Skip to main content

Full text of "Ta heuriskomena panta"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as part of a projcct 

to make the world's books dīscoverablc onlīnc. 

It has survived long enough for the copyrīght to cxpirc and thc book to cntcr thc publīc domain. A publīc domain book is one that was never subjcct 

to copyrīght or whose legal copyrīght term has expircd. Whcthcr a book is īn thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and rmally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partncr with libraries to digitize public domain materiāls and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing Icchnical restrictions on automatcd querying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc designed Google Book Search for use by individuāls, and wc rcqucst that you usc these filcs for 
personai, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send automatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rescarch on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc the 
use of public domain materiāls for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht Goog^s "watermark" you see on each flle is essential for informingpeopleabout this projcct and helping them find 
additional materiāls through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is stili in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be uscd in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizē the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discovcr thc world's books whilc helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full iexi of this book on the web 

at ļhttp: //books. google .com/l < PATROLOGI. 

CURSUS COMPLETUS OMNIUM SS. PATRUM, DOCTORUM 
SCRIPTORUMQUE ECCLESIASTICORUM 

SIVE LATINORUM, SIVE GRAKCORUM ACCURANTE J.-P. MIGNE 

fiihliothccx Clcri Univernt: hKUI'()I.> — IL K\HUt_ I SMCULUM Īli. apirENOTi: TA ETPIIKOMENA HANTA ORIGENIS 

OPERA OMl^IA, 

EI TARUS BDITIOlflBUS BT COD1GIBU8 MINU BX1RATIS, GALUCARIS, ITALICIS» GERMANICIS KT 
AlfGLIGIS COLLECTA ATOUB ADNOTATIONIBUS ILLUSTRATA» CUM GOPIOSIS INDICIBUS, VITA 
AUCTORIS BT UULTIS DUSBRTATI0NIB08. OPERA ET STUDIO DD. CAROU ET C4R0U mENTU DEL4RI1E, 

Pretbjtermpvm ci aioiiacharaBi B c « gdictto»rmn e eongrecatloae 0. Haarl 

ACCURANTE ET RECOGNOSCENTE J.-P. HIGNB, 

BIBLIOTHBOA CLBBI OBIVBBSA fURSUUM COMPLBTOBUB III SIBSULOt SCIBNTIB BCCLBtUSTICB RĀMOS BOITORB« PATROLOGIAE GRAECAE TOMUS 17 TURNHOLTI (BELGIUM) 
TVPOGRAPHI BREPOLS EDITORES PONTIFĪCII ELENGHUS AUCTORUM BT OPERUM QUI IH HOC TOMO XVn O OIITU I KI IT Uft . ORIGENES. 

Supplementum ad Origenis Eiegetica. CoL 9 

SPtBU. 

Commentarius AnonyiDi]DJob. 371 

SCRIPTA AD OrIOBNBM SPBCTANTIA. 

Apologia S. Pamphili proOrigene. 54t 

Kofini liber de adulteratione librorum Origenis. 615 

P. Danielis Huetii Origeniana. 033 

iJlKcerptum ex Georgii Bulli presb^tori Anglicani Defensione Fidei Nicon®. i28& Originai edition published by J.P. Migne, Parif 18S7 
Reprint by Brepols, Turahout (Belgium) 1977 OCNDIAL BOOKBINDINO CO. 

79 , , 53 S 

70ST 005 

OUAUTV CONTfIOL MARK Oi SUPPLEMENTUM AD ORIGENIS EXEGETICA FX CATEMS h'T ItKrKSS KDHIS MONITUM. 

(a) Tria $unt prwcipue interpret aiionit genera ab Origenc usurputa. Qu(rdam ra ipsas prolitius commcH' 

hntur, Aliw $uhI hoinilia:, Qua'dam suni veluii notcc , ei scholia breviora^ qua$iqHe compendiaria: locorum 

interpretationet. Talia pcrro sunt^ qtiw no$ nune primum publ'ui jnris (acimut^ sive Vetm $he Nomni retpi- 

riant Tettamenttttn. Eguidem coUectores Calenarum, ex qutbu$ univertahivc depromptatunt^videnturaliquaudo 

ineompendinm ip$iu$ Origenis verba coniraxiue, atiquando etiam cum alienit mi$cuis$e. Ad koc posiremum 

guod ūttinet^ tantum abtumus a placilis ttuetii ei de la Itue^ qui viri ezimii procurandas Origenit editioni 

ilrenui$simam navarunt operanu vt potiut guom pignore conlendamus^ inde liguido apparere^ undenam po < 

sierioret tua senta deprompserit, īd nobi$ planum manileitumgue /!«C,st modo animadverterimuij quas adMta^ 

timus Photium adversui ncvc» Manit'htrot communia habere cum Origene, Nihitominus si qua Origeni aliis" 

gue atlribuia vidimus^ ad calcem paginarum loca universa indicavimus^ ut haberent sludiosi in promptu qu(K 

invicem conferenda tidebantur. Ad primum vēro quod atiinet^ td rarius faclum fuisse apparel : ut fere gene- 

raiim affirmare liceat nos commentariola Origenis iotidem verbis habere, guibus ab Hlo scripla fuerunt. Uti* 

nam porro exoriretur vir aliguis novus, elipse adamanliiis,gut Adamanlii noniri scripla hujusmodi universa 

in veierum Catenis sparsa, aut in forulis piuteisque bibliothecarum adhuc deiilescemia, coHigere posset^ et 

integra hujusmodi scholia nobis eontexere, atgue publici juris faeere! 

Quis nos hic ezhibemus fragmenta, satis illa guidem ampla, et qum cum retiqhis Origeni attributis, paren-- 
tem illum $uum ubigue clamanl; pro y^jT^at6'T^':t sua luculenta guogue habent argumenta et lettimonia (6). /n 
Cenesim namgue scripsisse Origenem testēs sunt Ensebius (c), Nicephorus (//). Suidat et alīi. Quin et Orige» 
nes hujusmodi exegeiica sua pluries commemoral (c). Scholiorum sive excerptorum in F.xodum mentio fit alf 
ilierongmo, et Origene ipso ronira Celsum {/"). 

De scholiis in Levilicum et Numcros ac Deuteronominm loquilur ahunde Uuetius. 
De excerpiis in Josue salis conslal cx Pbilocalia* ceptie 15. 

Pro commentariis inlibros ūegum fidem faciunt homiliu Dc Eiigastrimylko quam rerlit AUntiut, et Catm 
Slodorus (g), qui eliam de homiliis in Deuleronomium et in Reges algue Paratipomena lestntur, 

Pro expositione in Proverbia adsunt fragmenta apud Pamphilum in Apologia, et in Cttlena Maxaiin':ūta 
in Lucam cap, viii, v. 4, a Fabriclo (h) memorata. 

De Joboet Psalmis res est extra controversiam posita, sicut et de Commentariis in Matthceum et Lucam. 
Nemo itague jure de sinceritate monumentorum qua: afferimus ambigere potēsi, accedente praseriim Jlat* 
eianorum codicum nostrorum, ex quihu% propemodum universa accepta sunt, aucloritale apud omnes sads {a) Verba snnt Bibliothecas Callandiance conli- 
nualoris (i. XIV, App., p. 5); ait ea specunt Ori- 
genis fragiiienia qua: vir doclīis collcgit el nos re- 
cii(lenil:i siisct»piiiiiis. Reliquis fraj^ineiuis pcciiliare 
iiioiiiuiin prsnxiim est ei fons indicaiur iinde liaii- 
simiis. Edit. Patr. 

(b) Scholia in Psallerium ad manus liabuit D. De* 
larue cum ad tou'iuui II Origenis prx*rali!S est. < Sed 
loiuin, inquil, opus ilbid Origeni supposiUnii esse 
Tcl inde salis liquciquod ubi de Maria Virgiiic, vel 
abi de Patre el Filio el Spirilu saucto sermo esi, 
illa diserte 6£ox6xo^, Filius auicin Paīri 6[ioou3coc 
pnedicaluf ; qux voces scripiorcui nou solun; syno- 
do NicxMia, sed ei cuncilio Epliesiiio recenliurem 
arguuut. Ab hisigiiureJendis sclioliis absiincndum 
tsse duxi. » Voi'CS bic noi:iix' Icguulut' inlra (col. 

Patrol. Gii. XVH. 309 et 3il), non tamen inter Scholia in Putlterium, 
sed in fraginentis ad llaitbsi el Lucas Cvangeliuui. 
Jure crgo an genniiia sint baec friļmenta, dubi- 
tandi ločus. Fragmenlum prxlerea epistolae ad Pbo- 
tium et Andream presbjteros (col. 27) Origeni ab- 
jndicanduni monei Moniefalconius BibUothectB CoiS" 
iiniance p. 41, Origene nempe mendose posito pro 
Severo, cujus memoralnr episiola ad Pbolium et 
AndreaMi in codice 8 ejusJem Biblioth.CoisliK,, 
p. 44. Edit. Patr. 

(c) H. E, VI, 14. 

(fl) Lib. XV, cap. 5. » 

fe) Faliric Bibl. (Ir lom. V, pag. 231. 

(7) Pag. 10.S 

(fj) DiV. Insfii, c;inļ». I cl t 

(ff) Loc. cii. 

f II SUrPLEMENTUM AD ORIGENIS EIEGETICA. IS 

commendaia. Accedit iUud quod et in Nanniami codieibus^tfuorum eatologm breti prodibU^eādem alitļuando 
recurrunt tolidem verbi», et universu» commentandi tnodus Origenem ubigue redotet ac prodil. 

lUud quoque ad commendationem fragmentorum horum »iientio non t»t praiercundum, quod prmter eru- 
dīta mulla, nee alibi forta»se invenienda, dogmala elfam Ckri»tiana adversu» aggre»»ore» eorum feliciter as- 
seruiitur. Primigenera fuerii iltud quod legis ad Mattk. eap. ixvii, v. 17t Barabbie nomen fuiue Jesiim, 
Haque iegi»»e vetu»tissima exemplaria : Quem vultis de his duobus dimitiam vobis ? Jesum Barabbam, vd 
Jesum qui diciliir Cbrisliis? Qum »ane lectio videlurmodo toquendi evaņģēlista hic usurpato admodum eoiu 
gruenlissima. Item illud Psal. xxxvi, o. 24, ubi dieitur^ tu agonibus aliguando qui cadit vincere Iria. Quo 
nurifice eorum sententia confirmatur, qtti docent ad referendam palmām victoritBin agonibus athleticis ter vpus 
fuisse pro/ligare adversarium, de quo nonnulli immerito dubilant apud Poterum loco a nobis ad illum verti^ 
culum excitato, Quid item sit Tzrļk^^^^ia in titulo psal. xv, et qui ejus usus apud veteres, ex hisce scholiis 
apparet. Sincerilas quoque ac vvr^oridrTļc versiculi de sudore Christi stabilitur : quiB similiier confirmaiur ex 
ieque velusto interpretē, ut in Diongsio Alexandrino diximtts. Variantium quoque lectionum bona seges, et 
Samaritani codicis auetoritas identidem nobis proponiiur, ut ecetera missa faciamus. 

Dogmata fidei Christiante, traditionis item ecclesiasticce, et non scriplae exitantiam ac veritatem per hu- 
jusmodi fragmenta cumulaie confirmari ac stabiliri liguet. Deum esu incorporeum et qucB corporaliter de illo 
dicuntur, ut Deum addecet esse intelligenda, nihilque inde juvari Anthropomorphitarum deliria , paiet ex 
scholiis in psal. iili, v. 2. Dei providentiam ad mimma qutBque se extendere, constat ex commentariis in Job 
XL, 3. Vim ac necessitatem gratite, libertatem item arbilrii, passim commendata invenies. liPirEN0Y2 ERAOrAI 

EI2 THN TENESIN <". 
ORIGENIS ADNOTATIONES IN GENESIM. 

(Ex Bibliotbeca GalUndiini.) 

CAP. VII. A (5) KE*. Z'. 

V. i. Ego adduco pluviamsuper terram guadraginla STtx. S*. 'i^r^ kaaxi>i ifetdr (inl) r^r xnr Tecrcā-- 

dies, et guadraginta nocles. Et delebo omnem pdKorra iudpat:, otai tBucapāncrta rvntvu:. 

exsurrectiouem (i). quam feci, a faeie terr(e,ab Kal iĶaXsl}!r(*i xācar r^r iĶardorzactr . ^r 

homine adusgue jumentum. ixolnca, d:id apoc6ixov zi\^ xh^, ā:id ārOpit>- 

Gurnam diluvio boniinam mnlliludines perdi- Ti S^irore tcJ) xataxXuff{x(o zk Ttuv dvBpiuTrcov icXiļ- 

dii ? Delere Gaini geiius voluii : commisia cum eo 6t) SičcpOeipev ; 'ESaXeT({/ai tou Kdtv t6 yiwo^ fļ6<- 

fuerat piorum quoque (ribus : proplerea'poenae XTiae* dveiil^v) $k aOT(i>xa\ tčjv £uaE6tJv f) 9uX^* 5i6 

eiiam parlicipium babuil. Inilium vēro aliquod novae xa\ t^^ TCļicupCo^ |JLeTiaxT)xev. *Apxi;v Bi Tiva xaivou 

vit£ efBcere cum vellcl, Noe ejusque liberos cum p{ou icoi^<jaa6ai ^uXT)6eW » 'c^v Ncoe xa\ xoO^ šxe(r 

uioribus servavil, quippe qui pius eral et justus, vou TcaTSa^auv TaT^'pivai^ SieTf^prļffev, e09e6Tļ 5wa 

originemquesuam ducebat a consanguiiieorum pie- xa\ ${xacov, xa\ ix tt1^ mv 9UYY£vtt)v e{»9e6sCa^ 

tate, odio quoque prosequebaiur cam generum pXa9T^ffavTa, xa\ tijv tt1^ TcapavofiCa? lm{jii$(av (ii- 

misiuram, quaB conlra leges erat. Uaud vēro, ut qul- aiļ(TavTa.O0 ji^v, co^tcvd^ 9acxty, 6pyf[ (4) tivi xa\ jtrr- 

dam dicunt, iraquapiam vel poeaitentia isibaec effe- aiuktiļ, xa\ka ice7co(T)X£. Tauta ^dp toi dv6pa>7civa 

cit. Suni enim hae affectiones bumanae : et divina ^ ^6t) * i\ ^ 6e(a 9U9i^, &Xeu6£pa icaOtJV. 'AXXa)^ tc 

natūra ab affeclionibus iīnmunisest. Pra^lerea etiam ilļ iw:a\ki\eia toT^ (Jirrd t^v ice?pav fAav6dvou9i tcuv 

pceuiteniia cadit iu eos, qui post experieniia quu:si( icpa^fīdTuv Ti)v cpuacv xaTdXXT)Xoc* tīra Tfļ iceCp^ 

rerum natūra didicerunt : qui postquam experinieuto (lavOdvcvre^ (b^ oux dpOco^ £6ouXEU9avTo, (UTa|iiXov* 

didicerint, se haud recte consuluisse, tunc demuin Tat. '0 Bk Sthļ outcd^ 6pļ td {utd ico)Xd^ žo^juva 

poenitentia ducuntur. Ai Deus sic iiituetur res post Tcvedc, (I>c ffi^ ysY^^f^^^^- *^? irpoopcov toCvuv icai 

mullas generaliones fuluras, ut eas quae jam fact» 7cpo']fivtb9X(t)v , o&tco^ diravra fcpuTaveuei. TC.SfļTcorc 

sunt. Geu pra:videns iiaque et praecognoscens , sic toCvuv iuxa[Liktxat, d^cavra r.pi^ tijv icpdyv(i>at vHjv 

(1) Ex cod. Veneio xv. ubique, ad editionem cod. Alexandrinl Breilinge* 

(^) II. e. sulisioiuiaiii vel naturam. Sic belie rianam, TigurM730. 

exhibciur Uebraicum jekkm, (4) Sic correximus vcrbum nibHi'dp9ļ« 
[') Gapiia cl vcrsuum numeros ipse adnotavi ADNOT. IN GENES. U ototocv o(Xovo(Ah>v; O0xouv ItA 6eou {jifTaļjii'Asia ol- A universa moderaltir. Qut igitur poenilet euin, qni x»vo|jlCcic |AeTa6oXiļ- MsraļiiJtojjuu ^dkp, 9i)9lv , ^i 
xixpuca TČr IlaobX bIģ fiacrtMa' dv:\ tou* £660- 
xC|i9iaa (ilv irauoat toutov, STEpov Sc ^-'-po^ov^sai. 
l>uTu> jcdvtauOa ' TveSuju^OTiv , Sxi Itto^TjOT &v9pci)- 
«ov - i8ox({Aa9a fitoAijai Ta>v dvSpcoTccDV ih vžvo^. 
^A^Jid^ 90Ldv6(Xi)?coc ct)v , ani^fia t6v Nioe Tfļ 907£C 
7r7^pi;xev. TSikio^ 5^ xa\ Ttiv dXiYtov xA y£vrļ t^c 
TČtfv dvOfMii^auv £?vexa $eSi2{JicoupYT)xe XP^^^* ^^ 
taura t6?( dvOpcoicoi^ oiiv^ie^OdpTj, Tzk^ tcuv &v Ti) 
m6(«tfp 9UV Tīļ» Nu)S €ia9uXax6čvT(t)v. *£xiX£U9s ^dp 
6 ieondrr)^ Oeb^ dvd 5uo |Uv &$ ixdoTou yžvou^ tcov 
6oxouvTCi>v dxa6dpTCi)v diaacoOtļvai, dvd kirzk ^ TOiv 
xaOapa>v. *Eicei5i] vdp iļ[xeXX£ auYx<op&^v toI^ dv- 
6pb>icD(< (AeTaXa(jL6dvetv xpeu>v , iļ(JLcXAov 61 xal 6u- omiiia ex propria prasiioiione admiiīislrai? Poeniten» 
lia igilur iii Deo, mutaiio esi providenlis. Panitet 
me, iiiquit, guod judicavi Saulin regem *; quod est» 
Visiiin tiiihi buiic quidein abrogare, alium vēro eli- 
gere. Haud aitter boc loco : Recogito me hominem 
feciftse; visum esi honiinum gēnus e incdio lollere. 
Ai enim benignus cum sii, Noachuin seroen naione 
consenravii. Cum porro bruiorum genera in usug 
hominum condidissei; ea quoque cam bominibus 
simul interiere, eicepiis iis quae in arca cum Noa- 
cbo conservaia suni. Jussil enim Dominus Deus» 
bina quidem de omni genereeorum, qux immunda 
esse videbaniur , ser?ari, sepiena vēro de mundis. 
Cum enim indullurus esset bominibus 9 ut carnibut aCoc aOTto Tcpoaņčpecv tt1^ eu9E6eCa^ ol Tp^^ijAoi, B vescereniur, iique qui pielaiero colerent viciimas ei )de{ova Td xa6apd 9uXaxOi;vai icpo^o^e * Td^ [Uv 
tpei^ auCuf Cac, ciļ Ti;v aO$T)(7iv toO Tivou^, xh 5k £v 
tb icepttrbv el^ Oudav. E06u^ ^dp 6 Ncoe (uid Tf^v 
iiaoXav 'nļc TīfLcupCac, Ouvtav %(Ļ Bi^ eO^apcor^piov 
^poocv/ļvo^ev , djr^ adrrcjVf 9ijffV, xrrļyw rair 

dapanr, *Q^ eīvat 6t1Xov 3ti toutou x^P^^ » ^^^ ^^^^ 

xpo(;£xa$ev i$ ixdoTou f £vou^ totv xa6ap(t»v el; t^v 

x*6(uT^v elffa[x^^^ai, Tva , t6 Sv (cjov iļ žxdaTOU y^- 

vou( d Na)e TCpoa9ipoiv, (ii) $ia96eCp|ļ Td( 9uCuYioi^. 

(4*) £':(x. i^. £al itOeice Kibpioq 6 Beb<: iļiodsr 
ainov t^r xi6{i)Tdr. 

Btiozipa^ Tiv^ 5uvd{Jie(o^ ^XPn^^^ ^ da9dXeia t^^ 

6-Jpa^ xXeio{iivTļ^. 

KE«. 16". 

-zacrar tiir xeflx<»ipor^ xal xdrra^ rcfi/Ģ xaro£- 
«ovrrac ^ ^^'C sičJeci. 

I:iX« ^C*- ^i dxi6Ji8)[rer iļ ruHļ auroO eķ ^^ 
čxiGu^ xal kxirszo cti(Ar{ aJlč^» 

'0 Kupco^ oO (u6vov touc d9e6e?^ d7c^XXu9iv , dXXd 
xal Td( Tp09dc aurclīv oOaac £o6o{jicTixd{ xa\ liet- 
6Xa6er(' lv aic iff^i xal d{Ji7:£Xoc» trEpi f^; vi- 
ypaircat * '£« Tīdp djuiiJiov £odčļiijy i\ āļicis- 
JLo^ aimir xak 1) xJt2/iar2c avro)»* č/e Fcļidp- 
/Soc. (5) *A(Aa Te eic t^v '7c6X(v dTcsacoSr^ , xal x6 
iTjp &7::9Čpeto tal^ nčX£9i, 9Tļ[X£lov tt;; (AeXXouar^^ 
owTeA£fa^. SnļJifļ oOx d7:Xa>^ žv^^'^t ^^^ (JLdXiaTa 
oniJt) ctt^Cf 5id t4 • 'Tļisī^ icre vč aAcu: ri}c T'ic» essenloblaiuri, plura ex mundisasservari praecepil: 

tria scilicei paria ad incremenium generis , ununi 

aiuem iropar, ad sacriOcium. Slalim namque Noe 

simul alque poena cessavii, bosiiam Deo pro gra* 

liarum aclione oblulit, ex omnibus, inqail , pecudi^ 

bM$ mundiSf el ex omnibu» volucribus mundi$ *• Ex 

quo manife^lum esi, quod hujus rci graiia sepieuu 

praeceperil ex onmi mundorum geiiere in arcani iu- 

dnci, quo singulare auimal ex oinnl geuere oflerens 

Noe, paribus iilis nibil inrerrel damni. 

V, 16. El elausH Dominui Deut exlra illum 

arcanu 

Diviniori quadam poieniia opus babebai luīamen 

clausi ostii. 

CAP. XIX. 

V. 25. Et subvertit civitaie$ ha»f omnemgue eircum* 
poiUam regionem^ ei univenoi habitantet in ur- 
bibut. 

V. Si6. Et respezit uxor eju$ in potteriora , ei fuit 

cippus fa/t«. 

Dominus non modo impios perdii , sed ei escas 
corum, quae Sodomilics suul ei noxia! ; in qiiibus 
Vilis quoque censelur. Dequa scripluni e^l : Ex vite 
enim Sodomorum vilti ip$orum , ei propago ip^orum 
ex Gomorrha*. Simul aique in civilalem cvakH, 
eiiaui ignis urbibus inferebaiur, signuni fjiure 
consunuuaiionis. Ctpptisbaud simpliciiereffecia esi, 
sed |)0liu8 cippu» fa/t«, propler illud : Vv$ e$ii$ $al 
terra ^. Congruai vēro cippo salis illud ; Sin auHm •E9ap|i6j7i $k Tfl ct1Xt1 Toi3 dX6c td • 'Ečnr di zd l> «a/ denipuerU • ? Non co feslim ia moniem ascendil. dJoc jiojpar&i ; O0x d0p6a>^ dva6a(vei elc x6 6po^ 
xaTd Td elpTļ(iiva aOTcp, d)^ npcoTov el^ £t)y<a>p Ti- 
vcTsi, xa{toiYe p.^ Oa^ļS^ao^ £aut(p Tupi tou dva6Tļ- 
voi ek ^6 5po^. 

KE«. KP. 
(6) St{x. W. Fri TSTpa3coa'l(M>r dtdpdxļi0Jr. 
'SiļiuuiiTiov, 8ti Td9ou t((i^ ivzi Td TeTpax6atoi, 
tu xaxtaTix^v elvai Tiļv TčTpdfia xal ixaT0VTd5a. Kal 
CtļT^oac Td dfMUi ix T(Lv rpa9a»v eup^veic* juxla ea qux ipsi dicia fueranl : sed prius in Segor 
esi, quaiidoquidem bibi non līderei in nionlem 
ascendere. 

CAP. XXIII. 

V. 15. Terra quadringentarum didraekmarum. 

Adveriendum , quod sepulcri preiium sinl qaa- 

dringenia, propierea quod ad noiam periineni qua- 

lernioei ceniuria. El sane si requiras, dmilia ex 

Scripiuris invenies. ^IReg.xv» li. «Gen. viii,20. * Deul. xxxu, 32. ^^Blaiib. v, 15. Mbid. (A*) Ex cod. 534, pag. 24. 
(5) Confer buc Nvssenum. (6) Cod. 534, pag. 31». 15 SUPPLEMENTUII AD 

CAP. XXXVII. 

V. 10. Sumnam teniemes ventemm egoque el maler 
tua^ el fratret tui ador^re te tupēt terram ? 

Manifesie maler Jbsepli anlequam issomnia vide- 

Tci, obieral. Num ergo possuinus dicere, quod vaii- 

ciiiio futurum prsdicalur, ul Maria et Josepb Cbri- 

810 adorationem adliibeani ? 

GAP. XLin. 

V. 22. Ait ūuttm Ulit : Propitius vobls^ neu (i- 

mueritii. 

Videlur adjuliis bomo iste ad Doi cultum apud 

Josepb. 

CAP. XLYI. 

V. 34. Viri nutriiores pecudum sumui, 

Opprobriuro iOgjpiiis quisquepas(or oviiiro erat, 

sed non ilebneis. Si igilur ul pastor sislalur nobis» 

opprobriuro iC!gyptiis fiet; si ut mercenarius ', fa- 

cile amlcus iEgypliis cril. ORIGENIS EXEGETICA. 16 

A KE*. AZ'. 

(7) It{x«^''*Ap<4 Te ^JlOčrrec ijtcvcdļieOa iydi re xal 
ij ļiīļtru) aov, Koi cl dčeJipol cov xpocxvrrļC(U 
coi inīriir ^ijr ; 

Sa^o)^ fļ (ifi^t^p Tou 'Ib>ai}9 izfth tcov IvuTuvfcov 

thv *I(J9i29 eiTislv '«rpo^Tļ^evejOai 7:po<7xuvf^aeiv t^ 
Xpi9T^ ; 

KE*. MP. 

(8) S':fX' ^^' E^^e di ai^ToTĢ* "LlsuļĢ vpJr, //fj ^o- 

ēsTcrde, 

TIotx£v tb^s^TjOfjVat 6 ivOpco'reoc outoc el; Oeoj£- 
Cstav Trapi T({> '!(oti^9. 

KE*. MT». 
(9) S^fv. X^. 'Arf^pEĢ xtiqroTpčpoi kcļiir. 
-. B6čXuY{ia kv^MTVzioK^ ttSc TtotļA^v 7rpo6dTci)v, 4XX* 
O'j/ 'E6pa(otc* El ļjilv ouv i^ tcoijji^v fe9iffT7ļX£v ^;jtTv, 

xa\ 9D.0; Al^uTrrfot;. liPirENOTS EKAOrAI EI£ THN EĪOAON. ORIGENIS ADNOTATIONES IN ĒXODUM 

(Ex Bibliotbeca Gallandiaoa.) CAP. XV. 

T. 23. Ihi poiuH illi Deus jūra et judicia : et ibi 

eum teniūbat, 

Pro ulililale lentai Deus. InieiUabilis csi enim 

malorum. Sed proplerea lenlal, ul si obaudianlei, 

bonorum compoles Hant, el a malis liberenlur. 

CAP. XX. 

V. 4. Non faciei tibi idolum, 

Aliud idobim esi, el aliud simililudo. Simililudo 

iianiqueesl, si facias piscis aui quadrupedis, aul 

Icrae , sive per ariifichim sive per picluram , simili- 

ludinem : asi idolum , suni quaccunque figurans 

anima, facil ex non exsianlibus forma primigenia ; 

puia, mislum aliquod aniinnl ex homine el eqno. 

V. 4. Qu(ecunqtte in ccslo iupra, el qn<vcnnque in 
lerra infra, et qu(ecunque in aquii tubtus terram, 
Pion adorabis ea, nec eiia^n coles ea, 

Aliud eu adorare, aliud vēro colere. Qui enim ex 
lota anima servil islis, non soluin adorai, verum 
eiiam colil. Qui aulem sinīnlanier agit el propier 
consueiudinem, non colil quidem, sed adornl. Inve- 
nies porro viros bujusmodi in Numeris, qui gralili- 
cuii suni mulieribus, el idola adoravere. (7) Ibid. png. 56. 

(8) Cod. 554. pag. Q^ 

(9) Ibid. pag. 61). C KE*. lE'. 

StJ/. x£'. 'Ex€Ī lOero avTij} 6 Betq diKanh^aza xal 
xpic€f^f xal ijceī avzčr i^elpaļe, 

'EtC il}rft\zlq, TcetpACei 6 Be^c. 'ATcelpafftftc Y^ 

fcoTi xax(ijv. 'AU4 5t4 toOto itetpACet , ?va iČL^ 

Oicaxouab>9tv aOTcp , tux(<)9iv d^aOcuv , xal dicaXXa 

fCi^i xax(x)v. 

KE*. K'. 

£t(x> ^* (10) 00 noiiļceiĢ ceavzĢ eīd(»tJLor, 

''AXXo er$u)Xov, xa\ STepov d(Jio(u}{ia. 'Ofio(ci)(ia y6Lp 

IffT'.v, liv Tcoiļ; l'/fi'^^^ fi TCTpaic^^; i|'6i]plou» i) 

5ti( T£xvoupYta^ fļ dii ļta^pji'^iai dfiolcojia* et<5a>Xov 

Sk f oja dvaTUTTOuaa ^^^^ 'noiit 1$ oux Oicapx^vTCi)v 

TrpdjTOT'jTrti);* oTov, dvaļAe(JiiY(i^vov ti ^Ctov &n6dv6paH 

7:0u Xa\ iT^TZO'J, 

D £':tx. fi*. "Oca er r<p o\)par(ii ārāt, xal čca tr rp 
y{\ wjLZ(ii, xal čca tr zoit: vdacrir i>xodtdzi»} r»}c 
T'/Jc- ^^^ :ipocxvr7\cEic auzoī^, oi)de /<^ MtzpeO- 
CEi(^ avz6iq, 

•'AX/.o rpoaxuvčtv, xa\ 4XXo XaTpeuetv. '0 jikv ydp 

i% 6Xr,c 4'^X^* 6ouX£'ja)v Toutot^ oO jidvov 7upoffxuv?r, 

dXXi xa\ Xa':peu£t * b tl xaOuTcoxptv^(Aevo;, xa\ Suk 

Td ČOt) Tcoicov, oC^ XaTpeu£i (xlv, T7poaxuve? 5i. Eup^- 

<j£t; 6^ TOio'JTOu; £v Tolc 'Apt6ļJU)Ic x«P*Coi*ivou^ Yu- 

vai^M 3«a' erSwXa 7rpo<ixuvoOvxa;. 

(iO);£didii Monifauc. in Uez. Est in cod. 554» 
p. 100. 17 KE«. KH'. 

luii:po96£v xa\ 6m96cv , xa0a7C£p &s?c(5a(, icepi^čpeiv 
^v ;cpoouXaxTix4]v l7ct|AČXeiav , (i^tcou ts^ ivav- 
tCa ^uXi} Tcov 'c^c icovi)pCa( icveufidTcov t6 Xoyix&v 
Tp(£>9eičv, xa\ t6 €dxi[JM>v tcjv xpCae(jv Tuvrapd^T), 
acol rn** di^Jlcjctr xaX thr ČLJii\Okiar xfļ iztjxt§(a 
tf|; xaxCai^ dTcoTrfļvai 9roi;qo?tev. 

KE<^. AA'. 

*Ev 2Xaic TSC7apdxovTa ^(i^pai^ ^oGvai t6v v6{jiov 
KiTsT^c T^v McoOjfļv (H) 6 7:dvoo90^ 656^ , xatToi 
$uvaT(JC Sx^^ ^^ Tpia\v f^fiipai^ 6ouvat t^v N^jjlov. 
*AU* Tva t6 x£xpu(JifAivov tt1( &o66£toi; iv Tīļ) §dOst 
TTiC xap$Ca^ Ttjv lou^fcov 6 XP^^^ '^^^ dirous^a^ ADNOT. IN LEVITIC. 
A IS CAP. XXVill. 
Y. 50. Siqiiideni par esi ut ponlirei et anie ct 
retro, qiiasi clypeuni, Terat caularo solliciludiiiein ; 
ne qua for(e coiitraria volunlas spirituuni nequam 
rationalem animaeporlioiiem vulnerel, cominenda- 
bilesqiie sentemias periurbei, declarationemgue ae 
veriiatem (13) inislura maliiis abscedere efficial. 

CAP. XXXI. 
Y. i, Et loeutui esi Dominus ad Moy$en, 
Totis quadraginta diebus quo legein darei Moysen 
delinuit sapienīissiinus Deus, tameisi posset v<>l 
Iribus iantum diebus dare legein. Īd porro faaum 
esi, ui deliiescenlein impieiaieni in iino cordis Ju- 
daK)rum tempus abseiiti»Moysisrciegerei. fiPITENOTS EKAOrAI EIS TO AEmiKON. ORIGENIS ADNOTATIONES IN LEVITICUM (Ex Bibliolhcea Gallandiana.) KE«. A'. 

Wy. xC. Vvx^ ^Ar dļtdfiTļļ ČMOvcfcjĢ, f^T^a^, xal 
l^xotricrxf d:id xacuir tutr irroMbr Kvplov^ cor 
oeī xoifur, 

(12) El €1 xaTi ĢUJtv lyt\.. Ttui Tdxa xtvd ^rpoj- 

tdvļia-a KupCou, & 06 ttX Ttotetv, xaTdx6* 'Ečcj^ar 

abrolf: ^pocrrāfļiaza oi) xaXd, Yux^j o'3v dļiaprdvsi 

dxoufftc<)^y 5Te ^po9d9et £09s6e(ac '^^ (^^ ^^ov tt]- 

p:?. Ka\ 6«?T3i Ou^Sa^ Tcpb; &9e7iv , ou 6eo{jičvou 

fiaio^ , iva 'louSafou; X£p6f,JT) , xa\ TrepiTsiiojv t^v 
Tīļi^Oeov. 

£t(x* XI)'. £r^(ia{v£i ojv, 5x1 djiĢptla xaXe?Tai xaV 
ouT^ -cb wpoja")f4ii£vov. OuTb) voTļTiov t4 • 'AļiaptiiiĢ 
JUiov ģiov ydyoirzau El ouv 6 d{xapTdva)v aOT^jv So- B CAP. IV. 

V. 27. Ai/tma st peccaverti non sponte^ ait, ff non 

(eceril de omnibui prt»cepiis Domirif, qutt oportel 

facere, 

llH naiura coniparaluinesl.Suiit omiiino qiixdaiii 
mandāta Domini, qu£ nun oporičt facere. jiiiia 
illud : Dēdi eit prmcepia non bona *. Anima igiliir 
pec'cai non sponie, quando pietaiis prxiexiu servai 
quod minime oporteu Indigei iiaq(ie hosiia ad ro^ 
missionem, dum boslia non indigel is» qui spoiiie 
facil : pula (14), is qui Tactusesl Judxus, iil Judaeos 
lucrifiuceret, ei circunicidii Timolbeum. 

V. 28. Indical ergo peccalum dici etiam bosiiani« 
qu£ offerlur. Sic iuielligendum esi illud : Peuala 
popuU mei'comedem \ Si igitur qui peccai, ipsuni xsl Oueiv T^v d{JuxpTlav iv Tcp [ji£Tavosiv, oOx d9£!- C videtur sacriflcare peccalum, dum euro poBiiiiei; lii Tot? tt'jTor; TOpt7cte£tv, iizi\ dvaCļi ^ dfjLaprb. 
Ojtio duvaT^v t6v Xpi9x6v xaX£tv d/iopr /ar, tb^ dTzlp 
TTļ; idcvTcuv dpiapTtac Tu6£vTa. 

KE<^. IB'. 

IxiX. p.'Tvrii rļzK: iār cnspļiaticB^^ xa\ tiicņ 

Apcer, 

napiXx£iv 54521 x6, iār anepļiaticO^ ^ icpocaj- 

ff^|i£vov xou • nal tk)tņ apcer, 'AXX' i^i(STr\\Li {xf,- 

TOT5 iva 7Cp09TļTtXtī>C ^ MapCtt, O0x tx tOU tjTUfip- 

^£xecb. XX, 25. ^ Ose. iv, 8. 

{U)Cod. 554, ir£?xe TcpMcoOTfļ. 
^ (12) Cod. 554 noti habet st Si.'Videlnr legcnduin 
ih MoK in cod. 554, d<:\ ^dp Tdxa Tivd xa(. Kt 
B(uxa, pro l$(D{av. 

(15) Vulgala, Doctrinam et verltalem; Heb. Uaiii 
CT TBUHMiM, /ures e< perfectionet ; quod esi, gemmas non debet in eadem prolabi, quaudoquideni revivi- 
sceret peccalum. Hoc pacto licei Cbristum appel- 
hre peceatum^ eo quod pro omniuin peccaiis Inimo- 

laius est. 

CAP. XII. 

V. 2. MuUer qu€ecunque, ii senien tutceperii, el pe- 

pererii masculum, 

Hedundare Tīdealur illud , «f semen susceperit , 

quod prsmiliilur anle et pepererii masculum, At 

enim incliiior animo ul suspicer, propbelice Ma- 

pelliicidas el preiiosas. 

(14) ll:i!c rcfer ad disiinctioiiem non eponte el ex 
praieztu vel motiīoo ageiilift, non vēro ad id quod 
inqiitl, ind'igel vel non indtget hottia pro venia. A- 
liuqiii 8equereiur Pauluiu in bis 110u laudabiliier 
egi»ao. 1» SUPPLEMENTUM AD OKIGENIS EIEGETICA. to riam, quippē qiise non soMepto semine peperit ma- A (latCaOai (17) tckoGos ftpoev, |a^ vodisOļļ &x&99p« 
•calum» ne patelur immanda faisse propterea qaod toc cTvat , Y<ysvvT)xuZd t6v Sci/uiļpa, ^r^ i]xev {Xov SalTalorem ediderii, boe tolam diīisse. Poierat 
nihilominas etiam non prvposito, 51 iemen ēuuē^ 
perit^ repuiari non immanda fuisse Maria : noa 
enim aimpliciler nulier erat, sed virgo* 

CAP. XIII. 

V. 45. Etiq)roius9inquoeittaetvi{i^)f veitimenta 
UUus ērunt ditsoiuta et eaput ejut deteclum. 

Utqaid leprosi deteclum jubetesse capat, et ve- 
siimenla dissolula ? Ut inuoiesceret » nee parlicipa- 
rcnt immandiliei qiii ad eum accessissenl. Sic Apo- 
stolus de peccanlibus : Seredile ab omni fratre in- 
ordinale ineedente^ et non ieeundnm tradiiionem qnam TOVTO. *E5uvaT0 & xa\ (ti) icpoxei(iivou^ tou , ^Einr 

KE*. ir. 

STfx. l^e'. Kal d Xexpdq^ tr Ļ icrrir djp^, rA //irf- 
rra a^roO ^cra/. ^apaJtsJLvļih'a^ otai i} x8paJlrļ 
avrov āxdjtvXTOQ. 

Aiazi ToO Xe7cpou dxdXuircov elvat x£Xfiuei t4]v xc- 

9a>f)v, xs\ Td iļidria 7capaiXeXupiiva ; Iva YV(i>piat^ 

)ļ, xa\ (ii) (UTaXaYxdv(i>at tt)( &xaOap9(ai^ ol icpo^- 

?ceXdCovxec. OOrcoc 6 ^Aic<SaToXoc icspl Ta>v d(iap- 

Tav6vT(i)v E9T) * SziJiJLscds iļio^ āab xarzdQ ādsUt accepislU a nobii* ;ei:Si quis frater nominālus (16)» g pov ātdKTi»iq aepiJtarovrroĢ , xal /<^ Karā ri^r vel fornieatoTf vel avarus^ vel idolotafra. vel vtno/en- 
fiiSt vel eonvkiator^ vel rapax : cum hoc non eome- 
dere •. CAP. XXIII. 
y. 2. Hmc tunt festa Domini. 
Omnis laeiua dies, in qiio praec<*piiim es? , ai lan- 
quam in die aanclo lalia quspdam fiant, prae esteris 
diebus disiincla, feslum nuncupaiur. Non lamen 
omne feslum esi solemniias : sed lunc demum, ut 
nomen per ae sonai, quando uii<lique in imum co« 
eunt. Iiaquesolemniias ei ipsa esi feslum ; non la- 
men feslum, solemnilas. Pūla, Sabbala et Calendac, 
festa suni ; Azyma vēro, et dies Peniecosles, et Ta- 
bernaculorum, non modo fesia sunt, sed etlam so- C xa\ navi^T^peic» 
lemtiiiaies. 

V. 40. Et rāmi palmarnm. 
Hinc licet Inielligere, quod iierum quoque nobis 
in Christo paradīsi volupiales largiiur Deus. Plan- 
tarum ergo semper vireniiom rāmi, perennilalem 
ejus gratiae , spemque immarcescibilem in se ipsis 
sigolficanl. 

CAP. XXVII. 

\. 15. Quod si qui ionetificavit eam, redimel domnm 
Muam , edjiciet ad koc ģuintam partem argenti pre^ 
iii, et cedet illL 

Quod si non prelium domus vel agri qui8, sed 

eas ipsas res sanciificarit Deo, prelium solvel cum 

i|uiMla parle dum redimit eas, el reiinebit sibi pos- scapddoctr^ i^r aapsJLdēers aap" iļļjuijr' xa\, ^Edr 

xrr}c» ļ eld(jjJU}MitpriQf 7) id6vcoq^ 7) JioldopoCf 4 
apnaļ * zļ TCiovTip /<^ cvrecdUir (18). 

KE*. KP. 
St{x* P'* Aizai ai koprai Kvplov. 
ndtffa lXapd ^\dpaL^ lv fļ 7cpoTiTaxTat (19), coc iv 
kxiq, Td5e Tivic 7:oi€?v ?capd t^c >oi7:d( i^aCpcTa , 
lopr^ xaXe?Tai. 06 itdlva hi l(rzi icaviļļfupi^ * iCkkk 
xaTd ToOvo(xa, Sts liii t6 auT^ 7uva6poCCovxai icav-> 
Tax40ev. "llffTe ļ [jikv «av^^upt^ tdrt xa\ loprļ • 
ouxČTi 5k iopri], xa\ icav^^upt^ * oTov * £d66aTa xa\ 
NoufjiTļvfat, lopraf eiaiv * "A^uļia $ž, xa\ ^[lipai rcov 
*E6So(Ad&i)v, xa\ £xT]voin]Y{at oO (jl^vov lopral, d3JLd £tCx- (a'- ^oH xdXXvrtpa yoirlxanr. 

ndpcffTi 6td TouTcov voelv (20), xal icdXtv ļfiTv iv 

XptaT(p Tdc lv napoBzlat^ Tpu^dc diivv^i^i %t6q» 

*uxa>v Sk Ta>v &siOaX(I>v ol xXdfiot, t6 5ii)vcxic Tti^ 

Xdp('coc xal xb &(AdpavTov xiļc UicISoc if* ka\)xrĀQ 

aTļ(Aa(vouafi. 

KE*. KZ'. 

Xt(x. le'. '^Av ^^ d d^tiicoc aifziir Xvzp(azcu tiir 
oUlar airzov^ npocOfic^i kļ* aijzb zč ixlneji^ 
xror zov āpy^jplov rrjc Tmr\q^ xal ietai airztpm 

Et hl [JL7) Tipii^v oixCa^, t) d^poO tic, dXX' a^^ 

dvidaai Beoi, ttjv TifJi4jv xa6^ff£t ļiexd toG iciļiirrou 

XuTpou{ievo^ aO-rd, xa\lxaOe5£t Td^ xxi\9t\^' it^pocc sessiones iiia^ : sed aliis non vendel. Ac si vendide- D ^ o^x bi'nM^st'Zdu *AXXd xdv divoSurcat, (Aixpi '^^ rit, usque ad Jubilaeum reiinebit eas emptor, de- 
iiicops cedent Deo. 

V. 16. Quod st de agro. 
Qui ex eroplione agrum emit» non reiinebit hune 
sibi ; sed Inito calculo reddet fnictum Deo ; et in 
JubiUeo restituet agrum venditori. * 11 Tbess. III, 6. * I Cor. t» 11 . 

(15) Hebr. naghah^ et tangere et plaga affUere si- 
gnīflcat. 

(1*6) Hoc est, di/pimatut^ infamu. 

(17) Cod. ai., 97:ep(jiaT((jOa(. 

(18) Ad hune Jocum referendum videiur fragmen- 
tum seqnen8 quod sub Origenis nomine edidif 
card. Angclo 5lai in CIassici Anctorctt I. X, Romu* *l(o6TļXaCou xaO<$e( 6 Tcpidjuvoc » xa\ (UTd toutov 
Effrai Bsou. 

It{x. te*. 'Ear či dxd rov āypov. 
T6v 6i i% OL'^fipfi<xia<; d^p^v dfopdaoiCt o^x dva- 
xtf,(xeTat toGtov iau-rtp • dUd «p^c X4)W diraM»^ 
x6v xapn6v Tcp 6e(p, iv Tcļ) lci)6i]X dicoxaxaoT^9CTai 
t6v dYp6v T(p ice^pax6Tt. 

4858: 

KaC Ye touc ^ep\ X<itpaic v6|i.o\)C ^teoXa|A6dvt* 

(19) AI. ::po9T. el mox iļatpcTat. 
\ļi\y) Dccsi (u; vel ot;. tl ADNOT. IN NUMEROS. » fiPirENOTi: EKAOrAI EIS TOYS APIBMOrS ORIGENIS ADNOTATIONES IN NUMEROS (Ex Bibliotlirrj» rtallaiidia;;n.) KE«. LV 

2t(x. i*. Td di ļukrra^ 6>crel cnifļia xoplov, 

(21) T6 Bl ūKTsl cxifļta otcflcv^ ol \o\.tzo\ fide- 

Mov &aXo? 9TļiW, €x ļiiMro^' *Ax'jXa€ xa\ Zuļji- 

fia^o^, ļjUMCtov iJUuor, ļiacrov eiģ jl£:ta^. 

KE*. IB'. 

Ix(x- flf, p^, t', le*. Aotfiop^datia Maptdtļji t^v 
McDJČa, iXeiip(u6Yļ , l§(i) Tf,^ iiape(A6oXr|^ Yevo- 
ļiivTļ iirci 4(upa^ KaOC^aaa. Touto $e ^i^^ve «,o6^ 
9460V Toū Xaou. El yip xtj? 45eX9tic oOx fe^etda-ro, 

KE<^. lA' 
I';Cx. Xc'. Kal o2 &r0po}xoi, 
01 x^ f^v ļ'iTovTs?, «ļ'^uaitiv t^ 6e6v, xaT' aO- 

KE4». KB'. 

Tlxaujav gOviļ xa\ tupY{jer,ffav. 'Ev oī^ xa\ ^i* 
^ApxorTBq MoMŪiZfor, SAaūFr aiftohĢ tpčļWQ, 

Sts^. 8'. (23) "Oct C}nztp ļxdvTiv x6v [jitjObv toiu- 
Tij^ S^epov "Kpoffa^a^etv auT^v. 

KE«. KP. 

(2 1) Xt{x. C. A'al dra.4a^a)r rrjr :fapa6oJtr\r. 

*H OeCa Fpa^ij Ev tuiv t^icoic 7rpoxp(vet xa\ wpo- 
^COtj^i t6 au(xC(Atx6v 5v TTļc lJTOptxTi^ 6ir|Y^a£ci); lv 

KE<^. KA. 
Xtfx. C- f^ol Kvptsi^csi idvrar xoJiMav, 
(^) Elffl di xT>p(ot icoXXo\, xa\ Oeo\ 7CoXXo(. Maxd- 
ptot 6^ ol x6v Kuptov f)(X(i)v 'Itļffouv Xpt(jT6v lxovTe^ 
xup'.ov * xupi€U7ouji ydLp %\}piaq 7coXXd^. 
2t£x. tj*. Kal draCTT^crerai ārSpij^oc iļ lcpai^X, 
♦aff\ T^v BaXaj[(Ji tļti^ 90tTTjx4c Tļļ Tixv|ļ, ļjia- 
OijTSUjavTa; aOt^ T?ļ jiaYtxiļ* xa\ 66$av 7«p\ aO- 
•• Exod. XV, ļ5. " I Cor. ?iii, 6. 

ftv inop^Jtļ 6ptov, 6t t T^i jjilv <j X£7rpa irotel t6v A CAP. XI. 

V. 7. Manna auum eral^ ut temen coriandrL 
lllud, ui semen coriandri, aiii vertunl bdelii ; 
alius ail, ex melle ; Aquila el SymmaclMis, mamma! 
oleum, mamma! in pingnedines, 

CAP. XU. 
VV. 1,2, 10,45. Maria Moysem conviciaia, le- 
prosa faciaest, el eslracaslra per seplem dies man- 
sil. Hoc factum esi ad lerriciilamenlum populi. Si 
eniiii sorori nnn pepcrcit, nec alieri. 

CAP. XIV. 
V. 56. Et illi homines. 
Qui icrram vitiiperaii suni, mendacem Deiini« 
juita ipsos quidem pie, oslendernnt, qui Palx8tinam 
coiKiTieiidaveral. 
B CAP. XXH. 

V. 2. Et vidcns Balae. 
Aiidieriini gciUcs, el irai.T suni. In niiiluis esi el 
illud : Prlncijiei Moabitnrum^ cepit eoitremor *•. 

Y. A. Qiioni:ifn lanfļuam nd vaiem mercedein ejus 
iil ofTerret afTerehaiil. 

CAP. XXIII. 
V. 7. Et resumens parabolam, 
Divina Scriptnra in qnil)usdam locis igilur pran- 
ferl el aīdeponil quod synihoIum esi, ipsi hisloris 
narralioni in argumenlo ejus. 

CAP. XXIV. 

V. 7. El dominabitur gentium muUarum. 

Suni aiilem domini inulli el dii nniilli **. Beali au- 

tcm qui Dominum noslnim Jesnm Cliristiim lia- 

bent domiirum ; domiiiabiiniur enim dominaltis 

nuillos. 

V. 17. Et resurget homo de hrael, 
Dicnnl, Ralaam babere disripnlos snx arlis, qiii 
edoceantur ab illo niagiam : li<»s, cum ipsiim magu! 
'/f^'»i C^»>v jx£Ti 'zh 6X6Xe::pov eup{ffxe':at cv aOto), 
{i'.atvovTo^ ToO C<I»VTO< xp<J^^» 'c^v iļ oXu)v Xi7:pav, 
<j['t:a*/Tov civat X£Yojji^;t)V fjVoOļjiai yap Tīļv 'ki'T:payt 
ārz'i dX4vfov Aafi6iv£ffOai zr^^ ^'JX^*» T:aOrļ{jL4Twv 

(21) PrapcedilMdv d>vo(Ad(iOTi, <^^m «^^ in edil. ex 
cckI. 53i, pag. 175. 

<22) Cod. el ms. Ronjoan. Inaivoij'/c." 

iio) II cc subdunliir iis qiix in cdil. bab^iiliir 
TO?, to-jt4jti toO X6you auŠdvovioc xa\ "ztktiGj'/.i^ 
vou, 6 X6yo? Y£vT)Tat 6 xpw; C^v, xa\ TcX«ov ^ 3^^- 
TTpa ^Satpav'.ffOfļ. Edit. Patrol. 

p. 272 A, posi 'na6ppT^ai(;, 
(24) In cod. 55i, pag. 191. 
(2o) ll9)C pncier edila pag. 275. S3 SUPPLEMENTUM AD ORIGLNIS KXEGKTICA. 9i facerent, eonscripsiste illius vaiicinia, ēaque po- A '^^^ h^^nou; (26), Avdļrpitļ/affOat t4c icpotpīļTi^a^ au- 
sleris reliqoi68e, in quibu8 erat et iltud : Orietur 'coO, xal xa(iaXii:£?v, iv aī^ xal t6 * ^ArateJeī 
•ie//a *>.Aul saliem ex palerna tradilione, atque ^crrpor. *II xa\ lx tt1c ^fliTpixTļ^ TcapoSdoeciK tout(> 
tlocirioa ^islnd accipieuiea Magi» io Belbleem Te- xa^ 5ea$oxTļc taipaXMvni ol Mdfoi, līci zk^f BiļO- 
ueruiit. Xti(A ii2peYČvoy:a. iiPirENon EKAorAi EIS TU AETTEPUNOMION ORIGENIS ADNOTATIONES IN DEUTERONdMIUM 

(Kx Bibliolheca Gall.iridiana.) CAP. I. 
V. 5t. Vi si komo eeu nutritor gestet. 

Aquila, Vi tt porui nutrh, fiUum ^Havitt iuler- 
l^retams esi. Origenes vēro in bomiliis in Jeremiam 
cSjiit : f Adtemperavit se condescendiuiue nobis» 
DMtram inttrroiUlein suam raciena ; velui magister 
tnm pueris balbuiiens, velut paier liberos suos 
Dutrieiis, inore5que illorum induens, et paulaiim 
perdncena eos ad ea qtt« perfectiora ei sublimiora 
auoi.» 

CAP. III. 
V. 18. Et pnrcepi vobis, 

H»€ dieit iribui Ruben ei iribui Gad ei dimidt» 
tribui Manasse. 

\V. 27, 28. Plus Moysi prs Aarone Iribuii, vi- 
disse iiempe lerram oculis propriis. At ingressuin 
nott tribuii, propler fidei defeclum bac poena mulia- 
lis» quae ulrumque eilra lerram prouīissionis de 
Irae vila transfert, cum eo pervenire non possenl ; 
iiam (inis per fidem daiur. Quod q(iidem syiubolum 
etiam de lege fuit» quae ad perfectionem consuin- 
mare non polerai, neque promissiouem largiri : 
^ttoniam» juilMā ex ftde vivet **. Esi laineii liorior 
hic, novisse judiciuin Dei, el prsnovisse propriani 
moriem. B KE«. A'. 
ItCx« ^. 'Ocel Tpopopopi\eai ārOpuao^, 
*AxuXa(. *Qcel āpcu tpopdq ttr vldr iCdcteursr^ 
ļpji^vsujsv. 'OptYivTj? tl h» tai; el; t6v 'lepsļiCav 
6(i'.XCai; (ptjff^* I Luļi7:spiT)v£xO^ x*^ auYxax£6tļ 
6[ji?v (27), Ti^v ^(jLSTipoLv dffOivsior/ oixc(9U{jL£va; * cb; 
€i$dJxaXo; 7U[ji<}'eXXC^(i>v icai$^oe^, cb^ icaTijp l$£ou^ 
Tt6Tļvou{Ji£vo; TualSoc, xa\ tou^ Tp^rcou^ aOTu>v 6i»- 
€u6[i£vof, xa\ xaTd {X(xp6v &y(jv aOTouc &id Tdk 
TeXei6Tepa xa\ 6^r^XdTepa. » 

KE«. r. 

(28) TauTa \h(^\. Tļj 9uXļļ 'Pou6£\ļJt, xx\ tļļ <puX5 
riS, xa\ T$ fļ{i;(j£t (29) 9uXTi^ Mava^sfļ. 

St(x. xC% xt]'. nX£ov T(ī> Mcouffe? icapd tčJj *Aapcbv 
5C8a>7t, t6 OedvaaOae Ti)v yt)v i$ aux67rrou. Tijv 

TTļv CCxTļv l7:i6e\c, xa6' fļv dji^orfpou^ fex'sft; tt1^ 
Yt1c Tt;^ fciCT]YYeX{jL*vr,^ (leOtOTTļfftv A7c6 tou ĶCou, 
xa\ (50) 5uva{i£vo'Jc d9txča6at, toG t£Xouc &Te 
£id Tcbrscu^ €i5oļAivou. *0 t^ xa\ 9U{x6oXov eU '^^ 
vd{xov,;o*j 8uvdfUvov T£Xeuoaai ou5i 'Hjv iicaYYe- 
Xbv diroxaTaTCTļffat, 6xi 6 dUcuoĢix xlor&ij^ C^ce- 
T€u, Ti{xij & auttļ, x6 Yvwvat xpC(iiv Osovi, xal icpo- 
•p/tovat Tijv oUeCav TeX£UTi^v. Ejusdem. Producil ieaum, jaro quiden) sancliO- C y^j) u<rtov. npodr&i t6v 'Ir\(jouv, xa\ ffit] |ikv eaium ex 8equela et conversaiioue cum Mojse, 
aed receplurum mox spiriium principa lem per 
Bloysen, ul et suos pro se slabiliret. Qiieniadnio- 
dum etiam Elissus in spirilu Eiiu! aderai, Ella* opus 
faciurus. In eodem eienim spiriiu eadem opera ri 
oporlel. Accipe ad Ir, ul dicilur in Numeris, Jeium 
filium Nate ; hom'mem gui habei spiritum Dei in 
seipso, ii imponēs manus tuas supereo *^. Sic eiiam 
aposioli Spirilum vivilicanlein babenies ex insuffla- 
tione Domini , spirilum arcipiunl principalem coe* 

" Num. xxi?,17. »»Gal. iii, ii. «^ Num. xxvii, 

{26) Sic, pro l^ovzt^ correxinia:». Ewt. Patr. 

(27) Furle tijacv.' 

(28) Ha^c snlijiciunlur sine alio anctoris nomine 
iis, t^x in vulg. babtnlur ad v. ii, pag. 3>>7, o: fļV's^ptivov ix zr^q dxoXou0^ffecuc» xoi^ Tiapd |ao- 
v^^ (olļļMcoOaicoCfT^ fii dpxix6v 7CV£U{jia fiid Mcou- 
a£(i>^ |AČXXovTa xo(i{C£<i6ai icp^; 'zh xai olxc{ou( dvx* 
aOxo'j xaT3iaxfļffai. "Ha^cep xa\ 'EXiaaa?o( iv ?cveu- 
[lazi llX{ou icapTļv th *HX(ou itpd^ fp^ov* iv 
Ydp x(}> a'jTcp ?7^su{iXTt xk autd ^a-etpr^Ktabat 6e7. 
Adūs apd^ kavzdr, iii^ ^r^ciiv iv tol; *ApiOļAO?^, 
xi)r lr\covr vldr NavTJ^ ārSpcjjior ^c ^X^* nrevļia 
Beav ir ai>74>, xal ixtdi^cst( rāc Z^ipd^ cov ix* 
ai>Z(ļ. O&Ttu xa\ ol di:6dToXoi Ilveupui Cci)07x;j> 

iS. 

uicoSeloTspoi. 
(29) Sic reposuimus, pro x6 i'ļfiisu. Eo. pAnoi.. 

(50) Forie \ki\ pro xaL 

(51) Foiie Tra^jjtovt^i;, t5 ADNOT. IN DEUTEKON. U iļiwstq &ic6 xr^q ž(A9ua^'(jeci>c toG KupCou, 7cveu{ia A li^us demissum : noii spiiUum in spiritu, alium pro alio; sed virlutem iu eodem spirilu, quemad:iiodum 
Puuluft docel. CAP. IV. 

V. 1S« Et locului est Dominns ad tos de medio itjms 
tocem verborutUj quaiH vo$ uudiuis, 

Ejutdem in eumdem locnm. Alius dieit. Liqiiet 
eniin qiiod oculis meiilis conleiiipbtur qiiis el audil 
cogilala. 

Voeem verborum, 

Hic quae naturnlia suni dixU : audiiusenim per- 
cipii vocein. Quanluin eniiii ad rigorem Hlleraa 
pcriiiiet, solus Decaiogus cral in tabulis descriptus: xo{&(Covxat x6 dpx<^^ ^€ oOpavou KaTaTrsfAic^fuvov * 
oO icveO{iaivicveu{iaTe,ETCpovi9* Mpou* dXX' šv^p- 
-fccav Ivt^^auTtļ» 9:vsO{Aatt, xa6di»p h IIauXo^ 8i5djx£i. 

Izii. iC. Kal iJldJtficrs KdpiOĢ xpdc ifjifu: ht 
ļiicrov Tov xvpd^ ^idriir /^iļ/idrcor, i^r vļisu; 
i|xoi)crar£. 
\ļA)Tcvax)TOv6U:z6ai)x6.'kXktii; 91] at- AiiXov ^dp 

(33) ^ijJT^r ptuīdtbJT, 

•EvraOOa t4 xaTi ^uatv erpTļX£V, Sti 4xoij 6i- 

/e-rit TfjV 9Ci>v^v. "Ojov ^dp 47:6 t^? 4xpi6eCa{ toO 

vpiptjjLa-:»; , ji^vtj fļ AexdXoYo; ^v iv xalc icXa5^. 

y£ypaji{iivrp ti S^ Xot7ii 6ti irpod-ja^Hiato^. Beou 6 B ca^iera vero ex jnssu Dei Moyses edocuit. 

II(i)Ojt,^ i5£6a^s 

KE*. U'. 

Xrfx. lO*. ([34] ndrta tā kp:iBTh tdr xet£tr<Lr 

ānddapta i<rtcu, 

Ta»v KSTstviov, olļiai, oia pilv ax6Xo7:a; Šx2t **" 

ztMnipb} Tuv YOvdTCi)v uTcip Tdc pd7si(, xaOapd el- 

vat ^OX£iai* offa 61 ji^, dxdOapTa.) 'A:w)9d(jxe'. to{- 

vyv 6 v6[L0i rdr detdr, xal zdr 7ļpi;;ra, xal tlr 

dMattor , xal ļdrroi xal tdr ^p^Jtu, AtiTriaTai 

ykp v^oO Td xoid6£, xa\ toI; dvorcd^ci) XJav evaļjL- 

€p*jve96at (pOiel, xal pLtJsl t4 xdta>- Ncoccol yāp^ 

9T^5\, 7^';r^c ''^ vjJ^vlA «i^raKrat. TotouT(o(j\ 6i 

?cixk; 6 iSo9pu77d{jL£vov (35) &Y^^» ^^^ irrļp{&ivov 

E^biv iv iauTt]) TOV vouv, xai Tou {xiv &^:eixoO^ xa\ CAP. XIV. 
V. 19. Omnla replilia rolatilium Immunda erunU 

Vulaiiliiiin, piilo, quaeciinque libias babcni infra 
geiiiia snpra pedum plantas, munda esse vult : 
qii;£cunqiie vēro non ilem, ininiunda. Probibet 
proplerea Iex aguilam et vuhurem, #1 aguilam marh- 
nam^ iiemgue accipitrem **. Volanl enim in sublimē 
animalia bujusmodi » soIenlque in alīissimis aeris 
parlibus circumferri, el ima loca aversaniur. PuHi 
enlm, inquil, vuUuru eeUiishne volanl *'. Haud ali- 
ler quodaminudo qui superciliosain nimis el snper- 
bam babelin sc ineniem, consiieYilque sobriuin ac (L£TpCou (ppovf)(xaTo^ uTcepopdv fļ6ia(xivo^, fļxiTra 6^ G medioerem sensunn despicaiui babere, nec paiiiur d^a-niljv x6 zoī^ zaizn^olļ (Juva7tiY£j6ai. Suyxata- 
^i^^i 6e xo'jzoiq (3G) xa\ x6v lxtīra, xal tā 5{wia 
auzĢ' 61* (Lv eu (LdXa fTT)[jia(v£xai x6 xe dp7:ds£tv 
clS^ xai\ 6£tv6v tl^ xaxoupY^Av dv0pa>7C(DV Y^^^* Ka\ 
v>u7Ciiv (aIv TzpijizdvjīViļ lxxlv, oO Oaxipou ys F^V ^ 
l&£Xavcft»xax(K xa\ paOu^. Sxox£ivo\ 6č ira>^ xa\ oO^ 
&;raaiv lvapY£l{ (37) ol 6po(x£l^ el^ 7covT)pCav xal 
ČLayjļi(^piii (37')xot{ 7n>XXoI^, Sv Y£ ^h 791'^iv a'jxoI; 
«:3pi/ovx£( (AO/Or^pfav. napa7:i^uxi TCb); d£\ xo7^ 
T^v iicdpaxov dXaCov6Cav ^{jpix}r:T^x6si xb i:X£o- 
V£x?£lv lCiX£tv ou^ 06 5uvaxat x6 tu^^v xa\ 7coXu- 
Tp4?rot^ xaxoupY^«W (38) ix:rX£ov£XX£tv cOpf ļxajtv 
xxOap7idC£iv 6« ouxb> xa\ xoOto d7:Xf)(TX(x>^. TaJTT] 
Toi (59) ffuvd:rx£t XiY**>v £u6u^' Kal ctpovOlov^ 
xal JLdpor. ''A7:XTļTca Ydp oIjjLat xaux\, t6 Tiapsļi- 
^Irrrov 4c\ ffuXXiY0vxa. Elxd 9r,fftv, 8x1 iipaxa xal 
rā čģiota avzļi^ xal rvxxix6puxaf xal xatapd^ 
Kzrpr^ Mot ĪCir^ xal npoc(pcplora , xaX X€Jiexāra, 
MŪ xOxror. KaxaYpd^t 6' dv I9' iauxoIc xai xd6£, 
xa\ xoy^ (o^jLOu; xa\ dYpCo)^ ixipou^ £7«6ouX£uovxa?, 
\ ariixb>^ i7Ci9uoļjL£vouc oU Sv 6uvatvxo xux^v • bnmilibus obsecundare. Cum hisce abominabilem 
edicil quoque mt7vttm*el si gua iunl ei timilia ". 
Per qiiae opliine innuilqr bominum gēnus ad ra- 
piiiam assueiuin , et acre ad mala inferemla. Ho-< 
rum pra*cipuus lypus niilvus fueril» pr;e cxleri$ 
luuien qui maiiuie njger esi eiprofunda pelii. El- 
enim obscuri sunlquodammodo, nec oninibus obser- 
v:ibiies ruenies in maltliam, ei lalenl mulios, in 
seipsis lamen praviiaieni eibibenl. Sempcr uulem 
quodainmodo adhxrei iis qui delesiabili jaclanlia 
laborani, avariiia; appeliius» quos non polesi facile 
CKsaiiare mulliniodis matiliae invenlis, sic lanien 
ulelislud sii sine salieiale diripere. Propicrea con- 
jungil slalini dicens : Et itruthium et larum "\ 
Vix enim baec saliari possunl, ei qui(lquid occur- 
rerit, arripiunl. Deinde dicil, acciptfr^m el iimilia 
tpsi ^* : el corvum nocturnum , el cataracten , et ibin 
el phosphorionem , el pelecanunif el ctjcnum **. Ujec 
facile in se ipsis cxprimanl crudeles bomines» , cl 
qui acriier aliis insidiasslruunl , alque iniulerabi- 
liier imminenl quibuscunque forle possunl : ul el •» Dcul. XIV. 12. «• Job V, 7. »^ Deui. XIV, 13. "* ibid. i5. " ibid. »• ibid. 16-18. <52) Seqiiiiiitiir posi edil. pag. 387, in cod. 534. 

(55) Cod. 53 i. 

(5i) Q<ia! ( ) includunlur De la Rne inale sub- 
fiiiiiii V. 9, qui de ptscibus lo(|uilur. Suul auleai in 
cod. 55i. p. 219. 

(55) *E$o9pua9d{uvov, vel polius e&ufpucutiivov. 

(56) Ms., xoux. (37) Ms., ivaY^C, el niox aOxou;. 

(37*) An legendumdau(&9av£K? Edit. Patrol. 

(38) Forle xaxoupY^ft** l'ocus laiiien iii.pediiior 
videlur. 

(39) Sic correxiiiius, pro xauxixoi^* aliis forle 
xouxoi( repoucrc placebit. Edit. Patrol. SUPPLEMENTUM AD ORfGENlS EXEGETICA. «8 hoc ipsiiro īrnnsTcrsos agai» ne dcclinare qiiid possit A ^^ X3\ aOr^v ^ico^fpei oO TcapaīTfilaOaC ti t^ M iritae pericalum et meiiiin. Accipiter enim irruit 
impeiii in omnem volticrem infirmiorem, et in aves 
defertur, quas cum ceperil, perdit. Gataractcs 
aiiiem, etibis et porpIiyrion, addo ei pelecninim* 
in pisces insiliunl, el gaudiiim siium faciunt ihlcri- 
tuni illoruin. Tāles suni omnes, quantiiin ad moriim 
pertinel feritatem, qui nihili raciiint si qno8 perdaiil 
propter volupiatem suam , qui niiitiii nmoris lof^em 
repiidiarit, et apud dileclionis charit;aisque jiira 
ofleiuliint^ 

C4P. XVI. 

V. 49. El auferuut (āondi) verba justoriim. 
V. 20. Juste quod juslum eft tectabere. Ccofļ xCvduv6v Tc xa\ 9^6ov. '0 (xkv Y^p Upo^ xata- 

OfXt>aX£l TC 6e(V(i>( 7C31VT6c &962VS9T<pOU neTSlVO'J, 

xat TMLib, orpouOCcDv teTai, xa\ 5idXXu^ Xa^v. Ka- 
tapAxT7)5 Ye jjiiļv xai fCt^ xa\ 7rop9upC(i>v, rpo^OeCr^v 
5* dv oTi xal 7;£Xsxolvov, l;ct6a{vovTat toT^ ix^''^^ • ^* 
Tf}U9i)v (40) ^roiouvrai t^v ix£{v<i)v 6Xe0pov. ToeoGTOt 
5^ Travte^, ooov ^x' ž^ Tp^^rouc ^41) d^pt'i'nļTa, ol 
i:ap* oOSlv fļVoutJLSvoi t6 6ioXXuvae tevi^ fiiA ys 
Ttov (12) a^Jjiv avToT? ^5u, ol t?»v rrļc 9iXa)ATjA{a? 
?:ap(OJs;jL£voi v^jiov, xa\ toI^ tt;^ d^d^fn;^ ^po3X£- 
xpo*jxo':e; OījjjLoFc. 

KE*. iq^. 

(43) StS/. tO'. Kal kĶcUpei Adp)VĢ dixai<ar. 
Ejiisdem ex episiola ad Plioiiiim el Andream ^ ToG aOToO fex ttj; «pb^ ♦tlirtov xa\ 'Av6p£av 7rpe> preshvleros. 

Īd est, posiqnnm cognoveris et edoctiis fueris 
)usiiti£ verba, tectabere atque requires quodjusliini 
esi, nboinni affoclione immunis : atque sic justus 
ipse qtiod juslum est qu.'eres, circumquaque muni» 
tus, (*l intra jusiitiae limitēs consislens. Muki enim 
hoc ipso qu()d Tolunl esse justi , innhriali quodam- 
niodo mentēm propier rigidam justiiiam sUam • 
jusiitine justiiiam injuria aflecerunl. Qnare eliam 
prudens Ecclesiastes, aique adeo ipsemet pruden- 
tii€ eruditor (Chrisius est enim vērus Ecclesiastes, 
Erclesiu! caput, et Del paīris nostri suprema ac 
sul)sistens sapientla el ratio ), jugulans quod immo- 6uTŽpO'J^ IrKTTOATļc. 

TouT^Ttiv , ļjLSTd t6 ytvci)JX£tv xa\ 7:c7rat5eua6ai 
TO'j? TTļ^ 6txaiOTJVTi^ \6yo\)ļf fiuo^etC xa\ ŽTctf ij-r^ast^ 
'zh 6{xaiov, xaOap£ua)v «donri^ TrpoTTcaOECa^* xal Tau-rtļ 
t6 BUoLiov 5ixa(0( tliv C^ļ'^^i^sīc, xa\ '::avxaxoOev 
«spizs^pa^jiivo^, xa\ Iffo) tojv 3p«av ttI^ 6txaioffu- 
VT^q lcrcd{ji£vo(. noXXo\ ^dp cOt^ t6 (44) iOiX6'.v 6£- 
xatot elvai, jAsOujOivTS? tbv voCv 5id xriq 5ixa(0- 
avvr,c dxpi6ou^ auTcov, 6txaioTJVT,^ 'z^ 6txaioauvTiv 
fj5(xTi(iav.''O0£v xa\ 6 tjvst?^? 'ExxXT]ffta{JTfļ?, (AaX).ov 
61 6 TTj; (rjviff£(i}; TratSs'jTt;^ (Xpifftb? ^dp Icrrtv 
6 dXr^Oi;^ 'ExxXr,ataTrT;c, tt;^ 'ExxXr,ffta^ fi x£9aX^], 
xa\ ToG BioG līaTpbc i^jxa>v ii dvtuTaTO) xa\ žvjtcč- dicumest, quamvis ad deileram flectat, admonet: q ^ci'o; ao'^Ja xa\ X4yo;), &yX«'^v Tb ?:ipa ļx£Tpou, 

x3tv i7z\ Td fifiStd Ģipr^tat, irapaivEl* M)\ ^/rcn; d/- 
«flr/o^ ;ro.lv, xal ļii\ copi^ijr aspiccd, 

KE<». le*. 

(45) lTfx- 5**'' 'f vx^v ārtl if-v^ijc» črOaJiļibr ārzl 

dpOaJjiov, 

TaGTa jikv 6 vdļio^ cb^ daOfiVfir.; tou? lffpor,X(':a^- 

6 $£ Kupto^ 6 TaGia vojioOstf^ aa? toķ fcautoG jia- 

OtjTatc 9r,fftv TIxoiJcraTe, čti kfiļyf(6r{' '^O^Oalj-br 

ā^tl č'^OaJlļiov, xa\ Td i^Tļ^. '£fu) W ^l^^co ifļiīr, 

ļtfi drriCT)i7*ai rcji novr]pļi, 

• Tbt; aurov fi^c ^«^ ai)zč, ( [4Cļ Tauta {x^ irA 

alaOTjToG xa\ t(ov xaTd x4ajjiov fe7:\ 6i Ttuv ^ifiap- 

Tf^pi^vaiv fjjjītv oOSfivb? ficl-at 6 %ti^, A0t6? y^P ^'^^ 

7r:r^? dīrdvTtov xa\ xp'.Tf,^.) Ir,ļjL£io)TcOV, OTt xa\ TcTrv Ke sfi jr/i(ris mtdlum^ negue eommenterii plusguam 
par esi ••. 

CAP. XIX. 
y. 21. Animam pro artlma, oculum pro oculo. 

I<:rc qtiidem lex adinfirmos Israeliias. At Domi- 
nus qiii de liis legem tulil, suis discfpulis ait : Au- 
distis, quod dictum etl : Oculum pro oculo^ etc. Ego 
ūutem dico vobit , non reiistere malo **. 

Ejuidem in enmdem locum. Haec quidem 1n sen 
sibus obnoxios rebusque mundanis. At in peccatis 
nostris, Deus nibilo opus babet. Ipse enim inspe- 
clor est oninium et judei. Noi:)nduin, rcprobntoruni nead nnptias venirentcxcusatio fuerat, Agrum emi^ j) ^z€\T^[kh(oy tlq tbv Yd;jLOv TrapaiTTļat^ f^v t6" 'Axp^ el uzoret duxi '*. 

CAP. XX. 

V. 5. Qul$ est homo, qui frdificnvit domum nov/im, 

et non initiavit enm f 

In eumdem locum. Figūra est igitnr non susti* 

neniis repulare incolatum praesenlcm vium is , qui 

nnvam domum sdiflcat , el sollicitus operum liu- 

jusmodi shidiis iiicunibit : avari ileui lioniinis et 

incris intenli is, qni vincam plantnl. Eum vēro qui ijļ'cķara, xat yvraiMic iy7\na. 

KE4». K'. 

(17) iTt/. £'. r/c <5 fir0fu}:ro(:6 nUoSom^cat: olxiar 
xairr}7\ xal cvx h-eKcUricBr (48) ai)Tii\r; 

Elq r<3 avzč, Tutto? ouv dpa toO •napoix£av f)-. 

Y£tjOat {1^ dv£xofxivou tfjv TiapoGaav C<**^|V» 6 olx(av 

oixoooji(I>v, xal Tat; 7:£p\ tauta 9tX£pYaffCai? arou- 

6aiw; £YX£f'X£voc * toO 5^ 9iXoxtTĶļjLovo{xa\ (ftXox€p- 

6ojc, 6 dfX7:£Xd»va cputEucuv. T6v hl YuvatxojJLavTļ xa\ " Eccl. VII, 17." M.illb. V, 58, 39. " Luc. xiv, 18, 50. (40) An tpocsfjV? 

(41) J^T.O'S, vel tp^TTOJV. 

(H)T4. 

(4r»^ In rod. r>>4, pag. 221. 

(ii) Foilc ajttj» to». (4K) Ibidem. 

(4G) Qux includuntur in Ruaeo pcrlinenl ad 

V. 1«. 

(47) Ibidem. 

(48) Sic, pro £vsxf vr,«v, corrcsimus. Ed. Pat». ADNOT. IN DRUTERON. 50 «6pow«|A<vQV9 xa\ Tatc "ctļc 9apx6c lm6u|i(atc kv,' A miilierosus ēsl et fraclos libidine , et voluptalibus S6vta t^ vouv, xaxaoi)(MCvcccv &v ^vvaiKb^ (&vi]aTs?flu. 
npooi^vTt (49) y4p Tļļ toO oTpaTox^puxo^ 9(*>vļļ, 
v^ Updc xa\ |Aax'H'<*>^^'^^ dnoxci>pouai idTļOuo^/A 
tt ļv ctx^ ToOc 'coioOoSe ouvciXi)(A(Aivou( ivvoeTv Te 
waX Xiyciv» xauxa ^tp^iusa^ 6 Kiļpuļ dva9a>ve?. ""H 
^dXiļO^ iot>cotc (50) T& zo%a\n(i vo(A{(eiv ; EtcuOa- 
81 9tXouvTCc lv {ui>y|Aol( T^ d^cpiicovov &Ya7c^v, xal 
«1; Oinip «nļc e^C ^^v d^dirvjc xaTaxoXou6eTv oicou- 
falc, IvvoouvTCc, &«, ef Ti Y^votxo 7:aOe?v A^cuv.- 
Co{iivou^, otKiiiv TC xa\ KT^oecivv, xa\ tcov Trapi ^i- 
nv TfTtfATļfiivciiv exitCireouatv ImOupiicijv. (M) £tCx. iļ'. T/c ^ ArSpiJSCoc č spoCoijļisroQ xuX 

itLXdx r^ naļdlņ; cariiig intendit animiim » mulieris sponsalia Tacile 
inuuanl. Moras enim Irabenles ad vocem pneconis» 
a sacrā pugiiaci88imaque multiiiidine desciscunl. 
Qiiae porro probabile erat iii biijusmodi bominet 
congregati aiiimo versareni et dicerent , ea in an- 
tpcessiim pra^co enuniial. An non venim esi eo» 
l:ilia repiilnre? Consueverunl amasii in perseculio- 
iiibii» qn9R minime inohsta suni diHgere, el cbarita« 
tis in Denm stiidia reniolius sequi ; cogitantes , quod 
si qui(l contingat in cerlaminibns pati , a domibus 
et possessionibus , et a desideriis eicident» quaa 
Mpnd se pliirimi Gunt. V. 8. Qttfs ett homo , qu\ veretur et miliculoiUā 

ēst corde ? 
Tov ctbTov.^ '0x01? rntvoic fcpteCfievoc, xa\ ol- g Ejuidem. Qui lerrenis rebus inba^rel, et domos 
.- *i^^ ^-\ '.„. i %.- _. __*- _. jcdificai» et plantat vineas, victus volupiatibus car- tloļ olxo$o(Ab>v , xa\ 9uxcuu}v &(AiceXi]|>va(;t Taķ ttjc 

fūosapxUiiq fļ^aU <)ttcI>|i«voc ♦ lorat to)u irdviiD^ 

kū6^ (52) Tc xa\ AvaXxi^. 

It{x. t*. l?Ar di XficcrijLexļQ xpbq sečJLnr ixxoJU'' 

ļtf{cai airrfņr. 

*0{iocov Tou* JĒlc ^6kxčXir sUriMriTe^ iĶerd- 

ļm (55), r/c iĶ aOriar dĶtČĢ icrir. T6 «fe, /ier' 

eiļpiirt}Cf S{AOiov 7q) &?:ooToXix(i> * 5t( AovJlor Kv- 

plov d) čsī jidxec6€u. 

^^X- *Y' f^ ^atdĶst^ xār dpcrsriKdr avrijc ir 

pdrifi iuixalpaq» 

Tov avTov. M&x!^ipa & tou icvsiijiaToc iti\ Av 6 

Id^oc ToO 8eou. Ka\ r)]v (&dxatpav ft toO icvsuijucco? 

(54), 5 4axi ^{la 8eou, ^tvt ot Oc9ic^9iot [UL^tai nalibus, erit prorsus meticulosus et imbellis. 

y. 10. Sitt vēro aceenem ad debeiiandatn urbem. 

Simile est illi : In guamcungue autem etvilatem 

introieritis , exquirite quis ex iptii dignm $U **• Ii- 

lud vēro, cum pūce, simile est apostolic» sententiae: 

Servum Domini non oporiei pugnacem es$e *^.^ 

Y. 13. Et percuties omne masculinum eju$ in occi- 

nione gladii, 

E}u$dem. Gladius spiritus esse poisit serino Ds^.. 

Gladiam vēro spiritus , id est , Terbum Dei etiam 

diitre ponumm : quo divinl discipuli occidebant 4ic£xTetvov &icav &p9evix^ x^C dvTixet(iivt)( fiuvd- ^ omne masculinum conlraris potesiatis, nt Simonem ItfioCf «>K £^iA«>va xa\ 'EXu{Aav tou; (idrou^, xa\ Td 
Iff^vpd $^ auTtljv xsTČXuov fid^fiata • TOpiCTcoioGvro 
ft Tdc twa7xa^, xa\ 5uva(Aiva( elTcsTv ^x^ * ^'^ 
r^ p^J^Tor crov, K(>pi«, *r Ttiorpi iMCoļier loic 
4*1 r^c T^C * xa\ tA v^itia 4i cbaauTCDC, oT^ xa\ 
nauXoc TpA^ef Texrla^ ģi^ raīg ppeclr nļxioi 
flrecrēB^ dXXā rņ kūkIģ, yr\xialfiTS, Ka\ Kti\Yr\ », 
9129t, ^«puroitjcars. Alnaioc Y^P olzrelpec ^x^ 
Krīļriar aiftov • xo\iq &Xoyci>TČpou^ 6id tčov xTTļvtuv 
olviTrdiuvoc. K-riļvo^ ?ļv xa\ 6 Kopv^Xtoc, xaTd t^jv 
4ictaa£atv t4jv ic8p\ twv TCTpa::d8a}v ^avelaav Tcp 
IUTpq). 

KE«. KB'. 

(55) ZziX' C*. O* 4i}ļpTy r^y ļiiizipa ļisrā rotr 

xkx}niaY. ļ) 

Ti»i4^ ji^j 4uvaTsi iautd Tpž^etv, -cTļc JATjTpbc 
Xi)90eCaTļ(. 

KE*. KP. 

(56) Xt£x. T** ^** tlĢBlBvCBrai "Ajiarlrri^. 

Tl S^Tcore Tijv icp^c Mti>a6tTac . xa\ "Af^aviTOiC 
lmfii((av x(DXue( oO xaTd ^t^v Tiva XP^^^> ^^* 
ci^ x^ aUx>va ; IIpL^tov fiid ^iļv 7capdvo(jM)V aCtuv 
^av- ix icapavdpiou ^dp Y*T£vr,vxat ouvouatac* 
I«ctTa 4td tijv &9i6eiav, ^ļc xa\ touc la;paiiX£TfliC et Elymam magos, et Toriia eorum dissokebant 
dogmata : superstites vēro sinebant mulieres, ani-* 
mas nempe quae dicere polerant : Propterea limo- 
rem luīcm. Dominē, in utero coneepimus, usque i%» 
per terra " : infantulos iiem , quibu8 et Paulus 
scribit : Filioli, non mente pueri ettote, $ed mala 
pueraicite '*. Iiem dicit : Jumenla servabitii '^ ; et- 
cnini ju$tum miseret animarum jumentorum tico- 
mm *' : eos qui minus ralione pollent per jumenta 
innuens. Jumeniuni erat et Cornelius , juita vislo- 
nem quadnipedum , quae apparuit Petro. 

GAP. XXII. 
Y. 6. Non eapiet mairem cum ļilHt. 

Neque eoim , capta matre , seipsos possunt no- 
trire. 

GAP. 1X111. 
V. 5. Non ingredieiur Amanilei. 
Gur consuetudinem cum Moabitis et Amanitis 
inierdicit, non ad staium aliqiiod tempus, sed in 
ssculum ? Primo propler illegiiimam eorum origi- 
nem : ex illegitimo enim orti suni congressu. Deinde 
prupter impietatem , cujus etiam Judaeos pariicipes «• Maub. X, II. «Ml 7|,n, „ ^^ u jgj. ^^v, 43. •• 1 Cor. xit, 20. •' Josue viii, *. •• Prov. 
XII, 10. 

Porte ītpoai6vxz^, 

Forte TouTOuc. 
(5\) ibidem, ui et reliqua bujus capiīis. 
(52) Ms. e^X4« Te. (49) Foi 

(50) Foi 
(5t) ibu (5?) Scripium erat l^eTdCeiai, absurdo. fiD. PiT. 
(54) Deest verbum. 
»'j5)loid.,pag. 22c. 
(56) God. 534, pag. 318. 51 SUPl'LGMCNTUM AD ORIGENIS EIEGETICA. si Tarere conaii suni , oriiaiido miilieres, ei per eas in A fieTaXaxe7v Tca|9£9xsua9av cupatoavrec t4c Tivalxac, iiiolorumculium allicientes. At Idumsiim quitletii et 

^{;ypiiuni posi terliam jiibei generationein admitli : 

illiim quippe fralrcm, huiic vēro quippe opponune 

<]iiond:ini beitefactorem. Fame eiiiin ingruenle, i£gy- 

ptiiiii petentes progeniiores eoruni eiiuirili suni. Do 

cel igitur lex iios, ui ne veieris quideiii benefici! 

obliviscamur. 

Y. 14. Qfiid esi, Qma Dominus Deui luus inambulat 

in caslris tui$? 

Norai 8«Tpenumero grāvis odoris aerom reidelum 
pesieiii produxisse. Mandal ergo illis in castris de- 
gentihus, quem secreveraiil defodere Hinuni. Ui ne 
vēro inobedientes nox.ini qiiamptam contraherenl. xa\ līdi TOUT(i)v aOxoi)c ek '^v 'c&v elS(i»Xu>v Xaxpt(av 

d^peuoavre^. T6v [Uvzot, 15ou(jialov xa\ t^ AlyO- 

irciov (UTdt xpirr\yf xsXeOei icpoa(eo6a( jevednf» t^ |iW 

cS)c d5£X96v, t6v tt «b^ eOsp^fTijv lv xaip(o Yeyevini£- 

vov. AiiJtoO Y^p itpoff^reo^vtoc, elcAr^uicrovcloe^O^vtec 

ol TcaTipec aOrcov $ieTpd9i)9av. At$iax£t 'coCvuv 6 

vdpio^ 4(AdE^, {iT]$l itaXaialc eO£pYeaCa( dfjivT^iiovsiv. 

STix. tfi'. Tf ŽTCiv, "Ori KOpio^ č Ssoq crov kļutB^ 
pmatsi kr rrj :iape^6oA,ļ cov; 

OlBz 7CoXXdxi^ B'j(Kys\Liaq 6 d^p l;jiici7:Xi(Jisvo( Xoi- 

pAv IļATcoisIv. *Exč)^ua2 ToCvjv autoTc orpaTOics- 

6£uofxivotc 'sijv lxxptvopivTjv KttTa/covvuvai x6«pov. 

"Iva 51 [L^i dTrsiOV) javTfic pXd6tļv elcW5wvTai, dvay- necessario adjiinxil : Quia Dominus Deus inambulai g xa{a>; irfļv^T*^ * "^^^ Kupiot; 6 8e<5c iM^€pixaT€i in castrii tuii. El causam docel : Ut eripiat le , trn- 
datque inimicum tuum ante faciem tuani ". Propicr- 
ra aiinionei, ul nil «conira Icgein agriiil. Subinfeil 
(Miiiu : El eruut castra tua sancta , nec Invenielur in 
te iurpiludinis re$, 

Y. 12. Et iocuļ eslo lihi, ait, extra castra, el egre- 

d erii eo, 

V. 13. Et clnvus crit tibi in zona tua. Eritgue cum 
sederii foris, et (odiet in eo^ cl reducent operies 
turpi'.udinem luain ipsius, 

Y. 14. Otif'a Dominus Deus tuus inambulat in castris 
eripere te, el tr ādere tibi inimicum ttuim in ma- 
nus tuas, El erunl casira tua sancta, el non vide- 
bitur in te lurpiludo rei, 

Eviiare equideni decet oinnem iīnmundiliei spe- 
ciem eos, qui cupiunl adversus omnes spiriluales 
bosies vicloriani referre. Quia lanien s.'epe cadimiis 
cMiines, obnoxi.ique esi buinana nalura farililali iii 
defeolus labeiull , el nenio delicla inteltiget '*, se- 
cundum Psallemis vocein, Coiiiingal, ail, vel uni- 
cani innalaruni in vohis iniptiriialum eOfriiigi quo- 
daniniodo, ac evinci, lahoramibus aliqua re eilerna 
ad leg(*m perlinenlc el ad viiani , quae sanclos de- 
ceat. Iiibabilal naniquc in menibris carhis parcali 
tex. Primo igilur non nianifesle ac palani , neque 
!n vnlgi coiispeclu luptus infirmilaiis fianl : sed 
i;uod:immodo foris laienles, el reniotissinte a ca- 
siris. Deiiide enieiidalionibus occullenlnr, ail : Sa» iy zfj :iap€ļt€oJlļi crov. Ka\ Tf^v akbv St5d7X£i* 

^E^eJticOuf es, xa\ :iapadovrat tbr ky(fip^y cov 

ccpb ztpcci^aov ccv. Ati 6« toutou ^oītfisust [līfihi 

rpaTTčtv ^apdvo;xov. Touto ^kp šrd^ei • Kal icrcu 

i) :iafFļi6c.lt\ cov d^ici, xal ovx €vpe0t\eercu ir 

col dcx,ripocrvrriĢ apā^po. 

iTt^. i6'. Kal č rdrtOĢ icro) coi, 9t^o\v, iĶu rjjc 
nupep6oXf\q, nal iBeJlevc^i i^tsu 

Sti/. t-jf*. Kal :tdo'caAoĢ ietai coi inl ttjģ ļoirriĢ 
cov. Kal icrai 6t ar xa6iKdrxiq ^f^, xal čpij- 
s '?C (S7) er aOtĢ, xal k^araTurior xajti^'!ļret^ 
tiir dcxr\ļwcvrrir cov iavtov (58). 

Z-zif. t6'. "Oti Kvpioq 6 Ssčģ crov ijutsputatet ir 

tfi :Tapeļi€o,lxi i^sMcOai es , xcu JiapaSovrai 

cct tdk^ e/^Opč^' cov si^ thq xe'/>rfc cov. Kal 

iczai 7} :c'apep€oXy\ cov d^/a, »al oi;x čpŪTļce- 

C tai ir col dcyj\ļwcvrTt ^pd^uatot^. 

IlapaiTsljOat plv Ydp Tcdv £l$o( dxaOapa(a^ Tcpž- 

Tzii toj? xa':avop(C£^at t(I)V voTjTtiiv irtOuiAGuvro^ 

k^^pCo'j. ^EtziiBti\ 61 7uoXXd «rafoļifiv SiravT£f, xa\ 

vo7£t (i^v fļ dvOptorrou cpu^i^ t6 £66Xc70ov tl^ t6 

i:Xr,p.;jL£Xi;* cvrt'icsi Bh oOofil? Tcapasttiopaza, nuLzdi 

Ti;v toO TAXXovTo^ ^cjvfjv F^votTO, 9T)iI, ptd tcjv 

iļicpuTcov xa\ iy 0{JLiv dxaOapjuov TcspiOpaufaOai 

ļjLovovo'j/l, xa\ dX(ax£(70a{ ti v£vojr,x4Ta^ t(]jv S$«t> 

v4jjLou xa\ ļiiir\; di^ioTzpzTzo^c, 'Evotx£r f^P '^^^i 1*^" 

X£<jt Ttļ^ (japx6^ TTļ^ dp.ap'cb^ 6 vdp.o^. Dpttuov ļxlv 

jiiļ £vapY(u^ xa\ dxpu7:tu)^, ja^te p.i)V lv fi^{/£t ^oX- 

X(jjv, Ti £x TT,^ člP^tzIol^ irpaTTisOti) -«Tai jfjtaia • 

dXX' oTov IĶu) X£XTļ66T£^ , xa\ (b; dTitoTito) ttj^ Tuap- 

£Pl6oXt;c* filta 'uil^ l7cavop6toc£ai xaTaxaAUT:Ti{i6cL\ pfVif/«io6r«^£/ilsiiaii/;ioi'iimlurpi/ti(iinrs, ju\iaquod I) 9r^j{* ^o^o2 y*^P ^^^1^^^' ^^C iavtdr alcx'V' scripluni esi. Cessaudo enim ab inconcinnis adi- 
bus , el in meliora propensione reforniaudo qtio-* 
daitiniodo inenlem sic, ul sialuamus eligenduin esse 
quod prodesse qneal , casus nosiros e incdio lolli- 
Dius : 3C indccorum peccainm , postca fragraiitiis 
vincenlcs, ingredininr ilcruni iii sanciornni castra, 
id esi iii ecclesia priinogeniloruni. In Chrislo antcin 
isluc pcrflcilur , si accipiamns criiceni illins, ulon- 
Ies acri cogilaiione el ad resisienJuni slrenua. Īd 
eitiin oblique innuiiur, eo qnod babeainus in zona 
:luvum , id esi lignum. Igilur spirilualiicr inlel- 

•» Deiil. XXIII, II. •• Psal. iviii, 13. 

(.H7) >)p;=::c. 
(b8; Fui 10 iv alTfJ». rac» ^31*^^ '^ Y£YpaiiļjL£vov. KaTaXfjovT£? ļfip 'Jtiv 
7:XT){JifX£Xrjp.dTU}v, xa\ iiX^ £i; tA d{ji£{vti);io':TaI^ dva- 
OTOt/itoO'^TEc Tp^TTOv Ttvd t6v vouv, t\ļ t6 SeTv 4Xi- 
ffOai t6 (b9£XoOv, ix [jiiaou 7:o(oup.£0a zk r^pri^s. 
irrafjp.aTa' xal t^v &xoaļAOv djiaprJav Talj -ccjv 
i^z\y\i £Ub)5{ai^ v(xfj9avT£( , £((T£X£U(7d(x£6a Trd- 
Xiv z\q Ttov dYia>v «ap£ii6oXf)v, toutejtiv t\ļ '&y 
tčov 7:ptoTOT<5xa>v lxxXT)jCav. 'Ev XptT:(J> 61 toOto 
wXr,po'JTat, £EXd6oi{X£v t^v aOtoO oraup^v, ^op^cp 
(59) xa\ £vCa)voTaT(p 9povfj{iaTs x£xpTļ{Jtčvo(. T6 ^dp 
IX£iv f|;jioķ t7:\ tou Cajjr^po^ xdjjaXov, fļ-puv x6 (h^) CojI., ycpY. «Mt ADNOT. IN DKUTERON. 7i ^xdt - oO Yip i(j(jL£v iv dxaOapoCai;, iv 6^^aL'k[iJoX<; 
i:ca|i.uveiv toO irs7uoitļx6Toc Beou eE^ i9£5p<ova? 
IdvTEC. Ae? ouv ^(1^ xaTaxo}wu£iv &xaOap7(ac, "Ori 
Kī^piOĢ xepix{nsī kr rļļ xapeļi€o,l^. ''EroiKSĪ y^p 
i^ļur xai kļtXBpixatBĪ Xpictt^Q, 

KE«. KA\ 
(60) StCx« C'- Oi)K trexvpdceiq ļiijJior, ovSk ixt- 

Elļ rd ainč &XI(»)q, Oux Itzi {xuXoc ovoi i7ci(iuAtov 
«^u^ļi (60*), dAXd «p^ ipYa7£av auvx£X£r dprou, 6t' 
(£ (li^iara C<i>^v 01 &vOp(i)7:oc. £t1{jl£1(i)x£ov aOi^v* 6id( 
ih aljia. Ka\ y^p icfpl aOTOu iXix^^ ' "Ori roi; ccch 
fiaro^ r<5 a7/ia ļh^x'i iczir, Ka7axpTļTrix(jL»^ ouv 
tauTX voTļTiov. O0t£ Yip x6 aīfjia, oOie 6 jiuXo^ 4'VX^» 
iUik 9cp^ %b (fļv au(ji62XA6{i£va. 

KE«. KZ'. 

(61) TfzlX' te'. liCal ^^jcrci ai^rd ir ā:toiip{f^<p. 

SdCetv XavOdveiv, xx\ iv rapaSuarcp xa\ A2v6av6v- 

ib)( Ti]v d7i6£iav i:7iTTļS£v3£tv* 7Cp6c (iE^Cova 9^6ov 

xa\ dTC6iXi)v Tijv TauTa ttoio'jvtov, xa\ &pa?c Otto- 

6diXX£i lou^ dfJLdprupov lijv dļiaprCav ip^aCopiivou^. 

ToiouTOČ £Č7iv oE eOXd6£iav i7r£7:XaaTOV 0Troxptv6(xc- 

voi, Sv$ov 6i li 7c46t) xaTopuTTovT£C, xa\ iv Ttp Ttļ^ 

fitovotac xtv^(iaTi 7cp6^ icSv £l6o^ &T07c{ac (x6axxeu6- 

(uvot. O^ToEfiEffiv oEivd:i:oxpu9(p Ti0čvTecT3[£r6(uXa. 

(62) £t(x. cC. ^EaixaTdpaToq 6 jAezauOel^ dpia 

Tov xAr\cior, 

"Opta Tou 7cXt1jCov {i£TaTE6rjfft xa\ d 47t6 ttjc 4Xr,- 

Oou^ OeoYV{o9^ac» xa\ Tfļ^ ivOiou 7coXiT£Ca^ Tiapa^a- 

Xeu<iiv T^v ivT6^ £upi{ix6|JL£vov. Kal 6t)Xo4 ti iica^d- 

ļieva (63). 

(64) ItCx. tT)'. *ExixardpaTOt: č ^Jlartar rv^JUr 

ir čč(^. 

Tovaifzov, ToiouToi eE(7(xa\oE &7:6£E6(oAoXaiTp£{a( 
X3\ Tou( ix 'Ttepttofitļc ^Tcl (iuffapd^^ aEpijEi^ i^zA- 
x6(i£vot. Tu9Xouc Y4p ISvTa^ aOTOuf xa\ (ifļra) ^b (pto^ 
tt;^ dlrfizlai ijX^x6Ta{ xa\ 0£OYv<D7(a^ , d?:ata)ai 6i 
xa\ ?rXav<o9iv, itipav dt,vz\ tt)C a'noTuoXixTļ^ Tcapa- 

6£tXVUVT£^ 660V. 

(65) Ix(x. t6'. ^ETCiJcatdpctroĢ 6c 4>' ^«4/vu */)/- 
cir xpocr\JL{rtov xal čp^arov xaX xi)pa(;, 

"TtA Tf,v aOrļv dpiv TEOTļjt tou^ cbcjauTiu^ ixxX^ 

vovra^ xpC9iv 7cpoaTļXuxou xa\ čp^avoO xa\ x^P^Cf 

Aa>xi>{ Tnu^ icdXtv t6 a\)ih eE7nI)v. £E y(3[p t6 f&TļT^v 

fX£i t6 d9ŠXei(iov (66), &XXal xab ifj OeoipEa ^6 u^7]X(S- 

T£pov. n^j*.XuTOt Y4p djiv ot i5 i6vwv eEffi6vT£^ t^ 

aYC2 ToO 6eou TxxXT)9{qi. OE 6i dpcpavol xup((D( eE- 

9\v ol direrroļdiAcvoi (liv T(p iauTtJV ^atpl t(J) £axa- 

vS, (Ar^6^iai> 6i x^ "Iiļooviv iv6uffd(jieyot, dXX' Sti xal 

xa'n]xou(iivo((ivipiO(Aot. 'OfAoEco^ 6i xa\ ov)Toi x^pA^ 

eloiv, dimoTpa^elffai (liv t6v iYxaxa9TCetpovTa a&- 

»* II Cor. Ti, 16. »• Lev. ivii, ii. 

(60) €Ad. 534, pag. 228. 

(60*) Forte leģendu in 4*^X^9 ▼erieadainqae : Non 
esi... anivM, EorT. Patrol. 
(6i) Pag. 231. 
(62) Ibfd. A lectualium rerum iinaginem cOlciamus ea qux cor- 
poralia siint. Non eniin sumiis In imfnundiliis, siib 
oculis Dei valetiiis jiivare qui fecerit, dum imus 
ad eionerandam alviim. Oportel ergo ul nos de- 
fodiamus immiindilias , Qma Dominui ambulal in 
eanrh. Uabitai eniin in fio6li, et inambulat Chri- 
itui ". 

CAP. XXIV. 

V. 6. Non accipies in pii^m motam^ neqne quod molts 
superponilur, (juoniam auimom $ic in pignus tradit, 

In eumdem locum aliter, Non liabei inolam aiii 

quod mol» superponitur, anima : sed ronf<^rt ad 

faciendum panēm , qno niaxinie vivaiii bomines. 

Nolandiim boc ipsum propier saiiguinem. Naro et 

de ipso dictum esi : Quia corporis ianguii anima 

B esi '*. Per catachresin b»c sunt inielligenda. Nec 

enim vel sanguis, vel mola anima esi, sed ad viiam 

conferunt. 

CAP. XXVII. 

V. i 5. El ponei illud in occutto. 

Qiioniam verisimile erat , nonnullos mc! 11 poeiL-e 

sludere latere, exercilaturo8que fore impieialeni in 

ab-condito et clandestine ; ad majorem nieltuii ac 

minas in eos qui haec facerenl , eiiam malcdiciis 

obnoxios facit si siiie leslibns peccatum patrarenl. 

Tāles sunt qui simulaiam pietatem prae se feninl , 

inlcrius vēro morbum dofossum babenl, ei in aniini 

molu ad omne gēnus lurpiiudinisdebaccbanlur. iii 

sunt qui in occullo idola pouunt. 

V. t7. Maledictui qui trantfert finet proximi, 
C 

Fines proximi Iransfert et is , qui a veraci I>ei 

cognilione , et divlno regimine submovet eum, qui 

iiibra hos fines rcperilur. Idque seqiieniia pUnum 

faiiunl. 

V. i8. Maledictui qui errare facit cacnm in via. 

Ejusdem, Tāles sunt et ii, qui homines ab idolo« 

lairico cultu et circumcisione ad abominandas bae« 

reses pertrabuni. Ciiro enim cxci sint , et necdum 

lumen veritatis babeant ac cognilionis Dei , deci- 

piunt eos Qt aberrare faciunt , aliam ab aposlolica 

demonstrantes viam. 

V. i9. Malediclus quicunque declinat judicium 
protehjii^ et orphani et viduas. 

^ EiJem malediclioni subjicit qui eodem modo de- 

ciinant judicium proselyti , et orpbani et vidux ; 

alio pacto quodammodo idem diccns. Etsl eni^n 

ipsum verbum sunm ulilitatem habet , at ibeoria 

eliam sublimius aliquid obiinet. Proselyli enim 

sunt, qui ex gentibus .«ianclam Dei ingrediunlur Ec- 

clesiam. Orpbani proprie sunt ii, qui nunlium mit- 

tenies patri suo Satanae , necdum tamen Jesuro iih- 

duentes , adhuc inier caiecbumenos numeranlur. 

Similiter quoque bi viduae sunt, qux aversaiae qui- i63) Confer Tbeodoretuni. 
64) Ibid. 
65) Ibid. 
66) Forte (i)9iXiiAov. 35 SIPPLEMENTUM AD ORIGENIS EXEGETICA. S6 drm sunt eum « qni in ipsis seminabat perditionis 

seiuiiia , necdum auteni Cbrtaio copnlali , lan(|uam 

casia virgo , jiixta diviouiii Aposiolum. Qui igiior 

declinant jiidiciiim isionim, nec traduni illis since- 

mm ac geniiinum religioiiis mjsteriiiin, siib male- 

dido iiuiil. Alia quoque siiidiose qnis percurrens 9 

poteril spiritualiier iiiedilari , servala interpreta- 

lione hac. 

.V. 20. MaledUtus omnii homo, qui non permanet 
in omtiibut sermonibus legis. 

Illiid, in omnibus, qiiod occurril apud Seploagin- 

ta , confirinaiiir ex Samarilano aiiligrapbo, in quo 

Cholf id esi, om/ff6tti vel ontnia^ baberi invenimus. 

Quibu8 concinil et Aposlohiii diceiis : Quicunqne 

enim ex operibui legit iunt , iub malediclo sunt '*. 

Quamobrem qiii suiu ex circinncisione convincun- 

iur sub maledicto esse, propterea quod ouinia non 

faciunU 

CAP. xxxni. 

V. 6. Vival liubim^ et non moritor. 
Quia Jarob moriens mala imprecalus fucral Rii- 
bimo dicens : Velut aqua non effervetcai *^ ; Mojses 
benedicens dicU : Vivat Rubim , et non moritor. 
Ulrumque belle. Etenim paiermaledicil ei tanqiiam 
cum concubina coeunti, de conseciituris erudieiis, 
ei metu percellens. Ai Moyses jure bcnedicit post- 
ba'c ; quia solus Josepbo pepercerat, quando eum e 
incdio lollere fratres ejus volebant. Neque enim 
par erat ut nialedictio quidem obtineret coiilra 
peccantem, benediciio vēro non dareiur emendaiili 
quod fecerat. 0T$ dpjAoaOčvTe^, 6^ i^v^ napOivo^, xaxd( t^ Ocfov 
'Ai:6aToXov. (KoSv&xxXCvovTC(Ti2v xp{9iv xouxii>v» xa\ 
(ii) 7capa6(MvTec aurolc &v^6euToy th ^q tdatCtia^ 
(AujT^piov, un6 xaxdpav£lff(v. Ka\ tk &XXa d£ tk 91- < 
Xo7:6va>c iiu^ubv» fiuv^^aetat icvcufLa'ciKČo^ Oc<i>peIv, 

(C7) S':Cx« ^^' ^E^iKarāparo^ rrdc ārBpoao^ , ^ 
o{)K iļiļiirei ir nāci toiģ Jlčfoi^ tov r<5jwv. 

T6, ir jfāci, xe{{uvov 'icapic toT; TCSofii^KOVTa, 

xupoOtab čtTzh Tou £a(iape (71X00 dvri^pd^ou, iv ļ xh 

X^Jti Stcep iT:\ aācir fļ nārza^ 9sp6{jLevov e&po- 

fX€v. Ol? ffuv^&t xa\ 6 'Atc^jtoao^ \i^ta)t • 'Ocoi 

yhp iļ if^cjr rCļiov Blclr^ i^ad natdpar elcir,' 

B "OOfiv ol fex KSpiTO|i^? k\ixxpv:aLi 67:6 xaTdpav 6vts^, 

76 (68) (i^ irdvTa icoi£?v. 

KE*. AP. 
2ttx. C'» ^»}rw 'PovClļji, xal ļii\ ā:iodar6t(»}, 
'ETieiS^ lax(i>6 dico8v^ax(i)v xaTT)pdaaTO Ttp 
*Po'j6\ļA X^Ywv Uc vdtop nfi iKQcjļQ, *0 M(i>u9^( 
eOXoY(]jv 9ijffi • Zi}r6> 'PovClļi^ X4Ū ļifi dxodariz<»}. 
*A{A9^Tepa xaX(]j^. "0 te ^dp Ttat^p xaT^paTai aOtu) 
d)^ xļļ raXXaxļļ auveXO^vTi, ^d kļrļ^ 9Uii$£U(ov xa\ 
9o6a>v * xal McdO jtjc Sixa£(i)^ eOXoYei [xeTd TsOīa * 
iTcsiSi) [A^vo^ i^ebaTO tou icooij^, ote dveXeIv ofO- 
t6v i6ouXov70 ol d$eX9o\ auTou. 'Aiotcov Sk ^v xa':dU 
pav (A«v 7:poxcopTļ<Tai xatd ^(AapTijKdto^, eOXoY^av 64 
(Ai) fioOrļvai xaxopOi>>aay:i. iiPirENon EKAorAi EIS IUSOTN TON NAYH. okigenis adnotationes in jesum filium nāve 

(Ex Bibliotheca Gāllandiāna.) CAP, III. 

V. 14. Et profeclui eti omnii poputus de 
tabernaculit tuit. 

Id est, lanquam arex pleni tudo. Non enim con- 

cretae suni aqu(c ; sed lanquam acervum fru- 

menii coacervaiie auni. In iypum nempe aposlolo- 

rum. 

CAP. VI. 

VV. 15, i^.Vocifernmini : iradidit enim vobis 
Domiunn civitatem, 

Ulquid Jericbuiilem anaihemaii subjicl manda- 
vil? PrimaiH lianc ceperuni civitatem postquam 
flumen transmiserunl. Quemadmodum igitur prar- 

»« Gal. III, iO. «* Gen. xlix, 4. 

(67) Confer Tbeodoretum. 

(68) Tw. 

(b9) "AAcj :T.h'ļfH)jcir. Sic corrcxiinu.s verba ni- C KE*. r. 

Sti^. tS*. Kal &xī\pF. :iQQ č JadQ ix rUir crxrpr(,h' 

ļidziijr avTujr, 

TouT^ffTtv, cl>? &X(jj T:Xf,p«i)at^ (69). Ou y4p (idvov 
l7r^Y^^o» ^( ^v '^fi ^EpuOp^t, dXX* <i>( Or^{io)v Tcupou 
locopeueTO. Elc tuxov Tijv &7coaT6Xci)v 5t1Xov<Sti. 

KE*. q". 

SxfX« *^'» 'C- KsxpdļatB' :tapiS<»}y8 ydp K6pio^ 

iļiīr rfjv JidMr. 

(70) AtaiC 'Hjv 'leptx(i> dvaOcfiaTKrOTļvai Tcpoa^Ta- 

(e; DpcoTTļv xauTi]v eIXov ic6Xtv (iexd ^6 {laCvļvai 

t6v icorajA^v. "Haicep toCvuv rposiToi^ev auTOu^ tcLv 

faili dXti>'7rX^pa7. Edit. Patrol. 

(70) Praicedunt t^jv {iivxoc.... yiļiouaav, ut in 
edit. pag. 595. S7 ADNOT. IN J13D1GES. 38 vapicSf^ 9epo<Kp£peiv «dīC &^PX^t oOicdc lxčXeu(Te T(k A ceperat « ul ipsi rruclaum offerreni priniilias , iia jussit ut spoliorum oflerrent principia. Praeierea , 
eiiam eiercet eos per lias leges , ut leges necessa- 
nas obscrTeiit. Suam aiilem illis OKtendens virlu- 
tem, priiniim oppidum sine arniis et maclīinU ut 
capcreiit effecil , soloque dissolvit tubarum sonilu. 
Ut si quando in acie postīti viiicerentur, scirent se 
prxbuisse ciadis tux causas, diviaas leges contem- 
nendo. 

CAP. VIII. 

V. 2. Et pradam jumenlorum prtcdaberis 

tibi. 

Quia non oportebat, sicut In Jericho , ut omnla 
TcBtļvai. * aiiiilIieiDaii sitlijicerentiir. 

(72) STtx. xg'. KcUkĶitstrer č Incrov^ zčr raicrdr, B V. i6 Et exlendit Je$u$ cenlum, et manum 

xai zipr^ xc/jpa aifzov, suam. 

'Eftsve fdLp lT]ffou( ixTeTa(iivT)v l^^io^ t^f xs^P^* ^esus enim extensain habebat mauum » ut in- 
Ka, OeaadfAevot ol t^^ žv^^po^, npoianak&Sbjivzai tuentes qui in insidiis lalebaiit , pr^ciperent tivi- 
^ 'TsSkvi. tatem. MV 9xuX(«>v Tcpoaeve'peelv dxpo6Evia. IIp6^ S& toutoi^ 
xa\ fvjAvdCei a^ou^ fitd toutoiv xC)v v6(aci)V, cocrce 
wj^ dvs'peaCouc v6(iouc TTļpsTv. Ti}v olxsCav 8& aO- 
ToCc Im&tKviic $uva(Jiiv , Tijv rpcjtiļv ^Xiv ^i^oL 
5i:)4iiv xa\ fiT)xavt)(it&7ci)v iXeZv icftpe9xeOaae , xa\, 
ļ*6vļj xoixiXuas Tfļ xG}y aak'izl'f^tav f,xļļ * tv' otav f;x- 
TT^Obi^t napaTOETT^fuvoi, yva>9cv, Uk aOTo\ ?:apž Jx^v 
^C ^'^C ^^C &9opF^* '^^^ OeCcov v^jicov xaTa9po- 

(7ļ) Xt£x. ?• If«i i"^»^ aporoļiiir ro>y acrrjfoir ^/;o- 

roļi€(jcsiq crsavz(fi, 

TTcetfii; oux £6si (I>c &v Tjļ 'Iepbxo) t3( Tcdvra dva- QPirENOYI EKAOrAI 

EII TurZ KPITAĪ. ORIGENIS ADNOTATIONES IN JUDICES. 

(Ex Bibliotheca Gallandiana.) (75) 2tCx. i^. Kal ifipn^er 6 «ec^c rd rpav/i^/ 1<5 ^ 
o-ujTdri, xaX k\i\X6€Y i^ airzov {fdoip, 

'Avrl tou* IS^^ķ Tļ!j i:XTļYļi trj? fftay6vo^ tijv vrjv, 

xai i^XOev 06aTa. 

KE*. K'. 

(74) 2t^x- 'M^- *^«i ^£^i^w v/ol Beriaļilr. 

TCvo^ lvcx£v ^TTČoVTat 5txa{(oc ^TO^e^OivTSC ; "H 

^Ozar Xā6i»i naipdr^ kjlb tOd^zriza^ xpir<i. Elxa 
yuĒxk t6 ^mļStļvat xa\ ļiCav xa\ ieuTŽpav, jx£tTiX6£v 
fļ 6pT+j feiA Tou? f)Sixi]xdTa^, vtx(l!)9t6txaCav 6{xt]v (75). 
BaufiLdffac 8fe &|iov t6 icXt10o^ tijv lapaT)XiT(ov, ort, 

&x2CciK ToTcBevia(Ji(Taic iiceX06>rrec, xa\ ^Trr,OivT€c» 
oOx Ivevdiļffdv Tt icovTļpbv xatd toG 6eou, dXXd (xdtX- CAP. XV. 

V. 19. Et effregil Deus vulnut quod erat in maxilla^ 

et ezivit ex eo agua. 

Pro eo ut dicai , Effregit percussione inavillae 
terram, et eiierunt aquae. 

CAP. XX. 
V. 21. Et egresĶi siiitf (itli Betijamin, 

Qua de causa vincuntur, cum jure egressi sini t 
Oinnino propter praecedenies culpas. Et Psalmus 
āicii : Cum -accepero oecasionem^ ego reetitudine$ 
judicabo ". Deinde post cladeni eoruro et priuiam 
et secondam, translit ira in eos qui l;eserant, viii- 
cunlque justam vicloriain. Mirari autein par est 
Israelitaruin roultitudineni, quia juste adversus Bcn» 
jamiuitas bellum susclpientes et victi , nihil qu':d* Xov oOtt iicauaavTO icpoxXaCoycec, lu>c ox£ 5{xr^v £Xa- D quain mali adversus Deum cogitaverunt , quin po^ €ov xaTd TČav ^$iXT}xdTfa)v. 

OO xa'ca(A£(i96(uvot'TOu Oeou cTtcov* *AXXd dn6xpn 
TouTO. TpdTcov (Aa6c7v lxixeuov. T^* Beriaļilr jtiJxoc 
āpxuĶ' nptJt idezai^ %al zd L {16).duMd(iKrst zpc 
pipr^ IvrauBa iiXT)pouxai. Ka\ ^dp icpdrepov vix^aaf , 
C^sTov ^p5}\uL ToO Xaou '{i'xwt. 

*• Psal. Liiif, 3, •• Gen. xlu, 27. 

(71) Cod. 554, pag. 249. 
<72) Cod. XT. 

(73) Cod. 554. 

(74) Cod. IV. lius flere non cessarunt, donec poenas de offensori- 
bus sumpserunt. 

Nequaquam de Deoquerentes, diiere : At sufScit 
hoc. Modum discere supplices posiulabant. Illud : 
Ben jāmin lupui rapax : manc comedet , et vesperc 
distribuet escam '^ bic Impletur. Prius enlm viu- 
cens, postremo esca populi fuit. (75) Hactenus et in edlt. Quae 8eqGuoUir etian 
reliquos versus respiciunt. 

(76) Forte kaidpa^. 5*1 SlIPPI.EMENTliM AD 

CAP. XXI. 
YV. 20, ii. Ciirnniii pr.TropAninl (ilii Isrncl sii- 
persliiibus ex Bcnjaiuiii, virgines in Sclom clioreas 
clucenics rapere, et in usorcs diicere? Tribiis 
«oniiii mulieres universs jugulaiae fiierant, ipsi vēro 
juraverant , non dcsponsuros ipsis filias suns. tU 
ne is^ilur necessiialc cnacti alicnigennrum filias 
fliiceroiU , in rcbtis iuviis viaui invcnenint, et ra- 
plum ēKCogiinnint. ORICENIS EXEGETICA. iO 

A KE«. KA'. 

^0?^ 5taxo7ol;* kx tou Bsviafi.\v lx tcov. iv £T)Xib{& 
Xop£uo*J7(uv TrspOivcov &p:tiarat xe xa\ YTļ|iat; AE 
Ttj? ?uXTi^ auTOiv f ^^*sc iTOtffai xaTear9drpqjov 
, auTol S^ dfxco(i<Sx£9av, (ii) KaTST^UTļsai aOto?; Tdkc 
eauTcov Oj^atipa^. "Iva toCvuv ja^j piaoOčvrsc ^'^ 
•f,c avaYXT,^ aXXo'^uXou^ •;fjvalxaj A^ivcjvrai, 'reifiov 
E'jpov £v dr'ipoi?, xa\Tijv dpita"rtv fe::*v4r,ffav. ilPirENOTS i:KA0rA1 

KIS TIIN nPOTHN TON BASFAElfiN (77), ORIGENIS ADNOTATIOINES IN LIDRUM I REGUM. 

(Ex BiblioLhcca GallaRdiaiia ) CAP. III. 

V. Q..F.t (iixU . i\'vfi rncpvi /r, //// , ?rivr/i'rr, cl 

(iurmi. 

y, 7. Et Samuel atUcquam uosccret Denm, et nn- 
tecļuam revelaretur ei rerbum Doniini : ei adjecu 
Dominus vocare Samuei, 

Hacc el cogilal ci prsDcipit Hcli, iit piiero po<it- 
C'A crcderelur, qiiod (\{\x a Deu audicral , rclu- 
Icril. 

Quia Detis Helio mala praedicturiis eral per Sa- 
muel» ul non puinrelur commenlus fiīissc Samiii^I 
rovelaiionem, reni sic ordinal Deiis , ut illc putnus 
qiiod ab Hcli vocarelur, ad Ulum pcrgcrel : ut cuin 
lieli inlclle.\isset , Deum esse qui vocabai Samuel ; 
ipse vēro poslea qux a Deo auulvissct , referrei ; 
nullus esset suspieandi ločus , quod revelaiioiieui 
esset commenlus; sed fides ei adliiberelur, quod 
rcvera Dei revelationem nuiitiabal. 

T. 41. El ait Dominus ad Samuel : Ecce ego (aclo 
verba mea in Israel. 

Ea ncmpe qu.'e per propbclnm primum di\':t. 

A(ijun\il i;;ilur : omuia qucccuniļue fueram Iccuius 

itt domum cjus , elc. 

V. -11. Jurnvi domui lieli, si placabitur iuiqni:a% 
domus lieli in lhyiuiamalis el in liosiiis^ usgue in 
s(rcf(/um. 

Videtur quodan)modo sic impcdimentum ponere 

poenilentiae, cuni illis non tribuat spem veuia*. Sed 

alicude diligenler dieto. Ait,quod in hosliis non 

indulgebo illis : id est, nisi per opera et poeniten- 

tia^m perfeciam. Non enim simplei est peccaium nl 

offcraut jumcnta in victimam, ((uu: prnpier peccaia 

iguoranii£ el simplicia oflerri solent. Hic veru Deus 

est qui contumelia affectus cst. 

V. 15. Et Samuel limuit aununtiare vitionem 

lielio, 

Visjnnem app^liat scrmonem . qucm audivit Sa- 
(77) Ev cod. Vchclo xvi, pag, 19 Cl seqq. n KKJ». v. 

--!/. ^. Ka) i>i//( f/j.? ,tplv īļ i*yon'af (^e^r, kūI 
:Tf)r ī\ a:icxaAv^OĪ\yai ai^no fiļļin Kvplcv jral 
rrpcciOezoKvfiCf; KcMcai H^aļuv/ļA. 

(78) TaOīa xa\ vosl xa\ OTroT^Os-rat 6 'H/A, tva 4 

iraT^Ojičpov ::t{JT£uOfp oxt & ?:apit toj BeoO f,xoujcv 

dzT;YYet).sv. 

'ETisioiļ ljjicXX£v 6 Szh^ 7(0 'HXl xax4 izpoki^cij 

6i4 TOU Sa{jLOUT;X, tva ļxi] voļjLtsOTļ T;Xd(TaaOai 6 Sa- 

jioui;X ifyf dwoxAXu'|iv, oUovojiet 6 626; £X£ivov olr,- 

Oivra ur.6 tou *HX\ xaX£l<jOat,. r.ph^ aOtbv d^ri^vat, 

tva, oTav 6 (ilv 'HX\ vorļatj, oTt 6 ©£6? iffTiv 6 xaX(ov 

Tov Sa;xouT;X, ix£tvo; tk ļisTd TauTa Ti On^TOuGsoO 

Q 5taYY£rATj, ļiij OTTOTTTE'jOfļ tb; 7rXa3aļjL£vo; Tijv dzoxd- 

Xy|tv, dXXd irtJTsuCfļ, 6t i dXTļ6(o^ BsoO diTOxdXu.Jiv 

dvfjY2-X£v. 

It{/. '.a'. Kal eī.ter Kvpict: :tpt^(: SrrjtovrļA' Ičoi* 
i]X') .T6/(or TU ^i)ļiUTU ļtov er IrpatļJl. 

Af/ov, OTi d o'.i TOU 7:po9f,Tou tou z(>oXaGivTo^ 

eTzsv. 'E7:f,YaY£ YQ'^*'' ctuiTa cca fJdAt}ca /,il 

tiv cixcy avTOi\ xa\ Ta ^T^^. 

Sti/. to*. "Ojtccu r<f> oĪKC;} 'li.ll, bI iļfAiicrOiļcerat 
ātiJcUt cfxcv 'HM it' Orjuiijtact, xtil h^ Ovclau; 

Aox£t 7ax)^ «jj5e iļxro6Cv£tv tt1 [isTavoJa, {jif, oioouc 

auTOt^ £X'!r{6a juyX^P^4^'^^C* 'AXXi Tzpifs^i^ dxptCdi)^ 

T(t) pT^'z^Ļ, 4»Tja\v, oTt ir OvciatĢ oO ffUYX^P**^ ^^'O'^^' 

TouTfoTtv Idv ļjt^ BC ipfto'f xat (Ji£Tavo(a{ T£X£(a^. Ou 

Ydp t}/tX6v iaTi th dp.dpTr,p.a, tva , Tcpo WYdY«t>jt 

6pd{iļAaTa £U Oudav, dTiva l-\ Ttov žv dYvot^ xa\ 

6iX(I>v «XTļ[Xļji£XTļ;jLdTtov 7:poffdY£*ai Tztpi djiapTta^. 

'EvTiuOa Bk 6 Si6q iTrtv 6 06pic6£t^. 

St:^. ts'. Kal 2!ajicviiJl ipc€i\Or\ āaayyklJiui rlļr 

6paci%* Tīļ) 'IIUL 

"Ooaj'.v xaX£t tV; X4yov, 3v f^xouae la(iiouy]X. "OTt 
(7S) Coi.fcr ct Thcodurctum bic. 41 ADNOT. IN LIB. I REGUM. 42 ol loTOi Ck dxoud(ji£vd tlai ^pdY(Aaxa 5td( %h yC- A mnel. Sane (fiiia scrmones suni vclut res auiliias. 6 ^ČĢf luU tāds xpocdelf{, 
'Op4k 'covl Oeou T^v olxovo(x£av ; '0 Sa{iouijX, iiui- 
^ ^o^eicjfc icpoXČYeiv aikoi; S[xeXXsv, ESeiaev dicaY- 
'TeZ]^! t3i ļnfitnoL Tcp^ aut^v. '0 51 'Ha\ dpxotc a6- 

d390xdX\4tv Tījji mc. '0 ^ dxouaac9 5iov vouOeTfiTv 
Td Tixva xal Ti(AcopeTa6ac, ?va ^ 5id tt1c xoXd9£(i)^ 

«XTļķv. duni habenliir. 

Y. 17. Ne equ\dem 'edavem a me. Hac fueiai libi 
Deutf el luzc uddat. 

Video* Dei dispeiisaiioneiii ? Samuel quia irisiia 

pnediciiirus eral ilUs , veriius esi annuntiare qii» 

sibi dieta fueranL Ai lieli adjurationibus euin per 

terret : quas reverilus , renuniiaTit Heli Dei n. - 

velaiionem. Is ulil audisset , cum oporteret conimo- 

iiere ei castigare liberos» ut conversio coruiii a ca- 

siigationeorta Deuiii propilium redderei, iiullalenu& 

perciilii. 

CAP. IV. 

VV. 5, 2. Ulquid tabefactavit nos Dominnt hoi'ie co- ram ulienigenis ? Accipiamus arcam, 
*E7:£iS^ E(i£X3^v ilļ Oe(a Tpa^pi] Ti)v dTou^ciov tuv b Qtioniain praediciura erat diviiia Scriplura inter- ulctiv *HU iipoXiYeiv, dri tc ilļ x(6(i>xb^ tou Beou 
XT296^9Exai 0n6 tuv dXXo9uXii>v * ^poXa6oCaa Oepoi- 
iceuet T^jv dxoi2v, (a^icotč tic oltļOļļ axXt)pbveTvat t6v 

©C^. Aid TOUTO, cl)^ Ž^TļV, lOTOpel (b^ O0x ')ļXaTtb)OTļ 

wv utcSv *Iapai]X <) xaxCa xa\ <) d(iapxCa 6td -ctļc 
di:£iXiļ( xa\t^^ xax' aOtciv 7Cf)off5^<xea)c, dXX' tjO^^Oii 
|jLdQJU)v. 

Sx£x- P'- "EzJtirsrt (pT)alv, d xdjLsjwc' dvrl tou, O0x 
ļaav Ea6^|k>7TOt «£p\ Tijv |idxT)v. *AXAd t6 Iv 
l^poc, el( 9UY^v Tpaidv, ICap^OT) d^ iitl idd- 

(79) £v)(Utti)xiov, 5xiftvsu akCa^ ouSiitorc iļTcolro 6 

St£x. V' ^^ ^ardļarte^ r^r AlT^^ror ^ «^tl 

"Ev Y^P '^ ^P4f^ aOxouc tou^ ulouc l9pai)X 6 ^ 
9f^ Sta^opoi^ i5d(Aaos icXTļYalc» £»fficep xouc AiYvi- 
ict(ou( iv Tfļ AlYU?5Tq). 

^^X* ^T*' *^«i}»* i} xaQČla avtov iļe<rTri9cvīa xepl 

rrļc xi6ijJtov, 

EOosi^C 6 'HX\ xa6* laur^v. OO y^P ^P^ ^C 

ob»n)p(ai^ Ttiv Tixvtuv ^Y<**v^* i:potļYwjjiiv(i)^ , dXX' 

Oidp Tij^ x(6<i>tou, {if^icoTE Y^('ro Oi:6 toi; dXXo9u- 

XoK* ft Si) xa\ ouvi^. iiuni fllioruiii lieli, arcainque Dei capieiidam es^e 

ab alienigeiiis : praraccupal niulcere audilum, no 

qiiis forle repuiarel duruiii esse Deuin. Propterca, 

ul iiiquaiii, iiarrai quod noii fiierii iminiiiulum scc- 

1us el pcccaiuiii flliorum Ismel (82) propler minas 

ei praediciioneui adversus llios, quin poiius aucluni 

fuerit. 

Y. 2. DeclinavU^ inq»ll, bellnm, Pro, non aM]uo 
marle pugnare poleranl. Sed uiia pars in fugani 
vērsa» praepondcravit velut iii lance» StC^. iTj'. Kal šrirero d>c ^ļi^AcSfl f tjc xif^<i>Tov 
Tov HeoVf Mtl ixecsr ākb tovSlppov čnicOlc^. 

Tujv ul<«iv rJjv ff9aY^v Iy^^x^?« <^^^ dYewtij5 fļ- 

vcYxe icaT^p xal 7cp£9€u^( £»v. 1hy |x^vTOt xi6a>- 

t6v 5opidX(ijTov •xv(gvi[<s^a^ (laOcbv, xaTČ;ceff£, xa\ 

Tļļ Tf^( d6u(i,£a^ 0nep6oXļļ tou p(ou zh tčXo^ ISiļa^o. 

KE«. E'. 

lniX''{fi» Kal&pBpicar ol ^AļļSnrioi^ %ai Blcr\Mor 
eic oĪKor Aaplnr' xal BĪdor, xdi ISoi; Aaitur xe^ 
MTOiJU^ ixl xpčCbMor aOtov inuxtor xi€iJTov 
TOV ^eov, 

Iva Yvci[>9iv ol dXX69uXoe, 3ti oOtc 6 BshQ f)TT^OT) 
8id Tuv l9paTļXiT(ov, oGTe aOtbv vevixf)xaai Tļļ ocx€(q^ 
€uvd{uc * dXXd Tcjv 'Iou5aC<i}V a( d{JtapTCai xa\ d^i- 
6ctat Tiļv ^Ttav 9:eicoi^xa9i. niirrcoKS 5k Tcpb ty1c 
xi6aixoil 6 AaYc)i>v, oux Tva -rrpoincuvfiffTļ' oO Ydp V 
A^iof* dXX' Tva ffuvTpt65 * ft Si) xa\ ^i^o^t^. 

(M(8l)*ACctrr(oi,ne:cx(ux6TaT6v AaYCi)v dvopOdiTavrec, 

(79) H.TC nirsus pertinenl ad v. 3. 

(80) Ab hoc xa(, qnod exsial elium in cod. A- 
leiaudr. pendel inlerprclalio. Abesi in leilu llcbr. 

PiTROL. Ur.XV|L Nolandam, sine causa niinqaam vicium Aīisse 

Israel : proplerea eiiam causani requirebant. 

V. 8. Qui percusierunl ^gyptuni in omni vlaga^ ēt 

in deserio, 

In deserio enim ipsosmei filios Israel Deus va- 

riis edomuii plagis, quemadnioduui i£gypiio8 in 

if:gypio. 

V. 13. Quia eral eor ejut exlra $e eonslilutum 

propter arcam, 

Pius lieli in seipso. Non enim pro salutē fllio- 

rum angeb.'itur primario, sed pro arca, ne fortc 

in potestatem alienigenaruni veniret : quod utiquo 

oontigii. 

V. 18. Et accidit ul fncta est menlio arecs Dei^ et 
cecidil de iella reironum. 

Cum audissel lilioruin caedeni, non igiiobiliter 

tulil, qaamvis el paler, cl senci. At ubi inlellciii 

arcam bello caplaui fuisse, corrnit, el niniio aniuii 

angore, vlue finem acccpii. 

D CAP. V. 

IrV. 3, 4. El turrexerunl mane Azotii ^ et tnqre»»i 
suni domum Oagon : el viderunl, et ecce Ūagon 
tapĶUi in fuciem suum coram arca Dei, 

Ul SCI reni alienigenae, qnod uec Deus victus fuc- 
rai propler Israelilas, nec ipsum vicerant propriu 
viriute : sed Judaeorum peccaia cl iiiipic.laies «-In- 
dēm effecerant. Cecidil vēro anle arcam Dagoii, non 
ul adorarel; neque enim dignuserat: sed ni.con- 
lercretur : qtiod etiam accidit. 

Azotii lapsuni Dagonem erigenlcs, damnanl ex 

(81) Sic sequiinry non mulato anrioris nomme. 

(82) Fortc īleli. S 45 SUri'LEMENTUM AU ORIGENIS EXEGET1CA. H 

comparalionc filios Israel. lUi nanique ciim itcrain A xaxixpivav ix icapa6č(r£ciKxou{ ulouc *l9paiļX.0t {Uv D:igon corruisset» capiuque illius et peduiu inanu- 
uiiiqiie eiiremitates eicise essent, et io limine ja- 
cerent ; u8que adeo non temperarunt a notiiia cia- 
(li/, qaain deiis ipsoram conlriius relulit, ut ex eo 
icmpore non amplius liroini insisteranl, si quando 
cum adoraluri ingrediebantur, propterea quod ibi 
illius mcmbra jacueront,dequibu8 comroerooravimus. 
At Israel invictum babens Deum, sic impie egii. 

CAP. XV. 

V. 10. Ei fuit verbum Domini ad Samueiem^ 

dicent : 

V. ii. Pcenituit me, quod unxi Saul in regem. 
Quemadn)odum Muaium manus, el pes, el ocu- Yd((9, 6euT£pov xoO Aaf cbv ic£7CT(i)xdxo^, xa\ trļc xe9a- 
Xi]c, xa\ TČov ico5a>v xa\ x^^P^^ '^'^ ftxpfiiv dīcoTfii^ 
6ivTU}V, xa\ bt T$ oOdq> xei(&iv(tfv, toooutov &icI- 
9xovxo ToO ((ii]) Yvcit>vat t1]v ^trav, fļv 6 Oe^c a^iiiiv 
IļrHļSt) ouvTpc6e\c9 ^^ ^{ ixeCvou fLi^fiim» o66ou 
iici6a{vciv, lļy{xa Av el^Caai icpomcuvcZv a6Tq> 1 19* ( 
ixeivto aC'Tou Tdk (i^ipt), 5>v ē(iVT){AOveOaa(uy. *0 Si y* 
l9pai]X, di^TTTļTov Exci)v t6v 8e6v, oDtcik t^^^c 

KE*. lE'. 
Ix{x. t'.Kol ix8nļdti firļua Kvplov npf)^ SoģunAil^ 

StCx* ta'* Metaļi8ļdXr\ļi€u^ Sn ixptea rdr Z(iohX 

elc ficuTiMa, 

(82*) *Q97CEp dvOpd>iajv (Jikv xsV ^ ^^^C ^^^ 696oiX- liis, ct auris, elsi ļuta hujusmodi nominalur, si- ^ (a6c xa\ ou(, xa\ ef ti toioOtov dvo(idCexa», 9r^(iavttxd 

Ttjv (jieX(jv Tou IjfACTŽpou a(i>(Aax(S^ lorev * ItcI Sk 6eou 
Xe\p ļxlv t6 dT](iioupYtx6v,d96aX(ji&c $^ t6 licoiCTixdv- 
xa\ ouc (x^v t6 &xouaxtx6v, irouc $^ x6 'crļc icapouaCo^, 
&c* Av &vepYļ) Tt * o&TCi) xa\ 0u(a6( (ikv 6eou Uļfrcat 
TOit5£(a, 1) xaTd Toiv icaidvrijv, oO TcdOoc 6eou * (uxa- 
(ičXeia $^ ^ dic6 ^pdY(jiaTO( elc ?cpdtY{Aa (UTdOeat^ 
TTļ^ Tou 9eou olxovo(i(ac. *0 f ^P 4(^^C (ieTa(X£Xou- 
(A£voi 9roto0(i£v, tout£otiv &xerva (i^v 9e<iY0(X£v (9* 
oī( (tCTe(uX^6tļ|icv, ^Tepa 6& 5ia>xo|Aev Td xpcCTtb> * 
Toiko (X£xa{JL£Xe(a 8eou X<Y^Tat. Acd tC ; "Eieei^ 9Ci>- 
|MiTix(i)Tcpov ToTc papurdTotc r)]v SidvoMEv £6» icepl 
TOU 8£0u Touc itpof^Tac d(JiiXeZv, Iva X<('C^^11' ^^ T^P 
dYdX(iaTa &7ce p EYXu(pov xa\ iiļSmMrN Oeou^ vo(i£(ovxe^. gnificiliva sunt meiiiururum nostrl corporls ; in 
Deo autem, manus innuilcreairicem virtutem, ocu* 
liis vim omnia iiispiciendi ; auris poieniiam univer* 
sa aiidiendi, pes vēro illius praesenliam, qaando 
quid operatur : sic ira Dei diciiur erudilio, qua 
qiiidam casliganlur, non Dei passio. Poenileiilia est 
irauslaiio divinx dispensaiioiiis dc re ad rem aliaro. 
Quod enim nos poeniteudn facimus, id esi evitamus 
ea guorinn nos poeniiel, alia vēro meliora seclarour; 
id Dei pceniienlia vocaiur. Ulquid istuc ? Quoniam 
accomniodate quantum fleri poierat ad res corpo- 
reas oporiebai ut liebeiioribus propbets de Deo 
loqiierenlur, ut res illius eapi possent. Qui enim 
stahias quas sculpebant vel fundebant 
irabantur, res coeieroqui ratione destiluias 
nam cepissent per spirituales cogitationes et verba, 
ea quse de Deo dicereniur ? 

£1 Herum : 
Si universa pnevidit Deus, nec de iis quae novit 
irasciiur, aut poenitentia ducilur ; non est ergo 
passio qux in Deum cadat, ira vel poeniientia : sed 
ir;c opus esi puniiio ; quod el ad pcenitentiam si- 
uiililer transferendum : quae esi derelictio prioris 
operis, et iranslaiio in aliam dispensaiioneim Sic 
et de gladio dicilur : Gladie acule^ maela ". Iiem 
manus fcrrea nominālus est Salomon : Ut eripial te 
dc manu ferrea et gladio "• Ul Dāvid inquit : In 
manus gladii **. Eodem modo animos Dei irasci di- t, deos arbi- p i^i)5l xa\ dXoYa, 7ca>c dv lx<J^P^^^ ^^^ icveu(iaTcx(ijv 
ilulas, quel- voT)(idTCi)v Te xa\ ^ijfidTCJV Td mpl OsoO Xr)f6{uva ; Kal :idjLir' 
El TcdvTa 9cpoeT$ev 6 6e6c, oujc d9* (Lv tk oT5e 6u- 
|AOUTai iļ {iSTa(ieXeZTai* oO TīdOo^ &pa 6eou 0u(i6{, i) 
(ieTa|iiXeia* dXXd tou 6u{iou EpYov ilļ x6Xa9tc* xa\ t6 
t11( '(ieTa[xeXe(a^ djioCojc * dTcdaraotc tou TcpoTČpou 
9cpdY(AaT0C, (UTdOeji^ Skil^ Ti}v iiipav olxovo{iCav. 
O&TO) xal TKpl poiL^dla^ XiYeTat* 'PojA^P^a čļvrov- 
ca, ctpdļa, 0&Tci)xal x£^P<^^(^^a^ 9tS^pou 6 £0X0- 
ļjLciiv** "Ira p(f(Tfital es ix x*'P^C ct^ijpov xal fioļi- 
jpo/oc * ^ 6 AautS (ptļfftv * Eic X^^f^Q fioļi^ala^, 
O&Tci) xal 6 6u(a6c tou Oeou 6pyiZt9^ai Ai^ttan , xal cilur, el faciem habere peccala, secundum Dāvid, D np<5aci)7cov Exsiv d(AapT(c^ xaTdT6y AautS, xaX izpCi^ et faciem ira Dei, siciit in psalmo iricesimo sepli- 
nio : el manibus plaudere flumina. Nec tamen fla- 
mina manus babeni, vel faciem peccata. Nemo igi- 
tur cx iis quae corporaliier de Deo dicunlur ad 
capium vetcrum, Dei corpus cogiict, aul illum pas- 
sionibus scalere. 

MiJtabiliias senientis liuman.x non est altribuen- 
da Deu. Nos enim in nobis ipsis mutaliones divins 
dispensaiionis, qu;e nobis jure coniinganl, opera- 
nuir, dum indigrios nos pnebemus propler opera 
houore, fiuem largiiur Deus. Cum igilur repudias- 

•• Ezech. XXI, 9. •» Psal. 11, 9. •• Psalm. lxii,11. tmov 6 TOU 8eou 6u(a6c, ca)^ Iv t(1> Tpiaxo9T(fi i6^[Uļi 
<}iaX(A(ļ>* xa\ xepor\v ol icoTa(Ao\ xpoTe?v. OGtc Sk TcoTa- 
(Ao7^ yisXpi^ elffiv, oOtc irp^ocoīrov dfjLapTfai^. Mi) 
ToCvuv TIC Td 9a>|AaTixcoc 7cep\ 6eou XeY<S(uva, cb; 
i^cjpouv ol ffaXaiol, a€)[UL t6v Oebv vo(i,(C<i>lAev , fļ 

00 t6 eOicepCoTpeicTov ty1C dvOpa>?cou YV(o(iTļ^ TOi 
8eĢ ^pooaiTT^ov. 'H{Jifi?c T^P I9* lauTiJV Td^ TpoTcd^ 
T^C 6c(a^ oExovo|A(aiC9 ^d^ W ^V-^^ $ixaC(i)c ^(i6ai- 
vouaac di:epYaC^|u6a, dva^tou^ EauTOuc $£ixvuvTec $id 
Tbiv Trpdļscjv tt1c 9wpd tou 6eou 6b)pT]0cE(nic Ti(Ji9ļ^. (82*) Confcr. toro. XII, col. 991. 45 ADNOT. IN LIB. I REGUM. (C 

KrcaTmuc oSv tou SaouX, xa\ ^uX^{Aevo{ t({> laM A set Saulēm, velletqae Dāvidi imp«trium tra«Iere, 

6ervareque semini illiiis regnumj per eiiin qiii ci 9uXd^i T^v ^atXeCav, 5(d t^ aOrou '?exOY)96fA£vov 
xaxdL odpxa ^acXia Tīļ^ xT(9eci>c &ic&aT]c« dvOpam(- 
voic ixp4^'n> ^|ia9iv (83) &v6pci>icoc $taXrf o(Aev<K, )cal 
cTiR- MeroļteļiiJifļļuu^ dri šxpura rdr £aobJL elc 
fiatrMa* &vxl xou * 'Et^pcp ^CXo(iai Mvai Tīļc pa« 
oUeto^ T^jv &pxV« •rouTov 8^ icauaai tt1C BuvavreCof • 
T^, ļuraģiSļiiJfijuUf 6id( tbv £aouX * touTidrtv oCU 
TbK &vd((OV iauTtv TTļc pa9iXcCac iicoCrj^ev, cjore, et 
Tc 9U91V et^ov lAcravoouaav, (ut^^vcov &v hit* adriji. 
AiA tC ouv ixp^^yi ; '0x1 t^re S^to^ ?ļv • Tpairelc 8k 
icoliv, avd^io^ Y^ove. 

Sri^- ^'« ^«^ Kdptoc ļi8TeļisXr\&ri. ču i€aclJlsvC8 
tdr SaobJ, šai rdr lcpai\JL. B 

Tx TouTcov $e{xvuTai 3 ^poetirov, 5ti {Asta(x£Xcia 

Xff£Tai ij Tou 8eou olxovo|iCa^ d'7s6 7cpdY|AaT0( et^ 

AeCxwaiv 6 Wyoc, Sii, x3tv 7cpo9^'nļc xa\ 8Cxaioc 
ftv6pci>?co( 4 Oīckp ftUciiv $s6(&evo(, o6x &XX(i)( &xoCe- 
Tsi, £l {&)) ix£rvo^ EpY(}) fisC^si Ti)v (UTdvoiav. 05tci> 
^ip 4 ttTļ9i( lax^et TOU 5ixaCou, ivsp^ouiiivT; 6id 
to5 ApLapr^aavro^. *Ivaouv cķTc^po^ dx®ļ5 'c6wply- 
(la, &( &{A9dTspa auv6pa(jieTv xa\ t})v xoO 6ixaCou 
e6x9iVt xa\ t6 lpYov tou jieTavooOvroc. 

KE«. le'. 

MŪ ixopedeTo xop€včfisro^ xal Jipo^zejjuir, 
"EiKcfii) fiuvsT^^ ^v 6 £aouX, 'rXt16o^ f xcjv porfio^^ naftciuirus erat secundum cariicin rex loiiiis crea- 
tarae, humanis osus est verbis locuius velai honio, 
et inquit : PcsnUuii me, quo4 nnxi Saul in regem. 
Pro, Al&eri volo dare regni imperiuui, bunc vēro 
potetiate abdicare. 

Ulod, pcenUuU me, est propierSaul: id esi, usque 

adeo indignus seipsuin regno efTef ii, ut &i possein 

per naiuram poeniieniias obnozius esse, muiasseni 

equidem de illo senientiam. Utqnid ergo uiirius 

est ? Quia lunc dignos eral : at iterum niuiauis, 

indignus evasii. 

V. 55. Ei Dominnm pnenituU, quod regem effecii 

Saul super Itrael. 

Ex his oslenditur quod aniea dixt, pdpnitentiam 
vocari translaiionein dispensaiioiiis Dci ab uiia ail 
atiam rcm. 

Orailo ostendit , quod quamvis prophela sit, et 
vir justus qui pro aliis orai, non aliler audilur, nisi 
ille operē poenilentiam osiendat. Tunc enim oratio 
justi efficaz est, quae flt propter peccaiorem. Ut 
igitur res ad effectum redigatur, oportet ui utraque 
coucurrant, et oratio justi, et opus poenitentis. 

CAP. 1IX. 

V. 25. Et (uit super eo tpiritus Dei : ei procedebat 
proceden$ et propheians. 

Qiiia poiens eral Saul, babens niuliitudinem sibi auTu> xaxcijc xaTd Aaut8* ol Bh 6uo (a6voi 16uI>xovto, C male auxiliānteni adversus Dāvid ; duo vēro suli 6 £atA0u4)X xa\ 6 Aaut5* lij tou 6cou x^9^i ''^^^ ^po* 
9TjT£U£tv t6v 21aouX, oO ja4vov oaa xaT* aOTou ^v, dX- 
Xk 7ul\ t4 Otc^ptou Aaut6' xa\ plinti YUfAv6v upoatj- 
|juiyou<ja,9Tt ļfu{Avcii6^ffeTai Trļc pa9tXeCac. 

RE«. KA'. 

£Tfx- ^' Kal āxexpldr\ č lepeb^ tip LavXd^ xaX eī- 
Jier* Ovjt elclr āprot fiiCr^i i)xd ti\r x^(P^ 
ļU)Vy ČTi dJJ," i) āproi ajiol slci, 

(84) Be64Xouc XiYei vuv oO touc dxaOdpTouc, dXXd 

Tou^ oOx d^Cou^, i7p6c dvTiSiaoTokļv Toiv d^Ccov &p- 

Ttav, Tcijv iic\ TT)g xpaizlZi\iQ icapaTi6e(Aiv(t)V. *E$ Ydp 

clx£v dprou^ 4 TpdTce^a SianavT^ dXXaaao{Jiivou( 

(»7dp TCi>v 5tj&xa 9uXa)v tou 'IffpaiļX, ou( kruxLovQ persecutionis erant scopus, Samuel vidclicet et 

Dāvid : divina gratia eOicil ut propbetet Saul, non 

modo ea qn» conlra ipsum erant, sed et quae pro 

Dāvid erant : pro]icitque nudum , pneinnuens quod 

ille nudandus eral regno. 

CAP. XXI. 

V. 4. Et renpondit saeerdos Dāvidi, et ait : Non »unt 
panes pro fani $ub manum meam : pranerauam pa- 
ne$ sanēti $unt, 

Profanos dicil iiunc, non imniundos, sed miniine 

sanctos, ad disiinctionem paiium saiiclorum, qui 

super nieiisa proponebaniur. Sex nainque babebat 

panes mensa, qui semper mutabantur , pro duode- 

cim tribubus Israel, quos confpectuales vocabant. 

ixd)ouv*faK eIvac2xaaTov t(i>v &pTti>v 6idp Suo 9uXcuv D Km iiaque panis unus produplici Iribu oblalus; «po99£p6{Asvov, Touc Sk 11 O^&p Tcov $a)$£xa 9uXcuv. 

T£ ouv ix TouTou xaX6v fcy£v£To; toc 9uXd^ tou 'Iff- 

pa^X icp^c 6fA6voiav 9uvd7CT£crOai. T( Bk xp£ir;ov 

^po£9i](iaiv€TO ; Touc (Aflixap(ouc dico9T6Xou( dvd $uo 

6uo 'R£(A7CEa6ai 6tc6 tou Sumīpo^ Td ^pcura xTjpu(T(T£iv 

iv Tal^ 9uXaIc tou 'I(jpa^X, «b^ fitvat S§ &t*a tcjv 

€b>&xa (iaOi;Ttuv dpiO(j^v. 

lTtx. e'. Kal āaexpldri AavtS r<p Ispeī, xal eīxer 
eUnip' 'AXtA ājtb yvratKd(: &X£Cp\ļUBOa ^iļAsl^ 
i%6k(: xal tplrrļr iļļdpar- ir zip k^eXOelr ļis sl^ 
6Šdr itjčraci adrra zh acuddpia i)yriaļiira. 
Kal edirn (85) ii čddq fii6riJio<:, dičzi dreao-^}- 
c€zcu ciļļippor SUlzii Cice&ri ļiov. 

SAģtspcr dpacOi\cFTai diā zit cxevr\ dffa9iaTe- 

(85) ^idetur dccsse (b^. 

(84) Coufci I. XII, col. iOi*, F^vit. xxiv, 6. scx vēro erant propter duodecim tribus. Qiiid igiiur 
binc boni obveniebat?ui tribus Isracl ad coneor- 
diam aplarentur. At quid excelleiuius pr^figuraba- 
tur?qiiod beali aposloli biiii iiiitterenliir a Salv;i- 
lore prius prxdicarc in iribubus isracl, ila ul seiiio 
fleret ex duodecim aposlolis. 

V. 5. Et respondU Dāvid taccrdoti^ et ait illi : At 
enim a muliere abslinuivms iini heri et tertiam 
diem : dum egrederer in vtain, fuerunt omnes pneri 
purificaii. Et isthate ma profana^ propterea $an- 
ciifieabitur hodie per vasa mea. 

• 

Itodie sanctifieabiiur ,per vasa aiiquanto qui<Ieiti 
(85) Ms. auTti, nuilo spiritu aut accenlu. Cod 

Alex. auT^. 4> SUPPLKMENTUM AD ORIGENfS EXEGETiCA. 4S obscnrc (1i\ii, lioc (āmen sibi Tiili : Pueri mci snn- A 

ciincaii fiiiii, Cl abstinueriini ab uxore licri e( nu- 

«liusicriius. Hoc enim est diīisse eum, et pueri pii- 

rifUaii, Qiiod si omnino non fiīissent, sanciiflca- 

btiniur per esiim panis propositionis. Persuasos sa- 

cerdos diclis, da( Dāvidi panes, qnos non oporiebat 

alios comesse, qiiam solos sacerdotes. Iloc autem 

ad propbeliam perlinel, qnx factis declarat, qiiod 

aliquaii(lo, non alia eisistenlc re gia tribu , id est 

Jnd;c, 01 alia iribu sacerdolali, Levitira inquam ; 

iinicndas eranl, ei unum quid confecturae, sacerdo- 

lalem n«?nipe dignilatem el regiam , in adventu ex 

Dāvid Salvaioris nostri, sacerdolis simul et regis« 

qni funirus erat secunduin ordinem Melcbtscdec. 

