Skip to main content

Full text of "Ta heuriskomena panta"

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| ,^^ι^ν ^» ν'*β1»^*> .^^ Η'νΑ ^» ^"««1»^*!. .^^Ι^'^ α» ^"««1*^*^ ΡΑΤΚΟΙΟΟΙ^ 

ουκδυδ οοΜΡΕΕτυδ ΟΜΝίυΜ δδ. ΡΑΤΚυΜ, οοοτοκυΜ 

δ^κIΡΤΟκυΜ^υΕ ΕΟΟΕΕδίΑδτιοοκυΜ 

δΙΥΕ ίΑΉΝΟΚυΜ, δΙΥΕ ΟΚΑΕΟΟΚϋΜ ΑΟΟυΚΑΝΤΕ ;.-Ρ. ΜΙΟΝΕ 

ΒΐΙ>1ΐοΐΗ6οχ Οίειΐ υπΐνεΐδίε ΒΚΕΡΟι,ίΐ — τυκΝΗουτ -?£ βδ 
\/, 
Ο .Ζ -?£ βδ 
ν. ΤΒΑϋΙΤΙΟ €ΑΤΗ0Ι.1€Α 8Λ€ΌΐνΜ Χ. ΑΝΠνδ 995. 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΡΙΚΚΗΣ, ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. 9 (ΕΟϋΜΕΝΠ, 

ΤΗI^^^Ε ΙΝ ΤΗΕδδλΙΙλ ΕΡΙδεΟΡΙ, 

ΟΡΕΚΑ ΟΜΝΙ Α , 

ΐυΖΤΑ ΒΟΓΠΟΗΒΜ ΜΑΙβΙΒίΙΒΒΙΙ ΑΝΝΙ 1631» ΡΒΑΤΙΑ ΒΗΒΝΟΑΤΙΟΝΒ ^η^0ΕIIΤI88IIIΑ| ΤΤΡΙ§ λΙΡΒΠΤΑ. ΑΟευΚΑΝΤΕ ΕΤ ΟΕΝυΟ ΗΒε06Ν05€ΕΝΤΒ Ι.-Ρ. ΜΙ6ΝΕ, 

βΙβ&ΒΟνναΟΛ «&■«! ΌΜηΨΜΜΛΜ, 

ΜΤΒ 

αίΕβυυιι εοΜΡΐ^ΒτολυΜ πι 8Ιιιοόι.ο8 κΐΒΐιτυκ ΒοιχΒηΑβτιε^ί βαιιο9 κοιτοεβ. ΡΑΤΚΟίΟΟΙΑΕ ΟΚΑΕΟΑΕ ΤΟΜϋδ 119 ΤυΚΝΗΟΕΤΙ (ΒΕΙ,ΟΐυΜ) 
ΤΥΡΟΟΚΑΡΗΙ ΒΚΕΡΟίδ ΕϋΙΤΟΚΕδ ΡΟΝΤΙΓΙΟΙΙ ΤΒΑΠΙΤΙΟ 0ΑΤΗΟΙ.Ι0Α 8Μ€υΐυΜ χ. ΑΝΝϋ8 995. ΕΕΕΝΟΗϋδ ΑΟΟΤΟΕΟΜ ΒΤ ΟΡΕΕυΜ ΟΟΙ ΟΙ ΗΟΟ ΤΟΜΟ ΟΧΙΧ ΟΟ Μ Τ ΙΙ Ι ΚΙΙΤυΗ . (ΕεπΗΕΝίυδ τηιε(υΕ ιν τιιε55αιια κρίδεοροδ. 

εοοοιηβαΐαηβ ία Νοταιη Τ68ΐιιαΐ6ηΙυαι. (εοηϋηηαίίο.) οοΙ. 9 

8ψΛορή$ Αησηψηι $χ ΟΕΌμι^ιο ιμ Αροΰοΐιφηη^ €χ φ$α (Ιίι^ιιηΐΜ Ιοΰηνη $€άί$ φίίΓο- 
ραΙ%$ αΕ€%Μ€ηΗ. 722 

ΡΑΤΚΙΑΕ£Η£ εΡΟίΙΤΑΝΙ. 

ββηίβηΐίο §700(1αΐ68 9ΐ βηοΐΐοηβδ ρόπίΜοίβ. 78β 

ίηά€χ Τ€ΨΐΛΜ $ί $€ηί€Ηί%ατΗ9η %η 0£ηιιιι«ιιιϊ Ορ€τα. 1301 Οη^ίη&Ι ϋ(ϋ(ίοη ριι1)Η5ΗΓ(1 1>> ^.Ρ. Μί^ηο, Ρ&ή» 18 64 
ΚϋρήηΙ 1)ν Βηροΐδ, ΤιίΓηΗουΙ (Ββΐ^ΐυπι) 19 79 79 «Μυτν 5205Τ " 005 ^ 2000 (ΕΟϋΜΕΝΙ! 

ΰΟΗΝΕίνΓλίηΟΚυίΙΙ 1Ν Νθνΐ]Ν ΤΕ8ΤλΙΙΕΐνΠ1ΙΗ ΟΟΝΤΙΝϋΑΤΙΟ. ΥΠΟΘΕΣΙΣ 

ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΑΗΣ. 

ΑΚβϋΜΕΝΤϋΜ 

ΕΡΙδΤΟΙ.^ ΑΒ ΟΟίΟδδΕΝδΕδ. Ταύτην έπιστέλλιι άτΛ 'Ρώμης, ούχ Ιωραχώς μίν 
αβίους, άχοΰβα; 81 πβρι αυτών. Ή βΙ πρ^ψασις 
??,; Έπιστολ!}; αυτή• Τους Κολθ9σα<Ις ήβού/οντό 
χνης Απατησαι σοφ(βμα3ΐν ΈλληνιχοΤ; χατά της 
ιΙςΧριβτδν π(9τ<ως, χαΐ ιζιρ\ των έν νόμφ βρωμά• 
χων χα\ πιριτομης. ΤαΟτα το(νυν μαθών δ *Από- 
ΟΕΟλος, γράφιι τ))ν Έπιστολήν ώσπβρ χατηχητιχήν 
α^τοΖ; ταύτην. Κα\ πρώτον μίν Ευχάριστων τφ θ<φ, 
βημιίνιι άπ6 του σχβτους αύτους μεταβεβηχέναι βίς 
^ ?ώ; της άληΟλίας. Κα\ δτι ό Χριστ6ς <1ς 8ν έπί- 
07£νσαν, ιΐχών έστι τοΟ Θεού χα\ λόγος, βι* οΐί τά 
Γάντα γέγονι. Κα\ οτι Ιπριπκν αυτόν, βημιουργλν 
ΙπΛ, γενέσθαι χα\ πρωτότοχον τήςχτίσεως, χα\ 
ΐΐροιτ^οχον (χ τών νλχρών, 7να τά αμφότερα βυνάψη, 
χιΐ (ωοποιήση τά πάντα. Προέτρεπε τε αύτους Ιμ- 
μίνιιν ^ πίστει, σημαίνων, δτι αυτός δ Παύλος 
ίιίχονδς έστι του Ευαγγελίου Ιν φ χατηχήθησαν• 
ΚΙτα χα\ περ\ τοΟ νόμου χα\ τώνΐν αύτφ βρωμά- 
ΐβιΐν, χαΐ τζζρλ ήμερων χα\ ένιαυτών εξηγείται, χα\ 
άςο(ε{χνυσιν ήργηχέναι λοιπδντά παλαιά, χα\ τήν 
χιριτομήν. Συμβουλεύει τε αύτοίς μή πλανόίσθαι 
έπό τών σοητ ^ομένων χα\ πλαν31ν αύτους Οελδντων. 
£α\ λοιπόν •:βραινέσας χα\ ώδι γονεΰσι χα\ τέχνοις, 
άνδράσι χα\ γυναις\, βοΰλοι; χα\ χυρίοις, χα\ τά 
Ι/λα τά προς ή9η συμβουλεύσας, τελειοΙ τήν Επι- 
στολών, παραγγείλας τοί; αυτοί;, Γνα δταν άναγνωσθΫ] 
«2ρ* αύτοΙ; ή Επιστολή, ποιή^ωσι χα\ έν τ{ Λαοδι- 
χίων έχχλησί^ αυτήν άναγνω^Οήνοι, χα\ τήν έκ 
Αιοδιχείας Χ2\ ε!ς αύτους άναγνωσθήναι. 

ραταοι.. οα. εχιχ. Α Ηαιιο &1) |]γ1ι6 Εοπαλ βοηΐ)!!, οιιιη οβϋαιη ςυΐάβπι 
608 τιϋίβββΐ, ]&ιιι Ιιηιβη (Ιβ ίρβίν λαϋίβββί. Οοοββίο 
λυΐβιιι Ερίβίοΐ» Γυίΐ Ιιχο : Οσίοβββηβίϋυ» ςυίϋλΐη 
ΙιηροηβΓβ τοίθϋαηΐ βηκοαπίοίβ 8θρΙιί8ηΐ3ΐί8 •^?6γ- 
ιυ»€1ιπ5ΐι 0(ΐ6ΐη, 61 άβ οϊϊΑβ Ιβ^ίβ •ο (16 6ίΓθυηΐ€ί- 
510116. Ηχο 6Γβο €001 (Ικϋοίβββΐ Αροβίοΐιιβ, Ιιαηΰ 3(1 
608 8€πΙ>ίΐ ΕρίβίοΐΑΐη, ΐ&ηςυΑίη ίρβοβ 6Πΐ(1Ί6ηΐ6ΐη• 
Ει ρπιηυιη ςυίιΐβιη ϋβο ^πϋαι ι^οηβ 5ί|(θϋΐ€&ΐ 
ίρ&08 Α Ι6η6ΐ>π8 ΐΓΑη8ί886Α<1 Ιοιηβη τβπίΑΐίβ• ςυο<Ι• 
ςαο Οΐιπβΐυβ ίη ςυοιη €Γ6ϋΐ(ΐ6Γυιιΐ, ίιο•{ο 6•1 61 
τΡΓΐ>αιη 1)61, ρ6Γ ςυο(1 οηηίΑ : 61 ςυο<1 (Ι606ΐΐ8 6γαι 
υΐ 81 ςυΐ €Γ681ογ 6γαΙ, 06Γ61 ρΓΐιηο^οηίΙυβ βχ οιογ- 
Ιυ'ιβ, υΐ υίΓΑςυβ εοη]υη{6Γβΐ, βΐ οιηιιΊα ▼ι?ϋΐ€&Γ6ΐ. 
ΑάΙιοΓίΑΐΜΓ ρπιηιιιη 608, υΐ ίιι Οϋ6 ρβπιΐ8η69ηΙ, β'ι- 
{ΐΓιθοαηβ ςιιθ(1 ίρ86 Ρ3υ1α8 ιηίηΐ8ΐ6Γ βίΙ Εναη^^βΓι!, 

^ ΐη ςυο ΐη8ΐΓυ6Ιί 8υηΙ• Οοΐηϋο 6Γιιιηι (16 Ιβ^β 61 6ί- 
1)Ι9 ςυί Ιη Ιο^β 8υηΙ, 61 άβ (Ιί(;1>υ8 61 Αηηίβ οοιηπιβ- 

ΐηΟΓΑΙ, 61 08ΐ6η(ϋΙ ϋ6ίΐΐ6βρ8 011083 6886 ▼6ΐ6η• 

Ίρ83ΐηηυ6 οΊΓ€υιη€ί8Ίοηβιη. 114 δυκίβΐ ρπΊοΓοα 
116 ΓβΙίΑηΐιΐΓ 3|) 1ηιρο&1οη1>υ8 61 86(1υο6Γ6 608 ηΙ- 
Ι6ηΐί1>υ8. ϋ6Ίη(ΐ6 ρο8ΐςυ3ΐη 6ΐί3ΐη ΙΓιο ρ3Γ6ηΐ68 &(1- 

ΙΐΟΓίΑΐυβ 68130 ΙίΙ)6Γ08, 6358ίΙ>υ8 νίΓΟΙ 30 ιηυ1ί6Γ0$» 

8€Γνί8 61 (<οιιιίηί8 3ΐία(|υ6 8υ3&ίΙ ςυβρ 3(1,ιηοΓ68 Γα- 
οίυηΐ, €οηο1υ(1ίΐ Ερί8ΐοΐ3ΐη : 3(1Ιΐ0Γΐ3ΐυ8 ίρεοβ υΐ υΙ)Ι 
16013 Γυί886ΐ 3ρυ(1 608 Ερίείοΐβ, ουπίΓοπΙ Ιρ83ΐη 
ςυοςυ6 Ι696η(ΐ3ΐη ίη οοΒίυ 1•3θ<Ιίο6ϋ8ίυιη, βΐ ^υ» 
1>»ο()κ6η8ίυπι 6ΓαΙ, υΐ 6ΐί3ΐη 3ρυ<1 ίρ608 Ι6ς6• 

Γ61Ι1Γ. 1 11 (ΕΟυΜΕΝΗ ΤΚΙ€€Λ ΕΡΙδΟΟΡί 12 

ΤΠΕΟΟΟΠΕΤΙ. Α ΘΕΟΛΩΡΗΤΟΤ. 

Ιη ρΙυΓί1)υ& ΕρΊ&ΙοΠβ ΒίςηίΠοαΙ Αρο»Ιο1α5 ιηβιΙίΑ- Έν πολλοί; ό ^Απύ^τολος βηλο! την 1^&^; τ^^νθι^ν ϋοη^ιΐΐ 3(1 Οιτυιη αο Ρ«ΐΓ6ΐη «Ι Γυ€ο:ΐ€ί1ΐ8ΐίοη6ΐιι 
£οηΐίςΊ8$(! Ι)θΐηίηίΙιυ$ ροΓ ΓιΙίιιιη. ι ΙΙηυβ οιΓιιη Οευβ, 
ΙηηιΓιΐ, «Ι υιιιΐδ οκηΙίαΐΟΓ Οβΐ 6ΐ Ιιοηυιιιιηι Ιιοιηο 
εΐΐΓίβΙνβ 1ϋϊ^υ& ^ ι ΚϋΓβαιηςιιβ : ι Ρογ ηιιβπι Γβ• 
Γοη€ί1ί;ιΐίοηοιη «εοορίιηυ»*. » Ει Ποιηίιια^ «βίρδίιιη 
εςΓΐΜΐη 61 τΊλΐΜ αρριΠαΐ '. Νοηιιο οιΓιηι αΐίο ηιοϋο 
ηί$ί ρ€Γ Ίρ$υηι βΐ ίιι Ίρ8υ εοιιΐίη^ίΙ ουϊηαηιη αθθθ8• 
$υ8 3(1 ΡαΐΓΰηι ^. ΡπφίοΓ Ιιοο ηβηιςιΐΰ πιιη Ον'υβ 
0&&01, Ιιοιιιο η:ιθ(|Μβ Γαείυβ οϋΙ, ιιΐ ΊπΙΰΓ Οβιιηι 61 
Ιιοηϋιιοϋ ιιΐ6(ΙίϋΐυΓ βχδίί^ΙοπΊ, ί|υί 61 Ιιοε οΐ Ί\\\χά 
^$^(1, Υβηιιη 6\Ί&ΐίιηαΙ)ηηΐ €ο1ο?&6η868 ροΓ 3ης6- 
1υ$ 3€€6β8υιη ΙιαΙιοΓΐ αϋ Ρ;λΐΓΰπι 6Ι ηοη ρ6Γ €ΙιγΊ- 
Βΐυιη. ϋοίικίο ιηυ1ι»& 1ια1)ϋΐ3ηΐ ^υ(1^ί^3» 30 («Γχεακ 
οΙ)8οτν:ιΙίιιηο$ , ϋίββ οΙ)$6Γν3ηΙο8 οΐ ΐειηροΓυιη ορ- 
ροί Ιΐιηίΐ3ΐ68 61 ςιΐ96θϋηι|υο Ιηφιβηιοιίί 6Γ3ιιΙ ; ςα» 
οιυηΊ3 8€π1)6ΐΐ(1ο Κρίβίοΐ^ηι εοπ ίςίι Ραυίαβ. 

ΕΡΙ8Τ0ί^Ε ΑΒ €01088ΕΝ8Ε3 ϋΑΡίΤΛ. 

Ι. ϋταΐίατΗηι αΰΐιο άβ €οΙθί$(η$ίΙ}Η$ ^ φιί γτορΐ€τ 

ιρ^ιιι, Ώ€θ {αηιίΐίατύί ύΙΙ'€ν•ίί ΐΜηΙ. 

2. Ρτ€€αίίο ρτο ιριίι, «( τεάριαηίην αά ίαρίαιίίαιη 

ορΰταίίναηι, αά η'πιιί^ηι ΙοΙβταηΐία €ηη έ/ΓαΙίαΓΗΐιι 

ααίοηβ [αΜΗΊαήΐαΐί$^ ηνα αΙ εχ ρΗτίβ^αΐίυηβ, 

5. Ι)€ €ηαΙΐοη€ ρ€Τ Γ.Ιιτ'ηίηηι, €ΐ τ€€οηάΙ'%αΐίοη€ ρ€Τ 

€οηίηη€ίίθΐΐ€ΐη Οβϊ. 

4. θ€ 0€ΐιΙίΗηι αάάααΙοΜ , ηπα {αΰΐα ^ιΐ ίη ζοτροη 

€1 ραι$ίοη€ Οιτ'ηΐι ρετ βάαη. 

5. θ€ άοΰΐήηα ΙριίΗΐ ίταίϋΐα ρύτ ίαίχιηζ, τεΰοκάΓια- 

ίϊνα αά €χΜΙ}ίίίοη€ηι εοΓαηι Οβο. 

6. Οηοά ηοη οροτϋαΙ €0$ φιΐ ίαρ'αηΐίαηι Ηα^εηί ίη 

€Ηή$Ιο^ Ηηηαηα %Μ€ά€Τ€ (αΙΙαεΙ «αρίηκία. 

7. Οποά €οη)ηηαΙο αά ϋοιη, ιρίήΐΗαΙϋετ ηνοηΗ€ 
εα ηηοί Ιθ^η $ηηΙ εοηΙΪΜί αά ΰοηνίνεηάαηι ΟΑπ- 

$10» 

8. Ονοά 1€§Ί$ €ατηαΙί$ Ιι^ρΙ €ατηαΙίΙ}ΐι$ ίη ρτείίο Ηα• 
ϊίεηΐητ , ηοη <ρίΓΐ/ιια/ί6ιι< φαΐ νιτίηίεηι ΟιτηΙι η'- 
Γΐιη/. 

9. ΕχΗοτΙαί'ίο αά ρΗτραίιοηειη , ίαηοΐΊβϋαΐίοηαη , 
1}€ηίρηίΐαΐ€ΐη , ρίεΐαϋη , άΗοεηάι αηιονβη , οαη- Β ΧϊΙ Πατέρα μοιτιίαν χ»\ χαταλλαγΙ;»; τοΓ; άν^ρώ- 
ποις δίά του ΥίοΟ γεγονίναι. ι Ε:; γάρ θεΐ;, φη3^» 
χα\ ίΤς μιιίτη; θ:ο•3 κα\ άνΟρ:'.ηυν άνΟρο^πος Ίη- 
βοΰς Χριστός, ι Κ9ΐ\ τιάλιν * ι Δι' ου, φη^^* ττ-.ν 
χαταλλχγ^ν έσχ^,χαμιγ. ι Κα\ 6 Κΰοιο; Ούρχν έιυ- 
τ6ν χαι ύδ6ν Χ9λ$Ι. Οΰ γάρ Ιτέ^,ωζ εΐ μη δ:' αύ-οΰ 
κα\ έν αύτυ άπίλθοι τις τ.ρ\ς τίν Πχτιοα. Δ'.ά 
τοΟτο γάρ ών ΒιΚς^ χτλ 31νΟρωι:ο; -^^Ι-νίΖΊ, Γνα Θ:φ 
χα\ άνθρωποι; μεσιτιύστ;, τοΟτό τε ών χάκεΤ/Ο. 
Άλλ'οΙ ΚολοσιαεΙς, ύπ6 αγγέλων ζ>ο»/το την τ.ο.ί» 
αγωγήν γενέσθαι ιτρί»; τίν Πατ-ρα, χα\ ο^ διΐ τοϋ 
Χρίστου. "Επειτα πολλά; εΤ/ον παριτηρτσ::ς 
Ίουβαΐχά; Χ5\ Έλλην.χά;, ήμερα; παρατηρούμενοι 
χα\ Χ3:ρου;::α\ όσα τοιαύτα. "Λτινα πάντα, γράγων 
τί^ν Έπιστολην, βιορΟοΰται ο ΠαΟλο;. 

ΚΕΦΑΑΜ^ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΚΟΑΟΣΣΑΕΙΣ 
ΕίηΣΤΟΑΗΣ. 

α\ ΕνχαριστΙα ύΛέρ ΚοΛοσσαέων οίχειωθέϊ'" 

τωτ θεφ έχ* έ^Λίδι, 
β*. Ενχί\ ύΛέρ αιτών εΙς σο-^ίατ Λροίίζικην, εΙς 

ίύϊ'αμίΥύχομοτΎ{ς,σ{)τεΙγαριστί{ί τΓ\ς οίκε.ώ- 

σεως της έτ καΟά(:σεί, 
γ. Περί της έν Χριστίμ κτίσεως χα2 άναχτίσευς 

της κατά σννά-^ειαν θεού, 
ί*. Περί έΟνών Λ/χσαγωγης της έγ σώμαη 

Χρίστου καϊ ΛάΟει διά Λίστεως, 
«'. Περί της διά των αόι-ων αϋτον διδαχής, 

άναχτητικης εΙς Λαράστασιτ Βεον• 
ς*• Περϊ του μί} ύΛά)'εσύαι άΓί^/ω.τ/ι•^ σνρία 

άΛατηΛΐΙ , τονς έν Χριστφ την σο^ιαν έ/ον• 

Γα;, 
ρ. "Οτι ή Λρδς βεότ συνάρεια και τά τον ψό' 

μου χεριεχει χνενματικώς ε}ς τύ αζϊΐ^' 

Χριστφ. 
Ι}*. "Οτι οΐ τον σαρκικοί* νόμου τύΛοι, σσρκιττοΤς 

χρήσίμοι, ού πνενματικοΤς τοΤς έν δαά^ιει 

Χριστού ζώσιν, 
9, Πα/αΙνεσις καθάρσεως, αγιασμού, ^/.ϊ«^- 

βρωΛίας, ^ιΛοΘεότητος ^ ριΛομαΟεας , -{^αΑμ* Ιιιιη ΡιαΙηιοτηηχ, ΙαηάαΙ)Ίΐ€ηι $€€ΗηάΗηι Οηιηι ο φδίας, εΐ'ρήμον εΙς θεόν δια^^γης, ενγ/ι- 
ϋοηνεηαΐίοηεη, €ΐ ρταίίατηηι ααιοηειη, ριστίας, 

10. Οιΐέτ αά ΰοηοοτάΐαηι €Τ§α (αηιϋίατα ερεοίαηί, ι\ Τά χρός τους οίκείονς όμονσητικώς. * 1 Τίιη. 11, 5. ■ Κοαι. ▼, 11. ' ^03η. χ, 9. * Μαΐΐΐι. χι, 27. 13 εΟΜΜΕΝΤ, ΙΝ ΕΡΙδΤ. ΑΒ 00105$. ϋ ΠΑΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Η ΠΡΟΣ ΚΟΑΟΣΣΑΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ΡΑϋΕΙ ΑΡΟδΙΟΙΙ 

ΑΒ ΟΟΙΟδδΕΝδΕδ ΕΡΙδΙΟίΑ ΠΡ001Μ10Ν. Α 

ΠανΧος άπόστοΛος Ίησον Χριστού, διά ΟεΛή* 
ματος θεού, χαϊ Τιμόθεος ό άδεΛρός, τοΤς έτ 
ΚοΛοσσαΙς άγίοις καϊ ηιστοΊς άδεΛφοΊς έτ Χρί• 
στφ, Ζίίρ'^ ^Ζ*^*• ««* εΙρι\νΊ\, άπό θεού Πατρός 
ή/ιώ»" χαϊ Κυρίου Ίησου Χριστού, 

Ει Ίησου ΧριστοΟ ιίμι άη^στολος, υ,τΧ θέλημα 
τούτο του Πατρίς έστιν, εΟβηλον ώς ίληθή τα ιζΛρ* 
έμοΟ. Τοιγβ,οοΟν, φησ^, γινώσκετε ύπ^ ΥΙοΟ ύμ2ς 
ι:οο9άγ€σθ2ΐ. ι Ιιϊ θελήματος ΘλοΟ. ι ΣΓ|μιιοΰ τ6, 
Δ'.ί, 1π\ Πατρίς είρημένον. ι ΤοΙς (ν ΚολοσσαΖς. » 
Πά>.ις Φρυγίας αΟτη, ή λεγομένη νΰν Χώνα. ι Άγίοις 
χα\ πιστοίς άβ^λφοι; έν Χριστψ, ι τ6 είναι, φη9\ν, 
άγιοι χα\ π.3τυ\ ίχετε, &ρα δ(3ι Χριττοΰ ή προσ- 
αγωγή, χα\ ου δι' άγγέ)Λ)ν. 

ΚΕΦΑΛ. Α'. 

Ευχαριστία ύχέρ ΚοΛοσσαέωτ οίχειωβέντωτ 
θεφ έΛ' έΛχίδι. 

Εύχαρισχονμετ τφ θεφ χαϊ Πατρϊ του Κυρίου 
^(μω^ ^Ιιχσού Χριστού, πάντοτε χερϊ ύμώτ χροσ^ 
τυγόξΛετΌί, άκούσαντες την πίστιτ υμών έτ 
Χριστφ Ιησού, χαϊ τ^ άγόπηγ τί}ν εΙς πάντας 
τους αγίους διά τή»• έΛαίδα την άΛοχειμένην 
ϋμϊν έν το7ς ούρανοίς» Έν χροηχούσατε έν 
ίφ Λόγφ της άΛηβείας τυύ ΕύαγγεΛίου τού 
Λαρόντος εΙς ϋ^ιάς, χαϋά»ς χαϊ έν Λα>*τϊ τφ χό' 
σμφ χαϊ ίστι χαραοφορούμενον, χαΟώς χαϊ έν 
ν/«Γ, άρ^ 1/ς ημέρας ηχούσατε χαϊ ^γνωτε τ ην 
χόριν τού θεού έν άΛηΟεΙφ, χαθώς χαϊ έμύΟετε 
από ^Εχα^ρά τού αγαπητού συνδούΛου ι1/<ώ>•, ^ 
("ς έστι πιστός υπέρ υμών διάκονος τού Χριστού, ό 
(•ατι, 

Έπ\ τ6ν Πατέρα άπαντα άνατίΟησιν, ?να μή εύΟυς 
::ρο5τ?1 Χρυτ^^ς ώς Θϊ6ς αύτοίς νηπίοις ουσιν. ι Πάν- 
τοτζ περ\ υμών προσευχ^με^^οί. > Α'Λ της συνεχείας 
τί;ν πρ^ς αύτοΟς άγάπην βηλοΐ. ι Άκούααντες. ι Ό 
Έ«αφρ3ς ήν βπηγγε/χώς τφ Παΰλφ. ι Τήν πίτυςν 
υμών έν Χριστψ. ι Έγώ, φησ\ν, άκήκοα, δτι είς Χρ:- 
9τ6ν §χετβ την πίστιν.ΟΙ δ& οΟτως Ιχοντες, τιώς 
ίι' αγγέλων τήν προσαγωγών είναι ύπειλήφατε ; ι Κα\ 
τ^ άγάττην τί;ν εΙς πάντας. > ΕΙ εΙς τάντας , ουκοΟν 
κα\ εΙς ήμαΐς• ιΔι^^τήν ελπίδα. ι Ού δε? γίο έντ2*30α, ΡίνΟΟΕΜίυΜ. 

Ι, Ι•3. Ρα\ιΙη$ αρο$ίοΙια ^ηιι ΟΙιτίαΐ, ρετνοΐαη' 
ίαΐεηι Οΰί, €ΐ ΤΊηιοΐ/ιεια {ταίετ. ίίε ^ιιί ιιιηΐ €ο/οιείι 
ίαηαίί αο βίίβΓώη$ [ταίΓώνα ίη €ΐιή$Ιο, ρταίΐα τοΰίί 
€1 ραχ α ϋβο Ραΐτε ηο$ίτο εΐ Οοηιίηο Λαη Οιτίαίο, 

5ί ^6$ιι ΟΙιπδΙί 8ηιιι βροβίοΐαβ, ί(1(|υ6 τοίιιηΐ»» 
ΡαΐΓΐβοκί, ιη&ηΊΓΐ'5ΐιιιη ββΐ νβΓα β886ΐ]ΐιχ8 ιιιβρΓϋο- 
όίεαηΐυτ. €θ(ζηο$αΐ6 ΐιαςυβ ηυοϋ νο8 α ΚίΙίϋ «(Ιιΐυ- 
€31111111. « ΡβΓ γοΐυηίαΐβπι Οβί. ι ΑηίιηηϋνβΓίβ Ρ6Γ, 
06 ΡαΐΓβ (Ιίοΐυιη 6886. ι Ηί8 ςυί 8ΐιηΙ €υΙο>8Ί8. ι 
Η3ί€ €ίνίΐα8 6};1 Ρΐιιγι^ίφ, (\ώχ ηυηε εΐιοηα 8ρρ6ΐΐΑ* 
ΙυΓ. ι δαηί'Γιβ »ο βϋ6ΐί1)υ8 Γΐ'3ΐη1)υ8 ίη €Ιιη81ο. ι 5ί 
ίη €1ιγΊ81ο 6586 ίαείι 83ηοιθ8 αο 0ιΐ6ΐ68, υ1ί(ΐυ6 ροΓ 
ΟΙιηκίυηι οϋΐ αϋιΐυείίο &(1 Ρ&ΐΓ6ηι, 61 ηοη ροΓ &η• 

(6ΐθ8. 

ΟΑΡϋΤ Ι. 

Οταϋαπίηι ααίο άε €οΙοι$εη$αίη» φή ρτορίετ ίρεη 
ϋεο (αιηιΙιαΓβί €ΚβνΙ\ βιιηΙ. 

1, 3 8. ϋίαΐίαί ορηηη$ Πεο εΐ ΡαΙτι Όοίΐιιηι ηοϋνι 

]ε%η ϋΐιτίεΐί, $€ηιρ€Γ ρτο νοΙ)ή οτηηίε$, αιηι αίΐάηίε- 

ηιη$ βαειη τεΒίταηι ίη ΟΙιτηΐο 4ε$η^ εΐ ζΐιαήΐαΐεηι 

ετρα οηιηη ίαηείοί ρτορίετ $ρηη τερο$ίίαηι τοΰ'α ίη 

€ΰοΙΐί : άε φια ρήια αηάίίΐΗ ρεν $εϊηιοηεηι νε^α^,εηι 

Εναηρεία ηηοά ρτα$€η$ αΐ αρηά γοι, ηηεηιαάιηοι/ηηι 

€ΐ ίη ίοΐο ηχηηάο εΐιαηχ \τιΐ€ΐ%[ΐ€αΐ, $ €ηι εί ίη !«ο6ίι, 

€Χ εο ά'ιε ηαο ανάίαίί εΐ εορηοΐίΒΐ'α ρταΐίαιη ύΗ ίη 

νεήΐαίε. ϋιιειηαάηιοίίίΐίη εΐ άΊά\ή%ΐϊ% αό ΕραρΗτα 

ΰίΐεαο εοιαεηο ηοϋτο, ηπΐ ε»ι β(Ιια ρτο νοϋ'ιε ιιιίιιΐ- 

«/«Γ €ΙιτηίΊ^ ηηί εί εχροίηΐΐ ηοΙίί$ νεαταηι άϊΐεείίο' 

ιιεηι ίη βρίπίιι. 

χαϊ δηΛώσας ήμΐν τ^ιν υμών ά)Ηίπην έν πνιύ- 

Α(Ι ΡαΐΓβιη οιηηί3 Γ6Γ6η:η6, €υηι ριιοπ βίιιΐ «Ι 
ηΐ6ίρΊ6ηΐ68, βίαΐίιιι ίρ$ί$ €1ΐΓί8ΐιΐ8 ιιΐ Ο^ιιβ ρΓοροιι»- 
Ιιιι*. ι 8βιιιρβΓ ρΓυ νοίιίβ ογηιιΙ('8. ι Α88ί(1ιΐΗα(β &ί- 

^ΙΐΐΓίΟΐ 91ΙΙΟΓ6Ι1Ι βΓ^Α ίρ$08. € Οιιπι 8υϋΪ886ΙΙΐυ8. ι 

Ερ2ρ1ΐΓΑ8 ΡίΐιιΙο ΓβπιιιιΙϊανοπα. ι ΓκΙΐΐΐη ν(*8ΐΓ:ιιη ίιι 
€1ΐΓί!>ΐο. ι Εςο, ίηςυίΐ, ηυιϋνΜμκκΙ ίη ΟΙ:Γΐ&ΐϋηι 
11ϋ6ΐιι 1ΐ3ΐΐΡΐιιί•<. Οιιοηιοϋο αυΐβιιι, ΐΊΐηι αΐΐΐΰΐ* νο» Ιΐ2- 
1)6αΓΐ8 &(1(1υ€ΐίυη6!ΐι αϋ Οουιη ροΓ 8ΐη|;6ΐθ8 «τΙ ΗβΓί 
€Γ6ϋίιί8 ? ι Ει Γ.ΙιΟΓίΙαΙβιη 6Γ({;ι οηιη68• ι 8ί 6Τ^4 
οη)θ6δ, Ίςίΐυν ι•1ί;ιηι ΟΓ^α ηοβ. ι ΡΓορίβΓ κρβω. $ 2ίοο 15 ίΕΟϋΜΕΝΙΙ ϊϋΙΟϋ.Ε ΕΓΙ.^ΟΡΙ 16 

οπίιη οροΓία «ιιΐϋΰ Ιιίε $υη( ολ»ρβϋηπ•, 5θιΙ ι;ιιλ ίη Α άλλάτά εκεί ϊν/Λγζσ'ίοα, ν.Λί μη άττοκν:!/ ζ(^ί>ς ι.ΰς 

ί,οε π.ιρασμούς. ι ΊΙν τροηκουσατε. ι Αίγον άλη- ίυΐιίΓΟ : ηοε ρί^Γ0$ (;{!60 ηϋ ρια.&^1)I^6 &ΐηί(!(ίοηο$. 
ι Οβ ι|ΐΐ3 ρΓίι»$ ηιιϋί5ΐί$. ι 86Γΐ)ΐοηοιη ιΙίςΊΐ ρΓίΤίϋ- 
οαΓιυηίλ νεπΙ^Ιί». Ρπιιβ, ίη<|υίΐ, &ιιϋΐ8ΐί& 3ΐιΐ€ ιιιρ, 
81116 ρΓΧλβηΐεπ) Ι:]ρί8ΐοΙαιιι. Νοηιΐίείΐ αιιίβηι ΡΓ9ΒϋΊ- 
οβϋοπίδ, 86ϋ Εναη^βΐϋ, »ί9ΐιί0ο3ΐΐ8 €ΙΐΓί$ΐί Ικ^ηι^Π- 
€13. Ο^ίδ €11^111 6ν&ης6ΐίζ3Γβ ροΙυΪ88€ΐ ηί»ί 1)οηΑ 
Γιι $861)1 ? ι ΟηοιΙ ρΓ&'8ΐ'η8 68ΐ .ιρυ(1 νο8. ι ΟιιυιΙ 
είΟεαοΊαιη 1ια1)6ΐ, βΐ €Γ6ϋϋυΓ, ίιΐ(]υίΙ. ι Ουεηιαϋπιο- 
ιΐϋπ) 6ΐ ίιι ΐοΐο ιιιιιηϋο. » ΡΓοηιρΙίθΓ08 ΙρΕοβ τοΜ'α 
€Ίγ68 Γιϋβηι, 6χ 60 ςυοά ΙιαϋεΟαηΐ οιηιιββ Γβ^ηΙαβ. 
< Ειίαοι ΓΓυεΙίβεαΙ. » 118 ΡΓυοίίΠεαΙ 3ΐιΐ6ΐιι εΐ 
ηιι^ϋΐυτ ηυοΓιϋίβ, ιιοιιιιυΙΙίβ 06Γΐβ •(! 0«ΐ6ΐη 3€06• 
ϋϋηΐίΐιυβ . Ναιιι Ιιοο Γιαείυβ 6ΐ λυ^ιηεηΐιιιη εβί 
Εναηςεΐϋ, ιιΐ ρΙυΓ6ιΐ είϋείαΙ ϋίβείρυΐοβ. « Εχ 60 άιβ θιίας τοΟ κη.ούγματ^ς φησι. Προηκουσατ* δ^ , τ.ο") 
ΙροΟ, φησ\, πρ6 ττ;ς νΟν Έπιστο/ζ;. Ού λέγΐΐ δέ, 
Κηρύγματος, άλλα Ευαγγελίου, δΓλών τα; ΧοιτιοΟ 
•ύ€ργ£9{ας. Ύίς γάρ αν εΟαγγιλίσητα:, ιΐ μη τι 
χρηστά ; ι Του ::αρ4ντο; <Ις ύμδς. ι Τοΰ Ινεογοϋντο; 
χαΐ πιστεύομε νου, φησί. ι Καθώς χα\ εν ::αντ\ τψ 
χόσμφ. ι Ιΐροθυμοτέρου; αύτους ι:ιρ\ την -:ιτ:ν 
ιτοιεί Ικ τοΰ έχ*ιν ττάντας κανόνι;, ι Κα\ ίστι 
καρτ:οφορούμ$νον. ι Κ^ρτιο^ορ-Ιται δ« κ3\ α^ςιτ:: 
όσημέραι , προσιίντων τινών τζ τζί^τν. πίντ^ο;. 
Τούτο γάρ καρ::1ς κα\ αδξησις Εύαγγίλίου, τ^ -ολ- 
λου; ιυοιεϊν μαΟητάς. ι Άφ' ?,ς ήμ^Ρ^ΐΐ τκούίατε. » 
Εχετι, φησ\, χαΐ τους &λλους έξ υμών εΐδένα:• ςιιο 3υ(ϋ8ΐί8. ι υ, ίηςαίΐ, Ιΐ3ΐ>6ΐί8, αΐ εΐ αΐϋ εχ ^ Έπαινος βέ αυτών δτι άφ' ή; ήκουσζν ου τ:α:ο.τ2: νοΐΗ8 εο^ποβε^ηΐ. Ε8ΐ «ιιίεηι Ιίυβ ΙιοΓυιη ςιιοϋ εχεο 
(Ιίε ςιΐϋ Αυ(11«Γυηΐ ηοη εεβ&οηΐ λϋ ίΐιίβηι αεεεϋεΓε. 
ι βιαίίΑπι Οεί ΐη τεπίΑΐβ. ι Νοη οΓΓΟΓβ &υΐ ναηίβ 
βοΓηιοιιίΙ)»), δεϋ ίη νβηΙ&Ιε. ι Α1> ΕραρΙίΓα. ι ΙΙιΙ 
ίιιϋυϋίβ ρηκϋίε&νεΓΑΐ ΕρΑρΙΐΓ38. ϋίΐεείο Ααίειη 
ϋίχΊΐ εΐ εοιΐ86ΓΥθ, υΐ νίπίΡΐ ϋϋε (]ί£[ηυοι 08ΐε»(]6ΓεΙ. 
ι Ργο γοΐοίβ ηιίηίδΙεΓ. ι €υιιι αϋ ίριυιη Ρ.$υ1αιΐ) ροΓ- 
\6ηί8$6ΐ, ιηίηίβίβΓ ρΓΟ Ίρ&ΐΒ ΓΑείυβ εβί. €1ΐΓί8ΐι νεΓΟ 
•ΊΙ , ςιιοηίαηι ίη Ιιίβ ςιιχ ΟΐΓίδΙυιη εοπεεηιιιηΐ γ6• 
1)υ8 ιηίηί3ΐΓ•ν6Γ3ΐ. ι Υε8ΐΓ3ΐη ϋίΙεεΓιοηοιη. ι Οιιαηι 
1)91)6118, ίηςυίΐ, 6η;& ιηε. Οίΐεείιοαειη ιυίειη, ηοα 
€3Γηαΐ6η), 86<1 βριπίυ^Ιειη; ηιΐϋ Ιη 8ρίιί(υ, ίηςυίΐ. 

ΟΑΡϋΤ II. τ}} π(στει προσ•δντ«ς. ι Την χάριν του θέοΰ έν 
άληΟι{^. ι Ουκ Ιν άπατη χα\ λδγοις 8ΐχ:{ο(-, αλλ* 
Ιν άληθιί^. <*Απ^ ΈπαφράΙ. ι ΈκεΙ πάντ'•)ς έκ^- 
ρυξεν δ Έπαφρίς. ΤοΟ άγα*π*|του δλ, κα\ συνδοΟλου 
ιΙΐΜν , ίνα άξιδπιστον τδν άνδρα δχίςτ;. ι ΎπΙρ 
υμών διάκονος, ι Πρδς αύτ6ν τ6ν ΠαΟλον άπελΟών, 
διάκονος υπέρ αυτών γέγονε. Τοΰ Χρίστου δέ νησιν, 
επειδή ύπίρ τών ιις Χριστ^^ν άνηχδντων πραγμά- 
των διηχδνησχ. < Τήν υμών άγάτιην. ι "Ην ^χ£τ(, 
φη9\ν, κΐς Iμ^. *Αγάπην δλ ού σαρχικην, άλλα κνβυ- 
ματιχήν * Έν πνεύματι γάο οησι. 

ΚΕΦΑΛ Β' Ρτί^αίίΟ ψτο ίριη^ ηΐ ηαρΐαηΐΗΤ οά $αρί€η(ΐαηι ορί- Ο Ει^/Λ ^^^Ρ αντώτ εΙς σορίατ Λ/^αχτικήτ , εΙς ταΐίναηι^ αά νίτΐηίειη ΐοίεναηΐΐα οντη ρναΐίατνη 
ααίοηβ [ανηίΐίατίίαιίί, ηπα β$ΐ βχ ρηήβΰαΐίοηβ. 

1, 9-11. Ρτορΐ€τβα €1 ηοί, €Χ ηκο άϊ€ α«άίνίηιη$, 
ηυη άαίηίΐηη$ ρτο χοΙίΊι οταη €1 ρο$€€η , ηΐ ίικρίεα^ 
υώΐί αριϋΐίοίϋ νοίηηίαΐη €]νί ίη ρηηί ιαρι>ηίία €ί 
ρΓΗάαιίία «ρίπΊχα/ί, «Ι αηιί>Ηί£ίί$ άίρη€ Οοοιιηο, «Ι 
ρ€Γ οιιιηία ίρ<ίι ρΐαααίη, ίη οηιηΐ ορ€Τ€ Ιίοηο (νηοΐι• 
β€αηΐ$$ $1 €Τ€$€€ηί6ί ίη αρηίιίοηΰ ΟΗ^ οηηί τοΙ>οτ6 
ϋοηοί^Όταίΐ, )ΗΧΐα ροίβηΐίαη ρίοτία ίΙΙίΗέ^ αά 0Μη$ηί 
ίοίβΓΟΜίαηι αο ραΐίιηΐίαηί αιη ρηπάίο. 
μετοί, χατά τό κράτος της ^όξης αύτον ψ εΙς 
ράς. 

Ρθ8ΐφΐ8η) , (ηςυΐΐ, 8ΐΐι1ίνίπ)α8 0(ΐ6ΐη τββίηιη 61 
(ϋΐεείίοηεηα, ηοη ϋο8)ηίπ)υ8 ΟΓΑΐε. Ιά &υΐ6ΐη ιιγ^ιι- 
η)εηϋιη) ε8ΐ (1ίΙεεϋοηί8 Ραυίί Η ϋΐοηιπ) οεευίΐα ρ Παύλου αγάπης Ελ£γχος, χάκιίνων ήρεμα χατάγνω- 

εοη(1οηιη9ΐίοιΐ6 πη(ΜΐρΓ6ε)1)υ8 ηηοςυ6&ιΙ]υΐ{ 86ίρ$08 ~" *~* "~* -•--»- ««-»_.. .α. χ ^. 

ιιοιι ΓεευρεΓ3Γίηΐ. ι υΐ ίιηρίεληιπιί• ι ϋΙ•η) Ίηϋίεηΐ δνταμιγ ύΛομονΐ\ς^σϋν εϋχαριστίφ τής οίκειψ- 
σεως της έν χαβάρσει, 

Αιά τοντο %άί ι^μεϊς^ άρ* ί^ς ι^μέρας ήκσύσα' 

μετ, οϋ χανόμεβα ύχέρ ϋμων Λρασεχ^γόμενα χαΧ 

αιτούμενοι^ ϊνα χΛηρωΟίμε την έχίγνωσιν του 

&εΛήματος αύνον, έν πάση σορίφ ηαϊ σννέσει 

ΜνενματίΜη^ χερίΛατησαι υμάς άξίως τον λ'ν- 

ρ/ον, εΙς χάσαν άρέσχείζητ έν ααντί ίργφ άγαθφ 

χαρΛορορονντες^ χαϊ αυξανόμενοι εΙς τήν έχΐ' 

γνώσιν τοΰ θεον^ έν χάση δυνάμει δνναμον» 

χάσατ ϋχομον^ν χάί μαηροθυμίατ μετά χα- 

Επειδή, φησ\ν, ήχούσαμιν τήν πιστιν υμών, χαΐ 
τήν άγάπην, ού παυδμ<θα δεόμενοι. Τούτο δ« της ||9<]"θι' ηοηιΐιιιη 8(1 ρεΓΓεεΙυπ) ρεΓνεηεπηΙ, 80(1 
ιιε 608 εοηΐΐΊδίεΙ, αίι : ΙηφΙεαπιΊηί, ειιηι (ΙΊεειχΙυηι 
ΓυίββεΙ ΟοηβΙεπιίιιί. Εΐ ςυοιΐ αίΙ : Ιη οιΐιπί 58ρΊειιΙί8 
ίϋειη 8ί({ηίΓιε3ΐ. « ΥυΙυηΐβΓιβ β]υ8. ι Ουχ 081 αυΐοηι 
το1υηΐ88 Ρ<ιΐη8 ? υΐ ρεΓ ΕίΙίυιη Ιιοιιιίιιο8 8ΐ1 ίρβυηι 
()υο8ηΙυΓ, εΐ ηοη ρεΓ 3ΐΐ(;οΙθ8. ι Ει ριυιΙεηΐΊα 8ρί- 
τΊΐυαΙί. ? ι Νοη ]υχΐ3 ρΓυιΙεηΐίβη), ίηςιιίΐ, 88ρίεη- 
Ιΐυπ) ςυί 3ρο(Ι νοβ 8υηΐ. ι ΙΙΐ 8η)1ιυ1εΐ)8. ι ΟυίβεβΙ 
&υΐ6ΐηφΐ) ()ί($ηε Οεο 3ΐηΙ)υΐ8ΐ? Μ3ΐΐ)ίε8ΐυπ) εδίςυοιΐ 
)$ςυ) 1)οη3ηι1ΐ3ΐ)εΙεοην6Γ89ΐίοη6η). Αη)ϋυΙαΓ6Τ6Γ0 
8εευΓ»ΐ3σ) ίη ϋοηο ρ6Γηΐ3οεηΙί3Π) 8)βηΊβε3ΐ. ι ΙΙΙ ρεΓ 
υο)ηΐ8 )ρ8) ρΐ8ε€8ΐί8. ι Ν9Ι1Ι Ιιοο 8ί{;ιιϋΐ08ΐ ε\ς πάσαν σις, δτι χα\ εύχαΤς βοηθούμενοι, ούχ άνεκτήσαντο 
εαυτούς. ιΜ'/α πληρωθ^^τε. ι Ήρεμα α1ν•ττ«ται, 
δτι ούδέπω προς τδ τέλειον Ιφθασαν , άλλ" Γνα μή 
λυπήση, ει-ε τδ, Πληρωθήτε, δέον, Στηριχθήτε, 
ειπείν. Κα\ τ6, Έν πά^ δέ σοφία, τδ αύτ6 δηλοΐ. 

< ΤοΟ θελήματος αΰτοΟ. > Τί δέ τδ θέλημα του Πα- 
τρός; Τδ δι* νίοΰ προσάγεσΟαι α^^τφ τεΰς άνθρωπου;, 
Χ2\ μή δι* αγγέλων. < ΚαΙ συνέσει πν&υματιχ^. • 
Μή κατά τήν σύνεσιν, φησ\, τών παιρ' ύμί^ σογών. 

< Περιπατησαι υμάς. ι Τίς δέ ό άς'ως τοΰ Κυρίου 
περίπατων ; Δήλον ώ; ό Ινάρετον πολιτείαν έ/ων. 
Τ6 δέ περιπατησαι. τήν άνένδοτον έπιμονήν πρδς τδ 
χαλδνδηλοΓ. ι Εις πάσαν άρέσκειαν, » τουτέστιν, είς 
τδ διά πάντων άρέσκειν αύτιο, χαΐ Κργ<Ρι χα\ λδγφ, η αΟΜΜΕΝΤ. Ι Ν ΕΡΙ5Τ. ΑΌ 001-053. 18 

χβΛ βέγμασι. ΤοΟτο γάρ τδ Έν παντ\ Ι^ογψ &γαΟω. Α ά^έσχβιαν, ηβηιρβ οΐ ορυΐ'β 6ΐ $6ηηοιΐϋ αο ϋο^ηίΑΐίβ : € Καρποφοροΰντις χα\ αύξαν^μινοι. ι Τήν μ&ν 
ϊ:(στιν , φησ\ν , έσχήχατβ. ΔεΙ βέ χβ\ χαρπδν κβ\ 
αϋζησιν τήν π{3τιν ποιήσαΟαι, την Μ χρηστών 
{ργων ζωήν, χα\ τίιν έντβλή των ^γμάτων έπίγνω- 
σιν. Το*>;ο βΙ ιοραβηλουντός έστι, δτι προταγωγέα 
τ^ν Τίλν νομίςιι χα\ μισίτην χα\ διαλλαχτήν πρ^ς 
τ6ν Πατέρα , τψ οίχΐί'φ α7ματι τήν χαταλλαγήν 
Ιργασάμενον. ιΈν πάση «υνάμιι. » Ίνα, φησ\, 
*ρλς τους πειρασμούς χα\ τους υπέρ πίστ6(ϋ; χιν- 
«ύνους &ντέχητβ άξίως του χράτους της «ξης αύτου. 
€ ΕΙς πΑσαν ύπομονήν. ι Ύπομονήν μίν πρ^ς τους 
Ιςωθεν πολεμοΟντας, οΟς ουδέ άμύνασθαι (δ^5ιον• 
μαχροΟυμ{αν βέ πρδς τους Ιξ υμών αυτών έπιδου- 
λεύοντας, οΟς χα\ άμύνασβζι βυνατόν. ι Μετά χα- ο1) Ιιοΰ βηίιη ^ϋιϋΙυΓ : 1π οιπηί ορβΓβ ϋοηο. < Ρρυ- 
οΐίΓΐϋΑίιΙβδ (•1 £Γε$ΓθηΙϋΐ. ι Ρίιίοιη ςιιιΜβιη ΙΐϋΙοΙίι, 
ίηςυίΐ : τοηιιη οροΓίοΙ υΐ Ωϋΐ'β οΐ Γηΐΰΐυιη Γαϋαΐ οι 
ΙηΰΓβπιοηΐιηη : ηοιηρβ \ίΐ3ΐη ροΓ 1)οη3 οροΓ8, εΐ 
αΐΐδοΐυΐηιη ιίοςιηαίιιιιι οο^πίΐίοηβηι. ΙΙιη' αυίοιη ιι.α- 
η!Γβ5ΐ3ΐιΓι$ 651 ηιιοϋ $οηηο!%ιηιιη βίνϋ οοιιείΓιηΙοΓΰΐη 
(Ιαο&ι Κίΐίυηι ΰΐ ιΐ)0(1ί&ΙοΓβιιι αο 3Γΐ)ίΐηιιη, ςυι ριο* 
ρΓίο βαη^υίηβ Γ«€θηεΙ1ίαΙίοπ6ΐη ρι^ιΤβοίΙ. ι Οιηηί 
ηιΙ>0Γ6. » ϋΐ, ϋίοίΐ, αϋν6Γ8ΐΐ8 ρΟΙίεΐΊοιιοβ ηο ρρη€ΐι1α 
βιΐβίεαυ&β ίηϋυοία ΓΟβί&ΐΑΐΊβ ]ιιχΐΑ ροΐβιιΐίΐηι ^ΙοΓίο! 
ΠΓιιΐΗ. ι Αά οιηιιοηι ΐοΙοΓαηΙί^ιη. ι Τυΐ6Γ&ιιΐιαιιι 
ςιΓιάβηι 3(1 ορριΐ|;η3ηΐ6$ 6χΐ6ΐ'ίυ8 ςιιο$ η6€ υΐοίβοί 
Γ30Ί16 65ΐ : ρ3ΐί6ΐιΓΐ!)ηι τβΓΟ ΟΓ^ι €08 ηιιί 61 \0ΐ)ί8 
ίρ^ί$ Ιβηιΐυιιΐ ίη5ί(1ί38, ςυοβ 6ΐί3ΐη υΙοίβα ρο$β€ΐί8. ρΑς. ι Μή μετ^( άνάγχης χατά φό6ον, άλλα μετά ^ ι ειιιη ς^υ^ίο. ι Νοη ευηι ιΐ60€8δίΐ3ΐβ 6χ Γιιιιογο, 
χαρ3ς ιύχαριστοΰντες τψ θεψ. Δείχνυσι δέ βιά 
τούτων, μέγιστους πειρασμούς ύπομένειν αυτούς. Εύχαριστονττβς τφ Πατρϊ τφ Ικανώίταττί ημάς 
€ΐς τί^κ μερίδα τον χΛήρον τώτ άγίωτ έτ τφ 
ρωτΐ, δς έβ^ύσατο ίψάς έκ της εξουσίας τον 
σκότους^ καϊ μετέστησετ εΙς τήκ βασιΛεΙατ τον 
ΥΙού ττίς άγάίξης αύτον. 

•Ότι, φησ\, χατηξίωσεν ήμόίς. διά τών ομοίων 
παθημάτων του χλήρου χα\ τη; μερίδος τών άγίο>ν, 
χα\ εχαρίσατο ΙχανοΟς ήμ2; γενέσθαι εΓςτε τ6 πά- 
σχειν, ιΓς τι τ6ν έχείνων χλήρον. Καλώς βέ χληρον, 
θ€ονε>. χληρονομίαν τινά χα\ δωρεάν. < Ού γάρ άξια 
τά παθήματα του νυν χαιροΟ πρδς τήν μέλλουταν /^ βυιιΙβΓηΊεΐίοηββ Ιιυ]υ$ (ειηροΓίδ 3(1 ΓυΙιΐΓ3ΐιι ^ΙοΓίηηι 8€4ΐ ευΐη ^βυΐΙΊΟ ςΓ3ΐί38 3£[0ΙΙ168 ΟβΟ. ΡβΓ 1ΐ8Β0 

βηΐβπι 08ΐ6η(]ίΐ ίρ808 ιηηχίιη38 ρθγΓογγο βΟΙίοΐίο- 
ηββ. 

Ι, 12, 13. Οταύαζ αζβηία ΡαΙη, ηαί ίάοη€ο$ ηα 
((αΐ α•Λ ρηΠβηι εοΓ/ίθ ααηείοηαη ίη Ιιιιηίηέ^ ηιιί γπ- 
ρηίί ηο$ α ροίαΐαΐβ Ιβιΐιϋταηηιι, εΐ Ιιαι$:ηΙΗ ίη τε- 
^ηαιη /Ί/ίι »<ιί (ΙΊ'εα'ι. 

Οί{[ηα1ιΐδ 68ΐ ηο8, ίικρι:!, ροΓ δίιιιΊΙίυιη ΐοΙϋΓ.ιΐΐ' 

ΙΪ3η) ραΠΟ 30 80ηβ $3Ι1€10ΓΙΙΙΙΙ : βΐ ^Γ:>1ΐΐί(0ί1θ113νϋ, 

υΐ Ιϋοιιβ'ι ιίϋοβΓβιηυι* 6ΐ ραΐίβηιΐί 61 38$6(|υ6ΐιιΠ 80Γ- 
Ιϋΐιι ίΠοηιπι. £ΐ Γ6616 δοιίβιιι (ΙΊοίΙ, νΰΐυΐί 1ιββΐ-6((ίΐ3- 
Ι6ΐη ςυηηιϋβιη 30 ιΐοηιιιη. « Ν6ΐ{υ6 6ΐιίιιι οοη(Πβη:6 άποχαλύπτεσθαι δόξαν. ι ΕΙς τήν μιρί^α. ι Τήν 
αυτήν , φησ\ , μερίδα τών αγίων , τ6ν αύτ6ν ήμϊν 
Ιδωκε χλήρον. ι Έν τψ φωτί. ι Ίουτέστιν,έν τ^ γνώ- 
σει τοΰ θεοΰ. ι Ός έ(ίόύσατο ήμδίς. ι Τπ>> γάρ τήν 
%\}ραν}0ΐ6α ήμεν του διαβίλου, άφ' ής έλχύσας εΙς 
τήν βασίλευαν τοΰ αγαπητού ΥΙοΰ αΟτοΰ ήγαγεν 
ήμίς. Τοΰτο λέγει , του ΥΙοΰ της αγάπης , ήγουν 
τοδ αγαπητού Που. ΙΙολλή δΙ έν έχάστη λέξει ή 
ύ:7ερ6ολή. Τ5 ώς έν σχ^τει βντας χα\ ύπ6 τήν του 
διαβόλου έξουσίαν (5υσθήναι , χα\ ού τούτο μόνον, 
ά/^.ά χα\ εΙς τήν τοΰ ΥΙοΰ αύτοΰ μεταστηναι βασι- 
λ*:{αν. Τον ΥΙον της άγάχης αύτον, Τοΰ αγαπητού 
νΐοΰ περιφραστιχώς. 

ΚΕΦΑΛ. Γ. 

Περί της έτ Χριοττφ κτίσεως καϊ άνακτίσεως της Π Όε εηαίιοηε ρετ ΟΗτίίΙηηι εί ηεοηι'ΊΙίαίιοηε ρετ ί\\\•Λ Γ6ν6ΐ3ΐ)ΊΐΐΙΓ '. Ι — Ι Α(1 ρ3Γΐ6ΐη » 120 Ε3ΙΗ- 

(16111 4ΐί€ίΙ ραηβηι δαηοίοιυηι, ίρ&3ΐιι ςιιηιιι (Ι6(1ί1 
ηο))ί8 δοπεπι. ι Ιη Ιυιηίηβ. ι Ηο6 6$Ι, ίη βςηίΐίοηϋ 
06ΐ. ι ΟιιίβπριΓιΙ ηο8. ι Νβιη δυΙκΙΊαΙοΗ ΙΤΓ3ηηί(ΐ6 

6Γ3ηΐυ8,3 (]υ3 6ΧΐΓ30ΐ08 &(1 Γ0{[Ι11ΐηΐ (]ΊΙ6€ΙΊ ΡΐΙΊί 8111 

ηο8 ϋηχιΊ. Ηοο 651, ςιιοιΐ αίΐ Γίΐϋ (ϋΐ66ΐίοιΓΐ8 δίτβ 
(]ίΐ60ΐί Γίΐϋ. Ε&Ι 3υΐ6πι ηιαςηβ νίδ οΐ 6Χ06Η6ηΐί3 ίη 
ςυ2(ΐυ6 (Ιίϋΐίοιιβ : ρυΐ3 ςιιοιΙ Ιιί ςηί ίη Ιηΐθίοηδ 

6Γ3η( 61 δΐΐΐ) (1ί3ΐ)θ1ί ρθ(68ΐ3ΐ6 1ίΙ>6ΓαΙί βίηΐ : 1160 ί(1 

δοΐυπι, ν6Γυηΐ6ΐίηηι »(1 γο^πιιπι ΡίΙίί ίρ^ίιΐδ ΐΓ3η8ί6« 
ΓΐηΙ.ΡοιίρΙίΓΟδΓιοβ βιιΐυιη ιΐίοίΐ τοΰ Υί,ΰ τη; αγάπης 
αύτοΰ Γίΐϋ ^ϋΐοοίίοηίδ 8ηί, ίϋ €81, (Ιΐΐοοίί ΡίΙϋ 8υί. 

ΟΑΡΙΤ III. κατά ετντάρειατ θεοΰ, 

^Ευ φ ίχομετ τί^ άχοΛύτρωσιτ διά τον αίμα^ 
τος αντον, τή*• άρεσίτ τώτ αμαρτιών. "Ος έστιν 
εΐκώγ τοΰ θεοΰ τοΰ άοράτον^ χρωτότοχος αάσης 
κτ'σεως. Ότι έγ αϋτφ έκτίσθη τά .τάντα, τά ίν 
τοΤς ονραγοΤς καϊ τά έίί\ της χης^ τά ό^-ατά κΆ 
τά αόρατα, είτε ΰρόγοι, είτε κνριότητες^ εϊτε 
άρχα\, εϊτε έζονσίαι. Τά χόττα δι' αύτοΰ καϊ 
εις αυτόν ίκτισται, 

"Ινα μή νομ{ ίη; είναι τδ π3ν τοΰ Πατρ^;, χοινο- 
Π'ΜΧ'αι τήν χάριν. Έν ζ) γάρ, φηιιν, νϋί'>, του:- 
έτ:ι, ξι' ου ΥΙοΰ Ιχ'νμεν τήν άπολύτρωιιν, ώζι\ €θη}ηιΐ€ΐίοηεηι ϋε'ι. 
Ι, 14•16. Ρετ ηηεηι ΙιαΙ>ειην$ τεάειηρίίοηβιη ρετ 
$αα^ΗΪηβηι ίριίΐίε τειηη$ίοη€ίη ρ^οοαίοτηΜ^ ηηί ε»ί 
ίηιαρο Π^ί νινηίΰ'ιΓα^ ρτίηιουεαίΐΗί οηιηη οτεαίητα^ 
ηηοά ρετ ϋίηιη ετεαία νιιΐ νιιηχηα ηνεε ίη οωΐίί 
$ηηΐ ει ηηω ίιι Ιεττα, ν'ΐίίΰίΠα βΐ 'ηιΐΊ&ίΙ>ΊΓια, $ί9£ ιΗτοηχ 
»ίΐ•ί άοηΐίηηΐωηε$, $ίνε ρτίηϋ'φαΐκ» ίΐνε ροίαΐαία. 
ΟιιηιΊα ρετ ϋίαιη εΐ Ίη ϋΐηηι €τνα(<ι $ηηί, 

Νο υηίνοΓδυπ) ηο^οιίαιι» δοΐίυδ ΡβΙπβ 6886 ρχίδΐΐ- 
ιηββ, οοηιιηυηοπι ΓαοίΙ βΓ^Ιί^η^• ΑίΙ 6πίηι : Ιη (ΐηο 
Ρίϋο, ίίΐ 681, ροΓ (1Π6Ι1) Ρίΐίαίη 1ΐ3ΐ)6Πΐυ8 Γ6<ΐ6η)ρΐίο• •Κ.ιΐη. VII•, Ι??. 19 (Ε€ΟΜΕΝΙΙ ΤΚίαΟΛ ΕΡΙδΟΟΡΙ 20 

ηβπι : &€ 81 ι]Ί€6Γ6ΐ : Ρ&16Γ ςηΐ^βπ! ΐΓαιΙίϋΊΐ, ΡΠίυβ Α Ιλιγεν * Ό μίν Πατήρ μιτέΟηχι, 6 ίϊ Υ'Λ; Ιίοωχί, Αΐιΐ6ΐη οαυββιη (ΙβϋίΙ, βιιο βαηςιιΊηβ οΙΟείβηβ γ6ιιΓι8- 
βίοιιβιη ρΓ€ΰλΐοΓ4ΐιιι•Νί8ί βηίηι ΓοηΓι&53 ηοΐιίβ βββοηΐ 
ρνΰε.ΊΚα, ιιρηιΐ3(|ΐΐ3πι ίιι Γο^ηιπιι γοβΙογοπι 6886ΐιιυ8 
ΐΓ»ιΐ8ΐ»ΐί. < Οιιί 681 ίιιίΑμο 1>6ί. > ΡίορίΟΓ Ιικί'ιβϋ- 
ΐ'οηϋαηι βίοηιιιίιικκίιιιη «ςιΐίΐΐϋαΐβιιι 9^ 8ίη)ίΙίΙυι1ί• 
ηοηι, ίιηηςίηι.•ιη νοοαΐ ΡίΙϊυιη, Ι&ικιυαιη οΙΗι^Ίβηι 
βχοηφίηηβ ρυΙεΙιΗιυϋίιΓιβ. ΑηΙβ οηιιιβηι, ίηςυίΐ » 
ΓΓΟΒίιΐΓ.ιηι νί&ΊΗίΙοπι 61 ιιινΊ$ίΙ>ίΙϋΐη, εοχίρπιυβ 
(οιιίΐιιβ. ι Ρπηιθ(;οιιίΐυ8 οιηη» ονβΛητχ. ιΙΙοτ. ββΐ, 
αηΐβ οηιηβηι οΓβαΐυΓαπ) ρηιΐ)θ^6ηίΐιΐ8 &€ ιιη1^6ηΊΐιΐ8 
1)811118. ΟιΓιϋαηι ϋΐ) ίιιΐ9ςΊιιίΙιυ& 121 4"^ >>^^®'' ι*^ 
βιιηΐ (ΙοΓορΓι, ςιΐφ Ίη *%3ΐ)υΙΐ8 αυι €6Γ9ι ΙιιιΙ^βηίαΓ» 
6χί8ΐίιιιαΓυηΐ ίί.ι ηιιοςιιβ οϊγο» ΡίΙίιιιιι Οοί. 
(}ιΐ6ΐηηϋιιιθ(Ιιιηίί 6ΐιίιη {Ηχ, ίηηυίυηΙ, 86πτ3ηΙ ςιιΊ- τήναΐτίαν, τφ αιματι αύτοϋ &φ£7ΐν αμαρτιών ίργα- 
σάμενος. ΕΙ γάρ μή ά-^βίθημεν των αμαρτιών, ούχ 
δν εΙς τήν τών ουρανών βα7ΐΛ£{αν μδτέττημεν. ι "Ο; 
έατιν είχων του θιοΟ. ι Αιί χΐ άπαράλλαχτον Χ2ΐ 
πάντοΟεν Γτον χα\ ομοιον, είχόνα χαλίΐ τ^ν Τί^/, 
οΙον<\ έχμαγεΤον τοϋ άρχίτύπου χάΑ).ου;. Πρ^ τιά- 
σης, φησ\, ττις χτία^ως ορατής τε χα\ αοράτου, 
γεννηθείς βυναΐβίιος. ι Πρωτότοχος κάττ,ς χτίαεως.ι 
Τουτέστι, πρ6 πάσης χτ{σ:ως πρωτοτ^χω; χα\ μο 
νογενώς γενηΟείς. Τινές 1χ τών είχόνων τών έν ήμΤν 
πλανηΟέντες, α? είσιν έχ σανίοων χαΐ χηροΰ, οΟτω; 
ένέμιααν χα\ περί τοΟ ΥΙου τοΟ Θ«ο0. 

Ωνπερ γάρ, φηα\ν, αύται, είδος μεν χαι όμο{ωμα ύβιη 8ροθ!6Π) Λ^ 8ίιηΠίΙιΐ()ίιΐ(ΐΐη Ιιοιηίηίβ, »1 ηοιι ηϋ» ^ σώ^ουαιν άνθρωπου, ού μην φύσιν ή ούιίαν, ουτ'•> 

χα\ 6 Υ16ς του Πατρός. *Αρειανιχ^ν δΐ τ6 δυσοέ- 
βημα• *Αλλά τοϊς τοΟτο λέγουιιν, άντιθετεον τ^ κιί- 
μενον Ιν τ^ Γενέτιι της η'• δτι, φη^'^ν, ό Άοί;χ 
έγέννησε χατά την είχ^α αΟτοΰ. Πολύ γαρ άρμοδιώ- 
τερον έχείνα βέςασθαι περ\ είχδνος, 09α ή Γρζ-^ή 
φησι περ\ του ΥΙοΰ χα\ Πατρδς άνΟρώ::ων (επζ'.οή 
χα\ τ6 προχείμενον θεώρημα εΙς Πάτερα χαι Τί^ν 
θδοΰ ανήκει), ή τά έπ\ της άπ^ ξΰλου χα• χτρου 
είχόνος, ήτις ουχ έτη μέν χυρίως, λίγεται ^ϊ χα- 
ταχρηττιχώς είχών. «"Οτι Ιν αύτψ Ιχτί^θη τά πάν 
τα. ι Πάντα γάρ δι' αϋτοΰ έγένετο, καΐ χω,ν.; αύτοΰ 
έγένετο ουδί Ιν, Ζ γέγονζν. Ει δέ τάντα, ούχο^ν κα\ 
άγγελοι. Πώς οΟν δι' αγγέλων νομ^^^τε Ι/ε•.ν την ΙυΓ3ΐιι ηο 5ΐι1)8ΐ8ηΐίαιη, ίΐα οΐ Γι1ίυ3 ΡαΙιίβ. Λπα- 
ηίοα 68( Ιιχο ίιιιρίϋΐ38. δο<1 ϋ8 ςυί Ιιχο ϋίευπί 
ϋινβΓ9θ ο1)]ί(Γί€η(Ιυιιι 081 ςυοϋ οείβνο 0βη68608 ε8- 
ρίΐρ 8€πρΐυιΐ) 681 : Αϋ:ΐιη £[6ηυίΙ ζά ίιη.αςίιιβηι βυαιη. 
ΜυΙιο 6ηίιιι &ρΓιυ8 651 ιιΐ ίΙΙα άο ηιι»|$ίπ6 8ΐΐ8είρί3η- 
ΙυΓ ςυβευηιιυβ •ίΙ δοηρίυτα ϋβ Κϋίο 6( ΡαΐΓ6 
Ιιοηιίηυπ) (8Ίςυ!ίΙβηι ρΓΧ86ΐΐ8 (Ίίβιη ΑχΊοιηα Ραιη 
26 Ρίϋο 061 οοην6ΐιίι), ςιιαιη 6& ςιιπβ ό6 Γιςηεα &ο 
€6Γε3 ίιΐ)3ξΊη6 ϋί€υηΐιΐΓ, ςυχ ρΓορπβ ηοη €8ΐ, 86(1 
»ιηρΓθρηβ ϋί<'ί(υΓ ίη)890. < Οιιοϋ |>6γ ίΠυιη 6Γ6313 
•ίιιΐ οιιιηία. ι Ναιη οιηηία ρ6Γ ίρ8ΐ)πι Γαοΐ3 8ΐιηΙ, 61 
•Ίιΐ6 ίρ$ο ΓιιοΊυπο β8ΐ ηίΙΓιΙ, ςιιοιΐ Γ.(€ΐυηι 68ΐ. 5ί 
&Ι116Π1 οπιηί•, Ί^ΊΐιΐΓ 6ΐΊ&ιη ηη^εΙΊ : ηιιοηιοϋο βΓ^ο ρβΓ 8ηβ;(^Ιο8 6χΐ8ΐΊιη3ΐί$ νθ8 1ι:αΙ»6Γ6 &666δ8ϋηι 6ΐ προ^αγωγήν, χαι οΰ διά του ΥΙου, τοΟ Δεσπότου τών 

? € δ'Υβ αγγέλων; ι ΕΓτε θρόνοι, ι Έπ\ ομάδος εΙπών τχ ά- ηοη ρ6Γ ΡίΙίυιΐ), (ΐυΊ 0οιηίηυ8 68ΐ&η($6ΐθΓυιιι 
ΙΙίΓοηί. ι Ρυ8ΐιιυ3ΐη ^υηιΐΗαΐίπι ίηνΊείϋίΙΪΑ ά'ιχΛ, 
ΓΟΓδυπη ν6ΐυΐΊ βΐηβυίαιίηο 86Γΐποιιβ €0ΐ)ηιΐ6ηΐ0Γα1• 
€ Οιηιιΐ3 ρ6Γ ίρκυη). » €υιη 8υρ6ηυ8 (]ίχί8$6ΐ ρ6Γ 
ίρΑυπ) 0Γβ&ΐ3 6886 00)1113, ΠΟΠΟ ςοβδί βοίρβιιη) ίη- 
ΐ6ΓρΓ6ΐ3η8, 9ίΙ : 0;ιιηί3 ρ6Γ ίΙΙιιη) 6Ι ίη ϋΐυπ) ϋΓ63ΐ3 
8υηΐ, 8Ί£;η 166308 8ΐ)ρΓ3ϋί€ΐ3η) ρΓ9Ρρο8ίΓιοη6ΐη Ιν 
ρΓΟ διά ο;«ρί, )ϋ 6$Ι, Ιιι ρΓΟ ΡϋΓ. ι Ει ίη ίΐΐυπ) 6Γ63ΙΑ 
£υη(. ι Ηθ6 681, 3ΐ> Ίρ80 ροηϋβΐ οιηηίυη) 6οη8ίβΐ6η- 
Γΐ2, ηοη 8ο1ιιη) ςυυϋ ίη 6886 ρΓΟίΙυχβπΐ οιιη ηοη 
6886ηΙ, νερυπ) 6(ί3η) ηυοϋ ]3η) Γ3(!ΐ3 οοηΐΊπβαΙ. 

1» 17-20^ Ει ίρί€ €$ΐαηΐ€ οηιηία^ €ί οηιηια γετ 
ΗΙηηι ϋοιαηίαηί : €ΐ ίρΜ €$1 ϋαρηΐ οοτροτ'η ΕαΙε- 
βίέτ, ηηί αί ρΓ^ηπρίιινιι, ρτνηοραύίηΒ εχ ηιοΠιιίε, «Ι ^ρατα, πάλιν ώ^περ καθ'έν>^ς Ιπεςέρχεται τφ /δγο). 
«Τάπάνταδι' αύτοΰ.ι Άνω, Έν αύτψ ειπών έκτίιθη 
τά πάντα, νυν ώιπερ έφερμηνεύων εαυτόν, φησ{• 
Πάντα βι* αυτού χα\ εις αύτ^ν Ιχτισται, δηλών, οτι 
τ6 είρημένον &«/ω• έν^ διά έτ;ι. ι Κα\ εις αίττίιν 
Ιχτ:σται. • Τουτέστιν, εις αΟτΙν ήρτηται ή πάντων 
ύπδϊτισις. Ού γάρ μόνον έχ του μή δντο; εΙς τ6 
είναι παρήγαγεν, άλλα χα\ γενόμενα διαχρατίΐ. ΚαΙ αυτός έστι ;τ/:4 ^ά>*Γων, ηάί τά πάντα έν 
αύτφ σννέστηχε, χαΐ αϊτός έστιν ι} χε^αΛϊ} του 
σώματος της ΈχκΛησίας^ δς Ι στη* Αργ,η^τίρωτό^ $ίί ί»ι οηιηίΰια \ρ$€ ρήηια$ ίίηεηί : ηαοηίαηι ίη ίΙΙο γ) τοχος Ικ χων νεαρών^ Ίνα γέ%^ται έν αόσιν ΰοιηρίαάΐηιη ^ε< Ραίτι ηηίην$αηι ρΐεηΐίνάίη^ίη ι;ι- 
ήαΐίίΐαη. €ΐ ρ€τ ύηηι ητοΜΐΙίατε €ηη€ία ίτζα $€ {ρα€€ 
[βΰΐα ρ€τ ίαιιρηίηβηι ^^Η^^ι εικτ) ρ6Τ ιβιριιιιη, $μ 
ηΗ(Β ίη ί€ηα ειιιι/, ίΐνε ηνα \η οαΐη, 

€ Ει ίρ86 681 3ηΐ6 οπιηί3. ι Νυη (ΙίλίΙ : Γ3εΐυ$ 

681 3ηΐ6 0Π))ΐί3, 86ϋ, Ε&Ι 3ηΐ0 0|ΐιηΐ3, 1)00 ^•&ι, 

.Ουο(1ουπ)ςυβ οπδ οοηεβρεΓίβ, ίπτ6ηί68 ίρ^υπ) ρπχΐϋ • 
ϋεηΐβιη 6( 3ηΙο3 ρΓ0(1υεΙυη), ρβΓρεΙυο %ίιιιυ1 οιιηι 
Ρ3ΐΓ6 61 δρίΓίΐυ 5υΙ)5ί$Ιϋΐι(οιιι. δίςηίίΐεηι Ιειηροπιΐβ 
ηοη 6850, ρΓορπ6 Οεο εοηνοηίΐ. < Ρογ ϋΐυηι ευπ<»Ί- 
8ΐυοΙ. ι 122 Να») ροΓ ίρ8ϋη) ρΓθϋΐΙ€ΐίθη6Π)1ΐ3ΐ)•/ΐα 
6ΐ 5Ιΐ1>8ί8ΐ61ΐΙί3ΐη. Ι Εΐ Ιρ86 6$1 ε3ρΐ1Ι Γ.ΟΓρΟΐΙδ. » 

υΐ)ί ί11ίυ8 (11x11 30 (ΐ6πιοιΐ5(Γαγί( ροΐεηΐί^ιηι, <:1γ1( αύτνς πρωτεύων, "Οτί έν αύτφ ενδόκησε ,ταν ιό 
ΛΛ>\ρωμα χατοιχησαι^ χΛ δί ανζοΰ ά.τοχατα.Ι' 
Λάζαι τά πάντα εις αϋτόν^ ειρψ'ΟΛοιι'ισας ί'/ά 
τον αίματος του στανιον αύτον δί αϋτοΙ\ είτε 
τάέχϊ τΤ\ς γης^ εϊτε τά έ.τΐ τοΙς ενρανοϊς, 

ι Κα\ αυτός έστι πρ6 πάντων, ι Ουκ εί-εν, Έ/έ- 
νετο πρ6 πάντων, άλλ', 'Εττι πρ6 πάντων, τουτίιτ•.. 
Παν δ έάν έννοήσης , α^'ΐΊ προόντα χα\ προΰγ• 
εστώτα εύρήσίΐς, άιοίως συνυπάρχοντα τω Πατρ\ κα: 
τώ Πνεύματι. Τ6 γάρ ίί/Κί'ίΊ^Ί, άρμόδ:ον θεψ. ι Έν 
αύτφ συνέστηχε. ι Λ•/ αύτοΰ τί;ν γένεϊΐν χα\ τήν 
δ.αμο'/ήν έχει. ι Κα\ αυτός έστιν ή κε^^λή τοϋ σώ- 
ματος, ι Αί'ξ^ς κα\ ε!πών αυτοΰ τήν δύνα;ζ•.ν, λο•.- 
π^/ λέγίΐ κα: την 'γ:λαν9ρωπ:αν, οτι πάντων ύπάρ• 21 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙ3Τ. ΑΟ 001-083. « 

γαν ββσχ^^ς, νΛς χάτω συνήψ&ν Ιαυτ^ν. < Της Α οοηββηυβηΐβΓ 6ΐ 1>Γηί|[ΐηΐ8ΐ6ΐη, ςα•α αιιη ΑΐηΒΐιιηι 
Τιηλησίας.• Του ιιΑντΐι»ν Ανθρώπων γένους. «Πρω- βίΐ Οοιηίηα&, {ηΓ6ποπΙ>υ8 ββιρ&ιιηι ΰοη]ααιβπΙ 

Ε€€ΐ68ί«. ι ΟοηβΓίβ οπιηίιιιη Ιιοιηΐηυηι. ι ΓγΙ χάηιης 4χ των ν«χρών. • *Αρχή, φησΧν, Αναστά• 
99ως χβ\ «ρόφαβης γινόμινος. Ό άπαρχ)) βλ, βηλον- 
^ι χα\ Ά «Ιν Ιχη Ιΐτ6μ•νον• *ΑΐΗΐρχή ^ νοκΤται, 
τ^ 4ξ«(ριτον χ«\ ββφ •1ς θυνίαν «ροβαγόμλνον. 
ΤοΟιο. γάρ χα\ ό Χρκοτός ιηπο(ηχιν• 4 Έν πβ^ιν 
€Μς «ρ««<ΰ<0ν. » '* Κα\ γάρ χά\ «ρ6 «άντων των 
€ΐώνωΐ*ι^ γιγέννηται Ιχ του Πιτρ^, χα\ γτρ6 πάντων 
ΜρώΐΜν Ανέφτιι Ιχ των νβχρων, ΑνΑστασιν τήν 
§^ Ιτ( ΰψομένην θ4ν«τον. ι'Οτι Ιν αύτφ ιύΜχη- 
«IV. » βέλη^ις, φησ\« χα\ •ύ6^(α γέγονβν Ιν αύτφ, 
τοντέ9τ«, τ$ Χριοτφ» &«Βν τ^ «λήρωμα χατοιχή• 
σβι-ττκ θ€4τΐ|τος, ώ9•\ «Τικιν ΕΓ τι ήν όβιλς Α^γος, 
ΙχιΙ 4ητη9•. « Πλγ τ^ πλήρωμα χατοιχησάι. • 1 01- 
ΚθηΐΕΝΙΟΤ.1 Ού αχιτιχώς, Αλλ* οΟ<ηωβως, ώς ψυχή 
Ιν αώματι, ο( ψυχ)) γινΑμινος τφ σώματι,^ΰιλ* Ιν 
•ώμβτ: έμψιιχωμένφ Ινω6•\ς» δν τρόπον Ινουται 
ψυχ9) αώματι. — ΙΟΑΝΝ• Τ6 ιάΐΐρ^μα. , ρΐ μίν τ!|ς 
Ιϋβριτας φαο\, χαθΑπιρ 6 Ιωάννης Ιλιγτν, (τι Ιχ 
^* ιιληρώματος αύτου ήμβίς πάντκ Ιλάβομιν, 
τοΜ<9τ&ν, βί τι ήν 6 Τ16ς, 8λος Α Υ(6ς ΙχιΤφχηΜν» 
«^\ Ανέργϋά τις, ΑΧλ' ο6«(α• 06χ Ιχ<ι βΙ α(τ(αν 
•1««1ν ού6βμ(αν^ Αλλ* ή τΙ)ν θέληβιν του βιοΟ. Τούτο 
γέρ Αντι^ *0η Ιν αδτφ ιύδ^χησιν. ι ΕΙρηνοποιήβας. » 
11]ν ουβαν^ πΑλα« ϊΐί^^ λύαας« ΕΙτα' Γνα μή νομ<• 
η^ς αύτν» Απηρέτόυ τάξβι τοΰτο ποήβαι, φησ\ν, ΕΙς 
ουτΑν, τουτέβτιν» α6τ6ς Ααυτψ τ• χα\ Πατρ\ τοίκ 
ΑνθριίιίΜυς χατήλλαξι * λύβας γΑρ τ9]ν πάλαι Ιχθραν € 

ιηθ{;€ΐιίΐΗ8 6χ πιΟΓίυίβ. ι Ρ^οΙυβ• Ιηςιιίΐ, {ηίΐΐυπι βΐ 
οΰΜβΙο Γ68υΓΤβ€ΐίοηί8. ΡΓ'ιηιίιίβΒ τβΓΟ, ηβηιρ6 οιη- 
ηΐι Ιι&1>6ΐΐ8 5β •β<|ΐΐ6ηΐία. Ιηΐ6ΐΠ{ίΐαΓ ιιαίβπι ρΗηαΙ- 
ι\λ ςαοά ρΓ.κΰίραηιιι βιΐ, 6ΐ Οβο Ιη Ιιο>Γι&ιιι 
οβΓβΠιΐΓ• Ηθ€ 6ΐβη:ιη ΟΙιΗβΐηβ ΓβοίΙ. ι ΙΙΙ βίΐ Ιη 
οηιιιΠιυβ {ρ&6 ρπιη38 Ιοη^ηβ. » 'Νβιη Η ιηΐ€ οιη- 
ηίΑ •«€»)& πΑΐαβ 681 6Χ ΡαΐΓβ, 61 »ηΐ€ οιηηοβ 1ιο- 
ιηΐηβι βοΓΓβχΗ βχ ιοοΠυΊβ, Γθ•ιΐΓΓ66ΐίοη€ ςιΐλπι ηρη 
βϋ ]&ιη 8υ1)β€€υΐυΓ8ΐ ηοη. «Όυοηί&ιη Ιο ϋΐο οοιη- 
ρΐΑοΙίαπι 681. • ΥοΙυηίΑ», Ιηςυίι, 61 1)6ΐΐΓρι«€Ϊΐιιιη 
Γλοίαπι 6•! Ια Ιρβο, ιΐ6πιρ6 Οΐιπβίο, υηίνβΓβλίη ρΐ6- 
ηίίικϋηβιη ίιιΙΐΑΐ>Ιΐ8ΐΓ6 (1ίνίηίΐ9ΐί9 : •€ βΙ (1ί66Γ6ΐ : 81 
^ ςιι!(1 6Γ&1 ΟβίΜ ν6Γΐ)αιη, ίΙ>1 Ιη1ι>1>ίΐ3ί)&ΐ.— ι υηΙνβΓ- 
βαπι ρΙοιιΗα(ϋη6ΐη ίη1ι&1>ίΐλΓ6. ι Νοη {α ιησιΐυιη Ιιι- 
1>ί1υ8, &6(1 5ΐιϋ»Ι&ιιΙί9Ρ., βίουΐ •η{ιιΐΑ ίη €θΓροΓ6 : ηοη 
ιηίιηΐι Γ]^εΐα8 €0ΓροΗ, 86(1 Ιη €θΓροΓ6, ίη Ηΐο ηυοιΐ 
λοίηίΑΐυηι 6Γ•1 ιιαίΐυβ, ςιιο πκκίο νηίΐιΐΓ ΑΐιΙηΐλ 
€θΤροΓΚ — Ρΐ6ηίΐυάίη'6ΐιι <ϋτΊηίΙ;ΐΐΙ• ςαΜαηι 8&η6 
(Ιΐ€υηΐ, ΐ|υ6ΐη9ΐ(1ιηοιΙα:η ^08ηη6• <ϋχΗ φίοιΐ (Ιο ρΐ6« 
ηιΐιίΑίιιβ €]ιι• ηοβ οηιη69 Αοοι^ριιηυ•* : Ιιοο ^8ΐ, βί 
ςυΙά βηΐ Ρίϋοβ, Ιοίοβ ΡίΙίαβ Ι1>1 ΙΐΑίιίΐΑίιϋ, ηοη ηΐ 
60Ιθ8€Ηι ςυ&^αηι •6υ ορβΓΑΐίο, 56(1 βυΙ)8ΐ»ηΐί•. 
ΝοΙίΑΐη Αυΐ6ηι ροΐ68ΐ Γ6<Ι(ΐ6Γβ ς-λαβΑΐη ηίβΙ ΟβΙ νο« 
1αηΐΑΐ6ηι. Νϋη Ιιοο 6•! ^ϋοά αίΐ, ΟυοηΙ&ιη {η ίΠο 
οοιηρΙλοΗαηι 681. ι Ρ^οβ Γβοι•, » μΙιιΙι β< ηαΛ 
οΙΙιη 6ΓΑΙ ΙηΙηιΙοϋΙα. 06ΐη(ΐ6 ηβ Ιριααι Ιη πιο<1υιη 
«ρ^ %€ά^ τ• χα\ Αγγέλους χα\ Ανθρώπους «Ιρήνην £ ηιΗιΙβίΗ \ά ΓΑ€6Γβ 6χ!8ΐΙπ)68» «Ιΐ : Ειγ* 5β : Ιΐ06 681» 

Ιρ86 8ίΚιϋρ8ΐ •οΡ31γΙ ΙιοπιΙη68 Γ66οηΓίΙΐΑτίΐ9 8!ςυί- 
ϋ6ηι 8θ1υΐλ ν6ΐ6Η ΙηΙηΙΰΙιΙλ ίηΐ6Γ 060πι 61 «η|^6ΐθ8 
λο ΙιοπιΙη68 ρ3ε6ΐη Γ6€ίΙ. €οη8ίϋβΓΑ τ6γο άΐ€ϋοηασι 
βπιρΙι•868• ΒεεοηείΓίλτίΙ, Ιηςυ(ΐ, α6 ρ8€ΐβοιτϋ ηρ^ 
ρ6Γ 86ΐρ8υηι : Κοο 681, ηοη 86Γηιοη6 ΙμΙμπι,• 86<1 

ρΓΟρΗο ΐ;0Γρ0Γ6 6(Βθί6η8. Ν66 8ίΐηρ1ΐ€Ϊΐ6Γ ρ6Γ 86ΐ- 

ρ8ηιη, 86<1 ρβΓ βίη^ηΐιιβπι 6ίίυ8υπι : 6(ίϋ8πηι, Ιη• 
ςηλοο, Ρ6Γ πΐΒχίπιΙ ορρΓθΙ>Γπ ηιθΓΐ6πι ίη ΟΓυοβ. — 

ΙΙ^ρ6Γΐΐ2ΐθη 681, Ρ866 ί^ΰΙ^Ι ρβΓ 86ίρ81ΐηΐ : ΙΐΟΟ 681, 

ηρη ρ6Γ 8ΐ1!θ8 οοηοΗίιΐ» ηο1>ΐ8 ρ3(6, •6<Ι ρ6Γ 8ϋί- 
ρβαιη 6ΙΓ6€1&. Οιιο •ηΐβιη ηιοιίο Ιίληε «βίκεΐΐ ! 128 
ΡφΓ 8λη{υίη6ηι, ίηςυίΐ-, οηιαΟχίοηβ βυι. €πΐ€ΐ- 
Αχυβ 6»!πι ρΐΌ. ηοΐΝ8 ριοίΓιοανΊΐ •6 Γ6€θη€ΐΠ8τΙΙ 
ηο8. € 81ν6 ςιΐΦ Ιη ΐθΓΓα 8υηΙ. > 8ίςι>{(1βιη ηθ9 Ι»Ιι^«κν• "ΟρΑ-ΘΙ των λέξβων τΑς Ιμφάιτιις. Κατ- 
ή^^^^*€>« Φ^Ι^ι Χβι^ βίρήνιυαβν ημάς βι* αύτου, του^ 
Ιβτιν, ού λόγφτ χβλιύαας, ΑλλΑ «ωματιχως Ιν^ρ- 
γήαας* χα\ ο6χ Απλώς θι* Ιαυτου, ΑλλΑ ΙιΑ του αί- 
ματος Ιχχυθέντος, χα\ Ιχχυθέντος βιΑ του Ιπονιι* 
Νατου θανάτου του οταυρου. — [ΦίΙΤ•] Τ6 ύπιρΙ^ 
^, £2ρΐ)νοποιήβα< θι* έαυτοΰ, τουτέατιν, αύτουργή- 
βας; Αλλ* ού Αι* Ιτέρων ήμΥν πραγματκυαΑμβνΟς τήν 
«Ιρήνήν* Πο(φ ΑΙ τρΑπφ ταΟτην «Ιργά^ατο ; - Α'.Α του 
ιΐματος, νηο\, τής «ταυρώσιως αύτοΟ. Σταυρωθι\ς 
γΑρ ύηΐρ ήμων, ιΐρήνβυαβ χα\ χατήλλαξβν ημάς. 
ι ΕΓτ• τΑ ΙπΙ τ^ς γής. » Κα\ γΑρ χα\ ήμιΐς ι^ρ^ 
Ιαοτοϋς Ιατααιάζομιν,χαΙ πρδς τοίις Αγγέλους Ι/θρα 
\'9\ Απ»χθα%Νΐμένονς ήμΙν, θιΑ τ6 ύβρέζισθαι ι^ν 

•ύτ^ν Αιαι^^ν^πδ των Ανθρώπων. Πώς ό6ν ΙΙρή- ^ )|υοςθ6 •(1ν6Γ8υ8 ίρ$οπι (1ί88Ή]6ΐ>8η)υ8 61 ίηίιηίοΐΐΐίΐ 
νη γέγον8ν• ^Απήγαγιν Ιν ούρανφ τ6 βώμα αύτου, 
$^ ΙχθρΑν πάλαι•- ΊΙ^σαν ΑΙ χα\ Ιιλ γης Αγγιλοι, 
χοΑ γέγον* φίλία λοιίοΙν χα\ β<ρήνη. ΙΙώς ^ν θι* Αγ- 
γΑϋν προβάγιοθαι φηαΐν, ύπονοΐΙτΙ των Ιχπιπο- 
λ8μ••μΙνι*ν', €ΐ μή αύτ6ς •1ρήν8υο<ν; 6Γ81 Ι1ΐ1ν6Γ8υ8 •η({6ΐθ8, ΙπίηΐίΟΟβ ηοΐΐίβ 6066108, 60 

ςηοά ΠΙοΓυηι Οοπιίηηβ 6•80ΐ αΙ> ΗοηιΊηΐΙ)υ8 ΙηίυΓίι 
•1ΐ66ΐο^ Οηο ϊΛοάά ογ^ο ριχ Γ«εΐα β8ΐ ; €«)Γριΐ8 
Ιρ8ΐύ8 Ιη οοΒίηπι 8ΐι1)(!υΓ^υηι αΙ)8ΐυ1ίΐ νβιοΓβιη Ιη{• 
ηιΐ€ΗΙ•ηι. ΑρρΑΓυεΓοηΐ »(ΐΐι•πι 61 ιη ΐειτΑ αη^οϋ, 

01 Μηοορο ΓλΟϋ β8ΐ ροχ ολ ιηιΜίιι• Οοό \%\ΐητ ηιο(1ο ροΓ ιοκοίοι ςυ'ι ΙηΙ:ηί6ΐ οΙΓοοίί ΟΓληι τοι «ίΐ^υοί 

ΜίνΙίαβ οχΙ§αηιι(ΐ8, ιιίοΙ Ιρβο ροοί&οιοβοί ? 

ΚΒ«ΑΑ. Α'. ΟΑΡυΤ IV. 

ΛξΛ ίΰτωτ Μοόσαγ^ίγης της Ακ οώμΒϋί ΙριστιΛ 0$ §€ηΗηΜ ύ4άη€ίΙοη$, ηηοί {αοΐΛ €$ί Ιη ΰοτροη βΐ 
ΜβΙ ^κΜη Μ Μίστ9ως, ρβ#ιί«χ< €Μ»ύ ;ι€γ βά€Μ. 

ΜΜ ύρας ΜάΤ9 δκτΛ^ άπιιΛΛονρίΛφέτύνς ηάί Ι, 2!-)3. Εί νοι <ιν{ ^ηοηάαιη Θταΐί$ α6αϋΜαΙΙ#ΐ 

'Ζ^^ΗΤ ^0 δίοτσίφ, έτ ΓοΐΓ Ιρτοιγ τοις ποτψ' ΙχΙιιιί^Ι ίΛΜίΦ, ιη ορ€ή(^%• ιη«/ίι, ηηηο ίαηαη Τ€€οη^ • ίαίιι.ι, Ιβ. Ϊ3 (ΕΟϋΜΕΝΙ! ΤΙΙίαΟΛ ΕΡΙδΟΟΡΙ 24 

€οτροτ€ ζανηΐί $Μ(Β ρ€τ ηιοΠ^ηι, πί ύχΜΒεηί νοααηΆ ροΐς. Νντϊ δέ άΛοκατήΛΛαζε τφ σώματι της 

σαρκός αύτου , διά τον ΰατάτου ααραστχχσαι €ΐο$ €ΐ ίττ€ρηΙαη$ίίρίΐ£$ €1 ΐηοΛίψαίοι \η ϋοιαρ^αη $νο : 
ιι' ίαιη;η ρηηαηϋΐί ίη βάε (ηηάαίί αο ϋαϋΐη^ ηεο 
ά\ψιιο9€ίη%ηΐ α $ρΒ Εναηρ€ΐα ηηοά αα<Ιι$ίί$, ηποά ρτω• 
Λΐαιίηηί β$ί αραά ηηινύπαηΛ ΰηαίΗταηι, ηηα ιη6 
€(ρΙο ύίί, €η]αί ίαείΗ» «ιιιη €0Ο Ροη/μι νηίηηΐύτ. υμάς άγιους χαϊ άμωμους , χαϊ ' άν8γχΛ>\τονς 
ηατετώχιοτ αύτον. Εί γ€ έχιμέτετε γ(! αίσζει τε- 
θεμεΛιωμέτοί χαϊ εδραίοι, χαϊ μ^ μεταχιγούμενοι 
άχό της ίΛχΐδος του ΕύαγγεΜου οί '^χονσατε του χηρνχθέττος έγ χάσχι τ^ χτίσει τζ ύαό τύτ ούρανύγ » οΰ ίχετόμην έγ(ύ ΏαΰΛος διό- 
χοψ'ος. Ηίο 05ΐβη(ϋΐ ςηοά βΐίαιη ευπι ββββηΐ Γβΰοηαΐίλ• 
110116 ίηϋίςηί. Γθ€οηοί1ΐ.ιτ6πΚ. ΕΓαΐίβ βηίπι,ΐΊηςιιίΙ, 
ΙηίιιιίοΊ 6ΐ Αΐ)α1ί6η«ΐΐ. δίςιιίϋβιη ηοη βοίαιη βπιιηυβ 
βυΐ» ροΐ6$1&ΐ6 δαίαη», τβΓυιηβΐίΑΐη βΓ^ι Οβιιιη ^β- 
Γ6ΐ>3ΐηιΐ8 ΙιοδίΗβιη Αΐιίιηηηι. ι Ει ίιιίπιίι'ί ιηβηΐβ. ι 
ΙΙοο 681, Νοη ίηνίΐί ιη&ΐ8ΐ ορβΓΑΐί βυιηα» εΐ ιυΙ>Ίι& 
Παβϋαιη €θΐΤ6ριίοη6 ^Ικίοοίί : 86(1 €οηιιηιιιι! 8ΐιι- Ένταύθ2 βείχνυσιν, δνι χα\ άνοιζίους 5ντ2ς τη^ 
ΧΑταλλαγΙ^ς χατήλλαξιν. ^Ητε γάρ, φησιν, εχΟρο\ 
χοι\ &ΐΓηλλοτριωμένο(. Ού γ3[ρ μόνον Ι^μβν ύπ6 τήν 
έξου9(αν του ΣατανβΙ, &λλά χα\ πρ6ς τ6ν Θε^ν &π- 
ιχ6ώς ιΓχομεν. ι Κα\ έχΟροΟς τ|\ βιανο!^. ι *Αντι τοΰ, 
Ούχ &χοντες Ιπράττομεν τά Ιργα τά πονηρά χα\ 
χατά συναρπαγ^ιν , άλλα μιτά μελέτης , χα\ τ^Ί ()1ο, |βΚ ίηίιηί6Ίΐί2ΐη 6Γ£[9 Οουπα οο^Η&ΐίοπίϋυβ &η- β Ιχθραν τ4}ν πρ6ς Θε6ν τοΙς λογισμοΤς προτυπΐϋ9&ν» 16» ίιηα^Ίηαηίοδ, «ϋβο αά ίηίηιί€8ΐ8 ίρβί &οΐΊοη68 
ρΓ0£;Γ6ϋί6ΐ>αηιυΓ. Ιάότοο αΙ)υη(ΐ2η8 Γιιίΐ (1ΊνΙη3 1>6- 
ηίκιιίΐαβ, 124 Π"θ(1 608 6ΐίαιΐ] ςιιί 6]υ8ηίΐθ(1ί 6886ηΐ 
Γ660ΐιείΠιν6Πΐ 20 8υ8Γ6ρ6ηΐ• € 1η ορ6πΙ)α8 η)8!ί8• ι 
Νοη ίη ηΐ6ηΐ6 ϋυηίαχαΐ οΓιβη&ΐΊο οηΐ, Π6ΐ|υ6 Ιη 8ο1α 
νο1οη(3ΐ6, 86α οΐίαηι ορ6ηΙ)υ8 ίπΊηηοί 6Γ2ΐί8, ίη- 
ςα'ιΙ, 6ΐ ςυφ ΙπΊπιίοοηιηι 8ΐιηΐ ορ6Γ3ΐ)3ΐηίηΊ. < Ιη 
οοΓροΓΟ 6•Γηί8 Βϋ». Ι ΗοΓδυπι ροηΐΐ ηιοϋυπι Γ6θοη• 

ΓΠΊ3ΐΙθηΪ8, 8εί6Π8 ίρ81ΙΠ1 6886 (ΙΊτίηοπ), (|υί& ρ6Γ 

60Γρυ8 8αυπι ΓεοοηείΠατίΙ : ηοη 8θΙοπ) ▼6ΐ1)6Γαΐϋ8 

30 8ΐ:φί8 638808, 86(1 6ΐ Π10Γΐυυ8, ί(1ςυ6 ηΐΟΓίΟ 
Πΐαχίΐηβ ρΓ0ΐ)Γ0$8. < υΐ 6Χΐΐί1ΐ6ΓβΙ νο8 8αηΛΐο8• ι 

Ουο(1 8υρ6Γΐυ8 (ΙΊχίΙ : Οαί ίϋοηοοβ ηο8 ίεοίΐ. Ι)0€ 
6ΐΐ3Π) ηυηο (1(<«ί^ιΐ2ΐ. Νεςυε εηίηι βοΐυπι ροΓ τεοοη- τες, ούτω; έπ\ τάς έχθρας βύτψ πράξει; Ιχωροΰμεν. 
Δι6 άφατος ή θε^α φιλανθρωπία, ότι χα\ τοιούτου; 
βντας χατήλλαξε χα\ προσεβέξατο. ι Έν τοΙς ίργοι; 
τοις πονηροΓς. ι ΟΟ μέχρι διανοίας ?;ν ή άλλοτρίωνι;• 
ουδέ άχρι προαιρέσεως, άλλα χα\ τοΙς Ιργοις έχθρο\ 
ζτε, φησ\, τά έχθρων πράττοντες, ι Έν τφ σώματι 
τής σαρχδς αύτου. ι Πάλιν τ^ν τρόπον της χαταλλα- 
γης τίθησιν, ιΐδως θείον αύτ?>ν ύπάρχο'^τα, δτι διά 
του σώματο; αύτοΰ, φησ\, χατήλλαξεν, ού μόνον 
πληγε>ς ή ί^πισθε\ς, άλλα χ»\ αποθανών χα\ τφ 
αίχ(στ(ρ θανάτφ. ι Παραστησαι ύμά; άγιους, ι 
Όπερ άνω φηο\,Τφ Ιχανώσαντι ήμά;, τούτο χα\νΰν 
αΐνίττεται. "Οτι ούχ αμαρτιών έ^^ύσατο μόνον διά 
τη; χαταλλαγης, άλλα χα\ αγίους χα\ άμωμους χα\ οΊΙίΑΐίοηεπι 8 ρβοεαίίβ ΙίΙ)6Γ3νΊ(, 86(1 61 88ηο1θ8 61 € άνεγχλήτους παρέστησε. <Κα\ άνεγχλήτους. ι "Οσπερ ΐΓΓ^ρΓεΙιεηβίΟίΙεΒ 80 Ιηου1ρ3ΐθ8 6χΙ)ΐ1>υίΐ• ι £ΐ ΐη- 
οιιΙραΐοΒ. ι 00881 ςοΐ ηβ 8η88πι ςυΐ(ΐ6πι ρ6008ΐ{ 
ι!6(ΐ6Γίη1. € Ιη οοηβρεοΐιι 8υο. ι ϋοηαΐα 88ηεΐίηιο- 
ηί8 ηιΐ2Β ίυ εοη8ρ6εΐυ ίρ8Ίιΐ8 081. ι ΒΙ Ιαπιεη ρ6Γ• 
ιιΐ3η6Γΐ8. > Νε Ι8Χ08 τεάάβΐ !ρ808 εΐ 6χΊ8ΐίηιεηΐ 
(ΐυο(1 €ΗΓί$ΐι π)0Γ8 γοπι οηιηεηι ρεΓει^επι, ηεε (Ιείη- 
εερ» ορυ8 8ΐΐ ςυορΊ^πι ηο8(Γθ οροΓΟ, 8(1(ΙίΙ : 51 
καπιεη ρβΓπιαοείίβ Ιη Οάε 8ρ6ΐ Εναη^^εΓιί• Νεε 
ιιΐευη(|υε ρεΓηιβηείίβ : εοηΐίη^ίΐ εηίπι ει Ουείυαη• 
Ι6Π1 ρ6ΓΠ)8η6Γ6 : 8ε(1 Γυη(ΐ8Γι, Ιπηυίΐ, &ε 8ΐαΙ)ί1ε8, 
ηβε (ΙίιηοΥβπιίηΐ 1 8ρ6 Εν8η({εΓπ.0η«ε8ΐ8υΙεηι 8ρ68 
Εν8η([εηί?€Ηη8ΐϋ8 <0υο(1 8υ(1ί8ΐί8, (ΐιιθ(ί ρτ£(1ίε8- 
Ι1ΙΠ1 681. > Ιρβίβ ρπηιυπι }η Ιε8ΐε8 είΐ&ιί8,ρο8ΐε8 (Ιίχίΐ 
οΐ'Ι>εηι ςαί πιΗαϋιΐΒίοΓ. Νοη Αΐΐ 8ηΐεηι : Ουο^ ρ𣕠
()ίε8ΐυΓ. 8ε(1 ΡΓβκιΙίεαίυπι 68ΐ, Ηοε ε8ΐ, ]8ηι εΓ6(1Ίΐυπι μηδέ λαβήν αμαρτίας δεδωχότας. ι Κατενώπιον αυ- 
τού, ι Τίχν χχτενώπιον αύτοΰ άγιωαύνην χαρισάμβ- 
νος. € Είτε επιμένετε. • "Ινα μίι χαύνουί αυτούς 
ποιήσει, χ«\ νομίσωσιν δτι ό θάνατος του Χρίστου τδ 
πάν είργάσατο Χ3ΐ\ λοιπδν ού χρεία τινδς ημετέρου, 
προστίθησιν ΕΓ γε, φησ\ν, επιμένετε τή πίστει της 
ελπίδος του Ευαγγελίου, χα\ ούχ απλώς επιμένετε, 
(Ινιγάρχχ\ σαλευόμενον έπιμένειν,) άλλα τεθεμε 
λιωμένοι, φησΧ, χα\ έδριίοι, και μή μετακινούμενοι, 
άτΑ της έλπίδο; του Ευαγγελίου. Τί; δέ ή έλπίς 
[>ΰ Ευαγγελίου ; Ό Χριστός, ι Ου ηχούσατε του χη του ρυχθέντος. • Αύτους πρώτους χαλέσας μάρτυρα;, 
ούτως είπε τήν οίχουμένην. Ούχ είπε δέ, Κηρυσσο- 
μένου, άλλα Κηρυχθέντος, τουτέστι, πιστευθέντος 
λοιπόν. € Οδ έγενόμην έγώ Παύλος διάκονος, ι Τί^ 681. € €υ]ϋ8 ίαείϋδ 8ϋηι ε^ο Ρ8ϋΙϋ8 ηιη'ιβΙεΓ. > ^ άξιοΟαύμαστον του Ευαγγελίου δηλοΐ. Ου, φησί, διά- 
Α(]πιίΓ8ΐίοη6 (ΤΊ^ηυπ) 8ίςηίαε3ΐ ΕνΑΠ^^εϋοπι. €υ]ιΐ8, χονος έγενόμην έγώ Παύλος. Λοιπόν γάρ μέγα ί,ν τδ 
ίπςυίκ, π):ηί8ΐεΓ ε^ο Ραυίυβ ΓαεΙοβ 8«πι. ^απ1 εηίηι Παύλου δνομα. Καλώς δέ τ^ διάκονος. Ουδέν, φησ\ν, 
ιπΑ^ηυπι επαΐ Ρ^υϋ ηοπιεη. Ει 1)εηε, αίΐ, πιίηΊ8ΐεΓ. Γδιον λέγω, άλλα Θεώ διακονώ. 
ΝΙΙιίΙ, ίηςιι!ΐ, ρΓορπυπ) (Ιίεο, 80(1 8(Ιηιίηί8ΐΓ0 Οεο. €ΑΡϋΤ V. 

Όε άοοίήηα ιρείκε ίταάιία ρβν Μοη$^ τεύοηαΓια• 
η'να, αά εχΗιδίίίοηεηι ζοταηι Ββο, 

Ι, ?4•23. Λ'ιιηί ραηάεο ιηρετ αίΙΙ\οΐ\οη\1>η% ηιή$ 
ρΓθνοΙ>ί$, €1 ΐ'ίη'ιειιη οοηχρίίο φιω άεζηηΐ α[βίαίθ' 
ιΐΗΐη 0/ιπεΐί ίη οατηβ τηεα, ρτο ΰοτροτε ίρ<ίιΐ5, ηηοά 
αΐ Ε€€ίαία: γμ?«ι ΕαΙαΙσ: [η€!ν$ $ν.,η ^ι^ο ηώή ΚΕΦΑλ. Ε'. 

Περίτης δια των :ζό^ωΓ ανζοΰ διδαχής, (ΙκαΛΓη- 
τικ)\ς €ΐς Λοράστασιν θεον. 

ΛΤ•>• χαίρω Ιν τοΤς ηαβήμασί μον ν,Ύέρ ύμώτ, 
χαϊ άνταταχΛηρώ τά υστερήματα τώ>' ΟΛίγτεων 
του Χριστού έντΓ} σαρκί μον^ ν,Ίέρ του σύψαζος 
(ΐΐ'ΐνν, ι ίστιν }) 'Κακλ\\Γία, "Ίΐς έγ€Γ('μψ' έγω Μ αΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙ8Τ. ΑΟ €01058. 26 

διάΜΟτος χατά τΐξτ οίηοτομίατ του Βεον την Α $Λ€Τ ίηχία άΗρ€η$αίιοη€ηι Ού, ηηα άαΐα €$ί ηιίΑί, ηί ΙίοΘέΙσάτ μοι Βίς υμάς ΛΛηρωσαι τότ Λόγοτ του 

Κα\ τοσούτον, φη9\ν, Ιβτιν αληθής ή έλι;\; του 
Εύχγγβλίου, οτι χα\ «άσχιιν αίροΰμαι βι* αυτήν, 
χα\ χαίρω κάσχων. Πάαχω β^, ούχ ύπ^ρ έμαυτοΟ, 
&λλά βι* ύμ3ς« Ινα ύμόΐς ώφελήααι δυνηθώ. € Κα\ 
ίνταναπληρώ τά ΰτ^ερήματα. • ΒχβαΠ οΤον λέγει; 
Ει ό Χριστά; Ινανθρωπήαας, 1μπαιχθε\ς, χα\ (&απι- 
99<\ς, χα\ βταυρωθε\ς, χα\ αποθανών, ^φείλων τι 
χα\ χρεωστών ύμίν άττηλθεν ώς με{(ονα τταθείν 
όφείλοιν, ταύτα έγώ άττανακληρώ. ΕΓ τι γάρ ύστέ- 
ρησ» παθεΓν, Ιγώ ιιάσχω, φησίν• — [ΦΩΤ.] Ό 
Χρ'.ατ^ς γ^^ρ (^απισθεί^, χαΐ 1μπαιχθε\ς, χαι μαστι^ 
χθε\ς, χα\ σταυρωθείς υπέρ ημών, ούχ απλώς έπλή- 90« ΰοηιρί^αίίί ατηοηαη Οεΐ. 

Ει Αΐίβο, ίηςαίΐ, τβΓ» βρββ 6ΒΙ Ενβιηββίπ ςαοά 
6ΐί•ιη ρΓορΙβΓ ΐρ&3η) ρ9ΐί βΐί^ο 61 ρηιίβηβ χαυιΐβο. 

ΡίΐΐίοΓ 3Ι116ΠΙ ΠΟΠ ρΓΟ ΠΙΟίρ^Ο, 86(1 ρΓΟρΙβΓ νΟβ, ΙΗ 

νο$ ]υν3Γβ ρο$δίΐ)ΐ. < Ε( νΐοί^δίπι 6οηιρΐ6θ ςιίΑ 
(Ι68υη1. ι Ρ;ιρ9ε Ι ςυ'κίπαιη β&1(|ΐιθ(]αίΐ? 8ί €1ιπ&1ΐ(β 
Ιιοηιο ίίΐοΐυ8, ίΐΐυβυβ, 61 8ΐ.ιρί$ ο^ββυβ, €Γΐΐ€ίβχυ^ αο 
ιηοΓίυυβ, ({υίϋρΐαιιι ϋ6ΐ>6η8 61 οΙ)Γΐ|;3ΐϋ$ νοίιίβ ϋίϋ- 
€658*11, €ΐιιη ιηη]θΓα ραΐί (ΐ6ΐ>υΊδ$6ΐ• Ιι^ϋο β^ο νίςί&$ΐιιι 
€0ΐηρΐ60. 8ί ςυίιΙ ά^ίιύί (|ϋθά ί1ΐ6 ρ3ΐ6Γ6ΐυΓ, β^ο, 
ΙηςιιίΙ, ραΐίοΓ. — ΟΐΓΐ&Ιυς 6ΐΓιηι 3ΐ3ρί$ €;65υ8 8ΐ6 ίΙΙυ• 
808, η8(;6ΐΐ2ΐα8 6ΐ6Γυοίϋ\υ<} ρΓΟ ηοϋ'ΐϋ, ηοη 8ΊηιρΠ6ί 
ιηοϋο οιηοία οοηιρΐ6νί1, 86(1 8υρΓ3 ιιΐ6ηΙοπι (ΐιιοςπβ. ρτιϊβι πάντα, άλλα Χ2\ ύπίρ νουν, χαΐ άφράστφ 6Ι δεηιιοηβ ιιοπ ίιιν6&Γΐ(;αΙ)ίΙί 6χρΐ6νίΙ. 0ιηιΐ6$ ίΐα- 
λέγφ έξεπλήρωσε. Χρεώσται ουν πάντες χαΟεστή- 
χιμεν, άντ\ τών μυρίων έχείνων χα\ σωσιχέσμων 
ι:χθών, χα\ αύτοΙ ύπομένειν χα\ άντεισάγειν πα- 
θήματα χα\ θλίψεις υπέρ ΧριστοΟ χαΐ του σώματος 
αύτοΟ, 7να άνταναπληρώσωμεν & Ιπαθεν ό Χριστές 
ύκέρ ημών• *Αλλά μήν άνταπληρώσαι αυτά, τουτ« 
έιτεν, Γσως χα\ ομοίως παθε7ν, χαΐ μηδεν\ έλλιπιΤν 
άβΰνατον• "Αλλ* δσα &ν πάθωμεν, υστέρημα έστι 
κρ&ς τάς θλίψεις του Χρίστου. Πώς γάρ άν χα\ 
άνταναπληρωθείη τδ, Δεσπότη ν υπέρ βούλου παθεΤν, 
(ιά του βοΰλον υπέρ Δεσπότου ; Ού γάρ ίσον τούτο 
ο^δέ βμοιον, πολλού γβ χα\ δεΤ. Ή τδ άναμάρτητον 
ύκλρ αμαρτωλών χα\ προσχεχρουχέτων , διά του (|υβ (161>Ί10Γ68 οοη&ΐΊίαΙί 8υιη(ΐ8 οϋ Ίηιιηηιοαδ ί1Ι»8 
61 ιηιιικίυη] 8&1ν3ηΐ65 »Γ(1ί6ΐίοη6ί», ιιΐ ίρβί 6ΐίηιη ΐο- 
ΐ6Γ6ΐηιΐ5, νίοίδδίηιςυο 8ΐΐ5ϋη6αιΐ)υ5 αΓηίοΙίοη68 αο 
6αΐ3πιίΐαΐ68 ρΓΟ €ΙΐΓί8ΐο 6ΐ οοΓροΓ6 ίρ$ίιΐ8, υΐ νίοίδ- 
81(11 οοπιρΐ62πιυ8 (|ΐι:6 ρα8ί>ϋ8 681 €1ΐΓί8ΐιΐ5 ρΓΟ ηο- 

1)ί8. ΑίςίΠ Υίθί&8ίηΐ ίρ88Ι 00!ηρ1βΓ6, 1(1 681, Χ«{116 36 

βίηιίΓι ιηθ(1ο ρ%(ί ίΐ», ιιΙ ηίΐιίΐ ρΓχΙεηιιίιίαΙιΐΓ, οιη- 
ηίηο ΐηιρθ88ίΙ)Ίΐ6 651 : ηαιη ςιιχουπςυβ ρα85ί Γαβ- 
ΓΊιηυ8, (166ΠΙ αί11ιΐΐ6 3Γκ|υΊ(1 ^ά €ΙιπΗΐΐ 8ΪηίϋΓ>οιΐ68. 

0(10 ί^ίΐϋΓ ηΐΟίΙΟ ν 161881 πι 60ΙΠρ!6Γί ρΟΐιΤΊΐ (|Ι10ί1 
Οθηΐί(ΐυ8 ρΡΟ ββΓνΟ ρ255υ3 68ΐ, ρΟΓ ΙΐΟΟ (|υθ(Ι 86Γ- 

τυβ ραΓίΑΐϋΓ ρτο ΟοηΓιηο? ιΐ6πιιβ 6ηΊιιι Ιΐΰ6 9β<ιυ»1β 
6π1 αυΐ 8ίηΓιΐ6, (|αίη ροΐίυ8 Ιαη£;ο 2ΐ11ιυ6 3ΐ)6ΓίΙ ίη• «ους έν άμαρτίαις υπέρ βύεργέτου χα\ άναμαρτήτου η ΐ6Γν3ΐΙο. 126 ^'Ιγ^ι" ("ηίιη ρβΓ Ιιοο ςυθ(1 ϋ ςιιί χχ\ μυρία. Δι6 δσα άν τις πάσχοι άνταναπληρώσαι 
βέλων, υστέρημα τών θλίψεων του ΧριστοΟ άντανα- 
φληρο?. Διδ χα\ δ μαχάριος Παύλος , δ πάντων 
τλέον υπέρ Χρίστου δραμών, δ χαΟ" έχάστην ήμέ- 
ρχν μυρία πάσχων δεινά, τούτο είδως χα\' διβάσχιον 
(λεγεν * ι Τπέρ του σώματος αύτοΰ. ι "Ανω ειπών, 
Ότι υπέρ υμών πάσχω, νυν βεβαιδτερον χα\ άξιοπι- 
ατδτερον αύτ^ λέγει. Μή γάρ, φησίν, άπιστήσητε, 
ιΐ άρα υπέρ υμών ανέχομαι παθεΓν. Υπέρ υμών 
γάρ πάσχων, υπέρ του σώματο; του θεού μου πά- 
εχω. Σώμαγάραύτοΰ ή Έχχλησία, ^ς ήξίωσεν είναι 
χεφαλή. Μέρος δέ της χαθ^)ου Έχχλησίας χα\ 
ύμεΤς. ι ^Ης έγενόμην έγώ διάχονος. ι ΠείΟεοθαι 
τοιγαρουν οφείλετε τω ύπδ θεοΰ γενομένφ διαχόνω. ρ666αΐί5 5υηΐ ο1)ηοχϋ 3Γΐ(|υί(1 ΐοΙβΓαηΙ ρΓΟ βο ςιιί ϋΰ 
ίρ$ί8 1)6η6 ιη6πΐυ8 68ΐ 1160 Ρ6003Γ6 ροΐ65ΐ, ^(ΐααίο 
61 Γ6(1(1ΊΐυΓ, ψϊοά 681 ίιηρ66€3ΐιίΐ6η) (αηία 8α5ΐί- 
ιιυί&86 ρΓο ρ60€αΐθΓίΙ)υ8 6ΐ 118 ςυί ίρ$υιη οίΐ6η•1θ' 
ΓαιιΙ? α1ΐα(]ΐΐ6 8ΐιηΙ ίηηυπίΰΓα ςυ» (ΙιββΓοηΐΊαιη 08« 
Ι6ηά»ΐ]1. 1(1€Ίγ60 ςυχοαιΐ(](ΐ6 ρ388υ$ ΓιιβΓίΐ ςηί8ρί:ιιιι 
νίοί85Ίίη οοιυρΐ6Γ6 νοίΰπδ, (ΙοΓοείυιη αΐ) αίϋίοΐίοΐΐίΐιυβ 
€1ιπ8ΐί νίαβδίηιοοιηρίβΐ. ΟυΑρΓορίΟΓ 1)6αΐυ8 (ριοςαβ 
Ραυ1υ8, ςυί ρΓΟ €Ιιη5ΐο ρΙυ8(ΐιιαηι 096ΐ6ΐ ί οηιη6$ οα- 
011ΓΓ6Γ3Ι, ηυί ίη (1ί65 ρβποιιία 5ΐΐ5ϋη6ΐ)α( ίηηϋΐΐ)6Γ3 : 

Ιιοο 8€Ί6η8 αΟ (1θ06π8, (Ιί€6ΐ)3ΐ : € ΡγΟ ΟΟΓρΟΓβ ίρ- 

8*105. ι ευιη 8Μρ6Πΐΐ8 ι)ίχ6Πΐ: Ργο νοΙ)Ί3 ρηΐίοΓ: 
ηιιηο ί(ΐ6ΐη ίΐηηΐυβ 30 0Γ6(1ί1)ί1ίυ8 ά'ιάί, ^ΐ(ΐ\ιιΑ&\ι\ 
νο5, ίηηιιίκ, ίηοΓβίΙΐιΙί ιηαπϋΑΐίβ, 81 6^0 ρΓΟ νοίά» • Κατά τήν οΕχονομίαν του θεοΰ. ι *Ί1 τοΰτό φησιν, Ο ραΐί 8υ8ΐίη60 : ηηηι ρΓΟ νοΙ)Ί8 ραΓιβη», ρΓΟ οορρΟΓβ δ:ι Αύτδς αναληφθείς, ήμ^ εΓασε χηρύσσειν, ιναμή 
Ιγχαταλελείφθαι νομίσητε, ή οτι πλέον πάντων έμέ 
διώξαι συνεχώρησεν, ?να άςιοπιστότερο; ώ κήρυξ, 
ή δτι ούχ άν τά Ιθνη έοέςαντο τ6ν λ^γον, δίχα θεοΰ 
οίχονομίας. ι Εις υμάς. > Τουτέιτιν ε Ι; τά ^θνη. 
• Πληρώσαι τ^ν λίγον του θεοΰ. ι Αείχνυσ•.ν δτι ετι 
άπληρώτως είχον. Οΰί 1116*1 ραΓιοΓ. €θΓρυ8 6ηίηι ίρ$ίιΐ3 Ε€θ1β8ία 65ΐ, 
^1ι^υ8 (1ίβηαΐιΐ8 68( 6$86 οηρυΐ, νο5 ουίοιη ρηΓ8 68ΐί8 

υηίν6Γ83Γΐ5 Εθθΐ6&ί?6. ι €ΐΐ]υ3 Ε€€ΐ65ίϋ6 ΓαθΙΐΙ8 8Ι1ΠΙ 

6^0 ηιίιιίδΐ6Γ. ι ϋο1>6Γΐ8 ιΐα(](ΐ6 61 ραΓ6Γ6 ηιιι 3 Οοο 
ηιίπΊβίΡΓ 6ΐΓ60ΐυ8 651. « ^(1X13 (1Ί$ρ6η8ηΓιοη6ΐιι 0(Μ. ι 
ΑυΙ Ιιοο 3*11: 1ρ86 388υιηρ{ιιβ ρβΓπη&ίΙ ιιΐ ρπ6(]ίθ3• 

Γ0ΐηυ5, η6 Υ08 <1θΓ6ΐίθ108 6χΊ!>Γπη3Γ6Γΐ8. ΑΐΐΙ 1!16 ρΐϋΐ 0x16118 οιηιι*ι1)ΐΐ8 3ΓΟΊ0Ι ρ6ΓηιΪ8Ί(, υΐ ιηα^ίβ ίι!οη6υ8 6886πι ρΓ.'6(1ίθ3ΐοΓ. ΑιιΙ, ςυο(1 ([οηίοβ η6(ΐιΐ3. 
(|υ3ΐη 86ηϊΐοιΐ6ηι 8ϋ506ρί856ηΙ 3ΐ8ηιΐ6 Οΰί άΊ5ρ6η83(ίοη6. ι 1η Τ08. ι Ηο6 68ΐ, Ίη ^6ηΙο5. ι €οηι- 
ρΐ6ΐιϋί 8βΓΐηοη6ηι 0οί. ι 08ΐ6ΐιιϋΙ ηυοιΐ ΊΙΠ ίοπ'ρίοΐϋ 3(Ι1ιηο ηοη Ιΐ3ΐ)6ΐ3η(. 

Τύ μνσττι\ρΐ€%* τδ άΛοκεχρνμμένον ά.τό των Ι, 20-29. Μιι$ΐ€ηαηί ηηοά ϊΰεο'.ιάιΐΗηι (ηιί α ΐίτ- 

αίΜΊιητ χαΐ α.τό των γενεών, νννϊ δέ έ^ανερώΟη Γ«/ί< α α ^βηααΐίοηίΟηί, ιηηΐΰ αηξύηι ραί€[ααηιη αΐ 
τοις άγ^οιςαντον, οΐί; ήΟέΛησεν ό Θεές γνωρίσω $α)ΐ€ΐί$ ///ίιιε ; ηηίΙ>α$ νοΙιιΊΐ ΰ€η$ ηοΐιαη {αΰενο ηη<ρ 
τί τό ΛΛοντος τ7ις '^ί'ξ^ις Γ^Γ• μνστ^ιρίου τοιτνι: «ίί ορηίιΐηΐία ίΐίοπα' »ίΐ/.<ίιΊ•// Λιι;Ί»5 Ίηϋν (}ύηί^$ ηηα: α (ΕΟϋΜΕΝίι τκιααΛ ΕΡΚαΟΡΙ 28 

ίΛ 90^1$ αί €ΜίίΜ $ρ€9 §ΙοΗα : ηηΦΜ ηο$ αηηΛη' Κ έτ τοις ίθτΒσιν, δς έσζί Χριστός ίτ ύμιν, ι) ΐΙαΐΝΗ«, αάιαοηύηίη οηυι^ΐΝ ΗοηιίηϋΗ^ #1 άθ€€ηΐ€$ 
οιηηηι* Λοινϊν^μ ϊη «μμϊ αιρίύηίία, μΙ «τΑί^Μίηιιι 
««■««Α ΑομΙμιν ρ€τ(€αηΜ ίη €Ηή9ίοί€$η : αά φιιοά 
#ΙΝΙΜ /α^αΓΟ• ά•€€τίαη$ ΜηυιιΙνΜ ύβιαΰΐαη €}η$ 

Λ§€ΜΐβΙΗ <|Ι Μ# |ΜΤ 9ΙγΙΙΙΙ»ΙΙΙ. • Ι1χ•ΐ6ηαηι φΜ>4 Μβ(ΝΜϋΐαια ία!ΐ• ι Ηοΰ Ιοΐ«τ 
1)οί Ιΐ€η€α€ΐ• βϋ, ςαοά Μ ςικκΐ οιηηί^β Ι^ηοΙιίαι 
€ηΐ• €1 8θΠ Ι>«ο εο^ΙίαΐΒ : ςοοά ■ 0«€αϋ• ςυίϋβοι 
ιΙβ6Γ«ιιιιη βηί» ιηΙ ΓβοοίΜΐίΐνιη» ΙιοιιιΙηί1»υ• ^1€• 
ί‫Γίΐ : ηοη οοιηΙΐΜΐβ, •μΙ ϋ• ^αο• τοΙυΙΙ : νοΙαίΙ 
•αΐ6ΐιι 127 Β^ Φ>' ^>8**^ *νο^ οο|[ηο•ββΓ6ηΐ• ι θα» 
«Ιΐ οριιΙι:ηΙ1& ^ΙογΙ^. ι ΟίβρβηΜίΙο, ΙηηυΙΙ, Οι^Ι έΛΛ}ς της δόξης, δν ιΙ^μβΐς χαταγγέΧΧομκτ. Νου- 
θετονττες χάιττα άτΟρωχοτ χαΧ διδάσχοττες 
χάττα άνθρωχοτ έτ Λάσχ^ σοφίςί. 'Ιτα Μοραστή- 
σωμετ χάντα άτ6ρω:τοτ τίΛβιοτ ίτ Χραηφ 
^ίησοϋ, εΙς δ μΑ χοχιώ άγύηζόμετος, Ματά Ηξτ 
έί'έργβίαγ αύζον τφ^ έτεργουμέτίξτ έτ έμοϊ έτ 
δντάμει. 

€ Τδ μυτιήριον τ6 άποΜκρυμμένον• » Τούτο ιών 
«ου Θ•ου κΟ<ργ€9ΐων, δτι τ6 «29ΐν &γνωστον χαΐ 
βιφ μόνφ έγνωνμένον, «αΙ Ρ«6ουλ<υμένον μέν ά«^ 
τών αΙώνων, Α»&χ<χρυμμένον βλ, έ^^έρωβ* τοΙς 
λνθρώΐΜς, ο6 κΑσιν, άλλ* οίς ήθέληην* ήθέληβι 
βέ τοΤς Αξ{οις του γνΰναι. ι Τ( τ6 ιιλουτος τΐ^ς 
Μξης. > ΟΙχονομία γέγονι, φη9\» βίου, δι^ ΙμοΟ ίΜΐ8 6«1, υΐ ρβΓ 016 ηοΐιιη θ€Γ6ΐ (βηύ1>α8 φΐβκ •ίΙ Β γνωρΐ96{{ναι τοΙς Ιθν<σι, τ{ς Ιστιν ό πλούτος της ορηίβηΐί» %\οτ\μ «ηαυηΐΙ•Ιι ΒίηΙιΙβπΊ. ΟίοιΙ Αοΐβοι 
4β ίηοΓηαϋοαβ* ρπΒίβΓΜ βΙ <ΐ€ νοοϋοΜ ι^ηΐΐιιιιι. 
ι ΙηΙοΓ {βηΐβ•• • ΟικκΙ Ιηΐβτ ^οΐβ•, ίηςυίΐ, (λιΐοηι 
«Ιΐ : ηοη ςαο<Ι ΙηΐβΓ »οΙο« ^Ιβ» Γιείυη βΙΙ, μμΙ 
φΙΚΗΐ 1ιυ€ ηΐΑ^ίβ ■ ϋιηΐηικίυιιι ΓυβΗΐ» υΐ ςυ» ΐΑίιΙηη 
•ΐΜΓ&ηΐ & Οθο, κΙτοο&Γβηΐηη ι Οο« ίη νο1>Ι< €α 
ΟΚΓί&ΐιιι. ρ Οϋ» οριιΐώιΙ• ηΐ]Γβ(6Γϋ, ΙηςυΙΙ, μΙ 
€Ιιπ8ΐ«8. ΡβΓ Ιρβιιηι \%\\ηψ 6(ΐ•ιιι εΓθ(ϋΐ6 νο8 ■(!- 
4οεΙ« αΐ ςηΙ Ιη ▼οΙ>ί8 68ΐ ρ€Γ βϋβη, ρβΓ4|ΐΐ6ΐιι, ιιΐ, 
βΐ€ηι•ιη ?ίΐ•ιη €οη8β<|υί 8ρβιιιιιυΐ8. ι ΑιΙιηοηβηΐΜ 
οιιιΙΐ6ΐη Ιιοηιΐηεη. * Νοη ιΐ6€688λπο, {ηςαίΐ, ^ 
|βθΙβ8, 86(1 τβίαΐΐ ραΐΓ68 «<ΙΙιοιΐ«ηΐ68• ΝΐΙΙΙ 61 ΙΐΟ€ 

Ι>βΙ ιη^8ΐ6ΓΪαιιι 68ΐ• υΐ Π8 ςυί ίη ΙβτΓβ 80ΐιΐ ρ6Γ8υΑ# δίξης του χαταγγιλλομένου μυβτηρ(ου. Λέγιι (Ι 
ικρ\ της ένανΟρωπήΜως» Ιτι δέ χα\ ιηρ\ της τών 
Ιθνών χλήΜως. < Έν τοΙς Ιθνεσιν. ι Του έν τοΙς 
Ιθν83(, 9^ιβ\, γινομένου. Ούχ δτκ Ιν τοΙ; Ιθν«9ΐ 
μόνοις γέγονκν» Αλλ* δτι τοΰτο παραβοξ^τιρον ήν, 
τ6 ΐϋρ3τχληδηναιι τοΟς τοβουτον ΑκΙχοντβς Θ€ου. 
€ Ός Ιφτι Χριστό; έν ΰμ?ν. ι *0ς πλούτος μυστη- 
ρίου, φησ\ν, έστ\ν δ Χριστή. Δι* αύτοΟ τοιγαρουν 
χα\ πκστβύιτβ προσάγισΟαι, ώς Ιν ύμΤν δντος δκλ 
τ1|ς πίστβως, δι*οδ, φησ\ν, Iλπ(^ομ^ν της αίαινίου 
δόξης τυχβΖν.• ι ΝουθετοΟντις πάντα βνθρωπον. ι 
Ούχ έξ Ανάγχης, φησ\ν, άλλ* ώς πατέρβς νουθιτουν 
ης. Κα\ γάρ χα\ τούτο β•3υ μυστήριον» τό, κιι- ϋβιΐιΙυΓ, ΙηΙΐ80(υΓ 6Ι ηοη €0|•ηιαΓ. ι Ιη οηηΙ ^ ^ήναι χαΐ μή βιασθηναι τοΟς έπ\ γης. ι Έν πάσ|| Μρίεηϋ•. ι Αη 6ηΙη .8ΐρί6ηΐΐ9 ηοη 68ΐ Γ6Ηη!8 ρ6Γ- 
•ομΙοτ6 {6ηϋΙ>08Τ ι υΐ 6ΐΙιΙ5βιπιυ8θηιη6ηι Ιιοηΐ- 
Μη• » Ν6ςα6 εηίηι •8η€ΐ• Ιρ8ΐιΐ8 &ηίπΐ8 εχρΙβϋιΐυΓ 
61 οιηηειη Ιιοηΐηβιη €ΙιΠ8ΐο τοΐ6ΐ)8ΐ οβ(ΒΓΓ6, 8(ςα6 

•«Ι Ιΐ06 Ι8Κ>0Γ»1ΜΙΙ 86 <ΐ666η8ΐΜΐ• Ν8ΠΙ Ιΐ8 86 1ΐ«1>6- 
ΙμΙ 6ΐί8ΠΙ 6Γ|1 Ιΐ08ΐ68 Ιηΐ6ΐΐ6εΙΐΙ8ΐ68 16 869ΐΙ1»ϋβ•. 

€ δεειιηϋαπι 6(Βε•εί8πι 6]ιι•« > 06ΐηϋ6 «ιυοηίληι 

ΐϋχ6ΠΐΙ : 1.8ΐ)0Γ0, 61 46ε6η9η8, 800ΠΙ 1«|Κ)Γ6ΒΙ &6 

εεΠλπιεη &(1 ΟΙΐΓίβΐυπι γοΓιϊΠ, ιε 8ΐ άίεβΓεί : Νοη 
ιηευπι Ιιοε ορι/ι 681 : ς(Π εηίπι ηιε ΓοΠεπι Γαείΐ, 61 

ϋΐ 8θ01θί6η8 8ίΠ) 8(1 Γ68{δΐ6η(1υΠΙ 8(|ν6Γ88Γϋ8, ΟΙΐΓΪ- 

1108 681 ςιιΐ ορ6Γ8(υΓ Ιη ΠΙ6 υΐ ρο88ίπι.Ρ6Γ Ιιοε αυ- 
Ιοη 6χΙ)οη8(υΓ ίρβίβ υΐ «ίΙ)ί ρ8Γ68ΐιΙ: ςοΜΐ Οευβ 
λά ρΓ«<1ίειι1οη6ηι 8ίϋί 8ΐΐ •υχ!Ιίο. 

€ΑΡϋΤ VI. 

0ιιο4 ηοη ύροηεαί εα σκι ίαρίεηΐίαη Μεηί ίη 
αίή%ίο, Ιίϋΐηαηα ίηεεαεη (αΙΙαά $αρίεηίΐα, 

II, Ι •5. Χαη υοΐο να ιπΓβ ςηαιιίειη ιο//Ιι'ί/Μέ/Ι• 

Λ€Μ Αα6€αιιι ά€ 9ο6Ι< ει /ιίι ^κΙ ιιιηΐ ί,αοάΗεα, εΐ 

ίΐηοίφίοί ηοη νίάετηηί (οΰίεηι ηεαηι ίη εατηε, 128 

«Ι εοηίοΐαΐίοηεηί αεάρΐαηΐ οοτάα ίΙΙοτνΜ, εηιη εο• 

Α«ΜπηΙ %η ϋΗαήίαίε^ εί ίη οινιι«ιιι ορπίεηίίαηιχεηαί 

ψετΛα$ίοη{$ ϊηίεΙΙί^εηίίβΒ, ίη εορηίιίοηεηί η^ίίετϋ 

Μ ει Ραίη$ εΐ ΟΗνΙείΙ, ίη ηηο ιιιηΙ 0Μηε$ ίΗε• 

ΜΜητί ίαρίεηίίεε αε Βάεηίϊα τεεοηάίϋ. Βοε αηίεΐΗ 

ΛΙεο, ηε ηΜ 9θ6ίι ίηιροηαί ρτοΐ^αΐ^ίαΐαίε ΜΓηιοηίι. 

ΟηαηφΜΜ εηίηι εατηε αΙ»$εΜ ιιμ, ερΐήΐη ίαηεη 

«ο0ίβ€Μηι <ιιηι, ραηάεηί αε νίάεηε νε$ίηίηι οτάίηεηι 

^ »οΙιάίίαΙειη νεϋνα ίη €ΗΗ$ίηαι (ίάει. βοφί^. » Πώς γάρ οό σοφίας τδ πβίθιιν τλ θηριώδη 
ΙΟνη; < *Ίνα παραστήσωμ8ν πάντα &νθρωπον. ι 
*Απλήστως γάρ ιΤχβν ή αγία αύτοΰ ψυχίι, χα\ πάντα 
ΙΜΙρωπον ήβούλβτο Χριστφ προσβνέγχαι, χα\ κΐς 
τοΰτο έχδπία χα\ ήγωνίζβτο. ΕΤχι γάρ χα\ πρ^ 
αντιπάλους νοητούς χαΐ αΙσθητούς. ι Κατά τήν 
ένέργιιαν αύτοΰ. • Είτα Ιπβιδή, Κοπιώ, εΤπ», χα\ 
αγωνιζόμενος, τδν αύτοΰ χόπον χα\ αγώνα τφ Χρι 
•τψ άνατιθ€\ς, ώσ«\ ιΤπβν• Ουκ έμδν τοΰτο Ιργον. 
Ό γάρ Ισχυρόν με ποιών χα\ άρχοΰντα πρδς του; 
εναντίους, ό Χριστός Ιστιν, εναργών Ιν Ιμο\ τ6 δύ- 
νασδαι. Ταύτη δΙ προτρέπεται αύτοΰς πείθεσδαι 
αύτψ, ώς βιοΰ συνιργοΰντος αύτψ π«ρ\ τδ χή- 
ρυγμα. 

ΚΕΦΑΛ. (Γ. 
Περί του μ^ ύχάγεσθαι άτΘρωχΙτχι σορίφ άχα• 
η?4π *^^^ ^»• Χριστφ τήκ σοφίατ ίχσττας, 
ΘέΛω γίιρ υμάς εΐδέται ι\ΛΙκοτ ά)<ϋνα ίγω 
χερΙ υμών καΐ τών έτ ΑαοδικεΙφ, χαΐ δσοι ούχ 
έωράχασι τό χρόσωχότ μου έτσαρκΐ, Χνα ,τη/α- 
κΛηβώσιτ αΐ χαρδίαι αύτώτ, σνμδιβασΟέττωτ έτ 
Λγάχη, χαϊ εΙς χάττα χΛοΰτοτ της χΛηρηρορίας 
της συτέσεως^ εΙς έχΐγτωσιτ τού μυστηρίου του 
θεού χειΐ Πατρός, χαϊ τον Χρίστου έτ φ είσι χάτ' 
τες οΐ Θησαυροί της σοφίας χαϊ της γτώσεως 
άχόχρυφοι, Τοΰτο δέ Λέγω, Ιτα μή τις υμάς χα- 
ραΛογίζηται έτ χιθατοΛογΙφ, ΕΙ γάρ χαΐ τη σαρχϊ 
άχεψί, άΧΧά τφ χτεύμανι €Τυτ ϋμΐτ είμι^ χαίρωτ 
χα\ βΛέχίύΤ ν^ιώτ τ^ιτ τάζιτ, χαΐ τό στερέωμα 
γτΪγ είς Χριστότ χίστεως ν•/ιώκ. ωΜΜΕΝΪ. ΙΝ ΕΡΙδΤ. ΑΌ €01-053. 30 

μήτις αυτών (^θυμίας χα\ ασθενείας Ινεχιν Α Νβ <ιυ!& ί(1 ςιιθ€ΐ ϋίοίΙυΓβχΊ&ϋιηβΙ ρΓορίΟΓ ΊΙΙοηιηι έγετΟαι τ6 λεγ^μενον, χα\ τους Λαοβιχέας 
ηχε. Κα\?να μη δοχ|| χατεγνωχέναι αυτών, 
» αΕτ(αν τέθειχε του ύΐΐέρ αυτών άγώνο; χα\ 

δτι, φησ\ν, οΟπω με &ν 9Ό^ρ)/^ έωράκατε. 
τταραχληθώιιν αΐ χαρδιαι αυτών, ι Αοιπδν 
.$( εΙς τ6 δόγμα. *Αγώνα Ιχοι, φη9\ν, Γνα πι- 
Ιώαιν αΐ χαρβ^αι αυτών, ένωΟέντων χαι στάν- 
» άγάτΓη. *Ενι γάρ χα\ Αλλως δοχεΤν έ^τάναι, 

άγάπτ,, φησί. Τοΰτο γάρ τ6 δντω; έττάναι. 
5•.62σΟέντων. ι ΟΤον ένωθέντων. ι Κα\ εΙς 
πλουτον τής πληροφορίας της συνέσεως, ι "Ινα 
ως, φησιν, ή πληροφορία υμών γένηται βιλ 
νέσεως, ης χωρ\ς ούχαν &λλως τις πληροφο- 
ιΤΑουτίως Ιν τξ πίστει χα\ τί) έτ:ιγνώσ£ΐ του 
3''ου• ι Τοΰ θ^ουχα\ Πατρίς, ι ΊΙ 1\ Π^τρ^^ς 
'^^ μυστήριον; Τ6 τί;ν προσαγωγών την πρ^ 
χτίρα διά τοΰ Υίου γίνίτθαι, κι\ ου δ•.λ τών 
αγγέλων. • Έν φ εΐίΐ πάντες οΐ θησαυροί, ι 
ε:σιν έν αύτώ πάντες οΐ θησαυροί της σο- 
καλώς χα\ νυν ί^λΟε, χι\ πάλιν ούχ ήλΟεν. 
ιουσι γάρ τίνες τών άσεβων, ι Της σοφίας 
ς γνώίεως. ι Έν φ Χριστώ, πάντες ε:σ\ν οΕ 
υΛ. Ούδ^ν, φησ\ν, ων ο!οεν 6 Πατήρ, α.\^^>^^ 
. ι ΆΓ^κρυφο•.• ι Αύτ^ς, φησίν, ο15ε μ^νος. 
ίΐ ή διαστολή] πρ^ς τήνχτίσινόρ^, ού πρλς την 

χαΊ μα'/αρίαν Τριάδα, ι Τοΰτο δέ λέγω. • 

δΐ εΤ-ον, φησ\ν, ίνα μή τις ύμδς άπατ^ έν 
λογία, ώς εΙδώς τι. Ουδείς ανθρώπων οΤδεν, όίοΙ »6(;ηίΐίϋΐη ηο Ίηι1>β€Ί1Ιίΐ0ΐ6ηι, οΠηιη 1.3Ο(Ι•,γ(!π«>08 
&ά<1ίϋΊ(: 61 ηβ Ίρ$ο$ €οη(1<?η)ΐι:ΐ5$6 ν'κΙι'αΙιΐΓ, ο:ιιι- 
$αηι ςιιθί|ΐιβαι1•ϋ(1Ίΐ οβΠαπιίιΓιβ :ιο ΙίηιοΓί;; ρΓο οίδ 
βυ&εβρίΊ: (|ΐΓΐ3 ηοιιιίαιη, αίΐ, ιηβ νί(Γι$Γΐ8. ι υΐιοη- 
5θΐ3ΐίοη6ΐη 80ΰίρί3ΐιΙ οοηία ίΙΙοΓππι. » ϋοιΐ80(]Π6ΐι- 
ΙΟΓ Ιιοο &«1 ίΐο^ιιια γοΓογΙ. ϋοΓοΠο, ίηηηίι, ιιΐ οηιι- 
ιοΙαίΊοποιη αοείρι^ηΐ οοπία ίΙΙυΓυηι ηπΊ υιΓιΙί δΐιηΐ 
30 ρβΓβίδΙυηΙ ίη εΐι^ηίαΐβ. €οηΓιη{;Η ειΓιιιι οΐ ΰΐίι 
ιηοϋο νΜΰπ 5ΐαΓ6 : εβϋ αίΐ, Ίη οΙι^ΓίΙίΐΙϋ : ιι»ιιι Ιιοο 

65( ν6Γ6 &13Γ6. € (Ιπΐη 0θΙΐ:Β56ηΐΐν. > ΗΟΟ €51, ΙΠΐίΙΐ 

ΓυβΓίηΐ. < Ει ίη οιηηβηι οριιΐοηΐίαηι €ΰΓΐβ ρ<•ΐ'$ιι.ι- 
βίοπΊ» ίηΙοΙΓίξ^ηΙίχ. ι 131 :ιΙ)υιιιΐ6, ίηίΐηίΐ. οη» 
(ΙαΙ νβδίΓα ροΓδυα.ΗΪο ρβΓ Ίηΐ6ΠΊ};•Μΐΐί:\η) : δ'ηιο ηπα 
ηοηιο α1)υη(!6 «ογΓιογ Πθπ ροιηίΐ πι Ιίϋ' οΐ γο^ιΓι- 
Ιίοηβ πΐ)δΐβΓϋ. ιΜγδΙιτΊι ϋοί ιΊ ΡϋΐΓίδ. ι Οποίΐ ο^ΐ 
αηΐΰΐη ηινϋΐβι'ηηη ΡπΙΐΊδ «?1 Γΐ!ί? ϋπο! πογ ΚΊϋ.ΐιη 
ο.ΙιΙιίΓοηΙηΓ αιΐ ΡαΙί'οηι, εΐ ηοη ρ(;Γ ^3πΐ'1υ$ ;>.η<ϊ(!-θ3: 
ι Ιη (]πο 8ηηΙ οΐΓπεδ ΙΙιγ&αιιγι. ι 5ί ιτμο .«-•:ιιΐ Ίη 
ίρβο υηιηοϋ ιΙιρ^οιιγϊ 8:ψίοηΙΐΦ, Γθεί<* 61 ηιηιο νοπΊΐ 
ϋΐ οΐίηι ηοη νβηΐΐ : ηαηι υ Ί:ιιρϋ (]ΐηι!ιπι ηϊηπ- 
ηαιιΙιΐΓ. < δ.ιρίεηΐία: »ε ί:Γ'ΜΜιΐία\ ι Ιη ηιιο Γΐιΐί^ΐο 
$υηΙ οηιηο8 ΙΙιεδαιίΓΐ : ηΐΐιίΐ ί^ηοι .α Ίρ8ο οοΐίίπι ςιιχ 
ηονίι ΡαΐοΓ. ι ΗβοοηιΓιΐΊ. ι Ιρδβ 8οΙυ$ ηονίΐ. ΑιΙ- 
ν6Γΐ6 ηυοιΙ 1ΐ3Βε (]Ί(Γ(?Γβιι1ί:ι 8ίΙ ίη οηΐίηβ :<(Ι ΓΓο.'^ηι» 
Μ11), ηοη 9•1 ε.ιηοΙαηι αε 1)β2ΐΐ9πι ΤΓίηΛ»ΐ(*ιη. ι ΙΙοο 
αηΐεηι ϋίεο. ι ΙΙοε, ίη»ιηίΙ, οί\ί, η«> ί|ΐΓΐδ νοί» «Ιοεί- 
ρΐαΐ ρ6Γ 3(*πηοηΊ8 ριοΙ)ηΙιίΐ!ΐ.ΊΐιΜη, Ιαηιριηη) η1«|ηΊι! 
8είι-οΙ : ΝιιΙΙικ, ίηςοίΐ, Ιιοηιίηιπη ηυί(Ι<|ΐΐΊηι ηονίΙ• :ί• θιοΰ γάρ έστι τ6 νΛ^ηΛ εΐδένακ. ι ΕΙ γάρ β 8θΙίϋ8 οηίπι Οεί βΝΐ οπιηίη δη'ιβ. ι θ!!:ιιΐί|•!:ϊηι ί•ηίπι 5 σαρκΐ απειμι. ι Άχίλουθον ζν εΙπεΓν ΕΙ 
χ\ τίί σαρχ\ Απειμι, πλην διά τοΰ πνεύματος 
ύς άπατώ*/τα; ΰμ2ς. Άλλα τοΰτο μίν, πρ^ς 
9φ^ρα πληξαι, έσιώπησεν. Είς αγάπης δέ 
^ν ι^ήμα, χα\ ε!; έγχώμιον αυτών χατέληξεν, 
ίν τήν τάςιν. ι Οίον τήν εύταξίαν. ι Κα\ τ6 στε- 
. ι Ονχ εΤπε πίστίν, άλλα στερέωμα πίστεως, 
5αιον κα\ σταθηρ^ν δηλών. — [ΟΙΚΟΓΜΕ- 
1 Τοΰτο δέ φησιν, αμα μ^ν έγχωμίά^ων, άμα 
ττδμενος έχείνην είναι χυρίως πίστιν, τήν τ^ 
ν χα\ τ6 σταθηρ6ν Ι/ου σαν. 
οί»• Λαρβ.Χάζετα η)ν Χηισζόν ΊησουΓ τδν 
ι•, έτ αύτω ηερι:ζ(ΐτε^τ?.^ ί^/>^ίζωμένοί καΐ 
',δομούμετοι έτ αυτφ^ ^αϊ βεβαιούμενα ΐν οητηβ ;ιΙ)8θη8 8ί:η. ι ΟοπδοριοιίΒ ογ:ιΙ πΐ (Ιΐοιτοί : 
0αηη(*η3•η οηίηι ΓΠΓηο ηΙ)δι ηβ δί••», 8ρηίΐπ Ια»«βη 
ηονί οοδ ςηί νο1)ί5 ίίπροηπηι. 129 νοπιπι Ιιοο ιριί- 
(Ιεηι,ηβ νιΊιειυοηΙίυβ ρβΓ8ίΓίη;;οΓοΐ. εο'Ιίΐ'ΐηΐ: δΐ•ϋ 
ίη νεΓ!)ηίη Ιεηιιί'.ιανίΐ «ϋΙεεΓιοπ'δ οςίηΐϊ^ίνηηι «Ι ίη 
Ι3ΐΐ€ΐ6ΐι Ιρ•>0Γυιπ. € Υβδίππη οπΠπίΜπ. > βοηηηι 
ηβπιρε οπίίιιβπι. ι Ει 8ηΙΙι}ί(:ΐ!οπι. ι Νοη (1ί\ίΐ Ρί- 
(Ιονη, 80(1 βιΙ^ΐί 8θΠ()!ΐ31οηι, δίςηίΓιοηπ!: Ιΐηιιΐΐαΐ^πι ηο 
βίαίιίΐίΐαίοιη. — Ηοε αιιίεηι, 3ΐΐ. δΙ'ΐΜΐΙ (ρη()οτΜ 
εοΙ!3Η<ΐ3η8, δίπιπίοϊΐηηι ί>)ΐΐΗοη$ ίΙΙηηι ριορΓίβ ^^-^δο 
(ί«|βΜΐ ηιι?6 $Ι:)1)ίΓΐ!$ Γ51 οο ίΙηι.ίΐοΓ ίϋΐι.τκΐ. 

Π, 6-10. αηεηιιιάηιοάηηι ίβϋητ α€α'ρί^ΐη ^Αγμ- 
ΐΗΐη Ιααυιη ϋαηΐηαια, ίία ι/ι €0 ηνώηίαίο, ηΐ η.ά\€β% 
ΙιηΙ)^αΐΊ$ ^η ίΙΙο ίΐζ'α$, α ίη βο ευρνΓα'.ηιαιιήηΊ ηζ ΓΓβ/, ηαθως έ^ιδάχβητε^ :τερ/σσεύο} τες Η* Π ΓΟί'βΓΏΐηηνιί ρεν /?^/^'Μ, $\€:ιΐ ίάοα'ι ίβ.'Μ, εχαΙ^εναη ϊνβυγαριστίηί» ΒΛίπετε ιη\ τις {'μας *ϊσται 
\αγω\χύ%\ διά της ^ιΛοσο^/ας 3(αΙ κενής 
[ζ•, χαζά τήκ παράδοσιν τών άνΘροκΊων, 
Γα σταχεΤα τοΰ κόσμου^ καΐ ού κατά Αρι- 
δτί έναντίο κατοικεί ηάν τύ πΛηροψα της 
Γος σωματιχώς, ΚαΙ έστέ έν αντφ ΛεχΛη• 
01^ δς έστιν ή χε^αΜ} ^άσης άργ/ις χαΐ 
ίας. 

ίΐν, φησ\ν, έπείσαχτον άχούετε, άλλ' δ παρ- 
ΓΙ χρατείτε. ι Έν αύτώ περιπατείτε, ι Καλώς 
εριπατειτε, δηλονότι, Αύτδς Ιστιν ή δδ>)ς ή 
τ^ν Πατέρα άγουσα, χαΙ οΰχ οΐ άγγελοι. 
«ζωμένοι. • Μή ποτ^ μλν ε ν Χριστώ, ποτ^ δΙ 
(φ περιπα,ίΐτε. ι Κα\ έπ->ιχοδον.οΰμ:νο;, 1^5 1)1 €α ααη ^ΓαιίπΓΚίιι ααίνιιο. ΥίΗείε ιη* ηνία νο$ 
ά^ρτα'άεΐητ γοτ γΙι\Ιο$ορΙύωη εί ίηαιίίΊη (Ιϋε^ρϋυΐιπίί, 
]ηχΙα εοηίΐΊηιίίοη^ιη ίιοηιηιηιη^ Ιαχία €ΐ€ΐ}}αίΐ.ι 
ηιηηιϋ εΐ ,ιοη μιχία €Ιιη*ίηιη. Οηοηίηηι ίη ίΙΙο ίηΐΐίΐ- 
ΰ'ιίαί οηηιί$ ρίοι'ιΐιιάο άΐνίηηαΐ'α οοτροταΙΊΐετ : εΐ 
είΐ'α ίιι ίΙΙο εοηψίεΐίφή ει^ εαρηί οηιιή$ ρπΝπ'ρα/Μ 
αε ρο(€$ΐαΐΊ$. 

ΝιΙιίΙ. {ηπηΚ• ηονΙΐβΓ ίηίΓοιΙηείσπι ηυιΙι&Γι^, $0(Ι 
ςιιθ(1 3θεορί8(ί9 βΡΓν.ιΐο. ι Ιη γο αηΓιΙ)υΐ3ΐε. > ΗογΙ(ϊ 
αί(, Αηι1)υΐ3ΐ6 : 3ε δί (ϋεοΓβΙ : Ιρ$ΰ οδΐ νία ηιΐφ (]ιι• 
εί( 3<Ι ΡαΐΓβηι ε( ηοη βηςεΙί. < ΙΙΐ Γ3ΐ!ίοο8 1η1)Γη:ΐ8 
ίη ίΙΙο Γιχαδ. ι Νοη ηιιπε ίρηίοπι ίη ίρδο, ηηηο νειο 
ίη αϋο 3ηιΙ)υΙοΐίδ. ι Ει ίπιο δπροΓδΙιιιαϋΐίηί. ι Ιΐυο 31 (ΕΟϋΜΕΝΙΙ ΊΒΚΧΛ ΕΡΙδΟΟΡΙ 32 

«βΐ, €Γ68('Η6 ΙιιρβΓ ΓιιικίΑΐηοπΙυιη ΟΙιπβΗ. ι Αΰ Α τουτέστιν, αΟξοντι; έν τψ θβμβλίφ του Χριττολ €0η6ηηβηιΙη)• ι ΝΊΙιίΙ «ιη1>Ί(;ιιιιπι $\1 ηβςιιβ ταοΙ-* 
Ιαη». « δίΰυΐ 6(1θ€ϋ 6$1ί8• ι Ιη ϋιΐβ ςυίιΐβιη βϋοοΙΙ 
€8ΐΊι : βιϋαιηβη οροηβΐ ίη ιΙΙεβ Ιη ίρίΑ 6χυΙ»€Γ•Γ6» 
^^η^ι«^η «οβίρίβηιΐο ΔιΙβιη. ι Ουπι (ΠΐΐΊΑΓαηι •ο« 
Ιίοηβ. ι ΟυοιΙ ιάβο Ιοηςβ (ΙίβΙιιηΙββ ρΓορβ ΓβοοΓΪΙ 
Οου$. € ΥίύβΙβ ηβ ςυ:8 νοβ (ΙβρΓ^ιΙβίυΓ. ι 1>0€ΐπηΑ 
Ιηΐ€Γ(ϋοΐυηίΐ Ιι»1>βΐ αυϋίΐΟΓΟδ ιχΐβΓΓβηβ. ΟβρΓχάβ- 
ΙιΐΓ αυΐβιη ζ Οιίβ οοουΐϋβ 8ΐο 1πΐ6ηΐίΙ>υ8 ΐη^Ιάϋι. 
ι ΡβΓ ρΙιί1θ8ορΙιίαιη 61 ίηαηβιη (ΙοοβρΙίοηβιη. ι Ουο• 
ηΐ3πι ρ1ιΠθ8θρΙιί9ί ηοιηβη ({Γανββοτβηβηιηάυιη 6856 
?ί ϋβΐπΓ, (Ιβοορίίοηβιη 8(1]ιιηχίΐ : ίη&ηβιη τβτο, αίΐ, 
νιη^ιη 3ΐιΙ ηα» Γ6€6ηΙίοΓ& ςυβϋ&ιη •ο (1ί88θη& (Ιο- 
εβαΐ. € ^υxι3 βΙνιηβηίΑ ιηυηιΙΙ. ι δι Ο^υΓΑΐη υηί- 
\6Γ«ί ιηυηϋί Ιη ιηβιΐίυιη «(1άυ€Η» ιηυΐΐο ιιι•({ί8 6ΐβ- 
ιηοηιΟΓυιη ςυ» ίη Ιρ$ο βυηΐ. ι Ει ηοη ]υχΐ3 €ΙιγΙ- 
•ΐιιιη. ι ^2ίιη ϋβίηεβρβ ΊηοΓβρηΙιοηβιη βχοΓϋίΙϋΓ άβ 
ιΙίοΓαιη οΙιββΓταΐίοηβ. 130 ΕΙβίϋβηίΑ ΑυΙβιη ιηιιικίί 
άι^\^ βοίοιη 6ΐ Ιαηαιη, ρβΓ ςυοΒ «ρυιΐ ίη8ίρί6ηΐ68 
8υηΐ ϋίβΓυπι ο1ι8εΓν3ΐΙοη€8, ίη ΑβρβοΐίΙιαβ Ιυοβ οα- 
Τϋηΐί1)ΐΐ8 61 ίη 6€Γιρ8ί1){ΐ8. ΕΓΐ3ΐη 5ί 6χ (ϋππ(1ί8ΐ Ιαη- 
Ιυιη ραηβ, ΙηςυίΙ, €οη1ίπ|ζ6ΓβΙ Τ08 €Ηπ$ΐο &ε βίο- 
ΐηβηϋβ α(Ι1ΐ£Γ6Γ6, ηβ ίΐα ηυίϋβπι ΓβΓβηϋιιιη 68861; 
ηοηο ν6Γ0 οιηηίηο νο8 α €Ιιπ8ΐο 8(1ϋυ6υηΐ. ι Οπο- 
ηίαπι Ιη 111ο !η1ΐ3ΐ)ίΐιΐ. ι Ουοπιοϋο •ο(6ηι ΰοηΐίηςίΐ 
6ΐ ίη 03Γη6 8υΙ)8ΐαηΐί8ΐ1Ιΐ6Γ Ιη1]3ΐ)ίυΐΓβ Οβυω Υ^γ- 
])υιη, 61 86ουη(1υπι ρ6Γ8θη8πι Ιρβί υη'ιΐί, 2ο υΐιίςυβ 
6886 ηοη ίη ίρ8Α οοη6ΐα8υπι ? ΤαΙβ ςυίϋ ίαείοηι 6886 
Ιηΐ6ΐΙίβ8Π)α8, ςυθ(1 οΓι&πι ίη !υ€6 λ€€6(ϋΙ : οηιηίβ Β € Κα\ βββαιούμβνοι. ι Μηβ^ν, φησ\ν, άμφίβολον, 
μηβέ Ιν βισταγμφ. ι Καθώς Ιβιβάχθητ*. » *ΕΙι^- 
χθητι μλν τήν πίττιν, Μ μέντοι χα\ πχρισνιύιιν έν 
«6τ^ δβημίραι, βιάπυρον τ^ π(9τιν χτωμένοο;. 
€ Σϋν β6χαρΐ9τ(ςι. ι *Οτι τους ούτω μαχρίο^^ έγγΐ»; 
π8πο(ηχΕν δ Βζός, ι Βλέι»τι μή τις Ομ^ Ιστβι έ 
συλαγωγώ\;• ι Δ(δα9χαλ(α μετά ιταραγγβλ{ας• έχ• 
φοβοΟαα τοΟς άχροατάς. Συλχγωγών ^Ι, &π6 της 
κΙατιως, φη9\ν, άφανέσι χα\ λάθρα Ιαις έπι^υλαΐ;. 
ι Διά της φιλοσοφίας χα\ χίν^ς &πάτης• » Έιηι^ 
τ6 τη; φιλοσοφίας βνομα αβμνδν ιΤναι ^χιΧ^ τίρτ 
άπάτην προσέζιυξβ. Κκνήν δέ φησι, τήν ματα^αν, ή 
την νβώτιρά τίνα χα\ Απφ^ντα ^ιδάσχουταν. ι ΚατΙ 
τά στοιχεία του χ^σμου. • Ει τ& ^τΛν^ παντ^ το'3 
χ^τμου ιταρίγ8ΐ|. ιιολλψ μαϋιλον των έν αΰτφ στοι- 
χείων, ι Κα\ ού χατά Χριστόν• • Ή$η λοιπόν τοΟ 
έλεγχου Αρχιται, της των ήμιρων καρατηρήσκω;. 
Στοιχεία βέ φησι χόσμου, ^λιον χα\ σιλήνην» 8Γ ων 
τοΤς Αφροσιν, αϊ των ήμερων παρατηρήσιις έν ταΐ; 
άφωτίστοις φαύσεσι χα\ έχλ<(ψεσιν. Ε( χα\ έξ ημι- 
σείας, φησ\ν, ένην Χ2\ τφ Χριστφ χαΐ τοΓς στοί- 
χε ίοις ιτροσέχειν, χα\ οΟτως άφ^ρητον * νυν 61, 
φη9\, τταντελώ; ύμδίς άπάγουσι του Χριστσ3. ε *Οτι 
έν αύτφ χατοιχεΤ. ι Κα\ πώς Ινεστι χα\ έν τζ σαρχ\ 
ούσιω^ς χατοιχεΓν τ6ν Θε^ν Λδγον χα\ χαθ* ύπό- 
στασιν αύτ!} ήνώσθαι, χα\ πανταχού είναι μή περί* 
χλει^μενον έν αύτ9| ; Τοιούτον τι γεγενησθαι νοήσω• 
μεν, δπερ χα\ έπ\ του φωτός. Έλαττοΰται δέ «Ισα Ιαπιβη ίπίΑ^ο οπιη64αβ 6Χ6ηιρΐΗΠΐ Ιοο^β &1)681 αΙ) Ο εΙχιΌν χα\ &παν παράδειγμα της αληθείας. Πως Ιρ88ΐ τ6Γίΐ3ΐ6. Ουοηιθ(1ο 6ηΙηι θβή ροΐ68ΐ, 111 86η8ΐ- 
1)ίΓιη Γ6ρπ686ηΐ6ηΙ (1ίνίηΑ? Οί66η(1υπι Ιαηΐ6η 68ΐ. 
Οιΐ6πια(]πιο(1οπι Ιυχ Ιη ίηίΐίο 2ηΐ6 οχ16γ3 ρΓ0<]ιΐ€ΐΑ, 

Ουηΐ 60ΓρθΓ6Α 6ΐ ίηΐΠ)αΐ6Γί9ΐί8 68861, ίη €ΟΓρθΓ6 

Ι9ηΐ6η 8θΐ3π οοηΙιηβϋαΙυΓ : &1ΐ3πΐ6η 6ΐΊ&ιη ουηι ίη 
Ιρβο 681 ηοη ρΓθ1ιί1)6ΐυΓ η6ςυ6 ίηιρβϋίΐϋΓ ςιΓιη οηι- 
ηία ίΙ1υιηίη6ΐ. Ιι• 61 0608 ν6Γΐ)υπι, ηυί ίη ρπποίρίο 
€αΓηοηι ηοη Ιΐ256ϋ3ΐ, ίηΰ&Γη3ΐυ8 ηοη ρΓοΙιΙϋοΐοΓ 
€Γι«ηι οαΓηΙ υηίπ 86€υη(1ιιπι ρ6Γ8οη3ηι, 8ίοαΐ ίη 
ίρ8& ηοη οοπΰΙυϋϋΐϋΓ, 86(1 οηηη'ϋΐ ίοιρΙοΑί. Ει οΙ> υ, 
ιιΐ ορΐηοΓ» ίρ86 Οοσιίηυ8 86ίρ8υηι 1υε6πι &ρρ6ΐ1ίΐΐ^ : 
61 Μ3ΐ&οΗί2^ δοΐ6ηι ]υ8ΐίΐΊ3Β ίρ8υιη 3ρρ6ΐΐ8νίΐ *. 

ΡΓ9Β16Γ6Α 61 Ρ8βΐΙΠΙ0|;Γ3ρΙΐυ8• ςΐΐί αΊΙ : €6€ί(ϋΐ ί({πί8 

8υρ6Γ 008 61 ηοη νίϋοΓυπΙ 8θΐ6πι *. — ι 0Μΐηί8 γάρ &ν τϊ αΙσΟητί, διασημανει τά θεία; Πλην 
λεχτέον. *Όσπερ τ6 πρωτδγονον φως έν αρχή, άσώ- 
ματον χα\ &Ολον υπάρχον, ένεχράθη τφ ήλιαχψ σώ- 
ματι, χα\ γέγονε τρδπον τινά ένσώματον» πλην 
χα\ έν αύτφ υπάρχον, ού περιείργεται οΟτι χωλύε- 
ται χαταφωτίζειν τα πάντα * ούτως δ έν άρχ|| 
Ασαρχος θε^^ς Αδγος, σαρχωθε\ς, ού χωλύιται χα\ 
σαρχ\ ήνώνΟαι χαθ* ύπδστασιν, χα\ μή συγχεχ>Λΐ• 
σθαι έν αύτΤ), άλλα τά πάντα πληροί. Κα\ διά τοΰτο, 
οΐμαι, αυτός τε εαυτόν δ Κύρ'.ος φως δνομάζει, χα\ 
δ Μαλαχίας αύτδν "Ηλιον χέχληχε διχαιοσύνης. Έτι 
δέ χα\ δ Ψαλμωδός, /νέγων * ι Έπεσι πυρ έπ* αυ- 
τούς, χα\ ούχ ειδον τ^; ήλιον. ι — ι Πάν τδ πλή- 
ρωμα της θεότητος. ι ΕΓ τι έ9τ\, φησίν, δ θε^ |)ΐ6πίΙυ(1ο (ϋνίηίΐ3(ί•. ι Οιιίϋςυίίΐ 681, ίηςυίΐ, Ι^ Λόγος, έν αύτφ χατοιχεΤ. *Αλλά μή νομίσης αύτδν Ο ϋ8 ΥΰΓϋυπι• ίη ίρ:»ο ίη1ΐ2ΐ)ίΐ3ΐ. Νο Ιαηιοη ίρευιη 
€1 Ιιοο 6886 οοηοΙυ8ηηι ίηΐο11ί938 : 8ίί|αί(ΐ6πι 1οΙη8 
ίη€3Γη&(η8 681, 61 ιοΐϋ8 681 οϋΐη Ρ8ΐΓ6 : Γυηιΐ|ϋβ 
οοΓροΓ6 οΐΓουιη8θπρΙυ8 8ί1, Ιαηιοη (Ιίνίηίΐαΐβ ηιαιιοί 

(ηθίΓΟΙ1Π180ΠρΙΐΙ8. ι €θΓρθΓ&1ίΐ6Γ. Ι Η 00 681, 80• 

Γΐιπ(]ιιη) 8υΙ)8ΐ3ηΓΐ3ΐη οΐ ηοη $ο1ο 1ι&1ιΊΐιι απί Γΐ£;υΓα. 
Ει οοπιοϋο, ίπηυϋ, ςποΙΐ3ΐ)ίΐαΙ &πίιη& ίη εοπροΓο, 
ίΐ3 1ΐ360 1)3ΐιίΐ9νίι ίη αδϋυπιρίο ΙιοπΓιηο Οιιοιηούο 
2)ηιοπι ΙιηΙιίΐαΐ &ηίιηα ίπ οοΓροΓθ? δηηο Ίηοοηίιίδο, 
ίιιΗινΊ8β. Οαοηίαιη οηίιη (ΙίχϋΓ^ΐ : ΙιιΙιαϋίιηΐ : ιιο 
^χί3•ίιη68 (]υο1 ίη οο &ίΐ οροΓαΐα, 8ΐουΙοΐ ϋβ ριο• 
ρΗοΐί8 (ΙίαΙΟΓ (!η1ιαΙ)ίΐ3ΐ οιιίιη ίη ίρ5ί8 Οοιιβ ]υχο έχ τούτου συγχεκλχί^θαι * χα\ γάρ έσαρχώθη άπας, 
χα\ μετά τ;0 Πατρό; έστιν άπας, σώματι περίγρα- 
πτο; ών, θεότητι δ^ άπ-ριγρζπτος. ι Σωματιχώς. • 
Τουτέστιν, ούσ'.ωδώς, ού σχετικώς. Κα\ ώς αν 
ο!χή7|}, φησ\ν, έν σώματι ψυχή, ούτως ένψχησε τψ 
προσληφθ^ντι άνθρώ-φ. Πώς δέ ένοιχ»1 ψ'^χή σώ- 
ματι; Δηλονίτ:, άτ^γ/ύτως, άδυιρέτως. Έ-ί;δή γάρ 
ΐπε, Κατο'.χεΤ, ίνα μή νομίϊη; δτι ένηργήΟη ώ; χα\ 
οΐ προ'^ήται (Ινώκει γάρ αύτοΓς ό Οιίς κατά τί», 
€ Ένοικήαω Ιν αντο;ςκα\ εμπ-ρ'.πιττ; σω • •) προι- 
τίΟησι τ6, Σω;ιατιχ '.ς, τουτέιτιν, οΙ^.ωδώΓ, ού 
σχετικώς, ώς έν σώμζτ: ψυχή. Ούτω; κχ\ δ Κύρ•λ- ' ^υαη. νιιι, 12. " Μ.ιΙλ^Ιι. ιν, 2. * Γί,αΙ ι,\ι , \), εΟΜΜΕΝΤ. 1Ν ΕΡΙδΤ. ΑΟ 001058. 34 

Λλ* ή μλνψυχ^ %%\ χωρίζζται του ακμαίος Λ \\Ι^Λ^ ι Ιιι1ΐ8ΐ)ίΐα1>ο ίη βίβ 61 ίη3ηι1)ϋΐ8&)0 ** » ιΐίΐιϋΐ, 

9ανά7({>, ό $λΘε6ςΛ<^γο; ούχ Ιτί έχτηςάναλη- €ΐΐΓροΓ3ΐίΐ6Γ, ίϋ 6&1, 6υΙ)8ΐαηΐί2ΐίΐ6Γ; ηοιι 8θ1ο Ιια- 

ς χα\ οΙ%ιΙ%ς αύτοΟ χα\ ΙΒίας γενομένη; σαρ- 1>ί1ιι 3υΐ 6{;υΐ'3, βίουΐ Αΐιίιηα ίη οοΓροΓβ. Ιΐο Ιια1ΐ6ΐ 

ιψυχωμένης βηλον(ζτι ψυχζ νο£ρ|. *Η σώμα* 01 €γπΙΙιΐ8. ΥβΓυπα Απίαιβι βϋαιη α εοΓροΓο 86ραΓα- 

^ι, οΓον σββζρχωμένω;. 0^ γάρ οΐχήσας, Ιιιγ ίη ηιοιίβ, ηοη Αΐιΐβπι ρο5ΐ1ΐ3ΰ Οβυβ νεΓϋιιιη 3|) 

πάλιν μ€τοιΧ£?, αλλ* Ισαρχώθη, μ(αν λοιπ^^ν 38&υιηρΐα θΐ ΓαπιίΙί&Γί αο ρΓορΓίβι 8ίΙ>ί βΟβοΐΑ 62πιο 

Γ.ς ΙξΙας σαρχ^ς ύπέστασιν Ιχων, χ5^ν έχ δυο Αηίιηαΐα νί(1(*Ιί€6ΐ ρβΓ &ηίηιαπι ΓβΓιοηαΙβ.ρ. 131 

η των εναντίων, ι Κα\ ΙστΙ έν αύτψ πιηλη- ΑυΙ οοΓροηΙίΙβΓ, ίηΐβΙΙί^β ίηεαπιαίίοπίβ ιιιοάο. Νϋ- 

η. • Έπε\ ο3ν πλήρης, φησ>., χα\ άπαράλιι- η"β βηίηι ςυί ίη1ΐΑΐ)ίΙ&νίΙ, ίηηαίΐ, πίΓδοιη «ιί^^Γαΐ, 

Ιναν6ρώπη«ι;, προίΐήχει χα\ ύμ3; πλήρεις βί^*Ι ΙηοίΓηαΙϋδ β&Ι. υη&ηι όβίιιοορβ οιιηι 8υΛ οαΓηβ 

# αΟτώ, χα\ μή έπιμερίζεσΟαι πρ^ τά στοι- Ιι »1»βιΐ8 Ιΐ)•ρο8ΐ3»ίηι, ςυ^ικιπαιη βι •ΙιιοΙ)υ8 οοηΐΓί- 

»0 χίιμου. ι "Ος έστιν ή χεφαλή πάσης αρχΎ^ς ιϋ» οοη8ί8ΐίΙ. • Εΐ 68(18 ίη ίΐΐο οοπ^ρίβΐί. ι Οιιοηίαηΐ 

υσίας. • Κεφαλ4;ν ενταύθα τήν αίτίαν λέγει. ί^ΐΙπΓ ρΙβη» Ιιυιιΐ8ΐιίΐ8ΐί8 88δΐιπιρΐι» Γαοΐίΐ βδΐ, οΐ 

γάρ γενητϋ φύσει έπουρανίψ χα\ έπιγείφ, (1>ί« ]»« ϋί88θ1νΙ ΐιοη ρθ88ίΐ : εοητοηίΐ υΐ βΐ ?ί β 

δ Χριστές ως Δημιουργός χα\ Ποιητ^ϊς αύ- ρίοηί 8ίΐΐ8 ίη ϊρ50 βΐ ηοη 86ρ2Γ6ΐηίιΓι ηιΙ βίβπιβηΐλ 
ίωρ\ς γαρ αύτοΟ, φηιΐν , έγένετο ουδέ Ιν δ ^^ πιυηάί. ι Ουι οδΐ €.ιρϋΙ οιηηίδ ρηιΐ€ΐρ9ΐ1υ8 ζ^ \ ο 

Γεγδνασι δλ αΐ ούράνιαι δυνάμεις, ι Ό ΙβδΙαίίβ. ι ϋαρυΐ Ιιοο Ιοοο, ύ'ιοΊί ο&υδαιιι λο ρηηοί- 

^άρ, φησ\. του; αγγέλους αύτοΰ π^;εύματα. • ρίυηι. ΟιΓινίδ βπίιη οοιιάίΙ» η3ΐυη£ ε<εΐ68ΐί βο 

διά Χρίστου χα\ παρά Χρίστου γεγένηνται ΙβΓΓβη» ΟΙΐΓίδΙϋδ 09ΐυ8& β8ΐ Ιαιιςπαπι Ογοαιογ «ο 

ι Πατρίς , κα\ συνεργίί^ι του παρακλήτου ΕΙΓβείοΓ 6ΑΓυηι. Ναπι δίπβ βο, ίηηηίι, ίαοΐυπι 6$( 

ι-ος. ηίΐιίΐ ςυο(1 Γ^εΙυηι β8ΐ **, €οιΐ(1Ίΐ8Β κυηΐ βυΐεη) οο!- 
νίΓΐϋΙβδ, αίΐ βηίπι. ι Ουί Γαοίΐ 3ηκ<ίΙθδ 8ϋ08 δρΊπΐιΐδ **. » Ιΐα^ιβ ρβΓ εΐιπδΐυιη 61 λ ϋΐιιίδίο Γ»- 
ιΙ 1>6η6ρ1ίΐείΐο Ραίιίδ 61 οοοροΓΑΐίοιιο ρ3Γ3ο1ΰΙί δρίηΐϋδ. 

ΚΚΦΑΑ. Ζ'. ΟΑΡυΤ VII. 

ίτρόςθεόν σννά;ίειαχαΙ τα τον νόμου Λερί' Οηοά ζοηίηηα'ιο αά Ββηηι ίρίηΐηαΐϊΐετ ηΜ9ην€ εα 

ει Λί-βνματιχώς,'εΙς τύ συΓ^κ Χριστφ. ^«^ /«9*« *•"" €οηύη€ΐ αά €οηνΊ\>€ηάΗίΐι ϋίιηείο, 

φ χαΐ ΛεριετμήθητΒ χεριτομϋ άχειρο• \\,ϊϊ'\5. Ρ€ΓηΗ€ΐη€ί€ίηΗηΐ€ηί€ίίί$€Ίτ€ηιηηίΐθΗ€ 

>, ετ το άΛεχδύσει τον σώματος των άμαρ* ηοη ΜαηηΙααα^ άνηι €ΧΗί$ίη ΰυτρΜί ρ^εΰαίοτνηι εατ• 

;{ς σαρκός^ έτ τζ Λεριτομ^ τον Χριστού, ηίε, ρ«Γ αηνηιή^ίοηαη €ίίη$ΐΐ, ζΟΜίύρπΙΐί είηιπί ϋΜΐη 

ρέντες αντφ έτ τφ βοΛτΙσ^ιατι, *£»* ζ» ϋΙο ρ€Γ Ι^αρίΐαηηηι : ίιι ηπο είηιιι/ εΐίαηι ι*ιιμ ίΙΙο 

ΤΊ\γέρ0ι\τ8 δια της Λίστεως τί\ς ενεργείας τβίαττβχηΐΊ» ρετ βάεηιορεταΐίοηη ϋεί, φή εχάίαάί 
ον, τον έγείραντος αυτόν έκ των νεκρών. ^ ι7/ιιιιι εχ ηιοηηη. Εί νοε, γμπι €$%€ίΗ ηιοπηί ρετ 

\άς νβχροϋς δντας τοΊς Λαραητώμασι καϊ άείπία >Ι ρετ ρτα'ραίίηηι ναηήε ναΐτω, είηιιι/ εηυι 

ο€νστΙς^τΐ\ς σαρκός ύμών,σννεζίΑίΟΛοΙτισεν ΗΙο νίνίβεανϋ, €οηάοηαηε ηοΰίε οηιηία άεΐκία,άείείο 

-ϋν αύτψ, γαρισάμενος ι\μΊν Λάντα τά ΛΟ- η^οά αάνεηηε ηο$ εταί Μτα^ταρΙιο άο^ηιαϋε, ηηοά 

Λοτα, έξαΛεί^ς τό κα&' ί^μών γειρόγρα^ον ^τα^ €οηίταήΗηι ηοΰίε ,εί ίΙΙπά ίΝείκ/ίΐ ε ηιεάΊο αβ^ 

ίγμασιν, δ ην ύπεναντίον ή/ιΓ»*. ΚαΙ αυτό χιιηι ετηά, εχνϋεηηε ρηηαραΐ'ήη» α€ ρνίαίαΐίί/η» 

έ* του μέσου , ίΤροσηΛώσας αυτό τφ ίταάηχίΐ ραΐαη ΐηΊιηιρ/ιαηε άε ί//ι'ε ρετ ίρίαιη, 
μ. ^Αχεκδνσάμενος τάς αρχάς καΐ τάς εξουσίας^ έδειγμάτισεν έν χαφΡησ^φ, βριαμβεύ' 
Ύοϋς έν αντφ. 

ν ζ> χαΐ περ'.ετμήΟητε περιτομζ άχειρο- 138 * €ίΓ€υπΐ6ίδίοη6 ηοη ηιαηυΓβΰΐα. ι Νοη 

. ι Ου γάρ χε\ρ άνθρωπου, άλλα Πνεύμα εηίιη Ικιοιαπα ηιαηυδ, ίηηυίι, ββϋ δρίπΐυδ δοηοΐιΐδ 

6μ2ς περιέτ^με, φηοΐν, έχ των αμαρτιών το8 αΓΟυηΐϋίϋΐΙ 3 ρ60€9ίΐί8 νβδίιίδ. ι Οιιηι 6χιιί- 

€ Έν τ!) άπεχδύσει. ι Που δέ έξεδύσασθε ; δΐίδ. » 1)1)ί λυίβηι 6ΐυί8ΐΐ8? Ιη 1)βιρ(ί^η)8(6 τίίΐβΐίϋβι• 

» βαπτ{σματι δηλονότι, ι Του σώματος των ε ΟοΓραδ ρεεΟΑίΟΓυιη. ι ΑϋΙ)ί «ίΐ, ΥβΙβΓβιη Ιιοηιί^ 

ων. ι *ΑλλαχοΟ φησι. Του παλαιού άνθρωπου, ηοπίι 1ΐ0€ 68ΐ, τίίαυι ςυΐΒ 68ΐ ίη ρβοε^ϋβ. ι Ιιι 

:&, του έν άμαρτ(αις βίου. ι Έντ|) περιτομΙ) €ίΓ€υηιοί8ίοιΐ6 €!ιπ6ΐί• » €ιιηΐ εηίιη ΟΙΐΓίδΙο 6Γ6(ϋ- 

ιστου. ι Χριστψ γάρ πιστεύσαντε;, την άχει- ϋίβιίβ, είΓευηιείδί 68(ί& είΓευιηείβίοιιβ ΐιοη ηιαπυ• 

;ον περιετμήθητε περιτομήν. "Ορα βέ, ποτέ Γβοΐα. ΑηίιηλίΙνβΓίβ αυΐβπι <|ΐιο<! ηυπε ηιιίϋειιι 

ιτος, τΓοτέ δέ Χρίστου τή ν περιτομήν λέγει. 5ρίηΐύ8, ηυηο τεΓΟ Οιιίδΐί ϋίείΐ είιευηκίδίοιιβπι. 

