiici mixtix minirae (Supri, K 2 ^4 aM- 14* MINERAE. METALtA. Argentum. 

34. ARGENTVM. Metallum malleabilifllmifm , albiiTi- 
]) mum, fonorum, perpetuum. 

Ipie poft candefcentiam iiquabiie. 
^olutione \/P album. 
Vitro opalinura. «atiuum. i. ARGENTVM nudum.^ Syjl. nat. 1S3. n. i. 

Argeiuum nafiuum. J^cl\ min. 29. Wali min.soy. 
Argentum purum natiuum. Anon. min. 168. 
Argentum nudum malleabile. Carth, miti. ^s- 
«. fuperjiciale in epitiermide lapidum. 
/i. brafltiaiutn in raembranis. 
Y- granulaium. 
^. capiUare in fetis. 
e. dendroides Mufci initar ramuloflim. 
(,. cryjiallinum rarnis tetragonis more Aluminis. 

Habitat in America, Kongslirg Noruegiae, oliin Ncri- 

rnark Wermelandiae cum Cupro Nickelo, 
Natum oecurrit natiuum communiter vhi vena metalUcA 
dijjecatur a peregrina., fic Nordmarkica vena ferrea dij- 
Jecla ab argill.icea dedii copiofe ar^^ntum natiuum , fu- 
perata verof.JJnra iterumferrea erat. 
Vfus, Neruus rerum gerendarwn, 

corneuni. 2. ARGENTVM mineralifatum fubmalleabile fubdia- 
Horn- phanum micans. •^, 0=0. 

4rti, Argentum diaphanum lamellofum. Syjl.nat. i8S' ^- 3- 

Argentum mineraliratum fufco-flauum fubdiaphanum 

tVagile. Carth. min. 7J. 
Argentum acido falis folutum et mineralifatum, Anon. 

min. 177, 
Argentum fulphure et arfenico mineralifatum, mi- 
nera malleabili vitrea , candelae igne liquablli. 
Wall. min. 308. 
Hahitat tn Saxoniae lohann Georgenjladt ^ varijfunum, 

vitreum. 3 , ARGENT VM mineralifatum fedile malleabile plum- 
Glasertz, bicolorunL -^. 

Argen- Argenti mxim. (iuctilitas* MINERAE. METALLA Argentum. 149 

Argentum niallefabile. Syft. nat. iss- n, 2. 
Argcntum mineralifatum gdfeum fplendens mallea- 

bile. Canh.. min. ys- 
Argsntum plumbei coloris fplendens malleabile. 

iVolt, min. 39. 
Argentuni fulphure niineralifatum, minera malleabili 

vitrea, candelae igne liquabili. Wall. min. jo,?. 
Argentum iulphure mineraiifatum. Anon. min. 169. 
«, fuptrficinU. ' . 

/S. fuhuLtum. 

^y. cryjiallinwn o<3:aedrum. 
J/ubicat in Saxonia, Kungsberg. 
Hoc fub dip fufccfcit. 

rubrum. 4. ARGENTVM rubefcens , tritura rubra. •$, o=d. 
Rotc^yl- Argentum rubefcens polyedrum glanduiofuju. Syjh 
den. nat. J9s>f^ S- 

Argentum rubrum diaphanum et opacum. Wolt. min. 

29. 
Ar^entum fulphure et arfenico mineralifatum, Anon. 

min. 170. 
Argentum mineralifatum rubrum fplendens. Carth. 

min. 16. 
Argentum arfenico , pauco fulphure et ferro mine- 
ralifatum, mincra rubra ante ignitionem liquabili, 
Wall. min. siJ. 
jS. cinerafcens-y conimuniter rubens, 
<^'. fuperjiciale, 
^\ glandulofum. 

r. cryjidllimmy faepe diaphanum , nitriforme. 
Habitat pajfm in Fodinis argenteis ditifjimis^ copiojiusir. 

Karcyniae Anddvsberg. 
Hoc purpurafcens ruhitu coloris^fubdiaphanum pulunre mi- 
nusnitido; at Cinnahari^ fanguinea y opacior ^ pulusre 
coloratiore. (^uo magis clarum , eo minus pyriticofum, 

aibum. 5. ARGENTVM mineralifatum cupri arfenicalis , tri- 
Weisiyi' tura albida. cto, ^ , ^. 
den. Argentum albidum informe fragile. 5^7?. nat. 13 S' 

n, 4. 
Argentum albo-grifeum fplendens cupro mixtum, 

Wolt. min. 2% 
Argentum arfenico et cupro fulphurato mineralifit- 

tura. Anon. min. 171. b» 

K 3 Argen- m MINERAE. METALLA. Argentum, Argenttim fulphure, pauco arfenico et cupro niine- 
ralifiitinn, niinera micante alba. IVall. min. 315. 

Argentum mineralifatum albefcens fplendens. Carth, 
min. 75. 

Hahitat in Saxpnia, Harcynia , Alfatia, etc. 

cinereum.6. ARGENTVM mineralifatum cupri cinerei, tritura 
Fahkrtz. rubra. -^ , i , -^ , o^. ^ 

Argentum cupro et antimonio fulphuratis minerali- 

fatum. Anon. min. lys- "• '^- 
Atgentum arfenico cupro et ferro mineralifatum , 

minera grifea, Wall. min. 290. 
Cuprum pallido - grifeum fplendens argenti diues. 
tVolt. min. ^o. 
a. compaSunj. 
/S. cryjlallimm. 

Habitat in Daliae Aningsi^og, 

Hoc vix di/fert a Cupro cinereo, niji quoiArgento dita* 
tvm ; \Kx ab Argcnto alho niji gradu , colore aWidiore 
dignofando, 

arfenica- 7, ARGENTVM mmeralifatum arfenicak. cco, ^. 
le. Argentum ferro et arfenico fulphurato mineralifatum. 

Anon. min. 172. 
Habitat in Sa.xouiSie fodinis. 

Zmco- g. ARGENTV]>/I mineralifatum zinco (lerilo. ^, ZZ. 
funi. Argentum zinco fftlphurato mineralifatum. Anon. 

Beek- min. iTf. 

Blaende, Habitat in Hungaria , Saxonia. 
Koc in Zinco Sterilo occultatur. 

nigrum. % ARGENTVM obfcurura fuliginofum. cno, ?. Syjl. 
SiPart- nat. j.9£. n. 6. 

f;yldeii. Argentum mfneralifatum continuum nigricans. Cdrth. 
min. yC. 
Argentum arfenico et cupro fulphuratis mineralifa- 

tum. Av.on. min. lyi. a. 
Argentum fujphure , arfenico , cupro et ferro mine- 
ralifitum, minera nigra f. fuliginea. WalU min, 
312. 
Hahitat in Germaniae fodinis. 
|f oc varietatem Argenti albifacit. Swab. 3v AV- 'MINERAE. MRTALLA. Aurum. iji 

V5. AVK-VM. Mt^JA.Vfiwf maTIeabilifiimum, luteum, mu- 
10 tum, perpetuum. 

Igne poft candefcentiam cyaneo liquabile; 

Sohtme \^ luteum. 

Vitro purpurcura. 

i)ath«JTn. I. AVRVMnudum. Syjl^nat,i^4. n. i. 

Aurupi natiuum. Wolt, min. zy, Anon, mln. iCs. 

Am-um nudum genuini coloris. taxik. min. 77. 

Auruin natiuura radicatum. IVcdi, mia, 321. 

a, msfnhranatefnn. 

li, folidum. 

ly. ayjlalUnctiii, 

Habiiat in Smolandiae Edelforf, Hungaria, Peru, Chil- 
li, China, Africa, SiHxidi, fatpius inQuanxo^ Talcot 
Cinnahari ; rarius in Jiuuiis, Natura numquam dtre' 
ctata ejl perft:Hiorem fubjiantiam elementarem condsre^ 
vti conjiat ex poiidere, nitore^ perennitate , duSiilitate, 

Vfus, Jtur& omnia veneunt 

Auri facra fa mes. Quid non mortalia cogit ? 

Aurum nannum raro caret ArgentOf Ar^entuin nativum 
verri raro fcatet aiiro, HenJieL K 4 2. AV- PLATINVM. Mttatlum alljian, rigidum , fufafragile, ponderofiffimum 22QOC, 

lem non licioabile ; regulo Arfenici aon amalgamabile. 
PLATINVM 
Vlatuia ael pinto. Act. Holmerf. ijs"^' P- ^Sg. Aci. Angl. ijs^h "O^ 4'- 

Brown. iam. 44. Anon. ni;.n. 17-9. Vog. min. sij. 
Aumin album vj/.{^o. ' 

B.ibititt in Rio rti Pinto, innotuit circa ann. i'^^. 
Kcc tjfe r.jtduum Auri pojl amalgamationetii et continere faepe Ferrvnt et Hy- 

drargyrwn iudicat Marcgraujrus. In loco, quibus paM , examimndusn, 

nabis tcntum innotuere grana eius allata. 
Av.ri fumir.a duclilitas. 1S2 MINERAE. METALLA. Auium. 

iminerali- 2. AVRVM mineralifatum pyrita. ^non. min. 166. 
fatum. . 

Aurum nudum minerac. Syjl- nat. 14^1. n, 2. 

Aurum minera varia veditum. fVolt. min, 29. 

fiahitat in Pyrita cubico. Smolandiae. 

in Hydrarg. Ginnab. Hungariae. 

in Zinco flerilo. Chemnitxii Hmgariae. 
Vfus idem praecedenti. CLAS- Aurufli vhlque ajfrictum lap. Lydio reliquit maculam auratam > agua forti non 
eliiendam. •^ ^ -€* 5:> CLJSSIS III. 

F O S S I L I A^ l PETRIFICATA. 

♦ ^era. 

56. ZOOLlTHVS. 

37. OKNITHOLITHVS 

38- AMPHIBIOLITHVS. 

39. ICHTHYOLITHVS. 

40., ENTOMOLITHVS. 

41. HELMINTHOLITHVS. 

42. PHYTOLITHVS. 

• * FiSfa, Petrijicatum 


Mammalis. 


Petrificaf.um. 


Auis. 


Petrificatum 


Amphibii. 


Pftrijicatwn 


Pifcis, 


Parijicatwn 


Infedi. 


Pctrijicatum 


Vermis. 


Pmijicatum 


Vegctabilij. 43. GRAPtoLiTHvs. Petrificatum fimulans. 

11. CONCRETA. 

^ Naturalia. 44. CALCVLVS. 
0,^. TARTARVS. 
46. AETITES. 


Concretum intra Animale. 
Concretum intra Vegetabile. 
Concretum intra Lapidem. 


• * Elementaria. 
47. PVMBX. 


Concretum in Igne. 


48. stalactites. 

49. tofhvs. 


Concretum in Aere. 
Concretum in Aqua. 


[. TERRAE. 
"^ Deriuatiuae. 
50. OCHRA. 


Terra metallica. 


* * Primitiuae. 
51. ARENA. 

52. ARGILLA. 

53. CALX. 

54. HVAIVS. 


Terra fcabra. 
Terra plaftica. 
Terra efferuefcens. 
Terra combuftibili'"* K5 I. PE. Iji -^ "^ ■€* 

FETRIFICATA Alontium calcariort{m non.^liiyffd pareraes funt, 

eum omnis Caix oriaiur ab AnimalihuS' 
Carpora "petn^iQznddi fint foUda . Tejiae, OJJj^ Ligna. 
SuCculenita deliquefcunt. et eorrumpuntur antequain iniurefcant La- 

piilafa^ 
Occurriint per totum orhem^ modo Calx adftt ; in Summis Peruuiae 

montihus exulhnt. 
Petrificamia varia: 
Calx vi calcifica mutdt corpora alicna in calcariam.fuhflantiam e.gr. 

Schifium in Alarmor. It. wgoth. 87. Silex ex Calce ccnnatus, 

fauet itaque Peirifkcita. 
Vitr;old f-frruminando con^lutimnt et penetrant: TpphMS marinus 

aliiaue continent interdum Con^hilia. 
Schiflus e.v Humo f. A}et\a offert Jaepe vcjH^ia rerum imprejjarum 

antc cfialelcentiam. 
iSuccinum proprie huc non referejulum, cum rontineat et ah airis 

Qorriiptione fraeferuet iiiclufa. olim cor.por.A intxa Rejmamf. 

JttODI. 

TU A.-N'svn?TATTTiATA , qrioe tota materia, praeprimis externa im- 

v,ntJta, pt-rfUere. 
Redincegrata, ex iis, qnae aetate euanuerunt rtrUila cauitate et hac 

dtin refcria inateria lapidefcente in fcrrmxin imprejfam: Hyjl^ 

rolites. 
iMPRKSSA, vhi corpus petrificans comprejfum , rdtinet figuram im- 

prejfi: Ichthyolithus, PhyLolithus. 
iNCRvsfATA, more Stalaciitae-, ab aqtta cakaria imprimis thermz- 

li ; Haec vix Pctrificata fuheant cum eiusmodi arte f inieciione 

corporum efficiantur quotquot voiupe erit. 
3FOSSILIA, vutgo dicla, funt Teftae,f. Ofja folo glutine ab aeiio or- 

*ata: Tejiacca, Liihophyta ^ Lithoxyia. 
Spec fxCum Homen Aiimalir aut P/anta^ addatur, vbi liquet ; no- 

fcat itaque FMyputn animale f. vegetahilc , qid dignofcat protypum 

lapideum ; dijlincla ohfcruahitj duhia extricahit , relinquendo quts- 

quilias, luuat Deperdita Tejlacea et litoPhyta dijlincli pro- 

ponere, quae vel iUujlrant Naturae cosnitionem ,. vel Terra^ gene- 

Jin; caeterum coarclet fterifiorem fcientiam. 
Gefneri loh, de Petriftgatis. Lu^db, lyss, oU, optime. II. CON- •^- ^ -€- 155 

IT, CONCRETA: in his determinetur fubflantia cnafrulata: Ochra- 
. cea^ Marmorea^ ^ypj^o^ Stiriatdj Spatofaj Argidacea etc. III. TERRAE Vuluereae funt Petrarum Matres^ paucicres earnm 
Jlliae. PRiivTiTiv^AK f. Priinigeniae y quae ex FAementii^ Animalihus aut 
Plantis Rt'gno Lapideo illatae fuere. fpjvATiVAE quae a Lapidibus puluerifatis exortae funt. I. PE- 155 F0S3ILIA. PETRIFICATA. Zoolithus. 

I. PETRIFICATA. 
^6, ZOOLITHVS. Petrificatum Mammalis. 

Hominii. i. ZOOLirHVS Hominis. Syjl. nat. 201. n. t. Gefn. 

pitrif. 7S. 
Anthropolithiis totiTis corporis. Carth. min. Sr. 
Anthropoiifhi prajcipuum fpecinien. /. /. SeheucJi. 

Homo diiiiL.i. Ccjiis, ^ig^^- 17C2. quM't, c.Jig, A&i. 

Angi. Acl. Vr^tiii. ete. 
fi. Petrificatum Kominis. Happel SLhatkamm. S79. Heti- 

fu-L Saturn. 53^'. 
Hahitat a in Schijlo Oeningenfi. fi Aquis Sextiis 1583' 

tffojjus. 
Hic a Partes capitis; ojja capitis et vertehrarum; par- 

tium an moUiorum Cerebri , Mufculorum reliquiaejndu- 

ratae ? 
^Ceiui, 2. ZOOLITHVS Cerui. Syji. nat. ^or.T^. Gefn. 
petrif. 70. 
Petrificatum Cerui totalis. Spuda p. 45-. 
Comua Cerui Tarandi. Aci. ang . n. 227. p. 489. 
Hj.hitabat in montibus di Vabnenaia di Grezzana ; /« 
Hiberniae mon:ibus. 

Ebujfos- 3. ZOOLITHVS Trichechi Rosmari. 
file. Zoolithus Phocae denribus canims exfertis. Syji. nat, 

201. n. 3. 
Sceieton Elcphantis. Ten-^el. acl. angl. n. 2^4- P' 7S7? 
OlTa foiruia, Splajjii o:dip. ojleologic. Scaphuf. /701. 

quart. 
Monumentum diluuii in agro Bononienfi. Mont. 

Bonon. 17 f^. quart. cum icone. 
Mammotowaiioft liw.henis. 
Habitat ad Mare album, frequens eff^oditur» 

Turcofa. 4. ZOOLITHVS dentis viridi-caerulei, Syjl.nat. 201. 
"lurcois. n. 4, 

Turcofa galiica. Reaum. aci. Parif. 17 18- p- 2^0. 
Petrificata animalia dentium quadrupedum; nirorem 

et polituram gemmeam admittentia, colore cyaneo. 

IVcUl. min, 359. 
Tuicois. luji. min. 383. 
Habitat in fodinis cupreis. 
Hic vulgo creditur ortus a Dente cupro tincloy non femper 

Elephantisy faepe alius Mammalis. 
Vfus adnumeratur Gemmis nobilioribus. 

37. OR- FOSSILIA. PETRIFICATA. Ornitholtthus, 157 
37. ORNITHOLITHVS. Petrificatum Auis. 

totaUs. I. ORNITHOLITHVS totalis. Syjl.nat. 2oo.n, i. 
Hahitat rarilJinie inter Petrijicata, 

ll\Crari{Jitnus,/ioccurrat,pol}ibilistamenyquotquotsg* 
vidiy erant tantum incrujlationes Stalacliticae. 

partialis. 2. ORNITHOLITHVS partialis Roftri. Syjl.nat, ao». 
n. 2, 
Xyloftea roftrorum auium. Wall. min. 360. 
Hahitat k Heluetia. 

nidi. S. ORNITHOLITHVS nidorum. Syji. nat. ioo. n. 4 
Gefn. petrif. 67. 

Ornitholithus nidorum auium, WalL min, 36^ 

Habitat in Antro Eaumanni, 

iiic incrujlatutj nec petrijientum dicendus ^ cum eiusmodi 
ad Thermas pojfint arte confiei. 3S= am- OrnithQlithi vwri inter petrificau funt rariiTuna, i5S FOSSILIA.,i?ETRlFICATA. Amphibiolithiis. 
58- AMPH1B20LITHVS. Petrificatum Amphibii. 

Teftudi- t. AMPHIBIOLITHVS totalis Teaudinls. Gefn. pe- 
nis. trif. 66. 

Habitat in Cote Berlingenfi. 

kanae. 2. AMPHIBIOL. totalis Ranae. Gefn. petrif. 66. 

Lapis ingentis magnirudinis Bufoneni exhibeus. %£■ 

ner. Mifc. Berol. io3. 
Hahitat in Schiflio Glaronenfi. Gefn. 

Lacertae. 3. AMPHIBIOL. total!s Lacertae. Gefn. perrif. Cs- 

Crocodili fceieton e fodinis T.iv.ringicis Kupferfah 

lienfibus ad 50 vlnarum profunditatem. AU, Be- 

rot. lyio. p. 103./. 24. 
Sceleton Crocodiii iii Schifto. Aci. Lipf iiis. p. 

iSS.t.ii. 
Hahitat in Schifto rarius, 

feerpen- 4. AMPHIBIOL. totalis Serpentis. Gefn. petrif. Cs. 
tis. Habitat in Ardefia Glaronenfi. Gefn, 

Nantis. 5, AMPHIBIOL. totalis Nantis. 

•Hahitat in Schifto Giaronenfi: Raia , Balijles Syngna- 
tnus. GlbJTo- 
petra. 6. AMPHIBIOLITHVS dentis Squali. Syjl nat. if,f. 

Schreb. lith. log. 
GloiTopetra. Olear. muf t. 21. Butn. diluv. 242. t.24. 

B. p. ey. A. 7. Lerch. orycht. 3<?. Fog. iiik. 211. 

Wolf. haf. t. 21. 
«. anceps ferrata. Gefn.fg. 162. f. A, B. Worm. muf 

67. f. 4. Bocc. ohf. ^14. 
/?. anceps incurua iutegerrima. Schreh. a. 
^. anceps redta integerrinia. Schreb. /3. 
^\ fubanceps bafi bifurca. Scfireh. cy. Gefn. fig. 1C2. f. i: 

Worm. muf C7. f. i. 
s. teres reda flriata trifida. Schreb. ^. 
{. fubulata ftriata. Schreh. ij. 

Habitat in Archipelago frequens^ copiofe in Melita. 
Reifchius loh. Coniment. de GlolIbpetrisLuneburgen- 

fibus. quart. 39. ICH- FOSSILIA'.* PETklFrCATA. ichthyolithriS. i-^ 
39. iaiTHYOLITHVS.'Pcmficaeum Pifiis. 

fchil^i. I. ICHTHYOLITHVS totalis Schifli. Syji. na^. it», 
Fiskikif- n. I, Scbreh, lahog. 106. 

fa: Ichthyolithus pKtis integri. Gefn. Pttrif 60, JVolf.. 

Ltjj. t. 1 s-^^o. Dauil. airiof. j. t 4. 
Fifces pe.rificati A^Iyl. faxcn. i. p. 4. / /, ^, j, <-x ju 

4Y.f- 12. Braun. min. z. t. 7, 3. 
Lapis Islebianus. Gefn. fig. 161. 
Hditiit in Schiflo nigro lilebienii , Glaronenn , Man- 

bdcenfi. ' i 

Hic SceUto et pznnis: Pieiwonecles y Muraenctj Xij^ilaK 
Scheuchxer L 1. Querulae et Vindiciae Piiciuni. 7V- 
£ur. 1708. quart.p. is- t. >• 

mirnioris,2. ICHTHYOLITHVS totalis IVLirmo;i:>. Syjl. rM: 

198. «. ■?• Muf. TeJJ'. loo. Schreh.lith, lo-^.^Ruiiipk. 

muf. t. S'j'f li. , 

Marmor T. Lapis fiiBlis marmoreus candidus f. fub- 

fiauiis eichftadienfis f. p:\ppenhein1e2ins cum den- 

dritis pifciumque imprcilionibus. Scheuch.mvf. "r^ 

104. qiterul. 17. herbar. 4'j., 115. 
Pifcis in lapide. Krygtr gefchiclite der erde. /^«/1 
■ 1746. c^. 
Habitat in Maimov e jftjfdi alhido Libani, Piippenhci- 

nienfi, Bauarienfi, Oeningenil : Aluraena, Ejhx, /'^r 

ca, Cyprinui. 

Pappenheimenfi : Muraetia., Efox\ Ptrca. 

Veronenfi: Muraena ^ Scorpaena y Scaruf, Ptaufo.u' 

f!t'x, Scomber^ Trigia. 

Bnfoni- 3. ICHTHYOLITHVS dentis. mblari^ Anarrhichac. 
tes. Ichthyolithus dentis hemifphaerici. Sy/l nat. />■,?: 

n. 4' Muf.Tejf.ioo. n. 4. Schreb. liili. io'j. 
Bufonites maiufculus atro-rubens inftar capfulac glan- 
dis quercinae. Aci. angl. 2<so. p. 750. Luijd. liiorh. 
70. Mort, north. 244. 
Lapidis bufonitiS varietas prima, Boet, lap, sor. 
Bufonius. Merett. piu. 210. 
Batrachita f. Crapodina. Gcfn. lap, t6t. 
Habitat pifcis in A^ari Angliam imprimis alluente. 
• Hic dn> moiaris, kar.ijphaa-icus, laeuis, glauci'i::-i:?[ ^o. E.V- i6> FOSSILIA. PETRIFICATA. EntomolithuS. 
4a ENTOMOLITHV^S. Petrificatum InfeEii. 

Ciuicri. I. ENTOMOLITHVS Cancri. SyJ}. nat. j<^-. n. i. 
A;«/. Jef 9S. 
Aflacolithus f. Gammarolithus. Vcg. min. 20^. 
Cancer lapideuS Zannick. muf. S4, -'i?, 32. Schcueh. 

qwerul. 2<j. U 4. 
Aftacolithus. Gejn. petrif. S9- 
01. Cancer lapidefacTtus. Bourget. petrif. 113. Tcjf l. c. 
Rumph. muj. t. 6. f. i, 2, 3. 
i^gum lapideus. Gejn.jig.i6f. Dauil. catal.^. t.^. 
f O, 
/l ylflacus petrificatus. Scheuch. Jacr. 64.. t. 56, Dauil. 

'catal. 3. t. 3./. 1. 
<y. Fulex petrificatus. Klein. dab. 2,6. f. t. Z. 
Habitat in Mirmore fifjili alho Pappenheimenfi, Knorr* 
t.j, 8, in Topho Ludo margaceo i «.. Verortae, Co- 
romandeiiae. Tejf.l.c.i 

parado- 2. ENTOMOLITHVS Monoculi? deperditi. Muf: 
^US. Teff. 9S. t. 3./. I, 2. Acl. Stockh. i7s<j. p. /j?. 1. 1. 

f- U 2, S-> 4- 
Onifcus petrificatus. Acl.petrop. 1166. 
Petrificatum vaiuulam echini referens. It. oel. 147. 

/• ^47- 
ConchiteS anomius valuulis trilobis. Schrth, lith. p. 

4S. 
Petrificatum 3gnotum. It. wgoth. 37. /. S.*'- 
Conchites tribus lobis fcarabaeum referens. Wolt. 
min. 42. Lthvj. fiocxh. 72. t. l. A- B. 
j3. Petrificatum infedi coleoptrati: It. wgoth. 24. It. 
fcan. 121. 
Lapis filfilis niger aluminaris inlfeftorp^irvefiigia ex- 
hibens. Bromd. Act. Vpf. 1729. p. 494. t. 496, 497. 
lith. 2, p. 494, 5-5. 526, 52H. 
<}'. Petrificatum aiterum pifjlornie. It.fcan. 122. 
Petrificatum. Broniel. .lEc V.J'. 1729. p. 527. 
Hahit.1t /i. fy. in Bitnmine fuUh Andrarumenfi Scaiuae, 
a. in Marmore Jiratario KinnekuUe et Oeiandiae ; 
in Schijlo cnmmunij Tejfiniano nullus praejlaniior, Oe- 
perditus; Varie- FOSSILIA. PETRIFIGATA. Entomolithus. i6i 

Varietas «. expahfa pedata, faepe magna. 

A Cantharidum figura et magnitudine. 

«y. Plftformis cum fuo corculo. 

eosdem tamen effe per gradus eundo ohferuaui, 

Natum effe ex Monoculi afdnis fpecie nondum r.otajla* 
tui in AS. Stockh. , tiec Onifci fpeciem cndaem. 

fuccineus. 3. ENTOMOLITHVS SuGcini. Gefn. petrif. ss. 

Infeda fiiccino inclufa. Stndtl p. S27»c,figuf» copiof 

Habitat intra Succinum. 

Hic inclujis infeSis, dum Succinum etiamnum Pix aitt R&- 
Jina erat : Proprie Petrificatum non ejl. Rarius coU- 
optera continetf faepe gymnaptera. Syfi. Nat. Tom, III h 41- HEt. U2 FOSSILIA. PETRIFICATA. Helmintholitfaus. 
41. HELMINTHOLITHVS. Petrificatum Vermis. 
Hammo- i. HELMINTHOL. Nautili tcfta fpirali, aperturacor- flites. Orthoce- 
rotes. 
Dartar, data, anfraftibus contiguis rugofo-inaequalibus. 
Cornu Ammonis lapideum. Vog.imn. 220* JVolf.haJ}] 

t. 7. f. /, 2, s- et t. 8, f. c. 
Cochlites polythalamius , f^ira vtrinque apparente, 

fiphunculo ad marginem exteriorem. Wolt. mm. 

40. 

Helmintholithus teftacei Nautili. Muf. Te[J'. sr,. t. 4. 

Ammonites. Gef.petrif.4y. Gefn. figur. 164. f 4. 

ti. ambit. acuto integro, difco compreflb, futuris flexuo- 
fls. Tejf.f/ii. 

^- carinato integro, — compreflb fulcis bifidis. 

Tejf. /. /0. 
y- — — carinato crenato , — fulcis eleuatis remotis. 

'^^ff-f- 9- Worm. muf. j?j, 
^. obtufo, — comprefllufculo ftriato. 

T^Jj: f. 7. l^orm. muf. sG. 
f. obtnfo, — depreflb fulcis dorfi bi- 

fidis. Te[f.f. 2. 
i' — ~ depreflb, — lateribus nodofis. Teff. 

S7. depreflb, — flriis acutis. Teff. f. 3. 

^. fubquadrato carinato, fulc. acutis remotis. 

Tef}. n. h\ 

: rotundata nodofo, fulc. transuerfis flexuofis. 

TefJ.f. I. 
Habitant hae (cit) totidem dijlin^ae fpecies^ procul dubio 
■ in abyfjo Pelagi, inter depevdita numeratae , tiec tejlae 
in vUo Alufeo vifae; omnes differunt Jpecie a Nautilis 
minutis m. Mediterranei. 

■ 2. HELMINTHOL. Nautili Orthocerae. Syjl. nat. 1. 

p. 1164. n. 2!?<). 
Helmintholithus Nautili rcfti. Muf. TefJ. 86. Schreb, 

lith. 102. n. /j. 
Orthocerotes. Breyn. polythal. 28. Vog. min. 216, 
Aiueolus. Scheuch, helv. 7. f. g. diluv. ps^- 

Ra- Vbi Teftacea et Lithophyta foflllia exiftunt in magna copia, ibi quondam 
fuere maris ]ittora aut abylFus, cum fuit mera veftigia maris, omni hi- 
ftoria antiquiora; DUuniu.ra vero non aemonftrant, lea umum longiori» 
««Ui riKjera. FOSSILIA. PETRIFICATA. Helmintholithus. 163 

Radius articulatus. GmeUn. afl. petrop. j. p. 246. 
Tubulites polythalamius coniformis fiphunculis eC 

thalamis etc. IVolt. min. i?. 
Tubulus concameratus. KUin. tubul. 7. t, 2-8, 

«i, laeuis. 

/S. annulis carinatis, 

Habitat ftne duhio in abyjfo Maris Balthici; deperditus^ 
petrificntus nohis frequentijfimus in Alarmore Jiratario 
( rarius in Schijlo , Cote) Oelandiae. It. oel. 141, 
Oftrogothiae, Weftrogothiae : Kinnekulle, It.wgotk. 

Hic reSius, a crajfitie pennae ad brachii accedit, faepe pe- 
dalis f. hipedalisy fuperficie in aliis laeui, in aliis articu' 
lis cariaatis ; Sipho iuxta atterum latus procedit in plc 
risque. Conchi- 3. HELMINTHOL. PateUae? bilocularis. 
diura. Conchidium. Muf. TeJJ- ^. t. s- f s. 