V. 7. Et ibi erat unu$ puerorum Saulis in āte illa 
deteniut Neessaran (Si})eoram Domino, cui nomen B 
erat Doec, 

Neessar innuii, vel quod propter peccata perma- 

nebat Doec Iduinsus coram Domino venerans et 

ronfilens; vel dsaioniacus ut Saul» cujus mulas 

pascebal. 

CAP. XXV. 

V. 22. It (CC faciat Deu$ (inimicis Davidis) Davt//i ; et 
h(vc addat , $i relinquam ex omnibug qu(e habet 
Nabai, usgue ad matutinum, mingentem ad pa- 
riet em. 

Nemo mingit slans, elquii!em ad parletem, nisi 

ci vacel. Istud ergo dicit: eiiam incuriosum nibil- 

qiie exspeclaniem pati, si Nabalis fuerit* 

CAP. XXVIII. 

V. 11. Et ūit mulier Sauli : Que.m reducam tibi? Et ^ 
ait : Samuelem redue mihi. ^ 

V. 12. Et vidil muUer Samuelem ^ et esdamatiu 

Vcntriloqua Samuelem non evocavil : impossibile 
«nim erat, nec qui asceiidit verltalem diiit. Quis 
autcm is fuerit, et per qtiam viriutem ascenderit, 
qu9erc. pov |Uv elire, 9T)|AaCvei 6^ tguto* Tdt (aIv T»t5ia |iou 
il'Xla9xat xa\ &idoxiļ'cai Yuvatxbc xa\x^^C xa\ TpiTijv 
iJlA^pav. TouTo j^Lp, fdvai aOtčv* Kal rā xcudia 
iijrtcTļdra, El Sk o6x ^v irdvrtoc, ii^iKtzo ftidt tou 
9aYs?v t6v &pTOV «ctļc «poO£a«iiK. ncio6eVc 6 Upeuc 
'voķ tlpi\pIyo\^t 5£5a)ffi Tcp Aautfi touc &pcou^, oOc 
o6x ixP^v tzipoo^ 9a7fi?v, f| (i6vouc tou^ Upia^. 
TouTO Sk TTļc 7cpwfi}fztiaq Iot\, t^c 6i* Iprffo^ 6i)Xou- 
aT)c, 5x1 pJi noTS, ftXXTļc oOffT)C TTļc ^ffiXixtļc 9u^YļCt 
TOutioTt TTļ^ lou^, xa\&XXTļc 'n\q (epaTixTļc fp^^iļc* 
XČY(o Sļ AeuiTiKTļc» C(&eXXov auvdimoSac, xa\ lv 
aīm-ctktMaij t6 xs UpaTix6v ČL^itapa xa\ 'c6 (87) ev 
tļļ TzapoMdiļ, TOU ix Aautfi S(i>Tiļpoc ^fuuv Upča>c tc 
6{Jioi3 xa\ pa(TiXib)C, tou xaT(3i x^v Td^iv MeXxtffe5£x. 

StCx. f^ litol ^«e* iļrSr rwr sccudctplur rov SctovJt 
ir Txi iijiip^ ixsirn crvr8xdiiero^ Pfesccapar 
Mijcior Kvplov, xal čroļia ai)tip Acar}x. 

T&v Ncsffffdtp 8T;Xor, fļ &ci 5i* &(Aflipxiac ratpifteve 

Aco^x (88) 6 15ou(Aaro^ Ivoīrnov Kupiou 0epa7ceu6(As- 

vo( xa\ 6|AoXoYOU(jievo{* fļ $ai|A0va>v d^ 6 Somua, oi> 

xic f)lAi6vcu( S6o9xev. 

KE«. KE'. 

Sx(x. «C. rd^e jcofftcai 6 e«(5c ( [ 89] toTc ix®P<>*i 
AautS) r4> AavZ)^* xal tāds npocOelr{^ el i>.^aie/- 
^pii ix xdrrtjr rātr rov NdCaJL iu)^ xp<Jt oih- 
povrza stpbqxdixor* 

O0x oOpe? TIC £tcu)c, xa\ touxo Tcp^ to?xov, &4v 

|Ai) ^oXdCTļTai. Touto ouv XiYsi* xa\ t6v &{jikpi|Avov, 

xal |AT)6lv icpo<j5oxa)VTa TcaOsTv, iiiv fļ tou Nd6aX. 

KE«. KH'. 

St(Y. la'. Kal ūaer iļ jt^Hf r^) Toot/J* Ttra āra- 
7«7tii (Toi; Kal filtrē- Iidr J?a|iov^^ (trditiļ'» fioi. 

St£x. i6'. Kal 2»er ij 7W^ r^r raoi;^ (90), «ol 

6.rBt6ī{ae. 

'H feYT*^P^I*y^oc t6v £a(ju!>u^X oOx Av^^aiftv 
o^Toc, xa\ hk ?ro(ac 5uvd{Ji£(i)^ dvč6T), CiQTei. aPITENOTS EKAOrAI 

EI£ THN AETTEPAN TON BAUAEION. ORIGENIS ADNOTATIONES IN LIBRUM II REGUM. 

(Ex BIbliolheca Gallandiana.) CAP. V. 

V. 6. Et abiit Dāvid, et omnes viri eju$, in Jeruia- 
lem ad Jebusaum habitnniem ierram illam, Et 
dicium eat Dāvidi : Non ingredieris hue , gūta re- 
ititerunt ca'ci et claudi» 

Obsidebat Jebus Dāvid. Jebusdicebatur, quxnanc 
Jcrusalem, quando alienigenis suberat. Jobiisxi 

(SG) llcbr. Neetzar, rec/uiMi. 
(87) Siipple PajiXix'5v. 
m) Cl. I. XII, col. 99». D KE«. E'. 

StCv* C** ^ol &xrļJL$s Aavtd, 9cal adrrec ol ār^pe^ 
abrov elQ lepovackZ^ļi :tpdq zdr leCovcator, 
rdr xazoixovrxa r9jy rr\r. KaX ifi^Ori rĢAavtd* 
Oinc elceJlsi&cif Sids, ou ārtēcrtricar ol rv^Jiol 
xaX ol xca4o/. 

*£iioXi6pxct Ti)v *Ic6oi)c 6 Aaut8. lfi6ouc tt iļ vuv 

'Icpou9aXi)(A &X£Yexo, &n 6n6 dXXo9iiXouc ^v. 01 to(- (90) Il»c ailnllerina bic sunt. 
Legc £a(iou'<ļX. 4V ADNOT. IN LIB. II REGUM. 50 wy Ic^ouaaloe, cEMte^, ^ 9iX6icTa)xo^ ?ļv 6 Aaut8, A ■S'^"'' ^iclcnies, Davitlein esse paupcnim amatorcm. lou^ aMDt 06pCCeiv. '0 tt, xpaTf)mc TTļ^ Ispoujo- 
Mlļi, Tooovkov lic£ax< '^^ fitaOelvai xaxco^ tou^ Xe- 
>iii6iļfLiyoucT6 o£j(ia, d»^ xa\ v6|jm)v OioOat toI^ aOtoO 
OTpaTUtnat^ OavdTou, cf ti^ linxeCp49eiev 4veXelv 

craSor x<i*-2^ ^ n;s9J<Jr, dxricO<») ir xapaĶi^ldi^ 
tovrfoTiv ivaipeCaOco. El YAp xa\ fc|Ji(<iouv t^jv <^ux^v 
AautS, dXX^ 9C160UC xuYx4vou«t. A16 d&ouxai Trjc izor 
pk ndEVTCiiv Ti{Aiļ(, Xty4vTi«iv KuJUg tcal tvpJtd^ 
oifM skrsJMcstcu «Ic oīxor Kvplov^ ol t^v Aaut5 
06p{oavTec, <^ i^eC&Vo. 
(90*) £i}(&eiciytiov, Sti NdOatv 6 ul^c Aautt tfxT«tat subiuisepunt ad verlicein mcenium cxcos el chu- 
dos, qiii eum injiiriis obntereni. At ille copia Je- 
rusalem, tantum abfuit ut inalU afDcercl cos qiii 
corpore vlliali erani, ut el legem lulerii capiialciii 
miliiibus suis, si qaisauderet iiiierfitcre cxcuni vel 
claudum. Qu\iqu%$ enim^ inquit, percmserit Jebu- 
iteum elaudum vel ūacum^ apletur in gladio ^, id en 
inlerflcialur. Etsi ehim odio habebanl animam Da- 
Tīdis, nibiloniinus eis pajrcilum esi. Propiereu com- 
muni ab omnibus dignaiur honore,dicenlibus:C*/ati- 
dus el cascug non ingredielur in domum Domini ^^ 
qui Davidem iiijuriis prosciderunl, quibuspepercii.' 
Noianduiii quod ISaihan Olius Dāvid nascilur ci 
capieiui el acdificanli ierusalem. U porro esi Na- 4«iv NAeov, iv Tfiveaaorc 1 6 |Aax4pM)^ Aouxac. *Ott B ^^^^* lucn» i» genealogia recensei beatus Lucas. 
|iaxdpcocMaT6a&K 2oXofttuva t6v Mk(^ aCrxoo Ycvfia- 
lo^cL Ka\ ivteuOev, >iyw 8^| &ic6 tcjv {AVT)|Aoveu6iv- 
Tuv ulujv Tou AautS, 6 jikv 8i' liipo^ XiYexai Ycvea- 
loria^, 6U6C aUi2c. 

KE*. ICT*. 

ItCx. «'• (91) Kal fi7jwr č fiaaOehc ^P^C 'ACecad • 
7T ^/lol xal iJ/iTr, v/ol Sapcvtā ; Kol ^^ere «*- 
rdr, xal oiJra> Karapdadi»}' dri K0piOQ sīxey 
oOrĢ KatapacrOai zdr Aavtd. 

, "ŪTct xa\ fcvTcGO«v &(xvuTai, Cri Sicep 6 8fi6c oO 

icouT |Uy , (nrrx(i>pcl 5& y£via6ai, T:ETOitjxivai Xiys- 

TBi. 'a(ioX^Yi}tai Tofvuv, 8x1 o6x ^v Ipfov tou 0«ou iļ 

iicavdoraai^ xou 'AecadoJlcbii , xa\ ^ļ tou Icjict Xov. 

fcpCa, xa\ t6 pdUeiv aOrbv X{9otc ^^v Aautfi, Tpavcln Bcaius lanienMaiUiaeus Salomonem frairem ejusre- 
cciisct. El hinc, ez commemoraiis videlicci (lliis 
Dāvid, aliua ex alia dicilur geneatogia. 

CAP. XVI. 

V. 10. Et dixit rex ad Abes$a : Quid mihi etvoblf^ 
fihi Sera ja t El $inile «um, ei itc maledical : g^ia 
Dominus dixil ei maledicere Davidem, 

Unde el hinc osiendilur, qiioniam quod Dcus uii- 
que non facii, periniliil niliilominus Heri, ipsum 
fecisse dicilur. Gonfiieiur igiiur, non fiīisse opns 
Dei insurreciioiiem Abessaioini, el convicium Sē- 
mei, et qiiod ipse lapides in Davidem jcceril. Cla- Tspov 81 dsCKVudiv (92) 9T2{Ji\ t6 Itfti^ t6v AautS* C ^'u^ demonsiral quod dico, qiiia Dāvid inquil : 'Apē^ aifTČr dpācdai , čtš Kijpio^ 8Xpqxer aifvĢ 
čx^ īdoi tiļr Tojcelnjclr jtov , tcal ārrajcodd)cei 
fioi KCpioi: dradā , drrl rijc xazdpa^ avtov r^c 
^ ^n ^pņ rctOvji. ♦avcp^v vip , cbc o6x fipz(jx& 
Ttp ētļ xb Ytv4tievov. '0 ttoOx ^pe<JX£v , o(ix iv tvs- 
xzūa%o iR>ie?v. 

KE*. KA'. 

Ifzll' ?. Kal hedJUcsr 6 fiaaOsb^ Aavtd robc Fa- 
eatdritat:, nal eīxe a/^^ a(fTou<: - xal ol raCato- 
ritat oyx vlol IcpaiļJl elctr, dJtX fj hc tov aU 
ļiaTo<: 'Afiofifialov • xal ol vlol "lapafiJL dļAccctK 
a\fzo7q. Kal ifrļnjce SaovJL xatd^cu rob(: (93), 
kr Tfļi CnMikrai ai}xdr toh^ vloif^ ^cal lo^da, 

STf)j. Y' Eal €ĪX8 Aavtd xpdQ tcvQ raUcutirlTat^ • 
Ti Āotiļirū) {fftīr ; nal tr rlri š^Odcoļicu , teal 
eifM^csTS ritr xJLr\poroļUar Kvplov; 

STfx. 8'. KaX 8txar ainrĢ ol raCautrītai' (H)x 
icrir if^īr dpr^pujr 9eal xpvclor ļistā SaobJl^ 
xal ģiezā tov oIkov aiftov • xal oi)x icrtir iiļilr 
drl\p Oaratlkrai ēx xartbQ Icpai/ļa. Kal eīns • 
Tl {fļieī^ JUyer8f xal aonļcoi ijļūr ; 

TfiiX' ^« Kal etxor xpd<^ rdr fiacrMa • "0 drrļp, 
dc ovrerllecer il/idc (94) , xa2 iStcjļer t\na«:, 
Kal tXoylcrato iļoJicOpsvcrai iiļiā^^ d^arlco^ 
ļier airrčr^ tov ļifi iczdrat abTČr ir aarrl 
čpliļ^ 'IcpaiļJl. 

Itex. c*. Ačts ifļjur ixTā ārdpac ix T(ar vKar ab- 
••lIRcg. T,8. *«ibid. *• II Reg. XVI, 11, 12. 

(90*) Haec videniur pērli nere ad v. 14. 

(91) Confer. ci c.ip. xix, v.il, 22. 

(92) Deest 8, vel at. Siue eum maledicere^ qu\a Dominus dixil ei , ut vi- 
derel humilialionem meam^ el reddel mihi Dominus 
bona, pro maledictione illius in hac die usurpata ^°. 
Manifesluro esi eniro non placuisse DcoquodGcbai. 
Porro quod ei non placebal, non uUque ficri jus* 
sissel. 

CAP. xxr. 

V. 2. El vocavil rex Dāvid GabaonilaSj el dixil ad 
eos ; el CabaoniKe non fdii Isruel sunt, $ed €X 
sangnine AmoTfh<ei : et filii īsrael juraverant eis, 
Et qua^sivit Saul percutere eos^ propterea qucx* 
zelabanl filios (Israel) el Jūda, 

V. 5. Et dizil Dāvid ad Cabaonitas : Quid faciam 
vobis 1 Et in quo placabo^ et benedicetis hairediia- 
lem Domini f 

V. 4. Et dixerunl ei Gabaonila ; Non eil nobis ar- 
genlum et aurum eum Saul, el eum domo ejvs^ 
et non esi nobis vir inlerficere ex omni Iracl, Et 
dixu : Quid vos dicitis^ el faciam vvbis ? 

V. 5. Et dixerunt ad regem : Vir qui consummaril 
nos^ et persecutus est itOs, el cogitavit perdere nos, 
e medio tollemus euni, ut non stel ipse in omni tev" 
mino īsrael. 

Y. 6. Dale nobis septem viros ex fiUis ejus^ el pla» m) LcjrcauTou;. Mox 'li^caf,^ xa\ lou5z 
(9iJ Ccd. AIcIm iv'^l**»' 51 SUPPLEMENTUM AD ORIGENIS EXEGET1GA. 5« cabimus eo» Domino tu eolle Saul^ eleetoi Domino. A tov, xal kļiJLčuroļtsr (96) aOrobc r4> Kvpiifi er V. 8. Et accepit rex duoi filioi Respha filia Aia 
coneubince Saulii^ quoi peperit Sauli ^ Ermothi 
et hlemphiboithe ; et guingue filios Merob (tļim 
Saulf quoi peperit Etdrietlilio BeruHi Moulathtttt* ^iX' ^'' ^^ iJUtCer č ficuTuXsb(: robi: dvo vlob^ 
'Pecr^ā^ 6vyazpdQ *KCā X(iXX(vir{<: £aovjl , o^ 
irexe rĢ laoifJi , rdr *Epļitd6l xal r6r Msļipt- 
CocOk^ xal roi/c ^^vrs vlobĢ r^c Mspd€ Ovļa- 
tpd^ Saoi)J. , ot^c i^BX8 zĢ "Ecdpi^^ vlĢ Bep- 
^XXl tĢ MoovJlaSL 

£t(X. O*. Kal JkdidKer ahrch^ ir x^P^^ ^^ raēatj^ 
ritSir • xal k^Uacar (97) abtob^ tr r^ ^pet 
krartlor Kvplovm 

El iv Tcp C4^<}> 'TOU l9pa^X xa\ xou *Iou6a 6 

£aouX TOu( ra6auovČTa^dveXeTv l'KVļ[tipt\^t , {as6* &v 

<ruv6iļxac ^Tcot^aaTo ItjooO^ 6 tou Nauiļ , xa\ icol^ 6 

Xa6c , xa\ 5i(3i touto ^ttc^ tou Iou>uX dvT)pi6i)9av, ot 

&ic6 Tcijv 6uYaxžp€t)V aOxoO YeYevvi)(iivoi * x(vof ivcx£v 

oux ai 9uXa{ claiv iv aiTCaig, dXX* ol |jiTļ$iv T;d:xr|X6- 

Nisi si qiiis dicat. Saulēm regetn non poiuisse ad- '' ztq S(xy)v fis$(uxa Ji ; ToOro ^dp A5txov. nXi]v ei (if) V. 9. Et dedit eoi tu manibui Gabaonitarum : et 
placaverunt eot in monle coram Domino, 

Si in zelo Israel et Jūda Saul Gabaonitas perdere 
•iggressus est^guibuscumrcedera inierai iesus filius 
Nāve, et universus populus; et propierea septein 
Saulis ftlio$ susiuleruni, qui a filiabus ejus nali 
fuerant : cur ipsae tribus noii suni in culpa, sed qui 
nibil Ijcserant poenas luunt?IIoc enimfnjusium esi. versari et Israeliiis et tribui Jūda, nec solvere fce- 
dera patruni cum Gabaonitis inita. Ego vēro ad* 
derein istis et hoc : Divinx dispensationis fuisse, 
iit gēnus Saul universum interiret, quautuin susplcio 
4*sse poierat, ul aliquando sibi regiam «lignilatein 
nsserere niteretur, ac propterea In Davidem exsur- 
geret, ejusque liberos. lllud vēro : Ingolarunt eot 
Cabaonitce coram Domino in monte^ posituin est 
pro, inierfectos non sepelicrunt, sed sivenint jacere 
snb soleni. Et di$soluti iunl^ inqult, et tulit eot Dan 
filiut Joa ex nepotibut giganlum^. Quod omnino 
significat, eos qui soli expositi erant accepisse gi- 
ganteiu, et absiulisse dissolutos jan) a solari x$tu. xiq cficoi, SaouX ļoL^Ckia, ovca d5uvxTCtf( ^X^(v &vTt- 
OT^vai xa\ T0?( 1 jfraT)X{Tai( xal xļļ 9uX?ļ lou6a , xa\ 
|Ai) Xujat xd( 9uv6y]xa( xa>v 7caxipcDV, xdc tzph^ 
xouc ra6aa>vCxa^. *EYcb Bl 77pocr6o{{ATļv &v xouxoi( 
x4 • Tou 6eou olxovo{Ji(ac clvai x6 fivo^ xoy SaouX 
&vaX(i)OTivai ^av, Sjov OTcioTrceue icu)icoxe dvxt'7roi£?- 
a6at xou ^aiXixou d^iiu(iaxoc, Bi6l xe xouxo iirava^rf^- 
OEaOai xcp AautS, xa\ xot( xouxou izaiaL Th Sk 'EĶfiMa" 
crar aircoi;^ ol raCoMrĪTcu krartlor Kvplov tr r^ 
6()Bi^ 4vx\ xou , *Avaipe0^vxac o^^^ £6a^ļ;av, dtXX' tla^ 
oav ^rSb x6v fļXiov KcTcrOai. *E^eA{f&t\car ^ ^tļal, 
Ktū iJLaCsr aitzoij^ Adr vIčģ 'iojA rcor cUoļtfrcjr 
TOrt^ X^pirr<jjr. ndvx(o^ -nou pouXexai Xi')fciv, oxt xouc 
^ 6irt x6v fļXtov xcOivxac Xa6wv 6 ^C^a? , dvsCXexo 
ixXeXuļji£vouc ffii\ 0«6 XTic ^)XiaxTļc 9Xoy^c« 

'0 X<$YOC. * xaxd xobc ra6aa)v{xac, dļfvcoOTOc xa(^ 
i(iXTjxev el [i^ atou ^e efTOojiev, 5xi <ļvCxa txd6tļ- 
TO iv Ta^tk xou 7:oXeļji£7v , xa\ ixpo7nujaxo xou^ dX- 
Xo90Xouc 6 SaouX, xa\ dit([)X£(je iiex' a0xcljv xa\ xou«; 
ra6a(ovCxa(. Ka\ iaxt x66t^TT){ia iv xpiaxo<rx(5) 8eu- 
x^p<ļ) xa\ xptaxo(Jxtļ) xp£xco dpiOftcļ^ xTic wpti>XTļc ?«- 
Jiifi^a^, xa\ xptaxoaxcJ) i6M{xC|i- Ev8a <ptļ(j( • Kal 
ijeoJUļisi xt)x^p ūtdrrac t(A)q kx6poh(: aifzov^ xa\ 
x4 i5ļc. *0 5i U^ti x6 fTļx6v, xoux4 iaxt " 2aojX 
ļj8(xTj<j€ xax' auxoij xal ix xou otxou auxou T€Yivrj- 
xat ^ ix5£xT;(Jtc 'ctjc d6ix£a5 ļ iul 'Itļffouv. 

O0x d6txouvxat 6i ffuvavatpouix£voi xcuv (98) iv 
dpxtļ ol i5 ixe(voo x6 etvat Xax<5vxec • o6ev ydp l(Jxe 
unde eistantiam babuerunt, inde ul non eistarcnl D x6 elvai, ivxeuOev x6 |iiļ clvai ix^vxec* el U xivo( 
accipicntes : si aliquo bono per se ipsi digni eraul, dYaOoO Si* iauxou^ ^vav dļtot , OTcepvv xouio koju- 
iihid postea consecuti. C^Iievoi. Ratio Gabaonitanini obscura niansil : nisi Torte dī- 
camus, quod quando mancbaliuGabee ut bellum ge- 
rcret, ct In fugani vertitalienigenas Saul, perdiderlt 
cum lUis eilam Gabaonitas. Eistat porro narratio 
in triceslmo secundo,etiriceslmo lertio numero(95) 
priorisRegni, et In trlcesimo septimo, ubl dicit : Et 
bellabat in circuitu omnet inimieos luos ^Setc.Quod 
autem lltiera alt, bune babet &ensum : Saul injuste 
conira eum egli ; ct ex doroo illius facta esrultlo 
ifijurlx vel pro Ješu. 

Non aflieiuntur vēro Injurla sublati cum prlnclpio 
suo II qui ab lllo exstantlam suam consecuti suni; «a I Reg. XXI, 10. ** 1 Rog. XIV, 47. (95) Atlcnde jain a tcmporlbus OrigenU divisio 
nein sarri icxt%is. 
(90) Lege i$TļXidJo;iev, ct vcrtc insolabimus. [97) *EST)X(affav, ut infra et in cod. Alex. 

[98) Forie ziĻ, Mox videtur legendum ia^snu S3 ADNOT. IN LIB. lU REGUH. Li flPirENOTS EKAOrAI 

EIS THN TPITRN TON BAZIAEION. ORIGENIS ADNOTATIONES IN LIBRUM III REGUM. (Ex Bibliolheci Gallandiana.) Zt(y. if. Kal Idob ļisrā cov lepist vld^ rripa^ 
vIA^ tov iBļtBt k% BctāovpsiļA. Kol abrbt: otar^ 
flfidaatd ļu nardpar čdtrnipdr r^ i^pģ fļ 
ixop€vdļaļir eķ napeļi€oJUu:^ xaX abtd^ xari&q 
cic āxdrT7io'lr ļiov bIq tčr lopdārTir^ xal &jW' 
cra abrifi ir Kvpiifi , JUfur • El OarazdHTio av* 
tčr irfioļjīpalĢ, 

St(X* ^* ^^ ^ M d$6JiS)(r7ļQ (tijtdr^ Stš āriip 
co<pd^ 8Ī oi/f xal TTCiV^ d xoiiio'€tĢ a\)rĢ * xai 
oif xardĶti^ riņr^ xoJ.iar abzov kr elpifļv^ elc 
ņSov. 

ZijTclTOt, mb^ 6 Aaut6 zĢ ££(a^ 9UYx^p4^ACt 
Tapax£ktCtxai xĢ £oXo{JUi)vxi &veXe7v a^x6v, &{xvT;a(- 

ouT^». Tl ^icoT* ouv Taura oOxci>c (!)xovo{ji^Ot) ; £o- 

96^ ci>v 6 AautS ^TcCoraTO , Sri oOie t6v £s(Aet £0X0- 

(liiiv Idmt Cļļv 8^ei t^c ^raivaatdaecDC ' (I>C Y<3ip ^lob B 

pa7iX(xou d^ia>|A3TOC (tiXXei izBpi xr[q ļaaOsiaļ (Jid- 

^eoOai %t^ £oXo(ici>VTi * oCte t6v 1(d46, c2>c &xt6c ttjc 

xou Aaut$ Y^I^^C ^k ^9(Xča t6v uE6v xou Aautfi 

jcsraTT^aavTa * (b^ &veX6vTa toCvuv xa\ t6v '1(0^6, 

auyxa(A6vxa 51 Tq> icatpl iv iroXXorc ?roXi{xoic xa\ 

KaTopOcjoavra. TaGxa icpolScljv 6 Aaut8 , ?cpoXa6(i)v 

ScaTArTCt Ttp SdXo(iči>vxi icoiTļaai , & xa\ &9* iauTou 

SoXofii<iv ^vT(i)( iicoki, tv\ Srav &vaipeO(i)ffiv On* 

aOtOU, TOUTČOtl TOU 2)oXo|Aa>VTO^ , ol 7cpoeipY)(Aivoi, 

ouyYvu>|i,tļv ax!l ^ SoXo{jui>v , fl>^ ?caxpix6v PouXTļ{Aa 

icXi)pcoasc, xa\ o6x aOT^^ &9* iauroO xaT' auicijv xi- 

vrfitl^. 

RE«. lE'. 

Et(x. xy'. IJ4f^r ir naipiļ roB T^ļp^ic isiolr\cer 
'AcrA rO xon\pčr (99), «oi ixčrece zoh^ xčdc^ C 

IIa>c voTļT&v , ILti^ ^ r4> fuupĢ tov T^ipcjc 
ixolf\aBr 'AcrA rd ^orf]p^, xa2 i^črscs roifĢ x<5' 
^oc a^ov ; Daoiorepov xa\ touto tcIjv napaleuto^ 
jiinjr ii p{6Xoc W^ev. '£*• )idp r|j āfiļbHTtlņ ab- 

rpot/c.*'Eycii tt fiuoTv OdTepov 0^oXa{JL6dv(i) , ļ touc 
IfctL'&tlc xexpT)(Aivou^ xa\ {MiļnraveCatc xXii0^vat la- 
Tpou^ , fļ 3x1 {Jidvoc^ fcicCffTCUffe xoU faxpo?c , 'rtļv cķ 
T^v B(^ oOx Sx(ov iX77C5a. 01 ydLp eOas6e(7 xoff{AOu- 
jjievoi xixpT)VTai ļ*^ toIc laxpoTc cli^ Oi»upYoķ tou 
Ikou, elfidre^, 3xi xa\ -rfļv taTpixi]v femor^ļitiv a6xb« 

^ II Paral. x?i, 12. 

(99) "E^oltic^ *Acā rd xon\p^y, llsrc niispiam 
alibiexstaol.Quinduu8 lameDscribU^ iualcaaifivi8b« CAP. II. 

V. 8. El eece Ueum Sēmei fiUut Cera, fiUus Jcniei 
de Bathurim, lp$equoque maledixit me maledicllo* 
nem dolarotam, in die gua ibam m eaitra, ei ipse 
de$eendH in oecunum meum ad Jordanem, el ju- 
ravi ei in Domino^ dicens : Si occidam eum in 
gladio. 

V. 9. Elnon immunem faciai eum,quia vir snjnens 
e$ /K, el eognošces qum facie% ei : el non deduces 
canitiem eju$ in pace ad in[ero$. 

Qiiaprilur quonioJo Dāvid, qui Scmci iiiilulserat, 
niaridct Salomoni ut inlcrflciai eum, ipse qui iiiju- 
riarum memor non erat, sed hcnignus, iteroquc 
Joabum qui secum laboraverat. Gurnam ergo haec 
ita ordinaia sunt? Dāvid qu!ppe sapiens sciebal, 
quod neque Seroeium Saloroon vivere sineret, metu 
rebellionis; lanquam enim pro regia digniiatc dc 
regno com Salomone pugnalurus erat ; neque Joa- 
bum, quippe qui centra Davidis senlentiam in re- 
gem filium Davidis consiiluerat, velut proinde eum 
qui Joabum (1) sustulerit, sed cuiti paire in multis 
bellis laboraveril ei victor eistiterii. U«c praevidens 
Dāvid, praveniens niandal Salomoni ot faciai, quae 
eiiam ez aeipso Saiomon omnino fecisset. Ut eum 
sublaiiessenlabillo» idesi Salomone, viri prasdicfi, 
veniam haberel Saiomon, tanquam qui paiernam 
voluntatem implessei, einon ipse ex seipsoadversus 
eos molus fuisset. 

CAP. XV. 

V. 25. Verumlamen m lempore tenectulit fecil Asa 
malum, el infirmatus etl pede» $uos. 

Quomodo inielltgendum esi : Verumlamen in 
tempore geneelutit fecil A$a malum, el infirmaius 
e$i pedet tuoi f CIarius id quoque Paralipomenon 
liberedocuit. In infirmilale mm 1 ua, i nqu i i, non 
requi$ivil Dominum, sed medicos ^'. Ego veru de 
duobus alierutrum suppono, vel advocaios fuissc 
medicos qui incanialionibus et praestigiis utelian- 
tur ; vel solis fidem adhibuisse medicis, non lia- 
bentem in Deuni spem. Qiii enim religione suni 
pnediti, niunlur qnidem medicis lanquam minislris 
De'u scieniesquod el medicam scieniiani ipse largi- Asnni, eo quod angariaverit discipulos sapienlum. 
(. (i) Forlc Abuer ek 111 Rcg. 111. &5 SUPPLEMENTUM AD ORIGENIS EXEGETICA. 56 

tiis esi liominibos, gaemadmoiiiiin ec reliqiia8, her- A K(ux€ toTc AvOfM^^Tiot^, &9nep 8ij xal tA^ fiOoc , xa\ bas qiioqiie ipse de ierra geriniiiare eilixiu Scitmt 
lainen niliilominiis, niliil posse medicoriim ariem 
Deo nolenie,! sed taiiium posse, qiianiiim Dens 
vilk. Jeroboanii porro doiiiiis oninimoduin inieri- 
iiiin siisiinuii jiixta prsdiciionein Achi.'e Siloniiae. 
Percugsit nanique, ail, Daasa rex Uraei tolam do- 
mumJeroboam^ et non reliquU omnem spiraihnem 
in Jeroboam^ donee funditus perdtret ipse omnes, 
ļuzta verbum Domini, quod loeutut e$t in manu 
servi $ui Aclīias Silonitte ^'. Eadem passus cst Baasa 
qiioque. Eamdein enim el isle impietaiem el iiii- 
qiiil;iteiii amplesus esi, l]elaqiie ejiis filius a Zain* 
bri vnliiiis accepil. Isle vēro secuiidum prxdiclio- 
iicm faciani, iieriim oiniiem Baasae dissolvii do- Tic PorAva? aO-ci^ ix Tt^c tt)^ pXa9TTiaat icpoažta- 
(cv. *1 Jaffi ^k b[uaq , oic oOd^v eo^uei toiv la^pcijv ^ 
'ct/Yr\ , {A^ pouXo{&ivou 6eou AXXA TorauTa Suvatai, 
ooot auT6c pouXexai. Tou tk *l£po6oA{A 6 oIxoc Tijv 
?cav(i)XsOpCav UTdjietvs xax4 Ti)v irpdļ&j^atv 'Axi3 
ToO It)Xci)vCtou. ^ExdtcLĶe ^Ap, ^Tļffl , Baaaā fitun- 
A8hQ 'lepaiiA dJior zdr oĪKor 'Ispoēoāļi, xal oifx 
{f^eJUlstezo xācar Jtroiļr ir r<p lepoCoaļi^ iu^ 
Tov eļcloOpevcm aurdr adrrcL^ , wizit rd ^>rijia 
Kvplov h LldA,r\cer kr x«</?l tov CovJiov abtov 
*AxtA TOV Sf\JicjrlTov. Tau^a $^ xa\ Baaak TrČTcovOe. 
Tt]v y3cp auxi]v xa\ ouioc dcjiSeiav xa\ 9capavo(ji(av 
'fļffT^djaTO. Ka\ *HXa $& 6 toutou iralc napA Za{A6p\ 
feW5axo tiļv 7rXT;Yļv. Outo^ Bl xaxk xfyf Yey£VTj|iivTļv inuin. Ciiiii populus Zaiiibri regem creassei, obses- ^ r.ftčppiifsiv ir(iXtv Tt6c^za x6v toO BaaffA xaTiXu sus Zambri domuni in qiia degebal coiiibussil, et 
(um illa exusiiis oppeiiil. Ex bis porro docemur, 
i'os qiii eaileiii vivuiil praviiaie, Dominum Deuin 
aliuiii per aliuin punire, et tradere iiequiori iie- 
quam» quasi quibiisdam cariiificibus utenlcm illis. Qiioniam vēro nonnulli qiiaerunl, undenam Sa- 
marilae banc appellalionem babuerint, ex propo- 
sila bibioria boc addiscere proniim est. Acguitivit 
eiiim, inqiiil, Zambri montem Semeron a Semmer 
domino ejui argento duum lalentorumf et (BdificavU 
montem, el appellavit nomen eju$ montis, guem mdi- 9£V oIxov. Tou & Xaou t6v Za{A6p\ x£(potov^jav- 
xoc PaaiXia, '7coXiopxou{jievo{ 6 Za{ji6p\ t6v oIxov lv 
(|> $ifļYev &včupTļ9e, xa\ ouv &xč(v({) xauOe\c TeTeXcu- 
Tt\Yz, At$a9x6{u6a tl SiA tojtcov ^(u7c» ^^C tou( ico- 
VTjp^L ouCcuvToc 5t* dXX^X(i)v 6Ae9icto;c xoXdC6i ^e^» 
xa\ T(j^ 7covT]poxip<{i t6v 7:o>n;p6v icapaSCScoffcv, ol^v 
Tīfft 5rļ{A{oic x£XpTļ{Jiivoc auToIc. 

^icsi5i) 5č Tivec C^liEOuai, ^60£V ol SxfA3pe?Tai 
T^v^e T^jv atpoffT)yopCav I7xif2xaaiv, lx ttjc atpox£:ļii- 
V7)c IffTOpCa^ TouTO {laOsiv eOueTi^. ^ExTiļcaro TfAp, 
9T]a\, ZoļiSpl rd 6po(; xb ZeļdfHtir xaph Sejiļiiip 
TOV Kvpiov avTov čvo Tculdrrdnr dpfvplov , xal 
4>xodčļirice TČ čpoĢ, xal kxsxdXsce Td Crojia ab- pcaverat^ de nomine Semmer domini monlis^ Sēme- ^ tov 6povq ov 4>xodčjiirļcert i:cl tĢ drčpari Seļiļifip 
Ton ^^. Ex luoiite civilas Samaria dicla esi. Sama- tov xvplov tov čpov^, leļdpiMir, *Aic6 31 toj 'ipouc ria porro esi, quae nuiie Sebaste vocaliir. Ibi eral 
regia decem iribuum. Ai decem iribtibus in ca- 
plivilaiein abduclis, et terra illa cflecla deserla ; 
translali suni quidam de orienlalibus parlibus in 
ca oppida ab Assyrioruro regibus. īsti ergo a Sa- 
maria dicii suni Saiuariue. 

llis de Zambri narralis, ad Jūdam iraiisiil, ei 
admirāļus esi Josapbatum. Iiilcr alia iiiquil,wpsum 
fecisse guod rectnm erat coram Domino ^". Queslus 
lamen est de eo, quod iioii abstuieril cuUum qui 
in locis edilis excrcebalur; quiu et Acbabi aflini- 
lalein amplexalus sit. II;ec porro luculcniius Pāra ļ Tz6U^ £a(Adpeta. £3[xipeia 5i &9tiv i\ vuv Zt^aTC^ 
7tpo(jaYopeuoļi£vT;. 'Ev aOiļļ 51 ?ļv tcjv 5b>5sxa (i) 
9uXcii}v tA ļaaO^iOL. 'Eļav5pano5i(T6eiff(t>v 51 xčuv 5£xa 
9uX(ii)v , xa\ x^c V^i ixe(vT)c ip^jAOu yty&vn[iiyi\q, 
(iCTČaTTjadv tivoc &x tcjv itocuv jiepčljv el( &xeCvac xdc 
7c6Xeic Tijv. *A(TJup{(i)v ot pa(TiXe?c* Ouxoi 5ž ix xt;c 
Saiiape^ac (!)vo(JidjOr^jav SafiapeiTai. 

Tauta u£p\ TOU Za{ji6p\ £lpT|Xci)c , fcul t6v 'Io'j5av 
{jieT^6T), xa\ T£8au{iax£ t6v Ituaa^dT. *EvtoI; &XXoec 
£97; avTČr TČ eifOši^ er(i>:itx)r Kvplov :C£Jion}xerat. 
'EjJiž[x<ļ/aTO 5k tl)€ Tiļv lv ToT; u'|tjXoIc >axp£tav {xtj 
traudavTa, 4XX4 xa\ tou *Axai6 t^v <j\)y^htia^t 
&a7caad(t£vov. TauTa 51 aa^žcrcEpov tcjv īlapa- lipomenon libcr edocuit, Ciijiis rei gralia clqui Iii- D J^i^oļiirur lij ^16X0; i5{5a$£v. Ou 5i) x^piv xal 6 sturiain conscripsil, ad illuin nos remisit. 

Terlius regnal Baasa in Israel. Nabnt enim lilio 
Jeroboam regnaule post patrem, interlicilur abco, 
vi ipsc regiium usurpavii. Gura.* porro fuil hisloriaB 
auciori narraiiii ea qusc in viia Asa obvcnerant, in 
nicdium proferre Baasx personām. Ac deinceps 
cum byperbalo procedil narralio. In libris Rtfgiim 
non affertur Jeroboami niors, sed in sccuiido Pa- 
ralipomenon babciur, quod penecuius ett Abia post 
Jeroboam, et pra^ripmt ab Hlo civilalcs hunc et Ti)v IdTopCav ffuYYeTfP*9^C eU lx££viiv ^)jjwlc Tcapi- 

(3) Tp(TO( (jlIv pa<jiX£U£i Baaad in\ *I(7paV)X. Tou 
Ydp Na6dT ulou 'l£po6od(Ji ^aac^fuaavtof iietd t6v 
TcaTČpa , dTcoxT££vfiTat utu' auTOu • aur^c 51 Ti;v ^a- 
aiX£{av 69^pita9£v. *Eanou5a9£ ol 6 ljT0pi0Ypd9o; 
Ti lv T^ Ct*>^ 'Pow 'Adi Tftvv^juva XiYwv, 7cap£ia- 
£V£YX£iv TOU Boaaa icp^acoicou. Ka\ Xom6v {A£0* uic£p- 
6aT0u Yiyov£v <ļ l5^Ytļa'c. 'Ev Tai? BactJUlatĢ ļilv 
oux e{A9ip£Tai 6 OdvaTo^ tou *l£po6odjjf lv 51 tt, 
o£UTip^ Tcuv nap(Ll6t:con€rwr i:£pidx^'^^^' ^^ ^^*~ ** III Uug. \v, ^ii). ''' 111 Uci:. \vi,til. « II Paral. xx. 
(2) liy.2. (j) ilxc scquculcs vcrsus rc9ļ>iciuiit. 57 fNARRATIONES IN JOB. ^ 

K8if,iĶtr *AfftA i5jr/<rw 'lepoeoiiļš , xal stpoKoreJd- A hane : el mn habnit facuUaim Jerohomn amptius 
6 'to xap' aOrov xdJistc nļrds xai njr^fi- xal oint omne$ d\e$ Abia, el pērcuuH eum Domlnuā^ ēt wi#r- 
iJZ'^ ltrx^ 'hpoMkļi, iri xdcra^ rāĢ ^fļjiipac <«•« «< ^ '• 
*A6iāt wA i^droĶer aifTČr Kīipio^t tuU štsJUv» 

(4) *E6a9(Xcu9tv Itepoc Za[A6p\ lv l<xpai)X Itt) c6'. 
Cc kotItct) 6^ Tou XaoO iooXiopxouvTOf Tijv ra6aii>8 
t^v Thiv d>Xo7uXci)V, ČL^iTzpAzTi^o^ oiv T^c SuvdfAeoK. 
'0 fČLp iTcpo^ Za{Ji6p\ 6 &veXci>v t6v 'Ha^c (ic- 
Ouovra iv Tļļ Oepadfc, TupavviKuic ^ffiXcuffat aicou- 
Siao^, iaurdv auv %tļ ķoLaikiTuķ otx(^ nupTR>X^aac 
dveHev. 

(5) ^OSe icpciiTov Sa{idpetav xaXfiI tcu^ t^icouc t&v 
<£xa 9uX(i>v. £iļ{uui>t£ov ouv, 6x1 ai 6čxa 9uXa\ ixa- 
Aouvro *l9pai)X, xa\ 6 xaxotxou(Jievo{ dīC auToiv t6- 
TOc Sajidpeia fcxaX£rTo. •Txxo^ 6fe paddeOci •Axa46 ^ bamr Saniaria. S«xlu8 porro regiial Aclīaab siiper RegnaTīt alius Zambri in Israel annos xii, qui 
consiiiutus fuii a populo obsidunte Gabaoih alieni- 
genaruro, cum esaec iniperaior eierciiiis. Aliiia 
eiiim Zambri, qui interfecii Hela ebriuin in Tber^i, 
eum iyrannice regnare voluisset, seipsumuiiacum 
domo regia succeiiso igne occidiu 

Hic primiim Samariam appeltai loca dccem tri- 
buiim. Adveriendiim igiiur, qiiod decem tribiis vo- 
caliaiitur Israel, et ločus ab ipsis inbabtialus dice- Israel annos xxii. 

CAP. XIX. 
V. 6. Et eonver$ttā dormivU. 

Y. 7. El couversns eit angelus Domini ex necundo^ 
et tetiyU fiim, et dixil ei : Surge^ eomede. 

Et coitreriics, inquil, dormivit. Et eonver»u$ e$t 
Angelu$ Domini ex tecundo^ et teligit eum. Facile 
socieiaies qu»dam virtulum erant miiīislranliuui 
proplieiae congruentem escam ; lioniini nempe qui 
recedebat ab humanis rebus, el digno qui a lalibus 
edorereuir, ut poslea audire possei, Siir^e et co- 
mede^ inveiiirelque ad capul iiieffabilia niysieria, 
quorum siiiginea placcnla lypus eral : qna cliani 
^cutepov xaxk x^ tou &yy^aou icp^oraļiv (AeTaXa{Ji- ^ iierum juxia angeli prxc<*plum vescilur, dicenlis : 
6«vei, siic^vT^* 'Afckrra, g^dre , ču xoXlii dxd Surge^ eomede^ guia muUum ab$ te iier *•. Panei 
cov iļ čSd^. 'ApTou^ {A^v ouv xcj> icpot E9epov T(j> igilur uiane ferebant ad lleliani corvi : quoi1 non 
*HX£^ oE y(6pax£^ • &vdtXoyov toI^ XeXaX7]{jiivoi( 07c6 abiudil ab iis qiiae dicla suni nobis a Domino Deo 
KupCou66e6cļ|Aa>v' xpia$iT6$£CXTļCf icapanXT]<x((i)^ noslro-: carnes vēro posi uierldiem : liaud alilcr 
t6 '8) * npd^ kcraipor idecSe npia. 2lqiie illud: Ad vesperam comedeti$ earne$ '*. Zzir. C- iM šx^Tpsj[rer 6 ā^jeJo^ Kvptov Ik 
oevtipov^ nal f(ifazo aiftov , xal eīner aijzip * 
'ArdaTf\dt^ ydxe. 

(6) Ktū ixiorpi^ra^, 9T;a\v, ^xof/ii}^. Kal kni^ 

crptjfrsr d AfT^Jloc Kvptov ix devzipov, x{mI iļ'^ato 

ainov, Td^^ SuvdfAecov au{A6oXoc (7) ^jav 5iaxovou- 

(iivci>v icpof^Tn icpčicouffav Tpo9^v* Tcp &vaxti>poOvxi 

dic6 Tcov &v6pct)7c{v(i)V, xa\ ^{^ Tīļc &ic6 tuiv toioOtcuv 

6t&i9xaXCac, Tva (uxd Taura &xou3ai $uvT)0|ļ, *Ard- 

oTfiSt^ xal pdf€, xa\ eOptļ izph^ xe9aXTļc d^^^TjTa 

(AUTC^pia, (S)v 6Xup£TTjc iYxpu9(ac tO-toc Iļv • o5 xa\ aPirENOTI ESHrHTIKA 

EII TON IflB. ORIGENIS £NARRATIONES IN JOB. (El Bibliolheca Gallandiana.) KE*. A'. D CAP. I. 

{S) Xt{x- i'. Mcri; x£piippaĶ(tc tA šĶu) ahtov; V. 10. Non tu cireummumiti exleriora ejus? 

n^£v oT^;, OTi 7CČ9paxTai; Outo^ d drrldixo^ Unde scis, quod niuuilus fueril? īsie adversarim 

i^fuar č did6oJLoQ d}^ Xi(ar Cifvdļiero^ ^epiJiope^fS' noster diabolut, tanguam leo rugiens cireumit, qua'^ 

*•• II Paral. xiii, 19, «0. *• III Reg. xix, 7. •• Exod. xvi, 12. (i) Vide II! Rcg. XVI, 23 ct 18, 

(5) Ms. in mari^ine cf*. 

(6) llxc forle Tlieodoreli sioU (7) Forle <iujJi6oXoi. 

(8) Forle to». El Paulo aule, tou 6£oii« 

(9) Ei cod. Vcn. 538 5!» SUPPLEMCNTUM AD ORIGENIS EXEGETIGA. 60 

fffis (leglulire aUquem ■*. Veiiit ergo el circa Job, A roi^ ļrļtiaif nazMtuTir ttra. ^IIXOev oSv xa\ mpl voleiis cadem facere. Postea accepta faculuie, baec 
Tecii. SeJ qiiia omnia circummuuiia eranl (sic enim 
repiilavil ex eo qiiod proliibitus fuit) ; cuin veliet 
perficere ea qiiae de Jobo eranl, iiiquit : Tu drcum" 
tnunitti intertora ejus tt exieriora ejus ". Uoiverse 
igiiur, qua&eiiU8 iion traditur diabolo,r« circummu- 
tiiilu 

V. 18. Adhuc Itlo loquenle. atiui nundui adest, Hi" 
ceHtJobo : FUiis luii ei filiabut tuU comedeniibui 
ei bibentibuSf apud fratrem tuum teniorem ; V. !9. Repentē ventus wagnu$ MupenenU e de$erio, 
et leiiuH qualNor aiignios domui, el ceeidU domus 
nu per filiolos /tios, et moriui $nnt» Evaii autem ego 
tolus, et veni ul renunliarem tibi, 

Cainelos esse fecil in potestaic equituin, asiņos 
el jūga boiiin in poiestaie caplivantium , oves o- 
dio babiiit* Propterea ignem siiper ipsas deduxii. 
Qiiin eiiam liberis iiisidias siruiit, lempus qiixre- 
bat eos perdeiidL Si invenissel legeiues, domnm 
iiiique non leligissei, neqiie locuiii haluīissei illos 
iiiterfidendi. Si invenissel orationi vacanles , nihil 
poliīisset conlra eos facere. Sed quia opporiunila- 
lem reperil, pnevaliiit. Cnjusmodi igilnr lempus 
erai? Ebrieias erat, convivium erai. Quo<l venlus 
angulos domus teligeril ; scilo quod In angulorum 
pl:iieis bypocrllx siantes oranl. Quicuuque vēro 
non esi higressns reclam viam, angulisuliuir. Laius 
auiem angulus, esi mulla ac dissoluia improbilas* 

CAP. II. 

V. %. Et dixit Dominus diabolo : Unde tu venis f 

Prospiciebai Deus, ul confiisus defaiigarelur Sa- 
tanas. Quando aulem inlerrugans novil insensibileai 
osse, tunc malefacienlero arguil, sicui argueral 
Cainuni. 

V. 9. Tempore autem proeedente, dixH ei uxor ejus. 

Vide maliiiam. Cum mullom lempus praelCrissei, 
lunc im|»etil. Tunc enim maxime virlule infirmalur. 
Duo eraiii qu« infirmiorem facerenl : lum quia fe- 
rendo languidior reddebalur diulurnilaie Icmporis, 
tum quia niagis dcspondebal animum. Et paulo post : B Xa6u>v l^oCocv, TauTai 9ccico£i}xc. Ka\ die icdvra ice- 

piiKfppay\U^KL ^v, xa\ taura vo^aa^ kx tou xcxb>Xu- 

o6ai* pouX6(i£voc noieTv Td( icepl tou 1cii6, cItcs* £h 

X€ptippaĶ(M^ tā hrtj aiftov xaitit iļut abtov. Ddcv- 

za ouv &9* 8oov o6 dfSotai %iĻ &a6dXi|>9 ci) *epU» 

PpaĶiK. 

St. iTļ'. 'VriToihovJUsJtovrtoc^ &XloĢdYreJoc(\^) 
JUfbiv tĢ IM' Tiir vUar cov xaX ztar Bv^azi- 
piar cov kcBičrtiinr xaX Kvrčrzior^ xapā tip d^&l- 
(pip aitratr tĢ xpec€vtiļHp^ 

St. iXf. ^Eļalprrļc xrevjia fiijn ixrļJlOer tx r^c 
ipifiļtoVf xiū f^iķato t(ar teccdpitir pjriar trj^ 
oUlii^f x<ū i^ecer iļ obcla ixl tā xcudla cov^ 
xa\ iteJteOTirļcrar. ^Ecrthdf{r či tjw ļu^ro^^ ntd- 
ijAdor tov &3tayjwXcU coi. 

(11) T3ec (a^v oSv xa{x^Xouc 7reicoCTļxe ^evčoOai 6ic& 

touc Enne?;, tou( Cvouc ^ xa\ 'zk C^u^p) '^^^ P^^ 

0i:6 Tou( aix(AaXci>T(CovTac* Td( ^p66aTa 51 l(A(ff£i. 

Atd[ TouTo ^p līC adzk xaT^YaYtv. *AXXd[ xa\ toi^ 

ulo7{ i7ce6ouXcu9s, xaip6v i^^Tti tou aOtou^ &ir>X£- 

ffji. El eļpf)X£i &vaYiv(i>axovTaf, oOx Sv f^^To tt;^ 

olx{ac» oOSi T^irov et^e toO aOtou^ &7:oxTe?vai. Ei 

eOp^X£i icpo9euxo(Aivo\;c, o&5kv f;6uvaT0 Tcoīrļffai xaT* 

aOTČLv. *AXX* &T£ (li) etipev £Oxatp(av, f9xvje. Ilofo^ 

ouv 6 xaip6c ; MdOtj Iļv, oujji^atov Iļv. T6, Ttjv yuh 

vuijv TTļc olxCa^ &(}^aa6ai t6 ?cv£u(&a, ^TcCrajsov, ^i 

iv Ta7c Tcjv Ya>via»v 7cXaTeCaic ol ui:oxptTa\ ivzCizt^ 

iepo<xsuxov';ai* irdl; 5i 6 p.\\ iTCi6e6Y)xci)( eOOeCac 65ou, 

lalc Y(i>v(aic %i'ļjpr^zaL\.. IDiareZa 5i ^oivCa 1ļ icoXXiļ 

C xa\ dvei{JiivY) xax{a. 

KE«. B'. 

(15) Sx(x. P'. Ifal «T^rer d KtJpioc ^V ^ia6čX(p' 116- 

Oer ab ipzv» 
'Ecupa 6 08^c« ^Ttii); alaxuv8e\c StsrovEĪro 5 Saxa- 
vflķ. "Orav 5i ŽTOportcjv tStļ * 4yv««)|xovoovTa, -tdrs 
iX^YXS» xaxoupyojvTa, (bc lļXeY§8 t6v Kdiv. 

(14) Sx. 0*. Kpdrov W :tpo€e€rixČTOĢ, eīxer abrlp ij 

''OpaT6xaxo«ipYOV. 'OTe.icoXuc 5i^X06 xp^voc«'?dTt 
imTfOsTSi* t6ts Ydp (idXi3Ta tt;^ 5uvd(icu>c i{ao6e- 
vel. AtnXdl xi[ Trļc dff6eve(ac ^v, ^cp xs x6v 9ipovxa 
dj6svd7xepov ^ev^crOai xcp {xf)xei xou xp^^^f ^^^ '^ 
Ti]V iX7c{5a duoYV(oa6Tļvai {AdXXov. Kal ģiet^ dMfū' Ne igilur attenJamus quia uior eral, sed quid con- D ^^) '^^^^''^ "^^^^^ r5<*)|X€v, Sxi r^v*), dXXd %l oujaCou- Kiilal. Hoc el uosirs aslalis bominibus moneo, ne 
ad personarum dignilales respicianl, sed ad consilii 
niodum. Uxor esi, ul adjuvel, non ul supplaulel. 

V. 9. DixU ei uxor ejus : Quūndiu sustinebis f 

• 

Omnium praeccdenliuro macbinarum forlissimam 
posiremo loco diabolus adhilieu Ulinam el banc 
accepisses! Ulinam cum liberis obruisses ! Quidam 
vt*ro dicunt, non esse usoris ea verba, sed ipsum 

■»l Peir. v,8. "Job i, 10. 

(10) neesl!pxexai vel f(XOc. Iii duo versus suni 
i'\ rod. Naniaiio Commentnr. in Jvb» 
(H)Coufer. i. Xll, col. 1031. 
(l2)forUox(. X£uet. Touxo xa\ xo7c vuv dv6p<v?coi( icapaiv£>, p.^ 
liph^ xd xwy i7poaci>7ni)v d$ia>{Aaxa pXi7C£iv, dXXd Ttph^ 
x6v xp47rov xT^q i\jp.6o\j\i\ļ. Fuvļ irrīv tva Por|Ofļ, 
oux ?va 0uo7xsX(C71* 

(15) Sx. 8*. Elxsr avztp i^ ftrHi aijTov' Mixpi tI- 

roq xapT€pi\ceiQ; 

T6 icdvxa)v jJinxavTļfidxa)v xwv icpoXa6dvx(i)V lffx'''' 

p6x£pov OTr£pov 6 5id6oXoc npo9dY£t. EtOc xsi\ xa*j- 

TTļv iXa6£c ! EfOe (X£xi X(]jv 7caf5a>v xaxixci>7a^ ! Tivi^ 

5i 9a9iv ou5ixTļc Yuvatx6^ filvat xd p%pAxa^ dXX* au- (13) Ex eodem cod. Nan., ubi iDscribilur, X>X*jft' 

(14) Kx cod. Vcn. xxi. C'oiifer i^l Olvmpiodor. 

(15) Ex cod. Vcuci. 538 Cl ENARUATIONGS IN iOB. 62 

t^ tlq aM]v TuiRoOivta tauta ^OiļnfcoOai* ouSk ydLp A eam repraeseiitanteni haec fuisse loemum ; iieqiie 

enim poterat uxor Jobi esse hujiisiiiotli. Misi qiiis ^9 T^v ļfuvalxa toG ld)6 Tocaurr^v cTvai* nXi]v tt zt^ 
li^iK» au{A9opql icepiTpamlaav» toiauiiļv aOxi]v ^evč- 
oOat. JE0I /īsr* cU/iv Elx6c oO TauTi)v icpcjriļv ^e- 
TcvrļoOoi tljv au(&6ouX^v, dXXd( 7n>Udxc^ 7coXXd[ tou- 
VM dExouaai x^^^spA icapdt Tīļc Y^vaix6c. *Opa 
SMi6dXix4ivdicdrnļv. *Evcvdi)o«Ti)vEGav.Touxo, ^Tjal, 
T^ icporcov Kocdļvepcev &v6pa>icov' touto xa\ toutou 
iKpiXeWa6ac 6uv^oeTat. *A!XX\ & &OXie xa\ dv^TjTc ! 
ixervQv Iļrcova ^aorp^c eOpouaa, l^ Saicstpe t6v iau- 
tīļc. ToGtov Sk 6pļļ 9iXoao9ouvxa, xa\ a^trļc icspi- 
7iv4(isvQv Tīļc 9uaeci)c. 06x i7cixa|id«v aO^bv xpT}- 
{idrccjv imSOleca, o(tSk icaCkjv OdvaTo^ .Acopo^, oOfil 
pdoavo^ oci>|AaTOc dicapa(Au0t)Toc, oOfiž XP^^^ l^^^oc 
tooouTov. Kal t^v 6ic6 icpaY(Adxit>v o6x dXdvTa» xou- 

Toi; aiftov. 
T£t6v d6XT)'djv ixXuei^; TC icaL%aaxiXkt:iq tk^ X^^ 
po^ ; hiov elmlv xax4 x6v *Aic69toXov* 'Ezi ļMtpdr^ 
iriļUKpdr, 
Sx. 0*. 'AXr BĪx6r ti firjjia (16) elc Ki^P^^» «ai 

Mcx&t6 t^'tzpa^t^la^t dxpi6(lj^ 5iT)Y4ffa90ai, i6xe 
XT2v dEva(9xuvxov im9lpe( ffu(ji,6ouX^v. Kal oC»6^ aO- 
x^ 9avcp€i>c elm, BXao9^{AT)9ov. OE Yd[p irovY)pJi 9U(a- 
6ouXsuovxtc oO xoX(Mi>9iv &vax£xaXu{Ji(iivT)v elffd- 
f£iv T^jv au|i6ouX4v. T( liTeic, 2> Yuvai ; Ačov i{i- 
leciMsaOac, ttov xaxaXXdSai, icapoļuvai (x2XXov i6ap> 
atve?;; El ^itp 6 Bs6^ xauxa &icoCT)ffe, 7capaxa)iaai 
aux^, 06 pXaa9T){A^aai 6el. n60ev 6^ 5i)Xov, 6x1 xa\ dicat» calamilate routacam, eam laleiii evasisse. Ei 
poit pauea : Videtur non hoc primuiii fuisse c^usi- 
lium» sed saepe mulla iaiia graviora ab uxore inau- 
diTisse. Altende diabolicam seduclionem. Reeogiu- 
vil Evām. Hoc, inquii, primum praecipitavii homi- 
nem : hoc istum quo<)ue superare poierii. Sed, o 
miseret slolide! illum venlri obnoxium iiacta, tc- 
nenum inspiravit suum. At bunc vides virluii ope- 
rām dantem, et ipsammet superaiitem naturani. Non 
eum inflexit faculiaium amissio, non liberorum 
mors immaiura, noncorporis toriura inconsolabilis, 
nec temporis tanla diuiurniias. Ergone euiii qtii 
rebua ipsis vicius non fuit, verbis te buntce suLa- 
B ciururo eīislimas ? 

Ejiudem. 
Quid aihietam labefaciasTOuidconlrahis manus, 
cum opoiteret dicere curo Apostolo : Adhuc modi-' 
cum, adhue modtcum o-*^? 
V. 9. Sed dīc aliguod verium m Dominum^ et morerem 

Postquam lucluosum eventum diligenier expo8uit, 
lunc impudens proferl consiliuni. Neque ei mani- 
festē dixil : Blasphema.Qui enlm nialigna consuluni, 
Don audenl aperium aflerre consilium. Quid ais, u 
uxor? Cum necesse poiius esset placaiuni reddere, 
cum necesse esset conciliare, irriiare poiius siia- 
de8?Si enim haec Deus fecit, exorare illum, non 
blasphemare oportet. Unde auiem liquel, quod ubi ipa>(uvQv (i7) xcXsuxiļoii}; Hk^v 3pa 5iri>c el/e ^pl ^ exsecratus fuero, moriar ? Verumtamen aiiende qua x^^ pXa99i}|iCa^ ^ T^v^« 'Ooicep icapaxpTļ(Aa auxi}v 

OivaTov i'mtfti}» lxav^v iļYelxo. 

(18) Sr. i'. El tā āraBā kdsĶdļiaOa tt xeipd<: Kv- 
plovt th naxh oifx ^^olcojjier ; 

'0 Y^P (Aaxipio^ o!lxoc, icavxax^Oev paXX6(jievo(, 

d99aXioTepov ioxaxo, xai {AupCa piXT) 5ex6{Jievo^, oOx 

ive£CSou. 'AXX' ixiv(i)as filv xou 8ta66Xou t^jv peXo04- 

xijv, aOx^ 61 06 xaxiTcs<xev, o06k 0Tr8(JX£X(<j6ti. •AXX' 

&Ticep &ptTCO€ xu6€pv^xTj^, o6x£ {Jiaivo(JižvY)( xi)€ Oo- 

\as9T^^^ xa\ xti>v xu(tdx(i>v 5ieYe(po{jiiv(i>v xaxei:ovx{- 

C£xo, oOxc YaX^vTļc oOotjc (&f 6u(Jidxepoc feY£v€xo. •AXX' 

iv žxaxipa xfļ xci>v xaip(ii>v Siaņop^ r^Tļv xt|v iauxou 

t<xviiv 8(sxiļpt)ffe. Ka\o6xe 11X00x0^ 4aux6v (19) žcpu- 

oijocv, oGxe icevCa &xaiK£vci)aev, o5xe, xaxii ^ouv xa)v seiitenlia esset islhsc mulier quoad blaspliemian. 

Reputabat scilicet eam posse slaiim moriem inferrc* 

V. 10. S\ bona iu$cepimut de manu Domini^ mala 

non tu$tinebmus ? 

Bealus isle undique circumpulsatns, securiussla- 

bal, et inflniia suscipiens iela, non cedebat. Sed 

evacuavii quidem diaboli phareiram, Ipse vēro ne- 

quaquam concidit, neque subversus esi. Sed veluii 

opllmus proreia, neque fureiiie sulo exciiati8quo 

fluclibus subraergebalur; neque oblinenie malacia, 

negligentior eral. Sed in ulraque lemporum vice, 

xqualeni arleni suam conservabal. El neque divi- 

tias illum inflavere, neque pauperlas dejecil animo, 

neque pr.)no alveo rebus suis fluenlibus, supinus iepaY{jidxctfv 9epo(Aivci)v, Oicxio^ ?ļv xa\ dva7cs7cx(i)xa)(, ^ erat el segnes. Quininio ne loiaquidem propemo- oGxc, 8Xt)c axe^ Tīļ^ oEx£ Ca^ (20) &vaxpa7C£((n)(, xa\ 
iEavoXc6p(a^ Y*vo|ji^V7]c, Siexapdx6i), xat xļv &v6p{av 
I^Le^^e xijv iauxoO. 'Axouix(i)7av icXouaioi, dxoučx(i)- 
aav icivijxec* ixaxipoi^ Y4p x6 6t^YiiJia xpV^f«^^» 
xa\ icoLoiv dn;Op(i>notc lij čoxop(a Xu9ix£X^(* xa\ %olq 
tv eOi)|tfp(f , xa\ Tolc tv (JUļi9opaķ. /Exdxepa ydip 
%ii dicXa |Acxaxeip((roi( 6 t^c e6<je6e£a^ &Ycjvi(Txi]c, 6 
x^C olxouļUvi]C axe9av{xT)(, iv ixaxčpo(c x6 xp^7cacov 
ivn^oe* xa\ icp6^ icAv etto^ 9coXf (lou xovi 6a({jovo^ 

"••^ Hebr. x, 57, 

(16)Cod. 'QpiY. eEcx6' *AXt* el^rdr n /^/jļ/^a. 

(17) Forte dpco(uvoy. 

(18) Ex cod. Man. ubi tilulus Xp*jJO(jx^(xo*jļ, 'U- 
p:T- Clirjsosiomi poilus videiur, de cujus commeu* dum eversa domo, cl inlerilu contingenle, contur- 
balus esi, el sux virtulis luculenla edidit lesiinio- 
nia. Aodiunlo diviies, audiunlo paupercs : ulrisquo 
enim narniio perulilis, el omnibus lioniinibus hi- 
sioria esi proficua, sive in prosperiiaie sini, sivc in 
calamilaiibus. Ulraquecnini anna ailhibensbic pit- 
lalis agonisia, bic orbis coronalus alhlela , in ulris« 
que iropaeuni erexil : ei ud omne gēnus beili ir- 
ruenie daemone illo, conira omnia in aciem descen- tariis in Johum consulesis nostrae Uibl. lom. Vllli 
p. 245, eipiuleg. ibidcm. 

(m Aux4v. 

(20) Oix£a;. 65 SUPPLEMENTUM AD ORIGEMS EKEGETICA. (U 

«Iii, el in omnihiis ficlor pronunliabatiir. Ac velmi A ^ns^O^vro^ lxe(vou, iz^ &7cavTa icapetd^to, xal lv iiiiles generosns, qui scirel piignare nocta, de inoB* 
iiibus, inier pediies, inier epibalas, arcu sagitias 
emiltere, liaslnm qualere, fiindis et vallis uti, ac In 
omni genere pngnae siiperare ad^ersarios, et ubiqiie 
vincere: ita profecio et generosos llle oninem tenta- 
tionem ciim inulu tulit roriliudine, tenlationem in- 
quam paupertatis, fainis, morbi, doloris, iiileritus 
filioruiu : tenlationem ab amicis, ab advereariis, ab 
nxore, a domesllcis. Neque enim fuii buinana ca- 
laniitas, qux in corpus ejus eCfiisa non sit. Nibilo 
vēro niiniis relia oinnia superavit, acsubliniior fiiit 
diaboli calaniis (21). Illiid vēro prae esteris slu- 
peudiiin, quod oninia ipsi contigerint,eioiiinia cuui 
eicessu, elomnia in ununi. Neiineenim id alien- icflffiv &vexi)puxxexo. Kal xa6dic£p aTpaxcctm)c T^v- 
valo^, xa\ eE5d)? vuxxo{iaxeTv, Tetxo{&axcrv, i»Zo\uir 
Xe7v, V3U(Aaxe?v, xa\ to^cusiv, xa\ B6p\} ovCeiv, xa\ 
ff^evS^vai^ xa\ dxovx(oi;, xa\ icavtl Tpdiccj) |a^x^c 
icepifivsoOat tt)^ (1A) ivavrtcov xa\ iraivTaxoO xpa- 
Tclv* oOtcii 64] xa\ 6 ^evvaloc &xs7voc &i:avxa Tcetpo- 
a|A6v fiST^ 7coXXi\c iļve^Ks Trļ^ dv6p{a^, 'Un dic6 «8- 
vCa;, Tbv &ic6 Xt{Jou, t^ d7c6 v6oou, tb^ iļ MuvTļ^, 
t6v &ic6 7ca($(i>v ĀicaAeCac» t6v &ic6 tčjv ^Ocuv, t^v 
d7?b x(uv t/Apit)"^, t6v dic6 xfļc Yuvatx6^, t^v &?c6 tiiiv 
oix£T(i>v. (10 Y^P ^iV dv0p€t)7c(vt) au(A9op3(, fļ [a^ dc 
t6 atjpia ISsx£V(i)Ot) žkeCvou. ^AXX* 3{ji(i)c i^dcvruiv 
07C£pTivdxOTļ Ttov 5ixTU(i)v, xa\ O^^drepo^ ^ifovc zSn^, 
xo\j 5ta66Xou xaXdfUDV. Ka\ t6 6i) Oaui&aaTdrepov, das, quod lanla passus fuerit : sed adde, non pau- ^ ort xa\ 7:4vTa aO-rtļ), xa\ uAvra ļieO' 6top6oXt;c, xa\ lalim, non ex iniervullo; sed una et siniul. Non cst 
vēro hxc niediocris teniaiionnm accessio. Caetero- 
runi nainque hoininum qiiilibet priiuo nulliis inve- 
nietur qui oninia siinul sustinueril : sed si cuin paii- 
fierlale luctatur, ai sanitate gaudet; si et pauperia- 
leet morbis veiaiusest, at uiore siepcnuniero frui- 
tus est, qux calamitaies solaretur,et qu» proportu 
essei illi. Si nec uiore fniilus est hujusinodi, at nec 
qu»tam perniciosa consuleret, acnec liberos jun- 
ciimamisit universos; sijunciim universos, at non 
lall genere mortis; si tāli geiiere moriis, at anii- 
cos babuli consoiatores, at neque ita illum appeten- 
tes : quod si el appetentes, at non etiam dome- 
licos lacessenies ; si eiiani lacessentes, at non eliani 
In facieni suani spuentes; si etiam in faciem spuen* 
tes, at non quoqne morbo lanio conflciebalur, nt 
domuni tectumque babebat, nec in sterquilinio se- 
debat; quod sieiiam in steriļuilinio sedcbat, at nia- 
num babcbat porrigenles; si ufque nianuni porri- 
geiites, at non etiam in se irrueuies. Ibie vēro uni- 
iiia i&tlixc perlulit. rivra O9' lv. Mij ^ip toOto Rtjc, 8ti To^aura tna- 
Osv* dXXd Tcpd jOec, 5ti ou6& kst^ (iixp^ , 0O6I ix 
StaoT^fAaTOC, dXX' d9kv xal 6{aou. 06 {icxpd Sk aOTi) 
TKipaffiitov itpoa6if)XTļ. Ttiv (ilv ^ip liXkt^}^ txa9xo^ 
dv0p<t)7»i)v irpa>Tov {a^v oOfisl^ dv eOpeOeCT) irdvra Ono- 
(AeCva^ 6(ju>u, dXX* el xa\ tcsvC^ icaXaCei, o(aci>c ^^tlcbļ 
d7coXauei* el Bk xa\ irevCqi xa\ vdocp n&f le^pi}, 'dXXd 
Yuvatx^?coXXdxic diH)Xau7e i;apa{AuOou ļiivr^c '^^ 6ci- 
vd, xa\ dvx\ Xi(iivoc aOx$ ^ivojiivt^c. El ^ y.^ "pjvai- 
x6c dic^Xauffe ToiauTT)^, dXX* oux oOto) au|A6ouX8U- 
OeloTļC dXeOpia, dXX' 0^x1 xa\ touc ica?5ac dOp^ 
d7ca)X£ffev dTiavroi^* el 6& xa\ dOp^v, dXX* oO TotouTcp 
tp47tt{)teX£ut^C' el 6k xa\ TOiouTCp [tp^TR»)] 'ceX£UTT;c, 
dXXd 9{Xouc E9xe 7capaxaXouvTac* cl ^ o^x C(txc ''^* 
paxaXouvcac, dXX' oOxl xa\ oOtcoc tit£fi6aCvovTac* et 
fil xa\ &u£[A6aCvovTac» dXX* oOxi xa\ olxitaic dvei6{- 
CovTOC' el tl xa\ dv£t6(CovTac, dXX' o6xX xa\ eķ ^6 
itpdjtoiTov aOTou fcjiTTcuovrac* el 6k xa\ elc t6 «p6ff- 
coTiov feļATTTOovTac, dXX' 0'jxl xaV vdaip TO'.auT]j īrepie- 
'TCdp£t (25),dXXi 6<i)(ji,aT(ou xa\<nc£7rrļ?d7CTjXauff£, xa\ 
oux fc7:\ TTJ; xo7rp{a; fcxdOTļTO' el 5k xa\ iicl tt,; X07cpia; UaOTjTo, dXX' Ijxs -oj; xs^P» *P*Tovxa;- £l 6^ |xil Scr/s xojc X€^pa dpi^ov-ca;, dXX' oOxV xa\ 
£7:€{A6a{vov7ac. OutocC d-av-a Tauta 0:rfjV£YX£v. V. 11. Advenertnti qHisque expropria regione ad i7- 
/urit, Kliphaz Thd'maiiorum rej, Baldad SaucheO' 
rum itjrannus, Sophar Minoīorum rex. 

Amica pmcsenlin lua, aniica et admonitin. Eli- 
pbaz Cal, Deus me disseminavU, aut, Dei mei contu- 
melia, Tba^nian, dtfectut eorum. Sopbar, »copu$^ 
vel, coniumelia. Baldad, inveterano^ et gloriotus. 
^fauclīa'oruni, garrulUa$ eorum. 

V. II. Audieniet autem tres amici ejui mala omnia 
qu(c supcrvenerant et, adfuerunl guistļue ex uro' 
pria regione ad illum, 

Si qnis quxrat cur post lanlum lemporis amici 
advcnerinl, cogiiet primum quidcni cos divcrsas 
incoluisse regiones, ac post plurinmm tempus mulli 
fortasse audiveruiit. Inforlunium ullra opinionom 
ac fidem esse videbatur, si etiam iu slcrquilinio Job 

(21) Pbrases auciiļ>ii. 

(22) Forlc x(uv. 
ļ23) nepieicdpT). S':SX' ^*'' nafe^irorTo ixacTo<: ix ttJc l^laq x^ 
faq :cpdq avrdr, "EAiphK č Baiļiartar fiact- 
Jei;c, BcMād 6 Iavxiunr VLfpanroq ^ Su^^āp 
MtraidJ^ fiaciJisvq, 

(24) *tXixiļ |i£V ^ «apo'jffCa <Jou,9iXtxi] ^l i\ 'izoLp- 

aiv£Jt;. 'EXi94;- Seoc ļis diicJteiper, iļ , Beou 

ļiOV'^avAtcnčq. BatjJidv, I;c4€fļf"<c aurdir. Icu^ip, 

(25) St{x. ta . 'ArovcarreĢ de cl zpel^ ipUoi abtov 
th ouikU ndrta^ rā txBJL06rtu ui^rip, aaps- 
yirorzo ixaCToq Ik r?ic i^^ac Z<ȴ^ ^P^^ 
aifTČr, 

'Edv Tt; C^-riļ, 6td zi jietd TOdoutov xp^vov ol 9C- 
Xot fl:apaY£Y^va(Jtv, fevvoebtj «pcuTov ji^v, ori 6ia- 
96pou; 4)xouv x<*>P*^» '^^^ V^'^^ i:XelTrov XP^>«>' 
'noXXo\ |ilv fļxou5av rjo)^ , t6 6i -ropdeo^ov -nj; (n>|i- 
9op5; xa\ dmTcov t6<5xei, el xa\ l«l xoi:pCa€ 6 'lw(> 

l2i) hx cod. fi38. 

(25)Excod. WaD.,ubi ascribitur OpīT- OXw|i- 

r.io6. 6S ElNARRATIONES 1N jub. Ob xa\ čat'Ktxa6pT^zoi xdOi;Tai. Kal TCspU(Jievov 6i3i A secierei, et inauiilialus. Ilaqae exsperUiveninl iil «Uidvbiv ictSTcooajOai t)}v dxoi}v, fļ xa\ &xici{Ji4^ai 
xx\ Ifielv, el xa\ dXi)Otļ xd( XcY6(Aeva. *Ev toutoi^ ouv 
6 XP^'v^ ixp(6feT0. IIp6c ^ TouToi^, 5tt t6 &Xi)Olc 
f^vciioav, paaiUī^ Svre^ xa\ ix8T)(Aelv |AiXXovTec, 
dtvdr^v cIxov icp^Tspov r3 6ia0elvai t& xaTd t6v 
oucov, xa\ ii:e9Tiļ7ai toI^ ip^ofiivot^ tou^ dv6* 
ftaucidv. Taura «dvta aOtoO^ dicTļ9x^Xei, xa\ ivs- 
6pd0uvov. Ka\ eE 1a4j 9tp^pa ^t 4yainj':oC -civec ^i^av 
xal 6£x3toc, oux &v, z^ olxeCa( xaTaXiic^vtcc X<^P^ 
xa\ paoOLcCof, d^iKvoOvro icp6c ^i^v licCoKe^tv, AJJ^ 
&* irlpcivv -rijv xp£^AV iid^pouv. 'Eori tt Ivvoclv, 
6? xa\ oucovoiiia tic ^v OeCa tijc A^fSeoK Vj 4va6oXyļ. 
"Eicst^ Y&p 6(Aou Tļļ Tuiv ^Ouov fiioUļei xa\ zb icflv 
TOu čiyG^)n^ fcXuOt;, wj OtoO xpv)IAaTC8avroc, xal t6v pluribus confirmareiiir fama; vel eiiam iit mitie- 
reni ac fidereiit, si quidein vēra relaia esseiil. In* 
terea igiiur lempus lerelMtur. Ad lixc» ubi Teruiii 
esse resciveruiii ; cum reges essenl, ac peregrepro 
feciuri, nccease habuerunt prius res suas doinesii- 
cas recte disponere, ac pratficere subditis vicarios 
SU08. Haec omtiia ipsos occupaios lenebant, el re- 
morabauiur. Ac iīisi veheiiieiiler dilecii Tuisseiil ei 
Jiisli, Don ulique domos suas reliiiquenle8, regioiies 
ac regna, Tciīisseiii ad iiivisendum illum, sed per 
alios hoc oflDciuni iinplevissenU Cogilaiidum auiein 
esi, cujusdain etiam divinx dispensalionis fiīisse, 
ui adventus eorum diflerreiur. Quia eniin una cum 
aroiconin dispuiaiione eliam ccrtauieii universum iCxaiQv &vaxTi)aa(Aivou xal ore^avcAiffavTOf, olxovo- ^ diremplum esi, respoiidenle Deo, el jiislum buiic pXa TIC -ri^OMt Btla, l(A6pa5uvat touc (fCkoM^, Tva 
«paTaOļi Tdk toG vocr^ļiaioc, xa\ (ictC^vcoc 40X^- 
osc 6 S(xatoCt Scxaidxspov ā^fappyflfļ ttapk tou 

O£0*J. 

(26) EtCx. la'. Kal xaps^orto xpd^ avrdr čjw0v^ 
juUfdr^ Tov xafaicaJUccu xal kmcKi^acOcu. 
aifTČr» 

•O :u[A(iaxoc o5twc t5i5wxs • Svretdļarro yhp 
čļšov kJidčrtBi: cvļinaOriaui ai^zĢ^ xal xapaļW' 
Biķracdat abzčr. 'Opa xal ivTeOOev, (bc xa\ iTcpoc 
iBBp^X6s XP^^^» ^ ^^^ ^P^ dXX^Xouc 5caics(ju}/d- 
|i£voc, Tiļv M t6 aOT6 auvoS^v Te xa\ Afi^tv Inotļ- 
oavTO. 

(27) £t(x* t0'. KaX natcutacd^isroi yr\r kx\ vāc 

^hi' ^Y' īlapeMdStcar aOrifi ixrā iijiipac* ^^ 

kxzh m^Kta^. 

O0x cTtcc Sk iļ Fpaf^, Sri 7capexd0i)VTO iirrd 
iļ|AipaiC np<i>tOcv E(0( ijicipaCf o^ i^crd vuxTac &9* 
tac^poc F^pi np(ii>t. ATļXov ouv, 9x1, zh 7:Xelov tt1c 
ļliipoc ''capaxa0eC6(Aevoi, uiMxct>pouv zk^ &vaYxaCac 
ixidi}pa)90VTtc XP^^ * xa\ 77dXiv iicav^xovxec, pi- 
Xpi icoXXou Tijc vuxT^ iiapexaO^CovTo, xa\ auOic 
dxi6vTcc, i:dXiv &pOpiCov Tcp^ aur^v. *0 5i) tcuv 
'pnjauuTdicov xa\ au{iicaOeoTdTa>v 90i(ov tSiov. Tļ (^ 
xoivfļ auvT]Oe(qi XP^(^^ 4 ^P^9^t o&tcoc &7coXutu>c 
elicc* ūapexāOuTar abziļ ksczā 'f^jišpa^ xal i:czā 
rOxzaQ. *E7ce\ xa\ 3te >iYet t6v *Iax(\>6 8exaTČ<xaapa 
iti; 5ouXtuffai, xa\ oupcaCeoOac Tip xa\ioovt ttjc ruvenie el coronanle ; diviiia quxpiam provideiiiia 

fuil, ul nioras irahereul aniici, quo hiiendereior 

morbus, ei jusius vir illusirius pugnans, poliori 

Jure a Deo viclor proclaniaretur. 

V. ii. Li venerunt ad illum eoncordiler^ ut conso* 
larenlur el %im$erenl illum, 

Symmachos ita edldil : Condixērani etitm, ui $i- 
mir/ 9enienle$ compaterentur el, et eontolarentur iU 
Zum. Vide et binc, qui aliud etiam praBterierit lau- 
pus; donec ad se invicem mittentes, coiicursum sU 
mul et advenlum recenint, 

Y. 12. Et epargenle* terram iuper eapUa $ua . 

V. 13. Sederunt apua ip$um septem diei^ et uptem 

nocieš, 

Non diiil vēro Scripiura, quod assederinl septem 
dies, a niane usque ad vesperara, neque septem no- 
dēs, a vespera ad niane. Liquel ergo, quod cum 
mazimaui diei pāriem assedissent , recedebant ne* 
cessariis usibus esplendis : ac iierum revertenle^, 
usque ad mullam nocleni assidebant, el iienim 
abeuntes, rursus mane veniebanl ad eum. Quo(l 
sane verissimorum affecluosi8Simorumque aniicunuii 
proprium eil.Cominuni auiem consuetudlue uieiis 
Scriplurn,. ila absoluie locuta est : Sederunt apud 
ipium ieplem diet ^et septem nocle$. Quoniam ellani 
quando dicil, Jacobum quatuordecini aniios servis- 4{apacxa\ zĢmytzļ Tfjc vuxt6c, apa (tītti azi- d se, el esuslum {fuisse «slu diei, el geiu nociis; YV)v a6x clo^i Tnfziļ ipa o08e(Aiic dvanauoecDC 
lTuxfiv SXcp T(p XP^^ * Tauta pht ouv xa\ XeicToXo- 
7£lv 9Xuapov. 'Qc T^P ^9^v, ^ Fpa^i] xoivļļ ffuvT)« 
Os(^ Xpr\zai. *Eic£(5)) li Tivec* xcjpu{)SouvTec Ti}v 
Tpa^ijv^ xa\ ivrsuOev auTijv cbc ^vjSr\ fiiaoupouaiv * 
*ŪQ (27*) Ydp &v, 9aff\v, AaiToi $ieT^XGuv xa\ &Oicvoi 
iid TOTOUTaic ^{Aipaic; ^vaYxd30i)(idv aOicuv oruvo- 
i8axOtļva( T|ļ dxaCp(p 9Tcvoxci>pCqi. 

KE*. r. 

|2S) *AXX* lv TouTOic (aIv t6 ficuTspov fļvuarai xe9&- 
Aatcv* TOU Tp(TOU Ķi icpo6eu>p(av 7coio'j(&svoi, 9aplv, 

(2G) ibīd. eodem lil. ascripto. 
(27) Ibid. eotlcm litulo. iiunquid ledum nuuquam subibat? nunqu;d nulbm 
habuii requiem loto illo lempore? De bis subtiliier 
pertraclare, nugalorium esset. Ul enim aiebam, 
Scripiura communi consueiudine uiiiur. Quoniani 
vēro quidara suggillantes Scripluram, vel binc ip- 
sani ceu mendacem traducuui : Quomodo enim, di- 
cttnt, sine cibo perseveraverunl el insomnes per 
lot dies? coadi sumus eorum dos accommodare 
Imporiun» subtililali. 

GAP. III. 
Ac In bis quidem secundum caput absolulum esi. 
Tertii vēro quemdam veluli prospeclum facieuies, 

(27*) Fortc leg. Uu>^. 
(i8) Ibid. eod. UU 67 SUPPLEMENTUM AD ORIGENIS £\EGETICA. dicimos, qiiod dolet quiileni vir jusins, et de lioc A «^ A^^e? (i^v 6 5(xatoc, xaloux &v xiq d^oaivo* iienio iiificias irel : non enim insensaionim est vir« 
Cii8,.8ed eoriiin qiii in passionibas ad eain studiose 
contendunt. Dolel vēro, apparenier qiiidenit a cor- 
porali plaga aciiīissimestiiiiulaiuft; ai iniellectuali- 
ter, tanquam jusius et Dei amans, qiii vfdebat non- 
iniHos scindalizaios propier passiones suaa, ul si 
Dei glori» in ipso deCraheretiir, justo baec sustinen- 
le. Ciim enim dicil : Vlgnid poiuhli me obvianlem 
tibi *"? non ipse Deo obviavil, absil! cui enim po- 
lorat obviare? Scd qnod dicit , illud esi : Utquid 
propier me, Dominē, nomen luum blasphematur? 
Turbalur lamen nibilominus el sestuat, ne forte 
omiiino a Doo dcserliis fiīisset. Nihil enim lanlo- 
pere cxcniciai aiiimam Dei amantem,ui suspicari se icdOeoi 9iXoao90uvxciiv. OO Suva^cai (29) Sk, v^*^ 
l&kv t6 9aiv6|&8vov, 0ic6 'nļ^ lv 9apx\ lOii^pļc 2pi|&u- 
%6nu>ļ xevTOu{xevo(* 7Wūdi Sk xb voou|uvofv, ola {{• 
xauoc xa\ 9iX^eo( &vi)p 6po)v tivo^ 9xav6aXtCopi- 
vou( &ic\ Tolc aOTu>v (30) irai6ļ(Aaatv, «bc Ttļc tou 
Beou S6$T)^ In* aOT$ ^taaupo(t£vTļ(, el 6 $(xaioc 
TaOTa OTO){Aivec. Ka\ ^^(p 3tc >iY£i* Ira vi ēdov ym 
«ar* irTevxnļr (31) crov; o6x a(nhq xazk tou 8eou 
lTuyx«vc, |i^ yivoiTo! tCvi ^Ap 8Txev Ivtuyx^^'^5 
'AUA tout4 tTctv 5 9T)atv Hva tC 6i' fc|Ak, Ačoicota, 
t6 Cvofjid 90U pXaff9Tļ{Ae?Ta( ; 8Gpu6e7xai Sk o064v 

OTtžcTtļ otapA SeoO. O08k Y3tp oOtcj TtfuupelTai <ļ^rt a Deo esse desertam : qiiin inAiiities mori maliet, B ^tX60£o^, (I>ct6 (32) OTcoTrcsueiv xataiXeXe796at icapA «liiam CUU1 angnribus et suspicione hujusmoili inier 
vivos recenseri. liaque propier jumenlorum amis- 
siouem, el filiorum confertani moriem, quales emi- 
oerit plenas graliarum actionis voces audivimns : 
quomodo eiiam usorem erudierit, qus indignum 
iiescio qiiod de Domino repulaveral : qualia item 
post lentaiioncni el exinaniiionem acerbamque pas- 
sionem pronuniiaverit, el quo pacio illuro nullus 
humanoruni evenluum perlurbaTeril. Quando Tero 
aniici advenenmi, bomines justi el alTectuosi, op- 
poriuniim arbitralus est, Tidens eornm tolernnliam 
el dileciionem erga se, enarrare alque exponere 
animi sui dolores, illosque bislorice rcferre putaTil (^oO* xa\ (Aupidxic ai peltai t^v Odvatov, iļ \uzk 
4XyTjWva)v xa\ Totautijc ^Tto^laļ zoīļ C^^v lyxax9r 
XiYea6ai. ^t:\ (JlIv ouv Tfļ Totv xvt\\iMta>f &itii)Xe(qL 
xa\ Tfļ Tcjv 9:a(6a)V &0p^ TeXeuTfļ oloc d9tļxc xa~ 
piTHļpCou^ 9a)vi(( f)xou9a(Aev, xa\ Hmo^ t^ Ywa7xa 
iSsTcafSsuaev dLizptTti^ ti Tcepl tou Aeoir^ou XoYtaa- 
(livTļv, xa\ icoTa [UTdt icelpav xa\ i$ou5^vci)atv xa\ zb 
8pi(Au icdOo^ i90iYSaTO, xa\ d)^ ou$lv a0x6v tči>v dv- 
OpcDuCvcuv au{Jiir7cu(jidT(i)v5te0opu6T)oev* d>c tt ol fpl- 
Xoi 7Mip£YŽvovTO &v5pe^ 5(xaiot xa\ au{iTca8e?c« e^^ 
xatpov (oif]6T), 6eh)pu)v auTcuv t^jv Oicofiov^v xa\ 'djv 
d^dTctļv &z* aOTtJv (35), elicetv xa\ ^T}(M>7ieuaai Tdc 
xaTd <J/uy^v &XYT2$6vac, xa\ 90iYYexae {a^v xa6* loro- csse sine periculo. Unicum namque eral diaboli stu- ^ pCav dx(v6uvov. *Ev Ydp ?ļv toO dia66Xou t6 ticoO- dium, eflicere ul justus isie Deum blasphemarei. Ai 
vēro nullaienus apparei eum isiud fecisse, quin po- 
lius benediīisse et graliarum actionis testēs protu- 
lisse voces. Maledicii autem diem nalivitatis, el 
moriem desiderat , propier superius allatas raiio- 
nes. At rebus ad mentēm relatis, mysteria cloqiii- 
tur : el de iis quidem qu9e jam antea evencrant, 
pliilosoplialur; de fuiuris vcro certtores reddil. 
Ilujusmodi cnini semper suni sanctoruirt proplieta- 
runi dieta. Ad ipsa igitur verba nccedcntcs,*decla- 
remus sensum eoruin, eo nd inierpreiaiionem nos 
deduceiilc, qui sanclum etiam Jub ad ceriamiiia 
roboravii. 

V. 1. Pott hoc aperuil Job o$ $uum. 5aff(Aa, xb icapaaxeudaai t6v 6(xaiov pXaa9Y){ATļa«i 
Os^v. '0 Sk oOSafJUA)^ ^aCvetai Touro StaTrpa^dļievoc, 
dXXd xa\ {ialXXov e09T){Ji^(Tac, xa\ ^aptorrļpCou^ dva- 
ī:iyL^OLi 9b)vdc. KaTapSTat St Tiļv 'fjfAČpav xr^ 
y6w^<ic(»K, xa\ Tbv OdvaTov IicctcoOe?, 6id Td^ dvan 
T^ptt) Xex6e(<jac aiiCa^. np6^ Bl 6idvotav {AUTt^pta 
XaXel* xa\ TC2p\ ttuv fļSiļ irpoTfSTovdrtov 9iXoot>9eI, 
xa\ TCXr,po9op2l xh fi£XXov. Totautai Ydp d£\ twv 
dyftijv irpo^Tļtcjv ai ^^aet^. 'EttI Sk aurcov tčuv X^- 
6e(i>v Y£v<5ji£V0i, ffa9t|v{««>{t£V t^v 6idvoiav, aOrou 
iroSijvo'jvTOC izpb^ t^v £p(AT)V£{av, toO xa\ t6v 4ytov 
'la>6 rp^c TO'JC d^^va^ tvtffx'^(javTO^. Quia justus os aperil, non inconsideranter opor* d "Oti $ixaioc dvof^Et t6 9T6{ia, oux d7cXcr>c outcuo\ lel animum iis qu£e dicuiilur adveriere, sed requi- 
rere quod ex veibis prodit emolumcnium. Piena 
enim semper suni ulilitatis bujusmodi sanclorum 
dicia : el apcriens justus os, occuilos depromit tbe- 
sauros. ltaque el vas electionis Paulus scribcns di* 
rit : Oi meum aperuil se ad tvi, Corinlhii **, El de 
Domino scriplum est : Aperieiu o$ iuum, docebnl "\ 
Ac sinipliciler de eo testimonium perbibelur, quod 
os nperiat, qui silentii modos antea edoclus fuit. 
Ilaque et Jub os aperil poslea : iJ est post magnum 

•' Job VII, 20. ■• II Cor. vi, 1 1. "^ Mallh. v, 2. 

(-20) Legendiiiii oojvj-at. 
(30) Fmit' auToO. 
(51 ) Ka'::vT£uxTT;v, xpo3ifļX£t Tzpo^i-ļiti^ ToT^ X£Yojxivotc, dXXd td (54) lx 
Ttuv X4Y(i)v dvaCT;T£Tv (b9^X£cav. MeTcd ydp d£\ il>9e- 
\ziaL^ ik Toiauta ^^{lata Toiv dyC(ov xa\ dvoC^ciiv 
zh 9T6(jia 5(xatoc» xexpu{A{jičvoug 5r,(A0ffi£us( Oi^oau- 
pouc. Ai6 xa\ t6 9X£0o( tt1( ixXoYTļc 6 naOXoc l'Ri- 
aTiXXa)v 9Tjff{' Tb crzdļm ļiov &riipy£ apd^ ifļiāt^, 
KoplrOioi. Ka\ 7:£p\ toO KupCou ^ž^pairrai 5ti 
'Aro/fac ^^ ctdļia aifrov kdldacxB, Ka\ d7:X(!i); 
ix£Tvoc {AapTup£Txat Qx6\k9, dvoC^Eiv, 6 fficjinļc {liTpa 
rpoTčpov $i$axO£Cf. OuxoOv xa\ 'Ic1j6 dvcf^^i i^ «iļwi (5-2) TA. 

(55) Forlc aui(f". 

(51) Foiie TfjV. CNARRATIONES IN JOB. 70 v^oEttic ivOc9|iov, iuX^ ff(i)9povci)v xa\ Talc 9<i)va7^ 
auxoO liaprvpCa (35). 

KE«. le^. 

(36) 2kCx. «T. T?«c f^»vc fpcoJTor jroiTjcfire ifvx4*' 

ļiov; 

Av, xd|&vf IV icoteTv zh paordCovra * o&xu>c eC^C *»- 
ve^ 16^01 Papele* oO^ dxoOffac xic xd{Jivsi. *0c ^^ 
pdpou^ meC^ti€V(Kt Tīļc 5uvd(Aeci>c tcov X6Yh)v tcov oO 
xaxa>e, xa\ x>^^^ (3'7)« 4 ^^^ Xoifop(ae elpT)fJii- 
vuv 0ic6 Tbiv &XXci>v 6uo (ACTdc BaX8d& iXi;Xu6^(ov, 
olovel 9opTCou ara6T;9i( (58) Pctpio^, 6 *l(06 97)91 
xai|ii!»v Tļļ 4^x!i ^9' 0^5 elp^xa9tv T?wc f/roc 
ipecxor ĀonļcsTS i^^i^r iwv ; — Kal jjtet' ČJUyor • 
*Up9le <bc icpoļfi^paicrai 6 Sauxa((ov Tupavvoc* Tu- 
pawixo\ aOrou ctatv ol X6yoi» oOc dixouoac 6 lij6, Xi- 
Tt i* *JB6i r/roc ipu)Xor aovfyrete r Ijr ifvz^*^ /*^^ •* 
Oux ouTCi»; xaOixvelxai (ļ^u^TJc &v6pc[>irou ftXXo Tt, (!>e 
16x0^ axXi)p6c. IIoXXdxtc uTrojieCvac xd[C Paadvou^ 
obiiioTt 9cpo99epo(Aivac, X<Syou( oOx OTcčficivev. '0 
(tivroi^e 'ciXtioe dOXT)Ti)e, cE xa\ xd{ivo>v, dXX* Oin>- 
|iMi 'TOuc x^^^^( X6Youe. T6piv Ydkp uicoļiiveiv 
{trriXou dEvfipdc IffTiv. Aīdicep iv toT^ dv{paYaO^(Aa- 
oiv iauToO 6 *An69ToXoe XiYSi * Aot^opoi^ļierot ejrJo- 
Tvvļisr^ duiMdļisroi drexčļt86a^ čvcr^rļjjtoOjisroi 
jULptuuLZovļisr, "ūcnep xaOāpļuxta rov nčcrjiov 
iy9riļ$7yMsr^ x&inu»r X8pi}ķrļļAa ^cjc 4P^^* K.a\ |Jiex* 
tfl^Tov 9iio\v «Txa, 6tA x6, Toic f/roc ixxo:cor fl^otrj- 
(rer* ifv^^ Z*^^ » *^P?^ J '''^ feortv, o5 xa\ x6 pi- 
6XEbv o6Siv ftXXo &^tpčx(i>e iKptiX6^ ^ '^^i^ &v6p{av 
auxou xa\ x^v Oico|ju>v^v. *AXX* h^Jbi^ a(<xOdivsxai 
Tuv xa{Jidxb>v, b>v xex{jL4x£i &ic6 xou X6you xoO 9xXt}- 
pou xuyv IXTļXu06xci>v aux6v i7ri9XonTļ9ai. 
(39) 2tCx» T** r^^s ļtčror, Čti 6 Kijpio^ kxolr\ci 

*A pXi'7Xxe 7rep\ k[Lk, {ii) vo{JiC9T)xe &XXoOev iXT)Xu- 

6ivaK (lOi f| Aic6 xou 6sou. ^o640T)xe xoCvuv. '0 ^iip 

e(io\ xauxa iicdr]fc«)v 6uvaxai xa\ 0(aIv iicaYaY£Tv. 

2*^Z- T*- KaraJUtJisīti jwv • o^ alcrxvrčjierol ļts^ 

ixln8icOi ļioi. 

(40) IIoXXdbeic xa\ xaxaXaiXeT xte xax(]je tcoicov. 

*Oxe &v Sk oux AiupuOpedoļļ, el^ icp^aoMcov XiYei 

lxeCvcp, o&x^ iXlYx<<^» ^^ xAXT)6tļ XiYci>v, &XX' dvct- 

Scļ^ciiv xa\ 06p{C(i>v. Tolc T^p 0i:6 6eoO xi(Mi)pou- 

(ižvotc iice|A6a(vstv oO XP^» ^^ Opr^vsTv xa\ 90- 

€eIo6ac. 

(41)£xex. r. Nāi d^M āJinOeiac šr^ ixMtnH&nr, 
iap" ēļioi či aOMCstai XMro^ * MU,r\cai firijia^ 

ETxd 9i)atv xa6* 6?c66cocv * T|aTv $C8(i)|ii, di^ Ono- 
■• I Cor. IT, i% 13. 

(55) Nibil deinceps ex hoc Naniano codice de- 
scripium inTeni , nīsi gnaedam in Venelis eistaii- 
lia, ([nx in eo quoqiie occurrere diciiniur. 

(5G) Ex oiroq. cod. Venel. — Confer. loin. III, 
cel. 1052. — EoiT. Patr. Ji iropsiim, post passiones illas, non sine eiamine lo- 
quiiiir toto corpore dolens, prsvenienie liiigua prii 
deniiae leges, sed vel in ipftis Tocibus sobrios oftie.v 
diiur. Indicat etiaro anims lranquiinialem, ips(»- 
rumque verborum decorero, quod de illo p«rhibea- 
lur apenīisse os. 

CAP. XIX. 
V. i. Quoufque laboriuiam facieii$ aniniam meam? 

Quemadmodum corpora gravia Imposiia anima- 
lium corporibua, geslancia defaiigantrsic auiit qui- 
dam sermones gravēs, quo8 audiens quis facigaiur. 
Tanquam a sarcina oppressus , vi sermonum non 
nnale ac molesie, vel ad convicium diclorum ab alii& 

duobuSt qui cum Baldado venerant, tanqiiani oneri» 
sensu grāvis, dicit Job defatigatus animo propler 
ea quae dixerant : Quouique taboriosam facielit aiti- 
mam meam f — Et pott pauca : Vides quod dcscri • 
ptus fuerit Sauchaeonim ijrannus. Tyrannici suni 
ejus sermones, quos audiens Job ail : Quouiquē la* 
borioiam facieiU animam meam ? Non ita aflicit ani- 
mam hominis aliud quid, ut sermo prsdums. Saepe 
qui susliniiit lormenla corpori adhibila , sermones 
non suslinuii. Perfectns tamen bic athieta, elsi de- 
fatigatus, sustinet nlliilominus molestos sermone«. 
Contumeliam enim suflerre, magni est viri. Proptnr- 
ea in suis virtutibns Apostolus recenset : ConvicIiM 
lacestilif benedicimus ; persecutionem palientes^ lole- 
rttmu$ ; bta$phemu$ pro$ciui, deprecamur, Tanguam 

C purgamenla mundi effecti i «iRKt, omnium peripiema 
usgue modo "*. Et paulo post deinceps dicit, propter 
illud : Uuļuequo laboriosam facietU animam meam f 
Viden*? Job esi : cujus eliamliber nibil aliud pncci- 
pue continet, quam robur et toieranliam illius. 
Nihilominus sentit labores, quibus laboraveral pro- 
pler durum sermonem eorum, qui venerant ad in- 
visendum illuni. 
V. 5. Agnoseite dunlaxat^ qnod Dominus fecit me sic. 

Qnae circa me cernitis, ne putaveriiis aliundc 

evenisse mibi, quam a Deo. Metuite crgo. Uui enitn 

mihi istbaec adducii, poiest et vobis adttucere. 

V. 5. Obloguimini de me : non reverili me, incumbitit 

mihi, 

D Saepe et obfoquiiur qnis perperam agens. Qunndo 

auiem non erubescit, in fnciem dicit illi, non evin- 

cens, neque vēre loquens, sed conviciis ulens et 

contumeliis. Non enim a Deo aflOiciis insultanduui 

esi, sed lamentandum potius et meluendum. 

V. 4. Nee sane in veritaie ego aberravi^ apua me 
aulem degil erro : logui verbum quad non opot' 
tebal. 

Deinde dicit ex hypothesi : Concedo vobis quod (3.7) Cod. XXI, AXX*£rxidvst6t(Jxtxwc >Mi^ x*^^*' 
(58) Forte aicrO^jei. 

(39) Idem in utrooiie cod. 

(40) Confer. lom. XII, col. iC34. 

(41) Cod. uierque. 71 SUPPLEM£NTUM AD ORIGENiS EXEGETICA. 7t siippiinitis, roc propter peccau hac pali. An ergo A Xa(&6dveTai, Sri Bi^ Tdt &(Aa^|AaTa taura iciaļļta - oporiebat vos meita cooNiineliis eiciperetis? Apud 
me ūHtem degit erro. Et si per suppositionein baec 
recisseiiit qiis iion erant facienda : eui biijiismodi 
fuiisem; an non oportebai tos intuenles flagella» 
labuin, verroes, bonorum amissionem, revereri? 
Verumiainen appetUtis me non miserentes mei, ne- 
lītie compaiienies ineis calamiiatibus. 

Y. 5. Eilo autem , gula eonlra me maļnificamini^ 
insultaiit autem miki coniumeha. 

Non mediocriler mihi conTiciamtni» aed alii alios 

ezcipientes iusuliaiis : tanquam irruentea et con- 

ciilcanies me conviciaroini. 

V. 6. Munitionem auiem $uam iuper me ezaUatiL 

Tanquam sub murum calamilatis sum munitio. Sp* ouv ixP^^ ^1^^ oīym (loi dvec^CCeiv ; nup* kļiol 
dk (nbJUljsTcu JtJidro^. Ei xa\ xa6* dic60caiv Totaim 
iict9cotiļx£iv, oTa o6x Bcc* sl xa\ tocoutoc 4|&i]Vf 
ip* oOx ixph* ^(^ pUicovta^ (idoTi^a^, toOc tļjS^' 
poCi TotfC 9xcuXi)xac« t^v &iRt»Xeiav Ttiiv titapjjSDmavt 
atScoOrļvae ; *AUd( Tcpoje^ci^CvcTi |ioi |i4| iXtouvTŠ( 
(A£, [U]Bk au{Aica6o0vcic |aou Tfļ icsptordffei. 

(42) £x(x. e'. '^a ^^, Szi M kļwX ļtapjMrKdt^ 

šrdJLZecOs di ļioi črelčet. 

OO (ASTpCcoc |Aot dvstSCCeTC, dXX* iva>X6|icvoi ' 
d>9icep£\ i7ci6a(vovTec xa\ KOtanatouvric (u ^t- 

(43) St(x. ?^* Y>xt^p6i/ia ^^ a^ot; ^x* ^/i^ (^)^«Kr«i^. 
OEove\ 07c6 Telxo^ ty1( Tcepiordaccoc eE{ii dxiipci>|Aa,' quani uon possum evadere, dunec judicei Deos di- B fi oO ^uvajiai fsu^etv, lo^ ot xpivsl 6 6e6c xaOcXc7v 

ruere illam. 

V. 7. Ecee rideo eonvicto^ et non loquar. 

lluc illud est : Vince in bono malum '*. 

Ejuedem. Ecce in convicio vestro ridere, nou 

loqui arbitror. 

CAP. XX. 

V. 6. Si tttcendant in ccBlum ejus dona , gaerificium 
autem iiliu$ nube$ tangai, 

Impii si ascendant dona in c<Blum, si admodum 

eleveiilur, si sacrificiuni illius nubes tangat. Quan« 

docunque oraverii h«iereticus, quandocunqiJe sucrl- 

ficium iilios ascenderit ex superbia, guandocutuļue 

videatur [uiste confirmatu$*^^tunc(unditus inlerit. 

Oratio enim iUiue reputatur ei in peccatum^ et e$t 

iļna oratio ejui in peccatum ". 

V. 7. Quandocunque enim videatur fui$$c conArma^ 
tut^ tunc in finem interit, 

Simile, Inimici aulem Domini simnl atgue jlori* 
ficati et exaltafi [nerinl, deficientei iicut fumui defe- 
cerunt •*. 

V. 7. Qui aulem viderant eum dicent^ Ubi c*il 

Qtit suiit qtri viderant eum? Ecclesiastiei nos,qui 

videntes eorum errores, dicenius: Ubi sunt? 

V. 8. Tanguam iomnium eiplicatum^ nequaquam 

inveniatur, 

Somniatores hiijusmodi^et qui sibi phantasmaia 

eningimt, neqiiaqiiani veritate mentēm fulcinnt eum 

decipi.'intur, nunique tanquam somnium expUcalum^ 

quod non inveniatur, 

V. iO. Filiot ejnt perdant intnores. 

Filiosac discipulos ejus qui bxc docuit. 

V. 10. ilanui autem ejue incendant doloree. Manus ejus, inquit,idest opera illius, succendent 
ei punitionem. 

Uanut autem eju$. Impii bujns et scducti, cujus 
oratio reputatur in peccatum ; cujut iacrificium $i 
ūicendat in ccelum^ et nubes tangat^ tunc in finem aOt6. 

£t(x* C« 7i5<^ T^-^ čreldei (44), laū ob Jloliķna. 

TouT^ ioTi x6 * Pilna tr r^ āxaO(^ td xeutčr. 

Tov aiftov, ^I5ov) līci T(p dveCSst Oftcov ftiļ^^ od 

XaXelv vo(JL{Co(Aai. 

KE«. K', 

(45) StCx. c'« 7?Ar draēfļ el^ obparbr abzov th 
čū)fa' iļ di Svcla abtov re^ar afīļtai* 

ToO &ffe6ouc idcv d*/a6ļ| 'zk dcupa el^ x&v oOpav^, 

ik^ irdvu u({/(i>Ofļ, ik^ lij Oua(a aJiroO vc^cīiv &4/T)xa(. 

"Oc* &v eO^r^Tsi 6 aEp£Tix6c» &c* &v Vļ 6uffla a&cou 

dva6fi Tfļ 04rrļYop(qi, ^r' Ar ^ojc^} «orecmip/^^^ (^)' 

fiCBtai Qi/Z(p el^ djjUMptlar^ ocal hrttr oirr^ 4 ^Z^ 
^ airtov dļioprla. 

STtx. C. "OroK x^ ^^*T? ^^1 ictriptxB€U^ x6tb 

bIq TiJioQ dJtoMĪTai. 

*0(toiov, 0/ di ixOpol TOV Kvplov ājia viļ doļct- 
cOi\raAxal iļ^^uOiirai^ ixJi€lxprTe^ d)(Tsl U(Uiri>Q 
iļiJLijeor. 
2l7fx« C'« 01 di Iddrre^ ahzdr ipovcr īlov icttr; . 

Tivsc ol I56ycsc auT6v (47) ; 01 &xxXT)<jiaoTtxol, ol 

loovTSC &xe{v(i>v T^ ff9dtX{jLaxa, Ipoujicv* IIou Itciv;. 

£tix. tj'. "Ocstep injorior ixxst€UTOir oi) ļi^ 

eifpsdļ, 

01 TotouTOi IvuTTViaC^iuvot , xa\ &vaTcXdff9ovtcc 
9avxia(AaTa, ou Tjļ dXT)OeCqi t^v ^tdvoiav &iccpel6ou- 
9iv a^aUdļicvot, xa\ ^^vovToit &cxep ir6xrior 
i)t:C£tac6ir^ h oi) fi^ eifpedļ, 
D 21x{x» i'» Tbi^c v^c a^rov čMcataar ^rror»^. 

Touc ulouc xa\ ^^T{zkq xou Tauta ^ifid^vro^. 

(48) £t{x« ('• Ai di z^'P^C ctiJtov sivpcvbcfucar 

čdvra^, 

AI x^^P^( aCrrou, 9T)o1v, toutfrciv ai lepd^ei^, ž(d- 
<{^uaiv aOtcJ) x6Xaffiv. 

(49) Ai di x<^fP^C ctifTov. Tou dffe6ouc toOtou xa\ 
&99sX{jiivou, o^ i) xpoo'8vx^ JLojUjsTCU ēiQ dļiap- 
tiar^ oi iļ ^cr/a Mk āra6x( elq ohpardr^ xal re- ff Rom. XII, 21. •• Job xx, 7. •» Psal. cviii, 7. •• Psal. xxx?i, 20. (42) Cod. ulerqne. 

(43) Cod. utenitie. 

(44; Forte čvet^T) ciim cod. Alex. 

/45) lii cod. XXI et N;in. — Coiifer. t. XII ibid. (4G) An xatT)(yTepCxOai, ad astra pervenissef 

(47) Tria b;i?c verba desunt in cod. Man* 

(48) Coil. uterqi!e, ct Olymp. 

(49) (*onfcr supn v. (>• ENARRAT10NE8 IN JOB. $pu>r d^^Tfroc, rore elc TiJU>^ dačXXvrcu' toutou a( ^ interit: hiijns inanoe dolores incendent; hoc esi. l8X^'W Scd^ouot. Aivsi Ķk 'īztpi «nov ulcuv toO ica- 

XfrCx. IT*. Xo4i| ācaldoĢ ir y€urrpl ahtov. 
'^IC^^ T^P |ia6iļ(&aTa, & o6x loti YXuxia, &XU 
jol^j &9tc{^, olove\ tco^p3(, <j itepl *:ou ofvou trj^ 
<ifa9xaXCac oMuv. !Eie 71^ d^sciJiov Soddfu^ iļ 
4uKsioc odrcol', xa\ ik i^fļc. Kal (i«r' čM-ļH' XoX^ 
ft &oic£6oc iv YaioTp\ tou iTcpo^^^, xa\ &9eGo\iVToc 
lv toķ ^lAoat, Tolc ivfllVTtetc 'tļ| 4XT)0eCqi. • 
(50) StC^. u*. ilZovro^ ādlx<i>c ovra^dļišfvc iļe- 

voc 6 iv To?^ X^6ic a6t«l»v ; *Ad(xit)^ ykp auvd^CTat. 
*A^* 6 &Ya66^ o6x idvei aOtouc ice^rccjK^TOC, icXou- 
•rav Wx««c auv2Y6(&evov ixecv ds\ a&T6v iv iaurolc * 

īxlx. u*. *EĶobUaca(nov iĶaJlnijeei aifrčr &TfeJioc. 
'Aļffc^oc T&p xaT* ivlpYCiav xa\ eOtp^ea^av mi 
6eo(i iSeXxuase aOtbv &r* aOT^c vf^ xaxb>C olxo8o- 
fu^Ocloi}^, 4ļTt^ i9T\v ixxXT)aCa irovi)p8uo(Aiv(i)v. A^ 
T^p ij olx^ aOroO. 'AXX* diTVJoc iļsAzī^cei aitrdr 
iļ ohtiac ovTov. 

£t(x. tC* itf4 ^^ dļuJiļtr rofiddiMnr, 

(51) 'E-ssp^^o^ oO p)i7cci &{Ji£X$iv vofid^v. No- 
(idScc tt eC^f 'civsc 4^x^^ ve(t6(icvai 0ic6 Tcp xaX^ 
Doiļ&ive, <c$ elndvTt* ^Eph el^i 1) ^pa. Af šļtov 
idr rīc «2cr^4^, c<»)$iļceTai, Kal slceJUOcrstat^ 

^X- ^^'* 'Ocx$p crplproc āļidcriro^, 6xata- 

Oi )LdYO( xa\ %k d6x(Aata orpifvit X2\ icuxvit, oO- 
ftv Sx^t yXuxu ixc?va, xb, tOLzk toO BsoO Ytv6{icva. 

(52) £xpC9V0c Potdvi), «cCc iorīv ixtpaxuvo(AivTļ Tfļ 
fVtioog ToO (Aai99ii>(iivou. 'ilaicep ouv, 9T)9\, t^v 
potdvi^v ixe(vi)v, x&v ftļfav tic 9cXovcix^9£es 6iaXcd- 
voEc ToCc Mouot, xaTamelv oO Suvaiat * oOicj xai 6 
wi dOiAorpCdiv &iioXausiv iO£)ui)v oOdiv tcov inSvcov 
&i»Co€Tat t6 xip8o^. 

(35) £xCx- K** Ai^ rcvrc o^^^ dr^^t/crfii a{prot) zk 

āyaBd. 

*A 8oxcr a^aOdt icoulv, oOx AvO^act * $t' &v $oxiļ 

1ļ^ iern^T2p(ft>90at, 0Xi6ir29KTat. 

Wx- »^- Oiwc Icrrīv aC^rov adunipla Tolcif^dpxovci. 

T4 OxdpxovTa auTOu auivr^pia^ olOtcj) Tcsptirotiļaat 

06 ftOvaTai. 

'AwU(iic. 

(54) £x{x. x(^. ITcura ^i črdperi ahttr kx6JMc8t€U^ 

fuA iscascocteJUī ix^ aiļtdr dvļidr čprU^. 
(SS^ £x(x. Td^. nāaaCi drdpcri kx' avrdr kXBM6'' 

cerai. 

i Tauta ^potpeicTixit ^i&Iv, ?va &9C3T(o{AeOa 'a[»v 

A]diacp(a>v. 

*** Deot xxin, 31 ** Jomi. x, 9. 

(50) Cod. oteraoe. ^ Vide i. XII, coU 1052. 

(51) Vide Ibid. 

(52) Cod. XXI tribuit Origeni, ai. .Polycbroiiio. 
(55) Occurrii in uinniiie cod. 

Patbol. Gb. xvir. B etiam in extreini6 doloribos degent. Loqaiiiir vēro 
de (iliis impii. 

Y. 15. Bf/tj ūspidi$ in venlre ejui» 
llabct enini dociimenia, quae non sunt dulcia, seil 
fel aspidis, id esi malignuin, qiiod est de vino do- 
ctrins ipsorum. De vile enim Sodomorum tiiU eo- 
rtim *<% et estera. Et post pauca : Bilis aiitem aspi- 
dis In venlre 1ieterodoxl, et impia dogniaia profi- 
leiitis, contraria veritati. 

V. 15. Divitio! injuiie congregaia evomentur. 

Qaaenam alis divlilae injuste congreganlur, quam 
Ulscqu£ snnl in sermonibna eorum? Injnsīc enim 
congrogantar. Sed benfgnus Deus non sinel, ut it 
praecipiies acli di vietas Injaste coiigregalas babe- 
ant ftcmper in seipsis : faciet enl:n ut evomantiir. 
V. 15. Ex domo ejuā eztrahet eum ūngelu$. 

Angelus enim per operationem et beneficentiam 
Dei exirabet illam ab ipsa perperam aediflcata. £a 
est porro ecclesia male agentium. IKec enim est do- 
mus lUius* Sed angelui ezirahet eum es domo ejuā. V. 17. Nevideai muleturampaseenlium armenlorum. 
lleierodoxiis non videt mulcturam jumeuloruiu 
pascentium. Jamenta vēro pasceniia, sunt qu.'edam 
aiiims, qux pascanlur siib Paslore bono, qui dixi( : 
Ego sum otftttiti. Per me $i qui$ tngrediatur^ salvū' 
bitur. Et ingredieiur et egredietur, et patcuum tiiee- 

Y. \S,Tanquam $tripknu$^ qua! nonmandiiur, nee 

deglutiiur, 

Serraoues cl dogmaia crassa ei spissa, nibil ha* 
bent ea dulce, quaB iiempe sunt contra Deum. 

Striphnus berba esi aspcra lingUt^e mandentis. 
Qucmadmodum igitur, inqiiit, berbam illam, la- 
melsi muliiim quis nilaiur blandam reddere denti- 
bus, degiulire non poiest : sic et qui alicnis frui 
vuli,nu!lum laborum suorum rerereicmohimenīnm. 

V. 20. P.ropterea non eļlorebunt Uliu$ bona. 

Qunc videinr bona facere, non elOorebuni : si 
quaudo videanior Jam ad plenum pervenisse, con« 
D terentiir. 

V. 20. Nen est ta/vf [aeuUatibut ejH$. 
Faculiaics ejus salulem illi comparare nequeuiil. 

A/t<er. 

V. 22. Omnig vēro neceaiias superveniet et, et im- 
niittet in eum animum irce. 
V. 22. Om\fit autem neee$$ita$ superveniet H. 

U»c adboriantur nos, ul abslincamus ab alienia. (5i) Hic T. interseritur duobus superioribMs be- 
misiicbiis. 
, (55) Cod. ultrque. Y. 01yrop. 7S SUPPLEMENTUM AD 

V. 22. Ningere in eum doloret. 
'Loco iiivis dolores venient in Tirum hi^usmodi. 

V. 24. Et non ialvelur e manu firri. 
Ferruin non dicit hoc sensibile, sed scindenīissi- 
mum sermonem. 

y. 25. Perlrameat autem per eorput eju$ telum^ 

Tēla hujusmodi igniia viilnerant eum. 
y. 23. Devorabil eum ignis non comburens. 

Mysicritim quoddani addiscimus de pcena qu» 
reservaia esi, ut caveamus earo pali. Ignem aiinon 
cembureniem devoraturum fore impiiim. Hic ignis 
apud nos maierialis, non esi ignis non comburens: 
Tidemus enim ipsam. At ignis ilie in^isibilis est, 
qui peccalores invadil, qui inlra llios exuril. In- 
lelleciualis esi et puniens. Si vis imaginem'accipere 
illius ignis, cogiia mibi hominem immaniler fe- 
brieiilem, el ab co igne einstum. Non invenies 
obiuiu ignem in illo : siibesl lamen, et eiuril ejiis 
viscera. Haud aliter a peccatis febrieos qui8 eii- 
rilur. 

V. 25. Malti autem afficiat advena domum eju$. 

Qui centra populum illum gerebal bellum, advena 
erat et non proselytus. Qui malis aflecii domnm 
ejus, dissolvens quod tanti fiebat sanctuarium, et 
civitatem, quam appellabant sanctam*. 

V. 27. Revelel autem ccelum iniquUatet eju$. 

Pro, et ex Deo et ex ccUo $u$t%neb%t mala. Haec 

autem dinit, quia eum diīissel Job a Deo se fuisse 

Tuliieratum, commemoraverat quod et ab homini- 

|)us injuria affectus fuerat. Nltitur igitur evincere, 

quia omnia propier peccata in eum inducta fuerint. 

Y. 27. 7«rra autem inturgat centra eum. 

Ipsa terra insurgit adversus populum illum. 

V. 29. Et poneeiio faeultatum tpīt ab impectore. " 

Intelligis quis inspector bic nominālus est? Deus 
inspector dietus est, et episcopi illius imaginem 
omni modo, si boni probique sint, ferre annituniur. 
Et sicut qui imitalur imaginem regiam, bonoratur 
ex eo quod pulcbre imitatus sit, etiamque quia 
eam ornavit : ita beatus epiacopus, qui recogiiat 
verum episcopum, eumque aemulatur, et evaditceu 
inier bomines Deus : vel qui babet episcopum eum, 
qui ipsum fecit revera in Gbrisio Ješu episcopum : 
ciii gloria et imperium in saecula sacculorum. 

Ameii. 

GAP. XXI. 

Y. 5. Intuenles in nu, admiraiionem habete. 

Dicitis esse sapienies, et scire utquid liaec patior, 

iaRquam Beo non indorraiente peccatis bominum. 

Et ausi esiis dicere me peccaiorem CHse, et jusie 

in b«c pervenisse. 

V. 7. Inveteraverunt auiem et in divitiii. 
Non suni nuper divites effecii, sed mullos annos 

(56) Cod. uierque. 

(57) Uierque. 

(5$) CoNfer et Olymp. 

(59) Unus cod. tribuit Polydironio. 

(60) Cod. XXI. ORIGENIS EIEGETICA. 76 

A £tCx.x6'. Nlirai ix" aiftdr čd^ra^. 

*Avt\ vi^eTou Muvac CpxovTat iic\ *thv tocoutov. 

(56) £tCx. x&. Kal oi) (t^ (r<oeļ H Z^f^C crUt^fiov. 
£(6T)pov oO 'kt'xtt. TOUTOv t6v alaOrļT^v, iXkdi T|iiļ- 

(57) £tCx. «e*. AlEĶiX^o^ di čiā cdiļuno^ abvov 

Td piXi[ Taura Td ^csicupcoļUva TeTp(i»oxet aOtdv. 

(58) £tCx. xe'. Katidetat aiftdr xvp &xavctor. 
MuoT^pi^v Ti (iavOdvofuv 7csp\ ttļc xoXd9£ii>c trļc 

&7eoxetļi£vTļc» ?va ^ukaaocofAeOa aOTi)v icaOelv. Dup 
elicev &xaujTOv xati5sa6ai x6v &ac6Tļ* toGto x6 icup 
'ih izoLp' f)(ilv 0Xtx6v oOx EOTIV &xauoTOv Tcup ' f>\tlC&' 
{ievov Y&p aOT6. *ExeIvo & ddpaT^v iort t6 irup, t^ 
ItA touc &iAapT(i)Xouc lpx^(tcvov, 9 SvSov aOroii^ xafec. * 
B Not)t6v ioTi xa\ xoXd(ov. Tdiv 8iXtļc elxdva icapa- 
Xa6etv lxeCvou xoO Tcup^c, v^ci {lot t^v cl^ 07osp6oXi|v 
TTjpč^oovra, xa\ 07:6 irupb^ 9Xef6(Aevov. 06x eOpiļ- 
aetc biĻei xh Tcup lv aOtcļ» , 0ic6x€tTa& Sk^ xai iiauLiti 
aOTOu Tdi 9icXdYxva. OOtco^ dn6 Taiv d(&apTT)(&dxii)v 
TcupčmDv Ti^ ixxa{cTat. 

StCx. y^' KoMiKrcu di airrov ixi\Jtvroc tdr o7«or. 
'0 icoX£{Jiif)9ac x6v Xabv lx£lvov iiHļXuToc Iļv, xa\ 
oO i7poj^XuTO( * ^ lxdx(i>9ev aOTOu t^v oTxov, natoi- 
Xu(i)v t6 vo|jLiC6(Aevov ir(la9yjaLj xa\ Ti)v ic6Xiv f^v EXe- 
Yov eīvai A^^v. 

(59) £t{x. kC. !Araxa4t;i^i ^^ a^rrov č oifpardc ^ 

rdtq āroģdaq, 

*Avt\ tou. Kal ix Bsov xal iļ oifparov {fXoon/^ 

cercu tā detrd. Tauta Sk £91), iīui^ 6 lftl>6, 9^90^ 

C 0ir6 Beou 7re7:XTix^«t, l{JivT^{A(SvEue xa\ cbj 0ir6 Avdpci»- 

mov 'i)6ixT]{i^vo(. KaxaTK6\j6Lļii ouv, 3x& lodvta V 

AfiapT^ac auT^v linļv£xOT). 

(60) It{x» x{*. r^ ^* ^^orocrra/f) a^r$. 

AuT^ ^ ini eicavCoraTat exe{v(p tcp Xa(}). 

(6i) £t{x* x6'. Kal xTfifta {fxapx(iyT<ijr aiftĢ 
xapā Tov ixurxčxov, 

Mav6dvci (62) tC^ ln((7xo9coc Iv6d$e [(bvofAdaOr^ ; 
5ti 8e6^ žicfffxoico^ £rpv)Tai, xa\ ol iic(9xo7coi ixci- 
vou T^v elx6va icavx\ t^ xp6ic(|> 9:XoTtfM>uvTat, ol 
xaXo\ xa\ dL'xa^o\, 90peTv. Ka\ cudTup 6 |jLi|jLTļ9d{Acvoc 
clx6va pa9iXixi2v xi|jLdlTai ItcV xb xaliix)ļ (Ati&^aaoOat, 
Tt{AdiTai $1 Y.a\ inV Tcp aOrljv xexo9{ATļxivai * oGtcdc 
(Aaxdpioc lit{axoitoc, 6 voifļaoic '^v dXT}6ivbv iict9xo- 
icov, xa\ Ct;Xu»v aOT^v, xa\ yiv6{acvoc ^ lv AvOpcoicoec 
*^ Be6^ • H lx«uv l7;Jffxo7rov t6v iro'.ouvxa aur^v dXT^6<i>^ 
iv XpiaT(p It^oou l7c(axo7cov * f|> ^ ^^ xa\ t6 xpdb- 
to^ dc Touc aliavaic tuv alcuvcov. *A{&^v. 

KE«. KA'. 
(63) I'c(x- £'• ElcCJH^rartec elc kļii Savīta cxite. 

9axl 9Wfo\ etvai, xa\ £l$£vai 6id tC taura icd- 

9X(i>> (<>C ^i^ Beou (1^2 xoi{A(i>{jiivou iic\ tol( &{Aap- 

Tīfļfiaai Tcov dv6p(i>ita)v. Ka\ izokyJi9a%i \u XiYc^ 

&[Aapxci>X6v elvai, xa\ 5ixa((i)c elc tauta l96ax£vat. 

(6A) £tCx. C* nexaXaibnrzai di xaX ir xXo(fti^ 

O0x t\Q\ vc^7cXouToi, &XXd 9CoXX& Itiļ icsim^ (6i)€onrer Olvmp. 
62| Forle MavOdveic* 
63) Cod. uierqoe. S4) Cod. XXI. Aiias trlbuil loanni. — Cosrei 
1, col. 1033. '^ ENARHATIONES IN JOB. 78 

x«« i^jtouvtec, xa\ U\ thv «aoutov aOfovrei. A impenderanl dilescenles, 8emperquri diTilias au- Ixeifei Yip «ķ r^ mrsvjta, xdl ex tov arsifļjuttoc 
9spiCsiC»»firaUSnrior' tiov 81 toioutcov, žtoI ipt;x«- 
«^C ibrBpuiXo^ oi) dix8Tai rā tov ^retjjiaro^ • /iio- 
p/a 7ti5p a^ģ> ^tir • 6 <i7c6po^o0 xaT(i icveOpta, AXX4 

lTfx. V« ^^ ^^ Ti»ra a(fT<av er o^$aJiļw7c. 

Hdvra Soa icoiouatv , xpč^ rd ēsaSfirat i)nd t(ar 

dr$p&xur TOiouat. Tixva ^Ap tA Ip^a i)c4aToy. Oux 

^TK Tlxva ijļS>v lTfipoWga>v fcv xap8(^. fcv Xoyt(jfju)rc 

draOoTc, 4U' iv «(peo^ļioTc, *p^c «^^ deadiļrai tad 

(65) Xx(x. 8*. 01 oĪKOi aifriar etdrirovctr. B 
•Ot' &v el(7lX67)c cķ auvairci)Yijv aEpeTixiov, xal 
Rfļ? lxsT 9cX^eoc duvaroļjiivtov, pXiTO, frct o/ of^oi 
o^rwr eifdrļroiHrtr. 

St(x. S*. ♦c^ft^c ^^ oifdeiļiov, 
'kfpn^l el«v. OO 9o6ouvTat t6v 0e^, xaTa9po- 
vouji -rijc Bt&CTļ'zo^ • Totaura XirovTec ^pV Oeou.ou 
9o^vTac, 8x1 TOp\ Oeou XaXou(nv. 
ItCx- ^« MdcrtiĶ či aapā Kvpiov obx, iorir i«' 

Tov aijtov. TAv rStļ^ 4v6p«aTO)v Totaura xaTd[ 
®iou XaXouvTa, Oyia(vovTa T<p aiufAOTt, pX£TKivTa,T4 
aEsOī^T^pia acuCovra, xa\ 8oxouvTa ēvtorc xa\ fcv toTc 
X07{iixorc €OTux€rv 8pa, «Tt TOitX^pc«nai fcīt' aO-coG 
te^ouc 8vxoc t6 • MdcriĶ di xapā Kvpiov oi)K 
krrtr id* avrdi^. 

ItC^. i'. *H fiovQ aiftior oi)x o)ftoTdxr}o's, 

Tov abrov. 'U pou^ Cw8v fcart rscop^cK^v, xaV 

Wfiicv£a)v €kYewpT£av.Ka\aOTo\Y6Ci)pYOu<rt. Feop- 

Twi«i 5fc Z^fia xa\ FdjiofJfSa, rEcoptoGaiv kl^i^ 

tov. Vfiovc aiftiar oi)oi ūiļiOTdxrļcsr' 4XX4 xa\ 

«Oiij 4irtxOTj«, xa\ fey£vv!jM tčxvov, ?va ^ctup-pļTat 

o&taiv iļ icovi)pd yTļ. 

Zt{x. i*. Ai8C<S)$ri dk abtioir kr facrtpl ixovca, xal 

oi)x ic^Jtsr, 

*0«t auXXaļx6dvou(jt, Tauta xo\ xuouaiv, oOx 4ic6 
»G (p6^u eeoO auXXaļji64vovtfc, dtXX' d7c6 t^^ xa. 
rfoc. T^o* <2i^/rT}(rer ādinlar, cvriMt6e x6ror, 
«rt frsjefr drojiiar. 

^Bti^. la'. Mirovci či &(rxep Xp66ata eUtarta. genles. 

V. 8. S^men/ti eorum ucundum animam, 

Jusii qaidem semeniis est secundum spirilam. 
Seminat enim tn iptrtltfm, ef «« $piriiu metii titam 
asietnam •*. Istonim vēro, qula am maii« A^mo ttofi 
tHicipU qutt sunt ijriritut ; siuliUia est enim ipti •• ; 
seroenlis non est secundum spirilam, sed secun- 
dum animam, quod 8equius quiddam esi. 
y. 8. Filu auiem eorum in oeulii, 

Quxcunque faciunt, faciunt ut videantur ab homi- 
nibut **. Filii porro sunt opera cuju8que. Non sunt 
niii beierodoKoruro in corde, in cogitatibus bonis; 
sed in oculis, ut tideantur ab hominibu$. 

y. 9. Domus eorum gliscunt. 
Si ingrediaris synagogam haereiicorum, et videas 
ibi rouUitudinem congregalorum ; aspice, quia do- 
ftitta eorum gliscunt. 

y. 9. Timor vēro nusļnam, 
Sine timore sunt. Non timent Deum, conieronunt 
Diviniutem ; baec dicenles de Deo, non liroent quod 
de Deo loquuntur. 
V. 9. Flageilum autem a Domino non est super ipsoē. 

Ejusdem, Si videas bominem talia conlra Deuni 

loquentem, sanum corpore, acie praeditum oculo- 

rum, sensibus valentem, qui videatur qaandoqu6 

ciiam in muudanis rebus prospere agere, atlende, 

impleturo fuisse in eo quippe impio, fiageUum autem 

G a Domino non est super ipsos. 

y. 10. Vacca eorum immature non peperit. 

Ejuādem, Bos animal esi colendse terras aptum, 

quodque in agricuUuram conspirat, Et ipsi terram 

colunt : sed colunt Sodoma et Gomorrha, coluat 

^gjptum. Vacca eorum immamre non peperit : 6e«l 

et ipsa concepit et peperit Cfium, ui colaiur eorum 

maljgna tellus. 

V. iO. Satvaiū e$t aulrn illis in utero habens^ et non 

abortimt. 

Quscunque cracipiunt, hxc in utero gerunt, 

non ex Del lijore concipientes, sed ex pravitaie. 

Ecce pon^rMnjustitiam, concepit lūborem^et peperit 

iniguitate- 1 "• 

Vii. Manent autem tanguam oves ecternee. īlxXoq vouc fcoTt ToO • ļurovcir cZic xpd6ata aldh- D ^jis sensus est borum \erborum, manebunt tan rta; Ilepl &v 9Y)0tv 6 Xpiat6c* Tā ijiā xpč6aza 
r^C */<W S^^C āno^jovm, naX iy(āljuAir aUS^ior 
čiSutļu ai^oīc, xat t4 fepjc ' toutA fcffrt tA alcbvta 
xp66aTa. 'Eto\ ouv y.ī[Uil eiaiv ol fcTsp68o5ot. xa\ 
fcdOoufft |ii(Ae?a6ai t^v i»(fAVT)v tou XptffTou, fcrt- 
«xdiwuc lauTo?^ X'tpoTovouvT8C9 7ipe96uTipou(, 8ta- 
xdvou^, 8t8a9xdXouc, Xa6v, xaTi]xoufiivouc, ļJītfAOu- 
|icvoc t3^ aUtfvta icp^^Ta, 7tXtjpoujt t** Mirovert či 
Ac xpč6ata aldnna. O0x t tai 8fe itp46oTa alcjvta, 
*U4 ļthrovctr <Lc stpčeara okSnria. r.tam oves leterna ? Sunt illae, de quibus ait Cbri- 
stus : Mem oves meam vocem audiunt^ et ego vitam 
CBternam do eis **, etc. Hae sunt oves xternx. Quo- 
niam igitur mimi sunt heterodoii, et volunt imitari 
gregem Christi, episcopoa sibi ordinani, presbjte- 
ros, diaconos, doctores, plebem, catechumenos : 
imit9ntesque oves «tēmas implent illud : Maneut 
autem tanguam oves aternce, Non sunt vēro oves 
aelernac, sed manent tanguam oves ceteriia. Gal. VI, 8. ••.ICor. if, 14. •• Matth. \xiii, 5. " Psal. vii. «5. •• Joan. x. 27, «8. (65) la olroque co^. 79 SUPPLEMENTUM AD ORIGENIS EX^EGETIGA. 10 V. II. FUioli aulemeorum illuduni. 
V. li. AiiumenUi psalterium et eiiharam. 
No8lri assurounl psalieriiim ct ciibaram, laudan- 
f es Deum, et glorificanles illum. llhrum vēro fi - 
liolif qui slolidi suni inseipsiSii/ZiM^unl, a«SMmen/f« 
pgalterium el eitharam. Quandocuiu<tue usurpant 
dicia Veleris Tesumenii, illudunt, el irrident ora- 
cula legis ac proplieianim. Assumenles harmonica, 
psalierium iiempe legis, ei cKharam propheiicam, 
illiidunt illis. 

V. ii. El Imantur voce pialmi. 

Ipsi qiioqiie dicunt psalmos Valentīni, et odas 
Basilidis, et qu»dam liujusniodi pronuntiant, 1«- 
tanles voce psalmi. 

V. 13. In requie ūulem inferni dormierunt. 

In requie autem, non ccell, sed inferni dormie- 
rnnt. Nos autem oramus, haud in requie inferpi 
dormire, sed in Dei requie in sanciis ccelis, cum 
Chrisio rege nostro ; cui gloria et imperinm in sae- 
cula sxculorum. Āmen. 

CAP13T XXII. 

T. i. Nunquid non Dominm «</, qui docel inUlU- 

gentiam el scientiam f 

Qux administraniur a Spiritu sancto, digna suni 

ut describantur. Propterea describuntur, ot lector 

jiivetur ex iis qu8e leguntur. Nisi igitur utiles es- 

sent sermones horum trium, qui venenmt ad Job, 

ita ut lector accipere aliquid possit ab iis quae per A £ttx. la'. Tā či steudla avnar xpocxalCown. 
£tCx- tC. ^AraXa66rrei: inJLnļpior nal %i$dfar. 

01 ^(jtiTspot dvaXa(A6dvoufft <]^Xx^ptov xa\ xiOd- 
pav, OiAvouvTC^ t6v 8e6v, xa\ ^o^orpuvtec aOt^. 
^Ejcslrur di tā xmdla^ ol AvdiļToi lv a0xolc» ^poc- 
acU(pv(Ttrf ārtLlajiCdrcrtSĢ ^/raJlri/ipior %oA. w^ 
Odpctr. "(h' Sv 4vaX46ci)(jt tou^ Xdrou( Ttic UaXajLāQ 
Aia0^xr|C> 7cpo97:acCou9t, xa\ YeXcii>at xk ^la tov 
v^fiou xa\ TU)v irpo9T)Ttuv. *AvaXa(i6divovtec t4 ivap- 
{idvia, ^ĻflLkxiļp{oy 'ch xou v6ļiou, xi6&pav t^v icpo^- 
';ix4]v, TzpoaizaiļoMfJi^f a\)toīq, 

^'i^' t6'> i^al eif^pairorTM SP<*^i ^raZnov. 

Ka\ a\i'zo\\iyo\}<siv ^aX|jLouc O0aXevTCvou, xa\ Vi- 
YOuatv ioBdii Ba(TtXe{6ou, xa\ ToiaOxd Ttva (f^tļiļv^ 
Tott, e09paiv<5(icvot ^ovfļ ^/aX|jLou. 
» IxfX« tT*- '-'P^ ^^ drflMraiJcrfit ^ov kxoiļii/(Bf\car. 

'Ev S^ &va7:au9£C oOx oupavou, &XX* ļ^ou lxot{&^« 
Ot)9av. 'HpTc ^ eOx(S{AeOa oux iv &vaica'j9et ļbSou 
xo'.{AT;6Tļvai, dXX* lv &va7cau9et Beou lv xo?c oOpavoe^ 
Toi^&^Coic {tCTi Xpi9ToO ^9iXeuovTo^ ļfjuijv* ^ ^ 
66$a xa\ t6 xpd70c elc touc alcjva^ tcov aloivcuv. 
*Aļxf^v. 

(60) lTtx- P'. Hčtppor oifz^ Kijfič^ kctcr č didā- 
CKtar c(nrscir xal i^tonļļtTļr ; 

Tdi olxovo(jM>u{&eva On^ toO &y(ou IIveu|jLaxo^ ava- 

TP^9^t* &Si(i>OT)va( xp4* ^^ TOUTO &V9iYp49eTai Oicep 

xoO xbv lvTU7x4>^v^ft cb9eX£la69ii lx xtov iva^ivciH 

axo{&£vo)v. Ei \i^ o^v xp^9((Aot Iļaav ol X6Y0i xuiv 

xpta»v, x(i>v irapaYevo{iivci>v izph^ xbv *Ici>6, d»; x&v 

illos ad Job dieta sunt ; non ulique divina provi- C lvTUYx^vovxa Xa6erv xi &7c6x(jjv etpTļ(jiiv(dv*Oii* aOxii)V (leniia in Ubrum Job describi fecisset sermones ho« 
rum trinro. Licet ergo ut quis emolumentum per- 
cipiata sermonibus eorum, dogmatibus intendens: 
observei vēro vitUm sermonum In uno erae dun- 
tiiat, quoties HemptJobum insimulant, rati illum 
pati propter en, qua peccaverit : non videntes , et 
alias esse muitas causas, ouamobrem istud homi« 
nibus contingat. Talia sunt quae constitutum est 
licri, bona sive molesla, aut (iuocumqne loluerit 
quis ca nomine vocare. Et poit pūuca : Nonne Do- 
miuu$ e$t, qui docēt intelligentiam et icienliam f 
Dogma sanum est : quoniam vērus doctor virlutis 
non poiest esse hDmo. Qui docēt enim hominem i:pb^ x%v *Ia)6 * oOx &v ^ rrp^voia el^ ^v p(6Xov xoS 
Ud)6 licoiTļ^ev &vaYpa9T]va( xa\ xouc X6youc tcov 
Tpicjv. 'EoTiv ouv tlj9eXTļ6T\va( (<lv āicb xa)v Vdļfcov 
aOiou (67), lvop(i)vxa xo?(SdY(ta9tv* dpotv tt x6 IyxXi2- 
xov x(]jv X6ycj)v nepl lv (a6vov, &7s alxut)vxat x6v IojS, 
ol6{Acvoi auxbv ird9X£iv 6id xdL iļfiApxT}(Jiiva a6xiļ>- 
oux 6p(!Jvx£(, 0X1 xa\ &XXa icoXXd[ arxii l9xi xou 9UļA- 
Caiveiv dv6pco7co(c* Toiaurd l9xi vevo|jL(9(Jiiva clvsi 
xaXi fļ xA^c^4f ļ o?cti)c iroxl pouXsxaC xic aOxdl 
dyo{AdCstv. Kal /i^r* ČJ,lya' nčzspor oijx^ 6 Ki^ 
pičiļ icrtr č dt/ddcmtijr trifrectr moI imonļjtfļr; 
(68) T6 $dY[Aa Oriic lm*6Ti dXTļOiv6c <l(M(neaXoc 
dp£xiļc ou $uvaxai eīvai Mpt»yKO^. *0 dtddcxu>r icientiam •% etiam in Psalmis scribilur, oon alium ^ t^P &rBp<oxor fri^tr, xa\ lv xotc ToX|iolc dvarl- esse, quam Deum. Et,Doceme, inquitPropheta,y;ira 
tua ^* : sciens Deum esse doctorem verum et per- 
lectum. Docēt vēro Deus, affulgens animx discentis 
ab ipso, et mentēm illuminans lumine, veraci nempe 
verbo suo» Quarc etiam bomines justi doccnt nos, 
qui docendi gratiam accepenint. 

V. 4. Et ingredietur tecum in judicium. 

Raiionem habens Deus ejus, qui illius ordinaiar . 
providentia, arguit eum. Et ingredietur tecum in ;«- 
dicium. Saepe dixiinus, si quando occurrit boc do- 

•• Psal. xciii, 10; »• Psal. cxviii, 12. 

(66) Cod. uierque. Hinc bausli Olympiod. 

(67) AOxu>v. 

(68; Cr. t. XII, col. 1055. Ypa77cai, 5x1 oOx &XXo< lox\v ļ 8e6c. Kal, AidaĶčr 
ļis^ 9T)(i\v,r£k^fxaMt>/iardcrot;,6 npo94xi)c, cl€ci>c 3i- 
Sa7xaXov elvai dXT]6fļ xa\ xlXeiov x6v Bcdv. Ai6d- 
^'si 61 6 Stb^ lXXd{A7C(i)v xfļ ^uxļļ Tou [iav6dvovxoc 
0?:* <sOxou, xal x^v 6i&voiav 9(iix£C<i>v xcļ> 9(i>x\, x^ 
dXT)Oiv(j> XfSY(|) aOxou. (69) Ouxouv xa\ &v6pec €Cxaioi 
fļp^ 5i^jxou9t 6t8a9xaX(xffV tlkti^e^ X^P^v 0^)* 
(71) Sx(x. ^. .*«i crvy«e(rfi.l«;o'«ra/ cot «Ic ^icer. 
A6yw iQocou{u'voc 6 ^^C 'cou itpovooupivou 6is* a6- 
xou, IXI')fx<t aOx6v:- i^<^ (nn^s<crs4£i)cr«ra/ croi cic 
Kplcir. IIoXXdxi( tī%^o[uVf criR>xe ivliccot f6 M^IMI 

« 

(69) fncod.Nani.addiliir. 

(70) Reliaua usque ad x^P«^^ T^vstat ut Id edltis. 
(7t) Conftr €brys. oag. STIT. tl ENARRATIONES IN JOB. Si TOUTo (v ftJlatc )i^s(nv, drt o^x(i}ļ lorlv 6 %th^ tpik- \ gma in aliis diclis^ Deum esse adeo beiiignum, ul ^{AtaJV, 1CSp\ cLv ^U^{uOa. *ExpT)vdi{AT)V Ov!v T0?( dīc^ 

pioc- Tb Y4p> ^<a^x^c!>/iey, totovc^v iortv Ef «cC 
(u £x*tc lX^$at, xa\ t^ np^votdv (iou, Ji^ &(ji8Xiļ« 
ooEVT^^ oou (72), ci>( |a4) t4 6iovTa ireicatTļx6toc, XiY^' 
K&f <«>9 S Tl irari lx(i> lpci>>« iccCob) os, xavva8ixdC(i)v oe 
ftļtov 6vTS Tou xa';a8ixaa6Y;vac. 
Wx- «'• ūdzBpor oi)x tj «ax/a crov ^rl noJUii\ ; 

EIk^cuoc o6x dnX(o( 9Y)(Ai (73) ^STO"^^^^ &$txov * 
lia\ icdo^ct Toiaura, 6ico?a oMe\c aOruv Tt2XixouTOic 
i;j;rcidxev, otbtc ou. Eix6^ Bīdi t6 dvapiOfATjTdv oou 
%Srt iBxau9(idTtiiVy TaOrd ooe lXT2XuOf vac. 

(74) Tov abvov. 06 icp^rcpov d>v6(Aaaev &(Aa(>x(av, ^ 
e^Tijv xaxtav* dXX' dp&v t))v xax(av t^v 9auXT)v 

l&Vt eĪTa lACTd TOUTO T& &1l6 TTļC ^ttO^tļ^ t^co^ 

d{Mipxarv6|jLeva, &i»p cltnv AvapidjA^Tou^ cTvai &[uip- 

(73) It£x- c'. ^krapl6ļjn{toi di aov ai AļMpzUu. 

Ti?oXa|ji6dvet 'couto 6 *EXc9dC nepl tou l(t)6. 
Iļ&t aOTbv i:Xou9tov, xaC 9Tļ9iv * Tr^xVP^ ^4d/»- 
forec <i^^ r^ <^^ d^&l$Mjr, (i>^ d^et^^vicov {Ji^ 
^iX6vTciiv. T6 Ydp, jBrex^pa{ec ^<cix«r^c> 'cotou- 
tdvloTtv. 
(76) St^^- C*» TSrerdpaļjB^ robi: ddaJi^oi^c cov 

Tnv aifTov. IIpomciTt(vci Sk ndtXiv AXXt)v aOToO 
d}iapT(sv. 'EoTi itorl Xa6erv dļifidaiMTa ; Od y\j[tr ei uUliier judicaiis nos permitlai nos secum loqui, 
qua8i causam dicai nobiscum, de iis qu» volnmus. 
Usus suin ergo k>co Īsai» : Venite, et dhpuiemui , 
ait Dominui ^*. Illud eiilm , disputemui , lioc sibi 
ToU: Si qaid babes me arguere et providentiani 
meam, tanquam qui negleicriin le, ianquain qui 
quae facienda erani non fecerim , dic ; ego quoqu6 
quidqiiid habeo, dicam : persuadebo te, coiitra te 
fereiis senientiain, quod dignus sis qui coiidemneris. 

V. 5. Nunguid non uiiprobUa» tua est mulla? 

Ilerito non simpliciler aio fuisse iiijiisium, quia 
talia patittir, qualia nenio illoruro in biijusinodi in- 
cidit, stcul tu. Ileriio, propier innunierabiles lapsus 
tuos, h:ec tibi obvenisse. 

Ejutdem. Non prius nominavit peccatum , deinde 
vitium : sed Tidens vitiuui malum esse babilum , 
deinde postea quae suut ā nialo habilu peccatn : qti» 
dixil Innunierabilia esse peccata. 

V. 5. Innumerabilia autem peecala tua. 
Supponlt boc Elipbaz de Jub. Morat euni fuisse 
divitein,el ait : Pignora aceipiebas a fralribus tuii ^% 
tanquain debitores esscnt, qui uihil debebant. Il- 
lud enim, Pignora postulabai inaniier, tautuiudeni 
signiflcat. 

y. 6. Pignora potlulabas fralret liio« inantter. 

Ejuidem» Adbuc objicit aliud iterum ejus pecca* 
tum. Licetne unquani accipere indunienta ? Nou w«, AXU lOouatou lxovco5 4«oxeeixeva MuftaTa ^ "«d", 8ed divitis accipere Ucet. qui mulla babet re- mUi^ Xa^?v. Tp(a...(77) &\ 6 Tb»v icoXX(ov ixel Hor 
6ov d{&9Ca9iv* dXXd[ ļfuiJivoO, &XXd ']cXoudw. 'E^^v 
|i£vTot TE xytSi^ TIC ^ (va, xa\ toutov t6v xi'c<>^» 
i:p09daci tou di»tTetv xh I(jl6v, lx6u9Ci>, {ji^ ikii[^aq 
bcsfvofv T^ YU|Avbv, AfjL^Caaiv tou ^^^IAvou d^ei^dpiTļv. 
noXXa fk Toiaura, lv ^(aZv ^IvsTai^ 5t* &v daveCCo»- 
ficv, 5t* dv 9cp6c dfci^iToc lpx^F^OA* noXXdbctc ^^ci- 
Unjc 4(&bjv clc Oncp6oXi2v idvsTai, pii) 6uvd{Acvoc 
diBoŠouvai* xa\ ^(tclc, Td 9iddYxva ^l^ov dicoxXe(- 
eovTtc, &VT)Xurc xa\ d>(Ao\ Yiv6{u6a, yAi fikiīnvzt^ 
in Yuvalxa Tpč^et xa\ TČxva, xa\ {a5Xi( Tpi^eTai 
disb Tftirv icopiČo{Jiiv(i>v a^rcp dXCY<J»v d6oX(ov. *Aitai- 
Tou|isv inxp(i)c ia6* Sre xa\ lespiaad lxovTe( icap* posita indumenta. Tria scilicet multorum ibi 

accepi indumentum : sed nudi , sed divitis. At si 
qui8 tunicam singularem habeai, etbac tunica,prx- 
teitu eiigendl quod meum est, ego eum spolicio , 
uon nnisertus nuditatis ejus, vestiinentum nudiabs- 
toli. .Muita hujusmodi a nobis fiunt» quandoinutuo 
damus, quando ad debitores pergimus. S«pe con- 
tiogit, ut debitor noster extrenia paupertate labo- 
ret, reddere non valens : et nos viscera nosira 
claudeutes» iminisericordes et crudeles Omus , no:i 
aitendentes quod uiorem alii et filios, ac vix susteu- 
tatur a paucis qua sibi superant obolis. Exigimus 
acriier aliquando, tametsi superflua penes nos re- louTolc. Toura ouv X£y£i ipeaXa)v tcJ) l(i)6, tki Aja- ^ li«eanius. Haecigilur culpans apud Job, dicit quod f icotv YU|i.vcI>v &9elXsv. 

St£x< C- (Mi ifdiļjp čif^fūrtrrac ēndricac * āJLUt 
Mgirdjrtijr k(Ttiffr^aq j/rujičr. 

(78) EIģ td aitrč. O0xouv oO {jidvov t6 d5ix£?v, 
dXXd ica\ th (A^ cOepļftTetv OtcsuOuvov. 

(79) TouTa icdvTS xaxi\'xo^\M%6L clat« xal dXi)0(tfc 
4«xTd. *AXX' oOx d^i^Otļ ic3p\ tou l(l>6, o05l xaXiuc 
OdīļVt» icep\ aOTou. 

Tov aifzov. ToiauTa Y£veTai iv Tal^ ii'.xpa7( 

** Isa. 1 , 18. '• l»ic, ?. 6. 

(72) Cod. 1X1, |iou. 

(73) Hoc 9t){A( ex cotl. xxl 

(7i) Cod. XXI iribuii OlyDipiod. queoi vide pag. 
377. 
(75) In ulro(|ue cod. Indumentum nudorum abstulerii. 

V. 7. !Vec aqua stf teii(es poiū$ii ; quin et famelicoi 

privaiti buccella, 

In idem. Ergo non modo injuria aflicere , sed 
etiam non aflicere beneflcio in colpa esi. 

Haec oronia accusationes sunt, et vēre vitupe- 
randa. Sed non vera quoad Job, neque bene de ipso 
dieta suni. 