ρ Ιργον χα\ μίαν ένέργειαν της αγίας οΐδ* δοίΐ εηίιη υηαιη 6886 ορυβ 61 υη&ηι είΤιεβείβιηι 

;. ε Συνταφέντες αύτφ. ι Της γάρ του Κυρίου 82ηεΐχ ΤηηίίαΙίδ. ι Οοηδορυΐΐί δίιηυΐ ευηι ίΙΙο. ι 

:ήν είχι^να άναπληρούμεν έν τφ βαπτίσματι. δίπιυΐίΐυϋίιιεηι εηίηι Οοηιίηίεί δβρυΙεΙίΓΐ ειρίεηιυβ 

έντεςουν, χα\ συνηγέρθητε, φησίν. ι Έν φ.ι ρ^*Γ 1)9ρ1ίδΐιιυηι 1)η& ί^ίΙυΓ δβρυΙΓι, δίηιυΐ εΐίβιη 

φησΙ, χα\ άνηγίρθητε, χα\ συνηγέρθητε. δυΓΓεχίδΐίδ, ίηςυίΐ. ι Ιη (|αο. ι ΡεΓ ςυεηι, αίΙ, βϋ^ιη 

Γαντες γάρ δτι ενεργεί χα\ Ισχύει ό Θε6ς ΓεδΜΓΓεχίδΐίδ εΐ δίιηηΙ ειείΐαΐί εκίίδ. €Γ6(Ιεη(1<> 

9 έχ νεχρών, ένίρθητε, φη7\, χα\ ύμεΐς. Κα\ εηίιη ςυοιΙ ορεΓεΙυΓ 61 ροδδίΐ Οευβ εχοΐΐ^η 6Χ 

4ίνίΙ. ιχνι, 12. *^ 4υαη. ι» ο. '* Ρδ&Ι. αι, 4. 35 35 (ΕΟϋΜΕΝΙ! ΤΚΙϋ :Λ ΕΡΙδίΌΡΙ 

ΐιΐ0Γΐυί8• 6ΐείΙ»ΙΙ, ίηςυίΙ, •ί»1ί8 βΐ τοβ. ΓοΙβηΐίΑ Α γ3(ρ έγηγέρμεΟα τΙ) βυνάμει, ε! χζ\ μή τ^ ενε.ογείι η&ηΐ(|υ6 ϋΐείΙ&Γι βυηιυβ, ηυΑίιηιΐλΐη ιιοιΐ()ϋΐιι 60«εΐυ 
61 ορ'>ΐ'3ΐίοη<. ^α^η αυίβηα Γαΐίοιιο§ ηικκ ύα Γβ&ιιι- 
Γθ€ΐίοιιβ θΓαηΐ (ΙίδβοΙνίι. ι Ει νο8 ουιη β8««τΐί8, 
Ηο. ι €ίΓ6ηιιιοΊ8ίο ςυοϋ βιιρβΓίΙυυιη €81 ΙοΙΙίΙ, Ιαη* 
ςναιη ρηνρυΐΊιιιη βυρβΓΔυιιπι Γυβηΐ. Εΐ9ΐί8 ί§ίΐυΓ 
βΐ Τ08, ίη(|ΐΓιΐ, βυροΓΟιιί, ευιη 68 Γ^εοΓβΙίδ ί\Μ9 ποη 

ΐΐ6€βΓ6ΙΙΙ. Οΐΐίΐΐΐμΐίϋ 65ΐ βΓ£0 ρΓαΐβΓ ίΐβοοιίδ, 8πρ6Γ- 

βυιιαι ο$ΐ. Ουιιι ΐίαι^υβ ιηοΓίυί 6β56Γΐ8 ρΓορΙβΓ ίη«Γ- 
Ι1θ3είαιιι αϊ) Ιοηιιιη, 6ΐ ρΓορίβΓ ρΓ3ΡριιΓΐ3, είιοιίη- 
εί^Ί 6βΓΐ9 βρίΓίΐυαΙΊΐΟΓ, βΐ νίνίϋιανίΐ νο8. ι δΐιηιιΐ 
ευηι ΐΐΐο νΙν'ιΩεανΗ. ι €1ΐΓί&Ιυηι ςυ'κΐϋΐη ει 8€η3ί6Ηί 
οιοΓίΰ , νο8 Αυΐβιη οχ 86η8ίΙί1Ί βίιηιιΐ €ΐ α 
]ΐιΐβΙϋκίΙ)Ί1ί ιηοηβ ροεε^ιοΓυαι• Νβ υογο &(1ιηί- ΉδηδΙτοΟ; τζζρί άναττάιεω; χατιβάλλι: λίγου;. 
€Κα\ ύμΐ; νεχρους 8ντ»ς, ι χα\ τλ έςής. 'ΙΙ κιρι- 
τομή τ6 περιττών πβριαιρεί, ώ; τζς άχροβαττίζςτ^ 
πιριττδν Ιχούσης. Περιττοί ουν, φητιν, ήτε χα\ 
ύμδίς, τ^( μη χαθήχοντι ι:ο'.οϋντ£ς. Π2ν γ3ϊρ τ^ 
Ιζω του ?:ρέποντος , πβριττόν έττιν. 'ϋ^/τ»; ο•3ν 
νιχροΰς ΧΛΐς Αμαρτίαις δι^ί τήν ::ρ^ς τ6 χχλ'.ν 
&ν€νεργησ!αν χαι\ Αχροβύττους, πκρ'.ετεμέ τε νοη- 
τω;, χα\ έζωοιεοίησεν. ι Σννεζωοπο^ηνεν ύμ5ς 7*ιν 
αύτω. ι Τ^ν μίν Χριττ^ν, έχ του βΙσΟητου θανάτου, 
6μ2ς δέ έχ του αισθητού χαΐ τοΟ νοητού του των 
αμαρτιών. Μή θαύμαζε βΙ, ιΐ τδν Πατέρα λέγει 
έζωοπο'.ηχέναι τ^ν ΧριτζόΊ, Κα\ γλρ χα\ άλλαχοΟ Γ0ΓΪ8 81 Ρ21Γ61ΙΙ (ΙίοίΙ γίνίΟΐ'&δδβ ΟΙΐΓίδΙιιιη. Εΐ6- εΓρηται, δτι έαυτ?»ν ήγειρε. Κοινά γλρ Πατρ>»ί χι\ 
ηίιη ιιΓιϋΊ ςιιυηιιο ϋίεΐυιη ί•8ΐ ςαοά 8ΐΊρ$υιη * Υίου χα\ Πνεύματος τά γ^/όμενα. ι ΧαρισάμΓ/ο; 
βυ8Γίΐαν(*πΐ **. .Ηίηυίϋβιιι εοηιηιυη'ια 8ΐιιιΐ ΡαΙγΊ» (;( 
ΓιΙϋ 30 8ρτ{ΐυ& ορ«ΐΓ3. ι €οιΐιΙοιιαιΐ8 ηο1)ί8 οιηηίλ 
ϋβΐίοΐα. ι 0(136 ίιιΐ€ΐ1ο€ΐιΐ9ΐΐ6ΐιι Γ^εί^ϋ&ηΙ ιηοΓίίίίο- ήμίν πάντα τά παραπτώματα, ι Τά τήν ν>ττ:ν 
ποιου^/τα νεχρδτητα. ι Έςαλείψας τ6 χαθ' ήμί.ν 
χειρίγραφον. ι Έξαλε{ψας μέν οίονε\ τελείως άγΐ- 
νίαας. Χειρίγραφονδ^ λέγει, ή ίχζΙ*η\Ί λέγει τηνοΤον 
Ιδ'.όχειρονή Ιδι<5φωνον όμολογίαν, ή ν Ιλεγον πρίς 
ΜωΟΐήν^ δτι ι Πά*/τα δτα είτ^ν δ Θε6ς, ποιήσομεν 
χα\ άκουαδμεΟα, ι ή τήν όφειλομένηντφ θεώ ύπ- 
ακοήν, ή έχεινην τήν έντολήν, ήν Ινετείλατο δ θείς 
τφ *Αδάμ, ι ^^ δ* &ν ήμέρ^ 9^ΤΤ)^ ^^ "^^^ ξύλου, 
άποθάνης. ι Ιίυιιβηι. ι ϋ•'ΙοΙο ηυοιΐ ΑίΙνβΓβιι» ηο8 βτΆ εΙιίΓΟ- 
^ΓαρΙΐο. ι Οβίβνίΐ ΐ|υί(1ειη, Ιιοε €βΙ, ροιιίΐϋδ β ιιιβ- 
ϋιο ΙυΙίΐ. 0ΙιίΓ0(ζΓ3ρΙιυιιι νβΓΟ (ϋείΐ αιιΐ ίΙΙαιη νβΐιιΐΐ 
ρΓορΓία 11131)11 βΐ ρΓορΓία νυεβ Γαοίαιπ εοιιΓ«^»8ίοη6ηι 
4|ΐΐ3 ϋίχβιυιιΐ Λά Μοδ^η : ι Οιιιιιία ςιιχευηςυο ιΐί- 
χΊΐ 06ϋ$ Γαείβιηυδ, 6ΐ οϋοϋΐβιιίεδ βπιιιυ^ ^^ ; > 3υ1 
6!ΐιη ςυ»: Οεο ϋ65βΐυΓ οΙ>ϋϋίεηΐί8ΐη : ΑΐιΙ ρΓχεερίιιιιι 
ίΐίικί ρΐΊΒεΓρίι Οοιΐ8 ίρ$ί Α:ΐ3ΐιι : ι Ουαευηχιυβ (1:6 
€0ΐη€(ΐ6Γί8 ϋβ 1ί|;ιιο, ηιοπ^Γΐδ *'. > 

133 Εχ ίικ 3Γη3ΐίοιιβ ίβίΙιΐΓ βοΐϋΐιιιη Ιιοε εΙπΓΟ- Έχ της ενανθρωπήσεως ούν λέλυται τοΰτο τδ 

ΤίρΗιιπι. 0υιηΙηιΐ8 εηΊιη 8ΐι»εορΐίδ ιιοδίπβ (ΙβΓιείίδι-Ι Ο χβιρ4γρα<?ον. Τάς γάρ αμαρτία; ημών άναλαβών δ 
Ι3ηςιΐ3ΐιι ρΓοριΓίδ δίΙ>ί Γ3οΙΐ8, ροΒπβδ ηιιοςυε ρΓο 
βίβϋβϋίΐ (|ΐΐ3Β ηοΐιΐδ (ΐ6ΐ>εΙΐ3ηΐυΓ, γρΙκΛιβ ηοΙ)ίδ Ιί- 
ΙιοΓίδ, ευιιι ΙιοδίίΙβ ηο6ίδ βδδβΐ βΐ 3(1νβΓ&ιιιη ηθ8 
(](?1>ιΐί ΓΗΊΓοςΐ'3ρΗιιιη. Είειιίαι ευιιι ΐΓ3ΐ)8§Γ(*8δί 
Γϋίδ56ΐιιιΐδ (|υοϋ επιιΓοδδί βΓΑίιιυι-, οϋηοχίί 6Γ•ιιιυ8 
εΙπΓοςηιρΙιο. ι ϋοςιιΐλΐίδ. ι Ηοε 681, βϋ6 ίιι ίρδυιη• 
83ΐΊδ 6111111 681, ίιι.'ΐιιίΐ, δοΐυιη €Γ6ίΐ6Γ6. Ει 1)3ρΐίδ- 
ηΐ3ΐ6 (ΙεΙείιΐΓ οΙιίΓοςπιρΙιυιη. ι 0θβΐη3ΐί8. » \ά 6δΙ, 
ρ6Γ ϋυ(ΐ;ΐ)ΐ3ΐ:ι ρίεΐηΐίδ. ι ΟίκκΙ 6Γ31 ϋοηΐΓ3πιιπ) ηο- 
1)ϊδ. ι Βοηιιο Ιιίε ίιιΐ6ΐΐ8ίοιΐ6ΐη ηε οοηΙίηη3ΐίοιιοιη 
\6ΐη;ΐ! εοιιΐίιιεί. €οιιϋοη3νίΙ, ίηςαίΐ, βΐ ηιβίυδ 6δΙ 
ιιβ ρ<ΒηίΙυ^Ίη6 (ΙυυΙυδ Γ6ρ6ΐ3ΐ : 86(1 6ΐί3ΐη (ΙβΙβγίΙ. 
Αιςπί Ιιοε Ίρδυηι, ίη<|ΐιίΐ, (|υο(1 οιηηίιιο 3ΐίΙιί δίΐυιπ 
βίΐ, (|ΐι:ιιιςιΐ3ΐιι (Ιείεΐιιιη, ΙίηιοΓ6ΐιι ηοϋίδ ίηευιίΐ. 
\ΰΓΐιπι ί11υ(1 εΐίβιιι δυδίυΐίΐ 6 ιΐ)6(ϋο, ηοη δίιιεπδ ^ αύτδ Ιχ τοΟ μέσου, μή ά9ε\; έπ\ χώρα;, χα\ Ισχισεν Κύριο; χα\ οίχειοποιησάμε'/ο;, τήνήμίν δφειλομένην 
δ(χην αύτδς Εδωχεν ύπίρ αυτών, ήμ^ς ε>^υϋέρου; 
&7ε!ς« το*3 ύπεναντίου ήμ!ν χα\ χαθ* ημών δ/το; 
της δφειλής χειρογράφου. Κα\ γάρ πχραβ&ντες τά 
προσομολογηθέντα. Ενοχοι ήμεν τφ χε(ρογράφ<{λ• 
ι ΤοΓς δδγμααιν. ι ΟΓον, τ^ ε(ς αύτδν πίστει. *ΑρχεΙ 
γάρ, φησ\, πιστεΟσαι μόνον. Κα\ τφ βαπτ!σματι 
εξαλείφεται τδ χειρδγραφον. ι ΤοΙ; δδγμασιν, ι 
οίον δ'.ά τών της εύσεβείας δογμάτων, ι *0 ήν ύπ- 
εναντίον ήμίν. > Έτιίτασιν χα\ βεβαίωσιν τυγχω- 
ρήσεω; δ λόγος Εχει. Έχαρίσαιο, φηβ\ν, ά'-.λά δέο; 
μή έχ μεχαμελεία; απαίτηση, αλλά χα\ έςήλειψεν. 
*Αλλ* αύτδ τοΟτο , φησ\ , τδ δλω; χείσθαι ε Ι χαΐ 
έξαλειφΟέν, φόβον ήμΤν έμποιεϊ. *Αλλά χα\ ήρχεν ίη υΙΐ3 6δ86 Γ6(;Ίοη6, αίςιιβ (ΙΊδεί(1Ίΐ. Ναοί 1)0€ 
6ί($ιιιίΐΓ3ΐ (|υθ(1 β6(|υίΐυΓ, Α0ι|$6Γ6 ίρδίιιη εΓυεί. 
1 Εχυΐίδ ρΓίιιείρϋδ. > Μυ1ΐ38 3(Ιν6Γ&υ8 ηοδ 3ΐ)δ38 
ιπϋϋ^ηιΐδ ί1ΐ6 Ι)3ΐ)6ΐ)3ΐ, ςυίΐιυδ {ιηρεπυιιι ί:ι ηοδ 
1ΐ3ΐ>6Γ6 ςυί(ΐ6ΐιι ε(£ρ6Γ3ΐ3 ΐΓβηδΚΓΟδδΊοηβ Α(ΐ3πι, 3 
ηοϋίδ 3ΐιΐ6ΐϋ 3υ|;ιη6ΐ)ΐ3ΐϋΐη 6Γ31. Η3δ εχυίι υιιί$«ηί- 
Ιυδ ί^εΐυδ Ιιοιιιο, 61 1ί1)6Γ3νίΐ ηοδ 1ιυ]ιι$ιηο(1ί νίιιου- 
Ιίδ. €οηδΐΓίεΓι βηίιη εβίεπΊδ ροεεηίοΓυιιι ηοδίΓοηιιη 
βεΓνΊεϋληιυδ ΊΙΙί. 1ΐ3(|ΐΐ6 Γ6ΐηί8»Ί8 6ΐί3ΐη ιιοΐιίδ ρβε- 
€3ΐΊβ, νίΐ)(:ιιΐ3 ςιιοςιΐ6 Γ€ΐηΊδίΙ, 61 ΊΙΙίιΐδ δοΐνίΐ 1ν* 
πιηιιί(ΐ6ΐη. ι ΤΓ3(]ιιχίΙ ρ3ΐ3ΐιι. > 5ΐςιπ(ΐ6ηι (ΙίβϋοΙυβ 
ιιαηςυλίη ίΐ3 ρϋ(ΐ6Γ30ΐυ8 30 νίεΐιΐδ ίιιίΐ. Ειειιίιυ ευιιι αυτό. Τοΰτο γάρ δηλοΖ τδ, Προσηλώσαι αύτδ τφ 
σταυρφ. ι *Απεχδυσάμενος τάς αρχάς, ι Πολλά; 
είχε χαθ* ημών λ«6ά; δ πονηρδς, δι" ών ημών 
έβασίλευεν άρςάμενος μέν|άπδτή; παρχβάσεω; "Αδάμ, 
παρ* ημών δέ έπαυξηΟείστς. Ταύτα; έξεδύσα:ο 
δ Μονογινή^ γενόμενο; άνθ/^ωπος, χα\ ήλευ(ιέρω3ε7 
ήμ51; τών τοιούτων δεσμών. Έσ-^ιγμένοι γάρ τα?; 
οειραΐ; τών ημετέρων αμαρτιών έδουλιύομεν 
έχείνω. Άφείς μέν γάρ χα\ ήμίν ταύτας, χα: τών 
δεσμ(υν άφηχε, χαι τη; έχείνου τυ;.ανν:δο^. ι Έδει- 
γμάτισεν έν πα,^ίδησί χ. ι Ούδίττοτε γάρ ούτω; κιτ- 
^σχύνθη και ήττήθη ο διάβολος. Κα\νΛ? Ι/ειν αύ:ν^ *• ^03η. π, 19. »^Εχο(1. χχιν, ο. " Οοη. ιι, 17. αΟΜΜΕΝΤ. 1Ν ΕΡΙΒΤ. Λΰ (:θα)3δ. 33 

13;, χι\ οϋ; βΤχΣν άκώλίσι. θριάμβευσα; Α ίρ!>Μηι ηυοιριο 5ο Ιια'.ίΙυηιιη 5:ρι»Γ&Γ«ΐ, οο9 οιίαιη έν αύτώ. Θρίαμβος λέν^ται, ή χατλ των 
Ινών ΤΓομπη χα\ πανήγυρις. Έθριάμβχυσιν 
Λν δ'.ά του σταυρού, τουτέστιν, ένιχησε χα\ 
Ιιτοΐ θρίιμβον νοητών Ιπετέλδσβν. Ούβ:ν γάρ 
Ιν{χη3< τ^ν βιάβολον,ώ; τ6 χα\ σταυρωΟξναι 
3οιον, χαΐ πα,^^ηαίςι τούτο παθ£?ν χ-Λ φαν£• 
ίΐάντα γΐτρ 21 ν Ιποίησεν ό διάβολο;, κείται 
ότι ουκ άπέΟανεν, εΐ μή τ6 σαφί; αΰτφ 
3'3το. £1 γχρ» μη άττεΟανεν, ούχ &ν άνέττη. 
άνετη;, ο6/. &ν άνελήφθη. ΕΙ μή ταϋτβ, 
ου θεί;. Όρ|1; δτι του θανάτου πάντα ήρ- ροΓίΙίιΙϋ ςιιοβ ΙιηΙ)θΙκιΐ. Τπιιπ!ρ1ιαη8 ϋο ίΙΙί» ρβΓ 
ίρδαιη. Τρ:αμβο; (ιιυοιΙ ΐ!0& ΐΓΐιίΓιίρΗυιιι νοιίίηιυβ) 

(ΙίοίΙυΓ ρΟΙΙΐρ.Ι 80 €0Ιΐν6Ιΐ1ΐΙ$ ρ«ώ!ίυΙΙ8 3(<ν€1)>11& Ηθ- 

νίηΐο8. ΤηυιιιρΙίΑνίΐ ί^ίΙυΓ ϋο ιΙ!ο ροΓ επίΓϋπι, Ικιο 
6ϋ1, ϋονίοίΐ Γΐ κρίΓίΙυηΙϋΐιι Ιηιπι ρΐιιιιι ΑιΙνοηυβ 
βυιη εβΙϋΙΐΓβνίΙ. ΝϋιίΙ «ιΓιιη αιΙιό ϋ(;νκ'ίΙ 80 ριιϋϋΓϋ* 
€ίΙ ι1ί&1)ο!υηι, βίειιΐ εηιοίΠχυιη (;$.>6 ΟιίιιΙιγ. ιι% ει 
ρηίαηι αο ιιιηη'ιΓοβίβ Ιιοο ρΓ\$$ ιηι Πιίϋ^ο. Οιιικ^α 
ικιηιηπβ ίοεί$96ΐ ϋί;ι1.οΙυ$ ροι βιιαιΙοΓβ υο1γι!8 ΐ:ϋ οο- 
^^ά^^^ι1IΓ ηίί>ί ηιαιΓιΓι-δΙβ ϋ\ πφΐιςηαίιιιιι Γιι^^&^Υ• 
Νί^ί εηίηι ηιοιίαιιβ ΓυίβδοΙ, ηοη Η*ί;ιιιτ(*\ί>^«*.1 : . 51 Ιιχο ΑείΑ ηοη ΓιιίδβεηΙ, υΐιςηβ Οβυ^ ηοη Γυί$$οΐ 1:α1}ί(υ$. νίϋβδ ςιιοϋ η ιηοη<; οΐιιΐ:Ί.ι ϋερεπ- ΚΕΦΛΛ. Η'. >1 του σαρχιαον νό]ίον τύΛοί, σαρχιχοΤς 
7ΐμα, ού ΛΥΒνματικοΊς τοΐς έν οννάαει 'αμεί 'ΐμοι 
ττον ζωσιΐ'. 

€υν τις ϋμας κρινέτω έτ βρώσει ί) έν πΰ• 
Ιν μέρει έορτϊχς^ ?) νονμψΊαί,; τ) Σα€€άτων, 
σκιά των μεΛΛόντωί'^ Γ(ί δέ σώμα ζοΰ 
7Ϊ\ Μηδ€}ς υμάς χατα^ρα€ενέτω ΟέΛ,^ν 
ει%*θ'^ροσννχ{ χαϊ ΟρησκεΙφ τώκ ά•,γ^Λ<^ν, 
\ώραχε%' έμϋαζεύων^ εΙκη ^νσιονμε%Ός ϋηδ 
")' ς τ7\ς σαρκός αντον^ καϊ ον κρατών τ1\ν 
Ίμ\ εξ ου :ιάν τό σώμα, διά τ^^^ ά^ών 
:νδέσμων έΛίχορηγούμενον κα\ σνμ€ι6α^ 
•»•, αύζ,ει την αΰξησιντον θεον, 
; ου ν τι; ύμα; χρινέτω. > ΟΓον, χατακριν£τω ϋΛΡΙΤ νπϊ. 

^ιιο^ ({(ΐ'ΐί ζατηαΐ'η Ιι;ρί €:ιτη(ΐΙώη& ίη ρτ€ΐ>ο ΙιαΙβη•- 
Ιιιν^ ηοη ίρίΐίΐΗΐ.ΙΊΰϋί ηηί ρβΓ νΐη:ιΐαη 67ιι-ΐδΐί 
ν νιΐΗΐ, 

134 ^^> Ι0-10.Λ*« αηΊ$ ί//ίίι/Γ νυ$μΐ(1\€€ΐ ίναΐ^ο αηί 
ροΐα, αηΐ ίη ραπβ (Ιίεί /"< <'ί, (ΐηΐ ηανι /(;η?ί, ανί £α6• 
Ι^αΐοηιΐ'ΐ^ φια: ^υαι ηιιιίΓα Ιιιιιιηηιιιι, ^ο^ρίι& αη'.αη 
€ΙΐΓ:$Ιι. Ι\β ηηίί νοΰΐί ραΐηιαηι χηίετνοτίαΐ (Ιαΐα 
οΐ€τα ρ€τ αιιίιηΐ ΗαιιιίΙίιαίαη βΐ $ηρ€ηΐίΐίυΐΐ€}η αιι- 
(][(7/οηιΐ}ΐ, ίιι }}< ηηίΰ ηοη νίάΐι [ίηΐΗ0$υ$ Ίηαάοηε, 
(ΐΊ($ΐΓα /ι;/7α/ιΐ5 α ηιαιί€ αιπιη ίΐκν, ίΐ€€ οίίίηαιε 
€(ίρΗΐ, €Λ ηηο Ιοίηηι εοτρια ρετ €οηιηΐί»$ηΓα$ €ΐ γοπι- 
ρα()Ίιια ίηΐηίΐίηηΐταίνιη εΐ ζΟΏΐραηηιη ακι^εαζϋ βιι- 
ριιιεηΐυ Οιί, 

ι Νΰ 'ρ!ί$ Ι^ΙΙιΐΓ Υ08 ]ιιϋΊϋβΙ. > Ποο 6<»1, οοη• :ώ; ποιοΰντα;, έν τω μη φυλάττειν μέ^η ^ (ΙβηιπιβΙ Ιαιι^ίίαιη ιιΐϋΙβΓαΓίοιιΙβί οχ βο ςυοϋ ηοη •, ή νουμηνιών, ή βρώμα ή ιζάμτ, Κα\ γάρ 
; ίφύλβττον ώ; Ίουοαί,οντε;, τα 6* ούχ 
:τον ώ; Χρυτιανί^οντε;. Α'.λ τοϋτο, φησ\ν, 
ιέρει εορτή; τησδε, ι ?, έν μέρει τώνδε. ι "Λ 
κ^ των μελλόντων, ι Μίλλουσάν φησιν τί;ν 

δ:αθΓχην, ούχ έπειδη οΟ::ω ην πολιτευόμενη, 
ρ,) άλλ* ώ; πρ6; του; τύπους τούτους χα\ 
:ά;, μέ/^.ου7αήν. ι Τ6 βέ σώματοΟΧριττου.ι 
οΰτω; στ:ζουσι• Τ^ β» σώμα του Χρίστου, 
τιν, ή αλήθεια έπ\ Χρίστου γέγονεν. 01 δ^ 
μα τοϋ Χριστού, Μηδε}ς νμάς καταΰρα- 
«ί. Κατα€ρα€ενΘΪ{ναι δέ έστιν, δταν παρ' 

μΙνήν{χη, παρ' ίτΙ^Λ^ δέ τ^ βραβεΓον. — υ!:$οι-νοΙί$ ραιίε^ Γο ΐοππη ιιιιΐ ηονίΐιιιιίοππη, ηυΐ 
οίΐιιιιιι αυΐ ροΐκιη. Εΐεηίπι ραιίΐιη ηιιίϋοηι οΙι»0Γν«ι- 
Ιαιιΐ Ι:(ηί|ΐιααι ^ϋ(^α^ζ.Μηι^8 : ρηπίπι νεπι ιιοιι οϋ- 
80ΓναΙ))ηΐ Ιαηςααπι Ο)ίί$Γιαη0Γυιη ηιΟΓΟ νΐνβπίο»; 
ρΓορΙιτ.'α ϋίΐ : ι Ιιι ραΠο ϋί^ί Γι*&»1ί : ι ιιηι:» \ί• 
(ΙεΙίιοΙ, αυΐ ίη ραΠο Ιιοηι.ιι οηιηίαιη. ι Οϋίΰ δΐιηΙ 
υηιΙ)Γ:ι ΓιιΙηΓΟίυηι. • ΓαΙιπΗίη ϋίοΊΐ ηονυηι 
ΐ65!3ηιοηΙ;ι:η, ηοιι ηιιοιΐ ηοικίιιπι &ιιϋ 60 «Ιο- 
£6Γ6ηΙ, ^&Π1 οη'πη 5υΙ> εο (Ιο^οΙ)ηιιΙ : βο.Ι (|πο(1 
ι ίη ΟΓίΠηβ αιΐ 1)28 Α^υΓ38 οΐ ιιιιιΙγαε Γυιη- 
ηιπι 6131. < ΟθΓριΐ8 αηΐεηι €ΐιιΊ&ΐί• > ΑΙϋ ςηί- 
ϋβη) ίΐα ϋί$ΓιΠ};υιιηΙ : €θΓρη8 νεΓΟ €Ι)π<ίϊΐί, ίιΙ ε&(, 
νεπΐ38 ίη €1ιπ$Ιο ΓηοΙα 65ΐ. ΑΙϋ νβΓο, ^ο^ριι3 Ι^Λιττώς έγχωρεί στίζε σΟα•., χα\ έν τω, σώμα, 0|ΐΓί&ιί ]ηπ8ΐιηΙ δεηυεηΐΙΙιυβ, ηειίφβ μηδ•\ς ύμα; 
ζο-Λα;, χα\ έν τω, Χρίστου. « Μηδε\; ύμα; καταβραβεύετω. ΕϋΙ »υ1εηι χαταβραβευΟήναι 
>α6ευέτω. ι Μηδέ•; ύμδ; χαταχρινέτω. τ6 Λ.ποα η3ΐΜΐ;ΐπι ίηΙβΓνοΠεΓβ (Ιΐχίηιυ») ηιιαην'.ο ΚριστοΟ δεχόμενους. Τούτο γάρ ύπαχουστέον. 
τούτο ποιεΓν, φησ\ν, έν ταπεινοφροσύνη, 
' δ& έν θρησχεί^ι των άγγε)ων. (ιμιοϋ ρ3ΐηι;ιηι ίηΙβΓτοΠβΓβ «Ιΐχίηιυ») ίμιαη. 
ηρηϋ 3ΐ(εΓυηι ηιΓκΙΰη) β51 νίεΙοη:ι, ^\η\•\ αΙίει υιιι 
ΥϋΓΟ ϋΓανίιηυ. ΟιιρϋείΙβΓ ροιΓι ροΐοϋΐ (ϋϋίηειΊο : 
αυΐ ρο8ΐ ΟοΓριιε, 3(ΐΙ ροΒΐ ΟΗτηύ, ι Νε ηιιίδ γο1ιί8 

II ιπίεΓνοΠΛί. € Νβιιιο νοδ εοηϋειηηεΐ ςυί αΐΐΓίϋΐί εοΓροδ βυβείρΐΐίβ : Ηοε επίπι βυϋαηϋίεηαιιιιι εδί. 

ι, ΙηηιιίΙ. Ιιοο Γίοεπε ρβΓ &ηίιηί ΙΐϋΐηίΙίΙαίεηι, 135 «ΐδ^ι» αυΐεπι ρεΓ 8ΐιρεΓ8ΐ11ίοηεπι αη^είοΓηηι. 

μΙ; έώ.οαχεν έμβατεύων. > Τί έστι τούτο; « Ιη ϋβ ςυφ ηοη γίάίΐ Γ3$1ιΐ08ΐΐ8 ιηεοάεηβ. » 

τίνες παρ' αύτοΤ;, οιτινε; έν ύποχρίσει ταπει- Οιιίϋηηη εβί ΙιοεΤ ΕΓαηΙ ηοηηιιΐϋ ηρυιΙ ίρ808 ςηί 

ίη δίιηυΐαΐΐοηε ηιοϋεδίί αιιίηιί ρΓθ1)ί1)ΐΊ;αιιΙ ίρ$08 
ρεΓ €1ιπ8ΐιπη αεοβιΙεΓε, ςιιαβί Ιαιιΐίδ ά\%ϊί\ ηοη ε8• 
8ΓηΙ : ε1 ηιιοά ϋηςεΐί οϋβεεΓ&ηιΙί εββεηΐ υΐ ηθ8 &<! 
Οευηι αϋιΙυεεΓεηΐ, τείυΐί ςυί οΐίαπι ρΓίιηί εοηιπιυ- 
ηί αοεε&5ΐι δίνε αϋϋυοίίοηε ί»οΐΙ έίηΐ : ηια]η8 ε556 ύ»/η; έχώλυον αύτους τί) δωρε5 προσιέναι 
[ριστοΰ, ώ; ούχ άςίου; τών τηλιχούτων, χα\ 
Γέλου; παρβχλητίον προσάγειν ήμόΐ; τώ θεψ, 
, αυτών πρότερον τήν χοινήν προσαγωγών 
μένων, μεΓ;ον 7, καΟ' ήμ5; λέγοντες τ^ διά 39 ΟΕΟυΜΕΝΙΙ ΤΗίααΕ ΕΡΙδΟΟΡΙ 45 

(1ι:ΰη(β8 ηυ^ηΐ ςυο<1 λϋ ηοβ ροΓί'ιηβαΙ ρβΓ €!ιπ- Α Χρ^^τοΰ προ^ίγιαθαί, Ιχτούτου βίτάγοντιςτήντων £ΐυιη ΑύιΙυεΙ : 6χ Ιιοβ ίη(1υ€<ίηΐο8 βυρΰΓ&Γιΐίοϋΐιη 
•ηςοΙοΓυιη €υ1ΐυιη : ηιΐ08 ιιυικιιιβιιη, ίηςιιίΐ, τίιΐο- 
πιηΐ. — € Ραίιηλίη ΊηΙβη'βιίαΙ. » ΚαταβραβιΟιτω. 
Βραβευτάς τοε&ιιΐ ]Η(1Ίηβ8 βΟΓύΐη, ιιυί ι^γηιηΊιίβ ίη 
Ιυϋίβ (ΐ6ε6Γΐ«ιιΙ : ιιαηι 1ιί τίιΐ€6ηΐίΚ>ιΐ8 νίοΐοπ» βυΓ- 
ίΓ^^ίυιη ρΓ£ΐ>οηΙ. Καταβραβεύβιν νβΓΟ 681 ίι>]ιΐ8ΐο 
ρΓΧίηίυιιι (1ο8Ίςη3Γ6. Οιιοηίαιη 6Γ|;ο εΐ Ιιί ςυί Ι6|;αΐ68 
οΙ>$£Γν9ίΐΊοηο8 Εναη^βΠο ρεΓηιί&εβϋ^ιιιΙ α ηιβΠοΓί- 
1)08 8<1 άΰΐβΓίΟΓΑ 1ρ&08 ΐΓλη^Γ6Γ6ΐ)3η!, παβπίο &ίΐ : 
Νβ ςυί& νοϋίβ ρβιΐιηαι» ΊιιΙεΓνεΓί&ΐ. € ΡΓυβίΓΑ ίιιΟα« 
Ιυ8• » Ουί βηίιιι 8υρ6Γΐ)ϋ ςυα8ί ηΐ2ΐ|;ΐ]Ι 8ΐί<|υΊ(1 
εοηϋίρΊβηβ 8υρ6Γ8ΐιΙίθ8υηι 2η|[εΙθΓυιη ευΐίαιη, Γγο- 
81Γ3 ιηΟαΙϋΓ λ ε&ΓηαΙΊ εο§Ίΐ9ΐΓιοιΐ6, ίηνί8ΊΙ)Ί1ίΙ)υ8 
8686 Ίη26Γ6η8. € ΝϋΟ ο1)ΐίη6η8 ϋ^ρυΐ. ι Οαρυΐ εηίιη αγγέλων Ορησχιίαν, οΟς, 9^ι^*'^ • ^^^ ϊωράχατ, 
ΐΐώπο7€. — [ΘΕΟΛίΙΡ.] ι Καταβραβευέτω. > Βραβευ- 
τας χαλοΰσι τους των αγωνιζομένων χριτάς. Ο^τΜ 
γάρ τοις νικώαι της ν(χης τήν ψήφον όρέγου^ι. 
Κατα6ρα6εύ8ΐτ δέ έτει τ6 άβίχως βραβεύΐ'.ν• 
Επειδή τοίνυν χα\ οΐ τ3ις νομιχ3^ς παρατηρήνει; 
τψ Κύαγγελί;) παραμιγνύντες, ά:Λ των χρειττ^^Λΐν 
αυτούς Ιιε\ τ3^ έλάττω μετέφιρον, είχ^τως {^η. 
λΐηδείς ύμΑς χαταβραβευέτω. ι Είχη φυσιοΰμενος, ι 
Ό γάρ μέγα φρονών ως τις έπινοήσας μέγα τήν 
των αγγέλων θρησχείαν, εΙχή ψυσκουται ΰι:6 ααρχι- 
χου λογισμού, τοΤς άοράτοις έηχειρών. ι Κα\ ο^ 
χρατών τήν χεψαλήν. * Κεφαλή γλρ χα\ άγγέλβν 
χα\ άνΟρ<υπων ό Χριστδς, ώς Ποιητής χα\ Δημιουρ- 61 Ιιοηαίηϋΐη 61 βηςβΙοΓυιη 0ΙΐΓΊ8ΐυ8 68ΐ, ΐΑηηυιιιη ^ γός. ι Ές ου, > φηβ\, Χρυτοΰ, τΛ» τδ της Έχχ/η- 1•'α€Ιογ 61 ΟΓεαίΟΓ. ι Εχ ςυο. ι €1ιΠ8ΐο Ιοίαιη Εο- 
ϋΐ68ίχ €0Γρυδ• 0610(16 60ΐΐ86ςυ6ηΐ6Γ υ1)ί οοΓρυβ 
(ΙΙχίΙ, ςυχ ρρορΓί» 8υηΐ €θΓροπ8 ϋί€ίΐ. Τοίιιιη ί]^ίΐαΓ 
Ε6θΐ68ίχ οοΓρυβ ρ6Γ €0ΐηιηί8«υΓ3δ 61 οοη^ΐαΐίιιαίίο- 
η68 8ίν6 οοη]υη6ΐίοη68 : ηαιη ίιΐ 68ΐ ςυοϋ νοοαΐ 
€0ΐηρα^Ίη68, 8ΐιΙ)ΐηίΐ)ί$ΐΓ3ΐυιη ά ΟΙιηβίο, ρ6Γ οιηηοιιι 
ίρ»Ίυ8 ςΓ8ΐΊ&ηι : 61 οοπορ^ιείυηι, 1(1 681 ηαοϋοΓαίιιηι, 
61 ίη ρ8εβ εοη8ΐίΙυΐυαι 3(1 8686 εΐ α(1 Πιη^ΐυκι: 
Αυ86$ι:ίΐ αο^ηιεηΐϋΐη 86ειι»(1υιιι Οευηι. Ουθ(1 6&( 
&ηΐεηι 9ίυ{[ηΐ6ΐιΐϋΐη 86θυΐ)(1ιιη) ΟευιηΤ ηοη εοΓροΓα* 

1ίΐ6Γ εΓ68ε6Γ69 86(1 1)θη& Ι1ΙΟ(ΐ6Γ2Ιΐίθη6 &ε νίΐΧ Γ6ί^ί• 

ιιιίηε. 

έΙαηοιίΐΛ ΜΗηάί, ηαίά ηνα^ί νΊναιί€$ ίη ιηηικίο άί- ρ γείων του κόσμου^ τίώς ζωττες ένκίίσμφ δογμ»• 

ι«/α• /«, η€ηΗ€ τίζεσθε ; Μή αί?•??, /'η^^ Τ^^ν* /«^^ ΟΙγας ά Ιση σίας σώμα. Εΐτα λοιπόν σώμα εΙπών, τά οιχβϊΛ 
σώματος λέγει. Π3ν ου^» φησί, τ^ σώμα της Έχ• 
χλησίας διά τών επαφών χ»\ προσεγγίσεων, ήγουν 
συζεύξεων, (τοΟτο γλρ τ6, συνδέσμων,) του ΧριστοΟ 
έπιχορηγούμενον, διά πάσης αυτού χ&ρ'.τος, Χ2\ 
συμβίβαζόμενον, οίον χαταπραΟνόμενον χα\ εΐ,οη- 
νευόμενην, προς τε έαυτ^ χα\ πρ^ς τ^ν ΧριτΛν, 
αΟξει τήν χατά Θε6ν αυξησιν. Ποία δέ ή χατά 
βε^ν αΟςησις ; Ού σωματιχώς αδξειν, άλλα τί} πολι- 
τεία . ΕΙ ονν άxεΟά^ετε σν^ Χριστφ άχό τωτ στοι» €Τ€ΐί$ ίβη€ηήηί? Νε ((τΐ/έ/^πε, ηε ^ηιία* 
εοηΐτεείατΗ^ ηηοι οηιηΐα ίρ$ο ΰοηηιιφιηιΉΓ <ι6 ιιικ 
ΐηχία ρτνχερία εΙ άο€(νηια$ Ιωηηιηιιη : ηααε νετίίο 
ίεην$ ηαίάαηι ερεάεηι ίιαΰεηΐ Μαμίεηΐ'κνρεν $ηρεΓ$ΐί• 
ίίοηείΗ εΐ αηίιιιί ΗηιηίΙίίαΙεηι αε ίίϋ^ιοηεηι εοτρονη, 
ηοη ίη Ιιοηοτε αϋηυο αά εχρίεΐΐονεηι εατιιϊί : 
111, 14. 136 ^< Ψ^^^ τείίίΓΓεχ'ηίίί ιιηα ηιιη €Ιιή• 
8(0, $ηρετηα ηίίοίηΐε, ιι^ί €/ιπείιιι είί αά άεχίεταηι 
νεί ίεάεηε. 8αρετηα ενταίε, ηοη (ετηϋήα : ιί^ιιί- 
άύπι εηιοτίνί βε/ίι , εί νιία ν€$1ΐα αΰίεοηά'ιία «^1 
ειιΐΗ €Ηη$ίο ίη ΰεο. 

ι Ιΐ8(|ΐ(6 81 ιιΐ(ΐΓ(αί 68118• » 8ίηυί(ΐ6ΐη ρεΓ ΙιαρΓι- 
8ΐη3 ιποΓίυΙ εβίίδ ειιηι €Ι)η8ΐο, υΐ ϋαΐ »ηιριιΙ;αιο εΐ 
ςυ:ΐ8ί (ϋνίΜΟ 'Ιοπ8 νΐΐχ ςιΐ9Β Ιη 6ΓΓ0Γ6 6Γ31, εΐ αάντα εΙς ρΘοράτ τ ζ άπογ^)ήσεί^ κατά τά έτ• 
τάΛματα %άί διδεισχίίΛΙας τώτ άνθμώ:ιωτ^ ά• 
τινά εστί Λδγοτ μέτ ίχοττα σορίας, έτ έθεΛΟ' 
βρησχείςί χαΐ ταΛεΐΥοφροσντχ( καΧ ά^Βΐδίφ σ(ΰ- 
ματος^ ούχ έτ η//ή τιη «ρύς ΛΛησμοτ^ν τΐ}ς 
σαρκός, ΕΙ οΰν συνηγέρθητε Χριστφ, τά άπύ 
ζψεΤτε, οδ ό Χριστός έστιΐ' έν δεξιςί τον θεοΰ 
χαθήμειτος. Τά άνω φρονείτε, μη τά έηΐ τί}ς γης, 
^ΑΛεβάνετε γάρ, χαϊ ι] ζωίι υμών χέχρυχται σ^τ 
τφ Χριστφ έτ τφ θεφ, 

1 ΕΙ ούν άπεθάνετε. ι Συν Χριστφ γΐκρ διά το» 
βαπτίσματος Απεθάνετε, ?να διαχοτζή χα\ οΤον στά• 
σις της προτέρας ζωής της έν πλάν^ γένηται. ηοναιη νίΐ&ηι ίηοίρΐ3(ΐ8 ςυ» ίη νίΓίαίε 681. Ναπι Ο χα\ χαινής 5ρξησθε ζωής, της έν άρετί). Μετά γίρ, ςυο(1 Γ6ΐΐ(|υιιιη 68ΐ, Ιιιςυίΐ, πιοπιΓι 68ϋ8 ζ ρεοεαιιΓι- 
110818 3€(ίοιΓι1)υ8 61 αΙ) 1ιΐ8 υ1ί11ΐ&8 ηυΐΐιςυε Ιιορυιη 
ο1»8εΓνΑΐιΐί3. ι Ουί(] ςυαβί νίνειιίεβ ίη ιηυικίο! » 
0υ3Γβ νείυΐί ΓυΓβιιιη ίη ίρδί8 νίνεπίεδ (Ιεερβιίδ Ιε- 
ηεηιίηίΤ Πίε, 3ίυηΐ, 3ρΐιΐ8 (1ίε8 εβί, εΐ 3ΐί(|υί(1 εΟι- 
οίεΐ, ί8(6 Τ6Γ0 ίηερίιΐδ. ΤβείΙβ νεπο εΐίιιιη ΐΗηυιΙ 
ςι:ο<1 3ΐτ 3ΐίί8 ΙΠικΙεΓεηΐυΓ. Νε(|υ6 εηίιη, 3ίΐ, Οο- 

|[ΠΙ313 8ίΥε(]ε€Γεΐ3 ΐΓ3(1ίΐί8,86(],1Ιΐ3ΐΓ3(1υηΙΐΙΓ νο1)ΐ8 

61 618 38(ηη^ίπΐ(ηί, Ιαηςυβιη (ϋδείρηΙοΓυπι 0Γ(1ίηε 
εοηδίίιυΐΐ, ει ςυίΐΐϋδ Ιεχ ρΓΧ8οη1)ίΐυΓ ςιΓιϋ ΓαοεΓβ 
ορθΓΐε3(. ι Νε ΐεΐί^εΓίβ, ηε (;υ8ΐ»Γί8. > ΑΙίβηι ςυο« 
ςυε (Ιίείΐ ίρδΟΓυπι ο1)8εΓν3ΐ1οηεηι ({υ» οίιεα ε1Κ>08 
6Γηΐ, 1ϋ()3ίε8 103^18 : είοιιΐ (ΙίεΓυπ) ο1)δεΓν3ΐ1ο 
(^πκοΓυιη 6Γ31. ι ΟυΛ οιηηΐ3 εοηυιιιρυηΚίΓ. ι φησ\ν, τών λοιπών αμαρτωλών πράξεων, χαΐ ό,τΑ 
τών στοιχείων άπεθάνετε, ώς λοιπών άνενεργήτως 
Ιχειν πρ^ς αυτά χα\ άπαραφυλάχτως. ι Τί ώς 
ζώντες έν χόσμφ ; > Διατί, φησ\ν, ώς πάλιν ζώντες 
έν αύτοίς δογματίζεσΟε ; ΓΗδε, φησ\ν , έπ-ήδει-,ς 
ή ήμερα χα\ έργάση τι, χαΙ ήδε άνεπιτήοαιο;. 
Ήρεμα δΐ χα\ αΐνίττεται δτι χλευάζονται γ,λ'/ 
έτερων. Ού γάρ είπε, Λογματίζετε, άλλα, Δογματί- 
ζεσΟε, ώς έν τάξει μαθητών χαθημένων, χα\ τί δέοι 
πο'.ειν νομοΟετουμένων. ι Μή άψη μηδΐ γεύση, ι 
Λίγει αυτών καν άλλην παρατήρησιν, τήν τών 
βρωμάτων, 'ΙουδαΙχήν μάλλον, ώσπερ έστ\ν ή τών 
ήμερων Έλληνιχή. ι "Α έστι πάντα είς φθοράν. ι 
ΦΟορΙ γάρ, φητ^.ν , ύττόχιιτα•. έν τψ άφεδί^ιΐν.. (1 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙ5Τ. ΑΟ 001038. 42 

ι Κατ^ τ^ Ιντάλμχτα. ι ΟΟχ Ιστι, Φη^^ ΟεΖος δ Α Νϋπα οοΓπιρΙίοηΙ, ίηςιιΐΐ, βιιηΐ οΙ]ηοχίΑ ίη βίοιιια- ιαρί τούτΐιΐν ν^μ&ς. Διβασχαλίαι είσιν άνθριοπων 
Χ2\ Ιντολαί. Αέγβιβέή πβ,ο\ ων οΐ παρ^ Ιουδαίοι; 
τ:ρ€96ύτιρα ένετέλλοντο Ιξωθεν ^ντων του νόμου, 
ή παραγγελίας έλληνιχί;. ι Λόγον μίν Ιχοντα. ι 
Αόγον Εχει σοφίας, ου πράγματα, μάλλον βέ πιθανό > 
λογίας λ4γον ψιλόν. ε Έν έθελοΟρηαχε:α. ι Τπο- 
χρινομ^νιαν, φησίν, εύλάβειαν έν τζ θρηαχεία χαι 
ταπεινοφροσυνών τινά, χα\ σώματος χαταφρόνησιν. 
« Ούχ έν τιμ9{ τινι. ι *0 γάρ Θε^ς τιμήσας τ^ν &ν« 
θρωπ'4ν, χα\ χερσί βιέπλασε, χλ\ τΙς τροφάς έχα- 
ρίσατο. Ο^ίτοι δέ οΟ χέχρηνται ώς τιμϊζ, βοΟεΤσι 
%'Λς βρίυμασι πρ>>ς τροφί;ν της σαρκ6ς, άλλ' ώ; 
φευχτοΤς χα\ βλαβεροΤς. < Ει ου ν συνηγέρθητε.» 
Τ6 γάρ βάπτισμα, χα\ θανάτου χα\ έγΙρσεως τύπον €Ηθ ει 5ε€Γ.85ΙΙ. ι 1;ΙΙΙ& ρΓΦΓ6ρ(α. > Νοιι Οί;Ι, 3ί(, 

(16 Ιιί8 (Ιίνίηα Ιβχ. Ποείπη» 30 ρΓΠΒΟβρίίοηεβ βυηΐ 
ΙιοηΓιηυιη. 1.0(|ΐιίΙιΐΓ αυίοπη νβΐ ϋβ ΙΓΐ5 ηυ» ββπίοΓοβ 

Ορίκΐ ^υ(1X0» 6ΧΙΓ8 ΙΟ^ΟΙΙΙ ρΓ!€€ίρί6ΐ»3ηΙ : &ιι1 (Ιο 

βΓΦεοΓυιη ρΓΦΟβρίΊοη'ώυβ. ι Ου» νοΓΐ>ο Ιοηυβ ςυ'ι- 
(Ιϋΐη βρβοίοπ) 1)α1)€ηΐ. > δροοίβηι 1ΐ3ΐ)Γΐιΐ βορίβιιΐίφ, 
ηοη Γβηι, ιιιαςί$ αυΐβιη Ιβηιιοιπ ροΓδυοδίοηίβ ι-Αΐίο- 
ηοιη. ι ΡβΓ βιιρβΓδίΊιΊοηβιη. ι ΡίβΙϋΐοηι, ίηηιιίι, ει 
ςυ^ηκίαιη αηίιηί ΙιυιηΊίίΐΑΐβπι, ΰΟΓροι-ίκςυβ εοηίοιη- 
ρΐυιιι ρ6Γ 5υρ6Γ5ΐίΓΐ08ΐιιη Οϋΐΐυιη βίιηυΐ&ΐιΐ. ε Νοιι 
ίη ΙιοηοΓΟ οΐίηυο. > Οΰυβ οπίιη ΙιοηοΓαηϋο ΙκΗΐιί^ 
ηβιη, 51115 ΓοΓίη&νΙΙ ηιαηίΐυδ, 61 €ίΙ)08 ΙαΓςίΐυδ 05ΐ : 
Ιιί Υ6Γ0 ηοπ υΐυηΙυΓ Ιβηςιιαιπ ιιιιιηοιτ ο'ώίβ (Ιαΐίβ 
α«Ι ηΓιη:οπΐυιη οαπιίδ, 5βϋ Ιη!ΐ(]ΐιαπι ίυ^ίβιΐίΐίβ &ο Ι/ει , ώση είπεν • ΕΙ έπιστεϋσατε Χρ'.στφ , χα\ Β "Οθ«νί8. < ^ΐ ΊδίΐϋΡ ΓοδίίΓΓΟχίδΙίβ. • ΒορΓίδίηα οηίηι πιστεύσαντες έβαπτίσθητε, τλ άνω ζητεϊτε, τ λ 
έν ονρανοΐς. Ταϋτα γάρ γήϊνά έστι τά δ<ίγματα 
χα\ πτωχά, ι Ου 6 Χριστός έστι. > Πλέον ημών 
άνήγιγε τ6ν νουν. Μή μόνον άρκεσΟε\ς τψ είττίϊν, 
Τά &νω, άλλα χα\, Ου δ Χριστό; έν δεξιδίτοΰ Πα- 
τρός χχθήμενος. ι Μη τά έπ\ της γης. ι ΕΓρηται 
γάρ οτι τά τοιουτότροπα δόγματα , άνθρ(ύπων 
εί^Ιν έπίνοιαι χα\ έντολαί. Τά δέ τοιαύτα, γτ;ΐνα 
ομολογουμένως έστ\ν, έπε\ χαΙ γήινοι οΐ εύρόντες 
άνθρωποι ταϋτα. ιΚα\ήζωή υμών κέχρυπται. > 
Των γάρ άληθώ; Χριστιανών ζωή έστιν ή μέλ).ουσα. 
Ή μ^'^το^ παρούσα, εΙ/.<^να μδίλλον θανάτου 1) ζωής 
{χει, δταν τέως μελέτην θανάτου ποιήται τήν ζωήν. 
Τ&ΰτο γάρ φιλοσοφίας δρος. ΚΕΦΑΛ. θ'• 

Πσραίνεσις ηαθάρσβως^ άγιασμον, ^ιΧανθρωπΙας^ 
^ίΛούεόζι\τος^ φιΛομαϋεΙας^ -{ταΛμφδίας^ εϋ•^}\' 
μου εΙς θεόν δια^'ωγϊΐς, ενχ,οίαστίας. 

"Οζατ ν Χμιστός φαγερωΘ{\ ί\ ίωή ή/ιώκ, τότε 
καΧ ύμε^ς ο'ϋν αύτφ φανερωθι\σεσΟε έν δύζχί» 
Νεκρώσατε ουτ τά μέΛη υμών τά έπϊ της γ))ς^ 
αομτείαν^ άκαθαμσίατ^ χύΟος ^ έπιΟνμΙαγ κα- 
«^Γ, χαϊ τί\γ χΛεοτεζίαγ ήτις έστϊν εΙδωΛοΛα- 
τρεία δι* ά ίρχεταί ή όργ}} του θεού έ.τϊ τους 
νΙοϋς τί\ς ΑχειβεΙας^ έτ οϊς χαϊ νμεΊς Λεριεπατή- 
σατέ χοτε, δτε έζίμε έτ αϋτοϊς. 

ε •Οταν δ Χριστδς φανερωΟξ. ιΦανίροΟται δέ πα- 
σ:ν Ιν τ!) δευτέρα παρουσία, όταν άποδίδωσ(ν έχά* 
στιρ χατά τά έργα αΟτου, τοϊς μέν, ζίυην, τοϊ; δέ 
Οα-ζατον νοητόν. ι Συν αΰτφ φαν£(>ω6ή ζιζ^ι έν δόςη. ι 
Νυν γάρ τά έχάστου χέκρυπται ίργα. Τότε δέ φανε- 
ροΟται, τών μέν έν δόξη, τών δ* έν αίσ/υνη. ι Νε- 
χρώσατ* ουν. ι Πώς ουν άνω είττα;, νεκι^οΰς δντα; 
έζωοποίησε χα\ συν£ζωοποίη3ε τψ Χρ;στφ, εί πάλ.ν 
νχχρώσαι χρεία; Καί φαμεν, δτι την μέν ττρώτην 
νίχρωσιν έζωοποίησεν άφεις έν τω βαπτίσματ». τάς 
αμαρτίας ήμίν, άλλα δεΙ ήμίν έτ«ρας ν£χ|:«ώσεω;, 
οΰχ ?να Ιαυτους ταΐς αμαρτία:; νεχρώσωμεν, άλλ* 
ίνα τά πάθη πρόςτό μή ένιργιΓν ε:; ή;α5;. ι Τά μ-λη 
υμών» > Τουτέστι, τα γή^^α τοΰ 3:*;ματος /.α'ι τών 

Ρατκοι.. Οκ. ΟΧΙ χ €1 ιηοηίβ 61 Γθ5ΐΐΓΓΰεΐΐοηί5 Ινριιιη Ηαϋ^ΐ : αε βί Ηί • 
οβί'ϋΐ: δι εΓβιϋϋίδΐίβ ΟΙιιίδίο, εΐεΓβϋεηΐΓβ Ιηρίίζηιί 
€5118, 8υρεπΐ3 ΐ|ΐΐ£πΐο, ίϋεβΐ, ηυχ ίη εοβϋδ 5υηΐ. Πφο 
εηΐηι ΙοΓΓεηη αο εςεηα βυηι ϋο^ιιιαΐ^. 1 131)1 εΐΐΓΪδΙυί 
εδί. ι Μ.ιςίδ ιιθ5ΐΓ8ΐη εχΐιιΐϋ ηιοηΐεπι, ηοη εοηίειι- 
Ιιι$! 0111556 : διιρεΓπη ; 137 ^<^(1 εΐΐαηι, 11)ΐ ΟΙιιί- 
51118 6512(1 (ΐ6Χΐ6Γ9ίη) Ρ&1Π5 $εϋ6η5.< Νοη ΐΟΓΓοηα. ι 
Πίεΐιιηι 651 βηίπι ςυο(] Ιιιι]ιι$ιΐ)θ(ϋ ϋο^ιηαΐα, Ιιοιηί* 
ηιιιιι Ίηνεηΐ2ΐ 5ίηΙ αε ρπχεερΓιοηοβ. ΤαΙΙα νοΓο 05ί^6 
ΐθΓΓ6η3 ίη εοηΓε88θ 651 : {]υοιιί3ΐη ε1 16γγ6ιΓι 5πηΐ 
Ιιοπιίη68 <ιιιί Ιιχε ίηνβηοΓϋοΙ. ι £ΐ νίΐα τ68(γα »1)5- 
α)η(1ίΐ.ι 65ΐ. > ΕοΓυιη ηαιηηυβ ηιιΙ^ νβΓβ €1)Γί8ΐίαηί 
5υηΐ, 651 ίυΐυΓα νίΐ3; ρΓ£56η8 ηαηιηιιε ροϋιΐ8 ηοΓ- 
ϋ5 ΙιαΙ>οΙ ίηιαβίηβπι ςυ3ΐη τίΐχ, ςιιαηιΐο ίηΐεπιν 
^ ηΐ0ΓΓΐ5 πιειίίΐαΐίο Γαείι νίιααι. Ναιη Ιϋ ρΙιί1θ5θρ1ιί2> 
ίΐηίβ 96 ΐεηηίηιιβ 651. 

ΟΑΡϋΤ IX. 

ΕχΙιοΠαιΊο αάρατραΐίοηοίΐ, ίαηαίβοαίίοηείΗ, Ι^εηί^ιιί^ 
Ιαίβίη, ρΊεΐαΐεηι^ άΊα€€ηάί αηιοηηι, €αηΙυηι ρεα/• 
ηιοηιιη, Ιαηάα(}ΐΙβηι ^€€ηηάιιηι ϋεπηι εοηιεηαύο ' 
ηβιη,ΰΐ §ΓαΐίαΓαιη ααίοαεηι, 

ΠΙ, 4-7. Οΐίηιηηε ηιαηί[β$ίαίΗ$ (η€τΗ €ΗτΗίη$ νίΐα 
ηυϋνα^ίηηο ει νο$ οαηι %ρ%ο ιιιαηιγ^ε(α6ίηιίηΙ ίιι^/ο• 
ήα, ΜοΠί/Ίζαίε ί^Ίίαν ηιεηιΰτα νβιίτα ίετπίΐτία : 
ε/ιιρηιιιι, ίηιηιηηά'ϋίαηι^ ηιοτύαη, ϋοηαφίΒεεηΙ'ιαιη 
ηιαίαηι^ ϋ αναήίίαηι ηνα ε$ί ίάοΐοΐαίήα: ο6 ηνα; 
νΐΊΐίΠ ΜοΙεί ίτα ΟεΊ ίη βΙίο$ ϋοηΐίίπιαϋα^ ΐηΐετ ι/ιιοι 
αηώηίαόαΐη ηαοηάαηι, εαιη νίνεηΐη ίη χίΐη. Π ι€υηΐ(|ΐΐ6 ηι»ηίΓε5ΐ3ΐυ5 ίυεηΐ Γ.1ΐΓί5ΐυ8• ι Μ»ηΗ 
Γε5ΐ3ΐ)ίιιΐΓ οιηηί1)Π5 βεευηϋο 8ΐιο αιΐνεηΐυ, ευιη γ6(1- 
(ΙίιΙεΓίΙ υιιίειιί(|ΐΐ6 ]ιιχΙ&ορβΓ:ΐ5υα, Ιιί» ςιιίίίειη νί- 
Ι3ΐη, ΙΙ1ί8 ΑΐιΙειη ιιιοπειη βρίΓίΐυαΙεπι. ι Ουιη ίρ5υ 
ηιαηϊΓ65ΐαΙ)ίΐΜΐηί ίη ^Ιοηα. ι Νυηε ειι]υ5(|υε, Οε* 
ειιΙίΑ 8ΐιηΐ ορβΓα, Ιυηε αυίειη πιαηίΓ65ΐα])υηΐυΓ : 
Ιιοπιιη ηηΐϋειη ίη ^ΙοΓίπ, ίΙΙοΓυηι ν6Γ0 ίη ίκηοηιίηία. 
ι ΜοΓίΊΙίεαίε ίςίΐιΐΓ. ι Οιιοηιο(1ο εΓ|;ο 8ΐιρ6ΐ'ίυ8 
(Γιχΐδίί : Ουιη ηιοΠυί εδ^οΐίβ, νίνίΐίοατίΐ γο5, 61 υπ3 
ειιιη €ΙιγΊ51ο νίΐιε Γ65ΐ1ΐυίΙ, 8ί ΓυΓ5ΐιπι ηεοο586 65ΐ 
η^οΓίίΙίεαΓε ? Ει ϋίείιιιυδ, ςυοιΙ βι ρπιηα ςοίίΐοηι 
ηιοηίΓιε<ιΐιοη6 νίνί^ο^νίι Γϋΐηί55ί5 ίη 1>3ρΐί5ηια(6 
ροοεη(ί5 ιιθ5(π5 : 138 ^^^ ^Ρ^^ 6$1 ιιοΙ)ί5 αΐία 
ιηοΓίΊΠεαΓιοηε, ηοη υΐιιθ5 ίρ505 ρεΓ ρεεεΑία ηιΟΓίΙ* 43 (ΕΟυΜΕΝΤΙ ΤΚΙΟΟ.Ε ΕΡΙδΟΟΡΙ (4 

Γι(8ΐιιιΐ8, Μά 3ΐΓο€(ιΐ8, ηθ νίπι 6ΧβΓ9ηΐ &(1ν6Γ8υΕ ηυβ. Α 2^^λών φρονήμ^τχ. ι Πορνιίαν. » Τ6 μάΐΆι^Ί, «αρ- ΜβιιιΙ>Γα Τ6«1Γ&. ι Ηθ€ 681, ΙθΓΓβηοβ οοΓροηβ «ο 
ιηοηιΙ^ΟΓυιη ββηβυβ £1 ΓΑ$Ιυ8•*<'5ΐιιρηιιη• ι Οιιοά 
ηη(υη1ίΐ6Γ»6ΐ ςυα$ί 6χ ίρ80 €0Γρ0Γ6 ιηΑχΊιηβ ηιυΐε- 
&ΐυιη Ακί, ρΓχροδυΙΙ. 1>6ίη(ΐ6 ρηϋΟΓ^ ΓβρΓ688υ8, ηο 
βίηςυΐαι ίυιρίοΐαΐβδ ηοπι!ιΐ2ΐΙίιιι ΓβΙβχβΓβΐ» •ίΙ : Ιιη- 
ΓηυηιΙίιίαιη. ι Ιηηΐίθ8 0οηΐυιηα€08. ι Νβιη υΙους άπει* 
!):{α; ΩΙίθ8 ίηΰΓβϋαϋΐβιΐίβ τβΐ ίηο1>6(1ί(ΐηΙίχ ϋίχΊΐ ρβ- 
ηρΙίΓαβιίεβ, ρΓΟ €0 ςκοίΙ οβίΟΠοβ πηρ6Γ8υ98ΐΙ)ίΐ€$ νβΐ 
ιιοιι ο1)ΐοιηρ6Γ8ηΐ68 0οί )6£[ΙΙ)ΐΐ8. — ι Αυ)1)ΐιΙαΙ)3ΐί8 ινοχλοΰν φυσιχως, ώσπιρ τω σώματι προτέθιιχιν. 
Είτα ΙιηξελθβΤν τα?ς ασι€εΙαις όνομαντί έρυθριάσας, 
φησίν, άχαθαρα{αν. ι Έπ\τους υΙους τής άκει• 
θεία;, ι ΥΙοί^ς άχειθεΐας , τικριφραιτιχώ; του; 
άπβιθουντα; τοΓς τιΰ θεού ν(^μο(ς λέγε•., — ι Πε- 
ριεπατήσατέ ποτέ. ι [ΒΛΣΙΛ.] Μετ* έγχωμίου δ λ^ 
γο;, ώ^ νυν ού ζώντων εν αύτοΙ;. Κα\ ούτω; δ•.ά μό- 
νον έγχώμιον είττεν, έπΐ'.βή ^ταραχατιών άπο^έτΟιι 
αυτά Ιπιτάασει. Ούδε\ς β«, Α ουχ Ιχει άποτίΟεται. ςυοίιίΐηιη. ι Ουιη ΙαυιΙβ 681 Ιιίο 86Γη)ο ςιιβιβί ευπο ηοη νίναηΐ ίιι ί1Ιί8:6ΐΑ(ΐ6θρΓορΐ6Γ δθΙυπΐ€θΐηηΐ6ΐΐ(ΙηΓιοηοιη 
^Ι (τποοιιιίιιιη Ιιοο ϋίχίι, ςυοηίαιιΛίη ρΓ0£Γ688(ΐ ]υΙ)6ΐ ίρ^α ϋβροιΓι, ηυ11υ8 βιυΐβιη ϋβροιιίΐ ςηο«1 ηοη 1ιαΙ>.(. 
111,8 11. Λιιηβ αηΙείΛ ά€ροηΊΐ€ €ΐ νοί ΟίηηΙα : Κντϊ ίέ άχόβΕσθΜ κάί ύμείς τα Λάιττα^ όργίχτ^ 

ίταιη, ίΐκϋφιαίίΟίΐ^Μ^ ιη<ι/ίίίαηι, ΜαΜίαηΐίαιη, θυμότ^ καχίακ^ βΛασ^τιμΙαι^^ αΙσχροΛογίαν έκ 
ίΗτρΊΙοηααιύαιη αΐί οτ€ ναΐτο. Κν ηιβηΐίαηΐίηί αΐίηί ^ χον στόματος νμώτ, Μίι ψεύδεσΟε €ιςάΛ^ήΛ^νς, 
αάνύΠΗί αΙΐΗΐη : ηνί €χαηίη νβϋτβηι /ιοιηίιιηη πιι/ΐ ^Αχεκίίνσάμετοι τύν ^ίοΛαιόν άί'ΘρωΛοτ σντ τα'ς ίααη ιιιίι, €ί ίηάΗί$Ιη ηουηηι ηηί τύηοΜαΙην αύ α^ηί- 
ίιοΜίη )ΗΧΐα ίιηα^ιηαη φι ηηϊ ϋοηάίάίί ΙΙ/ιιηι : ιι6ί 
ηοη 6$1 Οτ(Β€Η» βι ίηάΰαηι, ατοπηίΰΐΐίο 6( ρταρηίιηηι, 
Ηαήατη», 8€ίΐΐΗα^ ι^γπιι, Ιίδ€Τ : ΐ€ά οηαύα βΐ ίη 
οηΐΗίΰιΐί €/ΐΓΜ(ιιι. 

Οα6ΐηαϋιηούιιιη ταγια 8ΐιηΐ ηοηαίηα ιγ» 6ΐ ίηιΐί- 
κη2ΐίοηί&, ίΐ8 ςυ» 8ΐιΙ) ίρβίδβ'βη'ιΟΰβίηΙυΓ ρΐυηηιυπ) 
ΊηΙβΓ 86 ϋίϋύΓυηΐ. Ε$1 αιΚοιη θυμός (ςυοϋ ίηϋίςιΐ3<' 
Ιΐοηοπ) νοΓίίηιυ^, νεΙιιΐΊ Αε€6η8ίο ςιιχ(]Αΐη 61 6ν.ν 
ροΓΑΐίο α(:υθ αίΐΰΰΐίοηίδ : οργή ν6Γ0 (()ΐΐ3ΐη ΐΓΟίη 
ιΙί\ίιηυδ) 1ιηπι&ηεη8 ιΙοΙογ βο όυΓοηδ Ίιηρ6ΐυ8 3<Ι Λράξεσιτ αϋτον^ χαΐ έτδυσάμετα τόν νέον τδτ 
άναχαινούμενοτ είςέχίγνωαν ηατ είχόνα τον χτί* 
σαντος αυτόν, δηου ούκ ίνι "ΕΛΛηνχαϊ Ιουδαίος^ 
^βριτομί} χαϊ άχροβυστία^ βάρ€αρος, Σχύύης^ 
δονΛος, έΛεύΟερος, άΧΧά Λαντα χαϊ έν αασ^ 
Χριστός. 

"ύικερ τά ονόματα βιά^ορα, θυμού χα\ δργης, 
ούτως χα\ τά ύπ* αυτών σημαινόμενα πλείστον αλ- 
λήλων διαφέρει. Έστι γάρ θυμός μ^ν, οΤον Ιςαψίς 
τις χα\ άναΟυμίασις όςεΤα του πά^ου;, όργίχ Ιϊ^ έμ- 
μονος λύττη, χαι δρμή διαρν.ή;, ττρδς την τών ήδιχη- 
χότων άντ^δοσιν, ώσττερ ^ργώσης της ψυχής πρ^ Γ^μ6Π5ίοη6ΐΗ )ιΐ8 Γ3ιΊοηϋ»ηι ςυί ίηΙυΙβΓυηΐ ίη]υ- ^ την 5μυναν. Είοίναι ουν χοη, δτι χατ* άμφοτέρας ΠΑΐη, Υ6ΐιι1ί απίπΐφ ηρρ6!6ηΐΐ8 νΐηϋίϋίαιη. δϋ'ΐΓβ 
ίΐζίΐιΐΓ οροη6ΐ ςηοιΐ οϊγοα υΐηιακιυβ Ιιοΐ'υηι ίιίΓο- 
Οΐυυιη (ΙβϋηςαυπΙ Ιιυιηίηβδ : &ιιΙ ίη8αη6 &ο ΐ6ηΐ€Γ6 

€0ηΐΙΙΙ0ΐί 8(]ν6Γ8υ8 608 ςΐΙΙ ίΠΊΐΒΓΙΐηΙ, 81X1 (1θ1θ86 

36 ίπ8ί(ϋο&ο .ιρρβΐ6ηΐ68 608 (|1ΐ1 οοιιΙπδίΑΓυιιΐ : 
ηιι«ε 3(1)1)0 ηυΐιίδ ο1)86Γν3ηϋ3 6ΐ 63Τ6η(ΐ3 8υηΙ, &ί 
ρΐ'ίυδ βηίηιί ιηοιίο&ιίβιη οίίοιίί 8ίιηυ8. ι ΤιίΓρΊΙο- 
ςυΐΜΐΐίΑπι. ι €οπΐ3ηιπΐ3ΐ 6ηίηι 08 ςυοϋ 3(1 ϋ6ΐιιιι 
ΐ3ϋ(1.ιηϋυπίΐ Γβεΐυηο 68(. ι Ουί 6Χΐιί8Γΐ8 ν6ΐ6Γ6ΐη 
1ΐΑηιίιΐ6ηι. > 139 ν6ΐ6Γ6πι 1ιοηιίιι6Πΐ ηποπδ 681 Ίη 
5εήρΐυπ8 αΐ)ροϋ3Γ6 ίιινβίοΓβΙιιηι 61 ].ιηι ιηαΓ€ΐ- 
ι1υη)3θΐ3ΐιςυ6ΐ)ΐ6ηι ρ6Γ νίΐ3ηι, ιιυχ ίη ρ66€3ΐί8 ιΐβςί- 
ΐϋΓ, 61 ηιιί^ ηοηιΐυιη ρ6Γ ϋ<ΐ6πι ίη €ΙΐΓΪ8ΐυηι ϋαρίίδ- 
ηΐ3ΐ6 Γ6ς6η6Γ3ΐυ8 68ΐ 30 Γ6ηον3ΐιΐ5 : ηονυηι ν6Γ0 τάς διαθέσεις πλημμελοΟσιν ο Ι &νΟρω::ο( , ή μανι- 
χώς χα\ έμπλήκτως κατά τών τταοοςυνάντων κινού- 
με ν:»ι, ή δολερώς χα\ έπ'.βοΰλως τους λυπήσαντας 
ένεδρεύοντες, απιρ άμφότεοα φυλακτέον ήμίν, την 
τβπεινοφροσύνην προ-ΛΐδίυΟίνταις. ι Α:σ/οολογίαν.ι 
'ΡυποΤ γάρ τ^ εΙς δοςολογίαν θίοΰ πεποιημένον στό- 
μα, ι *Α7:εχδυσάμενοι τ^; τταλαιδν 5νθρωπον. ι Πα- 
λαιών δνΟρωπον ΙΟος χαλεΐν τ?; Γοαφ^^, τ6ν ττβπα- 
λαιωμένον χα\ χατασεσηπότα χα\ 1*/ησΟενηχότα ταΐς 
&μαρτΙαις βίον, τ6ν μήτιω διά τής εΙς Χριστών πί- 
στεως τώ βαπτίσματι άναγεννηθέντα χα\ χαινοτιοιη- 
θέντα. Τ6ν νέον, τ6ν &ναχαινούμενον. Ό γάρ έν 
άρετΙ) β{ος, άε\ νεάζει, χ&ν δόςτ) γηρ^ίν σωματιχώς, 
ά)λ2 Οάλλει πνευματιχώς. ι Κατ*ε1χόνα του χτίσαν- ηυί Γ6ηον3ΐυ8 β8ΐ. ΥίΙβ 6ηίιιι• ηυοί ίιι νίηϋΐ6 ββί- Π "^ος αυτόν. • Ό γάρ τοιούτος, τήν εΙκόνα του χτί- ΙΙΙΓ, 86ηφβΓ ίΐ1ΙΙ0ν3ΐ : 61 81 ν'ΐϋϋϋΙΙΙΓ δϋη68€6Γ6 €0Γ- 
ρ0Γ3ΐίΐ6Γ» νίΓ68α1 ΐ3αΐ0Γ• 30 ΟοΐΟΐ 8ρΐΓίΐυ3ΐΙΐΟΓ.. 

1 4υχΐ3 ίιη3£ίη6η) 6]υ8, ηυί οοη(ϋ(1ίΐ ίΙΙιιιη. ι Ο^ί 
βιιίηι Ι3ΐί8 681, Οϋί ρυΓ3ηι δ6Γν3ΐ ίηιο(;ίη4:ιη ηιιί 
ίρ8υαι €θη<ϋ(1ίΙ, ίιιΓ6Γίοπ1)υ8 ί'1ΐ3Γ3€ΐ6π1)υ8 ηο 
6ΓΓθπ1)υ8 ηοη ρ6ΓΠ)ί5(3ΐιι. ι 111)1 ηοη 68ΐ. ι Ηοο 
βδΐφ 3ρυ(1 Οιπβΐιιηι, βρικί βόεπι. ι 0πιηί3 βΐ ίη 
0Πΐηί1>υ8 €1ιπ8ΐιΐ3. ι δίηυίϋοπι ςυΐ3 οπιηοβ υηυηι 
€0ΓρΗ8 Γ3€ϋ δυικυκ, €1ΐΓί8ΐυιη 1)3ΐ)6η(68 03ρυΙ, ηΐ6- 
ηΐο οηιηΐλ' ηο1)ί8 68ΐ Οίηί^ΐΐϋ^, 6ΐ 83ΐν3ΐοΓ, 61 Οο- σαντο; α0τ6ν Ηεοϋ χεχαΟαρμένην φυλάττει, Αμιγή 
τών χάτω χαρακτήρων και πλανίιΐμένων. ε *Οι:ου 
ούχ ίνι. ι Τουτέστι, τ,%ρ^ Χριστώ, παρά τ!| πίιτει. 
ι Τά πίντα χα\ έν π5ίσι Χριστός, ι Επειδή γάροί 
πάντες Ιν σώμα γινόμεΟα Χριστ6ν Ιχοντες κεφαλήν, 
εΐκότως πάντα ήμΐν ό Χριστ^^ς, κα\ Σωτήρ, κα\ Κΰ• 
ριο;, κα\βε6ς, κα\ κεφαλή, και άρχιερευς, κα\ θύ- 
μα. Έν πδσιν ών, φησ\ν, ή πράγμασιν, ή τοΙς τής 
ζωής ημών συνεκτικοί;, ή έν πά^ιν ήμϊν. Ούχ Ιστι 
γάρ, φησ\, προσωποληψία παρά τώ θεώ. ιηίηιη, 6Ι 06υ8, 61 03ριιΙ, οι ροηΓιΓβχ, οΐ νί€ΐίιη3. ΕδΙ ίη οπιηίΙ)υ8, ίηηυίι, ρυΐα Γ6ΐ)ΐΐ!«, 3αΙ 3€ΐί1)•:8 

?1Ι«! ηο8ΐΓ96 : 3111 ίη οη)!ΐίΙ)ΐΐδ ιιο1)ί8. Νοπ 681 6ηίπι, ίηςυίΐ, ρβΓδοηχ Γοβροι ιυβ ηριΐιΐ Ο^υιιι. 

111, ϋ-15. 5ί(<ι ίζίΐιιτ ίηάαΐί ίαηηιιαηι εΐβΰΐΐ ϋΰΐ ΈνδνσασΟε ονν ώς έκΑεχτοΙ του θεού άγίοι 

ίαηαΐ Μ άίΐεαί νιζοίτα ηιίχ^ταίιοηηηι^ ϋοηήΐαίβηι, χαϊ ήγα:τηΐίένοι, σΛ.Ιάγγνα οίχτι^μών , χρτισζά' 17 αΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙ5Τ. ΑΌ 001-055. 13 

χ&Ι βόγμασι. Τοϋτο γάρ τ^ Έν παντ\ Ιογφ λγαΟφ. Α άρέσχβιαν, ηβηιρβ οΐ οροΐ*6 βΐ^βηηοιιοηο ϋθ([ΓιΐΑΐί5 : ι Καριη>φορουντ«ς χα\ αύξαν^μβνοι. ι Τήν μέν 
«ίβτιν , φη5\ν , έσχήχατβ. ΔιΙ δέ χα\ καρπών χα\ 
ανξηαιν τήν «(στιν ικοιήσαθαι, τήν διλ χρηστών 
Ιρν^ ζωίΐν, χα\ τήν εντελή των δογμάτων έπίγνω- 
σιν. Ίν^το δέ «αραδηλοΟντός έστι, δτι προσαγωγέα 
τ4ι^ ΥΙδν νομ(ζιι 3Εα\ μβσίτην χα\ διαλλακτήν πρ^ς 
τδν Ιΐατέρα , τφ οίχιίφ α?ματ( τήν χαταλλαγήν 
Ιργασάμλνον. ιΈν ικάση δυνάμει.• Ίνα, φηι\, 
«ρίρς τους «ειρασμους χα\ τους ύπίρ πίστεω; κιν- 
δύνους άντέχητε Αξίως του χράτους της δόξης αύτοΰ. 
€ Ε!ς «&9αν ύπομονήν. ι Ύπομονήν μέν «ρ^ς τους 
ΙςΜθεν πολεμουντας, οΟς ουδέ άμύνασθαι (5^5ιον• 
μχχροΟυμ{αν δέ πρ6ς τους Ιξ ύμων αυτών έπιδου- 
λεύοντα<, οΟς χα\ άμύνααθχι δυνατόν, ι Μετά χα- οΙ) Ιιοο βηίιη βιϋιΠίυΓ : Ιη οιιιηί ορβΓβ Ιιοηο. ι Ρπυ- 
εΙίΓΐΓ«ηιιΐ68 οΐ εΓ68Γ0ηΐϋ8. • Ρ'κΙοιη ςιικίβιπ Ιι:ιΙ)θΐί$, 
ίηςυΐΐ : τεηιιη οροΓίοΐ υΐ ηϋ<'8 οΐ Γηΐ€ΐυιιι Γβιϋαΐ οι 
ίηςτβιηβηΐιηπ : ηοπιρβ \ίΐ&ιΐ) ροΓ 1)οηα ορεΓβ, οι 
&Ιΐ8θ1υΐ9ΐη ϋθ($ιιι&ΐιιηι οο^ιιίΐίοηβηι. ΙΙιη* αυίβηι ιι;Α- 
ηΚββΙαηΐΊδ οβι ηιιοϋ βοηιιοι^ιπιιη βίνβ οοιιείΙΙηίοΓΰΐ» 
ϋυο&ι ΚίΓιιιηι α ιηοιΙΊ&ΙοΓβιιι αο 8Γΐ)ί(ηιιη, ςυί ρνο- 
ρηο βαηςυίιιβ Γ^οοηοίΠ9ΐίοιΐ6ΐη ρπιΤϋ^ίΙ. ι Οιηηί 
ΓοΙίΟΓβ. ι ϋΐ, ίΐίοίΐ» &ϋν6Γ8ΐΐ9 ρ(0ίε1ίοιιθ8 ηο ρρΓίειιΙϋ 
βιΐβίοαυ&β ίηϋυοία Γ08ί8ΐ»Γΐ8 ]ιιχι• ροΙΰΐιΓι^ηι ςΙοπα: 
ΗΓιιΐΗ. « λά οιηποιη ΐοΙοΓαηΐί&ιη. > ΤυΙοΓαιιλίαιιι 
φΓΐ(]€ΐη Λύ ορριικη3ηΐ68 6χΐ6Γία8 ς«ιο$ ηβο υΙιίδοΊ 
ί&οίΐ6 68ΐ : ραιίβιιΓυιηι τβΓΟ οτ^λ 608 ηηί βι \οΙ)ί8 
ίρςΐ5 ΙβηιΙυιιΙ ίη8ΐ<]!38, ςυο8 βΐίαιη υΐοίβεί ρο$86ΐί8. ρ^ς. • Μή μετά άνάγχης χατά φόβον, άλλα μετά " < €ιιιπ ^ζηύΊο. > Νοη €υηι ιΐ606$8ίΐ3ΐβ βχ ΓηηΟΓΟ, 
χαρβς «ύχαριατουντες τφ Θεφ. Δείχνυσι δέ διά 
νοΰτων, μ<γ(στους κειρααμοίις ΰτεομένειν αυτούς. ΕϋχαριστονττΒς τφ Πατρϊ τφ Ιχατώβταττι ημάς 
•/^ τ^ξτ μερίδα του κΧ^φου τίάτ ΛγΙωτ έτ τφ 
Ρ**ί. *ς έφφύσατο ή/ιάς έχ ^ή^ ίξονσίας τον 
σΛότονς^ καϊ μετέστησετ εΙς ^ί^^ βασιΛείατ τον 
ΥΙον Γ^ς άγάχης αύτοΰ, 

•Οτι, φησ\, χατηξ{ω7εν ήμίς, διά τών όμοιων 
ηθημάτιαν του χλήρου χα\ της μερίδος τών αγίων, 
χλ\ έχαρίτατο ΙχανοΟς ήμί; γενέσθαι εΓςτβ τδ ττά- 
αχειν, •Γς τ• τδν έχείνων χλήρον. Καλώς δέ χληρον, 
οίονε\ χληρονομίαν τινά χα\ δωρεάν, ι Ού γάρ άξια 86ά Ουηΐ ^ΑΟϋΐΟ ςΓ3ΐΐ38 «£[^11168 060. ΡβΓ ΙίΧΟ 

&ηΐ6ΐη 08ΐ6ΐΐ(1ίΐ ίρ$08 ιηηχίηΐΜ ρβΓΓίΤΓβ αϋΐίεΐίο- 
η68. 

Ι, 12, 13. ϋταΐίαζ αζύηία Ραίη^ ηαϊ ίάοη€θί ηο$ 
(ίΰίί α:( ραΠβΜ $οηί» »αη€ΐοτΜΐη ίη ΙκιηΊηβ^ ηαΐ «η'- 
ρηΊί ηο$ α ροΐϋαΐαίβ ΙαίιΰΓαηιιιι, €ί Ιιαιηΐνΐίί ίη η- 

Οί^ηαΙιΐδ 68ΐ ηο8, ίιΐ()ΐι:ΐ, ροΓ 8ίιιιίΙίυιη ΙοΙογ.ιιι- 
Γΐ3ηι ραΠβ αο βοηβ β&ηοΐοηπη : 61 ςηίΐιιίιοιίοηανίΐ• 
υ1 Ιϋοιιβ'ι οίϋεβΓβιηυι* 6( ρηιΊοικϋ €( α886<ιυβιιιΓι 80γ- 
Ιΰΐιι ϋΙοΓυιιι. Εΐ ΓβεΙβ βοιίβπι (ΙίοΐΙ, νβΐυΐί ΙιβίΓ64!Ίΐϋ- 
Ιβπι ςυαηιιίαιη αε ιΐοηιιιη. « Νβ(|υβ βιΓιηι εοικϋςπιβ τι κα θήματα του νυν χαιροΟ κρός τήν μέλλουσαν /^ βυπΙαΙΠΊεΐίοηΡδ ΐΗΐ]υ3 (εηιρθΓί& &<] ΓυΐυΓαιπ ^ΙοΓίηηι άχο*/αλύπτεσ6αι δόξαν. ι Ε!ς τήν μερίδα. > Τήν 
αυτήν , φησ\ , μερίδα τών αγίων , τ6ν αύτ6ν ήμίν 
Ιδωχε χλήρον. ι Έν τψ φωτί. ι Τουτέστιν, έν τ^ γνώ- 
σει τοΟ ββου. € 'Ος έ^όύσατο ημάς. • Τπί» γάρ τήν 
τυραννίδα ήμβν του διαβόλου, άφ' ής έλχύσας εΙς 
τήν βασίλευαν του αγαπητού ΥΙου αύτου ήγαγεν 
ήμβς. Τοντο λέγβι , του Υίοΰ της αγάπης , ήγουν 
του αγαπητού Που. Πολλή δέ έν έχάστη λέξει ή 
ύ::<ρ6ολή. Τό ώς έν σχότει βντας χα\ ύπ6 τήν τοί3 
διαβόλσα έξουσίαν (5υσθήναι , χα\ ού τούτο μόνον, 
έλ>^^ χα\ ι!ς τήν του ΤΙου αύτοΰ μεταστηναι βασι- 
λτίαν. Τον Υίοΰ της άγόχης αύτοΰ. Του αγαπητού 
νΐοΰ ιηριφραστιχώς. 

ΚΕΦΑΑ. Γ. 

ΠρρΙ τής Ιτ Χριστφ κτίσεως καϊ άνακτίσεως της Π 0^ €ηαίίοη€ ρύτ βΛΓίι/ιιηι €1 πΰοηΐΊΓιαίίοηΰ ρατ ί\\\'Λ ΓβνβΙαΙ/ιΙιΐΓ '. ι — ι Α(1 ρανίοιη > 120 Εαιη- 
ϋβιιι ϋίείΐ ραΓίβπι 8ηη€ΐοι-υη), ΊρβΑΐη (|ΐι:ιιιι ϋβϋίΐ 
ηοΙ)ί8 8οηβπι. ι 1η Ιυιηίηβ. ι Ηυε 6$Ι, ίη αςηίΐίοηύ 
Οεί. ι Οιιίβπρυϋ ηοβ. ι Ν^ηι 8υΙ)ϋΊ»ΙοΓι ΐνΓοηηίϋβ 
0Γαιιιυ5,3 ςυα 6χΐΓαεΐο$3() Γθ{;ιιιιηι (ΙΊΙεείΊ Γίΐϋ 8ΐιί 
1108 ϋιιχίΐ. ΙΙοϋ 6$Ι, ςιιοιΐ Αϋ ΓΗϋ ιΐίΐεείίοηίδ 8ί?β 
(Ιίίβεΐί ΓίΙϋ. ΕϋΙ 3υΐ6ηι ηιαςηα νί8 οΐ βχεεΙΙβηΙΙ» ίη 
ςυ3(]ΐιβ (ΙίεΐΙοηο : ρυΐ3 ςιιοιΙ Ιή (ΐιιί ίη ΐηιεΙ)π:$ 
6Γ3ηΙ 61 «ιώ (ΙΊαϋοΗ ρο(68ΐ3(6 Ιί1>βΓηΐί βίηΐ : ιιοο \ά 
8θΙυιη, νεΓυηι οΐίηηι ικΐ ιτ|;ιιιιιη ΓιΙϋ Ίρ^ίιιβ ΐΓοηβίβ' 
Γίιι1.Ρ6ΓΊρ1ΐΓ»8ΐίε6 βιιΙΐΊΐι ιΙΊείΙ του ΥΙ.ΰ τη; αγάπης 
αύτου Ρΐΐϋ <ϋΙεεΐίοιΓΐ8 8υί, Ίϋ «^8ΐ, (Ιίΐοείί ΓίΙϋ 8υί. 

ΟΑΡΙΤ III. κατά οντάρειατ θεον. 

*εν φ ίγομετ τ^ άχοΛύτρωσιτ διά του αίμα- 
τος αυτούς τ^τ άφεσιτ τώτ αμαρτιών, "Ος έστιν 
είκωτ τον θεον τον αοράτου, πρωτότοκος :ζάσης 
κτ'σεως, "Οτι έν αύτφ έχτίσθη τά .ιάΐ'τα, τα έν 
τοΤς ονρανοΤς καϊ τά έ:ζΙ της γης, τά ^/ατά καϊ 
γΑ αόρατα^ είτε θρόνοι, είτε κνριότητες, είτε 
άρχα), είτε έξονσίαι, Τά πάντα δι* αντον χαϊ 
εις αυτόν ξχτισται. 

"Ινα μή νομίτης είναι τ6 ::3ν του Πατρ^^;, χοινο- 
τ.Μ'-αι τήν χάριν. Έν ζ) γάρ, φηι'^ν, νίί^ί, του:- 
έτ;•., Ζί ου Υίοΰ Γ/'^μίν τήν άτΛλύτρωιιν, ώ3:\ €θη]Ηηαίοηβηι ϋοι. 
Ι, 14•16. Ρετ φαηι ΙιαΙίεηηιε τεάειηρίίοηειιι ρέτ 
$αη^Ηίηεηι ίρίίιιε νβίΐιηείοηεηι ρΓέΤέΤΛίοπιπι, ηηί εεί 
ίΐηαρο Πίί ίηνηώΗ'α, ρπίηο^βηϊίηΒ οιηιιΊ$ οΐβαίητα, 
ηηοά ρ€ν ϋΐηιη ετβαΐα ιιιιΐ ηη'ινσια φΐΰε ίίΐ €α;Ιί$ 
ίΐηιί ει φικ ίη ίεηα, νΊίΐΰιΓια εΐ 'ηηΊ5Ϊΐ>ΊΙΊα, ί/Ρι? ιΐηοηι 
»ίι•β άοίΐώιηίίωιεί, $ηε ρήιΐ€:ραΐη» $ίι•ε ροΐαΐαΐα. 
Οιιηήα ρετ ι/Ζαι/ι εΐ ίη ιΙΙιηη εη'αία ιηηΐ, 

Νε υηίνεΓδυιη ηο^οιίυιι» δοΓιιΐδ ΡαΐΓΐδ οδδβ εχίδΐί- 
ιη68, εοηιπιυπεΓη Γ^οίΙ βΓ»^•^*"^• ΑίΙ βηίηι : Ιη ηιιο 
Ριϋο, ίιΙ 6δΐ, ρεί' πηεηι ΓΠϊαιη 1ί3ΐ)εηιυ8 τειίεηφίίο- Μί »ιη. VII», Γί. 47 (ΕΓ,ϋΜΕΝΙΙ ΤΚΙΟΟ/Ε ΕΡΙ8€0ΡΙ 48 

Ιιγιηηιΐ8 εαηία βαποΓίΟΓ οβί : βυρ€ΐηχ» η«ιιιιςυβ τΊτΐυ- Α ύμνο; τοΟ ψαλμού άγιώτ:ρο;. ΑΙ γάρ &νω δ.»νάμε:;, Ι6& Οΰυηι Ι»υ<ΙαΜ, ιιοη οβηιιιιΐ. ι Ιιι {;γ8Η«. > Ρογ 
^2*9ΐίαΐ)ΐ Α 5ρΊι*»ΐυ βαηείο ^αΐϋπι Ιιφγ Γικογο 8(1ιιΐο- 
ιΐΰΐ, 03ΐ6«ΐ(1ηι$ ιιοη ρο&βο βίιιο ςπιΐΊα ίιιιρΙοΓβ ι^Για. 
€ Ιιι €θΐ'ϋβ ν65(Γ0. ι Νοη &ίηιρΙίεΊΐ6Γ βοΐο ογο : οαιιι 
Κοΰ 11011 €5ΐτ Οΰο οαηοΓο, εοά ίη αογ3 Ιοι^υί : ηβηιιο 
Άά οβίοπίΑίΙοηοηι 56(1 0€€ΐιΙΐ2 ορ(ΐΓ«Ιίοη6. ι Οιι>ηί3 
ίη ιιοηιίιΐϋ Οοιηίιιί. ι Ιρδυιιι 5α1ναΙθΓθΐιι 61 αυχϋία- 
ΐοΓβιη Ίη οιηηί ορ6Γβ «ο ββπιιοηβ πιτο€3ηΐο$. ι Ρογ 
ίΐΐιιηι. » ΠβΰΙβ ιΙίοίΐυΓ : ΡβΓ ίρβυηι οΐ εηηι Ίρ^ϊο, Ηοο 
ηιιίϋοίη ρΓορίβΓ 9Β<|υ2ΐίΐ&ΐ6η) ο1 εοη«ηΙ)δΐ3ηΙί3ΐίι&- 
Ι6Π1 ηιΐ Ραίπΐπι : ίΐΐηϋ υ6γο ςυία ηιοιΙϊαιογ ηο$ΐ6Γ ο1 
ροηΐίΓ^ν βοη (Ιί^^ηαΙιΐδ 68ΐ, ςιιαηιΐο ΥοΓΒυηι €8γο 
Γαοΐιιηι 05ΐ, ]υχΐ& δεπρΙυΓαηι. ι ΙΙκύΓΟδ, βιιΐκΐίιββ 
ο8ΐοΐ6. ι Οιηη βπίηι ('^ο ΓιΜ, 1ηΐ|υ6 ηιίΐιί νιεί.Ηδίηι 
&ιιΙι]ίείη)ΐΐΓ, ςιιοηιοϋο ροΐοβΐ ηυΐϋρίηη) οοηίΓΑ νυ• 
1ιιηΙ&ΐ6ΐη €0ηΙίη($6Γΰ7 !:3υΙ)]6εΙίοιιεηι ΑπΙβηι 6$$6 
νηΐΐ, ηοη 6Χ «ίηιυΐηΐίοηβ αυΐ αά ρΐαοοηιΐιι») ΙιοηΓι- 
ηϊΒυι, 8ϋ(1 ίη 1;ηιθΓυ 01ΐΓΪ5 ί. ι 8ΐ€υΐ οοηνοηίΐ ίη 
ΟβηΓπιο. > Ποο €&1, νΰΐυΐί (1οεεη$ €81 ίη Οοηιίηο. 
Π€€6ΐ αυΐοηι ίη Ουηπηο, υ1 υχοΓ ςυίόβηι 8υ1)<1Ίΐα 
&ίΐ, νίΓ δυΐεηι Ίρβαιη ϋί1ί|$»ΐ• ι Υϊγι, (1ι1ΐ£;ίΙο υχο* 
Γ05. ι Εο$ ιΐΑηιςυβ ςιιί ο1}οϋίεηΙίαηι ΓονοΓβ (ΙοΙιοηΙ, 
ρΓα;είρί1 υΐ ϋίΐίβληΐ ηχυιτβ, ΙίΐΜ:Γ08, &6Γνθ8 : ςηοιη- 
ηιιβ ροηοηβ ]πχ(α οΙι«ϋΊοηΐίχ ρΓοροδίιίοηεηι. ι Ει 
ηβ 8*11*18 «ιηαΓυΙβηΙΙ ΑΐΙνβΓδυβ ίΐΐαβ. > δοίΐ 6Χ ηηιΐιο 
ηυοςυβ &ηιθΓ68 ρυ§[ηΑ8 ογϊπ : ίάείΓΟΟ ευιη «ΙίΙβ- 
ηίοηοιη ρΓθρθ8υί88α, 8ηΙ)]ιιπχϋ : £ι ηο &ίΐί8 &ηι&- 
ιηίοηΐί. ι Ρ&Γοηΐίϋυδ ίη οηιηίΐιΐδ : ι εχεορίίβ ΙΓΐ8 
ςη:6 9(1 Ίηαρίεΐαΐβιη ΓβΓυηΐ. < Ποε εηίηι Ιιεπερίβεϋ! 
Βυηιίηο. ι 1.0);6πι εΐίαιη ροηίΐ, ςπ,-ο οΙ)ε(ϋ6ηΐΐ3ηι 
8(ηΙη»(, ΙίΙίο$ ηΐλ^ΐΒ (χΐιοηβη^. ι Νβ ϋρ$ροπ()ο9η1 
βηίηιυιη. ι Εί»ΐ ηΐιί βΐίαηι οοηηίνβΓβ (]εΙ>οΐΐ8, ίη^ριίΙ, 
η^ ροΓρείϋΟ Ιπδΐϋβ, Γ(Ηΐ(1αηΐυΓ εοηΙ(*ηΓΐ08ΊοΓ08. 

ιιι, 22-25. 5«Γνί, οΙ)ίά\α γ€Τ οηιηία άοηιιη'η ι«- 
ΓΝίκ/ιΐίΐι ι;απΜΐιι, ηοη οίί$€ηΗίί9 αά οΰπίπνη €χΗώίΐη^ 
Ιαίιι^ιιαιιι Ιιοαηη'ώια ρΐαΰεη ακά^ηία, $€ά £ιιιη ίίιη» 

τΐΐ'α^βχαηίξηο ορ€ηηιίηι^ ίαι>φ*αηί ϋοηιΊηο€ίηυη Ιω^ 
τΗΐηα>η$, $α€ηίε$ φιοά α Οοηιίηο ΐβάρΊβΐη ηΐΰταάαη 
ίια:Γ€άίΐαίη, Ναιη Οοιηίηο Οιτ'ηίο ατνΊιίί, ΟαΊβηηη 
φΐί ίΗίηηε β^ιΐ νεξίτεί ρεΓχαιηιη «κιιιιι, €1 ηοη €αί 
ρ€Τ%οηατ\ιηι τβχρΒΟίηί, 
δ»6Γνο8 εοηβοΙαίΗΓ, (Ιίεβηδ ρΓ<ιρ6η10^αιη : ΟαπιΙ» Β ύμνοΟσι τ^ν Θε^ν,ού ψάλλουσι. • Έν χάρ'.τι. • Λά 
της παρά τοΟ Αγίου Πνιύματος βοθιίσης χά,οιτος 
ταΰτα τΓοιβΙν ιταρακνεΤ, βειχνυς €ίχα χάριτος μή βΰ• 
ν2<τ6αι πληρούν τά τοιαύτα, ι Έν τξ χαρδία υμών. ι 
Μη ά,κκώζ μένφ στ^ματι. ΤοΟτο γάρ ο^κ ΙτΓΐν 
^δεινθεω, αλλ* εις αέρα λαλεΐν. Κα\ μ^τζρ^ έπι• 
δειςιν, άλλα €(ά xρ'^Ίη^ις εργασίας, ι Πάντα έν έν^ 
μα\ΐ Κυρίου, ι Λύτ6ν καντ^ Ιργου Χ2\ \6γΛ 
Σωτήρα χα>. βοηΟΙν επικαλούμενοι, ι Δι* αύτοΰ. > 
Τ6 δι* αύτοΰ χα\ συν αύτιρ χαλώς λέγεται, τ^ μίν 
δ'.ά τ6 Γαον κα\ όμοούαιον τφ ΠατρΙ, τ>ί ίϊ, έπειδη 
μεαίτης ημών χαιάρχιερευς ήςίωαε γενέσθαι, οτε 
ό Λ4γος σαρξ έγένετο χατά την Γραφήν. ι ΑΙ γυ- 
ναίκες, ύποτάσιεσΟε. > "Οταν γάο συ μίν έμο\, Ιγώ 
61 σο\ ύ7η)'έιαγμαι, ηώς Ινί τι τών άβουλητ^ύν 
συμβήναι ; Τήν βέ ύ7:οταγί;ν, ου χαθ* ύτε^χρισιν ή 
άνΟρωπαρέσκ^ιαν βούλ^ιτα: είναι, ά)Λ' έν φόβφ 
Χριστού, ι 'βς άνήχεν έν Κυρ•>ο. > Τουτέστιν, ώς 
πρέτΓει έν Κυριω. Έν δέ Κυρ{(ιΐ πρίπεκ, τ^,ν μέν 
γυναίκα ύτιοτάσσεσΟαι, τ^ν δέ άνδρα άγαπϊν αυτήν. 
€ 01 ά'δρ3ς, αγαπάτε τάς γυναίκας, ι Ότ: τους 
τήν υπακοή ν οφείλοντας ύπέ/ειν, άγαπ^Ιν προστάσ- 
σει, τάς γυναίκας, τά τέκνα, τους δούλου;, εκαστον 
τιθε\ς χατά τήν άναλογίαν της ύπαχοζ;• ι Και μή 
πικραίνε σΟε πρ^ς αύτάς. > ϋίδε και άπό πολλί^ς 
άγάπηΓ, μάχας τικτο;ιένας, δι*> τήν άγάπην ττροθείς, 
τ>4 μη πικραίνεσΟε έτιήγαγεν. « ΤοΓς γ,νεϋσι κατά 
πά'/τα, ι δ•χα τών «Ι; άσίβειαν φεο-^ντων. ε Τοΰτο 
ρ γαρ έατιν εύάρεστον τψ Κυρί({). ι ΚαΙνδμον τίθησι 
τδν τήν ύπακοήν νομοθετούντα, πλέον έντρέττων τά 
τέκνα, ι Ίνα μή άθυμώσιν. > Έττιν δτε χα\ παρ- 
ορ?ν οφείλετε, 9Τ,σ\ν, ίνα μη άΟ υ μουντέ ς άει φιλο- 
νεικ«(τ£ροι γένωνται. 

01 δονΛοί ύ:ιαχού8ΤΒ χατά Λάκτα τοΤς χατά 
σάρχΗ χνρίοις, μϊ\ έτ ό-^βαΛμοδονΛΒίαις ώ^ άν^ 
βρωΛάρεσχοι, άΛΧ έτ όπΛότηηχαρδΙηί^, ροεού- 
μένα κ^ν θε(!ν. ΚαΙ Λά^ ο τι έαν :ίθίητε^ έκ 
^•ΐ'χίξς• εργάζεσθε ώς τφ Κνρίφ, χαΐ ουκ άϊ'Ορ<ί}' 
Λ^^έ^, είδύτες ιτι ά.-ίό Κνριου άΛοΛ}\^'εΓθε γ»/γ 
άνζα:τόδ€αγ τϊ\ς xΛ^ιρο^ομ^αζ , Τω γαρ Κΐ'ΐ /(.ι 
Χριστφ δονΑεύετε, Ό δέ άδικων^ χαμιείταί δ 
'ίΐδίχτισεγ^ χα\ οΰα ίστι αρΓ.Γω:ζ^Χηι: α 

ΠαραμυΟείται τους δούλους, μονονου/ι λίγων. ΙΓΐ8 1)οηήηί -«ηηΐ. ΟηοιΙ ίη νοίιίβ ηιείίηδ 68ΐ, ηυιηρβ Π Σαρκός ε!σ'.ν ούτοι κύριοι. Τδ χρείττον έν σο\, ή »ηΊη)8 , ηοη 8ΐιΙ»]ΊεΊΐηΓ Ιηιπίίηο &0ΓνίΐυΙί8 ]ιιβ^. 
€ Νοη ο1)δ6ηυίίδ 3(1 οοηΐηηι οχΙιίΙ>ΊΓΐ3. ι Νυη 80- 
Ιαιη, ίηηηίΐ, ίηΐυβηΐβ Οοηιίηο Γ:ιοίΐ6 ηπφ (ΙΐεοηΙ, 
νβΓπηι εΐίϋΐη ηοη νί(1ϋΐιΐβ. — ι Τηη(ΐη3ΐη ΙΐοηΓιηί- 
Ηιΐ8 ρΐ3< ('.Γ6 8ΐηΗι•ηΐβ$. ι Κ»εεΓ0 εηίιη ηυ» ιΐεεεηΐ, 
«4οΛ)ΊηΊ5• ιαπηυαηι δρβεΙαηΓώυδ, 8ΐπ(11ί ε&Ι ρΐαεοηιίί 
Ιιοηιίηιΐιηδ, εΐ ηοη ΙίηιυΓίδ Ορί. ^ίςυίϋβηι ΐδ ηιιί 
Ρβηιιι νοΓείηι* οηιηίη ευηι δ'πηρΓιείΐηΐβ ΓαείΙ. ι Ε\ 
:ιηίιπο οροΓ(ΐη)ίΐΗ. • Νοη 1:ιηΐηπι δίηιηίΑΐίοηε ηε 
δίονίΐο ρΐ3εβη(ϋ Ιιοηιίηίϋοδ νηΐΐ 608 εβδβ ΙίΙ)εΓ09, 
νβηιηι ι ΐΊ:ιηι οΐίο »ε δβςηΙιί(^. 0^^^ απίβοι :ιίΐ : Εχ 
ιιηίηιο, Ιιοε βδΐ, εχ Ι>εηενοΙεηΓΐ3, εΐ οηιηί ηη.ε ίη 
\υΙ)Ί« Γη(ΐΓΐΙ ροΐ68(3ΐ(^. ι Ταηςη^ηι Οοηιίηο. ι Α 
<ίθπιιηπηί 8εη!»υ δυρρίεηιΐηιη βδΐ : ΟρβΓεηιίηί, ροΓ ψυχή, ούχ ύπδκειται άνΟρωπίνΐ;) δουλεία; ζυγιΤί.ι Μη 
έν όφθαλμοδουλείαις. ι Μή μόνον. φησ\ν, δρώντο; 
του Δεσπότου πράττετε τά δέοντα, άλλα κ^\ ρ ή 
όρώντος. — «Ώς άνθρωττ.ρχσκοι. • [ΦΩΤ.] Τ'> γάρ 
έρώντων μδνον τών δεσποτών πράττειν τά δίοντα, 
άνθρωπαρεσκείας έστ\ καΧ ου φόβου Θιοΰ. Ό γάρ 
τδν Θεδν φοβούμενο;, μετά άτιλότητο; πάντα πράτ- 
τει. € Έκ ψυχής έργάίεσΟ*. ι Ού μόνον ύτΛχοίίΐως 
κα\ άνΟρωτταρισκεία; ^ύλεται αύτους ελευθέρους 
είναι, άλλα κα\ αργίας και νωθεία;. ΤδοΞ, Έκ 
ψυχής, τουτέστιν, εξ εύνοίας κα\ όση δύναμι;, φη- 
σίν. € Ό; τώ Κυρίιρ. ι "ΑτΛ κοινού τδ, Έογά^ε- 
σΟα:, κατά μετάπτωσιν, ώ; τώ Κυρίω, κα\ οΟκ 
άνΟριόττοις έργαζόμινο; • Είδότες οτι άπ^ Κυρίου. ♦ 21 ΟΟΗΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡϋΤ- ΛΟ 001.053. 22 

χΜν Ιι««4«ι;ς• ^^ χά^ 9υν9[φ<ν εαυτόν, ι Τή< Α οοηββηυβηΐβΓ βΐ 1>Γηί{ΐηΐλ(6ΐη, ςα•(1 €ΐιιη οπιαιμμι «Στόχος 4χ των νιχρών. ι *Αρχή, φη9\ν» άναατά* 
•ΜΚ «βΐ «ρόφβσις γιν^μλνος. Ό Απα^ 81, βηλον*• 
ίη ΜβΧ Ά «Ιν Ιχη Ιι^μβνσν• *Αιιαρχή 51 νοκίται, 
«4 ϊξβίρΛχηψ χαλ <Ι•φ (!ς 6υ9(αν κρο9αγόμ€νον. 
Τμτ•. γάρ χα\ ό Χριστός ηποίηχιν• ^ Έν πβνιν 
•Ατός «ρ ϋΐ > ΰ<<ν, » ' Κα\ γ&ρ χά\ κρό κάντων τΰν 
•ΙώνΜν γιγέννητβι 1χ του Πχτρ^, χα\ ιτρό πάντων 
ΜρΑ ΐΒω>ν Ανέοτΐ| Ιχ των νιχρΰν, Ανάατανιν τήν 
•όΐΓ §η άψομίνην θ4^ΝΤΤον. ι'Οτι έν αύτφ ^ΰΜχη- 
•IV. § Ι1έλΐ|«»ς% ΐρη*^ χ*^ •(ΛφΛα γ<γονιν Ιν αύ^, 
«Μτνένπν τφ Χρ€•ν$, &«Βν τΗ ιιλήρωμα χατοιχή« 
•«ι• «ης ββ4τΐ|τος, ώ«\ «Ι«•ν* ΕΓ τι ήν 6 β<&ς Α4γος« 
ΙχιΙ φκηο•• 1 ΟλΜ τό ιΰΐήρωμα χχτοιχησβι. • ^ 01- 
ΚθηΐΕΝΙΟΤ.1 0^ «χιτιχως. Αλλ* ούσιωβως, ώς φνχ4) 
Ιν οώ|Μτη« ο( φνχή γιν^μινος τφ σώματι,^ϊΰΐλ* Ιν 
•^λ|ΐ«»: (Ιμφυχωμένφ ένΗ6•\ς9 Αν τρέχον ένουται 
φοχίΐ φΑμΛΧί. -* ΙΟΑΝΝ. Τ6 ιΰΐήρωμα , ρΐ μίν τ1|ς 
Ιι< Ι|€ Κ Τ•*^• ιι•θΑχ§ρ ό Ιωάννης Ιλιγ•ν, (τι Ιχ 
«Μν«ληρί6μ«η•ς «6του ήμιΐς «άντκ έλάβομβν» 
τΜΐέτην, «7 τι ήν ό ΤΙός, δλος ά ΤΙός έχβΥ^^σιν, 
«4χΙ ένάργιιά τκ» άΧΧ' οΟσ(β• 06χ Ιχβι βΙ αΐτίαν 
•Ηίΐΐν ο6^μ(«ν^ άλλ* ή τήν ΘΙληαιν του ββου. Τοντο 
γάρ Ι9τ«'• 'Οη έν αύτφ ι4Ι^β•ν• ι ΒΙρηνοιηιήΜς.» 
IV ^«κν «Αλβι Ιχ^ν λύβχς. ΕΙτα' Γνβ μή νομ€- 
•ΐ|ς «δτ¥ν ύνηρέτ^ι τΐξιι τοντο ιβοήβαι, φηβΐν, ΕΕς 
•&«όν, «ουτέΦτιν• «Μς ίαντψ τ• χ«\ Πατρ\ τοίκ 
Μρ6«οος χ«τήλλβ{β • λύ#•ς γάρ τ^ κάλαι Ιχθραν Β βϋ ΟοιηΊηαβ, ΙιιΓβποπϋυβ ββιρβιιιιι οοη]αηχ€Γΐΐ 
€ Ε€€ΐ€8ί«. » Οΰπβπι οιηηιιιιη Ιιοιηίηυιη. ι Ρπ 
ηοΐρβιιΊΐιιβ «χ ηιΟΓίυίβ. » Ρ£ε1υ8, Ιηςιιίΐ, Ιηίϋυπι βΐ 
οοοβίο κΜΓΤθΰΐίοηιβ• ΡπηιΊΐίβ νβΓΟ, ηβηιρο οιη- 
ηΐλ ΙΐλίΜηβ •β ιβςιιβηΜλ. ΙηΐβΙΠ^ίΐαΓ βαΐβιο ρΗιηΙ- 
ΙΙ« ςαοά ρΓΛοίρυιιιη Μΐ, βΐ Οοο ίη 1ιο^ι^Αιη 
οβθΚυΓ. Ηθ€ βΐ«η!ιιι εΐιΗβίαβ ΓβείΙ. € ΙΙΙ β'ιΐ 1η 
οηιιιΊ<)α8 Ιριο ρπηΜ ΐοη^ηβ. » Νλΐη «Ι απιο οπι* 
ιι!&*ΗΜυΙ& η«1α8 681 6Χ Ρ&ΐΓβ, «ι •ηΐ6 οιηηββ 1ιο- 
ιηΐηββ βοΓΓβχΗ βχ πιοηυ{8, ΓΟβιίΓΓβοΐιοηβ φ?8ΐη ηοη 
βϋ Ι^ΨΛ 8υΙ)80€υΐυΓ» ηοη. ι'Ουοηί»ιιι Ιη ΙΙΙο οοηι• 
ρΙ«ΰΙΐυιη 68(. ι ΥοΙυηΚβ, ΙηςυΊι, 61 1>6ηρρι«6ίΐιιιη 
ίλοΐυιη 681 Ιη Ιρ80, η6ΐηρ6 €ΙιΠ8ΐο, υιιΊν6Γ88ΐη ρΐ6- 
ιιΊΐα(ϋη6ΐη ιιιΙι«1>Η8Γ6 <1ίνΙηΊΐ8ΐί8 : 86 8ΐ (1Ί66Γ61 : δί 
ςιιΐά 6Γ81 1>θΐΐ8 ν6Γΐ)υπι,ίΙ>Ι Ιη1ΐ8ΐ>ίθί)8ΐ.— ι ϋηΙνβΓ- 
88ΙΙΙ ρΐ6ΐιΗθ(ϋη6ΐη ίη1ΐ8ΐ>ίΐΐΓ6. ι Νοη Ιη ιηοιίυπι Ιια- 
1>Ηυ8, 86(1 8υΙ)8ΐ8ηΐΐ96, 8ΐ6υΙ 8η1ιιι& ίη 6θΓροΓ6 : ηοη 
8ηΙπΐ8 Γ^6ΐα8 οοΓροΓΐ, 86«1 Ιη €0Γρ0Γ6, ίη ίΙΙο ηυο<ί 
λοΙηίΑΐαηι 6Γ8Ι ηηΊΐυ8, ςιιο πιμΙο οηίΙιΐΓ ληίηΐλ 
βοίτροπν — ΡΙβηιΐοάίη'βηι ιΙίτΊηίϋΐΐ8 ςυΐι^οηι 88η6 
άΐ6υηΐ, <|υ6ηιΑϋπ10^α:η 1ο8ηη68 ιΙίχΗ ςποιΐ άβ ρΐ6-' 
η'ιΐώΐηο 6]η8 ηο8 οηιη68 λ666ρίπια8 * : Ιιοο ^8ΐ, 81 
ςυΙά ΟΤΑΙ ΡίΠιΐ8, 1οΙθ8 ΡίΙία8 Ιϋ) Ιΐ8ΐ>ίΐλ1>8ΐ, ηοη ηΐ 

6ΐΒ686Νΐ <|υ«?<ΐ8ΠΙ 86υ θρ6Γ8ΐΙθ, 86<1 8θΙ)8ΐ8ηΐί8. 

ΝαΙΐ8ΐΒ «υίβηι ροΐ68ΐ γ6(Ι<Ϊ6Γ6 €8α8Αηι ηίβΙ 1>6ΐ νο• 
1οηΐ8ΐ6η. Ναοί Ιιο6 μΙ ί)υο<1 λίΐ, Ουοηίαπι Ιη ίΙΙο 
6θιηρ1λ€Ηαπιι 681. < Ρα66 Γ86Ι8, ι 8θ1υΐ8 68 ςαοΒ 
οΙΙιη 6ηΙ ΙηΙηιΐ6ΐϋ8. 1>6ΐη(ΐ6 ηο Ιρ8υοι Ιη ηιοϋυιη «ρ6ς ββ^ τ8 χα\ άγγθΛΛ}ς χα\ Ανθρώπους τίρήνην £ ιηΗιΐ8ΐΗ 14 Γ866Γβ 6χΐ8(1πΐ689 8ΐΙ : ΕιγΑ 8β : 1ΐ06 681» Ιχ8ΐη9(ν• Όρ»-<έ των λέξβων τΑς έμφά^ιις. Κατ- 
^|3^^^*{*» 1Ρ*Ι^» Χ*^ (Ιρήνιυοιν ήμ^ 6ι* αύτοΰ, του^ 
Ιβην» «6 ΙΛγψ χβλβΰοα;, ΑλλΑ αωματιχως έν8ρ- 
Τ^^οχς* »α\ ούχ ΑιΟως θι* εαυτού, ΑλλΑ βιΑ του αό- 
ρατος ΙχχυΙέντος, χα\ έχχυβέντος Μ του έπονο»• 
Μηοο •ανΑτθυ του σναυροΟ. -—[ΦΟΤ.] Τ6 ύικρ^Ια- 
ιΐν, Ε(ρηνο«8ΐήο«ς 3ι* Ιαυτου, τουτ<βτιν, αύτουργή• 
οας, ΑαΧ* ο6 ίι* Ιτέρ«»ν ήμΙν «ραγματβυ^ΑμβνΟς τήν 
«Ιρήνην• ΙΙο<φ Α τράχφ ταύτηιτ οΙργΑσατο ; - Α'.Α τοΟ 
^>Ι|>«ΐΕος, ψη«\, τής'(ΠΡΒυρώβ<ως αύτου. ΖταυρωθιΙς 
γΑρ 6χΑρ ήμΜν, «ΙρήνιυΜ χα\ χατήλλαξβν ήμΑς• 
€Είη τΑ έιΑ τ^ς γής. ι Κα\ γΑρ χα\ ήμβΙς ι^ρ^^ 
έανηΐις ΙατασιΑζομιν^χαΙ ΐτρός τοίις Αγγέλους |/9ρα 
V, Απαχθ8ΐν8μ4νους ήμΙν, βιΑ ^ 66ρ(ζ(«6αι τ6ν 
οΜν Αιαιβτην^χδ των Ανθρώιΐΐιΐν. Πώς ό6ν ΙΙρή^ 
V!) γίγννβν ; *Αιι4γ«γ8ν έν ο&ρανφ τό βώμα αότοδ, 
τΙ Ιχθ^ «άλαι^ Ό^βαν Α χα\ έιιλ γής Αγγ^^^• 
χ>& χέΤΟΜ φιλία λοιίιί^ χα\ (^ρήνη. ΙΙώς οδν ^* Αγ- 
γΑβιν «ροσΑγ8θ6αι φη«1ν, ύχονο|Ιτί( των έχιηηο• 
λΑμωμΙνων, «Ι μή α6τ6ς (Ιρήνιυοιν; Ιρ86 8ΙΜ Ιρ8ΐ 86 ΡλΐΗ ΙιοπιΙη68 Γ66οη6ΐΙ!Ανίΐ, βίςυί- 
άβηι 8θ1αΐ8 ?6Ι6Η ΙηΙπιΐ6ίιΐΑ Ιηΐ6Γ 06υπι 61 8η||[6ΐθ8 
86 ΙιοηιΊη68 ρ866ηι Γ66ΐΙ. €οη8ί(]6Γ8 ν6Γ0 ιΙΐ6ΐίοηυοι 
6ΐηρΙΐ8868. Β6εοη6ίΓΐ8?ιΙ, ΙηςυΗ, 86 ρ86ίΑ68τϋ 1198 
ρ6Γ 86ΐρ8υηι : Ιΐ06 681, ηοη 86πηοη6 ]μΙ)0Π8,• 86(1 

ρΤΟρΓίΟ ϋΟΓρΟΓΟ 6(1ΐ6ί6η8. Ν66 8ίΠΐρΙί6ϋ6Γ ρ6Τ %β\* 

ρβηοϋ» 86ά ρβΓ 88η{ΐΓιιΐ6ηι 6ΐίυ8υηι : 6(Γυ8ΐιαι/ ίη • 
ςηλοΒ, ροΓ ηΐ8χίηιΙ ορρΓθΙ>Γϋ πιΟΓίοηι Ιη 6γοο6• -— 

ΙΙ^ρ6ΓΐΜΐθη 681, Ρ866 ί86ΐΑ ρβΓ 86ΐρ81ΐηΐ : ΙΐΟΟ 6$1• 
ηοη Ρ6Γ 8ϋθ8 6θηθΠί8ΐ8 ηθΙ>ί8 ρ806, 86(1 Ρ6Γ 861- 

ρ8αιη 606618. Οιιο 801610 οιοιίο Η8η6«(Γ66ΐΐ τ 123 
ΡφΓ 8ίιη9υ(η6η), Ιηςοίΐ; ΰπιοΙΟχΊοηο 8ΙΙ8. ΟπιοΙ- 

0X08 6Ι||ΠΙ ρΐΌ. ηθΐΗ8 ρ86ίΓΐ03Τίΐ 86 Γ6€θη6ίΓΐ8ΤίΙ 

ηο9. € δίνο ςη» Ιη Ιογγα βυηΙ. » $ίςιιί(]6ΐη ηθ8 
' Ι^οοςηο οϋνοΓβυβ Ιρ$οηι (1ί88Ήΐ6ΐ>8ηια$ 61 ίηίιηίαΐίλ 

6Γ8Ι <ΐ1Τ6Γ8υ8 8η96ΐθ8, {η{η)Ί608 ηθΙ)ί8 60'6€ΐθ8, 60 

ςηοά ΠΙοΓϋΠ) Οοπιίη«ΐ8 €«864 αΙ) ΙιοηΓιηΐ1)υ8 ίη]υΓΐι 

8066ΐθ(. ΟΟΟ ΜΟάό 6Γ{0 ρ8Χ Γ8€ΐα Ρ8ΐ ; 0)Γρΐΐ8 

Ιρ8ΐύ8 Ιη οοΒίυηι βιιΐχΐυοίΐυπι α1)8ΐιι1ϋ ν6ΐ6Γ6ΐη ίηΙ• 
ηιΐοΐΐίβη. Αρρ8Γυ6Γυιιΐ 8ΐιΐι•πι 61 ίη ΛβιΤΑ 8ΐιβ6ΐί, β Μθ€θρβ ί86ΐ8 081 ρΟΧ 01 •ΐηΐ6ϋΐ8• ^ηό \%\ΐίίΤ ΐηθ(Ιθ ρ6Γ 80^6108 ςαΐ ίηί:ηίεί 606611 6Γ8ηΐ Τ08 8()(1υ6ί 
ΜίαΐΑαβ 0Χΐ8ΐίηΜΐΙΐ8, ηίβί Ιρ86 ρ86ΐ068886ΐ? 

ΚΕ«ΑΑ. ά\ ΟΑΡϋΤ IV. 

ΒφΙ έΰτύτ Μρύσαγωγης ^η^ Ακ σύμαϋ Ιριστοί 0# ^ιιΙΙμιν αάάίΛ€ύοη€. ηηο^ (α€ία €$ί <η ϋοτροΓε «ι 

ΐΒβέ Μά&η δΛ Μΐστ9ως. ρα$$ίοη€ βΑπιΐί //«γ βά€ΐη. 

Μβί υμάς 0ατ9 δττα^ άχι^ΛΛοχρίωμίτύνς ηάί Ι, 21-23. Ει ^ο% ^νί (ΐ%οηάατη €ταΐη αΜΐ€ηαΐΙ #Ι 

^χβΡ^ ^η 9ίΛΤοίςί, έτ το^^ ίρτα^ Γθ7ς «οτη- Ιχίιιιΐ^Ι ιν#ιιΙ«, ίη ρρ^η'^χι ηια/ίι, ηηηο ίαηαη Γ«£οη- * ^0•η. ι, Ιβ. Μ (ΕίΙϋΜΕΝΙΙ ΤΚίαΐΛ ΕΡί^αΟΡΙ 52 

Ιο§. ι Τβπιροπ• ορροΓίαηΙίΑίοιη ΓοιΙίιιιεηΙββ. ι Πγ^- Α δ παρών χαιρ^, χιρ^νοιμιν αυτόν. Πώς βέ Γ^ Τ13 65ΐ, ίηηυίΐ, ρΓΧ$6η8 ορροΓίαιιίΙα^, ΙυεπΩΰαιιιΐϋ 
{ρ$»ιη. Ουοηιούο »υΐ6πι €οηΐίη(;'α ρΓΧΜηΙβιη Ιυΰπ- 
ίΐ€3Γβ ορροηυηίΐ9ΐ6πι ? ΑπιϋυΙαηιΙο νίϋβϋοα ίο 
β.ιρίοηΙίΑ 6( οΙ>86ΓΤ&Ιίοη6, Α€ 81 (1ίθ6Γ€ΐ : Νοη €βΙ 
ηθ5ΐΓ» ΐβιηροΓίβ ορροπυηίΐ&β, οΰςιιβ ηοδίΓυιη €5ΐ 
Ι6ηιρυ8 Ιρβαηη (δίςυί(]6ηι ?Ιΐ» ηοβίη αϋδϋοηϋϋα ββΐ 
Γϋπι εΗπ5ΐο ίη ϋβο) 86(1 ίΙΙοΓυιη 681 : βηα&ιηυβ ί(;Ί• 
ΐυΓ Ίρβυιη 61 Τ6ΐυΐί 1ιΐ6πΓ8€ίαιηυ8, ρ6Γ Γ60ΐβιηι Ιιαηο 
νίίαιη 1ιΧΓ6(1ίΐ3Γίο ]ιιγ6 8886ςυ6ηΐ68, ςυ» Γαίιιη 
8υπ(. € δβΓίηο Τ6816Γ 86ΐιιρ6Γ ουπι ^ΓΑΐία. ι Ιιΐ6ρΐ3, 
ίηςυίΐ, Ιοςυ&€ίΙ«8, 144 ^"^ !ηΐ6ΐηρ6βΓιτυ8 ββηηο 

ηοη 0^Γ6(1ί3(ΐΙΓ 61 0Γ6 νββίΓΟ, 86ΐ1 81601 6ΐΓιηυ6 61- 

ρ€(]Ίΐ 1θ(]ΐπηΓιηι : .ςίνβ οΙ>{υΓ^3Γ6 οροΓίβηΙ, $ίνβ ευ- 
Ι9Γ6, 8ίν6 Γ6Γθ€ίΙΙ&Γ6 : ϋυπι ^πιΐίβ, λίΙ, ί^ρίπίπαϋ, τ6ν παρόντα χκρββΕναι χαιρόν ;.Δη>.ονότιβιί τοΟ Ιν 
σοφ{^ χα\ επιτηρήσει π<ριπατ£?ν, ώ3&\ Ιλεγβν* 
Ούχ Ιστιν ημών ό χαιρ^ (ή γ^^ρ ζωή ημών χέ• 
χρυπτχι συν τώ Χριστώ Ι ν τφ θ?ω), αλλ" Ιχεί-νων 
έστ{• ΚτησώμβΟα ο3ν αύτ^ν χλ\ οΤον χιρόάττομ^ν, 
δ(3^ του ΙνταυΟα χαλώς βιοΰντά μίλλοντα χληρο^^ο- 
μοΰντες. ι Ό λόγο; υμών, πάντοτε έν χάρ'•τ(. ι 
Μ4) μωρολογία, φησιν, ή άχαιρία έξέλθοι τοΰ 
στόματος υμών, &λλά προσηχόντως έχάστφ λαλείτε, 
χαν Ιπιπλήξαι βέο;, χ31ν θεράπευσα: χα\ άναχτήσα- 
σΟαι, μετά χάριτος, 9ησ\, πνευματικής, μή τήί χά- 
ριτος εΙς άδιαφορίαν ή εύτρατχλείαν έχπιπτούσης. 
ι Ό λόγος υμών πάντοτε έν χάριτι, ώσπερ &λατι 
Ιστω ήρτυμένος. ι [ΦΩΤ.] Ώσπ^ρ γάρ οίτδέν τών 6ΙΙΠΙ ^ΓαΙίϋ, ςυφ ηοη 6Πΐ3η2ΐ ίη τΊΐ» ίη(ϋ06Γ6ΐιΙί3Πΐ » σώμα τρεφόντων σχεδ>>ν χωρ\ς άλατος ήδύνει, χζ\ 

αιιι ίιι υΓϋαηίΙ&ίβηι. ι δβΓΠίο ν6$ΐοΓ 86ηιρ6Γ ουηι 

({Γη(ί3 Τ6ΐιι1ί 8αΙο οοηάίΐυβ 8ίΙ• » 0υ6ηΐ9ί(1ηιοϋαπι 

ΐΊΐίιη ηίΙΓιΙ Γ6Γηΐ6 60Γυηι ςιιβί οοΓριΐδ αΐυηΐ ιι1>8(|υ6 

βαΐΰ Γ6()(]ί(υΓ ορίραΓΟίη, 6Ι Λά 3ΐίπΐ6η1υιη 6οην6- 

ιΓιοηΐί 6οη(1ίηΐ6ηΐο (Ι6ΐ)ίΐ6 ίη ρ3η68 (1ί8ΐΓ3ΐιίιυΓ : ίΐ& 

61 (Ιοοίπη» 96ΓΠ10 ςυί βηίπιαιη ηυΐΓίΐ, ηΊ$ί Γυ6πΙ εις τροφήν εΟχυμον άναβίβοται, οΟτω χα\ ό Μτ• 
σχαλιχός λόγος δ τήνψυχήν τρέφων, αν μη ?) τί\ χά- 
ριτι ήρτυμένος, οβτε θρέψει, οΟτε άναβο'ίήσεται. 
€ Ειβέναι δμ&ς πώς δε?. ι ΕΙς τ^ εΐδίναι, ?ησ\, 
πώς δεΙ έχάσττρ άποχρίνεσ,θαι. Άλλως γάρ τοΓς 
άδελφοίς, χα\ &λλως το7ς "Ελλησι λαλητέον. ςΓ9ίΓΐ3 €οηι1ίΐυ8» ηβςυβ ηυΐΓίθΐ, η6ςυ6 ύ6ΐ»ίΐο ιηοόο ίη ρ3Γΐ68 (ΙίτίϋοΙυΓ• ε 1)1 βείαΐ'» ςυοπιοάο τοί 
οροΓίβ&ΐ. ι Α(1 86ΐ6ηάυηι, ίηηυί!, ςυοπιοόο οροΠβ&ΐ απί6αίςυ6 Γ68ροη(ΐ6Γ6. ΑΓιο 6ΐ)ίπι ιηο<1ο ίηΐΓΐϋυ», 
61 3ΐΐο νηοάο 6πεοί8 1οςιΐ6η(]υπι 6»Ι. 

IV, 7-13. Οΰ ονηηίΰηε γ«6ιιι ηι^ίι αΠίοτβ» νοί 
[ααα ΤΐβΜΰΜί άίΐβαηι (ταΐ€ν €ί βάηε ιηίηήΐ€Τ αε 
εοηηηηί ίη ϋοικιηο : ηπέη ηιιιΙ αά να ίη Ιιοΰ Τά κατ* έρέ πάντα γνωρίσει ύμΤν ΤνχίκΛς ό 
άγοΛίιτός άδεΛ^ός χαΐ πιστός διάκονος καϊ σνν- 
δονΛος ίν ΚνρΙφ, δν ίπεμψα προς υμάς ^Ις αϋτδ ιρ$ίίΐη, ηί οο^ηο$€αΙ ηπίά αςαίή βί ΰοηεοΐείητ οοτάα ρ γοΟγο, ίνα γνφ τά περί ύμων καϊ παρακα^^σχι ν^ιίΓα, κηα εηηι Οηβχίηιο βάο €ί ά'ιΐβαο (ναίΐ€, ηηΐ 
€ίΙ €Χ Γθ6ίι. ΟίηηΊα νοΰα ηοΐα [ααεηι ηη(ϋ Ηίύ αραη* 
/ΧΓ. ϋαΐϋίαί νοί Αή$(αηΗν»^ εοηοαρίίνηί ιμμ α 
Μαηηί ΰοηίοΰτίηκ» ΒατηαΙκβ^ άε ηηο αεϋεμίίΐη 
ίηαηάαία. 8ί νεηεηί αά νοί^ εχήρΗε εηηι : εί ίε$κ$ 
ηαί νοεαίητ Ιν$ίΗ», ηκί ειιηΙ εχ άνεηηιεΊίίοηε, Ηί 
$οΙί οοορετατη *κηί αά τε^ηαηι 1>βί, ^ιιί (νετε ηΐίΐη 
$οΙαΐίο, 8αΐΗΐαΙ το» ΕραρΗτα»^ ηηι εχ νο6ί< ε»ι ιετ' 
ννι €Ητ\$ίί^ ζεηιρετ αηχίε Μοταη$ ρτο νο^η ίη 
ρτίϋαΐίοίιίΐιη» ηί »ΐείί» ρετ[εεΐΐ εΐ εοηιρίεΐί ίη οηιηί 
νοίηηίαίε ϋεί, Τε»ίίηιοηΊνηι εηίηι ί//ί (βΐο ςηοά ηικ/* 
ίηηι ΗαΙ>εαί »ίηάίνηι ρτο ΐ'ο^ίε, εΐ Ιι\$ (μι ιηπΙ ί,αο" 
ά'ιοεω^ α Με ηηΐ Η\εταροΙ\, τάς καρδίας ύ^ίών, συν ^ΟνησΙμφ τφ χιστφ καϊ 
άγαπητφ άδεΛρφ, δς ίστιν έξ υμών. Πάντα 
ύμΤν γνωριονσι, τά ώδβ. Ασπάζεται υμάς ^Αρί- 
σταρχος ύ συναιχ/ίάΛωτός μου, καϊ Μάρκος ό 
άνεφώς Βαρνά€α^ περί οι5 εΛάΰετε έντοΛάς ' έάν 
ίΛΘ\} Λρός νμάς δέξασβε αυτόν ' καϊ ^Ιησονς 
ό Λεγόμενος Ίονστος, οΐ δντες έκ περιτομής. 
ΟυΓοί μόνοι συνεργοί, εΙς την βασιΑείσν τυΰ 
θεοϋ, οίτινες ^γενήθησάν μοι παρτιγορία, * Ασπά- 
ζεται χψάς ^Επαρράς ό ίξ υμών δούΛος Χρίστου 
πάντοτε αγωνιζόμενος υπέρ ύ{'ών έν ταΐς προσ- 
ευχαΐί^, ^.ναστήτε τέΛειοι κη} χεπΑηρω^ιένοι έτ 
Χ€ηττΙ β^Λήματι του θεοϋ, Μαρτνρωγάρ αϋτφ ίτι §γει ζϊΐΛον ποΛϋν υπέρ υμών, καϊ τών έν ΑαοδικεΙφ, καϊ τών έν ΊεραπόΛει. 

€ Οβ οπιηίΙ)η8 Γ6ΐ)ϋ8 ηιβίβ. • ΕγΙιπΙ φιχ ηΐϋΐΐίΐα- β Τά χχτ' έμ^ πάντα. • '^Ην ατ.να Ιδεί μη γρά- 

ϋίπίδ βΓΛίΐΛ 8θη1)6Ρβ ηοη βχρβϋίβ1»»1. ΡΓ^ΙβΓβα Ι> φειν διά τ6 πλήθος. Άλλως τε Ιδε». χα\ τ?>ν Τυ/ιχ?,ν οροΓΐ6ΐ)2ΐΙ 6Γΐ3ηι ΤγεΙιίΰππι ΙιαΙιβΓβ ςυχ ΟΓϋ ταί^τ- 
ΓΟΙ, ςιιοϋ 61 ίη γίηουΐίδ 6( ίη 3ηΐίεΙίοηίΙ)η$ ΓιιεπΙ 
ρΓΧοβρίοΓ. € ΒίΙβΰΐυδ ΓΓαΐϋΓ. ι 81 (ΙϋεοίπΒ, οη^ηία 
ηοτίΐ : ηίΙιΊΙ 6ηΊιη ίρϋί οεευΐΐανί, 3ίΐ. 8ί Ωϋυδ, οηι- 
ηία ν6Γα Ιθ(|υοΐυΓ ; δι <>οη$€Γ?υ$,;ραΓΓΐ€6ρ8 ηοΙ)ί8ειιηι 
Γιιίΐ 61 ίη »ίηί€ΐίοηΊΙ)υ5. Ουίϋςηίϋ ΤγοΙιΊοιιπι (Ίϋο 
«Ηςηιιπΐ Γ6(]ιΐ6ΐ)3ΐ υικίίηιιβ ουη]ηη\ίΙ. ι Οηοηι ηιΊδί. • 
Ε\6ηΐ|»Ιιιηι 6&1 πιαχΊηι^βΐϋΙοοιίοηίβ οΜιΙ δοΐυπι 145 
π)Ί$$πηι ΓιΓιβ^β Τγοίιίεηιη, ηι Γ(*ηυιιΓαΓ€ΐ (ΐπη" οΊγγα 
ΡαιιΙυιη οςβΙΐϋηΐπΓ, ΓΠΓ$ιιηις!ΐ6 Ραυίο, ηΙΊ ϋίιΐ'κ Ί^δΟί 
«ΐυίιΙ Ιρ>ί 3£;6Γ6η(. ι Ει υΐ οοπδοΙβΙιΐΓ νοίι. ι 1(1 απ- 
Ι6ΐη 05ΐ€ηϋίι ηυο(1 ίη οίηίΓ:ίοηίΙ)ΐΐ3 οδδοηΐ. < Γιιηι 
Οη65ΐηιο. ι €οπ5ί(1θΓ3 ηηο*! δΟΓνιι:.! ηρροΐΐοΐ Γγα- 
ΐΓοηι. Α€ς6(1ί1 3ΐιΐ6ηι, ΙΛ Μ>1>ί5, ϋί ποπ ^οΐυιιι οί Ι/2ΐν3ι χβ\ άπ6 στόματος λαλήσει, ζτί χαΊ έν δε- 
σμοΓς χαΧΟλίψεσιν δ διδάσχαλος. ι Ό άγατητ^; ίδι>- 
φός. ι Ει αγαπητός, πάντα οίδεν. Οίδ^ν γάο αυτ^ν 
άπέχρυψα, φησίν. ΕΙ πιστ>)ς, άληθ^ύτη ΓχντΜ;. 
Εί σύνδουλος, χεχοινώνηκεν ήμίν χα\ τών π: ι δα- 
σμών. Τ6 άξιό:τιστον δέ τοΟ Γυχ'./.οΰ, -:ΐ/το')57 
συντγαγεν. < Όν Ιτ:εαψα. > ΑίΙνι;» Ι^-ϊ-^Γς 
άγά":η; τ^ διά τούτο μόνον άπεστάλθχι ".Κί Γυ/;χ?^ν, 
Γνα τε άτιαγγεί/η τά κατά τ ^ Παΰ/.ο/, χα•. τω 
Παΰ/ω πάλιν, μαθών τά χατ' αΟτο^;. ι Κα\ ι να, 
9Γ7\, τ:αοα>:αλ:3Τ) Ο-ιά;, » Α:;/./•- 7: II τ'^^τ», έν 
πε-.οασμ'νίς αυτο*^; Ι/τας. < Γ ν Όντ^ί »; . • θ:7, 
τ. ν δοΟ/'ϊ'. άδέλφΆόνομάίε•.. Το ^ϊ, Ές !•;ΛίΤ/, π(5οσ• 
'•^^γ'Ί, ":η μη μινον μτ άτ:•.Γ•ήτωτ ν -«^ ί'», ά-•/! » εΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙ8Τ. ΑΟ €01,058. 26 

ίίάΜΟτοζ ηανά τήτ όίχοτομίατ τον Θβον η> Α «ί»" ;μλ<λ άηρβηίαίίοηβ/η ΰει, ηηα: άαία 6$ί ιιιίΑί, κΐ ΙΜίσάτ μοι ΒΪς υμάς ΜΛηρώσοί τότ Λόγοτ του 

Κα\ τοβοΟτον, φη9\ν, Ιστιν αληθής ή 1λκ\; του 
Εύτ]ΠΓ<^^^ν» ^( χα\ «άσχκιν αίρουμαι δι* αυτήν, 
χα\ χαέρω «άσχων. Πάσχω €λ, ο6χ ΰη^ρ έμαυτου, 
&λλά €ι* Ομ^ς, ινα υμάς ωφέλησα» δυνηθώ. « Κα\ 
λνταναπληρώ τά υστερήματα, ι Βχβα^Ι οίον λέγβι; 
Εί ό Χριστές ένανθρωπήσας, έμπαιχθε\ς« χα\ ^απι• 
βΗΙς» χα\ σταυρωθείς, χα\ αποθανών, όφε(λων τι 
χα\ χρκωστων ύμ?ν άπήλθιν ώς μείζονα παθεΐν 
^Ωΐων, τανττα έγώ άνταναπληρώ. Ε? τι γάρ ύστέ- 
ρηβι «αθβ7ν, έγώ τιάσχω, ψησίν• — [ΦΩΤ.] Ό 
Χριστές γάρ (5απισθε\ς, χα\ 1μπα(χθε\ς, χαι μαστι^ 
χθε^ς, χα\ σταυρωθείς υπέρ ημών, ούχ απλώς Ιπλή- «Μ ΰΟΏψΙ^αί'α $€τηιοη€ΐη Ο^ί. 

Ει 1(160, ίηςυΚ, τβη βρββ ββΐ ΕνΑπ^^βΙΓι ςυοά 
βΐίλΐη ρΓορΐ€Γ ίρβαηι ρβΐί βΐί^ο 6ΐ ρηΓιβπδ (ζαυιΐβο. 
Ρ;ιΐίθΓ αιιΐοπ) ηοιι ρΓΟ ιηβίρδο, $6(1 ρΓορίοΓ νο$, ιιΙ 
Τ08 ]υν3Γ6 ρο$$ίιη. € Ει νίοίβδίιη οοηιρίβο (|ηη! 
(Ιβ&υηΙ. ι Ρ;φ» Ι ςυίίΐηαιη Οδ1()ΐιθ()αίΐ? 8ί €1ιπ5ΐ<»5 
Ιιυιηο Γ&εΐιι», ίΐΐυδυβ, οί 2ΐ»ρί& οχβυδ, οηιεΊΓιχΜ^ »ο 
ιηοΓίυυβ, ςυί(1ρΐ3ΐιι (Ι6ΐ)€η8 οΐ οΙ)Γΐ);3ΐυ8 νοΙ>ί$ (Ιίϋ- 
668βίΙ, €ΐιηι ιηΑ]θΓα ραΐί ϋβΙχΓίδδβΙ, Ιΐίΐΐο β^ο νίοί&$ίιιι 
€0ΐηρΐ60. δί ςυίϋ «ΙβΓιΓιΙ ςυοά ίΙΙβ ρΑΐοΓΟΙυΓ, 0{;ο, 
ίηςιιίΐ, ραΐίοΓ. — €1ΐΓί&Ιυ^ βπΊηι ^Ιαρΐ^ ο:ι?8υ& 3ο ίΠα- 
βυβ, Α3£[6ΐΐ2ΐυ8 βίΟΓϋοίϋχα*) ρΓΟ ηο1)Ί8, ηοη δΊηιρΙίά 
ιηθ(1ο οηαηία οοπιρίονίΐ, βοιΐ βυρΓΑ ιηοηίοιη (ΐϋοςιιβ. ρώσε πάντα, άλλα χα\ ύπίρ νουν, χα\ άφράστφ 61 δεηιιοηβ ιιοπ Ιΐ)ν68Γι^αΙ)Ηί οχρίβνίΐ. 0ιηιΐ6$ ίΐα- 
λέγφ Ιξβτ^ήρωσε. Χρεώσται οδν πάντες χαθεστή- 
χιμεν, Αντ\ τών μυρ(ών Ιχείνων χα\ σωσιχόσμων 
η6ών, χα\ αύτο\ ΰπομένειν χα\ άντεισάγειν πα- 
θήματα χαΐ θλίψεις υπέρ Χρίστου χα\ του σώματος 
αύτου» 7να άνταναπληρώσωμεν ά Ιπαθεν ό Χριστός 
ύ::1ρήμων• *Αλλά μήν άνταπληρώσαι αυτά, τουτ- 
ίπιν, Γσ«ικ χα^ δμοίως παθεΤν, χα\ μηβεν\ έλλιπεΤν 
άδόνατον. *Αλλ* δσα άν πάθωμεν, υστέρημα έστι 
?ρ^ τάς θλίψεις του Χρίστου. Πώς γάρ άν χα\ 
έντανχιεληρωθείη τ6, Δεσπ^την υπέρ δούλου παθείν, 
ΙΛ του δοΟλον υπέρ Δεσπδτου ; Ού γάρ Γσον τούτο 
«^ δμοιον, κολλοΰ γ• χα\ δεΙ. *Ή τ6 άναμάρτητον 
όχέρ Αμαρτωλών χα\ κροσχεχρουχ^των , διά του ηυβ (ΙβΙ)ίΙθΓ68 οοη8ΓιΙυΙί 8υηιιΐ8 οΙ> ίηιιηιιιο »$ ίΙΙ:ι8 
61 ιηιιικίυιη β^ΐνϋπίβδ ϋίΩίοΐίοηβ», πΙ Ίρβί οΓιηιη ΐο- 
ΐ6Γ6ΐηιΐ8, τΊεί85ΐιη(|υ6 8ΐΐ8ΐίηοαπ)υ8 αΓίΙίοΓιοηβδ &ο 
εαΐ&ιηίΐαΐβδ ρΓΟ ΟΙιγιβΙο οΐ εοΓροΓβ ίρ$ίιΐ8, υΐ νϊΰί8- 
δίπ) €οηιρ1βαιηυ8 ςιι:6 ραβ^υδ υδΐ Οΐινίδΐιΐδ ρΓΟ ηο- 
Ιοίδ. Αίςυί νίείδδίιη Ίρδ3 οοιηρΙβΓβ, ί(1 ΟδΙ, «((πο &ο 
δίπιίΓι ιηθ(1ο ρ4ΐί ίΐα, ηΐ ηίΐήΐ ρΓχΙβηιιίιίαΙιΐΓ, οιη- 
ηίηο ίηιροδδ'ώίΐβ οδΐ : ηαιη ςιιχουηςιΐβ ραβ^ί Γαβ- 
ηηιυδ, (ΙββΓίΙ αϋΐιπο ιΓκιυίϋ &(1€1)η!ϋΐΐ ΑίΩκίίοιιΰδ. 
Οιιο ί^ίΙϋΓ ιηοϋο νίείδδίιη εοπιρίοιί ροΐΐτΊΐ (|(10^ 
1>οηΓιιιιΐ8 ρΓΟ δβΓτο ρ^δδυδ βδΐ, ροΓ Ιιοε (|υο(1 86Γ- 
τυβ ρ&ΓίΑΐυΓ ρτο ΟοηΓιηο? ηο^ιιβ οηίιιι Ιιοε ββςυ^Ιβ 
6ΠΙ ααΐ δίηιίΐβ, «{υίη ροΐίυδ Ιοΐ)(;ο 2^11υ^ αϋβπΐ ίη• νους Ιν άμαρτίαις 6πέρ ευεργέτου χα\ άναμαρτήτου η ΙβΓνλΙΙο. 126 ^'ίΓνιΐ) ^ηίιη ρβΓ Ιιοο (|υθ(1 ϋ (|ΐιί η\ μυρ(α• Δκ6 δσα άν τις πάσχοι άνταναπληρώσαι 
θέλων, υστέρημα τών θλίψεων του Χρίστου άντανα- 
«ληροε. Διδ χα\ δ μαχάριος Παύλος , δ πάντων 
::λέον ύηέρ Χρίστου δραμών, δ χαΟ* έχάστην ήμέ- 
ρχν μυρία πάσχων δεινά, τούτο είδώς χα\' διδάσχιυν 
Ιλεγεν * « *Γπέρ του σώματος αύτοΰ. ι "Ανω ειπών. 
Ότι υπέρ υμών πάσχω, νυν βεβαιδτερον χα\ άξιοπι- 
στότερο"/ αύτδ λέγει. Μή γάρ, φησίν, άπιστήσητε, 
ει άρα ύι^ρ υμών ανέχομαι παθεΓν. Υπέρ υμών 
γάρ πάσχων, υπέρ του σώματος του θεού μου πά- 
σχω. ΣΔμα γάρ αύτοΰ ή Έχχλη σία, ής ήξίωσεν είναι 
χεφαλή. Μέρος δέ της χαθ^)ου Έχχλησίας χα\ 
υ^&εΐς. ε ^Ης έγενόμην έγώ διάχονος. > Πείθε οθαι 
τοιγαρουν δφείλετε τφ ύπδ θεού γενομένφ διαχόνφ. ρβεεαίίδ βαηΐ ο1}ηοχϋ αΓκ|υί(1 ΐοΙβΓαηΙ ρΓΟ βο ςιιί ϋο 
ίρδίδ 1)606 ιη6πΐυδ 68ΐ 1160 ρ6οεαΓ6 ροΐβδί, χ^υαίο 
61 Γ6(1()ΊιυΓ, ηυο(1 6δ( ίιηρ6εε&1)ίΐ6η) ΐαηία δυ»(ί- 
ιιυίδδΰ ρΓο ρ6€εαΐοπΙ)υδ 6ΐ ϋβ ηυί ίρδυιη οίΐεηιΐο- 
Γ&πΙ? ΑΐΊαςηο δΐιηΐ ίηηυιηεΓα ςυ» (1ί(Γ6Γ6ηΐί3ηι οδ* 
Ι6η(1:«ιι1. ΙιΙοΊγοο ςυ3Βθυηηιΐ6 ρ988υ8 Γιι6γΊΙ ςηίδρ'υιιη 
νίείδδί/α εοηιρΐ6Γ6 νοίοιίδ, (ΙοΓοοίυιη αΐ) »(ηίεΐίοι•ί1)υ8 
€1ιηδΙί νίοΊδδίηιεοιηρΙβΙ. ΟυαρΓορΙοπ 1)ΰ3ΐυ$ ί)ΐιοςιΐ6 
ΡαυΙυδ, ςυί ρΓΟ Οΐιπδίο ρΐϋδΐιυαι» εχίει ι οηιη68 ου- 
ουΓΓ6Γ&Ι, ηιιί ίη (Ιίβδ ρ6ποιιΙα δΐΐδΐίηοΐιαΐ ίπηιια)6Γ3 : 
Ιιοο δοΊοηδ αο (Ιοοοιίδ, «Γιεβϋαΐ : ι Ργο οοΓροΓβ ίρ- 
δίυδ. » €υιη δΐιροΓίιΐδ (Ιίχοηΐ: Ργο νοίιΐΰ ρηΐίοΓ: 
ηυηο ίάεηι (Ιηηίυδ &ο ΟΓβόίϋίΙίυδ (ΙίοίΙ. 25ί()«ιί(ΐ6ΐιι 
νοδ, ίη(|(ΐίΙ, ίιιΟΓΟίΙΐιΠ ηααηύ&ΐΊδ, δί εςο ρΓΟ ^οΜβ « Κατά τήν οίχονομίαν του θεοΟ. ι Ή τουτ<5 φησιν, Β ραΐί δυδίίηεο : ηαπι ρΓΟ νοΙ)Ίδ ραΓιβη», ρΓΟ οοπρΟΓΟ δ:& Αύτδς αναληφθείς, ημάς εΓασε χηρύσσειν, ιναμή 
ΙγχαταλελεΓφθαι νομίσητε, ή δτι πλέον πάντων έμέ 
διώςαι συνε/ώρησεν, ?να άςιοπιστότερος ώ κήρυξ, 
ή ΟΤΙ ούχ άν τά έθνη έδέςαντο τ^ν /.<ίγον, δίχατ. θεοΰ 
οίχονομίας. ι Εις υμάς. > Τουτέστιν είς τά Ιθνη. 
• ΠλΓ ρώσαι τον λίγον του ΘεοΟ. ι Λείχ^υσ•.ν δτ: ετι 
άτ:}.η,οώτως είχον. Οεί 11)0*1 ραϋοΓ. Οοπρυδ εηίιη ίρδίιΐδ ΕοοΙοδΊ^ 68ΐ, 
οιΐ]ΐΐδ (ϋ($ηαΐιΐδ 681 6$δ6 οηρυΐ, νοδ ουίοιη ρ.ΐΓδ οδΐίδ 
υηίνβΓδαΙίδ Εεοΐ6&ίΓ6. ι €η]υ8 Εοοίοδίϋβ ΓηοΙπδ δπιη 

ΟςΟ ΠΐίΐΐίδΙΟΓ. ι ϋθ1)6ΐίδ ίΐ3(]ΙΙ6 6*1 ραΓ6Γ6 (]ΐπ α Οοο 

ηιίπίδίΡΓ οίΓ^οΐαδ 051. ι ^Μ\1^ (ΙΊδρβηδηΐΊοποιΐ) Ο^ί. • 
ΑυΙ Ιιοο αίΐ: Ιρδο 3δδυιηρ((ΐ<; ρ6ΓπΓι<>ίΙ ιιΐ ρΐ':οι)ίΓα« 
Γοιηυδ, ηβ τοδ ίΙΰΓβΙίοΐοδ 6χί»Γιηΐ3Γ6Γΐδ. Αιιΐ ιιιβ Ι•Ια» οχΙειίδ οιηιΓώιΐδ αΓΟί^ί ρεπηίδίΐ, υΐ ιηη^ΐδ 'κίοηουδ βδδοπι ρΓοάίοαΙοΓ. Αιιΐ, ςυοιΐ ^οηΐβδ η6(]ΐια. 
«ΐυαιη δΟΓηιοιιβπι δΐΐδοερίδδοηΐ αΐ^ηιιε 0οί άΐδρεηδαΐΐοηε. ι 1η τοδ. ι Ποο οδΐ, ίπ ^οηίοδ. ι €οιη- 
ρΐβιιϋί δ6Γΐηοηβπι Οοι. ι Ο^ΙοπϋίΙ πυοά ίΐΐί ίοινρΐΰΐϋ αιΙΙπιο ηοη Ιΐ3ΐ)6ΐαηΐ. 

Τό /ινστήρίον τύ ά:ιθ)ΐΒ}(ρνμμένον α.τό των Ι, 20-29. Μιι$ΐ€ήιιιη ηηοά νβεο'.ΐίΙΊΐηΏί (ηιΐ α κγ- 

αίΜ-ων καΐ ά:ζό των γενεών, νννΐ δέ έ^ανερώΟη €ηΙΊ$ βΐ α αβηααΐίοηΊΟια^ νηιΐύ αηΐίιη ραΐ£(αα\ηη β^Ι 
τοις άγ'Όιςαύτον, οι*; ήΟέΛησεν ό Θεις γνωρίσαί 8αΗ€ΐΊ$ ///««« ; ηηίΰηι νοίκ'α ΰθί$ ηοίαιη (αανο φιΟΒ 
τΙ τό .ΊΛυντος τΓ/ς- '''<'ί'/^ τ^ν μνί'τ^ιρ'ον τοντνν αίΐ ορηίβηίια ηίοπιν ι>ίί/.<ίι'Γίι /ιιι;ι»5 'ηιίύν ηοιΐι'5 ηιΐιχ Β5 (ΕΟυΜΕΝϋ ΤΒΐε&« ΕΡΙ5Μ(:<ΗΊ Κ 

ϋΟΒ β€Γϋ)ϋ «ά Ιριαηι ? ΡοΠλϋΙβ ηοη ορΜ €Γ»1, βΙ•! α τ^; Ίβως ο6χ ΙΜτο, Αλλά 4^^ |ΐ^η|ς Φιβομνήοιικ. μ1•ιιι πικΙαο ΙΙ«γΙ οΜοϋοοβιΟι ςυο >ΐυϋΙο«ίυβ ΰα• 
ΠΓβΙυΓ, υ( Ιιΐ ιιΐ3χΙηΐ6 βί •α1>]ίΜΓ6ηΐυΓ. Νβςοβ 
βηΐιη ΟβΗ ροΐβΓ»!» αΙ βιιαι 1η€Κ[ι«η(6ΐη Ι|μο• ίβ 
•Ιίςύο ΐ€€α8βΓ€ηΐ. οαηι ΕρΙϋοίΑπι ΐ€ ηβιικίΑΐααΒ 
οπιηβ Ιριί Α€θβρί88€ηΐ, ΓΑΐίβ η»ηιςα« οοιι οχί^βΐ»!, 

αϊ <η»θίρθΗ (Ιβ ΠΙΑ^ΙβίΓΟ ΐΙίΜΓβΐΚ 86(1 β08 ί11ί8 οΙ•ΐυ• 
ηηΐ &8Β€ 8€η1>ίΙ. ^ Λ/Μ. Πβ ρΓΤ€^ρΐ0Γ6 8ΰη1»ϋ, 

ηΐ ίηοΓβραηϋ β(8<1ιηοη€ηϋ ο5ΐβ«ιρ€Γ•ΓβΒΐ, βοίβηΐββ 

41196 ΙΙΙί 8ί|ρΐΙΐηϋ3ΐ8 6886111 85 Αρθ8ΐθ1θ. — ΡθΓΐλ>8ΐ8 

λυΐ6ΐιι 6ρί8€οριΐ8 Ιρ8οηιαι 6ηΐ» ιιιΐ αΙΊοιΙ 8υΓ(Ί(α8 
6Γ8Ι ιηίηί8ΐ6Ηυιη ιηίιηλπιιιι. ίϋβο «ίΐ : ΙΙίηίεΙβηιιηι 
ρβΓ Οοηίηιιπι, ηοη βηίοι 6γ•Ι 85 ΙιοιηΙηβ• ι ΥΜβ 
ιη{οί8ΐ6Γΐυπι. ι Υβτ^αοι Ιιθ€ 1«ΐΎ6ηϋ8 υΙ)Ι<|α6 681» 
¥6ΐυα €αιη ιΐίχΐΐ : ι Υί4ΐ€ΐ6 €8η68 ■*. • ΥίάβΙβ η6 
Ι|υί8 Τ08 (ΐ6ρΓ6<ΐ6ΐυΓ; ι ¥ί(1βΐ6, η6 ςυοηιιχίο ρο- Β ύμωναΟτη,κρότχομμα γένηται τοΙς 4β9€νοΟ«!Υ• ι «^8 σκουίαι^ρον 8ΐν9[ΐ, μΑλιβη α6τοΙ>ς α6τ^ 
^ποτάβηιν. Οδχ Ιτι γΑ^ *ν £χ•ΐ8ν έγχιλβΙν έχείνι• 
Ικιτιμωντι «ύτόΐς, βτβν «δτοί &βι« Λν««ΛγμέΛ 
τ6 ιτβν. Έιη\ ο6χ Ιχβι λ^γνν, τοΙς μαβηταΐς η^ 
τ-Λ διβίΐκάλβυ λέγιιν. 'Αλλ' έπιστομίζαιν «ύτου; τιΟ- 
τα γρΑφβι. — Ά^^*ι^ ί•βΤ.] Π«ρ\ τβύ ΜβΜίχάλΛ 
γράφβΐ, Γ>Μΐ ίηηίμύιψτχ ΐΜΐ\•ιηρα8Τ)0νη ι»(•ωντ«, 
({Μ«<ς τΑ βηλωβέντα αΰτφ «αρά «ού *Α«οβτέλ». 
'ΪΦας δέ έκίσχαχος ΙΙν αύνΰν, ή άλλην Ιγχ8χν{ρ€9ΐ• 
ψυχώ•/ βιαχονίαν. άκ4 ψησιν, *Κν ΚυρΙφ βιανονίαν, 
Χ2\ ού χ^ν άνβρωκον οδσβν.ι Βλέπβ τΙ^ν (οχονίαν.ι 
ΦοβοΟντός έστι τ6 ^ήμα τούτο «βνταχον» ώς £τιν 
λέγη • ι Βλέιτετ» τοΟς χύ^ι;• ι Βλέιητβ μ^'^ις όμΙ; 
Ισται δ ουλαγωγών. ι ΒλΙιητ• μή ι»τ< ή Ιξουιία 168188 Ιι«€ Τ681Γ8 οίΤβηιΙκυΙο ΟαΙ Ιιί8 (|υί ΙηΟηηΙ 
βυηΐ**. ι — € Οιιο<1 8€6^ρΊ8ΐΙ ρ€Γ ΠοΒίίηυη. ι 
0*8ρίΐυΓ 6αίηι έν Κυρίφ ίη ΟοηιΙηΟι ρΓΟ διά Κνρίου 
ροΓ Οοηιίηυπι. ϋΐ 60<ΐ6ηι βίαϋΐα 61 ιϋΗ{^ηΓΐ8 €οη- 
ιΙηυ6 αΐ8ή8. ι 88ΐυΐ8ϋο• • Ποο 96ηη8η1ΐ8ΐΐ8 €1 
ηηίοΐΐΐβ 8ΐ{ηαπι 68ΐ, 61 ΙίαβΠΜ ΙιιΙυβΓΐ 61 8(1 6:ΐ8 
ι|ιιο(|8πιπι<μ1ο 8ίΒ€ΐ• ι Μ66 η•ηα ΡβυΙΙ. .• Ιρ88ΐη 
88ΐιιΐ8ΐίοηί8 «Ιί€ΐΙοη6ηι ροΐΙΐΜ ηιηη ρΓορπ8 8€ηρ8ίι, 
147 ν^ η>8ί* ςαο<ΐ6ηιηκκΙο 8ΐΒ66Γ€ηΐθΓ ίηΐιΐ6η(68 
Ρλυΐί ιη8ηοιη. ι Ιΐ6ηιθΓ68 8ίϋ8 ^ΙηουΙοΓίιη πΐ60* 
Γόη. » Ραρβ• ςυ8ηΐΒ οχΙιοη8ΐίο : η8ΐη Ιιοο 8ααι* 

€ί6ηΐ6Γ 6Τ8Ι, •11 Ιρ808 1(1 0Πΐηΐ8 6ΧΐΐΟΓ(8Γ6ΐυΓ 6ΐ 
Τθ1>Ι18ΐίθΓ68 1(1 66Γΐ10ΐίηΐ Γ6(Ιά6Γ6ΐ. 1ΐΐ(|ΙΙ6 6ΐ ίΐΠΐΙ- 

ΗθΓ68 608 6ΐΓ6θΊΐ 6ΐ ϋιηοΓ6ηλ 8θ1τίΐ. δίςυ1(ΐ6ηι ρπΒ- — € ΊΙν ΐΰρίλιβας έν Κυρέιρ. ν Πάλιν τ^, *Ετ Κίψίφ 
δίά Κνρίον έοτ\• βιηνικώς Μχρι^μΙνος τ| α^ 
σι^υ^ϋ• € Ό ά9%Λομ6ς, » Τούτο γνηβιΑτητος «#. 
ψίλΐάξ τιχμήριον» τ6 χοι\ τά γρΑμμ«τ« όρ^^ν, «Α 
«άσχΕίν τι «ρ6ς τβΰτ•• ι Τ^ έμί χειρ\ Παύλου, ι 
Μάλλον αυτήν τοΟ άτιιασμοΐί τ^ι λέξΐν Βί^ι χιι^ 
Ιγραψιν, ίνα ηάίσχω9ΐ τι ιΑΙον τ^ χ8ΐρα δρΰντί; 
«ου Παύλου, ι Μνημον8ύ|τέ μου «ύν βι^ιρΑν. ι 
ΒχβαΙ^ «όση «βράχλησκ• Τοΰτο γάρ Ιχαν^ ιΐς 
«άντα αύτους «ροτρΐψαοθαι, χα\ γβνναιοτέροος 
«ο(ή<ται «ρ6ς τους αγώνας. Άρα χα\ οΐχβιοτίραις 
αύτοΟς έχο^η^ΐΕ, χα\ τ^ν φύβον Ιλυοιν. ΕΙ γάρ Ι 
διδάσχαλος έν <ττμοΙς, άλλ* ή χάρις αύτ^ν λύοι. ΚέΙ 
τούτο γάρ της χάριτος, τ^ ίυγχωρ€ΐ^ β»•ην«ι/ΑΛΙκ ΰ6ρΐ0Γ ίη νΐηαοΐΐι 6ηΐ, 86(1 (ΠΐΓι !ρ8υιη 8θΙνίΙ. ^ [ΦΟΤ.] Μ<γ(οτη «ροτροπή «ρ6ς τ^ φέρ€ΐν γινναίικ Μιη 61 Ιιοο |Τ8ϋ« Γυϋ, υ( Ιί^ιΗ ρϋΓπιίΙΐ6ΓβυΓ• 
ΑΙίο ηοάρ, ΙΙαχΙαιι κΙΙιοΠΚίο οηΐ, υΐ ιΟΙίαΊο- 

Β68 ΓβΓΓΟηΙ ΤΐΓϋϋ6Γ» 8€ίΓ6 16 86Πΐρ6Γ Π16ΠΙ0Γ68 

6886, ςυσ(1 ΙιΙο 68861 ιη νΊη6θ1ΐ8. € Οηΐίι το1ιί8€απι• 
Απιβη. ι (}υ8 τ'κΙβΗΰοΙ οιηη!8 ςιικ ]ϋ888 βυηΐ κΐίιη- 
ρΐβιηΐ. Ναηι οΐιαηΐιΐο οριΐ8 Ιΐ8ΐ)6ηΐ, υ| 88ΐνί βιηΐ : 
(ΐυίά 6ηίοι Γι€6Γ6 ροΐ68ΐ Ιιοπιο ιύ8ςυ6 κηΐίι Τ — 
Ουκ ι5 6ΐ6ηιρΐ8Γΐ ηοη ίηΐ6|ρ'6 )η?6ΐιί886ηι 1)68ΐΙ 
^08ηη^8 8€ΐιοϋ8 ίη Ερί«ΐοΐ8αι κΙ (Ι(»Ιο&86η863, €θΐι* 
8€Γΐρ8ί ϋΐι «ι ροΐαί. δί ςυί(1 ί§ίΙυΓ ίη ίρ8ΐ8 Ιονο ιηΐ 
(Ιί(ηυηι Γ6ρΓ6ΐΐ6η8ΐοηβ ίητβηΐυοι ΓυβΓίΐ» ηονβΓίΐ 18 
ηοί Ι6|ί1 πΐ6ΐιηι 6886 1ιιι]υ8σιθ(ϋ Ι8ρ8ΐιη). 

ΡΜί^ άί9ίηο (αν€ηί€ αηχΊΓιο, Ερί$ΐοΙω αά βο/οι• τοΟς «8ΐρασμοΟς, τ6 βίβέναι χβ\ ίιά «αντός μνη• 
μονβύκιν, ιΐναι τούτον έν βισμοΓς. ι *ΙΙ χάρις μι6^ 
υμών. *Αμήν. ι Δηλονύτι μιθ* ής «άντα τά έ«(τ9• 
γέντα^ «ληρώσουσι, χάριτος «Ις τύ βωθηνοιι Μονται. 
Τ( γάρ &ν «οιήσοι άνθρωχος άνκυ χάριτος; — 
[01Κ0ΓΜΕΝΙ0Υ.] Έχ του αντιγράφου μή εύρίΛ 
χ^λώς τάς «αραγραφάς τού μαχαρίοο Ιωάννου της 
«ρ6ς ΚολοσσαιΙς Έ«ιοτολής, ουνάγραφα αυτά; 
δκω; ήδυνάμην. ΕΙ σϋν ιύρ£θΙ| τι έν αύταΐς, ή χού• 
φον, ή έπιλήψιμον, ίντω ό άναγινώοχοιν» έμ6ν ιΐνη 
τ6 τοιούτον «ταΐϊμα.• 

ΤέΛος, σϋτ βίφ, ^η^ Λρ^ ΚοΛοσσαέΐς Έ^#- 

στοΛής, δ€πρΐ8 68ΐιΙ>υΓΐ>6Βοα!8 ροΓΤγοΙιίοϋΐιι 6ΐ0η63ίηιυιη. Έγράφη άιΛ Τώμης «ιά Τυχιχοδ »α\ Όνηβίροβ. ••ΡΙΓιϋρρ II!, ί. »Μ€θΓ. νιιι, 9. !ί εΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙ5Τ. ΑΟ 001,055. 30 

Ίνα μήτις αυτΰν ^θυμίας χα\ Ασθενείας Ινεχιν Α Νβ (ΐαίι \ά ([χιοά (ΙίοίΙυΓβχί&Ιίηηοΐ ρπορίοΓ ίΙΙοηιηι {^ςΤι λέγετθαι τ6 λεγ^μ*νον, χα\ του; Λαοδ:χέας 
κροϊέθηχχ. Κ2\Γνα μη δοχ!} χατεγνωχέναι αυτών, 
χα\ την α!τ{αν τέθειχε του υπέρ αυτών αγώνος χα\ 
γό^ου, δτι, φησ\ν, οΟπω με έν σαρχ\ έωράχατε. 
ιΠνα «3ρ2χ>.ηθώ9ΐν αΐ χαρβιαι αυτών, ι Λοιπόν 
έμβ&λΐιι €ΐς τδ β^γρια. *Αγώνα Ιχ(ι>, φησ\ν, Γνα ιεα- 
ριχλτ,Οώαην αΐ χαρβίαι αυτών, ένωΟέντων Χ2\ στάν- 
ηϋν Ιν αγάπη. *Ενι γάρ χα\ &λλως βοχείν έ^τάναι, 
ϋλ' έν άγάπ];, 9^ι'^• Τοΰτο γάρ τ6 δντω; έττάναι. 
ι ΣυμβιβασΟέντων. ι ΟΓον Ινωθέντων. ι Κα\ εΙς 
^ντζ πλοΟτον της πληροφορίας της συνέσεως, ι "Ινα 
Ζί9'^9^ως^ φ**^^•^» ή πληροφορία υμών γένηται διά 
:τς συνέαζως, ής χωρ\ς ούχ αΐν άλλοις τις πληροφο- 
ρηΟείη πλου^ίως Ιν τξ πίστει χα\ τζ έτ:ιγνώσ£ΐ του 
μυττηρίου• ι Του θεοΟχαΙ Πατρίς. > ΊΙ Ιϊ Π»τρ^>; 
ϊί«\Υίο•3 μυστήριον; Τ6τίίν προσαγωγών τήν πρ^ 
ΓΛ Πζτίρα διλ του νΐοΰ γίνεσΟαι, Χ2\ ου δι3ι τών 
4γ'ων αγγέλων, ι Έν ψ εΕσι πάντες οΐ θησαυροί, ι 
Ε! δυν ε:3ΐν Ιν αυτώ πάντες οΐ θησαυροί της σο- 
5!ΐς, χ2Αώς χα\ νυν !;λθε, χα\ πάλιν ούχ ήλΟεν, 
Έγχαλοΰσι γάρ τίνες των άσεβων, ι Της σοφίας 
χι\ της γνώσεως, ι Έν ψ Χριστώ, πάντες είσΐν οΐ 
•ηηυροί. Ουδέν, φησίν, ων ο!δεν δ Πατήρ, ούτ?»ς 
ί:*ο:Γ. 1 Άττίχρυφο:• » Αύτ6ς, φησ\ν, οίδε μδνος. 
Αΰτη βΐ ή δ:αστολί} πρ^ς τί;νχτίαινδρ^, ού πρ?)ς την 
β;:ιν χαι μαχαρίαν Τριάδα• ι Τούτο δέ λέγω. > 
Τλτο 21 «Τπον, φησίν, Γνα μή τις υμάς άπατ2 έν 
ηΐαν^λογίχ, ώς εΙδώς τι. Ουδε\ς ανθρώπων οΤδεν, Β ϋ'ιεΙ βεαηίΐίϋΐη ηο ίηιΙιβΰίΠίιαίεηι, οιίαιη 1.30(1'.γοιι<'Ρ8 
3(1<ϋϋίΐ : €1 ηβ Ίρ$05 εοιιι1ί*ηιη»5$ϋ ν'κΙοαΙιΐΓ, οηιι- 
$αηι ΐ|ΐιθ(]ΐιβαιΙ.1ί(1ίΙ €0ΓΐαηΓπΓι& ;ιο ΙίιιιοΓίϋ ρΓο ο'ιβ 
8υ$06ρΓι: (|ΐΓια ηοικίιιπι, 3ίΙ, ιηο ν'κΓΐϋΓι». < 131 ιοη• 
βοΐαΐίοηβιη αΓ€Ίρί3ΐιΐ οοηία ίΙΙοηιιη. ι 0οιι$ϋ()ΐΐ6ΐι• 
ΙοΓ Ιιοο &«1 ϋο^ιιια ΓϋΓϋΠ. ϋοΓοΠο, ΊηηηίΙ, ιιΐ οηιι- 
ιοίΑΐΊοποιη αοοΊρίηηΙ οοπία ίΙΙοΓυηι ςιΓι υι/αί δΐιηΐ 
80 ρβΓβίδΙυηΙ ίη εΙΐ2ΐΊΐ»Ιο. ΟοηΙίιι^Ίΐ ειΓιιπ β( αΐί:) 
ηιοιίο νΊ'ΙϋΓΐ &ΐ3Γβ : &6(1 α'ιΐ, ίη ο1ΐ3ΓίΙ;ιΙϋ : π»ιιι Ιιοο 
€81 ν6Γ6 8ΐαΓ6. Ι (Ιιιιιι εο1ι:ΐ!56πιιΐ. > Ηοο €$1, ΙΙΙΐΙΐί 
ΓυβΓίπΐ. ι Ει ίπ οιηηβιιι οριιΐοηίίαηι οοΓίβ ρ<•Γ$ιΐ3- 
81011*18 ίηΐο11ί§<^ηΙίΦ. > 131 :ιΙ)υιιι1ρ, ΊικιηίΙ. €•Γ(<ι 
βαΐ νβδΙί'Α ροΓ8ΐιακΊο ρ6ΐ* ίηΙο1)ί^<ΊΐΓι:πιι : δίπο ηπα 
ηοιυο ΰϋϋΐκΐβ γογιϊογ Γιβη ροιοΐ'ίΐ ίιι Ιίϋ * οΐ οο^ιιί- 
Ιίοηβ ιιΐ}'$ΐ6ΓίΊ. ιΜγδΙιΤΜ ϋοί οΐ ΡυΐιΊ^. ι ^πογΙ ο^Ι 
9ΐιΙΰΐπ ιιιγϋΐβιίιιιη ΡπίΓΐδ θΐ Γϋ1? Οιι«> ! ροΐ' Κΐϋικη 
3.Ιι!ιΐ03ΐιΙιΐΓ 3(1 ΓαΐΓβηι, οΐ ιιοη ρ(ΐΓ ^3ηΓΐο5 ο.ι>ρ(''θ9: 
ι Ιη ηιιο 8ΐηιΙ οπ*ποδ ΐΐΗ'83ΐΐΓί. ι 5ί ορμο «;ϋΐιΐ Ίπ 
ΊρβοοηιιιΟΗ (Ιιρ83ιιπ δηρίΐΜΐΙΐΦ, Γοοίο 61 ιπηιο νοιιΊΐ 
ϋΐ οϋηι ηοη νοηίΐ : ηαηι ί(1 ίηιρϋ ηηίϋ ιηι Γΐιηιί- 
ιΐ3πΙπΓ. ι δπρίβηΐΊχ 30 ^Γ'κΜιΐί.υ. ι Ιη ηιιο ΟΙπί^ΐι» 
&υηΙ οιηηΓβ 1Ιιθ53ΐΐΓί : ηίΐπΐ Ί^ηοΐ'.α ίρ80 οοηπη ςπχ 
ηονιι ΡαΐοΓ. ι Ηροοηιΐίΐί. ι Ιρ$ϋ 8ο!υ$ ιιονίΐ. Α(Ι- 
νοΓίε ηυοιΙ Ιιχο (ΙΊίΓοΓβηΙί:) 8Ίΐ ίη οηϋηβ :κΙ ΐΓοηΐη• 
Γ:ΜΗ, ηοη 9Α 8ηηοΐ3ΐη 30 Ι)63ΐ3ηι ΤΓίη:ΐ»ΐ(Μη. ι Ποο 
3πΙοη) (Ιίοο. ι Ποο, ίη«]ηί(, (ίί\ί, πί' (ρΓι^ νο^ ιΐοοί- 
ρίαΐ ρβΓ 8(•πηοηΊ3 ρΓοΙ):ιΙ)ί1ίΐηΐι•ηι, ΐ3Π()η:ιη) 3ΐ«μηι2 
δοίιτί : Ν«ι11π<, ίηηυίΙ« Ιιοιηίηιπη ηπίιΐηπιηι ιιονίΐ, 
9Γ,ι*.,τί• θεού γάρ έστι τ^ πά'^;α είδίναι. ι ΕΙ γάρ (] 8θ1ίϋ8 οιΓιηι 0οί ονΙ οη»ηίη επΊβ. ι Οΐ!:ιιΐί|«!:ί«ι ιΜΐίηι χα\ τ5 σαρχ\ άπειμι. » Άχίλουθον ην εΙπιΓν ΕΙ 
**? χβι\ τζ σαρχ\ άπειμι, πλην διά του πνεύματος 
ι^Λιτοας απατώντας υμάς. *Αλλά τούτο μέν, πρ^ς 
Η μή σφίδρα πλήξαι, έσιώπησεν. ΕΙς αγάπης δέ 
Ιχτιχ^ν ^ημα, χα\ εί; έγχώμιον αυτών χατίληξεν. 
« Υμών τήν τάςιν. ι ΟΓον τήν εύταξίαν. ι Κα\ τ^ στέ- 
μμα. » Ούχ εΤπβ πίτΓίν, άλλα στερέωμα πίστεως, 
Λ βέβαιον χα\ σταθηρ^ν δηλών. — [ΟΙΚΟΓΜΕ- 
ΚΙΟΓ.) ΤοΟτοδέ φησιν, δμα μέν έγχωμιά^ων, άμα 
δ αΚιττόμενος έχείνην είναι χυρίως πίστιν, τήν τ6 
^2ΐον χχΐ τ6 στα0ηρ6ν Ι/ουσαν. 

Κναο*\ έν αύτφ .τ^ρί.ταΓί*τ3, έ/>/>ίζω(ΐένοι καϊ Γ3ΓΠ6 ηΙ)δοη8 $ΐΜΐ. > €θ{)5θι|!ΐοη!> οπιΐ πΐ ιΠοιμοι : 
0αηη'<η3•η οηί:η Γ3Γηο »1)δι η<( 5ί•", ϋρίιίΐπ ΐοπιοη 
ηονί οοδ ςηί τοΙ)ί§ ίπιροππηι. 129 ν<ΊΊΐιη Ιιοο ίριί- 
ϋΰη'.,ηβ νοίιβηιοηΐίϋδ ρβΓ8!ρ1η•,;οΓοΐ, οο'Ιίΐ'ΐιίΙ: δι•(Ι 
ίη νοΓ!)πιη ΙοΓηιί:ΐ3νίΐ (ϋίοπίοπίδ ο<»ΐΓη!;ίνιπη (Ι ίη 
ΐ3(ΐ()οπ ίρ'ϊΟΓυιη. ι Υοδίππη οηΙίηΐΜπ. ι Βοηηιπ 
ηοηιρο οπΓπίοηι. ι Κι «^βΓκΙΙ (:ΐ!οη). ι Νοη (Ιί\ίΐ Γί• 
ιΐονη, 80(1 ΟιΙβί δυΙΜϋαΐοηι, δ<^ηΙΓΐΓηπ<; ϋΐ'ηιίΐαΐΐΜυ ηο 
8ΐα1)ίϋΐ3ΐιΜη. — Ποο 3ΐιΙοη), 3ίΙ. $!•ιηιΙ (ρΓκΙοηι 
0Μΐ!3π^3Πδ, δίηιιι1ϋ!*:ηη) ίΐ)ΐπιοη$ ί1Ι:ιηι ρΐΌριίβΟή^ο 
ίΐιίβηι ηιι?6 81:ι)ηΓι8 ΟδΙ 3ο Πηι.ίΐοΐ' ίι.ίι.νηΐ. 

Π, 6-10. ^ιιβΏ\(ιώηοάη\η ηβΐητ σΓΓΓρίι/ίΐ 6ν.Γίι- 
Ιηηι /ί\Μ/»ί! ϋοηΐηηηι, ίίη ίη €ο ηιηΰαΐαΐι*, νΐ Τί.άί€6% 
ίηΙ}':αΐ}$ ^η ιΙΙο βχα$, ΰΐ ίιι ΰο ενροΊϋηιαηιίαι η€ Γ}Λ/'ΓΤβ/. χαβως έ^ιδάχθητβ, ^ρρισσεύονταρ εν Π ^η1^|ιη]^α^^ν^^ ρβν /;.'/^'»ι, είηιΐ ίάοαΐ β$:η, ^Γΐι/;ίΓΠίΐ• Λίηζ ένβύχαριστίςί, ΏΛρ.:ιετε ιη\ τις {ψας ϋσται 
6 σΓ.Ια;•ω}χϊ>>•, διά της ξΡίΛοσορίας »«ί χενης 
άΛότης^ χαζά τί\τ Λαράδοσιν των άνΘρώΛω>\ 
χατά τά στοιχεΤα του κόσμου^ χαί ού χατα Χρι^ 
ϋτίϊ\ δτί έναύτώ κατοικεί Λαν τύ π.Ιηροψα της 
ββότητος σωματικώς, Καϊ έστε έν αντΐμ λγ.τ.Ϊ/ϊ- 
ρίύ§ιένθί^ δς έστιν ι) κε^αΛη ,ιάσης άρχης καϊ 
εξουσίας, 

ΙΙηδΙν, 9ησ\ν, έπείσαχτον άκούετε, άλλ' δ ταρ- 
ελάβετβ χρατεΓτε. ι Έν αύτώ περιπατείτε, ι Καλώς 
τό, Πχριπατειτΐ, δηλονότι, Αύτδς έστ'.ν ή δβ^ς ή 
ΐτρδ; τ^ν Πατέρα άγουσα, κα\ ουχ οΐ άγγελο;. 
€ Έ^.ό«(ωμέ'/οι. • Μί] ποτ^ μέν έν Χριστώ, ποτ^ δέ 
έν άλλω πΐρ:πατ:?τ3, ι Κα\ έ-Λχοδον.οΰμΓνη:, Ια ί?ι Γ(ΐ £1(171 ίβταήαηιιη ααίΐΊΐΰ. Υί^ίΐβ ηο ηνία ιοβ 
άίρΓα'άεΐιΐΐ γοτ ρΐιίΐοεορίήαιη α ίηαΐΗΊη ίίοο^ρίίνηην., 
]ηχΙα οοηϋΊΐηΐιοηίΐη Ιιον,ιίιιιηη, ί'.ιχί,ι ϋΙβίν,Ίΐΐ,ι, 
ψηιηιιϋ βί ,ιοη }ηχΐη ϋΐΐϊίχίία):, Οικηίκιηι ίη ίΙΙο ίηΐιπ' 
(ίίίηί οηιηΊ» ρΐ^ηίΐηάο (ΙίνίηΚαίΊ$ €θΥροτηΙ\ΐ€τ : βί 
€$(}$ ίη ίΙΙο οοηιρίβΐί φύ βϋ οαρηί οηιηί$ ρπηοίραϋα 
αο ροΙβ&ΐαΐί$, 

ΝίΙΓιΙ. Ιηπυίΐ: ηονίΙί^Γ ίηίΓΟίΙποίαπι ηπιΙΙβΓι•:, δοϋ 
ςΜΟ^ 3θοορίδΠδ δ<•Γν;\ΐο. ι Ιη γο 3ηΓ•Ιυΐ3ΐο. ι ΚογΙιϊ 
αίΐ, Α!ΐιΙ)υΐ3ΐο : 30 δί (!ίοοΓοΐ : Ιρ$ο ο«ίΐ νί.ι ηικχ (]π • 
οίΐ 3(1 ΓαίΓοη) οΐ ηοη αηςοίί. < ΙΙΐ ταιίίοοδ ΙιαΗΓ.ιΐΐδ 
ίη ΙΙΙο Πχ3δ. > Νοη ηπηο (^ιΙ Ιιμιι ίη ίρί;ο, Γ.ηηο νο•<» 
ίη 3ΐίο 3ηι[}ηΙοΐί$. < Ει ίηιο $ηροΓ^ΐιιΐ3:ηίηί. ι Πυ& 59 (ΕΟϋΜΕΝΙ! ΤΒΙΟΟΛ ΕΡΙδΟΟΡί 60 

ηΜίη ]Ηάίοίο αιηοηη €1 Μυηιη ίη ρτορήο Α χρίσει φιΛαδεΛρΙας , εργασίας ΙδιοΜράτμο• ορβη* τος. 5. ϋικίήηα ά€ τηοΠη ναοΐιιϋοίΐφ αϋ ηαηιίαΐαίίοηφ ι*. ΑιδασχαΛία αερΙ της του θατάτου ηατοΑύ- 
Οιτ'ηύ ΰΐηα μοΠηο» αϋ ϋίν^ιιΙ^ι. σεως ίπΐ ζώντωτ καΐ νεχρωτ έαιράτεια Χρί- 
στου. 

6. ϋ^οά ηΐΗ,ηίβ νεηίιιηίί ίϊΐ ϋΗηϋηε : οροτΜ ς*, Περϊ του αίρηδίως ήξειτ τύτ Χριστότ^ ωττχ ίΐαηΗΒ ϋκάΐοίε ραταίπηι €ί$ε βάδ, ιρ«, ϋΗαήίαϋ^ 
ΙιοηοΓβ^ ραοε^ Ιοη^αη'ΐΜίίαίε, άηαηά» αηιοη. δει>' εύτρεπίζεσθαι σχον^χ^^ χίστει^ έΛηίίι, 
άγάΛΐι , τιμ^ , ^(ρήΠ}• ρΛχροβυμίφ » ριΛομα- 
θείφ. 
7. Ρτ€€αΐ\ο άε »αη€ίιβεαΐΊοιιε $μηίΗ» εΐ αηιΊηατ ε% ζ• Εύχ^\ χερϊ αγιασμού πνεύματος^ καΧ ^χψ^ εοτροπΜ, «αϊ σώματος. ΠΑΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Η ΠΡΟΣ θεσσαλονικείς ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. ΡΑϋΙΙ ΑΡΟδΤΟΕΙ 

ΑΟ ΤΗΕδδΑΙ,ΟΝΙΟΕΝδΕδ ΡΒΙΟΛ ΕΡΙδΤΟΙ.Α ΟΛΡϋΤ Ι. Β 

151 ^^^' ΤΗεααΙοιηαηίίηηι ίη ατίατηίηΙΙίηί^ ηπα 
Αρο$ίοΙΙ$ άί§ηα βταηί. 

Ι, 4-3. ΡαηΙηζ εΐ 8ίΙναηΗ$ εΐ Τί/ηοίΗεηε^ ΕεεΙε- 

$10! ΤΙιεααΙοηΊεεηΜίηηι ίη Οεο ΡαΙτε εΧ Οοηιίηο Ια% 

ΟΙιήιΐο : ^ταΐία υοϋίί εΐ ραχ α Ωεο Ραίτε ηαΐτο εί 

Όοηήηο Ιείπ ΟΙιτίασ, €ταΙία$ αρίηινί ϋεο κηρεν άε 

οηιηί^ιιι νο6ί< ίηεηΐίοηεηι νε$ΐΐί (αάεηίεί ίη ρΓβ«6νι 

ηαΐη», ίηάειιηεηΐετ %ηευ%οτε$ τε$ΐή^ ρτορίετ ορικ 

βάει α€ ίαΐ^οτεηι εΗαηίαΐΗ εί ίοίεταηΐίαηί ερει ί)ο- 

Μνή ηοϋη Ιαη ΟιΗίΐι εοταη Οεο εί ΡαΙτε ηαίτο. ΚΕΦΑΑ. Α'. 

Έχαιτος ΘεσσειΛοτιχέωτ έα\ τοΊς άξίοίς τάητ 

^ΚχοστόΛωτ άγώσιτ. 

ΠαϋΛος χαϊ ΣιΛουατδς καϊ ΤψόΘεος^ τζ *£«• 

ηΧησίφ ΒεσσαΧοτιχέωτ ίτ θεφ Πατμ)^ καϊ Κνρίΐί^ 

Ίησοΰ Χριστφ, Χάρις ύμΐϊ^ καϊ ε1ρ^^γι\ άχό Βεοΰ 

Πατρός ήμώτ, καϊ Κυρίου Ίησοΰ Χριστού, Εΰ' 

χαριστοϋμετ τφ θεφ χάντοτε χερϊ χάντωτ ϋμωτ 

μγείατ ύμώτ χοιούμετοι έχϊ τώτ χροσενχάτ 

ι)/ιώτ, άδιαΧβίχτως μνημοτεύοττες ϋμώτ τοϋ 

ίργου της χίστεως, καϊ του κόχου της άγάχης^ καϊ της ύχομοτης της έΛχίδος τοϋ Κυρίου ^ψωτ 7ησ<?ν Χρίστου^ ίμχροσβετ του θεού καΐ Πα- 
τρός ι)μώτ, 

ΟπλΓβ ηεηυβ Αρο&ΙοΙιιιη ηοςιιο εΐιπβΐΐ ββΓτηιη ΑιατΙ οΟτβ *Λπ^στολον, οΟτε ^υλον ΧρίττοΟ έχυ- 

]ιιχΐ3 δΐιηπ) €οη8ΐΐ6ΐιΐ(ϋι:βηι βΰίρδυηι Ιιίο ηοπιίηαΐ? τ^ν χ%τίί τ6 £ΐωθ6; αύτψ ένταΟΟα χαλ€?: "Οτι ν£0• 

Ουία Ιιί ΓβΓβηίΟΓ ίιι^ίΓυοΓι βηιηΐ, 61 αρυά 608 ηοη χατήχητοι ήσαν ούτοι, χα\ ουχ Κει 'ίζρ\ς αύτοΰ; 
ί>ροΓΐ6ΐ)3ΐ (1ί^ΐΗΐίΐΙί8 ΓαοβΓβ πιβηΐΊοηβπι. Υβπ&ίηιΊΙβ ρ Αξιώματος μνησθηναι. Ειχ^ς γι ρ ?;ν αύτους χα\ 

οηίιη 6$1 (\υοά οΐί&ιη «χ Ηοο ρα83ί ΓιΓΐ85βηΐ οίίβηάί- σχανβζλισθήναι. ι ΚαΙ £ιλουαν6ς χα\ Τιμ^θλος. ι οηΐιιπ). ι Ει δίΐναηυβ 61 ΤίιηοΐΙιβυβ. > 0ιΐΑΐηοΙ)Γ6ΐη 
Τίιηοΐΐιβο, ηιιί ζόβο ρΓο1)2ΐυ8 6Γ9ι1 δΊΙτ3ηυπι ρΓ96ρο- 

8ΐΓΐΙ? 158 Κ'^0η288ί8 ΤίΐηΟΐΙΐΟϋδ 6Χ ΑηΊΐηί Π10<1β8ΐί3 

\ά ροΐίνίΐ, ίη 1)οε οΐίαιη ρΓχεερίΟΓβιη Ρβυΐυιη ίιηί- 
Ι3ΐιι«>, (]υΊ 8ΐη3 (ΙΊδοίριιΠβ 86'φ8αηι οοηηηηιβΓαΙ. 
Οιιαηι οΐ) οηιιςαιη 3ΐιΐ6τη Τίηαοΐΐιβί Ιιίο ηΐ6ΐηίηΊ(, οΐ 
ηοη ίη Ερί^ΐοΐα αϋ Ερ1ΐ6ί&ίο$ ? Ουί.ι ΊΙιί εοηΓβδΙίιη 
^ίΙ 608 ρΓοΓοείιιηΐδ ΟΓαΐ, Ιιίο νβΓΟ ηιιροΓ &]) ίρ$!8 
ν6η6Γαΐ3(]Γηιι1υηι « Ε€εΙε8ίχΤ1ΐ68$αΙοηίΓβη8ίηιη. ι 
€υιη ρ3ΐιεΊ 6>«8οηΙ, ΙιοιιΟΓίΓιεο ροιιιίιιβ γοοαΐ ίρ<08 
ΡοεΙε^Ίηπι, ι]ΐιχ (Ιίοΐίο ιηιιΐΐίΐιιϋίηί;» 3ί£;πίΓιεηΐίν3 
Οί^Ι. • Ια Όοο οι Οοιηίηο ^05ιι ΟΙιπδίο. • Ο^Ίλ οΐ 
0Γ£(:θΓυιη εοηςΓο^αΐίοιιοδ ΟΓηηίοΐ ^υϋ»:οηιιη Ιι.ιπο 
ηΐ' ίΐΐίδ ίΙίδίοηιΓίΜΛΠδ αίΐ Ου»τ 051 ίη Όνο ΓηίΓΡ οι Ο -^τ γ, τ?, Ιν 0:!ο Π;τρ•. και Κυζ^ν•» Ίη^οΟ Χριιτώ. Τ{ οήποτε ιτροέταξδ του Τιμοθέου ούτω; δντος εν- 
άρετου τίν Σιλουιν^ν ; Ίσως διά ταπεινοφροσύνη ν 6 
Τιμόθεος τοΟτο {{τησε, χα\ έν τούτψ μιμούμενος τον 
έχυτοΰ Μάί-ίχαΧοΊ Παΰλον, δ; το?ς μιθηται^ α^τοΟ 
εαυτόν συναριθμεκ. Διατ{ βΐι ενταύθα του Τιμοθέσ^ 
μέμνηται, έν τί) προς ΈφετΓους ουκ Ιτι ; "Οτι έχίΤ 
Ιμελλεν εύθυς 7ζρ>>; αύτοΰς 3πι«ναι, ΙνταΟθα δ* 
ν6ωστ\ ήν άπ' αυτών ττύΐν Παυλον Ιλθών. • Τξ 
Έχκλησία θείσαλον.χίων. ι Όλίγους δντα^ , εύ- 
φήμφ ονόματι Έκκλη^ίαν αύτοΰ; καλιΤ, ήτ:; έτ:\ 
τΐλήΟου; σημαντική, ι Έν θεώ χα\ Κυρίω Ίησοΰ 
Χριστώ, ι Έπειοη τ^αν κα\ Έλλτνικα\ κα\ Ίου- 
δα"/.α\ ί'/.7.\τ^ζ'7,. 7•1τ^-»ς έχ-ίνων δ•.α•.&ών αυτήν. 


εΟΜΜΕΝΤ. 1Ν ΕΡΙδΤ. ΑΟ 001088. 24 λο^. *Αλλ* ή μέν ψυχή χ%\ χωρίζζιαι του σ.'ιματ^; Λ ^Ι'^^• < 1η1ΐ8ΐ)ίΐ3ΐ>0 ίη 6Ι8 61 ίη3ηι1)ΐιΐ2ΐΚ)0 ** » :ΐ(Ιι1ίΐ, έν τζί θανάτω, ό ολ ΘεδςΛόγο; ούχ ίτι έχτης αναλη- 
φθείσης χα\ οιχιΐζς αυτού χα\ ιδίας γενομένη; σαρ- 
χός, εμψυχωμένης δηλον<^τι ψυχζ νο£ρ|. *Η σώμα* 
τιχώς νόει, οίον σεσαρκωμένως. 0^» γάρ οΐχήσας, 
φησί, τιάλιν μετοιΧ£?, αλλ* Ισαρχώθη, μίαν λοιπ^^ν 
ΐιετα ττ^ς ίοίας σαρκός ύπέστασιν έχων, χ5^ν έχ δύο 
σνινέστη των εναντίων, ι ΚαΙ έστΙ έν αύτφ πβ κλη- 
ρωμένοι, ι Έπ£\ ου ν πλήρης, φησ\, χα\ άπαράλει- 
κτος ή ένανθρώπησις, προσήκει χα\ ύμΐς πλήρεις 
είναι έν αύτώ, χα\ μή έπιμερίζβ^Οαι πρ^ς τά στοι• 
χΛ% τοΟ χέσμου. ι "Ός έστιν ή χεψαλΙ] πάσης αρχής 
ζα\ εξουσίας. > Κεφαλήν ενταύθα τήν αίτίαν λέγει. 
Πάση γαρ γενητ?) φύσίΐ έπουρανίφ χαΐ έπιγείφ, 
αίτιος ό Χριστδς ώς Δημιουργός χα\ Ποιητής αύ• €«ιΓρθΓ2ΐΙίΐ6Γ, ίϋ 6&1, 6ΐιΙ)8ΐ2ΐηΐί2ΐίΐ6Γ; ηοιι 8θΙο Ιια- 
1>ίΐιι αυΐ 6{;υΐ'α, βίουΐ Αΐιίιηα ίη οοΓροΓβ. Ιΐο 1ια1ΐ€ΐ 
οι €γπΙ1ιΐ8. ΥβΓυιη αηίαιβί εΐίαιη α εοΓροΓύ 86ραΓα- 
ΙιΐΓ ίη η)θΐ'ΐ6, ηοη 3ΐιΐ6πι ρο$ΐ1ΐ3ΰ 06υ8 νβΓϋπιη &!> 
388υιηρΐα οΐ Γ2πιίΙί3π &€ ρΓορΓί» 8ίΙ>ί 60β€ΐ3ΐ οαπιο 
&ηίιη3(α νίϋβΐίοβΐ ρ€Γ αηίιηαπι Γϋΐίοηαΐβϋ*. 131 
ΑυΙ ΰθΓροΓ3ΐίΐ6Γ, ίηΐβΙΙί^β ίηεαηιαίίοηίβ ιιιοάο. Νϋ- 
ηιΐ6 βηΐιη ςυί ίη1ΐ8ΐ)ίΐ&τίΙ, ίηςυίΐ, πΐΓ$ϋΐη ηιί§[Γαΐ, 
8^(1 ίηο9Γη3ΐιΐ8 6&1, υη&ηι <]6ίιΐ€ορ8 ΰίπη 8ιιλ €αΓηβ 
Ιι.ιΙ)€ΐΐ8 Ιΐ)'ρο8ΐα8ίαι, ςυ^ικιπαιη βι •ιΐιοΙ)υ8 εοιιίΓα- 
Γι:8θοη8ί$ΐαΐ. ι Εΐ 68(18 ίη ίΙΙο €0Π)ρ)6ΐί. ι Οαοιιίαηι 
ί^'ΊΐιΐΓ ρίβηα 1ιυιιΐ2ΐιίΐ3ΐί8 888ΐιηίΐρΐι» ίαείΑ 6$1, οΐ 
ψ.χ μη ϋί88θ1νί ηοη ρθ88ίι : εοηνοηίΐ υΐ βΐ νι 8 
ρΙοηί 81118 ίη ίρ$ο 61 ηοη 86ρ2Γ6πιΙιιί αι) 6ΐ6Πΐ6ηΐλ Χύί^. Χωρ\ς γαρ αυτοϋ, φη3\ν, έγένιτο ουδέ εν δ ^ ιηυηάί. ι Ουι 08ΐ οηρυΐ οιηηί8 ρπη€ΐρ9ΐ1υ8 αο |0 γέγονε. Γεγόνασι δΐ αΐ ούράνιαι δυνάμεις, ι Ό 
«Μων γλρ, φησ\. τους αγγέλους αύτοΰ π>;εύματα. • 
Άρα διά Χρ:στοΰ κα\ παρά Χρίστου γεγένηνται 
εύδοχία Πατρ^^ς , χα\ συνεργίί^ι του παρακλήτου 
Πνεύματος. Ι€&ΐ3ΐί8. > ϋαρυΐ Ιιοο Ιοοο, ϋίείΙ οαυ8αηι »€ ρπηοί*- 
ρίυηι. €ιΓινΊ8 6πίιη οοιιάίΐ» ηϋΐυηβ ε<Βΐ68ΐί 96 

ΙβΓΓ6η£ €1ΐΓί8ΐϋ8 0&υ8& 681 Ιαπηίίαπί εΓ6810Γ «ο 

Ε(ίβαοΓ 63Γυηι. Ναιη 8ίιΐ6 6ο, ΐηηυίι, ίαοΐυπι 6$Ι 
ηίΐιϋ ςυοϋ ίαείυιη β8ΐ *\ ΟοιιϋΊΐ» κυηΐ 9υΐ6η) οο!- Ι6»Ι68 \ιι1υΐ<!$, 3ίΙ οιΓιιη. ι Οαί ΓαοίΙ 9ΐη£;<ίΙθ8 8ϋ08 8ρΊπΐιΐ8 **. > Ηαφίβ ρ6Γ ε!ιπ8ΐαιη 61 λ ΟΙΐΓί8ΐο Γα- 
81101 1)6η6ρ1;ΐ€ίΐο Ραΐπ8 61 οοοροΓ3ΐωιΐ6 ρ3Γ3οΐ6ΐί δρίπ1υ8. 

ΟΑΡϋΤ ΥΠ. 

Οηοά €οη)Ηηα\ο αά ϋ€ηιη ίρίηΐηαΗΐβτ ηΜ^ηνβ ια 
^ι«τ ΐ€φ$ 8Μ7ΙΙ ΓΟΐΐίίηβΙ αά ΰοηνΊνβηάηηι €ίιηαο• 

II, 1 1-15. Ρ€ΓηΗ€ΐη €ί άηνηΐϋ'ηι €$ΐί$€ΊΓ€ηιη€ΗΪοη€ 

ηοη ΜαηνΙαΰΙα^ άπηι €ΧΜίίΙη €υτρν$ ρεοζαίοτηηι εατ• ΚϋΙΦΑΛ. Ζ'. 