Hahitat in Mari Balthico; certe petrificatum in Oelan- 

dia, Gothlandia frequenr; deperditus. 
Tefla antiquata fere Cardii edulistfolitariay repleta calce 
folida ; facillime finditur longitudinaliter in partes duas 
aequales; at vero-, vhi non farcia calce a parte inferio- 
ref. imeriorey fepimento longitudinali diuiditur in duo 
loculamenta. 4. HELMINTHOL. Anomiae deperditae. 5^7?. nat, t, 

Muf TefJ. 88, 

S. N. 217. Anomi- 


4. HELMIN 


tQS. 


p. iiso. 
ci. pectinata. 
fi. Peden. 
<v. flriatula. 
d. reticularis. 


£. Plicatella. 
i crifpa. 
17. lacunofa. 
». fardta. 
<. angulata. 
X. biloba. 
K fpinofa. S. N. 227. 
S. N. 228. 
S. N. 230. 
S. N. 231. 
S. N. 232. 
S. N. 233. 
S. N. 23^. 
S. N, 238. 
5". N. 240. 
S. N. 242. Teff. t. s. f. J-. 

T4.t.s.f7. 
TefJ.t.s.f.a. 

TeJ.t.s.f4' /A. nouemftriata j rarior nec defcripta antea. L 2 HabU 164 FOSSILIA. PETRIFICATA. Helnwntholithus. 

Hahitant in Oceano , ftiammm hae noti deteclae Tejla% 
frequentes pajjlm inter Marmofa, at nouemjiriata in 
Osmwidsherget. 

Harum nouemflriata (d) latior quam longa, laeuis, gihba^ 
loiigitudinjliter Jlriata Jlriis cculo nudo non confpicuis, 
iongitudinalihuff conferti/fmis, fed Striae eleuatae, fere 
carinatae, longitudinalei , nouem dijlinciae , haiw jrlno- 
miam ab omnibus aliis dijUnguunt, 

Hyftero- 5. HELMINTHOL. Anomiae Hyfteritae. SyJI.nat. i. 
lithus. p. 11S4, "• 2 39' 

Hyfterolithus. Muf TeJJ. ;?o. t, j. f. 2. Worm.muJ. 
SS. t. /fs» Wolff. hajj'. 2% t. S'f' 3* 4, 5- Braun. 
min. I. t. 2g. 

Cochlites rotundus altera parte vuluam prae fe fe- 
rens. Wolt. min. 42. 

Lapis hyftericus et Anomia gleich Geburtsgliedern. 
Vog. min. 2 26. 

Hahitat in Gotlandia etc. in m.ontibus Calcariis. 

Hic videtur 4 e Nucleus Anomiae cuiusdam, afjfinis Ano- 
miae Capui .-erpeniis , fdd magis dilatatus , ejl enim di- 
fcus plano-ccnuexus, cui conu^xitas ohouata, longitudi- 
naliter hipartita, bafi angujliore cohaerens et comprejja ; 
laterihus vero antrorfum marginem verfus Jlriata ; iux- 
ta ba/in vtrinque fojfula laterali exfculpta. 

Craniola- 6. HELMINTHOL. Anomiae Craniolaris. Syjl. nat. i. 
ris. p. iiso.n. 216. Faun.fuec. 2iso.f.2iso. 

Nummus brattensburgenfis. AB. VpJal.2.p.s6o.t.S2. 

Stobaei Numograph. 1732. f. /, 2. 
Hahitat rciecla ad littora luoe f, Baeckaskog , Egene- 

berga et foJfUis in Balsbaget Scaniae. It. fcan. 88 ; 

deperditus. 
Hic meretur dijlinclus tradi ob Jiguram orhicularem; tejla 

altera intus trihus foraminibus, extus tribus poris; aU 

tera vero fubconica eji. 

Gryphi- 7. HELMINTHOL. Anomiae Gryphi. Syjl. nat. /. 
tes. p. iisJ. n. 226, 

Concha lapidea gibbofa. iolumn. aquat. s4. t. S2. 
Bocc. ohf. S04 f' ^' 

Con- Coiichilia Httorea funt vulgatilTima. Pclagica, vtpote rariora et jniQUS co- 
lHitaf funt obferuanda. FOSSILIA. PETRrFICATA. Helmintholithus. 165 '■ 

Conchites oblongus rugorus, roftro valde adunco. 

IVolt. min. 42. ^ 

Conchites anomius rugofus, roftro fubtereti infigni- 
' teraduiico. Lij\. angl. 2^9. t. 4. f. ^j. Wonn. nvuf. 

so. f. i. 
Gryphites. Muf^. TeJJ. 92. t. s. f. 9. Scheuch. dihu, 

74S. Anon. hafil. 17 4S. part. 3. t. 3. /. 5. Kog. 

min, 2 2S. Rumph. muf. t. sP. f. B. 
Hahitat znltaliae, Angliae montibus calcariis; deperdita. 

diluuia- 8. HELMINTHOL. Ortreae diluuianae, 

nus. Oftrea Indica Feuille. Dauil. curiof. 1, t. /p. /. X. 

Hahitat in Bnhherget Scaniae et alihi^ in Germania; 

Fojfilisy deperditus. 
Hic generis ohfcuri ; cardo videtur Ofire^e. Valuuhe 
cymhiformes Catdii cardifjae, latere altero anguftiore^ 
minus dentato , peSinato-plicato : plicis retrorfwn itn- 
bricaiisj profunJe dentatis. 

Androda- HELMINTHOL. Mytili margaritiferi cardinis, vi- 
mas. ridis. 

Penna pauonis viridi caerulefcens. Muf.Tejf. 24.^.2, 
Hahitat in Mari Indico e tendine cardinis. Aci.fiockh, 

r7sp.p,24.t.i.f.s,(!,7->8. 
Hic Gemma e viridi et caeruleo nitidiffmo pro fitu et fle- 
xione verfiis lucem varians. Mytili margaritiferi ten- 
do cardinit induratus et poliins hanc gemmam praebet, 
<d} artificibus elaborandam. 

iudaicus. 9. HELMINTHOL. obouatuscrenulato-flriatus fuh- 

petiolatus, 
Helmintholithus iudaicus lapis diiH^us. MuP. TeJJlp^, 
Lapis iudaicus. Imperat. nat. 74S-f' 1-4. Volkam.fi- 

lef. r. t. 27. /. s-!. -^ldr, muf, 711, Calceol. muf. 2^8, 

PVorm» muf 6<). Wa^ner iudait. Hal. 1724. qttart. 
«. ohouatus ftriis pundatis fubacaulis magnitudine oli- 

uae. Waf^n. f. 11-14. 
/?. clauatus flriis pundatis excepto apice manubrio \ to« 

tius. Wagn. f. 41 , 42. 
^. gigartinusy oboiuito-clauatus, totus pundatus absque 

manubrio , albiffimus , magnitudine feminis Vitis. 

Wagn. f, si, S4- 
0. fuhglobofusy fupra et infra trtmcatus, pone perforatus; 

modo huius generis. L 5 Habi' j66 FOSSILIA. PETRIFICATA. Helmintholithus. 

Hahitat in Oceano, vnde eiicitu^^ 

"Naitum plurimi exijlimant ex KcKini fpinis, et certe bajts 
Jummam habet /itiiilinudinem ; at vero ego non noueram 
fpeciem Echini cum eiusmodi fpinis; totus lapillus coth- 
Jlat fpato durijfimo^ qui folet indicare cauitatem^ in qua 
najcitur. 

Echini- 10. HELMINTHOL. Echini. Muf. Teff, 04- Schrsb. 
f&S. lith, jo^. «. 

Echinites. Olear.muf. 22^ 21. Wolt. min. ^6. Gefn. 

petr. 34. n. 1-12, Gefn. Jigur. i6S. b. i ^ 2. et is^, 

h. I, 2. Rumph. muj, t. so. f. 7, i). et t. S9. f C. 

E. F. 
Habitat in Marmore, Creta, Silice, pajfvnque in-ma' 

ritimis. 
Hiicfaepe intra Silicem; repletus Silice aut Creta^aut vtro- 

cfue, remanente tejla ; vel renouatj. e fpato ejl. 
Species Echini qui nouerit ^ facile dignofcat fpecies Echi- 

nitae , eiusque aculeos a L. iudaico diuerfos; vide D, 

Schreberum l. c. 

alueatu?. HELMINTHOL. cylindricus aggregatus confertim 

obiique annulatus. 
« Habitat in rupibus calcariis. 

Hic conjlat multis cyiiniris, Lumhricoi referentibus, craf- 
Jitie pennae cygni , palmaribus , farclis , confertim vti 
hwnhricui annulatis, annulis ohliquis; caeteruin apice 
ohtufus, culmo Jlexuofus^ Jimplex et confertui e pluri- 
mis , videtur proxime accedere ad SabeUam alueolatam. 

Aftrion. 11. HELMINTHOL. Afteriae minutae?5>y?.«a^ lo^p. 
n. 4. 
Hdhitat in Cretaceis Angliae. 

Hic minutus magnitudine et Jigura fquamae fru?\us Betu- 
lae albae, cruciatus radiis faepius 4, rarius s, rariffvne 
pluribus, albus, in medio conuexus, vix manifejle eleua- 
to-punctatus. 

orblum. 12. HELMINTHOL. Afteriae orbicularis fublentifor- 
mis. 
Hahitat cum praecedenti. 

Hic magnitudine etjigura feminis Lentis ^fed magis pla- 
nus, albus. 13. HEL- FOSSILIA. PETRTFICATA. Helmintholithus. 1^7 

Tubipo- 13. HELMINTHOL. Tubiporae ( deperditae. ). Syjf. 
rus. 7iat. r p. 1270. 

a. Catenularia. 5. N. 2. 
/i. repens. 5". N. 3. 

«y. fafcicularis. <S\ N. 4. 

Hahitant in Mari Bdithico, cwn ad eius littora deiiciiin- 
tuTi deperditi. 

Madre- 14. HELMINTHOL. Madreporae(deperditae.) Syjt, 
porus. «<«^ r- p. 1272. 

a. turbinata. 5". N. 6. 

(i. Porpita. S. N. 7. M.TeJj. !}6. n. 14. an Medufa 
Porpita ? Ananas. S. N. 15. 
truncata. ^'. A^. 24. X 

f. ftellaris. 5. N 25. 

C organum. -S". A^. 26. 
ij. flexuofa. S. N 29. 

Hnhitant in Miiri Balthico , cum quotannis- ad Gollatt' 
diam reiiciuntur i deperdiii. 

Millepo- 15. HELMINTHOL. Milleporae orbicularis punfta- 
rae. tus. 

Habitat in Italia, D. Vandelli. 

Hic latitudine viaioris oculi cancri , fupra eonuexus, fub- 
tus concauus, vii Pileus Ac^arici., margine obtu/iujculo. 
Subtus » centro ad peripheriam Jlriatus. Supra ce. 
centro ad peripheriam itidem Jiriatus ferie punaorunz 
minutiffimorum; /inguhr Jlrias interiacet ordo PunHo-' 
rum maiorum itidem excauatorum , ita tamen ne puncia 
maiora inter fe iransuevjim refpondeant , et minora cuin 
naioribus alternent. Protypus (Jine dabio Millepora) 
mihi ignotus. 

Spongi- HELMINTHOL. ramofus angulatus jmbricatus po- 
tes. rofus. 

Corallinum ramofum ramis angulatis imbricatis padlni 

coadunatis. Muf Teff. i28.n. 3. t. ti.f. 2. * 
Habitat .... futura- 16. HELMINTHOL. Ifidis geniculis repandis. 

tus. Entrochus. IVoIf RaJJ. t. 4. f. jj 6. Gejn. Jig. s<).h. 

Habitat in HafTia inferiore. 

L 4 Hic i68 ' FOSSILIA. PETRTFICATA. Helmintholithus. 

Hic cylindricus , reclus , articulatus , petiiculis ferpemno* 
repandaiis (Zicx^c ). Articulus quiuis margine crena- 
tuSy difco planus , centro eminens puncto. Entro* 17. HELMINTHOL. Ifidls Entrochae. Syjl. nat, /. 
chus. p. i2Sf}. n. 4. 

Petrificata aiiimalia articulorum compofitorum. Schreh. 

lith. p. sr. 
Afteria columnaris articulis crenatis. Harenh. encrin. 

t. /./ s, % ic. 
Caput Medufae articulis vtrinque figura folari, ra- 

diis denfioribus excurrentibus. Wolt. min. 57. 
Enrrochus. Folkam. Jilef. 1. 1. 27. f. /j?, p, /0. 
Helmintholithus reptilis, Muf. Teff <jC. n. is. 
tt. punFlatus. Gottlcndiae. 
Ji. verrucofus. Gottlandiae ; e Caule. 
«y.' aculeatus. Heluetiae, 
^.Jlratus transuerftm. 
e. aiticulis eleuatis laeuibus. 
^. laeuis. 

v}. Coraliites absque geniculis faftus e ramis dichotomis. 

Habitant inter petrijicata reliqua Europae. 

Hic cylindrieus, longitudinaliter perforatus, articulatus^ 

articulis orliculatis^ perforatis y eleuato marpinatis; di- 

fco vtroque Jiriatis. Caidis cauitas medullaris ohfolete 

quinqueloha. 

Afteria ig. HELMINTHOL. Ifidis Afteriae. Syjl. nat. /. p, 
cohmma- j^ss. n. s- 

ris. Caput Medufae articulis vtrinque ftella pentaphyl- 
lea. Woit. mitt. 57, 
Modiolus ftellatus. Scheuch. helv. 10. /, j. Lang, 

Jif". C7. t' ^9. /. ^. 
Afteria pentagona pentaphyllea. RoJin.JielI. sf. t. s- 
Afteria columna angulis acutis f. obtufis Ritier. ca- 
lenb. f. 4. a ; f. 4. c; Ancn. hajil. 2. t. 2. f. e.Scheuch. 

helv.6.p. S-S'f' ^-^-- ^^f"- fiS"-^' 37. 
Stella marina. Volkam. fdef. i. t. 27. f. 22. Bauh. 

hollenf. t. sr. 
Lapis iudaicus pentagonus angulis obtufis. fVagn. 

iudaic, 11. f. 26. 
Hahitatfaepe infahdo littorum maris. / Hic FOSSILIA. PETRIFICATA. Helniintholithus. 169 

Hic filiformis^ exqui/ite guinquangulatus , confertim artl- 
culatusy articuli.i vtrinque interne teciisJldLi compq/ita 
ex s ellipticis, ex crenis faclis ; fuhjlamia fpatofa ejt. 
Origo huius plerisque dubius. Schreb. lith. p. 46, 

{^ella co- 19. HELMINTHOL. Ifidis ftellularis. 
lumnaris. Lapis iudaicus pentagonus angulis acutis. IVagn. 
iudaic. 11. f. 27. 
Habit.it cum pmecedenti. 

Differt tantum ah antecedcn^e, qiiodjlella articuhrum f.t 
JimpleXf qwifi ex cruce infcttlpta^ fed s radiis Unearihus. 

porten':o-2o. HELMINTHOL. Ifidis filiformis ramofae apicl- 
fus. bus lafciculatis. 

Zoophytolithus flellae compofitae radiis fecundariis 

ex eodem trunco numerofis. Gefn. petrif. ^2. n. s. 

Caput Medufae. Hiemer. Stutg. i7^4' quart. t. i. Act. 

lipf 17 2S. p. S7^' c. fig. 
Hahitat in Lapide Omhdenfi Wittenbergici; rariffimus, 

Encrinui; 21. HELMINTHOL. Ifidis fafciculo conferto. 

Helmintholithus Medufae ramofiirimus, ramis paral- 

lelis angulatis, articulis multifidis. Gron.jupp. if{. 

n, 10. 
Encrinites. Dauil. curiof. j. t. /. 
Encrinus f. LJiium lapideum. Harenh. encrin. 122^. 

t. r. f. /, Si 4" 7- Ritter. Gofslar. t. i. f. i. 
Zoophytolithus ftellae compofitae, radiis fccundariis 

decem. G^fn. petrif j/. «.4. 
Encrinus. Wolt. min. S7' 
Afteria coiumnaris Entrocho fimilis arcuata. Scheuch. 

litk i.f4'^ 
Habitat rarius inter alia Petrificata. 

Caryo- 22. HELMINTHOL. Ifidis ? turbinatus limbo penta- 
phyliites. gono quinquedentato. 

Carpolithus caryophylloides. MifTeff.riC.t. >/./ 2. 
Caryophyllus lapideus. Vog. min. 2^4. 
Habitat in Europa aulirali. 

Hic flatuTA Caryophylli officinanim, alhus , fuhturbinatus^ 
haf trur.catus, margine fuperne dilatato^ intra quem lim- 
bur ex jlella quinquefida^ radiis medio lonQitudinalifut- 
co exaratis; e marpine exfurgunt quinque dentesj qui 
■ conneffuntur apice limhi; intcr Jingulos dentes pori duo 
fub iimbi laciniis. 

L 5 23. HEL- t70 FOSSILIA. PETRIFICATA. Helmintholithiis. 

Belemni- 23. HELMINTHOL. Alcyonii Lyncurii. Syjl. nat.t, 
tes. p. I27S. n. 7. 

H^lmintholithus Nautili conici. Muf. Tejj.ss. Gron. 

lap. 71. 
Petrificata vermium Holothuriorum. Schreb. titk. p, 

47- 
N Tubulites polythalamius coniformis, cauitate conifor- 
' mi bafeos. JVolt. min. s». 

Tubulus marinus. Klein. gedan. 1731. quart. t. 7, ff, p. 
Lapis lyncis. Gefn. lap. <)2. Dal pharm. so. Rumph. 

muf. t. so. f. I s. Bauh. bollens. f. ^2. 
Belemnita pruflicus. Breyn. polythal. 41. f. i ^ 7. 
Belemnites. Ahir. muf. 618. Worm. muf. 7. Gefn. 
petr. 40. Gein.Jigur. 91. 
0. Belemnites fueuicus. Erhart, diff. wien. 1727- quart. 

f.2. 

Hahitat in Scania et Europa aujlrali^ locis apricis cam- 
pejiribus arenojis. 

Hic cylindricuf, verfus apicem conicus , teres, laeuisy lon- 
gitudine crajfitieque faepe digiti, hafi cauitate conica ex- 
cauatusy longitudinaliter, /i fra^us^ inteme conjlat Jibra 
maiore lonf^itudinali, « quajibrae lapideae honiontales 
vndique duciae conjiituunt lapidem. Cauitati bafeos in- 
' terdum inhaeret nucleus conicus, horixontaliter diuifbi- 

lis diffepimentis hetnifphaerici'^ more Sfautili{Erhart.f. 
2, 4.) cumjiphunculo laterali (ibid. f. s. ) Epitoni- 24. HELMINTHOL. dilTepimentis orbiculatis diflan- 
um. tibus filo centrali connexis. 

Schraubenflein. ^- Hamburg. magai. p. p. 7j. et 14. p. 
p^. t^og. min. 2jf. Baum.min a. p. 20S' 

Habitat in Blanlcenburg , intra Marmor ferremn cutn 
aliis petrijicatis. 

Hic foramine cylindrico, Marmori immerfo, diJlinRo dif- 
fepimentis orhicuUtis , trmsuerfis, plurimis ; Jiriis a pe- 
ripheria verfus centrum tendentibus. Difjephnentahaec 
dijlamia reiinquunt fpatia vacua , at in centro conne- 
Buntur columna Jiliformi. trotypus etiamnum ignotux 
efiy cum non pateat aditus ab vna caniera in alteram. 42. PHY- FO^SILIA. PETRIFICATA. Phytolithus. 171 

42. PHYTOLITHVS. Petrificatum Vegetahilis. 

Plantae. i. PHYTOLITHVS Plantae. Syji. nat. 202. n. r. 
Petrificata vegetabilia Plantarurn. Wall min. sS4' 
Typolithus vegetabilis. Carth. min. 07- 
Hahitat in Schifto Lithantrace : yti lunci , Arundinet. 
Hic vere petrijicatus erit^ exemtis incrujlatiomhm , vti 
nucleorum Iuglandis,Charae. Gron.fuppl. 17. n. /. etc. 
Scheuchz<-ri l L Herbarium diluuianum. Tigur. 170!). 

fcl. et Lugdh. i72S.foI, 
SchuhzeC. F. KraeuterabdriJcke im Steinreiche. Dresd. 

i7SS' 4^0. Filicis. 2. PHYTOLITHVS Fllicis. Syjl.nat. 202. n. 2. 

Herbae capillares petrificatae. luf}\ act. parif. 17 j». 
Filix petrificata. Volk. /ilef. i.t. uf. 23 i et t. 12. f. 

i-Si tt t. Js.f. i-J(i. Myliifaxon. j. p. jf^.f /, 

8, 6, 10, II,- ct p. 26. f. a-8. 
Hahitai in SchiJUs : vti Fterify Polypodium, Afplenium etc. 

e Germania. 

Rhizoli- 3. PHYTOLITHVS Radicis. Syjl. nat. 202. n. 3. 
thus. Petrificatum Radicis arborum et plantarum. JVall. 

min. 35. 
Habitat in Europa auJJrali inter Marmora. 

Lithoxy- 4. PHYTOLITHVS Trunci. Syjt. nat. 202. n. 4. 
lon. Schreh. lith. jj6. Carth. min. PS' 

u. calcarium Litlioxylon. Muf. TeJJ'. 104. n. 7. 

/S. ackatinum Lithoxylon. Muf. Tejf. 102. n. a. t. 7, 

f. /. 
fy.Jilicinum Lithoxylon. A^uf Tejf. 102. n. /i. t. s, 

f. I. 

^. cotacium Lithoxylon. Muf. Teff. 104. n. ^. 
(, fchifiofus. 

Habitat in Germania. 

'Hic Schijlofusi faepe aluminarisi rarior ex aliis lapidi- 
ius. 

litho- 5. PHYTOLITVHS Folii. Syfi. nat. 202. n. s. Oefn. 

phyllum. pet^if 22. 

Lithobibliuni. Wolt. min. 43. n. 3. 
Habita: in Schifto et Marmore fJfiU» 

6. PHY- ^ / 172 FOSSILIA. PETRIFICATA. Phytolithus. 

Antholi- 6. PHYTOLITHVS Floris. Syjl. nat. 202. n. 6.. 

thus. Splca frumenti metallaris. Wolf. hajf. t. S' /- s. 

Minera cupri et argenti. Gefn. petrif. 22. 

Minera cupri figurata fpicani referens. Wall. min. 
fi87. ^ 

Hahitat Francobergae in Haffia; in Sehijlo glaronanfi; 
faepe metallicus. 

Hic refert Spicam Phalaridis. 

Carpoli- 7. PHYTOLITHVS FruAus. Syjl. nat. 202.12.7. 
thus. Hahitat in Lithantracis fodinis ; rArior, 

Hic plerumque e Fruclibus Pini^ Coryliy Quercus. 43. GRA- FOSSILIA. PETRIFICATA. Graptolithus. 173 

43. GRAPTOLITHVS. Petrificatum Simulans Piarura. 

Mappa- I. GRAPTOLITHVS lineis Mappam geographicam 
Jis. referens. Syji. nat. 203. n, r. 

Hahitat in Scaniae campefiris Silicf. 

Hic diuerjus a Lichene gepgraphico etfilicino. ruderali?. 2. GRAPTOLITH VS rudera ruraqus referens. Syjl. 
nat. 203. n. 2. 
Schillus Florentinus variegatus regiones defolatas et 
aedificioruni rudera afFabre prae fe ferens. Coji, 

fojj: iss. 

Marnior Florentinum variegatum. Worm. muf. 44. 

IVall. nuii. 43. Rumph. muj\ t. 56. /. 4. 
HiStbitat in Marniore Florentino frequens. 
Hic refert Rudera Domorum^ incendia^ arhujia etc» 

Dendii- 3. GRAPTOLITHVS nemora, frutices, plantas mu- 
te.'. fcosue referens. Syjl. nat. 203. n, 3. Schreb. lith. 

119. 
Achates figuris dendriticis. Anon. min. 60. 
Dendrites; Ritter Zoolithoiendroides t. i. f. 3. Fo/- 

kum. flef. /. t. S'f. »• et t. 30. /. /;>. Mylii faxon. 

i . p. J"i9. so. t, Braun. min. a. t. s. Rumph. muf. 

t. «i5. /. omnes. 
Schiflus fubluteus marmoreus elegansdendritibus ni- 

gris. Cof. fojj: 177. fynon. 
Marnior Fiorentinum deudriticum. JVorm. muf. 44. 

Calc, muf. 419. Aldr. muf <j6. 
Hahitat in Marmorefiji/i Hindelsheimenfi ; ia Cote Sa- 

xonienfi; in Silice cretaceo, Achate. 
Natus ex aqua vitriolica. rimas penetrante. Artijiciales 

dendritas in Marmore exkibet cum folutione dilutiore 

argenti in aqua forti, applicato frujiulo ferri , methodo 

parum diuerfa a condamini ( A^. Farif. 1731- p. 46G. 

t. 28, 29.) Oejn. peirif. 13. 

fuclfor- 4. GRAPTOLITHVS algas referens. Syji. nat. 203. 
mis. n. 4. 

Habitat in Gotlandia. 

5. GRA- Petrificatum, proprie dldum,, non eft Grapt©lith\w^Jicet petrificatis coinau- 
nifer annumeretuf. 174 FOSSILIA. PETRIFICATA. Graptolithus. 

Serpuli- 5. GRAPTOLITHVS circulos concentricos exarans, 
tes. Syjt. nat. 203. n. 6. 

Nabitat in Oftreis aliisque Conchiliis fojjilibus. 
Natus e Serpula planorbi deeiduUy reliclo vejiigio literis 
imerioris tejlae- 

lagitta- 6. GRAPTOLITHVS imjDreirionibus fagittatis. 
rius. Anonymum. Volhn.Jilef. 3. p. 332. t. 4./. 6. 

Habitat in Cote. 

Hic iiriprejfionibus fubimbricatis ^ fagittatis absque pedi- 
celloy regulariter difpofitisy apice eandem plagam re- 
fpicientibus. fcalaris. 7. GRAPTOLITHVS lineam flriasque transuerfas re- 
ferens. 
Graptolithus. It.fcan. l^Y-.f- ^47. 
Habitat in Schifto communi Scaniae. ftrobiloi- 8- GRAPTOLITHVS ftrobilum Abietis referens. 
des. Fahrenliraut Schifti nigri Ilmenauienfis. Baum. min. 
2. P' 20S. t. is. 
Habitat in Germania, Suecia^ 

Hic Lapis ouatus e Schiflo fufco compacio Jixo , per cu- 
ius medullam excurrit linea longitudinalis e fquamulis 
albis nitentibus compofita et ab hac vtrinque Jlriae nu- 
merofae lateralcs^ verfus alteram extremitatem incur- 
uatae. U. CON- FOSSILIA. CONCRETA. Calciilus. I7j 

II. GONCRETA. 
44. CALCVLVS. Concretum Animalis Succi. 

vrinarius. i. CALCVLVS Vrinae. Syji. nat. 195. n. /. 
Blasejicn. Calculus renum et veficae. yulgo. 
ci. Jixus. 
/S. folubiiis. 

Jiahitat in Vefica f. Renibus infdicis Nominit et alio' 
rurn mammalium: Canis, Suis^ Bouis, Equi. 

Hic varius magnitudine,Jigum colore alhoy flauoy cine- 
reo\ fuperficie muricata cryjiallis minutiffmis f.fcabra 
f. laeuigata ; fuhfiantia varie eorticata ; jixa^ rarius aci- 
do e^eruefcente. 

Natus ex pun^ojixo, faepius Renis laxiorisf otiq/iy ac- 
crefcit more tophi vrinarii cryfiallifando medantefale 
vrinae, ticet extus obductus 'uifcqfitate , eodem modo quo 
Calculus faliuae ; cumque Hominis cihus faepius fale cw 
linari acido conditusy fecernitur etiam hocful per vias 
vrinarias et infringit calcc'm alcaiinam , ne ejferuefcat 
cum acido, vnde etiam hominis calculus rarius quam re- 
liquorum Mammalium cfferuefcit. Calculus veficae 
non difert a renum , quum pterumque in rene genera- 
tus fit, qui in vejica adolefcii mora. Ex Acido f^ini 
frequentius generatur oenopolisj quam cereuifiae ama* 
ricantis potatoribus. Amara poft partum, continuata^ 
impediunt nouam generationem. Lithontriptica vera 
nohis nulla innotuere; alcalina faponacea vtfcidum tol- 
lunt, adeoque augmentum praepcdiunt. Tartarus T*o- 
dagricorum, e digitis Arthriticorwn interdum erumpens. 
eiusdem indolis eft. 

faliiialis. 2. CALCVLVS Saliuae. Syft. nat, i^s- n. 3. 
. Tartarus dentium Vulgo. 

Hubitat in Hojninis Dentibus immundis fcorbuticis ( raro 
in aquae potatoris ) j inque glandulis faliualibus Jublin' 
guatibus. 
Natus ex vifcido dentihus praecipue corruptis adnatOy 
^ quod a calore putrefcit, foetetj depbnit terram cryjlalti- 

fando adniifcentem dentibus indiciumTartarum dentium. 
Quodcumque foluit calcutum vrinarium^ foluat et 'lar- 

tarum Vtin.iTn aliquis mortalium poiTet detegere tal? huius meinftruun», quale in- 
ua corpus 4C~um«retur «bs^us liQMl 1^6 FOSSILIA. CONCRETA. Calculus. 

tarum dentiwn et V. V. quicunque itaque ia&at lithontri- 
pticum, primum experimentum injUtuat in Calculum fa- 
liualem; mihi folum fujfecit Fragorum copiojior efus^ 
anfufficiatin Caleulo vrinario? 

pulmona- 3. CALCVLVS Trachae. Syjj. nat. 1^5. n. 3. 

ris. Habitat in Trachea ad bronchiorum ramijicationes plan- 

duliftrns, praefertim Lapicidarumy Statuariorum, Gyp- 
fariorum^ Vini acidi potatorum, fectorum cotis orfenfen- 
Jium Dalekurliaej quorum hi raro trigejimum annum at- 
tingwit phthijici, 

Bezoar. 4. CALCVLVS gaftricus folidus tunicatus. Syjl. nat. 
Beioarjl. 19S. n. s. 

Calculus animalium Capri generis, cruftaceus. WaU. 
min. 417. 
«. Bezoar orientalis. Pharm. wurt. 112. Dal. pharm, 

438- ". 5- 
/?. Bezoar occidentalis. Pharm.wurt.1j2. Dal.pharm. 

439. n. 2. 
Habitat in Mammalium Pecorum ventriculo abomafo. 
a. in Capra bezoartica. Perfiae. 
ji. in Ceruo Mazama, Hern. mex. 324. Caffuia 
opara. Marcgr. braf. 235. Americae meridionalis. 
Hic rotundatuf, corticojusy non bibulus^ liturain charta 

luteo-virefcente, 
Vfus Medicis. 