Eju$dem. flaec contingunt iu acerbis exactioui' (76) Confer. Olynip. 

(-77) Ločus detici«ns et iinpeditns. 

(78) Cod. \xi. Cunfer. 01ymp. 

(79) Ex uiio cod. Coufcr. et hic Oiynip. 85 SUPPLCMENTUM AD ORIGENIS EKEGETICA. 84 bu8. Aliquando ipsam bncceUani unicam qui8 ha- A ĀTcoiiT^afatv. *Ev(oxk aOx^ t&v(1«(»(a&v ix^i tk Iva bet : elsi iniegnim panēm non habeat , auferiinus 
oi, dicenles : Ai debilor es. 

y. 9. Viduai auiem dimiiisti pacuai» 
Aitendamus, si vidua domum nosiram ingredia- 
tur« ne unquain vacuam eam dfmittamus. Pro la- 
cullate sua qai8que ex eoquod babei iinpleat sinum 
vidus. 

y. 9* Orphanoi autem vexū$tL 
Ejutdim, NeiTiinem veiare oporiei: pnecipue 
auiem necease esi parcere orphaiīis. Pro animabus 
eniin auiilio destiiuUs pugnandiiin ediiii Deus. Prae 
c^eierisverobominibus, pauperes , vidu», pupilli 
auxilio iodigeni. 

V. iO. Ideo circumdederunt te lagueL x2tv [li] SxTl &P^ov 6X6xXi)^, de^aipoOļuv dīc* aOrou 
XirovTec • 'AU' dipeacK (80). 

IIpo9iX«»F^>' ^^ x4pA 4l^ ela^8|ļ dc djv olx(av, 
l&ijiooTe Kcvi^v a&T)]v l$aico9TtOLii>|itv. Ka^d €uva» 
(»v lxaoxoc icp6c d £x<^ 7cXi)fK09dTCii t6v xdXicov Tīļc 

(81) S'cCx. d'. Vpparov^ di ixdxbKra^, 

Tov airtov, O06£va (i^v 5el xaxouv, l^aipixci>c tt 

Xp^ 9e{6ea6ai x(i>v dp^avcjv. IIcp\ y^P 'c<i>v d6Qfi}6^- 

x(i)v 4^x<^^ icoXc|jielv 6 Oe6c ivcTeCiaTo. M5XXov tt 

icapdt xou( &XXouc dvdpcjicouct icxb)xoV, X^pai» dp^o- Laqueos appeltai, ea quje illi eveneranl : in quos ^ Da^^dac \i^t^. xk 9U{&6e6i)xdTa aOicp, iv al^ l(&- iocidii, quibu8 eiiam illaquealur illius anima ex iis 
quac illi acciderani. 

V. ii. Lux iibi ienebrtg evūiit, 

In luce erat, quando ope8 habebas , quando li- 
beri lui superslites erani, quando sanum erat cor- 
pus luum. Nune autem qiiasi in tenebras descendisii, 
in bujusmodi nempe calamiiales. 

In idem, Hoc esi, in solitudine, ei sub dio posi- 
lus, errabundus, exiorris, ei sine lare. 

V. ii . Dormitanlem autem te aqua operuit. 

Hoc, dormilantem teagua operuH^ sigiiiOcal: ope- 
ruil le coniraria viņus. Quia non vigilabas, quia 
non dormiebas. Novil aulero Scriptura somnum nčirc(i)X€v, £1^ &c xa\ icaYi$eucxai aOToO iļ ^X^ ^^ 

T(UV aUļl6€6T)x6T(DV aOTCO. 

IftiX- la'. Td p<ji)Q coi cxčtOQ āxi6i{. 

*Ev 9ci)tI ?ic, 3x6 xA OTCdpxovxd aot Iļv, 8te xk 
xixva oou TcepiTļv, 5xc O^^ivč oou x6 9ai(Aa. Nuv ft 
oTov e^c axdxoc xaxa6^6Tļxac, elc xdc tcspiordocec 
xauxac. 

(82) £ic r^ airrd. Touxiaxtv lv ipYļ{ifq^, xa\ af- 
Opioc, aX^xTic, xa\ 7UYdc, xa\ dvioxioc. 

(85) Ix(x* 10'. Koiļif\0irza di i^dcjp es ixdJtvjlrsr. 

T6, noiļir^ļdirza ce ^Sbjp ixdJtvļlrsrf xotoux6v 
loTiv* *£xiXu4^č 96 ^ dvxiX£((iivTļ Ivčp^eia. *Eice\ 
oux iTpnT^peic, iic£\ o6x Oicvfnaac* Ol$c tt ^ rpot^i) i|iiefndam peccaii. Idcirco prxcepit nobis dicens : q Otcvov rtvd &ftapxCa(. Ai6 lvxixaXxai ^{ilv X<')(XM>aa* Ne de$ iomnum oculU ruti, neque dortnitationem pat* 
pebris^ ut tivaz tangtiam dorcūt e lagneis, et ut avi- 
eula ex lagueo '*. 

y. i 3. Nonnegui sublimia incotit, tntueturf 
Ai enim repulas, nequaquam videre qu» flunl 
Deum, qui in sublimibus inbabilal. Ul igilur uni- 
versa iniuens, eos qui ex conīnmelioso babiiu co- 
gitaiionero superbe lollunt, pnecipiles agtl. 
V. i2. Eo$ vēro qui conlumelia ferunlur^ humiliavU. 

Si quis feralur coniamelia, ei quodammodo ab- 
ripialurab babilu conviciandi el adu, bic a Deo 
liumiliaiur. Par esi igilur, quia ellu conlumelia af- 
Iccisli viduas el pnpiilos, el eiegisii pignora ina« AT^ d(pĢ ijaror col^ djiļuurh ļ^fl^^ rtHrra^itčr 
Toīc fiJU^dpoi^f īra C^cr^ SKTJtsfi dopnh^ hi fipč^ 
X(i]r^ nal &ajC€p čprsor ix xaxi^OQ. 

(84) £x(x« tS*. Mii oi}xl d xh ir^m^ ralior k^popņ; 
*AXXd vo|jL(Cei(, 6x1 oOx 6pdi xd icpaxx6(A<va 6 It 

0<{nr)Xol( xaxo:xa)v Oe6^. Ola xo{vuv 7cd(vxa i^opiitv» 
xou( OTcb xt1c 06ptoxtxiļ( Iķco^ iirqp|Aivouc ^6 9p6- 
vT)|JLa xaxa9Čpet. 

(85) £x{x* (^' ^<^C ^^ iiCpei ^spoļiirov^ štomšI^ 

rtticsr, 

£r xt( (p^pexai &6pci, xa\ oiove\ xaxa9upcxat u«6 
i6pi9xcxTļ( Iļeci)^ xa\ icp&^eoKf o&co; xaicetvouxai 
uic6 xoO OeoO. £1x6^ oiiv, inel xa\ 9u &6pi9ac x4P^ 
xa\ ip^avouc, xa\ fļvex'ip*»o? 6iax6v^c "co^^ d8eX- iiiler a fralribus luis; ul idcirco ha:c paliaris, el «v ^oucoou- 5id xouxo xauT9i tcčicovOoc, xa\ xexam(- 
liumiliatus fueris. V. i 5. El diziiiit Quid novil Forlii? 
Par esi: quia lu lecum dixisii, Quid novil Forlh? 
quasi dixeris, Poie^lne omnia novisse Deus? 
y. i 5. Aut in caligine judicūbit f 
Ejuidem. Poiesi auiem judicare Deus eiiam in 
l»rocella exsislens. 

y. i 4. El orbem cceli obambulal, 
Ambil el circumpleclitur Dei provideniia. 

" Prov. VI, 4, 5. 

{SO) y. 8 exslal lom. XII, col. i058. 

(8i) In cod. XXI Chrysoslomo Iribuilur. 

(8i) Cod. XXI. Alius iribuil Joanni. 

(85) Cod. XXI Iribuii Olynip. Aqiiila ei Tlicodol.» vocrac. 

Ex{X. ^Y- ^ol BĪntu:, Ti irr<o č 7crxVP^c; 
£lx6c, 5xt ffu tktyt^ xaxdl aaux6v, Tl ŠTTut d'/c^t^- 
p^C f Olbv, Auvaxai 9cdvxa &YV(uxivai 6 Oe6c ; 
Ix(x. tT*- "^ 9caTā TOV jrčfpov npirsī; 
Tov aiftov. Auvaxai U xp(vciv 6 ēthq xa\ lv jjUr 
|Acuvi Ysv6(Aevoc. 

StCx* i^- Kal 'fjpor ovparov CuMopt^^etmu 
*£xic£pUpxcxai i\ itp^voia xou Oeou. Ka\ 7cXf Oo( u$dx(i)v xaX4i(ļ/ei ac. 

(84) (.od. XXI. Confer Olynip. 

(85) Codei uierque iribuil Origeni. 85 ENARRATIONES IN JOB. 86 

lfdX. te. Miļ rpieor ai^ior $nfMkĶxt^; a V. 15. Nunguid semUām mlernam cuāiodierii f M^ fiuvaoat ai> t)]v T19(6ov t^jv alcovtov, xa6* ^^ 

(86) St(x. cc'. ?r ijrdn)crar Ardfisc d(xaioi. 

Tov aOrov. T^v TpC6ov t^v al(i>viov iTcd'nļaav &v- 
(pc^ 66caioc. RttTd y^P 'cpiSou aUi>v(a^ paCvouaiv. 
*Eice\ icdcvta oi^roTc fcp6xceTa( Tcpdrceiv, cSiats Tv^eTv 
ToO (liiOLovToc aUi>vo(. KSv 6ox(u9iv ouv intarjc pa- 
6^civ, &XX* 4 4^/4) a6x4) imSafvei xp(6(i)v aluivCiuv. 

(87) StCx. i^- or ovreJli^pdricar Aupcu 
īkXk&Mi ^Kouoi np6 xaipou iTe)ieuTT)9av. Ts- 

iwc JiaxfioijQ ' dipexii (88) T^p lv Tčp Kup((|i <; ^1.0x^1 

2t(x. tC*- noroģidc iJ€ififii<ar ol dajilZtoi aindir, ^ 

Tov aiftcv. Taiv 6(xa(aiv ol Oc(UX(oi oīdv eiaiv. 
*As\ 9cpox6irrou9iv, difi\ a&^uotv iv 'colf dEYa6ol(. 
StC^. Mj'- *0c W kirixJ,7\o'8 tob^ otxov^ aijtiar 

Tov attov. Ttov 8ixa{iiiv ivinXi)9c toOc of^ou? 
dyxOciiv. '£^«11 o6x &xotki> rotr^ oīkovģ to^tov^' 
4XXik roir^ of^ovc «^oir, toO^ xaT4 t6 ^r^F^^i^ 
lvficXtļocv dfaOcov. IIoCciiv &Ya6<tfv ; Zco^pooOvTļc» 8t- 
MMKjuvtļc, 4v5p€«ac, 9poviĶacaK, Ttov 4iA twv Ip^oiv. 
TourioTi t6 7cXT)p(t)8iļvat orxou( dr^aduiv. 

rrCx. i^. 'AjisjutTOĢ di kļivHnl^ptctr airto^Ģ. 

Tfvoc ; 4 ^v pk>uX)]v Ttjv doctftjv ; OIov ' ^uXovxa( 
Tiva 6c8&(jxetv Td^ ivavrCa tfļ dXT)6s(qi, iv Ttp Xi- 
T«y & Upufft «Y|juxTa |«)x8T)pi Ixovtcc. Tauta 
A;ie|iicxoc 6paiv {jiuxTi)p{{;si. Nunqui(l potes lu semliam aeternam , secundtim 
quain pergii diTina providenlia, obMrvare ? 
V. 15. Quam eaUarufU viri JuuL 

Ejuidem. SemiUm aelernam calcanint viri ju^ii. 
Per semītam enim «ternam incedunt. Quandoqiit- 
dem omnia illls propositum est facere, quo compo- 
tcs Uant Toturi ssculi. Quamvls igitur videaiitur 
cum vulgo inccdere , anima lamen illorum ingredi* 
tur semilas aeternas. 

V. 16. Qui aecipli $unt immaturi, 

Scppe justi ante tempus fatls concesseruiit. Ef- 
feclu» enim perfectui tu modico juslui^ expletii lem» 
pora longa : virtus enim in Domino anima iUius ^\ 

V. 16. Fluviui tit/ficens, fundamenta eorum. 
Eļusdem, Jusiorum fundamenta quodaiumodo 
sunt. Semper proUciunt, semper crescuni in boiīis. 
Y. 18. llle autem implevii doma eorum boniā, 

Ejuādem, Justorum domos implevit bonis. Ego 
oon audio domos tsfai , sed domus eorum. Has 
quoad principem animi facultatem replevit bonis. 
Quibus bonis ? Temperantia, justitia , forlitudine , 
prudentia, adionibus. Hoc est replere domos bonis. StCx. )^. liCol td KotāJeijina aOtiar xaTa^yerai 

jcvp, 

Tov ainov, Touto fl xazaUUnf:ai xat4 touc 

te6elc, wv nporlpcjv dīcoGavdvrtov, th in3p xaTa- 

f&r^ai. 

Stfx. «fi'. 'EJLaSē W hc crdjiaroĢ ainov iĶīļvo* 

plar, 

IV iĶitropUiriļii'n\)v xax' ifiauT^, t( anrļ|Aa(vst. 

Kal cSpov tv aXXtj ixM(JC4 divx' aOttļ^ iļojuMm<ny 

#f)olv oSv (i£JU)v * *E{o{ioXdYT)aai 7up\ tcov &|Aap- 

«i);dn«iiv oou - £xXa6s dLiA toO or^fiaTo; tou 6eou 

sl9i)Yop£av ab)f 45o|ioXo'rta«i • &vdXa6e Sk x4 pi^ULza 

aOtoC U xapS^ oou. Taiha Ķk IXeT8V 6 'Eki^pdiļ^ 

voiudcTiiiv, a>c {>eTO, t6v l(t>6. 

Ir(x- Kļf'. *£^ ^^ ^^^f^pa^Ģj xēil tcutsirtao'fiĢ D V. 25. Si auUm convertarit^ e$ humiliei impium 

X.. m -, . coram Domino. y. 19. lrreprehen$ibili$ autem iubeannavit eē$. 
QuosT Ao voluntatem impiornm? Pūta : volunt 
quempiaiD docere contraria veritati, diceiiJo. At 
qua dicunt, ddgmata habent flagitiosa. Haec Tir ir* 
C reprebensibilis videns, subsannat. 

V. 20. Et reliquum eorum devorabit ignie. 

Ejuidem. Hoc quod rellctum est ex impiorum 
placitiSv morieotibusprioribusillis, ignis devoralit. 

y. 12. Accepit autem ex ore eju$ accusationem. 

Aceusationem quaerebam secuodum me quid liic 
sibi veliet. Et ioveni in alia ediiione pro ea « con* 
fenionem. Dicit igitur potius:ConQtere de pecca- 
tis tuis ; accipe de ore Del patrocinium cum con- 
fessioue ; assume jrero verba ejus ex corde tuo. 
Haec porro Eliphaz dUit, commouefaciens, ut pu- 
labat, Jobuffl. ceavtdr iram Kvplov, 

NouOcTcZ aOv^ icp6^ t^ inmpi^i^ oidfavoc aO- 
t^ Taura 4(AapTi]xdTa ictieovOivac. 
Zzix. la. Kak c&c xHpa zetļidfifiov (88*) Toipslp. 

^x -TOU x&m} 06 ravētai t6 xpw<y'ov, iX8u<jtTat ii:\ 
ai, olovc\, i<na% Xdvoc <no icoix0.o^ xa\ xaX4^. 

(89) SxCx. x«'. 'Ecrai oījr croi 6. narrojfodriop 
fiorieČĢ dxd ixep<ar. 

X4v 6w«4§yļc iavc^v, idv i5ofWAo-rt(nļ. 
'* Sap. IV, 13. 

(86) Didjmi, ex cod.»xxi. 

(87) Ortgaii uterque cud. 

(88) Ports dps^T^, plactne. Admonet ipsuro ul convertatur , ratus eum pro» 
pter peccala liaec passum fuisse* 

V. 24. Et ut petra torrentee Ophir, 

Ēx loco ubi est aurum, veniet ad te : quasi dice- 
ret, erit sermo tuus varius et pulcher. 

V. 25. Erit*igilur tibi Omnipotem auxitiator ab 

inimieii, 

Si subļjicias teipsuiiu st confltearis. (88*) Ij'ge xsi(Ad,^f^u; *il^ftCp. 
(89) CoU*. \xi iribuit l*oljrdiroiu 87 SUPPLEMENTUM AD 

V. 25. MuHdum vēro reddel Uf tamļuam argentum 

ignitum» 

Sanum dogma igoilum, Deus. 

V. 26. Deindi Ubertate fruirii eoram Domino. 

Ejutdem. Si bumiliaTeria le « si susiinueris qoae 
accideram» libenate fmem coram Domino; liberu- 
icm loquendi babebis, quippe qui abdicaveris pec- 
caia. 

y. 28. In viii luis erit /ujc. 

Ejuidem, Si serves nioniia mea, et convertaris 
aique confiiearis. Elbxcquidein ad Job dioebaniur ; 
iioii lanien jure dicebautur, iieque enlm peccave- 
rai. Ad oos ai dicaniur, jure dicuntur. 

V. 28. Reitiluet autem tlbi imtitutum juitilite. 

Ac simpliciler loqueodo : Universam tibi, dicii, 
qax virum Juslum deceat, eificiet perseveranliam ; 
n9que adeo ul fulgentes glorio8asque aciiones ba« 
beas. 

CAP. XXI1L 

V. % Manui ejus gravit fuii pro ejulaiu meo. 

Uiinam fas esset, inquii, ad ipsas pcenaa calcu- 
lum ferre ; esset inveiiire ilium ! Uiinaro fas essei 
causam dicere, inquM» ei adire eum ei inlelligere. 
quxDaro niibi ad bxcdicluru8 esset, quae locuiu- 
rus eram ! Video* quoinodo coropos facius fuerit 
t'jus, quod in voiis babebai ? Iloc eoim poslremum 
luii iii libello. Veļiem discere quid mibi diclurus 
easei, et an simiiiler puniturus esset me. Haec vēro 
dixi, non tanquam damuans eum injustiiiae. 

CAP. XXIV. 
V. 6. Suavii fuit eorum panii in reeenliores. 

Suave est, inquit, impiis nutrire adolescentes, 
quo possint per eos violenlias facere. 

CAP. XXVII. 
V. 2. Vivil Dominui, qui iic mejudicaviL 
Accepit poiestaiem diabolus in Job, et excu8sit 
eum nociu ac inierdiu, priiiium per eileriios, 
deinde per corpus ipsius, posiea eliam per amicos. 
Quando enini ipsuin per uiorem probavil, nec vi- 
dus esi Job, tres amicos adduiit diabolus, iiou ud- 
versarios, non iiisidiosa dogniata babeiiies, sed ve- 
races quidem sermones, non bene tamen aut tem- 
pesiive prolalos. Coiilendebat porro diabolus per 
bosce amicos eflicere, ut Job aliquid diceret couira 
providentiam, impium aliquid committeret propier 
molesiias, et pravum propter dolores. At sancius 
bic athleia, vēre robustus, fortis, atiende quid dī- 
cat post triuiu iilorum sermones. Ubi absolvit £li- 
pbaz īres dispulationes, et Sopbar dispuutiones 
duas (Baldad di^putationes tres) : bi8»inquam,abso- 
Juiis, cuiii iltj ucuissent, vide quid respondeat, post 

(90) Cf. t. XII, col. i 058. 

(91) lii cod. XXI tribuilur Polyebr. 
(92i Deest In cod. ixi. 

(95) Cod. XXI. Alius tribuit Olyiflpiod. 

(9i) Cod. XII. lu aUo tribuitur Joauui. Videiur OfUGENlS £XEGET1CA. 

\ lxix. x£'. Kadapdr di ānoduicBi cb &cxšp āpjv^ 

pior x€Xvp(Oļtiror, 

Tyi^ ^\ul laicupcoļiivov, 6 St6^ (90). 

(91) St£x. x^'. Eīra scaļi/r^uurBifiCļļ Mmiot 

Kvplov. 

0, Tov abtov. 'EAv tanetvt&orļc «ur^, Oicosilvfļc 

•cA <iujA6e6Tix*:a, xafifin(ruurd^crxf Mmujt Kvptov^ 

ica^^aCav Iķic, ^ &ico6I(acvo« t^ &{iapt^(&aTa« (92) Stix. x7i'. "Ex\ rSnr čSatr aov icrai spo>c. 
Tov ai)XOv. 'E4v Tt)pf|atļc vouSeaCav Aw' I|aou« 
xa\ feTKorpf^ļ/tļ; xa\ l5oļM)XoY^qļ. Taū-ca (ikv oBvicp^ 

IIp6( f\\ļīki ^ l^ X£YY)Tai, IvmUa^ \t(t%iix. 

(93) 2t£x. xtļ'. 'A^o^arauTijcru W coi člatrar, 

dixaiocinrr{Q, 

Ka\ Aīdul»^ elirslv • "ATraadtv ooi, ^tļdl, -rfjv &p(i^ 

Couaav €txa(cļ) i:pdSci (latiovf^v, £»o<ce ot ^|iicp&c 

xa\ &7Ci5dķuc Ixsiv Tdīc np^ei^. B KE4>. KP. 
It£x. P'. *fi X«'P Oibtov fiapļīa r^pnrBr i^ iļtĢ 

(14) El & ivTļv , 7T}9\, Tcapaurdi tcuv %\^pwN 
Ti;v <{/Tļyov ^^peofdat, fy eOpelv aux6v. EEBe Ivfļv 
6ix4aa<i6at, ^ijffV, xa\ fevTuxetv aOrou, xat imlOsTv, 
-riva ^v & fjjuXXi jaoi Tup^c xout* ipelv, 4 fļ(j£XXov 
XiYstv. •Op4ķ «a)« liriTuxev 6«€p ijOx«o'f Tjuto 
Y4p l<rx«wv yiYovev &v tiJ» pi6X(ij». ''HOcXov [laSeTv 
zi {jM>i fļ[uXX8v ipetv, xal el £(uXXč (loi d(jio(fii>c xo- 
X4;eiv. Tauioi ^ tltm, oOx «*>? xaToiytv«i>Jxwv Adt- 

G xCav. 

KE«. KA'. 

(95) Ix{x. C*' *Udirdn ain^oir āpto<: «ķ ^««rrf- 

povq, 

'H5u, 9T)(t\, Tolc &9c6£(Ti 76 Tpi^stv vcav(axouc» 

e(p' cp SuvaaOai (i* auTcuv T^b; imļpeCac ipT^* 

a6a(. 

K£«. KZ\ 

2Jt£x* P'* ^Ū Kvpioct Āc o(Jr« /« iieptrs.' 
(96) 'EXa6ev ^ouaCav tou 1(i>6 6 €id6oXoc • xal 
fļTaaev aOrbv vuxt6( xa\ ^(xipac« itpdrcpov BtA tiov 
iKT^^, OdTepov 61* aOtoO tou 9(i>|AaT0(, (utd xa\j%a 
xa\ 5t^ Tfov 90i(i)v. "Uts ydip a0x6 fc6ox{(Aa9c ftUi t^^ 
Yuvaix6;, xa\ 06 vev{xT)Tat 6 'I()ii6, Tpetc 9£Xouc V^T* 
x£v 6 5ii6oXoc, o6x &x^P^^* ^^x i9c(6ouXa 6dY{AaTa 
D £x<^^°^> ^^' diXTļ6£Cac (i^v X6you(, oO xaXuc tt^ 
o05& lv xaipcp icpo9epo(iivou(. Ka\ l6ouXcus'co 6 6t^ 
6oXo( 6id( xci>v 9CXii)v toutcov icoi^aai t6v *la>6 ^Si^- 
^oOai XI xaxd xiļc Ilpovo^a^, d9t6^aai did touc 
Tr^vou^, txxaxTļoai 6id zdu; dXYt2^va^. •AXX' 4 4Xij- 
0(o; dvdpelo;, 6 xapxcpix6f , dpa xi XiYsi |itxd tou^ 
X6you; xb>v xpuuv. ''Oxc MXs9£v 6 *EX(9(3k{ tpcZc 
5iaXi$£iC, 6 £a)9iip (uo 6iaXiķi^ (97) * xouxu>v ydLp 
xsx£Xe9(jiivaiv, 9(a)7n)9dvxu>v ixc{vci>v, dpax£ d7coxpC- 
vsxat |jLsx^x6 clpTļļiivov čliz' aOxou icpoo({uov9 oOrci^ legendum elBe, ut inrra. 

(95) In cod. xxt. Alius tribuit Olymp. 

(96) Exslat t. XII, col. i039. 

^97) Addit cod. /xi, 6 BaXW xpeT; 2:aX<Citc. 89 ENARRATIONES LN JOB. 90 AiA Tijc rpa^iļc d>vo|Aa9pivov. Ti 47W)xp£vexat ; A reciiaiuio ab ipso procemlum, quemadmoduro illud 
7:p6<jxw|«v (98) -cļļ Uķt. appellat Scriplura (i). Qu!d respondei? allendaiiius 

oralioni. 
V. I. Adhue autem adjicient Job dixil pro€mio : narroMfdrtjp^ 6 xap<ucixparcu: (99) ļiov ^- 

015b īMvf xcxCvi)a6e eķ x& fcpeeCaot {u. "OjivuiJtt 
a 6{*lv» xa\ CftvufAt xaT4 tou C^vto^ Kup(ou aO-rou, 
xp(>Mivt6c (*« Tauta ica6s?v, aOtoO xou icapaMvroc 
ļ« Tsurat^ neptordEocai , toO fidvroc iJouaCav Tcp 
•Sta€dXi|> TotouToi< |Ae igeiadiioZc i!ķx6Jita^(i\ ^ xal 
paaovCCe^Sau '0|&vu{jii xaT4 toO KupJou, xa^ T^lJAif 
5ti ?5 Kvpio^^ bĢ oīftia ji8 xixptxs^ tuū č īlarto- 
zpdziMtp^ 6 3Capuxutf>draQ ļwv t^r )!rvxA^' n 

liziX* «*. Mīļ ļioi fifij čiĶolovĢ ifļiā^ dJtoprļrai , 

•EAv ou-ptaTaOiijjLfiv (2) ol; XiYeT£, 5ti vevoiĶxaTe 
fiiitC TaOxa wiTOv6a, 6txa(ou€ ^JA^k dTrE^TjvAļiTjv 

ItfX- e*- Ov Ttkp d;raXUif 6> ri^r dxaxlar ļiov (3). 

99(ftai de\ repiixeff6ai aOt^c* 

(4)- Lt(x- ^. Oi& ļiip cifroiča kļtavt^ &zcxa 

apaļai, 

noXX^ iļ Tzappr^ijla oOtou xa\ iit\ Ttp nporifMo 

Pf«, xa\ lit\ tolc xaTi t6v xaip^v t^^ irspcord^scoc» 

«Tcg aMv elTuelv • Oit cijroida kļiavt^ &toxa (5) 

KE*. KH'. 
rxCx. i©'. JIoioc W r(J;roc *crdr eaictif(ļn\q ; 

(6) ItCx» ^« ^^ ^ cTTo^carai āpT^Jpior ārtdJL» 

Xaxļia airr^^. 

OOSb^ dvrd^i^v iorcv tijc oo^Ca;. *Edv &nXouoT6- 

pov voļļc -rt 4pyupiov xa\ zh XP^<^^ov, eOB^co^ ipeZ 

Tw6, 5« o6$^v 4§t4v fcan t^^ 009 (ac- 

O08I 6vux* TtjjL^cp iļ oo^fa icapā6XTi6iĶffeTat • 4XX' 
o6tt ftv oaic9eCpcp lotoOifļaeTai aCTt). 
St{x. IT)'. Mericipa xal jMsi^ oi) ļirf\<rOifi€r8t<u, 

Ou5^ Td (ttTiii>pa &$(d ioTi tt\( a^KpCac, 066^ y^' V. 2. Kiwl Dominuu^ qui iie me judicavit : ēt Om- 
nipotenSf qui exacerbūmt animam m«aiti,etc. 

Novi unde commoii fueritis, ut me irriiareiis. 
Juro aulem Tohis» ei juro per ipsuro vivenlem Do- 
niinum, qui judicavii lue islbsc pali; per ipsuin 
qui Iradidit me calamitalibus istis, qui dedit poie- 
slaiemdiaboloiit talibus me probalionibus probarct 
el lorquerei. Per Dominum juro» et aio, quia vivit 
Dominus, qui tic me judicavit^ et Omnipolens ^ qui 
exūcerbavit animam meam» 

V. 5. Non mihi fuerit juttot vo$ appeltare^ utqite 

dum moriar, 
Si quldem consensero iis qus dicilis, quoniam 

recogiiastit» u(quid haec paasus aim ; juslos vos 

appellaverim U8que dum nioriar. 

V. 5. Non enim dimitlam innocentiam meam» 

Non omitiam aiiendere jusUiiae : memiDero scm- 

per complecli illam. 

Y. 6. Non enim mihi eonsciut $um turpia fecisH, 

Magna esi loquendi liberlas ejus etiaro quoad vi- 
taro superiorem, ei de iis quae illi eveiierunl čala- 
miiaiis lenipore, usque eo ut dical : Non mihi con* 
$ciui sum turpia fecisse, 

CAP. XXVIII. 
y. 13. QuaHt autem locu$ ett tcientitef 
Scieniia esi comprebensio eorum, qu» 10 ihe»» 
ria simlii modo se babenl : int^llectus aulem esi 
secreiio. 

Y. 15. Et non $tabit argentum commutatio iUiu$. 

Nibil est quod digne cum sapienlia commulari 
possit. Si simplicius inielligas argentum et aurum, 
siaiim dicei Job , nihi) dignum esse sapienlia. 
V. 16. In ontfche pretioio^ et $apphiro. 
Ne onjchi quidem preiioso cunfereiur sapienlia, 
ai neque in sapphiro aequabilur ipsa. 

\. i8. iieteora ei gabet non memorabuntur. 
Ne meteora quidem digna suni sapienlia, neque 6tc. nSciKc U līci duva{Jiiv(i)v TdxOai (7), olove\ ^i- g^bis. Videiur pro valenlibus posilam fuisse, pūta 
TapTtx£>v. Ttvic ^ ^aoiv, 5ti t^6ic XiytxaL\, zb acinaceis. Quidam dicunt, gabie vocari superio- Oi»plxov TOU xs^ouc TOU |Ae$({Jivou, 9 xaXelTa( xo/t- 
ļtovJiātor, 

St{x. ttļ'. Kal gjKvcor co^lar txkp tā kc^ara. 
Tā kc^tna i«pl xijv *Iv6{av, ļ %k TOpl Tiļv 
l«£xsn« x<«»P«v, £v6a el(x\ TCfitoi X(6ot. «ipet Ķk 
lxcCvi] i\ x**^pa Tolc AvSpioTcotc Tauta, vo|jLiC6{Ji8va . 
«aipdk Tolf icXou9{oic civat 6au|AaaTd. JDap* ix£Zva ouv 
t4 iofairaTa IXxuaov eķ oauT^v t^jv ao9{av. "H, 
^xkp rā icdktna^ 0nepaic6^f&T)Ta ti Ivfiov jiuor^pta 

(98) (k>d. XXI, vpo^u}\ļjsv, In sequenlibiis confer 
Oljmp. 

199) (>mJ. XXI, inxpdtvac bic et infra. 

rlļuic ▼. i Jn Graeco. 

(%) Porte ouf/aTafku fiiv. 

(5) Sjromacb. , oOx tmariļaoļjLat ;(f. diA) Tīļ; rem pāriem labii medimni, quod dicilur cumula" 
tum (8). 

V. 18. Et Irahe tapientUm āuper intima. 
IntimOf Indiarum.^elulteriorum regionum signi- 
ficalionem babet, ubi suni lapides pretiosi. Fert 
aulem lellus illa istbxe homioibus, qu» apud divi- 
ies reputantur esse mirabilia. Prxier illa igitur in- 
lima trabe ad la sapientiam. Vel, tuper intima ; 
Ineffabilia suni omnino interna mysleria sanēta 

ā.n\&xwc6^ {Aou. 
(4) ASioicOTov. 

IH) Clod. XXI, &T07C0V. 

(6) Deest in cod. xxi. 

(7) TcTdx6ai, ex cod. xxi. 

(8) Hebr* Gabis» mtio aut cry$taUu$. 91 SlJPrLEN£NTI3M AD ORIGENIS EXEGETIGA. 

l)('i ; siiper plcraqne omnia eiiiia, irahe sapieiiliam. V. 21. Latuit omnem hominem, 
Laiiiil oinnem bomineui, sive propheta sit, sive 
aposlolus. 

CAP. XXIX. 

V. 6. Quando elfundebantur via mem butyrum (9). 

Pra'locuti sumus de viis Job, qiia8 atiibiibbal» 
eas virinies fuisse. Perrundebanltir ergo vi^e ilUiis 
biiiyro. Ambiilabal prudentia, ac qiiodaminotlo cr- 
fiiiidebaliir prudentia, usque adeo ul iniilli nutri* 
reiiltir eiiain ex parvulis ab ipsa prudentia Jobi, a 
jijsiilia Jobi, a foniladine. Istud eiiim signiflcat, 
Quando effundebantur vi<B mea butyro. 

V. G. Montei aultm mei perfundebantur lacle, 

Qii3ecunqtie erani siiblimia cogiiaia el grandia, 
bxc eraiit luoiiles Job, In quos asceiidebat. 
V. 7. Quando incedebam erectui in chiiate* 

Oucirin;*! vacabat el utililali, loquen8, noii ul 
aiiiaiis sui, sed ul cbaritalem babens, qu» quaeril 
comtiHioe botiuiii. 

V. 9. Digitum imponentei orL 

Videtur sane ei indicium esse siienlii hoc, Digi- 
fiffit imponentei ori suo, Facile aulem declarat, 
quia roaous pro operibus accipilur, qQod satpe os- 
lendiinus, quia opus suuro ori imposueriiii, sen- 
lieiiies in eiiguo operē, quod non suni digni qui 
loqiianiur, pruiseuie Job, qui opera majora pa- 
iru vil. 

Y. 10. ///i vēro audUniet^ beatiļicabani me» 

Ejuidem. U8que adeo magnus eral cuin necduro 

veiareiur, nl qui eum audisseni, lieatuin pnedica- 

bniil illum ; el adiiiirabaiilur, quonam inodo taula 

iiiielligil el coinprebeoditi ac polesl auditoros ju- 

vare. 

V. 10. Quia ilngua eorum gutturi eorum 
agģluiinata e$t, 

AiHlieniium me, el bealum praedicanlium propler 
ea quae loq!iebar, lingua guiiuri agglutinata est. : 
V. tl. Quia ūurieula audini^ el bealificavii me. 

Ejuidein. Sicul de Moyse scriptuin esi, qaod 
reverebaiur oipicere conlra Deum ^', propler esces- 
8U!ii spiendoris ipsius : sic cogiles velim, quod ex- 
cessus aral Jobi profecius io sapieiitia ; iia ul qui 
ipsi auscultabani, non possenl acieni inieudere in 
fulgorem cogilatuum iliius. Quod'cuin non pos- 
senl, idcirco deciinabanl oculos suos, non valenles 
obsecundare profundilaii cogilalionis iliius. Pro- 
plerea dicil : 

V. ii. Octtlus autem me riden$ declinnbat, 

Aquila el Syniinachus, Tettatus eit de me, edi- 
derunl. Aili vēro, Oculus aulem videns dectinabai : 
quod esi, non valeal conlradicere. 

" Exod. III, 6. 

(9) Id esi nsL'ck ^ourjpov, bulgro, 

(10) Cod. XXI, 5i(jde*jjev. 

111) Uiiiis cod. iribiiil Chrysostonio. 
(M) 'Oeesl in cod. xxi. Siniilia apud Olvnip. 
(ir>i Dfcsl in XXI. - Coiil'er toni. XII, Vo!. 1030. 
(U) Deebl in uno. Inilio Icfc'iib totoOto,-. jl^ Tdt &Yca toO Oe6u* OTclp irdvra TDoXXdk Svta, lX»>oov 

St(x. xa'. AiJtrļds x&rta ārOfifMtor. 
Mlrfi^ TcAvra &v0p(oi8ov, «iv icpo^^TTļc fļ* xav 

KE«. KO'. 

StJ/. T*» "0^* exiorzd jiov āl čdol fioifTvpcr. 

IIpoeipf|Xa{Ji8v iccp\ Ttjv 66m 'cou.lcb6, &c68cu- 
9CV (10), 5x1 dpeTaV fļaav. *Ex^ovto ouval 68ol auroG 
pouTupcj), &Ssue t1)V a(i>^poauvT)V, xa\ olove\ k-jņīto 1\ 
oio9po9uvi), d>^ icoSJlob^ TpčfcoOat xa\ tcov viļicCctiv 
čmb Tīļc aio9po9uvT)C 'cou *Ici)6, ČL'nh Tīļc 8(xau>9uvi)c 
Tou *Icb6, &tc6 «vtļc &v6pe(ac. ToGto y6Lp žortv* *0r« 
h%korxo eU čdol ļwv fiovti£fp(^. 

(11) It(x- ^. Td W 6fin\ ļwv kxiortc ydXaxTi. 
B "Oaa Iļv 04^Xdi voif)|Aata xat ļuv^^ Tauta Iļv 6pi} 
Tou *Ici)6, &9* & dviSatvsv. 

(12) 2t£x. C« "OtB iĶexop8vdļtrļr 6pBioq tr JidJtet. 

At6a3xaXCqL & Jx^Xoi{e xa\ cb9eXeCf , Ipcav , oOx oi^ 
9i7auT0?, 4XX' d>^ AifAiiTļv lxwv {t^toutov -56 xoivļ 
au|jL9ipov. 
(13) £':Cx. 0*. Ad^rvJtor ijiiSirrs^ i^xi (rrčļiati. 

A6Set (JL^v ouv xa\ ffT)(jieIov elvat t6, AdLKVvlor kXĻ' 
dirrec istl crdļiori avrwr, 9Ui>inļ(. T4x« ^ ^^ » 
&ic£\ iļ X^^P ^^^ ipY<<^v Xa(A6dv€Tai, d»^ icoXXdxtc i&f - 
gapiev, 3ti t6 Ip^ov aOTcov &ici6r|Xav līci ot^fia, 
alff6av6čvTec lv dX(YC|i SpTcpt 5ti oOx sEtIv &(iot 
TOU XaX£rv, icap6vT0c tou '1(1)6, f^CCova Ip^a i»- 

Q (14) ItCx. i'. 0/ di āKoCcarzs^ SļiOMdpurdr ļis. 
Tov abtov. TooouTov )ļv dre oOSimj i6affav£(eT0t 
(oore ol AxouovTe( aOTou ifiaxdpeCov aOT6v, xa\ iOod* 
(laCov, TCva Tp6:cov tA TOjauTa voe? xa\ xaTaXa(A6A- 
vet, xa\ 6uvaTai touc AxouovTa^ ci>9eXelv. 

2t£y. i'. *Oti rJUSkrca aifv&r rv X(ipvyxi aMir 

Tčl>v Axou6vT(i)v (&0U xal (uixapiCdvTCi»v I9* oE; Clc-t 
Yov, ^ i)J5i^9a T<J) XApuļnri IxoXX40t). 
(15) 2Tfx. «a*- "'^* dw/or ^«w(r«, xdiiļiaxdfiici ps. 

Tov abrov, 'Oaicep ļfl^P^^^'^ icsp\T0u Mtjuolctfc» 
2ti T]v4a^fi?ro zaTsjiCJU^rai naterd^tor tov ēsov 

6tft t)]V 0TCCp6oX^V TTļ( Xa{117p6TT)TOC aOTOU O&TCOC 

vo^do^ (16) Av, 8Tt 0iap6oXlj ^v «poxoiu^€ "^ic *» 
D w^i(ļ TOU ld)6, £»aTS toO^ AxouovTa< aOTou \fA[ 60- 
vaciOat fcvop^v Tfļ [lapjMipurt tcov voujaAtiov aOroUt 
xa\ JA*) fiuvaļjiivouc 6tA touto txxXCveiv touc 690aX- 
ļxouc aOTtJv, jjlIj TOapaxoXou6ouvTac Tfļ paOurAiļ) (17) 
Ttļc Siavofac aOTou. AiA touto X^f 

(18) lTex. ta'. V^daJiļjid^ di pie IdUir iļixMr9r. 
. '0 ļjilv •AxuXa? xa\ IuļjifMixo«, "EļmpHff/tice XBfl 
ijiov, tx5£6wxa(Jtv STepot 6k, 'O^SaJlļtdc di l^oir 
^fi;«U«rey, 4vx\ tou- O0x Ijx^(*^*) Avr-iTStv* (15) Dcesl in coit. xxi. 

(16) Forievorfffita^, vel voiļaai^. 

(17) Forle paOuT7)Ti. 

(18) In cod. XYi, (Myinp. 
MH') Aii fi^j^^valebal? ENAIIRATIONES L\ JOB. M (i9) Stix. i6^* Ac^oMra Ttlcp ;rr(i>x^^ ^^ X^^P^C ^v- A V. 12. Salvavi enim pauperem de manu poienln» 

rairzcvl Videainus illius forlia facta, el eiplicemus. Gl 
ad liiteraiii hoc raiionabiliier accipi polesi, et luīilio 
inagit anagogice esplicari. Ad lillerain, pro viri- 
bus debemus opeiu ferre pauperibus, qut oppriinun* 
tur a poieniibus. 

V. 15. Pet autem claudo. 

Ipse largiebaiiir eliam clatidicaiiiibus bases» 
anim» pedes : el sermoue eral ipse pes illorum. |Aev. Ka\ KATd xh (5i)x6v lxet ^d^ov touto , xal ::ax* 
dvor)fiirfl)v E/ei icoXX^ (jLdXXov ipiAijveCav. Ka^d x6 
^T6vy 5atļ €uva|jL(c, 69eCXo[Jiev ^6eZv toI^ icxu>xo?Ct 
0i;6 Toiv SuvaTOiv xaTa8uvaaTeuo(xivoic. 

(20) £tCx* i^. i/anjr ^^ i|r o^x a^eir^ BĶixrlaca. y. 16. Ltfem vēro guam non noreram, investigavL 

Ai8d9xet lļ{ji5E^ ncl^ &I 2ixdCeiv, Idv Tcore xXt;* Docel 110s quoinodo oporleat jus dicere, si quan- 

0(u|Aev iTzl SCaitav d5eX(p(I>v, taret fiiaiTrļvai Td xaT' do vocerour ad arbilriuro fratruiii, cļuo judicenius 

a&cou^. negolia eorum. 

KE*. ABr. B C4P. XXXII. 

ItCv. «'. Kal i:iaOc€n:o lai6 firiļiacir. 'Etrozacar 
06 wū ol Tpeīc plJioi aiļzov irt drrstaeīr IM. 
^Hr fāp '16i6 dlxau>c irarzlor aifTior. 

O0x &i:Xb>^ licauffato. Kap$(a $k ?ļv aOTOu voou^a tdt Bela, o6x iTcaOaaTO. 'H$t) ^dtp xaip6^ Tcp icavrl 

lepiriuiTi Oic6 t6v oOpav^v, xatpb^ tou oi^^v xa\ 

xaip6^ TOU XaXe?v. "Ocs ouv xaip6^ tou d7coxpCyaaOai 

icp6^ Tou( t^īif £XsY£v* Sre ^v xatp6(, (UTdl t6 žnt- 

OTOfiCoai aOTou^ , iaCfrļos. Ka\ olfAai &v iTcaCvcp Xi- 

TcoOat t6, ^EsutOcazo č ^Jd>6, 

£t£x. C- A«^ iļcn>xao'a, ^o6i\d6lq zov {fuīr draf- 
7«Ltai rf^ kļiavzov iaurziļļirļr (ii). 

Ticierrļ|jLTļv Sx^t, tkIjc &vOp(i)7coi 7cd9x^uai * 6idl t{ 

AvOpciMcoi lv Tupvrz&atsi Tiaiv lv Tcp pCq) TOUTcp [jl^v<p V. 4. £1 ce$$atU Job verbis : guieterunt autem 
eliam īrei amici eju$ ādhuc retpondere Job, Ērai 
enim Jot justui coram illis, 

NoD absuluie ce^uvil. Ciim enim cor Laberftt 

recogilaiis diviiia, non cessavil, Jam enim tempus 

omni rei tub caio : lempu$ tacendi et tempui lo" 

Ģuendi '*. Quando igilur lempus erat respondeodi 

tribus illis, loquebalur : quando fuit tempus, post- 

quam obmutescere eo8 fecit, siluit. Ac puto ad ea- 

comium dici illud, Ce$tatit Job. 

V. 7. Proptitea guteti, veritui ut vobis referrem 

scienliam meam» 

Scientiamjiabet, qoomodo homines patianiur ; 

cur bomiDes in calamilatibus quibtisdam in bacviu ^(vovTat* 5ffoi &5ixoi6vTec eCiTuxouaiv. Eīdor ddi- q m^ia sint ; quot injusti cum sint, feliciler furtuna- Movrza^ xai aaparoļiovrzaĢ^ xal ijiov Jtapā ļn- 
updr icraJUvdricar ol xčdBq, 'Eiiv iv t(J> ļii^ TouTcp 
(jD^vcv iv£6ci}, xap' dJUyor kĶ€xifdr{ zā dtaēi^ļiazd 
ļiov. 

It£x« ^'' ^X ^' ^oJlvxp(^iol slci copoi, 

(22) 00 Y^p avdYXT), 9T)ff\, tou^ icpea6uTa( (a6vou( 
elvai 00900^' dXX* Sari xal dTc6 vedrTjTOC dxou9aC ti 
Ycvva!dv. El Yd^p XP^^^ ^^^^^ ocKpouc, im^iĻ {JidlUov 

(23) ''Ū7īupxiqly7cooQyiyf&iaLitXaX (AopcpaiOčvrocTou 
YCWci>(iivou iv aOTcp (2i), iic\ C)Siyaq £pxeTai, (iixP^^ 
ou iico^evv^oT) TOUTO fl itpdrepov 9uv£CXT)9e* toiou- 
Tdv xl puot v6ei yeviff6ai (25) xa\ i7c\ tt1c tou 91X0(101- teque agant. Vidi conlra juititiam et legem aģentei^ 
et met propemodiim moti iunt pedes ^^. Si in bac 
vita dunlaiat inspiciam, propemodum efusi tunt 
gresiuā nui ^'. 

V. 10. Non qui hngttvi sunt sapienlet. 

Non enim necesse est, inquit, ut sēnes soli sint 
sapientes ; sed licet etiam ab juventute audire ali- 
quid generosum. Si enim tempus sapieutes facit, 
mullo magis Deus. 

V. 18. Perdiderat enim me spiritus ventrts, 

Sicut quaedam gravida (it, et formato foetu ia 
ipsa ad tormina venii, usque dum pariat quod 
prius conceperat ; tāle quid tu mihi coniigisse co- 
gita, et in anima doctrinam diligentis. Concipii 6ou^4'^X^(. £uXXa(i6dv£i Y^P tbv XdYov dv dnaYT^^~ <^iiiin sermonem, qiiem euuniiatum eiformat et figu* 

X6(tevov (Aopcpo? xa\ tutco? aOT6v Tfļ TO^et. "Ot* Sv 5i 

(ictd T^ TUTCtjaai xal [u>p(^aa\ auT6v Itoi(aov ytv6p£' 

vov, pAi oK £xTp(i)(Aa dv£Toi(Aov xa\ dTeXi^ 7capa6i6(j> , 

i}X ci>c 5eXe'79op7)0iv xa\ TeTeXeia}{iivov etTroiiAi &v. 

(26) 1t(x- 16*. H di racrrip jiov (i}Cxep d(r?cdc 
fJisvKOVĢ iiiijr dedeļiiroĢ. 

Aoxe7 |A0( ivTEuOev elpiļffOai xb iv tiJ» EOaYY£^^>* rat ordinē. Quando aulem, postquam efformavit et 

figuravit eum edit ; quia paraium, nofl tanquam 

abortivum imparaium ac imperfectum tradat, sed 

ut absolūtu m perfectumque, cgo dixerim. 

V. 19. Venter autem meui, tanguam uter musti^ 

fervens Ugaius. 

Videtur mibi binc dictuni illud in Evangelio : *• lEcde. 111, 1,7. '' Psal. luii, 2. '' • ibid. i 19) Deest in xxi. 
20) Vide Olympiod. 
21) Aquil. et Theod., T^si^. — Conl'er t. XII, 
.1040. 
(22) ConferOljfmp. et Orig. t. II {Patr. 1. XII), col. 1040. 

(23) Aliler locu cilāto. 

(24) Forte aOTļļ. 

(25) In cod. 1x1, ToiouT^v {loi v6si Y^ve<j6at. 
(2G) Deest in uuo cod. Hinc bausit Oljmp. 9S SUPPLEMENTUM AD ORIGENIS EKEGETICA. 

Piemo vinmn novum in utrei velmtoi ponit '*. A Mdel^ oīror rior E\q dffKob^ ^aJatob^ fiāXXei 

Zxix- >C. AaJli\ccj, īra āraxavc<i)picu drolĶac zā V. 20. Loquar^ ut reguieicam cum aperuero labia. 

Cui conUgU inielligenlMn babere auditoreni, 
cum pfenuri sit ser.-noniim, loquens requiescii9 et 
dicit : Loquar^ «f retjnieuam, 

V. 22. Pieque enim $cio mirari pettonam. 

Negue inim icio mirari personām : non haheo 
hanc scienliain, ul personām admirer; sed liomines 
coniemiio, ei pudorem Tirorum apud ipsos, et vere- 
cuDdiaiii aptid ipsos. 

y. 22. Si auiem non ; ^t me tine(e comedenf. 

Ul si iinexdepascaiiiur eos qui accipiant perso- 
nas homiiium. 

CAP. XX NV. 
y. G. Si pecea$li^ quid fad€$f B 

Si respeieris in ooclum, et consideraveris niibes, 

Inlelligcs quid pecci vēris. Et quid te facere opor- 

tct? Accedendtim est ad pontificem, et deprecan- 

duin, ut ponlifei oflerat victiiuam pro te. Si quit 

enini peccaverit^ advocalum habemus apud Putrem^ 

ļe$um Cliriitttm justum^ et ipse propUiaiio esi pro 

peccatU nost ris **. 

V. 6. Si autem et muUa illegiiima egisti, quid potes 

facere? 

hiiid eflicies : dissolves muitas transgressiones 
tuas. Idcirco propter insanabilia , a quibus iios 
sanare non po^Sllluus, venil Jesus Cbrisius de coe- 
lis, ut insanabilia sanaret, fieretque iilud : Beati 
quorum remissas sunt iniquiiates , el quorum operta 
ēuui peccaia ". 

V. 7. Quoniam igitur justus es , quid dabis ei f 

At si justus es comparaiione ad Deum, quid babes 
dare secundum justitiam tuam? 

V>uod si, ut ais « justus es; qoid adjicies ei? V. iO. Qui disponit custodias nocturnas. 

Encomia Dei, et laudes, et comniendationes ejus 
affert. Qtit disponit custodias nocturnas , ipse Deus 
est. 

Volo scire quomodo Deus disponat custodias 
nociurnas. Totus hie mundus nox est, tenebr» ^st. 
Lux reserTatur tibi. Quam vides nunc Inceni, per 
speculum vides : Et in lumine tuo videbimus /m- 
men **. Visuri sumus illud aliquando. Igitur non 
estsseculum toiuni ; quia nox est, ioiniici multi, 
ferae multae circumcursant. 

V* 1 1 . Qui disiinguit me a quadrupedibus terrtt, 

Si sis peccator, non fuisti distinctus a quadrupe- 
dibus terrs : Homo enim cum in honore esset , non 
intellezit. Couiparatus esi jumentis insipienlibus^ et 
assimilatus est ipsis **. Si sis peccaior, non fuisti 
distinctus a quadrupedibus terne, sed dicitur tibi : 
iVe fuerilis sicul equus el mutus, quibus non est intel-' XeUr\, 

(27) '0 TUY)rdvcov guvctoO dncpoatTou, xa\ biv lOJi 
pT)( X^Y<o>^f )iaXčl>v AvamtucTat, xa\ li^ev AiUriccu, 
īra āraxadciinuu. 
£t{X' >^^'- ^ r^P ixlcrafuu Savļukrcu xpčcatxor, 

Oif fāp ialcroļiai dauļidcai xpčcĻ)Xor, O0x 
1X0) xauTT,v T^v imoT^ļir.v, Tva 6au|JLdati> «poacoicov 
d>X3i KaTou^poTO) dvOpcoTiu)/, xa\ tīļ^ icap* aOtoi^ aU 
ffX*jvr,^ ppoTtov, xa\ tr;c TtOLp" aOroķ IvTpoTnj^. 
2rfx. x6'. El SiļiĶ xttX i^ criļrcc i^ortcu. 

taizoL dv0fxx>?:(uv, 

KE*. AE*. 

2t(X. C*' El Hļiapre^^ tl xpdĶBiq ; 

'EAv 4va(5X<4'TlC ek "c^v oOpav^v, xal xaTavo^aTjc 

•cd v£<pT), vo"^ff£ic 'zi fļļiafJTSc. Ti as icpd5«t ^^'* 

IIpo9ipxeoOat t(J) dpxtep£t, xa\ 7capaxaX6Tv, ?va 6 

dpxicp£^c icpoMļfdftl SuffCav TOp\ aou. ^Edr f&p viļ 

djidpTxi^ xapdxJtriTor lkxoļier npČĢ rčr nat^pa 

Irļcour Xptczdr dlMuor^ xal ūMģ Uacļtč^icu 

xep\ tiardjiaprrtjAdTūjr itpiar, 

It(X. c'» El dknaH xoXlā iļrdjjirio'a^, tl ččratrat 

sioii\acu ; 

(28) T6 TTi^i^ouTOV 7totf)ff£t^* dvaXu5sic oou tdc 
TOXXic dvofjtCac. Aid touto ItA toTc dvtdroic, oT^fcau- 
wji IdffacrOat oO «uvdjuOa, Iļ^eev lijoouc Xpi<r56^ 
15 oOpavtiv, Tvo Td dvCata Idatitat, xa\ TCvtjTai t6* 
Mcuukpioit Strā^iāriaar ai drojslcu^ xal€&r<Ue- 

C xaJli^pdrļ(rar (29) ai āļiapriau 
IiCx. ?. "Ejtstdiio^čUcuo^ eī, tl dd^reic abtifi ; 
•AXX' el 6{xatoc el C>^ irp^ Bs^, xt h^^ ^ri^tai 
xaxd Tiļv aijv 5ixatoauvT)v ; 

(30) El ee xa\ <!)? ^^rei; 6^xau); et, tC ^poiOļasK 

aCcccp; 
2'c£x. t'- *0 Karatdcrcm' ^vJiaxā^ vvKteptrā^, 

(31) 'EYxd)ļjii* ToO Beou, xa\ afvouc xai Ojtvou^ 
aOTOu 5t£5ipxs'^*'- ^ 9eatardcrcii>r pvMtxāĢ rvjctfr- 
pirāĢt auT^c 6 Oe6c eort. 

(32) eiXcD ISelv, TOi? xataTda<JCiiv Iot\v 6 ^6c f «- 
Xaxdc vux^£ptvd^. "0X0); 6 aldiv o&roc vu? i<rci, aw^ 

TO? fcOT^ T6 (pioC TTļpSĪTae 001. '0 pX<7Mtc vuv ff€}^, 

«i* ž(i6ircpou pXiiret;- Kai ir r$ s^oir/ cov čr/rdļieSa 

^a)c. MiXXopiv ««s pXl7:£iv aO-ctJ. OuxoOv vu5 ioct 

^ iwlc * a^v- iī:z\ vuj feori, it6XejiOi (33) iroXXo\, iwX- 

Xd Otļpta nepilpx^'<^^^' 
l^iX. ta'. '0 dioplļļjr ļjte āad retpančdiMt rfc* 
(34) 'Edv Jc dfMipTCDX6c, oO fiitopfoOTji; 4iA wv 
TeTpa7:68a)v y^j?- "ArOpijnoc T^P *^ ^«/'T? ^» <>* 
cvriļjce. napacvre6M\df\ rol^ xT^re<Ti toī^ droij- 
ro«c» *«i (J)//ota)^ aiftol^. 'Edv Jc 4fMipxwX6c, ou 
6tujp(<j6Tļ? d7:6 twv tSTjJi^ctJV TTļ? ļfTļ?* dXXd XdY£- 
xai aor Mi^ yire(TOe ^ Unot: xal i\ģUoroq, oīi: ovk ^* Mallb. II, 17. •• IJoan. ii, 1,2. •» Psal. mxi, 1. •• Psal. xxxv, 10. " Psal. iLViii, 13,21. (27) Confer I. XII, col. 1040. 

(28) Deest in cod. xxi. 

(29) Lege ^nexaX. 

(7»0) In cod. XXI, Olymp. 

(jl, Dce i in uno cod. — Confer t. XII, col. lOiO. (32)Excod. XXI. Inalio tribuitur Cbrjsostomj. 

(35) Forle 7:oXijitoi. 

(3i; Confer t. XII, col. 1041. 97 ENARRATIONES IN iOB. 9S £oTc<n)r8cric*— Ktt2/i^'<5J/7ti*Tdv ^c AfiapTco^^^, A %'nita ^^^-^Eipošipauca: Si sis peccalor, si «is Tcuv TCTpaicdSaiv. "Jjctoi dr{JLvļ»areiq ejern^Bricar, 

āxd rsrptvičdojr ^i}^, 

KE«. M'. 
irC^. 7*. M^, cLU^ {okrai (ac^ep dWjpr>/r čc^ītfr 

cri; diļwi dxčxpirai. 

(35) 'Hfii) āOXov aOT(jp $t6(i>(Tiv 6 8e6(. 'AvOptDTrov 
ipumļ^ dre icuvOdveTat aOtou, &7i 5C8o>ffiv Iļouafav 
Tīļc diroxp(9sci)^. Et (ii) )ļv v6vtxrjX()j(, oux 2tv iXd(A6a- 
vev- el (li) ?ļv {iicojJieCva^, oOx dv f|X0U9s* ZUiCcu 
o}Cxep dH^p r^ čc^vr cov, *Ep(oTt\c<o di cb' cif 
Čiļioi d:fdxptrai. roriiicaior, si praeceps , non disiiiigueris a quadra- 

pedibua. Egui luxurioii naii mitf **. Propleresii 

audacier dictt , quia segregatiis csi:(2ttt distingutt 

me a guadrupedibuā terrm. 

CAP. XL. 

V. S. Neguaguam^ ud acdnge ut vir lumbum luum. 
Do iibi loguendi veniam, Ego te inurrogabo : tu 
auiem mihi responde, 

Jam certamen ei dat Deus. HomiDem inierrogai» 

qiiia dignoscit illum, quia Iribuil faculiatem respon- 

deiidi. Si non vicissei, uiique non accepisset : si non 

liilissel patienier, oon iuique audivissei : Accinge 

11/ vir lumbum tuum : interrogabo autem l«, lu vēro 

mihi respondi. Tov ahtov. Mi) itp^repov A7TOxptv4(r6ti) ti^ tw p Ejusdem, Ne prius respondeat qtiis Deo, nisi Bečj), I4v ļiij, yevdjji6vcK ivijp, Ca)cn;Tat aiJTCEp 4vt;p 
«rfjv Affjfuv a6Tou.''Oaov Y^P ^ 6a9u^ aOtoO oOx IZo}- 
axat, 43lXA XiXuTai, xal o6x\ «eptS^SsTat, ouSl <rjv- 
io^cpcrat, oO fiuvaTai £0X6^(1)^ dTcoKpCvaoOai Tto 
Kup{(|i. 

ItIx. T*- TE'pa«'7}(rai di CS' cb di ļioi āaoxplOi\Ti, 
Td ub/ T6X£ta xu>v dY^ovi9{JideT(i)v xolc xaX(I>( dOAfļ- 
O0131 (UTd x6v p(ov d7:6xstTai toOtov. O06kv 5k ^itov 
xa\ f)6i) ^ X^PW 4 'TO^ ^£0^ d^^^€covCCsxa( tou( 
&0Xi2T&;. Aidxoiko,5Tfi tj'ļf'»'^^^*'^** ^^ ItiVtarad li'>6' 
o?e, d-Ro6aXuiv Td 07cdpxovTa, i66^9e t6v 6e6(i>x6Ta* 
8t8, dtco8č(Aevo( td xixva, TļOxapJffxtļa£ tip 7Mtp£tXT)- 
fdtr 3xe, vo^oa^ ci>{ 9X(ljXTļxa; dvdļfstv aOtoO d?:6 
toG ocbiAaTo;, oO vcv(xT)Tai dn^ tijv ic6v(ov* 7cpooC{Jiia faclus vir» succinieril ul vir lumbum suum. Qual6- 
nus enim lunibus illius non est accinclus, sed disso- 
Inius, nec circumciuctus , neque etiam consiricius 
fuii, non poiest raiionabiliier respondere Domino. 

V. 3. Interrogabo autem te : tu vēro mihi responde» 
Perfecia certaniinum prsmia iis qui bene cerla- 
verunl post banc vliam resenrata sunt. Nihilo tamen 
mtnus jam etiam gratia Dei qua8i arrliam praebet 
athietis. Propierea quaDdo maxima certamina susii- 
nuitJob; qoando amillens facultaies daiorem lau- 
davit; quando amissis liberis gralias egit ei qui 
abstulerat; qunndo animadvertens qua8i vermes 
succrescere de corpore ejus, non fuit victus a labo- xal d^^6ci>va tcov d6XT)Ta>v fii&o^tv aOTcp 6 6e6(, ^ ribus ; primitias qaasdara et arrham ceriantium XpTiyLaxl9aq aOicp 6(dXa(Xa7co^ xa\ vecpcuv. *Axouffac 
€5v icpoTŽpcuv XdYa)V, 5£ov d'7:oxpCvaa6ai i:pb; 6e6v, 
ouiKcS, cbc oux lxci)v ica^^Tļ9(av d7coxpfva<T0ai Trpbc 
a<ix6^. OOtcco ydp fļ&t «rt Gorcpov yt^pa[L[Liyoy Oic6 
McuOožb);, a»c JfcaOcrTJc ^UcLtoi, d ^^ Ost^c d^s^pl- 
rāto abtiļ s^cjk jļ. 'Oc {a4) imordļuvoc toCvuv touto, 
o6 OIXei dTcoKpCvao^ai 7cp6( t6v 6e6v. '0 (k Oe6c $S- 
&i>otv aOTcp ica(&^T)ff(av tou XaXe?v. Kal ļisd^ irepa^ 
TojauTi) fcorlv iļ XP^^^^^ '^^^ 6eou, tjore dvaXa- 
6etv aOrbv icp^otjjTCov oO xp(vovTo;, dXXd xpivo(ičvou 
licrd TOU dvGpcb^rou. Kai icoXXa\ touto i5{6a$av Fpa- 
9aC. Aevre^ xal diaJiexOū>per, JO^ci Kdpto^, Ka\, 
Aeu^jiov^ (i3Xaov & 6 <^c6^ {le-rd tou XaoG $iaXexOif)- 
nzai, JtaS^ļiov^rUaolriad coi^f{zi aapn\včX'X'i\cd 
croi; djeoxpl$rļtl ļioi, xa\ Td i^fļ^. 

£Ttx. 'f. Mii āxoxoiov jiov rd otpīļša. 
(36) Mi\ āxoscotov ļiov tovro rd zpljia, Toutou 
TOU ^r|TOu ti>; xP^i^^F^^ |jLvi){xoveu9co{Ji€v. *AXX' oV dv 
xpCvi) 6 %eh^ luīGelv Tt f}(Ad^, tčxvov dico6aX6?v, dp* 
XOVTa diGoXi9ai, voarļaai xaTd t6 9b>(ia, 3 xi (ifļiroTS 
Todndv GiropLclvai* o06lv toutcov oT^v zi i^iv ^(idf 
«oi6ervy (jii) xpCvovToc toG OcoG. O05k y^P arpouBiov 
«CicTsi el^ 'myiba &vcu pouXif)iJiaTo^ toG IlaTpb^, toG 
lv To£c oGpavolf. 1Sice\ oSv oGS^v toGtoiv Y{veTat x(i>- 
p\f xp{|AaTo^ ToG OcoG, XlYSTst 7cp6( t6v ica66vTa* deditei Deus, allocutus eum per uirbinero et nubes. 
Cum igiiur priores serniones audissei« cum oporte- 
ret renpondere Deo « silei, quasi facult^tero non 
habens loquendi cum illo. Nondum enim norāt 
quod postea scriplom est a Moy8e : Mogtee logue- 
batnr^ Deui vēro respondebat ei voce '*. Tanquam 
igiiur qui hoc nesciret , non vult respondere Deo. 
At Deus iribuit ei loquen(li veniam. Et po$t alta: 
Tauta est Dei benignitas, ut induat personām non 
juiiicantif, sedcauiam dicentis cum homine, idque 
mullae Scripturae docuerunt. Venitet et disputemm^ 
dicit Dominui ", Et, Popule meus^ atque ade» 
Deus cuui populo disputabit, popule meui, quid 
feci tibi^ aut quid conturbavi tibi f responde mihi **, 
D et cspiera. 

V. 3. xV« repudies judicium meum. 
Ne repudies hoc judicium meum. Ilujus dicli 
t»nquam ulilis meminerimus. At quando judicat 
Deus ut aliquid patiamur, nt fiJium amittamus , ut 
princeps inlereat, ut corpore xgrofemus, aui quod- 
cunque aliud bujusmodi sustineamus : fleri non 
potest ut quidpiani liorum nos patiamur, Deo non 
Judicante. Neqne enim avicula cadit in laqueuro 
sine voluntate Patris, qut in coelis est. Quia igitur 
nibil borum flt sine judicio Dei , dīdtur ad euai •^PsaLuti, 9. ".Jcreni. ?, 8. •• Eiod. xix, 19. «Maai.u 18. "Micb. vi, 5. 
(35) (k^nfer Oljmpiod. (36) Gonfer eumdem Olympi(vJi. ^0 SVPPLEMENTUM AD ORIGENIS EXEGETICA. 100 qiii palitur lalia : JVe repudies judidum meum^ lioc A Mi} &aoxoiov ļwv rd xp7ļia^ \ki[ dica(9vfļ (37), drt est, ne iiegaveris me de le jiidir asae. 

V. 5. ArbUrarin vēro, me aliler libi retponditte, 
quam ut appareoi JM$lusf 

Apologiam lui facio. Justus es, ai non ea mani- 
fesms. Palienter lulisli. Oporlebal me ansam pr»- 
bere, quo iiia paiieniia fulgerel. Habuisii fortitiiilU 
nem, sed in te occultabalur. Qui tibi obvi>nerunt 
labores, osiendennīt fortitiidinem tuam. El poU 
paucū : Memiiieriinus-honim tempore calamitatum, 
Tidebimurque audire Deuiii praesentem alqne dicen- 
tem nobis : Arbitrarii vēro, me alUer libi retpon^ 
diise^ quam ui jtulut appareasf Non appareamus 
injusti, neque impii. 

V. 5. Aisume $ane ceUiiudlnem el vim. 

Cinge te corona, indue gloriaro, hidue honorem. B ^Te^dviuaat, Svfiuaai 6^$av, Evfiuaai Tt{ji^v. £xpiva ntp\ ooO. 

2t{x. T*. Ofei 6š ļtg AJjUj^ aoi *exfniuīrixiraip ^ 
īra drapaKJc dlxato^; 

'Ai:oXoYou{juit oot. Atxaio^ )ļ(, dXX* oOx ^^ ^avi- 

p6;, TiTOjAovijv clxc?* iUt |Ae ČLf^ppL^^ itaparļitl^ 

ToO \6L[vĻai oou xi]v Oi:o|&ov^v. Elxcc dv6ps£av* diXX* 

&x^xpuicTo iv oo£* ol au(i6c6T)xdTC( ndvoi ttet^dv aou 

-rijv dvfipefav. Kidļtet^ čMya* Mvi)(ioveuit>(Uv toiS- 

Tb)v iv ToZ^ mprordasfov KaipoZc» xa\ M^|asv tou 

OsoO 4xouetv wap6vT05, xa\ X£yovtoc ^jaIv OīsiČi 

ļis &ZjUi}q eoi XBXpf\ļMtixiruĻ, ^*lra dra^pinrļļ 

dlxmo^; Mi} dva9av(ijiJLev &$ixoc, |&T)tt dostfelc* 

IxfX* ^'* 'ArcUa^e ^^ {^c *«^ ^vroļur. 2)tCx« C*' ^A^čcrreiJior di dn^^iovc <prt* *c4rraW 
ifCptcrri^r taxelrcjcor. 

*0 06pi9Ti]c iacpaTsuvft'TO xaTd oou. EM {loC ibo* 
T« 6 u6ptaTi)c, ^A:tčCTSiJor rfjr xfi/ļpil crov tlirf 
(lot, "Aj^ ^rdrrcjr Jir i/er tlīd (xoi iccpl oou, ^s 
&pa 8lc 3Cpčeit>a6r jie ebJlo^i/ļcrstc. 'AXX' ouv f» vc- 
v{xr^xa^. Ai& ToO^d 9oi Xčy<*>' ^^PPti * t:3v tt 06pt<- 
ot^v TaireCvcooov, xa\ tou( A^^^^ou^ aOrou TaiceCvci)- 
aov. T^irsp^^avoc ixelvoc T'T^vtļtai xaTA aoO* dUd 
ov) 0::epf^9avov a6iaov. *Aac6)]^ IksIvo^ kotA oou* 
AXXi[ aO 9XTJ^ Affe6el^ icapaxpļ(Aa. 
£t(x. Tļ'. Tādi xpdcr<i»xa ai)TŪir āriļUiU: xXf\pb)Cor, 
'^XsY&)v AftapT(i)Xoi>(,&ixvuca^oiic A(uipTci>Xo*Jc- 
dens. Repleio facies eorum ignominia, propler re- C nX^p(i)9ov tA 'rp^oiinca aOT(!i»v ATtfiiac 5iA xou iXiļf- V. 6. Mitte auiem angelot ira : omnem vēro conlu* 

metio$um humilia. 

Y. 7. Super-bieniem vēro €xstingue, 

Contumeliosus miliiaviteonlra te.DixU mihi ali- 

quando conlumeliosus. Mitu manum luam ** : diiit 

mihi, Tange omnia qum habei ** : dixit mihi de te, 

quod iitique in faciem benedieee me *'. Ai eniro vi* 

cisti. Propierea dioo tibi : Macte ēsto : omnino vēro 

coniuroeiiosum homilia, et angelos ejus humilia* 

Ille contra te superbiis fuit : ai tu superbun ex- 

stingue. impius iiie contra te ; ai tu fulmina ini« 

pios actuium. 

V. 8. Faeiei aulem iptorum ignominia repleto, 

Evince eos esse pcccatores, eos peccatpres osiea- dargulionem qua^ est in te« 

V. 10. Sedenlm eeee feras apud te. Fenum perinde 
atgue botes comedunt, 

Ferae sunt coniraris virtutes, pro quibus oravit 

Propheta dicens : Pfe tradai feri$ animam confiten» 

tām tibi **. Bestiae sunt contrarise virtuies, quorum 

accepisli, o homo, potesialem. Si Deo servieris. 

iuper oipidem et boāiliscum a$undet *'. 

y. iO. Sedenim ecce beetias apud te." 
Ejusdem. Apud le Jobum, apud omnem memo- 
rem, apttd omnem victorem. 

y. 10. Fenum perinde atgue boves comedunt. 
De vermibus loquitur, qni ex ipso orli ipsum ca- Xou ToO iv ooC. 

£t^X- ^' 'AXtA čii Idob Of\pLa aapa col' x^or ura 

fiovclr icBUi. 

8i)p(a *al dvTixeC{teva( ^uvAjui^ elal, iztpi &y ifi^ 
(aio 6 Upoffi^^ ^i^cov M^ xapad^ toīģ OripUnc 
r^r lfvX^ HoļioMyfovjiirrļr coi. Biļpfa xlaW aX 
&vTixeC{jLcvat fiuvAfietc, b>v e(XT)9a^, ui AvSpconc, «H^v 
i^ouff^v. "Edv Oec]) 6ouXeu7])c, i^* cUrjr/^a xal fia- 
crMcKor ixi6i(Cxt' 

£':Cx* ^'* 'AXIA ^ļ ^ov Oripla Mopā croL 

Toif ai)tov. Uapk ao\ Tcp lb>0, īsapd icavrl Oiso- 
|&VT)0Ttx(p,7capd navrl %Ģ vcvixf;xdTi. 

lfzly[. i'. Xčpror Jca fiovclr kcrOiei. 

Tou; crxa)XTjxac X£Yct, xoOc ^5 ««tou aOt^ xaTf- medebant. Perfectio enim, inqult,* manum meam ^ a^iov^aļ. ZvrriJieta yAp, <fT^9\,Tiļr x^^pditov ifMb a te, et eece ut fenum devorat. 

y, 11. Vis autem ejus in umbilico ventris. 

Hec prima vis contra hominem. Hinc fornica- 
rium facerc incipit. 

Ejusdem. Ut mulierem indigiiet : ut osiendat, 
quod non militat solum contra bahentcs spermata. 
Congruentissime vēro nomiiiavit lumbum loquen5 
dc homine, et umbilicum vcnlris de femina : Eccš 
sane potentia, lumbus ejus in potentia : vis autem 
ejui in umbilico ventris *^ aov' xal ISoi; c!>c Z^proc^SS) ncaracBlei, 

2Tfx. ta', VdidvraļMĢaiftovik^čjijpaJlovjticrrpč^. 

(39) AuTT) īzpihvri $uva|&i( xaTd %o\i dvfip^c. II6f- 
vov TTOteiv ivreOOev dpx^'^^' 

Tev ai)Tov, "Iva t6 6^Xu ffT)(jidvTļ, tva fieCJij, 3t: 
orpaicueTai oO fjidvov xa':d Totv ixdvT(i)v tA ^tdppar 
Ta. ndvu tl eOi^psicčaiaia div^ftasev dff9uv iic\ &(^^ 
vo;, xa\ du9aX6v yaaxp6; i7:\ Yuvatx4€' Idov di ij 
lcxvc cJc^c aifzvv ir lcx^l' tj di dOroģU^ cv- 
rov kx^ čļjL^adov pscrpč^. •• Job. I, li, !2. iljid. 11 (37) Forlc diuapvou vel anapvfļ(Tt). 

(38) Forie x4p^ov. ibid, •» Psal. lxxiii, 19. •» Psal.xc,l3. •^ hic, v. II. 

(39) Dcest in cod. xxi. Coiifer. 01ymp. 101 ENARRATIONES IN JOB. iOS 

£^X* ^* Mspizsvoruu dk adzd ^trlntar iOrri. A ^* 25. Paiiiuntur autenl illum Phcenicum genlēi. f (40) "Eml irovT)pCqL iA8YdXtļ 5ia6dXXovTai ol Xava- 

vGUOi, ol xa\ Mvixec* €id ToCi;6 9iļ9i* MepiovrTcuči 

aOrdr ^trliujr idrri. "Ekatcoc [li^ ti Xa(i6dv£i 

dic6 xoO €pixovTO^, Idv § xb y^^^ Xavavalo; xa\ 

♦oTvit- 

St£X' *>*• '''^•^ ^^ xXan:dr cvreMdr oh /«^ ^^7^ 
niiMTi fivpcar ļilar oiipdc aiftov. 

(4i) Tdl TeXeu'caTa tou (pdxovTO( xa\ zk Čabata oO 

€uvavTat V£xp<«j9ai Trdvra &[jLa 7cXci>Tdi. 01 &v6p(i)in)i, 

9cXofoi^ XP*^I^^^ '^^C oct)(Aa9iv, oO Suvavrai ivcYxe?v 

ķupaav (itav oOpd^ aOrou. AOto\ xa6* iauTouc oOSu- 

vavrai* deCoc 8^ (uvd(Ae(i)( imaxo7cou9T)c, 6uvdfie6a 

ou (idvov pupaav (iCav oOpolf aOtou, dXXd xa\ dXov 

oiMv xo{&{ffai, xa\ 5Xov aOT^ vexp(i>9ai. Nexpou- (}uia praviuile magiia iraducuiuiir Cbanaiiaii, 

qiii ei Pliotnicet, propierea dicit : Partientur autem 

illum Phmnicum gentet. Qui6qiie partem aliquain 

accipil a dracone, si sil genere Cbaiianasus et Plioe- 

iiix. 

V. 26. Omne autem navigabile convenient, negua^ 
quam ferant corium unum cauda illius, 

Eiirema 8upremaque draconis non possunt mor» 

tificare omnia simtil navigabilia. Homines uleiiies 

corporibus ceu navigiU, nequeuiil ferre corium 

unum caud» illius. Ipsi per se nequeuni : ai divina 

favenle virtuie, possuniiis non solum corium unum 

caudae illius, sed et lotum ipsum poriare, ei loiuni 

ipsum moriificare. Moriificamus autem quisqiie. |uv Sk Ikoloto^, t6 Ssov i^* iauTcp, t6v 6ii6oXov, xa- B quanlum in se esi, diabolum, juita quod npud vd t6 elpT2|Aivov icopd Tcp *Ain)aT6X(()* *0 di Ssčģ 
cvrzpl'^cu zdr lazarār i)xd toi}Q xčČ€^ i)ļmr kr 

RE4>.BfA'. 

StCx* ^- 7Vc āatoKaJLinļtei xpčCfiMCor irdi^creiJĢ 

aiitov ; 

Atk xi oOx cTice* Tiļ &icoxaXu4«i Tcpčjcoīrov auTou ; 

T(icote?ivOifiexa\^ §r6vcic; I^c T«P dxoxajtīj^8i^ 

7ija\, ^pčcfiMor irdi)(reu)c abvov ; Iva vor^Sfļ x6 

Xcy6(a<vov, 'Kapa!Ui'x\i.a'zt xpi\a(h\u^a Totv TcepitiOe- 

{i^vciiv icpooumeCcfiv, xa\ [i^ 9aivo{Jiiv(i>v 'couto 5 elffiv, 

&XXd OiXoufft 6oxcIv. *AvoOia{A6dvouat y^P icpo<ico7ce?a, 

9Čpe elicciv, olkot lv zalļ %\j\U\aii Oicoxptca\, imzh 

{liv 4ļyou(jLiv(i>v, Torzl Sk &XXcji>v ^9iXč(i)v, icork 6^ Aposlolum dicilur : Deu$ autem conlerai Sātanam 
$ub pedei veUroi in celeritaie *'. 

CAP. XLI. 
V. 4. Quii reteget faciem indumenti ejut ? 

Cur noD diiit, Quis reieget r.iciem ejus? QuiJ 
facit bic et indumenlum ? Quis enim reteget. aii, 
'ļaciem indumenti eju% 2 Ut quod dicilur intelligatur, 
uiamur eiemplo larvarum quas induunt, nec coin- 
parent qnod suni, sed quod videri volunt. Assu« 
munt eoim larvas ģenerālim ii qui in scenis per- 
sonām aliquam simulani, aliquando ducum, aliai 
aliorum regum, iionnuuquam mulierum. Ac pro- Tuvaixwv. Ko\t6 ļikv fStov aOrcov irpioumov 4TOxi- C P""*»* <!«'»<'«'" corum facies occuhaiur, et quod suut xpunTai, xa\ 5 elaiv ou ^afvovrat* 9 5k 6oxou9t, pXi- 
«ovrai. ToiouT^ lorīv 6 5pdx(t)v. OO^č^rore t6 icp^a- 
(iMnv a^TOu 5e(xvu9tv* dXXd el (42) 9cp6aai7cov Xa6ajv 
eķ dicdtTT)v Ta>v dv6pcaniiiv, lx€lvo (43) X^'^^^* ^^ 
1X61 YS 4 Ix0p6c o&co; TCoXXd irpoaumsta, xa\ xa6* 
ixdoTi]v xax(av icp6a(i>iTOvXa{A6dtv<( dpstrļc.Kal /i£r* 
di/7ti «ķ «'^ *f tjc» 

TA ifxčXoiaa tov apcjpa^irroc orlxov. 

(44) Tb icp69Ci)Tcov S lve$u9aTo xf( lxavb; iX£Y$at ; 
Ti^ lxav^ dicoxaXu^i xa\ Xr^£ai (45) 9 ti Sv$ov Spd- 
XbfV ēorC ; TotouroC tlai tcvc^ xa\ &XXoc yL7.^i\ta\ aO- 
wu, OZr«y£c fyx^^^^^ npd^ ^/ioc ^ irdijjuKri 
»po6dtiMyr^ irdoder di slai Mxol apaa^eĢ, 
rrfX-^:^^C ^* XTOĶireujpaxoQ aiftov tlq hr elciJtOoi; 

'Of4ii ; 0(2>pa$ oJto^ 6vo{AdCe'cai, xa\ (rriļOo^* xa\ 
OcopoS, o:cou ioT\ 76 ^Y^(jM>vix^v. Oux &7cXou( ioTiv 4 
6(jpai$ aOtoO. O09^v fxet dicXouv. A6X(d( &(rciv, iircu- 
T(Uvo( iorCv. Eķ ouv rfjr «riJf «r 6ibpaxoc aiftov 
tl^ ar BlaiJLOoi ; "A^io^ tt feXiYxsiv au-rbv Suvarat, 
xak ^Igai, &CC SicTuxTai auxoO 4 6(t)paS* tou Sl &y(ou 
o6x CirruKtai. 

2t(x. e'. Ut^Mīģ xpoc(SiXov avrov tic drolļet ; 

Kpuicx£t xk £v6ov diicox€{[jieva. 3r/c ov^v drolĶsi 
rdc ^Mmc ^ov xpocd}Xov aiftov ; Tiq oīix6^ iortv, 

*■ Rom.XYi, 20. •* Mattb. yii, i 5. 

(40) Confer Oljmp. 

(41) Deest in cod. xxi.Hic quoquc confer Olymp» 
(42} Forte dXX* iiL noD coaiparenl ; quod vēro videri voiuni, cernun- 
Inr. Tālis esi et draco. Nunquaro faciem suam 
ostendii : sed larvam assumens ad decipieudos bo- 
minēs, illa ulitur. Habet porro adversarius isie lar- 
vas mullas, et ad quodlibet vilium larvam virlutis 
assuniit. Et pon pauca in id quod ieguitur, 

Ilelignum prtgicripti venui, 
Larvam quam induil, quis evincere possil? Qui8 
possil deiegere ac oslendere quid draco inius sil? 
Taies suni et reliqiii discipuli ejus, gni veniunt ad 
vo$ in venimentit oottfm, intu$ autem iunt lupi ra- 
pacet ••. 

V. 4. Inplicam vēro thoracit ejui quis ingredi gueatf 
Viden'? tborax isie nominatur, et pecius : et 
thorax,ubi esi moderairix animae faculias. llaud 
simplex esi Uiorax illius. Nibil habet simplex. Do- 
losus esi, plicalus est. In plicam igiuir thoracit eju$ 
guii ingredi gueat? Sanclus arguere euin potēsi, 
aii|ue oslendere plicatuin esse thoraccm ejus, saucti 
vēro non esse plicalum. 

V. 5. Portas [aciei ejui qui» aperiet ? 
Occullat qu9e inlus reposita suni. Qui$ ergo ape- 
riet portae faciei eju$ f Quis iste esi, ul arguat el (45) Lege lxc{v<p. 
(44) llic el iiit'ra confor 01ymp. 
45) Forlc h'AoLU 103 SUPPLEMENTUM AD ORIGENIS EXEGETICA. 1(4 

osiendat, qiiant.ifn fraadem, piiantntn ▼encmim, A ^>Tre l^l^^at xa\ UīĶoli 5aov ^ov, Soov l^, 59a X8xi 

i)(zi &7coxs({Aeva ; qiiania tnal.i h^bfat recondiia ? 

V* 5. Circa difUe» eju$ timor. 
De qnibus diciliir : Denlen peccatomm contriti- 
$li *^. Ei, Dominui eonieret molu leonum *'. Non C8t 
iste iimor Dci : sed limor circa dentet ejui. At si 
liabiicris Cliristiim in teipso, ne curam gera<i illins 
liinoris : Dominum en'm D^um tuum timebis : ac 
prmer iptum ne tlmeas alium **. 

V. 6. Interlora cmn mpides tpretr, 

Dooiiinenta, cogiiala occiilia. Omnia vcnenitm 

aspidtiin suni, universa (\\\:t. simt inlra illuin. El 

aspides sunt , non mullcs quaedaniy sed pnedune. 

Prxdtir?e eniin suni aspides. 

V. 10. Fx ore eju$, B 

niasphemi», et sermones impiorum, aiqiie irre- 

ligicsoriim doctorum. 

V. 10. Ex ore eju$ pracedunt lampades ardenlee, et 
evibrantur foci ignis. 

Arbiiror equidem universos eti.im impios irro- 
figiosonim dogmai um dociores, proprie esse dra* 
conis membra : ac menibrorum draconis nomina 
si vis audirc, qua1e8 sunt isli? Os draconis posslt 
et Iropice intelligi prapterea id, nnde sunt sermones 
pemiciosi. {Ex ore enim eju$ lampadet dUpereunt 
ignii.) Quia ex ore eju$ fvci dlepereunt ignie. Si 
qnando audivi čalu mnian lem sermoncm prseieitu 
Christianļsmi , calaronianlem Creatorem » vel, ui 
verbo dicam, profitentem placita Marcionis, Taien* C icpo9d9£iXpioTiavca{M>u,xa'n}YopouvToc'rouATļ|iiou^ ItC^. c'. Kī^xJUp Čd6rtwt abtov pč€d^. 

Utp\ (ov Xiftxai ' Wf6rraĢ čļiafivtjJUar ovri" 
rpi'^lrat:. Ka\, Kdpio^ crvrrplirst tāĢ ļVjJU^ rwr 
MčrTbjr, O0x Sjtiv oOto; 6 9^6oc toO 6eoO * dXX* 
č $pd6oc^ č xiJxJU(ii Tior dddrtijr atrov, *A}X* lAv 
lxn? 'f^v XptffT6v iv jsauTCf), (Ai) 9pdvTiCe toutou toG 
9(56ou. KīL^pior yāp rdr Bsdr cov ^oCr\&i/Ķr(^^ xaX 
xXr\y avTOVļiiļ <po6ov tbr AXXor. 

S-fX- ^' ^<* ^T^ara aircov āescl^BĢ x^>-<^^^^« 

T4 WY(iaTa, Ti vo^jiata t4 &TOXCxpuļjijiiva. 
IIAvTa Ibc Affīrf&DV fcorl, «AvraTA l«/6ov ofrpoA Kal 
ajīrf&c ela\v oOx 4«aXa£ Ttvsc, dXX(i axXT)paC, 'ktnl- . 
Bzq y6Lp tlm crxXT]paL 

It(x. t'. 'Ex ardļictto^ aiftov. 

A( pXa99T2|jL(ai xa\ oE U^oi tcov doeCcov xa\ dO£ciyv 
6tSa9xdXo)v. 

^iX' ('• *^% ordparo^ ctircov izscopet^arrcu JLoļt" 
:tddec Kcudļisrait nal čuMpixtovrtcu icxdpai 
avpd^. 

(4G) OTfiat {Jikv xa\ rdvrac to(»c &ac6elc &6<(i>v 

^Y{AdTtov cE9T)YTļTit^ xup(ci>c &v elvat (jl^i) tou 8pd- 

xovTO( * xa\ Tcov |uXtuv Tou dpdxovToc .6v6(Aaxa el 

6iXet( dxou9ai, TroioC elvtv o^itoi; T6 or^pta tou 

2pdxovTOC cfi) 6* &v Tt xal Tpomxa>c voou(acvqv, xal 

icspd TouTo o6£v ol XdYoi ol diiroXXuvTec. [ *£« ot<^ 

ļjiatOĢ xhp ai>TOv JlaļuidSe^ cutoJUbknrrai xvpd^,] 

"Ori ŠK ctdļJMzo^ aifTOv ktTxdpoi dJCoJJhjovrai 

xvp6Q. E( note 1ļxouaa 'cou xa'n;')fopouvxoc Id^ou, Iemini , Basilidis : quandocunque obloquanlur de 
Gonditore cceli et terrae ; quandocunque dicant ipsom 
non eīistere, nec essenliam spiritualem liabere, ut 
isti dicunt ; videbis ex ore talium procedere lam* 
pades ardenies, el evibrari focos ignis. Propierea 
nos seientes h»c, cusiodiamus nos ipsos, ne on- 
quam lampades illae noj eiurant, ne unquam foci 
ignis nos atlinganl. V. i 3. /n coUo ūKtem ejm degit rie, 

Eftt qii»dam vis mala. Ai infirmiias qnam assum- 
psit propter roeSalvaior meiis et Dominus, qa% di- YoG, tfipt cEicetv, 77pe96euovTO( Td MapxCciivoc» icpe- 
96fiO<yir:o^ Td O0aXevx{vou, xa\ t& BaaiXc£fiou- 5x* 
&v xax(i)C X^Yb>^(v T^v IIoiT;'7i)v oupavoO xa\ t^c* 
5x* &v XiYb)jiv aO?^ |&i) elvai,. (ATļSk Tcveu(AaTtxTļc 
oOaCoCf dnold faatv oSxoi * (^, ix ardi&aTO^ tcuiv 
TotouTcov i$ipxovtat Xa|&icdSt^ xat^|Aevai, xa\ ^pt- 
irrouvrat iaxdpai ?cup6(. Aid toOto ^{aeic, cl^cc» 
TT]p(o(uv lauTou^, (A^icots telvai ac lap.iMt^ 
^(i4( xau9ii>9i9 (A^icote ai l9x^pat tou rup6^ tfuiiv 
Suļ/cuvrat. 
StCx. ir** ^''^^ ^^ ^pox^^ aOrov auJUļjnai či&^ 

'Etni Tt( 5uva(ii^ tcovt) pd. *AXX* ^ do6lveta, fļv 
dviXa6s 5i* 1|aI 6 IciiT^p (Jiou xa\ Kupioc« ķi^ X£t*' cilur infirmiias Dei, superavit vlm illius. ļ nfir- f^zai ČLddivnoL Sto^, Mmii^Jt^ iyLti^*JX^'^BC^HiL\ktv, Td mum enim Dei^ iuquit quidem Apostoliis , fortiM est 
fiominibut * : ego etiam diierim Torlius vi dracouis. 

V. 14. Carnet autem corporit ejvs ūdliinerunt, 
Polerat dicere, Carnes anieni corporis uniuc sunt : 

at hoc non dixil. Non enim unitaesunt ; non ila esi. 

Unum apud illuro muHa sunt, vel nnum sunt, quae 

videnlur adhaesisse ; propierea quod dicit adhane- 

riin/, non unitee iunt. 

V. 15. Cor eju$ concrevit ut Inpit : sletil autem iicut 

incus indomitū. 

Non eiercitatus , non obscqueiis vcrbo, proprie 

"Psal. 111,8. "Psal. lvii, 7. •» Pcut.^vi, !5. 
(46) Confcr edila. y&p ācOerk^ rov Bsov^ 6 jUv *Aic^tpo3ioc 'idfti, 
Urzvpdrepor Twr drdpd}yt(ur' l^cb 8^ &v efitot|jLC 
laxup6Tspov Tiļ( 8uvd(Ae(i>c toO 8pdxovToc. 
Ixix- i^* Idpxeļ ^i Cū^ģiatn^ ai^rov xexdXjtrļrrai. 
^^uvaio elpr^x£vai* £dpxsc Bk 9U}\ULXoq Iļvcovrot. 
'0 5c oOx eTticv • oO y^P 1^vwvtoi • oOx lori. Th lv 
r.0Lp' ix£Cv({) TzoklČL ioTiv * fļ £v6oxouvTa xexoXXr|06ai, 
8td Tou U^ovTOc x€xoXlrirrcu^ oux ijruirrcu. 

Itix. i£'. 'H xapdia ai)zov %knr\yer a>c JUBo^^ 
FCTr}xe di iM}CX€p &xļUi}r dnlļUaro^, 

jx £Xauv6(JLev(K, oOx dxoXou6a>VA6Y({>» oixsibi (47^ 

« I Cor. 1, 25. 
(47) An o!xcit»);? 105 EXCERPTA IN PSALMOS. <00 

a <rxXt)p6c iTcvi Mikaxo^^ &včv6ovoc. Kal ef ti; A aulem prabdunis, indomilus est, non ceileng. Ac 

d?:ft 6ia€<5V>\> &7cč(7ica(je $uva(A(v, xai\ TcuTou toO Spi- si qiiis a diabolo in se dcrivavil vim, alque ab 

xoyTo;, a^^ lxe( t^v xap5Cav &v^Xatov, xa\ oux hoc dracone , hic liabci cor indoiniluin, el non 

iXauvo(AiyTļv. Ei U tic XI^<^ iorīv, &xoXouOiov Tcļ» cxercilum. Si quis aulem aurum est , ol>8cquens 

\6^ X^9oxilļ (48)* o&tuK crx£t, t(i)C &v ^ivrļTai i:č- verbo quod veluli aurum conflat : is ita cedit, do- 

To^ov xpvi8ouv, xa\ 5ž^Tai touc tutcouc 'C(<^v fpafA- ncc fial lamina aurea , et suscipiat formas lilte- 

l&xra>v ToO ēeoO» iv Xptax(J> *Itļ9ou* cp ^ S6^ elc rarum Dei in Chrisio Ješu ; cui gtoria in saccubi 

tou( oda)va^i &(i^v. āmen. 

RE«. MBr. GAP. XLII. 

I'c{X- ^'* 'EdiMtxer di 6 Kt^pioc dt^Aā^ l^a f(r iļi" Y. 10. Dtdit vēro Dominut duplicia , guotguot ercnl 

scpocder loiS el^ durJtaciacjičr. antea Jobo in dupliealionem» 

(49) *0 ^evvaloc &OXy1t42c, xa\ icdvra Tustpadfi&v Generosns athleia , quique omnem teniaiioncm 

(>'XOTzd^t Āv^peidrato^ *I(i)6» SOXa Xa(A6dve( tt1( suslinuil, forlissinius Job, praemia consequilur pa* 

07:o(AovTļ^ aufou, «b? ^ Tpa'^^ ^tjcnv ndvra 6t?tX4 lieniiae suae, ut Scriplura dicil : Omnia diiplicia 

impi xi^ Tcpdrcpa. '0 Sk Kupio^ *Ii](7ouc Xpi(r^c20^ prx prioribus. Ai Dominus Jesus Cbrisliis prapinia 

6£5ci>atv oOxl 6iicXaatova, dtXX* ixaTovTa7cXa9(ova. ^- ^ dai nonin duplum,scd in cenliiplum.Aii enim : Qfit- 

atv Y^* "^C i^ wnaMlxx( xazipa ^ ļnitipa^ ol- cunque religuerit pairem vel matrem^ dttmnm^ fra'- 

Klar^ādāJLpob^^ ddeJLpā^ irex8r iļiov^ fļ Srejctr īret^ tororei propterme^ vel propUr Evangelium^^ni 

rov£^tt77«4/ei;,cb^ lv.TcpxaT3t MipKOv^i^P^^^^t in Marco scribiiur » eentvplum recipiet ^ H vUam 

ixarorraxMwiora JliļjIrsTcu » xal Mļr eUdjrior mtemam hieredUabU '• Non uliqne duplicia anie«?6- 

njtriporoļtiicrst. 06x &v 6(iOidffia xci>v icpot^pcov IXa- deniium accepisset , uisi duplicatam oslendissel 

€cv, el fii] 6iicXaa{ova Tf^v Apctijv im^ct^aTO. Tirtulem. m>irEN0T2 EKAOrAI 

EE TOTS ^AAMOTS (^o)^ 
ORIGENIS EXCERPTA IN PSALMOS 

(Ex Biblfolbeca Gallanditna.) TAA. er. C PSAL. IX. 

Xt{x- yf' Vrolļiocsr ir xplc8i rdr $pčrūr <īvrov. Y. 8. Prceparavit in judicio thronum iuum, 

lTtx. <^. Kal aiftČĢ xpir8Ī thr olnovuirrļr ir di- Y. 9. Et ipte judicabit orbem terrarum in JMtitia. 

itaioCT^. kpireī Mwvg ir sifOOtriu, Judicabit populoš in rectiludine, 

#o6T2t^ov &pa t6v Totoutov xp('H]v, (pexTdc tc icpd- Timendus esi igilur hujusmodi judei, qui viļu- 

(et^ xa\ A9c6lc 9ei3'rovxa 9p6vTļ(ia. Olxou(AivT]v Sk perabiles acliones, el impla cogiiaia aversalur. Or* 

vo^mc 'c^v *ExxXTļ9(av, oIxou(a<vt1v u7c6 ts IlaTpb^ bem lerrarum Ecclesiam Inlellige, qude incolilur a 

xal riou, xaT& t6* *Ex&i xal 6 UaH(p ļiov iMvcč- Paire el Filio, juiU illud : Ego it Palermeui ve- 

ļtBOoj Molļioriļr xap' a(nĢ xoif{c6ļi8da' Xaov»^tt in>miif tt maMionem apud eum faciemui ^; populos 

Tou( Xoiinv)^ icapdk xfyt 'ExxXYļ9(av. vēro inlellige reiiquo8 praeier Ecclesiam. 

ItCx- *«*• "FiiZats rv Kvplifi, tĻ Karoptovrti ir v. ij. p^aliHe Domino habilanli in Sion. 

Ka\ 4UXci)ctt' iv icdaTļ4^x!l ^^ <>^^ '^^^ ^^^^ ^^ *^^^^^ ^^^^ - i" ^''^"^ anima quae Sion esi sive 

ncuTT^pdp Bih^ xaxoixcl. "EkCijtcI $i T3t atfiaTa tcov specula, Deus habilau Uequiril aulem sanguiiics 
iOvcov &mxTe(vdvx(i>v aOT&, xa\ {iitAv^nccTat a^oiv ļ) genlium inlerAcienlium eos, el recordaiur earum, 

dEVGMT^ aOTd. O0xouv %6 ' "A^cittoro r^ ļinļļidoV' resuscilans eos. Igilur illud» Periit memoriale eorum 

ror aiftunr ļ/m" 4x^v» ^'^ '^^ f&of&^aCac d(vevcxO V cum lono ', ad gladios referri oporleL Eorum porro 

otTcu. 1Bxc(v(DV tt |Ai(ivT)Tat, u>v iY<vcxo xaTa9UY^. meniiuil, quorum fuil refugium. 

XfcCx. Xļf'. !Ar(icm}^i, ICtJprt d ^6ģ1Wv* if^nodi/iTta V. 55. «Sur^tf, Dominē Deus meut : ezaltetur manm 

4 X'(p ^''^'V * M i^^^d&ņ tior X9ri{xuxr aov tua ; ne oblitiuarii pauperum tuorum in finem. 

*Ex ttTČtfv tuan^m toOtci>v ļhjiAdTcuv &via6cVc ^ Ex impiis verbis islis dolore affeclus Propheiif 
« llarc. z, 29. * Mallh. xix, 29. \Joan. xiT> 23. ' v. 8. 

(48) Forie xpwfloxo^xV' (W) Ex cod. Tenelo xvii. 

(49) MullumdiffenabedilisRuaei, 

Patrol. Ga. XVII. "> IJ7 S1114»I.EMLMUM AI> OIUGENIS £XEGETtCA. 108 iieruin oral lK\;ccliccns;cxpericnlianslciulerelqiiaB- A «pocp^itj^, araXtv £0x6*at Ažyci)v Tauta, «elĻii xfl 
.X ... .. I..-. T:s(p^ x6v Oeiv aitiuv, cl)? ouxiTt X^X7)0Tai Tcuv irc4i>. 

Xwv. Ka\ Ttļ^-cou 4<r£6ouc 6ž pXa(X97)jx£ac OirijAvijac 
Xiyco^' 

Iti/. ATļ'. r/jr kmOvļdar tHi/r stsnitior 8loHxov^\ 

:tp6aEyE tb tybq cov, ļ 

'EicsOufAouv Yip auvTpt6Tļvae tou Afia^rco^oij tbt 

poaxtova, xaV Tr^? auToO Tupa*;vC$o? ^^euScpcoSrļvat* 

8 6ij xa\ YŠYovev. *E7rt0u(A(a 61 5tavo£a; AfaO^; 

fcvepifVļc fcoTt 7rpojeuxi^. "Hv lW)v 6 KOfSiorvc&^an];, 

i7:X^pcD(jev. 'Eto{(ay)v Y4p eTxov 7:p6{ Tb ocoOvļvai xap- 

6{av, xa\ t^? l«tjYYe^IJtivTjc PaaiAetac Tuxerv. 

TAA. IT. 

Str/. P'. K^piOĢ ēx Tov oifporov diixv^rer ixl 
num, ul viderel ti ett inteUigens, vel ugunent ^ robt: vloh^ tiar drffp(i}X(jr, rov Idsir el ētm iviis Deus, se uecdum obliiutn fuisse pauperum. 

i>uin eiiam blasphemiae iiupii comniemoratioiiem 

rccit inquiens: 

V* 38. Desifierium pauperum exaudisii^ Dominē : 
prseparationi cordii eorum adliibe aurem tuam. 

Desiderabatīt enim ul coiilcrerctur braclīinm 
peccaloris, ac eriperenlur de ivraniiide ejus : quod 
cl conligil. Desideriuiii porro bonx cogilalionis 
ellicai esi oralio. Quain videnii cognilor cordiuiu, 
iinplcvit. Paralum enim habebani €or ul salvaren- 
tur, el proinissi regni conipoies fiereni. 

PSAL. XIII. 
V. 2. Domlnui de cctlo protpexit iuper filht homi» Deum, 

Quaccunqiie corporaliter de incorporco Deo dici 
possinl^eo inodo inielligenda 8uniqui Deum deceal. 
Puia, \n coelis dicilur habitare, ceu leinplo uiens 
divinis poieslalibus qux in coelo sunt. Sic enim 
vocanlur per cognoiniiiationem ex locis in quibu8 
suni, ul ei homines, dum lerra audiunt. Sicul in 
illo : OmnU terra adorent te *. El» Omnit lerra cla^ 
mātcum IceiUia''. lucoelisporrohabiiaieliam dum esi 
in hominibus qui porlant imaginem coeleitii '. Verum 
eiiam creaiionis ac providenlise ralione, in oroni 
crealura eisistit. Quod ex pulcberrimis isiis locis 
liquido apparei : Paler noUer qui ei in] ča?/ti*. El : 
Deui in rmio iupra '*• Quin eiiam rouliis in locis di- *0<ra 9(ii(AaTtxu>? &aii){jLdTou tuYxdEVOVTOc U^oito 
fcepl Tou Ocou, 6coicpc7Cb>( dxouoTČov. 0!ov» iv o6- 
pavol? X£YeTat xaTotxc;v, ci>c vo^) x(^Fls^^ '^U 
OsCaic SuvafAeat, tai? iv o6pav(p. Ra^oOvrat ydkp 
6fA(i}VU{JUi>f Tolc iv DĪC eioi T6noK* ^ xa\ AvOpeonoi 
yriXPTt[iaL'zlZo}fxti* 'O^ivTcp" Dācra iļ yiļ ^pcoftu- 
rricdtucār coi, xai' īlafTa iļ 7^ fioļļtsv^ eif^po' 
cvrriQ, 'Ev oOpavolc 6i olxi? xaV iv &v0p(unoic cuv» 
Tol? $fopovci riir shečra tov ixovparlov. *AXXd 
Ka\ d)? SiļjAtoupTffa? XdY(ļ) xa\ icpovofoi? iv icd(T^^ 
XT{«t TUYx4vovTo?. 'Ex Twv xaXX£9Tcov TouTO 6t)Xou- 
Tat fiepcTiv • lv Te Tq), Ūdtep i}/ia>r 6 ir toī^ oi^pa' 
r6iq' xa\, 6«(Jc i^ t<p cijparĢ āru» *AXXi^ xa\ c»a- 
in» insiilulionis, cāli nomenclalura signiOcai in- Xaxoy ffļc OeCa; icat6£u<re(o; ^ tou oOpavou rpGatj-p- telleciualem esseniiam, in qua maiime Deum qu3e- 

rere oporlet. Cos<um enim cctH Domino *' : inde per 

coiidescendenliam respicil eos qut 8cquiuri sunt 

condilione, Ut videai ti quig eit prudem, requirent 

Deum. Scilicel ul eum inveniens parlicipem faciat 

bonorum suorum. Ai enim conlingil, ul viiiis cum 

iinpielale oblinenlibus dicalur, Non eit mitericor- 

dia, negue ven/ai, negue cognitio Dei iuper terra '*» 

el quae sequuniur. Cum homines usque adeo Tiiiati 

essenl, quoroodo non oporiebal, ul bonus Mspiia- 

lor prospicerei, quo argumenio aliquo inielligeniis 

reperio, boc muliiplicarei augereique, ei requiren« 

libus se manifeslum facerei? Mani[e$tat enim %eH 

tis, qui non iunt increduli tpīt ". 

V. 3. Omnet declinaverunt : una inutilet effecti iunL ^ It(x. T*- ndrrec iĶixJlirar* dļia f)xpsi<SiOricar» p{a 6t)Xo7 t^v voīļTiļv oOafav, iv fļ {AdXtoTa 8e6v itpos^ 
il^zi ļii'ZElv. V otparČĢ ydtp rov obparov tiļ 
Kvpiiļ^ 'Ex TouTOu 9U(A6aTixco? iic(ffxofcs? tou? t^^ 
OTco^seoripac xaTajTd7£o>?, Tov Ideīr^ bī xIq kari 
cvrerd^, ^xCV?ra>»* rAr ēsčr •* d)? &v eOpdiv ti3xoi 
Tcov Tcap* auToO 6a>pe(uv. F^veTai 6i touto, xax{oi? 
ouv &9e6e{qi xpaTouaiļc, (I>? XexOtļvat* Oim iet ir 
iJtsoc^ oifdi dJtj/ļOsia^ oifdi ixlyniHn^ Beov 'ixl 
r^C T^C> 3^^ '^^ ^T^' to'JTOic. OOtcj Ta>v &vOpa»iniyv 
pXa6čvT(i>v, īzCi^ oOx E6€i t6v &Ya66v iici6X^4^i £co« 
Tilpa, cl>; &v, A9op{i^v tiva ouviaecoc eOpu>v, TauTi}v 
itXt)Ouvt), xal ToZ( ix%T)T0U7iv if&^avCffeiev iaut^v ; 
^Eļi^ctrlļstai yāp toī^ ļiiļ dxictovcir abtip. Non ett (aciens bonitalem^ non ett usque ad 

unum. 

Vaiicinaiur mulalionem geniium in mansueiudi- 

nem el pielalem. Idcirco eliam inierrogal, Mum- 

nam advenienle Domino lemperabunl a ferina viia, 

et cogniiur» sinl Deum? Ail enim quoque Isaias : 

Qidbus non fuerat nuniiaium de, t7/o, videbunt : et 

qui non audieranif intelligent '\ 

V. 5, 6.76i expavi'runt timore^ ubi non erat timor. 
Quia Dominut in generatione juttorum, 

Eril enim allquando, ail, ul prxdicii limeanl Do- 

miiium, penes quos non erat aniea limor. 76i au- OOk ieti xoiSir xpfrietčtr{ta^ oi)Jc Ķettr itjc 

IIp09r)Teuet (A£Ta6oXi;v tcov iOvči»v cl? iļiup^TT^ta 

xal e0(x£6eiav. Aib xa\ ipcoTJE, M^, tou KupCou iX- 

OovToc.oO TtausovTat tou 0r,pioj6ou? pCou, xal im- 

YVwaovTat Tbv Kuptov; Myit y4p xa\ 'Haato?* 07ģ 

ovK drr{xyiJLT\ xepi abtov Cjlrortai' ot oifjc cUij- 

Kvuet evHieoveir, 

l'ziX'^\<:'''Ex€7ideijll(Wcnr ^Č6(fi, od oifX iļr pd€oQ' 
čti Kijptoc ir T^rsĢ čucalinr. 

"EjTūtt y4p, 9TļaVv, 6t£ ol izpoķprfiiv'zt^ 9061)6^ 

covtat Kupiov, itap' oT; o'jx Iļv 7cpdT£po\ 9660?. •Psal. Lxv, 4. 'īsai. XIV, 7. • I Cor. xv. 49. •M.iUh. vi, 9. ,»• Deul. iv, 39.. " Psal. cxiii, 
10. " Osee IV, i. »» Sap. 1, ± " īsai. ui. 15. 


109 EXCERPTA IN PSALMOS. ilO 'ExeīSk lv Tļļ juXXo'jJtļ outfT^dSTflīt ytvzļ, Tzzp\ ^? A lem, in fulura consistet generalione, de qua eiiani TAA. lE». 
Xc{x- *'• SxriJLcyf>a^la \z<Ļ AaCld, 
7^v Aa6ld liUYpa({/av ol loiml * CTfiJtojpapiar Sk 

|&v4|i.i;^ &$Cav. "ūoiKp Y&p oE (a^^'^o^ '^<^^ d^cDvt- 
CofAČvdiv iv OToSCotc dOXTļ'ca\ cnļJlric d^iouvrat, xa\ 
Ttuv iv iraXi(Aoic xaT(i)p6(D|iivci>v el^ Tijv [kfzdi Tau^a 
|Av4|i.iļv ToraTai Tp6naia* oOtco t6 (ii^a Tp^miov toO 
Xci»rTļpo^y &iccp ^Ye(pe xaOeXfbv t6v t6 xpdTO( ix^'^^ 
tou Oavdrou, Fpa^alc &vci>Oev IcnjUirei)^ Tcpo^i]- 
T(xalc« Ai^ xa\ II^Tpo^, tu)v iv aOx(p (AVT)(A0v£U9a^, 
erc^t^T^v ' * 'Av6pe^ d6£A9o\, iļbv filirclv fUT^ na^ 
piiala^ ?cp6^ 0(jidk ?c£pl TOU i:aTpidpxou Aai6l6, Sti postea ]oquitur. 

PSAL. XV. 
V. I , Stetographta Dāvidi, 
Reliqui inscripscruni Duvidis, ilidein vēro irans^ 
luleruiit $tēlographiam f eo quo(l contineal prophe* 
tiain xterua meuioria dignam. Queinadino(lum cnim 
sumini qni in sLidiis ceriavcrunt ailileue, stele^ 
seu columna dignaniur, et eorum qui in bellld Tor- 
iiier fellciierque pugnavenint, ad rei nienioriam 
li'opaea erigunuir : liaud aliter magnum Salvatoris 
iropasuni, quod erexil, profligato eo qui imperiiini 
habebat mortis, Scrlpluris toi ante s£cula quasi 
stelūis nobilitatuin esi pro|»bclici$. Quamobrem 
eliam Pelnīs» facia menlione eorum qiiae iii ipso X2\ iTeX£UTT)ae xal iTdcpt^, xaV 'A (iviļļia aOTou fiortv B coiilinenlur, adjunsit : c Viri fralros, f:is est dicere iv ^jJv i'iP^ '^^ ^ll^pa^ TauTT^^. IIpo^^TT)^ oijv 
v:d^X^*^» ^^^ el$ci>c, oti 2pxcp &(&07£v vjīi^ 6 Bsb^, 
ix xapicou TTļ^ oofuo^ aOtou t& xaT^ 9dpxa &vaT;^ 
«£tv T^ XptaT^v xaO(ja( iid t&v 6p6vov aOTou* 
ispoiScbv St iXdXi)9e «icEpl tt1( dvaaTd9£(oc tou Xpi- 
oTou, 8st oCts iYxa':£X££96i] £1^ ^t)V, oOt£ ^ a&pg 
auioO ei$e Sia^Oopdv. Toutov t^v iTļooCv dv£aTT]9£v 

6 0€6^, Oi 9cdVT£^ ^{Jl£?C i<J(Jl£V (iU&pTUp£(. I ctim liberiate apiid vns de patriarcha Dāvid, quod 
Cl mortuus est ei sepuUus, et monumeniuni iliitis 
cistat iiiler nus usque in prxseniem diem. Cum 
igiior propbeta esset, 8cireique quod jurejuraiido 
Jura verat ei Deus, ex fruetu luuibi ejus secundum 
carnem surrecturum Christum, qui sederei stiper 
ibrono illius : pnevideiis autem locutus est de re- 
surreciione Christi, quia neque derelictus est in iuferno, neqae caro ejus vidit corruptionein. Ilune Jesuin resusciiavit Deus, cujus omnes dos sumus 
te *tes **. » 

YAA. ICp. PSAL. XVL 

2TtX. fi*. Alā ToifĢ JL6yovq zG^r xfiUia)r cov^ i^d) V. 4. Propter termones lubiorum luorum^ ego pr«- *Y7roypaļiji6v ^ļiTv xal 6ti toutcuv 6{$(0(Xiv 6 So)- 

t^p, pii) 9pov£?v icp* iauTol^ S£0[xivot( ttj^ itapdt, 6£ou 

Poi}6£lcu;.Tp(6oi 6i KupCou ti^v ivtoX(ijv ai vripi^<stiq * 

(idDlXov 5i ai xaT* dp£Ti2v ivčpY£iat, 6iAaXa\ xa\ X£Tai 

iEt^Ofilaai ix tou auv£X(>>C 7caT£l(j6ai Tzpb^ tcov 90dh 

sai a9csu56vTCi)v in\ Tb TiXoc auTcuv, S^rep iorlv ^ 

|iaxapi6TY)c, xa\ Ttov iitayY£Xt(iJV ^ļ a7w56o(ji{. ApA- 

{iw(tev ToCvuv xaT* auTou^, o& 99aAXo{xivci>v Ta>v 6(a- 

6i)|AdTii»v ^fjuuv, £l Kupio^ aOTdt xaTapTCa£i£v iv Tal^ 

Tp(6oic aOrou. TauTtļ? TTļ? alT^afio)^ 6 tuxwv ^tļjtv • 

'Arev ārojiiūĢ ldpapu>r xal zarriijdvra' xa\ t6, 

*Mdr irtoJUbr crov idpaļtor, črs ār ixJidtvrac 

tiļr xapdlar ļwv. 

YAA. IZ'. 

StJX' ^'- ^^^^•^C Ģt^^w xepiex{fKJL(it'crdr jiS' xpo- 
ipOacrdr ļib na^l^SĢ dardtov. « 

'Ap(ji6j£t 6i TauTa xaV tco Zii)-Tļpt, lxovTa «oXXijv 

o?x6i4TT^Ta itp6? t6, i>'i;r ij ^/t} /lov rezāpaievai • 

xa\, UepLXvačq icrnr iļ if'i'^'} /«ov €wc ^ardrov . 

Sti/^. tļ'. Kai iccUeOOri^ Tcal hrcpoļioq kxeri\Oi\ ?ļ 
7^. KaX th OejiiMa tdr čpiur eTa(uixOr\€rar^ 
xal i:e(UevOr\carf čti cjp^lcOrļ ai^Totq č Ssdg. 

IIpo6^Xa); 6čCxvu jt tou ©žou Ti]v xaTd6aJiv 6ii t4 

f:po£ip7)piva, t4v ts Odvaiov xa\ Ta^ (I>6Tva; tou 

£6ou. ^EĶ oL 6i KaTaSdvroc, xaTd t6v 'AxuXav, ejci- 

r^Siļ xal kcelcOn\ i) '^i\, USia ^dp dxoiļ 'EAXr^vixij 

xa\ ^p6apo^ i7:XTļpouTo ttj^ ir£p\ auTou 9if)[xt;c. rf\r 

T^ip i9Tļ Tou^ irt ytJ;. ^Opicttr 6i, Ttov dvTCX£i- 

)A^va»v 6uvd(A£(ov • aH Tfļ irXdyTļ Tciv tl5d>Xa)v tou^ dv- cavi vias durat, 
Documenlum nobis eiiam per liaec dat Silvator, 
ul in nobis ipsi non aile sapiamos, qt]ippe qui indi- 
ge.'itnus di viņu auiilio. Vise porro Domini sutīt 
mandaloruin observationes : alque adeo virtuosae 
opera tiones , quae plāns ae Isves redduniur ex eo 
qiiod jugiier calcentur ab iis qni festinant pertin- 
gere ad fmem suum, qu£ est beaiitudo, et proniis- 
sionuni assecutio. Curranius igitur cum illis, noii 
aberrantibus gressibus nosiris, si quidem Uominus 
eos apiaverit in semitis suis. Qui bujus postulatio- 
nis fii compos, dicit : Sine iuiguitate cucurri <( di» 
rexi '*. llemque illud : Viam mandatorum tuorum 
cttcurrt, q%andocunqHe dilatatti cor meum ". 

PSAL. xvn. 

V. 6. Dolorei inferni circumdederunl me : prwoccu» 
paverunt me taguei morlit. 

Gongruent bjec etiaai Salvatori, cum plurinium 

convenianl cum illis : Sunc anima meu lurbata 

etl **. El : Trislit e$t anima mea u$quead moriem**. 

V. 8. Ei agilala e»l, el tremcnn effecla eil lerru, Et 
fundumenlu vioiUium turbata tunt^ et comuisa 
sii///, quia iratui esi eis Deitt, 

Manifestē osleudil Dei dcscensum per pncdicla ; 

moriem i lem, ct doloics inferni. Ex quo desccii- 

deiile, secundum Aquilaui, commola eu ei tremint 

lerra *\ Omiiis enim auditus Graccus et barbarus 

replcbaiur fama dc illo. Porro lerram appeltai co^ 

qui sunt in lerra. Moniet suut adverso! poicsfa- 

tos, qux errorc idolorum bomincs conllciebuiai " Act. H, i9, 32. " Psal. LVIII, 5. " Psal. ciViii, 5?. »• Jo3n.xii,27. " Mailb. xivi, 58. «'I^jL 
XVII, 8. 91 SUPPLEMENTUM AD ORIGENIS EXEGETICA. 

l>«'i ; snper pleraqiie oaiiiia eniia, irahe sapientiam. V. 21. LatuUomnem hominem. 
Laiiiit oinnem boinineiii, sive prophela sit, stve 
apostolus. 

CAP. XXIX. 

Y. 6. Quando eļfundebantur via mem butyrum (9). 

Pra*loculi suinus de viis Job, qiia8 aiiibiilnbal, 
eas virtiites fuisse. PerruiidebaiUiir ergo vi% illius 
butyro. Ambiilabat prudentia, ac qiiodaiiiinoilo cf- 
riiiidebaliir prudentia, usque adeo ul iniilli nulri- 
reiilur eiiain ex parvults ab ipsa prudentia Jobi, a 
jiisiilia Jobi, a fonitudiiie. Istud eiiim significat, 
Quando effundebantur via: fne(ebulyro. 

V. G. Montēt auiem mei per[undebantur lacte, 

Qiixcunqtie erani snblimia cogiiaia el grandia, 
lixc erant inonles Job, in quos asceiidebal. 
V. 7. Quando incedebam ereclui in chitate. 

t>uclrin;«! vacabal et uiiliuii, loquen8, noii ut 
ainans sui, sed ul cbaritatem babens, qu» quaerit 
comiiiune bonum. 

V. 9. Dlgitum imponentes orL 

Videtiir sane el iiidiciuni esse silentii hoc, Dt^t- 
ium imponentei ori suo, Facile aulem declaral, 
quta manus pro operibus accipiiur, quod saepe os- 
tendimus, quia opus suum ori imposuerini, sen- 
tieiiles in eiiguo operē, quod non suni digni qui 
loquanlur, praisenie Job, qui opera majora pa- 
īra vi t. 

V. to. Itli vēro audienUi^ beatiļicabant me, 

Ejuidem. Usque adeo magnus erat cura necdum 

veiarelur, ul qui euui audisseni, lieaium pnedica- 

b:inl ilium ; el adtiiirabanlur, quonam modo taula 

Nitelligil el comprehendil, ac polest audiiores ju- 

vare. 

V. iO. Quia Ungua eorum gutturi eorum 
agglutinata est. 

AiMlienlium me» ei bealum pnedicanlium propier 
ea qux Joqiiebar, lingua guiiuri aggluiinata esi.: : 
V. it. Quia auricula aiic/ivtl, «l biaiificavtl me. 

Ejutdem, Sicul de Moys6 scriplum esi, quod 
reterebatur a$picere conlra Dium ^*, propier eices- 
sum sp(er.c:oris ipsius : sic cogiles velim, quod ex- 
cessus eral Jobi profeclus in sapieulia ; iia ul qui 
ipsi ausculialiani, non possenl acieui inlendere in 
fulgoreni cogilaiuum iilius. Quod'cum non pos- 
senl, idcirco declinabani oculos suos, non valenies 
obsecundare profundilaii cogilalionis illius. Pro- 
pterea dicil : 

V. ii. Ocului aulem me tiden$ declinabal. 

Aquila el Synimacbus, Te$tatus eti de me, e«li- 
derunl. Alii vēro, Oculuā autem viden$ declinabai : 
quod esi, non valeal conlradicere. 

^' £xod. III, 6. 

(9) īd esi xaTi ^ourjpov, butgro. 

ļiO) Cod. XXI, Si(o8eujey. 

Mii Uniis cod. iribiiil Chrysosiomo. 

(M) i)cesi in cod. xxi. Siiuilia apud Olvnip. 

(\'}) Ih'csl in XXI. - Coiiler loiii. XII, Vu). i05U. 

(\X) Dcesl in unu. Initio Ic j:;i5 ToioO^oi. j^ Tdk &Yta ToO Oe6u* Oīckp itdhn» mXkk Svra, llx\»9ov 

2tCx. xa'. AiJtriOs Kārta ārēpoMCor. 
Kikrfii icdvra 4v6pwt»v, x&v icpo^^tiļc }, «lv 

KE«. Ke^. 

StC/. c** "Ore exiorTd ļiov dl 6do\ fioj^tvpcr, 

npoeipf,xa|Uv icEpl Tutv 68a»v Tou.*Iib6, &^68cu- 

9CV (iO), OTi dpcTsVfjjav. *Exčovxo ouval 68o\ aOrov 

PouTupo), co$£uc Tijv 9Ci>^poauvT)V, xa\ olove\ &x^rTO ^ 

otocppooOvT), (I>c icoXXoOc Tpi^c^Oat xa\ tcuv vt)ic(ci»v 

d9c6 TTļc 0ti>9p07UVT)^ TOU *I(il6, &ic6 Tlļ^ 8lXai09UV1)C 

Tou *Ib)6, Mb 'Ctļc &v5pe{a^. ToGto ^^p iortv* "Otā 
kx^orxo ai č^ol ļtcv fiovrdpt^. 
(ii) lTtx« C- Tā di 6pTļ jiov ēziorrc ydXaxti. 
B "Oaa ^v 0^X^ vo^tMtTa xai (U^d^a, TsiuTa ^v 6pi} 
ToO *Ia)6, 19* & dvč6atvsv. 

(12) It{x. f- "OtB šĶeaopsvSļiTļfr čpOtot: ir jtdJUi. 

AiSa9xaX(a iT/fikaļ^ xa\ <t>9eXe£f , žpcuv , oux (i>C 
ņC^auTO^, dXX' (!>( irļSmii}» Sx^^ C^l'^ouaav ^6 xoiv!i 
9U{X9Čpov. 
(13) St£x. 6*. A£i;«rvJor ^^«^A^cc ^** crrdjiart. 

A6$et (ji^v ouv xa\ 9i](jiel6v elvat x6, AdxtvJlor ixir 
Oirzst: i:il atdļUiZi avratr^ 9Ui>inļc. Tdxa & ^Xo? , 
iitū ii^^^poLviMpt^"^ Xa{x6dvsTat, (I>c icoXXdxK^f* 
(afiev, 9t( t6 Ep^ov aOTcov iic£OT^xav iic\ 0T6(Aa, 
ala6avO£vTe^ iv č!kiyt^ ^PT^P* <^^ <^^^ ^^'^^ ^^^ 
TOU XaX£?v, icap6vToc tou *lb)6, (Ae£«ova Ipya icc« 
7roiT)xdxoc. 
Q (14) £t{x* t'* Oi di āKo{)carteQ sļiaMāpicār ļi8. 

Tov aiftov, TojouTOv Iļv &cc oOS^tro iSaasvC^CTO» 
cusre ol dxouovTec auToO i(iaxdpiCov aOrbv, xa\ iOai^ 
{laCov, x{va xp6icov xdL TOjauia voe? xal xaTaXa(A6d- 
vei, xa\ SuvaTat tou^ dxouovTa^ oi^eUtv. 

Ix£x« ^'' *^* rJoKTca aifTfjir r^ U^pvTT* a^wr 

Tcuv Axo\>(5vTb)v (Aou xal {AaxapiC^(i'v I9* oFc CLc-«. 
Yov, ^ y\u}aaa xcp XdpuyYt lxoXXiļOi). 
(t5) £xCx* <^'* "OTifariorfļMOvce^ KaXiļiaxApici ļis. 
Tov aifTov, *Q9icep Y£Ypa?cTat icsp\TOu McuOaiiuc» 
6x1 fļvJa^srro nat6ļi€Xiyķai nazenjuticr rov Seov 
6ift Ti)V Oiccp6oXf]V tt1^ Xa{xnp^|T0^ «OtoO oOtii»; 
vo^ffo^ (16) &v, 8x1 07ap6oX4j ?iv icpoxoinļ{ xt1^ 4v 
D 009(91 xou *I(x)6, ci»axe xouc &xouovxoi< aOxou {ii] 6u« 
va(j6ai ivopļv xfļ jAapfiapuTffl xwvvotijxdxti)v aOxou, 
xa\ ļiļ fiuvajjiivou^ 6tA xoOxo fcxxX£v€iv xov)^ d^Ool- 
ļiou? aOxiuv, ja4j iMipaxoXou6ouvxa{ xļļ paOuxAt]) (17) 
TTļc 6tavo(ac aOxou. Atd xoOxo XiYci* 

(i 8) SxCx. to'. "O^daJtļidc W /i« i^i)r *€^«^>'«^- 
. '0 |ikv •AxuXac xa\ IujAjiaxo<, "EļMptifpnCB xepl 
ijiov, ix8£6u)xa(nv lxepot tt, 'O^daJļiČĢ di Jtor 
^f^;«4<r«r, 4vx\ xoO- O0x Ijx'^(*^*) Avr:;f tcV* (i5) Dcest in coil. xxi. 

(16) ForlevoTioeia^, vel vo^aai^. 

(i 7) Forle paeux7)xe. 

(18) In cod. XVI, <Mymp. 

M8') Aii raxui, ro/fiol? ENAURATlONEb L\ JOB. M (19) Stix. i&* Aiiawraxdip XT(jJxdr ijc x«ip^c ^v- A V. 12. Salvavi enlm pauperem de manu potentii. 

rdirtovl n&i>f&ev aOrou xit &v£pa7a6^(AaTa, xal dL7ZAU}<J0}' 
)&ey. Ka\ xaT3t t6 (&t)t6v Sx^^ ^d^ov touto , xa\ ::a'c* 

^T6vy 5atļ 6uva(Ai(, d^eOlofAev poiļGcIv to?^ 'RXb)xo7c, 

A0t6^ e^apCC^'co xal to?^ xex(*>^I^votc t^ pdffci^, 

(20) £xCx. ic** A/^Tjt* W ^ oifX ffisir , k^ixylaaa, 
6b»(i£v lid SCaiTttv &6eX9(il>v, (oore 6iaiTij(xai ?& xaT* 

R£«. AB'. 

Si^r. o*. £al ixa^cr(no ^Iu}6 fiirļļuurir, 'Bc<>xacFaY 
ci xal d rpelf: ^Uoi ai)xov itt drtei:i8Īr l(o6. 
''Hr ļidp *16i)6 dlxaio^ irartLor aiftiar, 

Oux &icXa>^ licaujaTo. Kap$Ca 5^ ?ļv aOToO voouja 

ti Oela, oOx iivi'jsazo, "HSt) Yi[p xaip6^ T(ļ) icavrl 

i:pdcY{Aaxi 0n6 t6v o0pav6v, xaipbq toG ffiY9[v xa\ 

xaip6^ Tou XaXe?v. "Ots ouv xaip6( tou d7coxp{va90a( 

ff70|&loai aOrouc , ialxr[ot. Ka\ oT(Aa( iv iicatvcp Xi- 

TEoOai x6, ^Exa(fa'axo 6 7a>^. 

ItCx- C- Ai^ ij<n>x<wr^» 9o6r\6eU: tov {juīr āra^- 
yeījUu riir ijutvtov iatctiļjirir (ii). 

*EinTrļ(iLTļv Sxet, T:G}q &v0p(i)7coi icd9xouji * 6td t{ 

Mpci>in>i iv icepioT&aeffC tuiv iv t^ p^cp TOUTcp (xdv(p Videainus illiiis forlia facta» ei eipliceinus. Gt 
ad lilieraiii lioc raiionabiliier accipi potēsi, ei lutilio 
inagis anagogice ex|ilicari. Ad liUerain, pro viri* 
bus debemus opeiii fertepauperibus, qui oppriinuo* 
tur a poteniibiis. 

V. 15. Pes auUm claudo» 

Ipse largiebaliir eliam clatidicaiiiibus bases, 
animas pedes : ei aermoue erat ipse pes illorum. r V* iC. LUem vēro guam non noveram^ invetiigavu 
Docel no8 quomodo oporteat jus dicere, si quan- 
do voceinur ad arbitri um fratrum, qua Judicemus 
negotia eorum. 

B C4P. xxxir. 

V. 4. El cesāūvit Job verbh : gnišrerunt autem 
eliam ire$ amici ejtu ādhttc retpondere Job, Erat 
enim Job ju$iu$ coram iUiš, 

Non absoiute ce^uvit. Cum enim cor kaberet 

recogilans divina, non cessavil. Jam enim tempui 

omni rei $ub čalo : ivnpu» lacendi et iemput lo" 

Ģuendi '*. Quando igilur tempus erat respondendi 

tribus illis» loquebutur : quando fuit tempus, post- 

quam obmutescere eos fecit, siluit. Ac puto ad eo- 

coinium dici illud, Ce$iavU Job. 

V. 7. PropUrea gutevi, veritus ut vobU referrem 

Ķcientiam meam, 

Scientiamjiabet, quomodo bomines patianlur ; 

cur bomines in calamitatibus quibiisdam in hac vila 

Y{vovTat* 5aot di5txot 6vxe( eOTuxou9iv. Eīdor dSi- q miia sint ; quot injusti cum sint, feb'ciler fortuna- MovrzaĢ jud xaparojwvrTa^, xal kļtov :iapā ļn.- 
npčr i(rcLXevOf\car ol adde^. 'Ed^v iv t(J) ļit^ toutci) 
|idvcv ivC^, xap^ čMfor iļ€x^^ ^^ čunCiļļiatd 

Sx(x. t'» Ovx ^i xoJtvxpdriol elci co^oL 
(22) OO Y4p dvdYXT), 9ija\, xouc irpea6uxa; (Jbdvou^ 
clvai 00900^* dXV JLvzi xa\ čliA vedxT)xof dxoOaaC xi 
^cvvolov. El ydp XP^^^ ™'^^ ffCKpou?, iroXXč}) ļi5XXov 

IxCx. ttļ'. 'QJUx8i pip ļie zd arsvpM r^c T€L<rtp6q. 
(25) *Q9iapxi^ &peuo( Y(vexai, xa\ (&op9(oOčvxo^ xou 
Yevvcii|Aivou iv a<yzfy (24), iicl (l>6Ivai{ lpxexa(, (t^xP^^ 
<^ dieo^cvv^oTļ xouxo I icpdxepov juveCXT]9e* xoiou- 
xdv x{ |AOc v6ei ^evžaGai (25) xa\ i^\ xfļ^ xou 9U0{jm- teque agant. Vidi contra jutlUiam et legem agentet^ 
et mei propemodum moU iunt pedet ^'. Si in bac 
Tita dunlaxat inspiciam, propemodum effuii $uni 
greuui mei ^'. 

Y. to* Non qui longtevi iunt iapieruei. 

Non enim necesse est, inquit, ut sēnes soli sint 
sapientes ; sed licet eliam ab juventule audire ali- 
quid generosum. Si enim tempus sapientes facit» 
mulio magis Deus. 

V. 18. Perdiderai enim me spirilus venlris, 

Sicul quaedam gravida (it, et formālo foetu io 
ipsa ad tormiua venii, usque dum pariat quod 
prius conceperat ; tāle quid tu mibi coniigisse co- 
gita, el in anima doctrinam diligenīis. Concipit 6oO^<{^X^C. £uXXa(A6dvei ykp zhv X6yov dv ČLitcrc^tl- ^ enim sermonem, qnem enunliatum efformatelfigii- 

Xd(icvov |jLop9ol xa\ xu7co7 a0x6v xfļ xdtļei. ''Ox* &v 5i 

piixk x6 Tuicci»aat xa\ (Aop^cojai a0x6v lxoipiov yey6[LSr 

vov, |il} d»( Exxpu>(Aa dvčxoi(Aov xa\ dxeX£^ icapadiSc^ , 

dXX* («K 5tXe'79opi)0iv xa\ xexeX£Ui){AČvov Ericoifii &v. 

(26) Sx£x» t^. H ^i racrrrļp piov CiCaep ātTicdq 
xXsvxovQ tiur dedeļiiroC' 

Aoxei |JLOi ivxeuO£v elpiļ^Oai xb iv x(p EOaYY£X^C{>- rat ordinē. Quando auieni, pOstquam effonnavit et 

figuravit eum edit ; quia paraium, noo tanquam 

abortivum iroparaium ac imperfectum tradat, sed 

ut absolutum perfectumque, ego diierim. 

V. 19. Venter aulem meui^ languam uter muifi, 

ferveuā Ugatut. 

Videlur mibi binc dictuni illud in Evangelio : *• Ecde. 11I9 1,7. '^ Psal. lxxii, 2. ts ibid. (19) Deest in xxi. 

(20) Vide Olympiod. 

(2i) Aquil. et Theod., Yvt^3iv. — Confer t. XII, 

I. iOiO. 

(22) ConferOljmp. et Orig. t. 11 {Pair. 1. XII), col. lOiO. 

(23) Aliler loro citaio. 

(24) Forte a6x{ļ. 

(25) In cod. XXI, xoioux6v (loi v6si flvta^au 
(2G) Deest in uno cod. Hinc bausli Oljmp. 05 SUPPLEMENTUM AD ORIGENIS EKEGETICA. 9S 

AVffiA vinnin novum in utrei veiuitoi ponit ^*. A M^dc oīror rior el^ āffKoh^ aaJmoifc flāXXāi 

£tiX. k*. AcU){cr(u, īra āyaxaOco)ļjuu ārolĶa^ tā V. 20. Loquar^ ul reguieicam eum aperuero labia, 

Cui coniigit inielligeuieai habere auditorem, 
cum pleiiuit sit ser.-noniiin, loquens requiescil9 et 
dicil : Loquau ut reqnieicam. 

V. 22. Neque enim tcio mirari pertonam^ 

Neque eniiu sch mirari pertonam : non haheo 
lianc scienliain, ul personām adinirer; sed liomines 
contemiio, ei pudorem virorumapudipsos, et vēre- 
cundiaiii apud ipsos. 

V. 22. Si aulem non ; H me tinete eomedent, 

Ul si linex depascaiilur eos qui accipiunl perso- 
nās liuniiiuini. 

CAP. XX NV. 
V. G. Si peccaiii , quid facies ? 

Si respeieris iii coDlum, el consideraveris niibes, 

intelliges quid peccaveris. Ei quid te facere opor- 

tet? Accedendum est ad poniilicem, el deprecan- 

duin, ut pontifex oflerat vicliiiiam pro te. Si quis 

eiiiiii peccaveritt adtocatum habemus apud Patrem^ 

le»um Chrittum juslum^ et ipse propitiaiio e$l pro 

peccatii notiri$ ••. 

V. 6. Si aulem et muita illegiiima egitti, quid potēt 

facere? 

Ihliid ellicies : dissolves mullas traiisgressiones 
tuas. Idcirco propier insanabilia , a quibus iios 
sanare non po>siiiiiiis, veiiil Jesus Cbrisius de coe- 
lis, ul iiisaiiabiiiu saiiarel, rieretque illud : Beati 
quorum remiĶsie iunt iniquitates , et guorum opertā 
iaitt peccata ". 

V. 7. Quoniam igitur juttut e$ , quid dabii et f 

Ai si justus es comparaiioneadDeum, quid babes 
dare secundum justiliam tuam? 

Uuod si, ut ais «justus es; quid adjicies ei? 

V. to. Qui ditponit custodiat nocturuas. 

Eiicomia Dei, el Jaudes, el commeiidaiiones ejus 
afferl. Qtit disponit cusiodias nocturnas , ipse Deus 
e&l. 

Volo scire quomodo Deus dispoiiat cusiodias 
nociurnas. Tolus bic mundus nox est, teiiebrs ^st. 
Lux feservatur libi. Quam vides iiunc iucem, per 
specuium vides : Et in lumine tuo videbimus /u- 
men ". Visuri sumus illud aliquaudo. Igiiur iiox (27) '0 x\yxy6iyu3i>f avvcTou dnepootTou, xa\ cov 7cX^ • 
pT)( X6y(i)v, XaXciiv ĀvaimucTOU, xa\ X^k* AaZiļcu, 
īra āraxa6c(iiļtm* 
Z-zi^' ^S*. Oi) fdp ixlcraļuu davjidcrai *pdci»ixcr. 

Oi) yhp lalCTOģiai Bavļi&cai *p6ci/}Xor, O0x 

d>Xi KaTO^povcj AvOfKoiaD;, xa\ t^c iwtp' aOrot; aU 

2Tix. x6'. El diļtfi, x€tl kjik ciirsĢ iČorrai, 
•Q; z(i)V dTjTtav 5!ej8t4^;x(ov tou; Xa[i64vovTac rzpČT» 
tiizoL dvOpībroiv. 

KE*. AE'. 
B ETtx- ^- ^^ fiļjutfize^f rl xpdļeiq ; 

'EAv 4va6X£4'TlC ^k 'c6v oOpavftv, xa\ xaTavo^otļc 

Upoaipxt(s^oLi Tw &pxi&{>£l, xa\ 7:apaxaXsIv, ?va 6 

&PX^^P^^^ icpoaa^^tl 0^^^*^ '^P^ ^^* ''^^ T*P *''C 
dļidpTfti aapdKXi{tor l^x^ļisr apbq tčr Ilat^pa 
li\covr Kpicrdr dlxaior, xal aOrdg UaCļiČĢ tct% 
xspl tSir AļiaptripLdzbjr -fijuar, 

It'.X- C El dkxaX aoXlā 'f\rdļir\€raQ, rl dOracai 

siotiiccu ; 

(28) T6 TTiXtxouxov Tcoi^ffcic' 4vaXujet^ aou tic 
ro)XXic avojitac AtA Touto ItA toIc Avtdttoi?, oI? lau- 
Tou^ li(ja(j6ac oO auvAļifOa, lixeev ItjaoGc XptTc^ 
iĶ oOpavciv, tva ti dvCaia IdotiTat, xa\ ^CvtļTai t6* 
Maxdpioi^ u)r ā^i(h\crar ai āroļilat^ xaX Sir dx9- 

C xaJLif'^On\crur (29) ai dļiaptlai. 
2t(X- f* 'Ejtsidii ovr dUaio^ eī, tl d<l}J€icavT(p; 
'AXX' el 6txato« el cb^ irp6€ Ostv, zi Sxsi« Souvai 
xaTd T^v aļv Stxa'.ojuvYļv ; 

(30) El 6k xal cl>^ X£Y2t« 5£xato; el, zl ?:pojO^(J«K 

Ix{X- ^''. '^ «ararcio-cro)** ^rvJcpcAc rvKzsptrd^. 

(31) 'EYxa)jAta tou Oeou, xa\ «fvou? xai Oļivouc 
aOToO 5t£5žpx£xat. *0 «arardccrair ^Mixāq rvxTf^ 
pirāi^i adzbļ 6 0e6c e^i» 

(32) Bikti) I5erv, tou^ xataT4j(xwv tOT\v 6 Btb^ f u- 
Xaxat; vux':€ptv4;. •OX(i); 6 alwv olkoc vO? lori, ffw^ 
to; i(rcl. T6 910? xr,p2T?aC oot. "O pXiiwtc vuv ^io^, 
61' eff^Trrpou pXi7r£t;- Kal ir t(p ^(itzl cov č^pBOa 

, ^ ^a)c. MiXXoļiiv iw:e pX£7:£tv aOTtJ. Ouxouv vu5 i«t 

est s;eculum loium : quia nox esi, iniinici mulli, irdc ^ aUbvi7:2\ vu? i<JTt, ir6Xejioi (33) iroXXo\, «A- ferae muUae circumcnrsant. 
V. i I . Qui ditiinguit me a guadrupedibui terrm» 
Si sis peccalor, non fuisti dislincius a quadrupe* 
dibus lerrae : Homo enim cum in honore eitet , non 
intetlexit. Comparatui e$t jumentiu insipientibu$, et 
aitimilatui e$t ip$it **. Si sis peccalor, noii fuisii 
disiinctus a quadrupedibus ierrx, sed dicitur libi : Xd OtļpCa 'KtpUp'/e'zat,, 

It{X- t*'- 'O^ioplljbnr psčjtb rsrpančdijr frļĢ. 

(U) 'E4y fi<; 4{AapcwX6c, oO «itopMTi? 47t6 w^ 
T6Tpa7:66(DV \y\(;. 'ArOpunoĢ ydp tr ripfi ^. ^ 
cvrii^e. napacrvre€M]Of\ toIģ nztirea toīc drot}- 
ro<Ci «ai tb/ioto)^ a(;ro?c. 'Edv J« 4iAapxu>X6^, oO 
6i(ijpi(i6Tļc 47:6 ttuv tzzpAT,6ctiiy zr^i Y^?- 4XX3i Xdy£- 
Ta( <yoi- Mi> r^recrOe a)c 7;r.Toc «oi i^^^c. ofc oi'^ iVtf fueritit iicut eguus et mulus, guibui non est intel-' 
'• Matlh. IX, 17. •• Noan. 11, i, 2. " Psal. xxxi, \. " Psal. xxxv, 10. " Psal. xlviii, 13, 2i. 

(27) Confer 1. XII, col. 1040. 1040. 

(28) Deesl in cod. xxi. 

(29) Lege *7texaX. 
(7»0) In cod. XXI, Olymp. 
(j\, Dcc I in unu cod. — Coufer t. XII, col. (32) Ex cod. XXI. In alio tribultur Cbrysostomj. 

(35)Forle 7:oXiuwi. 

(31; Confer t. ill, col. 1041. 97 ENARRATIONES IN JOB. 93 kmci&rs(ri^.^Kalii8t'dMxa'"EiLw ri^ ČL\uLp':tSkh^, Ji ligentia ^^.-^EtpoHpauca: Si sis peccalor, si vis āMČ Tsrpastčdcjr Tijc» 

KE». M'. 
ItCx- T*- ^^» d-UA ļiīHTai (ocasp dWjp r>jr 6G>pir 

ai) diģtci dxčxfirat. 

(35) 'Hfifļ SOXov auTČj) 6i$(0(iiv 6 St6q. 'AvOpii>7cov 

T^C &7n>xp(asci)^. Ei {i^ ?ļv v€vixt;xoj^, oOx &v iXd(A6a- 
vev* ei |&^ ?ļv uicojjieCva^, oOx &v f|X0U9s* Zutccu 
C>(T:Tep dri^p riļr čc^vr cov. ^p(jjTr\c<t) di cs' cb 
čijioi dJtčTipirai. fornicaior, si prseceps , non disiiiigueris a quadru- 

pedibus. Equi luxiiriosi nati tuni *'• Propiere^ii 

audacler dicit , quia segregaius csl: (Jui d'niinguū 

me a guadrupedibui lerrag, 

CAP. XL. 

V. 5. Neguaguam^ $ed aceinge ut vir lumbum tuum* 
Do tibi loguendi veniam. Ego te interrogabo : tu 
ūutem mihi responde. 

Jam certamen ei dat Deus. Hominem inierrogat, 

qniadignosciliIlufn, quia tribuil facullatem respon- 

deiidi. Si non vicissei, ulique non accepissei : si non 

liiiisset paiienier, non ulique audivissel : Aceinge 

ui vir lumbum tuum : interrogabo autemte^ tu vēro 

mihi responde. Tov atrov. Mij irpdrspov 4w>xptv4a6ti) Tt? tw jj Ejuedem. Ne prius respondeat qiii8 Deo, nisi •rfjv 699UV aOrou/Offov ^fip ^ļ da^uc aOtou oOx ŽCw- 
«ai, dXX3k XiXuTai, xa\ oOx^ 7tept5^6£T«t, o05k crjv- 
iff^fpcTat, oO SuvsTat eu^d^uic d7tt)xp(vaaCai t(1j 

It{X- T*- ^pci'rrjo'fti di cre' cb di ļioi dxoxplOrizi. 
Ti jih; T£Xeia tčov dY(ovta{Jidr:(uv toI^ xaX(I)€ dO/fj- 
oo^ piSTd T^v pCov di:6xsitai toOtov. O06kv 6k fļiTOv 
xa\ fļ^ 1\ X^P^( 4 ^^ ^^^^ d^(ki6a)v£{sTai tou^ 
&6Xi}Td;. AtdxouTO,STe ļ^*»*^^^**^** "^^ ļAiVtarai lt'>6* 
OTS, d'7co6aXu)v Td 6icdpxov':a, i&Sļaje t^v 8£&i>x6Ta* 

5:6, dlC06^[A£V0^ Td TČXVa, TjOxapCjTtļ(X£ TIj) 7MtpStXTļ- 

96x1- 5t£, vo^oac d)^ axioXT)xa; dvdY£tv aOxou di:6 
wj oioiMiTo^, oO v£v{xT)Tai d7c6 Ttov ir6vc«)v icpooCjJiia factus vir» succinieril ui vir lumbum suum. Quaie- 
nu8 enlm lunibus illius non est accincius, sed disso* 
liiUis, nec circumcinclus , neque eiiam consiricius 
Tuit, non potest rationabiliier respondere Domino. 

V. 3. Interrogabo autem te : tu vēro mihi responde. 
Perfecia certaniinum prsemia iis qui bene cerla- 
verunl post hanc vitam resenrata sunt. Nihilo tamen 
minas jam eliam graiia Dei qua8i arrham prxl)et 
alhielis. Propierea quando maxima ceriamina susli- 
nuiiJob; quando amiiiens faculiates daiorem lau- 
davit; quando amissis liberis gralias egit ei qui 
abstulerai; quando animadverlens qua8i vermes 
succrescere de corpore ejus, non fuit vidus a labo- xa\ d^f&a6u)va tcov dOXrj'ai>v 8{8(i>j'.v aO^cp 6 0£^, ^ ribus ; primitias qaasdaro el arrham cerlaniium Xpi)}MLT{aa^ aitziĻ 6tdXa{Xaico( xa\ v£9cuv. 'Axouja( 
ouv ^poripcov XdY(i>v, €^v dtcoKpCvaoOat Trpb; Ofibv, 
cvoTzļ^ d>c oux lxci)v Tcaj^^T^av dicoxp(vaa6ai irpb^ 
aOriiv. OOmi) Ydp ffiti xh uoT£pov YfiYpajAixivov 07c6 
HiuOaico^, d>C MbtOcriļ IZdJLsi, 6 6š Sed^ dJts^pl- 
rāto abrip spci/k j[. *ūq p^\ ^iciordļuvo^ toCvuv toOto, 
06 OiXat d7coxp{va96ai ?cp^ t6v 6£dv. '0 h\ %th^ U- 
&i>9iv auTcp icaj^^TļffCav tou XaX£lv. Kal ļieO^ irepa^ 
Toaa'jn\ iorlv ^ļ XP^^^^? '^^'^ €»eou, ci)ct£ dvoiXa- 
isbt aOr^v icpdotimov 06 xpCvovTc;, dXXd xpivopivQU 
p£zk ToG dvOpconou. Kai 7coXXa\ touto ISCSaļav Fpa- 
9aC. Aet^re» xal dt{iXByJ^ļier, Jtijet KOpio^. Ka\» 
AaS^ftotf^ (i3Xaov & 6 Hfb^ {lEtd tou Xaou 6iaX£xO^- 

cm; āxoxpl$rļrl jioi, xa\ xd i^fļ^. 

£tix. T'* M^ dxoxoiov ļiov rb otpīpM, 
(36) Ml\ dxoaoiov jiov tovro rd 9cpljia. Toutou 

«SOG ^TjTOG d>; XP'''i^^F^^ IAVt\{JL0V£U9b>{X£V. *AXX' OT* dv 

xp{yTļ 6 9(6c 70ūiO£?v Ti f|(idc« 'ciKvov d7co6aXETv, &p- 

toOtciiv OnofuTvar oO€lv toutcov oī6y zi lortv ^fidc 
m^clv» pAi xp(vovToc xoO Beou. 0u8^ ^dp otpouGtov 
itiiesti tl^ ica^f^a &v£u PouX^{juitoc tou īla^pb^, toO 
iv toSc o6potvol^. "Ensl ouv oOSkv toOtcov YCv£Tai x(i>- 
pl( xp{|AaTo^ ToO Ofou, XiYSTai icp6^ t6v ica6dvxa* deditei Deus, aliocuius eum per lurbinem ei nubea. 
Gum igiiur priores sermones audissei» cum oporle- 
rei respondere Deo , silet, quasi facul^iero uon 
habens loquendi cum illo. Nondum enim norāt 
quod poslea scriplum est a Moyse : Moyie$ loguē' 
batnr, Deus vēro reepondebat ei voce '*. Tanqiiam 
igiiur qui boc nesciret , non vult respondere Deo. 
Ai Deus iribuit ei loquendi veniam. Et post alta : 
Tania esi Dei benigniias, ut induat personām non 
judicatiUt, sed causam dicenlis cum homine, idque 
mullae Scripturae docuerunt. Venite^ et disputemns^ 
dicit Dominus ". El, Popule ijteus, atque ade<» 
Deus cuui populo dispulabil, popule meu^^ quid 
feci tibi^ aut quid conturbavi tibi f responde mihi **, 
D el captera. 

V. 3. xVe repudiei judicium meum. 
Ne repudiei hoe judicium meum, llujus dicli 
tanquam ulilis meminerimus. At quando judicat 
Deus ul aliqaid paliamur, ut filium aniillamus , ut 
princeps iutereat, ut corpore aegrofemus, aut qaod- 
cunque aliud hujusmodi susiineamus : fleri non 
potest ut quidpiani borum nos paiiamur, Deo non 
jadicante. Neqne enim avicula cadit in laqueuro 
sine voluntate Paīris, qui in coelis est. Quia igitur 
nibii horum fit sine judicio Dei , dicitur ad eu» •* Psal. XXXI, 9. ".Jcrcm. ▼, 8. •• Exod. xit, 19. " Isai.u 18. •• Micb. vi, 5. 
(35) Confer Oljmpiod. (36) Gonfer eumdero OIympi(vj;. ^ SUPPI.EMENTUM AD ORIGENIS EXEGET1CA. m qni palilur talia : Ne tepudlet judidum meum^ lioc A Mii a:ioxoiov jwv rd npiļia^ \ki\ Arat^ (57)» 8tt est, ne iiegaveris nie de le Jiidirasse. 

V. 5. ArbUrarit vero^ nu aliler libi reipondine^ 
quam nl appareai jusluāf 

Apologbm lui facio. Justus es, ai non es mani- 
fesius. Palienier lulisli. Oporlebal me ansam prse- 
bere, quo ina patientia fulgerei. Habuisti roriiinJi- 
nem, sed in te occuUabatur. Qui tibi obvAnerunt 
labores, osiendeniiit fortitudinem tuam. El post 
pauca : Memiiieriinus lionim tempore calamiialum, 
videbiir.Hrque audire Deum praesentem atque dicen- 
tem nobis : Arbilraris vero^ me aliler tibi respon" 
diue^ quam ut jiutus apparea$f Non appareamus 
injusti, neque impii. 