"Οτι ή ίτρδς θεόν σν^ά^ειαχαΐ τα τον νόμον^ χερι^ 
έ/^€ΐ :ι^ενματίχώς^εΙς τύ σνζιίν Χριστφ, 

*Ετ φ καΐ Λεριετμι\ΘΊ\τ8 Λεριτομ^ άγειρο• 

χαι^τω^ ετ γ(} ά^εκδύσει τον σώματος των άμαρ* 

τιων τής σαρχδς^ ^ ^ί Λεριτομ^ τον Χριστού, 

συττα^έττες αύτφ έν τφ βαΛτίσματι, ^Ετ φ 

«β1 συιη\γέρ0ι\τ8 δια της χίστεως τΐ\ς ενεργείας ηίε, ρ€Τ ηηνηιήΑοηεηι 67ιπι/ί, €οηί€ρηΙΐί ε'ιηΐΗΐ ονιη 
ίΙΙο ρ€τ ^αρ/ίιι?ιιιιη : ί»ι ηπο ίίηιηί β/ίαηι (τιιηι ι7/ο 
Τ€$ηττ€χ\$1'η ρ$τ βάύηιομεναΐίοηη ϋεϊ^ φιι εχοίίανΊί τσν Βεον, τον έγείραντος αυτόν έκτων νεκρών. ^ ι7/ιιιη €Χ ιηοτίηη. Εί νοι, αιηι εαείή ηοΠηί ρετ ΚαΧ υμάς νεκρούς δντας το7ς χαραητώμασι χάί 
τή άκροβνστίςί τίχς σαρκός υμών, σννεζ^οΛοίτχσεν 
νμάς σνν αύτφ, γαρισύμενος ι\μΊν πάντα τά λο- 
ραχτώματα, έξαΛεί^τας τό καθ" ή/ιώτ γειρόγρα^ον 
τοϊς δόγμασιν, δ ην ύΛεναντίον 'ίΐμΤν, Κα\ αυτό 
ζρκετ έα τον μέσον , ΛροσηΛώσας αυτό τφ ά€ΐί€ία >Ι ρετ ρταψιαίνιη οατηιε ν€»{τω, ιίιηιι/ ααη 
ίΙΙο νίνΐβεανϋ, εοηάοηαη$ ηοΰίε οηιηια άβΐιεία,άείείο 

ηηοά αάνεηηί ηο$ εταΐ ΜτορταρΙιο άο^ηιαίίε^ ηηοά 
εταί ΰΟΗΐταήαηι ηοί^ίε ,εί ΟΙπά ιιι«/Η/ίΐ ε ηαάιο αβ^ 
χιΐΜ ετηά, εχνίίεηηε ρήηαρα(Ί(ίΗ$ αε ρυίεϋαύΐιηε 
ίταάηχίΐ ραΐαη Ιτίηηιρίιαηί άε ι7/ίε ρετ ΐρίαηκ ατανρφ. ^λχεκδνσάμενος τάς αρχάς καΐ τάς εξουσίας^ έδειγμάησετ έν χαφΡησίφ^ θριαμδεύ 
σας αύτοϋς έν αύτφ. 1 Έν ζ> χα\ περ'.ετμήΟητε περιτομ^ άχειρο- 
«οιήτω. > Ο-^ γάρ χε\ρ άνθρωπου, άλλα Πνεύμα 
&γιον ύμ^ περιέτ^με, φηο\ν, έχ των αμαρτιών 
6μών. ι Έν τ!( άπεκδύσει. ι Που δέ έξεδύσασθε ; 
Έν τξί ^τιτίσματι δηλονδτι. < Του σώματος των 
αμαρτιών. • 'Αλλαχοΰ φησι. Του παλαιού άνθρωπου, 
τουτέστι, του έν άμαρτίαις βίου. ι Έντ|) περιτομ!) 
το-^ Χρίστου, ι Χριστψ γάρ πιστεΰσαντε;, τήν άχει- 
ροποίητον περίΞτμήθητε περιτομήν. "Ορα £έ, ποτέ 
Πνεύματος, ποτέ δ» Χρίστου τήν π«ριτομήν λέγει. 
Έν γάρ Ιργον κι\ μίαν ένέργειαν τής αγίας οΤδε 
Τριάόος. < Συνταφέντες αΟτφ. > Τής γάρ του Κυρίου 
τιφης τήν εΐκίνα άναπληρουμεν έν τω βαπτίσματι. 
Συ.ταφέντες ουν, κα\ συνηγέρθητε, φησίν. ι Έν φ.• 
Δι' ου, φη3^. Χ*^ άνηγ:ρθητε, κα\ συνηγέρθητε. 
Ο'.Γτεύσαντες γάρ δτι ενεργεί κα\ Ισ/ύΐΐ ό Θεός 
ΐγε'ρειν έχ νεκρών, ένίρθητε, φησ^, κα\ ύμεΖς. Κα\ 138 < είΓ€υηιιοί8ίοη6 ηοη ηιαηυΓβεΐα• ι Νοπ 
οηίιη ΙιηιηαηΑ ηΐ8ηυ8, Ιηηυίι, 8β(Ι δρίπΐυβ 83ηαυ8 

ν08 οίΓΟυηίΟίϋίΐ 3 ρ66€8Γΐ8 νβ8ΐΓί8• Ι ΟΐίΠΙ 6X111- 

8118. > 1)1)ί8υΐ6ηι 6χυί8ΐΐ8? Ιη 1)βιρ(Ί^η)3(6 τί(ΐ6ΐίΓ6ΐ• 
€ ΟοΓραβ ρ6063ΐθΓυιη. ι Α1ίΙ)ί αίΐ, ν6ΐβΓ6ΐη ΙιοηιΙ•- 
ηεηΐι Ιιοε 68ΐ, νίίαυι ςοΐβ 681 ίη ρ60€3ΐ«8. ι 1π 
οίΓ€υπΐ6ί8ίοη6 €1ΐΓί8ΐί• ι ειιηι 6ηίιη €ΙΐΓΐ8ΐο 0Γ6(ϋ- 
ϋίβιίβ, €ΊΓ£υηΐ€ί8ί 68ΐί8 οίΓουπΐ€ί5ίοιΐ6 ΐιοη ηιαηυ- 
Γ^εΐα. Αιιίιη3<1ν6Γΐ6 3υΐ6Πΐ ςιιο(1 ηυιιο ςιιίϋβιιι 
5ρίπΐύ8, ηιιηο τεΓΟ €ΙΐΓί8ΐί ϋίείι οίιοαηιοίδΊοιιβπι. 
8οϋ 6ηίπι υηυαι 6886 ορυβ 61 υηαιη 6Πί60θί3ΐη 
82ηεΐχ Τηηίΐ3ΐί8. ι €οη8ορυΙΐί 8ίιηυΙ ευιη ίΙΙο. ι 
δίπιιιϋΐυϋίιιβηι εηίηι Οοπιίπίεί 8βριι1ε)ιπ εχρίεηιυβ 
ριίΓ 1)3ρΓΐ8ΐιιυιη 13 Π3 ί£;ίΙυΓ βοριιΐΐί, βίηιυΙ 6ΐί2ΐη 
8υΓΓ6χί8ΐί8, ίηςυίΐ. ι Ιη ηυο. ι Ρ6η{υ6ηι, 3ίΙ, 6(ί3ηι 

Γ6511ΓΓ6Χί8ΐί8 6ΐ 8ΪΙΰΗΐ 6Χ€ίΙαΐί 68118. €Γ6(ΐ6η(]<Ι 

εηίιη ςυοιΐ ορ6Γ6ΐυΓ 61 ρο88ΐΐ Πευβ 6χοίΐ3Γφ 6κ "* Ι,ΰνίΐ. XXVI, 12. ** 4υ3ΐι. ι, ο. ^* Ρ83ΐ. ςιι, 4. 63 (ΕΟυΗΕΝΙΙ ΤΑΙΟΟΛ ΕΡΙδεΟΡΙ 14 

ιηΐΗΐυιη ηοδίίδ. ι Ει ςιιΐά ιηϋΙΐ9ΐ ΙοςιιηΓ, 8ίΐ! Ιρβί Α νήθημεν πρ^ΰμίς. ιΔΓύμΙ^-, φη3\ν, » ΙηιβήύαιΤ; νο« 168168 6&ΐί5 ΓυβΙΊΠΐυδ 6Γ£& ν08. Ι Υβ&ΐΓΐ 6908.1. Ι 

ΡΓορΙοΓ νο8, ίηΐ|υίΙ» ςυοηίιιηι γο& 6ΐ6€ΐί βΓβΙίβ λ 

060, 86 Μ <)Ίγ6Γ61 ! ΥβίίΐΓΊ II 060 6ΐθ€ΐίθ ίυίΐ ΟΟΟΙΙ- 
•ΊΟ Πΐ6ί 61^» ν08 8ΐΐΙ(Ιϋ. Ι Ει Υ08 ίηΐίΐ:ΐΙΟΓ68 ΙΙ08ΐη.Ι 
Ργ£€6Ρ10γΊ8 6Γ&1, Γ66Γ6αΓβ ίρ808 9 Ι31>0ΓΊ1)ΙΙ8 (]ΙΙΟλ 

ρ(!Γΐιιΐ6ΐ*αηΙ. ΑίΙ 6γκο : Νοη νοβ 86^068 Γιιί5Γΐ8, 6υιη 
ηθ8 ΐΗΐ]υ8ΐηο<)ί 8ΐιιϋίυιη Ιηΐ6Γ νθ8 8υ8€6ρί886Ϊηυ8. 

$β<1 (1ΙΠ(1? Εΐί&ηΐ ν08 ίΐΙΐίΐ3ΐΟΓ68 η08ΐΓί Γ&ίΐ! ΓΐΗ8ΐί8 

ϋΙ)θιιΓιιΓι. ΟιιοιιιοϋοΤΟυί 86Γΐΐ[ΐοη6ΐη 6Χ66ρί8ΐί8 !η^ 
9ίΙ1ίοΐΊοιΐ6 ηιπΙίΑ ουηι ι^αυϋίο βρίπίαβ. Ραρ^ν, ηιιΐϋ- 
ηαηι 68ΐ ςυοά ύιαί ? $ίιηιιΙ υΐ 86Γΐηοη6ΐιι 8ΐΐ8€6ρ6- 

ΠΐηΙ , υηίνβΓβΙΙ 8Ιΐρ6Γ9Γ688ί βυηΐ , 61 ίΐηίΐ9ΙΙΟΓβ8 

€Ηπ8ϋ Γ36ΐί 8υηΙ. ιΝθ8ΐΓί Γ;ΐ€Γΐ68Γΐ8. ι Οιιοπιοϋο? 
Οιιία ίρ8ί ρΓορίβΓ Οοιηίηηπι ηα(^6ΐΐ3ΐί (^&υ(]6ΐ)9ηΐ ήτε έχλεχτο\ θβφ, ώ7β\ ίλιγε * Της ίμής σι:9Ί^,; 
της (Ις ύμβί; ή όμών ΐϋαρ^ θβου Ιχλογή νρΛγίΦ.ς 
γέγονεν. ι Κα\ 6μ<1ς μιμηταΐ ημών. » Αι^αχάλ» 
ήν τλ άί}κιρρώΊαι αύτους έζ ών ΙχΛΪνοι ύπ<μ£ΐνχν, 
χαίφησιν* Ούχ ήμιΤς μέν τοιαύτην βίς ύμ&ςστον- 
βήν έπεδ5ΐςάμ<6α, ύμ^Ις ίϊ ^^θυμοι ^τβ. *Αλλ1 τ(; 
Κα\ ύμ«1ς, φη9\, μιμητα\ ημών έγένββΟβ χαΐ νΛ 
Κυρίου. Πώς ; Δεξάμινοι τ^ν λόγον έν θλίψβι '^ΙΨ^ 
μετά χαρ2ς πνευματιχής. ΒχβαΧ, οΤον λέγκι. Άμχ 
έβέξιντο τ6ν λόγον ύπιρέπτυααν &7»ντ&, χα\ μκμΐ)- 
τα\ Χρίστου γεγένηνται. ι Ημών έγινήθητλ. » Πω;; 
"Οτι αύτο\ μαστιζόμενοι 6πΙρ του Κυρίου Ιχαιρον, 
5τι χατηξιώθησοιν ύηλρ του ονόματος αύτοΟ &τιμ•- 
σΟηναι. ι ΚαΙ του Κυρίου, ι Πώς; *Οτι ιιαΐ αΜ; (|ΐιοιΙ ά\%\ϊ\ 6886ηΙ υΐ ρΓΟ ηοηιίηβ 154 ®]^β ^^^' ^πιζ^μενος χα\ πάτχων Ιχαιριν. Έχων γ^^ρ Επαοχι, ΙυΓη6ΐία :ιΠιο6Γβ!ΐΙιΐΓ. ι Ει Οοιηίηί. ι Οιιοηιοϋο ? 
Ουία 61 ίρ86 «Ιαρίβ 0£8ΐΐ8 61 ρα1ί6η8 ^αυϋϋΐ)^!. Υο- 
Ιυηΐ3Γί6 6π}ηι ρ388υ8 681, 61 8616118 ΙαΙία 83ΐν08 
Γα66Γ6 8:ιΙιιΐ6 0(£ΐ68Γι. υιιϋ6 6ΐί&1» (]Ί66ΐ)αΙ : ι Ραΐ6Γ, 
(;1οπβ6& ΓίΙίπηι Ιυιιηι*, ι Ιοηυβη» (]6 6πΐ06. ι €ιιπι 
(ζαικΠο δρίΓίΐυβ 8πηοΓι. • €υιΐ) ΐ6ΐΓιπι ίη 68ΐΓη3ΠΙ)ΐΐ8 

«1θ1βΓ6ΐί8, ίη 8ρίΓίΙΐΙ8ΐί1)υ8 {&υ(ΐ6ΐ)2Γΐ8. € Α(]60 ιιΐ 

Γυ6πΐί8 6X6111 ρΙο. ι Ει ςοοιηοϋο Ιιί ΓΐΰΓι βυηΐ ίΐΐίδ 
6Χ6ηιρ1ο, 6υιιι Πΐί ρηιηαηι 0Γ6(]ί(1ί586ηΙ?0ιιί 3(ΐ60 χα\ εΐβώς τά τοιαύτα σώσαντα τήν ΰκ* ούρανόν. 
'Οθεν χα\ Ιλεγε, ι Πάτερ, δόξαο^ν βου τ6ν ΥΙ^, ι 
αζρ\ του τταυρου λέγων, ι Μετά χαρΛς Πνβΰμ^το; 
αγίου. • Έν γάρ τοΤς σαρχιχοΓς λυι»ύμενοι, ΙντοΙ; 
πνευματιχοίς έχαίρετε. ι *Όστ• γενέσθαι ύμΐς τν- 
ιηυς. • Κα\ πώς οζτοι τυκοι γεγ4νασιν λχείνοι;, 
έχείνών πρώτων πιστευσάντων ; *Οτι (»&τ»ς, φησίν, 
εύβοχιμήιατε Ιχ προοιμίων, βτι χα\ τοΙς 1^ «8«ι- 
στευχόσι τύπος έγένεσθε, οία βεΐ φέριιν βι^ «^ «(• 
στιν. ι Κα\ Άχαΐ?. ι Έν τ% Ελλάδι. 

8υ8ΐίη6Γ6 ΟρΟΓίθΙΙ ρΓΟ|ΐΐ6Γ Μ6«• ϋΙοΓΐ Γυί:ίΐίβ, 1ιΐ(|ΐιί1, 8ΐα1ίιιι 3ϋ 6χθΓϋίο, υΐ 6Γι&ιιι 

1118 ςιιί ]»ηι 6Γ6ι1Ήΐ6Γ8ηΙ 6Χ6ΐηρΙο Γυ6π1ί8, 08ΐ6η<1βηΐ68 ι]ΐια1ία 

ι Ει ΑβΙιαία. ι Ιϋ 6&1, €Γ»οία• 

Ι. 8-10. Α νοί^'α βιύηι ρ^ηοηηΗ ίέηηο ΟοηΜί ηοη Άρ'ύμωττίφ έξήχτιταί ό Λόγος τοϋ Κυρίου^ 

ίοίηηι ίη Μα€€άοη{α βί Αΰίιαία, ν^τηιη €ΐίαιη ίη ού μ<5^ο^ ^ τ^ΜίΜΒδοτΙςίχαϊ έτ τ^^Αχαίι^^άΛΛά 
οηιυίΙθ€θ βάβί ναίτα,ηηΰί αΐίη ϋ^ηιη, ά'ιηιαηαήΙ, ρ καΐ έτ χαττίτόχφι^χίστιςύμ&τιί^ Μρός^ό^θ^^ VI ηοη ίίί ιιο6ί< ηεααβ ηηίάηηαηι Ιοηιΐί. Βίηΐίίάβηι 
ίρ$ί ά€ νοί^ίί ηηηηηΐίαηΐ ηηαίβηι ίηρηαηη Αα^ιι^π• 
ιηκι αά νοι, €( ηηοιηοάο ΰοηνέπΐ /Ή^η'ΐίι αά ϋ€Ηηι 
Λ είΐΝΐι/αΓπι, ιιΐ ί€Γνη£ΐίί Ούο νίηηΐί α€ νβΓαα : 
α (χ$ρ€€ΐατβΐη ΡίΙίΗΐη €]η^ άβ γφ/ιΊ, ^ιι^ηι €Χ0ΐΙανΊί α 
ηιοΗΗίί ]ε$ηηι^ ηπι Ιϋίβταί ηοί αΙ) ίνα υεηίΗτα. < Ει νοΐΗ8 6ηίιη ρ6Γΐοηυϋ 86ηηο. ι ΑυΙ ςυοϋ άβ 
▼ο1ιί8, Οϋ6ί €9υ$3, Γ^ιηα ιιΐιίςυβ ρ6Γ6υΓπΐ : &υΙ ςυοιΐ 
ίη(^Γ688υιη 61 ΐΓ2η8ίΙυιη (ΐ6(ϋλΓΐ8 ν6Γΐ>ο Οβί ρ6Γ 6& 
()υφ Ιοΐ6Γ<8ΐί8. Αιιΐ ηιιοϋ ιιΙ)ί()ΐΐ6 αιιιΐίΐα 681 ρΓχϋί- 

62110 ρΐΌρΐ6Γ ΥβδΙίΑΠ) ρΓοΜί&ΙβΠ). Ι Υ6ΓυΠ1 6113111 έξ8Λί\ΛνΘ8τ. Ώστε μ^ χρ^Ιαν ημάς §χ9ίτ ΛαΧκτ 
χι. ΑύτοΙ γάρ χβρί ύμώτ άχαγγέΛΛουσίτ όοϋίατ 
εϊσοδοτ ίχομετ ϋρός υμάς, χαΐ χώς έχεστρέ^^ί 
χρός τόν Θβοτ άχό χώτ εΙδώΛωτ 9ονΜύ9ΐτ βν^ 
(οϊκΓΐ %ο\ άΛτχΘίγφ , κα\ άταμέτειτ τότ ΥΊέ^τ &ΰ4 
τοϋ έκ τώγ ουρανών, Ιν ή)ν/ρ«τ ^ιι ψ9χρύτ 
Ίτισοϋτ τόν Ρνόμετοτ ί{μάς άχό ^η^ όργης ιης 
έρχομέτης. 

€ Άφ' υμών γάρ έξήχηται 6 λδγος. » Έ 8τι ή 
περ\ υμών της πίστεως Ινεχεν φήμη , ιεανταχοΟ 
βιέδραμεν. Ή δτι πάροβον βε&υχατε τφ λόγιρ του 
θευυ, έξ ών ήθλήσατε. *Η ίχι πανταχού ήχουσταιτ^ 
χήρυγμα , έχ τής υμών εύθοχιμήσεως. ε *Αλλά χι\ ίη οιηηΙ Ιογο. ι 8ίςυίϋ6ΐιι ίίθ6ί, ίηςυίΙ, 86Γΐηοη6 έν πσντι τέπψ.ι Του μέν ουν λ^γου, φησ\, του βεοΐ, Γ 
νί6ίηθ8 Γ6ρ!6$ιί8 : ηαηι χιηιιΐ3πΐ6$ νο5 366ιιγγ6γιιιιΙ ο '^^^\ γείτονας Ινεπλήσατε. Ζηλώσαντες γάρ δμΐ;, ^ >ιΙ ϋόβιιι. Α(1πιίΓ3ΐίοιΐ6 ν6Γο, ΟΧ 60 ηυο(1 ΑΐΙϋΟ 
ΐΓ6νί ΙοηιροΓβ 130(3111 ίΙ(ΐ6ηι 36 €6Γΐαιη6η ρΓφ1)υ6• 
Γ6Γΐ8, υΐ ιιηίν6Γ8υιη ιιηιηϋυιη Γορΐ6ν6ηΐί8. ι ΙΙιηοη 
8ίΙ ηο1}ΐ8 ηο€68$β ςυίϋ(|υ8ΐη Ιθ(|υί. ι Νβπι ςυχ ηο8 
(]6 νο1)ί8 Ιοςυί οροΓίυίΙ, ΙΐΙ 6ΐ ΟΧΐβΓβ» 3(1 ΧςΐΙ3ΐ6Ι11 
ϋ(](]ιΐ06Γ6ΐιιιΐ8 ζι^Ιυπι, 1ι%6 ίΙΓι ρΓ3Ρνϋηί6ηΐ68 (ΙίοιιιιΙ. 
ε δΐςυίϋϋΐη ίρβί ά& νοΙΙβ 3ηηυηΐί3ηΙ (|ΐΐ3ΐβπι ίιι- 
ςΓ65&υπ). ι Ρυΐ3 (]υοι1 6αη) 1οπΐ3ΐίοιιί1}υ8 61 ροΓί- 
Γϋ1ΐ5, ηιΐϋΒ Γ6ί>ίί>ΐ6η(1ο ρ6ΐ'ΐυ1ίιυιΐ8, 3(1 \ό$ ίΐί|;Γ6$$ί 
βίιιιυ» ; νο& 3υΐοιιι ηοςιιο ρπορίΟΓ Ι)Χ€ οίΤοη^ΐοιιΙιιηι 
|»3$δί 6δΓΐ5, αυΐ πΓιηϋδ €Γ6(!υΙί βδΐίδ. Ειρπίηι (ϋβίοδ τ1| πίστει προσέβραμον. Του β^ θαύματος Ιν οΟτυ 
βραχεί χρένιρ τοσαύτην ::ίστιν έπεβείξασΟε χιΐ 
άθλητκν, ώς άπαντα τ6ν χ^σμον γ^μειν. ε *Ι1στ8 μη 
χ ρε ί αν ήμά; Ιχειν λαλεΤν τι. ι *Α γάρ ύμβς, φησίν, 
έχρ7,ν περ\ υμών λαλεΤν, ινα χα\ τους λοιπούς ει; 
τ6ν Γσον ένβγάγο)μ£ν ίήλον , έχεΓνοι προφθάνοντε; 
λόγουσιν. ι ΑύτοΙ γάρ τζο\ υμών άπαγγΐλλουσιν 
οποίαν εΓΐοβον. > "Οτι, φτοΠ, μετά πειρασμών χαΐ 
Χ'.νούνων ών οΐ άνθιστάμίνοι έττ^'^ερον, εΐσήλθομιν 
τ.ίλ; ύ;ι3;, ύμιΓ; δέ ούδΐ διά ταΟτα έσχανίχλίσθητί 
? ί^ττ'ΐν ΐΓ•.ιτ:ύ-ατΐ. Κα\ γά,ο ^τιελΟΛν Ιν 0«ροί9 ' ^03υ. ΧΜΐ,Ι. ΠΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙδΤ. Ι ΑΌ ΤΠΕδ8ΛΓ-. 66 

Ιράξεί; λέγου^ιν, έβιώχΟη. Και\ μιτά τλ δ(ο)- Α 5η& Β6Γα\τ ρπ'βΓΟίιΙίοηοηι ρλββπδ 68ΐ, &ί€υΙ Απα , πάλιν, φησ\, πρ6ς υμάς έλθών, έδέχθην ως 
ιηχώς. ι Πω; έτιεστρέψατε. ι Πώς; Ειλιχρι- 
ίϋς; ΜδτΛ σφοδρές χα\ βιαχαοΟ; τζίτζεως, 
ιναμένκιν τ6ν Υΐν; αντου. > Ενταύθα διά της 
:ως χα\ τοΟ έπα(νου, βιδάσχει λεληΟότω; χα\ 
Ε IV τ6ν ΥΙδν αύτου. ι Έχ των ουρανών. » 
; έν αντιθέσει. Κα\ ::ώς, φη^ι^, •ε^ν άποΟα- 
Εχομεν περιμένειν Ιχ τών ουρανών; "Ον 
φησ\ν, έχ τών νεχρών. "Ορα ηώς εΙσήλΟεν 
άνάττασιν. ΕΙ γάρ μΙ) τοΟτον άνεμένετε, ουχ 
ιΟτα ύπεμίνετε. Ό 6έ τ6ν Χριστών αναμέ- 
νε χετιι δηλονότι παντός «όνηροΰ πράγμα- 
Γ6ν (&υ^μ$νον ήμαίς ά,τΑ της δργής. ι Είπε 
ίστασιν, λέγει χα\ την άνταπ^οσιν, ήν ήμέ- 
'ής χαλ£?. Αύτ^^ς γχρ ϊρρύσΛτο ήμά; έξ αύ- 
; Αμαρτίας ημών άφείς. Ι γάρ οΐδατΒ^ άδβΛρο}^ τίιν εϊσοδοτ ήμώτ 
ός υμάς, δτι ού χετή γέγονετ, άΛΛά ΛρΟ' 
βς χαΐ ύβρισΟέντες^ ^αΟώς οίδατε έί' Φΐ' 
7, ί,-ταρ^ησιασάμεΟα έν τφ θεφ ημών Λα- 
χρύς υμάς τύ Εί/αγγέΛιον του θεον έτ 
άγωη, ΊΙ γίίρ παράκΛησις ήμώτ ονχ έχ 
\ ουδέ έξ ακαθαρσίας, οϋτε έν δόΛφ, 
χαΟώς δεδοχψάσμεΟα ύχό τον Θεον Λι- 
ναι τό ΕύαγγέΜον, ούτως ΛαΛονμετ,ούγ^ώς 
'οις άρέσκοντες , άΛΛά Θεφ, τφ δοκιμά- 
άς χαρδίας ημών, 

Ις μέν, φηΛ, τοιούτοι, άλλ' ούδΐ ήμεΓς ά•/- 
>ν τι έχηρύξαμεν εΙς ύμας. αλλά θεοΰ λ<5- 
"Οτι ού χενή γέγονβ. ι Τουτέστιν, ού μα- 
ύ μΰθοι γάρ ψευδείς χα\ λήροι τά ί^μέτερα 
ατα. ι Άλλα προπαθόντες. ι Π^θεν τούτο, 
ίτι ού χενή γέγονεν ; "Οτι, φησίν, άπ^ κινδυ- 
>υγ4ντες τών έν Φιλίπποις, πάλιν •1ς έτερους 
}ς έμβαλείν έθα^ό^δήσαμεν , δπερ ούχ &ν 
ημεν, εΐ μή [θείον ήδειμεν ,τδ χ1ιρ\)^μα. 
^.όησιασάμεθα. • Ούχ ύπεστάλημεν διά τοΟς 
>' ύμίν έχ τών εναντίων χινδύνους, άλλ' έπ- 
καάμεθα. Όρ^; πώς έθά^|δουν τφ χηρυσσο- 
ι Έν τφ θεψ ημών, ι φησί. Τδ πάν τω θεώ Β ηηΓΓηηΙ*.£ΐ ρθ8ΐ(|ΐιηιη ρη^^πβ β8$οηι ρ€Γ$6€ΐιΙίοιιοηι, 
ΐηί|ΐιίΐ, ΓυΓδίιιη 3(1 νο$ νεηίβηδ Ι)οηί);η6 ϋχοβρίιιβ 
βιΐηιοιίπηι 6ΐιη>. ι Οιιοπιο<!ο οοηγβΓδί ίυοΗΓιβ. ι 
Οιιοηιοάο? 155 ^^€01*6. Οιιοηιοϋο ? €ιιιη νβΐιο- 
ιηΐΊΐΙί 90 ΓοΓνβυΐΊ Πϋο. ι Εΐ βχ^ροείαΓοίπ ΕΊΙίιιιη 
6ίιΐ8. ι ΠοοΙοοο ρβΓ ηϊΓΓαΐίοηΑίιι ηοίαικίπη, Ι&ιηι• 
ΙΡΓ ηιιοηιιβ, ()ο€6ΐ 6Χ!ίροεθΓβ Γίϋυιη ίΙΓιυβ. € Οβ 
ΓΟΒϋβ. ι ϋοΐικίό Ιηηηηηιη ρβΓ ο1>]6ε1ίοιιοιη. Ει ηιιο- 
ιηοϋο, 0*11, ουιη ςιιί ιηοΓίυυβ 6$1 βχβρβοΐΑΓβ ροκβιι^ 
ηηι$ ({ο ο(εΙί$? Οηοιη βχοίΐανίΐ, ΙικιΐιίΙ, 3 ιηοΓίυίβ. 
ΤίιΙβ (|ΐιοηιθ(]ο αϋίΐυιη ηϋ ΓΓ.8ΐΐΓΓ6€ϋοη6ΐη ίιινυηβπΐ. 
Νίβί 6ηίιη Ιιυηο οχΒρβεΐαΓβιίβ, ηβςυπίΐιιαιη 1ηηΐ:ι 
8ΐι$ΐίηυΐ5$.ΐί8. Ουί υθγο ΟΙιπβΙιιιη 6Χ8ρ60ΐίΙΙ , 3ΐ> 

ΟΜΙπί 83116 ρηΐνο ΟρβΓΟ ()ί<>€6(1ίΐ. Ι Οΐΐί ΙίΙ)6Γ3ΐ 1108 

3ΐ) ίΓ3 νοηΙυΓ3. ι Οίχίΐ ΓΓβιίΓΓεοΐίοηβηι, ϋίοίΐ £1 γ6- 
ΐΓί1)υΓιοη6πι 3ο υΐϋοπβιη, ηιιαιιι γοεβΐ (ΙΊβιη 'ιτχ. 
Ιρ8ο €ΐιί:ιι ηο8 3ΐ) ίΙΐ3 1ίΙ)6Γ3ΥίΙ, Γ6η)ί1ΐ6η<1ο ηο1>ί8 
ρ€θοηΐ3. 

Π, 1-4. Ναηι ίρϋ* ηαΐίί, (ταίτα, ίηΐτοϋηιη ηο^ 
Ιτηηι αά νο$, ηηοά ηοη (ιιεήί ίιιαηίι, εεά ηηοά αηΐβ 
ηιαίη α(βκΙ% εί εοηίΗηιεΙϋε α/Ι'βαί, ηνειηαάιηοάνηι 
εάιίί Ρ/ιι7ίρρί«, αηάαείετ ερεήηιηί ίη ϋεο ηο»Ιίο αά 
ΙοηΜηάηιη αριιά νοί ΕναηρεΗιηη Οεί ίη ιηηΙιο ατ• 
ίαηιίηε, Βιηΐίΐάβηι εχίιοΠαΙίο ηοκτα ηοη [ηίί εχ 
ίηψοϋηΓα, ηεηαβ εχ ίηιρηήΐαίε, ηεηηε εαιη άοΐο, 
εεά ηπεηιαάηιοάνηι ρτοΙ>αΗ (νεταηΐΜ» α Οεο , ιι( 
ηοϋ'α εοιηηΐίηεΓείητ ΕναηρεΙίννη, ί/α Ιοηνίηιητ ηοη 
ηί /ιοιηιιιί^ιιι ρΐαεεηΐεε^ »εά Οεο, ηκί ρτοΙ^αΐ οοτύα 
(^ ηοιίτα, 

Υυβ 831)6 Ι3ΐ68 6Γ3Γΐδ, ηίΐ, 8Ρϋ η6(|ΐΐ6 ηο8 Ιιυ- 
ιη3ηυηι βΐίςυίϋ 3ριΐ(! νο8 ρΓ.τ(1ί63νίιηιΐ8, 86ΐΙ Οβί 
86Γΐηοη68. ι (}ιιοϋ ηοη ΓυβΓίΐ ηΐ3ΐιΐ8. > Ηοο οδΐ, 
ηοη ναηβ. Νοη Γαϋηΐχ, ηοη η)6η(ΐ3α3, ηοπ ηυς» 
Γιΐ6ΓυιιΙ η(ΐ3ΐΓΧ ρπ6(ΙίΓ3Γιοηο8. ι δοιΙ ηιιοιΙ 3ηΐ6 
ηΐ3Π8 30ϋ€Γι• ι ΙΙηιΙβ Ιιοε ρ:ιΐ6ΐ (|ηο(] ίη3ηί§ ηυη 
ίηβΓΪΐ! Οιιί3 ρ6Π€υΐ3 6ν3(ΐ6υΐ68 ηυχ ΓιιβΓ3ηΐ ΡΙιί* 
1ίρρί8, ΓυΓ&υηι ίη 3ΐί.Ί ρ6η('.υΐ3 ηο8 εοη]ί€(Τ6 3ΐιι.} 
ΓυϋΓίπιυ8: ςυο(Ι η6ςα3ςηηηι 3ΐΐ8ΐ Γυί886η)ΐΐ8, η'ϋ'ι 
ηονί836η)ΐ!8 (ϋνίηβηι 68$6 ρΓχϋίοβίΗ.ηοη. ι Αθ(ΐ3- 
€16Γ 6ς6πηιυ8. Ι Νοη ΓθΓηιί(ΐ3νΊιηυ8 ρΓορΐ6Γ ρεπ • 
€υΙα 'ΐυΰΡ 3ΐ) 3(]τεΓ83ΓΊίδ αρυιΐ νο8 ίηπυίηεϋβυΐ, 86(1 
3ΐιϋ30ΐ6Γ 6ΐϋ1)6Γ6 Ρ{1ιηυ8. νί(ΐ68 ()η3ηΐ3ηι ϋο ρΓΧ* 
αϊ, τουτέστι, διά τ6ν ένδυναμοΟντα Θε6ν ^'^^^^ίο^^ δυηι*.|)αηΙ 3υι1α£ί3πι ? ι Ιη Οβο ηο^ίΓο. , 
ιοιήσαι τεΟα^^^ήχαμεν. Έν τω θεώ τμών Π "**' ^'^' '^^'." '" '^*^"'" '^'^'^'^*"* * ^^^^^ "^•. Ρ'^'Ρ^'*^ 
νφησίν, άπ6 κινδύνων εΙς χινδύνους έμβαλειν 
ϊαμεν; "Οτι ή παράκλησης ή μ^ΰν, τουτέστιν, ή 
ού πεπλανημένον τι ή δεδολωμένον ή άχάί 
τουτέστι, μυσαρών, ή γοητικ^^ν έχει, άλλα 
:\, 9ησ\, δςδα/ή. Κα\ τούτου δείγμα αύτ^ τ^ 
6;58ΐν τών κινδύνων, ι Άλλα καθώς δ^δοκι- 
α• • Άλλ' ούΐως έλαλήσαμεν ύμΙν, φΓσ\ν, 
ιιμάσθημεν 'Κϋρ)^ θεού άςιοι γενίσΟαι, του 
ήνας τδ Εύαγγέλιον, ώσεί έλεγεν • Ό θεδς ΐ£;υΗΐιι ΐιιβηι ρεηοιζΐ 
ρο5ΐυΓ3. ι 15β0"^'^*ο'>''β>ο• ίηπιιίΐ• ηο8 3 ρβηαι- 
Π8 Ίη ρ6Π6υΐ3 €0η]ί€6Γ6 3υ8ΐ 8ΐιηιϋ8Τ ^υΊ3 6χΙιθΓ• 
ΙαΙίο ηο8ΐιη, ί(1 ^$ι, <)οοΐΓίη3, ηίΙιΠ ββίΐυοίοπιιιη 
3υΙ (1ο1ο$ΐιηι 3υΙ ιιηρυΓυηι, Ιιοε 681, 3ΐ>οηΗηαη(1'.πη 
3ηΙ πΐ3ςίευη) Ιΐ3ΐ)οΐ, 8ο(] 4ϋγΊη3 ε8( (Ιοεΐηη3. Γ.ι 
Ιιυ]ιΐ8 ίηιΐιείυπι 681 ςποά 3υ5Ί Γιΐ6Γΐιηυ8 3(Ιν6Γ8ΐιιη 
ροΓίεπΙα. ι 86ϋ ηιιεπιαάηοοίίαιη ρΓοϋαΐΊ Γιιεπιπιυδ. > 
2:>ε(1 ιΙ», Ηκιυίΐ, νοΙ)ί8 Ιοειιΐί δυηιυβ, νβΙιιΐΊ 3 Ο^ο 
ρΓοΙ^αΐί Γυ6Γ3η)υ8 6886 ίίΐοηεί, υΐ ςοιυιηίιΐ6Γ6ΐηΓ η. XVII, 10 8οςς. 67 (ΕΟϋΜΕΝΙΙ ΤΗΤαΟ.^ ΕΡΙδΟΟΡΙ Μ 

ιιο1)ί8 ΕνοϋββΓίϋΐη. ΤίΠίΐϋίΐη ϋί€0Γ6ΐ : Πουβ ρποϋη• Α έδοχίμασεν ήμ3;, μηδ^ν πρ^ς δίξαν λαλκίν άνβρώ πων μέλλοντας. ΔιΙ κα\ έπίστβυσβν ήμΤν τ^ Εύ«γ• 
γέλιον. ΟΟτως ουν έλαλήσαμιν ύμΖν, ώ; (βοχίμαη 
χχι !γνω ήμ51,* δ θι^ς, τουτίστιν £νευ χενοδος!^;, 
£νευ τονϊ θίλε'.ν ύμίν άρέτχειν, &νευ ^λου xα\^^^^α• 
θαρσίας. ι Οΰχ ώς άνθρώτΓΟί; άρέσχοντες. » *Ηρμή• 
νευ^εν εαυτόν. 01 γάρ $όλια χα\ ψευβτ^ βιβάσχονιες, 
βι3[ τ^ ά;^έ32ΐ άνθρώιτοις διδάτχου^ιν.ΉμεΙς βέ, φη- 
σιν, οΰχ ούτω;. Ού γάρ ψεΰβος έ^ιοάσχομεν. Έπειβή 
γάρ Ιτιήνεσβν αύτους, 7να μη χολαχεύ^ιν ύτη^τκευθ], 
εις τοΟτον ^^.Οε τ6ν λόγον. ι Τφ βοχιμά^οντι τ^; 
χαρβίας. ι ΊΙ Βϊ τάς χαρβίας βοχιμάζοντι, οΰχ Ιψ, 
τ6ν βόλους λαλουντα χα\ ιζρ^ς άνθρωπαρέσχειαν λα- 
λοΰντα, άρέσαι. \Η ηο3 ςιιθ(] ιΓιΙιΠ 9(1 Ιιοηιίηυηι ςΙοΗ^Σϋ Ιοευΐιιπ 
Ρ556η)α5. Ιάοο 6Π&ιη εοιιιιη'ϋίϋ ηοΙ)Ί$ ΕνΑπ^βΓιοιη. 
118 6Γ|{0 νοϋί5 1θ€υΙί 5αηιιΐ8» εΐι-υΐ ρΓθ1>3νίΙ Η 
€θ|;ιιονΐΙ ηο3 Πβυ» : Ιιοο 6&Ι, βίηβ ίηαηί (^Ιογια 
3ΐ)5(]ΐΐ6 Ιιοε ςυοϋ ουρβΓβιηιιβ νο1)ίβ ρ1&€6Γ6, 3ΐ)8ίΐυβ 
«ΙοΙο 6ΐ ίηιρυιίΐαΐϋ. < Νοη ιιΐ 1ιοη)ίιι11)υ& ρΙαοβιιΙβΒ.ι 
5'?ίρ8ΐιη) ίιιΐ6ΓρΓ0ΐ3ΐυΓ. Ναιιι ηιιί (1(ΐΙθ8& ϋοεβηΐ αο 
ιΐ)£ΐ)ϋ8εί3, ί(1οο (1οΐ'(;ιι1, ιιΐ ΙιοηιίιΓιΙιυδ ρΐαοοαπί : 
ηο8 αυΐοηι ιιοη ίΐα, ίηηιιίΐ. Νβίΐυβ βη'ιιη ιιι6ιι(Ιη- 
είυιη (Ιοο6ΐ)&ιι:υ8. δίςιιίϋβιη ςυοπί^ηι ίρ$08 Ι&υϋα• 
ν'ιΐ, ηβ «886111311(11 8ΐΐ8ρΊαο (1β 00 8υ1)0ΓΐΓβΙυΓ, &(] 
Ιιιιηο νβηίΐ 86πιιοη6ΐη.€ ΟυΊ ρΓθΙ)&1 €0Γ(ΐ3ΐ ηθ8ΐΓ;ΐ. > 
Νοη €οηΙίηςΊ( »υΐ6ΐη βι, ςιιί €0Γ(ΐ9 ρΓοϋαΐ, ρ1&€6Γ6 
ϊΐΐυιη ςυί (Ιο1υ& ΙοςυίΙϋΓ, 61 αϊ ]ίθΐιιίηί5υ8 ρΐ3€6»Ι. 

II. 5-8. ΝεηΗβ €ηίΐη νηηααίη ρ€τ ητηϊοη€ίη αάη» 
ίαΐίοηίί 9βΓ$αίί ειιηιικ, ηη€ίηαάηιοάηιη ηοίΙί$^ ηβο 
ρβτ θ€€Μίοη€ηι αυαήιίω : Οηι» $$1 /«είίε : ηβίξηβ 
(^ηντβηΐίί 6Χ ΙιοίηίηΊΙ>Μ$ ρίοήαηι : ηβο α νοΙ^ίί^ η€€ 
α6 α/ιιι : γμιπ ροί&Β>ιΐία ίη αααοήΐαΐβ βαβ (ξη^ηιοά- 
ηιοάϋκι €Ιιή$ιί αροϋοΐί : ηά /Ίιίιηΐίΐ ραννηΐί ίη ηΐΰάίο 
νβαή^ ρβήίΐάβ αο ιί ιι«/γ/χ /Όνβαΐ ιιιοε ρϋοί, ίίο 
α/[(€ΐη ρτορβηύ ΐη νοι, ιι< ηιρίαηιιιι ίηφεΠίή ρο6ίι 
ηοη εο/ιιιη ΕναηρβΙίαιη ϋβί , ν£Γηιη ϋίαηι ηο»(Γα$ 
ιρίοηαη αιιίιιιαε, ρτορίβτία ηποά οΗατϊ ηοΙ>η \ααϊ 

ι ΝβΓίυο βιιίιη υηςυ&ιη ρ6Γ 86Γΐηοη6ΐη &(1υΙ&ΐΙο- 
ηί:». > Οαθ(1 ίηιρο&ΙΟΓυιη ρΓορπιιπι 6<1. ι Ουβιιΐ3(1- 
ηΐϋϋϋΐη ηο8ΐί8. » Ιρ<>08 ςυί(ΐ6ΐη 168165 ΰίΐαΐ, ηιιο(1 
ηοιι νβηΐίΓΐΙ ρ6Γ »6Γηιοηβιιι &<Ιυ1αΐίοιιί8, βΐ ηΐ(:πΐο. Ο χαΐεΐχότως. (ΑύτοΙ γάρ των &λλων μάλλον τά ιιερ\ ΟΟτε γάρ χοτβ ίτ Λόγφ χοΧαηείας έγετήθτιμίΨ 
καθώς οϊδαζΒ^ οϋζβ έτ Λροράσει πΜοτεξίας. 
θαύς μάρτυς, Οϋτε ζητονττες ίξ ανθρώπων ^- 
ξατ^ οϋτε άρ^ ν/ιώτ, ούτε 4π' άΧΙωτ^ δυιχίμετα 
έν βάρει είναι ώς Χριστού άχόστοΛα. ^ΑΛΧ ίγε- 
νήθημεν νή^ιοι έν μέσφ υμών ώς άν τρορές 
θάΧπει τάέαντης τέχνα, οϋτως Ιμειρόμεταύβίύτ 
εύδοκονμεν μεταδονναι ύμΤν. Ου μόνον τό Εν^ 
αγ)'έΛιον του θεοΰ^ άΛΛά χαϊ τάς έαυτώτ ψυχάς, 
διότι άγαΛίΐτοΧ 'ί^ιν γεγένψτθε, 

ιΟΰτε γάρ ποτέ έν λόγιοι χολαχε(ας.ι [ΜΤ.]*0«ιρ 
των άπατώντων Γβι<$ν έττιν. ι Καθώς ο(<Κατε. » ΤοΟ μεν 
μη ι ν λόγφ χολαχείας ΙλΟεΐν, αυτούς χαλεΐ μάρτνιρας. δί(]ΐιί(ΐ6ΐη ίρ8ί ιυβίίυβ ηονβΓαηΐ ςυ^ηι 9ΐ1ϋ (|υ« οΊγοα 
Κ6 αεία ΟΓαπΙ. Οαοίΐ &υΐ6ΐη ηοςιιβ ρβΓ οο€&8ίοη6ΐιι 
αηΐ ΊηΙβη 110116111 ^εείρΊβικϋ, 06υιη ίηνοεαΐ Ι68ΐ6ΐιι : 
157 ίιιε6Γΐ& 81101 6ηίιη ΙιοιηΙηΊΙιυβ, ςυ» ία ιιΐ€ΐιΐ6 
ε(ΐ]υ8ηα6 8υιι1 8ΐυϋί3. ΑοΰίρβΓΟ ηηιηςυβ νεί ηοη 
αΓ€Ίρ6Γ6, ηοΐυιη βΐ ΙιοηιΊΐιΐΙχιε, 61 ϋβ Ιιοο ΓβΓυηΙ 
1ϋ8ΐίιιιοηίυηι. ΰ"0(1 &ιιΐ6ΐη ηυη(|υ3ΐη γβΐ 3ε€ίρΊ6η(1ί 
ρΓορο&ίΙυπ) ΙιαΙ)υ6Πΐ, 8οΙί 060 εοςηίΐυπι 681, Ι6ΐη- 
ροΓ6 2υΐ6ΐη 6ΐί3ηι Ιιοπιίηίϋυβ ηιαηίΓ68ΐ3ΐυΓ. Οιιί 
€ΐιίιη Ιιοο 1ιαΙ)6ΐ ρΓορο8ί1υηι, οπιηίιιο ηίβί ιη6ηΐ6ΐη 
ίιιιιιιαίεΐ, &1πιυ&η(1ο 1αη(ΐ6ηι &0€ίρί6ΐ. Ρ&υΐο Υ6γο 
ηβ ίη ηιείιίβηι (|ΐιί(ΐ6πι υηςυ&ιη Υ6ηυΓ3ΐ, υ1 Ιυεπ 
οεε38Ίοη6 ρΓΦ(1ίε9Γ6ΐ. 1(1€Ίγοο εοΓυπι ςιιχ ίη ηιβη• 
16 6Γ&Π1 ηΐ6Γΐΐο Οβϋπι Ι68ΐ6ΐη ¥0621. Ϊρ86, ίηςιιίΐ. αύτους {^ισαν.)'Ότι δΐ ούοέ έν ιτροφίνεκ χα\ σχοικφ 
του λαβείν^ τ6ν βε6ν χαλέ Ι μάρΓ^ρα. Άδηλα γ&ρ 
άνθρώποις τά έν βιανο(^ έχάατου μελετώμενα. Τ6 
μέν γάρ λαβεΖν, Ι) μ); λαβείν, γνωστόν άνθρώκοις 
γ{ν£τα( χα\ μαρτυρεΐται. Τ6 δέ μηδέ σχοπΰν «οτε 
χτή^α^θαι τοΟ λαβείν, θεψ γινώαχεται μόνφ,χρό-^ 
δέ χαι άνθρώποις άποχαλύπτεται. Ό γάρ Ιχιιΐν τον• 
τον σ/Λπ^ν, πάντως ε{ μή μεταβάλλει τ6ν σχοπ^ν, 
ότεβήποτε λήψεται. Παύλιρ β^» ουδέ ΙπΥ νουν ήχε 
τ6 έπ\ προφά^ει χέρδους xηρΰξα^. Διδ είχδτως τ«#ν 
έν διανο£ςι τ6ν Κύριον μάρτυρα χαλεΐ. Ό αύτδς βέ 
μάρτυς, φησ\ν, δτι ουδέ δόζαν έζ ανθρώπων (ητοϋν- 
τες χηρύττομεν. Καλώς δέ έξ ανθρώπων. Την γάρ Ιβ«1ί8 68ΐ <ιυο(1 ηβίΐιιβ β»οπ3ΐη αϊ) Ιιοηιίοίϋυε η»,». **^*^^• **\*^ή^^^^• **^^^*ί*^*^^• ^^*^**^^»• Γ6ηΐ68 ρΓΧ(1ίο'6πιυ8. Κϋοΐο 3υΐ6ΐη ίΐίοίΐ ;ιΙ) Ιιοωίηί- 
ί)υ8 : ιιααι ίΐίαιη ςυ» 6δ1 & Ουο 61 ςυχΓ6ϋΑπΐ 61 
&6(:ίρί6ΐ)Μη1. Ει ρπυιΙβηΐβΓ αιΐιηοϋυυ) αιΙ : Ουβ^Γοηίεβ. 
0(ΐ3η(]υ3πι 6ηίιη ^ΙοιίΟοΕίιαηΐιΐΓ &1) Ιιοηιίηϋ)ϋ8, 
ηοη Ι2ΐπ6η ςιιχΓβίΑηΙ αυΐ ορβΓαπι (ΐ2ΐ)2ηΐ, ηΐ ςΙο- 
πβΐ'3Γ6ηΐυΓ. Μ60 1ιυ]υ8 ςαοί^υβ ϋΐΐυβ Ι68ΐί8 651. 
Ναπ] 3 €οηιηιυηί δυη^ιι Ιΐΐυιΐ ΑεοΊρΙβηιΙιιιη 65(. 
€ Νι•(ΐιΐ6 (|ΐϋυΓ6ηΐ€8 6Χ Ιιοιηίηιΐιΐΐδ. > Νβιιιιβ υΐ & 
νοΙίί>, ίπιμιϋ, αυΐ αΐ) 3ΐϋ$ ςΙοΓίαιη 2ΐοοίρϋΓ€ΐηιΐ8, 
ιηΐΊπΙαεϊα »1ί({υ<ι γυϋΐςίουυ!! 8ΐιπηι$. Νοη οηίηιηικο- 
Γίιιΐϋ8 οαιη (|υχ εϋΐ ;ιΙ> ΙιοιηίηίΙιυϋ ([ΙοΓΪαηι. Κΐ(|ΐΐ6 
οηηι ρυΙυί>ΚΓηιπ8, ίη(]υΙΐ , ςΙοΓίο^ί (?$8«% ηίΐιίΐ οι 
Ιιοε (ΙεΊηίΐυοιιΐΐ'8 : 5ΐιιηυ3 ηαιηηυο 01)Γ'ϋ»Ιί αρο^ΐυΐί. 
0.:ιΐι ϊ^^ΊΐαΓ (Ιοί^ίίαηι ιΐϋϋΐ^ (;Ιο}1ηιη Γ€πυ6Γίαιυ8, χα\ τδ, ΖητοΟντες. £1 γάρ χα\ έδοςά^οντο ύ«* άν- 
θρώτζοιν, άλλ* ού ζητοΰντες,ούδέ έπιτηδεύοντες τδ 
δοξασθήναι. Διδ Χ3\ τούτου μάρτυς δ βεός. Άπδ χοι• 
νου γάρ ληπ:έον αυτό, ι ϋΟτε ζητοΟντες, έξ ανθρώ- 
πων. > ϋύδ' ινα, φηι•, λάβωμεν τ»ί.ρ^ υμών, ή άπ' 
&λ>.ϋ)ν δνςαν, έλαλη^αμεν ΰμιν ψε^δη τινά. Οΰ γ^ρ 
ζητοΰμεν την παοά άνΟρ απών δόςαν. Κα\ ταΟτα, 
φησι, δυνάμενοι είναι ένο.ξο!, χα\ μή έχ τούτου 
άμαρτάνοντες. Έιμεν γάρ Χρ:3τοΰ ^π'^στολοι. 01 
οΰν και την ό'^ί-.λομίντν ήμίν δόςαν άρ*/ηΐάμενθΐ, 
φησ:, πώς δ•,ά δόςαν ά-ρ:::τ;, έμέ/λ&μέν τι δεδολω• 
μέ.ον χτ,ού73£'.ν; ι Δυνάμενοι έν ρ^άοει είναι, ι 'ΙΙ 
:ντιμζ '/^ν δ-ίςτ;, ή, έν β:'(ρει, τουτέιτι, λαμβάνειν 
και τ^2φ5;0χ;, < 'βς Χ;•.στοΟ άΓ.ό;-.ολοι. > ΕΙ γάρ εΟΒΙΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙδΤ. Ι Α Ο ΤΠΕ85ΑΙ.. 73 οΐ ά.ιΛ ΧριΤΕοΟ ; ι *Αλλ* έγενήθημεν νήπιοι.ι 
ίχρί), οΟοέν φορτιχ6ν, ούβένα χόμπον Ιχον- 
μέσφ ύμών,φησί. Τουτέστιν, ού τήν Ανωτέρω 
ς τάξιν, ίλλ* ως εΤς έξ υμών έγενήθημεν. 1 0&- 
Βίρύμενον υμών. ι Ούτως ύμβίς άγατιώντες 
'εχ<5μενοι υμών, χα\ θάλποντες τφ πνεύματι,' 
ρ^^ς τά έχυτης τ;:^^φΐμα παιβία.ι Εύδοχ.οΟμεν 
ί*/αι ύμίν.ι Ποθοϋντες ύμ3; Χ3\ Ιμειρ'^μενοι 
•δοχοΟμεν, τουτέστι, σπουβίζομεν, "Η βουλό- 
ετά τοΰ χηρυγματος, χαλ τάς εαυτών ψυχλς, 
τε, δοΟνβι ύμίν, χα\ υπέρ υμών. Ό δλ τοϋτο 
νο;, πώς βιΐύτιχου τίνος ξνεχεν έχήρυξε; 
σαρχιχης ολω; μετείχε διανοίας; < Δι^τ*. 
'Λ ημών. ι Κα\ τ{ς ή τούτων αΙτία ; εΓποι τις 
Έ άγάπτ,, φτ,σ(ν. ςιΓιιΙ ρΓ8Βϋί€3ΐυη 6Γ3ηιυ»? ι ευιη ροβ&βιηιιβ ίη αυ- 
€!ϋηΐιιΐ6 6886.>ΑιιΙ ίη ΙιοποΓβ βΐ {Ιοη&.ΑυΙ έν βάρει 
Ιη οη'το, \ά οβί, ΑοοίρβΓβ 61 ηΐί. ι Τ3ηςιΐ9ηι€ΙΐΓί$ιί 
ιιροβίοΠ. ι 8Ί οηίιη Ιο^^Ιί ηηΙ ϋ Γβςβ ηιίΙΙπηΙυΓ ίη 
1)οηοΓ6 βυηΐ, ηυαηΐο ηι&ςίβ ίί ηιιί α €ΙΐΓί&1ο? ι §6(1 
Γιιίιιιιιβ ρ&ΓνυΙί. > ΝίΙιίΙ ([Γβνο, ίηςιιίΐ, ηιΙιίΙ οηβ- 
ΓΟδίιηι, ηυΙΙαιη Γαβίηητι Ι)αΙ)οιιΙθ5, ίηΙβΓ νο«, Ιιοο 
6^1, ηοη ΕυροποΓί $υηιρΐο οτά'ΐΜ, βοϋ βίοιιΐ ιιηη• 
ν(τ8ΐΓυηι Γυίιιιυβ. ι δΙο ϋίίβΰΐη ρΓορ6η»»ί ίη νο8. > 
Α(](*ο Τ08 ϋίΓΐ(;6ηΐ65 61 αιιιρΙοα6ηΐ68, βρίπΐυηυο 
ΓϋΥ6ΐιΐ68, ςυ3Π)9ϋπιοϋιιιη ηυΐιίχ 5ΐιο$ ςυο8 αΐυίΐ 
ρυβηιΐοβ. < ΙΙΐ αηίιηο ουρί&ηιυβ ίηιρ6Γΐίπ Υθ1)ί8. » 
Ουβ'κΙι^πιιηιιβ νθ8, 6ΐ η0ΰ6ΐυ ίη Υ05 ρΓορ«η8ί €υρΙ - 
πιυβ 6Χ βηίηιο 8ΐν6 τοΙιιηιιΐ8 61 ϋοηαηιΐΐΓ ευιη ρρφ- 
Β (ΙΙοιιΐίοηβ ιιο$ΐΓα8 ςιιοηυο ίρ$0Γυιιι Αΐιίηιαι, 81 06η (1&Γ6 νυ1)ί$ &υΙ ρΓΟ νοΙ)ί8. ΟυΙ ιιυ?6Π^ υ οιιρίΐ. ηυοπιοϋο ΐ6ΠΐρθΓ&Π5 &Γιου]υ8 Γ6ίΓ8υ8& ρτζ^ 
? Ουοηοϋϋ (ΑΓηαΙίβ οιηιΓιηο ιηϋΐιΐίβ ρ&ΓΓΐ€6ρ& Γυί886ΐ7 158 < Ργορ<6Γ6& ςυο^ οΐιιιπ ηοΙΙι. ι 
ααηι Ηοιυηι €αυ53 6&ι? ϋΐοβιοί ςιιί$ρίαιη εΐιαΓϋ38, Ιιιςυίι, 61 ιιπιογ ν68ΐπ. οτεύβτε γάρ, άδεΛ^οΙ , τίν ηολου ή/ιώτ 
μόγβοτ, ?ιυκτ^ς '^^άρ χαί %\μέρας έ^χγαζό" 
τρός τ δ ι%^ι έχι6αργ{σαί τίνα ϋμωγ^ έηι^ 
" εΧς υμάς τό ΕναγγέΛιοτ τον θεού, 
μάρτυρες χαϊ ό θεός^ ώς όσίως χαΐ ^ι- 
ιαΐ άμέμητως ύμΙν χοΊς χιστεύουσιν έγβ" 
Γ, χαΟάχερ οίδατε^ ώς§τα ίχαστοτ ύμών^ 
)ρ τέκνα έαντον, ααραχαΛονττες υμάς 
ίαμυΟού^ιετοι, Καϊ μαρτνρούμετοι εΙς τό 
ήσΜ υμάς άζίως τον Θεον χοΛονττος Π, 9 12 Μεηίηηίίί εηίιη, (ταΐτε»^ Μοή$ ηοϋή 
αϋ ι»(/οηι• ΞίηΜίάβηι ηοαβ αύ άχε ορηε (αηεηία, 
ο6 ίά ηε ύηί ναΐτηηι εαεηιηί οΜή^ ρΓικ/ΪΓέΐνιιιιζίΐ 
αρηά να ΕναηρεΙίηηι Ώεί. Υοε απίεη ΐ€$ΐ€$ εαίε α 
Ώεη% ^ιιαιιι %αη€ΐ€ εΐ )ηίΙβ αε ίηΰηΐραίε νοΙ^'ηεΗηι, Οϋΐ 
ετεάεί^αΐΐε, νεηαύ (ηενυπηί^ ηΗαηαάιηοάηίη ιιοε/ΐι, 
Μΐ ετ§α ΗΗΗΐηηΗεηίηΗε ν^ι/Γκιη, ίαη^ιιαίΝ ραΐετ ετρα 
βΐίοε ΐΜοι (ηετίιηηε ^ΚεεΛ^ οΙ>%ε€ταηΐεε οοε, εΐ εοη- 
$αΙαη(ε»; αο οΙ^Ιεείαηΐεε, μι αιηΜατεΐίε άίρηε ϋεο^ 
ηπί νοεααεί να ϊμ ιμιιιιι γ^^ιιιιοι λ€ §Ιοτ\αιη, ; τίΐτ εαυτού βασιΛεΙαγ χαϊ δόζαν. 

χίπον ημών. » Ούχ είπι. Τάς •ύεργεα{α,-. Ο « ϊ-^*><>^ί« η^«^"•» -^«^ ^''»»* • ΒβηοΠοίοΓϋπι. 

Γετήσαμεν ύμδς. άλλ' δ μδλλον ήν έντρε- ^"*^"* ^®' αίΤβοίιιιιιβ, δ6<1 ςικιϋ Ιοπβί; ηΐ3]οΓί8 6Γ3ΙΙ 

8θ1Ιί€ίΐυΐΙίΐ)ί8, Ι3Ι>0Π8 ΙΙ08ΐΓί 36 &υ(1»Π8. ι 01> ίΐ1 

116 6ΐιί ν68ΐΓαηι 6$86ΐηυ8 οη6ΐΊ. ι Οιιιιι 13Ι1Ι6Π ρο- 
Ι6&1αΐ6πι Ιια1)6Γ6Γίΐυ8 ΐΑηηυαηι ΟΙΐΓίβιι αροδίοΐϊ 

81601 8υρ6ηΐΙ8 (Ιίχίΐ : ι ν08 168168 6&1ί$ 61 ΟβΙ18. Ι 

06118 ΐ68ΐί&Α<ΐ6 (ϋ§;ΐ)υ8 681, ί|ΐιοηιθίΙϋ οηίιιι η)6ηΐίΓί 
ρο$86ΐ ? ΥβΓοηι ςαοηίλΐη Ιιοηιίηίϋυβ ίηοβπυηι 681, 
ηυιη Ι)6ϋ8 ιιι 1ΐ0€ 8ΐΐ68ΐ6ΐυΓ 608 6ΐ1απ) νο6»ι ίη 

168168 Ζά ςαΟδ 86ΙΤηθ Γ26ΐα8 68ΐ. — Υθ8 168168 68ΐί8 

60Γυιη ςυ» 6οη8ρ6χί8ΐί8, 60Γυηι 9ΐιΐ6πι ςυ» ηοη 
6οη8ρ6ΐΐ8ΐί8 0608 168118 68ΐ, ςυί οηιηί& ηονίΐ. ΐΜι 
η6(|ΐΐ6 8ΐΐ8ρί6ίοηί8 &ΙΙ83Π1 618 ΓοΓιπςιιί νοίυίΐ. 
ι 0υ8πι 88η6ΐ6. ι Οαθ(1 8ίη6 άοΐο, ί|ΐιο(1 ηοη Οηΐο, ρον, τδν χόιεον ημών, φηΛ, χα\ τ^ν μδχθον. 
τδ μή έπ'.βαρήσαί τίνα υμών. ι Καίτοι 
Ιξουιίαν ώ; Χριτκου απόστολοι, χαΟώς άνω- 
»ν. ι 'ΓμεΓς μάρτυρες χα\ ό θεός. ι ^Αξιδ- 
έν ό θεδς μάρτυς. Πώς γάρ οί; Έπε\ δέ 
ο?ς άνθρωτΕοις •1 δ Θε6ς εΙς τοΟτο μαρτυρεΤ, 
ΰς του; πρδς οΟς δ λδγος χαλεΐ μάρτυρας. 
.] Μάρτυρες ύμε7ς, ων έθεάσασθε. ^Ον δΐ 
κ Ιθεάσασθε, δ θε^ς δ Γ.άντα είδώς. Ούτως 
ϊνοίας αύτοΓς λα6ί;ν έβούλετβ χαταλιπεΓν. 
ιΐς. > "ϋτι άδόλως, δτι ούχ ύτιούλω; δτι ού 
ρωπαρέφχειαν, δτι άνευ προθέσεως του λα- ςιιοϋ ηοη «<Ι ρΐ966η(1ϋΐη Ηοηιίηί^υβ, ςυοϋ βίηο ι ΤμΙν τοΙς πιστεύουσι. ι ΤοΙς γάρ άπίστοις ,, •«""" """ '" Ρ*"^ 

ιπτος. Πολ).ά γάρ αύτου χατεμέμφοντο, χα\ Ρ''^'^*'^? <Ι"ί^<Ι"»«η «^^φίβι^ϋ- « νυΐιΐβουιη, ςκί >τι Ιχήρυσσεν άπδ των εΙδώλων άφ(στασθαι. 
ιρ οΓδατε. » Πάλιν αυτούς χαλεΐ μάρτυρας, 
• χα\ πλούσιον χα\ πένητα, χα\ ταπεινδν 
Γτην, χα\ δυσανασχετούντα. Βαβα\, οίον ήν, 
« πβραλιπείν έν τοσούτψ πλήθει. ι Ός 
Εχνα. > Άνω ώς τροφ^νς βίπών. Νυν ώς 
ηΛν, δ χαι αγάπη ν κα\ προατααίαν δηλοΤ, 
ιτύφως πάντα έποίει. Τίς γάρ άν πρδς τέ- 
>θε{η ; ι Κα\ παραμυθούμινοι. ι Ε?ς τδ 
ενναίως τους έπανισταμένου; ύμίν πειρα- 
Ιία\ μαρτυρδμενοι, ι φησίν. Ό ούν μαρτν- 
δηλονότι πολύ του χολακεύειν χα\ άνΟρω- 
» ά^έστηχεν. ι Ε!ς τ^ περιπατά σαι ύμ3ς. ι 6Γ6ϋ6ΐ)3ΐί8. > Ν&ιη ίηΐ6Γ ίη6ΓβϋυΙθ8 ηοη 1ΐ9ΐ)6ί).ιΐιΐΓ 
ίη6υΙρ2ΐυ8 : ηηιΙΐ8 6ηίπι ίη 60 Γ6ρΓ6ΐΐ6ΐΐ(ΐ6ΐ)αηΐ, α 

ρΓ3*86Γΐίαΐ ςυοϋ 6Χΐΐ0Γΐ&Γ6ΐυΓ α1> ίάοΙίδ 86ρ&Γ;ΐΓί. 

< 0θ6Π)8(]ιυοϋΗηι ηο8ΐί$ υΐ 6Γ(;λ ιιηυηκιυΰηιηυβ. » 

ΑαΓ8υηΐ ίρ809 Ι68ΐ68 Τ063ΙΙ. (}ϋ0(1 6ΐ (ΙίνίΐβΠ) 61 
ρ9Ιΐρ6Γ6ΠΙ, 6ΐ 2ΐ1)]60ΐυΠ1 96 ρθΐ61ΐΐ6ΐη 6ΐ ηΐ{>ΐ6810 

Γ6Γ6ΐιΐ6ηι• Ραρ», ςυί(1η9ηι Ιιοο 6Γ31 ιιΐ η6πιίη6Πΐ ίη 
Ι2ηΐ9 ιηυ1Γιιυ(Ιίιΐ6 ρΓ3Βΐ6ΓΠ]Ίΐΐ6Γ6ΐ? ι Ταη^ιίΑπι ρ8• 

16Γ 6Γ§<1 ΑΙ1θ8. ι €ΐΐηΐ &υρ6Γίυ8 (ϋχί886ΐ, ΡβΓΙΙΙίΙβ 

36 ηιι1πχ,ηυη6,ι Τβηςυ^ιη ρ3ΐ6Γ,ΐ3ίΐ: ςυο<ΐ6ΐϋί- 
ΐ6(Γιοη6ΐη 8ίβπίβ63ΐ 6Ι ρΓ3>8ί(]6ηΙί3ΐη, ηυο(|(ΐιιο 
οιηιΓια 8ίη6 Γ38ΐα Γ366Γ61 : ςυί8 6ηίιη βάνβΓβυβ ΟΙΙοβ 
6χ1οΙΐ6Γ6ΐαΓ ? ι Ει ίΌη$θΐ3ηΐ68. » ύΐ νίπϋΐ6Γ Γ(•Γ- 
Γ6ΐί5 ί£8υΓ£6η(68 α(!?6Γ81ΐηΐ ν05 8αΐί€ΐίθη68. Ι Λο σΟβ, Αλλ* ίνα ύμ<1ς ώφβληθήτβ, χα\ βατ^ν ύρ 
τοΓ; τήν βασιλβίαν των ουρανών χατα«χ<υ 
άξίως αύτη; περιΐίατουντι^• "Ορα βΙ αυτί 
ταύτψ Χ9ί\ βι^άσχοντα. ΕΙ χίίρ θιοΰ βασιλ&ία 
αθλον, βεΐ πάντα φ^ρ2:ν «ρ^θύμω;• 71 (ΕΠϋΜΕΝίΙ ΤΚΙΟΠΛ ΕΡΙδΟΟΗ 

Οΐ)1θ8ΐηηΐ68. > 159 0"'* ΐβ*>1<ΐΓ ο1)ΐ6&ΐ&ΐαΓ, πίληί- Α Παραχαλουμιν οΐ, φηβ\ν, οΟχ Ινα τι ήμΤν χ 

Γ«$ΐαπίΐ 68ΐ ςιΐ(κ1 ιηυΐΐιιιη (ϋβ^Ίϋβαΐ &!) 88§Αηΐ«η<]ο, οΐ 

ϋίικϋο ρΐ3οεη(Ιί Ιιοηυη'ώυβ. ι ϋΐ ]ΐιηΙ)υΙαΓ(^Γΐ8. ι 

01)8«ί'Γ&1>9ΐηυ8, ίηςιιίΐ, ηοιι υΐ λΓιςιιίά ηοϋίβ €οη- 

ΓθΓΓ€ΐί>, §6(1 ιιΐνοβ ]υγιΐΓ6ΐηίηί, 6ΐ ορυΐβηΐυιη το- 

1)ίβ !ρ&ί8 Γβξΐιιιηι οοβΙοπιπι ρβηίΓΓίίδ, (Ιΐ|;η6 8(1 Ιρ- 

κυπι §Γ3(ϋ6ΐιΐβ8. Αη1ιη3(Ιτ6Γΐ6 ιιιιΐβιη ίρβιιιη, ςυοό «αΐιιιη ίη Ιιοο (]θ€63ΐ. Ν9ΐιιι •ί Οβί Γ6§ηοιιι Μΐ 

ιηίυιη, οροπβΐ οιηηία ρΓοητρΙο ΓοιτβαηΊιηο. 

II, 15. Οηαρνορίίτ βΙ ηα ρταΐίαί αριηΐΗί ϋίο ΐη- 
ά.*ίνΐ€ΐιΐ€ν^ ηαοά νηηι αϋάρηαη α ηο(>1$ ίβηηοηβϊη 
ααάίίηί Οεί : αεϋερίϋίί^ ηοη ίβηηοηβη ΗοηιίηΗΠΐ^ οΗ 
$ΐ€»ΐ βίί ν€Τ€, $€ηηοηαη Οει : ηνί ϋίαηι αβίΐ ίη ^ο6^< 

ΟοΊη(Ιο ί1Ιθ5 βιϊαιη εοιηηιοηιίαΐ. Νοη βηίιη Ηιι ββΐ. Δέά τονζο χάϊ ίφείς Βί}γαριστονμβτ τ^ 
ά^ίοΛβίατως^ δτι ηαροΛαβόττΒς Λόγοτ 
χαρ^ ή/ιώι^ του θεον^ έδέξασθε ού Λόγοτ έ 
χωτ^ ά^Λά καθώς έσην ά,ΙηΟώς Λόγος ββ 
χαΐ έτεργεΤται έ>• ν/ι/τ το7ς Λίστεύονατ, 

Είτα χα\ έγχωμιάζί*. αυτούς. ΟΟ γάρ ήμ£ΐ 
ίη<|ηίΐ, νΐ ηο& ηυίιΐβιη βίηβ ιΐοΐο, οΐ χίευΐ (ϋοΐυηι ^ άβ^λως, ?η9^ χα\, ώς εΓρηται. άνεατράφημ €81, βΓ^α τοβ εοητ6Γ83ΐί Γυβπιηυβ, νοι αιιίβηι αϋ- 
ς 11*1(1 Α(ΐ6 ίη(ϋ(;ηυιη ίΐ'€6ΓϋΊ8 : 8£(1 &€66ρί&ΐΊ8 & 
ΐ)θΙ)ί8 86Γΐηοη6ΐη 8υ(ΙΊΐυ8• Ιιοο 681, 86Γηιοιΐ6ΐη ςιιί 
Αυϋίΐιΐ8 68ΐ ίηΐ6Γ Τ08, ρΓ96«)ί€Μίοηί8 γ'κΐϋΐίοοί. ΑιιΙ 
86πηοη6ΐη 8ΐΐ(Ιίΐυ8 (Ηοίι, βο ςιιοϋ ρ6Γ«υ(ϋΐυιιι 8υ8- 
είρίΙιΐΓ. δ6Τπιοη6ΐη βϋ6ί, αίΙ, &0€6ρΊ8ΐί8. ΟιιοπκχΙο 
αυΐοπ) 6Χ66ρΐ8Γΐ8? Αη γίΙίρβηόοΤΝοη, ίηςυίι, .86(1 
Ίΐα 6Χ€6ρί8ΐί8, ιιοη «ι ςυΐ ϋοιηίηίβ 86Γΐηοιΐ6ΐιι 808- 
είροΓΰΙίβ, Ιιοο 681 ΠΜυιη, 86(] υΐ 86Γΐηοη6ΐη Ι)6ί : 
06118 6ηΊιη ρ6Γ ιηβ 1θ6υΙιΐ8 681, ίηςιιίΐ. ΑυΙ 86ηηο- 
η6ΐη &ιΐ(1Ίΐυιη, λυΐ 86Γη)θη6η ρ6Γ 9ΐα(1ί1ιιηι ιΐ€€ί- 
ρΊ6ΐιΐ68. ι 86ηηοη6Πΐ 8υ(1ί(υ$. > Β6€ΐ6 ρΐΌΓ6€ΐο. 

Ν6(1Ι16 6ηίΐη Οΐηη68 8ρ6€ΐαΐΟΓ68 6886 *ιρ8ΐ ροΐ6Γ3ηΐ ύ;ιδίς, υμιϊς οϊ άνάς•.4ν τι τζς ^ίτηως ^χικι 
όλλ3ί ιταρελάβετε λέγονάκοης παρ* ημών, το*. 
λόγον άχουσθέντα β!ς ύμίς, τ6ν του κηρΰ*; 
^λον<5τί. Ή λόγον άχοης φησι, τ^ν διά της 
παραληφθέντα. Αόγον της πίστεως έδέςααθί, 

ΈβέζατΟε {& πώς ; ^Αρα χατατεθρονημίν^κ 
φησίν. ^Αλλ' οΟτως έδέξααΟε, ούχ ώς λέγον ά 
που βεχόμενο'., τουτέστιν έμου, άλλ* ώς λόγον 
Δι' έμοΰ γάρ, φησ\ν, δ θε^ έφθέγξατο. Ή 
άχουδθέντα, Ι\ λόγον διά της άχ^ης παραλαΙ 
ι Λόγον ακοής, ι— [ΦΩΤ.] Καλώς. Ού γάρ αύ• 
πάντες ήούναντο γίνίσθαι του χηρυττομέ.ου. ' 
δΐ χα\ δ Κύριος, ι Μακάριοι οΕ μή ίβέντες χα\ τ 6]ϋ8 ηικχΙ ρΓ«ι1Ίθ3ΐ>3ΐιΐΓ. Οί€6ΐ>3ΐ ιιυΐ6ηι 61 Οοηιί- ^ σαντες, ι δι' άχοής δηλονότι χα\ λόγου πχραδεξι 
ηιΐ8 : € β63ΐί ςιη ηοη νί(ΐ6ΓυηΙ 6ΐ 6Γ6ϋίι]6ΓυηΙ *, > τήνεΟσέβειαν.ι Παρ*ήμο>ν τοΰθεοΰ.ιΠαρ* ήμο ςιιι 

ρΟΓ »υ«ΙίΐΙΐηΐ νίιΐ6Πθ6ΐ 6Γΐ8ΙΠ1 86Γηΐθηί8 ρΊ6ΐ3ΐ6Π1 30- 

οΊρίοηΙοδ. € Α ηο1)ί8 Οεί. > Α ηοΙ)ί& ςυ'κίοηι 3οε6ρί- 

Ηΐ^5ί, ηοη &υΐ6ΠΙ ςυί η08ΐ6Γ 68861 86ΓΠ)0, 86(] Οΰί. 

€ Νοη 86Γηίΐοη6ΐη Ιιοπιίηιιπι. > Νοη ΐαηςυΑηι ΗοηΓι• 
ηυπι, Ίη(|ΐπΙ, 86ΓΠ)θη6ηι, 86(1 8ίοιιΙ 651 υ6Γ6 86πηο 
Βαϊ. ΑιιΙ 2ΐ€€6ρΐ8Γΐ8 ηοη Ι3ηςυ3ΐη 86Γηιοη6πι ΙιοπιΊ- 
ηαπι, 86(1 Ι3ηςυ3ηι 86ΓΠ)θη6πι 06Ί, 8ί€υΐ 6ΐΊ3Π) 68ΐ 
ΜίΤΜΟ 061, ΊηςυίΙ. Αιιΐ 3606ρί8ΐίδ 8ΊευΙ 6&1 61 ιΐ666ΐ 
Α€€Ίρ6Γ6 86πηοη6πι 061, Ιιοο 68ΐ, Οϋπ) ϋιηοΓ6, ουηι 
3ΐΐ6ηΐίοη6. — ι Ουί 6ΐί3η 3{ίΐ ίη τοΙ)ί8• > ΑαΙ Ά%\ί 
ϊη νοΜδ, Ι)θ€ 681, 80301 08ΐ6η(1ίΙ ροΐ6ηΐΊ3ΐη, Γογ« 

138819 ρ6Γ 81(^03 ς086(ΐ3Π1• ΑΐΐΙ 3§Ίΐ, \ά 68ΐ εΓ68€ϋ 
Ρ6Γ ΤΗ3Π) Τ6&ΙΓ3Π1. 

10011» 1^• 10.νο$€ηίηΐίηΐίίαίοηί [ααίαίΐί. {τα- Π '^/<^'^ Τ^Ρ μψη^αί ίγεί-ήθητε, άδεΛρο} 
ίΓ€ί, Ε€ϋΐ€$ίαΓητη Όη ηνίΒ ίκηί ίη ^Η^^Λα ίη €ΗΗ»ίο ΈκχΛησιώτ τον θεον των ούσώτ ίτ τ^ Ίο 
^βΐη : (ΐηοά εαάέηι ρα$ίί είίίι βΐ ψοί α ρτορήιε ύοηΐή' 
I>ΗιίI>η^,φί€ίηαά^ηοά^ίηι^ι^ρ»^α^Ηά<ιε^^,ηνί εΐ ΟοΜί• 
ηΜη^^€*ηίηο^^^^ιε^Ηηί εΐ ρτορτΊοι ρτορΠείαζ^ εί ηοε ρεν^ 
»ε€ηΙί ειιη/, εΐ Οεο ηοη ρΐαεεηΐ, εΐ οιηηί^αε Ηοηήηίΰαί 
αιΐνΰπαηΐητ : ηνί οΙ>$ίίΙηηΙ ηοΐ^η, ηε ΙοηηαηΐΗΤ ^εη- 
Ιί^Μΐ φίο εαΐνί βαηΐ, ιι( εχρ'εαηί ρεεεαία ιιια εεηι- 
ρετ : ρετνεηίΐ αηίβηι ίη ίΙΙα ίνα ίη βηβΜ, ή ν εΟσέβειαν. ι Παρ* ήμο> 
παρελάβετε, οΟχ ήμέτερον δέδντα. Αλλά του θι 
λόγον. ( ΟΟ λόγον ανθρώπων. > Ούχ ώς λόγον, * 
ανθρώπων, άλλα χαθώς έττιν αληθώς λόγος 
*Ή Ιδέξασθε, ούχ ώς λόγον άνθριΟπων, Α>Χ ώ; 
Θεοΰ. Καθώς, φησ\, χα\ Ιστι λόγος θεού. "Η ι 
σθε χαθώς έστι χα\ πρέπει δεξααθαι λόγον 
τουτέατι, μετά φόβου, μετά προσοχής, ε •|] 
ενεργείται εν ύμιν. • [ΟΙΚαΤΜΕΜΟΓ.] 'Η Ι 
έν ύμΙν, τουτέστι, τΙ;ν οΙχε(αν δόναμιν επιδιίχ 
Γαως διά τημι^ων τινών. Ι) ενεργείται, τουι 
αΟξει διά του Ομβτέρου βίου. Ει (|ηοά Ιαηςπηπι ΟοΊ 8θΓπιοηοιη, ίηηυΐΐ, 3€εο|)6- 
Γίΐίδ, ίη(ΐ6 ιη.ΊίΓιΓοδίυιη 651, ηυοιΙ ριο Ίρ<:ο Ιηιιΐ3 ρ3ΐί 
8υ8ΐίηυ6Γίΐί5. ϋιΐ6ηια(1(Π0(1οηι ειιίηι οχ 1Γΐ5 ί]ΐι«'6 ΐ|ΐ50 έτ Χριστφ Ίησον^ δτι τά αντά ίπάθετ 
ύμεΐς ύχό τύτ Ιδίωτ σνμρνΛετώτ, χαβά 
αντοϊ ί)Χό τώτ Ίονδ^ί^^ι^^ των ηαΐ τύ^ £ 
ά::οχτεινάγτωτ Ίησοντ χ^ϊ τοί'ς Ιδίοίχ .Τ| 
τας, χα} ή/ιας έχδίωξάττωτ^ χαϊ θβφ/ιή άρεί 
των, χαϊ χάσιτ άνθρώχοις έναΐΎίω%* , χω.1ν( 
7^^ιάς τοις έΟτεσι ΛαΛήσαι Ίνα σωθώαν, 
άναχΛηρώσαι αύΓώ%* τάς αμαρτίας ηά% 
"ΕρΘασε δέ έπ' αντοί'ς ή ί'ρτή εΙς τέΛος. 

Κα\ δτι, φησίν, ώς λόγον θ£θ'* έδέςασθε, 
δί/λον, ές ων ύπ^ρ αύτου τοιαύτα παΟεΙν ήνχ'σ; 
"ύζηιρ γάρ έξ ών αύτδς Ιπασγεν, Ιπιστούτο τ '^ο^η. XX, 29. 73 αΟΜΜΕΧΤ. 1Ν ΕΡϋ^Τ. 1 Λϋ ΤΙΙΕδ^ΛΙ. 74 

τίνα χτ.ρύ^σΣίν, ούτω; κ»\ έξ ων ούτοι !πχθον, τλ- Α ρ3ΐίοΙ»αΐ4ΐΓ , οηηίίηιιαίιαΐ ίΐιιο.Ι ϋίνίπα ςπχιίΑΐη στοΰ'Λαι, δτι ώς θεοΰ λ<5γον έδέξαντο τ>> κήρυγμα. 
Ι Των ούσών έν τζ 'ϊουδαί^ έν Χριστώ. > ΕΟφυό; 
διεΓλεν. Έπίΐδή γάρ καΐ αΐ Συναγωγα\ των Ίου- 
8α{ων έν θεφ ιΐναι δοκουσι, τλς των πιστών Εκκλη- 
σίας, κα\ έν τω θεφ χαΐ έν τψ Υίφ αύτοΟ λέγει εί- 
ναι. Τι';ν Εκκλησιών γάρ, φτσ\, τοΰ Ηεοΰ, των ου- 
σΊν έν Χριστώ *Ιησοΰ. Ό δΐ αρνούμενο; τίν Υ'ών, 
χτΧ τν> Πατέρα ζρνηται. ι "Οτι τά αυτά έπάΟετε. ι 
Κα\ ούτοι πολλούς ύπέμειναν ύπ2• των ίδίο>ν συμφυ- 
λετών πειρασμούς, ώσπερ οΐ έκ πΐριτομης πιστο\, 
\0τΑ των τω 'Ιουδαϊσμψ εναπομεινάντων, ι Των κα\ 
τ6ν Κΰριον άποκτεινάντων. • Κα\ τ{ θαυμαστον, φη- 
σ\ν, ει τους Ιδίους συμφυλέτοις έκάχωσαν ο( Ιουδαίοι, 
δτΓΟ^ γε κα: τ^^ν Κύριον έσταύρωσαν ; Μεγάλη γάρ ρΓ£(ϋε3Γ6ΐ : ίΐ9 ςυοςϋβ οχ Ιιίδ ςιι» ΐρ$ί ρ28ί>ί 
6Γ2ηΙ , €0ηηΓηίΐ9ΐ)&ηΙ ςιιοά ΐβηηααηι Οβί ββπηο• 
ηοιη, 8ΐι$ΰίρ6ΓοηΙ ρηκϋΐοαΓιοηοιη. ι Εΰ€ΐθ8ί0Γυηι 
Οεί ςιιχ $πιιΐ Ίπ ^α(Ix^ Ίη ΟΙιπδίο. > ΑρΙβ ϋΙ^Γιη- 
χίΐ. ΟυαηϋοςιΓιϋοιη βηιηι ^υ(]χο^υIη ηυθΓ|υ6 εν- 
ΐιη^οξφ ίη Οβο 088β νίιίΓηΐυΓ , βιΙϋΠυιη ΕοοΙβ- 
6138 61 Ίη Ι)οο οΐ ίιι ΓίΠο ο]υ5 (Ιίοίι 68$ο. ΕοοΙοδίαηπη 
βηίηι, ιη(]υίΐ , Πει, ςιιχ 8υηΙ ήι €ΙΐΓί$ΐο ^ΰ^η. Οιιΐ 
Ααίοιη Γίϋυηι ηβςΑΐ, βΐίαιη βΐ ΡΑίΓοηι ηο^αΐ. ι Οιιθ(1 
ι βαάοηι ρ9$δΊ 8ί1ί•. > Ειίαηι 1ιί ηιυΐια ευβίίηυο- 
ταηΐ α ρΓορπίε ιοηΐπϋυΐίϋυδ αϋνβΓδΑ : ηυβπιαϋ- 
ιηοάυιη ΟΓβιΙβηίβε 6χ οίΓευπιείδΐοηβ &Ι) Ιιίδ ςιιί ίη 
^υ<^α^5ιηο Γ6:η&ιικεΓαπΐ. ι ^\ιϊ η Οοηιίπυπι οεοίάϋ- 
πιη(• > Ει (]ϋΊ(], ίη(]ΐιίΙ, 3ϋιηίΓ3Π(Ιαπι, 8ί ρΓθρπθ8 τρ^^ς πειρασμούς παραμυθία τά του Χρίστου παΟή- ^ €0η(π1)υ!6$ ^α(1.Ύ^ αίΏΙςηηΙ, ςυαηϋο ίρ^ηηι ςυο(|υ6 

Οοηιίηυηι €Γυε1βχ6ΓυηΙ? όίςυ'κΐβπ) ηιαςηυηι αάνορ- 
5υ8 αΟΙΊεΐίοηβδ βοΙ^Ιίαπ) βυηΐ βα ηυοκ ρα$5ΐι$ 6^1 
ΟΙιπδΙυβ : ίίίβο (ΐηο^υο βειηροΓ ηιβιιιίηίι ίρ$0ΓΐιπΊ. 
ί Ει ρΓθρΙιβΙη8. ι ΓθΓΐηΝ8ί5 , ίη(|ϋίΙ, (Ιίοοΐ αΐίςηΐε 
ςυυ;4 Οοιηΐηυηι ίςηοΓαηΐεβ οεοΙϋβΓαηΙ : 8β(Ι ιιηηι 
1ρ803 ρΓορΙΐ6ΐϋ$ ίπ ({υοΓυιπ Γι1}Γΐ8 νοιβαΙιαπΙοΓ ίςπο- 
ΓΰΙαπΙ? αΐΐαηιβη ίρ50$ ςιιοςυβ οοοίϋβΓυηΙ. ι Ει ηθ8 
ροΓ$€€υΓΐδϋΐιΙ.ι Ει ηο$, ίη(]υίΙ, βχρυΐ6πιηΙ. ΟροΓίοΐ 
ίςίΐυΓ ηθ8 3ϋνοΓ8ΐΙαΐθδ Γογγο νίπΙίΐεΓ ίηΐυεηΐβδ 3(1 
€08 (]ΐιί ραδΒΪ 8υηΙ. ι Εΐ Οβο ηοη ρΐαεβηΐ. • Οιιο- 
ηιο !ο οηίιη ίΙΠ ρΙαεβΓβηΐ ςπί αΐ) ίρ$ί8 οοοίδοβ 681 ? 
ι Ει οηηηίΐυδ ΚιοηιίηίΙ)υ8 αϋνοΓδοηΙυΓ. ι Ν^ηι 5ί 
01 Ιιί ιηΛίΓιΓϋδίαΓί ρΓΧ(ϋε3ΐίοη(>π) 0οί, οβί υΐ 5η1νυ$ Οαί, ματα. Δι6 Χ3\ άε\ αυτών μέμνηται. ι Και τους 
ιδίους προφήτας. ι "Ισως, φησ\ν, έρεί τις, δτι τ^ν 
Κύ|ϊΐον άγνοήσαντες άνζιλον. *Αλλά κα\ αύτους τους 
προ^ήτας. ώντάς βίβλους μετεχειρίζοντο, ήγνίουν; 
*ΑλΑ* δμως κα\ αύτους άνεΤλον. ι Κα\ ήμ3ς έκοιω- 
ξάντων. ι Κα\ ήμΐν δέ, φησ\ν, άπεφύησαν. Δει ουν 
ΰμας γενναίως φέρειν το.>ς πειρασμούς^ άφο;.ώντας 
πρ*νς το•>ς πεπονβότας, ι Κα\ θεψ μή άρεσxδντο^ν. ι 
Πώς γάρ τω παρ* αυτών σταυρω6έ7τι άρέσαι:ν ; 
ι Και πδσίν άνθριόποις, φησ\ν, εναντίων, ι Ει γάρ 
τ?! οικουμένη τΐ κήρυγμα λαληθηναι θεού εστίν ινα 
σω^ϋ, αύτο\δέ κωλύουσι λαλήσαι, χα\ πάντων την 
σωτηρ{αν έμποδίζουσιν, &ρα κοινο\ τί|ς οίχουμένης €ΐσ\ν Ιχθρο\, πρδς τί}ν πάντων σωτηρίαν έναντίως ρ Φ^ί νβΓΟ ρΓΟΙιίϋοηΙ Ιοίΐϋί, 1β1 βΐ οηιΐιίαπι δαίιιΐβπι Ιχοντις. — < ΕΙς τδ άναπληρώσαι. > [ΦϋΤ.] Ταΰτα 
δέ χα\ πάλαι έπ\ τών προφητών, χα\ νυν έπ\ του 
Χρίστου χα\ έφ* ημών {πρα£αν, Γνα πάντοτε άνα- 
πληραιθώσιν α( άμαρτίαι αυτών. Επειδή γάρ πάν- 
τοτε ταύτα Επραττον , πάντοτε άνε πληρούν τάς 
αμαρτίας αυτών. — ι Αυτών τάς αμαρτίας, ι 
[01Κ0ΥΗΕΝΙ0Τ.] "Ορα έπιτεταμένην την Ίου- 
δχίων χατηγορίαν', κα\ άξίαν της αυτών μιαιφο- 
νίας. ΦησΙ γάρ δτι πάντα & εποίησαν οΐ Ιουδαίοι, 
σχοπφ του άμαρτάνειν έποΐουν, τουτέστιν, ί)δΐΐσαν 
δτι άμαρτάνουσι χα\ ήμάρτανον. Είς τδ άναπλη* 
ρυσακ γάρ, φησ\ν, αυτών τάς αμαρτίας, οΤον δτ:, 
ύτπερ χι^εωστοΟντες άμαρτάνειν, οΟτως ήμάρτανον. 
Έτού γάρ τδν Κύριον άγνοοϋντες άνείλον, τους ίηιρβϋίυηΐ, &αη6 €θιιιηιυηο8 8υηΙ ογ1)Ι8 ίηίηιΊοί, Ιιο- 
βΐΊΙί ηιοΓ6 86 ΙιαΙ>€πΐ68 9ΐ1 οπιηίιπη 5αΙιιΐβ!ΐι. ι ϋΐ 
οχρΙΰ.ι::1. ι ΙΙα:ο βυΐοηι οΐ οΐίηι ίη ριορίιβίίδ €ΐ ηυηο 
ίη €1ιη8ΐο οΐ ίη ηοϋίδ ΓβοοΓϋηΙ, υΐ δβπϊρίίΓ ο.\ρ1ο- 
ΓοηΙυΓ ρ6ε€3ΐ3 ίρβοΐϋΐυ. Γ^ι'αιη ςαία 56η)ρ6Γ ϋ^εο 
Γ3αοΙ);ΐΜΐ, 86η)ρ6Γ •ϊχρΙβΙ)αηΐ ρΰεοηία βυα.-— ι Ρβεεαία 
8ηίί. ι Υιιΐβ οχα^ββπαίΛηι ^υι^α:0Γυη) αεεη^αΐίοηοηι, 
61 ύίξπιιηι ϋϋδ Ιιοπαίοίϋίηηι. Αίι οηίηι ςιιοϋ οηιηία 
()ηαϊ ^ιιιIx^ Γαοί6ΐ)αηΐ, ρΓοροδίΐο ρϋοεαηϋί ΓαοίοΙ»αηΙ, 
1.1 6δΐ, 86ίοΙ}3ηΐ δβ ροοοαΓβ 6ΐ ρ66εαΙ)3ηΐ. Ναπι αι 
6χρΐ6ΐ•6ηΐ, ίηηηίί, ροοοαίαευί,Ιιοεοδί,Ιαηςπηίη ϋο- 
1ήΐ0Γ6δ οδδοηΐ 3(1 ροθ€3ηϋϋηι, Ιΐα ρβοο;ιΙ>3ηΐ. Ε$Ιο 
οηίηι ηπού Οοππηιιηι ί}ζηθΓΛηΙο8 οοείιΐβπιιΐ, «ιΐ ρπι- 
ρ1ΐ6ΐ;)8 (μιαιη οΐ) 03υ^3ηι, όο ({πΐϋηδ 86δϋ ]αοΐ3ΐίΙ? ::ροφήτας διά τί, έφ' οΤς σεμνύνονται; ΊΙμοίς διά Ο Νθ8 ίΐηαηιο!ί)ΐ•6ηι ροΓδοηοπιαυιΤ 0ϋ3Γ6 6ΐ νο» ηΓ.ϊΐ- τίδιωχο«;9ΐν ;'νμάς διά τί χαχουσι ; Τά Εθνη δ,ά τί 
χωλύουσι σωθήναι; ΕΙ άγαΟδν έστι τ^^ προτελΟεΙν τ?) 
χίστιι Χρίστου τά έθνη, τί μη προστρέχουσι άίΧ 
α•>:ο\, άλλα χα\ τους προστρέχοντας έπιχειρουσι 
χωλύειν ; Ε{ δ« ούχ άγαθδν ηγούνται, τί διαφΟονουν- 
τ2ΐ τοΙς . προσιουσι ; Τί δ* αΟτοϊς κα\ τών έΟνών 
μίλει; Όρ^ς πώς εκουσίως άμαρτάνουσι, χα\ πάντα 
7»ιοΰαιν εις τδ πάντοτε άναπληρώσαι αυτών τάς 
αμαρτίας, τουτέστιν, 1ν:χα του μηδέ ποτέ άποστή- 
ναι αύτους τοΰ άμαρτάνειν ; Διά τοΰτδ φησι, ι Κα\ 
Ιφ^αβΑν έπ* αύτοΰς ή δργή εΙς τέλος. > ^ΑεΙ μέν γάρ 
έμαρτανόντων, ειπετο ή δργή. ^Ανΐδάλλετο 6Ϊ, τ^ 
μ&τανοία χώραν βιδοϋσα, νΟν δΐ χατέλαβεν αυτούς. 
ί Έφθασε δΐ έπ* αύτοΰς ή δργή. > ΟΙδίν δτι ο^ τδ 

Ρατβοι.. Οκ. ΟΧΙΧ. ^πηΙ? €ηΓ ςβηίοδ ίηιρειΙΊηηΐ, ηε δ»1νΐ6 Γι;ΐηΐ? 8ί 
1;οηυηι 6δΙ ςεηΐβδ 3ϋ ^11^^$ιί Ηϋβιη 3€ε6ϋ6ΐ'6, ({υαυ 
ηοη 3£0ΐΐΓΓαηΐ ει ίρ$ί? {|ηίη6(ί3ΐη 3εεηΓΓεηΐ6δ ριο• 
1ιίΙ>6Γ6 εοιΐ3ηΙυΓ? Ουοιΐ δί ηοη 6δ56 Ιοηηηι ]υ(Ιί* 
ε3ηΐ, εαΓ ίηνίίΐεηΐ 3εε6(ΐ6ηΐί1)υδ ? Οϋ3Γ6 εΐίαηι ^βη- 
Ι6δ ίρδίδ 04ΧΦ 8υηΐ? νίϋεβ ηαοιηοϋο νοίυηίαπίί 
ρεοεεηΐ, 61 οηιηία Γ3θί3ηΙ, υΐ οοηΐίηυβ 6χρΐ63ΐιΐ 
ρ6εε3ΐ3 803, Ι.οε 68ΐ, ηυηςυ3ηι (Ι68ΐδΐ3η1 3 ρβΓ- 
επηϋο ? ΡΓορΐ6Γ63 (]υοςυ6 3ίΙ : ι ΡεΓνβηίΙ ίιι ίΐΐυβ 
< ίΓ3 ίη Ωηεηι. ι δβιυρβΓ εηίηι ουω ρεεείΓοηΐ, 
86ςυβΙ)3ΐυΓ608 ίΓ3 : ν6Γυηι ευηεΐ9ΐ)3ΐυΓ (1308 Ιοουιη 
ροκηίΐεηΐίφ, ηηηο 3υΐ6Π) εοπιρΓ6Η6η(ΙίΙ Ιρβοδ. 
ι Ρ6Γν6ηίΐ 3αΐ6ηι ίη ί1Ιθ8 ίηι. ι Νονίΐ ςυο(1 ηιπίΐο^ 
Ιΐ3ΐ)6Γ6 &(1ν6Γ8ίΐ3ΐυηι δοοίοδ ηοη Ιβηΐυπι 3(1Γ6ΓΙ 80- 

3 19 75 (ΕευΜΕΝϋ τιαεοΕ ερι§οορι 

ΐΑΐιί,ηυ9ΐηΙιιιιι υΙΓίοηβιη ι^αοιΙ «ΐ€ ίιιΊιηίεΊβ. Ί1 ό(>γή, Α πολλούς Ιχιιν των «ιιρισ^Αων χοινωνονς το5«νην ίρη, ίιιηιιίι, ίηι. ΑπίευΗ 8ΐϋ<ΙίΓιο οβίβιιϋϋ ίρΜίιι 
ίιαιη, ςιΐ9Β ]&ιη οΐίηι Ιρβίβ <Ιβ1)ο1)αΐυΓ. « 1ιι Οιιοιιι. ι 
Νοη λίτιρΙΊυβ Ιΐα υΐ ηυβηάοςιιβ 1β2 >ί^ Μπτϋυβ β 
ηιηιιιη ΠΙ)βΓΐα8, οιιρΐίνΙΚ8 οΐ πιηυηι Γβ^κββίο, βΐίΓα 
Ρβί »ο ίΐ6Γύιιι Π1κΐΓ9ΐϋο : •6ϋ ίη Ομι», Ιηςυϋ, άη- 
νΑΪϊι Ιγ9 1>ΰί ιυρβΓ ίρβ:», 1ιο€ 651, α»ςαβ λϋ ηηβιη, 
υΐ ί»!» ιιοη μι βοΐυϋο ηιαίοπιαι. 

£ΑΡΙ)Τ II. 

αίρ€€ίη^ηοη €οτά€, ν€Η€ηΐ€ηίίΗί ίίηάΜΑΜίανίάίΐΒ (α- 
η>ηι νεαναη ΰηηι Μηίΐο άίΜετΙο, Οηαρτορίβτ νο- ι:αραμυθ£ΐτ2ΐ, ώς τ^ ΙχβιχιΤιβαι ί«6 τΰν-ΙχΟ^. 
ΊΙ ^ργΗ$ 9Ά^^' ΤοΟ Αρθρου ή τροβΟήχη ^ίχνυιη 
όφκλομένην αύτο7ς τ^ϊ^Λ\ τήν όργήν• € ΕΙς τϋ&{, • 
Ονχ Ετι, φη^'^ν, ώς τΜαι 6ουλ€(« μι\ κ^λιν Ιλιν•;- 
ρίβ, αΙχμαΛωα{α χαι πάλιν επάνοδος, χΛ ύργή βιο» 
χα\ πά).ιν χατχλλαγή, άλλ' ιί; τέ>Λς, φτ^σιν. ή ό^γη 
τοΟβ£οΟ έπ'αύτοΰς, τουτίττιν, βχΡ^ τίλους• ιΟί 
Ιτι λύσκ; των χα.,ών. 

κε<ίΑ^\. ιτ. 

/Ιόί?οο ίίντώΓ χα} /^τρά ετ αύτοχ χαΐ μέριμνα, 

ηρκ>ς χφρίτ ^ρας, αροσώπφ^ ού χαρ^έφ. .Τ€ρ/Γ• 
σοτέρως έσχονδάσαμη• τ6 χρ<!σω:τ€ί' ι^/ιώκ Ιδίΐν Μμη* ν€ΐύτ€ οά 90$, €^0 ηΜ^ιη /'αιι/χι €ί μιμΙ Β ^^ λοΛΛ^ έχΐΟνμΙςι. Αώ ήΰ€Λ»\σαμ9^ έΛΟέΐνΛίίς €ΐ ιΐΰΤΗΐΗ, €ί ο6ι(ΐΙί< ϋο^Ιι 5α(αιιαι. ΝαΜ ηηο! αΐ 
ηαίτα $ρΰ$ ακί ραιιάίηιη αηί ΰονοηα ρΐυτίαΐίοηίί ? αη 
ηοη €ΐ «01 ηίζοη%ψ€α% ΌοηιιηΙ ^ηχ Οιτ'ηύ %η €^μ 
αάν$η(Λ ? Υο$ €ηνΛ €$ίίί {βίοτίαίιο ηοϋτα €ί ρΛΗ- 
άίΗΐΗ, Ρτοίηάε γχμ ηοη αηιρϋηΒ ί€τηιηη$, ηιχιη €$ί 
Νο^ΐι ΜΙ ΑιΙΐ€ηί9 η$ίά$ηιηηί «ο/ί. 

8υρ€Γία8 ϋ'ιχίΐ, ςυο<1 Ιαηιιυβιο ριΐβΓ €υαι ΟΓιιβ 
€•ιινβΓ8αΐυ8 8ίΐ, ηαη€ ΐαηςιΐλΐιι βΠυβ ραΐΓ68 ηυχ!» 
Γ6ΐ>8ΐΐ. Ναπι Ιιο€ 681 ςυο<1 (ΙΊαΙ, ΟπίΜΐΐί, Ιιοο €8Ι, 
οΓρΙιαηΙ ΓοΙίοΓι & υοΙ)Ι8. Υιϋεβ ςυ^ιηίαβ πιοβγογ 8θΙί- 
ΐυ(ΙΊηί8 7 Ιϋ 8ΐιιΙοιΐ) ρΓορΐ€Γ νβΗειηβηίβηι €γαΙ ϋίΐΰ- 
αίοηβιη. ι Αϋ 1βιηρυ8 Ιιοπβ. ι Νοη ρο(β8ΐ, Ιηςυίΐ, 
ϋκΊ ςιιοά ι1ίυ(ιΐΓηΊΐΐ8 8€ρ&Γ:•ΐίοηί8 Ιπ8ΐί11&ιη ΙηΙοιι- ύμας. Έ]^ μέν ΠαΰΛος χα\ αΛαξ καϊ είς^ χαΐ 
ένέΛοψεν ή^ιάς ό Σατα^ας. Τις γάρ ημών έ,ΐΛΐς 
^ χορά, ή στέρατνς χαιχήσεως; Ό σύχΐ χαί 
ύμβΤς Μμχ^οσθητ του ΚνρΙου γ^μώτ Ίησοΰ έτ τϋ 
αΰτον χαρονσΐφ, ; ΎμβΤς γάρ ίση ή ^όξα ήμώτ 
ηαΐ ή χαρά. άιύ μιικίτι οηέγοίΎΜς, Μύ^ΟΜήσαμετ 
χαταΛβίρβηηα έτ ΆΟι\ναίς μύνοί. 

Άνω ίίπιν, δτι ώς πατήρ τίχνοι; συνιγιν^μτν, 
νΟν ώς τ^χνον πχτέρας έ;ήτ«ι. Τοδτο γάρ τ^,Άηο• 
^ανισθίντι;, άντΙτοΟ» όρ7ανο\ χατχλχιφΟέντι; άφ* 
δμών. Όρ^ δση του χωρισμού ή λύπη ; Τούτο δΐ 
δια την πο)Λήν άγάπην. ι Πρ^ς χαιρ\ν ώρχς. » α:χ 
Ινι ιίπίΤν, ^ ησ\ν, δτι ό χρένο; τοΟ χωριτμοΰ την 
άΟυμίβν έπέτίΐνιν, άλλ' ή αγάπη. Πρδς ώρχς -χϊζ» 
ιΙ6γΊΙ• 86(1 ϋιΙθ€Γιο : ιΐ8ΐιι &<Ι (βηιριΐδ Ιιογ», Ιιο€ 681, β χαιρ&ν έχωρισθημιν. ι Προσώπφ, ού χχρδίφ. > Κιί χϋ 1>Γ6νβ 8ρα1ίυιη Ιβηιροπδ, 86ρ8ΐΓ8ϋ Γαίιηυδ. ι Δβ 
ρβεΐα, ηοιι οογ<|6. ι Ει ιιβςυβ εοΓάβ 86ρ8ΓΑΐί 
ίυίηιιβ, 80(1 8οΙο &8ρο€ΐυ : βΐ Ι&ηιβη &(160 εοηΐη- 
8ΐ&11 Γυίηιυ». Υίά68 ςυαηΐ» (ΙϋβεϋοΤ ΑηιβϋαΐυΓ 

ηυΟ^ νβΐ 8(1 ΙΐΟΓ&ΐη 88ρ6εΙΐΙ 86ρ8Γ8Γ6ΐυΓ. 1η €0Γϋ4) 

ι•08ΐΓ0• Ιηιΐυίΐ, Ιΐ8ΐκίηιυ8 νθ8• ι ΥβΙΐ6ΐη€ηΓιυ8 8(α- 
ϋυίιηυβ. > Ουαηι νοη8ΐιηΠ6 8ί( 608 (]υϊ α<1 Ιιογππι 
<ΐ6Γ€Γΐ€ΐί 8υιιΐ• ΙηΙυβΓβ 88ηε 8ΐηοΓ6ΐη. ΡΓορίβΓ ιιίΙιΊΙ 
χΓηΐ(1, αΐΐ» &0€6(1(ίΓβ νοίο ςυ&ιη υΐ νίόβαιη νο8. 
ι ΟυαριορίεΓ νοΙυΙιηυ8 νεοίΓε. ι Α^^ρΊεβ ίρβυιη ϋε 
ηηίΟΓε ρΓορεηιοϋοπι ^[Ιοηαηίοιη. Οιηηε8, ίιιςυίΐ, 
ςαί ιηεευιη εΓοηΐ νεηίΓε Γε8ΐίη8ΐ>8ηΙ, ε^ο νείΌ 8ε- 
ιηεΐ αίςυε ΙΐεΓυπι Ιεηίανί. ι Ει οΐΜίΗίΙ ηοϋίβ δαΐ8• 
1)38. ι ΡΐΌΐηρίυιη , ίικιιΓιΐ , «ηίιηυιη εοΙιίΙ)εΙ)αηΐ ούα χιρ5?^ έχωρίίΐδημίν, φηΛν. άλλΑ κρο3ώπ» 
μ<ν(.ο, χα\ δμω; οΟτως ήΟυμή»χμ<ν. Όρ^ δϊη \ 
αγάπη; ΊΙνιάτο χχ\ πρδς ώρχνχαΐ προ9ώπι*3 χω.£ΐ• 
σΟδίς. Έν γάρ χα^'ςι ημών υμάς Ιχομιν, φη^ίν. 
€ Ιΐ€ρΐ9907έρω; Ισπουδάιβμιν. ι ΤΙ, ώ; (Ιχδς ^ν, 
τους πρ>^ ώραν άπολιιφθέντβ;. "Ορα δΙ| άγάπην, 
δτι δ•/ ούδΐν Ιτ«ρον παρχγινίσΒιι 0^)ω, φηΛν, άλλ' 
Γνβ τδ πρ^τωπον υμών Γίω. € Λιδ ήΟβλήσαμβν έλ- 
θ£Ϊν. ι •Ορα αύτδν, μιχροΟ χα\ έγχαλλωιηζ^ϊμινον 
«ί αγάπη. Πάντ«; μίν, νη^^^ν, οΕ μχτ' έμου. έιπού 
δαζον έλθίϊν,Ιγώ δλ άπχξ κι\ δ\ς Ιπιχβίρησ». ι Κα\ 
ένίχοψ€ν ημάς δ Σατανάς, ι ΈπΙσχον τήν «ροΟυ- 
μίαν, φηΛν, οΕ επάλληλοι πιιρασμοί. Τούτους δΐ δ 
χοι^/δς κινβΐν πολέμιο; βιωθιν, οδ δ}} χάριν χιχ»λυ• 

8ΐιρ6ΓνεηΊεηΐε8 8αΚίεΓιοη68 : 1β3 Ι*" ίΐιίειη εοιη- ^^ σΟαιτΙ^νπρ&ς αύτουςέκδημίαν. Τί ^ή;; Ένέχ^^έ « 

11)111)15 1)08118 πιοτεΓε 8οΙεΐ, ιιΐ ρΓοΙιίΙιεΓεΙ ρΓοΓεεΙίο- ' "" - — - . . . . ν 

ηεπ) 8(1 ίρ80&. Ουί(1 αί8Τ 01>8ΐίΐίι 53ΐ3ηα8? ΡΓοΓεείο, 

ίηςυϋ : ΐ)ε(|υε εηίιη 0ευ8 οριιβ εΓ&ΐ, υΐ ίη Ιεη- 

ΐ8Γιοηε8 εΐ αϋΐΐεΐίοηεβ ίηευοΓειη , ςιιο ειίαιη 

ρΓοΙ)ίΙ)εΓ(!Γ αϋ νθ8 ρΓθ0εί8θί ; ηαπι Ιιοε ϋίεΐΐ δαίαη» 

οΙ>8ΐ80ΐιΙυιη. Κά Κοιηηηθ8 ςυ)(1ειη (ΙίείΙ : ι Οβπδ 

ηιε ρΓθΙ)ίΙ)υιΙ ^. > Α(Ι εοηηΙΙ)ίθ8 νεπο : ι δρίΓΐΙιΐδ 

ορείαΓιο ίυίΐ ηε νειππεη) ' : ι ϋίε ααιεί)) ςιιηιπαΐ)) 

Ιη &ΙΠίεΙίοη^8 ίηεί(1εΐ)8 ρΓχρεϋίΙυβ ε&ι, δ;ιΐηΐ)9β 

(Ι)εΊΐ )1Ιυ(Ι ε88ε ορυ8 ϋίνίη» ίαοίαιη ριοιηΊ&8Ίοιιο. 

< Ν8Π1 ()υ3β ε8ΐ ηο8ΐΓα 8ρο» ? ι 0::2))Γι αηιοΓΐ^ βαιιΐ δ Σατανάς ; Να\, φησίν. ϋύ γάρ θ«ού τούτο Ιρ-,ον 
ήν, τ^ «Ις πειρασμούς μι χαΐ θλίψεις έμπεσεΤν, ώς 
χα\ χωλυβηναί μου τήν πρδς υμάς δδδν • τούτο γάι 
έγχοπήν του Σατανά λέγιι. Έπ\ μ^ν 'ΡωμαΙων λ/• 
γιι, € Ό θ«6ς έχώλυσέ με. ι Έπ\ δΐ ΚορινΟ.ων, 
€ ΤοΟ ΠνΣύματος !ργον έγένετο τδ μή έλΟεΤν με. % 
^Ωδε δέ επειδή έν πειρασμοίς έμπεσών ϊ^ιτλ^Ι^^, 
του Σατανά λέγει αΟτδ Εργον, χατά συγχώρηαιν τ ΰ 
θζοΟ γεγονός, ι Τίς γάρ ημών έλπί; ; » -β ?:ίαης 
αγάπης ταΟτα τά ^δήματα ! Αι μητέρες άε\ πρδς τά 
παιδία ταύτα λαλουιιν. ι ΊΙ στέφανο; κ2νχ>:ως. ι » Κυηι. ι, 13. ■ II €ογ. ι, 15. ΟΟΜΜΕιΝΤ. 1Ν ΕΡΙδΤ. Ι ΑΟ ϊΗΕδί>ΑΙ-. 78 

:(» Χ2\ δ 9τέφα*>ος €ί?ξαΐ'. ήν Ιχ£ΐ 8ι* αύτους Α ΙίΦΟ νβΓίια. ΜαΐΓ€9 ουηΐίιιυο Ιΐ£€ βΓ^α 5υα ρί|[ηυΓ;ι ί^ητα χα\ χαύχημα, άλλ^ί δι3ι πολλήν Ινβειξιν, 
:9[υχή9$ως ι:ρο3έθηχεν, ώι&\ εΤπεν * Έφ* ύμίν 
ον, ή έπ\ στεφάνφ άγάλλομαι. « *Ι1 ούχΙ χα\ 
; ; ι Τί οΟν ; θ£σ9αλονιχε?ς είσιν ή ίΧηίς σου, ώ 
.ρ(α ψυχή ; Ούχ οΤΙτοι μόνοι, φησί. Δι6 επάγει τ6, 
&ειχνυ; χα\ Αλλους δντας. ι Τμεΐς γάρ έ ττε ή 
ημών. ι Οώ; γάρ αύτ^ν οΓει δ(χτ(θεσΟαι, τοσ- 
V Έχχλητίαν πιστών ύπ* αύτοΟ φυτευΟεΙσαν 
άγοντα τφ Χριστώ ; ι Εύβοχήσαμεν χαταλει- 
31. > ΕΙλόμιθα, φησ\, χα\ ήνεσχ<^μεθα. ΙοςυυηΙοΓ. ι €ογοιι8 ς1θΓί3ΐίοηΐ3. ι Βαΐί$ ΰΓαΐϋίοοιβ 
οΟΓοηβ, υΙθ8ΐ6ΐκΙοΓ6ΐ νυΐίβιηοηΐίαιιι 9ΐο ^ιΙΟΓίΑΐίοηβηι, 
(ΐυϋΐη βΓ^α βοβ |[6ΓυΙΐ3ΐ : α( οΐ) ηΐ9]θΓΰηι ϋ<;ιιιοη$ΐΓ3- 
Ιίοιΐ6ηι αϋϋίοΐίΐ ^ΙοΓίαΙίύΐπδ , Ι2ΐΐ(|υ3ΐη (ϋ€6Γ6ΐ : Ιιι 
νοίιίβ ιη&ςίβ ηυ^σι ίη οοΓοηα ςΙοηοΓ. ι Λη ιιοιι €1 
Υ05?> Οιιίιΐ 6Γ£;ο?Νυπι ΤΙΐ6&5α1οηίΰ6η8ΰ8 8υηΙ Ιυα 
βρ68, ο [)€&ι& αηίιη&?Νοη 1ιι $ο1Ι, ίηςυίΐ. Ιϋβο βΐίααι 
3ΐ(Ι]υηχίΐ, Εΐ οβίβηάοηβ (ΐιιοϋ αΐϋ <)• οςυβ οίηΐ. » 
ι Υθ8 βηίιυ οβίί» %\οτ\λ ηθ8ΐΓ8ΐ. > Ουοηιοϋο η3ΐιΐΓ|ΐιη ριιΙ&8 ίρβυηι αίΓβοΐυϋΐ Γυΐ88«, (^υί ΙαυΙ^ηι βϋεΐίαηι 
8ίηιιι 3 86 ρΐ&ηίαίαιη &<Ι(1υ€6Γ6ΐ λ^ 01ΐΓΐ5ΐαιιι ? ι νΊ8\ιηι 68( ηο1)ΐ8. ι Εΐ6^Ίιηιΐ8, ίηςιιΗ, αο βυβίί- 

08. 

111, -2 5. Αΰ ιηΙεήΑίιι Τνηοίηβηηι {Γαίτβηι ηοι/ππη 
€ί ηιη'αΐηιιη ηο α4]ΗΐοΓειη ορβτη ηοϋή ίη Ενααρε- ^ιάκονον τοΰ θεαν καΐ σντΒργίήτ ή/ιώτ έν τφ Γ,-εΛίφ τοΰ Χριστού, εΙς τύ στηρίζαι ύμας « /ίο €/ΐΓί*Ιί, ιι/ €οηβτ\ηατβΙ νοί €ΐ €οηιοΙίΐταητ νο$ ταραχα.Ιέσαι ύμας αερΙ ^Υ}^ χίστεως χψωτ, 
ηδέτα σαίγεσθαι ίτ ταΤς ΘΛΙ^τεσι ταύταις, 
ύ γάρ οϊδατε^ ίτι εΙς τούτο χεΙμεΟα, ΚαΙ γαρ 
φές υμάς 7}/<ίκ, χροεΛέγομετ ύμΤν δτι μέΛ- 
»* ΟΛίε^σΟαι, καθώς χαϊ έγένετο, χαΐ οίδατε. 
τούτο πάγω μψ(έτί στέγων, ίχεμ'ζ,^α εΙς τό 
•α* ΤίΐΥ πίστιν ύμώτ , μή .τως έαείρασετ 
' ο χειράζυν, καϊ εΙς χετότ γέί^ηται ό κόχος 

•-αύτη του άγιου τούτου ή μέθοδος. "Οταν διά 
εσμούς χα\ τ^,ν έντευθίν βίαν, μτ) δύνηται πρδς 
τών μαθητών ά-ελθείν, έτερους πέμπει, χι\ 
λέσων α!»τών σύνεστι χα\ συνδιατρίβει αύτοίς. 
ο Ίί^λ; Φιληππησίους, τοΰτο πρ6ς Κορινθίους άβ β(ΐ€ ναίτα : ηε ^ιιιΊς^ιιαίΝ άεηιηίοετεΐΐίν αε Ιηιδα^ 
τείητ %η α^ΐοΐίοηίΰη^ Αί<. Καηι ίρχΐ ίΐοαί$ ηο$ ίη 
ίίϋηε νεαιη ροίΐίοί €$$€, Εΐεηίνη εαιη αρπά νο8 ει- 
εεηιηι, ρταάίεεΙ^αιηΗί νοί^η (οτε, «( α(βΉΐ\οηεηι ρα- 
ΐετεηΐΗτ, ηηειηαάΜο^ηιη είϊααι εναιίΐ, εΐ ηοίΐίί, Οπα- 
ρτορίεν ει €(βϋ ηοη αιηρϋια [€Γύηό^ιηΙ$Ί αά Ιιοε, ηΐ 
εοζηοιεεηηι ιΐε [ιάε χειιτα : ηε ηηο ραείο ΐεηΐιαεεί 
νο9 ίΙΙε ηπί ί€ηΙα(, εΐ ιηαηΐϋ [αείΗΒ εαεί Μου ηο* 

%1€Τ, 

Ηυ]ϋδΐιιο<]ί 6880 ΐ8ΐίιΐί!8αηεΐΊΓαιίοϋοεοη(ϋ, ιιΐ ιυηι 
ρ€Γ ϋίηίςΐίοη68 ηο ν! πι 164 4"^ 8εςυίΐιΐΓ, ηοη 
ρο88ί(3ΐΐ8Η(|ΐιθ8 ϋίδείρυΙοΓυιιι ρΓοΟείδοί, ΜΐΊοβιιιΊΐΐίΙ^ 
βΐ ροΓ ίρ80$ ηΐ6(]ίϋ8 εοηνβηίΐ €ΐ ευοι εί8 οοηνεΓ- 
8.ΐυΓ. Ηοε α«ί ΡΙιίϋρρειίϋεδ Γ^εϋ, Ιιοε &(1 Οοπη- , τ>/ ζΰτ^^ν ΤιμόΟεον πέμψας, χα\ διά μέσου ΰ ΙΙΓιοδ, ιηΐ850 εοιίεηι Τίιηοΐΐιοο, εΐ ρεΓ ίρ$υιη ηιε• } δμιλών αύτοΐς. ι Τ6ν άβελφδν ημών χα\ διά- 
^ τοΰ θίοΰ. ι Τοΰτό φησιν, ου τοσούτον τ6ν 
θβον έπαίρων, δσον τήν πρδς τούτους δειχνυς 
δήν. Οίον, 9ησ\ν, ύμίν Ετ^εμψα. ι ΚαΙ συν- 
^ ημών , ι ώσε\ είπε, Τοιούτου Εργου αύτ^ν 
πάσαμεν διά την πρδς ύμοίς άγάπην. « Εις τδ 
^αι ύμίς. » Ός σαλευομένους, έφ* οΤς ήν δ 
χαλος έν πειρασμοΓς. ΜΙγας γάρ δντως 0<!ρυ- 
ο?ς μαθηταΐς, τδ είναι τδν διδάσχχλον έν πείρα- 
:. ι Κα\ παραχα/έσαι ύμαί;. ι Ή γάρ παρά- 
ις, υπέρ τοΰ μ)] σαλευΟϊ^ναι ε!ς τήν πίστιν 
το. Ι Ίδ μηδένα σαίν^σΟαι. ι ΟΓον Οορυβΐ?• 
ταράισεσθαι, άπδ μεταφοράς των τάς ουράς 
σσδντων χυνών, μή χινεΓσθ3ΐ, μηδέ της προτέ- ϋίαϋΐ ευιη εί8 εοηη•Γ83ΐιΐΓ εθ8ςαεαΙΙθ(ΐυίΐιΐΓ. < Ρη- 
ΐΓειη ηθ8ΐΓυιιι αε πηηίδίΓϋηι Οεί. ι ΙΙοε αίΐ, ηοη 
ΐαηΐιιπ) εχΐο11οη8 ΤίηιοΐΙιευηι, ςυαηΐυηι οδίοηιίεηβ 
8ΐυ(1ίππ) εΓ§α ίρ808. ΤαΙεηι, ίηςιιίΐ, νοΙ>ί8 ηιί8ΐ. 
ι Αε ί(1]υΐθΓβηι ορ6η5ηο5ΐΓί, ι Ιαηηυαιη (ΙίεΰΓβΙ: 
Α ΐαΐί οροΓε ίρδυηι &1>8ΐΓ&χίηηΐ8 οΐ) (Ιίΐεείίοηειΐ) βΓςα 
νθ8. ι υΐ εοηΩΓηι&ΓεΙ νο8. > Ταηςυαπι ΟυεΙυαιιΐβδ, 
εο ςιιθ(1ρΓίεεερΐθΓ Ίη βίΟίεΙίοπ'ώαδ ε88εΐ. ΥεΓβεηΊπι 
η)8£η» &εςυΊΐυΓ (Ιί8είρηΙθ8 ΐυΓΐ)3ΐΊο, 81 ρΓα^εερίοΓ 
«(1νεΓ&ίΐ»Ιθ8 ραΐίαΙυΓ. ι Εΐ ευη8θ!αΓ(;ΐαΓ υο$. > Ναπι 
Γ^εΐα 681 εοιΐ8οΙαΐίο, ηε ίη Αϋε ευηευΐεΓεηΐιΐΓ. 
ι Νε <|υί8(|υ9ηι (ΙειηυΙεεΓείυΓ βε ΐυΓΐ)ΐΐΓβΐυΓ. » ΙΙοΰ 
ε8ΐ.ΙεΓΓεΓεΐυΓ. δυπιρια ε8ΐ πιείαρΗοΓα ίη νεΓΐ)θσα{- 
νεσθαι, α οαηίΐΗΐδ ε&υιίαηι ηιοίαπίΐΐηβ. Ιιΐ ε8ΐ, ιιβ ;ξ'στασθαι γνώμης.% Ένταίς θλίψεσι ταύταις.ι ^ ιηονεΓεΙϋΓ, 9υΐα ρπιηα νοίαηιαίο 3ΐε ρΓοροδίΐο τε- 

ά γάρ ην τότε θλιψεΙς, ώ; χα\ αύτδ; !φη, "Οτι 

4εν ημάς δ Σατανάς, ι Ου δεΙ δέ υμάς Οορυ(;η- 

;, φησ;ν, ή σχονδαλισθήναι, έφ'οίς έγώ θλίβομαι. 

{ ; Κα\ ύμεϊς γάρ αύτο\ οΓδατε, φησίν,δτι ε!ς τδ 

σθαι χ»ίμεθα, τουτέστιν, ε Ις τοϋτο χεχληρώμεΟα, 

)ΰτο άπογεγράμμεθα. Κα\ άλλαχοΟ φησί • ι Λιδ 

Χϋ έν άνάγχαις, έν θλίψεσι. ι Κα\ πάλιν έπιθα- 

υς τους αποστόλους χαλεΓ. ι "Οτι είς τούτο κε2- 

. > ΚαΙ υπέρ τών μελλουσών Ολ{ψεων αύτοΰς 

μυθιίται. Αυτούς γάρ εις τοΟτο χεΐσθαι άνάγ>:η, 

ΙθλΙβεσθαι. ιΠροε/^γομεν ύμΙν. ι Πολλί; πάρα- δΊΓίΓεί. ι Ιη ;ιΠϋεΙίοηί1>υ8 Ιιίδ. ι ΓΓεηυεηΐεδ δίςυί- 
(Ιυηι ειαια Ιυηε αΠΙίεΐίοηεδ, δίευΐ ίρ$ε εΐίαηι ϋΐοε- 
υαΐ : < Εΐ οϋβΐίΐίΐ ηοϋίδ δαί.ιη.ηδ. » Νοη οροΠεί 
ηυιεηι νο8 ΙυΓίαιί, αίΐ, Αυΐ οΟειιιΙί οΐ» ε2ΐ ςιιοί 
0^0 ραΐίοΓ. Οιι:ΐΓε ? Ν&ιη εΐ νθ8 ίρδί, ίη(ΐυίΐ, ηο$»ιΐ8 
ηποϋ ροδίΐί 8υηιυ8 ιιΐ ηΠΙί^ιτεηιυΓ : ΙιοεεδΙ, αϋ Ιιοε 
εΐεείί δΐιηιυδ, 3(1 Ιιοε εοιίδεπρίί. ΑΙ11>ί ηιιοίριε αίΐ : 
1 0υ3ρΓορΐοΓ ρΐαεεο ηίΙΓι ίη ηβοεεδίΐ^Ιίϋιΐδ, ίη 
ηΐη'κ'1ίυηίΙ>ιΐΝ '• ι ΚυΓ&ΐ]•ιΐ({υε κρο^Ίοίοδ άΐείΐ ιηοιίΊ 
(ΙβδΙ'ηιαίο:» *. ι Νο^ ίη Ιιαηο υ<υηι ρ:>8Ίΐ08 ε8$ε• » 
Εΐίϋηι (Ιε ΓηΐιΐΓίδ αίΠίεΐί ^ιΓιΙκιβ ίρδο^ οοηδοΐΑΐυΓ • 1 Γ.0Γ• XII, 9. ' 1 €οι•. ιν, 0. 79 (ΕευΗΕΝΠ ΤΑΐεαε ερι^οορι μ 

ηι*ΰβ••€ βηΐιιι βηΐ οΐ Ιο Ιιυη€ υβοοι ροιιΙΙ €8•Ρηΐ Α μ^θία τΟς μαθηταΐς, βτι τ.(αιΧτλ μ^λλ«ιν ΟΑίβιτ^χ•.. ςιιο•βιηρ«Γ Μι^-^τψιηίητ. • Ρπ6ϋί€6ΐ)ΐιηιυ8 τοίιίβ 
ίθΓ^.^Μ»μηΑ(ϋ•€ΊρυΠ8 €ϋ€οη§οΙ&ΐΙο ςυοϋ \\τχά\τ^' 
Τίί ίυΐΜπιιο υΐ «ΟίββκηίαΓ : ρολίηκχίαιη «ιιΐιη ηοη 
ΙυΓΐ>ιι1)&ηΐυη•ιιςυιιιιι»ϋ Γβηι ΐαιρΓοτίΜπι. ΡΓορΐ€Γ€λ 
«ΐυοςυβ ιΙίΜΐυΐ ΟΙιΗλίυβ ίΐροβίοΗβ : ι Εΐ ηυιιο (Ιί\ί 
ΐίθΙ>1• ρΗυιςαϋη Ο&Ι» υΐ €ηιιι Γ&οΐυιη ίϋϋτΜ , «γ6- 
ά2ΐ\% *.— € ΟαβηΐΒίΙιικκΙυιη «Ιΐιηι βνβηΐΐ, 6ΐ ηοβϋβ.» 
Τβ»ΐ€• οβίίβ, ιίι, 6( νο•• Νοη Ιιΐυϋ νο• ?βηΐυη 

βΟΙίΟΐίΟ. ι ΟυΐρΓθρΐ€Γ €Ι 6(0 Βοπ ιοιρΠυβ ΓβΓβΙΙβ. 

Νοηηβ ρπΒάΙιΙιΐΙ οΐβ ςαοιΐ &ίΟί(6οάα8 €•«68, βΐ 
<|υο<1 ηοη οροΠΟΓϋΙ €ο• €χ «ΟΙΐαίοηο ΐυΓ^&Η ! 
(ΙυΙ(1 Γυηιιιη ίΛΐίύη ? Εχ ηιοΐκ, ίηςυΙΙ, ϋίΐβΰΐΐοηβ. 
(2υΙ οηίπι 9ΐη)ΐηΐ• «Ιΐιηα άϋ \Λ% ςυ» 86ευπι βυηΐ 
βυ»ρΐ€ΐηΐθΓ• Ει ςυΐβ Ι«η1» «Γ&ηΙ 8ΐ<|Υ6Γ8ίΐαΐ€8, υΐ Αοκη6ν γάρ ούχΙ ώ; 1π\ άπροαδοχήτου έθορυ^ΰντο. 
Α'Λ τούτο χα\ 6 Χριστή Ιλιγχ τοΙς άι:ο9τόλ'.ι;* 
ι Άρτι είπον ύμίν «ρ6 του γχνέτθζι, ίνβ δτζν γί- 
νηται, ιειστιύσητι. ι — ι ΚαΟώ; χαλ Ιγένετο Χ3\ 
οίδατι. ι Μαρτυρβίτβ» φη9\, χα\ ύμ«Γ; * ού }^λη^£7 
όμ&ς ή μέλλουσα θλ(ψι^. ι Δι4 τούτο χ«γώ μηχέτ. 
στέγων. > Εί ιτροιίτης αύτοΓς δτι Ολιβήστ}» χα\ό:ι 
οΰ χρή αύτοΟς (κ\ τΥ} θλ{ψβι ΟορυβιΙ^αι ; Τ( ?:ί^ιν 

πέμπ€ΐς ; *Απ6 τιολλί}; αγάπης, 7^1^^^• ^' Τ^Ρ ^Τ*- 
πώντες, χα\ τά άσφαλη ύποπτεύουσι. Κα\ €τι τοι- 
ούτοι ήσαν οΐ ικιρασμο\, ώς χαΐ Ετι φοβξσαι τ^^ν 
ΠαΟλον/Ορα^.Ούχ ιΐπχν, αμφιβάλλων ?»ρ\ ύμ«τ>, 
άλλ* δ τ:ολλ7^ς &γά?π;ς δ€ΐχτιχ6ν » Ιΐηχέτι στέγΐιτ;, 
φησίν, — • Έπ&μψα ιΐ; τ6 γνώναι. ι [ΙΟαΝ•] Έν- «Ι Ριυ1υ8 ϋπΐ6Γ6ΐ. 1β5 ΑηΙηϋ(1ν«Γΐ6 &υΐ€ΐη ςυο<Ι ^ ταΟθά τινβς ζητουσι, τ( δή ποτι 6 Ιω; τρ(τσ^ ού• ηοη <ΙΙι6γ!1| ΟοΙ)Η&η8 (Ιβ νοΙ>ΐ8• 8€ά ςυο<Ι ηια^ηΐ 
4ηΐ0Γΐ8 ΙπίΙΙοΙυπι «8ΐ,Νοη&ηρΗυ8Γ6Γ€η8, 8ίΐ: ι Μίβί 
84 1ιθ€ 01 οοβοο8€«Γ«ιη. > Ηο€ 1θ€θ ςυ^Γυπί ηοη• 
ΑηΙΗ ΐ|080ΐ ο1) 68υ8ΐιη Ι8 ςιιΙ 8ΐ1 Ιβηίαπι ιίΒηηβΓΟΟ- 

Ιυη 88€6η(ΐ6Γ8ΐ» Οΐ 1ΐΓΰ8η8 8υϋί6Γ8ΐ ν6Γΐ)3 *, (]ΊΧ€- 

νΙΙ : Αά Ιιθ€ ιιΐ 0θ{ηοβ€0Γβηι <|6 0<1ο ν68ΐΓα. ^\ι\ά 
«ιιΙοιΤ Αη Ι|[00Γ8ΐ)8ΐ ςυο ρ8€ΐο &ίΓθ€ΐί 6Γ&ηΐ , Ι& ςυΐ 
€ΙιΗ8ΐαπι Ιι&Ι)«ΐΜΐΐ 1η ββΙρ80 Ιοςυβηΐβαι ? Ει (ΙΙοίιηυβ 
ςυο<1 ηοη οιηο'ϋ ηονοηηΐ βροβίοΗ, $6(1 ςιΐ90<ΐ8πι 
«ιΐ8ΐη Ι|{ΐιοηΙ)8ηΐ. Ηαηο ιιιίβηι Ι^ηοΓληΐΙλίη ίη νο• 
ΐ€Η8 ςαυ()υο Τβ8ΐ&ιη€ηΐΙ ρΓορ1ΐ6Γΐ8 ροΐβΓίΐ ηηΐβ ίη- 
νβηίΓΟ. Ναη «Ι Ε1ί88«ιιι Ι|[ηοΓ&η8 πιοπβη) Α!ϋ 
68Γ8ρΙιΐΙιΐ98ϋΐ€€ΐ)ϋΐ8(1€ί€χΙ : ι Ει Οοηιίηηβ 8ΐ)»εοη• ρανοΟ άναβάς, χα\ &^|&ητα άχούσας (βήματα, €ΐ«ιν* 
Είςτο γνώναι τήν πίστιν ύ^Λων.Τίγάρ; *ΙΙγν^ι «ω; 
διέχΕίντο, ό τ^ν Χριστών Ι/ων Ιν Ιαυτω λαλονντι ; 
Κα{ φαμιν, βτι ού «άντα {οισαν οΐ απόστολοι» άλλζ 
χα\ ήγνίουν τ:νά. Ταύτην βΐ τήν &γνοιαν χαΐ έ::ι 
των παλαιών «Οροι τις. Κα\ γάρ 'ΕλισσαΤος άγν^ώ'^ 
τίν θάνατον του παιβ^ς τ?.ς Σσραφθίας, Ιλ<γ€ πρ^; 
Γιιΐ\, 1 Και Κύριος άπέχρυψ^ν απ* έμου. • Ήγνό- 
ουν 6έ διά τρΕίς μά>.ιστα αίτιας. Πρώτον, Γνα χατα^ 
στέλληται αυτών τ% φρόνημα, ι *Εδδθη γάρ μοι, 
φηο\ν, &γγ<λος Σατίν. ι Διύτιρον, ίν» μ)) λογί• 
σωνται αύτου; οΐ Ανθρωποι μι{%ους ή χατ& ΑνΟρω- 
πίνην φύ^ιν. Τρ(τον, ίνα γνώμεν πάντις βτι όμο*/^ <ΙίΙ 8 ηιο ^*. > Ι|[ηοΓ8ΐΜΐηΙ νΟΓΟ ο1ιΙγ68 ροΙίδ%Ίηιυηι ς παθκΓ; ήμίν 6ντις άνθρωποι » οΣχιίοις ^γοι; χ:\ Γ&α8&8. ΡΗιηυιη υΐ Γλβίυιη Ιρ8οηιηι ρΓοΙιΊΙ>€Γυΐ. 
ι ϋ8ΐυ8€8ΐ ηιΙΙιΙ, αΐΐ, &η(€ΐυ8δ8<8η **. ιΒοουη- 
ιΐιιιη, ηο ΙιοπιΙηο8 ηιφΓΟβ ίρ808 6ΐί8ΐίηΐ8Γ€ηΐςιΐ8Πΐ 
]ιιχΐ8 1ιαηΐ8η8πι ηιΐυΓβη. Τβηίιιιη, οΐ 8είΓ«ιιιυ8 
οηηΜ ςιιο<Ι ουηι 8ΐηιΙϋΐ€Γ ιιΐ ηο8, Ιιυηιίηο8 ββιοηΐ 
Ι8€ΐΐ 8Α)€ΐϋιυ8, 8υΐ8 ΐ8ΐκ>ΓΐΙια8 8€ γίπιιΐο ρ€Γ€|οηιηΐ 
ηιι» ορ€ηΐΙ 8υηΙ• ηθ€ &οιηροΓ ϋΐνΐη» Γπΐ€ΐΜΐηΙΐΐΓ Ιη- 
8ρΐΓ8ΐΙοηθ, ηο μυΐίΓοιιΐ €08 |Γ8ΐί8 01 ηοη υΙγ- 
Ιυίο ΙαΙο8 0880 (|\ΐ8ΐο8 0Γ8ηΐ. < Νο φιο ρΐίΐο 
Ι0ΜΙ888ΟΙ ^08 ϋΐο ςοΙ ΐοηΐ8ΐ. • Νοη οηίηι 8ΐι»ρίε8ΐι 
8ΐιιη«δ, 8ΐι, Τ08 οοη€ΐι$8θ8• 80ά ΐοηΐιΐοο οοίαιη 0880. άρετί} χατώρθουν & χατώρθουν, χα\ ο^χ &<\ Οιί^ς 
άπήλαυον έπιπνοίας, ίνα μή ό^ξωσι χάριτι χαΐ ο^χ 
άριτί) βίναι οΤοι ήσαν. ι Μή ικως ΙπιΙρασβν ύμΙ; 
ό πιιρά^ων. ι Ού γάρ ύπωπτιύσαμιν ύμ^Ις 9<?3- 
λεΰσθαι, φησ\ν, άλ)ά μόνον πιπ<ιράσθ«ι• Άρα τ6 
Ι ν πιιρασμοίς θορυβλίσθαι, διαβολιχ^ν Ιατι, χι\ 
μάλιστα Ιξ ών άλλο: θλίβονται τ^» άλλους βχβινδαλ{« 
ζισθχι. ι Κα\ ιΐ; χιν^ν γένηται ό χάπος ημών. » 
ΑιάτΙ; ΕΙ γάρ χα\ ι»ρ€τράιπ;βαν » μή πα ρ 2 τήν 
σήν αΐτίαν τοϋτο γέγον<ν; Οΰχ\, φησίν. *Αλλ*δμΐι«ς 
χα\ οΟτως δέδοιχα διά τήν άγά«ην. €«ίηο ΐη 8<Ι?0Γ8ϋ8ΐΙΐΝΐ8 ΙηΚΜίΓΐ, 8 ΟιοΙιοΙο ρΓοεοϋιΐ, Ιϋςιιο ηιοχίιηο οιιηι 8ΐη ραΐϊοηΐιΐΓ ο1ΓοιιιϋουΙυ:ιι 
60 ςιιο«1 8ΙΠ 8ΐ1Ιΐ|ΐηΐαΓ• ι Ει Ιηοηΐο ί8€ΐα8 ι*880ΐ ΙαΙκιγ ηθ8ΐθΓ. • ΟιιαοιοΙιγοπι ? Ι^ίοοΐ 6οΊιιι 8Τ6^^^ 
0880ηΙ• η«ηι 1«1 Ιυ& οια88 ίαοΐαηι ΟΜ^Ι ? Νοη, {ηςυΐΐ. 8<ηΙ Ιΐηιοη Ιιοο οΙιαπι ηιοϋο Ιίπιιιί ρη»ρΐ€Γ τίιη 

8ηιοΗ8. 

111,6*10. Λ«ρ6τβιιΐ6Μ αίΜ αι^ηοι μχϊμ^ι Τι- Ο Άί>η ^έ ί^Ιβόντος Τψο&έον α^^ς ή/ιας όρ 
ΜΟίϋΑΊΜ α Μ»:< #1 /#Ι« οΜίιιιΙΙαΜσΙ ιι•*ϊι βά€9Λ α€ ί^/ιώκ, χαϊ εύαγγεΛίσαμέτον ήμΐΓ τίξτ Λίστιτ ιαΛ </ίΙ#ηι•ιισΝΐ Μ8ΐΓα<, ψΛ•έψί4 άαί•αΐί8 «^μοπομ 
ηο•ΐΗ ¥^%9Λ^%ΗΛψ%τ^4€Μίτ%ηΐ%ζ μ• ^Μ#^#, ^#1»- 

#^Μ•|ί|IΝI ηθ8 9«*6^*^ Γ0<. 1ά€η€0 €Ρη%^αΙ%•Η€ίΛ 
α€€#Ρ•Μ»4, /ΓαΐΓ#<,ρ6Τ 608, <«ρΤΓ •ΜΜ ΛβίαΐΟΛύ €ΐ 
ηΟΜΜΙΙαΜ «•8ΐΓβ« ψ€Τ «ϋΐΓβΜ /Μ#Μ« 0«Ο»ί«Μ ΙΙ«Μ 
ν'ΝΜΜ 81 νθ< 8101» Ι» ΰφ9Μ•. 0•α(Λ #»ίΜ §ΓΛΙ»•' 
ΠΜΙ ΜΙΙΟΜΝΙ ΡΟΜΜΗΙΜ Ι>€9 Τ€ψ€ΜΛ9Τ€ Α% Ι•8ί5 <«- 
ρΤΤ 0«μΙ ΙΜηΙιΟ 9«Μ<ΜΙΜ ΡΤ•Ρ<«Τ *•8 ί» €•Λ%ψ^Ι• 

8Ι| ΙΟ^^ΟΙ»! (οαταΐ ν«8ΐΓ8Μ #1 «ΚρρΙτΜΙΜ Μ ψΛΛ τίΐτ άγάχψτ ύμωτ. ΚαΙ δη Ιχαιν μτ9ΐαν' ή^ιών 
άγαβίιτ^ χάκτετΜ ΐΛίΛοβοντης ή|η^ ϋίέττ καθύ- 
Χ€ρ ηαΐ ΐ(|ΐ<Γς %^/ΐ!ΐς. άαν το ντο Λσρ^ΜΛιίθη^ιε^, 

η/ιώκ, ίιά Γής ί^/4ώ^ α/σΓΐϋΐς, ι η ^ί•^ ζ^ίμιν έά»• 
ν/«*'ς οτήηιτε έτ Κιγίφ, Γ/ι-β τ'ν ^νχορ^ση'αΐ' 
δίταμεθα τφ βΤν^ ό»τα3€^οΓ>ηι« περί ι^μϋΓ έ:ζΙ 

ΤΓΤ βιοΓ* ή/ιωΓ, η*«Γις .να^ ιίμ^ρβς ναι^^χαρκτ- 
σεΐ' δεκ'μίΓα εΙς τύ ί^«?κ «7<^ ^<^ :τρι$τ«ικΧ£Γ, χαϊ • ^Λλ•. XIV, ϋ). • II ΓοΓ. III, 4. »• IV Κ.'^. ιτ. ίΤ. » II Ι.ιγ. \ιι, Τ. ακΜΗΕΝΓ. IX ΕΡ15Γ. Ι ΛΟ ΤϋΚ5^ΛΙ.. « 

τ^,ν ^ίριχάρζίΛΊ αύτοΟ. Οΰ γ3[ρ βίΓ.εν Α Υίϋΰ^ ίιπιπυιϋοηιη ΐρ^ΐΊυϊ» 1;υ!ίΐίαιη. Ν^'ςιιο οηίιιι Λα^νος, άλλΑ εναγγεΛισαμένον. ι Κα\ δτι 
ν€{αν ί;μών. ι Της γ4ρ πίστεω; βίβαίας 
ινάγκη κα\ τήν τ,ρίζ ήμδς μνήμην είναι 
ι ΚιΟάπερ ν.α\ ήμεϊς ύμδ;. ι Μδχά έγκω• 
τι ούτω;, 9ησ\ν, άγαποίτε , ώ; και άγα- 
Δ'.ά τοΟτο τταρβκλήθημεν, ι Άλλϊ μέν, 
λπίσαμεν, μή «ω; έπβιράσΟητε, κα\ή).γου- 
ί\ 2^ Τιμόθεος άπήγγιιλιν & άπήγγΕίλεν, ου 
2ΰ όλγεΐν έπαυσάμεθα , άλλΑ κα\ χαραΐς 
ιχεν. ί Έπ\ «ά^ητξ θλίψει.» ('β ψυχή αγία 
ιλής!)€ έπ\πάση,φησ\,τϋ θλίψει χα\ ανάγκη 
έφ' ΟμΙνκα\ έπ\ τί| υμετέρα ττίστει -παρικλή• 
ι\ ι:»ρεμυΟ'•θτμ:ν, ώσε\ είπεν • Ο'ΛΪ οΓ^Οη- 
της λύπη; γεγένηται δ'.ά την έφ' ύμΓν χαράν. &ίιηρΙΐ€ίΐ0Γ ϋίχίΐ ά~αγγεΓλαντο;, ίϋ ο$(, ηυί οηηιιη- 
ϋ8$50( : 80(1 εύαγν^λυαμένου, Ιιοο ε&Ι, ςυί Γβιΐϋ(α 

βΐ |)Γ08ρ0Γη &ηΐΙϋηΓΐαϋ301. ι ΟΐΙοόςΐΙΟ Ιΐ3ΐ)€2Γΐ5 

ηκΊϊίοιίαιιι ιιο$ΐΓί. ι Ναιη οιππ Γιηηα 5Ίΐ Γΐι1< 8, ηβ- 
(.Ό85ΰ 051 οΐ ιηοιιιυΓί»ηι οτςη ηοβ 085β Ωπη^πι. 
ΟυοηιηιΙιηοϋιιηι ηοί» (|υθ(]υο νο$. ι 0*ιηι βηοοτηίο 
Ιιχο (ΙίουηΐιΐΓ. Ιίίΐ, ίη<]υίΐ, αιηαΐΊ» ηιιοιη&ϋηιούυηι 
βΓιαιιιαιιιαηιίιΓι.ι 1(]οΊΓθοοοη5θ1&ΐίοη&ιη &οοορίιιιυ8.> 
Ιΐαςυβ, ίπιμπί, ΐίπιο1)2ΐιιυ5, ηο ΙοηίΑΐίοηοηι ρα88ί 
68{(βΓΐ8, βΐ ϋοΙο1>&ηιυ8 : ρο&Ιςυαιη αιιίοιη ΓβηιιηΓίΑ• 
νίΐ ΤίιηοΙΙΐ6ΐΐ8 ηαχ ΓοηυηΓΓ.ινίΙ, ηοη βυΐυιη & (Ιο• 
ΙϋΓβ (ΐιΓι«νίϋ)ΐι$, τοΓυιηοΓιαιη ςαυιΐίο ίιηρίοΐί 8υιηιι$. 
ι δυροΓ οηιηΐ αίΟΊοΓιοηο.ι (Ο 8&ηοΐ3 Ι)θϋί|ΐΐ6 (ΙΠβ- 
012 βηίΐϋα!) ίη οιηιιί, ίικιυίι, ΑίΟίιΓιοπο βΐ ηοοοββί- ^^ς υμών τιίστεω;. > Αυτή γάρ άτάλευτος ^ ιβΐβ ΐ)08ΐΓϋ ; (Ιβ τοΚ)ί8, νθ8ΐΓ»ςυο Γιιΐο €θη8οΙ•Γιοη6ηι την τταράκλησιν ήμΤν είργάσατο. •"Οτι νΟν 
Ουκ είπε, ΙΙαρεμυΟήθημεν ή άνεττνζύσαμιν 
Μΐκών, άλλ' δ μείζον ήν, Νυν ζώμεν, φησ':, 
>ύμβνο; τήν εκείνων τη; «ίστεω; βεβαίωσιν, 
τον τΐ αυτή: τταρασαλευθήναι. ι Έάν ύμείς 
έν Κυρίω. » Έν Κυρίο) δ^ Γ^τανται, οΐ την 
υτοΰ άκλ'.νή φυλάττοντες χα\ τδν βίον Γιον 
εως παρίχοντε;. ι Τίνα γαρ εύχαριιτίαν. » 
χύτη, φησ\ν, ή δΓ ύμδ; χαρ^, δτι ούδΙ εύ- 
V κατ* άξίαν εύρίσκομεν. ι Έμπροσθεν του 
ίΰν. > ΐίχότω; Εμπροσθεν του θεοΰ /αίρομεν* 
ϊρ ταύτη; ήμίν της "/ΛοΒ.ζ αΓτιος, κα\ αύτοΰ 
Ν ι Ύπερεκπερισσου δε^μενοι. > Έχκεχυ• 90 5θ1:ιΐίυιιι αοοβρίηιιΐδ : 2ΐο 8*1 ϋίοοιοί : Νυ11ϋ8 ηο- 
1ιί8 (ΙοΙοπ8 βοηβιΐδ Γαίΐ ΓοΙίςιιυ» ρΓορίοΓ ^αυιΐίυηι 
ςιιθ(! (Ιο \ο))Ίδ ϋοοορΊιηαδ. € Ρογ νοείΓ^ηι Ιί<1οηι. > 
11900 βηίηι οπηι ίηοοηου$83 ροπϋαηδοπΐ, οοηβοΙαίΊο- 
ιιοιιιίιιηο!^ί8θρ0Γ&1&08ΐ. ι ΟυοπΊαηι ηυηο νίνίηιυβ.ι 
Νοη (ΙίχΊΐ,ΑιΓιιιιυιη ΓοοορΊιηυβ, αικ ΠοβρίΓ»νί)ΐΗΐ8 α 
πιαίί», 86(1 ηυοϋ ιιΐ3]υ5 ογαΙ, Κια«ο γίν4ηιυ8, ^ι^^ 
νΐίβηι (]υθ6ΐΐ8 ΓίΓηηίαίοπι Ωιΐοί ϋΙοΓυηι ; οι ιηοΓίβηι, 
ϋίιηονοη ηϋ ίρ$α. ι δι νο8 βΐίΐΐί» ίη Οοηήιιο. ι Ιιι 
ΙΙοιηίηο ϋΐιΐ6ΐΐ) &ΐ8ηι, ηιιί βϋοιη ίρ8ίυ8 ίιηιηοΐιίΐοηι 
€08ΐο(1ίυηΙ αο τίΐαπ) Γκίοί 36ίΐιΐ3ΐΙοιη ρΓ»ΐ$ΐαηΙ. ι Οα»ιη 
οηίιη ^Γ&ιί9Γΐιιη βοΓίυιιβηι. » Εΐ Ιαηΐιιπι 68ΐ, ίικρηΐ» 
Αοοορίιιιη ρΓορίοΓ νθ8 ^«αϋίιππ, ςαικί ηβ ίηνοιΓίλ- ησ\, πρ^ς τήν τοιαύτην δεησιν, χα\ πλέον ^ ηιυ8 ςυΙ«Ιβηι ςυοιιιοιίο ιΠ^ηο ξΓ8ΐί»8 Αραιηυδ. < Ιιι ήπερ είκ^ς δέεσθαι τ6ν ίδείν μαΟητά; βου- 

€ Κα\ καταρτίσαι. > Έπ\ των σαλευομένων 

!, Στηρίξαι λέγει • έπ\ δ^ των τξ πίστει 

Γ,ριγμένων, μ'.κρ^ν Ιϊ πρ6; διδα/ήν λλλει- 

Καταρτίσαι λέγει, οΤον άναπληρώσαι. ι Ύϊ 

ατα τή; πίστεως υμών, ι Καίτοι &νω, τ6 

αύτοΙ; έμαρτύρησε. Τούτο γ3ίρ χα\ Τιμδ* 

φησιν , έμαρτύρησε. Πώ; οΐίν λέγει , Τά 

ατα τή; πίστεως αυτών ; Καί φαμεν, δτι 

αύτο?ς εΙς διδασκαλίαν Γσω; τ3ΐ περί άνα- 

ή τι τοιούτον, Έν μέν ου ν τ^ εΙς ΧριστΙ^ν 

):βαιοι ήσαν, μή παρατραπέντε; το?ς πει- 

κα\ ταΐς θλίψεσιν. Έδει δέ αύτους κα\ τά 

•υ χαθ* ήμάίς δόγματος μαθεΐν. οοηβρβοΐα ΟοΊ ηοβίΓί. ν ΜβΓίΙο Ιη οοηδρβοΐυ Οβί 
([αυάοιηυδ; ίρβο βηίηι ηοΙ>ί8 (;αιΐ(]ϋ ΐΗΐ]υ8 οβιακα 681, 
61 ίρδίυβ (Ιοηηηι 081. ι διιρια ηιοϋηπι 0Γ2ηΐ68. » 
1ηΙπαηΐ08, ίη(|ηϋ, α(] Ι)υ]η$ηΐ0(ϋ ΟΓαΐίοηοηι, 61 ?6• 
1ΐ6η)βΐ!ΐίιΐ8 οΐ9ηΐ08 ιριαπι Υθπ>ΊηΓιΙί* βίΐ ουηι οηΐ'β 
ηυί <ϋΗθΐρυΙθ8 νί(ΙθΓθ οηρΊΐ. ι Ει 8ηρρ|ρ3ΐηυ8. » ϋβ 
ΙΓΐ8(|υί ίη Ωϋο ν3οίΙΐ3ΐ)αηΙ ϋίοΊΐ, ΟοηΓιηηαΓβ : (Ιο Πϋ» 
Υ6ΙΌ ηΊί Ίη β(Ιο οοηΓιηηΐΒΐί 0Γ»ηΐ, νοιυη) ηοηηίΐήΐ 
Αϋ (ΙοΓίιίηαπι 618 (ΙββΓαΙ , αίι, ΗπρρΙβΓβ, Ιιοο 081» 
οχρΙοΓβ. ι Ε3 ηυ» (1ο8υηΙ ΰ<ΐ6ί τ6$ΐΓ.ο. > Αΐ^ηί 
8υροΓΐα8 Ι68ΐ3ΐυ8 68ΐ ϋβ 618 ηυοϋ 8ΐαΓθηΙ ;ΐι3η)Ιιοο 
βΐίαπι ΤίπιοΐΙιβυβ, υΐ άίχίΐ Ι68ΐ3ΐυ8 ΓυοΓηι. 167 
Οϋοηκχίο 6Γ§ο, 3ίι ? Έλ ςυ» ϋοβηηΐ β^6^ νο8ΐΓΛ• ? Ει (1ίοίηιυ8 ςυοά (ΐ6βΓαηΐ 6*18 αιΐ (Ιοοίήηαιη 02 ίοΓ- 
ιοΒ ϋ6 Γ68υΓΓβΓΐΙοηβ6ΓαηΙ, 8ΐιΙ αΐίςυίϋ Ιιυ]υ8η)θάί.Ιη 0(ΐ6ίΐ3ςυ66Γ|(3 €1ιπ8(υπι ΩηηίβΓίΐηΙ, ηοη ανοΓδ^ 
3ϋοη68 οΐ 3ί&ίοΐίοηθ8. ΟροΠβϋαΐ 3υΐ6ΐη 605 οΐ ΓβΙΙηυβ (1Ί806Γ6 <1β (ΙοςηίΓΐβ ηιιοϋ »ρηϋ οο8 08ΐ« 

ΚΕΦΛΑ. Γ. ο ΟΑΡυΤΙΙΙ. 

Ρτ€€αί\ο αά Οβιιηι ά€ αάυίηΐη ινο, ^ί ϋπηιεηΐο ηο 
€οη βηηαΐίοιΐ€ ΤΙιαίοΙοκκαηίΗηι Ηίηηβ αά αάνεη 
ίαιη αίΓ'αΐί. 

111, 1113. Ιρ»€ ν€Γ0 Β€α$ €ί Ραϋτ ηοίΐβτ α 

ϋοηήηηί ηοϋετ ^^$Η^ ΟιτΐΚνί άιτίραΐ η'αιη )ΐοε/ία»ιι 

αά 90$, Υο» αιιΐ€ΐη Οοηιίιΐϋε αδιαιάαηΐβ^ βχιώί- 

ταηία (αααί ιηπίκα ιηΐβν νοι οΐιαήΐαίε ίη οηιιαχ^ 

ίΙιΐ€ηιαάηιο(ΐΗηι €ί ιιο$ ίη νο$^ζοη(ίτηιεΙ οοτάα νηιηι, 

ίηερΓύΗεηίίΰίΙα ίη $αη€ΐηηοηΊα €θΐαιη θ€θ €ΐ Ραίιε 

ιιοίΐνο Ίη αάνοιίΗ ΟοηιΊηί ^^$η €Ιιήα» αιηισηιηίΐΉ^ 

ίαηιΊ'α€]υ$. ρ/>ς θεύν :ιερϊ άρίξεως της αύζον, καΐ 
αυξήσεως καί βεβαιώσεως ΘεσσαΛοΠ" 
εως της χαρονσίας Χρίστου, 

ς δέ ό θεός χαΐ Πατ^ρ ημών, χαϊ ό Κύ- 

ώγ Ίησονς Χρίστος χατενθύναι τήν όδ^ν 

φός υμάς. 'Τμάς δέ ό Κύριος χΛεοτάσαι 

ισσενσαι τΓ\ άγά:ζη εΙς άΛΛήΛονς καϊ εΙς 

, καΟάαερ καϊ "ήμεΤς εΙς ύμάς^ εΙς τό 

η ύμώτ ταη κη/δίας^ άμέμχτενς έν άγιω- 

^ΐΛροσΟεν τον Θε(.ν καϊ Ιίατρνς ί)*{ών έΐ' 

ννσί^ τγΙ' Λ'γ//γι• ήμό'Γ 7»/'ί Γ• ΧρίΓΤον, Γ.1 (ΕΟϋΜΕΝΓΓ ΤΚΤαΟ.Ε ΕΡΙ500ΡΙ Μ 

Ηθ€ ΙοΓΟ ροΓ ρΓΟΰλΙίοηβιη 5υα3 (ΐιιοηηβ ρηΠββ Α ΈνταυΟα βιΛ της <ύχής 3ιμ2 χα\ άικολογχίτχι, νζι ΙαοΐαΓ. Νοη ΓοΙΙ, {η<]ΐιΙΙ, πιβη ηβ^ΓιςβηΓι» ςυοιΐ ηοη 
γβηβΓί'η : η^ιοι Ιρββ ρ?6€0Γ, ηΐ γβηίβιιη ; Ι&η(|ΐιαιη 
<)ΐ€6ΓοΙ : 06υ§ ο1>8ί8(&ι δαίαη», (ΐυί υϋ'κιυβ ηο5ί8 
ίιηρβάίιηβηΐο ββΐ ροΓ βυ^ιβ ΐ€ηΐ&ΐίοη68 : ηιιο Γβοΐο 
11(1 νο8 ϋίηβΓβ ?€ηί2ΐιιιυ8. ι Α5υηι]3ηΐ€$ ίβείαΐ. ι ΥίιΙο 
(ΐυιηίΑΐη τα II «βββ εΙιαΗΐιίβηι, (|υο(Ι βΐί&ιη ρΓ]β€ΐ« 
ΐϋΓ» υΐ ιι5ιιη(1βηΐ. 61 6ΐιιΙ)€Γ€ηΐ Ίη οΙιιιπίΑΐο. ι Μυ• 
Ιολ ΙηΙβΓ ?ο> 6ΐ ίη οαιη^ι. > Ηοε βηίιη €ΙΐΓί8ΐί8ηο- 
τυιη 681, υΐ ιιοη ΐΑηΙυπι ΓΓϋΐΓββ άΊϋ(^ιιηΙ, τβΓυιη- 
βΐίλΐη οιηηββ Ιιοιηίη68,βΐ€Γβ(ΐ6ηΐ68 61 ίηοΓβϋυΙοβ. 
ι 0υ6ΐη8(1ιηο(1υιη «Ι ηο8 Ιη το8• > Νθ8ΐΓΐ οηΐιη άί• 
ΙβεΙίο ]9ΐιη 3ΐ(ΐ68Κ, νοδίηιη νβΓΟ ΟβΓΐ ορί^ιηυβ. < ϋΙ 
€οηηηη6ΐ. » 108 ^^ €ΐΐ9ΐΓίΐΑ8, ίηςιΓιΐ, οοηβπηβΐ 
^οτάζ ^681». Ν&η 8ί ίρβ» 6χιι1)6Γ6ΐ, €οηηΓΐη&ιίο οΰ παρ• Ιμί;7, φησ\ν, άμ^λ^ιαν ρύχζλθον• χ'α\ γάρ 
χα\ιύχή μοι, φησ\, τ6 έλθβΤν, ώσι\ Ιλβγιν/Θ ΒιΙζ 
Ιχχ^ι τ^ν Σατανβίν τδν ιιαντβχου ήμΤν ^ϊ των 
η(ΐρα9μών έμτη)β{ζο^/τα, Γνα ύοθήν όδΐν τρΙς ύ:ι»; 
ποιηνιάμεθα. ι Πλβονάναι. ι 'ϋρα ι:6σην άγβ«τν 
ίΤναι βούλβται, δτι χβ\ «λββνάσβι χ»\ ι»ρΐ3ϊ2θΜΐ 
αύτους έν τΙ) αγάπη βΟχβται. ι ΕΙς αλλήλους χα\ ε:; 
πάντας. ι Τοΰτο γάρ Χρίίτιανων, τδ μή μ^νον του; 
ά&λφους άγβπ^ν, άλλα χα\ πάντες άνΟρώποίς, χ>\ 
πιτίους, χα\ απίστους, ι ΚαΟάπερ χα\ ήμ«ϊς **•; 
ομάς. ι Τδ μ^ν ημών ιτάρεφτι, φηβ\. τδ Λ ύ|*ωι» 
γενέσθαι εύχόμεθα. ι ΕΙς τ6 στηρίξαι. » Είς τδ τί;ν 
άγάπην, φησΥ, στηρίξαι ύμων τάς χαρδ!ας• *Αν γλ? 
αυτή περισσευη, στηριγμός εστί των χεχτημένων «ηοίΐυΓ βΟΓΟίη ςιιϋρβ9ΐη η»οΐΙ 8ΐιηΙ. €θΓά•Υ68ΐΓ2, " βύτήν. (Τάς χαρδίας φησίν.) Αυτή γάρ χχ\ τ^ Ιλ» 

άνΟρωπον στηρίζειν πέφυχβ. Κωλύει γάρ 1χβα:ν£'.ν 
Ις αυτής διαλογισμού; πονηρού;. Ό μαχάριος Βασί- 
λειο; έν τψ πρ6; Άμ^ΓΑύχιον Ινθα θεολογεί τ^ 
πνεύμα, φησ\ τ^ν Παυλον, αύτΙ^ τ^ άγιον εΟχεσθιι 
Πνεύμα νΟν. Τίς γλρ δ στηρίξαι, φησιν, έν αγάπη 
τ5ς χαρδίας αυτών ίχων έμπροσθεν -Ιου Πατρδ; έν 
τι5 παρουσί^ι του ΥΙοΰ ; δηλονύτι τδ πνεύμα. Τις οί 
εόχεται έτέρφ, πλην θεφ ; « Τάς ευχάς μου γβο, 
9ησ\, τω Κυρ^φ αποδώσω, ι ΈχεΙ πρόσχες. • Άμέμ- 
πτους έν άγιωσύνη. ι Ήρχει μέν τδ άμέμπτου;, 
νυν δέ χα\ τδ, Έν άγιωσύνη, προστίθειχεν, οΤβν, Έν 
χαθαρδτητι. Ου λέγει δέ περ\ σωφροσύνης μ4νης, 
άλλα χα\ π$ρ\ πάσης άρετης. Τούτο γάρ άληΟώ; 9ίΐ. Πλο βηΐηι η&ΐλ 68ΐ, υΙ ΙηΐβποΓβιη ςιιοηυβ Ιιο• 
ιηίηβιη €οηΟπη6ΐ. δίιυίόβιη ρΓοΙιίΙιβΙ, ηβ ρΓαν» 
οοςίΐΑΐίοηββ 6Χ ίρ89ΐ ^^6<1ΐ3ηΐιΐΓ. Β6αΙο8 Βα8ίΠυ8 
ΓώΓΟ ζά ΑηιρΙιΠοοΗϊυιη, υΙ>ί άβ (ϋ?ίηο (ϋ886ΓΪΙ βρί- 
ηΐιι, ιιΗ ΡαυΙυπ) ηυοο ρΓ0€ΐιπ δρίπΐιιιη βαοοίαιη. 
Οαί8 «ηΐιη 681, Ιη^υΗ, ςυί €0γ<1& Ιρ80Γυιη ίη οΐιιιη- 
Ιαΐ6 εοηΓΐΓΐη9ίΓ6 ρο886ΐ εοΓ&πι Οβο Ιη ρΓ9Ρ8θηΓι& 
ίΠίί Τ 8αη6 8ρΐΓΐΐιΐ8. 0ηί8 ληΐεπι ιιΐίυιη ρΓβοΐυΓ 
ηυαπ) Οβυηι Τ ι Υοΐα πιβα, ΙηςυίΙ, 8ίν6 ρΓβοββ ηΐ6αβ 
Όοπιίηο Γ6(](1αηι *'. ι 11)ί «ηιααάνβηβ. • ΐΓΓβρΓβ- 
1ΐ6η8ΐΙ>ϋ68 ίη 8ΐη€ΐίπιοηί8ΐ. ι δυΙΟοίβΙ))! ηιιίάβπι 

<1ίθ6Γ6ΐΓΓ6ρΓ6ΐΐ€η8ίΙ)ίΐ68; ηΐΐηΟ 801601 8<υί<]ίΐ 6ΐί8Π1 

Τη 88ΐη6ΐΙπιοηί&, Ιιοο 681, ίη ρυΓίΙ&ΐ6. Νοη (Ιίείΐ 8ΐΗ6ηι (]6 8θΙ& ρυάΐοίΐΐλ, 86(1 βΙ (Ι6 οιηηί νίΠαΙβ : ο άγιασμδς, τδ παντδς ^ύπου χαθαρδν •!νβι. € Έμ• ηαπι \ά τ6Γ6 88η6ΐίπιοπί8 68ΐ, 8ΐ> οηηί 80Γ(Ι6 ρυΓυιη 
6580• € Γοπιπι Οοο. ι Αοΐ Ιιοο 811 : Ιη 83η€Για)οηία 

60Γ8Π1 Ρ8ΐΓ6. ΒχΟ Οηίπΐ ?6Γ6 88η6ΐίπΐθηΐ8 6$1, 

1ΐ3ΐ)6Γβ ίρ88πι οοοΙίΑ Μ οοπιρΓοίΜίαπι. ΑυΙ ]θ(1ί- 
οοηΐο €ΙΐΓί8ΐο, ςιιθ(Ι ίη(1ί€ίυηι ΟΙ τοΓαηι Ρ&(Γ6. 
υΐ)ί ηλοιςυο ρθ886ΐ ΐιΙ)6880 (|υί οηιηΊ» τορίοΐ 
Ρηΐ6Γ? 

€\ΡϋΤ IV. 

ΕχΗοΓίαΐίο αά ΐ^ηιρ^Γαιιΐιαιη, ^Μΐΐί/ίβιιι, (ταϋπίΜΜ 
ίη βϋάΐάο «ινογμι €ί Μοηη ίη ρτορτίο 
ορ€Τ€. 

IV, 1-8/Οιιθ(ί ίΗρβΠΜΐ ψίητ^ (ΓαίΓ$$^ τορααΐΜί 
νοί $ί αάΗοτίαηΐΗΓ ρ€Τ ΟοηίηΗΐη /«ειιηι, ηναηιαά' 
ηιοάηιη αϋΰηρηίη α ηοΙίί$ ηηοηοάο οροτί^αί ηο$ Ρ 
ν^ηαπ €ί ρΙα€€Τ€ θ€θ, νΐ αΙ}Ηηά€ΐί$ ηαρίΛ. Νο$Ιη 
^Ίη ηηα ρτΰίαρία άβάίήηια νο6ίε ρβΓ ΟοηιίηΜνη 
/«<»ηι.ΰ/Γ0 «ηίηι €Βΐνοίιιηΐα$ ϋ€ΐ $αηούβοαΗο ν€$1τα, 
169 ^^ αΙ^*ΐΐη€αίΗ α ί€θΤίαΙίοΜ, α ίοιαΐ ηηΜηιιή" 
ηα€ ναΐτηηι ναι ιιιιιτ» ροαίάβτ€ εηιη ίαηαίβ€αΐίοη€ 
€ΐ Ηοηοτ€^ ηοη €ηηι αΙ[€αη, €οη€Ηρη€€ηΐί(ϋ, ίίϋηί €ΐ 
§€ηΙβί(ΐηα ηοη ηουεναηί ϋ^ιιηι : η€ηηί$ ΐταη$ρτ€(1ϊα• 
ιητ αΰ (Γαηάϋ ίη οραε (ΓαΙΐβηι ιιικιιι, ρτορίετΰα ηηοά 
Ηΐΐοηίί ΟοηΐίηΗ$ά€οηιηίΙίηίίιη, φι^ηιαάηιοάιιιηαίαηι 
αηίε άίχίηιν$ νο^ίε €1 ΐ€$ΐαίί ιιιιηιιε. Νοη ΰηίη γο- 
ΰαν'ιί ηοί Οεηι ίιηηιηηάΉΊσ! €αη$α, $^ά αιΐ %αη€ΐΊβ- 
^αΙίθη€ηι^ Ρτο\ηΛβφη ηράΐ, ηοη ίιοηιίη^ηι τοράί^ «ροσΟεν του θεοΰ. ι "Η τουτδ φ^*^*^• '^ν άγιωσύντ| 
τ!| έμπροσθεν τβυ Πατρδς. ΑΟτη γάρ ή 6*/τως άγ'.ω- 
σύνη, τδ έχειν αύτί)ν τοΓς δ?6αλμο?ς του θεοΰ μαρτυ- 
ρουμένην. *Η δτι χρίνοντος του Χρίστου, ήτις χρί- 
σις έμπροσθεν του Οατρδς γίνεται. Που γάρ χχΐ 
άπείναι εΤχεν δ πάντα πληρών Πατήρ ; 

ΚΕΦΑΑ. Δ'. 

ΠαραΙνβσις ίτω^ροσύιτης^ διησιοσύτης^ ώς έχΐ 
χρίσβί φιΛαοηΛφΙας^ εργασίας άιοχράγμο' 
γος. 

Τδ ΛοιΧίητ ο^^ άδβΛρο)^ έρωτώμβτ υμάς χαΙ 
χαραχοΛουμετ έτ ΚνρΙφ Ιησούς καθώς παρεΛά" 
6ετε Λορ' ή/ιώκ τό πώς δεΙ υμάς περιχαχέΐν χαΐ 
άρέσκειτ θεφ, Ζνα Λερισσεύητε μάΛΛοτ, Οΐίατ$ 
γάρ τίτας χαραγγεΛΙας ίδώκαμετ ύμΐτ ί«Λ του 
Κυρίου Ίησον. Τοϋτο γάρ έστι θέΛτιμα του θεον, 
ό άρασμί'ς ύμώτ, άπέχεσθαι ύμΓις άχό της 
πορνείας^ εΐδέναι ίχαστοτ ύμώτ τύ έαυτοΰ σχεΐχς 
κτάσθαι έν άγιασμφ χαΐ τιμΐι^ /ιί) έτ :ιάθει /π^ι- 
ΟυμΙας^ χαΟά:ιερ χαϊ τά ίΘντ\ τά μΐ} ειδότα τι ν 
θε^ν, τύ μίι ύΛερβαίνειν τίοΐ πΛεο%'εκτε7τ έν τφ 
πράγματι τόν άδε.Ι-^όν αντον^ διότι ίχδιχος ό 
Κύριος περϊ πάϊτων τούτων^ καθώς χαϊ χροεί• 
χαμεγ ύμίν χαϊ διεμα(.τυράμεθα, Ού γάρ έχά' 
Λεσεν ίιμβη (* Θει^ς έχ} άχαΟίφσία. ά.ΧΧ έν »• ΡδΛΐ. ςχγ, Γγ ΟΟΜΜΕΧΤ. 1Ν ΕΡΙδΤ. Ι Λη Τ11Ε58Λ1.. 86 

^^^φ. Ίαγαρονν ό άΟετων, ουκ άν^ρω.τον Λ αά Γοαηι , ηηί (Ιϋίϋι $ΐ)ΊηίΗΐη ιιιιιηι ίαιίΰΐιιιη ιμ 
:Γ, άΛΛά τότ θείτ τδν χάί ^ό^τα τ 6 Πνεύμα 
^ τό άγων εΙς {ψάς, 

6 λοιπ^^ν οΟν, &δ£λφο(. ι Τούτο γάρ λεΤι^ον , τ^ 
;ραίνε9ΐν έλΟεΤν. "Η τ6 λοιπ6ν άντΙ του άττοχρών- 
;9τ{ν. ι Έρωτώμιν ύμοΐς. > Τ6 ^Εροίτώμετ χα\ 
καΛονμεν^ ταύτόν Ιστι χα\ Ισοδυναμεί, ι Έν 
ρ ΊησοΟ. ι Όρα ταπεινοφροσύνην. Ούβέ πρδς 
£λησιν εαυτόν άξιόπιστυν είναι νομίζει , άλλα 
ριστ^ν παραλαμβάνε^. Διά του Χρκστοΰ γάρ, ψη- 
μ£ς παρακαλώ, ι Καθώς παρελάβετε. » Τ6 παρελά• 
ο6 βημάτων μόνον 1στ\ν, άλλα χα\ πραγμάτων. 
»νγάρ α6τ6ςέβ{ου, τύπος τοΤς μαθηταΖς έγίνετο. 
ιαρυσβύητι.ι Κα\ πλέον τι, φη9\ν, ών ηχούσατε 
:ε. Ός νηπίοις γάρ ού τά τέλεια έπέταξα, φησ(. ΓΟΙ. € Οΐΐοϋ $υρθΓ65ΐ ί^ΊΐαΓ, Γγ31Γ68. ι ΟιιοιΙ 5υρ6Γ65?, 

ρηία υΐ αϋ οχΙιοιΙαίΊοηβιη αοοβϋ^ιΐ. Αιιΐ, ςυοά 8ΐι- 

Ρ6Γ681, ίΐΙ 651, 8Ιΐ(ηθίβηΐ6Γ 08ΐ. Ι Κθ|;3Πΐυ5 ¥05. > 

Ναιη Ιρωτώμεν 61 παραχαλοΰμεν 'κίοηι 5ΐιηΙ, β]η8• 
ϋβιιιςιιβ ροΐ68ΐ«Ιί$. ι ΡβΓ Οοηιίπυηι ^6$ι1ιη. ι Υίιΐο 
3ΐιιίιηΙ ηιθ()θ5ΐΐ8ΐη. Νοςιιβ&ιΙ οΙ)ί>6€ΓαΓιοη€ηι ^β'ψδυηι 
Αϋβ ϋίβηυηι 3ΐιΙ ίιΐοηϋυιη β^ββ 6χί5ΐίιηαΐ3αΐ, 8<ηΙ 
ΟΙΐΓίδΐυιη &88υιυίΐ. ΡβΓ ΟΙιηβΙυιη, βίΐ, νθ8 οΙλ• 
88€Γ0. € Ου6ΐηα(1ιηο(]ϋηι 8Γχορί8ΐί$. > ΑοοβρίβΙίβ, 
ηοη (16 νοΓΐ)Ί8 Ιαηΐυιη 68ΐ, νβΓυηι βΐίαιη (1ϋ Γ6ΐ>ιΐ8. 
Ναιη βχ νίΐ» 8ϋχ ορ6ΓίΙ)ΐΐ8, (]ΐ5Γ.ίρυΙί8 ^χβηιρΙαΓ 
6Γ8ΐ. ι ϋΐ &1)υη(ΐ6ΐί8. ι Ει 8ΐηρΠυ8, ίηςυΚ , βΐί- χ^νοντες δΐ τ!) πίστει, προβαίνετε χα\ τ|) πολι- ςυίιΐ Γ8εί1β ςα»ιη λεεορβπΐίβ. δίηυίάβιη (8ΐΐ(|υλΐιι ι ΟΓδατε γάρ τίνας παραγγελίας.» Τ^ έχεινων 
1) ^ΤΤ^ΤΡ^Ι^Ι^^^^ν αύτάς χαταλιμπάνει. • Ό 
Γμδς υμών. ι Θέλημα γάρ θεού, φηαΐν, ή σω- 
ίνη υμών. Έν έχάβτη δ^ Επιστολή, της σω^ρο- 
; μάλιστα πολύν ποιείται λόγον. ΟΤδε γάρ του 
^ς τ6 τυραννιχ6ν χα\ δυσχατόρθωτον. < Άπέχε- 
^μΛς άπ6 τΨ^ς πορνείας, ι Τίς δέ δ άγιασμύς ; 
(εσθαι ύμαίς, φησ\ν, άπ6 πάσης πορνείας * πολ- 
ϊρ άχολασίας εΓδη. • ΕΕδέναι Ιχαστον υμών. ι 

άσχήσεως χα\ μαθήσεως έστι τδ σωφρονεΤν. 
έαυτου σχευος. ι Σχευος, τ6 σώμα φησιν. Έάν 
κύτ6 Ιν άγιασμφ Ιχωμεν, ήμε7ς αύτ6 χεχτήμβ- 
Ιάν δέ έν πόρνε {^, ή αμαρτία αύτ6 χέχτηται. ρ3ΓνυΓΐ8, ίηςυίΐ, ηοη ρΓχεβρί ηυ» ρ6ΓΓ6€ΐ3 6Γ9ι*.Ι. 
ΡΓθΐηοΥ6ηΐ€8 9ίΐιΐ6η) ίη Οϋβ, ρΓοηιονβΙβ βΓιαιη ίιι 
€θην6?8ΑΐΙοηβ. ι Νοβίίβ βηίιη φιχ ρΓΧ€6ρΐ3. » 
Ιρ8αΊ11θΓυπα ιηβιηοηχ ίη8€Γίρ1.ι Γβΐίηηυίΐ. ι δ:ΐηοΙί- 
βο&ΐίο νβϋίΓα.» νο1υηΐ38 οηίηι Οβί, ίηηιΓιΙ, ο$ΐ, ριι- 
(ϋοίΐίβ ν68ΐΓ&. Ιη υηα(|υ3(ΐα6 ίΐυΐοπ) Ερί$ΐοΐ3 ρυϋί - 
άΐί» ροΐί88ίαιοηι ηΐΑ^^πΑΐη 1ια1)€ΐ Γαΐίοηβηι. Νον'έ 
βηίιη ΐγΓαηηίϋβπι 8ίΓ6€ΐυ8 αε οροπβ (ΙΊίΐΙοιιΗ^ίβηι. 
« υι »1)8ΐπ)β3Γΐ8 8 βοοΓίαΐίοηε. ι Οιΐ3Ρ €5ΐ 8υ(6ηι 
8αηε(ιβε8Γιο? υΐ νο8, ίηηυίι, 8ΐ)$ιίηο2Γι$ α1> οηιηί 
8€οη8ΐΐοη6. Μυΐιβ 8υη( οηίιη ίηιριιϋίείΐίχ ςοπύΓα. 
ι υι 8€ί8ΐ υηυ8ςυί8(ΐυ6 νβδίΓυηι. ι Ιθηιΐ6 εχΰΓοΙ- 
Ιϋ αο (ϋ8€ίρΓΝΐχο8ΐ, €&$1υιη ^8^^. « 5αυηι ν88. ι :, Τ6 Ιαυτου σχευος , τήν δμόζυγον ήρμήνευ- Ο ν88 (ϋοίΐ εοΓρυβ. δί βΓ^ο ΊρΒπιη ίη 8αηαί0οαΓιοηϋ ΈγώδΙ νομίζω, τό Ιχάστου σώμα ούτως αύτδν 
;χέναι ' ού γάρ τοις γεγαμηχ^σι μόνοις, άλλα 
ΐηΐς άγάμοις, χα\ τα?ς χήραις τήν νομοθεσίαν 
φέρ€ΐ. ι Μή έν πάθει έπιθυμίσς. ι Πο?α δ^ τά 
της επιθυμίας ; Τά ύπεχχαύματα ταύτης, οίον, 
}], πλούτο;, ^^Ουμία, αργία. Ταύτα γάρ πάθη 
•μίας έστΙν, ώσε\ βιτ», Δύναμις χα\ ίσχυς αύ- 
ε Τά Εθνη τά μή είδότα θε^ν. ι Τά γάρ Ιθνη 
«6 ν άγνοουντα , οΟτ€ ελπίδα άντιδύσεως !χει* 
ρουν πάντα πρ6ς ήδονήν πράττει, ι Τ6 μή ύπερ- 
IV Χ2\ πλχονεχτεΐν. ι Έχάστφ ό Θε6ς , φηο\ν, 
:ιμί γυναίχα, χα\ δρους τέθειχε, τί)ν πρ^^ς τήν 
μίξιν.'Οστεή πρ6ς έτέραν μίξις, παράβασίς τςς 
;λ<ονεξί9 εστίν, ι Έν τφ πράγματι, ι Τουτ- Ιι&1)υ€Ηιηυ$, ηο8 ίρβυηι ροδδίϋβϋίηιυδ; ^Ί νβΓΟ ίη 
8€οη8ΐίοη6, ]8πι ρεοεαίηαι ροί>8Ίϋ6!)ίΐ ίρ8ηιη. Ουί• 
ϋ8ΐη διιυπι ν88, (Ι6 υχοΓΟ ίηΙβΓριχΙιιΐί $υηΙ : <?ςο 
νβΓΟ αγΙιιΙγογ ευ]υ$ςιΐ6 εοΓριΐδ ίρδπηι οο τοοαίιηΐο 
αρρβίΐηβδο. 170 Νβςυε οη'ιηι Ιο^βπι &ο1ί8 ί11ί5 ρο- 
ηίΐ ηυί υχοΓββ ϋυχ6Γ.^ηΐ, Υΰρυπιείίαΐη ίηηυρΓΐ8 βο 
νίιΐυίβ. € Νοη ευπι αΟοεία οοηευρίβεΰπΐΊα;. ι Οπίβ- 
ΠΑΠΙ αηιειη οβί αίΓοεΐιΐ8 εοηευρίβεεπΓι» ? ΓοηΓι- 
168 {ρ8πΐ8, φΐ9ΐ68 8υηΐ ϋβΓιεί.Ύ, ϋίνΊΐΊ;ρ, 8εβηί1ί6.<, 
οΐίηιη. Ν;ιΐη Ιιχε 8ΐιηΐ 30οε1υ8 οοηεηρίί^εοηΓιχ : 8ο 
51 (ΙίεοΓβΙ, Ροΐ6&Ια8 8ε Γθ1)αΓ ίρ$!υ8. ι ϋβιι(6$ (^υχ 
ί(^ποΓ8ηΐ 06υη>. ι δίςη'κίοιη μοηΐβδ ηηχ Οί•ιιιη Ίςηο- 
Ι'8η1, ηβ 8ροπι (ΐυΊιΙηη (ιαίιεηΐ Γ0ΐπΙ)ηΙίοηΊ8 : ίια- 
ςυο οηιυίη 8 Ι νοίυηΐηΐεπ) ΓαοίυηΙ. ι Νε ηηίβ ΐΓηηβ- ,έντζμίξει* ενταύθα γάρ περ\ μοιχείας λέγει, Ό ^ν^ά'ΐΛΐιιτ 8ε ΓΓουιΙβΙ. > Οβυ5, αίΐ, ηηίοαίηηϋ (Ι'ϋ^Ιπ- ίΐ περ\ πάσης πορνείας, ι Διότι {χδιχος.ι ΙΙαρ-. 
:σβ πρώτον, είτα ένέτρεψεν, ειπών, Καθάτιερ χα\ 
νη. ΕΙτά άπ6 λογισμών Ιπιισε , πλεονέχτην 
Γος* λοιΤΓ^ν φοβ^Τ. Ού γάρ ατιμωρητί, φησ\, ταυ- 
>άττετε* έχδιχος γάρ ό Θε6ς τφ τε πλεονεχτου- 
, χα\ έαυτψ. Έαυτ6ν γάρ έχδιχε? παραχουό- 
;. ι Ού γάρ έχάλεσεν ημάς ό θεός. » Και έαυ- 
έ ό βε6ς έχδιχεί, αμυνόμενος τ6ν έν τούτψ 
^έχτην. Κατά τούτο έχλήθημεν έπ\ χαΟαρότητι 
αύτου' τοιγαρουν ό παρά τήν χλήσιν πράττων, 
>ς γάρ ό άΟιτών, ) τόν ^ιαλέσαντα υβρ'.σε μάλ- 
\ τ?»ν πλεονίχτηΟέντα. ΤοΟτοδ^ είπε δειχνυς ώ; 
{νον Ινθα ό ά^ελ;;6; ό άδιχοϋμενο; ^ , δ^? φευ- 
Γήν μοι/:ίαν, άλλα καν ϋπιστος ή. Ό γάρ Ηεδς Ι)υΊΐ ηχπΓεηι, αε ΙβΓωίηηηι ροδυίΐ, οοηιιηί8ΐίοηοιη 
ρυΐ8 8(1 68ηι υηίε8ΐη. Μί!»Ιίο Ί^ΊΐυΓ 8(1 αΐΐαηι ΐΓ8η8• 
8η'8$ίο ςυχ(1 ιηι 68ΐ 8ε ΓΓαηιΙυΙεηιία. ι Ιη «ιροΓε : > 
Ιιοε68ΐ,ίηεοηιηΜ8Γιοη6. Ηοεεηηη Ιοοο <]ΰ αιΐηΐίοπο 
ΙοςυίΙϋΓ, $υρ6πυ8 8υΐ6ηι (Ιβ οηιηί βεοπβΐίοηο.ι Ργο- 
ρΐ6Γ68 ςηο(Ι ηΙΐΟΓ βίΐ. ι ΡΓΐηιυη) ο1)$6εΓ8νίΐ, (Ιϋ'πκΙβ 
ρυ(ΐ6Γ6είΐ , (ϋΓ6η8 : δίευΐ βΐ {εηΐββ : ρο8ΐη)ο«Ιιιιη 8 
εθ0ίΐ8ΐίοηΊ1)υ5 8υη$ίΐ, τοεαηβ ΓΓουιΙυΙοηΙηηι : (Ιείη- 
εερβ 6χΐ6ΓΓ6ΐ. Νοη οηίηι «ίηβ υΐΐίοηο, ίηΐ]υίΙ, Ιιχε Γαεϊ- 
Γίδ. υΐείβείΐυΓ βηίηι ί)ευ$ οίοηηι ηυί ΓΓαη(Ι»(υ$ εβί*:*^ 
8θ1ρ8υπι. Ν&ιη βοίρβηηι υ1^ί&^^ιυ^ ίδ επί ηοη ραΓί^τι . 
€ Νοη εηίιη τοεανίΐ ηο8 Οευδ. ι δείρδυηι ςηοςΗΟ 
υΙοίδοΐΙαΓ Πειίδ δυηιρίΐβ ρ<£η!8 (Ιο οο ηυί Ίη Ιιοε ΓΓ8η- 
ίΐιιΐοηΐυ^ Γηϋ. Ιιιχίϋ Ι!Ογ μμ. αΐί 5υηΐΗ> 8ΐ> ΊρδΟ ριι* 87 (ΚϋΜΕΝΙΙ ΤΗΐεΟ/Ε ΕΡΙ800ΡΙ » ουηι Ιιίε ΑβρβΓηβΙυΓ, ηαιιςΊβ αίΠεΐΐ ίη]ΐιη& βιιηι (|υί 
τοε3νίι, ({ΟΑΐη €ΐιιη ςυΙ ΓΓ^υόιιΐυ• ο&ΐ. Ηθ€ •υΐ6ηι 
ά'ιιίΐ, οδίβηάβηβ ςυοά ηοη βοίοιη ιιϋί Γγ&1(γ ίη]υΓΊλ 
αίΤβΰΐυδ ίυοΗΐ, Γιι{6Γ6 οροΓΐ62ΐ •ϋυΙΐ€Γίιιιη, τοΓοιη 
εΐίαιη βΙ ίηΟ<](;Π3 βίΐ : 1)ϋ\η βηίηι ίη]ιΐΓΊ8ΐ &Οβ€ί(υΓ. 
ςυί Ιβ ριΐΓΐιιη 6€8€ νυΐΐ, ύϊ ηοη αυϋΙΙυΓ. δίςυί<ΐ6Πΐ 
Ι6ίρ$ιιπι Ιιιςηίηβιβ βΐίϋπ βΐ ηοη €υηι ΓιαίΓΐβ» »€4ΐ αχου<$μ€νος. λίολύνεις γάρ σβυτ^ν, χΐν μή άβλλφοΰ, 
άλλ3[ του τυχόντος ά7:{τ;ου χ\βΊοΛχΛ μο'.χβυτί);, ή 
βούλην, ή τίνα των προκττωσών. • Τ6ν χα\ 2{ντι 
τλ Πνεύμα, ι Αύτ6ς, φησί» τ% &γιον Ιβωχι Πνευμχ 
ήμ?ν, χα\ ήμεί; βιώχομεν αύτ^ βι3ί της άχαθαρ^ία; 
ημών. Κα\ πώς ούχ\ Χ3\ τ•^ δοθέν χα\ τ^ν βάντα &6ρ(• 
ζομεν; €υηι ίηοΓβϋυΙί ιιχογο αϋυΙΙβηυηι ρβΓρβίΓββ• &υΐ οιιπι 8ΐηοί11& &υΙ 8Γκ|υ9ΐ βίίΓυπ) ςα» ροΙ>ϋϋ6 ρΓ05Γιΐυΐ« 
βυηΐ. € ΟιΓι ϋβϋίΐ δρίπίαπ). • 1ρ86, ίηςυίΐ, δρίπίαπ) ΚΒηοίαπι άβά'ϋ ηοΐιίβ, 61 ηοι ΊΠαιη ρβκοςυίαιιΐΓ 
Ιπιρυηΐλΐβ ηο8ΐΓ&. Αη ηοη 6Γςο οΐ ϋ&ηΐβπι 6ΐ βαπι ςυΙ (Ιαΐυβ ββΐ Ιη]υΓίλ «ί&οίηυλΤ 

IV, 9-11. ΟΰΒίβτηηι άβ (ταίετηο αηιοη ηοη ηίαί- Περί δί της φιΛαδεΛφΙας. ου χρεΙαΓ ίχετε γρά' 
$€ ΗαΒέΐίί %ί $€ή^αηι Γθ6ί•. ]ρι< ηαιη^ιι^ ι/ίηΊιϊ<ιι< ^βιν ύμΤν. ΑύτοΙ γόρ ύμεΊς θεοδίδαχτοί έστε 
άοΰΐί αϋε ηΐ άίϋραίίε νοι ιηνίοη. Ναιη εί (αάίίε ^ εΙς τΛ άγαχφγ άΧΛί(Λονς. ΚάΧ γόρ ποιείτε αΜ 
Ηθ€ ετρα €Ηηείο$ /γλΙγλ ηη'ι ινιιΐ ίίΐ ίοΐα Μααάο^ εΙς πάντας τους άδεΛ^οϋς, τους έτ δΛρ τζ Μα- ηΐα, Οΰα€ταηιν$ οιιΙ^ιη ^οε, ΠΚταΐτεε^ «Ι α^Μΐι• 
ά€ίί$ €ΐ Ιη Ηο€ ίιι^Μίη^αΙίε ιιΐ ηπίεϋ <ίΐί•, εί αραΐίε 
τεε ρνορήαί^ αοορετεηίηι ρτορήί$ ιηαηί6ιιι νεείΗε^ 
εΐεηίί νοΙ>ί» ρτίνεερίιηΗε^ ηΐ νο$ Ηοηεείε ςεταίίε ετρα 
εχίταηεοε^ εί ηΗίΙα τε «οΜ< είΙ ορηε. 

Νοη ΙοηυίΐυΓ ηηηε (Ιβ (ΙΠβοιίοηβ €Γ|^ Ι|«ΐ6ΐηνί8, 
§6(1 (Ιβ 68 ςιιχ 6&1 ^τ%^ ΓΓλΐΓ6•. Ει 60 βυΐβπι ςυο(Ι 
ρτ.τΐ6ΓπιιΐΐΑΐ, άυο 6Γβοίΐ. ΙΐΑ, ιηςυίΐ, η6€685&παιη 
30 υΐΠβ 681 ?08 ηιυΐυο (ΙΊ1ί§;6Γ6, υΙ ηΙΙιϋ η6€6886 
8ίΐ ηαβ Ιιθ6 86Γί1)6ΐ«, 6υη) το8 Ιιοο βοίβΐίβ. Ιη Ιιί8 
«ηίπι ςυχ λάηαο(1αη) πΐ8ηίΓ6§18 8ΐιηΙ. ιΐ6 8υ8(ΐ6Γ6 
ςυΙ(ΐ6πι η6668&6 681. Ει ςυίβ βχίδΐίιηλΐ αο ρ6Γ8υ&- κεδοτίφ, ΠαραχοΛονμετ δέ ύμας^ άδεΛροΙ, ΐΝρΐτ• 
σεύείτ μοΛΧοτ ηαί φιΜτιμεΙσβαι^ ^συγάζβΐν 
ηαϊ Λράσσειγ τά ιδία, καϊ έργάζεσθαι ταΊς Ιδίοις 
χερσίτ ύμωτ^ καθώς νμΐν ΛαρητγΒίΛαμβτ^ ίνα 
περίχατήτε ^ϋσχ/ιμύη^ς προς τους Ι(«, ηάϋ {ίψ 
δετός χρείατ §χητε, 

Ού λέγει τίω; πϊρ\ της εΙς πάντα Αγάπης* ά3ύ^[ 
περ\ της εΙς τους αδελφούς. Έχ δλ του παραλιπεΤν, 
δύυ χατασχζυάζει, δτι, φησίν, οδτΐιΐς άναγχαΐον χαΐ 
ώφέλιμΰν εττι τ6 αγαπάν άλλήλσ^ς, ώς μηδέ ΧΡ^^^ 
είναι του έμλ τούτο γράφειν, άλλ* ύμΐς αύτ^ ε!δέ• 
ναι. Έπ\ γάρ των πάνυ δήλων, ούδλ νυμβουλεύειν 
χρή. Κα\ δτι δ νομ(ζ(ιΐν αύτοΰς χατωρ9ωχίναι χα\ 8(18 68( ίρ80β \ά 6ΐθ66Γβ/6θ8ςυ6 ςκΙ ηοη ρ6Γ8ΐ3ηΙ € πεπεισμένος, χα\ μή χατωρθωχδτας αύτοΟς, μάλλον ίύ9ί%\% 8(1 1ιθ6 Ιη(1υείΐ, τβπίαβ ηβ ςυο σιθ(Ιο Ι8ΐί8 
8Ρ3Γ83 (Ιβ ΙρεΙδ Γ&ηο) «ο {ΙοΓία 8 ν6Γ0 8ΐ)6ΓηΐΓ6ΐ. 
• ΟΐγίηΊΐυβ 6(Ιθ€ΐί 68ΐί8• ι Ο Ιη^βη» ρΓ8Β€θηίυπι ! 