Aegagro- 5. CALC VLVS gaflricus intus filofus. Syjl. nat. 195. 

pila. n. 6. 

Tyre. Calculus animalium crinibus coagmentatus. JVall. 

tnin. 420. 
a. trichodes in variis. 
/8. Rhixodes in capra rupicapra. 

Habitat in Mammalium Pecorum ventriculo. 
Natus cc aegagropile ex deglutitis crinibusy in glolmm f. 
pilam coagtnentatis , demum vrujla lapidea oh 
dufia. 
/3 ex Atharaantae Mei ramentis fubradicalibus in- 
digejiis , coagmentatis , crujlaque lapidea obdu- 
ctis, Kram. aujlr, 32 1. 6. CAL- FOSSILIA. CONCRETA. Caiculus. 177 

fellis. 6. CALCVLVS felleus. Syjl, nat, 195. tt, 4. 

Galljkn. Chocelithus v«^o. 

«. Hominis, 

/S. Bouis. 

«y. Erinacei. Lapis Malaccenfis. Guf. exot. 217. 

Hahitat in Veficulla fellea Mammalium diciorum. 

Hi c flauus , angulatus ^ ohtufus , laeuis , noran^ , amarijjhnus, 
intus fdle infpijfato repletus. 

Natus ex coagulata bile , mora induta crafla lapidea ; 
jit Jaepius a pinguedine exitum diutius praepedlente ; a 
Spiritu vini copiojiori haujio bihm coadunante eu, 

Vfus Y Medicus ; /3. imprimis Turcis. Bellon, 

Margari- 7. CALCVLVS Conchylii. Syjl.nat. 19^-. n. g. 

Faerta ^^^^^^^^ animaliuiri Concharum. IVdl. min. 412. 

Margaritae orientales vulgo. 

Habitat in Conchis variis , imprimis Mytili margari- 
tijeri. Ocuhis • I 

cancri. 

Kraejtjlen. . CALCVLVS Cancrl. Syjl. nat. 19^-. n. 7. 

Calculus animalium cruftaceorum. IVall. min. 415. 

Oculi Cancrorum. Vulgo Medicis. 

Hahitat in Cancris variis , imprimis in AJlaco , femper 
geminus, fed naturalii vix hoc loco nominandus , vti 
Pifcium^ quos ideofepono. 

Vfus : Calx tenuijfma medicis ahfqrbens. Syjt, Nat. Tom, III M 45- TAR. 178 FOSSILIA. CONCRETA. Tartarus. 
45. TARTARVS. Concretum Vegetahilis fucci. 

Faex'. I. TARTARVS Cereuifiae. 

Giaeft. Hahitat in Cereuifia , \ad fundum. iepofitus. 

Hic ex Cereuifia fermentante enatat et dein fub/idet tant' 
quam terrejlre; folubile in aqua^ Jkcitat: indurefcens. 

Vfus : J^is infinite multiplicatiua ,- immixta aliis liquori- 
bus tepentihus vegetabilibus facit eos fermentefcere. 

Vini. 2. TARTARVS Vini. 

tViiiften. a. albus. 

/?. ruber, 

HMtat in Vini doliis , fundo et laterihus adhaerens. 

Hic eJfentSali-falinm-, parum terrejlris, cryflallifanio ac- 
crefcens-, acidus ^ folubilis aqua tepente. 

Vfus ; Coagulat lac , vti Acetum ; 1/1 Chemicis muUiplex- 46. AE- Tartarus cum vlx occurrat nifi praeparatos , pofTet cxalare. FOSSILIA. CONCRETA. AetiteS. 179 
46. AETITES. Concretum intra Lapidis cauitatcm. 

* Gemini emhryonibus liberis, 

Geodes. i. AETITES embryone libero terreftri. Syft. nat. 
SkaUerpn. 193. n. ?. Muf. Teff. 78. n. 2. Schreb, lith. 97. 

Aerites geodes. Imperat. nat. 738, 

Ae;ites terra inclufa. IVall. min. 407. 

Huhitat in Humieher^ Weftrogothiae; in Burgundia. 

Hic vel e T^pho ochraceo luteo vel e Schijio. 

aquilinus. 2.AETITES embryone libero lapillulofo. Syjl. nat. 
Oernjkn. i3^ Muf. TeJJ. 78. n. I. Gron.fupp. 53. n. i, 3. 

Schreh. lith. 99. 
Aquilinus. Jmperat. nat. 739. 
Lithotomi cauitate latente donati. Wail min. 407. 

n. I. 
Hibif.it in Heluetia. 

Hic Tophus ochraceu-; pyriQ)rm'.f vel p^lvmorphusj intra 
quem Laptllus mobilis , motu percipiendus. 

* * Spurii emhryonibui adnatii. 

Haema- 3. ARTfTES fiiiceus , embryonibus fixis cryflallinis 
ch:ues. nitri quartzori. Syjl. nat. 193. Mu'. TeJ'. 80. n. 5. 

Sten- Melo montis Carmel.i^rtfyn. monograplda. Lipf. 1722, 

Melon, quart. 

Vterus cryflaUinus. Imperat. mt. 740. Mylii f^on. 

2. /7. -) . , 
Pierre d'Egypte. Vo^. min. 135. 
Hahitat m Palaeftina, Aegvpto. 
Hic Silex Haemnchatesy roi:tni}atii$ , c6ncfn'rice varic' 
gatus^ corticc fuhochracea , vtericiuitate foicunda cry- 
Jlillis nitri qrurti^oji acaulibus , puieU adnms., hydi- 
nis f. violaceis. 

raarmo- .4. AKTITES marmo/eus, embryonibu^ fixis cryflal- 

reus. linis natri hyodontis. Syjl. nat. 195. 

cryjlal- l'omum cryftallinum. /:. oel. 136. /Ici. Holmenf. 1740. 
[ciple. t. 2. f 13. Muf TeJ. go. n. 3. 

>Spatum druficum concretum. Anon. min. ri. b. 2, 
Hihitat in Oelandia , IviJinekulle , Heluetia. M2 Hlc Igo FOSSILIA. CONCRETA. Aetites. 

Hic globofuSf a calce rudi cinereus ^ dumfrangUur conjlat 
totus cryflallis Natri hyodontis fpatoHs ^ cnntiguis, in 
centrq concurrentihus ^ fuhdiaphanis. Figura non di- 
gnofcitur nifi immaturus , vhi cryjlalli nondum repleuers 
cauitatem. 

cretaceus. 5. AETITES margaceus , embryonibus fixis cryftalli- 
nis muriae chryfolampis. 

Helmintholithus echinitis aetitae embryonibus cry- 
' (lallinis fixis, Muf Teff. 94. t. 2. /. 9 , 9. 

Habitat in Gotlandia ; rariffimus ; e mari extraHas. 

Hic Lapis laxior Calcis Cretae , qui diffra^us q/lendit 
exaciijjimam cauitqtem impreffam Echini ,• /. foetus tejia 
Echini omnino caua , cuius amhulacra enata eryjlallis 
maioribus aequalibus fubimbricatis , gemina ferie tamque 
regulari ac pori in ambulacris. Echini; Areae yejtitae 
cryflallis minoribus aequalibus. Cryjlalli omnescuhicae^ 
hyalinae^ fpatofae. 

Natae funt cryjlalli ex aqua marina muriatica , ergo 
cubicae. AT PV« FOSSILIA. CONCRETA. Pumex. igi 

47. PVMEX. Concretum Ignis ope. 

* Proprii. 

Vulcani. I. PVMEX Schifli niger. Syji. nat.i^T n. i. 
Pimpjien. Puniex. Dal. pharm. 43. Anon. min. 297. 

Porus i^neus lapiJis Asbefti. Wall. min. 32S. 
Hahiiat et truflatur e montibus igniuomis Aetme ^ Ve- 

fuuii et aliorum Vulcanorum , inque variis terris vhi 

olim Vulcani exjlitere , vt in Infula Adfcenfionis etc. 
Hic conflat fibris fetaceisj paralldis ., nigris^fed aetate 

fub dio cinereus euaclit. Anon. min. 297. 
Nanis e Schiflo Lithantraee Pyritaque ah igne calore in- 

teftino aut extraneo accenfo , vnde Vulcani exijlunt ion' 

gaeuiy ex^mplo It. oel. 80. 

FerTJ. 2. PVMEX Ferri exalbidus. Syjl. nat. 192. n. 2. 
Hahitat ad vftrinas ferreas^ fupra ferrum cocium. 
Natus efpiana Ferri fupernatante , dumferrum effunditur 
obrigefcente. 

Cupri. 3. Pumex Cupri ruber. Syft. nat. 192. n. 5. 

HJitat in infula Adfcenfionis quondam Vulcani ojfici- 
na ; in fodina pyriticofo - cuprea Garbergenfi Heucn- 
grufva. fodine parietibus agarici inflar adnatus. 
Hic ra^cr, non fplendeffs i UuiJJimuSf maxitne friabilis. 

* * Improprii. 

Fuligo. 4. PVMEX vegetabilium ater falinus, Syf. nat. 192, 
Sot. n. 4. 

Hiibitat in omnibus Caminis, 

cinerarius. 5. PVMEX puluereus arenaceus. 

Scoriae puiuerulentae f. Cineres Vulcanorum. Anon. 

niin- 299. 
jifimtat in niontibus igniuomis , vnde a Vulcanis vndi- 
^ue reiicitur , quo Heracka inundata. , 

M 3 6. PV- Vbicunque pumices coploHores , ibi quondain viui Vulcani exftitere, licetdu- 
dum cmortui et obliuioni traditi: vt in Infula Adfcenfionis. Thtophcn. 
chronic, refert de Wera injula anno 725 orta . guodfuh eius ortu Pumi- 
ces per totani AJiam minorem, Lesbum et Ahyduni at^UC maritiUKl^ ^' 
ceioniac reglinis disiicii fint ; ex Baumic. I82 

molaris, 
Ouarn- vitreus, FOSSILIA. CONCRETA. Pumex. 

6. PVMEX faxiformis cinereus. 
Lapis molaris rhenanus. jinon. min. 2^6, 
Habitat in Europa aujirali. 
Hic creditur a Vulcanis producius. Anon. 

7, PVMEX vitreus folidus. 

Achates iflandicus niger. Anon, min. 29^. 

Vitrum fofllle. Fand. thcrm. 5. 

u. niger diaphanus. 

^, viridis pellucidus, 

JHahitat in Iflandiae Hecla,, Koenig; Siciliae Aetna^ 
Neapolis Vefuuio, /«/«/a A^cen^iionis ^Ofbeck ireiici. 
tur fragmentis ad littora Algiviae. 

Hoc atnm 1 frangitur more /ilicis frtigmentis conuexis et 
concauis; maius quam quod arte parari poteji. 

Viride vitrmn reiicitur ad littora Alpriae , fed laminO' 
/«m, vitro fenejlrali craffius; an ex Vulcanis? 

Vfus. EUhoratur pro glohulis vejiimentorum. 

fcoriace- 8. PVMEX yitreus granulatus, 

^^* Scoriae conftantes globulis vitreis conglomeratis, 

Anon. min, 298. 

tJahitat in Inf. Afcenfionis. 47; STA^ FOSSILIA. CONCRETA. Stalaftites. 
48. STALACTITES.Concretum Aeris oi^e. 183 Incrufta- i, STALAGTITES vegetabilia incruftans. 

tum. Staladites cretaceus incruftans. Syjl, nat. i^i. n.i. 

rrajjti Muf. Tejj: 76. n. i. 

Sraladtitesargillae calcariae hypnum inuoluens. Gron, 

fupp, 55:. n. 6. 
Porus aquae cruftacens circa alia corpora concretus. 

Wall. min. 329. 
Calcartus ex aqua generatus. Carth. min. 23. 
Hahitat in Gotlandia incrujians JWufcos. It. gotl. 297. 
in Oftrogothiae Omherg ramutos arhorum. It gotl. 
337. in Tliermis q^uidquid folidi inieceris incrujlatur, 
Vand. Therm. 104. 
Hic crujla alba , friabili , ohducente ficca vegetabilia et 
emortuay vtjic exhis integra mufea ohtineantur ., quq/i 
■peirijicata , quemadmcdum nucleos Iuf;landis etfexcenta 
alia; ceterum valde affinis Tcpho Thermarum. 
Natus ex aqua calcis /. cremore calcis , qui , vt in aqua 
calcis viuae, fupernatat et depoaitur, 

ftillati- 2. STALACTITEScretaceus tunicato-cruftaceusapi- 
tius. ce perrbrato natrofo. Syjl.nat. ic)i. n.z.Muf. Tejf. 

Diopfen, 76. n. 2. 

Staladites coniformis perforatus. Aion. min. 12. b. 
Porus aquae\ft]llatitius in aere fub ftiliicidio concre- 

tus pendulus- fVall. min, 329. 
Habitat pajjlm fub arcium fornicibus e muris calcariis , 

uhi aqua dejlillat. It wgoth. 159. 
Hic niueus , cylindrico - conicus , pendulus , e tunica extra. 
tunicam confatus , apice perforatus et JUllans guttas 
falfas. 

folidus. 3. STALACTITES marmoreus folidus. Syjl. mt. 191. 
Muf. Teff. 76. n. 4. Schreb. lith. 94. 
Stalaftites teftaceus particulis impalpabilibus figura 

injerta. Anon. min. 12. 
Habitat in Saxonia Baunianshoele , Adrianopoli. 
Hic varias Jiguras ajjumit; mihi aliquisfoetus Ojje huma' 
«0 , extus aJfpcrfus cubis Galenae. 

fosferrj.4. STALACTITES marmoreus ramulofus. Syjl. nat. 
191. n. 3. Scop. hydr. 46. M 4 Fer- i84 FOSSILIA. CONCRETA. Staladites. 

Ferrum mineralifatum ramofum album , ramis ere- 

dis acuminatis glabris nitentibus. Carth. min. 71. 
Minera ferri aibi germinans. WiiU. min. 244. n. i. 
Habitat in Stiria fuperiore, Auftriae confiniis, Alfatia, 

in ferri fodinis. 
Hic refert Corallium ramis ramulisque , i'ix palmaris , 

ereclu<f niueufj acuminatus, efferuefcens j tiniens ^fer" 

ro dejUtutus. 

Grignar- 5. STALACTITES gypfeus folidus. 

dus. Staladites gypfeus particulis impalpabilibus. Anon. 
min. 20. 
Hahitat in Gallia, Italia, Weftra-filfperget. 
Hic differt a reliquis , quod acido non efferuefcat. 

ambiguus.6. STALACTITES gypfeo - fpatofus folidus. 

Stalaftites gypfeus textura fpatofa. Anon, min. 20. 
Habitat in Sicilia. 

Hic differt n jequenti St. fpatofo , quod acido , non vt iU 
le^ efferuefcat. 

fpatofus. 7. STALACTITES marmoreo - fpatofus folidus. Syfl. 
nat. 191. R. ^. Muff. Teff. 87. n. 6. 

Staladites folidus , particulis fpatofis. Anon. min. 
12. n. 2. 

Spatum moUe ex aqua deftillante generatum. Carth. 
mtn. 19. 

Huhitat in Baumanshoele , Adrianopoli, vhiformatva- 
rias flatuas et figuras. 

Hic conflat Spato alho diaphuno craffoy crufla rudi faepe 
obduclo. Saepe vt Stal. fiillatitius depcndens apice per- 
forato , repletur fen/im fpato. Concrefcit cryftallifando 
efale Selenitico. Saepe jlruclura gaudet Haematitidis , 
glandulqfa f. reniformis Jlriis ad eentrum concentratis, 
Affinis Stal. folido. 

ftlriaceus.g. STALACTITES ftiriaceus fibris transuerfis. MuJ. 

TefJ. 76. n. 5. 
/S. Tophus alter. J^and. diff. 16. 
Hahitat ad Aluminis cfficinas^ /i. in Thermis Aponi. 
Hic obducehat truncum arboriy , albus , fdris transuerjii 

albis omnino Stirii imrmorei. Idem pulchre caeruleus a 

Cuvro tinflus. 9. STA- , FOSSILIA CONCRETA. Staladites. i8> 

quartzo- 9. STALACTITES quartzofus granulatus. Syjl.nat. 
fu:. 191- «• <5. 

HMtat infodina Grengie , fuper ferri mineram praeci- 
pitdtus. 

Hic conjlat aranis alUs, pellucidis^ minimis ^ armato ocu- 
lo cryjlallinis . aluminofo.octaedris , quarti^ofis , in act- 
ruum, concreiis, aluis autferrugine^s. 

Natus ex aqua , ah alto dejlillata in fuhiacentem ferri minerarn. pyrltico-io. STALACTITES pyriticofas polymorphus. 

Habitat in Germaniae fodinis. 

Hic eijliformis e variis lamelUs ereHis , inordinate pqfi- 
tis, vndique teciis cryjtallulis minutis^ pyriticojis* 

plumbi- II. STALACTITES calaminari-plumbeus grifeuspo- 
ferus. rofus nodulofus. 

Blyxinter. Habitat in Italia. 

Crufta crajfitie faepe palmari , quafi ex variis lamellis 
coagmentata inter iectis palfvn poris, Jolida^ pondtrojijfi- 
ma^ Jixa , Jiauefcenti- albiday extus mdulis rotundatis 
adfperfa. AJJinis j^Lumho riyenti cum Zinco Calaminari. 

^eolithus. 12. STALACTITES fpatofus rufefcens. 

Zeolites fpatofus. Anon. min. iio. 

Zeolithus. Vog. min. 1^9. Afi. Stockh. 1756.^.120- 

Habitat pajjim in rupium rimis. 

Huius , (jiiae ego vidi , fpecimina natura StalaFlica ercint. 
Quod Joluantur in gelatinam , Jingulare ejl ,- aptiorem 
locum ijlis concedantj quigenejin eorum intrarevalent. M 5 49- "^O- 186 FOSSILIA. CONCRETA. Tophus. 

49. TOPHVS. Concretum Aquae ope, fub aqua. 

* * Metallici. 

Ludiis. I. TOPHVS glareofo-argillaceus polymorphus. Syjl. 
Marlek. nat. 189. n. 5. 

Porus aqueus folidus fub ^aqua minus f. non fluente 

dspofita materia concretus. Wall. min, 331. 
Marga indurata amorpha. Anon. min. 2%. 
Habitat in Uttoribus Jluviorum glareofo • argillaceis Lap- 

poniae, Dalekarliae, aliisque. 
Hic polymorphus ^ folidui ^ extus terreus. 
Natus Glareae f.Afgillae calcariae , coagulatus ah aqun 

martiali, xnde etiam vjlulatus tranfit more Ochrae fer- 

reae in tsrratn ruhtrrimam ,■ formatur autem ab affluen- 

tejiuuio. 

peitufus. :. TOPH"\^S argillaceo - ochraceus perforatus tunica- 

tus. Syjl.nat. 189. «.6. 
Terrilicatum vegetabile radicis. IVall. min. 339. 
HuhitatV^[dXYAefub prato regio , et pajfim. 
ilicfuhtus eylindricus ■, faepe Jigura Lyncurii, foramine 

longitudip.ali pcrforatus , truncatus , glaber , rubiginofus 

totus. 
Natus ex Argilla , perforata radice aliqua emortua aui 

Lumbrico , quo aqua v.artialis per foramen tranans coa- 

gulauit argillam proximam , ferjimque remotiorem. 

niarinus. 3. TOPHVS arenaceo - ochraceus teitis adfperfus, Syjl. 

nat. 190. «, 7. Muf TeJJ, 74, n. 9. 
Tophus connatus ex arena concliis etc. vitriolo fer- 

ri coalitis. Gron.fupp. 5-5. 
Hahitauit meus in mari:- fundo verfus OHfrifiae littora , 

recedente fub aejlu maris aqua. 
Hic co.is^-Mtus circum clauem feyreiitn aejtimatum circiter 

ync. vjjj , in molem lapidis iibr. 52. ponderisj cum 

aliquot tejlis conchyliorum adnatis. 
Natus ex Arena mebili ( communis fundi maris ) coagu- 

lata a ferro clauis , aqua marinafalf.i foluto. 
^fiis. Hinc conjlat Ferrum muhipliearl , dum Ferrum 

ctauis vnc. 8. refolutum, coagulatum cum arena, rege- 

ncratum in tophum , et inde eduuum fujione docimajiica 

dederctt Ferii libr' 3, 4. TO- FOSSILTA. CONCRETA. Tophus. ig? 

arerarius.4. TOPHVS arenaceo - ochraceus granulatus. 
Hahitat pajjim ad acidulas fnquens. 
Hic cnvpejlus ex granis areno/is teviter cohaerentibur y 

nchra ferrt/ginea mixtus et tincius. 
Natus ex Arena rujlica aliaque vulgari , combinatus aqua 

mariiali ochracea. 

Tubalcai-v TOPHVS humofo-ochraceus. Syjl. nat. 190. 
ni. Minera ferri calciforniis. Anon, min. 202. n. 2. 

AJom. ci. pi/iformiT Sioemalm. 

/i. nummrformis Penningmalm. 

cy. phcentiformis Skraggmalm. 

6. polymorphus Yrke- 

t. clobiformis Lafenftein. 

^. gradiniformis. Muf. TcJJ'. 74. n. g. 

Habitat lub aqua, in Sueciae Smolandia , Dalekarlia, 
Norlandia; Alfatia, Brigae. 
a. in Lacuhus extra Sciroos lacujlres- Itfcan. 45. 
«V . ^. fuh Paludibus caefpitcjis , fubalpinis. 
i- ad Thcrmas. 
«. in Heluetia. 
Hic a ghhuloftts aetiticusj cxius durior , intus humofo- 
ochraceus. 
H forma et magnitudine feminis Strychos Vomicae. 
<y facie Jiercoris Vaccini aefliui. 
s globi Jclopetarii facie , folidus , ruher. 
i facie gradinis ooUthici adnati. 
Natus exhumo ochraeea coagulata ferro^ vnde etiamin- 
fufum Theae ex hac aqua fujcum euaditf It.fcan. 50 J, 
manifejlo indicio aquae maitialis. 
Vfus. Ferrum inde coquitur in furnis ferrariis plerisque 
Smolandiae y at in Dalekariia fubalpina rujiici etiam- 
num nhsque apparaiu magno , fola yjirina extemporanea, 
faepius jblitayii infylua, exhac minera ferrwr, educun', 
adenque primis nwrtalibus ferrwn praebuit haec Terra. 
lobi XXVIII. 2. 

fiideroxy- 6. TOPH VS ferreus ochraceus longitudinaliter enatus 
lon. «. ochraceus farinofus. 
ft. ferreo - oclithicus. 
Habitnt in Gerniania, Hic iS8 FOSSILIA CONCRETA. Tophus. 

Hic adeo exaSie refert Lignum putrsfcensy vt primo intui- 
tu dignofcatur, cuius materies ejfet mutata in mineram 
ferri haematiticam , interjlitia vcro cariofa in ochram 
ferri luteam , aut adfperfa oolithis ferreis. 

globus. 7. TOPHVS arenofo-ferreusfubrotundus. 
Halntat paffirn in Terra. 
Hic magnitudine Pruni f Mali^ fubrvtundusy injlar mi' 

nerae ferri durus et ponderofus , arenaceo • ochraceus , 

faepe tunicatus. 
Natus e ferro in arena , a centro multipUcatus verfus pe- 

ripheriam. 

vitrioli- g. TOPHVS ochraceo • vitriolicus. 

cus. Hahitat Fahlunae 1« ahenii- , quibus coquitur vitriohm. 

fulphure.9. TOPHVS fulphureus amorphus fmuofus extus fa- 
«s. rinorus. 

Hahitat in Thermls Aponenfibus. D. Vandelli, 
Hic amorphus, varie fmuofus , folidus^ puluere grifeo ful 
phuris vefiitusy cinereus; accenfus ardet vt Pyrites. 

Simplices. 

alumina- ro. TOPH VS aluniinaris fuperfrratus compaiftus grifeus. 
ris. Tophus aluminaris' grifeus. Jtfcan. 122. 

Tophus alumiucu-is codus. Jt.fcan. 122. 
Hahitat ad aluminis officinas; generatur in candlihus per 

quos lixiuium aluminare fluit. 
"iiic. gr if eu s ., eompacius ^ quafi ex Jiratis diuerjis conatus^ 
fapore falfust non ejferuefcens. 

vrinarius. 1 1 . TOPHVS vrinae matularum. 

Hiibitat in mdtula , vrina Jlagnante , cryjlallifatus fale et 
tcrra. 

lebetinus. 12. TOPHVS calcarius lebetum. Syfi. nat. 32. n. i. 

Sch eh. Lth. 85. 
Porus aqueus aqua fimplici generatus. Wall. min. 

297. 
Hahitat in ahcnis Theae , ab aqua Jbntana copin/ior, 

quam afluuiatili. 13. TO- fOSSlLlA. CONCRETA. Tophus. 289 

therma- 13. TOPHVS calcarius granulatus. 
iis. Lapis in canalibus. Vand. dijj: iS. 

Habitat in Thennis, vt faepe repleat canales. 

Hic quafi ex Arena calcaria congejtus , friabilis , fauefcens^ 

extus fulmiuricatus e cryjlallis inconfpicuis. 
Natus e cremore calcis , falis felenitici ciiticulae infiar 
thermis fupernatans y dum aquae minus calent ^ depofitus 
ad canales tanta copia, vt oporteat illumferris exfcal- 
pere. Vand. therm. 106. 

oolithus. 14. TOPHVS calcarius globulis pififormibus cruflatis 

congeftus. 
Topiius calcarius glomeratus ex granis globofis cru- 

ftatis. Muf Tejf. 74. n. 3. 
Tophus calcarius thermarum. Syji. nat. igp. n. 2. 
Staladites teftaceus globulofus. Anon. min. i2. ua. 
Pifa Carolina. JVorm. muf 52. 
Jiabitat in Thermis. 
Hic cot^ijiat granis rotundis, corticatis, fjabris^ alhis ^ 

connexis , terra calcaria jlauefcente praecedentis aut alba. 
Natus e cremore calcis praecedentis , fed a motu voluta- 

tus in globulos , induta tunica calcaria , vnica extra al- 

teram. Hollmanin Syllog. comment. Reg. fcient. 192. 
Differt a Marmore Hammite , quod hic friabilis niveus 

e Thermif generatusi illud durumjlratofum^ cinereumf 

compaciwn , a maris littore quondam granulatum. 

tedaceus. 15'. TOPHVS calcarius glomeratus e teftarum frag- 

mentis. 
Habitat paffim^ vhi Calx occurrit; praefertim in Gallia, 

Hifpania, Anglia. 
Hic accedit proxime Marmori teftaceo , fi petrofam con- 

Jijlentiam non acquirenf. Singularis ille Muf Tef. 74. 

e cochleis marinisminutiffmis vix nudis oculis manifejiis. 
Vfus. Gades Domus ex eo Jtruuntur. 

Ofteo- 16. TOPHVS calcarius fubcylindricus perforatus. Syji. 
coUa. nat. 189. Muf. Teff. 72. «. 2. 
Stenbrot' Tophus margacfeus cylindricus perforatus. Vog .min. 
Jlcn. 25S. To- 190 FOSSILIA. CONCRETA. Tophus. 

Tophns argillae ramofus et fi(!ulofu2. Gron, fupp, 

16. k 8. 
Stelechites radix petrificata, cortice arenaceo lapi- 

defcente. Wolt. min. 47. Baum. mia. 1. p. ig^. 
Petrificatum veo;etabile radicis arborum. IVall. min. 

Ofteocolla. Aci:. angl. 1745. p. 378. Anon. min. 283. 
h. Dal. pharni. 4:?. A?. herol. 

Hahitat in Silefia Maflllienfi , Marchia brandcburgi- 
c^ prope Sonnenburg. 

"JAiclor.gus .teretiufculus , congeflus e terra calcaria ,fpon- 
f^iofa , inaequali , albida , efferuefeente , perforata f. jijlu- 
lofa foramine laeui. 

Natus e materia calcaria , tenuiffma , fabulo mixta , et 
variarum arhorum , Pini , Quercuf ., Fraxinialtiusjepul- 
tis radicihus circwnnata ; radices hae , tra^u temporisy 
huviidi affluxu cariofae j putrifafiaey colliquefcentes y 
excauaiae largiiintur locum Ojleocollae , dum cauitates re- 
plentur terra calcaria aquis foluta et allata , vt omne 
cauum prorfus repleat; docent hoc liiini , corticis ner- 
uorumque contextus cellulofi , qui ampleUuntur foffxlis 
ramenta arciius. D. Gkditfch^ epiji. 1747. 

Vfus Chirurgis. 

ar^illa- 17. TOPHVS calcario-argillaceus amorphus. 
ceus. Hahitat in WefTmannia. .^ 

Hic refert Argillam incarnatamy vt demta duritie lapidea 
non diftin^uatur ; efferuefcit cum acido. 

turbinatus. 13. TOPHVS calcarius turbinatus multicorticatus in- 

terne imbricatus. 

Stalaftitesconis concretis excauatis. Anon.min.ii.d. 

Hahitat Helfingburgi inter Gorarps - moellam et Lands- 

eronam^ in jlrato f. rima terreftri. D. A. Tidflroem 

Chemiae AdiunS. Vpf 

Hic admodum rarus et fmgularis. Stratum conftat conis 
numerc/is^ iuxtafe inuicem pofitis, adiacenti lapidi im- 
mer/is; quiuis conus refupinatus f. turhiaatus conjiat ex 
turhine ruii, cinereo-, multoties corticato, quouis ta' 
men cortice breuiore verfuv eentrum , ita vt turhinis 
difcus adfcendat qusftfcala verfuf extimos mars;ines. Aliis 
cortices adeo\fraglks vt fere digitis friabilcs, aliis VC' 
ro indurati in fuhjlantiam marmoream» 

19. TO- FOSSILIA. CONCRETA. Tophu^ 191 

fpatofus. 19. TOPHVS fpatofus fubrotandus tunicatus margini- 
bus ferratis. 
Spatum orbiculatum tunicatum marginibus ferratis. 

Muf. TeJ. 14. n. I. 
Hubitat in Afia. 

Hlc fuhroiunduf ^ hulhi Cepae injlar timicatus ^ ^igcr , tu- 
nicarutn marginihus ferratis. 

cotaceus. 20. TOPHVS cotaceus fubrotundus tunicatus. 

Cos folidiufcula, particulis arenaceis aequalibus , tu- 

nicato - laniellofa. Muf Te[f. 4: n. n. 
Hahitat in Weflrogothia : MoeJ]eherg. 
Hic rotundus, hulhi injlar corticofw: crujlis cinereoflauc- 
fcentihusy aqua niartiali coagulatus. 

lenticula- fii. TOPHVS fchiflofus folidus lenticularis ater. 

ris. -^, o», cr'. 