V. 5. Assume iane celsitudlnem et vim. 

Cinge te corona, indue gloriam, iiidue bonorem. B Zte^dvcuaai, Muaat S^ļav, Sv^uaai ti(ai1v. £xpiva 'Ktp\ 30U. 

īra dra^ari^ dlnaioq; 
'A7roXoYou(A3i (Tot. A{xsio( Iļct oU' oux ļc favc- 
p<5;. Tw)jxovijv elxe;' £5» \u A^opfA^v icapao^clv 
ToO \i\vlai oou Tijv 6i:o|AOviļv. Elxtc div^peCav* oU* 
£x^xpu?cTO iv ao(* oi ou{x6e6i)x^ec icdvoi l&i^Āv aou 
Tijv dvfipefav. Ka2 liet" čMya' MvTjļiOveu(oļ«v toO- 
T(i)v žv Tol; 7:2pf<jT4ff£c«)v xatp6;c» xa\ $6^|A£v toii 
BsoG dxoueiv -irap^vroc, xa\ XdYOVTOc ļļilv OUidi 
jis <SXt<i>c croe xexpiyMTixiraif fi'lra āra^p4nrļQ 
dlxtuoĢ; M^ &va9avii)(i£v &5ixot, (iT)$fe doetfcl^. 

2xiX. £'. 'AriUaCIe dii i^ļroc xal dijraļur. {f6ptcriir ttuielnjXTor, 
Ix{X' ?• ^^XBfy{(fparor di cCicror. 
'0 66ptaTi]c i^rpaTeuaaTO xaTd aou. Elici (aoC ito* 
•re 6 u6ptcT^?, ^Aat^creiJvr r^r X6(P<^ o^<w elirf 
ļioc, "Aiftii ndrT(ijr Str iyer tl-īd |iot W€p\ oou, iJs 
&pa e/c stpčeamdr ļie HfAopķret^. *A)X oov f* vc- 
vCxr^xac* A(d tout^ aoi Xifb}' B&ppti * t:3v 6i 06pi^ 
ffTi)v tarE(vci)90v, xa\ tou? d^^iiou^ aOxou TaiceCvciH 
oov. TiTEpifi^avoc ixelvoc T^T^^'f*^ >MtTA opG* dXXd 
ou OiTEp^cpavov a6čaov. *Aot6i)( ixcrvoc xaT4 ^* 
&XX3i oi) 9XT)^ affe6€l^ ?capaxpT)pLa. 
2t{x. t;'. Tādkxp6cuxa a{fTwr dziiiia^ aJtiļponror, 
*^XsYķv &pLapT(oXo0c,6eixvu(a^ou^ d{AapTci>Xouc. 
dens. Repleio facies eorum ignominia, propter re- C nX^pa)9ov x3( Tp^oiona oOtcov &Tt[&(a^ 6tdt tou ili^" V. 6. i/if(e aufem angelos ira : omnem vēro conlU' 

metio$um humitia. 

V. 7. Super-bientem vēro exslingue. 

Contomeliosus mililaTit contra te* Dixii mihi ali- 

quando conturoeliosus, Mitie manum tuam '* : diiit 

mihi, Tange omnia quas habet ** : diiit mihi de ic, 

quod iitique in faeiem benedices me **. At enim vi- 

cisti. Propierea dico tibi : Macie ēsto : otnnino vēro 

contumeliosum humilia, ei angelos ejus humilia* 

llie contra te superbus fuit : ai lo superbun ex- 

siingue. impius iUe contra te ; at tu fuhnina im* 

pios actuium. 

V. 8. Facies autem ipsorum ignominia replelo, 

Eviiice eos esse pcccatores, eos peccaipres osieii- dargnlionem qu;c est in te. 

V. iO. Sedenim ecee feras apud te, Fenum perinde 
aique botes comedunl. 

Ferae sunt contrariae virtuies, pro quibus oravit 

Propheta dicens : Ne tradas feris animan» confiten" 

tem tibi **. Bestiae sunt contrariae virtutes, qiiorum 

accepisti, o hoino, poieslalem* Si Deo servieris, 

super aspidem et basiliscum ascendes *'. 

V. 10. Sedenim ecee bestias apud te." 
Ejusdem, Apud te Jobum, apud omnem mcmo- 
rem, apud omnem victorem. 

V. iO. Fenum perinde atque boves comedunt, 
De vermibus loquitur, qui ex ipso orti ipsum co- Xou TOU iv ooC. 

St(x. «'. 'A^X& diļ Idob Stipla aapa col' x6pzor ura 

fiovcir icOlei, 

6i)p(a *al &VTiX£C(jievai 6uvdjjLei^ elal, 7csp\ (S)v ijG- 
€a"o 6 IIpo9iļTi]? Xiyci)v Mfj napadi^ roT^ (h\ploi^ 
riir ip^z^ iļoļioM>xovļdrrtr croi, Sy\pia slo\v ai 
&vTix££(ievai Suvdf&ei^, cLv ctXT]9ac, 2> &v6p(i)ire, t^v 
iļouj^v. 'Edv 6e(]> 5ouXeu7ļ)^, ^.^* d<rjr/^a xal fia^ 
crtMcKor kai6i\crxi' 

£':{x. i'. 'AJLAh č^ Idov &r\pla xapd coi, 

Tov avvov. Ilapd 9ol tcJi 'l(b6, 9capd 9cavT\ 07n>- 
{iVT)9Tixč|>,icapd Tcavrl ziĻ vcvixr|XdTi. 

Et^X- i'« Xdpror īca fiovclr kcOlei. 

Tou^ (ixa)Xt;xa? X£')fei, tou; i{ auTOu cOt^ xaTC- medebant. Perfeclio enim^ inquii/ manum meam ^ (s^io^^'d^. IvrriJUia 'pdp, <pT^(^\^tilr xs'fi<ii'ov ifXd ā fe, et ecee ut fenum devorat. 

V. ii. Vis autem ejus in umbilico ventris. 

Hsec prima vis contra homineni. Hinc fornica- 
rium facerc incipit. 

Ejusdem. Ul mulierem indīgi iet : ut osiendat, 
quod non militai solum contra hahentcs sperniala. 
Congruentissime vēro nominavit lumbum loquens 
de homine, et umbiiicum venlris de femina : Ecee 
sane potentiot lumbus ejus in polentia : vis autem 
ejus in umbilico ventris *^. 

•• Job. I, ii, i 2. ••- )I)id. aov' xal ISoi; 6}ģ z<proc'(38) xarecOi€i. 

2t{X' ^*'- ^Bdidvraiii^avTovi^^čjtpaJtovTVcrrģHSc» 
(39) ACtt] icpcuTi) SuvaļAtc xaTd tou dv5p^ II6p- 
vov noielv ivTcOOev &pxeTat. 

Tov aifTOv. Iva t6 e^Xu aijfidvT), Tva Ulļj^^ 8t; 
ffTpareueTai oO (a6vov xaTd tcov ix^vT(av Td air^p^AOr 
Ta. ndvu 61 eunpsicčffraTa (I)v6[xa3£v ča^itv i?cl &^^ 
vo^, xa\ ifjL9aX6v faaTp^; iri Yuvatx4€' Idov di ij 
lcxvc čc^q avvov ir icr^i)!» iļ di d(nraļUQ aif- 
TOV kx^ čļLpaJU)vjwnpČQ, 11 (57) Fortc drapvou vel d::apviQ(nļ. 
(38) Forte x4pTov. ibid. •« Psal. lisiii, 19. •» Psal. xc. 13. «^ hic, v. li. 

(39) Dcest in cod. xxi. Confer. OIymp. m ENARRATiONES IN JOB. 103 

£tCx* vc*. Mepttevoruu di aind ^irlxanr iOrri. A V* 25. Pattiunlur autem Hlum Phanieum genieā. ļ (40) *Eicc\ irovi^pC^L |i^T^!l 6ia6dXXovTat ol Xava- 
vai», oi xal Mvixe^* 6i^ Toiic6 91)91* Mspiovrrcuči 

d«b xou 6pdxovTOC» ^v ^ t6 yčvoc Xavavaio; xa\ 

2ft{X- *^* ^^'^ ^^ ĀjUāirčr crvrsMdr oi) ļiiļ irif 
KdiCi fivpcar jilcnr ctpā^ abtov. 

(4i) Tk TeX£UTa?a tou 6pdxovxo^ xal 'zk iTļaxa, 06 

SCvav-sat v€xpcJ7ai Tcdcvra &(Aa nX(i)Td. 01 &v6pci>in>i, 

īdofot; XP^I^^( 'ro^C a(A>(&acrtv» 06 6uvavxai iv£YX£lv 

^{tp^a"^ l&Cav oOpcķ aOtou. AOtoI xa6* iauTouc o08u- 

vovrai* 0£Cai( €k 6uvd(Aeci)( &maxo7cou7i)(, SuvdpieOa 

06 |i6vov Pupoav ļibv oOpol^ aOTOu, &XXd xa\ 5Xov 

oMv xo|&{9at, xa\ 5Xov aOrbv vsxpu)jat. Nexpou- (}uia pravitate magiia iraducunliir Cbaiiaiiasi, 

qui el Photnices, propierea dicil : Pariieniur autem 

illum PhoMicum gentes. Quisqiie pāriem aliquain 

accipil a dracone» si sil genere Chaiiaiiasus et Plice- 

nix. 

y. 26. Omne auUm navigabile convenienit negua^ 
quam ferant corium unum caudic illius, 

Eiirema supremaque draconis non po&sunl mor- 

tiflcare oinnia simiil navigabilia. Hoinines ulenles 

corparibus ceu navigiU, nequeuiit ferre corium 

unum caud£ illius. Ipsi per se nequeunl : ai diviiia 

favenle virlule, possuiinis non solum corium unum 

caudae illius, sed el toium ipsum porlare, el toiuni 

ipsum morliOcare. Mortificamus aulem quisqiie. ļicv Si lxaaTO(, xh d^ov itļl* iaur^, t6v 6id6oXov, xa- B quanlum in se esi, diabolum, juxla quod npud td xh eEpi](Uvov Tcopdc Tq> *AicoaT6X(p* *0 di SeČĢ 
trvrrpl'ļfrcu tdr lararar {>xd zobq xčC€i^ {fjmr ir 

REt.MA'. 

StCx- ^- r/c āxoxaJLinķ'ei xp6(T(iMcr irdi^ceu}^ 

airtov; 

Ati xl oOx cTics* Tlq &7coxaXu4«i 'npčoionov auTOu ; 

TCnDicliv6d6exa\^ irductc; TIq ^dp d^oxali^|^£i, 

^«\, xp6cf>iXor ird{>cei>H: aircov ; Iva votļOļļ t6 

UY6(i£VQv, icapfl[5eCY(AaTt xp^^<i^(^Oa Totv icepiTiGe- 

(livciiv icpoocinceCoiv, xa\ (ii) ^aivofiivctiv touto 2 el Jiv, 

diSJid 6iXou9i 8oxeIv. 'AvoOia(i,6dvou9K ^dp icpo^uTrela, 

fžpe elicetv, o&roi iv taXq 6u(AiXai'.( 07coxpita\, 'noTk 

|A^v ^2T^u|&ivcov, TRTcl 61 dXXci)V paJiXia)v, inrck Sk Aposiolum dicil ur : Deu$ aulem conlerat Sātanam 
sub pedes vetlros in ctlerhaie *'. 

CAP. XLI. 
V. 4. QuU reuget faciem indumenti e/tis ? 

Cur noD diiit, Quis reieget faciem ejus? QuiJ 
facit hic et indumenium f Qui» enim relegeL aii, 
Jaciem indumenti ejui? Ul quod dicilur inteiligalur, 
ulamur eiemplo larvarum quas iiiduunt, nec com- 
parenl qaod suni, sed quod videri volunt. Asšu* 
munt enim larvas ģenerālim ii qui in scenis per- 
sonām aliquaro simulant, aliquando ducum, alia* 
aliorum regum , nonnunquam mulierum. Ac pro- Twaixfiiv. Ka\ t6 jikv Rtov a6xwv icpdoioīrov dw)x£- C P*"'»* ^"«''«'n «<>«•"'" 'acies occullaiur, el quod suut 

DOD coaipa reni ; quod vēro videri voluni, cernun- 
tor. Tālis esi el draco. Nunquam faciem suam 
oslendii : sed larvam assumens ad decipiendos ho« 
minēs, illa uiiiur. Habei porro adversarius isie lar- 
vas mullas, el ad quodlibei vilium larvnm virtulis 
assuniit. Et post pauca in id quod seguitur» 

Relignum prcescripti versu$, 

Larvam quam induit, quis evincere possii? Qui8 

possii detegere ac oslendere quid draco inius sil? 

Tāles suni et reliq|ii discipuli ejus, gni veniutu ad 

Mo% tfi ve%t%went\% ovium^ intus autem $unl lupi ra- xpvi?rca(, xa\ 5 cIjiv ou faCvovrat* I 6i 5oxou9i, 
«ovrai. TotouT^ iorīv 6 Spdxci)v. OOSiicote t6 ?cp^ff- 
(nmv aOtou 5c(xvu9iv* dXXd el (42) icpčacuTrov Xa6ajv 
ū; dīcdttiļv xci>v dvOpcuiojv, ixervo (45) x^'^^^- ^^^ 
l^ti ļfs 4 ijPpb^ oLto^ 7coXXd irpoocoiceZa, xa\ xa6* 
ixdm}v xaxlav icp6j(i)mvXa(A6dv£i ipzvr[q,Kal ļist^ 
ČMya «Ic td iļri^. 

Tā ifxdXoixa rov :cpoypapirvoq (ntxov. 

(44) Th fcp6aci}icov h lve6uaaT0 x(c lxav^c iX£Y$ai ; 
Tt^ Ixav6c dicoxaXu4^i xa\ XTļSai (45) <S Tt Sv$ov Spd- 
xbiv IotC ; ToiouToC tM tive^ xa\ &XXot (Aa9YļTa\ aO- 
TOu, OīxirBQ lpxoytai xpdq ^/ioc ^ irčvļmci 
xpo€dT(iir, irdoOsr di ekri Mxol ap:taxEQ. 
īxlx.9.El^di XT0Ķtrd<S3paxoc aiftov rlg ār elcriJtOoi; 

'Opļ^ ; 0(2)paļ oStoc 4vo[AdCexat, xa\ (jtt16o<;- xal D 
6(t»pai$, 57R>*j &at\ ^b ^Ye(iovix6v. Oux d'7cXouc iorīv 6 
6wpai( aCiTou. 06$iv 2x^1 d<7cXouv. A6Xi6{ l(rc(v, Itttu- 
Tļilvo^ iorCv. Eķ ouv rijr XTījļtr 0<i)paxo^ aiftov 
ti^ārelciJiBoi; ''AYto^ $i feXiYX^iv aui6v Suvatai, 
xal 6cl$at, &» E7CTUx'cat aOxou 6 0(i)paS* tou 6^ dY{ou 
o6x (im>xTat. 

ItCx. e'. Ū^JUiQ :cpoc^ov avrov xlq drolĶsi ; 

KptSicTct xd lv6ov dicoxcC{Aeva. TIģ 0'3v drolļei 
rdc «i>Jiic i*^ xpocdiXov abtov ; Ti^ out6< iorīv, 

** Rom.zvi, 20. ** Maith* vii, 15. 

(40) Confer Oljmp. 

(41) Deest in cod. iii.Hic quoquc eonfer Olympi» 
(4ij Forte dXX* deC. M paces 

V. 4. Inplicam vēro thoracis ejui quii ingredi guealf 

Viden*? thorax isie nominalur, et pecius : el 
thorax,ubi esi moderairix animae facullas. Ilaud 
simplex esi thorax illius. Nibil babel simplex. Do- 
losus esi, plicalus esi. In plicam igitur thoracis eju$ 
quis ingredi gueait Sanclus arguere eum potēsi, 
aique oslendere plicatum esse ihoracem ejus, saucti 
vēro non esse plicalum. 

V. 5. Portas [aciei ejus quis aperiet ? 

Occuliat qu9e inlus reposita suni. Quis ergo ape- 
riet portas (aciei ejus t Quis iste esi, ul arguat el (45) Lege ixelv(|). 
(44) Hic et iut'ra confor 01yinp. 
45) Fortc SslSai. «03 SUPPLEMENTUM AD 

osienda!, qiiant.iin frandem, qiianln!n vencnum, 
qiiania mala habeat recoiidiia ? 

V. 5. Circa denteā ejus timor. 
De qnibii8 diciliir : Dente$ peccatorum contrivt- 
tU *^. El, Dominnt eonteret molas leonum **. Non est 
isle limor Dci : sed litnor circa denles ejug. At si 
liabiicris Cliristiim in leipso, ne curam gera<i llliiis 
liinoris : Domlnttm en'm D^Mm tuum Ctmebii : ac 
preciet ipium ne tinuat alium **. 

V. 6. Inleriora cius aspideš (rrea*. 

Doctiinenla, cogilala occiilta. Omnia vcneniim 

aspidu:n suni, universa nuas simt inira illuin. Et 

aspiiles suni, non mullcs qunedam, sed pradune. 

Prsdiirne eniin suni aspidcs. 

V. 10. Fx ore ejui. 

niasphemiae, e( sermnues impiorum, afque irre- 

ligicsonim doctorum. 

V. 10. Ex ore eju» procedunt lampades ardentei, et 

etibrantur [oci ignis, 

Arbilror equidem uuiversos eii.im iinpids irrc- 
Kgiosonim dogmalum doctores, proprie esse dra* 
conis membra : ac menibrorum drnconis nomina 
si V18 audirc, quates suni isli? Os drnconis posslt 
el tropice inlelligi prapterea id« unde suni sermoncs 
pemiciosi. {Kx ore enim eju$ tampades dlspereunt 
ignit.) Quia ex ore ejut foci dispereunt ignis, Si 
quando audivi cabimnianlem sermoncm prseteilu 
Chrislianismi , calumnianlem Creatorem , vel, ui 
verbo dicam, profiteniem placita Marcionis, Valen- 
lentini , Basilidis : quandocunque obloquanlur de 
Condilore caeli et lerrae ; quandocunque dicani ipsum 
non eīisiere, nec essenliam spiritualem habere, ut 
īsU dicunt; videbis ex ore lalium procedere lam» 
pades ardenies, et evibrari focos ignis. Propierea 
nos scientes baec, cuslodiamus nos ipsos, ne un- 
quam lampades illae nos eiurant, ne unquam foci 
ignis nos atlingant. V. 13. /n coUo atitem ejut dega vii, 

E6t qnxdam vis mala. At infirmiias quam assum- 
psit propter meSalvatormenset Dominus, qo%di- 
cilur infirmitas Dei, superavit vim illiiis. Infir- 
mum enim Dei, inqiiit quidem Apostoliis , foriius est 
hominibus ■ : ego eiiamdiicrimfortins vi draconis. 

V. ii. Carnez autem corporig ejug adlKczetunl, 
Poterai dicere, Carnes aiiiem corporis unilx sunt : 

at hoc non dixit. Non enim unitssunt ; non ila esi. 

Unum apud illum mnUa sunt, vel nnum sunt, quae 

Tīdentur adhaesisse; propierea quod dicii adkage- 

mn/, non unitos sunt. 

V. 15. Cor ejus concrevil ut Inpis : stetit autem sicut 

incus indomila. 

Non eiercitatus, non ob$equen5 verbo, proprie 

"Psal. ni, 8. "Psal. lvii, 7. •» Pcul.^vi, 15. 
(46) Confcr edita. ORIGENIS EXEGETICA. U 4 

A (^>Tre lXirSat xa\ Se?Sst 590v MXov, Soov Av, Soa «ond 

ItCx* e'« K6xMp dd^rrtjr aOrev fp6€o^. 
Il£pl (Lv X£YCTat * ^Od6rra^ āļuiptftiMar ovri^ 
Tpi'^Ģ. Ka\, Kdpto^ crvrrpl^ riiĢ ļtOMK runr 
Mčrtbjr. (Kix Ejtiv oOto^ 6 9660c xou ^ou * dU* 
6 pdCo^^ č xi)xiQ> tior dddrtiiir atvov. *A)iX* l^ 
txn^ fbv XpiTu6v iv 7cauT^, ji4j tpp&rtiļt to*jtou w 
946o'j. Kijptov T'dp rdr Bsčr crov ^o6r{0i^^ xdi 
xJt\r avTovļiii ^o6ov rdr &Xlor, 

TA WyitaTa, tA vo^jjtaxa tA &icoxexpu|A(Alva. 
IIAvTa lb<; AffirJStjv IjtI, ?cdvxaT3t l«/fov aOtorf. KgX 
afsr.iU<; clalv oux 47raXaC tivec, dUA <nfXiipaL 'Aoīrf- 
fisc T^p eiflri (TxXT]paL 
B St(x. i'. ^Ex crrdjtctro^ aijtov, 

AI pXa(J9T)(A(ai xa\ ol \6^o\, tcuv &je6a>v xa\ dOloiv 
6iSa7xdX(i)v. 

It{X' ^'' '^* orčparoĢ ainrov hMopeCfnrrai Jtuļļ» 
:tddeQ TUučģAsrai^ nal diapuitovrvai icxdipai 
aupčc» 
(•iC) OT(Aai (Uv xa\ Trdvrac Tob^ &9e6elc dS^oiv 

8oYjidTti)v clffTļ'pi'cic xup£ti>c dv elvat |i£Xij xou ^• 
xovToc * xal Ta»v {ji£X(t>v toO 6pdxovxoc dv6|AaTa el 
6iXe(c dxou7ai, TrotoC £l9tv o^TOt; T6 o*c6{ui tou 
6pdxov':oc e?i] 8* &v ti xa\ ';poTCixo>c voou(AevQv, xa\ 
Tcspd TOUTO 56cv ol X6Yot ol diroXXuvTe(. ["E* crrŠ» 
ļMatoq yhp aifTOv Jtaļutdde^ dscoJLZtJorrai xvpd^.] 
"Ori EK crdļiaroc atjrov kcxdtp<u &xoJUtvcrrcu, 
xvpd^, Et icote iļxouaa toO xaTr,yopouvTOC X670u, 
G icpo9d7£iXptOTiavia(Aou, xa'crjopouvToc xou Ai)|&ioup- 
rou, 9ipe elicelv, 7cpca6euovtoc Td MapxC(Dvoc« «pe- 
96euovToc Td O0aXevTfvou, xa\ Td BaaiXc{8ou* 5x* 
dv xaxcuc Xi')fo)jtv t6v noīr^Tiļv oupavo'j xa\ ^^Ct 
&c* dv X^b)7iv aOT6v {li^ elvai,. \kr\Sk i:veu{iaTixiļc 
oOafoct 6iiold 9a9iv oIItoi * €4^, &x or^piaToc tuiv 
ToiouTcov lSipx<>^^( Xap.icdfiec xa(6(Aeva(, xa\ Stapi- 
nrouvrai l9x^P^^ 7rup6(. Aid touto iļ{Aeic, clSdxfc» 
Tr^ptofiev lauTouCt {ii^Tcors iieelvai ai Xa|i.icdficc 
^{xd( xau9(i>9i, (A^irote ai čaxdpat toG TTjp^^ f^iJUiiv 
d^VTat. 
ZxiX' IT*» '^*' ^^ ^P^Z^i-^V O'ifTov avMIjsrat ^i>- 

Ttci Tt^ 6uva(Aic TTOVTļpd. •AXX' ^ doS^veia, fļv 

dv£Xa6£ 6(' l{jLk 6 Scoi^p [jlou xal Kupio^* ķ^C ^T<- 

D tai dffOčveia Oeou, IvCKr^aev ixe(vou Tijv fiuvapitv. T6 

yhp ācderkt: rov 6eov, 6 jilv 'At:6t:oXoc X£y«m 

lo'xvp<^repor rtLr drOpdi^cjr' l^tj tt dv ttintiLt 

l9XUp6T£pOV TTļC 6uvd(JL£(i>C TOU 8pdX0VT0C. 

£tCx* i^- rcipx€c ^^ coiļiaroi^ aifrov xexčXlftrrcu. 

*E^uvaTO £lpr^xčvai * SdpX£C ^ ocofiATOC ^vcuvTot. 
'0 51 oux filTrfiv • oO ^dp fļvcovrai • o6x tort. Tb lv 
?:ap' lx£{v({) :coXXd i^rtv - ^ Ev fioxouvTa x£xoXX^a6ait 
6td TOU XiY0VTOc xexdXZ7ļrrcu, oux »}rciw^€i/. 

Stix. i£'. 'H xapdla aifzov Kiarļfer a»c ^iSoĢf 
F.cTr\Ke dk unrnsp &xļmr ānftlaro^. 

O0x £Xauv6(uvoc, oOx dxoXou0a)vX6Y(py olxtIbi (47) 

' I Cor. I, 25. 
(47) An o!xsiii){? 1i5 EXC£RPTA 

SrfX- ^'- Oavccu axb <5p)7}c» *«i ^7^ard^/.-ra Ovļičr. 
'EraiKpcUc x6 ^apd3stYļta , xa\ toI<; u:roTeTaYii£- 
vot^ H€b> icpenti)8i9TaT0V. Xpij Yip, 9Tļa\, Ttpdou; 
EĪvat, xal ey ji4Xa xa6£aT7ļx^ac, xa>. £UTa§Cav Šyov- 
Ta^ elc v<w>v, 4ya7riljvx4^ ts Sta-avT^? tijv d::6 Ttļ^ 
|Aaixpo6u{i{ai{ euoSbv, xa\ tcov l\ ^PV\'i KuiiīdToiv 
di»>90tx4^v. T(ov Ydp icaOcav Tivd (Jilv oO tJ.7::zi\ t\^ 
i%XXou^, dXXd xa\ o( tux^vtsc dicč6aXov auxd icpo- 
x5icxovTe(. T6 Y4p {jLiap6v toOto ndBo^, ^ *PY^» ^y-- 
xaUi xa\ Tou^ 6oxouvta( eivat 9pov£iAouc, xa\ Tapdff- 
oet * oO xtvd (aIv, Ttvd 5* oO * dXXd xiv$uveuco \i^zi^ 
icdvTo^ dvOpotirouc Tcap^Tou TeXe{ou,^dv7roueOpeO^ 

Ixix- ^- 0/ W i)aoļdrorzB<^ rdr Kdpior xJi7iporO' 

juļacvcrt 77}^. 

(68) *E?»i$i) cla>Oai{jLiv ?rci>^ dei xu)v 7xvTļp<]jv d::av- 

CTca<70ai, TČļ> Tou xoXdCe(i6at 5£ei ffuvu)Oou{jL£Voi ::pi( 

T^&fACKvov, kffiatī, Sk zitnf 7:apd6eoGxapcj|xdT(DV 7uv- 

cXauv£a9ai eE^ Tb SiaCļļv eOv^fici)^* 6cd touto, 5č{^6 

j'd^^iiiv dXč6piov TČJV TcovTjpeuoļAivcov x6 tšXo^, en- 

dtei , Sti OZ tdr Kvpior i)XOļikrortsq^ TouTi(jxtv o( 

&d xapTep£af xal 0i7O(jlovt1^ rbv eOS^Kiļiov xaTopOouv- 

•»? pCov, xJif\poropĻi\covciyT(r^ fļTt^ oOx ecrri (iipoc 

tau-TTj^ x^C Y'ic '^'^ xaxdpav y*T*^1^^^?» V ^^ 
Xu:uii^ia6(ei Tcdoa^ xd( ^(A^pac aOTou 6 epYaC^(jL£vo^ 
auTfļV* dXXd Y^,v &xefvTļv, t^jv toi? dY£otf r,uxp€TO- 
9}iivi}v. KXt;po( y^P a^'col^ i\ xa>v dY(ci)v xaXX£3coXic, ļ 
Upd xe xal &v(i>, ^^ xX7]po$dxT)c %t(i^, (69) "ddirsp 6< 
ioTiv ^ 2(i>xf]p ao9<a , A6yoc, elp^VT) xa\ 6ixaioauvi) , 
o&x(t>c x«^ uTcofAOVi^. nYpA7^ai Y^P* ^^^ *^*^ «"^C ^ 
<>xoļton\ ļwv ; Oij^^ Kdpioi: ; 'Atp" ou dp0ea6a{ ^t» 
xa\ Xa(A6dveiv ?:dvxa, & XiYe'cai elvai xaxd xd( Fpa- 
9d^ 6 Xptox^. 'fi^ Y^P I^'^X?1 ^^'^^ 6{xaioi Yivd- 
(uOa xa\ 0090i, xal slpi)veuo(A£v * ouxco^ xa\ {i£xo/iJ 
aOxou 0?co|Aiyo(A£v. 'HauxaCs ouv u7co{xiv(i>v X2\ lx- 
&X^i^^^ '^v 6£6v, |Ai} xapaxx6pi£Vo^ xoZ^ TiapoGai. 

SxCx. ta'. 0/ ^^ xpae7q KJriporoļtiļcovcri Tīļr, 

OE &116 O0aX£vxCvo\) xa( xiv(i)V ixip(DV , ol6{i£vot 
x6v £ciixtļpa XiYeev xd fjiij elpt)ļxiva fcv xoķ 7:aXatoIc 
rpdi&iJLOGiv, ivx£u8£v feX£YX^a6(offav, dxouovx£tf, 6x1 
Mandpioi xpae7ļf ču aiftol zUtiporojiricovct tiir 
pļr* Erpi2X0 {liv xal icp^£pov 6id Aa€i^l\)Tvb xou aO- 
xoO IIveu|Aaxo(. 

(70) Olxovo(&tx(i)X£pov 61 XEav 6 Aa6V6 dvx(nap£(* 
^izaī^vSrļ irapav^{ui)v xoXd3£aixdx(uv dYEu>v yipci. 
*Axovf Sk 6td xoux(i>v aOxou( £l^ S9£a(v £uav£p(oif 
icv€U|Aaxixfj(, 61' ^( &v Y^voixo xaxop6oyv ndyxa xp6- 
TOv dp€XTļ^. (7i) Tauxļj xo£ 9r,fftv 0/ ^^ :ipas7Q 
xXriporoļiiicovci ^iļr^ xļv Avto» 6r^Xa$^. El y^P 
krztīt iv oOpavolc xaxd IIauXov 'l€pouaoi>.^(i xa\ £ubv 
&po(, dxdXouOQv xa\ ļfvļv vo£7v, fļv xXt)povo(&^aoujcv 

'' Ptal. iizviii, 8. '^ MaUh. v, 4. 

(68) Ms. Cyril}o Iribuif. 

(09) Cyrilli el Origeiīis. Hinc Origenes Tīdctur 
ordiri* IN PSALMOS. 120 

A sciint, qno(i esi entrcmne iiisipicnlix ; proplerea 
(liim sermo doccl oporlere nos esse longnnimos, ail 
qiioque justili.T friiclīitn a Deo ess<\ nUendeiuliiiii. 
V. 8. Desine ab ira, el desere iraeundinm, 
Ulile rooiiiiiim, el iis qui sulijecii suni Deo con- 
gnīcniissimiini. Oporicl enim , ail, nos essc man- 
suelos, oplime sibi consianlcs, et moderaiioiiein iii 
ānimo liabere : diligere quoqiic semper provcnien- 
lem ex long^nimilaie successum, cl nb irocundix 
aeslii leinpcrarc. Ex afleclionibiis enim qiixilam non 
cadunl in miillos, quasdam ciiam nonnulli dc Irivio 
bomines proPicienles eiucrunl. Eisecrabilis vcro 
isla passio, iram, inqnam, succendil cl eos qiii 
Tīdenlur esse prudenlcs , atque perturbai : non 
iinum qoidem ulique, alium vēro non ; sed audeo 

^ direre omnes prorsus bomines prxler perrecluro, 

sicubi inveniri polesl qtii sil perfecius. 

V. 9. Suttinentes aulem Dominum, hccreditabum 

lerram, 

Qiioniam consnevimus quodammodo semper 
adversus prāvos insurgere, melu poenx propellcntes 
eos ad meliorero frugem, quo desiderio donorum 
Dei coganiur ad bene bonesieqae vivendum , pro- 
plerea oslendeus psalmisla perniciosum pravorum 
finem, subinferl: Susiineniet Dominum, id esi qui 
ei forliludine el patienlia laudabilem viiam deguni, 
hmredUūbunt terram, quac non esi poriio lerras 
islius subjeciae maledicio, de qua In doloribus conie- 
dil omnes dies snos qui colil eani : sed Icrram 
iilam sanclis pr.Tparalani. H;]eredila3 qnippe corum, 

Q esi pulcberriroa illa civilas, quae el sancla el supe- 
riftr audil, cujus dislribulor esi Deus. Sicul aulem 
Salvalor esi sapieniia, Verbum, pax el jusiilia, iia 
eiiam palienlia. Scriplum esi enim : El nunr, qu(B 
iii palienlia mea? Nonne Dominut ^'? a quo bau- 
rire oporlei el accipere oninia, quae Cbrisius esse 
dicilur secundum Scripluras. Siculi euim pariicipa« 
lione ejus Omus jusli, el sapienles, el pactflci , iia 
quoque parlicipalione ejus fimus patienles. Quiesce 
igilur susiinens ei eispeclans Deuni, ncquaquam 
rebus pr^senlibus perlurbaius. 

V. II. Manāueli tero hceredilabunl terram, 
Talenliniani el alii quidam, rali Salvalorcm 
dicere quse nequaquam in priscis Scrlpluris dicia 
suni, ex hoc loco arguaniur, dum audiunl : heaii 

D mciiitt^n', ftita tpii hcereditabunt lerram ''^ : quod 
antea quoque dicium fueral per Dāvid ab codeui 
Spiriiu. 

Eiimia sapienlia valde Dāvid impiorum suppli- 
ciis 'e regione opponil sanctorum rclribnliones. 
Esacuil vēro per baoc illos ad desiderium generosi- 
laiis spirilualis, qua Piai ul omnem modum virluiis 
assequi valcnnl. Proplerea dicii : Mamueii liccredi' 
tabunl lerram, snpernam videlicel. Si enim eslin 
coBlis, juxla Pauhim, Jcrusalem, el nions Sion, 
conseqncns esi ul ibi eiiaro lerram concipiamua 70) KupiX. 
7!) 'OpiY^v. { 
(71 IJ7 Sl rPLEMLMUM AI> OIUGENIS EKEGETlCA. 108 pierum orailia;cdiccns;cxptrieniiaoslciulereiquaB- A^po^^TTj^, irdXiv £0x6':ai Aiyci)v Tctuta. Ul^ xfl 

Xwv. Ka\ «rii? -cou d<r£6ouc 6ž pXa<T97iiJi£ac OwiļAvij<j« 

Iti'/. XTļ'. Tiir imOvļilar t&r sceHitiMir BUn^iuru^^ 

:īp(JcrF.ye rd o^c o-ov. ļ 

'E^csOufAOuv ykp aDVTp(6Tļvae tou &fia|»TciiXou ti^ 
fioa/tova, xaV Tr,^ «OtoO Tupa»;vC5o^ ^XEu6ep(i)0Tļyat* 
8 67) xaV YŠY0VEv. 'EitiBuļiCa 5k 6cavo£a; d^aO^; 
žvepYif]^ fcoTt 7rpoj£ux^. "Hv I6<i}v 6 xaf6iOYvto(rn]^, 
i7:X^pu)(jev. 'Eto^jat^v ^Ap €Txov Tzpb^ t6 acuOTļvat xop- 
5(av, xa\ tt); t«tjYyeXļižvTjc PaaiXe£a^ Tuxsrv. 

TAA. ir. 

. „. , 2"'X- P'- iJ^vpioc ^ rot- oifparov diixv^er ixl 

num, ut vtderet si ett vUeiitgeM, vel requireni ^ roi^c vloi;<: z<ar drapdjjcutr, rov Ideīr el ien iviis Deus, se uecduin obliiiiin fuisse pauperum. 

O^iin eiiam blasphemiae iiupii commemoratioiiem 

tccit inqujeiis: 

V* 38. Desiderium pauperum erauditli^ Dominē : 
prcBparationi cordis eorum adliibe aurem luam. 

Desiderabatil eniin ul coiilcrerctur braclīinm 
peccaioris, ac eriperentur de (vraniiide ejus : quod 
ol coiiUgil. Desideriiiii) porro bonac cogilalionis 
ellicai esi oralio. Quam videnft cognilor cordiuiii, 
iinplcvil. Paralum enim habebanl cor ut salvaren- 
lur, el proinissi regni coinpoies fioreni. 

PSAL. XIII. 
V. 2. Domlnuā de ccelo pro$pexit tnper filioz homu Quaccunqiie corporaliter de incorporco Deo dici 
possint, eo inodo inlelligenda suni qui Deuin deceal. 
Pūta, in coelis dicilur habitare, ceu teinpio utens 
divinis poteatalibus qux in coelo sunt. Sic enim 
vocanlur per cognoininationem ex locis in quibus 
suni, ut et honiines, duni ierra audiunt. Sicut in 
illo : Omnn terra ailorent te *. El, Omnis terra cla^ 
mātcum lceiUia\ lucoellsporrohabitaietiam dum est 
in hominibus qui portant imaginem c<Bleili$ '. Verum 
etiam crealionis ac providenlise ratioue, in omni 
crealura eisistit. Quod ei pulcberriniis isiis locis 
iiquldo apparei : Pater noiter qui es in] ča?/ti*. Et : 
Deui in ralo tupra **• Quin etiam roultis in locis di- "Oaa aoiiiaTiKU)^ &ff(i>(AdTOu wyx4vovtoc XiYOi'M 
ntpl TOU Oeou, 0£oupe7cw^ dxouaT^v. orov, lv o6- 
pavoTc X£YeT»t xaxotxerv, d>^ vo^i x(^(^^^ '^U 
GsCaic SuvdfUJi, tati; iv oOpdvcp. KaXoDvTat ^dp 
dfJUovufjLU)^ To7^ iv DĪC elffi t6icoi(* C>q xa\ AvOpoMioi 
Y^ XP^I*a't^CovTec, 'fl; iv t^ * nāca iļ 7^ xpocwv- 
rricdzcjcdr coi^ xai' nāca iļ 7^ fioļuez* eh^po- 
cj/rrjc» 'Ev oOpavolc 5s olxir xa\ iv dvO(Ht>icot^ tuv, 
Tolc ffopovcri riļr sUčra tov ixovpdriov, 'AXXd 
Ka\ cJk 8T]ļitoupY£a^ XoYq) xal Tcpovote? iv icdjtj^ 
xi{aet TUYxdvovTO<;. 'Ex tiov xaXXtffTtov touto 8tjXou- 
Tai fiepcTiv • iv te tG, ildrep 'fijiior č ir rotg cvpa- 
rolq' xa\, Bebq kr r4) cijparļ āru, *AXXd xa\ 7toX- rinaB inslilulionis, cāli nomeuclatura signiOcat in- Xaxoj Tfi^Oefa*; icatSsujeio; i\ xou oOpavou rpo(nļYO- telleclualem essentiam, in qua maiioie Deum qu9e- 

rere oportet. Caium enim cāli Domino *' : inde per 

condescendentiam respicit eos qui 8equiori sunt 

conditione, Ut videat ti quii eit prudem, requiren8 

Deum. Scilicet ut eum inveniens participem facial 

bonorum suorum. At enim contingit, ut vitiis cum 

iinpietate obtinentibus dicatur, Non eit mitericor- 

diūt neque verila$^ neque cognilio Dei tuper terra '% 

et quae sequuntur. Cum homines U8que adeo vitiatl 

essent, quomodo non oportebat, ut bonus Mspita- 

tor prospiceret, quo argumento aIiquo intelligentis 

reperto, boc multiplicaret augereique, ei requiren« 

tibus se manifestuni faceret? Mani[etiat enim tēte 

iit, qui non tunt increduH ipti '*. 

V. 3. Omnet declinaverunt:una inutileteffectitunL ^ £7(x* "f- Hārrei: kĶkxJ,irar' āļia f)xP^i<S>OrļC(tr p{a 6t]XoI Tijv voTjTiļv oOafav, iv J {AdX(jTa Oc6v irpo7- 
1^x3 1 fTļTelv. '0 oifparČĢ ^dtp rov ohparov r4> 
Kvpi(i^^ •Ex TouTOu auii6aTixio5 ii:tffX07C6T tou^ tij^ 
(iimSuazipa^ xaTajTd(j£(i)c, Tov Ideīr^ sī ri^ icrzi 
cvrezd^t ēxl^qT(jir tbr Bsdr'' ib^ dv eOptjv ^0x01 
Ttov irap' aOTou 6a>pe(jjv. FiveTat 6i touto, xaxiaq 
ouv dL<se6eiq. xpaTOuaiļc, cij( XexOTļvai- Oifz icrir 
ijl€OQ^ oifde āJtiļOsiaf oi)dk kxlyrii)(nQ Seov ixl 
rjļc pi^t xal Td iiH toutoi^. OOtco tcdv dvGpomciiv 
pXa6čvTcov, icb>^ oux E6či t6v dYa66v iici6X^4^t £ct>- 
T^pa, (i>; dv, d9op(Af^v Tiva ouviaecoc eOpu>v, TauTi}v 
irXT]OuvT), xa\ to?( ix%T)Tou7iv ifi^avCsciev iotur^v ; 
^Eļji^arlļBTcu yhp Toīq ļifi dxiCTOvcir abzip. Non ett facient boniialem^ non ett utque ad 

unum. 

Vaiicinaiur mutationcm gentium in mansueiudi- 

nem et pielalem. Idcirco etiam interrogat, Mum- 

nam advenienie Domino temperabunt a ferina vita, 

et cogniiur» sint Deum? Ait enim quoque Isaias : 

Quibut non fuerat nunlialum de, t7/o, videbunt : et 

qui non audierant, intelligent *^. 

V. 5, 6.76i expavvrunt ftmore, ubi non erat timor, 
Quia Dominut in generatione jutiorum. 

Erit enim aliquando, ait, ut prxdicti timeant Do- 

iniuum, penes quos non eratantea timor. Ibi au- ^rČĢ. 

IIp09r)T£uet {jL£Ta6oXi;v tcov iOvoiv £U ifJiup^TT^ta 

x<i\ £0(ji6£tav. Aib x%\ ip(i>T|, M^, tou KupCou iX- 

66vTo^, oO TtauJOVTat tou Or^pttj^ouc pfou, xa\ iici- 

YvwaovTat Tbv Kuptov; AiY-' Y^P ^*^ 'Hffota;* 07^ 

ovn ārr{xxiJLr\ :tepl aiftov CjīrorTar ot oi)K ānri" 

Kvucri crvnļcovcrir, 

lzix>^'y<f*'Ex€ĪideijllcuTar pd6<ft, oS oi)n fyr ^ČCog^ 
čn Kijpioq ir fcrsņ čucal(i}r. 

"EffTat Y^P» 9il^^v, 6t£ oi 7:po^6(iTļOivTsc 9o6ij6^- 
covTfltt Kuptov, TOtp' oīq oOx Iļv 7cpdT£po\ 9660;. •Psal. Lxv, 4. 'īsai. xiv, 7. 
10. "Osceiv, i. "Sap. I, 2. •I Cor. XV, 49. •M.tilli. vi, 9. ,»• Deut. iv, 39.. "Psal. ciiii, 
'* hai. Lii, 15. 


109 EICERPTA IN PSALMOS. ilO ^Emēī^ Iv Tļļ juXXoj{jt^ ciutfT^dSTfltt t^^zļ, r.sp\ ^? A lem, in fuiura consistet generaiione, de qua ciiam iesiet. 

TAA. lE». 

T^v HaSid liiiYpa(pav ol Xoinof • cvt\JU>jpaylar ^ 

(ofiivikiv iv OToSCot^ d6XTļTa\ (rri}iT)c &$touvTa(, xa\ 
Ta»v iv iraXi(io(c xaT(i)pOit>(&ivb>v el^ Tijv ^txbL Taura 
|Av4|iiļv ToTaTai Tp^icaia* oOtco t6 {iČYa Tpd^itov tou 
IcoT^poc, 5iap ^Yetpe xa8eXd)v t6v t6 xp4TOC Jfx®^* 
lou Oavdrou, rpa9alc &vb>Oev IcnjUerei)^ Tcpo^T)- 
T(xalc. HA xa\ niTpo^,TU)v iv a6Tq> (AVT](AOveuja^, 
e::^Y*TS^ * • "Av^pe^ &6£a9o\, i5^v etetv jistA ira^ 
ķtl^idj^ ?cp6; 0(jidk ?^pV TOU 7:aTpidpxo^ Aa6l$, 2Tt postea ]oquitur. 

PSAL. XV. 
V. I , Stelographia Dāvidi. 
Reliqui inscripseruni Davidis, iiidein vēro irans^ 
Inlcruiii slelographiam ^ eo quo(i coniineal proplie- 
liain xterua metiioria dignani. Oueinadinodum cnim 
sumini qni in sindiis certaverunt atlileue, ife/e» 
seu columiia dignantur, et eorum qui in bellid Tor- 
liier fellciierque pugnavenini, ad rei mcnioriam 
Iropaea erigunuir : baud aliter mngnum Salvaioris 
tropasuni, quod erexii, profligaio eo qui imperitini 
liabebat mortis, Scrlpluris toi ante s£cula qiiasi 
stelais nobllilalum esi pro|»bclici$. Quamobrem 
eiiam Pelnīs» facla menllone eorum qn» in ipso xa\ iTe^fiuTTjoe xa\ itdujrrļ, xa\ t^ (&vi)(Aa aOTou eortv B contineniur, adjunsil : c Viri Tralrcs, fas est diccre iv fļfilv &XP^ '^^ ^t^P^C TauTT^^. npo^^TT]^ ouv 
0:idf x<*^» ^^^ el$ci>c, oti 2px(0 &{i07£v aO^i]) 6 Bsb^, 
lx xapTCOu TTļ^ 6o9uo^ aOTOu xh xaxk 9dpxa &vaoTf^-> 
8SIV T^ XpiaT^v xaO{9ac i7c\ t6v 0p6vov aOTou* 
ffpotSctfv 5i iXdXi]ae icepl tt1( &vaaTd9£(D^ tou Xpi- 
oiou, 8si oCts iYxaTeXeE96i] el^ qtST]v, oOts ^ adpg 
a^ToO ei^ Sta^Oopdv. Toutov t6v "iTļooCv dvioTT] jev 
i Be^^, oS icdvre^ ^l^i^?? i^JJ^v (idpTupe^. i ctim liberute apiid vns de patriardia Dāvid, qitod 
Cl morluus est ei sepuUtis, el monunienium illitis 
cistat inler nus usque in prxseniem diem. Cum 
igilur propbeia esset, scireique quod jurejurando 
juraveral ei Deus, ex fructu lumbi ejns secundum 
carnem surreclurum Christum, qui sederci stiper 
tbrono illios : pnevidens aulem locuius est de re- 
surreciione Chrisii, quia neque derelictus est in iuferno, neque caro ejus vidii corrupiionem. Ilunc Jesum resuscitavit Deus, cujus omnes dos sumus 

lelles". » 

YAA. ICp. PSAL. XVL 

Itc^. &- Atā Tob^ JLČyovQ rUir ^cUioir cov, ix^ V* i, Propter iermones labiorum tuorum, ego pne^ 

i^OJloĶa čdoi'^ cxJir{pdq. cavi vias duras, 

Tt:oYpa(Aii6v ^(aIv xa\ 6id toutciiv 6£$(offiv 6 So)- Documenlum nobis eliani per baec dal Silvator» 

^pf t^^ 9pov£7vi9* i2uxo?{ Sco{jLivoic tt1( icapd Osou ul in nobis ipsi non aile snpiamos, quippe qui indi- 

ļoil6£lac.Tp(6oi 6iKupCouTa»v evToX(ijv alTT)pf^<Tei<;* geamus divinu auiilio. Yi» porro Domini sunt 

(idkX9v tt ai xaT* dpsTijv ivčpY£iai, 6iAaXa\ xa\ Xelai maiidaloruin observaiiones : alque adeo virtuosae UvļfisĪ9ai ix TOU auvexčii>c TcaieZdOai izpb^ Toiv 90d- 

ost onsud^vTcav izl xh tčXoc auTČov, d^rep iorlv ^ 

(iaxapt6TT)c, xal tčov iicaYYsXibJV ^ aizd^ovi^, Apd- 

iui»(tev ToCvuv xaT' a^Tou^, o& a9aAXo{jiivb>v tcuv 6ia- 

6i)|AdTiiiv 4(Acov, el Kupcoc auTd xaTapT(9eiev iv Talc 

TpC6oK aOrou. TaOTTļ^ Ttļ^ alTijasco^ 6 tu^cov 9Tļaiv * 

'Jkrev ārojila^ idp€ķu>r xal KctrriOdvra' xal t6, 

*Očdr krzoMar cov idpaļior^ čre ār ixJUiT%nraQ 

tifr Mdipčlar ļiov. 

YAA. IZ'. 

StCx- ^» "OCtre^ ņdov XEpt£xvxX(»cār ļis' xpo- 
ipOacdr ļts scuflde^ Oardrov. , 

'Ap(i6^i 6i TauTa xaV tco IcDTrļpi, hļipvia 9roXXi]v 

olKCi^rr^Ta irp6^ t6, ^ivr ij iru^A ļiov TezāpaKzai' 

xa\, UepLlvJič^ icrrtr ij 'irvyjļ ^lov €wc Oardvov . 

Szi/. rļ. Kal icaM(}(yr\^ xal brtpoļioq ky6t^iiOr\ ?J 
77}. Kal xh OejiiUia zdr čpiuv kzapd^Oricar^ 
auil iccuXevOr\car^ čri cjp^^lcrOri aiiTolq 6 Ssog, 

IIpo5^Xaj; 6£Čxvu Ji tou 0čou T7]v xaTd6a7iv ^ik td 

zpo£tp7){jLiva, t4v t* OdvaTov xa\ Ta^ (I)6lva; tou 

oiou. ^EĶ oī> 5i xa':a6dvT0(, xaTd t6v *AxuXav, ijci^ 

ri)dii xal icetcOfļ 1} fiļ, Uisa Ydp dxoiļ 'EXXrjVtxij 

x*\ ^p6apo{ i7:XtļpouTO tt)^ rrcpi auTOu 9if)[XT)c. Fiļr 

Yttp i9ij Tou^ irt Y^^. ^Opicjr 6i, Ttov d'/ccx£i- 

|A^va»v 6uvd(t£(i>v * aH T?ļ i;XdvTļ tcuv el6a>Xa)V tou^ dv- operaiioncs , quae plāns ac laeves redduniur ex eo 
qiiod jugiier calceniur ab iis qni festinant pertin- 
gere ad finem suum, qu£ esi beatiludo, el proniis- 
sioiiuni asseculio. Curranius igilur cnm iilis, nou 
aberranlibus gressibus noslris, si quidem Dominut 
eos apiaverii in semitis suis. Qui bujus posiulaiio- 
nis fii coinpos, dicil : Sine imquiiaie cucurri <l dt- 
rexi '*. liemque illud : Viam mandatorum tuorum 
eucurri^ quandocunque dilataili cor meum *^. 

PSAL. xvn. 

V. 6. Dolores inferni eircumdederunt me : prwoceU' 
paverunt me taquei morlit. 

Gongrueni bu2c cliani Salvatori, cuui plurinium 

cunveiiianl euui illis : Nunc anima mea lurbata 

esi *^. El : Triitii ett anima mea usquead moriem *'• 

Y. 8. Ei agilala etl^ ct Iremcnn cffecia est terra, Et 
fundamenta viontium turbala «un/, et concuisa 
lu///, quia iratn$ esi eis Deus, 

Manifcsle osleudil Dei descensum per pncdicla ; 

moriem i lem, ci doloies inferni. Ex quo desccii- 

dciile, secundum Aquilain, commola esi ei tremuu 

terra *\ Ouiiiis cnim audilus Graccus ei liarbarus 

replcbaiur fama dc illo. Porro lerram appeliai co5 

qui suni in lerra. Montēs suiit adversa: poicsfa- 

loS, qux errorc idoiorum bomincs conUcicbaiil, •• Act. H, i9, 32. " Psal. lviii, 5. *^ Psal. ciViii, 5?. " Jocn. sii, 27. « Maiib. xivi, j«. 
XVII, 8. ill SLTPLKMLMUM AI) OiilGtNiS LXEGEliCA. 112 civtiiV c'Oiilra Dei cognilionem. Fundamenta^ 4tiac A ^P<^^ro^C^v^!^ovTo,T^^TOu Beou xaT£icatp6{icvaiYvar suni profiind^ cogilalioiies , duni senliunl Doinini 
poieiitiarti, indignaue iurbatiiur.Quibus succensenle 
Dco, ascendil velut fumus de lorre ; eisliiiciis neiii* 
pe illis el a combusiione cessanlibas, qua iiomines 
eiiirebaiit. Hunc vēro ignem ex8liiixU igne suo. 
TaDquam ignii coniumem " diclus est Deus apud 
Mojsen. £t in Psalmis *. Ignh eorann ip$o prcecedši^ 
et inflammabii in gyro inimicot ejut^*» Et iterum : 
Dētu conspicue veniet : Deui noiler^ et non sHentio 
pra'teribit, Ignit coram ipio succendeiur, et in ch'' 
ctiitu eju$ procella vehemeni *'• ldeoque Salvator 
dicebal : Ignem veni projicere in terram. Et quid 
volo , si jam accemut ett *^ ? Haec fecit incliiians 
et descendens, non unum modo coelum, sed omnes v6tA£va TTļ^ «cou Kupiou fiuvdjītto^, &TapdcxOi]9av 
dxO<5ix€va. AI^ (51) 6pyic6ivTOi tou Oeou , dwi6ij 
KS'Rv^ xa6d7cep iicl ^Xou* a6ewu|Aiv(i>v xa\ vn 

T6 Tcup hl TouTO xa':i(j6e7e t^ tSecļ» iwp(. Ka66 
*i5p MZTaraJLlcjcor efptiTai BeJ^ iwip4 Ty McoGaļļ. 
Kal lv TaXjjtoI; • Ilvp krarrlor aijTOv ^poJtopeO- 
asTcu , xal y.loxtsī iei)xMp Tobc ixdpoi;^ ai^rov» 
Ka\ «dXfv • '0 Bsdc iļipario^ ^f e«, d BeČĢ iiļuar^ 
9eal oi) xap€UTUi)jtfļcer6u, Ilvp irdutior aiftov nav 
diļcera: , xal nOscMfi ahzov icarai^lc cr^odpd, AA 
xa\ e9a(jx£v 6 Scor^p • Uvp HJtdor fiaJUīr ixl riļr 
rnr. Kal tI diJUj, el f^dri drrfsp^t} ; Taura kmlrfli quolcunquc suni ; inclinandi verbo ostendenie bu- B xX{va^ xa\ xaTa6di^ oOx Sva (idvov oupav6v , dXX& niiliaiionem celsiiudinis ejus , et exiaaniiionem di« 
viniiaīis. Providenliae vēro ejus occuliam secretam- 
que ralionem tenebris et nebula declarat. Deinde 
super cherubim assumptus esi , quanivis cum iliis 
non descendissei. Quein cum corpore ascendeniem 
divin£ iniuilne esseni poiesiaies, agglo mēra n ies 
illi stipabani ejus reditum, dicenies : ToUite por- 
tat , principes , vatrai : el exloUiminitpcrt<e ater^ 
iKT, el ingredielur Rex gloria *'. Qu» qiiidem tunc 
facla suni, quando/ui in Aciis apostolorum relaium 
esi , videntibui illii etevaiu$ ett , et nubei iuicepit 
eum ab oculii eorum **. 

V. 12. Et poiuit lenebrai abgconsionem tuant : in 
cireuitu illiut tabernaculum ejui, C 

Eum qui in labernaculo est , quis vldeat nisi in- 

tus fuerit ? Sic neque Deum, nisi qnis ingrediaiur 

inira velum incomprensionis. Moyses naroque cāli- 

ginem subiit, ubi erat Oeus. Insisiens enim mini* 

slerio circa Deom ejusque providenlis, inira h»c 

inlelleiil coniineri Deum. Paululum siquidem eam 

adaperiens , illum cujas esi imago , ex eo quod ad 

imaginem erat, intellexit : aique ex opificio et pro* 

videnlia, opificem el provisorem. 

PSAL. XX1L 

V. 5. Propler nomen iuum* 

V. 4. Nam et$i ambulavero in medio umbros mortii^ 
non tmebo mala, quia tu mecum et* 

llirīc ad Deum converiii oraiionem. Qui igiiur D 
sedei in umbra inoriis, firmus est in illa, obdura* 
lus in flagiiiiSt indigensque lumine quod ex misericor* 
'lia orilur. Ai qui ambulal , pnclergredilur ; quo- 
cum eilam incedil Doniinus. De sessione dicium 
esi : Sedentibus in regione et umbra mortis, lux orta 
ett eit •^. 

V. 4. Virga tua^et baculut tuui,h(ecme evocaverunt* 

Ulraque in n.igollis, justa iliud : Si deteruerlnt 
filii tui legem meam^ et judiciis.meit non incedani, iravtac, 3wi icori elatv • tou xXTvai 87iXo0vtoc -rijv 

Ta?reCv(i>atv xou Otļ/ou? aOtou , xal tijv xiva>9tv xļ{ 

OsdTTļToc. T^c (^ oExovoiA{a( aOtou t6 XeXi]06c xa\ 

47w5xpu(pov, Tčjļ) fv^^fp xal tj 6{jLtxXtļ 8i]Xor. EtTa iid 

Toj x£pou6\(& dv£X^90T] , xaCTO( {i^ crbv adiiļ xaTa« 

6d{. "Ov jACTdi ail)[ULzoļ dva6aCvovTa ai Oelat OeuH 

pou jai Suvdfjisi;, YeYovuiai %zp\ aOrbv » ISopuņ^pouv 

aO-rou T^v 4vo6ov, iTnki^o'jcan • 'Apare x6Xa^^ ol 

dpxorTe<:, {ffuar, 9cal ixdpdr{te , xibJUu al&rtoi^ 

Tcal elcelsīLfCezcu č BactJisifc r?}c dčļr\^. 'A 6I| 

j^yovgv, ^vixa, cl>^ lv taķ Ilpd^ecii xelTai -rfiv 

&noax6Xb)v, fiAeačrrcjr abtCir ixiļp$ri^ xal rspiJlri 

i)xLXa6er ahtdr d:id ra>r čpdaJtjuar a(fT<ar. 

iTf^. tS'. Kal idsTo cxČToq djioxpv^iļr avtov* 
xčxMp aOtov iļ cxriHi aOrov. 

T6v lv axT)viļ 'zl^ o6x (£tt} <k{/exat \i^ ^i^dpuivo^ 

£v$ov ; 0(kb)c oitSk t^^v Oebv , cl (a^ ti^ elofilOot tou 

%riļ $u9XSTaXT)^(a( Ev5ov icapaTccTdffpiaToc. Ka\ McnO- 

0^? Y3ip eķ Tbv Yv4yov el9iļX6ev., o5 ?ļv 6 St6q. -Eici- 

ati/jffa; y4p t^ -ntpi 6eou 6T](Aio\)pyCqi te xa\ Tcpovoff, 

cfab) TOUTcov Syv(i> 'KipUxt<s^oLi T^v Oe^v. *OXCyo>^ 

Ydp aOxi)v 6iavoC£ac, rbv oH lortv elx(i>v, lx tou «av* 

clx6va (&e(idOrjXev * lx $1 Trļ^ 6TļiAioupYCac xa\ ^po» 

vo(a{ t6v 6tļ{Aioupy6v xa\ irpevoTļ-riļv. 

YAA. KB». 

2t. Y» ^rex€rTov črčjiatOĢ ttinrov, 

2t(x ^« ^Eār yhp 9tal xop€vd<b ir ļdatp crxtāĢ Sa» 
rdtov • oi) po6ri0i\crojuu xaxd * čri oi) /icr* 

iļWV 6Ī, 

(53) "EvTsGGev irp^ 6e6v &nooTp^9ct x^ X^yov. *0 

(aIv ouv xa0e(6(JLevoc lv (Txtfl Oavdrou, (Spurai lv auTļļ, 

pe6ai(i>6£i; lv xax£9i, xa\ $£6jjl£voc tou' 1$ lXiou{ &va* 

xčXXov'co^ 9u>T(S(* 6 ^ 7cop€u^ļxcvo( 9capaTp^x^^' 1^^* 

ou xa\ 9uvoS£U£i 6 Kupto^. Il£p\ Sk Ttļc xa6(9£Ci>f ef- 

pT)iai * KaOr}jiirciQ ir xM^ xal cxi$ ^orcirot;» 

^oic dr^rcU«* ai/zo7q. 

It£x. 8'. H fd€doq cov, xal i{ fiaxTr{pla crov^aSrai 
ļie siap€xd.Ucar. 

*A(A9^£pa ItcI (Aarc(YO)v, xaTi t6 * ^£i)tr i7*xara- 

M:i<x>cir ol vlol cov tvr rd^ior /lov, »dl toīq xpL " Deul. IV, 24. " Psal. xcvi. 3. " Psal. xux, 3. «^ Luc. xii, 49 •• Psal. xxiii , 7, 9. I »• Aci. 
I, 9. " Uai. IX, 2. (51) OT;. 

(52; Redundai o'Jx, vel o^ postponendum esi. (r:3) llic el infra confcr toni. XII, col. 12^9 et 
sru. f 15 £XCERPTA IN PSALMOS. 2 1 i 

ļtaat ļtov ļii\ :copevO&ciy' kbr th diKai&ļund ļiov A st jnra mea non cuttodierini : vitUabo in Virga iiii- ļiiac aOrfMr « xal ir ļidcrTiT% tāĢ āļutptlcu; avz<ay, 
Tč di LX£6q ļwv oi> /i^ ČKunteddcdi (br* aiļtiar, 
0-^ 6:c9xifia3Tat Y3:p 'zh OeTov IX6o^ d7c6 tou hC &(&af>- 
xia{ (iaTsiCojAivou. 06 (54) ^Itp dfjtapTivovra {i^ 
|ia9T(&te 9 o6 icapafii^^'^A^ * iM-crti^iar vlbr br 
xapadixsz€u, īitp\ (Lv $1 |ii) liaorfCet # ^i^^'^ai t6 * 
7/fot; ^^ xapājnxpdr icraJisčOfļcrctr ol ačdeq * ^op* 
ČJUfcr iļ8xO&q rā dta€iļļiatdiwv. "Ori ohn iet ir 
drdrsvci^ ir tĢ Oarāzt^ ahzCiir^ xal crsfiojļia 
ir rg ģidariit airtiar, AUn rovto ixpdrqcer aih 
tob^ f) ifX9pft\^p€iria* asfiteCdJLorro ddixlar xaX 
āciCeiar iavtāir, *EdEv (Uv ouv fļ xi( icp^^TOv quitatei eorum^ et tu flageliti peccata eorum. Mise- 
ricordlam autem meam nequaqnūm disiiptibo ah 
el» *". Non esi eiiim dissipala divina miscricordia 
ab eo qui propter peccaia flagellaiiir. Pet-canteiii 
cnim non suscipit» nisi flaj^ellavcrit : fltigeltam 
filium quem iuteipU '*• De iis vero (|uos non llaL't^l- 
lat dicilur illnd : Mei auiem pene qua»ti $nnt pedf»^ 
propemodum effnsi suni greisvs mei. Quin non esi 
arnctio vi morte eorum^ et ftrmameutum in fiaqeUo 
eorum, Propterea obtinu'U eo» imoleniiu : circum" 
amicti »unl iniguitateet impietau ma ^^. Si lut'ni 
ergo quis ovis peccans, virga vapulabil ; ai si luc- 
ril bomo, bacuio, secundum Salomonem : Qui par- 
eti bacuto^ odit /l/tum »uum '^ Haec porro evocani 

psxTi2p(f vKati^Tblo^oiiatvTOc* ' O ^eiddjiero^ ttIģ ^ ^^puhniem : persuasus est enim , quia flagellat 

fieuerripiac ļueeī rdr iavtov vlčr. Taura tt irapo- ūmmm filium quem$uieipit '*.. 

xa^l ^ TU7eT6(uvov* icčiceiorat ^^p, ia^ļUUTn^fn 

zčrta vUr br xapaffixetcu. 

YAA. KT. 
ItC^. P'. Kal ixl xoTaļmr i}(tolļuuTvr aimļr. 
(55) Ra\ AX>ii)c U ^fb Trļc iici^[&(ac Xpi(TTOu 

rrtMTtd^ irrļ lovdeUņ |idvov Iļv č BēČĢ* jieT* a6- 

•Hjv tt, Tov Kvplov ifļ Tij' 'AXX' oO« iA^pwfia «p6 

tauTTj^ ?ļv lv iedoti Tļi Tfļ • juorA tt ^v a^ci)^ tA 

itUTcrta xaxdti)Toc* Met' aitijv tt itoXXol twv re- 

inTreux6Tfav iOvtx(I>v eficoiev 4v • '£« rov ^ir^po»- 

fttiroc oCrrov iļ^Fc jrrfrr^c iJtdeojier. AteJirep oO- 

TOu xa\ ifHipfapLOL XiyotvTo. •AXX' o6x ol x€vol 'rij? 

i6arT6Xix7)c iroXtT6(ac. 'AUA xa\ iv ip^fiep 4 djjujip- PSAL. XXIII. 
V. 2. £t in fluminibui prteparavU eam* 
Aliler : anie advenlum Chrisli notui in Judasa 
dunlaial crat Deui ** : at post adventiim; Domini 
eit lerra *^. Sed neque pleniludo ante illum erai in 
universa terra : quinimo piena erai pro majori 
parie flagiiiorum. Post illum vcro , miilii eībnico- 
rum qui crediderunl , dicere pobsuni : De pleniiU' 
dine ejut no$ omnes aeeepimug *". Quare ciiara et 
Chrisli pleniludo dici queunl. Scd non qui vaciii 
sunt evangelica vivendi raiione. Quin poiius in de* n>X&C xa'70txel' olxou(JiivT]v tt, 6 Ti^v *£xxXt}9Cav serlo peccalor babilal. Conlra aiilem orbem icrru* 

oheoiv iC€iaijpci)|iivTļv tfļ^ i^la^Tpiā^' xa\ gori 

vtj KupCou. 'AU' oOx * TSfevvTļiiivo^ lx tou 6ta66- 

>ou, xa\ picp\^ ixe(vou Yev6(A8Voc. 

Wy. 7*. r/c āraffiiceTcu gķ ^^ ^C «"^ Kvplov ; 9^ 
tl^ cmļcrsTcu ir x6x(fi dflifi uircov ; 

(56) •H xal 5po^ KupCou xb TeXtx6v A^oe^v xa\ tbv 

Mn Adļfov. St:4vtoc ^Ap 6 izfib^ tijv Axpcapsiav a6- 

nO 6ih itpoxoicļ^ &va6Tļvat Suvd(uvoc. (57) '0 Yatp T6Xetti>eeW, lJirļXiTt Trepatt^pcj xci)p£lv oB^ 
ts Siv, roTSTai pi6aio?, xa\ Xf>iļF"*'^Cwv &yio^ t^to^ 
ftevj. *0ic{9ii> Y4p Kupfou TcopeučfjLcvo;, Ava6a{vef 
TUfT jiir čatcOsr i^iMtreardļtsroc , toIģ di iji- rum incolil, qni incolil Eccleslani repletani s.iucla 

Trinilate, eslque Domini. Non ilein qui cx diabolo 

nalus esi, aul pars illius effecius Tuil. 

y. 3. Qui» ūzcendel in montem Domini? vetquii 
$tabit in loco »aneio ejus ? 

Vel etiam inlerpreleris monlem Domini perrecli- 
Tum bonum» et ipsummelDeum Verbum. Rarusest 
enim qui ad verticem ejus ex profeclu ascendere 
queat. 

Qui enim eonsummalus est, non amplhis ulterins 
progredi valens, slāt flrmus, et Tocaiur saiicius lo- 
čus Dei. Poue enim Doroinum incedens, asccndii : 
eorum qu<e retro sunt, oblitus ; ad ea vero qu(B §unt xpo€reer iX8XT8irčji8ro^ , t£Xo? Ixwv t6 ortivai aii(€, «fiixe conrencfeni **, finem sibi proponens slare 
firci «toG iv T(STwp čeflip aO-rou • i9' 8v «sl 4va6tivai D cum dva6Yļ^ 

xa\ <rnļvat t6v e6aYY6XtC<5jtevov tJ ImIjv, izpft^ 8v 
i96axd7c Tip McoGa?) 97)(jtv 6 'Oe^c* £if di abtov 
czridi ļut* iļiov. •AXXi xal 'EcrTļcer ixl xitpar 
tov^ xdda^ jioVf d)^ i9' Itepov diyi(ia\i.& (paotv ol 
itpo9TiTai. 'Exel nizpa ^r 6 Xpict6q. 'AXX4 tķ 6 
Twv iicayYcXutfv toutiuv X£u54ļuvo^, erpi)xai TsXed)TS- 
pov iv Tcp Teoaape9xatSexdT(p ''|aXp4>. Deo in loco sanēto ejus : ad quem oponēt 
ascendat et stel qui evangelizat Sion, el ad tļuetn 
qunm pervenlsset Mojses , ail illi Deus : Tu autem 
ibi ita mecum ". Quin etiam , Stalnit supcr petram 
pede$ meoi **, tanqHam supcr aliud sanclīiariuni 
dicuiit propbel». Peira autem erai Christut '*. 
Jam vero quis liarum promissionum conipos (ial, 
diclum esi nielius in psalmo decimo quario. •• PmI. lxxxyiii , 31 , 3i. •• Hubr. xii, C. •• Psal. lx\ii, 2. 4, C. •» Prov.xiii, U. »• llebr. xri, 6. 
" Psal. Lxxv, 2. •• Pial. xxiii, l. •• Joan. i, 16. >• Pliillpp. iii, f3. " Exod. xxxiv, 2. •• PsijI. 
XXXIX, 3. ** 1 Cor. z, 4* (54) Forte el pro ou. 

(55) Confer t. XII, loc. cii. (56) Inscriliiiiir. Orifictus, OiVf/iiii, Emciti. 

(57) Origcnis, Didvnii. 4iJ> SIPPLBMENTUM AD 

T. 6. H<re generatio qu(crentium Domtnrim, 
qua'reniium faciem Dei Jacob, 

Equideni di<Hiim esi : Semo videbit faciem meam^ 
tt vivet^*, Revera eniin nemo videbil qui sit hoino, 
el qiiod hiiinanum esi loiuin non eiiieril, ei milta- 
ins fuerii in angelum el Deiim, quod hic non fii. 
De angelis vero parvulorum qni suni in Ecclesia, 
Salvalor dicit : Semper videni faciem Patrii qui 
šst in ccelii ^*. 

V, 9. Tollite portns, o principes, ve%irat, et ezloHi- 
mini^porta: wterna% et introib'n Rex gloricc, 

V. 10. Quis esi ime Rex glorifr ? Dominus virltttum^ 

ipse ctt i{ex glori(ū. 

Velni dncem eiercilnum, appcllaTcruni Dominum 
virtutum, qnod in Hebraico dicilur Sabaoth : qnam 
vocem Sepuinginla inlerprelanlur in Scripluris No- 
minu m mitilum^ vel eliam Omnipotent. Quod liic 
dicittir ergo, omnipotentein osiendii Salvalorcni. 
Sic dicit Dominui omnipotem : Pone gloriam mi$it 
meād te ^'.Cum enim omnipolens sii Paier, Filimn 
omnipoleniem inisil. Joannes quoque inApocalypsi 
ail : H(ec dicit teatis fidelii et verax, 'gui fuit, et 
qui ett^ et gui vcniens^^f de Salvaloresine conlro- 
▼ersia loquen8. ORIGENIS EXEGETICA. 116 tovrtu^' zd np6ct»}xor tov Seov ''īasuiiC, 

(58) Kal \Lfyf eĪTav • Ovdel^ difrercu zd xpččru»xčr 

Av6p(i)7:oc CUV , xa\ \Lh\ ndlv dv6ļxbicivov j[in>Oi[uvoc 

xa\ {xeTa6aX(i)v el^ &ļnr^Xov xa\ 0e6v, OT»p oOx 6t:iv 

fcvOiSs. n£p\ ^l Tcjv a^T^^tov Ttov lv t1 'ExxlTļff{^ 

|xixpa>v, 6 Sorcf^p ^tjffiv, Stt Ataaarrdc dpUnri zb 

stfdc<t):zor rov īlarpd^^ zov ir zoī<: oi}parolq* 

£t{x. 0'. "AfUTS jtvJtaĢ^ ol āpxorz6Q , i>/iair, xal 
kxdpOr\Tey jtvJicu aldirioi, xal eUreJteOcszai 6 

K6pioq rd>y dvrdjistdr^ aurč^ kczir č BaCiJUif^ 

(59) 'ūļ &pxovTa 5k orpaTOT^Scov, dvrdfiscjr lxdh 
B Xs(jav Kijpior^ STcep lv ttp *E6paTxti) ZaSai^ erpiļ- 

Tat. TouTO 6fe xa\ Kbpvor czpatiiMiotr ol *E66o|i^- 
xovTa xal UarTOxpdz(t)p lv Tai? rpa9arc ipjATjveuou(n. 
Kal t6 vuv &pa XexOlv, 7cavToxp4Topa t6v £(i>^pa 
6r,Xor. Ovra>c ^e* Kvptoc :carzoxpdz(op • Y)*/cr« 
^d/Jrjc d.tioreai pe npčq ci. IIavToxpdTCDp y4p 
fi)v 6 na-d^p, t6v TlJ^v diuiffTEt^s T:avToxp4Topa. Ka\ 
•Iiodvvr^C 51 lv zf[ 'AiroxaXu4/et, TdiAe U^7««» 9^^^^^» 
d pdptvc 6 nixTzbq xa\ dXr\etrbq^ 6 rļr xcd 6 c^r 
xal č ipx(jpsroc' Titpi tou Sumļpoc 6ijm>aoyou|ižvwC 
eiic(ov. 
Qnidani non ad sublimiores portas, sed ad eaii- ^50) jivl^ Sk oO izpbi; d'ļrļko'zipai in>Xac» 7:p^ ^ 

dem quae duplicilcr dicla snnl, dicia fnisse aiunt. ^^ aOts; t3( Sittco^ elpTļ(xčva ^ad, 

PSAL. XXVII. YAA. KZ'. 

V. I.ii(< le, Dominē^ clamabo : Deu$m^ ne sileas £t£^. of. i7pt^^ ci^ KvpiB^ x€xpdĶopati 6 B&j^ 

« me. C /zcv /i^ napcuTi(ti:ff{q"ļiQ d:C iļiov. 

Si ferrena qui8 a Deo posiulel, brevi uiiiur vo- 

ce : ai si coeleslia, ciamal ei vociferalur. Quare in 

Scripiuris, sancii ad Deum clamaverunl. Clamat 

ireroquisingressus prompluarium suum, el claudens 

jannam. Non silei auieiii sanciis Deus. Loquebalur 

ilaque Moysi el Aaron, el Ješu fiiio Nāve. LoqHe- 

baiur eiiani per prophelas, quando erai populus 

ejns. Quai porro loquilnr Deus, non eilerna sunt, 

sed snncta, qn£ in cor noslruni ascendiint, jiixia 

illud : Bentui vir, cujus eit auzilium illius a te^ 

Dominē : ascensionei in cor iUiui ^. Habemus autem 

aliuni nudiiiim el sensiim divinum, secundum Sa- 

lomonein, verbuni Dei audienlcro, ipsique unilum. 

Ai cui silei Deus, aitimilatur deicendeniibus in la^ 

cum ^'. Niillum namque sanclorum seimus lacum 

eflTodisse : sed puieuui efTodiebal, qui aqna indige- 

bat. pRCcipii eliam Salomon de puleis bibere. El 

Deus per prophelam de lacu bibeniibus minitalur, 

inquiens : J/e dereliguerunt foniem aguw viva:^ el fo' 

derunt iibi lacui conlriioi ^*. Dcscendunl porro 

in lacum, qui frigtdas bas malcriales res sollicile 

ctiranl : ubi eliam hominum inimicus draco, qui el 

frigidus nominālus est, incolil. Omnibus enim ani- 

manlibus qiix suni in lerra, draco frigidior esi. 

Omne igiiur peccalum l'rigidum esi ; divins vero EE {aIv Inf^eid Tt( ahelTai Tzapk 6eou, PpaxeCf 
XpTļTa( 9<ji)vfļ* el Sk zk Inoupdcvta, xpdCei xt xa\ 
ļoļ. "OOsv lv Talc rpacpatc ol &YWt īzph^ -c^v BthM 
lxixpa$av. KpiC^t Bi tic elje^Ocbv elc ^6 Tapiutov 
lauToO , xa\ xXeljac Tfļv 6upav. 06 napaauoT^l Sk 
toīg iīTfloiļ b S&6ļ. *EAdXei ^ouv Moioi) , xa\ *Aii- 
pu>v, xa\ 1t;9ou t(1) tou NauT). *EXdXei xa\ M lep^ 
9T]T(i>v, ifjv(xa ^v 6 Xa6c auTou, *A & XaXe7 6 Btb^^ 
oOx l$(i)6^v loTiv, āXkk zk &y^A' '^^ ^^^ '^^^ xap8{a\ 
^pLCjjv dva6aCvovTa, xaTii z6 * Mmtdptoq āriļp^ ch 
icrtir ārzUri-^tĢ abtov aapā coVf Kijpie* Ara- 
CdcBiq elQ z^r napdlar aircov, T;xoj«v ^ AX>r,^ 
dxoi]v xaV 6e(av ara6T)(T(v , xa.'zbL 2)oXo)Ju!l>vTa , Xd')foi 
8eou dxououaav, ^vcapiivTjv aOT(p, ^9 ^ Tnipaatci»:^ 
6e6c, čpotovzcu roī^ ^azctCcUrovcir elc JUkxxotr. 
OOfičva ^d^p Tcov d^lov fjfuv Xdxxov dpuļavra* 
9pčap Sk £>puTTev 6 $e6fuvoc OfiaTO^. *Evt£XXst«i 
xaV 6 £oXo(X(jjv dic6 ^pedTcov icCveiv. Oe6c 61 €id tou 
9cpo9^Tou To7( lx Xdxxu)v iclvouatv dneiXer, Xjycxiv * 
^Epi i^KaziMaor stti^^r {fdazoq ijb}rzoq^ ko) 
&pvĶ(tr iavzoT^ Jidxxovc avrzszpippirovĢ, Ka 
Ta6afvoujt ^ el^ Xdxxov 01 Td ^uxpd tt1c uXi)( 7» 
pt£w)VT£C 7rpdY[xaTa • lv6a xaV tcov dvOpcuiccov 6 'zo- 
AS(xioc 5pdxci)v, 6^ xa\ 4^XP^ cbv6(jeaoTai , xaTOix£?. 
ndvTiuv Ydp C^v, Ttjv līci YTļc, 6 6pdxtt)v 4^XP^ *• Exod. xxxm, 20. ^» Malib, xviii, <0. ** Zacb. 11, 8. ^'Apoc. 111, 14. ^^Psal.Liiiiii, 6. ♦•Psilm. 
svii, 1, *• Jer. II, 13. 

(:i8) Conforiom. Xn ibiil. ((iO) Origeh., Euseb.,Theodoret. 

\od) Didynii. Ori;^«nis. %\y 117 EXCERPTA !N PSALMOS. 1 18 

rtp<>^. naija oSv &(AapTCa ^v>xp<&* T3t S^ OsTs, cu^ A res, iit par esi, calidac sunt. Qm faek angetos sifoi ļtata , Mtd ToifĢ jUtTOvpxoifc aijrov xvpbq pXdya, 
Ka\, xvp iĻiOor fitilsīr ixl rijr jiļr • xa\ , r^ 
^rsuģtOTi ļjhrtBĢ. *Oti tt ol &(AapTCi>XoV ?:apd( Xdbe- 
Jtoi^ ci j\v, fcv xļi *E$^ 9Tja(v • 'Aaixteir8r č Sedq 
šsto apoc^ov €apaii^ £c ^cdSriTcu ixl rov Opč- 
roVf ^(jc xpfittotčxov rijc olxļioJUjrldoc % ttjc ir 
id«x4i. O0tci>c ol xaT0i6stvovTec cU Xdxxov ipiap- 

tbiM ci9iv xa\ oi(x(^^'^^^'^^(^ *^^* ^ d^aO^C ^s^C xa\ 
TouTorj^ TuCksī^ YjaL\ 5{$(jt)7tv ft^eaiv. līrevļia yiip 
Kvplov kx^ kpLky oS Srexer ixpici pis tOafT^M' 
ceurSai xra>xo*c* *AxioraJlxi ļis xi\p{f^ai alxļM' 
X&toiq dpecir^ %a\ tvpJtoī^ ārdSJts^ir. 

cra&c /^<^< ^ 74> ^iecdai pa xpiq ci. 
(61) Ol; irt lv((Z Tiva, toutiiiv iax\v -ļ 8ii)9ic* *0x« 
tt, t6 d(£cii(&a Tou 6eou vo^aac» s^*^ '^^ irapd 8eoG, 
t^ icpoasuxo(iai. "Ore fi^ ^Oioc lic\ icXiov ^^vtjfAai, 
ti^s s&x°^P^^^ '^ ®c<p. 'Eice\ xtt\ Dau^oCf Ait6 wv 
^rcdvcDV l7;\ xiL (jie£Cb> icpo6a(vcuv, fTjffC * napaxajL(a 
xf(arcr sdrzonr xoietcrdai dsiļceic, xpocevx^Cf 
irrfdļetĢ, e{fxopiCTl€iq. 

dfM>r croe;. 
*£ratp^{uvai x^^P^C ^P^ Tcpd^sīC 6eo7s6€?(, lv 
t&pavtp 0T)9aupt{;6(teva{ tlat • 6t' civ vix^ ti? t^v 
wjt6v *A(iaX4x- d)^ d M(i>a9ļ;, ^ivCxa t4^ X^^P^ 
M?epev, 6 lah^ lvCxa * 8xe 6i xaTSffita, 6 *AtAaX4x. 
Mf) xaTtv<rxci>(tev ouv t&^ X^^P^C> ^^^ viKtļOrļotf- 

Ifi!X. c*. "Oti o* ovrriMar elc tā ipya tov Kvplov^ 

xal «ic ^^ ^PT^ tOr x^^P^ atrrov. 

OOScl^ Y^P &(AeiAircoc, o6 vo^aac '^^ CpT^ Kup(ou. 

ūUtĶTar fāp x^*fi^ aifzov āra-ļ^AJlsi rč cre- 

piuiģāa. A{&i»9i Ydp &vaA6Yci>c t6 toutou Bccap^oai 

DoCa 61 9dp$ dv£OaXcv; '(hķetfu xāca cdpļ rd 
imHļpior tov Beov. 

VAA. ACp. 

rt£x- «'• ^^ «flpaCjUov ir xorru)ev€uiroic ^ 
ģiriči CļJiov zobc xoiovrtaq r^y āroļuar, 

Ata^ipet t6 C^Xoi3v xa\ 9:a(paCT)Xouv. līapaļļiJiovr 

l&kv T'dp XiYS'ccii t6 ipeOCC^iv, xa\ x(ve?v e{( Ct)Xo- ipirtrifs, el mtntsiroi, ittoi j(7nt« flammam ^^. E(»fp- 
fiem venijacere in lerram^*, Ei, sptrrftt (ervente$ *•. 
Quo(l aulem peccalores apiid lacus sint, in Eiodo 
(licit : Oceidit Den$ a facie Pharaonh , ^ui iedēt in 
throno^ usque ad primogenitttm capthT^ gum erat in 
locu '*. Sic qui descendunt in lacum, peccatores 
sunt el caplivi. Sed bonus Deiis hos qnoqiie vocat» 
eisgue Tēniam indulget. Sphitui enim Domini guper 
me, eujus eama unxii me evangetiMre pauperitnā, 
Misit mi pntdicare capthli dimiuionem, et ctven ti- ium II V. i. Exaudi^ Dominif voeem oraitonis nieis, dum 
ļ) ego OTO ad /<• 

Qaibu8 adhuc quidpiain dcest, horitm csi oraiio. 

Gum vēro Dei majestātēm recogilans, postulo ali- 

quid a Deo, tunc deprecor. Quando roagis magis- 

que amicus flo , tunc gralias ago Deo. Quia eiiam 

Paulus a minoribus ad majora procedens, ait : Uor- 

ior primum omnium ķert orationei^ deprecathnes^ 

iupplicationes^ gratiarum acliones '*. 

V. 2. Dtffft toUo manus meas ad templum ianeium 

tuum» 

Sublatae manus ad actiones religiosas, in tbcsau- 

ris coeleatibus recondltae suni ; per quas supcr;it 

qui8 intellectualem Amalec : sicut Moyses, qiiando 

manus sustollebat, vincebat populus ; quaiido vēro 

dimitiebat, Amalecil». No dimiltamus igitur ma« 

Q nus, quia Tincemur. 

V. 5. Quoniam non inteUexerunt in opera Domlm', 
et in opera manunm ejue, 

Nemo enim inculpatus, qui non considerat opera 

Domini. Opu$ enim manuum ejui annnntiai firma'» 

mentum *'. Tribuit enim ut cum proporlione con* 

lempiemur ejus Conditorem. 

V. 7. Et refioruit caro mea. 

Qii«nam īrero caro refloruit? Videbit omnit caro 

salutare Dei '^. 

PSAL. XXXYI. 

V. i. ^e ex$timula in malignantibus, negue ula (or 

cientee iniqu\taiem, 

Differunt zelareeteisiimulare. Ex%timulare tnntk 

perinde esi atque irriiare, et niovere id zcloiypiam. lUTciav, dīcotov x6 * Ainol xap€0\Jt(»>o'dr jjis ix* oij ^ ciijusmodi est illud : īp$i exttimulaverunt me in non 

^_— - 1 «...f •.. 1. .* ■.•^ % r n . . MM • j ^_. ^ . t_ I r 0e4>- toutIotiv lx{vT)9av ev iyxX Ct1Xov, xa\ olov 
Uc dpT^v \u fļpiBuav cl$a>XoXaTpou*/?c(. Zr^JLavr 
U ijTiv xb PouXea6ac xai iauxij> U7dipxetv, <} TzapsT- 
vsi Tip īdkoLļ vev^(Aixsv d^aOov. Touto ouv \ifsi • 
If^TC tTcpov ipzBiļt 9:ovi]psu^(A£vov ^p6^ zb dva- 
ffitļvai aCr:6v xaTA ffoO. 'H^O'jv» Mij iroi^^rj^ toiau-ca, 
di( 7%v iravi)p6v (^Xov Xa6elv xa'o^ ooO, liesi lirt6ou- 
\eusc 001. OTov * EE |jistd inKofATj^ tou Aa6lo x6v 
iļivov IXsyov ai vsdvt$e^, t6, 'EzdzaĶsr d AaM 
kr ļtvptdcrir abzov • otux6; ^v 6 7MipaCTiXwv lv ko- 
VTips-joiAivoic» Tqi IaouX. M^te itdXtv |xiļjwu fļ jxa- 
*' llebr. I. 7. ^ Luc. xii, 49. *» Rom. xii, ii. "Psal. xviif, 2. «Mjic. iii, (J. " Deiii. xxxii, 21. " I Hog. xviii, 7. 
(r>!) Orig. ct TbeoJorel. Deo "y id est, commovenint in me zelum, qu»siqu< 
ad iracundiam uie irriiavcrunt suis idolorum cuiii- 
bus. Zelare vēro esi velle babere bomim «quod pro- 
xiniiim bnbcre qni!» exisiiniat. Si^ensus ilaqui'. < . i : 
Ne aliuiii irrites luaiigiianlcin, «ļiio in<;ur?nl rnr.;i.: 
le. Vel» Ne fcceris lalia, til inalimi zelum advcrsii» 
te accipial, quaudoquidem lilu insidias hiruu. i'ui.i . 
Si ez senlentia Davidis bjmnum diccbani ļiucli.c 
illiim, Pereuuit Dāvid in decem miUibus ejus *^ ; 
ipseroei erat eittimuiator in malignauiibua, Saiilf> 
neinpe. Nec rursus imitarc vel bcatos prxdiccs hu« 
•• Exod. XII, 29. " Istii. lxi, i. •• I Tim. ii, 1. i:o SIPPLEMENTUM AD ORIGENIS E\EGETICA. in jiisnioili, felices eos viJens. Paruniper eniin floren- A xipiCe tou^ toioutou^, e08i)voGvTa{ dpcljv. IIp^ iii" ICS9 inox arcsciīnl. Omnis enim caro, fenum ''. Quid 
ergo zelatorem liabcnl, qui ad breve aliquo(l tem- 
pus vcrnnnfos, cras iii clibaniiin iiiiUiiniur ? simt 
īlicit Salvaior. Ncque cnuii fas est diccrc ariiiu- 
landain esse vob^otibus dignc vivere, momcnlaneain 
nialignantium felicitatem. Quin poiius coiisideraii- 
dum, qiiero finem Inbitura sitoptio vil^e flagitios:i!. 
Ne igitur zela, inquit, homiiies bujtismodi, nequc 
eiciteris ad imitationem eoniin qui peccata dili- 
gunt, lamelsi videantur baberc bujiis vilx oblcc- 
tamenta. Fugc igitur similes animi propensiones, 
qux fuiura sunt considerans. Non enim in istis res 
pcrpetuo erunl. Propterea stibjiingit Ģuoniam tau- 
iļuam fenum cito aresceni, el ut olera herbcc cito 
eicideni •*. 

V. 3. Spēra in Dominum, et fac bonitatem^ et incole 
terram^ et pasceris in divitili eju»* 

īd est, dilige acceptum probuinqiie videri ; sili sa- 
croruni cbarismatum possessionem : aina qiKe apud 
sanētos in bonore sunt, et penes Deum vehit in 
ibesauro recondita. Et fac boniiaiein : ut si di.\is- 
set telluri : Fac bunc fructum. Sic tibi auditori di- 
vinorum documentorum , Da agro,dicil Verbum : 
fac boniiatem, qus unus est ex fructibus Spiriius. 
Bonilūtii nomen boc loco significat omncm moduui 
virtutis. Et incole $ecui ierram **; iiisistens soUici- 
tudini et cultui animae : Quia quodcunque seminave' 
rit homo, illud et metet ••. Forlasse terram appel- Yov Yip AvOo-jvTc^, ļT^paivovzai, Ilacra x^p cipĶ^ 
y/'pxcq, Tf oyv E/oujt C^Vciit^v, o?Ttvec, itp^c AXC- 
Ycv dvOfj72vT£( , aupiov eU xX(6avov ^iX).oy7ar; 
xaQdi ^Tfjiv 6 ScoTf^p. OO ^ip toi (paCTļv āv elvaC til^ 
&$'.oC^y4tr;ov toIc eOčXouai (ļv d$i(KrpsiuiK Tr;v tcov 
7:ovrpsuo{xivft)V irp47xaipov eOTjfAcpiav. *Evvos7v ft 
f(^\ {jiaXXov t\^ oTov 1x6^92x21 iripa^ ^6 dta6to*jv 

9r^a\, (AT}5& xaTspEOčCou i7p6^ {Ji({Jir|aiv tcuv 91X0- 

|X3pTr^pi^va>v, xlv s{ 6oxorsv Ex^-^ '^^^ ^^ '^^ Tmpdvri 

pC(!> Tp'j^a^. ^u^s ouv Ti]v taoļ&(k)TCCav, el( td i^d* 

|xsva ^Xi7UA)v * ou ^^p ^v touto*.^ I^rat $iT2Vfixci>^ xd 

Trpiļf {laTa. A16 fe:rdY£f "On cocrel X^ptoq ra^p. 

d.ioļriparOi'fCcrtcu, xal ctKrel Jd^ara x«^*?C ^^Tp 

»» d.Tc.TficrofVra*. 

It{x. T*' "EJtatcor l:tl Kifpior^ nak xo(ei XP^<^^ 
tr\Tay nal xaTiwxiļrov rfjr 7^, »al aotjutr» 

(62) TouTi JTiv, 'A^iiroļ^jov x6 eO$oxi{A£7v • €{<{/t)3w 
Tiov Ispijv xApi7(Ad':b)V TTjv xtfj(iiv A^Atojiov tA Toķ 
d^foi; TSTiļpTipiiva xaV irapd Becp Te6i)9aupi9{&fva. 
Ital .To/et xpr\(TTČzr\Ta' ^ ii tk£r(t Ttp 4Ypw* 
IIoui x6v5£ x6v xap7r6v. OOtco^ ffot Ttjj 4xpoaTļ Ttliv 
6eC(i)v fisOr^fidrcov * A6c dYp(i>, ^TļaVv 6 A^^o^ * icoCec 
Xpr^ffTdxTļxa, fļTic {A{a ItcV tiov xap7tu)v toO Ilveup^- 
xo?. T6 tr\q yj)r\cxdTr\Tcq fivoļjta fevtauOot xaTotffij» 
(jiaCvsi ?cdvxai xp5'Trov dpsxfļf. lifal xatolxet xaph 
t}\r T^/jv npo56iaxp(6c«)v xii xtic ^wx^iC imiic^eC^ 
xaV y£C!)pyC^ • "On & ^<ilrr cxsipxļ &rdpit>xoq^ kx87ro 
laldivinilus inspiralam Scripluram, in qua diviiiae C «^j dsplcsi. "ItKo; Sk «pļv, xijv e£(5wv6uTxov AvojidCe*- sanctorum suni, id esipromissiones.Admonetetiam 
ut jugiter seciemur divina eloquia, amorc lionorum 
qnae in iltis reposila suni pro sancīis. Vel posuit 
incole pro ineolei, Terram vēro eam dicii,qux nii- 
tibus scilicet promissa est ; in qua cum Tueris, pa- 
sceris, inquil, in diviiiisejus. Diviiiaeporro suprems 
civitalis, est divinorum donorum locnples largilio. 
Fortean tabernaculo assimilat temporariam banc 
viiam, vultque ui nos ea utamur, vetuti taj)erna- 
culo in transitu, imperantes illi, nequaquam vēro 
eidem subjecti, utentesque ea ad id quod uiile, non 
quod voiupe fuerit. lloc enim pacio pascemur sub 
Pāstore bono : si quae sunt divinorum dogmatum 
diviiix, ejusniodi fruclus colligentes, ui dicamus : 
Dominu» paicit mf, et nihll mihi deeril **. 

V. 4. Oblectare in Domino , et det tibi petitionei 

eordis tui, 

Mos est Scripturx introducere duos homines; et 
propemodum omnia qu» sunt sequioris, babet eiiam 
qui jTailantior p«l. Est enim quidam cibus inie- 
rioris quoque liominis , quo de dicilur : Aon de 
pane tolo vlvet homo, sed in omui verbo procedente 
ex ore Dei •". Esi el quidam polus : B\bimu$ enim de 
iplritali $equente petra •*. Ilidem veslimenlum. Qua- 
nioltrem peccator induii malediclionem iicut veiti- 

" īsai. XL, 6. " Psal. x\xvi, 2. ■• Psal. xixvi, 5. ••Galat. vf. 8. " Psal. xxii, 1. •* Mallb. iv, i. 
'» : Cor. X, 4. 

ifii) (:ynl!i, 0. igcn. ^63) Confcr cdit^ l.:ilina. TpoL^^'i , lv ^ 6 7:).ouxo^ x(uv dY{(i>v , xouxiTTiv af 
iītTf^ikioLi, Ka\ ^apaiv£t Biantvib^ tcjv deCojv lxo» 
a6ai XoY{c)t)v, Ipt^rzi x(jv lv aOxol( dnoKStpL^vcov xoķ 
d^Coi^ dYaO(it)V. "H x6 {ikv xaTcurxHrov Ti6£iX£V dvx\ 
xou xaTCurxrļr(bcetĢ • YTiv ^ lx£(vTļv "ki^ti -Hjv z^Sķ 
•npai Jiv lT:T)YY8XpivT)v 6r,Xov4xi • fcv f) Y6Y0Vfoc» 'coi- 
ļiavGf^fftļ, 9Tj5\v , i'K\ x(J> irXouT(|) ot6x/jc. nXouxo^ €1 
x^( dvb) 7c^X£(ij;, f) X(uv 6£((i)V X9ipt9(A^'^<i>v df49iXa9^(; 
XopT,Y(a. Tdxa 6e <Jxr)v?ļ d«£ixdC£t "t^v iipdneaipov 
p(ov * xa\ PouX£Tat f)pL3^ xP^^^^ ad'ziĻf (i>c 9xt)v9 
xaxd 7:dpo6ov, xupLeuovxa; oiOxoO, oO x'jpit\}oyJ.y(iui 
U7C* auxoO , xaV 7Cp6c x6 ffuļji9ipov , oO icp6( ^^vd^ 
d?roxp(o(xivouc. Ouxb) Y^p 7:oi{AavOi)96(Ae6a 0ic6 Dot- 
|. [nivi xaX(Tj, £r xi{ 7:XouTd; Itci x(i)v 8e((i>v ^^[Uczta^f 
xouxov xap7TOU{jL£vot, loffTs XiY€tv • KījpiOĢ aoīpuMirei 
uSt xal oi;d^r pe i)(TTept\c£i, 

Et'//. S'. Karazpijpricror zov Kvplov, xa\ fi<ļni coi 
rh alzi\pata zr\q MupčloĢ cov. 

(63) TOo; -zļi rpa9!ļ 6uo dvOp<i»:couc elffdYeiv • xal 

aX£^v 7rdvxa xd xou x£^povof lxei xa\ 6 xpe{TTCi»v. 

"£1x1 Y^P 'ct? xpo9iļ xal xoO lata dvOpcuTiou, īrepl f,c 

tU.!' ^ ^ravrl />i\^tazi ianopevcpen^ diā cropazo^ 
Beov, "EiTi XI xa\ :rox4v niroiurx^ ^« xrevfith 
rtxrlc āxoM)v0oucric nizpa^s Ka\ I^Suļjta • 66sv 6 
(liv dpLapx(i>X6f irsducazo xazāpar oi^ fpāziort č m EXGERPTA IN PSALMOS. 1 22 & ^X9K0^ t^ KOpior 7fjcrovr , xa\ (r:iXdxxra cl- 
zrtpļiiar, xa\ xaroxMaY Bsov, OOtO/^ 6 (liv tcjv 
S^TOU (A^VOV dxOVit)V X6y(i>v icpoTpe7tTix£jv Tp^^STai * 
66^ iTtS'.$ou^ lauT^v ip{jiT)Vc£qL v6|aou, 5*.T]Yf)9si icpo- 
Trpsoīv, Xuj£t icapa6oXcov eOaYYeXcxix)y, ost^TjveEa X^ 
TīDV dicoaxcXcx(t)v, xatflrrpu9q[ tou KupCou - xa\ ijOCst 
o6 icp^ dvdrpcTļv, oO^ irp^ (jl^v Tpo^fļv. At8i7xet 
ouv ijiilc xaTaTpu9^aat toO Kuptou. KaV Y&p 6 6s6c, 
te* dp^TjC PouXd(ievo; 4l^ Tpu^jtv 7iveu{JMiTix(i»^, 
i9V7sus€ T^ icapdfisioov rf,^ *cpu9Ti?, xa\ t^v ^^i- 
(id^j&ouv Tīļc 'cpu^rļ^ lx>p{<iato. O06£\?6^ 2uvaTaixa\ 
«tpx\ xa\ icveu(iati Tpu^f v, 'AU* eE |xkv ffapx\ ž^pu- 
9T)asv,ctic 6 i^u9toc, arepiļOVjatTai tt1^ (jteTit *A6pa3t(x 
Tpu9iļ^ * el ^ ApTov xaxa>7cu>c C9aYSv » (I)C 6 i:čvi}>» 
ix£l TpufS xaV &va7:susTai. Kiū AlMoĢ 6i. '0 Rupio^ dixflio9u>nļ 19t\v, dX4- 
kia, oofCa, &Ytaa(Ji^ * i^ Tpu^f^^^ ouv xa\ lv to?c 
ttļc ovi9(ac 6eb>pf]{Aa(Tiv, £v Tal^ Tcpd^evi tt\( Sixaio- 
cvviļc» 7aicX^peaTai x6 • KazaTp{f^r\cor tov Kvplov. 
Tpucpļj Toi^apouv, t6 Svoixov S^^'v x6v TrAvra Ccooyo- 
vojVToi 6s6v A6yov , t6y ftprov t^c C^tj^ • xa\ aOtbv 
tpvre^ fcv iauToI^ , XT)^(ie6a irdvra t4 alTf^ļMTa, 
eu/ dr!cXii^, dXX& Td xt1c xap6{a^. No^ssīc 8^ t^ >£y6- 
{Aevov, Idv icpoaii>in>icoi^9ļQ( SxaffTOv tcov |uX(uv, xa\ 
^D( inīK xaTd 9uaiv akel. '0 ^ouv č^daJtjjtČĢ, cl 
(Ixs 9<i>yf2v, Hs^sv &v joi * Altcj 9(oc, altcj xP^V^^'^^ 
^i»tv xaTdXXT2Xa i{AoC. 'H (Uor) * AItcj 9(i)vi)v Iļi- 
}uXi[ , 4$eldv. 'H 7ei}<r«c' AItw YXuxia, 9euY(<> 'cA 
tctxpi. *H dpiļ * AItu) &7r;£79ai Xe((i)y , Tpu^Epcuv, 
spooīļvcov • oO Twp6^ , o6 Tpax^ci>v , o66k xevTouyxa)v. 
*i>; ouv ixAaTou tu)v al96T)TTļp£u)v fearVv otrTTjfft^ xotT- 
iUr^^o; xa\ ffMxh ' ^ ^6aX{jibc (ji&v altel t6 ^u)^, 
4 699pi]ffiC & t6 e0tj6ec, ^ &xof) t6 IpifuUc • xaV tA 
Aoiici 6|&oC(iK ' oOtcik fl xap6(oi tA vo^piaiTa, &7:£p Xt2- 
'Y^{i£Oa foīpd Kup(ou, Idv |XT)&v &XXdTpiov tt1( aOiou 
fpu9^^ IX(i)(iiev iv Todfc xapS(aic. T6tc SuvTjs^jJLeOa 
i:»xaAOirceiv aOr^) Tf)v ^v fļpLCJv. *EitO7CTe0ei ^dp 
6 Tbrv SXii)v 8e6^ t^v Th>v 9e6o(jtiv(ov a0x6v eOa'pļ 
m^iTcCav * Āimorpifetai fil t)}v tcjv oOx ipOij^ Cļļv 
iXo{iivfiiv. *O0(v iird^ci* It£x. «'. 'AjroaMUvjp-cTf jr^^C KfLfpior rfjr cJ^cV crov, 
xa2 UUcicor M abtor^ xal ai)Tbq xoii/ļcret. 

na\ rd npīļid cov cic fieaiyi6piar, 
(64) TEoo, 7T)o\v, 9avepct>c "f^v dpi9xouaav aOttp 
ļaSCTciiv i^ , TouTioTt, -pļiv^ļv xa\ dvapi^CaTcov T«p 
8c<p T^ ctauToO &ixvuc «o^iTcCav • xa\ IXmffov tic* 
aut^, aOr^^ tt Tcoi^oei. "Ev tm |xiXXovTe aitovi tji- 
ņsvcu^ xaTai9T^9ei,.xa\ oTov TcepCo'mov d7C09ave7, Xa- 
OeIv oOx 4cjv TTJ^ (nļc eOftotac tb xdXXo^. 'Ecrrai ^dp 
&::a7tv Ivap^^ ļj 8txato9uvTi oou, 5{x7jv 9(i>t6c dva- 
U(Anou9a (jicarf(&6pivou. A mentum •* : jnsUis v«ro Dominiifii /^smiii *•, itl li- 
*c«r/i mnerieordite •*, el iii/cflfram armaiuram Dei*\ 
Eodem moJo, qui ejus duiiluial lioriaiorios scniio- 
nes audil, iiulrilur : at qui dedidil seipsiim inlt^r- 
prciaiioni legis» enarraiioni propbeurum, eiplica- 
tioiii parabolarum evangelicarum , eipositioui ser- 
monum aposlolicorum, obleclaturin Domino : el co- 
medit non ob necessiiaiem, ncque ob solnm nuiri- 
mentum. Doceligilumos, ul oblectemnr in Domino. 
Deus enim ab inilio volcns nos spirilalem volupla- 
tem percipere, voliiplalis paradisum planiavii, et 
torreniem volupiaiis dilargilus esi. Nemo autciii 
poiesl el carne el spirilu voluplaiem percipere. Et 
si quidem carne Toliiptaiem percepii, sicut dives 
ille, carebit voluplate cum Abrabam. Ai si panēm 

^ afilicUonis comedil, ul pauper ille, ibi voluplaiem 
perclpii el requiescit. 

Alio modo, Dominus jusliiia esi, veriias, sa- 
pienlia, sanctificaiio. Si igilur delicieris eiiam in 
speculaltonibus sapieniis, el in aclionibus jusiitix, 
implelum esi illud : ObUctare in Domino. Deliciae 
igilur suni, Inhabilantem babere omnia viviflcanicm 
Deum Verbu m, qni panis esi vilae : quem cum in 
nobishabuerimus, accipiemusomnes poslulalioncs , 
non simpliciler, sed cordis. Intelliges porro quod 
diciiur, si prosopopcela ularis omnium corporis 
membrorum, videasque quomodo secundum natu* 
ram aliquid posluient. Oeului igilur si baberet 
vocem, dicerei uiique tibi : Poslulo lumen, posiu- 

^ lo colores videre congruentes mihi. AudituSf Po- 
stulē vocem concinnam, suavem. Gns/tcs, Postulo 
dulcia, fugito amara. Tactus^ Postulo contreciare 
mollia, blanda, lenia: non ignem, non aspera, non 
pungenlia. Quemadmodum igilur cuilibei senliendi 
organo esi quod sibi congruum postulēt vel digl- 
iet : el oculus quidem posiulat lucem, olfactus bua- 
veolentia, audilus concinna, el reliqua siroilitcr : 
ita cor cogiiationes, quas a Domino accipiemus, si 
nibil alienum a voluptate illius in cordibus habca- 
mus. Tunc poterimus revelare ei viam noslram. 
Jnspicil enim universorum Deus cullorum suoruro 
sanctam conversalionem, sicut aversalur niores 
eorum qui non recte vivere instituerunt. Quapro- 
pter subdil : 

y. 5. Revela apud Domlnum viam tuam, el ipera in 

eum, et ipie faciet, 

V. 6, Et eļferet ui lumen ju$litiam luam^ et jūdi" 
cium tuum sicut meridiem. 

Ēsto, ioquii, manifestē ambulans plāceņiem ei 

viam, id est, nudam ei aperiam Deo ostendens con- 

▼ersaiionem tuam : el spēra in eum, ipse vēro fa- 

ciet. In fuiuro saeculo manifestum ccnstituet, el 

quodammodo conspicuum omnibus demonstrabit, 

non patiens latere probs viue iux pulchriludinem. 

Eritenim cunciis evldensjustitia lua, inslar luminit 

meridiāni refulgens. •* Psal. cviif. 18. •• Ronn. xiii, 14. «• Coloss. iii, li, •^ Epb.vi,ii. 
(Gi)Cynll. elOiig. 125 3UPPLEMENTUM AD ORIGENiS ĒXEGETICA. Iii Meriilies cerle nomin.iliir dici ipsiim mediUil- A (6i))MeffT)pL6p(otYc f^V^^P^^^^^'^^'^^^l^^P^^*^'^ li:im : ter|iie jiiilicahil ibi digniim esse luminc. 
Ononiam iļC^^nr fiiucttnqne male agil, pūla fornica- 
lor, odit Inccm *^, ei quaiiiiiin iii se csi, occuliat 
qii» ngit, N/ non arguantur ** : vuil eiiim nesciri 
fornii^aliotīcni siiam : proplerea eliain celal viain 
8iiam, ciii iiisiilit. Ai qiii facil veriiaiem, pūla ca- 
siimonix seclnlor, vuIl ipsani manireftlam faccre ; 
flon bominibns quidem, ul non habeal ab homini- 
}ius mercedem, sed Deo : proplerea diclum esi : 
Jievelū apud Dominum viam ttiam, id esi, oslende 
illi viļam tnam vituperabiiem, ei ipse curabii te a 
Tubieribus, el ediciet mundas sordes tuas. El si 
fueris probus, gloriabitur de te : el quia cum Jac- 
tabundus iioiiesses, occuliabas jusiiiiam luain, ipse T& {jLeaaC-caTov. Kal je x(Hvsi &$(ov sīvai 911176^ ixei. 
Tiietfif] ouv xāc č pavJu xpdc'C<ijr^ olov 6 nop 
vsucov, pnceī r()$?a)CtXaV t6 ooov i^" žaur^), xpufRei 
& w)i£T, īraļi^ ^'^Tt^^ ' ^^^ T*P V^h Tvw<j^vai 
Ti]v iropveCav auToO * 8t6 xa\ imxpuircet t^v 6Sb^ sO- 
ToG, fļv ai&ujev 6 ^ 1:01m t^v dXij0eiav , otov 6 
o«i)9pov(uv, Bikti a&T^jv 9avep€oaai, oux.&vOp(c>in>ic* 
tva (Ai] d^Xtl '^^ (ii^^v &ic6 T(s)v &v6p(i»iciav, &XAdk 
Ty 6£(J) • Si& TouTO erpTļToii * 'AJToaMUvļpVT sipdc KO- 
ptor Ti\r čičr cov , toutIoti , Scl^ov ot^cļ) x6v 0^ 
l:c((ACi>(xov 'PCov , xa\ aOrb^ OepaTCSuoet os &ic6 tcov 
TpaujjīdtTiJv, xaV w)i^«i 'c^v ^uTcap^ xa0apdv. Kdv 
Y^vļj xaX6c xaV Af^^^C» iYxau)rt«Tot( ooi • xa\ fciK\ 
ļxiļ tl)v xev46o§o^ Expu7rce? 'rtjv Socatoauvrļv aou, aOx6c manifeslam faciel, cl usque adeo conspicuaui, ul B 9av£p6v toti^jei, xa\ oOtcoc fem9a*/fļ (66), (uJiap sol esi in meridie. Ail enim : Iiirc jvLsti fulgebunt 
sicut sol ^*. 

V. ?• Subjicitor Domino, et depreeara eum, 

Subjeciionem igitur hoc loco appeltai recessum 
a inalis. Nemo qnippe pecc^ns subjicilur Domino. 
£slo, ail, quia jnni subjccius fuerim. Quid faciam 
de superioribiis ? Deprecare illum, diecns : Ne re- 
corderh iniquiiatum nostrarum antiguarum ^'. Iia- 
que non oponel prius pro peccatis exorare, quam 
quis suhjiciatur Domino, id esi a peccaiis recedai. 
Quod enim veniam pcccaiornm pelat is, qui adbuc 
peccaiis adhaerei, res omnino irraiionabilis esi. ^Xtov fev (Ji£(nipL6ptqt. Tčte Y*p , 9Tļa\v , cl dlzaioi 
JidfLyļtovctr Ch; rļJlioc. 

abtčr, 
Tirora^iiv o5v tvTauOa \t(ti tijv ttov xaxci)V 
4vaxwpTi<Jtv. O05e\^ ^ip ifiapidvoiv ^'īw:ixo,%xi.\ t$ 
Kupfcp. 'Ejtco, 9r,jjlv, oti !^6t; OtotA/Btiv • t( ^tomI 
rspV Tcov 7rpot£p(j)V ; *IxiT6UJov aur^v, XiYfav • M^ 
//njc^fjCiJ/^'»»^ droļuuir Apyal<iir.''ŪTZt oO Ssl itp^ 
TEpov TcepV &;AapxCa( lxeT£ueiv, fļ O^oraTivT» tč^ R\>- 
pC(j), TOUTŽJTtv txTtdvTOt TTj^ dļiaprCoc. Tti T^p 
6vTai lv &(JLapT£atc a^s^tv dļiapTicjv alTcTv, irdvu 51o- V. 7. Ne exttimuUris in eo gui forlunalun incedit C ^^3t ^^J^h xapaCi\^ov ir rifi natsvodovļdnii ir tn vta iuOf in homine faciente pravaricalionem. 

Ne imiteris,inquil, feliciiaiem ex pncvaricalione 
pro%enieniem : neque ad flagiiia provoceris, la- 
meisl videas praviiaiem feliciier rau8leque vērien- 
iem, siquidem cogilandum est, quod sseculnm islud 
eorum sil, qni aliani spem non habenl. Forlunali 
in eo sini, ei hahenlo qu» repulaniur bona. Nos 
Tero in aliud saeculum viix animum iniendimus , et 
spēs nostra post boc s;eculum porrigiuir. Fieri non 
polesl ul el iii hoc ci in illo saeculo bona babea- 
mus. Si enim bic habeal quis, ibi puniius audiet : 
Accepiiti bona tua in vita tua '*. Necessario lamen 
ndjicilur ilhid : In homine faciente prtevaricationcm. t|} čdĢ aifzoVf ir ār0po>:t(ii xoic%rm xaparO' 
ļilar. 

Mt1 pitpL^^, 9TIC1IV, e08at(xovCav fex icapavo|xCac ffUT- 
ypoTou{jivT^v - [LTfil e!c xoixCav IpsBfCo^, xav 6pļ^ 
t6 xax6v eOoSoufuvov , 8£ov XoYC<ia(r6ai , 5x1 6 alciiv 
ouToc TouTcjv fe<r:V tcSv (jl^) i^^vztov &XXt)V lXirf5«. 
EuTu^ef^tJToiv lv aOTto, xa\ Ix^'^^^a^ '^^ vo(iiC^(uvc 
d^aBd. 'Hf&e?; $1 el^ dXXov alcova pXžico(Jiev C(«J^C* 
xa\ ^i IX7:\^ ^i«i)v, fc5^c TOUTCļ) 1(1» alcLvC iortv. O0x 
oTdv zi iazi Td d^aOd lv TouTCļ) tcJ) alcovi Sxeiv xai\ iv 
lxs(v({) * el ydLp lv tout(;i Sx£^ ('^^?)« ^^^^ xoXaC^{Aevoc 
dxouj£Tai* 'AniJiaēeĢ zh āyaBdcov ir rf} (čo^crm». 
'AvaYxa{a>^ pivTot 7:po<r:i6£iTat x6 * '£r ār0pdiX(p 
aotovrri Jtaparojiiar. Twv TotoJTii)v ^dp, 9tiff\, •rf;v 
Horum enim inqnil imlialionem esse respuendam, D (A^pLTl^'tv icapaiTcIaOai xpV ^^^ XP^^^]^^ a968pa xo3 pluriinnmque prodessc si longius recedamus ab 
aemulandis illis. Prospcre enim Incedunl, aiqiie 
adeo in suis negoliis prosperiiatem baberc repu- 
tanlur, quum non ex divina senlenlia opum com- 
pendia faciani, sed ex avaritia , el rapienies ali- 
quando qiix aliena suni. Prosperilalem igitur nonii- 
n:il prolecluni in pejus. Quoniam vēro mulli in 
iiislilin vivcnlos, ubi ccrnunl seipsos in affliclioni- 
l)us, peccatorcni coiilra in omnibus o;>porlunc felici- 
ier agenlem, indignaiionc correpli ab jusiilia desci- d:ro90tT5v tcJ) 7:apaC7)Xouv auTouc» EuoSouvTai (67) 
Yip , fi'oi, tiļv ev irpd^pīajt xolc ISCotc £uo6£av lx£iv 
0no>^ļjL6dvovTat, oO 4^9oic Tatc dvcoBev t6 xP^I^^ 
xsp$a{vovt£(, dAX' lx Tou ?cXcOvcxTeiv xa\ dpTidCciv 
•cd iT^pcov IjB' oTfi. Ttļv ouv eu66a)Tiv, t^v iiA t6 
X£tpov '7:poxoTrf;v XiY£i' 'E7:ei6>, €1 to)XXo\ ev Sixfluo- 
ff'jvtļ {tovT£Ci orav rScjffiv lauTouc lv ic6voic» "c^v Sk 
d(AapT(i)X6v lv «dfft -np^^ xatp6v e0o6ouļi£vov, dpyt- 
aO£v:£?»TTļ^ 5txatO(juvrļC d9tJTavTai, toGto $e dvoCof 
TT); Ir/dir,? • 6td toOto {jLaxpoOu(JLe?v St8d9xa>v d Xi^ «• Jonu. III, 20. •• ibid. ^» Malih. xiii, 45. '» Psal. i.xxviif, 8. '• Loc. xvi, 2.). (r>.-)) Liuora M Piiuio pin<oM!ur, qnasi hinc Origencs 

orJia'iir. (Cr») 'E7:i9avT], vel Ittiģ^vv?;, ci legc^toc* 

(<'»T) \n T'S, cC iuo\, -oO? 125 EXCERPTA 

705, xa\ t^? 8ixaioauvT)C tou 8eou *c6v xap^6v Trpoff- 

ri£x- 1'- tlavcat axb č>pyr\Q^ wū kpiatdUi:tB OvļAČr. 
*E7no9eU^ t6 ?:aipdd£(Y[JLa , xa\ toI? OTO)T£TaY{Jii- 
vot^ Hsčp nptToMzzoLvn. Xp4i Yip , 9r,5\ , irpaou; 
cTvai, xal eu (&dXa xa9£<iTr,xdTa^, xa\ suTaJSav l/ov- 
Ta^ cķ vouv, dYa7CTi»vT45 Te 5ta7:avT6^ t^jv At:?) t?;^ 
|AaxpoOu(AČa[^ euoSCav, xa\ tcjjv š^ ^PT^C kujiAtcjv 
dm9ot'civ. Tcuv Ydp icaOiiiv tivA (aIv oO tičztči el^ 
fibiJouf, dXXd xa\ ol Tux^vTe{ dic^6aXov oiutA iipo- 
x6icT0VTe^. T6 ^dp piiapbv touto TcdOo^, i) dpT^)» ^x- 
xx(et xa\ Tou^ 8oxouvxac elvai 9pov{pLou(, xa\ Tspda- 
8£i * oO Tivd {liv, tivd 6* oC * dXXd KivČuveuo) XČYeiv 
iedvxa^ dvOpcuimu^ icap^Tou Tekečou.&dvRoueOpeOfļ 

Zt{X- ^« 01 di {>xoļdyorteQ rbr K6pior zJl'OporO' 

ļii/ļcrcvci )^r. 

(68) *Ei»i$i| cUt>Oa(jiev nci>c de\ tcjv i:ovt|p(ov drav- 

braodai, Tcļ) tou xoXdCea6ai Sčei juv(dOou(jl£voi ::p^ 

Tb&(jLe(vov, i^čjsi Sk tom; napdOeo*Jxaipi^(A^'?(*>v juv- 

clatiVSffOai el^ t^ 6iaCjļv eOvd(X(i)(* 5(d touto, 5s {ļo^d 

({'d^Ibjv dX£Optov Ta>v ?covrjpeuo{AČV(i)v t6 tšao^, en- 

dļfci , oTi 01 rdr Kupior i)XoļAhrorteQ^ tout£ jtiv ol 

&d xapTsp{a[^xaV Ottojiov^C "^^^ eu$^xi{AOv xaTopOouv* 

T6^ Ķtov, xJifiporoļAi\covci,'p\r^ i^Tt^ oOx Šcrci [lipoc 

tauTTj^ T^C rtc W7r6 xaTdpav T^TevtjļxivTļ j , f^v lv 

Xu;cai^ lo^iei icdoaf Td^ iļf^pac aOtoO i epYaC^{Jievoc 

aOTfļV • dXXd yt;v lxeCvT)v , t^v toI^ d^fot? r,uTpe7:i- 

«{livT^v. KXTļpo{ Ydp otOToi? ^i TcSv d^Ctov xaU(7»Atc, <ļ 

Upd xe xaV dvco, ^c xXT)po56Tt)c 8s^. (69) "Ocjicsp 5i 

i9?iv 6 ScDTijp 009(01 , A6yo^, elp^VT) xa\ 5ixaioffuvT) , 

ouTii>^ xal 07co{iov^. nypa7:Tai Ydp* Kal rvr xlq ij 

ii^oļtonļ ļwv ; OvxlKčptOĢ; 'Aģ' 0^ dpOeoBaf Irci 

xa\ Xa(A6dveiv icdvra, & )dyz%ai elvai xaTd Tdc Fpa- 

9d( 6 Xpi9T5c. '^ Y^P l^'^X?l sOtou 5Cxaiot yiv6- 

(ts6a xa\ 00901, xaV cEpTļveuojuv * outcoc xa\ {A£to/jļ 

o^G Oico(tivo(uv. *HouxaCc o^v 07n)[iiv(x>v X2\ lx- 

6ex^[&cvoc T^v 6ebv, (if] TapaTT^ļievo^ toI^ irapouoi. 

Zt£x. wi'. 01 di Jtpaeī^ xJriporopiiļcovo'i yiir, 

01 dn6 O0aXevT(vou xaC tivcuv Mpcuv , old^jLevoi 
Tiv £ci)TTļpa ^Y^(v '^^ V^^ clpTļļiivot lv Tolc 7:oXatorc 
rpdļijAootv, IvreOBsv lX£YX^o6u)oav, dxouovT£c, ori 
Max4iptot xpaeiCf dtt, abzol xJLriporojji7ļcovo'i rr}r 
7^. ErpijTO (tlv xa\ icp^spov 5id Aa6l6:07c6 tou aO- 
ToO nveu(iaToc« 

(70) OExovo|xix(i>T£pov 61 X(oiv 6 Aa6\6 dvTiTcapE^- 
irctital^zļSr^ 9capav6{Ab)v xoXdj£OiTdT(uv dYCu>v Y^pA* 
*Axov4l 51 5id toutcjjv a&Touc £k l9£otv £Ciav5p(a^ 
9cvteu{AaTixtj^, 5i' ^c ^^ yiwixo xaTopOouv Tcdvra Tp6- 
nov dpcTTļf. (7i) TotuTļļ To£ 97jotv Oi ^^ :ipcLBiq 
Kjtiipcroļt/icovo'i yrļr^ Tijv dvco» 5r^Xa6i^. El y<^P 
loTiv cv oupavoTc xaTd nauXov 'Upouoa>.i)(A xa\ £uji>v 
6po(, dx^u6Qv xa\ y^v vo£?v, fļv xXi)povo{Aiļooujiv 

^* Psal. XXXVIII, 8. '^ Matlh. v, 4. 

(68) Ms. Cyrii)o Iribuit. 

(69) Cynlli el Origeiīis. Hine Origenes vidctur 
ordiri. IN PSALMOS. «56 

A sciint, qiioil est e^trcmne iiisipicnlisc ; propterea 
(him sermo flocot oportere nos esse longnnimos, aii 
qtioque justilia? rniclīnn a Deo essc allendeiuliirii. 
V. 8. Desine ab ira, el desere iracundiam» 
Ulile moniiiim, el iis qui sulijecii simt Dco con- 
griīcnlissimiim. Oporlel cnim , ail, nos essc man- 
suelos, dptinie sibi ronslanlcs, el modēm liotiein iii 
animo līnbere : diligere quoqiic sempcr proveiiii^n- 
lem ex longanimilale succes^um, cl :ib irncuiidix 
aestii lempcrare. Ex affeclionibiis cnim qiiai(I:im iion 
cadunl in miillos, qnasdam ctiam nonniilli dc Irivio 
bomines proncienles exiicninl. Exsecrabilis vcro 
isla passio, iram, inqiiam, succendil cl eos qiii 
videnlur egse prudenics , aiqiie periurbai : noii 
unum quidem uliqiic, alium vēro non ; sed audeo 

^ dicere omnes prorsiis bomines prxtcr perrecluro, 

sicubi inveniri polesl qiii sil perfccius. 

V. 9. Suitinentes autem Vominumf hccreāitabunt 

terram, 

Qiioniam consiievimus quodammodo semper 
adversus prāvos insurgere, melu pocnx propellenies 
608 ad meliorem frugem, quo desiderio donoruiii 
Dei coganiur ad bene bonesieque vivendum , pro- 
pterea oslendeus psalmisla perniciosuro pravorum 
fineni, subinferl: Suslinentei Dominum, id esi qui 
ex foriiludine el patienlia laudabilcm viiam deguni, 
hmredtlahunt terram^ qusc non esi poriio terr«e 
isliiis snbjeciae malediclo, de qua in doloribus coinc- 
dil omnes dies siios qui colil eani : sed lerram 
illam sanclis prn^paralam. Ilsrcdilas qiiippc eorum, 

Q esi pulcberrima illa civilas, quae el sancla el supe- 
rior audil, cujus dislribuior esi Deus. Sicui auiem 
Salvalor est sapieniia, Verbum, pax el jusiilia, iia 
eiiam palienlia. Scriplum esi enim : El nunc, qu(s 
e$l palienlia mea? Nonne Dominui ^'? a quo bau- 
rire oporiei ei accipere oninia, quae Cbrisius esse 
dicilur secundum Scripluras. Siculi euim pariicipa* 
lioue ejiis flmus justi, el sapienles, el pacifici, iia 
qiioque parlicipalione ejus fimus paiicnles. Quiesce 
igilur suslinens ei exspeclans Deum, ncquaquam 
rebus praesenlibus perlurbaius. 

V. H. Mamueli vēro hmrediiabunt terram, 
Talenliniani el alii quidam, raii Salvalorcra 
dicere qux nequaquam in priscis Scripluris dicia 
suni, ex boc loco arguanlur, dum audiunl : Benii 

D maiiitttfit, quia ipsi hosreditabuni terram ^^ : quod 
aniea quoque dlcium fuerai per Dāvid ab eodeiii 
Spirilu. 

Eximia sapieniia valde Dāvid impiorum suppli- 
ciis 'e regione opponii sanciorum relribulioues. 
Esacuii vēro per bxc illos ad desiderium genero&i* 
laiis ^piriiualis, qua fial ul omnem niodum virlults 
assequi valcanl. Proplcrca dicil : Mansueti ha^redi" 
tabunt terram^ supernam videlicel. Si enim esi in 
coBlis, juxia Pauluro, Jenisalem, el mons Sion, 
consequcns esi ul ibi eiiam lerram concipiamua 

(70) KOptX. 

(71) •QpiYiv. M: SUPPLEMENTUM AD ORfGENIS EKEGETICA. 

niiirao, qii2im h.TreditatA adibuiil qiii perniciosam 
p3S8ioneni viceriiil» iracundiani iiempc, qnte et 
pradcnles perdit, dum ne ex virlule aganl impedU 
menio est iilis. E regione autem inter sese oppo- 
nuntur mansuetudo ei iracundia. Ubi enim iracun- 
dia e»t, nullaienus man$ueludo; et ubi mansuetudo, 
nullaieiius ibi iracundia invenitur. 1^ 

A ol v£vtxYix^sc itAOoc 6)i9ptov, T^;v Ap^v, fļn^ xaV 

xa\ 6pT^. "Ottou Y4p 6p7^, oO$a(Ui>^ ļipot^trjc' ^ 
57wu 77padxT)c, oO$a[ta>c ixe7 ^pT^. Y. 12. Observabit peecator justum, et frendebit in 

eum denubui jtiti. 

V. 13. At Dominui deridebii eum, qula prcsvidet, 

quia veniei dies ejui, 

Ex hoc loco addiscimus quia, qiiemadmoduin 

naiura contrariae suni tenebiae et lumen , ila eiiam 

peecator et justus, Si igitur videris unquam odio 

liabiium justum, ne liineas dicere de eo qui ilhini 

odio babel, eum esse peccalorein. Qui enim roun- 

dana sapiunt, et turbis hnjus iritae suam ipsorum 

mentēm revinierunt, semper quodammodo insa* 

niuni adversuseos qui houesiam et elecum viiam 

agunt, hosiemque reputanteumquijiislitiam amore 

prosequitur. 

V. 14. Gtadium extraxerunt peccatores : intende" 
Tunt arcum «iiiim, ut profligarenl pauperem et 
egenum , ut jugularent rectos corde. 

Sicut est quxdam armatūra Dei, sic estqnscdam 
armatūra diaboli, quam niiles ejus induit : ihora- 
cem injustiil», galeam interiius» sculum infideli- 
tatis, gladium maligni spiritus, quem CTaginat 
peecator, cnjus pedes ad injustitiam currunt. Est 
quaedam prxparatio Evangelii, est et calciamentum 
paratissimum ad peccatum. Uic igitur gladium 
exlraxerunt : quia in prompiu habeol peccatum, 
et parāti sunt ad perpetrandum illud : qui occul- 
tani in vagina peccaii gladium maligni spiritus. 
Teium justorum est Ciiristus Jesus. Posuisti tan^ 
guam ielum eleelum. Sermo peccaiorum, telnm est; 
peccaii venenum habet : vulnerat eum qui non 
arniatur scuto ūdeU Sciunt, quia non possunt deji- 
cere divitem ditesceniem in sapientia , in operibiis 
bonis. Proptcrea omnino neque aggrediuntur 
illum. Sed toīpe insidiae fiuiii contra pauperem, 
quia pretium redemptionh anim<B hominis , stiiil 
divitia* proprite : pauper autem non suninet mi' 
nas ^'. Bonum igitur esi, non habcre gladium pec* 
cāli; deinde si quis habeai, ne illam CTaginet, sed 
faciat eum qniesccre. Quiescens enim non modo 
aerugiiiemconlrabil, cl acie obtundiiur, sed prorsus 
landem evanescil. Nec opus babemus igne, ubi 
opus ciijusque eiaminalur : qui Peirnni quidem non 
tangil ; sed auJil, Elsi tramierii per iijtiem, flamma 
non aduret te ^* ; peccatores vēro tangil uliq«ic 
singnum ignis, sicnl Ervibr^um obruil if:gypiios, 
el non llebra^os. Quemadmodum lamen Salvator 
telinn est electum, el similia Salvatori iela sunt 
sancti Dei vnlnerantos lelo elccto, ila nl vulneratus 
dicam, Vulnerata chariiatecgu sum^'', Ila lehim ma- 
ligni esi Antichristus, el om nes peccatores iela sunt !£tCx- (^* īlaparripiļcreTai č djiapt(AXdQ rdr člzaiCTf 
Ttal fip^fļei kn* aifrdr tcb^ čddrtac aOrov» 

It(x. ^T*- *^ ^^ K{fpio<: tKrceAdcera^irttr^ dri jrpo- 
6Xixet, OTt Hļet i) itļiipa aifzov. 

'EvT£u8sv (iav6dvo(A£v, 5ti, a>97csp ici90xcv ivov* 
tCov eivai axdtoc xaV fcjc» <^'^^ -^ &(iapTCi)X6^ t^ 
Sixa((ļ). *E3lv ouv tS]}^ idnt (Jieoouf^svov t^v dcxatQv,^ 
\i^\ 6xvsi >iYeiv icspV tou {itjouvroc a^^ % <bc lortv 
" dfJMipTbAdc. 01 "^kp 9povouvTe( zk xo9(aix&, xa\ t] 
Tou iiap6vT0{ pCo'j iruptffļ T6y iaurclīv ivSiļoavrc^ voOv^ 
&e( icco; im(Ae|x^va9i toT^ t6v e^aļfrļ xa\ &icdXcxttv 
6ia6iouji pfov, xa\ £x^P^^ ifj'jfouvrat t^^ 6ixocio9uvi]; 
ih^i ipSL9xi^y, 

StC/. i^, *Po(i$palar kcndcrarro ol duaprtjJlol' tf* 
szelrartoToĶoraijziiir^ tov nataCaJLsīr Kziii^tff 
xal airr\za, tov c^dĶai tobq eifd$i^ rļ nap- 

'Offirsp irz\ 9cavo7cXCa OeoC tic t oOtuc lo*cC Ttc 
icavoicX{a toO $ta66Xou, fjV 6 oiOtou vrponcirnļc ivti- 
Sutai* t6v 6(i)paxa t^c &$sx(aic» '^v iceptxe9aXalav 
TTļc &r(i)Xe(ac, t6v 6up€6v xr\^ dīciTcfac* t^v (iAxflK' 
pav ToO Trovn^poO irveOfiaToc , iļv OTratTou &|AapTcaX5c, 
C ot ol 77^c ^^' &$ixCav *zpixoyi9v^. 'Eori x\^ fttoīpa* 
afaToO EuaY7'eX(ou, lori xal 6n^T)(Aa ixoi(jt4taTQV tf( 
Ti)v &[Aap7fav. 'EvrauOa 0*3 v fk>|X9a(av loit&oavro* 
&;i icp<5xeipov lxou9i Ti)v ApiaprCav, xa\ lTot|xo{ cloiv 
&id t6 noefilv aO'Hjv* ol xpu7rroVTEc lv t^ xouXeq> tt^c 
Aptap^tac Ti)v ^|xcpa{av toO in>VT)pou icveOfioroc. 
BiXoc Tcov 6ixa(a)v, Xpi9T6;eaTiv iTļ^ou^. "EOrļKetĢ 
<t>C j3^ioc kxMxTČr, *0 Xdyo; ttjv &{AapxaiXci>v pAoc 
fercCv • &(xapT{ac i^v fxst* Ti'cp«i>^xei *rtv fi^j xaO.- 
Ia)7:X:7{a^vov toj ttjc nforecoc B^pe^». OT^tstv, 8x1 ti^ 
S'jvavrai xa'wa6aXerv icXo'jjbov 7:XouTouyToi lv 009^^ , 
^^ ep^oic dYaOor;. Aīdc touto Tijv itpxV ^^ lm€dX- 
Xoy7tv auTH. 'AXX' ^ iiida fcirt6ouX^ Itcv xa':i tou 
7r:wxoy' fe^ Jturpor ^i/^^C dr^pdc 6 Idio^ kJLcv^ 
xoQ' XTijydQ de ci)x {f^lczarat drreUijr. KaX^ jjtiv 
ouv pii) fxs(^ fk>{ji9a(av &pApT(ac*8£0Tepov Sk, ixoyT8» 
yAi ff7:3^at aOT+ļv, 4XX3t w)t6Tv a^T^jv ^9uxd(Cciv. 
*ApYoOja Y^p , oO {x<^vov lou-cai, o&$k &|x6XuvcTait, 
&XXd[ TlXeov Iļa^avCCeTai. Ka\ 06 xpetov lx^piev icu- 
p6c« S::ou £xd(T7ou t6 SpYov 5oxt(AdCsTai* h IIlTpo'j {jlIv 
oOx S^rreTai, dXA' dxo'j£t, KārdiiJlOft dtā^vpdct pJi^ļ 
obnataKavcei cs' &pLapTa>Xa)v t\ &7CTeTat ^ XC{ivi) tou 
T:up6C)<^?^ 'EpuOpit Ai*p>:7;{(i)v, oO (Ai)vxoiV 'EGpalujv. 
'fijHčp pLivToi 6 £(i>Ti]p piXo; ixXexT6v, xa\ dvdiXoYa 

TCp IcOTiļpl PAt) ToO 6eoO ol &Y^Ot TlTpCOJXOVTSC P^* 

\z\ ixXcxT(p, tva d TSTpa){jiivoc XiY(i> * Terptjļiirrt d- 
ļvf.rTjr ^]'a> • oOtu»; 4 'Av'rixptffTOC ?Aoc tou itovtj- 
pou. Ka\ TcivTec ol a{JiapTb}Xo\ pčXi)ToO 6iai66Xou, olg '• Prov. xni, 8. '* Īsai. xlh.-, 2. '' Canl, 11, 5 ; v, 8, 129 EXCERPTA IN PSALMOS. 150 c6ouXcuadv ooi. El y.^ piAo; irzi ice7cup<xi(jLivov, Tup 
{^ouffa lv ax6{AaTt, 7va Ioa^ot) xa\ xauaļQ oe, &v /ei* 
p\, &v oXa) Tto aci){JLaTi, iv 2aiq Tjļ <{/ux^ ; Kal a>7::sp 
6 6e6^ riOri&i rdļor ir zļj repiJtrļ, tva irau^ļ 
/sifjuijva, xa\ {ii) r^vr^'^ai xaTaxXuj{Ji6(' outcu, xoiTi 
t6 dcvTixe{{jievov, 6 irovrjp^ XP^'^^^'''^^&!^' ^^'^ fcaucri) 
rodijvi^v &n6 ^x^(t xa^ eip^VT)v oCeat), xa\ :c6Xe- 
{lov Iy' ^PTlf 'Mtl x^((^va iroi^qj. M^:w:£ Sk cl n:T(i>- 
2<4 aea2 «inļrec dfie^opoC eljt ra>r 6ifOi<t)v rļi kop- 
ļ^lĢ , ol XT<»}Xoi tĢ nrs^fļtari^ ou; C^ToOai Ka-raCa- 
Ulv 01 $aC(&ove(. *E3(v fSrļ^ axav$aXtC^{jLevov, xa\ 07:6 
tiļc Aļiaptiac x£xparT](xčvov, pX^ic&, St*. ojtoc Sa^a- 
xTac, xa\ Tb aT(Aa aOtou ((eT, 5 ixCr|Ts7 Be^c* *Atc- 
ci»Xe'co Y3[p f| C(<>^ixf; Suva(JLi( oiOtoO* i^Cf^r^^ $^ a^Tb 
djrd ādeJipov xaX āxb drļplov * člīA tiitcou axav-> 
ia^CCovTo;, xa\ dīcb dA^orpfou Ttļc 'Tcctcccu^, xaV djfč 
TtļĢ x*'P^C ^^ cnosiov, 

(72) *AX>i( TOiuTa (Jilv faci)^ īrepcsp^^rspov erpTjtai. 
*0 {jLČVToi 4'^^XX(i)v8iaXeuxa{vei tcSv t6 fļfii) ^T]6^v,xd* 
Airoroei 6 āļiapTcxldQ rdr dUcuor^ V^H*^* KaOi^ 
lup T^kp lv ic(voixi 9290); (iTjvUovTa C<*>ypa9el, xa\ 
icspaxacTc6(&evov ela^ipei, xaV ^ovcovra 5etxvu£i, xa\ 
&inrjfu(ivouvTa «cb ^Cfo^, xa\ fļSi] ToķOovra , xa\ Tijv 
di8cxCacv a&TOu xa6{aTT)aev Ivap^rļ. £xo7:o\ y^P '^$ 
&{AapT(oXč|> oOx tva ttvi Th>v dSixT)jdvTb}V aOtcp, fļ 
xa':d Ti icp07xexpoux6xa)v, xa\ npo^d^si; t^ tzoKI}^ 
(e&jxdxciiv c6XdYouc &pLUvea6ai * &XX* iva xaToiCdXļQ 
irccu/^v, TouTim x6v lirieutļ xa\ [UTpi69pova, xa\ 
ta«Etv6v tļļ xaipS(^ , dv xa\ b £u>r}]p iCTit)x^^ ^?^ '^^ 
ffveu{iocTi, xaV tt1c tcuv oOpavaiv pa(TiXeEa^ ft^iov £lvaC 
91291. TC^ o5v T0?( d(iapx<ji)Xo7( X6')foc 7rp6; tou^ eO- 
6el( xļi xapS{^, xa\ touc 7r7<ji)xouc t4> Tr^eufAflTt ; 
«avre^cuc o65eC{. *H5tx^xa7( ^dp &xe(vo'JC oOSlv Td; 
IsuTuiv 6$ouc dTceuBuvovTOC el( S(xaioffuvTļv. *Axov9 
Ķt^ oI|Aai« xax* a^Toiv tou^ Ci)VO(ia9(Aivou;, (idTai^^ 
Ti; d?cXfa>(, xa\ oOx eOd(pop(AO( 90(5vo^, lx 2ta6oXix^C 
axai6TiļT0^ ixxexaiu(Aivoc lv aOroT^. 

£T(y . te'. !Gr fiojtpala aitriar sUriJtOoi el^ rā^ xap* 
ola^ avroir* xaX xh tčĶa aiļziar cvrtpiēslri, 

^ūavtp tt ^ eSp^vi) ToO 6ixa(ou dc a6T6v dvaxd(A- 

icrec oOkik ^ (iop^paCoi tou da£6ou( eE7ČX0oi gl^ 

xaf6^v a6xou , Idv Tijpļļ iaux6v 6 cuBuc Tf) xap- 

£x{X* ^C*- Ķpsīcrcor ČAlfor zĢ 6ixal<fi i)Xkp xJiov» 
xor āļiapttt}JL(ar sioX(nr. 

'Exci |ilv ouv ifj )i$ic a&T^Oev (I)9iX({Jidv ti to?c 

dx£paiOT^poi( * £x^i 6i ti xa\ xexpu{X[iivii)C e!pT){Jii- 

vov xoiC ^OuTepov dxoustv tt1( Fpa^^C IreaTaļAi- 

vot^. T6 ouv dicXouaTepov toiout^v Ioti * Bioicopi- 

otoOji Sixa(oi xaV &$'.xo(. *AXX* ol |xlv ToaouTov C^- 

xovJi x6 TTJc XP^^> ^^^ "^^ "^^ 6tx-^ffuvTj5 • xaV ļ 

ou ?»p^ouavv, i) dvsu d6ixta(, XP^^^^^*^^ '^^ ?copi- 

(^{īsvov Tfļ 8ixaioauvļ). 01 61 2Xa>c vsvcuxa<iiv ItX x6v 

rop;s{i&v, dmi>c icoAXd XT^9ti>aiv, oO ^Tļtoūvre^ ci 

xaXtI»c xx^aovTau Auo ouv icpox£i{iiva)v, xou xe dXi- A iliaboli, quibos utilur adversus justos. Viile nnilie- 
rem, el iiisidiali sunt libi. Aii non (eium est ij^ni- 
lum, ignem babciis in ore, iit loquaiur el exiirat 
le, in manu, in lolo corpore, in loia aninia ? £1 sic- 
ul Deus TpoHil arcum in nube ^^, quo conipcscal uro- 
čellam, nec fial diiuvium : iia ex conlrario, mali- 
gnus utilur arcu, ui cessare facial sereniiatem ab 
aninia, el pacem ezsiinguai, bellum excilei, el. lem- 
pcslatem el&cial. Forie aulom pauperei el egeni » 
suni fralres reciorum corde^ paupere$ spiritu, quo8 
qua'runi proQigarc il^niones. Si qucm videris scan- 
dalizatum el peccaio obnoiium , aitende quia is 
jugulalusesl, el sanguis ejus fluit, el requirii Deus. 
Inieriil cniro \iialis faculias ejus : reguirit aulem 
illum Deus a fratre et bestia ''* ; a fidele scandali- 

B zanle videlicel, el ab alieno a llde, el a manu spe- 
culatoris ••. 

Et hxc quidein forlasse curiose nimis dieta fue- 

rini. Psaimisia īrero illusirai quidquid jam dicium 

esi, videlicet : Comiderat peeeator justum **. Tan- 

quam enim in ubula clare irasccnlem depingil, in- 

dueiique quasi in acie conslilutam, et caedes mini* 

laniem osiendil, nudaniem eiiam gladium, jamjam- 

qae sagiitas arcu ejaculaniem, et injusiiliam ejus 

evidenlem reddit. Scopus enim peccalori proposiius, 

esi non unum quenipiam eorum qui injuria eum af- 

fecerint, vel ei parle oCfenderini, el speciosos prae- 

te'xlus bello dederinl, ulcisci : verum sludeipro- 

P sternere pauperem, id esibominem mansueium, et 

sobrie sapieniem, ac bumilem corde: quem eiiam 

Salvalor pau|)erem diiii spiriiu , el dignum asse* 

mii regno coelorum. Quam igiiur raiionem babent 

peccaiores adversum recios corde ei pauperes spi- 

rilu? NuUam omnino. NuUatenus enim lxseruni il- 

1os, viastuasad jusliiiam dirigendo. Esacuilporro 

conira eos vana qua;dam omniuo » iiec probabilis 

invidia famosos bosce homines, ex diabolica prāvi* 

taie in ipsis succensa. 

V. 15. Gladiui eorum ingrediatur in eorda eorum ^ 
et arcus eorum conterantur. 

Sicut justi pax in illum redit , ila gladius impii 

Ingrediaiur in cor ejus,si observei sese, qui reclut 

esi corde. 

'^ V. 16. Meliui ett modicum justo pras divitii$ 

peccatorum multis. 

Habei haec locutio ex liiicrae ipsius sensu quod 

simplicioribus prodesse possit : babei lameu eiiam 

aliquid secreiius dicium in graiiam eorum qui pro- 

lundius inielligereScripiuram sciunl. Quod simpli- 

cius dlciiur, illud esi : Necessaria vilae quaerunl lam 

justi quam injusti. Ai illi ealenus quxrunl quo opus 

babent, quaienus id juslilia luleril : el vel uoii 

comparani sibi, vel sine iujusiilia acquiruMi, colo^ 

ranies quod lucraniur jiisiiiiae fulgore. Is'.i vēro 

lolL incumbunl in lucrum, ul plurima poisideani , " Geo. IX, 13. '» ibid.U. ^«^ fciccb. xx\iii, 6. . •» Psal. xxxvi. l*i. 
(7i) KuptX, lot SUPPLEMENTUM AD ORIGENIS EIEGETICA. IS« iioii iiiquircntes num probe possessori sint. Diiobus jļ ^^^ X^(A(jiaTOc |jieTd 5tx2io9tiviļc » xa\ toO iraklou igitiir proposiiis» modi'co nempe einoluinenio cuiii 
jusliiia, et niagiio cuin injuslitia : Melius ett modi- 
cmn juiio ptas ditilih peccatorum muUis. Videainus 
nuiem i'tqiiO(S inde remotius derivatuni est. Prapstat 
lii'.elem idiotam esse, iiec vaieiilem os aperire,quain ļutk d§ix{a^ * Kpelcrcor čMfor tĢ diJtaii^ ifxip 
xJlovTor āļiaprcjMar xoJtt^r. "IBtaļuv ^ X7\ t& 
dvaxex(i)pr^x^. Kpslaodv lori i:i9t6v l$tbrsiļv elvai, 
o06« dvol^ai t6 o^6[m fiuvdļuvov, fļ :cXouxe?v Tcp ^dļfij) 
irpo^opiKcp xa\ toT; (ia6^(ia9iv 4v xax(qi iļ &iciot{ol diicscere sermoiie facundo ei discipliiiis in flagiiiis ei infldeHiaie. V. 17. Qina brachia peccatorum confringentur : 
suffulcii vēro ftntoi Doininui, 

Si videas viin ei faciillniciii impii conlriiam , 
ndeo ui iieque;»l ipse inauum purrigere ad aciioiieiii 
iHuiam, coniriiacnini esi; videbis impletum illud, 
BrucUia peccatorum couterentut. Porro qui conte- 
rii, diabolus esi. £quidein omnis liomo iiifirmus 
esi , ei quaiuuiii in se esi succumbii , babeique SrCx. tf . *0r4 fipazlorsc dļiapt<dJiiar ovrTptSA' 
aortai* i)Xoorz7ipllļsi di xovq dijcalovc 6 Ku^ 
ptOQ, 

*Eiv foT)^ t6v t^vov xai x\v 6uva|X(v auvrcTpiļipi- 

yqv Tou dae6ou(, cuffie {ii; 5uvaa6ai aOT^ &xTelva( 

Tijv x*^P* ^'^^ iip55tv d^aOiļv ( ouvTSTpijAjiivi) ydp 

feoTiv), 6cļ/€t, 5ti r£TrXf;p<i)Tat ii' Bpa/Jore^ dļiap^ 

T(jjJl(iro'vrTpi6t\o'orTai. *0 5& 9'JVTp{6tjv, 6 ^idScn* 

X($^ sdTi. ni^ (livTOc ĀvOpcurof daOfivf^c , xal zb opus sulTulcieute cadenlcs, aut reslifuenie dejcctos. ^ oaov £9' iauTO) xaTa7:(rTe(y xai 5i£xoii tou ukoott]- 

pč^ovTo; TOU( xaxa7c(i7covTa;, xa\ dvopOouvroc toti; V. 21. Fenevūlur peccator^ et non iotvel ; at juitus 

miteretur et dat, 

Siibliniiori inierprelalionc : Quaiido docēt Pau- 
lus, aul quiYis nlius sacroriini instiiiiloruin, audi« 
lorcs l'eueranltir nrgcntiim probaiiim ore Pauli. El 
justus quidem rfddil usuras, cl dicil : Mm%n dēdi- 
$ti m/7ri, ecce decem mnas feci *\ Quinque latenta 
dcdnti, ecce habeo decem ". Peccaior vēro impeu- 
dii oniuia. Non licel fenerare sua, id est docere si- 
cut ha!retici : sed Dei argentum probatum, queiii- 
aduioduiu qui dicil : Vel exper\mcntum gutūtitis in xaT£/&fa']fļxžvo'j^. 

£t(x- xa'. AarelCĒTcu d dpapnoJlČĢ, nal oij%&xot¥' 
crei * č 6š člxaiOQ cUrelpsi ^oil dlčucrtr. 

T^J/Tj^drspov U ' "Otsv 6t6d(ncrj naOXo^, fj xt; te- 

pof TČjv Upcuv puara^ui^čov, ol dxpoaTal SaveC^ov* 

Tai 'zh 56xt(xov dp^^ptov TČp ax6[La,'zi noiOXou. KaV 6 

(x^v 8ixa'.o^ d::o${6(i}jt tou^ t6xou;, xal iiffi* Mrdr 

yfOi ld(iixaq^ IScfij čiKa prāQ kxolrtcra. Ilivte rd- 

Aarza iČcj^ta^^ Idov ix^ ^ixa, *0 61 d{&apTco>6c 

dvaX(7x£t TcdvTa. 0&x S$£Tri Sav£C^£(v td iauToO, 

fļTOi 6i5d7X£iv cl)( ol alpeTixoC* dXXd zh tou 8eoO dp- Yupiov t6 d6xi(A0V, «J)c 6 XiYwv • *H doKHA^r- (rizBĪtB 
meioquent\i Christi^^l Resliluenda vēro esi sors .^^ ^ ^^^j AaJiovrzo^ Xpicrov: 'Airo6<«£ov tt 
cuni usura ex viia et moribus. Alioquin, melius esi ^ ^^^^ ^^^ou ix -noUzzia^ xa\ wpd5eti>« x6 xe9dXaiov. 
oumiuo non fenerari, prasertim quaB suni de peņu gj ^ ^^^^ xpeTTT6v itrzi -riļv dpxijv jiij SovcfaaaOac, Doniinico, quam ut pereanl per nos regis opes. 