ΒβυΠΙ 16611 ίΙΠβ ρΓ8ί66ρΙΟΓ6ηΐ. Ηθ6 61 ρΓορΙιβΙλ (11- 

χΊΐ : ιΕΓϋηΙ,ΙΙηςυϋ, οηαη68 6(Ιθ6Γι α 060• ι— ι Νβηι 

6ΐ• Γ&εϋίβ 1)06. > ΡΓ0ρΐ6Γ68 βηΙοί ηοη 0666986 68ΐ 

ηοΙ)ΐ8 8€ΗΙ>6Γ6, ςυίλ ηοη ορυβ 681 υΐ (Ιβ Ιιοε λ(1- 
ηοοηοαπιίηΙ, 86(1 Γ36ί1ί5 ΠΙικΙ. ι Ιη Ιοίϋ Μ•06(1οηΊ&. ι 
5ίςυί(ΐ6ηι ΤΙΐ6888ΐοηί6α οΊνίΐαβ ιη6ΐΓορο1ί8 681 Μ2- 
66(]οηΊ«. € υΐ 8ΐ)υηά6(ί8 ηΐ3ΐ^ί8. ι Γ&€ίΐ6 ςα'κίεηι, 
86(1 Ιαπΐ6η ΙηΐβΓ Γ8εί6η()αη) &Ι)υη()&ΐ6 6ΐ ηιηηίϋα 

8ίΓΐ8. 0Ι)866Γ&σΐΙΙ8 (ρ3υρ6Γ68 8υΐ6ηΐ 6Γ&ηΙ, 6Γβρΐί8 

ΙρβΟΓυηο Γαουΐΐίΐίΐιυβ, ςυ6η)8<Ιπιθ(1υηι 8ΐιρβηηβ (Ιί- 
χΊΐ) υΐ ορ6Γ6ΐηιηί 6ΐ 1π1)υ3ΐΐ8. ι ΟιιίεΓι 8ΊΓΐ8. ι Ιη 
1)06 Ιηοιηι1)&Γΐ8. Α(1 (]υίι1 ? ΙΙΐ ςυίεΐΊ 8Ίΐ{8, 61 ο%λι\% 
Γ6δ ρΓορΗλβ ; ςα6Π)8(1π)0()υπ) 8ί (ϋ68$ : Νο ριΐ(ΐ68ΐ 

▼08 (]υθ(] ρ9)Ιΐρ6Γ68 ρΓΟρΙβΓ Οβυηΐ Γ8θΓ) 8*1 Γ)6, 86(1 

ΐ;1θΓί« Ιοοο 1)00 (Ιυε^ΐίβ ςυο(1 ςυίβΓι 8ίΐΊ8, 6ΐ Γί-8 
ρΓορΓί3ΐ8 ακ9ΐί<(, 616. ΑαΙ φίλοτιμεΙσΟαι (Ιίοί Γγ&Ιπ- 
1)08 ΙιεηεΓιςία ρΓΧ8(αΓ6 61 1)υπ)8η6 8υ8εΙρ6Γε.|θ6Ϊπ(!6 
8*1 (ΙίοΑπΙ, Αι ρ3(ΐρ6Γβ8 $υπΐιι$ : Υ6Γυηι ροΓ Ι)οε 

:ΐυθ(1 (|υί6ΐί 8Ίΐ)8 36 ρΓΟρΓΙΜ Γ68 8{8η8, Γ3ευ1ΐ88 
νθΙ>ί8 6ΓΙΙ 310 ρθΐΓ8ΐ38 , ϋΙ ίΐΐίβ (|υθςΐΙ6 Ι&Γ£;Ίΐ6Γ 

Ιηρβηίη 8ε ΙχΐπεΟεία ρΓ268ΐ3Γ6 ρο$8ΐΐί8. ι Ει 
8{8ΐί8 Γ68 ρΓθρΓί88. Ι Ουοηαο(1ο 3υΐ6η) οοΐι1ίη||;6ΐ 
τοΙ)ί8 ςυι ραυρ6Γε$ (•8ϋβ, ιιΐ ιηυηίΩεί 6ίΓΐ8? Εχ γο, 

8ίΙ, 81 ςυίβΓΐ βίΐίβ 61 ρΓ0ρη>8 Γ68 8(^8ΐί8. 06ίη(ΐ6 

Ιηΐ6ΓρΓ6ΐ8η8, αίΐ : ι ΟροΓ6)ηίηι ρΓορΓΊΐ8 πιαιιιϋυδ, (νάγει πρδς τούτο, φοβούμενος μήπως ή τοιαύτη 
περ\ αύτων φήμη χα\ δόξα άστοχήση. ι ΘεοδΙδαχτοι 
έττε. ι *Ό έγχώμιον ! Τ6ν θ>6ν διδάαχαλον αύτο!ς 
έπο(ησε. ΤοΟτο χα\ 6 προφήτης Ιλεγεν. ι Έβονται, 
φησ\, πά^ηες διδαχτο\ Θεού. ι — • ΚαΙ γάρ πο*.ε7τε 
αΟτό. ι Διά τοΟτο γάρ ο6 χρε(αν Ιχομιν γράφειν, 
δτι ού δείνθε της περ\ τούτου ύπομνήαεως, άλλα 
ποιείτε αύν<$. ι Έν δλη τ|) Μαχεδονία. » Μακεδονίας 
γάρ μητρόπολις, ή Θε79αλον(χη. ιΠεριινεύειν μάλ- 
λον. » Ποιείτε μέν, άλλ* όπως έν τω πο:εΙν περιατεύ• 
ητε, χα\ φιλοτιμδτερον μιταδοίητε• Παραχαλοϋμεν, 
( πένητες δέ ήσαν, των υπαρχόντων αυτών Αρ'::τίί» 
των, ώς άνω φησ\ν, ) έργάζεσθαι χα\ μεταδιδόνα:. 
ι ΊΙσυχάζειν. ι Φιλοτιμεΐσθαι. ΕΙς τ( ; Εις τδ ήτ> 
χάζειν χα\ πράττε ιν τά Γ^ι», ώς άν εΓποις * Μη α2- 
σχύνεθε δτι πένητες διά τ^ν Χριστδν γεγόνατε, ά).- 
λά χα\ φιλοτιμίαν τοΟτο ήγείσθε, τδ ήσυχάζειν χαι 
πράττε (V τά Γδια, χα\ έςής. Ή φιλοτιμιΙσΟαι, τ^ 
εύεργετεΤν τους άδελφο*1>ς χα\ φιλοφρονεΐ9δα{ φησιν. 
ΕΤτα, *Αλλά πένητες έσμεν. *Αλλ* έν τφ ήαυχάζειν 
Χ2\ ττρίσσειν, φησ\, τά Γδια, Ιαται ύμΤν πόρος Χ2\ 
δύναμις, δι* <Λ χάχείνους Εξετε φιλοτιμεΙσΟαι χα\ 
εύεργετεΐν. ι Κα\ πράσσειν τά Ιδια. ι Πώς δ^ Ιβτιι 
ύμΤν τ:ένη3•ν ουσι,,τδ φιλοτιμεΐσθαι; Λιά του ήχί• 
χά^ειν, φηβι, χα\ πράττειν τά Γδια. Ε1τ;ι έφερμη- 
νεύων, φησίν' ι Εργάζεσθε ταΤς !δ{αις χερτ\ν, Γνι 
?:εριτ:ατήτε εύσχημόνω;. ι Ίνα, φησ\, μη άσχημο• 
νήτε έπαιτοΰντες. ΤοΟτο γίρ λέγει, εΙ χα\ ενφημο• " * ^08η. VI, 4ο. ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙδΤ. Ι ΑΟ ΤΗΕδδΛΙ.. 60 

^τ6 εΤπβν. ΕΙ γά,ο ϊ:'.στο\ όρώντες ύγιαίνον- Α υΐ νθ5 Ιιοηεβίο ^ΡΓ&Ιίβ. > Νλ ρρχΙΟΓ (Ι*•Γοη:ηι ί^^' 

ιτοΰντας σχανβαλιζ($μεθα, 6τι έρνάζ£σΟζι Ιίδ, ίηηαίΐ, ηιοηϋίο&ηιΐο. ΙΤοο ιι:Μη(]ΐιη ΊικΙΙΰβ!, 

η άργο\ «εριίασι, τΑαω μάλλον οΐ άπι- ηιιαηπυηιη ΙιοηοβίΊοΓίΙυϋ νθΓΐ)ί8 ί(1 βχρΓ0856Πΐ. 

; χα>.Εΐ τους Εξω, οΤον της πίστεως. Νηπι δι ΐ)0$ Πϋβίββ νίϋβηΐβ^ οο5 ςυί μιΓι 8ΐιηΙ ιηβιι• 

, οβοικϋηιιΐδ, 172 Ί"^^ ουηι οροΓαη ρο8$υη( οϋοδί είΓουηιοαηΙ , ηιιηικίο ϊϊι'δ^ιβ ί:!αοϋυΓι? 

:αΙ 6«ΐΓ9ΐηΡ03, ριιια ο Αϋβ. 

ΓΑΡΙΤ V. 

ϋαατ\ηη άβ ηιοΠΊί τειοΙηΐΊοηε αο ίηαηχίαΐαίιοΜ 
αιτ'ηΐίάτοα ηιοτίηοα αο νίναυα. 

IV, 12-13. €(εΐ€Γυηι ηοΐο νο% ίρηοταη, /"γλ/γμ, 
άβ Ιιί» φιί οΒάοΓηήηαιιΙ^ η€ ηιαταιΓη $ί€ηΙ έΐ ΟΒίβτχ 
ηαί ίραη ηοη Ιια^ίηΙ. 5ί ϋπνη οηάΐΛΐηζ ηηοά 4€$μ% 
ηιοΠΗχη βιΙ €ί τ^ζητηχΗ : ίΐα €ΐ Ώ€ΐα €0» ηαι ο6• 
ύοτϊηίετνηΙ ρ€τί€$ηηι αάάηοεί οπηι ίΙΙο, ΚΕΦΑΛ. Ε'. 

ιΧια :ι/:ρ\ της του θανάτου τταταΛύσεως 
ω^τω^ χαΐ ταχί^ων έ:ιι^αΓεΙςί Χρίστου, 

Λω δέ υμάς άγτοεΊτ, άδεΛροϊ^ περ\ των 

μέτωτ. Ίνα /ιή ΛνΛησΟε» χκΟώς χα\ οΐ 

)/ μί} ίγογτες έΛαΙδα. ΕΙ γίφ Λίστεύομεν 

ους ά:ιέΟαΥ8 καϊ ανέστη, ούτω χαΐ ό θεός 

μηθέττας δια τοϋ Ιησού άζει σϋν αύτφ. γάρ τζνα, ατινι έζ άγνοιας λυπην έμποιεΤ, β 8ιιηΙ εηίιιι ςυχϋ3ηι ηιΐΓΒ οΐι ί^ηοΓοηΐΙαπι ηΐίΒΓΟ- :α βλ ηαΰάΐ τήν λύπην. 1 11έρ\ των χεχοιμη- 
"ϋρα, οΰχεΤπεν, 'ΛτΓοθανόντων, άλλα Κεχοι- 
% βειχνυ; ειν3( χα\ Ιγερσιν. ι 01 μή Εχον- 
τα. > Έλπίδι, τουτέστιν, άνα^τάτεω:. Των 
ούτων Γβιον, τ6 έπ\ τοΙς τελευτώσι λυπεί- 
ΕΙ γάρ κιστεΰομλν. ι Εί γάρ, επειδή γάρ. 
; • Ει γάρ δλο)ς, φηΛ, ιτιστεύομεν, χαι\ μή 
ηΛί ημών αΙ ψ^>χα\. ι Ούτως , φησ^, Χ2\ ό 
τουτέστι, χαΟάπερ τδν Κύριον, Ιχ θανάτου 
Όρα δέ ασφάλεια ν λόγου. Έπ\ μΙντοΟ Κυ- 
τδ κα\ τήν άνάστασιν ήδη γεγονέναι, Οα^- 
λέγε( τδ, *Απέθανεν. ΈτΛ δέ ημών, διά τδ 
ίτι τήν άνάστασιν, Τους χοιμηΟέ»/τας, φησ\, 
ϊΟσαν χα\1γερσιν. ι Μή δ χοιμώμενος γάρ. Γοιη βΠΙοίυπΙ, οο«;ιΓιΐ& νβΓΟ $6(ΐ8ηΙ (1«)1οΓ6ΐη. ι Οι; 
Ιιί8 ηηί οΙ>(!οπη!βΓυη1.ι ΑηίηιοιΙνοΓίϋ ηιιο<1 ηοη (1Ί- 
χοπΐ Μοπβηΐίϋυβ, βοά ΙΙίδ ςπί οϋιΙοΓηιίοΓοηΐ, ΟδΙοη• 
«Ι6Π8 οΐΊ&ιη β$$6 Γβ8ΐΐΓΓ6εΓιοη6ΐη. ι Ουί ^ρριη ηοη 
Ιΐ3ΐ)6ηΙ. ι δροιη, ηβπιρβ ΓββυΓΓβϋΐΊοηίδ. Τ3ΐίιιηι 
ηαιιιςυβ ρΓορπυιηβΒίιΙοΙϋΓβ οΙ>608 ςηί ιηοπιιηΙιΐΓ. 
€ δι «ηπη ΰΓβ(1Ίπιιΐ8. ι δί βηίπι, (ΐπαηιΐοηιιίϋβηι 
βηίιη. Αυΐ Ηοο πιοιίο : 5Ί 6ηίιη οηιηίηο, αίι, ΟΓβ- 
(ΙΊιηυ8 6ΐ ηοη «ηηΐ ίηΓ&ηιαίχ βηίηιηβ ηοβίΓ». < Ιΐα 
€1 0608, » ριιΐ2ΐ 8ίουΐ ΟοηΓιηηπ), βχ πιογΙο βκοΗ)• 
ΙιίΙ. εοηβΜβΓΑ νβΓΟ 86ΓΠΐοιιί$ ϋΰΓΓιΙικΠηοπι. δΊηυί- 
(Ιβιιι ϋβ Οοηιίηο βο ςιιοιΙ ]ηιιι ΓβοΐΑ 8ί1 ρ]η9 γο8ιιγ- 
ΓβοΓιο, εοηηϋοηΙβΓ ϋ'ιειΐ : ΜθΓΐηυ8 681. Πβ ηοΐίβ 
τβΓβ Γπηι α(1Ιιΐιο ΓυΙιίΓα ρίΐ Γβ8υΐΊ•ϋ(•Γκ», λΊι : Εοβ ύχ\ προσθήσει του άναστζναι ; > ι Τους χοι- € ςυί οΜοιη^ίβΓυπΙ, θ8ΐοη(1('η8 οΐί^ηι ίΐυοίΙ βίΐ ΓβδΠΓ- ; διά του Ίησοΰ. > *Η διά του Ίησοΰ άςίΐ, 

^ς αΓτιος της αναστάσεως, χα\ τοϋ δφθηναι 

προσώπω του Πατρός. *Ή, τους χοιμηθέν- 

Γου *ϊησοΰ, τουτΐστι, τους έν π(7τει του Ίη• 

ηθέντας άςει, φησ\, τουτέστιν, ή εις «ρόσ- 

$ιον, ή βίς τδ άναστηναι. Τί ουν, εΓποί τις, 

τήν δευτέραν έξήγησιν, μ^Ρ'^ή Ισται ή 

ις , ώς τών απίστων μή άνισταμένων ; Ου 

^λ' δτι πάντζς μ^ν άναστήσονται , ού πάντες 

σονται. Τδ γάρ άχθήναι , τήν μετά τιμής 

6εν έν νεφίλαις άρπαγήν χα\ άγωγήν τήν 

χριτήν δηλοΤ. 01 μέν γάρ πιστο\ κα\ οΟκ έπί- 

έχοντες το^'ο τ^^ δνομα, Ιν νεφέλαις άρπα• Γβΰΐίο. ι Νιιιη ηιΓι οΐ3(1οηΐ)ίΙ, πιηυίΐ, ηοη »(1•ΐ6ΐ ιϋ 
Γ68ΐΐΓβ2ΐ? < £ο8 ςιιί οΥ)(1θΓΐιΓΐ6ηιηΐ ροΓ ^^8η!η ηιΐιΐιι• 
€θΙ €υπι ίΙΙο. ι Αυΐ ρβΓ ^68I1I11 α<]<)υεοΐ, ηποιΐ Ρί- 
1πΐ8 €»υ8η 811 Γθ8υΓΓΛ€ΐίοηί8, βΐ ιιΐ νΊιΙ••»ηϊυ8 
ίηοίβηι Ραίιίδ. ΑιιΙηιΓι οΙ»»ΙοΓΐηΙβΓυηι ρβΓ ^^8ιιιη, 
1)00 681, 608ηυΊίπ Γιϋβ ^β8υ οΙ)ι)οπιιίβηιπΐ3•!ιΙιιε6ΐ, 
αίΐ, ρυΐ2 ΑΐιΙβ Γαοίβιη δυπηι, ηιιΐ 8ΐ1 Ιιοο ιιΐ γο&ιιγ- 
(^ϋΐιΐ. ΟιιΜ ί^ΊΐυΓ, ά\^^\ αΐίςυίβ, • Ιαηηιΐ2ηι 8(1 
βοευηϋαιη Ιιαηο βηητΓαΙίοηβιη, »η ρβΓίΊαΙίβ 6γΊι 
Γ68ηΓΓθ€Γιο, υΐροΐβ ίηΰΓ£(]υΓΐ8 ιιοη ΓββπΓΚβηΐί* 
1)118 ? Νοη Ιιοο βπΐ, ββιΙ οπιηββ ηυίϋβιη Γ68ΗΓ(;βηΙ, 
Υ€Γυηι ιιοη οηιη^β 8(1(1ιιΠ6ηΙιΐΓ. 173 '^'*^*" '^'~ 
(]ιΐ€ΐ 8Ί^ιΓιϋ€9ΐ Γ8ρΐιπη 61 Ιηϋυοίίοιιβιιι ιπιιΙΊηιΐβ 
ι εΙς άπάντησιν τοϋ Χρίστου. 01 δέ άπ:στοι. -. ίπ Ι)υΐ3ί1)υ8 6υηι ΙιοηΟΓβ 0(1 ]ΐιϋΊ6οιη. Είβηίιιι 6Γ6• 
ριμενοΟσιν αΟτδν έρ/'^μενον, μή άξιούμενοι (Ιοηίοβ €ΐ ςυί Ιΐ06 ηοπιβη Ίη ηΐιΙΙο Γυεαίηηι Ιΐϋ' 

Ι6ΐι1, ίη ηιιΙ)ίΙ)ΐΐ8 οϋνΊαιη ΟΙιγΊϊ^Ιο ταρίοπΙΟΓ : ίη€Γβ< 
(Ιυΐί νοΓο (ΙιΌΓβυηι 6Χ8ρ6εΐ9ΐΙ)υηΙ ίρ<>ιιηι νβη'ιοη- 
Ι6ΐη, ίικίίςπί ςιιί οεοϋΓΓαηΙ. Ουαπβ οηίηι ΐιοιι (ΙΊχϋ, 
υΐ ρ(Βη88 (ΐ6Γΐ8 Ιαηςυαηι (]υΊ ηοη οοηΩιβηιίηί ιβ- 
8υΓΓ6Γΐίοη6η)? ΑιιΙ ιαηςιΐ8Π) ίιΐ ςυο(] ίη €0ΐιΓ6$80 
6Γ2Ι Ιιοο ρΓ»ΐ6ΓηΓι&ίΐ, 6ΐ 311 : υΐ ηοη €υιη ΓυΚυΓο 
βυρρίίοίο βΐίαπι (16 ρΓ.τ86ΐαί))υ8 Ιιιςεηΐίδ. Αηΐ ηυο(1 
υΓΓ66ΐίοη6 ςηίίίοπι ηοη (1ίίΙΐ()€ΐ)8ηΙ (εΐ Ιιοο ίηιΐίεαΐ ({ποϋ ίρ8ί (!β Ιβαιροήϋυβ ιιιηΙ)ί£[6ΐ)Μ)1, ςυθ(1 
9ίΙ), 80(1 8θΙιιηι ^ΓανίΙοΓ 3ΐηκρ|)3ηΐηΓ οΐι β08 ()ΐιΙ ηΐ0Γ6Γ6ηΙιΐΓ• 

}γέιρ ύμΊν Λέγομεν έτ Λόγ(ι> Κυρίου ^ δτι IV, 14-17. Ηού αώη νοΙίηάίαιην$ίη τετίίο Ώο• 
Ι ζίΛΥτες οΐ χερίΛεΐΛόμετοι εΙς την παρου• ιη/ηί, ηηοά ηοι ^ιιί νίρίηικι ι/κί ηΙΊηφηηΐΗΤ ίη αά' 
)ΰ Κυρίου, ο\) μί\ φθάσωμεν τους χοιμη» νβηΐιιηι ΰοτηίηί, ριβηΗαηηαιη ρΓβΒνβηίβίηνίΒ €0$ ηπΐ 
δτί αυτός ό Κύριος ένχεΛεύσματι έν φω» οϊ>άοτηύετίΐηΙ, ^Ηοη^αηι ίριβ ϋοηιηιηί ίη ;ιιειιι εί ίη 
ιγγέΛου χαΐ έν σό,Ι,ιι•^,*]*/ θεού κατα^ήσε' νοεΰ ατζΗαη^ίΙΊ αε ίη ίΗΐ»α 1>€ί ά^ί^^ηά€ι άε €αΊο^ αι. "Ινα τ( γάρ μή είπε ν, "Ινα τιμωρηθήτε 
μολογοϋντες άνάστασιν ; "Η ώ; ώμολογη- 
Οτο παρείασε, χχί «ησιν, "Ινα μή μετά της 
; της έχεΙ, χα\ τά ένταΟθα λυπήσθε. Ή δτι 
ιναστάσει ούκ ήπίστουν, ( κα\ δηλοΙ τδ περ\ 
^ων αυτούς άμφιβάλλειν δπερ χάτω φησ\ν, ) 
7θν ήδημδνουν έπ\ τοις τελευτώσ.ν. 91 (ΕΟϋΜΕΝΙΙ ΤΚ100.Ε ΕΡΙδΟΟΡΙ 92 

€ί ηιοΠηι ίη ϋΗήϋο τ€ίΗν§€ηΙ ρήηιηΏΐ : άάηιΐΰ ιιβ< Α ται άχ^ ούρατοΰ, χαΐ οΐ νεχροί ίτ Τζρίστφ άτα» ηίύ νίνΐηΐΗζ ^νΐ Γ^/ίη^ιιίιηιΐΓ, «ϊμμ/ αιηι ίΙΙη τα* 
ρίΰηΐΗϊ ίη ιιιιΜ^ιιιι ίη ογ<;ιιγιιιιιι ΟοιηίηΊ ίη αετα : εί 
βιΊ* $€ίηρ€Γ €ΗΐΗ Οοϋΐίιιο «ΓΐιιΐΗΐ. ΡτοίΗά$ ΰοηίοΙαιίίΜ 
νο$ ηηίΜΟ ίη νβτΗζ Αί<. 

Μα^ηνιη (ϋοΐιίΓυβ βηιΐ ιηγΚβπυιη, βΐ ρΓορΙΟΓβ^ 
ιιΙ η(1β8 &(1ΐΗΐ>«ΓβΐυΓ ο1)86Γν&γϋ. Νοπ ηθ5ΐ6Γ,ίηςιιίΐ, 
86ΓΙΤΙ0 691, 8641 Οοιηίηκ € Ιπ ν6Γΐ>ο Ποωΐιιί. » ΡθΓ• 
Ι;ι&8ί8 611801 Ιιθ€ υπιιιη 6Γ&1 8Γ08ηοΓυιη : ηοη 8υ- 
Ιβιη οιηηί8 «ΙοςηΙ ΙίείΙιιηι 6Γ8Ι, Λ^ά Ιιβηβ ΙβΙαό. 
€ Οα<Ηΐ ηο8. ι Νοη ϋ6 86ΐρ80 Ιιθ€ άίεΐι, η6(|υ6 
οηίηι υ8ςιΐ6 8ϋ \ά Ι6ΐηρυ8 €0ΓροΓαΓιΐ6Γ ?ί€ΐυΓυ8 

6Γ81, 86<1 8υ&ΐη ρ6Γ80η8ΙΙΙ ?6ΓΙ)Ί €80891 ρΓΟΓβΓί. 

€ Οαί νίνιηιυβ, ι ΥίνβΓβ ιΐίείΐ 8οΙηι&8, (ΙοπηίΓβ νβ- 
Γο εοΓροΓ8. Νριιυαςυαιη ί^ϋυπ &ηΐ6ν6Γΐ6ηΐ 8ηίιη«, 
δβϋ ρΓΐηιιιιη 6Χ€ίΐ8ΐιοη1υΓ €0Γρ0Γ8, ιιΙ ληίιηοΒ ί1ΐ8 
Γ68υηΐ8ηΐ :ςυ88 6ΐί8ΐη ΓΰΙίηςυίϋίεΗ ρΓθρΐ6Γ ίηιιηοΓ- 
ΐ3Π(8ΐ6ΐη. Νίβί 6ΐιίιη ά^ 8ηίιηιιΙ)α8 ΙοουΙιΐδ 68861, 
η6ςιΐ8(|ΐΐ8ΐιι (ϋχί886ΐ : Νθ8 ςιιί νίγίηιυβ ςυί Γ6ΐίη- 
ηυίιηιΐΓ, €υηι 6ΐί8ΐη ιηοπΙυΓυχ 68861. Αίι ϋτ%ο : Νθ8 
.ΊΐΓπηχ νίν6ηΐ68 ιΐ6ςυ8(|ΐιαιη οοΓρο» 3ηΐ6ν6η6Πΐυδ 

ίη Γ68Ι1ΓΓ6€Γΐθη6, 86(1 11118 6υΠ1 ίρβίβ Γ68υΓΓ6€ΐίθη6 

ΓΓυϋΐηιΐΓ. Ιΐα 1ΐ8ΐ)6ΐ άινυκ Ιΐ6ΐΙιο<1ίυδ Π1>γο />€ γμ• 
ίϋττ€€ΐΊοη€. 174 * 0"^ ϋΰΙΊηςυΊηιιΐΓ. ι 5ίςιιίϋ6ΐη 
ηιιΊ Ιυηο τίνΊ Γ6ρ6ΐΊ6ΐιΙυΓ, ίη ρυηοΐο ΐ6ηιροΓΊδ, ίη 
ιηοηιοηΐο οοιιΐί ιιηπιυΐΑϋιιηΙϋΓ, (|υ6Πΐ8(Ιιηο(1υιη ίη 
ρποΓβ αϋ €θΓίιι11ιίο$ ΕρίδΙοΐΑ ϋίείΐ ". ι Νβηυίςυαη) 
ρΓΦν6ηΊ6Π)ΐΐ8. ι Ν811) φΟάσωμβν 5ΐιηιί(ιΐΓ Ιθ€0 οοιη- 
[»08ίΐί προφθά^ωμιν, ίϋ 68ΐ, 8ηΐ6Υ6Γΐ6ηιη8. Οαο- 
η:ι.ιη οηίηι ρΓθπιριίυ$ νίϋ6ΐ)αΙυΓ, υΐ ίί ηυί αϋ Ιβηι- 
ρυ8 νίΐαη) ρΓ0(1υχί886ηΙ, ίη ηιοηΐ6η1ο οουϋ ίηιηιιι- 
Ι8ΐί Γ8ρ6Γ6ηΙυΓ, ςυ8ΐη Ιιί <|ηί]αηι ίη €ίηςΓ68 68&6ηΙ 
Γ€ϋ86ΐί, (ΙίοίΙ (]υ(κΙ νίν6ηΐ68 ηβςυαςηΑηι ρΓ»νοηί6ηΙ 

εΟ^ Π10Γΐυ08, Ι8η1« 6Γίΐ ρθΐ6ηΙί8 Γ68118θίΐ8ηΓΐ8. 

ι Ουοηίαιη ίρ86 Οοπιίηυδ. ι €ιιυ88Πΐ (ΙίοΊΐ ευΓ ηοη 
8ίηΐ ρΓ2ΒΥ6πΐιΐΓί 608 ςοί ρΐ'ίυδ οιΟΓίυί €Γαηΐ. — 
€ Ιη ]ιΐ88υ. ι δίηιιιΙ υΐ ίρβ6 ]υ8δ6ΓίΙ, 61 ΑΓοΗ&η^ύΙυδ 
νοοοιη 6ΐηί$6Γίΐ• αο 1υ1ι« 8θηυ6Γίηΐ, ϋ68€6η(ΐ6ΐ. 
^ϋι)ο( ςυίι]6ΐη Οοπιίηυδ, 61 υο€6 βΑιΙ 8ΐοΙΐ8η(;6ΐα8 
}ιΐ5$υιη Ποηιίηίουη) : 8θηυπ)ςιΐ6 βηιίΙΙιιηΐ €8Βΐ6Γί 
0Γ(ϋιΐ68 €(Ε^ΐ68ΐ68, ςυο8 ίί£υΓ8ΐίν6 1υ1)88 8ρρ«1ΐ8ΐ» 
ςυ6ηΐ3<1ιηοϋυπι 6ΐί8ηι 8θηοιη 6(]6Γ6 ϋίοίΐ : 86(1. Οο- 
ηιίηυδ ηιιί(ΐ6ΐη, νΰΐυΐί «ϋχίιηυδ, ]υΙ>6ΐ, 8Γ€ΐΐ80£6ΐυ8 Β στήσοντΛΐ ίτρωτοτ ' §Χ9ίτα οΐ ζϋττΜς ιί^μέΐς οΐ 
χεριΛΒίΛόμΒΤΟι άμα σύν αύτόΐς άρχαγησόμεβα 
έτ τβ^ίΛαις^ 8!ς άΛά^τ^ισι^ τον Κυρίου Βίς αέρα, 
χαΐ ούτως χάντοτβ σϋτ Κνρίφ έσόμεθα. *ίΐΓτρ 
ΧίίρακίίΛΒίτΒ άΛΛ^(Λους ίτ τοΊς Λόγοις τούτοίς. 
Μ^γα !μ£λλ< λέγιιν μυατήριον, χαι Ιιά, τοΟτο χΐ 
&ξιόπιστον έ φύλαξε ν. Ούχ ήμ^τ€ρος, φηβΐν, 6 λόγο;, 
&λλά του Κυρίου, ι Έν λόγφ Κυρ{ου. ι Πσΐι»; χ3\ 
τούτο 1ν 1|ν των ά^^ήτΐιΐν. Πάντα βλ ούχ έξήν * τοΟτο 
βλ έξην λαλήσαι. ι "Οτι ήμ<Τς. ι ϋύ νκιρί έλυτοΐ 
τουτ4 φησιν. Ου γάρ ΕμΕλλκ ζ!)ν βωματιχώ; Ιως τό- 
τι, άλλα λόγου χάριν τλ έαυτοΟ λέγι*. πρόσωπον. 
< 01 ζώντχς. ι Ζώντας τάς ψυχάς, χοιμηθίντα οΙ τί 
σώματα λέγει. Ούχ^&ν ουν προλάβωιιν αΐ ψυχιί * 
πρώτον γάρ εγείρεται τά σώματι, Γνα αύτ]ι άπολί• 
^σιν αΐ ψυ/α\. &; χα\ τιεριλιμπάνεσθα: , φησ\. Ιά 
τ6 άθάνατον. Ού γάρ &ν ει μ¥^ ηζρ\ ψυχών Ελεγεν ς!• 
7Λ τ6, ΉμεΓς οΐ ζώντε; οΐ ττεριλειπόμενοι, τελευτή- 
σειν μέλλων. Αέγει οΙ^ν/Οτι οΐ ζώντες αι ψυχα\,οΰχ 
άν τά σώματα ττροφθάιωμεν έν τ?, άναστάσει, άλΛί 
μετ* αυτών της άναστάτεως τευξώμεθα. Ούτω; ό 
έν άγίοις Μεθόδιος, έν τφ Περί ά^ίΜστάσ9α^ /•5γω. 
1 01 περιλειπόμενοι.>Τότε γ3[ρ οΐ εύρισχόμινοι ζών- 
τες, έν άτόμφ, έν ^ιτ:!} οφθαλμού αλλαγή σονται, άς 
έν τυ πρ^ Κορινθίους πρώτη φησίν. ι Ού μίι ^βά- 
σωμετ^ τουτέατι , χρορθΛσωμβτ^ ι προλάβωμεν. 
ΈπειόΙ) γάρ ευχερές έδόχει, τους τότε ^^ασ^έγζο; 
έν ζω!), άλλαγέντας έν ρ^τ:^ οφθαλμού άρπασθηνιι 
ήπερ τους χόνιν γεγο*;ότας, φησ\ν, δτι οΐ ζώντες οΟ 
μΙ| προφθάσω^ι τους τελευτήσαντας, τοσαότη του 
άνιστώντος ή δύναμι;. ι *Οτι αΰτ^ς Α Κύριος. > 
Κα\ τΐιν αΐτίαν λέγει του μή «ροληφθηναι του; 
προατΛθανό»/τα;. — ιΈν χελεύσματ:. > [ΦΟΤ.] Έν 
τψ αύτ6ν χίλεΰσαι, χα\ έν τψ τ^ άρχάγγελον φω- 
νεϊν, χα\ έν τψ τάς σάλπιγγας ήχείν, χαταβήσεται. 
Κελεύει μέν δ Κύριος, χα\ φωνεΖ 6 αρχάγγελος τ^ 
Δεσποτιχόν χ^λευσμα, χα\ ήχουσιν αΐ άλλαι τάςει; 
αΐ ούράνιαι, &ς τροπιχώς σάλπιγγας χαλεΐ, ώσπερ 
χα\ τ6 ήχουσιν, άλλ*δ μίν Κύριος, όπερ έφημεν, χε- 
λεύει. Ό όέ αρχάγγελος τ6 Δεσποτιχόν χέλευσμα 
μηνύει τοΓς ύπ* αύτ6ν, οΐ βέ βιαχονοΟσιν αύτ6, 
χα\ βιηχοΰσιν εΙς τά του χόσμου πέρατα. Κα\ οΐ νε- 
χροί οΐ έχ πάσης της οίχουμένης άνίστανται χα\ συν- ν6Γ0 Ποηιίηίουηι ]υ58υαι ηηηΐίαΐ 8ίΙ)ί δυΐχΐίΐίδ : ο άγονται. Όρα βέ πώς εύφυώς χα\ λεπτομερώς ΰ::ο• ροΓΓΟ Ιιί α(1πιίηί8ΐΓ&ηΐ ίρδυηι, 61 ιΐ8(]υ6 &(1 πιυηιΐί 
ΐοΓηιΙηοβ ίηίοηαηΐ. Ει ηιΟΓίυί ({ποίςυοΐ βιιηΐ 6χ 
υηΊΥ6Γ80 ΟΓϋο, Γ65υΓςιιηΙ αο €οη§Γ6(;ηηΙιΐΓ. ΑηΙηιαιΙ- 

ν6Γΐ6 9υΐ6ΐη ςΐΐαηΐ $θίΐ6 86 8η1)ΐίΙί(0Γ ϋ68€ΓίΙ)3ΐ 

ηιοΓίυοΓυηι ΓεβυΓΓεοιίοηοηι, ςιιο 8ϋ(1ίΐθΓΐιηι ηΐ6ηΐί- 
Ιιιΐ9 ηιηςίΒ ίπιρπηιαίυΓ. ι Ιπ νοοο Ατο1ιαη<;ϋ1ί. ι 
νο€θηι ιϋοίΐ 3Γ6ΐΐ2ΐη{•6ΐΙ ςιΐ3 αιί οοιΐ)^Γ6^8ηϋιιιιι 
8ΐιΙι]6οΙί$ ρΓαχίρίαΙ ^πί^οϋβ , υΐ οηπιοδ ραΓαΐοδ 
Γ0(1(]8ηΙ Ι8η(ΐιΐ3η) ηιΙνοηΙΐΊΐΙβ ]ιΐιΙί€6. 8ί(|υί(1οηι υι, 
(|ΐ;08 3ςχ6ρίΙ , (6γγ3 Γβϋιίαΐ ίη ίιηη)θΓΐ3ΐ:ΐ3ΐοηι 
Γθιηη)ΐιΐ3ΐο$ , \ά 0\ΐ\${\ ρρχεορίιιιη οΙΤίείΙ : υ( 
3ϋΐ6ΐιι (|υί 3<Ι ρο$ΐΓοιΐ)3 ιΐΝ(|Μυ πΜηκΙί Ιοεα (1ί- γράφειτήν τών νεχρών άνάστασιν, Γνα μάλλον ταΐ; 
τών άχροατών εΓηέντετυπωμένη διανοίαις. ιΈν φων!| 
αρχαγγέλου. » Φωνήν αρχαγγέλου φησί, τ!.ν 1τ:\ τ4 
συνάγειν τεταγμένοι; άγγέλοις έγχελευομένην, πάν- 
τα; έτοίμους ποιείν, ώς τοΰ χριτοΰ φθάσανιος. Τ6 
μ^ν γάρ άναδοΰναι τήν γην ου; έδέξατο έν ας^θαρσιςι 
μεταβληΟέντας , τ6 χέλευ^μα τζοιεϊτου Χριττοΰ. Τ6δέ 
του; εΙς τά; εσχατιάς τοΟ χ<^σμου διεσπαρμένους, ιΐς 
εν συναχθήναι, άγγελοι παρασχευάζουσιν, αρχαγγέλου 
τούτο έγχελευομένου. ιΚαΙ έν σάλπιγγι ΘςοΟ. > Τού- 
των άρα τών σαλπίγγων τύπος ήιαν αΐ έν τφ δρει 
Σιν3. "Ατε γάρ ραιιλίω; έφισταμένου, ειχότω; σάλ- *Μ ΓϋΓ ^^, .»^. αΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙ5Τ. Ι ΛΟ ΤΠΕ'δ^ΛΙ.. 64 

ήχήίουσι. Σάλπιγγα; δΐ χαλεΐ τ λί άγγελιχλς Λ βρΟΓδί 8μ:ϊι, ΐιι ιιηπί'.ι οοη^ΓηςοίιΙυΓ, ιιη^οΓι |)6Γ- ΩΐΊαηΙ ]π1>ΰΐίΙο Ιιοϋ Λιτίιηπςϋΐο. ι Λΰ ΐη Ιιιϋα Οΰί. > 

Ηαηιιη βαηο Ιυϋαπιιιι Ιγρπβ 6Γ2ηΙ ςυχ ΓυοΓυηΐ ΐιι 

ηιοηΐβ δίηα. ΕΐοηΙιη Ιαηςιιαιη ηρρΓορίη<ιηαπΐο τοςβ 

ιηβπίο Ιυΐι.τ ΓββοηαηΙ. Τυ1)&8 &υ(βιη το€2ΐ αιΐί;(?Ιί€αβ 

ροΐ65ΐα(68, ηιιοίΐ ςιΐ6Πΐ3(1ιιιθ(]υηι ΙυΙ;& ιιίΐιίΐ ηιιοιΐ 

Βΐιιΐιη 681 ΐηίοηαΐ, βοϋ ςιιοϋοιιηηιιο απΊΓοχ ίπβυΓ- 

ηανβΓίΙ : Ιΐπ οΐ ΟβΊ ΙυΙκΒ η'ιΙΓιΙ ρΓορπιιιη 80Ιι3Γ0 

ρΓΦβαιηηηΐ, δοϋ ςιΓκΙςυΐιΙ οοιυιηυιιΐδ Οοϋΐΐηυβ αο 

ΟΓ ρβΓ «Γ€ΐΐ2η|[6ΐιιιη 618 ρΓΦ€ορ6Πΐ. € Εΐ ηιοΓίϋΊ ίιι ΟΙιπδίο. ι Οαί ίη €1ιπ8ΐο 8ΐιηΙ, > ί(1 ββΐ, β(1θ1θ8 

Γββιιιγοηΐ, ο;ΐΐΐ6Γΐ τβΓΟ ρο5ΐΓ6πιΐ Ι3η(|υ2ΐη ηοιι Γ3ρΐ«η<ϋ ηβ^υβ οΐινΐ&ιη τοηΐυΓί. 

*ικ(τα ήμβίς οΙ ζώντες, ι Μετά τούτο, φη9^, 175 ' 1)(ίίιΐι1β ηο8 (]υί νίνίιηιχ8• > Ρθ8ΐιηο(1υηι, ιις, δτι ώσπερ ή σάλπιγξ ούδΐν Κιον ήχει, 
:ερ αν δ τ$χνίτης έμπνεύτη, οΟτ'ος χα\ αΐ του 
ιάλπιγγες ούβέν ίδιον τολμωαιν ήχή^αι, άλλ* 
ν χοιν^ς Δεσπότη; χα\ Δημιουργός 6ιά τοΟ 
Ι^έλου αύτοίς έγχελεύτη.ιΚαΥ οΐ νεχροι Ιν Χρι- 
01 έν Χριατφ, τουτέστιν, οΐ πιστοί, πρώτον 
)σονται, οΐ βέ λοιποΥ έσχατοι, ώς μή άρπάζε- 
ιήτ< απαντών μέλλοντες. ν ζώντοιν χα\ περιλιμπανομένων βσοι δξιοι, 
>Τς προτετελευτηχ6σιν Αρπαγησόμεθα, φησ(, 
^ νομ{σητε τους νεχρούς βυσχερεστέρως ϊ-χύ* 
. Ή γίρ Αρπαγή &μα Ισται. ι Έν νεφέλαι;. ι 
το•3 θεοΰ όχήματι. Κα\ γάρ χ»\ τ^ν Χριστών 
Ι ύπέλαβεν. ΕΙ Ιρχεσθαι δέ μέλλε:, τί δή ποτέ 
ονται οΐ πιστοί ; ?να ύπαντήσωσι* τ•.μήςδέ τούτο. 
ρ γαρ βασιλέως εΙς πόλιν εισερχομένου, οΐ μίν έν- 
ιπαντώσιν, οίδέ χατάδιχοι εσω μένουτι τ6ν χρι- 
•τω Χ2\ τότε οΐ μλν οίχαιοι αρπάζονται, οΐ δ^ 
ωλο\, χ2νπιστο\(ί)σι, μένουσιν. ι Ε!; αέρα. ι Δια 
ιφβλών εΙς αέρα άπελεύσονται, τουτίστι, μετέω- 
Οάντοτε συν Κυρ•ο> έσόμεΟα. » Είτα λέγζι χα\ 
ρωνίδατή; μαχαρί'ίτητος, τ^ εΤναι συν Χριστψ 
:ε. — [ΦΩΤ.] Επιστήσεις Ιϊ δτι τήν άνάστχ- 
ιγράφων, ούχ έμνήσΟη ,όητώς τών έπ\ τιμω- 
α\ χόλασιν άνισταμένω^. Τούτο δέ διά τριΓς ΙηηαίΙ, ΐ|ΐιοΙ(|αοΙ ίηΙβΓ νίνβηίοβ Α\%ίϊ\ Γυβηιηαβ 8ί- 
ιηαΐ €υιι« Ιιί$ ςιιί ηηίοη ιηοι'Ιιιΐ ΓαβΓαηΙ , ΓαρίοηουΓ. 
Νβιριβ ί^ΊΐυΓ 6χί$Ιίιη6Γΐ8 ιηοΓΐυθ8 ίΙΊ(ΓιοΊΙίυ8 Γβ^οΓ- 
Γ6€ΐυΓ08: βίηιιιΐ βπίιιι οηΐ οιηιιίυιη ταρίυβ. ι Ιη ηυ* 
1)11)118.1 Ιιι 0οί νοΙΓιοιιΙο. 5ί(|υΊίΙθπι ΟΙιηβΙυηι ςυοςιχβ 
ηυΙ>68 98&υιΐιρ3ίΙ*^ ΥοΓυιη β'ι ▼(Ίΐΐιιτυβ ^^ι, ΐη ςιιοηι 
Οπ(»ιη ΓαρίυηΙιΐΓ ίΐ(1β]68? ΙΙι οεοιίΓΓ&ιιΙ ; ο$1 αιιΐβιη 
Ιιοο ΙιοιιΟΓίβ. Οιΐ6ΐιΐ2(Ιιηοϋιιιιι οιΓιιη ϋυιιι γοχ οίνίια- 
Ι6ΐη 2!ί(]ΐιηιη ίη^ΓβιΙίΙιΐΓ, 3ΐϋ ήΐιίϋοηι ραΓαΐί οοουπ- 
ΓπηΙ, αΐϋ υογο (Ιαιηη&Γι ]ιιιΙίο«:ιη ίιιΐυβ 6\!<ρο€ΐαΗΐ : 
ίΐ3 61 (ιιη6 ]υ8ΐΊ ΓαρίβηΙυΓ : ροεοαίοΓΟβ νΐίΓΟ, ηυαη- 
(]ΐι;ιιη Γΐ(1»?ΐ€8 ΓιιοτίηΙ, 6Χ5ρ6ΓΐηΙιιηΐ. ι ΐιι αι:ΐ'η. > Γογ 
ηυΙ)€8 ηαηΐΐ|ΐιο ίη λΟΓβιη ροΓΥβπίβηΙ, Ιιοο €8ΐ, δΐιΙιΓι- 
ηΐ08. ι δ«ηιρ€Γ ειιιη Οοιυίιιο βηίηιυβ. » Π^ίιιϋο αιΐιϋΐ 
€ΐ ΓοΙ:€ίΐα1ί8 ^ΟΓοηίϋϋΐη, ηβηιρβ βυπιροΓ 6586 οιιηι 
€Ιιπ&ιο. — Απίπια(]νοΓ(68 3η!6ΐη ςυοϋ Γ€8ιιγγ66Γιο- 
ηοιη (Ιθ8θΓΐΙ>6η8 ηυΙΙαηι Γβϋίΐ 3ρ6Γΐ6 ηΐ6ηΙίοιιβηι , οΓμαι, π>ιε?. Πρώτον μέν δτι παραμυΟούμενος (^ 60Γυηι ςηί ηό 8ηρρΙίοίυιη οΐ ηΐιίοηοιη ΓΟδπΓ^ιιηι ^σσαλονιχείς, της αναστάσεως μνημονεύει. Ού 
γάρ ύμ5ς, φησ\, περ\ τών χεχοιμημένων 
ν, Γνα μή λυπηβΟε. Ουχ !δει ουν παραμυβεΝ 
ιέλλο*/Γα, χαταμιγνύειν τά σχυθρωπά. Ποταπή 
»ράχλησ:ς, τι;.:ωρ•α χα\ χ^λασις διη\<χής, 
κότος, χαΐ σχώληξ, χα\ πυρ ; Μάλλον μίν ούν 
ι οΰτως Ιγραφεν, έπέτεινεν Λν τήν λυπην, 
ΐ παρεχάλεσέ ι:οθεν τΙς ψυχάς αυτών. Δεύτε- 
, δτι πιστοϊς διηγείτο τήν άνάστα^ιν. ΕΙχότως 
μνημονεύει τών ει; τιμωρίαν άπαχθησομένων. 
) π!στο\ χατά τάς δεσποτιχάς έντολάς πολι- 
ίνοι, ουδεμιάς τιμωρίας λαμβάνουσι πείραν, 
έν άΐδίω χ^ρ^ χαΊ ευφροσύνη διατε- 
. Ούχ ήν ςύν χρίία άλλοτρίων παθών μνήμην υ αυίβηι ο1) Ιγ68, υΐ ορίηοΓ, εηιΐ8η8 Γαοίΐ. Ρπηιιηι 
ςυίιίεηι ςαοιί ιιΐ ΤΙ)688αΙοηίοεη868 οοιίδυΐεΐιιτ, γο- 
»υη6εΐίοηί8 ηιεηιίηίι : Νοίο εηίηι το8 ίςηοραΓε, »ί(, 
ίΐ6 1ιί8 ςιιί οΙιι1θΓΠ)ί6Γυηΐ, ηε ιηο8ΐθ3ΐΐϋ. Νοη 6Γ};ο 
6ηιη (]υί εοπβοΐΑΐίοηεπι εΓαΙ αΙΙ;)ΐυΓΗ8, (Π8ΐία ρεί'- 
ηιίβεειε οροΓίυίΙ. Οιιαίί» ειιίιιι Γυί&8θΙ εοη^οΐαΐίο 
βηρρίίείιιιιι εΐ ϋΐΐίο ρεΓριΛυ», Ιεηε1ιΓ;£, νεηηεβ ι•1 
ί§ηί8? Ιΐ2ςυ6 8ί ίΐ3 8επρ5ί8$6ΐ, ηΐ(£Γϋΐ'ειη ρυΐίυ^ 
ίηΐεηι1ί$86ΐ, εΐ ηιιΐΐα εχ ραπε αηίιιΐ2ΐ)η8 ευηιιη εοιι- 
8θΙαΐίοη6ΐη &ΐΙυΐ;88εΙ. δβευιιϋο :ιυ1ειη (|υία Γιϋο1Ι1>υ8 
ΓοβυΓΓεοΐίοηεπι εχροηεϋ.ιΐ. ΜεΓίΐο 6Γ|;ο εοηιπι ποη 
ιηειηίηίΐ ςυί βιιηΐ ίη βπρρΓιοίιπη αϋιΐυεεηιΐί. ΕίιΙεΙε» 
ηαηΐ(|υ6(ΐαί]αχΐα Οοηιίηίεα εοηνεπβαιιΐπΓ ρρίκοερία, 
ηυΙΙίιιβ ρα^ηορ ε»ρίιιηΙ βχροπεηΐ'ιηιη, 8ει1 ίη ρϋπρο- ίχωσιν Ιν τί) τοίς πιστοΤ; έτοιμαϊομένη δόςη ϋ Ιϋο Β^ΐιϋο ηε ΙοίΙίιία (ΙεβΡηΙ. ιΝυΙΙα ίΐαηϋβ ηοεοδβί ιυφ!) χα\ μαχαριότητι, χα\ τότε πιστοΓς γρά- 
ποιείσθαι. Τρίτον δέ, οτι αύτ6 τ6 πράγμα τήν 
ασιν, χα\ δΓ δ γέγονε, χ^θ' αύτδ νυν εξηγείται. 
&ρ τήν άνάστα^ιν 6 0:6; έπι σωτηρία τών 
πων -τιάντων, χα\ άφΟαρσί^ χα\ άφράστω δίςη 
(αρ5ί , χα\ απολαύσει τών αιωνίων αγαθών 
ϊε. Τήν γάρ χόλασίν , τω διαβδλω κα\ τοί; 
ν.ζ αύτοΟ, ώς χαΊ έν τω Εύαγγελίω φησίν, 
> τ'«?ς άνθρωποι; ήτοίμασεν. Εί δέ τίνες οίχείαι; 
ρίαις, άνι\ τών έτο'.μασΟέντων αυτοί; αγαθών, 
• δια'δλω έτοιμασΟίντα έχλίγονται, ου παρά 
Εσποτιχήν φιλανθρωπίαν χαΙ πρόνοιαν τοΰτο Ια8 εΓαΙ ηΙίεηοΓυηι ηιαίυιυιη Γϋοεπε ηιεηΐίοηειη, οΐ 
ίικΙιιοεΓε ηίΠίΰΙίοηοιη ίη ρΓ«Γηΐ3 εηι1επΐίΙ>υ8 μΙοΓίβ 
ει (ΙεΙίείΙβ 3ε ϋεαίίΐπϋίηε, εΐ ροΐ>88ίηιπιη, ηπί ΐπιιο 
Γιι1εΙίΙ)ΐΐ8 8ΐΊίΙ»6ΓεΙ. ΤεΠίο νειο ςιιί:ΐ ίρδϋΐν. ΓοδκΓ- 
Γοεΐίοηί3 πιγ8ΐ0Γίυπι, ε1 ρρορΙεΓ ηιιΐιΐ Γαοΐ3 βίΙ, ρ3• 
ΓΐιεΓ ηυιιε εχροηίΐ. Εΐεηίιιι Γε&υι-πειίοηβιη ΓοείΙ 
ϋ^•η8 αϋ βαΐυίειη οιηπίιιιι Ιιοηιίπιιηι 6ΐ ίηιιηονίαΐίΐα- 
Ιεηι 3ε ίηεηαΓΓαΙίίΙειη (^ΙοΓίαιη εΐ βηυιΐίιιηι, «ίίερηο- 
Γΐιιηηιιε Γηιίιίοηειη 1)οηοπιιη. δί(|ΐιίϋΐ'ηι 8ΐιρρ1ίείΐιηι 
ί1ία1)θ1ο εΐ 3ημε1ί8 ο]π8, ςηεηίΐη(1ιηοι1ιπη (ΙίείΙ εΐίαπι 
ίη Ενβηςεΐίο, ηοη ηιιίοιη Ιιοηιίηίΐιΐδ, ρΓτραΓανίΐ. 
176 0"ο^ βί Π"ΐ^•ιΐ^) β"'>3 ηεηιιίιίίδ ρι ο ρηνραιαίίδ *43ΐ. χενι, ;2;ΛοΙ. ι, 0. Γι (ΕϋυΜΕΜΙ ΤΗΐε(1£ ΕΡ15α>Γ1 93 Μ Βοα Ιΐ ]•ιΐΛ ΙΐοαιίΒίοΒ 1ιοί|ΒίΙ«ΐ€ΐΒ »ο ρτοτί- 

ρ^ο>^^^^ι« ηβηι• βοπίΒ μμ ΒταΓιηΐίςιιί ίη λορρίί• 
€ΐιΐιιι 2ΐ«Ι•<£«ηΙιΐΓ: (Μΐ;•«(8ϊαι Μΐ ρΓορ(«Γ »ορρΙ> 
ϋ^αη. «^1 ρτορί^τ ■ι-γ€<ιΙ» ?(ΙιίΐΗΐΓ•θΒ€ΐη.ιΡπΝθ«1β 
(οβΐοΐ^ηίιιί το§ ιηαΐηο. » Ν« ακΒΤΤ9ΐΐ« (καΙ €Ι €3»- 

ΟΑΡΙΤ ΤΙ. 

%(ΜίΜ€ ψαΤΛ*Μ .1 «14« ;:'^. <ΡΙΤ. €$ΙΛΤ%ίΛί€^ ΙίΦΛύΤέψ 

τ. 1-5. ΡΰΓτο ^« ίιαροτϋΛΜ €ί ατΙΪ€*Ίί$ ί^Μρό- ΙζΙ ?ιμι>»ρ'Γ2, 8ΑΑ* ίζΐ μΐ3^χο•3Μ£χ γήκτβ:, ) ιίχ^/• ΚΕ«Α.\. ς^. 
εν χί•9ίατ εχετΜ νμϊτ ^άρΜσύαι, Αντίί γ^ί;. ά^; '- <:ΐί•β ρ,βΜ *ίίί Ι, ^ϊ3</ ^ι>* ι7:ν ϋϋΜηί, ηί (ν Ιβ ^ £Μς €ΐ^ατ€, ι η ή ΐ(μ/ρα Κνβίεν, ύς ^^^^.τη|^ έν ίπίΛ ΟψΜΙβ^ ίλΒΓ ηρ€ΗίίΜΛ$ €1$ ΐ«Ι»ή«Ι ίΜΐ€ΤίίΜ*, 
άίΜί'ΐ ίοίνΤ ρΛΤίΜί ΒΙΐ/ίΤη ρτ^ρίΛΜίί^ Μ€€ €/[μ^Ϊ€ΛΙ, 

• Νοη ^^ τοΰί$ ορολ. » Τ«ικ|«3ηι ηαΙΙχιιι ΑιΙΓβτ- 
ιΗ ο:ί'ί{ιΐ^ΐΒ. ΡθΓυ>Μ λσΐη» ΐιΙ ηοτβηΐ Ρ3ο1ιι<, 
ΐηΙ^Γ 3ΙΧ1ΠΧ ίΙ ^Ϊ3Β €θ^ΒίΙοαι Ιι>1ι«α«. ι Οιιο<1 άϊα 
Γ> Ο ιηϊΐίί. ι !!•>€ β «!« ϋυηηαηί €θ8§αιιΐΒΐΑΐιοο« 
ϋίιΐηηι ΜΙ β ι1« ρτορπ3 €Η]ιι»ςο€. « ΙΓΐ ίαΓ. ι Οηχη 
-^ι ίθΓ?0αί3 ρ«τ Ιιθ€ ά^^ί^Αΐ 4Iαο^ 00€υΙΐΗ &ίΐ «€ 
Γ^ρτ8ΐίηυ5• Ιά άϊΓΐηιιιβ ςαοϋ Ιιθ€ ΒοΙία τΛ*ιύϊ% ϋΐίΐβ 
Μΐ. ΡπνβΒ ςακΙρβ. >3Β »ί ιι^κ ρο$Ιτ€3ΐααι μι- 
Γ. ι «ΙίβΒ, βαΙΙ^ ΊΙΓι «Ίηα1χ$ €βη μ$Η, Μ^ ΐηοοΒ^η «αί ασράλεια^ τότε οίρτί^οτ ΦίτεΤς ί^σταται 

€ν /ιή έπρ&ι%ισατ, 

ι Ού χρ^ίη ^/<^• * 1^ άτνα^^ρ^-»• *0 ^ τ* 

μ«^ν. Ι "Οτι ή ή^ι^ρχ Κ'^ρΙνυ. • Τϋ^το χα\ κιρΊ 
τή; χ&ιντς χ#γ?εΐιζ:ζς ιΓρττζι , ζχΐ τζρΐ τ^ς Ιδία; 
έζ2Τ»υ. Ι 'Ος χλΐΐττς. » Λνί τί ώς χλέπτης ; Δ:3^ 

92;ΐ£ν ότι τ^^το ζχτ^ ?χϋο>ς τρ^3^^^ς ώ^'.μ'^ν 
έτκ. Π^ώτ^ν μΓ» ίτι. Ει {5ι: τις τη» Ι9χχ7τ;§ τ;ύ' Γ«^ρβ^^ι•(Iο ηιχίζ «ιΐτββο »ρ^πΐιι χιΐ Ικρίίχαιαη ^ ,:^^^ ελζλ. τώ ^=τί ϊμζτι «^λς ΙβχίτβΚ *ν»5»2; »^^^ι1^^(^ι. δβίΒΟΐΙο, ηαΐχ ΒαΙυ ρ«€τχΐ3 Β^ΐα πιογ- 
Ιί$ ΑΒρουΒίβΓ : ςιιο•! μ Β>ιιίί«ΐαΒ ^5»1 χϋτνί Μ 

2^ «Γ^ΗΟΒ Ι«ΙΙ«ρη5 ΒΟΒ ΒΟΙΊίαΠίηΐ, ΟΒίΒΙ! ΙΒίΓ^ρΐύβ 
€0Ί.8ΐίΐ1«Γ£ΐ. 177 Τ«ηΊθ ς 1113 &ί &€ίΓΟΙ ςοΐ$4{θ3η 
«^Ι!0<| ΟΒίιΪΒΟ 1>ϋ 1«Ιΐρ0Γ6 ΙΒΟηΙΟΠυ »5Τΐ, ΪΒ €ΟΒ- 

Ιϊηυι τΐτ^ιτι %ν\να\ Ιτΐ&ΐίϋχ : ηαικ ιβΐ^ηι οί> Ίβϊ^γ- 
Γ;ΐαιΙΐΒ«Β,(οηϋοα€ Ίβ Ι>083 »ρ« ΒΒίπηϋΓ. ΟηΑΠο, 
ι^ηίι ϋ«'<|τ>« οϋ ίιΙ ΜΒοϋ ρτζηίαοι ΙιαΙκγρβΙ, «{ααΐ 

•(Β^ϋρΜΚ ΐη \η''^τ\Ά ρΠΚΪρίΐ«*Βΐ ρ«Π€Βΐ2. 5ί €η!Β 

ΒΐΧΒΊί<^ΐοΒ β^Μΐ ςΒΟιΙ ρο$ΐ ΐΓη >Βηο§ €0ΒΜΒ- 

ηΑΐ:0 Τ^ΒΙΠΓΒ β&Μΐ, ΙΙΜ Χΐίο ΒΝμΙο ρθ«5€ΐ, ΟΒΒ€5 

^η« ρ«Η€αΐ3 ι1^ρΐ€«Γ€ηΙ, κΐ€ΐιΙη ςαοά «Ιι ίΐΐ» 
ΐιίΐιίΐ ηοοΒΑ^ηΐΐ γ&$^βΙ »€ϋ^•ή : κΙ χαΐη» ςηκ 
\•.ηΒ5 Μ{^? ϋι Ι•3Κ (Ιϊεΐχ &ΐΒΐ• «ο ςαοϋ αΒία$οα- 
ΐη$ΐ|•ιβ Ηίχηι Ιϋ'ϋ γΙαιβ τοηΐαηι$ &;1. Ο 

^^€ιυΒ «1 €οΊβ ςαοά μοΙ^βΙϊχ ΊΙΙι : ϋΐ^5 ί1Ι« 

• 

ΐν*ηΓιιιΐ, ϋΐ ίαΓ ΐΒ Β0€1€ ΙΐΑ ««ιΙβγβ» «Λ, Μ €θΐιι• 
ι-;υΒί 00Β»αηΒ3ΐ:οοί ιρίΑΐΒΓ Η ρτορτΗί ϋα]•5ςα^. 
€•Β £ηίΜ «Ιϊι^γϊβΙ, ι ρ» μ (α!3 «Ββα. ι Κθ€ 
«ΐΐχΒ 3(1 ίρδΟΓυιιι ϋίιίΐ €θΐι> α :ι:ηι 31100(111. Νβηιιβ 
(ηΐΒ οΐ» ΊιΙ, ΐηηιιίΙ, ςηο•1 ΐΒ ρπκρϋηΐαΐβ ι}«^3ΐιΙ 
ΐ|υί το1ή& ηιοΙ«&1ΐ &ιιιιΐ, (ΐΊ>Γιιιι«ηΐ ηοΒ ν^ηΐΒπιιη 
ΜΜ &η€Β : οηιι.ίοο (:Γιη: τ^η'βΐ «Τυι:ϋ ιτρ^ηΐ^ηυ» 
€:&. » Νβ (θΒ»οΐ3Γιοι.€ ΟΒίϊϊηΟ €3Γ«3ΐ $«ιρρΙ;οίαηι ηο- 
Γ^ΒΙΪΒΒ (1 ίΓ3α<Ια!(ΐιΐοπ]ΐιι : Π ρΓο.Ί^Π'Α ηο Γοηιΐΐο 
β.« ρΐ3Β£ €ηι«Ιΰ'.ίΙ^Γ €Ι ΐϋΐιο.* 30^ ϊιι:ΙίΜΪΪ! οιϋ>α» 

ΪΒ«α!ΐ3ΐΙ<Ιθ ςυΐ ρΟΐβΙΐΐίΟΓ^^ $Ι1Ι:!. Αο Ιΐΐ3!^ρϋ?ΙΙΐί3Β 

9€ ιΐ€5ρ*Γ3ΐϊοο(ηι Γοηιρ^Πϊΐιΐ. Κι ςιιοιιιο•1.> 3ΪΙ Γ^- 

ΐϊ;1• ίΛι:.•. «.•«♦! ίΐϋ.^ϊ .-|:1•'Λ κροτ^ε:. Λ&'^τερ&ν , ότι κ^ϋυιι &μαρτίχ( ^ι το'^ 
^ΊτέΧί^'Λ άνχχόζ?«ντ3ΐ. 'Ος εΤ γε οτ,λ^ν ξν (τι τέω; 
ν3ν ού τεΟνήξετιί τ:ς. ?3ν» ά^ζΖ^ Ιΐΐρχττκ. Τ&ί- 
το», δτι ι! ζ«ι τν; δη ΐ(ίντ«ι*ς Η τώδε τ« χρ^ν(« 
τεθνήξετχ:, Ιιι 29'-»μίχ δίχγνν (ίΐτϋ^:. Νυν δΐ τ| 
Αδτλίχ άί: Ι ν χδτ Γ»ίς έλ?£3ΐ 7ρε^'>χ£9χ. Τέταρτον, 
ότι ο«δ^ ύχΐρ ΜΥ <ΐς κ'«^ναις «Γλο-^; έχντοϋς 
ρΐΈχν^τν οΐ λχιο*., μιβΜν Ι{ΐελλον Ιρι*». Ε£ γχρ ξν 
&/6-« ώς μεχΐ τρ:9 Ιτι; τνχ^ν τ<λε,/τζ3<ι, χχι ζίγδ^ΥΜ^ χχτεφρονήβνμιν. ; .^ΐι'ααϋοι ιΐΜΐιιΠίΐ'Γ** βύχ Κι, άνντις χγ 
«Ιδότες μτ.&ν έχ το.>τΒν ^χτετ^' δ«ερ «ο{χ λρ(- 
τή ; ΤχΟτχ οΐ εΓρτ,τϊΐ. ύς χχ\ τξς έχχτηυ Ιδίας 
τελευττ.ς λχΐρχίως Ιρχ^μεγι;;. ΕΓρτ,Τ2•. γΐρ ντ.^ Ό ^μΙρα Κυρ:«» Μς ΧΑΧκτης έν να- 
χτ\ οΰτ«ιΐς Ιρ/ετχ:, λομΟ* δ^ χχΐ Ιίλ ττ,ς χο:νής βυν- 
τελε£χ;, Χ3\ έ::* τής ίδ:*ί Ιχχττβυ.'ΙΗβνγΑρ λέγω^ιν, 
ιΕ'ρήνη χχ\3^3λειχ.ι Τοντο Χ2\χρ^τ»ραμ»6ίαν 
αντώ*^ εΤίκ,Μη γΐρ ίπειξτ, φτϊΐν,έν εύημερί^διάγον- 
σ•."» &11:ΓΓρΐί^6ντε;ύ;^3;, ^ρο^δ&χήβΜΤΐ μήτ8ήςε•.ντ% 
τϋας * ήςει γ^ρ τ:χ/τως. β Τίτι χιΐ χέ^νίδιος αύτο:;. ι 
'Ινι μΓ 3::αρ2;ι^θττος ΐΛ•.τε1ύς γίνοιτο ή τιμωρία 
τ*Γ^ν άδιχ^υμέν^ιπί Χ2\ ::Αΐν.£χτ'.υμΙ'<νν« χχ\ Ιτ: Γ/α 
ντ -Γ^-ί•.5:τι; ττ^ τΐ/ΐ-τΓν, Λ•.τ/2ώΓ δ«χϋς χχ\ ά'^:• 
λλ*.0.^:3ι>; τς*> ά^ΐχ^ιπίρ^ις %: ίν.'ίχτώτερν.εϊτ.μ- 

Κα": «ως 3:;?'»ι:ί:ς /έγ^: ε^γΐΛα: τ^ν ^εθρ^ν, τοΟ —^^ » ^ 87 αΟΜΜΕΧΤ. ΙΝ ΕΡ15Τ 1 ΑΟ ΤΗΕδδΛΙ. 03 

ότι, τού μιντέλου; σημιΤα χαΟτα, τή; δ^ παρουσίας Α ▼βηΙυΓυβ •ιΙ οΐ ΑηΐίοΙιπβΙυιι ? ϋίοΊιηυ• ςιιοιΙ Ιια^ο τοΟ Χρίστου οΟκ Ιτι. ΑΙφνΙδιος γάρ {στα*, ι ΑΟτ^ς δ^ 
^ιηίοώσα έχάστφ χατ4 τά ίργα αΰτου» ι Καλώ; βέ 
δ^ τ6 υπόδειγμα τέθειχβ της έν γαστρ\ έχού σης. ΚαΙ 
γάρ χαι\ αυτή σημεία μέν ίχιι του τδχου πολλλ, 
αΟτης δι της ώρις ή της ημέρας ο6κ Ιτι. Άλλως δέ, 
χαι διά τ^ της οδύνης δριμύ, εΙς μέσον ταύτην ήξδ. 
Ό δέ Χριστές χα\ Θι6ς μου, πίρ\ τής συ^/τελείας 
μ^/ημονεύων, τφ του Αώτ χα\ τοΟ Νώε πιρχδε^γματι 
{χρήσατο. ΤαΟτα ι:5ρ\τής κοινής συντέλειας, 'ίΐ γάρ 
ίδ:α έχάστου, ούδ^ αμφίβολων έστιν δτι ούτως ίπΛί. 
« Κα\ ου μί; έχφύγωσι.ι Τδν τε πόνον και δλεΟρον, 
οί τ^Ί είρήνην καΐ τήν άσφάλειαν λίγυντε;. Περί 
αμαρτωλών δε λέγει. •Ί^πλ (ΐυΐ(ΐ6ΐη Ωηίβ €Γυιιΐ,•α(1τοΒΐυ8 αιιίοιη ΟΙιΗβιί 
ηοη ίΙ&, ΟΗπι Ιιίΰ ΓβροηΐΊηυβ 6πΙ. ι Ιρ&β βΗΐιιι Γβιΐ- 
άα υηίοαΐςυο ]ιιχΐ& οροΓλ >υ& ". ι Εΐ ΓβΰΙβ βιβιη- 
ρΐυηι ρθ5υίΐ ιηυΠ6Γί5 ρΓ;Ρ2η:ιηΓΐ8.ΕΐβιΓιιιι Ιιφο ςιιο- 
ςαβ βί^πΑ ςυί<ΐ6ΐη ρ^Παβ Ιι»1ΐ€ΐ ιιιυΐΐα, ίρβίαβ «υΐβιιι 
ΙιοπΒ 8υΐ (Ιίΰί ηοη ίΐα. Αΐίο νβΓΟ ηιοιίο βιΐ^πι (ΙοΙ» 
Γίδ ΐ6ΓΓ0Γεηι Ιιαηο ίη πιβϋίυπι λϋόιιχιΐ. €ΙΐΓί«Ιυ> 
αυίοιη 6ΐ Οουβ ηΐ6ΐι$ ϋβ €οη8υιοηΐ3Γιοηβ Γ«εί6η« 
παβηΐίοηβπι, οχβιηρίο 1.οΐ €ΐ Νοο ιι$υ5 681 '*. ΏΛ^ 
ϋβ εοιηηιιιηί ΰυηβηηπηαΐΐοηβ : ηαιιι (Ιβ ρΓοριΙλ οη- 
]υ$'|ΐΐ6, ηοιιιίηί ιΙυΙ)ίυιη (|υίη Ι)θϋ ηιοϋο ΓυΐιΐΓ8 βίΐ. 
€ Νβΰ οΟΊι^ίοηΙ. » 1.3ΐ;0Γβη) οε ΐηΐβπΐυιη, <]υί ραεεηι 
αε Ιυΐ8 οιηηί& ε^βο ϋί€ε1>ΰηΐ. 1.0(ΐιιίΙιΐΓ λΐιΐβιπ άβ ρβοεαίοηϋυβ. 
Τ/ιβ/ς δέ, ΛδεΛ^οΙ, ούχ έστέ ^^ σχότει, Ιτα ^ Υ, 4 8. ^4ί γο«, (ταίηζ, ηοη €$ίί$ ίη I«ιι^6π«, «Ι ι) ί)μέρα υμάς ώς χΛέΛτης χαταΛάϋ^. Πάπες 
ϋμίίΐς νίϋΐ ^ωτός εστε^ καϊ νΙοΙ ημέρας. Οϋα 
ίσμετ τνχτός ουδέ σκότους. "Αρα οίκ/ιή καΟεύ- 
δω^ίετ ώς καΐ οΐ Λοιαοϊ, ά.ΙΛά γρϊχγορωμετ χίά 
νήρωμετ. 01 γαρ καΟεύδοτες, ίυκτίς καθεύ' 
δουα^^ κα\ οΐ μεΟνσκόμετοί^ νυκτός μεΟύουσιν. 
Ήμεΐς δέ Ί^μέρας ίττες ^ νήρωμετ, έ%'δυσά- 
μετά θώρακα Λίστεως καϊ άγάαιχς^ καΧ αερικέ" 
φοΛαίατ ^ έΛχίδα σωτίφΐάς^ 

« Ουκ έστε έν σχότει. ι Έν ^Ιω ύπ6 αμαρτιών 

σχοτιζομένω, ίνα ή ήμερα ύμ3ς ώς κλέπτης κατα- 

/Α^. Τ( ουν ; Κα\ αύτοίς ούχ άδή^χ^ς εφιστάται; Να{. 

α:^ γ^^ρ ι:ρ^ τ^Λ μή αδήλως μέλλειν έφίστασθαι, 

εΓρηται τδ, 'Ος κλέπτης, άλλ' δτι οΰκ επίβουλος ήςει 

ή ήμερα ήμ?ν, ουδέ έπ\ καχφ χα\ (ημ{^, ώσπερ 6 

κλέπτης. Ουτο; γάρ 4π\ καχώ άπιισι πρ6ς ο&; &πεισι. 

*ΤΙο\ ψατ6ςί9τι.9 "ΟσπιργάρυΙοΙ γεέννη;λ:γονται, 

ο: τ^ γεέννης &ξια πράττο^/τες, κα\ υΙο\ Απείθεια; οΐ 

έιπειΟεΙς * ούτως υιοί φωτ^ς κ3\ ημέρας, οΐ τά δ:χα:α 

χ«\ π89*^τισμένα πράττοντες. Ούχ έσμεν νυχτ^^ς,τουτ- 

έστιν , αμαρτίας υΐρί. ι Μή χαΟεύδωμεν. ι Οίον άπδ 

ςΰν καλών Ιργων μή ι&ςιθυμώμεν. ι Κα\ νήφωμεν. ι 

Έπ(στασ:ς εγρηγδρσεως , τδ νήφειν . "Ενι γάρ κα\ 

έγρηγορέναι, και μηδέν διαψερειν καΟεύδοντος, ώσε\ 

έλεγε • Νηφόντως τά αγαθά πράττο»μεν, και τδν 

•ΙχεΙον βίον οίκονομώμεν. ι 01 γάρ κ^θεύδοντδς . 

νυχτ^^ς καθεύδουσι. ι Καθεύδειν φησ: τους άν«νερ- 

γήτως Ιχοντας π;Λς τήν τών καλών έργασίαν, τουτ- νο$ άιει ίΙΙε Ιαηηηαηι (ητ ορρηηιαί, Οηιηα νο$ βΐϋ 
Ιαα$ €$1ί$ α€ βΐϋ άχει• Κοη ικηιη$ ηναη η^ηνβ 
ίεηείίτατΗΐη, 178 ^τοίηά€ ηε άοτηχίωηηι είηι( ε: 
εβείεγ'ί^ ζεά νΐρίΐαηίεί ει αίίειιΐί «ίηιιιε. Νηηι ηη» 
άοηηιηηί^ ηοείε άοηηίηηί : εΐ ηπί ίηβΰήαηΐΗΓ^ ηοαη 
εΜΊ $ηηί : \α( ηοί ηηί ειιιιιιιι </ι>ί• η'^ζ/αιιίβι εί 
αΐίεηΐί είΐ)ΐ!ΐε, ίη</ιιΐί ΐΙιοναεεΜ βίΐεί εί εΐισήίαΐΐ»^ 
ει ^αΐεαηί $ρεΜ εαίιιΐίε• 

€ Ν.)η 68115 ίη ΐ€η6ΐ)Γΐ8. ι Ιιι νΙΐ8 ρ6εε9ΐί8 οίκ^- 
η6ΐ)Γ3ΐ8, υΐ ηο9 (1ί68 ίΐΐβ Ι8η(]ΐΐ8υι Γογ ορρηιηαι. 
Ουί(1 θΓςο? αηηοη ίρδίβ ςυο^υο ΐηεβηυβ ίη)Μΐπιεΐ? 
υΐίςυβ. ΥβΓϋΐη ηοη 681 άίεΐυπι : Τ^ικριαπι Γογ, 
ρΓθρΐ6Γ Ιιοο ςηο(1 ίηε6Γΐι:8 ίιηηιΊηεαΐ, 86ϋ ηυοίΙ 
ηοη ρ6Γ ίη8ΐίΙία8 (ΙίΡ8 ι1ΐ6 ηοΚ>Ί8 νοηΐϋΓυε 8ίΐ, ηεηηο 
0(1 ιηϋΐυηι 2ΐε ϋαηιηυπι, ςυβηιαϋπιοϋαηι Γιιγ : ηαηι 
Ιιίε ο1) ιη^Ιυπ) 8εεί(1ίΐ Λά ςαο8 &0€6(]ίΐ. ι Ρίΐϋ 1υε:8 
6.ηί8. ι 0α6ηια<1η)θ(1υιη βηίιη βΐϋ (^βΙιεηηΦ ϋΐευη- 
ΙϋΓ ςυί ορ6Γ8ΐ (Ιί^ηα ^οϋεηηα ίαεΐυηΐ, εΐ ΟΙϋ ίηοΐιβ- 
(Ιίβηϋ», ηοη ο1)ΐ6πιρ6Γ8ηΐε8 : ίΐ& ςυοςι.'β ΙΠϋ Ιιιεί» 
αε (1161, φΐί ίυδίο αε Η1υηιίη8ΐ& ίαείυηΐ ορβΓ». Νοη 
Εοηιυβ Μοεϋβ, Ιιοε 68(, ρεεελίί ίϋϋ. ι Νβ ϋθΓηιΙ:\• 
ηπΐ8. ι ϋοε 68ΐ• ηε ίη ΐΜίηίβ ορ6ΓΐΙ)α8 $60η68 6θί- 
εΐΑΐηοΓ. € Ει οΐΐεηΐί 8Ίιηυ8• ι Ιηίβηνίο \ί|{ίΐ8ηΐί;ι*. 
681 λΐΐεηΐυπι 6586. ΟοηΐίηςΙΐ εηίπι νί(;ίΐ8Γ6 €1 ιιίΙι:1 
8 <1θΓηπ6ηΐ6 (1ϋΓ6ΓΓ6. Ε5ΐ 6Γβ;ο αε 8ΐ <Ιΐε6Γ6ΐ : Αΐ- 
ΐεη(6 Ι)οηα ορείεηιυΓ, εΐ ρΓορπαιη νίΐαηι (Ιί8ρ€η8«*• 
ιηυδ. € Ναπ) ςιιί (ΙοΓηήιιηΐ, ιιοείε (Ιοπίιίηηΐ. ι — ^στι, τους Αμιρτάνοντας. Έπ^Ι ουν κατά τδ άχδ- ^ ΟθΓη)ΊΓ6 ά'ινΊί 608 ηιιί ηοη Ι.ώοΓοηΙ 8ϋ Ι)οηο- 
Λουθον οί καθεύδοντες, νυκτ^>ς χαΟεύδουσιν, ΰμΐς ου 
διΓ καθεύδειν, ήΠ'^Ρ'» ^^^ ^'^ νυκτός δντας υ Ιου ς, 
ώ3ε\ 8*1^ ν * Οί &μαρτάνοντες έν τφ ζόφω τής αμαρ- 
τίας διάγουσι. Τους δέ τά δίκαια π^οάττειν προαι- 
(^^μένους, ο& δε! καθεύδειν, οΓον άπ^^αχτεί; αρετής. 
Έπε\μή78 διαφέρου^ι τ{ νυχτι της αμαρτίας, άλλα 
τφ φωτ\ της άρετης χα\ διχαιοπραγίας. ι Κα\ οΐ 
μεθυσκ^μενοι, νυκτός μεΟ^ουσ:. ι ΜέΟην εντ:.ΰΟα, 
€^ τΙ^ν ίξ οίνου μδνον λίγει, άλλα την ες άμαρτη- 
(ΐΑ<^ άχλΟν χα\ σκδτωσιν. ι 'ΙΙμεΤς δ^ ημέρας 
Ιντις• • Οίον υ!οί• ι Ένδυσάμενοι θώρακα. > Άνω 
είκε. Μν έγρηγορίναι κα\ νή.;ε:ν, νυν προττίΟησιν, ηιιη ορεΓαΐίοηείΡ, ίιΐ 651, ροιχαίοιεβ. Ουία ίςίΐι:Γ 
εοιΐ5ειΐηεη5 65ΐ, υΐ ηαί ϋοπιιΐυηΐ, ηοείβ (Ιογ- 
π)Ί8ηΐ, νθ5 (ίοΓηιϊΓε ηοη οροπεί ςαΐ (ϋεί ΓιΙϋ 65ΐί« 
61 ηοη ηοείίδ : αε βί (1ίε6Γ6ΐ : ΡεεεαΙοΓε» ίη εαΐΐ^ίηο 
ρεεεαίί ϋεςυηΐ ; ηυΙ νεΓΟ ]ιΐ8ΐα οροΓα β^εΓβ ε1(•|[ε« 
ΓηηΙ, ηοη οροΓίεΐ (ΙοΓηπΓβ 5ίν6 αΐι ορεπβ νίΓΐυ(ί8 
ουδδαΓο : ςααηόοςυίϋεηι ηοη ρ6Γ ηοοίειη ρεοΓαΐί 
5ΐιηΙ ςχΐεΓΐ8 ρΓα!5ΐαΥιΐίθΓ68, 8εϋ ρεΓ Ιυεεηι νίιΐυΐΐβ 
αε ]ιΐ5ΐφ 8εΐίοηΊ8. ι Εΐ (]υί ίηβΙΐΓίαηΐιΐΓ, ηοείυ εΐΐ'ϋ 
5υηΙ. ι ΕϋΓίεΐαΐεηι Ιιίε «ΙίοίΙ ηοη οαιη 5θΙυηι ηιιαβ 
61 νίηο οΓΐΙπΓ, 86(1 6Χ ρ6εεαΐΐ8 ρΓοάυείαηι εΑΐί^ίηοηι 
αε ο))ΐ••ηε1)ΓαΓιοη6η). ι Αι ηο8 ηηί 8ΐιηια8 άίεί.ι Ρηία ** Ποηι. II• 6. ** ΜαΙΙΙι. χχιν, 57 ; Ι.μγ. χμι, 26. 59 (ΕΟϋΜΕΝΙ! ΤΠΙΟΟ.Σ ΕΓΙ500Γ1 ί'Ο 

Γ'ΙΊ*. € Ιικίυΐΐ ΐΙιΟΓαοΰηι. * $ιιρ€πυ& «ΙίλίΙ οραβ οββο Α οτι πρ^ τούτοις, χα\ χαΟωπλυμένσ^; «Τναι χρή. 
ν:2;Ίΐ9Γ0 6ΐ λΙΐ6ηΙο$ ϋ8$β, πηηο &(](1ίΐ ηιιοϋ ρρχίοΓ 
1ι«€ €ΐια!ΐι αηηαΐοβ ο$56 οροηβαΐ, (|υ3ηϋοηυΐ(ΐ6ΐη μ 
(ϋ8ΐ)θ1θ8 £χ&πΐ)2ΐ05 ίητβιιβΓίΐ, ΙιηρβΙοΙ 80 οίίβηϋβΐ. 6ΐίαηι 81 11131*11116 νί^ΊΙβηια» «Ι αΐΐβιιΐί 8Ίπιυ&. 179 
ΤΙιθΓ306ΐη νβΓΟ ϋίοΊΐ Οϋοί αε €ΐΐ3Γίΐαΐίβ ρροριβΓ 80- 
ΠιΙίΐαΐβιη «ο ίικΙίνίδίϋίΙϋΑίοιη ίρ$0Γυιη : ΐαίοιη βηίιη 
οροΓίθΐ (!$$6 ίίιΐβιη λ€ €ΐΐ3πΐ&ΐ6ηι. Αϋ ουιυ βυΐοηι 
ςυί ϋ38 1ΐ3ΐ>οΐ, 3€008&υιη Ιΐ3ΐ>βΓ6 η^^ςΐιουιιΐ (ϋ^ϋοΙίει 
Ιύ!3. ι δρουι 83ΐϋϋ8. ι ΕίβηΊπι ιρββ 8λ1ϋ1ί8, Ιοοο 
ςα.'οΟ! ηΐ3ΐίιιΐ6 η6ϋθδ6λΓίχ ίηΙΰΡ ο φιχ ίη ηοϋίβ 
5ηηΐ, ηοιι βίιΓιΙ ιηβηΐβιη 3(1 ιιιβίαιη ΐιιιρβΙΙί. δίςυίιίβηι 
£3ΐοα Ιυΐί8&Ιυΐ6 86ΓνϋΙ ε^ρυΙ. Αϊώϊ (|υ(κιΐΗ Οϋβιη, 

8ρ6ΙΙ1 61 €ΐΐ&Γίΐ3ΐ6ηΐ €Χΐ6Γί8 ρΠΰροπίΐ νίΓΐΐΐΐΊΙ)υ8, 61 

ηυηο 1ΐ33 Ιΐ3ΐ>βΓ6 ]πΙ>ΰΐ. 

Υ, 9 15.(}ιΐ(;ηίαιη ηοη ΓΟΜί/ί/ιιίΙ ηο$ ϋ€Η$ αά ίταιη, Β "Οτί ούκ ίθετο 4{μάς ό β^ός εΙς <ν^*ή|»*• ά.ΙΧ εΙς 
%(ά αύ €οηΐ€€ηΐ\οη€ηί $αΙηίη φ€τ ϋοιηίηηιη «οβίηιηι χβρί,ιοίηατ σωτηρίας^ διά τον Κνρίου ή/ιώι• Έπΐ\ ά'ί'λους £ύρών ό διάβολος, ΪΊζτ^ρ^άίζιι^ χιν 
μάλιστα γρηγθ(>ώμ£# χχΐ νήφωμβν. θώριχχ Η ψτι 
πίττιως χα\ αγάπης, βι^^ τ6 στε^ό^ν αΟτών χιΐ 
άτμητον. Τοιαύτην γάρ «Ιναι Μ τί^ν ϊΐίστιν ιαΧ άγά• 
ιτην. ^Αττρότιτα ^ τψ ταύτας Ιχοντι 'ίου διαβόλου τι 
β^λη. € Έλπίβα σωτηρίας, ι Ή γ^ρ 1λ7:\ς της σΐιΗ 
τηρίας τάςΐΐ ιηριχεφαλαίας τ'^ άναγχαΤον τωνέν 
ήμίν , τ6ν νοΟν ουχ έ^ πιρ'.τραπηναι. Κα\ γάρ ή 
ιτεριχκφαλαία , τ6 χαιριώτατον σιόζιι τ^,ν χιφαλήν. 
Κα\ άλλαχοΟ ^ την πίστιν χα\ τ4;ν έλι:{^ χα\ την 
άγάπην προτίΟησι τών λοιπών άρβτών» χα\ νυν ταύ 
τας χτί^Οαι χζλεύει. ^Λ^ί^ηι €ΙηΊ$ΐηιη, ηιιΐ ηιθίΐηη$ €$ί ρτο ιιο6ί«, »Ι «ι'μ 
^^/7^7^ιηι^< «!>« (ΙοηηιααΐΗ$^ ίοηρετ ΰηιη ίΙΙο νίναηΐΗΖ. 
Οιιαρνορί^Γ αάΙιοΠΰίΗίΗί νο$ ιηηΐηο, α <ι<αρο€ΐί$ 
ίίϋβΗΐί ^ίηρνίοί «ίϋχΐ 6ί [αο'ιίίΒ, ΠοραηΐΗΜ αηίείΐι 
Γ05, (ταίπί^ ηΐ αςηοΛϋαΐ'α €ο$ φίί Μοταηί ίηατ 
νύ$ €ί ηηί ρτ(ε$ηηΐ ^ο6^< ίη ΰοηιιηο, αε αάηιοΜηΐ 
ι-ο<, €ί €Χί$ίίηιαΐβ ί11υ$ νεΙ^βηαηϋτ $Μρτα ηωίίαιη α$β 
ίη ζΗαήΐαΐβ, ρτορίετ ορη$ ΗΙοτηηι, Ρααηι ΗαΙ>€\€ ίη 
υοΰηίρ^η, 

11x0, ίηςιιΊΐ, 1ΐ3ΐ)6η(]3 8υηΐ ηοΙιΐΒ Απυα. Ουαηιΐο• 
ΐ|υί(ΐ6ΐη ιιοςιιβ Οουβ €οη&ΙίΐυίΙ ιιβ(ΐυ6 ϋ68ί(;η3νΊΐ, 
ιιβςυβ ρΓορίϋΓ^α Γ66ίΙ ιιθ8, υΐ ΐΓβπι βυαιη 6Χ6Ϊρ6• 

Γ6Ι1ΐυ8, 8<ΐϋ ΙΐΙ 82ΐν08 Γ306Γ61 η08 

ΙΚ'ί νο1υιιΐ3» «81 υΐ ηθ9 88ΐν1 Είιιιυβ, ιρ$6 
3(1](ΐν3ΐ ηο8 3(1 ΙιοΓυιιι «Γΐηοπιιη αεςιιί8ίΐίοπ6ΐη. 

1 86(1 3(1 60η 86611 Ιίοιΐ6ΐη 83ΐυΐί8. ι 86(1 8ί1>ϋρ5ί 
36(]Ιΐί8ίνίΐ 008, 61 Τ6ΐΐΐΐί λά ρ088ί(ΐ60(1υΐ1Ι η3€ΐυ8 

081 (ΐ3ΐο ρΓο ηοΐ)ί8 ρΓ6ΐίο, η6ΐηρ6 ίιιΙϋΓ 63 ςπ» 1ΐ3- 
Ι6ΐ)3ΐ, ρΓ6ΐίθ8ί88ίιη3 : 83η|[υίη6αι 6ΐιίιη υηί^βηίΐί 
(ΐ6(1ίΐΧυιη ί^ΙιΟΓ Ιΐ3ΐ)6λΐηυ8, ίηιιαΐΐ» 8Γκυιιΐ6ηΐυιιι (Ιι- 
1.;0ΐίοιΓΐ8 Οβί, β(]6ηι 1ΐ3ΐ)68ΐιιυ8 ςυ» 3(1 ίρβυιηοδί : (1ι- 
Ιϋθΐΐ(}ΐ)6ΐη ηυ»6ΐ 3(1 ίρ8υιιι 68ΐ6ΐ8(1 ρΓΟίΊιηυιη : βρβηι 
6ΐΊ8ΐη 1)008111 ςικκΐ 88ΐνο8 ί86ΐ6ΐ ςαο8 8(1 ρθ88ί(ΐ6η- 
(Ιυο) 3€ςιιί8ίνΊΐ. ι ϋΐ βηβ τί^Πβιηυβ• > Ιο Ιιυοο 
8ΙΙ16ΙΙ1 Ουβιπ ρΓΟ ηοΙ)ΐ8 πιοΠουβ 6:»1 61ιπ8ΐυ8, Ια^υίΙ, 

III 8ίν6 νΊκίΐ6Πΐυ8, 1(1 681, Τίν811ΐα8, 8ίν6 (1θΓηΐί8Π)υ8, 
Ιίΐ 68ΐ, Π10Γί811ΙΙΙΓ (11801 8ΐίθ 010(1θ 80θΙρΐΙ Ιΐίο (ΙΟΓ- Ίτ\σνν Χρίστου^ του αποθανόντος νΛέρ ίιμών^ 
Ίνα είτ8 ΟΓΠΓ^Ρ^/'**^• *^^* χαθεύ^ωμεν^ άμα σίτ 
ανζφ ζήσωμεν. Αιό Λα/αχα.ΙεΙτβ άΛ,ΙήΛΛνς^ *αΙ 
οΐΛοδομεΊτβ εΙς τ^ν ενα καβως χαΐ ΛΟίέΙτΒ. *Ε(μ• 
τώμεν δέ υμάς 9 άδε,ί^οΚ ειδέναί τους χοΛίίάντας 
Ατ ύμ'ν, κα) :τρι7στσμ'νονς ίψών έτ Κνρίφ^ χαϊ 
νονθετοννζας υμάς, χαϊ ήγεΐσθαί σίτους ϋΛερ" 
εκΛερισσοΰ έτ άγά:τχι (ιά τό έργοτ αΟτών• ΕΙ" 
ρηνεύετε έν έαντοΤς• 

Ταΰτα ο^ ήμίν, φησ\, χτητέον τλ ίτΧα. Έπιιίή 

χα\ ό Θεός ούχ ΕΘ$το, ούοΐ ά'^ώρισεν, ^\λϊ Ιτλ τού- 

τψ έποίησεν, Γνα της οργής αΟτοΰ γενώμεθχ διχτι- 

;. ΟϋΟΐιίβιο ίβίίιΐΓ ρ «ο^ ά'^λ• ίνα σώση ήμΛς. Έπε- οΟν Οίλημ» θεοΰ τ6 

ίιηυβ, ίρδο 011301 «ώζεα^αι ήμας, αυτός χα\ συνέργησε; τ:^^ τήν τών 

δπλων τούτων χτήσιν. ι Άλλ* εΙς «εριποίησιν ίτωτη- 
ρίας.ι *Αλλ* έαυτψ, 9^•^^• ι^ριετιοιήσατο ήμ2ς, χαΐ 
οΤον Ιχτήσατο ήμ2ς« δους ύπίρ ήμων τιμήν, ων 
είχε τό τιμιώτατον * τό γάρ αίμα του Μονογε*/οΰς 
β^βωxεν. Έχοντες ούν, φησ\, της άν^^ης του θχοΟ 
τόν Ιλεγχον, ιιίοτιν Ιχωμεν τί;ν ε2ς αυτόν άγάπην, 
τήν τε εΙς αύτ^^ν χα\ τόν πλησίον, ελπίοα χρΤι'^ 
δτι σώσει ους Ιχτήσατο. ι *1να εΓτε γρηγορώμεν. ι 
Διά τοΟτο δέ, ψησιν, υπέρ ημών Απέθανεν ό Χρι- 
στός, Ινα γρηγορώμεν, τςυτέστι, ^ώμεν , είτε χαΟ- 
εύδωμεν, τουτέστι, εΓτε άποθάνωμεν, (ϋλλως γ^ρ 
ώδε τό χαΟεύδειν χα\ ούχ ώς άνω ΙξΙλαβεν,) Εμα 
συν αύτφ (ή σωμέ ν. 0( γάρ τά είρημένα δπλα χτη- ιΐ)ίΓ6 ςιΐ8ΐη ία 8αρ6ήοηΙιυ8) 86ΐηρ6Γ ουο) ϋΙο τίν8• ο σάμενοι, συζήσουσι χα\ συμβασιλεύσουσι τώ Χριστώ. 0105. ΰιιΐ 6ΐιίιη (1Ίοΐ8 8Γοι8 ρο88Ί(ΐ6θΙ, είιηυΐ ουιο 
Οΐιηείο νίν6οΐ 80 Γ6κο8ΐ)υηΐ• 180 * 0υ8ρΓορΐ6Γ 
:ΐ(11ιθΓΐ6αιίοί νθ8 οιυΐαο. ι Βίςιιίιίοιο ςυί οοο ρο8• 

ευοΐ ρΠΤ66ρΐ0Γ68 8ΊΐΙ(;ΐΐ1ϋ8 8(1ΐη006Γβ, οοπιοιίΐΐίΐ 
Ίρ8ί8, οι 86 ΟΐυΙΐΙΟ ΟΧΐΐΟΓίΟΟίΟΓ 6ΐ (1θ063ΙΐΙ. € Κο- 
^311108 3016111 νθ$, Ι 8ίν6 6Χΐΐθη8Ι1ΙΟΓ. Ι 13ΐ 3^00- 
8631(8 008 ςΐΐί ΐ9Ϊ)0Γ8ηΙ. > 1)610(16 06 6X1811- 
ΟΙΟΗΙ ^ΟΟιΙ ρΓ3'66ρΐ0Γ68 ίρεΟΓΟΙΟ Γ6Ι110ν6Πΐ 6Χ 60 
<|00(1 ΐρβίβ 00Ο1ΟΐΊ86Γίΐ Ο)0ΐυ8ΙΟ ξΙΐ1)6Γ08Γΐ0116Ι0 6ΐ 
8άΗθΓΐ:ΐΙίθ06ηΐ, ρΓ0ΐίη08 0160ΐί01ΐ6ΐ0 ίοοίΐ ρΓΦ- 

6ορΐοΓθΐο ίρεοΓοοι. € Ει ς (11 ρΓ9Ρ8υηΐ νοΙ)Ί8. ι 
Ν8ΙΙΙ 81 ΐΠο8 ςυί 3ρα(1 1ιοιπίπο8 ρθΐ£0165 ρΓ<.^8υιιΐ, 
Ο'ΐιιπ ιΙί^ιΐ3ΐιηιΐ' ΙιοηοΓ^, η:οΙ(θ οΐ3ςΊ8 οροΠοί &3• 
θύΐ\Ιυΐθ!> (Π 1)0110:6 Ιΐ3ΐ)0Γο (ρπ :ιριΐ(1 Οοιιητ ρην$ιιο'.. € Διό παρακαλείτε αλλήλους, ι Επειδή γαρ Ο'^χ 
Ισχύουσιν οΐ διδάσχαλοι πρ^^ς τήν τών Απάντων νου- 
6εσ{αν, χαι έαυτοΤς τό ?:?ρα!νιΓν κα\ δ:δάσχειν 
αυτούς επιτρέπει. ιΈρωτώμεν 61 υμάς, ι οΤον πι- 
ραχαλοΟμεν. ι ΕΙδεναι τους χοηιυντας. » ΕΤτα ϊ-λ 
μή νομ{σωσιν άποχεχινηχίνχι αυτών τους διδασκά- 
λους δ:ά του έτιιτρέψαι αύτοΐς ττν αλλήλων ο•χοδ<> 
μήν κα>. παράκλησιν, ευθέως τών δ:δασχάλων αυτών 
μνήμην εποιήτατο. ι Κα\ ττροισταμίνους υμών. ι Ε: 
γάρ του; έπ\ ανθρώπων δυνατών ττροίστιμένο-ς 
ττάσης άς•'.Ομεν τ•.μή; , π'//λώ μάλλον δε? τοί; 
Ιερέα;, οΐ πρ>>; τίν θεόν Γροίστινται. •ίΚΐιν νη-•'' 
< Έν Κυρίο». > τουτέατι, χ^τά Κύρ•.ον πρ'-,ΙϊΤΛνί- 
νν-»:, ήγο•:ν :-:• του Κ'^ζ^Λ^ 7:οο:ιτ7.μ:ν•:υς. ι ΚαΧ ΟΟΜΜΕΧΤ. IX ΕΡ18Τ. Ι ΑΟ ΤΙΙΕδδΑΙ. Μ 

χι αυτούς, ι Κα\ ήγ<ΐ9θ2ΐ αύτοΟς 4ν άγάπ]) Α Ι3ικ1ο αίΐ : ι Ουί ίη ϋοαιίιιο, » Ιιοο 6•Ι, >οευιιι1υιη χΐν ύφ€£λ€ΐν είναι, τουτέστιν, ήγιίσθαι αυτούς 
του όγαπ^σΟαι , Χ2\ ού μιχ^;, άλλ* ύχβρ^ 
ισοΌν. Πολλή βέ ή Ικίτασις, του ύαέρ^ χαΧ 
• ιΔιά τ^ {^ον αυτών, ι φη9\ν, β έπιτιλοΰσιν 
Λς, Βαπτίσματος γάρ χα\ διδαχής χα\ γνώ- 
:α\ μυστηρίων μετοχής οίτοι ύμίν είσι πρ^ 
Ι ΕΐρηνεΟετε Ιν έαυτο?ς. » *Ορ|ς δπω; οΐ&ν 
: 7:ρ^ τους διδασκάλους τιχτομένας ; Έξ ων 
ι φαύλα έλέγχουσι, χα\ των χαχων άπείρρυσι, 
ται, χαίτοι άγαπόί^Οαι δφεΠιοντες. Οοηιίιιυηι, βίνι; •υ1> Οοιηίηο ρΓχοιιιΐ. ι Ει οχϊβΙη 
ηΐΑΐβ ϋΐοβ. ι Ει (ΙυοβίΙβ ϋΙο• ίη ϋΐιαηίαΐβ νΰϋπι 
<1υ1>€Γ6 €&86 : Ιιοο 6βΐ, ϋιιοΐΐβ ίρ8ο• ι1ί|ζΐιοι 6180 ςιιί 
(ΙίΠ^αηΙαΓ : ηοΐ|υβ ίϋ βιίςιιο ιιιιμΙο,κ'ιΙ τοΙιβιηοηΐ^Γ 
βΐφΓα ηιοϋιιιιι. Μα^^ιια 681 Αΐιΐβαι ίηΐ6ΐΐ8ίοίη ϋίοΐίοηβ 
ύπβρεχικρισσοΟ ρΓορίΟΓ (οηιίιΐϋπι €θιιιρθ8ίιίοηοηι» 
ηβιιιρβ ρ•Όρο8ί!ίοιιυιιι υπέρ 61 έχ. ι ΡΓορίβΓ οριιβ 
ϋΙΟΓυηι, ι ιριο*! ρΓΧ8ΐαιιΙ 6Γκα Τ08. δ'κιιιίϋοιιι ΙιΙ 
τοΙιΊβ 6οηΓϋΓυηΐ 1)αρ(ί8ΐηυιη 61 ιΙοοίΓΐιιαιη, βοίοιι- ΓιαίΒηυβ αο ιη}'8ΐ6ΓίθΓυιη ραπίοΊραιίοιιβιη. ι Ρ»60ΐη 
! ίη το1>ί8ΐρ8ΐ8. » ΥίιΙβδ ηπο^ ηοτβηΐ ΙηΙπιΊοίϋαβ ογιγΊ 6Γ(9 ρΓ9Ρ06ρΐοΓ«3β ? Εΐοηίιιι (ΐυοιιΐαιη οα 
Γατ3 8ΐιηΐ ΑΓ^κυια, ηιαίοβςυβ ϋθ6Γ€6ΐιΐ,οϋίο 1)αΙ)6ηΐυΓ €υιη «ηι&Η <)οΐ6Γ6ΐιΐ. 
οχαΛονμετ δέ ϋμάς^ άδεΛ^οϊ, γουΟετεΤνβ V• 14-15. ΟΙί$€€7ο αηΐ£Μ γο«, {ταΐη»^ ηιοηϋβ 
ϊτάκτονς^ πσραμνθΒΪσθΜ τους όΛιγοφύχονς^ ίηοτάίηαΐοί^ ΰοηεοΐέηιίηί ρν«ιΊ/αΝίιιι««, ορί/ιι/<ηιιίιιί 
ϊσΟβ τώτ ασθενών , μαχροΟιψεΙτε Λρός ίηβτηΐίΒ, ραίΙβηϋΒ αίοίε ετ^α οΜΜϋ, Υίάαβ ηε ήπιε 
ς, έρατε μή τις ηαχότ άττΐ κακοΰ ηη ^ ΜαΙαιη γτο ηαίο «ιίρίαιιι νεάιίαί^ ε^ά $€ηφ€τ ηηοά ^ άΛΧά πάντοτε τό ά^ΌΟότ διώκετε^ ηοί εΙς 
\ονς κα\ εΙς Λάηας, 

αΰΟα κρδς τους διδασχάλους άποτείνιται. Νου- 
ι φησ(. Μή ίτΑ αύΟαδχίας Ιπιπλήττετε, άλλα 
:ρ^^τος νουθετχΤτε. Επειδή γάρ ο^τοι δι- 
Αμένο'. ε1σ\, πλεΓον αύτοΰς ή έπίπληζις άγριο7. 
»υς δέ φησι τοΟς παρά τήν τάξιν τήν ύπ6 
6ρισΟεΙσαν πράττοντας, ι ΠαραμυθεΙτε τους 
ύ/ους. ι Όλιγ^χδς έστιν δ ^^Ουμος χα\ 
κτωχώς, χα\ μή φέριον Οβριν ή θλίψιν ή 
Γμν^ ύπ^ρ Χριστον. Τους οΟν τοιούτους, ώς 
μένους παραμυΟβΙσθ:. ι *Αντέ/εσΟε των άσθε- 
IV. ι *Αντ*.ποιε?σθε, υποστηρίζετε. *Ασθενε7ς 
ι τους περ\ τήν π(στιν τοιούτους. ΟΟτε γάρ ^ΟΝΧΐιι €ΐΐ $€€ΐ€ίηίΗΐ, (ιιιιι βτ^α νο$ ίηνιαηι, ιημ €Τβα 
οηηα, 

II 16 ΑΐΙ ρΓΧ€6ρΐοΓ68 86ηηοηϋηι ϋίΐΊ£;ίΐ. Ι1οηοΐ6, 
ΙιιηαίΙ. Νβ ρ6Γνί68θίΐ6Γ οϋ]ιΐΓ96ΐί8, 86(1 6ΙΙΙ1Ι ιη.'ΐη- 
8υοΐυ(]ίη6 αϋιηοηΰΐβ. Ναιη (|υοηίαπι 1ιί ρ6Γ\6ηιί »υιιΐ, 
οΙ^υΓςαΐίο Γ6ΐΌΐ*ίθΓ68 ίρ&οβ Γ64]ιΙ6Γ61. ΙηοΓίϋηΑΐοβ 
«ιιίβηι ϋίοίΐ βοβςυί ίαβίιιηΐρφίιτ ΟΓϋίιιβιιι α Ι)60 
4ΐ6θηΙΙυιη. ι Οοηβοΐβιυίηί ριι&ί1ΙαιιΙιιΐ68. » ΡιιβΊΙι• 
ιιίιηίβ 68ΐ 86({ηΐ8 61 Ι3ηκυυιΐ8, ιιοη ΓβΓοιιβ ίη]ιιπ.'ΐιιι 
αυΐ 8αΐί€ΐίοη6»ι 86υ ρ6Γ86€υιίοη«;ιιι ρρο ϋΙΐΓΐ^ΐο. 
Ταΐ6$ Ηαηυβ Ιαιιςυ^ιη (Ιί$8θΙυΐθ8 €0ΐΐ50ΐ6αιίιΓι. 
ι ΟρΊΐυΙβπιίηΐ ίιιΟηηοβ. ι ΑίΓϋ6ΐί εΐΐίβ, 60ΐιΓιπη&ΐ6. 
ΙηΩπιιοβ αυ(6ΐιι 8ΐν6 ίηιΙ)66ί1ΐ68 ιΐίοίΐ 608 (]υί 1ιυ]ιΐ3• 
ηιοϋί βυυΐ οίΓοα (Ιϋοιη. 1β1 Νβςυο 6ΐιίηι 1ιυ« » χχτα^ροΛίΊ χρή, ώς κι\ άλλαχοΰ φηβι• ς <1β8Ρ»€«Γβ «ροπ^Ι : ςϋοηιαάιιιοϋΗΐΜ βΐίαιιι αΙΊϋί αίΐ : δΐ άσΟενοΰντα τ!) πίστει, προσλσμβάνεσΟΑ. ι 
αχροΟυμεΙτε πρ6ς πάντας. ι Τούτο γάρ μά- 
&ρμόδ:ον διδασχά).ω, τ6 μαχροΟυμεΙν. Τούτο 
ις &χαμπεΓς χάμπτειν πέφυχε.ι Μή τις Χ2χ6ν 
ιχοΰ.ι £( ολ Χ2χ6ν άντΙ χαχου ούχ άποδοτέον, 
Ιωμεν οΙ χαχά άντ\ αγαθών αποδίδοντες; 
Ιι πάντοτε τό αγαθόν διώχετε. ι Ο&τε γάρ 
φησ\, τό μή άποδοΟναι χαχόν τφ χαχώ, άλλα 
ι\ αγαθών αυτόν άμε(βεσθαι• Τούτο γάρ τό 
ι τό αγαθόν. Τό δέ διώχειν, πολλής σπουδής 
τά αγαθά πράττε ιν, Ιμφασιν {χει. ι Κα\ εΙς 
ας. » *Αλλήλους μέν , τους αδελφούς λέγει• 
πάντας εΙπεΙν, χα\ τους απίστους συμπχρι- € Ειιιη ηυί βιΐ6 ίπΩπιιυβ 6&1 ;ΐ8&ιιιηίΐ6 ". ι— ι Ριιί6ΐιΐ08 
68ΐυ(6 6Γς& οηοηβε. ι Ν^ηι Ιιοο ρΓΧΟβρίοη ιηαχίιιιβ 
ςυ8(ΐΓΑΐ ιιΐ Ιοης.ιηίαιίε 8ίΐ. ΙΙοο 6Γΐ3ΐΐι ίηΟοχίΙ)ίΐ69 
ηαίιιηι 68ΐ ΟϋΟίοΓΟ. ι Νβ ςυί8 ιηαΐυιη ρΓΟ ηιαίο. » 
Ουοιΐ 81 ιηιΐυιη ρΓο ηιαίο οοη 681 Γ6ρ6ΐΐ(ΐ6η(1υιη, <]ΐπ(Ι• 
ιΐ8ηι ρ3ΐΐ6ΐηυΓ ςυΙ 6ΐΙ&ιη ρΓΟ Ι>οηί8 π)8ΐ2ΐ Γ6(υίιΐ)ΐΐ8 ? 
ι 56ί1 80ΐηρ6Γ ςαοιΐ 1>οηυιη 681 860ΐ6ΐηίηί• ι Νΐΐηιιβ 
6ηίιη 83ΐί8 681, ίηςυΐι, ιιοη Γ6(1ι]6Γ6 ιηαίιιπι ρΓο 
ηιαίο, 86(1 οροΓίοΐ Ι)οηα ςαο(|υ6 Γορ6η(ΐ6Γ6. Ν:ιιη 
Ιιθ6 681 860ΐαπ (|υο(1 Ιιοηυιη 68ΐ. ΟυοιΙ αιιΐυη» (ΙΊοίι, 
διώχειν 1(1 681, 86€1&γΊ 8ίνβ ρ6η6ςιΓι, πι&|;ηί 60«)&ιιΐ8 
8(1 1>οη8 ρ6Γ3|[6η(ΐ8 6πιρΙια8ΐηι Ι^^ϋοΐ. ι Τιιηι 6ΐ'β.ι 

Τ08 ΙητΙθ6αΐ. ι Ργ81Γ68 ρ6Γ Ιιοο (Ι65ΐ£η3ΐ• Πί(6ΐΙ 'ο ν6Γ0 οιηη68, 6ΐίαιη ίιιηι1βΐ68 οοιηρΙβχϋΒ 68ΐ. 
τότε χαίρετε, άδίοΛείχτως προσεύχεσΟε. Ό V, 16-22. ^εηιρβτ ρανάείε, ϊηάαίιιεηΐετ οναΐΰ, 
-τΐ ευχαριστείτε. Τοντο γάρ ΘΙΧημα θεού •" οϊηηΟίΗί αρίΐΰ. Ηοο ίχίιιι ε%ί νοίπηίαι Οε» ρατ 

ΟιηίΐΗΜ /«εχηι βτρα 90$. 5ρίπ/Νηι ηε εχείΐΐιρηίαη^ 
ρηφΗείίαε ηε α^ρετηειηχιύ, ΟιηηίαρτοΙ^αίε, ηηοά 6υ- 
ηΜίη €$ί ίεη€ΐ€. Λ6 οηιηΐ ερεείε οιαίί αΙ^ιΐΊηείε. ίττφ *Ιη€Τον εΙς υμάς. Τό Πνενμα μίι σΟτ» 
χρο^τίτεΐας /ι ή ίξουθενεΤτε, Λάντα δοχί' 
, κα\ τό καΛότ κξηί/,ετε , άαό χαντός 
Λατηρού άαέχεσθε. 

;οτε χαίρετε, χάν εις πειρασμούς, φησ\, χάν 
πας έμ^ηέσητε. Τψ γάρ νουν Ιχοντι, πάντα 
χΛρίίς χα\ στεφάνων γίνεται πρόξενα. Τό δέ 
, φΐ|σ\ν, έπ\ πάσιν, άπό του άε\ εΟχεσθαι 
Μθείη. € Έν παντί ευχαριστείτε.! Ένπαντ\, 
η, χα\ 1π\ τοΙς δοχουσιν έναντίοις χα\ παρά 

>ιη. χιτ, 1. $6ηιρ6Γ, ίηςυίΙ, β8υ()6ΐ6, 8ίν6 ίη ΐ6ΐιΐ3ΐιοη65 βίνο 
ίη ηΐΦΓ0Γ68 ίη€Ί(ΐ6ηΐί8. 8ί(ΐυί(]6ηι οοηΐβίο Ιιι 6 
οπιηίΑ §8ΐΐ(1Ίυιη 86υ ραΙηι^ηι οοποΊΠαπί. βαηιΐΰπιΐιιιη 
ηυΐ6ΐη ιΓιεΊΐ ίη οηιΐΗΐιη8 ορίαιιιΐο 86ΐΐφ€Γ αΐίιμιίιΐ 
(•^Γ6ςΊυιη ρΓα.*8(αΓ6. ι Ιη 0Π)ηΊ!>υ8 ςΓ;αί38 α^ιΐΰ. » 
Ποο 6&Ι, πι Ιιί» ηυοςιιβ Γ6ΐ)υ8 φίΛ οοηίΓαΓί» νί« 75 (ΕΟϋΜΕΝΙΙ ΙΚΙΟΟΕ ΕΡΙδΟϋΡΙ 7δ 

ΙίΐίΓι,ηυαηΙιιπ) υΙΓιοηοιη ^υαιΙ ϋβ ίιι'ιηιΊΰ'κ. ΊΙ ό(»γή, Α τιολλους Ιχειν των 1^ιιρ29;^ιών χοινωνοΰ; τοτοΟτ/ν ίρί^η, ίικιιιίι, ΪΓ8. ΑΠίΰυΙί «ϋιΐίΐΐο 0$ΐ6ΐΐ(1ίΙ ιρ»2ΐιιι 
ΐιαπι, ςηχ ]&ιη οΐίηι Ιρβίβ (ΙβΐΜίΙιαΙαΓ. 4 Ιιι Πποιη. ι 
Νοη ηίΓιρΠυβ Ιΐα αΐ ηυαηάοςιιβ 1β2 >ί^ ΜπτΙΐυβ 61 

ηΐΓ$ΙΙΠ) 1ίΙ)0Γΐ&8,€2ρ(ί?ίΐ«80ΐ ΠΙΓϋΟΟΙ Γβ^ΓβββΙΟ, βΐ'ίΓα 

Γ6ί 20 ίΐ6Γύιιι ΗΐΜίηΓιο : 8βϋ Ιη Αηβιη, ΙηςυΙΙ, (Ιυ* 
Γ.ιΙΐι Ίη Ι>ΰΊ βυροΓ ίρβη•, Ιιοο 6<1, υιςυβ &(1 Αη€ΐη, 
υ' ];πιι ιιοη κίΐ βοΐιιΐίο ιηαίοπιηι. 

ΟΑΡυτ II. 

(^'ιινά \ρ%ο%άε%ιά€τατ€ί, εΐ ίη €Ϊ$ ^αηάηβΐ αε ΒοΙΙίή- 

€(ϋΐ€τηηι ηο$,ίΓαΐνα^οτ6αίινο^ί»αά Ιβηρηί ΗοταΒ^ 
α$))€αη^ηοη ΰοτάε^ νεΗεηιβηίίηΒ ίίΗά^ηΐΗΒ νιάβη {α* 
€ϊ€ΐη ναιταηι ΰηηι ηιηΐίο άβίίάβνΐο. Οκαρτορίετ οο- ι:αραμυΟεΙτ2ΐ, ώςτ^^χδιχ'Ιιθχΐ ίιΑ τών.Ιχθεων. 
'ΙΙ ^ΡτΗ• 9^*^• Του Αρθρου ή τροτΟήχη 6<{χνυ9ΐν 
όφ£ΐλομένηναύτοΓς7:ά>.2ΐ τίίν ό,^γήν• ι Ε£; τέίος. • 
Ούχ Ιιι. ^τ^<ι\ί, ώ; ι:ά}.αι δουλιία χα\ κάΧιν έλ<υΟι• 
ρίβ, αΕχμαλω9{α χαι πάΆιν ίκχ^ο^ς. χχ\ ό^γή θ«ο5 
χα\ πάλιν ΧΛτα)Λαγ33, άλλ' εί; τέλος, φη«:ν, ή ό;>ν|^ 
του θίον έπ' αύτοΰς, τουτέστιν, Αχρι τίλους- ού< 
Ετι λύσι; των χα..ών. 

ΚεΦΑΛ. ΪΤ. 

Ι7οί?Γ0 αΰτωτ χα\ χηρά έτ αύτο'ς καΐ μέρ»μνα^ 

€Λως τε^Ιειωβώσιν, 

Εμείς δέ, 068.^^01^ άΛορ-^αησΟέντες αρ* ι>/ιμγ 

χρός χαιριτ ώρας, ηροσώ^φ, ού χαρδΐςι. χερισ• 

σοτέρως έσχουδάσαμετ τ 6 χρ(!σωχον υμών Ιίε'ιν Ιηνηηι νύΠίτε αά νοε^ €ςο ^νιι^^ιμ ΡαηΐΗί εΐ $βΐΜΐ ]) έν χοΛΛ^ι έχιΟνμΙςί. Αιύ ήΟεΛΐι\σαμε^ ε^ΟεινΛ^^ς €ΐ ιΐαηιιη, εΐ οδϋΙΐΗ ηο6ίι 8αΙαηα$. Ναηι ηηαι ε$ί 
ηοίΐτα $ρε$ αηί ραιιάΐηπι απί εοτοηα ^ΙοΗαΐίοηΙί ? αη 
ιιοη εί νοί ίηεοηίρεείη Οοηίηί Λε%η €Ητηύ %η ε^ηε 
αάνεηία ? Υο$ εηνπ εεΐί$ ςΐοήαίίο ηοειτα ϋ ^ακ- 
άιηιη. Ρτοιηάε ηιιιι ηοη αηιρΙίΗ» (εηεηιηε^ νίεηηί αί 
ηοΰί» III ΑώείΜ ταίάετειηπί ιο/Ι. 

5υρ6Γίυ8 ίΙΊχΊι, ςυοιΐ ΐαηιΐϋΑπι ριΐβΓ ουαι αΐϋ• 
Γΐ»ιιτ6Γδαΐυ8 5ίΐ, ηαηο Ιαηςιΐλΐιι 01ία• ραΐΓββ (|υ«• 
Γ6ΐ)3ΐ. Ναιη Ιιοο 6$1 ςυοϋ (ϋοίΐ• 0Γΐ>8ΐΐί, Ιιθ€ ΰβΙ, 
οΓρΙιηηΙ ΓυΙί€ΐί 8 νοΙ>ίν• Υίιΐο• ςααηίαβ οιοβγογ •οΓι- 
ΐυϋίπί8? 1(1 «υΐΰΐη ρΓορίβΓ νβΗβιηβηΐβΒΐ 6πι1 ϋίΐο- 
ιΐίοηβιη. ι Αά Ιβιηρυ• Ηογ». ι Νοη ρ(Χ6•1• ιηςυίΐ, 
ϋίοί ςυοίΐ «ΙίυΐιίΓηΊΐΜ &€ρ8Γ:ιΐίοηΙ• ΐΓΐ8(Ηΐ2ΐιη ίηίοη- υμάς. Έ]^ μέγ ΠανΛος καΐ άχαξ «ηΐ Λ'ο χαΐ 
έτέΛοψεν ή^ιας ό Σατατάς. Τις γάρ %\μών έΛχις 
^ χορά^ ί) στέρατος ηαιχήσεως; ^ΰ ονχ} χαϊ 
ύμεΤς έμπροσθεν του ΚνρΙου ι)/ιώ»* Ίησον έτ τϋ 
αύτον χαρονσΐψ, ; Ύμεϊς γάρ έστε ή δόξα ι^ώκ 
χαΐ ι) χαρά. Αώ μτ^κέτι ζΤτέγοίΎες^ εύδοχήσαμετ 
κατοΛειρΘΤχναι έτ ΆΟι\ταις μοτοί. 

"Ανω βίπιν, δτι ώς πατήρ τέχνοις συνίγιν^μτν, 
νυν ώς τέχνον κχτίρας έ;ήτβ:. Τοϋτο γάρ τ6, Άπορ- 
φανισΟίντις, άντ\τού, όρφανο\ χοιτ>λ<ιφΟϊντ<; &ν ' 
υμών. Όρ^ς δση του χωρισμού ή λΰτη^ ; Τοΰτο 61 
διά την πολλήν άγάπην. ι Πρ>^ς χαίρων ώρ«ς. ι Ο^χ 
Ινι ιΙπδΤν, ^ησ\ν, δτι 6 χρόνο; του χωρισμού τήν 
άθυμίαν έπέτίΐνεν, άλλ' ή αγάπη. Πρλς ώρχς γάρ 
('6γΊΙ, 66(1 ίΐιΐοοϋο : η>ηι α(1 Ι€ΐ»ριΐ8 Ιιοπβ, Ιιο€ 631, Ο χαιρ&ν έχωρισθημεν. ι Προσώπφ, ού χχρδ'ί^. ι Κα* α^ Ι)Γ6ν6 βραΐίυιη ΙβηιροΓίβ, 86ρ2Γ3ϋ Γυίιηυδ• β Δ5- 
ρ€οΐυ, ιιοη €0Γ(ΐ6• ι Εΐ ιιβςυβ €0ΓΐΙβ ΕβρβΓαΐί 
ίυίπιιΐδ, $6(1 8θ1ο αιροοία : 61 1&ηΐ6η α(ΐ60 €οηΐΓΊ• 
ί>ΐ2ΐί Γυίπια». Υίϋββ ςααηΐλ (1ίΐ6θΓιο? Αη^βϋαΐαΓ 
ηυοί! νβΐ 3(1 ΙιΟΓ&ιη 8$ρ6εΐα β6ρ&Γ8Γ6ΐυΓ. 1η €0Γ(ΐ6 
ΐιο&ίΓΟ, ίηηυιΐ, Ιΐ8ΐ>6ΐιιαι νοι. ι ν6ΐΐ6ΐη6ηΓιυ8 8ΐυ- 
(Ιυίπηιβ. ι ΟυΑίη ¥6η8ίιηιΐ6 8ΐΙ 60β ηυ! Λά ΙιΟΓηιη 

(ΐ6Γ6ΐί€ΐί 8υΐΙΙ. 1ηΙυ6Γ6 88Π6 3ΐηοΓ6ΐη. ΡΓορΐ6Γ ηίΙιΠ 
8ΐίιΐ(1, αΐΐ, Α6€6(ΐ6Γ6 γοΐο ({ΐιιιη υΐ ?ί(ΐ6Αΐη νθ8• 
ι ΟυαριορίβΓ τοίυίηιυβ τ6θίΓ6• ι Α<ρΊθ6 1ρ8υιη (Ιβ 
ηπίοΓβ ρΓ(>ρ6ηιθ(Ιοπι (^ΙοπΑπίοιη. Οιηηΰβ, Ιιιηϋϋ, 
ηυί ιηβευιη 6Γαηΐ νϋηίΓ6 Γ68ΐίη8ΐαηΙ, €%ο τβΓΟ 86- 
ιηοΙ αίςυο ΙΙβΓϋπι ΙβηίανΊ. ι Εΐ οΐΜΐϋίΙ ηο1>Ί8 δ8ΐΑ• 
ΙΊ35. ι ΡροιηρΙυπι , ΙηςιιίΙ , ληΐηαυιη 6θ1πΙ)6ΐ)υηΐ ούα χιρϊιςι έχωρίσθημιν, 9ηι\ν, άλλα προσώπιρ 
μίνψ. γ.α\ δμως ούτως ήΟυμήσαμχν. Όρ^; δση τ 
αγάπη; Ήνιάτο χα\ πρλς ώρβν χαΐ προσώπφ χωρι- 
σΟίίς. Έν γάρ χαρδ.> ημών ύμας Ιχομίν, φησίν. 
ι ΙΙιρισσοτέρω; έσπουβάσαμκν. ι ΤΙ, ώς είχ^ς -ξν, 
τους πρ^ς ώραν άπολειφδέντβ;. 'Ορα δή άγάπην, 
δτι δι' ουδίν Ιτερον πβραιγίνέσΟβι Οί)ω, φηΛν , άλλ' 
Γνα τ6 πρόσωπον υμών Γίω. ι Λι6 ήΟιλήσαμιν έλ• 
ΟεΓν. • "Ορα α0τ6ν, μιχροΰ χαΙ έγκαλλωη;<»μ«νον 
τϋ αγάπη. Πάντε; μίν, νησιν, ο! μετ' έμοϋ, έσπού 
δαζον έλθεΓν,Ιγώ δΐ &π3ΐξχα\ δ\ς επεχείρησα, ι Κα\ 
ένέχοψεν ημάς 6 Σατανάς. • Έπέσχον τήν κρο6υ• 
μίβν, φησίν, οΐ Ιπάλληλοι πειρασμοί. Τούτους δ| 6 
κοι^/δς χινείν πολέμιο; εΓωθεν, ο^ δή χάριν χεχωλΟ- οε 8ηροΓνοηίΰηΙθ8 αίΟιεΓιοηβδ : 1β3 ^** 8ΐι16αΐ 60ΐη- ^ αΟαι τΙ^νπρ&ς αυτούς έκδημίαν. Ίί νή;; Ένέχο•^έ 
ιΐΜΐιΓίδ Ιιο&(Ί8 η)ο?6Γ6 8θΐ6ΐ, ιι( ρΓθΙπ1)6Γ6ΐρΓθΓ6€ΐίθ- ό Σατανάς ; Να\, φησίν. Ού γάρ θεοΟ τούτο έρ^ον 
ιιοιη »(1 ίρ605. Ουί(1 918 ? 01)8ΐ1ΙιΙ δ8ΐ8η38? ΡγοΓ6€10, ήν» τ^είς πειρασμούς με χα\ θλίψει; έμπεσεΤν, ώς ίηί{αί( : ιΐ6({υ6 6υΊπι 06υ8 οριιβ 6Γ&1, υΐ ίη 16ΐι- 
ιαΓιοηοβ βΐ αίΠίοΐίοιιοβ ίπΰίϋοΓΟίη , ςυο βιίαιη 
ρΓ()1Γι1)€Γ(.'Γ »(] νο8 ρΓοΟείδεί ; η8ΐιι Ιιοο (ΙΐοίΙ δαίαπ» 
οΙ)8ΐηοιι1υιη. Αά Κοιηηπο8 ςυίιΐβιη (Ιίοίΐ : ι Οβπ» 
ιηε ρΓοΙιίϋυίΙ ^. ι Λ(1 ΟοπηΙΙιίοβ νβρο : < δρ'ΐΓίΙιΐδ 
οροΓαΐίο ίυίΙ 116 νβιιΐΓβηι ' : ι ϋίΰ αυιβηι ςποπίαιη 
Ιη .';ΓηίεΙίοΐΜ'8 Ιπεί(1οιΐ8 ρπερ6(1ί1ιΐ8 65ΐ, 5;ιΐ»ηφ 
(Γκ'ίΐ ίΠυι! 6886 ορυβ (Ιΐνίη) ίαοΐυιη ρίθΐηΊ$8ίοιιο. 
ι Ναπι ()υαβ οεΐ ιιο8ΐΓα 8ρο8? ι Οηαηΐί αηιοΓίιί ϋυηΐ χα\ χωλυΟηναί μου τήν τζρίς ύμά; όδόν • τούτο γάο 
έγκοπήν του Σατανά λέγει. Έπ\ μίν 'Ρωμαίων λέ- 
γει, ι Ό Θδ6; έκώλυσέ με. ι Έπ\ δ^ Κο^ιινΟ.'ων, 
« Του Πνίύματο; δργον έγίνετο τδ μή έλΟεΤν με. > 
^Ωδε δ& έπε'.δή έν πειρασμοί; έμπεσών ένεπ'ΛίσΟτ, 
του Σατα^^^ί λέγει αύτδ Ιργον, κατά συγχώρησιν τ ΰ 
Θ2θ0 γεγονός, ι Τί; γάρ ημών έλπί; ; » Ί) πδση; 
αγάπη; ταΟτα τά (δήματα ! Αι μητέρι; ά8\ ν,ρίς τά 
πα-.δία ταΰτα λαλουσιν. ι ΊΙ στέ-^α,ο; •/.::./',5:ως. » * Κοηι. 1, 13. • 1ΙΓ.0Γ. ι, 15. 105 ΟΟΜΜΕΝΤ. 1Ν ΕΡΙδϊ. 11 ΛΟ Τ1ΙΕ8δΛΪ.. 106 

Έ^ειβ^ Ιπηύξατο αύτοΙ;, φη^ί* Μή νομίτητε οτι Ιχ Α <Ιιι1 νοεανίΐ νθ8. » ΧΊιΙο αιΓιιηι ηιοιΙοδίΊαιη• Καο- τών έμών ευχών σωθή9£σ68, άλλα Ιχ τή; τοΟ χαλέ- 
σαντος άγαθωσύνης Θεού. Εί γάρ εις σωτηριαν έχά« 
λεσε, ιηστ6; βέ έστι , τουτέστιν , αληθή; , ττάντω; 
«ιήσει χατ& τλ θέλημα αύτοΟ χα\ σώσιι. ι'Ο^ χαι 
ιζοιήσει.ι Έφ' φ έχάλεσ<, ψησίν, έπΙ σωτηρί^ι βέ 
ϊχά)^σεν. ι *Α&ελφθ\, ιτροσεύχεσθε 7Γερ\ ημών. ι "Ορχ 
ταπεινότητα, εΐ Παύλος έδίΐτο τής τούτων ευχής, 
ι ^Λαπά^ασΟε τους αδελφού;, ι Επειδή γάρ αύτ6; 
άπιυν οΟχ ήδύνατο διά στόματος χα\ τοΟ δνΟεν άσπά- 
σαιΟαι φιλήματος, δι* έτερων αύτου; άσπάσζσΟαι 
Ρονλεται. ι Έν φιλήματι άγίψ,ι φησίν Ινι γάρ χαι 
δολερ^^ν , ώ; τδ τοΟ Ιούδα, ι Όρχί^ω ύμοί;. » Διά 
τοντο δρχίζει, ίνα κάν αντου χαταφρονήσο)ΐι, δ•.ά 
γοΟν τδν ^^ρχον, πράξωσι τδ ^ηθέν. ί Άναγνωσθή- ηίαιη ρρο εί» οΓ&νβΓηΙ, :ιΊΐ : Νβ 6χί$ΐΊιη6ΐί9 ςυοϋ 
ηιβί» ρΓοεΊΙ>ιΐ8 δ&Ινεηιίηί, 86<1 €Χ <']ιΐ8 Ι)0ΐΓιΐαΐ6 ςηΙ 
νοο&ν'α νοδ. Ναηι δι «ι1 5»1ηΐ6ΐη νοεανίΐ, οΐ Γιιΐΰΐίδ 
6»1, ίϋ 681, ν€Γ9Χ, οιηηίπο Γ3α6ΐ]υχΐ9 νοίαηίαίβηι 
&υ&ηι 6ΐ δ>1ν&1)1ΐ. < Οιιΐ ίιίεπι οΙ&ΐ'ίοΐ : > Α(1 ηυοιΐ 
νίιΐβΐίοβΐ νοεανίΐ, ^ά 83ΐυΐ6ΐΐ) αυΐεπι νοεανίι. ι Ργ»• 
ΙΓ65, ΟΓηΙβ ρΓΟ ηο1>'.8. 1 Υκΐβ αηίιηΐ (ιυιηίΠΐ&ίβηκ 81 
Γ3υ1ιΐ8 Ιιοηιιη εςιβϋαΐ ογαΓιοπο. ι δαίυΐαΐβ ΓΓαίΓεδ ι 
Ναπι ςυοηίαηι ίρ$6 οιιιη ^Ιιεεηδ 68861 ηοη ροΐοηΐ 
016 ρι*»:$6πΐί 8αΙιιΐαΓ6 Οδοιιΐο, ρ6Γ &Γΐ08 νυΐΐ ίρ808 
8&ΙυΐαΓ0. € ϋϋΐιι δαηοΐο ΟδουΙο. ι ΟοηΐΊιιςίΙ εηίιιι 61 
(ΙοΙοδίπη οδδβ 0δ(*υ1υιη, ηυοίε ΓυίΙ ίρδίυβ 4ιιϋφ. 
ι Αϋ]ιΐΓ0 νυ3. ι Ρρορίρρεα 3(1]υΓ«ι, υΐ βί εΐί.ιιιι 
ίρδίιηι ϋεΝρΊοί^ΐιΙ, 8:ιΙΐ6ΐιι ρΓορΙοΓ ]υΐ'3ηιβηΐιιιιι Γα• ναι τήν Έπιστολήν. ι Τούτο πόθου μόίλλον, ή διδι- Β ιίαηΙ ςυοιΙ (ΙίοΙυιη 68ΐ. ι ΙΙΐ ΐ6β:ι1υΓ Ιιχο Ερίδίοΐα ι σχαλία; χάριν. Ινα χάχείνοι; 6 προσδιαλεγόμενο;, 
φη ϊίν. € Ή χάρις του Κυρίου ημών. ι "Οπου δέ 
χάρι; Χρίστου, πάντα τα αγαθά παρομαρτεΤ. ΤέΛος, σϋν ββψ, της χρός ΒεσσοΛοτικεΙς 
Λ^ώ^ης Ψ.πιστοΛί\ς. Έγράφη άτΛ Αθηνών. ΙΙοο αΐϋοΗδ ηια^ίδ 681 ηααιη (Ιοΰΐιίη» £ΓϋΓια : ιιΐ 
ουηι ιΙΠβ €ΐί&ηι ροδδΐιη ίΐα ιηί806Γ6 δεηιιοηοδ. ι 6γ2• 
Γΐ3 Οοιιιίιη ιιοδίΓί 468υ Οΐιπδΐΐ. ι ϋΙ)ί αυίειιι ΟΙιτίδΐΐ 
£Γ3ΐΐΑ €81, 1)003 οπιπίο 60ΐιιίΐαηΐυΓ. 

¥ίηί$^ άίήηο [αΐίηΐβ αιιχί/ίο, ρΗοήδ αά ΤΙιη$αΙθ' 

ηκ€η$€$ Ερί»ίϋίω, 

56Γφΐ& 6δΙ 3ΐ) Αΐΐιεηίδ. ΥΠΟΘΕΣΙΣ 

ΠΡΟΣ θεσσαλονικείς ΔΕΠΕΡΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ. ΑΗΟυΜΕΝΤϋΜ 

Ρ03ΤΕΕΙΟΚΙ8 ΕΡΙδΤΟΙ,^Ε ΑΟ ΤΗΕδδΑΙ,ΟΝΙΟΕΝδΕδ Ταύτην έπιηέλλει άπδ Τώμης. Ή δΐ πρόφασι; Ο 
της Επιστολής αύτη* Τινές άπδ θεσσαλον{χης 
άργο\ χα\ άταχτοι περιερχόμενοι , τους αδελφούς 
ύφήρπαζον, ώς ήδη τής παρουσίας του Κυρίου έν- 
στασης. Ηπάτων δέ τους σχούοντας ώ; τού *Απο« 
οτόλου τούτο δηλούντος, χα\ ύπδ πνεύματος άχού- 
οαντες. Ταύτα τοίνυν μαθών 6 *Απδστολο;, γράφει 
τήν Έπιστολήν. ΚαΙ πρώτον μέν αποδέχεται τήν 
«ίστιν αυτών αύςάνουσαν. Κα\ δτι έν αύτοΓς έχαυ- 
χίτο. τάς θλίψεις γενναίως ύικοφέρουσι διά τδν Χρι- 
στάν. Κα\ παραμυθείται δέ αυτού; ώς έσομένης 
έχδιχίας παρά τού Θεού, χατά τών αυτούς άδιχούν- 
των• Έπειτα περ\ τή; παρουσία; τού ΐωτήρος δι- 
δάσκει μηδενΐ αυτούς πείθεσθαι , μήτε θροεΖσθαι 
αυτούς, μήτ< διά «νεύματος, μήτε ώς αυτού γρά- 
ψαντος, μηδ* δλως νομίζειν ήδη παρεΤναι αυτήν. ^ 
Μη γάρ πρότερον Ισεσθαι αυτήν, έάν μή ή αποστα- 
σία «ρώτον Ιλθ^, χα\ μετά ταύτην δ ^Αντίχριστος, 
δ Τ1^ τής άπωλείας, οΐί τήν παρουσίαν έν σημείοις 

ρατβοι.. ϋΑ. εχιχ. 194 ^^^^^ ^^ 1^1)6 Κοη)3 δ6ΓΊ1>ίι. £$( αυΐβιιι Ιιοε 
Ερΐ8ΐ(•1;£ βΓ^υηιβηΐιιιη: Οιιί(1αη)6Τ))6883ΐοηί€8θΐίθ8ί 
αε ΐηοΓίϋηαΐΊ ο'ίΓευηιευηϋο δυΙ^νοΠεϋαηΐ ΓΓαΐΓ68, 
ςυ&δί ]αιη ίιιιηιΊποηΐε Οοιηίηί &(1ν6ηΐυ. δ6(]ιιε6ΐ)8ΐιΐ 
ΑΐιΙοιη Γγ31γ68, Ιαηηυαιη Ιιοο Αροδίοΐυδ 8ί§;ιιίϋοαδ- 
86ΐ 61 8 ^ρΊΐ'ίΐυ 9ΐΐ(1ί886ηΐ. Ηίδ ί(ζίΐυΓ α(ΐ(ϋΓΐ8 Αρυ- 
βίοΐυδ 8€Γϊ1)ίΐ ΕρΊδίοΙαηι. Ει ρπιηυπι ςυίάβιιι Ωϋεπι 
εοΓυιη νείυΐΐ 3υβιη6ηΐ2ΐ3ΐη οοιηπιεικΙ&Ι, εΐ ηιιοιΐ ίιι 
ίρ$ί8 ((1οπαΓ6ΐυΓ, 60 ςυοά ΑΟΙίΐ'Ιίοηεδ ρΓορίοτ 
ΟΙιπ&ΐυιη τίΓίΓαεΓ ΓεΓΓβηΐ : εοδςυε εοιίδοΙαΙυΓ, 
οδίεηάεηδ ΓυΙυΓ&ιη α Οεο ιιΐΐίοπειιι αϋνεΓβιΐδ ΐΙΙον 
ςυί Ίρ808 ίη]υΓί3 Α(Γιεί6Κ>»ηΐ. Οβίηιΐυ 608(ΐ6 δαίνα- 
ΐοπ8 α(1νοηΐυ (Ιοεβηδ, ΙιοΠαΐαΓ ηε ευίηυ^ιη εΓβ- 
(Ιαηΐ, πεςυε ΙυΓΐ>6ηΐυΓ, ηε ρΓορίβΓδρίπΐυιη «ιυίϋεηι, 
ηεηυε δ'ι ηυΐδ ά'ιαί ίρειιηι δεηρδίβδε : ηβ οιηηίιιο 
εχίλΐΐηιεηΐ ίΙΙυιη ]3ΐιι 3<1ΓυΓε• Νοη εηΐιη ρΓίυβ 
λόεηΐ, ίηςιιΐΐ, ηί!»ί (ΙεΓεείίο ρπηιυιη νεαεπί, ια 
ροί»ΐ Ιρβαηι ΑηΐίεΙιπδΙιΐδ 1ϋίϋ8 ρβΓάίΐίοηίβ, €α]ι:λ 
αιίτεηίαιιι ευπα δί^η'ϋ ει ρΓοϋί^ΊΊβ πιεπάλοΙΙ}!;» 

4 107 (ΕΠυΜΕΝΙΙ ΤΙ110€.£ ΕΡΙ500ΡΙ 1(Β 

Γιιΐυηιηι •^€υη^οιη ορΟΓλΓιοηβηι δαίαιι» ιιί{ηίϋ€αΙ. Α ««^ τ<ρ23(ψ€ύ6ους χατ* ένΙ^βιαν τς(ί Σχτχνί. 1η• 185 Π^'-ίη^β «(ΙΙιοηΑηιι Ίρ&ο«, ιιΐ βίβηΐ γΊπΙίΐΰΓ 
:ιε ΐβιιβΑίιΙ ΐΓλϋίϋοηβ• ηαΜ «Ι» Ιριο €(1θ€ΐί ΰηιιΙ, 
ρπΒοΙρΊι αΐ ηυΐΐιιη 1ΐ2λ)€3ΐηΐ €θΐηιηιιηΐ€»ϋοηοιη €υοι 
ίιΐ0Γ(1ίιΐ3ΐΐΐ§, ιιιυίη ροΓιιιβ ΐΠο< 6]ί€ΐ«ηΐ : ΙηιΙίοΐ ϋηίιη 
Γΐιποββ ϋο|6Γ« ΰο• ςυΙ 6)υ&ηιο<ΙΊ 8υηΙ. Εΐ ηηινβΓ- 
(αΙΗ^γ ρΓΧοίρίΙ• υΙ ςοΐ ίρ»Ιυ8 ΜπηοηΊΙ>υ8 ηοη 

ΙΐΙ)ΐ6ΐηρ6Γ8ν6ηΐ, 6ΐΐΓ8 €0η({Γ6]!8Γΐ0ηβΙΙΙ 8ΐ>|Μί3ΐΐΙΓ• 

Οοηιυηςαβ ρλοβιη Πϋ§ρΓ€θΐυ$ €οη€ΐυ(1ίΐΕρΐ8ΐοΐ3ΐιι 
Μίαιβίίοπι^ ρΓορπα η^ηυ 8επρΐ2, ςιιοϋ βίβηιιιιι 68- 
86 8ίιιβυΐ8ηιηι ΕρΐβΙοίΑπιπ) 8Ί|;ιιίΟονίΙ. 

ΤΠΕΟΟΟΚΕΤΙ. 

ΟΐΙΟΐΓΐ8ΙΙΙ ΊΐΙ ρΓίθΓ6 Ερί8ΐθΐΑ 8€Ηρ8ΙΙ 1311(10801 3(1 

Ίρ^08 οιιιηΐιιο ρπ)Γβ€ΐιιηΐ8 68861, 6ΐ ςαβΒ 618 (1668- ^ τως άπιων «ρ6ς αύτοΟς, χα\ άναπλη^ΰν μέλλω 
8€ΐιΐ ίιιιρΐ6ΐυΓΐΐ8, 80 ιιιιιΊΐΑ ςυχ<1αιιι (Ιίΐ66ΐίοηί8 8Ί|;ιι», ύτηρήματα αύτΔν, χα\ «ολλά τίνα Ατάιπ;ς βη ικ'ΰ ΙαηιοΜ ρΓοΓυοίυβ 68ΐ : ί(ΐ60 1ΐ8η€ 8(1(111 ΕρίβΙα* 
Ι8αι 1ο60 801 8(1ν6η1ιΐ8. Οιιθ(1 801601 8(1 Ιρ808 ηοη 8ΐΙ 
ρΓθΓ6€ΐιΐ8, Ιιίηΰ €οη]ίοί ροΐ68ΐ. Ουιη Ιη ρηοΓ6 Ερί- 

Κΐθΐ8 (16 ΐ6ΐηρ0ΓΪΐ)08 8(1ν6Πΐυ8 ΙΗμιΙΠΙΪ 8€ΓίΙ>:*Γ6 

ιΙΙ$ΐυ1ίίκ&6ΐ» Ι8η(|08ηι άβ γ6 ςυχ ηίΐιίΐ ίρ&ί8 αΟοπΌΐ 
ιιΓιΙίΐ8Γΐ8, ηοηο (16 1ιθ€86Γί1»11 : ηοη 1(1 ί8€ΐυΓυ8 8ΐ 

ίρ$6 ρΓθΓ6€ΐ08 Γθί886ΐ 8(1 608. 01) 1ΐ8η6 8υΐ6ΠΙ €3υ• 

ίι8ΐη »ογΊ1)ΊΙ (16 ΐ6ηιρθΓΊΙ)ΐ)8. δ6<1υοΐθΓ('8 ηιΓκΙαηι (1Ί- 
οοΐ38ηΐ ]8ηι 8(ΐ6ΐ86 8(1ν6η1πιη Οοηιίηί : ςυο(1 βί \ά 
Υ6ΓΜ1ΙΙ 68861, β1ιη8ΐυ8 ηΐ€η(ΐ8Χ ίητ6ηίΓ6ΐυΓ. Ναηι ίρ86 
ίιι Εναηρ6ΐΓΐ8 8ίκη8 8ηί (16(111 α(1ν6ηΐυ8 (|ιιφ ηοηϋυπι 

10ΙΐΙΐς6Γ8ΐΐΙ. ΟΟ^ΐΐυΓ Ιΐαςηβ 6ΐίρ86 (1ί886Γ6Γ6 (Ι6 8ί}$ηί8 

ΐ|ΐι;υ 8ηΐ6 βϋνοηΐυιΐ) 6οηΓιιΐ({6ηΐ, 6ΐ (16 Λ«ΙίοΙΐΓί&ΐΙ 

«(ΙιοίΓ.ο, ρ6Γ οηιηΊ8 (ΐ6€ΐ8Γ8η8 ν6Γ8 6886 ΟοηιίιιΊ £ 9ΐως^ βιί ιιάντων άληθιΐ; χίίς του Κυρίου «ρο^^ί;• σΟιι βημαίνιι. Είτα παραινέσας αύτ(>1; στ^,3»ιν γ:ν- 
ναίυ; χα\ χρατιΝ τάς «αρζβδσιις &ς έβι^άχθην» 
ιηρ* αύτου, πβραγγίλλιι μη&μίαν χοΐ¥ΐιΐν£αν Ιχην 
μ<τά τΑν Αταχτων, ΑλλΑ χα\ &1^ο6^λλ2ιν α&το^;. 
Είναι γάρ χα\ ιηριΐργοικ Χβ\ ιιλάνους έ(ή).Μ;ι 
τοΟς τοιούτους• Κα\ χαΒάλου «αρήγγϋλι , τ^ν μη 
ύπαχούοντα τοΙς λόγοις αύτου, τούτον άπο9υνβγ««γον 
γίνεβθαι• Κα\ λθ(ΐ:6ν έπβυξάμινος αύτοΖς «Ιρήνην, 
τιλιιοΙ τήν Έιαβτολήν, τ6ν άακχνμδν τζ \1ίι χ£•.ρ\ 
γράψας, δι»ρ σημβίόν είναι ικίβης Έπιττολή; Ιΐ' 
δήλωχιν. 

ΘΕΟΔΟΡΗΤΟΥ. 

Έπ8ΐ^ έν τ^ κρώ^ επιστολή Ιγραψιν ώς ιιάν• 

μέλλ(ιΐν τί 
μβν- 
τιχ2, ούχ άπηλβ• &^, ταύτην ικροατ{6ηαι τήν Έη• 
στολήν&ντΙ τής ιταρουβίας αύτοΰ. *Οτι βΐ μη &ι:τ,λ^ 
πρ^ αύτοϋς, Ινθιν βτοχαβτέαν• Έν τ|| ιτρώτι^ τΐίρ\ 
των χρόνων τ1)ς του Κυρίου «αρουσίας ύι»ρ6έμ<νο; 
γράψαι ώς ού χρβιωββς αύτοίς, νΟν γράφ<ι, οΰ τονϋΊ 
τούτο» ιΓγι αύτ6ς Αιηληλύ^ιι• Γράφχ: βέ «χρί των 
χρόνων δι3{ ταύτην τ^ αΐτίαν. ΛυμβώνΙς τιν(ς Ελ<- 
γον ικαρβίναι λοικ^ν τήν «αρουβίαν του Κυρίου. £1 
ει τοΰτο ήν &ληθΙς, δ Χριστές ψιυστής «ύρίτχιτο. 
Αύτ6ς γάρ έν τοί; Εύαγγελίοις βημιΓον της ιαρου- 
σίας αύτοΰ ε<δωχ<ν, &τινα ούχ ήν Ιχβ^ντα• *Αναγχά• 
ζβται ουν χα\ αύτ6; διαλαβχΐν π€ρ\ τών πρ^ της ια- 
ρουϊίας σημείων, χα\ της του *Αντιχρί9του Ιλιύ- ν»(ίο!ΐιι:ι. 

Ι*03ΤΕ[110Ι{Ι8 ΛΟ ΤIIΕ88Α^0^Ί^Ε^8Ε8 
ΕΡ18Τ01^Ε €ΑΙΊΤΑ. 

^ " 18β ^Γβΐίαηιιιι ααίο ά€ ρά$ ΤΗΰααΙοηΐαΛίίηηί 
η €ΐιατίΐαΐε αο ραΙί€ηΙΙα αά ΗΙοτΗΐη Ηοηοηιη €ί 
α[βί^€ηΐίΗαι ηΐΐωηειη: $ί ρτ€€αΐίο ρτο ίριοηιιιι ρ#τ- 
(ίαΐοΜ §ΙοήθΜ αά €1ιπ<ΐί ^ίοπαιη, 

2. ΰ€ βηε ηΜί €ήί ρο$ί ΑηΙκΜίΙαηι πιίΐΙ^κ/ιΐΜ 
αά ^Ηάαο^ΗIΗ ταΐατ^ηίίοηεη ηκί €Ηη$ίο ηοη €η• 

7», ϋταίΙατΗΜ ύΰίίο 4$ νοεαΙίοΜ, 

Α, II ί ρτο ΙρίΟ ρτ€€€Ηΐην €ί ρτο ορ€Τ€ ΕναΗ^εΙΗ. 

5. ΕχΗοτίαίΙο αά ΙαΙ>οτ€ΤΗ €ί άετΐίαίιοηετη οΙΐ(ΐιο• 

ΓΝΓΝ α€ ύΗτϊο$€ ά€^€ηΙίνηι, 
ϋ. Ρτ^€αΐίο ρτο ραοβ, ηηοί €$ί α Οφο, σεις ποιων. 

ΚΕΦΚΑΜΚ ΤΠΣ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣλΑΟΝΙΚΕΙΣ 
ΑΕΤΤΕΡΑΣ ΕΠΙΣΤΟΑΒΣ. 

α*. Ευχαριστία ύ*έρ χϊ\ς τώτ ΒεσσοΛοηκίωτ 
πίστεως ηα\ άγαμης καΧ ^πομστης έηΐ τφ^ 
αύτώκ, χαΐ χοΛάσα τώτ ΘΛίβάττωτ* ηαϊ αύγ,Ιι 
υπέρ τοΛαίώσεως^ αντώτ έτδόξον έχΐ δ^ξ^^ 
Χρίστου, 

β*. Περί τίΛουζ, δτί μετά ^ΑττΙχριστοτ τότ χ^μ- 
αόμετοτ έΜΐ έΛέγχφ 7«ν^α/ωτ άχίστιισάττων 
Χρ^στφ. 

γ\ Ευχαριστία χερΙ ^ν}^ ηΛήσεως, 

^. ΠαράΜΛτισις ευχής ϋ*έρ αύτοΰ «αϊ του 

β*. ΠροτροΛή εργασίας χαΐ χαραίτήσεως τών άρ• 

γών %α\ Μερίέργωτ. 
<:', Ενχ}ι χερ\ είρήγί^ςτής χήρα θεον. 100 αΟΜΜΕΧΤ. ΙΝΕΡΙδΤ. II ΛηΤΗΕ.>ί>ΛΙ-. 110 ΠΑΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Η ΠΡΟΣ θεσσαλονικείς ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ• ΡΑϋΙ.1 ΑΡΟδΤΟΙΙ 

ΑΟ ΤΗΕδδΑΙΟΝΙΟΕΝδΕδ ΡΟδΤΕΒΙΟβ ΕΡΙδΤΟίΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟλ. 

ΠανΛος χαΐ ΣιΛουατός χαΐ Τιμόθεος χ^ ΈκκΛί]- 
σ•'^ Β9σσαΧογ%κέίΜίτ έτ θεφ ΠατρΙ ή/<ώτ χαϊ 
Κνρίφ Ιησού Χριστφ, Χάρις νμίν χαϊ εΙρΫ{ττ{ 
άΛό Θεού Πατρίς ήμώτ καϊ Κυρίου Ίησον 
Χρίστου• 

Ο0τακχα\ &ν τ|} πρώτη ήρξατο έτΓ'.στολζ, χαΙ 

ιιρ^χς τάς ΙμΙ παριγραφάς. ι Έν θεφ ΙΙατρί 

ήμων. ι Ένι γίρ έχχλησία, μή έν Πατρ\ Χ3\ ΤΙφ, 

ώς αΐ ιών *£λλήνων, χαΐ πολλών &}^ο>ν αίρετιχών. 

ι Χάρις ύμΧν χιΐ εΙρήνη. • 0;δα γάρ δπω; μέγα ή 

χάρις χαι\ ή κίρήνη τοΟ θκοΟ, χα\ δτι πρ^ς πει- 

ρυμοι; χουφυμλν άτιεργάζεται. Δ'.6 3υν{χώς αυτά; 

έπχΰχεται. 

ΚΕΦΑΛ. Α'• 

ΕΙ'γΛρΐίΤζΙα ύχέρ της τώνθβσσαΛοτικέων χΐστειος 
και ά\άχτ\ς καΧ ύχομοτης έχι τιμι} αύτώ*\ καϊ 
κ Λάσει τωτ ΘΛίδόιττωτ, και ενχη ν^ρρ 
Τβ^^ειώσεως αύτώτ ένδοξου έχΐ δόξζΐ Χριστού, 

Ενχαριστείν όφειΛομετ τφ θεφ Λάττοτε χερϊ 
ΐ'/ιωκ, άδεΛφοϊ^ καθώς άξιότ έστιν^ δτι ύΛεραυ- 
(ι(τ€ΐή χΐστις υμών, χαϊ χΛεονάΙ^ι ή άγάχη 
^Γ^^ έκαστου χάττων ήμωτ εΙς άΛΛή Ιους, Ώστε 
<\μάς αυτούς έτ ύμΐν χαύχάσθαι έτ ταΊς *ΕκκΛτι^ 
σίαις του θεοϋ^ ύχέρ της ύχομοτης ύμώτ χαϊ 
πίστεως έτ χάσι τοΙς διωγμοΊς ύμώτ καϊ ταις 
9ΧΙγεσΐΥ αϊς άτέχεσθε, Ιτδειγμα της δικαιοκρι^ 
σίας τού θεόΰ εΙς τό καταξιωθηταιύμάς της βα^ 
σ/Λείας του θεού ύχέρ ^ς χαϊ χάσχετε, 

Δύοδιδάτχειαΰτους^δνιχαιοΙ συμβαίνοντες αυτοί; 
πειρααμοΧ, ού θρήνων, άλλ* ευχαριστιών ε Ιιινάξιο'., 
χι: οτι ύπίρ ών πάσχουσιν, ύπίρ τε ών ύπομένου- 
σ:ν, τψ θεφ χάριν Ιατέον. — [ΦΩΤ.] ΕΙ εΰχαριστείν 
6εΙ περ\ τών έτέροιςχατωρθωμάτων, χί πάθωτιν οΐ βα* 
βχαίνοντι; τοΙς χατορθοΟσι ; € Καθώ; &ςιόν Ιστιν. ι 
"Η, "Οτι, φη9\,δίχαιον έατι, νοήσει;• ή τ^,Μεγάλω;, 
Ιξαχουστέον, ?να ^, Μεγάλω;, χαθώ; άςιον τφμε- 
γά>.α παρέχοντι. ι Ότι ύπεραυξάνει. ι Υπερβολής τ^ 
ϋχέρ, τςμαντιχ^έστι. Πώςδέ Ενιπίστιναύξηθήναι ; 
(ταν ιαιραβμών χα\ θλίψεων έπελθουσών, μη οα- 
λευθϊ *^ί• « Ϊ^Α^ πλεονάζει ή αγάπη. > "Αρα χα\ 
π 6ς τ* φ<ρβιν πειρασμοί;, τ6 αγαπάν χα\ αλλήλων 
Ι,,εβθαι, ΐίολλά συμβάλλεται. ^Εδήλω'ΐε γίρ έχ τού• 
η»ν,βτι πάντων ή πρ6; άλλήλου; άγάττη Γιη ήν, χχ\ Α 187 ΡΒΟΟΕΜίυΜ. 

ι, ι, 2. ΡαηΙηαι Ι^Ιταηνί αο ΤιηιοίΗεΗΐ £€€(€" 
ει'έτ ΤΗ€$$αΙοηΪ€είηίΗ9η ίη Οεο Ραίνε αοϋτο §ί £/ο• 
ιηίιιο /αη €ΐΐΓί$ίο : αναΐία νοϋίί ει ραχ α Οεο Ρα• 
(τε ηοιίτο α ΟοηιίΗΟ ίείη Οιτηίο, 

1ΐ34|υβ ίη ρΓΪΟΓβ Ερΐβίοΐλ βυιηρβίΐ «χοπίίυηι, οι 
αηίιιιαιίνβηο ςυχ ϋ)Ί Αΐιηοΐ;ιΐ2 βιιπί. ι Ιιι Οίο 
ΡαΐΓβ ηοδίΓΟ. ι ϋοπΓιη^ίΐ βπίιη 6886 ΕεΰΙοβΊαιιι ηοιι 
ΐη ΡαΐΓ6 61 ΡίΓιο» νβΐυιί 8αηΙ βΓΦεοηιιη Ε€υΐ6$ί96 
30 &Γιοι υιη ιηιιΙΐοΓυηι ΙιβΓοίίεοιυιη. ι βΓαΐία νυϋίβ 
ϋΐ ρ»χ. » δοίΐ οηίιη ςυοϋ ιηα^ηα βίι ^Γλίίλ 6( ραχ 
Π(;ί, 61 (\\\οά ϋΙΙβν'ΐΑΐίοηειη ίη η(ηί€ΐίοηίϋυ$ ορ6Γ6- 
ΙυΓ, ίιΐΰο Ιια8 €0η1ΐπιΐ6 6χορΙ&1. 

188 ^ΑΡυτ ι. 

Β ΟναΐΊατηηι αοΐΊο άε ήάε ΊΗειιαΙοηιοεΗΐίΗΐη εί 
οΗατΊΐαίε αε ραΐΊεηιία αα ίΙΙοηιηι Ιιοΐίοτβηι εΐ αφι-' 
ςειιΐίαιη ηΐιίοηεηι : €ί ρτεεαίίο ρτο ίρευταιη ρετίεΰ' 
Ιίοηε ςΙοτίο$α αά Οιήιΐί ρίοήαηι, 

Ι, 3 5. ϋναΐίαε α^€τε ΜεηΐΜ$ Οεο εεηιρετ ύε 
νοΗε, [ταΐτε$9 ιιΙ ραΓ «</, ηαοά νείιεηιεηΐετ αηρείύαί 
βάεε νε^ηα εί εχκΰεηί Μπίπα οηιηίνηι €ΐιαϊίΐα$ 
€Η]ηίηίΛβ ίη αΐίεταιη : αάεο ηΐ ηο$Ίριί άε νοΰί$ φΙο• 
τΊαηΗΓ ίη ΕεεΙεείη Οει άε Ιυΐίταηΐία νείίνα εΐ (ίάι*^ 
επρετ οηι/ιί6ΐΜ ρεηεαϋίυηίόιιε εΐ ο/ρίπίοιιίάιιι ηηαε 
$αίΙίηείί$^ άο€αίηεηίΗΐη ]ΐαΐι ]ηάΊαΊ ϋεί^ ίη Ιιοο «Ι 
ι/ί^/ηί ίιαΰεαηιίηί τεςηο Οεί ρτο ηηο εΐιαηι ραίΊηιίηΐ, Οιιο ίρ50$ (Ιοεοί : 60 ηυοϋ &(ηίεΐίοη65 ςυχ ίη ίρ$03 
Ο ίιιείιΐοηιιιΐ ηοη Ιυαυηι, 86(1 βΓ&Ιΐ2Γυυι 96ΐίοη6υι 
ηιΟΓβ&ηΐιΐΓ, 61 ςυοϋ ρΓο ΙιΊδ ςυχ ίρ&ί ρηΓιιιηΐυΓ 36 
8υ$1ίη6ηΐ, 060 δίιιΐ Γ6Γ6Γ6η(ΐ3β ^ΓαιίβΒ. — Βΐ 0(0 
$ίηΐ ίςβηιΐ» %\Λίιχ ρτο Ικ)ΐιί8 οριτπϋυβ «1) 3ΐϋ^ 
ρ6Γ3€ΐΪ8, ({υί(1η3Πΐ ΙΙΙυδ ρ3ΐΐ οροΠ^Ι ηυί 6Γ§3 1)6η6 
ορ6Γ3ηΐ6$ ιπνΐϋία ΐ3η)ΤΙΙΠΐυΓ? € ϋΐ ρΑΓ 68(• » ΑιιΙ 

ίιιΐ6ΐϋς6$ ςυθ(1 ϋίο&ι 'κ) ]υ«1αη) 6886. Αηΐ 8υΙ)αυ- 
ϋίεηιΐυηι 68ΐ Μ:ΐ2ηίϋί'6, υΐ 8ΊΙ 86η8ΐΐ8: Ιΐ3|;ηίθ€6 ιιΐ 

|ΚΙΓ 681 61 βΓ3ΐί9> 326Γ6 ίΙθΙ)6Πΐυ8 ήϋ! ηΐ3£;η3 ΟΟΠ* 

Ιιιΐίΐ. ι Οιιοϋ ΤΰΙιοιηεηΐβΓ 3ΐΐ{68€3ΐ. • Ναηι ιιι 
ν6ΐ1>ο ύπεραυξάνει ρΓΧροβίΙίο ύπ^ρ οχοΰΠοηΓιΟΐ 3ο 
ν6ΐΐ6ΐη6ηΐΐ<β 8ί|(ΐΓιΟθ3Γι?3 6βΙ. Ουοπιοϋο Αυΐβιη 
Γοηΐίιιςίι ύάαη Λυ%^τ\1 Ου3η(Ιο ΐ6ηΙοΐίοηΊ1)υ& 6ΐ 
8ΐηί( Γιοΐ)ΐΙ)ύ8 ηιπίίρίλπι ηιοΐιΐ8 ηοη ίυοΓίΐ, ι Εΐ6χα- 91 (ΕΟϋΜΕΝΙΙ ΙΚΙΟΟΛ ΕΡΙδΟΟΡΙ 92 

€ί ιηοΓ/ιιΙ ίπ ΟΗτ'ηίο πίΗτ^ίηΙ ρηηΐΗΐη : άβΐηάο ηβ% Α ται Λλ' ούρατον, χαϊ οΐ ί'εχροί ετ Χρισχφ άτο' ηηί νίΰίηηί ηηί τΰΙίηηνίηΐΗτ, $ΐηι«ί αιηι ίΙΙη τα- 
ρίΰπιηϊ ίη ηπΜνα ίη Οΰΰντεηηι ΰοηιιηί ίιι α^^α : €ί 
ίΊ€ ΐ€ήιφετ ϋηη Οονηίηο ετίΐιΐΜί, Ρτοϊηάε ΰοηιοΐβιαιηι 
νοι νηηίηο ίη νετί>η Ηί$, 

Μ^^πυη! ίΙίαιίΓυβ 6Γ81 ιη]Τ5ΐ6πυιη, 6ΐ ρΓθρΐ£Γ6& 
υ1 Α(ΐ68 »(11ΓιΙ)«Γ€ΐιΐΓθ1>β6Γν2νίΐ. Νοη ηο$ΐ6Γ,ίηςυίΐ, 
56ΓΠΙΟ β8ΐ, 864] Οοπιίηί. Ι Ιπ ΥβΓίΜ) Ποηΐιιί. » ΡΟΓ- 
Ι&&8Ί8 €Γι«ηι Ιιοο υηιιιη €γ&ι >Γ08ηοΓυιη : ηοη 8ΐι- 
Ιανη οοιηΐα 6ΐο<|η1 Ποίΐιιιη βηΐ, ^ά 1»6η6 Ι8ΐυ()• 
< Ουοά ηο8• ι Νοη ϋβ 8βίρ80 Ιιοο (1ί€ΐι, η6(|υ6 
€ηίηι υβςιιβ 2ά ιά Ιβιηρυβ €0Γρ0Γ3Πΐ6Γ τίΰ(υΓυ8 

6ΓαΙ, 8€ά 80811) ρ€Γ80ηαΐη ν€Γΐ)ί €80821 ρΓΟΓβΓί. 

ι Οαί νΊνίηιυ8, ι ΥΊ?6Γ6 (ΙίοίΙ ληίηΐ88, (ΙοΓοαίΓβ νε- 
ΓΟ €θΓροΓ8. Νρ^υαςϋοπι ι^Κογ αηΙβτβΠβηΐ Αηίιη», 
8β(] ρΓίηιιιπ) 6ΐ€ΐΐ8ΐυηΐυΓ €0Γρ0Γ&, υ( λπΊιηχ ίΠι 
Γ68υΐ)ΐ2ηΙ :ςυ28 6ΐί8ΐιι Γΰ1ίη(|υί ϋ'ΐΰΗ ρΓορίβΓ ίιηιηοΓ- 
ΐαΐίΐβίβπι. Νίδί βιιίιιι (Ιβ ληίιη»1)υ8 1ο€υΐυ8 εβββΐ, 
ηβηυ2(]ΐΐλΐτι (ϋχί886ΐ : Νο8 ςπί νίνίιηυ8 ςυί Γβϋη* 
ί|αΊιηυΓ, ευηι βΐίίΐη ηιοπΙυΓϋΐ 68561. Αίΐ 6Γ£0 : Νθ8 
ηιΓιιηχ νίν6ηΐ68 ιΐ6ηυ2(|ΐιαιη €0Γρ0Γ8 αηΐβνβηβιηυδ 

ίη Γ68υΓΓ60ΐΊθη6, 86(1 ΙΐηΟ Ουίη ΐρβίβ Γ68υΓΓ6€ΐίθΠ6 

ΓΓϋειηυΓ. Ιΐα Ιΐ8ΐ)6ΐ (Ιΐνυκ ΜεΐΗοόίυβ ΠΙιγο ϋ€ τν- 
ίΗττ€€ΐΊοη€. 174 * Ο^ί (ΙΰΙίηςυίηιυΓ. ι δίφΐίϋεπ) 
ηιιί Ιυηο νινί Γ6ρ6η6ΐιΙυΓ, Ιη ραηςίο Ιεοιροπδ, ίη 
ηιοπιεηΐο οεηΐί ΊιηπιιιΙαϋιιηΙυΓ, ςυβηί)2()ιΐ)0(]υιη Ίη 
ρηοΓ6 αϋ €οηηΐΙιίο& Ερί8ΐο1α (ϋαΐ ". ι Νβςυαςυαηι 
ρΓ3Ρν6ΤΐΊ6ΐηιΐ5. ι Ν^ηι φΟάσωμκν βιιηιίΙιΐΓ 1θ€0 εοηι- 
ρηβ'ιπ προφθά3ωμ£ν, ίϋ 6$Ι, 3ηΐ6Τ6Γ(6ηιΠ8. Οαο- 
χιίϋη οηίηι ρΓοπιρίίυβ νίιΙβϋαΙυΓ, ιιΐ ϊϊ ςαί &(] 16Π)- 
ρυ8 νίΐ3η) ρΓ0(1υχί8$6ηΙ, ίη ηιοηοειιΐο οουϋ ίιηπιυ- 
ΐαΐί Γ3ρ6Γ6ηΐυΓ, ςυ^ηι Ιιί (|ΐιί]αιη ίη αηςΓ68 68&6ηΐ 
Γε(ΐ3€ΐί, (ΙίεΙΙ (ΐϋθ() νίνεηΐεβ ηεςιχαηυαιη ρΓχνεηίεηΐ 
εθ9 π)θΓΐυο8, ΐ^ηίΑ 6ΠΙ ροΐεηΐία Γ68ΐΐ8είΐ&η(ί5. 
€ Οιιοηίαιη ίρβε Οοπ)ίηυ8. ι €Μυ88ηί) άιάί ευΓ ηοη 
8ίηΙ ρΓχτεηΙιιπ 608 ςυί ρΐΊυ8 οιοΠυί 6Γ&ηι. -- 
ι Ιη ]ιι&8υ. ι δίηιυΐ υΐ ίρββ ]υ886ΓίΙ» 61 3Γ€ΐΐ8η([6ΐυ8 
νοεειη επιίδεΓίΐ, αο Ιυ1>« 8οηυ6πηΐ, ϋεβοεηϋεΙ. 
^α1)6ι ηυίϋβΐΗ Οοιηίηυ8, εΐ νοεε βιΐίΐ 0ΐεΙ)9ηβε1υ8 
]ιΐ58υιη ΠοΗΐίηίευπι : 8οηυη)ςιΐ6 εηιίΐΐυηΐ εχίεΓΐ 
0Γ(ϋιιε8 0(Β^ε8(ε8, ςυο8 β§υΓ»ΐίν6 ΙυΙ)88 βρρεΙΙ^ι, 
ςυ6πΐ3(1ιηο(1υπ) εΐίαιη 80ΐιαιη ε(ΐ6Γ6 άίε'ιΐ : 86(1. Οο- 
ηιίηυβ ']υί(ΐ6ΐη, νείυΐΐ ι1ίιΐιηυ8, ]υΙ>6ΐ, &ΓεΙιαη£[6ΐυ8 Β σχήσοντΛΐ αρωτοτ • §Λ8ΐτα οΐ ζίάττβς ή(ΐ9Τς οΐ 
ΛεριΛβίΛόμβτα άμα συν αύτοΤς άρχαγιισόμεβα 
έκ ΤΒ'^έΛαις^ εΙς άπάττησιν τον Κυρίου €ΐς αέρα, 
καΐ ούτως χάττοτΒ σϋτ Κνρίφ ίσόμεθα, 'ΙΙσχί 
χαραχαΛβΤτβ ΛΧΙήΛους έτ τοΊς Λόγοι ς τούτοις. 
Μέγα ΙμελλΕ λέγβιν μυστήριον, χαι βιά τούτο τ& 
άξιόπίΦτον έφύλαξεν. Οΰχ ημέτερος, 9ησ\ν, δ λόγο;, 
άλλα του Κυρίου, ι Έν λόγφ Κυρίου, ι Ίσως χαΐ 
τουιο Ιν Ι^ν των ά^^ήτων. Πάντα βέ ούχ Ιξην * τούτο 
βλ έξην λαλήσαι. ι *ϋτι ήμεΤς. ι ϋύ ΐΕ8ρ\ εαυτοί 
τοΰτ4 φησιν. ΟΟ γάρ Ιμελλε ζζν σωματιχώ; Ιω; τό- 
τε, άλλα λόγου χάριν τ6 έαυτοΟ λέγε*, πρόσωπον. 
€ 01 ζώντες, ι Ζώντας τάς ψυχάς, χοιμηθέντα ^ τά 
σώματα λέγει. Ούχ^άν ουν προλάβωιιν αΐ ψυχιί ■ 
Ίτρώτον γάρ εγείρεται τά σώματι, Γ/α αύτΐι άπολί- 
βωσιν αΐ ψυ/α\, άς χα\ τιεριλιμπάνεσθα*. , φησι, 1\,ϊ 
τ6 άΟάνατον. Ου γάρ άν εί μί; π-ρΐ ψυχών Ιλεγεν £ΐ- 
ΤΜ, τ6, Έμε?ς οΐ ζώντες οΐ περιλειπόμενοι, τελευτή- 
σειν μέλλων. Αέγει οΙ^ν/Οτι οΐ ζώ»/τες αί ψυχβ\, οΟχ 
άν τά σώματα προφθάσω μεν έν τ?, άναστάσει, άλλα 
μετ* αυτών της αναστάσεως τευξώμεθα. Ούτως 6 
έν άγίοις Μεθόδιος, έν τφ Περί αναστάσεως )•5γω. 
1 01 περιλειπόμενοι.ιΤότε γάρ οΐ ευρισκόμενοι ζών- 
τες, έν άτόμιρ, έν (διττζ οφθαλμού άλλαγήσονται, ώς 
έν τζ πρ6ς Κορινθίους πρώτη φησίν. ι Ού μί\ ^Οά- 
σωμετ, τουτέστι , ηρορθάσωμετ^ • προλάβοιμεν. 
Έπειβή γάρ ευχερές έδόχει, τους τότε φθασθέντας 
έν ζωζ, άλλαγέντας έν ^ιτ:} οφθαλμού άρτιασθηναι 
ήπερ τους χόνιν γεγονότας, φησ\ν, οτι οΐ ζώντες οΟ 
μή προφθάσωσι τους τελευτήσα^/τας, τοσαύτη του 
άνιστώντος ή δύναμι;. € Ότι αύτί>ς ό Κύριος, ι 
ΚαΙτήν αΐτίαν λέγει του μή προληφθήναι του; 
προαποθανόντας. — ιΈν χελεύσματ:. ι [ΦΟΤ.] Έν 
τψ αύτ^ν χελεΟσαι, χα\ έν τψ τλν άρχάγγελον φω- 
νείν, χα\ έν τψ τάς σάλπιγγας ήχεΓν, χαταβήσεται. 
Κελεύει μέν 6 Κύριος, χα\ φωνεΓ δ αρχάγγελος τ6 
Δεσποτιχόν χέλευσμα, χα\ ήχουσιν αΐ άλλαι τάςεις 
αΐ ουράνια ι, &ς τροπιχώς σάλπιγγας χαλεΐ, ώσπερ 
χα\τ6 ήχοΰσιν, άλλ'ό μίν Κύριος, δπερ Ιφημ^ν, χε• 
λεύει. Ό £έ αρχάγγελος τδ Δεσποτιχδν χέλευσμα 
μηνύει το?ς ύπ* αύτδν, οΐ δέ διαχονουσιν αύτδ, 
χα\ διηχουσιν εΙς τά του χόσμου πέρατα. Κα\ οΐ νε- 
χροι οι έχ πάσης της οιχουμένης άνίστανται χα\ συν- νεΓΟ Ποιιιίηίευπι ]ιΐ58υηι ηιιηΐίαΐ 8ί1)ί βυΐκΐίΐίδ : {) άγονται. "Ορα δέ πώς ευφυώς χα\ λεπτομερώς ύπο- ροΓΓΟ Ιιί &(1πιίηί8ΐΓ&ηΙ ίρ8υηι, εΐ υ8<]υ6 λά πιυη(1ί 
ΙεΓηιίηο8 ίηίοηαηΐ. Ει πιΟΓίυί ηιιοίςιιοί 8ΐιηΐ εχ 
υηίνεΓβο 0Γΐ)ε, ΓεδυΓ^υηΐ αο εοη^Γε^.'ΐηΐΗΓ. Αηίηι&ιΐ• 
νεηε αυΐβιη ςπαιη βείΐε &ε 8π1)ΐίΙί(εΓ ί1ε8εή1)3ΐ 
ηιοΓίυοιυη) ΓεβϋΓΓεείίοηειη, ςυο &υ(Ιίΐ0Γΐιη) ηιειιΐί- 
1πΐ9 υΐΑξί8 ίηιρπηιαίυΓ. ι Ιη νοοβ ΑΓε1ιαπ|;ε1ί. ι 
Υοεεηι «ΐ!ϋϋ 3ΓεΙΐ8η{>ε1ί ςηα αι1 εοπ){Γε^8η(1ιιιΐι 
8(ΐΙ)]εεΓι$ ρΓαχίρίαΐ »η|;εϋδ , υΐ οιιιηε8 ραΓαΐο8 
Γε(1(ΐ2η1 Ιβηηηαηι ηιΙνεηίΐΜΐΙβ ]ιΐ(Γιεβ. 8ί(]υί(1εη) υι, 
((1:08 3εεερίΙ , Ιειτα τειίϋαΐ ίη ίιηηιΟΓίαΙΙίαΐεηι 
€οηιη)υΐαιο8 , \ά ΟΐΓίδΙί ρΓχεορίιπη οίΓιείΙ : υΐ 
αυίειιι «ιυί α<1 ροδίιχΜίι) ιΐί^ί^ιιο πηπκΐί Ιοε;ι (Η- γράφει τήν τών νεχρών άνάστασιν, ινα μάλλον ταΐς 
τών άχροατώνεΓηέντετυικωμένη διανοίαις. ιΈν φων!) 
αρχαγγέλου, ι Φωνήν αρχαγγέλου φησί, τ!.ν έπι Ά 
συνάγειν τεταγμένοις άγγέλοις έγκελευομένην. τμ- 
χτ; έτοιμους ποιεΓν, ώς του χριτοΟ φΟάσαντος. Τδ 
μΙν γάρ άναδουναι τήν γην ου; έδ^ξατο εν ά^θαρσίςι 
μεταβληΟέντος,τδ χέλευσμα ποιεϊτου Χρίστου. Τδδέ 
τους εΙς τάς εσχατιάς του χ(^σμου διεσπαρμένους, ιΐς 
εν συ ναχθήναι, άγγελοι παρασχευάζουσιν, άρχσγγέλου 
τούτο έγχελευομένου. ι Κα\ έν σάλπιγγι θεού. ι Τού- 
των άρα τών σαλπίγγων τύπος ήσαν αΐ έν τψ βρει 
Σινά. "Ατε γάρ ρασιλίω; έφισταμένου, ε•κότωίσάλ- •ΊΓυΓ λν, ,ϋ. 15 €ΟΜΜΕΝΤ. 1Ν ΕΡΙδΤ. Ι ΛΟ Τ11Ε58Λ1.. 86 

άρασ^Λφ. Τοιγαρούτ ό άΰετών, ουκ άτ^ρωχον Α 9€ά ί'ααη , φή (ίαϋΐ ίρΊπίηηι Βηηηι εαηααιη ΐη 
ά9βτβ7^ ΛΛΛά τότ Βείτ τδν χάί δόιττα τό Ώνενμα το$, 
αΐΎί^ν τό άγιοτ βίς υμάς. 

« Τ5 λοικ^Γ/ ούν, &&λφο(. > Τοδτο γάρ λ^Ιπον , τ^ 
κΙς«αρα(ν&9ΐν ΙλΟεΤν. *Η τ6 λοιπόν άντΙ του άποχρών- 
τΐιΐς &9τ(ν. € Έρωτώμβν ύμ^. ι Τ6 ^Ερωτωμετ χα\ 
χαραΜοΛονμβν^ ταύτόν ϊοχι χα\ ΙσοβυναμιΓ. ι Έν 
Κυρ(φ Ιησού. » *Ορα ταπβκνοφροσύνην. Ού6& πρ^ 
ΐ»ράχλη9ΐν έαυτ^ άξιόιηστυν «Ιναι νομίζει , άλλα 
τ'^νΧριντ^ παραλαμβάνει. Διά τοΟ Χρίστου γάρ, φη- 
σίν, ύμδςναραχαλώ.ιΚαβώςΐϋαρελάβετε.^Τδ παρελά• 
βτη, ο6 ^μάταιν μόνον 1στ\ν, άλλα χα\ πραγμάτων. 
Έξ δνγάρ αύτ^Ιβίου» τύπος τοΓς μαθηταΐς έγίνετο. 
ι Ίνα ««ρισσιύητι.» Κα\ ηλίον τι, φη9\ν, 2ίν ήχούσατβ 
«οαΙτ«. Ός νηπίοις γάρ ού τά τέλιια Ιπέταξχ, φησί. 
Προβαίνοντις βΙ τ^ πίστει, προ^ίνβτβ χα\ τ)) πολι- ςυΐιΐ Γ&€ί1β ςυηιη «€€θροΓίΙί5. δί^υίϋβπι Ι8πηυ«πι ρηΐ3 υΐ &<Ι οχΙιΟΓίαΐΊοηβπι αοοοϋαΙ. Αιιΐ, ςϋθ(Ι βη- 

ρβΓΟβΙ, ίϋ 691, 8ΙΐΠ!θί6Ιΐΐ6Γ 08(. Ι Κο^Αΐηυδ Τ08. > 

Ναιη Ιρωτώμεν 61 παραχαλοΟμεν ί(1βηι 8ΐιηΙ, 6]ιΐ8• 
(Ι6ΐηςιΐ6 ροΐ68ΐιιΙί$. € ΡβΓ Οοιιπηυηι ^68Ηιη. ι Υίϋβ 
αιΓιιηί ιιιθίΐ68ΐί2ΐιι. Νϋ(|ΐΐ6 8(1 οΚ)$'66ΓαΓιοη6ηι$6ίρ8υηι 
ίΙ(ΐ6 ϋί^παιη αιιΐ ίϋοηϋυπι 6586 βχίδΐίηιηΟαΐ, 8(ηΙ 
ΟΙΐΓΐΒΐυιη λββυιιιΐΐ. Ρ6Γ ϋ1ιπ8ΐιιιη, 2ΊΙ, νθ8 οΐλ- 
8θ6Γ0. ι Ουβπιαιίιηοάυηι λΓΟβρίβΙίδ. » Αεθ6ρί8ΐί8 , 
ηοη (1β Τ6Γΐ)ί8 Ιαηίαιη 68ΐ, ν6Γυιιι 6ΐίαιη άβ Γ6ΐ>υ8. 
Ναιη 6Χ γίΐ» βυ» ορ6ηΙ)ΐΐ8, (ΙΊβοίρυΗδ 6Χ6η)ρΙαΓ 
6Γ3ΙΙ. € ϋΐ Αΐιυη(ΐ6Γΐ8. ι Ει 8ΐηρ1ίυ8, ίηςυίΐ , «Η- τε(^. « 0Γ8ατ< γάρ τίνας παραγγελίας.» Τ)| έχιίνων 
Ι^^Ι^Ώ ^Τϊ^Ρ^ν^ν^"^^ αυτά; χαταλιμπάνει. ι Ό 
άγιααμδς ύμων. » Θέλημα γάρ θβου, φησ\ν, ή σω- 
φροσύνη ύμων. Έν έχάστ^ βλ Επιστολή• της σωφρο- 
σύνης μάλιστα ιηλΰν ποιείται λόγον. Οΐββ γάρ του 
ήθους τ6 τυρανν(χ6ν χα\ δυσχατ^ρθωτον. ι *Απέχε- 
>θαι ύμ&ς άπ& τής πορνείας. > Τις βλ 6 αγιασμός ; 
*Α«έχισ6αι ύμ2ς, ψησίν, άπ6 πάσης πορνείας * πολ- 
λά γάρ άχολασίας είβη. ε Είβέναι Ιχαστον 6μων. » 
*Αρα άβχήαιως χα\ μαθήσεως Ιστι τ6 σωφρονεΐν. 
• Τ& Ιαυτου σχιΰος. » Σχευος, τ6 σώμα φησιν. Έάν 
ο&ι αύτ6 Ιν άγιασμφ Εχωμβν, ήμβ^ς α6τ6 χεχτή쀕 
^* ϋκν δΙ 4ν «ορνεί^, ή αμαρτία αύτ^ χέχτηται. ροΓνυΙίβ, ΙηηυίΙ, ηοη ρΓΦ€6ρί ηη£ ρβΓΓβοΐα 6Γ2κΙ. 
ΡΓθΐηοτ6ηΐ€8 3ΐυΐ6η) ΐη ΟιΙβ, ρΓοη)θν6ΐ6 6Γΐ3ηι ίιι 
€θητ6Γ83ϋοη6. € Νθ8ΐί8 6ΐιπη ςυ» ρΓχεβρίΑ. > 
Ιρ8αίΙΙθΓυιη ιη6ηιθΓΊ»ίηδθπρΐ» Γ6ΐίη(]υΙΐ. ι δοηοΐί- 
ΟοΑίίο τ6ί»ΐΓ3•ι Υοΐυηίαδ 6ηΐηι Οβί, ίηηιιίΐ, ο$ΐ, ρυ- 
(ΙΙεΗίλ ▼ββίΓϊΐ. 1η υη3(]υ3(]υ6 &υΐ6πι ΕρΊ$ΐοΐ3 ρυόί - 
οιΐίχ ρο(ί88ίιηαιη ηΐ3^Ίΐ3υίΐ 1ιαΙ)6( Γ3(ίοη6ΐη. Νον'έ 
6ηίιη ΐγΓ3ηηίϋ6πι «β66ΐυ8 36 ορ6Γί8 (1ί(ΏουΙΐΑΐ6η). 
€ υΐ 3Κ>8ΐ{ηΡ3ΐί8 λ 86οη3Γιοη6. * ΟΐΙίΡ 68ΐ 8υΐ6ηι 
83η6ΐίβ€3(ίοΤ ϋΐ Υ09, ίηί|υίΐ, &1>$ιΐη6α1ί8 3ΐ) οηιηί 
8€οη3ΐίοη6. ΙΙυΙΐ3 8ϋηΙ οηίιιι ίιηριιϋίείιίφ ^οηοΓΟ. 
€ υΐ 86131 υηυ8ςυί8(|υ6 ν68ΐΓυηι. » Ιΐοηυο 6Χ6Γ6ί- 
ΓΓι 36 (1ί86ίρ1ί 1136 681, 63$1υιη 68^6. « δαυηι ν38. » ΤινΙς, Τ% έαυτου σχεΟος, τήν δμόζυγον ήρμήνευ- Ο ν38 (ΙίΰίΙ οοΓρυ». 8ί 6Γ{0 ίρδίιηι ΐη 83ηοΐίΩο3ΐίοηΰ βζν. Έγώδλ νομίζω, τδ λχάστου σώμα οΟτως αύτ^ 
χηιληχίνβκ * ού γάρ τοις γεγαμηχόσι μδνοις, άλλα 
ζαΐ τηΐς άγάμοις, χα\ ταΐς χήραι; τήν νομοθεσία ν 
«ροσφΙρβι. ι Μή έν πάθει επιθυμίας. » ΠοΤα δέ τά 
ΐάβη της επιθυμίας ; Τά ύπεχχαύματα ταύτης, οΤον, 
τρνφίμ «λοδτος, ^^θυμία, αργία. Ταύτα γάρ πάθη 
ίλίθυμίας έστ\ν, ώσε\ εΤπε, Δύναμις χα\ ΙσχΟς αύ- 
ττις. ε Τά Μνη τά μή είδδτα Θε^ν. > Τά γάρ έθνη 
τ^ν Θειδν άγνοοΰντα , οΟτ• ελπίδα άντιδόσεως Ιχει* 
τκγαροΟν πάντα πρδς Ι^^δονήν πράττει, ι Τ6 μ4] ύπερ- 
βιίνειν χα\ πλεονεχτεΤν. > Έχάστιρ ό θε^ς , φηο\ν, 
άιένβιμβ γυναίχα, χα\ δρους τέθειχε, τήν πρ>>ς τήν 
μίιν μΙξιν•*Οστεή πρδς έτέραν μίξις, τ:αράβασίς τ:ς 
ηΐ «λβονιξία εστίν, ι Έν τφ πράγματι. » Τουτ- Ιΐ3ΐ)υ6Γίη[ΐυ8, ηο8 ίρβυιη ρο$8ίιΐ6ΐ)Μηυ8 ; &ί ν6Γ0 ΐη 

860Γΐ3ΐίθη6, ]ληΐ ρ60631ηΕη ρθ<^8ίϋ6ΐ}ίΐ ίρ81Ι1Γι. Ουί• 

ϋ3ΐη δυυσι ν38, ά^ υχοΓ6 ίηΐ6Γρΐ'6ΐϋΓι $υηΙ : 6ςο 
νβΐΌ λΓΐιίίΓΟΓ 6υ]υ$ςιΐ6 60Γρη8 Ίρδπηι 60 νοοαίιιιΐο 

&ρρ6ΐ1η886. 170 ^^^"<^ <^Ι^*1" Ιο^ΟΙΜ 8θΓΐ8 ί11ί5 ρο• 

ηίΐ ςοί υχθΓ68 ϋυχ6Γ3ηΐ, τϋΓυιηοΐίαιη ίηπυρΓίδ 3ο 
▼ίιΙαΊβ. ι Νοη 6υπι 3θϋ6ΐα οοπ6Ηρί866ηΙίαΐ. » Οπίβ- 
η3πι 3ΐιΐ6η) 681 3ίΓο6ΐη8 6οη€υρί866ηΓΐ£? Γοηιί- 
1168 Ιρ8ΐιΐ8, (ΐιιηΐ68 8υηΐ ϋβΙΊοΊιν, ϋίνίΐίιρ, 86ςηί1ί6!:, 
οΐίΗπι. Ν;ιη) Ιΐ3β6 8υηΐ 3ίΓο6ΐυ8 €θηοηρί8€(Ίΐηχ : 3υ 
81 <Π66Γ61, Ροΐ6δΐ38 36 ΓοϋυΓ ίρ$1υ$. € ββπίοβ (|υα! 
ί^ηοΓ3ηΙ 06υη). » δίηη'κΐβιη μ6η(<;8 ςιιχ Ουπηι ί(;ιιο• 
Γ3ηΙ, ηβ 8ρ6Πΐ ({υίϋΓΐη ()3ΐ)6ηΐ ΓοΐπΙ)ηΐίοηί8 : ίΐ3- 
ςυ6 οηιυΐΑ λ.Ι νοίυηΐπίοιη ΓαοΙυηΙ. ι Νβ ηηί8 ΐΓοηδ- έκιν,άντιφμίξει* ενταύθα γάρ περ\ μοιχείας λέγει, Ό ^ταά'ΐΛίιιτ 30 ΓΓΟίιϋΰΙ. » 06υ$, αίΙ, ηη!€υίί]Π6 (Γι^Ιη- ά-ΐΜ Λ ΊΛ(λ πάσης πορνείας, ι άιδτι έχδιχος. » ΙΙαρ-. 
εχάλαβα «ρΰτον, είτα Ινέτρεψεν, ειπών, Καθάπερ χα\ 
τλ έθνη. Είτα άπδ λογισμών έπεισε , πλεονέχτην 
χχλέσας' λοιτι^ν φο6χ?. Ού γάρ ατιμωρητί, φησ\, ταϋ- 
τι πράττετε* έχδιχος γάρ δ θε^ς τφ τε πλεονεχτου• 
}ΐένω, χα\ έχυτψ. Έαυτδν γάρ έχδιχεί παραχουό- 
μένος. < Ού γάρ έχάλεσεν ή μας δ θεός. » Και έαυ- 
τ^ δλ ό βεδς έχδιχεί , αμυνόμενος τ6ν έν τούτψ 
παονέχτην. Κατά τούτο έχλήθημεν έπ\ χαΟαρότητι 
τ^ρ' αύτου* τοιγαροΟν δ παρά τήν χλήσιν πράττων, 
(ο^τος γάρ δ άΟιτών, ) τ6ν ^(αλέσαντα ύβρισε μάλ^ 
Άνν, ή τ?»ν πλεονεχτηθέντα. Τούτο δ^ ειπ* δειχνυς ώ; 
<•'^ μδνον Ενθα δ ά^ελ'^6; δ άδιχούμενο; η , δεΙ φεΰ- 
γ:ιν τήν μοιχιίαν, άλλα καν ϋπιατος ή. Ό γ>ρ Ηε^; Ι)υίΙ ηχηΓ6ηι, 36 Ιβπηίηηιη ρο8υί1, οοηιπιίδΐίοηοιη 
ριιΐ3 3(1 63ηι υηί63ΐη. Μί•»ΐίο ίς'ιΐυΓ 3ΐ1 Ηΐί3ηι ΐΓοηβ- 
βΓΓ8$ίο ςυχ(1 ιηι 6&1 36 ΓΓ3ΐιϋυΐ6ηιί3. ι Ιη οροΓΰ : ι 
Ι)θ6 68ΐ,ίη6θηιηιί5Γιοη6. Ηθ6 6ππη Ιογο (Ιο 3ι1πΙ1ογϊο 
ΙοςυίΙυΓ, 8υρ6πυ$ 3υΐ6ηι (Ιβ οηιηί βοοηαΐΊοηο.ι Ργο- 
ρΐ6Γ63 ςηο(1 ηΙΐΟΓ 8*11. ι ΡΓΐηιυπι οΙ)$60Γ3νΊΐ, ϋϋίηιΐβ 
ρυϋ6Γ66ίΐ , ίΙίΓ6η8 : δίουΐ 61 (;6ηΐ68 : ρο8ΐπιθ(Ιυιη 3 
6θ{;Η3Γιοηί1>υ8 δυαβίΐ, το63η$ ΓΓαυϋυΙηηΐηηι : ϋοίη- 
66ρ8 6ΐΐ6ΓΓ6ΐ. Νοη οπίηι 81116 υΐΐίοηο, ίηιιυίΐ, Ιι%6Γϋϋί- 
1*18. υΐ6Ί8€ίΙυΓ βηίη) Π6υ8 οίοηηι ηηί ΓΓηη(1;ι(υ8 051«:*^' 
86ίρ8υηι. Ν3η) 86'φ5ηιη υΐοί^οίΐυι* 15 οιιΐ ηοη ραη^ε^ι . 
1 Νοη βηίιη νοοανίΐ ηθ5 Οου^. > δΰίρδυιη ςιιΐΧ}Η6 
υΐΓίδΐ'ίΐΜΓ ΠΰυδδυηιρΓί:» ροκηί^ «Ιο οο ηιΓι Ίη Ιιο6 Γηιι- 
ιΐιιίοιιΐϋί» ΓηΐΙ. )ιι\1ϋ Ι'Οι νιχ^Γι 5ΐ]πιη> αϊ) Ίι>5ορα' Ρ5 (ΕϋϋΜΕΜΙ ΤΚΐα:.Ε ΕΡϋ^ΟΓΙ % 

$\\)\ 1)01)11 62 ηυ» (ϋλΙ)θΙο βυηΐ ρΓχροΓαΐα,οϋςυηΙ, Α γίνετα:. ΛΛ χα\ 6 Οιϊος Παύλο; αυτήν φ φύΛ»τν 1(1 ηοΐ) ΩΙ ]ιιχΙ:« ΟοηιΙηίοπ) 1)6ηΊ{;ηίΐΑΐ6ΐη αο ρΓονΊ- 
(Ιβΐ)ΐία:η. ΜοίΓοοϋΐνυδ Ρ:•υ1υ& ιρ^^ιη ΓϋβπΓΓβαίο• 
ηΊ& ηαίιίΓοί)) ρβίοη^ηβ, 61 ρΓορΐ6Γ ηυίιΙ ίρ$&ιη Οβυβ 
ρΓ0(Ιη(•:α, ΙΙΙ6Π10 6θηιηι ηοη ιηοιιΓιιιίΙςυί ίιι βυρρίί- 
€ίυιΐ) αΙκΙικιΐιηΐπΓ: (ιΐ6(|υ6 6ηίιη ΙΙΙ ρπορΙβΓ 5υρρΙί- 
€Ίΐΐηΐ. 80(1 ρΓηρΐ6Γ ΙΙΙιΤ€6(Ιί8 ΓοΙπΙ)υΐΊοη6ΐιι.ιΡΓοίη(ΐ6 

(ΜίικοΙίΜΐιίιιί νοδ πιιιΐιιο. ι Νιί ιηοΒΓοαίίδ &ίευΙ 61 €»- 
Ι6ΐ'ί (|ΐπ δροιιι ηοη ΙΐίΐΙΐΰΐιΐ. 

ΟΑΡυτ VI. 