Swarthdll. Schiflus rudis reniformis: Fog. min. i^-^-. 

Arfenicum fchifti lenticularis atri. Syjl. nat. i^jo^ 
n. 8. 

Swartballar. It. oel. 78. 

Kiortclftenar. It wgoth. 212. 

Kuleftenar. It. fcan. 120. 

Terra calcaria phlogifto et acido vitrioli mixta. Anor^ 
min. 24. 

Hahitat in fodinis fchifli aluminaris. 

Hic a magnitudine glandis ad plurium orgiarum , lenticu- 
laris^ aterrimus, durijfmus , gua/i tornatuf ■, conjlru- 
cius ex cruflis variis extra alias; in centro faepe Fyri^ 
tes; in Igne foluitur violentn fono ; Juh dio foluitur in 
Humum lenticularem. Non efferuefcit , nec alumen prae- 
let. Variat Pyriticofus ^ Arfenicalis ^ ConicofuSy Cen- 
tralis. Variat cum et Jme odore Bituminis fuilli. 

fchiftofus. 22. TOPHVS fchiflofus fruflulis coagulatus Muf TefJ. 
74. rx. 5. 
Hahitat in Kinnekulle; HelHkis. m. TER- 192 FOSSILIA. TERTtAE. Ochra. 

in. TERRAE. 

50. OCHRA. Terra Metalli refoluti , praecipltata , L 
refufcitata» 
' Particulae coloratae , mlnutae. * Puluereae. 

rerri, i.OCHRA Ferri puluerea lutea. Syji, nat. 205. n. i. 
Kyller- Muf. Tejf. 106. 

faerg, Ferrum terreum luteum friabile. Wolt. min. 31. 

Ferri terra praecipitata non raineralifata. Wall. min. 

20,-. 
Minera ferri calciformis friabilis puluerulenta lutea. 

Anon. min. 202. n. 1. 
Ochra fiaua. It.fcan. 123. 
Hahitat iw Aquis martialibus, acidularibus , copiofa in 

Scania. 
Nata Ferri aqua foluti * fubfldens. ' 
Varietas Oclira ferri puluerea fiava. Fahlunae in 
fodina. 

Martis. 2. OCHRA Ferri puluerea rufa. 

Rojl. Habitat in Paludibus ferro impraegnatis demumque ex- 
Jiccatis. 
Farietas potius praecedentis , quam dijlincta fpecies -• vjiu- 
lata magis coccinea euadit^ quampraecedens. 

Aeris. 3. OBHRA Cupri puluerea viridis. Syjl. nat. 205. 
Erg. Ochra viridis Chryfocolla f. Viride montanum. Cojl 

fofj: 100. 

Cuprum folutura et corrofura praecipitatum viride. 

tVail. min. 278. n. 3. 
Cuprum arrofum viride terreftre. Carth. min. 70. 
Minera cupri calciformis pura puluerulenta. Anon. 

min. 2^5. 
Habitat in Cw^finiodxms frequens. 
Nata Cupri ex acidofoluti. 
Vfus: Piclorihus. 

Cupri. 4. OCHRA Cupri puluerea caerulea. Syjl. nat. 2oj. 
Cuprufn arrofum caeruleum terreftre. Carth. min.70. 
Cuprum folutum praecipitatum caeruleum. Wall.min. 
280. n. I. 

Terra FOSSILIA. TERRAE. Ochra. 195 

Terra calcarea calce vcneris mixta puluerulenta. 

Jnon. min. 34. 
HdbitM in Mlneris Cupri, mixtis Aiarmore aut Ferri 

ochr:. 
Nata Ciipri ex alcali foluti, efferuefcens. 

Nikeli. - ^. OCHRA Cupri Nilveli puluerea viridi-flauercens. 
Nicoium c.iiciibrnie inartiale. Anon. min. 255. 
Habiidt in Nordinark IVtrmelandiae. 
'Ruwxs Soiitio in Aqna /orti viridis ejt. 
Nata Cupri Ntkeli minerae, 

Cyprii. 6. OCHRA Cupri vitrati puluerea obfcure ferruginea. 
• Minera Cupri calcitbnnis pura. Jnon- min. i<j4. y, 
Habitat in Dahlia. 

Nata e Cupro vitrato; Jimilis Ochrae martis ^fed oVcu- 
rior, qualis enafaitur dum Cuprum vitraium foluitur aqua 
forti. 

Plumbi, 7. OCHRA Plumbi puluerea albida. Syjl. nat. «05. 
Blyuitt. n. s- 

a. Pluihbum terreftre ochraceum. Carth. min. 66, 

Cerullk natiua. Anon. min. iss , a. et 37, a. 
{i. Minera plumbicalcilornus pura puluerulenta. Aion^ 
m'n. 1661 31. 
Habitat fupra plumH Galenartl ad Chrijliersberg. 
Nata Flumbi acido foluti. 

Zinci. OCHRA Zinci albida. 

Habitat jupra Zincum rapax Weflira-Silfberget. 

Vismuti. 7. OCHRA Vismuti puluerea flauefcens. 

Vismutum caicitbrme pulueruientum. Anon. min* 

223. 
Flos Vismuri. lu/i. min. 165. 
Habitat Los Helfmgiae. 

Cob.ilti. 8- OCHRA Cobalti puluerea fulua. 

Ochra Vismuti rubra. Syjl. nat. to. p. 47. Schreh. 

lith. tzs. 
Cobalti mincra colore rubro f. ftauo. IVall. min, 

234. 
Cobaltum ochraceum rubrum. Carth. miu. j-tf". «. ^, 

SyJl.Nat.Tom.IIL N Mia«« 194 FOSSILIA. TERRAE. Ochia. 

Minera Cobalti calciformis calce arfenici mixta. Anon. 

min. 248- 
/ii^zVaf f/j Helfingiae, Germaniae Co[^<zffd vitro caeru- 

leo, 

Magne- 9, OCHRA Magnefiae puluerea nigra. f. 

llae, Magnefia friabilis terriformis. Anon. min. ii^ 

Habitat in Anglia. 

* * Germinantes pilis confertis. 

Ferrugo. 10. OCHRA Ferri germinans rufa. 
Roft, Hahitat in Ferro corrupto aere, aquis,faUlms. 

Renata O, Ferri cryjldlijando. 2. 

Aerugo. 11. OCHRA Cupri germinans viridis. Syjl. nat. 605. 
Erg, n. 4. 

Cuprum arrofum viride ftriatum. Canh. min. 30. 
Cuprum viride plumofum. fVoIt. min. 30. 
Aerugo natiua ftriata. Wall. min. 25c. n. a. 
Habitat iu Cupro, expojiio Aevi humido, 
Renata O, Cupri acido foluti. 3. 

Cuprigo. 12. OCHRA Cupri germinans caerulea. Muf. Teff. log. 
Ochra ponderofa elegantifilme caerulea. Cojl. jojj. 
105. 
Ochra veneris terra calcarea mixta. Anon. min.igS. 

tu 1. 
Cuprum caeruleum plumofam. Wok. min. 30. 
Habitat in Cupri mineris. 
^ Renata O. Cupri calcariif. Ochrae Cupri 4. 

Stibigo. 13. OCHRA Stibii germinans rubra. 

Antimonium fibris capillaribus fparfis. Syft. nat. 172. 
Antimonium rtibrum plumofum. Wolt. min. 27. 
Antiraonium magna copia fulphuris mineralifatum, 

lanae inftar fibris capillaribus feparatis. Wali. min, 

238. 
Flores Antimonii. Vog. min. 4<j6* 
Hahitat in Gallia,//i^ptf Ferro diucs. 

ATgenti- 14. OCHRA Argenti germinans nigricans i" , } , c-o, 
go. ^. 

Argentum fibris redis tenuillimis friabilibus nigrican- 

tibus. Carth. min. 75. 
Argentum Antimonio fulphurato mineralifatum ca^ 
pillare. Anon, min. 173. n. /. 

Argen- FOSSILtA. TERRAE. Ochra. 195 

Argentiim fulphure, arfenico et antimonio miiierali' 
fatum. tVall. min. 291« 

Habitat in Argentifodinis Saxoniae. Cobalti- 15. OCHRA Cobalti germinans purpurea. 

Cobaltum ochraceum rubrum. Carth. min. sd- n. A. 

CoboldblUte. Flos Cobalti. Gejh. fJenkel, min. lop 
cadm. 21. n. 37. 

Habitat in Germania. 

Haec cdbako careti Henk. % M ft |I- ARE- 19^ FOSSILIA. TERRAE, Aiena. 

51. ARENA. Terni Aquae. 

Particulae difl:ind:ae , granulatae , ficcie , 
durae, fcabrae; Humido non penetran- 
dae conglutinandaeue. (Acido im dijjb- 
luhiles. ) 

mobilis. 1. ARENA quaitzofa rotundata diaphana Iiyalina. 
Fiygjand, Glarea mobiliflima impalpabilis iiuida albicans. H^^all. 
min. 30. 
«. Arena quartzofa vento volatilis. Syjl. uat. 208. n. 3. 

Arena fubtilis mobilis leuis. Carth. min. lo. 
/3. Arena quartzofa rotundata aequalis. Syjl. n<it. 208. 

n. 4. 
«y.^ Arena quartzofa impalpabilis. Syjl. nat. 208. n. 2. 
Muf. Tejf. iia 
Hahitat «, JS. in Mari et maritimis ; <y ^" Scaturigini- 

'*bus. 
a&ec rotundata^ aequalitj minutijjima vt ventis fortiori' 

bus volatilis a, A 
Nata Aquae Marinae , ex imbribuf deciduis cryflallifatay 
" tandem reieFla in Continentcm ficcataque pellitur al^en- 
tis in aceruos more niuis ( It. Scan. 76,' 335.) locique 
mutando migraty eoque fuffocat campos, agro", i".o/,- 
coercetur Arundine arenaria Elymoue arenario ( /t, 
Scan. 336. ) aliisque plantis ( ibid. 77. ) ; transforma' 
tur in Sabidum vel comprejfa mutatur in Cotem ( It. 
Scan. 1^0. ) i Jlratis quaJiJeSlam hori-ipntalibus et ob- 
lique perpendicularibus. 
Vfus pro Clepfydris, vajorum Jiamieorum ttc. politura. 

«olorata. 2. ARENA quartzofa rotundata fubdiaphana cblorata. 
u. Jiaua. 
/3. tejtar'x. 
lutea. 
rubra. 
violacea. 
Hahit^t ci. Surjnami ; /?, <y. pafjlm in Europa ; •5', i/zMa- 

ri rubro ; t. in Mari Balthico verjus Germaniam. 
Haec/^r^ Jola varietas praeceientis , fedtincla minusque 

diaphana. 
Vfus pro ambidacris pulchriorihus Hortorum. 

3. ARE- FOSSILIA. TERRAE. Arena. 197 Jacu^ris. 3. ARENA quartzofa angulatorotundata diaphana hya- 
Sirand- lina. 

jaiid. Mdhitat ad Lacuum littora. > 

Haec Arena moldli multo f/ojior, inaequalis , flauefcens^ 
diaphana , hyalina , quqj: humeHata , rotuudatajfcd non 
rotunda. 
Vfiis. Litteraefcriptae ea adfpaguntur. 

campe- 4. ARENA quartzofa rotunda diuphana pallida. . 

ftris. Arena grolliufcuia quartzofa particulis rotundis. Cartk 

£oiffand. min. y>. 

Hdbitat in Campis fyluaticis , attos vndiqiie vejlit , vti 

circum . Taievg et paffvn vhi Pineta. 
H.iec Jiinilis Aretiae mol/ili, rotundatay inagmtudir. 
, inaequalis, grifeo-pallida. ine parum margaria. ^. ARENA quartzofa rotundata alba fuperficie fubUer- 

rucofa. 
Habitat in Nericia et Vlfafa. 
Haec alha^ grofjjor., rotundata^ hyalina, extus opaeioraut 

albida^jiiperjicie maequali, 

Olarca. 6. ARENA fubfarinacea puluerulenta impalpabilis apy- 
Mo. ra, Syft. nat. 208- «. i Muf Tcf. iio. 

Glarea vulgaris mobilis puluerulenta. IVali min. 32. 
Halntat in Campis fylumcis f^erilijiinisy fouens tinetat 

Ericeta. 
"a^Ud, Arenae mobilis, fenio eorrupta* It. fcan. 4.^$. 
Hacc ParticuUs fere impalpabilihasy amorphis^ fd>cinereis, 

7HolliufculiSf hwnido fubplafiicii ^ fcco fubuolatilihus f 

farinaceis cuni immixta minima arena. 
Vfus pro fujionibus Metdlorum recipiendo , praeprimis 

ea, quae aceto in pajlitn mixta dUnittit manum premen- 

tem. 

ochracea.7. ARENA fubfarinacea ochraceo-rufa. 

Habitat Petteryd Smolandij.e, Merae Daleicarliae, Nor^ 

bro Helfingiae ctc. 
Haec Arena giarea tinda ochra ferri. 

ruftica. g. ARENAhetcrogenea inaequalis fubrotundata. 
Grafami. Aren?. quartzofa tenuior, particulis aequaiibus rotun- 

datis. J^Vall: min. 33. 
Arena groiTiufcula quartzofa, particulis angulofis. 

Carth. min. 10. N 3 Ha- 19? FOSSILIA. TERRAE. Arena. 

JhTabitat pajfm per Europam, imprimit ad Uttora aeui. 
Haec mixta e Particulis hyalinis Qmrtxi^ rujis Spati^fu-. 

fcis Saxi, angulatis quiutm-, fed deitt nontiihil rotunuaiis, 

magnitudine parum inaequalihus, 
Vfus. Pauimenta ea adjpcrguntur. 

Sabulum, 9. ARENA hcterogenea difformis angulata. 

Grits. Arena heterogenea faxofa e Mica Quartzo GpatQ. 

Syft. nat. 207. n. 7. Muf. TiJ}'. 112. 
Arena particulis groflioribus inaequalibus. M-^all. 

min. 34, 
Arena partic^ulis diflimilaribus. Cartfi. min. 10. 
Hahitat vbique in flerilibus moniqfis^ rupejlribus. 
Haec mixta ex Arena rujlica puluereque grojjlore SaxO' 

rum, e Spato, Quart%o^ Mica , Saxo ; magnnudine^ Ji- 

gura et colore difformis^ Jemper magis angulata et ia- 

aequalis. 
Vfus. Viae puUicae eajlernmtur^ et Calx pro muris in- 

aedijicandis ea mifcetur, 

CalTerita. 10. ARENA quartzofa rotuadata fubdiaphana mixta 
particulis micaceis. 
Hahiiat ad Infulam CalTeritam. 

Ha.ec Jimillima Arenae mobiW, fed liHea et mixta, Mi- 
cis tenuijfmis nitidis argenticolorihuS' 

Micacea. 11. ARENA micacea fquamofa nitens. Syjl. nat. aog, 
Glitter- n. 6. Muf. TeJ]'. 112. Gronov. fupp. 14. n. 3, 3. 

fand. Arena micans. Wall. min. 37. 

Arena nilida. Carth. min. 10. 
a. auncnlor e Mica aurata, 
/tf. argenticolor e Mica argentata. 

Habitat ad Dioe Smolandiae ( It. Gotl. 319.)^ FrykeH 

H^ermelandiae Qlt. wgoth. 239.). 
'H.-dec ftjuamulis nitenti-auyeis, mixtis cum Avena rujiica. 
y Nata Saxi fatijcentisy ah elementorwn variatate aut ign^ 

foluti. 
Vfus. Scriptae litterae ea ornatus caujja adfperguntur. Aurea, 12. ARENA Auri difformis. Syft. nat. 208. n. 9, 
Guldjand. Aurum natiuum terrae et Arenae inhaerens folutuni. 
Wall. min. 203. HiCji- FOSSILIA. TERRAE. Arena. X9f Hahim in Gumeae,Ganges, Arabiae>aif>.^ 
llAec particulis raris ^ inaequalibus , ahis arem ranjfime 
immixta. 

Ferrea. 13. ARENA Ferri ^tra. Syfi. nat. flog. ».8. Mt^. 

jerniand. 'TeJJ'. ii^. ^ ,fr n - 

Ferrum arenae mineralifatum, Phalt. min. «51. 
Ferrum glareofum atrum magnetera fequens. W^lt. 

min. 31. 
Arena ferrea. Vog. min. 80. 
Arena nietallica. Carth. mhi. ro. 
Habitat ad Lapponiae fluuiorum ripas; congejfa ad oJH^ 

eorumjims Bothnici. ' 
Haec Particulis atns, magnitudine Arenae volatilis^ pafflm, 

fubnitentibus, obtufe angulatis^ ferro ditijfmis^ retra.- 

cioriis. 
Nata Minerarum Ferri alpinarum , a voraginqjis catara.' 

c\is comminutarum et detritarum, delata torrente Jiuuio- 

rurn ad oftia maris^ vbi impetu cejjiinte deponitttr, 
\Tus pro Ferro iode coqitendo. Silicea. 14- ARENA Silicea. Kalm. it. i. p. 359, Carth, ttun. 10. HahitcLt in AngUa : Buchin^kamshire. N 4 52. AR- loo F0S3ILIA. TERRAE. Argilla. 

§2, ARGILLA. Terra Maris fedimenti vifcidi. 

Particulae amorpliae, impalpabiles, mol- 

les, tenaces, litbricae. 
Humido emoUieiid.:, vnthiofa , plallica. 
Igne induranda. 

* SimpUces. 

apyfa. I. ARGILLA apyra arida. 
IJdfaJi Argilia .^pyra. Wall. min. rr^. 

Lera. Argilla rudis pura i^ne indurefcens. Carth. min. s. 

Terra porceliana pura. Anon min. 7,?. n. i, 
Habitat Boferup Scanjae, Gallia, IlaSria. 
Vfus. Apyra omnis Argilla vjUone alba euadit ; pro 
Crucibulis, Retortis, Farnis chemicis et metdlurgicis fe* 
ligitur. 

leucargU-2. ARGILLA apyra lubrica. 

la. Argilla niuea hinc inde incarnata. Syjl.nat. 207. n.s. 

Fip-Lera. Argilia fubdiis igne indurefcens et paliefcens. Carth. 
min. 6. 
Terra porccllana plilogifto aiiisque heterogeneis mi- 

nima yortione mixta. Anon. min. ys. n. 2. 
Leucargilla Plinii f. ArgilJa fiftulari.^. Vos,. min. 32. 
Marga argiilacea,^pingued nem imbibens caiore indu- 
rabiiis. /f^a//. min. 24. 
it. alba. Colonia, Maftricht. 
/S. cinerea. GaQia, Ha . a, Boferup Scaniae. 
<v. violicea. Montmartre Galiiae. 
h. nigra. Montmartre. 

Habitat copic/ius in Europa aujlraliore. 

Haec compaSta^ imbihens , pinguis taHu et nitida ,• vj}uU- 

ta primum tiigricans. 
Vfus pro Fijhlis Tahaci. 

porcella- 3. ARGILLA albida arida fubfarinacca, atomis nitidis. 
na. Argiila porcellana. Voii. min. ss. 

Marga porceiiana. IVall. min. 23. 
Habitat in China. 

Haec Argilla onfinis pura et fimpliciflima per fe apyra eft , »ec in jgne (quod a 
ferro_) rubefcens. FOSSILIA. TERRAE Argilla. 2oi 

Haec alba aut aU^icans, fere fubfarir.acea ^ minime taclu 
pinguisfed arida, adfperfu atomis micantibus injiar Mi- 
cae minutilJimae, 
V£us. y^^a Porcellana femiuitrijicata, 

chinenfis. 4. ARGTLLA flauefcens , pundtis maculisque ferrec- 

ochraceis, 
Terra porcellana marte mixta. Anon. min. 77. A. 
J-Iabitat in Chinae colhbus. 
Haec rufaf. rubra, maculis palUdis f. Jiaukahiibus varie 

mixtay arida. 
VlliS. Seritur in ea Oryxa , Gofjypium\ Indigoi Late^ 

res indejub aqua exjlruendi. 

lithomar- 5. ARGTLLA flauicans folidefcens impaipabilis, 

ga, Lithomarga flauefcens. * ./^«on. min. y<j. 

Sjoeikutu Hahitat in Tataria Ciiinia, 
Hdec Jiccitate indurefcit. 
Vfus. Capttula pro Ftflulis Tahaci maiora. 

lemnia. 6. ARGILLA incariiata fradturis glaberrimis. 
Lithomarga, Terra lemnia Anon. min. ys» B. 
Terra lemnia. Dal. pharm. 20. n. 2, 
Terra lemnia rubra. Coj\. fojj'. 14, 
Habitat in Lemno; Turci i. 
HSiec pallido incarnatay rumpiiur aqua ciim Jlrepitu inmo- 

leculas. 
Vfus Pharmaceuticus, 

funonica.7. ARGILLA fitrilis friabilis lubrica, in aqua fpu- 
Walkkra. mans. f. 

Argilla fiflUis. Scheb. lith. 1^2. 

Argilla fubtilis pinguisin aqua clto liquefcens. /Fo.V. 

min. II. 
Argilla fullonum faponacea lamellofa. Wall. min. 2^. 
Sraedis fubtilis cum acidis non etieruefcens. Canh, 

min. 8. 
Lithomarga. Anon. min. ys. A. a. TiUs acl. Hohn. 

1739- 
Habitat ad Osmundsberget. 
Haec cinerea, fidnUilJima , iuhrica , laminofa, triturapii- 

guifjima. 
Vfus pro Fullonihus. N 5 8. AR- t02 FOSSILIA. TERRAE. Argilla. Trrpoli- 
«ana. 8. ARGILLA fcabra nitidula flauefcens inquiiians. 
Argilla fubtilis macra. fVolt. min. ii. 

Terra Tripolitana. Anon. min. .?p. 

Tripela. Vng. min. j.?. Carth. min. 9. 

Glarea indurata cohaerens afpera. Wall. min. ss- 

Habitat in Ref^no Tunecano , Neapolitano, etc. Oere- 

bro Aarefiad ad Snaflunda. 
Haec vario colore, macra., fub digitis fcabra ahsque are- 

na, aqu.1 non facile folutilis induratay candefafla albi- 

cans : alia eferu.fcit , alia non. Nota ejfentialis ejl 

qucd rodat metalla. 
Nata credituva Jafpidis foluto puluere. Anon. pag. (^o. 
Vfus pro politura Metallorum ; terendo laeuijime poliaty 

non vero rodendo arat. Trita ad metallum ajfumit hoc 

maeulats meiallicam. tonimu- 9. ARGILLA Mpfdo caeruleftcns, vftione rufefcens. 

nis. Argilla caeruMbens. Syji. nat. 207. n. 4. 

^kltra. ArgUla rudis fabulo deftituta. JVolt. m^n, 11. 
Argilla vitrefcens rudis. fVall. min. i6. 
Argilla communis caerulea. Anon. min. po. A, ^. 
Argilla vulgaris. Vog. min. 28. 
Argilla igne vitrefcens pura. Carth. nun. 6. 
Limus: Terra lateritia, Vog. min. $1. 
Hahitat pafjim in Europa frequens. 
Haec reeens f. etiamnum humida caerulefcens ; Jicca cine' 

reo liuida; vjiulata rubra a ferri vitriolo. 
T^USi Marisj e fedimento eius vifcido; haec mater conge^ 

nt.rum. 
Vfus pro Laterihus conficiendis j fed quo tnagis rufefcit 
vftulata^ eo ma^isfub dio foluitur. 

figulina. 10. ARGILLA ficcitate rupturis fubteflellata. Syjl. 
KrukUra. nat. 207. n. _j. 

Argilla tefTulata figulina. Wall. min, /7. 

Marga. Lehman. rain. 16. 

Hahitat pajfvn in Europa. 

Haec praecedentis fere mera varietas, fei ficcata rumpitur 
in moleculas fubtejjellatas. 

Vfus a Figuiis feligitur pro vajxs tejiaceis. 

incarnata. II. ARGILLA incarnata. It.wgoth. 2sr, 267. 
Skiuilera. Argilla communis incarnata. Anon. min. 90. A. JS. 

Hahitat in WaefTmannia , Wermelandia : Philipjiad. 

Haec cruda etiamnum humida rufefcens^Jicca incarnata. 12. AR- FOSSILIA. TERRAE. Argilla. 203 

Ulcofa. 12. ARGILLA viridis friabilis, atomis nitentibus, 
Arena micans vJridis. IVall. mw. ^7. «. j, 
Habitat in Europa Auflraliy Aegypto, Chio. 
Haec maxiwe friabiliii dumjicca eji fere farinacea , par- 

iictiiis impalpahilibus ^ atpmis copiojijimis albis nit.enti-' 

hus micaceis. KoUiS. 13. ARQILLA ore liquefcens. Syji, nat. aor. Muf. 
Tc-f iro. Schreb lith. 1^6. 
Argiila fubtilis, aqna in malJam vnduofam diffolubi- 

lis. Caf.h. min. 6. 
Argilla fubtilis pinguis. Wolt. min. ti. 
Argilla pinguis. IVall. min. /j. n. 6. 
Bolus. Aion. min. so. Vog. min. s^. 
a. alba Bolus aiba. Dal. pharm. i^). n. 8» 
/S. cinerea Axungia lunae. 
7. Jiana Terra ftrigonenfis. 
&. rubra Bolus armena. Dal. pharm. ip. n. i. 
t. viridis Terra verde. 
^. caerulea Terra flolbergeqfis. 
»f. nif^ra. * 

hiabitat in Germania, Italia. 

Haec reliquis fubtilior varietatihus infinitisi vide de his 

Cl. Luduigium de Terris. 
Vfus Medicus exoletus. 

♦ * Mixtae. 

ilerilis. 14. ARGILLA mixta fubfiflilis glareofa. 
Bjoerkle- Argilla Bioerklera. Anon. min. <?o. s. 
ra. //j/5iVjf zn Campis (lerililTimis , Betulis fauens. 

Hiec fubtilis ^ arlda^ qua/i nimis affinis Giareae-, in igne 
parce induranda leuiterque rufefans i Jiecata albiila 6t 
fublamellofa. tumefcens. ij. ARGILLA mixta porofa glareofa. 
Giaeslera. Argilla, mixta arenacea. Syfi.nat.207. n^ 8* 

Argill^ rubens aqua intumefcens eandemque diu rc- 

tinens, IVall. min. is. 
Argilla communis intumefcens. Jnon.min. i>o, s, ^. /. 
Argilla fermentans. Vog. min. 50. ' 

^ Habitat pajfvn in campis flerilibus ; frzrro Virefnbpe' 
dibus ohambulammn fuciuans treni^nsft^, 

Haec 204 FOSSILIA. TERRAE. ArgUIa. 

Haec pallida, f^rojjlor^ arena f.glarea mixia^Jiccitateval' 
de pnrofa; diu aquam retinet tenuilJima, puliis injlar 
mollis i Juperjicies exjiccatur corio. ♦ 

grandae- i6. ARGILLA mixta glarea arena fabuloquc, aeftat? 

ua. fublapidefcens. 

Fmmo. Argill.^. arenacea nibulofaque. Syjt r.at. 207. n. 9. 

Argiila intumefcens lapillofa. Anon. min. 1^0. ^, a. 
Glarea argillofa. IVall. miv. j^. 
Habitat pajjim frequens in Dalekarlia, 
Haec ajfims praecedenti, ftd fuhulo madis mixta, vere et 
aiitumno quidem rnoUi-Stfed aeflate induratur inf.xeam 
con/jjlentiam vix cuneo malleq/jue penetranda. 
Nata ex ylrf^iUa apyra-, e montibus diluta. 
Vfus. Cribrata pro exjiruendis fornacibus pijlorum pra&- 
JiantiJJima. 

Marga. 17. ARGILLA mixta pallida acido efferuefcens. 
MMgel- Creta argillacea fiirili-friabilis. Syjl. nat. 206, n. 2, 
Lera. Marga friabilis. Anon. min. 26. 

Argilla rudis calcaria igne indurSfcens. Carih. min. (J", 
Habitat pajjim in Europa. 

Haec tenax, ficcatione allncans, in aere fatifcens; cruda 
in aqua foluitur cwn fpunia fupernatante , vjiulata vero 
non. 
Nata maris vifcidi arpiUoJi cum Tejiaceis refolutis. 
Vfus. ylgris fertilifjima cum Jiccitate uon induretur ra» 
diculas comprimendo, fed friabiUs euadit^cumque autum- 
nojlagnantis aqiiae acidum vi aleaUna abforbeat; per 
fe tamen non nutrit, Vaja pfeudo-porceUana ex hac cottr 
jiciuntur. It, fcan. ^, 

Vmbrd. 18. ARGILLA Humofa fufca inquinans. ^ 

Vmbra. Argilla pidoria fufca. WoU. min. 11, 
Humus nigro-brunnea. Wail. min. s- 
Terra Vmbria. Baum. min. i. p. 42. 
Vrnbra. Lehm. min. 24. 
Habiiat in Germania, Itkfia, Anglia. Brijlol. 
Haec purpurafcenti-fufia, p.irco Bituminis et Ferri inqui- 
nata-, vti patet ex vjlulationis fumo Bituminofo et ter- 
ra rufa. . 

19. AR- Argillae nonnuUae, terra calcaria mixtae, efferuefcunt noniuhU, at non dil'- 
ioluuntur totae vt Calx, quo a Calce diftcrunt, FOSSILIA. TERRAE. Argilla. 205 

nilbtica. 19. ARGILLA mixtahumo, fubfufca elFeiuefGens non 

inquinans. 
Argilla fubfufca. Muf. Tejf, iro. 
l-Lit>itar in Aegypti ^,^r//. Hajjelguijl. 
Haecfuhfufcjy farinofa, moUi.% non lubrica poliendo, vjiw 

lata cinerea vix mutata niji duritie; aqua fortiielrcr^ 

iiefcit. 
Nata Nili^ pojl' recejjum relicia, 
VTjs Fertilitas Aegypttf Uetijicat plantdr prae alia qua^ 

uis terra, 

muriatica. 20. ARGILLA mixta margacea efFeruefcensfufcamu- 

riatico-falfci. 
Terra e Palaeftina. Anon.^min. p. izs-, qui a me ha- 

huit. 
Hahitat in deferto circum Mare rubrum ; in Aegypto^ 

Smyrnae. 
Haec cinerea f. fufca , ficcitate pulueracea , Japore Jalfa^ 
^ cum aqua forti e^eruefcens. Natruni iintiquorum 

forte hocidem, cwn calce efferuejcat^ cum fale Muria- 

tico fcateat, cwn in loJs IVairo praejcriptis frequeus. yitriola- 21. ARGILLA mixta fufca vitriolico-falfa. 
cea» Habitat Jub paludi.bus. 