V. 22. Quoniam benedicentci illnm hareditabunt 
terram ; qui vēro illum maledicunt^ prorsus tii- 
teribunt, 

Simile est ei quod Abrahs dictuni est : Benedi- 
ceiuet te beuedicam, et malediceniei te maledi- 
cam *'. Iiaque si Deus miscreaiur cl donet, qui 
propter hoc glorilicaut illuni,sive beuedicuiii, cruut 
ha:rcdes pronīisss sanctis terrae, accipientque ter- 
ram buuaiu el mullam, qua: non ceniri aut puucli 
raiioiiem līnbeai. Periculum est vēro dum justo 
malcdicimus, ne ex(reunun subeamus iiiteriuim. Ail pd).iffTa Td TOU Ta{Ji£(ou tou KupiaxoUy iļ d::o)ijai 

Td ToO pajtXici>; XP^F^'^^* 

Sir/. x6'. "Or/ ol eifJlofOvrteĢ aifzčr xAripofvjjiH^ 

crcvci T^' ^^ ^^ 9tazapci)jieroi aOzdr iļoJto^ 

OpevOiftCorzcu» 

(75) "Opioiov T(p elpT)(x£v(ļ> irp^ 'A6pad(i* TM)h^ 
evJLoyovy^ā(: ce e{;jtop\o'(jj, xaX zoifc nazapbipk 
vcvq ce xarapdcropMi, Ouxouv, el 6 %thq tXr\ 6 xa«- 
oixT£{pu)v xa\ 6e5ouc , ol So^o^oOvtc^ oiOt6v 5id 
tgOto, 1\^o^^ £OXoyouvt£c, l^ovTai xXT)pov6|AOC TtļC 
ii:r,YY£X{xev7ļ5 toZ; dYtot; y^C» x*^ Xf,«ļ/ovTai ttļv ir;9 
d^aO^jv xal ttjv 7roXXT;v, Ti;v oO x£vTpou xa\ anp.£(w 
)/'/ov Eyoj3av. (71) K(vojvo; 0^ lvTtoxaTdpavf,jJLaķ ijuippe ad jusium Domiuus : UoU'iam hosies tuo$ , D --.efvai toj 6txa!(:i aiOpou tou icrx'*Tou. Airst T^p 
et ex adverso rethtam adversari'n tul$ «•. El sicut . . t6v 6{xatov 6 Kup'.o?- 'EySpeOc(jj zoīqkx6poīi: dicil, Hunc nutrisli, memiiristi"; ila consequcn8 
erat ul dioerel : Iluic conviciatus es, niibi es con- 
viriaius. Maledicuni vēro Deum, qui non noverunt 
illum, cl quidcm a(lver:»us glorlam ejus blaspbemas 
ideiilidcm ļuolerentes voccs , usquc adco ul ne su- 
stineanl quidem pro quibus cuniulali suni bcncndis 
;i»(*rc illl gratias. Chrislum igiiur genics bcnedi- 
Ciini, propicrea baercdilanl rcgitum ; at Judxi bia- 
sphemanies illuiti, in uctcrnum dispcrcuni. cov, Kul ār7i€i\ccfLai zoīq ārzixeiļiiyoiq coi, Ka\ 

tua-sp li^ti' Tcvzcr eOpeira^^ kpk ^Ops'ļrac' oOtu)^ 

dx4AOj9ov eIusIv • Toutov lXoi56p7)ffa^, ipfc 6Xoi54- 

pr,cia;. KaTapa)v:at 61 0£6v ol jxTļ et56T£? auT6v, 

xa\ TauTa tt,; auTou 64;r,c rMi^ 9tp.ou^ (75) I(i6' 

OTS f '.TiToOvTs; 90jvd;, TTpb; t6 pr^o^ fe^' 0:^ £5 Tt» 

ic<5vOa(Jiv avd/sffOait T:poadY£iv autcp tA^ €uxap*- 

orCa;. XptTr6v p^v ouv £uXoyouji Td SOvtļ, 6t6 xX'q- 

povo;jiou(ji TfjV pa<JtX£(av *Iou6a?o( 6k, pXotff9tļpouv- 

tē; auT?jv, cl; t£ao; dXoOp£'JovTai. 
"Luc. XIX. 16. "Mallb. xxv, 20. «* II Cor. xiii, o. " Gcn. xii, o. »• Psal. Lxxxvili, 31. 
c- .M:mli.x\v, 37, 40. 

(T^t Kofv.A. (73) DXa5c5f,iJLou^, 

^ • • • 155 EXCERPTA IN PSALMOS. i34 

Ittx. XY'. Haļ^ Kvplov rā dtaCitļiaza drOfO)jtov x V. 25. A Domino gressus hotuinis diriguiUur: et vimn 
jtarev&ursTcu * xal rfir čddr avzov OeAiļcei ejui votet vehementer. 

Tanqaain proprii filii, ait , apprehendii manum 
Dons, et dedtM'ii ad viam rectam, non sinons euiii 
ol)Iiqiie inredcre, neqiie cliain flcxuosas facerc vi-^ 
IX semilas : scd recta pergere iii oiiiiii operē bono, 
docens ei dirigen? eos , juxta illud : Apprehen» 
dilti manum dexleram meam , et in voluniule tua 
deduzhli me ••. Quandocunque vcro hoiuinis gres- 
siis a Domino diriguiiltir, lunc viaiii ejus voleU 
ifiqiiifoca vox. Vel eniiii Dominus ipse ejug, qui 
gressibus dirigiiur, viili viam, accepiuinque habet 
iiuessum illius, qiio iiicedit secundum legem, non 
volens viam implorum ••, sive obIique iiicedeiillum : (76) "Ū^Tctp IBioM itat$6j, ?1^^> XapL6dtv£Tat TTļ^ ^z^- 
p^ 6 6c^ , xa\ čiTVitpipti izph^ 66bv eOOsiav , oux 
a9ielc aOrbv axoXeo$po{A£iv , oOte (Af;v xa[A7rjXa; 
i:t<£laOai ToG pCou tAģ Tpoxtdt^' dtXV cOOu izavzhļ 
livoLi T:piY{AaToc dvaftou, fii6dffX(«)v re xa\ ArsuOu- 
vtov aOroOf, xaTa ^e t4 • ^Expdtricuq Tr\q ysipbq Tr{Q 
čcļid^ ļWVf xal tv rņfiovJixt ^^^ C)6iiy7\crdq fis, 
*Otav {iivTOi Tou &v6p(07cou Ti $ta6fjfxaTa Otc?» Ku- 
pCo'j xaTeu0uv6ļļ, tdre tiļv 65^v aOtou Os^f^jei. (77) 
*AyL:plCo\oq iļ Xi5t^. "H ykp 6 Kupto^ tou xaTeu6u- 
vojiivou Toi^ $ta6^(jia9i O^Xet Tijv 666v, xa\ 47ro^xs~ 
Tst fļv itouZtai KttT^E T^v vdfAov icopfiCav , ļifi OiAcjr ččdr āce6Gw^ i) Xo$(oc Ttopcuoļiiviov * fļ «Ot^^, ou jj vel ille,cuju8gressii8a Domino difigunlur,vuli viam Td^ 6ia6f,(ju]ita 0ic6 KupCou KaTeuBuveTai, 6čXei t^v 
686v ToO Kupfou, Yeu9d{jLevo;, &v t^ xoixeu6uve70ai 
a-jTou ««j^ tit $ia6^(AaTa, TTļ^ YXuxuttiTO^ Trj? xaTi 
tijv 66^, lv fļ xaTeu6uv0e{T) OTcb KupEou. 'Afieivcv ^ 
focii^ vosiv, &ci 6 Kupio^ Be^fļjci Ti]v 666v tou dvOpoH 
9»u, TOuriffTi Tcot^oetai 6eXT)xi]V xa\ dno^^ļ^Tai. 
*QT]up 'ļf^P dve6eX^T0u( S/ei xd( tcov irapavoficov 
66ou^, ouTci) icoiSiTat OeXT)Tdc ^^^ ''^č^v dYa6oupYOuv- 
Tcov. *U 6^ dpČJXEi Be(^>f 'couto icdvTio^ &ax\ xa\ l^a^ 
perov, xa\ icavtb^ iicaCvou {lesr^v. Ou ^dp &v iiO£XTļ9e 
6c^ Tb \fJti oOtu)^ Sx^v. 0? Ye ļi^v dn6 t(uv alp^aecov 
Y(vovTat |x^v iv S(9i6ifļ{iaaiv, ou {iijv xaT£uOuvou(x£- 
voi( O156 Kupiou, dXXit XsXo$a)[Jkčvoi( 07c6 tou tcovt^ 
pou * ixxXCvou9t Se^ii xa\ dpiciTepd, |xi) dpxou(xevoi Dominiv guslans dum dirigunlur, sicut gressus, 
dulcedinem illius vis in qua dirigalur a Domino. 
Praesial Umeii forlasse inielligere, quia Dominus 
volet viara hominis, id est graiam e£Qciei ei acce- 
plam babebit. Sicut enim voluntati suue coulrarias 
babet vias praevaricaiorum, iia accepias suae volun* 
laii efficit semilas ageniium bona. Quod auieni pla- 
cel Deo, hoc omnino etiam excelleus est , et omni 
laude cumulaium. Mon enim acccpium esset Deo, 
qiiod ule non esset. Ilaerelicl porro sunt quidem in 
gressibus» non lamun directis a Domino , sed con- 
tortis a maligno; declinunl ad dexteram et sinU 
slram, non conienti siroplici flde; rogitantes qui* 
deiii profundius, nec tamen Terius. Quorum viam 4rtXf) Tļļ 9c{9Tei, vooOvTe^ 8& ^aOuTepov (ji^v, oOx dXr^- q non vull Deus, siquidem non bominum suiit gressus 6^ U,. ^Qv T^v 666v ou OģXei Kupioc, 5t( oux dvOpbi- 
fRiiv aOtiīiv Td Sia6^(jLaTa, dXXd 6Tļp6c iļ ip'neTou fļ 
xt^vou^. 

2xtx- xfi'. "Otar xkcxi ^^ naxai>{>ayfi({C£X€u^ čn 
K6piOQ drticztiplCBi ^fifpo aijzov. 
01 lv To?c dY(i>9t ic3Xa{ovTe( ics'7CTCjxa9i t6. icpco- 
Tov, v(vtx4xa9i Td TpCa. 'Enl toutoic etitoi^ dv xaTd 
Ti aii)(&aETix2»v, Srr neir;ii)xev, ou xaT£|^f&dYt) $», vev(- 
xr|X£ Y^P F^*^^ '^^ ?:e9£?v. 'Edv tSrļ; dvOptjicov vevi- 
xr,|iiivov. Kal |xeTd ih vevixTļffOai ou icapoSdvTa iau- 
t^v Tļļ djsXYe^ eU lpYA<7(av dxaOap7t2; icd(rqc, 
dvasrdvra fiž, u7:o{xvi]o6^VTa tt]^ rpacpTļC* M^ d 
SKCiijr ovx āricrazai; ij d d:toczpip(»)r oi)x 
exicrzpiyei; X^y^, Sti, t:*jo>v 6 toioutoj, oO xaT- eorum, sed fcr» vel serpeniis, aut jumenti. y. 24. Quūndo cadet^ non colUdetur, quia Dominui 

iuļfulcit manum eju$* 

m 

Qui in agonibus lucianlur, aliquando cadunt pri* 
mum , at vincunt Iria (79). Juxta bxc dical guis, 
secniidum qaod ad res atiinet corporeas : Cecidit, 
nec tamen collisus est, vicii enim postquam ceci- 
dit. Si con<:pexeris hominem victum, et postquara 
victus est, non dedentem se inlemperanlise ad ope- 
ratiouem 'omnis immundili» ; quin polius rcsur- 
gēniem, dum recordatur illius Scripturae.- Nvm qmi 
cecidii^ non resurgit f vetgui aversatur, non converli" ippax^'f\' 'E3ev Ss (istd t6 iceaeTv dTcauSfļoT), xa- D fur **?dic, quia cum ccciderit vir hujusmodi , non Te^^X^i). KaX6v jjilv ouv dOX7jTii^ elvat &7r:a)To;, 
xal iva oOto); ovofidjo) āizh tcjv napalzi'^pidztD^, 
d{i£aoXd6r|TO(, ČLS^vi!ļuyrzo^, El Bl ir^77Ta)xev, dvaor^* 
TiJii. nevOouvTai y^P ^^ icea^vrs^, xa\ \wzdL zh d(xap- 
TTļ^ai dTcaiXY^aavTec* ya\ uapaS^VTŠ^ iauTOu^ rdot) 
čiļULpzi^» *£v dYevc{(i}v (78), lv dv8pd^i orscpavcoOTjTC. 
nžnT(iixac lv icatjC; t6v dY*veiov dYwvtffac, xa\ v{- 
KTļoov iv aOi^. "Ev xoiX{^ iTrcIpvtas t6v *H7au 6 
101X0)6 * ix 7ca(56f 6 Aav'.iļX iipos^fjTsu je, X3\ tou^ 

•• Psal. Lxxii. 23. •• Psal. v, 5. •• Jerera. viii, 4. 

(76) KOpa. 

(77) •fiptY. 

(78) Forte i5 dYev&£a>v, vel iv dYsvE(ot;. 

(79) In lucta Graecorum, qui adveisaiium ter est collisus. At si posiquam cecidit, animos despon- 
deat, jam collisus est. Prarstat igiiur aililetani esse 
minlme obnoxlum lapsui, et ut sic ab cxeniplis no- 
niiiiem, qui nec nnde prebendatur, nec vesliinenta 
habeat. Ai si cecidit, rcsurgal. Defleniur enim qui 
ccciderunt, et post peccata indolentes suni, dedunt- 
que seipsos omni flagitio. Adolescens ergo inter bo« 
luines coronare. Gecidisti a puero ? AdolcscenltMn 
imiiare, et vince per illam a^iatem. In uiero sup- proslraverat, palmām ferebai ; unde Tpedgat, v^l 
leriiare, esi vincere. VideMS Poicrum» Arch. (ircsc, 
lib. 11, cap. 2i. 135 SUITLCMENTUM AD ORIGENIS EXEGETICA. 13$ 

planliTit Esaum Jacobus ; a piiero Danld prophe- A 'RpeaCuripouc fļXeYSsv. Ou Suvaoai totouro^ y<^ lavii, el seniores coarguil. Non poies htijusmodi 
cvadere ? Esio sequioris ordinis albleta, ut vir ju- 
stus « qtii quamvi8 cadat in lucia vel cursu, non 
eolUditur, guia Domlnui iuffulcit manum eju$. Du* 
bia locutio; iiicertuni euim utruin suam, vel lu- 
cianiis ac j:ini collidendi, ui non prorsus ruat in 
faciem, el tolus jaceat humi prostraius. 

Y. 25. Junior (m ; etenim senui : et non vidi juilum 

dereiicium, 

Aliter autem repuiamus aeiatem secundum inte* 
riorem homiiiem, pueri, juvenis« senis. Anie Ābra- 
ham ergo, longaeviores illo non suni dicii seniores ; 
sed ipse primus propier virtulem senior audivii, et 
propierea quod inlerior boino ejus evacuaterat qum oOai ; Fevou Iļfļc d6XT)T4i(, 6^ 6 8(xato^, 8c« xiv i:^ 
naXa((i)v fļ Tpix<<>v, oif KaTa^Uprurm^ drt KOpio^ 
drturrīipKjBi x^^P^ aOzov, *A\iffiM<oq fļ X£(tc* ^ 
Tepov ydLp t)}v lautou, i) t^jv tou naXa{ovio^ xaX īfi^ 
(AiUovToc xataļ&^4']fvuo6ai, Ua (&4) 5XciK IXO|ļ M 
icp^otoīrov, xa\ yivtizai x^V^^ ^^ xt(|Aftvo(. 

x(ū o{fx sīčor ilKCUor ipearaJUjisiģiļiiror. 
*E'u^p(i>C Sk ra(Aev fjXix{av xaTdi t^ lita ftvOpcaiDsv^ 

ol 9roXuxpovi(OTepoc aOTou o6x erpi]VTai icpcoCurepoc* 
d(XX* aOTb^ icpa)TO^ 6i* &peT))v TcpeoCtiTepoc ^XP^I^^^^ 
96, xaV Bik t6 ibv Scro) aurou AvBpomov xan|p)^xi-- er/ittl parott/t *S Audi Jeremiam : !Ve (f tjcert.'ii, ^uta B ^'^ ^^ ^^ yrļXlov. KaX *Ieps|xCou ftxoue*Jir^J^ junior e^o siim *'• Tāle quid tu mibi cogita de Dā- 
vid quoque : Junior, ioqnil, fui ; secundum interio- 
rcm bomiuem. Mutalus autem de jiiveuili more et 
instabili, secundum quem juvenilibus stodens junior 
eram, ad senectutem veni, vitam babens immacu- 
latam, et canam prudentiam. Aique ut ita profeco'* 
riin, non vidi juitum derelietum, Si corporaliter 
intelligas» flsilsum est. At dus sunt derelictiones ; 
altera corporalis, quae nihil nobis olDcit; altera 
spiritualls, quae interitus est. Quantum igitur dite* 
seimus in operibus justis, taiito magis juvamur, ut 
iion derelinqnamur usque in finem. Idcirco non dl« 
xil, qui derelinquatur, sed dereliciui, Quia ad tētu- 
pus defelinquuniur etiam justi, sicuii Job, ut ap- 
pareret justus. 

PSAL. XLI. 

V. 10. Dicam Deo :Auxiliator meu$ es, Ut guidmei 
oblitui e$ f Et guare /rti/ts inado vultu, dum ūf/H" 
git inimieui f 

Y. 11. Cum eonfrinaebantur osta mea, improperti" 
bnnt miki inimicī mii : eum diarent tpīt mihi 
qHOtidie : Ubi e$t Deu$ tuu$ f 

Non videnius omnes quomodo misereatur Deus. 

Qniu etiam sxpe in iis quae ex misericordia ejui 

proveniuni, propterea quod molesta suni, biuid vo- 

lupe babenies , ne quidem esse ea misericordi.'Ma 

existimamus. Propterea dicimus : Utquid met 

gbiiiui es t Ai qui percipit, quia omne qtiod indu* 

cit Deus utiliter inducit, nibil tāle īlicet, sciens fere , Sri redirepoc If^ elļu. TotouT^v t( (Mt v6et 
%qX 9cep\ TOU Aa6(6 * Niļxioc, 9T)a\v, k^er^ļn^ļt Kordk 
T^v Sjci) (ju)u AvBpcoTcov. METai6aXci)v & ix veapoG 
^Oouc xa\ d6e6a(ou, xaO* dv veci)Tcp(Cci>v vccurtpoc 
!^(xt;v, eic T^p^c TļAGov, pCov &XT]XCS(iiToy tļw itak 
9roX(dv 9p6vT)9iv. Koi\ oOtco 'īcpox^4^» ^^ sī^or dl» 
xāuor šxfiut(UeXeiļmiror. 'Edcv ma\uni7ua^ dncoCjļ^f 
4^£'366c ^^i. Auo U cloev hyxa'zaltbļt%^ * fļ |aIv o«»- 

{JLaTtxi), ^TIC 065&V fļfAdlc PXdTETCt * fļ tt Tīļ^ 4^X*K» 

IļTic dXžOpi^ loTiv. *0oov (aIv o5v icXoutou(uv Iv 

ipYoi^ 8ixaCoiCt toooutov jjidDJLov ļoiiM\uBa icp^c t6 

fif] &YxaTaXe{iceo6at fiixP^ TiXooc* Ai6 o6x cT- 

«ev, t^MnalsipBirTa , dXX* e^KaTdZāJstļiļdrcr. 

*EiceV, 'Kp^ xaip6v xai\ lYxaTaXi(i7cdcvovTat d(xatoc, 

C C}^6 lib6, Tvat dva^avf) 5Cxa(0C. 

YAA. MA'. 

St(x* t'* ^£'p<ī> ^$ ' ^ArriJt^amp ļwv et Atāviļiov 
iczeJdOov; KaX īra tl cxvOpiMiXdļufr xop96o§uu% 
tr r<5> s)c6M6€ir rdr kxBpčr; 

Zrļv. taf. *£r r^ xara^Jldcr^ai rd čcrtā ļiov, drff- 
oi{{fr ^ ol šx0pol ļiov ir rļ Jtifeir abto^^ ļUH 
xaff kKdcrtrir iļjiipar • Ilov kcnr 6 Sed^ cov ; 

O0x dpa)(uv Sk icdvrec ica>c iXec7 6 Bt6q, Ka\ ņol- 

Xdxic np^ '^k xaT* &Xeiļ|xoauvi)v sOtoO Ylv6(avo^ xļ 

&TC{7cova elvai, o6x fjSicoc lxovTec, o6tt 'IX80V sīvai 

vo{a(Co|x£v. Ai6 XČYO(A£v' Auk r/ /i^v ksceJtdScv; *0 

Sl $i£iXi)9(j^, 5t( icdlv d šiid^ei 6 8e6^ aufi^cpdvM)^ 

licd(Yei, ou6kv IpeZ tocoOtov, eK(i>^, Sri Tf}v (UTdcvoiav 

auTou, xa\ Tf)v (t>9^eav 7:pay{JiaTsu6{jievo^ 6 8e6c« I^eum ita agere, quia poeniientiaR et utilitali ejus .v toOto icoiel. 'AXX' oiisp lXiYO(A£v, b fi8ToiYtvci>axii»v studēt. Sed quod dicebanius, poeniiens vulgus sci- 
sciiatur a Deo, cur ipsum reliquerit adeo alDictum 
ac tristitia obrutum. Quaenam est hujus derelictio- 
nis causa ? neque enim vulgaris aliqiia esse videtur. 
Qui igitur dicit : Vtquid mei oblitus es f confidere 
videtur, quod nihil fecerit eonim, qnorum causa 
obllviscatur Deus. Admodum vēro contristat justu» 
illud, Ubi est ? dictum de Deo, quod lucum innuit. 
Est enim extremae dementiae arbitrari, Deum esse 
in loco. Magnitudine enim ločus consut : at Deus 
talis niagniiudinis espers est. īsti vēro oratiofiis 

»» ICor. xni, 11. "Jerem. i, 7. 

(c;0) KOf.iA. Sed magi» Oiigenem snpimii. Xa6^ m^vOdveTai toO Oeou, $cd t( ūMn iYxaTaXiXoi* 
iiEV ouTb)^ lx6Xi66fuvov xa\ 9xu6pci)icdCovTa. (80) T( 
T^ afriov T^( TOiautTļc ifMrcaUbĻtfa^ ; oO zh tux^ 
Ydp Soix£v elvat. *0 (iivroi \iywi>f Aiā zl ļiov is» 
eJtddov; Baļ^^^Tv Soixsv, Cyļ [Lifikv ?nicotT)xdK, ĶC & 
i7:iXav0dvsTai 6 ēt6^, Ildvu ^ Xut»? t6v 8(xoicov t^, 
Ilov; in\ 6eou XeY6{jLevov, ^mp 19t\ oTļjAavrucftv 
T(57cou. Tt1C y^P i<^^'7Y)c dvoCa^ t6 lv t^i vofiCCctv 
elvat t6v 6e4v. "O^tu^ y^P ouvu^f araToti t^roc ' fir»» 
61 t6 Oelov rAeuGspov. OStoi tt %%<; «6x^c ol X^yw vaX 
Tcļ) lv Ba6uX(i>vi Xatļ) dp{A6Couotv. *Ac\ Y^Pt 9*1^ 157 FRAGM. IN PROVERBIA. 158 IpiOToG, xa\ &ire6iu6oi TouXdYou Ttļ^ Zfi»\^. TauTT)^ A Cliristi, el attingimus "verbum vil». Principiam dr/(l). 

StCx. Tļ' n^, rčļiovq (2) xatpč^ cov, xal /i^ d«(i>- 
crd^ decļunjĢ in{Tpčq crov, 

Uatxfhq |ilv dxouo{JL£v X6')fouCy'7Tļ( TpacpTļ^ * fAi)xp^ 

& t4{ &Ypd90Uf icapoSdottc xt1c 'ExxXT2a{a(* 6tr>?ov 

T6vi]0Tcueiv iv icapaax£ualc9 xa\lTepaxoiauTa. 'Oote 

9iiaC ' MJ^ jcdrra OiAa čixb 'ļ^ļiļidz<iir dxoveir, 

'Etck fik xaV Touc (pua(xouf voeTv Tzazipa^, fļ xaV touc 

nvtu|AaT(xouc voelv 6i$a9xdXou(. Ka\ ^^p touxu)v 

(i^TTjp Ij *ExxXT2aEa. 

*AXXi^ xal x^P^^' ^^^ 9roXXal^ O(i>C6|u0a. 

KE«. A'. 
£t{x. xc'. 02 čpSaJlļiol crov čpBāfiJtenirtMrar, B 
^OpOd dp<ī>aiv ol XoYia(Aouc S^ovrec &icaOe?c xa\ 
SdjiMTa dXTļO^. "Ot' &v X£y3' 0/ čpScUpiol cov 
čp$āfiMxixiMrar^ t^v Spaatv &qXo?'ui)c 4^X^(* Ka\ 
5x* Av ^capaivļļ* M7« ļdJLi^vlk^ īraxJivxard^ ČJidr 
fv^Ķ crov, iJLiXi Tpomx(L^ T^v 6s(oivXiYei $i5a9xaX{av, 
iļTic 'H)v iuveuļjiaTtxi)v xaTapx{Cci Yvci)9iv. *AXXd[ xa\ 
5wt€Tai 4^x'ic ^ TO9£a • 1Ēpdcdi\ti ^Ap a{rr?jc« 3^*^ 
(TB xap€tjid€xļ* V\)x^ ^K 2i^ icepiiiXox^( 909^^1 £v(i>- 
OeIjs, &Yioi9|Aou icXi)poOTat xa\ xa6apdTTļToc. 'Eti ^e 
(i^v Tfa>v XpiaTOu |xup(i)v ^ trļc ^^u^tļ^ &vTiXa(Ji6dveTfli 
6a9pi}crtc* 

RE«. E'. 
lTfx. Tl- ^'^ xp6cexB paijJln ^vrautl • /ii4i 7^!^ 

Ml) icp6aexe &9ca'n)Xfļ Sc8a(TxaX{qi, $(& ttjc XP^^^ ^ 
XoyCac &XeoiCo6q[i. 

&Cx. ^. 'Tctspor ļtirroi aiKpdrepor x^^c «AP^* 
cetĢf xal 'f^KorriļUror ļtdJULor ļiax€UpaQ durzč- 
jiov. 

Mdxaipav Xiytt tIjv Ti(jui)p£av, xaTi[ x6 * Tpavļia- 

zlai ļtaxalpac jiov iezi * fļ x^y xpf acv, iļxi( Iot^v 

&q yukXP^tpa 6&Ta i^cp^v^vcuaa t3l xpu7cxi[ t^C xap- 

Et(x- t'- īpaXepaX 6i ai zpoxal atziļc , «ai c<rx 

£9aXcp«l ai TpoxaV aO^rļ^, xa\ o6x eOYV(DaTOt, Sīdti 

di:6xaxci>v el^ xaxd &vaxuXio|jLivT) ix xt1( (iaxpdlc xa>v 

dcfaicitivTcov a^rljv ouvTļOeCa^ * at^aktpk oiSooi, xaV Ttļc 

pa9tXe£a^ Ta>v o&pavcjv &7co9TepoOaa» xa\ el{ ^ievvav 

«Bpaicl(jL7couaa. 1^ 

It£x- Ml'* 'Brīna ār nazazpiēoKri cdpxeq CihļUīzdc 

cov. hitjus sensus, est pielas in Deum, nenīpe tneon- 

ctissa. 

V. 8. Audi , /S/t, leges patris Int, ne^ue repudiet 
eomtUutionei matm tuw. 

Patris quidem leges audimus, Scripturae nempe : 

mairis vēro, non scripias tradiliones £cclesix; 

cujusniodi esi jejunareseiīisferiis, ei alia bujusmo- 

di. Uode dicil : Noli omnia a Ulteris audire. Licei 

ei naiurales iiileiligere palres, vel inielligcre spiri- 

luales dociores. Horum esi enim maier Ecclesia. 

V. 9. Coronam enim gratiarum accipies tuo capUi* 

Sed eoini graiiis Dei mullis salvamur. 

CAP. IV. 

V. 25. Oculi tui reeta aspietunto, 

Recta aspiciuBi, qui cogiuiiones liabeiit nequa'- 

qiiain passionibus obnoiias, et veracia dogmata. 

Quaiido dicil, Oculi tui recta aspiciunio, visum innuil 

animae. El quando horlatur:Come(/f mW, fili^ ut dul- 

corelur guttur luum ^; mel figurate dicil divinam 

doclrinan:, quae spiritualem componil noliliam. 

Verumtanoen alBcit quoque aniiiiam sapieniia : Di-' 

lige enim illam, ut te astumat ^*. Anima autem per 

complexionem sapieniis unlia, sanctidcaiione replc- 

lur el purilate. Adbuc lamen ungueniorutH Cbrisii 

olfaciam auimssensuspercipil. 

CAP. Y. 

V. 5. iVe attendai mala mulieri : mel emm stitlat a 

labiii mulierii, 

Me altendas seducirici docirinae, per beila verba 
inescanti. 

V. 4. Poitea tamen amariui quid felle invenies , et 
ūcutum magis quam gladiui anceps. 

Gladium dicil poenam; Jnila iliud : Vulnerati 
gladii mei e$ti$ ^*. Vel judiciuin, quod esi sicul 
gladius aculas perquirens occulta cordis. 

V. 6. Fallacei autem orbita: iV/tui, et gucs non facile 

noscantur. 

Fallaces orbils illius, cl qu!e non facile noscaii- 

lur» proplerea quod a malis in mala devolvaiur ex 

longa amanlium eam consueiudine. Fallai esi el 

regno ccelorum prival, el iii gehennam delrudii. 

V« 11. Quando eonterantur earnes eorporii tui. Aik Tou x3ToiTpt6Tļvai xdi^ (Tdpxa(y tIjv &xoXaaCav 
ZrļkcH, fOopdv Tiva ouaav. Aīdt 5i tcjv xaxt(j[>y oE 7coX- 
Xoi KaTOETpC^ousi xdtļ xoZ XpiaTou adpxa(, xa\ to aī[UL 
xaTavaX(9xou(Tt, xoiv6v aMi fjfrļjdfievoi. 
ZxlX' ^' nap' čMyor iyer6ļi,rir ir X(irzl xaK(p, 

ļlap* ČJUyor iyer6ļnir. ''Hv 5t£ oOx ^ļv xax{a, xaV 
ioTAt &CC o6x ČTcat. O0x 9ļv 8iy oTe oOx ?ļv dpeTi], 
Mk lorai 5x6 oux lorou. 'AveSdXei7r7a Y^p 'ca sicčp- 
jfAZOL tiļc &pexiļ(. IleCOei li (u xa\ ol»xoc * /7ap* čM- 
fOTt xal oim ir xarzl xaxi^ yeTord>^ • xa\ 6 iiXou- 

•• Prov. XXIV, 15. *• Prov. iv, 6. *• Sophon. 11, IŽ, 

(l)Forle 4xfvaxxo^. 

(i) Deest &xoue. llox vidctur Icgcnduiii ČL'mTļi cuni cod. Alex. Per carniiim coniriiionem iiilemperanliam deno- 
lai, quae est quxdain corniptio. Per crimina autem 
quidaro conieriinl Cbristi cnrnes, ci sanguinem 
absumunl, profanum ipsum arbitrantes. 

V. 14. Propemodum fui in omni malo, 

Propemodum fui, Aliguaodo vilium non erat, 
fulurumque esi ul noii sit. Nunquani vēro virius 
non fuil, nec fnturum esi ul non- sit. Semina nam- 
que virlutis deleri non possunl. Persuadel vēro nre 
el isie : Propemodum , et non in omm malo ļui, £t ir.9 SliPPLEMENTUM AD ORIGENIS FAEGETICA. 
l»SAI.. LX\VII. X ^'-^-^• 144 OZ'. \ . 50. Adhuc ex*isteHie etca in ore eoruiiu V. 31 • Ira Dei aieendit in t7/os, et oeeidit in piuri- 
bui eorum ; et electoi Uratl impeditit, 

Videnies oriygomeirain ilobraei, non crediderunt 
pollicilaiionibus divinis, cuui promisissei Deus fo- 
re, iii usque in mensein iiutriret eo» ad satieiaiem, 
Scd veriti, ne avolarei vel deficerei iteruni, Relri* 
ļļeraverunt, ait, $ibi re[rigeralione$ in gyro eattro" 
rum, Et carnei adhuc erant in dentibui eorum^ un- 
tequam deficerent : et Dominui iraius e$t in poputum. 
Et percuitit Dominut poputnm percu$$ione magna 
valde *\ Hxc percussio magna^ niors fuil plurinio- 
runi, ju\ia quod hic diciliir : Occidit in pluribui^ It(y. Xa'. 'OpT^i tov Sbov āri&n M ainob^^ wA 
asihiTeirB toiģ (82) stJUlocir aindar * wai tdb^ 
ixMMTobcTov lcpai{X cvrsiMurtr. 

156vT8{ Tijv dpTU'ļfoii^Tpav *E6pal6t» o6x litiottv- 

oav Tļļ Tou Oeou &naYyeX{^, 6icoaxo|&ivou ti<x^ K*^^ 

5(ai0pi4^i auTOuf eU icXT)9(iov4v. *AXXd, 9o6i}6lvti^ 

^A^Ko-zt dīcoictļļ iļ dvflOuoOļļ 7cdXcv, "Ej/rvĶar^ fpt[o\ 

kavxo''Q '^trfļioi'c x:6xMp zīļ^ xapeļi6oJlfic> Kal tit 

xpia irt fjr tr zoī^ čdovctr aittiar^ xplr iļ tjiJU- 

nslr* KaX Kdpio^ i$vjiii)(hi elc tdrJiačr. Kal kxd' 

raļe K'Opic^ tdr JUzdr xjiri^ļ ns^dAfi apčdpa. 

nXr\y^ tl /is^cUt), 6 7roXXč]jv Odvato^» xaxi[ ^ 

elpi) {jivov ivraOOa* 3ti ^k^iKtBirvr ir tolQ id est iimllos. Sed o ingrhliludincm ! AntequaiD B ri.Uloci, TouTiort itoXaouc. 'AXX' & ttjc otvcdiio- Gonsunicreniur carnes qux erant in deniibus eo*^ 
rum, increduli fuerunt, obliii potenli» Dei. Pro- 
ptcrea desiderio quidero suo satiali sunt ad osten- 
sioneni provideniis divinac erga illos : evasil laroen 
illis, propler inUdeliiatem et ingluviem, in roorbum 
cliolcrae, qua niulti interierunt. (jtiorum eiemplum 
tam illis ipsis, quani iis, qui ad eos respiciuiit, suf- 
ficiens ad bonam Trugem fuit. 

Illud, in multiif Aquila et Symniachus edidcrtinl, 
in pinguibui et obe$ioribu$ *^ ; ditiorcs populi et for^ 
tiores sic appelta ntes. Verosimile enim est eos pro- 
plerea insatiabilius coniedisse. Sed sccundiiin LXX 
in pluribui occidit^ id est multos, quos eti^m ele- auvTļ; ! nplv fļ 5a7cavT)8Tļvai zk iv toT; dfioujtv a(nSn 
xpioLt ^TcCoTT^sav iiiiXa6^(Jievoi Trļc xo5 (kou frjvd- 
(Jis(i>(. Ai6 T^^ (xiv liciOufJiCa^ oMta^f lveirX^a6i)9av 
elc Cv^si^tv Ttļ; 7csp\ a&TOu( 6e£ac ^povotoc ' iiīMī[ 
& aOTO?(, ^ik tijv dmatfav xa\ dicXi)aT{av, clc v6aov 
XoXčpa^, O9* Hiļ icoXXoV Ste^Odpiļjav * Siv x6 0«6- 
Sei')f(Aa auTolc tc Isee^voi^, xa\ toTc 9cp6( ixe£vou( 
dp(0(7iv, lxav6v wp6c a(i>9p<wruvTjv l^žveTO. . 

T6 &, ^ rorc xJleloetr, *AxuXac xa\ Su(i(Aax^, 
ir TOi^ xlocl xal M^aporipoiCi iU^xav» toik 
icXou9i(i)Tipouc TOU Xoiou xa\ taxupoT£pouc oGm»; 
dvojJLdoraviec. Elx^( ydp aOToOc Std touto dicXTļaTO- 
T^pcof i{A9ope7j6ai. Katd $& touc *E68o(if)xovTa, ctos Tocavit Dāvid, ulpoie belligeros. Īli porro foe- q ir ro?c xJlelocir āxixTeirer, xwxivn roXXot>^, runl seicenta millia qningenti et quinquagiiita a 
viccnnali xlate et stipra, eicepta inferiori aetate, 
luulieribus, et aiiiversa tribu Levi. Hos omnes nn- 
irivit Deus longo tempore ad satietatem ; inquit 
enim : Usgue ad menum dierum comedetig, donec 
extat ex naribui vestrig *'• Videns popiilum concu- 
līiseentem, etpurgare eum volens a concupiscentia» 
videbat quod sermone doctrinali non purgareiur, 
sed tanium coiicupiscentia in satietatem vērsa. 
Omnium enim rerum satietas esi, non somni modo, 
bed et ciboruni. Propterea misit ad eos oriygon)e- 
iram ad triginia dies : illi vēro, nimium satictati 
indulgenies, cholerica affeciione interierunt. 

Bis autem invenio populum comedisse oriygome- 
tram. Semel statira atque eiierunt de terra Algy- 
pli; iterum, sicut in Numeris seribitur, quando 
oblocuti suntde pane Dei, etfutilem illum appella- 
verunt : quo etiam tempore ira ascendit in eos, 
ntpote qux omnino subsidebat antequam pecearent. 
Curo enim diu multumque eipcrvi divinam poten- 
tiam, non credidissent benignissimum Deum posse 
ftuppeditare escam ipsis; ct bane iribuit, et docuit, 
quod utrumquc facere potis erat ; et bona videlicei 
eibibere, et sumere uUioncm. Vitanda est igituiT 
voracitas , gulosiias, ingluvies : hoc est, immen- 
stis opsonii usus, gulx furur, cibi iniemperantia 

*•* Num. XI, 3i, 53. »* Psal. lxxvii, 3i. oOc xa\ £xXexTou( lxdXe9ev 6 Aaut$, cl>c icoXe(i.taTdc. 
01 ^k ^aav i$axdjtai x^^^^C xa\ īttv%ax69\oi xa\ 
icevx^xovTa dic6 elxooaeTou( xa\ dvci>T<pti>, x^9^ ^i( 
xaT(i)Tģpa( ^Xixča(, xa\ tcov Yuva(X(!)v, xa\ 8Xi)c v^^^ 
9uXt1( tou AeuL Toutou^ dTcavTo^ SOpe^ev 6 %shi 
tiļ x4pov i«\ w)Xu. "T9T1 fAp • 'Eioc mrbļ ^iļispur 
SPdfecde^ loiC (3Lr i(iJtdxi ix ranr ļiVXTi/ipu>r {>jjuar. 
'Opcjv Xa^v imOujJLTļT^, xa\ xa0dpai aOr^v čliA 
TTļ? im9ufA{a« ^uX(5ļjL£vo;, fecl)pa 8ti Xrfyeļ> €i8a- 
(TxaXix(p oO xaOaCpeTat, dXX* aOTfļ Tfļ im6u(iCf 
ļf£voļjiivļļ 'jrpoTxoper, HdvTtov y^P x4po^ fcoTlv, oC*x 
O:n;ou ļjuJvov, dXXd xa\ ppcofīdTiuv. ii6 iiccfi^^ev «a- 
Tol? 6pTuyoļjif,Tpav i7:\ TptdxovTa f^ļdpa^' ol tt, Tfļ 
di:XTjTr{(ji Xpr\(j(i\u^m, xo^epixw icdOei I^OeCpovro. 

A\^ Bh £up(jxtD t5v Xa6v (pot^^vTa 6pTuyoji^Tpav • 
&:ra5 jjl^v ^iv{xa eOe^co; ž5TļX8ov lx ļļc Al^uirrou* 
t6 5^ 8euT£pov, (^ iv Tot; 'AfiOjw7^ dvo^i^paitrai, 
VjvJxa X3X(JC e^'TOv t^v dprov tou 0«ou, xaX 5idxe- 
vov aOtbv (i>v6{JMi9av • ots xa\ čp^ii āriēri i^" ain 
TOVi^t (I>^ Tdxa xdT(i) irou ouffot «plv ļ d|idpTCi>9tv. 
•E:ret5iļ ^ip, TOlpav w)XXijv Xa6dvTec ttj^ 6e(a^ 8u- 
vdfAecj;, oOx i7:CaTeu7av t6v 9iXdv6pci>?cov SuvoiaOai 
Xop7ļy7)aai aOToZ^ Tpocpiļv, xa\ TauTTļv i6(i)xc« xa\ 
Tijv rat&Jav iTnfļ^avev, cb^ dļJKp^Tspa iroulv Ix9v6c» 
xa\ t4 d^aOd Tvīpi^^i^, ^ "^^^ Tīfiiopfo^ lndrctv. 
♦£uxTiov To{vuv d^J/o^a^fav, Xae(iapy(av, ')faaxpt|Mip- 91 Muin. XI, 20. <8i/Ev Tol,-. til KXCEriPTA IN PSALMOS. M2 

fiav Tout^ffti -rijv itEp\ xrt*'^ ^^ djUTpCav, t4jv A ei furor veiUris , ul non oliniamiK monnMf. 
«pl x6v XaefA6v (lavCav, tijv icspl Tijv Tpo9i]v &xoXaofav» xa\ ?:£pl ^aoripa {lavfav, iva (xf| t^v voGv ē^* 

xx:opu^(icv Tifc xou 

Auiccf & 0&&V xaV xaTi[ ova^toļfijv t&^ loropCac A Non pigei cliam anagogice has historias contem- 
tauTfli^ Oecop^aai. TuctoiC toi 6 Oeb^ xal ^(idl^ &el plari. Liberabit sane Deiis nos qtioque sempcr de ix -pļc Alļf^iCTou, lx TTļc xa(A£vou Ttļ^ aifirjpdl^, t^( 
xflrrd^ T^ AjAaprCav, tva eloa^^Tt) ^^^ 9:oXXci>v yu- 
|&vaa{ctiv, 6i3k 7coXX(ijv daujAaaCcov, 5i* &pxou inoupa- 
v(6u, €i* C^Toc d?o6 TTļ^ iciTpo^, i) jr^rpa ^^ cJ 
ĶpicrdCf tit\ T^jv drjfCav fciwtYT*X(av. Mi^a ouv ž|xo\, 
iiv, vo^oo^ «H^v 6dXaa7av toG ^lou xaV Td xu{iaToi 
Tj lv T4> p((py xal t6 iiixp^v xaV dtX{Jiup6v tcov ptcoii- 
X'Jiv irpart&iTCiiv xXu6wviov, Suvr^edi, eOcpvs'UTjOeU 
6^ Tou 6eoO, l&lv xaTanovTia6čvTa^ tou^ voepouc 
Ai'fuicrCou^, xa\ t^v vot]t6v ^apoa»* aOx^ Sk a)v iv 
Ty 9wt\ T^c <i{^pac ax£W)f|i7jv Ots^ V£cpiXijc '^C 
xo09i)^, xa\ Oft6 9<irct9(JioO icup^, &dv nori ^e axo- 

fcivd xa\ d6<TxoXau xaV 6 x^a|xoc (^^ &(Tx6'nļ'cat, 

xal icdcvra d^voCatc iccicX^pci»Tai* i^*^ ^ ^P^C vd 
icvcu|AaTixd t91c 7»vi]pCac ica.... (85) &v fcorl 2» Sid 
tb dXtļ6tv^ 9W€ t6v XpiaT6v, Stdt t^jv ve9^Xnv, fļ 
oOx &( &x|Aitfv Tivcov xaTd T^v xoiW}v 9U(Tiv 4 (trdjtc 
ļv. paOuvo|Uyou to?( &t|xo7c tou &ipo( 6id Trļ^ 6|xt- 
xX(Ii5ouc auardaecoc, xa\ 77p6c lauxbv i(AmXou(jiivou 
toķ irvcu(iaaiv* &XXit xpc;xT^v ti xa\ 0'|TjXATepov 
tij^ &vepci)ic£vi]{ xaxotX^4«ci)c, tb^» xa\ tt1c ^iXiaxTļc 
fccTivoc Oepfuo^ iictXapiitou(jT)^, $iaTe{xi9(ia lx«iv, 
axidCovadv te t6 uicoxe(pLevov, xa\ Xe'Trcj 8p4ffci> t6 
f XoYČu&^ Tou aipoc utcovotCCod jav • xa\ dtd t^^ vu- 
xt6c icOp Y£veo6ai &9* iaiUpa^ dc SpOpov, Tcp IdCcp 
f«T\ TOķ lffpaiļXCTaic 6a6ouxoi3ffav t6 <piT(o^ jjlI- 
Yo. 'EAv fcv Tļ žp^|«p Toū piou, IvOa i'Kixpax&ī B terra iEgjpii, de foriiace Terrea, pcccaii vid^licet» 
ut inlToducai per muita eiercitamciita, per inira- 
bilia malta, per panein ccelestem, per aqiiam de 
petra, petra autem est Chriitui **, ad sanctaiii pro- 
missionem. Magnum esi ergo milii, si an'nno ir- 
puuns hujus viliie niare, et vitae ctiani tliicUis, 
acres qnoque cl salsuginosas undas reruin munii:i- 
narum, possim, beneficiis cumulalus a Dco, vidcro 
submersos spiriuiales iCg]fplios, ei spirilualciii 
Pharaonem : duni interim ego in ļumi ne diei posi- 
lus» prolegar a nubc ievi, el ab illustraiioue ignis, 
si qaando forie lenebros» res el diiDciles contin- 
gani, dum mundus lenebris offundilur, el omnia 
ignoranlin suni referu : ego vēro conlra spiriiualia 
nequiliae rursus in himine sim» propler Christuiu 
lucem veram; propler uubem, cui non ex vapor»- 
bu8 quibusdam secundum communem naiuram con- 
sisieniia erat, concreto vaporibus aere ex nebulosa 
crassiludine, el in seipso a venlis compacto; sed 
eicelieiiiius quid el subllmius bumana comprehen- 
sione : U8que adeo» ul, solaribus radiis fervldins 
coruscanlibus, inierjecli qua8i mūri ralionem ba- 
berel, obumbrans quidquid ei suberat, ac lenut 
rore ardenies aeris aestus lemperarel : nociu vēro 
ignis fierel a vespera in diluculum, propria luce 
iKraeliiis facem prsferens immensi splendoris. Si in 
bujus vilae eremo, ubi mulla obiinet dementia re* noXX4] ftvoca ta)v irpariJīdTcov, $ieXa)v xhv ore^^^aTov G ^"'"' di^idal firmissimum suum sermonem, pelram 
aOtou Xd7ov icŽTpav 6vo(AaC^{JL£vov, 4906v(»)c xa\ elc 
xdpov icotCot) |iCy (I)c 'Kapa6\rfirivai x6 pioyf u&op 
&6u9aip, xa\ touc t^c «v£ujxaTtxTļc xoiX{ac lOTTa- 

•E^cb 8k aapaaiKpalrcj rdr T^urror ir dn)- 
čp(fi^ idv \uxk Tijv 5t^(ncaX{av irdUliv dizap^dvii), 
bnXavOav6[uvoc Ttiiv X6y(i)v ttljv Ope^^dcvruiv (ic, xa\ 
xw C6aTcc, TOU 4ic6 Trļc «^"cpotc» ^r<c icrlr 6 Kpi- 
ctč^. Uizpļ & diceixdCe'cai 6 Kpiorbc 5td t^ &Opau- 
OTOv xa\ &xX6vi)Tov. 'Ep^pEtorat ^dp tSCotc d^aSoķ 
iļ ^zU Te xa\ OiržpraToc cpujtc. 0^ xal xaTeXdXi)9av, 
ii^ Žv iepO(n£):ni) Mcoaicoc, ^ auva^tof^, xaTTnfo- 
p«jGvTec iicV ntXdTw, xal t6, ATpe, ctadpov, dva- 
x£xpdraaiv. ETt* 5^ 6j(j\ XeXtj7rlļxa<Ji 7wX7jyatc, tl>c 
T*ļv itŽTpav MtuOsTJc SVc ž^dtaSev. 'Ax€KTelvwTi ses bis percussit. Interfeceruni enm Auciorem t?i- diclum, abundeque et ad satielatem irrigei me sic, 
Ul coiiferaiur fluens aqua abjsso una cum flumini- 
bus vallis spirilualis. 

Ego vēro trrt/o AUisiimum in inaguoso *^, si pOsl 
documenla iierum pecco» oblilus sermonum qui 
enntriverunt nie, el aquae de pelra, qu(e eii Chri- 
itus *^. Petrae porro as^iuiilaiur Christus, propierea 
quod nec iraugi nec concuii poiesl. Firmata esi 
enim in bonis tuis divina el sublimissima natūra. 
Conlra quem Cbrislmn obloculi suni , lanquam in 
persona Moysi8, synagoga, quae apud Pilaium euni 
accusavll et clamavil: ToUe, crncifige**. Deinde 
vēro duplici offenderunl plaga, sicul pairam M(>y- Ydp Tvr āpxnT^ tt\q ic^c» e^O' Sti jxspi^vTļxev fev 
v£xpcčc* dvaicefSetv !^8sXov. 'AXl' ixdi6u)xer i\ ai- 
Tpa zJlovclij^ rd rāļia^ ttal Jtendriits aācar r^y 
cvraywf}/ir. 'Ec£xXu le yhp tijv oixouļxivTļv XpiTcbc 
lepolc TC xa\ 0£(oic vd|xa(jiv. '0 TmjdCcjv t6 Oelov 
v3pLa Toķ 8'.tļ/o>(jt, xa\ irpoxla)v t6 OSop lx 'rijc 
iU2up3ķ, ToO ffto^pou Tiļv ^\£6a TauTtļv dvaoTopiC- 
92VT0C, xal %b mxp6v ti\; Mcļ&^dtc, tou xoXaaTou 

•• I Cor. X. 4. •» P*al. lxxvii, 17. •• I Cor. x, 4. •• Joan, xix, 15. 
Li\vii, 15; Exod. XVII, (>• 

',J<3) Forte icdOti. tcB * , deinde eliam persuadcre volueruni , quod 
manserit inter moriuos. Sed reddidit peira fluentum 
abundan$t et potavU catum univer$um *• Inuiidavīt 
enim orbeni lerrarum Chrislus sanciis divini8que 
flueolis. Ipse qui scalurit fluentum divinum siiien- 
libus, el profundil aquam de laiere, ferro banc 
venaui aperienie : el ainariiudinem Merne, logis 
nempe tfliricis, mulavii in dulcorem susccplionu 

* Aci. III» 15. ' P:>:.1. 1 SUPPI.EMENTUM AD ORIGENIS EKECETICA. \\% līgiii rrocis, et myslerii ejus. Liiiera enim ei lex 
occidii, ipiriitti vēro, et spiriiulis cultus evangeli- 
't'us vivificat '. Magnaiii vēro curam gerens Deus de homine, 
niam coRliim ipsi aperii, ct coelesiein illi escnm 
prn'bcl, ipscquc illiim ni.inii ducii, elTccius iliiie* 
i:):iiil)us Iijnicn, agitqtic iii vias qiias per se hti- 
iiiana igiiiiral iialiira. Oiiiii ctiam vespere orlygo- 
metram, prinio atitem diluculo manna ciemillil, 
obliqne nobis exemplo subindicaatc, amalorem re- 
nnn (crrenarum in intelligibili lumine neqna«inam 
versari : qune per oriygomelram innuuiilnr, quam 
concupiscentibus porrigil Deus, non trabens ipse iii 
concupiscentiam, noiKbim vēro largiens virtiitein 
forliler debellandi passiones. Manna umbra fuii 
(locumentorum ei dononim per Cbrisium , quje ex 
allo coelitusque proveniuni, iiec terrenum quiJ ad- 
mislnm habenf, carenique poiius omni carnali 
abominaiione. Atque 8ic esca spiritus, esi recta 
>incoraque eonim cognitio, cujns snbminislratio 
ianquani in hire el die ūi, exonen(e Sole juslitisc 
Domino noslro, qui edncaf no$ in viļam a*teniam. 

<jui enim manna comcdii, superior eril omnl 
cornipiioiic, ei iransiliet mortem. Ait vēro» Cot- 
litjetur a conlubernalibus, et non relinquetu ex eo 
usque tnaue ^. Mecessarium esi enim nobis, qui 
eļnsdem simul snmus fidei idemqne habemus con- 
tiibernium, Ecclesiam videlicet, ul divinis noslris 
saiiemur sermonibus, ncc observemus umbram post* 
quan) veritas manifesie apparuii. Qui enim. ait, in 
ieye jusfificamini, n gralia excidisli$ •. Sed cum per- 
vcnerimus per fidem ad spiriiualem in Christo 
sabbalismum. id ost ad vacationem ac cessaiionem 
a peccato ; non lanquam inutilem repudiamus lot 
prscepiis cojcervaiam jam legis erudiiionem, ma- 
nuducentem nos ad Cbrislum. Legiraus enin» Mo- 
saicas umbras, quo in illis veriutem quapramu8, 
nova ei tetera de thesauro proferentei •. Aut si mā- 
vis, quas bic collegimus in parasceve (84), haec ibi 
sabbatum aģentes invcniemus, ei cnuiriemur. 

Olim qnidcm panēm de cctlo dedil Deus pppulo 
suo, qui nullo adhibito tabore ad omnem volupia- 
temvalebat : ad quod enim quis veliet, aliempera- 
baiuT ^ Eadem esi verbi animam nutrienits natūra, 
apuia ad faculutem ejus qul nuiritur. Si infanleni 
lex nulriai. fii lac; si langueniem animam, oļus ; 
si virum perfccluro, solidns cibus. Non tamen rebi- 
dentibus nobis venlt manna, sed eiira casira con- 
liMidcntibus ; corpus videlicet, in quo claudilur 
anima i?nquam in carcere. Oportet enim animam 
non amplius in carnc esse, sed In spiriiu. Ai nemo 
qui portat imaginem Urreni », polest coeleslem pa- 
nēm manducare : Animalii enim homo non capit 

» 11 Cor. III, 6. * Exod. xvi,l8. 19. • GaK v, 4. 

,'8i) id est, praparalione. 

(60) Lacnna. Forie deesl iTļJoO, vcIiĶiaojv. 

(8G) Vel dvdCs'.štv. v6|xou, {Ji£TČ6aXev el^ YXuxuTTļtoi Tfļ icapafio^fļ toj 
$uXou ToO araupou, xa\ tou in^ aOrcJ» |iu<nT)f»Cou. T6 
fdip ^pdiijta ^aX t v^jioc āxoxtelrsi^ td dk xrevfia 
xa\ 4 iv icveu(AaTi Xai;pcCa ^ eOar]nreXtxl) Cok* 

^ :iots7. 

MeYdXT}v 8i Tcpovciav icotouļtevoc 6 Oe^c toO th 
6p{&7cou, xal oOpav^ aOtco dvoC^ei, xa\ Tpo^ijv a^ 
Tcp ${6(t)9iv oOpdvtov, xa\ x^^P^T<^^^ a(ir:b)f aO?^, 
Yiv6{jL£vo( TO?^ 65€\jou9t 9U)c» xa\ &Yct>v in\ 66ob^t kļ 
xaO' iftuT^jv i\ &v6fMoic(vT) ^uai^ oOx iiilaTanaLi, TM^ 
tmipa^ (xiv Ti]v ipTUYO|x^Tpav, &{Aa 6^ Tfļ l<|> t6 
(idvva xa6CT)9i, Tikcn^Ua^ ifjjATv tou lOLpaBel^iUL'n^ 
uTtepL^afvovTOCt Sn {i^ lorīv iv (fiax\ vofļT^i wt 
Yrjtv(i)v 6 i^Tc^c * & 6(d trļc tp'ZM^op.ii'zpa^ oi)|Aflit-w 
vcTai, ^v 6piyei iiciCīļtouai 8e6^, oOx £Xx(iyv a(t^ 
el^ iniBupiCav, oCno) di 6i5o0^ t6 xaTaveavieuco6a( 
TcaOčov. T6 6i (tdvva 9xtd tčjv 6id Xpi9ToO icscfieu- 
(Adrcav t£ xa\ ^^P^^V'^'^^'^f & &vciiO£v iori xai i{ 
oOpavou, xal x^ ftCZt^ oOx ix^^ d(Aotpel 6i |jiSXXov 
xa\ ļ^ik'jpia^ aapxtXT;(. KaV oOtco; Tpo9i] icvsu(Adi- 

D Titr^ i«T\v ^i iv TouTOi^ 6pd\\ xa\ dx(68T)Xo( yy(aai^, 

^C ^ X®P^iT^'*» ^ ^v 9<**'f^ >^*^ ^V^P^ ^Cvetai, dv(3xo^ 
Toc TOU 'HXCouTi)c 6ixaio^VT){ Kuptou (85), A^ d?to- 
Tpf^ei ^(xdķ eic Ztii^v d|xi^puTov. 

*0 Ydp t6 6e?ov pidvva xaTe6T)$ox(bc d{u(vciyv lorai 
90opd( xai Oirspa^elTai BavdTou. £vXXiļer(u tt, 91)- 
a\, roic cvcKTJfof c» ^^^ ^ xazaJUl}ļ'eT8 āsC a^tov 
EXq td xp<3it, \p\\ fkp 6(Jiou toi^ 6|X07c{aT0ic, toZ^ t^^v 

OIXOUJ( 9XT)V^y, Ti)V TxxXl)aCaV, Tli^V 0£C(i>V iļ{ACit>V 

ipt^opelTOai XdYU)v, xal p^i TTļpeZv t^v axidv {icrd 
T^ļv T^c dXn0efac iv6et5tv{86). Oīrtrec 7^p,-9ijff\Vt ^' 
r(5/i^> dijeaioveOs , riļc X<ķ^<'^C tĶ6Xicev6, IIXf)v 
d(piYpivoi Std TTļc icC9Te(i>c cU 'cov iv Xp(aT$ voou- 
(levov aa66atea(A6v, tout^otiv dc dpYfav xa\ xaTd- 
Xt)Siv Ti)v iS d{iapT(ac > oOx d>C &XP^^^^ icapaiToiS- 
{jiEOa Ti)v icpoaci)psuOc£av (87) tou v^(aou ?:a(S6uaiVt 
X£tpaYa)Youjav ifjftdlc ^U Kpeor^v. nepiTUYxdvo|jicv 
Ydp Tatc 6id M(i>a<(i)C ffxtaec » l^va Ti)v iv aOraT^ C^- 
Tcopfv dXf]Oeiav, xairh xal aaJeuā in 6r{Cavļ>ov in- 
CāJUcrTEĢ. El 6i pouXei , &7cep ivrauBa 9uXXiķ|ttV 
iv icapa9xeuļļ, Tauia ix£?je aaCSaTCoavTec eupf)90- 
(jisv xa\ Tpa9T]j6p£6a. 

(87*) ndXat (xiv ouv dfpr<)r d.T' oifparov idutner 6 
SedQ T<p MMtp aiftov , āxcxidaz(i^ apČQ xacar 

A iidoy\\r lcxvorta • jrp^c b ydp n^ iCotjJteto ļiere* 
Kplrato, TotauTTj 6i ļ tou TpifovTo^ t^v ^'U^^v X6- 
You 9uaic, 7;p^ Ti)v 6'JvapLiv tou Tpc^oļiivou (icTa- 
6dXXou ja. 'Edv vf^mov Tpž^tļ 6 vd{Aoc, YdXa ^^verai • 
idv ^ux^v do^evoujav, Xdxavov * idv TiXetov, ore* 
ped Tpo9^. Ou xa6eCo{Ji£voic 6i ^(aIv CpxeTat t6 
pidvva, dXX* ipxo(JLivoic ^i^ '^^i izapipL^okri^ - Itita 
6iļ TOU o«i>pATOC , iv 4» iv£lpxTai ^i 4'ux^. Afil ^dp 
Tijv 4'yx^^ tiT^x£T' £Tvat iv aapxl , dXX' iv 7rvcujxaTi. 
O06£\c 6i , ^opiar r^v eZjedra rov xoTMVf 6uvaTai 
dpTOv oupdviov 9aY£lv 616x1 •j^x'*^C ^•^pw*oc 

• Maiib. XIII, 52, ' Sap. x?i, 20, 21. • I Cor. x¥, 49. 

(87) Puio TpojioofiuOiĪMv. 
(87) 'Opur. I6r> ElPOSmO IN PROVERBIA. 1G6 pi0v &noXXu|i£v(p oux dOciXi>0^<jeTai ; i "H t6LxoL oOto)^ A C1111U5 gaodet, non crit iniioceiis ? 1 Vel igitiir ila xou TeXctivou, iea\ iīz\ tou )^T1(Jtou &icci))^e{qi iriffreujav- 

61, x^v TeXcavi\v Āiao)^ecre (2). 

llQXtopx{a ftorl $t8aaxaX(a i\Oix^, t^v xaxčoc olxo- 
&)(Li}OsIjav ^x4v xaTaaTpifouaa &tc\ t1) tou 8eou 
īffikiopida. 

'Hffieep xd( v^ma {leTaļu $ixaui)v xa\ ā8(x(i)v e!9\v, 
ovtii» xa\ icdcvtec ol &v6p<t)icoi [UTaļO &Yļf ^Xci)v te xa\ 

^pTiiiaTCCovtečf (^XP^ '^^^ avvTsXe{ac tou altavo^* iļ$(- 
xouv 5k vtjtcCou^, «Tice, Tcepl «5)V Xpiax6^ g^ij* M^ 
«xav$aXCoT]Te Iva tcov (Ji(xpiiiv touTcav. gaudel sapienlia, proiit de pereiinte piihiicano Mal- 
thxo gavisa est, nec non dc perennle lalrone qui 
Chrislo credidit ? Cerle liic ialronem sapienlia, iilio 
vēro publicannm pessiimdedil. 

'* Obsessio est inoralis doctrina, qux male »di* 
flcataui animam subjiigal obsidenii Deo. 

** Sietu infanles medii suni intcr Justos cl injn- 
sl08, sic eiiaro cuncli bomines tnodii inier angelos 
daemone8que suni, quia neqnc aiigcli suni neqiic 
daeinones anie saeculi consiitninaiionem. Injiirhiiii 
autem inferebanl, iriquit, parviilis, de qiiibiis Cbri- 
sius dixit : Gavete ne quem ei U\s parvulis scanda- 
lizetis. - 
*0 iraiO^f ^ffux^ei &9^6ci>^ dn6 icavr^ xaxoO ^ ** Cupiditalibus homo liber niillam prāvam cogi- 
Xcr]ft9|Aou, xa\ i^er' 6)^(-)fov xaTa9xi)va)<Te( lv Tfļ ^ajc- taliouem experiuir, et paulo posi iii rcgno Dei ba- 
leta TOU 6£ou- c<K &xou(ra^ xa\ 9uXd(a( Tdk icpod- bilabil : quippe qui mandaia ejus custodiveril, quia 
tiļfiiaTa aOxoO» Iki fļ)^i»9cv i^c* aOr^v. Bperavit in euin. 

CAP. 11. 
0&Tft>^ xpuirrei IvtoX^v tou 8eou 6 muov aOr^, " Sic Dei pracceptum abscondit, qni iliud obser- 

vat, vel qui haiid obvanam gloriam observat^ Quare 
et da'inones, dam nos non sinunt illud observare» 
rapere dicuniur. 

'^ Tunc intelliges quomodo timor Domini iniiium 
sapientiae sit, el qnomodo agnitionis Dei dalor sit» 
qiiotie8cunqiie cum fide ei desiderio fies Deo siip- 
ptex. Sed anieire dcbet sapientia et inielligenila, iļ 4 (&)] in\ xsvo8o(Cgi icouov* &Oev xa\ ol 6a((jiovef ix 
tou fi4) ou')fX((>p£7v aM}v TCOtsTv f)(Jidc» dpirdCeev Xi- 

TdTc auvfļoEif iniK6 9^60^ TouKupCou &p)r^ 009(0^ 
te\v, xa\ iKu^ Tīļc TOU Beou ļfvctMrecoc vCvsTac icp^^e- 
voc, Srav lv 'kIotu xa\ ic66(p aOTČp 6i7dipxiic icpoa- 
ie^f * icpoOTDdpļai fil 6el oo^Cav xa\ ouvejtv, 7cp6c t6 , 
6uvi)6ijvat ouveTvac 9660V KupCou* iipoad^cDfAEV 8^ ^ priiis qiiam Domini timorem comprehendere menle taŪTa To7( T^v oo^Cav xa\ juvcdiv &$ouOevoucrc' xa- 
toTcu^ctv Sk pouXo(ji£voc( in\ t6 9o6ela6ai t6v 8e6v, 

XpiaTou Ydp (&^ f5uo(Aivou, ci>( dYaOi;v 6$su90{uv 
T^jv xaxiļv* SiY'<>^ l*^^ T^P «Avra XiYou<Ji rtord* tA 
^ 06* 6 6l$(d6oXoc oOfilv mTt^v, dvrV tou, Kivzitaf 
Aļiov* Av$pa Ydp vuv Tbv 8cd6oXov X^y^i, d)^ IvEOaf- 
7sXCoK* tf Ye dvOpcjm)^ irovrļpb^ Saitstpe t4 CtC^vta* 
ļiSYf«Tfj 6i c;>c loixev lm6ouX^, t6 'rtspiTuxetv ?ouXfļ 
xax^, xa\ dvdpdffi 6oXCotc xa\ OicouXotf xa\ ttovi]- 
pok. 

El fļ ?00ld PouX4) 9UVTeTpC(i(Jlivi] fļ^OUV l<7X0Tt(T(JlivTļ, 

VDŪ xCvT)9(^ loTCv, 700^ a^TT) d7r^XiTC£v $i6a7xaXCav queas. Hxc iis inciilcamus qui sapientiani et intel- 
ligoniiam aspernantur; et lanien ad Dei timorem 
accedere voliinl, tanqiiam ad facile negolium. 

*' Nisi Clirislns nos liberet, mala via qua8i bona 
pergemus. Sanēti cerie Gdeliler omnia dieunt, et 
quae sunt seeus. Diaboliis vcro niliil fideliler, id est 
fide dignum. Namque bic diaboliim viri nomine de- 
notat, ut in Evangeliis, siquidem illic mālus homo 
zizania sevii. Max{marum cērte insidiarum inslar 
est, cum aliquis in pravum consilium ineidil, atquc 
in homines dolosos, fallaees, et improbos. 

'* Si cuicnimodi consilium contriluiii, id est ob- 
scuralum, meniis commolio est, cnr adolescentiac vedrr^o^; īw^^ xa\ Oe(ac l7ceXd6eTO 8ia0f^xT]c; *0c r\ disciplinam deseruil; cur divini Toederis obliia esi? Tdp i«p\ C(iwu Xo']f ixou, Ttļc xaxi5c pouXti? ^jiTv ticCki- 
fzzat. *H vuv pouX4;v xax^v t6v $cd6oXov 'kļftr oSto^ 
Ydp TuntUD^ i6ouXeucraTo, elmuv* i *E7cdv<i) tcov dorptav 
6^011) T^v Bpdvov (jiou, xa\ Sao(jia( 2(aoioc TioTtļ/CffTcp'i 
Itts^dOcTO fk Tt;c 6c Co^ Tfvcoffet»)^, xaTaXi'7cci)v t^v 8i- 

&l9XaXlaV Ttļ5 VS^TTļTO^' fļTt^ VSiTTļ? tIjV TrpOTcpttV 

aOrou xaTdT:a9iv 6y]Xo?, xaO' fļv xal CtļX(oi6^ ?ļv cl 
ft v^ou^ 6;ivaTai auvcTCJctv Sv9a 7coXj t6 SuafjViov, ļji^ 
rapouTr^C* noXXcļ) (AdXXov Tpsa6uTTļ (i)cpiXi(ju>^. 

"O^ot xaTaXa(Ji6dvovTae 0?c6 IvtauTuiv Z^it 6id 

«£)V SpYC<>V T?ļC (JLCXX0U9T)( dciC(A)OU C(>>t^(, 0l)T0l xsTa- Nam veloti cum rationali animati de prāvo consilio 
nobiscum toqnilur. Vel nunc malum consilium dicil 
dialK)lum. Hic enim improbe secum dellberavit, di- 
cens : c Super asira poiiam ihronum menm, eroque 
similis Allissimo. i Sed oblilus esi divinaeugnllioiiis» 
abjecta adolescenliae disciplinn. Adolcsceniianulem 
intelltgitur prior ejns status, quo felix erai. QuQd 
si adolescenies discipliiia enidire valot,qux xia8 
absque disciplīna valde conUimni esi ; ulique niullo 
erit ulilior homini seni. 

" Quicunque apprehenduiilur ab annis vibe» fič7 
opera fuiunc xiernae viia;, bt recias semiias inve- •• V. «7. " a. 3i. " V. 33. «» V. ! »^ v. 3. «■ v. !2. »• v. !7. " v. 19. 

(S) Loc'itns de variis oocpCa; gcheribus Origcnes, bic quideiQ prāvam serpeotis» seu diaboli» sapieii« 
liaui indigitai.^ Ii7 SUPPLEBIENTUM AD OKIOENIS ESLEGETIGA. m 

mensa» snper quain āopientia maetūtiones sm» im- 
ponitf el vinum ftmm mi$eet in eraišra ^. Meqveira 
in B08 ascendat ; spiriius nempe potestaiein haben- 
tis sedactor, qui praecnrsoris insiar vel specnlato- 9x6nou fex Tou 0x6x00 fev Ļ exixpuwro , eķ 'rfiv 4^)- 

Xi;v 4vi6v 8i4 t^€ IvOuļA^creoK • jJiTjfil (I)^ mip fe£a- , . . 

96c{i] lx Tcjv 9ceicup(i)(ilv(i>v pe)^(uv tou lxOpo^- *^^' rii» ex tenebris in quibus sese abrdiderat, in ani- ovpavoG OupC&( ^(aIv dvoiYei^ev , ai tcov voīļTiTiv xa\ 

7:v£U(jLaTixa>v l$a7c)^a) (90) Āpccal xax{a: 

&£o*j xa\ BavdTou, a?7ivs( ou xaTiaxuou7t tcov, xaTdk 
IIsTpsv, AvcXWvxa)v fcirl i:'jXac f^? Ouļfat^po^ Stciv. 
Ka\ 6 &v T(f> Kpuirrcļ) Tvjc xap6(a^ &vOp6>ico( , xax* 
etx<5va 8eou , 6yLoi<rzio^ člxx^^^^^ f ^voito, tou &)^TļOi- 
vou {Jidvva (xeTa^a{jL6dv(i)V , xal Āisb oOpavou tpofp^v, 
dAX' oux 4ic6 tr\q Ž7:txa'capdTou f tļ? , fļv 6 d(iapTd- 
vcav lv Xu::ai{ MUt. 01 toutcov dxouovTe( ircepou- 
oO(i)7av , licaip^96(i)jav , {jLT]xix( lortjffav lv 9apxC * 
Ysvsa6<i)9av lv icveuļiaTi • 0^ T^ip ir cctpxl črrs^ 
BeĢ Apicai oif dOrarrai. *A)X liu\ t^v IffTopbv 
dviTiov. roam aseendit per cogltationem : ne^oe cea ifnis 
inflammeiur ex ignitis jaculis inimici. Sed fene- 
8tne coeli nobis aperiantur : rerum inteUeciaaliom 

ac spiritalium viriuies ezplicentur matc 

iiiferni et moriis, quap non prasvalent, secondam 
Petrum, iis qai ascendunt ad porlas filiae Slon. Et 
homo qui esi io occullo cordis, qui esi secandun 
iinaginem Dei» commeDsalis angelorum Gai, yenini 
manna comedens et escam de cceio, non auiem de 
terra maledicia» quam qui peccat, in doloribut ctH 
medit. Qui baec audiunt sumant alas, in aublime 
feranlur, non amplius sint in carne ; sini in ipi- 
rilu : Qui enim in carne tunt^ Deo pldcere non pti* $unt '*. Sed ad bistoriam reveriendum. 
ZziX. \L^. Kai ļistictpefer elc aījia tob^ ^ora- ^ v. 44. El converlit in $anguinem fiumina eorum. H /iff xlūHrtr. 

Ol6a xaTd Tpoin)XoY(av acoXXoOc icoxa(xouc Ai- 
^untou IvavrCouc Xpcat(ļj tcJ) dXTi6iv({) 7coxa(ACf> , oS 
zk 6pyLii\LazcL x^v *£xxXri9iave09paCv3t. DdvraSl Td 
XT^ļ 0fDTT)p{ac dU^Tpctt ptu[Uiza f & 6 8e6c, (90") Srav 
ļo'jkii'zai Ttva^ imazpifĻait 7va iļtk^6vztļ Tcfofftv 
āiA T^c 'KifpoL^ f ^ ^ izizpa ^v 6 Xpiflx6c, iroiel 
T:pa9fļvai tlq aī(Aa. "Orav ^dp Ifo* xataY(A> oO^ (91) 
dXXoTpCou 06aTO( xal f pov^ļAaTO^, tou Oeou (a^ (91*) 
7:3pa9T^9avT0C'» ori aTļid lorīv , oOx£ti izieto , Tva 
ai) (AiToxo( ļf (v(i)(Aac a?(Aaxo; d{jL6p^{iaT0C. 01 Sk eUv 
&v, ol ppokX^OL |jilv "ki^O'izt^i 6Xč6pia li. iKaid 51 
T^jv IcrcopCav , AE^uTPctot dv(i)6ev Oficop oOx lxouaiv, 
ou8l -^i^tzai usi6^ lv AIyuict(1). *laTopixa>( (Jilv ouv, 
'Ttd^C 'c^re Tij? Tciv OfidTtov 9u<je(o^ xaTd Ti)V Af- 
^UTCTOV Tq) 7cpoT7dY(AaT( TOU M(i>9e(oc el( aīfAa Tpa- 
TZilTīii , <b^ xa\ Touf lxOua( , el? (japxd)6Ti «axuTtļTa 
TOU GfiaToc {AeTaTeO^vTOC, 5tacp9ap^vat, toT^ *E6pa(otc 
df uojiivotc aTjAa oOx ^v. "OBev Icr^t xa\ f| iJtaTT*- 
veCa xaip6v ev t^> icapd toI^ *E6paCot; e0pi(jxo(i,^v(p 
&5aTt, t6 al[MLzC)Ui &5a)p TcapaffotpCcrasOai. nveu{ia- pluviaUi aquat eorum^ ut non bibani. 

NoTi secondum morālēm sensum muita flumina 
i£gypli contraria Christo yero fluroini, cojus im- 
peius Ecclesiam Istificant. Ai qu«conque sont 
fluenta saluii coniraria, quando vull Deus guoadam 
convertere» ut exeunie8 blbant de pelra, qu» peira 
Chrlstus est» facit ut in sanguinem vertantur. 
Qiiando enim ego damoo alienam aquam sive co- 
giiata, Deo mihi ostendente» quia sanguis sont; 
non amplius bibo, ut non particept dam pluvic 
sangainis. In boc cenšu habendi sint, qui panca 
quidem loquuntur, sed nibilominus pernicioaa. 
Porro secundum bi8toriam,iEgypiiic<B]itu8aquan 
non habenl, nec fii pluvia in iEgjpto. Uistorice 
igitur, universa tunc aquarum natūra per iEgy- 
piura mandato Moy8i8 in sanguinem vērsa, usqu6 
aileo ut eiiam pisces, in carneam crassitiem mulata 
aqua, interirent ; Hebraeis haurieniibus sanguis non 
erat. Quare etiam locuro habuerunt praestigiae in 
aqua penes Hebraeos inventa, sanguiueam aquam evhibendi. Spiriiuali sensu, iiunc quoque ilcet vi- 
xiwlx; «I xa\ vuv t6 foov gffrīv ISelv Ytv<5ļievov. Tcov jere idipsum conlingere. Ex iis enim qui «u>ntrariis 
Ydp 7rpw '^^i Ivavrfa? W5ac 6i£(JTtix4Ta)v toi? i^^v B opiniontbus dividuntur, aiii babent poubile ac pel- iu6ti|ji6v loTt xa\ Sta^avlc t6 viļia Ttļ^ irCorecD; , 6 

oji T^c Oe^a< 6t5a5xaX(ac dpuovxat • Toķ 61 Ttjc «0- 
V7ļp3ķ u7:oX^4/5wc alYuirttdCou(Jt fiie^Bop^c aīļia t6 
\f^pyhtzai. Kal i»XXdxt€ l7:ix£tpet 6 irapaaocpKJjib^ 
tt;^ dTīdTiļ? xat t6 tcjv lapaTiXtxa)V irorbv tčJ) jio- 
Xuj(jU{> TOU ^vjBouļ aījjia 'rotrjaai, tout^jti t6v ļļiž- 
Tspov X4yov , xa\ i\\i.īy 6er§at , {*♦) toioutov ivra ol6v 
liTtv. 'AXV oOx dxp6twTCte xa8<5Xou t6 «ot^v , xiv 
lx TOU 'īzpo'/tlpo'j 5t* drdTtļv iteptcpoivCSTļ t6 elfio^. 
Il{vet Ydp 6 lapaT,XCTti^ zh dXT)eiv6v 06u>p, 0O6I 'rpb^ 

%b £t5o^ TTļ; dTldTTļC Izt JTpC9^ļJL£V0C. 

"Prov.ix,2. *• Rom. viii, 8. 

(90» Forlc l^arAtoOsicv. 
{90*) -A č Sečc, Forte del. 4. lucidum fldei fluenturo, quod ex divinis bauriunt 
documentis. Ai iis qui reprobae senienlis ratione 
i£gyptum prae se ferunt, in corrupium sanguinem 
evadit aqua : ac saepe eniluniur prKsiigiae erroris» 
Israeliiieum quoqiie poiuni inquinaniento menda- 
cii sanguinem efficere ; id esi sermoncm nosirum, 
nobisque osiendere lalem non esse qualis est. Sed 
inulilis prorsus polus non fiei, tameisi aspectu 
primo per errorem species ejus rubescau Bibit 
enim Israeiiia veracem aquam, minimc respidena 
speciem erroris. (91) Forte xaTaYVouc. 
(91'} Forte t^ot. tW FRACM. IN PROVERBIA. 

TAA. 0'. A 

9c^ laxci)6 T^v £(i>T^pai xaXou9i x6v lv dvOpcijTcou 
ffj^HATi dfOivra tiJ> laxu)6 eķ 6^Xa)<Jtv -nļ; ļieta 
iBura lvav6fyiM:f^9efa)(. *AXaXdCetv $1 icpojrdTcouji 
vuci{T^p€Ov 5{jLVov dvaicl(i,iQ0VTSC a&Ttp» (I>^ xaxa)^u- 
oanm t^ x6 xpdToc Sx^^^ '^^^ Oavdiou, (I)^ &x Ttļ^ 
ffiv fistpidvciiv KaToSuvaTceCo^ fSusaiiivcp. *AiaJa- 
fpd^ rdp loTiv C(jivo( lictvCx(oc, dv xal ol lx Ba6u- 
ySNoq &vaoii>6ivxef t({> t^v vCxi]V &of>i)aa(xiv()) Bsc^ 
iU^lGcc O^^vat icapaxeXeuovxai. lI6ixa>Tepov U* 
uv |ilv KSTopOouvTCdv ol xap7co\ Itc\ t^c Xt}vou^ 
Epxovxaty dxouiT(i>aav toO* ^ArculUmc^e t^) Oe^* 
6 61 &{Aaf>T(i>v xa\ &6(A£vo( (UTavoCo^ xal ^Tciorpo- 
ftļ^ I&4) d^oUidsOci), dXXdk Xuin)O^T<i) xa'7dk Be^v. *H 
Ydp xaTd^ 6e^ Xuinļ (Le^dvocav cE( acoTTļpCav d{jie- 
TsiAATļTov KaTcp^dCccai. Ka\ ffu, idv poi]OT]Oe\( 6^6 
Beou Ti]v aupeo(ufii)v licoi^oci) tiIjv xapnci>v &7cl Td^ J-'V) PSAL. LXXX. 
Y. 3. Jubilate Deo Jacob.^ 
Deum Jacob appellanl Saiva torcin , qiii iii (igura 
hominis Jacobo apparuit ad indicandam fiilurani 
incariiitioiiein. Jubilāre auiem Jubent, vicioriai hyo 
mno celebrantes eiiro, uipote qiii profligavcrit illiim 
quihabebatmorii8 imperium, eta daetnonum iyran- 
nide in libertaiem asseruerii. Jubitatio namqiic 
hyninu8est viciorialis, quem ciiam qui dc Babvione 
servaii sunt, Ticioria: targitori Deo cancre sese iii- 
▼icem adhortanlur. Ei niagis inoraliter : quorum 
virluosi fructus in lorcularia veniuht , iudiuiilo : 
Jubilate Deo : at qui peccavit ei indiget posniīcn- 
tia atquc conversione, non eisuliet, sed doieat sc- 
cunduin Deum. Dolor enim secundum Deum, poeni- 
lentiam in salutem non poenliendam operatur. Ta 
quoque si divinitus adjutus frucius inveiisti iii 
sancla lorcularia, ne obliviscaris Dei, quatenus au- 
6ĒXia^ ^TļvouCf (^^ lTCiXavOdvou toO 8eou, xa06 ^oTļ- g liliator luus fuit. Tametsi haud suppelanl tibi 06c ^ou Y(v6Tat. K&v dīcopļļc XdYcav 'zm xaz* d^Cav 
&in>5o8i}9o*i£vii)v xiĻ 6eiļ> iv cOxapta^^^» dlčCkaļt 
eu9^{AC|> 9(ovļ}, xap6iqLq xexpaYu(ac 0icep6aivou(nļc 
xk 0T](ULiv6{Aeva dīcopcOs^ļc Xi(e(<)C> xa\ 5id t^jv 
dnopCav tcov X^Sc(i)v dic6^f5i}Ta xa\ dj^^TjTa XaXou- 
8iļC. *Edv Ydp dva6^c xd X£XTd, Idv 0i:ep6ļļc Td 
d^aff^^fAcva, Td 5id 0x6(10x0^ 9Ci>vou(uva, xal 
(idvcp v$ 6uvTļ6ļļ( u(jivelv Tbv 8ebv, xq) drcopouvTi 
imOslvat xd lauTOu xiv4(iaTa Ttj> X6yc|>, napd x6 i^v 
l^Tov x6v lv ao\ yAi $uvaa6ai paordCeiv tou vou Td 
&n6^^i)Ta xa\ td 6e?a, d^oOkd^ei^ t^ Beip *Iaxu)6, (i>c 
|U(nļTi}c TOU ircepviff'cou *Iaxa>6, 

YAA. PN'. 
2Jt(x. Tf*. Alrso» aiftdr ir IJ^V <r(Ujr«)70C' 
'AXXoc 9T)o\, ^Mk 4x^1^ xspaTirr\Q. 'IepaTix6v 61 C 
toGto x6 Spļfavov. 01 lepe?^ Ydp i^^fiC^m taic crdX- 
iay&9 Tcov ftv Sivd Y£vo{JLivo)V ffoOiTcC'pfC'»^ dva{A(- 
(Lv^axovT6C. RaTd youv t6v icvcu(iaTix6v ?:ep\ craX- 
t:i|7uv xaTaaxeuTļc X6yov, xaxa9X£uaaTiov odX- 

sTf^A» ^"^ i^ %XV s^'nļc alvŽ9(u(jiev x&v 8e6v. Toiau- 
xat 6*y oT(Lai, 9dX7ciYYe( $i]Xouvxai xa\ iv x(ļ) * TgU- 
x/irffi, xaX ol rsKpoi ifepdiļcorTai, 'Eaxi 5i iopx^ 
Nou|&i|v{a i666(AOu (iT^vb^* (ivt1{ji6(iuvov aa\'jzlyyu)^/, 
xaB6 XiY£xai • Vr reojirirlĢ,^ cdJiaiftt' verba qu» digne reddi possinl Deo pro graiianim 
actione; jubila nihilominus insigni voce, corde cla- 
manie quod supergredilur significala sermonis dc- 
ficientis . aique per deGcicntiam ipsam vocabulo- 
rum, secreta et ineffabilia loquilur. Si enim iran- 
sceoias quae verbis dicuniur, ac supergrediaris 
quae ore proferente enuniiantur, so!oqnc aniiiia 
possis hvmnum dicere Deo , dum ncquis mouis 
tuo8 verbis componere , quia sermo luus non valet 
exprimere res occuiias mentis et divinas; auameii 
jubilas Deo Jacob, utpoie imitator supplantatoris 
Jacobi. 

PSAL, CL. 
V. 5. Laudate eum in iono tubte, 
AKus dicit, per sonum cornecs ". Erat boc sacer- 
dotale instrumentum. Sacerdotes namque ulebau- 
tur tubis» in memoriam tubarum qu9e in Šina ciaii- 
xenint. Juxla igiiur spiritualem constniendaruni 
tubarum rationem,construenda esi tūba, ut iusono 
illius laudemus Deum. Hujusmodi, ut puto, tubx 
declarantur et in illo loco : Clanget, et mortni re* 
Ķurgent *'. Est autem festum Neomenia septinii 
mensis, memoriale tubarum, sicut legitur : In ne*^- 
menia, luba *'. m>irEN0Y2 ERAOrAI 

Els TAS IIAPOIMIAS. 
ORIGENIS FRAGMENTA IN PROVERBIA. 

(Bibliolbcca Gallandiana, t*x codd. Venel.) (92) KE«. A'. D 

Srfx* «'• 'Eicel $i dpsT^jv elvat Ttļv 9p<5vT)(jtv ''EX- 
loļn^ XŽYOP«, xa\6pCCovtaiaux^ļV "Eaicrn/in^pr dro- 
e(ar %ūX nojuair xal cifOsripajT' ļ i:ti<TTi/uirir Jioiti- 
riftnr xal oif Motrļriijr xal dīOstipcjr^ :tapixovcrar 
ļitr xoiūr xh %ovi{xka^ yA{ aoisir di th /ifj :ro«rj- 

" P$al. CL, 3. •• I Cor. xv, 52. *• Psai. lxxx, 4. 

(02) Excod. Venct. 491, pag. 38. Ipse bic quoqiic capiia cl vcrsus adscripsi. CAP. 1. 
V. i. Quia autcmgentiles virtutem esse prudentiam 
dicuut, et definiunl eam : Scientiam bonorum etma- 
lorum et neutrorum ; vel Scientiam agendorum ei 
non agendorum et neutrorum ; gnce tribuat [aeere fu" 
cienda^ non facienda vēro non facere : colligarims ^ '■ ^ SL ppu:mentum ad orīgenis EXEGETICA. is 

iius ajscri|»ltir:i pni.IcMtijc nomcii, cl ipsum ei eo A ria- <wvaYiYa)jjiev^ļ«ķdicb'c^crpa9tic x6 -rii^ 9p( 

«uvijOtofiev IScTv, Ttdrepov to))^u«jj«)c ļ U^^ fl l> oi 

npu)Tov ļifcv ouv iv -cfļ Ferieet, «rti (ikv toi 
•E65oļx^xovTat, Y^TP«^ai* '0 ^^ «^i^ ijr ^porq/A 
xatoq' xaTi $i *AxuXav, jrorot/pTvc* ««'ti ^ 
Sjļiiwixo^» starovppftcrroc' o6xo0v d<Jov fciA taui 
xji X^5si Ttav *E66o{x4xovxa ^i^ot ttc 4v, Sri oi 
€5Ttv dpst^ ļj 9p4vtjfftc' o05l Ya[p 6 691^ gī^t 
dpsT^v, TOL^/oup^eav 5fc, fļv xa\ ^ļ'fre' "«tC xax£VTp^x^td 
Ttva OTTdp^ouTOv. AOtt] 9p6vii<Jt€ vuv vev^vļTou x6i 
'E65o{A^xov'ua, «ap' fļv 6 xarovpjt>^ 9p4vi(Ao^ X^ 
X£XTai. ''Eoix€ Ķk xa\ t6 xatd Aouxav EOayY^^wv ei 
flivat Tou-jo t6 aT|(xaiv6(i,evov, ore dvar^^P^^^^^ aj^eiidi t'oitsiliuin, <|uo vid^Te possimiis, iium muita 
^i^iiilicei Ikvc i(Ox» aut rem tanlum unam, 

iHiuio i^iiur iii C«riteit» secundum Sepuiaginta, 
SCI i bitu r . Sirpeiu vēro erat pndenlmimuĶ *^ ; ae- 
CUiiUuiu A<|uilaiii, fmfer ; justa Syminachuiii, vafer* 
rimui, ltnque quantuin ad banc Scptuaginiavira- 
lem vocciii peninet, posset quis dicere, minime 
o^ae virlnicm prudenliam ; neque etiim aerpens vir- 
luīeiii līnbebat, sed callidiiaiem, quam eliaro viiu- 
ļirral qui& t;uiquain iiiiprobilaiem quamdam. Hanc 
prudeiuiuiii atienderunt hoc loco Sepiuaginta , per 
quaiii vafer prudcna noniiiiatur. VMctur etiain 
Kvangelium aecnndum Lucain banc agiioscere si- gfiiflculionem, cum dc Salvatore scripium csl \n ^ Zui'hp ivriļ TOtpa6oXļi tlpr^xiyal z6' Kal istairica parabola disisse : Et laudans herus csconomum tnt- 
quhatii^ (ļnia prudenler fecit •*, id esi vafre, CJiUide, 
Ai fitcilc iiiud laudans^ non de laude proprie acce- 
pia, «cd per iiisolciiiiorem quaindam caiacbresin 
diciiiir, sicui diciinus laudari queinpiam eilam pro- 
pier mcdiocria et diversa opera vnlg:«rium arlium, 
adiiiiraiiies quodainmodo curas quae cxcilant nien- 
tis acuincn et niobllitatcin. Ilem illud : Enote pru- 
denle$ $icut $erpenle$** ; qua$i, iioii igiiari serpen- 
tit astuiiarum, Necease euiin ha!)eiis , quomodo 
Aposlolus nomina vil, alTccios diccrc : Vi non oppri* 
mamur a Sātana ; non enim cogilata illius ignora» 
mui "• Mulierem itaque, qux prudens non erai nt 
aerpens, deccpii illc in asiuiia sua. Et filH huju$ 
$mculi, non sapienliores, sed prudentiores filiis lucis 
mnt *^ ; iieque lioc siinpliciler et absclute, sed in 
iuam gcneralioncm. 

Signiticatur et aliud quid voce prudeniiae. !>««< 
cnini,inquU, sapienlia fundamenta posuit ierrte, prce- 
varavit aulem čalos in prudentia^; Yirlule,no» cal- 
iidilale. Agnoscil et Evangelium banc quDque si- 
gnificationem in parabola de virginibus prudenti* 
hua. Manifčaie enim ibi fatuilati, sive improbitati 
(a qua fatui suae qualitaii8 denominaiioiiem ba- 
l>€ni, et fatu» iīcni virgines) tanquam contraria usur- 
patur prudcniia, a qua 8ux qualitaiis nomen acct- 
piunl prudenies viri , et prudenlcs virgines. Quod 
hi slullus maliis csl, elconlrarius buicesl prudens ; d KvptOĢ ttr olxordjwr rijc āducioĢ^ dri ^ptrrijtti 
ē:iolri(TB' louTioTi xaxoupY(i)^, xaxevTpexc«K. Ka\T^ 
Xa t6, i:tatrio'€iQ, oO xaTd zb^ xuptci)^ licacvov, dU 
xaTaxpTj<rTtxci}T^p(o; X^Y£Tat, xae6 ^^^ofiev iimivtl 
a6a( Ttva xa\ l7:\ {ačooi^ xa\ ^ca9^poc^ frpd^jiao 
ļjižjtov 'S£xv(uv, xa\ oTov el eagļidCcvre^ td^ Ivtpi 
X£fa?, Td^žļji9(ovou<jat<;* t6 vfiQ 8tavo(ac 6§u xa\€6 
x{v7ļ'wOv xa\ z6' rirecds ^pčriļwi c&c ol 6pei^ 
oiovel {Ai)dviaT^pT)ToiTti>VTou Sfccj^ irocvoup'pjiJidnav 
Xpe(a Y^P ^(A^v tou, cb^ 6 *Aic6aToXoc (t)v6(Aaās, 6tm 
x6tix^.voyc X^yet (93); Vra jiii aJUorsierri&tajieri»» 
Tov Zararā* oifx^o(n:ovtāroi/ļjiatadyroovļier 
Ti)v Yoov |A^ oujav 9povou9av (b^ t6v 591V fļirdrrjOE* 
&v Tļļ icavou prCa aOToO. Kal ol vlol rov aitintro^ toO 
TOV ou jo9(I)Tepo(, dXXd pportļuSutspoi ztar vlior rd 
ptJTČĢ elcrir* xa\ oOSi touto didb»^ xa\ d7:oXeXu|Ai 
v<i>Ģ , dXX* fi/c ^h^ iavruir yeredr. 

ĪTifiaCvETai hl xa\dXXo zi &x Ttļc 9poy496(i>^ 9co>viļc 
'0 Bedt: Ydp, 9i)a\, r^ aoplņ, t68ļuJUwrB rķv ^ifr, 
'ļrolļiocre di oiffioroifc ir cpponļcer Tļļ dpcrļ), ou t] 
xax£VTpsx£^f . OT$e Sk xa\ t6 EOaYYČXiov %b 9i]|Aacv6 
fuvov TOUTO lv Tļļ T^spl Tcov 9pov((ici)v ?MLpOivciiv ica< 
pa6oXļ]. £a9ioc Ydp IvBdSc Tfļ \uapiļ oCoi) 7tax^ļ>^ 
dtp* fļC TTOioi oE (juopol XiYOVTac, xa\ ai |Ui>pa\ icap- 
Oivoi, (b; ivavrCa iiapaXa{x6dveTai f) 9pdvi)fftc, d9^ 
^C ico'.o\ ol 9p6vi(jL0i, xa\ ai 9p6vt(iot TcapOivoi. El S 
6 (ici)p6; 9suXq^, xa\ IvaviCoc TouTcp 6 9p6vt|i0Ct Iļ^oi 
9auXo(laTai 69p6vi{AOc, i) 9icou^?o(* oO 50vaTaiY^ rrii prudens sivc mālus sive bonus : nequit enim ^ £lvai9auXovd8id9opovlvavTlov. O0x Sort 6l9auXoc< esscquod malum esi, indiiferensopposiluin. Non e»t 
aulem mālus, prudens siullo opposilus : neque enim 
quaDe\ prudemia quartriciinlur prudenies virginea, 
iiigredi poluihsciit cum sponso ad nuptias: reslat 
i^iiur boncslum quid esse prudenliam, ]ioneslosque 
piudentes. ICst t*rgo sccundum bxc virius pruden- 
lia, el laifs nominanlur prudcnlcs parlicipalionc 
prudenlix, in qna coclos prxparavii Doaiinus. 
V, 3. Cogitarctļue jusiitiam^ et judicium dirigere. TO» (Acjpcf» ivavzioļ 9p^vt(A0C* oOx dv Y^P ^l xaTd 9pd- 
vTj^tv 7csi7oici)(iivai 9p6vifioi rapOivoi clo^X8ov (UTi 
ToO vu(A9Cou elc tou( y^(^^^^* AeC'TSTai toCvuv dorclov 
elvai Ti)v 9p^vT)9iv, xa\ dTceCouc Touf 9pov((iiouc. 
'ApsT^ dpa xaTd TauTa f) 9p6vi)9i^, xa\ icoiol ol 
9p<Svi{Aoe ix£Toxļ] 9pov^9S(t)^, iv fļ Tob^ oOpavou^ iļtol- 
{jīajsv 6 Kupio^. (9i) £t(x- T'* Notļcal ts duutiocnļrrļr^ xai upļļta 

KazsvOvretr, AiJU!» vcfo dicil : Iloc non inepie quidam inlelle- ''AXXo( U 9T)<n' Touto oOx dffMC^ Ttvs^ i$ciXļ9a- 

•• Gcn. III, 1. «' Luc. XVI, 8. " Mallb. x, 10. " II Cor. 11, H. " Luc. xvi, 8. " Jcr. x, 12 l95} Forīc /.ir-'v. (9i) Quu: scquuulur, suni omnia ci cod. ui« Vol FRAGM. IN PROVERIMA. i5i aiviic\T(i>v67rep6aT&vxa\dvaaxpo9iov. SrpscpofAČvou A 3serunl cum hyperbaiis et inversionibos. Inverso jkp xou X4yoy xaxi irijv Td^tv, xa\ &xouvto^ 6tax(5- 
ins96ai Tou elpr^jjtivou d7c6 tivo; 8id {AŽcrou \s.^o[ui- 
vou, ^CvsTat Tb 0fC£p6aT6v xa\ xaXou(Aevov orpocpi} Xo- 
pu. Ild^iv TS au, &vaXXaTxo{A^VT;c x^c Xi£ea)C ^v Tiļ 
f:poaayopsuo)xivT} dvaffTpo9T5, olovel orpo^^ fea^i toO 
Id^ou. O!ov ci>€ tir\ icapa$s(Y(i3T0f' 6 ^'Oi^f^ci^^^C 9^- 
«V 'Ori iclyr\<Ta, i^culaubdri rit čcta ļwv. 'Avgi- 
vtptĻa^ ykp ipzī oOtcd;* *Oti djcd tov xpdljBir ļia 
xpdĢ ci oJtrļr r^r if^ļiipar kcl'pica^ kxaXaujidr\ tā 
čctā ļiov' tva atļfAaCvT^TOuTO* ^Etcsi^}] &tc6 tt1C irp6^ 
ai xpauYT;cxa\ $£if;ae(i)^ xa\aSv£73a)^ £7cauai^T]v,$id 
70UT0 l(r,pdvOT) Td dordl [aou. 

(95) Tov aiftov, AuvaTsi $& d^tļOi)^ 8ixato9uvY) 
Tip^ AvTiStaTco^ijv XiY£^Ai "c^i? elxovtxTļ5. A0xo6i- eniin sermone secundum vocum disposiiio:icin, duin 
videtur iiiiercidi quod diciiur ab alio quod in nie- 
dio diciliir, fii byperbaton, seu iransgressio segmo- 
nis, el quod vocaiur oraiioiiis versio. Rursuiii veio 
immutalo vocum lenore in ea qiiae niincnpalur in- 
versio, Gl quodammo(lo orationis versio. Pola, ut 
eienipits ulaniur : Psalmista dicit : Quomam tacui, 
inveleraverunt otta mea ••. Inverlendo sic dicei 2 
Ouoniam a clamando me ad te tolam diem tacui\ 
inveleraverunt oua mea ; quo signiOcei : Quia ces- 
savi a clamore, ei suppticaiione ei laude lua, pni- 
pierea arefacia suni ossa mea. 

Ejuidem. Poiesl auieni vcra juslilia dici ad dislin« 
ctionem imaginariae. Cbrislus namque csl essen kaio<ruvi) (A^v fdp 6 Xp\.<n6^' (teBžļe'. ^ TautTjc lij iv ^ Ualis juslilia ; parlicipabil auleiii hiijus ea , quis 
ixiTnp zttx^ $ixa(Ci)v eix(i>v oucra, xa\ d^opouaa izphi 
mpd&K'ļfi&a t6v XptTc6v, irp6c 8v (96) ^e^pA^Oai 
YO[L{ita 'zhtSixaiOĢKi)ptOQxal dixaio(r6ra^ ijļntijrtj- 
cer, 'AvTi€ii(JTa)^Tai Ik xa\ Tfļ 9U{i6oXix^ 5iX3io90- 
yļ)- i8o)Jld fČLp lv T(t> v^fup vr\^ dO^rfitia^ tk 9U(ji6oXa* 
&X).A xa\ Tfļ ;j/eu6e7 $txaio9uvT^. Kaxk St xb *E6pa7- 
x6v xa\ ToOc Xoiicouc oC 7Cpdaxsixat t6 cLItj^t}, (i>^xt\c 
5ixatojuvr|( oO ^e^ofilvi)^ dvti$iaaToX^v. 
Tpla ik KpttfiP'.a &v ^(aIv* Kta^fTiļ tcov ai^Sr^taiv* 

lAļfO^ TU)V X£yO{Aiv«i)V Xa\ VOUC "C^V VOTļTČOV. KttTEU- 

Ouvsi 8i TIC xpl{ia, xal OeCa^ x^P^^^ ^P^ T^ '^^^ ^~ 
k>v TTi^*^^* ^^<3» Seov Y4p eif&jjrsrcu tā diu€iļļiaTu 
r<}> drdpl, *Eice\ BvtjTb^, tco»^ dv vo^aat -cdc iaurou imago cuiiibei jusiorum inesl, el respicit Cbrislum 
lanqnam eiemplar, de qua illud scrlplum fuisse pu- 
to : Juitm Dominuif el juslitiai dHexil *^. Conlra- 
disiinguilur eiiam a symboIica juslilia ; mulla enim 
erani in lege veritalis symbola ; quin el a Taisa ju- 
slilia. Juiia lamen Hebraicum el alios non adest 
illud veram^ q:iippe non suscipienle conlradiclio- 
uem juslilia. 

Triplei esi in nobis Judieandi facullas : sensūs 
pro sensibilibus ; ratlo pro iis qua: dicuniur; el 
mens pro inlelligibilibus. Dirigil auiem quts jūdi- 
cium y eliam di viņa gralia prae cx(eris si conipos 
fial. A Deo enim dlrigunlur gre$tu$ hominis **• Cuin Uo6q; 01 8^Xoi7co\, xfiicir xal sifddrriTa iļiBu)xayf, ^ enim morialit sil, quomodo inielligere possel vias 

«y>*lX»\lX.« ib^«/Vr<r#Mi es««MJI^M« ^M».tfrt\t aA£^ m^3r\mm.Tv «AO/.am s.iaks t īktA\t%m%\ «rAMA i%āAl»mmmmMt ^f a>A»f 2f » <Ja .. ^.im ^.l\A^ o'j&v^f &xpCTOu lxov7(K xpCaiv, iMl (txoXiou cOOutt)- 
TOf . Kal ^tļo, ai &pexa\ cOOuitļTŽ^ eljtv, (!>^ ai xa- 
xiac 7xoXi6TiļTe{. 

St(x. 8*. 'Ira SĢ dxdxotĢ ^arovp^lctr, 
'0 4Yvocii(V xaxoTļ6eCa^ -cal^ 7:avoupYfatc Oito-nfircei 
<:«»v xaxof|Oci>v, aOr^ eO^Otļ^ Oicip^cov. 'Q^ icspl 
6exxou YOuv toO xaxou X^f6'caf "A^a^oc mczsiLfei 
zarrl JUSjifi* Sidiccp lit^^^T^' narovpyoQ di SpxS' 
tai dc ļutdrctar' touT^ort irep\ iv feTiforeuae icpo- 
«ctoK fiCTOvos?. Ti)v xax(av Tautr^v eOf Tjfičov 6 *Air'^ 
m>o( eltttv A7rXdxT)Ta, Xž']fa)v ^6ovnaiy ptiļ ;i(jf , 
6c ^*C ^f tjjcdnjcrer JEOfl»* ^ rņ aarovp^lĢ airov, 
o^bM: spOap^ zāroiļjMTa tļjuir dnd rrjc dJCJlčrrļTOĢ suas ? Rertqu( vēro judicium el rectitudinem edide- 
ninl, cum nenio indiscreius judicium babeai, nec 
perversus reciinidiues. El omnino virlules suni re- 
cliludiues, qiiemadmodum vilia obliquilaies. 
V. 4. Ul det simpUcibus astutiam, 
Qui ignorai prāvos mores, asluiiissuccumbil pra- 
vurum, cum ipse simplex el probus sil. De mato 
igitur, lanquam viluperabili,dicilur : Simplex credii 
omni sermoni **. Proplerea subjun\il : Vafer auicm 
venil in poenitentiam** , boc eslfqiionim lemere cre- 
didit eutti poeniiel. Uanc praviuiem per ciipbe- 
niiam Aposlolus diiilsimplicilaiem, iiiquiens : ^^- 
reor ne , ticul $erpen$ decepil Evām in aslutia sua^ 
$lc corrumpanlur cogilala vettra a simplicitate qu(je 
tiJĢeķ tdr Xpicrtčr. Afil oilv, 9uXaT':oiAivou^ tf^v jj esi tn C/irua<iii'*.Oporleligilur, ul cavenles a maii- ToO iiovTjpou imvoupļffav, ^l^t^ai xaO* iauiouc {Jtiv 
&xspaCou^<bc ai Tceptorapal, izph^ 8i xk ii7i6ouXeuov- 
ta 9pdvt|xoi d>^ ol ^(peic. T'q yāp xaxiĢ, (fr\s\ rr}- 
xidļ^8y rcMc ^^ (ppecU Tirecde riJUioi, *H xa- 
xfa (97) CUV SiTT^' 4'£X'rfj {iiv, cb^ tīpr\xai' inaivs'd) 
ft, (b^- 'r^id) ir dxaxlļL ļtov ixopevOrir. 
S-rt/. e'. *0 ^^ roij/uiiv xv6epyrieir ^nļcezai, 
(08) 'E^KiTccp, X<5yov oocpbv liv dxouTrļ iTrtffrfļjjLCJV, 
acvisct aO'sbv, xa\ eir* aOtbv «pooOifjjet. *0 6k fevS- 
|t£v<K vof^puov xb Xoc?c^v Tcpo36^crc( xaTd xs rpa^iv gni aslulia, simus in nobis innocenles ul colunibo;; 
conira ea vēro qux insidias slruunl, prudenies ut 
serpenles. Malilia enim, inquil, puerascitef mente vēro 
e$iote perfecli ". Innocenlia igiiur duplex esi : vi« 
luperabilis, ul dicium esi, el laudabilis, ul : Ego in 
innocenlia mea processi **• 

V. 5. Qui aulem inlellig'ilf gubernaiionem po$tidebiU 

Nam si sennonem sapicniem audieril is qui scieo- 

lia prasdilus esi, laudabil illum , ei ad iliuio adji- 

ciei. El qui inlelligens eflecius esi, deinceps adjiciel "Psal. XXXI, 5. " Psal. x, 8. " Prov. \x , 24. '•Prov.xiv,15. »• ibid. »» 11 Cor. xi, 3. »• J Cor. 
XIV, «0. " Psal. XXV, !l. 

(95) Cadcm itsque ad 8cqucnlem vcrs. occurrunl (97) *Axax{a. 
el in rod. xxii. (98) Idcni ol in cod. xxii. 

(91'') Iii cud. i\ii,f;v. Kj> surii.fMENTiiM .\n or 

'^llio miilicris vocabiiio sciciil'Miii Dei clcnolal , A 
qii;c noMs j:ini inde ab ailolcsccr.i'n iraitila hiii ; 
Cl (|uniii snperiiis Snlomoii jiivcntmis inn;;istci'iuiii 
divil. Fili, cnim iiii|uit, iic le cm)m:i1 coiisiliniinn:)- 
liiiiMid osliliaholiis nialnnim coiisilionim molilor), 
<ļ':o (iorliina juvciitmis ilcscriltii, el (liviiinin ftv- 
o.:s oblivioni Iratliiiir. Ohlivio auloin ot dercliclio, 
',.:»ssossii scici!li:u (leloriorcs suni , vrluli sanilale 
longc p(*jor niorbus, ci iiifra viiniu ntors. Siniiil la- 
nicn ipsa scieniin cl niAlcr īliciiur ci uvor nlciuo 
soror : matcr, qi:in qiii dociiii mc, per scicnliam 
iMCgciiuit, ut ranlus piT Fv.tnļ^cliiini (inlatns : uxor, 
qnia inilii copalala paril vi.hiicsci recla doginaia; 
sitiuidem ro:ipse sciiMilia parii viio priK'ciuian : 
soror, (|nin ogo pariicr anpie illa c\ uiio geiiili 
hiiiiiiis Dco Patrc. Dic cnim, inquil, saplentiiv, ut ^ 
boror lua sit •'. 

" Gralia ct amicitia libcranl. \irlus nulem cl 
Si'iciilia ralionalem aniinain liberant. Nam gralia 
cl aiuicilia, viriiiscl scicnlia suni. Jam si ecrvus 
e\ amicitia, cl piilhis c\ gralils giguilur; ecrvus 
iļuidcm esi couleinplaiionis symbohim, puliiis :ni- 
lem quicl'S a cupidilalibus ; quonim allenini c\ 
virlulibus, alicrum cx sciemia conHcri coinpira- 
tum esi. — Ccrvus csl conlcmplalioiiis svniltolum 
circa corporcact incorporca cl scicnliam Dci : nnii- 
C'iiia aulcm, diK^clionis erga Dcum oi homines : 
pullus deniquo, inipcrlurbali aninii.Ft llicoiia «;iii- 
dem sciciilia.' Dei, c\ animx' viriiuiiiiis procrcari 
solci : dilcclio, cx sapicutia : lranqnil!iLas , e.\ vir- ^ 
lulibuscorporis. ilorlalur vcro nos ul cnni bnjus- 
modi gralils sempcr verscniur : nam qni cum iis 
coii8uc8ceU non ad Deum solnm acocdei, scd cum 
illo eliain habilabil. — Propria lationalis riniunc 
rsl virlus, qux amicilia nppcllatur, cl Deo conci- 
lial cupulalqiic cos qui se sequuniur per scicnliam 
Dci. — Nam qui virlulis scicnli;cque uniorc duci- 
lur, quoluscunquc mclioruiii csl. 

''Nonnulli lioc dc profana sapii'ulia dici piilnnt, 
Ki qua diu versari noii cvpcilil, proptcr b;crcnlcs in 
ca errores. Mii dc improbiialc, quominus vidclicci 
familiāros ei siums. inlcrprelanlur sic : ncmpc 
quia, elsi impo^sibilc esi bominem malis cogiiaiio- 
iiibus omtiiiio carcre, allamcn in iis doii immoiaii, D 
possibile; quas aucior nlnasoppellal. 

CAP. 
"^ Quicunque sibi aniicum Cbrislum despondol, 
taiiquam jusliliam ac vcriialem, is aniniam suani 
iiiiiiiicis coiUrndit, qui bomines oppugn^ire solciii 
propter ipsorum erga Salvaiorcm cliariiaiem. Nam 
cbarilabSpiriialis,cslsciciuia Dci, cnjns (.insasancli 
viri Dci suni aniici, ul Juanncs n.iļitisla amicus 
sptinsi crai, M<)ysedque, cl apo^loli : Jam enim, in- 
cpiil, nun a|)pollal)o vus scrvos, sed ami( os. 

^" Vidcn' ccilanicn cl vigilanliam ? AniuKC ((iiip- 
•-» \. !S. "' iT.iv. vn, i. •* V. \{\ " N. 2\}. *" V iS7 FRAGM. IN PROVERBIA. 159 

XpiOTou, xa\ &nt6{Jie6a 'cou)^<5you Ttļc Coīrļ^. TauxTļC A Chritli, ei atlingimus verbum vilae. Principiom dr/(l). 

Srf^- 1' n^» rdļiovt: (2) xarpČQ cov, xal j4^ &x<j>- 

Uorpb^ |jL^v dxouo|xev X6')fou(y';Tļ( Tpacpiļ; * {ATļxp^ 
& td^ df pdcpou^ icapa56aeic tt1c 'ExxXT]crCa(* 6ico?ov 
TovijoTcueiv iv icapaax£uaZct xa\STepaTOiauxa. 'Oorc 
9Tjff{ • JV ^ jrdrra ^^U« d-ir^ ^paļiļAdzdiV &xoveir, 
f.rzv Ķk xa\ xou( 9uatxouc voeiv ira^^pa^, fļ xal tou( 
frvsu|AaTtxou^ voelv 8i5aaxdXou(. Kal ^dp toutcuv 
jiļ'njp ^j 'ExxX7ļff(a. 
STfX' ^- Sti^aror fāp xaplT(iyr diļ,xi c^ xopv<pxi- 

*AXXd xa\ x^P^^( ^^^ 9roXXal( cra)C^{jieOa. 

KE«. A\ 

StCx. ^c*. Oi č^daJiļiol cov čpdiifiJtesthrcjo'ar. B 

*0p6d dp(i)aiv ol XoYiJ{&ou( Kx^v^^C dTcaOe?^ xa\ 
8d7|iaTa dXT}OTļ. "Ot' &v ^č^t^* 01 d^OoAļiol cov 
6p$ii fiM^ktdiCar^ x^v 5pa9iv 5iļXoiTTļc 4^X^C* ^^^ 
8t* &v icapaivļļ* ^ciļns jAiM^vU, īray»^vxarā^ čJidr 
pvfĶ cov, ļiiXt xpo7rtxii^ -Hiv OeCav^^^ei 6t5a<JxaX(ov, 
Iļtt^ tJjv iuveu{AaTixijv xaTapxCl£t YV(t)atv. 'AX^d xa\ 
3L7nexai 4^x^C ''i <xocpCa* ^Epdcdriu YApa(rr^C« ^^^^ 
(Ts xapaXd6xi» *^^X^ ^^* ^^^ icepi7cXoxT]C aocpC^i £vci>- 
Oelja, AļfiacTļiou icXTļpoOxai xa\ xaOapdxTļXO(. 'Exi ļfe 
(ifļv xčijv Xpiaxou {xupo)v iļ x^c (]/ux^^ &vxiXa{A6dvexai 

oo^p^^f* 

KE«. E'. 

2xJx« TI* *^^ xp6cexe padJLn yvrai9d • /liJi 7^ 

M^ icp6aexe d9caxT)X9ļ 5i8a(7xaXCqi, $id XTļ( XR^^ ^ 

Xoļftac &XeaCoOqļ. 

ItCX. y- 'TcTspor ļUrroi Xixp6repor xoJ^c fi^P^* 
crci^, naX ifļxorriļiiroy jiaXXor piaxalpac durzd- 

ļiOV. 

M dxaipav XiYei xi)v xi(Mi>p(av, xaxd %6 * Tpavpiū" 
tUu ļiaxalpa^ ļtov iezi * fļ xi]v xp(9iv, fļx(( lox\v 
b>c (&dxaipa d^Ela i^psuvcjsa xd xpuicxd x^^ xap- 

£x{X- C*'- SpcUepal dš cU rpoxal aijziļc , xal <yOx 

effpruiczoi, 

£9aXep«\ ai xpoxa\ aOxTļc, xal o&x eG^vcDOToi, $idxt 

dn6xax(īiv el^ xaxd dvaxuXio(iivY) ix x^^ fjiaxpdt( xh>v 

dyaichivTtov aOxi}v 9UVTļ6e£a( ' J9aXepd oiiffa, xa\ xt;c 

^iXe(a^ Tcov oOpavcuv d7roaxepou9a, xa\ el^ ^^vvav 

mpaicž(i.icouja. 1^ 

Xt{X* ^'- 'Brīna ār 7tazazpi6āHTi crdpxeĢ djuļtazč^ 

cov. hujussensus, est pielas in Deum, nenīpe tncon- 

cutia. 

V. 8. Audi , /i/t, /e^tfj ^af m lut, ne^ue repudie» 
comlitutiones matris tuas. 

Paīris quidem leges aucJimus, Scriplurae nempe : 

miiris vēro, non scripias tradilioiies Ecclesis; 

cujusmodi esi jejunareseilis Tenis, ei alia bujusnio- 

di. Uode dicil : NoU omnia a Uiuris audire, Licel 

ei nalurales iiilelligere palres, vel inlelligcre spiri- 

luales dociores. Horuin esi enim roaier Ecclesia. 

Y. 9. Coronam enim grattarum aceipies tuo capUi* 

Sed eoim graiiis Dei muliis salvamur. 

CAP. IV. 

V. 25. Oculi tui recta aspictunto. 

Recia aspiciuoi, qui cogilaiiones habeiii nequa- 

quam passionihiis obnoxias, el Teracia dogmaia. 

Quaiido dicil, Oculi tui recta aspieiunto, visuni innuil 

animae. El quando horiatur:Comed« mel, fili, ut dul- 

coretur guttur tuum ^; mel figurate dicit divinam 

doclrinam, quae spiriluaiem componil noliiiam. 

Verumtainen afficil quoque aniiiiam sapieniia : Dt- 

lige enim tV/am, ut te assumat ^. Anima aulem per 

compleiionem sapieniiae uniia, sancttdcaiione rcple- 

lur el puriuie. Adbuc laroen ungueniorutn Ghrisii 

olfacium auimaesensuspercipiL 

('*AP. Y. 

V. 3. Ne atUndas malcB mulieri : mel entm ttillat a 

labiis mulieriā. 

Ne aliendas seduclrici docirinz, per bella verba 
inescanii. 

V. 4. Postea tamen amariui quid felle invenies » et 
ūcutum magiā quam gladiui ūncep$, 

Gladium dicil poenam; Jnxla illud : Vulnerati 
gladii mei eetis ^*. Vel judicium, quod esi sicut 
gladius acutas perquireii8 occulla cordis. 

V. 6. Fallgces autem orbitis illius, et qu(B non facHe 

noscantur. 

f allaces orbitx iliius, cl qu% non facile noscan- 

lur, propierea qiiod a malis in mala devolvaiur ex 

longa anņanlium eam consueiudine. Failai esi el 

regno ccelorum prival» el in gehennam deirudil, 

V* li. Quando conterantur carnes eorporis tui. Aid Tou xaxaxp(6Tļva( xd( 9dpxac, xļv dxoXa(T(av 
St]Xo?, 90opdv xiva (Zaav, Aid $^ xa>v xaxi(DV oE icoX- 
Xoi xaxaxpC^uai xdc xoG X(ht:o\j crdpxa^, xa\ xo aīfui 
xaxavaXC(Jxou<Jt, xoiv^v aux^ ļfTļddfjievoe. 

SrCx. t^. Hap' dMyor kx€r<iļir\r tr xģyzI KaJcĢ, 

Ilap* ČJUfor i^erdļiiļr. ''Hv 5x£ oOx ^ļv xaxCa, xal 
lorai 5t€ oOx Srcai. O0x fy 6^, 6xe oux ^ļv dpciiļ, 
Mk lorai oxe oOx l9xau. *AveSdXei7cxa ifdp xd anip- 
(ursa xr^i dpexTļ(. IIe(6ei H pn xa\ o^xo{ * īlap^ čM- 
jcr^ xal oi)H tr ļCarzl xax(fi 7«7vra>c ' ^^^ ^ tcXou- 

•* ProT. XXIV, 13. *• Prov. iv, 6. *• Sopbon. 11, 12, 

(l)Forle dxCvaxxoc. 

(2) Decsi dxoue. llox vidclur legciidum dml)?]} cum cod. Alex. Per carnium conlriiionem iiilemperanliam deno- 
lal, quae esi quaedam corrii|»lio. Per crimina aulem 
quidam conterunl Ghrisii carnes, el sanguinem 
absumunt, profanum ipsum arbilranles. 

V. 14. Propemodum fui in omni malo, 

Propemodum fui, Aliguando viiium non eral, 
fulurumque esi ol non sil. Nunquani vēro virius 
non fuil, nec fniiirum esi ul non- sil. Semina nam- 
que virluiis deleri non possuni. Persuadei vēro nie 
el isie : Propemodum , et non in omm malo {ui, El 159 SIPPLEMENTUM AD 

JiTes in tnferno damnaius pfopler improbiuicm, 
ei qiieiii iniserei rmruni. Misereri porro, pulcher- 
rinium seiuenesi tirluīis. 

CAP. VI. 
V. ii. Afi cmuoditndum l« a muUere subjecta otro. 

Ab heierodoionim doctrina , et calumnialore 
eorum sermone. 

V. 95. Nec corripiarh a palpebris e}u$, 

Me le arripiant fascinamenla ornalx orationis. 

CAP. VII. 

V. 5. A muliere aliena el mala , $i te sermonibus 

ad graliam invadat, 

Ah iilololatrica doctrina. Jucunda cnim docei 

ciiiu lU elegans aique diserla , voluputein nempc 

H diviiianim amorein. 

CAP. Xf. 

V. 29. Qui non aiiemperai se domui luof, hagredita- 

bit venlum, 

Uxori ncmpe , vcluti rasi infirmhri ^^ ; flliis . ut 

aninium non despondeant; sorori in necessiUlibus 

Id qiiod uiile sil , et servis quod justum ac par 

eihibentcau 

CAP. xxni. 

V. I . Si sedem cosnare in mensa potentis^ coniide- 
ranter contidera qu(g sunt apposita libi. 

V. 2. Et injicē maņum tuam , scien$ (ļuod talia 

oporiebai prceparare, 

Mensa polcutis sunt sermones propbctarum, 
quos oportet audieniem revocaniemquc ab bistoria 
ad speculaiionem, sic demum eos arripore. Ne 
insisias, inquii, in sola re, nec sis contentus prima 
etca : coDnare enim, non prandere proposltum est. 
Non tam quod historicum, quani quod intellectuaie 
Citf reqiiire. Poieniis eniin proposita mensa , nihil 
humile, nibii terrestre in escain require; seil si 
quid spirituaie sit atijue coeleste. 

CAP. XXX. 
V. 15. Hirudini tres fiUoe erant, 

llirudo, est diabolus, quia animarum sanguinem, 
fd est viialem earuin virtuiem, exsugit. Habet 
auiem (ilias,et non fllios : uihil enim babet virile, 
ied omnem effemiiiatam volupiatem.. Infernus , vel 
fmprobiias, qux filia est diaboli, interficiens ani- 
intfs, et satieiatem non capiens ; mulieris amor, 
vi*l impia doctrina, quae errore non replelur ; terra 
qim non rcpietur aqua , anima nempe glarcosa cl 
Macumlz, irrlgula quidcm scinpcr Scripiuris, sed 
quap nihil melioratur : pro his omnibus est ignii 
punitionls. 

* I Pclr. III, 7. 

(Z) AaOcvCTTtfpf;). ORir.ENis exe(;etica. m 

A 9ioq lv T(jļ> ļl^ 6\A t4]v xax(av xptv6(isvoc> xa\ obrnU 
pov Tou( dSeifouc. T6 &&Xeclv 9ic£p(iax6 xdXXtaTov 

KE*. ^. 

StCx. kS". Tov dia^vJLdacrstr ce āxd fīnraiKd^ 

i}xdrdpov, 

Ttļ( Tci>v kxtpMfytn ^i^9XG[XCac xa\ tou 9uxo94v> 

M^ fffi auvapi«dq[ļ xi ^oTļTeujiata TTļ^ x£xoļtfļ«v*- 

KE«. Z'. 

STfX' ^'* 'A5r<J 'ļvraiKČĢ &XXotpla^ MaX storripā^^ 
idr ae jičp>iĢ toic xpčc X"P^^ i(i6djtīiTcu. 

TC(i)(AuXo^ ouaa, iij$ov4;v xa\ 9iXoxpii{xaxCav. 

KE«. lA'. 

ItCx« ^O*. '0 ļiii cvļutepi^epdļierof: t^ ēitvTov oīxip 
iUfļforojiticei čreģwr. 

ruvaix\ (AŽv , d)^ dcderecrtipur (3) crx€V£i * 

TČxvocc» tva {x^ d6u{jLļļ * &$£Xf ļļ &v &vdYxai( Yiv6(i£- 

vov xpViH^v * 5ouXoi( Tb 5Cxaiov xa\ xfy* to6nļxa 

KE«. KP, 

It?X' *'• ^Eitr KoOlcr^t: detareīr ixl Tpaxiļi\<i 
čm'dcrTov, rorjroic rdei tā xapattdiļierd aoi. 

• 

Totavza idei xapacxBvdc€U. 

TpdTTe^a $uvdaxou ol X6yoi tcov 7cpo9i2Tfijv, oO; 

^ 5£t dxouovTa xa\ dvdļfovta dTcb ty1c EsropCoc eic ^ccih 
p{av, ouT(<){ dpicdCsTOac aOtou^. M^ ^Ct 9i2o\v,iic\ 
{x^vou TOU 77pdY(Aaxo;, {ir,5^ T?ļ icpdrrj) dpx£ jOļļ^ Tpo- 
9t1 • 6si::vTi(iat ^dp, oOx dpiot^ffai 7cp4x£tTae. Mij to3- 
ouTov lTcopix6v, 5jov $tavoT)Tcx6v C^tei. Auviatoti 
ļf dp i:poxei{jL^vT]c 'cpait^tļ^, p.rfihi xa(ui^tiXov, jxt»- 
$kv Ye(ij5e^ iTciC^tet Tpif eoOat , dXX' ef Tt i7\;eu(iaTt- 
x6v xa\ oOpdviov. 

KE*. A'. 

SxiX. te'. TņfidiXXxiTS>s7{:Bvxot^pB^?icar. 

B$eXXa h 8id6oXoCf d>( t6 tcIjv ^ux(t>v aT{ia, tout^oti 

xiļv Ja)Ttx^v aOttov $uva(i,cv , lx{xuC(uv. 'Ex€t & 6u- 

fST^pa^, xa\ oOx\ uEouc* ouS^ y^P dvSpelov, dXXd 

«ajav ^«bviļv UeiļXuļiiJi^VTjv. "ASTļcļ x«x(a Ou^dtr^p 

j^ ouaa TOU $ta66Xou, dvaipou^a ^x^^ "^^ x6pov oO 
Xaji6dvou(ja- Yuvattx6^ Ipcoc, fļ dOeo? ^.6a(rxaXCa t1; 
dirdTTļ^ {i^ 7cXTļpou(jiivTļ * Yij t« oux l(im7cXa|i<vT) 
u6aTo^, <ļ/uxii <{/a{jL(jia>5T]c xa\ d^^^o^» fcortCojiivi) jjlsv 
dsiTal^Tpacpat;, {xi]5lvSl PeXTiou|iivTļ*l9*ar<;7cd9ai( 

17Up &JTC TCJV X0Xd9€fa)V. 161 EKPOSmO IN PROVERRIA. Mii EK TilN aPirENOTE 

EI2 IIAPOIMIA^ 20A0MiiNT02 

ESHrH2EQN. EX ORIGENIS EXPOSITIONE 

IN PROVEBBU SALOMONIS. 

(Ex cod. Vaiic, apad Mai, Bibliolheca nova Putrum, l. Vil, Romx 1854, in i*, 

pane ii, p:ig. i.) MONITUM. 

Hee Origems fragmenta in Proverbia excodice Vat, 480i sumpsimui, membraneo splendido et tatii 
priuo^ mnie jam ChrgĶOstomum^ super iiidem Proverbiis icribentem, in guartum noitruin volumen deriva" 
timuā. Deperdilarum enim Origenii ad divina Proverbia lucubrationum relHļuia: patica* in Ruai editionis 
lomo tertio ex$tabant , guarum etsi aliguot lemmata Valicanus guogue codex lenebai^ no$ iitec tamen omi^ 
limiu, guia partet tantummodo inedilas coMiitutum nobisernt vulgare, ut fu/iim videlicet magni Adamantii 
iūiioribui non pcenitendam mantissam profpararemus. Laudaiiaimum vēro Oriaenem cur j'am opus iit a 
ubis lāudari t Uligue prater iamx gloria: lantigue meriti nomen^ suni in hi$ Vaticanit Origenii pagiiiis 
uimiee pietatii iemina^ aitas de Deo sentenlicB^ dogmatum interdum eontra h(rresei af/irmatione$^ mgstiri 
pauim unsusp $ua$ione$ virtutis, vitiorum detestaiiones : auibtu aliisgue hujutmodi Origenianis^ cum opn$ 
irii, dogmaiica morali$que scienti(e maģistri uti poterunt, Mai. CAP. I. 

(I) DapotļiCa Itc\ l&xoi dic6xpu90{ ĶC izipoM Tcpo- X * Proverbium est sernio arcanus, qui per aliiim 

5if;Xou oi)(jLatv6fjLevo(. manifestum sigtiificaiur. 

TouToux4ptv fe6a<jCA6u<isv iv *I<jpaiiX, toO v^tovat Proplerea in hraele rcgnavil, iil cognosceret sa- 

ooftav xa\ naiSefav* f) aof^la iorl fvcujc^ icveu(Aa- pieiiliam ac disciplīnām, Sapientia esi scicnlia spi« 

TtK^, Toi>^ i:sp\8eou,xa\ &j(0{AdTa)v, xa\ xp£(T£(i>c, xa\ rilalis, quae de Dco» incorporcis, jtidicio, ci provi- 

«povoCo^ i»pičxouaa X<Syou^, iļ t^v Ttepl ti6ixTJ^ xa\ dcniia conlinct docirinam, quxqne rei elliicae, phy- 

9u<Tix^f xa\ 6eoXoYixiļ; d'nox3Xu7nou9a OeojpCav. "11 sicae ac lheoiogicx llieoriam revelal. Vel, sapienlta 

f) 009(01 i<n\ ļfvc^asc atj(Adi(«>v xa\ doti){xdT(«>v, xal est cogniUo corporalium ei incorporalium, nec noi 

Trļ^ bf TouTCj) 6c(i)pou(i,ivY)( xpi9cct>( xa\ TcpovoCa;* judicii ac providcniia: qux in bis speclaiur. Disci- 

īzūvUia IotI (UTpioicdOeta 7taO(A>v 7cep\ zb icaOTļ'Kx6v plina est moderatio cupiditaium, qii9C in parte ani- 

iļ SXoyw TTļ{ 4^X^C V^po^ OecopoujiivTļ* xa\ 6coXoyci>v mx patibili et irrationali consi(leratur..Quin eiiam 

Uzi^ imT£xa(Aiv<i)^, IfHa oo^čav. si quis eniie tbeolngiae vacei, is sapientiam co- 

gnoverit. 

TvjTiTciv *p66v xal 45tdaTpo9ov elvai t6 xptT^- *Nemfeui sit reclnm et invcrtiblle criteriuin. 

pwv* &vsmaTfj(ih)v fdp tt^ a)v $ixaio(ruvTļ;, oOx dv Qni enim imperitus xqui juris fucrit, conlroversias 

&^ot zdii dp.9(a6TļT^9ci( dpOd>^* o05^ £oXo[ia)V Ydp D haud recie discernet. Nani neqnc Salonion rcciani 

Sxo'.v£v 6pO<L^ xai^ ir^pvai^, (i^ otjCcDv dxpi6et^ Tou senlentiam meretricibus tnlissei, nisi acciiraiam 

oix3iou TO'j^ X6f ou^' dpOcuc Ķk xa\ d5iajTp^<'fu>^ xp(- xqut juris doctrinnm observos^el. Recte autc*m, ct 

ifyj[uy, ei 7:£iQ(S{xeOa jx^v dpsifļ, xa':aYtv(Uffxo{ji£v ok non oblique, jiidicabimus, si virluli obscqnemnr, et 

€jl'a(3l;. TpijL Si xptT^piaivVļ{jL(v* aroOTļji^, X(5yo?, xal iicquiliam damiiabinius. Tiia porro noslra crilcrin 

r/j^' xat ii jjLŽv arjOtiai^, tciv aldOrjtov 6 5i X4yo?, siiiU : scnsus, oratio, mcns, El scnsus quideni, scii- 

* V. 1. • V. r,. 

(1) Hic brevitatis causa versus omittunlur, adnoiato nibilomiuus in inferiori pagina eorum ordinē. !S5 SUPPLEMENTUM AD ORIGENIS EXEGET1CA. iSi iihiis, cl qiii albiis, el qui asieriscus nppeilnliir.llos A Xsux6; , xsl\ 6 dffTEpfcneo^ xaXoO{A2vo< * ToOtci>v 6 xI[l- iiitcr ccmplius iiilempcrante nd coiīnro libidiiie, 
īlire coiicumbil cl veiieri iiidiilget, ebinatque duni 
libidiiialiir, sanRuinein oculis emiilcns, general(|uc 
snimnote el noii sine criiciaiu. Jain vcro videi iir ex 
liiijiis aniinalis lusloria delinearc islos cemphi imi« 
lalores ac similes propter inleiiiperantiam. Ejil et 
:iliud iii mari cemplioriiiii gēnus, gregalim hac illac 
volilans; tļuos uauuc mulla esca ruui iniposita vc- 
nantur. l!i eiiiin non niodo non fugiuiit si qnos ca- 
pios videni, sed alitis aliuin pr.rcedere fesiiiiai ad 
r.ipliirani. Sic vidcnhir qni in vilio volutanlnr, alius 
alium superare voluplatibus geslietites» ciiliali 
niorle seiuet iinplicare. 90^ &xpaxa>; Sx(«)v īup\ Tdi^ (i^^st^* x^^^ euvdC^- 
Tat xa\ d^o^&if xpdCsi *?£« xa\ d^euoiv aī[La ČL^ii\9i^ 
ix, TČuv 6<p^7X\ut}^9 xai zlxxti f^OL^hoļ xa\ Muvr^pb^' 
l6ixt Si f) TP'9^ ^"^^ "^C IvzopiūL^ tou ļ6>ou toutou, 
Touc 7cei6o(JLivouc Tfļ 9covT)pCqi xe(i9iii(Aivo*>c xa\ IĶ- 
ci)[Aoui){&ivouc Tcljv 6pvi(i)V BC &xoXa9(av • Sort tt xa\ 
&Uo el$o^ xi{A90u &v Tfļ OaXi jffi] xaT* if JAa^ litri- 
(xsvov (i>6e xdxs772* d ol nha^pz^ iroXui']fx*jT;pov 
$sX£d(TavTe; axo?vov , dYpsuou3i * xa\ oO (i^vo*/ gu 
9c'JY£c ^X£7Ki)v Td OTļpsuOivTS , dUd xa\ &XXoc dXXf;i 
r.po':piX'^i dYp£uOtļvat • o5t<i>^ &oCxa9iv ol rfļ xax{qi 
7:po JO{itXouvTS5 , &XXo{ dXXov vixdv 9iceufovT£^ 6ii 
TU)v fļ^ovcov, &'noXžOp(i) Oavdicj) iauTou^ icspiiuCpouaiv. CAP. VIII. 
'• <:or lioc loco dicil pro virlutc, qn:c cordi acci- KapSJav SviaGOa -ciļv dps-cijv £rpTix£, tijv feiciouļA- ilit. Vel cor dicil iltud crcaluni a Deo el spirilalc. 

^^ Saptenliain liic pro qiiudatn disciplinai cl 
vientioe gcnere accipit. Nani discipliiia scieniiaquc 
iioininaiis, addil : Melior ett enhn saplenlia lapUii- 
vis pniiosis : quasi disciplīna el sčienlia conli- 
Moalnr in sapienlia, qu;e a Spiriui dalur. id esi ver- 
*)iitn sapienlia;. id ipsuni vcro dicilur ciiain spiri- 
his udopiioiīis. 

^' Ailnotatiduin e^^ iiiiqnita(ctn ci injnriain cl 
'in|icrbiani, dici hic pro lioniiiic injuslo, conlninc- 
itiiso, el siiperbo, queiu e\ lioc pessiino aiiimi ba- 
biln indigilal. 

*^^ Id esl,u nu; rccluni eonsilium el lulnni procc 6afvo\i(Tav zļ xap6{a fļ tIjv utc^ 6£ou xTtCo|iivijv tIjv 
,';v2'j|JLaTixiflv. 

Tf,v jo'f (av ivraOOa (I»^ Yivo; 5Xa62 ttļ^ inctSsCo^ 
y.3\ T?,i Y»/wa:a>^ • iratfififav ^^p xa\ Yvajfftv itpord- 
5a^,^"iYSf Kpelccdir ^āpcopla MOuir xoJLvteMa^\ 
iJi^ TT,^ irstdEfo^ xa\ TTJ^ Y^^^'**^ ?c£piffxoF^vtļ? lv 
xļļ JO'fia (I), fļTicp 5t4 ToO nv£u(jiaTO^ Sčfiorat , Xi&y'>; 
ao'^iac • x6 6' auT6 toOto X£Y£'ta' xa\ Tcv£0{ia ulo- 

2l7]>jisi(aTiov oTi doixtav xa\ u6piv xa\ uicepTj^a- 
viav, T^v d5'.xov 06piJTijv xa\ 07i5p^9avov XiYS^9 dit^ 
TTļ; x2tp-^i'J€ ^k^^ dvojAdCwv auT^v. 

1 o'JTŠTTi T:ap* i(&oO Tb e06ouXo>^ xaV d99aXi^ ' ctgou .11: : ubi ciiiiii illnd, ibi boc qnoqne esi. Videirnbi- ^ ^^p ^oOto, xdx£rvo- hpļ^ 7ra\rcaxo0 icpoTiOi{uva x4 qiic anlepusila ul pr^CdUnlia iiicorporca corporali- 
Ims? Dcindc poslquain di\il, re};iiuni ipsum a sc 
lOideni, addil (|uod niullo inajus esi : nam boc 
ic:i|)sc regnaro csl, si qiiis doininaUi jnslc scial 
iili. Noiinnlli inlcrprelcs rcgnin nomine bic inlclli- 
giinl salielos Cl proccres; lyraniios auleui illos, qui 
.hIIiuc cuni carnc dcccrtaiil, cl cupidiiales suas 
viidenia vi prcimīnl. 

**' Majorem dilcctioiic bic amorcin inlrodncil, 
quando codeni ordinē non poniiiir. Eccc enim Ser- 
vatorc dicente Petro, Ainas nie '^? bic alloīpieniis 
i>ene gnarns, qnod iniinis cral sibi Iribuil dicons : d Jti'jļiaTa Tojv (T(i);jiaTix(]Jv xa\ xpaxo'jvTa ; EIt* cl:rd)v 
xal auT^j 'zh pajtA6'J£tv 6t* auTTļ^ "^v^^^i^n , tiii^Y*T2 
xa\ 3 TOAX(Ti jjLstļ;4v Ijt» • touto Yip Pa(itX£U£iv , ^h 
fiuvaiOat 6txa(w5 x£xp^i^Bat tļi apxļii (J^^'ct'>v • Ivtoi 
6^, paGtAsT; jilv Tou; dYtou^ xa\ jji£YtTcdvatc • xv- 
pivvo'jc 5^1 'ou; Eti 770X2 jioOvTa^ tJjv 9dpxa, xa\ tiIjv 
TaOtJv Tupavvou'/ra^. 

M3{C(«> 9t^^a? cljdY£t xf,v dYd7nļv IvrauOa , y1vIxj 

JJIT] Mati TOO ajTOU Tixt£Tat • d{A£X£t ToO IkiTCT^pO; 

zC) niTp(;)XiY'^vTOv, *AYa7r^; jie ; r6v 7rpo38taX£Y4|is- 
vov £e$oj^, ih ^Tiov $C5a)9iv lauTOi, x6, "Ott 91X0» as • 
T^ 5c TpiTov dxo'J ja^, S({A(ov 'loivi, 9tX£r^ jis ; tXu- ligo le. Teriio aiilein andiens : Sinion Jon.T, dili- 

j;is nie? agro aniuio fnil, qnia lerlia bac vicc mi- j^ Trf.Otļort x6 f,xxov xp(Tov ajxtj> irpoaivstjte (2). 

noris significains viicabulnni sccnni adbibuissct. 

'* Solus sapiens dives illusirisque csl : eieniin 
niulliplcv apnd cnni possessio esi, el sapienllx se- 
niina; qnu! in S|)irilu serens, viiani inolil. Cnni au« 
lem suas cssc dicil divili;is, direrc vidclīir : Nibil 
opns Ubi esi expcnsis, nec ro nova aliqua , ul 
iiiiiorc nico poiiaris ; lanluni diligas, el rcdatnabc- 
ris. Inio. quoil esi inirabilc, iīcnipc in diviiiis esse 
tiisliliani, id qnoquc apud me esi, el aliud quodiībcl 
boiiiiin. V. .). KO V. il. V. 13. "V. 14. «3 V. 17. "Drt {x«5vo^ 6 009^ ttaoujio^ X3\ EjxX£f«^ • I jti 
Yip 3V auT(j) xxt;jic 7roXX(I)v xa\ Y£^^F^'f* mi^loLļ* 
& xa\ jTififpoiv £t^ x^ TrvsujAa, OfipS^^^ C*»>^v' 2otxc 
fi Sii xou žauxTļ^ XiY£tv x6v 7:Xouxov, xotoux<5v xi 
XIy2i^» o'ct ^y XP^^* ^^^ oazavr,; , o06^ xa(voxojxta^, 
sl^ *'^v irp^^ žjA^ Spttira , dXX' dpxst zh 9'.Xiļ9at |i'j- 
vov, xa\ dvxaYa7n;0f;3Tļ. *AXXd ixf;v, xa\ 5 Oauļiacr.'^v 
fejTt , x6 iv •:iXouxiii filvat 6:xatoJuvtjv , «ap' ljic\ xjt\ 
xo'jx(i £axt, xa\ x4 aXXa iriv-a aYaOd. 

•* Joan. XXI, 1o.|7. " v. 18. ;t) Apud An|:iisiiiiiMn, i'unlm .Iko/. ii, 1G« e\s;at r.iiiiig«rala dclinilio : Sapkniia c$t rcntm fīnmann" 
f'iiii tliiimiihiiuļuc sriitiim. 
\M Av.LUUlau) dioliiulioiieni (iciMrU'Jiii:; liilcj ^^'^tt^v et (f'./:.v» qnod $ecus lu Lut. vulgalo Iii. 1S5 K\POSniO IN PKOVERUIA. 186 iluafa ou<ja f) toO HsoO oo9{a, ^p^j aeoivcuv Y^T^'^^' ^ '* Substaniin cuiii sit Dei sapienli», aiite 8aN:iila xi Tfewijxi i5£5aTO , TOte dpx^ 'cčiv 46wv tou ©soG 
frfove TiSv iroiTļTtx(A>v xa\ «povo7ļTtxcī)V au?uYO€ 
ouv ^ apx^ ^C xx(ffjjiafftv iv YiY^v£V 4px^, tout- 

oO^uu&ij^ icp6 aUovcDV irap^ cep Becp OTcdpxouaa. 'A9i6£ia |i^v loTiv f) elc ^£^v &(Aapx(a * dcreCe? 6& 
xi\ ci^ x^ iauToG <|^xV ^ ^^psucov x6Xajtv Tļļ iau- 
ToO 4^x8» '^^ '^i 4crs6i5iv fļioijīajļAivijv • dxdXou- 
Oov Sk xaX th irfū'īzļ^ Odva^ov tou^ ao^Cav (luouvTa^, iiala efti, cl aiite crealiiras sempilcrna. Ciim aiiīcni 
relationem erga crealiiras adiiīisit, liiiic iutiiiiiii 
viaruin Dei facla esi, creatioiiis viddiccl el proTi- 
demia;; ronsocialo nimiriin iniiio cinn crealuris, 
quibu8 dedit iiuliiiin, id ejt relationem erjia crealu- 
ras kabere ccrpit. Ailamen ipsa sapieiilia seinpi- 
leriia esi, subslaiitialiier anie so^cula apud Deiiiii 
eisisiens. 

*' Impiclas esi adversus Deiiin peccatum. Iinp'«e 
a)(il etiam coiilra aiiimam siiain, f|ui congerit aiiiinag 
sux piinitionem, impiis preparātam. Conseiilaneuni 
qiioqiie ost, iit ii inortein ameiit qui s:ipieiitiain 
oderuiil; siquidein sapieiitia vila est. 
CAP. IX. 
Tfyf oo^Jav tvrauOa fitado)^ Im^aCelv , t^jv ix B " Snpicniiam hoc loco diiplicller iiitcIIiKiaio : RvsufiaTo^ A^fou 9Tļ(i\ fev X4Y0t<; xa\ Tpa^iJ fioOsIjav 
vJi^ Os^^poaiv, BC Iļv xa\ il) fcic{yvct)Jt^ toO 0£oO tco 
K^l&iai eļp/ci)p!a6i) • (bjauTO)^ 5^ xal tAv žvuTt^JTatov 
Vl^v xa\ A4yov tou SeoO, x6v fe§ oux 6vTa eķ t6 slvat 

OufiaTa IvrauOA ^iļat tou^ Sffot «po^^tai -rļi 7wtp- 
stvlTst Xpt(iTou ff9paYtj6žvTe€ xa\ a(paYia{6(jirvoi, 
oti t6 xtpvg[v auTO'j^ tco ttj^ ^vtudeoK xpaTfļpt t^v 
ciK olvov ^jouv £7:fyvwjiv auTou toI^ ix^(ppoat • X£Ya)v, 
Mij 9o6r^0TļTS d7:6Ta>v d7coxTStvdvT(<)v zh a(jj{jLa, tIjv 6ž 
^^JXV rt ^vajjiivtov 4TOXT£rvai • xa\ ^dp aOt^^ au- 
Toj^ la9aYCa9£, xai a9aYtdC£i, 6id x6 7rapax£XcU£iv 
aOt^ Tou^ £?? auT6v TrtorEuovra^ u'nkp aOxou , o)^ 

aut^C OlC^p U(AiL>V dTCoOv^9X£l. 

Ei nauXo^ 6 d7c6aToX(K 6ouXo^ XpiaTOu , 6 51 Xpi- ^ 
TAq oo9£a fcTrl , nauXo^ Ydp 6 dro57ToXo^ 5oGXoc xt)C 
9or^iaq iTzlv * duauTOi^ xa\ iiz\ tcLv Xoi7:Čijv dTCO^Td- 
X«iiv xa\ «p09T)twv tbv X4yov auvd^ojAsv, 6ouXou€ vr^ļ 
9Wfla4 auTou d7co6£{$avT£(. 

OO ^tī dfiaprdvovrac ^XiYXStv xoyc xaxou5 , dXX4 
^pt OeCou 9^6ou aOTOu^ 07ro(Ai[iviļjx£iv , 59ti^ aC- 
TOoc diTOTc^jEt Tīļc xax(a^ • f) xaxou5 touc dir6 d(Acip- 
tCoiC iictaTpČ90VTa^, xal OčXovTac lX6£?v irp6^ (u^d- 
voiav dx{jLfjV $1 xaxouc fivra? xal TU9X(lrcT0VTa^ 
6^;isve • xa\ ļji^ xaO' tv a9dXļia 2XfiYX2. tva jiij tlļ 
plioq fex TcpooifiCcov SXO(ixTiv • Stāv 6k Y^v(iJVTat oo- 
9o\, xa\ aT£pecoOu>aiv , 8XeYxe. Kal 6 Xpi(rzh^ tou^ 
{iaOi]'?d< ŽTt v£ouc fivrac, oOx fļXEYX2» 6td t6 jat] toI>? neiiīpe illam qu£ a sanclo Spirilu daliir rcligiosis 
honiiiiibiis, per qiiain Dei qiioqiie nolilia mtiiulo 
iiichiruil. Pāri modo etiam eiihyposlalictimFiriiiiii 
ac Verbiim Dei, a cujiissupienlia omnia cx nibilo ad 
pxsisteiidum educta fueriini. ; 

** Victimas lioc loco dieit propbetas, qfiotquot 
Cbristi adboriatioiie signāli et iiniiiolati fuerunt, 
dtim iii scicniis cralere propinarciit quasi diilce 
viimm bonap menlis bominibus Cbristi iiotiliani, 
diceniis :Ne limeatis cos qui occiduiit corpiis, aiii- 
mam auiem nun poss;uiit occidere. Cērte ipse illos 
qiiodamn)odo immolavit, et adliuc immolal, duni 
niaiulat iis qui sil)i credunt ita mori, proul ipse pro 
vobis moriiMis esi. 

** Si Paulus apostobis servus Cbristi , Cbrishift 
autem s:tpientia eni, Pauhis ntiqud apostoius ser- 
vus sapiculix est. Pāri modo et de reliquis aposto- 
lis el de propbelis syHogismam concludemus, servos 
eos sapieuti» Cbrisii arfirmantes. 

*^ Non oponēt mālos qui peccant arguere» sed 
ipsos admoncre poiius divini timoris, qui eos a iic- 
quilia reirabet. Vel nialos dlcit, qui tamen a m- 
quitia jam resipiscunt, et ad poenitentlam voluiit 
acccdere- Verumiamen illos qui summē mali suni 
et cxcuiiunt, sustine; ncque ad singula peccata ar« 
gue, ne staiim initio odium suscipiant : sed enm 
demum sapienics flent et lirmiores, lunc argne. 
N:im ne Cbristus qttidem discipulos adhuc recentes raXatouc d(7xouc eOOČTou^ filvat 7cp6c včov olvov. *II ^ increpabai ; quia veieres utres novo vino iiaud >caxouf X£Y£t TOU( dfpovac xa\ (jui>pou(* i) touc 
irivTTj dXXoTp{ou( v\ļ OeCoc 6t5a<ixaXiac , ouc owx 
tXiYy£;v, dXXd vouOcTelv, CeI xa\ 6i6dax£tv • £l Sk xat 
f,X£YX<*^'^ 'Axad6 xa\ 'Hptooijc , dXX' ffiri [tsiir/o^ 
TOO Ocfoo v6(Aou , el xaV «apž6T)(jav • 5i6 xa\ toutou^ 
fei lXiYX£'V' *H 2otx£ tauta iip6^ tou^ 'z6z£ XiY£tv, 
toO^ vqincu6£Tcipou( • lizū zivoļ Sv£X£v fjXeYxev *I(i}- 
dvvr,^ xa\ IlaGXo{ ;— OO &I dļiaprdvovrac iX^YX£''^ 
viu; xaxouc ' 6 yQip el? 7;p6<j(<)7cov eXeYXOC» dvai Jx^v- 
torepov i»i£l t6v djiapTdvovta • xph ^ ^H^ ^'^^ 
'n#9uiv xa\ 6ixaU(av touto icot£lv* dvatuTa^u (i^v 
t'ij iX£Yxo(Aivou xa\ iX^YX^vtoc, oOx in\ iTOXX(ijv fii. erant idonei. Vel mālos dicil homines siultos et 
bardos, vel illos qnf a divina doclrina prorsns alii*- 
ni suni; quos non inciepare sed adniouere oportct 
ac docere. Quod sl nihilomiuus objurgaii fuerunt 
Acbaabus atque Uerodcs, bi quideni jam imbuli 
Tnerant divina Icge, quam eraul iransgrcssi. 
(juamobrem et hos redargui par Tuii. Vel ba^c vide- 
tur dicere de sni temporis rudioribus liomiuibus. 
Curenim Joannes quoque ct Paulus rf*prebeude- 
bant? — Mālos qui peccant non oponēt objurgare; 
nam reprebensio iii faciem objccta, impudcntiorem 
facit eum qui poccat. Arguerc polius oportct sa- pifiitei ac justos; verumtamen, rcprcbenso ac rcprchendente, nuo autcm multis, prsescutibus. •* f.2i. " V. W. " V. I. •• V. 2. " V. 3. •' Y. 8, 187 SLTPLEMENTUIl AD ORIGENIS EXEGET1CA. 188 ** Omi omni vcnto doclrinnc circunireriiir, lidei X '^ tzavti ivi^u^ x^c $i^axaX(ac icept9e^|uvo(. nMifnigiiiin faciciis, se procella velmi cl alios qiios 
regil pcriicl. l)ereliquit cnim vias mun«laioruni ejiii 
qui dicU : Ego suni vīlis, vos paliuiles, cl Paier 
ineiis agricola est. — Qui sibi noii coaccrvat vir- 
liililms (liviiiam scicuiiain, bic noii coacerval aeter- 
Iii rcgiii iminorlatem fruciuni. Esi auicm siertiiias, 
ncquilia cl iiiscilia. 

*' Ccii panes viialcs, clivina verba libenler gn- 
slarc, cl in incnlis piMicirali divinorum sensunin 
conleinplalionciii. — Panes auiniu; suni virinies, 
quas iio^ler quofiue Servalor nobis imperavit, jejn- 
iiium scilicei, conlineniia, oralio, cl similia. Clam 
vcro bsec agenda, ne in conspeclu boniinuin sinu x& xa\ &XXou( 170t (iiva^, dniOXe9ev ' ČLizHiitt ydLp tuv 
ivTO^iuv Titc čSouCt ToO eMvroc» *Ertu il[ki f) Ajaiu* 
Xoc, 0|u?^ tk xX^(AaTa, xa\ 6 ūaziip (aou 6 yttipn(6q, 
— '0 ļx^ auv4Y<i>v ouv zalļ Āpsta?c 't^v 6£{av f^Stat^^ 
o^TO^ oit ouvd^ei zT^q alcuvCou pa7iXe{oic '^ dtOdM- 
Tov euxap^t3v * iiiiapizia Sl i(rzi xax(a xa\ fi^voia. 

T(A>v (I)^ &pT(i>v C(<>Tixa)v, Oe{(t)v X6y(ov ^S^co^ &^- 
oBai , xa\ tcIjv iv Tfļ xpu:ru|ļ tou voO Oeiopfa OeCcov 
voTļiidiTcov. — "ApTOt €lff\ TTJ? 4'^ļC «^ 4p£Ta\ , arii- 
vs^ xal Tuapi tou ScjTtļpo^ fj(Ati>v TcpoaeTA^TjOav icap* 
fļjilv YCv£jOat • Touxirct vijorsia, iYxpdLT£ca , icpo^- 
vjxĶ xa\ Ti^ 0{jL0ia ' xpu9ļļ 5^, icp6^ x6 (i^ 6ea6īļvai auT^ Tolc 2ivOpd>7:oi^. 
GAP. X. 
•^ \inini dicit doclrina paupcrein; manus, sa- B "AvSpa, t^v tou X6you ircci)X£0(javTa • xa\ x^^P^9 piciiii% acitis. 

*' Vir cordaius ab:crumnls el calamilalibus non 
amburilur, el jusliliae gennina proforl : ai iniquu8y 
ex re quoQiie bona dainnum paiilur. 

** Disciplinani increpaiione carenlcm dicil ani- 
mae malām agendi raiionem . quae el errorem el 
e'iiiiuin el confert. Sed via vitae, non soluin ab aeler- 
na asramna, veruni etiam abs qualii)ei viix molesiia, 
eos qui malitiae suni experlC8 , derendil. Mulilia 
vēro carenies dicil illos, qut inale ab aliquo passi. 
innoceiiliani lamen cum cbarilaie reiinenl. Vel di- 
ccipliiiamdveSčXeYXTOv dicil illam, quae specieni qui- 
dcm pieiaiis habei, sed tamcn carel cxperiinenio 
et eiploraiione. Nain qiii non fuerii cspioralus, iie- 
que aliis menicin suain cogit.ilionesque paiefeceril, C nXavdlTai ol^oei. 
is in vana praesuuiplione versalur. 