ϋηηά Τ€ρ€ηΐ€ ν^Ηΐη^ίϋ »ί/ ΟΐίτΊϋΗΒ . οροτΐ€ΐ 9ΐαηΜ€ 
ίΐΗίΙί09ί ραναίΗ )ΐ <<*« (Ιάί, ίρ€. ϋΐιαήΐαΐβ, ΙιΟΛοη, 

V, 1-5. Ροηο άβ ΐ^αιροήΟια ^ί αηίαΊ'α ϋνηρο- 
ΓΜΐιι. [ταίΓα, η η αί οριι» ηΐ νοΙ)ί$ $€ηΰαηι, //;«* &ναστ^^:ω;, χαΙ έφ* ψ ταύτην ό Αημιονργ^ '^φ* 
ίστηαι λέγων. τών ιίς'τιμω^^αν &χ6τ σομ<ν•#ν, (&ύ γίρ 
1 7:1 τιμωρ{^, &λλ' έπ\ μΐ3θ2ηοδθ3{« γίνιται, ) ιίχ<- 
τω; ού μνημονεύΣΐ. « "Οττχ ιζχ^ΛχαΧίΧτι άλλήλον;, ι 
€ίς τ6 μ^^ λυπεΙιΟαι ώ; οΐ λοιαο^ οί μη Ιχνηι; 
Ιλπ{θ2. ΚΕ«ΑΛ• ς-'. 

Περ\ του αίμηδι'ως ήξειν ην ΧριστΑτ^ ΰιττεί/ν 
ΒΰτρεΛί'ζ^σβαί σχουδ^ , Χ'στει^ έ^Λ^ό^ , ά.ά- 
Ή * ^ψΰ% ^^Ρψ'ϊί• μαί'ροΰιψίςί, ^ιΛομαβαί^. 

£?ΰ χρειαν εγβζε ίψΊν γρά^εσΟαι. Αύιοϊ ;•Λ^~ ά^/'- 
€;<ΐιιι ^/ίΐιΐί ΐίΊ/;ι. ^ΐίαι/ έ/ι>5 ι7.ν Οοιηίηί, ιιΙ /«γ ίβ Β ^ώ^• ρίίαΓβ. <>< ή ημέρα ΚιρΙου, ώς Μ.Ιέ.τηις έν 

τνΛτΙ, ΓΓΓω: ί/χεται. 'ΟΓαν '^-^τρ ,Ηγωαν ε}ρφι\ 
χαΐ άσ^άΛεια^ τότε αΙμνί^Ός οίτΓ/ς έρίσταζΛΐ 
δΛεθρος, ωσχερ ι) ώ5\ν τβ εν γαστ^Ι έχουσα, ^αΐ 
ον /ιή έχρύγωσίν. 

1 Ού χρβίαν Ι/ετε. > 'Ο; ασύμ^ορον. Ό β^ γχ 
ΠαΟλο; ϊαως {ο£'. αύτ6, έχ των ά^^ήτών χαΊ τςυτο 
μαθών. € 'Οτ*. ή ήμ^ρ2 Κυρίου. » ΤοΟτο χαι κιρϊ 
τη; χοινή; συντελίίι; εΓρητχι , χα: ταρΧ ττ,ς Ιδία; 
έχαηου. ι 'Ος χλέπττς. » Διά τί ώς χλέττττς ; Δ'.^ 
τούτων γάρ, τ^ λαθραΐον χαι αέφνίδιον ίηλ&Ι. Κ^Ι 
9 2 μεν ότι το'Ζτο χατί πολλούς τρ^::ους ωφέλιμοι 
έστι. Πρώτον μ:ν ότι, Εί {οι: τι; την έαχάτην ήμί- 
ραν, ούχ Ιμελλχν άριτΐ,; έκιμιλειτθα:, 6λλά μυρ!ι ίίι^Γ/ί, ΐ.'α Γ^η.Ίι^Μΐ λί(. ^ΜIΜ ^Μίιιι (ίίχεήηΙ : Ραχ €ΐ 
(ηΐα ϋ{ΐιιιία, Ιιιιιγ Γί*|7^ιιΐίΐ)Ν< αη ιιηηάηεΙ ίΐιίεταια, 
ίίνηϋ Μοτ ραγΐΗ$ ιηκΓΐύή ρ^α'ρΗαηι^, ηί€ ^βΉρΐεπΙ, 

ι Νοη 68ΐ νο1ιί$ οριι δ. » Ταηςιηηι ηυΐΐαηι α(1Γ6Γ- 
1(1 ηΐίΐίηίοπ). Ρογ13ν<ιρ Απίβπι ί(1 ηονβΓβΐ Ρβπΐυβ, 
)ΐιΐ6Γ αΓοαηα Μ οΐΐαπι οο^ηίΐυπι 1)>1ΐ6ηδ. ι Ουοϋ (Ιί65 
ΊΠϋ Ο.ϋηίιιί. ι ΙΙοε οΐ ιΐο ουηηιιιιηί €οη$υη)υΐ8ΐΐοη6 
(Ιίΐ'ΐιιιη Γ&ι 61 ιΐ6 ρΓορηα 6ΐι]ηδ(]υ6. « υΐ ίυΓ.ι ΟιιαΓβ 

ΙΙΙ ΓμγΤΟπΊο ρΟΓ 1ΐ06 ϋ62ιΊ|;ΐΙ3ΐ (|110ι1 06€η1ιιι$ &ίΐ 90 

ι-6ροηΓιηη$. Ει (ϋοίιιιιΐδ ηηοϋ Ιιοο ηιιιΐΐίδ ιηυιΐίδ υΐίΐο 
8*11. Ρπηιυιη (]υΊι1(*ηκ Νιηι $ί (|ΐιί$ ροδίΓοηιυιη «οΊ- 
Γι ι (Ιιβηι, ηυΐΐ» ίΙΙί \ίηυΓΐ5 ουΡΑ 6$$οΙ, $6ι1 ίηιιυιηοΓα ροΓροΐΡϋ.ίΙο ηΐΑΐα 6χΐΓ6ΐηο ΕρίΓΐΙυ ^α 1)9ρΐί$ηιυηι ^ ^..^ν χαχά, τώ ?α:ττ£ιμιτ: κ(^.ς εσχάτα; Αν»ι:νο2; α6ϋ6(ΙθΓ(Ί. 561'Ηηϋο, ΐ|υία ηιιιΐΐϋ ροοο^ι^ π)6ΐυ πιογ* 
Ιΐ!» λπιρυΐΑπίοΓ : ςιιοιΐ $ί ιη>ηίί6$1ιιη) 6$$6( 2ΐϋ€υΊ 56 
«(Ι οοΓίυηι ΐοηιρπδ ηοη ηιοήΐυηιπ), οιι:ηί> ίηΐΓ6ρί(ΐ6 
€ο:ιιυιία6Γ6ΐ. 177 Τ6Γΐίο ςιιίΑ δί &6ίηΊ ςυίδηυαιη 
(|ΐιο<Ι οηιιιίηο ιαΙϊ ΐ6Π)ροΓ6 ιηοπίυηΐδ 6^561, ίη €οη- 
ΙϊηιίΑ \ίν6Γ61 ιΐιίηιί ΐΓΪ$Γιΐί3 : ηηηο 2ηΐ6ηι οί) ίηε6Γ- 
1*:ΐιιι1Ίηοηι,οοηΐΐηυ6 ίη ΐΜ>η9 $ρ6 ηυίππιιΐΓ. Οιι^Πο, 
ΐ)υί3 ιι^^ηΜβ οϋ ίιΐ δ3ηοΐΐ ρπΒπιίυηι Ιΐ3ΐ)6Γ6ηΙ. η1ιο^ 
ε<τηιηίρΜ>$ ίιι ιηΓβΠΑ ρπτοΊρΊΐοηΐ |)6ΓΊ€υΐ3. 5ί οηίηι 
ιυ3ηίί(*&ΐυηι 6ς$6ΐ ηιιοΟ ρο$1 ΙΓ6$ «ηηοδ 6οηδΐιιη- 
ηΐ3ΐ:ο τοηΐιΐΓΐ 6$561, η6€ &1ίο αιοϋο ροδ»6ΐ, οηιη6$ 
ο^ηο ροπουΐ] ϋ6^ρίθ6Γ6ηΙ, δ6Ί6ΐιΐ65 ςυοά 3ΐ> ΐΙΙΐ> 
ηϋιΐΐ ηοοηώ^ΐιΐί Γ5$•*ηΐ 36€6ρΐιιπ : ΐϋ ιυΙ^η ςοβκ 
\:ηυ5 <^$$6ΐ? Ει Ιιχο (1ί€ΐ2 &ίηΐ« 60 ςυοϋ υηΊυδου- 
^*ι$()•ΐ6 6ΐί3ηι βϋίί οίαηι τοηΐυηΐδ δίΙ. Ο 

Οΐοίηιιι 651 6ηΊηι ςυο<1 86ηΐ6η1ί« ΊΠλ : Ρίο$ ΐΙΙΰ 
Π•::Γιΐιΐ, υΐ ίυΓ ίκ ιιοοΐ6 ίΐΑ «6η1υπΐ» 6>Ι, 61 €θΐιι- 
ι υϋί 6οη5(ΐΐΐιιιΐ3ΐ:ουΐ >ρΐ3ΐιΐΓ 6ΐ ρτορτίβ €α]υ$ςα6. 
Γβ» «ηίιιι ϋΐΐ6ΓΪυΙ, ι Ραχ 61 1υΐ3 ΜΜΐΐα. ι Ηθ€ 
«Ιΐιαι >^ ίρ«0Γυ!ΐι ϋίιίΐ €0ΐι>υ:ι:ιη3Γιυη6ηι. Ν6ι]ΐΐ6 
Γηίΐϋ οΐι Ί«], ΐηςιΓιΙ. ηηοΙ Ίη ρΓ0>ρτΓΪΐ3ΐ6 ϋ6^3ηΙ 
«|υΐ νοΙ>ΐ$ 11:016^1 δΐηΐ, 6ΐΙ>ΐ<ΐΗ6ηΐ η•ιη τ6ηΐυΓυιη 
6*56 βη6ΐη : οηι: ίηο 6:ι;:ϊ: τ6η'οΙ •Τι;«:ϋ ΓΡρ^ΜΐΙ ηιι$ 
1^:^.» \6 ι:οη»υ'.^1ίθ!.6 οα:ΐ:κ:.ο ^3ηρ^I δυρρίχΐηηι ηι>- 
€6ηΙίαιιι 6Ι ίΓ3υ«!α!6ΐ:{0Γυηι : οΐ ρΓαΐ^'Π^α ηο οο^η:(ο 
6 6 ΓΐαΒ.? ΓΓυ^Ιο ίΐΓΓ •'1 (ΐ.ίϋ • αΓ.«: ΐιιΛ^οϊΙ! οπ5α» 

ίατίΙΐ1ΐΑΐι«1θ ήϋΙ ρΟ 0ΙΛ!•>-|^> $-:ΐ:!. ^ό ΙΐΪ35ρ!ΐ *ΐυΪ39Ι 

.;6 ^€^ρ<^^ι^ο^^::1 6ΐ:π:;--" 3:»:. ί: ςυοπιο•!•» αίΐ γ^ ι:ρο3ήει. Λιύτερον, Ιζι π-^λλαΐ άμαρτίαε ^ι τον 
θανάτου άναχ^::τονται• 'ύ; εΓ γε δηλον ^^ν δτι τέω; 
νυν ού τ^Ονήξεταί τις, τιάντα ό^χως Ιπραττι. Τρί- 
τον, δτ: ε! ζοει τι; 5τι ηίντω; έν τιυβι τ«α χοόνιν 
τεΟνήζεται, Ι ν άΟυμ:^ διάγων διετίλιι. Νυν βλ τ| 
άδηλία &£\ ι ν Υ9Τ τταΓ; έλπίαι τρχ=ό*ΐ£•α. Τέταοτον, 
δτι ο-^δ^ ύπλρ ων ε{ς χι^δ^νους άοήλου; έχυτοΰ; 
^(«του?ιν οΐ &γιοι, μισθών Ιμελλον Ιχιιν. £& γάρ ξν 
δηλον ώς μετ^ τρία Ιτη τυχ^ν τχλευτήη:, χαι £λλ»; 
ούχ Ιν*., άναντες αν των χ•.*/δύνω^ χατχφρονήσκμιν, 
βΙδ^τες μηδέν (χ τούτων ^κτλοθαι* ύχερ «οία λρε- 
τή ; Ταύτα δέ ειβηται. ώς χα\ της Ιχάατου Ιδίις 
τελευττ.ς λαθραίω; ερχόμενης. 

ΕΓρητχι γαρ οτ:, Ό ήμίρα Κυρίου ως ΧΑΧίττης έν νυ• 
χτ\ ούτως Ιρ/ετα-., ί^μ^ζΐ', δ^ χαι Ι::ΐΙ ττ.ς «οιντς συν- 
τέλειας. χα\ έττ\ τζς ίδ:α; Ιχάττου.*Ονβν γΑρ Ι<γΜ9ΐν, 
«Ε'ρήνη χαΐα^άλχια,ι Τούτο χαΙ«ρ^τ»ρβμυ6{αι 
αύτιΐι*/ εΤτπ.Μη γ^^ ετιειδη, !?τ5\ν,έν εύτμ<οί^διάγου 
σ•.ν οΙίτΓΓρίά^οντε;ύ;ι3;. ΐ^ρ^αδοχήοωτΐ μήτεΫςειντί 
τΐλο; • τςει γ «ρ ττάντως. « Τίτε χαΐ α!?ν£δ:ος αύτο:;. ι 
Ίνα μη ά^α22;Λύ5ττν; τΛντεΛώς γίν«το ή τιμω^ί: 
τ■.'^ν άδ'.χ^υμέ'Κιΐν χι: τ:λίο•.ιχτ» .#μ2•*ων. 

λν«0.^:%>; τιΓ; αϊΟϊ'^ΣΓ::^:..; ο: δ-τιατώτειν.επ.α• 

εα:Λ'*τ4;, ίί; 5αιγ:τ ;-ι,'ι•. χ2-ί;ι^;2•;αν Τ^^ρΐλάη»;: 
Κ 2. ίτίΐ•; α:5>.ί:• /ΐγ:: ΐί'ΐτ'.α: τ^•< ^/ΐ^ον^, τ*/ 

« • ■ • • * ■ -Λ. * ι •τ: Γνί > χα» α^.' 80 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙδΤ. Ι ΑΟ ΤΗΕδδΛΙ.. δΟ 

χίρως βύτδ ιΤπβν. Ει γάρ 7:ϊστο\ ^ρ^^νζ^ς ύγιαίνον- Α υΐ νοδ Ιιοηβδίβ (τβΓαΐί». ι Ν»> ριΟίΙύΓ ϋ«•ηοΓΐιηι ο^α• 
'ίος έι:αιτοΰντας σχανβαλιζβμεθα, δτι έργάζεσΟχι Ιίδ, ίηηυ'Ι, ιηοηιΙίοΑίιιΙο. ΙΙοο ιι:Μη(|ΐιο Ίη(ϋθ3(, 

βυνάμενοι άργο\ π^ριίασι, 'π6σω μάλλον οΐ &τ:ι• ηιΐ9ΐΐ(]υηιη ΙιοηεΒίΊοΓ'ώυϋ τοΓΐ)ί5 ίϋ 6χρΓ(•856ίίΙ. 
στοι ; οΟςχα)^! τους Εξω, οΓον της πίστβως. Νηηι 8ί ηο$ (Ιϋβίοβ νίιίβηΐβ!» οο5 ςϋΊβαηί »ιιηΙ ιιιβιι- 

ι1'θηΐ€«, οβοικίΊπιαβ, 172 'Ρΐ'^^Ι <^νηι οροΓΠΓί ρο$$υηΐ οΙίο§ί €ίΓ0υηΐ03ΐα , ηιιαηϋο ιιιδ^χβ ίηποϋυΐί ? 
ςαο» τοοΑΐ βιίΓΑη^ο», ριιΐ3 α Μο. ΚΕΦΑΛ. Ε'. 

Λίδσσχα.να ;η?/:ί Γί^ τον θανάτου 9/αΓϋίΛύσεως 
έχΐ ζύττωτ χαΐ ν^κί,ζχτ έ:ζι^αί'€ίςί Χρίστου. 

Ού θέΛία δέ ύμας άγτοεΤν^ άδεΛροί, περί τώτ 

κεχαμηρέτωτ. Ινα μ^ ΛυπησΟε^ χι/Οώς χαϊ οΐ 

Λα:τοΙ οΐ μίι ίχοττες έΛπΙδα, ΕΙ γίιρ Λίστεύομετ 

ίη Ίψτονς άαέθανε χαϊ ανέστη, οϋτω χαΐ 6 Θεός 

τοϋ^ χοί^ηιθέττας δια τον Ίησον άξει σϋν αύτφ. ΓΑΡϋΤ V. 

ϊίοηνηιη άβ ιγ.όγ/Ιι Τζ$οΙηΐ\αηβ αο ίηαΜ[αίαΐίοη€ 
αιτ'αΐΐ άτΰα νιοτίηοα αο ιίναιίΰΒ, 

IV, 12-13. ϋαβηιηι ηοΐο νο$ 'ί^ηοταη, (ίαΐη$^ 

ά€ ΗΙι φη οΙ>άοτ\η'\€ΤΗηΙ^ ηε ηιαΎ€αή$ ίίενΐ έΐ ΓέΤ/πΊ 

ηα'ι ζρειη ιιοη ίιαΰίηΐ, 8ΐ εηνη ετεάϊΛΐηι ηηοά 4€$η% 

ηιοΠΗΜ^ αί εΐ τε$ηττεχιί : 'ύα εΐ Οεη$ εοζ ηηϊ οΰ' 

ύοτηιίετνιιΐ γετίειπνα αάΗηεεί εηηχ ίΙΙο» Έτη γάρ τίνα, &τινχ Ιζ άγνοιας λύπην έμποιεΤ, β διιηΐ βηπιι ςυχύαιη ςιΐΓΒ οΐι ίξ;ηθΓηηΐΊαιη πκβγο- γ^ν3θένται δΙ ιιαύει τήν λύπην. ι Ιΐ£ρ\ των χεχοιμη- 
μίνων.» Όρα, οΟχεΙ'Γπν, ^ΛτΓοθανόντων, άλλα Κεχοι- 
μημένο;ν, Φειχνυ; βίναι χα\ Ιγερσιν. ι Οί μή Εχον- 
τ:ς Ιλπέδα. ι Έλκίδχ, τουτέτριν, άνζ7τά<τεω:. Των 
γ>ρ τοιούτων Κιον, τ6 έπ\ τοΙς τελευτώσι λυπεΖ- 
αθβι. € ΕΚ γάρ «ιστεΰομιν. • ΕΙ γάρ, έπε (84] γάρ. 
*Η όντως * Ε{ γάρ όλως, ?η9\, ιτιντεύομεν, χα\ μή 
μεμώρχνται ημών αΙ ψυχα\. ι Ούτως , φτΐ^^» χα\ ό 
θκς, » τουτέστι, χαθάπερ τ6ν Κύριον, Ιχ θανάτου 
έγερεΙ. 'Ορα βΙ ασφάλεια ν λόγου. Έπ\ μλν του Κυ- 
ρίου ^Λ τ6 χα\ τήν άνάττασιν ήδη γεγονέναι, θα^ 
^ούντως λέγει τ^, *Απέθανεν. ΈτΛ δέ ημών, διά τ6 
μΑλ«ιν Ιτι τήν άνάστασιν, Τους χοιμηΟεντας, φησί, 
δ:ιχν(>ς οδσαν χα\ Ιγερτιν. ι Μή ό χοιμώμενος γάρ. Γβιη βίΤιοίιιιιΙ, οο{;ιιΊΐ& νβπο $6(1>ηΐ (ΙοΙοΓβηι. ι Οϋ 
Ιιίβ (|ΐή οΙ)(1θΓπι1βΓυηΙ. ι Αιιίηΐ3(1ν€Γΐο ηιιθ(1 ηοη ϋί- 
χοΓίΙ Μοπ6ηΐΊΙ)υ$, 86(1 ΙΙίβ ςιιί ο1}(1οηηίοΓυηΐ,θ5ΐΓη• 

ΐΐ€η3 οΓίΑΠΙ 6956 Γ65Ι1ΓΓ6€ΓΐΟΠ6Π1. < Ουί ^ρΡΙΠ ΠΟη 

ΙιαΙ)6ηΙ. ι δροπη, ηβιηρβ ΓβιυΓΓβοΐΊοηίΒ. Τ^Ιίαιη 
ιιαπιςυβ ρΓορπυιη 6$1(Ιο1βΓ6 ο1>6θ$ ηυί ιηοπιιηΙιΐΓ. 
ι 5ί βηίιη εΓβάίιηυβ. ι δί βηίηι, ηηαικίοηιιίϋβηι 
€ΐΓιιη. ΑυΙ Ιιοο ιηο<1ο : 5ί €ηΊιη οηιηίηο, ηίΐ, οΓβ- 
(1ίιηυ< βΐ ηοη ΒΐιηΙ ίηΓαίιιαίχ •ηιιυ?6 ηοβίΓΧ. ι 1θ 
€ΐ Οβιΐδ, > ρπΐ2 810111 Οοηιΐηιιιη, βχ πιΟΓίβ βιοίΐ)• 
1)ίΐ. εοη&ΜβΓ» τΰΓΟ 8βηηοιΓΐ3 ε6ΓΓιΐη(Γιιιοιη. δΊηιιί- 
(Ιβιιι ϋβ Οοηιίηο €0 ςιιοϋ ]»ιιι ΓαοΙα &ίΙ β]ιΐ9 γοβιιγ- 
ΓβοΓιο, οοπηϋοηΙθΓ ϋίείΐ : Μοιίιιυδ ο^Ι. Πβ ιιοΙ)ί8 
τβΓβ Γΐιηι αϋΐιηο ΓυΙιίΓα ί^ίΐ Γ6$υη*0(-(Ί(>, ηίι : Εθ8 φηοΙν, ούχ\ προσθήα» του άνα^τηναι ; ι ι Τους χοι- € ςυΊ οΙχΙοΓίηΙβΓυπΙ, θ8ΐοη(1(•η8 εΙίΑΐη (|υο<Ι βίΐ ΓβδπΓ- ρτ,θέντχς διάτσ3 Ίησου• ι *Η διά τοΰ Ίησοΰ 6ς.•ι, 
(:ιδ ΤΙ6ς αΓτιος της αναστάσεως, χα\ του ^φθηναι 
\^ τ4» ^ροσώ«ω του Πατρός. *1Ι, τους χοιμηΟέν- 
τ^ςδιά του Πησοδ, τουτέστι, τους &ν τ.ί^τει του Ίη• 
«ΰ ΜκμηΟέντΑς άςει, φησ\, τουτέττιν, ί| ε!ς ικ-ο<^σ- 
ωτο*/ Ιδιον, ή 8ΐς τδ άναστηναι• Ίί ουν, εΓ7:ο( τις, 
ύς 'ζ^ς τ^ δευτέραν έξήγησιν, μ^ριχή Ισται ή 
Μτί%9ΐς « ώς τών απίστων μή άνισταμένων ; 06 
τούτο. Αλλ* δτι πάντες μέν άναστήσοντα; , ού πάντες 
1^ άχΟήσονται. Τ6 γάρ άχθήναι , τήν μετά τιμής 
ηνταχόΟ^ν Ιν νεφελαις άρπαγήν >α\ άγωγήν τήν 
?ρδςτδ«ν χριτ};ν δηλο?. 01 μέν γάρ πιστοΧ χα\ οΟχ έπ{- 
Μστον Ιχοντες το3~ο τ'^ βνομα, Ιν νεφέλαι; άρπα- Γ6<:Γιο. < Νιιιη ηιιΙ οΐχίοηιιίΐ, ίππ^ϋ» 'ΐοη ηϋιΐβΐ ιΐΐ 
Γ€&υΓβ&1? ι Εο8 ςιΓι ο^(1ο^ιι1^^^ιιηι ροΓ ^^:$ι1πι αιΐϋπ• 
0€1 €ΐιιη ΊΠο. ι Αυΐ ρθΓ ^ϋ8υ^η αά^υοεί, ςηοιΐ Ρί- 
Γμι8 03118.1 8ίΐ Γ08υΓΓη£ΐίοηίκ, 61 ιιΐ νΊ(Ι«•&η)υ8 
Γηοίβιη ΡοΙιίδ. ΑαΐίΐιΓι οΐΜίοηηίβΓυηι ρβρ ίοδίιιη, 
Ιιοοο8(, βοδηιιΊίη Γιϋβ^βευ οΙιΙοηιΓιεηιπΙαΙιΙιιΟΰΐ, 
αίΙ, ρυΐϋ &ηΐ6 Γαοίβιη 8υ.ιηι, »ιιΙ 8ιΙ Ιιοε κΐ γο&πγ- 
{»ιιΙ. Οηία ίβ'αιίΓ, ιΐίοοΐ αΐίηυίδ, Ι3ηηιΐ2η) 8(1 
8οευιΐ(1αΐ!ΐ Ιιαηο βηηΓΓαΓιοηβιη, ηη ρπίΓιαϋδ βπΐ 
ΓβδίίΓΓοείίο , υ1ροΐ6 ηΐΰΓ£(1υΠ8 ιιοη ΓβδπΓ^βηΐί- 
1>ιΐ8? Νοη Ιιοο βΓΐΚ, 86(1 οπιηβ8 ηυί(]βιΐ) ΓΟδίΐΓ^βηΙ, 
ν€Γυηι ΐ)οη οιηηΐ'δ 8(1(]ιιο<:ηΐιΐΓ. 173 -^•'^'" ^^'~ 
ιΐιιεί 8ί^ιΓι(1ε8ΐ Γβρίυιιι βΐ ίηιΙυοΓιοιιειιι ιιικίίηικ; γήσονται (Ις άπάντησιν τοΰ Χρίστου. 01 βέ απ:στοι, ^ ίη ηυ1>ί1)υ8 ευηι ΙιοηοΓΟ 8(1 ^ηιϋεοηι. Εΐεπίιιι εΓ6• 
χίτ» περιμενοΟσιν αυτ6ν έρ/όμενον, μή άξιούμενοι (ΙεηίΟδ εΐ ςιιί Ιιοε ηοηιεη Ίη ηιιΐΐο ΓυεΐΚίηι Ιΐ8- ύπαντησαι. "Ινα τ( γάρ μή είπίν. Ίνα τιμωρηθήτε 
ώ; μ^ι δμολογοΟντες άνάττασιν ; "Η ώς ώμολογη- 
μένον τοΰτο παρειασε, χαί ^η ιιν, "Ινα μή μετά τής 
τιμωρία; τής έχ£?, χα\ τά ενταύθα λυπή3θε. Ή δτι 
τ1} μίν άναστάσει οΟχ ήπίστουν, ( χα\ δηλοΤ τδ περί 
τών χρόνων αύτοΰς άμφίβάλλειν δπερ χάτω ψησίν, ) 
όί^ίά μ^Λν ήδημόνουν έπ\ τοις τελευτώσιν. ΙβπΙ, ίη ηιιΙ)ί1)Μ8 ο1)νΊ8ΐη εΐιπ^Ιο ταρίοηΙυΓ : ίηοΓβ* 
(Ιυΐί νεΓΟ (ΙΐΟΓδυιη εχ!;ρ6εΐ8ΐ)υηΙ ίρ^ιππι νεηΐεη- 
Ιειη, ίΐΜϋςηί ςιιί οοευΓΓαηΙ. Ουαρβ οιιίηι ηοιι (ΙΊχΙΙ, 
ΙΙΐ ρ(£η39 (Ιεΐίδ Ιαηιιηαιη ({υί ηοη εοηΓιΐοηηηί ΐ6• 
8υΓΓεΓΐίοη6ηι? ΑιιΙ Ιαηςπ3ηι ^^ ςυοϋ ίπ εοηΓβίδΟ 
εΓ3ΐ Ιιοο ρΓΧΙεΓηΓίδίΐ, εΐ 3ϋ : 1)1 ηοη ευιη ΓυΙυτο 
δυρρίίοίο εΐίηιη (Ιε ρΓ.τδεηΓώηδ ΙιιςεηΐΊδ. ΑηΙ ηυοά (Ιβ ΓϋβυΓΓεείίοηε ςηκίειη ηοη (1ίίβ()«Ι>3ηΙ (εΐ Ιιοε ίη(1ίεαΙ (]ηοϋ ίρδί (!ε ΐειηροπΙ)ηδ 3ΐη1)ί2ε1)2.ηΙ, ςυθ(1 
ίιιΓοηυβ »ΪΙ), δειΙ ^οίηηι (^ΓβνΙΙεΓ 3η(;εΙ>3ηΐηΓ ο1> βοδ ςηί ηιΟΓεΓεηΙπτ. Τοντο γάρ ϋμΐτ Λέγομεν *> Λόγί»} Κυρίου, δτι 
ημΜΪς οΐ ζίύντες οΐ περιΛειπόμενυί εΙς τΐ]ν ααρου^ 
σίαν του Κυρίου, ού μ^ φθάσωμεν τους χοιμη^ 
Οέντας, δτι αυτός ό Κύριος έν χεΛενσματι έν ^ω- 
* ί άρχαγγέΛον /ταί εν σά,1:ΐΓ^ηΊ Θεον χατα^ήσε• IV, 14-17. Ηθ€ ειώη νοΰί» άηιηινΒίη νετΰο Ώο• 
ηιίηί. ηηοά ιιοε ηηι νίνιηΐΗ» ηηί ηΐίηηηίηιητ ι η αά* 
νεηίνηι ΰοτηίηί, Νεηπαηηαηι ρτίεναΐίαηία εο$ ηιιί 
οΟύοτηιιετηηΙ. ΟΗοηίαηι ίρ$€ Οοηνηιη ιη }η5»η εΐ ίη 
νο€€ ατ(ίΐ(ΐη«}(Η αο ίη !ΐιΙ*α νε'ι άαοαιάίΐ άε €αΊο^ 59 (ΕΟϋΜΕΝΙ! ΤΠΙΟΟ.Ε ΕΓΙ500Γ1 ΙΓΟ 

ρΐ'ΐ!. € Ιιΐίΐαΐΐ 11ΐ0Γα€€ΐιι• * διιροπυβ (ΙΐλίΙ ορυβ 6586 Α διι ?Ερ^ τούτοκς, χα\ χαΟωπλυμένου; εΤναι χρή. ν!2;1ΐ9Γ6 βΙ ϋΐιβηίοδ 68$β, ιιυηο αόϋίΐ ηιιοϋ ρρχΙβΓ 
1ι»ο €ΐια!ΐι αππαιοβ ο$36 οροη«&ΐ, (|ΐιαη(1οηυί(ΐ6ΐη ^Ί 
(ϋΑΐ)θΙθ8 £χ&ηΐ)2ΐ05 ίητβηβΓίΙ, ΙιηρβΙοΙ λο οίίβικίβΐ, 
οΓιαιιι δΙ ιηαχΊιυβ νί^ίίβηιυδ α 2ΐΐ6ΐιΓι β'ιπίϋΒ. 179 
Τΐιοΐ'βεβιη ν€Γ0 (ΙίοΊΐ ύΛϋϊ &ε €ΐι;ιη1αΐίβ ρποριβΓ βο- 
Ιί(ϋΐαΐ6ΐη «ο ίη(Ιίνί$ί1)ί1ϋ2ΐοιιι ίρ$οηιιη : ιαίοιη βιΓιιη 
οροΓίθΐ βδϋβ Γιιίβηι ϋο οΐιαπίαΐβιη. Α(1 οαΐϋ αυίοιη 
ςυί 1138 Ιΐ2ΐ>οΙ, 3€06$8υιη 1ια1>βΓ6 ικ^ςΐιουιιΐ (ϋιιϋοΓιοΑ 
Ιύ!α. ι δροιη βϋΐϋΐίβ. ι Είβηίιη ιρ68 82ΐϋ1ί8, Ιοΰο 
ςη!οΰ£ ηιαιΊηιβ η600863ΐΓίχ ίηΙΰΓ ο (\ηχ ίη ηοΙ)ί8 
5ΐιηι, ηοιι βίηίΐ ιηοηΐβιη 3(1 ιηαίαιη ίιιιρβΙΓι. δίςυίιίβηι 
£3ΐοα ΙυΓΐ8&Ίυΐ6 86Γνϋΐ ε^ρυΙ. Α\'ώ\ ηυο/]!!^ Οϋβιη, 
8ρ6ΐιι 61 €ΐΐ2ΐΓί 1316111 €Χ16γΊ8 ρπΰροπίΐ νίΠυΐΊϋυδ, 61 
ηυηο Ιΐ38 ΙιαΙιβπβ ](ΐΙιοΙ. 

Υ, 9 ΛΖ.ΟΗοηίαιη ηοη ΓΟΜίΙί/ιιίΙ ηο8 ΰ€η$ αά ίνωη, Β 'Οη ούχ ίβετο ή^άς ό Θίύς εΙς ^ρν^^'• ^-'-^* ^'^ 
$^ά αά €οη$ε€ΐα\οη€ηί ίαίπΐη ρη Οοίηίηηιη ηο$ίτηη χΒρΐΛθίί\σιγ σωηιρίέκ, ^ιά τον Κνρίον ή/ίώ»• Έπ3\ ά'57:λους £ύρών δ διάβολος, έπηρ€ά«2ΐ, χΙν 
μάλιστα γρηγορώμ£# Χ2\ νήφωμ«ν. θώρακα βέ φη^ι 
πίστεως χαΐ Αγάπης, δι3ι τ^ στε^δ^ν α*3ττών χι\ 
άτμητον. Τοιαύτην γάρ βίνα•. &1 τήν πίστιν κ»\ άγά- 
πην. ^Απρόσιτα δέ τψ ταύ'ΐας Ιχοντι '^οΟ διαβόλου τ2 
βίλη. € Ελπίδα σωτηρίας, ι Ή γάρ 1λπ\ς της σω- 
τηρίας τάξει περικεφαλαίας τ'^ άναγχαΤον τών Ιν 
ήμίν , τ6ν νουν ούχ έ5ί περιτραπηναι. Κα\ γάρ ή 
περικεφαλαία , τδ χαιριώταχον σώζει τήν κεφαλήν. 
Κα\ άλλαχοΰ δ^ την πίστιν χα\ τήν ελπίδα χα\ την 
άγάπην προτίΟησι τών λοιπών άρβτών, κα\ νυν ταυ 
τας κτίσΟαι κελεύει. ί^αηίη €/ιπε/ν/)ΐ, ι/κί ίΐιοτίηη* αί ρτο ηοΗι, ιι< »\ν€ 
ν'ψΙβίηΐίΒ ίίνβ (ΙοηηίαηΐΗΖ^ ίαηρβτ ΰΐιιιι ΗΙο νίυαηΗζ, 
ΟιιαρΓορί^Γ αάΐιοηβηώη νο$ ηινίηο, €ί αάιβοβίΗ 
$ίαρηΙί ^ίΐιρνίυί $ί€νί €1 {αο'ϋ'α, ΠυραηΐΗί αηίαιι 
Γ05, (ναίτα, ηΐ αρηο$€αίΊ$ €ο» φιι ΜοΓαηΙ ίηϋτ 
νύ$ €ί ηηί ρταιηηΐ νο(^ί$ ίη ΰοιιΐίΐιο, αο αάιηοιαηί 
νο$, €1 €χί$ΐίιηαΐ6 ΗΙο$ νεΗ€ηαη€τ $ηρτα νηοΛπηι αιε 
ίη εΗαήίαίβ^ ρτορίετ ορηί ΗΙοτηηι. Ρααηι Ηαΰεί€ ίη 
ννΰηίρίίί, 

11x6» ίηςιιίι, Ιιβίιβηϋα βυηΐ ηοΙ)ί8 «Γηια. Ουαηϋο• 
ΐ|υί(ΐ6ΐη ιΐ6(ΐιΐ6 06υ8 6οηέΙίΐυίΙ ιιβςυβ (Ιββίβηβνίΐ, ^Ιτίσνν Χρίστου ^ του όποθινόίτος ί'Λέρ ή/ιώι*, 
ίπί είτε ΟΓΠΓ^Ρ^/'**^» *^^^ χαθενζωμεν, άμα σίτ 
αΰζφ ζήσωμεν, Αιό πα/ ακαΛεΙτε άΛ.1ήΛ€νς^ χαΐ 
οίαοδομεΐτε εΙς τόν ετα ^ίαθώς χαΐ Λοαίτε. *Ερω• 
τώμεί' δέ ύμάς^ άδε^ί^οΐ, ειδέναι τους χοΛίώίΎος 
έτ ύ/ΓΓ, χα) ,τριΤστσμ-Γονς νμώΐ' έτ Κνριφ, χαΐ 
τονθετονηας ύμάς^ χαΐ ήγείσθαι 'ίντοίχ ύ:ίερ' 
εχΛερισσου έτ άγά:τχι ίιά τύ έργον αυτών, £ί- 
ρητεύετε έν έαυτοΤς• 

ΤαΟτα δ^ ήμίν, φησ\, χτητέον τα όπλα. Επειδή 
κα\ ό Θεδς ουκ Εθετο, ούδΐ άφώρισεν, ούόέ 1π\ τού- 
τψ έποίησεν, Γνα της δργης αΟτου γενώμεθα δεκτι- ιιβςυβ ρΓορΐ6Γ63 Γ60ΊΙ 1108, υΐ Ιγαπι βυαιη 6Χ€Ίρ6- 
Γ6ΐιΐϋ8. 8οιΙ «ι 83ΐνο8 ΓϋοβΓβΙ ηθ8. Οϋοιήβΐϋ ίβίΙιΐΓ ^0^ άλλ' Ζνα σώση ήα4ς. Έπε- ούν θέλημα θεοΰ τδ 
ΙΚ-ί νοΙϋΐιΐ3δ 681 υΐ ηθ8 βΐΐνΐ 8ίι»υ8, ίρδ6 0113111 ^ «ώζββΟαι ήμας, αΟτδς κα\ συνέργησε: προς τί;ν τών 
3(1]ιιν3ΐηο6 3ϋ ΙιΟΓαιιι βηηοηιιη »οςιιίβίΐίοιΐ6ΐη. δπλων τούτων κτησιν. ι Άλν εΙς περιποίησιν ί;ωτη. 

ρίας.ι *Αλλ' έαυτφ, φησ\, περιεπο'.ήσατο ήμ5ς, χαΐ 
οΤον Ικτήσατο ήμ2ς» δους ύπίρ ημών τιμήν, ών 
είχε τδ τιμιώτατον • τδ γάρ αίμα του Μονογε'/οΰς 
δ^δωκεν. Έχοντες ούν, φησ\, της αγάπης του θεοΰ 
τδν Ιλεγχον, πίοτιν Ιχωμεν τήνείς αύτδν άγάπην, 
τήν τε εΙς αΰτίν κα\ τδν πλησίον, ελπίδα χρηστήν 
δτι σώσει ους Ικτήσατο. ι Ίνα εΓτε γρηγορώμεν. ι 
Διά τοΰτο δέ, φησιν, ύπλρ ημών άτςέθανεν δ \ρι• 
στδς, Ινα γρηγορώμεν, τουτέστι, ζώμεν , είτε καΟ- 
εύδωμεν, τουτέστι, εΓτι άπο6άνο)μεν, (άλλως γ^ρ 
ώδε τδ χαΟεύδειν κα\ ούχ ώς άνω έζέλαβεν,) άμα 
συν αύτφ ζήσωμεν. 0( γάρ τά είρημένα δπλα χτη- ι 86(1 3ϋ 6θη866υΙίοιΐ6ΐη 83ΐυ1ί8. ι 86(1 8ί1>ϋρδί 

36ηΐΐί8ίνίΐ 008, 61 Υΰΐΐΐΐί λϋ ρ088ί(ΐ60(1υΠ1 030(08 

οδΐ (ΐ3ΐο ρΓΟ 001)18 ρΓΟίίο, οβιηρβ ίοΐ6Γ 63 ςο» Ιΐ3- 

Ι6ΐ)3(, ρΓ6Γΐ08Ϊ8δίΐη3 : 8300010601 60101 υθί{6θίΐί 
ϋ6(1ί1.0θΙΟ ί^ίΐΟΓ Ιΐ3ΐ)6«0108, Ίθ(|θίΐ9 3Γ9αΐ06010(0 (Ιί- 
Ι.ΧΐίΟηίδ Οβί, β(]601 1ΐ3ΐ)6Αΐθυ8 (]09Β 3(1 ίρ80ΙΙ168ΐ : (1ΐ- 
ΙυΟίίοπβΙΟ ηθ£6ΐ 3(1 ίρδΟΟΙ ββΐ 6( 3(1 ρΓΟίίΐΩΟΙΟ : 8ρ60Ι 
υΐΐ3Ι0 ΙΜ)03Ι0 ςθΟ(1 83ΐν08 ίλθί6( ςυ08 3(1 ρ088ΐ(ΐ6Ο- 

(Ιυηι 364ΐιί8ίνί(. ι ϋΙ δίνβ νί0ίΐ6θΐθ8• ι Ιο Ιιυοο 

3(11610 ϋθ6ΐη ρΡΟ 1ΙθΙ)ΐ8 ΟΙΟΓίΟΟβ βδΐ 61ΐΠ8ΐ08, !θ(]υί(, 
οι 8Ίν6 νΊβ[Ίΐ60Ι08, ί(1 681, νίνλΙΟΟδ, 8ίν6 (1θΓΟ)Ί30108, 
ίίΐ 68(, Ι00Γΐ'3Ι00Γ (θ301 3ΐίθ ΟΙΟ'ΙΟ 36€ΐρίΐ 1ΐΙ6 (ΙΟΓ- 0)ίΓ6 ςιΐ3ΐο ίο 8θρ6ΓΊοπΙιθ8) 8βιορ6Γ ΟϋΟ) ϋΙο νΊν3• ο σάμενοκ, συζήσουσι κα\ συμβασιλεύσουσιτώ Χριστώ. 0)0δ. ΰΐιΐ 611*101 (1Ίθΐ3 3ηθλ ρ088Ί(ΐ60ΐ, 8ίθ1θΙ 0010 
ΟΙΐΠδΙΟ \ίν60ΐ «ο Γ6|[03ΐ)υθΙ. 180 < 0θ3ρΓθρΐ6Γ 

.Ί(11ιθΓΐ6αιίοί νθ8 οιυΐοο. ι Βίςιιί(ΐ6ΐο ςαί οοο ροβ• 
8υοΐ ρΠΤ06ρΐ0Γ68 8Ίιΐ(;ο1ο8 3<1ΐη006Γ6, οοπιοιίΐΐίΙ 
Ίρδίδ, οι 86 ΟΐυΙυΟ 6ΐΙΐ0Γΐ60ΐυΓ 6( (1θ063ΐΐΙ. € Κο- 

Ι^αιηυδ 3υΐ6ΐιι νοδ, ι 8ίν6 οχΙιοΠβιοοΓ. ι 13ι 3β[ηο- 

803118 008 ςΐΐί ΐ9Ϊ)0Γ3ηΙ. > 06ΐη(1β Οβ 6Χί8ΐί- 
0)001 41Ι0«1 ρΓ3*06ρΙΟΓ68 ΐρδΟΓΟΙΟ Γ6Ι00ν6ηΙ 6Χ 60 

<|οοϋ ίρδίδ υοοιοιί86Π( Ο)ο1υ3ΐο 0υΙ)6Γθ3Γιοη6ΐο 6ΐ 
3άΗθΓΐ:ιΙίοοοηι, ρΓοίίηιΐδ οΐ6οΙίοΐ)6ΐο ίοοίΐ ρΓΦ- 
οορίοΓΟίο ίμδΟΓΟπι. ι Ει ςιιί ρρ^ΡδοηΙ νοϋ'ΐδ. ι 
Ναηι δί ϊΠο8 ςυί 3ρη(1 Ιιοιηΐηοδ ροΐεοΐΰδ ρΓ;<^δυιιΙ, 
ο πιπ <ϋ£;ιι»ιΐ)ΐΐΓ ΙιοηοΓ^, η:ιιΙιο οιαςίδ οροΠοΙ &3• 
0;)ΐ\!υΐ02> ίιι Ιιοιίϋιο 1ΐ3ΐ)0Γ0 (ρη ;ιριΐ(1 ϋοιιιο ρπυδίιο'.. € Διδ παρακαλείτε αλλήλους, ι Επειδή γαρ ο^χ 
Εσχύουσιν οΐ διδάσκαλοι πρ^^ς τήν τών άπά*/των νου- 
θεσίαν, καΐ έαυτοΤς τδ π^ραινεΓν χα\ διδά^χειν 
αύτους επιτρέπει. ιΈρωτώμεν δ^ ύμας, ι οΤον πι- 
ρακαλοΟμεν. ι ΕΙδέναι τους κοπιώντας, ι ΕΤτα ι .α 
μή νομίσωσιν άιτοκεκι^/ηκέναι αυτών τους διδασκά- 
λους δ:ά του έπιτρέψαι αύτοΐς τήν αλλήλων οΣχοοο- 
μήν καΐ παράκλησιν, ευθέως τών διδασκάλων αυτών 
μνήμην έποιήτατο. ι Κα\ προϊσταμένους ύμώ.. ι Ε: 
γάρ τους 1π\ ανθρώπων δυνατών π,ί^οϋστιμένν.ς 
πάσης άξ•.'-Ομεν τιμής , πιλλώ μάλλον δεΙ το"-; 
Ιερέας, ο: κρ>>ς τδν θεδν προΐστανται, "ϋθιν ν^,-•'* 
< Έν ΚΑίρίο», > τουτέοτι, κατά Κυρ-.ον προϊιτ^,;:- 
ν''•->Γ, ήγν;ν :~\ του Κυρίου προ; ιτγ. μένους, ι Κα\ εΟΜΜΕΧΤ. IX ΕΡ18Τ. Ι ΑΟ ΤΙΙΕδδΑΙ. Μ 

ζι αυτούς, ι Κα\ ήγ<ΐ9θ2ΐ αύτοΟς έν άγάπ|) Α Ι3ικ1ο «ίΐ : ι Ουί ίη ϋοαιίιιο, » Ιιοο 6•Ι, βοευικίυιη ίν όφ€£λ€ΐν ιΐναι, τουτέστιν, ήγιίαθαι αΟτους 
του «γαπΙσΟαι , Χ2\ οΟ μ(χ^;, άλλ* ύχ9ρ^ 
σσοϋ. Πολλή βέ ή ίηΐτανις^ του ύχέρ, χα\ 
. ιΔιά τ^ Ι^ον αυτών, ι φηαΐν, β έπιτβλουσιν 
Ι;• Βαπτίσματος γάρ χαΐ διδαχής 3ΐα\ γνώ- 
αΐ μυστηρίων μιτοχης οίτοι ύμίν κίσι πρ^ 
€ ΕΙρηνίΟετ* Ιν έαυτοΐς. ι Όρ^ δπως οίδκν 
πρ^>ς τους διδασκάλους τιχτομένας ; Έξ ων 
: φαΰλα έλέγχουσι, χα\ των χαχών &ΐΛίργοΜ9ίρ 
ται, χαίτοι άγαπόί^Οαι οφείλοντας. Οοηιίιιυηι, 8ίν<; •υ1> Οοιηίηο ρΓχβιιιιΙ. ι Ει οχί8ΐΐ- 
ηΐΑΐβ ίΙΙοβ. ι Ει ϋϋΰβιΐΒ ί1Ιο• ίη υΐιαηίαΐβ ν^βίΓα 
<1υ1>€Γβ €•&6 : Ιιοο 681, (1ιΐ€ΐΐ€ ίρ808 ιΙί|ζΐιθ8 6880 ςιιί 
(Ιίϋ^&ιιΙυΓ : ηοιιυο ί<1 6ΐίςυο ιιιο(Ιο,8θ4ΐ τ6ΐΐ6ΐη6ηΐ6Γ 

8ΙΐρΓ9Ι ηΐοϋΐΙΙ». Μ9{(ΙΙ3Ι 681 8111601 101611810 111 ϋί€ΐίοη6 

ύπβρεχικρισσοΰ ρΓορίΟΓ (βοΓιιι^ηι οοιιιροβίΐίοηϋοι» 
ηβοιρβ ρ•'(»ρο8ίιίοιιυοι υπέρ 61 έχ. ι ΡΓορίβΓ οριΐ8 

ΠΙΟΓΟΟΙ• ι ΐρίΟΐΙ ρΓΧ8ΐ8ΙΐΙ 6ΓΚ8 ¥08. δί(|υί(ΐ6ϋΙ Ιΐί 

το1)ί8 €θοΓϋΓυηΐ 1)αρΐί80ΐυηι 61 ϋοοίΓίοαιη, εοΊοπ- 

Ιίαΐη(|υ6 86 ηΐ}'8ΐ6ΓίθΓυΗ1 ρ8Γΐί6ίρ81 1011601. ι Ρ.166ΐη 

ίη το1>ί8!ρ$ί8. • νίιΐ68 ΠΗο^ ηοτ6ΓΊΐ ίηΙπιΊ6ίΙΐ88 ογιγΊ 6Γβ8 ρΓ9Ρ06ρΐθΓ«3β ? ΕΐΰΐιίΐΜ (ΐυοιΓιαιη 68 

Γ3ν8 81101 αί^ηΟΟΐ, 0)8!θ8<|υ6 606Γ€6ΙΐΙ,0(1ίθ 1)8ΐ>6ηΙθΓ 600) 8Π13ΓΙ <)6ΐ6Γ61ΐΙ. 

αχοΛονμετ δέ υμάς, άδεΛ^οΙ, γουΰΒτεΤνβ V• 14-15. ΟΗεετο οηί^ηι νο$, (ταΐη», ηιοηεϋ 
τάχτονς^ πσραμνθεϊσΘΒ τους όΛίγοψύχονς^ ίηοτάίηαΐο$, ύοηίοΐαηϊηί ρανΚαπηΜΜ, ορί/«/<ηιιίιιΐ 
Ητΰβ τώτ άσβετώ^ . μακροΟχψΒίτε αρός ΙιβΓηιη, ραί'ιβηϋε αίοίε €Τ$α ομ9Ι€». Μά€Η ηε ηη'ιε 
ς, όρατε μή τίς καχότ άκτί κακόν τιη ^ οιβ/βα ρτο ηαίο ύαίριαιη ηάάαΐ, ε^ά $εηιρετ ηηοά 
, άΛΛά πάντοτε τό άγαΟίτ διώκετε, καΐ εΙς Κομμοί εϋ $€αείηίΜ, Ιαηι ετ^α Χ09 ίηνίαηι, ίπιη ετβα 

οηιηεε. 

ΙΓΐΟ Λά ρΓΧ€6ρΐ0Γ68 86Γη)θηϋηι ϋίΓί£;ίΐ. Μοοοΐ6, 

ΠΙ()υίΐ. Νβ ρ6ΓνΪ08€ίΐ6Γ 0ϋ]ΗΓ^6ΐί8, 86(1 61101 ΠΙ:ΐΟ- 

806ΐ0(1ίη6 &ϋιοοη6ΐ6. Ναιο ςοοοΐαοι 1ιί ρ6Γν6ηιί »οπΐ, 

θ1ΐ]θΓ2αΐίθ Γ6ΙΌΙ-|0Γ68 ίρ&Οβ Γ64]ϋ6Γ6ΐ. 1θΟΓ<ϋθ8ΐΟβ 

8111601 ϋί6ίΐ 6θ8(ΐοί Γαοίοηΐ ρφΐιτ οη1πΐ6ΐο α Π60 
ϋβΟοίΙυοι. € εοο8θ1βοπηί ριι&ί1ΙαιιΙιιΐ68. » Ριΐ8ϋΙ:ι• 
ηίο)ί8 681 86({θΊ8 6ΐ 130^0^08, 000 ΓΰΓΟΗβ ίο]Ηηηοι 
801 8ίΟί6ΐίοο6:η 860 ρ6Γ866υιί»η«;οι ρΓΟ ϋΙΐΓίκΙΟ. 
ΤαΙβ8 ίΐΑηοβ ΐ8ηςυ8ΐο (Ιί*>8θΙοΐθ8 6θη5θΐ6αιίηΊ. 
€ Ορίΐυΐβοιίηΐ ίηθΓοιθ8. ι ΑίΓοειΊ ιΐΐίβ, εοοΓίΓοαίο. 

ΙοΩγΟΙΟΒ 8111601 8ΐν6 ίθΐΙ>66ί1ΐ68 (Ιίοίΐ 608 ({01 1ΐυ](Ι3- 

ηιοϋί 8θπΙ 6Ίγ€8 (Ιιίοιη. 1β1 Κ^ςοβ 6οίοι 1ιυ« 4η}ς καΐ εΙς Λάτζας, 

αΰθα πρδς τους βιδασχάλους άποτείνιται. Νου- 
: φησ(. Μή ίι,τΑ αύΟαδείας Ιπιπλήττετι, άλλα 
;ρ^^τητος νουθετείτε. Επειδή γάρ ούτοι δι- 
ιμένοι ε1σ\, 7:λε?ον αύτοΰς ή έπίπληξις άγριο?. 
»υς δέ φησι τοΟς παρά τήν τάξιν τήν ύπ6 
(ρισΟεΙσαν πράττοντας, ι ΠαραμυθεΙτε τους 
ιί/ους. ι Όλιγ^χός Ιττιν δ ^^Ουμος χα\ 
ιτωχώ;, χα\ μή φέριον ύβριν ή θλίψιν ή 
μν; ύτΓ^ρ Χριττοϋ. Τους οΟν τοιούτους, ώς 
μένους παρχμυθεΐσθε. ι *ΑντέχεσΟε των άσθε- 
•V. ι *Αντ'.ποιε?αθε, υποστηρίζετε. *Ασ6ενε7ς 
ι τους περί τήν πίστιν τοιούτους. ΟΟτε γά,ο χιτσί?ρο;εΓν χρή, ώς χιΐ άλλαχοΰ φτ^ι• ς <1ββρί€βΓ6οροΓΐυΙ: ςο6θΐα(3ιιιοϋποι εΐίαιο 8ΐίΙ)ί 8ίΙ : δΐ άσΟενοΰντα τ!) πίστει, προσλαμβάνεστε, ι 
αχροΟυμεΙτε πρ6ς πάντας. ι Τούτο γάρ μά- 
λρμ^ιον διδασχά).ω, τδ μαχροΟυμε?ν. Τούτο 
>ς άχαμπείς χάμπτειν πέφυχε.ι Μή τις χχχ^ν 
ιχοΟ.ι £( όλ χιχδν άντΙ χαχου ούχ άποδοτέον» 
Ιωμεν οΐ χαχά άντ\ αγαθών αποδίδοντες; 
ι πάντοτε τ6 άγαΟδν διώχετε. > Ο&τε γάρ 
φησ\, τ^ μή άποδοΟναι χαχδν τφ χαχφ, άλλα 
Λ αγαθών αΰτ6ν άμείβεσθαι. Τούτο γάρ τδ 
» τδ αγαθόν. Τ6 δέ διώχειν, πολλής σπουδής 
τά αγαθά πράττειν, Ιμφασιν έχει. ι Κα\ εΙς 
ΐ)ς. ι ^Αλλήλους μέν , τους αδελφούς λέγει, 
πάντας εΙπεΙν, χα\ τους απίστους συμπερι- € Εποι <]θί β(ΐ6 ίπΩΓΟίυβ 68ΐ 1185010116 '^. ι— ι Ρ8ΐί6θΐ08 
68ΐυΐ6 6Γς8 010068. Ι ΝαΟΙ 1ΐ06 ρΓΦΟβρΙΟΠ 013X1016 

ςυ8(]Γ»1 οι Ιοοςαοίαιίε $ίΙ. ΙΙοο 6ΐί3ΐο ίπθ6χΐ1}ίΐ69 

03ΙΙΙ01 681 Οϋ6ΐ6Γ6. Ι Νβ ςθί8 013ΐυΐΟ ρΓΟ 013ΐθ. » 

Ουοά 81 οιιΐυοι ρΓΟ οΐ3ΐο οοο 6$1 Γ6|•6οιΐ6η(Ιθ!η» ηιιίιΙ- 

0801 ρ3ΐΐ6010Γ ςοΐ 611301 ρΓΟ 1Κ)θί8 018Ι& Γ64ΐϋίΐ01Ι8 ? 
1 56ά 80Οΐρ6Γ (|00<1 1κ>0001 68ΐ 86616101 θί• > Νΰηΐΐβ 
60101 831*18 68ΐ, ίοςοίΐ, 000 Γ6(1ι]6Γ6 Ι03ΐθ01 ρΓΟ 
ηΐ3ΐθ, 86(1 0ρ0Γΐ6ΐ 1)003 ς00(|06 Γ0ρ6θϋ6Γ6. ΝϋΙΟ 
||06 681 86613Π Ι|00(1 ΙΐΟΟΟΙΟ 68ΐ. ΟθΟ(Ι 3θΙϋΟΙ (1*1611, 
δΐώχείν Ί(1 681, 86€ΐ3Π 8ί?β ρ6η6(|1ΐί, ΠΙ8|;θί €003108 
8(1 1)008 ρ6Γ396η(ΐ8 6ΠΐρΙΐ&8ίθ1 1^31)61. € ΤΐΙΟΙ 61*6.1 
Τ08 Ιητΐ66Ι0. ι Ργ31Γ68 ρ6Γ ΙΐΟΟ (Ι68ΐ£03ΐ• Πί(6Ι1 Ιο ¥61*0 010068, 6ΐί3ΐΟ 11111(16168 60Ι0ρ1βΧη8 68ΐ. 

τότε χαίρετε, άδιαΛείχτως προσεύχεσΟε, Ό V• *β-22. ^ιηρετ ^αίΐάείε, ίηάαίιιεηΐετ οταΐϋ, 
-τΙ ευχαριστείτε. Τοντο γάρ ΘέΛημα θεού •« ^ηιηίίίΗί α^Ιίε. Ηοε εηιηι εϋ νοΙπΗίαε ΰίί ρντ 

€Ηη$ΐκη /«ενηι ετςα νοι. 8ρηίΐΛΜ ηε εχ$ιΊΐιρηιιΐί», 
ρτορΗεΙΐαΒ ηε α^ρετηεΜίηΙ, Οιηηία ρτοΐίαίε, ηηοά 6υ- 
ηΜίη ε$1 ίεηείε, Λ6 οηιηί $ρ6€ίε ηιαίί αΙ^ΒΐΊηεία, ττφ Ιησού εΙς υμάς, Τό Πηνμα μ^ι σ€έΤ' 
χρο^ητείας /ι/) ίξουΟενεΤτε, πάντα δοχί' 
, ιιαΐ τό καΛότ κατέχετε , άπό χαντός 
αοτηρον άαέχεσθε. 

οτζ χαίρετε, χάν εις πειρισμους, φησ\, χάν 
κας έμ'^σητε. Τψ γάρ νουν έχοντι, πάντα 
χαρείς χα\ στεφάνων γίνεται πρόξενα. Τδ δλ 
, φΐ|σ\ν, έπ\ πάσιν, άηδ του άε\ εΟχεσθχι 
ιαθείη. € Έν παντί ευχαριστείτε.» Έν παντ\, 
η, χα\ έπ\ τοΙς δοχουσιν Ιναντίοις χα\ παρά 

ΙΟΙ. χιτ» 1. $60ΐρ6Γ, ίθ(]θΊΐ, {80(1616, 8ίν6 ίο 16013Ι10065 βίνο 
10 Ο1ΦΓ0Γ68 ίθ€ί(ΐ6Πΐί8. 8ί(|θί(ΐ601 Γθηΐ3ΐθ Ιΐ ι 6 
001018 §30(1ίθΠΙ 860 ρ8ΐθ)801 600€ΊΙί;ΐθΙ. 630ίΐ60ΐΙθΙΟ 
ηθΐ6ΐη (Γΐ6Ίΐ ίο 0011ΐί1ΐ08 θρΐ3ΙΙ(1θ 86ΐπρ6Γ βίΗμΓκΙ 
(•§Γ6ςΊθΐη ρΓα.*8ΐ3Γ6. ι Ια ΟΠ)θΊ!>08 (^ΓιΓ138 3^ίΙΟ. » 

ΙΙοο 6&ΐ,Ίο 108 (ΐοοςπβ Γ6ΐ>α8 (ΐθ£ 600ΐΓαη3Β νί* 10] (ΕουΜΕΝίι τκιεε,Ε ΕΡίδεοη 104 

(ΙοιιΐΗΓ 6ΐ ρΓ»ΐ6Γ &€θρΜηι. Οιηπ*ι.ι οηΐιη Λά ιύ ()ΐιθ(1 Λ σχοπ^ν πράγματι. Πάντα γάρ τ.ρ^ς τδ τυμφίρον υΐΐΐβ 6&1 ΓΑ€ίΙ Οβαβ, ςυ^ιηςπαιη ηοβ (1Ί8ρ6η$«Ιΐοη€ΐη 
6]ιΐ8 ίςιιΟΓβηιιιβ. ι Ηχ€ βηίιιι 08ΐ νοίιιιιΐη• Οβί, » 
ιιΐ ^τϋΐι Β\ΐ\% €τ%Λ βιιιη ςιιί ββηιρβΓ ΐΜΐπεΓιοίλ ρΓΧ- 
8ΐ:ιΐ. € Ρ(!Γ εΐιπ&Ιιιιη ^65υη1. > Ν^ιη έν, ιά 6$1, Ίρ, 
€3|ΜΐιΐΓ ρΓΟ βιά, ΐιΙ 6βΐ, ρ€Γ. ΙρΜ πλίηςοβ 1ΐ8ΙΙΟ <Ιο- 
ϋίι ι»«ρί6ΐιΐΊ8ΐη. « δρίΓΐΙυιη ηβ 6χϋίηςυ2ΐΊ8. > Ουο- 
018111 βιΓπη ρΓΧ$€η5 γίΐλ Ίη ΐρηολ>Π8 ρ£Γ3|;ίιυΓ, 
(16(1ΊΙ ιιοΙιΊ» Οους Ιυΐ'βΓηηηι 58η€ϋ ^ρίΓίΐυβ, ςυ» 
ηιοιιΐβιη ιΐ08ΐΓ8ΐη ίΐΐαηήηεί. Παηΰ ι^ίΐαΓ δρ'ΐΓίΐυβ 
£ΓΜΐί2ΐιι ηβ 6&8ΐΐη](υ2ΐίδ. αίΐ, ςιΐ6ΐη8<1ιιιοϋυιη Γβοθ- 
Γυηΐ ςιιίπςυβ ν'ΐΓ^ίηββ. '* ΕιβΙίιι^υίΐ αιιΐβιη ΐΐίληι 
Γβϋϋίιςικ! Ίηοΐϋοαεβηι ΊηιρυΓΑ νίια εΐ εχρβη 1>6ΐ)Ί- 
^ιιίιαίΐδ. — ΑηΙ Ιιοο ηιοάο. ΕΓ8ηΐ αρυά ίρδ08 ρπορίιε- 
12Β 80 ρ$ευϋορΓθρ1ΐ€ΐΦ» βεό ςυί8ΐΐ8πι νβΓυβ ΰ8&εΙ, ποιεΖ όβεό;, χΐν ήμ^Γ; &γνοΤ^μ£ν αύτου τάς 6Ϊχονο• 
μίας. ιΤοΟτο γάρ, φησ\, θέλημα β£θΰ,> τ6 «ύχα^ί- 
στους βίναι «ρ6; τδν άι\ βύίργβτοΟντα. ι Έν Χ,οι- 
στφ 'Ιησοΰ. > ΟΤον διά Χριστού Ίησοΰ. Αυτ^ς γάρ 
ταύτην 1β($αζε την φίλοσοφίαν. ι Τ6 Πνεύμα μη 
σβέννυτκ.» Έίΐ£ΐβ^ γάρ ό τ:αρών βΊος έν σχέτιι οιι- 
ΐΓορ£ύεται, Ιδωχεν ήμΤν ό θδ&ς την λαμτιάοα του 
αγίου Πνεύματος ^ωτίζουσαν ημών τ^ ήγκμονιχόν. 
Ταύτην οΐίν, φησί, την χάριν τοΟ Πνεύματος μί; 
σβίννυτε ώς αΐ πέντε τιαρθένοι. Σβέννυσι οΐ αύττν 
χα\ άνενέρνητον ποιεί ακάθαρτος ^ίος χα\ άνίλετ,μο- 
σύ•/η. Ή όντως. *Ησαν τ,αρ* αύτοΤς -ροφήτοι χα\ 
ψβυβοπρον^ί'αι, αλλά τ£ς ό αληθής 7ΐρ^> έχβάσεως 
Λδηλος ην. Έ7Γε\ οδν ούχ ||οεισαν τους ψευδείς, -^ιάν• ΑηΙβ Γβΐ βνβϋΐϋΐη ΊιΐοεΓίυιη βΓαΐ. Οαοιιίβηι βΓ|[0 ** χ^ς λοιπ6ν μίγδην άνεστρεφοντο. ♦ησ\ν οΐίν, Τ^^ ηοη ιιονβΓϋΠΐ Γ;ιΐ908, 182 (^'ηι^βδ ϋΰίηεβρ8 ιηίχ- 
Ιίιη €οην6Γ88ΐ)ληΐιΐΓ. Αίΐ ογ^ο : δ|>ίΓίΐυΐΒ ηβ οχ&Γιη- 
§υαΐί9 : Ιιοο. β&Ι, (Ιοηαηι ηβ βχρΓίιηαΓΐ8 βΐ ρΓοΙΓι- 
1)681*18, 8νβη6ΐι<1ο 61 ηοη Βΐηβηιΐο ΙοςιΓι. ι ΡΓορΙιβίίαβ 
ηβ ΒδρβΓπεηιίηί.» ϋίοΐυιη β8ΐ βηΐιη ςυοά θ€04ΐ&ίοηβ 
ρ$βιιϋορΓορ1ιοΐ8Γυπι, βΐίαπι νβΓ08 οοηίβηιηβϋληΐ. 
ι Οιιιηια ρΓθΙ>8ΐ6• > Ου'κΐ ί^^ίΙυΓ ί8θΐβιηυ8 ρΓορΙβΓ 
ρ8βυ(1ορΓορΙιβΐ88 ? ϋυ'κΐ ? οη]ηί8 ρΓθΙ}8ΐβ, βΐ ςαοά 
1)0ΐιιιιη βι»1, Ιιοβ ββΐ, νβΓΟβ ρΓορΙιοΐαβ Ιβηβΐβ, βΐ ίη 
ρΓβΐΊο 1ι&1)€ΐοΙβ. < ΑΙ) οπιηί βρεείβ ιηαΐί 8ΐ)&(ίηοΙβ. > 
Ρ^ιβδί ηπΊϋβιη ]υχΐ& €0Π$ε(|ΐιβηΐί8ΐπ 8(1 ρ&βυάορΓΟ• 

ρ1)βΐ85 βΙΐ8Π1 1)00 8ρΐ8Γί, ρθΐ68ΐ 81ΐ1βΐη βΐ 8(1 ρβΟ- 
0818. 

ΟΑΡϋΤ νΠ. 

ΡτβϋαίΊο ά€ ίαηαίβϋαίίοηβ ιρίη'Ιικ ύίαηίηιΐβ βί γογ- 

ροπλ. 

V, 25-28. Ιρα αηΐίηι Όύν» ραο'α ίαιιαίβαί να 

ίΰία : €ί ίηΐ€ρ€τ ναΐέτ <ρΐπΙιι< €ί αιάιησ βΐ τοΓρικ, 

ηιοάο ίτηρηΗβηίίΟΗι^ ίη αάν€ηίη Οοιηίηί ηοαίή /«<ιι 

ΟιήίΓί $€τνΒίιιτ. ΕίάύΙίί αΐ ηπί νοΰανίΐ νο< ηπί ίάαη 

φ/β^ιϋ. Ρταίτα, οταίύ ρτο ηο6ίι. 8αΙηΐαί$ (ναιτα 

ο^ηηα ηιηι ﻀηΙο ίαηαο, Αά)Ητο νο* ρ$τ ΟοηιΊηνίΐη^ 

ν( Ιε^αΐατ Ιοβ^ Ερ'αΙοΙα οηιηΐΰηί $αη€ΐίί (ταίήΰΗΜ. 

Οταίΐα ΟοίΗίηίηο$ΐτίΐ6ίνί€ΗΓΗίί$ίΐ νοΗίεηηι. Αηαη, Ροδί 8(ίιηοηΊΓιοπβιη ρΓβοαίυΓ, υΐ βι οιηηΊ ρηΓίβ 
ββουπίΑΐβιη 1)8ΐ)β8ηΙ. ι Τοίοβ. ι Ηοβ β&ΐ, ίηΙβ{;Γ08 Πνεύμα μή σβέννυτε» τουτέστ•, τ6 χάρισμα μ^; Ιχ- 
φράσσετε χα\ χωλύετε τ(ϊ) ά::οστρέφετθαι χαι μη ϊλί 
λαλεΤν. ι Προφητείας μή έςουθενείτε• > ΕΓρηται γαρ 
δτι προφάσει των ψευδοπρο'^ητών, χα\ το'ϋς άληθεί; 
βιέπτυον. ι Πάντα δοκιμάζετε. > Τί οΐίν ποιήτομεν, 
φησ\, διά τους ψευδοπροφήτας ; Τ{ ; Πάντα δοχιαά- 
ζετε, χα\ τδ χαλδν, τουτέστι, τους αληθείς προφήτβς 
χατέχετε, χα\ περ\ πολλού ποιεισθε. ι'Απ^ παντ'.ς 
είδους πονηρού άπέχεσθε. > Δύναται μέν χατά τ^ 
άχόλουθον, χα\ εΙς τους ψευδοπροφήτας τούτο νοη- 
θηναι, δύναται δέ χα\ εΙς αμαρτήματα. ΚΕΦΑΛ. Ζ'. 

Εϋχ^ ΛΒρ\ άρασμοϋ :ινεύμ€(τος κα\ γνγ^{ς κα\ 
σώματος. 

Αυτός δέ ό θεός της βιρι]της, άράαιι υμάς 
όΛοτεΛε7ς^ χαϊ όΛόκΛηροτ ύμώιτ το χνενμα χαΐ 
ή ψνχ^ι χαϊ τύ σώμα άμέματως έτ τζ ΛίφονσΙα 
του Κυρίου ύμώτ Ίι^σον Χριστού ττυ.ηβεΙί\, 
Πιστός 6 κοΛώτ υμάς Ις χα} ποίησα. \\δ8Λροι, 
ΛροσεύγεσΟε περί ίψών, "Ασχάσασβε τους άίεΧ- 
φους κάττας έτ ^ιΛήμαηάγίφ. 'ΟρχΙζω δέ υμάς 
διά τόν Κύριον, ά^αγ^^οσθ^^^α^ τητ "ΕαιστοΛιιν 
πάσι τοΙς άγίοις άδεΛ^οΊς^ 'ΰ χάρις τον Κνρΐ€ν 
ήμώκ Ιησού Χριστού με(ί νμώτ. ^Αμή^. 

Μετά τήν συμβουλήν έπεύχεται αύτοΓς, Γνι 
έξ έχατέρ^υ τδ ασφαλές Ιχωσ:ν. ι *ϋλοτελε?ς. > (!ΐ ρβΓ οπ)ηΪ3. ι δρίπ(υ9 βΐ 8Ηίιη8• > δρίη(υπ) άϊάί ^ Τουτέστιν, δλους,δΓ όλων. ιΤδ πνεύμα χα\ ή ψυχή.» 

Τ6 πνεύμα φησι αυτδ τδ άγιον Πνεύμα, ήγουν την 
άπ' αυτού χάριν, όπερ αυτοϊς τηρηθί,να: επεύχετι:. 
Έάν γάρ λάμπη έν ήμίν χα\ έπ'.μένη ήμϊν, σωΟη- 
σόμεθα. ΕΙ γάρ μή σ6έ?ωμεν αύτδ πονηραΐ; πρά- 
ξεσι, κατά τήν άνω πρώτη ν έςήγησιν, ή ν προεγρά- 
ψαμεν, τηρείται ήμΐν κι\ φυλάττεται. φαιδρά; άνά- 
πτων τάς ημετέρας λαμπάδας. Το δέ, Άμέμπτ ): , 
δύναται μην κα\ έπΙ του πνεύματος άρμο3θήναι, ίνα 
άμεμπτον κα\ άκηλίδωτον τίτ^ φυλάςωμεν δύναται•, 
δέ μάλι -τα έπ\ ψυχή; κα\ σώματος. Τού γάρ Πνεύ- 
ματος παρ* ήμίν σωζόμενου, ταύτα έσται άμεμπτα. 
< ΠιιτΛς, ό καλών Ομάς. > *Οοα τα•Γ:εινθφ;;οσιΊνην, ίρειιιΐ) δρίπίπιη 88ΐιοΙυιιι Είνβ {Γ8Γΐ8ΐη ςυχ 85 βο 
β8ΐ, (ΐοβιη ίρδίβ 8βΓν8Π ρΓβοαΙυΓ. Ν8ΐη ει 8ρ1βη(]β8ΐ 
ίη ηοϋίδ βι ρ6ΓΗΐ8ηβ8ΐ 8ρυ(1 ηο5, 88ΐνί 6Γίιηυ8 : 
ηίβΐ βηΐπ) ίΙΙυηι ρΓλνίβ 80ΐίοη*ιΙ)υ5 βΧΒΐίηχβππιυβ, 
]υχΐ8 ρηοΓβιη 5υρΓ8ρο$Ίΐ8πι βηαΓΓΑΐΊοηοπ), ςηαιη 
ρΓΊυ$ 6θηρ$ίπιυ$, 86Γν8ΐυΓ ηοΙ)ί8 οΐ ου$Ιο(1ΊΙυΓ, 
1ιιοί(]88 8006η(ΐ6η8 ηο$ΐΓ88 ΙαΐΓίρ.κΙββ. 0<ιθ(1 8ΐιΙοιη 
811 : Μ(μ1ο ίΓΓβρΓε1)εη$ίΙ)Ί1ί• ρο1ο$ΐ ςηί(1οη) οΐ 8(1 
ΕρΊπΙυιη 8ρΐ8Γί, υΐ ϋίαιη Ιηουίρηίυπι βΐ ίπΓΐη)8ουΐ8- 
Ιαη) ΕβΓνβηιυ». ΡοΐβδΙ αυιοπι ιηλχίιηβ 8(1 8ηίηΐ8[η 
βΐ οοΓριΐδ ΓβΓβΓπ : 183 ^ί ^^^^ δρίτίΐιΐδ 8 ηοϋί^ 
^βΓνβΐιΐ»•. Ιΐ5Β0 βΓΜΓ.ΐ 1ι•ΓορΓ(ϊΙιηικίΙ»•Ιΐη. • ΓίιΙοΙίϋ ΟϋΙ '* ΜαίΙ. XXV, 1 5β(,(]. 105 εΟΜΜΕΝΤ. 1Ν ΕΡΙδΤ. 11 ΛΟ Τ11Ε8δΛΙ.. 106 

ΈΐΤΣίδ^ι Ιπηύξατο βώτοίς, ψητί* Μ4] νομίτητε οτι (χ Α <1(ΐ'> νοοανίΐ νθ8. ι Υκίο αιΓπιιί ηιοϋοδίίαπί. ^υο- των έμών Ευχών βωθή^^σΟι, άλλα έχ τ!}; τοΟ χαλέ- 
σοΕντος άγαθωσύνης ΘιοΟ. ΕΙ γάρ ιίς σωτηρίαν έχά- 
λ£σ€, ιηστό; βέ έστι, τουτίστιν, αληθή;, τάνχω; 
«ιήσχι χατά τλ θέλημα αΟτοΟ χα\ σώσιι. ι'Ο^ χα\ 
ι:ο(ή3£ΐ.> Έφ' φ έχάλλσι, ψησίν, έ7;\ σωτηρί^ δΐ 
ίχά)^3£ν. € *Α£€λφθ\, ηροσκύχβσθι πιριήμών.» "Ορχ 
ταπίΐνότητβ, £Ε Παύλος Ι5:ΐ70 τής τούτων βΟχής. 
€ ΆσπάσασΟ» τους ά&λφοΰ;. » Έπβιδή γάρ αύτ^ς 
άπιον ούχ ήθύνατο €ιά στόματος χαΐ τού !νθ£ν άσπά- 
σ27θαι φιλήματος, δΓ έτερων αύτους άσπάσχσΟαι 
ρ-.νλεται. ι Έν φιλήματι άγίψ,» φησίν Ινι γάρ και 
δο>•£ρ^ν , ώς τ6 τοΟ Ιούδα, ι Όρχί^ω ύμαίς. ι Δι^[ 
τοΟτο όρχίζει, Ινα χάν αυτού χαταφρονήσο)3ΐ, δίά 
γούν τδν ορχον, πράζωαι τ6 ^ηθέν. ι Άναγνωσθή- ιιί3ΐη ρΓο 618 οΓανβηΙ, ;ιίΐ : Νβ βχίδΐίιηβϋ^ ςυο(Ι 
111618 ρΓοε'ώιΐδ ΕΑΐνβηιίηί, 86(1 6Χ 6]η8 1>οιιίΐ3ΐ6 ςιιΙ 
νοο&νίΐ νο$. Ναιη 8ί αιΙ 89ΐιιΐ6ΐο νοοανΐΐ, α Ωιΐϋΐίβ 
βθΐ, 1(1 681, Υ6Γ8Χ, οιηηίηο Γ2εί6ΐ]υχΐ9 νοίαηίαΐοηι 
&υ9ΐηι 6ΐ 82ΐναΙ>ίΐ. ι Οιιί ΐιΐβπι εββί'ίοΙ : > Α(1 ηυοιΐ 
νΊ(]6ΐί66ΐ νο€ανίΙ, 9ΐϋ 83ΐυΐ6ηι αυΐ6ΐιι νοεανίι. ι Ργ»• 
ΙΓ68, ΟΓηΙβ ρΓΟ ηο1>:8. > Υ'κΐβ αη'ιιηί ΗυιηίΙίΙαΙεηι, $ί 
Γ2υΙιΐ8 ΙιοΓίιιη 6ς6ΐ)αΙ οΓϋΐοηβ. ι δα1υΐ3ΐ6 ΓΓαΐΓ68 » 
Ν&1ΙΙ ςαοηίβηι ίρ$6 οιιιη πΐιεεηδ 68861 ηοη ροΐ€Γ&ΐ 
016 ρΐ'α*$6ηΐί 83ΐιιΐαΓ6 ο§6ΐι1ο, ρ6Γ 2ΐΙίθ8 νυΐΐ ίρ808 
8&Ιυΐ:ΐΓ0. ι Ουιιι 8αΐ!€ΐο οβουΐο. ι €οηΐΊιιςΊΐ 6ηπιι οχ 
(1οΙο$«ιιιι €δ!>6 08(*υΙυ!η, ςυαίο ΓυίΙ ίρ$ίυ8 ^ιι()φ. 

ι Αϋ]ΐΙΓΟ ν03. ι ΡΓ0ρΐ6Γ63 &(1]αΐ'2ΐ, υΐ 81 6ΐί.ιιιι 
ίρβιιιιι 4ΐ6>ρίοί&ΐιΙ, 8:ιΙΐ6ΐη ρπορίοΓ ]ιΐΓ3ΐυ6ΐιΐιιιη Γα• ναι τήν Έπιστολήν. ι Τούτο κόθου μόί/^ον, ή διδχ- Β ιίαηΙ ςυοϋ (ΙίεΙυιη 68(. ι ΙΙΐ Ιε^ϋΙυΓ Ιιχο ΕρΪ8ΐο1& > σχαλίας χάρκν, Ινα χάχε^οις & προφβιαλεγόμενος, 
φη ιίν. € Ή χάρις του Κυρίου ημών. ι "Οπου δ^ 
χίρι; Χριστού, πάντα τ& αγαθά παρομαρτεΤ. 

ΤέΛος, σϋτ θεφ, της «ρ^ς θεσσαΛοηκεΤς 
Χιώτης ΈΛιστο^ίις. 

Έγράφη άπδ Αθηνών. 1Ιθ€ 2ΐιιιθΓί$ ιη&|;ί8 681 ςυαιη <Ιθ6(ιίηχ £ΓϋΙία : ιιΐ 
ευΐΌ ι11ί8 6ΐί3ΐιι ρο88Ίιη !ΐ3 ιηί8€6Γ6 86ηιιοηο8. ι 6Γ3- 
113 Οοπιίιιί ιιιιίίΐη ^68υ εΐιπ8ΐί• » ϋϋί αυΐϋΐιι εΐιτί^ιϊ 
§Γ3ΐί3 681, 1)003 00)1113 60ΐηίΐ3ηΐυΓ. 

ί'Ίηη^ άίήηο (αηηΐ€ ααχΗΊο. ρτίοΗ$ αά ΤΙαηαΙΟ' 

ηίίβηίύί ΕρίίίοΙσ;, 

56Γίρ(3 68ΐ 3ΐ) ΑΐΙ)6ηΊ$. ΥΠΟΘΕΣΙΣ 

ΠΡΟΣ θεσσαλονικείς ΔΕΥΙΈΡΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ. ΑΗΟϋΜΕΝΤϋΜ 

ΡΟδΤΕΚΙΟΚΙδ ΕΡΙδΤΟΙ,^Ε ΑΟ ΤΗΕδδΑΙΟΝΙΟΕΝδΕδ. Ταύτην έ πι στέλλει άπ6 Τώμης. Ή δΐ πρόφασις Ο 
ττς Επιστολής αύτη* Τινές άπ6 Θεσσαλονίκης 
άργοΥ χα\ άταχτοι περιερχόμενοι , τους αδελφούς 
ύφήρπαζον, ώς ήδη τής παρουσίας τού Κυρίου έν• 
βτάτης. Έπάτων δέ τους άχούοντας ώς τού *Απο« 
οιόλου τούτο δηλούντος, χα\ ύτιό πνεύματος άχού- 
οαντες. Ταύτα τοίνυν μαθών δ *Α7:δστολο;, γρά^^ει 
την Έπιστολήν. Κα\ πρώτον μίν αποδέχεται την 
πίστιν αυτών αύςάνουσαν. Κα\ δτι Ιν αύτοΓς έχαυ- 
χατο, τάς θλίψεις γενναίως ύποφέρουσι διά τόν Χρι- 
στάν. ΚαΙ παραμυθείται δέ αυτούς ώς έσομένης 
εχδαιίας παρά τού Θεού, κατά τών αυτούς άδιχούν- 
των. Έπειτα περ\ τής παρουσίας τού ϊωτήρος δι- 
δάσχει μηδεν\ αυτούς πείθεσθαι , μήτε θροείσθαι 
αύτους» Ι^ή'^* ^^ «νεύματος, μήτ: ώς αυτού γρά- 
Ίαντος. μηδ* δλως νομίζειν ήδη παρεΤναι αυτήν. ^ 
Μη γάρ πρδτερον Ισβσθαι αυτήν, έάν μή ή αποστα- 
σία «ρώτον Ιλθ^, χα\ μετά ταύτην δ *Αντίχριστος, 
δ ΥΙ^ τής άπωλείας, ο& τήν παρουσ(αν έν σημείοις 

ρατκοι.. ϋΑ. εχιχ. 184 ^^^^^ 8^ υΓΐ>6 Κοη)3 86γΊΙ>Ίι. Ε$1 3υ(6ηι Ιιθ€ 
Ερί8ΐ(•1αί 3Γ^αηΐ6ηΐυιη : ΟιΓκΐ3ΐιι 6 ΤΙ)688»Ιοηί€3θΓιθ8Ί 
30 ίηοΓϋίη3ΐΊ €ίΓ€υηΐ6υηϋο 5υΙ>ν6Γΐ6Κ)3ηΙ Γγ31γ68, 
ςυ38ί ]αιη ίιιιηιίηοη(6 Οοηιίηί 3(]νϋηΐυ. 86()ιιε6ΐΐ3ΐιΐ 
3ΐιΙϋΐη ΓΓαΐΓ68• Ι3η(|υ3πι Ιιοο Αροβίοΐυβ βί^ιιίϋεβ»- 
86161 3 (ρΊΐ'ίΙυ 3ΐΐ4]ί886ηΙ• 1Γΐ8 Ί(ζίΐυΓ 3ΐΐ(1ίΓΐ8 Αρο- 
8ΐο1υ8 8€ηΙ)ίΐ Ερί8ΐοΐ3η). Εΐ ρπιηυιη ςυίόβιη Οϋβηι 
60Γυπι τείυΐί 3υ|;υ)6ηΐ3ΐ3ΐη €οηιιιΐ6ΐΐ(ΐ3ΐ, 61 ηιιοά ΐιι 
ίρϋί8 κΙοη3Γ6ΐυΓ, 60 ςυοά 3ΐΠίΐ'ΐίοη68 ρΓοριοτ 
€1ιΐΊ&ΐυιη τίΓϋίΐβΓ Γ6ΓΓ6ηΙ : 608ςυ6 εοιΐ8θΐ3ΐυΓ, 
05ΐ6η()6η8 ΓυΐυΓ3ΐη 3 Οεο ιιΐΐίοηοιη 3(Ιν6Γ8ΐΐ8 ΙΙΙον 
ςυί Ίρ8ο• ίη]υπ3 3(ηοί6ΐ)3ηΙ. Οβίηϋϋ 608 ύα 83ΐν3« 
ΙογΊβ αάνυηΐυ ιΐοοεη», 1)οη3ΐαΓ ηβ 6υίςυ3ΐη ΟΓβ- 
03ηΙ, ηεςυε ΐυΓίιεηίοΓ, ηε ρΓορίβΓ 8ρίΓίΐυιη ΐ|υί(ΐ6ηι, 
η6(|υβ 8ΐ (]υΐ8 (ϋθ3ΐ ίρειιιυ 8€πρ8ί886 : ηβ οοιηίιιο 
6χί8ΐίη)6ηΙ ίΙΙυιη ]3ΐιι 3ΐ1ΓυΓ6. Μοη εηίπι ρήυβ 
3(]6ηΐ, ίηςιιίΐ, ηΐΜ (ΙβΓβοΐίο ρπηιυιη νβηοπΐ, ια 
ροί»1 ίρ83η) ΑηΙίοΙ)η8ΐυ8 ϋΐίαβ ρ6Γ<ϋϋοιιΊ8, €ΐι]Γ.β 
βϋνβηΐυιι: 6υιη δί^πίβ 61 ρΓοϋί^ηβ Πΐ6ΐΐ(ΐ3€ί1ϋ8 107 (ΕΠυΜΕΝΙΙ ΤηΐΟ€.£ ΕΡΙ500ΡΙ 1« 

ίιιίαηιιη •^€οη^οιη οροηΐΊοη«η) δαίαιιβ (Ί^ηίβΰαΙ. Α να• τ<ρ«3ΐ ψεύδους χατ* ένί^βιαν τ«ν Σχτχνί, Ι»- 185 1>(^^η^• λάΙιαΠληβ ίρ§ο<, ιιΐ §ΐ6ηΙ τΊπΙίΐβΓ 
'Λ€ 16116201 ΐΓ»ϋίΐΙοη6• ςαΜ «^ ίρ§ο €(1οεΐί 6ηιιΐ• 
ρπΒοΙρίι 111 ηοΐΐιιη Ιι&Ι)€&αΐ €οπιιηυηίοιΐίοιιοιιι ειιιη 
ίιιθΓ<ϋιΐΑΐί§, ςα'ιη ροΓιι» ίΠοβ 6]ΐ€ΐ«ιιΐ : Ιικϋε^ΐ ι;ιιίιη 
ΓΐιΗοββ ϋ6((6Γ6 60• ςαΐ €)υϋηο<1ί §υιιΙ. Εΐ οηίτεΓ- 
»η1Η6Γ ρΓαείρίΙ, ιι1 ςοΐ ίρ^Ιυβ ΜΓΐηοηίΐΗΐβ ηοη 
ΙΐΙ>ΐ6ΙΙφ6Γ&ν6Γίΐ, 6ΧΐΓ& €οηβΓ6μ&Γιοη6ΐιι ιΙ>ίί<»ΐιΐΓ. 
Ρ6ΐηυηςυ6 Γΐ66ΐη ϋΠ«ρΓ66ϋυι €οη€ΐθ(Ιίΐ Ερίβίοΐααι 
Μίαι&ϋοιιβ ρΓορπα ιη3ηιι (οπρία, ςαοιΐ >{{ηιιιη 68* 
•6 λίΐιβυΐϋπιηι Ερίιΐοΐ&ηιηι βί^ιΓιΟοτί!. 

ΤΠΕΟΟΟΗΕΤΙ. 

Οιι.>ιΓι»ιιι Ίιι ρποΓβ Ερί&ιοΐα «οΗρ^Ίΐ Ιαη(|ΐι&ηι 2ά 
Ίρ!»ο» οιιιηΐιιο ρΓοΓβϋΙιιη» 6Μ6ΐ, 61 ςο» 6ίβ (166»- ^ τ^ &πιων «ρ6ς αύτοϋς, χαΐ Αναπληρουν μέ! 
861)1 ίιηρίεΐυηκ, 86 ηιυ'.ΐΑ ςιιχ<1αιιι 4ΐΐΐ6€ΓιοιιΊ8 •ίκιιη, ΰτειρήματα αύτ&ν» χα\ «ολλά τίνα Αγάιπ^ς βθικ σημα^νΐι. Είτα παραινέσοις αύτοίς βτήιαιν γζν- 
να{ΐύ; χαΐ χρατκΐν τάς «αρ«8δΜΐς &ς έβιϋχθηην 
παρ* αύτοΰ, καραγγέλλβι μΐ)6§μ(αν χοινιβνίαν {χ.ιν 
μ€τά τΑν ΑτάχτΜ¥, άλλΑ χα\ Ακοβαλλζιν αύτο^;. 
Είναι γάρ χαΐ ιηριέργο<κ νβ^ ιύΐάνους έ^ή/4#π 
τοΟς τοιούτους. Κα\ χαβΑου «αρήγγιιλβ « τ(ν μη 
ύκαχούοντα τοΙς λ^ις αύτου, τοΟτον άπο9υνάγΐι»7ον 
γίνχσΟαι. Κα\ λοιιΛν έπιυξ&μ<νος αΰτοίς «Ιρήνην, 
τιλιιοί τήν Έκιστολήν, τ^ Αβιηνμδν τΙ| ΙΖΙι χν.οΧ 
γράψας, δπερ σημβίον ιΐναι «ίσης Έπιττολης 8:• 
βήλωχιν. 

ΘΕΟΔΟΡΗΤΟΥ. 

Έκ8ΐ^ Ιν τ|| κρώτ^ Ιιη9τολ{ Ιγραψβν ώς κάν 

μέλλων 12 
βημαν- 
τιχ2, ούχ &πηλ6ι βλ, ταάτην «ροβτίθηαι τήν Έη• 
οτολ^)ν &ντΙ τής ναρουσίας αύτου. "Οτι ^ μή &ι:ηΑθ< 
πρ^ αύτοΟς, Ιν(^ν στοχαβτέον. *Εν τ|| ιτρώτι^ «ιρί 
των χρόνων τής του Κυρίου παρουσίας ύιηρΟέμινο; 
γράψαι ώς ο6 χρβιωδβς αύτοίς, νυν γράφχι, ού ι:ο•Λ•ν 
τούτο, ε?γε αύτλς ΑιηληλύΟιι• Γράφ<ι βΙ %ζρ\ των 
χρόνων βιά ταύτην τ^ αΙτίαν. Λυμ<ών<ς τιν«ς &<• 
γον παρβΤναι λοιπόν τήν παρουσίαν του Κυρίου. ΕΙ 
£^ τοΰτο ήν άληΟΙς, δ Χριστή ψκυστής «ύρίηατο. 
Λύτ^ γάρ Ιν τοί; Ευαγγιλίοις αημλίον της παρου- 
σίας αύτου δ<$ωχ<ν, άτινα ουχ ήν έχβίντα• *Αναγχά• 
ζβται οΟν χα\ αύτ6; βιαλαβ^Ιν πιρί των πρ^ τής πα- 
ρουσίας σημείων, χα\ της του 'Λντιχρίστου έλιύ< 1100 Ιαηιοιι ρΓοΓϋΟΐυΕ 6λΐ : ί(ΐ60 ΙΐΑηο ΛάΑΛ Ερίβίο• 
Ιααι Ιοοο 8υί βιίτεηΐιιβ. Οιιο<1 λυίβηι αϋ Ιρ80• ηοη 8ΐΙ 
ρΓθΓ6€ΐυ8, ΙιΙηο εοη]ί6ί ροΐββί. Ουιη ίη ρΓίοΓβ ΕρΙ- 
κίοΙα ιΐ6 ΐ6ΐηρθΓί1>α§ ΐι<1?6η1ιΐ8 Ι)οιιΓιιιΙ 8€ηΙ»'«'Γ6 
4ΐί8ΐυΠ986ΐ, ΐαηηααπ) (1β Γβ ςυοΒ ηίΐιίΐ ίρ&ί8 ϊΙΤογγοΙ 
ιιΐίΙίΐ2Γΐ8, ηαηο 46 Ιιθ€86ΓίΙ)ΙΙ : ιιοη 1<Ι ί&ςΙυΓυ» 8ΐ 
ίρ&6 ρΐΌΓβ€ΐυ8 Γαί886ΐ3(1 608. 05 Ιιαηο αυίβηι 0Μυ« 
{«απι >€ΓίΙ)ίΐ <Ι6 ΐ6ηιρθΓϋιιΐ8. 86<1υ€ΐ0Γ68 ηιΓίιΙαηι ϋί- 
€61)81)1 ]&η) 2ϋ6886 λ4ν6η1ιιιη Οοαιίηί : ςυοά βί 1(1 
νΰπιιιι 68861, βΙιη8ΐυ8 ιη6η(1λχ Ιην6ηίΓ6ΐυΓ. Ναηι ίρ8β 
ίιι Εναη|ί6ΓΓΐ8 βΐ^ηα 8ΐιί <ΐ6ιϋΙ α(1ν6ηΐυ8ςυφ ποηιΐυπι 

ΐΌΙΐΐίς6Γ2ΐΐΙ. Οο^ίΐυΓ Ιΐαςίΐβ 6ΐίρ86 <ϋ886Γ6Γ6 <ΐ6 8ί)(ηΐ8 

ΐ|ΐι;ΐί &η(6 αϋνΰηΐυιη εοηϋηββηΐ, 61 ϋ6 Λι^ϋ6ΐΐΓΪ8ΐΙ 

α(1?βΐ)!ΐι, ρ6Γ οηαη'ΐΑ (Ιβοίλτλο• Τ6η 6856 Οοηιίΐλί ^ αιως» βιά πάντων άληθ&Ις τ±ς του Κυρίου προ^^τ- 

σεις ποιών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΑΟΝΙΚΕΙΣ 
ΑΕΥΤεΡΑΣ ΕΠΙΣΤΟΑΒΣ. 

ΟΕ*. Ευχαριστία υπέρ ττις τίατ ΒεσσοΛσηκίωτ 
χΙστΜως «αϊ άγάχης χαΐ ύχομσκ^ ί:ίΙ τφ^ 
αϋτώ^^ ηαΐ «οΛάσ$ί τώτ ΘΛιβάττωιτ «αΙ ΜΰχΙ^ 
υπέρ ηΛΜνϋίσΒίύς αντύτ Μόξου ίπϊ ίίνξ^ι 
Χρίστου. 

β*. Περί τέΛονς^ δτι μηά *Αττίχριστστ τάτ χ^μ• 
Λόμβτϋτ έΜΪ ίΛέγχφ ^ΕονϋαΙντ άΜίσηισάττωτ 
Χρίοττφ, 

1^. Ευχαριστία χαρί της ηΛήσβως. 

^. Οαρξ^ΜΛψης •ύχής νχέρ αύτξη; κάί του 
ε/ηινυ. 

β*. Προτροχίι ξηρασίας «αϊ χαραιτήσ^^ τ^ άρ• 
7χϋ>κ ηαΐ Μ$ριέργωτ, 

ς, Εί*χ}ι χ$ρ\ ίΐρήτψιςτης χαρά β»αν. \:ιΐΐ6ΐηι:ι. 

Ι*05ΤΕηΐθηΐ8 ΑΟ ΤηΕ88ΑίΟΜ€ΕΚ8Ε8 
ΕΡ18Τ0υ5 ^ΑΡ^ΤΑ. 1. «. •ι. 

Α. Χ^βΟταΙίατΜίη αοΐΙοά$βά€ ΤΗίααΙοιΗαηίίΗηί 
<*Ι €ΐιαηίαί6 αο ραΙί€ηΐία αά ίΙΙοτηηί Ηοηοηηι €ί 
α(βίρεηίίνΐΗ ΜΐΐίοΗΦίη: $1 ρτ€οαί9θ ρτο ίρ<οηιΐΗ ρ«Γ- 
ΐ€€ΐίοΗ€ ^/ο/ίοια αά ΟΗτίίίί ^ίοπ'αηι, 

ϋ€ βιΐΒ ηπΐ €ήΙ ροιΙ ΑηΙίοΗτ'αίιιηι ίΛίΗακίΜηί 
αά ^Ηάαο^Ηιη τ$(Ιατ^ίίοη€ΐ» ηηί ϋΗτηΐο ηοη ΰπ• 

ϋταίίαηίΐΛ ααίο Λ• νο£αΙίοη€, 

Ι' < ρτο ίρ$ο ρτ€€€ηίητ €1 ρτο ορ€Τ9 Εραα^ίΙη, 

ΕχΗοτίαΙίο αά ΙαΙίοταΐΗ $ί άηϊίαίίοΛβηί οϋοίο^ 
ΤΉΜ ατ οΗτΊοα ά€^€ηίίΗηι. 
Ρτ^ταίίο ρτοραα^ ηα(τ βιΐ α θ€θ. ιοβ ΟΟΜΜΕΧΤ. ΙΝΕΡΙδΤ. Η ΛΠ ΤΗΕ.>ί^ΛΙ-. 110 ΠΑΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Η ΠΡΟΣ θεσσαλονικείς ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ• ΡΑϋϋ ΑΡΟδΤΟΠ ΑΒ ΤΗΕδδΑΙ,ΟΝΙΟΕΝδΕδ ΡΟεΤΕΒΙΟΒ ΠΓ001Μ10Ν. Α 

ΠαύΛος χα2 ΣιΛονατός χαΐ Τιμόθεος γ ρ 'Εκκ,Ιη- 
σ'β θβσσαΧοηχέωτ έτ Θβφ Πατρϊ ή/ιώτ χαϊ 
Κνρίφ Ιησού Χριστφ, Χάρις νμΊν καϊ είρ-ίιτη 
Αλο Θεού Πατρίς ι\μών καϊ Κνρΐου Ίησον 
Χριστού, 

ΟΰτωςχαΙ Ιν τ) πρώτη ήρξατο έι:ιστολ|}, χα\ 

«ρ^σχλς τάς έχιΐ παραγραφάς. ι Έν Θεφ ΙΙατρΙ 

ημών. • Ένι γ^ίρ Ιχχλησία, μή έν Πατρ\ Χ3ΐ\ ΤΙψ, 

ώς αϊ των *£λλήνων, χα\ πολλών &).λο)ν αίρετιχών. 

€ Χχρίς ύμίν χα\ ειρήνη. • ΟΙδα γ3ιρ οπω; μέγα ή 

χάρις χα\ ή ^^ρή^ ^οΟ βιοΟ, χα\ δτι πρ^ς π£ΐ• 

ρχ7μο>; χουφιιμόν &7:«ργάζ£ται. Δι6 αυν^χώς αυτά; 

έπέΰχεται. 

ΚΕΦΑΑ. Α'. 

Εί*χΛρίξΤζία ύχέρ τήςτώνΘεσσαΛοηκίων χίστεως β 
και ά-^,-άπης κβύ ύΜομοτης έχΊ τιμϋ αντώ*\ χαϊ 
χ Λάσει ^ώ^ ΘΛιβόιττωτ^ και εύχη ύΛέρ 
τεΜιώσε^ αύτώτ ίτδόζου έχΙ δόξζΐ Χριστού. 

Ενχαί,ιστέίν ό^ρειΛομβτ τφ θεφ Λάττοτε περϊ 
ΐ'/Μϋ»-. άδεΛ^οΙ^ καθώς Αξιότ έστιν^ δτι ύΛεραν- 
ξάπί ή πίαττις ύμών^ καϊ χΛεονάζέι ή άγάαη 
^^^ς έκαστου χάττωτ ήμώτ εΙς άΧΧι^ ίονς. Ώστε 
ιΐψάς αυτούς έτ ύμΤτ καύχάσθαι έτ ταΐς ^ΕχχΛη- 
σίαις του ββον, ύχέρ της ύχομοτη^ ύμώτ καϊ 
χίστβως έτ χάσι τοΙς διωγμοΊς ύμώτ καΐ ταΤς 
ΘΜ^τεσιτ αίς άτέχεσθε^ έτδειγμα της δίκαιοκρι* 
σίας του θεού »1ς τό χαταιξιωθηταιύμάς της βα- 
σιΛεΙας τού θεού ύχέρ ^ς καϊ χάσχετε, 

Α'^οδι5ά9Χ£ΐαντου;^5νιχαιοΙ συμβαίνοντες αυτοί; 
π£ΐρα9μο\, ού θρήνων, άλλ* £ύχαρ(7τιών€ΐ3ΐν άξιοι, η 
χι: οτι ύπίρ ών πάσχουσιν, υπέρ τι ών ύπομίνου- 
σιν, τψ β§φ χάριν Ιστέον. — |φβΤ.] Εί εύχαριστείν 
^Ι πιρ\ τών έτεροι; χατωρθωμάτων, τ{ πάθωτιν οΐ βα« 
βχαίνοντ:; το2; χατορΟουιι ; < Καθώ; άςιόν έστιν. • 
Ή, "Οτι, φη9\,€(χαιον έστ\, νοήσει;• ή τ^,Μεγάλω;, 
Ιςαχουστέον, 7να ^, Μζγάλω:, χαθώ; άςιον τφμε- 
γζλα παρέχοντι. «'Οτι ύπεραυξάνει. ι Υπερβολή; τ6 
νχέρ^ σημαντιχ^έστι. Πώ;βέ ίνιπίστιναύξηθζναι ; 
9ταν πειρασμών χα\ θλίψεων Ιπελβουσών, μη οα- 
λευθ$ τις. ι ΚαΙ πλεονάζει ή αγάπη. > "Αρα χα>. 
π.6ς τ6 φέρειν πειρασμοΟ;, τό αγαπάν χα\ αλλήλων 
Ι,,ισθαι, πολλά συμβάλλεται. Έδήλωιε γάρ έχ τού- 
των, ίτι πάντων ή πρ6; άλλήλου: άγάττη Γστ) ήν, χα*• 187 ΡΒΟΟΙΙΜίυΜ. 

ι, 1, 2. ΡαηΙηαί $Ηναηνί αο ΤίιηοίΗ€Η% ΕϋΰΙϋ• 
είέτ ΤΗεααΙοηίϋβιηίΗΐη ιη ϋεο Ραίνε ίιαίτο $1 £>ο- 
ιιιίϋο ΐ€ίΗ €Ηή$ΐο : αταίια νούί$ εί ραχ α Όεο Ρα• 
(τε ηο$ίΓθ βί ΟοηΐίΗο ίε$η ΟιτηΐΌ, 

1ΐ3(]υ6 ίη ρποΓ6 Ερΐιΐοΐλ βυιηρδ'ιΐ βχοπίίυηι, οι 
οιιίιιιαϋνβΓίβ ςυ£ ί1>Ί 8ΐιηοΙ;ιΐ3 βιιηΐ. ι Ιη Οίο 
1*αΐΓ6 ηοδίΓΟ. > ΟοηΙίηςΐΐ βΐιίιη 6$$β Ε£€ΐ68Ί9ΐιι ιιηιι 
ίη ΓαΐΓβ €ΐ ΡίΓιο* νβΐυΐί (υι•1 βΓΧΰοππη Ε€ο1ο5ίη 
3€ 3ΐίθΓυπι ιηιιΙιοΓοηι ΙιΚΓηΐΐ€θΐυιη. ι βΓϋΐία νοΙ)Ί$ 
οΐ ρηχ. ι δοΐΐ ϋηίοι ςυο^ ηΐ3|[η8 $Ίΐ £;ΓλΓι» 61 ραι 
Π(;Ί, 61 ΐ\\\οά :ι1ΐ6νΊ2ΐίοπ6Πΐ ίη ηίΙΙίοΓιοηίϋυβ ορ6Γ6- 
ΙαΓ, ίι!60 Ιια5 €0πΓπιυ6 6χορΙ&1. 

188 €ΑΡυτ Ι. 

Οναίιατηηι αοΐΊο άε ήάε ΤΙιεααΙοΗίοεΗίίηηι εί 
ϋΙιατΊΐαίε αο ραΐΊεηιία αα ίΙΙοηΐηΐ Ιιοΐιοηηι εΐ αβίΐ' 
ςειιίία»ι ηΐΐίοηβηι : βί ρΓεεαίίο ρτο ίρ%υτιιηι ρετίβΰ* 
Ιίοηε ρΙοήο»α αά ϋ/ιήαί ρίοήαίΐι, 

Ι, 5 5. ϋναΐίαί α§€τε (ΙεΙ>ετηΗε Ώεο εεη^ρετ ύε 
νοθίε, [ταΐτεί, ιιΙ ρατ βιΐ, ηαοά τείιεηιεηΐετ αα^ειοαΐ 
β(1εε νε^ίτα εΐ εχίΐίίετ€ΐ ιιιχ/χα οηιηίαηι εΙιαϊΊΐαι 
€ίΐ}Η$ηη9 ίη αΐΐεπίΐη : αάεο κί ηο^ίριι άε νοΰίί ςΙΟ' 
ήαηητ ίη Ε€€ΐε»α§ Οει άε ίυΐ^ταηύα νεείτα εΐ βάί'ψ 
επρετ οηι/ιί6Μΐ ρεηεεηίίυηίΙίΗί εΐ αβίεϋοηΟ^Ηί ηηα$ 
$η$αιιείί$, άυεπίηεηΐΗΐη }α$ιί )αά\ει% Οεΐ^ ίη Ιιοο κί 
ά\(}ηΊ ΙιαΰεαίίΐίΜ τεφιο ϋεί ρτο ηηο ειΊαηι ραίιηώΐί. Οηο ίρ5θ$(]οε6ΐ : 6θ(]υθ4ΐ αίηίεΐίοη6& φιχ ίη ίρ$03 
ίιιείΟοηιηΐ ηοη Ιυαυηι, 86(1 {ΓαΓι&Γυηι 3εΐίοη6υι 
ηιΟΓβαηΙιΐΓ, 6ΐ ςυοϋ ρΓο 1)18 ςυ» ίρδί ραΐίιιιιΐυΓ 36 
8υ$ΐίη6ηΙ, Οβο δίηΐ Γ6ΓβΓ6πϋφ §Γ3ΐί£. — δί ϋιο 
8ίηΙ 3§6η(1χ ΚΓ&Γι» ρΓΟ Ι»οηί8 ορ(?πΙ>υ8 «Ι) αΐϋβ 
ρϋΓΗΟΐίβ, (|υί(]ηαιη ίΙΙυβ ραΐί οροπβΐ ηυί 6γ§;3 1)6ηβ 
ορ6ΐ'3ηΐ68 Ιπνΐάία ΐ9ΐη^ιπιΙυΓ? < υΐ ρ«ΐΓ 68(• > ΑυΙ 
ίηΐ6ΐΓΐ(;68 ςυοιΐ ϋίε&ΐ 'ιά ]υ(1υιη 6886. Αιιΐ 8υΙ)αυ• 
(ϋ6η(1υηι 68ΐ Μ»£;ηίϋ€6, υΐ 8ίΙ 86Π8ΐΐ8: Μ>ςηίΟθ6 υΐ 
ραΓ 68ΐ 61 ΚΓαΙί&ι 3((6Γ6 (Ιθϋβπιυβ ςυί ηΐ3£;ηα οοη* 

(ΐΐΓΐΙ. ι Οΐΐοϋ ν6ΐΐ6ηΐ6ηΐ6Γ 311^68631. 9 Ν«ΐηΐ III 

ν6ΐΚ>ο ύπεραυζάνει ρΓβροβίΙίο ύπίρ ΓχοΰΙΙεπΓιΟΐ 3ο 
ν6ΐιβιη6η1ί<β 8ί(ΐιΓιβ€3ΐίν3 681. Ουοπιοϋο 3αΐ6ΐη 
Γ.οηΓπΐξίΐ Μαη 2\ί%βτ\1 Ουβηιίυ Ι€ηΐοΐίοπί1>υ8 ο.ΐ 
3ΐηί( ϋοιήΙ)ϋΐ ςηί^ρίϋπ) π)οΙιΐ8 ηοη ΓυοΓίΐ, ι Εΐ6χυ- 11? (ΕΰυΜΕΝΙΙ ΤΪΙίεΟ.Ε ΕΡΙδΟΟΡΙ 1» 

ΙοβΓβΙ γΙιαγΊιμ. • Ιίλςιιβ αϋ Γι*ΐ6ηϋ»ι ΐ|υο<)ΐΐ6 ^ιΟΙί- Α ούοείς ζΐ 1^λ^ον %λ\ Ιλαττον «Ιχιν Ιν αύτ!). ι Έν Γΐΐοιιββ ρΓΐηιιιιη €οιΐ(1υειΙ ιιιυΐυο <ϋ1ί{6Γ6 αο €θΐι]ιιη• 
••108 08ο€. Ν8ΙΙ11 ροΓ Ιΐ8Ρ€ ιί^πιΩολτΗ ςαβϋ οιηηίιιιιι 
ιιιϋΐυβ ιΊιαπΐ&9 9ΐ*ςυ&1ί§ 6Μ61, ηβο μΠο» ίη 6ΐ 
ρΙυ& &υΐ ιιιίηιΐ8 Ιι&1>6Γ6ΐ. ι Ού γοΐιίι ^ΙοΓίβιηιΐΓ ίιι 
ΚίχΙϋΐ»ϋ8 Οοΐ. » Ιη ρΓίοΓθ Εμί^ΙοΙλ (Ιίχίΐ : Ν^ιη 
ιΐΓ0ϋ5$6 ΰ&Ι υΐ ΕοεΙο&ίχ & ιιοϋίβ (Ιί&ολίιΐ (\ύχ «μικΙ 
\ο» ί1υΐ!ΐ, 189 >^^ι^* •€ίιιη( 69 : ςυοπιοϋο 6ΐ^ο 
ιιυιιο 9ΐίΐ: ϋΙοΓί^ηιυΓ (Ιο \οΙ>ί!^? Νοη ιΙίχΊΐ, ϋο€ο- 
ιιιυβ, 80(1 61οη:ιιηυΓ. €ηιιΐίη2$ΙΙ »υΐ6ΐιι {ΙοηβΓί 
ηΊ;ιιπ 2ΐριΐ(1 ί1Ιθ8 ι]ΐπ 8θΊυηΙ. 5ί βΓ^ο ο^Γβ^;!» ίαιία 
ν(!&ΐΓα ιιοΐιίβ (•1ί»ιιι {ΙοΓϊαηϋί ιηαΐΟΓίηιιι Ιπϋυυιιΐ. 
ςιιηΓϋ νββ ο)> ηΙΟίοΙίοηββ ςιΐ96 ^%τ^%\λ ρΓ3Ρ8ί;ιιιΙ 
ι»μΐ'Γ:ι, ΐΜοτοιη'ιηί 30 Ιιι^βϋ^Τ ι !>€ ΙοΙεΓαηΓίλ το- 
^Ιι-:ι. ι Ο^ΙοηϋίΙ ςιιοϋ ΰΐίηιιι Ιοϋ^ο ΙβηιροΓβ 9ΐηΐαίο- ύμ?ν χαυχάΰθαι Ιν ταΐς Έχχλησίαις του Θκοΰ. ι Έν 
τί) τζρώττ^ είπιν, δτι αΙ Έχχ>.ηβ(αι ού χρι^ίονίΐ 
παρ* ημών μανθάν^ιν τ& ιτ2ρι ύμων * Ϊ9αα γαρ. 
Ηώς οΟν ύβε λ^γ£( δτι Καυχώμιθα Ιφ* ύμίν ; Ούχ 
9Λη%^ Διδάνχομιν, άλλ^ί Κβυ/ώ;χ&Οα. 'Ενι ίϊ χιΐ 
ι:αρά τοΙς ιΙΙόσι χαυχΙτΟχι. Ε{ ο&ν, φη9\, ':^κ τ:Λ;/ 
υμών χατορθούμΕνχ χα\ ήμίν παρέχιι χαυχήτιω; 
άφορμάς, δ•.λ τ( ύμ«!ς έτΛ τοΓς προςινητιχοΤς των 
κατορθωμάτων πειρασμοί; άλύετΕ χαΊ άοτ^μονείΓΚ ; 
ι 'νπίρ τη; υπομονής υμών. ι Δ£(χνυ9:ν δτ( Χ2\ 
πολύν βίχον έν τοίς π£ΐρ29;ιοΓς χρ^νον. ΤοΟτο γΐρ 
ή ϋΧομοΉ{ δηλοί. ι Έν π3ιι τοΓς δ^ιγμΊς υμών. ι 
Τπομονή μ^ν οΟν. χα\ x>^ άνέ/«σΟιι της ύπχρΟί- 
σιωςτών αντ(δόσεο•ν, μείζων δΐ Χ2ΐ6αυμ37ΐωτέρ3 ή 1105 &ιΐίΓιιιυοΓίιιΐ. Ναιιι Ιιθ€ 8.^ιΓιΓιο&1 ϋί€ΐίο ύπο- " έν πειρασμοί; χαΐ Ολίψεσιν. « Ένδειγμα τής δ:χιιο- μονή, ίιΙ ο&ΐ, ΙοΙοΓ&ιιΙΙλ. ι δαρβΓ οικιιίΙιυ$ ροΓ860ΙΙ- 
ιίοιιίΙ>ιΐ8 νοίΓΐβ. ι ΤυΙβΓ&ιιΓυι ηλίιιςυβ βιίαηι €8ΐ 
•ιι&'ΊιιοΓΟ ϋϋλΐίοιιηιι ρΓΧίυίοπιιη» 86(1 πιλ]οΓ οΐ 
ΜϋιιιίηιϋίΙΊοΓ ο£ΐ ίιι Γ6^6ΐΐ4ΐί8 »01ϊ6ΓιοιΓιΙμι8. € Οοου* 
ιιιοιιΐιπη ]υ8ΐΐ ]υ(1ίιίί• > ΟοουηιοιιΙυιη ϋίιίΐ 6χΙΓιΙ>ί- 
ιΐοη6ΐιι 61 &Γ{ΐιιιΐ6ηΙυιη : Ιιχο βηίιη 8α8ΐιη6ΐί8 «ιΙ 
(1^ηΐ()η8ΐΓ8Ρ(1υιη ίιΐ8ΐυιιι ϋβί ]υ(ϋ€ίιιιιι, 61 ιιΐ ϋίςιιΙ 
Ιι•Ι:63ΐηίοΙ τ^%\\ο €θ$ΙθΓαιιι : &€ ιί ϋί€6Γ0ΐ: Ρίορίο- 

16.1 ρ6ΓΙ1ΐίΐΙίΙ ν08 0608 6886 Ιο 2ΐΒί€ΐίθΙΐϋ)ΙΙ8, ΙΐΙ 

ιυιιι ΐοΐηλ>υ6Γίΐ τοϋί8 Γ6βηυηι οΦίοΓυηι, 08<6ΐΐ4ΐ3ΐ, 
6ΐ ν6ΐιιΐ 8Γ§ιιηΐ6ηΐιιιιι 61 (ΐ6ΐηθη8ΐΓ8(ίθΙ16ΙΙ1 80 6χρ6- 
ηπιοιιΐιΐΒΐ 6κΙιί1)6»1 8υι ]υ8Γι ίυιΐΐαί. ΑΐΜΐη8ϋ?6ηβ χρ'.βίις τοΟ Θεοΰ. > Έ'/δειγμά φη«, την άπ^χ'.ς.ν 
χα\ τον Ιλίγ/ον• Ταύτα γαρ υπομένετε πρ>ς τ^ 
άιιοδειχΟήναι τήν διχαιοχρυίαν τοΟ ΘεοΟ, χαι πρίς 
τ6 χατοιξιωΟήναι της βασιλεία; τών ουρανών, 
ώ7£\ Ελεγε. Δ'.ά τοΟτο αυγχοιρεΤ έν ταΐς Ολί'^ετιν 
ύ;ι^ς είναι ό Θεδ:, Να θταν άποοί^αιν ΟμΤν τήν 
βασίλευαν τών ουρανών, ένδε{ξητα*., χαι οΓονάπόπει- 
ραν χα\ &πόδειξιν χαΙΙλεγχον 5ώτής οίχιίας διχαιο• 
χρΐ9{ας.*0ραβΙδτιτδύπ>ρ ΧριατοΟ πάαχειν, χατί 
διχαιοχρ(3(αν παρέχει τήν βααιλιίαν τών ουρανών, 
χα\ ού χατά χάρ'.ν. ΙΙολΟ βΙ αυτών Ιχ τούτου 8ΐς &ψος 
έπηρε τ& φρονήματα, χα\ Ιπεινε χατβφρονείν τών ηιιίοιη ηιιοιΙ ρΓΟ €Ιιη8ΐθ ρ8ΐΐ, 6Χ ]υ&1ο ]υ(ϋ€ίο 1π• 6 θλίψεων. <Ύπε ρ ής χα\ πάσχετε, ι ^Ης Ινεχεν, φηα•/. 
))ϋ»ΐ Γο^ηιιιη εοΒίοΓυηι 61 ηοιι 6Χ %τζΧ\λ. ΡΙυπιηυιιι αυΐβιη 6Χ Ιιθ€ 60Γηπι ηΐ6ΐιΐ68 ίη 8υΙ)Ηιη6 6Τ6χϋ* 
81188114116 υΐ 8ΐηίεΓιοη68 €0ηΐ6ηιη6Γ6ηΐ. ι Ργο ςυο ρ&ΓιπιίηΚ ι €ιι]υ8, Ιηςυΐΐ, ]α8ΐί ]υ(1ί6ϋ 0Γαΐί«• 1« 6-10. $1(ΐίΐίίά€%η /μιΙμιν €%1 αρηά Ώ€ηιη τ$άά$' 
η /ιίι ^χί νϋ$ αβίβνηί έτ/Ρ^^(^οιιηιι, α τοΗ» ηνί 
αΙΡ'ψιηΊηί ηΐαχαύοίαηι ηο6ί<ΓΜΐιι, γμιιι τ^πΜιΙητ 
ϋυηι'ηιηιι ΐ€ κι άζ ακίο €Ηιη αηρ€ΐί$ ροΐ€ηΙί(ϋ <μ(γ, 
ρίΓ ίβΐΐ€ΐη βαΜηκΒ ηηί ϊηβίβΊΐ χ/ΐΐοΐϋΐιι ίιι ηπί ηοη 
ίΐυν€ηηιί /^Γΐιιη, 61 ηνί ηοη οΜίνηί ΕζαηρβΙίο Ι)ο- 
αι'ηιί νο^ιτί ^^IΜ ϋΐιτηίί : ηηί ροοηαηι Ιηαιί, ί^ι/^η'- 
ιιιιη αίβηΐΗΐΗ α (ααβ ϋοηήηί α α ρΙνήα (οηϊιηά'ιηη 
ίΙΙίίΐ», ΓΐιΐΝ νβηατίΐ ηΐ ρΙοΗβαίητ ίιι »αηαί$ <χί<, α 
αάη'.ίταιιάπί'βαΐ ίη οηιηι1^η$ €Τ€(ί€ηΐΐΙίΗ$, 

δΊ(]ΐπ(]οπ) ]ιΐ8ΐυηι 681. Ναιη εΓπερ ίηΐ6ΐΗκ6Π(1ιιιιι 
6$1 ρΓΟ έπείπερ ν6ΐ έπειδήπερ, ίϋ 6δΙ, ςυαηϋοςιιί- 
(Ι6ηι 3υΐ (|ΐιοπΊ8ηι, ρ6Γ ϋΟίΓηι&ΐίοηβηι λυΐ 6οηϋΓ• 
ιιι&ΐΐοη6ΐη. ΑυΙ]υχΙ& ι|υ8ηιϋ8ΐη ίηΐ6ΓΓθ{8ΐίοηΓΐιι, 
ΐηιιηυαιη ϋίχΊ&56ΐ : δί ^6^I6 ]υ8ΐυιιι (ΙιιοΊΐ Οου», 
ςιιθ(1 νΊ(ΐ6ΐί€6ΐ οηιηίιιο ]ιΐ8ΐυιΐ) (ΙιιοαΙ. 190 1<1 

ΓίΓπΐ) (1Ί0ΟΓ6 8016ΠΙΙΙ8 : δί 0(1ίΐ Ι)6Ι19 ρβ0ε8ΐθΓ03, 

({ΐια>Ί ιι;3ΐιίΓ(•8ΐυιη εΊΙ (]ιιο(1 οίΙοΓίΙ. ι Η€ΐ3Χ8ΐίοιιοηι 
ηοΙ)Ί&€ΐπη. > Οηοπί^ηι (ΙΊχΊΐ : Η6ΐ&Χ3Γιοη6ΐιι : η6 «Ιί- 
(•:ιηΙ : Οα'κΐ οΐ'([θ, (Ιοηοο ηΐ3ΐθΓΐιιη βοΐυϋοηβιη ίηνβ- 
ΐιίαηηιβ, ροηιιβηεϋυιιΐ (|υ;6 ιιθ8 6ΊΓουιΐι8ΐ3ηΙ ηί)3ΐ3, 
ΓβίπΙιυΐΙο 3Ι116ΙΙΙ η6<]υ3(ΐυ3ΐη ? 3()]υιι^ίΙ: Νοϋίδειιιη, 

υΐ 806108 8υη)3ΐ ίρ808 61 €6η&ηηηΊ8 61 €0Γ0η3Γυπΐ 

3ρο8ΐοΙίο&Γαιη. ι ειιηι Γ6ν6ΐ3ΐ)ΊΐυΓ Οοιηίπυβ. ι ΙΙύ- 
τοΐ3(ίοη6ΐυ (ΙΙείΙ 3ι1νοηΐιΐΜ). Ρογ Ιιοο 3υΐ6ΐϋ ςιιοϋ £Γ««ρ δίκαίΟί παρά Θεφ άνταχο^οντοί το'ς 
ΘΛίβονσΐΥ υμάς ΘΜ^ηυ^ χα\ ύμιγ τοΤς Θλιϋομ^.- 
%'νις ύνεσιγ μεθ^ ί1/ιώκ έτ τ^ άΛοχοΛν^^ει του 
Κυρίου Ίησον άΛ* οΐίρανον^ μετ άγ^ίΛωγΙντά' 
μεως αντοΐ\ έτ χυρϊ ρΛογός δίδοντος ίΛδίχησίΓ 
τοΙς μίι εϋόσι θεόγ, χαϊ το7ς μη ύΗαχούονα τφ 
ΕναγγεΛίφ του Κυρίου ήμώτ Ίησον. ΟΊπνες 
δίκηγ τΙσονσν¥\ δΛεθροτ αΐώηοτ άαό ΛροσώΛου 
του Κυρίου^ ηα\ άχό της δόξης της Ισχύος α\}• 
Γον, δταγ ΙΛΰη έτδοξίΜσΟηται έγ τοΙς άγιοις αϋ• 
τ^ΐ\ χαϊ θαυμασθηί•ϋί ένχάσι τοΙς χιστεύσασιγ. 

ΕΓπερ δίχαιοι ιζα^ τφ Θεφ. Τ6, ΈχείΛβρ^ ίχεί' 
δήχερ νδει χατά άπ^φαναιν χα\ βεβαίωτιν είρημέ• 
νον ή χατά τίνα Ιρώτηαιν, ώσεί είπεν ΕΙ &ρα τοΟτο 
η δ'χαιοΤ ό βεδς, ώ; πάντως δ:χαιουντος. Τούτο γάρ 
λέγειν εΙώΟαμεν ' ΕΙ μισεί ό Θε^ς τους πονηροζις. 
ώ; δήλου δντος δτι μ•.σ£ΐ. ι "Ανεσιν μεΟ*ήμών. ι 
Έπειδί} εΙπεν • Άνεσιν, Γνβ μή λέγωσι, Τί ούν 
&χρι του λΰσιν εύρείν τών χαχών, σταίη τ& χαθ* 
ήμόΐς, άντίδοσις δ^ ουδαμοΟ ; επάγει τ6 μιΟ'ήμών, 
Τνα χοινωνούς αυτούς λά€η χα\ τών αγώνων χα\ στε• 
φάνων τών άποστολιχών. ι Έν τ^ άιιοχαλύψει του 
Κυρίου, ι *Αποχάλυψιν, τήν παρουσίαν φησ(. Διί 
δ^ του ύιιογράφειν τήν δευτέραν του Χρίστου παρ- 
ουσίαν, δίδωσιν α^τοίς μέγιστα προσδοχ^ν, χαΐ 
ηδε^θα*. Ι ς αύτης της παρουσίας χα\ πρδτων άμοι- αΟΜΜΣΝΤ. Ι Ν ΚΡ 

Μετ*" άγγίλων ουν2μβο>ς αύτοΟ. ι *ίΙσε\ κΐπ:, 
των αγγέλων των διαφβρ^ντων ?9) βυνάμΕί αύ- 
ί)ς των αγγέλων ίδυνατώνδντων,τουτέστι, μ^τχ 
ϋβτών αύτοΰ αγγέλων, β Έν πυρ\ φλογός.» Έν 
»χαλυψ£ΐ τοΟ Κυρίου *Ιησοΰ, τ!} έν φλογ\ τζΌρ^ 
μένη. ΠβρΊ ταύτης γάρ κ»\ ό Δαυΐί φησι • 
ένώττιον αΟτοΰ προπορ^ύσεται χαι φλογιιΐ 
τους έχΟρους αΟτου. > — [ΦΩΤ.] "Η έν ϊΓ^ρ\ 

φη7ΐ, τ6 εΐ^ο; της τιμωρίας αΐνιττ^μΐνος, 
»υσιν ο( μ); είδ^τες Θε^ν, μηδέ ύπαχούσαντες 
ιγγελίφτον Χριττοΰ. Ή έν φρογίπυρ^ς, α(ι- 
; Δεσποτί'/.ήν παρου^ίαν, δτι μετάπυρ^ς φλέ- 

γδνήσεται, δηλών. ΟΟτως γλρ χα\ οΐ ιτρδ 
Ιξβιλήφασιν, ι ΤοΤς μη είδόσι θε($ν. ι Έν• 

χα\ Ιτερόν τι λέγει χατασχευαιτιχ^ν, οτι 
; δώσουσι δίχην οΐ θλίβοντες αυτούς. Επειδή 
•ω φηα\, τοΓς θλίβου^ιν υμάς, Γνα μή άπι- 
ΊΐΜ ιΐ &ρζ δι* αυτούς μέλλει χολάζειν ό Θε^ς 
ώχοντας αύτους, φηβ\ν, δτι εί χα\ μή δι* 
δι* εαυτόν χολάσει αυτούς. Κα\ γάρ ά^τοδί- 
ίχην τοϊς μή ε2δ(!σι Θε2»ν, χα\ τοΤς μή ύπ- 
131 τω Ευαγγελία) αύτοΰ. ΕΙ ίϊ τούτοις άποδί- 
:ολλω μάλλον το?ς χωλύουσι χα\ άλλους ύπα- 
,οΤοί είφΐν οΕ νυν Ομάς θλίβοντες, φησ(ν. 
Οροναίώνιον. > Ποϋε!σινουνοΙ λέγοντες, μή 
ί^ειν τάς έχεΖ τιμωρίας ; ατ:^ «ροτώπου του 
). Ου γάρ χρ^Ιοί^ 9η9^« ^Ρ^ς τούτο έργωδ'^ς 

ΆιΛ γάρ μόνου του ίΓροσώι«)υ του Χριστού, 
τι, της επιφανείας αυτού, οΐ μίν έν χολάσει, 
> τιμ8 Ισο^Λαι. ΊΗτις Ιτται, φησ\, μετά δδ- 
ς Ιαχύο; αυτού, ώσε\ είπε ν. "Αμα έττίφανζ 
τδ πρόσωπον. κα\ άμα ή δόξα της Ιτχύος αύ- 
ιύθύς έν χολάιει άνάρ::αστοι οΐ αμαρτωλοί. 
)β ΙλΟη έ'^οξασΟζνιι. ι Τ^. ΈνδοξασΟήναι, 
ίύο νοείται, δτι τε δόξα αύτφ *στι τδ πολλοΟς 
Γους άγιους, οΓς μέλει μεταδιδόναι των αγαθών 

(ώσπερ γάρ πλούτος αυτού ή ημετέρα σο>- 

ούτως χα\ δόξα αυτού τ6 πολλούς έν δόξη 
ναι. ) Κα\ δτι δοξισθήαεται ύπ^ τών αγίων 
ι)ν αύτ^ν έντ?{ πατρφαδόξη βεί•ν πάντων χα\ 

προχαθεζόμενον. "Ετει χα\ τρισσώς νοήσαι, 
ασΟήναι αυτδν ύπ^ τών αρωμάτων δυνάμεων, 

παρχ3Χ£υά7ου3ΐ, θεωρουαών, δαον αυτούς άξ- 
μοιβών. ι Έν πά 11 τοΙς πιστεύαασιν. ι Έν πάσι, 
ντων. Όαπερ γάρ πρό;^α σινδ υσοϋαιν οΐ άγιοι 
ηναι α(^τδν,ούτω;χχ\ θχυαασθήνιι, πώς τους 
εξάντας έν τω παρόντιβ•ωεύτε>εΤς κα\ άπεό- 
ους, ώς χα\ πχρά πάντων διώχεσΟαι χα\ φονεύε- 
τοσούτων χα\ τοιούτων ήξίωτεν αγαθών. 
ίΐ3 ςυοςυβ υΐ 2(ΙιιΓΜ-»η(1ιΐ8 Γιπί, ηποιΐ 605> 
ι &1) οΐ33ηί5ιΐ8 ρ6Γ5θ€ΐι(Ίοηεηι ραΐοΓβιιΐιΐΓ €1 

έ:ηστεύΟη τό μαρτύρια* ή/ζώί• /^' ύμ/ΐς €*• 
φςι εκείνη, εΙς δ χαΐ ^ροσεν/όμ^Οα ,ΐί/*•- 
ερί υμών. Ίνα νμάς άξίώσ^ι της κΛήσεως 

^\μώ^^ χαΐ πΛηρώση πάσαν εΰδοκίαν άγα- 
ης χα) ίργοτ χΐστεως έν ^ννύμει, ο.Ί^οη 
ισΟη χι> νννματον ΚνρΙτ ΊχμΓ,.ν ΊηΓ(ν ή- 15Τ. Ιί ΛΠΤ;ίε55^Λί-. 114 

Α &64:ιιιιϋυιιι ΟΙιπΗίί ϋ€8οΐΊΐ»Ίΐ αϋν^ιιίπιη, ρΐιιηπιιιπι 
ΓηυίΙ, ιιΐ ^χ5ρ(*€ΐοηΐ γΙ ^αυϋ<;9ΐιΙ ϋο ίρι^ο «ΐιΐνοηΐυ 
βΐίαηι 9ηΐ6 ρΓΧίιιίιι. ι Ουιιι αη^βΐίδ ρο((•ηιί.ι^$ιι:Ρ. » 
ΤαπΓΐυηιη (ΙΊχίδδοΙ : ΟαιηαηςβΙίβ ρΓΧ&ΐ3ΐιΓιΙ•ιιβ ρο- 
ΐοιιΐία ίρ$ίιι$ Υ6ΐ 3ΐΐ|;βΙί8ηυί ροίβηίοβ &ιιη(, ΙιοΰοΜ, 
^ιιιη ροΐ6ηΐίΙ)ΐι$3ΐι^ρ1ί$β]ϋ8. ι Ροτίςηβιπ η:ιηηιι:ΐΐ. » 
€<ιιη Γ6ν6ΐαΙ)ΊΐιΐΓ ΠοπιΊιιιιβ Ιθ8ΐΐ8, ηιιοϋ Π(•Ι ριτ 
{ςιΐΐ'ΐη 02ηιηΐ9Β. Ναιη ϋβ Ιιοο αίΐ βΐΊ&ιη Οονίύ': 

ι ΐ£[ΐΓΐ9 ΓΟΓηηΐ ίρ80 ρΓ9>.€6(ΐ6ΐ €ΐ 111(1011111121)11 ρβΓ 

οΐΓοαίιιιηι οηιιΐ68 ίηΊΐΉίοοβ ο]υ8. > — ΑιιΙ ροΓ ίςποπι 
Παππη» (ΙίοίΙ βυρρίΐοϋ βοηιιβ, ϋΰ8ίςη2η8 (]υη9 ρ€9- 
ηηβ (Ι3ΐ)υη1 ηιΓι Οηιιη ηοη ηογθπιπί ηοςηβ υΙ)οιΙίΓ- 
ηιιΛ Εν^ηςεΓιο ΟΙιπβΙί. Αυΐ ρτΓ ίΐαηυηαιη ί^ιιίϋ 
()β8ΐ$η:)η8 ίρβυιη Οοηιίηίοαιη 8όν6ΐιΐιιηι,(|ΐΐ0(1 νίϋβ• 

|. ΙίΰοΙ £Γί( ουιη ίςπβ Ίιιίΐ2ΐΐ)ΐη2ηΐ6 : ίΐηβιιίπι 2ηΐ6 ηοϋ 
ςποίριβ ίηΙΟΓρΓΟίαΙί ιηηΐ. < ΙΙίβ (ΐυί ηοη ηονΰΓυηΙ 
Γβυηι. ι Πιο ΐ|ΐιοςιιβ &1ίυϋ όίείΐ ςιιο ρΓοΙηΐ ι1:ιΙιιγο8 
οηπΓιηο ρα•ηα8 βοβ ςιιΐ ίρ808 οΓΠίξΐιηΙ. Οιιοηίηηι 
βηίηι βυρβΓίυβ (Ιίοίΐ, ιΊ8 ςαί Υ08 αΓΩί^ηπΐ, ηο αηί- 
ιηυηι (Ιβ&ροηί^β^ηΐ 8ί ο^τΠβ ρΓορΙοΓ ίρ808 ριιηίΐιι- 
Γΐΐδ ^8ΐ 06υ8 ρβΓ8€ουΐθΓβ8 Ίρδοππιι, αίΐ ηποϋ Γκτΐ 
ηοη ρΓορΙοΓ νο8, ρΓορΙβΓ 86ίρ8υπι ρηηΐοΐ 6υ8.: 
ίιιίΐίςίΐ βηίιη δυρρίίοίυιπ Ιιίβ ηιιί ευπι ηοη ηονο- 
Γυηΐ, ΰΐ 1ι:8 ^υί ηοη ο1>6ϋί6ΓυηΙ ΕναιιςοΓίο ίρβίπδ. 
Οϋοϋ 81 Ιιί8 ίηΟίβίι, ιηηΐΐο η)»^*^ 1ιί* Π^* ^^*^^ 
Γΐίαιη ρΓθ1ιί1>6ηΙ οΙιβόΐΓβ, ςαβίνδ βιιιιΐ Ί*. ηυί ιιιιιΐ£ 
νο8 ϋίΠί^υηΙ» ίηςιιίΐ. ι ΙιιΙΰπΙυμι χιΟΓπυηι. ι (31)1 
€Γ(0 8υη1 ςυί &ίυηΐ ηοη (ΙυπαΐηΓΑ ίη 9Ρΐ6Γηυιη 8πρ- 
ρΐίοία ? € Α ΓαοΊβ Οοιηίηί• » Νοη βιιΐιιι βιΐ Ιιοε, 

(] ίηςπίΐ, ορυ8 Ρ8ΐ ιη&^ηο ηηοϋλπι ΐ2ΐ)0Γ6. ζ$ί(ΐυί(Ι(>ηι 
6Χ 8θΐ3 €])Γί8ΐί ρθΓ8θη2, ϊά 68ΐ» πιοηΊΓι'δίαιίοιίΰ 
ίρ8ίυ8, Ιιί ηυίιίβηι ίη βυρρίίοίο, ΠΠ τγγο ίπ ΙιοηοΓβ 
βπιηΐ : ςηί 6ίίΐ€ΐιπι ^Ιοηα Γϋΐΐίΐυιΐίιιίβ ϋΓιη:». ΐαη- 
ςυαπι <^Ί^6^6( : δίηιυΐ υΐ ηΐϋπίΓο&Ια ΓυβΓίΙ ίρί»ίυ8 
Γ3εΐ€8, δίιπυίςυβ ((Ιοη» ΓοιΙίΐιιϋίηΐβ ϊΙΓιιΐ8, οοπίίπηο 
ίη βιιρρΠοίυηι &Ι)ΓΛρΐί €Γΐ:ηΐ ρθΓ.02ΐοΓβ8. 19ϋ 
ι Οιιπι ν(•η€ΓίΙ, υΐ ^ΙοΓίίιοϋΙυΓ. ι ΟιιοιΙ αΐι : ΙΙΐ 
|[1θΓίΩο«ΙιΐΓ, (ΙυοΙιηβ υιοϋίδ ίηΐ6!1ίςΐ(πΓ : οΐ ηηο*! 
ίρ8Ί βίοη» 8ίΐ Η)υΙΙθ8 6880 8ηηο(θ8 ςιΓώυδ ΐΓηϋίΐη- 
ηΐ8 8*11 Ι>οπ3 8112, Οιΐ6ΐη,ΐ(1η)θ(]υηίΐ βηίηι ΐρ^ΐυβ ϋίνί• 
Ιί;6 )^υπΐ ηο8ΐΓα 8:ιΙιΐ8, ΐΐα 61 ςΙοΓία ίρ8Ίιι> ο$1 ιιΐ 
ηυιΙιΊ ίη ^Ιπήα ίηνβηίαηΙυΓ : 6ΐ 4{υοϋ α 8:)η^ι^» ςΐο- 
ηΓιο»Ι)ίΐιΐΓ, ηπί Ίρ&ηπι ίηΐιιβϋπηίαΓ 80(ΐ6η1ϋπι ίιι ρα* 
Ι6ηΐ3 ((ΙοΓία ΠΐΜΐπ) 30 ]ιΐ(ϋΓ6ηιυιιίν6Γ60Γυη). Ροΐΐ'$! 

^ οι ΙβΓίΊα ηιθ(Ιο ίηΙοΠίςί ηυοό 82ηε1ί οΓϋοΊοηΐ, ιιΐ 
^ΙοπΓίΓΟίιΐΓ αΐι ίηηοΓροΓβίβ νίΓΐιιΙίϋυδ ίιιΐηεηΐίΐ)»:^ 
ηιίΑπίο ρΓ2Ρηιίο ίΙΙθ8 ι]ίςηηΚ)11ιΐΓ. ι Ιιι οππιίϋιι^ επ'- 
(1οηΐίΐΜΐ8. » Ιΐι οηιιΓιΙ)ΐΐ8,ίϋ 68ΐ, ρβΓ οηιηο8. Οιιοηι- 
α Ι πο()ιιπι βηίπι 82π€ΐί 3ΐΐ8αη) ιΐ3ΐ)ΐιιι( ιιΐ ^ΙογΙΓι- 

(^Γι ίιι ρΓ.τ$ΓηΓι ^ίΐα ζύ^ο ?ίΐ68 οΐ αΙ)]θ€ΐί νίϋοίοιι^ 

θΰ€ίι1οι<;η(ιΐΓ, Ι3ηΐ!8 30 Ι2ΐί1)υ8 ϋί£;η6ΐιΐΓ ϋοηί:». 

Ι, 10. ΰυο(ί βά€ί ΙιαΰίΙα είΙ Ιβιίίηιοαίο ηβαιο 
€Γ(ΐα νο9 ίη ύί€ ίΐΐο : αά ηηοά βΐ'ιαηι οιαιιιι» ίαηρ^τ 
ρτο ι>ϋ/>}ε, ηΐ Γοε άί^νοΜ ΙιαΙτύαί ηΐα νο€αίίοη6 ϋύΐι$ 
ιιο$ΐ€τ, Γ/ ζοηιρίβαΐ οηιηύ Ι^οηηηί ρΓοροίίΐιιηι Ι^α;ιί'ίΑ> 
//ε €ΐ ορη$ βΗαί ροτ ροΐίηΐΊαηι, η! ηΙ Ίΐ'/7α*.'«Γ ηο' 
ηιαι ϋοΌΐ'ηιΊ ηο$!ή ^€$Η αηίαί ρϋτ ι•ο<, €ΐ ιό.; ρ.'? ;λΙ. \ς\ι, 5. 115 (ΕΟϋΜΕΧη ΤΚίΓΟΛ ΕΡ15Γ-(Η*Ι 116 

ΗΐΗη»,]ΜΧΐα§ταίίίηΛ θ€ίηο9ΐή€ΐ Ο^ιΐιιι ^€^Η €Ηη$ιΚ Α νμΤτ, χαΐ ^μέΐζ έτ αννφ κατά ^^|^ χάριν τον βιον ΛάιΐΜΓΑηϋαβ 1ΐλΙ>βΙ»ΙΙυΓ 0«ιι§ ηιιοιΙ βϋ€& ΙΐΑΐ>ίΙ» 
ιίΐ ηο3ΐΓθ €Γ§λ γοβ Ι68ΐίιηοηίο λ€ ρΓκϋΙί'λΓιοιιΊ. Ει 
ΐ|ΐιοι»θ()ο 6χ θο ςυικί ίρ•Ι €Γ6<ΙΊι1ρηηΐ ρηίΐΙίοαΓιοοί 
ι^ΟΓυπι, «(ΙιηίΓληάυιι Ιι>1>6ΐιίΙυΓ 0<>υ8? Οπί» ιΓκΊ 
1109, Ιηςυϋ, λυ(ϋΜ€ΐί•« η6ΐ|ΐι•ςιΐ2ΐιι ΐΑοΐα Ι>οιΐ8 
»€ΐΌρΐ&8Γΐί8 : ροπΓΟ ιιοη α€£ΐρί€ϋΐ6• 6& Ι>οη2 
.ιΐ(^(1ιι.ιςιι&πι «ηβλίη <ΐ6<ΙΊ58€ΐΙι, υΐ {ΙοΓίβοΓβΐυΓ «Ι 
«όιηίΓΑΐίοηΙ 1ιαΙ)€Γ6Ιιιγ €1ιη8ΐυ> ο1> 68 ςυίΙ>αβ νο• 
£ΐ<)η6€2886ΐ. ι Ιη ϋΐβ ίΠο. ι Ιη 60 ςυί ΐυηο βηΐ 
«Ιίβ, ιιίΑίΓιΓββΙυιη β<;ΐ ςυοϋ €Γ6<Ιίιΐ€ΓΊΓι« : ηυηο βηίιη 
ηιιΐΐί ςυοςυβ Οιίειη βίιηυΐ&ηΐ, ι 9ά <\υοά βίλΐη 
οι»ηπι•. ι Ιη Ιιυο ίριυιη, Ιηςιιίΐ, ρΓβηηιυΓ, υΐ 
^Ιί&ιη ίη νο1>ί8 {[ΙοΓίΩοβΙυΓ «Ι λΐΙιιιΐΓ&Ιίοηί 1ΐ2ΐ>«9ΐΙιΐΓ ήΐίώηιάί ΚνρΙον Ίησοΰ Χρίστου. 

ΘχυμασΟήσβται βέ ό βι^, έιαι^ ΙιιιστιύΟη Ιφ* 
ΰμ^ ή διαμαρτυρία, ημών χα\ τ6 χή^γμα. ΚιΙ 
%ως Ιχ τοΟ πίΦτιΰσαι αύτους τφ χηρύγματι αΜν 
μέλλιι ό βι6^ 6αυμάζββ6αι ; *Οτι β Ι μή ήχοΰβαη 
ημών, φησ\ν, ούχ έμέλλιτχ τοσοότιαν Αγαθών αξιο^> 
σθαι. Μή άξιούμινοι Μ, ούχ &ν «ρόφχοιν βοξολ•• 
γ{ας χα\ θαύματος τφ Χριβτψ «αρίσχιτε Ι9* ^% 
ύμ^ ΙΜςανιν. ι Έν τ|| ήμέρ^ ΙχιΙντ^, > Έν γΐρ 
τ!) τάτι ήμέρ^ γενήνιται φαν<ρ6ν ότι έκιβίλύσακτι, 
Νύν γάρ κολλοΧ χα\ ύκοχρίνονται τ);ν «(στιν. ι ΕΙ; 
ι χα\ προσβυχόμχθα. > ΕΙς τοΟτο αΰτ^« 9^|9^• «Ρ^- 
€υχ4μιθα, 7ν2 χαΐ λν ύμ?ν βοξισΟΙ) χαΐ Οαυμβ^Φ] Ι)ου9. ι υΐ ?οβ ϋί^ηοι 1ΐλ1ι^8( ίβία τοοϋοηο. > Ουίϋ |. όθι^ς. ι Ίνα ύμαίς &ςκώ9|) της χλήσχως. > Τίγάρ; 
•ηιιη? ΜΙ ηοΒ 6Γ«ηΙ Ιλίη νοοίΐΤ υΐΐαυβ : οιηηββ ούχ ^9αν ΪΑΐη νοοίΐτ υΐιςυβ 
ηαπιηυβ νο€&Ιί (υιυυβ, %€0 ηοη οιηη^ ίη^ΓβιΙίηιαΓ 
ί4ΐ(|ΐΐ6 ηι&ιιίΓ68ΐ9ΐιιΐ ςιΓιηηιιβ τίΓκ)ηο»%6ΐ \% ηυί κογ- 
«Ιί(1α 1ΐ8ΐ)θΙΙ νβϋΐπιβιιι»*• 192 νοολίίοηβιη ίΐαηυβ 
(ΙΊΰίΙ βιιιη φΐ» βύζω ίη^ιβββυηι Ιι»ϋ6Γ6ΐ&(Ι]υηεΐιιηι 
ΡΓΟΟ&ιηυΓ ιυΐβιη, ιί(, υΐ οοιηρίβ&ι Οβυβ οσ•η6 Ι>ο- 
ηιιιη €Γ{8 Τ08 ΰοηβίΐΐυιη. ΰοηβίΐίιιιη τ^γο &£ ρΓορο- 
8ΐΐυιη ΟϋΙ 681, ιιΐ οηΐΒ<?8 Ιιοηίηββ 8&1γί ΙιαηΙ €ΐ 
.ιΊ(•ηι& &88θςυ&ηΐυΓ ΐΜ)η&. €οπιρ!6ΐιί( 9ΐιιΐ€ΐη 6ΐ ορυβ 
ΠιΙι^Ί Ιη νοΙ)ΐ8 ροΓ ρΓορηαιη ροίβηΐίβιη. Ναιη 6χ Ιιοο 
ίΙΙυιΙ ηυοςυβ 8ΐ)1)86<|υΙΐυΓ• δί βηίηι εοπιρίβ^ΐ οριιβ 
βιΐ6ί νθ8 ρβΓβοίβηβ, οιηιΓιηο 8υυιη βϋ&ιη ρΓορο8ί- 
Ιιιπι εοηιρΐ6ΐ>Ιι. Αηίιη9(1ν6η6 &υΐ6ΐιι ηυο<1 ηοη 
ιΐίχβηΐ ΠιΙβηι, 8β<1 ορυ8 0(ΐ6ΐ. 1 131 {ΙοήβοοίαΓ ηο- ήσαν χεχλημένοι ; να(• ΚαΙ γάρ πάντις χ<χλή- 
μκΟα, άλλ* οΟ πίντις βΙακρχόμιΟα. Κα\ τούτο ^ν 
λουσιν αΐ «έντι παρθένοι, χα\ ό τά ^υιηρΐ ΙμάτΛ 
Ιχων. Κλήσιν σ3ν φηνι, τήν χα\-τ6 ιΐΜλΟκΙν Ιχον- 
σαν. εύχ<5μ£θα €έ φησιν, Γνα κληρώοη 9:&ααν αύτοΟ 
τήν άγαΟήν βουλήν ιΐ; ύμ^ ό β(ό;. Βουλ4) Λ Χ2\ 
ιύοοχία Θβου, τ6 κάντας Ανθρώπου; αο^.νβι χα\ 
των αΐιανίων τυχιΓν Αγαθών. ΠληρώΜΐ βΙ χαι ίρχν» 
πίστεω; έν ύμίν, έν τ^ οίχιΐφ 5υνάμ<ι. Τοϋτο γάρ 
έχ£(νου γ&ννητιχόν έττιν. ΈΑν γάρ πλτ,ρώο|| τλ έρ* 
γον ΊίΙτ:ηος ύμΑς έπιτ€)έ7αι, πάνπιΐς α&τοΟ χα\ 
τήν €ύδοχίαν πληρώ9<ι• "Ορα βέ, οΟχ €ΐ«8 π(την, 
άλλ* Ιργον τζίττιως. ι 'Οπως ένδοξα9θ1| τ^ (νομα 
τοΟ Κυρίου. » ΕΙγ&ρ ταύτα γένηται, φην^ν, ώαπιρ ιηβη ΟοιηίηΙ. > 8ί 6ηίιηΙι»6 Β&ηΙ» ίηςιιίΐ, «ίειιΐ ΐη € έντοίς &γ(οιςαύτοΟ ένθοξχαθήσιται ό Θ<ός, χαθώ; 83ΐΐ€ΐί8 βυίβ β1θΓΐθ€λΙ)ΗυΓ Ι)βυ8, ςυβηΐλάακχΐιιπι 
βιιρβη'υβ (Ιίχίΐ, Ίΐα 6ΐ ίη νοΙ)ΐ8 : [$1οπβ€8ΐαΓ βηΐηι, 
νβΐιιΐί (|υοηιιβ βηρβπυβ <1ίχίπιη9, ουηι Ι&Ιία Ι>οηλ 
ΙπιρηηΙι 86ητΐ8 8υΐ8. Ιρβίηβ τβΓΟ βΐί»ηι %\οτ\λ βηΐ 
Ιιιι]ιΐ8ηιο(Ιί Ι)οηί8 <Ιοη&Η. ΑιιΙ Ιΐθ€4η<Μΐο ΙηΙβΠίββ : 
8Ί ίιτιρΐ6?ι*Γΐΐ ορυβ βΠβι Τβ•ΐΠΒ ρβΓ ροΐ6ηΙί8πι, 
Ιιοο 681, ρ6Γ Ιοΐ6Γ8ηΙΐ8ΐη «ΙΒΊοιΙοηιιηι, §Ιοι1β€»1>ίΙυΓ 
ίη νοϋίβ ςποά ροΐ6ηΐ68 »(1 Ιιο6 ΓβοβΓίΐ, «Ι ηβπτοβ αά 
1ιο€ ΐη1)ΐΐ6ΓΊΐ : 6ΐ νο8 ίη 060, ςιιοά το8ΐρβθ84ϋ|ηο8 
€χΙιΐ1>υ6ηΐί8 άίνιηο ληιΟΓβ 6ΐ λυχίΐίο. ι ^υχι« {Γ8• 
Ιίιιιη Οϋί ηθ5ΐπ. • Πχο βηίιη οιηηία ΰΐιπβΐΐ {ΓαΓιβ 
€8!. δΐΐ|ΐιί(]6πι ηορ 8υιηυ8,ιιΗ» υοηβι 8{ν6 Α\%η\^ %^ά 
{Γ&ΐίλ 6]α8ρ•:Γ ηθ8 οηιιιί» ^ί&άΐ. 

ΟΑΡυΤ II. 

ϋβ βη9 ^ιιΙ €ήι ρο»ί ληίί€Ηη$ΐΗηι ηΐίΐϋηΗηηι αα 
ίηάωοτπηΛ τβύατρΜίιοηύΐΗ^ ηπί €ΗΗαο ηοη επάΐάφ" 
τηηί* 

II, 1,2 Βο^ηΐΜΜ αΜI^ίΛ νο$, (ταΐτη, ρέτ οάπη-' 
ΐΜΐη Οοηινή ηο»ίτί 7<<ϋ €Απ«ί, 6ΐ ηοι/π €ο»ςτ^§α' 
»ιοη€ηι ίηίρ»Ηΐη, ηβη'/ο άίηίον€αηιίηΙ α ηαηΐύ^ηβ (ιιγ- 
^^ιιιίηΙ, η£ηΗ6 ρ€τ ιρίπ/κιιι, η€ην€ ρ€Τ ί€Γηιοηί(ΐη, 
ίΐύηνβ ρ€τ €ρηΙοΙωη ίαηηααηι ηοΙίί$ αΗ€ΐοήΙίη$^ ηηο^ί 
ίη$ΐ6ΐ άΜ Οιή$α. 

193 Ο Ι&ΙΙ8 6χίπιί» 8αη€ΐοηιηι Ι Ο^ΙοηΟΊΐ 6ηίπ> 
ςυοϋ 61 ίρ&ί €υιη εΐιη^Ιο εοη^ΓβςαΙιυιιΙιΐΓ ιιΐ βΐίιιυι 
ίρδί δίπιυΐ Γΐιηι 60 9ρρ&Γ€8ηΐ, εΐ υπα €ΐιηΐ60 €οη- 
νεπίαηΐ. ι Νβ οίΐο. > Οαίίΐ Αυΐϋΐη Γο;;αη)υ8 νοδ 61 
««ΙιοΓΐαιηιΐΓ? Νβ είΐο, ίιιηιιίι, ΐεΓΓεαηιΊπί Αε Ιίηιο• 

• ΜβαΗ. XXV, \ δο^ιΐ. «ΜαίιΗ. χχιι, 12 Ανω (Ιι:8ν, ούτως χα\ έν ΰμΤν. Αοξάζ&τνι γάρ, χα- 
θώ; χα\ Ανω ιΓπομιν. τοιούτων Αξιών του; Ιο*^λο»; 
αΟτου. Κα\ αύτοίςδέθ^ξαίσται,τδ τοιούτων ήξιώ• 
αθαι. Ή οΟτω; νίηαον • ΕΙ πληρώσιι τ6 Ιργον τη; 
πίχκω; υμών έν βυνάμιι, τουτέατιν, έν υπομονή 
πβιρασμών,θοξααθήαιταιόβιό; έν ύμ1ν« δτι 6υνα« 
τους χατέστηβ< πρί>ς τοΰτο χα\ ένιύρωα^, χα\ ύμιΤ; 
έν τψ Θεψ, δτι Αξίου; έδ€(ξατ8 εαυτούς της θβία; 
ΑγΑπης χα\ έπιχουρίας. ι ΚατΑ τήν χΑριν τον βίου 
ημών. ι Χάρις γΑρ ταύτα πΑντα ΧριατοΟ. Ου γΑρ 
ήμιΤς, φη9\, πρ^ς ταυτΑέαμιν ΙχανοΙή Αξιοι, Αλλ* 
ή χΑρι; αύτου θι* ήΐλών πΑντα χατορ'θοΓ• 

Ι) ΚΕΦΑΑ. Β. 

Π9ρ\ τέΛονς^ δτι μετά ^Αττίγρ^αχοτ τΐψ χεμ- 
χόμετοτ ίΜΪ έΜγχφ ΊονδαΐΜτ^ άΛίστψτάττΜτ 
Χριστφ. 

^Ερωτώμετ δέ ύμά^^ άδεΛροΙ^ ύχέρ της χάρου- 
σΙαςτονΚνρΙονήμωτ Ίησον Χριστού *αΙ ιί^ώτ 
ίχισυναγωγης έχ* αυτόν ^ εΙς τό μ^ ταχέως σα- 
Λενβηναι υμάς άχό του τοός^ μήτε θροεΤσβαι Ιώ 
πνεύματος^ μήτε δίά Λόγθί\ μήτε δι" έχιστοΛήςώς 
δί" ήμων, ώς δη ένέστηκεν ή ήμερα τ ου Χριστού. 

'^Ω έγχώμιον των Αγ'!ω'^ ! Ιοιιςι γΑρ δτι χα\ αυτοί 
έηιυνα/θήφονται τφ Χριστώ, ώ; χχ\ αυτούς μ£τ* 
αύτου φαίνβσθαι, χα\ Αμα αΟτώ συνηχθαι. ΕΙ; τ%, 
ι Μ^ ταχέω;• > ΊΙ βέ έρωτώμινύμΑ; χα\ παραχα- 
λοΰμεν ; ΕΙς^Η μή ταχέως, φη^Ι, σχ/ινθηνα: Απδ 117 ΟΟΜΜΕΝΤ. 1Ν Ε!»18Τ. II ΛΟ ΤΙΙΕδί^Αί:. 118 

τοΰ 10^-, τουτέτ;ι,τχραχΟήν2'.χα\ φοβηΟηνζι Ιχττ.ς Α οΓΐϋ βκ ί);ιιθΓ3ηΙΪ9 οΐ ΙίιιιοΓβ ΐΓ.ϋΐιΙί». 54:ίοιΐ(Ιυιιι αο« ψ^'^ Αγνοία; «ι\ βζιλίχ;. Ίττέον γλρ δτι τιν^ς 

λυμιώνβ^ άνιφάνησαν παρ* αύτοΐς. φάνχοντκ; έφ:- 

στάναι τήν ήμέραν της βχυτέρα; τοΰ Χρίστου ττορ- 

ουτία:, χα> έΟρ6ουν αύτου; χαΐ έτ:τ<ί•υν. Είτα 6 

Παύλος. τ>6ζι μέν Ιττα'., ού λέγει, οτι δέ ού νυν έφ• 

έσττ,χκν άποδείχνυσι, σημεία λίγων της τιαρουσίας. 

ι Μττι διλ Ιΐνεύματος. ι Ψευδοπροφήται γάρ ταύτα 

Ιλεγον, ΦηΛ ίΐ πνεύμα, οίον χάρισμα. "Ινα γαρ 

βυνανέλτ| τους ψευβοπρο^ήτας, χαθολιχώς είπιν, 

ίχ'. χΙΙν χάρισμα τις Ι/ων προφητείας τούτο εΓτη;, μή 

ίηστιύσητι. ΤΙ τη/εΰμα λέγει τδ άχάβαρτβν. Διά 

γίρ όχαΟάρτου π^ηΟματος Ιλάλουν οΐ ψευίοπροφή- 

ται. Ταύτη τί) δευτέρα έρμηνεί^ ίΟετο ό μαχάριο; 

•ϊωάννης. < Λϊήτε διλ λόγου, ι Πιθανολογί^γίρτινι, €1)1111 ςιιοιΐ €0ΓΓυρΐ0Γ65 ςϋίϋΑπι αρραπιΐΊΐιιιΙ 3μιιιΙ 
ΐρ8ο$ ςυί (ΙίοΟΓοηΙ ίη&ΐ3Γ6 ϋίβιιι &60ΐιιι«1Ι αιΐνοιιΐιΐϋ 
€ΙΐΓί8ΐΐ, 6ΐ (ιιγ1)9Ι)»ιιΙ αο ΐ£ΓΓ6ΐ)3ηΐ €0&. Αι Γαιιΐιΐϋ 
2»αιΐΰ ηαη ίΙί(:ίΙ ίηΐβπιη «ιυϋΐιϋυ βΓΐΙ, 56(1 ιιοπ ηυηο 

8311611) ίΐ15ΐ3Γ6 8ΊςΐΐίΠ63ΐ, &ί{;^η3 (1ίε6Ι18 3ϋν(ΊΙΙΙΙβ. 

ι Ν6(|ΐιβ ρ6Γ ()ρίΓίΙυπι. ι Ρ$6ΐΐ(]ορΐΌρΙιοΐφ οιιίιιι 
1);66 ϋίευΐκιιιΐ. δρίΓΐΐυηι νοΓΟ ηίΙ« 1ΐ0€ ο&(, οΐιαιί&τ 
1113 6ΐ ϋοιινπι : υΐ οιιίηι ρ$6α(ΙορΓϋρΙ)6ΐ3& ιιη:ι 

ΰΟΙΡρΓ6ΐ)6ΙΙΐΐ6Γ6( , Ιΐηίν6Γ89ΐίΐ6Γ ϋίχίΐ, ί|Ι10ΐ1 ΙίςΓΐ 

ςιΓΐ5ρί3ηι (Ιοιιιιιη 1ΐ3ΐ)6η8 ρΓορΙΐ6ΐίφ Ιιοϋ ((ίχοΓίι, ιΐι*. 
€Γ6(ΐ3ΐί8, ΑυΙ βρίΓίΙιιηι (Ικ-ίΙ Ίιηριιιιιιιι. Ναιη ρο* 
8ρίΓΪΙυιη ίιιιρπΓυηι Ιο<)υο1>3ΐιΙιΐΓ ρ86ΐιϋορΓορ|ΐ6ΐ;λ.'. 
ΙΙυίο β^εηηίΙ.ΐ! ίιιΐθΓρΓ6ΐ3ΐίοιιΐ 3886ΐΐδΊΐ ϋίνιΐ8 ^η3ιι- 
ηοδ. ι Ν6(]ΐΐ6 ρ6Γ 80Γΐηοιΐ6ΐη. ι 0υοίΐ3πι βηίιιι ροι- , ,.^,^Ρ — , . . 

ί^ειΟον Ιφ^στηχέναι τήν ήμέραν του Κυρίου. ιΜή- $ΐ)38ί1>ίΙΊ 86Γΐιιοη6 8υη(ΐ6ΐ)3ηΙ ίπ5ΐ3Γ6 (Ιίοιη Ποιιιίιιί. τ: δι' επιστολή;, ι Κα\ επιστολές γ>ρ ώς εξ ονόμα- 
το; του Πσύλου ίπλαττον, το5το δήθεν δηλώσας. 

Μή ης ύρας έξαχατήσχι κατίί μι^^ένα τροΛον, 
δτιέάτ μίι έΛΟζΐ ή αποστασία πρώτον^ καΙάΛο^ 
9ιαΛνρβ^ ό δτΘρωχος της αμαρτίας^ ό νΐύς της 
άχοκίείας, ό άιττικείμενος χαΐ ύχεραιρόμετοη έχϊ 
χάιττα Λεγόμετοτ θεόν τ) σέεασμα,ωστε αντύϊ* 
εΙς τότ ναότ του θεού ώς Θεύν καΟι'σαι άχοδει- 
κτύττα έαντότ δτι Μστί θεός. 

Επειδή εΤπε μή έφιστάναι, αυτής λοιπόν της επι- 
στασίας σημεία λέγει, χα\ μέγα μυστήριον &ποχα• 
)ύΐΓΤ€ΐ. ε Κατά μηδένα τρδπον. • Μή χατά πνεύμα,. 
φησ*., μή χατά λόγον, μή χατά Ιπιστολήν• ι Έάν ι Ν6ί|ΙΙ6ρ6Γ 6ρί8ΐϋΐ3ΐη. Ι Νβπι 6ΐ 6ρί&1οί35 13ηηιΐ3ΐη . 
6Χ Ρλΐιΐί ιιοιηίηο ίΙη|;6ΐ)3ηΙ, 6( Ι)0€ 531)6 η)3ΐΓιΓθ8ΐ3ΐ; 
Π, 3, 4. ίν^ ηνί$ νοί άίχΙρΊαΙ πΙΙο ιιιοάο, ηνοΜαιη 
η'ηί νευεήΐ ρήιηηηι άε[€€ίίθ, €1 ίβνεΐαΐηζ /Ή^πΊ Ηοιηο 
ίΙΙΰ ρεοΰαΐί^ βϋαε ρετάίαοηιε, ηηί €%ί αάνεηαήΗί^ εί 
είΙ'ύΥΐητ αΗυεπΗί οιηηβηι ηπί άίάΐητ ϋ€Η$ αηί ηιυιιβιι, 
{:ά£ο Η{ ι/ι ίεηιρίο Όεϊ ίαηηηωη Οεαε αάεαί^ οείεπ* 
Ιαη$ αίρίΗΐιι €»$£ ΟεαΜ. 

Οιιοΐ)ί;ιη) ϋΐλίΐ ηοη ίΐ)8ΐ3Γβ, ΐριΐϋ8 (ΐ6ίηθΓρ8 3ρ• 
ρΓορίΐ)Μΐΐ3ΐίοιιί5 &Ίςη3 ϋίοίΐ, €1 ηΐ3|[ηιιιη Γ6Υ6ΐ;ιΐ 
ιιΐ}ΝΐϋΓίυιΐ). ι υΐΐο η)θϋο > Νβιμιβ ρ6Γ 8ρίηΙυιη , Ίιι- 
ηυίΐ, ηοηυε ρ6Γ ββηηοηβπι , ηοηιιβ ρ6Γ βρίπίοΐ^πι. μή Ιλθυ αποστασία, ι Άποστασίαν ούτί^ν λέγει τ^,ν ^ * Νίδί ▼βηβΓίΙ (ΙβΓοοΓιο. ι ΟβΓβοΐίοηβιη ιΐίοϋ ίρδπηι Άντίχριστον, ώς άφιστ^ν μέλλοντα πολλοΟς άιΑ του 
Χρίστου. II άποστασίαν, αυτήν τήν άπ6 βεου άναχώ- 
ρησιν, χα\ αύτδ τ^ πράγμα. - ι Κα\ οποχαλυφθί). ι 
[ΑΕΟΔΟΡ.] ΣβεσΟήσεται γάρ ή χατέχουσα πλάνη. χα>. 
λήξει των ειδώλων ή έξαπάτη, χαι τότε άποχαλυ- 
φΟήσιται ό άνομος. Τοΰτο γάρ χα\ 6 Κύριο; είπε, 
ι ΚηρυχΟή^εται τ6 Εύαγγέλιον εις πάντα τά πίρατα 
^^ιί Τ^ί» •1« μαρτύριον αύτοίς, χα\ τότε ήξιι τ6 τέλος, ι 
— € Ό άνθρωπος της αμαρτίας. • [ΙΟΑΝ.] Τίς ούτος 
εστίν; άρα δ Σατανάς; ουδαμώς. Άλλ' άνθροίπός 
τις, π^ίσαν αύτου δεχόμενος τήν ΐνίργειαν. [ΣΕ ΓΗ Ρ.] 
Κχτά μίμησιν του Σωτήρος έρχεται ό Σατανάς, Ι ν 
άνΟριάπω δλοχλήρφ. — 'ΧΧΖως, "Ανθρωπον αμαρ- 
τίας αΟτ^ν λέγει τδν Άντίχριστον. Οΰ γάρ ό Σατα- Αΐ)ΓιοΙ)Γί6ΐιιιη , ςυοά ιηιιΙΐοΒ 8ερ3Γ3ΐυΓυ8 €&86ΐ :ι 
Οιπ8(ο. ΑιιΙ 3ρθ8ΐ3$ί3πι 8ίν6 (1(:Γ(^€ΐίοη6ηι 311 ίρκ3ηι 

3 0(*Ο 86ρ3Γ3ΐίθηβηΐ, 61 Γ6ηΐ ίρ83ΐη (]118β ρ«ΪΓ ηθΠί)6ΙΙ 

$'ξηΐΓΐ€3ΐυΓ. — ι Ει ΓβνεΙιΐΙυδ ίυβΓίΙ. ι Εχ5ΐΐΐ)§ιΐ6- 

ΙΠΓ εη'ιΠΙ 6ΓΓ0Γ ςΐΐί 0Γΐΐ6ΐη 0001ΐρ3ΐ, €6883ΐ)ίΐ(|Ι1() 

ίιΐοίοπιιη δεϋυοίίο, οΐ Ιυηε Γ6ν6ΐ3λ>ίΐυΓ ίιιίΐ|ΐιιΐ8 ίΐΐϋ. 
Ν.Ίΐη 61 Ιιθ6 (ΙίχίΙ Οοιηίιιηδ : ι ΡΓβΡϋί€3ΐ>ίΐυΓ Ε\3ΐι• 
(;6ΐίιιιη 194 "> οηιπββ ΐ6Γη)Ίηθ8 1€γγ9Β 3(1 Ι62»1ίιΐ)0- 
ηίιιπ) ί11ί8, 6ΐ Ιυηο νεπίβΐ οοη8υηί)ΐη3ΐιο ^. » — ι Πι»• 
πιο ί1ΐ6 ρ6602(ί. ι ϋυίβηηιη ί8ΐ6 6$1 ? υίπιπιηβ 53ΐ3• 
η38 ? η6(]α3ηιΐ3ΐη, 86(1 Ηοηιο 3ΐί(ΐυίδ ςιιί υΐ):ν6Γ83ΐιι 

6)118 36αρί3ΐ 0ρ6Γ3Γΐ0η6ηί). — Α(1 ίΐπίΐ3ΐί(ιη6ΙΙ) 

53ΐν3ΐοΓί8 νεηΐυτυδ 681 ί)3ΐ3η38 ίη Ιοίο Ιιοιιιιιμ.•. 
Α/ίο ιαοάο, Ποιηίηειιι ρ60Γ3ΐί (ΙίοίΙ ίρδίιηι ΑηΓιοΙίΓί- νάς έσται δ Αντίχριστος, αλλ* άνθρωπος ενεργού- ^ 8ΐιιιη. Ν^ςιιε βηίιιι $;ιΐ3Π38 6ΓίΙ ΑηΙίοΙΐΓί8(υ8, λθ(1 μένος ύπ& του Σατανά. 'Ανθρωπον δέ αμαρτίας αυ- 
τδν χαλε7, δτι χα\ αύτδς πλείστα άμαρτήσεται, χαΐ 
ά>.λους εΙς τούτο άναγχάσει. Υί^ν δΐ άπωλείας αύτ^.ν 
χα)εΤ, διά'τδ άπολύειν πολλούς, χαΐ αύτίν άπόλλυ• 
οΟαι. 'ΑνΟρωπον δέ τ;να Έβραΐον, πάσης μαγείας 
κα\ φαρμαχείας έν επιστήμη γενόμενον αύτ^/, <?η- 
€*ν. ι Ό άντιχείμε^/ος χα\ ύπεριιρόμενος. ι 'Αντ:- 
τι(.ήτ€ται γάρ χα\ ύπεραρθήσεται τ^ ίδί^ υπερήφα- 
νε•^ ού μόνον χατά του έπ\ πάντων θεού, άλλα χαι 
χιτά των εΙδώλων. Ού γάρ πρ^ς είδωλολατρ^ίαν άξ:ι 
%ή; ανθρώπους, άλλ' είς ζ^ αυτί» ν ώς θε^; π^07- 
χυνίΤν. Λιά τούτο φηί\ν, ύ-χριρΟήιετιι επ; -άντα 1)01110 01)868808 36 (ϋΓ66ΙΙ18 Α 5313113. ΙΙθΙθίΐΙ6ΐη 3(ΐΙ(^ΙΙΙ 

ρ6€03ΐί ίρδυιη νοεηΐ, (\\ιοά 61 ίρ86 ρΐιιπηιυΐ)) (ΙβΓιιι- 
ηιιοί, 61 3ΐίθ8 3(1 1)0€ 60ΐηρ6ΐΐ6ΐ. Ριϋυιη νετο ρεπίι- 

Ιίοπίβ 61ΐη) 9ρρ6ΐΐ3ΐ, 60 ςΐΙ0(1 ρ6Γ(ΐ3ΐ ΙΙΙΙΐ1ΐ08 (Ί Ιρνϋ 

ρ6Γ(1(Ίΐ)Γ : Ηοπιίηειη 3υΐ6ΐη ηπειιιρΰιιη Ι1ϋΙ>Γ»τΐιιιι 
(ΙΙείΙ ίρ5ΐιηι, ίη πφίδνίδ ιη3|;Ίχ 36 νειίΰΓιείί 8εί(*ΐιΐΐα 
ριονεείππ). ι Οπί 6$1 3(1ν6Γ83Γΐυ8 6ΐ 6α(:η(ΐΓ. & 
Λϋν6ΐ'83ΐ)ίιυΓ η3η)ςυ6 61 6χΐοΙΐ6ΐυΓ 8υ3 β.ιρεΓίιϊ» 
ΐιυΐ) 8θ!υιη 3(]ν6ΓΜΐ8 Ουαηι ιιηίνρΓ^οΓυηι, νεηΐιιι 

(>ΐί3Ι11 3(1ν6Γ8Ι18 ίϋθΐ3. Ν6()(1β επΊΐΗ 3(1 ί(Ιθ1θΐ3ΐΠ3ΐΙ1 

«Ιϋ06ΐ Ι)θΐι•ίΐ)68, 86(1 ιιΐ ίρδυπι Ι3η(|υ3η) Οεαιη 3()ο- 

101.1. ΡΓ0ρ(6Γ('3 (Ι'ΐείΙ ηΠΟΐΙ Ο0*?Γ6ΐυΓ 3ΐ1ν6Γ5υ8 0111- ^>1^ιι1ι. χνΐτ, Ι•. 11^ (ΕΟϋΜΕΝΊΙΤαΐαεΕΕΡΙδΟΟΡΙ 12β 

ιΐ6ηι ηιιΐ άίοΊΐιΐΓ Οβυβ &ιιΙ ιιυιηβη. ι Ιη Ιριηρίο Οβί. ι Α )£γ<$μβνον Ηι^ν ή σΙ^Λτμα. ι £!ς τ^ν να^ν του θ<ο«».• 

Ού τ6ν έν Ίιρου^αλήμ λέγβι, &λλ* <Ις τάς ΈχχΑη• Νοη (ϋ€ΐ( Ι^ιηρΙυηι ηυοά 6Γ2ΐΐ ΗίβΓΟβοΙχιηίβ, λΰϋ 
ΕϋοΙοΙ.Ίδ ΟβΙ. € ΟβίβηίΑηβ. > Νοη «ίΐ : Οίεβηβ, (βά 
Οβίβηίβηβ• Ιιοο 65ΐ, ορβη1)υ•, %\%η\Λ αο «ιηουΓιβ 
ιΓιΐ6ΐΐ8 08ΐ6η<ΐ6Γ6, ςυοϋ 8ΐΐ Οβυβ. Εχΐπη$6ου9 9υΐ6πι 
8υΙ)8υι1ί6ηϋηιη 681 : Νοςυ^ςυ^ιη τβηίβΐ &(|Υ6ηΐΗ8 
ϋοιηίη'ι. 

II, 5-8. Λμ ηοη ιηβ«ιΐΐ7ί<ίί< ηνοά ζνηι αάΐιπϋ €»$€ίη 
αρηά Γθ<, Ηωο άΪ€€ΐ>ΛίΛ νοΗί ? Εί ΗΗΐΐΰ φίίά ά$ΐνιβαί 
Γπ'ιίλ, αά Ιίοΰ «Ι ίΙΙέ τ€9€ΐ€ΐητ %η <»ο ί€ηιροτύ, Νακη 
ιιΐίΙ$(€τίΗη )αηί ρετα^ίίντ ΐηΐηΜίΙαΙη : ίοίηηι €$ί ηηί 
ηιοάο Τ6ίν,ΐ€ΐ άοη€€$ΐΗ€άίο ίοίΙαίΗτ : α Ιππΰ ραί€βα 
ίηίηηηί ΐ//β. ^ιιηιι ί)οιιιίιιιι< εοηβάϋ ίρίήΐη οτΐ$ $νί 
€ΐ αΙίοΜίΐ ΰΗαήΐαΐφ αά9€ηίΗ$ ιιιί. αίας τοΰ Θεού. ι 'Αποββιχνύντα. » Ούχ β!ι:ι. Λέ- 
γοντα, &λλ* *Αποβιιχνύντα, τουτέττι, ι»ιρώμ£ν«ν 
άτιοδε^ξαι δι* Ιργων χα\ σημβίων χα\ θχυμάτοιν, οτι 
!«τ( θεός. Έξ&ιθεν ύπαχουστέον, Ού μ4) Ιλθι;, ?ι;β^•νι 
ή ιιαρουσία του Κυρ(ου. 

Ού μτημοτεύΒΤΒ δη ίτι ώτ προς ύμάς^ ταΐτα 
ίΛΒγ)Υϋμ1τ; ηα\ τντ τό χατέχον οίδατε^βίζ τ6 
άχοχίΐΛνφβΐ\ναι αυτόν έν τφ έαντον ηα^ρφ. 7ό 
γόρ μνσζήριον ί^δη έτΒργεΙταί τήςάτομίας. ϋό- 
ΤΟΥ ό χατέχωτ άρτι ίως έχ μέσου γέττιτα^ καϊ 
τότβ άχοχαΛν^Θι\σ$ταί ό Ανομος ^ ^ ό Κι'ριος 
ΑναΛώσβί τφ πνεύμαη του στόματος αύτον, χαί χαταβ»γήσ6ί τ^ ίχιρανεΐφ της παρουσίας αντον, 
Μυΐΐι ί19ςιΐ6 ηοη βοΗρΙα ΐΓβϋβΙιαΙ πϊγίΙβΓίί, βΐ » "χ^^ άγράφω; πολλά παρεδίδου των μυστηρίων. ηοη 8θΙυηι ρ€Γ ορίβΙοΐΜ : 1&Μ<ν^Απι (ΙίοβΓβΙ : ΝΊΙιίΙ 
ηοτιιιη ϋίεο : 86ίΙ (ΐυοά ρΓ9Β8βη8 (ϋοβίΜΐιη. ι Ει ηιιιιο 
ςιιίϋ (ΐ6Γιη63( 8αΓΐ8. » ΟβίίηβΓβ ά'ιάί ςυοά ρΓοΗίΙιοΙ 
νοί ίπιρ6<)ίπ)6ηΙο β8ΐ. Ουίόπ&ηι «υΐβιη 681 ίΠικΙ ? 
.ΜυΙΓι δρ'ΐΓίΙυηι 8&η€ΐυαι (ϋοαηΐ : βΐϋ ?€Γ0 Κοπΐ9ΐηο- 
ΠΙΠΙ ΊηορύΓΐηπι, ηυί β1ΐ2πι η)6ΐίυ8 86ηΐίυηΐ : ηί8ί 
€ηίηι Ιιοο βοΙναΐυΓ , Πΐβ ηοη νεηιοΙ. 195 ^>>η <^^ 
ίϋ ςηοςιιο αϋιΌ οΙ)ΐθ€ΐβ 1θ€ΐαυ8 68ΐ Ι)63ΐυ8 Ραυ1ιΐ8, 
ηοΐοηδ ίπιροΓΐυηθ8 &€ βυρβιΟυοβ 3ΐ€€ίρ€Γβ ΙηίπιΊ€08 
ίηΙοΓ Ποη)2ηθ8. δί βηίπι &υ<ϋ886ηΙ (|αο(] (]Ί8$ο1ν6η- 
ϋυιη (ΙίεοΓβΐ ίπιρβηιιπι Εοηι&ηοηιπι, €1 Ιρβοπι αίΙΙί 
χΊ886Η( €ΐ υοίν6Γ8θ8 €Γ6(ΐ6ηΐ68, Ιαπςυιιιη 608 ςυΐ 
Αχβρβεΐ&Γβηΐ ίΙΙ&πι <ΙίΒ8ο1υΐΊοηβπι. Ν»ηι 8ί Ιιίο ηοη Χ2\ ού δι* επιστολών μόνον, ώ3ε\ εΤπεν. ΟύδΙν ξένον 
Ιρω, &λλ* δ παρών Ιλεγον. ι Κα\ νυν τ6 χατέχον ο(• 
δατε. > Κατέχον φησ\, τδ χωλύον Χ3\ έμποδίζον, 
Τί δ^ τοΰτο ; Πολλο\ τδ Πνεύμα τδ &γι4ν φασιν, 
άλλοι δέ την *Ρωμα{(ιΐν αρχήν, ο? χα\ βίλτιον λεγου- 
9ΐν. *Αν γάρ μή αΟτη λυΟξ, έχεί'^ος ούχ*ήξ8ΐ.*Α:ά 
γάρ τούτο χα\ ούτως συνβσχιασμένως είπιν ό μακά- 
ριος Παύλος, μή βουλόμβνος Ιχθρχς Αχα£ρουςάνβίδέ- 
χεσθαι παρά των *Ρωμα(ων. Έμελλον γάρ Αχούοντες 
δτι χαταλυΟήσεται ή Τωμα{ων άρχή« χα\ αύτδν 
χαχούν χα\ τους πιστούς &παντας, ώς τήν χατάλυ- 
σιν αύτης προτδοχώντας. ΕΙ γάρ μή Ουχος φαν^, ο& 
φαίνεται ό Χριστός. Αιά ούν τδ φανί^ναι τδν Χ ρ*, στον βρραηιΟΓΪΙ, ηοη ιη•ηίΓ68ΐ«1>ίΐυΓ εΐιΠ8ΐυ8 : ογ^ο οχ ^ φη^ι βούλεσβαι αύτδν ταχύ έλΟεΙν, κα\ της Τω- ΓΟ (|υο(Ι 8ΐ&11η) ευρίαηΐ ηι»ηίΓ68ΐ&Γί €1ιη8ΐυπ), το- 
Ιιιηΐ βΐίαιη βοΐίιη ΟβΗ (ΙΪΒβοΙυΙίοηεηι ρήηυρΑΐυβ 
ΙΙοηιηηοΓυπι. δί αυΐθΐη 4β δρίΗΐιι 8Αηε(ο Ιηΐ€ΐΙΊ^6- 
Γοΐ , ςιιίιΐ ρΓθΙΓι1)(;Γβ( ςηοπιίηυβ λρβΓίβ ιΙίοβΓϋΙ : 
βιαιία βρίΐ'ίΐυ!» ίρ8υηι άβΐίηβΐ ηβ ηΐ8ηίΓ€8ΐο(υΓ? 

< Ει ηυηο ςιιίά (Ιοίιηο&Ι 8€ίιί8. » Νβ ηυηο ίρ8β 
ιη&ιΓιΓΰΒίβΙαΓ, 86(1 Ίη 8υο ΙβηιροΓβ : Ιιοε 68ΐ, ςυαηϋο 
ρΓ.τβηίίαιη ίρ$Ι αο ρ6Πϋί$8υηι ιι Ι)60 Ιοηιρυ8 8ΐ3ΐιια- 
(ιΐΓ : ηί&ί 6ηΊιη ηυιιο «ΙβΐίηβΓβΙϋΓ» ιιΐίηιιε βΐίαπι ηιιηο 

ΊπΐΐΙΐίη6Γ6ΐ, 2(ΐ60 86Πΐρ€Γ 3()ν6Γ8ΙΙ8 0Γ0(ΐ6Ι)ΐ68 ΟΟηοί- 

ΐαΙιΐΓ, 6ΐ 60Γυηι ρΓ8νίΐ;ιΐ€Πΐ, ουηι ίρ86 8*11 ρΓ3νυ8, 
€οηειιρΊ$είΐ, 86<1 4ΐ6Γιη6ΐυΓ 36 ρΓθ1ιίΙ>6ΐυΓ. — ΑΙίηά, 
Οοΐίποί 96 ρΓθΙιιΙ)£ΐ Ίηίςυΐ ΠΓιυ8 ηάνεηΐυπι δρΊΓίιυ8 
κηηείιΐΗ. Ροβίςυαπι Ι^ΙΐυΓ Ιιίε ρΓορίεΓ Ηοπιίηιιπι ρεε- μαίων ηγεμονίας χατάλυσιν γενέσθαι. ΕΙ δΐ ήν 7Γερ\ 
του &γ{ου Πνεύματος, τ{ έχώλυεν αύτδν εΙπεΤν σα- 
φώς, δτι ή τού πνεύματος αύτδν χάρις χατέχ<ι π^δς 
τδ μή φανηναι ; 

• Κα\ νύν τδ χατέχον φησ\ν οΐδατι. • [ΦΟΤ.] ΕΙ; 
τδ μή νύν άποχαλυφθηναι αύτδν, άλλ* έν τφ έζυτν3 
χαιρφ. ΟΓον δταν δ δρισΟε\ς αύτφ χα! συγχωρηΟι:; 
ύπδ θεού χρόνος έπιστ9{. Ε! δΙ μή χατείχετο. χλ\ 
νύν αν επέστη. Ούτως άεΐ χατά τών πιστών όρν|, 
χα\ τήν χάχωσιν αυτών δ πονηρδς επιθυμεί, άλ).ά 
χατέχεται χα\ χωλύεται. "ΑΛΛο. [ΣΕΥΗΡ.] Κατέχιι 
χα\ χωλύει τού άνομου τήν παρουσίαν, τδ Πνεύμα 
άγιον. Έπεϊδ' άν ούν, φτ,σ\, τούτο διά τήν τών άν- Γ3ΐα (16 ιη6<ϋο Ωεΐ 61 ϋίβεεάβΐ, Ιιιηε Ιοευηι 1ΐ3ΐ)6ΐ)ίΙ ^ θρώπων χαχίαν έχ μέσου γένηται χα\ άτΓοστΙζ, τδ ίιιίςιιυδ ΠΙβ, υΐ τενεΙεΙιΐΓ οΐ ίη8υΓ£3ΐ, ηηΙΙο ρΓοΙΓι- 
1)6ηΙε. Οίχίΐ 3ΐι1βηι ςυοιΐ 6ΐί3ηι ίηίΐίυπι 3666ρίΐ νηγ- 
δίθΓίυηι ίπί(]υίΐ3ΐί& : ηιΐ3η(]ο(ΐιιί(1εηι βΐ Μβηίοΐιχί 
ηιχεηιηΐ (Ιίαίιοΐυηι 6886 Οβυηι Ιο^ΐδ, οΐ Ιΐ3Γείοη βίΐ 
Γ;ιΐΓεπι €1ΐΓϊ8ΐί ηοη 6886 Οειιιη Ι6κί8• Οπΐη 61 Μαη68 
«••ίρ^ηπι (ϋιίΐ 6586 ΟΙΐΓίδΙιιηι 36 ΡαΓ3εΐ6ΐιιιη : εΐ ΐ'Χ 
130 ιο.ιηροΓ6 Ιιοηήηυιη ίηοΓ6(Ιιι1ίΐ3ΐ6ηι ()ί3ΐ)θΙυ8 Ίη- 
(1ιιθ6ΐ>ηΙ. ι Ν3ΐη ηΐ)'$ϊΐ6Γίυιη ]3η) ρ€Γ3)$ίΐ ΊΐΗΓ|ΐιίιαΓι$. > 
ΜνδίοΗυηι ίηίςηίι.ιΐίβ (Ιίοίι ΝοΓοηεηι, ιιΐ ηηί 8ίΐ 
1}'ρα8 ΛηΐίεΙ)ΓΊ8ΐί. Εΐβπίπ) ΝβΓΟ εΐ ρ6Γν6Γ8ΐιε εΓ3ΐ ιΙ 
Οεη8 (Γιεΐ ί:υρί6ΐ)3ΐ. ΜγΒίεΗυπ) 3υΐ6ΐη νοε3ΐ ίρ8(ΐπι, 
«1110(1 3ΐ)8ςη6 ρυ(]0Γ6 Γ3ε6Γ6ΐ ΝεΓοςιιχ Αη1ίεΙΐΓί8:υ8 

Γ3εΙΐΙΓυ8 68861, 86(1 ρ3Γε6 36 16616, ίηςίπΊ, ρ6Γ3|[ίΐΐΐΙ', 

η6ΐηρ6 8υ1) 83(3ΐΐ3 : ίρ80 ηβηιηηε δ3ΐαη38 ρεΓ ηιε- τηνιχαύτα χώραν Ιξει δ άνομος, άποχαλυφθήναι χα\ 
έπαναστηναι, μηδενδς χωλύοντος. Έφη δέ δτι χα\ 
αρχήν είληφε τδ μυττήριον της ανομίας, επειδή χα\ 
ΜανιχαΤοι είπον τδν διάβολον θεδν τού νόμου, χχ\ 
Μαρχίων φησ\ν ού τ^ν Πατέρα είναι τού Χρκττού 
τδν θεδν τού νόμου. Λέγει δέ χα\ Χρι^τδνέαυτδν δ 
Μάνης χα\ πβράχλητον, χα\ Ικτοτε τήν άπΐ3τ(αν τών 
άνΟ,οώττων ό διάβολος είσί,γεν. Τδ γάρ μυττήριον 
ήδη ένΐργείται της ανομίας. Μυστήρ'.ον της άνο;αί2ς 
χΙί Νέρο)να λέγει. ώ;ε!ς τύπον δντα τού Αντίχρι- 
στου. Κα\ γάρ κα\ δ Νέρων φαύλος τε ί,ν, χα\ Θεδς 
ένήτ$ι λέγεσθαι. Μυστήριον δέ αυτόν φησι, διά τδ 
μή άπηρυθριασμένως ποιείν τδν Νέρωνα οΤα δ * Αντί- 
χριστο; ποιήσει • άλλ' ύφ2ΐν.έ'Λ>ς ήοη, φησ\ν, ένίρ- 122 15?Ι ίΧ)ΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙδΤ• Π ΑΌ ΤΗΕ88ΑΙ.. 

γιίται, τουτέστιν, ύπ^ του ΣατανΛ. Είργάζιτο γλρ Α ϋ>υιη ΝβΓοηβιη ορβΓαΙ^αΐυΓ ςυχ (ϋιί τίϋοΙίΑίιΙιΐΓ. Ιια 
βι& |Α<σου του Νέ^ωνο; ό Σατ^ν^ς τά αύτψ δοκοΰντ». αιιΐβιη οΐιΐβοΐβ ϋίχΗ, ηοη ΓιιηοΓβ οοΙιΊϋίΙυβ : 8β<1 ηο8 

ίη$(Γυβη$ ηβ ίηιιΙίΙβ8&€ βυρβΓίΙιΐλβ ίηίιηΐαΓι.ΐΒ βυί^οί- ΟΟτΜς Α συνισχιααμένω; εΤτην, ου βιί δεακαν, άλλα 
ΤΓβιι&ύων ήμΐς, άνονήτου; Ιχθρας χαι\ πιριττάς μή 
&ναβέχ€σ4βιι. ι Μόνον ό χατέ/ων άρτι. ι Τουτέστι, ό 
'Ρωμαίων θρόνο; χα\ ή βασιλι(αήνΰν έμιτοδίζουσα, 
οτβν καΰσηται, φησ\, χβ\ τέλος λάβη, τότε άποχΛ- 
λυφθήσκται ό&νομο^,το'υτέττιν, ό Άντίχριστος/Οταν 
γίρ χαταλ•^68 ή 'Ρωμα(ων αρχή, τότ£ 6 Αντίχρι- 
στος έπιτεΟήσεται τ}| &ναρχ(^ χα\ χρατησβι έτηχει- 
ρήφΐι, ού μόνον τήντώνάν9ρώ:Γων, άλλλ χβ\ την του 
Θ£θΰ Αρχήν. Τήνδέ Τωμα'ων Αρ/);ν, αύτίς τέλεον 
Χ3ταργή3£(ό *Αντ(χριστο;.''ασΐΕερ γάρ ήΜήδϋ)νύπ6 
Βιβυλωνίων χατιλύθη, χα\ ή Βαβυλωνίων ύπ& Πβρσών, 
χ%\ ή Πιρ^ών ύπ^ Μακεδόνων, χα\ ή Μαχεβόνων ύπ6 ρίαπιυβ. ι δοΐαηι 681 ηυΐ ιηο<]ο ΓβΐίηοΙ. ι ΤΙιγοπιι8 
νίάβΙΐΓβΙ βΐ Γβ^ηηιη Βοηι&ηοπιιη, ςϋθ<1 ηηη€ ίηιρι•- 
άίηιβηΐο ΐ'8ΐ όοηβο €68861, Πηβηιςυβ αο€ίρί9ΐ : ιιιιιγ 
ΓβνβίΑίιΐιΐΓ ίιιίηιιυβ ίΐΐβ, 1ιο€ 6$1, ΑηΓΐ€ΐιΠ8ΐυ8. ΙΙΙμ 
6ΐήπι Ιιιιροπιιιη ΠοιηαηοΓυιη ΓιιοπΙ (ΙίΒδοΙικιιηι, Ιιιηο 
Αηΐίοΐιηβΐυβ ΓβΜΙίοηβ ίΓπιβΙ, &€ οϋΓιιιβΓβ ΰοοαΙ)ί• 
(ΜΓ, 19β ^^^ Ιιοιηίπαπι βοΐυιη, νβπιιη βΐί^ιιη Ο^^Ί 
ίιηρβΓίυιη. Ποηίληοηιιη &υΐ6ΐη ίπιροΓίοπι ίρ86 Αη- 
Γΐ€ΐιπ&1υ8 ρ6ΓΓ66ΐβ &1>οΐ6νίΐ. Οιΐ6ΐΐ)η(1ιηθ(]υιη 6η!ιιι 
ΜβιΙοΓυηι ιιηρβΓΊαιη 8 ΒαΙιγΙοιΓπβ ϋίββοΐυΐιιιη οεΐ, 6ΐ 
ΒαΙ))ΜοιΓιοηιιη α Ρ6Γ8ί8, Ρβη&Γαιη ηποςυο α Μαοβ- 
(ΙοηίΙ)υ8, 61 Μ&€6(1οηηηι α Ποιη&ηΐ9 : ίΐα 6ΐ Βοηιη- Τωμαίων, οδτω; ή Τωμαίων (»ίΑ του *Αντιχρ{9του ηοηιιη &Ι) Αη1ιεΙιη$1ο, 6( ΑηΙίοΙιηβιΙ 8 Οοιηίιιο ΐια* 
Χ2ΐ ή του 'Αντιχρίστου ύιΛ τοίϊ ημών Δεσπότου. Ταύτα 
δ*» ό Δανιήλ ψηνιν. "Οταν μίντοι τΐ πέρα; ϊτηστ^ τη; 
του Θεού προθέσεως, χα\ ό νυν χατέχων αύτ^ν δρος 
έχ7τ{ πληρωθεί;, έτοίμω; τότε χαΐ β<χα πάσης Ανα- 
βολή; ό άνομο; άποχαλυφΟήσεται. ι "Ον ό Κύριο; 
ά'/αλώσει. » Αοιπ6ν χα\ ή παραμυθία. 'Ον ό Χρ:- 
στ^;, φησίν* αναλώσει. Όαπερ γ5(ρ πυρ^ς Ετι πό^- 
^ωΟιν βντος, τ& μιχρά ζωύφια έχ της θερμότητος 
ΑνζΑίσχεται, οΟτω χα\ δ "Αντίχριστο; Ιξ αυτής τής 
επιφανείας του Χρίστου, χα\ του πνεύματος του 
στόματος αύτου, άναλωθήσεται. Πνεύμα στόματος, 
τ^ έπίταγμα χα\ χέλευσμα χαλών, χα\ οίον Ιμφύ- 
σημα, ή τ^ &γιον Πνεύμα, ι Καταργήσει, ι ΟΓον 
παύσει, απολέσει. 51Γ0. ΪΙχο 9υΐ6ηα Λΐί Π&ηίβΐ. Ουβηιΐο 83η6 Ιβηυίηιικ 
()ίνίηΙρΓθρο$ΐΓΐ3ρρΓθρΊηςιΐ2ν6πΙ, 61 ςιΓι ιιιιηο ίρ$ιιηι 
η*1ίη6ΐ ΓιιΓΐ5, €θΐιιρΙο1ιι$ 6Χ8ΓιΙβπΐ : Ιιιηο ρποιηρίοοΐ 
8ίη6 υΐΐα ιηοΓλ ίηίηυιι^ ίΙΐ6 ΓβνβΙαϋίΙυΓ. ι Ουοιπ 
Οοηιίηυβ ΰοηΠείοΐ. > Οβίηϋΰ 86ΠπΊΐιΐΓ οοηβοΐαΐΐο. 
Ουβπι €1ιη8ΐιΐ8, ίηηυίΐ, (ΐ6ΐο1>Ίΐ. Οιιβηιηϋηιοάυιιι 
6ηίιη ϋιιηι &(]|)υ6 ί([ηΐ8 6ΐηΐηυ8 ββραΓηΐιΐΓ, ιηίηιιία 
&ηίιη3ϋα €&Ιογ6 €οη$υπιυη1ιΐΓ, ίΐ3 6ΐ Αιι(ΊγΙιπ8Ιιι» 
6Χ ίρδο £1ιη8ΐί 8(Ιν6ηΙη 6ΐ κρΊηΐυ ΟΓΪε 6]ιΐ8, €οη- 
8υιη6ΐυΓ. δρίπΐυιη &ιιΐ6ΐη οιί8 νοοηΐ ]ιι$8ΐιιη ηε ρΓ»*- 
€6ρΐυπίΐ 61 νβΐιιΐί η^ΐηπι, »ιιΐ δρίπ(υιη 8ηηειυΐΜ• 

€ ΑΙ)θΐ6ΐ)ίΐ, > 1Κ)6 681, €0ΐΓΐ1)θΙ)Ίΐ, ρ6Ρ!6ΐ. ΟΛ έ<ττίτ 4 χαρονσία κατ* Μργειάτ τον Γα- 
τατά, ίτ χάίτχ^ δντάμ8ί χαΐ στιμείοις καϊ τέρασι 
ψεύδους, ηαϋτχάσχι άχάζχι της αδικίας έτ το7ς 
άχοΧΧνμίτοις, άτ&^ ώτ τί^τ άγάΛί\γ ττ\ς άΛηΟείας 
ούκ έδέξαττο^ εΙς τό σωθήναι αυτούς, άιά τούτο 
:τέμί'Μΐ αύτοίς ό Θβός έτέργααν x^ά^ης^ εΙς τό 
χιστευσαι αύτοϋς τφ ψευδείς Ινα κριΟωσι χάττες 
οΐ μΐι Λίστεύσαττες τ\{ άΛιχθεΙφ^ άχν εϋδοκή- 
σαγτΜς ίτ τζ άδικίς^. 