Haec cum Jlipitco tingit aquatn affujam nigro coloren jjt 
. ttiam Japore Jacile protUd, 53. CALX. zo6 FOSSILIA. TERRAE. Calx. 53. CAUX. Terra Anlmalis. - 

Particulae ficcae, farinaceae, friabiles, inc|ul- 
nantes : acido ( certe vftulata ) eficruC- 
fcens dilTolubilis ; aquam tingens. ■* SoMiles acido. 

Creta. t. CALX folubilis impalpabilis cohaerens. 

Krita. Creta fubrupeftris alba. SyJK nat, 206. Muf. 7eJ. 

108. 
Creta dura. Carth. min. <?. 
Creta cohaerens foiida. IVall. min. s, 
Creta folida friabiiis. Anon. min. 2. 
Creta vulgariS; Co//. /o/f. 77. 
J-Jabitat in Gd^iae, Angliae, D-inidie fubmontanis j vix 

frujlulum in ScA\\\2L. It.fcan. 147. 2oy. 
Nata maris e tejlis Tfjlaceorum , a fMciihus littoris pul- 

uerifatorum^ puluere loto et depq/ito pone littus-, vti du- 

dum fiatui. 
Vfus pro fcriptura Ugnorwnt dealbationey gypfatione. 

MitttiO' 2. CALX folubilis puluerea. 

fea. Creta terreftris alba f. purpurafccns. Syfi. nat. ^oC^ 

Blekc» Creta fragilior groirior et rudis alba. tVall» tnin, /o. 

Creta pura puluerulenta. Anon. min. 5. 
a. alba. 
P. vufa. 
^. flaua^ cuius origo me efiamnum fugit. 

Hahitat fn Oelandiae, (//'. oel. ss.)^ Gotlandiae ( It. 

gotl. ips)y Weftrogothiae (It. wgot. pj.) depr.-fis 

inter montes camposque calearios. <)/• Timmerdalias 

Wejlrcgothiae. 

Haec praecedenti p.milis^ fed groffior y nngis piduereaj la- 

piilis f. fahulo mixta. 
Nata Marmoris Jlratarii y ah elementorum vicijfitudine fub 
diofoluti, ad depreffiora loca diluta (It. gotl. 179. )y 
vnde a Marmoye albo alba , a M. rufo rufa. ( It. oeL 
t6o. }. Concha- 3. CALX folubilis furfuracea. 

cea. Creta terreftris conchacea. Syjl. nat. 206. 

Mufsle- Humus conchacea. Anon. min. <28i. /• b. \ 

jordt Humus animalis non terrifica. Wall. min. 7, n. 2* FOSSILIA. TERRAK. Calx. 207 

Hahitat in Helfingiae ^t Roslagiae jnarhimls fubfupcf- 

Jicie terrae, a md obferuata 17 S^- 
Haec farinofofquamofu Humi in/iar , nec cohaerefiSy Jub- 

uiolaceo-incarnata , imprimis hwne&ata , fc^d non inqtO' 

nanl. 
Nata e Mytili edalis teflis, quae eti.mnum rariffme^iti 

terra non mota^ reperiri qucunt inte^rae^ fed farinae in- 

ftar friabiles. 

Teflacea, 4. C ALX folubilis fquamofa clnerea. 

Habitat ad littcra Mjiris, copiofe in Bslgii aliisque. 
Haec alba, fquamulofa ^ nondum redacla. in Cretam. 
Nata e tefis Tejlaceorum , a Jinclibus tiuris commi:ii^ii 
in terram grojjiorem. ■# * Fixae , acido ndn foluliles- {aluftris. ^. CALX fixa puluerea plaftica. 

Agaricus mineralis. Anon. min. y. 

Terra tophacea. Bawn. nvn. i.p. t^f. 

Habitat fub pahuiihus turfofis Smolandiae ( It.fcan. ^0% 

Oelandiae (It. oel. ss)^ W eftrogotliiae ( It. wgatk. 

!)2, ;?/). 
Hacc fimillima Calcis marmoreae^fed acido vitrioiieo fa" 

turata, vt non efferuefcat acido. 
Vfus pro caminis et parietibus dealhandis^ fed femper in- 

quiaans. 

Gur. 6. CALX fixa impaipabilis farinofa. 

Cieta friabiliirxma leuiHlma non cohaerens alba. WaR 

min. II. 
]\^Targa candida. Dal. pharm. 2^. 
Morochtus leuis puiuerulentus. Cirth. miti. s. 
Terra gypfea pulueruienta. Anon. m/;j. 2^. 
Lac Lunae. Pandel.therm. iii. Baum. min. t. jk 

t4S' 
Habitat in p-ofundis fifjuris fodinanjjn et ruvium ; aS 

Thermas effluit. 
Jiaec faepiffme alha^ lacli condenfata fmiiisy cum aquU 

effluit Gur difla ; at Jiccata lcuiljimq, farinae injUr 

friabiliffima Lac I.unae dicitur. 
Vrm Pharmaceuticus exoletus. ■ Jr.'!- «08 FOSSrLTA. TERRAE. Calx. 

* * * Areniformes granulxtae. 

Alabaflri-7. CALX fixa puluereo-granulata fubaequalie fubdia- 
na. phana. 

Arenn gypfea. Schrelu lUh. 144. 

Haec S^niformis, fubaequalis , friahilis^ fuhdiaphana, 

gdha. V ■ 
Nata Gypfi Alahajiri^ pluuiis diutius expofiti et fatifcen- 
tis. tefludi- 8. CALX folubilis arenaceo-granulata rotunciRta gla. 
nea. berrima. * 

/-fabitat ad Tnfulae Adfjenfionis littora, in quatn TeJIn- 

do /Vfv'/-^-5 nnciu depontt fua oua. 
Haec Arena cranis frroljiorihu<i ( magnitudine Semin^s 

yjquiligiae) ylacieis, opacis, gluhcrrfmis , non inquinan' 

tibus, calcariis, efferuefc^-ntihus. 
Nata Vermimn Tejiaceorum et Lithophytorum, te^isfci- 

licet afuclihus Maris comminutis , contniis , laeuir.i- 

tis. lentjciila- 9. C4LX folubilis granulata len^iformis. 

ris. Tophus calcarius lenticularis. Syjl. nat. j,?p. n. 4. 

Lentes betlehemitlcae vulgo, 
Hahitat in Palaeftinae agris. 

Haec Granis conjlat lentiformibuS', mas^nitudiiie omnino 

feminis Lentisy margine acuto cinclis,foUdis , non inqui- 

nantihus, laeuious, aibidis, omnino calcariis; intusfunt 

grana compacla, nec quidquam iis cum Teflaceis com- 

munia. 

Hae duae^ C teftudinea et lehticularis , pojjent ad Are- 

nas quodammodo referri, eum confient gr.nisfolidis, 

dijlamihus.^ non inquinantihus, aqua non penetrandis ; pof 

fet et lenticiilaris Tophis ajjociari, cum particulae grof- 

fores quam iUa alia terra, at cum acidis efferuefcant 

Mavmoreae N^aturae, confultius hic coUocauimus, 45H\fc FOSSILIA. TERPv-AE. HumuS. 209 

54. HVMVS. Teyya Vegetabilis. 

Particuhe puluereae , ficco diiripabiles. 

Aijua intumefcens ; Igne combuflibilis m 
cineres. daedalea. i. H\^MVS vegetabilis impalpabilis fufca.- 
Habitat pti(Jim et -ohique. 
Haec aaeo tenuis et i!npalpabili<i ♦ vt aqua diluta filivum 

tranet^ etfeparari queat ab Humo s,rol[iore. 
Nata Fimi animalium aut Humi rurulis , calbre aut aeuo 

digejia et intime refoluta. 
Vfus verum etferevnicum f^egetabiliuntalimentum. ( Kyl- 

bel fert. terrae. ) Haec mutatur iti Flantas^ plantae f.i 

Anlnalia , animalia in Humum animalem ; Jic Creata- 

ris oput per circuhmu 

ruralis. 2. HVMVS vegefabilis perfefte puluciifata atra. 
Humiis vegetabilis communis. Syft. nat. 209. 
Hunius nigrefcens iiortorum. Wolt.min. 11. 
Humus communis atra. IVall. min. i. 
Humus atra communis. Cojl. foJJ. 11 '^. 
Humus atra. Anon. min. 293. n. 3. 
Humus pura. Carf/;. min. 5 3. 
Habitat i>bique. 
Haec atra dum humeclata , Jicca cinerafcens puluerea pul- 

U6re tenui , fed manifejtis partictilis. 
Vi\is. Vegetabiliwn communis matrix , ab iis prout in 

Hwnum daeddeam tranfeat in^evendai a Plantis fuccu' 

letiiis tenuijfima, 

pauperata. 3. HVMVS vegetabilis fubfarinofa. 

Ljung-jord. Racl-ijord. It.wgoth. 2^0. 
Habitat in Ericetis. 

Haec ficcata mollis injlar fhriitae euadiK 
Vfus : llerili$ plerumque eji , cum aquam ncn diu retineat; 
inuifa afjricolis annoficco. Syjl. Nat Tom. III o 4. HV- 210 FOSSILIA. TERRAE. Humu». 

cfferue- 4. HVMVS vegetabiiisacerofa, ficco friabiiis. 

fcens. Humus fpongiofa. It.wgoth. 240. 
Cjaesjord. Hahitat in fubhumidis paffim. 

Haec Humo rurali grojjior magisque hibula , frrius e»' 
' Jiccanda. 
, Nata e radicihus minus digefiis in puluerem. 

Vfus. huifa hortis et agris cum tempore vernaH a gelu 
noBurnoj aejluque diurno apui nos attolhtur , «iiciat 
et eradicet pullidantes piantas , vt pereant. 

alpina. 5. HVMVS vegetabilis groffe puluerifata fufqa. 
FjaelljnyUa. Habitat in Alpibus ■mlgati(jma. 

Haec praecedeiiti aliquatems tenuior et colore Argillae 
vmbrae. 
Vfus. (^ualitate cwnpraecedetUi conuenit, Platttis alpinie 
appropriata. 

Turfa. 6. HVMVS vegetabilis intertexto - fibrofa, ficco in- 
Tor/. duranda. Syjl, nat. 209. n. 2. 

Humus vegetabilis turfacea fibrofa, WalL min. 11. 
Turfa (blida afere indurefcens. Ation.min. 293. n. i. 
Humus denfa radicibus vix mutatis intertexta. Carth, 

min. 53. 
Habitat in paludibus caefpitofis. It. fcan. 156. 
Nata e radicihus f^aminum intcrtextis , Bitumine palw 

dofo faturatis. 
Vfus. Caefpites pro foco inde fcinduntur, Degner. Diff. 
de Turjis. Vltr. 1729, Ocl. 

LutuiH.. 7. HVMVS vegetabilis acerofa paludum. Syjl. nat. 
Dy. 209. n. 3. 

Humus liraofa aquatica. Cartk min. 53. 
Huraus atra paluftris. Wolt.min, 11. 
Humus vegetabilis lutofa. Wall. min. 5. 
Humus lacuflris. Anon. min. 293. B. 2. 
Habitat in omnihus Paludibus , fub aqua. 
Nata e plantis paludojis aqua confcruatis , nec perfecie 
corruptis* . g. HV. FOSSILIA. TERRAE. Humus. 2ii 

tindoria. 8. HVMVS veg€tabilis atro - tincftoria paludum. 
Svart- O.^hranigra argillacea. Coj?. /b//." 89. 
jonl, Habitat iii Smoldniiae, Scznhe paludibus et Alnetis. 

Nata ^ Humo Luto^ faturatavitrioiico ferno , vndeater' 

rima^ tinctoria. 
Vfus. Rujiicolis pro Vijlimentis laneis atro colore im- 
buendis. It.fcan. 132. 

picea. 9. HV^TVS vegetabilis atra , exficcatione confolide- 
Btkjord. fcens. 

Hdbitat in Scaniae interdum agris. It. Scan. 194, 
255. 

Vfus in Agricuhura propriam methodum requirit» 

Damafce-io. HVMVS vegef-abills ochraceo-rufa. 
na, Humus rubra. IVa l. min. S. 

Habitat in Anglia , Germania , Damafco. 

fchiftofa. II. HVMVS lapidea Schifti rufa. Syji. nat. zof. 
Skifer- n. 1. 

mylla. Habitat in Weftrogothia (It. wgotk. 79), Scania. (/f. 
fcan. qo6. 
Nata Schijii ab elementis refoluti; faepius rubra ab mar- 
tiali inquinante. 

nigrica, 12. HVMVS lapidea Schifti friabilis atra inquinans, 
Svart-kri- Humus nigra pidoria. IVall. min. 4, 
la. Habitat in Hunneberc^We^xogothv^e. 

VfuS' Cijlasfepulchrales Creta hac atra pingunt Rujiici' 

Ienticula-13. HVMVS lapidea Tophi lenticularis atra. 
tis. Habitat in Oelandia. 

Nata e Topho ienticularifchijli , fub dio refoluti in Humum. 
It. oel 79.J • 5t 14. HV ,212. FOSSILIA. TERRAE. Humus. 

ammalis. 14, HVMVS animalis impalpabilis. Syjl. nat. S09, 
Djwrjord. «. 8» 9- 

Humus animalis terrificata. fVatl. min,*^. n. i. 

Habitat in Caemeteriis , rarius in copia. • 

Hdiec particulis impalpahilibus y cum aqua biitulis etfecon- 

trahentibus, acido non efftruefcentibus. 
Nata ex particuli^ humojis et calcariis mixtis artimalium. 
Sicreditad Deminum, Genef, II I. 19, lob. X. 9. Ouid properafTe iuuat , quid pauca dedifTe quieti 
Tempora ? quid nodi conferuiffe diem ? 
Si femel hic ftandum eft. . . . y 


CRY- CRYSTALLI 

LAPIDOSAE. 

( in Tabulis adieciis i , 2, 3. ) 

Latna plana. 

2. Figura i8-edrum : Redtangulis 6. Trigonis I2> 
longitudinalibus. 

2. ig-edrum : Redangulis 6, Trigonis 12. 

transuer/is. 

3. • i2-edrum': Redanguiis o. Trigonis 12, ■ 

columna o. 

4. i8-edrum : Redtanguiis 6. Trigonis 12, 

2 oppojius latis. 2 oppqjitistruncatis. 

^. 8 - edrum : Redangulis 6. Hexagonis 2. 

aequalibns. 

8-edrum: Redangulis 6. Hexagoms 2. 

alternis angujtis. 

8 - edrum : Pentagonis 4. Redbngulis 4. 

alttrnatis. alternatis. 

•- lo-edrum: Pentagonis 4. Rhomboid.4. Trapetziis2. 

14-edrum: Redangalis^. Trigonis 4. Trapetziis^. 

Z oppof. anfrujtis. priori alternii. 

10. i2-edrum: Pentagonis 6. Pentagonis <5. 

alternis angujtis. aequalwus. 

11. — - i2-edrum: PentagonJs6. Pentagonis 6. 
aequaUhus. aeqtialihu^ \ 

-' 14-edrum : PeDtagonisd. Trapetziis6. Trigonis 2. 

i2-edrum: Trigonis 6. PentagonLs6. 

alternatis. 

1 2 - edrum : Pentagonis 4. Trapetziis 8. 

lo-edrum: Hexagonis 2. Trapetziis 4. Pentagonis 4. 

14-edrum: Tetragoms6. TrapetziisS. 

2 difci. 

lo-edrura: Rliombis 2. Trapetziis g. 

viagais. 

i8-edrum: Tetragonis 6. Hexagonis 12. 

6-edrum : Tetragonis'^. 

aequalibus. 
20. 14- edrum : Hexagonis 6. Trigonis 8. 

O 3 21. 6 12 

33 

16 

18 
19 Cryftalli feepe fitu, indinatiore , approxiraatione , compretrione etc. defor- 
inajicur , hinc ne varietas locorpeciei alTunjatur, caHendua». 214 CRySTALLI Lapidofae. 2i. 

24. 
25- 
26. 27. 
28 

29. 

30. 

31- 

33. 
34. 

3v 
36. 

37- 

38. 
39. 
40. 14-edrum: R^iombis 4. 
<S-edrum: Rhombis 6. 
aequalihus. 

g-edrum: Trigonis 8- 

i4-edrum: Hexagonisg. 

26-edrum: Hexagonisg. 

i2-edrum: Rhombis 6. 

ahernatis. 

1 2 - edrum : Rhomboidiblis 6. Rhombis 6, 
ahevnatis. Tetragonis 2. Trigonis 8. Tetragonis 2. Rhon.bis 4. 
Redangulis 12. Odagonis 5. 
Rhombis, 6. 36-edrum: Rhombis 12. 
dtirnatu. Hexagonis 24. 
linearibus. i2-edrum: Pentagonis 2. Trapetziis 10. 
i2-edrum: Pentagonis 2. Pentagonib lo. 
i2-edrum: Scalenis 12. 

proximis paribus, 

i8-edrum: Hexagonis^. Rhombis 12. 
i2-edrum: Hexagonis^. Trapetziis^. Pentagonisi2. 
proximis paribus. Hexagonis 2. 

14-edrum: Redangulis2, Hexagonisg.Rhombis^. 
i8-edrum: Hexagonis I2. Tetragonis6. 
10-edrum: Trigonis 8, 
alternis. Tetragonis 2. lo-edrum; Trigonis 4. 

i2-edrum: Tetragoniss. 
1 2 - edrum : Tetragonis 2. 
i8-edrum: Hexa§onis6. Hexagonis 6. 
linearibus, 

Hexagonis 4. 
Hexagonis 4. 
Rhombis 6, Rhombis6. 
Rhombis 6* A Rhombus. 
B Rkomboides, 
C Eeclangulus 
r. Trapetzitifn. 
E Scalenum. DESCfU- DESCRIPTIONES Cryftanonmi. 

1. Columna oblonga hexaedra Pyramides hexaedrae aequales, 

aeqiialis. 

2. Columna abbreuiata hexaedra Pyram. hexae*drae aequales* 

aequalis. 

3. Columna nulia. Pyram. hexaedrae aequales. 

4. Columna cblonga hexaedra Pyram. hexaedrae inaequales. 

inaequalis. planis 2 oppofitis latiori- 

planis 2 oppojitis h- bus truncatis. 

tiorihus. 

5. Cblumna oblonga hexaedra Pyrnm. nuUae. 

aequalis. 
i. Columna oblonga hexaedra Pyram. nullae. 
inaequalis. , 

ptanis dtirnisangujlio- 
ribtts, 
7, Calumna oblonga tetrae'dra Pyram. diedrae contrariae. 
inaequalis. 
planis alternis angn' 
Jlioribus verticali- 
bus. 
%. Colwnna oblonga hexaedra Pyram. diedrae contrariae. 

inaequaiis. his pentagonis, illisreciax- 

planis 2 oppq/itis ia- gulis, 

tiorihus. 
9. Cohmna oblonga *etraedra Pyram, tetraedrae inaequales. 
inaequalis. planis 2 oppofnis latio- 

planis 2 oppojitis la- ribus ttuncatis. 

tioribus. 

10. Columna oblonga hexaedra /^ram.triedraecontrariaeaequa» 

inaequalis. les. 

phni? alttrnis angufiis. 

11. Columna breuis hexaedra /V»'^'». triedrae contrariae aequa 

aequalis. les. 

12. Columna oblonga hexaedra Pyram. triedrae contrariae trun- 

aequalls. catae. 

13. Co/w/nna abbreuiatahexaedra Pyram. triedrae contrariae pla- 

aeqiialis. niurctt!ae. 

i^Columna deprefla hexaedra iV^'«. ^^iedrae , hinc contrariae, 
inaequalis. 
planis 2 oppo/itis la- 
tiorihus verticalibus. 

O 4 15. Co- 

KQmcri iidem, i& fi&gulis uibns tabolls, caadeinderignaatSfecleQk 2l6 DESCRIPTIONES Cryaallorum. 15. Columna oblonga hexaedra 
inasqiialis. 
planis 2 oppofitls 
latiorihui. 

j6. Tejfera deprelTa tetragona. 17- 
18. 

19- 
20. 
21. 

22. Teffera 
Trjjera 
Tejjera 
Tejjera 
lejjera 
Tejera 23. Teffera 

24. TeJJera 
25- TeJJera 39 
?3 depreffa rhombea. 

cubica. 

cubica. 

cubica. 

cubica. , 

cubica in rhombum 

obliquata. 
oftaedra aequalis, 
odtaedra. 
odaedra. 26. Tf/Jiradodecaedraaequalis. 

27. Tejfera dodecaedra elongata. 

28. TeJJera dodecaedra. 

29. TeJJera pentagona depreffa. 

30. TeJJera decaedraaequalis. 
51. TeJJera f. Coiumna huUa. Tejfera he- fubcolumnaris 
xaedra. 
Columna hexaedra elongata. 
Columna hexaedrainaequalis. 
planis 2 oppojitis latio- 

ribus. 

planis 2 oppofitis dupli- 
catis. 
^54. Columna hexaedra inaequalis. 
planis 2 oppojitis alienis. 

35. Tejjera cubica. 

planis 3 proximit ae^ua- 
Uter Jlriatis, 

36. Tejfera cubica. 

37. TeJ)-ra tetraedra. 

38- T^//'era rhombea inaequalis. 

39. lejjera ferepraecedentis. 

40. Cglumna hexaedra aequalis. 

dijfert a ^2 vti Columna 
alejfcra. Pyrnm. diedrae conformes. Marcines duplicati. 
ylnguVque trunc^ti. 
jVlarsmes duplicati, 
Margines truncati. 
A^argines integri. 
yjnguli parum truncati. 
Jti^uli totaiiter truncati. jinguU truncati. 
Margines truncati. 
^nguli truncati. Margines truncati. 

Pyram. duplicato - triedrae con- 

trariae. 
Pyram. hexaedrae aequales. 

Pyram. hexaedrae aequales. 
l^yram. hexaedrae tnmcatae. Pyram. tetraedrae cuneatae. 

planis oppojitis minoribus, 
Marf^ines truncato - piani. AngttU 2 proximi toti truncati. 

Margines truncati. 

Margines 2 proximi truncati. 

Pyram. hexaedrae aequilaterae. Hexa- DESCRIPTIONES CryflaJJorum. 217 

Hexaedrae 19, 22. 
Odasdrae 5,6, 7, 23. 
Decaiidrae 8, 15, i?» 56,37. 

12-edrae 3,10, 11,1^,14,26,27,29,30,31, 38, 3^, 
14- edrae i2»i(j, 20, 21, 24, 34, 9. ^ 

i8-edrae 1, 2, 4, ig, 3»^ 35» 4<5« 

24 - edrae 34. 
26 - edrae 25. 
36 - edrae 2g, / O 5 AFFI- AFFINITATES Cryftallorum. 

NITRVM Prifma planis re3an-. TYr&mis planis tri.^onis (6). 
guUs (6). 

I. iVi/m.elongatum,aequale. Pyram. planls trigonis. 

2. abbreiiiatum,aeqiiale. planis trigonis, 

3, nullum. . pianistrigonis. 

4. pianis 2 latioribus. plani9 2.truncatis. ■planlsaequalibus. 
•plana alternis angu- 
ftis. nulla. 
nulla. $. planis 4 tantum, planis 4 : latioribus 2. 

fJATRVM Prilina p/<3n/5 5: - ^o- Pyramis ^-gonis, contraria. 
nity venicalibus. 

7. Frifm. 4 - edrum : alternis Fyram. diedra, 

anguftis. 

8, idem verticale. diedra. «5 ■ 
31- • •fub6-edrum : alter- 
nis 2 anguftis. diedra. • • • - compreffum : angu- 

lis truncatis. 
'ComprelTum, rhom- 

beum. • • • • - nuUum ( Sal Bitu- 
minis?). 

14. compreflum : plan. 

verticalibus. • « • • * 13. fubacaule , depref- 

fum. 

1 1 . elongatum , regulare. 

10. elongatum , plan. al- 

tein. anguftis. 
12. — — elongatum, regulare. — — hexaedra. 

triedra: alterolato. 

— triedra^ planiufcula. 

— — triedra. 

triedra. 

— - triedra^ trilncata. 

£ORAX AFFINITATES Cryftallorum. 219 

BORAX Prifma hexaedrum ex Pyramis e rhombis, 
6-gonis. 

32. Prifm. aequale f. teflera. Pyrm. 6-edra e rhombis. 

40, aequale , elonga- 6-edra e rhombis. 

tum. 

33. inaequale: plan.4 6-edra rhombis truncatis. 

anguflis. 

34. inaequale:plan.2 — 4-edra hexagonis 2. 

truncatis. MVRIA TelTera cuhica ( interdum trmcatis angulis f, mar* 
ginibus )' 

19. Teffera cubica; aequalis. 

20. cubica: angulis truncatis parum. 

21. cubica: angulis truncatis totaliter. ^ 

j8- cubica: marginib. truncatis nonnihil. ^!;. cubica: marginib. truncatis totaliter vtria- 

que. 
32. rhombea, aequalis. ALVMEN TefTera oclaedra( interium truncalis angulis f mar' 
ginibus )- 

23. T^'flera aequalis. 

24. truncatis angulis. 

25. truncatis angulis et marginibus. VITRIOLVM TefTera diformis e RhomUs et Hexagonis, 

38. Tefjcra dodecaedra. 

39. • varietates. GRA- 220 AFFINTTATES.. GryftalloruKL 

6RANATVS TefTera e RhomUs. 

26. Ttfj/tfra aequalis , integra. 

27. aequalis, elongata. 

28. — aequaiis, truncatis anguiis. P Y R r T E S Teflera e Pentagonff. 
30. Tejfera aequalis. 
aj^. depreffa. V R I N A E TefTera Tetraedra e Trigonis. 

37. TeJJera ordinaria , fed truncati$ marginibus. 
36. — - contrariata. {anhuists^i) D. Tidjhom. EXEM- -^^ ) o ^*^ ,221 EXEMPLA CryaalloruHi. 1. Nitrum natiuum. 

— Fluor. 

Crvjiiillus mont. <y. 

2. Cryjlallus mont. ^. 

3. Cryjlallus mont. e. 

4. Cryjlallus mont. /^ 

5. truncatum. a. 

6. truncatum. fi. 

7. Natrumappropzffram. 
8- vcrticale. 

9. Vitriol. a/fow. 
10. Borax Tincal. ^. 
II' Natr. 12-edrum.tt. 
12- Natrum i^-edrum. 

14- 

16. 

17. 
18. 
19- 12-edrum. A 
Borax Tincal. /8. 
Natrum Jiexilf. 

cryftallum. 

Selenites. 

Muria tmda. 20. 
21. 

22. — — rhomha. Granatus iS-edros.if. Plumbum virens. Granatus ii-edros. ^» Pyrites 
Plumbum Pyrites 

Plumbum rkombeum. i8-edros. -^ 
6edros. /i. 
6-edrum. 
12-eorum. 
14-edros. t. 23. Alu- 222 EXEMPLA, Cryftalloruni. 13* Alumen midunu 24. 

^5' 
26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31- 

52. 

3^ 34. 
5v Natrum pyritiforme- 
hyodon. Borax Topacius. 
Tincal. ct. 
TincaL 56. 

37. Natrum vrinofum. 

38- Vitriolum cyprini/m. 

59. eyprinum* 

40, Pyrites 

!Plumbum 
Ferrum 
Cuprum 
Piumbum 

Granatus natiuus. 9. 
S-edrus. ^. 
%-edrum. 
eryjiallinum. 
cryjfallinum. 
14-edrum. <y, 
^6-edrum. f. 
\2-edio5. ^. 
i2.edros. ^» 
■^6'edrox. /, Pyrites 12-edros. ^. 
Granatus i^-edrot. ^. Cobaltum cryjldllinum. 
Pyrites i^-edros. A. 
Granatus lo-edros. «. 

lo- edros. fi. 

Pyrites j\-edros. a. 

>. lo-edros. C 

Granatus i%-edros, ^* 4^ AP- A P P E N D I X 

T O M I L 

Corfac. CANIS cauda fulua bafr apiceque riigra. 

Hahitat in campis magni deferti ah laco fluuit Vfrfui' 
htim; faeuit in Aues; terram excauat^ fupeifluumde' 
fodit ; foetet^ clamitaty htrat. Paul Danidoff, 
Corpus facie Vulpis : pilis mollibuf , fupra hyeme gri^ 
feis, aejlate vero diiuie fuluisi fubtus alhis, Cauda 
pilofa, longitudine corporis i dorfo concolor. Pedes 
dilute fuhi. Gula alba. Auriculae ereaae, dorf» 
concolores. Oculiluteo-virides. 

CAVIA. Dentes Primores fuperiores duo, diftantes. 

inreriores quatuor, approximati» 

capenfis. CAVIA. Pall. fafe. 2. p. 22, t. 2. f. 

Hahitat ad Cap. b. fpei , viditaus '^amir.ihus, fodlens, 
Glis magnitudine Marmotae. Labium fuperius fuhbl* 
partitum. Dentes Laiiiarii nulli. Auriculae margi- 
mbus nudae. VhntSie fuhtridaaylae , muticae: excepta 
tntimo vnguiculato. P^lnue tetradaaylae ^ muticae- 
digitis connatis. Cauda mlla. 

aethiopi- SVS facculo molli fub oculis f . 

cus. Aper aethiopicus. Pallfpec,' 2. p. i. t. i. 

Hahitat in Africa interiore. 

Caput magnumy durum. Sulcus lacrymalis anteocutos 
longitudinalis. Sacculus mollis fuh ocuHs. Dentes 
prmiores vtrmque plane nulli? Cauda nuda, ' linearus. PSrTTACVS macrourus xnridis, remigibuS fubtusfa* 

fcis margine interiore pallidis. 

,hahitat 

Corpus magnitudine Turturis , totum viride, fuhtus ma^ 
gis fiauo - viride. Remiges fuhtus fufcne margine inte- 
riore palhdo , vnde Alae fuhtus lineis puUidis lomritudi^ 
mltbus tenuijfimis. Cmd^ cuneata , corpore^ paulo 
longior. ' t t ANAS 224 APPENDIX. ANIMALIVM. Cafarca. ANAS rufa » remigibus re(5tricibusque nigris , fpeculo 
alari albo. 
Hahi tat in A(tr3iCa.nenfi re{rno ; manfuefcu y clamitat fono 

gratiffimo, Paul. Demidoff\ 
Corpus A. Bofchatem fuperat , totum laete rufum , ftd 
Ca put dilutius fuluum. Vropygium fufcum , vnduli- 
tum lineolis fuluis. Nigra fwu Oculi , Rfijlrum , Pe- 
des , Remiges , (auda. Alba funt tec}nces remignm 
et alarum facies interior. 

llneata. CORYPHAENA capite pido liilsis trahsusrfis colo- 
ratis. D. /j- P. ii V. 6. A. ly. 12. 