*' Operiunt dicil pro, non sinunl apparere. Vel 
inimiciiiam ail pro nialilia, cnjus causa iiivisi eva- 
diinus Deo. Ai eniin iuimiciliam adversus Deum ci 
homines, noslris in cordibus a malii;no insilani, 
viri jusli eipellunl, Deuniquc labiis celcbranl, cum 
iii malignus eos lentaveril. Si enim cum inimici 
ettemuif inquil Paulus*', recouciliati $Hmus Deo per 
moriem Filii ejus, Quod si iuimicilia vilium est, 
ulique amicilia virlus cl agnilio Doi, qua cfliciuiur 
amiei ejus el sanciaruin puieslaiuin. Jain qui lali 
aniiciliae gcnere Dco fucrinl ainici, uiique cl invl- 
cein amici erunl. 

** Dominē^ ante te omne desidertum meum *» in« t4? TTļ^ (J09{ac TTpASetC. 

*0 vof^ļMov {iTzh Tčijv OX((j/e(i)v xa\ tcov oiii&cpopctiv 
(1^ 9UYxaid(A€vo^, Y£vvf2(AaTa 5ixaioauvT)c fpipzi * 6 6^ 
Tcapdvo(AO(, xa\ (jtA tijv peXTc6va)v ^ta^OeCpsToii* 

Ilai^sCav dv£SčXeYXTov dvoļid^et Ti}v xax^v tīļ^ 
4^X^5 noXtTeCav, fļTic xa\ ČLiaa\siaq xa\ icXdvi)f aurj 
YCveTai Trp^Jevo^ • il) 6k 666c tt;^ C^f,;, oO (Advov ix 
TTļc atwvCou, dXXi xal ix iciar;; xaxdTtļTOC tou p(ou 
$u9xspsCacToucdxdxouc 9uXda<Jsi* dxdxouf .61 Xli«i 
Tou€ xaxa>c ExTtvo; Oirojifvovra?, xa\ dxax(av dcxouv- 
īdi fev dYdrTļ. 'H ouTO);. •Av£jžX2YXTo;, il) np6axiļ|Jia 
(jilv eucrs6e{ac Sxouaa, dY0(Ava9Toc 51 ou9axa\dv2{^ 
TaoToc 6 Y^P l^h feX£YX^juvoc, xa\ ^avcpcuv xal 
iTipoic Td 9pov^(MiTa xa\ tou( 6caXoYi9|AOuc aCitoii, Th,xaJL^xTOvcrir,dLVz\xo\), oOx loiatv dvav£5«i. 
"H 2x0pav T^v xax£av \i^ti, ^C ^« fcx^po\ Ytv6juea 
TOU 0£ou • Ti)v ^ xaTd TOU 6£0\5 xa\ dv6pa>TO*iv IjOpciit 
lYY'-voiJiivr,v fļļjilv lv tJJ xap5{^ 0ir6 tou irovr^pou, aO- 
Ti)v ļjilv dTtocTfifovrai ol 6txaiot, Tot^ 51 x*^^^ ^ 
Qzhy ujivoujiv, S-av outco^ auTOt^ i irovr^p^^ uiw>* 
i;dXXTļ- Ei r^p iydpol črreĢ^ «pTļ Jtv 6 nauXoc ', xar 
Tj.Udpj/ifv r4) Ss<p dtit tov dardrov rov Ylov 
avzov • £l Bl ^ lx®pa , xax(a £(īt\v, ii (fikia dpctij 
xa\ Yvw(ji? 0£ou, 6t' ī\q 9(Xot Ytv4i«0a aOTOu xa\ twv 
dYic«)v6uvdļi£wvŽ7:\6^Tt;c 9tX{ac TauTt;;, ol 5vt£; 
auTou 9CXot, xa\ dXXf|XcDV £t(j\ cpUot. 

Kijfte, h-artior crov Jiāca ij i^iOvļiiuļtoVt 9il<Av qull Dāvid. Īd esi, quiJquid Deo gruuni esi, ei ju- ^ 6 AautS* Touiirctv SsaTio 0£qi dp£7Td, xal 6txaCoi< 

dp{xoC£i, iTTtOuiifilv xp^, iva ^xTii f| 7:poi£uxil i\iu^ 
Yi'^Tat fcvavrCov tou Bfiou • 6 Si dj£6^c, ČLiutikti^ 
aitovta ^2pt94p8Tat iv zi^ ImOujulv xa\ irpdTTStv td 

{jL^ QziĻ 9(Xa. 

El 9060; Kup(ou ^poJTJOTļatv Vjjifpa;, dpx*l ^ «o- 
9(ac 9<i6oc Kuptou, at ^ijtipat aurat, jxip7) tt,; oo9£a< 
£ta\v u-b TOU il)XCou TTļ? 6txatojuvTļC Yiv4|*svai • i:po- 
x''>7rccDVYdp icpoTciOTjffi Yvco5si; xal 90)tijixouc* ui:ip. 
02 To:ouTWV il)ji£p(I>v £uxETat xa\ Aauto ^y<*^ ' ^^ slos decet, id opianduin est, ul acccptabilis sit ora 
lio noslra coraui Dco. Ai iinpius perdilione pcrpe- 
lua circumagilur, dum qua! Dco roiniine grala sunt, 
cupil agiique. 

' Si limor Deiaddil dies, iniiium auiem sapicnlix 
tiiiior Dotnini, uliqiie bi dies pāries sapicnlix sunt 
a justitio! sole conces^a!. Nnm vir proGciens^ augel 
noiionesei illumiualioncs. Pro dicbusaulcm bujus- 
modi orat Dāvid, dicciis : JSe rcvoces we in dimtJio 10. • 12. 
v. i7. 91 v. 17. 9\ V. 1 91 .». •" V. 17. • V. !S '"Uom.v. 10. •» v. 24. • Psal. xxxvii. i:xrosiTioiN 

IK y'* ^^ ii/'/<v;i i'\ļitļ ili¥- ļwv • tauTa^ Oc īit^ \ 
xaV *A^f»aaļx T:).T.p«*)jaj dirdOavs -pijfiuTA- 

1 xiv dvOptiiTzou ^lov XiY:i, (b; 6 nauXof * Ov 
«I arp^n f /^ ^<^*^ a/Jiro, 7ra ļii) rdr ddeApdr 
'nrifaMcu * 'zb f ip aujArapSKTStvdjie'/ov 'rrļ 
:i xrļ^ Z^^i autoO, auLva (-.vSļia lev • ()ux žv- 
Ip, 9r^7tv, 6 6{xato^ JtfiaprTļ^ai Ivo^^auftevo^ 

mvT,poO. 01 Sk a7z€zU &ļxap'cdvovTS^ ou [īd- 
laouvrai 'cf,^ paffi^sfa;, dXXi t6 rOp xa\ oO 

otxf,j'yjJ'.v. 

fyv *fcV/ voSv )iY^i *^^'- '^1*' xaf«5tav , 6c v.i f» 
Xiiov OjAVoO^av t^jv Hč4v • t^j o^ XaXoOv rcovr^pdi, 
iiiv ijčCtov, aTtojTpĒ^sTat 47:6 xoO HsoO el^ 
TiJ 7WVT,p<a • 5pa 5b x£ 47?' £X£{vou, t( 6b 4t:6 MiovEnniA. r^ 

dientm meorvm ^ llišcc dictuis c\plolis, Mm uliainiis 
(Iiioqiift obiil s^iicx plciiusi|iic dieniiii. l)iviii:)> <|iu»- 
qiic visioncs, qiiasi dies , aililil Dotitiiiits ciiim TmIo 
liiiiciiltbīDi m:. M vcro in:|M(M-UTn aniu. ii:sipi<Mi((S 
conipcrli, el ab6que divina gralin, breviaii fiienini. 

^ Sscculiiin dicit liuinaiiain viļam, iit Paulus * : 
iVoJi manducabo cūruem in nrcuium, ne forle frairem 
meum icandalizem, Quipp(* domenbum viue siia; spa- 
lititii, snHriiliiiii iiomiiiavit. Noii delabetiir, iiiquii, 
juslus ad pcccandum proplor itialas sibi a luali^tio 
iiioleslias. Ai impii peccaiite^ iion re$i[no laiitiiiii 
excident» veruin ne lerraiii qtiideiii babiubtint. 

* Pro eo ac si dicat, graiiae plcnns cst. Rdigiosi 
)io:r.iiiisos iniiicpro niciitc ditil oi cordc,qiiiV <|UiiS« 
labiis Dcuin concclcbraiii. Uuod auloui pmva lo- 
quiliir os iiiipioruin , rclorqiielur a Deo in ipsuiii 
iiiipiuin. Videņu autciii ipiid ab illo, cl quid ab hoc. CAP. XI. V Tfip TTp^c fi (idXXovTa x6v axo7t6v, TUYx<^vst 
faiv itp05eWxr,je TeXguT^5a? 6 5(xajof. "H ež^ 
irca^tv fļjia^ TcapaTriļiirec • xa\ ini touto'j 
#ei x4 6vxa. xa\ oux d^avis^'ai * b^t' žxs(vou 
:4 5vxj ^f>r/uxai • žv ^Ap xqj rapiv^t {a<5vov 
iuX(^'^aii • 7C2p\ (Lv erpr,xat • ''ūr i) Čuļa er 

1*5 OiTOX£t(i£vo'j xou £UT66ou5 xt1 5{xt) 9r,a\ 

a0xoui7apaS{8oxai aj£6'fj?, AXX' l7rci6*)il) TzavU 

c6 TcO irovTļpoO xax4 xoO $ixaiou, xo'jxou (ļuo- 

ctpiTtCirrst xauxTj 6 dfffi6i^5' l5ap^A;exat 6 

0:c66coG, 6 6b d7£6f^c lYxaxaX£i90£\^, 7:£pt- 

xaT4 x6, 'Er zotq ipTOiĢ zuir /jipoir ai)zcv 

pOīi 6 d^apT(»).lčc- *fl iTrEiSij 6 6ixa'.o; 07?5- 

t7iv (I)^ dvOpcuTco^ d{iapxf][jiaffiv, bXOojv 6 dj£- 

xax(mo(f|ja5 x6v 6{xaiov, tojv (jibv d{Aapx((A)v 

xoXd<T£(i)v xfaiv {jL£XXou9(i)v b^^uaaxo, fil^^au- 

k^ xi(ih)p{a; dv£oiļaxo. IlapaSi^oTai 6b u^* 

bīA x?ļ; lota^ xaxia^, tu^ i;apa66u(bauxbv zl^ 

I vouv. 

5tdxpi9tc f) i:£p\ xc]jv 7rpaxxi(ov, fļ ļjnl) • fļ ^ Omi icopam sibi proponit rcs Tmuras, prorsiis 
acquiri( exspeclalionciii siiam tnoricns jiislus. Vel 
ad resurrcctionem nos amaudnl aiiclor. Et jiislo 
qiiidein maiieiitqiix liabct,iieč pcreiiiii : itijiisto aii- 
teiii ei quod babcl, eislingniliir. Qiiippe fjiisraodi 
liomiiie» prrseiui tantum ssculo ex sultāni ;dequi« 
bus dicluni csl * : Quorum gloria in ignominia ipuh- 
C mm. 

Non quia supposiius damnaiioni fueril Tir pius, 
dicil : linpius tradilur pro eo ; sed quia laqueam 
iniprobus justo tcienderal ; boc ereplo, incidit tn ii- 
lum iniprobus. Eripitur a Deo pius ; impius vēro 
dercliclus laqucum inrurril. Justa illud : In operi- 
bui manuum inarum comprehensus eit peccator *. 
Vol : quia justus obuoxius est, utpote bonio, qni- 
busduui peccalis, superveuiens impius el affligent 
jusium, a pcrcatis et futuris poenis bunc liberat , 
iu sc auteui ponnas illas alirabil. Prodilurnimiruni 
a sua ip»ius malitia, postquamse in improbam nicn» 
lem conjccil. 

** Nimirum rerum agendarum aut non agendarum iavx(ljv piov olxovo{i£?v' xXu6(oviov f^p baxi n discretlo ; vel proprias viue adminisiralio « qux* ;\ d^prļXOv ol xo:ouxot YAp 7ravx\ dvip.) 
6|tf voi vauaYoO(jt 7:£p\ x6v ^{ov fļ xijv Tciortv, 
9uXXa 6iv5pO'j rJTrrouaiv d7:6 xoO 0£oO, (y^ 
>X2i ffocpCa CsoG • f I 6b f) cio>xr,p{a IttIv ev 
'jaX o'j"/ drX("»i pouX5, dXXd xa\ 7toXXf,, oOx 
9i'i{jia7iv fļ xpT;(Aa9iv, o06b xaxd ģujiv xt; 
• xax4 xou^ zoi 9u jst^ cl7dYovxa5. 

uOa xt;v t^'j/r.v dvxixpu5 7ipo£rir£v acofia* xa\ 
^ 6b bv xol; EuaYY£X(o:?, ffcjļjia x*ļv ^mx^^ 
. • 'O Jt'xr/^c« XiY(av, rcnf Cfo^arč^ ictir č 
Cq ' AUxvov jibv eItte x6v vouv • a\jzbq fČLp 
3£i'j; 6cXTtxo, • qfjiia 11 'zh 0'j[X!x6v xai tr.'.- 

. r.i. 2.'i. * V. 30. " I ( or. viii, 13. • 
li. »' V. 17. •« ^klih. vj. ti. cerie magua procelia esiet inlolerabilis. Īli eniiii 
omiii veuto circumferuniar in viue aut lidei naurra- 
gin, et tanquam arborin folia dcculiunlur :i Deo, qui« 
bus Dci «apieniia non iiiest. Quod si salus In cou- 
sitio vertilur, neque in consilio simpliciier scd in 
fjiis copia, non tgitur corporibus diviiiisve innili- 
lur : neque ab indule propria quis salvalur ; quod 
aio contra eos q»i indoiis hxreiiim invebunt. 

*^ Hic evideiiier vocnbuluiu aniiiia pro cornore 
posuil. El quideMi Cbrislus iu Evangillis corpu^ 
dicit pro anima : Lucerna^ iiiquii **, corporis e$t 
ocuIhķ ; lucernain ncmpc diceus pro roenlc, qua! 
scieulia^ capa\ csi. Corpiis aulem coneiipis<:ibileni 

V. 52, ' V. 7 • rbllip. III, 19. • Psal. ix, 17. 11)! SUPPLEMtNTDM AD Ora(;EMS l!:XKGlLTiCA. ini essc aiiiini parīcni, (}ii.ini qiii(lnm irralioiiiilcni, nlii A Ou{jirjtx^ H^PW '^^i ^^^^Ti^ti ' ^^P *^^^C (^iv, &aoyov* aiiieiii pailioiicam appellaiil. lloiiio aiiUMii ox iis, 
qiix Tocii iluceiquc, lioiiis, niiiic «iiihIciii co^^iiilio* 
iieiii rorporaiiiiiii el iiirorporaliiiiii , iii posteriiiii 
aiJleiri regiiuin coclnriiiu arqiiiril silii (lis'*i|»ulisqiie 
suis. Pessiimdal veru noii siiuiii laiitiiin corpiis; 
sēil eiiatii aniiiiam, cuiii iis qui ci ob&iidiuiil, igni 
esitiali contrailil. 

" llle iiiauni inamis inscrii iiijiiste, qui pravoruin 
fll opertim dogiiialiiiiiqiie iiiagisler. Ille autem jii- 
siitiaiii scril, qiii dc virtiilibus el Dei scienlia pro- 
fert sernioiics. 

*^ Iis qiii iii propriis scriini , et plura elDciiint, 
opponiiiiliir iili qiii iniiiora colligiiiil. Qiii ergo in 
pnipriis seruiil, ii suni qui in spirilu seriiiil, et vi- Ttvi^ 51, :ta0tiTix6v (&ipo^ )6aXou«v. 'O ^ 15 «v 
inoUi xaX 6i5ajx£i d^aOtov, fevicOOsv |iiv ^vbiatv oio- 
{liTcov xsl\ djci}(xit(uv lv t(o (iiXXovxi Sk ļaaikzisn 
oJpavbiv, lupiTOiilzat laux(])xa\ toI^ (JLaOrļTsctf oev * 
IļoUuet 51 ou {jl6vov x6 iauToO oi!}(Aa, dXXi xa\ *.f.v 

Xujiv. 

OuTO^ X*'P^ X*'P*€ ilx6iXX£t d${x(o;, 6 xjixaiv f tv6- 
(jisvo^ 7:paY(AdT(ov xal ^o^iastuiv $i5daxaXoc* ovro^ 
5i GZ£{p£c 5ixaioTJVT)v, 6 iep\ &p€T(ii)v xaV OsoG Yvcjii- 
a£(i>{ npoiiļi£vo^ XČYouc. 

Toe; tlļ zk toia oirsfpouJt, x3l\ i:Xe{ova t»toucrcv, 
dvrUsivTat oE cuvdyovx£5 xa\ UaTTOu^uevo» • oi Yip 
TJt £3ia a7:s{pov7s^, eejlvoi £t; x6 ?7\;£U(jia 9:7s{povt£;, lam nieliinl :qui aiilem minora colligunl, ii suni B xa\ ļ(s)¥^y OspS^ovrz; • ol 51 auvdrovrs^ xa\ ilarzo^- qui in carne serunt, et corrupiionem sibi coacer- 
vant. 

'* Frumcnlum csl divinum verbnin, nnod Jijd;ci 
occnllnnles, gemihusdereliqiieninl. Siniiie esi bnic 
ciiam iilud a Servalore noslro in Evangeliis di« 
duni ** : Seino lucernam accendens, ponii eam $ub 
modio, sed super cūndelabrum, ut tuceat ommbuiqui 
'n doma sunt. Sicut enim frumcnlum aliuionia esi 
corporis , iia Dei cognilio , esi animae. Qui vēro 
utruinque alimentum habel, ncc lanieii pruibel, scd 
nicrcedem pro his cxigil ab iis qui dare non babent, 
loluni id diemoiiibus rermquel. Dieit eum fore eliani 
populi cisccntionem, quia ci ah angelorum cun- {xr;oi, ei j\v ol ti^ t^v 9dpxa OTCECpovič^, xal 99opdy 
auviYovx£^ lauToi;. 

£?To; 6 Oelo^ Xoyoc, 5v xaTaxpu(ļ/avTsc «*( *Iou5al6i« 
xaT£Xt7:ov auibv toT^ ŠOvfiatv, — "Oļioedv iffrt tovtiji 
xa\ t6 \iTh Tou lisyzi\po^ f)[juov lv to?; ECia^^^^^o^ 
XsY6ļjL£vov • zb, Ovdel^ JLi'fxyor ii^'ūģ^ rlOtļctr aO- 
TČy if.'rd rdr ļiočtcr^ āXV <)xd t}\v JLvyx^^\ ^^ 
c;«/r«r aāai toīģ ir rj} oIxIģ ' tjjicsp Y4p 6 aho; 
•:po'y^ Irrs ico jtjjiart, oOtco; fļ Ofila yva»ffi; ifļ 
^•jyiļ • 6 51 T^v Tojv d{jL90x£p<uv xpo9f,v 1%^^^ ^^^ V^ 
r^^pi/tiyiy dXX' uzlp to'jtoiv ļxta06v d::a'.T£? toI; oOx 
2xo*J3t 5o0vai, 07roXfTrotTo auitviol; 5a{{jL09iv.rpi7:t 
5i xa\ 5r,ļioxaxdpaTOv, ori iitzh Tbv 5t1jiov tcov d•p^^- cioninique juslorum populo in die judicii maledi- -, Xa)vxa\ iidvT<i>vxwv5txat(i>v£vxļļil)j*ip^xt;€.xpt«aK» 

" '"" lzixaxdpaTOc Irrau 

T€Xiovixil) iTct xaxd TrvfiujAa f| icpaxTtx4j tGv 4y*" 
Oiov dpsTcJv tpvaifa- 5 51 xi Bfičji fcTO)9CiX5ļUva 
7tpdxxwv, C^i-s? O£ap£oxou; &v5pa;, 5€xoiiivouc xis 
%iCo t::o9£tXi;, Tva lusTisp aOx5c xa\ aOxo\ l{jir;>- 
prJiuvxat • xou{ 5i ^\ xA xaXd, dXXi xd xaxii Cr4Xovv- 
xa;, ::apf,J£xat. 

Touxo x6 5i*^pov xy;; C«»>n^ ^^^ '^ 9uxeuOkv lv 
{jiijt;i xoO ^apa5£J(JOu,ou &<}/a<jOat juxd x*iv d(jLapxfav 
lxioXuOti 5 •A5i|x, xi j:r£pjiaxa xt;€ 5txa'.o<JuvTi.. 4i»- 
6aXd)v, d9 iv 9U£xat x6 5iv5pov Ttj; C^nC* c<*lur. 

*^ Fabrica sceundum spiriunn, csl praclicum bo- 
narum virlulnm ciicrritium. Qui Deo debila ex$c- 
quiiur, quxrii alios Deo gralos bouilnes, qui xque 
Deo debila peragcnda susclpianl, ul sicui ipso, ila 
el illi se gi*ranl : sccus vcro^eos qui pro bonis mala 
agunt, vilabii. 

*' lla*c esi vifaearbor in mcdio paradiso planlala, 
cujus coniaclu inlerdiclum fuii Adāmo, qui posi 
peccatuMi sciiiina jusliliuc abjeccral, unde arbor 
viuc pruducilur. CAP. Ml. 

*• ye fjnando taceat a me, ail Dāvid •% et aisimt- D Mi\:roTe xapaciitiXi^cxiqā:Ckļiov, 9ijj\v* Aaut5, laboT detcendentibus m lacum, Vir iniquus tacebilur 
a Deo, id csl, odiu babobiiur, nec misericordia frue- 
lur, eum prcmia iis qui iiicarnalionis %ux graliam 
admiscrunl (Ibristus dislribuel , proul dicilur in 
Evaiigeiiis : Et gratiam pro graiia*\ "Di\iii.'eimpionimneqniiia,qnos jusli deslrucni^ 
roclo videlicel ningisierio. Eapropter in fulnro sa;- 
riilo qiiii)dcciui eiviiaiibus prvposili crunl. Nain 
co^lobiein bxnrdiiaicm qMam capluri eranl ii, qui 
iiuiic se iiiipielali addiieruiil, jubli coiiseqnentur, 
sicut cl l\iulus ail ** : Secundum duritiam uutim xal čļicii»iOi\coļtai toĪģ KaraCcUrovcir «ķ 'idiCKcr. 
'Avf,p -napdvoļio; 7iapajtw7n;0f,a£xat u::6 xoO BsoO, 
xojxiaxi jitJT^0f^3cxai, xa\ pOx *X£TļOf4«xai, otav xA 
Yipa xoI; xf,v x^piy xt;; lv(japxo'j olxovojxfa? aOtoO 
Ķiļ%[Liyo'.ļ, d-ovijiT), xaOa 9Tļffiv lv EOaļnfs'^^i». i^al 
yāp'y ^^*^^ /Af^^oc. 
CAP. MII. 

IlXoOxo^ diiGiTiv xaxta. 01 5i 5{xatoi l5avaXwJo\i- 
(jiv aOxo"j;, OT,Xov«5xi oii xt,; draOr;? o:5ajxaX(a; • 
xoivuv xa\ lv zili jx£XXovxi atwvt iTcdvoi 7Kvx£xa(5£xa 
r.6\zti}yi Y€V(i|X£vof xiiv YApxXr,po5off£avxf,voupaviov 
f,v fļ[i£XXov d::oXa6£rv oi dff£6£fa aOxou; lxo«uaavx:;, 
xaOxtiv xXr^povojxf;aou3t 5txatot, xaBd xa\ naOX6c 9u- «I 21 V. ■:: O! I. 10. ' V. ii. '' Koni, H, 5. " V. ib. '*- Maiib. V, i5. *• V. 27. '- \. 50. '" v. 1 'Pbal. xxvii, 1. •• Joan. <55 EXPOSITIOIM»no\FJlBI.\. V.U 

n^KaTdSiTiļrrxJripcrjfiTdcrovMul ānFTarči\r('Y ^ cl impcenitent cor, thaauriznu iibi iram tii die iriret CAP. XIV. rrvclaiionit jnsti judicn Dei» Sc<l bonuft (Deiis) h:u- 
rctlcs rdicicl illos, f|ui, ut paīri filii, ei obteinpera- 
niiii, atiļiie in regnuni coeloruiii adoptabit. A«iav «Epticoist- o06lv ļfip icovr,p6v dvTtanĶaeToii Tļļ 
oofC^, 5i6ti 5icXov in\}f 4xaTafjt4)^r,'cov • ļjii*;T,v Yip 
Kp^ TauTTļv dSuvaToOdtv ol 8a({xovec • tc]) 61 A9pov( 
t4 t£ 6p3Tik xa\ dotojASTa rAvra ivavzla. 
OlxijL^ ivraOOa ti crtopiaTa \iyti • olxCat ydp cIji '* Ita suni invicia, queinadmo(lufn arma pncfstanl 
tulelatn. Niilla quipp2 iinprubilas resislci sapicii- 
lix, qax cst iiinpiignabilis armalitra. Iliiir iiiii iion 
pr:i!valenl dcmoiies. Iiiipriidcnii nuiciii visibilia 
an<]iie cl iiiror|>orea contraria suni. 

** DomoR boc loco corpf»ra dicit, qiix simt aiiU 
itianim domicilia. Debeitl aiitcm ab iis, qui divini ei^drcuv xai\Ti]v 0£b3prjixf^vYv(a(jiv,ol rapdvoļAoiTiļv *'"'^^^ ^^ ibcoreiic^c sciciili:e suni pcrili, discera Oeoyvii>7£av (īsOsiv oO (i^vov, iXkdt xa\ Traaav tujv 
Coio?n>uov lvToXo)v • ha xa6apo\ Yev6^evot, r6wjj tbv 
©£6v To?^ vospo?; 690aX{jLor^* toGto Ydp i<rrt t6 (Aaxd- 
piov x£kfi^, ^TZipizaTT^ 9uj£t AOYtxTļ T£xļpTļTaf ai ^l 
Uxlai Ttiv 6ixaC(jv iTotjiaC eZfftv el^ 6ox^v advTwv, di^ 
xeXeuet č Kupto^. 

Atavo^jiara vOv cTtisv -cic 6eCa; 6pdjst; xa't Ti? 
lj£tC Tiov dpsTcov, djTrsp tsT; dSoT? vou 0paaruxap6{ou 
čvTi$£ix£v • 'A.td i^p roi» X€ptcc(n>juiT(Ģ tijc «^p- 
^'</C JflUfi/ rh yF.Lh\, £l::£v 6 Kup'.o;- ou ydp xaxo- 
wxT;(Tai, dXX'dya0oicotfi(Tai6dYa0^j^ dvT;p $iavo*lTai- 
6ok 0paTJxip6to; d)^ &9po>v irpd-rituv xa\ \i^iMyt, žļi- 
cr^r^iOf^ffSTai jMtTJivfov, xa\ rpa^jīdTcov d9aipij£w^, impii non soltim Dei cognitioiieiii» sed ei univer- 
sam saluiariutn mandaiorum raiionem ; ul eniun- 
dati Tidcant Deum iulellcctus oculis. Hic enini cal 
bcaluB fiuis, qui omni ralionali nalunn rescrvaiur. 
Jusioruin Tcro domus paratae suni omiiium rece- 
pliont, prout jubci Dominiid. 

*'' Cogilalioncs nunc diiil divinas vi^ones ei ba- 
bilus virluium,quas fiis homiuis touienirii opponit. 
Namque ex abundantia cordis loiļMuninr labia, imiuil 
Do^iiinus **. Ilaud euim male,8Cd boiiv Tacere Imiuus 
vir medilalur. Temerarius voro imprudeutor agens 
ne b>qn(M)s, rcplcbitur (lagellis, el rei donieslicc 
dcirimculis, el deniqiic aniniani suani perdcl. CAP. XV. 
'KX£yxo'J? vuv xd<; bnoldi^ elrfiv auTai ykp fļjiaķ C " Correpliones dicil mnndata:bxc cuim nos pec- 
&|iapTivo'/7a^ i\i^o^J(Sly' ol Bk ļ4t(iouvT£; auTd;, xa\ canlcs rorripiunt. Qui vēro illa oderunl, el pecca- •rj alrip6'n\'zt tčov djJiapTtoJv ffyva:roOvf,<r/ovT£;, juv 
tij> 'KovTjpco auTfljv feĢsupetļļ i:ovr\puiq ':axf)(iovtai* 
6iA 11 'zCjDf TrapidvTcov riļv xax{av, v^copf Jetbi t^^ 
iv3(Aapn)9(a{ ^ iraiSfiCaioO dxdxou. 

•H(wx^* fc'^^v *^Xh x*^fa€ fejx7rpdxTOU xa\ 6pd- 
fftiov, fļv ol d^aOol iijauxdCou9iv- ol Sk toO vo6^ xa\ 
odijAaTO^ d90aX(u>\ toiv xaxa>v, ^idvra t6v xp^vov iizi- 
v>oOvTat xaxd. 

'0 $1 auvsx&( oux loTiv lv ^u tou tuv djAapTco- 
3bu>v 6&)\ C<»^C» 6iavoiĶļxaTa Oe£wv X4Ya)v xa\ Ip^cov 
6 Sl ffuvcT^ dei -cauTa imet xa\ 5t5dffX£t, Tva auv 
Tol; (AaOrļTuotJiv lxx)^iva( lx tou 1l5ou jbiOfļ. 

CM tit^ &VToXd^ aCjTou jji^ rpdiTovie^, lxOp<>^ aOtoO lorum lurpiludiiii commoriuntur, cum iniprobo il- 
loruui inventore laliescenl. A prslcreuniibus autem 
nequiiiam, cognoscilur discipliua impeccaniix' bo- 
minis insontis. 

** Quie8 esi absiinenlia a nequiiia actuosa el a 
spcctacniis, qua boni qnieie fruuniur. Mentis autem 
el corporis oculi imprubonim omni tempore medi- 
lantur prāva. 

** Vircordalus iniurernopcccanlium nonversatur. 
Vix viue, niedilaliones sunt divi'norum verborum ei 
operum. Vir cordaius semper bapc agil el docrt, ul 
cum discipulis suis declinans ab inferis salvus sil. 

*'QaiDeimandaiisnonobiemperanl, inimici ejo^ ctjiv 9£Xot 8i auToG ^Ivoviat fezdv toT; 6txa(ot; '^suni; sed ejusdem amicl Guni, cum ul mālos acins irpo98pd(Uoacv, iSoļioIo^ouļuvoi Td^ rpd^Ei^ auitjv 
td^ mvT)pd; (!)• iļ iv lvaxO£v:£; (I>^ žx£lvot td^ 
{cjomKOuc 6Uib^ nopsuoovrai* nauXou xr^pOSav':o^, Oī 
zorte &rr€Ģ ixOpo\^ narr}Xldp}C(tr tĢ Seiļ) čiā tov 
OardzovTOv Hlov airrov' 7:pO(iEXT^ov ott 7:dvx£^ ol 
Ix0po\, 6id Ttjjv $ixal(i)v 9^X01 ^IvovTat* Tva xa\ lualjiv 
ti-KTi XpiaT6;* Obxixi i)ļMLQ xajLu) doiLfXovĢ^ dXlā siios conHieanlur, ad justos bominc^ se conferunl ; 
a quibus deducti, salul:ircs vins xqueac illi perse- 
qnenlur. Paulo clamanlc : Qui aiiqnando inimici 
erant, reconciliali iunt Deo per moriem Filii ejui "• 
Animadverlcndum, quomodo omnes Inimici, jaslo- 
ram operē liani amici ; ul omnibus demum dicat 
Chrlslus '^ : Jam non amplius vos tervo$ appello^ $ed 
amicoi. •^ iu cod. •■ V. 7. " V. 9. *' V. !4. " Mallh. xii, 3i. •• v. 10. »• v. 15. *• v. 44. »• v. 58. 
" Rom. V, 10. •* Joan. xv, 15. 

(1) Nihil evideniius videi u r, quain ba^c Oriponis dis. Noient boc heterodosi lanlopcre a confil€n>, 
doctrina de pcccaloruui apud sacerdoiein fuCieiida ablioiTcnies. 
couressioiie, e]usdcmquc haluiaribus moiiiiis audieii* 195 SIPPLEMEMUM AD ORICKMS K\Kr.ETH:.\. 196 

C\[\ XVI. 
** Rursiis ibi qiioqiie snpientia opiis cst, iil cle- A niXiv xaxci zri^ oo^tav ^f^^'^» ^^ e^iAaaiļTai* ļ ineiiliaiii inipetrct. Vel qiii piiiiitioiiis (iccreluiii scil 
angehis, furor Uei dicilur. Teritus aiilcin diviiioriiiu 
verboriim ei operum, ceu ipsi lueute coiiforiuis, 
liaud euiii exlitnescei. 

** Nidi s:ipieiiii;e suni Ecclesi», vel cceleslia lia- 
htiaciila. Sapiealia veru Jcsus Chrislus est, Del Fi- 
lius. Midi aiilem prudeiitix, pneslaiiliores argeiilo, 
praclica: virtiilcs suni, jiisiilia, scieiitia, sapieiitia, 
leinperanlia, foriiliido, loiiganiiuilas, paliciiila, Ic- 
nlias, clccmosyna, fldcs ciiin spe et cliarilate; per 
(]uas ceu scalartiin grādus iii sapieiiii;is habilarula 
iiigredi iiiliii velal eos «ļui illuc consceiidere cl ba- 
bitare volucrint. 

'^ D'.scipliiiam dicil limorcm Dei, jejuniiim, con- 
liitenliami vi^ilias byiniiologiam, el cam qiiam no- 
bis Dcu:< eipei'iiiieiiii causa tnorliuruiu iiidiicii &is- 
iigationem. Reprcheiisiones dicil iiiandala Dei; ha.*c 
coim peccaiitcs nos reprebenduiil. Vias koc loco 
dicil seiisus, quos qui cuslodil, iiiorie creplaui ser- 
Tai aiiimaiii suaiii ad vilaiii. Purro vila esi qiix 
oinnia vivifical,cl ex nihiload eisisiciiliain addiiiil 
Triuilas saiicla. Qui aiilcm ?ilaiii diligil, semperque 
vivere oplal, os suum coiiliiiebit, qiioiiiiuus noii- 
nisi de Deo verbis el opcribus lotiuaiur, el Dei co • 
giiiiioni sludium iinpeiidel. 

** Vila Deus esi. Fons auiem viix iripliciler per 
se exsisleniis, sapienlia, scienlia, el viriuies suni; 
quo ex fonle qui bibunl, immorlalilaleni sempiler- D 6 Tou{ Titpi xoXacrča){ l*t(rca(ji£vo{ X6')fou{ d^T^Io^, 
6u (a6; toO Oeou ^i^sTat. '0 tt cotf^ļ lv Osiok £pY<^ 
xa\ X6YoiCf co; 6(169 pov auT({> cov, ou iczoTfliiattajL 
auT^v. 

No79ia\ 909(ac sl^lv ai *ExxXt]9tai, fļ ai lv ^ļ o&- 
pavco axi]va{* sot^ia Sl, *lTļaoO; \piazh^, 6 'cou 8cou 
Vib^, lorlv. Noffaia\ 61 9povf^9ecD^ alp&zdrctpcn uTclp 
dpvuptov, ai 7:paxTixa\ dpe'aC* 6txaio9uvT;, ļfvoiai^, 
ao9ta, ou)9po7uvT), dv6psta, {AaxpoOu{jL{a, &ve{txa- 
x{a, dopYT)7(a, lXeT)(jLOffuvi], tcCjti; 9vv lXic{2i xai 
d^dinļ* 61* &; b')( xX((jLaxo; paOjACSa;, Et; xhq t^; 00- 
9(a; axrjvd; ei^ičvai dxiuXuxov tou; dviivai xal 
oixf;ffat ļo'Ao[iiivo'j;, 

IIai6£{av \iy&i 9660u 8eou, vr^9te(av, lYxpdxeiav, 
dYpu«vCav, O(i.vov, xa\ t^jv lv v6(Jot; Tzpb^ 6oxi2ii;v 
Bsou l7:epxopi£vi)v f){jLlv irai$eCav. ^EktcjOM^ It^i 
%kļ lvToXdc TOu 0£ou* aStat ^dp fļjiflķ lXiYx^oiv 
d{xapTdvovta;. 'O60O; IvrauOa Td; alffOf,9ec; 911g(v' 
6 6^ 9uXd<jj(ov auTdc, ir^pc? lx Oavdiou ti^v locutoO 
(ļ/ux^v i:p6; Cci)^v C«»>^ T^P ^«^*v ^ izdvza C^ou^o, 
xa\ 15 oux 6vTwv el; x^ clvai icapava^outfd Tptd; 
dYla* 6 Sk d^aTiciv T*ļv C«»>*1V| xa\ dei Ctļv *6*cļi l9c<- 
(uvo;, 9eCj£Tai 9x6(i.xxo; aOTOu Ist tcLv {lij Bsoi» X6- 
Ya)v xa\ lpYCi)v, xa\ zļ yvw«i xou 0£ou rpoj- 

Ziui) 6 0£6; l(JTf tf,; 61 Tpmo9aou; autoCcijtgi; f, 
^^^^'f¥^, i\ ao'^id xa\ fļ yvwji; xa\ ai dpeiaC clffiv 15 
^; Tnļvfj; ol irlvovis;, d9avaj{a; \uxixoM9i xai dcc- iiamquc viiain parlicipant. Jani qui dieto fonle po- q {[cota;* toI; 61 x£XTn!A£vot; xfyf TOiauTTļv ^T^v, lv- liii suni, ii verba vi(x niedilanlur. Ai vēro insano- 
runi disciplina, iniprobilas esi : lum cl quae dicilur 
sine corrcplione disciplīna, slullilia esi. 

** Scicniiam appellavii cognilionem, quia hxc 
ontnia negoiia cognoscil. Cor snpieniium cogiial 
qu2e ab ore proprlo, in judiclo de corporcis ei in- 
c«rporeis : cl quod ipsi faccre docenl, parilcr 
agunl. 

*^ Diaboli docirina erudili dxniunes, sanclos op- 
pngnanl, eosqne a scicniia Dei arcere conanlnr, 
quae solcl ipsos copulare amicilia cuni cceleslibus 
poiesiaiibus. lloc ipsuni Saloinon quoque, nl ar!)i- 
iror, boc effalo .«ignifical, perversum quidem bomi- 
nem dicens Sātanam . iranseunies doli faces, ern- vota X6Ytuv {ajf^; Ijti* fļ 61 7uit6eta d9p6vti>v, iļ xa- 
xia loriv fļ 61 dv£5£XeYXTo; TOn6€{a, iļ d9po«uvn 

iTCtV. 

Tiļv yv<jjatv lTaYvtojJU)ffuV7iv £Tr£, Tmpd x6 td i:dv- 
Ta auT^v l-tYtvwjx£tv td 7:pdY|xata' iļ 61 xap6ia 
Twv ff09<iL>v vo£l Td d7:6 toO l6fou ct6jji2To; ev te xpt- 
ff£t fftujidTtov xal dJtJfidTiov, xal &:;£p auTo\ i:ot£lv 
6i6a7xou7i xa\ rpdTTouJiv. 

Aovou; ot6a(piov£; TrapdTOu 6ia66Xou (tavOdvovTe;, 
iTit/etpoOst Tol; dfioi;, xa\ iifitpijjOat xwp^?6iv aO- 
Tcu; iTī'.vooOvTai d7:6xTļ; Yva)(JEw;, fļtt; 7:l9i»xe ouv- 
dTCTEtv aOTou; rpb; 9iX{av TaZ; lf»>upav(ot; 6uvdju- 
fff t6 6' auT^TOuTO xa\ 6 SoXo[jlwv cbc oTpiat 6;d TauTtļ; 
Tfj? rapoijiiac 6£6^Xa)X£* JxoXi?)v (ilv dv6pa XIywv t^v dilos ab illo mālos dxmones : aniicos, sanclos qni ^ Sataviv iiopsuoļiUtvou; 6^ Xaļx?r:Tipa; 66Xou tou; 6i- ftcieulia sua Deum ailingnnl el inierse. ** Vir iniquus, diabolus esi, qni Dei amicos icn- 
lal» inducilque in vias penliiionis el non bonas. 
Poslquam vēro sanctonim aliqueni deccperil, obGr- 
nial sibi prxoculis macbinaiiones, cogilal perversa, 
ne forie poeiiilens saivelur is qnem venalus esi. 
^* Inspiral autem auribus ejus prāvas quaslibcl co- 
giiaiiones, desperationem el oninimodam iniempe- 
rantix volupialem. Ila;c esi omnis Dcquiliac fornas. 6a JXOiJL^vou; 7:ap' auToO xaxou; 6ai(iovd; 97151' 9{Xouc 
6^, Toj; dv^ou;, fou; 6td tt,; ^viu^ecd; d:r;o(Aivou; 
Tw 6£qj xal dXXT;Xot;. 

'Av};p 7:apavo|Jw>; 6 6td6oX6; ejtiv diroteipdlTat 
6^ 9iXou; Beou, xa\ d-dY£t auTou; TaZ; nph^ drao- 
X£iav 660!; xa\ oux dYaOat;* 6Tav 6i Ttva twv dYfwv 
dnaTf^jTj, (JTr,p{5£t vof^jiaTa toi; 690aXiioT; aOToO, 
xa\ XoYiC£Tat 6is<JTpa(JLiJiiva, jifļ tmi); «i)9fļ (lETavo^- 
(ja; 6v I0f;p£u{j£- xvJ;Et 6^ Tol; x^^^^^^^ a^TOu lv Toķ 
ib3\vlx£{vou«avTaTd xaxd IvOujifļfJiaTa, diro^^**^'^^ 
Ts xa\ 7:33av f^Sovf^v dxoXa(Jta;- outo; xd;iiv6; lati 99 V. U )• V. 1<». >7 V. 17. 39 y^ 2^^ ii V. 23. •• V. 28. '» V, 29. *• V. "lO. 197 EKPosiTio LN rnoviLRmA. !98 rMTļ^iuuda^' X9i\ 9X^^61 fcv auiļļ tic '|'"X^^ xa>v AXt- \ iii qiia combtiruiihir aniinnp cornm qiii illiic libim- aOi)oo(Aivcav* &XXi TaCv^^^ tt1{ xa(JL{voulxtivd9asi ty)v 
9X^'fa Ilvsuļza Oelov, fiiasupC^ov 9Wfla^ 5p6jou* 7:oX- 
Xol Sl Iti tiov xat' aOtiļv 7COVi)po\ &vOpci)7;oi, £lii>- 
Oaoi fU(uia6a'.T6v icor^pa auTo^c 5id6oXov. 

K^icou^ ivtauOa t4c xap6{ac tīpn\xe, t(i»v d5rx(uv' 
olfiai tt 6ti xa\ 'T»yTaxou 6 xdXico( fļ t6v voOv, fļ t>,v 
Tn*i»^iv OTjiiaivec xal touc ļilv icovT]poOc 6 8i46o).oc 
i7xoX:c{CeTat, tou^ U Sixa(ouc 6 Kupio;. liir. Scd eni'm liiijiis (iiioqucrornacis disculil naiii- 
iiiaiii diTinus Spiriliis, insibilaiis snpieiuiaiii rons. 
Adhuc vcro miilli lioc pncto iniprohi lioniines, p» 
trcni stiuiii (liabolum sitlent imilari. 

^' Sinus bic conla dixii ini(]uoruin. Piilo aulnii 
sinum ubique sigiiincare aiii meiiiem aul ficieiiliaiiu 
Et improbos quidcin geslat in siiiu diabolus, justos 
Domiiius. CAP. XVH. 

El icl^ 6 leotbiv Ti)v &(AaptCav 6oGX6c iori, icdc 6 ^ Si oinnis qui facit peccalum, scrvus cst, omiiis 

&i»9Tic 'v^C xax{ac 5ii ty1c &peT^C> 'nov 6ai(jL6v(ov vicissim qui a nequiiia rercdil propicr virlultMn, 

d^pdvcov 6vt(i)v ^aiiotcov lxpdTTļ3ev* ^ xa\ oIxo; dacinonibus vcsaiiis doniinis prncvalct. Hic cliniii 

[L^}TST^pUa^f Beou V«vf,ffeTai, xaTi &vaiXoY(av trj; xa- " iiiyslcrioruiii Dei domicilitini (lel, pro status condi* ^sTidasiDC, lxioTcp tcjv &6£X9(i>v $t$ouc T^^^^ :weu- 
^Tix^v* oOtci) xa\ IIauXo( toO^ pi&v lv Kop{vO<{) ^a- 
Aa^oorCCciiVt tou( 61 lv *E9^(7(p tpif^^t 9Tepeu>T^pa 
cpo^fļ, icep\ (/|ouf X3\ (JLiļxouf xa\ ttXdTouc xa\ ^d- 
fh\t^ 5csXcY6{avoc* xa\ fiiJi toutcov toiv 5ta7Tr,(JLd- 
Ttiiv T^jv Ti)C XoYixij^ cp'jffsco^ ffTļjtatvcuv SiaCpsatv, 
f^Tic Touc icsp\ xp(as(i)C xa\ icpovočo^ xou 8eou X^you( 
ijīTspič^^c, 'jzk*Ai paOurdtouc Oii;dpxovTa;, xa\ lx- 
TCU'ļfovToc TfļV dvOptoicivTļv xaTdoTa9iv. 

Kd(uvoi ot ?csipa9{io(* $id ^dp tcov iceipa^puijv xa- 
Odpo^ xa\ dxr,Xi&t>Touc Td^ xapd(oic ^<i^v lxXexTiI)v 
6Bc6( lxX£ļf<'7at. 

'0 alpstix6; 6iC3Xoue( yX(i>991]c "^C '^<^v dOicov &>- 
Y|iiTcov* ol St Ttļc *ExxXTļ9(aCf oOSI 'KpoHxo\j9\yf. Aid (] giiam obaadrt; nt Ecclcsix fideles nuUa banr. alien- tione siiigulis Tralribus spiritnlem scieiiliain distri- 
bucns. Sic eiiam Paulus Corinlbios laclc, Epbcsios 
solidiore cibo pascebat, dc longiiiidine, latitudiue 
et profunditalc loquens, spntiis bis signilicans ra- 
lionalis nalurac diversiiaiem, qux Dei de judicioac 
providentia sermonesconiprehcndh, profundus equi- 
deni, et buiuanain condltionem cxccdenles. ^' Fornnces suni lentatioiies. Etenim postquain 
per tentationcs corda purgavii, tuin demum iuiiiia- 
culata sibi eligit Deus. 

^* llomo h:ereticus irreligiosorum dogmalum lin* ToO 6mxouEiv, t6 ixouffiov 6e(xvuaiv, toq tlļ t^v tou 
8cov 90f^yf Sio(xTi9iv iSa{iapTa)v. — OLto^ Oimxouei 
Tslc ļflbtavac^ Thiv icapav^jjuov, 6 tou^ d8(xouf ^X^ 
(icvo( 'icap* aOta»v Xof i9{ju>uc« xa\ ^aiceu6oiv Ivepļfc^v 
xaT* aOTouc* o^C ^ S(xaioc Xi'ļfExai [xi) itp09ixciv, 6pa- 
-sSn Tc xs\ dopdtcjv, tout^oti (ji4] ItcI icXiov Tp^ņsiv 

cv loUTfO. 

'0 tceoT6^, 9T)o\v, S^'^'^^^ '^^^C X6')fouc tou x69(ju)u 

TOUTOU, OUOTtVOC ^P^I^^*^^ TpOTTlKO)^ ToG VoO 1Cp09- 

i|Y6peuacv* 6 61 &m9T0< oOSl tou tu^^vto^ TCpdY(JiaTO( 
TvciivsTai X6')fov, 6id Ti]v dxaOap9(av tt;^ ^^X^^ ^^* 
fou* OTi 61 lOlouto^ 4^X^( ^ YV(t)ffC( loTi Tou 6eou, 6 
naOXoC 6i6dax£i Xi']fiav t6* *£r ^arr2 inJtovrleOrļze, tione dignantur. Dum aatcm hxrcticiis auscultat« 
Toliīnlatern suam demoiistrat contra Dei sapienteiii 
providenliam peccandi. -^ Ille improboruni iiiiguas 
audit, qui iniquas ab eis suscipit medīta I ioiies, el 
pari:i bis agere saiagil. Quibiis bomo justus dicitur 
non attendere, seu visibitibus, seu invisibilibus; id 
esi, illorum conhilia diutiusmenienon alere. 

^^ Fideb's» inquil, bomo videbit rationcs mundi 
bujus, quas aurtor tropice divitias appcllavit. tn- 
credulus autem ne minimac quideni rci rationcm 
cognoscet propter aiiimae su« inipuriiatt^m. Quoil 
Tero diviti» animap, agniiio Dei sil» Paulus docēt 
dicendo ^' : !n ūmuibui divitet facli e$tit,in omni 
scienlia et omni tapienlia. Qiiod si quis ostendcre Ķi^ļii jiij TAtu-niv T^v Ivvoiav «Tvat xaut7)5 t?\c itapot- ^ velil non hunc esse bulus effali senftum, dicat sane |iCac, Xcļflxio 1C0U cOn^pr^aav x^\iM%a^ ot i:epieX- 
OdvTCC iv (ArfXco7aIc, iv al^eCoic Sipfjiaffi, xaxouxoO- 
{icvoi, 0X(66(Uvot, aTevoxci>po*j(jL£vot ; Ila)^ 51 xa\ 6 
ftiR9to( o6x l(£id6oX6v, icoXXčov dīciTccDV icepi6e6XT)- 
|Uvcuv icXoOtov icoXuv, Xčļf(u 61 pa9iX^(i)v xa\ dpx6v- 

tlilV TOU K^ajiOU TOUTOVI ; 

XeCXiļ mfftd Toi>c dļfaOou^ Xoyi9(aou^ 9i)9tv* d^povi 
tt 6txTo\ ioovrai mviļpol XoYt9(jM>C* t(^ ^dp (A£'rox^ 
fiiKato^uvT} tcp6^ d$ixCav; el [x^ tcou (lETavo^vo^ 6i- 
(ifcoi fpdvTjffCv Ts xa\ icCoTiv. 

Aid («lv Ttļc 6txaioa0vYļc» ti)v d6tx(av xpuicxo{uv* 
Scd 61 Ttļc oci)9po9uvi)Ci Tijv dxoXa9(av* xa\ i7dXiv 6id 
trļc d^dinļc» x6 |il9o^ xa\ 6id TTJ^d7iXapyup{ac»'^4v quoniodo dtvitiis abuiidaverint illi, qui circuierunl 
in roelotis, in pellibus raprinis, afllicti, prcssi, an- 
gustiali ^? Quomodo ilem bomo incredulus obobim 
non possiilebit, cnm reapse mulli increduli lauiis 
diviliis aflluanf, regrs inquam et principes mundi 
bujus ? 

'* Labia fidelia dicit lionas cogiialiones. Vcsano 
tamen placebunt cogltationes malae. Naui quac par* 
ticipatio justiti» cum iniquitaic? aut qux comma- 
nio lucis cum tcnebris? nisi furtc lile poenilens pru- 
dentiam fidemque receperit. 

*' Jusiitia iniquitatem obruimus , temperantia 
luīuriam, partterque amoreodium, et lilieralitaie 
avaritiam. Obruimus ilem bumiliiale 8U|>crbiam, el "T.33. ^v. «. ^«v. 3. *•▼. 4. *M. C. ^•ICor. 1.5. *» Ilobr. \i, 37. " v. 7. •»v.9. m SUPPLEMENTUM AD 

nianfOiUiidine fevociam, quxrcnle8 spirilalem ami- 
riiiain» qux sanclam Dei agnitioiieiii significal. El 
quidein apii«l Paiiluiti '* qui(lain dicuiitiir cives san- 
ciorum facli, et hnbitatorcs aiipemae llicriisnlem» 
aiipero^ilificaii super fundaineniiiin aposioloruni el 
propheiarum. 

*' Domum anims dicU liic corpus; vicissiinqiic 
animain mentis domuin. I lem ipsa mens dicitiir 
animae oculus. Jani qui divinam 94:ieiiliain ac sa- 
pientiam didiceril, et niliilominus se iinprobiiaii 
tradideril, el pro boois iniquo8 sermones proiiilerii, 
liec rcsipiscere el satvari volueril, ei ejus quidenii 
corporali doino iniquiia8 tiiiprobiiasque iioii discc- 
dcl, sed in ea flrmiler maiient, iil supreina mala 
evcnianl, qiix illi immobiliier liaerebuiit usqiie ad 
diem ir;e Domiiii. — Fabricalum a Domino nobis 
corpus, domum bic appellat. Mon roovebilur autcm 
dicil, pro : non abscedel a domo ejus ira ei iribu- 
laiio,qu£ per bomiues dxnionesque a Deo immiliun- 
lur adTersus illum qui mala pro bonis reddidil be- 
iicfico sibi bomini. — Si qHi mala pro malis relri- 
buit, peccal; quanlo magis qui mala pro bonis rc- 
muneralur, peccalor esi? Tālis fuil in dcseno Is- 
rael; cui Blojses in Dcuieronomio aiebai : Gene- 
ralio pravd atifue perveria» hccccine Domino reddi' 
iit •• ? 

'* iloc loco inilinm dicil scieniiam. Juslilia aulem 
8ubsequilur scientiam; namque ex scienlia gigni- 
liir juslilia. Egeslas, esi ignoraniia : sediiio cl 
rixa, omnis iuiqu')las. Anleil ignoranliae iniquiUis. 
Cur vēro paupcres rursus viiuperal? Scilicel ui ab 
oiiosiiaie uos abducai. Non oriiur ex eleciiouc p^ 
lesias. Quod si velis cum flducia incedere, jiisius 
csio. Praecedll egcsiaiem sedilio el risa; uemie 
injuslis prxcedil virlulis inopia. 

'^ Similis esi buic qui dicil amarum esse dulcc, 
el duice amarum , el qui lucem appeliai tenebras, 
vicissimque lenebras lucem. 

** Opcs nunc sapientiam el Dei scienliam dicil. 
Vcsano autem cur fial sapieniiae el divinae scien- 
liae magisterium? Naro sicul fieri Dequil ut in 
mari sil vills, iia in sluliis sapienlia fruclum virlu- 
lis proferre nequii. Suni enim vesani hominis 
(»pes, in singulis negoiiis ejus siolidiiaies. Per has 
quippe facius eicors» possidere sapieuiiam neqnil. 
— '* In omni negolio quisquis se eilollil» humi- 
liabilur ; quia Deus luperbis resislil. Qui oblique 
«luzril res divinas discere, malo judicio proia* 
be Inr» 

^ Amicum bic dicil Gbrisluro , qni propler 
sn.'im erga hominem amiciiiam faclus esi bomo. 
Non ;am lerroi roi (/tco,ail discipulis, iedamicoM*^, 
Omni cerle lemporc Cbrisius libi amicus sil. Filii 
vēro Chrisli invicem suni amici : angeli scilicci 
ei Jusii horoiues, muluo suni Traircs» Spirilu ado- ORIGENIS EXEGETICA. iOO X icX£ovs$Cav* xpOtrco|A£v 6& xa\ €i& trļc Taicecvo^poou- 
vYļ; x^v uiapi)9av(av» xa\ 6ii t^ «poiikitia» x^ 
OpajunjTa* C^l^Guvrec '^v icvsu(AaTix)]v ^piliovt ^^ 
T^v &Y(av yvu>9iv 9T){iaCvei- xa\ itapk Tcp Ua»Xtf ft 
ou(AnoX7Tai tiv^ tcuv Aļfloiv ^Ijovrai ^rfovlvai, xad 
oIksToi TTļc &VCU 'Iepou9aXi]|A, iicoixo8o(ii)0ivtcc M 
t4> 6cucXC(ii tcov &iio9t6Xiov xa\ tcuv icpo^īļTiiiv. 

Olxov feviaOOd 9T)9i Tīļc |a^v 4'V>X^C* ^ o&iul* x^ 
61 ^ux^v icdXiv, olxovTou voO* 6S* auT6c icd^iv vou{, 
TTļc 4'^X^^ d90aX(i6c XiYsx3i* 6 ^ xfyf fv^ov pNiiotv 
xa\ 909{av {AttOcjv, iaux6v 61 ix5oi>^ Tļļ xaxlļit xa4 
&vt\ &Ya6cuv iwvT)poO( A^ļfou^ ix9ipciiv« icp6^ tt t6 
iTziaxpi'Ļai xa\ ocoOijvai pAi ^uX6(uvoc« tou aio(iaxi- 
xoOorxou oOx &vaxii>p4^( ^ xax(axa\^ icGvvļp(a* H- 
Xd( ļiivoufftv kBpaib)^ iv aOt^» fva tdi x£kgia xaxi 

II i7:£X0fi, iv aux4» AxCvqxa (Uvovxa iv ^|Aipqi ^p^fļ; 
Kup^ou. — T6 ix XTļ^ Ttļc 'KOLpk Kup(ou icXaoOiv ļjīTv 
9u>(Aa, oIxov ivxau6d 91)91* x6 6i, oO xtvTļ6^aexai,dvx\ 
xou, oOx &vaxcup^aet ix xoii o'kou aĀxou 6py^ xa\ 
OX(^iC* 6id xc &vOp(OTC(i)v xa\ 6ai(Ji6v(i>v ixTct{inipcva 
'Kapdt KvipCou, xaxit xou dvx\ d^aOdiv xaxd &ico6caioav- 
xo( x(ļ> d^aOonouJi auxou dv6p<uin|). — El 6 xaxd dvxl 
xax(]jv d7co5(6ou( icapdvo(AO(, ndoip pJXXov 6 xaxddvx\ 
dYaO(iavd7co6i5ou( T»pavo{u*>xepoc ; ToioOto; 6ii']fiv«xo 
xaxd x^v IpTļļAOv 6 lapx^X' īzpb^ 6v dM<i>09Tļ( '^ iv tiļ 
Asux£povo(i{({> 9Tļ9(* Fereh ctoJiiā xal Siācrrpaģiļti' 
rrj, ravra Kvplifi drzcKiodldoze ; 

*EvxaOOa dpx^f '^V yy€i^^^ 91)91* 6txaco9uvi] tt 
Eiietat xļļ Yvcu9ci* ix ^dp xiļc x^^^^ 4 6txai09uvi) 
x(xxcxai* Cv6e(a U i9xi d^voia* vrdai^ 6i xa\ (idxi)« 

C i:3l9a xax{x* icpoT)ļfelxai 6i xt1c dļfvob^, iļ xaxEa. T(- 
vo^ ivex€v icdXiv x(iav i:£V^xci}v xaxi]Yopcl ; ^Aicdjcmv 
f)|xol; dpY(a(' oOx &pa d7c6 x<(po^v(a( ^ i^ovoCa* 
(uTrsei pouXct |A£xd ī:appr^alaq pa6(Cs(v, 6Cxaioc'loo* 
'RpoT)Ye7Tai 6i xt1( iv6£{gi{ axd9ic xgi\ V^^'l* ^' '^ 
d6txou9iv iv6eia dp€XTļ^. 

"Oļioi^c iTC( xoux(}) 6 XiY(i)v x6 mxp^ yXuxu» xai 
x6 yXuxu 7rixp6v * xa\ x6 plv 91^^, 6vo[&d{ci>v 9x6x(<, 
x6 6i 9x6x0^, 9(jj^. 

Xpf.(jiaxa ivxaOOa xi]v oo9(av xa\ x^ ^vcuaiv 91)- 
oiv * &9povi 6i , ?va x( Onrļp^ev iļ x^^ ao9{oic xa^- 
YV(i)9e(i>{ {tdOrļaic ; cl>^ ļf^p &(iTCeXov d6uvaTov iv 6a- 
Xd3aTļ ļfevioOat , oOxa)c iv &9poaiv ^ 009Ea dpcxijv 
xapic(i>93oOai * xP4l^'^' T^P A9pov6^ iorīv» ai icsp\ 

|. xaO* ixa(Txa aOxou TCpdY[iaxa dfpovuvat * 6id Tauxa; 
fdp xa\ dxdp6io( ytyo>^t xx^9aa6at oo9Eav d6uva- 
Tel, — *Ev 9cavxl iipdYļxaxi , irfķ 6 Oļ^iv iaux^ xa- 
iKiv(i>64<jcxai- 8x1 Kupioc 0«£pT,9dvoK dvTixda9txai' 
6 6i (ncoXidCc<)v xoO (AaOelv xd 9cpdļf|Aata lou ^cou, 
i{Atc£9sZxai £lc xaxd 9ccp\ xi)v xp(9iv. 

'EvxauOa 9(Xov xbv Xpiax6v 9t;9iv, 6c 6cd «rijv fcp6; 
&vOpo)nov9iXCav, Mpumo^ ^iļf^sv. M^inf^ Jifu 

iv 7cavx\ 6i xa'.pc|> 6 Xptjx^c auvuicap^i^u) oot 9CXo;' 
ci 6i ol IDU XptJxou uiol, dXX4Xit>v slal 9<Xoc- ol &Y- 
ļrsXoi xal ol 6£xaioi ftvOpovicoi , dXX4Xiiiv stalv d6cX- " Ephcs. II. 19,20. " V. 13. «^ cod. Irjdou;. " Dcul, sjkii, 5, 6. •• v. 14. ■» ▼. 15. 
••v. l(i. ••v. 17, ««Joan. XV, 15. •• f . I«. 301 E\P0S1TI0 IN PROVERBIA. ^i 9qI, tcTi TT|C uloOsj^oi Ys^^*»(*^^^^' icvsujAatf ioutou A piioni» genili. Ilanc eiiiin ob causam angeli cx sa- IlTzipa ivTauOa x6v 8e6v 9Tļ9t * |AT)Tif>a, Ti;v 91- 
lavOpcaicCsv aOToO * fļ xa\ 'aiimii\x&y aOrbv aapxci)- 
OiļvGU , xa\ icdOT) Oico|i£lvai 61* ^(aoIc ' ^ ^ ^^^ xa\ 
IlaTiļp 4(Mft»v, oOx c&9pa{vetat iī:\ uU]) uEoOetTļOivTi 
(ilv , yAi ics7caci$eu(Aivf{) 8^ 'ct]v tou Beou 009 (av xa\ 
')fv«l>aiv , &)jLd xax(a xa\ ^tovr^pCf iauT^v £x66vxi * 
ui6^ fi^ 9p6vi(AOC cu9pa(ve( Tijv fXT)xčpa aO^oO , Tiļv 
TOU 8ecu 9iXavOpa)7c{av* fļ xa\ icpojd^ei ^jjtd; aOtt]» 
t^i 8c4> xa\ Qaxpl, (i>^ uiouc dLinr^oLkax'ci^ivza^, xa\ ^ spirilalis solidtoris cibi ciipidos. Ul ob siroilitiidi- pieiilia gignuniiir, iit Biiil honiinibus duces a viiio 
ad viriuiem, el ab insciiia ad Dei coguilioiiein. 

** Ille est Tolubilis, qui facile a virlute ad vi- 
liuni declinat, inalis cogiiatioiiibus absiraciud. 

** Palrein nunc dicil Deum ; matrem, bcitigni- 
laiein ejas erga homines, quaee( illi incariiaiioncm 
suasil, et pro iiobi» pali* Nosier aiiieni Paier Detis, 
tioii laeiatur adoptivo filio, qiii Dci Kapienliam al- 
que iioliiiam iion sit cdoctus, sed nequiii;e et iin- 
probitali deditus. Prudeiis filius la!ii(icai matrein 
suaiu, id esi Dei benigniuieni. Vel eiiam adducil 
nos ad Deum Pairem, ul filios jam ablaclalos, ta nem fraier nosier efleclus, Filius ejus iesus Cliri- 
sius, iia el nos adu et serrooue Tivaiiius« Esi iiia- 
ter noslra ctiain Ecclesia, quain per Spiritum 
sanctum Deus Pater sibi sponsam copuIaTii. Gignii 
cuim sibi per ipsam semper filios filiasque : el de 
cdoctis Dei noiiiiam atque sapieniiam liberis lae- 
laiur paier uoster Deus maierque Ecclesia. Et de 
iueruditis irislalur magnoperc ac doiei, quia lielu- 
mus coiiverti ac saivari» sed in iiequiiia perse- 
terare. ^ xai6* 6[uot&sr\'Z(i dfi&X9^( f)piZv ^e^ovu)^ 6 Yi^ aO- 
«oO Ir^oou^ Xpiax6(, oOtu)^ xa\ fļ(u7; TzpaĶtt xal X6yco 
f»XtTe\Mt>{jisOa* £9x1 61 F^^'^^iP T)(AiI)v xa\^ *ExxXr|aia, 
iļv T(p nveu{AaTi Tcp dY((|> isuTcp 6 8e6^ xa\ lIaxT]p 
flPlidaoTo ei( Y^vaixa * x(xTei ^dp ds\ 5i* aOxTļ^ iau- 
t(p uloOc xa\ OuYax^pa( * xa\ ii:\ |Jikv xo{^ iU7cai$eu- 
|Aivoi; xf}v xou 8eou ^vco^iv xa\ ao9Cav, eu9paCvexa'. 
xa\ 6 nax^p f)[jLcov 8eb(, xa\ iļ (a4xt)p fļ 'ExxXT,Gia* 
inl 5^ Toi; diuii6euxot^, icdvu |ilv xf)5exae xa\ Xu7cs7- 
TOt, d>( i&f) 6eX6vx(i)v f)(JLa)V imQrxp^4^i xa\ aa>OTļvai, 
aXXd x|ļ xax(^ Tcpoaļiiveiv. 

np6aci>:cov ivxaOOa xf)v OecopCav 9T29C * OscopCa ^dp 
voi)|tdTCi)V m)vexovl dvSp^, 909 Ca xa\ ^vcoai^ xa\ 81- p 
xatoauviļ ' ol 61 voepol d90aX(io\ tou &9povo^ , xa\ iv 
oiii|iaxt iv &xp9 xaxCac xal irovr^pCa^. 

'OpfJj xiļ) &9povi uttj) ratpd xou OeoO xal naxp6^ 
lxia{fiicexai iv xfļ fļ(iipf XTi^ xpbeo>; • x5 6i 'ExxXtj- 
aķ xfļ Y«vvTļjajjiivTj TČp nvcu[iaxt, xal t^ xwv dvtcuv 
XOpe£f , ^uvT) x6xe icdvxa)^ E9xai iri xļļ aiutAtia xoO 
d9povo^ ulou* xa\ 0x1 djiiv 9p6vi(AO^ul6; xa\xexoG9av 
i/cl xa\ (AT;xčpa' 6^i &9pa)v (i^vi^v xcxoOjav * f) ^jtp 
(i^xtļp xa\ xcxou7a * f) 5i xexouaa, o& icdvx(i>; Eaxat 
xal ļAfļTTip' idv Ydp d7n>8dvD x^ X2x0iv iv xaxb xa\ 
dxvci>aCaf xsxou9a |iiv iaxi, fxf)XT)p 5i bOx S(txi * 5l(Sxi 
{ir^tt xou XTļc uloBeaCac {A£xiffx^xs nveu{Aaxo^ x6 
Tc^O^ - ii)aaux(i)^ 5i xa\ in\ x(!)V alff6i]xa)v {ATļTEpcuv 
voTļO^*9cxai, xat inl xoS 03vdxou xou al(T8Tļxou * xf]v d Simililer el de materialibus dicetur matribus, el de *^ Vullum boc loco dicil meditationem. Nam 
nieditalio cogitaliouum cordali viri, sapientia est, 
atque scientia, et justiiia. Inlellectuales vēro oculi 
viri insani, in corpore quoque summām babeiil iie- 
quitiani et improbitatem. 

*' Ira in filinm imprudeniem a Deo Patre effun- 
diiur in die judicii. Eccle^iae autem qux Spiritu 
peperit, ei sancionim coetui, dolor prorsus erii 
propier fllii imprudeniis perditionem. Et animad- 
verte, quomodo prudens filius et parentem babet 
et matrem ; imprudens autem solam parenietii. 
Nam maier, utique et pareus est ; sed non vicissiiu 
parens, mater quoque est. Nam si qui panus fuii 
filius moriatur In nequitia et inscitia, illa quideni 
parens esi, non niater. Quamobrem ne Spiritut 
quidem adoptionem parllcipal is qui partus fuii. Ydp {ii)xipa ipou(uv xa\ xexou9av * oOxixt $i pir^T^pa 
TOU vauSb^ d7mOav^vxo(. 

m 

nXT){i(uXe7 xtCf xou 5ixaCou th 5{xaioy d9aipiliy, 
ļ 6iaaxpl9a)v aOxou 7cp6^ d5ix{av touc (ia6t]xd;, 
d|Aapxdv(i * xxTļaiv ^dp aOxouc l/^JV, iCv)(A^(«>xai * oO 
fdp ZiļX0\j9\ xd f)(AO)v, dXX* f)(idf * 5uvdT;a^ 5i Xi^ti 
Tot>^ iv Xpi9XC2i pa9iXeuovxa;. iiiorte roaterialis filii : nam matrem quidem dice* 
mus etiain parentem, nequaquam Umen matrem 
pueri morlui. 

** Delinquitallquis, com jusiitiam justo eripit ; el 
ctim ejus discipulos ad ini<iuitatem distorquet, pec- 
cat. Nam cum bos quasi possessionem baberei, 
damno aflicilur. Non eiiini nosira quxrunt, sed 
nos. Djnastas deDique dicit, qui in Cbristo re- giiant. 
CAP. XVIII. 
*0 dY^^^ ^'^^'^ 5ai|A6v(i)v d9po<Tr>vTļ, ou xps^av *^ Qui dxmonum insania agilur, sapientiam Dei 
ixei 009(0^ ^eo^ fļ Yvc)i(i«i>c' 5i6xt fjdnr^de (JidXXov scienliamque non requirit : quia tenebras magii » T. «0. " V. «1. •» V. SU. " V. *5. •• V. 26. •' V. 2 

patrol. gr. xvir. 265 SUPPLEMENTUM AD 

īlilesit quain lacem : el stuUUia sua gaudens, putat 
se sapieiilise ope non indigere. 

^ Sicut anua viviftcat plantas, ita hominis vir- 
iiiiibus roboratt germo recreat, aiqiie ail Deuiit ex- 
tdlit eos qui fierl sapienles volunt. Fluvium scatii- 
ricnlem dicit incnarrabilcm gratiarum sapientiaiii 
};anclissiiui Spirilus, pereniieinsnpienliam triplicilcr 
fiilfcnlis unicae Trinilalis. 

*' Qui propriam diaboli ncqutltamin se adinillii, 
el ex ejus norma agit cogiiando et sermocinando, 
iiic miralur iinpii persaiiani. Porro Justiliam in ju- 
t!;€'K), et corporalium raiioue, non decei a viro 
sanclo deseri. 

^* Feiox audacia a mansueiudine absiraliens 
animani, morii tradil. 

^^ Pigros ad poeiiiteniiam non Dci limorimpnl.it, 
sed dd'monum, qui ilius ad desperuiionem ineitant. 
Vi^l timor Domini absirahit eos ab ignava mora, 
siiscila(que ex viiio ad boiia opera ac poBtiiten- 
tiam. Semivir est eniiii aiiinio el corpnre, homo 
disbolutus el niollis, qui ncque se ipsum docerc va- 
lci, neque ab aliis vull erudiri. Vel desidcs ad vir- 
liHeiii limor impendenUum malorum impellil, quia 
defuturo Tīduciam non liabeul. Vir qui babitu est 
femina, nulricem virluieni non babebit. Esurieiit 
poiius. cum ex adverso regnum conspicieui, In 
crucialibus excruci:ui. 

** Divitias scientis Domini, el cfDcaciam Verbi 
foniludinem dicii. Deus enim solus scit prasieriia, 
praesentia, ac Tuiura. Ipse praecepii dicens : Fiai 
lux ; moxque coelum, et terra, el quidc|uid in els 
esi, ex nihilo ad cxsistentlam deducU suni. Usec 
Ipsum Dominum neumque esse solum osiendunt. 
Ad hune per reciam viļam jusii accurrunl, cl con- 
lemplaiione aliolluuiur. Vel quia ex creaiis rebus 
earumque magnificeniia Deus cognosciiur esse om- 
nipoiens. 

V* Ulendum esi boc dieto adversus iUos qui cum 
a n«'0 scienliam non acr.eperinl, alios docere ag- 
grediunlur. Nam Dāvid ail : Vi audiam vocem lau- 
di$ «tf(P, et tunc alut enarrem mirabilia tna '\ Salo- 
nion quoque dicil : Qn(B viderunt oculi lui, dic '•. 
Mulii enim nonduui vinutis coepio cursu, alios 
recie agere non niodo horianlur, verum eiiam co- 
gnīii ei iniperanl. 

'• Hominis nomine nunc dicil Dcum. Namque 
illius injudicio furorem lenil sibi,qul mandatisejus- 
dem obsequitur. Sic fil eliam iu malerialibus. Et 
sicut Dominus noster panibcra catulis orba lierl 
dicilur conira peccaiores, el pelra scandali incre- 
dulis, sic pusillanimis erga peccanlcs. Vel pusilla- 
nimem dicil pro improbo, el pro omni daiiione qui 
a virlule scienliaque excidcriu 0RIGEN1S EIEGETICA. SU 

A '^ 9x6toc fļ Tb 9b>c * xlv &9foauv7) x>'pcif otietai yAļ 

"ŪTīzzp t6 u8(i>p C<tX>YOveT zk tpuzk , oOtii»^ talg 
itpz'zaU dv6p6{ ^aTOfAcofAivou X6yoq divai|^x<^> ^^^ ^^P^ 
6<6v 7r:epoT toO^ i6^XovTa; ao9t90Tļvai * iiara|Ai^ ft 
dv3tin;5covTd 9i)«, 'rtļv &v£x8i^7ir)tov tciiv xftp^'rafv ofr- 
9:3v Tou irava^Cou IIveu{xaTo;, xi)v deC^^urov 009{av 

'0 Tiļv {rizip-z/iMsa^j -zm Bia^^kta xax(av ČLisoUjfi» 
(A£vo;, xa\ ^a-;" auTf^v iv£pY^^ OecopCa x%\ XdYi}>, o(- 
To^ Oau{JLaC3i zh 7:p<5aa>:rav tou dac6ou(* zb 5(xatGV 
tl iv /.p(7ci, &v A&^i^ zt 9o>|jidTcov, oC xaXbv ixxXlva( 

OJtOV. 

'H OpaffUTTj^, 47:^ tou icpdou x<»p^ouoa v^ ^^T^^t 
•CIO Oavat*;! 6Cd(09tv. 
^ 'OxvT,f«'jC ek fisTdvotav xaTa6aXeT oO ff66oļ Ocou, 
dAA' 6 Ttov 6aifA<5v(ov • Sis^eCpou^c ^kp aitzob^ et( 
dTsS^vfrtj'.v • f, 6 ToO Kupicu [96605] , x'*>p^%(»v auTou; 
TOU 6xvr,pou, xal ^;zydpt^in^ «utou? fcx ttj? xa%iaļ hC 
lpYwv d^aOtuv et; fisTdvotav* dvSp^-pvo^ fif irzi 
^J/U'/Tļv xa\ oiojAa, i exx£*/*JIJiivo; , 6 [xaXax^, i [xf,Te 
6iodTX£iv 5uvi;i£vo5 iauT^v, [Lf^zz (lavOdvetv 7Wp' izi- 
ptov pouA6u?vo? • H tou; dxwjvTa; ^p^ dpSTf V 6 
ToJv xax(jjv 9660; ?:poxaTa6dXA£i, t^ TutpaOapj^uvov 
TTfrb; zb [x£XXov oux Sxo^*? ' A^iP 5s T^ 7:,ooaip£fftv 
Of,Xu; , 0'jx ^Sst '^i'»' Tpi^ouaav dpsT^v • Tcsevdooun 
6^, oTe iļ ivavTfoi; fScoji Ti;v pa9'.Xe{av, iv Tfļ paadvoi 
^a93ViC6(Ji£vot. 

T?>v TiAouTov Ttļ; Y^(ojsa); tou Kuptou, xa\ "^b lutp- 
YT,Ttx6v TOU A^vou , l(r/uv ^Tļ^v • auT^; y4p fi^<M)^ 
Yiva)TX£t Ta 'izpior^v , xal Td iv€3TiuTa , xa\ td jilX- 
XovTa • aur6; xa\ fcveT£(XaT*> fil-ncjv, Y£V7ļO^T« 910^ • 
oupav6;, xa\ yt1, xa\ Td fcv auToI;, i5 oux Svtcuv £ķ 
T^ elvat 7:apf,xOrļ5av • aiiTd 6* 6etxvuariv auT^vKupiov 
xa\ 6£6v (A^vov £lvai* xa\ Btk (x^v tou dpOou ^tou 
?:po9Tpixou7iv aCrTio ol $ixaiot , $id $k t^; OccopCa; 

U'^OUVTat • fļ OTl fcx TWV XTl7{AdTblV , ļ TTļC (U^a- 

XoTjvr; «uTcJv , 9av£p6v fcjTtv oTt 6 0e6c iravroSu- 
va;xo;. 

Xpr^ffTiov TouTU) Ttf) ^T^Tto Tpb; tou; jif, Xa66vTaL; 
(Uv fvcJJT.v Tcapd 6£ou , 6i5d7X£iv Bl dXXou; lmx£i- 
pouvTa; • 6 ^ip Aaut5 9TļTt • Tov Akovccu ļtkr sxj- 
r/Jc airicEiji^ ccv , xal tčre dtrip\ca<r6ai dXloi^ 
tā OavļAUCid eov • xa\ 6 SoXo{mov 9rjai • "A £7(^ok 0/ 
jj d^dciJtļiol crov, Jti'fS' w)XXo\ Ydp xa\ dptT^; jifj 
d?:xp$d[ji£vot, &XXou; xaTop6(ij9ai oO {a6vov icapatvou- 
aiv, dXXd xal pidCovra; xa\ 7;apaxeX£uouJtv. 

"Avopa ivTauOa t6v Hfi^v (fi\Ji • zh>f ydp 6\i{i6v a^ 
TOU t6v iv T?ļ xpf7£i xaTa7cpa0vEC £9* iauT^v, i Ocpa- 
TTfiuja; auT^v ev TaT; ivToXaT; auTOU ' (I)9auTti>; 8k 
xa\ ir:\ TLjv aliOr^Tcov • cjJTcsp 6i 6 Kupto; f]fuov iz&p' 
6aAi; diropouļjLŽvT) X£Y£Tat ļf^vEO^ai T:p6; tou; itXT,ļA- 
ļxeAouvTa;, xa\ i:£Tpa (Jxav5dXou 7:pb; tou; dm- 
ffTouvTa; , ouTO) xa\ <iXiY(5'|uxo; ItzI toI; dpApTd- 
voujf SuvaTai 5i iAiY6'}uxov XiY£iv xa\ t^v I90vr,p6v, 
xa\ i:dvTa fiatjiova dp£T^; ix7«im»)xrf^wi xaX Yvia- ffilOC V. 4. Cf r. 5. '• v, C. '» V. 8. '• v. 10. " v. 13. '^ Psal. xxv, 7. »• Prov. xxv, 8. " v. li. «05 FAPOSITIO IN PROVRRniA. 106 

T^ ķ(ov T^v dpO^v ToCvuv sT-Rsv 6^^ dvO|9(u7:o:>, A *' llectain il.iqtie viiain dicit lioiuiiiis (lotiiiin. &$tov xoO 6eoG * 5icep xa0č5pav fiuvajroiv dvofidC^t, 
!1YOuv iftjv &Y£(t>v Svvdiiecov * voO ^dp xaOčSpa i9T\v 
l$t; &p(9Ti) , duax{vi)':ov iļ &x(vi)tov SeaTT^poOoa Tbv 
xa6eC^|uvov. 

*Avo(oiv icauce ^voiatc • aOitj y^P 4ffTtv 6 xXT;poj 
tļ^ ^voECiic ^C XoYixTļf • xa\ ev Suvdotatc 6p(Cet T^~ 
vcoOoC Ti, xal icou)U9e * tc^ ^dp YV(i>flrtv £xo^^ OeCav, 
xX(vQVTai icdvTcc * iļ &vxtXaf Ca^ ivraOOa touc &x tcIjv 
&it(tdviiiv xaO* ^{&uv l^etpofižvovc XoYt9(Aou( 9^)91, 
ToiK '^ ^P**^ &vtticdXou^» xal tou Beou ^^P^^*^ ^(^^ 
fficsuSovTO^ * naust 6i Taurei^ d9* ^(tcov 6 tt1^ y^o- 
9cti>^ xXTļpo(, xa\ xobi 5'<ivdarac 6a{|JL0va? 6p(Cei dva- 
X«>pelv, dīc xexXTļp(i){jLivoc '^tp Bs^t ^S aOiou xe xal 
dXXci>v (1)^ OsCav Yv<i>9tv lxci)v. 'H -rtp; 4^x^v X£yei , Cwt1< xa\ Oavdtou 6£XTtxi)v, 
d^^ Sn t^ aOrE^Offiov Se(xvuTa; tcov vuv ts xa\ Tijv 
|uXAdvTii)v Tou^ xap:iou^ aOTi;c dmVau^ai xaX(av te 
I xax£iv. 

*0c e5p« «o^Cav d^aO^jv, eCps x^pttac 6cou • — *0 

c&tiļ^ 5td^Xo{. qu9ntum qui8qiie id ampliat, el ciiin pleni uidine 
offert digna Deo: idqiie eiiam cailicdrain dyna* 
sianirn nominat, id csi sanctarum poiesiaiiim. Meit- 
tis enim cathedra esi, opitma eonsiieiiido quas flr- 
mnm imniobileinque tenci sedeniem in ilia. 

^' Amemiam eisiinguii scientia ; bsc enim est 
rationalis naliir» dos. Ipsa djnastts quoque defi* 
nit quid agant ; et Iii faciuiit. Nam ei qui dirinam 
scientiam Iiabet, cuncti obsequiintur. Ve! coniradi- 
ctiones boc loco dicit concitatas adversus nos a 
dsmonibuscogiiaiiones» virtotis inirolcas. D08quft 
a Deo separare satagenles. Has Tero in nobis ex- 
stingait scienliae dos, dyna8lasque dsmoiics fugere 
jnbet ; lanquam Deo addicti simus, ab eoque alia- 
B nnn quoque renim scientiam qoa8i divinam babea- 
miis. 

^' Vel animam dicit, vil» mortisgue capacem, 
unde libeniro ejns arbilrium monstralur, ad car- 
pendos tiim praeseniis lum foluri status fractus, 
lionorum scilicet vel maloriim operunu 

"* Qui sapientiam bonam invenit, gralias Dci in- 
vcnit. — Qui neqniiiam retinet, vesanus est etira- 
pius, ut invenlor illius diaboliis. CAP. XIX. IIX3uxoc Tn^uosttc xal aotfloL^ icpo<7t(6T)(jiv ^ļ[xTv dv- 
YiXouc woXXoutf • 6 Sk dxdOapToc, 8v TuivTjTd 9T)(it, xal 
hiA toG Miivn^ a<n(Ļ ix TtatSb^ dYY£Xou x<»)pCC€Tar 
ļ ykp icvsu|AaTix^ t^ikla , dpet^ feort xal vvtjat; 
6«oo, li* 2)v auva7rc4ļjis6a icp^c 9tXtav tal^ ČL^laiļ 6u- '* Diviiis scientia? ac sapienti» addunt nobis 
angelos complures. At impurus, quem atirtor paii- 
perem nominat, eiiam dato sibi ex pueritia angeln 
privaiiir. Nam spiritalis amicitia, virtus est hc 
scientia, a qoibus amice copulamtir cum poiesiaii- yd|ie»v* efļfjot ļAetavooOvrs^ dv6po)w>i, x«p3k a> c bus sanctis : qaandoquidem poenitčnles bomines WH ftvovrat Tof^ *rržXotc ' oOtu) xa\ 6 Icotijp ^Olou^ 
xaXe^ TOu^ 6ouXov( tcotI, tt1c jtetCovoc «utou OecopCa^ 
7axaĶi&9a^ • oDrci) xa\ *A6pad(A ?cXouT{9ac lv yv(t>aei, 
iļv (&uoTixi2vlxe{vi}v icapaT{6T)(jt TpdireC«v Toķ xaTd 
t))v {Asoi)|i6pCfltv 9avc79i 9(Xoi^ aOTou* IaobX 6^ xa\ 
4^ ToO Oicdpxovcoc 9(Xoy 6td t4jv xax(av x(<)pCCeTar 
ļffrpaircai ^^P* Kal āxicTr\ jcrevļia Kvplov āxd 
ZaoCJL* !wil xrevļia xorī\pbr xapā Kvplov ŠJCrt^s 
Tčr īacOJi • xa\ icveu(jia KupCou X^'|fcov tbv 477£Xov • 
*0 xouufr^ ydp, 9Tļal , roi^c āyyiM>VQ aijtov «rsi;- 
/lara , imi2 rovc XBitovpyohq atzov xvp ^M-ļTfr • 
(9i drt 6& ^TT^oi T0O4 dv6pcinwuc fcļjmcTriarcuvTat, 6t- 
4d«xci iv TO?c EuayY«^^oic6Kuptoc, 'Opdre, X^Ywv, 
/i^ afora^poHjrff ^^c tSnr ļUKpiar rojbnar, 6t i ol gaudii causa fiunt angelis. Sic etiam Domlmis 
amicos vocat, qiii antea servi eranl, majore siii co- 
gnitione dignans. Sic ilem Ābrahamus scientia 
abundans, mjsticam illam npponit mensani appa- 
rentibus sub meridiem ainicis siīis. Saūl contra 
ab inbaerenie sibi amico ob nequitiam dividitor. 
Scriplum est enim : Ei diicet%it tpirilu» Domini a 
Saule ; et ipiritui walut a Domino Sodiem tuffo' 
čabat ". Et spirilum Domiiii dicens angelum» Qui 
facit^ ait, angeloi suos ipirituā^ et mini$tro$ »uos 
ignem urenlem ". Jam quod angelis bomines sint 
commendati, docēt in Evangelils Dominus dicens : 
Cateie ne eontemnalii unum ex hi$ pu$iUi$,quia an- geli eorum temper vident faetem Palrit mei qui in 
irreAoi ttift&r n»h aarrd^ fiMzovcitb npčcMor D ^/;, ^,, %%^ XKt\īi Jacob : kngeiut tuu%, qui eruit mc 
tov Uatpč^ ļiov toZ ir otparoī^^ xa\ 7:dXtv 6 'Iop fļ^ cunclh malit ". 
«• •>6 • 'O &rreMfc cov 6 fivdļierdc ļu ā:td TC&rtu^r 'Oooc TOu( ictp\ xp{ocu>( xa\ vcpovoCoc d^voouvre^ 
XiYOu^ , Ttv 6T;(AtoupY6v pXa99i](A0uat, (idprupi^ slai 
4s\i6sl(* oOx dT((Mt>pTļTOi 6i 6(a{JLivov9iv iv f)(Aipqi 
xplmo^ * xal 5ooi icdXiv 67c6 TcTiv l6C(ov TcaOčuv iv- 
0X^F''Svoi vo(xC(o>i9tv dxaT6p6(i)TOv clvai T^vdprri;v, 
o&roi T^ 6c6cax6Ti t^ v6|jm>v iYxaXouaiv ilintoļ. 

(M jrMhi 06 ^6 d^fcofJMi np£i>ntq d7co6i66aai t^v 

" T. 16. '«v. 18. ^«v. 21. "v-ž^. ««v. 
niii. iO. " Gen. iLviii. 16. •• v. 5. «^ v. 6. 

($) Vides doctrinam de custodibus hominum angelis ** Quotquot de judicio et providentia ignorantes 
docirinam , creatorem blasphemant , testēs sunt 
mendaces ; neiiue Inipunes erunt in die judicii. 
Quotqoot iteni a suis cupiditatibus irretiti , eīisti- 
mant impossibilem esse virtutem, hi legisbtorem 
injuste accusant. 

*^ Volgares bom.nos non quia dignitatem liono- 

A. " I Reg. XVI, 14. " Psal. cm, 1. •* Matih. 

Iiic ei infra. i07 SLTPLEMF.NTUM .W 0RI(;EMS CKEGETICA. £<»£ rent« revcreiuiam e\hib(Mii, sed nsseniuiiics respe- 
cluin pcrsoii:e liahciil. Ai cuim vir \cra\ haUt*. a.Ui- 
labiiur rei innhe, sed rcpreliendet. 

** Quicuiique odil inopein fralrem » hic jiutn 
il!ud : Beali paii|>eres spirini, quoiiiain ipsoruni esi 
regiiiim c(Rlonini, a Dci cl an^cloruiii aiiīnre pro- 
ciil eril. Vel, quicuii)qiie fralrom virliilis iiiopeiii 
odil, ab affcctu qiioqiie aiiiicili:e procul crii ii) viin. 
«- Bonaiii cogiiatioiiem oppellavil heiainiiiioiiom, 
qui oam haheiiiibus corde pnro solct nppropiii- 
quare. Qiii crgo hanc disciplinam dociiis siiscipit, 
prtid>*n$ esi » et invcnici eaiii. — Qiii mulla mala 
facil vcrbo cl opcre, is maliliam consiimmal, qiia^ 
«imiie gēnus peccali complociilur. Qui vēro ad- 
vcrsiis honiincs scrmoncs exiliosos sine timilc ef- 
ftiiidil, el in Deum blasphemias, hic iion saiv»- 
biiiir. 

'* Nequc animae neqiie corporis delici» Tcsano 
prosuni. Naiu spiritales , ctim »il sus voluptarius, 
pedibus concutcabil : a sensuuui auiem volupiaie 
raro ejus ad cupidiiales coīnmovcbilur, el in Deum 
blaspbemias jaciabii. Eliamsi e servo nuper sii li- 
bēniņus, ila sc gerei. 

** Si qui recie glorialur, in Domino glorialur ; 
Dominus autem nosler sapicniia esi; se«initur ut 
qni reclc glorialur, in sapienlia glorielur. Glo- 
riai*o igilur longaniniis el misericordis, sapien- 
lia esi el agniiio Dei. Supervenil auiem pecea- 
loribus abslerrens eos a malo , nunc quidcm , 
quoad lleri poiesl; in futuro auiem sa^culo, neces- 
sario. 

'* Dominus nosler ignis consumens esi, el i ratos 
leo. In peccaloribus amburil consunuique, ul li* 
gnaJennm aui stipulani, miliianlem adversus spi- 
rilum carnem. Lux vēro el ros recie agcnlibus» 
monsirans illis aciarum rerum raiiones, el exsiin- 
guens igiiila Iela maligni , refrigeransque illum qui 
ab agendo conlingil ardorem. 

*' Impuram animam scorlum appellavii; el hujus 
mercedcm, dixii ejusdem subsianliam» ex qaa non 
purie fiunl oblationes. 

" Docere liberos virlulem el notiliam Dei » pa- 
ronlnni oflicium esi. Sed sapieuliam pneris iiidere, 
Domini esi. Nam mulierem bic dicil sapienliam. 
Aina, tnquil, sapienliam, cl conservabil le; bonora 
'vdm, ul le contplecl:ilur. 

•^ Prxcepin.qualenus suni a praecipienlc Deo, 
ila appellaniur : qualenusvero menlis iterdirigunt, 
vise dicunlnr. Qui illa cuslOilit, serval animam 
suam de morle ad viļam : qui conlemnil, u:lernam 
moriem incurrci. 

** In rcbus quidem sensibilibus ila fil. Quanlo 
Mil hina pra!Slaiiiior, lanlo prorsial ille qui virlu- 
libus inopes miseralur, reereans eos disciplina el 
iiionilis Domini. Donum auiem Deooblalum, dicil i/.r.Orc Avro oO xo>2XZU7:: xh xax^v, ^W i>žyļ.-t . Uiļ Z^ (AiaaZ t6v 17T(i)x<^v d[&X96v, xaxdL t6, Maxi- 
pioi ol 7moxo\ T(o ?:veufAaTt, ot*. aOrciiVv Itciv ļ fta- 
*jOiii Tr7»v oOoav<Tiv , xal 4ya7n;^ 6£ou xal dyyi>i.jv 
ixax(}icv iTZjLi' vļ ri{ Zi dSsX9^v dpETr^^ ?rc{i)xč>v 
''.vta jii ji;, xa\ TTļC T.rjfjc Ti TM^Or, ĢiAi'a^ ^^SKp'JvsTai 

tiiviļiajs , xat ToT^ elodatv aOtiļv 'zolg xa0apol> liļ 

Toi; £i; iidOr^aiv, 9p^vi(i^ irzi, xai tj(,r;ziL aOtf^v. 
— '0 TroAAj xaxo7roit!jy S;* Spvtov xal A^v***'' i '^X€» 
ff:oupY*r xax{av, f^ fcjttv nāca d{JLaf^Tta • ?? oi tc- 
AZT,0'jp^zī xaxi 4v9p(ona)v A'iYO'j^ ti^ intriActav, xa\ B jiAar^r.ļjiia; xa':i Bsiv, oO ««jOf^ačTat outo;. OOts f^ x37a ^*^X^i^ Tpuņf; , oOts fj xa7d 9ii>{JLa 
ff'jļX9ip:t Tcjj 4f (y>vt • tfjV }xiv Yip xa'ra7raTf, jst to?; 
?:oj\, /^^^P^ 91/.t;oovo^ luv ui:^ o^ tf,^ aL-rOr^TT;; Tpu- 
9?,^ f; ji<>5 aJToO ::p^; ::aOr, xivt,Ot, js-rat , xa\ xaxi 
Heoj 3).a3'^r,;x:a^ i^-'v*'» * 2: xa\ 4~'j oou/.fov tAsOftc- 

El «'^ xrj/(t>fX£vo; dpOiuv, ev KupCco Kau^s^Tas, i o^ 
KJp'.o; f;;ji(uv so^ia fcjrV;, 6 xauxw{A£vo; dpBoi^, iv 
cocfi^t xa'j/3[Tai' t6 xa'jxr,;ia toCvuv toO |jiaxpcO>- 
{jLOj xa\ £A£f;txovo; , IotV; <j 509 fa xa\ fļ Yva»at; aO- 
ToO • £nipy£Tai ol to:; rapav^iioi; d7caAXiTTti>v aO- 
TO'j; xax{a;, vOv (ikv iyo£xofAiv(i)c, iv 61 Tcji pičiJLovTt 
(] aiiLtvi dvaYxai(jj;. 

'0 Kupio; f^{xiav iTjp (liv xaTavaA:9xov xa\ X£cjv 
dpYiCopi£vo; • ::p^; 61 tou; d|xapTa*/ovTa; xataxaIov 
xai dvaAi Jxov, to; ;j>a x<'P"t'JV xaX4;jiT/y , Tf^v crrpa- 
T£uo{x£vr,v aapxa xaT4 toO 7:v£U[xaTo;- 90»; 6i xal 
6p43o; 7:p^i; to-j; xaTopOoOvTa; , 6£txv'j; aC»Tol; tcuv 
Y£YO''^*cwv Tou; X(5yo'j; , xa\ xaTa76£wui>>v Td tkttj- 
ptt>;vJLiva piXTj toO TTOvr^pov, xat 7:&pi^uxfa>v x6v ix tt,; 
7:pd;£a>; jjpiCafvovTa xavati>va. 

Tf.v dxd6apTovvļ^uxT]v, iTafpav uivdjīajc* xal Tau- 
TT,; zh ļx(ffOci)(Aa , tiļv xaTdjTa3tv erpTjXSV aOir;;, d^* 
f,; o'j xa6apa\ YfvovTa'. 7;po9eux3(. 

T6 {liv 6i6djxciv tou; utou; 'Ktp\ dperf^; xa\ ^vcCh 
9£(u; ToO 6eoO , Ttjv raTipct>v irzh * zh 6i «o^Cav 
6o0vai Tw; rai5\, toG K'jp£oy i^rt • 'XM'^9hui y^p iv- 
TaOOa Tiļv ffo'^fav "kiftv ipdj6i)TtYdp,9t|5l, Tij; 00- 
{ficu; , xa\ TTjp^ffct ff£ • T{ļxr,TOv aOTijv , tva ae icspi- 
Xa6ri. 

AI ivToXa\, w; rpi; [xiv t6v ivT£tXd{Uvov 6s^, 
xaAoO';Tat ivToXa{ • to; 6* 7:p6; Tiv d6£uovTa voOv iv 
auTal; , xaXouvTai 660:* xa\ 6 (liv 9uXa J9cov , Tr^pt? 
tx OavdTO'j trp^; ftoiļv Tf.v ^ļ^u/ijv iauToG • 6 6i xa- 
Ta'vfpovoiv, Ttv dTTipavTov OdvaTov OavelTat. 

'Et:\ jxiv Ttov aiff6r,To>v ouxo>; lx£i ' oaov 6i 6 f/to; 
T?;; i£Af,vT,; ut:€P9ut;;, tojoOtov 6 iX£(ov to*j; iv 
i:Tto/£(^ dpcTcov xa\ dvaxTto{jisvo; aOToO; iv i:ai6e{a 
xal vo'jOfJia KupCou* 6^11.1 6i 6i6dvai x(^ ds^» titv " V. 7. •» V. 10. ♦• Y. H. •' V. 12. " V. 13. " V. ti. "* V. iG. •» v. 17. 209 EXP0SITI0 IN PUOVERBIA. S40 

iea0«p6'n)xa trļc xapStoi; d>v6(Jia3z* Ka^i &vaXoY^aiv A corilis muiidiliem. Nam pro rata parle iiinocenti» 
Y4p Tīļ? AicaBeCac ^F^v xaTa5toujis6a -pcijffecj^ u^ nosiraj, scienlia donamur a Deo. mi 6eou. 

*0 liff i TOtourdv loTi icspl Twv fcv Tc^ pJq) • iYcb 6k 

•nļ? OeciipCjK Ttjv ļfe^ovdrdiv • xijv & iīpoa6^xT,v ttj^ 
4'uxiļc 9 &9civi9[x^v Tcjv 9U9tx<i>v Tcepl OeoO ivvoitov, 
fuvrdTcaaiv a^ttfļc ^U d^o^Cav xaxa?ce9ouai)( * xaX 6 

Tlrvxiir €ti>Tov d^oJiicrfļ xaiCiViMi)^;EvTauOa^ člivj}- 
l£i3 -uijv ftyvo'.av aPb)(AdTti>v xa\ docojJīdTcov l(i9a{vei * 

El 9^6o( KupCou el^ ((u4]v dEv6p\ , 9660c ^ KupCou '* Quod dicit, ita reapse in mundi rebiis contin- 
giU Ego vēro esisiimo, gravē quidein damniiiu, in- 
telHgi privalionem notioiiis eorum quae fiunl : 
animae vēro Iradilionem » ohscuraiioncm eesc iia- 
turalium de Deo nolionum, cum anima in oinninio- 
dam vesaniam incidit. Salvalor qiioque in Etnn- 
geliis ail : Quid proderit Iromtnt , it unitersum 
mutidum luerelur^ animiB vēro tum exUiūle deirimeH' 
ium paiiatur *^ ? Iloc loco perdilio ignoranliam 
corporalium incorporaliamqiie rerum denolai : de- 
trimentum, estremam vesauiam signiAcat. 

'* Si timor Domint ad viiam viro est ; limor au- 
aoffla xaX icai5e(a , f) CoH) toO &v6p^ &pa oo^Ca iTz\ " lem Doinini sapienlia cl disciplīna ; 8equilur ul vila Tvwv«C loTi T^v XptOT6v xa\ T*ļv a0Tou6t6a{ixaX£av 
6 ouv 59060? lorai fcv xaxC^ xa\ A^vcoat^i , iv aī^ 
o6x IffTtv 6 Xpt(n6q • o( o5v iv xax£9 xa\ arvcudfa 
CčiivTe?, oOx &max^7reovTai lv aOtoC? t6v 9660V tou 
©soG , xaX zh IXeo? 19' fcauroT; ļi^ fcX7«'CovT£<; • oOSl 
\pi(rc6^ eoTtv fcv a6T0?c, icapA xh jiij e£Xeiv «Otou?- viri sii snpientia ac disciplīna. Ergo nosse sapien- 
liam ac disciplīnām, idem esi ac nosse Clirlsium 
eju8que docirinam. Qui ergo siue Del limorc csi , 
in ncquilia et ignoranlia versabllur, in quibiis 
cerle Clirislus non commoralur. Igilur qui in ne- 
qiiiiia et ignoranlia vivunl , non animadverlunl in 
se timorem Dei , neque misericordiam cjus sibi 
sperant ; neque Chrisius in eis esi 9 quia ipsi no- 
lunl. 

** Qui recie non vivii, manus in propria aninia 
abscondil injusie, lerrani suam noiens e]L«:olere, Id 
esi corpus, neque spiriialibus saiurari paiiibus. 
Nam praclicae virinies manuum leneni ralioncni. '0 [lij «pOiLc ?iou«, xpOwTet iv tJ f^xīi «^"«J^ ':k<: 
X«lpcK ddiX(oc, -rijv iauxou ļpļv ip')fd<iaff6ai jiiļ Ķou- 
^{AfVoCt *50utiaTi ^ ma\UL • jiijSi i[X7rXr,a6Tivai 4p- 
cwv 4^x^xcav • ai ^Ap icp«xTtxa\ dpsTa\, xfitpwv gxow« 
Xd7ov, ai t^v ftptov Tčp aT6{xaxi ^(juijv ?rpo79Čpou9ai, r exque panēm ori noslro admovent , panēm , iii- 
^ ČLiA Tfa>v oOpavcuv xaTa6dvTa , xa\ Cci>4]v $i56vTa qoam, qui de coelo descendll , vilamque mundo dai 
XKpyt69yjp €(* ivOiou 009(0? xal yv(I>9sii>?. per di viņam sapienliam ei scienliam, 

CAP. XX. 

El.Ou|i^SpaxdvTci}v 6 olvo? aOrtuv, dx6>.a(rrov $i ^ Si furor draconum, vinum eorum; etl ^u- 
6 olvo? , &x6Xa9To? &pa 6 0u(ji6? , dxoXdTcou? icouuv lem res iniemperans vinum; ergo iniempcrans toi»? dv6p(tfirau?* xa\ 06pia7tx6v <) ipr^l' T^vetai 
rdp dic6 CiovTO? Ouiiou • eI tt ofvou ol NaCapaloi xat4 
«6v v6fiav dLīUxo)nait Oujaou dpa xou? NaCapaCou? 
ixx6? elvai vevofioO^tT^Tai. 

"EvtauSa t6v Xpia?6v dvxixpu? erpr,x8 paaiXia« 6 
Tdp TouTov fiid Tijv dfjutpTiuiv napo^uvcuv , d(jiaptdvsc 
cl? xi)v iauToO 4^ux^v. 

*Qaiccp 6 &9poiv t6 <^vct8o? oux alax*<>veTae, oOt(i>? furor, inicmperanles seu effrenes faclens bom!- 
nes. Est llem conlumellosa ira , quae Iii ex arden- 
le forore. Quod st vino Nazanei juiia Icgem abs- 
lineni, cxira furorcm esse Nazarsos iege siaiuium 
esi. 

' Iloc loco Cbrisium evidenier appcKavii regis 
nomiiie. Nam qui Cbrisium peccatis irriiat, adver- 
sus aniroam suam peccal. 

' Sicut slnllus exprobralus non erubescil, lia qui i 6avei9diAevo? <xItov arslpai iv dptTļTc}»* ffiii 6Ttix |^ fenore accipil rrumenlum ad serendum in messe. 

TOU Teci>py{ou aOToO dico6o6^aeTai t^ dave^oavTi, xlv 

Tjxfi dico6ave7v t6v SaveioBivra. — El Eorīv iv dfjLT)- 

tia oTtov fiavstaajOai Trapd toiv ip^aaafi^vov iv toI? 

15 ^Tcai -rijv iauTtuv ^rļv, TOuriTct Tcapd x«I)v xti? 7rp6 

?oO XpiTroO lutpoujta? iv to?; e^ aEcoce XafA'4/dvT(uv 

(:xa{ciiv xal irpo9TjTtov Td? dpeTd? (ii{i,^9a96ai , twv 

xa\ Tpe96vTCtfv iv tcT) i6M(Mo gret x^P*v xa\ dp9a- 

vo'V?, el? t6 dvTa7ra$o6Tļvai aOroT? iv Tiļ pa9iX£{^ 

Twv oOpavcuv t6v (ii906v ttj? iv^ei^so)? tcjv dpcTuiv, 

^ dicapx4 Te^ovoTc? Ttiv dp£Twv. 

00? xaT' dpCTijv fiTļXov4Tt YeYiwiļxi ti? , etx4va Cerie ex ejus agro reddeiur sors feneranti, eiiam- 
si inierim mori poniigerit ei qut cum fenore ac- 
ceperat. — Jam triiicum cum fenore accipi mes«* 
sis lenipore , ab iis qui agruni suum sex annit 
eranl operail , hoc signiflcal illomm anie Chrisii 
advenlum ses aetaiibus clarorum jusiorum alque 
propheiarum virinies iuuiari oporlere, qul etiam 
sepiimo aiino nuirierunt viduas ci urpbanos ; ni 
sibi reddcretur in regno coelorum mērces eier- 
ix vlriuiis , qui imo fuerunt viriutum prinit- 
liae. 
^ Quos sccuDdum viriutem qui8 genuit , eof ima«* ••v.ia. ,•» Malih. XVI, 2f . •• v, 23. »• v. 24. » v. 1. * v. «. • v. 4. ^ v. ?• ilt SUPPLEltfENTUM AD OUIC.KMS EXEGET1CA. līs ginem et laudaiionem r6linquet posteris vir im- A xa\ (Jiaxapt9(i^ xaxaLke,bĻ€\ zoķ \uzirīsiixa 6 Ajmim roacubius, ei ad justili» Dotrimenuim u8que iu 
Giicm. 

* Mori diiil et alibi maledicom. Sed et Cliri- 
alus : Qui EeeUtltB maledicU , privabitur fide , quas 
iux ei erat anie obtreciāUonem *. Dicil forlaa • 
se etiam de lenebrit exierioribut : ideo et de fu- 
luro dicilur. Ei ipse Cbriaius, paler uiaterque 
dici poiesl : paler quidem babenliur^ apiriluiii 
adoptionis ; maier indigeniiuni lacie et non aoli- 
diore cibo. Naroqoe et in Paulo loqueu8 Chrislus , 
paler Epbesiorum flebat , aapientiae ipsis reveiaiis 
tiiysieria : maler vēro GorinilMorum quihus lac 
proibebai. 

^ Eicogilatani iiobis a nialigiio volapiateiu , B 
quatR pāriem in priuis appeltai , brevi quideiii 
guiiur inuDgere aentiea , mos umeu felle amario- 
reni* 

' Cave dicas suporbla commotus , Ego solus cum 
hoilibus pugnam coiiserani ; sed Dominiim especia 
ei iiivoca, ot tibi auxilielor. Ne tibi confidas qiia8i 
absqiie Domino aliquid valeas ; qiiia praeier iilum 
non est auxilialor. Ait Dāvid * : Non enim in arcu 
meo iperabo, 

** In rebus quidem sensibilibus siaieram ningnam 
ac parvam esse dicimus, in quibus aurum, argen- 
tum, aes, sericum, etalia quaevis ponderaniur. Aliu 
vēro vasis meiimur, frumenlum , vinum , oleuiu , 
legiiniina. Aliter vēro, etiam horoo quem appellaiii {Aoc, xal fisxaio9uvTļv dvaTpo?Tļ( Ico^ Ti>ouc- 

TeX2vT|v Yd^ elncv aXXaxou ibv xaxoXorouvva * 
dUdi xa( XpioT6( * Kal č r^ ^EnnJficiar mozoJo-. 
fdr , oreprfiriastai rijc xlcT&»i^ , ijrīc ^ a(ftļ 
yiaq :tpd riļc SiaCoJiiic * }Jr(tt S* &v xa\ icepi %ylk 

i&ircipou 9x6touf - 6ib xa\ iitl (A^XXovto^ ttpf^M - 
xaX 6 XptaT6c 6^ , «aiijp xal |a^tt)p SuvsTai XiYt» 

f&^TTļp 61 x(i>v 6co(Ai>Ni)v ')fdXaxTO( xa\ oi orepc^ 
Tpo9Tļ( - xa\ Ydtp xa\ 6 ev nauXip lakSjv XptTc6(» 
ratijp (liv TCiJv T^eaCcov i^CvsTO, ootpCo^ a6Toķ 
d7:oxaXu77;cuv [iuar^pta' ji^Trjp (10) KopivOCcuv, ^Aka 

Tijv ix To5 :tovTjpou i^eupeOclaav iļfiTv ^dov^, 
fļv (i£p{$a 9T]9\v iv i:pa>TOi^ , 7cpdaxatpov (ikv Xi- 
7:aCvct a6v fdpu'jffa « Oarepov {livroi icuepdttpov 
XoXt;( sOp^9«:;. 

Mi) er^n]^ xaO* Oicepi]9avCav xtyou(uvoc * &7Xi> (i6- 
voc ToTc ix^P®^^ iroXs(i^9(i) , dU' Oni(Aeivov t^ KO- 
piov xal lmxaXoO, ?va ooi p9i)6^9T)- (Af) Od^^t 
aauToi d>^ x^P^C Kuf Cou $uvd(uvoc « dti ļfdp Xbip\^ 
auToO oOx loTi poT^O^c» ^T^i Aautd * Oir 7«!^ ixl r^ 

*Eicl (ilv 'Gciiiv ala67]T(ijv, TrdO(iiov (iffa xa\ (iixpdv 
^aftev elvai, iv oT( XP^^9 ApT^^t X^^C» F^- 
Ta^a (ii), xa\ 59a &XXa oraOfjiCCovTat * (UTpa & Tit 
iv dļnfc^oic |jiexpou(icva , oCtoc otvoc, fXai«Vy xa\ 
(jicpea * &XXti>c ts $i 'c^v icapd Tiai 6pa9u&iXov Xs- 6pa905eiXov, audacem siniul et timidum, staieram ^ i^jifivov, pjt^a, xa\ (iixp&v clvai ordOiAtov vofiCC<i>* niagnam et parvam esse poto. Omnino quidquid e^i 
liyperlK)licum et dimiiiutivum » staiera magna par- 
vaque est. Utraque mala est» nempe mensurae du- 
plices. Aliter denique, et qui beneGcio afflci ab 
aiiis viiltļ» nec ipse vicissim. alios solari deliberat, 
mensuram babet dupliceni : nec praecepto obtem- 
peral dicenti : Qu(idCHnqu€ vuUis vobn fieri ab ho- 
minibuif htee vot similiter illiā fartfe". 

** Nequaquam est opus Domini auris male au« 
dieiis , sed iUa qutt bonas res auscuitat. Iiem ne* 
q4iaquani male videns oculus, opus Donilni est, 
sod qui videt et sibi repraesentat res divinas. 
Nam quaB auris Dominum audit , et qui oculus xaO(SXou 5i T:diaav 0iccp6oX^v xa\ iXX£i4^iv- touio 
9Td6{Aiov [U'xaL xa\ (iixp6v iorīv * ixd'ccpa ^dp xaxbi, 
xa\ {litpa 5i99d * dXX(iK '^s xa\ 6 cu |iiv i:doxscv 
O9* iTČpcov povX^(Jicvoc, aOT6c 5i 6|jloC(ik dXXouc dva- 
icaueiv (li) npoaipoO(uvoc « (liTpa fxci 5i99d- p.^ 
ic£iG6(i£vocxļļ'ivToXfļTfl X£YouffTļ •ūdrta čca Oi^^ 
Mt8 īra xoui)Cir i)ļur ol &r0ptjxoi , wū ifļuī^ 
čļiol(i)Q JCoietrs ai)zdiq* 

O0x\ T^ xax(o^ dxouov o5c, Ipifov iorl tou KupCou» 
dXXd '^ i7c\ xaXoT^ icpo9ixo^ * ^ ^X^ ytax5^ 6p(ijv 
690aX(i6^, Sp^ov ivzi tou KupCou, iOX 6 dpcov xa\ 
9avTaCo(A£Voc td Oe?a * 6 ^dp dxouci}V tou KupCou, xa\ 
pXiitci)v Tdc tvToXd^ «OtoO , 8pY0V ioTl tou KupCou • cpectat mandāta ejus , baec opera Domini sunt. d xa\ in\ tcov &XX(ov (lepuv tou ocuitaToc ciiaauTcuc 

ACXTi0V • XP^^ ^ '^^ P^*^^ TOUTCj) Hp^C TOUC X«TTJ- 
^OpOUVTOC , ^(AlLv TOŪTO T^ ^HipOL , Xa\ T^ %tlOf Iv- 

u6pCCovTa(. Et de esteris corporis partibus similiter est di- 
eendum. Uoc auiem uteris dieto adversus eos qui 
nostnnn boc corpus vituperant , et Deo convi- 
ciaiitur. 

^* Īd est,ne diu dormias, sed ēsto vigilans» Ne in 
Infernum projiciaris, noli oblrectari : et per virtu- 
tes aperi oculos animae tuae. Deniqiie per sapien* 
liani iutellectualibus saturare panibus. 

'^ Altcruatio inter Domini et diaboli opera, abo- 

•v. W. • Maltli. XVIII, 17. »v.2l. • v. H- 
" V. 15. «* V. 23. TouT^CTt ph\ xdOcuds w)XXd, dXX' &ifpuitvo< lw 
iva jii) i^apOji^ el^ Tiļv ^«vvav , p.^ xaTaXdX£i • xa\ 
5id ļxiv Ttuv dpsToiv , dvoiTc touc d90aX(AOu^ vi[^ 
^WX^€ aou • otd 6i Tiļ^ jo^fo^ , voīļToiv i{iicA^a0i]ti 

dpTIilV. 

T6 (Tcaeiiurv iauTdv tk i^^ «Ic -cou Kupiou xal 
• Ps. xLiii. 7. *• V. 10. » Luc. VI, 31. " V. It. (10) DcsideraiurSi. Eoit. Patr. ^ . . 

(11) Noioiiius jjiiTaSa apud Origcncm, quod immcrito nonnuUi vocabuium barbancum exiitiittaruai. f13 EXP0S1TI0 IN PROVKKUIA. *iU To*3 Sid[6dXou lpYocc, p$iAUY(jLa Ku^aCoi* C^v^v ^It/j- \ minatio Domino. Dolosam slalerain dicil nieiiiciii. vEtvTJfc ^pdY{xaTa, irapsxxXCvovTa 6^ Tfļ -rov aOTsJou- 

^eftv xivoo , Iva ji^ x^^ XP^^^C ^c T:oXXdxt;, ļ -crļc 
«coO Ti^Covo^ ^in6u(A(a^ £Xou jt]c, ip^f) fjiexavoe?v, xa\ 
d6p(ffT2c 8£^, npoxt{A^aac aOtou iTspov * f) šic\ to?( 
&TaOo?( Sk (ATcdvota, oO €ixaCoi^ 9U(A6abei , dX)Jk 
dS{xoc^ * ASucot ^ (AY)^ &icepiaxiirpcD^ Oictorxvc{'ni>- 
oov x^ 6e4» * (A^tik Y&p th eO^aoOai, lArcavoeTv ^{ve- 
Tai. — Th xajb auvrA^aaBai tc}> Kup{(i> , oiccp iorl t6 
ČL'xi6Lmt Ti Ttijv aOtou , xa\ l:c\ TOUTcp OgEttov fura- 
(&sXr^6^vai , ira^C^ It» Tcp dv6pC. 

Atx{x^ci>p iirs6(iL»v 6 Kpior^^ iortv * ItciSo^le? Sk 
to!^ iosSionv €u97:spXicuv Oļpac* Tpoxbc 6i, &Xci)voc '^ insequitur, ut leo ferus. Rota in areā paleas a Iri- quae cum natiira coiuparala sit ad recic dc relms 
judicaiuliini, dcclinal tamen libcri arbilrii poiidcre, 
propter aflcciioiies aut pecunlain. 

'" Ne fesiines, inquil , promillere Domino; ne 
forle te U8U rerum aIiquo, iit flt, vel majore ciipi- 
ditaie trahenteipoenitere incipias, Deoqne injuriaiii 
facias, pnclato alio. Cxterum bonis viris posniien* 
tia non accidit, aed potius non jusīis.Injusti ilaque 
caveant ne quid inconsiderate proniittant; nani 
votum p<BnIi)entia8ubsequitur. — Subito vovereDeo» 
id esi ei aliquid siiorum consecrare » et moi celeri<p 
ter rei pccnitere » 1aqueus viro ūu 

Venillalor iinpiorum Christus est; isque inipios Xttfp^aiv tA 5ix^pa dir6 tou dttou • fl Tpox^v l:it6aXe? 
rijv dvaic68(aTov TiftcopCav. 

TaiAula xoiXCac i<rc\v 6 vou;, ^ļ xap5Ca,xa\ f| ^vio- 
oiq^ Sv6a K&rcoL td Oeld Te xa\ d^eSfļ ivaTCotCOsvrai 
^t^fAaTa • fijTOp fii Ti€ Xuxvov ^aļ, twv fcv toT^ 
TayLuloiq x<i|ižvcDv eOpelv ti poOXeTai, oGtw? 6 Ku- 
ptoc Tq> 9ci>t\ tt;c YV(A)(jEa>c aOTOu ipeuv^ td tafiieTa 
Twv tv X^Yoi( xa\ fltpd^effiv dv6p(i)7n«)v tol; 61 -rtiv 
7vw«v TOU Kuptou žici(TTa{JLivoK dv6pcI)7tot^, «pco^ 
ifftiv aOro?^ • el ouv t6 90)^ tou KupJou, ļ Yvw<jt^ 
Too KopCou lorl, Tb $i 90)^ tou Kuptou ^ļ iivo*) t(uv 
dvOpct>iciiyy, &pa iļ yy(ti9iq tou Kupfou in/o^ Ttov dv- 
^pciMiītfv IotC • Tbv 61 fcv d^voi^ 6td6oXov ^aJvetv 60- tico sccernens. Vel rotatn immittet, id est .poenain 
irrevocabilem. 

** Ventris receptacula intellige mentēm « cor, 
scientiam, ubi omnes aiinul diviuaeei impiae doctri- 
nae reponuntur. Ac veluli aliquis lucernam accen* 
dit, repenre aliquid in receptaculis positiini voiens; 
ila Dominus scientlae sus luroine scrutatur recepta- 
cula liumanonim verboruro et operum. Attanien 
habentibus scieniiam Domini bominibus, lux inde 
•boritur. Si ergo luz Domini, scieniia Domini esi, 
luz auiem Domini aspiraiio vii» est bominibus, 
utique scientia Domini aspiratio vitalii bonunibus 
est. At vēro diabolum, qui in inscitia apparere ti- Tu/ivzoLf Xux^ov (i)v6|iajev ixxevoOvTa t6v vouv tcIiv f, d^lur, lucernam appeilavit quae mentēm bonis no- 

draOiov fvcoocciiv, xa\ 2ASTaaxTl(iLax(C^(isvov elc d'H'^- lionibns evacual, nec non transflguratom in ange- 

Xov 9ci>t6c * im\ 6k t& (fdļ tou KupCou, oOx crXavTo 

yvwvat 0O6I «opsusoSai fcv aOTcļ), Ti)v dfvotav <I)^ 

90)^ ihjjiļvrzo ol dae6eZc * cl 6fc Ti)v dpotav C^ 9a»< 

cTxov, 6i]XovdT( xal Td £pY^ '^^^ '^C d^voCac i9eupe- 

TOU 6ca(W.ou I icpaTTOV * oE 6^ Tļļ dfvoC^ aOTOu au{x- 

ffopeuOivTe^, oiiv aOTU). Sffovrat ei^ alJiva^ al(i)V(i)v * 

ci 61 Tfļ Yvcu9ei TOU Kupfou, ouv t^» KupCcj). lum lucis* Quia vero lucem Domini noluerunt agno- 
scere, neque in ea ambulare, inscitiam lucis insiar 
aestimaverunt impii. Quod si inscitiam lucis loco 
babuerunt, utique et opera ejus, qui inventor insci- 
tiaeest diaboli, faciebaut. Reliquum ergo est, ut qui 
cum insciiia illius iter fecerunt, cum eodem sint 
per sa^cula ssculorum : qui vero cum scientia Do- 
mini, cum Domino sint. 
GAP. XXI. *Ex^dXXei t6 p7ixhv touto t^v 6id tcjv dX6Yti)v 
(uKiiv Ou9(av • Ouaia ^dp T(J» SziĻ irveu[xa ouvTeTpipi- 
(livov. 

Eč dļfvd xa\ dpOd lpya Kupfou, 2v 61 tcuv Ip^tjv 
ouTOu iazt xa\ 6 vouc» opOb? dpa exTt(j9Ti xal dyvtc ** Eirludit effalum hoc irrationalium animalium 
sacrilicium. Nam sacrificium Deo spiritus contrilus. 

'* Si sancta ct recta sunt opera Domini ; umiui 
▼ero ex operibus eJus est eiiam mens; ergo rectu 
cr^ata est et sancta a Deo mens, qnam nos rectani wapd TOU eiou6 vou?, xa\ dpOe^v 69€CXotxev 6ta9uXdT. ^ conservare debemus erga Ipsum, conira ingruentia 

T6tv aOT^ icp6; aOT^v fcxTa)v fcic£pxoiiivcDv ļjjilv Ttapd nobis a diabolo mala. 

*' Domum catce litam et communem comparavii 
angulo subdialt. iam si domus calce lita et commu- 
uis, nequitia inlelligiiur ; ntique angulus subdialis, 
vtrius est. Angulus subdialis igilur est actus mēdi- 
taiione accensus, et a sole justiiise llluminaius. 
Egregie vero etiam Paulus poniiOcem Judaeorum 
parietem calce litum aeu dealbalum appeilavit **, et 
a Deo percuiiendum. Et Dominus in Evangeliis 
Pliarisaeos diiit sepuicra dealbaia*''*'.B(ene etiam 
super angulo dixit, ubi lapis ponitur absediGcanii- TOU icovv)pou xax(uv. 

T6v oIxov t6v xsxovta{xivov xa\ xot»^v, Tf, utoi(- 
Opcp furtUļ. dvT^Oeix£V el 6fc 6 01x0; 6 x2xovta|xžvoc 
xa\ xotv6(, iļ xax(a fcarlv, ļ DiraiOpo^ fiovla f| dpeTļ 
Ittiv 'xtnla Tolvuv O^catOp^ fcaTiv, icpS^ic 6eu>p(ac 
fc9aiCT0(Aivf), xa\ 9CJTiCo(Aivi) 0:c6 tou Tfļ^ 6(xaio9u- 
vf)( 'fļX(ou- xaXii>c 6fc xa\ 6 nauXo^ t6v dpxisp^ Ttov 
*Iou6a(ciiv, Tolxov elice xexovia{jiivovTU96Tļff6(Aevov(i2) 
uic6 TOU HeoO * xa\ 6 Zurrtip fcv EuaYļf£Xlot{ tou; ^a^ 
pijoilou;, Td90u; elice x£xovia(iivouc - eu 6fc xa\ t6 
» V. K. »• V.27. «' V.3. " V. 8. ^ V. 9. «^^ Act. xxiii,5. "•» Matlb. xxiii, 27, 

(12) Cod. TuirnļOrj96(a«/ov. 215 SLPPLKMENTUM AD ORIGfciMS EXEGETICA. t\6 

bus reprobalot, qni lamen faclus esi capiil angiili *', A £7st ^cn^via; eiTCEv, IvOa 6 X{6o( xs?Tai 6 dicc€oxi(iS- 
qij1 esi Chrisius Dominiis. Porro iHud esi coniiiiu- ne, qiiod unice Dei tioii esi. 

*^ Mlinns occiiliiim illiid esi qiiod dal dextera, 
(H a sinislra igiioraitir. Furorem conlra se Tehe- 
mentem iii die jiidicii coiiciiai, qui iribuere egciili- 
bus muiiera pareil. 

*' Congregaiio gigaiiium esi neqailia ei inscilia. 
Gigaiiies vēro suni d.Tiiiones. īd esifinagnis in pec- 
catis jacebit, qui de ria jusliliie aberral. 

** Sine conjiige prxstaiesse,qiiam lali convivere. 
Dāvid quoquc ail : In Icrra desertatt invla et inaquoia^ 
tic in tancto apparui tibi*''. Deserl.'> igiliir lerra. dl Y) dpifftepd * 0u{i6v lY£Čpei xaT* auTou l3x^p6v ev 

pcDV 96i56{xevo^. 

*H ouvaf ujviļ Ttiv YiT*^'***^» ^ xaxta xa\ ^ļ d^von 

(jLSvdAaif ā^iCLp'zioLii dva::a'jJSTat 6 7:Xavcujievo{ c$ 
6co0 6ixa&o3uvr^{. 

'A^Ovaiov civat xpslT':ov, iļ TotauTTj 9uve7vai • xa\ 
6 AautS cfT.ff IV • 'Er -j'j} epn'iĻUfi otai d^circp *al dr- .'inima esi vimile prxdiia, el qiine priscos boiniiies B vuv ^rļ Ijtiv f; dpsTf.v I^omzol ^'^'ļ!t^, xa\ i&f; lxo\t^^ non habei babiiaiores, qiii corrupii eraiii in anii- 
quis cupidiialibns crroris. Quare ne diabolus qui- 
dem reqaiem hiea invitnil: 8iquidem .Tgre per ari- 
dos locos quxrens rcquiem,non iuveuit. Ipseqinppc 
rex esi oniniiim in dqnis degcnlium, id esi bomi- 
numqul inoiioci deleclaiione carnaliiim Tohiplaluni 
versnntur. Ilem : Sapienli» «diiim leciae suni man- 
sioiies. Quod si iia esi, ergo mulier riiosa» dicax el 
iraeiinda, nequllia esi, qua! conlubernalem soum 
faoil rixo8um el dlcacein cl iracundum. 

*" Sapienlia Domini requiescel in eorde jusli ac 
sapicniis; vesani auiem bomines caluinniaiiiur eani 
ciL pcssumdenl. 

** Sapienlia esi urbs muniia, in qua sapienieg 
habiiani, nienles suas purgantes ab omni elaiione 
qiix conlra Dei scjenliam eilollilur. — Muniias or- 
lies dicii aninias circuinvallaias el subjugaias ab 
Miipiis dsemonibus 8ee!eslisque bominibus qui ad- 
verbus Dei scieniiam eiiolluniur : quoruni circum- 
Tallaiiones superans sapiens, apparenlem illoruni 
socnrilaiem» lali sapienlia munilus dilOal. 

'* Os, linguam, meniem, iram, el cupidilateni qiii 
cohibel» is auiniain suani a ruluri judicii Iribula- 
lione cusiodit. 

'* Idem esi diversc consideralus : aHdax,qni quod- 
liliel intrepide aggredilur : rerox,qui inconsideraie tov{ TTs^ato'j; dvOpcoTTOu^ ivo'.KoijvTaCi '^0^^ 90£ipc- 
(Asvou; xa':i Ti; ?:aXatd{ iriO'jpifa^ ttjc dTO'nļC* ^'^ 
O'jok £up(jx£i iv tt'jTTļ dvd::a*j7tv 6 S(d6c^* ctvc 
8u3x^P<<>{ Ol' dv'jSpcov «idncov C^^ictiv dvdTcauoiv, xa\ 
ou)( £up{9xei * a0x6; ^dp Pa9iXsu{ lort Trdvrciiv tiov 
ev Tol^ u6aa'., toutčtti Toiv lv dva7:auaei xal diro- 
Xauj£i 9a/&xix(ijv T}$ov(it>v. Ka\ i:dXiv' Tr^c oo^ta; 
oreļf^al olI fiia':p:6a\ orx(ov aO^iļ^ * el ol toGto, oOx- 
ouv xa\ % Y^vi] f) {jidxi(to( xa\ f^coaoiitdvj^ xa\ dpT^- 
).o;, \ xaxia effTtv, f^Ti^ x6v ai>C(ijvTa auTiļ ^cote: 
^X''i^ov xa\ ')fX(09a(o$v) xa\ op^C^ov. 

So^Ca K'jpfou dva7:au7£Tae lv xap5£^ 6ixaiou 
ao^ou - A^povsf $1 ftv5pe( 5ia6dAXou9iv auTf|V toO 
^ ^Oelpat. 

*H 909(2 Itc\ 7:dXt; dx*Jpd, ev jļ ol 9090! xax^- 
xo*37t, Xovtj(Aou{ xa6a'.pouvT£Cf xa\ Trslv ut^(ta 
l::aip6{Aevov xaTd Trļ^ y^^«<^* '^oO 8eou. — n6Xeif 
d/upd; 9r(9tv Td{ 6xupa>6£(ja{ xa\ xa7axpa'n;0e(- 
aa; ^'^/^^ ^^ "^^^ daeCcjv ^aijjidvtuv xa\ 7nm;p(i^v 
dvOpcur.cuv, ':a>v iicaipofičvijv xa':d tr^ļ ^^^^^^ '^^G 
8eou * bjv t6 čx^P^t^^ l7:i6d; 6 9096^, xa\ Ti;v do- 
KoOaav d99dX«iav au^ijv, Tiļ outco^ 9091^ ?cepc9pa- 
X0e\( xaOerX£v. 

ST^fia xa\ YXči>99av xa\ voOv, 6u(Ji^ xa\ emOu(ACav 
3; 9uXd99ei, 6taTnpe? ex tt^^ lv xpfm OXi({«<ik '^* 
^•jxi;v auTou, 

A0x6f loit 5ia96pci); l::ivoou{ievo( * Opaou; |ilv 
ļfdp, 6 ?:dv ĀTioOv d966a>{ l7ciTeXcijv* aOOdSr,;, 6 Hberi bominis condilionem uaurpal : snperbu8,qiii dvsTr^pfTtJc UeuOeptdJetv pouX4vi£vo« • d)^Cc\iv, 6 majora vēris roerila jaclal : pesiilens, qi|i non sibi 
ip$(i lanluromodo» sedel aliis uoiiuscsi. Tanlopere 
enim esi eiiliosus, ui aliis qiioque labem propriain 
iinperlialur. Qut denique injuriarum esi nienior, 
peccai. 

'* Esi eiiani bona cupidilas : quippe angeloruni 
esi nibil unqnam pravum cupere; dacmoinim» seni- 
per niale concupiscere ; honiinuni dcniqiie, niodo 
concupiscere, niodo secus. iam verba, lola dic, 
pouunlur pro lola vila. Sic esi illud : In timore 
Domini etlo tola die **, id esi lola vila. »»Mailh. XXI, ii. •* v. U. •• v. 10. 
"v. :>l. " v,i5. "Prov. xxiii,l7. t< V. ĪD. (Aei^oaiv laux6v l^icsp £xet 9e[xvuv(oy * Xoi{A^,6i;p^ 
xco laux6v xaTa6Xdr?eiv, xa\ iT^poi^ (ASTaStfiou^ ' to^ 
aouTOv Ydp loTt pXa7r»x^, co; xa\ dXXoic {UTofit- 
o^vai xax{a^ * 3{ Cl {xvrj9ixaxel, Trapdvopu»^. 

"EdTt \'xp xa\ dfaOt) iTrtOujAfa' d^nr^^v |aIv 
ojv -zh ļx^ e::i0'jjulv «o^e l7:iOuļi.{a^ xax{a^ • €xi|i;^ 
vci)v 61x6 dsl xaxd; ertSujiel^^* dvOpcorciiv, x6 ibotI 
jilv £7rt0uļX£lv, ::oil 51 ļXTļ • x6 ol 6Xtļv t*jv f.ļiipav, 
dvTl ot' Saou toO ĶiO'j • TOiouTov £Tct xa\ t6, *£> 
cpd6q> Kvflov īcOt d.lr\r tr\y i^iifar^ dvT\ tou I,* 

OAO'J TO'J ^I'OU. 

«' PsjI. lmi, 3. " V. ^0. » V. 2i. »• ¥. S. ftn EXP0SITI0 1N PROVERBIA, 5!8 

IcTRov Iffsc '7>jv voOv, tI^v icoXe{xo6(jLevov 6:76 Tou A '^ Gquum dicit menlcm, a diabofo oppiignalaui, 
ĶiaS6Xo\j^ xac &vTi'T:oXepiou>r:a - ^E:ii67]Grļ ^dLp, 9Tļ- ciii tainen ipsa repugiiat. Ascendea cniiii, iiiquit, 
9\v, i;r2 rci;c īsz:ccvq cov xal tļ bi:taeia cov^ super eguot luo$; el equitatus Inui^ salvatio**. El īle 
ciozripla* xa\ 1'k\ toO IIauXou 6 Kupto^ • Toī) fia- Paulo Dominus» UtporUl^ inqull, nomen meum'*. 

CAP. XMI. 
TfjV fftļjiatvoji^vTļv 4p£Ti;v 0r6 olxe{ou ivfSjiaTo;, «^ Significatnm a proprio iiominevirlulem, nomoii Ovoļtai eĪTtE x3A^v • touto ļfdp fcori xa\ xaX6v t^ livo- 

Ti]v &$ixov 'pvai?xa dixai09*jvr^v xaXou(JL^vTļv ŠTcatvi- 
ao{ji£v, dXkk Tf,v E}(ouaav Tf^v $ixatoffuvTļv, xlv adix(a 
vofiC^ijTat * uir^p Sl &pYupiov xal xpu^^<>Vt ^o^Ca 
62lxf,. 
£uvavTco3ivdXX^XoiCt ^ ptiv 11X00910^ fiii ':wv feX£T,- dixil bonuin. Nam illud bomim esi noiiion, qiiCKl 
habet bomim ex stio boiio operē signincnium. Sie 
neqiie iiijuslam muliercm, si furle Juslilia appellc- 
tur, laudabiinus; sed illam polius quae jusliiiam 
babeal, etiamsi ei Injiislitia nomen sit. Supra ar- 
gentuin porro est et supra aurum, divina sapicntia. 
** Obviant sibi, dives quidem eleemosjrnis iram ļtojuvcjv xaOatpa)v t6v 6u{i6v, xa\ xtcu[xsvoc 'H)v b eistinguens, 01 aniorem sibi concilians ; paiipcr au- dTotTHļv • 6 51, 6ti Ttļc lavCa; t6 TaTCetvojppovslv 6t- 
6ajx^{A£vo; * «c^v (A^v Ydp, 6iXsi 'naiScueaOat * ih^ o&, 
(isT38i66vai * (uore tV; (ikv eO^dpiTTov elvai, t&v 61 
iX£f^{iova. 

ZciHjv xal 66{av xa\ ?:Xoutov oOpiveov xXr^povo[jLf|- 
ost 6 oofCav xa\ 9660V KiipCou SxtJV * rdja; Ydp 
TJt; ffvčoeic SffX£ Ncjs* taura^ *A6pad(i * tauTOC 
xa\ ol Tcapd Ilfcpou (laOTļTeuOčvre^. 

*Ev TCļ) alčLvt Ttļ» (iiXXovxi ol kv «avrl irXouTtff8£v- 
T£^, lv ird^ Yvtjast xa\ ffo^C^, 4p5oufft Toiv 4xa- 
OipTCiiv xai\ lorepTitJiivcuv touto'j w3 t:Xou':ou' t^vs? 
6^ c( o:xfTac xa\ tfve^ oi 6s9i:6Tai, oOx dva^Kaiov 
6i]pLoatiueiv, 6id t6 sTvai t6v 7;ep\ aO^ijv X6']fov [xu- 
aTix^y xa\ ^aButepov * xa\ icp^c f^^l^bv 6k 6c(xvu9c tein» a condiiione sua bumilitatein edoclus. lliinc 
vult erudiri ; illuni largiii; ut aller sit gralus, 
aller inisericors. 

" Viļam el gloriam el diTilias c<r1csies consn- 
qiielur qui sapientiam liinoremqne Dei babol. Ciin- 
cla enim bxc geiiera babuitNoe; eadeiii Abrnba- 
niui; eadein illi eiiain qni a Pclro fiierunl erudiii. 

^ In futuro sxcnIo, qut omnimoda scienlia ac 
sapienlia diviles fuerini, dominabuiilur impuris el 
iis omnibus qut illis diviliis caruerinl. Quinam vēro 
sint ramuli el quinam domini, iion esi necesse viil- 
gare, quia de bac re sermo mjMiicus esi el allior. 
Ei ipsls verbis bic demonstraiur humānie vii:Q ToO dvOpcoTTivou ^{ou t6 ATcatov* dXXd xa\ lv 'zaī^ C inconslanlia. Sed cliam in oligarcbiis diviies in- ČAirap^Cat^ ot ::Xou Jtot tiuv ictwx***^ dpxouaiv • xa\ 

&XXfi)^ OE ļfVtOSlV C/OVTC^, TWV [Xiļ TOtoOT(i)V 4pxo'j(Jtv • 

X3\ oE OLT^ T(i>v Iļ lOvojv TC'.oTol, To7^ 1$ 'Iapai;X, ol; 
lxiXeuov ^cp^jOs , 6i6aax9iX(3v 6ave^Co*<J<it * ksCtoi 
^cp^repov lOvsjtv e6dvctCov exeIvot :roXXo7^, xal tou- 
tcuv ^PX'^' v'^^ ^ "^C ^9iXe(a^ dīc' avrcov dpOsE- 
GTļ5, l(Ai:aXtv Y^ļfove. 

T6v fcv xal; lvToXaIc EXap6v dvopa, xa\ lv lXertJAo- 
ouvaic fioTfjV, d'ifaitd 6 0e6^' xaO(b( xa\ 6 naOX6^ 
9T,(nv '0 kMiar^ tr Uapdvffti' TiļV 61 jiaTai^TTiTa 
liv Iprtov 6td TTic dpsT^; 6 KuptcK; xa\ tt;^ yvw<J£w;, 

Aa>pa Tou dvOpcorou Ti^'rij^ 4'^X^C dp£Tdc 6vojxd opibus dominantur : aique insuper, qui scienlia suni 
pra*di(i, in eos qui aliler se babeni, iiiiperitiin excr- 
cent. Deniquequi ex genlil)us crediderunl, Isracli- 
lis qui anlea iniperabanl, magistcrium feneranliir : 
quanquam illi anlea genlibus fenerabantur mullis, 
ii$qnc dominabanlur. Nutic vēro creplo iis rcgno, 
coiilrariuin fil. 

** Uilarem in exscqnendis mandaiis virum, ci 
clecmosjnis indulgentem, diligii Deus. Siculeiiani 
Paulus ail : Qui miieretur, eum hilaritale *•. Vāni- 
laiem auiem operum, per virlulein ac scienliani 
consnniinat Dominus. 

^* Dona bominis, virlutea aninis appellai, quibus Cci, 6i' cLv vixa)v tbv 5td6oXov, -cCjītov ka^jzhv 'īzapi^'^i ^ diabolum vincens, bonorabilem se Deo exbibct ; Tijj Oec^, xa\ d^atpelTst xfy lautou 4^x^v d7:6 tojv 
>'7y;ffa(Aivci)v auxi]v 6ai{i6v(DV. 

Tiļ{ X^'P^^^ ^c<«>; "^^v dvOpcoTcov lx6dXXeaOat 
^vX£';2c 6t4 7:v£U|4aTtxr,c 6t6ajxaX(ac ji£6' f,? eTxe 
9;A'>v£txfa^* xa\ Xoi|x6v 6^ t6v 6id6oXov 6vTa tt;? 
^JX^^5 Ix6uuxt<j0at 6er- Idv ^dp lv auTļļ xa6t<nļ, 6td 
^^ dxaOap9Ea^ TrdvracTOu^ 6p6ou^XoYiffļxou< dTi(xd- 
jEt • mjvi6piov ļfdp t^jv <ļAixf,v xa\ 6 'A7»5jtoXo^ 6fi£- 
xwji, 6t* iv Xo']fi9(Aouc xaTi)YopouvTa;, fļ xal dīco- 
AOYou|jiivou^ eEffdļfct • Meza^b ^dp, 97iff\v, cLUrjacur 
roir JojicrjMar xaTī\^povrzit]r i) xai d-ToJo/ov- 
ļiirun>" 6irou 61 xaTiļYopta xa\ d7coXoYta, lx£i xal suamque auimam ab occupaniibus eam da^inonibus 
cripiK 

^ Hominem per spirilalem doclrinam eilrabi 
vull de pessiino aniini babilu, cuni ejus comiie 
rixa. Diabolum quoque, animae peslein, oporiei 
effiigare : nam si illic resideal, recias uinnes cogi- 
iaiiones impurilale conlaininare solel. Nainque ei 
Apostolus Iribunal oslendil esse animam, qualenus 
cogiialiones accusanies, simiilque derendenies in* 
ducil. Interimt inquil, invicem accutantib^ā cogita^ 
tionibus el de/>ftrfffi(i6iii^*. Ubi aulem accusalia 
aique defensio, ibi iribunal. Sed ct diabolus p(;sii- •*v. 51. »• llab. III, 8. ••Aci. IX, fj. ^t v. |. " v. 2. 
•• V. 9. ** v. 10. *• Rom. II, 15. »» V. 4. ^* V. 7. ^» V. 8. ** Kom, xu,8. 219 SUPPLEMENTUM AD ORIGEMS EIEGETICA. i»^ 

Iciis cimdos viltiperat ulpoie conluroelioiiis ; vel A 9uvi5pu>v ' iiXkdi xa\ 6 \otyhi ixi\iAZti v&na^&i quia propria commendare Tolens, aliena coniem- 
p'iin depriinil : quein lu de spirilali convenlii fac 
cjicias : neque ille Unitimmodo eipellelur» sed el 
coiiiitaius ejus, jurgia, coiiteiiliones, ris», et qiiae- 
cunqiie esilium iuferunt. 

^* Qiit animas nosiras ronservat Dominus, idem 
pariter spirilali scieiitla nos pascit , condescen- 
deiis dicensfiiie : Ego «titīt pastor bonu$ ^^ ; queiii 
lamen bonio iiiiquus aspematitr. Quod si rex qui- 
dem subdilonim Christus esi; pastor verooviuin; 
erit aliquando solus oviuin rcx» ad regalem digiii- 
tatem iranslatarum. 

^ Ad vērsa rius nosler di ābolus lanqiiain leo cir- 
cuii qiixren8 quem devorel ; quein liiiiens piger, &U(i)v dT^iicu^ fex6dUei* dv £x6aXs ix ouot^imko; 
icveu(JiaTixoO * xai\o6 (ji6vov aOt^ &x6Xi20^o£Tai9 AXXa 
xa\ xi auv^vta autcT), SpiSe^, 9iXovsixCat, yJiX^^* ^ 
oaa Aot(i6v dicoteXsl. 

•nļ? irv£UļiaTiXTi^ ^jioķ ļfvtoffso*; icoi|ia{vei, «u-pcotf- 
6aCv(DV xa\ XiY(i)v* 'E^tt» d/u č xoiļiiļr č xaXd^^ 
8v dtifidCet 6 7capivo(AO(* cl 81 paoi^euc (i^ loti 
Tbjv pa9'.Xeuo(Aev(i)v 8 XptOT8^, Tcoifi^v 8^ i icpo6detuv9 
lazoLi Tio'zk {a6vo^ paatXeu; 'C(i)V icpo6d'niiv, cl^ t6 ^a- 
aiXix6v |A£Ta6dvT(i)V āļlb}\ia, 

'0 ix^P^? flt^^ 8id6oXoc d>^ Xi(dv icepUpx6ta( 
CtļTciv T{va xaxa::Cļf) • ovriva 9o6ou(avo{ 6 8xvi)p8^9 ad virtutiiin ezerciliuiii se comparat. Quippe leo in ^ it^ Ti]v ip^adfav totv dpexcuv dva8ueTai* el 81 Xto# 

iv talc 68oic t^; 8(xato9uvi)^ C^TcIOiļpeuoaC xivoi, 8c 
&3TIV 6 8id6oXo( - iv 61 Ta?c 'RXaTe(atc tal^ icp8c djv 
dicti>Xeiav 9epou9atc« F^etd xi)v 9dXayYa tcuv 8ou|&6- 
vcov aOToO, a0x6c ^oveuec 'cou; auTcjļ» icci6o{iivouc* 

B66po( paOu^ 6 8id6oX6c l(r;tv * 6 81 f&(aiiOc\c icapd 
Kup{ou, 6 {i^ iauTO) icpo9£x^^ d99aXb>c * 6 Sk *lb)6 
oO (jLeTr)Oe\{ 0ic6 Kuptou, dXXd 8oxi{itļc X^P^^ ^^ "^ 
ToG 7:apav6fAou 7;i:ru(i)xe(13) ax6{Aa* 6 8k ļiioi)6€\% ^'"^ 
Kupiou, eU tiXo; xaxaXi{A7:dv£';a( iv Tcp PMp«p» 91- 
X^8ovo^ (I>v iv YV(jj£i d(JiapTCa(. 

Maxpdv d7c6 TTļ^ xap8(a( toG &9pov6c ivriv iļ 
(^68oc f) ix T^c ^(CtlC le9<ja\ 8 Kpior^c, 8^ irot|Aavcr 
t6v Xai6v auTou t^v v£ov ^l9pa¥ļk iv tfi vojiļļ t£>v iau- 
r Tou i;po6dTu>v. 

'fijirep 8 8id6oXo( 9uxo9avxcI ^{loķ 7cp8c tvf Oe8v» 
Xapi6dvcav ?rap* ^(aii>v xd( dpexdct &C P^f] 8č8(i)xcv 
^(i?v, oOt(i> xa\ iļ{Ae?c ouxo9avxou(uv autbv Xa|t6d- 
vovx£( Tcap* aOtoO xkq xax(a( &( (i^ 8e8d>xa(uv aMĻ' 
xa\ xa66 (liv Xa(JL6dvo{Aev Traip* auTou Td^ xaxCaic, (I)C 
fcapd Tcčvr^TO^ iv dpstail; Xa(A6dvo(i£V * xa88 8i ^ 
dpcTd^ ^{juov 8i8da(Afiv aOT(ļ> in* iXaTCti>9t( ^i&cuv, 6t^ 
'jzko'jiUo iv xax£x 8i86a{Aev * (i^irort 8i» 9i]9\v, d>c 
6\i^a 8i8ou( &pxovTi * icap" q» auxo9avTcl Td i:Xcta> 
xep8ixCv(i)v, 7cX£ov xa\ pXd7cxeTat t))v 4^x4^* 

'0 toli icava890tc X8yoic 7cpoalx^^ '^^^ fteoO, xa\ 
fcouov Td 7cpoaTa978{teva Otc* auxou, outo^ iiclo<n;at 
TfjV xxp8Cav, xa\ i-jfva) 5ti xaXo{ elacv * o^rro^ dxou€( 
Tcuv Tou 6sou X8YCt)V, 8 Tcoiuiv xd i7poaTa9a6(uva dīc* viis jusliliae qu£rit aliqueiii venari, id est ut dixi« 
iiius diabolus, ct in plaieis quae ad perniciem de- 
ferunt» prasier quain quod daemonum phalangein 
circumfert, Ipse quoque sibi obnoiios inierlicit. 

^*Fovea profunda diabolus est. Iiivisus auiem 
Domino est, qui propri» securitaii non consulit. 
Jobus quldem non erat invisus Domino, sed expe- 
rimenii causa, in os maligni dial)olt incurrit. Vc- 
nimianien qui Domino invisus esi, pcrpeiuo dese- 
ritur in fovea, quia voluplarius est et peccaii sut 
conscius. 

''''* Longea vesani bominis cofde est virga de 
radice Jessae Christus, qni pascet populum suum 
liovuro tsraelem in pascuis ovium suarum. 

" Sicut diabolus calumniatur nos apud Deum , 
tollens a nobls virinies quas ipse non dederat ; ita 
et nos caluninianmr illuro cum tollimus ab eo int- 
quilaies quas ei non dedimus. Et qua(enus quideiii 
accipinus ab eo iiiiquitates, lnnquamab inope vir- 
tuiuin accipimus. Quatenus vēro viriules ei cedi- 
mus, nostro curo detrimenlo Unquam diviii ini- 
quitaiecediinus« Ne Torte, inquil, tanquam exigua 
dans principi, apud quem calumniatur plura lucrans, 
gravius animae detriineuium patialur. 

" Qui sapiemissimis Dei verbis allendit, et ejus 
observatmandata, hic cor conlirmat, et bona es»e 
cognoscit. Ille audil Dei verba, qui quae mandanlur 
ab illis exscquitur. Non enim auditores leg'n ju$ti apud Deum , led faelorei legis juslifieabunlur *\ D aOtcjv* Oif y^ ol &xpoatal tovrčjiov Slzaici *apā Quod si conllrmaveris cor tuum ad scienduni aeqiie 
el agenduin ; mauifesiabit tibi Dons viain suam 
qns dicit : Ego $um via et veritas '*• 

** Qui dilatat puriiate cor snum, Dei doctrinns 
intelligei, practicas, erudītas, tbeologicas. Namqiic 
oinnis Salomonic;e scriplune materia, irifariain di- 
vidiiiir, in elhicam, physicam el theologicam. Per- 
tinenlveroad priniam Proverbia, ad secundam Ec- 
clesiastes, ad teriiam Canlicum canticorum : quje 
inicllccia per piiriiaiem cordi inscribuntnr ; ut re- 

*«i.l2. "Joaii. X, ii. wv. i3. ^v. i4. •• " vJ5 " v.iC. " v. 17. «^ Roni. 11, 15. » Joao. 

XIV, 6. " V. 20. 

(13) Coil., TTf-to/.:. r4> Beifi^ dXV ol xoir{tdi tov rčjiov dixaua$iļcor' 
tai. *Edv 8i iTciaT^oTļc d}v xap8(av tou fnavM xa\ 
TcoiTļaai, 'xyti}pi9ii ooi Ti;v 688v au'rau t^v elmOoav* 
*£|tD elļii 1) ččdQ xa\ 1) āJif(deM, 

*0 icXa';uvac 8id xt1; x30ap^TOC xi]v xap8Cav aO 
xou, vo^oet xouc tou 8sov X8you(, tou( xc 7cpaxtt- 
xo'j;, xa\ TO'j( 90910x1x00^, xal xohq OeoXoļfixoOc * 
Tcdtoa Ydp ^ X3xd xf^v Tpa^^^ icpa^ļiaTeCa, Ti|Avsxtti 
Tpix«*>C» el? fi9txi]v xa\ 9uotxijv xa\ OcoXor]f tx^v * xa\ 
dxoXouOel xfļ (j^v rpcurrļ, ae IIpoot(JiCa( * Tļļ 8i 8cu- 
x£pa, 8 *ExxXTļoiaoxft;* xļļ 8i xp(xTļ, '^o(Aa ļ9}fjkwir$* «^ EXPOSmO IN PROVEKBIA. ttl 

&i»p voijOfvrst fiiit xa0apdTT)Toc ivairo^pA^cTai Tfļ A spondere possis, l« eue ;?ara/tmi ad āoHtfactionein xap5£f , ToO d7coxp{vao6aC «, ci)^ izotļtor eīrai :ipdq 
ixaXoj{ar xarrl r4> ixepiut5irTi ce JLčyor xepl 

dEvrtrtOclvai ' dvtcfKirca ^ tmX oO toO^ fiuvajiivouc 
lpciytd36ai* ji^ {&^oi ļtdCou -i^v fcv yvcowi t»- 
vdfuvov • €c6 feirdrei • Ka\ ji^ d-ctpidaTi; doOevt; iv 

Oi Tou^9auXoocdv«6ex^ļji€VOt XoYt<x[«)u? , xa\ fev tou- 
^ 'Cif&biyre^T6vicovT)p6v, a7cou6oiC^'?ci)(Tav5aTļ fiuva{xi( 
Bcdmv dYa6«jv ^oļftafjicov d-RO^t^vat toO^ '/[tlpoy3,^' 
fcdv ydp ji^j lo^Oottoat touto irottijat, Xfj^ļ/ovTatx6 Tcptj- 
|AaT&0ic6Td^ itX£updc'CTic4'yx^«,T0UTi(rrt xiļvdp£TfjV. 