Κα\ χαταργήιει, φησ\, τ{| παρουσί^ αύτου ό Κύ- 
ριο; τ^ Άντίχριστον, ου "Αντιχρίστου Ισται ή παρ- 
ουσία χατ* ένέργειαν του Σατανά. Διά μέσου γάρ 
αύτου πάντα πράξει ό διάβολο;, ι Έν πάσ|) δυνάμει 
χα\ οημείοις. > Ταύτα προείπεν, Γνα μή άπατηθώ- 
σιν οΐ τότε. Πάσαν, φησίν, έπιδείξεται δύναμιν. Ι) 6886ηΙ• 0ηιη6ΐη, ΙηςιιίΙ, 08ΐ6η(ΐ6ΐ ροΐβηΐί3ΐη. ΒΙοη- Π, 9-11. €η}ια αάν^ηίιη 9$ί $ίύΜηάηηί 9ρ€ταΐ\ο• 
ηεηι 8αίαη/Β ΰπηι οιηηΐ ροΐεηΐΐα^ εί ίίρη'η ηε ρτοάί§α$ 
ηιεηάαεϋ^Ιεί Γΐιιη οηιηϊ[άε€€ρΐ9οηε ΐ/ι;κι/ί/ι> ίη νε ηνί 
ρετεπηΐ^ ρτο εο ηΐΜά άΗεαίοηεηι νεήίαίη ηοη τεεε- 
ρετηηΐ^ ίη Ηοο ηΐ %αΙνι βετεηί, Εΐ ρτορίετεα ηιίΐΐεί 
ίΙΓιε ΟίΗε^Ιβΰαααηι ι7/ιι<ίοηί<, ιιΙ ετεάαηΐ ηχεηάαάο: 
ΐίΐ ριάΐιεηΐητ οηαιηηηι ηοη ετεάίάετηηί νετΊΐαΐί,$€ά 
αρρτοΙ^ανεηιηί ίχ/ιιεΠΊίβη». 

Αΐιοΐβΐίΐ, ίπιριϋ, Βοπιίηιΐ8 8υο 9ΐ]τ6ηηι ΑηΐίΰΙΐΓ.- 
8ΐυιη, 6υ]υ8 ΑηΐΊοΙιηβΙί &()ν6ηΐυ8 οηΐ ββηιηιΐιιη) 
ορ6Γ3ΐΐοη6ΐη δ3ΐ3ηχ. Νβιη ροι ΐϊΐοόίυιη γ]ιι<ι οηιΐιί» 
ορ6Γ3ΐιϋιΐΓ (1Ί3ΐιο1υ8. ι Ιη οιηηΐ ροΐ6ηΙί3 6ΐ βί^ηίβ. > 
Ηχο ρΓ9Β<]ίχί(, ηβ άβοΙροΓβηΐΗΓ ηιΓι Ιιιηο ρΓΦ86η(63 Τεύδου; δλ, ή δτι χατά φανιασίαν μέλλει ποιείν, 
χα\ τοΟ; οφθαλμούς άπατάν, ή επειδή πρ6ς τ6 ψευ- 
δό; άγουσιν, ή έν παντ\ πράγματι άπατήσαι χαΐ 
ά)(χήσαι τοίις πιστεύοντας δυναμένφ. Ή, ώ; εΓρη- 
τιι, φαντασίςι χα\ δοχήσει τά σημεία ποιήσει, ι Έν 
τοΤς άπολλυμένοι;. > Μή φοβηθΙ^ς ταύτα άχούων 
πιρί αύτου. Έν τοί; άπολλυμένοι; γάρ Ισχύσει, 61 
χα\ πρδ αύτου ούχ έπίστευσαν τψ Χριστφ. ι *Ανθ* 
«υντήν άγάπηντής άληΟεία; ούχ Ιδΐξαντο. ι Άγάπην 
αληθείας τδν Χριστδν λέγει. Διά γάρ άγάτιην τήν πρί; 
ήμ^Ις, χα\ ?να τ* αληθή διδάξη, ένανΟρωπησαι χατηξίω- 
σιν. ΑΙνίττεταιδέ, δτι τζιρι ^Ιουδαίοι; Ισχύιει. Ούτοι 
γ ρ τδν Χριστά ούχ έδέξι^/το, ούτε ΙπίστΣυ^αναύτφ, 
δ χαΐ ό Χριστδ; αύτοίς φη^ιν • ι Έγώ ήλΟον έν τψ 09θ\\ &υΐ6ηί), ν6ΐ ςικχΙ ]ηιΐ& ρΙιηηΐ3$Ί3πι (]αηΐ3Χ3ΐ 
Γ3εΐυΓυ8&ίΐ,6ΐΓ3ΐΐ6ΐοουΙθ8 : Τ6ΐ ΐ|υί3 3(1 π)6η(ΐ3€ίιιηι 
(ΙυευηΙ.ΑυΙ ίη οιηηΐ γ6 ςυ» Γ;ιΙΐ6Γ6 ρο$$ίΐ 36 ηοΓ6Γ6 
€Γβ(1οηΙίΙ>ιΐ8. ΑυΙ 8ί€ΐι1 (Ιίοΐυηίΐ 68ΐ, 3(1 8θΐ3πι ρΐιηη- 

ΐ38ί3Π1 61 3ρρ3Γ6ηΓΐ3ΐη Γ301ΠΠΙ8 6βΙ Μ£[η3. Ι Ιιι Ιιίδ 

ςυ'ι ροΓ6υηΙ. » Νβ ΐ6ΓΓβ&ΓΪ8 οιπη Ιιχϋ (Ια ίΙΙο 
3ΐΐ(ϋ9. Ν3ΐη ίη Ιιίβ <]ΐΓι ρ6Γ6ΐιηΐ ροΐρηΙΐ3Π) 1ΐ3ΐ)<*1)ίΐ : 
197 Π"*• «"ΐίΑΐη ρΓίη8ι|υ3ηι ίρ86 ν6ΐιίΓ6ΐ, ηοη ογο- 
(Ιβΐιπηΐ Οΐιπδίο. ι Ργο οο φιοά ϋίΐ6(Γιοη6ΐη γοπία- 
Ιί8 ηοη Γ60(*ρ6Γυυ(. » 0ίΐ6ηίοη6ηι ν6πΐ3ΐί8 ό'ιάί 
01ιη$1υηι : η3ηι ρΓ0ρΐ6Γ (ΙΙΐ66ΐίοη6ηι «ιυβηι ΑΓ^α ηοβ 
Ιΐ3ΐ)υΐΙ, 61, υΐ ςυΦ ν6Γ3 βηηΐ ()ο€€Γ61, Ιιηηιο Πγγ• 
(1ί|$η3ΐυ8 68ΐ. 06$ίβιΐ3ΐ 3Ηΐ6ΐη ςηοϋ βρικΙ ^η^^«το8 
ροΐεηΐίαπι Ιΐ3ϋυ1)ίΐ. Ναηι 1ιί Οιπδΐυηι ηοη 8Π5('6ρ6- 193 σ:(:υΜΕΧπ τιιιγ€.ε ερι5;€ορι )Η 

η.ηΙ, ιΚΗΐυβ {ρ»ί ηηΐΐιίοπιηΐ : (|ΐιοϋ βΐίλΐϋ ΟΙιηκίυβ Λ όνό|Αατιτου Πατρ^ μου, χα\ ούχ έβίςαβΟί μ£- ΙΡ,ξέ•. 4ΐίχί1 618 : € Εβο νοηί ΐιι ηοΊΐίηβ Ραίπβ ιιιοί, οΐ 
ηοιι βχο^'ρίλΐίβ 1116 : τοηίβΐ ιιΙίυ8 Ιη ικ>ιηίιΐ6 ρΓΟ- 
ρΓίο,€ΐ ΐριιυιη ιυ8€ΐρί6ΐί8'. > — Ει ρΓορΐ6Γ69 ηιίΐ- 
ΐϋΐ ίΙΙί$ Ε)€ϋ8. > Οιιοίΐ 2ί( : λΙίΐίβΙ, ηοη ίΐ& &ε€ΐρΐιιβ, 
ςιι&$ί 1)ι*ϋ8 ιηΙιΐ6Γ6ΐ, 86ϋ ρ€ΓηΓΐ88ίοη6ΐη ςυβκ 6£ΐ α 
Ούο 8θΐ6ΐ ίΐα το€9Γ6 ΓιιυΙιιλ. ΕίΟΰβοΐΑΐη τογο «ϋοΊΐ 
^|1υ^:ίοιι^8, 1ΐ0€ βδΐ, ίΐΐυβίοηβιη ^ΙΒοαοβιη 61 86(Ιυι*6Γβ 
|κ)ΐ6Μΐ6ΐη. Αηίπιαι1ν6Γΐ6 8υΐ6ΐη ηυιιπι ε»ιιΐ6 6χρΓ68- 
8υ$ 8*11 86Γηιο. Νοη (ϋχίΐ ; ΙΙΐ ριιηίαιιΙιΐΓ : 8ΐ(|υί<ΐ6ΐιι 
ριιπΐ6η(1ί 6Γ8η1 οιηηββ ςιιί ίη €1ιπ8ΐυιιι ηοη 6Γ6(1ί• 
(Ι(*Γαπΐ, ςυβηςυβη» ηοη ν6ηί886ΐ ΑηΙίεΙιπ8ΐυ8, ιιθ€ 
ιρβΊ €Γ6(1ί<1ί$86η1 : 8β(1, ϋΐ ]ιΐ(ϋ€6ηΐυΓ, Ιιΐ 681, οΐί^ηι 
ίυ Ιιθ€ 6οη()6πιη6ηΙιΐΓ» 6ΐ ίρ80Γυπι οη άΛ Ιιοο οΙ>- 
ι^ίΓυαηίαΓ. Οιιίϋ βηίπι <1Ί€6Γβ ροΐ6ΓυηΙ €υΓ ΟΙιγιειο &Αλος έν τφ οΙχ8{φ ονόματι, χλ\ αύτ^ν Μξ<96<, ψη- 
9ΐ. ι -— € Διά τοΟτο ι:έμψ8ΐ αύτοΓς ό θ<^• > Τ^ ι:έμ• 
φει, μή οΟτωδέξτ^, ώς του θβοϋ ιεέμκοντος» Αλϋ τήν 
Αιΐ^ του Θκου βυγχώρησιν, οΟταις Ι6ος χαλεΖν τζ 
Π2ύ>φ. Ένέργβιαν βί φη9ΐ πλάνης, τουτέστι, «ϋντ; 
Ινιργλν χα\ πλανήσαι Ιτχύουναν. *Ορα (Ι άα^ 
λιιαν λ^γου. Ούχ βίπλν ' Ίνα χολατθώσκν. ΈμελϋΙο 
γάρ χολάζισΟαι πάντες οΐ άπιστη ααντ<ς τφ Χριτ:(> 
Χ3ν ό *Αντ{χρκ9τος μή ΙληλύΟιι, μηΜ έιηστιύθη «:ρ 
αΰτων, άλλ* Γνα χριβώσι, τουτέστι, χαταχριθώσι χ>- 
έν τούτφ, χαι\ έμφραγ!) αυτών χα\ <1ς τοΰτο τ^ 
9τ'5ματα. Τ{ γάρ εΓποιβν, δι^ τ{ μή έπίιτκυσαν τ( 
Χριτζψ ; "Οτι, φα9\ν, ιΓρηται, ι Κύριος ό Θι^ σο.) 
Κύριος ιΤς έστιν. > ^Αλλ* άχούσονται πρώτον μ^ν ιιοη €Γ6(ϋϋ6ΓΊηΙ? Ουίβ (Ιί€ΐαηι 68Κ, ΙηηιιίυηΙ, ι Οο- Β χουτο φανερως. Τ^^ν Τριάδα χηρύσσιι. Πλήνϋσωμιγ ηιΐηυ8 1)6υ8 Ιυυ8, ϋ6ΐΐ8 Ηηυ8 681* : > 86(1 «υϋίβηΐ 
ρΓΐιηυιη <|ΐιοϋ Ιιοο 8«η6 Τπιΐ(ΐ6πι αρ6Γΐ6 ρπΜΐίεηΙ : 
ν<•ηιπι €οη66ΐΐ6η(]ο 9(1ηΓι1ΐαιηυ8 ηυοϋ ρΓαοίρίαΐαΓ 
υιΓιουυι 6θΐ6Γ6 ρπηοΊρ^ηι : ηυοη)θ<Ιο 6Γ{ο Ληΐί- 
ίΐιηβίο 1&η<|ΐι&ηι Οοο 6Γ6<Ιίι1ί8ΐί8Τ Υίάΰβ ςυοιΙ ρΓ;€- 
€ΐυιΙυηιαΓ 60Γυηίΐ Γ68ροη8α? €ΙιΗ8ΐο ςιιίϋοηι ηοη 
€Γ6ϋί<ΙοΓυηΙ ςυοϋ Οοιιβ ?886ΐ , ΑηΙίεΙίΓί&Ιο ν6Γ0 
Ιηηςυ^ιιι Οβο 61 0Γ6<]οπΙ βΐ ίρβιιπι 8(ΙθΓ8ΐ)υηΐ : ί(1ςα6 
ηιαηΊΓ68ΐ6 <ϋ€6ηΐί : Ε^ο 8υηι Οβυβ• Ουίά ΐιπιρϋυ8 
ιΙί€θΐιΙ? ςιιοϋ βίςη» Γ:ΐ6ί&ΐ? δ6<1 ρΙοΓ» α€ πι8]ογ2 Γβ- 
€ίι ΟΙιπβΐυβ. Αη (Ιίοοηΐ ςυοϋ ι δοηρίυΓίβ ί6ΓθΙ)3- 
ΐιΐΓ (16 ϋΐο ΐ68ϋη)οηίιιηι ? ΑίςαΙ άβ €Ι)Γί8ΐο 83ηβ 
Ι8ΐΐ(|υ«ηι ϋβ 5^^1υ81ογ6 ά^Ιηπι 681 ΐ68ΐίιηυηΊυπι : άο χατά συγχώρηιιν, τδ μοναρχ^αν διΤν σέβιιν ικαριγ- 
γυ|ν. Πώς ουν τφ *Αντιχρ(στω ώς θκφ ίζιατιύσατί ; 
οράς δτι αποκλείονται ; τω μ^ν Χριττφ ούχ έπίττ^υ 
σαν δτι ίττι Θεδς, τψ δλ 'ΑντιχρΙβτφ ώς βεψ χ«Ί 
πιτκεύαουΦί χαΐ προσχυνήσουσι, χαι ταύτα βια^ό^^δην 
λέγοντι, δτι Ε1μ\ θεδς. Τ{ λοιπδν έροΟαιν ; δτι «Γ|- 
μεΤα ποιεί ; άλλα χα\ πλείω χαΐ μείζω Ιποίηοεν ^ 
Χριστδς. *Αλλ* δτι παρ^ί των Γραφών έμαρτυρειτο; 
χαίτοι δ μίν Χ^ιστδς, ώς Σωτήρ, δ δέ ^Αντίχριστος, 
ώ; λυμεών μεμαρτύρηται. Τ{ δλ δλως χαΐ χαταβλά- 
ψει τους πιστούς ή παρουσία αυτού; ΚαΙ πρ^φχσ:; 
αύτοίς μάϊ.λον στεφάνων γένηται. Έχείνοος δλ άτΛ- 
τήσει, τους χα\ τούτου χωρ\ς αύτοχαταχρίτους δντζ;. ΑιιΐίοΙιπ8ΐθ ν6Γ0 Ιληςυλίη ()6 οοΓΠίρΙΟΓβ. Οϋ'κΐ 9ΐιι• ^ Φησ\ γάρ, δτι έν το!ς άτιολλυμένοις Ιτχύει μδτο:;. ΙΐΊη 9ίΓ6Γ6ΐ οαιηίηυ ηο€υιη6ηΙί βάΰΐ'ώυε κίνβηΐιΐδ 
ΐ|4ίυ8? ίπιο ίρ8ί8 θ6Γ88ΐο 6ΐίαηι ρΓχηιίοΓαιη 6πΐ, 
•Ηο8 ν6Γ0 (Ι66ίρΐ6ΐ ςυΐ 6ΐί3πι αΐδηυβ 60 α 8(:ίρ$ΐ8 
£οη(ΐ6ηιη&1ί 6ΓΑη( : &ίΙ 6ηΊπ) (|υο(1 ίη Γΐ8 δοΓι& ςυί 
ρέτΰοπΐ νίΓ68 Ιι&1)6ΐ. € 8€(1 8ρρΓθ1>8Τ6Γυη( Ίη]υ8Γι- 
Ιί;ιηι. ι ΜυΙΙΐ βηίηι ςιιχηιηΐ ηιΐλΐη οϋ ΟΑΐΐδαιιι νβιι- 
Ιϋπΐ8 811 ΑηΓΐ€ΐιπ8ΐυ3? Αά ςιΓιιΙ 6ηίιη,&Ίιιηΐ, υΐίΠβ 
6ί;1 {ΐ(1ν6η1α8 ίρ8ίιΐ8? Εΐ (ΙΊαιπηβ ςιιοιΐ ιιΙ η ςυΐ 
ρηώαΓι 8υηΙ π)9ηίΓ6&Γι η3ηΐ\ Οιιοϋ 8ΐ 1ιιιη6 ηοη 8ΐι- 
ΜΜρί38 86Γηιοη6ηι, ΗΟΰίρο Αρο&ίοΙυηι €»υ83Π) ΓβΓΟ 
ιϋΰοηΐβπι : 19β ^^ ]α(Ιί66ΐι(ιΐΓ, ίηςυίΐ, οιηηβδ ςιΓι 
ποη €Γ6(Ιί(|6ΓυηΙ ν6ΓίΙ&Γι. 0υοηί8ηι 6ηίπ) ^υ(^«^ ςυί 
Γ1ιπ8ΐο ηοη €Γ6(ϋϋ6Γυηΐ ροΐοηηΐ νβίλπιβηΐιιιη οΙ)« 

1<>Π(]6Γ6 36 (1ίθ6Γ6 : ΡΓ0ρΐ6Γ63 ηΟΠ €Γ6(1ί(1ίΐΙ1Ι18 ΟΗπ* Άλλ* εύδοχήσαντες έν τ1| άδιχία.Πολλο\ γάρ ζητοΟη, 
τ{ δήττοτε ΐρχ•ται δ Αντίχριστο;; εΙς τ( γάρ ωφέ- 
λιμος ή παρουσία αύτου; χα\ φαμέν, ΊναοΙ δδχιμοι 
φανερο\ γένωνται. Ει δέ μή δέχη τδν λδγον τούτον, 
δέξχι τλν Άπδστολον μιχρού τήν αΐτίαν λίγοντχ. 
"Ινα χρ•.6ώσι πάντες, φ';σ\ν, οΐ μή πιστεύσαντ:; *5 
αληθείς. Επειδή γάρ ο! τψ Χριστφ μή τηστεύσιντι; 
Ιουδαίοι, εΤχονέν τ^ χρίσει προβάλλε σθαι,δκά τούτο 
ούχ έπιστεύσαμεν είναι τδν Χριστδν Θεδν δτι γέ• 
γραιιται* ι ΕΤς Θεδς έξ ου τά πάντα, ι χα\, ι Κυρί({$ 
τω θεψ σου προσχυνήσεις, χα\ αύτφ μδνφ λατρεύ• 
σεις. ι "Ινα ούν μηδέ τσύτα προΐσχωνται, δ 'Αντί• 
Ίριτζος αυτών άπο^^άψει τά στδματα. Πώς ; *Οται» 
γάρ τψ μέν Χριστφ ούχ έπίστευσαν δτι Ιστι βεδς. 81 υω 6«86 Ι)6ηπι ςυο<Ι 8€ΓίρΙηιη 8ί1 : < ϋηυβ 06ΐΐ8 ^ χα\ ταύτα δ«α^[&ήδην λέγοντος Χρίστου δτι βεδς εΙμι, 6Χ ΐ|ΐιο οιηηία*, > βίο. : « ΠοιιΓιηυπι Οηυιη Ιυυιη 
ιι.1θΓ&Ι)ί8 61 Ηίαπι 8θΙυπι οοΐββ*. ι υΐ 6ΓΚ0 Π6ηΐΙ6 
Ιι:ι•6 ρΓ9Ρΐ6ηι1»ηΙ, ΑηϋοΙίΓΪ^ΐυε ΐρβΟΓυπι οΙ1>(υΓ3ΐ)Ίΐ 
0Γ3. Οιιοιιιθ(1ο? Ουοηίαιη οβΓίβ €Ιιη8ΐο ηοη £Γ6(1ί- 
ιΐοηιηΐ ηυοϋ ΠβΐΜ 68861, Ίϋηυβ ουιη ρ8ΐ8ηι (1ί6ΡΓ6ΐ 
Γ.Ιιπ&ιυ8, Ε^ο 8υπι Πβαβ. ΑπϋοΠήβίο νβΓΟ ΐΑπ^υαη) 
Οοο €Γ6(Ιΐ(ΐ6Γυπΐ 61 6υιη ΑΐΙοΓανβΓυηΙ. Οαίϋ ]3ΐη 
ι1Ιε6ηΙ? ςυοά 8ί|[π3 Γ3εΊ6ΐ)8ΐ, 86(1 6ΐ ρΐυηα 6ΐ ιιι9]ογ3 τψ δέ Άντιχρίστψ, ώς θεψ χα\ πιστεύσωσι χα^ 
προσχυνήσωσι, τι λοιπδν έρουσιν; δτι σημεία έπο^ει; 
Άλλα χαΐ πλείω χα\ μείζω έποίει δ Χριτζ^*ς, Άλλ* 
δτι Ίζαρϊ των Γραφών έμαρτυρείτο ; χαίτοι δ μέν 
Χριστδς, ώς Σωτήρ, δ δέ Αντίχριστος, ώς λυμεών. 
Κ9ΐ\άπλώς τήν άνω παριγραφήν άνάγνιυθι. Εύδοχή• 
σχντις δέ, οίον συνυ7ϋουργήσαντεςχα\ συμπράςαντ£ς 
τη άδιχίι, τουτέστι τω Άντιχρίστψ. Ι:ΐ€ΊβΙ)3ΐ €1ιη8ΐυ$. Αη (ΙίεΰηΙ ςυοιΐ 3 δεΓϊρΙιιπβ ΓεΓεΗβίπηΙβ ίρ80 ΐ6&ΓιηιοιΓιυιη? Αίφΐί ιΐ6 ΟΙιπείο ςαί• 
Λγιϊι ιιΐ ι)6 $3ΐν3(0Γβ, ϋ6 Αηΐ6εΙΐΓί8ΐο νβΓΟ Ι3πςα3π) <ίβ εοΓΠίρΙΟΓβ. Οοηΐ•|ΐιο οΙί3ηι 16^6 βηηοΐαΐίοηεηι 
βηρ6πα8 ρο8ίΐ3Π). ΑρρΓθ1>3ηιηΙ βυίειη, Ιιοε 6δΐ, οη^ ορεΓπΐί 8απΐ οΐ ιιη3 ηιίηί&ΐΓ3ΓΐιηΙ ίη]η8ΐί(ί», 
Ι.οε 681 ΑηΓιε1ΐΓί&ΐο. ^ο^η. ν. 53. «ϋευΐ. νι, \. ^ Ι €ογ. η, Γν>. ' 1 ί-υΓ. νπι, 6. • ΙΚυΙ. μ, 13, ΜϋΙΙΙι. ιν, 10. 125 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙδΤ. II Α0ΤΠΕ38ΑΙ. 126 ΚΕΦΑΛ. Γ. Εύχβψίστία πβρί τής x^^}σ«<α^. 

*Ηβίε7ς δέ όρ${Λτμετ $ύχαρίστ$7ν τφ Θεζί xά^^ 
τοτβΛ$ρΙ ύμωτ, άδίΛροΙ ήγαχημέτοι ύχό ΚνρΙον, 
δη έΙΜτο υμάς ό θδός απαρχής εΙς σωττφίαψ έτ 
άγιασμφ Μτ^ύματος^ ηάί πΙσχΒΐ άΛηΟ$ίας, εΙς δ 
ίϋάΛεσίτ υμάς διά του ΕναγγβΛίου ήμώτ εΙς 
χεριχοίησιτ δόξης τον ΚνρΙον ή/ιώτ Ίησοϋ 
Χρίστου. Άρα οΰ^, άδεΛξροΙ^ σ τήκετε ααΐ κρα- 
τείτε Τί/ς παραδόσεις άς ίδιδάχ&ητε^ είτε διά 
Χόιχ>υ, είτε δι" ίχιστοΛής ήμωτ. Αυτός δέ ό Κύ- 
ρί^ς ι}/ιώτ Ίτισοΰς Χριστός^ ηα\ ό Θεός χαϊ Πα» 
τηρ ήμίύτ ό άητΟΛήηας ή^ίάς^ κβΛ δοϋς πεφάΜΑη*^ 
ην αίωτίατ «αϊ ϊΛπΙδα άγαθί{Υ Ιτ χάρηί^ χαρά• 
χαλιέσαι νμωττάς καρδίας, χαϊ σττφί ξαίίτ χαττΐ Β 
Λόγφ χαΐ Ιργφ άγαθφ. 

ΚαΙ ταΟτοί μίν Ιτεαι, φηνίν» £ν τφ Ιβίφ Χ2ΐρω, 
< Ήμ<1ς βέ όφβ{λομ€ν <ύχαριβτι1ν τφ θ(φ, 2τι €?- 
Αχτσ.ύμ2ς. ι οΤον έτΓκλέξατο. ΕΙλιτο μ^ πρ^ς τ6 
σώ^αι, €ΐλιτο βΐ Ιν Αγιβνμφ Πνιύματος, τουιίστι» 
€•.Α του ΑγιάΜΐ ήμΐς τφ άγ{φ αύτου ΙΙνιύματι. 
€ Κα\ Ιν τΛττεχ αληθείας, ι Τουτέστι, βιά τΛτζιως 
έληθοΟς. Ταύτην γάρ μόνην ημών συν<ΐ9χν<γχόντ«ι>ν, 
ήγίαην αύτλς βι^ του πνκύματος. Αιά τοΟτοβΙ 
«ρώτον «Ιι» • Τ6ν άγια^μ^ν τοΰ Πνεύματος, βηλών 
ώ; ού6έ Ιπιστεύναμεν, <1 μή ή χάρις του Πνεύματος 
ήγι^νατο. ι ΕΙς δ ΙχΑλεβεν ύμΑς. > ΕΙς δ Πνεύμα, €ΑΡυΤ ΠΙ• 

ΟταίΙατΜίΗ ααίο άε νοεαίίοΗβ, 

Π, ϋ•Ι6. Νο$ ΛΗϋη Μεηιηε ρταΐίαί άρετε ϋτύ 
αηιρετ άε νο6ίε, (ταίτ€% άΙΙεαΙ α Οοηιίηο^ ίξηοά εΐε- 
ρετίι να ΟέΠί α6 ίηίίίο ίη «β/Μί^ιη, ρετ Μαηείίβεαίίο" 
ηενη <ρίπ/ιι< αε βάεηι νεήέαίιε : αά φ^οά νοεβψίΙ »ο< 
ρετ ΕναηςεΙίΜίη ηοατηηι ίη αεηπηίΐίοηέηί ρΙονίΛ 
Ώοηιίηί ηοαή Ι$%η €Απι<ί. Ιίαηπε, [ταΐτα^ $ΐαΙε 
ει ΐεηείε Ιηε/ίΐιι/ίοιίΜ ηηαί άΐίίίηϋη $ίνε ρετ ιεπηο» 
ηειη $η€ ρετ ερί^ίοΐαηι ηοίίταηι. Ιρ$ε νετο Οοηιίηηζ 
ηοζίετ 7βιιι< Οιτηΐη*^ εΐ Οεη$ αε Ραΐετ ηοϋετ ψίί 
άΙΙεχιΐ ηο$ εί άεάϊι εοηιοΐαϋοηιηί (τΐεηιαιη εΐ $ρειη 
6οηαηι ρετ ρταϋαη^ €οη$οΙεΐΗτ εοτάα νε$ίτα εΙ «<α< 
^ι7ια< νο< ίΛ ίετίΗοηε εί ορετε ^οηο. 199 Ε^ ^•'^<^ ςυί(ΐ6ΐη, αίΐ, βυο ΟοηΙ ΙβιηρηΓο. 
€ Νθ5 9ΐυΐ6ηι «ΙβΐΜΐΐηυε 1)60 |;γ2Γι3$ 3(|;βΓ6 ηιιοϋ βίο- 
{βΓΪΙ ΥΟΑ: » ηιιθ(Ι νο$ (ΙοΙβςβΓίΙ. ΕΙο^οηΙ ςιιίίίοιη ιιΐ 
59ΐνοβ Γ3€βΓ6ΐ, ο\ε%\ί &υΐ€ΐη ρβΓ 5&ηεΙίΓΐΓ&Ιίοηβιιι 
δρίΓΐΙυδ, Ιιοο β&Ι, ρβΓ Ιιοο ηυο^ ηθ3 ββηΠο βυο 
δρίηία 8»η€ΓιΩ€2νίΙ. ι Αο ρ6Γ Ωιΐβιιι τοήΐβΐΐβ. ι 
Ποο 681, ρ6Γ βϋοιη ν€Γ3ΐη. Ναιπ ευιη βοΐαηι Ηαηε 
€οηΐιι1ΐ&86ΐηιιβ» ίρββ ρβΓ δρίήΐυιη βαηειίηελτίι. 
ΡΓορίβΓΜ »ηΐ6ΐη ρπιηυηι ιΙίχΊΐ : δαηοΐίΠοαίίοηβιιι 
δρίηΐυβ; ιί^ηίβεβη» ςυοά ηβ €Γβ(1ί<1ί$$6ΐιιυ8 ςυί- 
ϋβιη ηίβί {Γ3Ι1& δρΐΓΗυ8 &»»€ΐίβοα»$ο1. ι Αϋ φιαά 
τοεϋνΐΐ Τ08. » Α() ΠΗΟΐη δρϊΓίΐαηι νεί Λά ηιιαιη «^η- 1^ 8ΐς δν ΑγιααμΙν έχάλεαε, φηαΧν, ύμ&ς δ βε6ς δι& 

τοΰ Ευαγγελίου• ΈχεΖθεν γάρ καλούμενοι, Χριστφ ^ €Γιηο3ΐΙοη6ΐη νοεβνίΐ νθ8 Οβιη ρβΓ Εν^ηςβΙΐαιη : 

7:ΐ97εύομεν, ύπδ δέ του Πνεύματος &γιαζόμεθα. ηηιη ρβΓ ίΙ1α(1 νοοαίί ΟΙιηβΗ) βΓβιΙίιιηΐδ : α δρίηΐΗ € ΕΙς ?»ριπο(η9ΐν δδξης. • Διά τοΟτο δέ, φη7\ν, 
Ιιιάλεσβν ήμΑς δ Θεδς εΙς Αγιασμών πνευματιχδν, 
Γνα δδξαν περικοιήσ|| τφ ΥΙφ αύτου. Δδςα γάρ 
Χριατφ, τδ πολλο&ς είναι τους μέλλοντας οώζεσθαι 
^ιά της ιάτζΜίως αύτου, ιιαΟώς χαΐ &νω είπεν* 
Ένδοςα9θ1|¥αι4ν τοΙς Αγίοις αύτου. *Ορα δέ πώς 
τετίμηται ό Ανθρωπος, δτι δδζαν αύτου ηγείται 
Χριστός τ^^ ημών σοκηρίαν. ι Άρα ουν, Αδελφο\, 
•τήχττι. • Μή χαταβλήθητε, φησί, τοΙς πείρα* 
^μοις• ι ΕΓτε διΑ λδγου. > Κα\ γάρ χα\ Αγράφως χα\ 
έγγρΑφως παρέδωχαν οΐ Απδστολοι , χα\ άξιοψύ- 
λαχτα Αμφδτερα. Τοιγαροΰν χα\ ή Αγραφος της 
Έχχληα(ας παρΑδοαις, φυλαχτέα εστίν, ι Αύτδς δΙ νβΓΟ ΜηοΓιΠεαιηιΐΓ. ι Ιη ββηιιίδΊΐΙοηβιη ^Ιοτϊφ. » 
ΡΓορίβΓ 1)00 Αΐιίβηι νοονίΐ ηο8 Πβιιβ μΙ ε&ηείίη• 
ε&ΐίοηβιη ιΐρίΓίΐυ8ΐβιη, υ( {Ιοπ&ιη «βςιιίρ&ΐ ΓιΙίο 
§υο. ΟΙΐΓίδίο βιιίιη Λά {Ιοπαιη β8ΐ ςυοιΙ ιηηΐιί ροΓ 
Οϋβιη '.ρ8!ϋ8 88ΐνί ββηΐ, ηυβιηαιίιηοϋυιη βΐίηηι 8υ<-> 
ρβΓΪυβ (ΙίιίΙ : υΐ ^ΙοΓίΩββΙυΓ ίη 88ηοιίδ 8ΐιί8. ΑηΙηκ 
ιΐιΙνβΓίβ 8υΐ6Πΐ ςυαηΐο ίη ΙιοηοΓβ ΙιαΙιβηΐιιτ Ηοηιο, 
ςυοϋ 01»η8ΐυ8 8υαηι ([Ιοπαηι 6886 4υεηΐ ηο8ΐπιηι 
83ΐυ1βπι. ι Ιίληπβ, Γγ81γ68, 8ΐ&1β. > Νβ (ΐ6]ΐει.ιιηίηί, 
811, αίΠίεΐίοηίΙίυβ. ι δίνβ ρ6Γ8βηιιοη6ΐη. ι ΝαηιοΙ 
8ίη6 8εΓίρΙυΓ8 βΐ ρβΓ 8επρΐιΐΓ»ιιι ΐιοηηυΐΐα ΐΓ3(1β« 
ΙιαηΙ 8ρο8ΐοϋ : βΐ υίΓΑςυβ (1ΐ|[η3 βΓ9ΐιΙ (]ιι2β οΙ)8βΓ« 
ταΓβηΐυΓ. Ιιαςαβ ΕεοΙβδίβ ΐΓ&όίΓιο εΐί&ηι είίΓα δεΓΐ-* δ Κύριος ημών. ι ΠΑλιν μετΑ τήγ παραίνεσιν, Ο ρΐ»^»™ 0ΐΐ8βΓν3η(ΐ2 β8ΐ. ι Ιρδβ νβΓο 0οιιιΙηυ8. ^^ι^ βεβαιοΙ τΑ «αραινεΟέντα. ι ΚαΙ δ βεδς χαΐ 
Οιτήρ ημών• > Που ε{σ\ν οΕ λέγοντες^ διΑ τούτο 
μείζονα τδν Πατέρα, δτι πρώτος δνομά^εται ; Ίδου 
γέρ ένταυΟα πρώτος δ ΤΙδς δνομάζεται. ι ΠαρΑ- 
χλησιν «!«ιν(αν. » Τίς δλ ή αΙωνία παράχλησις ; Ή 
ΙλπΙς τών μελλδντων Αγαθών, ήν διΑ τούτο χα\ 
ΑγαθήνχαλεΙ. ι Έν χΑριτι. » Ταύτην δλ τήν ελπίδα, 
μΑ οΙχε(ας χΑριτος δ Θεδς £δο>χεν. Ού διΑ χατορ- 
Ιώματα ημέτερα, ι Παρχχαλέσαι υμών τΑς χαρ• 
^Λς, 9 Τούτο γΑρ παρΑχλησις Αληθώς ΧριστιανοΤς 
πρδ της τών μελλδντι«ν ελπίδος, τ^ έστηρίχθαι χα\ 
ΡιβαΙσνς είναι Ιν παντί Ιργφ χα\ λδγφ Αγαθφ. Τί 
χ^ρ «ρδς παρΑχλησιν 7σον ώς τδ συνειδέναι ή μ Ας 
Ιτι Χριττφ Αρέσχομεν έξ ών ζώμεν χα\ πολϊτχυδ• ηο8ΐβΓ. ι ΚυΓ8υηι ρο8( βχΐιοπαΐίοιιβπι ρΓβεΑίΊυηο 
€οη(ΐΓη)8ΐ 68 ςιια αϋπιοηυΊΐ. ι Ει Οβιΐ8 βΐ ΡαΐβΓ 
ηθ8(6Γ. ι υΐ)Ϊ8υη(ςυΙ (ΙίειιηΙ οΙ) ίό η)»]θΓ6ΐη β8&θ 
ΡαΐΓβιη ςιιοϋ ρΓΊηια8 ηοπιίηβίαΓ ? Ενεβ βηίιη Ιιίε» 
ρηιηυδ ΓΊΓιυ8 ηοηιΐηβΐυΓ. ι €οη8θΐ3ΐίοηβπι χΐεΓ• 
η3ΐη. » Οιΐ9Β 681 αυΐβιη βΙβΓηα €ηη8θ1ηΐίο ? δρββ. 
ίιΐΜίΓΟΓίιηι ΙοηοΓυηι^ ςυ&πι ρΓορΐ6Γ68 εΐίαιη ιΐίείΐ 
ϋηηαπ). ^ ΡβΓ |;Γ&ΐί•ηι. ι Πβηε νβΓΟ ί^ροιη ρϋπ 
8υαιιι ςΓ8(ί»ηι ίΐβόϋ 0βυ8, ηοη ο1> ηοϋΐΓβ 1>οη» 
ορβΓα. ι ΟοηβοΙβΙπΓ εοΓ()8 νβ8ΐΓα. > Νηηι ΙΠα ΟΙιγι• 

8ΐί8ηί8 νβΓ8 €0η80ΐ8Γΐ0 681, υΐ 80(6 8ρ6πι ΓυΙυΓΟ* 
Γΐιηι :ίΐ8\>ΐΐ68 80 ΩΓΠΐί 81»! ίη οιηηί ΟρβΓβ 6ΐ 8βΓ• 
ηοηηβ Ιοηο Οιιίϋ βηίπι Ιιυίε εοη8θΐ8Γιοηί ρΓ 681,. 
«ΐυιηι ιι( ηο1)ί8 εοηβεϋ 8ίηιυ8 ςυοϋ βχ νίΐ8 βι εοιι• 127 (ΕΟϋΜΕΝΊΙ ΤΚίαΠ.ν. ΕΡΙδηΟΝ ΙΜ 

ν(;ι-83Γιοη(* ηο$ΐΓα ΟΙιΗ$ΐη |>ΐ2€02ΐιιιΐ8 ? ι 1η οιηηΐ Λ μιΟα; ι Έν παντί λ^φ. » Τψ μίν Ι^γιο. τί; Γ.ρά. $ΐτιηοηρ. ι ΡύΓ ηριΐϋ (ΐυΐ«Ι«»ιιι αοΐίοηοβ βίβηίβοαΐ, 

ρ#Γ 56ΓΑΐΟΠ6ηΐ ΥβΓη Γ6Γ1Α (Ιο^ΙΠΑΐΑ. 

200 ΟΑΡυτ IV. 

ΙΊ ρτο ίρ$ο ρτ€€ίηι%τ €ΐ ρτο ορϋτβ ΕραηρίΙη, 
III, 1-5. Οηοά αιρηηί οταΐίρτο ηοΙ>ί»^ ηί $€τηιο 
ί^ηηιίπί εητταΐ α ρΙοήβζεΐΜΓ, <ι>νΙ €ΐ αρηά νο$ : βί 
Ν•' €ηρΊαηΐΗΓ αΒ <ι6<ιι/(/ί< αα γ€ΓΌ€ηί$ ΗοιηίηίΙ>ια, 
Α*οη βηΐηι οηίηίηηι £$1 βάα, αά βάβΐίί ηί ϋοηιίηη$ 
φη ίίαΙίΗΊβΙ νο$ €1 ααίυάΐβΐ α νηαίο, ϋοηβάιιαπΛ 
αυΐ^ιη ρβτ Οοιηνιντη ά€ νοΙ>ιζ ηποά ηιια ρτ(Γηρ1.ηη% 
νοίίη €1 ίαάαΐη α [ηαπή «ΐ/ΐ<. Γογγο Οουηηηί άί- 
τ:^αί €θτάα ν€$ιτα αά άίΙβαίοηϋίΛ Οά €1 αά €Χ$ρ€αα•' 

8ιιρΡΓίιΐ8 ρΓβ(αΐιΐ8 ίρ8ϋ ρρο ίΙΙίβ, ρι»Γιΐ ηιιηο λΙ> 
Ίρ>ί8 ρΓβε3ΐίοη6ϊη. 8ίιιιυ1 αυίοιη 6<ΐΓυιη ηυοππβ 
ρ^ιι^^ηι^Α•.ι1 βτίοΙΠί, ()ΐΐ0(1 ίιΐοηβί 688οιιΙ ςιιί ρρο 
ϊπη^ίδίΓΟ ρΓβοΛΓβηΙιΐΓ. € υΐ ββριηο Οοηιίπί οιιηαΐ. ι 
Νοη υΙ ΙίϋβΓβΙϋΓ 3 ρβπηιΐίβ (η^ηι Ιιι ίυιη ιι$ηπι 
ροίίϋΐ8 6Γηΐ, ιιΐ ίη ρηοΓβ ϋίχίΐ ΕρίκίοΙα "), $οα ιιΐ 
ρι•:β(ίί«•ηΐίο οϋΐτηΐ, βΐ »ριΐ(1 οιηηββοί ΓκΙβΝ α<ΙΙιίΙ)οη- 
ΐϋΓ. ι ?ΪΓΐιΐ οΐ ορικΙ νο8, » Ποο εΐίαπι ειίΓΟίιιίιιιη 
Η.•ι1η•1. Οΐιοιιι.ιϋπ>θ(1ιιπι ηρικΙ νοδ, ίιιπηίΐ, ηιοηΐΓίι 

η ΓΓ0(1ίΐΙΙ8 β8ΐ. € ΛΙΐ .ΐ1)ΜΙΓ|]ί8 ίΙΟ ρΟΓνβΓβίδ ΙΐΟΐΐΓΐ- 

ιιΊΙ)ΐΐδ. ι 1)6 Ιιίδ ηπί ^(ΙνΓΓβαΙκιηΙιΐΓ ρρ.νίίεηΐίοιΓι 
ΙοπιιίΙιΐΓ, ςυηΐίδ οηιΐ ΑΙ(Τ(»ηιΐ6Γ ΓαΙιοΓ ηοΓ.ΐΓίιΐδ •'. 
€ Νοη Γηίιη οπιηίυιη οδΐ ίΐϋββ. ι Αο βί «ΙίοοΓοί : 
Νοπ οηιηίιιιιι 6δΙ γγ6(1ογ6, «Γα βοηιιη ςιΓι ϋί£;ιιί βυιιΐ ξιι; βηλοί, τφ ζί λόγφ, τϊ ορθά δ^γματβ. 

ΚΕΜΛ. ά\ 

• 

ΠαραχΛήσις Βνχης ύχέρ αύτον «ιι2 τον ίργην, 
Τύ Λαχότ χροσεύχεσΘε, άδίΛρο}^ χερΙ ήμωτ, 
ίτα ό λόγος του ΚνρΙου τρέχχι ηαΧ ϋοζάζί\ται , 
καθώς ηαϊ προς υμάς, χαΐ ί^α βνσθώμετ άχδ τώτ 
άτόχωτ κα} :τοΐΓΤ\ρωτ άνθρώ^ωγ, Ού γάρ :ίάψΎων 
ή πίοΎΐς, χιστός δέ έστιτ ό Κύριος δς στηρΙξη 
ίψσς καΐ ^νΛάξεί άχό του Λοτηρον, Πεχοίβα- 
μετ δέ έτ Κνρίφ ^ρ* υμάς, δτι Λ ΛαραγγέΧΧομετ 
^μίν, καΧ χοιειτε, χαΐ χοιήσετε. *0 δί Κνρίΰζ 
χατευθύται ύμώτ τάς καρδίας ύς τ^ν άγάχψ 
του θεού, καϊ εΙς τ^ιν ϋχομοτ^\τ τον Χρίστου, 
^ Άνω αύτ^; ιύξάμβνος ύτϋ^ρ αυτών, ννν αΐτίΐ 
£ύχί;ν π»ρ' βύτών. "Αμ* δΐ χα\ τ!ί φοονήμχ:: 
αυτών ΙπαΙρβι, δτι Ιχανο{ ιίαιν ύι:1ρ τ9*3 δ'.βχτχί• 
λου νΟςασΟαι. ι "Ίνα δ λόγος τοΰ Κυρ{ου τρέχη. • 
Ούχ ϊνα ά«αλ).αγή χινβύνων (%\ζ τοΰτο γλρ Ιχςγ». 
ώί έντ?| πρώτη έπιττολ!) Φη^'ν), άλλ* Ν» τ^χή- 
ρυγμα τρέγη, χα\ Ιν ιι2αι πιττκΰηται• ι ΚαΟώ; 
χα\ πρ^ς 6μ2;. > ΤοΟτο χα\ Ιγχωμίου ^γτ^ν» 
*ί>9Γ.2ρ ?:αρ' ύμ?ν, φη9\ν, Ι5ραμ« χα\ έητηύ^,. 
€ *Απ% των άτοπων χα\ ια>νηρών Ανθρώπων, ι ΙΙ<ρ\ 
των άντιλιγίντων τω χηρύγματι λέγβι, οΤος ήν 
^Λλέξανβοος δ χαλχιύ;. ι 06 γάρ ικάντων ή ι:{βτκ.» 
Ό9ΐ\ {λεγιν* Ού πάντων Ι9τ\ τδ πιτηΰναι, άλ}ά 
των άξ(ων του πιστιΟναι. *11ς βΓ τις (Γποι* Ού πάν• ιιΐ €Γβ(Ι&η(. νοΙαίι δί ςαΐδ (ϋε»ΐ : Νοη οπιπΊιιπι 6δΐ γ ^<^^ ^^^ ^ στρατβύβαθαι Ιν τα7; βααιλείοις αύλαΐ;, 

ίη .Ίΐιΐίδ Γ6§ΐ]ΐη ηιϋί(αΓ6, δ6(] βΟΓυηι ςιιί ά\^\\\ δπηί. ' ^^^ "^^^ άξ(ων. ΈχβΙνοι τοιγαροΟν άνΟΙτεαντα!, 

ΐιΐί ίΐ3ΓΙιΐΑ ΓβρηίζηαπΙςηοΓυπι ηοη οδΐ Πϋοδ. ι 8ύϋ 

ΓΐίΙοΓίίϊ 6δ1 ΟοπΓιπϋδ. • Νίΐπίΐ ςηοηΊΑΐη β1θ£;ίΐ νοβ »ϋ 

δαίϋΐβπι, δίοαΐ βυ;»βπυδ:Γιΐ, ΟιΜίδ 68(, Ιιοε 6»1, νβ- 

ηχ, ιιΐ 8ΐ3ΐ)ΊΠ3ΐ νοδ Οηςυ^πι Οιΐ€(υαη(68 : ιιΙ €υ- 

{ί(η(]ί:α 3ΐιΐβιη, ηβ ηυ'κΙ ροβδίΐ δα(3η35 3(!νοΓδυιη 

νοδ. € ΟοηηιΙίηιυδ ηυίοιη. ι Νβ βχίδΐίηΐ3Γ6π1οηιηΪ3 

μΊΓι ρΓθν6ηΙυΡ3 3 Οοο (|ΐΓι ίρδίδ 3ηηπηΓι»ΐυ8 688βΙ, 

Γ0δΐ|ΐΐ6 ο1θ{ζίδδ6ΐ 3ϋ 53ΐυΐ6πι, 6ΐ Ιΐ3 δβ^ηβδ ρβΓηίΑηο- 

ΓίΜΐΐ : 3ΐ) οίδ ειί3ΐη Ιοηοηιπι ορβΓΑΐίοηβιη .βχίςίι. 

Οιι« ρΓοοορίηιυδ, ΙηςιιίΙ, νοίιίβ οΐ Γαοίΐίβ βΐ Γίΐοΐυπ 

ΟϋΐΊδ. Αο δί ιΙίοβΓβΐ : 201 ^βηχ ςυ'κΐβιη €8ΐ Οβϋδ, 

(1ιΓινοδ3ΐΙ 83ΐυΐ6ΐη 6ΐ6ςίΙ : ΑΐΙαπιβη ηβεβδδβΓίπ ςπο- 

ηιιβ δυηΐ τεδΐΓ3 ορ6Γ3. Ιϋβο ηβηυβ 3υ.<ιΐ8 Γπίΐ ϋί- ών ούχ {στιν ή πίστις. ι Πιβτδςδέ έτην ό Κΰριο^. • 
Έ::ειδή γάρ κ^αιτο υμάς ι\ς οΐιίτηρίαν, χαθώς άν«ι^ 
φη9\, πιστός έστι, τουτέστιν , άλη61;ς• στηρίξιι 
υμάς ώς σαλιυομένους, φυλάξαι δΐ, •1ς τ6 μή Ισχύ• 
σαι τδν Σατανάν χαθ* υμών. ι ΠιποΙΦαμιν δέ. ι 
"Ινα μή νομίσωσι πάντχ αύτο?ς Ιησβαι άπδ τον 
έπζγγειλαμένου Θεού, χα\ ΙλομΙνου €Ες ουτηρίαν. 
χα\ (Ράθυμοι μιίνωσι, χα\ τ^^ν αυτών έργασίαν απ- 
αιτεί. "Α παραγγέλλομχν ύμΤν, φη•\, χα\ «ο»?τ(, 
χα\ ποιήσιτι, Όσ§\ ιΤπεν * *Αληθής μίν 4 βιδς δ 
ιΐς σωτηρ(αν υμάς έλόμχνος* ιΛΙ•ν άλλα διΤ χχ\ 
υμετέρων Ιργων. Διδ ουδέ έΟάρσησχν «ικιΤν, πχχο!- 
θαμεν δέ €!ς υμάς, άλλ\ Έν Κυρ!ω, προττέθιίΜν. ΓΟΓβ δίηιρΓιοίΐΡΓ : ΟοηΩιΙίπηίδ ίΐιΐβιη (Ιο νοΙ)Ί8, 80(1, ^^ • Ό δέ Κύριος χβτευΟύνβι. > Έπ' κύδβέας, φηΛν, Ιιι Οοπιίηο : 61 αϋϋίΐ : ι Ρογγο Οοηιΐηπδ 4ΐίπ£;3ΐ. ι 
Ιΐ6€ΐο ΙΓ3Π)Ί16 3(1ϋυ€ί ΓαοίλΙ : η.ΊΠΐ πιηΙίΑ 8υπΙ ςιι» 
ηΐ) ίΙΙο Γ6ΐΓ3ΐιιιπΙ. — Βοηΐυδ (αδ'ιΐΐιΐδ 1ίΙ)Γ0 3(1 Αηι- 
ρΐιίΐοοίιίιιη Ιιοο δ€ηΙ)ίΐ, (|η(ι(1 δρ'ΐΓίΙυηι ρΓ6€€ΐιΐΓ 
ΡαυΙυδ, ϋίι'βπδ : Ποιηίηιΐδ ηιιίεπι «ϋΓίςηΙ 3<Ι «Ιίΐβ- 
Γΐίοηοηι ΟοΊ Ρηΐπδ €ΐ »(Ι εχδροοίΑΐΐοηεπι ΟΙιιΊδΐΊ. 
0<Γΐ8 εηΐπ) Οοηιίηιΐδ ρΓΧίβΓ δρ'ΐΓίίπηι (ΓΐΓ(^ο(ηηΐδ 
οι&ΐΓθηΐ3 ίρ^οηιηι 3(1 (ΙίΙεείίηηοηι ϋ^Ί οΐ Ρ.ιΐΓίδ 6ΐ 
Ρ(Ι 6ΧδρθΓΐ:ιΐΊοηΰη) €ΐΐΓίδΐί? ΝιιΠιΐδ βιιίοπι ρι-οοΛίυΓ 
;ι1ϊυιη ρΓ.τΙοΓ 1)ουηι. ι Εΐ 3(] εχΗρβεΐΑΓιοηοη) ΟΙιγΊ- 
5ΐί. ι 1]1)ί 3ηΐ6Π) ΰΧδρβεΐΑΐίοποηι οΐ ΐο1οΓ3ηΐίηηι ()Ί- 
Γί(,3Π1ίΓΐίθ!ΐβ8()ΐ'Νίςη3ΐ. Εχ8ρΓθ1:ιΙίοηοπι ηικοηι (Ιί(Ίΐ ένεχΟήνχι ποιήσαι. Πολλά γάρ τά Ινθκ^ άφέλχοντχ. 
— [0ΙΚ0ΤΜΕΝ10Υ.1 Ό μαχάριος Βχσίλειας Ιν 
τοΙς πρδς *Αμφΐλδχιον τούτο σημχιουται, δτι τ^» 
πνεύματι εύχεται ό Παύλο;, λέγων, Ό δΙ Κύριο; 
χατευΟύναι εΙς τήν άγάπην τού θεού χα\ Πχτο^*. 
χαι εΙς τήν υπομονή ν τοΰ Χριστού. Ποίος γάρ Κύ• 
ριος παρά τ^ πνεύμ» Εμ£Α>ε χστευΟύνειν τάς χιρ- 
δ:α: αυτών εις την άγάτην τού θεού χχ\ Πχτρ^ί 
χχ\ ε Ι; τήν ύπομονήν τού Χριττνύ ; Ούδε^.; δέ εύ- 
χεται, πλην θεώ. < Κ3\ ε •; τήν ύπομονήν τού Χρι- 
στού. > Όπου δέ ύπομονί;ν λέγει, θλίψεις αίνίττ!- 
τχ'.. 'νπομον*;ν ίέ φητ'.ν, Γνχ ύπο;»2•7<..μεν, του> •' Ι Τΐ)ο$«. III, 5 δΟί]»!• •' II ΐίί». ιν, Ι ». ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΓΙδΤ. Π ΛΒ ΤΙΙΕ55;ΛΙ.. 100 

Γνα Ιμηα^ά^χιυο: &ντι; , αύτ^ν κρο^δι• Λ υι βιι»ΐίιιθ4υια9, Ιιογ ο&ΐ, υΙ ρι-χραΓαΙί ίρβϋοι Γοιί- 

ρίαιιια3• 

ΟΑΡΙΐτ V. 

ΕχΗοΠαΐίο αά Μοτύΐη α άη%ΐαί\οη€ηι οΐίοίοταΜ αΰ 

111» 6-! Ι. ΡίΟίαρίιηΗΒ απαιη νο6ί<, (ταίτ€$, ρβτ 
ηοηαη ΏοηιίηΙ ηοατί Ιαπ ΟΗήαί, μι ΜΜΒάιιοαΙη νο$ 
ο6 οίΝΝΐ [ταΐΤΒ ηΜί Ίηοτάιηαα κ ^€τιί^ €ί ηοη )μλ ία 
ΐταάιΐίοΜηι ίξηαιη α€€€ρίί α ηοΙ^η, ΝαΐΗ ιριί $άιί$ 
ηΜΟίΜοάο οροπβαΐ ϊηιΐ/απ ιιο< : (ξποηιοάο ηοιι ίηυΓ- 
άΊηαΐ€ βέαίηΐΜ ηο$ ίηΐβτ νο«, ηαιηβ ςταΐη ραιιηη 
α€€€ρυηΗ$ α ηνοηπαιη : $€ά ζηηι Ια^οτ€ €1 [αΐίρα- 
ίίθ9ΐ$ Ηοα€ άίίηπΛ [αα€ηί9$ ορΗ$^ αά Ηοο η€ ϋηϊ ν€ - 

«ΙΓΜΙΗ €$$€ΜΗ$ ΟΜΗ. ΝοΗ ^ΙΗΟά ΐά 910^1$ ΚΟΗ Ιί€€ηί^ 

$6έ Μί ΗΟίίρίΟ» (οτηιαηι €χΗί^€αίηΜ» νοί>ί$ αά ιΊ/.ί- ΚΕΦΑΑ. Ε'. 

κ^ εργασίας χα2 π'^ραιτ^^αως τωτ άργϋίτ 
ηχΛ χεριέργωτ. 

γγέΛΛομετ δέ ι>/ιΓκ, άδε^^οΐ^ έτ ότόμαη 

ρ/αν ίψώτ ΊψτοΌ Χριστούς στέΛΛεσΟαι 

Μό χαττός άδεΑρον άτέϋεζως χερίΛοτονν• 

ύ μή χατά τί^τ χαράδοσιτ ί\τ χαρέΛαβετ 

μώτ. ΑύτοΙ γ^ οίδατβ χώς δβΐ μίμβΤσΟαι 

5η ονχ ήταχτήσαμετ Ιτ ύμ7ι% ουδέ δω^ 

τοτ έΛάδομετ χαρά τι^ος^ άΛΧ έτ κόηφ 

ί^θφ ^ύκτα χαΐ ιΙ^μέρατ έργαζόμετοι χρός 

Μίδα^ΐΐσαΙ τί^α ύ/ιώκ. Οίτ/ ιτι ούκ §/^ο^ 

-ίνσίατ^ άΧΧ^ Ινα έαντοίχ τύχοτ δώμβτ 

\ς τό μιμβΊσθοί ημάς, Καϊ γάρ δτα ί^μετ ^ ίαηάνίίΛηο$. ΕΐβΜΐη αιοι ϋίβηιια άρπα νο$ Ιιοϋρτ ατ- μός^ τοννο χαρηγγέΛΛομετ ύμΐτ , δζι 
' θέΛεί ίργάζεσΟαί^ μηδέ έσθιέτω. ^Ακούο' 
' τιγας χεριχατονττας έτ ύβίτ άτάΛχως^ 
τγαζομίτονς^ άΛΛά χεριεργαζομέτους, 
ωτέραν την παράγγελλαν <:ργά9ατο, ώ; ιΐ 
\ί^ του Χρίστου παραγγ^λλομιν ΰμίν. Ί1 
«τος του όνόματο; αύτοΟ, χα\ μαρτυρουντο; 
ηγγ«(λβμβν, ή ζχι αύτοΰ έσ-ι λ4γος ό ^η- 
>;, ούχ έμό;. ι ΣτέΑ)ισΟαι » Ύποατέλλε- 
ι)ρ(ζιοΟαι. Άταχτο; δέ έστιν ό δ<χα τάξιως 
» του θιου νόμων ικριπατών. Ε(πβ7ν δΐ 
τιυβα περί τίνων δργω; πιριΤέντων χα\ 
χ^ομένων. ι ΚαΙ μ)] xατ^^ τήν παράβοσιν.ι «ίρι>6ΐίΐιι«< 9ο6ι<, «Ι <ΐ ^ΜΐΊ ηοΙΙεί οραταή, ι< ιι.τ 
εάετεί, ΑηάηηηΜ$ εηίηι ίξΗΟίάαηί ν€ηαηίβ$ ιηΐίτ 
9ο< ίηοτάιηαίε^ ηιΗιΙ ορετη [ααεη.ε», αά ζηήο*ε 

202 Ρηκο^ρίοιη ΐΙαιΟΓίβ ρίβηυηι βΙΓβοίΐ : «ο $ι 
<1ίιί&8θΙ : ΒβΓ ΟΙιπϋιιαι ρπ£€Ίρίηιυ• νοϋίδ. Αυΐ ρϋΓ 
οιβϋίυιη ηοιηβιι €]υ9, ςϋθ(1 ΐ«8ΐΐβ€θΐυΓ ο»ι ρπΒοβ- 
ρί$ιβ : αυΙ ςυοά ίρ8ίυ9 μγοιο »ίΙ ΐ|ΐιί ΓβΓΰΓΟίιΐΓ, 
ιιοη ιηβυ•. ^ ϋΙ βυΙκΙυο&ΐΐΒ. > υΐ Β«ρ9ΐΓ«ιηίιιΙ. £&1 
ιιυΐβιυ ίιιΟΓϋίιίΑΐυΒ ηιπ &ίιΐ6 0Γ<1ίιΐ6 9υΙ 3ΐ>8ΐ|ΐΐ6 ϋοΐ 
ΙββίΙιυ» 9ΐιιϋυΐΑΐ. Υυΐΐ αυΐ^ηι Ιιίο ϋίεβΓΟ ϋβ ςιιίΙ)ΐΐ8• 
ι1«ιΐ) (|ΐπ οΐίοβί οίΓΰυυ)€υιι1, ηβο ΐ|υίϋ(|υαιιι ορ^Γ&ιι- 
ΙυΓ. € Ει ηοη ]υιΐ2 ΐΓλϋίΙίοιίιΐηι ιιυ:ιηι Αοευρίι « των Εργων ύμίν πχρέδωχα, τύπος γενόμενος η ηο^ίβ. > Ου&ιιι ορβήϋυ• νοϋΐΒ ΐΓαόΐιΙί, Γ&ΰΐυε νο• ηαίν. € ΑύτοΙ γίρ οΓβατε. > Έξ ών γ^ρ 
:ν, βεδώχαμεν ύμΙν σπέρματα χα\ <2χόνας 
ς. • Άλλ* έν χόπφ χα\ μόχθφ. ι Βαβα( ' 
1 € Πρ^ τ6 μή έπιβαρησαί τίνα ύμων. ι 
Ιν χυρ{ως λέγεται, τ^παρά άχόντων λαβείν• 
δ(ά τούτο λέγει, &λλ* δτι οφόβρα πένητες 
ΟΙτχ ότι ούχ Χχομεν έξουαίαν. > Είχε γ^ρ 
&ργε?ν Ιχ του Ιργου των χειρών, άπησχο* 
τφ χηρύγματι, χα\ τρέψεσθαι παρά των 
>μένο4ν. ι Άξιος γάρ, φησΧν, δ εργάτης 
θου αύτου. > Άλλ* Ιχ περιουσίας χα\ φίλο• 
χαΐ β!ργάζετο• Κα\ Ιαυτών ίτρεψε^ %τ\ 
9 αύτφ* δ χα\ &λλαχοΰ φησιν. ι Άλλ* Γνα 
τύπον δώμεν ύμΙν. > Ίνα, φησ\ν, είχόνα 1ιί§ Ι]τρα». ι Ναοί \ρ%\ β€ίΐΐ&. > Ει Ιιίβ ςυ» ορςταΐί 
ιιιιηυ§, ϋβιΐίιιιυβ νοίιίι §6ΐηίη& αο ΒίιιιυΙ&ΟΓλ ορο- 
ΓαικΙί ηο3Β Ιηίΐ&ΓβιηΙιπ. ι 86ΐΙ €υπι ΙαϋοΓβ αο 
ίιιΐί^λΐίοηβ. ι ΡαρβΡί ςυ^ηία €Χ>|[Κ0ΓΑΐίο. ι Αϋ Ιιοο 
Ββ €θί νββίηιιη «ΐ»Μΐηα§ οηβπ. > Οηιιβ ηιιίϋι^ιιΐ 
ρτορΗβ <1ί€ΐΐυΓ ςαο«1 λ5 Ιηνίΐίβ ιυιιιΐΐυΓ : 8ΐΐΑΐιιοιι 
ηοη ρΓορΐ6Γ€8ΐ (ΙίοιΙ, 86(1 ςυο^ «ϋιηοάιιπι ρ.ιυρβΠΉ 
6$$βπΙ. « Νοπ ΐ|υο(Ι \ά ηο5ίι ηοη Ιίεβαΐ. ι 1.ίς•οΐ8ΐ 
61 (Ιο§6Γ6 ΐη οΐΐο,ίΐυΐ €685»γ6 &1> ορ6Γ6 πιαηυαπι, ν^ι- 
οιιηϋο ρηβίΙίοΐίοηΙ, υΐ &Ι6Γ61ιιγ »Ιι ηβ ςυοΒ (Ιθ€ΐ•- 
ΙαΙ : ι ϋίβηιιβ 6ΒΙ «ιιίιη ορ6Γ«πιΐΒ, ίηηυίΙ, ηιβιΟΓίΙϋ 
808 '* : ι 8€ϋ 61 •Ι)αη(ΐ8ηΙΪ8 61 ηΐ8§;ηίθ€6ηιία ορο- 
πιΙ)8ΐυΓ 8€ ΒβίρΒΟΐιι ιιΐ6ΐ)8ΐ ^ΟΒςοβςυί ββοιιιη βία π ι : 
ςυοϋ βΙί8ΐΗ 9ΐ1ίΙ)ΐ ϋίι:ίΙ **. ι 86(1 υΐ η08ηΐ6ΐίρ$08 δωμεν ύμΙν, πώς δέοι βιοΰν. €*Οτι είτι; Ο ΓοΓηιαπι 6χ1ιί1>6»ηιιΐ8. • ΙΙΐ η08πΐ6ΐίρ808, ίιΐ(|υίΐ, Ιργά^εσΟαι, μηδΙ Ισθ'.ίτω. ι Έργβσίαν, 
των χειρών φησιν. 'Ανάγχη γάρ πάντως 
ι. ι Άλλα περιεργαζομένους. • Ό γάρ 
ιργδν ήμΙν δέδωχε τδν νουν. "Οταν ούν 
ν Ιργων άπαγάγωμεν, επειδή αύτδς ΑργεΙν 
II, λοιπδν εΙς εργασίας Ιρχεται διαβολιχάς, 
:ργ(αν, φλυαρίαν, χαταλαλιάν, εύτραπελίαν, 
&οια. Η ταούτοίς χαραγγέΧΧομετ ιταΐ χαρα- 
Γ διά του ΚνρΙου ίψίάτ Ίψτον Χρ*» ΐΓ3ϋ6Γβπια8 νοΙιΐΒ ίηΐ8{ίη€πι ςυοπιοϋο νΐν^Γδ οροι- 
16&1. ι ϋΐ 81 ςυΐΒ ηοΠοί ορβΓαπ, ι% ιιβο οϋβιβι. » 
ΟρβηΓιοηβπι νβΓο ϋίαΐ ςυ» πιαηΊΚ)α8 β1 : ηβοο^^ΒΟ 
€8ΐ 6ηίιη υΐ οπιηβ8 ιι1ίΐ|υί<1 Γ^εί^πΙ. ι 86(1 €υΓίο&ΰ 
ιΐ(;6ηΐ08. » Ν9Μ1 1)€υ8ηΐ6ηΐ6ηιηο1)ί8<ΐ6<ΙίΙ<|υχορυιί 
•1ί€υί Ίηΐ€ηϋ6Γ6ΐ : ευαι βΓ0θ ίρΒϋΠΐ 8ΐ> ορβΓΟ 8ΐιΙ>- 
<1υ€ίπΐ09, ςυοηίληι ίρΒίι Ιη οΐίο 6886 ηοη ρο!68ΐ, 
)λΐιι α<1 ορ6Γ&ΐίοη68 Α6€6<1ϋ <Ιί&Ιιο1ίθΑ8, ριιΐ» ευπο- 
8ίΐ«1<?ιη, ϋυκ8€ΐ(8ΐβηι, (Ιοίηείίοηβπι, ευΐηρβΠαηι, 
&€ 8ίιηι1ί8. 

111, ϋ-15. Βη αηΐεΜ ηπΐ $Ηηί ίείίηεηαάί ρτοίάρΐ- 
ΐΝΐιε ε% ΑοηοΐΝΜΓ ρ€τ ΟομΙημμ ηοϋτνιη Λ€$ηΜ \ί. XII, 10. " Αοΐ. XI, 51. 131 (Κυ)Ι£ΝΙΙ ΤΗΐεΟ.ΐ ΕΡΙ.%ΟΡΙ 13! 

0/ΐΓΐιΐνιη, ΐϋ ηίΜ φΐίίίΐΒ ορεταηία^ ««κικ ίρίοτΜΜ Α ντον, ϊτα μβτά ήονχίας ^μγαζΰ^ίίτοί, τάτ I■»^ ρααεηί ιάαηί, Υομ αηΙέΜ, (ταίπί^ η€ 4€[αΐίζ€ηΐίΗί ίιι 
ΰ6ΐΐ€(α€ΐ€ηάο, Οηοά <ί ηηΐί ηοη οΜΊί ΗτηιοηΙ ηο- 
<ΙΓ0, ρ€τ Ερ'ιϋοΙαίΗ /ιπηϋ αέηοΐαΐ€, €ΐ ηοη ^οηιβιβτ- 
η'ιιιη ΗαΒίΛΐη αιοι ι7/ο, νΐ ρηάοη ίη^ηηάαίητ : 
η€ίΐΜ€ νφΐηίί ίιι{ιηί€ΐιιιι Αα6€αΐΜ, πά ίίέΐΗ0»€ί€Ηί [τφ- 

203 ^'^Λ^ (\ηζίη ΐ6ΓΓίΙ>Η€ΐη 6&ΙιίΙ>υ€ΓίΙ βϋΙιΟΓ- 
Ιαΐίοοοιιι? Ρβτ ΟοιοΊηοη, Ιη(|αΊΐ, Ιιοο 6ϋ» ίρ86 68ΐ 
ςυί ρηκίρίΐ, ΙμλβςιιΙ βχΙιοπ^ΙυΓ» ηοη γ^ο. ι €υηι 
ηυίβΐβ ορβηη(6β. ι Νοη •οΙοπι ςιιΐβΐβ &86Γ6• νβΓηπι 
βιίαιη ορβηπ ]υΙ)6ΐ. Αϋΐιαο άβ οΐίθ8ίι μγοιο 681 : 
λρι^ΐ Ι•πΐ€η ϋΐυαι, αϊ 6ΐ άβ Ιιί• ϋΐαιίυΓ ςυί ϋβΐΐη- 
ςυιιυΐ. ι δυαπι Ιρ8οηιιη ρ&η€ΐη. ι Νοη λΠβπααι 
βιιίΓηιΙίειιιϋο. ι Υο• &υΙ«*πι, Γγ31γ68. > (ΙοηβυβΓ* τώ^ άρτοτ έσθίωσιτ, Ύ^ιέΐς δέ, άβ^Λφάί,ξ^ 
έκχαχιίίσι^τΒ ηαΧοΧοιούττΜ^, ΕΙ δέ τις οϋγ^ ύ*Λ• 
ηοόίΐ τφ Λόχφ ή/Μ»τ, δΛ ττ^ς ^ΕχίστοΛης τον• 
τοτ σημ8ίονσθ$9 «αϊ μ^ι σνταταμίγτνσ'Θί α^, 
ϊτα έττραΛχ^. ΚαΧ μ^ ώς ^χΘρδτ ^ΐσ^Ιτ, άΧΧί 
νονθβΤΒΊτΜ ώς άδβΛράτ• 

Όράς Έ&ς φοβιράν βίργάβατο τήν ικαράχληην; 
Διά του Κυρίου, φηβτΐ» τουτέστιν, αΟτός έστιν^ 
ΐΓαραγγέλλων, αύτ^ς 6 ικαραχαλΔν, ο6χ έγώ. ι Ηηέ 
ή9υχ(ις έργαζόμινοι. » Ού μ^ν ήουχά^^ιν, ΑααΙ 
χα\ έργάζ£96αι χ<λ«ύβι• Έτι «<ρΙ των άργϋίνΑ 
λόγος• Αρμόζει βλ χα\ ΤΛρΧ των άμαρτα^ιόντιτ* 
λέγβοθαι. ι Τ6ν Ιαυτών &ρτον » ΙΙή τ^ Αλλόΐρην 
€ι^^ του ΙπαιτβΙν. ι ΎμβΙς βέ άββλφοΙ. » *0^ ρ^ιΙ«Γ02 νί8€6ΓΑ. Νοη (ϋϋ ρΓοϋιιχίΐ ίπεΓβρλΓιοηβηι, ^ σπλάγχνα πατρικά. Οΰ προήγαγιν ΙπΙ ι»λΰ τίρ» ιιΐ6ΐυ6ΐΐ8 ηβ Γαιηο ρβπΓβοΙ ίηοΓάίηΑΐί. Εΐ ιιίΐ υΙ 8υΙ>• 
(Ιυοιηι ςυίΗβαι 86 8ΐ> ίρΜ8• 1ΐ06 681, §0|;Γ6{6ηΐυΓ, 
61 ρ6Γ 86ρ9Γ8ΐίοη6ηι 60ΓΓίρΊΐιηΐαΓ. Ουηι 8υΐβη 60Γ• 
Γΐ^υηΐιΐΓ, ίηςυ'ιΐ, 1η(1ΐΐ6 ί11ί8 η66688ΑΓί2 ηβ Γααιο 
ρΓοηιαιιΐιΐΓ. διιΟΙοϋ ςη'κΐβιη 618 ςυί ηοη οοιτί^ιιη- 
ΙιΐΓ ίιιεΓ(;ρ3Γιορ6Γ 1ιθ€ ςηοά 8αΐΜΐα68ϋ8 νθ8 λ1> ΐρ$ί8. 
€ Οιιοιΐ 11 11018 ηοη οΜίϋ 86Γη)οηί ηο8ΐΓθ ρβΓ ορί- 
8ΐο1απι. ι ΑυΙ ρ6Γ 6ρί8ΐο1&ηι« ρυΐι» ΙοςυοηΙί, ααΐ 
86ηηοηΐ ρ6Γ £ρί8ΐοΐΑΐη ηιίβιο. ι ΙΙιιηο λϋηοΐ8ΐ6. > 
Νβ νο8 Ι3ΐ68ΐ. Ιΐ8χΊηι& 68ΐ »υΐ6αι €οηΓυ8ίο οηιη68 
1ΐ9ΐ)0Γ0 8ν6Γ808• € Νρςϋο ν6ΐυΐ ίπΐιπίεαπι Ιΐ856Μί8. > 
Οιιιιι βιιρβηυβ ϋίχΐ886ΐ ηοη οροΓίΟΓβ 6Η6Γ6 6υπ) ςιιΐ 
01108118 681, νοΓίΐαβ ηβ Γ8ηΐ6 ρ6τίΓ6ΐ« 8(1]υηχίΐ : Υθ8 Ιπιτίμηοιν, &βοιχα»ς μ4) λιμφ φΟαρωαιν οΐ άταχτοι, 
χα{ φησι» βτέλλββΟαι μίν άπ* αυτών, τουτέστι, 
χωρίζ8β6αι , χα\ €ιά του χωρισμού έκιτιμάσβαι. 
Έν δσφδΐ διορθουνται, φ^σΧ, μ<τβΒδ(βοτ< αύτοΙ-, 
ινα μή λιμώττωαιν. *Αρχ<Ι γάρ μ^ 6ιορ6ουμένοΐ{, 
ή έπιτ(μησις του στέλλισθαι ύμά; άχ* αυτών, ι Ει 
δ« τις ούχ ύπαχούκι τφ λόγφ ημών. > *Η τφ β*^ 
της Επιστολής οΓον λάλου ντι, ή τφ βιά της Έη• 
στολής άποσταλέντι. ι Τούτον οημιιουβθι. > "Ινι 
μή λάθ|) υμάς, ψησί. Μεγίστη δέ έντροκΙ;, τ% «έν• 
τας Ιχειν άποστριφομένους. ι Κα\ μή ώς λχΟρΙν 
ήγεΙσΟε. » 'Οσπερ άνω ιίπων μή €εΙν τ^ν άργ^ 
έσθ{£ΐν, δείσας μή λιμφ φ6αρ{|, Ικήγαγβν" ΎμιΙ; αιιίοιη, Γγ81γ68, η6 (ΐ6Γ8Γΐ[$6ηΙηί Ιη 1>6η6ί»€ΐ6η()ο : ρ ^• άβ4λφο\, μ^ λχχαχήσητε χαλοποιούντβς. οδτω; 112 61 Ιιΐο οαιιι 4ΐίχί886ΐ Ι Νβ 6θπιηιΐ8€68ΐηιηί, Ιίηιυΐΐ 
ϋΰ &6{;Γ6Κ2ΐα8 8ΐ)80Γΐ>6Γ6ΐυΓ τβΐιβοιβηΐΐοη ΙιίβΐΐιίΑ, 
ςυοϋ &ϋ €θΓΐη11ιίθ8 86ηρ$ίΙ '^ : ί(ΐ60 8ηϋ]ιιη|;ίΙ : 
Νϋ υΐ ίηίηιίουιη |]2ΐ)62ΐΐ8, 86(1 αϋηιοηβίο» 86^81 <ϋ- 
€6Γ6ΐ : €οΓΓίρίΐ6 «ΐϋίάβηι ίρ8υηι ηοη Τ6ΐυΐί ίηίπιΐοο 
ίΓ88εοηΐ68, 86<Ι Ιληςοιοι ΓηιίΓοηι Ιη οΙίΑπίιΐβ αάηιο- 
η6ηΐ6«. 

ΟΑΡϋΤ VI. 
Ρπϋαίίο ρτο ραο€^ ^χιτ αΐ α ϋ€ο• 
111,16-18. Ιρί€ αΗΐέΐΗ ϋοίαιηνα ραεη ξΐ4ΐ νοΜ« 
ρα€€Μ $€ηίρ€τ οιηηΐ^ιιι ηίοά%$, Βοίηιηη$ ιίΐ ^χηι ομ• 
ιιί^ιιε νο6ί#. $αΙηίαίίο ηαα ίηαηη ΡαηΙί^ ηηο4 αΙ 
•ί^ΝΧΐη ιη οιηηί €ρί»ίοΙα. Ιιλ $€τώο, Οταίια ΰο• 
ηΐίηί ηοίΐη 7#ιχ ΟΜαί $ίΙ €ηηί οΐΝΐιί6«< ^ο6^<, 
Αηΐ€η, 

204 0"^* "^^*'^ ^^ 8ϋσιοηΐΓιοηίΙ)υ8 61 ο5]υΓ$»- 
(ΊοηΊΙ)ΐΐ8 ρυ|;πιΐ8 80 €θ»ΐ6ηϋοη68 οπΗ, οιιηι π ςιιΐ 

1ΐΟ€ ρ8ΐί3ΙΙΐ1υΓ 6Χ88|•6Γ6ηΐυΓ 8(1 Γ6ρΓ6ΐΐ6η8ίθΙΐ68• ρΓ6• 

€8ΐυΓ 618 ριοοίΒ • ΟθΟ ρ8€ί5. ι Οιηηί5υ8 ιηοϋί8. ι 
υΐ ηυΙΙα Γοϋηςυ^ΙυΓ (ϋ856η8ίοπί& οεο88ίο. ι δ8ΐα• 
Ιαΐίο ΠΙ68 ια8ηυ Ραιιΐί. ι Ποο ρΓορπΑ ηιβιιιι 8υΙ>- 
$6Γίρ»Ι(, Ι8η<]υ3ΐη ϋίοβηβ : 58ΐιιΙο νθ3, 8υΙ ΥβΙοΙ^, 
801 ϋϋηιιΐϋ Ιια]υ&ηιοϋί, ηβ 8ϋυ1ΐ6ΐ'6ηΐυΓ Ιί1(6Γ9ί βυΐ 
€0ΓΓυρΐχ ραΙβιιΙιΐΓ. Οίτΐΐ αϋίβηι ίη 8υρ6Π0Γί1>08 
ςιιθ(1 βίΟη^βηΙεβ ιιιί&ί»88 8ΐ) ίρδο ϋΐΙΟΓΑΒ, 8ν6Γΐ6ΐ)8ηΙ 
60> '^ Γ6αί8 <Ιθ{ΐϋ8ΐΊ8. Ι Ουθ4ΐ 68ΐ &ί|;ηυηι ίη οιηηί 
6ρί$ΐο1α. ι Ηθ€6ηίηι ^ί^ηυπι 6Γ21 ιιο οοΓΓΟίηρβΓβΙυΓ. χα ι ωδι εΙπών ΜΙ) συναναμίγνυσθε, Βεισ» μ^ 
άποσχΐ3θε\ς, τ( περισσωτέρφ λόιη| ΐΜίταπβθ], 
δπερ πρδς Κορινθίους Ιγραψε* βι^ επάγει, Μή 
ώς Ιχθρ^ν ήγεΙσΟε, άλλα νουθετεΐτ•, ώς ε1 ιίπεν* 
Επιτιμάτε μέν αυτφ, μ^ ώς ΙχΟρφ δέ όργιζόμενοι, 
άλλ* ώς άβιλφ^ν έν άγάπ^ νουΟετοΰντες• 

ΚΕΦΑΛ. (Γ. 

Εύχ^^ ΛΒρϊ Βίρήτης, της χαρά θβον. 

Αυτός δέ ό Κύριος της βίρήτης^ δ4βαΐ ύματ €^ 

ψΐρήιηΐτ διαχαττός Ιτ χαττΐ τρόχφ. *0 Κύρως 

μετά χάκτωτ ύμωτ, Ό άσχασμός τζ έμ^ χβιρί 

ΠαύΛον, δ έστι στ\μέΊον έτ χάσχ^ έχίστσΛζ. Ού' 

τως γράρω, *// χάρις τον ΚνρΙνν ήμωτ 'Ιψτοΰ 

Ο Χριστού μετά χάττ%Μτ ύβάύΥ. ^Αμήτ. 

Επειδή οΤδεν έχ του νουθετεΙσΟαι χα\ επιτιμά• 
σΟαι , Ιρεις χα\ μάχας τιχτομένας , τών τούτο 
πασχόντων πρδς τους έλεγχους τραχυνομένων , 
έπεύχεται αύτοίς εΙρήνην, «αρά του βεού τή; 
εΙρήνης. ι Έν παντ\ τρόπφ. > Όστε μηδιμίαν 
ύπολελείφθαι μάχης άψορρήν. ι Ό άσκασμδς τ] 
έμΙΪ χ€ΐρ\ Παύλου. > Τούτο Ιδιόχειρον υπέγραφαν 
οίον, τδ, *Ασ::ά;ομαι υμάς, ή τδ, Έ^^σθι« ή τι 
■ίΟ'.οΟτον, Γνα μή παραποιήτε τλ γράμματα. ΕΤι:ε 
γάρ άνω, ώς άπ* αύτοΰ έπιστολάς πλαττόμενοι, 
διέατριφον αύτοϋ; άτιδ τών όρΟών δογμάτων. €*0 
£911 σημκιον Ιν πάση επιστολή, ι Τούτο γάρ σημείον «^ Μ ΟοΓ. II, 7. ΟΟΜΜΕΧΤ. ΙΝ ΕΡ15Τ. Ι ΑΟ ΤΙΜΟΤΗ. 134 

^ μή μ«ταπ^ι&1σ0αι. Έν «εάτ]} δλ τ!), ώς Α Ι» οιηιιί ίΐυΐβιιι, ςυ« υΐ ▼βηβιιηΙΙβ 681 9ΐϋ ¥0& ιιι 1• τοΟτο, ούχ ίτη μου Επιστολή, ι *Η χ^ρις 
>{ου ημών. » Πάλιν ώς Ιθος αύτψ» (6χ{ χατ- 
Ι;ν Έπιστολήν. 

ξτϋτ βεφ, της προς Β%σσαλοηχ9Λς δεντέ* 
ρας ^ΕχιστοΛής. 

Έγράφη άπ6 *Α6ηνών. Ιβιιιΐ^ €8ΐ. Αο βΐ ϋίοθΓβΙ : Ν'ίβί Ιιοο ΙιαΙκ^αΙ, ιιοιι €ϋ( 
1116» ΕρΊκΙοΙα. < ϋΓαΙία ΟοιιιίυΙ ηοβίπ. > Κιιηυιιι 
υΐ β'ώί ηιΟΓίβ 6»1, ρΓ6€3ΐίοη6 «Ιιβοΐνίΐ Ερίβίο* 
Ιαιιι. 

Ρίηη^ Λίνίηο (α9€ηί€ αηχίΐίο^ ροίϋηοήΜ αά ΤΑ^ιια- 

[ΙοηΜηϋΛ ΕρΐαοΙα. 

δοΓΪρΙα ΓυίΙ 6Χ ΛΐΙιβιιίβ. ΪΠΟΘΕΣΙΣ 

ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΠΡίΙΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ. ΑΒΟϋΜΕΝΤϋΜ 

ΡΚΙ0ΚΙ5 ΕΡI5Τ01*^Ε ΑΟ ΤΙΜΟΤΗΕϋΜ. π)ν ΙιηστΙλλβι &π6 Ααοβιχιίας. *Η δέ κρ^φα- 
\ς (πιοτολης α&τη. Έν τ|) ^Ε^ίοΐύ τινλς 
οντβς Ιπιχβ^ρουν ΙτβροδιδασχαλιΙν χα\ άπα- 
ις άχλραιοτέρους, κροφάσιι του νόμου. ΤοΟτο 
ών 6 *Α«όστολος, προτρέπβι τ^ν Τιμ^ιον 
Μβμλίνακ κρδς βιόρθωσιν αυτών, γράφλί τ( 
ιστολήν. Κα\ πρώτον μέν ύπομιμνήσχλΐ Τι• 
ιΜτα τήν Ιν Χριβτφ πΣστιν, διδάσκων αύ- 
^\ του νόμου, χωλύιιν τους παρά τήν δρΟήν 
ιλίαν λαλουντας« Ιπιτιμ^Ιν τβ αύτοΐς. Κα\ γάρ 
Ύμέναιον χα\ ^Αλέξανδρον ναυαγήσαντας 
)]ν π(9τιν «αρέδωχ• τφ £αταν^« Ινα παιδκυ• 
μΙ} βλασφημλίν. Ταύτα ύπομνήσας» λοιπ6ν 
ηι αύτφ χανόνας Ιχχλησιαστιχούς. Πρώτον, 
ρασιυχης, πώς χαι που, χα\ π<ρΙ τίνων Μ 
»χκσ6αι. Δβύτερον, πιρ\ του σιγ^ν Ιν &χχλΐ)- 
ς γυναίχας, χα\ μβλλον μανθάνκιν έβέλειν, 
διδίσχβιν αύτάς. Τρίτον, π(ρ\ Ιπιβχόπων, χα\ 
ιτέρων χα\ διακόνων, πώς χα\ όποιους είναι 
>ς καθιστάμενους. Τέταρτον, πκρ\ τών Ιν τ^ 
ιΐψ χηρών, άπ^ πόσων Ιτών χρή ταύτας χατα- 
αι, χα\ πο(ας αύτΑς «Ιναι διί, χαΐ πώς αύ• 
ι προσέχ(ΐν. Πέμπτον, πιρ\ του σωψρονιΐν 
ιωτέρους, χα\ γαμβίν μάλλον, χα\ μή αίσχρώς 
Εχιον, πβρ\ τοΰ παραγγέλ)Λΐν τοΙς πλουσίοις 
Γ|λοφρονιΙν, μι;δέ έλπίζκιν 1π\ πλούτφ. ΠερΧ 
4 διαταξάμβνος, προτρέπεται αύτ6ν ταύτα δι- 
IV, χαΙ μηχέτι μίν ύδροποτείν, προσέχειν δέ 
χα\ τ^ διδασχαλί^, κΕδότα ΙσβσΟαι καιρούς 
Αποστήσονταί τινις της πίστεως, διδάξας δλ 
Α είναι χα\ τά βρώματα, χα\ παραγγείλας 
Ιχτρέπεσθαι τ&ς ΙμφίλονεΙχους ζητήσεις ώς 
Μ>ς οΟσας, Ιφ* αίς χα( τίνες χαυχώμενοι ναρί^ 
τήν πίστιν, χα\ τέλο; δν χρ^ τρόπον &ρχ^.ν 
ι διατΑ9σε;6αι, τέλειο! τ^^ν Επιστολικών. Β 205 Η3η6 8ΐ) υΓΐ6 Ι^οαιίίϋβι ε€Η1)Ίΐ. Οοεαβίο υγγο 
Ερίείοΐίβ Γυίΐ Ιι9Β€• Ερ1ΐ6εί ςυί(1&πι]ιιϋ3ίζ&ιιΐ65 ταηα 
άοε^η; εοηαΙκιηΐϋΓ 6ΐ βίιηρΗοΙοΓββ (ΐ6€ίρ6Γ6, Ιομίι 
ρΓΧίοχιιι. Ουοϋ ιιΐιί 6θ§ιιονί&&6ΐ Αρο5ΐο1υ8 Ιΐοηα'υΓ 
ΤίιιιοΙΙΐ6»ιη, υΐ ίΙ>ί ιηΒΐΐ6;ιΙ &ϋ ίρεοπιιη €0Γΐ*6ρΐΐ<*- 
ιΐ6ΐη, 8€π1)ί1ιιιΐ6 Ερί&Ιο)»ιη• Ει ρηηπηιι ςιιΊϋβιιι 
£ΐΐ(|[^6ηΐ ΤίιιιοΐΙΐ6θ ςυοϋ βάβιη ηοβεβΐ ςυ« ίιι 
^|1^^«ιο ΡβΙ, άοο6η< 6ΐιηι (Ι6 Ι6|;6, υΐ ρΓ0ΐι:1ΐ6αΐ ίΙΙοβ 
ςυί αΐίηυίϋ ρΓΧίβΓ Γ6€ΐ9ΐ]ΐ (Ιοοίηηαηι Ιθ(]υ6Γ6ΐιΐυΓ, 

61 θΙ»|υΓ((6ΐ 608. Ν9ΙΙ1 6ΐ ίρ$β Η^ΐηβηΧΙΙΠΙ 6ΐ ΑΙ6Χ3ΙΙ- 

(Ιΐ'υιη, ςυί 6ίΓ€& ΟιΙ^ιη ιι&υΓΓ8(|[ίυιη ί6€6Γ&ηΙ, 8»Ι3• 
ηχ ΐΓ8οίϋ6Γ&1, υΐ ϋί806Γ6ηΐ ηοη 1ιΙαερ1ΐ6ηι&Γ6. Η3<ί€ 

υ1)ί 8(1 ΐηβηίΟΓίΑΐη Γ6(1υχίΐ , (Ι6ίη€6ρ8 6€€ΐ68Ί88ΐί€08 

€8ηοηο8 6ΐ ϋοηείίΐυίΐ : ρπιηο ϋβ ΟΓαΐίοηβ, ςυοπκκίο 
6ΐ υ1>1 86 <Ι6 ςυ'ώυε ρΓ668π οροΓί^αΐ. δβουηϋο, ιιΐ 
^ ιιιυΙί6Γ6• 1866801 ίπ Ε66ΐ65ί8, ςυο(Ιςυ6 ιΐιΐ^ίε 6ΙΙ• 
ρί8ηΐ <Ιί866Γ6 ςυεηι ϋθ66Γ6. ΤβηΙο, άβ 6ρί860ρί8 €ΐ 
ρι*68ΐ>γΐ6η8 86 (ΙίΑεοηίε, (|υοηιο<1ο 8066(Ο8 61 ςιιαίοβ 
6886 οροη68ΐ 608 ςυί 6οη8ΐίΐυ8ηΐιΐΓ. Ου;ΐΓΐο, (Ιο 
νίιΐυίε ςυχ 8ϋηΐ ίη Ε66ΐ68ί8 8 ριιοί 8ηηί8 688 20β 
6ΐίκΙ 61 ςυ8ΐ€8 6886 6θην6ΐιί3ΐ, 6ΐ ςυοιηο(]ο ίρ^ίαϋ 
ο1)86ητ8Γ6 οροΓΐ68ΐ. ΟιιίπΙο, 400(1 ]ιιηίυΓ68 ηιθϋ68ΐ;ΐ8 
6886 οροΓίοαΐ, 6ΐ ηυΙ>6Γ6 ροΐίπε ςυ8ΐη ίηϋ666ΐιΐοΓ 
τίν6Γ6• 56X10, υΐ ρηκοίρίαΐ ϋίνίΐίϋυ) η6 6λ1ο1ΐ8η- 
ΙΟΓ, η6ςυ6 8ρ6Γ6ηΙ ίη ϋΐΥίΓιίβ. Ηφ6 ρο8ΐ(]υ8ΐη οηΐί- 
Ιΐ8νί1, 6χΙιοη&ΐυΓ ίρευιη υΙ 68 άοο68ΐ : 61 ρο8ΐ1ι:ΐ6 
8(|ΐΐ8ΐη ηοη ΙΓώαΐ, 86 εΙΙιϋρεί (ΙοείΓΐη» 8ηίιιιιιιιι 
8(11ιί1ΐ68ΐ, 861608 ηοθ(Ι ΓοΙιίΓΑ βίηΐ ΐ6ηιροΓ8 ςυί1ιιΐ8 
ϋί$ε6(ΙοηΙ ηοηοοΙΠ & ύάβ. Ρθ8ΐ(|η3ΐη 8πΐ6πι (Ιθ6ΐιίΐ 
πιοηϋοε ηυοςυο 6886 6ΐ1>08, ρπΒ66ρίΐςιΐ6 οΐ πυογ- 
ΙαιοΓ 8 6οηΐ6ηΐίθ8ί8 ςυ368ΐίοηίΙ)υ8, αΐ ςυ.χ* ρπιΓ.ι- 
ηχ* 811:1, ίη ({οίΐιυε 8ΐί(]ΐιί |[Όπ3ηΙο8, ίη Πϋο ρΓχν8• 
ΓΙΠΙΐΙ 8001, 18θϋ601 6θοοΙυϋίΐ Ερί8ΐοΐ2ΐιι. 135 τιίΕοοοηετι. 

υίςυίϋ, θΙ)8β€Γθ, ουιιι 61 &Ηθ8 Ιι&1)6γιϊΙ Ριυΐιιβ 
άιβείρυΐοβ, οβηιρβ δίΐααι, 1.υο8ΐη 61 λΙΙο»• &ϋ Τίιιιο- 
ιΗβυιιι ΒοΙυιη «Ι Τίΐυιιι ιιοηιίηβιίπη βοπίιίΐ ? Ει <ϋΐ'ί- 
ΙΙΙΙΙ8 ςυοιΐ Ιύπ Εε€ΐ68ί38 τβ%βηάΛ% ]3ΐη ΐΓ&ϋΊιΐ€Γ&1, 
Γ(;1ίςυθ5 τ6γο 8θ€ϋΐη βϋΐιυΰ Ιι&ϋβΐΜΐ. δςηίιίΐ αυΐβαι 
»(] Τΐιηοΐΐιουηι 69 ςυ» ]3ΐιι αι&{ΙβΐΓυοι αο ρΓχεβρίο• 
ΓΟΠ) ιΐβοριιΐ. 

207 ρηιοηΐ8 αώ τίΜοτηΕΌΜ εριβίοι^ε 

€ΑΡίΤΛ. 
\. ϋ€ άϋϋαΐη αά αιηοτ€ηι θ€ί, ηηί ρτοηη$ Ι^ραΙί 

0αΤ€ΐ ΗΐΧ€$$\ΐαΐ€, 

2. 1)€ <ιιί ί;ι ηαηρείίίΐαηι €ΐ€€ΐίοη€^€Ηηι ρ€τ$€€ηΐον 

5. ΡνααρίΗΜ ά€ βά€ αο ηί9^α€τίο ί»0ΗΛ €οηί€ΐ€ηΐία^ 

(/ιια ά^βάβηΐε ίηυηίη€ί ρ€ή€ηΙαιη. 
ι, Οέ οταίίοΜ ηί ρτο οηιηί^ιιβ βαί, νί ιι6ί^Η«, ρν^• 

ίίηέ II //β ΐΗΓ^α/ίοηβ €ΐ Τ€ΐιροΜ, 

5. ϋε ρτααρίοτϋίΗΐ ςηοά 9ηο$ €$$€ οροτϋαί^ ϋ ηοη 
ιηιι/ι>Γ£«, ρνοριη ηαίηταηί €1 αΙ[€€ΐ%ηί ηπί €Χ α- 

ηιοτε ηώοήΐητ* 

6. ϋ€ νίτίηί€ βριηοροτηηί. 

7. ΰ€ άίνίηα ίΜατηαΐ%οη€. 

8. ϋΰ €€ηαηίίη$ αά ρί€ίαΐ€Μ ρτορίετ $ρ€ηι. 
\}. ΑάΗοτΙαίίο «Ι $ηαρ$ίΗ$ €ηταιη Ιιαδέαί α Εγ- 

Ιϋ. ίΊ $$ ηΜ€Ηίφί€ αρΐ€ αζϋΟΜΜοάϋ. 

11. ϋ$ νίάηατηηί αίαΙ$ 4ί ΐΛοάο^ οΰ ρίΐ^ΰτηαϊίοηβ. 

208 ^^• ^^ ρτα^^ίφτοτηιη Ηοηοη. 

43. ΰ€ €αηΐα 6ΐ€€ΐίο瀕 

14. Οηοά ηΜίΙπηι ορπί β// οΰΰΜΐίπίη. 

Ιϋ. Β€ οΜίβηΐια Μτνοπιηι. 

46. ΑάνίΠΜ ανατο$ €1 [αΐία ρτααρίθί€», 

4 7. ΡτααριηΜ Ιιοττοτύ ρΙίηηΜ ά€ ί>υηα οΰεάίαιίΐα 

ιιι^ιι^ αά βη€τη, 
18. //βι/ιΐΰΐίο </ί9ίΐιι»ιι αά ν€ταηι νίίαιη. (ΕευΜΕΝΙΙΤΠίεΤ.Ε ΕΡΙδΟΟΡΙ Ι» 

Α ΘΚΟΑβΡΗΤΟν. 

Τ( βήποτΕ χα\ άλλουςΙ Εχων μαθητή; ό ΠνΐΙο; 
οΤον ι6ν Κλαν, τ6ν Λουχδν χα\ έτερους, ττρ^ς Τι;λ&- 
6εον μ<ΐνον χα\ ττρ^; ΊΤτον όνομαστΧ γράφη ; Χ2\ 
φαμλν, ΟΤΙ τούτοις ή ν ήδη έχχλησίοις Ιγχιχιιριιώ;, 
τονς Μ Ιλλους Ετι είχκ μ«0* έαυτοΟ. Γράφβι Οκρ^^ς 
Τιμόθλον τά β'.δασχάλφ πρέποντα λοιπόν. ΚΕΦΑΑΑΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΠΡΩΤΗΣ 

ΕΠΙΣΤΟΑΗΣ. 

α'. Περί της ίΙςάγάΛητ θεον ά^ηγίας^ Ηιτάχροσ• 

δβή νομίκής ά^άγ^^^ις, 
Ρ'. Περϊ της ίαντον έκΛο'ξης εΙς ^ύαγγαΛίστι,ν 

έ» διώχτον^ ηατά χάριν θεού, 
γ, ΠαραγγεΛία χερΧ χιστης ιιαϊ 9ύσντείδι\τοι 
Β διακονίας^ ^ς άνευ κίνδυνος, 
Ι'. Περϊ εύχης, δη ύΛ^ρ πάντων^ δη χανταχζυ 

άχάχίΜβς^ άταράχως. σεμνώς. 
β'. Περϊ διδασκάΛων^ δη άνδρας χρή, *αΧ τύ 

γυναίκας είναι, διά τΐιν φύσατ λοΙ τό πάθος 

τό έξ ά^^ίπης. 
ς*. Περϊ άρειης έχισκόχωτ. 
^. Περϊ θείας σαρκώσεως* 
η'. Περϊ αγώνος εύσεδείας ύί* έΛχΙδι. 
6'. Περϊ ίχιμεΧείας αύτοϋ^ καΐ της ^ΕακΛψ 

σίΛς, 
1^• ΠβρΙ τον άρμοζόνζως έκάστφ Λροσρ4ρ^' 

σθαι. 
ια'. Περϊ χηρών ^^Λί»ίας, ηαΧ τρόχου^ χαΧ διοι- 
κήσεως, 
^ ιβ'. Περϊ πρεσβυτέρων τιμής. 
ιγ*. Περί χειροτονίας άσφαΛούς. 
ιδ*. Ότι ουδέν έργον Λανθάνει, 
!€'• Περϊ δούΛων ύπαχοης, 
ις*. Κατά ριΛοκερδών, καϊ φενδοδιδασχάΛωτ, 
ιζ, ΠαραγγεΛία φοβερά περϊ καθαρά^ * ϋπααωΐζ 

άχρι τέΛους. 
ιη'. ΏΛουσΙων οδηγία έχϊ τίιν δντως ζωήτ. ΠΑΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Η ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. ΡΑϋϋ ΑΡΟδΤΟϋ 

ΛΟ ΤΙΜΟΤΗΕϋΜ ΡΒΙΟΒ ΕΡΙδΓΟΙ,Α. Ρη()(ΕΜΐυΜ. ^ ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ. 

ι, ι. 4, />««/«« αροίΐοΐΜ» ίΐη ΟΗήιΐΐ ;■|Μ^Iβρ^α^- ΠαΰΛοζ άχοστοΛος Ίησοΰ Χρίστου, Μοτ'έχι- 
αρία Οίϊ 8*τυαΐοη$ ηοιίη «1 Οοιηί.ιΐ /<«« ϋΜϋΐ, ταγίιτ ββού ΐωττφο^ ήμώτ χαΐ Κυρίου Ίησνυ 
*ί>(ί ΛΟίίτα,ΊΊιηοΐΙΐΐο (ΐίΓΜαηο βΐϊοίη βΗί .-^ταίία, Χρίστου τ ής έΛχίίος ήμ&τ, Τψοθέψ γη^ιν εΟΜΜΕΝΤ. 1Ν ΕΡΙδΤ. Ι ΑΟ ΤΙΜΟΤΙΙ. 138 

\τ χΙστΒΐ. Χάρις, ^Λεος, είρή^ ά^^ βεον Α ηιήηίνοτάία ϋ ραχ α ΰ$ο ΡαΙη ηοιίΓΟ $1 Οηπίο 
ή/ιώ^ χαΐ Χριστού Ίτ^σον τον Κυρίου /«ιμ Ώοηΐίηο ηαίτο. υφον χ«\ νυν ββιχνυσιν, δκ φησίν* Ούχ άπ* 
Ι προφήλθον, &λλ* έπ2τράπην παρ3[ θβοΟ. 
έπετάγη ; Έν χαΐς Πράξβσιν, Ινθα φησί τ6 
, < *Αφορ(σατέ μο( τδν Σαυλον χα\ τ6ν Βιρνά 
€α\ Ενθα ό Κύριος πρ6ς αύτδν, < Εις Εθνη μα- 
ξακοστκλώ σε. ι *Λλλ* δπκρ Τί6ς ή τ6 
έπέταςβ» ταύτα τδν Πατέρα φησιν έπιτετα- 
Εν γΔρ 6έλημ& ίστι της άγιας Τριάδος. 
1υρ{ου Ίησοΰ Χρίστου της Ιλττίδος ημών. » 
μίν, φησ\ν, ο( απόστολοι πάσχομβν, άλλ' 
τ6ν θβ>^ν Σωτήρα ήμων, κα\ τ2#ν Χρΐ9τ6ν 
τής έλτιίδο; ημών. Ύ>» γαρ, Σωτήρα, άιΛ 
'οητέον. Αύτ6ς γάρ παρέχει, φησιν, ελπίδα Β 
ίϋμεν. ιΓνησίφ τέχνω.ι Βαβα( ! δσην έπεδεί- 
ϊτιν ό Τιμ'^θεος, ώς κα\ δια ταύτης γενέσθαι 
τέκνον γνήίΐονί Ούδλν γάρ Ινήλλακτο χατά 
ιτιν. € Χάρις, Ιλεος. > Τλν Ελεον ένταΟΟα 
:αι, μή εΐωθώς, δειχνυς τόν τε πρ^ αύτ^ν 
και δτι πλείονος έλέου χρήζουσιν ο( διδά- ΚΕΦΑΛ. Α'. 

\ς εΙς άγάπην θεον όδη-^Ιί^ς, τ\\γ άχροσ- 
^βή νο/ΐ'«τ}ζ άτάγκτις. 

\ς παρεηάΛεσά σν, προσμεΐναι έτ ^Ε^έσφ 

μετος εΙς ΜαχεδοτΙαν, Ζνα χαραγγεΙΛχ^ς 

Ι) έτεροδιδασχοΛειν, μηδέ αροσέγβΐτ μύ' 

ιΐ γενεαΛογΙαις άπεράντοις, ΧΊτίγες ζτ\τιΙ\- € 

ιρέχρυσι μάΧΧοτ ή οίχοτομίαν θεού, τ^ι^ 

ει. 

Ιχέτου χα\ διδασκάλου (βήματα, ι ΠροσμεΤ* 

Εφέσφ. » (Μάλλον γάρ ούχ ήρχε^εν ή Παύ- 

;ιστολή τούτους διορθώσασθαι.) ΈντσΟΟα δέ 

κίσχοτΛν έχεχειροτονήχει. < "Ινα παραγγεί- 

'ν. » Ούχ είπε, Παρακάλεσης, &λλ\ Ώς πρ&ς 

μένους, μετά αχ^αττ^ρίας παραγγείλη^, φη- 

Ιή ΕτεροδιδασχαλεΤν. » ^Ησαν ψευδαπόστολο( 

π6 Ιουδαίων, πάλιν έπ\ τ6ν νόμον Ελχοντες, 

Ι 9^'^^^α χατηχοϋντες δήγματα. € Μηδέ προσ- 

.ύΟοις. ι Μύθους λέγει, τά πα ραπε ποιημένα 

;. Ό γάρ ταύτα λαλών, έτεροδιδασχαλεΤ. 

ενεαλογίαις άπεράντοις. ι Πάππους γάρ και ^, 

υς ήρίθμουν, οίον οΐ Ιουδαίοι τους άμφ\ τλν 

9ν ^Αβραάμ , Εν αύιοΓς έγχαλλωπιζόμενοι, 

*ν αύτο\ χρηστδν πρ^ττοντες. Τ6 δέ, ι Άπε- 

, » οΤον, τοις μή Ιχουσι πέρας τι χρηστ6ν, ή 

ουσιν, ή τοΙς άκούουσιν. ι ΑΓτι.ις ζητήσεις 

»σ{ μάλλον. » ΕΙ αΐ ζητήσεις έν καταγνώσει 

>; ό Χριστός ' ι Ζητείτε καΐ εύρήσετε, » κα\, 

;ε τάς Γραφάς ; » "Οτι ή ζήτησις των μέσων 

Ενι γάρ ζητείν χρηστά, ώς τδ, ι Ζητείτε 

Ο^ίαν των ουρανών. > "Ενι κα\ ζητεΖν κακά, 

φιλόσοφοι τά ουράνια κα\ ούσίαν θεοΟ. Έν- 

Ον ζητήσ€ΐς , τάς άνυήτους φησ\, τάς Εμφι- Μοϋ68ΐί9ΐη βΐίλΐη ηαηο 08ΐ6η(1ίΐ ιη βο ςυ(Μΐ ϋίαΐ: 
Νοη α σιβ ίρβο 9ΰ€β85ί, &6<Ι ηιίΐιί α Ι)«ο ΰοιηιηί$8υαι 
Γυίΐ. υΐ>ί 9ΐυΐβιη ρΓΧΟθρΙυιη ΓυΊΐ? Ιη ΑοΙίβ οροιίο- 
Ιοπιπι ειιιιι «ίι δρίπΐιιβ : ι Ββ^Γβ^&ΐβ οηίΐιί ΒΪΐϋΙυιη 
βΐ Β8Γη&Κ)9ΐιη * ; » 6ΐ υΙ)ί Οοηιίηυβ &<Ι βυηι : < ΑιΙ 
ςβηΐββ ρΓΟουΙ ιηίιίαηι ΐβ *• » 5θ(Ι ςαοά Ι^ίΐίυβ ]α$- 
βίΐ »υΙ δ^ρίηΐυβ, ϋ»ο ΡβίΓβιη 3Η ]υ8Βί8$β : ςυο- 
ιιΊ»»! υη» β&ΐ κ^ιιοΐββ Τήιιίΐ8ΐί« νοίυηίαβ. ι Ει 
Οοιηίηί ΐ6§ιι ΟΙιπ^Ιί βρβί ηοβίηβ. • ΜιιΙια ςυί<)«ηι 
ρ2ΐίιηυΓ, ίηςυϋ, ηο8 2ρο8ΐοϋ : 8βϋ Οκυπι Ιιαϋβ- 
ιηυ8 δβητΒίοΓβιη ηοβίΓυιη,βΙ 0ΙΐΓί8ΐαίη 5οΐ'ναΙθΓ<:ηι 
βρΰί ηο8ΐΓ2β. 5ΐ(|ΐιί(ΐ6ΐη α €θΐηηιιιηι ββηβυ &υ1)αυ- 
(ΙΊεικΙυηι 681 δβΓν&ΙΟΓβιη. Ν.ιιιι ίρϋβ, ίηςιιίΐ, ρΓφ|)«ΐ 
βροιιι ηιιθ(1 ββΓνβιιιυΓ. ι ββΓηιβηο Κϋο. » Ραρ»! 
ςυαηίΑΐη (]6ΐηοιΐ8ΐΓ&νίΙ ύύ^νη 210 Τίιηο11ΐ€υ8, υ ι 
ρβΓ Ιιβηε ςιιοςυβ ΟβΓβΙ ^βηηβιηυδ ΡΐυΙί 111ίυ8. Νί- 
ϋίΐ 6ηπη )ιιιη)ΐιΐ9ΐΐυ8 €βΙ οίΓεα Γιϋοιη. ι 6Γ&ιίπ, 
ιιιΐ86Π00Γ<ϋ3 6ΐ ρ2ΐχ. > Μί86η€οηϋ3ΐη Ιιίο ρΓβε&ΐυι , 

ςΐΙΟΐΙ Γ>0(*Γ6 11011 8θΐ6ΐ, 08ΐβΙΙ<ΐ6η8 ηΐ3]θΓ6ΙΙΙ 6Γ(:3 

ίρκυιη «ίΤβΰΐυιη : βΐ ςηο(Ι ιη3]οπ ορυ• 681 η)ί86Γί- 

€ΟΓ(]ί& ρη!6€6ρΚ0Πΐ)υ8. 

ΟΑΡυΤ Ι. 

ϋε άη€αΐη αά αηοηιη Ώει, ηηι ρτοπΗΒ (εραΐί €αηαί 

ηεοεαίίαίε, 

Ι, 5-4. ΟιιεηιαάηιοάαΜ τορανί /«, ηί Τ€ηιαηειεί 
ΕρΙΐ€»% ΟΗτη ρΓοβοηοεητ ίιι Μαΰεάοηιαηι, ίία (αηίο : 
ηί άεηηηΐια ςαίδα$άαηι ηε αΐϋί Μίαιιΐητ ρτίναρίοτί- 
^«1, ηεε αΐίεηάαηΐ {αΜη εΐ ρεηεαίορίίί βηε εατεη• 
Ι'ώηι : ηαιν ηη(ν$ίίοηεί ρτ(Βΰ€ηΐ ηιαρίί ηηαηι Οά 
οτάίηαίιοΜίη^ ηυο! ειΐ ρετ βίίειη. 

Αηίιιια<1ν6Γΐ6οΙ)86εΓ9ΐηΙί& βίίβιπίΐ ρΓ£ε6ρΙοπ8 τ6γ1)8. 
ι ϋΐ Γ6ΐη2ΐιβΓ68 ΕρΙϊβδί. • (ΜακΊ8 βηίιη ΟΓβίΙβικΙϋΐη. 
681 ηοιι 88118 Γυί886 ΡαιιΠ Ερΐ$ΐοΐ3ηι Λά 1)08 οογγι- 
{βη{Ιθ8.) Πιο αυίεηι ίρδυιη ΟΓϋίηβνοΓβι βρίβοορυπι 
ι υκ ϋ6ΐιιιιηί68 ςυΊ1)υ8(ΐ3ΐΐ). ι Νοη ϋίχΗ, 01)86εΓ68, 
86<Ι, Υϋΐϋΐί 6Γ^3 608 (]υί εοΓΠφΐί 8υηΐ αυ8(ΰΓ6 (Ιβ- 
ηυιιΐί68, ίιιςυίΐ. ι Νβ &1ϋ3 υΐ&ηΐπΓ ρΓΧ€βρΙοη1)ΐι$! ι 
Εχ 1υϋ3Βί8 6Γ&Ι11 ςυί(ΐ3ΐη ρ86ΐΐ(Ιορο$ΐο1ί ςυί ΓϋΓ8ΐΐιη 

8ϋ 16^6111 ΐΓ3ΐΐ6ΐ)Αΐ)1, 3ϋϋ1ΐ6Πη3 ΐΓα(ΐ6ηΐ68 3ΐί3 ύΟζ' 

ιηαΐα. € Νϋο 8ΐΐ6ΐΐ(ΐ3ηΙ ΓαϋυΙίδ. > Ε«ιΙ)υΐ38 (Ιίείΐ 
3ϋιιΙΐ6ηη3 <Ιθ{;ιη3(3 : ςαί 6ηίηι Ιιχο ΙοηιιίΐυΓ, 3ΐίο 

υΐίΙυΓ ρΓ96€6ρΐΟΓ6. € Εΐ (6η63ΐθ£ϋ8 ϋΐ16 03Γ6ηΓΐ* 

1)118. » Ανο8 η3πιςυ6 36 ρΓθβ6ηίΙοΓ68 ηιιηΐ6Γ3ΐΐ3η( , 
ηη6ηΐ3(]ηιο()υιη ^υ(1x^ <ϋνΐηυιιι ΑΙ>Γ3ΐιηιη, ίη ίΠΐβ 
(|[Ιοπ3ηΐ68, ουιη ίρςί ηίΙΓιΙ \Λ\ϊάβ (Ιί^ηυιη ορ6Γ3Γ6η- 
ΙΙΙΓ. ΟηΟΐ! 301601 3ίΙ : ι Είΐ16 03Γ6ηΙίΚ>υ8, > Ιιοο 681, 
ςυχ βηβιη ηυΐΐυηι 1)3ΐ)€ηΙ υΐϋβιηιυΐϋίοειιΐίΚιιιβ 3υ( 
αιΐ(ΙΊ6ηΐίΙυ8. ι Ουχ ςυχ811οη68 ρΓβΒϋ6υΐ ιηηκί8. > 
$ί <ΐ8ΐιιη3η(υΓ ςυ8Βδΐίοη68, ςυοιηο(Ιο 3ίΐ Οιπ8ΐυ8 : 
ι Οϋ«ηΐ6 61 Ιιιν6αί6ΐΐ8'; » 61 1 8€Γυΐ&ιηιηΙ 5€Γί. 
ρΙιΐΓ38^! » Ουί3 ςυ9Β8ΐίθ 68( ιη6ϋί3 61 ιικϋίΤθ 
Γ6η8. 211 €ι>ι<ΐί"βί( βηίιη 61 1)•οβ ςιιΧΓ6Γ6, ιιΐ 
ίΠικΙ : € ϋυχπΐ6 Γ62ΐιαιη 1)61* : » οοπϋη^ίΐ βΐ πΐ3ΐο 
ςυ8ΒΓ6Γ6, υΐ ουιη ρ1:ί1ο8ορΙι1 €€θΐ68ΐία ςυκΓυοΙ 36 1ΙΙΙ, 4, • ίΙ>Ί(]. 47. »ΚιΐΓ. ιι, 9. * ίοΛπ. ν, ο9. • ΜαΙΙΙι. νι, δδ. 
Ρατκοι.. Γ•β. ΟΧΙΧ. 139 (ΕευΜΕΜί τκια.ε επ^οοιί μ 

νύ βαΐΜίλαΙΙλίη. Πίο €Τ%ο ςυχιΓιοΐκβ (ΙίοΐΙ ίη•βη• Α λονιίχου;. ι Ή οίχονομίλν β•οΟ• » Τ{ Λ φι»νδ(:ν 831&9 »€ €θηΐ€ηΓιοβ38. < Ουβιπι ϋβίοΓάίιι&ΐίοηβαι. • 
Οιιίά 3ΐιΐ6ΐη 0Γ<1ίιιανίΐ 1>€υ&? υΐ ςιι» ίρ«ίυ8 βυιιΐ, 
ϋϋο ΐυκοΊρ'ίλΒίιΐΓ : κυηΐ βιΓιαι ίιΐ€θΐηρι-ο1ιβη§ί5ί1ί». 
Ρ€Γ Ιιυο βαΐοαι ςικκΙ γΧϊοιιμ &ο (ΙβαιοηκίΓαΓιοηβι 
ιΐβ υηοςυοςιΐϋ Γ^ςυίΓυηΙ (ηααι ϋ1» »υιιΙ ςαχ^Ιία- 
ηοι) 1>€ί Γ6Μ§Ιιιηΐ ιΙί»ρο8ίΙϊυηί• 

1 , 5-7. Ροττο /Ιιιίι ρτΛορϋ #βΙ ίΛβπ/βι €Χ ρκτο 
€θτά$ €ΐ €0Η6€ί€Ηΐίύ 6οιια α€ ρά€ ηοΗ ΒΪΜΗίαία. Α 
^ιιί6νβ ηοηηνΙΙί αΙ^€ηαΗί$$ ά€ΐΐ€Χ€τηΛί αέ ναΜίο* 
ηηίϋΐη, νοΙεηΐΒΐ α$€ Ιερ'αάοαοηί, ηοΗ ίηίέΙΙίρ^Ηία 

ϋπο^ $1 Ιι:εΰ 8(1$1ι, βΐί&ιη €€»&1>ΗηΙ «Γιβη'ιβ υΐι 
ρΓχς'ρριΟΓίΙιυβ. Ουοηι«<1ο? ΟιιΊα ϋχ βο ςυοιΙ ηοιι κτΛ γίρ. Τφ Μ λογινμοΰ; χα\ άπο&ίξαιςίνίΐ έχίί- 
στου ζητιΐν (τοΟτο γ^ρ αΐ ζ^ή^^Ο» ^ ^ ^^ 
διοιχήν» άνθίσταντιι. Τύ δ^ τέΛος της χαραγγ€Λ!ας έστίτ άγάχι^ί» 
καΟαρας' καρδίας καϊ συγειδήσ^ως άιΧΜΘής^ηβίί 
Λίστεως άη-χοαρίτον, ^ύτ τίνες άστοχψτβτ• 
ΤΓς, έζΒτράητισατ (Ις ^^ατα^ο^οχ^€η^^ ΟέΛετης 
£ΐ%'αί νοροδίΤάσχαΛα^ μίι τοον^τ^ς ιη\τΜ Α Μ 
γονσι, μήτ8 χερΙ τιγωτ δια€α€αΐονί'ταί. 

Ταύτης γχρ οΟφΓι; , χα\ τν> έτιροει$α7Χ«/^ίι 
Ιπαύχτο. Πώ; ; "Οτι έκ τοΟ μή άγαπ^Ιν, φΟό-Λ ΛΐιΐΜΐιΙ, ίϋνίϋΐα ίηςυοΗΐΐΒΐιι ηι§ΓβϋίΐϋΓβΓΚ8 ρΓΧ€ί»ρ- ■^ ιί{χ?,Αθί τ•.οι «ρΙς τους διοΛίκΐλο^ς έχ τοΰ Οίλιιν εοιι&6(ΐα6ΐιΐ6Γ αΓιβιιίδ υιιιιιΐυΓ ρΓΧ€6|ιΐθΓϋ>υ&. ι Εχ 
ρυΓΟ €0Γιΐ6. » Οοηΐίηξ'ιΙ ειιΊια οΐ €χ ίιιιριιιο €ο:<>β 
ϋΊΓιβ€Π\ πΐ ΰ£ΐ ίιι (ΙΐΙβοιίοηο ΙβιίΓυιπιηι 9ΐϋ ΐΜΓοηο«. 
Εχ ρυΓΟ €οη1ο• υΐ 61 ρϋΓΓβςίΑπι, ίηςιιΊΐι οΙιαΓίίαιοηι 
ίρ«ί& ρΓΧ€ίρΊα8. δΐηυίϋβιη ςυχ ιη8|ί8 €3ρϊΙ» κιιιιΐ 
β^Γηιοηυπι, ίη €χθΓ4ΐΐο οΐ Ίη Οηβ Γ(:Γ6ΓυηΙ ΙΓι ςιιί 
ρΓΛιΊριυηΙ, ]ιι\9ηϋ8ΰ ιιΐ6ΐηθΓίχ {γαΓια. « £1 €οη$- 
ειβηΐία Ιιοιι». » Νοιι οιη, ίικιιΓιΚ , ΓβηιΓίΓΟ ςιι» 
^υηΐ.Ίχηι αά ν£Γΐ)η υβςυο ρΓοΙοηϋΐιυΓ, (]υ&!ί& ει ία 
βίιιιιιίαΐίοηο οδει; ρυΐοβΐ, §0(1 ίΙΙβιπι ςυχ α οογ.Ιο ρ:'ο• 
€0ΐΙιΙ, 6υ(]υ6 ριίΓΟ : ςπ» α £οη&ϋί6ηΐί9ΐ εΐ 62 ςιιχ 
ίιΐ(ΐ6 ηαδοίΐιΐΓ εη^Ίίαιίοηε, ηιιχ 8θΙα ηίΙιΠ 1ΐ9ΐΙ)6ΐ 51- αύτοΰς είναι βι^τχάλους. ΑοιπΙν Ιχ τούτον, ?^ 
έτεροοιβαϊχχΑαΙν. ι Έχ χαΟαρΙς, φη7\» χ^ροΐχ;. » 
*£3τ: γίρ Χ9ΐ\ έξ ακαθάρτου χαροίας άγατ^^ν, οΤχί 
£•.7•.ν α! των λτ;3τών ^ρ^ς τους Ατ;9τ^ς ^ιλίιι. *£χ 
χαΟαρίς καρδίας, ?να χα\ τήν άγάπην Ι^τιλί*,, γϊ\ 
ίίαραγγΐΓ/ιρι; αυτοί •. Τί γαρ των λ^γων χχφχ^αιω- 
δ£5τ:ρα, ζ έν ^^ιώτοΐί ?, έν τ£/.ιυτα(οις ε•.Ατο εύμντ^- 
μόνευτον )έγου5ΐν οΐ τταραγγέλλοντες• « Κα\ 3υ%:ι• 
δήι:ω; άγαΟης ι 0^ μόνον, φ'Ί'-τ •ν' ^ΖΡ' Ρ\'^^' 
τιυν ίητώ, ήτ:; χα\ 4 ν \ίΤΛΥ,ζΛζι\ ίυνατα: €ΐ•«ι, έ)ϋ 
την άτΛ καρδίας, κα\ ταύτης καΟ:ιρ^;« την λΆ 
συνειδήσεως, χα\ του ΙνΟεν λογισμού. Ι; μ^νο; τ^^ 
άνυπόκριτον 1/?ι. Τίς γά,ο £3ται δς αύτ-^ς έαντο» ηιυΙαίΊυιΓίίΐ. ϋιιί$ ϋπίιη 6π1 ςιιί 86ίρ$υιιι Γα11;ΐΙ, αυΐ ^ ΰποκρίνιται; ή κρύτ.τιιν τιειραται; ε *(^^ τίνες, ι 

•. ........ ο - Α !!...-. ιι: . Μ. .......κ ♦.•.. « . » - 4 _.• -ί ? Γ. 0€ευ1ΐ3ΐ-6 Ιοιιΐύΐ ? ι Λ ςυ'ώυβ ηοιιηυΙΙί. > Νϋηιρβ 
«υ 1ιί§ ηυ» (Ιίεο 5υιιΐ, ριιία ΠοΊ οηΐίηαΐίοηβ κχχχΛ 
€81 ρβΓ Οϋ«:ΐη, βΐ εΐι&πίαίο ηοη βίιιιυΐαΐα. < ΑϋοΓ- 

131)168. > ΑγΙ6 βίΓΐΐη 0ρϋ8 €81 !!€ €ΧΐΓ« Τ6Πΐ3ΐΊ8 

8€ορυυι <ΐ6€ί<1η8. ι Α(1 νΑΐιϋοηυίυιη. ι Ουοιΐ ρπυ8 
(1ίχί( : 0υχ$1ίοιΐ68 61 β6η€3ΐο{;ί38 , ηυηε (1ΐ€ίΐ , 

\αΐΐΊ1θςΐ1ΐυηΐ. « νοΙθΙΐΐ68 €886 ΐ6$ί8(1θ€ΐΟΓ€8.» ΑΠα 

ϋΓΓΟΓίβ οοοα8Ίο. Νοη ειπιΐ) 8υ1υιιι ηιυΐυαιιι οϋίυιη, 
βεϋ €ΐ 3ΐηοΓ ρπηείρ3ΐυ8 3(1 Ιιοο ϋυοΗ : ηιιί 6Ι ίρι^β 

<ΐ\ ΟϋΙΟ 61 Ίιινίι1ΐ3 1Ι>8€ίΐυΓ. ι Νοη ί»Ιθ1Ιί£611Ι€8 

ηεηυο φ)9Β ΙοηυυηΙιΐΓ. ι 212 08ΐϋΐι<ΐ6Γ6 τυΙΙ (|υο(Ι 
\6)'6 3ΐ) Αηιοπ; ρηιΐ€ίρ3ΐυ8 3(1 Ιιοο νεηεΓίηΙ, ιιΐ ου- 
ρί&ιιΐ €$86 ηια^ίϋΙΐΊ : ιιοςυβ €ηίιη ΐ6ς€ηι ιιον€ΓυηΙ 
瀫|ΐΐ€ (1β ςι;ίΐΜΐ8 αΠίΓΐηβηΐ. 5Ί €ΐιίιη Ιε^^επι ηθ386ΐιΙ, ^Ων, των ε Ι ρη μίνων, της έν πίστει οίκονομ^'ας τον 
θϊοΟ, κα\ της Ανυπόκριτου άγίπης. ε Άατο/ηϊΐ»• 
τες. • Τέχνη; γάο δϊΓται, ώιτχ μί^ Ιςω του σχοινί 
της αληθείας πίεΐν. ε Ε:ς ματαιολογίαν. » Ό είπιν 
&νω ' Ε:ς ζητήτεις και γεν:αλογία.% νυν λέγει, Μι• 
ταιολογίαν. ι Θ^ΛΟντ^ς είναι */ομοδιδάσχαλοι. »'Λ«-Αη 
ιτρόφασι; αστοχίας. 0^ γάρ μ<νί»ν, φησ:, τ^ μίΓϋ- 
ληλον, άλλα κα\ τ6 φίλ^ρχον ιίς τ'^υτο άγει, β ερ 
χα\ αύτο έχ του μ^'σου; εγείρεται χα\ τοΟ φΟό-Αυ. 
< Μή νοοΟντες μήτε & λέγουιι. > ΔεΙςαι θέλει, ότι 
δντως άπδ (^ιλαρχία; ηλΟον εις τδ Οίλειν είναι διδά• 
σκάλοι. Οΰτε γάρ τ^ν νόμον Γ«χασιν, ούτε ι:ερ\ &ν 
διαβεβαιοΰνται. Εί γάρ {δευαν τδν νέμον« Χριηφ 
&ν έΓ.ίίτευον, δ και άλλαχοϋ ;?ησι • ε Αιγχτί μοι, ύ ΟΐΐΓίδΙο ϋΐίίΐϋϋ €Γ6(ΐ6Γ0ΐιΙ, €υηι €ϋ3ΐη 3ΐίΙ)Ί ϋί€3ΐ : ^ Οπδ νόμον Οέλοντες είναι, τδν νδμον ουχ άχούετε; ι 

■ »:_!.. _-.:ι.: : -..ι. ι ^^ ι.:.. ι ... . . . . • » .. • < Ι)Ίοίΐ6 ιιιίΙΓι ςηί 8ΐιΐ3 1• ςο νιιΐΐίβ €8!»€, Ιοςβιη ηοιι 
3ΐΐ(1ΊΓΐ8 *? ι Ν:ηη 81 Ιο{;οιη ηονίδβεπί, 0Γ€ΐΐ€ΐ€ϋΙ 
υΐίιιυε «ριοιΐ :((1 ΟΐΓί>Ιυπι ΐΓ3ΐΐδη)ϊΐ'3(. 

1, 8-11. $€\ιηνί$ αηϋιη ηυοά Οοηα ιι7 /«χ, <ί ηνί$ 
€α ΐ€ρίινη€ ηΐαΐνν, ιπ'^ιιι ΐΙΙηά ηηοά )ία(ο ηοη Μ 
αχ ροίίΐα, $(ά ί:ην$ΐίί €1 ηοη οΰί^ηηεηΐίΰη», ΐηφή$ 
€ΐ ρ€€€αίοτΊΙ)η»^ ίηηΰτααΐΰαί α ρτορίιαηη^ ρυίτί' 
άάίί €1 ηιαίηάίΙίΛ, ΙωηύΓίίΙίχ^ »νοηαΐί,ήΰΗ$^ η«ι<Γΐι- 
ίυνηηι €0η€υΰίΙθΓίϋα$, ρίαρίατΐα, ηΐϋαΐίαοΟιια^ />έ>Γ- 
;ιΐΓί5, €1 εί ηηίά αΙΊηά αΐ ηηοά ίαηω άοζΐή\αί 
αάνβηαΐητ, ι^Γΐιΐίΐ/ιιιιι ΕναιιριΊιηηι βίοτίοί ΐ€αΐΊ />/, 
(ξνοά €οη€Τ€άίί%ηι αΐ ιιιίΛι. ΕΙ γάρ {οεισαν τδν ν4μον, ήπίστ»ντο &ν δτι Χριττφ 
τ;αρ2Γ.έμΓ.ε'.• 

ΟΙδαμετ δέ δη κα,Ιός ό τόμος^ έάτ ης Λύτψ 
νομψίος χρηται^ είδώς τούτο δη δίΛοίφ τόμος 
ο ν χεΊται^ άνόμοις δε καϊ άγνχοτάΜτας^ άσΜα 
καϊ όμαρτωΛοΙς, άτοσίοις καΐ βεϋήΛας^ Λατρ• 
α^Ιφαις καΐ μητρϋΛφίϋζ , ά^^ρν^ίΤΟίς^ πόρτο*ς^ 
ά^σετοκοίταις^ άνδραχοδισταΐς. ^"εύσηας^έΛ*^ 
κοις^ καϊ εΐ τι ίζεραν τ^ ύγιαιτούσ^^ δίδασΜοΜφ 
άνζίκειται, χί/Γά τό Εύατ]'έΛιοτ τής δόξι^ς τον 
μακαρίου θεον^ δ έΛίστενθψ' έγώ. • ΟϋΙ.Ίΐ. IV, 21. 14 1 αΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙδΤ. Ι ΛΟ ΤΙΜΟΤΠ. 142 

< *07( χαλδς ό νόμο;, ι 'ύς ιϊ γβ μή $ τοΟτο, ού Λ ι ^υο^ Ιιοηα «1 Ιβχ. ι Οιιοά &Ί Ιιοΰ ηοη Οηΐ, ιιοιι χαλός. Τ{ς δέ ό νομίμως αΰτψ χρώμενος ; Ό 6ι* αύ- 
νοΟ <Ι; 'ΐήν κΓηιν παρατκμπόμ^νος. Μή Ισχύων 
γάρ ό νόμος διχαιώσαι, 1π\ τδν βιχαιουν βυνάμενον 
ιαρα πέμπει Χριντόν. Ό γάρ κλήρων, ούχ ό έξ- 
ηγούμενος, νομ^μω; αύτφ χρήται. ι ΕΙόώς τοΟτο. » 
Κ2\ λχείνο;» φηβ\, νομίμως αΰτψ χέχρηται 4 είβως 
(^•. ού χρήΐει αύτου η(Λς τ^ ορθώς βίουν. ΎΙς Βϊ ο^- 
«ος ; Ό βι* άρετήν ορθώς βιών, χα\ ού βιά τ6ν φ'^βον 
του νόμου, ι *Ανόμοις θέ χαΐ άνυποτάχτοις. ι Τούτο 
1ί.\ άλλαχοΟ'φηοιν* ι Ό νόμος των παραβάσεων χάριν 
«ροσετέθη.• Ώστε τωβιχαίψ χα\ μή παραβάντι οΟτε 
Ιστβι νόμος, άλλ* έχεινοις τοί; μή άφ' εαυτών τ^^ν 
όρετήν μετιοΟσιν, άλλα δεομένοις της απειλής του 
νόμου. Κ2\ λοιπ^ αύτους χαταλέγει, ταύτα Ιχειν 6$1 Ιιοηβ. ΟιΓιβ αιιιβιη Ιοςϋίηιβ ίρ$9ΐυ(Ί(υΓ?0υί ρβΓ 
ίρβ&ιιι αϋ Α(ΐ6ΐη ΐΓαηδίηίΙΐίΙυΓ. €αια βηίιη ]υ8ΐί0€2Γβ 
ηοη ροδβίΐ, 3(1 €ΙΐΓί$Ιιπη ΐΓοηδηιίιΐίΐ ςιΓι ροΐββΐ ]ιι$- 
ΙίΩεΑΓβ. δί(]ΐιΊϋ6Πΐ ίβ ςυί οοηιρίβΐ βΐ ηοη ςυί ίηΐ6Γ• 
ρΓβίαΐυΓ, ΐΓβΐΚΊηΐ6 οα υιίΐιιτ. ι δοΊβηβ ίΙΙυίΙ. » ΕιΙαπι 
18, ήιςιιίι, Ιο^ίΐίιηβ βα υΐίΐυΓ, ςιιί £€ίι 6& δίϋί οριιβ 
ηοιι ο$8θ 3(1 Γ6€16 νίνβηϋαηι. Οιιίβ ΰ$13υΐ6Πΐ ί1ΐ6? 
18 φΐί τίηηΓΐ3$Γ3ΐί3 Γβοΐο νίγΊΐ βΐ ιιοη ΙίηιΟΓβ Ιί([ί8. 
€ Ιη]υ8Γΐ8 εΐ ηοη 0ΐ»$0(]ΐΐ6ηΙίΙ)υ8. > 11θ€ 6ΐί3η) 3ΐίΜ 

(!Ί(ΊΙ ηΐΙΟΐΙ ΙβΧ ρΓΟρΙβΓ ΐΓ3η5$Γ688ίθη68 3ϋ(1Ίΐ3 ΓαίΙ^• 

^(I$ιο ίΐ3ΐ]ΐΐ6 6( €1 ηιι! ηοη ρΓ26ν3Γί€3ΐυΓ, ηβ υΙΙλ 
ςη'κίοπι οηΐ ]6χ, 80<Ι ίΐΐίβ ηαΊ 6χ 8€ίρ8ίβ τίΓθιΐ6ΐη 
ηοη 66ςιιυη1υΓ, 86(1 ρ{;οηΙ ΐ€|[ί8 €οηιιηίη3ΐίοη6 : 
6ΐ (Ιβίη€ορ8 Γβ€6Π8ΰΙ Π1θ5 ςυί ΰ]υϋηιοιϋ 8υιιΙ, 1υ- τοΰς Ιουλίους αίνιττόμενος. ι 'Ασεβέσι χα\ άμαρ- Β (]χο8 Ιιίδ υΙ>ηοχΊθ8 6886 ίηηυοη8. € Ιπφϋίί οίρεεοβ- τωλοΙ;• > Οί γάρ συνεχώς εΐβώλοις προσχυνουντες, οΐ 
τά τέχνα τοΙς όαίμοσι θύοντες, ο{ τ^ν Μωσία λιΟά* 
ζοντες, χα\ φόνοις έμφυλίοι; μολυνόμενοι Ιουβαΐοι, 
ταΰτα πάντα ούχ αν εΤεν; ι Κα\ εΓ τι Ιτερον τ!) 
6γ•.α:νονση β(6ααχαλ{^ αντίκειται. » Ταύτα γάρ 
πάντα πάθη ψυχής Ιστι βιεφΟαρμένης. Ή βέ τοιαύτη 
^ΧΗ ^ϋ ^Υ^^^ ^^^ χαλώς έχοΰστ^ βιδασχαλία άντι- 
πράττει, ι Κατά τ6 Εύαγγέλιον της βόξης. ι Ποί^ 
ύγιαινοΰσ]) φησί; Τ^, οθ7η χατά τδ Εύαγγέλιον του 
βεοΟ. Εύαγγίλιον βλ βόςης αύτ6 χαλεΐ, δτι $ι* αύτοΰ 
μά'κιτζΛ δοξάζεται ό Χριστός, σταυρδν λλόμενος. 
ε *ϋ έπιστεύθην έγώ. » Ε1χ6ς γάρ ήν Ιχειν τους 
ι!«υ&ιπο3τόλους τιε-λασμένα Ευαγγέλια. 

ι 

ΚΕΦΑΑ. Β*. 

Πθ^,Ι τίίζ εαυτού έχΛοτΊΪς €ΐς εύα^η^Λιστιιν^ έχ 
δίώχτου, χατά χάριν θεού, 

Κίύ γάριγ ίχω τφ ένδυταμώσαντί με Χριστφ 

Ίησον τφ Κνρίφ ή/ιώ»*, δτι xιστό^ με ί^γιισατο^ 

θέμετος είς διακονίαν τδτ Λρότερογ δηα βΛάσ^ 

^ΐ}//οκ, χαϊ διώχτηγ χαϊ ύϋρίστήν * ά,^Λά χαϊ 

ήΛεί\Οην^ δηάγτοώγ έχοίησα έν άΛίστίςι, Ύπερ* 

ε,τΛεό^-ασε δέ ι) γάρις τού Κνρίον ήμώτ μετά Λί- 

στεως χαϊ άγά^^ις έν Χριστφ Ίϊΐσού, 

Έπ«ιδ)ιεΤπεν • ι Ό έπιστεύθην Ιγώ, » ινα μή δόξη 
χομπάζειν, έπι τ6ν θεόν τ6 πδν ανάγει, καί φησι • ΙθΓίΙ>υ8. ι Μχι βηίιη ςπί οοηΐίηυο ί«]οί3 3(1οΓη• 
1)3ηΙ, ηυΐ ΓιΙίοΒ (]φηιοιΓι1)υ3 836Γ:ηί:3ΐ)3ηΙ, ηυΐ 
Μθ86η ΐ3ρΊ(ΐ3Γ6 νο1ι?1)3ηΙ, ηυί €Χ(ϋΙ)ΐΐ8 ίπΙο8ΐίηί8 
8686 ίπςηίη3ϋ3ηΙ, 3ηη6 1ιΧ6 οιηηί3 ίη 86 1ια1>6- 
1):ιηΙ?€ Ει 81 ηυΐιΐ 3Πυ(1 68ΐ ηηοιΐ 83η9Β ϋθ6ΐπΐ)96 
3(1νβΓ$3ΐηΓ.ι Ν3ηι Ιι:β οιηηο8θθΓΠΐρι»8ΐιηΙ 3ΐΓ6θΐίο• 
ηβ8 Αηίηιχ ; ΙβΙίβ 3ηΐ6πι 3η'πη3 83ιιϊ£ 61 1)6η6 <ϋ8- 
ρο8ίΙΰΒ (!οεΐΓηΐ2Β ορ6η1)υ8 Γ6ρηξη3ΐ. ι δ6ουη<Ιιιηι 

Ενηη^βΐίυηι 213 β^^ι**^• * 0"^' ^^^ 3ηΐ6πι <Ιθ€ΐπ* 
η3 {;3η3? 63 (|ΐιχ 86ευη()ηηι Εν3ης6ΐίηηι 061681• 
νο€3ΐ 3υΐ6ΐη ίΐΐυιΐ Εταη^βΐίιιηι ςΙοπχ, ςυΊ3 ρ6Γ 
ίρ8υηι πΐ3χίη)6 |[1οηβ63ΐυΓ Οΐιηβΐυβ, (|υΊ οπιοΰηι 
6ΐ6{;ίι. ι Οηθ(1 οοηοΓ6(1ΐιυηι 68ΐ ηιΊΙιί. ι ΥβήδίιηΠο 
6ηΊηι 68ΐ ςυθ4ΐ ρ86υ(]ορο8ΐοΙί 1ΐ3ΐ)6Γ6ηΙ τοηΓιοΐλ 
£ν3ης6ΐί3. 

ΟΛΡυτ II. 

θ€ £111 ίη έναη^ίΓαΐαηι ίΐβοΐίοηέ^ γηπι ρβπβοηίοτ «ε- 
αΐ^ ίβοαηάιαιη ^ναΐίαιη ΟεΊ. 

Ι, 42-14. Εί ρταίίαιη ΗαΙ>€0 €Ηη$ίο ^£ΐη ΏοηιΙηο 
ηοΛίΓΟη ηηι ηΐ€ ροΐ€ΐιΐ€ίη τ€άίαάί!^ φήα βάέίειη ηιε 
)ΗίΙί€αΌΊΐ ροηβηάο ίη η{ίΐ{ί5<(ηΉιη : ηιιί ρήνί €ταηι 
ΰία$ΐ}Ιΐ€ίην$ εΐ ρ€η€€ηΐοτ εΐ νίοΐεηίπε : ιεά ηΐί$βτΙ* 
ζοτάίαιη αάαρίια βηιιι, ηηοά ίζΐηοταα [εϋετίηι ρετ 
νΐίτεάΗΐϊΐαΐεχη, Εχηί>ετανίΐ αηίειη βταίια Βοηιίηι ιιοι- 
(ΓΙ εηηι βάε εΐ άιΙε€ίίοηε , ηηοε είΐ ρετ Οίτηΐιαη 
Ιαηιη. 

0ηοπίαιη<1Ίχ6Γ3ΐ: € Ουοά €θη€Γ64ΐΊΐυπι 6δΙ ηα'ιΐιι: > 
ηο 86 ]3εΐ3ΐ*6 νί(ΐ6ΐ'6ΐηΓ, Γ6ηι οπ)η6ΐη 3(1 06υηι Γ6- Χάριν ίχω τψ ταύτην μοι τήν δύναμιν δεδω/.ότι, ^ Γορί, «ι 2ίι : βηαίαηι 61 ΙιβΙκκ) ςιιί ηιίΐιί Ιΐ3ηο (Ι6άί1 εΙς τ6 δλω; πιστευθήναι τ6 Εύαγ-^έλιον, ι Τφ έν- 
δυναμώσαντί με. > Φορτίον γάρ ύπεισήλθον μέγα, 
φησ\, χα\ πολλής δεόμενον τής παρά θεοΰ Ισχύο;• 
ι Ότι «ιστ'ίν με ήγήσατο. ι Είτα δΐίχνυσιν δτι δεΙ 
χα\ παρ* ημών είσενεχθήναί τίνα. Ου γ^ίρ άχρ{τως 
βε^ έπιλέγετα{ τινας. 'Ή γ3τρ αν ήν άδοχία τ6 πρά- 
γμα. Κα( φησιν • ι "Ότι πιστόν με ήγήσατο. > Τ6ν δΐ 
μήβντα πίστεως &ξιον, πώς &ν πιστών ήγήσατο ό 
θεός ; Πιστδς δΐ, ό μηδέν των του θεοΰ σφετερι- 
(όμενος, άλλα χα\ τά έαυτου τψ θεφ άνατιΟείς. 
« ΕΙς βιαχονίαν. » Τουτέστι, του ΕΟαγγίλίου. Διά- 
χονονβέ λέγβιδιάτ^χηρύσσειν. Άπ'^δειξις δέ του ροΐ«•ηΓι:)ηι, υΐ οηιηίηο 6Γ606Γ61ιιγ ηιίΙΓι Εν3η|;6ΐίυηι• 
ι ΟιΓι ηΐ6 ροΐ6ηΐ6ΐη Γ6(1ϋίιΙΊΐ. » Μ»);ηυηι ΰπίπα 01)08 
8υ1)ίνί, ίπΓ,υίι, 6ΐ ςυοϋ ηΐ32η3 ίηϋί^ι.Ί 8 06ο ροΐ6η- 
113. 4 ραί3 Γιιΐΰΐρπι ηΐ6 ]η(]ί€3νΊΐ. » Ι)6Ίη(ΐ6 ο•Ιβη<ΙίΙ 
ηυοιΐ οροη63ΐ 6Γΐ3ηι (\Μχύ9ϊη 3 ηοΐίβ 30'6ΓΓβ : ηοη 
6ηίπι 06Π8 8ίη6 ]α(ϋείυ 3Γιηιΐ08 6\^%\\ : 3ΐίθφΐί Γ68 

ρΓθΙ)3ΐ» ] II 813 (| 116 ηοη 68861, 61 «Ίΐ: ι ϋυί3 βί]6ΐ6Π1 0)6 

]υϋΊοηνίι.» ΑίςυοηιοιΙο Αιΐ6ΐ6πι ]υ(1ί63886ΐ 06υ8(60πι 
ηυί βιΐϋ άί^ηυδ ηοη 68861 ? ΡΊιΐ6ΐ6Π) 83η6, ςηο<1 ηΐΐιίΐ 
60Γυιη (\\ιΐβ ϋΰί 8υηΙ 8ίϋί νίηί1ί€3Γ6(, 86ίΙ 6ΐ ςα» 80» 
8ΐιια ΟϋΟ 3ΐΙπΙ)υ6Γ6ΐ. ι Ιη πιΐηί8ΐ6Γίυιη• > ρη(Α 
Εν3ης6)π. ϋίοίΐ 3ο(6ΐη 86 ιηίηίδίΓαπ) ρΓ0ρΐ6Γ ρΓ96<ϋ- V 03ΐ3ΐ. ;ιι, 19. 143 <ΕευΜΕΝΙΙ ΤΒΐα:.£ ΕΡΙδεΟΡΙ 1Μ 

€:ιΓιοη€ΐιι. Ιη 1ιθ€ Αηΐβιη ιΙβιηοηβίΓΑΐυΓ » ςυοά ιηβ Α ήγή9αβθα{ μβ πΐ9?ν;, τ^ τήν &ι«χον!απ^ μοι «στη* β(ΐ€ΐ6ΐη]υ<1ΐ€9ΐΤ6ήΐ,<ιαΐ8 Ενλη^βΐϋ αιΊιιΊΧβπυοι ιηίΐιΐ 
€0ηεκ(Ιί(ϋ1. ι ΟαΙ ρηυ» ΟΓ&ιη Ι^ΐΜρΙιβιηυβ• ι Υί^ΐβ 
ςιιοηιοιίο «υ|(€8ΐ Οβί ιηί•6ποοΓ4ΐί»ιη« ρποΓίβ τίΐχ 
214 ^^€ί<-'η8 ηι^ηΐίοηβιη, €1 οβίβηϋεηβ €ΐι]υ• νοΙυβ- 

νίΙ ΙΐΓϋΟΓβΠ. ι Ει ρ6Γ80€υΙΟΓ. > Αΰ 81 (1ίθ€Γ6ΐ 1 ΝΟΟ 

βυΐυιη 1)ΐ9»ρΙΐ6ΐη1&8 Ιηκ6Γ6ΐ)9ΐιη, $6(1 €ΐ ιΐίο» ρ6Γ•€• 

()Ι16ΐΐϋθ» Ι>1&9ρΙΐ6ηΓΐ9ΐ8 (Ιί€ΟΓβ €0Πΐρ€ΐΐ6ΐΜΐη• € 5€<1 

ιηί86ΓίΓ0Γ(ϋ9ΐιη 8(ΐ6ρΐυ• Μΐιιη. > &>6ίρ8αηι ΐορρϋείο 
άί^πυιιι ΓυίβΜ οβίβηϋίΐ : η>ιη &<Ι Ιιβο ^οο^ιΐίΐ ιβιμπ- 
οοΓάίι. ι Χ)υο(Ι ί^ηοΓβιιΐδ Γβ<6Γίιη• > δί ί«ΐ60 ΙΙΐΐ86Γί- 
οοπίίαιη βάθρίυι 681 ςυο(1 ί£ΐΐ0Γαιΐ8 Γ6€6ηΐ« ηυβιηι- 
οΙ>Γ6ΐη ΙιΐίΙχί ςιιοςυ6 ηοη 8υηΐ ιηί86ΓΊοθΓ4ΐί8ΐιι 
«ϋβρίΊ ? Ει (ϋ6πηυ8 ρπηιυιη ςυίϋβιη ςυί» ηοΐυηΐ : 
ηαηι ςυί »ά €1ιΠ8ΐοηι &€66886ΓυηΙ , ιιιί86Η€0Γ<ϋ&ιη θήναι του Εύαγγκλίου. ι Τον «ράτιρον δντ« ^9- 
φημον. ι * €Γ(>α «ως αύξκι τ^ Ιλιον τνί Θιοΰ, η« 
προτέρου μιμνημίνος βίου, χα\ β<ι»νΙ>ς τ£να Ιλκη- 
σαι «ακτο. ι Κα1β;ώχτην, ι φηνίν. 'ΟςΛΪ Ιλιγιν* 
Ού μ^νον έβλαιφήμουν, άλ)^^ χα\ τους ΑλΑους 6ιι«• 
χων, βλασφημεί ν ήνάγχαζον• € 'ΑλλΑχαΙ Ι^λιήθην.ι 
Δ£(χνυσιν εαυτόν τιμωρίας Αξιον. Ό γάρ Ιλιος 1ι& 
τούτοις γίνιται. € Όη άγνοων έχοίησα. » ΨΛ Ιπ$ι£ί| 
Αγνοών ΙΐΜίησιν, ήλιήθη, τ{ <ήπο?β χ»\ ©Ι Ίηη- 
δαΖοι ούχ ήλ&ήθησαν ; Κα{ φαμβν, πρώτον μίν, Ιλ 
ού βούλοντβι. 01 γΐρ προσελθ^ντβς τφ Χρΐ9ΐ&»• 
ήλκήθησαν. ΔιΑ τ( βλ ού πάντες €ΐ8ον όπτ«9{αν 6; 
ό Παύλος ; ^ γάρ Αν πάντες προσηλθον. *Οτι 4 μίν 
Παύλος Ιξ αγνοία; λβίωχεν, (χείνοι βέ έν «ι&ήσ». &(ΐ6ρΐΙ 8υηΙ• 0α&Γ6 &υΐ6ΐη ηοη νί(ΐ6ΓυηΙ οιηηββ ▼!- Β Άχουε τού εύαγγελιστοΰ λέγοντος, δτι, «ολλοί έχ 8ΐοη6πι εΐουΐ 61 ΡΑυ1υ8 Τ 1ΐ2 βηίω οπιη68 &0€6•8ί8• 
86ηΐ. Ουίλ Ρ&ο1υ8 ςυί<ΐ6πι βχ ίβηθΓ3ΐηΐί& ρ6Γ86(|α6• 

1)«ΙυΓ, ϋϋ ΤβΓΟ 8€ί6ηΐ68 λ6 ¥0160168. ΑϋόΙ 6ν«η|6- 

ϋ$ΐ8ΐη άίθ6ηΐ6πι,(ΐυο<1 ηιηΐΐί 6 ΡΙι&π8βΒί8 61 ΙυάβΒίβ 
€Γ6ά<:1>8ηΐ, 86ΐΙ ηοη οοηίΙΐ6ΐΜΐιι(αΓ : * ι 0ίΐ6Χ6ΓαιιΙ 
6ηίπ) ^Ιοη&ηι Ιιοιιιίιιαπι πΐ8|ί8 ιιυ9πι {ΙοΗλοι Οοί.* ι 

βΐΙΓ811ΠΙ 0ΙΐΓΐ8ΐυ8»(ΐ60β : ι 0ΐΙθηιΟ<Ιθρθΐ68ΐί8€Γ6(ΐ6ΓΟ 

ηη'ι §1οπ»η) Δ νοΙ>ί8 πιαίϋο &06ίρί1ί8 Τ » Ει 1(6Γυπι : 

ι ΗοΟ ϋίΐ6Γ0ηΙρ8Γ6ηΐ68 €9€ί ρΓ0ρΐ6Γ 4υ(Ικο8,η6 6ΐ 

ίρ»Ι 6 5]τη&(|[0β8 6]ί66Γ6ηΐυΓ. > Ουίη 6ΐ )ρ8ΐ ^ϋ(I9Β^ άϊ' 
ε6Κ>8η1 : ι Υίάβΐιβ ςυο<1 ηϋιίΐ ρΓοβοίπιυβ, 6666 ΐοΐυβ 
η)ΐΐϋ(1υ8 ροΜ 6υηι 3ΐ1)ίΐ **. » Υίϋ68 ςυοϋ 86ί6ηΐ68 
ΐ3Κ>6Γ6ΐιΙαΓ 60 ςιιο<1 ιπιαΓ6ηΙ ρΓπκιραΚυιη ? Τυηβ των Φαρισαίων χα\ Ίουβαίων λπίστευον, ούχ ώμολ^ 
γουν Ζέ * ι Όγάπησαν γάρ τ^^ν β^ν τών αν- 
θρώπων μάλλον ήπιρ τ^ν βόζαν του θεοΟ. » ΚαΙ «ά• 
λιν πρ6; αυτούς ό Χριστός* ι Πώς δύνασθε «ιστενειν» 
δόξαν παρ* αλλήλων λαμβάνοντες ; » Κα\ πάλιν * 
ι Τούτο εΤπον, φησ\ν, οΐ γονεΐ; τοΟ τυ^λοΟ διά τν^ 
'Ιουδαίους, Ινα μ)) χαΐ αύτοΙ άποσυνάγι^ιγοι γένοιν- 
ται. » Κα\ αύτοΙ δέ ο( Ιουδαίοι Ιλεγον * ε *0ρΑτ8 δτι 
ουδέν ώφελούμεν ; Ίδλ πάς δ χδσμος υπάγει όπια•• 
αυτού, ι Είβες αυτούς έν είδήτει πτα^οντβις, φιλαο- 
χ^ας Ινεχεν; Τότε δΐ δ Παύλος Γ^ω; παρά τους π^ 
όας ήν Γαμαλιήλου^ μή έπιχοινωνών τψ &/λιρ, χιΙ 
μιτά ταύτα ορών τήν τού Χριστού πίστιν αύξανο- αυίβηι Ρ»α1ιΐ8 ΓθΓυΐ88Ί8 8<1 ρ6<ΐ68 βΑΐηβιΙίϋΠδ 6Γ8Ι, £ μένην, έζηλοτύπει ζηλον θεού έχων, εΐ χα\ μή χατ* 

έπ(γνω7ΐν. € Έν άπισνί^ι. > Έχ τού νόμου, τά «ερί 
τδν Χριστδν άνεγνώχει. Έιιε\ ούν εύθέω; μ^ ϊτΛ' 
στευσε τω Χριστώ, άγνοιαν τδ πράγμα χαλεΖ, Ι ξ 
απιστίας τεχθ^Ισαν. € 'ντιερεπλεόνασε δέ ή χάρις, ι 
Ού μόνον γάρ, φησ\ν, άξιον δντα τιμο>ρ*Γα;, εΓιην 
άτιμώρητον, άλλα Χ2\ Ιβιχαίωσε, χα\ υ!δν, Χ2\ φ:• 
λον, χα\ ΧΑηρονόμον έποίησε. ι Μχτά πίστεως χιΐ 
αγάπης, ι Ύιιερε πλεόναζε δέ μετά της έ^χης πίστεως 
χα\ αγάπης, της Χ2\ αύτης διά Χριστού μοι ύπιρ- 
χυθείσης. Της γάρ ι έν Χριιτφ Τησού ι φησι. Πί- 
στεως δε ειτη χαν αγάπης, δτι ένι μέν πιστινσιι, 
μή πράττςιν δέ τά τών άγαπώντων τ^ν Χριτιόν. 
Δείχνυσι δέ δτι έπάναγχες χα\ ημάς τι συνειβ• 
ενεγχείν. ηβε Ιιιγ1)« εοιηπιυιιιεβίιαί. Ουιπςυε ρο8ΐ Ιι«€ νίϋ6 
ΓΡί εΐΐΓί8ΐί Οιίεπι &υβ6ή9 μΙο 0οί 8€ε6ΐιϋοΙ)αΐιΐΓ, 
ςιιβηςιίΑΗΐ ηοη βεουηάυιη 86ί6ηΐί8ιη. ι Ρ6γ Ιη€Γ6άυ- 
1ιΐ8ΐ6ΐη. » Εχ 16§6 68 ςυχ ΟΙΐΓΐβΐυπι οοιΐ€€Γη6ΐΐ8ΐιΙ 
Ιβ^βΓΑΐ, ςυί8 6Γ{0 8ΐ8ΐίιηεΐιΗ8ΐο ηοη 6η:(1ίϋΙΐ, Ι^ηο- 
Γ8ηΓΐ8αι νοοΑΐ Γ6αι 6Χ ίηθΓ6(ΙυΙίΐ8ΐ6 οΠλοι. ι Εχιι- 
1>6Γ»νίΙ 8ΐιΐ6πι |[Γ&ΐί8. > Νοη 8θ1υηι, ίηςυΐΐ, €υηι 
ϋί^ΐΜ» 6886ΠΙ 8υρρ1ίαο ΠΙ6 άίηιίβίΐ ίιιυΙΙυιη, 8641 
]υ8ΐίΑ€8νϋ, 61 βΐίϋΐη 8ο αηιίουιη Ιΐ£Γ6<ΐ6ΐιιςυ6 Γ6€ΐι. 
ι €υιη Μα 6ΐ <ϋΐ66ΐΙοη6• ι ΕχϋΙ)6Γ8τίΙ 8υΐ6ΐη ευπι 
ιη6» Δ(ΐ66ΐϋίΐ6θΓιοη6 ςυ» 61 ίρ8« ρ6Γ €ΙΐΓί8ΐυηι ηίΙιΙ 
ϋοηΐίκΊΐ. ι Οιι» 68ΐ ρ6Γ €ΙΐΓί8ΐαπ) ^68υιη• » Ρίϋ6ηι 
»ιιΐ6Πΐ (1ίχί(6ΐ4ΐίΐ6οΙίοη6Πΐ,ςυί8 6οΐιΙπΐ{Ιι 6Γ6ϋ6ηΐ6ηι 
ηοη Γα60Γ6 6» ςυ» 8ηηΙ <ϋΙί|[6υΙίυιη €ΙΐΓί8ΐυιιι• 
0βΐ6η(1ίΐ 8υΐ6ΐιι ςυοϋ ηοοοββο 8ίι 6ΐ ηο8 βΐίςιιίά &Γ- ^ 

ίΓΓΓ6. 

1, 15-17. €€ηη$ ατηο €Ι «ίι^ιιιιε ^χτιη ηιο4Ί$ ομ. 
171*6x1 ίΐιιιρ/^£(αιηΜΓ, ηποά ϋΗΐΐίΐΜί ^€^Η$ νεαίΐ ίη 
ηηηάΗηι, μ< ρ€€€αΐοτα εα/νοι215 {^^^^€1^ ηΜοτπΜ 
ρΓΐιιιχε ΙΗΙΜ ερο. ν£ΓΜΐιι ίάέο ψηηεήΰοτάίατη αά€ρίηί 
εχιιι, «/ ιη Μέ ρηιηο οιίεηάηα ^βενι €Ιαί$ι%% ο%η^ 
η$ιη ύΐ€ΐη€ηΙίαιη αά ^χρηιιααάαηι €Χ€ΐηρΙατ ίίε ηηϊ 
εηάίίΗτί €η€ηΙ Ιη ίριο αά νιίαΜ Λίετηαιη, Β^ρί αηίειη 
$0!ύΗΐοτνΜ ίιιιηιοπα/ί, ίιινίβί6ι7ι\ ιο/ι εβρι>η<ί Οεο 
Ηοηοτ €Ι §ΐ9Ηα ίιι εατΓχ/α ια;£Μ/οΓΜΐη. Λ»ι«η. 

ι €€ηα8 86Γΐηο. > δίνβ νβΓ&χ 6$1 ηπί (ΙίεοΙιΐΓ 86Γ- 
ηιο. Εχ ηΐ6, ίηςυίΐ, (1ί.Η€ίΐ6. ι Οαοηιιιι ρΓίιιιιΐ8 βιπη Πίστός ό Λόγος χα, χάσης άχσδοχης άξί€ς^ δη 
Χριστός Ίησονς ^^Λθετ εΙς τύτ ηόσμετ άμαρτ^ 
Λοϋς σώσαι^ &^ χρωτός Λίμι ά]Χ&. *ΑΧΙΑ ^ιά ΧΌντο 
ι)4«ή^κ, Ιτα έτ ^μοϊ χρώτφ ίτδβίξηταί Υησοίς 
Χριστός τήν πάσαν μακροθυμίατ^ ^ρός ύχοτύ" 
χωσιτ τώτ μεΛΛόντωτ Λίστεύειτ ίχ* αύτφ^ εΙς 
ζω ην αΐώνιον, Τφ δέ βασιΛεΙ τωτ αΐώηιτ^ 
ά^Θάρτφ, άοράτφ, μότφ σορφ θεφ^ ^ψ^$ ^(α 
έΐς τονς αίώτας τώ^ αίώνωτ, Άμήτ, 

ι Πιστ6;.6 )όγος, » τουτέστιν, αληθής δ ^ηβησό• 
μ:νος λ'ίγος. Ές εμού, γη5\, γνω?εσ€ε. ε 'Όν πρώ• • ]οαη. XII, 43. • ί1ι<1. 42. »• ίϋίϋ, 19. εΟΜΜΕΝΤ. 1Ν ΕΡΙ5Τ. Ι ΑΟ Τ1Μ0ΤΗ. 14ί 

. Ιγώ. » Καίτοι άλλαχου λέγϋ • «Κατάτήν Α βςο. > ΑίςυΙ 9ΐΙί5ί ϋίοίΙ : ι Ιυχΐ& ]υ•ΐΙΐί9ΐη, ΐ|ΐι« 6$ι ίνην τ^ν Ιν νόμω γενόαβνος Αμιμπτος. » 
ν ώδ& αμαρτωλών χαΐ πρώτον των άμαρτω- 
Χ( λαυτόν ; Και φαμεν, δτκ ή Ιχ νόμου βιχαιο* 
κρ^ζ τήν έχ π(στιως παραβαλλομίνη, ού μό• 

Εστί βιχαιοσύνη. αλλά χα\ πριυτη αμαρτία, 
ι: γάρήμιρτον« φη3\, χα\ ύστεροΟ'/ται της 
>0 θ2θΰ. > Ταύττ^ {| τ1) συγχρίσχι χα\ &λλα- 
ρηται. Ενθα φην! * ι Κα\ γ&ρ ού βεβόξαοται 
;ασμένον Ιν τοΰτιρτφ μέρει, 2ν£χεν της ύηρ- 
ιης δόξη:. ι — ι *Λλ).3[ βιά τοΟτοήλεήθην.• 
ι ταπκνδν εΤπεν. ΈμοΟ, φη7\, οωθέντος του 

άμαρτωλοτέρου, ού 6ιΙ λοιπί^ν άμφιβάλλειν 
^^τΓρίας. Δείξαι γ3ιρ ΰίλει δτι ού σέσωσται ίη ΐ€{β ΓΑοΙυβ ίιτβρΓβΙιβηβϋιϋίβ *'• ΟαοιηοιΙο 0Γ$α 
Ιιοε Ιοεο ββ>6 (ΙίοΊΐ ρβεοΑίΟΓηπι ρΗπιυιηηυβ ρΜ:€8ΐ• 
ΙΟΓΟίη Τ Ει «Ιίείηιαβ ςυο<Ι ]υ8ΐιΐί3, ςυχ β&Ι οχ 1(^{^ 
αά 6&ιη €ο1>!»ΐ& ςυ» 69( εχ Οάβ, ηοα βο^υαι ]υϋΊιίλ 
ηοη 68ΐ, 86(1 €ΐ ρπιηαιη ρεοαιίυιη 68ΐ. ι Οιηη«8 
6ηίιη ρβεοηνοηιηΐ, ίηςυίΙ, αβ (ΙθΐΐΓιΙυιιηΙυΓ ^ΙΟΓία 
Οβί **. > Ηαο &ιιΐοιη €οηιρ&ηΐίοηβ εΐίασι βιΓώί ιι$υ» 
€81 ηιι.ιη(1ο &ΊΙ : ι ΕΐβιΓιιιι ιιβ ι^ΐοηβεαίιιιη ςυΐιίβηι 
Γυίΐηιιοϋ ^ΙΟΓίΟεβιΐιιιιι 68ΐ ίη Ιιαο ραΓίβ, ρΓορίΐτ 
βαιίιιοηΐβιη |[1οπ9ΐιη **• ι — ι ΥβΓπιη ίάβο ιηί86Π« 
εοΓ(ϋ&ιιι &ι]6ρΐιΐ8 8υιη. » Υίιΐο ηυ&η^ ΙιιιιΐιίΓιΐοΓ άβ 
86 ΙοηυαΙυΓ. Οιιιη ο^ο, ίηςη'α, 8α!υ8 Γ»οΙιΐ8 8ίηι (|υΊ 
€»16Π8 οιηηίΐιυβ ιη8(|[Ί8 ρεοοανβΓαηι, ηοη ορυΗβΙ ο; σωτηρία;, άλλα 6: ά τδ τους άλλους μ)ι ^ ρθ8ΐΙια€ βηιϋίςβΓβ ιΙβ 8α1ιιΐ6. Υυΐΐ βιΓιιο 03ΐ6η<ΙβΓα ιβς τη; σφ(ϋν σωτηρίας, ι Τί:ν πάααν μαχρο 

ι "ύ της Παύλου ταπεινώακως Ι Ε!ς πάν, 

ε*βος έλθών χαχίας. της ττάτης έδεόμην μ»- 

ίας, ού μέρους αυτής, ώαττερ οί &ν μέρει 

,χότες. ι Πρ^ς ύπΰδειγμα. ι Πρ>-»ς ταράχλη- 

Λς άπ<$6ειξιν. € ΕΙς ζωήν αΐώνιον. > Έπ\ 

σχή^ειν ζωήν αίον^ιον, ή εΐ; Χριστ'^ν γίνεται 

« Τφ βΙ βασιλεΤ των αγόνων, ι Ταΰτα περΧ 

ίας ίϊέξαι Τριάδος. Κοινα\ γάρ Πατ/Λς χ*\ 

Λ αγίου Πνεύματος βΐ τοι αύται προτηγορίαι. 

ϊρ άλλαχοϋ περί τού Υίου ταύτα εύρείν, άλ- 

περ\ Πνεύματος, νΟν β^ περ\ του Πατρός. 

► σοφψ θεώ. » Ταύτα περί του Χρίστου της 

: φιλοσοφήσας, μέμνηται χα\ τού Πατρ6ς, χλ\ ςιΐ0(1 8α1νυ8 ηοη βΜ Γαοΐιιβ, ςυία 83ΐιιΐβ (Ιιςπυδ «8- 
8υΙ, 80(1 ηυοι] λΓιί ϋββρεΓ&Γοηΐ ϋο 8ΐΐ9 88ΐυ1β. ι Οιη^ 
η^ηι είβηιβηΐίαηι. » Ο ηΐ3(;ιιαη) ΡαυΓι ηιο<Ιβδΐιαιη ! 
Α(1 οηιη<>, ιη(|ηΊ(, ςβηιιβ ιηαΐίΐίίκ ροΓΥβηβΓΑΐη, οπ)ηΙ 
€ΐθΐΗ6ηϋι ηαΐΙΓι οριΐΒ €Γ3ΐ, ηοη ραικο ίρ8ΐυ8, δίοαΐ ϋκ 
(|υί ίη ρ:ΐΓΐ6 ρβοοανβηαιί. ι Αι1 βχρΓϊπιβηιΙυπ) βχ^ηι- 
ρΙ&Γ. > Α(1 6Χ6ΐΐφ1ιιηι, αιΐ ϋοηδοΙαίΊοηβηι, α<1 «Ιβιιιοη• 
8ΐΓ&Ιίοη<;ιη. ι Κά νίΐαηι 8Ρΐ6Γη&ηι. > Ν»ηι ζά οΙ)Ιί• 
ηβηιΐηηι νιΐ&πι ΦΐβΓΠίΐη, 6X815111 0(168 ίη €1ΐΓί8ΐαιη• 
< Εΐ'ζί 8η(6η) 8Χ€υ1θΓυηι. » Πχο ά€ 8&ηϋΐ9ΐ ίηΙβΠίςβ 
ΤΓίηίιαίο. Νβηι τοηιιηιιηβδ ()6 Ραιγ6 βΐ ΡίΙίο 20 
δρίπΐιι 8αηεΐο 8ΐπιΙ 1ιυ]υ8ΐηο(Ιί αρροΙίΑΐίοηβδ. €οη- 
Γπι^Ίΐ βηίηι Ηχο «Ιίΐιί ϋ6 Γίΐίο ίπνοηίΓβ, 8ΐί1ιΙ (Ιο 
8ρίΓίΐιι, ηυη€»υΐ6ΐη (Ιβ ΡαΐΓ6. ι 5οίί83ρΊ6η1ί Οβο. > 'ίαν αναπέμπει αύτφ , ?να μήτις νομί9Τ\ € Π;ΐίθ ιιΙ)ΐ άβ ΟΙιπδΙί (ΙΊΙεϋΙίοηε (1ί&86ΓυίΙ, 6ϋ9ηι Ρα- / της εΙς ημάς αγάπης εΤναι τ6ν Πατέρι. 
γάρ τϊ); εΐ; ί;μάς αγάπης, την άγίαν Τριάδα 
ϊ6αι πρέπει, χοινής ούσης της αγάπης. ΚΕΦΛΛ. Γ. 

Μγγί.να χκρϊ πίστης χαΐ €νσ%*ν8ΐδήτον 
δισχονίας^ ης άνευ κίνδυνος. 

την τ}\ν χαραγγΒΜαν χαΓατΙΘεμαί σοι^ 

• Τίμό3ε8, κατά τάς χροαχούσας ^χ\ σί 

τείας^ Ίνα στρατεύη έν αϋταΤς χ^\ν καΛιχν 

Γ/ακ, ίχωτ χίστιτ κοϊ άγαβίιν συνείδησιν^ 

ες άχοίσάμενοι^ χερϊ τήν χίσην έταυάγη^ 

ΰν έστίγ Ύμέναιος τ/αϊ *ΑΛέξανδρος, οΰς Ιηβ ηιεηιίιιίΐ,βΐ ϋοχοΐοκίαπι &ϋ ευηι (ΙΙπςίΙ, ιιεςυίδ 
Ρϋΐΐ'βηι 6χί8ΓιηιβΙ οχρεπεαι 6886 <1ίΐ6ειίοηί5 6㧻 
1108. 58η6ΐ2ΐη 8ί(|υΙιΐ6πι Τπηίΐαίβηι £ΐοπ6θ8Γ6 οιη- 
νεηίι ο1) 8πΐ0Γ6ΐη €Γ)$3 ηθ8, ευηι εοηιαιυηίδ 8ίΐ ΙΙΓΐ8 
ιΐίΐεειίο. 

ΟΑΡϋΤ 1Π. 

ΡταοερίΗΜ άε βάε αο ηΐβίΐεήο ΰοηβε €ΟΙΙΙΗ#)ι(ι>, 
ηπα άεβάίηΐε ίΐηιηίιιεί ρετΐεηΐηηι, 

216^• ^β•20. Ηο€ ρτοίεερίΜΗΐ εοηηιεηάο Ιίΐίί, /!/{ 

Τίιηοΐ/ιεε^ΗΧία εα$ ηηεε άε Ιε ρταεεεεετηηΐ ρτορΠεύα»^ 

%1 ηιΗίΐεε ίη €%ε ύοηαιη ιιιί/ίιίαηι. Ηαίεηε βάξξΛ, εί 

(ίοηηιη τοηίάεηίιαιη : ηηαηι τερεΙΙεηίεε ηοηηηΙΙί^ 

ε'ιτεα βάειη ηαη[ταρίΗΜ [εΰεπίηΐ : ηηοηίίη άε ηαπιετο 

ιιΐΝ/ ΗψηεηοίΗΐ εΐ ΑΙεχαηάετ^ ^ΜΟβ ίταΜί 8αίαηΛ,^ οκα τφ Σατανφ, ίνα χαιδευθωσι μί\ βΛασ- ^ ηΐ άί$€αιιΐ ηοη 1>Ια$ρΙιείηατε. ιύτην την παραγγελίαν. ι ΔηλοΙ της φυλαχής 
:6ές. ι Παρατίθεμαί σοι. > Ώς τέχνψ, φησ>., 
Γέλλω, ού χατά τίνα έζουσίαν δεσπόταις πρέ• 
'. ε Κατά τάς προαγού 3ας. » ΜεΟ* ύπερβα- 
ται.'Π γάρ σύνταξιςαύτη• "Ινα στρατεύη χα- 
προαγούσας Ιπ\ σλ προφητείας, τουτέιτιν, 
ατεύί) άξίως τών Ιπ\ σο\ προφητειών. Κατά 
εύματος άποχάλυψιν, χα\ ήρέΟη παρά τού 
» εΙς μαθητήν, χα\ περιετμήθη, χα\ Ιπίσχο• 
ιροτονήθη. ε "Ινα στρατεύ(|. » Ός Χριστού 
ίίιτης μετά τών πνευματικών δλων τοΓς νοη- I ΗΟΟ ρΓ3Β66ρΙηΠ1. » δί(^Ι0ΐΤ8ΐ οΙ)8βΡνλΐίοηί8 (11-. 
Ιίρβηΐίβηι. < ΟοηιηιβικΙο ϋϋί. ι Τίηςιιαηι ΑΙίο, Ιη- 
ςυίι, ρΓΧ€ίρΊο, ηοο 86ειιη(1υπι 3ΐί()υαπι ιιυΙοΗίαιβηι 
ηυχ ϋοιηίιιί8 οοηνβηίβΐ. ι ^ιιχι^ 638 ςοφ ρΓ9Β€6386- 
ΓυιιΙ. » ΡυΓ Ιιχρ«ι1)&ΐοη ίϋ ρο8ί(υαίΐ 681. ΚΙλΙ 8ιιΙ6ηι. 

ΙΐίΟ ΟπΙο : υΐ ηιΙ1ίΐ€8 0υχΐ3 638 ςΐΙ» <ίβ 16 ρΓ86€68- 
86ΓυΐΐΙ ρΓ0ρΙΐ6ΐί38, 1ΐ06 681, υΐ 3ρΐ6 ηΐί1ίΐ68, Γ68ρθη- 

<ΐΓη8 ρΓορΙΐ6Γιί8 ηυ» <Ι6 16 ΓυβπιηΙ. Ν.ιηι ]υχυι δρί- 
πΙυ8 Γ6ν6ΐ3ΐ!οη6πι, 61 6ΐβΓΚυ8 3 ΡβϋΙο ίη (Ιί8€ίρο1υηι, 
61 6ΐΓ6υηΐ6ί8ΐΐ8 6&1, 6ΐ βρΊ8€ορυ8θΓϋ!η3ΐυ8 681. € υΐ 
ηΓιΙίΐο8. » Τβηιιυαιη €Ι)η8ΐί ηίΐεβ ουιη 8ρ!Γΐΐυ3ΐίΙ)υ8 Ιιί'ιίρρ. III, 6. " Αοπι. ιιι,25. ** Π Οογ. ιιι, 10. 147 (ΕεϋΜΕΝΙΙ τΚΙΟϋΑ ΕΡΙδεΟΡΙ 1» ρο^η&ηβ οιηηί5υ»ιηο(11• «(Ιτβηαβ 9ρίΗιιι.'ΐ1θ8 ίηΐιηΐ- Α ''Λζ (χθροίς πολιμών. ι Έν α6τα1ς• » ΎφΧς ιφ^ψ^' 009. ι Ιη «ίβ. ι ΡΓορΙιβΙϋ» νίϋβΠο^ΐ : ηιιιιι ίΐ!» Ιβ 
οΐ€|βΓαιιΐ. ΡίορίβΓ ςααβ βιγο βακοβρίυβ βΐ αςυίΐιιιβ 

€!6ϋΙίΐ$ Μ, ίο Ιρβί$ 6ΐ ρβΓ ΐρ«3§ ΙΙΐϋίυΐ, ίϋ €•1, ρΟΓ 

Ιρϋΐιη $ρίΗκυπι ρβΓ ςαβιη βυηΐ ρΙ ρΓορΗβΐί». ι Βο• 
ηαιη ηιϋίΐί^ηι. » Ε«Ι βηίιη οΐ πιαΙβι ιηίΐίΐία άβ ςιΐ2 
(ΙίοίΙ : € £χ1ιίΙπιί8ΐί8 ιη•πι1>η νβδίΓα οηηα ίπιΐϋυικίί• 
Ιίχ 61 ΊηίςιΓιΙαίί'^. » — ι ΗλΙ^βηλ ϋ<ΐ6ΐη. » ΟροΠοΙ 
βηίίο ηΐ3{ί8ΐηιη) βυί ρηηιυπι €8^6 (ΙοοΙοΓβηι. ΨΊΛαηι 
3υΐ6(η (ΙίοίΙ ςι:^ 68ΐ οιγο» <Ιο{;ιιΐ3ΐα : οοη&είειιΐΊβηι 
ν€Γ0 φΐϋ οίΓοα Γ4>ην6Γ83ΐίοη(•ιιι 6ΐΙ• € Ου&ιη ΓορβΙ- 
)βηΐ68 ηοηηυΙΙί. > Οπαιη, {πςιιίι, εοπβαεηΐίαιη, ςϋ.Ό 
Θ51 (16 Γ€€ΐ6 νίνοιιϋο. ϋΐιί (ΐπΊοι ςιιί8 ρη)1)6 τίχβΓίΙ, 
€ΐίαιιι €ίΓ0« ύϋοιη, ηαυΓΓα^ίυιη Γααΐ.217 δ'ςυ'κίοη τ£{αι;, φηφίν ' ίχίΐ^αι γάρ (Οίοντό «ι. Δι' &; β&ι 
ήρ<θη;, χα\ έζ ών έιηλέγης, Ιν αύταΐς χα\ 4ι* β&• 
των στρατιύων, βιάτού αύτοΟ Π θύματος, 8ι* Λχι\ 
αΧ προφητεΖαι. ι Τήν χαλην στρατιίαν. ι Ένι γΐρ 
χα\ χαχή στρζτιία, ιαρ\ ψ^ς φηην * < *(ΐ9«χρ ι:2ρ• 
£9τή93τλ τ3^ μέλη υμών Ιτύα τ^ Αμαρτί^ χβΐ :] 
άχαθαρσί^. » — ι Ύχ«ι»ν κ(στιν. » Τ^ γ^ρ {ΐ)!• 
β)ταλον χρΙ], έαυτοίί ιτρωτον είναι βιβάνχαλον. ΠΓ 
στιν δί φηιτι τήν 7:<ρ\ τ3^ βόγματα, βυνχίοηιιν οέ, 
τΙ;ν περί της ι:ολιτ«€2ς• * *Ην τινι; άπω^άμιν». ι 
*Ην τίνα, φη9\, συνιί^ησιν τήν πιρΧ 'Λ όρθώ; |^ιο*>. 
*Οταν γάρ τις ά^χ{μως (9{, χλ\ ?:8ρ\ τ4;ν ττίτην 
νιυαγιΤ. Ίνα γάρ μή τψ φ^Ρ "^^^ μιλλ^ντατν ^333• 116 ΙβΓΓΟΓβ ΓυΐιίΓΟΓϋΠΐ ΟΓϋοίδΐιΙυΓ, 8υο αηίιιιο ρ€Γ• ϋ ν^ζωντακ, σπουβζζου^ι «χίθχιν τήν εαυτών ^^'^^;» 
8υα(ΐ6Γ6 ηίΐυηΐυτ ιηβηϋΑαβι 6886 αηχ6υη(ΐιΐ6 ^ριι^ δτιψβυ^η πάντα τ^^ παρ* ήμίν τά τ8 «κρ\ άναατί- ςαχ6υη(]υ6 ^ριι^ 
ηο8 (]6 Γβ8υΓΓ6€Γιοη6 ΑΟ ]υϋΐοίο (ΙίουιιΐοΓ. ι Τί&ϋ'κΙί 
δαίαηα υΐ (ϋ$ο&ηΙ. > €υηι δαίΑπαβ 8έΊρΜΐιη ηοη 
ίη&ίΓυαΚ, ςυοιηοίΐο &1ϋ8 Ιιοηιιη 8ίΓοΓ6ΐ ιΙοοίΓιηαιη ? 
Ει ί1ίοίιηυ8 ςυοά 8ίουΐ Π610Γ68 ίηηυιη6Γί8 ρΙοηί σία* 

ΐ;8 2ΐίθ8 638ΐί;αΐΐΙ, 6ΐ ίηβίΓΟυηΙ υΐ 1110<ΐ68ΐ6 86 86- 

Γ3ηΙ, ίια 61 δ3ΐαηα8. Οιιαηθο 6ηίηι ηυί8 δαίαηϋ 
!Γ3<ϋΐιΐΓ, 8ΐ) βϋοΓϋπι €οιηιηυηΙθ9ΐΙοηβ §6ραΓαΐιΐΓ. 
0οίη66ρ8 6Γβθ (Ιχιηοη &ϋ€6ρ1υηι Ιιοιηίηβιη ϋίνίηο 
ηυ(Ι»Ιιιπι αιΐλίΠο 0λ8Γΐ|α( 61 βΓυ(Ιίΐ : 61 Ηοο €6ϋ!ΐ 
ίρκί αϋ ηιούβδίίαιη. Ου^ΐΓβ αιιίοιη δ^Ιοη» Ιηά'ϋ "« 
6ΐ ηοη ίρ86 Γ3ΐδΐί(;9ΐ 6ΐ 6ΓυϋίΙ ? Ιΐΐ 08ΐ6η4ΐ3ΐ ςυο<] 
εΐίβπ) ρο&8ί1)ί)6 811 δ3ΐ3ηχ ίη)ρ6Γ9ΐΓ6:6ΐ υ( ιιηα ουπι 
«ιιρρΙίΓίο Γ6Γ3ηΙ 6ΐ{3η) οοηΐυιηείίβπΐ, η6Π)ρ6 ΐ|ΐιοι| σεως χα\ χρίηως. ι Παρέδωχα τφ £αταν|[, Γ.« 
παιδευΟώσι. » *0 Ιαυτδν μ^ ιιαιβιύων Σατανί;, π^ς 
τοΓ; Αλλοις γίνεται χρηττης παιδείας ιτρ^^ενος ; Καί 
φαμχν, ωιτζζρ ο! δήμ'.ο: μυρίανν γέμοντις χαχ^>ν, 
τους Αλλους σωφρονεΤν παιδκύουνιν, όντως χαΐ ί Ια• 
τανί;. Παράβο7ΐς γίρ βταν γένηται τω Σαταν^ 2ι* 
αφορισμού τη; χοινωνιας γ(νΐται. Λοιπόν «αρα/α- 
6ων 6 δαίμων γυμ*Λν τ^^ς του Θλου βοηΟκίας τδν Αν- 
Ορωπον, τ.αιδιύκ. ΚαΙ τοΰτο γίνεται αύτψ ιτρ^ βω- 
φρονινμ^ν. Δι^^ τί δλ τω Σαταν^ παραδίδωσι, χα\μ^ 
ούτίς παιδχΰχι ; Ίνα δβίςη δτι χα\ τψ Σαταν| έπι- 
τασσε ιν οΤέν τί έστι, χαΐ ?να μετ^ι της χολάσιως 
χα\ ύβρ^ζωνται, του ΣατανΙ τιμωρουμένσ^. Τ^»ς α δϋίβηι ρυπίαηΙιΐΓ. δί(]υί(Ιοπίΐ ίηΟΓοϋυΙοβ ρυηί6ΐ)3ηΙ ρ μέν γάρ απίστου;, δΓ εαυτών έχόλαζον οΐ άΐΐέστο- ροΓ 86ίρ508 3ρο8ΐοϋ : ςα6ΐη3(Ιιηο(Ιιιηι ίρ$β ΡβυΙυβ 
Β^πο8ιιη1 ί\η\ 61 Είχηοαβ , 6ΐ Ρ6ΐηΐ8 Αιΐ3ηί3πι : υΐ 
η$ΐ6π(ΐ6Γ6ηΙ ςηο<1 ροΐ6ηΐ68 6886ηΐ : 8ΐίθ8 ν6Γ0 Ί|υί 
η1) ίρ8Ί8 ςιιίϋοιη 6Γΐΐ(1ίΐί Γυ6Γ3η1, 86(1 3ν6Γ8Ί 6Γ3ηΙ, 
δηΐηηχ ΐΓ3()6ΐ)3ηΐ. ι Νοη 1)ΐ3&ρ1ΐ6ΐη8Γ6. ι ΗΊ 6ηίπι 
ιΐθΐΊοηίϋυβ Ιιιιπΐ8ηί8 Ω(!6ηι ίιιΐ6Γρ6ΐΐ3πΐ68 €οην6Γΐ6- 
))3ΐιΙιΐΓ 3(1 1>ΐ38ρ1)6πι»η(1υηι : (|ϋθ(] ηυηο ραΓιυηΙιΐΓ 

Ν€8ΐ0Γί3ηί 30 Γ6Π(ΙΠΧ ΙΐΧΓ6868• 

οΑΡυτ ιγ. 

Ώ€ οταΐΊοηφ »/ ρτο οηιηΐβηί βηΐ, «ί ηΗ^ια ρητ€ ίΙη4 

II, Ι -4. ^άΐιοτίοτ ί§ίίητ νί αηί€ οηιηία βαηί ά€ρτ$• 
€αίίυηί$, ο^%€οταύοη€%, %ηί€τρ€ΐΙαΐ%οη€$^ ^ταίιαταηχ 
α€ΐιοη€% ρτο οηη'ώια Ηοηιίη'ώΗί, ρτο τ€§ίΙίΗ$ €1 οηι» λοι, ώσπερ τ>>ν Βαριησοΰν 6 αύτίς Παύλος χα\ τ'^ν 
Έλύμαν, χα\ δ Πίτρος τδν Ά'/ανίαν • ίνα δβίςωσιν 
δτι δύνανται. Τους δΐ τούτοις μέν μανΟάνοντας« έχ- 
τραπέντα; δέ, τω ΣατανΙ παρεδίδουν. ι Μή ?λασ• 
φημείν. ι Ούτοι γάρ λογισμοΤς άνθρωπίνοις τήν 
πίστιν υποβάλλοντες, εζετράπησαν χα\ βλασφημεΓ/, 
δπερ νΰν Νε7τοριανο\ πάσχουσι, χα\ αΐ λοιπαΐ αΐ- 
ρ£7£ΐς. 

ΚΕΦΛΛ. Δ'. 

Περί •ΰχηζ. δη ύ.τέρ xά^τω^^ δτι Λοτζαχον 
άχάΜως, άταράχω^^ ^ημτώς. 