Habitatin Carolina. D. Garden. 

Caput compreljum , nudum , decllue , piclum linds trans- 

uerfts. Opercula /ai?u/i2 Dentes primores 2, lonsio- 

res ^ exferti, dijlantes . acuti, tam fupra^ quam infra. 

Squamae magnae. Pinnae Ibngitiidinales pictae liuto- 

lis. . Cauda rotundata, 

orichal' SCARABAEVS fcutellatus muticus aeneus glaber , 
cus. fubtus ferugineo varius. • 

Hahitat in India Orientali. Sparman. 

Trifolii. CVRCVLIO longiroflris niger , femoribus pallidis , 

abdomine albo. 

HabitatinTxi^oYnmorAzmfpicis, intra quas declaratur. 

Corpus magnitudine Pulieisy atrum. Rodrum thorace 

fere hngius. Thorax excauato -punRatus. Elytra 

Jiriata. F emovs. pallida, edentula. Ahdomen niueum. 

lUaueo- CERAMBYX thorace fpinofo ignito, corpore caeru- 
lens. leo, abdomiiie femoribusque ferrugineis. 

Sloan. jam. 2. p. 208- t. 237./. 39. /. '40. ( excludend. 
in Ceramh. virejcente ). 

Hahitnt in lamaica , Carolina. D. Garden. 

Corpus Jiatura Ceramh. mofchati , cyaneum. Caput et 
Thorax caeruleo - ignita f. aureo-fplendida. Elytra 
cyanea. Antennd^e nigracj longiiudine corporis. A[> 
domen et Femora omnia ruhra., fed ^pollica femora 
elongata. Pedes nigri. Tibiae poRicae longiores . 
eompreffae^ ancipitest TENK- APPENDIX ANIMALIVM. 22y 

feftinans. TENEBRIO alatusniger, thorace tibiis antennisque 
ferrugineis. 
Hahltat in Suecia, celerrime curjitans. 
Corpiis magnitudi%e Pediculi, atrum glahrum. Thorax 
Cicindelae, ferrugineus. Antennsie fliformes f. verfus 
apicem crafftores , fufco -ferrugineae. Femora clauata 
Tibiis ferrugineis, 

iaua. PAPILIO (Dan. canj. ) alisalbispoflicenigris; fubtus, 
bafi fuluo - maculatis ; poftice albido pundatis» 
Habitat in India Orientali. Sparman. 

macrops. PHALAENA ( i^ttacus) feticornis (]piri]inguis, alis 
fufcis atro-vndulatis ; fuperioribus fupra ocello 
ferrugineo; fubtus albo-macuiatis. 
Habiiat in India Orientaii. .Spdrmaa. 

allica. PHALAENA (Noftua) fpirilinguis laeuis flaua, alis 
fupeiioribus maculis duabuscaeruleisconnexismar- 
gine caeruleo. 
Habitat in India Oricntali. Sparman. 

hirtaria. PHALAENA (Geometra) pcdtinicornis, alis hirtisca- 
nis: ftrigis duabus nigris; pofierioribus approxi- 
niatis, antennis atrij^. Fn. fuee. 1236'. * 
Cierck.phal. r. 7. f. i. Phalaena liirtaria, 
Habitat in Europa. 

defoliaria. PH AL AENA ( Geonietra ) peainicornis , alis grifeis 
medio albis : pundo lituraque po^ftica nigris ; fe- 
mina aptera. Fn.fuec 1238- 

Clerck. pkil. t. 7- f. 4. Phalaena defoliiiria.. 

Reaum. inf 2. t. 30. 

Roef.^ fuppl. 83- t' 14- Umina. 

Habitat in Pyro , Malo. 

nigrella. PHALAENA (Tinea)alis atris ftrigis albis : anterio- 
re fimplici ; pofteriore circumflexa. 
Hubitat tn India Orientali. Sparman. 

cruciatus.HEMEROBIVS alis antice nigro-maculatis, poftice 
fufco-cruciatis. 
Habitat in Suecia ; legi in Pruno virginiana. Syfl. Nat Tom, IIL P Cor- 226 APPENDDC ANIMALIVM.' 

Corpus magnitudine Pediculij pallido 'fufcoque macuh- 
tum. Thorax fupra cruciadm incifus. Alae deflexae^ 
ex auro ( dum complicatae ) nitentes et pojl^ce pictae 
cruce communi fufca ; Antice Jingulae maculis :{nigris. 
Inferiores hyalinae , auro nitentes. Antennae longi- 
tudine corporis^ fei alis breuiores. Pedes palUdi. 

Cerafi. ICHNEVMON auratus viridis , tibiis pallidis. 

Hahitat in Cerafi foHorum gallii conicis , frequens. 

Corpus minutum , cyaneo - viride , auratum. Antennae 
nigrae , fuhclauatae. Os nigrum. Alae Jligmate nul- 
lo. Abdomen fejfile. Tibiae 4 anteriores et omnes 
pSantaeflauefcenti-pallidae. 

coftata. MVSCA antennis fetariis glabra nigra, lineaante alas 
flaua^ alis cofta nigris. 
Habitat Vpfaliae. 

CoTipus pediculo duplo maius^ atrum nudum. Caput f aZ- 
lidum. Oculi brunnei. Thoracis latera linea alha 
' vtrinque ante alas. Alae margine exteriore verfus api- 
cem fufeae. Pedes liuidi. 

fregetans.ACARVS cruftaceus rufus marginatus conuexus, fub- 

tus planus. 
De Geer AEl. Stockb. 1768- c fig. 
Frifch. inf, 
Habitat Larua^ pilo albo infidens, in variis infeSiiscoleo- 

pterisi declaratus liberatur^ difcurrens. 
Corpus ouatum^ conuexum , continuum f, tejludineum , 

fubferrugineum , glabrum , nitidum , marginatum vndi- 

que. Os imerpedes anticos. 

Neptuni. CANCER macrourus, thorace antice pofticeque trlfpi- 
nofo. 
Hahitat in Pelagi Fuco natante, Sparman. 
Corpus nmgnitudine Tipulae, Locandus poft C. Homa- 
rum. 

tigrina, ARANEA abdomine oblongo - ouato ferrugineo nigro- 
pundato, thorace Jinea flaua. 
Habitat in Suecii*. Cor APPENDIX ANIMALIVM. 22? 

Corpus<ma?««m (vri Clerck. aran. t. 6. f. 4. n. i .) ferrit. 
gincutn. Thoracis tergum lima Jiaua , longitudinali, 
Abdomen oblongo . onatum , adfperfum punclis minutis 
nip^i^ > /"P'"<i <?'■ fubtu.1 tefiaceum , laieribu n pallidioribus, 
Abdoniinis darfum ferrugineum marginibus colore r** 
pandis. 

alplna. FASCIOLA fufca obouata antice truncata. 

Aa. Taurin. i. p. 199. t. 6. f. 1 -6. Hirudo alpina 
nigricans, ventre ad medium bilineato. 

Habitat in Alpium Lapponicarum Itakrumque fontibus 
aquafemptr algida fcatemibus i in calentibus vero mori- 
tur. Hniifla cum aqua excitat Colicam fpafniodicam 
Scheueh. Vllem f. Holme Lappnnis. Flor. Lapp. loi. 
«. f. cum naufea-, Jngultu, dkirio, fpafmis, korrore^ 
faepe morte ; Curatur fale muriatico. 

ciliaris. MEDVSA orbicularis ciliata , radiisnumerofis,, fubtus 

cauitatibus quinque. f. 
Aci. Tdurin. 1. p. 218. t.-j. f 6,y. Medufa altera. 
Hibitat inMa.n Mediterraneo. 
Margo corporis cinclus radiis numerqjis, exfiantibuty lott' 

gitudine totius difci. Subtus cauitates auriformes , 

Vt in Medufa aunta , fed quinque. Oedipus. SIMIA. Syfl. nat. i. p. 41 n. 25. viuadono Sereniff. Re. 
ginae Ludov. Vlricae. 
'yijfiintas fumma Sim. lacclii magnitudine ( paulo inferio' 
re ) ; ndore Mo^chi; Vnguibus omnibus fubulatis ^ ex- 
cepto poUicij palmarum breui. Vox muris. Caud4 
corpore duplo longior , parum piiofa , baji rufa. Fa- 
cies nigra pilis jwris albis. Verruca in vtraque bucca. 
Irides ferruginei. Aunci}la.e fubrotundae^ nigrae , 
nudae. Ani regio rubra. 

vnicor- RHINOCEROS. 'Syjl. nat. i. p. 104. 
nis. Dentes primores remofz, folitarii, occurfantes(^ergo non 
laniarii')^ forte locandut inter Bruta ante Hradypum, 
Kaejiner, p» svs 228 APPENDIX ANIMALIVM. 

Hydro- SVS, Syjl, nat. i. p. 103. n. 4. 
chaeris. 

Animal a me deferiptwn ejl Pedlbus vngulatis , nee vngui- 
culatis , ergo Bellua , mc Glis , vidt:ndu$ in mufeo Vpfa- 
I lienji. 

canicula- PSITTACVS. Syji.nat. 1. p. 142.«. 16. 
ris. 

Corpus magnitudine Turdi maioris , viride; fubtus vi- 
refcenti - lutewn. Frons fubfulua. Tempora fulua. 
Ocuii nigri. Roftrum nigricans. Pedes rubefcentes, 
Remiges caeruleae latere exttriore virefceute. Cauda 
I cuneiformis^ clongata^ viridis, Fortefsmina ; carens 

vertice eaerulto. 

Galgulus.PSITTACVS. Syjl. nat. 1. v. i5;o. «.46. 

Corpus viride, vropygio fanguineo. KemigGS fubtus 
caeruleat excepto margine exteriore. Redtrices fubtus 
caerulcfcentes. Mas vertice caeruleo iugulvque fangui- 
veo, quorum neuirum in Femina. 

riridis. MEROPS. Syji. nat,, i. p. 182. Corpus magnitudine 
Sturni. 

l^erruginea: Pileus^ Collumy Dorfum anticum , Alae 
fubtuSf 

Viridia , Peflus et Alae fupra. 

Caerulea: Ga/a, Dorfum pofiicum ^ Vropygium ^ Cris- 

fum, Cdudafupra. 
Nigra: Linea per oculos adaures ^ Rmigum apices ^ Cau- 

dafubtus.. 

Redrices 2 intermediae duplo longiores, lineares. 
Deficiebat in mea Fafci.i pMoralis. TOM. APPENDIX. VEGETABILIVM. 220 T O M I II. 

ariftella. STIPA ariftis nudis redis calyce vix duplo longioribus. 
Habitat Monspelii. Gouan. 

Culmi hipedales. Folia angujla. Tamcuh fubfpicata i 
pedunculis bi f. trifloris. Caiyx longitudine feminis. 
Semen teres , raris villis pubefcens. Arifta calycis 
longitudine. 

eordifolia.RVBIAfoliis quaternis cordatis. 

//a^zrar i/J Maiorca. Gerard. 2|L. 

Radix p^r^nmV. C2ii\\es tetragoni., laxi ^ angulis retror- 
fumfcabri. FoYiSi quaterna y petiofatay cordatay oh- 
longiufculay acutiufcula^ quinqueneruiay patentia^ mar- 
gine et pagina fuperiore Jcabra. Fruiftificationem non 
vidi. 
pentape- CONVOLVVLVS foliis lanceolatis nudis lineatis, ra- 
taloides. mis declinatis , floribus folitariis femiquinquefidis. 

Habitat in Maiorca. O Gerard. 

Herba fimillima Conunl. tricoloriy fed minor. Folia /^- 
re lanceolata , nuda , lineata , fubpetiolata. Flores axiU 
lares , foUtarii , bremffime pcdunculati. Bradteae vix 
vUaSy fedfzepe fquamae 2obfoletae. Ccrollae 7^''«- 
clura Comiol. lineati , /ed triplo minores , caerultfcen- 
tesfduce lutea : limho femiquinquefldo , quaji quinque- 
partito , laciniis ^cuminatis, 

liculus. RHAMNVS f]?inis lateralibus foliis folitariis quinatis- 
que. 

Rhamnus ficulus pentaphyllos. Bocc.flc.Raj.hiJi. 1626. 

Hahitat in Sicilia , Africa. Baro capucinus. 

Yrutex Ramis ferrugineis; Spinis alternis y valiiis^ vix 
pollicaribus , patentihus. Folia Buxi aut f^uae vrfi fimi» 
lia , ohouaCo - oblonga , petiolata , integerrima , laeuia , 
venofa , dccidua. Flores axiliares ^ conjertiy fejfiles ^ 
Hermaphroditi Mufculi Femineique flmul. Squamae bi- 
nae euatae fingulum florem Viftiunt. Corolla mnnope- 
tahy campannlata patens ., quinquepartita : laciniis oua- 
tisacutis l^ediavium fuburceolatum ^ fundi floris. Sta- 
mina e^yfuhulatay corolla fc-re hn^iora. Filamentaa//<2 
5 caflratOy fubulata, alterna , fertilibus flmillima ., fed 
breuiora. Germen conicumy vilhfum. Styl^S fllifor- 
mis, coroUa duplo longior StigmdLflmplex. Drupa 
cuata , glahra- Nux ouata , hilocularis , raro trilocularis. P3 CRAS- 23© APPENDIX VEGETABILIVM. 

Verticilla-CRASSVLA caule herbaceo fimplici, foliis patend- 
ris. bus : floribus verticiilatis mucronaris. 

Hahitat - • - ( enata evariis mixti$jtminibus ). 0. 

Herba pa^//a. C3iUl\s JHiformis ^ Jimplex y digitalis ^ lac' 
uif^ teres , fubincarnatus. Ramis pawm, in infenore 
caulis pane, Jimplicibus^ alternis breuibus. Foliu op- 
pqfitay JeJJilia, oblongo cuata^ patentia, catnoja^ fub- 
tus magis gibba , papulofa , apice fubdenticulata , rufa. 
Foliola 2 e Jmgulis foliorum alis , prioribus fimilia , 
minura , patentia. Flores verticillantes caulem , fejfi- 
Jes, exjiv.gulis alis faepius quinque. Calyx qvinque- 
partitus^ ereBus , viridis , fubferratus , mucronatus. Co- 
rolla quinquepartita , campanulata , alba , calyce bre- 
uioY : Laciniis rubicundis ^ fuhulatis vt fere ariftatis, 
per/ijldntihus. Squama nd bafin cuiusuis laciuiae co- 
rollae^ tranfuerfa^ truncata, rubra. Staminum FiU- 
menta 5 , breuijfma. Antherae flauae. Piftilia 5 , hre- 
uiffima. Frudtificatio ocuio armato determinjnda. 
Caiyx ohfnlutd Jlorefcentia claufus , ceroUae mucronir 
hus inter rimas exjlantilms. 

parnaifi- ALISMA foliis cordatis acutis , petiolis nodofo - arti- 
foiia. culatis. Bajf. acl bonon. 1798. 

Rartuncuius palufrris , flore albo , graminis parnafli 

folio. Ttil. pif. 145:. t. 46. f. I. 
Habiiat in Apenninorum paludibus. 
Statura omnino Aiifmae plantaffinis , fed Foiia cordata . 
Petioii nodofiy Semina arijiata. 

j^orrigens. SILENE cauie dicliotomo viilofa , peduncuiis fiiifor- 
mibus foiitariis patentibus. 

Nabitat in Oriente. Gouan. 

Herba fatie fere Cerajlii dichotomi. Caulis herhaceus , 
pedalisy dichotomusj hirtus pilis patentikus. Foiiaop- 
•pqfita , fejfilia , lanceolata , acuminata , villofa , inter- 
nodiis breviora. Pedunculus e fin^ula cauhs dichoto- 
mia ^ fetaceus y patem., foliis longior , laeuis , apice 
gdfcenidens. Flores folitarii , non magni. Caiyx vhra 
medium quinquejidus. 

b^Jearica. ARENARIA foliis ouatis nitidis fubcarnofis , caule 
repente , pedunculis iongitudine caulis. 
Huhitat in inful Balearibus. Gerard. Zoega. Cau- APPENDIX VEGETABILIVM. 131 

C2iu\es projlrati ^ repentet^ radicantes^ fuhpuhefcentes , 
ramoji f pollicares. Folh petioluta ^ confertiufcula ^ 
patentia , ouata , fuhcarnofa^ eneruia , tuctda a pilis 
raris vix confpicuis paginae fupaioris. Pedunculi fo- 
litarii , e ramijicationikus caulis , erecli , caule vix lon- 
giores^ fubpubefeentes; inftrne infiruHi pari foliorum. 
Calyx concauus , ruftfcens , pubefcens. Corolla mor 
gnitudine et facie Spergulae nodofae. Petala obouata, 
intcgerrima , obtufa , patentia , vnguiculata. Stamina 
et Piftilla etiam alba^ longitudine calycis f. petalis di' 
midio breuiora. Germen globofum^ viride. Media 
quafiivter Arenariam ciliatam et multicaulem ^fed /V- 
dwiculi longi , Fruclas cernui. 

canaden- ANEMONE caule dichotomo , foliis feffilibus ; infi. 
fis, mis ternis trilidis incifis. 

Ha} <tat in Penryluania. D. Hope. 
5imi//i7;;a Anem. dichotomae , vt ignotum fallat ; tan- 
tum differt Foliis , fuh pritna dichotomia caulis , ter- 
nis i nec btnis. Corolla fubtus alba ; nec rubicunda. 
Anihei 2ie Jiauae ; nec fuhiae. Frudtus capitulo globo- 
fo; nec ovaio : S eminihus fubulatis arijla ipfofemine 
longiore reHa; nec mucrone breuijjimo recuruato. 

braflicata. SINAPIS foliis obouatis denticulatis laeuibus. 
Miibitat in China. O. 

Stumii Brajficae aut Laclucae , fed Calyx Sinapios. Caii- 
\\s fefquipedalis ■, laeuiffimus. Folia Radicalia o/tr/i- 
cea , obouaia , obtuja , denrata , glabra , albido - Vi no- 
fa, petiolis canallculatis ; Caulina media ohlcnga^ ad 
bafn petioli fubauriculata ; Summa lanceolata , fffflia , 
amplexicaulia. Flos Jmiillimus Brajfuae oleraceae, 
Caiyxfl luus^fed patens. Petala^j«a, vix emaygi- 
iiata. S'i\lqu3.Jimilis Braff. olsraceae. 

aegyptia- BVNIAS filiculis tetragonis vndique verrucofo - muri- 
ca. catis , foliis runcinatis. 

^ Habitat in Aegypto. 2^ega. 0- 

Caulis pedalis , ramofus^ inferne hifpidus , Juperne lae- 

vior. Folia runcinata, fubdentata ^ laeiiia: petioUs 

, fubtus pilis raris. Racemi foUtarii . terminales , lon- 

gi. Flores pedicellaii. Calyx fauefcens , patens. 

Petala lutea , obouata , obtufa , patetitia vnguibus 

P 4 ereSiis. '232 APPENDIX VEGETBNILIVM. 

ereSis. Stamina luteay dijlamia. Germen ouatum , 
tetragomm ^ vivide. Stylus nullus. Stigma capita- 
tum., luteum. Sillcuhe ouatae ^ tetragonae^ vndique 
cbtufe muricatae, praefirtim anf^ulis , diuerfae a Sili- 
gaf5 Bun. balearicae, quod neque Jubulato-rcjirataey 
neque pilofar. 
^igantea. CLEOME jioribus hexandris, foliis feptenatis, caule 
inermi. lacg.fpec. 5. p. i. /. 76. 
Habitat in Anierica. 
Caulis aiijjimus. Folia digitata^ Jepfena^a : foliolis oh- 
longif , acuminatis , fubaequalibus , fe/Jilibus. R,icenu 
terminales. Floyes pedunculati. CsLlyx pjttnsy linea- 
ris^ pubefcenii-vifcidus. Pecala 4, oblonga ^ adfcen- 
dentia , coniuentia. Stamina deelinata , petalis longio- 
ray aequalia^ receptaculo inferta. Anthei'Sie fubuh- 
tae. Germen ohhngum , Jlipitatum , Jlipnte longitudi- 
nejlaminum. Stigma obfoletum. 

nculcata. CLEOME floribus heNrandris , foliis ternatis integer- 
rimis. ftipulis f^inefcentibus. 

Habitat in America. D. Zoega. 

Caulis herbaceus. -Stipulae binae , bretiijjimae , fpine- 
Jcentes , recuvuae. Folia ternata , ellipiico ■ lanceola- 
la., inttgerrima ^longius petiolata. Floralia /b//a, ad 
hajin pedunculi ., Jjmplicia. 'Flores Jolitarii ■, peduncu" 
lati^ parui. Siliquae teretes, 

t-richo- POLYGALA floribus criftatis fplcatis, caulibus vir- 
fperma, gatis (Iriatis , foliis linearibus, lacq 
Habitat in America meridionali. 2f.. 
Radix /J^/zrtiV. Caules fr<fc?/, filiformesy Jlriati. Fo- 
• \\2i cdterna ., linearia., acutiufcula^ parua; adeoque her- 

ha facie Polygdae microphyllae. Spicae elongatae. 
Flores alhiy carina apice multijida; inferioresjeajim 
decidui. Semina pappo pilofo cincia. 

difperma.INDIGOFERA racemis folio longioribus, legumini- 
bus difpermis , foliis pinnatis obtufis. 
Indigofera fcapo infirmo, foliorum pinnis oblongis 
pallide virentibus glabris, pedunculis fpicae lon- 
giiTiniis, floribus laxe difpofitis. leguminibus com- 
preflis breuibus fubafperis difpermis. Trew.chret, 

Habiiat in Indiis. 

Similis Indig. tindoriae , fed tSiCemi foliis compofitis 
I lonaiores, Legumina difperma, 

TRI- APPENDIX. VEGETABILIVM. 233 

ochroleu-TRIFOLIVM fpicis villofis, caule eredo pubefcen- 
cum. te, foliolis iniimis obcordads. 

Trifolium pratenfe purpureum minus , foliis corda' 
tis. Ra). angl. 3. p. 328. t- 13./ i. /^a//. Af/v. 585- 
<ic?. 6. p. 97. n. 43. 

Hahitat in Anglia , Heluetia. 

Folia integerrima : fuperiora Tinearia. Spicae peduncu- 
latae , oblongae. Calycum dens inferior longior. Co - 
roUae ochroleuae. Hall. 

augufla. THEOBROMA? foliis cordatis feptemangularibu^. 

Hahitat in India orientali. % . 

Caulis humanae altitudinis , lignofus , ereciui JimpliciJJi' 

musy teres^ apice foliofus. Ranii nu//f , fed ruaimenta 

prodeunt in cauie infra folia , aum fiuret. Fedia ( Hi- 

bifci mutabilis ) magna. , plus quam pabnaria , cordati, 

j-nerucfi , j-angulata , ftrraia , reticulata , fupra gla- 

Ira., fubtus vix pul)efcentia. Petioli r^rcTi-.v, longitudi^ 

ne foliorum. Stipulae lanceolatae. Pedunculi axilla- 

res foliorum., horiT^^nmales , ad latus Jiexi ^ teretes^ 

longitudine petioli , bijidi : ramulo altero minore ( op- 

po/ito folinlo cordato petiolato ferrato ) bijido , bijioro; 

' itMoIucello 4-phyllc, lanceoiato ; altcro enafcente vlte- 

rius Jimiliier bijido: et fic vltra. Pedicelli nutantes 

Floribus cernuis. cal. Perianthium ^•pariiium , lan- 

ceolatum , acufum, patentifjimum : foliclis planis. cor. 

Neftarium exterius vrceolatum\ fquamls 5, ouatis , 

fornicatis, iatrorfum concauis , ohtujis-, ereciis^ apice 

ciliatisi rnarnine fufcis. Neftarium interius vrceola- 

tum : fqitamis 5 , linearibus , ere^is , obtufis , bqji con- 

natis^margine apiceque exirorfum recuruato - fornicatis. 

Petala 5 , ouata , magna , trijie purpurea , laxa , pendu- 

iafluciuan'ia, vnguif inferta ne^arii extiriorisfquamae 

fub tt intra eius apicem. stam. Filamenta 5 , he- 

uiffma vt fere mdla , triloba^ inter fquatnas neclarii 

inierioris , vt antherae extrti rimar huius ncciarii na- 

fcan^ur. Antlierae 3 , didymae^ diuaricatae , reni- 

formes, luteae. nsT. Germen /a/)^r«w , cylindricum. 

Styli 5 , fulmlati , approximati. Stigmata acuta. 

PER .... ^-loculare. sem. multa. Speciojifjima 

Planta , fpeflabilifjima fruclijicatione vel genais Theo- 

bromae Cacao yel certe proximi , qiiod nondum liqui- 

p 5 dum. 234 APPENDIX VEGETABILIVM. 

dum^ quamdiufruSus non dedit. Arhor defcripta tan- 
tum triennis eJU dum hodie Jlorere incepit 1768- £*'. 12, 
lulii. 

fcoparia. CALEA fuffruticofa , ramis fuboppofitis angulatis. 
Hahitat in lamaica. 
Frutex facie Spartii fcoparii. Rami ani^ulati., oppqjitiy 
faepe terni: Rsimuii alterri, copiojijfmi ^ longitudine 
fuhaequales. Folia minuta, fuhlinearia, obtufa, laeuia. 
Flores terminalesj Jolitarii, fejfdes^ minuti ^ albi. 

fupinum. GNAPHALIVMcauleherbaceo fimpliciflimo procum- 

bente, floribus fparfis. 
Gnaphalium foliis anguftiflimis , caule non ramofo, 

fpica breui nuda fubfufca terminato. HaU.. helu, 

700. af}. 6. p. 109. n. 77. 
Gnaphalium fupinum , lauandulae folio. Bocc, muf. 

107. t. 85- 
Gnaphalium oblongo folio. Scheuch. alp, 2. p. 134. 
Habitat in Alpibus Helueticis, Italicis. 
Simillimum Gnaph. fyluatico, fed humile et Caule dum 

Jioret decumbente. 

balfami- CONYZA foliis lanceolatis fubtus tomentofis , petio- 
fera. lis etiam dentatis. Spec plant. 1208. ju 13.' 

vernalis. LICHEN leprofus albidus , tuberculis fubrotundis fer- 

rugineis. 
Lichenoides leprofum tuberculis fufcis & ferrugineis. 

Dill. mufc. 126. t. 18. /. 4. et t. 55. /. 8- 
Hahitdt frimo vere in aridijfmo coIIq /o/cnzVo Vpfaliae 

et pajfim in Europa. 
Crufta einerafcend . alba : Tubercula fuhglohofa , gehti- 

nofa , confiYta , feffiiia , ahsqiie margine catycino. 

variolo- LYCOPERDON parafiticum fefllle fubrotundum, cor- 
fum. tice exteriore fuluo deciduo , farina atra compa- 

6ta. JVeigel. 
Lichenoides tuberculofum compreffum nigrum lignis 

putridis adnafcens. Dill. muc. 127. t. i%.f. 7. 
Lycogala globofum grani pifi magnitudine , aeris re- 

codi colore. Mich. gen 216. t. 15./. 2. 
Habitat pajfm in Arborum ramis mortuis aut morihundis. Verru- APPENDIX VEGETABILIVM. 235 

Verrucae fparfae : primofuluae , moUes , fucculentae : ai- 
tate con/ijlentiores, exuunt corticem et fufcae eucdunt, 
jnduratae per/ijlunt^ ntc dehifcunt , licet polline nigro 
maxime farctae. 

ffepticus. BYSS VS capillaris molliflima parallela fragillifllma pal- 
lida. 

ByfTus latifllma filtrum f. pannum laneum fimulans , 
iilamentis tenuiflTimis non ramofis. Mich. gen. 211. 
n. 10. 

Habitat in D om\hus fuh pauimentis^ vhi aer mephiticus 
,/• fuffhcatus, fumme fepticus eorrodit tamquam menjtruo 
naturali domos ligneas , durijfimosque truncos , vt fa- 
lifcentes cadant damno colonum. 

Similes Lanae tenui/fimae gofjypinae » longitudinaliter con- 
textaejilis araneorum tenuioribus, alhido-cinerafcenti- 
bus, non tenacibus , iaeuijfimis , fomitis inflar accenji- 
bilibus. Mucoris feptici pejima foror. 

Scopolia.HYOSCYAMVS. Syjl. nat. 2. p. 171. 

Radix peremis, carnofa , terrae fere incumhens , caules 
ad latera emittens plurimos. CsulisJ^quipalmaris, te- 
res, erectus^ terminatus. Ranns duobus y patulis,jim' 
plidfimis, caule loiigiorihus. Folia caulina a/rf rna , 
fclitaria , peiiolata , elliptico - lcnceolata , heuia , fub- 
rogofa , patentia. Folia fub bifurcatura caulis ter- 
naj quorumduo approximata. Folia ramea a/wna , 
fed gemina tidem denti f. ha/i impo/ita , quorum alterum 
dimidio minusj yt in Phyfalidibus perennibus. Flores 
vamei, folitarii, pedunculati^ penduii inter jngula fo- 
lia ^emira. Calyx campanulatus , teres, Corolla 
calyce triplo longior, campanulata^ leuiter ^-fda, oU- 
lufi, extus ferrugineajlriis a/iquotpallidis : intusfiaua. 
SVAmmdi Jlylo approximata^ verfus latus inferiusjiexa. 
Capfula calyce breuior, circum/cijja f. operculata. 

aphyllum. CYNANCHVM caule volubili perenni aphyllo. 

Apocynum v/m/W<?nudum fruticofum, caule filifor- 
mi volubili. AH. bonon. obferuante D. Baffio. 

Euphorbia viminalis. Spec plant. 649. 

Flomm fafciculi ex alternis cicdtricibus caulis; adeoque 

Eiiphorbia viminaiis , cuius frucli/icatio antea vifa 
nonfuit^ perptram ex facie ah omnibus ad Euphorhias 
relata , ex olferuatione BaJ/iana Cynanchi genus intret. 

SPI- 23<5 APPENDIX VEGETABIL. et MINER. 

SPILANTHVS. Syjl. nat. 2. p. C33. habet Receptacu- 
lum pakaceum ( confrmante D. Bergio ) , fubulatum, 
adeoque ad hoc genus amandetur. 

atriplici- SPILANTHVS foliis alternis ftipulatis. ' 

folius. Bidens atriplicifolius. Sy^. nat. 2. p. 535. 

APHANES in Generibus et Syflemate emendetur. 
CAi-.4~fidus. {non 8-fidus). 
FisT. et SEM. vnicum ( nec duo)t T o M I lu. 

iiatiuum. STANNVM nudum. 

Stannum natiuum. A^. Angl. -v. ^6. an. i^jS^, 
35. et 30^. 
^ Hahitat in Cornubia. 