'0 (iCTOTtOelc Ti 3pia ttjj Oeoorcesfa^, feīdtJatjio- 
v(«v Iļ dai6eeav aOTi;v d7ro$eCxvua[ • xa\ t (isTaiiOeV^ omni poicenfi rationem de ea qum in le en tpe ^ ; 
sive discendum sit sive coniridiceiidum. Vieissiiu 
lu qiioque eos interroga, qui possunl inlerrogari ; 
fieqae tamen \iin facias ei qui scienli» esi iiiops. 
** Idcirco addit : Neque inhonores infirmum in 
porlis. 

** Qai prāvas admiserint cogitationes , alque ita 
maligno diabolo lionorem detuierinl, iit pro viribiii 
curent bonis medilationibus deleriores coiiimulare. 
** Nisi enim id agcre valucrint, auferelur eis stra- 
lum desub costis animae, id esi viriiis. 

** Qui iransfert rdigionis terminos , is sopersii- 
tioncm Tei ipsaro impieiaienn pr£ se feri. Et qiii td opta Tti? dvSpefac, OpacjOtr^ta fļ aetX{av auT*jv B forliuidiiiis iransfcrl lerminos, is audaciarn vel li- 

dispvdCerai* cI>9auTCi)c 6^ xal ln\ th)v dUtJV dpsTiov, 

xa\ fcid Toiv 8or[xdTb)v, xaX iit* autrļc Trjc Trfa-cecoc 

voijTiov |idXtaTa 6ž touto TT^pr^Tiov fciA Trtļc d^fac 

TptdSo^ 6 ydp jiij 6soXorfa>v t^ [Iveufia t6 &y'o^» ^'*~ 

lusi 'A pdirrt9{Aa«^ 6 81 xa\ dXXouj Ttvd? ivo|xdCcDV 

OeouCt Wiļiov elffd^et Oeuiv • fļ xa\ -cdc Ttcpi i:pdY|ia- 

to; lxd9T0u imTpixd( fitaTd^ctc, >ca^ toutou x*P'^ 

|iivetv 69eiXou9aiCf (^^ (Ji2Taxtv£7v $e?. iniditalem substiiuit. Simililer de virlulibus aliis , 
ei de dogmaiibiis, ei de ipsa fide eīislimandum est. 
Praecipue vēro hoc observaiidum esi circa sanciain 
Triiiiiaiem. Nain qui Deum non dicil sancluni Spi- 
riiuin (14), baptisma deslruil : qui vēro alios quos- 
dnm nominat dcos, is deorum popiiliim introducic. 
Ilem de rebus singiitis patrum ronslilutiones (qu:e 
propierea perseverare debenl) uequaquam oponēt 
commovere* 

CAP. xxni. 

Auvdonjv IvrauOa Tbv $td6oX<5v 9T|(Ttv* TpdreCai & *' Dyna8iam nunc diabolum dicit ; mensae ao» 
aOrou eiot <(«u6o(jiapTup{a( , Xoe5op{ai, xaTaXaXta\. lem ejus suni falša lestimonia, convicia, obirecia- 
au|i6a«XCat xaxa\, &T:i6u(ACat als^pcCi, xa\7c3v drtouv tioncs, conjuraliones nialae, lurpes cuprditales» et 
ffaraviK^ imxifitM\ut * TauTa Sk irapaTtOi^jLcvd oroi C omne quodiibet saianiciim optlB. Hoec omnia libi 
(tiA TOU irovr^pou, vot^tcu^ vosi, xai i7:{6aXe Ti;v 5id- apposila a maligno, spirllaliler jntellige, et men- voidv oou, 6 Icnv fļ j^tlp' tl^q Sxt TOiaOtd «e fel 
icapa9xeudjae, oTa xa\ oujA^capeordvai ooi d^sHiouatv 
ivf,(iipa KupCov, (kz dicovl(X€i lxdaTcp xaTdTd EpYa 
auxoO' tl $i dTCXTļaT6T€po^ cT, xa\ 6pi^Xi ^^"^ u(ļ/iriXtov 
xa\ ?cA£i6vcDv xal (AeiC^vt^v , &TLvd elai Oela xal 
Heou. {A^ iiciOufieiTcov tou icovT]pou ISeaļidrcjJv* TauTa 
Ydp Cx^Tai C(i>TļC itpoaxa(pou, 5 iori <]/eu5o0^ * Beī Ķk 
Tijv OeCav Fpa^ijv voy]tu>( voeZa6ai xa\ 7cveu(iaTix(i>^* 
i) ydp xaTd t))v loTopCav aioOTjTT} Y^(jjai^, oOx Evrtv 
dAi^e^^ (15). 

*Edv 4Xxuaat t6v Oelov voOv 7cp6^ Tb (5t]t6v xaTd 
tijv S^ |i6vQV opa9(v i6eXf)(iT)^, daucrcaTo^ bjv £1^t6v 
bcov oIxov d'Jco9o(Ta, 5c i^Ti t6 xaTdXXi]Xov aOTou tem luam iiUende, quae bic diciiur manus» seiens 
a te talia esse apparanda *^ \ quae tibi patrocinart 
possinl in die Domini, curo is remunerabilur sin- 
gulos secundum opera eornm. Quod si insaiiabilior 
es, cupisque alta ei plura alque majora , quae sunt 
coelestia ac divina, cave ligurias circa maligni edu* 
lia : hxc enim brevi viia Trunnlur, id esi fallaci. 
Oponēt antem divinam Scripiuraro intellectualiier 
ac spiritaliter inielligi : nam quae secundum bisio- 
riam esi maierialis noiio, vēra non est. 

^ Si trabere divinum sensum, juxta litieram, ad 
exlernum tanlummodo conspectum volneris , is 
fuiidamenio carens ad proprium domicilium rever- SeoipTļpMi* ?rrčpuļfac lx*^^ '^^* ^^ '^^^ i7poeaTT|x6Toc *^ ietur, qux est conveniens illi ibeoria. Sed alas ba- 
oOtou d^Cou nvcu(AaTO( xaTaaxeuaa6e(70i( aOT^, aintp 
tiai Td icveu(AaTixd -jKapl^^LOLta * ftnstcrtv oviv u4'T)X^ 
^vkp a^T^v (bf eineiv t6v al^ipa * t6 ouv [iA\ O^cspdvto 

■' I Pelr. III, 15. •• V. n. •• V. 26. •• v. 27. 

(14) Anlmadvcne tesUmonium Origenis de Spiri- 
tua sancti divinilate. 

(iSj Vides Origenis diclum insigtie pro mysiiro 
8. Scripiura; sensu, aui taniopere ipsi in dellciis 
fuii, eoque interdum abusus, ut seimus; qux causa 
faii Theodoro Mopsuesteno opus condendi conira 
ailegoricos , prseserlinique Oriļcnein, Et quidem 
consulesit Huetium in Origentams qu»sl. xiii , 
p. 240 seqi|. Orig$nes (inquit S. llierouymus in 
prologo ad lib. t in Isaiam ) liberis aUegoriiB ipa* 
fffi tvagatur, et inierpremiit nominibut tingulornm, 
Mgtnium iuum (acU Ecclesia tacrameiUn. Koda bens a diriģente ipsam sancio Spiritu fabricatas , 
quae sunt spiriialia cbarismala, abil sublimis su« 
per ipsum ut ita dicam a'tbereni. Ergo nolle con- 

•« V.28. "v. i. •• V. 2. •* V. 5. 

iiem eidem Origeui contradicere videlur S. Grego* 
riiis PP.,qui, eisi pliiriaium allegorico anagogico- 
qiiu sensui iiidulsii • ailamen in calce primi libr. 
Ifora/futīt in Jobum, ila sapieiuer concludit : Hoe 
magnopere pelimui^ ut qui ad spiritaiem intelligen' 
liam mentēm sublevat, a veueraiione hitlorio! non 
recedat, Nibiloininus in libris Origenis infinilus ac 
preiinsissinms est niyslicarum moraliunique inter- 
prelalionuin iliesaurus ; et ipse Chrysoslomus in 
Proverbiorum a nobis edita eiplanutione spirilalcf 
sciisus hbenler sequiiur. ^^ SUPPLEMENTUM AD ORIGLNIS EIEGETICA. i24 

scendere stipra litteram, 8ed roordicus huic inha- A X'^9^^^ '^^ fTjToO, &XX' Af^^aTCiK i^etvicp^ a^Ti, rere, h\sx vit£ proprium esi. 

** Si invidus iriiicuin impieiaiis comedal, el viiio 
illcgtliino ebrieiur, noii oportei cuiii boc convivari; 
neque euim eipedii fleri impium ac peccaiorem : 
nani btijītsmodi iuiquiiaies spiriialeni scieniiani 

ļ)C*:SUllHl3nl. 

** Nihil dicas prudens, inquit, id est gravē ac 
inysticum; noa euim te oportet iiiargariias 'proji- 
cere ante porcos. 

" Terminos xternos religionis ne transferas ; 
neque ad regionem accedas eorum qui se a Deo 
sejiiiiicruiii, et possessionem dxmonum maliliam 
retlnenl, cnjus caiisa coeiesti Patre orbali suni. Qiii 
cnim eos vindicavil ex tenebris iii spiendidissimam 
lucem, fortis est. 

^ Fih'us bcne moratas labia sua in sapieniln ex« 
ercebii ; Yici$simque sapientia cum eo colloqueiur 
ac permanebil: at perversus illam amitlel. 

** Si limore Domint declinat aliiiuis a malo, pul- 
cbre boriaiur ut per omnem vium ab onmt malo 
dedinemus. 

** Quisquis maliiia e-^t ebrius, et ex sapientia ad 
insciliani quasi moechus transilit, divinac graliae 
erit inops; neque veste nupiiali indueiur quisquis 
in daenioniuca nocie dormiiaiis, carncm suam de* 
trili insiar panniculi vulneraiam alterens, facii 
incendium gehennae. 

^' Ait senior quidam» animam esse mairem men- 
tis; aiiimae vocabulo denotans paibeiicas anim^ 
qualitates, impetum et cupiditatem : etenim virtu- 
tiim excrciiio in lucem meulem educit : siquidem 
fortiludine ac temperantia sapientiam adipiscimur 
et scientiam Dei, quae sunt virluies impeius et 
copiditaiis. Forlasse aiiquis dicet matrem esse 
Teslamenium vetus quod conteroni ncquit. 

^' Homines boc loco dicit magisirorum scripta 
voluminn. Qul vēro operatt simui sunt et docue- 
runt, iierque in coelum fecerunl, arabulatiunes no- 
minavit. Bliitii euim doctoresuequaquam ad coeluni 
iler feceninl, quia dicla propria non observarunt. 
Nnm qui disserit in anibulationibus (boc est euim 
facere et docere), digne aiiibulat vocatione qua a 
Deo vocalus Tu it. Ei 6 pd(jxavo< aīxa ČLOtStlaļ ioOCet, xa\ ofvii» ica- 
pav^(ii|> |u6u(ixsTaiy oO Sel SI ouvSeiicvetV tout({! * 06 
XP^ &pa cTvat &ffe6^ xa\ 9Mipdvo|JOv - ovrtfi vop ai 
xax(ai Xu|Aafvovxau vv(i>9iv icveg^iaTiK^v. 

x6v* oO fisl^dp as paXe7vTouc |AapļfapCTgi^ S(Aicf)oaOcv 
T(t)v xoCpo)v. 

*Opia alcuvia 6eoae66(ac (i4] |iitatps' tlļ Sk t^v 
%i!}y &7cop9aviadvT(uv iauTou^ d7c6 tou Bsou , xx^(ia 
Sk 5at(i6va)v ti^v xaxCav Sx<^vta;, (ii) ct9iX0|](, €1' iļv 
irztpifirivav tou ŠTroupavfou Ua^p6ļ • 6 ^dp XuTpou- 
|A£vo{ auToO^KOpio^ žxtoO u?rspXd{xitpou 9(ut6^ dic6 
B ax6Tou;, \Tļ\}p6^ štsiv. 

Ylb; 6p06{ IvSiaTpC^'ei Td x^^'n 9,<i'zo\i 009(^1, xa\ 
^ 009 {a Tiph^ aut6v auXXxXV]ag( xa\ 8ia|Aevel * 6 tt 
9tpe6X6( &xic£7s7tai d^* aurtļ^. 

El x(ļ> 966C1) KupCou lxxXCvsi xx^ ditb xaxou, xa)i*jc 
rapaive? $id irajr^^ tt1( C<^^? &xxXčvc(v ^(idc d^ 
icavt^^ xaxou. 

ndc 6 ^v xax(a {liOuso^, xa\ 6 lx 009(0^ icp^ 
dfvcDjCav xaTa7:opvsu(ov, 7r;(i>xeu9ei šx 6e{oi^ x^^^^' 
xal oOx iv6'J9£Tat Sv6u(jLa toO ^dfiou ttoKc ^ ^vTfļ 6ai- 
(iovuoSei vuxt\ 07cv(a>5y1^, dXXd Ti]v (I>( (5dxo( TSTpau- 
(iaTta(i£vYļv 9dpxa 5iaOX(6a>v ^ečvvrjc 9X^a. 

'E9TJ xt^ Tojv Yepdvx(i)v, x4jv 4'WX^^ '^^^^ |ii)Tip3t 
TOU vou, ^^ux^^ XiY<*>v t6 7niOTiTex^v ttjc ^^X^Cf 6up,6v 
Te xal iici6u(iCav* 5id y^P "^^^ icpaxTix£i>v dpcTb»v el^ 
9a>{ irpod'jfei t6v vouv* ficd ^dp dvSpeCa^ xa\ ou>9po- 
auvT)^ xT(I>(ieOa oo^Cav xa\ yva>9(v Oeou, a?ictp cColv 
dpsTsl Ou(Aou xa\ i97tOu(A(ac* Xčysi $* dv ratj^ (Aijiipa 
xal Ti}V 7caXaidv Ata0^xtļv 06 xaTa9p^yTļTov. 

'AvOptbnouf IvTauOa, Tcijv 5i5a(ncdX(i)v Tdc gu'fTpa- 
9A; 9r,ffi • tou; 51 irot^aavTa; xal IM^vrza^^ xa\ 
Tijv «opgfav 7:p6; oupavou; noiT)9a(iivou;, iccpind- 
Tou; (bv6(jui9s* iroXXol ^dp Sifid^avrec, 06 icp^ oupa- 
v^v Tiļv Tiopebv šicot^aavTo, Sti oOx 490Xa5av 6 ^dp 
6(AiXa>v lv TCEpiirdToic, tout^jti itotslv tc xa\ €idd- 
ax£tv, d5t(i)c TOpiTcaTcI t?;; xXļ «to; ^; ixXi^etļ 61:6 
TOU 6eou. Mentis peccatum simile pbiala, operae peccatum [> 'H (ilv xaTd$idvoiav d{xapTCa Soixs 9tdXT)* ^ 5^ 

xaT'fcvipYetav, iwnļp£(j>- uicepov {i iori, t6 ieapd 
Tol; ļx«YeCpot; XeY(5jjievov Tpi6£u; • iroXXd ^dp xpou«t 
TOuxo t6 Drrepov, xa\ oOx dvot^st t6vt6zov dv Kpou£i* 
ToZ; 6k (Mi8T,Tai; 6 Kupc($; 9tļ(J! • Kpoveze^ xal droi' 

Nou; 6e£dļuvo; dXX^p(ov v^T)(jia fļ (tdOijotv, fuX€- 
T^ffst XoYtffļJW)u; xaxou;' 6 Si Tr^pf^aa; iauTbv, xXTļpo- 
VO(lf]0£l {(of^v. 

Aeiv6vf) dvaXYTj5{a'eĪTa IpsT; TUTrc^f&evo; Tijv €uv- 
e($T]9iv , oOx l7c6v€9a 9povTC9a( tcuv |Uv ^cpoiv 
Tux£lv, ^ua6Tļvai 6i tčov paadviuv * iviicai^ {mh. poculo. Tzgpov vēro estquod a coqui8 Tpi6£u; ap- 
pellalur. Mulla enira pulsal OTcepov [pisii(lus],neque 
lanien aperit locum quem pulsat. Ai vēro discipulis 
aicbat Servulor : PuUate, el aperielur vobis **. 

^^ Mens qus alienum consilium aut disciplinam 
suscipit, malas cogiialiones fovcbil. Qui autem 
caulum se geret, is vil;*» compos ficl. 

^* Blala res socordia indolcns. Nam poslea dices 
consciemiam luani pulsaiis, Non laboravi, noii fui 
aolliciius priemia adipisccndi, et crucialus vilandi. Tl •■ V. 0. «• 

V. 5.'». - o •M. 10. ««v. 16. ««v. 17. ^'v. ai. '»v. 2i. "v.51. '» .Maiih. VII, 7, »^v.34. EXl»OSlTIO LN PUOVRRBiA. 426 

ToutcTTi 7poj(i>y£iotffdev (aoi* i-fu} ok Oi>.o)v oOx f,^:'.v A IHiiscrunt inilii, id esi milji cnnViciaii sniil. Kļio 
«to 6p0po; <|'yx^?' xa\ iTrfvvoiSt? AjiapTia^. vēro spoiile nescivi quandonain diliiculum aiiimrr, 

ei pi'ccaii cognilio. 
CAP. XXIV. 
'0 oTxoc tiijv ĀpsTcuv {icTiiOcCac 909^0^ oIxoSo{as?- '* Sapieiilis domus cnm divina sapienlia aedifl- 
Tat, x%\ iLzzk vuvčjecoc 9(S6o'j 8eou xa\ ^viuffčo)^ ratiir ; el cum iiiielleclu limoris Dei alqiie eļus dvopOo'jTa*.. 

•0 izzpi T^v «(oTtv, i^ -rtva twv dcpsTcijv vauaļfoiv, 
AKuCipvr^To^ Tcp^^ 7:dX£(jLOV Tiov dvTix£tjiivojv 6uvi- 
|jieci>v, Tļļ xe 6eoXo']f{a xa\ tat? dpsTat; • 6 6fe jistA 
xv«6€p*/^(isci>^ w)A5jjiujv, loixev i7:\ r^;? voOv lx^tyf • 
icparjclTa: 6^ t^; tou BegO }Jor,0£ta;, xa|>6(a ĶoyX£'j- 
*:txf , ^ 7:x/ca jJLe-cA pouATļ^ iroioOaa • fiuvai^v 6^ xa\ 
iīz'.TiTr^c if-cTT,; t^ auTo touto eteiv Sm ^ap xa\ 
«o\ ^ta:f^JTJY^^^/ vayiY^'>^» ^^^ '^^f'^ «V^^/' • **^ 
Ģt^apT-jpiav, xal iiEpt lxaT:ov 61 66yjxa 6jio(w; tt1? 
xaOoAixf;;xa\4TW3ToXtxfi^ 'ExxXtļ<j{a^ aujiCa^tt vau- 
^lov* el di |ASTd[ xu6epvf)(r£(i>{ icoX£(i£lv 6£C to?; 
dvT'.x£e(&£voi;, vau(jLax(a i:apairXfjJto; i?ijiiv eortv 6 
pto^ līci Tti; tt;?- fc4v Yip 6iXwiiCv ļjuķ, iMvrffoiJiev 
CLUTO-j^ iv 7:poj£ux?i xap6ia;, xa\ fitavofa irp6; 6£6v 
TCTpa^|i£vT) * idv 6i (&i) 6 Aujuv, «ovrtCijuOa • i4v 
6i xa\ tcoA£pLOU{u6a uic' ix£(vfuv, £l xa\ icoXuc xa\ 
6ifo^f ^ 6 7D^E|A0( a^fjjv , ou6iv iTcr vr|9T£(qi (JL^VOV 
xa\ ipcpateC^i mpiņpi^cofisv iauTOu;, xa\ (bc dpdxviļv 
auTOu^ xs xa\ Tddida aO^oiv ai»Yx^(&£v- idv 6i xa- 
Td Ti^v ToO KupCou 9ijvi)v, otcou Ela\ 6uo fļ tpili^ ^ 
xa,o6ia, 6 vou;, xa\ ^ ^vx^, <rjji9(i)vifjffoujt 6i iv iv- 
Tokat^ auTou 7KpUxi^0Li^ 6 Kupio; (ie6' iļ(i(]jv. 

Ildvra Y^P Sffa «pdTX£t 6 8£6« voouvt£?; xa\ oja 
6:6dax£i upirccvTE^, xa':' ojfiiv TOipa6a{voufft t6v 
X6vov auTOu* i:OXai 6i ao^oiv ai i;pax7ixa{ £l9iv dps- 
Ta\, xa\ ļ Tou vou OsojpCa, 6t' cLv £lffžpx£Tat co9la 
B£oO* oOx ixyXlvou9i 6i, oOx£ 6£$id oOte dpc9T£pd, 
OTi XoYlC<>vTai iv auv£6ploi( £lvac xaXou xal xaxou * 
xs\ ToO {liv xaXovl. dvTi7:oiouv':at, 'zh 6i xax6v izpoa- 
axovTOU9iv. 

Tolc pi^ 8iXouatv C»«6 t^v xou 8£ou oo^Cav xa\ 
vvwjiv i:ai6£u6f|Vac, 6id toG ivfiordko^ OavdTou cuv- 
avrdl 6 alciivto;* &9pu)v 6i iotiv 6 YXuxavO£lc (^iv iv 
coģS^ Beoii, £ha xaTaXi7aov aOTijv, tJ 6i d^poauvtj B agtiiiioiie erigilur. 

*' Qiii fidei vel ciijiislibet virlutis naufrngium 
patiiur, siiie diice piignai cum adversariis potesia- 
libus, id esi sine ihcologia el viriulibus : qui vēro 
sub regiroiiie pugnal, videliir meiiiem in hoc 
mundo baberc. Prxil aulem diviiio auxilio eorde- 
libcraiis, qiiod nihil sine consilio agiu ldquc adco 
de qualibel virlute dici polesl. Esi eiiam circa 
lemperanliam naufragium, el circa charilatoin, el 
propler pecuniae amorem, el circa siiigula parilor 
dogmaia calholicae el aposlolics Ecclesis conliii- 
gii naufragium. Si ergo non sine regimine piignare 
oporlei cum adver»ariis, viia nosira in lerra pu- 
gn« navali slmilis esi. Mam si nos volucrimus, de- 
mergerous adversarios oraiione cordis, el inenie 
ad Dcum convcrsa. Si vcro iiolucrimus, nos nlique 
demergeniur. El si ab iilis oppngnemur, quanium- 
liliel diulurna acrisfļue pugna sii, nibil inleresl. 
Jejunio lanium el oraiione nosmel conimuniamus« 
el lanquani aranei lelam Ipsos el eorum arma 
concidemus. Quod si secundum Domini dicluni **, 
alicnbi sinl duo vel ircs, cor nimirum, mens, ei 
r anlma, si modo consenserinl inlra illius praecepio- 
rum fines consislere, Dominus nobiscum esi. 

'* Oui cuncia qn«'e Deus facil cogilanl» el qu.'e 
docel faciunl, nullalenus doclrinam Cļjus iransgre- 
diunlur. Porue vēro sapienlium suni praciicos vir- 
luies, el nienlis conlemplalio, per quas ingredilur 
sapienlia Dei. Iland porro declinani sivo deiiror- 
sum sive sinisirorsum, quia se repuianl velul in 
iribuiialibus versari, ubl de recio el prāvo couten- 
dilur. El reclum quidem luenlur, pravum auieio 
rep^lhinu 

'^ lis qui nolunl sub Dei sapienlia 6cienliaque 

erudiri, per ingrueniem moriem obviam fil seier- 

nus Deus. Eicors esi, qui, gusiau sapienlia Dei, 

deinde hac omissa, siuliiiiae adbxrel : quare el in 

cjvdSci • 6t6 xa\ <Tuva::Wav£v Tai; dļAaprtai?- £l 6i jj pcccaiis roorilur. Quod si virlulem nequilia demi- dpe'Hjv ļ xaxla jutol, xa\ tJjv xax(av 6r,XovoTt ļ dpi-rf) 

6ia96£lp£l* TOUTO 6i Y£V^9£Tai £V Z(ļ (XAX0VTI al(I)vt, 

U>; dv ixXCiqļ] f^ xaxCa* t6 fdp i(X(JioXuvOf^(r£Tai, dy;\ 
ToG, 6ia90apf)9eTai* 6ia90£(p£Tai 6i ļ axaOap9(a, I^toi 
itiA 7:paxxixT;(, fļ ^lA 6pc(f£(a( xoXdff£fi);. 

XpTļT:£ovxoGT(2i t(p Pri^iĻ icp6; tou; xa':a$i(i)0£vTa; 
%tia^ YVh>9£a>(, iva {lij d{Jk£Xci>Ji x^; 6i6aaxaXla(, 
loruAcov dīca^oļiivcuv 0i:6 tt;; xax£a( £1; SdvaTOV * 
Touc 6i rr£ivo(4ivou( IĶ dxax(ac £1; BdvaTOv, (x^ 9£C- 
9Tļ i:pla96ai tCjp 16{({) at^iaTc ' ix7cptou (i 6) 6i, 6i6ov>( 
•ļļfii^[iaxa {ļ A670V 6}(fi\i[Loy , idv 6i tli^^ oGx ol6a 
ToGiov, iXiYķi ff£ 4'^u66(uvov, xa\ £aTļ ivoxo; 6ua\v, 
Iļ^Guv ļt66ti xa\ 9^v<ļ> ' 6 7dp TTAd^a; 7:vot;v, auih^ 

'• ▼. 5. " v. 6. '• Maiib. iviii, 20. '• v. 7. 
(16) ^Exxptov, Forle iv.īzpio}. Edit. P.vthoi.. nnii, profecio nequiliam quoqne vice vērsa virlus 
dissipai. IIoc aulem flei in Tuiuro saeculo, quo ne- 
<2uiii;e ttnis imponeiur. *' Naroque iDquinabiiur 
diiii pro dissipabiiur. Dissipalur vēro immundilia 
vel pracUca vlriuie, vel acerba puniiione. 

'* Uiendum esi hoc dicio adversus eos qui suni 
adepii divinae scieniiae beneflcium, quominus sus- 
ceplam doclrinam negliganl, quoniani mulii a ma* 
liiia in moriem periracii fueruni. Ai illos qui in- 
sonies ad necem ducunlur, ne renuas proprio san- 
guine redimere : redime saliem dala pecunia, vel 
uiili verborum pairocinio. Quod si diseris, Non 
iiovi bunc, argueris mendacii ; eri8que dupliciier 

••v.8. •» V. 9. •• V. II. i^ SUPPLEMENTUM AD OHIGLNIS EIEGETICA. fik 

scendere siipra liiierani, sed mordicus buic iiibae- A x<<^P^^v '^^ ^t)tou, &XX' čuzki^o'zfa^ l^^tv icp^ a&Tik, rere, fals.'e vi(:e proprium est. 
** Si invidus triticum impieiatis comedal, cl viiio 

illogilimo ebrieiiir, uoti oportei cuiii boc convivari ; 

neque euim espedit fieri iinpinm ac peccaiorem : 

nani bujiismodi iirKļuiiales spiriialeni scieniiani 

|)C!isiinii1anU 
** Nibil dicas prudens, inqiiil, id est gravē ac 

inysiicuiii; non euim te oportet uiargarius proji- 

cere anie porcos. 
*^ Terminos aeternos religionis ne iransferas ; 

iieque ad regioneiii accedas eorum qui se a Deo 

sejiinsoruiii, el possessionem dsmonum maliiiam 

relinent, ciijus caiisa ccelesti Paire orbali suni. Qui 

ciiim eos vindicnvil ex lenebris in splendidissimam 

lucem. Tonis esi. 
^ Filius bcne morālas labia sua in sapieniia ex« 

ercebii ; vicissimque sapieniia cum eo colloqueiur 

ac permanebil: ai perversus illam amiiiei. 
** Si limore Domini declinal aliifuis a mato, pul- 

cbre lioriaiur ul per omnem vium ab omni nialo 

deolinemus. 
*^ Quisquis matiiia est ebrius, et ex saplenlia ad 

insciiiani quasi moRchus transilit, divinac graliae 
erilinops; neque vesle nupliali indueiur quisqnis 

in daenioniuca nocle donniiaiis, carncm suam de- 

trili insiar pannicuti vutneraiam alierens, (acit 
incendiuni gehennae. 

^' Ail senior quidam, animamesse mairem men- 
tis; animae vocabulo denoians paibeiicas anims 
qualiiaies, impeium et cupiditalem : elenim virtu- 
tum eicrciiio in iucem meuiem educil : siquidem 
forliiudine ac lemperaniia sapienliam adiptscimur 
et scieniiam Dei, quae sunt viriuies impeius et 
Gupidiiaīis. Foriasse aliquis dicet mairem esse 
Tesiamenium veļus quod conieroni noquit. 

^' Homines boc loco dicit magistrorum scripia 
voluminn. Qui vēro operati simul suni el docue-^ 
ruiii, iierque in coeluni Tecerunl, ambulaiiunes no- 
minavit. Multi euim doclores uequaquam ad coelum 
iler fecerunl, quia dicla propria non observarunl. 
Nam qui disserii in anibulaiionibus (boc est cniui 
facere ei docere), digne auil>ulal vocationc qua a 
Deo vocalus Tu it. El 6 pdaxayoc aiza ČL9t6tiaq ioOUt« xa\ ofvcp m- 
pav6{i<{> |u6u9X€Tai, oO 5s? 81 ffuvScticvetV Tovxtf * o6 
Xp^ ipoL clvai ČLat6ri xa\ 9Mpdvo|iov * a&rati vap ai 
xax{ac Xu(JMi£yovxou ^vtuaiv 7:veu^xix^v. 

x^v' oO ^slļf&p 9s ^aXeTvxov>c (Aap^apho^ C(&icpoaOev 
T(I>v xo{p(oy. 

*Opia alcovca ^toat6elaq {ii) {Aitaipe* el^ Sk ^iļv 
Tcov &icop9avi9dvT(i>v iauTou^ iiA tou 8£oO ^ xxt)|Aa 
Sk 5ai|A^vo>v Ti)v xaxCav Cx^vta;, (&i) claiXODc» 5t* fļv 
lorep^Sijaav tou l7ff)upav(ou īla'zpč^ * 6 ydLp XuTpov- 
(uvo{ auTou^Kupcoc cxtoO uicspXd{XTCpou tpurth^ d^ 

Y16; dp66{ ivoiaxp£^ec Td x^^^^ aOiou oo^C^, xa\ 
ļ oo^Ca iip6( aOTbv auXXaXfļasi xa\ 6ta|uvel * 6 tt 
aTpc6X^ lxicsff£?x2i dTc* aOttļ^. 

£i TČp 9^Cļ> KupCou &xxX{vst tic dit6 xaxou, xaXt*j( 
irapaivel 6id icd^r^^ t^( (co^^ ixxX(vctv ^(ao^C d^ 
uavT^c xaxoO. 

ndl( 6 lv xax(a {JiiOu9oc» xa\ 6 ix oo^Ca^ icp^ 
d^vuffCav xa':a7:opv£ucuv, ir;(i>xeuaec &x 6c(x; xdpcToc* 
X3\ oOx iv5u jstai £v5ufjia toO Yd(AOU Tcdc ^ ^v Tfļ 5at- 
{Aovico$£i vuxt\ 0icva)5T)c, dXXd t^v (I>( fļdxoc TSTpau- 
{AaTi9{x£vTļv 9dpxa 5iaOX{6a)v ^eivvT]^ ffX&(a. 

'E^Tļ xii zm ^EpdvTtuv, tJjv 4'WX*)^ *''^** jiTjTipa 
TOU voO, ^1a>x^v XiY(i)v t6 9caOTļTcx6v Tfļ^ ^^X^Cf ©«t*^ 
Te xa\ &ici6u(&Cav* 6id ^dp tcov TCpaxTixa>v dpcToiv et; 
90»; irpod^et t6v voOv* Scd ^dp dvSpeCs^ xa\ oufpo- 
auvT)^ xTd>(&e6a oo^Cav xa\ ^voiaiv Beou, a?icep eldiv 
dpETsl 6u(Aou xa\ imOu{A{ac* X£ysi 5* dv TacD^ H'^'c^ps 
xa\ Tijv icaXatdv AtaOif)XT^v oO xaTa9p^yTļTov. 

'Av6piaTwuc fevTau9a, Ttjv 6t5affxdXto)v Tdc auf^pa- 
9ic 9Tļ(it • TOU? 51 Ttoiiioavta^ xa\ 5i5d$giVTac, xa\ 
Tijv Trops^av 7;p6? oOpavou? ?coii]aa|&ivou;, itepii:d- 
Tou? (bv^fiaac- iroXXo\ ^dp 5i5dSavTe(, oO i:p6? oipa- 
v^iV Ti)v TOpeCav fcirot^aavro, 5Tt oOx fc9uXa5av d^dp 
d(itXa)v fev TrepiirdToec» tout^oti icotslv Te xa\ 5i5d- 
<jxstv, d5£(DC «epiTOiTel tt1c xX^(jea>c ^^ ixXļeTj Oi:5 
ToO 6eou. Meniis peccaiuro simile pbialae, operae peccatum p 'H )ažv xaTd5tdvotav d|xapT{a Iotxc 9tdXD* ^ 5i pocujo. TTTspov vēro estquod a coquis Tpt6eu% ap- 
pellalur. Mulla enim pulsa i Onspov [pisiillus],neque 
lanien aperii locuni queni pulsai. Ai vēro discipulis 
aicbal Servalor : PuUate, el aperielur vobis ". 

'* Mens quae alienum consilium aut disciplinam 
suscipii, malas cogiiaiiones rovebiu Qui aulem 
cauiuin se gcret, is vIipp compos fici. 

*' Mala res socordia indolciis. Nam poslea dices 
conscienliam luani pulsans, Non laboravi, non fui 
solliciius pr;emia adipisccndi, et crucialus vilaodi. xaT' fevipretav. «oTtļpfcp • Oicepov 5i iTrt , t5 itotpd 
Tol; ļiarefpot? X£Y6fjievov Tpt6eu? • TO)XXd ydp xpou£i 
TouTO t6 Orepov, xo^ oOx dvoivst t6vt6t»v 5v Kpouei- 
ToT; 5k ļJuater^Tai; 6 Kupc^? jfTļii • KpoīJ€ret xūX āroi- 

NoOc 5£5dfJi£vo; dXX6Tptov v^ripia iļ (jidOi]9tVy ļi£X£- 
T^dct XoYt(iļjtoy? xaxoy?' 6 Sk Tr^p^aa; iauT6v, sdt^po- 

VO{Ay]0£t (CO^V. 

A£tv6v^ dvaX'p)j£a'eTTa IpsT? TUTrc^fuvo? t^jv cuv- 
e(5i2aiv, o5x ŽTr^veoa ^povrCoai tcuv (Uv ^(pc'i'V 
Tuxe?v, ^ua6Tļvat Ķk tcov paadvcuv * iviimi^iv iioi. Tl ••v.C. "v.c. «M. 10. «v. 16. «v. 17. '«v. 24. '» v. 2*. ^«v.ol. '• Maiih. vii, 7. »*v.34. V. o.». S25 EXl»OSlTIO LN PUOVRRBiA. i36 ToutČTTt 7po7(i>y£i6iff2v (AOi * i^rij 6k OiXo)v o'j/. f,6:'.v A IHnscrunt inilii, id esi milji cnnViciaii sniil. Ejio 
iB6Tfi 6p0(9o; tf**'/^^* xa\ Ž7:!yvoj3'.; &ļxspT(ac. vēro spoiite nescivi quandonaiii diliiculum aiiim:r, 

ei pfccaii cognilio. 
CAP. XXIV. '0 oTxoc tcijv d^STcuv {īsrii OcCac ooņfo^ olxoSo{A£t' 

ftvopOouTa*., 

'0 Tzzpi T^v «(oTiv, fļ -rtva twv dcpsTČljv vauaļfoiv, 
&xu6čpvr^T0( Tcp^; 7:dX6(jL0v tcov dv':iX£i(JLivojv 5uvi- 
(teov, tfļ Te 6eoXoY(a xa\ aalv dpsTa?; * 6 S^ {i£Td 
xv6€pvfjff£Ci>^ zoAspLCJV, lo'.xev i7:\ yt;? voOv lx^i^ * 
icparjclTii 61 ttj; toO BeoO {Jor^Osia^, xs|>£(a ^ukcu- 
•rtxf , ļ Travta jjletA pouAi;? irotoOaa • fiuvat^v ^l xa\ '* Sapieiiiis domus cnm divina sapienlia aedifl- 
ratiir ; et cum iiiielleciu limoris Dei alqiie ejus 
agnilioiie erigiiur. 

*' Qui ŪM vel ciijiislibet virlutis naurrngium 
patiiur, siiie diice pugnai cum adversariis potesia- 
libus, id esi siiie tbcologia el viriulibus : qui vēro 
sub regiroiiie pugnai, videlur meniem in hoc 
mundo baberc. Prxil aulem diviiio auxilio cor de- libcraiis, qiiod nihii sine consilio agiu ldquc adco 
i::-^a7T,c af.cTt,; -r^ auro toOtto etelv Irz'. ykpy.n\ ,|e qualibci virlule dici polesl. Esi eliam circa 
^o\ jcrfļpporJvrjV vavir^v, xal i:£.o\ «v^^. ' • 5ca\ lemperanliam naurragiam, ei circa cbarilatoin, el Ģt^apT-jpSav, xal īz&(j\ SxaT:ov 6k o^^jjia čjjloCo); Tfļ^ 
xaOoAixT;{ xa\ 47:o3TOAtxf,5 *ExxXT;(j{a{ aufiCafvei vau- 
^tov* el 6i |ASTd xu6epvf)a£(i>c icoXe(i€?v 6eC to?^ 
dvTixe({iivoi^, vau(jLax(a i:apai:Xfj9co{ ifļpicv eorīv 6 
|ico( iīzi tt;^ ļfTļ^* žoLv Ydtp 6čXci}{Jiev i\[ut^, i:ovTC{[o(jLev 
ouTOu^ iv i:p07euxtļ xap6Ca;, xa\ 6cavoCa rp^; Be^v 
TCTpa{jL|i£vf) * idv 6i (ii) 6^A(i>(&ev, ?covxiC^(JLe6a * &dv 
6i xs\ icoX£pLOU{u6a utc" ixe(v(i>v, el xa\ ?ioXuc xa\ 
^'T^f^^ 79iXe(AO( auTCJv , ou6iv iTci* vr^vref^i (idvov 
xai IpcpateC^i 9npi9pi$(t){ASv žautou^, xa\ cbc dpdxvTļv 
auToO^ <c£ xa\ 'cdoicXa auTČiJv ai»Yx^(ļ/0(&ev' idtv 6i xa- 
'zk zrļ^ ToO KupCou ņojvtjv, ot^m tia\ 6uo fļ tpel^, ^ 
xap6la, 6 vou^, xa\ ^ ^^X^* ^^(A9ojvif;ffouji 6i iv iv- 
TOAat^ auTou īrepci^s^Oai, 6 Kupio^ (leO' f|(Aa>v. 

IldEvra Y^p 69a 9cpdxTei 6 8e6^ voouvte^, xa\ oja 
6:6«7xei Tcpirrovre^, xa':* o06lv 7Mipa6a{vou9i t6v 
X67ov auTOu* i?OXai 6i ao^oiv ai i:psx':ixa{ elaiv dps- 
kol\j xa\ fļ Tou vou OčojpCa, 61* (Lv elaip^sTai ao9£a 
BcoO' oux ixyX{vo*jai 6i, oOtc 6«$id oO'e dpcorepd, 
OTi XoYlCovTai iv auve6p{o(( elvac xaXou xai xaxou * 
xs\ ToO (liv xoiXoO. dvTiTioiouvTae, 76 6i xax6v Tipoa- 
axovTOu9iv. 

To?^ (Af] 6čXouaiv ^icb xi]v xou 6eoO 009 Cav xa\ 
Yvu>jtv i:ai6eu0i]vac, 61 d tou ivsaroko^ OavdTou ouv- 
avrS 6 aldivio^* d9pu)v 6i iotiv 6 YXuxavO£l^ (Aiv iv 
009 {f 8£cO, elxa xaTaXt7n«iv auTi)v, tf^ 6i d9po9uvT) 

<rjvd€«t • 616 xa\ <Tuva::«av£v TaT« dļiapreat?- el 6i j^ pcccalii roorilur. Quod si virlulem neq'uiiia demi- 

dpeTfjv fļ xaxCa |Uio?, xa\ Tfjv xaxCav 6r,Xov6Ti fļ dpčTf) 

6ia96elpei* touto 6i ^ev^iaeTai ev Tcjp (AiXXovTi aUovi, 

Uiļ &v ixXCiq|] f; xax^* t6 ļfdp i(i(AoXuvOf^jeTai, dvT\ 

zo\t, 6ia96apf)9exai* 6ia90e(petai 6i fļ dxa6apa{a, f^ioi 

\i:sb 7:poucTixr,(, fļ ^lA 6pi(Ae(a( xoXdffe(t>{. 

XpTļT:iov touTtp T(p (&^'C(p ^p6; Tou^ xaxs$i(i)0£vTa; 
6e{a^ YV(i>aea>(, iva (&f) djAsAojJi x^^ 6i6aaxaXCa^, 
imAAČiJv dīca^oļA^vcuv Oi:6 tt;^ xax{a( el^ 6dvaxov* 
xou{ 6i rreivojAivou^ iļ dxax(a( tlļ BdvaTOv, (Af) 9e{- 
(JT) 'RpCosēai t(p 16{({) a?{Aaxc * ix7cptou (i 6) 6i, 6i6o0( 
Xf tlAa'ca fļ A^vov Jj9iXiļA0v , idv 6i efin); oOx ol6a 
xoutov, iXiYķi ffe 4^u6d(uvov, xa\ loTļ htoyo^ 6ua\v, 
fļjouv 4'£u6£i xa\ 96v(ļ) • 6 ^dp irXdja{ Tivofjv, a0x6; 

'• ▼. 5. »' ▼. 6. '• Maiib. XVIII, 20. '• v. 7. 
(16) ^Exxptov, Forle ix7:ptw. Edit. P.vthoi . propler pecuniae amorem, el circa singula pariior 
doginaia calbolicae el aposlolics Ecclesis conlin- 
gil iiaufragium. Si ergo non sine regimine pngnare 
oporlei cum adver»ariis, viia noslra in lerra pu- 
gii» navali similis esi. Mam si nos volucrimns, de- 
mergemus adversarios oraiione cordis, el mente 
ad Dcum convcrsa. Si vcro uolucrimus, iios ulique 
demergemur. El si ab lilis oppugnemur, quanlum- 
liliel diulurna acrisque pugna sii, nibil inleresl. 
Jejunio lanium el oralione nosmel conimuniamus, 
el ianquani aranei lelam ipsos el eorum arma 
concidemus. Quod si secundum Domini diclum **, 
alicnbi sinl duo vel ircs, cor nimirum, mens, ei 
Q anima, si modo conseuserinl inlra illius praecepio- 
rum fines consislere, Dominus nobiscum esi. 

'* Oui cuncia qu«'e Deus facii cogiianl, el quae 
docel faciunl, nullalenus doclrinam Cļjus iransgre- 
diunlur. Porue vēro sapienlium suni praciicos vir- 
luīes, el nienlis conlemplalio, per quas ingredilur 
sapienlia Dei. Ilaud porro decllnaul sivo deiiror- 
suni sive siuislrorsum, quia se repuianl velui in 
iribuiialibus versari, ubi de recio el prāvo conleii- 
dilur. El reclum quidein luenlur, pravum auieio 
repiilluni. 

'^ lis qui nolunl sub Dei sapienlia scientiaque 
erudiri, per ingruenlem moriem obviam fil seier- 
nus Deus. Eicors esi, qui, gusiala sapienlia Dci« 
deinde hac omissa, siuUiliae adbxrei : quare el iii nnii, profecio nequiiiam quoqne vice vērsa virius 
dissipai. IIoc aulem flel in fuiuro saeculo, quo ne- 
<2uiii£ ttnis impoiieiur. *' Naroque ii)quinabiiur 
diiil pro dissipabiiur. Dissipaiur vēro Immundilia 
vel pracUca virlule, vel acerba puniiione. 

** Uiendum esi hoc dicio adversus eos qui sunt 
adepii divinae scieniix beneflcium, quominus sus- 
ceplain doclrinam negliganl, quoniam inulli a ma* 
liiia in moriem perlracii fueruni. Ai illos qui in- 
sonies ad iiecem ducunlur, ne renuas proprio san- 
guine redimere : redime saliem dala pecunia, vel 
ulili verborum pairocinio. Quod si diseris, Non 
iiovi buiic, argueris mendacii ; eri8que dupliciier 

••v.8. •» v. 9. •• V. II. 287 Sl PPLEMENTUH AD OUIGENIS ETSFGETICA, m reus el de falšo el de bomic'ulio. Nam qui fecil spi- A oT6s irivra 8ja div^iBut^iv &x&T:f{i xaTA t^ imcdv riluin, is novil singula quap singtilis dedit, pro cu- 
Jusqiie qualilaic, bomim bono, malo mala. Nam 
quod noii secundtim quantilatem ctijusqiie del, pa- 
tet : iVoit enim suni condignas passionet hujus teni' 
poru ūd futuram gloriam '*. {}uod ai qui8 secun- 
dum quanlitaiem iiiielligcre malit, pro portione 
virium ciijnsqiie relribulionem fieri eKisiiiriet : si*- 
cuteiiam Spirilus cbarismala pro fidei rau parle 
danhir. 

^ Mel comedit, qul a diviiiis Scriptnris juvatur. 
Qiii aiiiem ab ipsis eitundit faciis doctrinas, onde 
bauserunt sancii propbelae el apostoli agendi et 
docendi raiioiiem, bic favum comedil. Et mel 
quidem comedere cuique voleiili praesiat ; sed fa- 4ifa06v d^aOčļ), xa\ iiovTļpu» irovijpA • grt ydLp oO xax4 
'zh ico<j6v , 6t)Xov • Oif yAp āļia tā :tadiļļtara tov 
f*vr Kūipov xp6q riir idXXovcar dčĶar ' ti^ytaX 
liA «offoG tic ixXa6erv iOčXoi , xaT' Avolortav -c^^ 
ixd(rrou SuvdjAecoc 'Hļv dvTttio^6o<nv oUo6ii> * di^ xa\ 
tA tou nveu(jiatoc x«P^<^|wi'f« ^at' 4voXoT£av ^^ TffOfet pji\i 6 Ati^ Ttjv Oe{(i>v FpaTuiv d>7eXou|ift- 
vo^ - 6 €1 Atc' aOTcov lx6iXXci>v tuiv upa^fidrcnv xoiK 
X6youc, d9' iv elX^9a(jev i^'o* «po9^Tai Ka\ ol 4to4- 
OToXoi , iv Tqi Tiotelv tc xa\ {i$d9xeiv , Tpcoyti xi^ 
P^ov • xa\ T^ ļifcv ļAiXt 9aYerv , tou pouXo(Uvou iww- 
vum, iionnisi mundus bomo poiest. Vel mel dicen- " t^c* t6 6k xi2pfov , {a^vou tou xa6apou * fļ xa\ p£U 

fJijTiov t4)v dXXTiYop{av* Kr^pfov tt, -rtiv ^t)t*jv knir 
ox€iļ/tv xa\ IjTopCav , tzph^ zh fx«v t6v din>X£Xpu(&- 
(jiivov vouv xa\ PaOutepov , IvcdTt ^dp tcJ» xi]p{»^ 
fAiXt • 9dpu7'Y« 5^ T^vepewctx^v Ttj^ «Hc^C Wvajitv, 
5c* ^C ai Tpo^aV 9capaic£(jiirovTac el( t)]v xotX{av * Urv 
ouv tauTa xaT0p6(uaT)c , xd X£ xaTd Sidvotav, xa\ «d 
xz6* loTopbv , Saovraf aoi alcr6f]ffct tt1( oo^fa; aOxd 
Td oo^d SdļffiLaTa* idv y^P cOprļ^ t6v icv£U|AaTtx^ 
TTļ? Fpa^tļc voGv, lorat xaXi) ^ TeXeuTiļ oou, cl>c X£x6^- 
vat • Ttļuo^ krartlor Kvplov 6 ddreno^ r&r čciidr 
auTov * oOx d7co6aXelc Ķk t^v eC; xb |jiAXov iX'7ct$a. dum esi allegoriam esse ; favum auiem, eam quam 
dirimus speculaiionem el indagationem, quae ba- 
benl abstrusiorem sensum el profundiorem : inesl 
enim favo mel. Gollnr dtcil 'alimenlariam animas 
faciiliaiem, vi ciijus cibi in venirem miltiīnlur. Si 
crgo ba!C recle consiilueris, el qtiae ad menlem 
perlinenl el qnae ad indagaiionem» erunl Ubi ex 
tapieniiaB seiisu sapieniia ipsa dogmala. Nam si 
iiiveneris sptriialem Scriplune sensum, bona libi 
conlingei mors, ut dicas : Pretiota in compeclu Do^ 
mini mors sanctorum ejus '*. Nec vēro de fuluris 
spem ab] ieies. 
'* Ne pra;feras diabolum jusiiliae Del, qua san- Mi) icpoTtiA^oT^c t6v {id6oXov Ttļc ToO 6eou Sixat09u- cli pascunlur. Neque ludificeris, ul stollis monife- ^ ^^« ^^ ^^ 5£xatoi vo(A€uovTac* {AijSi itTuiTifiļļ (ihh risque doclrinis cor loum, quod venlris insiar esi, 
caiures. — Ne volupiatis causa Deum prodideris : 
bic enim Jusios pascil, neque le derelinqnet. 

** Averlil Deus iram suam ab eo qni cadil, mi- 
serius ejus : irascilur auieni ei qni exlollilur ob 
Lipsum inimici sui. Quisquis enim de percunte 
anima gaudei, similis diabolo esi, qui non vnll 
onines boniines salvos fieri, neque ad agnilionem 
veritaiis venire. Nam el Dominus in Evangeliis ** 
niaiidavil, ul oremus pro inimicis noslris, uipote 
honnnibus. 

Gladins spirilus, qnod est verbnm Dei, non 
carnalis, id esi non maierialis. Qui vicius ei ira- poXoYla^ OavaT^T^poi; ^^prdaat oou t^v xap8{av 
ao'j , 5 loTi xoiX{a. — Mi) iysxcv ^Sovrļ^ rpo5^ t^ 
Bs^v * o^Itoc y^P ^V-^ 5ixa(ou , xa\ o6 p.^ ixiMxair' 
X2(4^ ae. 

^AitoTtpi^ti pky 6 Behļ t6v 6\)(a6v aOrou dic6 tou 
9re JovTOc, iXe^9a( auT^v * dp^iļ^zai Sk Tcj» iTrapO^vti 
l7:\ T(p mCopa.'zt tou ixOpo^ aOTOu * icAc X^P ^ iicixa£- 
p(i>v i7c\ d7coXXu(A£vT) ^xīi » ^V^^^i kvzi T$ diaMUp 
TU) \L^ OdXovTt Tudvra; dv6pu>i70uc aii)0tļvat xa\ elq 
iizi^^H^aiv dXrļ6e(a( iXOeTv * xa\ Y^Pi^ Kupco^ iv xoķ 
EuaYY£^^o(( vevo[Ao6^'nļX£V etjx6^at 6nip tuiv ijfipia^ 
^{icTiv, f^'{o\)y Twv dvBpcoTioiv. 

'II (Adxaipa (i7) Sk toO icveufiaTOC » fļ iort (ļ^|ia 
6eo'j , oO 9apxtvT] , dvT\ xou oOx aloOTļT^ * 8^ 6* ftv detur, conlerenlur ejus ossa pislillo contusn, el d ?;apa6o6fļ maisam aOtcp, ouvTpi6^aeTai 6ax9i Oic6 igne combusia evanescenl. Vel, qul iradeiur ei ad 
poenileniiam, conlereiur verbo sapieniiae illlus 
qua8i iriiicuni, ul dulcis ex eo panis fial. — Cor« 
rupios el veierascenles in desideriis erroris honii- 
ues, consumil Dei gladius exitio internecivo. Vel, 
venientes ex iniquiiate ad Dei agnilionem liomi- 
nes, usque ad nervos consumendo purgai pravis ac- 
libus ; ul deponenies veierem Itominem, induanl 
novum crealum secundum Deum : qui quidem non (iTzipoM Tuirr^ļuva * xa\ d9avic6ļaeTai dordl (tiA 
77up6c xauaou(i£va* ^ ^ $* dv izapalMļ ain(p clc 
(ie^dvocav, auvtpi6^ffe'cat T(ļ> XdY(|> Tfļ^ 009{a( aOtou 
c?>c alTo^, elc f^ Y^^^^*' aCjrbv ifiby dprov. — Touc 
90etpo{AŽv6u( xa\ iraXa((i>6£vTac dvOpctncouc xaTd vdc 
i:tiOujifac Ttļ^ dirdTr^C, dvaXC(ncsi ^ p^^aipA w5 
Bzo\j £l? d^aveaiJībv raiVT£XT;. "H tou^ ix xaxCac «ķ 
9eoYV(i)jCav iX06vTa; dv6pwro)uc, avv veupoi^ dvaXi- 
ax6t ix Ttov irpd^ecov ttov «ovrjpoiv • tva diio0i(uvoi •» Rom. VIII, !«• «^v. 15. •• Psal. cxv, 15. •• v. 15. •' v. 18. •• Maiih. v, 44. 

(17) Sequonlur perlurbali, ul in edilionibus Bi- mm eiiam Breiiingeri, Bossii, Jageri, ele., rnm 

blioniin, versiculi,ei capiiula. Hac aulem super re ediiorum observaiionibus* Neque euim bicspirUHi 

consukbib celebriora Biblia, Uomaui in primis, banc adornare vucal. EXPOSITIO IN PROVERBIA. eso xh^ italactv &vOp(i}itov, IvSuocovtai xh9 viov Tbv xaTdi \ ierit esca daemonibus, uipote a Domino purgaius, vi ^ RupCou xaOapiaO£\^, xa\ &icsx^lJLevo{ Tcd^r^C xa- 
3c£a( ' endrfSi 'ļfdtp, caare ft^^pbita elvai veoacjoT^ dsTcijv * 
1ļ xai 5ti 9UYxaivTa xa\ TC9pcjj0^vTa Xoi7r6v &6pci>Ta 
V^vcTai Tot^ ieTO?;* irepi7r€9pAff6ai ^Ap to\jļ š[xouc 
Wyw j, X. T. \. — Tiq ouv^Taļfev &v£(jiouc fev x4X7:(}} ; 
Tbv Tax*'iTepov Avč(jlou voGv fļ ic{axi^ ouv^^a^ev Airb 
&vaxoXctfv xz\ 6u9(JUjt)v xa\ ļopļdi xa\ 6aXda9Tļ( iv Tjļ 
ļfv(i>a€i Tou 6sou , xa\ S£5(dx£V aOToTc OecopCav rveu- 
,saTix^;v ivs7co0c?vat tai; ApeTal^ • ļ fdip yvu)fftc ^ļ 
'rau ^ou, nuSkim^ ToO OeoO iortv, iv (Ļ iļfxoXic{Cc'?fl(( 
xfl\ ?:EpixpaTeI ^vra^ toOc 6s^9povac « (o^icep tk; 
Xpu96v iv x6Xi:q). — *0 Mb dvaToX(t)v xa\ ^apuuv 
xa\ ļoppd xa\ 6aXda9T)c auva^a^ibv Trdvra td TTj^evtļ oinni nequiiia alienus. Aildil enim, ila iit aqiitlino- 
Tum pullorum esui nou sil aplus. Vel quia combii- 
stus el in cinerem rcdactus, )am noii sil aquilis co- 
medendus. Periphrasi enim «lilaiavit scrmonem, e(c. 
— Qiii8 congregavil in šinu venlos ? Veloriorem 
venio mentēm fldes cougregavii ex orientē et oc- 
cnsii, ex aqui!one ac mari, ad Dei agnilioncm, de- 
ditque eis spiricalem tlieoriam collocare in viriuti« 
bus. Nam Dei agnilio, sintis Dei esi, in quo insi- 
niiat conlinelque omnes lioniines ; velut aliquis 
aunim in šinu gestal. ^ Qiii ab orientē et oceasu, 
ab aqui1one et mari eongregavii torrigenas gentos, 
et virlutibus densavit in fide erga ipsum, bic Gbri- 
sius Deus est, qui ei coelestem aquam apposuit, dc IOvT)y xa\ irixv(t)ffai< adtdi zaU dpsTalc iv Tfļ tiq B viix fonte mananlem, id est scienliam atcļiie sa« ūvzhDf īzlmi^ Xpi9x6; 6 Bthļf xa\ 'zh iTotupdviov CScup 
ivsioo6i(uvo; • Tb (ieov ix tri? ^T^C '^i C^tļc, tou- 
Htzķ Ti^v ļfvoiatv xa\ t^v oocpCav , xaOci>c aO^b^ 6 
XpiT:6; 9T^atv • 'O ^Iruir ix tov i^aTO^ rct;rov, 
oO ļifļ či'^i\cxf elt: TČr aUara • xa\, 'OxtCTev<»)r bIģ 
//li , xoTaļU)\ p&bcovair en r^c ^ošJila^ ai)tov 
i^čoTO^ CSnrro^, — OJiroc xXi7r:et ^vtoatv, oOx * "rou 
•RpokoMvTo^ Xa|A6dvu>v , &XX* 6 ix tt1( '|eu6ti)vu{A0u 
(^paipoujAevof X^^^ļ' Ka\ ^dp icdvte^ oi iceictoreu- 
xdTti \piTcia , ČLTcb tcdv dy(ojv irpo^ijTiov xa\ d:ro- 
9xSktav Xa|&6dvovTec Oeiop^fiaTa, ou \i'xoyxai xXi- 
fcrai dXXoTp((i>v OecupijiAdTcuv ' xXiTCTet y^P '^^C dXX6- 
Tpia Oeii>p^(&axa, tva vouv i{AicXf)aTļ iceivcuvra* dXXd 
to3TO jAiv «pb T^? i?:t8T]|A(a( tou ScoTTļpo^ i^ivsTO • pientiam, sicut ipse Gbrislos ait : Qui bibii ex hac 
aqua, non iitiet in aternum **. Et : Qtii credit in 
nif , purniņa (luent de ventre ejui agua viventis **. 
Furatur scicntiaro, non qui a praBcedenie accipil, 
sed qul a pseudonjma scientia sibi sumit. Ecce 
enim omnes qui Cbrislo crediderunt, a sanctis 
prophetis et ab aposiolis doctrinas ciim accepe- 
rint, non idcirco Turēs dicunlur alienarum doctri- 
nanun. Furatur aliquis alicnas docirinas, ut fanic- 
ticam mentēm eipleat. Verumtamen hoc ante Ser- 
Taloris adventum fiebat. Nune vēro Paulus «licii*^ : 
Qui furabaiur^ jam non furetur^ sed operetur po- 
iiu$ ju$titiam f «f, adeplUM scienliam ^ communicet 
etiam neceisilalem habenti. Quid enim est, quod I r- -i' ir - ,. - - p »..».... ..»..,«.. — — K, — - — , -, — 

vuv\6inauXd;9Ti<«v'0«wli^rwr,/irjxirix^fl:r^cd, nostrum uon sit, ut furari opus sit nobis qui iii ļtaJlZor di kpjatjkcdfMi diuaio(Hhrr\r^ īra pr&cnr 
KiīfffAļurot:, ļieT€tdĢ xat rifi xpelar ixom • t( ^dp 
Iļkiiivzi xa\ Scrctv ļiiiTspov, tvo xXI^ juv ol «emoreu- 
itAztq Xpt(jTw ; itdvTa ^dp ļjjuiv icrrīv fijiel^ 6i Xpi- 
c<coG,$i'o^ Td Trdvra i^ivcro • Xpt(rr^ & , Beou* — ♦«- 
fdvra vouv ^v xaxCav, |xij •RdXiv izapa^ļ Tfļ xax(if • 
tfiKp 'īzāļ 6 TOuiv xfyf dixapx(av , 6oOX6? iort Ttļ^ 
d|iapTCa^* d(AapT(a di vuv 6^\iAļtxan 6 ivep^cuv 
•rijv dļiAptCav 6td6oXoc* — Txyovov xax6v, x. t. X. 
'H ^Xa97i)(jiCa t6v airiļv ix9ipovTa vouv xa';ap6lTat • 
xfyt Sk ToOtoo jJiTļTipa, Iļrouv t^v ^ih"^^ ^^^ ^^^ 
Y£i. — 'H x£vo6o5Ca t6v aOtiļv ix^vTa 0iio6dXXet xa\ 
xXcudCet, {Cxatov iauT^v XoYCCe<y6ai , fii] ivvoaiv Td Ghristo credidimus ? Omnia enim Dostra suni, dos 
auiem Gbrisii, per quem omnia suni facta : Ghri- 
stus auiem, Del est. — Mentēm a nequitia proAi- 
gam, ne denuo nequiiix tradas : siquidem omnis 
qui facit peccatum, servus est peccati. Peccaium 
vēro nunc appellatur, is qui peccalom operatur 
diabolus. — Filius mafus, etc. Blaspbemia menti» 
qnae ipsam deproniit, maledicit { et mentis matri, 
id est animas, non benedicit. — Vana gloria pos- 
sessum a se subverlit Iudiflcatque, ut justum semet 
ex!stimet, neque mala sua consideret, sed saepe se 
solum bene agere eīistimet. — Superbia eum, cui 
inest, facit ut amicos inopes despiciat, parentet ut xaxd- dXXd icoXXdxi; (a6vov xaXd ttoceIv.— H Oicep- j) molesta edulia abigat, Justos et pios aboniinelur. r^?avta xhv x£XTtļjUvov a6x*jv imitī rotpop^v (fCkoM^ 
lemi^oO;, 7Qvcl( d>aauT(iK PpcojiaTa olxTpd ČLimati- 
eotet, zoh^ {ixaCou( xa\ e09e6eT^ pS8XuTcs36ai , touc 
ifTh x^^P^ 6iroax6Xbat , xa\ a(i'zhq 0'jcspava6^vai. — 
'0 Ou|Ai^ icdvra t6v t^vnoL a&x6v, o06iv ftXXo , fļ 8t( 
xaxoioouZv xa\ 7ro(vaX(Cstv ^idCeTat , xaTaXaXeIv Tt 
xa\ ^pCCctv, xa\ auKO'favrsTv o6 Ttauetai. 

'0 fUN Tcpdļet xa\ OecopCa xaxco; ivvooOvTa , xal 
«cXc9(oupYOuvxa vouv iautou, fļ dXXov Tivd tcov dv- 
Opctf^mv i9opc«>{uvoc « iictxaTdpaTO^ Itsoli icapd to?c 
fbiv ir(i(iUn Xao7(, xa\ ?capd to?; tcov i^ iOvcjv oe- 

r{iivaic (&t9T)T6^, &rav icdntc (Ji(a iroCiivt) ttvfi" subditos suos subveriat, et ipse semet supereialiet. 
Ira omnem, quem ipsa corripuit, nibil aliud quani 
alios affligere et castigare cogit : obtreclandi quo- 
que et conviciandi calumDiandique nulluro finem 
facit. ** Qui hominem praxi et theoria male meditan- 
tem, et mentēm suam in opus conferentem, admi* 
ratur, maledictus erit ab angelorum populis, et iis 
qui ex elhnicis ad salutem accesserunt invisus, 
quando omnes unus grei fient et unus pastor. Qtti •• Joan. IV, 13 »• Joan. tii, 38. »' Eplics. iv, «&. •« cap. xxx, «4. 251 SIPPLEMCNTUM AD ORIGENIS ESECETICA. siliem viiiiperant el in mediuin deferuiii per con« A ozzai xa\ tU Tcoi{ifjV • ol ok i\iyx^^^^^ '^^ ?P^~ fessionem acuis suos, et melioris jam iiiemis dcli* 
lieruiiuiies, escelsi videbuniur Domino, el prae oin- 
uibus coniinciidali. Supervenieiqiie ipsis iii prac- 
seiiii quidetn saeciilo bona beiiediciio aciuuni ai- 
que luboruin, el inlelleciualis iheoria sapienliae : 
in fuiuro aiiiein, a Doiiiioo praemiuin. 

*' Qiii ambiilai posi Dei mandaia, inslauralur ad 
jiisiiliaoi el sanclincalionein. Eieuiin cuin sapien- 
lia sdificaitir domus, (|iia! ex anima el corpore 
conslai, ad Dei babiiaculum. In nialiliosam aulein 
animum uon iiilroibil sapienlia. 

*^ Tumspinar, luni pecora pessumdanl agrumvnisi 
illas aliquis purgcl, baec vēro cuslodial. Ita el in 
boniine bardo accidil : nequiiia eislimulal eum ad 
illa ambienda qnibus regnum oblinelur* 

Sepcs esi lranquiniias aninias raiionalis ei ?ir- ^ 
luīnni exerciiio proveniens. llaec vēro everiilur el 
e\siinguilur a sluiti hominis arbilrio. TpcoOvrec 5i* i$3Yopsu7e<u; zk^ čauToiv icpd^i; (18), 
xs\ t3[(toO pek'c^ovo^ vou &vOu(&^aei^, ^avouvrat 04'TļXo\ 
napk KupCou, iri ^d^iv dvaxi2puxTd(&evot* iiz' aOrob^ 
81 1)$£t , &v {ikv T^» vuv aicijvi 4 &YaOi) eiiXior(la tu»v 
9cpd^(i>v zm ip^to^v, xa\ f| vor^'H) Tfļ^ soffla.^ OciopCa* 
iv 6i T^» (JiiXXoyci, ^ icspdt tou KupCou SiavojA^. 

*0 ropeu^iievo^ &7ci36ev tcov toO 6eoO irpocrca^- 
līdTdiv, dvo(xo6o{uItai el^ $ixacoauvr^v xa\ di^iaaft^ * 
|A£Tic Ydip ao9{a( olxo6op,£?xa( oIxo( , 6 iv ^^u^ļ] xa\ 
otI)p,aTi ei^ xaTo(xrjaiv 6eou * el( 6i xaxdiexvov ^u- 
)fiiv oOx sia£>£Uffexai 909£3u 

Ef T8 Ydp ftxavOat , etie xt^vt), dinSXXuJcv au-rb, 
idv (Ai) etT; 6 i:epixa6a(pci)v xa\ ^u^l^ttcdv * ciMauTCD^ 
xa\ ft^pdiv * 4 xaxCa iorVv 6 vuaacuv aOt^ ei( Td 
Ti^v Pa9iX£tav icpo^svoOvra. 

^paY(ji6^ iTciv dirdOfiia 4^x^C XoYtxTļc, ix tcuv 
7:pax':ixa>v dp£X(iL)v auv£OTOija* xxzaaxiL'nxtzai 6i 
xa\ d^avč^fiTst Tļļ tou &9povo( i:poaipča£c. CAP. XXX VULG. LAT. ** Cornipiio res hujusmodi adāmai : inrernum, 
amoreni, mnlierem rornicariaro : bxc enim nullum 
balteni finem aui saiieiaicm. Tria lamen snnl quae 
aliquando salianlnr ; aliamen qnarlum, nunquam 
se conienium dicere valei. Infernus, el amor mu- 
lieris, el lerra nunquam aquis salurala, el aqua, 
ei ignis, nunqiiam dicunl sutUcii. Semper terrena 
scniina recipii ; quanialibet injeceris, adhuc dcsi- 
derat. Sic eliani mors el ignis quolquol corripue- 
rinl corrunipuni. lia eiiani pauperlas. Ude qnippe *H 96opd TSUTA d'f ardl xd irpd^iiaTa, f^tjv, ipcoia, 
xa\ Yuva?xa ?copvixf)v * o06i 'ļfdp Tsuca nipa^ ou6i 
x6pov {^ci* TpCa 6i iTCiv d xa\ nAr,oOf^a£Tai * xai ^ 
«Tdpitļ, 0'jx iļpxi jOt^ £l7:£lv lxav6v ' 3i6tjc xa\ ipw; 
'ļf*jvaix6^, xa\ -jfTļ oux i(i7ut(&7:Xa(iivT) 06aToc' xa\ 
Oocop , xa\ mip , oC»x clicov dpx£Z * dfil Td aiUpiueza 
Bi^ttaif ola idv xa':a6dXrļ^, i9{£'cai * outo) xa\ 6 6d- 
vttTO^ xa\ 76 icOp , £9 ' oIff7;£p i9C£Tai , 6ia96£(pci * 
<rotoi}T6v Tt xai\ ^ irsvCa • dvaXci>xixd Taura td «pd- 
'ļffjtaTa' TotouT^v u xa\ 6 6xyo^ xa\ ^ļ dp^ta* i9ni6i) res vini consumendi babenl. lla se babenl eliam C ^dp OaupidCet foio^ Tt^, 6(d t£ x6pov ojk lxei 6 ļiT^q, pigriiia el oliuni. Nam quia foriasse aliqui8 mira- 
tur, cnr insaliabilis sil infernus, quanquam bomi- 
nem consumai, idcirco aii, ne hxc quidem salieia- 
l.*m babere, neque consislere. Videsis aulem quo- 
inodo comparaverii scorialionem inferno. 

** Corvi bi jnslos alunl mjslice *^, el injuslos pu- 
niunl, nequiiix oculos eflbdienles, quia Paireni uni- 
versalem ac Deuni irriseruni, et ipsorum geniiricem 
aniiquani scienliam aspernaii suni* Oculus vēro 
Paīris est, dala nobis ab eo eum justitia lex. El 
eos qnidem qui inipii oculos eflbdiunt, diiit cor- 
vos : qui vēro tolum bominem vorant, aquila8 vo- 
cavii : ideo scilicet, quia aliis pāriem, .aliis oroni« 
modam purgationem commisit. Vult enim Deus 
^liam impios salvari. Kadoi 6a:7av(ovxbv &v6pa>T»v, 6id T0UT0,9rja\y, o06l 
Ta'jxa x6pov l^'^i , o06i ĪTsavzal 7;xk\j * 6pa 6i T£va 
^api6aX£ xi)V i:opv£{ay %iĻ SlStj. OuToi ol x6pax£(, xou( {liv 6ixaifou( xpi90U9t {au- 
0X1X10^, xou( 6i d6{xouc xoXd{ou(Ti, xou( %T^q d6ixCa^ 
690aX(jLOU{ i$op'jxxovx£^ * 6idxi xou icdvxow naxp6( 
xa\ 6£oO xax£YiXa9av, xa\ x^v ļfcvvčoaav aOxoO( dp- 
Xa{av YV(iJ9iv ^TCjjiaaav * 696aiX(A&{ 6i xoO Uv:^ 
iaxiv, 6 iv 6ixaiojuvTļ 6£6o{jiivo^ ^(i?v nap* a{rxoO 
v6(A0c* xa\ xou( p.iv i$opu(raovxac Tobc 696aXpoOc 
xou d j£6ou^ , x6paxa^ eItisv * xou^ 6i 5Xov a^^^ xa* 
x£j6{ovxac , (!)v6ļxa9£v d£xou( , 6id th xoOc piv x^v 
" pL£pixi]v, xouc 6i xi]v xa66Xou xdOap Jiv i:£maTcua6ai * 
6iXs'. ^dp 6 Bzhļ xa\ xo'j( dj£6£7( aa>Cea6at. 

'0 dXixx(i>p x6 6pv£ov irap' ;f)(&Tv dX£XTa Xiyexa:. 
Ilapd 6i xalc ouvouaai^ aOx4> 0T2Xfifac; ^^cupiord * i»- 
pi7ravxai 6i aOx(p ai tčIjv dpvfOcov dYiXai , 6:d 'zh i:d- 
aoL^ t^w^ 9C£ptvo9X£lv xfļ 97£p\ a6x6v 4^vļļ * £&^x^ 
6i &axi rdjai^ a0x6^ cl^ dYdinļv* o6x(t>c %(p «dvrtJv 
Bficji ai x(t)v d']nr^<i>v Td^fiic, o6 |i6yov 966cp, dXXdxa. ** Gaiļus [dXixx(i>p] avis a nobis [A!exandrinisJ 
AXexxa (19) dieitur ; si vēro referaiur ad coeunies 
cuiii iilo Teminas, vvcupiord [cognitor]. Sequunlur 
bunc aliilinm greges, quia omnes ambiunl capere 
ex eo volupiaiem, qui alacri erga omnes amore est. 
Sic universāli Deo angelonim ordinēs non metu 

•»v. 47. •*¥. 50. "v. «5. •*¥. 17. «MII Reg. XVII, 6. •• v. 51. 

(18) Adbuc laudatur ab Origene peccalorum con- ejns dialecti. Et quidem nos de hac re locoti sn- 
fessio. iiius ^*'ii>^ ^^ ^^"« '^^ Ciceronis pro regg AUutn' 

(19) Adnotandus est hic ločus grammalicis, pne- ūrino fragmenta, qua! edidiinus, quero regem prii- 
94*1 tini cuiii Sturzius Dt dialect. Alex. p. ioA 'seq., cus inlerpres pro Alexandro dicil Al€Xam. 

(*rinii casus nonnisi icrniinaiionem dc meniorei ^33 r:u osiTio in provekbia. *234 iX&nTļ 6ic(xou9iv (20), Srs O^ei autb^ voslv auT^^ 76 ^ ianlum sēdes amore eliaro ob8equunlur, cum ah toT^ t{jv 6ixa(ciiv <{/uxal( ni9uxsv* oaai ^dip Ot:^- 
«EtvTOi T^ rpoardrjfiJiaTt aOīrou , 06 ja^vov Ttk lv Tačc 
Fpafalc ivaicoKsCfieva (AUOT^pia xa\ P^Bt) eu$oxel 
y<vca)9X£tv, dXX3[ xa\ oaa žv a^j ^(({i tcc^uks ļfCvevOae 
Toi^ dvOpct»icoi;» icapd &v6pcomt)v x£ xa\ 6ai{AČyci)v, f) 
li 6pd9cco^ vo6<« X^P^'^^ OeCou IIveO(jLato^ lOLpi^t'* 
9:pdYvci>9tv, fļ 8t' d')nrčXou {jluy)9iv, fļ 61' čpAjAato^ di:o- 
xdAu4^tv. eis ipse cognosci tuU luandalii siia el operē coni- 
pleri. Sic eliam circa jusiorum anima.'» (ieri com- 
paraluni esi. Naro quotquot iiiandaiis ejus obleiii- 
pcranl* non modo qu»in Scripluris proposiiasunt 
D)ysteria et res abslrusae, placei ei ul cognoscani« 
sed qiixcunque etiam in mundo Geri solenl hoini- 
nibos, Tel ab bominibus ipsis vel a dstnunibtis, Tel 
menlis ilhiminaiione per dmiii Sptriius graiiam, 
horum inqiiam prxvisionem iis imperiiiur, vel per 
angeloruiii luoniiionem, vel per visionis alicnjiis revelalionem. 
(CAP. XXXI VULG. LAT.) 
AiivdTcs^ IvTsOBa tou; $txa{ouc 9i]9lv, o?xtvec B ''Djrnaslasbic dicil justos homines, qiii adversus xaxd Tiuv 6ac(A6v(Dv xa\ tcuv icaOcov t^v ^Ovaiiiv ix^^' 
^(f ^vTiva Ou{Abv ixdXeae* {a^ iccvixci)9av ix tou 
x^ voGv |Ae6uaxovToc 9 xa\ ^d^ <fpiyaq 6oXouvxo( 
iļbi6on)q orvou Tbiv a(pe'ctxči>v, toO xaTd vf^q tou 6eou 
00910^ yva>aca>^ ti Sx<'^^ * ^^ (^^ ntdvre^ , imXd- 
Ockivrat xr[q xou 6eou awfiaq , xa\ 6p0d xp(veiv xa\ 
voelv Tfjv Ostopfav tt1C ļfvdiaec^, 00x^x1 oO (jii] 5uvav- 
rai iauToO^ X8 xa\ toO^ dvOcvearipou^ (bfe^elv xaxd 

Toi; iv dfiaptCae^ 68uv(0|A£vot( xa\ diro^vcoase, 
66xe ix TOU d(JiiceXci[ivoc tou KupCou icce?v ei^ (AŽSr^v, 
ToorioTi VT)(jTc(av, «po«uxi]V, lYxpdTeiav, i5^|xo- 
Idļpļotv xa\ icdvTa 5aa £l( eO^poouvTjv 4^x^( * '^^^^ 
Sfc iv ČLfTļiaķ^ 6$uvac t^C dfiaprCac ntetv elc x^pov, djemones et cupiditates viribus poliem, qiia8 voca- 
bulo iracundiae denoiavil. Ne bibant, inquil, ex co 
quod mentēm ebriat^ et cerebnim turbat, acido vino 
haereticorum, quod Dei sapienliae et agniiioni con> 
trarium esi : ne fnrte eo epoto, obliviscanlur sa- 
pientiae Dei ; el recte dijiidicare aiqiie inielligere 
scienlis tbeoriam baiid valenles, deinceps Jam noii 
poīisinl su» el aliorum infiraiiorum animabus 
prodesse. 

'-' Iis qui peccatis angimiur ei desperaiione, daie 
de vinea Domini bibere ad ebrieiaicm, id esi jeju- 
nium, oratioiiem, coniineiiiiam, confessionem el 
quxcuiique animam eihilarant. At iis qui suni iii 
principalibus, daie peccati dolores bibere nd satie^ Cva istdvTEc imXdOciyvTa& Ttļ^ 5aijAOvta)8ou( nevCsi;* 6 ^ iatem, ul bis epotis obliviscantur diabolicae inopia!!, 

Ydp |jLsOu96elf iīsb Tīļ^ ^^mattt^^ tou Kupfou, imXav- Nani qui ebrius esi agniiione Domini, obliviscilur 

6d><eTai xfyf icpd^iv Ta>v d^uvfuv. dolorum praxim« 

ūttri%a Itļti T^v laTepT)(i,£vov Ttļ^ x^^^^t da6e- t Inopem dicii bominem scientia careniein ; iiH 

vTļ Ķk t6v dxdOapTov Tal( diiaprCai^. firmum, peccatis iuqninalum. 

CAP. XXV.. 

'0 ^dļfip icvcu|AaTtx^ t6v icaXat6v ftvOpcoTcov d?io- * Qui spirilali , verbo veterem bominem c^iiKt KTcCvcav , t6v ^Oeep^jievov xaTd Td^ lictOuļiiac tt;{ 
diMCTfļc , xaTop6oI &v $ixaioaOvT) t6v auTou vouv , b^ 
U^cTac Op^vo^ slvat Oeou* oOSajiou fdp iri9ux£v 
ČLHaLxo^ xaL^ilļt(ī^ai atiffla xa\ ^vioaK, xa\5ixaio- 
ouvfļ , el yAi iv fujei Xoļfixfļ - TauTa S^ ^rdvca iorlv 

OTo^ cl, TOtouTOC 9a{vou, xa\ jaI) dXaCoveuou , dU' corruptum illnm scilicel secundum erroris cupldi • 
lates, reslaurai ad jusiiiiam mentēm ejus, quae di- 
citur tbronus esse Dei : nusquam eoim solet alibi 
sedere sapientia ei scieulia aiqne justitia , nisi in 
rationali natūra. Hxc autem omnia Gbristus b^L * 

* QoaIis ei, talis appareas, neque te jactes, sed l:d oo^cov ai^a^ xa\ iic\ icpeaSuTipcuv dxpoaou' (a^ D coram sapientibus sile, et intersenioresesto au- eriņjc, *Eicdv(o Tu>v ftoTpcov O^^cu t^v 6p6vov (jlou, xa\ 
lso|Aat 5{ioioc T$ T^foTcp* (Jii) ipa tcuv np(i>Te(o)v 
TTļ(; icpoxa0e8p{a^, dXXd xbv l9xaTov t^tcov d7c66Xeice * 
xpe?j(JovYdp (&i}8Tļva{ ooi, 'AvdeiļOi 7zpiq (jic, ļ irpb^ 
T^ isxaTov T^icov dīcodoOTļvaC ae jiet' ai9xuvTļ( iv 
i:poois>?np $uvdTrou * (a^tc ydp 9p6vi{iov iauTbv x^'- 

pUTTS, JA^TS 6(Xa(0V ^OV^CoU • Xp€l(I50V ^dip fSTjOlJVai 

::sp\ 90U - Aid Mal 6 Sed^ ttircčr ^JCepti^Injcs , xal 
kyapicato att^ črojia rd takp xār čroļia, 

X)i:C9Ci> Xiyii Td Trpo^fiTovdra • 91X0^ Ķk t^jicuv 
irzvi 6 6e&c* ^ 8cd t4)v np^ i^ļļid^ 9iX(av ftvOpcDiroc 
Y£ļfovsv efpr^x£ ^dp aOik? irp^; tou? l^aOīļTd;* 
(Hnciri iS^tj ifļMu: doi^Jiov^ , dXld yUovc, •Hv(xa 
ftv 9S ^ei6£(i] 6 9fXo; , 6 Kptarb? li-^ti , 6td Tijv scultaior. Ne dicas : Super astra ponam thronum 
meum, eierosimilisAltissimo*'. Ne aflectes primam 
caihedram, sed eztremuui lucum specta. Meliu« esi 
enim ul tibi dicalur : Ascende ad me, quam ul in 
postremum locum rejiciaris cum ignoniinia tn 
conspectu djnastae. Neque te prudentem prsdices, 
neque te jusium eīistimes. Meiius esi enim ul de le 
dicalur : Propterea illum Diut iuperesaltavu ei do- 
navit ei nomen quod esi iuper omne nomen *. 

' Retro dicit, res qux fueruiit. Amicus vēro na- 
ster Deus, qui propter snam erga nos charitatcm 
factus esi bomo. Ait enim ipse discipulis : Jam non 
dico voi servoif $ed amicot *• Et cum ic iiicrepabil 
amicus, Cbrislus inquil, ut a peccato absislas, noli •» V. 4. «*• V. 6. • V. 9. * V. 5. • V. 6. »• isa. xiv, 14. • Plul. 11, 9. ' v. 9. • Joan. xv. Vi. 
(20) Cod. 6ns(x:i. 

Patrol. Gr XVII » 235 SUPPLEMENTUM AD ORIGENIS EIEGETICA. S56 

couletnnere; led ced«, at<|ae ad prioretn motksliaiu A &piapT(sv, -caun}^ &::žx^^^^* f4 «ara^pdvet, di}iX* rerertere, id est ad Dei beuigoitateni. * Graiiam dicit Dei prscepta ; amiciiiani Tero, 
amoreni erga Deum el proiimuni. Qai vēro Deuin 
amat, obtenrel ea aptid se, iie despeciUsimas coram 
iUo sil» coīD aiiuniqiiein«]iie pro iiierilis suis reiru- 
nerabilur. El iii Evangeliis Salvator iis, qui sibi 
eredidcranl, Judaeis ail : Si vos in terbo meo man^ 
serilii, vēre dUcipnli mci etlit, et rcriias liberav'u de 
Ugit maledielione ^*. Si ergo cbaritas libcrnl, SuU 
vaior qtioque liberal : Cliristus auiein esi veritas ct 
charilas : ande oinnes qui babeiit Cbrisli iiolitiaiii, 
amici invicein suni. El sancci oinnes amici ejus 
suni : aique iia ob hanc unice chariiaiem, amici 
Dei, amici invicem suiil. 

*^ Qui edoclus fuii viriuies, easque operē exer- 
cei, res suas faciie cusiodii. 

Pone lapidein sardinuin preiiosum in aorea 
inaure, el sapieiiiiam Doiiiini in menie cupidilaii- 
bus libera el obsetļuenie Deo. 

'- Sicul cx nive fluens aqua iu messis calore 
prodesl, el nestum refrigernl; sic esi Deus erga il- 
1os qui susceperunl sapieniiam alque scienlian» 
iienique prxcepla ejus. El sicul nivem iiqueracil 
aesius, iia anim» nequiiiam jusli viri admonilio. 

^* Sicul veiui ei nubes nauiis evideuli indicio 
suni, quominus naufragiuro iiicarranl ; iia baben- 
libus Dei sapieniiam, falša scienlia ne cum glo- 
rianlibus in ea pereani. 

>^ Sicul corpori ossa rorliludinem roburquecon- 
feruiil, ila se babenl erga animam viriuies. Conie- 
ril autem ossa iixc, qux peccaia non prxcavei 
anima. Nonnutli pāriem animac iracundam , moN 
lem appellaveruiil. qua sua frangil erga Deum spi- 
riialia ossa, quus dicere dcbereni : Dominē, Domi- 
ne, qui$ timilit libi '' ? 

<* Hoiiiiiiis iiequam via, nequilia esi : el pes im- 
(robi, iinprobiias esi. Peribil aulem in die judicii. 
Consuciudo homiiiis in vocabulo viaR, opera in ro- 
cabulo |9edis intelligclur. 

>^ Sicul acelum vulneri, qnod jam pulrescere 
coepii, inutilc esi, quanquam cibis conferl jucun- 
dilalem; iia mulieris conspecius et colloquium cor dvsc^cupEt xst ui:63Tpe9e icp6; xfyf irpcimļv oii>7poo*j- 
vi>v, ToutiTn «p^ Tijv 'so^ deou 9tXav6pci>mav. 

Xiptv, Td^ tou Sco\t ivzoX&^ 91)01* 9tXcav Ķk , 'sķf 
Kfhļ 'shi)f Bzhv xa\ ižkr^aUn^ o^dmjv. '0 61 d^aisuiv 
T^ Ssbv Tr^pr^^drcci» aCrrd^ iv ēounp , Tva jai] i?mvcC- 

dnovčfiT) ' xai 6 lisjfz^p iv EOsīnrE^Coft^ izfh^ '?ou^ ia- 
'nTzz'jx6':ac avTco *Io*j62io*j^ 9rja{v • *Eār vļieī^ jui- 
vrļti kr rif) XCyii} rip £/i<7i , dJrj^cSc ļiaOiqr€U ļicv 
iezi ' xal 1} d^Uļūeia ^.iFvOifursr ix rijr Karap^t^ 
Tou rt^jicv t\ orjv fj 9u£a ēASuOspo?, xa\ 6 £cuTi;p 
i/^uOspot* XptJT6^6i irftv ^ dXfj6£ia xa\ i/j 91X12, 
oOsv xa\ Tzk^ntļ ot l^o^rzt^ yva>»iv XpcTn>0, 91X01 
d).Xf|Xci)v £E j{v - ouTCi) xa\ i:d TaOrtļc p^vov Tīļ^ 91- 
B Xi3( ol TOU aOrou 9ČXoc, xal dXXct)v ci(r\ 9(Xoc. 

'0 6t6ax6&W ^^p^- 'nov dp£T(i>v , xa\ TauToc ivcp- 
Y(]jv« Td iauTOu 9uXdj^i eOauvGiXXdxT<i>^. 

'£{x6aXs adp6cov 7coXuTeXlc «U ivorttov xpv^^v» 
X3\ ao9Cav Kupčou eic vouv dīcaOrļ xa\ eOf|Xf«v 
K'joCm. 

'^Ū^jTzzp zh ix x^^^^ expeov u6(i>p lv diAi^T^ xatd 
xaG{is (I>9eX£?, xa\ dva^u^sc xaOoti)va, outco^ 6 Oe^; 
i::\ Tol? fe/^^P^voi^ Tf,v Te ^vcjjtv xa\ ao9£av , xa\ 
Ti icpoTrd'j'fiaTa aOTou* xa\ ci»Ttr£p x'^^'* Tf,xst 
xau9ti)v, ouTCi) xax{sv ^x^(y 6iX3{o*j ?:3pa(vs7(^. 

"fi jr^p &v£(iot xa\ vi9T) TAioTtļpatv ž':n9aviTra- 
TOt ToO ji^ vauft^rļaai , oGto) toi^ iv 009^01 BeoO ^ 
6£u6t;^ TfV(i)Jt^, TOU j/iij juv ToTc xauxwļAivoi^ iv »u- 
^ tJ d7:oX£a6ai. 

"fiffTrsp T^ acofMiTC Td 6oTd l9X**'C xa\'da9dX£ta 
/&<ii(jiT)c, ouTCtfTļļ ;{Aixfļ a( dpetal 7cc9uxaai* ouvrpC- 
6£( ^ TauTa Td Ct:^ y^\ 7»pa9uXa780(Ji^vi) Tat^ 
djiaprtat^ • Tivl; Si t^jv 6u(Kii$t) *}^y^^ tov^jiaiav pa- 
Xaxi]v, fjTt^ auvTp£6ei Td iauTTļ? i:p6; 6c6v ^uveuļjia- 
Tixd 6^d , Td TO9ux4Ta X£Yetv • Kvpte, Kvfte , r/c 
čļtoiČĢ coi ; 

Kaxou 656;, ^ļ xax{a ItzL' xa\ «ou; icapav^iAou, 
fļ TrapavoiiCa ioTCv • d«oX£lTai $i iv f\\>-ipļ t^C «pr- 
astu; • £5:; 6;d Trļ? 660u, xa\ iv^preia 6td tou irofi^; 
voT,Ofja£Tai. 

"OjTKp t6 65oc iv iXx£t TOU ČLpxfyf «^«ļ'tv lxovTo; 
dTjjA9opov, xaCTOt PptJ[iaTo;(2l) 6vtoc tlļ fj^urr^Ta, 
ouTCij Yuvaix6; OfcopCa xa\ 6{AtX(a xapS{av oicapdaaci dilaceral viri, qui se virluli addicere cceperal. Nam ^ xoO r.pb; dp£T>)v iauT^v ixWvT0C xa\ dpx*iv Ixovto;. quae incidii in cor conimotio, nequiiia esi; qua qui 
careni, dicunlor imperlurbabiles. — Moeror esi 
caduca caducae voluplalis privalio : sed ille esi 
laudabilis moeror, qui ob privaiionem virlulum 
scieniiaequc Dei contingit. 

<•-** Panēm hoc loco' solidam niandalorum Doi 
escam aiiiroae dicil. Polus ?ero divinam scienliam 
significal. Carbones iRnis appellai sacrosancli Spi- 
riiiis dona. qux amburuni purgauique boniinuin 
\iiia. Eieiiim igniio carbone leiigii aliquando sera- 
phinus isai» labia : qui purificalus, cuuciis posiea, 

' v. iO. *•» foan. VIII, 51. *» V. II. " V. 13. 

'• V. ^20. '•*-'» V. 21. 
Cilj I. m. '^r/o'j.ar.'j. ,T6 ykp 7rpoa7:i:rrov Tfļ xap6(3 i:d6oc, ^ xax(a iercCv 
ļļC xaTd aiipTļdfv Ttv£? dTiaOfil; dvoļjidCovTa;.— Au- 
Tzri i<JT\ 90apTij aTŽpr.aic 96apTtļ; ^)5ovfļ; • XOiCTļ U 
eortv eTiaivsT^ (JTŽpT)fft; dp£TCJV xa\ ^vcooeco; Ofou. 

"ApTov ivTaOOa ttjv «TTspfdv Ttov ivToXiov Tīļc «Ju- 
XTļ; Tpo9if;v 9Tļ5f Ti^jia 5i, t^jv Ofifav ļfvti^v 6ijX6j • 
&vOpaxa? 6i Tijpbj Tic '^u nava^teu nvtu(JMiToc 
6wp£d;, Td; 9XoYiCou(ja; X3\ xa6aipouja; Td; tu.v 
dvOpcoTruJV /iuTt6a; • avOpaxi ifdp irjp6; Ttov 'Haatou 
jīp3:?£\;ji OJysi /eiascdv tzot^ • 66ixaO|ipd2Jicvo;, Ai- 

" v. 14. »* V. 15. " Psal. XXXI?, iO, *• ▼. 19. «37 EXP0S1T10 IN PROVERBIA 25S 

xai09uviiv [Mm 9 Tziavi i^paC^aļg' Bīdi yoip Tau- A Discile jiisiiliani« elamabal. Ilac itaque vii9. boiii- nv£u(iaTO( icoi^jcc^ a0x6v piaoOrļvai, oO {a^vov 7upo9- 

«i^ij d^aOocp^C^ , cl>^ Tcpo^^vou aou 'ftyo'^oļ aOtou 
iv xiai T^ 6e^> 9{Xoi^. 

T6v 5:d6oXov eiTce Tzp6ataJtov dvat$lf , IpeO^CovTa 
^ 4^rt^ «P^ xax{av , xa\ i^dpovza^ a>^ fof fiaķ 
v^T^j, XoYi9(&ou( T|ļ fļ\ixīi «ovtipou^- icaivTaxo^ dfe 6 
£oXo|A<iiv YXa>09av t6v voOv ki^ec * touto ouv t^ icp6a- 
cuT»y a2&?a6ai iv xp(aei oO xaX6v. 

^EvtaOOa ouv icCircec ${xaio^ vou^ Ivco^iov tou 
laiavd, XoYia|JL&v dxd6apT0v, iļ <]«u^ ^(la Oiro^e- 
(d(Aevoc* 'Hjv tt in)-]fi}v xiļ( 009(0^ ^pdaooi Tt( diso- late ac reciiludiiie purgans inciilem liiain» igneas 
saiicli Spirjlus gralias coges eam iion soliiin reci- 
perē, sed studiosuro lui eumdem Spirilum eflicies 
ad omne beneOcii gēnus : quippe qui oiuiiia quu: 
suni Deo placiia tibi imperiiiur. 

** Diaboluin diiit faciem impudeniem, quippe 
qui animaro ad viiium irritat, excitaiqiie, veluli 
nubes aquilonares, prāvas iii anima cogilaiiones. 
Iibiqu6 vēro Salomon linguam pro menie dicil. 11u- 
jiMcemodi ergo faciem in judicio revereri oon deceu 

*' Uic ergo lidtur mens jusia cadere coram Sā- 
tana, dum impuram cogilaiionem, aut faliMim dogma 
suscipit. Foniem sapieiili» is obslruil qui ejus uo- orpscp^iuvo^ T^v fvtoffiv aO^iļ^ , xa\ Ti)v Sti^oSov zTļļ ^ iiiiam respuil, el fluxum scieniiae Dei ^rdidat. 7Vh>9Cci>{T0w ^ou diro^^uTnijvTd (i2) * Sk vo^tiata toO 
vou , %k \Lky ntu>(Aa'ca "ki^vzat , Td Bk iyipot\^ , td 
51 xaOddpa, xd 6k ordatc» xa\ &XXa TOpCicato^, xa{ 
Ttva aOTcuv icpo^K^iAfia^a 6vo|JidCeTat , xa\ dXXa 
<JxXiļpd Kol {iaXaxd, xa\ c6ai8vļ xa\ SuoioSi], xa\ yXu- 
xgīa. xa\ :cixpd, xa\ Xela xa\ 6p6d , xa\ axokf^ ' xa\ 
sdAiv, Td lAkv aOTou xaXeTxai &xavOflu xal Tpl6oXoi, 
rd ^ fpG)^ xa\ 9xdt(<, xal Cci>f] xa\ Odvaioc* Td 61, 
v6ooc Mi\ O^Uia, xa\ S}1a icdXiv dvo|JidCeTai tļ^eu- 
fio( xa\ dXiļ8cia, xa\ icoUd iTcpa 6v^(&aTa TCStjai 
rpc?)), xaTd Tc xt1^ ^X^ xa\ tcuv voTļf^cuv aOrTļ^ • 
^OlCfs 61 ix nok^hiv ioTiv cEiceZv * £ax( $k Tau^a * 
V90vy4^x4v, xap8^v, ftvOpcoicov, ftvSpa, YuvaZxa, Jam meniis cogilaiiones, modo lapsas dicunlur, 
modo surreciiones, modo sēdes, modo slaius, alias 
ambulatlo, aliae offeiidicula vocilaniur; alia? durs, 
alis moUes, el odoriferae ex puientes, e* dulces 
aique amar», et plan» aique erects el salebrosae. 
Et insuper. Res rjusdem (ifieniis) parlim vocanlur 
spinae ac iribuli, necnon lux, tenebr.'e, vila, nio'rs. 
Alix morbus, sanilas. Aliae praeierea dicuntur men- 
dacium, veriias : et pUira alia nomina imponii Seri- 
ptura anima rebus et cogitaiionibus ejas. Sed 
ptaca e roullis dicere placei ; nempe mentēm, aui- 
mam, cor, hominem, virum^ mulierem, servum, 
domesiicom, patrem, filiuro, spirilum, oculum, os. feO^ov, olxiTi]v, 7;aTipa , ul6v, icveO[jLa, d96aX|A&v, labia, iinguam, gutlur, venlrem, sinum, bracbium ax6\ULj x^^^* YXii>9aav , ^dpufļfa » xoiX{av , x6X7n>v, 
ļ^aLiiwaf 6dxxuXov, (jiuxTTļpa, icp66axov, Spi90v, 
i8M(ji^va, xat dXXa icXe{ova 6v6|xata vf[q «pu^Tļc , & 06 
^jvaT^ vuv ieapaOiaOai xax* clfio^. 

BouXi]v elicev ivrauOa t)]v in\ t^ xpe?rrov (Soisf^v 
Tt;^ xap5(fliC * drav xi< o6x imxaXo'j(uvoc t^^v po^- 
Oetav Tou Beou iv iauTcp, el^ pouX^v moi^o]] ti d^a- 
(^ |ACTd OKi^^eciK t dXXd aOOoiScj^ xa\ dXa{;ov£u^{ic- 
voc Ap^i^Tot * 06 TeXe96f)9etai 6k, dXXd aut&TCTcoO^ae- 
701 d imxetpc?, dri 06 mpuTeC^iaEv iaui6v Tfļ ^- 
6eC^ Tou 9eou tk PouX^v. digiium, nares, lignum, ovem, haedam, paslorem, et 
alia plura nomina anim», qua! nunc singillaUtn 
proferri ncqueanL 

*'-*' Consilium nunc dieilcordis ad virtul&on nio- 
tum. Cum aliquis Dei auxilium sibi non invocav^rit 
qnasi ad consitium, ut boni aliquid tonsiderate fa- 
ciat; sed audacier atque superbe milium rei fece- 
rit; ad eiiium non deducet, sed cum re sua susce- 
pla corrucl : qnia non se communivit Dei auiilio 
ad consilium. CAP. XXVI. niciMV ivrauOd ^tjoi t6v Taxuv el^ pidOtļaiv ao- 
9^0^ , xa\ 6txatocruvi2C SexTexbv dvOptJTrov * $1* alvt- 
7{idniyv U \iao%lļti * 6vc{) Sk xivxpov * ibv ppoSuv iv *^ Equum nunc dicil celerem ad sapienliae per« 
ceplioiiem, ei jusiiiiae capacem liominem. iEnigma- 
libus autem flagellal : asiiio stimulus; tardum du- 

TovTtH^ 'mķ X6yoiq axXr^poI( xsvTaiv , 9d6ov i(Anoi- ris verbis compimgc, incusso timore. Genli veKnn:e 

oGvrac * lOvei Si ftopovi ^d66(p TuircevOst, tou^ dvai- virgae percussionem, n ouvrac * covei oe ft9povi ^d66(p 

o6^T9U( olxlta^ iļ u7»xeip{ou^ ApCCs'af ^ ^dWoc 

ydp 9U|A6oXdv iori xoXd9C(t>;. 

*Ex 'Cbiv 9co5a>v (iS) a6xou, x. t. X. n<$^ ivrauOa 
Touc olxixa^ 97]a£v * 6vei5o{ $k i§ aOTcItv 6 ^taTc&vr^^ 
Immķ noteZtai, 6 dico9?šXX(i)v X6yo\ IC di^^ikoM 
d^povoc, fļ pouXTi^, fļ ooģCo^ , fļ ^pe(j6€{a? , fl auji- 
|iaxCac, iļ XdYu>v auļiiMiOeCa?. '0 ^dp d'^pcov if-cS.- 
xat iv īULVvl ' xa\ ^dp 6 Kupio^ iv Euaļnr^^^ot? 9n- 
a(v • Oif čeī toiq xva\ dtČdrcu th ā^ta , oi)dk fidZ" 
JUtr ToOc ļUMpyaplttk: iļiscpocder ra>r xo/p<i>r. 

»• v. i6. " ¥. 26. "." V. i8. «^ V. 3. " V. C. 
(K) Cod. dTco^^Cirscuv. nec non stupidis runuilis sub- 
ditisque decerniU Naro virga puiiiiionis i»ymboliiiii 
•si. 

'* Ex pedibus suis, elc. Pedes nunc dicii Timulos. 
Opprobrium sibi conciliai, qui verbum per slnlium 
iniiiliuni uiillil, sive consilii, sive sapienlia^, sivc 
legaiionis, sive bellic» socictaiis, vel consol:iiidi 
causa. Nam siultus, in omni re imbecillns. Qnar(! 
el DominusinEvangeliiH aii**-*':A'on oporltl tnnaa 
dare canibuM^ neque margaritai ante poreoiprojicer$» 

"." Mallb. VII, 6. 
(23) no6a)vprcf^(i»v. 01 ?:?io SITPLEMENTUM AD ORIGEMS E^ECETICA. 240 ** Fac Yiics siulti Tiam roalam, et faUam sden- A IIsptiAs izyjvoc ^^v X3xfv , xz\ y«/(oj:v ^£.>ot1 iiam a ic procul ainovc. 

** Qui iiiipertiiur vesano scienliam, similis esi ei 
(|ui vilcro lapideni iii aureo annulo collocal ; fcl la- 
piJeiii pretiosum iii fuuda qiia: lapidem lapidanti 
reiiiiitil. 

** Si dissipetiir imprudeniium tliipor, qao a Deo 
rccesserunt, deniio niundi facli ad Deum accedenl : 
Omni» enim caro ridebii Salulare Del '*. Ilic e>l 
aiiiiiiadvertendum, qtiod iocrassatas peccaio atii- 
tius, carnes siultoruin nominavit. Sic etiam Domi- 
mis di&it : JVon permanebit tpirituā meu$ in homi- 
nibutf quia carnes $un! **• 

** Qn\ po^Uiuam pecralum saum' abjecit, denao *Ei^ TJ^npl&ļ iļ lx3TaJi( tcuv dfp^vcov , xaO* f,v 
ISfmļjiv BsoO , ?duicv xaOapo\ yevd|uvoc ?:poai^ 
XOVTat Tco 8ecu* Dāca yhp'capĶ, čjļrsTai rd lajTiļ* 
ftcr rcv Sf^cv, npo«XTiov Bk IvtauOa^ Sti t3l; iw- 
X'jv0s{7s^ 4'''^X^ ^^ "^t? xauetac , aapxsi^ &9p6vii»v 
oivijjLaiJiV ' ouTU) xa\ 6 Kup:6; 9T,Jtv • Oi> /i/^ JMWCf- 
ļt£h'rļ TČ :irevļid ļiov ir toīc &rOp^ciQ ^ diā td 

, . . . , , *0 d:3o6aXci>v , f^r^ii ^ xax!ay outov , xa\ ?:p^ oO- 

nd illiid rcvf»rruur, siinilts esi caiii Tomitum siiuin ^ ^>;y niX:v feriTrpfļ/a^ , Sjioiic Irri xuv\ loOCovn resumenli. Sic fuil Loli UKor, ei ille ad queni iiu- 
iiiundiis !»;.iriius rediiL 

** LVnduin esi lioc eflaio adversus eos qiii suf- 
fiagiis noniiLilos iodignos eligunl ad sacerdoiium, 
cierove ascririunt. Neqoe enim quiM|iiani ex nobis 
jiisii juJic'^ jus ac liberiaiero in Ccclesia coiisii- 
tiiil : iieipie lia'C prsrogaiiva nosira est, sed Chri- 
sli, qua judicnvii, seiiiel jusUficans tradere neci, cl 
ianguinem pro illa fundcre. Sic eliain qiisqais Ec- 
clesix clavuni occupare optai, debel semeiipsam 
tradere» el iiialigni caudani lenere, cl eos qiii sub 
nequii<a jacenl liberare, ei ad Clirisii agailioiiein 
adJucere, t6v loiov EjiET^v ola fjV f, ToG Au>t -pv^ , xa\ irp^; 
5v ih dxiOspTOv zvsuļia fc^iiTrps'ļev. 

Xpr^Tr<ov TOUTco to» ^.to» rp^? tou^ tfT^9iCo{iivou^ 
Tivi^ Ttirv dvajicov lv tspcoTJvrļ, fļ ev xXf)pcp • oO ydp 
ix':(s)v xa6' ļl«k "^i^ '^^ 6txatoxptaC«v xai lXeu6c« 
p:av Ttļc •ExxXrj3{ai^ fcT»tf, jato • fļ f^pisT^pa lorlv, 
dAAi Xp:3ToG, dt' f.v lxpiv£ 8txatw3a; žjjt^v ff^atil 
oo9T//ai, xa\ ^'-^OTivi: Tb aljia autou urr^p aOTt)^" 
o5tci> xa\6 i:5k tij 'Exx)ir,T{a; oraxa; lYxex£ip^fl88tc 
c:uOu(&(ijv, d^sOīst Žau'Ebv lx5o*^vai , X3\ ti;; xspxou 
Tou novT^pou xpaTi\9ai , xa\ toO^ Oirf» t^v autou xa- 
Xiav eX£'jOspcJ7at, xa\ sU '^^v toO XpiiTou fc7:{ifvc«)atv '' Sicul iii ligiiis flamma, ila in pravis cogiia- q^ 'fiiTi-p iv $0X01; 'rb t^p^ outcd^ lv 'Trovr^poT^ ao- lionibus gliscil el uril menlis ad passiones ardor. 
Ubi auiem noii sil duplex commolio, id esi animi 
aīnbiguiias, sed vel Dei vel ronminona! amor, cessa- 
bil in bomine aUeruler. Nam si vinčai Dei inanda- 
lum, illud maligni evanescei, el a maliiia oliabi- 
lur bomo. Sin ambo reiinere volueril, vita escidet, 
cl leiiiporalibus eiiam spoliabilur. 

** Labia hoc loco cogiialiones dicit. Qul aulem 
menlis labia non aperil conira niaiignuni, Deo con- 
fiieiis viiia sua, quolqiiol ei ille inseruil adversus 
Deum, sed potius ceļat, bic moerore obruii cor 
suum, siulie esislimans se non babere peccaium, 
neque inierim agnoscil Dei clemeniiam : quia po- 
lius, nempe bis ila speraniibus el bsec ci confiien- Yt(j[ior; 6aXX:i xa\ xa£et 6 irpo^ -cd tMt^ toG vo'j 
6yjxd^ • Stto'J 51 oux Eaii SiOupioc , Toutiart li^rļt^^ 
dXX' fļ Ttji ©so), fļ Tto fxapLjJLCi)v5, ^;<iuxa56fi«Tat \\ 
aitoG t6 Iv toG iT^pou" \ xh roG BaoG icp4TcaYi** 
v'.xrļffav, t6 -coG TrovtjpoG Taxf^(i£Tat , xa\ -riļ xaxC^ 
i:poT£tpr^v£u<iei • Idv £1 -ri duo UotTO, xa\ itļ; Jc«if,; 
lx7:č(70c, xa\ twv 7cpojxa{p(ov aT£pT,8f,JSTat. 

XeCXT) IvTaGOa tou? Xoyi5jiou^ 9r,(i!V 6 51 *rd 
X£JXi) xoG voG jii) dvot^iov xaT4 toG i«)VT,poG, TjpV; 
rhi Bsbv i5ojioXoYO'Jtx£^;o^ Td xaxd, o<ia fevjiaCpsuv 
aOTČj) xaTd toG B£oG, dXXd xpGTCT£t, XGwj xaXwicxsi 
lauToG xap5(xv, I5 d^poTJvr,; j^ij vojifC^v lxeiv 
d^AipTiļlia fev TOUTOic' oOx £l5ci); T^JV ToG Btou cO* 
anXayxvt«v' 6xt (jLiXXov Toķ outo)^ OTrojUvouffi xa\ libus, coronas Iribuil, ceu quoiidie propter eum ^ t$aYYČXXouffiv aOT(j> TauTa, orf^dvou^ dmv^iui cbc 
diniicanlibus. xaO* lxdTn;v dOXoG(Ti 5f auT(Sv 

CAP. XXVII. *^ Iltudit^ pro gaudet, intellexil. Nam pūra anima, 
diim ilcliciaiur in scienlia Scriplurarum, gaudelbene 
2iQlura. Ai impura aniina falšam quoqiie scienliani 
tutai omnino esse veram. 

^* Vel cordis ločus, esi virlus ac scienlia; a qiii- 
bukalienalus bomo, incidil in ncqiiiiiam aique in- 
bciiiam, fiique servus pcccaii quod pairal. Nam 
auitenns bomo raiionalis esi, ločus ejus virlus esi. TļutalCBi, dvT\ ToG xaif>ei^ IXa68' «J/ux^J T^p ««• 
6apd, xaTa*:pu9t!j5a TTļ^ YV(iixi£(i)^ tcuv rpa9(i»v, 
Xafp£t iļi::t7:Xajx^vT) • 4'^X^ ^* dxd9apToc, x«\ xi;v 
vļ'Suotjvujiov Yvcl»fftv, dXTj6TJ rivrui^ vofi^Cc^- 

"H -r^ro^ xap6{a(, dpEtij xa\ ļfvtuatc, 89' iv dro- 
5svwO£\c 4v8p«D::o^ irCircEi £l; xaxfav xa\ drvoiffCav, 
xa\ ^tvsTat 5oGXo; Trj? dļjiapTfa; 'nouLv a'>Hjv • ica06 
•ļfdp Xoy'.x<5; It:»., •;67:o; aOtoG ^ dpcr^. •^ V. 7. »• V. 8. '• i. 10. '» Lir. III, 6. " Gcn. vi, 3. " v. II. »^ v. 17. •• v. «0. ••f.tl. «II EIPOSITIO NoOc dimOf^c i:oixCXocc TlpTcetat, ao^icļ, xa\ ļfvhH 
OSI, xa\ 0(&v(}>SCa* vou^ 6k ^{A7:a6i)f, &v d-pAtojJa xa\ 
xax:a xaxa^^^Yvu7a(, xa\ eiļ nx(ij(Aa Spx*'^°^^ ^^^' 
{flttov xal |iiYau 

♦tXoc VļjJuljv xai\ wv icp^Tca^ai iraTŽptDV, xa\ tujv 

^7xar^<jK^7r xtixh^ vdazo^ (Zorroc, «ai &pvļar 
iavTOĪĢ JUUkov^ cvrrerpiļiļdrov^. — 'EvraGOa 
&SeX96c 6 XptOT6f &9tc xax3t x^P^^ ' ^'^ ^^ '^^^ o^* 
xov ToG dfic^foO aou, &vsu Ttjv žvToXa)v, «Sv ifļ^iTv 
6ttbMcv, e(^ i^ouaCav toO elJsXOerv t\^ t^v oIxov 
a&Tou, 'couTŽOTtv cl( t4]v Toiv oOpava>v paatXe(av, \iA\ 
eEažXOTļ{ &rjx^v toutcuv* toioOto; Y^f V ^^^ ^ elaekOcov 

Xe?pac xa\ ic66a( l^6Xf)07) toG ^dfiou. — *A5eX9^C 
ļ|i£iiv evraOOa 6 tcIjv dļnr^^v X^P^ ^^^* ^^'^^ T^P 
TiļV '^v d')nr^<<>v 9U71V i:p6 TTļ^ 7capa6dje(i)^ xa\ 
imoocci)^ 6 5id6oXoc tčjv d^T^^v xa\ ^{Afuv 077T|Pxs * 
9CXo^ & ^{jLaiv ioTtv 6 6ed(' xps79aov Sl TČf» ^TT^" 
Tipcp xal dXr|Ocvcp 6ecj> ļpuov xa\ ^Ucj) IttO^ xal 
Mļtfuoripcoc olxc?v, fļ 'cco (Aaxpdv dn' aCiToO &auT6v 
taK^oavTC Sia6dXc|>, ci>^ d8eX9<p OicsCxc(v, tlq t^ 
ouvaiR>>io6ai a^cp. — Kpe{9a(ji)V d auvaTcr^^v^ 
|ioi Sid T^^ dXi]6ou( Y>^^^^» ^^P '^^v ouva7CT^(i£- 
vdv (Aoi |Ji6vov Sid TT)( 9u JEfu;. 

ToG dvOpct»icoif oIxo^, ^ dpet^* Idv o*3v |Ai) oicou- 
&l(iii( TauTf); im(A£XTļxac, &v xaipc}) 7:£ipaa(jujjv lx- 

£uxtļ ivtaOOa ^ 5ixa«o^v7) ^ toG BeoG žtciv, fļv 
oc 9*jTtuoyxc^ iv iaurolct xal iT^poi; {leTd^uTa Si- 
$6vtec» 'c^ xapiG6v aOTtļc 9dT0VTat fcx X£ip^ KupCou 
ToG |a6vou Sixa(au xai\ t^v 5ixai09uvT)v ppa6£u9av- 
Toc* xa\ To7( tijv {txaioaOvi]v aOtoG 9uXdSaac auv 
Iaux4> ouvtdtTcov, d?covi(i£t 5cxaioauvT)v, Tijv xal 
drļfilo*^ ^xacoGaatVy lv Tļļ d^pšimp t^^ 5ixato- 
ovvTļ^ Xa(&icpdtt)T( • d^ tt 9uXd9aee t6v X^yov toG 
KupCou, x^ Kuptov 9uXd9aei iv t1 xap$(f aOToG 
dx«i>pcaTov eīvai dīc* a^ToG * Tt{Ar^6f)9CTat 6k oO (Ji6- 
vov ivteGOcv OiA tcuv dYYiXa)v, dXXd xai iv t^ (/LiX- 
XovTi Oib6 xoG toiv dYyčXu>v ^TjtAtoupToG. 

OTov, oOx dtt{AdCci>v t6v d9pova diroaTf,aei? t^^ 
d9po9Gvi)(, dXXd Si$d9X(i)V aOx^v 6icota^ k'z\,]kiaLq ^ 
d9po9\>vi) T'Cve'rai ^pd^cvo^* 6 ^ip el^ «p4«i)irov 
IX£yxo€. dvowxwt6x«pov «otcl x6v d[JLapxdvovta. 

Tbiv '«oG O^G ^T2(AdT(i>v, Td (liv el^ uluv C<«>^v, 
td 8i el( Ocpaicdvccov ^hļ^imiu 

CAP. 

El IsTcv dv$peTo^ iv d(re6c{ai^, l(rciv dv^pslo^ xal 
ht dpcTotr^ - xal cE b dvdpsloc iv d(Te68{aic (7uxo- 
fsvrel icTti>xou^, d dv^peio^ iv dpETai^ icapaxaXe7 
iC7ciiX0U( * oOxoGv «dķ 6 ?capaxaX(ii)v ir:i«}xow ^v doe- 
CtCsi^ ouf&icpdt'Ttiv, 9uxo9avT£l sOtoO^ npbf t6v 
^^9 Tovriartv dvxt5ia6dXXet, otuo^ auvaTO)Xe76(ii)9iv 

•0 XaGpoc Oei^c oO [i6vrv ToucxapTO)u^ d7rfXXu<nv, 
dXXd xa\ x6 npčaioicov t^? y^?, t^ tou? xapTOu; 5i- 
foGv, i4t6a9CC«' IJTt £i xa\ Oex6c clpTļvix6c, ttoicjv IN PROVERBIA. i (2 

A ** Mens ctipiditalibiis libera muliimodis delccia- 
tur, sapienlia, el scienlia» atqiie hymnodia. Mens 
conlra passioiiihus obnoiia, igiiorantia ei iiiiquita(c 
proscindiiur,fiiquemagnaruinaelpceneirreparabili8. 
^ Antictis nosier el aniiqiioriiin pairum ei po- 
sterorum nostroruro, Deusesi. Ipse eiiim dixit: Me 
dereliguerunl fontem aguteviventii, el effodtrunt tihi 
citternat dissipatas ^S — Hoc loco fraler Cbrislus 
estper graiiain. Sed in domum fralris lui, ab8que 
praeceptis qox dedit nobis, ul copia esset ingre- 
diendi in domum ejus* id esi in coflorum regiium, 
ne introeas si his inquam careas. Nam talis erat, 
qui ad nuptias introiii absque veste nupiiali, qui 
ligatis manibus ae pedibus de illo loco. pulsus fuit. 
— Vel, frater nosier hoc loco est angelorum chorus. 

" Nam pro sua angelica natūra ante transgressionem 
el lapsum diabolus el angelorum el nostrl frater 
erai. Sed amicus nosier Deus esi. Jam vēro melius 
esi, prosimiori Teroqne Deo nostro atque amico» 
prope el proximiua habitare, quam ei qui ab illo 
procul se submovll, obsequi lanquam fratri, id est 
diabolo, ul cnm eodem pereamus. — Melior est qui 
cohsrel mihi per veram acientlam, quam qui mihi 
cohxrel solius vi natnrae. 

^* Hominis domus, esi virtos. Nisi ergo hujos di* 
ligentem curam geral, Mntationom tempore ab ea 
eicidet. 

^' Ficus boc loco juslitia Dei est, quam iii se 
Q ipsis plantantes, aliisque surculos transplanlandos 
cedentes, frucinm ejus comedunl de marii Domini, 
qui solus justus est, el Justi tiam munerniur* £t iis, 
qui juslitiam custodiunl, apud se posilis, coiicedit 
jttslillam illam qux angelos ipsos justificai suicrna 
justiii» clariiale. Quisquis Domini verbnm c stOfUt 
in corde suo, Dominum ipsum custodii, ne ionge fiat 
ab eo. Porro bonorabitur non modo nunc ab ange- 
lis, sed etiam io fuiuro saeculo ab angelorum 
creatore. 

^ Id est, non per lllatum dedecus stuUum revo- 
cabis a stulliiia sua, sed potiuseum docendo quanti 
dedecoris stultllia sit causa. Nam reprebensio iu 
Taciem objecta impudentiorem facit peccatorein. 

^ ^ Del verba partim ad filioruni, pariim ad fainu- 
lorum regendam viiam scripta Tuenmu 

XXVIII. 

^* Si est forlis in impielaiibus, esi etiam Tonis in 
virtutibus. El sl forlis in inipieiatibus calumniaiur 
pauperes, qui forlis est in virlutibus conforiat paupe- 
res. Ergoqui 'pauperes conforiat ad participandas 
impieiaies, calumniaiur eos apud Deum ; id esi 
¥icissim criminaiur, ul una pereant. 

Vehemens pluvia non soium fruges pessumdat» 
verum etiam terrae faciem, quae fruges proferl, de- 
vastat. Est etiam mitis pluvia, qua: floridam facil " V. 0. i ^* v. 10. *' Jcr. II. 13. *■ V. \h. *» V. 18 *^ v. i2. " v 27. ** v. 5. Ž13 SITPLEMENTIM AI) OlUCEMS LXECI:TICA. 2U 

lerrs facfem, nutricns ac viviiicans Trugcs cjiis. Et A eOOa)ic t6 irp6(r(um)v Trļ^ ^rļ^, xa\ Tpi^cov xa\ C«>» vehemens quidem, pessumdaiis friigibus, bomines 
Kiiiiut exsiinguii ; at milis alendo fruges, bomioum 
vilani conservai. 

^' Esi lex iiijusla, ei iiem lex jasta. Injiista ob- 
temperaiiics sibi perdil ; jusia non iiiodo loiigitu- 
dineiu dierum tribuit, sed eiiatii regni coeloniin lli* 
donalrix oblemperaniibus sibi, quia Jex Dei est. 
Quisquis vēro Deum amal, legciu quoquc ejusdein 
aiiiai ; el qiia; lex mandai, oporalur. Jam quisqiiis 
legi iiioreiii gerit, peruirbalionuin quieiem coase- 
quUur el Dei agiiiiioiuMii. Qiiod si iegis atnalores 
iiiuro sc coīnmuiiiuiil, iiunr niurus quielcni a pcr- 
iiirbaiioiiibus signitical, el Dei scieniiain ; qux so- 
la: ralionaleni nalnram cuslodire qiicunl. 

^' Si dlviliae suni impiorum iiequiiia, viri aiiiem 
sapienies eas abjicitiiii, patei nequiiiam pcssum- 
dari a jtistis alqiie sapienlibus, duni per spirilaleni 
dociriiiam iinpurus ad firiulem reducunt. 

^' Nequaquam lcx preces cujusqnan] aversalur, 
sed qui lulil iegeiii Dcus aversaiur ejus preces 
qui aurem suani averlil, quoininus audial Iegis 
auclorein. El Paulus ail : Pr(c$cia auiem ScripUtra 
luturi '^ : pro eo ac dical, Qui Scripiuraro dcdil, 
pncsciebat fulurum. 

** Qui sala iii ejus corde a maligno mala non 
coniiielur Deo, aui Deo grato hoinioi, nou conse* D ^ $iJi T^ļv &TOf>Xciav Twv xap7nt»v d^xT£{vet tov^ 
dvOpturou*;, 6 6k etpTļvtx6c, 5t4 TČiav xapnit»v ļtoo- 

YOV£t. 

I^TZi xa\ vdjAoc «opAvoļJLoCt xa\ v4ļxo^ «(xato?* 
xa\ č iJikv iMīpAvoļJtoc touc aO-rcp 9cei6o|A£vouc Aw>- 
\sX' 6 5k 5(xato? oO ji4vov ļJLaxpd'nļxa iļi^epaiv ^e?- 
Tai, AXXA xal pa^tUta; oC»pavwv «pd^evoc T^^^'^t 
T0T5 auTw 0'7re{xoufftv, ori tou 06Ou fcart' itd^ Sk 6 
AYa-<ov T^v B£6v, di^aT.ļ t^v v6ļJtov aOtou, xai 
-rtoisT ^d tou v6ptou • 'īiJLi Bi 6 ttoujjv t6v vopiov, 4i:i- 
Osiav KTStat xat\ ^^ihaiv Beou' el 8^ ol A^otTuTivTes 
T^v v6ļiov, 7:apa6dXXou<Jiv žauTo!? 'C6lx'5?, vuv Tcrxo? 
TfļV iTriOstav ffTļjiaCvet xa\ t^v ļfvuiaiv tou Ocou, 
SiTisp ļjL^va 7iiQpuxe 9uXdw£tv tijv 9U(Jiv t^v Xo- 
;ixt;v. 

El -TTAOUTO^ 4je6(i)v xaxCa, 4v6p£^ Sk 00901 d:ro- 
)iffoy3tv auTbv, 6tjXov tb; xax{av dwoXXuou5iv ol li' 
xatot xa\ cio9o\, 8i4 Trļ^ 7:veuiia'nxTic 8t^«xaXCac 
Tou« dxaOdpTou? Tcpic dp£T4jv licavd-rovie?. 

O0x * "^^V^ p6£Xucj£xa{ cr/o^ ttjv iipocEuxip', 
dXX' 6 6E6(»)xa>c t6v v6ļxov 6£b; , tou exxXtvovToc t6 
oZi aCjTou, xa\ tii) el(iaxo'j£tv irotouvro^ tou v6ļiou 
xa\ 6 Ua\j'k6i (^r^n • Upoeidcvcra d^ tj Tpa^?^ rd 
ļiiJiJtorj dvx\ TOU, '0 t^v Fpa^^v a£8ci)xcbc «poļS&iTl 

|jiiXXov. 

*0 t4 feva7:£tp(5ii£va fcv t^ xxpBia aOtoO 0it6 tou quciur ielicem de raaligiio vlciomam. Qui auiem ^ ^ 6so9iXe( dvOpomp (24), oOx eOo$ci>6fj9eTai iv Tfļ r.onruetur, diligeiur a Deo el ab angelis ejus. El 
Jacohus ail : Confitēmini allerutrum peccaia veura^ 
nīsanemini **. Psahnisla quoqne ail : Confitebot 
adversui nu injuttUiam meam Domino^ el lu remh- 
sitti impielaiem cordis mei '\ 

*^ Iniqui regis provenlus, iniquilates suni el 
falša dogmaia. Hspc enim eidem pendunl subdili 
ejus. Calumnianlur auiem Deum, qui maligno obe- 
liiunl ; quia non Deo, sed inimico ejus diabolo sub- 
jecii suni. Quia vēro Deus odii diabolum ob per- 
versa opera ejus, hic vicissim calumniaiur bomi* 
nes apud Deum. Qui odil laedere animam suam, 
Songum infiniii saeculi lempus vivel. •' Virum bic bomicidam dicit diabolum. Qui 
spondei pro injuslilia, spondei pro Salana, qiii 
promillil ei vicissim, frucius iniquiialis se dalu- 
rum. — Gēns iniqua, dogmaia dsesmonum suni, 
quibus non ailendil bene inslilulus filius. Porro fl- 
Jiiim dicil pro «icnie. O"'" vēro menli impedimen- 
nnn ponil, quominus ad pravae gonlis neqniliam 
seiiul abjicial, is laiiquam colli immorlalcni orna- xaT4 TOU T»vT,pDu vCxTi' 6 6fc *gaYY£XXiav dramj 

ef,5£Tat u«6 TOU Beou xai twv d^T^^v aOTou • xa\ 

6 ldx<i)6<5^ 9T)(jtv • 'AXl?}Uo«c *J«TT^»ttet« tā ^a- 

pa.fTdiļtara i)iUMr, ^-t(i>c laOiitB • xa\ 6 TaXļiC})»< 

fil^rev 'EĶaTTpeifCtoKar'i^vrfļrdroļtlarļiOvKv' 

pl(ļi, xal crb ā'^7ixa^Tfļr uckCsiar r jjc ^cftpdiaĢ ļiov. 

AE ::p6ao6oe tou i:ovT;pou pa<JtXito)^, ela\v ai xa- 

x{at xa\ Td ^^euStj ^'{\t.a':a • Tavka ^dp aOTCj) «pcor- 

ofisuouffiv ol pa<JiXeu4(i£V0t 6::' auTou* ffuxo9avTOuvTai 

tl T(T) 0£(f» ol TCf) ^ovT)p(f» 7:£t6apxouvTe? • OTt oO Tci> 

Bso), dXX4 Tw ix^f^ ^^"^^^ "^^ 6wi6(5Xtļ) 0TO5x€ivTai • 

iTrfil 6e 6 Sibq (jlcje? t6v 6id6oXov 6id Td IpYa aOTOu 

Td -novTļpd, aOtbc 7:dXtv 6id tiov Kp^uv aOTou auxo- 

9avT£T TOU? dv9pu>w>uc f:p^i t6v 0£6v • 6 Sk (jlcjūv 

D d6».xT;jat tIjv 4^x^^ aOTOu, Tbv (xaxp6v tou dTOpi»- 

TOU alcjvo? xp(5vov ^ubjcTai. 

"Av^pa ivTaOOa 90v^a t6v 6td6oX6v 9r,5tv 6 tt 
i^T'-^'^'J^svo; Ti)v d6tx(av, i^nf^*^** "^^^ laTavav, 
07rtJxvou|XEvo(; auxč{> ixcTvof, tou? tt)? d5ix(a? di»- 
&b{i£iv xapw>u?. — "EOvo? TOpdvo|j«)v, Td ^(xaT9 
T(bv Saiji-ivtuv coilv, oTc oux uraixou£t 6 i:ai&uO£\? 
ui6; • ut6v 6^ Tiv vouv (ftļC.v • 6 8i iiro/^v Troiiov tou 
vou TOU jiTj irapapiTTcejOat iv Tfl tou irovTipou SOvcu? 
xax{a, Cjq 7:£p'.Tpax^i^-o^ x6<T(tov irpo^fivsl Xa6s7v t^ • V 4. "v. 8 ^'v. 9. "Gal. UI.8. •• v. 13. " Jac. v. 16. "Psal. xxxi, 5. «^ v. 16. «^.n. 

,-21) Vi.lomii. Oiigcuis aucioiiuacm pro tonfiloniU. rcligiosis \iiis pcccaia. Iiem infra ad cap. «45 EXPOSmO IN PROVERBIA. ii^\ 

lUļ <^ux3 ^apTov ix x£(p^ Kupfou. A (um parāt aoims suae de manu Domini recipieri* 

duin. 

Qui se purgat animi perlurbalionibus » et Dci 
mandaia exsequilur, nutrilore animanim pane» sa- 
pienlia niroirum et agnilione Dei , saturabiiur. 
** Qui vēro oiium seclaiur, quominus Dei mandaia 
ex8equatur, is quidem inopia obruciur. 

'^ Qui nune suni misericordes, in futuro ssculo 
roisericordiam a Deo nacti, Taclinue angeli, inipc- 
rabunt invidis et impiis di?ilibus. Hane dignilal<!m 
dalurum se spondebat discipulis Dominns, nempe 
sesBuros eos saper duodecim ibronos, juiiicanles 
duodecim iribus Israelis '*. Tbronus auteni esi in 
qno mens sedei, piena scienti» spiriialis, qo» a 
religione devios reducit. Judicare auiem boc loco. \} xaOaCpaiv lauT^ ix tcuv icaOiijv, xa\ ip'X0Lļ6^ 
ficvof xdii lvToXd^ Tou 8eou, xou 4'uxotp69ou ftpTou 
009(0^ xal ')fva>aEct)C Bcou &(&icXT)76^ae'cai * 6 ^i Suo- 
xiiiv o^^ijv Tou {li) Tcoielv %^ &vtoXd( tou Beou , 

(H vOv IXe^(tove(, iv %(a alcjvi %iĻ (jič'XXovTt iXei]- 
6ivTC^ diA TOU Oeou, xa\ ^ev^fuvoc ^tyY^^<>^ &pSoujt 
nliv paaxdyciiv xa\ ?cXouaCiDV dae6u>v* toioOtov $^ 
l$uo|Aa xal t67( (Aa6T]TaTc aOToO Oiii9X£TO ^oeiv 
Kupto^, t6 xaO{aai aO^ou^ lic\ 6a)&xa 6p6vfa>v, xpi- 
vovca; 8hiSexa 7uXdK^ xou l9pa^X* 6p6v<K ^ ^^(v 
iv ^ 6 vou^ xa6£C€'ca( , 9cX^pTļ( ļf^oaeo)^ itveupiaTC- 
xiļc, •»«< idLavijOivTa^ 4fA -ctļ^ 6eoae6e(a^ Imauv- 
drfouoa^Tb & xpiyti)f ivrauOa, t^ 6i$d9xeiv 0Tļ(jLft(- B docere signiGcat. 13t illud : Aperi 01 tuum verbo vct* 6( xa\ tl, "AroiT* cr<^r crreif/ia Jtdpfi Seov^ xal 
Mpīrs atdrva ^ui^, Mi xou, 5CSaaxe * &(Aa 5b xaV 
TouTO Eoriov, Srt 6 iXef)(AiDV xpaT^agi^ tou pajxdvou, 
aOr^ (dv oO ^ev^acTai ^axavoCf iXc^(tova €i (ictX- 

X0V T90t^98l Tbv pdffKttVOV. 

*Edv dico6ci>VTai ol &ae6e?( t6 slvai dae6eT(, Ye- 
v^oovTai 6(xa(0t* ^ ydp &iuoXcta vuv Ti]v dvaCpsaiv 
T^^ doeSeCa; ai)(xaCvei ' oOtco xaV MsTOalov tou 
T£Xci)ve£ou dicoXčffa^ 6 Kupio^, $iX0i(oauvTļv aOTČj> 
iXfltptaa'co * icXt)9uvQVTa( ydp ol 6(xaio(, Srav o( dos- 
ttl^ xaTaUi^<jt T^v d9Č6eiav» xcl\ ouv to7( $1- 
xaC<Kc ļfev^oovTat $Cxaioi * ot^vou Ji 5i xa\ ol 5{xaioi 
xj\ dSuviuvTat , 6p(ovTe( tou^ d(7e6eTc iv Tdraj) tt1( 
d3E6€Ca^ loraiiivouc, xal |&i) (UTavoouvrac. 

CAP. XXIX. Deif et integrē de omnibui judica '*, id esi docē. 
Simiil et boc sciendum esi, quod si misericors 
Vincai invidum, ipse ^nidem non fiet invidus, sed 
illum misericordem poiius faciel qui eral invidus. 

*^ Si iropicialem snam deponenl inipii, jnsii 
fioiil. Nain pcrdilio boc loco, iniquilalis exslinctie- 
neiii signilical. Sic llallbxum de lelonio exlermi- 
nalmn Doniinus justilia donavil. Mulliplicantur 
enim justi, cum impii impietatem omiserini, et 
cumjuslis justi ficnt. Inierim gemunl doleuique 
justi, quandiu impios videni in iropietalis ioco con-^ 
sislere, ei noiidum resipiscere* Kpe(a9ci>v fdp dvi)p 6 iv iKiiMtļ, xa\ vouOea{qi G 
Kup(ou k\ixxy^* 1ļ 6 iv axXTjp^ xap8{gi Tiapatvoiv 
xa\ 07cioxvou|&cvoc ouvaicoXauaai aOTcļ|> tcov iv xa- 
xlļ' iļ/oLnCvr^^ ydp 9XcYO|iivou aOrou iv Tļļ ^piķi 
Twv tnScirv, 6 iwl «dvToc OdvaTo?, iTOX6(l)V iiA touc 
mit' a&Tii>v ou|xicpdxTopļt^, oOx ioTtv taai^ Tfļ 4'ux!i 
aOrītfv* o6x tlirsv 5i, Sti icau^ajJiivT)^ Ttļc 9X0^^; 
o6x Eotai Cdai^, dXXd 9Xeyo(tivou aOTOu oOx EoTai 
bffK, &q ijpvzo^ 5TiXov6Tt Td toiv. icaOcov Oi:exxau- 
llatfl^ (uXa, x^P^^* xaXd|At)v * tfTcep xa\ toTc xato- 
|i£vot( ficrd T^ xauTi]pa 9ci9uxev ļ O^teia npoTft- 

*EYxa>|&taCQ(^^'<|>v tcIjv 5(xaC(t>v On5 tou KupCou iv 
Tļļ T^c KpCoecoc ^i|*<p^, ol T^^ a(»T(I)v iupiĶoq Xao\ 
c69pav0^oovTat * 5ao( 5i clacv Otc^ Tdč dpxd( xal 
Td^ i^ouffCa^, xa\ tou( xo9{ioxpdTopa( tou x6a\L0\i D 
TouTou, bSroi icdvT(i>c t^ts orčvouaiv. 

IlaTipa ivrauOa t^ 6edv 9i]9tv* 6 5i Bthq xaļ 
naT)}p TOU Kupteu ļjMSv Itjoou XptaTou, tou^ xaTd 
XptaT^v iicovojiaCojJiivouj, iv ip^cp xaV X(5y(ļi xa\ 
oo9Cqi iico(Aivou( ts xa\ {AC(iou(iivou; aCrT^v, Oecopuiv 
a&TOu^ 9 e&9pa{veTai iic* a6To7( * i70i(Ai)V 5i iorīv 
dyaO^ vou^, dmOcTc Xoyia{ju>u( X€XTT)iAivo^' el 5i 
TouTO , oOxouv f P196C ioTi Xoļfia|&6^ i(jiicaO^( * xal 
icp66aTdv ioTi XoYia(ii6c dimSiļc * 5i6 xa\ %ob^ ip(- ** Melior esi enim vir qui cum disciplīna et monitis 
Domini repreliendil, quam qui duro corde auimos 
peccaiori addii, promiliens insuper se fore ei soda- 
lem gaudii mali. Repenle enim, dum ille in pas- 
sionum appeiilu exaestual, decrela omnibus morie, 
ingrucnte ejus complicibus, medela non supererit 
nniiiiae ipsorum. Non aulem diiit : Cessanie flamma 
baud Tore roedeiam ; sed ipsi eiaesluanii non fora 
medelam, babenli cupidilaium inceniiva, ligna, 
fenum , stipulam. Nam et ambuslis post cautereni 
solet Sanitas redire. 

•* Laudaiis a Domino juslis in judicii die, qui 
suni in illorum faciione populi lasUbuntur. Quol« 
quot aulem suni sub principatibus el poieslaiibus 
ac recloribus hujus mundl, bi omnino tunc ingcmi- 

sceni. 

•• Palrem bic dicii Deum. Deus aulem et Paicr 
Domini noslrl Ješu Cbrisii, lllos qni a Chrisio suni 
denomiuaii, et verbo aiqac operē ac sapicmia il- 
lum subsequuniur et imilantar, aspiciens, ixtauļ^ 
in ipsis. Paslor vēro bonus, esi mens, imperlurba^ 
tas cogiiatiooes habens. Quod si iia^ esi, ergo h*e- 
dus est cogitatio vitiosa ; ovis aulem, cogiiatio in- 
genua. Propieret Dominus bsdos collocat in sini« "V.I9, «^v. «2. •" Luc. XXII, 30. •» Prov. xxxi, 9. ••v.27. " v. I. •♦v.S. " v. 3. 247 SUPPLEMENTl'M AL> ORir.^vMS LXKj:i:TI(:a. <4S 

slra pane, oves in dexlra : Iisiios diceiis eos, qui A 90u; 6 KJpio; liTT^isiv iļ ipiTispuiv , Tiičk Tz^oSaza 

ft^avta 7Cpo3Tļy6p£U5£ • xa\ tou^ t^v aTxov l^ovra^, 

aOiou; * 'ToioOt^v ^tti xa\ 16 'napit to» nauX(>> ^ef^- 
juvov • 1/ N»^Yi.-r/j ot» .T€p.T£p£i)£ra/, ivr\ toO, 6 lxwv 

'0 jjLcV XptT:6; dv{aTr,at tijv ^uffiv tt;v Xoytxi;v 
d'.i T<I>v fevTOAiJV auToO • 6 61 7?apdvo{jM>; 'Av7£xp'.aT0>, 
9cp6^ dTctuActav e^čO^^Ei t6 ^svoc tojv dvOptuTTcov. 

*Ev 7:avT\ 'zh^fh'sir, ^iddcitsir Xiy£':xt • xa\ v^p 
6 fjiSTaSu 6uo iļ xa\ 7cX&u^v(t)v, ircpV fe*/6; Trpd^fiaTo^ 
xp£v(i>v, Si6djx£t t6 6ixa'.ov, xa\ d7:ixs<x0ai d5txia{ • 
cbsauTco; xa\ i'r:\ dpSTcuv, xa\ enV iriv drtoOv d^aO^v, li.'ibciil cogilaiiotics viliosas. Sic cliaiu habeiitcs 
2izaiiia, vocabulo zizaniorum appellavii ; el baben- 
les iriiiciim, īlitii triiicuro; neinpe a pessiiiin vel 
optima qiiaiiiale cos denomiiians. Tāle esi el Pauli 
«liclīiin : Cliaritas non iuļlatur*^^ id est, qiu cbarila« 
lem babcl. 

*' Cbristus quideiii cngil rationaleiii iiauiram 
innndalis suis; sceleslus vēro AnlicbrisUis ad per- 
iiiciciii conciial biimanum geiius. 

^^ Ubiqiie verbum judicare dicilur pro docere. 
Nam el qui inter duos vel plures de aliqiio negoiio 
jtidieat, iis .'equilatom docel, el ab iniquilale abs- 
terret. Siiuiliter el iii virlulibus cl in qiiavis re honsif judicare pro docere dicilur. Vinim u\\Wm^ il xfdr£t^'čl^d€'Jce^rXiX^'A':al'3L^fop^^kY:a\i(}axpi- hlC judicaiUein genles, Petriiin dicil, qui miiiuiuiii 
iiiiiversum docuil Chrisli lidem ac religionem. Pau> 
tiim i lem ei retiqiios per tempera magisiros. Ai 
virum pravum dicil Thcudam, ei Jūdam, el Samo- 
saiensem, el eorum senientlie liomiiies. De prāvo 
quidem bomiue ail Dāvid "••• : Superevm riJcbuni, 
cl dlcent : Ecce homo qui non posuit Dcum adjuto- 
rem tuum. 

Viri sanguinun dirmoncs suni, qui bouittics in 
Cbrisio vivenles sanguiuiselTusioue occiduiil. ^' Ue- 
cli auieui exquirenl animaiu ejus. Hi suiit qui illu- 
luni aoia elcogilala, mente el operē imilari volunl. 

Uevera insnnus iracundinm suam conlinere ne- 
tļuil. Hie (sapiens) aulem disļ)ensal per panes, id 
ebt, in rebus juslis irasciiur. '®El ad sitrplicio.*'es 
qnideni dioenduni esi boc. Ad doeiiores auleni : 
qui cum loiiganimilaie consumil iracunJiam per 

panes. 

'* Ohservanlibns lep;em enarrator eril Dominus 
in regno : iransgressoribus non eril enarralor sed 
punilor. 

Neniinem suapie naiura duram esse deinonslrai 
dicium illud :Nani elsi iniellexeri(, non obediel^*. 
Qui enim suapie naiura dūrus esi, nibil recium in- 
ielligct. ^' Uoc aulem aio propler Pbaraonem indu- 
rauim conlra Israelem, el non vcrbis sed casiiga- vetv gOvt; , t^v n^Tpov 9T)a\, t6v ttjv oUouļJtivTjV ot- 
^iļav-ra tI;v cl; Xp.JT6v irfcniv 'as.\ EU7i6sav (25)' 
xa\ na'jXov, xa\ tou^ Xoi7:»jj- ļxet£7:ctta 01627x0X01»^* 
dvSpa tl 9aOXov , to'j^ xaTd Beu^dv xa\ 'Iou$av, xal 
la^iOdaTia (20) , xa\ to-j; toutcov dpid^pova^* i7:\ & 
x6v 9auX4v (27) 9r,atv6 AautS • Kai i:t aifzčr fcMi- 
crcirat, 9fal ifcvciv "Idoh &rOfmxo(:^lq ovk iOsto 
T^y ^KiV ficr\Oiiv aurcv, 

"Av^pc; aifīdTfov ol ^lyLOwiq elatv, ol toO( iv 
X(/irzt[i fiovrac &xx'j9st atjAato; diroxtAtvavT6C" ol 
Sk euOel; žxCT)xf)jov}at ^x^i^ auToO ' olrcoi o( vt 
a-jzio"^ Tzpa^zioL xa\ vsvor^tiiva irotiļja'. xa\ vof^vai 
^ouX'5(icvoi. 

•'OvTtJj; 6 &9pu)v dKpdTTļTov 6x-i "f^v 6u(a^v auTOv • 
outo; €1 Tafii£Učxai xa';d (lipo;, fjouv iicl zolq 5i- 
xaLOi; 6pYi^^{A£vo; ?:pdY{JiAJc. Ka\ icp^ {ilv xou; 
dT:XouTCcpou; X£x';^ov touto- 7:p6; li tou; oirou- 
6a'!ou; , 6 did ttj; (jLaxpoOu{A{a; xatavaXCaxcov zh^ 
0u(i6v Katd (JL^po;. • 

Tol^ jx^v 9uXa5afft t^v v4{iov u::dp$£i i^tļ^r^Tij^ 6 
Kupio^ žv vfļ Pa(7iXc{qi * xo?( Sk icapavo(if^aa9iv, iļ- 
r,yr,T^; jikv oux Ozdp^st, xoXaaTf,; 6* OTidpJst. 

"Oti ouSsl? xaTi 9UJtv axXr,p6( , izapiavriat t^jt, 
'Edv ydp xa\ vof,(jy) oC»x 67caxouffeTaf 6 ^dp xatA 
9'j7iv ffxXTļpb^, oux dv 6p6(iv tt vo^croi rox£ • touto is 
aIvcj 6ti -s^jv ^apaoj axXT]puv6ivTa iizl t6v l9paf^X, 
xa\ oO XdYoi; dXXd (JLdariSt iraiSeuO^vra. 
lionibus erudiluni. 

^^ Si iuiui indulgere, peccare facil; qnisquis D El «^b xaTaa7caTaXdv, dļiaprdvsiv ::oteT, :ul{^6 
vēro facil peccalum, servus esi peccaii ; profecio rotiuv if^v dpiapTicv 6ojX6; Iszi tt1; d^iaprCa;, tra^ oninis lu.\uriosus servus esi peccaii. Exirema vēro 
die baud leviler sui causa dolebit. 

Coniumeliosos bnmilial Dominus, bumilibus au- 
lem i;loriani iribuil. — ''* Contumeliam bic dicil 
pro nequilia, quia reapse contumeliam el ruinui 
deprcssioneni ncqiulia aucioribus suis conferei in dpa 6 97:a7aX(jjv 6o'jX6; iazi tt;; djJiapTla^ * &v Ik 
T?ļ £5r/dTtļ fļ^i-ipļ oux O^i^a] Ž9' žauT^i d^uvTļOf^scTat. 
'V6piT:d; TaTTSivoI Kupio; , -caTKivolc (o $C&d9i 
6^5**'- — "^fipiv TTļv xaxiav 9Tļalv • u6ptv 6^ xa\ sa- 
irsi vioj'.v d7:cjX£ta; TrpojEVfit ^ xax(a -coT; rpdTTou- 
fftv aOriļv , iv t?ļ ifjiAipa tt,; xpCa£(i); • tou^ cl Ta- •• I Cor. xiiu i. " v. 4. «*4r, 9. «^-" Psal. li,8. •» v. 10, »• v. H. " ?. 18. " Prov. xxix, 10. " V. \\). '* v. 21. "* V. -irj. 

(2*)) Animadvene qnomodo Origcncs dirai Petrum 
liitci ac religioni!» exsiiiisse niundo inagisiium. 

(-0) Quo pu( lo Samosulenseni (si Panhiin itirdli- 
{•il) iioiiiiiial Oiigotics, qni ali<|iiunlo houlur iilu 
(iiii, ({nan(iuuin iiilru iJcni Icrlium Cbrl^li ^\i-cn- Inui? Sanc In codice nomen Origenis huic quoqne 
fraKinenlo appingiiur; sed nihil veļat quoiiHnaSy 
\rl ainanucnsis niondum sit, nl in caīcnis facile 
usii vtMiii, vel qna!libcl Inlcrpolalio. 
(27) cod. llaOXov. U9 EXP0S1T10 IN PROVERBIA. 250 ;iv^9pov3c 4 66$a, fļv e$(S$aCov t6v Bs^v lv ujjlvoi^ A die judicii. Ai humiles Ipsa glorin, qua Deum glo- xi\ vr\pii9«A X(i>v ivToX(iJv sutou, 6o^i9ei sOtou^ * S^ļa 
Tfip Beou th TTOicTv ^i^ ivro^i? auTOu * xaOoK auT^c 
91171V Kupto^ 4XX' ļ, rc{;c ^o^dļoytdq ļie Soļdcio' 
fļ Sk xaxCa 06piv Xoļftxtļ; ^tux^iv 7:po52v£r. 

iUžirnļv oOx diXXov xtvdk, cE {a^ t6v $td6oAov X£Yet - 
i 51 pL£pi{'S(Aevoc 9 ^T^uv (lipo^ )a^v tcuv toj 0eou 

^p09TaY(A^(i>V TTļpiaV, (JlipO^ 5k TOU TCOVTļpoO Tcotciav, 

our:o( {iiost t)]v iautoO t{/ux^v * (Aixp6v Y^p Sciov xa\ 
Ti>£tov a^6v x>it{^{ 6 5id6oXoc , Ouaei laurcp. '0 

xJijm}c T^» cpTjalv, oC'* lpx^^» ^^ /^^ ^»'<* xi^ļh? 
9UŪ Suaii^ xal dscoJUcļi, — *Opxov el^ tbv v4(iov • 
C)Tixp Tfip 6 3px5^ tCOtjoi x6v 0e6v ev «{''-OCfi » ^^'^^ 
xal 6 v6(A0C el^drfei 6£bv el( ^uX'^v * xa\ 8v tp67:ov riOcarunt lijninis* el inandalorum observantia, 
eilollet. Gloria enim Dci est prsrccplis cjiis obt:- 
dire. Qucniadniodum ipse dicit Doiniiius : liono- 
rantes me honorabo ^*. Ncquilia vcro conluiiieliam 
ralionali animae inferf. 

Furero baud alium dicil quam diaboluui. Qiii 
vēro iri pāries scindilor, id esi panim quidein 
mandāta Dei ei8equitar, parlim vēro maligiii, iiic 
aniniam propriain odil. " Sed hune propedicm 
totum suffurans diabolus, sibi immolabit. Furenim^ 
iiiquil Gbrislus ^*, non venil niti ul fureturet māciet ^ 
el perdat, — Jusjurandum disil legem. Sicut enim 
jnsjurandum Deum In aniina ponit, sic eiiam lex 
Deum in animam inducil. El quemadmodum per- ■RdAtv avatip£? i\ l7rtopx(s 0e6v lx <l^x^?> o^toj xa\ iļ ^ jurium Deum ex anima delel, ila legis violalio Kapocvopita ix6dXXei Oebv di:* au^rļ^. 'Edv ouv, ņr^d, 

x^q &{iapr{aiC , 9o6r^6lvT£( xa\ alcrxuv6£vT£; &v6p(o- 
tnuc, Oico(Txe>.(aOT)9ovTai i:pb( d7nf>X£iav * oOtco 97) 9\ 
xa\ 6 Aaut$ • '£7;ra* ^ļap)psījccj netT" iļiov ri^r āro* 
luar ļiov tĢ Kvflcfi^ xal cv āprixa^ x\\r dciēeiar 
trļĢxafiSia^ ficv • xa£ • Ai'fS ah Xfibtoq riiĢ dļiap^ 
ticu: C0Vy ttU diKaujOļc xa\ ndXiv 6 SoAOļJUov Deum ex illa abigit. Si ergo sianle lege, peccaia 
suaconfileri noluerint, melu ac pudore homiiniiii, 
eiiiialiter subverleniur. Sic aii el Da?id : Dixi : 
Cottļitebor adversui me inju$tuiam meam Domino^ el 
Itt remuhli impietatem cordn mei ^*. El : Dic ih 
prior peccaia lua, ul jutlificem^^, llem Salonion 
ail : Qui operil %niqu\lūlem luam, non prosperabiiur ; 
qui ūulem enarrat el viiuperat^ hie diligetur*^. 9T^!nv • *0 kXixaXCfXt(tjr dciēeiar aircov , cOk s{fod<i)Oi\creTai • č di iļrifor^ļieroĢ xal iJlirx,i»>r 
āfaxri&H(retcu, 

'Osot KaTopOo'jiuv Td( ivzokk;^ 0£pa7ceOo{ji.£V xoi)( G 
ij^do'j^' adTo\ Y4p £!7tv ol ļ^ouļuvot ^ļ[xwv (48), 
a:s* dpX^C ^66rcc ( ļ(xSc, 5ts Si£(&ipiC£V 6 T^^ioroc 
I<h7i] y xal SsTt^aev 3pia lOvcov xaxd dpiO{A6v dYY^X(<)v 
fliuToG * lv 61 TCļ> 0epa7:£U£tv ļ(xdt( tou; ļ^oujiivou^ 
ffļiiuv d^^Aou^, lv x(^ 6EX^(jiaTt tou Kupfou, &v tļļ 
xptjst S£xaiov 0::dp§£i 1{a?v irapJt tou KupCou ev 
ex£{vTļ ;dt ^(AŠpa , 3t£ xptv£l Tķv olxoujiivT)v lv 6t- 
<2iomrkrtj ef Ys irdaav t^v xp(fftv 6 Ilaiijp 5i$0)xs 
"zļ Tlfp. 

GAP. XXXI. 

*Av6psCa i9T\v l^ic dpCoTT) X(r]fixTļc 4^x^C> ^^^' ** Forlfludo esi oplima qaali(as animae raliona* 
!ļv ^uv &vTixst|A£vci)v a&xTļ xsxpdTTļx£v Ix6pct)v. 11s» qua adversanles sibi inimicos anima superau 

Nixiļ9avTE( t4)v dvxix€i(Ji£vT;v fiuvaiiiv, 9xuX£uoiAev *^ Superata adversaria polcnlia, manubias inde 
fliM]v, xol)( nep\ aOTTļ^ X^Y<>uc (AavOdvovT£( * fva Td capimus» liucraiuram ejus discendo : ut viiia ejus 

palam facienles, non modo caveani a laqueis sim- '* Quicunque mandāta Dei observamus, angelos 
demeremur. Ipsi duces nosiri suni, suscepia ab 
inilio lutela noslra, cum dividebai Atīissimus gen* 
ies, sialuebaique flnes populorum secundum nume- 
rum angeloruni Dei. Age vēro demerendo duces 
nostros angelos, Doroinique volunlaie adimplenda, 
Jusloma Domino praemium illa dieconsequemur, qua 
mundum judicabii cum jusliiia : quandoquidem 
omne judicium Paler Filio Iradidil. xaT' aOxf.v 9aOXa firļ^a wocf,aavT25 , dīca^Cfieutot p^i- 
v{i>7t, |&^ (ji6vov ol d7cXoudTepoc, dXXd xa\ ol auXXaYb>- 
frfttrtt^ ^^Ccu; Ix9£uy(<)9cv dīc* aOīrļ^. 