ΠαραχαΛω ο$^ πρώτον πάττωτ^ Μαέΐίτ&αί ^#4- 

σβ/^, χροσενχάζ^ ίττεύξείς^ εϋχίφίστίας ϋχίρ 

ίτά^τωτ άνθρώχωτ, ύηέρ βααΛέιατ ηάί ηάντ^ ηί^ιιε ηηι νι €ηΐίη(ηίία ι%ηΙ €οη»ΙίίΜΐί : χ/ ρΐαάάατη ρ ζωτ έ^ ύΛεροχχί δντωγ^ Ίνα Ι^ρεμοτ καΐ ήσύχίοτ α€ ηιιίίίαιη νίιαιη ά€(ίαηιη» ί/ι οηηή ρίϋαίβ αο Ηοηε^ 
ϋαϋ, Ααιιι Ηού 6οηΜΐΜ βίΐ ϋ αεζ^ρΐηηι ΰοτατη ΞαΙψα- 
ίοτ€ ηοίΐτο ϋ€θ^ ηαι Γχη^/οι ΙωηιίΜί νηΐί εαΐνοί βετί 
€1 αά €ορηίΐίο)ΐ€ηι ν€τίιαΐί$ τ^ηϊη^ 

218 Ι'^ ςιιοΐίιΐίβηο, ίηςυίΐ, οιιΗυ Ιιοο 3ηΐ6 βΐία- 
ηιηι ιηβηΐίοηεπι βίΐ. € 131 1ΐ3ηΐ (ΐ6ρΓ6€3ΐίοηΓ8. > 
ΟορΓΟοηΐίο ςυί(ΐ6ΐη Οί^Ι βυρρίίοηιίο ρΓΟ Γεηιοΐίοηβ 
ΐΓί8ΐίιιπι οΙ)ΐ3ΐ3 : οΙ)86αΓ3ΐίο ν6Γ0 ρβΐίιίο ϋοηοΓυηι. 
Ιηΐ€Γρ<:1ΐ3ΐίο 3υΐ6ΐη ο$1 3(1 ηοου83ΐίοη6ΐη ηηοοηΐίππι. 
ι 6Γ3ΐΊ»Γυη) λοίΊοηο. ι ΟρΟΓίοΙ 6ηίπι ^Γβΐίαβ 3^ογ6 
ρΓΟ 1>οπΐ8 ςυχ ηαυίυο ίη(6Γ ηο8 Αυιιΐ. ι Ργο οπιηί• 
1>ιΐ8 ΙιοηιίηίΚ>υ8• ι €υπι εηίηι ορί$Γορυ8 οοιηιηυηί8 βίοτ διάγω$ίεγ έν χάσχ( εϋσε€είφ ηαΧ σεμνώτ^ΐκ 
Τούτο γάρ χαΛότ χαϊ άχόδεχτοτ^ έτώχίοτ γο5 
Σωτηρος ή/ιώι^ Θεον, δς χάττας άτΘρώΛΟχχ ΘέΜί 
σωθίινα», ηαϊ εΙς έχίγνωσίτ άΛηθείας ίΛθεΐν, 

Έν τ?ί χαθημερινί λατρ»ι>, τοΰτο πρ^ τη; τών 
άλλων μνήμης εΓη, φησί. € ΠοιεΤσθαι διήσιες. » 
Δέησις μίν ίστιν Ικεσία ύπίρ απαλλαγής λυπηβίϋν 
προσφερόμενη. Προσευ/ή δ^, αΓτησις άγα•ών. "Εν- 
τευξ'.ς δΙ, χατηγορία των άδιχοίντων. ε Ευχαρι- 
στίας. > Δεϊγάρεύχαριστ'Ζν ύι^ρτών «Ις ΟΑλ^λους 
γινομένων αγαθών, ί ΊΓπέρ πάντων ά^ιΟρώβηιΐν. ι 
Τ^ν γάρ Ιπίσχοπον, χοινδν πατίρα 6ντα, χρή ύπίρ »^ Κοιη. VI, 13. " Αι. μί, Ο 5.:Γη. αΟΜΜΕΧΤ. ΙΝ ΕΡί^Τ.Ι Α9 ΤΙΜΟΤΗ. 150 

6ρώ«ΐΰν €θχΐ96α(, πιστών, απίστων, φ(- Α »Η ραΙοΓ, ιΐβΐιοί ρπο οιηηί!)υί; ΗθίηίηίΙ)π§ ρπροΛΓΐ, Λν, ΙιπΤιριαζόντων» θ>.•.6όντων. ι ΤιιΙρ ββ- 
ΕΙτα Τν3 μή χαΧαχιΙας εΤναι τ^ τζρΛχμΛ 
, πρώτον β1π(\)ν, ι ΎπΙ ρ πάντων άνΟρώ- 
5το< Ιπήγαγίν, « Ύπ^ρ βασιλέων κο\ των 
(!(. ι Ίνβ ήρΕμον κβ\ ήσύχιον βίον. » "Ινα 
ττηται 6 Χριστ!βν>)Γ, χΐ ίήτ^τε έν χαιρψ 
IV μίμνηται βασιλέω:, ττο/λάκις χαι\ άπί- 
;. ί:ίκ»/υσ•.νήμ1ν χέρζοί^ν τήν Ικβίνων σω- 
!ώ; ημών τ^ χΙρ^ος ή έχείνων σωτηρία ; 
»γλρ Ι<δ?»>οι σώ^ωνται χα\ εΰδοχιμώσιν έν 

ΙχΟροΟί ττολίμΜ;, ήμεΤς έν ήσυχ'α χι\ 
άςομδν, μτ/•2ν^; ήμ3; ταράττοντοί. Κα\ 
τοττον. αύτου; μ^ν ύττίρ τ?,ς χοινη; σωτη- 
ΙχΓν, ήμ3ς 6έ, μτ,*έ τ^ κατά $ΰναμ(ν άμυν- 
ί^ν εύχήν λίγω, υπέρ αυτών συνεισφίρειν. 
Π) εύσεβείι. ι ΤρεΤ; ε?σι π'5λεμοι ' εΤ^ ό έχ 
ϋρων έπιφερίμενο;• εΤ;ό έκτων ομοφύλων 
' ήΨ'-'Ζή ^θί'*Λζζι τζρ^ς τ^ σώμι.όκα\ πάν- 
τώτερο;. Ό μεν γάρ :κ των Βζρβάρων, θάνα- 
είΐί/Ι-'.φίρει μόνον. Τ^νοέΙχ τών ομοφύλων, 
' ΙπιειΧΞ'αί έ•/φυγεΓν (ί •Αντ\ γάρ του άγα• 
η3\ν, ένο'.ίίαλλόνμε, έγώδ^ προσηυχ'ίμην.ι 
ετλ τ:υν μυοΰντων τήν εΙρήνην, ήμην εΐ- 
),Ό ίϊ Ιν ήμΤν 3ύτοίΓ, ίυτχατίρθωτ'ί; έστι, 
1/^5 την βλά^ην έπιφίοΞί. Βούλεταιουν υπέρ 
εΟχεσΟαι, ;να τε νικώσ». χα\ διαμένωσιν, 

άπ6 των ι^xρ^7ρ'ύ^ εΙρήνην πολύ συντβ- 
; την έν ήμΤν αύτοΓ^ είρήνην, ΕΙ γλρ δεΙ Β β(ΐ6ΐίΙ)ΐΐ3 61 ΙιιίΙ;ΐ6Γώιΐ5, 8ΐιιί€ί5 61 ίιπ(ηία$, ί'αΐυπί• 
οί&ηΐί1)υ$ 61 αΙΠίκβηΙίϋυ». ι Ρίο ΓΟ^ϋ)!!^. » Ποίπίΐβ 
ηβ 3(ΙυΙ&(οηαιη β586 Γ€ΐη βυ^ρίοοΓΐ^, ρπηιιιηι ιΙί\ίΐ : 
ι Ργο ηιηηίΐιαδ Βοπιίηίϋιιβ; ι 6ΐίΙ&(]βιηιιιηΜΐΙ)]ιιπ!(ίΐ : 
ι ΡΓΟΓΓβίΙιιΐδ 61 Ιιίβηυίχιιπί ίη βιηίηοηΓια οοη»(ΐΐυ- 
Ιί. • € ΙΊ ρΐ3€ί(ΐ9ΐη ηο ηπίβίΑΐη νίίαιυ ϋο^ηηιιιβ. » Νο 
ίη 3ΐί(ΐ!ΐο ΙιιγΙ)6Ιιιγ €Ιιιί$Ιί3ηΜ$, ηπαιπο1»Γ6Πΐ Ι6ΐη- 
ροΓΛ ιιΐ}'$ΙθΓΊοι*αιη ηιοηιίιιοπΐ Γο^ίΙδ ουιη ΓΓ.ηιιβηΙΐτ 
δίΐ ίηΠιΙοΙί;;, οδίοικίίΐ ηο$ΐπιηι 6ί%$6 Ιικτιιιη ίΐίοιυηι 
βαΙηΐΐΜΐι. 86ίΙ ηποηιοϋο ηοδίπιηι ΓβΙ Ιιιιτυιη ίΠοπιιη 
(9!υ& ? Οιιοηιθ(1ο ? 8ί βηίιη ίΙΙί $ΓΓνοιιΐυΓ 6Ι βρβ^ίβ 

8^ ρβΓΑΙίΙ ίη ϋβΙΙίλ α(]ν6Γ!ί|1$ Ιΐ09Ό9, ΙΙθ!( (|ΙΐίθΙΰ 6( 

ρΐαο'κίοϋρρβπιηβ ηπΐΐο ΐυΠιαιΛο. ΛΙ)ΐ^η><^ιτη <$κ|ΐιΐ(Ι^ιιι 
68$ί*Κ ίρ$08 ρΓΟ οοηιηιιπή $αΙ(ιΙ(• <ΙϋΓα Ι^ητί, ηοβ 
ηιιΐβιη. ηβ ίϋ ςιιίιΐοηι ηιιοιΙ Ίη ηηΙιί!ί (•<:ΐ .ΐΐιχΊΙίυηι 
(θΓ»0οη6Π) (Ιίοο) ΡΓΟ ίρδί» ίη ηηιιηι οοιιΓοΓΓβ. • Ιη 
οιηηί ρίιΊαΙβ. » Τγι» βυηΐ 1)(*!!:ι : ιιηιιιη (ριοιΐ η Β:ιγ- 
1)3Π8 ίιιΓοΓίηΓ, 3ΐΐ6Πΐηι ςηοιΐ η Γθ):ΙηΙ)ΐιΓιΙιυ$ , οΐ 
ΐ6Γΐίιιηο ηηο ιηίιιιβ (ΙΙδδίϋίιιπι ΙιηΙιοί 3(Ιτ6Γ$υΗ €ογ- 
ρυβ, (]ΐιο(| βΐί8πι Ιοηςβ οπιηίππι ρΰΓίοπΙοβίββΙηιυηι 
081 : ίΐίικί ηαηιηυβ ηηο:Ι 3 Β.ΐΓίκΐΓίβ ιηΓοΠυΓ, ηιΟΓ- 
Ιοηι Ι.ιηΐιιπ) ηιιΐ 80γυ!ιι;Ιο!?} ηίΤοΓΐ : ιριοί! »ιι(6ΐιι ι 
Γοη'ηΙ)π1ίΗη8, οοπΚΐη^;!! οΐίπιπ ρ^^Γ Ι)6η!^πίιηΐ6ΐη 
43ον1(3ΐΙ. ΑίΙ οηίηι : ι Οπηι ηΐ6 (!ίΙί{[6Γ6 ιΐ6ΐ)ΐιί8!;οη!, 
ϋοΐΓηΙιο1)3ΐιΙ ηιίΐιί , ^ζο 3ϋ!οιη οΐ3ΐ)3ΐη «•. ι Ει : 
* Γιιηο Ιιίβ ηυί 0(]6ΓαηΙ ρΛοοηι ΟΓπιη |>3<'ίΩ€ΐΐ8 ". • 
1Ι!ιΐ(1 χτΓο €ηηι 8ίΙ ίη ηοΙιί8 ίρ$ί8, άΊίΰοΙΙΙίηιβ οοηΠοί 
ροΐΐϊ^ι. 61 3ΐιίηι» 3ίΓίΤΐ ηοιυ.ΓοηΙιιηι. Υιιΐΐ ογ^ο ρΓΟ κα\ γνώναι θ:>»ν, 4ρα σχολή; κα\ ήσυ/ίχς (] ΓΓβίΙιυδ Πβπ ρΓ603Γιοη68 υΐτΙηθ3ηΙ οΐ ρΓπηοηοηηΐ : έπιγνωτίν τε θίοΰ κα\ αγαθοεργίας. ΙΙώ; 
π'^λ^μ^•^ ένδ•/4με οι βαρβαρικοί^, σχολά- 
υτογαρ καλ^ν κα\ άπ^οεκτον, τδ εΟ/ειΟαι 
'των ανθρώπων , κα\ Ελλήνων, Γνα έπ•.• 
ν. 4 *0ί πάντα; άνθρ'όπους θέλει σωΟη- 
αΰτ^^ί, φτ3\. θέλει πάντα; σο^θηνα», ό καΙ 
^ρ?0Γ, τίζ /ρι'.Λ έμώνεύ/κν; Ναί. Αυτού; 
εκείνου; ε.'; άγάπην Ιλκε'ί, κα\ τ^ φ•.λ(5- 
δίίχνύε•.;. Μ•.;;οϋ, . φησ^, τ^.ν σκοπών του 
Λ; γ3[ρ πά-τα; άνΟρ<•')που; θέλει σωΟήναι, 
ίπέρ πάντων εΟ/ου ανθρώπων, ι Κα\ εΙς 
φ αληθείας έλΟεΙν. ι ΕΤπεν, ι Εί; έπίγ^Λοσιν 

> λοιπόν λέγει ποία ή έν δ«5γμασιν Αλήθεια. 
.ει, φησ\ν, 6 θε^;, τί μή γίνεται δ θέλει ; 86ΐ6η8 ρηο6ηιΐ]ΐ:9Β η ΒηΓΐ)3Π8 681, ρΙηΓίη)ηηι οοηΓϋΠΗ) 
8(1 ρηοβηι ιμΐίβ ίιι ηοΐιίδ 6886 (ΙβΙ)οΙ. Νηη) 8ί νβΐ'ΛΓβ 
ορηΗ69ΐ ΟοιιΐΡΐ|ΐΐ6 οο«;ηθ8θ6Γ6, €6Γΐβ οΐίο 6ΐ ηιΓιοΐβ 
οριιβ 681 ηϋ Π6ί 61 Ι^οηοΩοίοΓυηι ίρδίυχ (*ο^ηίΙίοιΐ6η)• 
Οιιοηιθ(]ο 6Γςο Ιη ν;)03Γ6 ρο(6ηιιιΙ (|ΐιί ΜΙίδ οοοιι- 
ρ3ηΜ]Γΐ).ΐΓΐ>»Γίι•ί8?Ν3πι Ιιθ6 1)θηπΊΐ 68ΐ 61 η€06ρ!υηι, 
ηβηιρβ ρΓ603Γί ρΓΟ οιηηί Ι) π 8 Ι^οιηίηίΐΜΐβ , γΙΙ.ηιι 
6ΐ'»οί8, υ( €οην6{Ί:ιη(αΓ. 219 * 0"ί <'"η<*(08 Ιιο- 
ηΓιπ68τυ!ΐ 83!νο8 Γιβπ. ι5ί ίρ86(•1ί608) (ριί ΟοιηΙηαβ 
68ΐ 8αΙνο8 ΓβγΙιίι^, γηΙΙοη)ηο8 83ΐνη8 ΗοΗ, ηυοΓδίιιιι 
βΓ}ΐίθ ηο8ΐΓ;ι; οπηίίοηρκ ? υιί(]Π6 η6Γ688ηΓίΓΒ •ιιη{. 

Ναηΐ 61608 ίρβΟβ 3(1 0ΐΐ3Πΐ;ΐΐ6ηΐ 3ΐΐΓαΙ(ί8, 61 Ιι6η6νθ• 

ΙοιιΙίαιη ο8ΐ6η(ϋ8. 1ιη1ι.ΊΓ6, ίη(|ΐηΙ, Β6ί ρΓορο8ί(ιιιη : ίρ86 6ΐ6ηίηι νηΐι οπηοδ Ιιοη)ίπ68 83ΐνο8 06!ί, 61 Ιιι 
II, δτι εκείνοι οΟ βέλουσιν. Ούβέν γίρ πρ^; Ο ρπο ιιηίνοΓβ'ΐδ ρΓ663Γβ Ιιοαιίηίϋυβ. ι Ει 3(1 βο^ιιίκίο• 
πο!ε? ό Θι6ς, ηι^πι ν6πΐ3ϋ8 Υ6ηίΓ6. » Βίχί( 3ϋ εο^ηίΐίοιιβιητοΓί- 

1163 (Ιίϋίΐ ςιιχηβηι 8ίΙ ίη (Ιο^πιβίίδ Τ6πΐ38. δί 6γκο ϋ6Π8 νυΐΐ, ςηοΓβ ηοη Οι (]αοϋ νυΐΐ Τ Νοιι βΐ, 
ηηΐηηΐ. ΝίΙιίΙ 6ηίπ) γχ η6<'6ΐ(8ίί3(6 Γβπίΐ ίη ιη)Ιμ8 ^οη8. 

ρ θεός, Βΐς χαϊ βίεσίτης θβοΰ χαΐ ά^' Π. 5-7. ϋηία €ηίιη ϋΛΐι, νιινι αίοΜ €οη€Η\αίοί 

άνθρωπος Χριστός Ίησονς,ό ίοϋς ϋ€% αΐιοηηηηηι Ιιοηιο €Ιιτ\Λΐη$ ί€$η$, ηηί ά€ά%ί ζΒ'^ 

9Η€ίίρ$Μΐη ρτεΐίΗη» ν€ά€ηιμιϊοηί9 ντο οηΐΗ'ώηΒ, /«<//« 
ηιοηΐΜΐη ί€ηιμοή(ίΗ$ βκί•, αά ηνοά ρονίηζ $Ηηι εηο 
ρτίΡΰο €ί αροιίοίηΛ. ΜετΊΐαίειη αίνο ίη Οηηίο^ ηοη 
ηι§ηΐίον. άθ€ΐοτ ζΒηι\ηη% ρβτ βάειπ θι νετίΐαΐβιη, 

4 1]ηιι« βηίπι 1>6ΐΐ8, υηιιβ β( οοηοίΓιαΙοΓ. » Αηί- 
ιη&(Ιν6Γΐβςηο(Ιηοη(ϋχ6Γϋ, Πυο, 86«Ι, ΙΙηιιβ βΐ ηηιιι, 
Ιιθ€ ιηο<1ο (ΙθΟΓυιο ηιυΐι'φΐίοηΐίοηβιη ίη^ίβηβ. Οιιο• ,ιττίΛχττροτ ύχίρ πάντων^ τό μαρτύριοτ 
^Ιοις, 6ΐς δ έτέθην έ)^ χήρνζ χαΐ άπό" 
^ΑΛήΟειατ Λέγω ίτ Χριστφ, οΰ ψεύδο- 
σΛοΛος έθτώτ έτ η'στει χαΙ άΛηθβίςί, 
άρ Θε6;. εΤς χα\ μεσίτη;. » *Ορα, ούχ εΤπβ 
9 ΕΓς χα\ κΤ;, ταύτη τήν πολυθείαν φεύγων. 
' Ιδεί τ6ν μεβιτεύειν μέλ).οντα, αμφοτέρων ΓΛΙΙΙ, 4. " Ρ83ΐ. οχιχ, 7. 151 (ΕΟυΜΕ.ΝΊΙ ΤΗ1€€/Ε ΕΡΙδΟΟΠ 1!β 

ηΐ3ΐη €Τ{0 οροΓίβΙίΑΐ βυιη ςυ! €0η€ί1ίαΐθΓ ΓοΙυηιβ Α μιτέχκιν, ίνα χα\ μΛσιχΛΖβοα δυνηθ}, 6 ΤΙΙς ηΰ €8•6Κ, ΑΐηΙιΟΓυπι ηΐ6 ρ&ηίαροιιι, υΐ βιΐβιιη οοιιοΙ- 
ί&Γβ ροΐΜΚ, Ρίΐίιι• Οβί 9ΐηΐ6 »Χ€υΐ9 ίηε&Γηλίυβ 
:ιι1ν6ηί( Ιη (Ιιιαϋαβ πΑΐυπδ, ηβπορβ ίη (ΙΙνίηΊΐαΐβ €( 
Ιιιιπΐ8ηίι»Ιο 6χ&ί$ΐ6η$ : εΙ ίη υηίοα Ιιχροβίβιβί ρο5ΐ 
υηΊι•η6•Ίΐ, ίηΙβΙΙι^Γΐιιβ βΙ &(Ιογ&ιιι8. Ναηι βί ίη ηυάλ 
ιΙίνίηίΟΙβ 9ρρ»Γυί55υΙ ηο^ίβ (3η|ο;6ΐιί(υ9• ιιοη ρο- 
Ιιιί$$οΐ βυιη ΓβΓΓβ 0Γ6>ΙιΐΓα; ηυβιηιΐο ηβηιιβ Μοβί 
ίαοίβπι νίιΙοΓβ ροίβηαηΐ β!ϋ Ι&Γα<;Ι **. Οιιθ(1 «υΐβπι 
&Ιΐ : υιιιι§ 06119, ηοπ «ϋ ϋίβΐίηΐΐίοηβιη Γϊΐίί ροπί- 
ΙιΐΓ &υΙ δρΊπΐυδ. ΑΙιβιΙ Ι δβϋ ρΓΟρί^Γ ίΙΙοβ ηυί ηοη 
βυηΐ, 61 ΐ8Πΐ6η (ΙίουηΐΗΓ άϋ. ΟαχιίΐυΓ απίβπίΐ ηο^πι 
οΐ) €αιΐ83πι 8ρΊΓίΐιΐ8 ηοη π)6ΠΗη6ΓΊΐ. Ουοπίβιιη ιΐ6 
6γχ€Ί8 $6ηηο 6γ:>1, (1β ίρλίβ η»πΐηιΐ6 (1ί€6ΐ»8ΐιΐΓ : ι Εΐ 
9(1 €θ2ηΊΓιοιιοηιν6ΓίΐαΙί8ν6ηίΓ6. > Αρυ(1 ίρδοδ αυΐβπι ΘκοΟ ό προαιώνιος Λόγος, σαρχωΟιίς «αραγέγονιν, 
έχ βύο φύηων, οΓον Ιχ βλότητος χα\ άνθρωνίηρο; 
υπάρχων, χα\ έν μι^ ύποοτάσβι μ<τλ τήν Ιννην 
νοούμβνος χαΐ προσχννού μένος. ΕΚ γάρ Τ^μνξ ή 
θεότητι έπβφάνη ήμίν 6 Μονογκνής, ούχ Αν ήνεγχβν 
ή χχίαις αύτ6ν, δπου γε τδ πρόσωπον λίωσέως 16£?ν ούχ 
ΓσχυονοΙ υΙο\ Ισραήλ. Τδ{λ, ι ΕΤς βεδς, • ού «ρ^ 
αντιδιαστολών Χ£?ται τοΟ Τίου ή τοΰ Πνεύματος, 
&7ταγεΙ άλλα πρ6ς τους ούχβντας, λεγομένου; βΙθΣούς. 
Ζητείται βλ διά τ( «ιοΟ Πνεύματος ούχ έμνήτΦι*. 
Έπειδί] περ\ Ελλήνων ό λόγος ήν. Περ\ αυτών γίρ 
τ6, ι Κα\ε1ς ι πίγνωαιν αληθείας έλΟείν. ι ΙΙαρ'α^τών 
δέ πολυθεΐα ^ν , χα\ έφυλάξατο οίχονομιχώς- ν*"^ 
Πνεύματος μνησθήναι, μή πως δόξΐ) πολυΟεΧαν είβ- ΟΓΑΙ ϋ60Γυιη ιηυΙΓιΙυιΙο : οΐ ίΚα (ϋ^ρβηεαίΟΓίβ ολχ'Λ "^ άγειν. Έπε\ Ενθα πιστοΤς διαλέγεται, συνχχώς αύτου δρίΓΐΙιιβ ΓΑ66Γ6ηΐ6ηΐίοη6ηι, ηο <]υο ηιθ(!ο νίιΙβΓβΙιΐΓ 
(Ιοοτιιηι Ιη(]υ€0Γ6 πιιιΙΐίΐα(]ίη6ηι. (}ιιί3 υ1)ί ουηι 
β(ΐ6ΐΐΙ>υ8 ϋίβ86π(, οοΐιΐίηυβ 6]ιιβ ηκ'ηιίηίΐ, ΓΓβςιιβη- 
16Γ 6ΐί»ηι βοΠυβ, ηηΙΙαιη Γ&οίβη9 ηΐΰηΐίοηβηι Ρ^ΐΓΐβ 
€ΐ Ρίΐϋ. ι Ηοηιο ΟΗηβΐυβ ^β8υ8. ι Ουβηιβκίπιοϋυιη 
ΟΓβΙ Ιιοηιο, ίΐα 6Γ3ΐ οΐ Ι)6ΐΐ8, ίηδ€ρ:)Γ3ΐ>ίΙίΐ€Γ, ίηοοη- 
Γυ$6. 220 ' Ο^'ί άοά'ιί •6Π)6ΐΙρ8ηη) ρΓ6ΐίιιπι γ6- 
(ΐ6ηίΐρΐίοηί8 ρΓΟ οιιιηίϋαβ. ι ΕΓιαπι 6ΓΧ€ί8. Ιρβο 
8ίηιΓιϋ6Π) ΡΓΟ οπιηί1)υ8 ηιοΠυυδ β&ι : Ιυ αυιβπι ηοη 
:ιά(]υ66ΓΊ8 υΐ νβΙ ρΓβεβηβ ρΓΟ οπιηΊΚ)ΐΐ8. Αηίη)α<1ν6Γΐβ 
&υΐ6ΐη ςποά Λΐ% : ι Οαί ϋβΊίΚ 86ΐη6Κίρ$υπ). » Ναπι 
Ιιοε οοηΐΓλ Απαηοβ €8ΐ ηαί ιΐίουηΐ ςυοϋ ηοΐοηβ ΐΓα- 
ϋίΐιιβ 811. ΟιΓκΙ 68ΐ 8υΐ6ΐη ρΓ6ΐίυιη Γ6(Ι«πιρΓιοηίδ? 
Οΐιιιοιία 6Γ&Ιηα1ιΐΓ& ιιΚ ρβπΓβΙ, &Κ ίΐΐβ δ6ηΐ6ΐίρ8ΐιπι (^ μαρτυρήαων τΙ) άληθείςι. Έμαρτύρηαβ γ^ρ δι* «> μέμνηται, πολλάχις χα\ μδνου, μή ^έρων μνήμην 
Πατρίς χα\ ΤΙου. ι Άνθρωπο; Χριστές ΊηβοΟς. » 
"Οαπερ ?^ν άνθρωπος, οΟτως ήν χαι θε^ς, αδιαιρέ- 
τως, άαυγχύτως. ι Ό δοΰς έαυτ6ν άντ^λυτρον ύπίρ 
πάντων, » χα\ Ελλήνων. ΈχεΓ;ο; μλν «&0ν άπέθανιν 
υπέρ πάντων, συ δέ εΟξασθαι ούχ άνέχ^ςΌραδέ 
τδ, € Δους εαυτόν, ε Κατά *Αρε*.ανών γάρ τοΰτο, τύν 
λεγόντων, δτι &χων παρεδόθη. Τ{ δέ έστιν άντίλν»- 
τρον ; Ένοχος ήν ή φύσις , ώστε άπολέαθαι, αλλ* 
άντ* έχε{νης εαυτόν Εδο)χε. ι Τδ μαρτύριον. > Τουτ- 
έστι, δ.ά του μαρτυρίου Ιγένετο 6 ΤΙ'^ όντίλυτρον. 
*0 Ιφερμηνεύων, τοΰτό φησι νΰν, ότι άντΟυτρον τλ 
μαρτύριον λέγει, τουτέστι τδ πάθος. ^Ηλθε γάρ ρΓΟ ίρ<}& (Ι6(ΐί1. ι Τ4*8ΐΊηιοιιίυιη. » ΙΙοο βδΐ, ρβΓ 168- 
ΓιηιοηΊυπι 8ίν€ ηι&η^τπυιη ί8€ΐιΐ8 6&1 Ριΐίυβ Γβόβπι- 
ρΓιοηίδ ρΓβΙίιιηι: ηυοϋ ίιι16ΓρΓ6ΐ2ΐη8 (Ιίείΐ ηυηο, 
ηιιοιΙ ρΓ6ΐίυηι Γθ(1«ιΐφΐίοηί8 νοε6( ηυηο ηιαΠγπαηι, 
Ιιθ€ 051 ρ&58ίοη6ηκ ΥβηίΙ 6ηΙηι ΐ68ΐίιηοηίιιιη ΓοΓβηβ 
νοπΐ8ΐί : παπί ροΓ οα ςιι» ΓβοΙΐ Ιββίβΐυβ €81 ςυο(1 
08861 ϋ1ιπ8ΐυ8 Ρί11υ8 Οθί ιΐ8ηη6 8(1 ηιοπβπι. δίςυί- 
ϋοπι ίρ86 Ρ31Γ6Π1 Η)8ηΙΓ68ΐ3νίΙ, 6ΐ ΥβΓυηι ϋθ£[η)2 
ν6Γ9ΐιη()ΐΐ6 νίΐαπ) ον^ιη^βϋοηπι ίρ86 ίηΐΓ0<ΙϋχίΙ. 
< Τ6ΐηροη1)ΐΐ8 8ΐιί8. » Ηοο 68ΐ, ςιίληάο Γ60ΐ6 8β 
1ΐ2ΐ1>6ΐ)8ηΐ Ιιοΐ)Γιη68 &(1 Οιΐοη). Ιΐα ιΐίοίΐ ΟΙοιηοηδ 8ορ• 
Ιίηιο Ιη[οηηαΙίοηηηι ΙίϋΓΟ : ι Τ€πιροΓίΙ)υ8 8ΐΓΐ8. > 
ΡοΓ Κ68ΐίιηυηίιπη, ίηςαίΐ, 8ΐτ6 η)3Γΐ)τΐιιπι ίΜ\{ 
ς6ηΐ6ΐίρ8ππι ρΓβΐίαπι Γ6<ΐ6ηιρΐίοηΐ8 : Ιιοο 68ΐ, ρ6Γ Επραττε ν, δτι αυτός έστιν 6 Χριστδς ό ΥΙδς τοΟ βεοίί, 
μέχρι θανάτου. Κα\ γάρ αύτ6ς τδν Πατέρα έφονέ- 
ρώσε, χα\τδ άληθες δόγμα χαΐτδν αληθή χα\ άγγελι• 
χδν βίον αύτδς είσηγήσατο. ι ΚαιροΙς ίδ£οις, ι φη^ί. 
Τουτέστιν, δτε Ιπιτηδείω; εΤχον πρδς τήν πέστινοί 
άνθρωποι. Ούτω; 6 Κλήμης 4ν ζ* Ύποτυχώσιντ 

• 

ι Καιρο?ς Ιδίοις, ι Διά τοΰ μαρτυρίου ^^•0xεν Ιαν- 

τ^ν, φησ\ν, άντίλυτρον. Δ'.ά του μαρτυρίου, τουτέστι, 
τοΰ πάθους (έν αύτφ γάρ έ μαρτυρεί τ^ του Ηατρδ; 
άγαθότητι δτι αυτ6ς χα\ τ6ν ΥΙδν Ιδωχεν. Αύτ^Ι 
δέ της πρδς αύτδν έχθρα; ούχ έπαύοαντο, άλλα 
χα\ τδν ΥΙόν έσταϋρΐύσαν. Κα\ δτι αύτ^ τάς επαγ- 
γελίας αύτοίς πληρώσαι θέλει, αύτο\ δέ ού βούλον• 
ται), του χαιροι; ίδίοι;, φησ\, γενομένου, τουτέστι. ρ388ίοηοιη. Ναηι ίη 6α Ι6«1ί0οαΐιΐ8 681 (Ιο Ιιοηίοΐβ ^ προτετυπωμένοι; χα\ προορισθεΙσ•.ν υπό ττ,ς αγίας ΡβΙπ8• ςιιοϋ Ιρ86 ρΓορπυηι ϋ6(ΐ6πΐΓίΙίαπι : Ιρ&ί ηυ- 
Ιβηι ηοη ηυίοτοΓαπΙ &1) ίη'ιηΓιοίιία ςιΐ3πι &<1ν«τ8ΐΐ8 
**υπ) ^βΓβΙιαηΙ, 80ίΙ βίΕίΙίιιιη οηιείΓιιιοΓηηι. Ει ςυί« 

ίρ56 ρΓθηΐί88ίθΠΓ8 6ί8 €0Πΐρΐ6Γ6 €υρίΐ, ίρ$ί ΥΟΓΟ Π0• 

Ιυηΐ; Γαείηηι άίοίι ΐβιιιροΓϋ>υ5 &ιιίδ, Ιιοο 6$1 ρΓχύ- 

(^ΠΓαϋδ 61 3ηΐ6:ΐ ϋοβηΐΐί:} Λ 83ηθΐ3Ι »€ 1>63ΐ2 ΤΓΪηί- 

Ιιιΐ6. ι Α(1 ςυοιΐ ρο&ίπΐδ 8ϋπι 6^ο. ι Α(1 ςυοιΐ Ι68ΐί- 
ιηοηίυιη οΐ ροδδίοπϋπι, οςυ ροδΐΐαβ αο ϋοΓιιιίιυδ 
8υπι ρΓ2Β€0, Ηΐ ιι1ιΐ(]υ6 ηι^ηΙΓοειυιη Γαεΐ^οι οπυείβ 
ηιγβίΟΓίυηι. ΟυοηΙβιιη αυίβηι (ΙίοΐυΓυδ 6Γ21 άοαοτ 
ρβηΐίΗη^ Ίπ6Γ6(ϋΙ)ίΐ6 αυΐβιη νί(ΐ6ΐ)8ΐηΓ ςηο<1 ίιΐοΐο» 
1ΑΙΓ£ 688001 3(<νοοαΐί Α(1 ΒαΙυΙοοι, ίϋοο ρΓχηΗΐΐί(, χα\ μαχαρίας Τριάδο;. ι Ει; δ έτέθην έγώ. ι Εις δ 
μαρτύριον χα\ πάθος, έγώ έτέθην χα\ άφωρίσθην 
χήρυξ. ?να πανταχού χαταφανή ποιήσω τΗν σταυρόν• 
Επειδή δέ £μελ).ε ΧίγείΊ^δίδάσχαΛος έθτώτ^ άπιστον 
δέ έδόχει είπροσεχλήθησαν οΐ ε Ιδωλολάτραι, ιεροανα- 
φωνεΐ* ι 'Αλήθειαν λέγω, ού ψεύδομαι. »— ι Διδάσχαλος 
έΟνών. ι Επειδή Ενι χα\ παρατρεχόντως χηρυςαι, 
έπΓ,γαγε, Διδάσχαλος. Ού γάρ. έχήρυξα μόνον, αλλά 
χιΐ παραμένων έδίδασχον. Τοΰτο δέ τήν ηερ\τά έθνη 
σπουδή ν τοΰ θεού ένδε^χνυται. ι *£ν πίστει χα\ αλή- 
θεια, ι Έ::ειδή ειτιεν, Έν πίστει. Ινα μή τις νομιση, 
δτι άπατη έστιν, επάγει, Έν αληθείς. Ού χηρυισ» II Ειοϋ. XXXIV, 55; II Οογ. ιιι, 13. αΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙδΤ. Ι ΑΟ Τ1Μ0ΤΗ. 151 

γιβμοίς χα\ κλοχαΤς ^ητοριχαΐς, άλλ* έν Α ν<>ΓίΙ&ΐ6ΐη ϋίεο, ηοη ιηβηΐιΟΓ. ι ΟοοΙΟΓ κβηΐιυηι. ι 
ΓοΟτο γ^Ιρ βκιχνύκι του χηρύγματος τήν Οιιϊα ΰοηΙίη(;ίι €ΐί2ΐη ρηί()ίοαΓβ ρπΒίβΓΰυΓΓβηιΙο, 

ιυ1)]υιιχίΐ, ΟοοΙογ : ηοη βοΐυηι βηΐηι ρΓβ^ίοανί, 86(1 

ΥβηηΙβΓ (Ιοουι. Ποο αυΐβπι ο^ΙβηάίΙ Οβί βίικϋυπι ^τ%λ ςβηΐβ». ι ΓβΓ ϋιΐοπ) 6Ι νβΓΊΐΑίβηι. » 

άϊτ'ϊΐ : ΡβΓ Ωϋΰπι , ηβ ςιΓιβ βχίβΐίιηβΐ ςυοιΐ 8ίΙ €γγογ, »υ1>ίιιηχίΐ : ΡβΓ νβπίαΐβπι. Νοη ρΓΦάίοο 

18 80 ηβχίΐιηβ Γΐ]βΙοπ€ΐ«, $6<1 ρ•^Γ β(ΐ€ΐη. Ναη Ιιοο ρΓ3Β(1ί€8ΐίοηί8 νίπι 08ΐ6η(1ίΐ• 

/ιαι οΰν προσεύγΒσΰαι τους άνδρας έτ Π, 8-10. ΥοΙο ί/^ί/ΚΓ νίτο» οτατβ ίη οηιηί ΙοϋΟ^ 

ίΐαίοΙΙίηΐ€ί ρία$ νηαηηί αΐίίηηβ 221 ""^ ^' άηαρ• 
ΙαίΊοη€, Οοίηίιηίίίϋτ ϋ ηινΙί€Τ€» ίη αιηίαη ά€€€ΐιΙΙ 
ΰΗπι ρυιίοη α €α»ΐίίαΐ€ οτηατ€ $άρ$α$^ ηοη ΐοΠί» 
€ΤίηΊί>η% αχιί αητο ανί ηιατραηίίί αηΐ ν^$ί^Iη (Μπφ- 
(ιιο<ο, »βά ηηοά ά€€€ΐ ηιηΙΊ^νη^ ρτοβίαιίφί ρί€ία(€ίη 
ρβτ ορ€τα ί)οηα. ΟΛφ^ έπαίροντας όσΙας χείρας χωρίς 
αΐ διαΛογισμον. Ωσαύτως χαΐ τ/τς χ•;- 
ίτ 9ίαταστοΛχί κοσμίφ μετά αΐδονς χαΐ 
)»•τ?^» κοσμείν ^αυ€ίις^ μϊ\ ^ν πΛέγ^ιαΟΊτ 
|> ή μαργΰφίταις^ ί) ϊματισμφ αοΛυτεΛεΐ^ 
φέπει γν^αιξϊ^ έπαγγεΛΛομέναις Θεοσέ' 
• ίργωτ αγαθών, 
)^ν, δ Χριστές έχυλυκ τ5 φανχρώς εΟχε- 0Μοηιθ(1ο βΓ^ο €1ΐΓί5ΐΗ9, ρΓθ1Γι1)θ1ιηΐ ίη ριιΙ)Ιί€0 ίί) γάρ, φησ\ν, ιΓνίλθε βίς τ6 ταμιεϊ4ν σου.• " ρπ•€3ΓΪ?ίΐίΙ βηίιιι : ιΤιι ίπίτα ίη ΓΐιΙίίηιΙιπη Ιΐιιιπι '•.ι ίρισι^ς 1χώ>υ£ τ^ έν π2*/τ\ τόπιρ εΟ/εσθαι, 
ίτο εΤπεν, Ιχ τιεριου^ία; άναιρών τ6 πρδς 
• εΟχενθαι • ωσττερ χα\ τ6, ι Μη γνώτω ή δεξιά 
ηιΐ ή αριστερά σου, ι ού περί χειρών φησιν, 
>; άχενοδ<^ξω; χα\ μη τιρ^ς έπίδειξιν εύ- 
. Οΰ γάρ ό τόττος Ιχει βιαφορ3[ν, αλλά παν- 
οΟ μή έπιδειχτιδν Ιφρέντισε. Πρδς τούτοις, 
ο δηλοΤ 6 Ά"<5στολο;• Οΰχ ώσττερ τοίς Ίου- 
»χ έξην Ιςω τοΟ ναού θύειν, ούτως χα\ ήμΤν 
.. Ήμϊν γάρ, φησ\, πας τόπος επιτήδειος, 
όσ(ις α?ρ<ϋμεν χείρας, τουτέστι χαΟχράς * 
; δέ αρπαγής, πλεονεξίας, φόνων, διά έλεη- 
χαθαιρομένα;. ι Χωρίς οργής. » Χωρ\; μνησι- Νοηυβ €1ιπ&ΐΐ)8 ρΓθ1Γι1)ΐΓα ίη οικηί Ιογο ογ.*ιγο : 8Γ(1 
ίΙΙιιιΙ(1ίχίι,οχ.ιϋιιηιΐ3Πΐί €8πΓΗ)ηβΙϋΙΐ6ΐι$ αιΐ οδίβηΟ- 
Ιίοηβπι ΡΓΡ08Η : ηιιοιιιαιίηιηι'ιιηιοί ϋίικί; ι Νβ&οί&Ι 
8!ηί8ΐΓ;ι Ιπα ςπί(Ι η^ηΐ (!οχ1βΓα Ιυ» *^\ι ηοη(]6η);ι- 
ηί1)η8 Ιοςυ'ΚΟΓ, 86(1 ηβ ηϋ ίπηηβηι ^1οπ8ηι βΐ 09ΐβηΐ»- 
Γιοη**ιιι 1ιοη8 ορβΓβιηιΐΓ. Νοη βηίηι 1()€η8 (ΙΙϋΟΓπηοη 
Ιΐ3ΐ>6ΐ, 86(1 ηΙ)Κ|ΐΐ6 ευτηιη ΙιαϋιΓιΐ ηΐ ηΙιβ850ΐθ8ΐβηΐ3- 
Ιίο. Α(1 Ιιχο οΓίΛηι Ιιοο βίξηίΓιοηΐ Αρο $ΙοΙϋ8 : ηηοιΐ 
ηοη,8^^υι^ιι(IϋΡ^8ηηη Γιΐ'6ΐ)3(β\ΐΓ8 Ιθπφίπηι 83ΓΓίΠ- 
ΰία οΓΓβίτϋ, ίΐϋ ηεηηο η()ΐΜ8 0Γ8Γ0. Νυϋί< 8Ί(|υίιΐ6ΐη 
(]υίνί8ΐοοϋ8 3ρΙη8 6δΙ, η)θ(1ορί;ΐ8 αΐΐηΙΙ»ηπΐ8 ηιαηιιβ» 
ί(1 (•81 ρπΓα8: ριΐΓ3<;, ίιΐ(|ΐΐ3ηι, η πιρίηη, 8ν8ΓίΓιη 6ΐ 
€Χ(ϋΙ)η8, ρβΓ €ΐ66ηιο8]Γπηιη ρπΓίΠϋηΐ38. < ΑΙΐδΠηβ χω6\ς του έπαρόί^θαί τ•.νι. Τούτο γάρ δντω;υ Ιγο. ι Α1)8Πΐιβ ηιβηιΟΓίι Ίΐι]πη3Γυηι, ηο ηυβηΐΓίπηπι μηδΐ εύχδμε»/ον σπείιασΟαι πρ6: τ^/άδελφόν. 
ιλογυμοΟ.ι^Αρα αχούσε», μου 6 θεός ; Άρα μή 
α\ μάτην εύχομαι ; ΠεπεΖσΟαι γάρ χρή 2τι είσ- 
αι όβε6ς, εΐ τά αΰτω φίλα αΙτοΟμεν χαΟαροΙ 
Ωσαύτως χαΊ τάς γυναΓχα;. ι Τουτίστι, 
ΕΙ όσιας αΓρειν χείρας χωρ\ς οργής Χ2\ δια- 
ΰ. Πλέον τι απαιτεί παρά των γυναικών, τ6 
)αι χοσμ{ως. Τ6 δέ, ι Έν καταστολή, ι δηλοΙ, 
:οθεν χεχαλΟφθαι. Κοσμίως φησ\, μή περιέρ- 
τέρψαι τους δρώντας. € Μετά αιδους χα\ εύλα- 
Μή τοίνυν μίμοΰ τάς έταιριζομένας, άναί- 
ρλεπούσας χα\ πορνικόν. • Μή έν πλίγμα- 
Ιή γάρ εΙς σκηνήν έλήλυΟας, φησίν. *ΗλΟες 
χι τάς αμαρτίας σου. Ούχ ίστι δέ σχήμα 6Χ800ΓοηΙϋΓ. Ν3ΐη ϋΐ3 νορβ Ίγ3 081, ηρ, βυιη ηπίΠοη! 
ηυί ρΓβ03ΐϋΓ, ρηΓΟΓΓΟ ΓγλΙιϊ. € Γλ ίΐίδοορίβιίοηβ. • 
ΙηΐΓ8 8οπ)θΓφ$θ8, Ρηΐ38η6 ηικίίοΐ ηΐϋ 0βη8 ? ρη(38ηο 
ΙβιηοΓβ βΐ νβηβ ρΓβοοΓ? Ρ6ΓδΠ38Ππι βηίηι βδδο οροΓ- 
|61 ηηοιΙ βχαιιϋίβΐ Πεπδ, δι ηηδ ρηπ ροΐ3ΐιιυ« ψΐΛ 
ΙΙΙί »η Ί€3 βυιιΐ. ι Οοπδ'ππΊΙιΙεΓ οι ηπιΓβΓοδ. » Ρϋ(8 
γοΐο υΐ ρίαβ ηΐΙοΠαηΙ πΐ3ΐιιΐδ 3ΐ)8()ηβ ίΓ3 61 (Γΐϋΰρρ- 
ΐαΐΊοηε. δ6<1 αηιρΙίιΐ3 ηιπιΐιίαιη 8 ηιιιϋοΓ'ώιιβ γο- 
ςΜίΓίΙ, Ηΐ (ΙβεεηίΟΓ οιηεηΐπΓ, δίνβ ιιιοιίοδίο. Οιιοιΐ 
αιιίεπι αίΐ : ι Ιη ηπιίεΐυ, » δί^ηιΓκαΐ ηηιϋςηβοοιιίβηηδ 
β880 ϋ«ίΙ)0Γβ. Ναη) χαταστολήν νοοηΐ 1ι;ιΐ3ίΐηΜΐ Ιοη- 
βίοΓβηι οίΓΟπηκμηςηο ΙοςοηΙβηι. ΟοοβκΐϋΓ ίηηυίΐ, 
ηοη οπηοδβ υΐ ίηΐυεηΐεδ (ΙβΙβεΙεηΐ. ι Οπηι ρικΙοΓβ 

61 €8!>ΐίΐ8ΐ6. ι Νβ 6Γ80 ίηΐίΙβΠδ 038 <|ΐι;ι*. νοηοΓθΟ ή τΓολυτέλεια, οΟτε τάς αμαρτίας πενθούσης Ο απ.ΟΓβ (1ίΙί{;ιιηΙηΓ, (]ΐΐφ ίηιρη•Γιε6 οΐ ηιβί'ϋΐιίευηι >ς του π£ρ\ σέ χόσμου. Ε2 δ^ ταΰΰα Ιχώλυσεν 
τον ενδείκνυται, πολλώ μίλλον τά περίεργα, 
ϋίτρί^ματα, ύπογραφάς οφθαλμών, διατε- 
;νον βάδισμα, χατακεκλασμίνην φωνήν, δμμα 
ιαΐ περίεργον, άνα6ολήν του χιτωνίσκου πορ- 
ίώνην περιεργοτέραν , υποδήματα άπηοτι- 
'Απαντα γάρ ταΰτα, διά του εΙπεΐν, ι Έν 
ολ5 κοσμίιρ, ι έξέβαλεν. < Έπαγγελλομέναις 
ιαν. ι *Εστι γάρ διά λόγων μόνων έπαγγέλ- 
θεοσέβειαν, το7ς δέ 'ργοις αυτήν άρνεισΟαι. 
πειδή τά ίργα τών μέσων Ιστιν, έπήγαγεν. ηϊΟΓΟ ίηΐηεηΐπΓ. ι Νυη Ίη ΐοΓίίδ ί•ΐΊΐίίΙ)η>!. ι Νοη 
εηίηι ίη Ιΐΐ03ΐππη ίιιςπίΐ, νί'ηίίίΐί, δβϋ υΐ ρβιτηία 
Ιιΐ3 (1οΠϋΓβ!> : ηοιι 6§1 3ηΐΐΜΐι ρΓΐίΙίθϋΙΙ«8 δπρρίοχ 
ΙιαϋίΙηδ. η6<|πβ Ιυ^οηΓίδ ροοεβΜ ι?ΐΙ οιηηηιηιιΐΙ ίη 
Ιο απΌ^^Λπίίί». <^«ιοιϊ 81 Ιι.το ριοΐιΐϋηίι ηο» (ϋνΐΐίίδ 
Ι3ηιυηι οδίβηιΐυηΐ : ηιηΐΐο ηκι^ί» οηιίθ53 :ιο ρβΐ- 
νβΓ^α, νϋΙιιΓι δυηΐ ίηίοοίΐοηβδ ββιιΰΐηπι, ρΊι:ΐϋΓ3Β 
οουΙοΓίιηι, ρΓ«Γι•3οΐυδ ίηεοδδηδ, νοχ ϋίΙΪΓίοΐα, οου- 
Ιυδ ί1βχί1)ίΓΐ8 αο οπποδη», ηϊ6ΓεΙη<•ίυ8 Ιυηίοηΐίβ 
αηιίοΐυδ; 222 ^ο"* οηποδίοΓ, οαΐοοί ϋίδίΓαοΙί δίνο 
(Ιίδοίδβί. Ν;ιηι Ιΐ3Β0 οηιηία Γ€]ίπΐ ίη οο ςηοΛ (Ιίχίΐ: ι Ιη βηΓκ'Ιυ ϋεεβηΐί.»— « ΡΓοΓιΙϋηίοδ ρΐβιβίεηι.» €οη- 
?ηΙηι βοΙίδ ν6Γΐ)ί8 ρΓοΠίοπ ρίοίηίοηι, ορβιϋυδ νβΓΟ ίΙΙαπι ηΓς3Γ6. Οΰίηϋο ίΐηία οροΓα ΓΟδ <ιυ«(1αϊη 
δυηΐ 61 Ίη(ΙϋΓοΐ'εη(68, »ιιΙ)]ιιηλΐΙ , Βοηα. 
ΙλπΙι. VI, *), '•• ίΙ'ίιΙ. 3. 155 €ΑΡΐ:τ ν. (ΕηυΜΕ.ΝΊΙ ΊΜΟΟΛ ΕΡΙδΟΟΡΙ 

Α 156 ΚΕΦΑΑ. Ε'. ίηΜίίβΠΒ, ρτορίίτ ηαΐΜταιη α α/'ύαΜίΗ ^ιιΙ «χ #τ• 

ΤΟί€ Ι((6θπ7ΐΙΓ. 

II, Π-Ι&. ΜπΙίύν ίη ζϋϋηΐίο ώπαί γμπι οιηιιιιιι^- 
)€€ΐίνη(. €α:ΐ€τηιη ηινίίηί άοαη ηοη ρύΤΜίίΐο^ η#- 
ηηβ αΗΐυτίΐαΐ€ηι η*ΗΓραη ίη π'πιιν, βηΙ αα ίη 
ίϋαιήο, Αάα/η $ιιίιη ρτϊοτ [οηηαίηΜ «<Ι, ά€ίΗά$ Ενα : 
€1 Λάαιη ηοη [αίι ί€άηαΗ$, $€ά ΡΛηΙί»τ ΛΰάΗΐΐα^ (οϋ'α 
αί Ιιαιηρηαιοηί νΙ^ηοχία, ϋαΐνα Ιαηαη /ΐ€ί ριτ /ί• 
ΒύτοτΗΜ ρύηίταΐίοη^ηι, $Ί ηιαηιβΓ ίιΙ ίιι βά€ α€ άί" 
ΐ€€ΐΊοη€ €1 »αη€ΐίβ€αΐίοη€ ηι/η €α4ίίΐαΐ€, Ογ^ιμ 

9€ηίΙΟ. 

Νοπ &ο1ιιπι εχροΓα Ιιοηββίαβ ββκβ ηαπΗβΓοβ, &β(1 
α ΐ;ΐ€ΐ 1 111*11.18 ηο κιιϋ]6€ΐα8. 5ΐ(|ΐιίϋ6ΐιι ρθΓ &ί1βιιΐίιιιη Περί δι^ασχά Ιολ-, ^τι άτ^ρης γχ^^ ιτβ> €ίϋ γντάΙ' 
χας «Γκαι, δίά τI}^ φύσιν *αϊ τδ χά&ος τύ έξ 
άχάττις, 

Γντίι έτ ήανχίςί ματβατέτω^ έτ ΛάίΤχι ύΜΌΤογζ, 
Γνταικϊ δέ διδάσκειτ ούχ έχιτρέπω^ ίΛδέ αΰ* 
θεττεϊν ανδρός^ άΛΧ έϊνοί έτ ήσνχ/ζί. *Αδάμ γίφ 
χρωτός εχΛάσΟη. έΐτα Εΰα^ χαΐ ^Αδάμ ούκ ήχβ- 
Γΐ}^, ή δέ γυτί\ άαατηΟεΤσα έτ ααρα6άσε% ;^ 
γοτε, Σωβήσεται δέ διά της τεχτογοτίας^ ϋίτ 
μείτΜΤίτ έτ τ^ χίστει^ χαϊ άγάχχ^^ χβΛ άγΜσμιφ 
μετά σω^ροσύτης. Πιστός ό Λόγος. 

Ού μ^νον χο7μ(2ς άτ:2ΐτ«Ι τάς γυναίχχς «Τναι, 
&λλά χα\ σιγηρίις χα\ ύκοτεταγμένας• Δ&^ γάρ της ΒΊ^ιπΠεηι 8υιι^<^^1^οι1(^ιιι. < Ονίβρυπ) ηιυϋεπ ιΙοοβΓβ |) σιγής, τήν ύποταγήν σημοι(νου9(. % Γυναιχ\ β^ 2ι<ά- ηοιι ροηιιίΐΐη. ι Οιιιπθΐη Ιθ(|ΐΐ9€ίΙαΙί$ οοΓα^ίοηβιη α 
ηιιιΙΐϋΓβ η1)8ιιιΓι1. ϋ:ιοιιί:ιιιι (ηίιιι ΐαο6Γ6 688 ρπχ- 
ε^ρίι, ηβ Γ9ΐ;οιΐ3ϋί1ί (ΙοοεικΠ ρΓ«βιοχΙυ ΙοςυαιιΐιΐΓ, 
Ν«η (Ιοε<'ηηΐ, ίηςυίΐ, ηοη δοΐππι Ιιιιηιηιιη, 86ϋ ιιοςιιβ 
$|Ηΐ-ίΙυ&Ιί2. ΥϋΐΑΐ βυΐβιιι 028 ίη ΕιχΙββία &ίν6 ρυ- 
)>1]οα οοπι-ίοπΰ ϋοΰβΓΟ : ηβ«ιιιβ βηίιη η)θϋί8 οιιιηί- 
1)118 (]θ€ΟΙ*6 618 ίιιΐ(ΐΓ(1ίχίΙ. $ί<|ηί(]6ΐη ρ«Γΐιιί!ΐίΐ ίη- 
Ιοηιη ίΙΙί8 ιιΐ Ιί1}6Γ08 $υο8 ιΐοοοαηι, ςιιοΊ ίηρΓ0(;Γ6&5α 
άίΓίΐ. € Νν(|ΐΐ6 »ιιΐθΓίΐ2ΐ€Πΐ υ»υΓραΓ6 ίη νίΐ'αηι. » 
)ρ»ιιπι ηηηιςηβ ϋο€6Γ6 681 αηίοιίΐηίοπι αιΙνρΓδίιβ 
ν'ιηιιπ υ8ΐΐΓρ»Γ6. ι Αϋαπ) 6ΐιίιη ρηυΓ Γοπιΐ3(υ8 681.» 
ΟιιοιΓιαπι βΓ^υ ρΓίΟΓ ΓοΓπΐ3ΐυ8 681. ηο υ&αιρεί 3υ- 
ΙθΓίΐ3ΐ6ΐη ίη ν'ίΓυιη, 86ΐ1 8ΐιΙ)]ι*€ΐα 8ΐΐ. ι Αϋαηι ηοη 
Γυίΐ 8β(ΙιΐΓΐιΐ8. ι 223 ^ί ^^ (2βε6ριίοη6πι εοπΓοΓΑβ αχχιν ούχ ΪΊζνζρίτΛύ. ι Πίσαν ά^^ΡΚή^ λαλιάς &ν£ΐλβ 
τζ γυναικί, Έ::£ΐδί; γάρ σιγδν βύταΐς παρήτγ$ιλ<ν, 
(να μΙ} ττροφάσει ευλόγα τοΟ βιοάτχχ.ν λαλοίχν^ ΜηβΙ 
βι8χσχέτω33ν, 9ησ\, μή μένον άνθρώηινα, αλλά χα\ 
τινευματιχά. Τ6 δέ μ); βιβάσχχιν άιιηγόρβυην έν 
Ιχχλησί^• ΟΟ γ^ρ τιαντάπασ&ν αύταΐς τήν β:5ζχ^ 
άνεΓΛχ* τ^ως γ2ρ αύταΐς έιΐ'.τρέπχι διδάσχ&ιν αύτΑ^ 
αχτέχνα, δ::2ρ προΐών φησιν. ι Ουδέ αύΟχντεΙν 
&'.δ(;ός. ι Α^τ^^ γάρ τ>» διδάτχΐΐν, χαταυΟεντεΙν Ιστίν 
άνο^χ/ς. ι *Λβάμ γάρ πρώτος έπλασθη. » Έπχ\ ο3ν ^ 
*Αδάμ πρώτο; έπλάϊθη, μ^^ αύ9εντε:τω του ^νβρ^; 
ή γυνή. άλλ* ύποτετάχΟω. ι Άδχμ ούχ ήιεατήΟη. ι 
Ώς ττρός τήν σύγχριβιν τής άπάτη^ ήν ή γυνή ή»ι- 
τήθη, ούδλ απάτη 57τ\ν ή τοΟ Αδάμ. Πολύ 'χϊρ Ά γυνζιχλς δ^'ςααθαι του ξύλου χα\ φαγείν. "Οθεν άπ»- 
λογούμενος, ουδέ ήπατήβθαί φηνιν , άλλ* δτι ι Έ 
γυνή ήν Ιδωχάς μο» ^η06ν, Ιδωχέ μοι Χ3\ Ιφοιγον* ι 
ήρ^μα δειχνυς, ώς ουδέ έ7φά>.η τής βοηθού αχού• 
σας. ι Ούχ ήπατήΟη. » Πρ^^χες, βυνυ::αχούετβι• 
Πρώτος• ηιιη πιΐιΙίοΓ 80(ΐ!ΐ€ΐα ΓιιίΙ: ίιηο η6ΐ|υο ββϋυεΓιο Γυίΐ, ^ μ^^ν παρά του δφεως άπατηθήναι, κβ\ 1ηιρ^^ τη; 

61Τ0Γ ί|)8ίιΐ8 ΑιΙαιπ. ΡΙιΐΓ πιιιηι οηίηι (]ί8θπη)ίηί8 6$( 

1 8('Γρβη(6 ββιίικ'ί 61 9 πιυΙίΰΓβ αεοίρβΓβ ΟΓϋοπβ 

Γ^ι:^(ιιιη 61 6ϋ6Γβ. Ιίπιΐε η6ΐ|ΐΐ6 ίη Γ68ροπ8ίοη6 38- 

ξ6τίΙ 86 Γιιί8$6 86ϋιΐΓΐυιιι, 8οϋ Ι ΜυΙίβΓ ηπβπι ιΐεϋί^ΐί 

ιηίΐιί ίυ ηυχίΐίυιη, ϋοϋίΐ πιίΐιί 6ΐ €θΐηο(]ί **;> ΙααΙβ 

ιπηιιοη^ ηιιπά ηρηηε 3ΐΐιϋΐ3 οοηδοπβ Ι2ρ&«ΐ8 Γη6Γ3Ι. 

ι Νοη Γυίΐ 86ϋυοΐιΐ8. » Αϋνβιΐβ ςυοά 8υ1)αα<ϋ3ΐυΓ 

ΡγΊοΓ, (]Ηθϋ ρΠΓ66ί»8ίΐ. 

ΑΙΊο ηηοηιιε ηιοάο, Οιιοπιοϋο ηοη Γιιίι Α(1αηι εβ- 
ϋυοίυδ ? ΟυϊΑ π6(|ηο δεπρίυπι Ηοο ϋίείι, 8β(Ι πΐϋΙίβΓ 
ςυίίΐβιη ηίΐ : 4 5ΰΓρ6ΐΐ8 (Ιβοερίΐ ιηε. ι Αύαιη τβΓοηοη 
όίΓΐΐ ; 4 ΙΙυϋβΓ ϋβοΰρίΐ πΐ6 ; 80(1, ιΟεϋίΙ ηιίΐιί :Ν6(]υ6 
ΰΐιίιη χςιιαΙΙ» δυιιΐ ρ6Γ&υ9ΐ)«υιιι 6886 α εοηξεηίΐβ αη Κάί άΧΛως, Πώς ούχ ήπατήΟη 6 *Α8άμ; Ότι 
ουδέ ή Γραφλ τούτο λΙγίΐ, άλλ' ή μέν γυνή φηιιν, δτι 
ι Ό δφις ήπάτησέ με. > 'ϋ δέ Αδλμ,ού λίγει, δτιΈ 
γυνή ήπάτητέ μι, άλλ* δτι 4 Έδωχί μοι. ι Ούχ !^ι 
δέ Ιαον τδ πει90ή^αι όμογενεΐ χα\ βοηΟφ, χχΐ τ^ 
€οη8οη6, βΐ ρβΓ8υ38υιιι 6686 λ ΓβΓα, 86Γν3 30 δϋΙ>- |) ?:εισθήναι θηρίψ ^ούλφ χα\ ύποτεταγμένιρ. "Οβτε 

[11 έχέΤνο άπατης. *Αλλ* ουδέ 6 Αδάμ είδε τ6 ξύλον δτι ]60ΐ3. ΙΙΙικΙ ίΐ3ςιΐ6 Γηϋ (ΐ6€βρΙίοηί8. δειΐ ηεςυε Α(ΐ3ηι 
νίάίΐ Ιίςηυπι ςυθ(1 ρυΙοΙίΓυιη 6&86ΐα(1 6(ΐ6πϋυΗΐ, 86(1 
ηιιι1ί6Γ. < ΜυΙΐ6Γ &ιιΐ6πι βεϋιιοί». » ΙιΙΐ|υ6 ίη Ιιοο 
ρΓοΓεη η6 ηιυΙίβΓ (ΙοεεβιΙ. δβπτεΙ ηα:ιιςυϋ (ΙοευίΙ 
ιηηΙίοΓ, ίηηιιίΐ, 61 οιιπεία ενεΠίΙ, νίΓυπιςυε ίηοΙ>6- 
άίεηιί» ΓεείΚ οΐιηοχίυιη : αυείΟΓ εηίηι ίρ&ί Γιιίι 61 
€οη8υΙυίΐ υΐ εάετεΐ. Ιϋεο ηοη ϋίείΐ : Εν3 εεάυεία ; 
86(1, ΜυΙίεΓ 86(1υεΐ3, η3(υΓ&πι ςυ» Γαείΐβ ϋεοίρίαΐυΓ 
βί|(ηίΑε8η8. ι Γ3εΐ3 68ΐ ΐΓ&η8|[Γ688ΐοηί οΙ)ηοχί3. ι 
Νοη 8θΐ2 Εν8 Γαεία 681 ΐΓαη88Γ688ίοηί ο5ηοχί3, 8Γ(1 
61 υηίν6Γ8υπι πιυΙί6Γυπι 80<1αϋΐίυηι. Ουβηιαάιηοόυπι 
οηίηι Ιη Αάλΐη οπιηεβ πιοππιυΓ, ίΐα ίη Ενα οιιί- χαλδν εΙς βρώαιν, άλλ' ή γυνή. ι Ή δέ γυνή άπατη- 
θεΐσα. ι Τούτο ώς πρ6ς τδ μή διδάσχειν γυναίχα. 
Άπαξ γάρ, φηαΐν, έδίδαξιν ή γυνή, χαΐ πάντι 
άνέτρβψ2, χα\ τ]} παραχο!) ύπ»ύΟυνον ετζοίησε τδν 
άνδρα* αύτη γάρ είσηγήσατο αύτφ τδ φαγείν. Δι^ 
ούχ εΙπεν'Ή Εύα άπατηθείσα, άλλ\ <Έ γυνή, ιτην 
εύεξαπάτητον φύσιν δηλών. < Έν παραβάβει γέ- 
γονε. > Έν παραβάοει γέγονεν ούχ ή Εύα μόνη, 
άλλ' δλη ή γυναΐλών σύσταοις. Όσπερ γάρ έν τω 
*Αδάμ πάντες άποΟνήσχομεν, ούτως έν τί} Εύ^ 
παΐσαι παρέβησαν, ι Σωθήσεται δέ. ι Όρ|ς δτι ο» ** 6611. 111, 12. αΟΜΜϊΝΤ. 1Ν 

Εϋα; ζν μ^νης 6 λ4γος αύτψ, άλλα πιρΧ 
ί τώνγυναικών συιτήμχτο;; ι Σωθήσιται 
ι, 6(ά της τιχνογονίας, ι ούχ ή Εδ» μ-ίνον, 
β γυνή. ΤΒΧΥογονΙατ δέ φησι, τ^ μη μίνον 
λ>.λ χα\ χβτά Θε6ν άναγαγβΓν. Τί ουν 
αΐ πιρΟένοι καΐ στεΤραι, κα\ άτβιδίς κα\ 
:οΑώλαίτιν; "Απαγε! οΟ γάρ τοΰτ6 φησιν, 
χείβς αρετής ου σωΟήιονται• ά>Α* δτι χαΐ 
)ν{α ΙαταιαύταΓ; πρόφαακ; σωτηρίας, Ιχη'- 
ογημένου, τον» εξ οίκιίας αρετής σοίίεσΟαι. 
εινωσιν έν πίστει. ι Έάν, 9ησ\, στεφανίτβς 
ΐρέψυ, χα\ Ιμμβίνοσι τξ άρετί^. Τ£ ούν εΙ 
ή η, αναθρέψει α καλώς ; Αδύνατον μέν 
ν άναγαγείν χαλώς • -κλήν ει γένηταί, μι- 
. Τί δλ εΐ καλή ούσα κοχώς άνάξε» ; Άπ- 
; %λ%\λ^ των παίδων. Κα\ μάρτυς Ήλπ\ ό 
Πιστδ; ό λόγο;. • ^ϋτι δυνήσονταί, <ί\ζ\Ί^ 
:ς, συναΓ.ολαύβιν τής αρετής των παίδων. ΚΕΦΑ^ν. Ο". 

7ι^2 άρεττ\ς ΒΛίσχόαων, 

έχισχοχΤχς ορέγεται^ χαΛυυ ίργον *.τ/- 
,εί οίκ τότ έπισηοπον ^ άναΛίΛηΛτοτ 
7ς γυγαιχός άνδρα, ί-η^άΛίον, σώ^ρονα^ 

φίΛόζενοΥ^ διδακτικό^* ' μ^ χάρυινον^ 
«Γην, μτ{ αισχροκερδή, άΛΧ έχεικη, 

ά-^ιΛάργνροτ, τον ΙδΙον οϊκον ΜΟ,Ιώς 
ιβΓοκ, τέΜτα ίχοττα έν νΛοταγ^ μετά 
εμτόττ\τος 
Ίμ<&Οκον γράφων, δείκνυσι καθολικώς όποιον 

τ^ν Ιπίσκοπον. ι Καλοΰ έργου επιθυμεί. » 
ιλώ, 9^,σ{. Καλοί Ιργου, τουτίστι, λειτουρ- 

προιτασίας, επιθυμεί, ε? γε διά την τών 
Ιδηγίαν, κα\ ου διά δόςαν έπιθυμεΤ. Έπί- 
'άρ εΓρηται, δ•.ά τ6 έπυκοπείν δπαντα;. 
Λ Μο>θ3τ;ς έπεθύμησεν, άλλ' ού διά δόςαν, 
τδ συμφέρον τοΤς πολλοίς, ι Άνεπίληπτον 
Ινα μηδέν έαυτψ κακ^>ν βύνοιδεν. ΕΙ γάρ 
χαχώς ποιεί έπιΟυμών επισκοπής, ής διά 
^1ν έαυτδν ήλλοτρ'!ωβεν. € Μι^ς γυναικδς 
Ού τοΰτο νομοθετεί, δτι άπδ γυναικδς είναι 
ος τδν έπίακοπον, άλλ' %\ γίνεται, φη3\ν, 
ιικών, μή εΓη δευτερδγαμος. ι^Η δτι μίαν 
^ μίξιν γυναίκα τήν νομική ν • πλην, ?να 
ιακοπήν κληθείς, έκεΐνο πληροί • ι Ίνα οΐ 
φη7\, γυναίκας, ώς μή Ιχοντες ώσι. » Κα\, 
ιάντας είναι ώς χάγώ, » φησ\ν 6 Παύλος. 

γαμήαας, μεριμνί τά τοΰ κόαμου. » Πώς 
ιον φροντί^ειν κοσμικών πραγμάτων τδν 
ν; Τινές δέ περ\ Εκκλησίας τοΰτό φασκν 
ηκέναι, ινα μή μεταβή άπδ άλλης ε(ς άλλην* 
^άρ το πράγμα. € Νηφάλιον. > "Αγρυπνον, 
•ν, ζέο'/τα τψ πνεΟματι. « Διδακτικών. » Τήν 
ρθ3ΰνην, καΐ τήν κοσμιότητα, και τήν φι- 
κατά τους αρχόμενους ίχειν χρή. Προσ- 
υν τ^ διδασκάλου ίδιον, διδακτιχ^^ν είπ:•);. Β ΕΡ18Τ. Ι ΑΟ ΤΙΜΟΤΗ. 158 

Α Υ6Γ8Φ ρΓΦΥαΓίαιΐ» βηηΐ. ι δαίνβ Ιλίηοη Οβί. » Υί- 
(Ι6• ηυο(Ι ηοη<ΐ6 βοΐ» Ενβ ίρβί $6Γηιο 6γ»1, ββϋ <Ιο 
οοπιιηαηί ιηιιϋθΓοιη 8θ(]α1ίΓιο,8ίΐ οιιίιη: ι δαίνα 0«1 
ρ6Γ 1ίΚ>6Γ0Γυπι (|[6ΐΐ6ΓαΓιοποιιι, > ϋοιι βοΐα £ν9, 6(! 61 
(ΐυ3ίνί8 ηιυϋβΓ. Υοο&Ι ααίειιι τεκνογονίαν ηοη βοΙιιπι 
Ρ3Γ6Γ6, νβίυηι 6ΐί8ηι 3(1 Οβϋΐιι ίιιΐΓ0(1ιΐ€6Γ6. ^ιιΊ^ 
\%\\\\τ ?(]ί(Τΐ 3ΐίςυί5, αη ροΓβυηΙ νίΓ^ΐηο» «ι &ΐ6Γί1^8, 
ςυβρηυο ΓιΙιοήβ €αΓ6ΐι1 αο νΊ{1υχ? ΜίιΓηιιβΙ ηοςιιβ 
βιιΐϋΐ ΙιοΓ. άίάΐ; ηηοϋ βιια γΊπυιβ $3ΐνφ ηοιιύ^ιιΐ; 
80(1, ςιιοϋ οΐίαιιι ΙίΙιΐΜοηιιη ςοιιοΓοιίο βΓΐΐ οεΓη^ίο 
βηΐιιΐίϋ, οιιηι Ιιοο ίιι εοηΓϋ$3ο $ίι ςικκΐ €Χ ρΓοριία 
νίΓΐιιΐ6 βαΐνχ 0;ΐηΐ. ι 8ί ιιι»η56ΓίιιΙ ίιι Πιΐο. > 8ί 
€Ι]η5ΐο αΐΐιΐβιαβ βϋποβινβπιιΐ, βΐ ίιι νίΠιιΙβ ηηαιίδο- 
Γίηΐ. ΟιΓκΙ βΓ^ο 81 Ίρ8:ι ιιιαία ΓιιογιΙ, οΙ ϋοιιβ βάιιοα- 
ν6Πΐ? Είβπ θ(Τΐο ιιοη'.ιίι υΐ (|ΐι% ηκιΙ» ι>&ι 1)βηβ 
ίηδίΓυαΐ; 8ί Ιαιιιοιι ίΐα Γιαί,ιηοΓαάαιιι ΙιαΙίιϋιΙ.ΟιΓκΙ 
Αΐιΐοηι 81 ΰϋΐη Ιιοηα ΓιιοηΙ, ιιι:ιΙβ •>(1:ιε(:ΐ ? ΜΑΐαία 
ΓΓυρίυΓ βΓιΟΓυιη. ΤοβΙίβ 6ι»1 ΕΙί 83εΰΓϋο& **, ι €6ΐ1ιΐ8 
80Γη)θ, > ηβιηρβ ςιιοϋ ροΐβΓαηΙ ραίΓοβ 20 ιη&ίΓοκ 
ΓΓυί νίΓΐυΙβ βΙίοΓϋΐιι. 

οΑΡυτ VI. 

224 ^^ ιίπηίε ερί$€οροτνηι. 
III, 1•4• &*ί ςιάΜ €ρίί€ορί ιίιινι» αρρείίί^ Ηοηαίιηη 
ορΗί άείΐίίεταΐ. Οροτία ίΐβΐητ €ρ黀ορΗηι ητβρτβΐΐίη- 
ί'ιΰίΐύίη €»$€, <ιιιΐΜ< ΗΧΟΠΜ ηιαήΐϋίη, νηιϋαηίαη^ ιο- 
6πιιιιι, Μοάαΐηηι, Ιιοίίρίίαίειη, αρίαηαάάοΰείΐάΗΐη, 
ηοη νΐηοίβηΐίΐίη, ηυη ρβ^αιαυηιη^ ηοη ΙϋτριίεΓ Ιαϋή 
ανίάηΐΗ, $εά ίεηϋΗΐη, αΙΊεηηιη α ρη^ηα, αϋεηαιη αδ 
αναήίία: ηηι κκτ άοηιηί ΰβηε ρπΒϋΗ, φ^ι Ιίόύίοε 

ζ^ Ιιαΰεαί ίη $κΰ]€αίοηβ οίΐη οηιηι τΰνϋΓεηίία, 

Αϋ Τιιιιοΐΐιοηιιι 8επ1>(?η&, ο&ίοικΠΐ ίη |[6ιι6Γ6 ςυα- 
ΐ6ΐη οροΓίβαΙ ο$8θ ορΊ^οορπηι. ι ΙΙοιίύβΐυηι ορυβ 
(ΙΰδίϋοΓαΙ. ι Νοιι ΐ'βμΓοΙιοιιϋο , ίικρΓιΙ. ΙΙοηβ&ΐυιη 
οριΐ3, ηοιιιρο ιηυιΚ'Γΐ^ ηο ρΓα'8ί<1οπΙίχ άι;&ίϋβΓ8ΐ, 
ιιιοάο ρΐιη'ίιιιΐ) ίιιναιιϋοηιη) ίζπιϋα οι ηοη ρΓορκτ 
ςίοπαιιι ϋ68ΐ(1ϋΓΰΙ. Ερίϋεομιΐ8 ειιϊιη βίνβ βρβειιΙ^ΙοΓ 
<ϋεΐιΐ8 08ΐ, ςιιηϋ ιιηίν(?ΐ8ο$ &ριχυΙΰΙιΐΓ 6ΐ οΙ)86Γνύ!. 
Ουοίιίαιιι οΐ ΑΙο)':>γ8 οιιρίνίι, λΐ ηοπ ρΓορίβΓ £ΐο• 
Γίαιη, ^οιΙ ρΓορίεΓ ηΐϋϊΐαίΓηι πιιιΐιίδ ΓΐΐΓβικΙαιιι. ι Ιγ- 
ΓβρΓεΙιβη.ΗΪΙιΙΙοιη ('88«. > ΙΙΐ ηυΙΙίιιβ ηιαίί 8ίΐ 8ϋ»ί 
€0ΐΐ8είυ$ ; 8ί οιΓπη 8ίΙιΙ 8ίΙ εοη&είυβ, ηιαίβ Πιείΐ ου- 
ρίβηιΐο ορΊ^οορί ιηαηιΐΗ, & ςιιο ροΓ ορεια ϋοίρ^ιιηι 
ΓοείΙ »1ί6ΐιιιπι. € υιιίιΐ8 ηχοΓίβ πιαπιιιηι. > Νοη 
βίαίπϋ υι αΙι υχοΓβ ρβηϋΰβΐ ερί&οοριΐ3, αηΐ ηχοΓβιη 

Ι^ η606&83Πο 1ι;ιΐΜ:αΐ; $6ι1 8ί Πηι, ίηςιΓιΙ, 6 ιιΐϋΐΐ(1αηί$, 
ηοη 811 βαΐΐβιη 1ιίι^2ΐΐΜΐ8. ΑυΙ ίμιοικί εοηιηι'ϋϊΓιοιιβηι 
υηίεβιιη ηονεηΐ ΐΗ{{Ίΐΐηι»ηι υχοπειη, ίΐα Ιαηιβιι υΐ 
το€αΐιΐ8 3(1 βρίϋεορί ηιιιπυβ ϋίικί €0ΐιιρ1ϋ3ΐ : ι υΐ 
ςυί ΙιηΙ)6ΐιΙ υχοΓββ 8ίηΙ Ιαπιριηπι ηοη 1ΐ3ΐΐ6:ιηΐ;ι οΐ: 
ι Υοΐο οιηη68 6886 βίευΐ ο( 6%ο, » ίιιηιιίΐ Ρ&η1ιΐ8 **. 
ι Ουί υχθΓ6ΐη (ΙυχΊΐ, ουΓ3ΐ ςιΐφ ιηαηιΠ βιιπί ". » 
Οϋοηιο^ο 6Γ^ο «(μηιηι 68ΐ υ( ηιυη(ΐ3η3 ηβςοίία 
€υΓ6ΐ 6ρΐ8θορυ8 ? Οαίάαιη 9ΐυΐ6ΐη άο Εο€ΐβ8ί;ι αίυηΙ 
1)οε 6υηι (Ιίχί886, ηβ &1> υη3 ηιίςΓΟί 3ϋ βΓιαηι, ΐ(1 
6ηΊπι 3(ΙιιΙΐ6ηυπι 6δΙ. ι νΊ|[Π3ηΐ6Πΐ. > Ιηβοητηοιη» 
€υηεΐ8 ρ6Γ8ρΙα6ηΐ6ηι, 8ρίπΐυ ΓβΓΥβηίοηι. ι ΑρΙαηι 
3(1 (\ο€6η(1ϋηι. ι δοΙ)Γί6ΐ3ΐ€πι ηληιςυ6, ηιο<]«ϋί8ΐιι ββ. ιι-ιν. " Ι €θΓ. VII, 7, *ΜΙ)ί(1,Ι>5. 159 (ΕΟϋΜΕΝΙΙ ΤΠΙΟαΛ ΕΡΙδΟΟΡΙ 160 

^Ι ΙιοιρΙΐ9ΐίΐ8ΐ6ηι οϋαιη «ϊγ^ο €08 Ιι;ιΐΗ*Γβ οροΓίοΙ Α < Μ^ πάροινον. » Πάροιτοτ^ ο^ τ^ν μέβυνον λίγιι ςιιίΐιυ* ρΓ068ΐ. ΛάιϋιΙίΙ «ιγο ηυοϋ ιιΐλ){*ι$ΐπ ρΓΟ- 
ρΓΐυπι 681, <ϋε«ηΒ. Αρίυηι 9(1 άοοβηϋυιη. 925 
< Νοη νίηοίβηΐιιιη. » Υίηοΐεηΐιιιη βίνβ πάροινον ηοη 
<ΙΊ€ίι βΐιηο&ιιπ) : 1(1 βηίιη ηίηιίβ €Γ958υιη β88€ΐ, 8ο<1 
€ηηΙιιιιΐ€ΐίθ8ΐιηι 61 ρΓ9ρΓΓ80ΐυιιι. ΕυΓ8υιη ρ6Γ€υ880• 
Τ6ΐη ηοιι 6υηι (ΙίοΙι ςιιί ηίΐ9ΐηΊΙ>υ8 (*«(ΙίΙ, 86<1 ςυί Γη* 
ΐΓυιη ρ6Γ6ΐιΙίΐ 6οη86ΐ6ΐιΓι&ιη. ι Οαι βυχιίοιηυί 1>6ηβ 
ρΓΧ«ϊι. » Νλΐΐ)ΐ|ΐιί υηίοχ (Ιοιηιιί ρΐΊΒ688β ηοηηοτίκ. (πολύ ν4ρ ?ίν τούτο παχύ), άλλα τ'.ν ύβριντΙ^ν χιΐ 
αύθάβη. Πλήχτην πάλιν, ο6 τ^ν ταΐς χβρ^ «α^οπβ, 
άλλα τδν τήν συνβίδησιν πλήττοντα των ά&λφδν. 
ιΤοΟ (β(ου οΓχου χαλώ; προΐντάμινον. • Ό γάρ Ιν^ 
οΓχου προστήναι μ^ ιΐδώς, ή τοΟς φύηι νΙοΟς δύο Ι| 
τριΐς μή Ισχύσας οΙχονομησαι χαλώς, πως Έχχλη- 
βίας χα\ λάου τοβούτου προαταίη διώιτως ; ΔεΙ γΐρ 
αύτίν οΓχοθεν ί*/οντα φέρειν τά ιορ3ΐ(<{γρΜΐτΒ. 8Ι1ΙΙ ηιιί (Ιΐΐ08 νβΙ ΙΓ08 ηαΐυΓ8 Π1ίο8 Γ6€16 βιιΙ>6Γη3Γ0 ηοη ροΐιΓιΙ, (|υοπΐθ<Ιο ΕοοΙββίβΒ Ιλπίοςιιβ ροραΐ• 

€0ην6ηί(*ηΙ«5Γ ρΓ&Γ886 ρθΐ6Πΐ? ΟρθΓΐ6ΐ^ηίηθ Ίρ8ΐΐη) αΟβΓΓβ «Ιϋηΐ68ΐί(-8 πιι.τί Ιΐ856ΐ 6Ι6Πΐρΐ8• 

III, 5-7. Οηοά ιί φιχη ρνορπΛ έ/θ9ΐιιΙ ρτίΡαα ηοη ΕΙ δέ ης τον Ιδιου οίκον χροσττίναι ού* οίδί• 
ηονίι% ηηοΜοάο Ε€€ΐ€$ίαιη θ€ί ΓΐΐΓα6?ι ? Νοη ηβο^ χώς *ΕΛχΛησίας θεού έαιμεΛήσεταί ; Μ9ι Τ90ρν 
ρ/ιι//Ν/η, η€ ίηβαΐΗΜ ίη οοηάύηίηαίιοηίηι ιηΜαΙ τογ^ Ιτα μ}\ τνρωθείς εΙς χρψα έμχέσγι τον δίΛ' 
άίαΙ>οΙί. ΟρυϊΜ αΜί€9η ίΙΙηηι ει 6οηΜηι Παύετε <«»(ί- || €όΛον. Λεϊ δέ αυτόν χαΐ μαρτνρίαν χα^ήκ ίχεατ 
ηιοηΐηηι α6 εχίταηειε, ηε ίη ρτοΙ»ΤΗΜ ίηάάαί εί ίη ά.ιό τώτ ξζωΰετ^ ϊνα μίι εΙς όνειδισμότ έμπίσ^ ΙαηΐίίΊΐίΗ άίαΜί, 

ΟπαΐηοΙ) €81ΐ!ΐ3ηΐΓρί860ρί8 Ηχε€Γ8883 ρπΒοβρίΐ,ηβ 

ηβ νίηηΐεπίυβ Λΐΐ,ηβ Ρ6γοιι8!»ογ, 86(1 8Κ(|υυ•,.ιΙί3(|υο 
1ιιι]ιΐ8ηιοιϋ ? οιιιη (Π8οίρηϋ8 ρΓχείρίαΙ :< ΜογΙιΩ• 
€316 ηΐ6ΐιιΙ>Γ8ν6δΐΓ8 10ΓΓ681Π3 '\ Ι Ει : Ι ^υηΐ ηοη- 
ηιιΠί •)αί €ΙιΐΊ8Γι 63Γη6πι 6ΓυείΠχ6Γυη( **. ι Ιρ8β 
4|ΐιοςιιοεΐιπ3ΐυ8 εΓυοεηι ΙοΙΐ6Γ6, 61 8656 (|ηί οηιηΊΙ)υ8 
ρΓΦΟβρίΐ '*. ΓιΐΓ 6ΐΓιηι ηβη ροΐίυ8 &η{;6ΐο8 608 6886 
ρηκο'^ρίΐ, ν6ΐιιΐί 8(1 8.Γ€ΐιΐ3παηι ρΓοροπΊοηβιη ? Εΐ 
€ΐΊείιηιΐ8 ςυΐα 8υρΓ6ΐιΐ8 νίΠιιβ ρ3υ€0Γυιη 681 : ηηυΐ* 

108 ν6Γϋ 6θί86θρθ8 6886 0ρθΓΐ6ΐ)3ΐ, 8(1 8Ίη{ζΙΐΐ38 

€Γ2ΐ^8ΐ: 8 8ίη;ζηΙο$. Ν6 ^τ%ο ταπισι ιυΐ ίηιρο88ίΙ)ϋβ 

Γ6(Ι(Ι6Γ61 Μα*Ί 8 €ρί860ρ0Γυΐη ςΐΐί η606883Πί 6Γ3ηΙ, καί χαγίδα του διαΰόΛον» 

Τ{ δήποτε το?ς έπιτχόποις τά ι»χέα τα*3τα έΐ- 
έταζε, Κϋ) πάροινον, μη πλ^.χτην, άλλ' Ιπιειχη χα\ 
τά βμο'.α, ό τοΙς μαθηταΐς Ιπιτάβσων, % Νεχρώητιτά 
μέλη υμών τά ΙπΙ της γης * » χα\, < Είσ( τινις (Ι 
τήν του Χρίστου σάρχα Ιβτιύρωταν; > Κ9ΐ\ ό Χρι• 
βτ&ς 6έ αΓρειν τλν σταυρόν χα\ άχολουΟεΙν «Ιην 
Ιπέταξί. Διά τ( γάρ μή αγγέλους αύτοΰς είναι Ιτ- 
έταξεν, ώς πρ^ τήν τών λαΐχών άναλογίαν ; Καί φι- 
μεν, δτι ή υπέρτατος άρ:τή, ολίγων &τ;(ν. Έπιαχ^ 
πων δέ πολλών ήν χρεία χαΟ* ίταάτττ^φ Ιχχλησίκν 
είναι όφειλδντων. *Ινα ουν μή σπάνιον ή αδύνατον 
ποιήαη τ6 τών έπισχ^πων, χρειωδών δνχων, τήνμΙ• ΐΐΐ6(]ίοοΓ6πι ]ιιΙ)οΙ νίΓΐηΐ6ηι, Γ6Π) ίρ88ΐη Γ6(1(ΐ6η8 86- ΰ σην επιτάσσει άρετήν, εύπρ^σιτον ποιών τδ «ρβγμα. €6880 ΓαείΙβπ). € Οιιοηιθ(1ο Εε('ΐ68ί8ηι ΟρΙ. > 1)1)1 
ιπ3]θΓ8 ρΙιΐΓ3(|ΐΐ6 8υιιΙ ιΐ6ξοΓΐ3. Ι Νοο η6θρΗ]τΐιιπΐ. ι 
ϋιιο.Ι 311 νεό'^υτον, ηοη 8ί);ιΓιηΓ81 ]ιινβη6ηι, 86(1 Γ6• 
€€η(βΓ ίη 0(ΐ6 ίηκίηιειιπη. Νβητ 6ΐ ΤίηιοίΗευδ ίρ86 
;ι•ΐ3ΐ6 ]υπΊθΓ6Γ3ΐ,€;ιΙ (Ιίείΐ ίιι 86ςυ6ηΓιΙ)ΐΐ8 : ι Νβιηο 
]ιινβηΐυΐ6Πίΐ Ιιΐ3ΐη (]6$ρΊεΊ3ΐ » . 0ιΐ6πι γπΊπ) 8(11ιιιο 

(ϋδΓίρΐΐΙΐΐηΐ 088€ 0ρηΐΓΐ6Γ6ΐ, 81 (|1ΐί8 Γ8εί3ΐ ρΓΧοορίο- 

Γοηι, ίηίΙβιυΓ 61 (^χίοΙϋΐυΓ. ι Ιη €οη(ΐ6ηιη8(Ίοη6πι 
ίηΓ.ίιΐ3ΐ(1ί3ΐ>οΙί. ι Ιη 63ηΐ(]6ΐη οπηι (1ί8ΐ)οΙο εοηΐΐβιη• 
ηΑΐΊοηβιη, Ιη ηιΐ3πι ίΙΙε 6χ 8ΓΓ0^3ηΐία Ίηεΐ(1ίΙ. ι Α1> 
6χΐΓ3Π6Ί8. ι ΕχΐΓηη608 (1ί(:ίΙ 6γχ608. νΐιΐβ ςυηηιηηι 
2(1ΙιίΙ)63ΐ (]ίϋ£;6ΐιΓΐ3ηι. Οιιί(1 βυΐβιη 81 ιη3ΐΗ8 5ίΙ, 
1)ηηιιιη Ιβτηιεη Ιΐ3ΐ)03ΐ ΐ65Γιηιοηίυη) ? 1(1 ΙΙεπΙ ηοη 4 Πώς Έχχλησίαν Θεού ; > "Οπου χα> μ^ζω, φησί, 
Χ2\ πλείω τά πράγματα, ι Μή νεδφυτον. > 06 τίν 
νειότερον λέγει, άλλα τδν νεοχατήχητον. Έπε\ Χ8\ 
αύτδς νεώτερος ?|ν 6 Τιμόθεος, ι Μηδ8\ςγάρ σου τής 
νεότητος χαταφρονείτω , ι προΐών φησι. Τδν γάρ Ηι 
μαΟητην εΤναι δφείλοντα εΓ τις διδάσχαλον ποιήσει, 
φυσάται χα\ επαίρεται, ι Ε!ς χρΤμα Ιμπέση του δια- 
βόλου. > Εις τήν αυτήν, φησ\ , τφ διαβόλφ χατοΜ- 
χην, εΙς ήν έξ άτΜνοίας Επεσεν ΙχεΙνος. ε Άπό τώΐί 
Ιξωθεν. » Έξωθεν, τών 'Ελλήνων φησίν. 'Ορα τήν 
άχρίβειαν. Τί οΐίν ε Ι χαχδ; Ιστιν, Ιχει δΙ μαρτυρίων 
χαλήν ; ΤοΟτο αδύνατον. Άγαπητδν γάρ τδν δρθ^• 
τον μαρτυρεΐσθαι ύπδ τών Ιχθρών. Πλην τούτο μιτί ροΙ(-5ΐ. Λιη3ΐ)ίΐ6 68ΐ βηίιη υΐ ςυί ρΓθΙ)3Γΐ88Ίηιυ8 γ81, «^ τών άλλων άπαιτε?χαλών 'δγάρ, χα\, σύνδισμος δι;- ΐ68ΐ«ηιοηίιηη 3ΐ) ίρβίβ (]πο(|ηβ ί6Γ3ΐ Ίηίη.ίεί8. 22β 
Αΐΐλπιβη Ιιοε ίη(6Γ ε^ΒίβΓ» 6χροΙίι 1)οη3. Ηυε εηίιη, 
(Ι62ίίκη3ΐ οοη]ϋηεΐίο. Ει : Οιιί(Ι 3(ΐΐβηι, 8ί, οαηι 1)0• 
ηπ8 811, είΓοα νίΐ3ηι Γ6ρΓ6ΐΐ6Π(ΐ3ΐυΓ ? ΙΙΙαιΙ ςηίιίεηι 
(1Ί(ΏεΗ6 681 : νεΓυιη 8ΐ Ι8ΐί8 8ίΙ, ηβ Π3ΐ 6ρ^^^εορι18. 
Οιΐθ(] 81 ηΙ) 6χΐΓ3η6ί8, ιιιυΐΐο ηΐ3^ΐ8 α Γγ31γϊΙ)ιι8 Ιιο- 
ηυπι ι1(*1)6ΐ ΙιαΙ>6Γ6 ΙβδΓηιιοηίυηι. ι Ν6 ίη ρροϋηκη 
ίηεί(1:ιΙ. • Οπί ηΐ3ΐιΐ8 ΓιιβίίΙι ρΓθΙ)Γυηι 3ε εοηΐηπιβ- 
Ιίαχη 8η8ΐΊηβΗίΐ. ι Ει ίη Ιβηηειπιι (ΙΙ;ιΙκ))ΐ. ι Νληι 8ί 
Ιη 8ΐί()ηο ηϊ8ΐπ8 Γυ6ΓίΙ, 8Γιιιπι Γαείΐβ 8ίΙ)ί 8(1(1ίΐ 13- λοί. Τί δέ εΐ χαλδς ών λοιδορεΤται κερί τδν ρίον; άν- 
σχερέ; μίν, πλην 6 τοιούτος μή γινέσδω έκίσχοπο;. 
Εί δέ άπδ τών Εξωθεν, τιολλι]) μάλλον άπδτΰν άδελ- 
φιΰν. ι Ίνα μή εΙς όνειδισμδν έμπίσ]).! Μ4λλ8ΐ χαχί^ 
ώνύνειδίζεσθαι χα\ ύβρίζεσθαι. ι Κα\ παγίδα τοΟ δι•• 
64λου. » ΕΙ γάρ ή, φησ\, χατάτι χαχ>^ς, χα\ άλλην 
αύτφ ευχερώς τίθησι παγίδα. ΕΊ γάρ Ιχ του δνειδί- 
ζίσΟαι χα\ ύβρί^εσΟαι εΙς άιιαρτίας Ιχτρέπεται, Ιρ« 
πίπτει εΙς έτερον πάθος της όργης χα\ της μνησιχ•- 
χίας * ούδε\ς γάρ άοργητ\ φέρειν δνειδισμδν δύναται. ςυ6ηιη. Ν3πι 8ί εχ Ιιοε ς(ΐο(1 ριοϋΓβ ραΐίΐυΓ εΐ ίη]ηπ8, 3(1 ρ6εε3ΐ3 (1(:η6εΐϊΐ. ίη λΐίαηι ίηείιΐίΐ 806€ΐίοα68ΐ 
'ΙΧΛ. εΐ ηιειηοΓί» 1η]υΓί3Γυηίΐ : ηειηο εηίηι ρΓοΙιπιιη Γ6γγ6 |>οΐ68ΐ 8ίε ηΐ ηυΙίΑ ΐηη^αΐυΓ ιγα. 

II!, 8*10. ϋΐαεοΗΟί ίΐίάεηι ^οιηροβίΐοε, ηοη ΰίΐίη- ^ιαχόνονς ώσαύτο^ς σεμνοϋς^ /ιΡ| διΛόγονς% •^ ΟοΙΟδδ. ΗΙ, δ. " Οα'3ΐ. ν, ϋ. " Μ^ΐιΙι. χνι, 1 1. εΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΒΡΙ8Τ. Ι ΑΟ Τ1Μ0ΤΗ. ΚΛ 

χοΛΛφχροσέχο^τας^ μϊΐ αΙσχροχεμδΒΪς, Α 9'<μ, ηοη ηιηΐίο νίηο άφάϋοί^ ηοη ίητριΐ€Τ Ιποτί τό μνστήριοτ της χΐστεως έτ καθίφξί 
Γ«ι. ΚαΙ οΰζοι δέ δοχιμαζίσθωσατ χρω•» 

δίακοτΒίτωσαν^ άνέγαΛητοι δτης, 
»τβ τους πρεσβυτέρους πχρίλιπίν; "Οχι 
αύτοΰς τοΙς Ιπισχόποις. *Α γάρ περΧ έπι- 
Ιπε, ταυτα'χα\ ΓΛρ\ πρεσβυτέρων &ρμ'5(&ι. 
χάρ χλ\ αύτο\ ιερείς τέ είσι χ.α\ δ;βασχ9ΐλ(αν 
στευμένοι. < Μη βιλόγους.» Οίον, ύπουλους 
ους. ιΜή οΓνψ πολλφ. ι ΟύχεΙπε * Μη με* 
ουτο γάρ πολΟ ιοχϋ ήν), άλλα, Μ^] πότας. 
, φησ\, μή μεθύσχωνται, χαυνοΰσι μέντοι 
;α; τ6ν τ^νον. <Έν χα^αρ^ συνειβήσει. > 
ταιτεί χα\ βίον. ι Κα\ ο^τοι δε βοχιμαζέ- 

> *03περ, φηβ\ν, οΙ Ιπίσχοποι, ίνα μή &9ΐ 

κας ωσαύτως σ^ρνάς, /ιή διαδόΛονς^ κη- 
, Μίστάς ^^ χάσί. άιάκοτοι ίστωσατ 
'-αΐΜός άτδρες^ τέχτωτ χαΛώς χροΐστά» 
ύ τώ^ Ιδίων οίχωτ, 01 γάρ χαΛώς διαχο^ 
Ο, βαθμάτ έαντοίς χαΛότ περιποιουτται^ 
Ιήκ Λαφίηχσίατ έτ χΐστει τ^ Ιτ Χριστφ 
Ίαντά σοι γράρω, έΛχΙζωτ έΛΘεΙν Λρός 
7Τ • ίάτ δέ βραδύνω. Ινα είδ^ς χώς δβΐ 
Βεον άναστρέξ^εσθαι, ήτις έστΙν Έ«- 
θβον ζώντος^ στνΛος χαΐ έδραίωμα της 

»• 

:3ς, ού τάς οΙασδήποτε λέγει, &λλά τάς διχ• 

Γ( γάρ Ιβούλετο μεταςυ των έν τφ χλήρί,ο, 

5ή:ΐοτε γυναιχών έπιμνησΟήναι; < Μή βιαβό- 

εΤπεν &νω, Διλ^γους. < Νηφάλιους, ι Εύ- 

^ γάρ τ6τών γυναιχών γένος. ΔεΙ ούν νήφειν 

•πνεΐν. *θ9ο> γάρ εύχε(ρωτοι ταΐ; άπάταις 

>ύτφνήψεως χρή^ουσι. ι Πιστάς έν πάσι. » 

II χα\ β:ω• ι Μι2ς γυναιχ6; άνδρες. » Όρ^ς 

ιύτά χα\ παρά βιαχόνων απαιτεί, & πζρά 

ον; Ταύτα βλ χα\ περ\ βιαχονιασών βεΐ 

. ιΤέχνων χαλώς προϊστάμενοι. » Παντα- 

ΕΟ τίΟησι, βουλ^ιχενος οΓχοθεν αυτούς φέ- 

Ιλεγχον. ι Οί γάρ χαλόις βιαχονήσαντε;. » 

οίς χάτω πείραν εαυτών δεβωχότες ,χρη• 

(έως εΙς προχοπήν χα\ πα^ρησίαν ελεύ• 

ήν Ι πι του Χρίστου, ι Κα\ πολλήν πα^- 

> Τίς βέ σχο(η πα^^ησίαν έν τΨ^ τοΟ Χρι- 
ςει, εΐ μή 6 μετά της πίστεως χα\ όρΟώς 

ΤαΟτά σοι γρά^ω. ι Ίνα μ*) τ6 περ\ τού- 
άσσεσθαι, εΙς άθυμίαν έμβάλτ\ τ6ν Τιμ^θεον 
Κι τ6ν Παΰλον παραγενέσΟαι, δρα τί ψησιν* 
έ βραδύνω, ι Επειδή Πνεύματι ήγετο, χα\ 
ιτατο που χελεύεται ύπ6 του Πνεύματος 
, διά τούτο άε\ αμφιβάλλει, ι Ήτις έστ\ν 
α θεοΰ ζώντος. » Όστις οΓχος, Έχχλησ(α 
ϋ ζώντος * ούχ ώς ό *Ιουδαΐχ6ς ναδς, άλλα 
στι χα\ έδραίωμα, τουτέστι, βεβαίωσις της 
. Ό γάρ να^ς, φησ\, τών τύπων της άλη- 
ΙΙραιωμα. Καλώς δέ τ^^, ι θεοΰ ζώντο;. » Μή 
γ\, πρ4ιχΓ|ς δτι έξ ανθρώπων πληρούται* 
}ίρ€ίρ χτΧ αντφ άνάχ2ΐται, χα\ αύτδν Ινοι- αρίάοί ; ΐ€η€ηΐέ$ ηι^^β/^ηΊιιη βίίεί αιιη ρντα εοιηάνη- 
Ιία. ΑίηχΘ Ηί ρτοΐαηίχτ ^ηκε, ά€%ηά§ %ηίηηίτ€ηί^ 
%ί€ ηΐ ηειηο ροαίι %ΙΙο9 ΰήιηίηαη. 

ΟιίΑΐη υΚ) επιιβηιιι ρΓ65ΐ)χΐΡΐ'08 ρΓ3βΐ6ΓΠΐί&ίΐ ? Ουία 
6ρΐ&οορί$ ίρ808 ρβηπίβΰυίΐ. Ν;ιιιι ί\\ϊΛ όι\\ί άβ ορΊ* 
ιοορίβ, Ιΐ9Β0 βΐίαιη αρίλΐ ρΓββΙχίοπϋ : βίςυίιΐοηι 61 
ίρ&ί 8ΐηιΐΙίΐ6Γ βυιιΐ &αο6ΓϋοΙο8, βΐ άοηβηϋί ιηιιιιιιβ 
§11>ί εοιΐ€Γ£ϋίΐυιη 1ι&1)€ηΙ. < Νοιι Ι)ίΙ:ιιβιΐ68. » Ι1ο€ 
€81, ηοη ϋοΙθ8θ8 3ε ΓΓ8υ(ΙυΙοηΙο8. ι Νοη ηιυΐΐο νίιιο 
(ΙβιΙίΐοβ.» Νοιι (ϋχίΐ : Νοη οΙ)Ηθ8θ8, (η&ηι \ά «ϋηιο- 
(1υ:η €Γ9&8υιη 68$6ΐ,) 8β(Ι, Νοα 1)ΙΙ)ίΐοΓ€8 Οιιαηςυαηι 
βπίιη ηοη ΙηβΙιπβηΐυΓ ΙηηυίΙ, Ι&ηιβη βηιοΙΙίυηΙυΓ α 
οοΓίΙίδ ΓοΙ)οΓο• ι €υηι ρυπα οοη8€ίβηιΐ8.» Ρί(ΐ6ΐιι π:- 
ςιιίηΐ €ΐ νίΐδίη. ι Αίςιιβ Ιιί ρΓθ1>6ΐιΐιΐΓ.ι Ουβηΐ8(1η«ο* 
Β όΐίηι 6ΐ «ρί8εθ}ΐί, ιιί ηοη 8ίηΐ ηβιφΙι)'ΐΐ βινβ ηονίΐίί. 
III, ϋ•45. ΜηΓί€Τ€$ ΜΐηιΗίΐίΤ ιηοέ/^ιίαι, ηοη ϋα^ 
ΐΛπιηιο$α$, νίρίΐαηΐα, βάία ίιι οιιΐ)ΐί6ιιε. ΙΗαζονί 
»ίηί κιιίιιι μχοΗμ ηαηΐί^ ηπΊ ΙίΙίβηι ηΰΐε ρταίίηί €ί 
ρτορηη {αηιΗίη, ΝαηιηνΙ ί>€η€ ηνιηΐναητίηί, §Γα • 
άηιη «ί6ί ^οιιιιιη {ΐ£ηηίηίηί, €ί ηιηΐίαηι ΙίΰύΠαίβηι ίη 
βά$ ηπα €$ί ίη Οίτπχίο ^€^η. Νωα Ιί6ί ίΰΗΙ^ο, βρ^<• 
Γίΐιιι [θΓ€ ηί ναύαηι αά ΐε άΐο ; ςηοά εί Ιατάίη 
ν€η€Τ0, χι ηοτίί ηηοηιοίΐο οροπεαί ίη άοηο Ού% Τύτ- 
ββη', φιω €ίΐ ΕϋΗείία θ€% η'ν^η/ιε, ΰοΙχΜχα €ί ϋα^ 
Ι^ίΙίηΐ€ηι%ίη ν€ηίαΐί$• 

227 ^(ΐΙίβΓΜ άιάί ηοη ςπΐ8ΐ!Ι)€(, 86ά ηυ» η!- 
ηιείΓαηΙ. Ναπι ςυίϋ βίϋί νεΙΙεί, 8ί ίηΙοΓ θΐ ηιιχ οΙβΓΐ 
8ΗηΙ, ηιοηΐίοηβιη Γ:ΐ€βΓΓΐ ϋβ ςυίϋιιβνίβ ηηιιΠβΓίϋυΒ ? 
^ ι Νοη €&Ιυηιηίθ9η8. ι Οιιοϋ βιιρβπυβ <ϋχΐΐ : ΒίΙίη- 
ξυ£8. « νΊ§ί1ηιιΐβ8. > Νβιη Γ&οίΐβ ϋβοίρίΐυΓ ηιυΐίβ- 
Γυιιι (;(*ηυ8• ΟροΓίοΐ βΥ%ο ϋίΙΊςοηΐΐ'β 6886 αο ¥ί§ίΐ2ΐΓ6• 
Ουαιιΐο βηίηι Γ&οίϋυβ (Ιεοβριίοηίϋυβ εαρίυηΐυΓ, 
1:ιηΐοη)&]οπ €^οηΐ ^ί^ίΐ&ηιί». ι Ρί(1:ΐ8 ίη οπιηί1)υ8. ι 
Ιπ Οιΐ6 6ΐ¥ΐΙα• < ΙΙηίυ» υχοπβ πίΐβπΐί. » νί(ΐ68 ηυο 
ρ&οΐο βη(ΐ6ΐη α (]ί3εοηί8 εχρβίαΐ, ςιι» Λ βρί8εο- 
ρί8 ? ΗοϊΟ 8υ(€ΐη βϋβιη ιιοείρί οροηβΐ ύ^ ιηυΙί6ΐ1Κ>υ8 
ςιΐ9 ηιιηί8ΐΓ9ΐηΐ. ι Ουί ΠΙ>6Γί8 1>6ηβ ρπΓ8πα. • 
1)Ι)ίςπ6 Ιιοο ροηίΙ, νοΙοηβ 608 (Ιοπΐθ8ΐί€8πι αβΙτΓβ 
ρΓθΙ)ηΐίοη6ηι. ι Ναηι ςυί 1>βη6 ηιίηΙδίΓΒνοπηΚ. » Ουί 
ίη ίηΓ€ΠοηΙ)ΐΐ8 βιιί Ι)θηιιιη ιΙβϋϋΓίηΙ βχρβΓίιιιβηΚυηι, 
ί;ΐ€ίΙβ 8(1 ρΓΟίιιοΐίοη^ηι νβηίβηΐ €ΐ ΙίΙ>€Γΐ:ιΙοιιι ηιιββ 
681 ίιι €1ιπ8ΐο• ι Ε)Ι ηιυΐίαιη ΙίΙιβιΐιιίοιη. » Οιιί8 8ΐι• 

Ι) Ι€!η ρ0886ΐ Ιΐ9ΐ>6Γ6 Ιί1>0Ι-ΐ3ΐ6ΠΙ ίη βΐΐβ €1ΐΓΐ8ΐί, ιιίβΙ 

ευιη ΟιΙβ Γβοΐαςιιβ νίΐβ 7 ι Ηομ; Ιίϋί 8€ΓίΙ)0. ι Νβ 

ρΓ0ρΐ6Γ<•1 ςυοό ΙΐΚΟ 8€η1)6Γ6ΐ, 8ρ6ΐη 8ΐΐ]ί€εΓ61 Τί- 

ΐΜ0ΐΙΐ6υ8 ϋβ ρΓορίηςυο Ριυΐί &<1νβηΐυ, νί<ΐ6 ςηίά 
ϋίοαΐ : € Ουο<1 8ί ΐ8Γ<ϋυ8 τβηβΓΟ. » Ουοηίαηι δρίπιυ 
<Ιυο(!ΐ)9ΐυΓ, ηβςυβ ηο¥εΓ8ΐ ςυο ]η1)6ΓβΐυΓ α δρίηΐιι 

υΐ αΙΐΙΓβΙ, ί(]60 86ΙΙΐρ€Γ 1ΐ9Β8Ίΐ8ΐ. Ι ΟΐΙ8( 681 €Γ€ΐ(*8ί» 

Ββί νίΥϋΠΐίβ. > ΰυβΒ ι1οηιιΐ8, 68ΐ Ε€θΐ68ί8 Οβί τίνειι• 
Ιίδ : ηοη βΙευ( ^υ^8I^υπ1 ι«:ηιρ1υιη, 86(1 οοίπηιπι 
681 61 8ΐαϋΊΙίιη6ηΐυηίΐ• Ιιοε 68ΐ, βΓΠΐ8πΐ6ηΐυηι Τ6Η(8- 
118. Τοιηρίυπι 6ηίπι, ίηηιιίΙ, ΙχρΙοαηι εηΐ νεΓίΐΑΐΊ• 
8ΐ;ιΐΜΠη)€ηΐυιη. Ει ϋοηβ, οίΐ, ι Οβί νί¥βηΓΐ8. > Ν6(|υο 
6ηίηι 8<1ν6Γΐ»8, ίηςηΐ(, ςιιο<Ι ΙιοιιιίηίΙ>υ8 ΓΓρΐ68ΐιΐΓ : 
ηαπι ροΓθ•υιη 6Χ66ΐΙίΙ• 61 ιρβί 6Χ8ΐΓϋΙΙαΓ, Ιρ8υπι^ιΐ6 
Ιΐ3ΐ>ιΗ ΊιιΙΐ8ΐΓιΐαΐ0Γ0ΐη• 163 ΟΑΡυτ νπ. 

ϋ^ άίνίηα ίη€ατηαίίοη€. 

111, 16. Εί ΰίίτα ΰοηίτονεπίαη Μα^ηηη €»Ι ρι>- 
Ια1ί$ ηΐ|^<Ι«Γΐ»Μ. θ€η$ ηΛηψϋΛίΜΒ €$1 ίη ύατΜ, 
ίΜίΐίβεαίίϋ €ΐΙ ίη ιρΐπΊκ, νίιι» €%ί αηρίϋ», γηκάκα- 
Ιιιι €ΐΙ 9<*ιι/Ι6ιιι. ^ά€$ χΐϋ Ιια^ϋα αΐ ίη ηιιαιάο, 
ααΜπιρίΜί αΐ ίη ρίοήα. 

288 * ^^^^^ €0ΐιΐΓ0ν6Γ&ί8ηι. Ι Νβιπο βηίιη ϋβ 
Ηοί'. ;Αΐΐ)1)ί|;Ίι. Εΐ ιη^^πυη! €&1, β1 ιιιγ&Ιβι ίυιη β&Ι, εΐ 
ρί6ΐ;ιΓΐ9 ιιιγ&ΐβΓίυιιι 6•1 Οϋε» ΐ|ΐΐφ ίιι ιιο6ί8 68ΐ, ηοο 
υΠαιη ΙιαϋνΙ ΙιαΡ:ίίΐαΐΊοιΐ€ΐη. Υίϋββηο |;γ3<Ιιι8 7 
1 ϋ(ΐυ5 ιιιαηίΓϋ3ΐαΙυ8 6&1 Ίιι €αΓηο, ι 6ΐ €9ΒΙ. Ο^^ίηϋΰ 
ϋ'κίΐ ηινδίβπυιη.ΙΠϋ 611*1111 ςυί Ίη ε&ηιβ Ιιοιιιίιιί1)υ5 
η);ιηίΓϋ$ι&Ιυ» β&Ι, ΙιΊε ηοη αΙ) Ιιιιιηαηίβ οουΐίβ ]υ5ΐυ8 (ΕΟϋΜΕΝΠ ΤΒίαΛ ΕΡΚεΟΡΙ 

χ ΚΕΦΑΛ. Τ. κι Β ΠίρΙ θβίας σαρχύκτβωςφ 

ΚαΙ όροΛογουμέτως, μέγα ίστί τό της 9ϋ<η• 
€Βΐας μνστήριοτ. Θβός έρατίρώθη έκ σαρκΧ^ ίδι• 
χαιώβίΐ έτ χτεύμαη, Ιύφθχ\ άγγέΛοις. έχηί^χΒη 
έτ ίΟτΒσιτ^ ^χιστεύβη έτ χόσμφ, ά^'ΒΛήρθιι έτ 
δόξχι. 

ι Ομολογουμένως. • Ου γάρ τι; &;/φιβάλλει «ρ\ 
τούτου. Κα\ μέγα 1τ:\, χ«\ μυΐτήριόν έστι, χ»': βν- 
Οίβζίζς Ιατ\ μυιτήριον ή καθ* ί^μ^; πίϊτι;, χ»\οδτι 
άμφισίτιΐήσιμον Ιχει τι. •0ρ|1; αναβαθμού; ; ιθιΐ; 
έφαν«ρώΟη έν σαρχί. • Είτα λίγίΐ τδ μυττήριν». 
ΈκεΙνο; γάρ ό έν σαρκ\ τοΓ; άνΟρώποις φανιρωΟ:•;, 
ουτο; ου παρλ άνΟρω::£^Λ£; ό^ΟαλμοΤς δίχχιο; έζ^ςΐ- 
Οη, ά/.λά τοί; του Πνεύματο; οφθαλμοί;, τοΤς έρΣυ- ]ϋ(1Ίΰ;ιΐιΐ8 6^ι, 8€(Ι οευΐί^ δρΊπΐιΐδ, ςιιΐ 8ϋΓυΐ9ΐιΙυΓ 

«Ιίαιη ρΓυΓυηαα ΟβΊ". Οί€ΪΙ βυΐβιιι : ^υΜΊΠ€8ΐ(ΐ3 ■* νώιι χα\ τλ ρ-χΟη του Θ«οΟ. Ί>^ Ιϊ. Έδιχαιώθη, 
ϋδΙ, ρΓορΙβΓ οαηιβιιι. 0ιι.ιΐ6ΐιιΐ8 βηίιη Οουβ βδΐ, ηοη δια τήν αάρχα. Καθ6 γάρ Ιίτι Βε^, οΟ οιχα;ο•3τ2'., 

άλλλ δικά ιοί. ΤοΟτο χα\ ό ίτροφήττς Ιλεγεν , ι Ό; 
άμαρΐίαν ούκ έι^ίη^εν, ούδΐ ευρέθη δ^λο; Ιν τω 
στδματι αυτοϋ. • Ό έν άγίοι; Κύριλλο; έν τω δωδε- 
χάτω xεφα>α(φτώνX;^α^/ω^ φηβίν ^Ος έ^αιτεράτ:η 
έτ σαρ»ϊ, έδιχαιώθη έτ Λτεύματι. Κατ' ού^ίνα γ^^ 
τρόπον, ταΤς ήμετ^ραι; άσθενείαις τ,λω. ε Όν^•, 
άγγελοι;, ι ΟΟ γάρ ήγν4ησαν την χατλ σάρκα αϊ- 
τού γέννησιν. — ε Έδιχαιώθη εν ιτ/εύματ:. > [Ο!• 
ΚΟΤΜ.] Κα\ 7:ο(αν έδιχαιώθη διχαιοαύνην ή αύτ&οι- 
καΐ09ύνηχα\ άτη^λύτρωσι;, 6 της δικαιοτύνη; "Ηλιο; 
κατά τΐ^ Μαλαχίαν; δ δηλοΙ τ! ν άκραιφνε ϊτάττ,ι» 
χα\ χαΟαρωτάτην δικαιοσύνη ν , την 1χπλήρω3:ν δΓ,- ]υβΐΙ1Ί€3ΐιΐΓ, Μ(1 ]υ•ΐίΟολΙ. Ηο€ 61 ρΓορΙιοια ϋί€6ΐ)αΙ : 
1 Ουί ρβοοΑίΗΐη ιιοη ίΰοίΐ, ηεςυε ϋο1υ8 ίηνβηΐυδ οβί 
ίη ΟΓβ 6]υ8*'. ι &ινυ8 ε3ΤΓΊ11υ8 ϋυοϋβείιιιο οαρίΐε 
βϋΙιοΙίοηΐϊΛ 9ΐΊΐ : Οιιί ΐΝαΐ(ί/>ι/α(ιιι αΐ ίιι εανηε^ 
]ίίζί%(ί€αίηι €%ί ίη ιρίηΊιι : ηυΙΙο βηΊιη πιο<1ο ηο3ΐπ8 
Ιη1ίιηιίΐ3ΐίΙ>υ8 ΙυίΙ ο1)ηοχΊυ8. ι ΥΊδυβ 681 αϊ) 9η£;β< 
ΙΊβ. ι δίςιιΊϋΐ'Πΐ ηοη Ί^ηοΓαγεΓυηΐ ςεηεΓαΐΊοηϋπι 
ίρ8ίυ$ 86ΐ'υη(]υιη ε^Γηεη). — ι 1υ8ΐ1ϋ€α1ιΐ8 68ΐ Ίη 
8ρίΓΊΐυ. » Ει ςιίΑ ]υ5ΐΐΩθ3(Ίοη6 ]υ$ΐϋΐ€3ΐυ8 68ΐ 18 
(]ηί 681 Ιρ8Δ ]υ&ΐίιΊα 6ΐ τειΙεηιρίΊο, δοΐ ]υ8(ΊιΊ2Β]υχΐ3 
λ]&1:ις1)ίαιη**7 ςτιοϋ βί^^ηΊΩοαΙ 8Ίηε6Π88Ίιηλΐη αο 
ριιη8$Ίπΐ3ηι ]υ»ΐΊιΊ3ηι• εοηιρίεηιεηΐυπι νίιΙεΓιεεΙ ΐ6{3Γιιιιη ]ιΐ8ΐΊ0θ3ΐίοηυηι, (Ιο ςυΊΙ)υ8 ΙοαηηΊ άίοο- ρ λον^τι των νομικών δικαιωμάτων* π:ρ\ ώντιοΊωά*/- 
Ιι.ιΐ : € 8ίιΐ6 ιηοάο, 816 επίιη (ΙεοεΙ ηο8 εοπιρΙεπε ν|) Ιλεγ&ν* ι'Λφε; &ρτι* ούτω γάρ ?:ρ£Γον ^^μΐνέ^ΐ'. οπιηεπι ]ιι&ΐΊιΊ3ΐη **. ι ΟυοηΊ3ηι ειιΊπι ϋβ 1)3ρΐΊ$ΐΡ3- 
1*18 ρΐ'Χ'εορεΓλΙ Ιεχ, νειΓιΙ ζά Ιοηίαηειη υΐ Ι)3ηο 
€0ΐιιρΐ6Γεΐ : ςυβηιαιίοιοϋυηι τΊϋεΙίεεΙ είΓευηιεΊδίο- 
ηεηι ιΐ οΙ>ΙαΙίοη68 ϋβ ρπιηοςοηΙΐΊδ. Ουίϋ αυΐβιη 8ΊΙ>Ί 
τιιΐΐ ςιιοά 311 : ι Ιη βρίΓΊιυ ? » δρΊπΐιι 86ΓνΙΐυΐΊ8 
οοη8ΐΓΊεΐιΐ8 6Γ31 Ι&Γ361 ρ6Γ ρηηίεπίεηι Ιοςβαι, ηοη 
βηιπ) Ιΐ3ΐ)υΊΐ ^ρίπΐυιη 3(1οριΊοηΊ$, ηβηι ΙιΊο ϋ1ΐΓί&ιΊ3• 
ηί$ ϋαΐυ8 681, ςιΐ€Πΐ3<)ηιθ(Ιυιη (Ιίοίΐ Ραυίιΐδ : ι Οιιχ 

βΠΓβυΟΙ 681 1θΓυ83ΐ6Π) ΙίΙ>ΐ;Γ3 6ί(1, ςϋΟ! 6&1 ηΐ3ΐ6Γ 

οιιιιιΊιιηι ηο&Ιπιηι *^ ι ^^^^ι επ^ο ; Ου3)ΐ(|ΐΐ3ηι Ιο• 
ΐ;β1ι*8€θΐηρ)βνΊι ]υ8ΐΊϋε3ΐΐϋη68, 3ΐΐ3ηιεη ιιοη 8ρίπιυ 
86Γ\ΊΐυΙί$, (Οιιυιιιοϋο βιΓιιη Ίιΐ ΓβεεΓβΙ ςυΐ 3ΐίυ8 
ςποςηε ΙίϋοΓοβ τεάάίΐ ?) 80(1 δρίπΐυ 83ηεΙο, απΊ 68ΐ ττληρώσαι πδιανδικαιοσύνην. » Επειδή γάρ κα\ πε^\ 
βαπτισμάτων ένετε'λβτο ό νδμο;, ηλΟιν έν Ίορδάν]) 
κα\ τούτον πληρωααι, ώαπερ άμ^λ£ι την πιριτομήν, 
κα\ τά; υπέρ των πρωτοτοκίων προσ•;ορά;. Τί όέ 
βούλεται τ6,ι Έν π^^εύματι ; ι Πνεύματι δουλεία; ήν 
κατίσφιγμένο; ό Ισραήλ, διά τοΰ κολάζοντο; νδμον. 
0^ γάρ είχε τ6 πνεύμα τη; υίοθε3:2;• τούτο γάρ Χρι- 
στιανοί; δεδώρηται, καΟώ; ^χ[Ίί και Παύλο;* ε Ή δ^ 
άνω Ιερουσαλήμ ελευθέρα έστ\ν, ήτι; έστ: μήτηρ 
ΤΜίντων ημών. ι Λέγει ούν, Εί και τά; νομικά; έπλ;- 
ρου δικαιοσύνα;, άλλ" ού τφ τή; δουλεί:•.; ι:νεύματι 
(πώς γάρ, όκα\ τοΰ; άλλου; ελευθέρων ;), άλλάτά» 
άγ{φ Πνεύματι τώ τή; υιοθεσία;, δπερ έλαβε χατά 8ρΊπΙιΐ8 3(]ορ11οηΊ8, ςυειη 3Γεορ11 ]υχΐ3 1ιυιη3ηΊΐ3- Ο τ^άνΟρώπινον, ή μίντίδώρον προξένων ό γνήσιο; ΤΙ^;, Ιβηι, ηο1)ί8 «Ιοηιιιη )ιοε εοη€ΐϋ3η8 Ιε^Ιΐίηιυ» ΕΐΙίιΐ8 
εΐ6]υ8(Ιΰΐπ βιιΙι&ΙαηΐΊ» ειιιη δρΊπιυ, εΐ ιιοη βίϋί ίρ8Ί. 
0αριιΐ3(1αιθ(1ιιιη νίϋεΐίεεί εΐίβιη ρΓ6ε3ΐ>;ΐΐιΐΓ, ηο$ΐΓ38 
ρΓ(;068 Γε(1ιΐ6ΐΐ8 3εερρΐ:ιΙ}Ίΐ68 : εΐ ΙειηρΙυιη νο€3ΐ)3ΐ 
8ΐιυηι εθΓριΐ8**, ηυΊ Ιιοε 3($^1>3ΐ υΐ ηο8 Ιοιηρΐ» ΟεΊ 
ε(0ε6Γ6ΐηπΓ. Εΐεηίιη ςιιΊ ]υχΐ3 Εναη^βΓπιιη ]υ5ΐί κα\ ομοούσιος τψ Πνεύματι, κα\ ούχ έαυτώ. "ϋτπερ 
άαέλει κα\ ηύξατο, τά; ημών εύχά; ευπρόσδεκτου; 
ποιών, κα\ να6ν τδ οίκεΐον έκάλει σώμα, ναού; ήμά; 
θεού γενέσθαι προξένων. Κα\ γάρ χα: οΐ κατά τδ ΕΙαγ- 
γέλιον δίκαιοι, (ντω; πνευματιχο\, 9:ολλφ τών έν 
ν^μω δικαιουμένων πάλαι ύπε^^έχοντε;. βυηι, ν6Γ6 δρΙπΐιΐ3ΐ68 βυιιΙ, 229 Ιοη^β ϋ8 ρΓ;€επ)ίιΐ('ηιίθΓ68 ηιιί «ιΐίηι Ίη Ιοββ ^υ^ι^Ω^αι)3η1υΓ• ΑΙϊο ηχοάο. ι ^υ8Γ1Γι^3ιυ8 εβί Ίιι βρΊπΐιι. » ΙΙοο 
681, 8ρΊΓΊΐυ3Γιΐ6Γ 61 ηοη ]υχΐ3 Ιβ^οπι. δίςηίϋειη 
6ΐΊ3ηι 01101 Ι6($3ΐί3 εοπιρίβίκιΐ ρΓβεερίη, ηοη ]ιιχΐ3 
Ιβςριη β» εοηιρΐ6ΐ)αΐ, 86(1 8ρΊΓΊΐιιαΙΊΐ€Γ. Λυΐ ηπΊα 
ΙΊεεί ε3Γη3)Ί1^υ8 εί ςΓ3ν1ϋιΐ8 εοΓϋβ ηοη \Ί(1(^Η;ιΙιιγ "ΑΛΛως,ι ΈδικαιώΟη εν πνεύματι. ι Άντ\ τοΟ, ΐΛΐυ- 
μαχικώς έδικαςώΟη, άλλ'ού νομικώς. Κα\ γάρχα\τά; 
νομικάς πληρΓον έντολά;, ού νομικώ; αύτάς ,ά/Λά πνβυ- 
ματίκώ;έξ£πλήρωσεν."Η δτιεί χα\τοΙς σαρκικοί; χα\ 
βα;/ϋκαρδίοις ούχ έδ^κει δεδικαιώαθαι (έλεγον γάρι " ΙΟοΓ. II, 10. " Ιδη. ι.πι, 9. »^Μ31η^^.. ιν, 2. •♦ Μ;.πΙι. πι, 15. •• ΟηΐΛΐ. ιν.2Γ.. «• 4οί• •• »^ 137 εΟΗΜΕΝΤ. 1Ν ΕΡΙδΤ. Ι ΑΟ ΤΙΗΟΤΠ. 138 

τ^Μ^φ έτ πΙστ9ί• Χάρις, I^βο^• ^Ιρήνη άχό θεοΰ Α ιηη€ή€θτάια €ί ραχ α θ€θ Ρα(τ€ ηο$Ινο €1 €/ιπ•(• 
Ι^ρός 4/<ώτ χαΐ Χρίστου Ίησον του Κυρίου /#«» Ώ<ηΛ\ηο ηοιίτο. Τ& λτυφον χ«\ ννν δ<{χνυ9(ν, δτι φησίν * Ούχ άπ* 
1|ΐαιιτου προνήλθον, &λλ* έιητράπην παρ3^ θβοΟ. 
Που βΐ Ιιατάγη ; Έν χοΧς Πράξεσιν, Ινθα φη3\ τ6 
Π^Ομα, 1 *Αφορ(9ατέ μο( τδν Σαυλον χα\ τ6ν Βχρνά 
€χν, • χαΐ Μα 6 Κύριος πρ^ αύτδν, • ΕΙς Ιθνη μα- 
κράν έξαιηστβλώ σβ. ι *Αλλ* δπβρ ό Τί6ς ή τ6 
ΠΜΰμΛ &πέταξι» ταύτα τδν Πατέρα φησίν έπιτετα- 
2<ναι• *Εν γ^^ρ θέλημα έστκ της &γ(ας Τριάδος. 
• Κα\ Κυρίον Ίησου Χρκστου της έλ::(δος ημών. ι 
Πολλά μέν, φησ\ν» οΐ Απόστολοι κάσχομβν, άλλ* 
Ιχομιν τ^ν Θι^^ν Σωτήρα ήμων, χα\ τ6ν Χριβτδν 
Σωτήρα της Ιλι:(δο; ημών. Τ6 γάρ, ΙχΛΖτ^ρΛ, άπ^ ΜοϋββΙίβιη βΐηιη ηπη€ ο&Ιθη<ϋΐ ίη 60 ςυοά ϋίοΐΐ: 
Νοη 9 ιηβ ίρβο λ€€€85ί, 86(1 ηιίΐιί α Οβο οοιηηήδβυοι 
Γυίΐ. υΐ>ί λοίβιη ρΓ2ί€6ρΙυιη Γυίΐ? 1η Αοΐίβ αροβίο- 
ΙοΓίιιη €11111 9Λ\ δρίπΙιΐΒ : ι δβ^Γβ^Αΐβ ιηίΐιί δβυΐυιη 
θΐ Β8Γη9ΐΙ>αιη ^ ; ι θΙ υ1>ί Οοηιίηυβ >(1 βυιη : ι ΑιΙ 
(βηΐββ ρΓΟουί ϋΐΊααιη Ιβ *. ι Βοά ςυοό Ι^ίΠυ» ]υ8- 
811 λυΐ δρίηΐυβ, Ιΐ£€ ΡλίΓβιη 3ίΐ ]υ88ί$86 : ςυο• 
ηΐΒΐιι υηλ μι βαποΙ» Τήηίΐλΐίβ νοΙυηΐ&8. € Ει 
Οοιηίηί ΙβΒίι ΟΗπ»Ιί βρβί ηοβίηο. » Μιιΐΐλ ςυί<1«ηι 
ρ&ΓιιηοΓ, ίηςυίΐ, ηο8 αροΒίοΙί : δβϋ Οβυηι Ιιαϋβ- 
ιηυβ δβητλίΟΓβιη ηοβίΓυιη,οΙ 0ΙΐΓί8ΐΜΐη δοιναΐΟΓϋπι 
βροί ηο8ΐΓΦ. δί(|ΐιί(1βιη & €οηιηιυηι 8βη8υ 5υΙ>αυ- χοινοΟ νβητέον. Αΰτί^ς γΑρ «αρέχει, φησ\ν, ελπίδα Β (Ι1βη»Ιοηι 681 δβητδΙΟΓβιυ. Ν,ιιη ίρ^β, ίηςιιίΐ, ρΓ3ε1)€ΐ 

Ιΐ'. οωΟώμλν. ιΓνησίφ τέχνο^.ι Βαβαί ! βσην έπβδεί- 

{ατο πίατιν ό Τιμόθεος, ώς χα\ διά ταύτης γενέσθαι 

Πι:«λου τέχνον γνήσιονί Ουδέν γάρ ένήλλαχτο χατί 

φ ΐΐίστιν. % Χάρις, Ελεος, ι Τλν Ιλεον ενταύθα 

Ιηύχεται, μή ιΐωθώς, δειχνυς τόν τε πρδς αύτδν 

«46ον, χα\ δτι ηλε{ονος Ιλέου χρήζουαιν ο1 διδά- 

«χαλοι. 

ΚΕΦΑΛ. Α'. 

Ό»§ϋ ΤΊίςΒίς άγάΛΐ\τ Βεοΰ όδη^ίίΐς, ^ίι^ άχροσ- 
ίί9ή νομιχης ανάγκης. 

ΚΜ»ς ΜαρβχάΛεσά σιτ, προσμέΐναι έτ ^Εφέσφ 

Μϋρ^υ^μΜΤος ίΐς ΜακεδοτΙαν, Ινα ααραγγ€ίΛχίς 

Γΐσΐ» μ^ι έτΜροδιδασκΛίέΙτ, μηδέ αροσέχειν μύ' βροιιι ηικχΐ ΒβΓΥοιιιυΓ. ι Οβιηιαηο Κΐίο. > Ραρφ*. 
ςυαηΐλΐη <1βιηοιι&ΐΓλνίΙ Οάβιη 210 ΤίιιιοΐΙιβυΒ, υι 
ρβΓ ΙΐΑηο ςιιοςυβ ΟβΓβΙ (βηη&ηιιβ Ραυίί ίϋίυβ. Νί- 
Ιιϋ βηίηι ΙΐΗηιυΐΔ(υ8 €8ΐ οίΓοα ΓκΙοιη. • ΟΓ&ιίη, 
ηιίββηοοΓάίλ Η Ρ&Χ. > ΜίδβπΰοηΙίΑΐη Ιιίο ρΓ0€9ΐ(υΓ, 
ςιιοιΐ Γ<θ(;Γβ ιιοη δοΐβΐ, θ8ΐβιι(1οη8 ηΐ3]οΓβιη 6Γ(:3 
Ιρκυπα λΟβοίαιη : βΐ ςηοά ιη8]θΓί ορυ« 68ΐ ηιί&βΓϊ- 
€0Γ(]ί9 ρι^εβρίΟΓϋιυβ. 

ΟΑΡυΤ Ι. 

ϋ€ άνταΐΜ αά αΜ0Τ€ίη ί)^ί, ^κι' ρΓοηιιι ί^ραΐί οαηαι 

η€€€ί$ίΐαί€, 

Ι> 3-4. Οηιηιαάηϊοάηηι τοραυί ΐ€, ηΐ τίηαηβνα 

Ερίΐ€ίί ΟΗτη ρτοβά»€€Τ6Γ ίη Μα€€άοηιαιη, \1α [οΰίίο : 

«Ι ά€ηΗηΐί($ ςαίΙ>αίάαηί ηεαίϋί νίΐαηίητ ρταοερίοή- Φας χαΐ γετεοΧογΙαις άχεράττοις. ΑΧτιτες ζητιί^' € ^«ΐι η€€ αίΐεηάαηΐ (αΜη €ί ρ^ηβαίορίή βη€ €αηη στις Μμρέχουσι μοΛΧοτ ή οίκοτομίατ θεού, τ^ι^ 
έτ χΙστ9ΐ. 

*ϋρα Ιχέτου χα\ διδασχάλου βήματα. € ΠροομεΓ• 
ναι &ν Έφέβφ. > (ΜΑλλον γάρ ούχ ήρχεσεν ή Παύ- 
Μο ΈΐΕΐστολ^) τούτους διορθώσασθαι.) ΈντσΰΟα δέ 
«ντ&ν έκίαχοπον έχεχειροτονήχει• ι "Ινα ΐταραγγεί- 
λι^ς τιαίν. ι Ούχ είπε, Παραχαλέσης, &λλ\ 'ύς πρ&ς 
διεφθαρμένους, μετά αύστηρίας παραγγ^(Λ^^, φη- 
ν:ν. € Μή &τεροδιδα(ΐχαλεΓν. > ^Ησαν ψευδαιιύστολοί 
τίνες άπ6 Ιουδαίων, πάλιν έπ\ τ^ν νύμον έλχοντες, 
χα\ νόθα έϋϋΐα χατηχοΰντες δόγματα, ι Μηδέ προσ- 
έχειν μύΟοις. » Μύθους λέγει, τά ιιαραπε ποιημένα 
δίγματα. Ό γάρ ταύτα λαλών, έτεροδιδααχαλεΤ. 
% &β\ γενεαλογ<αις άπεράντοκς. > Πάππους γάρ χαΊ ^ 
προγόνους ήρέθμουν, οίον οΐ Ιουδαίοι τους άμφ\ τλν 
θεαπέαιον *Α6ραάμ, έν αύτοΤς έγχζλλωπιζόμενοι, 
χαΊ μηδέν αύτοΙ χρηστδν πρ^ττοντβς. Τ6 δέ, ι *Απ8- 
ράντοίς, » οΤον, τοις μή Εχουσι πέρα; τι χρηστδν, ή 
το{^ λέγουσιν» τ) τοΙς άχούουσιν. ι ΑΓτι.ε; ζητήσεις 
παρέχουσι μέίλλον. » Ε( αΐ ζητήσεις έν χαταγνώσει 
είοΐ, πώς ό Χριστός * ι Ζητείτε χαΐ εύρήσετε, ι χα\, 
• ΖητεΙτβ τάς Γραφάς ; ι "Οτι ή ζήτησις τών μέσων 
έστ(ν. Ένι γάρ ζητείν χρηστά, ώς τ6, ι ΖητεΤτε 
τ1^ βα«ι>Αίαν τών ουρανών. » Ένι χαΐ ζητεΤν χαχά, 
6ς οΐ φιλόσοφοι τά ουράνια χα\ ούσίαν θεού. Έν- 
ο(ίν ζητήσεις , τάς άνυήτους φησ\, τάς έμφι- ί'ώηι : ηΛΟ! ηηα'$ΐίοη€» ρηεΰεηΐ ηιαρίί ςηαηι ΟεΊ 
οτάιηαΐΊοηβηι^ ηνα €$1 ρ€τ β(ί€ΐη. 

Αηίιιια(1νεη6οΙ)$ο€Γ&η(ί8 βΐί^ιη ρΓ^8^6ρ(0Γί8 τβΓΐ)3. 
ι υι Γβηΐ9ΐιΐ6Γ68 ΕρΙΐ6$ί. Ι (Μο^^Ίβ εηίιη 0Γ6<]6η(Ιυιη. 
681 ηοΐι 88118 Γυί88β Ρ2ΐυ1Γ Ερί$ΐοΐ2ηι ^ά Ηθ8 €ογπ• 
(611(108.) Πιο Δυΐ6πι ίρδυιη ΟΓϋ'ιηανοΓΑΐ 6ρί$οορυιη 
ι υι (Ι6ΐιυη1ίβ8 ςυϋ)ΐΐ8(1αιιι. ι Νοη (ΙίχίΙ, 01)86€Γ68, 

86(1, Υϋΐυΐί 6Γ92 608 (]»! 60ΓΓΙΐρ(ί $υηΙ αυ8ΐ0Γ6 (16- 

ηυηΐίεβ, ίηςυίΐ. ι Νβ 8ΐπ3 υίαπίιΐΓ ρΓχε6ρΐοηΙ»ιι$! » 
Εχ Ιμοχιβ 6ΓαιιΙ ςυί(}&ιη ρ86ΐΐ(1ορο$ΐο1ί ςυί ΓυΓ8ΐιπι 
λ(1 Ι6|;6ΐιι ΐΓ2ΐΙΐ6ΐ}ΑηΙ, 8(1υ1ΐ6πη2 ΐΓα(ΐ6ηΐ68 λΙΊλ ύο^- 
1X1318. ι Νΰ€ 8ΐΐ6ΐΐ(ΐ3ηΙ Γ3ΐ>υΓΐ8. > Ρ«ιΙ>υΐ38 (Ιίείΐ 
Ιΐι1ιι1ΐ6πηα (1θ{;ιΐδ3ΐ9ΐ : ςαί εηίηι Ιιχο ΙοηιιίΐυΓ, 3ΐίο 
υΐίΙυΓ ρΓ9β£6ρΐΟΓ6. 4 Εΐ (βπβΑΐο^ίίδ ίιιΐ6 οαΓβηΙί- 
1)08. ι Ανο8 ηαπιςυβ 36 ρΓος6ηίΙοΓ68 η(ΐηΐ6Γ3ΐ)3ηΐ , 
4]η6ΐη3(Ιηιο(]υιη 1\ϊά'ΛΪ (Ιίνίηυιιι ΑΙ)Γ3Ηηη), ίη ΊΠίβ 
§Ιοη3ηΐ68, 6υηι ίρςί ηίΐιίΐ \Λ\ίάβ (1ί{[ηυπι ορ6Γ3Γ6η- 

ΙΙΙΓ. Οΐ10(] 3υΐ6Π1 3*11 : ι Ρίΐ16 €3Γ6ηΐίΙ>ΙΙ$, > Ιιοο 65(, 

ςιιχ Οπρπι ηυΐΐυηι 1]3ΐ>βηΐ υΐϋ6ΐη3υΐ(1ίεϋΐιΐίΚ)υ8 3υΐ 

&υ(1ί6ηΐί1)υ8. ι Ουχ ςυχ8Γιοη6$ ρπχΐιβυΐ πιη^ίδ. » 

5ί (ΐ9ΐηη3η1υΓ ςυχδΐΊοηεβ, ςυοπιοϋο 3ίΐ €1ιη8ΐυ8 : 

ι Οιι£γΊ16 6ΐ ηινβηίβΐίε*; > 61 1 δ€Γυΐ3πιίηί δεπ- 

ρΐιίΓλε ^ ! ι ΟυΊ3 ςυχβΐίο 681 η)6ϋί3 61 ιη(1ίί(θ 

Γ6η8. 211 €<»*ΐίιιβί^ β'^ί'" β^ ^βηβ ςυ«Γ6Γ6| ιιΐ 
ί11ιΐ(1 : 4 ϋυ9ΒΓίΐ6 Γ6βΐ)ΐιηι ϋεί' : ι οοηΐίυ^^ίΐ βΐ Π)3ΐ6 

ςυ»Γ6Γ6, υΐ οαηι ρ^.^1ο8ορIή οοοίβδίία ςυβΓυηΙ 36 • Α61. 1ΙΙΙ, 2, • ίΙ>ί(1. 47. • Ι.ιιρ. ιι, 9. * ίοηη. τ. 39. • ΜαΙΙΙι. 
ΡΑΤΚΟί. Γικ. 0X1 \. VI. 53. 139 (ΕΟυΚΕΝΙ! ΤΕΚΧΙΕ ΕΓΙδΟΟΡΙ 140 

υ^ϊ 5ϋΙ)βΐαηΙΙ«ιη. Ηίο βΓίΟ ςυχιΓιοιΐ€8 οίου ίηιβη- Α λονβίκους. ι Ή οΙχονομ£αν βιον. • Τί Λ φχονόμι^. &»ΐα$ »ο €0ηΐ6ηΓΐ083•. ι Ουληι ΟβΙοΓίΙίιίλΙίοηβηι. » 
Οαίϋ αυΐβιη ΟΓϋίιι&νΊΐ Οβυ&Τ υΐ ςιι» Ίρ«Ίυ8 §ιιιιΙ» 
Ιίιΐο 5υ5ειρΊ;ιαΐιΐΓ : βυηΐ €ΐΓιιη ίικοαιριχΙιβηΒίΙ)^!»• 
Ρ«Γ Ιιοο :ιαΐοηι ςυοό ηΐίοηββ <ο ιΙβιηοη&ΐΓ&Γιοιιββ 
(Ι6 ϋηοςυοςιΐΰ ΓβςυίηιηΙ (ηαιη &ΙΙ« »υιιΙ ςυβαίο- 
ΐ)ο&) Οβι ΓββίιΙιιηΐ ι1ί8ρο5ίΙίοηί• 

1,5-7. Ροττο βηη ρτΛ€€ρΐ{ €»ί €Ηαήία$ €Χ ρηψο 
ζοΐάβ €ΐ €οη$α€Ηΐία ίίοηα α€ ρά€ ηοη ίίΐΗπίαία, Α 
ηηα>υ$ ΐίοηηνΙΙί αΙ>€ηαηί€» ά£β€Χ€ηίΛΐ αά χαηχίο' 
φήιιηι, νοίεηΐΒΐ €ΐ$€ Ιερ'η άο€ΐοτα, ηοη ίηΐ€ΐΙίρ€ηί€ί 
η€φΐ€ (^ΜΛ ΙύηνΗηΐητ^ ηεηνα ά€ ηΜίΰΛΒ αξβτΜοηΐ. 

^ιιο() 51 ΙίΦΟ 3(Ι$Η, βΐΊλΐη ε«•$αΙ)υηΐ λΙίοιΓίΒ υΐι 
ρΓΧ€ορΐθΓί1)υ9. Ουοη)«(1ο? ΟιΓια οι θο ςυ(Ηΐ ηοιι σ<ν ό θεά; ; Τ6 πίσηι 6ή(χσ6αι τ1 αύτοΰ * Α :ατ&λΐ|- 
ΐΓ;α γίρ. Τφ δλ λογΐ9μου; χα\ Αηοδχίξβις ΙηΙ έχί- 
στου ζητχΐν (τοΟτο γ^ρ αΙ ζη'ήσβις)» χ\ νοΊί θιο} 
δ(0ΐχή9€ΐ Ανθ(σταντχι• Τό δί ιέΛος της Χ€ί^αγγ^Λ!αζ έστίτ όγάχη |« 
καΟαρας^ χαρδίας χαΐ σνν8ίδιΙ\σΒ^ άγαθης^ «αϊ 
χίστεως άη'χοχρίνου. ^(ϊν τίνες άστοχι\σξΐΐΨ• 
τρς, έζ€τράαι\σακ εΙς ραταιοΛογΙεΐτ^ ΘέΛοτης 
βίναι Υομοδί^άσκοΛοι, ρή νοονίΎες ιη\τ% ά Μ 
γόνα, /<ήΓ£ χερΙ τίνων διαε^εαιονιται. 

Ταύτη; γ^ρ οΟστ;; , χα\ τ^ ^ζι^Λ\ΖΛΖx%η\^ 
Ιπαύιτο. Πώ; ; "Οτι έχ του μ^} Αγαπάν, φθόνος 3ΐη;»ιιΐ, ίι;νί(1ία ΊηςιιΟΜίίηι ίιΐ8ΓβϋΊΐϋΓβΓΐ5ίΐρπΡ0<»ρ• ** ιίαΓ^λΟέ τιοι ττρίς του; διοασχζλου; Ιχ τοϋ Οίλι:¥ 10Γ€5, Πΰ νΰΐίΐΐΐ 608 ϋ&8β ρΓΧ*ϋθρΙΟΓ6β, Οΐ 6Χ ΙΐΟΟ 

ίοη:>ϋ(μΐ6ΐιΐβΓ &Γιβιιΐ8 υΐιπιΐυΓ ρΓΧ€6ρΙΟΓϋ>υ8. € Εχ 
ρυτο οοΓιΐ6. ι ΟοηΐίηςΗ εηίια οΐ βχ ίιιιριιΐΌ €0:<ΐ6 
ι1ΐΓΐί;οΓι*, ιιΐ ΰ£ΐ Ίιι ϋίΙοείΊοηο Ιαίιυιπιηι «ϋ ΙαίΓοηοι. 
Υλ ρυΓο εοΓίΙο, υΐ 61 ροΓΓϋαΐαηι, ίηςιΓιΙ, οΙιαηίΑΐοηι 
Ίρ&ί^ ρΓ.Έ£ίρΊ;ΐ8• δίηυίϋβιη ςυχ ιη8{ί8 εαρϊΐα κυιιΐ 
ΒΡίηιοηυπι, Ίη εχοΓ(Ιίθ 61 ίη Γιηβ ΓϋΓβΓυηΙ Ιιί ςιιί 
ρΐίϋιίριυηΐ. ]ιι\9η(ΐ9ΰ ιυεηιοπχ ΚΓ8ΐί8. ι Εΐ εοηδ- 
ιιπιΐϊα Ιοη». » Νοη 63ΐη, ίιΐφπΐ , ΓβηιιίΓΟ ΐ]ΐι» 
(1υηΐ:)χηι αά ν6Γΐ)η υδςυο ρΓοΙοιιϋίΐιΐΓ, ηυ^ϋδ βΐ ία 
ΒΐιιπιΙ:(ΐίοηϋ οβεϋ ροΐ08ΐ, 86(1 ιΐΐ&ηι ςυχ α εοΓίορΓΟ- 
£0(1 1 1, εοί|υϋ ρπΓΟ : ςιΐ3β 8 6οη86ί6ηΐί8 οΐ 63 ςιΐφ 
ίηιΐί' παδί'ϊΐυΓ εη(;ίΐαιίοη6, ςυχ 8θΐ3 η'ιΙΓι) 1ΐ8ΐ)6ΐ 8ί• αυτούς είνακ βιδανχάλους. Λο'.πΙν έχ τούτου, τ^ 
έτεροοιδα3χαΑ£ΐν. ι Έ/. χαΟαρχ;, φητ:, κ^ρο:α;. • 
Έΐτ: γάρ χα\ έξ ακαθάρτου χαροία; άγαΓ.^ν, οΤα{ 
8:9'.ν αΐ τιΰν /.ηττών ττρ^ς τους λτ^ατάς φιλίαι. '£χ 
καΟαρ5ς χαρδίας, Ινα Χ4\ τ*;ν άγάπτ,ν έντ*λ?,, φτ,σ*:, 
ί:αραγγδΓ/.ί;; αΟτοϊ*. Τα ^ζρ των λόγων χιφί/α-^ΐΗ 
δ^;τ:ρα, ?, έν ττ,οώτοι; ?; έν τε/.ίυταίο:ς οιάτο κύμνη- 
μόνευτον λέγουϊΐν οΐ Γαραγγέλλοντες• ι Κα\ 3υν:ι- 
δήι:ω; άγαΟης ι Ου μόνον, φητι, την δχρ•. βημά- 
των ζητώ, ήτι; χα\ Ι ν \ΛΤΛΥ.ζ.'.ζι\ δυνατά: είναι, &/ΐ8 
την άπ6 χχρδίας, χα\ ταΰτη; χαΟ^ρ^;, την άπ^ 
συνειδήσεως, χα\ του ΙνΟεν λογισμού, δ; μ^νος Ά 
άνυπόκριτον ίχει. Τίς γαρ έϊται δς αύτ-^ς έαυτίν ΐ))υΙαΓιυΐιίϋ. ϋιΓίδ 6ΐιίιη 6π1 ςιιί 86ίρ$υιη ΓαΙΙαΙ» 3υΙ ^ Οποχρίνιται ; ή χρύτ^τιιν ιιειραται; ι ^Ων τινις. » οοουΐίαιο Ιοπίβΐ ? ι Λ ςυί1ιιΐ8 ηοιιηυΐΐί. ι Ν6ΐηρ6 
»1) Ιιίδ (]ΐιχ (1ίεΐ3 801)1, ραΐ3 ΠοΊ ΟΓϋίηαΐίοηβ (μιχ 
051 ρι^Γ Οϋΰΐη, 6ΐ εΐιαπίαίο ιιοη 8ΊιιιυΙαΐ3. « ΑΙ)ΰΓ- 
ιαηΐί'δ. » ΑΠο 6ΐΓιηι ορϋ8 68ΐ ηβ 6ΧΙΓ3 ν6Πΐ3ΐΊ8 
5<'υριπΐ) (Ι6ϋί<1η8. ι Λά ναπίΐοηυίυιη. > Ουοιΐ ρήυ8 
(1•λίΙ : 0υχ5ΐίυη68 οΐ ςϋη6&1ο{;ία8 , ηυηο (Ιΐοίΐ , 

\ϋΠϋθ(1ΙΐίΐΐηΚ ι ΥοΙοηΚ•» 6886 16^18 (1θθΙΟΓ68.> Α1ί8 

ςτΓΟΓίδ υεοαβίο. Νοη 6ηίιη 8θΙυιιι ηιαίυυιιι οϋίυιη, 
βΐ'(1 οΐ αιηοΓ ρπιΐ€ίρ8ΐυ8 3(1 Ιιοο (ΙυοΗ : (]ΐιί 6ΐ ίρ$6 
ο\ υιΐίο οΐ ίιινί(1ΐ3 ιΐ38€ίΐυΓ. ι Νοη ίυΙοΠίς6ηΐ68 
ηΐ'(|υο (|Μ£ 1ο(]υυηΙιΐΓ. > 212 08ΐ6η(ΐ€Γ6 νυΙΙ «ιυοά 
\ειο »1) 3ηιθΓ(.' ρΓίηοΊρ3ΐιΐ8 3<1 Ιιοο νεηεΓίηΙ, υ1 ου- 
ρί;ιιιΐ οί>δθ ηια^ίϋΐη : η6(|υ6 οηίιη Ιβςεαι ιιονεΓυηΙ 
ηε«{ΐιο (1β ςι;ΊΙ>ιΐ8 αΠΐΓπιβηΙ. δί εηίιη Ιε^οπι ηθ3$6ΐιΙ, 'Ίΐν, •;ών ε{ρημένων, της έν πίστει ο:χονομίας τον 
θ£θΰ, χα\ της ΐνυποχρίτου άγίπης. ι Άστο/ησατ»• 
τβς. • Τέχνης γάο δίΓται, ώιτε μή Ιςο) του σχοπ'ίΰ 
της αληθείας ιτειεϊν. ι Ε:ς ματαιολογίαν. » *Ό εΙτ:£ν 
άνω • Ε:ς ζητήσεις και γενίαλογία:, νυν λίγει, Μα• 
ταιολογίαν. ι Θέλοντίς είναι νομοδιδά σκάλοι. •"Λλλη 
πρόφασι; αστοχίας. 0^ γάρ μόνον, φησ:, Ά μίΓάλ- 
ληλον, άλλα κα\ τ6 φίλαρχον βίς τοΰτο άγει, δ ερ 
χα\ αύτ^ έχ του μίσους εγείρεται χα\ του φΟόχ/^. 
€ Μή νοοΟντες μήτε & λέγουσ'.. » ΔεΙςαι Οέ/4ΐ, δτι 
δντως &π6 φιλαρχία; ηλθον εις τ^ 0^λ2ιν είναι διδά• 
σκάλοι. Ούτε γα,ο Τ'.ν νόμον Γ«χασιν, ούτε ι:ερ\ ων 
διαβεβαιοΰνται. Ε; γάρ {δεισαν τ^ν ν^μον, Χριστψ 
&ν έΓ.ίατευον, δ χαΊ άλλα/'-ϋ '^τ^'ϋ • ι Αεγετί μο*.« ύ Οΐιΐίί^Κ) υΙΐί|ϋο 0Γΐ'(ΙβΓ0ηΙ, ουηι 6ΐί3ΐη 3ΠΙ)ί ϋίεαΐ : ^ Οπ^ νόμον Οέλοντες είναι, τί!>ν νδμον ούχ άχοϋετε; • € Ι)ίίίΐο πΓιΙιί ηιΓι 8υΙι Ιςβ νιιΐΐί» 68&6, Ιοςειη ηοη 
ηηιΐΛΐ5 '? > Ν:ιπι κι Ιο^υπι ηονί586ΐιΙ, εΓ6(ΐ6ί6ϋΙ 
ιιΓκριο (|ΐιυ(Ι :<(! ϋ1ιη>1υιη (Γαιΐ8ηηΐ'3ΐ. 

Ι, 8-11. •$Γπκιιι αηΐ^ηι ηαοά ϋοηα $ίί /<χ, «ί ^ιιίι 
€α Ιο()ϊιίιη£ ηΐαΐητ, ιγι>ιιι ίΙΙηά ηηοά )ηιΐο ηοη ιίΙ 
Ηχ ρΐ'ίίΐα^ ε€(1 ί:ήν5ΐί$ €ί ηυη οΰ$€ηη€ΐιΙίθΗ$, ίηψιί$ 
€ΐ ρνΓεαίοτίϋιΐΒ^ ϊηενΰναιίΐΰια α ρΐορίιαηύ^ ραιτΊ^ 
όιΙΊό €ΐ ιιιαΙπ€ΪάίΛ, IιυΌι\^^ύ^%^ $νοιΊαΙΐΓίΙ}Ηί^ ηΐαίοι^ 
Ιυηαη ϋοηαίΰΊΐονϊί'ΐα, ρΐαβίανΐα^ υΐ€ι»ίία€ϊΰια^ //έτ- 
)ηΐΊ6, €ί εί ηηίά αΐ'ιηά αΐ ηηοά εαηω άο€ΐή\(Β 
αάνΰπαίιιτ^ »€€νηιΙαΐΗ ΕναιιρίΊίηηι ρίοΓίοί ΙεαίΊ />/, 
ηυϋά οοηΰτεάίΐαηι €*1 ηιίίιί. ΕΙ γάρ ίδεισαν τδν νόμον, ήπίσταντο αν δτι Χριστψ 

τταρζΓ.έμΓ.ε:• 

Οϊδαμεν δέ ^η χαΛός ό νόμος^ έάν τις αντφ 
γομ'μίος χρηταί^ είδώς τούτο δη δικαίφ τόμος 
ου κείται, άί'όμας δε καΐ άννποτάχτοις^ άσεδέσι 
καϊ άμαρτωΛοΙς, ύνοσίοις και βεϋηΛοις^ χατρ• 
αΛφαις καϊ μητροΛφίας , ΰΰ'δρο'^ί.'νοίς, χόρνοίς^ 
ά^:σετο)'.οίταις, ύγδραΛοδισταΙς. ]!:ενστ(ας^έ,'ΐίόρ^ 
κοις, καϊ ει τι ε€ερεν τ^ϊ νγιαινονσι\ διδασκαΛίφ^ 
άνζίκειται, κί/τά τύ Εύαγ]'έΛιον της ίοξης τον 
μακαρίου θεού, δ έχιστεύθην έ^\ύ. • ΟϋΙ.ιΙ. IV, 21. μι ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙδΤ. Ι ΑΟ ΤΙΜΟΤΠ. 142 

« Ότι χαλ6ς ό νόμο;. • *0ς βΓ γβ μή $ τοϋτο, ού Α • Ουθ(ίΙ 1)οηα βϋ Ιβζ. ι Οιιοιϋ &ί 1ιθ€ ηοη Οηΐ, ικ^ιι η16ς• ΎΙς 61 ό νομίμως α6τφ χρώμβνος; Ό βι* αύ- 
«0 ιΐς γ^ «Ιττιν παραιημπόμζνος. Μή Ισχύων 
γΑρ ό ν4μος διχοιιώσακ, ίιά τδν βιχαιοΰν βυνάμενον 
ηραικέμίΕΐι Χριβτ^. Ό γάρ ιύΐηρών, ούχ ό έξ- 
ιρρούμ<νος, νομίμια; αύτφ χρηται. • ΕΙβώς τοϋτο. ι 
Κζ\ έλλίνος, φηβ\, νομίμως αΰτψ χέχρηται 6 εΐίώς 
^- 66 χρή^<( αΰτον πρ6ς τ6 ορθώς βιοΟν. ΎΙς Ιϊ ο(ί- 
«;; Ό &* άριτήν όρθως βιών, χαΐ ού 8ιά τδν φ<^6ον 
«Μ νόμου. € *Αν6μοις δλ χα\ Ανυποτάχνο:ς. ι Τούτο 
«Λ άΑλαχοΟνπ^^ν' * *0 νόμος των παραβάσεων χάρ(ν 
«ροσιτίθη.» Όστβ τψόιχαίψ χα\ μή παραβχ/τι οΟτβ 
Ιτται νόμρς. άλλ* λχεινοις τοί; μή άφ* εαυτών τήν 
έριτ4;ν μκτιουσιν, Αλλ^^ 8<ομένο(ς της Ατικλης του 
νόμου. Κα\ λοιι:^ αύτους χαταλέγ<(, ταύτα Ιχχιν 68ΐ 1>οη3. Οιιί> λυιβιη ΙφΙίηαβ ίρ59ΐυΐίΙυΓ?Ουί ρβπ 
Ιρ83ΐιι &(1 Α(ΐ6ΐη ΐΓβηβιηίαίΐυΓ. Οιιΐιι βηίηι ]υ8ΐίη€ΑΓ6 
ηοη ρθ5>ίΙ, 8ΐ1 €ϋΓί5ΐιιπι ΐΓαηβιιιίΐΐίΐ ςυί ροΐβ5ΐ ]ιι&-> 
ΙΙΩοίΓβ. δίηυίϋβητ ίβ ({υί εοηιρίβΐ βΐ ηοη ηυί ίηΐ6Γ• 
ρΓβίαΐυΓ, ΐΓ^Ηίηιβ ο» υΐίΐιιτ. ι Βϋ'ιοπδ 'ύΐΜά. > Εΐίαπι 
ί>, ίιιςηίτ, Ιο^ιΐίιηβ οα υΐίΙοΓ, ηιιί &€ίΐ οα 8Ί1)ί οριΐ3 
ηοιι 6588 9(1 ΓβΰΙβ νΚεηϋυηι. ΟιΓίδ 051 &υ(6ΐιι ί1Ιο? 
18 φΐί νίΓΐιιΓΐ8^&ιί2ΐ ΓβοΙο νίνίΐ 6ΐ ΠΟΠ ΓΐΠίΟΓΟ 1(^(;ί8. 
ι Ιη]υ8ΐΐ3 €ΐ ηοη οΙ»8θςιΐ6ΐιΐΊ1)υ8. ι ΙΙοο οΓιαιιι αΓώΐ 
(ΙΊγιΙ (|ηθ(1 \βι ρΓορΐ€Γ ΐΓαη5^Γθ88ίοη68 &Η(1Ηα ΓαίΙ*. 
1ιΐ8ΐο ίίαιιιιβ 61 61 ηηΐ ηοη ρΓ»ναη€8ΐυΓ, ηβ οΠα 
ςιπ(ΙΰΠ) 6πΙ Ι6Χ, 66<1 ίΙ1ί8 ςιΓι 6Χ 56ίρ5ί8 νίΓίηΐ€Π) 
ηοη ΒοςυυηΙϋΓ, 86(1 Ρ(ζοηΐ Ιβ^ί» €θΐηπιΊηΑΐίοπ6 : 
6ΐ (Ι6ίηε6ρ8 Γ606η8ΐΐΙ ιΐΐοδ ςυί ο]ιΐϋηιο(]ι 8υιιΐ, 1υ- Γ«ΰς Ιουλίους αίνιττόμινο;. • *Ασ«6έσι χα\ &μαρ- Β (Ιχοβ 1ιί8 οΙ)ηοχίθ8 6886 ίηηυοπδ. ι Ιπφϋϋ οΐ ρβεοα- ηι3ΐΑΐς. > Οί γ&ρ συνεχώς εΐόώλοκς κροσχυνοΟντες, οΐ 
^ τέχνα τοΙς €αίμοσι Ούοντες» οΐ τδν Μω^ία λΐΟά• 
ζοντχς, χα\ φόνοις Ιμφυλίοις μολυνόμενοι ΙουοαΤοι, 
ταντα «όντα ούχ αν βΤβν; € Κα\ ιϊ τι Ιτερον τ)| 
δ7•••--νοΰση ό(£ασχαλ(^ άντίχιιται. ι Ταύτα γάρ 
«όντα ήθη ψυχής έστκ διεφθαρμένης. Ή βέ τοιαύτη 
ψνχ)| τ!] ύγιεί χα\ χαλώς ϊχούσ^ βκδασχαλί^ άντι- 
κρίττει. ι Κατ& τλ Εύαγγέλιον της βόξης. ι ΠοΙφ 
ύγιβινοΰσιι νησί; Τξ οΟιη χατά τ6 Εύαγγ^^^ον του 
ΘμΟ. Εύαγγέλιον όλ όόςης αύτ6 χαλεΐ, ότι Οι* αύτοϋ 
ρϋιστα δοξάζεται ό Χριστός, σταυρόν έλόμενος. 
ι *ϋ Ιιηστεύθην έγώ. > ΕΙχός γάρ ^^^ Ιχειν τους 
φ^^δα«οστόλους τ^πλασμένα Ευαγγέλια. 

ΚΕΦΑΑ. Β*. 

Β9^ϊ η|{ εαυτού έπΛογης βίς 8ύαγ)'εΛιστιιτ^ έχ 
διώατον^ χαζά χάριτ θεού• 

ΚαΙ χάριν έχω τφ ένδυταμώσαντί μβ Χριστφ 

ΊψΓον τφ Κνρίφ ή/ιώκ, δτι χιστότ με {{γί'ισατο^ 

ϋμετΌς €!ς διακονίατ τότ Λρότεροτ δττα βΛύσ^ 

9ημο^% ν<^ διώχττιν χΰΛ ϋΰριστ}\τ * άΛΛά χαϊ 

ήι£^Ί0η^^ οτιάγγοων ίχοίησα έτ άΛίστΙφ. Ύαερ' 

9ζΛεύταΓ% δέ ή χάρις του Κυρίου ήμώτ μετά λΙ' 

στεως χαϊ άγάΛίχς εκ Χριστφ Ίνισοϋ, 

Έπβιδ); ιΤίτεν • • Ό Ιπιστίύθην Ιγώ, • ίνα μή δόξη 
χομι^ε'.ν, έπ\ τόν θεόν τό τΛ^ ανάγει, %λΙ φησι * ΙθΓίΙ>υ8. ι Μχί 6ηίιη ςηί οοηΓιηυο ίϋοΐα 9«1ογ»• 
1>ΑηΙ• ηοΐ ηΐίθ8 (]ΰθΐηοηίΙ>υ$ 8αεΓΐηί'3))ηηΙ, ηυί 
Μθ86η ΐ8ρί(ΐ9ΐΓ6 νοΙ(τ1)8ηΐ, ηυί €Χ(ϋΙ)ΐΐ8 ίιιΐΓ8Γιηί8 
8686 ίηςιιίηαΙ)8ηΙ , 8ηη6 Ιιχο οιηπία ίη 86 Ι)α1ΐ6* 
1):ιηΐ?€ Ει 81 ηυίιΙ &Ιίυϋ 68ΐ ςποϋ 83η3Β ϋοοΐπΐ!9Β 
8ΐϋνβΓδ3ΐυΓ.ι Ν8ΐη 1ι» οιιιηεβ οοΓΓυρι» 8ΐιηΙ ΑίΓοοίίο- 
η68 8ηίηι» ; Κΐίβ 8ΐιΐ6ηι 8ηίιηα 83ΐι;6 61 Ι)6η6 (ϋ$- 
ροβίΐφ <ΙοεΐΓπΐ9β ορ6η1)υ8 Γ6ριΐ{;η3ΐ. ι δ6θυη(Ιυηι 
Εν:ιη(6ΐίυηι 213 β^^^ΐ'ί^• * 0"^ ^^^ 8ΐιΐ6ηι (Ιοοίπ* 
ηα 83ηα? 6» ςιιχ 86ευιΐ(1υηι Εν3ης6ΐίιιηι 06ί 68ΐ• 
Υοθ3ΐ 3υΐ6ΐη ίΐΐυιΐ Εταη^βΐίιιηι ςΙοΓίχ» ςυία ρ6Γ 
ΐρ8υη(ΐ ηΐ8χπη6 (;1οπβε3ΐυΓ ΟϊιηβΙυβ, ςυί οπιοϋηι 
6ΐ6|;ίΐ. ι Οιιθ(1 οοηθΓ6ϋίιυηι 68( ηιίΐιί. ι ΥβήδίηιίΙβ 
6ηίιιι 681 ςυο(1 ρ86υ<Ιορο8ΐοΙί 1ΐ3ΐ)6Γ6ΐιΙ (οηΐιοΐλ 
Εν8ης6ΐί.ι. 

ΟΑΡυτ II. 

θ€ εχί ίη €ναης€Γί$Ιαηι ^Ιβαΐνηέ, εηηι ρεηεαϋοτ ει- 
εε^ ηοηηάαηι ρι-αΐίαηι ϋύΊ. 

Ι, 12-14. Ει ρταίιαιη ΗαΙ)€θ €Ιιη»ίο ^€»Η Ώοπιχηο 
ηοΛίτο^ ηηι ηιε ροΐ€ΐιΐ€ηι τεάιϋάΊ:^ ηηια βά€ΐβ}η ηιε 
)ΗίΙί€ανΗ ροηεηάο ίη ηηΗί&(€νΊηιη : ηηι ρπκι εταηι 
6/ιιιρ/ιειη«ε εί ρ€η€€ηΐοτ ει ν'ίοίβηΐνα : ιεά ηηαή* 
€οτά%αη% αάύρίια αιηι, ηηοά ί0ηοΓ:Ίΐ^ [εϋετ'ηη ρετ 
ΪΜηάχΐΗαίενΛ. Εχηί^έτανιΐ αηίαη βταΐία Οοηύη'ι ηοΐ' 
ΙΓΙ €χηι βάε εΐ άϊΙεϋΐΊοηε , ηηοί ε$ί ρετ Οιτ'αΐηιη 
^ειηιη. 

Οιιοηίαιη (1Ίχ6Γ3ΐ; ι Ουοά εοηοΓΟίΙΐΙυηι 681 ηαίΐιί : ι 
ηο 86 ]3εΐ3Γ6 νί(ΙοΓ6ΐυΓ, Γ6Π1 οπιη6ΐη 3(1 Οβυιη Γ6* Χάριν δχω τφ ταύτην μοι τήν δύνομιν δεδω/.ίτι, () Γογι, «ι ^\\ : Οηαίβηι οί Ιΐ3ΐ)60 ςηί ηιίΙΓι Ιιβηο ίΐβθίΐ ιΐς τ6 όλως ττιστευΟηναι τό Εύαγ^έλιον. ι Τφέν- 
£ννα{&ώσαντί με. ι Φορτίον γάρ ύπεισήλθον μέγα, 
7η7\, χα\ ιιολλης δεόμενον της παρά θεοΰ Ισχύο;• 
• 'Οτι ικστ'^ν με ήγήσατο. » Είχα δ^ίκνυσιν δτι δεΤ 
Χ2\ ?:αρ* ημών ε(σενεχθ7^να{ τίνα. Ού γίρ άχρίτως 
^^ έτζιλέγεταί τίνα;. '^Η γλρ άν ην άδοχία τ6 πρά- 
γμα. Καί ^τ^Ίν» • ι'ϋτι πιστόν με ήγήσατο. > Τδν δΐ 
μήόντα ιι(στεως &ζιον, πώς άν πιστόν ήγήσατο ό 
βίος ; Πιστός δλ, ό μηβέν των του θεοΰ σφετερι- 
ζ3μενος, άλλα χα\ τά έαυτου τφ θεφ άνατιΟείς. 
< ΕΙς ό'.αχονίαν. ι Τουτέστι, του ΕΟαγγιλίου. Διά- 
χονονδΐ λέγειδιάτόχηρύσσειν. Ά7:'ίδειζις δέ τού ροΙ«•ηΓι:ιηι, υΐ οηιηίηο ΟΓοάβΓΟίιΐΓ ιηίΐπ ΙίΙνΑΗ^οΓπιηι. 
4 ΟιΓι ηΐ6 ροΐ6ηΐ6ΐη Γ6ΐ1(1ίίΙίΙ. ι Μ:ι^ηιιηι οηίπι οιιυβ 
8υ1)ίν1, ηΐΓ,υίΐ, 61 ςυοά ηΐ3^η3 ίπίΙί^ΝΊ 3 Οβο ροίβη- 
113. 4 ^υ^^ Γιϋοΐβπα ηιο ]ιΐ(1Ί€3ν*ιΐ. > ΟβίικΙβ οβίοηιΐίΐ 
ηυοίΐ οροΓΐο3ΐ 6ΐί3πι ί|υ28ά3Π) 3 ιιοΙ)ί$3ίΓθΓΓ6 : ηοη 
οηίιη ϋοπ$ δ'ιηο ]υ(1ίυΊυ 3Γκ]πθ8 6ΐ€^ίΐ : 3Γιοΐ]ΐιί Γ68 
ρΓοΙ)η(» ]υ8ΐ3(|ΐΐ6ηοη 68561, οι ηιΙ : ι (}υία Α(ΐ6ΐ6ηι ηιο 
]υ(1ϊοηνίΐ.ι Λίςιιοηιοϋο (Ιϋβίβη! ]υ(1ίθ3856ΐ 0βυ5|6υιη 
ηυί β^^ (Ιϊ^ηιΐδ ηοη 65861 ? ΡϊϋίΊβηι 53η6, ηηοιΐ ηίΙιΊΙ 
οοηιιη (|υϋΒ \)α\ 8υηΙ 8ί1)ί νίΐιί1ίθ3Γ6ΐ, 56ϋ οΙ ςυ» 503 
8ΙΙΙΙΙ ΟϋΟ 3ΐΐπΙ>υ6Γ6ΐ. Ι Ιη πιΊηΊ5ΐ6Γίυπι, > ρηΐ3 
Εν3ης6ΐιί. ϋίοίΐ 8υΐ6ΐπ 86 ηιίηί$ΐΓυπι ρΓορΙΟΓ ρποϋί* ' 03ΐαΐ. :ιι, 19. 14 3 (ΚϋΜΕΝΙΙ ΤΒΙΟηΛ ΕΡΙδΟΟΡΙ 1Μ 

^.ιΐΊοηβιη. Ιη 1ιθ€ λΐιΐβιιι 46ΐηοη»ΙηΐυΓ , ςυο^ ιη« Α ήγήβαβθαί μβ πιστών, τ^ την διαχον{«ν μκ «ΐΦτβ'^• 11<)£ΐβίη ]υ(1ί€λ?€ηΐ, ηυ!» Εν^ηβ^Ιϋ ιηΐηΐΒίβΓίυιη ιηϋιΐ 
€οηεΓ6(1ί(ϋΐ. € Οαι ρηυ• 6Γ9ΐηι 1>ΐΜρ1ΐθΐηυ>. > Υί(ΐ€ 
ςηοηιυιΐο λυ^βαΐ Οβί ιηΙβοπΰΟΓϋΊλΐη» ρΗοπ• ?ΐΙ« 
2ΐ4 ^•*^Ί^*η8 ηιβηΐΊοηβιη, 61 081(0(16»» 6ΐιΙυ> νοίυβ• 

1 ΐΐ ΙΙΐί&0Γ6Γί. 4 Ει ρ6Γ&6€υΙΟΓ• Ι Αο 5*1 (|ί€6Γ6ΐ '. ΝΟΟ 

βοΐυιη 1»ΐ3»ρΙΐ6πιΙα8 Ιηκ6Γ6ΐ>2ΐη, «βά 61 λΠο» ρ6Γ»6* 
ι^ιΐΰΐκίο, 1)1&»ρ1ΐ6ΐιΓιΐλ8 (Ιί€6Γ6 €0ηιρ6ΐΐ6ΐ>λΐη• • $6<1 
ιηί56ΓΐΓ0Γ(]ί3ΐη 8(]6ρΐυ« κιιιη. > 86ΐρ8αηι :αρρ1ί€ίο 
(]ί^πυ:ιι ΓυΊ886 08ΐ6η(1ίΙ : η^ιη Λά Ι黀4ΰ06(1ί( ηιί&βπ- 
οοΓίϋϊΐ. 1 Ουο(1 ί(;ηοΓ&η& Γ6€0Γίιη• ι 5ί ί<ΐ60 ιιιΐ86Π- 
εοΓάίαιη αίίβρίυβ 681 ςιιοά ί^Ηοηιι* Γ6€6πΙ» ηιΐλΐη- 
οΙ)Γΰΐη ^ιι^Ix^ ςιιοςιιβ ηοη 8υηΙ ιηί86Γί€0Γϋίιιηι 
ϋίΐίορίί ? £ΐ <]Ί€ηηυ8 ρπηιυιη ςιιίάβιη ςυίλ ηοΐυηΐ : 
η:ιηι ςοΊ αά €1ιΠ8ΐοιη λεθ6886ΓυηΙ • πιί86Γί€0Γ(Ιί9ΐιη Οήναι του Ευαγγελίου, ι Τον κρότβρον βντα ^λά»• 
φημον. ι *€Γ{>« πώς αΟξβι τ6ν Ιλ«οντ«ΰ Θεού. του 
προτέρου μβμνημίνος βίου, κβ\ <£ΐχν1ς τίνα Ιλιη- 
σαι κίλβτο. « ΚαΙδιώκτην, • φησίν. ΌςιΙ Ιλβγιν 
Ού μ^νον έβλαΐφήμουν, άλ)Δ χα\ το&ς Αλλους ΙιΑ• 
χων, βλαοφημβιν ήνάγχαζον• • *Αλλάχ3ΐ\ ήλιήθην.• 
Δβίχνυσιν έαυτδν τιμωρίας άξιον. Ό γάρ Ιλ•ος έιΑ 
τούτοις γίνβται. ι *υ:ι άγνοών έποίηνα. » Εί 4«ίΐίί| 
άγνοών έτΕοίησβν, ήλιήθη, τί €ήποτ< χ»\ οΐ Ιου- 
δαίοι οΰχ ήλ4ήβησαν ; Καί φαμιν, πρώτον μίν, δτι 
ού βούλονται. Οί γλρ προσβλΟίντις τψ Χριατ&ι, 
ήλκήΟηβαν. Διά τί δέ ού πάντες βΤδον όπτααίαν ώ: 
ό Παύλος ; Ι^ γάρ άν πάντες προβηλβον. "Οτι 4 μίν 
Παύλος ίξ αγνοία; έδίωχεν, ίιαίΑϋ δλ έν είδήηι. 8(1οριί 5υηΙ. Ου&Γβ 8υΐ6ΐη ηοη ΥΪϋβΓυηΙ οιηηββ ν'ι- Β Άχουε του εύαγγελι^τοΟ λέγοντος, δτι, πολλο\ Ιχ κΊοηοιη 8ίευΙ βΐ Ρ8ΐυ1υ8 7 1ΐ3 οηίιη οπιηβι 9ΐ€6€88ί8• 
κεηΐ. Ουίλ ΡλϋΙυΒ ςυίάβηι •χ ίβηοΓοηϋλ ρ6Γ86<|υβ• 
)}2ΐπΓ, Ί11Ί Τ6Γ0 8€ΐ6ηΐ68 &€ ιτοΐ6Αΐ68• ΑϋάΙ 6ναη(6- 
Ιί^ΐΑΐη (1ί€6ηΐ6ΐη,ςυο(1 ηιυΐΐί β ΡΙΐλΠ8χί8 61 ΙυάβΒί* 
€Γ0(1<;1)αηΐ, 86<] ηοη οοηΔίβΐΜΐιιΐυΓ : * ι 0ίΐ6Χ6ΓυιιΙ 
βιΓιπι ξΙοΓίαπι Ιιοιιιίιιαιη πιβ^ίβ (|υλπι ^Ιοπαοι Οοί.* > 
Ι\ΐ1Γ5ΙΙΐη 01ΐΓ)8ΐυ8λ(1 60• : ι Οιιοηιο<Ιοροΐ6>Ιί8£Γ6(]6Γ6 
ηηί {ΙοΓίΑΐη & ?ο1)ί8 πΐϋΐαο 8ΐοοίρίΐί8 7 > Ει Ιΐ6Γυηι : 

« Πυε ϋίΧ6ΓϋΙΐΙρ9ΙΓ6ηΐ68 αΡ€ί ρΓ0ρΐ6Γ 1ΐΙ(]ΐΒ08,ηβ 61 

ίρ<>ί ο δγπη^ο^λ 6]ί€6Γ6ηΙυΓ. ι Ουίη 61 )ρ8ί ίαιΜ άϊ- 

( υΙ)3ηΙ : ι Υίόϋΐίβ ςυοά ηΐϋίΐ ρΓοΟοίπιΟΒ, 66€6 Ιοίυ* 

ιυυηιΐιιβ ρο•ΐ 6ΐιιη 3ΐ)ίΐ**• » Υίίΐ68 ςυοϋ 86ί6ηΐ68 

Ι;ιΙ)εΓ6ΐιΙυΓ 60 ςηοά λπίΑΓβηΙ ρΓπΐ€ΊραΙυιη 7 Τιιη6 

ΑυΐβΓΠ Γ&αΙυΒ ΓοηΑ88ί8 λά ρ6<ΐ68 ΟβιηαΙίϋΙίβ 6Γ9ΐ, ^ μίνην, έζηλοτύπει ζήλον θεού Ιχων, ιί χα\ μή χατ* 

1160 ΙιιγΙ)Χ εοιηη)υιιί€&1)9ΐ(. Ουιηςυβ ρθ8ΐ Ιιβκο νιϋ6• λπίγνωιιν. ι Έν άπιστί^• ι Έχτού νέμου, τά περί 

Γ(Ί ΟΙΐΓΪ&ΐΊ ^^6Π1 λυ^βΠ, Ζ6ΐθ Ο^ί λ6€6ΙΐϋθΙ>«Ιΐ1Γ, 

ςπαπΓΐιι^ιιη ηοη 866υη(1υιη 8α6ηϋ9ΐιη• ι ΡβΓ ΙηεΓ6(1υ- 
Ιίΐ2ΐ6ΐιι. ι Εχ ΐ6((β 69 ςιιχ €1ιπ8ΐυηίΐ οοπ66Γη6ΐ)αιιΙ 
Ιθ^βΓΑΐ, ςυί& 6Γ0Ο 8ΐ&Ιπη€Ιιη8ΐο ηοη €Γ(:<ϋϋίΙ, ί§ηο- 
Γ3πΓΐ3ΐη νο6Αΐ Γ6ηι 6Χ ίη6Γ6<Ιυ1ίΐΑΐβ ΟΓΐβαι. € Εχιι- 
1>€Γανίι 9ΐηΐ6πι |;Γαΐΐ8. ι Νοη Βοΐυιη, ίηςυΐΐ, ουηι 
(11^11118 6886Π1 βϋρρίίαο Π16 (ΙίϋΐίβίΙ ΙιιυΙΐυιπ, ^ά 
]υ§ιΐΑ€2νίΙ, 61 ΟΗυιο αο απιίουιη 1ΐ96Γ6<ΐ6ηιςυ6 ί6€ίι. 
1 Ουιη 0(ΐ6 6ΐ (Ιίΐ6€ΐίοη6• > Εχϋ1)6Γ&τίΙ αυΐ6ΐη ουπι 
ιηο2 β(ΐ6 6((ϋΐ60ΐίοη6 ςυχ 6ΐ ίρ8α ρ6Γ €1ιη'8ΐυηι ηιίϋί 
οοηΐίξίΐ. ι Οιΐ3Β 68ΐ ρ6Γ ϋ1ιπ8ΐυπ) ^β8υιη• ι Ρίϋ6πι 
8ΐιΐ6ΐη (1ίχίί6ΐϋίΐ6€ΐίοη6ηι,ςυί8 €0ΐι11πβίΐ €Γ6ϋ6ηΐοιη 
ΐΜ>ιι Γ.ΐ€0Γ6 69 ςυ» 8υηΙ (ΙΠί£6υΙίυιη €1ιπ5ΐυηι. 
Οϋίβηάΐι αυΐ6ΐιι ςυοϋ 0666886 8ίΐ 61 008 αΙίςυί(Ι αΓ• ^ 
1• ηβ. 

1, 15-17. €^Γ/»8 $€ηηο ϋ άί§ηΗίηη€ΐη ηοάη ονη- 
Μη» αηφΙίΰΐαίηΜΤ^ ηηοά ΟΜϋηί /«ικι ν^Μΐ ΐη 

ρΐίΐΗΗ» ιιιιιι €^0, ν^ΓΜίιι ίάέο ηιίϋήΰΟΓάίαηι αάερίηζ 
βιπ)ΐ, Μ/ ΐη Μβ ρήιηο οϋΰηάβτα ΐ€»νί ΟΐιίιΐΗί οιη-^ 
ίΐαη εΙβηαηΙίαΐΗ αά ίχρήιιαηάαηι €Χ€ΐιφΙατ ϋ» ηηί 
ςηίϋιηνί €$»€ηΙ ί/ι ίρ»ο αά νΐιαηι αΐ^νηαιη, ΠβρΊ αηΐέηι 
ίοαηΙοΓηίη ίηιηιοηαΐί^ ίιινί<ί^ι7ι\ ιο/ι ζαρίαιίί ϋΰο 
Ιιοηοτ α §Ιοήα ίυ ίαϋηία ίαΰηίοηίΐη, Αηι^η, 

« 0(ΐΓΐα8 86ηηο. ι δίνβ νβΓαχ 6&1 ({ΐΓι (1'κοΙιιγ 80Γ- 
ηιο. Εχ ΙΗ6, ίηηαίΐ, (ϋποίΐο. ^ Ουοηιιιι ρΓΪιιπΐ8 &ιιπ) τών Φαρισαίων χα\ Ιουδαίων Ιπίβτιυον, ούχ ώμολ4- 
γουν δέ• • Ήγάπησαν γάρ τί^ν δίξαν τών άν- 
θρώπων μάλλον ήπερ τήν δόξαν του Θεού. • ΚαΙ «ά• 
λιν πρδ; αυτούς δ Χριστός* ι Πώς δύνασθε πιατεύειν. 
δόξαν παρ* αλλήλων λαμβάνοντες; >Κα\ πάλιν* 
ι Τούτο εΤπον, φησ\ν, οί γονεί; τού τυφλού διά τους 
*1ουδαίους, 7να μή χα\ αύτο\ άποσυνάγοιχοι γένων- 
ται. > Κα\ αύτοΙ δέ οΐ *Ιουδαΐ9ΐ Ιλεγον * ι ΌρΑτε δτι 
ουδέν ώφελοΰμεν; Ίδλ πάς 6 χδσμος υπάγει όπίσϋ 
αυτού. > Είδες αυτούς έν είδήτει πταίοντας» φιλαο• 
χίας Ινεχεν; Τότε δΐ δ Παύλος Γιω; παρά τους «^ 
όας ήν Γαμαλιήλουι μή έπιχοινωνών τψ 6/λφ, χχ\ 
μετά ταύτα ορών τ^ίν τού Χρ'.στοΰ πίστιν αύξανο• τδν Χριστών άνεγνίύχει. Έπε\ ούν εΟθέω; μή έ-ί• 
στευσε τω Χρ'.στω, άγνοιαν τδ πράγμα Χ2λε7, Ι ξ 
απιστίας τβχθιίσαν. ι Ί'τΛρεπλείνασε δέ ή χάρις. » 
Ού μόνον γάρ, φησ'ιν, άξιον δντα τιμ&)ρ!α;, εΓισεν 
άτιμώρητον, άλλα Χ3\ έδιχαίωσε, Χ3ΐ\ υ!6ν, Χ2\ φί- 
λον, χα\ ΧΑηρονόμον έποίησε. ι Μ^τά πίστ£ω; Χ2\ 
αγάπης. » 'Ττιερεπλεόνασεδέ μετά της έαης πίστεως 
χα\ άγάτιης, της χι\ αύτη; διά Χριστού μοι δπ•ρ- 
χυθείσης. Τη; γάρ • έν Χριστψ Ιησού ι φησι. Πί- 
στεω; δε είτ» χαν αγάπης, δτι Ινι μέν πιστεύσσι, 
μ^ι πράττειν δέ τά τών άγαπώντων τ^ν Χριστόν. 
Δείχνυσι δέ δτι έπάναγχες χα\ ημάς τι συνειβ• 
ενεγχιΐν• Πίστας ό Λόγος χα, :ιάσης αποδοχής άζιος^ δη 
Χριστός *Ιησονς ^ΛΘ8^ εΙς τότ κόσμοτ άμαρη,Η 
Λοϋς σώσαι, ώκ χρωτός Μίμι έγώ, *ΛΧ1ά δίά τοντο 
ι/ΐΛεήθην^ Ττα έτ έμοί πρώτφ έτδείξηζαι Ίτ\σονς 
Χριστός τητ χάσατ μακροβνμιατ^ χρός ύχοτύ» 
χωσιτ τώκ μεΛΧόντωτ χιστεύειτ έ.ν ανΓψ, εΙς 
ζω)\τ αίώτιον, Τφ δέ βασ^ΛεΙ τοίτ αίώι-ωΓ, 
ά-^θάρτφ, όοράτφ, μόνφ σορφ θεφ, τιμϊχ^ δόξα 
έΐς το{>ς αίώτας τώ^ α/ώι-ω>•. Αμήν. 

ί Πιστ6;.ό )όγος, » τουτίστιν, αληθής δ (ϊηΟησό- 
μ:*Λ; λίγος. Ές Ιμού, φησ^, γνώ^εσΟε. ι ^Ον τιρώ- • ]οαη. χπ, 43. • ίΐκΐ. 42. »• ίΐίϋ, 19. 173 εΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙδΤ. Ι ΑΌ ΤΙΜΟΤΗ. 171 

6ν0^()7:ο:;, !) ιτρίγμαβιν. ι'Επεχκ «εαυτψ. ι ΟΤον, χ (}ηο(1 &1 ηοη ίιιβηΐ ν6ΐΐ€ΐη6ηΐ6ηη«|[ηα8, ηβςυαςυαιη Πρ6«εχ<, χα\ μή μβνον «αυτώ, &λλ3ί χα\ τΨ{ βιβα- 
οχαλία, 7να υλ\ Αλλους ώφελήσης. £1x2 χα\ τδ άνέν- 
ίβττν παρβγγυων, φηΛν, ι Έπίμενδ αύτοΐς. Τούτο γΛ^ 
ι»ιών χα\ σζΛ\ΛτΙν σώσεις, > Έν χ^ρ τφ πιραιν^Γν 
Ιτίροις, χα\ ό παραινων χατανύττεται χα\ ώφε- 
λιΤται, ΙρυΟρκών υπεύθυνος γενέσθαι, ών &λλου; 
ΑΐΕοτρέκει• 

ΚΕΦλΛ. Γ. 

ΠβρΙ του άρμοζόττως έκάστφ Λροσ^έρεσθαι, 
Πρεσβυτέρφ μί\ ίχι,χΛί\ζχ^ς^ άΛΛά παρακάΛεί 
ώς χατέρα^ γε<ατέρονς ώς άδβΛ^ούς, Πρεσΰντέ^ 
ρας ώς μτ{τέρας^ νεωτέρας ώς άδεΛφάς^ ίτ αάσχ^ 
ύγτεΐφ, 

Ού τ6 Αξίωμα• φησίν, άλλα πάντα γεγηραχέτα. " 
ΤΙ ουν φησιν ; "Αν βέηται διορθώσεως, ώς 4ν 7ϋατρ\ 
«ροσ«ν<χθητι, μετά προαηνείβς διδάσκων. Επειδή 
γάρ φορτιχ^ν ή έπίπληξις, μάλιστα ή του νίου 
'ν^ Τ•ΥΊΡ•*^^•» '^ϋ έπιειχεί^ ύποτέμνεται τ^ φορ- 
τικών. € Νεωτέρους ώς αδελφούς, ι 'Απ6 χοινοΟ τ6, 
«2ραχΑλει. 'Ος Αδελφούς δέ διά τούτο. Γνα τδ Ορασΰ 
βύτΰν χαταστιίλης.ι Πρεσβυτέρας ώ; μητέρας.• ΔιΑ 
τί|ν «{ρημένην έπ\ των πρεσβυτέρων αΐτίαν. ι Έν 
«Αα|| &γνε{^. «Επειδή χαΐ α( πρ>νς νεωτέρας όμιλίαι, 
λισχ4λως διαφεύγουΐιν ύποψίαν, συ μετλ πάσης 
&γν«(ας τούτο ποίει, τουτέστι» μηδέ μέχρι ψιλής 
βδνο<ας. — 'ΑΧΙως. Ού Τιμοθέφ δέ μένφ, άλλα χα\ 

ντί έπισχέπφ παραινεί• ΚΕΦΑΑ. ΙΑ'. 

ΠβρΙ ΤΡΨ^^ ήΛ/Λίας, χαϊ τρόχου, χαΐ διοι^ 

κήσεως» 

Χι\ρας τίμα, τάς δντως χήρας. ΕΙ δέ τ/ς χήρα 

τέχτα ί> ίχγοτα Ι^.χει, μανθανέτωσαν πρώτον τόν 

ίδίοτ όΐκοτ 8ύσε€ε7ν, χαΐ άμοιδάς άποδιδό»^αι 

τοΤς χρογύτοις. Τούτο γάρ έστιτ άπόδεχτοτ έν- 

ώχιοττοΰ θεοΰ. Έ δεόντως χήρα χαϊ μεμο%*ωμένη, 

^^υίίx£ν έπΙ ην θεέν, χαϊ προσμένει τα'ς δεή- 

σ%σι χα2 ταΐς χροσεχ^χαΤς νυκτός χαϊ ημέρας, Ή 

δέ σχαταΛωσα^ ζώσα τέθντχχε, Καϊ ταντα παράγ- 

γεΛΛ»^ ίνα άνεχΙΛηχτοι ώσιν, ΕΙ δέ τις των 

Ιδίων χα\ μάΛιστα των ο^χείι^ν ού προνοεϊ^ τήκ 

πίατιν Ι^ρνηται, χαϊ έστιν απίστου χείρων, Ο 

Αιά τ{ περ\ παρθένων ο(>δϊ:ν λέγει; Ίσως ουχ 
^β•ν άχμήν. Τ(ς δέ Ιστιν ή δντως χήρα, προΐών 
λέγιι. ΤιμΑσθαι δέ αύτάς προσέταζ:, διότι άνδρας 
ο6χ Ιχουαιν ουδέ τέχνα, χα\ τδ πράγμα έπιχστά- 
ρατον πολλοίς β! ναι δοχεΓ. Δίά τοΟτο πολλής, φησ\, 
πβρά του Ιερέως άπολαυέτω τιμής, ώσπερ άνορ- 
Οουντος τά παρά των άλλων όνε (δη. "Κ τιμήν τήν 
τ»ν άνχγχαιων λέγει χορηγίαν. ι Κι δέ τις χήρα 
τίχνα• > Αύται ουχ ε(σ\ν δντως χήραι. Όντω; γάρ 
ιίσιν» αΙ πάντοθεν μεμονωμέναι. ι Τδν Γδιον οΤχον 
€ύ9ε5ε?ν. • Τουτέστι, διατιθέναι χαλώς. ι Κα\ άμο*- 
ΰζς άποδιβίναι τοΤς προγόνοις, > "Ορι σύνιζίΊ του 
|ΐχχαρ!θυ Παύλου. ΠΛ/άχις χα\ άπδ άνθρωπίνίον Π<ΐΓί ροΐ6&ΐ ιηληΐΓ69ΐιΐ8.1η οπιηϋ)υ9Τ6ΐ Γ65υ8.€ Αΐΐ6η(Ιβ 
ΐί)>ϋρΜ βΐ (Ιοοίπηχ. > Ηοο €91• ίηΐβικίβ 61 ΑΐιΙιηιιηι 
η(ΙΙιΊ1)θ, ηοη ΓιΙ>Ίίρ$Ί βοΙππι,Ββάβιϋοοίηη», υΐ8ΐΓιί« 
ί]ΐιο(|ΐιη ρΓοβίβ. ΟοΊικΙβ ΑΟΰυηιΙβ ρκΒοίρίβιιβ βίΐ : 
ι ρ. Γί»ί$ΐ6 ίη Ιιίβ. Ναιη βί ΐ(1 Γβοβπβ, οΐ Ιβίρδυιιι &α1νιιηι 
Γαείβ». > βίςυυβπι αΐίοβ λϋΙιοΓίαηϋο, εΐίαιιι Ίβ ηιΓι 9(1• 
Ιιοη&ΐΊοηοηι ίβοίΐ, ΰοηορυηςΙΙυΓ βΐυΙίΠίαΐΑΐη α<!€ί|.Ιτ, 
«ΓϋϋεόΟβκβ ίη 1ιΊ$ Ω^Γί οΐιηοχίυε, α ςυίΙιιΐΒ ϋυΙΟΓΓΰΐ. 

235 ΟΑΡυτ χ« 

(/ι $€ Ηηίοιίςνε αρίε α€€οη\ηιοά$ί, 
V, 1,2. 8εαίθΓβηι ηε κτη'χι οΰ]ητρ€ε, $εά αάΙίοΠατε 
ηιραΐτεΜ,ίηηίοτε» ηίίταΐτεε, ηιαίίετε» ηαίη ρναηάίο• 
τεε %1 ηιαίτεε^ ί^ηχοτεε ιι< εοτοτεε έπη οηιηί οαίΐ• 
ίαίε. 