Hoc natiuum Stannum dari antea paradoxum vifum, nunc 
vere ddecium. 


IN- I N D E X 

GENERVM LAPIDVM. Aetites. 
Alumen. 
Ambra. 
Amiaiitus. 
Amphibiolithus. 
Arena. 
Argentum. 
Argilla. 
Arfenlcum. 
Aurum. B itumen. 
Borax. Calculus. 
Calx. 
Cobaltum. 
Cqs. 
Cuprum. E 
F ntomolithus. errum. Graptolithus, 
Gypfum. 

X-Telmintholithus. 
■*■ -*■ Humus. 
Hydrargyrum. I chthyolithus. M armor. 
Mica. 179 

lOI 

107 

5? 

158 
196 
148 

200 

117 

109 
94 

175 
206 
129 
61 
143 160 136 

173 

45 

162 

209 
119 159 

40 
58 Molybdaenura. 
Muria. N atrum. 
Nitrum* /^chra Ornitholithus. 

phytolithus. 
•*• Plumbum. 
Pumex. 
Pyrites. Q uartzum. Saxum. 
Schiftus. 
Silex. 
Spatum, 
Staladites» 
Stannum. 
Stibium. 
Stirium. 
Succinum. 

Talcum. 
Tartarus. 
Tophus. 

VTifmutum. 
^ Vitriolum. 

r^incum. 
^ Zoolithus. 121 
98 

88 
84 

192 
157 

171 

i8i 
"3 ^S 72 

37 

67 

48 

183 

130 

125 

47 

108 

51 

178 
186 

128 
104 

125 

156 IN- INDEX SYNONYMORVM 

L A P I D V M. Acerofus L. 54 

Achates. 70 

Acidulae 89 

Adamas. 102 

Aegagropila 176 

Aegyptius L. 68 

Aerugo. 194 

Agaricusm. 270 

Alabaftrites. 47 

Alabaflrum. 45 

Alcali. 88 

Alueolus. 162 

Alumen. loi 

— plumofum. 55 

— Scaiolae. 47 
Aluta. 3^ 
Ambra. 107 
Amethyllus. io2. 85 
Amiantus 55 
Arnmonites. 102 
Ampelites. iio 
Anomites. 163 
Antholithus: 172 
Antimonium. 123 
Aphronitrum. 88 
Aqua marina. 95 
Aquilinus L. 179 
Ardefia. 38 
Arena. 196 
Arenarlus. 61 
Argentum. 194 

— viuum. 119 
Argyrolithus. 58 
Armenius. 146 
Arfenicum. 117 
Asbeftus. 55 
Afphalturti. iio 
Aftacolitlius. 160 
Avleria col. 168 
Aftrion. 166 
AtramentariuS. 106 
Auripigmentum. 113 Batrachita. i^'^ 

Baurach. 88 

Belemnites. 170 

Beryllus. 85 

Bezoar. 176 

Bifmutum. 128 

Bitumen. 109 

Bolus. 203 

BononienfisL. 99 

Eorax. 94 

Bufonites. 159 

Calaminaris. 126 

Calculus. 175 

Caicarius. 40 

Calx. ^ 49 

Camehuja. 69 

Carneolus. 69 

Caro mont. 56 

Carpolithus. 172 

Caryophyllus. 169 

Caflerita. 198 

Cerufla. I93 

Chalcedonius. 69 

Chalcitis. lori 

Chocelithus. 177 

Chryfolampis. 99 
Chryfolithus. 94. 8? 

Chryfoprafus. 85 

Cineresm. 181 

Cinnabaris. 119 

Cobaltum. 129 

Coboltigo. 195 

Conchidium. 163 
Corneus L. ^3. 67 

Cornuammon. 162 

Cos. 61 
Cotaria. 61. 79 

Creta alb. 206 

— rubra. 51 

— brizantin. 52 
Cryftallusm.48 etc. Cryftallus isl. 
Cuprigo. 

Dendrites, 
Drufa. 4S 
194 

m 
60 l^bur fofTil. is6 
■*-' Echinites. 166 

Eledtricus. 96 

Eiedrum. log 

Encrinus. 169 

Entrochus. 167. 168 

Faex. 178 

Fatilt-ens. 76 

Ferrugo. 194 

Fiitrum. 65 

FiilUis. 37 

Florentinus. 41 

FlosAntim. 194 

— Ferri. 183 

Fluor. 90. 99. 

Frumentalis. 7> 

Fuligo. 181 

Fullonica. 201 

Fundamentalis. 64 

Fuforius. 7<S 

G^gas. III 

Galena. 135 
Gammarolithus. 160 
Gemma. 94 8> 

Geodes. 179 

Giacies Mar. 48 

Glarea. 197 

Gloflbpetra. 15S 

Granatus. 96 

Grignardus. 184 

Gryphites. 164 

Gur. 2og 

Gypfum. 4J 

Haem<i> INDEX SYNONYMORVM. Haemachates. 


68. 
179 


Haematites. 


240 


Hammires. 


43 


Hammouites. 


16? 


HepaticusL. 112.62 


Hvav.inthus. 


85 


Hydrargyrum. 


119 


Hyodon. 


92 


Hyfterolithu5. 


164 


Tafpis. 

•*- Igniarius. 


71 


67 


Incruftatum- 


183 


Inolithus. 


47 


ludaicus. 


165 


T aclunae. 
-L^ Lardites. 


207 


52 


Lazuli. 


145: 


Lebetum L. 


52 


Lemnia. 


201 


Lens lapid. 


208 


Leucargilla. 


200 


Liliumlapid. 


169 


Limus. 


202 


Lithantrax. 


III 


Lithobiblium. 


171 


Lithomarga. 


201 


Litliophyllum. 


171 


Lithofphorum. 


99 


Lithotomus. 


179 


Lithoxylum. 


171 


Ludus. 


186 


Lutum. 


210 


Lydius. 


37 


Lyncis L. 


170 


Lyncurius. 


170 Madreporus. 167 

Magnes. 142 

Magnefia. 121 

Malaccenfis. 177 

Malachites. 146 

Maltha. iio Marga. 204 

Margarita. 177 

Marmor. 40 

— metiliic. 99 
Meduila fax. 51 
Melanteria. 106 
Melo carm. 179 
Memphit6s. 69 
Mica. 58 

— pidoria. 121 
Milleporus. 167 
Mify. 106 
Modiolus. 168 
Molaris. 64. 182 
Molinum. 75 
Molybdaena. 121 
Morion 85 
Morochtus. 207 
Mofis petra. 76 
Mumia. iio 
Muria 98 
Murorum fal. 88 

"VTaphta. 109 

-^^ Natrum. 88- 
205 

Nephriticus. 53 

Niccoluni. 146 

Nigrica. 38- 211 

Nicrum. 84 
Nouacula. 37. 62.74 

Nummusbratt. 164 

/^culus cancri. 177 

^^ — cati. 69 

— mundi. 69 

Olearius. 39 

Oleum raon. 109 

Ollaris. ^2 

Onyx. 69 

Oolithus. 43, 189 

Opalus. 6g 

Orthocerotes. 162 

Ofteocona. ig^ Q T>aederota. 68 
•*- Pennapauo, 165 

Petroleum. 109 

Petrofilex. 70 

Phofphorus, 99 

Pifolithus. 43 

Pixmont. iio 

Platina. 151 

Plumbago. 121 

Polyzonius. 71 

Polum cryft. 179 

Porcellana. 64. 201 

Porphyrius. 72 

Porus. 181. 183 

Pfeudo-galena. 126 

Pyrites. 113 

Pyromachus. 67 

uadrum- 61 

Quartzum. 6> 

"D hizolithus. 171 
"*• *- Rubinus 102. 8> 
Rubrica. 51 

Rubricator. 71 

Oabulum. 19^ 

^ Salcommun. 98 

— fontan. 89 

— gemmae. 98 

— marinum. 98 

— perficum. 88 

— purgans. 89 
Sandaraca. 117 
Sapphirus. 103. ^o, 

8> 
Sardus. 68 

Saxum. 72 

Schiftus. 37 

Scoriae. 182 

Selennites. 90. 91 
Serpentinus. 52 

Serpulites. 174 

Seuum m iio 

Sideroxylon. 187 
Silex. 6y 

Sma- INDEX SYNONYMORVM. Smaragdus. 

Sinedis. 

Smiris. 

Sory. 

Spatum. 

— lucens. 

Specularis. 

Spongites. 

Spuma lupi. 

Steatites. 

Stelechites. 

Stella mar. 

Stephani G. 

Sterile n. 

Sterilum. 

Stibigo. 102. 95. 

50- 85 
52.51 

139 
106 

48 

99 

48 

167 

122 

52 

190 

169 

68 

126 

126 

194 Stibium. 
Stratarius. 
Suber m. 
Succinum. 
Suillus L. 
Sulphur. 123 
63 
56 

108 

86 

113 Tabularis. 37 
Talcum ofF. 59 
— aureum. 59 

Tartarus p. 175 
Terrificatum. 186 
Tincal. 94 

Topazius. 94.50. 85 
Touripalin. 96 

Trapetzium. 72 
Tripela 202 Tripolitana. 202 

Tripp. 96 

Tubiporus. 167 

Turba, 210 

Turcofa. 156 

Turfa. 210 

Typolithus. 171 

VTariolofus. ' 62 

' Vifmutum. 128 

Vitviokim. 104 

Vitrum m. 182 

Vmbra 204 

Vterus cryfl:. 179 

'Teolites. 145. 184 

" Zincum. 125; ^ i^ ' 


^ 
SNDEX SVECANVa 


A edelften. 
-^ Agat. 


I02 

70 


^ement ? . 
^ Cinnober. 


143 Glitter. 
119 — fand. 


58 
198 


Alun. 


lOl 


Cobolt. 


129 Goltflen. 


42 


— skiffer. 


101 


Cryftall. 


85 — fand. 


197 


Alabafter. 


45 


— aepple. 


179 Goriten. 


43 


Antimonium. 


123 
Granat. 


96 


Aur. 


43 


r^art. 

•*-^ Droppften, 


i52 Graberg. 
,0, Groenften. 


76 
79 


Dubbelften. 


48 g^^V^- 


198 


IJeckblaende. 
•■-' Beckjord. 


150 
211 


Dy. 


2IO Guld. 
— fond. 


151 
198 


Berg-Beck. 
— cryftall. 


IIO 
— talk. 


59 


84 


l^ifen glantz. 
•*-' — man. 


137 
— dun. 


55 


139 TJorn-ertz. 
141 1 1 _ slag. 


148 


— kioett. 


5<5 


— ram. ^ 


53 


— kork. 


56 


Erg. 


192 Hard Malm. 


115 


— laeder. 


57 
Haelle Flinta. 


70 


— Un. 


5S 


L^aelt-Spat. 
*- Fahl-ertz. 


"^" V r • 
— olja. 


109 


144, lafpis. 
150 J Jern. 


71 


— falt. 


98 
136 


Bernften. 


108 


Fiael Mvlla. 


210 — fand. 


199 


Bezoar. 


176 


Fisk Skiflfer. 


159 — mahii. 


136 


Bismut. 


128 


Flinta. 


6^ Juden Beck. 


IIO 


Blaende. 


126 


— fpansk. 


^7 ^^ 
Bleke. 


206 


— bergmans. 


6s ITalk. 
,0, 63 -^-^ — Berg. 
Bly. 


132 


Flife-ften. 4 


41 


^ cryftall. 


132 


Florentinften. 


41 Kalf kioett. 


54 


— glantz. 


132 


Flygfand. 


196 Kattfiifver. 


18 


— ertz. 


121 


Fols. 


57 ^Kies. 


113 


— hvitt 


193 


Fuir. 


115 'Kiflmalm. 


140 


— fpat. 


135 
KilTel. 


65 


— fchweif. 


133 


/^allfnas. 
^ Gailmeja. 


55 Klackften. 


80 


— zintcr. 


185 


126 Koppeflen. 


72 


Bla Lera. 


202 


Gallften. 


177 Koppar. 


143 


Blaften. 


104 


Giaeft. 


178 — roek. 


104 


Blafeften. 


175 


Giaes-jord. 


210 — glas. 


144 


Biosrklera. 


203 


— Lera. 


203 Krita. 


206 


Blodften. 


140 


Gips. 


45 Kruk Lera. 


202 


Borax. 


94 


Giutften. 


76 Kraeffien. 


177 


Brunften. 


I2[ 


Glantz. 


133 Kupfernickel. 


147 


Boemisk-flen. 


66 


Glas-ertz. 


14$ KyUerferg. 


192 SyJL Nat. Tom. IIL Lazut INDEX SVECANVS. T azur. 145 

-■-' — malm. 144 

Lefwerslag. 155" 

— fteiL 112, 62 
Ler. 200 

— skiffer. 39 
Liungjord. 409 
Lys-Spat. 99 

Magnet. 142 

Maergel. 204 

Marleka. 186 

Marmor. 40 

Misfpickel. 118 

Mo. 197 

Mom. 187 

Murckfteii. 77 

Murfalt. • 88 

Muslejord. 204 

Mylla. 209 N 
O ickel. 146 periment. 113 
Orften. iii,8<$ Paerla. 
Pees. 

Pimpllen. 

Pinnmo. 

Lip-Lera. 

Proberften. 

Puddingfton. 

PurgerMt. Q uarnften. Quaterften. 
Quickfilfwer. 177 
162 
i8i 
204 
200 

37 
80 

89 

64, 

182 

61 

119 Raf. 108 

Raufchgelb.117 
Roedbraecht. 138 
«— Krita. 51 Roed Slag. 
Rotgylden. 
Roft. 
Ryfsglas. 127 

149 

192 

58 Salt. 98 

— petter. 84 

— slag. 66 
Sand. 196 

— skiffer. 62 

— ften. 62 
Sadslag. 54, ii> 
Scherben Cob. 117 
SchweifF 133 
Schraubenften. 170 
Serpentin. 52 
Sielffratften. 76 
Silflen. 63 
Silfwer. 148 
Siuftern-Malm. 1 37 
Sioeskum. 201 
Skallerften. 179 
Skiffer. 37 
Skimmer. 58 
Skinnslag. 54, 115 
Skioerl. 95 
Skreddar-Krita. 52 
Slack Cobolt. 129 
Siipflen. 61 
Smergel. 139 
Sot. i8i 
Spat» 48 
Spiauter. 125 
Spifs-glas. 123 
Stenkohl. 1 1 1 
Stennbrott-ften. 189 

— melon. 179 
Stiernslag. 56 
Stripmalni. 133 
Strandfand. 197 
Stralgips. 47 
Staimen. 79 
Sfahlmalm. ii^ 
Strackften. ^4 
iSurbrun. Swafwel. 
Swartball. 
Swart Ertz. 
• — krita. 
Swintand. 115 
191 
150 
211 
92 Sadslag. 54, 115 

T^affelskifFer. 38 
-■- Talk. 
Tenn. 
Tenbett. 
Tenberg. 
Tigerften. 
Tii]cal; 
Torf 
Trapp. 
Traffel. 
TrippeL 
Tuppkamb. 
Turcois. 
Tyre. 
Taeij5;flen. 59 
1^0 

ii> 
1^0 

62 

94 

210 

72 

183 

203 

90 

156 

17^ V mnra. 204 

Vitriol. 104 Walk Lera. 2ot 
Watnkies. 

118 
Weis-gyl4en. 149 
— Ertz. 14^ 

Winflen. 178 

Wismut. 127 

Woltfram. 122 Zinter. 
Zinc. 
Zinngraup. 
Zwitter. 18> 
12^ 
130 
130 O rnflen. 179 IN- NATVRALIVM. Abrus. 47?t 
^^ Acalypha. 634 

Acanthus. 427 

Acarus. 1022 

Acer. 674 

Achillea. 566 

Achras. 251 

Achyranthes. 186 

Acipenfer, 403 

Acnida. 653 

Aconitum. . 371 

Acorus. 249 

Acroftichum. 685 

Actaea. 359 

Aciinia. io88 

Adanfonia. ^=;6 

Adelia. 662 

Adenanthera. 294 

Adiantum. 694 

Adonis. 376 

Adoxa. 278 

Aegilops. 671 

Aegopodium. 217 
Aefchynoniene. 492 

Aefculus. 259 

Aethufa. 213 

Aetites. 179 

Agaricus. 722 

Agaue. 249 

Ageratum. 557 

Agrimonia. 329 

Agroftema. 319 

Agroftis. 90 

Aira. 91 

Aiuga. 388 Aizoon. 

Alaudai 

Albuca. 

Alca. 

Alcea, 

Aiccdo. 

Alchemilla. 347 

287 

241 
210 

459 

178 
189 Alcyonium. 1293 

Aldrouandai 22^ 

Alethris. 248 

Aiisma. 257 

Allionia. 114 

Allium. 237 

Allophyllus. 265 

Aloe. 248 

Aiopecurus. 89 

Alpinia. 50 

Alline. 221 

Alftrcemeria; 249 

Althaea. 459 

Alumen. loi 

Alyffum. 435 

Amaranthus. 62> 

Aniaryiiis. 236 

Ambra. 107 

Ambrofia. 624 

Ambrolinia; 603 

Amellus. 567 

Amethy ilea. 63 

Amia, 500 

Amiantus. 55 

Ammaunia. 126 

Ammi. 206 

Anirnodyter. 430 

Amomum. 50 

xVmorplia. 477 

Ampelis. 297 
Amphibiolithus. 158 

Amyh fbaena. 392 

Amygdalus. 341 

Amyris. 266 

Anabafis. 196 

Anacardium. 292 

Anacyclus. 564 

Anagaiiis. 153 

Anagyris. 2S7 

Anarrichas. 430 

Anaftatica. 431 

Anas. 194 Anchufa. 

Andrachne. 

Andromeda. 

Andropogon. 

Androface. 

Andryala, 

Anemone. 

Anethum. 

Angeiica. 

Anguis. 

Anguria. 

Annona. 

Anomia. 

Anthemis. 

Anthericum. 

Anthoceros. 

Anthoiyza. 

Authofpermum 

Anthoxanthum, 

Anthyllis. 

Anticorus. 

Antidesma. 

Antirrhinum. 

Aphanes. 

Aphis. 

Aphrodita. 

ApliyliantheSi 

Apium. 

Apis. 

Apiuda. 

Apocynum. 

Aquartia. 

Aquilegia. 

Arabis. 

Arachis. 

Aralia. 

Ar.niea. 

Arbutus. 

Arca. 

Ardium. 

Ardtopus. 

Ardtotis. 145 

641 

299 
66S 
150 

374 
216 
211 
390 
614 

374 

1150 

565 

244 

708 
76 

■ ^79 
67 
480 
264 
652 
409 
129 

733 
1084 
237 
217 
95^ 
670 
192 
121 

371 
443 
480 
222 

1030 
300 

1140 
528 
680 

578 Q2 Ardea, INDEX VNIVERSALIS. Ardea, 


235 


Attelabus. 


619 


Bombax. 


Arduina. 


180 


Auena. 


99 


Bombylius. 


Areca. 


730 


Auerrhoa. 


315 


Bontia. 


Arena. 


196 


Auiccnnia. 


426 


Boraflus. 


Arenaria. 


312 


Aurum» 


151 


Borbonia. 


Arethufa. 


595 


Axyris. 


618 


Borax. 


Arelia. 


150 


Ayenia. 


598 


Borago. 


Argentina. 


518 


Azalea. 


154 


Bos. 


Argemone. 


360 


"■- 
Bofea. 


Argentum. 


148 


Oaccharis. 
■■-' Baeckea. 


547 


Brabejum. 


Argilla. 


200 


274 


Bradypus, 


Ariftida. 


100 


Balaena. 


los 


BraiTica. 


Argonauta. 


1161 


Balijlts, 


404 


Briza. 


Ariftolochia. 


600 


Ballota. 


395 


Bromelia. 


Arnica. 


559 


Banifteria. 


314 


Bromus. 


Arfenicum. 


117 


Earleria. 


424 


BrolTaea. 


Artedia. 


205 


Bartfia. 


404 


Browallia. 


Artemifia. 


541 


Batis. 


650 


Brownaea. 


Arum. 


603 


Bauhinia. 


288 


Bruchuf. 


Arundo. 


100 


Begonia. 


67y 


Brunsfelfia. 


Afarura. 


325 


Bellis. 


560 


Brunia. 


Afcaris. 


1076 


Bellonia. 


164 


Bryonia. 


Afcidia. 


I0S7 


Berberis. 


252 


Bryum. 


Afcyrum. 


511 


Besleria. 


413 


Bubon. 


Afclepias. 


193 


Beta. 


m 


Buteros. 


A/ilus. 


1006 


Betonica., 


394 


Buccinum. 


Afpalathus. 


511 


Betula. 


621 


Bucco. 


Afparagus. 


245 


Bidens. 


534 


Buchnera. 


Afferugo. 


148 


Bignonia. 


415 


Bucida. 


Afperula. 


116 


Bifcutella. 


437 


Buddieja. 


Afphodelus. 


224 


Biferrula. 


500 


Bufonia. 


Afplenium. 


689 


Bitumen. 


109 


Bulbocodium. 


After. 


553 


Bixa. 


362 


Bulla. 


Afterias. 


1098 


Blaerid. 


121 


Bunias. 


Aftragalus. 


498 


Blakea. 


326- 


Bunium. 


Aftrantia. 


203 


Blafia. 


707 


Buphapa, 


Aftronium. 


652 


Blatta, 


687 


Buphthalm. 


Athamantha, 


207 


Blechnum. 


688 


Bupleuruni. 


Athanafia. 


540 


Blennius. 


441 


Buprejiris. 


Antherina. 


579 


Blitum. 


52 


Eurmannia. 


Atradylis. 


532 


Boa. 


373 


Eurferia. 


Atragene. 


376 


Bobartia. 


85 


Butomus. 


Atraphaxis. 


253 


Bocconia. 


325 


Buxbaumia. 


Atriplex. 


673 


Boerhauia. 


51 


Buxus. 


Atropa, 


171 


Boletus. 


723 


Byrrhui. 457 

1009 

426 
729 

473 
94 

147 

98 
197 
127 

50 

444 

94 

232 

97 

169 
421 

452 

604 

177 

182 

640 
701 
212 

153 
1196 

168 

420 
302 
121 
129 
327 
1181 
446 
206 
154 
568 
203 
659 
233 
252 

28 

699 

621 

568 Byfllis. INDEX VNIVERSALIS. ByfTus. 
B'yttneria, Cacalia. 
Cachrys. 
Caecilia. 
Caefalpinia. 
Caitus. 
Calanms. 
Calculus. 
Calea. 
Caleiidula. 
Calla. 
Callicarpa. 
Calligonum, 
Callionymus, 
Callifia. 
Callitriche. 
Calophyllum. 
Caitha. 
Caiycanthus. 
Calx. 
Cainbogi;!. 
Camellia, 
Camelus. 
Cameraria. 
Camocladia. 
Campanula. 
Camphorosma. 
Canarium. 
Cancer. - 
Cancromct, 
Canis. 
Canna. 
Cannabis, 
Cantharis. 
Capparis. 
Capra' 
Capraria. 
Cafrimutgus. 
Capficum. 
Carabus. 
Cardamine, 
Cardiofperm. 721 


Cardium. 


1121 


i8i 


Carduus. 


529 
Carex. 


616 
Carica. 


658 


53? 


Carifla. 


189 


208 


Carlina. 


532 


393 


Carpefium. 


547 


290 


Carpinus. 


631 


338 


Carthamus. 


533 


250 


Carum. 


216 


175 


Caryophyllus. 


365 


540 


Cariota, 


731 


577 


CanTia. 


288 


604 


Cajfjida. 


574 


120 


Caffine. 


219 


370 


Caffyta. 


2S1 


433 


Cqftor. 


78 


79 


Catananche. 


527 


52 


Catesbaea. 


120 


363 


Caturus, 


650 


381 


Caucalis. 


205 


353 


Cauia. 
208 


Ceanothus. 


180 


361 


Cecropia. 


647 


465 


Cedrela. 


183 


90 


, Celaftrus. 


J81 


191 


CelUpora. 


1285 


74 


Celofia. 


187 


159 


Celfia. 


414 


12S 


Celtis. 


668 


652 


Cenchrus, 


671 


1038 


Centaur.\^. 


sr^if 


233 


Centella. 


620 


56 


Centrifcur. 


415 


50 


Centunculus. 


J23 


653 


Cepola. 


445 
Cephalanthus. 


III 


358 


Cerambvx. 


621 


94 


Ceraflium. 


■X20 


418 


Ceratocarpus. 


613 


346 


Ceratonia. 


681 


»74 


Ceratophyllura 


1.628 


668 


Cerbcra, 


189 


438 


Cercis. 


287 


277 


Cerinthe. 


147 Q3 Ceropeg!?. I91 

Cerihia. 184 

Ceruus. 92 

Ceflrum. 177 
Chaerophyllum. 214 

Chaetodon. 460 

Chalcas. 293 

Chcos. 1326 

Chamaerops.l 729 

Chama. I ' 37 

Chara. 613 

Ckaradrius. 253 

Cheiranthus. 441 

Chelidonium. 359 

Chelone. 408 

Chenopodium. 194 

Cherleria. 313 

Chermes, 737 

Chimaera, 401 

Chlococca. 165 

Ckion, 1105 

Chionanthus. 56 

Chlronia. 17^ 

Chlora. 167 

Chondrilla. 5:20 
Chryfanthemum 561 

Chryfts. _ 947 

Chryfobalanus. 342 

Chryfocoma. 539 

Chryfomela, 586 

Chryfogonum. 577 
Chryfophyllum. 177 
Chryfofplenium,303 

Cicada, 704 

Cicca. 621 

Cicer. 489 

Cichorium. 527 

Cicindela. ' 6)7 

Cicuta. 213 

Cimex. 715 

Cimicifuga. 659 

Cinchona. 164 

Cineraria. 556 

Cinna, 52 

Circaea. ^S 

Ciffam. INDEX VNIVERSALIS. CifTampelos. 

Ciffus. 

Ciftus. 

Citharoxylon. 

Citrus. 

Clathrus. 

Clauaria. 

Claytonia, 

Clematis. 

Cleome. 

Cleonia. 

Clerodendron. 

Clethra. 

Cliffortia. 

Clinopodium. 

Clio. 

Clitoria. 

Clupea. 

Clufia. 

Clutia. 

Clypeola, 

Cneorum. 

Cnicus. ■ 

Cobaltum. 

Cobites. 

Coccionella. 

Coccoloba. 

COCCKS. 

Cochlearia, 

Cocos. 

Codon. 

Coffea. 

Coix. 

Colchicum. 

Coldenia. 

Collinfonia. 

Coluber. 

Columba. 

Columnea, 

Colutea. 

Cclymbust 

Comarum. 

Cometes. - 

Commelina. 

Connarus. 661 


Conferua. 


720 


124 


Conium. 


206 


365 


Conocarpus. 


167 


416 


Conops. 


IC04 


508 


Conuallaria. 


246 


724 


Conuoluulus. 


155 


725 


Conus. 


1165 


185 


Conyza. 


547 


376 


Copaifera. 


202 


447 


Coracias. 


159 


404 


Corallina. 


1304 


426 


Corchorus, 


^69 


30T 


Cordia. 


i76 


660 


Coriopfis. 


570 


398 


Coriandrum. 


213 


1094 


Coriaria. 


658 


484 


Coris. 


168 


522 


Corifpermum. 


52 


-674 


Corn.ucop!ae. 


85 


662 


Cornus. 


124 


437 


Cornutia. 


418 


73 


Coronilla. 


491 


570 


Corrigiola, 


220 


129 


Cortufa, 


151 


499 


Coiylus, 


631 


579 


Corymbium, 


582 


276 


Corypha. 


729 


739 


Coryphaena^ 


446 


434 


Coruus. 


^5S 


729 


Cos. 


61 


292 


Coftus. 


50 


165 


Cottus. 


451 


615 


Cotula. 


564 


256 


Cotyledon. 


.316 


130 


Crambe. 


446 


67 


Craniola. 


412 


375 


Craffula, 


225 


279 


Crataegus. 


342 


427' 


Crataeua. 


326 


490 


Crax. 


269 


220 


Crepis 


524 


353 


Crefcentia, 


416 


127 


Creffa, 


197 


79 


Creta. 
452 


Crinum. 


236 Crithmum, 

Crocus, 

Crotalaria. 

Croialus. 

Crdton. 

Crotophaga. 

CrucianeHa. 

Crucita. 

Cucubalus. 

Cuculus. 

Cucumis, 

Cucurbita. 

Cuniinum. 

Cunila. 

Ciinonla. 

Cupania. 

Cupreffus, 

Cuprum. 

Curatella. 

Cuvculio. 

Curcuma, 

Cufcuta. 

Cyanella. 

Cycas, 

Cyclamen. 

Cyclopterus, 

Cymbaria. 

Cynanchum. 

Cynara, 

Cynips. 

Cynogloffum. 

Cynometra. 

Cynomorium. 

Cynofurus. 

Cyperus. 

Cypraea. 

Cypripedium, 

Cyprinus. 

Cyrilla. 

Cytinus, 

Cytifus, 

Dadylis. 
^ Dais. 
Dalecampia. 208 

7y 

477 

372 

624 

154 
119 
129 
308 
168 
640 

639 
212 

63 
302 
636 
633 
143 

370 
6o5 

5Q 
129 
243 
729 
151 
414 
412 
192 
531 
917 
146 
291 
613 

95 

81 
1172 

595 
5-5 

182 
602 

489 

95 

297 

634 Daphne. INDEX VNIVERSALIS. Daphne. 


271 


L^benus. 
•*-i Kcheneis. 


480 


Erythroniura. 


241 


Lafvnus, 


53 
Erythroxylon. 


315 


I/atifca. 


659 


Echinophora. 


204 


Efox. 


515 


Datiira. 


170 


Echinops. 


581 


Ethulia. 


536 


Daucus. 


206 


Echinus. 


446 


Eugenia. 


340 


Decumaria. 


326 


Echites. 


190 


Enuoluulus. 


222 


Delphims. 


108 


Echium. 


148 


Euonymus. 


i8r 


Delphinium. 


370 


Ehretia. 


176 


Eupatorium. 


536 


Delima. 


364 


Elaeagnus. 


127 


Kuphorbia. 


330 


Dentalium. 


1263 


Elaeocarpus. 


3^3 


Euphrafia. 


405 


Dentaria. 


458 


Elais. 


730 


Exacum. 


122 


Dermejles, 


561 


Elate. 


730 


Excoecaria. 


650 


Dialium. 


56 


Elater. 


651 


Exocoetus. 


520 


Dianthera. 


60 


Elaterium. 


614 


Dianthus. 


307 


Elatine. 


278 


L^^agara. 
■■- Fagonia. 


125 


Diapenfia. 