Νοη ηονυιη ΑΐΊςυοϋ ΐΓλάίΙ άοΰυιηβΐιΐυπι , 86(1 
οηιηία νοΐ6Γλ βυηΐ. Ουί(Ι 6Γ(;ο(Γιηίι7 δί οοΓΓυοίίοηβ 
οριΐ8 8ίΐ, ΐΑηςιιαηι ρ.'ΐΐπ αιΐιυονβαβ €ΐιιη πΐϋηκηοΐιι- 
ϋίηβ (1θ(^η$. ({υοηίαιη βηίηι (;Γατίβ 681 38ρ6Γ& οΙ>- 
^ιιΓ^8ι^ο, ιηαχίιηβ ]υν«*ηί8 6Γ8α 86ηοπι, ρ6Γ ιηοάβ- 
5ΐίαιη ρΓ86€ί(ϋΙυΓ ςυο(Ι ^τλ\^ 68ΐ. ι 1υπίθΓ68 υΐ 
ΓΓ3ΐΓ6β• > Α 60πιη)υηΊ 86η$ιι ευΐιβικίίιο, &<Ι1ιογ» 
ΐ9ΐΓβ. ΡΓορΐ6Γ6λ 3(ΐΐ6ΐη οΐ Γγ9ιΙγ68 , ςυο Ιρδοηιηι 

ΙβηΐΟΓίΐ3ΐβηΐ 3(1 Π)0<1(.'ί>ΐί3ηΐ Γ6Τ0ε68. € ΒΙΐΐ1ί6Γ68 

ηαΐυ ^ΓηιιϋίοΓββ ιιΐ ηιηΐΓβ8. > ΡΐορΙβΓ (ϋοίαπι ()ΰ 
86ΐιίθΓίϋυ8 63Π83ΜΙ. € ϋυιη οπιηί €38ΐίΐ3ΐ6. Ι Ουο- 
ηίαηι 6θΠθ€ΐιΓιοη68 «ιυ» 8ΐιηΙ τυαη ]υηίοη1)υ8 Λξτ^ 
8ΐΐ8ρΐείοη6Π) 6αΊΐ0ίιιηΙ, Ιυ ίϋ οηοι οηιηί 688ΐίΐ3ΐ6 
ίβοίΐο, Ιιοο 68(» ηβ λϋ ΐβηηοπι ςαί(ΐ6ΐη υβςυβ 1)6ηβ• 
νοΐ6ηϋ3πι. ^Λ/ίο ηιοάο, Νοη 8θ1υηι ΤίπιοΐΙΐ6υιιΐ9 
€ 86<] 61 υπ)η6ηι ροΓ Ιιοο 3(Ιιηοιΐ6ΐ 6ρί8€οροπι• 

ΟΑΡϋΤ XI. 
Οε ν'ιάαητΜηι σίαίε εΐ ηιοάο βε §Ηύετηαίΐοηε. V, 4-8. νίάηαη Ιιοηοτα^ ηηω νΐάΜΐε εχηί. Ο^οά εί 
φιπ! ν'ίάηα Ι'ώετοιαηΙ ηεροΐεε ΙιαΙ>εΐ^ ά'αϋαηί ρηηΐΗίη 
άοτηητη ρτορήαιη ρίε ίτααατε,εΐ νίαιη τερεηάετε ιηα- 
^οπ6μι ; /ΐ(/Γ εηχηι αεεερίηιη εεί εοτοΜ Οεο. Ροηο 
ηη(Β νετε χίάιια εεί αε άαοΐαία^ »ρεΓαΐ ίη Οεο^ ει 
ρεηενεταί ίη οΙ}$ε€ταΐίοηώηε βΓ ρτεεαίιοη'ώΗε ηοείη 
(ίί^έ/ϋ^. €α*ί€τνί}η φιω \η ΰβΐίοη» νεηαίητ, εανίνεη^ 
ιιιοΠιια είί. Ει Ιια'ο ρταείρε, ηι ητερτεΗεηεΙΙ>ίΙε* 
εΐηΐ, Οηοά •ί 236 1^^ *^^* ^' ηιαχίηιε άοηιεείίώε 
ηοη ρτουίάεΐ^ βάειη ηεςανίΐ ει εεΐ ίηβάεΙΊ άεΐηιοτ, 

ΟυλΓο (16 νίΓ^ίπΐ1)υ8 ηίΙιΠ (ΙΊοΊΐΤ Ροη38Μ8 α(!1ιπ6 
ηοη 6Γ3ηΙ. ΟυΦ βίΐ ηιιίΑηι ?6Γ6 νί(1υ3, ίη ρΓ0^Γ688ΐι 
(ΙΐΓίι. ^υ88^ι 3υΐ6ΐη ίρκβΒ ΙιοηοΓβή, βο ^|υοι1 ηι^Ηΐο» 
ηοη ΙιιιΙ)€3ηΐ ηβςιιβ ΙίΙ>6Γ08, βι βρίΗΐ ιιιυΙΙθ8 Γ68 
6Χ866Γ3η(]9 νί(ΐ63ΐυΓ : ρΓορ>«Γ63, ίηςυίι, ηραιΐ $&- 
ΓβΓ(Ιοΐ6πι ηί)3§ηο Ιΐ3ΐ)63ΐυΓ ίη ϊιοηοΓβ, αΐ ςυί οογγΙ* 
%λ\ ορρΓο1>η3 3ΐ> αΐίίβ ίΠ3ΐ9. ΑυΙ ΙιοηοΓοιη άΜΧ 
ΓΰΓϋΐη η6ε6$83ΓΊ&πιηι 8ΐιΙ)ηιίιιί8ΐηΙίοη6πι. ι Ουο(1 
&Ί (|ΐΐ3 νίϋυλ Γι1)6Γ08 Ιΐ3ΐ)6ΐ. ι Π» ηοη ν6Γ6 βηηΐ 
νί(1ιΐ3!. ν6Γ6 6ηίιη 13|08 ιΙίουηΐυΓ, ηπΦ υηιΐίςιιβ <]6- 
8θ1αΐ96 ΒΐιηΙ. ι Οοηιιιηι ρΓορΓΪΑΐη ρΊβ Ιπΐ€ΐ«Γ6• ι 

ΠΟΓ 08ΐ, 1ΐθη6^ΐ6 (ΐ!8ροη6Γ6. 1 Ει ▼{('6ηΐ Γ«ρ• 

ηι»]θΓΊ1)ϋ8• > νΐϋο ϋ63ΐί ΡβυΙί ρΓυ<ΐ6ηΐίαΜ. \η (ΕΓυΜΕΝΠ ΤΗΙ€ε.Ε ΕΡΙ800ΡΙ 17$ 

ςαβηΐβΓ β λΙ> ΙιυιηλίΓιβ πΗοΓίλΐυΓ Γ:αίοηίΙ>ιιι. Οπο- Α ^ροτρ^πxι λογυμ^'ν. 'Ε:Γ:•.ξΓ| γ^ρ, φηβ^ν. οΙ «^^ ηίλΐη, ίηςιιΙΙ, πι8ι]ογμ Ιβ ςιιβ ν'ιϋιίλβι ρΓονοιοΓπηΐ, 
Γΐ Ιυί ουΓαιιι ΙΐΑϋυοΓυηΐ : ΐιι ογ^ο ευαι ίΙΙίβ νίεΐΊΐι 
Γ«ρ6ΐΐ(ΐ€Γ0 ηοςη^α», ιυηίβηίιη ηιοΠυί : ροΓ ΠΙογιιίι 
ΙΙ6ρθΐ€β, 1υ08 91110111 ΙίΙκίΓΟβ» τίΓΟίη 'ιΐΐί• ΐγρβοιίΑ, 
4ιΊι 0Γ9ΐί9& Γ€(υ6η& ηοΛΒ ΊΠίβ <ΐ6ΐ)€ΐ>α•. — ΛΙίο ηηο- 
9»^ ιιιθ(/ο. Α(] 011 ν6Γϋ9 : ϋίΒοαιιΙ 1ίΙ)«Γΐ €1 η6ροΐ€> 
ρήιηυιη ϋοιηυοι ρΓορΓίαιη ρΐβ Ιγαοιαγο : Ιιοο μΙ, 
ΟίβοηΙ ΙίΙ>βη 61 ιι^ροΚϊΒ ιηαΐΓβηι ρΓορΓί&ηι Ιιοηο- 
Γ&Γβ €1 &Ι6Γ6 20 ίΙΗ ϋοηοΓλοΟΓΟ. Ναιη Ιιοο Βί^ηίΟοβΙ : 
ΡίΛ 1ΓΙΙ01.ΊΓ0, οι ηΐ2]οΓϋιυΒ• Ιιοο ο&Ι »νί9Β. ΚάΛΊΐ 
ΐ|ΐιθ({υ6 λ(1 Γ9ΐΐΊοιιοιη, ςυοϋ Ιιοο Οοο &ίΙ Αοοορίιιιη. 
4 ΡϋΓΓΟ ςιι« τοτο τί(1υλ β&ΐ. • Οιιοηί^ιη ]υΜίΙ 098 
ΙιοιιθΓ3π ςιιχ νβΓΟ ΒΐηιΙ νίιΐυχ• <ΙίοΊΐ ηιιηο ςιιβΙοΒ 
Μΐηΐ νιτΓΟ νίιΐυμϋ, τβΐιιΐί ηατπιηιΐο ϋο«οπΙ)€η• ΗΙαβ. γονΛΐ άνηξάν αβ χ«\ έπιμβλιία; ήξίΜβχγ. Λ λ 
ίχιίνοις τάς άμοκβί; ούχ Ϊ9/'^9ας Αντ'.ΰν^να: (>«• 
εΟανο/ γ3ΐρ), βι3^ των έχγ^νων τών έχβ<ν«ιΐν. ιΙηΜ 
δ< 9ών, &μιι^αι βύτους, &ς &?Εΐλις έ»β£νοις χέ^- 
τβ; τούτοι; &ποδ(δο33α. — ΚαΙ όΛΛως. Ε:ς Α, 
ΜανΟβνέτο)9αν τ3ϊ τέχνα χα\ τ3ϊ Ιχγονα κρώτον Ην 
Γδιον οίχον βύηββ?ν* τουτέτη, Μοινθχνίτωβχν τλ 
τέχνα χα\ τ^{ Εχγονα, τιμαν τ);ν 0(Χ€•αν μητέρα χβΐ 
τρέφκν χα\ ευ «οιΐν. Τοΰτο γΐρ λέγιι, ΕύτχβιΙκ. 
Κα\ τοΤς κ^^γόνοις, τουτέττκ τ^Ι μάμμι;. Προιτλ• 
θηφί χα\ λογυμφ, {τι χα\ τφ θβφ τουιο Α«61κχτ«ν. 
€ Ή βέ βντως χήρα. • Έι»•.6ή τάς Ιντνς χήρα; 
τιμΑσθαι προσέτχξι, νΟν λέγζι ποΙα( #{«ιν αΙ Ι^μ;, 
ώ; Ι ν έξηγήνιι χαραχτηρ{ζων αυτά;. ΜομοΥΜμένιρ 1>ι•5αΐ9ΐ&ιιι «ιιίοιη <] οίΐ οΐ 2 Ωιϋ• 61 ιι ηοροΐίΐηίδ. ^ β£ φη^ι, χαΐ &π6 τέχνων, χα\ Απ6 ΙχγόνΜν. • ΚιΙ ι Ει ροΓΒονοΓΑΐ ιη οΙ)Β00Γ&ΙίοηΊΙ>υ8. • Ιίχο Ιΐ&^υβ 
▼οΓβ νί(1υ3 β&ΐ ςιΐ3Κ ^ροΓαΐ ίη Οοηιίηο οΐ ροΓΒΟΥβΓλΐ 
ίη ο1»60Γ9ΐΙίοηΐΙιη8. Ουοηίαιη οηίιη 8ΐ> Ιπιιη&ιιο (Ιο- 
Ι6ΓΙΑ 681 λΐιιϋίο, ιιιΟΓίΐο 2(1 ΙΚ'υιπ οοηΓιι^ίΙ. 4 €αΒΐ6- 
Γυιη ςιΐ3Ρ ίιι (Ιοίίοηβ γβΓΒαΐυΓ, 62 νίΥ6η« ιηοΠυλ 
051. > διΐ|υΙ(1οη\ ηιΓίΑ ηιυΐΐχ γυυίΐλίοιη οΓιςιιπΙ υΐ 
Βΐ2]οπ 2υο1 Γίΐ2ΐο ΓαοΊ^ηΐ ςιι« ηοη οροη^Ι, β'ιΐ : 
Οιιχ Ίη άοΐίοϋ» Τ6Γ82•υΓ, ΊιΙ 65ΐ, ϋοϋοίο^ο .1£ίΐ, 62 
νίν6»8 ηιΟΓίυα 68ΐ. Ουυιηοιίο ? Ουί2 ρΓΐ'Ββηΐί νΊΐ2 
νΐ(1ι:ΙιΐΓ νίν6Γ6 : 86ΐ] νίΐ2ηι ροΓ(1ίΐ χΐ6Γη2ΐιι. Ι1υΓΐυ2 
081 61^0 ροΓ ροοο2(ιιιη, ςιΐ2η1ιιιιι 2(! 1112111 \Ίΐ2υ). 
4 Ει }ΛX^ ρΓΧοΊρο. > ΥίιΙϋΒ ηιιοιΙ Γοιη Ιΐ2ηο Ι2ηςυ2ΐη 
Ιο^ΰΐη 6880 νο1ί1? Νοη οηΊιη 237 2<!ΙιοηαΐυΓ υΐ προσμένβι ταΐ; ββήβισι. > Αυτή το(γαρο5ν ή βντνς 
χήρα, ή έλπ{;ου7α Ιπι τ'.ν Θ<6ν» χα\ «ροαμένο»» 
ταΐς ^ιήϊβακ. Έτκιβή γΔρ Ιρημος άνΟρΜπίντ,; 
υπάρχει βοηθείας» βΙχό:ω; έ«\ τ6ν Θι^ν χατχφιν• 
γει. ι *0 £^ σκαταλωσα, ζώ^α τέθνηχ•. • ΈβκΙΙ^ 
γλρ ΐΛλλαΙτΓ,ν χηρί^χναΐρουνται, Γνα μκτ^νλικη; 
εξουσία; ιιράττωαιν ϊπιρ •& χρή, φηα(ν • € Έ ί* 9«- 
ταλώια, ι τουτέστιν, ή τρυφώαα, ε ζωζΛ τ<9ντ,χε. ι 
Πω; ; Ζί,ν γάρ βοχοΟσα τήν νυν ζΐιΗ^ν, τήν αΐώνχν 
ζωή ν απώλεσε. Τέθνηχεν οΐν ^'Λ τ?,ς Αμαρτία;, 
6 70 ν πρ6; έχιίνην τήν ζωήν. • Κα\ ταντα ι:αρ&γ• 
γιλλε.ι Όρ^; οτ: ώ; νόμον τ6 «ρίγμα είναι ΦΙαιι; 
Ού γ3[ρ τΨ^ προαιρέσει τ6 μη τρυφ^^ν Ιπιτρέιαι, οΐίβαοί ηοη ν202Γ0 (ΙιΙίοϋΒ, 86(1 Ι2ΐιςυ2ΐη ρβοοαίυπι ο (^ σ*^ρ τά χατορΟώματα, άλλ* ώς &μαρτ£αν Απατ»- 

ί1 η2η)()ΐιο ρ£'^ε(. < Ε{ οέ τι; των 16 ίων. ι Ού γΑρ Αρχε! πρ^ Υ6ΐ2ΐ. 4 Ουοά 81 ςιια 8υί8. ι Νοη ΒυΙΏοίΐ 

2(1 ΒαΙυΙοιη ρΓορΓί2 Ι2ΐιΐαηι τ'ΐΓΐυε, ηί8( (Ιο 2ΐϋ8 

1:11201 01ΙΓ2Π1 1ΐ2ΐ)02ΐ. Οο νί(1υ2 2Ι110Π1 1ΐ£0 (Ιίοίΐ : 

8(108 νοΓΟ 2ρρο1ΐ2ΐ ςιιί ^οηβΓΟ 02ηι οοηλίηι^υηΐ. 
8ίΐ]υί(ΐ6πι οοηΓιπςίΐ 8υο8 ο$80, ρυΐ2 2ηιίΓ0δ, ηοη 
2ΐιΐ6ΐη οΓιαηι ϋοιιΐ6&1'κΌ8. ΠϋΙιοΙ ίΐ2ςυβ 8υί8 ρΓ0\ί- 
(<«το, ιιΐ2χίηΐ6 2ϋΐ6ΐη (Ιοιιΐ68ΐίοΊ8 : ί\ηοά ηοη Γ2θί1 οι 
ς(ΐ;τ ίη ιΐ6ΐΐοϋ8 ν6Γ82ΐυΓ, 8θΓΐΒ ϋβΙίο'ΓΐΒ 2ηΊηιυο) 2(1- 
Ιιί56η8. 4 Ει ιη2χίπΐ6 ϋοιιΐ68ΐίοί8. > δυίβ 61 (Ιοηιο- 
Βΐίοίδ ρΓονίϋβΐ, ςιιί ιιοη 8θΙυηι ουΓ2ηι 1ΐ2ΐ)0ΐ οογοπι 
<|ΐιί αΐίςυο ιηο<1ο οοηΓιη^^υηΐ, 86ιΙ 61 ευί ίρδίυ», ρΓ0• 
ρηο8 2Πΐριιΐ2η(Ιο ηΙΓνεΐυβ. Ιΐα €ΐ6ΐιΐ6ηδ ΒορίΊιηο /η- 
/ΌπΜαπ'οηΜίι• : ΓίονΊιΙοηΙίηηι δίνο €μγ2πι (1ίί:ίΐ 61 ίΙΐ2πι 
(|υχ οίΓθ2 2ηΊηΐ2ΐη6δΐ οΐ ηυοΕ οίΓθ2 οοΓριΐδ. 4 Ρίϋοηι σωτηρίαν ή ο:χ£(α μ(>νον άρετη, αν μή χαΐ ΒΧμ* 
τ:ρονο5 "^'ί• ^*Ρ^ ^ "εήί Χήί^βί^ τα3τΑ φηαιν. ϋΙ• 
χείου; δΐ λίγει, του;τψ γένει προ7τχοντα;•Έν: γί^ 
είναι Ιδίου;, οίον φίλου;, ού μήν κα\ οικείους• Πρ^ 
νοητέον ούν αύτ^) των ίβίων, μάλιατα 6λ των οΚχείιιν. 
*Οπ£ρ ή σπαταλώσα ού ποΐ£ί, τ^ τρν?!{ μ4•/ΐ5 πρβ»• 
έχουσα. 4 Κα\ μάλιστα των οιχείων. > Τιΐίν Εοίων χβΙ 
των οίχείων προνοεί, 6 μή μ^νον των προαηχ^ντειν 
προνόων, άλλα χα\ αύτλ; εαυτού, βιά του Ιχχ^πτχιν 
τά πάθη. Ούτω; ό Κλήμη; έν έβ£όμι•> ']ί.τ^^ν^ηί• 
σεω^' Π^όνοιαν, τήν τε χατά ψυχήν, τήν τ» χατί τ4 
Οίομα λέγει. 4 Τήν πίστιν ήρνηται. » Κα\ ιώ; ή 
σπαταλώσα, χα\ των ίδιων χαι των οίχείων ού πρ^ ηοκ3νί1. ι Ει ςυοηιθ(Ιο 62(|υχίη (ΐ6Γιοϋδν6Γδ2ΐυΓ,6ΐ Ο νοούσα, τήν πίττιν ήρνηται; "Οτι, ?ησ\ν, εΓοΓ,ται' Βϋίδ αο (ΙυιηοδίίοίΒ ηοη ρτονίϋοΐ, Αϋοηι ιιο^:ινίι?ΰ<ιί2 
(ϋ€ΐυηΐ68ΐ,Ίη(]υ*ιΙ: Εΐ(1οηΐ68ΐίοθ8ςυί (Ιο βοηιίιιο ΐυο 
Βοηΐ ηβ ϋοδρίοίαδ. Ουοϋ δί Οουπι νίϋοΓίε ηοη ηο- 
94Γ6, δί Ι2αΐ6η ΐ6(68 6]υδ ΐΓ2η8£Γ6(ΐ6Γί8, ίρδυπι Οουιη 
η6228ΐί• ϋίοιυιη 6δ1 6ηίπι : Οουιη ρΓοΗίοηΐπΓ 86 
ηοδ86, ο»ΐ6ΓΗΐη Γ2€ΐίδ ηο^Απί. ΰιιο ιιιοίΐο ηυίοιιι 
«λΐ 6ΐΐ2ηι ίηϋ(ΐ6ΐί (ΙοΙβποΓ. Οχία ίπΓκΙβΙβδ (|υ2ΐις!ΐα?α 
ηοιι οπιηίΐχΐδ, 21 ι^2ΐ1οιη οο^ηαΐΐδ ρΓονίιΙϋΐιΙ, η^ιιιι.ο 
Ιι'^ο ίικίυϋΐί. 

V, 9-13. νίάαααΙΐ€§αΐΗτ ηοητηιηοτ αηηί$ $€χαρ'ηιΐα^ 
(ΙΗαί(Μέηί ιιίΜΜΐ νίπ ιιχοΓ, ί;ι ορ^π^χε ΰοιή* /ιοιιι/ι/ιιηι 
Ιιτεΐίιιιοιιίο ύοΜρνοΰαΐα : «ί Ιϋ^βτοί 6'</ιΐΓαη'/, εί [αίι 
ΛοίρίίαΙίΜ, ει εαιι^ΐοΓαιη ρεάέ» /απί. ει αβΊαύ ειι6* 
•ΜίΝίείΓαη'ί, εί οηιη< ορϋ% (ίοηΗΐη ρνοααιία €$1. Ρνττο Κα\ ία των οΐχιίων τοΟ σπέρματα σου ούχ 6πιρ- 
Ι'γΣί, Ει βΐ δοχζΐ; μέν τδν θεδν μή ΑρνιΙσΟαι, τον; 
δ^ νόμου; &ύτού παραβζίνίΐ;^ τ6ν Θε6ν Αρνξ. Είρτ^• 
ται γαρ, Θε6ν όμολογούσιν είδέναι, τοί; ^ ΙργΜ% 
άρνοΟνται. 11ώ; δέ εστί χα\ απίστου χείρων; *Οτι &1 
6π στοι, εί χα\ μή πάντων, των συγγενών μέντοι 
προνοοΟσι δια τ^ίν νόμον ττ,; φύσεω;. Χι'ίρα χαταΛεγέσθω, μ!} ίΛηττον ίτύν' |{ι|- 
κνντα , 1*ε1Xί^υ1α ενός άν^/)ΐ^ς γν^^η ^ έτ ίρρΛζ 
χαΛο/ς μαρτυρουμέί-η^ ίΐ ίτεΛνοτρίΐ'^ί^σει\ εΐ 
έζενεδνχησεν^ ει άγίωτ πό^ας Ιη^'βΓ, ε\ ΒΛιβ^ 
μέ^'οις εΛΐ\ρκεσεν^ εΐ Λαντϊ ίρ;ν άγαθφ ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙ8Τ. Ι ΑΟ ΤΙΜΟΤΗ. 1ΤΤ 

^«. Ν9ύηέρας δέ χήρας χαραιτοΰ. "Οταν Α }Ηηίοτ€ΐτ%άίΛαΛ ηΙίϋΦ : «Μΐη #ιι/ιμ ΙοΜύΙνΦ €§€Η»ί Λά- ηαταστρψΊάσωσί του Χρίστου, γαμεΧν θέ" 
ητ^ ίχουσαι χρΤμα^ δτι τήι^ χρώτχ{τ ηίστιτ 
ψτατ. Άμα δέ χαΐ άργαΐ ματθάκουσί^ πβρι- 
μίτοί τάς οΙκΙας. Ού μάτον δέ άργαΐ, άΛΜί 
φΛύαροί καΧ ΧΜρίβργοι , ΧοΛουσαι τά /ιή 
τα. 

νταυΟα χα\ τήν ήλιχ{οιν συν το?ς άλλοις πιρκρ- 
ται, χα\ τήν αΐτι'αν πρωΧων λέγ<ι, ώ; ΕΓ γ$ χα\ 
Οντα «Γη ετών, τ& % λοιπά μ\[ Ιχβι, μή χατα- 
ι6ω. #βΐ9\ 81 τάς <{; ι6 χηριχ6ν τεταγμένβς 
IV. -*€ Έν Ιργοις χαλοΐς. ι [ΟΙΚΟΊΓΜ.] ΕΙπων 
(ως, € Έν Ιργοκς χαλοΙς% ι λοιπόν χα\ τοΓς χαΟ- 
νον Ιπβξέρχβται. Τ6 βΐ ν\ς τβχνοτροφίας χα\ ηαίϊοηβιη <ξΐιοά ρΗιηαη β(ΐ€ΐη τφατίηί, 8ίΐηηΙ 
ΛΗίβη €ΐ ούοια άί%€ηηί οΙτοΗϊηιη άοιηο» : ίηιο ηοη 
ιο/κιη οΙίΟΒΟ! ινηιΐΝ, ύΐιαηι ^ατΓηΐΛ €Ι ϋηήόίΛ, Ιο* 
ηη€ηΐ€$ ηηα ηοιι οροτΜ. 

Β\^ χίαΐεπ) ςικχιυβ εαιη οχΐι^πι ςυΦ Ιιοο Ιοοο 
ροηυηΙιΐΓ οιηηίιιο Γοιιυίηΐ» οΐ οαιίδαΐΏ Ιη ρΓοςΓβδίιι 
ροηίΐ : ίΐα ηυοϋ Ιιεοί ^βχαβίηΐη βΊΐ βηηοπιηι, ηΐβΐ 
61 οχΙβΓΑ Ιιλίιοαΐ, ηοη ;ι1Ιβ^αΐυΓ. ΑίυηΙ αυΐβιη 238 
Ιρβιιπ) ϋΐ98 <Ιί€6Γ6, ςιιΟΒ ίη νί<)υηΐ6ΐη ΟΓάίπβηι <16- 
ρυΐαΐ^φ ΒϋηΙ. — ι Ιη ορβπΐιιιβ 1)οηί8. ι ϋϋ! ^βηβΓλ- 
ΗΐβΓ (ΙίιίΙ : Ιη ορ6πΙ)υ8 1)θηί8, οοη^βιΐιιοηΐιτ βΙΪΑηι (Ικι. Τ(ούν, (Ι μήΕχ€κπα7£ας;Τά λοιπά ι:οΐ£{τω• |. βρβείηΙΪΑ βηυιηβΓαΐ. Ι)β ΙίΙ)βΓθπιπι αιιιβηι 6ΐΐΗ0»Γιοηο 

ΑΚ•..^>^ - «/χ-Τ-•»—. » 1 •Α^ » • ^^ -. ? Λ?_?- _ /ν • ι _; _.-... Ι.^Κ<>Α.• έξίνο^χ^αιν. ι Όρά; δτι χαΐ ένταΟΟ» τάς των 
ων βύιργβσίας προτίθησι των εΙς τους έξωτι- 
; Ειπών γάρ πρώτον, ι ΕΙ έτβχνοτρ^φησβν, ι οΟ- 
Ιπάγει τ6, Έξενοβ^χηβεν. • Ε: αγίων -Μας 
:ν. > Άλλ' ϊρέΐ, δτι Πενιχρά εΙ;ιι, χα\ ξενοτρο• 
οΰχ εύπορω, οΟτε θλιβομένοις έτιαρχέσαι. Μή 
ν» 9η9\, π^χς ν?ψαι ούχ !/εις ; Μ}] τφ άγαθφ 
» έπαχολουθείν εύπορίας χρή^ε{ ; Κατά γάρ τά 
ιρουντα τούτων Ιχαστον εΓρηχεν. ι ΕΙ άγ(ων πί- 
:νιψε • > τουτέστιν, εΐ τάς &σχάτας υπηρεσίας 
άγίοις άνεπαισχύντως Ιςετέλεσεν. ΟΟτως ό Κλή- 
Ιν έβδδμφ 'ΤχοτυΛωσβωτ. ι Ει ηαντ\ Ιργφ 
ιφ. • Οίον, Ιχοινώνησεν, ύπηρέτησεν. ΕΙ γάρ 
Ιργάσαβύαι ούχ εύπορε!, ύπηρετ^^^αι μέντοι «υρβί'ίυβ ηυοςαβ ϋίχίΐ : Οπίιΐ βΓ^ο $ί ηοιι Ιι»1)€αΙ 

ςυοϋ 61 ΙΓιο οΙΓκία 6ΐς:ι ρΓορίΊοβ, ί11ί:« ριχροιιΊΐ 
ς!ΐ3Β κυηΙ ΟΓ^λ €ΧΐΓαη(^08? υΐ)Ί βιΓιιη (ϋιίΐ : δί ΓιΙ>6- 
Γ08 βϋυεανίΐ, 8ΐι!>(1ίΐ εηΐι$βηιΐ6ΐιΙ^Γ : 5ί ΓυίΙ Ιιο* 
βρΗαΙίβ. ι 5ί ΒαηείοΓπιιι ροϋββ ΙανΚ. » δοά (ΙίοεΙ : 
ΡαιιρβΓΟίιΙη βυπι, ηβο Γαουΐΐβΐβ» πΓιΙιΙ βιιρροΐιιηΐ ιιΐ 
&ιη) ϋοβρίΐαΐίβ νβΐ αΐΠΐοΓιβ 8ΐιΙ>ιηίηΊ8ΐΓ£ΐη. Ναιιι 84ΐι• 
οίΟΓίιηι, ιη(|ΐιίΙ, ρο(ΐ68 Ιαν^Γβ ηοη ροΐβ»? Νιηπ Γα• 
οιιΙΐΑ8 (1668( ηΐ 1κ>ηα ορ£Γ& ρΓ0$6()ΐιαΓί«? Ποιυιιι 
βηίηι 8ΐη£;υ1α <!ίχίι ]ηχΙ:ι 63 ηηχ Βΐιρροίπιιΐ. < ^>^ 
ΐληϋΙοΓυιη ρβϋββ ΙανίΙ : > Ιιοο β$Ι, 8ί οχΐιοιηα η/ι- 
ηίΗΐϋπα βαιιοΐίβ αΙ)8(ΐΗβ ΓυΙ)0Γ6 βλίυϋιιίΐ. Ιί;ι Οίοιποΐιΐ» 
8θρΓιιηο ΙιιίοηηαΙίοηηηι, ι 8ί οπιιιο οριΐ8 Ιιοπιιιι: ρβΙ. ι Νεωτέρας δ^ χήρας παρα•.του. ι Ίί δή- € ρΓ0&6€υΐ3 681 : • Ιιοο 68(, οοιηπιυηίο^νίι, 8ΐι1)ΐιΓιπί• , χαίτοι μείζονος αγώνος δντο; 1π\ τών παρ- 
V, οΟδαμοΰ φαίνεται χρδνου παρατήρησιν εΙ• 
; *Οτι ΙχεΙναι άπό μείζονος της έν πίστει θερ- 
ΐτος ιΐς τούτο ήλθον, αΐίται δΐ Χ3\ άνάγχη τιν\ 
€ της έρημίας* ή δτι χχ\ έπ\ τών παρθ^νων εΙ• 
, Εύπρόσεδρον χα\ τά του Κυρίου μεριμνώσαν, 
ί;ν άχρίβειαν Ιπεζήτησεν. ι "Οταν χαταστρη- 
ωσι του Χρίστου, ι Ίσως ξσαν τοΟτο πεποιη- 
ί τίνες. *Ορα δΐ, δτι χα\ αί δντως χήρα ι, τφ 
ιτφ αρμόζονται, Άρμοζόμεναι δ^, Ιν τάξει παρ- 
IV καθίστανται, ι Ήρμοσάμην γάρ ύμ5ς, 9ησ\ν, 
Ανδρ\ παρθένον άγνήν, παραστήσαι ,τψ Χρι« 
> Ταύτα δε πρίς πδσαν Έκχλησίαν άρμδζ^ι. ΒΙΓλνίΚ. Ου&ηηηβίΐη βπίηι ίαειιΙΐα8 ι1ϋ8Ίΐ 9ΐ<1 ορϋΓαη- 
ϋιππ, αϋο&Ι ΐαηιοη Γαοιι1ΐ38 3(1 8ΐιΙ>ηιΊιΓΐ8ΐΓαιιι.'υιη. 
ι ΡοΓΓϋ ]αηίθΓ68 νί<1ιΐ33 Γβ]ί€6. Ι Ου3ηιοϋΐ6Π), οαιιι 
ηΐ3]υ8 Οι ίη νίΓ^ίηίϋπβ €6Γΐ3Πΐ6η, ηΗ&ςυ3ΐη ν'κΙοΐϋΓ 
Ιβηψϋΐίε ο!)86ΓΤ3ΐίοη6ηι 6χρΓΠΐΐ6Γ6? ΟιΓϋΐ ίϋχ α 
υΐ3]οΐΊ ίΐϋεί ΓβΓΥΟΓβ 3(1 Ιιοο νβηβπηηΐ, \\χ νοΓο ιιβ- 
6»'88ίΐ3ΐ6 ςαηϋ3πι (ΐυ3 κοίίίικίίηβπι ^βηπίΙυΓ. ΑυΙ 
ςυο(1 6\ί3ΐη άβ ν'ΐΓςΊπίΙιιιβ (Ιίοοηϋ ηηοιΙ 3$8Ί(]ιΐ3 8ίΙ 
61 ουΓϋΙ ςαχ Γοηιΐηί 8πηι **, η)3^η3ΐη (1ϋΊ^ιΊΐΓΐ3ΐη 
3(11ιί1)υίΙ. € Οιιιη Ιακίίνβ 6$βΓΐηΙ 3(ΙνοΓ8υ8 εΐιπ- 
8ΐυηι. ι Εγ3Ι)1 ΓθΓΐα:»&ί2» ποη!)υ1Ιχ ηυ» Ιιοο 6β6Γ3ηΙ. 
νΐιΐβ 3ΐιΐ6ηι ηηοϋ \βΓ6 ν'κΐιια: οΐίαιιι Οΐιπδίο 3(Ι]ιιη- (ΐιηΙιΐΓ : (\\ιχ αυίβηι Ιρ&Ι &(Ι]ιιιις(ΐηΐυΓ, ίη ΟΓΐϋηοπι 
^ τ6, "Οιατ χαταστί^ιχγίάσωσί, βοΰλεται ; τουτ |χ νίΓ(;ίπιπη €οη&ΓιΙιιιιηΙιΐΓ. ι Α(Ι]ιιηχ'« νοβ, ίηιμηΐ, υιιί 
^ 8ταν χαταβλαχευθώσιν, όταν χαταθρυφΟώσι, νιχο υΐ νίΓ^ίηβηι 638ΐ3η) 6χ!)>1)0ΐ'0ΐί.Η ΟΙΐΓί$ΐο ^*. • 

11χ6 3ΐιΐ6Μ\ ηηίνοΓ8ΐ8 3ρΐ3ΐ Εεεΐ6«ί1ί$. Οΐβπιηι ςυίϋ 
&^1;ί νυ11δ;αν χαταστρηνιάσωσιϋίος'ο&Ι,ςηΛηάοΐοΓ• 
ρυβιΐηΐ, (]ΐΐ3η(1ο ΙιιβείνίοήηΙ, ηυαηϋυ ίίοΐβ Γ0Γΐι$3ηΐ6> 
ϋοΐίιίαΐχ (υοΓίηΙ, ςηβηιΐο 8ΐιρ6Γΐΐ6 ο^βΓίηΙ 3(1ν6Γ8υ8 
0)Π8ΐυπι, ηοη 8υ8είρί6ηΐ68 ίρευιιι δροηβιιηι, »ϋ 
ηιιρΐ!3» (Ιηίηοβρβ ΓΧΐ'ίιΙυηΐ; ηοη οιΓιμι νίιΐυίΐ.ιΐίβ 
8ΐ3ΐιιπι ]ιΐιΐΛίο Γ3ΐίοιιί8 (1ο14$6ΓΜη^. < 0(10(1 ρπηηηι 
ΓκΙοηι ιο]οε(Μ*ίηΐ. > Ρηαιιηι 6Γς.) €ίΐΓί&ΐιπη ϋΐείΐ. 
ΡαιΙχ δίπη βηίηι ςηο(1 εΐΐΓί$ΐο 3(Ι]ιΐ(;€Γοη(υΓ : γο- 
]ΐ€ίΐιηΙ 3υΐ6ηι ίρ$υπι 3(1 ΐΗΐηΐ8ΡΑ8 (ΙΰνοΙιιΟΒ ηυρΐί;ι.^. 
Ρο8( Ιικε ν6το 61 ίη λΐίυϋ, ίηςηίΐ, ρ6οε&ΐιιηι ϋ6€ί- 
(Ιυηΐ, ηοηιρο οΐίηηι. Νοη ιοίυιη ^τ%ο τιπ» ]υϋ1ΐ (στιν, δταν άχχισθώσιν, δταν χαθυπ^ρηφανεύ- 
αι του Χρίστου, μή χαταδεχόμεναι αύτ^ν νυμ- 
, έχπίπτουσι λοιπόν είς τδν γάμον. Ου γάρ εί- 
% τ^^ν χηρείαν μετά χρίσεως λογισμού, ι "Οχι τήν 
Γην πίστιν ήθέτησαν. ι Τήν πρδς τδν Χριστδν 
ήχην φησί. Συνθέμεναι γάρ αύτ(]) ήρμ^τΟαι, 
ουσιν αύτδν, έπ\ άνθρώπινον έρχ^μεναι γάμον. 
^ δΐ τ>ΰτο, χα\ &λλφ άμαρτήματι, φησ^ν, ύπο- 
ουσι, τ|) άργί^• Ού μδνον τοιγαροΟν άνδράσι τ6 
ζεσΟαι προσέταξεν, άλλα χα\ γυναιξί. Π^ν γάρ 
» • ^ί βρΥ^Α» τίχτεται. € "Αμα δ^ χα\ άργα\ 
Ιάνουσι. > ΠώςδΙ άργαΐ μανθάνουσιν ; 'Κχου^ Ομ VII, Γ•1 ^υ€οΓ. χι,Ι^ κρ^ς χρβίαν, ιών μίν Ιργων ((^θυμοΟνιν » βηκ Ο 
&ύπρ/«βωποι τοΙς Ανδράσκ βόςωΦΐν, ένιμβλονντ». 
1 ϋύ μόνον δΙ άργα\, Αλλ^^ χαΐ φλύαροι. » Ένιργ'^ 
γβρ ό νους ήμΐν καρά του Δημιουργού χατβηαύβ- 
οτβι. "Οταν οδν αΟτιΤι μή βώμκν έργαβίαν χρι- 
στών, αύτ6ς 1π•.λαμ6ίνεται έργαβίας άτόπου[ς]. 173 (ΕΟΙΜΕΝϋ ΤΗΙΟΙ^Ε ΕΡΙ500ΡΙ 1Μ 

0|>«^•^^, 239 ••** «* ηιυΙίοΓιίβ. ϋιηιιβ βηίζι ηιβΙϋΐΜ Α ^«ι του; έιαίίάχτους 4νδρ*ί χορηγοϋν**ς «6τ«1;^ 

61 οΐίο (ί{ΐιϋυΓ. € δίοιυΐ βι οΓιομ: (1ί§€ΐιηΙ. ι Ουο• 

ιιιοϋο λΐιΐβιη οΙίοΜΒ (ΙίΒΓυηΐΤ ΙΙαΙιβιιΐΜ ^«ΓίΐίΙίοΒ 

νίΓΟΗςυί βίβ η€0659ϋΓία «υρροϋίιβιιΐ• >^§ιΐ6$ ςυίίΐβιιι 

•ΜΜΐ »ϋ οροΓΑ, €υΓ8ΐιιι ΙλΜίΐι Ιΐ9ΐ>«ιιΙ υΐ υιγϊ» &ρΐχίοΐρη 

νί(1• »ιι1υι.ι Ιηιο ηοιι βοΐυιιι οιίοββ, •6ΐ1 βΐ^αηιιΐβ. » 

|]ι;ιΐ8 ΰΐιίιιι ιιοΙιΊβ αϋ οριτ&ικίιιιιι β £γ6&ιογο Γαϋπ- 

ο:ιΐ4 ΐ'•ΐ. υΐιΙ €Γ{0 Ι)«ιιιιηι ορυβ βί ηοη ΒυΐΜΐιίιιίλΐηι- 

νηΓίηηιβ, ίρ^λ Αβ&ιιιηίΙ ορβΓ» 3ΐ)3ΐΐΓ(ΐ8. 

φΐ€Τ€^ άοηΐΗΜ αάίηίηΊδΙιαη^ ηνΙΙαηιού€αίίοιΐ€Μ Λαη 
αάηηαηο ηί ίιαΙί€αί ηιαΐ€άί€€ηάι οαπ^αηι. Λαηι €ΐώη 
ΗοηηπϋΛ άνβύΧέτηηΐ ροίί ^αίαηαηι. Οαοά ιί ςαΐΒ 
βάαΐί»^ αηΐ «ι ηπα βάεΐη ΗαΙίΰΙ τίιίιιαλ, νιρρίάιία ΐ//ί<, ϋ 
ηοη 0Η€Τ€ΙΗΤ Ε€€ΐ€ίία^ ηΐ ίιι ^ιιβ ν€Γ€ ίπηί νιάπο! 

9Λμρ€ΐΛΐ. 

Βοηυιιι ςυίάύΐη ΓυίΒ§61 υΐ ςη» ΒβιηοΙ ίηΐ6Γ ν'ιόυαβ 

8|||6€1« 6866111, 1100 ΙλΚΙΥβ 3(;6Γ6ΙΐΙ 2ϋν6Γ8υβ €1ΐή- 

Βΐυιη, η6(|ΐιβ ρπιιίΑΐη Αϋβηι Γβ]ί€6Γβΐι(. ν6•ΊΊΐι ςνΐα 
Ιΐ(»€ Γλοίιιηΐ» ιιιιΙι»ηΙ : 86ίρ»8ΐ& €Ιιγϊ•Ιο ηοη ϋ6»ροη- 
(Ιοαηΐ, -ΐΐ ίΐι ιιυϋοη» : 1ΐ0€ 6ηίπι ροεοαίο τιβ&ΐ» 
ΙΙΙυϋ νοΓΟ ίπιρίυιιι 6&1 6Ι βοείοβίιιηι. ΙΠβΓαιη ηΑπι^υο 
ΙηΙΓίΑΐίο 6( &060ηΙία ίΐι 606γ€61ιιγ 6χυΙΐ6Γ9ΐηΐί αΙΠί- 

€110116 61 €υΓ9Ι. € ΝϋΠλΠΙ 0€698ίθη6ηΐ (1»Γ6 λ()ν6Γ5&- 

ηο. 5ί βιιίιπ Γ6€Ι:) υΗρδ6ΐΊΐιΚ, ηοιι ρΓΐιιβ €Ιιγ1&1ο 
(ΐ6&ροη8»ΐ2, Λά ηΐ8ΐ6(ΙίΓ6η(ϋ ο6εα$ίοη6πι 86Ίρ$α« 
ηοη (ΐ6(1υε6ΐιΚ. Νοιι υΐ βίηβ Ιίιηοιε νίναηΐ ηυϋβιβ 
ρηΒ€6ρίΙ, 86ΐΙ υΙ ευηβ ρΓ6&&2!, ρΓΟδρίε'ιαηΐ υΐ (!ο- 
€6ηΐβΓ νίναηΐ. ι Ιαηι 6ΐιίπι ηοιιηιιΙ1« (Ι(:Οοχ6ΓυιιΙ. > Β ΒονΧομαι Λυ Υ9ωτέρας τα/4*ίτ, τίκτογοτέίτ^ 
οΙχο6εσχοτ87τ^ μηδεμίατ άρορμ^γ δίδόται τφ 
άγτίΧΒψέτφ Λοι^ορΙας χ4Ρ^• '^^^ τ4Ρ ''•^ 
έζετράχησατ οπίσω τοΰ Σατανά. Εί ηχ χίστόζ^ 
πιστοί ίχ€ΐ χ»)ρπ^, έααρχείτω αϋτα'ς^ «αί /ι^ 
βαρείσβω ή *ΕκχΛησ(α, Τνα τα7ς δττως χΑραΐζ 
έπαρκέσχι. 

Τ6 μ^ν καΐλων ?ίν, &παξ τβΤς χήραι; χατβλιγ•!»;. 
μή χατα τρηνιςίν τοΟ Χριβτοΰ, μηδ^ άβετιϊνττν 
ι:,θίυ•:η> πίστιν. Επειδή δ^ τούτο τΛίουσι, γβμιίτ»• 
σαν, χα\ μή κχτιγγυάτωιαν έαυτίς τω Χριττφ, »«^ 
ουτι-ις γαμείτίι»σαν. Τ^ μίν γάρ άναμάρτητον, τ* Γ 
άνόβιον. Τ^ γλο χίχηνδς αυτών χ»\ ^^θυμον, οδτ» 
γοΟν κχταστίλλετ« , τ|| πιριαοοτίρα βλίψβι χβ^ 
φροντΓδ*. « Μηδιμ^βν &?ορμήν διδόναι τφ άντιχίΐ- 
μένψ. » "Αν γλρ έξ δρΟοΰ γβμήαωαι μή «ρδτιρίν 
έαυτάς Χρν^:φ χατίγγυήααααι, ούχ •1ς Αφορμήν 
λοιδορίας ήξουαιν. Ούχ ?να δέ άδεώς ζώ^, γα:Α£ΐ» 
προαίταξεν. άλλ' Γνα ταις φροντίαι γοΰν 'χιιζά-μ- 
ναι, τοΰ /.ο<ιμ£οι; ζήν προνοήαωσιν. ι Ήδη γά? 
Ου<Γ6 &υΐ6ηι ΙλίιΙαιη οϋδβργβιηΐί^ιιι €ίΐ03 ^^^'Ο χινε: Ιξ^τράπησαν ι Δι3ί τ: δ^ τοαζύττν παραφυλά• 

χ^ν τΛθ\ αυτών έποήσω, χα\ ττλείω %7:ιο Ιτ\ των 
πάρΟί.ων; "ϋτι αυτα\, φησ\, τήν άφορμήν βεδώχι- 
οιν εκτραπήσαι ίτΛσω τοΰ ΣατανΙ. Ταύτα γ4ρ, 
φη3\, λέγω, ούχ Να μή ώαι νειότιραι χ?ραι. άλλλ 
δζδοικώς μή τ6ν Χριστδν άθετήσωσι. ι ΕΓ τΐ5 «• 
στάς. » Καλ(Ό; τ^. Π•.5τ>,; ή ττιττή. Εί γάο η5»» 
άπατοι, ουκ Ιδεί τταρ' αύτώ/ τρί-^ιζ^τι, Τλ μή 
δός^5ΐ δίίσΟα'. α» πιάτα! τίόν ατΛτ:ωΊ. ΆλλΛί; ΰ 
κα\ πρ^; τοΰ; πειΟομ^νους αΐ νομοΟε αίαι, ού τον; σ) 
πιισΟηαομίνους. ι Έπαρκείτω αύταΙ;. • Άβαρ^; 
ποιείτω τ^ ττρϊγμα. Δ•.λ γλρ τοΰ, έχαρχ9(τω, τ^ 
άναγκαίαν έδήλοιε τροφή ν. € Κα\ μή βαρείοΒω ή 
Εκκλησία, ι "Ωστε οΐ πιστοί τρίφοντε^ τ*; εαυτών 
χήρα;, κα\ ταΤ; τη; Εκκλησίας χήραις συμβάλ- 
λοντα•. • οία δή μή βαρουμένης της Εκκλησίας, χ»\ 
δ•.λ τοΰτο άφθονώτζρον τρεφονση;, &; τρίφιι, τι; 
δντω; δΓ.λαδή χήρα;, τουτέστι τϊς απροστάτευτου;, 
κα\ μεμονο)μένα;. ι "Ινα ταίς δ»/τως χήραι;. • "(Ιν- 
τω; χηριι αΐ πάντοΟεν Ιρημοι. Ό γάρ τοΰτο 
ποι'ιν, φησιν, ου μ4νον ήν τρέφει, τρέφει, αλλά χ%\ 
τιΓς λοιπαΐ; πολΰ συμβάλλετα*. . πλάτ-.ς α^ίτI^' 

προξένων. 

ΚΕΦΑΛ. ΙΒ'. 
Πρρϊ χρεσ6ντέρων τιμής- 
01 καΛώς χροεστώτες χ/^εσβύτεροι , όίχΛϊΊ{ 
Γφήζ> άξιούσθωσαν, ΜάΛίστη οΐ Ροχιώττες ίτ 
Λό-^κμ καϊ διδασκαΛίφ, Αέγεί ; βρ ή νρ•Λ?Α ' β^^*^ 
ά.ΚΛύντη ου Σίμωσε ς. Κα', "Αίτς ο εργάτης ίνν 
αίΓθον αί τ€ν, Κστά .τρεσ6ντ^ί.>€ν Ματιιγορίαί• μ^* Ιιαίιηίβιί, 6ΐ ιιια]οΓ6ΐιι ςιιί οίιεα νΊΓ(ίπο$? Οπία Ιΐ£, 
Ιπςιιίΐ , οεοα&ίοηβιη άοιΙΰΓυηΙ, ϋ6θοίΐ6ηΐο& ρο$ΐ 
δ»ι&ηηιη. Νϋΐη Ιι»?€ ά\^ο, ίιΐί|υΊΐ, ηοιι κΐ ηοιι &Ίΐιΐ 
ΥΐϋηβΒ ]ιιηίθΓθ, βοιΐ νβηΐυ• η6 ΟΗπβΐυπι Γύ]ί66Γ6:Γ.. 
€ Ουο(1 81 ςοίβ Οόοΐίβ. ι ΙΙ^^είο (ΙίοΊΐ : 5ί (|υί8 Πϋεΐίβ, 
λΐιΐ 81 ςυλ ΟιΙβΙίβ. Ναιη 8ί ίηίΐϋεΙβΒ 6886πΐ, ηοιι 
οροΓίΟΓοΙ υΙ α5 6ί$ 8ΐ6Γ6ηΐιΐΓ, η6 τίϋιΐΓ6ηΐυΓ Γΐ(1•Ί(•δ 
€|( ΐ'6 ίιιΗιΙυΙίϋιΐΒ. Ρι-α?ΐϋΓ6α ςυοςυο Ιϋ(ί$ΙαΐΊοιΐ68 
ϋΙυ8 εοηοοιηυιιΐ ςιιί ίρβ'ΐϋ ρητοπΐ, ηοη εθ8 ς«Γι &ιιΙ>• 
]«;€ΐί ηοη 6υηΐ. • διιρροίΐίΐοΐ ίΙΙί8. > Ηβαι Γα(Ί;>1 
ί|υ9Β ηιίηίιιΐ6 240 βΓ8νί8 6&80 ϋβΐιβί. ΡβΓ Ιιοο εηΐιιι 
ΐ|υο<1 αίΐ, έπαρκείτω, ίϋ 68ΐ, Βυρρϋιΐίΐεΐ, ιΐ6ε6»&.ι- 
Γίιιιη 8ί(;ηΊΠθ2ΐνίι λΐίιηβηΐυιιι ι Εΐ ηοη οιιοπίυΓ 
Ε€€-Ι^»ί3. ι Ιΐαςυε ΓκΙβΙίβ (](ΐί 8Μ88 αΐιιηΐ νίϋιΐ38, 
6(ίαπι Εε€ΐ68ί.6 τΐάυβϋ ]υν2ΐηΐ : ςΜαηάοςυίϋϋΐιι ηοιι 
ΐρταναί» Ε^^I68^& υ1)6πη8 8ΐ6ΐ ηπα8 «ΙίΙ, ηβηιρβ ςυΦ 
Τ6Γ6 6υπΙνίίΙα;6, Ιιοο 68ΐ, ηηίΙ)υ8 ηη11υ8 ριχϋβΐ, 8θϋ 
ϋ6•ο1»1« •υηΚ.ι ΙΙΐ ϋ8 ςυ» νίτο δυηΐ νίάυχ 8ηρρ6- 
ΙΛΙ. ι ν6Γ6 ν'κΐιιχ ςυ» υηάίςυο (Ιοδβηβΐΐ ΒπηΙ. Ν:ιπι 
ςαί Ιιοο ΓαοΙΐ, ηοη 8θΙυηι αΐίΐ ηοΑίη αΓ.:, 86(1 βΐ γο'Ι- 
ΐ|ΐιί8 πιυΐΐιιπι «οηΓεΠ, (Ιυπι θ€€8ί»Ίο 6^1, υι ΙΙΙίδ 
§1ιιιη(1ίΐηΐιυ8 βηρρεάίιοΐυΓ. 

ΟΑΡϋΤ XII. 
ύε ρτ€$ΰίΐίηοΓΗη Ηοηοτέ. 
V, 17-21. Οχι Ιίύΐΐύ ρταζίίηί ρτείΰρεη, άπρϋά Ιιο- 
ηοτ€(Ιί(ίηί Ηαύεαηΐντ : ηιαχίΜε ίί ηπι ΙαΙτοταηΐ ίιι ββΓ- 
ιηοηε εΐ άοΰίήηα. ϋίείίεηίΐη ^ετίρίΜτα : ΐνοη οΜί^β- 
Ιίΐ$ οεΙίονίίτίΐΜταηΐΚ Εΐ : Πίρην$ί»ι ορηαήηί ηιετϋΐάί 
$ΐία. ΑίΙνηίυτ 90Λ'.οηιη η< αάηιίδηη α€€Ηίαΐίοη€ηι, ίίΐ αΟΜΜΕΝΤ, 1Ν ΕΡΙ5Τ. 1 \ϋ ΤΙΜΟΊΉ. 182 

παραδίχον^ έχτύς9ΐμ^έΛΪ δύο ^ τρίώτ μαρτύ- Α ηίιί ιιι6 άηοΰηί αηί /π6ιι< ί^ι<ί6κι. Εο$ ηηί μ€6• #>ίατ. Τους άμαρτάτοττας έτώπιον Λάιττωτ ίΛεγχε, 
Ιτα «αϊ ο/ ^οι^τοί φό6οτ ίχωα. διαμαρτύρομαι 
έτώΜίοτ τον θεοϋ καΐ Κυρίου Ίησον Χρίστου 
«αΐ τώτέΛΜχτώκ άγγέΛων, Ινα ταυ τα ^υΛάξχις 
χ^ϋρίς χροχρίματος, μΐ{δΙν χοίώγ κατά χρόσ• 
κΛψίσίτ. 

ΎΙν^ς δΐ οΐ χαλως ιιροεστώτδς, ό Χριστός έδήλω- 
«ν. ι Ό Ποιμήν, φη9\ν, ό χαλ6ς, τί)ν ψυχ^ν αύτου 
τΙΟησιν ύτιΐρ των προβάτων. • - ι Διπλής τιμής 
Αςιούτθωναν. ι Τιμήν φησι τήν των Αναγκαίων 
χρ<{2ν, ή μδίλλον χορηγίαν ι 0^ φιμώιει; γαρ 
φησ*, βουν άλοώντα* και, "Αξίος ό Ιργάτης του μια- 
•ου αύτου. » — ι Διπλής ι βΙ, ώς πρ<^ς τάς χήρας• ού 
γάρ ώς πρ&ς τους μή χαλώς προεστώτας πρεσβυ- 
τέρους. ΈχεΙνοι γάρ ούχ άξιουνται απλής, αλλά ^ ίΠί ηβ &ίιιιρΙίθ6ΐη ςιιίϋοηι ιηοΓβιιΙαΓ Ιιοηογοπυ, βοιΙ Ηαίίύαηί. Οΰΐαΐοτ ίη οοηιρ€θΐίΐ Οι*ί αο Βοηιίηί ^^ζη 
ΟΗτίεΐΊ α 6ΐ€€ΐοηίίη αιιρ^Ιοτηηι^ ηί ΙΐίΤϋ αννύί $νΊΐ 
ρταχ'ψΗαΐ%οη€ ίηά'ιε'ύ, ηιΐύΐ [αο'ΐύίη )αχΐα ρτορΰηειΟ" 
ηαη αηίΐΗί. 

Οιιίηλίη 3ΐιΐβη) 1)€η6 ρΓ.τ5ίιιΐ, ΟΙιπ^ΙηΒ ηΙ^ΙιιΑοα• 
ν'ιΐ. 4 Βοιιυβ, ίηηιπί, Ρυβίοι* αιππιαιιι 8ΐιαιιι ροιΐ:Ι 
ρΓο ονίΙ)υ8 ^*. > — € Ουρϋοί 1ιοιιογ6 ιϋςπΊ 1ΐλ1ΐΰ:ιΐι« 
ΐϋΓ. ι ΗηηοΓβπι (ΙίείΙ ιΐι'εβ&βαΓίοηιιη ιι^ιιπι λΐιΐ ρο- 
ΐίυβ 8ΐιρρ6(Ιίΐ:ιΐίοη6ΐη. ι Νοη οΙ)1ί{[0ΐΗ$, ίπςιιίΙ, ο• 
ΐΜ)νί Κη(υΓ8ηΙί;6ΐ Οί^ηυδ 08ΐ ορβπίΓΐηβ ιη6Γ€6ί!6 
βυα. » Ουρϋοί νθτο, οοΠχΊοηβ 1'ηοΐ» αΊ νίϋυλ», 

ΙΙΟη 8(1 ρΓ63ΐ)}η6Γ08 ({ΙΠ ΠΟΠ 1)006 ρ:Χ5ΙΙ1ΐΙ. Ν»Ι1Ι διώχονται. Έ διπλής τής πολλής λέγει, ι ϋί χο- 
ΐΛώντ»ς έν λ<$γψ. ι Έν λόγψ ού τφ χομπώδει, άλλΑ 
τφ ««^ευματιχώς τρέφειν Ισχύοντι. ΠοΰδΙ νυν είσιν 
ο( λέγοντες, μή δε;σ6αι λόγων μηδδ διδασκαλίας τδν 
προεστώτα, Δλλά βίου ; *Αχουέτωσαν νυν Παύλου πώς 
τ^νν$γοντιμ2. Μάλιστα, λέγων. Δε7 γαρ χα\ τούτου, 
•Γπερ τινλς Αλλου. 'Οταν γάρ περ\ δογμάτων ^ δ 
λάγος, ποίος βίος ενταύθα Ισχύει ; "Ορα δΐ τ6 άντι- 
διαστε).>.ά;^ιενον τψ, ι ΟύφΐμώσειςβοΟνάλοωντα.> Τ6ν 
γαρ μήάλοωντα φιμωτέον. ι Άξιο; ό εργάτης τοΟ 
μισθού αύτοΟ. > Κα\ ό Χριστδς σύμνωνα τφ ν^μψ 
λέγει. Του μισθού, τής τροφής δηλονότι. Έργάτην 
δλ λέγει, τ6ν χάμνοντα. Ώς δγε μή χάμνω^*, άν- ιπα^ίδ οχροΙΙβιι^ί βυηΐ. Ααΐ ϋιιρίυιη (ϋ« ίΐ ηηιΊιιιιι. 
ι ΟιΓι ΙαϋοΓαηΐ ίη δβηηοηβ. » 1η ί^ΓηΐΌηβ ιιοιι 
Γ»$ΐιιο$ο, Κ6(Ι ηιιί ερίηΙυαΗΐϋΓ »ΐ6ΐ*6 ροΐοΐι» &ϋ. 241 
υ.•ί οΓ^ο πιιΐιο &υιιΙ ςιιί α.^δΟΓυηΐ ηο:ι ο) ιι$ 6^56 (|ΐ:ί 
56Γιηοη^1<υ^ 2υΐ ϋοοίπη» ρΓχβίΐ, 86(1 νίΐα? ΑΐΜΐί;;ιιΐ 
ηυιιο ΡηυΙυιη ηβοιηοϋο 86ηιιοικ•ηι Ιιοιιογ&Ι, ς'υΐΓ- 
&^ϋί& : Μ3χίιιΐ6 : ηαηι 61 Ιΐ06 ηοοοβ&απυηι 681, §ί 
ςυί(] 9ΐίυ(1. Ουπι 6ηίιη (16 ϋο^ιι>8ΐί8 8•>τιΐ!θ ίηοίιΐϋπΐ, 
ςιιιιι Ίϋί γίΐα 8υΠΐε6Γ6 ροΐ6πΐ? Αιι:Νΐαι1νοΓΐ6 αιιΚΰπι 
(]ΐιοι] ηϋ :ιΙί!)υίϋ ορρο$ίΙυιη (ϋι-Ίΐ : Νοη (ώΐί^.ιΐιίβ 08 
1>ονί ΐρίΐιΐΓ3ΐι1ί• δίηιιί(Ϊ6ΐη οΙ)Ιί{;9η.:υηι 6$1 ίΙΙί οβηηί 
ιιοη (ΓίΐιιΐϋΙ. • 0*1^1111$ οϋΐ (ΐροΓη.ίιΐδ ηΐϋΓοοϋο 8ΐ:8. > 
ΕΐΐΑΐη (]Ι)Γί8ΐιι& 16^Ί €οη8οιια Ιο«|υίΐιΐΓ. Μ6Γ06(Ι6, 8ΐί• έςιος τροφής. Ταύτα δΐ λέγει πρδς τους δ:δασχάλους ρ Πΐ6η1ί νί(1(Ίί€6ΐ• ΟροΓαΓίπιη νβΓΟ ϋίο'Λ βυηι ςϋί Ια* 
τοΟς κοπιώντας έντ!) διδασχαλίςι. ΗοΓηι. ηοιιιρο ΐ]ΐιθ(1 ί8 (|υί ηοη ΙηϋοΓοΙ ίιιιΐί • Κατά πρεσβυτέρου χατηγορΓαν μή παραδέχου. ι 
Τί γάρ ; Κατά νεωτέρου τοιαύτην χαταδεχτέον χα- 
τηγορίαν ; Μή γένοιτο ! •Α)Χ ώς ε! Ιλεγε • Κατά 
μτδ£ν6ς μίν , χατά πρεσβυτέρου δΐ μάλιστα. 
*Εχουσι γάρ χα\ τ6ν άπδ τής ήλιχίας χαλινόν. 
Πρεσβύτερον δ^, τ6ν έν -^ήρ^ φησίν. ι Τους άμαρ- 
τάνοντας ενώπιον πάντων Ιλεγχε. > Ζήτει μίν, 
9η«\ν, επιμελώς, εύρ{σχων δέ, μετά σφοδρότητας 
έπΙπληττε. Τοΰτο γάρ τ6, υεγγβ, Ένώπιυν δέ πάν- 
των, Γνα χα\ οΐ λοιποί σωφρονισθώαι. Τοΰτο ό θ£6ς 
(ποίηαεν, έπί τε του Φαραώ, χα\ του Ναβουχο5ονό• ιΙίςηιίΑ 8ίΙ 

αϋιιΐ6ΐιΐο. Ι1ΰΡ6 αιιίβηι ρητΰρίοπΐ) ι$ ΙοίμπίοΓ, ςυί 
ηοη ΙίΐΙιοπιιιΐ ίπ (ΙοΓίππη. 

4 Α ΙνοΓ•»ιΐ9 δΡΐιίοΐ'οιη ηβ αιΙηιίδ^Γΐδ .ιε6υϋ3ΐίθ' 
η6πι. » ({π.(Ι θΓςο? Αη ΑΐΙνοΓ^υ» ]υηίθΓ6ηι αϋηιίΐ- 
Ι6η(1α ΐ'5ΐ 1ιιι]ιι$η!0(ϋ ηοοηβ '(ίο? Νϋ(|ΐι&(|'ααιη ! 86(1 
ΐαηΓ|ΐιαπι (ϋ€6η'Κ : Αιΐνιτβιΐδ ηιιΙΙιιιη, πιαχίιηβ »α- 
1(;ηι ηϋν6ΓΜί8 8οηΙοΓ6ηι : η&π) Ιΐ&1)6ηΙ Ιπ 61 λΐι ίρβα 
Χ13Κ6 ίιβηπηι ηιιοϋ(1&ιη ; πρεσβύτερον ΰΓ^ο νο6α! 
6υπι ()υί Α:Ι316 δβη'οχ 6$Ι. ι £θ8(|Μί ρ:.'Γ6αη1, €0Γ3ΐη 
οηιηίΙ)υ8 αΓ(ΐΐ6. > 0(ΐ<6ΐ'6, ίπ(|ΜίΙ, ι1ίΙί|^6ηΐ0Γ : ηιηι• 
ςιΐ6 ίην£η6Π8, ου πι ν6ΐΐ6ηΐ6η1ΐ3 οΙ>ίπΓ(;3((κ Ν3ηι ιΊ 
βίιςηίίΐεαΐ έλεγχε. ϋοΐ3Π) οπιηί1>υ8 3ΐιΐ6ΐη, «Ιοί ο»• 

16Π 3ι1 ΙΙΙ0(ΐ6βΐί3ηΐ Γϋ\006ηΙηΓ. ΙΙθ€ 16611 1)608 6ΐ 111 οορ. € Διαμαρτύρομαι ενώπιον του θεού. ι "Ορα Ο Ρ1ιαΓαοη6 ^* 61 ίιι Ν.ιΙιΐιιοΙιο«1υΗθ8θΓ *'. « 01)Ιι8ΐϋΓ σφοβρότητ». Ού γάρ επειδή Τιμόθεος ήν, παραιτεί- 
ται, άλλα διαμαρτύρεται, τ^ έαυτοΟ ασφαλιζόμενος, 
εΓ τι των μ ή δεόντων γένηται. Τί δήποτε δ^ τ^ν 
ΙίαχΙρα^ χα\ τ^ν ΤΙδν χαλέσας μάρτυρα;. χα\ τους 
αγγέλους συγχέχληχεν; "Οτι χαΐ αύτο\ τής χρίιεως 
γινομίνης , μετά του οίχείου Δεσπότου παρείναι 
μέλλουσι χα\ μαρτυρειν τφ λόγφ. Έθος δέ Ιστι χαΐ 
ήμίν, χχ\ υπερέχοντα χα\ έλάττονα πρόσωπα ε{ς 
μαρτυρίαν λαμβάνειν. Κα\ ό Ίαχώβ, χα\ τ6ν θ«6ν 
χα\ βουνών μάρτυρα ικαραλαμβάνει. ι Κα\ τών 
έχλιχτών αγγέλων. » Έχλεχτών δΐ αγγέλων είπε, 
Μτι Αγγελοι χα\ οΐ δαίμονες, άλλ' απόβλητοι. ^ ίη 6θη&ρ66ΐυ Οΰ'ι. > ΑιΙνβΠο ν6ΐΐ6ηΐ6η1ίηη). Ν6(ΐηο 
6ηίιη 00 ηυο(1 ΤίπιοΐΙΐ6Μ$ Ι3η&υβ 68861, 8υρρΐ6χ 

Ρ6ΐίΐ, 86ί1 0ΐ>ΐ68ΐ3ΐυΓ, 8Π38 ρ3η68 $ΐ3ΐ)ΊΙί6η8, 81 ςΐΐΜ 

ΟαΙ 60Γπιη ίμιχ ηοη οροποΐ. Οιι3Γ6 3υΐ6(η νο63ΐΊ8 

Ρ31Γ6 6ΐ ΡϋίΟ ίη 168168, 6ΐί3ΐη 3η([6ΐθ8 8ΪηΐΜΐ ¥003* 

νίι? (}ηί3 οΚ Ιιι ιιηβ ουηι 8υο ϋοιηίηο ίη ΓιΓίυΓο ]υ• 
(ΙίοΊΟ 3(1ϋΓυη(, (Ί ββΓηίοηί 3ΐΐ68(3ΐιιιπΐηΓ. Μοη8 681 
3υΐ6ηι 6ΐί3ηι ηοΐιίβ 61 6ηιίη6ηΐ68 61 ίηΓ6ΓίθΓβλ ρβΓ- 
8οη39 ίη 165168 8αη>6Γ6• Αΐ(|ΐΐ6 Ιιοο ιηοιίο ^3001> 
6Κ Οοηηι 6ΐ Ιηηιυΐηπι 5ίν6 36βΓνηιπ ΐ3ρί(1υιιι Ιιν 
Ι68ΐ6ηι 3&8ηιηίι ^^. ι Εΐ βΙύοΐοΓηιη 3η(|;6ΐθΓυιη. « 
ΏίχίΙ 3υΐ6ηι 6ΐ6€(08 3η(ζ6ΐθ8, ςΜί3 (ΐ3ίΐηοη68 (|ηο«|Μ6 ** ^02η. Ι, 14. *• Εχοα. χι?, 1 8β(ΐ<ι. *» Οαη. ιν, 1 *θφ|. *• Οκη. χχχι, ϋ^ %β6^\ί\. 1β3 (ΚυΜΕΝΙΙ ΤΚίεΰ^ ΕΡΙ500ΡΙ 1Μ 

•υηΐ Μ^βΐί, Μα κρΓοϋΙ. — ΑΙίηά. ΑυΙ ίϋ ςυοα η Α ΆΛΛο. [ΟΪΚΟΥΗ.] Ό τ6 βν ιΤιην» ή «ρ^ Ανη. 

^:α9τολ^}ν των Απο^Λ^ιφέντων. ι *Ινα τχυτα ^Γ'λέξις Τ6Γ9 €Γλΐ, (ΙίιΗ, Αυΐ Λά (Ιίλοηιηοη Γ^]6€ΐ0Γυπι. 1 1)1 
^«ΰ •βΓτβι §1η6 ρΓ«€ίρίΐ3ΐίοη6 ]υ(Ιίοϋ. » Η«€, ρυΐΑ 
4ιι;β ϋϋίΐ. 8ίη6 ρΓβοίριΙοΐίοηβ ]υ(1ίΓϋ. \ά βιΐ, υΙ 
βΊΙηΙ βΟΓυπι ςυβ (Ιίεΐα &ιιιιΙ ΐβηιβΓβ €1 ίιηρΓυϋβη• 
ΙβΓ αο ηοιι ρΓβΒβηηΐβ ίυϋΐοίο ιυΐ οοοιίΠο Γιείι•. 
< ΙιιιίΑ ρΓορ^ικΊοηβιη &ηίηΓι.ιΗθ€ β&Ι, €χ ρΓ^βαιιι- 
ριίοηβ. 242 δίπυίιΐβιη ρΓ^εβυηιρίίοηββ ΓΓ6ΐ|ΐΐ6ηΐ(Τ 
ιΐ6»ΐίΐυυιιΐυΓ νϋπίλίβ. £»4 €ΐιίιη πρ69χλη(τις «Ο^Γυι• 
Ιίο, ςυβ λϋςαβαι ρΓθνο€Αΐ&(Ι ςυΊϋρί»:ιι 8ίη€]υ(1ίηο 
Γ4€ί6ΐιϋυπι• • δίηβ ρπΜίρίΐΑΐίοηβ ]υϋί€ϋ. » είοιη^ηβ 
•βρίίηΐθ /Μ/οπΜοΙίοηιιηι ΙΐΙ>Γ0 ίηΙοΙΠ^ίΙ χωρ\ς προ* 
3ΐρ(ματος, Ιιθ€ β$Ι, ε^τ^ηβ ηβ Α(Ι «Ιίςυίϋ ΙιιιρΙη« 
(«ηϋο, 8υϋ]ί€ίληι ]υ(ϋ€ΐο €ΐ υΐΐίοηϊ ίηοΙ>β<ΙίβηΙί»• 
δαηΠυ• αυΐβιη ΒΜ»ίΙίυ« ίη ίηίβρρΓβίβΓιοηβ ρ&Γ2ϋο- χωρ\^ προχρίματο;. ι Ταύτα μίν &π<ρ βΓρηχ•. Χμ- 
ρ\ς 61 προχρίματος, τουτέττι» χωρ^ς τοΟ ιτροχη»; 
τι Χ4\ &πλώς χα\ βίχα χ<χριμΙνης ^υλτ,ς πρΑςι(τι 
έν το7; βίρημένοις. < Κατλ πρ09χλη9ΐν» » οίον,χχτά 
πρόληψκν. ΑΙ γ3ίρ «ρολήψιις πολλάχι^ ο6χ Ιχουβι τ4 
αληθές, ϋρί^χ^ηιτές γάρ λστιν. ή «ροχ«λούμτ/4ν 
τίνα τ^ τι ποιή^αι β:/α χρ{3ζοις• « Χωρ\; τ:^ 
χρίματο;. > Οίον &ν«υ τοΟ ιΐς τι ιτοίχαιντχ ύ«»- 
ιε<9ΐΙν τ!| χρί^εκ χα\ χ^ της ινραχοής χολάβιι• 
Οΰτω; 6 Κλήμη; έν έβδόμφ Τ;τοΓν»ώσβΜΤ. Ό 21 
Ιν &γ{θ(ς Βχσ:'λ£ΐος, έν τ^ έρμηνιΐ^ των 0«ροιμ:Μν 
φησι, Κατ3ι πρ^3ΧΑΐ9ΐν, οΓον μή έπκχλινόμλνος &(; 
τέ μή όρΟδν, άλλ* βύΟεΙζν τήν χρίϊΐν έχφ^ριαν. Φη^λ Ι«Γυηι »Ί| : Νοη ΜοαηιΙυπι 8€ΰΙίιΐ9Γιοηβπι (Ιε^ίΐ ^ γάρουτακ'Μηβέν ποιώνχατά 9:ρ49χλΐ9ΐν« άλλ* ι&• 
•ηίιη πρ09χλΐ9ΐν ρ^ί (ώτα) ιό €>Ι, ηοη (ΙβοΓιηβη* >(1 Οκίας χα\ ά5ια9τρ6φουςέχφέρων τ&ς χρίσικ• 
ΚΙ ςαο(Ι Γ«αυΐϋ ηοη θ§ΐ, μ<1 ί€€ΐυηι ΓβΓϋη* ]υ<]ίάυπι. Ιΐα βηΐηι άϊοϊΐ : ΝίΙιίΙ Γ3α€η8 ιοειιΐΜίαΒί 
€ΐΙθ8ϋοο€ηι, Μϋ Γβοί» βΐ ηοη ρβητβηα ΓβΓβη» ]υ(1ί€Ί3• ΟΑΡυτ χιη. 

V, ^-23. ΜαπΗΜ άΐοηβΜίΗί Ιιχροιιβι, ηα/πύ ΰυη* 
ΜπηΙαί ρ€€€Λΐη Λΐί€η%9. Ταιι^ιίρΒΗΜ «μικιμ $€τνα. 
Ν€ ρο$ίΙίΛο ΜαΜ α^ιιαηι, %€ά Μοάίοο Μί€ΓΒ ψίηο 

ψΨΟψί€Τ <ΙΟΜβ«ΑΐΙ« <ν«Μ ϋ €Τ€^ΤαΜ Ικαΐ ίΛβΤΜί' 
ίΛΐ€$. 

1>β •ΐ€€ϋοηϋ>υ8 βΙίΑΠί (ΙίβΜηΊ, η^η α(Ι 6ρί•€0» 
ραπι 8€ΓίΙ)6ΐ»ΐ• Οηοϋ «Ιΐ : Οϋο, \ά €»1» ηοη α 
ρτίπι» »υΙ «ΙΙοη βίλΐίπι ίηηυίιΗίοιιβ, •ο<Ι υ1)Ι Γγο* 
^ΐΜηΙΟΓ »(% (Ιί1ί|6ηΐ€Γ ίηηυίλίοΗΒ. • Νοςοβ €θΐηπ)υ• ΚΕΦΑ.\. ΙΓ. 

Περί χαροτοτίας άσραΛονς• 

ΧβΤρας ταχέως μηδ^νΐ έχιτίβ^ί^ /ιΐ9^^ ΜοατέβΤΛ 

άμαρτιαις άΧΧοτρίαις. ΣΒοντόν Αγτ^ τήρβι. Ιβι^ 

ηέη ύδροπότα^ άΛΧ οίνφ όΛίγφ χρω δίά τέτ στ^ 

μαχόιτ σου χαΐ τάς χυχτάς σου άσβ€Τ9ΐ&ς• 

Κα\ ι;ιρ\ χιιροτονιών €ιαλχμβάν«ι• Έ«ΐ9»<ΐ9φ 
γαρ Ιγραφε. Τ& βέ. Ταχέως, οΓον, μ4| έχ πρωτν 
6οχΐ(]^9{ας ή δευτέρας, &λλ3ι πολλάχις έξιτάαας χιλ 
άχριβώς. € Μηδέ χοινώνει &μαρτ{ιις Αλλοτρίαις* ι ηΐοβ• ρο€ΰ3ΐΐ8 «Ιίαιί* : » Ιικϋ^ηυπι ρηρυΙο ορίκο• ^ τ^ν &νάςιον, λαοΰ μυσταγωγ^ν προχειρίζΐϋν. € Σκα:»• 
ροπι ρηΟοί^η». • Τοηιοΐίρβυιη εαβίοπι ι^βΓνβ. > τλν άγν^ν τήρει. ι ΠερΧ αωφροτ^νης αύτφ ι^ραγ• !>« 1«ΠΐρβΓΑηΐΐ8 «ί ρΠΒΰίρίΐ. ΟιΜΜΙ βΊ Ιΐ96€»€ΠϋίΙνίΐΌ 

Μά^ 86Μ ]6]ιιηίί• οι Αςυ» ροΐυ βχίοηυληϋ, ιιΙ Ίηάβ 
οΐίληι «ι^ΓΟίΑΓΟί» ςιπ<1 ηο« Γαοογο οροποί, βιιΐ ςυο• 
η&η ιηο<Ιο οΙ>•οΓΤλΓθ ? ι Νβ ροβίΐιαο ϋίΐ)» ιςυ&π). > 
Ει ςυλΓβ' ΡλΐιΙυ» ηοη β&παΙιαι ^]ιι» ιΙοηίΑοΙιυηι, ςυί 
^ο^ρο^3Iβ« βΐίαπι Μηίΐαίο» οροΓλΙαίυΓ, 80<Ι ιΙίβίΑ 
νιιΐΐ 6ΐιηι Μη9Γί ? ϋΙ ιηοηυιιιβηΐυιη ποΙ>ί8 ΑΰΓοί , 
ηο ΓαοϊΙο οΟβηόβΓβπΐϋΓ, βί ρΓοϋί νίπ ίηΟηιίΑΓβπΐυΓ: 
ψ.Ι υι ίρ•6 ΤΙπ^οΙΙιου* ροΓ «(Γΐΐυϋίηβηι ίιι ηΟΙοίο 
€0ΐιΐΙηβΓβ(αΓ« ηο ιυροΓίίΓοί. ΠοηΙηυβ υΐ ηοι βείΓβ- 
ιιια§ ςιιοιΐ ουπι 6|υ8(ΐ6πι ηο1>Ί8θϋΐιι ο&βοηΐ ιιαΙογχ» 
ΐΜ)η9 ίΙ1< οροΓΑ €Χ€Γ€θΙ)9ΐηΙ ςυβ ΓΑείβϋβηΙ : πυβιιιΐο- 
^(Γκίοηι ροΐυίΐ οαπι ΡΑυΙαχ υηίεα ρΓΟοο β^παγο, 8•'(1 γίλλει. ΕΙ δέ άνβρ\ νηβτείαι; χζ\ ύοροπονίαις έαττέν 
Ιχιήχοντι, ώς λοιπόν χα\ άαθινείν, ΤΡ^<κ ταντοι 
τ{ ^ιμ3ίς χρή ηοιείν; ή ι:ω; καρα9*<'λά?τχβ6α« ; 
• Μηχέτι ύδροικ^ι. ι Τ( δήι»τι μή §ρρω9νβ αυ- 
τού τ6ν στ^μαχον 6 Παύλος, &; χα\ &π6 τυύ χρ^ΒίΛ; 
Ιάαεκς έπιτέ/ει , άλλ^ διαιτί) αύτ^ν βιρακχύαχι 
βούλεται ; Ίνα ύπογραμμ^; ήμίν γένηται μη βχαν• 
δαλί^ετθακ ενάρετων άαΟενούντων, χα\ ίνα αύτ6; 6 
Τιμόθεος xατα^τ^λΛηται τ] νόσφ τ6 9Ρ^>^«μ>• *^ 
ίνα γνώμεν ήμεΙς, δτι της αύτης ήμΤν φ*^οιως δντε;, 
χιτώρθουν & χατοιρθουν. *ΕπεΙ Γτχυεν 6 Παύλος, 
μι^ ευχή αύτδν ΙάναοΟαι, Αλλά «ίντως ού αυνέφερι. 
Πολλά δΐ λίγει ό Χρυ3•&ηομος ιΐς τούτο. Την^ί&ο» οπιηίηο ηοη 0χρ6<1ίβϋ3(. Ρΐυπηι» ΑΐιΙβηι ίπ Ι)θο ο τοΊνυν &Ορε*. τήν χοηματίζον^ζν Γώ>* ά^^ρίά^τ%ύ^, ΓβΙίΓΐ €ϋΐ78θ9ΐοπιυ8. 243 ^ί^^^ Ηαςυο ΙίίΓυιη 
^Μαι θ€ ΐΝίαρίΝΐ^Μΐ α^ίΐ, €1 ρυΙοΙίΓΟ Αϋηιοιίηιη 
τ!(]βΙ)ί« ηιι:ο Ιιαο ίη τβ ίη βο Ιθ€θ ΐΓαοΐαΐλ ιυηΐ α 
(ΙίνΊηο («ΗΓγ8θ8ΐοπιο, ίη ρΓοοΒπιΙαΙί υΐ ορίηοΓ ν6Γ8ΐι. 
€ $οϋ πΐ0(1ί€0 Τ616Γ6 τίηο. Ι ΤβπΙο νί«ΐ6ΐί€(;1, ({ΐιαπ- 
Ινη) 9ίά ΑΑΐυΐοηι ορυβ 081 : 8€ίΙ βηίπι εΐΐηπι αϋιιη- 
(ΐΑηΙίη• νίηυηι ηο€€Γ6 ^. Ηίη€ αικβιη (Ί^ηίΩΐ'Αΐ 
φΐοά ηοη 8θΙο Βίοπιαοΐιο φ^γοιαΙιαΙ, Μϋ α1ϋ$ ψιο- 
«|ΐιο εο*ΊΜΐτΐ8 πιοηιΙ>Γΐ8. 

ΠΑΡυΤ ιιν. 

Ομο<Ι ηαΙίΗΜ ορΗί$αν€ύΗΐί9ίηί. 
V, ϋ, 25. ΟποΓΗίηιίαιη Ηοίηίηπιη ρ^^ζαία ίηαηί[€$1α 

** Ερ!ιΜ. ν. 18. χα\ δΐτη ευ μίλα τα έν τφοε τω χωρ»;! έν αύτΙ^^ Οιν• 
μα3{ω; δ'.χγορευθέ^/τα ύτ:^ τού Ιεοι^^^ Χ.ονηντ^• 
μον, έν τψ προο'.μιαχψ, ώς οΓμζι, έτ»ι. < *Αλλ* οΓνφ 
ύλίγφ. ι "Οτο; πρ^ς ύγίζιαν αυντελεΐ. Οίδε γΑρ τ^ν 
ιτλείονα, χα\ ιεροσαδιχούντα. ΔηλοΙ δέ ένθεν δτι οϊ 
μόνον τ^ν στδμαχον ή^θένει, άλλα χαΐ άλλ« μέρ^ 
τού σώματος. ΚΕΦΑΛ. ΙΑ'. 
"Οη ουδέν έργοτ ΛανΘάτ9ί. 
ΓίΓωκ άτθ(•ω7ίίΑ>ν αϊ άμαρΗαι χράδι^ΛοΙ αίΜ ι» ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙδΤ. Ι ΑΟ ΤΙΜΟΤΗ. 151 

ίν ανΧ^ιβ]Α61ς χα\ ιιλοχαΤς ^ητοριχαΐ;, &Λλ* Ιν Α ν<>ΓίΙ&ΐ6ΐη άίοο, ηοη ιηβηΐίοΓ. ι Οθ€ΐθΓ κβηΓιυηι. ι 
«1^1. Το(ϊ«ο γϋρ &ιχνύ€& ίου χηρύγματος τ4}ν Οιιίβ οοηΐίη^ίΐ €ΐί2ΐη ρΓ»(]ίθλΓ6 ρηεΙβΓουΓΓβηιΙο, 
βννβμιν• »ο1)]υιιιίΙ, ΟοοίΟΓ : ηοη ιοίυηι βηΐιη ρΓβΒϋίοατί, &€(! 

€Ι ρβΤΜ^ηηΙβΓ 4Α€υ!• Ηοο &υΐ6ΐη 09ΐβη()ίΙ Οβί βΐιιΗίυπι βΓ^λ {[βηίεβ. ι Ρογ ΑιΙοιη 61 νβπίαΐβιη. ι 
Ομβϊιοι ιΙΙιίΙ : Ρ«γ βιΐβιη , ηβ ςυίβ βχίβ.ΐίιηβΐ ςυοιΙ &ίΐ «γγογ, «υΐ^ηιαίΐ : ΡβΓ νβπίαΐβπι. Νοη ρΓΧ(Ιί€0 
ηΐιοηίΐΝΐ• ίο ηβχίΐιυ» ΓΐιβΙοπΰΙβ, (€<1 ρ•^Γ β(ΐ€ΐη. Ν^ιηι Ιιοο ρηίάΙαζύοηΐΒ νίιη 08(6η(1Ίΐ• 
ΒούΛοραι ο9τ προ^εύχίσθαί τους άτίρας έτ II, 8-10. ΥοΙο ΐίΐίίΗτ νίτο» οτατ€ Ιη οηιηϊ Ιθ€θ^ χβττΐ τΟΛφ^ ίπαίροττας όσΙας τΧ'ρης χ<'»φ\ζ 
φρϊς ηαϊ ίίίοΛογισ^ιοϋ. Ωσαύτως χαΐ τΐις χν- 
νβϋΛΟ^ έτ χαναστοΛϋ κοσμ/φ μετά αΐδονς χαϊ 
σ^ίρροσύηις^ ηοσμεϊν ίαν€ίις^ μ\\ ^ χΛέγμαχην 
4 χρυσφ ^ μαργαρίταις^ ή ίματισμφ χοΛυτεΛέϊ^ 
ΛΧν δ Λρέχ%ί γσ^α^ξι^ έπαγγεΛΛομέται,ς Θεοσέ» 
ϋηατ δι* Μργωτ αγαθών. 
Πώς οΐίν, ό -Χριστές έχΊ»λυ< τδ φανιρώ; βΟχκ- %η9ίοΙΐ€ηΐη ρ»α» ηιαιιχι α(ί»ηηβ 221 ^^'^ ^' άϊ%€βρ• 
Ιαύοηβ» €οη»ίΐηΊΙίί€Γ εί ηιαΙΐε^ίΒ ίη ωηίαη άύϋαιίί 
ΰπηι ρηύοτε ει εα^ΐΗαίε οτηαη $€ίρ$α», ηοη Ιοτίη 
εήηίΰηΜ αηΙ αιιτο αηΐ η\ατ^ατΗ%$ αιιΐ νεϋΊΐη ίηηιρ- 
ΐΜΟίο^ »€ά ηαοΗ άεαΐ νιηΓανα^ ρτοβίεηία ρίεΐαίεηι 
ρετ ορενα ΰοηα, 

θΗοη)θ(Ιο ΒΤζΟ €ΙιΠ5ΐΗ9, ρΓΟίιΊΙιοΙιηΙ ίη ριι1)Γΐ€0 «Ι«Ι ; ι Συ γΑρ, φησΧν, «Γσελθε ιΐς τ6 ταμιζίό^ σου.ι ^ ρπ'θηΓί?;ΓιΙ βιιΐιιι : ιΤιι ίπίτα ίη οιιίπηιΐιπη Ιΐιιιηι *•.» Οίϋ δ Χριστές 1χώ/υ< τ6 Ιν π2ντ\ τότηρ εΟ/εσθαι, 

οΑϋ τοΰτο <Τι»ν, Ιχ ^ζχριοχ^ζία; άναιρών τ6 πρ6ς 

Ικίβκξιν <0χ€99αι * &9πβρ Χ9ΐ\ τΙ^, ιΜή γνώτω ή βκζιά 

Κ9 τΙ τηικΖ ή άριστιρά σου, ι οΟ π2ρ\ χειρών φησιν, 

Αλλ* Ζ/κως Αχενο5^ξω; Χ9ί\ μή πρ%; Ιπίδειξκν εύ- 

ηβώμεν. Ου γ^^ρ ό τβ::ος Ι/ει βιαφορ^κν, άλλα ιταν- 

τχχου, του μή έκιδειχτιΑν 1φρ<!ντισε. Πρ6ς τούτοις, 

χιΐ τοΰτο βηλοί 6 *Α:?<5στολο;* Οΰχ ώσπερ τοΤς Ίου- 

8ι!οι; ούχ έξην Ιξω του ναού θύειν, ούτως χα\ ήμΤν 

εΟ^εσβαι. *ΗμΙν γάρ, φη9^• πίς τόπος έπιτήοειος, 

ρ4νον εΐ όσίχς αίριομεν χεΤρας, τουτέιτι χαθζράς * 

χαΟαρ^ς βΐ Αρπαγής, πλεονεξίας, φόνων, β(3ί έλεη* 

|ΐ09ΰνης χχθαιρομένα;• ιΧωρΙ; οργή; . ι Χωρίς μνησι- Νοηηβ €Ι)Π5(η& ρΓοΙΓιΙηΓιΙ ίη οικηί Ιογοογαγο: (Γ(1 
ίΗιιιΙ(ΙίχίΐνβχηΙ>ιιηιΐ3ηΓι €3ΐιΓιοη<>ΐο1Ιοιΐ8 3<Ι οδίβηΐη- 
Ιίοηβηι ρΓΡΟΑΓί : (ΐηοιιιαιΙπιοι'ιιηιιΜ ίΙΙικΙ; ι Νο$ο!λΙ 
5ίηί«ΐΓ2ΐ Ιιια ςηίιΙ 9%λΙ (Ιολίβια ΐιια *^%» ηοη ιίβηι;!- 
ηίΙ)ΐΐ9 ΙοςυίΐυΓ, 56(1 ηβαιΐ ίηηηβηι ^Ιοή^η) €1 οείοηΐλ* 
Γιοηι^ηι 1)θη& ορβΓβπιιΐΓ. Νοη βηίηι Ιοειίδ ιϋϋΓΓίηιοη 
Ιιαίιβΐ, &β(1 π1)ίί|ΐΐ6 ουΓαιη Ιι»ΐ3ΐηΐ ιιΐ »Ιι6Η50ΐο$ιβη1η• 
Ιίο. Α(] Ιΐ2Β0 οΓιηηι Ιιοε βΙ^πΊΓίΓΟί Αρο .<»ΐο1υ$ : ηιιοϋ 
ηοη,δίοπΝυίΙϋΡΐ^ηοη 1'κ'6ΐ)α(6χ(Γ8 ΐεηιρίηηι κηοΓίΩ- 
013 οΓΓβιΤϋ, ίΐ8 ηεηηε ηο1)ί$θΓ3Γ0. ΝοΙ>ί< &ίηυί(ΐ6ΐη 
ηαίνί5 Ιοοιιδ ορίηβοδί, ηιοϋο ρί:ι& αιίοΙΙηπιιΐδ πιαηιιβ» 
ίϋ (*8ΐ ρηΓ38: ρηΓη<ΐ, ΐη(|ΐι.ιηι, η πιρίπ», 3ν3ηΐίη 6ΐ 
€»(1ίΙ)ΐΐ8, ρ6Γ ΰΙβ6ηιη5]Γπ;πη ριιπΠοηΙηβ. ι ΑΙιβΠΗβ Χ2χ{ας, χωρ\ς του έπαρ&τθαί τινι. Τούτο γάρ 6ντως|* ίτα. ι Αΐιβηπβ ιηοηιΟΓί^ ίΐι]ιιη3ηιη), ηβ ηποηκιιιηιη έογή, τ^ μηδέ εύχόμενον ^πείσαΐθαι πρ6; τ^^ν άδελφόν. 
€Κα\δ£α).ογ^9μο0.ι*Αρα αχούσε^ μου ό θεός ; *Αρα μή 
έ«λώς χα\ μάτην εΟχομαι ; ΠεπεΙσθαι γάρ χρή δτι είσ- 
αχουΦεταεόβε^, εΐ τά αύτώ φίλχ αΖτουμεν χαΟαρο\ 
€ντες. ε *03αύτως χαΊ τάς γυναΓχα;. ι Τουτίστι, 
Βοΰλομαι όσίας αΓριιν χε7ρας χωρίς οργής χα\ δια- 
/Λ^ιγμοΰ. ΙΙλέον τι απαιτεί να^χ των γυνχιχών, τδ 
ΙατολίαΟακ χο9μ{ως. Τ6 δλ, ι Έν χαταατολ?), ιδηλοί, 
τ^ πάντοθεν χεχαλΟφθαι. Κοιμίως φη7\, μ^^ περιέρ- 
γως ώς τ<ρ^οιι τους ίρω^Φτας• ι Μετά αίοους χα\ ευλά- 
βειας. > Μή τοίνυν μίμοϋ τάς έταιρι^ομένας, άναί- 
οχυντον βλέπουσας χα\ πορνιχόν. • Μή εν πλέγμα- 
σιν. » Μή γάρ εΙς σχηνήν έλήλυΟας, φησίν. *ΗλΟες 
δαχρύσαι τάς αμαρτίας σον. Ούχ Ιστι δέ ^χήμβ οχ$οεΓ(*ηΐαΓ• Νίΐη ί1ΐ3 τοΓβ Ιη 0ί;1, ηρ, βϋηι (ΐπίίίβηι 
ηυί ρΓ603ΐυΓ» ρηΓΓΟΓΟ ΓγλΙμ. 1 Πι (Γΐδ€ορΐ3ΐίοηβ. > 
Ιη(Γ3 δοηιοΓιρ8θ$, ΡηΙακηοηπιΠοί π)ϋ Πβ<ΐ5 ? ριιΐ35ηο 
ΙβιηβΓβ 61 ναηβ ρΓβοοΓ? Ρ6Γ8ηα8ηπϊ βπίπι βδδο οροΓ- 
Ιβΐ (|ΐιθ(1 βΧ3η(1ί61 Πβπδ, $ί ηο$ ριΐΓΪ ροΐαηιυ^ (ρι?β 
ΠΗ »η 103 ευηΐ. ι €οη$Ίιηί1α6Γ οι ηιπΙ 6γο5. ι ΡυΐΑ 
νοίο υΐ ρί39 3ΐΙο1ΙϋηΙ ιη3ΐιιι$ 3ΐ)8({ηβ Ίγ3 βΐ (Γυ>οορ- 
ΐ:ιΓιοη6. §6(1 3ηιρ1ίιΐ3 (|ΐιί(1ιΐ3πι 3 ηπιΐίΰπΐιιβ Γ6• 
ςιΓιη!, «Ι (ΙβοβηΙβΓ οιηθΠΐηΓ, δΐνβ ηΐθ(ΙοδΙο. 0«ιοι1 
αιιίειη 3ίΐ : ι Ιη αηιίοΐυ, > 5Ί([ηιβ('3ΐ ηη(1ί(|Π6οοπΐ6Γΐπ$ 
6880 ίΙϋΙιΟΓύ. ΝβΠ) χα'ΐαστολήν νοο:ιΙ Ιιαίιίΐιιιΐι ίοπ- 
βίοΓβιη οίΓ€ηηΗ|ηη(]η6 Ιεςοηΐϋΐη. ΟοεβπΐϋΓ ίηηυίΐ» 
ηοη 6ΐιηο$6 υΐ ίηΐιιβηΐ68 ιΐβίβείβηΐ. ι Οπηι ριΐιΙοΓΟ 

61€3>Γ|1316. ι Νβ 6Γ$0 ίπΐίΐ6Γΐ$ 035 (|1ΐ:ΐΐ ΥΟηΐΜΟΟ Ix^τ^βος ή πολυτέλεια, ο&τε τάς αμαρτίας πενθούσης Ο αΐϋΟΓβ (ϋ1ί{;(ΐηΙπΓ, (ΐιιχ ίηιριι^ϋεο οΐ ιιιβΓϋίπευηι όχόμπος του περ\ 9Ϊ χδσμου. £2 δ» ταΰεα Ιχώλυσεν 
ι πλουτον ένδείχνυται, πο/.λω μάλλον τά περίεργα, 
οΤον έιειτρίμματι, ύπογρζφάς όφθζλμών , διατε• 
Ορυμμένον βάδισμα, χαταχεκλασμίνην ;^ωνήν, δμμα 
ύγρ^ν κα\ περί έργον, άναβολήν του χιτωνίσχου πορ- 
νιχήν, ζώνην τιεριεργοτέραν , υποδήματα άττηοτι- 
σμένα. Άπαντα γάρ ταΟτα, διά τοΟ εΙπειν, ι Έν 
χιταστολΙ^ χοσμίψ, • έξέβαλεν. ι Έπαγγελλομέναις 
Βεοσ^βειαν. ι Έστι γάρ διά λόγων μόνων έπαγγέλ- 
Άίσθαι θεοσέβειαν, τοίς δέ ^ργοις αυτήν άονεΐ^Οαι. 
Είτα επειδή τά ^ργα των μέσων 1στ\ν, έπήγαγεν, 
ΆγαΟιον. ηιθΓ6 ίηιαβηΐΜΓ. ι Νοη ίη ΐυΓίίβ οΐΊΐ•ίΙ)ΐι>(. > Νοη 
εηίιη ίη ΐΙιοΛίπηη ίηςηίΐ, ν»Ίηίίΐί, δοιΐ υΐ ροο(•ηΐ3 
1113 (ΙιΏϋΓβϋ : ηοη ε§1 πιΜιμμ ρΓίίΙίθί»ΐΐ ιδ δΐιρρίοχ 
1ΐ3ΐ>ίΐη8• ηειριο Ιυ^οηΐίδ ροοεαία γ>1 οΓπηιποιιΐί ίη 
Ιο 3ηΌ^ηιιΓι;ι. <^ιιοι1 δί Ιι.τχ ρΓοΙηΙ)αίι (\\\χ (ΙΐνΊΐίβδ 
Ιαηΐυπι οδίβικίυηΐ : ηιηΐΐο ηιη^ίδ οηιίοδα ηο ροι•- 
νεΓΝ3, νοίπΐί δυηΐ ίηίοοίίοηοδ £;ειΐϋπηη, ρκ-ΐυτ» 
οευΙοΓίιηι. ρΓ«Γι•3ΐ•ΐυδ ίηοε&δΐΐδ. νοχ ι1ίΐΓι•30ΐ3, οεα- 
Ιϋδ ΠοχίΙιίΙίδ 30 οηποδίΐδ, ηιιτίίΐΓίίίηδ ιυπίεηΙοΒ 
3ίΐίίεΙυδ; 222 ^<>"3ΐ ευΓίΟδίοΓ, οαΐοοί ϋίδίΓαοΓι δίνε 
(1)?>οίδ8ί. Νίΐηι Ιι«ε οηιηί3 ΓΓίίοΊΐ ίη οο ςηοί! (ΙΙχίΐ: 
€ Ιη3η»ΐι•1»ι)ε€εηΓι.ι--< ΡΓοΠΐοηΙθδρίεΐ3ΐεηι.> βοη- ιίιΐξίΐ βηίηι ΒοΙίδ γεΓΐ)ΐ9 ρποΠίοη ρίεΐ3(οηι. ορειί! υδ νβΓΟ ί1ΐ3ηι ηΓζ3Γ6. Οοίηϋε ^ηΐα οροΓα τεδ ίΐυ«(1ί»ιη 
ιπρϋίζ δυηΐ εΐ ίη(Ιί(ίυΓεη(68, )»(1^^ηηx1I , Βυη3. 
'* ΜλιιΙ). υι, 6. ••• ίΙΦί. 5. 155 (ΕΠυΜΒΝΙΙ ΊΜΖΟΛ ΕΡΙδΟΟΡΙ 

ΓΑΡυΤ V. Α 

Όέ ρΓίΓϋβρΙοήΰια ^ξαοά νΪΓοχ αα οροτϋαί, €Ι ηοη 
υιαΙΐβΓβ», ρνορΐ€Γ παίΗταιη €1 α/'α^ΗΜ ^ιιί €Χ «Γ• 

Τ016 |{(6θΠ/ΙΙΓ. 156 ΚΕΦΑΑ. ΓΛ Π, Π -45. ΜυΙίίτ ίη είίαιίίο άίκαΐ €Ηίη οιηιιΐιΐί^- 
μαίοιίί. Γ.α,ΊΐΓΗΐη »2ΐί/<>π άοατ€ ηοη ψϋΤΜίΙΐο^ ηβ• 
ηιιβ αηίυτίΐαίβηι η*ητρατ€ ίη νίηιηΐ• $€ά βι« ίη 
ΒΐΙαιιίο. Αάαιη αιίΜ ρήοτ (οτηιαίΗί «</, ά€ίΗά€ Ενα : 
€1 Λάαηι ηοη [αΐί ίβάιιαπ», Μά ηιαίίέτ »€άΗΐΙα, (α€(α 
€:>ι ΐιαιαρη^»ίοηί νΐίηοχία, 8αΙνα ίαηί€η β€ί ρ€Τ 1\• 
ϋβΓοηιιη ^ίηεναίίοη^ηι^ ιί ηαηιενηί ίη βά€ μ άί» 
Ιαιΐυηβ €( $αηζΐίβοαΐίοη€ εηηι ΟΜίίΐαίύ. Ογ^κι 
ί€η,ιο. Π§ρΙ δίδασκα Ιο/τ, Λτι Αν^ρ^ς χτί^• *α) ί>ϋ γντύΐ' 
χας 6ΐ^αι^ διά τ^}^ ρύσιν καΙ τό χάθσς «ύ 1ξ 

Γυν^ έτ ιί^σνχίςι ματθατέτω, ίτ χάσχ^ ύχοταγί. 
Γνταιχϊ δέ δίδάσκΒίγ ούχ έΛίτρέχω^ ουδέ Λΰ- 
ββττ€ίτ ανδρός^ άΛΧ «Ικαχ έτ ήσνχίφ. *Αδάμ )^ 
χρωτός ίίχΛόσΰη, ΒΪτα ΕΟα, χαΐ ^Αδάμ ούχ ήχΛ• 
τήθη^ ή δέ γντη άχατηΟβΤσα έτ χαραδασει ;^ 
γοτε. Σωθήσεται δέ δ/ά της τίχτογοτίας^ έίίτ 
μείτωσιτ έτ τ^ χίσηι^ καΐ (^τ^χχι^ »α2 άγΜσρφ 
μετά σω^ροσύτης. Πιστός ό Λόγος. ι\(»π δοΐιιηι εχροΐίΐ ΙιοηοβΟβ ββββ ιηιιΓιβΓΟδ, &β(1 Ού μ4νον χοιμίχς άτικκ! τάς γυνα&ης ι!ν«, 

οι ΐϋοίΐιπΊΐηβ ηο βιιϋίβοΐοβ. διηιιίϋβιιι ρβΓ &Π6ΐιΐίιιιη άλλα κα\ σιγηρλί κοι\ ύποτιταγμένας. Αι^ γάρ τη; 
δί;;ιΓιΙΐοηΐ 8υΙΐ]Ρ€ΐίοιΐ(?ιιι. ι ε»•ΐ6Γυπι ηιυΐίοη (Ιοε€Γ6 ο αιγη;, τήν ύποταγήν σημαίνουνι. ι ΓυναιχΙ 5^ 2ι<ά- ηοιι |)6Γΐηίιΐο. ι Οιηηβιη Ιθ(|ΐΐ3€ίΙαΙί• θΰοα$Ίοη6ΐη α 
ιι;πΙιοΓ6 »1}$ΐ(ΐΓιΐ. Ο:ιοιιί:ιιιι ^ηίπίΐ ΐαεβΓβ 698 ρπίε- 
ο^ρ•ι, 116 ΓΟΐϊοιιαΙιίΙί (Ιοοβικίί ρΓ^ίοχΙυ ΙοςυαηΐιΐΓ, 
Νβη (Ιοοβηηΐ, ίηςυίΐ, ηοιι $οΙιιιη Ιηιηι.ιιΐ9, 8θϋ ιιο(|ΐΐ6 
ξρηΐΐιΐίΐΐίϋΐ. Υοΐαΐ Αυίοιη 698 ίη ΕιυΙο&ίΑ &ίν6 ριι- 
1>1ΐοη εοιίί'ίοπΰ «]ο66γο : η6<ιιΐ6 6ΐιίιυ ιιιθ(ϋ& οιηιιί- 
1)11$ (Ιο66Γβ 615 ίηΐ6Γ(1ίχίΙ. 8ί(|ΐΐΜΐ6ΐη ρβηιΓϋΐίΐ ίη* 
Ιιτίιη ϋΓΐ8 υΐ ΙϊΙ)6Γ08 $υο8 «ΙοοβΑπί, ςποιΙ ίιιρΓ0^Γ6&$υ 
(Ι'ΐΓίι. ι Ν«'(|ΐΐ6 ηιιΐ0Γίΐαΐ6ηι υ^υΓραπε ίη ^ίι-υπι. ι 
Ιρ^ιηη ηηηΐ(|ΐΐ6 (1ο€6Γ6 681 ΑΐιΐΟΓίΐϋΐοηι 9ΐ(Ιν•?Γ$ιΐ8 
νίηιιη υ8ΐιι-ρ.ΊΓ6. ι Αϋ;ιπι 6ηίιη ρΓίοΓ Γοπιιαίιιβ 681. ι 
ΟΜοιιίαιπ 6Γ^υ ρΓίΟΓ ΓοΓίηαΐυδ 681, ηο υ&υι*ρ6ΐ 9υ• 
ΙοΓίΐαΐβιη ίη ν'ίΓυηι, 86(1 8ΐι1)ίο6ΐα 8ίΙ. ι Αιίαηι ηοη 
ίιΓιΐ δθ(ΙιΐΓΐιι$. ι 223 ^ί ^^ (!6θ6ρΓιοη6Π) ΰοηΓυΓ2ΐ8 σχχιν ούχ επιτρέπω, ι Πίσαν ά^ορμήν λαλιΐς άνκΟι 
τή γυναικί. Έτ:£ΐδτ; γάρ σιγίν αύταΖ; παρήγγειλαν. 
Ινα μ^ προφάσει ευλογώ τοΟ διβάτχχιν ΧαΧοΧεν^ Μγ.& 
βιοισχέτωσαν, φησ\, μ^ μ^νον ανθρώπινα, &λλά χα\ 
πνευματικά. Τ6 δέ μή βιδάνχειν άκηγόριυσχν έν 
έχχληιί^• 0^> γάρ παντάπασιν αύταΐς τήν διβχχ^ρ» 
άνιΓλε* τέως γάρ αύταΙ; επιτρέπει βιδά^χειν αύτάς 
τάτέχνα, οτζιρ προϊών φησιν. ι ΟύβΙ ανθεντεΖν 
ά.βρ');. ι Α>τ6 γ3(ρ τ^ 6ι^7Χ£ΐν, καταυΟεντεΙν έτ;ιν 
ά'νοζ^ς, ι Άβάμ γάρ πρώτος έπλάσΟη. > ΈπεΙ ο3ν ^ 
"Αδάμ πρώτο; έπλάιθη, μή αύθεντιίτω τοΟ άνβρ^; 
ή γυνή, αλλ* ύποτετάχΟω. ι *Α5άμ ούχ ήπατήθη. • 
Ός πρδς τήν σύγχρισιν τής άπάτη^ ήν ή γυνή ήπβ- 
τήΟη, οΰοέ άπατη 39τ\ν ή τοΟ *Αδάμ. Οολ•^ γάρ τ^ ηππ ΜιπΙίίτ δοιίιιοΐα ΓιιΐΙ : ίη\ο ηβιριβ 86ϋυ6Γιο Γυίΐ, ^ μέσον παρά του δφεως άπατηθήναι, χα ι καρά τή; 61 τοΓ ίρΗίιΐ8 ΛιΙαιπ. ΓΙιΐΓΐηηηι οηίηι (Ιί8οηηιίηί8 68ΐ 
8 8(τρπη(6 86(ΙιΐΓί 61 .1 πιυΙίΰΓβ α€θίρ6Γ6 αΓίίοπδ 
ΓγκγΙιιιπ 61 6ϋ6Γ6. υηϋ6 η6(|αβ ίη Γ6$ροη8ίοη6 38- 
5οηΙ 56 Γιιί88β $6ΐ1ιΐΓΐαιπ, 80(] ι ΒΙυ1ίβΓ(]Π3πιι!6ϋί^ΐί 
πιϋη 111 ηυχίϋυιη, ϋοϋίι ηιίΐιί 6ΐ 60ΐη6()ί ** ;> ΙαείΙβ 
ίηικκΜίδ ηιιπϋ ηο(]υ6 αιΐιΐίΐη 6θη8οηβ Ιβρ&ιΐδ Γη6Γ2|. 
Ι ^οη Γυίΐ 86ϋυ6ΐΐΐ8. ι ΑϋνβιΙο ςυοά βυύααάίαΙυΓ 
Ργιογ, ςιιοϋ ρΓαΐ0688ί(. 

ΑΙίο ηηοηηβ ηιοάο, Οιιοπιοϋο ηοη Γιιίΐ Α(1απι 86- 
ϋυοίυδ ? ^νί\Λ Π6()ΐΐ6 δοπρίυτα Ηοο ιΐίοίΐ, 86(1 ηιαΙίβΓ 
ηυίίίειη ηίΐ: ι δ(:Γρ6ΐΐ8 (Ι666ρίΐ ηιβ. > Αϋαιη Υ6Γθηοη 
όΐτΐι ; • ΜυΙί6Γΐΐ6€6ρίΐ ηΐ6;80(Ι, ιΟβϋίΙ πιίΐιί :Ν6ηυβ 
οιίπι %ςιια1ί& δυιιΐ ρ6Γ8υλ8υιΐΐ 6886 3 οοηξ6ηίΐΑ αη γυναικάς δ^ςασθαι τοϋ ξύλου κα\ φαγείν. "Οθεν άπο- 
λογοΰ μένος, ουδέ ήπατ^',σθαί φηαιν , ά/Λ* βτι ι Ή 
γυνή ήν Ιδωκάς μοι βοηΟδν, Ιδωχέ μοι κα\ Ιφαγον* ι 
ήρ^μα δεικνυς, ώς οίοϊ έιφάλη τής βοηθού αχού• 
σας. ι Ούχ ήπατήΟη. > Πρδσχες, συνυπβΜθύ(ται« 
Πρώτος. ΚαΙ άΛΛως. Πώς ούχ ήπατήθη ό *Αδάμ; *Οτι 
ούδΐ ή Γραφή τούτο λέγδί, άλλ' ή μέν γυνή φηακν, δτι 
• Ό δφις ήπάτηαέ με. ι Ό δΐ Άδάμ,ού λέγει, δτι Ή 
γυνή ήπάτητέ μι, ά/λ' δτι ι Έδωκί μοι. » Ούχ !ιτι 
δ& {σον τδ πεισΟή^αι δμογενεΐ κα\ βοηΟφ, χαΐ τδ 
€οη8ονΐ6, βΐ ρβΓ8υ38υιΐ) 6886 3 ΓβΓΟ, 86Γν3 36 δϋΐ)- λ πεισθήναι θηρίψ ίού/ω χα\ ύποτεταγμένω. *Οατ< 
]θί!ΐ.ι. Ι1Ιιΐ(1 ίΐαςιΐ6 ΓιιίΙ (ΐ6€6ρΙίοιιί8. δ6ΐ1 η6ςυ6 Αάηηι εκείνο άτιάτης. Άλλ' ουδέ ό *Αδάμ είδε τδ ξύλον δτι 
νιόιΐ Ιίςηιιηι ςυο(1 ραΐοΐιρυιη 6δ86ΐ3ά 6(ΐ6η(ΙυΜΐ, 86(1 ηιιιΙίοΓ. € ΜυΙΐ6Γ λαΐΰπι 86(1ιιοΐ8. ι 1>1(|υ6 ίη 1ΐ06 
ρπιΓεη 1)6 πιυϋβΓ (Ιοε62ΐΐ. 86πΐ6ΐ ηοϋίςιιο άοευίΐ 
ιΐΗΐΓΐ6Γ, ίπηιιίΐ, 61 ουηοΐα 6ν6ΓΓι(, νίΓυπιςιΐ6 ίποΙ>6- 
(Ιίεηΐίχ Γ6€ίΙ ο1)ηοχίυιη : 8υο(θΓ 6ηίηι ίρδί Γιιίΐ 6ΐ 
εοηδυΙιΓιΙ υΐ 6<ΐ6Γ6Κ. Ι(ΐ60 ηοη (ΙίείΙ : Ενα δεύυεΟ ; 
86(1, ΜυΙί6Γ 86(1ιιο(3, π3ΐυΓ3Π) ςϋφ Γβοίΐβ ϋβοΊρίαΐυΓ 

βί^ΐΓίΓΐΙ-βηβ. ι Ρ30ΐ3 681 ΐΓ3η89Γ688ΐοηί ο1)ηο\ί3. ι 
Νοη 8θΐ3 Εν& ί3€ΐα 681 ΐΓηη8|;Γ688ίοηί ο1)ηοχί3, 86(1 
61 ϋη1τ6Γ8υπι πιυΙίβΓϋπι 80(ΐ9ΐΓιΙίιιπι. 0υ6ηι&(1ιηο(1υιη 
εηίπ) ίη Α(ΐ2ΐη οπιη68 ηιοήπιυΓ, ίΐα ίη Ενα υηί- καλδν ε!ς βρώσιν, άλλ' ή γυνή. ι Ή δλ γυνή άπατη- 
θεισα. ι Τούτο ώς πρδ; τδ μή διδάσχειν γυναΖχα. 
"Απιξ γάρ, φησ\ν, έδίδζξεν ή γυνή, και πάντα 
άνέτρεψι, κα\ ττ) παρακοή) ύπ*ύθυ*Λ)ν έποίησε τδν 
άνδρα• αύτη γάρ είσηγήσατο αύτψ τδ φαγεΙν. Διδ 
ούκ ειπενΉ Εύα άπατηθείσα, άλλ', ι Ή γυνή, »τήν 
εύεξαπάτητον φύσιν δηλών, ι Έν παρζβάσει γέ- 
γονε. > Έν παραβάσει γέγονεν ούχ ή Εύα μόνη, 
άλλ' δλη ή γυναιχών σύσταοις. "βσπερ γάρ έν τω 
*Αδάμ πάντες όποΟνήσκομεν, ούτως εν τί) Εύ^ 
παΐσαι παρίβησαν. ι Σωθήσεται δέ. ι Όρας οτι ού *' 660. III, 12. 189 αΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙδΤ. Ι ΑΟ ΤΙΜΟΤΗ. 190 

9β»%έραη νουθβσίβν. "Ανθρώπους γάρ χρημάτων Α ^οη(6η11ι. ι 56]υη;6Γ6 α5 Π< ηιιΙ 6]υ8ΐη(ΜΐΊ •υοΙ• » 

Νοη άιΐίί : ΙιιιρΗοβΓβ Ιβΐίΐιυβ βΙ β ϋίτβΓβο οοΒίβηιΙβ^ ΐ¥•3Εα μαχόμενου;, πέτβ βυνήνη πεί^αι ; *Αβ:ορθώτο\ις 
«οίνυν δντας έχτρέπου. ι Έστι δΐ πορ(9μ6; μέγας.» 
01 μίν ουν λν τούτφ γ^|ν <ύσέ6<ιαν ύποχρίνοντα:, 
ίνα κρόφασιν πορυμοΟ καλ χέρβους λάβω^ιν. "Εστκ 
βέ άληΟΙς χέρ^;, αυτή χαθ* Ιαυτήν ή κύ 7έ6&ια, χαι 
ταύτα τά αύτάρχη Ιχουσα, χα\ μ)) περισσεύουσα έν 
«οίς βαρχιχοΐ;. Ή βτι χέρδος έστΙν ή ευσέβεια, έάν 
χαΐ ήμεΙς μή πλειόνων ΙφιέμεΟα, άλλα τ^ αύταρ- 
χιΐψ στοιχώμ<ν. ι Ουδέν γάρ είσηνέγχαμεν εις τ^ν 
χόαμον. ι ΕΙ ούδΐν είσηνέγκαμεν, χα\ ουδέν έχβάλ- 
λομιν, τίς χρ2{α του Ιχειν υπέρ τήν χρίΐα^; 
• 'Ε/οντες δέ διατροψάς. » Τοσαυτα, φησ\ν, έσΟ^ειν 
χρ1|, δαα θρέψακ ίρχεΙ, ούχ δσα τρυφήν έμποιήσαι• 
χαΐ τοιαύτα σχεπασΟήναι χ*\ τοιιΟτα, ώ; τήν ββά, 5β]ιιιΐ£[6Γβ ρο5ΐ υηι ιηβΐ α1ΐ€Γ9ΐη «ιΙιηοηΊΓιοοβιιι. 
Ου&ιιϋο βηιιη ρ6Γ8ΐι&(ΐ6Γ6 ροίοπβ ΙιοηιίηιΙιυβ ςυί 
ρβ€υιπ36 ζΤΛί\Λ ριΐ2ηαη1? €ιιηι ΙβΊ'- τ ίηοοΓπβιΙιϋβ* 
5ίηΙ (Ιβνίιιι ί1Ιο9• « Κ&Κ &υ(€ΐη ηπχ&ΐιιβ ιηη^ηυΒ. » 
ΙΙΙί (|υίΓΐ6ΐιι ίιι Ιιοο Γιη^υπΙ ρίεΐαΐβιη ιιΐ ηιιβΡβίυβ €Ι 
Ιιιοη 3η$αιη αοείρΊ^ηΐ. ΥβΓυιη «ιιΐβιη ΙυεΓυηι οβΙ 
ίμε& ρίοΐ3$ ίη ΒβιηβΙίρβα, 6ΐ Ιιχο Ιια&βπΒ ηιιββ 89ΐίιι 
ιίηΙ, 61 ΙΙ01Ι φ\χ βιυίκτβηΐ ίη η;1)υ8 ΐβιημΟΜίίΙιυλ• 
ΑιιΙ ςυυιΐ Ιυ€Γΐιιη 651 ίρ^α ρίβίΑΒ^ β) ηο• ςιιοςιιβ 
ηοη ρΙιίΓα ρείηηηιβ, Ββϋ ίη ΒυίΏοίβηΙίλ ρβΓΒίκΙϋηιιι^. 
ι ΝΊΙ)ί1 6ηίιη ίηΙαΙίιηηΒ ίιι Ιιυηο ηιυικίππι. » 8ί ιιΊΙιίΙ 
πιΙυΙίΐΜϋΒ, η6€ ηυίϋςΗΑΠί είΤοΓΡηιυβ, ηιιΟΓ&ιιιη Ιιλ• 

1)6Γβ ΟηρίπΐΙΙβ υΙίΓΑ η6€6$$3ΓΊ3? ι δβ(1 Ιΐ3ΐ)61ΐ(6• γύμνωσιν 9χε«άσαι, ούχ δσα θρΟψιν έμποιήσαι χα\ ^ αϋιηΰηία. » Ταηΐυηι, ίη(|υίΙ, 6(ΐ6Γΰ οροΠει ηυαηΐιιαι 
ρΐαχιία^ τοί; φορουσι. Τούτο γάρ τΐ της τροφής χα\ καΓιβ βίΐ 3(1 Αΐ6ηϋιιιη, ηοη ςιιαηΐυπι ρΓονο66( Λύ 
τών σκεπασμάτων δηλοί. ϋβίβοΐαΐίοιιβιη. Εΐ (οΐ «ο ΙαΠΙιιιβ 0))6Γίπ οροΓ(6ΐ, 

40« ηιι«1ίΐ«ΐ6ΐη Ι6(8ηΐ, ηοη ςυβκ ϋ6ΐΐ€ί3$ ήκΐϋοαηΐ λ€ ιηοΐΐίιίοηι αίίβΓ&ηΙ. Ηοο βηίιη (ΙοΒίςη^ΐ ηοηιεη 
•ΙΙπΜΐιΙι Α6 Ι6(ηιη6ηΐ1. οι δέ βουΛόμ^ΤΌί ηΧουτέΐγ^ έμχίπτουσιν είς 
ΛΜίρασμότ χαΐ παγίδα κηϊ επιθυμίας πο.ΙΛας 
άτονους «αϊ βΛαβ^ρας^ αΧτιιτβς βνθίζονσι τους 
άγθρώαονς εΙς δΛΒθρον και άπώΛειατ. 'Ρ/ζα γόρ 
Μάττωττώτ χαχώτ έσητ ι} φι,Ιαργνρία^ ής• τ ίνας 
όρ^γόμίτοι άχεπΛατήθησαν άπό της πίστε^ος^ 
ηαϊ έαντονς περίάπε/ρατ όδύί-ηις χοΛΛαΙη. Συ 
δί^ώ άνθρωπε τον ΘεοΓ\ ταύτα ^ενγε. άίω>ε δέ 
δίΜΟίοσύττιτ, εΰσέΰειατ, πίστιν^ ά^-άπην, ν.ιο- ΥΙ, 912. ΟαΙετηίηηηι νοίπηΐ άιΐ€ί€€η, ίηαάηηί 
ίη ίεηίαΐίοηειη εΐ Ιαηηεηηι εΐ εηρίάίΐαίεί ηιν/ΐαι ιίχ/- 
Ια$ αε ηοχίαι, ηίκε άεηιετίΐηηΐ Ιιοηύηεε ίη εχίί'ΐΜηι εί 
νιίεήίΗηι, Βίηηίάαη ναάιχ οιηιιίιιιη ΐΗα/οΓΗ<η ειί 
ϋαάίηαι ρεεηηίο!, ηηαηι ^ιιίί/α»)! άαιη αρρείκηΐ, α6•> 
εηανετηηί α ράε εΐ ίεΐρίο^ ίηρίιεηεταηΐ ΛοΙοτϋαε 
ΜΗΐιίί, Τα νετο, ο Ιιοηιο ϋεϊ, Ι^αε [αβε : ρτο$ε(ξηετύ 
αηίειη /ΜίΚ'Π'αιη, ρίείαίειη^ εΐιατϋαίειη^ ραΐίεηίϊαηί^ 
247 ίηαηίί^εΐΗΗιηαη, ΟεΠα ΰοηηιη €ετίαιηεη βίΐεί » μοτ^ιτ* πραό'τ\τα. ^Αγωτίζον τέν οαιΛ'ν αγν^%'η^Λ αρρΓεΙιεηάε νίίαηι (εΐεηιαηι^ αά ηηαιη εΐ νο€αΐη$ εε της πίστεως. ΈπιΛαδον τής αΙωνίου ^ο>Γ<^, εις 
^ Μοί έΜΛήθης καΐ ώμοΛόγησης γι^ι- λα^Ιιι^ 
δμοΛογίατ έτώπιοτ ποΧΧων μαρτνρίύτ. 

Οΰτου; χαλώςτφ πλούτω χρωμίνου; λέγει, άλλλ 
τβϋς έπ•.θϋμοΰντας αύτδν. Ό δΙ γε έπιΟυμών, ούχ 
άν έτέρφ μιταδοίη, Γν* μη τά ττ,; έπιΟυμ^βί αυτω 
ΐΑαττωθείη. ι Κα\ επιθυμίας πολλάς. ι Έτιι^όί'ων 
γάρό πλούτος, χα\ τ6 δυνατόν ίχων, είς έτ-ιΟυμί. ς 
όιέπους Ιξάγει. € ΒυΟίζουσι τους άνθρωπου,•. • Γίς 
τ6 μηδέ άνανηψαι Ιτι. ι ΆπεπλανήΟησαν. ι Έπι- 
σχοτεΤ γάρ ή φιλαργυρία τψ της ψυχής δμματ•., καΐ 
ούχ έά ^αδί^ειν δρθά. ι ΚαΙ έαυτοΰ; π5ρΐδΓδ'.ρσν. ι 
*ΑχανΟών γάρ δίχην, ή φυλαργυρία. τάς χ£ίρις τοΟ 
πί>οτ|αύ^ντοςαίνάσσειν ποίίί• ι Όδύνοις πολλαΤς.ι 
Οΰ μύνον, φησΗ, ε:ς τα π•ρ>. θε&ν έμπο^ί^ε*. τ6 ^ ^^ι^'^ Ι^^οίΐ• < ϋοΙοιίΐΜΐβ ηΐυίΐίδ. > Νυη βοΐιιιιι ει ρτο(€αΗ$ ε$ δοηωη ρτοΙεί$ίοηείη εοταηι ηιηΐΐη 
ίεϋίΐΐία, 

Νοη <]β 1ιί5 ΙοηιιίΐυΓ ςυΊ Γ6εΐ6 (Γινΐΐϋβ ιιΐυηΐιΐΓ, 
86(1 ϋβ ΊΠίδ ηιιί ίρ5α$ €θη€ΐιρί$εαιιΙ. Ν:ηη <|Μί (οιι- 
€Μΐμί$ΓίΙ, ηο(]Η3ί|ΐι;ΐ!η αΐιβί'ί ΐΓ:ιϋ6Γ6 ρο$56ΐ, ηε 8ί1)Ι 
«ΙοβΐϊδεπΙ ςιιοΐ (Ι•'8ί;ΐ6Γηΐ αρροΐϊΐιι^^. ι Ει ηιρ'κΐί 
Ιαΐ68 π:υΙΐα5. > Α(ΑυΡΐιΐ(*$ οηίηι (1ίνϊΓΐ;6 ηίιιιί»ί]ΐιβ 
ρυΙϋΐιΓια &(1 3ΐ)5!ΐΓ(ΐ38 ίιηρβΠιιηΐ ειιρί(ϋΐ:ι«*8. « ϋβ- 
ηιεΓ^ιιηΙ Ιιοηιπΐ65. > Νβ απιρΙίιΐΒ ναΐεαηΐ 6ηΐ0Γ£[6ΐ'6 
ι Α1)θΓΓανοηιηΐ. > 01^^οιι61>^αι επίπι βιικίίιιηι ρβοκ- 
ηΐφ οοιιΐιιπι ηηΊπι:Ό, ηο6 Γ6εΐ;ι δίηίΐ ίηε6ιΐ6Γ6. ι ΙΛ 
&ο:^$υιη ίιιιρΙίίΊίοπϋΐΙ. » Ηϊι^η'κΐΐΐΐη ^Ιικίΐηιη ρβειι- 
ΐιϊ.τ. $ρίιι:ΐΓυηι ίπ πιοΊιιιιι 8ΐπη£θΐιΐί& ηίΑπυδ οηιβιι- ΟΑειν πλουτεΐΛ άλλα χα'ι σΐι)ματι•/.:ϋς χαΟάπτΐται 
των εραστών, φροντίσι, χι\ αγρυπνίας, κα• φ-ίΟοις 
αύτοΰς π£ριπε(ρων. ι Σ^ δέ, ώ άνΟ^πε τοΟ Ο^οϋ• » 
Μέγα τδ αξίωμα. Πάντες γάρ άνΟρ γ.οι κα\ δούλοι 
ΗεοΟ, μάλιστα δέ οί διχαιοι, ου κατά τίγ τη: οη- 
μιθυργ{ας λδγον μόνον, άλλα χα\ χατά τδν τζ: ο•- 
ταιώνεως, ι Ταΰτα φεύγε. • Άμφότ2ρα μετά ί-ι• 
τάσεως. Ούχ είπι γάρ. Τούδε μέν άπ;στηΟ•., -ί/Ζζ 
δέ «ρόστηθι, αλλά ΦεΟγε χα'ι δίωχδ. ι Δίωκε δι- 
χαιοσύνην.•> Έν τφ μη πλέον £χβιν των ζωα,οκών. 
€ Εύσέβειαν. » Την έν δέγμασι. ι Πίστιν. > Την 
χΜρ\ς ζητήσεων, ι *Αγάπην. » Τδ της πίστεω; έχ- 
γονον» τήιτ τρΙς θεδν χα\ ανθρώπους. Καλή δέ ή 
τάξ'.ς του λ4γβ•. ΆιΛ μέν γάρ πίστευ.,άγάπη τίχτε- ίιι.'ΐιηΐ, ίη 1ιί5 (]ΐιχ Οεί βυηΐ ίιηρβιΠιηοηΙο 6^1 νοΙΙβ 

(]. 1081610, Κίϋ ϋΐ Γ0ΓρθΓ:ιΙΐ16Γ 13668811 3ΐη3ΐθΓβ9, 
60118, νίςίΐϋδ, 36 10ΓΓθΓί1>Η8 ίρ608 ΐΓ3η8η);6η5• 

€ Τυ ¥610, ο ΙιοιίίΟ ΟιΊ. ι Βΐη^ηα (1ίςιιί(38. Οπ^πγβ 
η3ηΐ(]υ6 Ιιοηηηββ, 6ΐίαηι 86Γνί Οεί 5ΐιηΙ, υιαιί ; ο 
ιαηΐ6η ]υ8ΐΊ : ηοη Ι3ηΐυιη Γ3ΐίοηο 6Γ63ΐίοηί8, 80(1 

€ί Γ;«Γΐθη6 ρΓ0ρΓί6ΐ;ιΙί8 36 Γ3ΐ1ΐΐ1Ί3Γίΐ3ΐί8. ι II Γ6 

Γιι^β ; ρΓ080'{υ6Γ6. ι υίΓυηιςηβ ορίΐβϋίιη Ιΐ3ΐ)6ΐ. 
Ν6(|η6 6ηίη) ϋίχίΐ : ΑΙ) ίΠο ςηίϋοηι (Ιί866(1ο, Ιιυίο 

ν6Γ0 3(Ι1ΐ.ΤΓ6 : 86(1, Ρο^β ϋΐ ρΓ056(|υ6Γ6. € Ργ086- 

ςα6Γ6 3016111 ]η8ΐίΐί3ηι. ι Νβ ρΙιι> Ιΐ3ΐ)63• ηιιαπι 
νίΐφ 83118 8ί(. 4 Ρί6ΐ3ΐ6Π). Ι Ιη (Ιο^πιαίί», € ΡίΗειη. ι 

Οη26 68ΐ Βΐηβ ςΐΐν£ΐίθηί1>υ5. € ϋΙΐ3Πΐ3ΐ6ΠΙ. > Οιι» 

3 β^6 ρΓ0<1υ6ίΐυΓ» ςιι« 6Γ£3 Οευηι 6βΙ 61 ΙιΟΗΐΐιιει. 191 (εευΜΕΝίι τκιεε^ε £Ρΐ$οορι Μ 

Ε•! Ααΐ6« Κμμ •ηΙο ΜΠύυηΙβ. Ν»» α Βιΐβ οΗ- Α ται- άτΛ Μ ^τάπτ,ς^ ^ΗηίΜνή. Ή ΒΙ ^9ψ^ Μ^ ΙηΓ ϋΜΓΐΐΑλ» Α €ΐΐΑπΐΑΐβ ν€Γο ραΐίβιιΐΊα » ρβΙίβυΓίΑ 
Ααΐ6πι €«« ρβτ τΐΑΐη ^Γ^ιΙιΐιΐΓ• ΐΒ9α»ιΐ£ΐα« ίλείΐ• 
€ Βϋθ•αι οβΠΑΐηβΒ βιΐνΐ. ι ΟβΠΑΐηοη τ€γο ύά^Ι Η 
ϊα 1ιί4 ΓοηβίαίΙ ςιι« ιΙί€ΐ3 ιυηΐ, βΙ ίη ΓβΓΠΜΐΙ» 
▼ίΓϊΙίΙβτ ιαί€Γιοιιίϋυ<. Αε ρΓοίΐαυι ιβ^ηίΙυΓ τΗή- 
ΐΜΐϋο ΙιηίηϊΐιιοϋΊ οβΠΑΐυίιιίβ, υΊια Μ:ίϋ€€ΐ «Ιι^π». 
1 Α<1 ηαλβ νοοιιιι Μ. > Ονίιςιι'» «ηίηι τοιιίΙ Α(1 
Ι^ρΓκηΗΐη, α^Ι ΙυΟΓ. τοοΑίυΓ. ι ΒυΟΑίιι ρπ>ί«*8&ίο- 
■601. ι ΡτΌί«β^ίΜΡβηι ηΐΑΐίιΐΜ ιΐίείΐ οη ΐ|ΐι« βΐ ίη Ιμι- 
ρΐίλίΒΟ, ηιΐ9ΐΜΐο ρΓοΒίβιιιιΐΓ ηοι ΓϋΐιυοιΐΑΤβ (1ί«Μο» 

ΛΚΤΪΪΗ Αυΐϋΐη €Ι €ΙτϋβΓβ €ΙΐΓί&10• 

148 ΟΑΡΌΤ ινιι. 

Ρτ§ί€€ψΙηηί Ιωττύπ ρ/^κνηι έ/£ ρ«Γβ ύΜίαιίία η$φίΒ 

ΥΙ. 15-16. Ρτ^άρίο Μί ίη ύ9Μ$ρ€αΜ ί)«Ι ^1 
^ίβϋΛί ΦΜΜΪα α /μ» (.*Απ$/Ι ^κί 1«</α1«< ΜΙ <«^ 
Ροηύο ΡίΙαίό Ι^ΦΜαη («Ν/ίτβι/σίΜβι, 2ΐΙ μγμι ρπία^ 
ρίνη ίΐΜΜβ<«/«1ιιι•ι, ίΤτ^ρτϋΗηαΊ^ίίί^ Μ$^η€ λ4 αρ- 
ραπιΙοΝ^ι» ί>οιιιίιιΐ νοιΙπ ^πμ €Αη'<ιί, ^ιιαίΝ <^μ- 

€€ρ$9 Β£Χ ΠφίΟηΐίΗΜ €ί ΟΟΜΪΙΙΜ έο^ΛίΗΛΜίίΛΜ^ 

φΐίί $ύΐΜ$ Ιια^€ΐ ίΜΜΟΠαϋΐ/ιΙΐΜ, Ιλ€€Μ Μα^Ίΐαη» 

ΪΜΛ€€€ί»ΛΙΛ, ^Μ^Μ ΜΠΗΟ νίύίί ΑοΐΝΐ'ΐΙΙΙϋΙ ΙΙ^^« «ίΐ^^Γβ 

ροΐΜΐ.'^κί ΑολΟΓ €1 ίΐΝρτπιιιιι ««ιιιρίλ^ηιΐίΐΝ. Αμμ. 

Κυηυηι 1>βιιιη αύϋιιοίΙ ίη 1«<1βιη, «Ι (θΤΓΟΓβιη 
ΐκΜβηβ, 61 (Ιίϋοίρυΐυηι βηιιίοΓοηι Γβϋιΐβιι», ςυο<Ι 
€11111 ςυί Ιη (6&ΐ6ΐιι ιϋϋυοίΙιΐΓ ΙιαΙι^ιΙ ίη ηιβηΐβ. ι:(37ΐι•»ς • *0 <Ι τΨ^ςκΙφζΖΛΦζ όγ^,τά τβ «ίρηρένιι• 
χζΐ 'Λ έν πιιρβ9;£θΕ; Αν8ρ€ΐον. Καλ βίΛέως ή Αν- 
χ^νν-ς του τοιούτο» Αγώ-^ος. ή «{ιόνιος φϋ^ 
€ ΕΙς ήν, φησί. Ιχλήθη;. • Π2ς γΑρ βίς ρΑζτιιρι 
Ιρχ<μ<νος, β{ς ταύτην κ«>β1τ>ι• ι ΤΙ;^ νΜ^ {μ•- 
λογίαν. • *Ομο>^ογ(αν μΑλλον, τήν Αν τφ ^τ;χ'.9}β»:% 
λέγβ•., όην όμολογώμ£ν Αι»τΑ99ΐ96«ι μλν τφ Ιιο- 
6<λφ, συντάαηοΒβι <έ χα\ «ιβτιόβιν τψ Β ΚΕΦΑΑ. ΙΤ. 

Παραγγ^Μα ρο^ίρά ΧΒρΙ ηοΟσρας ϋχαΜΟΤι^έίμ 

τέλους. 

ΠαραγγέΧίω σοι έτώχιοτ τον ββον του {μο• 
χοιο£τττ€< τά χάττα, ηκύ Χρίστου Ίτισοο ην 
ρίφτυρήσακτος έχϊ Ποντίου ΠιΛάτου χ^ ΐΕβ.ΐΙ^ 
όμοΛογίαν^ τηρησαΐ σ9 τίρτ έττοΛ^τ Λσχύοτ, 
άπιΛίΛηχτοτ, μέχρί της έχιρατΜίας του Κιφίον 
^^^^ώ^ Ίιισοΰ Χρίστο ν ^ 4^ καιροίς Μας (ίίζα 
ό μακάριος »ηΙ μόνος δυκάστης^ ό ΒασιΛτϊ^ς τύτ 
βασίΛ£ΐ»άττωτ, μοΙ Κνρίος των ηχ^ηι^όντ^Λτ^ 4 
μότος ίχίΛίΤ άβανασίατ^ φως Οίχων όΛρό^^το^, 
ότ εΙ^Μΐτ οΰδε:ς άίΌρώΛίιίΐτ, οΰ^έ ίδέΐιτ δύίΌίΛ* 
^φ ημή χα) ηράτος αίώηοτ. *Αμήν. 

Οάλιν τ^ Θ<^ «οαΐτχι μΑρτυρ:ι, α&ςων τ( τ^ 
φ^€ον, χα\ Ατ^αλέτηρον ιηίω^ τ6ν μΑθητ^^ι», τ« 
τ^ν μ2ρ^^ρηΟέντοι Ι/χκν έν νφ. • Τον ζωοποιοΰντο,* 
ι Οϋί νίτίΠΰαΙ οιηιιία. ι Ιϋ βΙίΑπι βχΙιθΓΐ9ΐίο «81 € τ^ πάντα. > ΤοΟτο χαΐ κρ*^ χ'.νΒννο-^ έ9τ\ :»ρ1• Α<1 ρβΓΚ'ϋΙα. Ναιη ιΐ Οβυ», ίηςυίΐ, οιηηία ρΓΟίΙυοίΙ 
Ιη νίυιη, ουΓ ρΓΟ Οϋβ €6ΓΐΑΐιιίιια κιιΐιίιβ Ιιογγ«ιιιιι57 
Ει ςυοιΙ «ιΐ ϋο€ «χΙιοιΙυΙιΐΓ, ρχ «ο ιιΐ9ΐηίΓ<Γβΐυπι Μΐ 
ηιιοιΙ δβηυίΐιΐΓ, ^β!^υ €1ΐΓί«Γι ηιιι 1<τκΐ9ΐιΐ9 β$ΐ 5υΙ> 
ΡοηιίοΡίΙαίο. 5ί βηίηι Οοηιιιιυ» Ιιιΐίΐ ΐ•»Γιιιιοιιιιιηι 
•ίνβ ηαπγΓίαιη, ςυβΓβ ΐιο• Γ«ευ>»ιηιΐΒ βΙ €υη€ΐ>- 
ΐηϋΓ? ι Οιιί Ι6κΐ9ΐΐιι• 6βΐ »ιιΙ) Ροηιίο ΡίΙ&ΐο. > Τ«- 
Α^Αίιι» €&1 Ρ6Γ68 ςυίί Γ€€ίΐ ςιιοϋ ίρ$6€Μ€ΐ €ΙΐΓί>Ιυ3 
Ρϋία• 1>βί. 1ΐ> ΙΐϋΙκΜ €Ιβιηοη9 βορίίιηο /ιι/οΓΜβιία- 
ΜΐΐΝ. ι Βοιΐ8ηι οοηίοΒΒίοπβιη. > ΟυΑίιι νο€»ι Ικ>ιΐΑΠΐ 
€οηΓ6$8ί<)η?ιιι ? Εαιιι ροΓ ς(ΐΑ:ιΐ οοιιΓο8$υ9 ο&Ι» 
νηΊ|(πΐ8ΐίοβ Ιαπιβη, ςηοιΐ 0«^υ> 6$8οΐ. δι ςιιίιίοιη «λησις. ΕΙ γ<1κρ 4 θ<^ς« 9^7^• ζωογονεί τΑ ι:άτΆ, 
χΐ πι^ρΙχιμΛ'^ το*1ις ΰι^ρ ικίτιιως ΑγΑν«ς ; Κα\ 8τΐ 
κΐ; τοΟτ^ πρντρίι»!, βτ.λον ιχ τοΟ Ιι»|ΐ<νου, • 1ι;»3 
Χρ:τ:οϋ τοΟ μαιρτυρήνζντο; ΙτΙ Πο*/?έ^υ ΙΙιλΑτον. ι 
Ε: γΛρ 6 Αχσπάτης έμαρτύρτ.98, 6(Α τ£ ήμχΙ; ^^8- 
βαλλό ι«θ2 ; • ΤοΟ μ2ρ-υρή9»ντος έι:λ Ποντίου Π:• 
λΑτνα. ι Έμχρτ^οηη γι ρ β:* ων Ι:;ρχττΣν, $η 
αυτός έτ:ι> ό Χριτ:^ 4 νΐ^; του θιοΰ. Ούτοι; Α 
Κλήμης ιν ί^ίμψ'ΤΛοτυχώσΜωτ. •Την χαλήν λ{Μ• 
λογιαν.ι Οοίαν λέγιι χχλήν 4μο>ογ(βν; Έν { ηΐ 
αΕνιγματωδώς, ώμοΑ<γη98 μέντοι 8ΐνχι Θ•^. Εϊ• 
«^ντος γχρ του ΟιλΑτου^ €ΐ βααιλϊύς έβτιν» «Ιαν. 
Έγώ 8ΐς τούτο γίγίνημαι. • Τίρ» έντολην Α^ηΑον.ι €ΙΙΙϋ (1ίχί886( ΡίΙ;)ΙΐΙ8, ΝΐΙΠΙ Γ6Χ 65 ΙϋΤ £((0, ίπ- 

ςιιίΙ, 8ΐΙ Ιιθ€ η:ι1ιΐ8 βιιιιι. ι Ριβοορίιιιη Ιηιιιΐ8Γ.ιιΐ8. ρ Τουτίστι, Μήτ« δογμάτων, μήτχ β!ο<# χηλΙβ:ι βρ^ 
ιυπι. ϊ Ποϋ β5ΐ: Νϋί|:ιβ άο^πιηΐιιιη ηοπιιβ \ίΙ« τρι^μινον. € Μίχρι τήί έτΛ^νχίβς. » Μέχρι, φηβΐ, 
Οΐ8ου1& 8ίρ€Γ8ϋΐιι. € Ι^ΒηΜβ 8«1 8ρρ9ΓΊΐιοιιβπι. » "^ιί ^»Χ*^ί ««*^ Αναπνοές. Άλλ* βδτ»ς μίν «Οχ 

«ΪΓ.«ν• "ΟτΛίς δΐ αύ•Λν €ΐ8γ8{ρ{^ μχιζόΛιΐς, τη; Ι«• 
φινι(α; έμνήσΟη του Κυρίου, χ•\ τής «ξτ,ς τ^ 
φριχτής, ι Έν χαιροίς 1*:οις. » Τουτέχ:ι, τοί; «ρβ*- 
ήxο•^τι, τοϊς άφ•^^ρι^μ^νο:;. Μίχ το£νυν λυκοΰ, δτι 
μη ήδη γέγονίν. € Ό μχχΑριος. ι Ταυτβ ίαρ\τ•5 
Υίοϋ ειρητ*•.. Τήν ν3^ρ πα.ί>ουίίΛν ό Ϊρχ6\μ\•ζ ίιι- 
χν; ι;. Ε: ^ 6 Γ.ατηο ούχ ήςϋ, Αλλ' ό Π.ς, έπ\ χρί«ν. 
ί:£ο\ τοϋ Ιρχομίνου ταΟτα <Γρητχι. « Ό μαχΑρ^;• " 
ή βύτομακα.^ιΛτηί. Πιρ' βύτφ γΑρ Απέδρα ι:*» 
λύπη χι\ ύδύνη. ϋυτος χ»\ «υνΑστης, χ*1 ΑγαΗ; 
Ραιιλιΰ;. 0^ φόβητέον ουν τοΙς έι:ιγ<(ους. • Κβ\ 
μόνος ευνάίτης. » ΈνΟχ Αν 3Εχβ•:•ι\ς ΤΛρ\ μ'.Α; -μί 
τ;. ιών άγιων υπο3ϊ2?5ων, ό μό.ος.τ4?χ ή τόδ:, μ^ ^'8ςιιβΑ«Ι βχΐΓβηιυιιι, ιιιηιιΐΐ, Ιιιυιιι 8ρίη(ΐιιη. Ιΐ8 
ΙΑοιβη ιιοη ϋΊχΗ| 8«<Ι ηιιο νοΙΐρη)€ΐιΙίυ8 ίρ8ΐιηι 6Χ€ί- 
ΐΑΓβΙ, 8ρρ8ΓΊ(ΐοιιΐ8 ΟοπιΙιιί ιηβπιΐηΐΐ 6Ι ϋιΙιηίραηϋΛ 

{ΙοΠβΒ. 249 * ΤθΙΙΐρθΠΐ)ΙΙ8 81118. Ι ϋθ€ β8ΐ 1Ό1Ι • 

ν€ηί6ηΙίΙ>υ8, ρΓχΩπίΙίΗ. Νο βΓ^ο €0ΐιΐΓ)8ΐ6η$ ηυο«1 
)8ΐη Γ&018 ηοπ ΠΙ. ι 111ο 1)(3ΐυ8. > ΙΙ&'ΰ ϋο ΡιΙίο 
ϋΊ€ΐ8 8υηΐ : ηιηι ηιΗ ;ιϋ ]ιΐιΠ£)υιη νοιιίοΐ, 18 6ΐ 
ρπ88«ηΙΙαιη θ8ΐοπϋ6ΐ : ηιιυϋ 8ί ΡαΙβΓ οά ]ιΐ(1ίεΊιιιιι 
ηοη νβιπβΐ 86<Ι Ρί1ίιΐ8, ϋ« βο ςυΙ νβπίοΓυβ 68ΐ Ιιορο 
ύί€ΐ8 8υπ(. ΐ;ΐο 1ΐ68ΐυ8 ίηιο Ιρ$• Ιιριαίΐυιΐο. Αριΐιΐ 
Ιρ8υιη βηίηι Γυ^Ιΐ ηιοοΓΟΓ 6ΐ (ΙοΙογ. Ηίο βΐίβηι 
Ρ'^Ι^ηκ €81 η Ι)θπιι$ ΐ'οχ. Νοιι €Γμο Ιιηι^ιΐιΙί βυιιΐ 
ίΙΠ ΙΟΓΓοηί. € Κι ΐϋΐιικ ρΐ)ΐ€η•. ι Ι'ϋινυικιιιβ ϋ< 161 εΟΜΜΚΝΤ. ΙΝ ΕΡΙ5Τ. Ι ΑΟ Τ1Η0ΤΗ. 162 

μίΐϋΧτφ ΜξίΧίίψπροσέχοΐΊτας^ μη ίάσχροαερδέΐς^ Α {ί^Μ, ηοη ηιηΐίο νίηο ά€άΗο$^ ηοη ίηιγιϋτ Ιαοτί §1€ΤΤΛζ τό μνστήρίοτ της χίσηως έτ καΘί/ρξί 
9νρ$ίδι^σ9ί. Χβΐ οίζοί Μ δοχψαΟσθωσατ χρώ- 
Ι0Γ, ΜΪτα δ$αΗθΤ9ΐτωσατ^ άτέγκΛητοι δτης, 

Ή β^,«07< τοΰ{ ικρχνβυτίρους ικιρίλιιην; "Οτι 
Μμιξιν «ΰτοϋς τοΙς λκισχέκοις. *Α γάρ ίλ^Χ έπι- 
ηίΐίΒίΜ κΐιη, ταΟτβι'χβι\ 7:βρ\ ηρισβυτέρων Αρα'^ζει. 
\)μοΐΜς γάρ χαΐ αΰτο\ 1<ρ(ίς τέ Λίσι χα\ 8:6ασχαλ<αν 
ιΐβΐ «ιιηβτινμένοι. < Μή βιλ^γους.ι Οίον, ύπουλους 
Βίβολιρούς. <Μή οΓνφ πολλψ. > Ούχείπι * Μή |Α€- 
^90^^ς (τοντο γάρ «οαΟ Κ3χϋ ήν), άλλα, Μ4) ^τας. 
Κάν γάρ, ηβ\, μή μιθύσχωνται, χαυνοΰσι μέντοι 
γη; ]ηρ5{α; τ^ τόνον. ι Έν χαθαρ^ συνειβήΰλΐ. > 
Οίστιν άηκιτιΐ χαΐ βίον• ι ΚαΙ ο^οι 81 6οχιμαζέ• 
•Ι••9χν• • Όιιηρ, φηβ\ν, οΐ 1π(9χοιεοι, 7να μή &σ% 
νιο^ρντοί• 

Ρντάίχας ωσαύτως ίΤ9$ιτάς% /ιή δίαβόΛονς, π}- 
ψΛΛΙους^ Λίστάς έ^ Λοσι, Αιάΐίοτοι ίστωσατ 
μιας γυταίχός άτδρ^ς^ τέχτωτ ηηΛως χροΤστά» 
/Λτοι^ «αϊ τώτ Ι^/«ιΐτ οΓχωτ. 0/ ^^ρ χα^ώς διακΟ' 
η^σιι^^β^, βαθμ^ έαυνοίς ηαΛότ ΧΒριχοιοντζαι^ 
ιβΐ «οΧΙήκ παί^ΡησΙατ έν Λίστεί τ^ έτ Χριστφ 
Ίί^ΟΌ. Ίαννά σοι γράφω, έΛχΙζίύΤ έΜβιτ Λρός 
σέ τάχαητ ' ίάτ δέ βραδύνω^ ϊ^α είδ^ς χώς δβϊ 
ίτ άΐαφ θΜον άταστρέφεσθαι^ ήης έστϊτ ΈΜ' 
ηΧψτΙα θ8θν (ώκτος» στνΛος ηοΐ έδρα^ίωμα της 

ΓυναΙίΜΐς, οΟ τάς οίαββήποτκ λέγκι, άλλα τάς 1\τ• 
Ιχνους. Τ< γάρ Ιβούλετο μιταςΟ των Ιν τψ χ1^^γψ 
οίΜνΜ^ποτι γυναιχών λπιμνησΟήναι; ι Μή β^αβό- ανίάο» ; ϋΜηία ΐΗ^ίΐϋήπΜ βΜ οιιιιι ρατα €θΐΐίά€η'- 
ίϊα. Αϋ/ΗΦ Μ ρτοίρβηίΗΤ ρτΪΗΜ, ά€ίηά€ ηΐίηηΐταιΐ^ 
$ί€ ΜΙ ηβηο ροΜίί ίΙΙο» ΰήιηίηαη. 

Οαβιη υΙ) €«ιι8Αιιι ρΓβ8ΐ>)ΊΡΓ05 ρΓΧ(6ηηΊ8ΐΐ ? Ουίλ 
€ρΐ6€ορΊ$ ίρ§08 ρβηηίβΰυίΐ. Ν;ιιη ι|ΐι;β (ϋχίΐ άβ ορΊ* 
•ι:ορί8, Ιι»ΰ βΐΙ&ιη αρίιιΐ ρΓ68ΐί]τ(υπ^ : βίςυίϋΰηι βΐ 
ίρ$ί 8ΐηιϋίΐ6Γ βυιιΙ βαοεπίοΐοβ, €ΐ (1θΓ.6ΐιϋί οαιιιιπβ 
ιίϋί €θΐΐ€Γέϋίΐυιη 1ΐ8ΐ>βηΐ. ι Νοιι 1)ί1:η§ιιβ8. ι ΙΙοο 
€81, ηοη ϋοΐοβοι αο ΓΓ8υ(ΙυΙοηΙο8. ι Νοιι ηιυΐΐο νίιιο 
(Ι6<ϋ(08.ι Μοιι ϋίκίΐ : Νοη €ΐ)ηο8θ5, (παπί Ίά ΐιΐηιο- 
άα.Ή €πΐ88υιη 68861,) 8βιΙ• Νοη Ι)ίΙιΗοΓ68 ΟιίΑηςυαιη 
βιιίιη ηοη ΙηβϋηεηίοΓ Ιηηυίΐ, Ι&ηιβη εηιοΙΗυηίοΓ ι 
€οι<ϋ8 ΓοΙ)()Γ6• ι €υπι ρυΓα εοηδείβηιί».! Ρί(ΐ6ΐιι τε- 
ςιιίπΙ 61 ▼ίΐ9ΐη. ι Αίςιιβ Ιιί ρΓοΙιειιΐπΓ.ι Οιΐ6πΐ8<1η«ο« 
Β <1υηι 6Ι βρίβεορί, υι ηοη 8ίηΐ η6<φ)ΐ)'ΐί $ίν6 ηον'ιΐϋ. 
III, 11-15. ΛΐΗΐί€Τ€$ ΜίηιΐΙίΐ€Τ ηιοάαΐαί, ηοη Γ£- 
/ιιηιιιίο8<ι«, νίρίΐαηία, βάηε ίη οηηίύια, Βιαϋοιή 
«ίϋΙ «Νΐ'ικ ηχοΗε ιηβπΐί, φίί Μϋτη Τ€€ΐ€ ρταίίηί €ί 
ρτορηίΜ [αηίΐίη, Ναιηφίί 6#}ΐβ ηνιηίΓανβτίηί,ρτα' 
^ηη ιί6ί Βοηπηι οϋηηίηίηΙ, €ΐ ηινίΐαηι Ιίϋβιίαίβηι ίη 
βά€ ηηα €ίί ίη ϋΗΗείο Λ€ιη. II αο ί'ιΗ ίζτίΙ^ο, βρ«« 
ταηί [οη «ι νεηίαηι αά ΐ€ α(ο ; ηηοά $ί ΐατάίν.Β 
νηΐϋτο, Μί ηοήί ηηοηιοίΐο οροΠΜΐ ίη άοηο Οεί Τ€Τ' 
»ατί, φίΛ #<Ι ΕαΊαία ϋβί ηΌίΐι(ι<, ΰοΙπΜηα €1 ιΐα• 
6ί/ίιιι^ηιιΐ)ΐι νβτίΐβπ'χ. 

227 ^ιιΙί6Γ68 (ΙίείΙ ηοη ςπ88Γ1)6ΐ, 86ά ςυ» ηιί- 

ηΐ8ΐΓ9ΐηΐ. Ναηι ςυίϋ βίΐιί νβΙΙεί, βί ίπΐϋΓ βι ηιιχ εΐβη 

ιυηΚ, ηΐΐ'ηΐίοηεπι ΓαεβΓοΙ «Ιε ςηίϋυ8νί8 ηιιιΙί6ΓίΙ)υ8 ? 

1»υς. > *0 ιΐκεν &νω, Αιλ^γους. ι Νηφαλ(ους. ι Εύ- ^ ι Νοη ε8ΐυπιηίθ8η8. ι Οιιοϋ 8ΐιρ6πυ$ ϋίχίΐ : Βίΐήι- 

£068. € νί^ίΐηιιΐβι. ι Ν8ηι Γ&είΐε ϋεείρίΐυΓ ηιυΐίε- 
Γυιιι |^«•ηυ8• ΟροΠβΐ 6Γ|;ο ϋίΓΐβ6η((*8 £886 &ε νίβ;Ίΐ3Γ6• 
Οοϋηΐο εηίηι Γαεί1ίυ8 ϋοεβριίοηίΐιυβ εβιρίυηΐυΓ, 
Ι&ηΐοη)&]οπ ε^οηΐ νί^ίίΑπίία. ι ΓίιΙ:ΐ8 ίη οπιηΐ1)η8. > 
Ιη 0(Ι6 61 νϋα. Ι ΙΙηίυ» υχοπ8 ηΐ8π(ί. » νίϋ68 ηυο 
ρ&οΐο βαϋειη & (]Ιαεοηί8 εχρείαΐ, ςιιβΒ αΙ) βρί8€0- 
ρΐ8 ? 11α:ε βυΐεηι 6(ί3πι «εείρΐ οροηοΐ (Ιε ιηηΠ6ΐ1Ι)υ8 
ςη» ηιιηίδΐΓ8ηΐ. ι Ουί ϋΙ)6Γί8 1)6η6 ρΓα*8ίηΐ. » 
1}|>ίςπ6 Ιιοε ροηίΐ, νοΐ6η8 608 (Ιοηιεβίίεβπ) 80ίΤΓβ 
ρΓΟ^ηΙίοηεηι. ι Ναηι ςυι Ιιεηε ηιίη{8ΐΓ8ν6πη(. ι ΟυΙ 
Ιη ιηΓ6ΓίοηΙ)υ8 βηί Ιιοηιιπι ϋεϋϋΓΪηΙ βχρεΓίΐΓ.εηΐυηι, 
Γϋοίΐβ 9ίύ ρΓΟίιιοΐΊοηεπι \6ηίβηΐ οΐ 1ίΙ)6Γΐ:ιΐ(πη ηιι» 
681 ίιι €Ιιπ8ΐο• ι Ει ηιυΐίαπι ΠϋειίΑίοιη. » 0ιιΐ8 βη* ι.•ι^νν γάρ τ6τών γυναιχών γένος. ΔεΓ ούν νήφειν 
χβΑ άγρνίκνεΐν. *09ω γάρ εύχε<ρωτοι ταΐ; άιτάταις 
ιΜ, το«θ')τφνήψ8ω; χρή^ουνι. < Πιστάς &ν πάαι. ι 
Έν ιΛταχ χα\ βίφ. « Μι2{ γυναιχό; άνβρες. ι Όρ^ς 
Μίς τά βύτά χα\ ικχρά βιαχόνων απαιτεί, & πχρά 
Ιχιβχόκων; Ταύτα ^ χα\ ι;ιρ\ ^αχονισνών δεΙ 
Ιίχ83$ακ• εΤέχνων χαλώς προϊστάμενοι. > Παντα- 
χού ιοΰτο τίθηαι, βουλεμένος οΓχοθεν αύτοΟς φέ• 
ρειν ΐ&ν Ιλ<γχον. ι 01 γάρ χαλώς βιαχονήααντε;. > 
01 Ιν τοΙς χάτω πείραν εαυτών βεβωχότες .χρη- 
βήν, ταχέκιΐς εΙς προχοπήν χαΧ πα^^η3{αν Ιλεύ- 
•ινται τήν ΙπΙ του Χριατοΰ• ι Κα\ πολλήν πα^- 
^,«{αν• > Τίς βέ σχο{η πα^(}ηβ(αν &ν ^!) τού Χρι- 
βΤΜ πίστεκ, εΚ μή ύ μιτά της πίστεως χα\ όρΟώς ^ Ι6ΐη ρθ886ΐ Ιΐ9ΐ>6Γ6 ΙίΙιΟΓίβίεπι ίη βϋε €ΙΐΓΐ8(ί, ηίδί ^^ς; ε Ταυτά σοι γρά^ω. ι "Ινα μή τ6 περίτού- 
«ϋν Ιιανάσσεσθαι, εΙς άθυμ^αν έμβάλί^ τ6ν Τιμόθεον 
•ην μτιΐάτι τ6ν Παΰλον παραγενέσΟαι, δρα τί φησιν* 
• *£άν 6έ Ρρα^ύνω. > Έπει9ή Πνεύματι ήγετο, χα\ 
ο6χ ^«Εστατο που κελεύεται ύπ6 του Πνεύματος 
άχελθεΣν, βιά τούτο άε\ αμφιβάλλει, ι Ήτις &στ\ν 
Έχχλησία Θεού ζώντος, ι "Οστις οΓχος, Έχχλησία 
Ιβτ'ι βεοΰ ζώντος * ούχ ώς 6 ΊουδαΤχδς να6ς, άλλα 
ηΟλός Ιστι χα\ έβρα(ωμα, τουτέστι, βεβαίωσις της 
Αλτ.Οείας. Ό γάρ να^ς, φτ.σ\, των τύπων της άλη- 
ΙεΕας V έ^ραίωμα. Καλώς βΐ τ>^, ι θεού ζώντο;. ι Μή 
γάρ, φησ\, πρίιχτ,ς δτι έξ ανθρώπων πληρούται• 
θεφ διαφέρει» χχ\ αύτώ άνάχ2ΐται, χα\ αυτόν Ινοι• 
χ^ν Ιχει. ουηι Οιΐ6 τεϋΐαςηε νίΐα 7 ι Ηχο Γώί 8εΓίΙ)0. ι Νο 

ρΓ0ρΐ6Γ4'8 ςυθ<Ι ΙΐβΒΟ 8εΓίΙ)6Γ6ΐ, 8ρ6Π) &1)]ίε6Γ61 Τί• 

ιηοΐΙΐ6υ8 <1β ρΓορίηςυο Ρ•υ1ί ϋϋνβηΐυ, νίύβ ςυίά 
ϋίεαΐ : ι Ουο<1 8ί ΐ8Γ(ϋυ8 νεηβΓΟ. ι Ουοηί&π) δρίηιιι 
(Ιυε(;1)αΙυΓ, ηβςυο ηονοΓβΐ ςυο ]ιιΙ)6Γ6ΐυΓ α δρίΓίΐιι 

υ( 3ΐ1ΐίΓ6(, ίάεΟ 86ηΐρ6Γ Ιΐ9Β8ίΐ3ΐ. ι ΟΐΙΦ 68ΐ 60010813 

ΟοΙ νίν6ηΓΐ8. ι ^υ9Β ιΐοηιυβ, 681 Εοοίεβία Οοί νίνοιι- 
118 : ηοη είευΐ ^Η(^αIευη1 ΐοπιρίυηι, 86(1 εοΐιιηηηι 
681 61 δΙϋΙ)Ί1ίαΐ6ηΙυπΐ• Ιιοο 68ΐ, βΓΠίαπιεηΐυηι νοπίΑ- 
118. Τοιηρίυπι εηίιη, ίηηηίΐ, ΐγρίουιπ ογαΙ τεΓίΐηΐΊβ 
8(;»ΐΜΐίηΐ6ηΐιιηι. Ει ϋοηβ, αίΐ, ι Οεί νίνβηΐίβ. ι Ν6(|υο 
εηίηι ϋΙνοΓίαδ, ίηςιιίΐ, ηηοιΙ 1ιοιιιίηΊΙ>υ8 ΓορΙβαΙιΐΓ : 
ηαιη ροΓΟβυηι εχεοΐΐίΐ, 61 Ίρβί 6Χ8ΐηιίΐϋΓ, Ιρ8υη)(2ΐΐ6 
ΙιαΙιιΗ ίιι1)2ΐΓιΐαΐθΓοηι• 195 (ΕΟϋΜΕΧΙΙ ΤΗΙΟα.Ε ΕΡϋΟΟΡΙ 1» 

|ΐθ€υιιΙ>Γαπι «•1. ι 1•ίΙιβη(6ΓΰθΐηπιαηίΓ^η1βι. ι ΙΙοο α ρ όζοντας έαυτοΐς. ι ΟΤον, άποτιθκμένους, φηοΙ,Ιιιιέ- 051 ΙΙΙ&η$ΙΙ6ΐΊ, Ι«Π6(, ΙυΐΙΙΟΓβ €3Γ60Ιθ8• 86»6 <ΙβΙΐΓΐΙ• 
Ιβηΐβί. ι ΕθΟΟΙ>(ΐ6Ιΐΐ€8 $ί5ϋρΐί8. ι ΙΙοο «81» Γ«|Μ)ηΰΗ- 

Ιϋ• ίυη()ΑΐιιβηΙιιιη Ιιοηυιη. ϋϋί ϋοιιυιιι ββΐ ίυιιϋα- 
ιηβηΐυιη, οιηιιί& ιοοογ» ιυηΐ βΐ ΑΓηια. ι ϋΐ αρρΓβ- 
ΙιηηάβιηΙ νΊΐ8ΐιι κΙβΓπαπι. > ΡΓορΙβΓ ϋαηο &2ΐιΐΰ 
νίΐΑΐη Γ6€οη()«η(]υιη οβί ΐΜ>παηι ΙιιηιΙαπιβηΙιιιιι. 
Οιιοιηο<1ο ΑΐιΙβιη Ιιοο ββββ ροίβηΐΤ 8ί ίιι 1ΐ30 νίι& 
ΙιοηΊβ ορβηϋιιβ Ίηουηώβηϋο, ΓΓροιιβιηυι ιιαΜι ίρ^ί• λιον χαλέν. Ένθα βλ χ2λ6ςό6€μέλιος, πάντα άβ^ροΗί 
χτΧ βέβαια, ι Ίνα έπι/άβωνται τής αίαινίοο ζιής. • 
Άρ3 οιΐ ταύτην ττ^ν (ω4)ν Μ &ποΟη9ανρ(ζ«ιν ^ 
θκμέλνον. Πώς 8* &ν «Γη τοντο ; Ε2 διά του «υ «Μ«1ν 
λνταΟΟα, άπ-^Οώ χκθα ΙαυτοΓς της ζωής ταύτης τ^ 
θιμέλιον χα\ τ))ν ά9φάλ•ιαν. *Ι1 γάρ τών αγαθών 
Ιργων ι^ρίξις, ήν χα\ Οεμέχιον ώνόμασι, τήν 4«^- 
λαυσιν 1x2 (νης προξενήσαι δύνατα». νίι» Ιιυ]ιι» Γΐ'.η(ΐ3ΐιι•*ηΐ«ιιη. ΒοιιΟΓυιη ιι:ιιιιηιιο ορβΓαηι αοΓιο, ςιΐλΐη «ί ΓυϋϋΑίιιβηΙυιιι ηοιηΐΒατίΙ, ίϋίι• 
ίΓυίΐίοιιβιη Γ(ΐθοιΐ€Ί1ί3Γ6 ροιβϋΐ. 251 ^1• 20•21. Ο ΤίιηνΐΙΐ€€, ί^ίροιΠαιη ι^^ηα. β^- 
τίΐωα ρνο[αιιαί νοοηηι ναηίίαια €ί ορρο$ίΐ*οηα 
(αΐίο άΐϋΚΒ «Γί<ηΙι>, φιαη ΗοηηηΙΙί ρτοβίϋηία άηα 
Ι:άέ9Η αΙί€ηαΌ€ΤΗΗί, ΟταΙία «ί( ΐ€€Ηη, Αηιαι, ^Ω Τιμόθεε. χί\τ χ€ίρα\χατοί\(Η^κ7{γ φύΛαζετ^ίΛ-^ 
τρεπόμενος ταςβε€ήΛονς κ8τοφ(»Λτ{ας^ ηαΧ άντιθί• 
σεις της ψενδωτύμου γτώσ^ως^ ήτ ηττζ έχαγ- 
'^-εΛΛ.'μετοί, περί τήκ πίσχιτ ή€ττόχψτατ• Έ χιΑ^ ρίς μετά σου, *Α/ιυ/**. 
1 Οι•ρθ5ΐΙιιηι 86Γν&. > ΡΓΦΟ^ρΐιιιιι, ίιιηιηΙ, Οΰί ^ < Τ);ν ιταρα[χ3τα]θήχην φύλαξον. » Ύϊ^ εντολή, ηιιοϋ ρβΓ 016 ΓιΙιί ρΓορο8υίΐ. ΑιιΙ ςι-3(ίΑΐιι 8ρΊΓίΐιΐ8 
«ριηηι ρθΓ οΓϋίηαΐίοΐΐΡΐη &€0(*ρί<^1ί. ι ^^ν^(.1η8 ρΓ0• 
Γχηαβ νοειιιιι ν>ιιί(»ΐβ8. ι ΙιπριΐΓ&β, ηοοβηίοβ. Υο• 
ϋηηι ηιιΐΰΐιι ναηίΐ9ΐ«8, '\ύ ββΐ, ν3ηΐΙο((ΐη3. £$1 ίΐ»ςυ6 
β( νο€υιιι ν9ηπΐ38 8ίν6 ιη>ιιίΐ38, ς(ΐ:β ηοη «81 ρΓΟ- 
ί3ΐΐ8. Ββ&Ιυβ 811(0111 ^ο9ηιιβ8 Γβ0€ηιίοΓ08 3<1ιηοιιί- 
Ιίοη68 (ΙΊχΊΐ νύευιιι ηονίΐαΐβδ, Ιβ^ι^ΠΕ ιιΐ νίϋβηΙιΐΓ 
χαινοφων(ας ρ«Γ αι άίρΐιΐΐιοη^ιιιη ίη ρπίπια. ι Εκ 

θρρθ§ίΓΐΟΙΐ€8. » ει 8311<ί θ1)]«Μ'ΐίθ ηΓΜ|ΙΐΑ Α(Ι η!ΐ3ΐη 

Γ«8ροηιΙβΓ6 ηοη οροΠραΐ ρΓορίΓΓ αϋβππίίιαίβιι. 
ι Ραΐβοϋΐοΐχ 8€ί«η1ίχ.ι ΙΙΙιί βιιίιη ηοη Γ.ι«πΙ Γκίι•», 
ΐΗ>η 6>1 8Π6ηΓΐ8, 8<?(] πΐι:ι: νί(1(*(υΓ ομρ, ιη^πάαχ ο&(. 
ι Οιιαπι ηηηηυΙΙί ρΓοΓιίβηΐββ : ι ηιοηάαεβηι, ίη^ιΓι!, 
οΙ 8(]υ11(*ΓΊη8ΐιι κοίϋπΐίαηι. δί |ΐΓκ]ρπι βΓ3ΐ ΓοιίΛβΗΐβ Φη9\, τοΟ θεοΟ, ήν βι* έμοϋ σοι παρέθιτο- ή τήν χάριν 
τοΟ Πνεύματος. Ι^,ν διΛτης χβιροτονίας Ιβέξατο. « *£»• 
τρεπόμβνος τ3[ς β<6ήλους χινοφων{ας• » Τ4ς &χ«- 
θάρτου;, τάς μι«ράς. Κκνοφωνίας δέ, τ^^ μαηιολ»- 
γίας. Άρβ ουν Ι^τι χαΐ χενοφων^α ού ^βηλος. Ό 
β^ μαχάριος Ίΰ>άννης τάς νεωτέρας «αραινένικ 
χαιγοφωτίας είπε , β:ά της α* διφθόγγου τ^ «Μ 
γράφων, ώς Εοιχε. ι Κα\ άντιθέηις. » *Αρα Ιβτιν 
άντίθεσις ττρ^ς ήν οΟτε άκοχρ{νατθαι χρή, διά τ);* 
ά'οπίαν. < Της ψευδωνύμου γνώσιως. • 'Οταν γάρ 
πίφτις μή η, γνώσις ούχ Ισην. Ή δλ ιΤναι δοχοΰαι, 
ψευδή; έστιν ιΉν τίνες έπ2γγελ>^μενο•..» Τί;νψτί• 
δομέ\ην φη^Ι χαι ν^θον γνώσιν. 'Ιοως γάρ ^σάν 
τινε; γνώσιν Ιπαγγελλόμενοι τήν άπδ λογισμών άν- ηοηηιιΙΗ ρΓθ6ΐβηΙο8 &εί6ΐιΓιαηι Ιιυιη&ηίβ Γ8ΓιοιΓιΙ)ιι8 (] 0.>ωπ(νων εύρεΟεΙσαν, ήτις εναντία τ) κίβτικ χαΟ* ίητοηίΑΐη, ΐ|υ«; {\ά^\ ορρο$Ίΐ8 «81 : βι ιηαηίΓοβΙπιιι 
βτ «ο οβί, ςυοιΙ €ίΓΓ9 Γκίβιη η9υΓΐ8{ζ'!υηι ΓβοβΓΐιηΐ«> 
ι 6γ3Γι& 811 (βοιιηι. Απιοιι. ι Οπιπίιιιη βί^ίΠπηι $';νβ 
Μ^ιιηουΐιιιη Ίρ8ί ρΓβι*3ΐυΓ, ιιβιιιρβ ϋ(*ί κΓ3ΐΐ3ηι, ι 
ηυλ 1κ>ηυπι οιιιηβ 61 (ίηΙυΓ βΐ ΐΌίικβΓναΙιΐΓ. 

ΡΜ$^ άίνιηο ίανεηίβ αηχίΐιο ρηοτη αά ΤίΜοϋιεπηι 

Ερήίοίίτ. 

5ϋηρ!3 β8ΐ 3 Ιι»0(ΙίΓ03. ηΐ!Φ ηΐΓ(Γορΐ!ΐί<ι ΙΜίΓχ^;!» 

1*1 Ραεηΐίαιίίε. ' έ;«τηχχ. Κα\ δήλον έξ ων ιιερί τήν π{στιν Ιναυάγη- 
σαν. ι Κα\ γά-Λς μετά σοΟ. *Αμήν. > ΤΙ;ν οφραγίδι 
πάντων έπίύχ&ται αύτώ, την χάριν του ,ΘιοΟ, άφ' 
ής χα\ δίδοται πάν άγαθδν χα\ φυλάττ8ται• 

Τ^Λος σντ θεφ της προς ΤιμόΟίΟΤ χρώ€ΐις*Επί' 

στοΛης» 

Έγράφη άπ^ Λαοδ'.χείας, ήτις Ιοτ\ μητρόιηλις 
^ρ^^γ^ας της Παχατιανης. ΪΠΟΘΕΣΙΣ 

ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ- ΑΚΟϋΜΕΝΤϋΜ 

ΡΟδΤΕΒΙΟΒΙδ ΕΡΙδΤΟΙ,^ϊ: ΑΟ ΤΙΜΟΤΗΕϋΜ. 258 "»"« 9β "'•1'<' Λοπίίΐ $€πΙ)ΐί. ΟοΓΟίΐο ΤΛΓΟ Τ) Τα•:ττνά»5ϊ•:ί/./β•. άτΑ 'Ρώμηί. Ή 8» κρί^Λβχ; 
£ρί«ΙοΙη Ηχο ΓιιίΙ. €ιιηιΙιί|ηαίυη&0Ηη)χρο$(()Ιοηρ- της Έπίϊτο/.ί,ί, οΰτΓ .• Τών συν»«)δτ•χο«•Λίύν •τ«'< ΓΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙ5Τ..ΙΙ ΑΟ ΤΙΜΟΤΠ. 1ί?Β 

» χαταλειψάντων αύτίν» βουλ^^χενο; ό 'Χτ.ό^ Λ Γ0^Γίιΐ3ΐ)ΑηΐιΐΓ Γ6Π:ιιΐ!$8βηΙ ίρβηπι, νο!εη$ Λρη$ΐοΐιι<ι έλθβΤν ΤιμίΟεον π^ί; αύτ^ν, γρά'^ει τήν 
Γολήν. Κα\ ττρώτον μλνδηλοΤ αύτ Τ» ^;ντμον5ύ5ΐν 
τδτής βύσεβείας χα\ της των προγόνων αύτου 
ι;. Έπειτα βηλοί, ίτι οΐ όίτΛ Άιίας, ων έστι 
1•; χα\ Έρμογέ^/ης , άπεστράφηααν αύτ^ν 
ι; αυτού τλς άλύσεις. Μβνω^έ Όνησί'^ίρφ 
ρεΤ 3πουίτ;ν πλείστην, χολ τούτον άπείέξατο 
2 είς τήν Τώμην χα\ ι:ροσ;Αε{ναντα αύτώ. 
γέλλει 61 αυτόν, παραιτε&σθαι τ^ς μωράς ζη- 
, βι& τ^^ ές αυτών γεννέΐσθαι μάχας. Κ£\ 
'μίναιος κα\ ΦιλητΙς οΰτω; έχτραπίντες, παρ- 
> τ^^ν αλήθειαν , λέγοντες άνά^τασιν ήδη 
ναι, χα( τινας &νατρέι:ουσι * μόίλλον ουν 
'Ζΐ αύτφ προσέχεκν έαυτω χα\ τξ βιδατχαλί^. ϋΙ Τί!ηοΐ1ΐΰυ5 αιΙ ίρ$υιη υιτηγοΙ, 5^^^1^^ι Ερίδίοίαιιι. 
Γ.Ι ρΓΐιηυιη ηιιίϋβιη ίικίίΐ'αΐ υί ςιιθ(1 πιβιιιοΓ δίΐ (υιη 
ρίοίηΐίβ ίρ$ίυ$, Ιιιιη Γιϋϋί ρΓος€:ιίΐοΓυιη 6ίυ$. Πϋίικίο 
8ϊ^ηίΙΐ!-:Η (|ΐιθ(Ι ΙΓι ηιΓι ηΐ) Λ&ίη ('ίαιιΐ. ϊηΐβΓ ηιιολ 
Ρ!ΐΓ)'(;«1υ8 βΓαΐ €1 Ηβηιιοςβηβδ, ανοΓδαΐϊ ίρ<;ιιιη Γηο- 
Γ.ιηΙ, ν^^^8 (τ]ιι$ €αΐ6!ΐί&.Π6 Μ)Ιο Οιιοί>ίρ1ιοιο βίΓβηυο 
ΓβΓΐ «!!(Γιιηοηίιιιιι : 6( Ιιηηΰ &υ&€οροΓ9ΐ, οιιιη ίΙΙΐΐ 
Κοιηαηι ν6ΐιί5$6ΐ ο( αρικί 86 ηΐ3η&ί$&6ΐ. ΡΓΧΓβρΙΐ 
'ύίίϊϋίη υΐ 8ΐυΙΐ3$ άβνίΐοΐ ςιιχ8ΐίοηο<$, βο ςυ''(1 &Ι> 
ίρ^ί8 ρηςικΈ οΓίαηΐίΓι'. δίΐ|ΐιί(]ϋΐιι Ι!}'πΐΓΐι:υιΐϋ (Ί ΡΙιί- 
1ΐϊΐιι« 3ν(!Γ8Ϊ νβιίοΐύΐιι Γϋ1ί(]ΐιι;ΓυηΙ, (ϋοϋπίβϋ ]αιη 
Γα< Ιαιιι 0886 Γονυι Γ6€ΐίϋη6ΐιι, 61 (]ΐιο$(1ηιη 8ΐι1>νθΓ(ΰ 
ηιηΐ. ΙΙ3§Ί$ οΐ'ςο 6χΙΐ0Γΐ;.ΐυΓ ιι( 5ΊΙ)πρ$Ι ΜΐυιιϋαΙ (;ς 
(ΙοείΗη.τ, αο βείαΐ γ|ι:0(1 ίη οχίΓΡπιίβ Ι6:ιΐ|ι0π1)ΐΐ8 Ιναι με, οτι εν Ισχάτοις χαιροίς Ιιονται &ν- " ΟΓυηΙ Ιιθ!ΐηη68 δΐιί αικαιιΐο», ο( νοίηρίαίιΐΐϋ ροΐΐ^ιι ι φίλαυτοι χα\ φιλήδονοι μάλλον ή φιλόθεοι, 
ίττοντα δλ μάλλον ταύτα, άσφαλίζεαθαι τους 
μή τις Ιξ αυτών άηατηθ(;. Κα\ ιΐς τά ήθη δέ, 
; τήν της δ;δα7χαλ{α; άχρίβειαν τ.οΏΛ προ- 
ι^νος αυτόν χα\ 9ην.άνας τόν Χ9ΐρ>ν της ίνα- 
; αύτοΰ ένττήναι χχ\ μέλλειν σιιένδειθαι χα\ 
ρ<7ν, Ινετείλατο αύτφ ΙλθεΙν πρόςαΰτόν ταχέων» 
ντα τόν φαιλδνην χα\ τά βιβλία. Παρήνεσε δ^ 
Αλέςανδρον τόν χαλχέα φυλάττεαΟαι,ώς πολλά 
;νβε;ξά/2ν>ν αύτφ, χαΊ ούτως τελιιοί τήν*£«;- 
• 

ΘΕΟΔΟΡΗΤΟΥ. 

ί^, ποτβ δευτέραν γράφει πρ^ς Τιμόθεον Έχι- 
' ; Είπε ν έν τ|] πρωττ), Έ).τζίζω έλΟ«Γν προς σΐ 
. Ούχ ήδυνήθη άπελΟεΙν. Ήδη γάρ χατείχετο 
έρωνο;• 'εδει ούν, άντι της παρουσίας, γράμ- 
^οΰν πέμψαι, δμου μέν, τ6 μη ΙλθεΙν παραμυ- 
ρον, όμουδί, έπιρ^&ωννύντατόν Τιμδθ2ον, ούτω 
»ντ{δι τής Έχχλτσίας &γχεχρονιχέτα. 

Ε:ΦΑΑΑ/Α 7ΉΣ ΠΡΟΣ ΤίΜΟΘΕΟΝ β'. 
^ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ. 

παινος της Τιμοθέου χίστβως, χαΐ Λρο• 
τίΐ ύχομοτης^ κατά τό χρίχογ τή χήρέΠ, 
\ «αΐ αϋχός φηα δίακαρτεί'βί πάσχων, 
φΙ νής άρμοζονσης μεταδόσεως τώτ θείωτ 
μάτωτ. 

ρϊ τηςά^ρόντιδος έντίμ τνν βίφ χοΛίτειας^ 
ταΤς άχώ*οΐί: τροφαΐς, 
ρϊ της εΙς Χριστών πίστεως κα) ύπομστης, 
ΙΛπίδι ζωής, 

ρ\ θείας διδασκοΛία; χαΐ βίου καθαρού 
εΙρηπΜον, χαϊ κατά των έταηίωτ, 
'Γ'^Ρησις περί κακίας άτθ^^πων πΛεα'αζού' 
άπατηΛης έΛεγχομέτης. 
Λροχ^ι της ίαυτοΰ μίμήσεως έζ έταντίον 
' ραύΛοιςψ έτ υπομονή θεον, 
'ρΛ τώτ καινοτομησάϊΎωτ ^ οίς άντιτάττει 
Τίμόβεογ, 

ρ\ της έαντον μεΧΙούσης άναΛύσεως^ ^.τΐ 
;| αίωτίφ. ςιιηιη Πι.ί : ουιηςκο Ιιχο αηιρίίιΐδ ΠίΙιίΓη ριοβρίοίηΐ, 
ροριι1ο$ πιιιιιίαΐ ηο ()υΊ8 αϊ» ίΙΙΐ8 86(]ιιι-3ΐυι*. ΜυΙ- 
(ιιη)(|ΐΐ6 6χΙιθΓ!&(ιΐ8 ίρ8πηι, Ιιιπι (Ιϋ Ιιί8 ςυφ «ιΙ 
ηιθΓ€& ροηίποηΐ, Ιηπι ϋβ ίΙ1ί8 ηυ.υ ϋοεΙιίιυΒ ϋί1ί§6ΐι- 
Ιίαιη Γι^δρΙοίιιηΙ, υ5ί οΓΐ3ΐτι Ιοιηριΐ8 8ΐι?η Γβδοΐιιΐίο• 
ιιίδ 8ί{;ιπΠς3νίΐ Ίη$1»Γ0, 258 Γιιίοπιιηηυβ 6856 υΐ 
ί.ΜΐιηοΙείιΐΓ <:! η)3ΐ*.}'Γίιιηι Γιτιΐ : ρ:ατ)ρί| ιιΐ €ίΐο αϋ 
ι>6 τβιΓιαΐ, ϋυί6Γ0ΐΐ8 ρηΐΓ: Ιαιιι βΐ ΓιΙΐΓϋ8. Αιΐιηοηεΐ 
ςυο(|ηβ ΊρΒίιιιι υΐ Λ!(!χαιι.!Γ:ι:ιι ;ιτΛΓπυιι €Ην6Μ, υΐ 
«{ΐΐί 86 ιιιιιΐΐίβ ιιι9ΐί8 ηϋοο^ΓίΙ, 6ΐ ίΙ;ι ^οι1^Iυ^^ιΕρ^&ιο- 

1:11)1. 

ΤΗΕΟηΟϊΙΕΤΙ. 

Οιιαιη ο1) οβιΐΗλίιι 86ΐίϋί( αΙΐ6Γ2ΐιι α(1 ΤΙπιοίΙκ^υπι 
Ο ΕρίδΙοΙαπ) ? 0.Χ6ΓΗΙ ίη ρηοη : βροΓΟ ηιο 1)Γ6νί νβη- 
Ιυιυιη : ηοη ρηιπίΐ αιΐΐουι ρπιΠι-ί^ι:! : ]:ιιη 6ηί:ιι 
ΐ6η6ΐ)»^υΓ α Νιτοηβ. Οριι« (τςο Γυίΐ, υΐ ριο ρη- 
8011(12 1ίΙΐ6Γ3ΐ8 8α]ΐ6η) ιπίΚϋΓοί : κίιιιιιΐ ηυίίΐβπ) ιι( 
οοοδοΙλΓβΐυΓ, 60 φΐοίΙ ηοη \τηίΓ6( : βίιηιιΐ 6ΐΐ9ηι 
•ιΐ ΤίιηοΐΙ)6υιη οοηΐίπηαη!! ίη £€εΐ68ί£ οιΐΓ9 (Ι6(€η• 
Ιυιη. 

256 Ρ03ΤΕηΐΟΗ18 Αϋ ΤΙΜΟΤΗΕϋΜ 
ΕΡΙΒΤΟΙΑί 0ΑΡ1ΊΑ. 

\. ϋοηΐΜίϋάαΐίο ρά€ΐ ΤϊιηοίΜ, α εχΗοπαίίο αά ίο^ 
ΙίΎαιιΐίαιη ίηχτα ιά ηνοά ρταίιηηι άίοεί^ ίη ^ιια α 
ίρ<«' ^€\ριηηι ρετάητατε ίοίεταταίο (Ιΐαί. 

2 Οε ίοίΐνίίήίηίί (ταάίιίοηε άίνΐηογπηι άορτηαΐηιη, 

•^ 3. Πε ίοιηεηαΐίοίΐε ίη ρτοαεηΐΊ νΊΐα $ίηε αιιχίείαίε : 
(Ιε αΙίηιεηΗ$ ηικν άίΓα ΙαΗτο'Λ ρτνηηΐνηΐ, 
Α. Πβ βάε ίη ΟΙιτηΙηηι^ εί ΙοΙεΓαηΐΐα ο6 ιρ^ιη νίίεε, 

5. Οε άίνίηα άοαήηα ε( νίία ριιτα αα ραάβεα^ βιίαηι 
€τ§α αΗνεηαήοε, 

6. ναΐίάηίαηι άε αΙ>ηιιάαη(ε Ηαηίηατη ηιαΠίία, ρετ 
[ίίαιηι τερτεΐι^ηύΐίΐΐεηι. 

7. ΕχΗοτίαίίο ηί $ε ίΐηίΐεηίην, ορροηεηάο εε ρεηεηίε 
ίη ΐυΙεταηχΊα ρτυρίεν ΌείίΜ. 

8. Οε Ηί$ ηίίί ηοτα ιηοΙίεΙίαηίίΐΓ, ^ιιί^ικ ΓίιηοιΑ^ιιιιι 
ορροηίΐ, 

9. Οε [ηίΗτα ικίίριιιιι τε$οΐΗΐίοηε αά ίεΙεΓηαιη ζίο* 
τΊαηι, ;» 
(ΕίΧΜΕΧΠ ΤΚΐα.€ ΕΡΙ8<: 

ιίΐ : ΑΙΐ5ΐίη6Γ6 Α βυνήΟιςαν δι 
«ρο«1οΙί αύτάτμίι πι 
ΜΜΐη ιΐ5υιη 

αιιη (Ιίοί- 

ν^ Ατοια, \ά 68ΐ, 

• ηθ9 βί^ηί• 

«ιΙιοΓυΐυβ €51, 

χ-ΙΗν |ϋ^ ι:ροβχρού£ΐν 

$ΐΐ κΙ Γ($ίβΙοη<]υιη 

ΕατΜίη ουπι ϋία- 

Μ €$!« ρτοϋίΐιυίΐ ηοη 

« !^οπ«Ιο• βίΐ Λά ΓυΓ- 

Γ : ΈχύλυΜν Απεχε σθαι πίαν αύτ6ν '. 
μ^\ χροσκρί 
Αλλά τούνα\ 
*τ€ίν, ούχ οι 
άχέχμσθαι Λ 
τοιαύτης ιζρί 
σβαι βρωμά 
βεως. Πολλή 
μ<τάληψιν \ 
τήν τρυφήν • 
μετάληψις, τ 
τήν δ& την τ| 
άλλ* ώς χωλ ΐ€ΙΚΝΐ€. Ιΐ« βΙί«ιιι, έχώ- ^ δια^,ύήξεως 
, ηΙ €ΙΙ , ρΐΌϋίϋοΙιλίιΙ εύχάριβιον μ κηρίοκ» ηιοΐΐυιη μι Ιιο- 
Μ•«Μ^ Μΐ€ίλ$ λΙ)]^βηΙ ηοΐϋ'ιηβ 

^ ΓΐΗλάρ»ΐΜ 6Βία ΙΙ1β«ΓΐπëΙ1Ι 3€- 

||ρ$Μ ϋιαιβη <ΐ6ΐία&8 ηοιι ιιΐ 
$€4 φΐοϋ Αηίιηη ίιιιρ^ϊϋί- 

1|«μΙο. 1ηΟίΙβΠ1ιυ$ βηίηι ηοη 

•«« Ι* 1^1•^» Κ*|ίΐΜΙ> Ι€ΐρΜ>8 &Ι) βίβ ϋΓΟβηΙ. 

^ Κλ^ ^«1 €(^οοτ€ηιηΐ νβπΐιιίοιη. ι Ιυ- 
^Ι^ιιι ««4ΐ«ι««^ ρτοΑίΙιΙΐ» 8ΐιηΙ, ηοη ςυο(Ι ίιηρΜΓ& ^^ 
,^Μ<**«^ 4ΦΙ ^ ^ Μί€Η8 €0ΐιιρ6•ε6Γ€ΐαυΓ. ΥοΓίΐαΐβιη 
^^^ 4ΐ<Α Μ<« ^^■^^ ^Α €1ιη8ΐυιη 6$1. ι Οιιοά 
,^«Μ*Α ^*«^Μ«η Μ ΙΚΗΜί $ΙΙ. ι 1)0 €5θυΐ6ηΐΐ8 Ιοςυί- 
^>. (; ;Μ^ ϊΚ^πι* ^ΜΟςΝΟ •θ€ΐ8Π) ϋίΓυϋ, ςυί πια- 
^•^• »^^»Ηι»ΐ λΜ«τ€ΐ>ληΙ, &£ €ΐϋθ8 ΠΙίυβ ββ&β 
^ι^ιΧ^φΜ. ^ Ε( *^'^^ Γ«]ΐ€ί€η(1ϋπι. » Ιΐαςυο ιιβςπβ 

ν«^* «λ^^^ΜΙ Ι^ΐνίΦΑίΙΐΙΗ) θ8ΐ, ΠΙΟίΙο ΟυίΠ ΟΓ3ΐίθΙ16 

^Η«Φ»4^« $1 ΐ|«0Τ«8 : ςυοπΊλΐη βχ Ιοςβ Γβυβ είΤιοβ- 
«^^«4Τ (ρητ^ρΐΙ Μ Ιιιιηυηϋυι ΓΟιΙϋαπβ πιοηδίβ 
ιφ•ΐίΜ«Μ : ^1^ ΐπιη$Αΐ^»^^ηβ ^τ%ο \^%\% ίιπηιυιιϋυδ 
%^«ΑΜ«^ : ^««Μ)«ΙιηοΑυαι οϋ^ιη ςυοιΐ οηιηίηο ρυ- 
«^# <^ ϋ *^Μ |ΓλΐΙ»ηιπι »€ΐίοιΐ6 βυιη&ΐυΓ, ΐιη- 
^«»^^ΜΚ ι^ιΐιΐυΐ' ρΓθρΐ€Γ νοΙαηΙλΓίΑίιι (υηιη ίιι^Γϋ- 
«ϋ^«Μ «#Μ« « $«η€ΐίβ€ΐΐυΓ βηίηι ρκΓ βΟΓηίοπεπι ϋοί βΐ Τοις γάράπ 
τους άπβίργ 
Αλήθειαν. > ' 
ή αλήθεια. Ί 
ώ; άχαθάρτα: 
•Αλήθειαν δέ 
γάρ χτίσμα 
γει. Προχατ 
άγέννητον υ) 
τα λεγό»/των. 
τ6 ε1δωλ(^θυ' 
λαμβανόμενο 
τψ νόμφ το 
τρα^ίέζαις. 
νουταΐ' ώα::( 
ριστίας λαμ( 
ριστόν σου π 
θεοϋ χαΐ έντ 
Οαρτόν έστι ; 
δύο τίΟησιν ί 
ακάθαρτα τι\ 
τον μέν, ΊΐΐΛ 
θαρτον. Ει • 
άχάθαρτον, Ε 
ζεται γαρ δι^ 
ύσιερον δι χ 
πρ^-.ς Θε6ν γι\ 

ΟΓαΙίοηεηι ^%Μΐ ΐΜΜΜίπΙιιη• β?9ΐΐΤ Ν€ί|υ8ςιΐ8ΐη Ι παιη οηιηία ιηυηάα &υιι( : 
«^ ^ιι( €(ΙΜ λϋηυοβ ΙηιιηυικΙολ θ88β ιΙίθ€ΐ)2ΐιιΐ : ριΊπιυιιι ςιΓκΙι 
«^ΐΜν^«# ΙίΜΜίιηΑυιη 681 : ςυο<Ι 8ί ηυίβ οΐίαιη ^(^ιη^ιι^ηι1ο ϋοη 
Ιινι^' ^ΜΜ ηΐΜ^ο ρΙίΑΓπιβουηι, ίιιςυίΐ : &«ιΐ€ΐίΠ€ίΐΐυΓ βιιίιη ^.τ &6ητ) 
ΐΝ^^αηΓ 8ΐιΙ•ιη 0Γ<ϋη« ρΓ«ρο8ΐϋΓθ : η&ιιι ίηΐΰΙΙΐβίΐυΓ βίο : ΡεΓ β 

|\\ €« 7• Ι)#λίι ύ €0ΜΐΗ0η€»€βτί$ ίταΙΤΛί^ 6οιικ< γ^ Ταύτα ύχ 
#»Μ •ιιΐΝΜΐ#Γ ^Μΐι ΟΑπΊΐί, <ιι«ΐπ/ιι< ««ΓπιοΝί^ΐίε (ίά€\ ίσχ( δίάχογο^ % IV Ιιίβ,ι 0ϋΙ5υ»? Οιια^ όο ηι\$ΐ6Γίο 8ΐιηΐ ο( ηιιχ 
«ΙοΙκνιτλίΙιιΐλ,ηιια'ηηοώ'. €ίΙ)ίί» ΓίΗΓχιιίι. ΑιιίηιηΗνοΚβ 
»Μ;^ηι ΐ|ΐΜκΙ ιιοη (Ιί\€ΐΊΐ : 5ί ]ιι<>50Γί5, 8ΓιΙ ; 5ί Λόγοις της : 
γι Λαρ7\κοΛο 
δεις μύθοΌί^ 
< ΤαΟτα. > 
των αίίέαίο)} 
ςίν.'ίίρα (.' 
., .ι-Οιια ΒβιΛΙαζ, 

• αι σω^ροησμοϊι. 

ατ αύτον. ΆΛΛά συχ• 
V, κατή Βύναματ Βεον 
,Μσα*•χος κΛι\σβι άγίψ. ■ ^"Ι^ηΐ. 202 

III πιιιΐΐί ηιιί ςΙϋΓίχ ευρΜίίΐιΐύ ιΐιιι-ΐ. 

υπΙ, ιιι>|ΐι» ίιιιΝείΙΙίΟΙίι ίίΐιί ουιι- 

ί ι.'ϋϋ ίίϋίρβιιηι α>ιηιη<<ηι1ιΙ, υΙ «1•>ιη ίιι <!:• 

ι Τϊιιιοίΐιεο ΟΒίβηΗιΐ κ ηοα εικβ ϊαΐΐαοβίυ, 

' "Ιιΐΐ ΐ]ΐΐΰ[Π ηοη (ϋΠ^βΓεΙ ορίΐΓβ ^ΙαΓίαιιι, 

ΐίί «11111 ρΓοΓοΟν* ηηο βΐΜΐ; Ιίοβΐ αιιΐ» ίιΙ 

< ΐι>ν<ιΕΐ. Ι ΟιιμΙ (Ιΐη υΙΙιιη ίηΐβτηιΪΜίοηοπι. ■ 

'<1 ϋΐι^ιιιΐΰ ]ιιΐβπηίΐϊίοα«. • Ιΐ) ρΓβΜΐίοηίϋιιβ 

■ ϊ < Νοη νυΐ£.-ιπ, αίΐ, ιηούο ιηβπιίιιϊ, «οιΙ ίη ρίβ- 

ι.ΐίΐΐΙΐΊΐ, υΐ ιιοΰΐβ >ο ϋΐβ. < Οββίϋεηηι ΐβ τίΟεΤΕ ■ 

Μΐ.χιιιιηι ί£ϊΐιΐΓ Ι3η(* τοίυρίιΐε ιηο τοΙυηΟηο 

>ινι. 257