150 


Elephas. ' 


48 


295 


Didamnus, 


292 


Elephantopus. 


580 


Fagus. 


630 


Didelphis, 


71 


ElUna.- 


169 


Fdko. 


124 


Didur. 


267 


Elops. 


518 


Fafciola. 


1077 


Digitalis. 


414 


Elymus. 


100 


Felis. 


60 


Dillenia. 


373 


Emherixa. 


308 


Ferraria. 


597 


Dlodia. 


Xi6 


Empetrum. 


649 


Ferrunv 


136 


Diodon. 


412 


Empis. 


1003 


Ferula. 


209 


Diomedea. 


214 


Entonioiithus, 


160 


Feftuca. 


96 


Diofcqrea. 


656 


Ephedra. 


661 


Fewillea. 


654 


Diosma. 


182 


Ephemera. 


906 


Ficus. 


681 


Diof^yrus. 


679 


Epimedium. 


124 


Filago. 


580 


Dipfacus- 


lii 


Epidendrum. 


595 


Fljlularia. 


5^15 


Dirca. 


272 


Epigaea. 


300 


Fiagellana. 


254 


Dodatia. 


423 


Epiiobium. 


264 


Fkjlra. 


1300 


Dodecatheon. 


151 


EquiiSi 


100 


Fontinalis» 


699 


Dolichos. 


4S2 


Equifetum. 


684 


Fcrmica. 


962 


Donax. 


1126 


Erantliemum. 


56 


Forjicula. 


6S6 


Doronicum. 


559 


Erica. 


268 


Forskohlea. 


321 


Dorftejiia. 


127 


Eri^jeron. 


549 


Fj-agaria. 


349 


Draba. 


432 


Erinaceus. 


75 


Frankenia. 


255 


Dracaena. 


246 


Krinus. 


420 


Fraxinus. 


679 


Draco. 


358 


Eriocaulon. 


103 


Fringilla. 


317 


Dracocephalum. 401 


Eriocephalus. 


579 


Fritilhria. 


240 


Dracontium. 


604 


Eriophorum. 


84 


Fuchfia. 


119 


Drofera. 


225 


Erithalis. 


167 


Fueus. 


714 


Dryas. 


352 


Efuuiu. 


488 


Fulgora. 


703 


Drypis. 


221 


Eryn.jium. 


201 


Fulica. 


257 


Duranta. 


425 


Eryfimum. 


441 


Fumaria. 


496 


Dytijcus. 


664 


Erythrlna. 


473 


Furia. 


1325: Q4 Gadus, INDEX VNIVERSALIS. f^adus. 
^ Galanthi 


435 


Graptolithus. 


173 


Hemerocallig. 


fl49 


us. 214 


Gratiola. 


61 


Hemionitis. 


689 


Galax. 


iS^ 


Grewi*. 


602 


Heracleum. 


210 


Galega. 


49^ 


Grias. 


^62 


Hermannia. 


451 


Galenia. 


274 


Grielum. 


318 


Hernandia. 


619 


Galeopfis. 


39^ 


Grislea. 


265 


Herni-aria. 


194 


Galium. 


117 


Gronouia. 


184 


Hefperis. 


44» 


Garcinia. 


326 


Gryllus.s 


692 


Heuchera. 


198 


Gardenia. 


189 


Guaiacum. 


291 


Hibifcus. 


463 


Garidella. 


313 


Guettarda. 


628 


Hieracium. 


52a 


Gajlerojleus, 


489 


Guilandina. 


291 


Hillia. 


253 


Gaura. 


264 


Gundelia. ^ 


58f 


Hippohofca. 


lOIO 


Gaulteria. 


300 


Gunnera. ' 


597 


Hippocratea. 


75 


Genipa. 


168 


Gymnotuu 


427 


Hippocrepis. 


49» 


Genifta.j 


474 


Gypfophila. 


306 


Hippomane. 


637 


Gentiana. 


199 


Gypfum. 


45 


Hippophae- 


651 


Geoffraea. 


490 


Gyrinus, 


5^7 


Hippopotamus. 


lOI 


Geranium. 


452 


Hippuris. 


5» 


Gerardia. 


408 


"LJaemanthus. 
*- -*- Haematopi 


, 234 


Hiraea. 


315 


Geropogon. 


518 


lS.2<)7 


Hirundo. 


343 


Gesnera. 


409 


Haematoxylon 


. 29^ 


Hirudo. 


1079 


Gethyllis. 


325 


Halefia. 


326 


Hirtella. 


183 


Geum. 


352 


Haliotis. 


12,-5 


Hifpei. 


603 


Ginora. 


329 


Halleria. 


416 


Hijter. 


1^66 


Gladiolus. 


76 


Hamamelis- 


129 


Holcus. 


669 


Glaux. 


188 


Hamellia. 


165 


Holofleum. 


IQ3 


Glechoma. 


393 


Hartogia. 


625 


Holothuria. 


1QS9 


Gleditfia. 


678 


HafTelquiftia. 


209 


Homo. 


aS 


Glinus. 


334 


Hebenftreitia, 


420 


Hordeum. 


lOI 


Globu!aria. 


III 


Hedera.' 


184 


Hopea. 


509 


Gloriofa. 


241 


Hedyotis. 


115 


Horminum. 


401 


Glycine. 


484 


Hedyfarum. 


493 


Hottonia. 


i^a 


Glycytrliiza. 


490 


Heifleria. 


297 


Houftonia. 


"7 


Gmelina. 


417 


Helenium. 


560 


Hudfonia. 


327 


Gnaphalium. 


543 


Helianthus. 


569 


Hugonia. 


45» 


Gnetum. 


637 


Helidteres. 


601 


Humulus. 


653 


Gnidia. 


272 


Heliocarpus. 


329 


Humus. 


£09 


Gohius. 


449 


Heliophila. 


442 


Hura. 


638 


Gomphrcna. 


19? 


Heliotropium. 


144 


Hyacinthus. 


247 


Gordius. 


1071 


Hdix. 


1241 


Hydnum. 


724 


Gorgonia. 


1287 


Helleborus. 


381 


Hydra. 


1320 


Gorteria. 


57^ 


He]mintholithusi6i2 


Hydrangea. 


3oa 


Gofiypium. 


462 


Helonias. 


257 


Hydrargyrum. 


119 


Gouana. 


67,- 


Heluella. 


7^5 


Hydraais. 


381 


Graeula. 


164 


Heinerobius, 


911 


Hydrocharis. 


^Sl Hydro- INDE5C VNIVERSALIS. Hydrocotyle. 


8oa 


luffiaea. 


«97 


Hvdrolea. 


198 


lufticia. 


59 


Hydrophylliim. i^a 


Ixia. 


75 


Hyjhix. 


76 


Ixora. 


120 


Hymenaea. 


£88 


Hyofcyamus. 


170 


TT aempferla. 
•■-^ Kalmia. 


51 


Hyoferis. 


525 


«98 


Hypecoon. 


130 


Kiggelaria. 


658 


Hypericum. 


509 


Kleinhouia. 


601 


Hypnum. 


702 


Knautia. 


114 


Hypochaetls. 


526 


Knoxia. 


117 


Hypoxis. 


S42 


Koenigia. 


J04 


Hyffopus. 


389 


Kramera. 


laS 


Kuhnia. 


167 


Tacquinia. 
•■■ lambolifera. 


175 


9.66 


T ahrus. 
•*-' Lachnaea. 


473 


lafione. 


582 


«73 


lasminum. 


55 


Lacerta. 


359 


latropha. 


6^6 


Laduca. 


520 


Iberis. 


435 


Laetia. 


363 


Ichneumon. 


930 


Lagerftroemia. 


365 


Ichthyolithus. 


159 


Lagoecia. 


185 


Illecebrum. 


187 


Lagurus. 


99 


Ilex. 


130 


Lamium. 


393 


Illicium. 


335 


Lampyris. 


643 


Impatiens. 


586 


I^anius. 


134 


Imperatoria. 


215 


Lantana. 


417 


Indigofera. 


496 


Laplyfia. 


^082 


Inula. 


')'y7 


Lapfana. 


526 


Ipomoea. 


158 


Laras. 


224 


Iris. 


77 


Laferpitium. 


209 


Irefme 


653 


Lathraea. 


406 


Ifatis. 


446 


Lathyrus. 


486 


Ifchaemum. 


670 


Lauatera. 


461 


JfX 


1287 


Lauandula^ 


390 


Isnarda. 


126 


Laugeria. 


177 


Ifoetes. 


697 


Laurus. 


2SO 


Ifopyrum. 


380 


Lawfonia. 


267 


Itea. 


183 


Leea. 


627 


lua. 


624 


Lecchea. 


105 


luglans. 


630 


Lecythis, 


363 


lulus. 


1064 


Ledum. 


299 


luncus. 


»50 


Lemma. 


614 


lungermannia. 


705 


Lemur. 


44 


Juniperus. 


^60 


Leontice. 


»45 Leontodon. 

Leonurus. 

I^par,. 

Lepidium. 

Lepisma. 

Leptura. 

Lepus, 

Lernaea. 

Leucadendfon. 

Leucojum. 

Leyfera. 

Libellula. 

Lichen. 

Ligufticum. 

Liguftrum. 

Lilium. 

Limax. 

Limeum. 

Limodorum. 

Limonia. 

Limofella. 

Linnaea. 

Linum. 

Lippia. 

Liquidambar. 

Liriodendron. 

Lifianthus. 

Lithofpermum. 

Lobelia. 

Loefiingia. 

Loefelia. 

Lolium. s 

Lonchitis. 

Lonicera. 

Loofa. 

Lophius, 

Loranthus. 

Loriearia, 

Lotus. 

Loxia. 

Jjucanus. 

Ludwigia. 

Lumhricus, 

Lunaria. 

Lupinus. 521 

396 

1106 

433 
1012 

637 

77 
1092 

IIO 

234 
560 

901 
708 
210 

&40 
1081 
5J59 
594 
296 
421 
421 
223 
425 
632 
373 
154 
145 
58? 
74 

418 
100 

689 
165 
364 

402 
252 
508 

504 • 
«99 

559 
125 

1076 
438 
481 Qs Lych. INDEX VNIVERSALIS. tychnls. 519 

Lycium. 177 

Lycoperdon. 726 

Lycopodiun. 697 

Lycopus. * 63 

Lycopfis. 148 

Lygeuni. 85 

Lylimachia. 152 

Lythrum. 328 

lafhra. 1125: 
Macrocnemum 
165 

JVfiidrepora^ 1 272 

Maunolia. 373 

Mahernia. 227 

Maiachra. . 458 

Malope. 462 

Mnlpigia. 314 

Malua. 459 

Mammea. 362 

Mangifera. 183 

Afanis. 52 

Manris. 689 

Manulea. 419 

Maranta. 50 

Marchantia, 707 

Marcgrauia. 358 
Marga. 

Marmor. 40 

Marrubium. 395 

Marfilea. 695 

Martynia. 412 

Martricaria. 563 

Matthiola. 168 

Medeola. a%6 

Medicago. 505 

Medufa. 1096 

Mclaleuca. 509 
MeJampodium. 577 

Melampyrum. 406 

Melanthium; Q.1^6 

Melaftoma, 298 

Meleagris. a68 

Meiia. 249 Melianthus. 428 

Melica. • 92 

Melicocca. %66 

MelifTa. 400 

Melittis. ^f^ja 

Melochia. 451 

Meloe. 679 

Melothria. 74 

Memecylon. «67 

Menais. 167 

Menifpermuni. 659 

Mentha. 391 

Mentzelia. 364 

Menyanthes. 152 

Mercurialis. 6^7 

Mergus, 207 

McTops. iSa 
Mefembryanth. 344 

Mefpilus. 343 

MefTerfniidia. 149 

Mefua. 465 

Mica. 58 

Michelia. 374 

Micropus, 580 

Milium. 89 
Millepora. 1282 

Milleria. 576 

Mimofa. tj^i 

Mimulus. 423 

Mimufops. S65 

Minuartia. 104 

Mirabilis. 168 

Mitchella. lao 

Mitella. 305 

Mnium. 700 

Moehringia. 275 

Mollugo. 104 

Moluccella, 398 
Molybdaenum. 121 

Momordica, 639 

Monarda. 64 

Mdnnieria. 469 
Alonoculus, 1057 

Monodcn. 105 

Monotropa. »96 Monfonia. 


50S 


Montia. 


103 


Moraea. 


78 


Mordella, 


683 


Morina, 


67 


Morinda. 


166 


Morifona, 


465 


Mormyrus. 


522 


Morus. 


623 


Mofchus. 


91 


Motacilla. 


328 


Mucor.. 


726 


Musil. 


520 


Mullus. . 


495 


Muntingia, 


361 


Muraena» 


425 


Murex, 


1215 


Muria. 


98 


Mufa. 


667 


Mufca. 


979 


Mufcicdpa. 


324 


Mus. 


79 


MulTaenda. 


168 


Mujlela. 


66 


Mutilla. 


^66 


Mycieria. 


232 


Myagrum. 


431 


Mya. 


III» 


Myginda, 


132 


Myrmeleon. 


913 


Myofotis. 


144 


Myofurus. 


fla7 


Myrica. 


651 


Myriophyllum. 6a8 


Myrfme. 


i8i 


Mytilus. 


1155 


Myrtus. 


340 


Myxine. 


1080 


' ^aias. 
-*-^ Nama. 


647 

198 


Napaea. 


459 


Narciffus. 


234 


Natrum. 


88 


Nauclea. 


163 Naii' INDEX VNIVERSALIS. Necydalis. 

Nepentes. 

Nepa. 

Ncpcta. 

Nephelium. 

Nereis. 

Nerium. 

Nerita. 

Neurada. 

Nicotiana. 

Nigelh. 

Nigrina. 

Nitrum. 

Nitraria. 

NifiTolia. 

Noclilio. 

Notonecta. 

Nolana. 

Numiia. 

Nyctanthes, 

Nymphaea. 

NylTa. 

Obolaria. 
Ochna. 
Ochra. 
Ocynmm, 
Oenanthe, 
Oenothera. 
Oeftrus. 
Olax. 

Oldenlandia. 
Olea. 
Olyra, 
Omphalea. 
Onifcus. 
Onoclea. 
Ononis. 
Onopordon. 
Onosma, 
Ophidium. 
Ophiorhira. 
OphioglolTum. 
Ophioxylon. 1161 
641 

597 

590 
623 

1085 
189 

1257 
321 
171 
37« 
154 
84 
3*7 
472 
8S 
712 
149 
»73 

55 
361 

679 

422 
362 
192 
402 
212 
263 
969 
73 
126 

56 
616 

619 

1059 

684 

47S 
531 
147 

431 
153 

684 
667 Ophrys. \ 

Orchis* ^ 

Origanum, 

Oriolus. 

Ornithogalum. 

Ornitholithus. 

Ornithopus. 

Orobanche. 

Orobus. 

Orontium, 

Ortegia. 

Oryza. 

Osbecliia, 

Osmites. 

Osmunda. 

Ofteofpermum. 

OJlracion. 

Oflrea. 

Ofyris. 

Othonna. 

Otis. 

Ouicda. 

Ouis. 

dxalis. 

TJaederota, 

•*- Paederla. 

Paeonia. 

Palamedea. 

Panax. 

Pancratium. 

Panicum. 

Panorpa. 

Papauer. 

Papilio. 

Paradifea. 

Parietaria. 

Paris. 

Parldnfonia. 

Parnafiia. 

Parra. 

Parthenium. 

Parus. 

Fafpalum. 

Paflbrina. 591 

.589 

^399 

160 

S4& 

157 
491 
422 

485 
«50 

74 
«53 
S63 

'il^ 
684 
578 
407 
1144 
649 
579 
5^64 
425 

97 

318 

59 
189 

370 
S32 
680 

235 
86 

915 

360 

774 
166 
672 
278 
i88 
2221 

259 

624 
116 

86 Paffiflora. 


598 


Paftinaca. 


s,i6 


Patagonula. 


176 


Patcila. 


1257 


Pauetta. 


120 


Pauo. 


»67 


Paullinia. 


277 


PeftJs. 


561 


Pedalium. 


427 


Pediculus. 


I0i6 


Pedicularis, 


407 


Peganum. 


32.7 


Perafus. 


418 


felecanus. 


«25 


Peltaria. 


437 


Penaea. 


121 


Pcmaiiila. 


13^1 


Per,tapetes. 


456 


Penthorum. 


317 


Peplis. 


253 


Perca. 


481 


Perdicium. 


559 


Pergularia. 


191 


Perilia. 


39» 


Periploca. 


19» 


Petefia. 


120 


Petiueria. 


»57 


Petrea. 


417 


Petromyxpn. 


304 


Peucedanuni. 


208 


Peziza; , 


725 


Phaca. 


497 


Phaeton. 


219 


Phalangium, 


1027 


Phalaris. 


85 


Piialaena. 


808 


Phallus. 


724 


Pharnacium, 


220 


Pharus. 


627 


Phafcum. 


699 


Phareolus. 


481 


Phafianus. 


S70 


Phellandrium. 


ai3 


Philadt-iphus. 


337 


Phiiiyjrea. 


5S Phle- INDEX VNIVERSALIS. Ffileum. 
Phlomis. 
Phlox. " 

Phoenix. 

Phoenicopterus, 

Fkolas. 

Phryma. 

Myganea. 

Phylica. 

Fhyllanthus. 

Fhyllis. 

Fhyfalis. 

Fhyfeter. 

Phytheuma. 

Phytolacca. 

Phytoli^hus. 

FicriSv "" 

Piiularia. 

^mpjnella. 

Pinguicula. 

Finna. 

Pinus. 

Piper. 

Pipra. 

Pifcidia. 

Pifonia. 

Piftacia. 

Pifum. 

Plantago. 

Platalea. 

Platanus. 

Pledronia. 

Pleuronecles. 

riinia, 

Plotus. 

Plukenetia. 

Plumbago,. 

Plumbum, ^ 

Plumiera. 

Poa. 

Podophyllum. 
Podura. 

Poinciana. S8 Polemonium. 
597 Polianthes. 
i-^c Polycarpum. 
5^ Polycnemum. 
730 Polygala. 
230 Polygonum. 
II 10 Polymnia. 
404 Polynemui. 
908 Polypodium. 
igo poiypremum. 
620 Polytrichum. 
soi Pontederia, 

172 Populus. 
107 Porella. 
162 Portlandia, 
33 1 portulaca. 
171 Potamogeton. 
519 Potentilla. 

173 Potherium. 
697 Pothos. 
217 Prafium. 

61 Prenanthes. 
1159 Primula. 

632 Prinos. 
67 Procellaria. 

338 Prockia. 
473 Profopis. 
680 Protea. 
651 Proferpinaca. 
485" Prunella. 
122 Prunus. 
331 Pfidium. 
631 Pfittacus» 
183 Pfophia. 
455 Pforalea. 
365- Pfychotria. 
218 Ptelea. 

633 Pteris. 
15-4 Pteronia. 
131 Ptinus. 
190 Pulex. 

92 Pulmonaria. 
359 Pumex. 
101 3 Pyrites. 
»90 Pyrola. 
Pyrus. r^-p /^uartzum. 
S47 \l QuaflTia. 


'^> 


295 


104 Quercus. 


629 


74 Queria. 


10,- 


470 Quisqualis. 


397 


257 
5?^ .. ^ 
521 L/ aja. 

691 ■*-*- Raiania. 


m 


655 


121 Rallus. 


26 J 


700 Ramphajlos. 


150 


z^rt^ Randia. 


154 


655 Rana. 


354 


69g Ranunculus. 


378 


164 Raphanus. 


445 


328 Raphida. 


916 


1 30 Rauuolfia. 


188 


3CO Reaumuria. 


372 


629 Recuruirojlra. 


255 


6oij Refeda. 


329 


404 Reflio. 


735 


521 Rhacoma, 


123 


150 Rhamnus. 


178 


251 Rheedia. 


358 


21 £ Rheum. 


281 


3^2 Rhexia. 


«63 


253 Rhinanthus. 


405 


IIO Rhinoceros, 


104 


103 Rhizophora. 


325 


404 Rhodiola. 


657 


341 Rhododendrun: 


1.299 


339 Rhus. 


•lii/ 


139 Ribes. 


184 


163 Riccia. 


708 


500 Richardia, 


«51 


164 Ricinus. 


636 


145 Ricotia. 


438 


687 Riuina. 


128 


473 Robinia. 


490 


565 Roella. 


i6a 


loai Rondeletia. 


163 


146 Roridula. 


185 


Rofa. 


349 


1 1 3 RosmarinuS. 


64 


301 Royeuia. 


3oa 


344 Rubia. 


119 Ru- INDEX VNIVERSALIS. Rubus. 


349 


Schiflus. 


73 


Sibbaldla. 


««7 


Rudbeckia. 


570 


Schmidelia. 


»74 


Sibthorpia. 


4S,K 


Rucllia. 


484 


Schoenus. 


80 


Sicyos. 


640 


Rumex. 


254 


Schrebera. 


198 


Sida. 


457 


Rumphia. 


73 


Schwalbea. 


406 


Sideritis. 


390 


Ruppia. 


131 


Schwenkia. 


61 


Sideroxylon, 


17S 


Rufcus. 


662 


Scioera. 


48o 


Sigesbeckia. 


0? 


Rura. 


393 


Sciila. 


»43 


Silene. 


309 


Rynckops, 


ssS 


Scirpus. 


82 


Silex. 


67 


Sciurus. 


86 


Silpha. 


569 


Q4rlla, 

^ Saccharuin. 


1268 


Scleranthus. 


306 


SiJphiunj, 


iT^i 


■ 85 


Sloanea. 


362 


Silurus. 


501 


Sagina. 


131 


Scolopax. 


242 


Simia. 


34 


Sagittaria. 


628 


Scolopendra. 


io6a 


Sinapis. 


444 


Salicornia. 


51 


Scolymus. 


527 


Siphonanthus. 


119 


Salix. 


649 


Scbtnber. 


492 


Sipimculus. 


1073: 


Salnio. 


509 


Scoparia. 


123 


Sivcx. 


92S 


Salfola. 


196 


Scorpaena* 


45 a 


Sifon. 


aiA 


Saluadora. 


128 


Scorpiurus. 


492 


Sifymbrium. 


439 


Saluia. 


64 


Scorpio. 


1037 


Sifyrinchii|m. 


S97 


Sanibucus. 


«19 


Scorzonera. 


519 


Sitia. '^i 


17? 


Samyda. 


301 


Scrophularia. 


419 


Sium. 


fiii 


Samolus. 


163 


Scutellaria. 


403 


Smilax. 


654 


Sanguinaria. 


359 


Scyllaea. 


1094 


Smyrnium. 


fiit^ 


Sanguiforba, 


125 


Secale. 


lOI 


Solandra. 


627 


Sanicula. 


S02 


Securidaca. 


474 


Solanum. 


lya. 


Santalum. 


fl66 


Sedum. 


3i6 


Soldanella. 


151 


Santolina. 


540 


Seguieria. 


369 


Solen. 


iii? 


Sapindus. 


»77 


SeJago. 


419 


Solidago. 


55«^ 


Saponaria. 


307 


Selinum. 


207 


Sonchus. 


519 


Saraca. 


469 


Semperuiuum. 


355 


Sophora, 


287 


Sarothra. 


S2I 


Senecio. 


550 


Sorbus, 


343 


Sarracenia. 


361 


Sepia, 


1095 


Sorex. 


75 


Satureia. 


389 


Septas. 


259 


Sparganium, 


6is 


Satyrium. 


590 


Serapias. 


593 


Spartium. 


474 


Saururus. 


= 59 


Seriola. 


526 


Sparus. 


467 


Sauagefia. 


185 


Seriphium. 


582 


Spathelia. 


ai9 


Saxum. 


72 


Serpicula. 


620 


Spatum. 


4S 


Saxifraga. 


303 


Serpula. 


1264 


Spcrgula. 


3»i 


Scabiofa. 


113 


Serratula. 


528 


Spermacoce; 


lly 


Scabrita. 


1^5 


Sertularia. 


1306 


Sphaeranthus. 


5Si 


Scandix. 


£13 


Sefamum. 


423 


Sphagnum. 


<59g 


Scarahaeus. 


541 


Sefeli. 


»15 


Sphex. 


941 


Scheuchzeria. 


^5^ 


Seiuuium. 


343 


'-'phinx. 


79S 


Schinus. 


^58 


Sherardia. 


11$ 


Spigelia, 


153 Spi- INDEX VNIVERSALIS. Spilanthus* 


513 


Syringa. 


56 


ThripSi 


74^ 


Spinacia. 


653 


Swcrtia- 


199 


Thryalis. 


296 


Spiraea. 


347 


Swietenia. 


294 


Thuia. 


633 


Splachnum. 


699 


Thymbra. 


389 


Spondias. 


316 


' 1 ^abanus. 
-*- Taberuae: 


999 


Thymus. 


399 


SpondyluSi 


1136 


mont. 


Tiarella. 


305 


Sponc^ia. 


1296 
191 


Tilia. 


363 


SquMu f. 


397 


Taenia. 


1323 


Tillaea. 


132 


iStachy.s. 


394 


Tagetes. 


560 


Tillandfiai 


2^2 


ijtaehelina. 


53S 


Talcum* 


51 


Tinus. 


ftSi 


S^iJadtites. 


183 


Talpa. 


73 


Tipula. 


970 


Stannum. 


130 


TamarinduS. 


73 


Todus. 


17% 


Stapelia. 


194 


Tamarix. 


319 


Toluifera. 


293 


Sfaphylaea. 


ai9 


Tamus. 


654 


Tomejc. 


ia> 


Staphylinus. 


683 


Tanacetum. 


541 


Tophus. 


186 


Statice. 


222 


Tanagra. 


313 


Tordylium. 


204 


Steiiaria. 


311 


Tantalus. 


240 


Torenia. 


413 


Steliera. 


«73 


Tarchonanthus 


• 539 


Tormentilla. 


35» 


Stemodia. 


422 


Targionia. 


707 


Tournefortiai 


149 


Sterculiai 


6^7 


Tartarus. 


178 


Tozzia. 


406 


Steris. , 


197 


Taxus. 


661 


Trachelium, 


163 


Sterna. " 


»27 


Telsphium. 


220 


TrachinuS' 


435 


Stewartiai 


464 


TelUna. 


1116 


Tradefcantia. 


233 


Stibium. 


123 


Tenehrio. 


674 


Tragia. 


619 


Stipa. 


99 


Tenthredo. 


920 


Tragopogon. 


518 


Striago. 


597 


Tenhella, 


1092 


Trapa. 


126 


Stillingia. 


637 


Teredo, 


1267 


Tremella. 


714 


Stirium. 


47 


Tfrmes, 


1015 


Trewia. 


362 


Stoebe. 


581 


Tejluio. 


350 


Trianthema. 


297 


-Stratiotes. 


373 


Terminalia. 


674 


Tribulus. 


«96 


Stromataeus. 


432 


Tetracera. 


371 


1 rlchchuS' 


48 


6t' ix. 


131 


Tetragonia. 


344 


Trichilia. 


294 


Strumpfia. 


582 


Tetrao. 


273 


Trichiurus, 


429 


Struthio. 


265 


Tetrodon. 


410 


Trichomanes. 


6^6 


Strutiola. 


127 


Teucrium. 


387 


Trichofan hes. 


638 


Strychnos. 


175 


Teuthis. 


507 


Trichoftenia. 


403 


Sturnus, 


a9o 


Thalia. 


59 


Tridax. 


567 


Styrax. 


301 


Thalidrum. 


377 


Trientalis. 


259 


Succinum. 


io8 


Thapfia. 


216 


Trifolium. 


501 


Subularia. 


432 


Thea. 


365 


Trigk. 


496 


Suriana. 


318 


Theligonum. 


639 


Triglochin. 


Z^yS 


Sus. 


102 


Theobroma. 


508 


Trigonella. 


505 


Symphytum- 


147 


Theophrafta. 


153 


Trilliura. 


256 


SympJocos. 


369 


Thefmm, 


188 


Tringa. 


247 


Syngnatkus. 


416 


Thlafpi. 


434 


TriopterlS; . 


315 Ttlo- INDEX VNIVERSALIS. Triorteum. 

Triplaris. 

Tt ipfacum. 

Triticum. 

Triton. ^ 

Triumfetta. 

Trochilus. 

Trockus, 

Troi^on, 

Trollms. 

Tropaeolum. 

Trophis. 

Tubipnra. 

Tubularia, 

Tulipa. 

Turbo, 

Turdus. 

Turnera. 

Turritis. 

Tufiilago. 

Tvpha- 

rjlex. 

^ Vlmus. 

\aua. 

Vnio]?.. 

Vpupa. 

Vranofcopus. 

Vrena. 

Vrfus, 

Vrtica. 

Vrricularia, 

Vuaria. 

Vuularia. i66 

103 

615 

loa 

109« 

1*7 

189 

1229 

167 
380 
a53 
650 

JAJO 

1301 

«41 

ia32 
syi 
sso 
443 
5^^ 
614 
476 
198 
719 

94 
183 
4?4 
462 

69 
621 

61 
374 
241 V accmmm. 
Valantia. 
Valeriana. 
Vallisneria. 
Vandellia. 
Varronia. 
Vateria. 
Velezia. 
Vella. 
Venus. 
Veratrum. 
Verbafcum. 
Verbena. 
Verbelina. 
Veronica. 
Vefpu. 
Vefpertilio. 
Vio'.'mum. 
Vicia. 
Vinca. 
Vifcum. 
Vismutum. 
Vitex. 
Vitis.l 
Vitriolum. 
Viuerm. 
^^ollvameria. 
Voluta, 
Voluox. 
Vorticella. 
Vultur. 267 

672 

7» 

647 
422 
176 
364 

198 
441 

1128 
668 
169 

62 

567 

S7 

948 

46 

£18 
487 
189 
650 

128 
426 

189 
104 

63 
425 

1186 

1124 

1317 

121 W, achendorfia. 79 
Waltheria. 4^1 

Weinmannia. »74 
Wiuterania, 346 X, ■anthium. 
Xeranthemum. 
Ximenia. 
Xiphias. 
Xylopia,^ 
Xyris. Y ucca. 
Yunx. '-^amia. 

Zannichella. 

Zanonia. 

Zanthoxylon. 

Zea. ' 

Zincum. 

Zinnia. 

Zizania. 

Zizophora. 

Zoegaea. 

Zoolithus. 

Zoftera. 

Zygophyllum. 623 
546 
265 
432 
6oa 
79 S4S 

t2& 731 
613 
654. 
654 
615 

561 
627 

64 

571 

6o> 
«9> ... K(P-5^3 %^^^^^ INSERT FOLDOUT HERE INSERT FOLDOUT HERE J INSERT FOLDOUT HERE I m J^^ r>- ■•:»>".