MtļpOeTai zh Spiov xa\ Xtvov 4'^x^> '^^^^ ^^P^ IfJL^/u- 
Xcjv xa\ d(puxc«>v X^you( ^ujivdCouja * i] tou^ 7C£p\ 
rpaxTixtļ^ xa\ 9Ufftxfļ^ l$£Tdfouaa X4you? • fļ t^v 
'R£p\ J€tf(&dx(iiv xa\ d(7a>{idT(i)v Oscopfav 5id t^( icpaxTt- 
X7;^ SXxouja Tzph^ aOxi;v lļ£(o^. 

TI xa\ Tf,v ix vuxx6? dviTraji^vijv ^'yxh^» TP^iT^ 
povsav eOp{jx£i 6 tt1^ 5ixaioauvr^^ ^t^ioc v*j{ji9Co{* 
^ivTc»)^ 6^ xa\ icpoj£uxQi*^^^^ '^^^ H-^ ItATreaslv el; 
'r£cp33(A&v, A^-pujav t6, 'HYP'Ji^Tjffaxa\.lyev6jxTļv cb^ 
srpouOCov (AOvdCov IrV 6a>;xaxo^ * Ppa)(xa 5i lori (J/u- 
XT;^, 4 |AeXixT) xc]jv Oeffuv X^Y(t>v * Sp^a 0^9 ai dpcxaC * pliciores, sed eliam quotquoi irreilli fueranl lacilc 
cflugiant 

'* Lanām linumque nel anima, cum animalarum 
ei inanimalarum docirinas mcdiiauir: vel cum 
practic» el pb.ysicx scruialur roeibodos : vel cum 
incorporeorum īlieoriam praciica ad se irahii con- 
sueiudine. 

'* Noclu exsurgenlem animam, vigilem invenii 
sponsus jusiiiix soI, nec non eniie oraniem ulne 
in leniaiionem incidal , diceniemque : Vigilavi el 
facla suni velui passer soiiU^ius*^ Esi auiem ci- 
bus animae, medilaiio divinorum eloquiorum : ope- 
ra, suni viriuies ; ancillae, seusus. Haec ergo con- '* 1 Reg. II. 50. " V. 24. '• Joan. x, 10. '• P. ai. xxxi, 5. •• īsa. XLni, 46. •• Piov. xxvin, 13. 
•• V. iO. ■» V. 10. ** v. ii. •• V. 15. •• V. 15. " Psal. ci, 8. {iS) Obicrva Origcuis icsliinonium de cusiodibusš liouiiuuni augelib. SM SUPPLEMENTUM AD ORIGENIS EXEGETICA. 252 fori domicilio suo corporali x8liinabilior preiiosis A OspaicaivCk^ Sk , ai aloO^aee^ • taur* oSv 9capčx^c ^ Ti(AUoxč(9a Xi6(i)v 7coXuTeXcijv (j^^^f) Ttļ) aci>{Aaxtxqļ) 
auTTļc orxq}. 

Hv Toū airou^teu 4a)x^v ^i^otv lxouaav *ExxArt- 
ffCav $uXov ļfvcijasb); xa\ $uXov Ccurļc* Yvct>JE(i>c (uv 
cjj; v<5fiou , Cwt1c Sk ci)? X6you* aO-nj ^Ap fecrciv ^ fcx 
icXeupc[? Xpi9tQu icpo£X0o09a, xa\ vufi^i] toutou 
eOpe6e?9a, ifļ aci>9pa)v xal avSpeCa ^^vi], ^ t^v nCmv 
toOtou xT)p^aaffa , xa\ xouxov vujt^Cov dīc* oOpavtuv 
icdXiv irpofffioKcuaa. 

'ATpaKT^? I(jn vouc xoiOap6?, 9U(ATEXixcDV dpe-Hjv 
i«' Apetļi , xa\ $6Y(&ax( S^^fia • iļ X4yoc wpo9opix6?, 
lXxci)v dic6 xou voG 7cveu(jiaxixi)v Oscop^av. 

06x &v i7počX6oi vouc, oOd^ iv 6ciopCqi y£vo(7o 

x(uv d(r(i)|idx(i)v , (i^ xdi £vfov fiiopOtoadfiEvo? * ifļ ^dp 

posueril. Nain proprii tlaliis periurbalio, solei ^ '^^P^X^ '^^ olxeCa>v lic(axp^9eiv a0x6v cCoiOe npo? iapiJibus anima* 

** Animam viri friigi dicit Ecclesianif llgniim 
scienciae ei ligniim Tiiae babentem ; 8ciemix ui legis, 
vide iit verbi. Ipsa enim est Ecclesia qux de iaierc 
Chrisii processit, ejiisqiie sponsa iiivenia esi, pii* 
dica et forlis mulier, fidem buic aervans, euiuque 
sponsum de codUs iierum eispei^tans. 

** Fusiis, est piira mens, virtuiem virluii agg«o- 
ineraiis, el dogma dogmaii : velaermo eiierne prola- 
tii8, qiii ex mente deducit apiritalem theoriam. 

*' Mens non proficiet, neqiie tbeoriam incorpo- 
reoruiii a88equetur , nisi intcriora aua recte com- meutem eo revocare» unde discesaerat. Sed traii- 
qiiillilatem cupiditatum adepta, demorabitur in 
coiiiemplatione , et domeaticarum renim ciiram 
seponet : auni enim omnea veaiiti raiuiUares ejus : 
furor, lenilale et bumilitaie; cupiditas» temperan- 
tia atque continentia. 

*^ Oiiosas escas, et qii£ pigros ad regniim con 
8equendum reddunt bominea aimpliciores aut 
inepiiores, fidelis ac religlosa anima non comedit ; 
et ne giistat quidem, si forte illorum ciipiditasci 
accidat. Porro iniquitates dicit eacas oliosas. 

" Fallaces pratis suntet vaua pulchritudo. Stul- 
tissima quxque anima non modo cogitat et imagi- 
nalur, qiiod sibi est libitum, sed etiam in opus con- ^ aOxf) dpeax6v, dXXd xa\ ipy(^ iTX^ipc? icXi]pa>aa& 
ferre aggreditur roediialum suum. Qaod si initium x4)v OficupCav* tlSk āp^h ^o^Ca? 9660? KupCou ^2:- 
aapienti^ est timor Domini, merito anima sapien- xaCa>? ifļ xuxou9a oro^Coic ^^X^ ^'^^^ '^v ņdCov xou 
liaro adepta, timorem Domini commendat, qui et KupCou, &c 'xiyo^zy aOxļi xi]c xoiauxi]c ivca>asaic «pd- 
taiis scientiae conciliator fuit. &voc. 

ADDITAMENTUM (29>. xd dcp* (Lv l$eX^XuOev * dīcdOeiav Sk xxi]ad{A£vo;, 
Xpov£7Si X8 iv xfļ ^t(aplq. , xa\ oO 9povx{aei xbiv iv 
orx(p * iv$^6v»vxai ^dp 7cdvxE? ol Tcap' aOxi)? ' 6 |&lv 
6u(jl6? » i:padxT]xa xal xaiucvo9poauvt]v * ^ Sk ii:i6*j- 
y.i%, 9Ct>9poa(JVT2V xa\ iYxpdxcMiv. 

Srxa 6xvT]pd, xd dxvo7:o(o0vxa Tuxe7v x^c ^et- 
XeCaC xouc d7:Xou9T£pouc xa\ d9eX2ax^pouc, ^ eOifvco- 
{A(i)v xa\ 6£09iXi}(; ^\)X^ o^x ioOCei , o&xs |&)]v xou- 
x(«)v Yeu£xai , el xdxa xuxoi a6xtjv lm6u|iiļaai • x4c 
xaxlac Y^P V^^^ ^^^'^^ 6xvi)pd. 

Teufislc dpiffx£iat, xa\ '(Adxa(ov xdXXoc. *H d9po- 
veaxdxtļ ^m^^ oO [a^vov IvvoeZ xa\ 9avxdCexajt x6 **-*^Nonint enim» eum agendarum rerum scien- 
liani possidere, et in propria poieslaie habere 
aliMnnos SU03. Aiunt Uaque, tanquam eo capio, 
bisce dominaniur. Alioqui vēro possessio justi viri 
est sapieniia, prudentia, Intelligeniia aique virius. 
Occupant autem ejusmodi possessionem improbi» 
81 quando justo suadent ut aliquid a Deo veiiluin laaffi Ydp Sxi x^v (ilv TOp\ xd 9cpaxx£a xixTrjXai 
Yva>(7iv, dpexT)C (^iv a?pe9(v, tf\rfyy tt xaxlflK» xa^ 
5x( xxTļ9iv ixti xouc 5i$a9xo(iivouc 67c* a6xou * 9ao\v 
ouv (1>? a'jx6v iXdvxec, xa\ xouxoic x^^P^^(^^a ' AXXcd( 
61 xxTļ(ric xou 6ixalou , ao9{a xa\ 9pdvrjatc , ouveatc 
xe xa\ dpexfļ * xaxaXa(A6dvovxai Sk x^ xx^9tv xau* 
XT)v ol dje6eic, n££6ovxec t6v 6(xcitov noiTjaaC xi xtav perpetret : nempe ut mens peccato excxcaia, a ^ d7n]Yopeu(jiivb)v Becp* ?va xu9X(t)0flc ČLTh xiļ( d|Mip- 

xia? 6 vou? lxitiaD x(i)v dY£<«>v xouxci>v xxY)fAdxiiiv. 

T6 |Aiv m)vex(p 6ixal(p , xa\ xd ^\jajt(ni '^^ ^P^* 
^(iLdTCDV eOxoXa Y^vexa( • xiļ Sk lx<p(i>? ixoyTt , xa\ 

xd eOxoXa xal dvd^glv xiva £x^^At ^^^X!^Fh '^^^^ 
oraiat . 

A^vov ^dp tix^\)9i 6e(i)pT)(jLdx(i)v im9x4|A0vay jm;61v 
SxovTec 6(ftļXjv« sancla bujusmodi possessione eicidat. 

*' (30) Sapienii justo dilliciliaquoque negoiia fiunt 
faciiia. At ei qui aliler se babet, Tacilia etiam et 
solatium quoddam habentia» difBcilia evadunt. 

** Tbeoreiicam doctrinani babeiit, sed eicclsum 
nibil. •• V. 16. »• V. 19. •• V. 21. •» V. 27. \ •• V. 50. •»-•* cap. i, 13. •• cap. x, 8 ; •• ▼. tf. (29) Cod. Ottob. 117, p. 16. (50) God. Reg.77,p.310. 253 SCHOUA IN CANTICA CANTIC. 25 i apirENori eis tā aimata thn aumaton. ORIGENIS 

SCHOLIA IN CANTICA CA]NTICORUM<*>. 

(Ei Catena Vsilicana ciii lilnlns : nfoxo:tlov Kpieuarov co^icrov el<: rā "Ķcļinta rcor ļcļiāTtar iļ- 
TfpiTiKCnr ktulcpair kxiton^ dxd spa>vrjc rfn\ycplov N(>ccriq ndi KvplXXov "AJeļardpefa^, "Opi^irovĢ 
re xai ^UUjrv<: tov Kap^aOlov^ 'AstoMrapiov, Evcrsūlov Kaicapsla<: , xal izipiar čut^čpur, fļ^^vr 
AtdvļiOVfTOv dx(ov 'IclSdijpoVj BsodiopīļTov xul SeojplJiov, — Mii, Ciatt, Auci,, 1. IX.) KE4AAA10N A. 
^tJlrĶrdr(i> pe ā:tb ^iJiripātior crčparc^ ahtov, 
M^ tik 7po9T)':cjJV (i£ {iVTļTceuadTco, 9rja\v, 5i* iau- 
wj 61 6{X(XTļadTu>, xa':' araOtļffiv icveuļjLaTix^v 6i' 

pi\car X£p\ tov Ad^vv r/Jc Cw^c' Tauta 5i ^Tļatv 
bi^Tiijv 9cpo9T|Ta»v cItc^vtidv dxou9aaa * ^EaeOiipricrer 
č fiacijlshq TOV xdXlovq cov • xa\ dXAaxoO • *0r 
īp6xor ei;pparOi)crercu rvp^loĢ istl mbļi^r, 
cvTijĢ ĒvpparOi^CBTai Kijpiot: i:tl col. '09dxi( li 
t( Ci]Touvtsc 6e?ov $6Y(Jia xaTaXa(A6dvo(jLev, xaTaice- 
9iAT;96at di;6 toO or^fiiaTO^ xoG vu(A9{ov» vo^tCocojuv ' 
lv 5^ Sl dico(3ou(i£v, 07R>Xd6u){iev čx^{^^o^ XiYe&v 
x^, ^iZrfCdzii} ļis dxd piUripdrajr ctčjiaTO^ aOtov. CAPUT PRIMUM. 
Yer8. 1. Oseuletur me otculis orig suu 
Ne me per propheias in uiorem sibi poscat, in* 
quii, sed ipse niihi loqualur, seciinduni serisiim 
allegoricum. In hoc sensu diiil Joaniies : El ma- 
nus notīra eonlrectaverunt de Verbo vU(e '• Ilsc 
auieni di\il sponsa, iilpole quxpropheta8 Ioquenie8 
audiverat : Concuphil rex decorem tuum *, cl alibi : 
Quemadmodumla'labUur sponsui cumsponsa iif/i, sfc 
latabitur Dominui teeum '. Si quan(lo, diviiium 
aIiqiiod dogma scruianles, menle illud comprehen-^ 
derjmus, Sponsum no$ osculis oris sui osciilari re- 
putemus; ciim vēro, mcniis inopes, lissUamus* 
tunc dubio laborantes, nobis dicendum esse intelli- gamus ; Oseulelur me osculis oris sui. 

Ori dj-aSol ol ļuurtol cov i)xkf> oīror, %al B Quia meliora sunt ubera tua vino, et odor ungueu" 

...» .f.^x .1 X a tērumtuorum super omnia aromāta, 

Ouasi diceret : c Tirlutes luae stipra virtuies no- 

slras, I juila illud : Operuit ccbIos virtus ejus ^. Est 

enlm essenllalis sapieniia cl iusiiiia, nos vēro per 

pariicipaiionem aaplenies sumus el justi , illaruin 

viriuium fragraniiae communicaiionem accipienlca 

In quaniuro valemus ei volumns. 

Vers. 2. Oleum effusum nomen luum : ideo 
adolesceniula dilezerunt le. 

Forie propbelizans nominis Ješu Cbristi virlu- 

lem, quaB orbem lerrarum implevil posi ejus ad- 

ventuni, ila ul fierel, juiia S. Paulum, aliis gui- 

dem odor mortis in moriem, aliis aulem odor vil(ū 

in viļam ', dieere polulssei sponsa : Ideo omnes di- dcr/if) ļt^punr cov i>xkp »drxa rā dpoi/iaro. 

*Hyouv ol dperaC oou Oidp tdc Tcap" ifļpilv dpetd^ 
xs?d T^, "EndJLvirsr oi)paroi)qi{ dpsz^ ai)tov * Sorc 
ļfdp a^Toao9Ča xa\ 6(xai09uvTļ* ifj(Ae?( &xaTd (liOeļev 
9090I TC xa\ 6Cxa«M, xaTd 'TcpoaCpsaCv xe xa\ 5uva(JLiv, 
iv Tjļ TouTCiiv e0ij6C^ ļf iv6(i£voi 

Mvpor ^xxerw$hr firopd cov. Aih tovto redride^ 

'i{Xd:ir\cdr ce, 

Tdxa icpo9i)Teuou (2)to0 6vd(AaT0f tou Xpi9Tou Ti]v 

tifi x67fA0V icXiip(i»9a9av 5uva{i,(v, xaTd Ti)v aOToii 

napouffCav* otore YeviaOai xaTd t6v IIauXov oīc pkr 

čcļtiļ i» Oardtov elc Odrazor, clq di fciirjc ^ ^C 

<M/^r,eInev dv ^ vu(A9T1, Aih tcvzo xdrteq iJīti^rj- cdr ce' dU* 06 (a6vov ai vedvi5ec trr^^paa dvavs- Q lexerunt le; omnes, inquam, non solum aulem ado- G'jptcvat, xal ļjifi ixovcai fivrlda fļ cxlXor • kfieKB- 
r^tOr} 61, cbc (iiļxlT( fficuTcdoOai xaTax£xXeea{Aivov lv 
dro^^fj'TOtc. 

Eic7ļjaT4 jis o fiactJsif^ bIc rd rapteior aiVet;. 
*H")fouv dfiuvatov (3) Tf.v dļīžpaaTov li^tt. «J'U/V' fl 
*ExxXY;9Cav iļT^ 4ys(aovix6v tou XptaTOu- el^ 6 IIaOXo; 
E!7xX0ii>v I91] • TJpeī^ di rovr Xpicrov lyopery īra 
īčk^per tā x)Xd Bbov X'^P^^^^^^^ ^'^ ' '^^^* ^ lescenlulae quolidie renovatae, neque rugam negue ma- 
culamhūbenles*. Effusum SMiem esi (nomen luum),quia 
non jam in ineffabilibus arcanis condilum relicelur. 
Vers. 3. Inlroduxit me rex in cellaria sua. 
Loquiiur de impeneiralibus arcanis animae 
amore dignae, aul Ecclesiae, aul regni Cbrisli : 
in quod myslerium Paulus penetrans di\il : Pios 
aulem sensum Chrisli habemus , ut sciamus qum * Juan. I, I. • Psal. xliy, 12. • Isa. liii, 5. Mlabac. iii, 3. ■ II Cor. 11, 16. ' •Eplics. v, 27. (i) Hxc acholia , quaHa ab illusirissimo Mai ex- 
scripia 8uni« ipsi nos prolulinius, mendts scilicel 
iion seiiicl insanabilibus deturpala. Laiine eiiam 
ri^dder*! con.-ili sunius, quamvis sa^pe s>a;pius divi- 
uando poliusqnnm inlcrprclando opus fueril : fa- cinus (emerarium, ignoscendum lamcn, modo, c^uod 
speramus, sciverinl ignoscere leciores. Edit. 

(ž) Lcgo, meopericulo, 7:po9rTsuov;x. Edit. 

(5) Forie Icg. douiov. Kdit. 253 SUPPLEMENTUM AD ORIGENIS EXEGET1GA. 256 

a Deo donata sunt nobis '. Qu» aulem siinl lincc ? A "cauTa; "A č^OaUjid^ oi)Jc oids xa\ (yv^obxf(xovce^ Qū<B 0cului non vidit nec aurit aud'mt, neque in 

cor hominis aicenderunt ; lalia enlm prosparavU 

Deus tis qui diligunt Itlum *. In čella rio enim sponsi 

omnet thesauri sapientice ac seienlia: kunt abtcon- 

tliti '. Ipsa enlm sponsa, ul praecedens alias juven- 

culas, inlroducla esi, et astiiU, ut regina, a dextm 

regiSf in vettitu deaurato^ justa DavId *', qui de 

adolesceniulis dixil : Virgines adducentur rfgi post 

eam **, et ea qiix seqiiuiitur. 

Vērs. 5. Diiigamus ubera tiia supei vinum ; recti' 

tndo dilexit ie. 

Qiiasi dicerci : Elsi nuiic per infirmitatem no- 
slraui, super mammas tuas, o Sponse, vinum ame- 
mus ; quando emendaii erimus, super vinum mam- xal s:il napčlar ārOptiiaov <rOx driētļ ' ravva x^ 

i{zvlļiacer 6 Bedq roīc dpiZUHTir aiftdr • iv ^^p 

x(o Taptie C(i> ToO vu\u(fio\} xdrte^ cl Oi\(ravpol r^ 

co^loĢ xal rvjc yy<jiiC8(*)^ djcčxpvpof a&ctļ {a^v 

ļfiip (i>f 7cpoXa6ouaa zčl^ vedvi6a^ eEff^x^« ^^^ 

aapicrri C)ģ fiacrlMcca in čsļi(ar zov fiaciJiiu^^ 

irlļtazKTļup diaxpOc(pt ncL^dt, x6v Aautfi * 'ntpi Sk tiuv 

veav{5ci)v, dxsrexdi\corTai rg> fiaciJisl xapOirvĶ 

čnlcfti avT7\q^ xa\ 'zk ž^tjc. 

''Ax€uci\a(tiner ģiuctoij^ cov {)xkp oīror • eijOījn^ 

il^d^ricri ca, 

''Hyouv t\ xsi\ vCv hC djSčvsiav 6fcep tou^ oouc 

(laTcoO^ dYa7ca>{iev, (u vujjifCe, x6v oTvov,8Tav PcXT(ti- 

Oa>{Asv, Otc&p toGtov auTou^ dļfaic^v. — Olvoc (ikv cvv mas tuas aniabimus. — Vinum porro kelificans, B e0(ppa£v(i)vvedvt5ac, xd vo(ji(xd* ^ 5k TeXei^C» '(>u legis prxcepia suni; perfeclio autem, Sponsi 

manimse; deinde ui eiplicaret cur non forma di- 

ligalur, ai I, RectUudo dHexit te. Nos auiem vias 

nondum iioslras recias fecimus. 

Vf.rs. 4. Af^ra sum et formosa , fiHa Jerusalem^ 
sicut tabernacula Cedar^ sicul pelles Salomonis» 

H'JčC auiem dicii Ecclesia geniium animabus Je- 

rusalem , sive ipsi Jerusalem « nigredinem illius 

agiioscenli, eo quod ex pairibus nec illusiribus nec 

illuniinaiis orta sit, propiereaque nigrocoluri, sive 

lenebris comparaiur. Pulcbra auieni facla per ver-^ 

bum quod recepil» 5ssimilalur lenloriis Salomo- 

nis,aliisquesplendorJbus quo8 possedil in gloriasua. 

Vērs. 5. Noliie me eonsiderate^ quod fusca sim^ guia 

despexii me soL q 

Scilicet quia obscuraiam peccalo Chrisius de- 

spciii ob incredulilatem; quem quidem jusiili» so- 

lem appellanl Scriplurae. 

Vers. 5. Filii matris mem pugnnverunt in me , po» 
sueruntme euslodem in vineis ; vineam meam non 
custodivi* 

Sciliccii discipuli Chrisli cupienles docendo pu- 

rificare me a perversis consiliis quae coiilra illum 

iniveram, suggestionibusque daemonum in bxc 

operām conferenlium, bis pugnabanl in mc, ejus- 

dem ac ego matris filii , liberiatis dico : 8iquideii) 

iili, per eieciionem separāti, assumpii suni, ego 

autem lesiamenlum secundum coelesiem Jerusalem 

accepi, et per promissionem regenerala sum. Non vu{X9(ou {xaoTo{ * elta, tl^ ČLitaikor^ia^ tou (&)] cCSi) 
d^aTOlv, 9Tļff£v Ei)Oijtr\q i{ydxi{ci cb* \yjsli tt 

oOncu xd^ iauTCiJv icopeCo^ eOOeCoc^ lico(i]ad(uOa. 

MiJiatrd elui xal xaJtiļ^ dtrfazSpec lepovcaZiHļf 
cbc (rxrinoitaTa Krļdāp, (2>c ^ififieic £€tJU>iidnr. 

Aiysf. Sk 4 i^ lOvciJv *ExxXT)<TCa xauxa np^ xdc iĶ 

•Iepou(TaXiļ|i ^uxd;, i^xoi Tijv 'IepouffaXi)(i, 6{jLoXoļfou- 

aav x6 {xiXav, 6id x6 (xf] &x X3(Aicpa)v {iTļtt its9Ci»xc* 

s^Li^^i)^f icizx^p<i)v ' 8i6 xa\ axoxa9(i^ 'Rapa6dXX«o6a(* 

xaXi) Bh $td x6v \6yov 5v mptU^avo' xa\ tt^^siv 

ioixevac xoii £aXo{Aci>v &c eTx^v, (ac6' (!>v &XX(iiv 1x1" 

XTTļxo iv xi5 W5ti aOxou. 

aapi6Xs^i ļis č r(JUoq, 

*R 5xt 9xoxia0e?adv \u xļ| dfiapxCqi, XpiOT6( 

nape^ 5id x^v d7ciax(av' 8v fļX(ov 8exa(O90vtļc dva- 

Yopeuou9iv ai Fpa^af. 

Ylol ļifļrpd^ nov kyLaykaarto kr iļiol • iSerrč ļis 
<pvMxtcaar kr djiasMīkrir dļUtsMarts iļidr 
ovx i^ijAaĶa. 

"H^ouv oE 5iSd7xoyxe^ {xaOTļxal xoG Xpiaxou, xa^ 

Pipeti (le x(i}V nph^ xouxov» ^uX6{Asvoi ?90Vi]p(uv Xoļft* 

ff{X(jjv, xal x(t)V OTivep^ouvToiv xauxa &it|jidv(i>v, 

iļiaxicrciyto xouxoic ivi(Ao\, r^c^^^C ļioi ļtrļTļ>d^ 

črrec vlol^ x^c iX£u6£p{ac 9tifi£ • ol (Uv dc ^ xax' 

ixXoYi)v x^pi'^ Xel(A{jMi dvaXa|i6av6{uvoi * iY<«> ^ 

xi]vxaxd xiiv ftva> IepouaaX^(i Sia6iļxi)v Xa6ouOT, 

xa\ iļ i7caYYeXiac dvaYevvo>{Ji£vYļ. Oū np6xcpov 6i 7ero illam prius quidem euslodem pomrun^ j^ ^jTt^v^^firrojPvJa^iO'o'ar, eIx«i[t«x<aavxo- |ia^^ poslca autem impugnaverunt: sed prius impugnan- 
tes, idoneam illam feceruniul in vineis custos 
ponereiur.... Moyses autem ille ei prophetae, quo- 
rum unusqiiisque ager erat pieņus cui beuedixit 
Dominus Vers. 7. Si ignoras te,opulcherrima inter mulieres ^ 
egredere^ et abi post vesligia gregum , et pasce liof" 
dos luosjuxta tabernacula pastorum. 

Pervulgalum illud apud Grxco8 dicterium, Nosce 
teipsum , a sapieri te Salonione praeoccupaium csl. ffdpievoi 6i 7cpu>xov i;c(xtļ5cfav iicoCiļoav xoO TtS^vat 

iv d{xi7£Xa>aiv cE^ 9uXaxiļv... M<i>C97](; Ķk ouroc, 

xai oE itpo^TJTai , «Lv Sxaoxoc d^poc ^v 7cX^pi]c» 2v 

euXdyi)ae Kupio^*.. xal d(i7uXu>viyoīcxic Ytv6|uvoc« 

xa\ XT]V itpoxipav i^iv iauxoO pAi xi]pfa)v d^ ir 

So8d[jL6)v 07cdpxouaav d(Jii:sXo>va,' xčjj> icapdvri xixp^' 

xai X6yc1>. 

'Eār ļiri yv(ķ ceavt^ ^ MiX^ ir 'jvraiĶlr^ 
iļeUOe ch kr stripraic roir xotļirl(»)r cov^ xal 
aolļMirs rdc ipl^ovg cov ēxl cxrirdjģtatri' ztar 

^oipiriiir. 

Th 'RoXuOpuXXTixov 8i icap* 'EXXi]«iv iīrf^OrfiMi 
xpoe{XYļ?ixac TrapoSoOiv x(jj> 309^» SoXop£dvxi9 tl ' 1 Cor. 11, «2, 16. • I Cor. 11, 9. • Coloss. u, 3. «• Psal. xliv, 10. " ib;d. \T «57 SCHOLIA IN CANTICA CANTIC. v»*:-^ Pirtadt cavtdr • xaO' f,v dLiztātUai vuv ^ ^ļ/ux^i Trapi 
foO ipioTGu xa\ vu{x9fou, ei {Aij «sb $o6^v aOtfļ xax* 
elx6va B£40 9i»Ad$si xiAXoCv Tijv SvSoOev Ix6oXt]v, xa\ 
t^ fcv iT/dtTOt^ T£Tix^a:, tou^ ffxato'j5 kpitpo'jļ -not- 
{JLa:vo*j9s. notfjiavcl; 6k auTOu^ i:rl xolq tHir :toijii' 
rur CKTļifbjtactr^ i»Te ļilv touJs, ttot^ tl lx2ivou 
oTa 5^ Ti^ OA^Tt;* (i^xp* TraifieuOelja Tļļ irsCp^ rpb^ 

^pi^ Tijv 'ExxXrļj{av 6X4^0^' Ytva)ffX2i 6i ti? iaut^v, 
eiMu^, ec &Y^^^i^ ļ 9auXr|V Exec ^īdO^atv * xai 7:oXu 
•n;? 65ou ttjc fe«^« Tijv dp2Ti;v d7:oXe{ir£Tat • fļ vit^ 
{;jL::po70sv i::Exxe{veTai, tojv tTnaOev fc7:iXav0av4[X£- 
vo(- el 61 xa\ (if^ioi) IXa6£v fļ Tfi^^Etonai, ij rpo5- 
£yyir£i TOi^ ipioii Tou xiXXou;' Ip^ov 6i xa\ tb 
&V^^2v£tv ixd9T7; 7:pd§£i omt)^ ļffv^/TļVTat AOYtJ{JLt;) 
t£ :tavT\ xa\ X6Y(p' ^^^^^'^^^ 6k tic ptiļ xaOapikc 
{iT^6l d6ia9^po\)^ t'''^X^^ Xiy£t • 4fX£XoOTa 6^ XT^q I5iaj 
yvc'>jcti>c, ^ivoiT* av xXu6(ovi1^0{a£vti xa\7r£pt9£po{jLivTj 
jra>T2 Ariļu^ riļc čiduckaJtla^ lv Tļļ xu6£{a tcov 
dv9pcljn(i)v • xaV 7:av':axo^ {d[XXov irot jJtaCvsiv TJk; l^Aaq 
9xaii; ip{90uc ļ irapi xtļ> xaXtp 'not|jLa{v£t X($y(jj* auTT) 
6i ?:po7T)v)]; 6 X4y^» ^^ '"'^ {XTj6£ro>T£ X£fa Xoi7rbv fi6Tj 
^ TvroiiJ/r ŽTci aM3Ufj,auYxaTapt6{xouļxivT| Tfļ tou 
(ko'j 'ExxXr,9Cf , xai to)v lv aOtfļ {xixp(iL)V ouaa xaX- 
Xtov ai Y^P 0J'cw X£Y^[X£Vttt ttjc 'ExxXr,(j{a^ -pvaT- 
x£^, Tiovc9vtxwvļ'Uxwv4TJYxpJTa)C dļX£(vO'JC TO)p£uo- 
2iiv(jiv dTitamtcJvlpaTtcJv tcjv dvTiX£i{xčyu)v 6'jvd(i.£- 
luv, Ywvaixcii>vX£YOļi£vfov, dXX' oO «ap^ivtuv kcSc y^p 
ojx dļuCvtov, <j «p^c t6v x':{Tn;v t^v aauTTļ^ dva6X£- 
^70, ; 6{Aoiov 61 xb 'E^eJlOs, tco 7capa6o6Tļvai tco la- 
-MtvJ, c:^ 6X£0pov tTļc ffapxb? d^optjOivra tt;^ 'Ex- 
xXT^i£a? • {Jtetd t6 xaOd7:£p IX£YS i:p^c '^^^ v£dvt6a? 
£ljax0f,va4 TMīpd toO Ķa(JiXltoc £?€ t6 Ta;At£Tov aOxou. 

Tl CjpaiOidricetr ciajčyeq cov 6^ Tpvyčrc<: ; 

'AXX4 xa\ ļiiXij XptaTou 'ExxXT)(j(av vupupTjc 6 Ilau- 
5io; 9t;ffw f^c oIoveV Trp^Jtoīrov, ol tw xdXX£i Ttiv 
konnliv 6ta9ipovT£C, alffxP^v o06lv Ivvoouvtec t^JV 
61 TTC aci>9po5uv7jc aO^ļ xapiro9opoOvTfic al5a), oE 
^rpdrepov tofai oux 6y;£C xaXo\, tojoutov (ji£T£6aXov 
b)^ £EpTļ36at Tiļ vuļi^t^' Ti ā^>aid^er\o'ar ctaphre^ 
ccv, ļiii lxoyr«c cx7Aor ^ frvtlda ; Tdxa ^^ xa^ 
w t6v Ivo jiivov Y*-vw^£tv H£4v xa\ ^ TpuYwv YAp 
iv\ {Ji^vc{> ouvipxcTai. 

'Oļiouitģjutra xfvo'lov JtonļCiojiir coi iiezh cri- 
'flīdtur tov čpxvplov. 

TouTo6k»O0 imkbi fy o06kxsxwFi^voc6&pYv)po;* — 
6XCYa 6k lv diroj^fS^tij) icapd tcov 'Rpo'fTļTcuv X£y^ 
(Uva (4; xa\ tcov T:dXai ao^uiv — lTCt6Tļ(xifļffavt(K 61 
Tii lv TO?c dCdroK ToO vaou, tfiOficupTļTai tc]) ļikiīzovtt 
zh x(X':afdzaa[ui 'A dXr,6iv6v 9x^Z6[is,^y dvtoOfiv lu>^ 
xd":tti līci Tīf» OfcopTļOTļvai xd lv6ov, l^cdv 6 dvaTM- 
8biv xonineeU t5)« X£wv xaV cb? cncOjAVo? erepOfl- 

Kal [ietā ravra. 

T6ņ Y4p 0^ au|Jijiop90i Yev6(uvot -riļ^ dva<nd<x€a)^ 
liroD, iwipaX^4«vTai aOxo\ (5) dveofxota)|*dTti)V xpw- 
(j/.v -jdr^Ouvef^ooviat Y4p '^V ApT^P^V >«*^'^^^ XP^^^V- 

" Ephe». IV, 14. «• Ephes. v, 50. «* ibid. 17. 

(4) EMii. Mai, X£Yoi^«if <l«oJ nullum sensum af- 
feri. B A Hic enim nunc minaiur anims amator et spousiis, 
nlsi dalām sibi secunduni Dei imagitiem servēt piil- 
cliriiudinem , ipsam foras ejiei , aique in cslreinis 
vcrsari pericuiis , sīnlstros liacdos pascciitein. Pa* 
acis aulcin eos juxta tabernacula panorum , nunc 
quideni liitjīts, nunc vcro istiiis, vclul qiixdam va* 
gabimda ; donec edocearis experienlia luiiiiel coii- 
versionis noliliam. Speclaut qiioque ad Ecclesiuiii 
hzčc verba. Noscit enim aliquis semelipsuui , cuin 
videril , bonanine an vanain babeal vivendi ralio- 
netn ; muliumne a via virlulis deciinel ; aut nimis 
antcrioribus citendatur, posleriorum obliliis; aut 
nondum ceperit , vel sit perfectus , vel proxiiiiit« 
fiat limitibus pulcbritudinis. Opus autem cavere in 
omni adu ut lial omni ralione et veritaii. Feiuinas 
quidcm dicīt non puras , neque indiflerentes ani- 
nias. Incuriosa propriae cognilionls , fieret quasi 
fluctuans et circumagitaia omni vento doclrina: ^* 
in aica bominum. El ubiquemagis pascere proprias 
sinistras capellas quam bono pascere verbo. Ipse 
quidom bonum verbum, etsi nuiiqnam randida in 
posterum jam inier mulieres putcherrhna est, aunu- 
nierata Dei Ecclesi» , el iis quae in ea parvae sunt 
pulchrior. Nam Ecclesiae qux sic mulieres dicun- 
tur, eībnicis aniinabus incongrue meliores suni, 
anibulantibiis post advcrsarum polestatum amato* 
res ; mulieres nominnnlnr, sed non virgines. Quo- 
niodo enim non melior qu% se ad Creaturem sunm 
erigil ? Idem sonal egredere^ ac Iradiium fuisse Su- 

Q tanae , in carnis abyssum ex Ecclesia eilcrminn- 
tum ; quapropler jam dixit adolescenlulas a rcge 
in cellaria sua fiīisse inlroiluctas. 

Vērs. 9. Pulchra sunt gence tua* ikut turturis* 
Sed etiani menibra Cbrisli Eccle^iam sponsae 
Paulus dicil*', cujus qnasi figūra sunt, forma es- 
teris prsstantes, et turpe nihil cogttantes. Iluic 
vēro sapientlse pudorem fruclificantes, qui prius 
forte non erant pulcbri, tantum mulati sunt, ut 
sponsae diccrenl : Uuid pulchre rubeni gēna* tu<B^ 
sieut turturiif neque rugam neque maeulam haben- 
le«»*?Forsan autem el Deum cognoscere verum 
jnnuit; turlnr enim tanlummodo unt conjungitur. 

Vērs. !0. 3!urenuiat aureat faciemuā tibi vermictt" 
H latas argento, 

lloc esi, Non mullam erat, neque profusum ar- 
gentum : — parum in mysterio dieta suni a pro- 
pbetis ac antiquis sapienlibus : — evulganie auiem 
adyla templo, visum esi spectanti velum verum 
scissum a summo usque deorsum, nt revelareniur 
interiora, cum recubans [Cbristusļ dormivit sicul 
leo, el sicul calulus leonis surreiil. 

El paulo post : 

Tunc enim consimiles facii resurreclionis ejus 
pro 9rquivalentibus accipicnt aurum , dilabnntur 
enim auro et argenio. 

(5) Edii. Mat, aO-uo'j;. '.Ločus, ul videlur, valde 
corruptus. 259 SLPPLEMENTUM AD ORIGENIS EXECETICA. S60 Vehs. !!. Dmiii tasei rex in accubitu suo, nardu$ k "Et^Jc oS 6 fiacOsbc ir drajcMrsi avrov, rdf^o^ 

mea dedil odorem. '* " ^ — *'*" '"*' — '*' Sponsi enim dicil odorem, nardut mea^ qua eum 
unxi, dedit, Namque cum ipsa propria nardo pe- 
des uniissei Ješu, el in capul fudissei, banc ex 
odore sponsi refeciain prioris Tice accepit *'. Qua 
Igilur capiie delibulo, eiclainal, Nardut mea dedU 
mi Iii sponsi odorenu ldeoque velut e corpore Ješu 
domuiii tolam iniplevii discipulae ungoenium. Vērs. 13. Fasciculus mtjrrhcū dileetus meug mihi^ 
inier ubera mea commorabilur, 

Posiquam dixi sponsi nardum sunm milii odorem 
dedisse, nunc subjicio filium fralris mei inyrrhain id(»»X€ir ČCļliir uijTOV, 

T4jv YipTOuvuļi9£ou <jp7j'j\v da{Af)v ij iļtii rdpdo^ lv 

'īv^Ul^ ČLkEvĻaaa toG ItjooO, xaX zal^ 6pi4W &no|Ad- 

ļaaa, [iexaicenoitļ{jLivT2v ix Ttļc ^^(a^C toG vu|19{ou 

TauTTļv dv£Xa6ev f^ļ a{jOavo(Ji£vi] 9i)a\v feicl T^Jv 

xe9aXi)v lX6ouaT)( *H iļifilrdpSo^ Iduiti (loi r^r 

ToG vu{i.9(ou ČCfiiļr' Bi6r*ip cb^ dii6 tcuv xP<*^^'^v 

'IiļaoG Tiļv olxčav SXtļv fc«X^p(o<Te v\^ (laOTļTpCa^ t^ 

(iupov. 

^Axdd£crfiOQ r^c crraxtr\q ādsJtptdcv^ ļiov ijiot, 
ārhļlicrvr rlar ^icurriar jiov aifJiicrOiļcreTeu 

ElicoGja Ti]v vdpSov toG vupi^Cou 6£$a)xivai (loi 
«Hiv da{ii)v, vGv (jpTļpii t6v d8£X9i$oGv (lou '^rvisiv arot- non effusam, neqne foras eihalaiam spirare, sed B xx^c oO 2iax£0(ji^vT,^, oC5* E^ rv£ouai)c* dXX* oitcoSs- 8s{JiivT)( xa\ Tcuxv^7£pov Ti;veu(i>5{av5i5ouar^^- ddeX- 
9^v 5^ t6v itpcoTOv £9x^x^^^ ^^^^ ^ ^^ lOvtJv 'ExxXi)- 
aia, krainsp IĶ auToG 'zh xaxd odpxa 9ļv 6 Kpior^, 
uE6v xixXi}xev d5£X9oG xa\ vu(i9£ou * xoG 51 'AxuXa 
ix5s5ci)xdTOC na';pd$eX9ov, Xexxiov 7caxipa cTvac xr\^ 
iļ iOvciiv *ExxXTiaCa( t6v 7cdXai Xadv* l7ce\ lx toG itaf 
ix&čvoi( v6(iou xa\ tojv Tcpo^rjcov ^ lv Be^» Y£ve9i^ 
xa\ ^ iļ 4(M<>v el( eOaiSeiav OicTļpļe 7cpoaY(i>Y4 * tou* 

TOU TOCVUV 0Gt(i)( d7CO$&$0(JlivOU TTļC VU{A9T)C tCOTpb^, 

d5eX96^ 6 Sci>'i)p 6fJio{a)( lx£{voi( un6 vd(Aov Yev&- 

Č^OaJiļtol cov aepicrzepal, 

Hic prius videlur sponsa maiiifestius sponsi pul- NGv loixs 7:p^x£pov lvsa>paxiva( tpavcoTcpov tĢ 
cbriiudinem inspicere, suisque columbarum oculis toGvu{X9Cou xdXX£i ifļ vu{A9ti' xa\ 6id wy Tceptotc- concretam el densa suavitaic fragraniem. Fratrem 
vero primum babens popnlum gentilium Ecclesia, 
cum ex illo secundum carnem ortus essel Cbristus, 
lilium vocai fralris el sponsi. Aquila auiem avuncu- 
lum danie, dicendum pairem essc gentilium Ercle- 
sUb aniiquum populum ; cum quidem ex eorum 
lege el prophetis in Deo generaiio, atque e nobis 
ad pielalem inductio conslarel. Illo igilur ita effeclo 
sponsae paire, Salvator simililer iis, qui sub lege 
erant, fraicr factus esi. 

Vers. li. Ecce tu putchra es, amica mea^ ecee tu 
pulchra es : oculi tui columbarum. ejiis in raiioiiis decore prxcellenliam animadver- 
lere. Mox autem communem ipsins leclulum el 
sponsi corpus prxdicai, in quo anima adbuc babi- 
lans rationisconsoriio dignatur. Dicil igilur Paulus 
corpora iioslra niembra Cbristi esse**. Per nosira 
enim corpora sponss corpus significal, et per 
Chrisli niembra, sponsi corpus. Obumbratum vero 
sponsum dicil propter rrequenliani raiionis et se- 
quentiae coniemplaiionuro. Qiiod si commuuis 
sponsa utraque floreat, nihil mirum et in corpore 
omuem corporis cullum eicellenteni inveniri. 

CAPUT If. 
Vers. 1. Ego flos campi et lilium convallium, 

Florem dicit campi , qui fnicius fiel. In boc 
igilur terresiri loco, qui campns dicitur, flos erit 
sponsi verbum in fuiurum. Cnm enim consuni- 
niutio vencril, verletur flos in frucium; et ne ni- 
iiiiuni a tlore recedant, eum dicil super terram. 
Qu;i propter faclus esi sponsus quasi flos campi, 
Scipsum enim exinamvitf servi formām accipiens^^^ 
iit deinceps ejns gloriam conlucri possimus. Non 
esi flos iiisignioribus tel planioribus campis» sed 
bumilioribus et curvioribus lilium. His dictis 
sponsus amicam cum ca^ieris flliabus , seu ani- 
uiabus confcrt» qu:e pra: illa suni velut spiŅa;. U pCoy ajTTļ^ 690aX(juijv aioOfiffOai tr^ļ lv rip xdXXet xoG 
X4yo'j y.qX OTi;£poxTļ€ • Tdxit 61 xa\ xX£vTļv KOivi^v lau- 
TTļ? xa\ ToG vujJLcpfou ^6 ff(oļia alvCtTETat, lv Ļ Iti 
ouaa i\ ^xh d^iouTai ttj^ toG X6you xoiv(i)v£a( * Td^u 
O'jv IIauXo(, Td acojAaTa Tļ(ACjv{AiXT)Xp(TcoG lorc* 5(d 
ykp ToG f){xwv TTļ^ vujji^T)^ Etvat X£ysi x6 athpLo. • did 
51 ToG p.i'kri Xpt9':oG, toG vuia^^ou * auffxiov Bi ^9i 
t6v vuix9(ov 6td ttjv «uxv^Tļxa tcSv lv tcJ) X4ycji xaV 
zfi ūo'^iļ. OecapTļpīdtciJV * Idv 51 ^ 4 %oivi) vG{A9r^ āpuļoN 
E00aXi)(, ouocv Oa'j{xaaT^v xaV 1^:1 xb adpjci icSaav 
*:fyt 5id ToG ou>{xaTo; Tcpdlļiv d^aOijv fii]XoGoOa(. 

KE<»AAAION B*. 
*Efii) &r6oQ tev asdicv^ xplror r«r xoiMdar, 

"AvOoc li^ti t6 d&Gov lic\ xb Ysvi90ai xapiū^ * lv 
oGv T(o iztpī,ytitp T6it({) i:e6Cio prfiirztf &v6o^ iorlv 6 
VMpL^io^ X4yo^ (1)? izpK^ Td (jiiXXovTa • firav ^^P ^•a 
t6 TiX£iov, (i£Ta6aXE? t6 dvOoc ek '^ T^v^jOai xap- 
^6^ • xa\ l«£\ pA\ 7cXžov x(*>poGai toG ftvOou^, X^ci 
li:\ YTļ€ * 5td toGTO f^T^^sv 6 y\}p,tplo^ c5>^ &rOoQ rou 
sredlov ' kuvtdr ykp tdinjjcs , ļioppiļr čovJlcv 
JtaēoiTf r.pb<; 'zb 5uvT)6Tļvai tiļv W5av aOToG jutA 
TaGia ifj{xdl^ Ofidsao^ai- piifJTroTC 51 xol( pht eO^cvc* 
otipoic xa\ d{AaXčat ic£5Co(C 5vo{AaCo(iivoK« &vOo( 
laT\, Toi( 5b TouTciiv xaT(ax^poic xa\ nooOjtazipotļ 
xpivov' Tauia (pfj^a^ 6 ^\L^io^ ffapa6dXXei tijv " Joan. XII, 5. «» 1 Cor. vi, 13. " Pbilipp. ii, 7. SG! SCHOLIA IN CANTICA CAiNTIC. 2C2 idr^aiov aOtoil Sklaiļ Ou^aTpdat ta-c loitzalļ <ļ/u- A Tales vēro non amics sponsi anin)X , amica auīcni 

X3?^» asTtvi^ slaiv &xsv6at tsutd i:apa€aXX6{JLeva(. iiiium ejus in medio pcrfulgens* 

TocauTOU 6^ ai pti] irXTia{ov xoO vuļA^Cou 4'UxaC * ^ 5^ 

f:Xi)9{ov xp(vov lv (Aiacp 5(aXifjiTO)v sutoG. 

tJc/«^.^<>*'^roic Ķ(>Jiotq tov dpvļiov, cCtcjc āSeJi- 
pičotyjiov drāļdcor ratrvlm" (;jid r^r cxUty 
ttvTOV isceOījļtr\cra xal l)cdOicra, xal 6 xapačq 
ttifzov ir r4> JUifivy^ļiov, 

'Eirpcics vļļ vw{A9Tļ tou xiXXou( 5Xt] tou vu{A9rou 

TT^cvTjjjtivi), 7Kp\ aOiTļ^ ļjilv X£Yeiv o06lv, irp^c oT^ 

81 6 vupi9£ocl?i) 'nepl &auxoO, |&fļX({} 7tapa6dAXciv aO- 

wr Touc 'if^p' aO*<Ii>v 6^ uloO^, 5'''Xot^ $pu{JLOu* Orsp- 

CoAiļ & ToO ic66ou, t6 xal axiQ[^ l7ci6u(ji£?v ttj^ aO- 

Tou, xa\ icapaic^(i'|ai te]) ^dOei riļv toutou icoidrr^Ta* 

Eoix£ Ķk Taura X£yetv rp^^ td^ V£dvi6a^, d)^ rp^ lou^ Vērs. 3. Sicut mnlut inler Vignn siivarnm, iie diU" 
ctut meui inier filios, Sub vmbra itUu$quem deii' 
deraveram sedif et [rudus ejus dulcis guituri nieo. 

Decebat sponsam sponsi pulchrhudini oinnino 
iiilcnlam, proprio decore omisso, posi ca qiix ipse 
de se spoiisiis prxdicavil, cum inalo euin conferro; 
ritiosqiie, qui circumslant oum, ciim ligiiis siivie; 
ei deiiideriorum eicessii, umbraiii illius desiderare, 
yirluicsqiie pcuilus scruian. Uxc aiitem videliir ad 
adolescciitulas eioqui, sicul ad ainicos priora spoii- ŽTatpouc 6 vu(ji9Cc^ Tiinpoka- ulouf 6^, iļ Tou^^Tai- ^ sus. Filios aiilem vcical, sive amiius sponsi fami- p<wc XiYet ouc icapaOiei tou vu(X9{ou 5uXot5 dxdp::oi( 
mp£Cxaasv« fļ tou^ dXXoTp{ouc auTou. 'Tadcxiitrdi 
airr&vliccOu|&T]a^ Te xa\ X£xd6iX£V' XiYe( ^ xa\ *Ie- 
psp.{a^ žv Op^voc^' ūrevļia xpd xpocdiXov i^ļiair 
Xpioxd^ Kījpic^^ cvreUiļpOfi ir taī^ dia^Oofwq 
i^ļunr o\f erino{UV ^Er tņ cxiql a-Orov CTļTcojjieOa iv 
to?{ S6ven- laa^vdp oOx S{xeXXeCa)Tļ^ ^ļAĪvaltCaf) (rxid 
aOrou Y£vl j6at, ^evopivoi^ ilz^Olpoiļ tt1( tou v^{xou 
oxii^ ; Sxthr ydp eCx£v d rJ/ioc ^<^>' /ifi^Uo'rrcur 
āyaO€3rt '^r^Td'z% oudiv ^.t^ rčpor^ āJUC i):td xapir, 
ci xa\ r3v e3jx€v OtA axiav 7:oXX(ji Jia'^ipouaav jisTd 
TOV ?cap6vTa ^^p ?^'^v, oOx Iti ^t' icccirpov xal ai- 
rh;ĻUiri \ dXXd :tpč(T(»i:ior Jtpč^ :(pčo'(t}Xor Tt]v 
dAf^Osiav 8eu>p^3a>lJLev* "ki^zi Sk xa\f) vu{X9T), "Ecjc ov liares, quos in Tecundis arhoribus apquiparavil, sive 
ab et» alienos. Sub umbra illius desideravil et sedil. 
Dicil el Jeremias in Tbrenis : Spiritus oris noslri 
Chrisius Dominus captus est in peecaiit nostris ". 
De qiio nobis dicendiim esi, Sub umbra illius vive- 
mus in gentibiis. Qnoinodo eniin non dcbebal vil» 
nobis caiisa uīnbra ejus Deri, legis umbra liberālis? 
Vmbram enim babebal lex futurorum bonorum *', 
iis qui non jani sti6 lege er a nl ^ sed sub gratia*^^ 
elsi nunc quoquc sumus sub umbra muliuin dissi- 
mili. Nainque posi prssenlem vllam» non in spc- 
culo et {ūnigmate, scd facie ad faciem*^ veriiatem 
conlemplabinuis. Dicel eliam sponsa, Donec aspiret 
dies et inclinentur umbra **. Viia enim noslra quasi Či€nrftkrxi i^tipa, xaX xtrr\OiMrtr ai crxuU' £aii ^dp q umbra esi, et in umbra morlis eihnicus ftedcbai» 
h ^:(< fļ;juijv b>^ (ncid, xa\ bt <s%\ļ OavdTou bi% eOvcLv ei increduli adbuc sedenl. lxa^f4cT0, xa\ol d?ctaTouvT8( Sti xa6ž{ovTa(. 
Elca-i^^tri /i£dc oīxorTOv oīrov. 

TauTfl 7:p^ Tolc 9{Xouc '^ou vv{A9(ou 9T]a\ Tob^ 
d^iou^ ČLy(£Mu^ fļ din>aTdXouc Te xa\ 7:po9fļT3^' (lo- 
vttvo:3X^ XiYouaa, £uYX£pd9aTŽ pe tiĻ 9(i>(AaTt tou 

XpiJTOU. 

Sn^icatd jte ir iiijpot^^ aTotCdcari jis ir ļii^Jtci^, 
ČTi tetpiaļiirri dydxr\^ ij^a, 

'0 Z6\i\ULX^ ouTtD^ ixSČ$cox£V' ^EnartviJUrazi 

ļte ol'rdrūri^ toOt^otiv eucoSeai 5iv5poic» to?( xaX^v 

rjp::bv Troioucrīv, dvOoGvTa* Ttiv 9auAa)v XeYopiivb)v 

tbt^pfO'i dxdp?cci}v fļ xaxoxdpita)v Svrcuv* Tivd 6k tijv 

dvTt^pd^iJV l^st* Srripicrati jie ir ājAvpciĢ' 5 vorj- 

t£ov, iļ 7:tST0'j^ ji^v, oO jifjv toļ xp^{^A'^Cscv jiiX7j 

^1» 1*^ ^X°y^*C «i:JXov iļ ^'jT{6a, fļ dXXoTpCou5 Trļ^ 

'n:T:eci>{ X^Tco^^' t^ 61, OTo^^dcoii /i€ ir ^nļAoiĢ^ 

ffaTr.vCCciiv 6 £u{ipLaxo;, nepixvJilcari ļie ļīĶla^ 

cl^n' poOXeTa'. ^dp ^ļ v'j{X9T] fcv iroXXorc 'rcepixuXto(x£- 

vo(^ aOT^ p>4Xoi( dvaTraOeoOai* &Tiva olpiat xapi:d^ 

Im TOU |i^Xou iv ToTc SuXoic tou 6pup/)u vu{X9(ou, iva 

TT,^ auTcuv p£TaXd6Tļ irotdir,TOi* Titpcjpiat pip jp/J- 

r/Ķp, 9t;9i, xaTd t6v Sup.(jLaxov' d::d tov ixjiexTOV 

filiov^f xaxkzbv *fl(7atav. Ters. 4. Ducite me in čellam vinariam (secundum 

LXX). 

Hsc ad amicos sponsi dicil, sancios angelos, vel 

ap«)8ioIos, vel prophetas, quasi dicerel : Conjungiie 

loe cum corpore Chrisii. 

Yer8. 5. Fulcite me floribusj stipate me malis, quia 

amore langueo. 

Hxc Symmachi interpreialio : Sternite me in 

palmiiibus , id esi in odoriferis arboribus, quae lio- 

nuro ferunl fruclum ; malx auiem arbores suni qiu'e 

nullum vel maium fiuctum ferunl. Habeni vēro 

qu9edam e mannscriplis : Fulcite me nullius odoris 

ārboribus, Quod inlcrprelandum sive de iidelibus, 

non lamen adeo ul voceniur illius qux nec mncii- 

lam nec rugam babel, membra ; sive^de opiiniis, 

elsi Gdei nesciis. lllud aulem, stipate me malis, 

Symn)acbus dilucidans, mihi mālos iuducite^ In- 

lerpreialur. Vull enim sponsa inler mālos, qiKi! 

frequenies circumdanl eum, requiescere. Vcruiu, 

nl quaedaai asserunl, fructus esi mali in lignis vix 

sponsi, ul eorum saporem experlaiur Vulnerata 

sum p/it/fro, dicil, secundum Symmacbum; ei, sa- 

gitta electa^ secundum Isaiam **. ••Tbrcn. iv, 20. »• Uebr. \, i. *« Roni. vi, 14 *»lCor. xui. 12. " Cani. ii. 17. "Isa. xux, 2. 263 

Vsts. 8. Fox dUeeti met , icee i$U 9enU 
motttitui^ iranaiienā coUtā* 

Hoc nonnolli prioribos aUribounl ; Hebnicas 

▼ero teitos proprio collocai loco* Eleoim rosnife^ 

slom est sponiam com filiis Jerosalem colloqneii- 

lem 9 fabito sponsi Tocem perdpere , cam qoibos- 

dain , ot Yert8iiiiile , coniabolaolis. QaaiD percipil 

iii montibos collibasqae sponsae domo proiimis 

resonanicm, non aliier ac cerrornin binnulom. 

DeiiiJe sponta sollicitus, domo fit proiimos , for- 

tiiiiqiiea iergo aggreditar; mox ad fenestras a8que 

prosilitt amatorie veļot inspicere volens ; propior 

domo ubi esi sponsa, muhos cancellos circum spon- 

saiD ejusqae socias obducios^ valentior sponsns 

perrompil , perqne ea speculalor, 8pon8amque in- SUPPLEMEI^TUU AD ORIGENIS EXEGET1CA. 2G4 tJi A #hff^ tov AdeJiptSov ttov^ ISch o^to^ iļKSi xrļfiiar 
kx\ T& čpfif duiXlOļiero^ kx\ tubcfiovroOc. 

Tout6 T(ve^ xoķ rpoIaGouJiv ai:£dciixav, t6 ft 

*E6paix^ l( iBla^ z6xxti ispucoinj^* xa\ firļldv lortv 

&^ iļ vu|ji^ UaLAsyoyJYīļ zaī^ Ou^orpdJiv lEpouoor 

X4)m at9v(8iov atoOdvetat tt^; toG vu{i9tou ^oiviļCt 

Tb)V dpOlV Xa\ TČUV pOUVCilV ThlV 10Qlpaxei|i£vCiJV ^ t6" 

lap Trļc vu|i9i}C Sco^f^c^^t, ii>c {itj^Iv dis^cv ve6p$* 
cTts omu^ Tfļ iCĒ,p\ Tijv vu(A9iļv, l^^veTO i:Xr^9tov 
Tou ocKOu xa\ mp£9i]vev frirtsOev a^rou* eTxa irqS^oa^ 
|i£xpi 'cci'v TOU oTkou ^Odvei 6up<&iiv, žp(iyTixii>(£»9iccp 
16^)lci>v el; a&c4}V 9sapaxu4«i* tjnr^ ^ 'cīļc olx{a^ 
IvOa ^ vu(i9Tļ,8CxTua icoXXdk liccviipa t^c vuļiņi)^ xal 
Tb»v icEp\ a^rijv lx7aicŽTaoTQU, &isep ^x^4^ ^ ^^1^ 
vital propios accedere. Audet , opere confirmaiur» B 9C0C cj^ l9x^pdTepo^, Myv^ St* oOrtiiv' xa\ xaXel cancellos coniemnere , jain divulsos , rugalaniqiie 
per eo% temporis iiiclemeniiam, qiiam biemem vo- 
cat, Inatiles velieinentiore8que imbres ferentem. 
Coiiveriilur ad praeseniis temporis commoda, flores 
scilicet vemos ac vitis putationem praedlcans ; et 
columbs Tocero , et f Ijnthi Hcus » et laxarianles 
describit vites; et Intus requiescet; cupiebat illam , 
qu» erai intns « vuliii retecto coram spoDso prod- 
Ire, SQaviqiie vocis recreare sono. Ters. 10 seq. En dileetu$ meus loquUur mihi : 
Surge, propera^ amiea mea, eolumha rnea, ei veni; 
jam enim hiems tran$iU^ imber abiU et reces$it , 
fiorei apparuerunl in lerra noslra, tempus pūta- C 
tionit advenit : vox ttirtum audita eU in terra no- 
Ķtra, Ficus protulU groaos suos : vineo! florentei 
dederunt odorem suum» Surge , inquit , a sensibilihus ad splriliialia , ut 

conjiincli simus* Imber abiU. Ilic imber tempus 

innuit ante Incarnationem , cum Deus nuliibus eli- 

cuit quasi pluviam legalia et prophetica verba. 

Recessit simul ac lex et propheta: uigue ād Joan- 

nem '^ ; ver autem et aeslas post Incariiaiioiiem 

subierunt ; nec jam opus erat irobribus. Per Ghri- 

stum terra strata est floribus; cujus et iocarna- 

tione, (Icus, qux priore tempore creverat, non ste- 

rilis eiciditur; nune enim olynthos protulit, et lu- 

xuriant vites : ideo in Ghristi palmitibus , inquil , 

bonus odor Deo sumus *'• 

Vērs. 13, 14. Surge, amtea mea, speciosa mea , et 
veni, columba mea, in foraminibus peiroe, in ca- 
verna macerim, Ottende mihi faciem tuam , sovet 
vox tua in auribui meit ; vox enim tua dulcls, et 
fucies tua decora, 

Vult snimam senslbilia transgredi. Sensibilem 
enim mumlum quasi moenia et munimenlum oppidi 
vocal. Oportet igitur aniniam, rationis participem , 
in foraminibus petrrn ^ non solum exlra civitatis 
inoenia, sed et eitra valliim versari . ut ori detecio 
propior facta, gioriain Domini specuietur, parcat- Ti]vvO{i7T)v icXrja{ov &XOs?v* icspaOa^^uvciJv CpKt|^ tbiv 
SiKT^cjv xaTa9poveTv, cb^ ffit[ axt96ivTa>v, xa\ tou x^* 
ICOU 6t*a^a>vicapaSpa{idvxocxaipou, 8vxe(put>vai Toatkū, 
&va>9eXfļ 9lpovTaxa\a9o6p^06Tdy* icpotpliceTai6^ xa\ 
6ide Tcuv xaXciiv tou inip6vToc xaipou, &vOi) Vffciiv d»c 
lv lapt xa\ 6epaice(av &|&icOiav* Tpu^dvoc Te 9€iyvi)v» 
xa\ auxTļc dXuv6ou^, xa\ KUTcpiCouoo^ d(A7UXou( €ui- 
Ypd?ei* xa\ T^ Sv6a ouvavaicauoerat Tdicov* CvOa ^c- 
vop£vi)v i6ouXeTO aM)V o>xp Tcpooitmiji t^» vufA9(^ 
favrļvai, xa\ tt1c ^ļSsto? aOTļ 'KOLptļtv^ &xouffai 

9«|>VT|?. 

^Astoitplretai ddtiJLpfdovĢ ļwv xdi Jtijtiļtor !Ard- 
(Tza, kldk^it ^flcloTļiov, ļaJti\ ļicv, xepi€rx^>d 
ļiov drt Idoif č xenu»)r xapriJ0er, 6 ifetd^ dxji2' 
der Kal kxopei&q iavrifi' rā ār&n&ļ^ ^ «^ TĀ' 
xaipdĢ r j}c fc/i^c ip9axs' punriļ rijc rpvyihroc 
iī\xcvaOi\ kr tļ\ 7^ i^mr' ij cvxii kĶi/ļirlt^KEr 
ČJivy0ov<: avtr\Q' ai &ļixeJoi xvxplĢ)vcir^ ēditi- 
9iar čcļiiļr, x, t. i. 

^Ardcta, 9T)ff\v,dn6 twv alaOtjTcuv wp6j t4 vorjTa, 

tva cuv^jAfiv *0 'bezi)^ dxf(jLOer' eriro{uv iv Ostiv 

YeYov£vat, t6v 'nph t^c ^EmlruLia^ xaiphy, tou 8cou 

lvT£(Xafji£vou TaT? ^tt^ikaiļ ueiv t6v vojAtx6v xa\ rpo- 

9Tļxtxbv X6yov irciraOoOat $1 T0UT0v,.fe7retW> d rčļtOQ 

xal ol apo'^rļTai iiJ^ 'Icjdrrov Eap 51 xa\ 6^po? 

juxA T^ļv 'Ewt5t)fx(av Srt {XTixiTi OcTtJV xpe^« 8ts t^ 

Bik Xpt(Tx6v 4v6t) fi)90Tļ lv Tļļ f 8* x*^ A'^ '^i Imfiiļ- 

(iCac aOTOu, ^ (7uxt1 oOx lxx67CTSTfti &xapicoc iv t{) 

rpoT^pco Y£vo(i£vT) xatp(i>* »^*'^ T^ ČAvrdov^ iĶ- 

'^re^KS, xal xvxplCDVcir ai &jjuteXot' M ^ijatv, 

D iv Tcjv ■xXtļ(idxa)v XpiT:ou, sbcjdla, kcļikr rq> 6e^- 

'Arrforra, ^U^^, i^ aXr\(Tlor ļiov, xaXit\ ļiov, xspi' 
czepdļiov' xal tJtOkci), xeptctBpdļiov,tr cjU- 
an riļc airpa^ ix^ļt8ra rov operēt xfcrļMatOĢ' 
deiļčr ļtoi zkr 6^tr cov, xal dxobzicor ģur^r 
(puirfļr (TOV, ozi ij ^cjn} cov i^Čela, xaX iļ ^«c 
cov iipcUa, 

BouXexai x^iv 4'UxV 07C£p6^vai T4alff6Tjx4* cb^ lic\ 
i:6X6(«)€ $b xeZx<x; xa\ i:pox«ixt^l**t '^^^ alaOijT^v 
x4tixov xaX£r 5el ouv xiļv xči) X4yc{) xoiva)vouattv <^ux*;^ 
ir cxixņ r^c xizpa<:, ou p,6vov^$(OTOu tj(xOW^ 
ic4Xe(i);, 4XXA xal xou 7cpox6ixf«lx«o^ ^tvIa^Oar d>; 
^Xt(j{ov Yevo{xivr,v 4vax2xaXu{Auivo* icpo«'>Wj^ tIj» "Luc. XVI, tG. "II Cor. 11, 13. 265 SCHOLIA IN CANTICA CANTIC. 366 UļoN ToG KupCou xaTO7CTf»(C^a0ai* i7si0o[jiivr,v Tcļi >i- A que diccnti : Otlende mUii faeiem iuam, CupU vēro dvofA^C^^ U^uiv' ^(r«< t8ixoCj ļ icspfx€ixoc* PouXcxat 
Tolvuv Tbiv a4>(Aax(xiiiv i^X0ou9av, oO (a^vov Iv xtļ> 
nljti yvda^tf 5icsp cTvat t^v Tcsp\ Tou'x69fiou V6- 
y8v vof&fCcii, &XXde xa\ e^^ļieva toG 7cpoteixCff|iATOC* ft^ 
Xdļfoc H^v lote TcXeuTaToc tcuv ffco{ia7ixa>v, &px^i ^^ 
Thiv &oia(Adtcav. 

dļi Zs JUara^^ xaX cU &pĻXeXoi iļpuar xvxfilCovair. 
TaGxa toI; 9OLOCC 6 vufi^Co^/i^Toi d')nf^Xoic, iļ dv- 
5piaiv dļfCoi;» &30( t^c *ExxXi}9(ac 5($d7xaXoi* ut;^) 
ottiTiļpCoc 61 Tuiv dļAius^ctivtJV ^ TcporpoiH)* ?va Toiv eiiam loqi]entcm eam aii(lire,siiaviuiem vocis mira- 
108. Valium atitem idem csl , qiiod isaias exierius 
munimeiiium vocal**,dicen8: Consiiluei murum aeu 
propugnaculum* Vult igiiur eain e corporalibus 
essoliiiani, non lanium esse inira mceiiia « id esi » 
ui opiiior, in muiido , sed eliain in locis propugiia-* 
ciilo conliguis , qiiod quidem corporalium finein» 
incoīļtoralium vēro iiiiiium stgniflcal. 

Yer8. 15. Capite nobis vulpei partulas , gum 
demoiiuntur vineas ; nam vinea nottra floruiL 

Haec amicis sponsus , sive angelis , sive sanclis 

viri8,qiiippeEcclesis docloribus. Ad vitieaniin salu* 

lem cchoriatio esi; nempe ui subdolis remoiis po'^ «ocvoOpTciiv ovX)a|i6avo(Aivci)v 6uvd{U(ov, a! 6ia90e(- B lestalibus , qii» fruclus gerininationis primordia pouoou rfpr dpx^vTļclx9uaeci)CToG xap7cou, 6uvi)0a>* 
ffiv ai &(&ic(Xot Kpox64^i ČLTib toG xuicpCCc(v (iixpi Ttļc 
nu KopiooO TtUitjotto;, (iiA toG BsoG Y£(i>PTOt> tu- 
vai* 5id 51 x6 a&Te$ou3iov 6uvd{uv3i kyiyx%i xapiv£v 
ts xa\ (i^* )ļ Tdxa xa\ dvOpcoīroi, dXa)icsxic tive^ Si* 
lxspo8d$ou €p((iUTr|To; l(iico8C{[ovre^ xoī<; dp^afiivoi^ 
Tp^ctv xaiXi]l»(* oOc t^i fi(xpouc 6vTac ^uXetai 9uXXrj- 
90^vai 7cp\v iniicXiovdffc6cCa^ 7cpoxd4«^i* (livac y^P 
AXb»in]$ Yev6(tevo;, ixs{voic |a^v dvdXciito^, 0z6 (a6vov» 
tt ToG vu[&9Cou 6T)p€ucxa(* dpx6|ASVoi ^dp Ivepļfelv Td 
X£Cpova, xa\ 'so?^ <fCkoiq €0dXa)TOi* li^ti $* &v xal 
|uxpouc 'couc d(i7ceX<ava(* oO fiuvatai y^P ^atd Ttjv iiificiuni, possitii viies a flure usque ad perfecum 
maiiiritaieoi proncere , Deo colenie ; libero aoiem 
arbilrio rrucium ferre , vel noii ferre possuiiL Aul 
foriasse bomine8,sicul vulpesob heieroduiaro acer- 
bilaiem bene proficere iiicipieniibus iinpcdimeiilo 
suni. Quo8 quidom , adhuc parvos « viili capi , 
priu8qiiain in inajoreiii progredianlur impieialem. 
Quando enim adulia csl vulpes» istis invicia a 
sponso solo capi poiesL Incipiciiics enim deieriora 
pairare facillime caplanl amici. Parvas auiem vi- 
neas vocat; nibil enim adversus icagnas viilpct 
valei/ *ASBXptSčc ļ*ov iuol^ xd7^ a^rcp* d :toiļialr<ar ^ers. 16 seq. Dilectus meut miTtt ei ego t//t ^ul 
ir Toīļxplrotc, icoc ci duuir80crxi A 'fUiip^, xal C pascitur inler Hlia, donec asviret dies et inelinen 
MirtiduKTir ai crxtal. ' '*" *II vii(&9i] irp^ zobļ iTttEpouc toG vd{X9(ou ffi\(sht 
d»; o68s|i(av ixou9a 7cp6^ touc dX(u7cexac (utouaCav* 
lxocvcftivrj9av ^dp ^i(aIv, 9i]ff\v, aipjīTo; xa\ ffapxbc, 
xa\ 4{is7« aOitp Trļc d^Oap^Coi^. "H 6ti 6 6e6; lv ^u- 
X5 T^^'*^*^ 5cal ^ 4^x^ eU ^^ ļU'coixCCetai* outci) 
xa\ 6 IIaGXoc' Td <r<ajui oi) r^ aoprelt/.^ AXXh r$ 
Kvp{q>, xal ČKdpio^ zļ edijiaTr oa>{Aa ^dp ^ vu[X9tļ 
TxxXi}ff(a XptaToG, t6 (i.r,8a[xa>^ Tļļ iropvsC^i, d£\ Sk 
^ KupCcp* xa\ aC-cbc^l 6 lorc^p* Mslrare kr iļiol 
sdfhi ir ^/ilr* lv $k toīc l^tļc dvdnaXiv yi^pct7:xai* 
*Et^ Ttļ āčsApidifi ļwVfXal 6 ddsJispidč^* ļwv iļiol. 
Hk ':dxtt 5id 'A Ti]v dpx^ Tīļc eOep^eaCa; d7c6 toG 
vuji^Cou ^tvIoOac (i^ipi^avCaavTO^ Y^P iauTbv aut^. tur umbra:, 

Sponsa ad sponsi sodales dicit nibil sibi cuni 
vulpibus commune. lis enim cum nobis inesl san- 
guinis ei carnis, nobis vēro com lUo immorlalitaiis 
consonium. Aul quia Deus esi in anlma , ei anima 
niigral in Deum. Sic el Paulus : Corpu$ non forni^- 
eationi , ied Domino , et Dominu$ corpori *\ Corpus 
enim sponsa Ecclesia Cbrisli, minime (ornicaiioni, 
semper aulein Domino. El ipse Salvalor : Manete 
in me, el ego in vobis **. In sequeuiibus contra seri* 
bilur : Ego dilecto meo el dilectm meus mihi *' ; 
quod fii iniiio sponsi benenceniia. Nonduro enim 
coram sponsa manifeslalo sponso , non ipsa cuni 
eo conversaiur. Divinam enim illius conlemplaia o6r aiMi xiķ vu(i9U|> dvix€i'co* zh ^k^ SvOeov aOxoG D pulcbriludinem , ad salulare pliiltrum converlilur. xiX>oc 6taaa(iivT;, i:cl ourrfjptov d9{xexo 9nixpov, 
|LeOl dvax^6£raa lxcCvou x^ xdXXe(, li^tī,^ xd)^ au- 
r^- elxa Tijv xdļiv dvxdXa6s iep\v \Liyf i)MU x^ ii- 
Uiov, ^i^vjoa, dfd> rģ> āSsJl^idiļjtov 5xgiv Sk xsXeCa); 
disneaku^Oļļ, |iYļSlv xaxaX(iq) x6xpu{i.{jilvov, a!a6avo- 
(tirq xovxo Xfļfet* xal ddsA^iddc ļicv kļtol' erpr^xai li 
vorj xaJķ iep09i2XcCai^,a&x^ Kupeo; iroīpiavei ^fid^ el( 
xou^ alAva^, dXX* oOx (i>C vGv iv xp{voic ^[^ icoi{Aa{vsi 
vdķ iv i&čoip dxav6ayv* xo(YapoGv clTnov* ^E'ļw &r6o^ 
Tov xsdiov 9 Mplror t<ar nouZdSur, iicdfei* ct>c xp/- 
rcr kr ļi6c(i^āxar$<airfOdTVc t) xXt\clor ļtov ārā dein ejus elaia pulcbriiudine, dicii, el ego Uli. Dcin 
ordinem inverlii aniequam venial consammaiio , 
dicens, ego dilecio meo ; cum auiem perrecle dete- 
gilur, nibilque abscondiium rcliclum , illud aiiim- 
adveriens dicil : et dilectus meus mihi. picilur qui- 
dero in propheliis *^, quod ipse Dominus pascer 
nos in s^-ecula, sed non ut [nunc inlcr liiia pascit 
nos , In medio spinanim. Cum enim dicil, Ego flo» 
coiiipt, /t/ticMi eonvaltium^ addit : sicul tithun inler 
spinatf sic amica mea inter fUias. Animadverieqood 
non de sponsa diill ; ideo subjicil non In spinis 
collocaios, quos pasciiur. fiicor riair Ovfozipur' xaV x^pet cIk 4tA xii; vuļA- 
fijC oOx fXe^v' t\b xa\ icapa^^T^vev, elc t^ dxdv6acc (i^ ipiTcs^tļvai xi icoi(iatv6(uva« 
*" Īsa. ixvi, i. *" I Cor. vi, 15. " Juan. xv, 4. •• Cani. vi, «. •• Osc. xiy 10. 
Patuol. Gii.XVIL 9 W7 SIPPLKMKNTl M Ah (miGtlNlS KSEGRTICA. *!(>S Vets. 17. Dtfit^r atpiret dies vi ineUnefilur uīnbra:. A 'Eo>^ ou ttaarevcņ i\ i'utiļAt jcai JiapēJOkiCtr ai Uņapropter glortaiar niystice dicere in J^cob : 
faclos cram diei sslu conibustus. Nam in prsesenii 
vils aef Ui collocatis, nobis opus esi pasceuie , pro- 
pter meridiānos daemoues. Dicil enim ad justu ni : 
Non timebis a dvcmone meridiano, Qttasi Tcro dice- 
ret, $ol non unt te, Cum quidcin inOnuiialcs no- 
stras rereus et propler nos paiiens faclus sil pro 
nobis xslu combu$lu<», ut nos ub im libcrarci, sic- 
iii a lēgis piaculo, faclus pro nobis piacuhitu. Pa- 
scilur vēro el inter lilia , et donec inclineninr um- 
bra; viinc : secuoilum ilhid , $icut umbra travjeunt 
dies nos'iri, Forsan el anle ejus iiic:irnalioiiem, per 
legem ei propheins , iuler lilia pasccbalur adbtic l'Jb xa> aOx£7 yMT:ixwi Ai^eiv iv *Iaxib6 x6 * ifcvd- 

Tcapdvio^^ip ^lou xau{Aaxi6£6{jie0a toO icot{Aaivovio;, 
^.i Ti (ASOT;pL6p:vi ^ipu^vta* Tl'^zt fi^ izfibi t^ c6- 
^lOtļ* cv ^c€īidi\cetui ā-tč čaiļtcricvļiB€nyiS'p&vv' 
ottoIov xat Tft, 'O i/J^rc cv cvyxavcet cre- t'Kti'īap 6 
'zkļ i'j^v/ticLļ f^\LG}v 9^pci>y xa\ -^ztpi f^ļMov dčuvr^OeVc 
ev/včTo 0-^p fļfuov 'JUYxat'5{i£vo^ to) xau{isTi* iv« kĻ- 
a^opAjTj f^jta^ dr' ai-īčuv «S^ xa\ d-n^ xt»c xaTdpa^ 
ToO v^jiou, Y*vfSficvo^ Ou£p f^jičuv xa7apai- 'to*.jx2£v£i 
d^ xai iv y.p;vo:^, xal jtixft napFAOuiVir «i crjemi 
ToO giou* xaTi -56, co^ r/f/al i\jt£fai i\ļiu)r xapd-' 
\^vci%" IzMZ 5* xa\ rp6 -itļ^ fe:ri6T,(Atx^ autoO, Sti «^nevieiiic xslii. Posi vēro incarnalionem, pasciiur B v4aou xa\ -npoĢr^tiJv, lv x|3{vot; liroCļjiavcv §Tt xay- quidcin , Sēd non inter lilia. Naniiļuc sicut diluce- 
scentc die diciiur , dilecli, cognoscilc quod supre- 
nt.i bora ost. 

īieverlcre ; similis ehto , dilccte mi, caprerc, hinntdo' 
q'ic cprvorum super tiioules Bether, 

Priora ad adolesceiitulas dicil spousa , ha^c vcro 
nunc ad sponsiiui. Cl prxsenti tempori coiigruam 
capcret siiiiililudincin ciini capreri , proptcr per- 
^picaciiatein,ei cum hinnulo ccrvoruui, propler dc- 
lelam scrpcntium progeniem. Hxc veto facicns in 
montiliiis ronvalliiini , rcieitere , incļuil, scilicct a 
forma Dei. El sumit iila propler amoreni erga nie 
cuin bominibus commoralus ; qnoruni pleriqite 
propler iniprobilaleni in conv;illibus vivunt. Montēs 
auieni coiivallium , suni justi qui iniquos doniinali 
»unt. lloc verbum, revertere, coniempiaiivos capteu! aciivo^ ftvTO^- piSTd tz Tijv i7ri{r,[iiav, TtoiļLai^ti jaIv, 
dU' oux lv xp{vo».^- cl>^ Ydp tt;^ tV^^P^ fiia'KVču jisTjC 
e'pTiTai T^,dya:n;To\, •)ftv<t)(jxčx* oti l^drij Ctpa lorCv. 

\\:ičCTfe^'{n\ čļioiii}(hiTi ci\ āde,lptči ļiov^ r<J> 
itcpMiot'ii^ reCpiļi Lldļ^un' i:il tā bpr\ tCtr koiJU»^ 

Ta Tzp^'ipa'īzpbļ Ta; veav{6a^ ei-£v ^ vuji9r„ ii 
5i vOv TToif tiv vujji^tov (ojTS T(p raf^vTi xatpw 
dpjAOTTOuJav dvaXa6£lv ijioi^rr^ta Tf/f^^ txlv tI»v So^c- 
xc)va, oid tb 8iopaxtx4v 7:j>oc 5* vsCp^v e/.d^ojv, 0:' 
a*f avt jjītOv ToO Ttiv 69£a>v yiyo'jļ' TaOTa o^ 'noitliv lv 
Toi^ SoiSi Tiov xot).(i>p.d':(i)v, ācīčcrpBiļrcr ii^ouaa, 
čx ToO lv ixop9fj Orap/stv BsoO* xal dvdXa6e -raOta 
liOL 'sfļV dYa7:Tļv ^iļv «p^ ipk tol^ dv0pa>7xi; Ini- 
ir^piuv* <i>v 01 TZAsCo'j^ 5id tt;v xaxiav lv Koucujia?; 
oiaTpfCGusiv* (pTļ 61 xoiXa)(idTb>v, ol tcov xaxuiv 
O'spav^/^vTai $ixaioi' dTcooTp^^a^ Sl 6 X6yo; 6p>ioG- assiicilat , binnuloque cerToruin praclicos nec non q ^at, lv (jklv tol^ dvax£ipivoi; xfļ 6eci)pCqi, $6pxtov(' lv adversaruni polentiaruin eversores. Ulud quoquey 
vel binnulo , male discernenlis esi. Tbeodotion 
quippe dicil , super monies cdorum , nibiloininus 
sanctos significans. 

CAPUT ilK 

VEns. 1-4. In lectulo meo per noētes gncsivi quem 
diligit anima mea ; guccsivi illum ei non inveni ; 
vocan illum et non respondii mihi, Surgam et cir- 
cuibo civitūtem ; per vicos et plaleas guteram quem 
diligit anima mea ; quwsivi illum el non inveni ; ro- 
tai t illum el nonrespondit milti, Invenerunt mevigi- 
Ies qui CHStodiunt civiiatem. Num quem diligit 
anima mea vidistis f Paululum cum pertransissem 
eoSf inveni quem diligit anima meaOtenui eum^ nec 
dimillum donec inlroducam illum in domum ma- 
iris meWf ei in cubiculum aeniiricis mea. Meniione de nuptialibus mjsleriis babila. nunc 
bponsum ipsuni per noctem in lectulo vocat; nefando- 
runi vult participcni e(ficere, perrectioren)que quieiem 
imperlirc. lloc enim leclulus significal; per noetes 
autem, scilicei in quietis tempore» procul ab illo- 
runi facie, qui talia contemplari nequeunt. Veruni 
)iecesse esi amora sauciam esse animam in le- 
riulo quaercntis divini verbi profundissima, atque 
rxspectare desideraise appariiioiiem dcsidcrantem. Tol; i:paxTix(i)t^pot( 51 xft\ xaOaipsTixolc tcjv dvrt- 
xsi{x£vo)v fiuvdļjLecDV, l^d^cov ve6p(p* ?6 81, 1ļ vsCp^i, 
9capai5iaCeuxix^v' 6 Sk 0£o$ot£ci)v el^csv, ixl tā 6pi\ 
OvjiHtļtdTCjr- oudlv ^TTOV touc dvCou^ 6T)Xa»v. 

KE*AAAION r. 

'E.tI riļv xclTr\r ļwv ir rvĶlr if/Jnjo^a hr iJtkI- 
:ir\csr ij i^t^ ļ*^^' iŅ{Tr\ca avrčr^ xal cvx 
E^pcr avtčr*šxaJLf.ca ainov xal oifv ifi(t\xov€ri 
ftov dr<WTrļ(TOļiaidfixal xvxJUi)C<»>irtņ rrdlei* 
ir TaĪQ d^paĪĢ, xal ir xmq :iAaT€latQ' xdi 0}- 
r/jcdi Ibr rixd:Trļaer t) ^^x?} //ov iO\Trto'a ah' 
rcV, xa\ ovx eipcr ai)zčr* ixdMca aifrdr, xai 
cvx ifX^xovci ļiov evpvc&r /le 0/ tripovrte^^ 
cl xvxJLovrteq hr rjj xčJl€f ļiii tr i}7vun|crffr i\ 
'i''vxiļ ļiov tdete ; d)c M^^P^ ^^^ aapriJidor d.a' 
avToir^ i(jjQ o{) evpcr tr i}7wrrjcer ij j^x^ P^*' 
expdTiica abtbr, xal o\)x d^rļxa airrdr* S<»}^ oS 
F.i(n]i'aycr avrčr ei^ clxor ļir\tpč^ ļiov xal ei^ 
zt zaļiieīcr rijc orvXXa6ovcrr\Q jis. 

ĪIspl Tojv Tzph Tou Y^{AOu (AuaTT]pCci)v slmuv, vOv 
auT^v S'.d vuxx6^ i:il tiir xoitrir xaXel* dīco/^jH^To- 
Tip<i)v lOiXci)v xotv(i>vi7v, xat xt1c xt\s,wzi^aq (u- 
TaQrxsIv dvaTcauTeo);* toOto ^ap ^ koCit/ ^ dl fir 
rvxtU ^^ %^X^^i xa(p(p, xa\ n6(^(&(i) Tfļc btĻtibiļ W)f 
pA\ Td ToiaijTa Oscopslv 5uvap.ivcav' Ssl ik d^dtit| t^ 
<ļ/uX^v iipoT£xptoffOat ToO iT:\ t^jv xo{tt)v C^T^vcoc 
xd Tou 0&IOU XdYou f^Ourepa* icepiļi^vstv 61 «H^v tiļc 
^6ou9T)C dvddTas'.v 6 icoOouiuvo^* (!>c &v ImrsCva^ SG9 SCHOLIA IN CAMTIGA CANTIG. 270 ^ ipcura yaxk xa'.p6v &auT6v Ifi^aviaeifi Ttļ xa{jLou- A ul eitenso amore se opporiune manifestēt mullu II) ori^jrl ri^r xolrrir ļwv ir rvļlr ^fijtrjca 6r 1)7^ 
XfĶrer 1} irvyj( ļiov^ xa\&;i ^Oinjcra atftdr xal 

ouxouv 6iCTia9(Abv xa\ Tijv xaTd(i.uaiv d7co0č{A£vot, 

itadsOdcnr 0X0^ 5^ 6 x6a(jLo;, if; n^Xi( 8v ^x7tepieX0o>v 
&I Tļļ icep\ aOrou OecopC^i yiv6(Jievov lv talc 9090!^ 
&&xax9X(aic' avkat jdcp ai d^opaC* 56ev zi ^P'h^V^^ 
lon Xa6€Tv, dXX& xa\ lv xat^ idaTeCaic* oo^Ca ^d^plv 
Iļdfotc 0(ivelTai, žv fife 'Kkaztlatļ ica^^aCav ft^ei* 
xexEX£U9{ie6a 5^ xa\ ^(letc in\ t6 'RXdTO^ trļc xap- 
i£ac 4k^ tP^^^* [AsCCova 21 (T^'soOaa fļ xttx' di^pib^ 
xa\ fOjBtztloļ i&i) eOpT|xivat 91)^* icX42V d&uci iicV t^v in eo quaeren(lo laboranti. Cum cnim diiit, in 
lectulo meo per noctet gucesivi quem dUigit anima 
mea ; guūssivi illum et non invenf^ subjicit : surgam 
et circnibo, Reclinaiionem igiturel grav.iios oculos 
objicientes consurgamus, 8lmusque audienies di- 
centi : Surge qui dormit '*. Utiiversus autcm mun* 
dus civilas est quam nobis circumeundum illius 
contemplatione in sapientibus docirinis, qux ipsse 
suni vicl. Hinc nobis aiiquid utilitalis percipiendum 
est, nec non et in plateis. Sapientia eniin iu viis 
celebratur, in plateis vēro liberius agiu Jussi su- 
muset ipsi super cordis nostri latitudinem scriberc* 
Majorem vēro quxrens per vicos elplateas non inve- 
nissedicit ; pergit larocu ad qusereiidum, et invenltur eOpeotv, c6pt9xo(Aiviļ ^vsb Ta>v TTļpouvtoiv t^v 9cdXtv B ab illis qui custodiunt urbem et circumeunt illam. xa\ xvxXoOvxci>v aOt^v* elev &v 'zk X£CToupYixd[ irvsu- 
(ta^a* o&uo( el9(v oO( iia'rzi(SxtiXt Kupto^ icspioSeuaat 
x4jv TftļV 6v Wj «£p\ ToG TcoOoufAČvou «uvOdvETai* oOx 
dc^a^ij^Tczat 81 toutcuv a7rdxpi9(C* 8c$aQrxd{Jx8a Bl 
el (iiXXoi|isv t(ipsīyf t6v icoOoutuvov, 6XCyov Xi i7apeX« 
6elv, xa\ KpeCrcou^ Y^v^^^^ '^^^ toioutcuv &YTŽXfi)v* 
icEpl (!»v Eotxcv lv 'EmaToXfļ Xi']feiv 6 D^ipoc Si8d9xcov 
ti)v uicspo^V '^^^ ^^^ xeXečoic ditoxei(A^v(i>v* sIģ ā 
h(i$vjw^ir &XTeJiot aapastijjļrar dYa'7nļTbv 5k 
^paxu Ti Touc Tocoutou^ ftap€veYxeTv, ?v* eOpeOļļ x6 
iio6ou|ACVov, xa\ eOpeGlv xpa'CTļOfļ, xa\ xpaTTļ6ev ji^ 
v«ļ6ļ- 4v6vtļ'ro€ Y*P ^ xp4Ttļffic, ei Ji^ t6 voijOfev 
oi»vcxtc |AsXitTļ xpaxfļaeie* $16 ^tļaiv- oiCfx d^fļTca Hi sunt spiritus ministrantes quos praemi^it Doininus 
circumeundum terram. Hos igttur de dileclo inter- 
ad rogat. Non autemiUoruro refertur responsum. Do* 
cemurautem, si cupimus invenire dilectum, iii- 
quanluluro egredi, et meliores fieri istis » de quibu9 
videtur in Epistola dissererc Petrus, cum eorum 
qux nos in consumroatione nianent pnecellentiam 
docens, ait, in guem deiideranl angeti proipicere ^. 
Īstos autem modicum pnereriere optandum est, ut 
inveniaiur dileetus, et inveiitu» supereiur, et sa- 
peralus non cogitetur. Uuippe incassa est possessio, 
uisi cogitatum assidua sollicitatio superel. Ideo 
dicit : non dimitlam eum, dome introducam euitt 19 (Hrtinr^ hjc o^BUnH^aror cUftčr sIģ oīxor jitļTpd^ domum matu$ mea; ut et postquam binC disces- 

«. \ X ^^.. X....r.A... tCm.Si^.t., mt»š\lk^i smfum^t. ^ ♦. .. • J? _ . •_ J ^ «l!^ ļicv' ?vaxaV (ut^Tijv iyztZ%ty l$o8ov,elQr£X0o( a6xq|> 

tķ x^ oTxov Tt;c &v«u l£pou(xaX*ļ{x, 6v6a eladru '^^ 

xotvdvepa t(ii>v tou X6you 6e(i>pT)[xdT(i>v* Td 81 diroļ^^i]- 

tdrcpa dc t4 Taptieta Ttjc auXXa6ou<n)c t^jv VUJ19T1V 

4 auT4) 8^ I^^^P xa^ auXXa6ouffa 8iiXouTa(, 6id t6 lv 

tļ auXX^<]«t t^ļv 4px^v xļc ouot4«wc e^vaf ii^xT|p 

ft XtYO|i£vi) ļuxd xijv |&(6p9<i>9iv, xal xijv xou auX- 

Xr^96žvxoc TCAeCtjotv. 

77c aOtfi ii āruSalrovca ix r^c ip^l*ov cJ»c ^t«- 
.liril xaxrov tBdvļucļijihii{ ; Cļtvpra otaX Xl6aroq 
āxh xārzbnr xoriopt(ar ļivp&}fov ; 

KaX4j XCaiv i\ 4vfli6aCvouffa pUp xa\ X6ycp +uxii, 9u- 

ToGoa Td intpd xoT( iroXXolc &(xapx^{Aaxa, &:%p £ļ 

fep^liou Xitsxai ava6aCvc(V* x6 81 x6v 8Cxaiov elvai 

Xpurxov einodlar ir starti tdJt(fi toiq rrtJjoļiiron;^ serit, cum eo ingrediatur in domum siiperme Uie^ 
rosolymae, ubi profundlora scrutetur in verbi con- 
templatione; nefandiora vēro iu illius cubiculum 
qux sponsam genuit. Ipsa vēro mater quasi cunci- 
piens osienditur, propterea quod in conceptione si- 
tum est coordinationis initium. Mater diciturpost 
Tormationem et concepti perfectionem. 

Vērs. 6. Qum est ista qum aseendit per daertuKt^ 
sieut tfirgulm ļumi ex aromatibus mgrrhm et ihuru 
et univeni pulveris pigmenlarii ? 

Pulchrā nhninim proficiens vita et ratione ani- 
ma» atque ea quibus plerique errani deviians, quod 
est ascendere per desertum ; justum esse, hoc est 
bonu$ odor Christi in omni loco in iis gui salti fiunl M te&vļiuiģiirri vo6rxai xap€MXficl(»iQ CTeXixBCi , D ^^^^^ tirgula fumi ex aromatibus mgrrha^ delectanlia 
3uutr6r i^hr droaijA^ovcir, tdt^pai^ovza, zdi^ x(uv beatorum soiriliis. |iaxaptC^vxiiiv dvaicvodf . 

KE4AAAI0N A'. 

\)Ķ&rTe^ cov d)c āyiMii tiar xexapiiir<ar aH āriCri- 
car dscd tov JLovtpov' ai xācai didvļisījovcai^ 
jtakčzsnrovca oi)x ēctir ir avtaĪQ, 

At8u|icuou9ai 81 &XXcik;, ^^ '^ 8ixx6v XTic voiļaecoc 
x^ xf pirriļc (6) xa\ iiveu{iaxtxTic. 

^C CMMptlcr rd xčxxiror xf ^4t) cov, xal 1) JaJUd 

cov (i)paīa, 

'H-fouv loTci) 8idicupoc ^ xoG XdYOu i;apaoxeui) (b^ 

»p8iļoac x^ dxpoax^v 8uva(iivt], fļ xa\ x6 Evatfiov 

'* Ephes. y, 14. ** I Petr. 1, 12. *' Ii Cor. 11, 15. 
(6) Teftirri^. Fortc XT)piļxtic. Eoit. CAPUT iV. 

Vebs. a. Denies tui sicut greges tonsaruni, qum 
aseenderunt de lavacro^ omnes gemellis feiibns^ 
et slerilis non est in eit, 
Quae gemellos eduut feius» sciiicel propter dupli- 

cem mentisvini, id est speculativametspiritualem. 

Ters. 3. Sicttt vilta coecinea^ labia tua : et eloguium 

tuum duUe, 

Ergo sit inOammatus sermonis :«pparatos, ut au- 

dientes capiarc pussit, et salutiferam viviGcantemqu6 -271 SUPPLEMENTUM AD ORIGENIS EXEGeTlCA. 

eroorunie labiis efliueDiiiim osiendat virluiem, et S72 quasi mcrsorum in vero Cbrisli sangoiDis polu. 

VcBS. 3. Sicut fragmen mali pnnicu t/a gente tute^ 
eo guod intrintecus latet, 

Adjunsit prudentiac laiidi laudem et silentii ; no- 
vil enim spoiisa decori eIoqiiii 1audalique sileniii 
tempera. Et sicui (idelis spiriiu abscondil res, iia 
sponsa in prornndo abscondii coniemplaiiones» qnasi 
cocca mali punici, singiila proprio ordinē adiinala 
in vilse raiione. Idco snbjicil : Pr(ūter $Henlinm 
tttum ; oslendens silenlio absroiidila dogmaia sicut 
cocca mali punici sub ejns tegmine. 

Vrrs. •&. Sicul turri$ Dāvid cottum tunm, gua (vdifi- 
catū est cum propugnaculis : milte clypei pendent 
ex ea, omnis armatūra forliiim, 

Aquil;i Thalpiolh propugnacula inlerprelalus csl; 

Symmachus vero cacumina ; cui auxiliatur quod ad 

propugnandum lurris aedificaia esi sapienlia, a qua 

sicul i'.lypei pendeni credila dogmaia, qun quidem 

singulariier Tocat Aposlolus fidei clypeum. Arma- 

lura aulem forttum^ sunt forliier comroovenles 

sermones. Pro propuRuaculis, prorc^ta interpreiaiur 

qointa iranslalio, sptrilum magis quam lilieram 

secuia ; ubi enim desunl praecepiorum fundamenta, 

veram aedificare scieniiam imposlibile est. 

Vērs. 5 8eq. Duo ubera (na, sicut duo hinnuli ca» 
prem gemelli^ gui pascunlur in lilii$, donec aipirel 
diei et inciinentur umbra:. 

Raiionem apquiparat sponsac uberlbus, perspica- 

cisstroa est ; ideo assimilat duobus binnulis capres 

gemellis, qui pascunlur in floridis et snave olenii- 

bus locis, spiritualia et sensibilia designans ; tiin- 

nulos vero, quod nunc partim cognovimus. Cum 

aulem perfeciio venerit, pueritiam abjiciemus; 

cum pneseniis viue sslus subsidat, et refrfgerii 

lempus adruerit, solotis tenebris. Tenebrae enim 

suni praesens vita ; tunc enim ul perfecti, sed non 

ni binnuli pascerour. 

Vers. 9. Vulnerasti cor rneurn, soror mea tponta^ 
vulneratti cor metim, in uno oculorum tuorum, 
et in uno crine colli mi. 

Insertum dicitur quodcunque in sponsae collo 

inserilur et crescit. Si aulem , ul duo binnuli ca- 

preai crant sponsae ubera, guam pulchra $unt iniel- 

ligiiur non admirabililer dicium dc inlellectu, sicut 

dili, sed duplicem prodigii vim et pulchritudinis 

augnienlum ostendiuSimiliier tfulnerasti cor metim, 

bis usiiaium. Veslimenla aulem spons», suni qui 

induerunl Chrisium Jetum^ viicera mitericordice^ et 

henignitatem^ et humititatem *^; labia sunt discipuli, 

favique meilis sermones boni ; Tavos enim et roel 

conreceniiii propheise et aposioli. 

Vers. 12. Hortus concluiu$ ioror mea spontūt 
iiortus conclusus^ fom signālus, 

Bis hortus eonclusus dicitur, quod progressus 

irimo, dciii pcrfedionem innuit, cum mens ejus {AdTcov, oE(i>v£\ ^aTTcofiivcov ev Tļļ dXTļO(viļ 7c6aei tou 

*flc Mxvp€r Trļq ļ)6aq uriJ^r crov ixTdg r^^ ' 
am:ciļa€0}Ģ cov, 

npooTC0T]9t xiĻ TT]^ ff(i>9pooT3vi)c Ina(vci), t^ iLrh 
Ttļc ffuim^c* littfftaļiivTjc xtļc vu(X9Tļc xatpouc XaXi3c 
ibpaCoiC 5ca\ liraivouļi^vt]^ fffrtc xa\ iTrelicior^ -rvoJ 
xpu7rrei n^ir^^vza xa\ ^ vu{X9Tļ fcv TČp pdOfit xpuirT6i 
xbL 6£Ci)pfj{AaTa tou^ olov£\ x6xxou^ t^c ^^ lxaT;c^ 

"kibv ':k a'.a)i:(iL>[ji£va B6'^[La':a ui^ x^xxouc P^i ^f^ t6 

X^7uupov oOtt;^. 

•flc ^^''fT^C ^ovTd Tpdyr\MQ Cov., č iļwoScļn\nēiroq 
Q ir SaJt:iio)0' yJJiioi Ovpeol Kpiļiarrai i:i' airtdr^ 
xāc(u fioMdec ra>r dvraTwr, 

*AxuXa^ 'zh BaJl.rUi)0 i:idJļeic exSi6(i>x€v- 6 Ik 

S'j{A{i.axo^» v^rri' q> dxoXouO£? Tbv d'īzkp Td( &::iX^:^ 

^upYov elvai tIjv ffocpfav, f^c oļioitaļ ^pvr^vzoLt, Oupsol 

[jibv tJ[ 7:£i:i9T£U(jLiva fid^pJīTa, diīztp eTtcev &vixči>c 6 

'Airf JToXo5 Oupfibv īZiTziu)^* ficXlte^l\xliir Čin'ariar^ 

01 6uvax(i)^ dvaTpi^rcvTE^ X^yo( tcjv £vavT(a)v Tīļ^ 

dLkifitiaLļ Ti;v i:t6av4Tr,xa* 4vt\ 11 toG ixdJLĶei(:^ ir* 

ToJUtq Ex6£5a)X£v i[ -^ijATrciļ !x5o5t^, t^v voOv ļidX- 

Xov iļ tf^v XiS'.v lp{jLT,v£uou9a* {XT;7:poa7rox£t(Aivci)VYdp 

ivToXa>v, olxoSojjLTi6^vat ty;v d^{/£u8^ ifvuffiv 46u- 

vaTov. 

Ai5o ļJMCTol covt d)c ^i5o vE^Īpol dldvļAOi dopxddoc 
ol rejidjieroi ir roT^ otflrotq^ lw^ o{5 ^tojcrec/cij 
iļ itļiipa xal xtrr{dwrir ai cxtctl, 

d$u6Epxi(rraTov* 6i6 i:ap£Cxa9£ 6t3o ve6po?c ^pxd8o^ 

v6{AO(xčvot( lv (bpaCoic t^Troi^ xa\ t&(ii$£oi* oijfAaCvc^v 

Td T£ voT^td xai aloOTjTd' VE6po'j( 61, ItcccSt) vGv £x 

pipou( Yiv(t)axo{ji£V* otav 61 t^ t^X£iov SX6t], Ka^ap- 

T'O'jjuv Tijv viļirtdTTļTa* Stāv 6 xauoa>v wj icap^vto^ 

pCou ?cau9T)Tai, xa\ xatp6^ t^c dva^C$e(i>f imorļļ, 

Xuo{jl£vt)c xa\ tt1; 9xiS;* ax(d ^dp iottv 6 napciiv 

p(o^* t<St£ ^dp (bf TiX£toi, dXX* oOx cb^ ve6po\ vc(&i;* 

(h;or6pL£Oa. 

'Exapdi(»}ca^ r'^ļia^, ādeJLpi/ļ ļiov rdļi^* eKOļh- 
dlfjjca^ iļļia^ M, ā:ih čpOitJtjjuijr cov^ krļuņtr^ 
diļiari Tpax,i]Aov cov, 

Th krOeļia ti^r^zai rapd t6 £VTC6£96as xa\ svop- 

p,d90ai TCj) Tpax^Xc|) tt1( v'j[X9T}(* sl 61 ibc 6uo vc6po\ 

D 6opxd6o( i(jietvav ol (&aaTo\ «r^c vu{A9Tj^, t^ r/ i«al- 

JLi&Oricar ; oOx dv £^^£6t} Oa*j{JLa9Ttxco^ rep\ tou^i^c 

IcpTļv, 6iavoT)'cixoG, dXXd xa\Tb6'.'nXouv7o06au|U[TOC, 

Tiļv auļTļfftv ToO xdXXou( 07:i6£t$ev* 6?c6Z6v Tb knap- 

dl(t}CCLQ £X 6£UTipou prfih* l{xdtta 6k TTļc vup^r^^, oi 

£v6£6ujjiivot ICpiCzbr ^Jticodr, c^Jid'ļTņm €lxtipļuar 

xal xpr\czČTr\Ta xa\ rctctetro^pocijrrtr' x^^^ ^ ®^ 

6i6aaxaXo'.* xa\ xTļp{a {x£Xito^ X6yoc xaXoC' eEpļfdvavTO 

6^ xr|piov xaX (jiiX( rpo^Tļiai xa\ di:^aToXot. 

Kīļstoc xBxJeiCļdrc(:^ ādeX^i( ļiov rtJiijpfi* xrļxcc 
xexJi8icpiroĢ, rrrjļ^ ic^^papcjierrt. 

AfiuTfipov, ^6 %?J;roc xexJletCļiiro^ l^^£Ot], t^ |aIv 

lic\ 7cpox67m>VTO(, 'zb Sk ItzI TEAečou. &ec th fļt^jfJth *^ Roni. XIII, i^; Coloss. iii , 12. 273 SCnOLlA IN CANTICA CANTIC. 27i 

vtxJfv aOroO xaOopaOiv, Tļ t^; OeoXoY{a€ <i9pay({t A perspccU theologix signo signata esi. Nunc eiiam «UcMT/i^ro^ ļjLdvov, iv 0^ T^ jiiXXovTi alwvt 5tat -rfļv 
tsktdnjTa xa\ t6 p^6«iov, xa\ 7n\rh ^^'-v feffcppa- 
YKX|AŽvij. /Zarrl fāp tĢ ixovri čo&iļcsrai xal ne- 
ģHcaevd^crsraf vuv ļiiv ouv <j Fpacp^j ktjttov eīvai 
AiOtlK- 4UaxoG 5k ci>^ TOp\ feT^pou, xa\ -zh Xayjayelaq 

1CpOTCtOl)9(V. 

^EļeļipOfļTi^ nofipā^ xal §pxoVt Ndrs^ Sidxrevcror 
xfixur /lov, xal fievcdziiHTor āp<i>ļi€tT4 ļiov. 
•Xotx£v ImTtjiļv ļ vujx9Tļ Tčj) Bof f5i(ļi, t^jv l5ou<x(av 
Xs6oGja Tmpib tou iTciTipifļaavTo; Tcjļ) Āvd(jU|> vuļAffou* 
fiib ?:apA Tol^ tpifflv eOainf6^t^a*C iTciTtļiijOfJvat xĢ 
dv£{if}> erpi^Tai' o/ W ārejiOi cUJJ>c i)naxoTjovmr 
ainrĢ" Xpi<nhļ ouv lļci>6ou(iivou^ tou 6(a66Xou, elaot- sponsa lanlummodo horim conclmus est, ai in «evo 
futuro propter perfecllonem et firmitaiem , fons 
ētiani signālus esU Omni enim habenti dabitur et 
iuperabundabii*'. Nunc igilur Scriplura Iiorlus so- 
ininmodo esi ; alibi Tero» quasi de alio, addit kortus 
olerum ••. • 

Vērs. 16. Surge^ Aguilo, it vent, Auster^ perfia hoT' 
tum meum^ et fluant aromāta iUiu$, 

Videiur objurgare sponsa Aquilonem, aocioriUia 

accepla a sponso venlum crimiiianie. Ideo apud 

īres evangelislas objurgaiiuii fuisse venluin dici- 

Inr : et venti obediunt ei *\ Cbristiis igilur animas 

eorum inbabiiai qui daeinones depuleruni; quod kCCstsi xaīi ^^X'^U' icep\o5 76, d Bedc ā:id BaiļjUnr j^ vēro ad illud, Deus a Thosman veniet, a6 Auttro 
rļ(et^ TOUTŽOTiv ix Ndzov. 

KEtAAAION £'. 
'kroi^čr ļtoi^ ā^sJtprļ jiov^ ^Jricrlejrļiov, nepiazB' 

fd ļigv^ teMla jwv, dri i^KspaJt^ ļwv ixXificdr\ 

dpdcov^ Tealolfidcrzpv^ol ļiov irsTcddoīrr rv^zČĢ. 

*Avapcat(i)^ ļ tou ^/ iupo(jOf^xrj tou āroi^or- lort 
74p xat &vTiX£i(jiivatc 8uvd[u<rtv dvolSatf <*>C irsp^ 
h^^iP^^^^^ 6p<5<jou U^Eiv 4oxel, ib;xa\ TOp\Ttov 
tr^ vuxx6( 4^xd5(i)V- 4vd«auXav fdp gotxev di^ tou- 
Ttuviici^Tļietv. *Ax6Xou0a Tauta Toķ itpcoTOi;* jistA 
7ip xijv dvdoraoiv elafļXOe tčov 6upa>v xexXeia(xčvo)v* 
xal xaXcr t6v Sufidlv, xa\ 6t' aurou TcSjav dmorov 
4«X^i'»'» dvotJatT^v I6{av xap«£av xa\z^y vf^i dvaord- 
C£w^ X^P^j^«( 7cXTļpo9op{av xa)»el 6ž a6T6v TeX££av ss intelligendum. 

CAPIIT V. 

Ters. 9. Ap^ri mi/li, «oror mea, amica mea^ co- 
tumba mtūt immaculata mea ; guia caput meum 
plenum e%t rore, et eincinnimei guttis noctium, 

Necessario posi aperi mihi addilur; cavendum 

enim ne adversariis poiestatibus aperialur; quasi 

de moleslo rore, vel de nociurno humore iilud di- 

cilnr; requiem enim ex iis videlur qua!rere. Qic» 

quidein prioribus suul congrua. Posiquam enim 

surrcsii ingressus esi occlusis januis ; ei inviiat 

Tbomam, et per eum omnem incredularo aniinam, 

proprium cor aperire, plenamque resurreciionis^ 

lidem accipere ; inviiai eum omnibus alisoluiis di- elicdvra, č Kvpidc jwv xal 6 Sed^jicv' ^ ^p6(soq 5k p cere : Dominu$ meus et Deus meus, Ros aolem fcļXoi -rtjv xoTd t6v 6p0pov dvdoraaiv, Sre xdTet(ji 
6p69o^. 

'AdeJpiddc ļiov :tapfļJlde' irvļi\ ļwv iļ^JtOsr ir 

ddpp aifzov, 
HvCKa i90a(Tcv ļ vuji^tj t6 xXfrepov, fiorc t^v 
4^JX^ dvaicETdcai Tcp X4yV» '^« jA^vtļv.tiļv xe^pa 
xa{ Tivoc iauToO ficCgac «pdļetc TOxpfiXiļXuO£v, d>^ jat)- 
^iai> xh Tdiov el^ 6£av xcopou(nļc trj? vu{A9tj?' &{Aa 
tt xa\ oixovo(ieT 7cX^v aOrtļc iTciTeZvat t^ Iptora* 
lUpX'^'c^ xa\ ixSi](uI TOU a(ij|iaToc ^ 4^x^ ^'^ '^'^^ 
TCu vu{A9£ou X<Syov gxow«' fcv o6pav<J) Tb iioXC- 
teufAa. 

"EVļrrķca airzdr, xal oifx eUpor' kxdJtsca abtdr 
9UŪ oi)x i>xi(xovc6 ļkov, 

ZuycX<>>( ^ 4^X^ '^v vu(A9Cov X4yov sirtCTlteT' xal 

€upouffa itdXiv iTŽpoic dīcopouaa C^l^el' xdxelva 

Oeiup^aaoa «oOcZ Tijv iT^pcDV d7roxdXu^ļ/tv xaV tu- 

Xo09a T0*>7ci>Vy Itc' &XXo(( tt^tz^i t6v vu|ji9Cov fcm- 

*Ad€jpidd^ jwv Jtevxd^ xal xvdfidc, lxJisJtoxicrjii' 

roq dxd ļAvpidobjr. 

•H JlevKČĢ i7atWļ 6 Oebc dXT^0tv6c, ^vfffiČĢ 6s 6ta 
T^ adpxci>9tv. 

KBfeUiļaOzov xfiv€rlcr xspdļ' fidcrzpvxoi atzov 
Ltarm, ļišJtarsc (i>^ xčpaĶ, 

01 p69Tpuxot 6(d T^v 7wxvdT7)To icapa6dXXovTat 

tat^ TCriV 90tv{xciiv iXdTai^, &< 9a<jtv dvT\ diuipjjLaToc 

elvat Tal^ OT)Xe(acc 9o{vt5iv, (oote xap7i6v 9£pstv oslendil maluiinam resurreclionem ; roane enim 

ros decidil. 

Vērs. 6. Ai ille declinaverat atque transieral, Anima 
mea liguefacla est ut locutus est, 

Cum ad pessulum sponsa properai, ad animam 
verbo paiefaciendam, luuc unani roanum et quos- 
dam ipslus ostendens aclus, praeieFiit, quasi non- 
dom plerumque ad contemplaiionem venienie 
sponsa; quod simui fll ul illius magis augealur 
amor. figrediiur receditqne a corpore anima pro- 
pter sponsi verbum» habens in ccelo civiiaiem. D. Vērs. 9. Outesivi illum et non inveni^ voeavt eum et 

non respondit mihi. 

Perpetuo anima sponsi verbum qua2rit;ct cum 

inveneril, rursus ab aliis indigeiis pelil;et cum 

illa contemplaverit, csierorum cupit revelaiionem; 

borumque compos, ad alia precaiur sponsum de- 

scendere. 

Vērs. 10* Dilectus meus candidus et rubicundutf 

electus ex mitlibus. 

Albus^ quia Deus vērus, rubicundus propier in- 

cnrnalionem. 

Vērs. 1 1 . Caput ejus aurum optimum : comas ejus 
sicut elūta palmarum, nigrce guasi corvus, 

Comae propter densiiaietn cum palaianim elalos 

comparantur, qaas dicuni seininis loco esM^ fe- 

mineis palmis, ul csculenlum fructum Torant ; »• llaub. XIII, li. »* Iii Rfg, XXI, % »' Mallb. viii, 27 ] Marc iv, 40 ; Luc. viii, 25. »* Habac. iii, 5, or :75 SUPPLEMENTLH AD ORICENIS ižXEGETICA. '^76 propter vēro profundilalem stemonim qiiaiii ca- A idcM&{iGv' SiJl S^ Tf.v ^aAinr^a. 'zSjDt &T::tp iK^tiivrcov pillonrai fkTinoniifii, iiigrae laudabililer noiiiinan' 

l«r, proul ad sponsi piilchriiiidinein spcctanl. Vi 

eorrui Trro, iioii laiilum opiiior propier colurein ; 

qitippe syml)oIice designat profiindU^inias plenas- 

qiie caligiiiis et humoris in iiubibos auras : de qui- 

hus iob dixit : Qm$ praparat corvo acam $uam^ 

guando pniU eju$ clamani ad Deum ** ? Pāra vil eniiii 

proruii(li»siiiiis iiieiileiii iiiiilLini escaio Deii^, qiio- 

ruiii (iiftcipiili, veliil pulti precibiis vacanles, ad 

Doininiim clamareriini , errabundi et quaereiiies 

alimenla iii itn quibiis iiidigenl. 

^ciis. 15. Gencc illius sicui oreola aromaium eon- 

$ii<c ū piginenlarii». 

Per gfMias Cliristi inldligeiidi suni qui ministri Tat, Tfo T&O vuļi^čcrj au(i6flAA6{Aevot xiAXei* t6 ^ ci>c 

Toiv ^Ourircav £tva: xa\ :xi:Xr^pci>pivctJV neofTcivoO 
C&iTOv 6v vscpf^si^ dipciiv* ?:ep\ h>v el'Tiev 6 *Ica6' 7/c 
či f^Toiļioce xdpaxi fiofdr; reoccol čiavrov Xftq 
Kvpicr xexfdljcrzai' fļ-roCjiais ļfip toc^ paOu^poi^ 

dol £OxatC ^ok^L^'n^nt^t Tzfh^ KOpiov x£xpAYa'Jtv 
^Xavcti{uvo( xa\ CtjToOvts? tA fev auToT^ fcTOiTO)pou- 

Ziapjvet^ avTov co^ ^ptoJai rcu āptLļunoĢf ^vovcat 

ļivps^'tjiā. facii SUHI verbo Dci et spiritati esca. Propier qui- B xat 'cpo9f, :r\/£UfxaTixi5 vor.Tiov 6t4 jiiv t^^v -n^T^p-S- dctn pletiiliidincin boni odoris bonorom openiiti 

V6rborufnque, areolis aromaliim assimilali sunt; 

propier vēro consiium in eis niultiplicem in omni 

coordinntione seri pin ne Kemioneai seii*per Tructus 

siiave olentes fructincanies. 

VcRS. i4. Venter fjus pi/.rts eburnea, distinclor $ap' 

phiris. 

Venlcr verbi mysierionim cnpaces inniiit, id esi 

parātos ad inlus snscipiendum ; pyxis vēro, ad 

servanduui idoneos ; splendorem pcllucidiiaiemque 

ebur «ignincal. Tālis venier, hxc pyiis ebumea, 

sapphiri lapide dislinguitnr , qui esi Cbrisius. 

Quicuiique igiiur vuntcr \erhi esl« hic absque li- 

niore Doniinum in veiitre suscipil, parilque salutis ZTļ'za zr^^ €'jii)6iai tuiv xaX(ov Ip^tji^ xal ^d^ajv, iot- 
aurai; 7»ixCXov £v «Attj CMyU<ni TP«?^C ^i^ov d£\ *»». xapro9opouvTai; [Aups^tKov. 

KoUiaavTcv xvļic%- iJLepdtTtrc%\ e:tl MOov ctut- 

KoiXCa lvz\ ToO X4yo'-»» c»t x*»>P^i'^tx^^ "^^v piuTn;- 
pCcov, Tou-ciiTiv ol xotXot ^p6f u7TO8o*/fļV m»5^ov 5^, 
ol 7:p^? 6taTf)pT|5iv Irttf.dc'.of xa':^ 6ž Tb AajArp^v 
xai («96; fcA£9dvT'.vov sTvai AŽ^ETar <) 51 Toiaunļ 
xoiX{a, Tb -miStov ih EAscpavrtvov, in6i€Xr,X£ a{Ow 
aaTT^sfptp, o; Itrci Xp'.7T6;* OTot ouv £iai xoiX{s toO 
X^ou, o^To». dr.b tou 9460u Kupcov iv YaaTp\ Aa{x63- ^piriinin. Quaprupler el \enier viclini» in Lcvi- C voutjt, xa\xtx'couat :7V£Uļxa (xwTT,p£a;- 5ti touTo xa\ 

'fļ xotXCa'rTļ; 8u9ia;£v tco A&uiTiKČp 7cXuv£Tai, cb; t^^r 

$lv lx£lV X07Cp(i)6£C. 

KE*AAA10N Cp. 

KaXi\ cT, »J :tJiri<rlor ļiov^ oic ei)doxla^ oifula tic 
*īepovcrculiiļi, OājiCc<: ut; rera^ļiirM, liooabluilur ^^, ut nibil slercuris babeal. 

CAPUT VI. 

Vsns. 5. Pulchra et, amica rnea, tuavi$ et deeora 
ficui Jeruhulem, lerhbilit ut ca$trorum aeies ot- 
dnmta. 

Quo niagis spouso (ii propior, clarioribus squi- 

paraiur. Cum eniin illam pulcbram, formosam al- 

que amicam praedicaverii, addil iicut Jerusalem; 

ierribilem quoque perfeciam ail Ecclesiam ; sive 

adversariis poiesiaiibus, qux vulius ejus pulcbri- 

lucfinem coniueri nequeuni; sive inferioribus ipsa, 

qux videiiiur oniniiio instruētas aique ordinatae. 

Symmacbus vēro edll : non ordinatce aciei; slupor "Oaov icXt]9{ov ^l^tvcoLi tou vu(i9(ou, xptCrco«v 
dTrciKdCccai* xcļ) y^P >^^^ xaV oipala xa\ xXt\clcr^ 
7cpo<i£6Tļxc t6 cJ)c lepovcaJiiļji' xa\ xaTaitXrjXTix^v 
Ķk T^v xex£X£i(i>|ižvT]v 9Tļ(jtv 'ExxXTiff£av īsfļ jikv, sv 
xal; dvxix£i(i£vai; fiuvAļjiefftv, ou $uva{ii£vai; fevaTEvC- 
C£iv Tcp xdAXsi Tou itpojtbnou auTiļc in] 5k xa\ xai; 
uTO8££ffx£pat; auTTļc, feotxuCatc xaī; TSTa^ptivat; lv 
Ttļ) 7:avx\ xa':aaT4fffi jtv 6 6^ Su{A{Aaxo;* oi' r«ra7yi^- 
eiiim suni, quasi acies instruēta hosiibus terrorein d rcu ^apatdļeiĢ' 0d{ji6o; y^P ^^^^^ <*>^ Td^fia TaipEļA- incntientds. 

Vērs. -i. >lrerf« ocu/oi tuo$ a me^qu\ū ip$i me avO' 

lare fecerunt. 

Ecclesia decus et pulchritudinem Ghristi con- 

^picii ; potēsi perfeclius ejus diviniialem inspicere, 

proul omiiia per ipsum facta sunt. Mailme lxtaiur 

orulorum poicsiaie anima sive Ecclesis, sive verbi 

spon$x. Alis ipsam avolare ralionalibus ad auras 

jnbel, ut ad Tastigittro Teniat perfeotionis, ul et 

ipsa euin videai avolaniem, nec jam in ipsam de- 

scendenlem, possilqne dicere, elsi cognoverimus 

aecundum carneni Chrislum, sed nunc non jum 6oX(uv tou; noX£{xCou; ixi:X^rcovTa. 

''AX(5cTpe}!ror Toi}<: čpdculļiovc crov ā:tKrarTlor 
ļiov, ČTi aiftol ārtintiptjjudr ļis. 

H *ExxXY)a(a tiļ (i)pai^r|Xi xa\ T(ļ> xiAX£i ivopS tou 

XptaTOU' SuvajAivT) Tfļ «a£(ovi icpoxo;:!5 xa';avoe?v 

aOxou xiļv 6£6xt;xa* xaOb irdvxa tC aOxou IļfivfiTO* 

fi09paiv6{ji£vo; 11 iiii Tjļ 5uvdiJi£i xcov 696aXpL(I>v, xi;c 

tl-zt 'ExxXT)a?a; £rT£ vuji9T); xou X4you +uxiir ircfipoķ 

auT^v Xo']ftxo?; dno9xpa9^va( xeX£U£i 7cp6; x6 (Aexici»- 

pov 6; dv kn' dxpov £X6oi xt1; X£X£(^xo;» C^ &v 

xdx£{vT) pXiTOH xouxov lircepcofjiivov, xa\ puļKirt auy- 

xaTa€a{vovTa h\ auTT;v, xa\ 6uvr|Xai Xiv£sv, t\ xs\ " Joh xxx\iii, 41. ^'* Lc\U. 1,9, 13. 477 SCHOLLv hN CANTICA CANTIC. «78 &7wd3td(Jiev xaxdi adpxa Kpia^bv, ok'kdL vOv ouk^ti A cognosciiiius. 1'uu i^^ilur prugressii tccuiii convo- ļfiYCii9X0(A£v* Tļļ ofļ ToCvuv auvave6Tļ 7rpoxoit?ļ, 9Tjff\v, 

}^pi]9AaT2C oou Ivopdv, xa\ (Atļxixi «epafīžpcj 'ct;? 

olxovo(&Cac Cij'ccTv. 

]}p/X6i/id cov c»)c Ay4JUu ttar alptjr^ ai āri€r\r 
<Tar dstd rov FaJladd' čddrre^ cov^ cib^ āyēXiu 
tiar usnapļdrujr ai &vi€r{car āaČTov JLovrpov* 
ai xdaai čidvjieijovccu^ xaX ārsKrovca ovx 

. Bmr ir airtdt^. 

Eeprjat 6£UTcpov Taura Tļļ vu{X'fļf), Trpdrepov oT{jiai 
«ocauTT) ^ovcCoT) ma.'zbL t6 lv8ex6{jievov, 4v(xa Exi šv 
tcp pCc|> Toutcji txuYX*^^^* fifiUTcpov ditdre ^XOev ItCi 
tļv TeX£i6TTļTa* Ci6 xal vuv (a6vov TrapļfļvC^aTo* ^Oddr- 
r«c c^^w cbc dļ^Jo* rciiir x€xapjiinijr' xaT4 61 tov 
*AxuXav xa\ £u|&(Aaxov, čdčrzs^ crov (oģ &xiJicu x(ixr 
scpoēdcfiJT^ 1ļ, r<i>r Aļirdddjv xaV InpeTrev elpTJoOai lavil, ail, cuin tibi contigeril ceriierc. nec jaui 
post incarnalionero quxrerc. 

Vērs. i, 5. CapiiU tui sicut grex caprarum^ quai 
atcenderunt ex Galaad : dentes tui iieut grex 
ovtum, qu(B asceuderunt de lavacro, omnes ge- 
mellis feiibus, et $leriU$ non ett in ei$. 

U'JBc deniio sponsae dicunlur, primum, ul opi- 
nor, cutii Uilts qiiauium liciiit apparuerit; quando 
adiiuc fueril tn liac viia, rursus cum ail constim- 
inalionem veneril ; ideoque nunc solum ambigue 
toquitur : Dente» tui iicut grex ovium tontarum ; 
secundum vero Aquilam el Syminaclium : dentei 
tui sicut grex peeorum, rel agnarum : quod qai- ?auTa lit\ Ttj^ TcUiotTjTOc- (!)« elvat zb &xd rov Jiov* <*«"> deccbal de perfectione dici. De lavacro iion rpov oux Eti npotipou, dXXdE tou Seuripou' didv. 

ļtečovaai Sk Tdtxa, co^ Tpe96{uvat Tļļ Ttjv votjTtov xa\ 

ala6i]T&v0e(i>p(f' xa\ (I>^ {i,Tļ$e(A{av &YOvoveIvai tt1^ 

mp\ o6tivo90uv \6yo\j tpwfnl\q, 

'EļiļMcrzd siet fiacLAtccai xa\ dyCoit)xorTa ^oi- 
JoiuA^ ndi redridec &r oifx ictir āptOjičc ļila 
di ictt aspicrtepdļtov. 

Ai redridsĢ dptOļidr ovx ixovcrcu' od w \k^ 
OicoicfTCTeiv dpiO|M]>, dXXd xtļ dļCa^ aO^d^ elvai dpi- 
OļATjBfļvai' xa\ Tdxa TTļc aOrTJ? 5tavo£a^ £x^'^^^ '^H 
ivtauOa Siacpop^ t(5v veaviScov tcov xoiv(i)vouixivci)V 
0ii6 Xp(Trou, xa\ td icapd *Aico9x6Xou XeY6{Jieva i:tp\ 
dvaordaec^ vexp<j[)v, ^d^cp TdY{xata 9daxovxi' čicsiS^ 
f dp ^r drOp<Miov ddroTOĢ, xal dC dr6f<Si:fov drd- 
cracic r&tļMir' Sicscsp ;idp^r^ *Adāļi .Tdrrec T€%urrectio, Quemadmodum enim in Adāmo omne$ jam priore, sed secundo ; omnes gemelliā fetibus^ 
merito, vclut spiriialiuiu ct sensibilium conlem- 
platione nuirii» ; iiulla prorsiis sieriiis hoc verbi 
ferculo. 

Vērs. 7, 8. Sexnginta $unt regina^ el ocioginta coti" 
čubina^ et adoleseeniularum non esi numerus, Vna 
esi eolumba mea. 

Adolescentularum non eit numerus ; Aon . qiiod 

Diimero inferiores siiil, sed quod digns sinl qua! 

numereolur. Alque codem senso habelur, ac discri- 

iiien illiid inier aJolesceniulas a Ghristo possessas, 

quod Aposioius de mortuoriim resurreciione dicit , 

diversos ordinēs assignaus : postquam enim per 

hominem mors ^ ita el per iiominem morluorum dxo(hrftcxovcir^ oīttiti xaX hr r^ 'KpiĢzip :tdrte^ 

ļiioxonidi\corrm' ixao^oc ir r<p ldl<i> Td^tļiazi* 

6 Ydp ixdaTOu ^(o^ xa\ ^6^0^ xal SidOeai^ Troi^aei 

::poxpt07ļvai &xdaTOu xaT* d$(av. 

W[ Oau(Aa(s, el 6 vujiņfo^ ?ļv E^ciiV xaX\\^ vuptfTļv, 

xa\ xdxa Seuripav xa\ TpCTTļvxa\ icXe{ova^* Idv voiļ- 

Oļ]^ aOrou %tX zbuQ vu(i9ai^, o6 9o6T]0iļaT) Xč')feiv d7c6 

T9U "^ajiato^* ^EĶiixorzd elci fiacUiccai xaX 

6y<doiļxorTa xaXXaxaX^ xal redridec Sir oi)x icrrir 

dpidjidc ļila di ieti mptctepd ļtov' X6yo^ IgtIv 6 

vu{&9(oc* XoYix^ Ccjov ^i vujJL^T)' idv voVļjTj ^ļ/u^iļ xal 

Xd^ 6 vu|i9£o^ T^v vupi'fTjv* dXX* l'ireC iortv d XdYO^ 

oSvoc» oO i&ca 4^x11 xotvcovu)v, dXXd 7cXeCoJi xa\ 5ia- 

9dpotc« 'Cifiļļ T(V( pa9tXixfļ xa\ SuifaivouaTļ, \v(ixti} 

xiUia Tcepiorepd' Tal^ d^ ^{TiXixa?( {i&v, Oiro&eorč- 

pai^ Si, 6td TouTO l$iļxovxa pa9{Xi9{Tar itipatc $& 

4^JX^» xoivciivsi 77at$aYCi>Tou{jLivac^ 9d6(|) f^eoO* a^a^ 

elffiv sE icaXXax£5£c* tl^i Ttve^ xa\ dXXai <i/uxal Oico- 

fičioTcpai, iXdTcova ^d^ov lxou9at* auxa( elaiv ai 

vsdvtSs^ (!)v o6x IsTiv dptOji^* 6 vu(A9£oc toCvuv xa\ 

hMk, xaXd( xa\ $uva(Ji^vac aOtcp elvai xa\ xoivta- 

vol»(, fe$tjXO£v d7:6 tou icasrou tou ETcoupavCou, xoi- 

vu»vsl drTČXoi( xa\ dpxaTT^Xoi(, ai tivč^ eijiv ai 

rJ|i9ac TOU )^you, xa\ Opdvot xa\ xupi6tT)Te^. 

EIc Krļnor zapīkic naridrļr IdeTr ir yBrHiļiati tov 
XtiģAdfifiov' Idslr el f(r&qc^ ij dpLJteM)^:, el iļr- 
Oricar ai ^ar ixeī č^ktcj tovc ļi<uxto^q, ļicv moriunlurf sie et in Christo omnes vivificabuntur 
unusguisgue in s»o ordinē ^* : vi(a enim uniuscu- 
jusque, et sermo, et agendi ralio efTiciet ulquisque 
pro merilis judiceiur. 

Ne nitreris sponsum, sibi dum Tormosa essct 
sponsa, adbuc alieram, el teriiam et plures haberc , 
quod si mente reputes ejiis sponsas, minime di- 
cere timebis a Canlico : Sexaginia suni regincs^ et 
octoginta concubince, et adolescentularum non est nu- 
merus. Una est eolumba mea, Ralio est sponsu8,raiio- 
nale autem animal sponsa ; si cogitet anima et 
spon&am sponsus accipiai. Cum quidem raiio sit 
iiSe» non uuam anintam inbabilans, sed V^ures et 
diversas, quodani regati splendidoque decore , nie- 
ri to perfecta dicitur eolumba. Reginx inferiores 
sunt, ideo sexaginta ait. Alfas vero aniroas inbabi- 
tat, Dei timore nioJeratas : haec suni concubiuas. 
Simt qua*dam et aliae inferiores anims, minorem 
babenles tlmorein : hxc suni adolesceiitul(equaruin 
non est numerus. Sponsus igitur, cum ipsi sint bic 
pulcbrae consortes, e coslesti tbalamo cgredilur, 
atque habilal iii angelis et aruhaiigelis; qiii simt 
veibi sponsae, et throui, et doiiiinationes. 

Vers. 10, ii. Deseendi in hortum nucum, nt vide- 
rem poma convallium et inspicerem si pornisfii 
vinea, et germinassent mala ^mnica. — - (LXX, Ihi *» I Cor. XV, 21, 2i. 570 SUPPLEMENTUM AD ORKGENIS EXEGET1CA. 2S0 dabo tibi ubera mea^ Urrā ett sictit anima mea ; A cror )^i kcur a>c "h ^TLH i^ov' iOerdfte āpjuna f}Oiuit me guadrigas Aminadab,) 

Qao(laminodo justi nuces suiit. Terentcs rnicium» 
cam ad Deum sancte coliīnliir. Clausirum circiim- 
dat eaSf accrbum quideiii alque amarum, et ado- 
rieiiiibiis diflicile. Atque etiain torrens tenuiio 
dicitur sccuiiduui illud, lorrentes transiit anima 
notīra ^'. Voluit igilur sponsa in hortum nucnm 
desceiidens, scilicel e paradiso egressa ad (laiic iabo- 
rum vitain, vidcre mirum aliquem liiemisfruclum, 
obsciiri fliimiiiis ; aul seciindum Syiniiiachum , de- 
icendit ut viderct ^ an fruclus edertl vilx lacus; 
aique cliam \\i\cre ti floruisset vinea, qu8p hiemeni 
refugit, verque festinai, Pasch» tempus et Azyuio- 
rum Testi. Tuiic enim amat floresocre in Judx*a 'AļAiradd6. 

KaTd 11 Tzapiu^ijļkaL ol 5Cxatoi xapuai el3\, 9i- 
povT£c xa(}ic6v $idc Ti)v 7cp6^ Bth^ OepaT^Cav UpaTi- 
xi;v, 6ii t6 Epxo^ g/civ 7C£p\ auTd» 6 pi^vTi mxp6v 
xa\ xoXui^t^, ETspov ^i ti axXT)p6v tu»v TCctpa9jiit>v* 
dXXi xal x£^PLi^(^; * TOīpaajA^^ X£yotTo- xaTA t6, 

vuv ļ v'jfX9T) xaTa6d[2ra e/c '^^^ xr{nor rtļc xapvaCf 
TouT^JTtv fex7:effov ffa Ti (I) Trapa&bou «p6c fijv žrC- 
{jLox6ov TauTtļv icoiļv, ISetv rapdSoļ^v ti Yivvt)]JLa tou 
Xei{X(I)voc ^^ovTO? piaupou ?co7a(AoO' fļ, xaTi S'j{i.(Aa- 
/ov, xaTi6ri ļiaOeīr el ^ ^ipuT? tou ftou iTnupa^ 
5X'£f 4AXi xa\ ISsiv eZ i\i'(hicer 1) &ļineJio<:^ 5ta(f £u - 
Youja t6v X2ili.wva' xa\ t6 iap 90daa(Ta, t6v xai^v Vilis ; et si germhia$seiU mala punica , quarum B -joG nd(ix* 3ca\ -jTļ^ iwv dJuļKov žop-r^^* tdre ^ip 

9tXer dvOetv sv Tf, 'louSsf^ <ļ djīTre)^^* xa\ ci i}r^ 
c^rr Cli f>čat, a>v 6 xap7:6^ 7:oXu^, xalTd$ei iKpu&- 
ATjļJiafvo^ Ot;^ tou Xiw)u^* Ļ cbļioCoīrai t6 1it;Xov tt,^ 
vjjītpr,^" fvfc? Ci, 9Tj3\, duKTi») cm tovqiiaazc{tq Jtcv^ 
TouTiffTt t6 V;YStJtovixov cLCi* i\Yi'či\CB, 9Tjff\v, tj ^•- 
X4/^ot', xa\ T^^v 67:6jx£^tv švļ/euorTa:, fXTļ Suvajiivij 
d9'šauTf,? Tt TTOuTv dA>.' oOx d7:sXc{96r^v ivtouTot^* 
6 Yip ::aTi)p toO NajJTiov 4 dpx«»>v toO AaoO fjicu 
*Aix'.vs5d6, Č0£T(5 (as žauTO) elva*. dpptaTa* Kaaccioir 
h\ (?^«o^rjc ip{XT,veu£Taf 6 &px(i>v tou XaoO tt;? vjja- 
9r,?* 'A{xtva6d6 6k o5to? 6 fev 'AptOjjLor? Tratijp tou 
dpx^vTo^ T^? 9u at;? 'Io'j5a Naajjcuv fķ (ji£TaXs{i.6dr 
vsiat £l; t6v Xpi9T^v* oid t6, xaOtj^ McousTļc O'|o)7e 
T^v 69 IV £v Tļ fepif]ix<ļ>t oy'c««>>t 9T,5lv, āfļiozd Jiā 

kOSTO žaUTOi f|VtOXWV ļtOU TOU^ X0Y19(A0U(. fructus inultus, et certo ordinē sub tegmine coadu- 
na:us. Cui quidein assimilantur spons» ubora. Uic 
euini, aii, dubo tibi ubera mea ^*, id est inenlem* 
At nescint, ait, anima mea^ etprouīissis suisdefuit, 
cum a se ipsa quidquam f««ccre nequiret. Sed iion 
derelicta sum in isīis. Paier enim Naasson, dus 
populi mci Aminadab, me ipsi quadrigas esse efle- 
cii : Nansion aulem terpenlit similin iuierpretatur, 
dux populi sponsa!; bic Aminadab , qui in Numeris 
pater duci tribus Judie Naasson ^^, allegorice 
Cbrislum innuit. Igilur, sicut Moses in deserto 
scrpenteni exaltavlt ^*, sic, inquit, guadrigat me 
coUocavit sibi, mcuicm meam gubernans. Vērs. 12. Ilercrten, reverlere^ Sulamitis ; revertere^ 
revericre ut iniueamur te, 

CAPUT VIL 

Vērs. 1. Quid videbis, in Sulamitet Ecce ipsa 
vrocedil (ļuati chori cattrorum ; ascendit enim e 
iatacro sicut angelica agmina, 

Aquila et quinta irauslatio Sulabitis cdiderunt, 
qu(e cst pacificans, Atqui sponsa est Terbi anima, 
Cbrisii iCcclesia, propterea quod ununi elTecit el 
munimenli mcdium inurum suslulit. Sive sit Sula- 
mitis^ sivo spoliata secundum Symmacbum dicil, ei 
sponsus :, spolinia , factaque sub ditione iiliue 
qui te cnplivam duxil, reverlere in prislinam digni- "E^lcvpe^e^ knlarpe^B ij SovJla6lTiQ' kxlcrrp€^e^ 
ejtlcrpe^s' xdl črļrčjisOa hr col, 

KE*AAAION Z\ 

Tl 6]ļrec0e iv r|j Sovjta6iTidt ; ij kpyonirf\ th^ x^- 
pel rdr :tapejjL 6oMi)r' āriCri yap ix tou Jtcvt- 
pov, OK ^« āTy€Aixit rd^ļiara, 

*AxuXa( xal fļ TršjjLTr-T) £x{o5t^, t6 SovJlaēitir 15- 
^6ijxav, e\pi\vev€vca xdp' Sari 6fe ļ vu^9r^ tou X6>'0\i 
<{*uxi;, ļ TOU XptjTOu *ExxXrj(Tfa, iid t6v 7TO»f,5avTaT6 
£v, xa\ t6 {jls j6Totxov tou 9paYlxou Xu3avTa' fcdv 5k ļ 
SovJLaļilTt^, iļ icxvJi€Vļierri^ xaiTd £'j(i.{Aaxov, X^'ļf^ 
dv ī:pbq aOT7)v 6 vu{X9{o^/Q ljxuX£u(jiivTļ xal (tiA vĻ 
aLlx\i'OLXb)-:ha^ii at YeTsvr,fxivT), ialcrpepe elc tiļv tatem, nunc quidcm sicut in principio accipiens D TcpoTČpav £'JYivsiav* vuv {x&v (i>( lv d7capxļļ Xa{i.6d- adopllonis pignns , spemque resurreciionis, aut 
promissionis et incorrupiionis vestimentum. Prcs- 
siugeam exbortatur : revenere. Nunc enim impera- 
tive addit : ut intueamur te, Sodalium Tero sponsl 
ad sponsam lixc esse verba eīistimo. Ad quos 
sponsus, Quid tidebitis ? sulijicit. Assimiiut victo- 
rnm excrciiui. Una enim sponsa muitas aciesliabei 
in seipsa. Mam sponsx nīcnibra, multiplici sērie 
ronstaniia, cbori quidem sunt, Deum concelebrantcs 
itnaninii concentu, el cbori caslrorum paiificau- 
tium,proul bosies suslulerint ; sed non jam ligura 
belli, cum pro vcrsantibus in lorrentclaborai, spo- 

^* Psal. cxxiii, 5. ♦* Caiil. vii, ii. *^ Num. 1. 7. ""* Num. xxi, IL 
\\) 'fd. Logc: ToO. Kdit. vouffa tt;^ uloOeaCa^ t6v d^jSa6cova, xa\ Ti;v tt1C dva- 
aTdaeti); lX^{^a* fedv 61 tt)^ t::aYYcX{ac xa\ TTļ^ 
d90ap9{a^ t6 Sv6u{xa,7:uxvdTEpov Sk el; ^poTpoid;v, 
t6 ialcrpepe' Tdie ^dp 9tļ5i xupC(i){ lorlv Idetr crs' 
Tuiv feTaCpoiV 11 TOU vufX9Cou r,ph(; t^v vuļi9r^v ctvai 
t6v X4yov 6oxw- T.^t^jļ ou; 4 vu ji9Co€, Tl 6}ļ^ec0e ; 9t^»£v 
di:£ixdC£'cat 61 v£vixr,x(5Tcov orpaT^* fļ \kla ydip vuja- 
9TJ 7:X^0o; lv lauTiļ l^ti iiap£ji6oXtov xd ^dp y£kīi 
TT^? vu|Ji9T,c auJT^iJiaTa TJYxAvovTa 7cXe{ova, x^P^\ 
ļx£v £lji, T^ th Oslov uiAV£lv oupifcuvuK OeoXoYoOvTe€ļ 
auTO)- Tw Sk xaOEX£lv tou^ iioX£ļiCou; icape|i6oX(uvļ 
5»pr,vtxruv lxovT2C- dAV oOx^Ti (Jxt;|a» «oXejiix^, T*j¥ SSI SCIIOLIA IN CANTICA CANTIC. 282 uK^p Tu>v žv xet{ii^^ xa{A0U9ay xa\ axuXeT9av ^i' A liaiurque ab iis. Hi appcllanlur amici sponsi. Spo- ofttou^* iipo9xaXoOvTou ol (p(Xoi tou vu(i.(p(ou- ^arv- 
JLevļiirri jap ^^{iT^vsueTae lovJLa[iLriq* L^iorps^e 
Itļfursz^^ č^ķčļteOa tr col' icup<«>v ^ip aOrtļ^ t^v 
srj>.(i^, o6x ^Kapirav, 4XX' e!^ xP^i^^^ Te^cjTi;- 
9Trz% ^pa^, omo^ tou^ &v 'zia -ļzi^pļti*) xaxaixpi- 
6ivtxf .Tapa&&jxivou^ tw £axaiv5l cl? 6Xe0pov tt,? 
aapx6^, iaipc>.OdvTac '^^ 'cou xstl^^(^u uCcop, vixTj- 

6a2J>Ky Tcijv ix tcoX^{ju)u i7mv£pxo(iiv(i>v, xa\ xaTdi 
Stiepa 9U9t^{iaTa /opeu^vrcov, xa\ i?ctvixCouc ^6^v- 
Tiiiv xai XeYdv?(i>v' Kt>pi6, coc ^jkJ^) evdoxlaļ eczs- 

Thfdļiolftfipanrcov čjAOta čpļUcxm^^ ēp'^^ ^BipiSir liata enim Siilainiiis Inicrpreialur. Revertere^ dicuiit, 
ti( intueamur te, Videhaiit eniiii ejiis lahorem, noo 
iiifructuosum, sed ad nieliorcin terminum propc- 
raiitein, iit iii torreiiie daiiinatos, Salanxqiio iii 
al:yssum caniis iradilos , Irajecla lorreniis iiiida, 
victores ducal sccuiii, procedent iicut chori cattro- 
mm, a bello ri'deuiitiiini, et variis ordiiiibtis proce* 
deiilium, el vicioris caneiuiuin byinnos, alque 
exclamaiiliuni : Dominē , ut $cuto bona voluntatii 
tUiCcoronasU iios ^*. Junetum {emorum luomm , itcul monitia qucs fabri» 
caia $unl manu arti/icis. TexyiTov. 

IIo]Jiaxou zČLVKī, TOU? (iTļpou? in\ T^( fsvčaco)? ^ MuUis locis cullocal feinora pro genaalibiis Seri- 
roadff fir.lo; taC^^m k\iTnu(ift vin^ muīl^t^ 'ih piura ļ bic igiiuF osleiidli pulcbruiii alqueegregieor- 

diiialiini spoiis» iii gcniuiibiis corporis babiluiii, 
el siiiiiieiii iiiunilibus perili&sime fabrelaclis. ^STa^iiivov lv T^ tt;? fcvčjecoc X^P^H* ^ eOpu- 

6{cov, 6{AoCc{> 9CEptTpaxT;XCoic xa';eax3ua9(&ivoi; ^ļļ 

dpsTiS. 

^Oļi^{LXčq cov Tcpariip zoprevzd^^ fif\ {fCTF.povfiS^ 
rcĢ icpitļiu' xciJiia cov, OtļļUjjrla cizav :i€^ļU' 
1'ļUri\ šr ocplrcu^, . 

*E::\ T^v 0{Ji9aA6v 6k t^v xpa':T;pa ifj ao^^a a'JYxa- 
Isl )i YO'jaa* A«>re, ^/^rfi olror Ir x€xipaxa ifļur* 
xa\lT^Xolzh rv£'j{xaTtx6v 7weuji.a* xa\ irpoffžOr^xs xa\ 
erļļujrlar ciroVy tva t^v ļrv6U(iaTtxf,v ipo^ijv orļ- 
ļiivT/ x6 .jip Ormujria 4vi\ tou juvaļforif^J dpetiuv 
skf^Oou; eķ Ev Tfļ ifiovoCa ouvreTa^jiivrļ. 

Kpfva^ &v efTļ xa\ Ti &vOt} tt1( X^P^'^« '^^ Bsou, 
\ suvs^iļsTO dic6 |iŽ90u tojv tou ^{ou dxavOa)V. 

Cjpvot 61 lxX^0T]9aiv, ol Ti( dpeard tcJi vu(i9{(p 
«O'^vTC^, axoi:cuTfjpiov Exovt£C t^jv OcupTļTiKijv <J/u- 
X^, ex |xeTecI)pou ncoīreuouaav &7cavTa* lXe9dvTr;ov 
€c, t\k T^ Xa(i?cp6v xa\ acTov* oC$kv ^dp dn6 xaxia{ ' 
Tpaxu iv TČp TTļ( vu{Ji9Yļ( '^pttX4^^*' o^x£ti 6k i:£p\ 
Tijv v£xp<iiv eliccv, ol reļītfļisroi ir Kplroi^' OTiEpdvoj 
yip ifeļ^veiaav xp(vo)v tcov iv [dzta dxavO(uv' ^ou- 
Arrai Sk ^(i^ xa\ 9iXo(AaOeT? 6vTac TXik)jb}y lx£iv Ti}v 
4^rt^ Ou^aTipat aotflav xa\ žv clffa^tu^al? Yev£jOat 
{iaOr.|idTb>v ?coXX(jjv, &? ixd>eae 7:uXa;' tojoutov, 9y)- 
9iv, Yvu>3eoK ToT? lv 9o\ 5:5serxdXoic Tcspfeori x^PKt 
(!)( (liļ |A^vov TOU? irapd 9o\ d7:oXaueiv aOicov tt;? 
^oatiSsuoEtj?, dXX' fļSr) xa\ t^? IļcoOev xa\ icd^^Oev 

Mvjenip cov, coc :tvpxoQ rov Aitdrov cxo:teij(t)r 
MpčauJĶor Auiiocr^ov' KspaJiiļ cov i:tl ck cuc 
Kdpjjtf7Jicct X€U xJiČKior JtspaJiri^ cov 6)q xcp' 
cvpar fiacLlev^ čedcļih'o^ ir napa^poļiaī^» 

'O Sk xaOapdv l^'^'^ '^^ fita?r^oi]v, xa\ 6td Tfļ? aU 

o6^3Uo? TOU 6e{ou X6you 6uvd[uvo? iizlGm auTou tlq 

6yļi¥^ IvjpbTi auTou 8pa{i£tv, (iuxT^p Ijtiv al^Oavd- 

|cvo? eOcufiCa? irvsufiaiiKTļ?* axo7:eu(uv er ti Im^avl? 

iv lOvcfft ^^\UL toKZĪ' Aap.3iax6? ^dp td lOvrļ r^jLp- 

iTrr^T*' TOU 81 Im^avou? xa\ xaXou z6 Trp^aoi^ov aufir 

6oXov' 6 Si Xč6avo? dva^čpsTat lir\ t6 OuviaTc^piov 

TOU Bcou* 6 61 Kdp{it)Xo? i:ilynt)Ciq :iBpiTOļir(q lp« 

jiT;/£utTsi* Ytva)5X€i 6* cisptio^ijv 6 ļX3ti Trap^Sr^ifa? Vi:rs. 2. L'm6i/iciii (UKS, cra/f r lorit/iH7;'s, nunquam 
tnUigeni poculii. Venler luu$ $icui acervus iriiicif 
vallatus litits. Uiiibilicum cralcrcm vocal Sapieiilia, dicetis : 
Veniiey blbite vinum quod miscui vobU ^^, cl oslemlil 
spiriialein spiriluui ; el addidil acervum triiici ; ut 
spirilaloiii escuiu designarei. Acervus eiiiiii , pro 
congerie \irlulum, pāri sensu luuiia iu unuiii si- 
giiilical. 

Lilia flores suni gratix Dei , quos dccerpsii me- 
diis viuc spinis. 

\CRS. 4. CoUum luum iicut turrii eburnea. 

Turres vocali suni, qui se gralus spoiiso pi';BbeDl, 

quasL speculaiii habeiiies conleiiiplalivain aiiimam, 

ex alio oiiinia pruspicieniem. Eburnes vēro, pro- 

pier ttpleudoreiii ei lxviiaiem; iiibil eiiiui ci im- 

prubilaie asperuin in sponsse collo. Non jaiu de 

uiorluis d'ixii , ^Mt pascuntur in /i/iti ; superiores 

eniiii facii eraiil liliis in incdio spiiiarum. Tiilt 

aulem iios, mullarum rerum sludioftos, aiiiinam 

babere sapieiilium liliam , aique iii rudimeiilis ver- 

sari mullarum scieiiliaruin , qux vocavil porlas. 

Taiiia eiiiiii, ail, scienliu; iu le luagislris incsl gra« 

lia, ul non soluni qui suni apud le eoruni dociri- 

nani percipiani, sed jani el eiirinsecam el reino- 

ļ) lani ab iis uiililaiein percipere possinU 

Vērs. 4. 5. Nasus tum sicut turri» Libānu qv(e rapieit 
contra Damascum. Caput tuum ut Carmelut , n 
coma: capitii lui iicut purpura reijit vincia canū'^ 
libui. 

Pūram qui babei rcspiraiionem , el per inlclli- 

geiiliam divini verbi qui poiesl posi euni in odo- 

lem uiiguenlonim ejus currere , nasus esi capiciis 

bonum odorein spirilualem, scrulans si qiiid cvul- 

galuni inier geules dogma bonum videlur. Dama- 

bcus elenim genies higniGcai; rei manifesue ac 

pulcbrae vullus syuibolum esi. Tbus quideni offer« 

liir super allare Dei; Carmolus aulem cognitio cir^ 

cumcitionis inlerpreutur ; coguoscii sulcm circuiu- " īSal. V, 15. ^' Pruv. i\, 5, 283 SUPPLEMENTUM ACX ORIGENIS EXEGETICA. 984 

cisionero qoi com lioceriUiA loqaiUir : somus dos A ^^t^iv 8uvd(A£voc' 4(A£l;i(i(i^vi) icepixo(i^- d7:6UTi)< 

circumcifio : e capite , scilicel e Christo» cogniiio 

nMcilnr spirilualis eircumcisionis. 

Vbr8. 6, 7. Quam pulchra m, et guam decora eha- 
riuima , in deliciit ! Statura tua auimilata ftt 
patntiū et ubera tua botrit ; ideo in cālis cogUatio 
tuūt nihiUļue terrenum ad illam accedit. llxc dicit sponsus , qna8i mi ratos ejiis in melios 
oonversionem. Sicut eiiim egrcgia elemenlorom 
liisposilio , corporum sanilatem eflicit , ila ex mo- 
libiis et declinaiioniniis « sanitas quodammodo et 
pulchriludo flt animap. Oiieniadroodom , cum lorpis 
quxdam fuerit propier iniprobitatem sp<insa , vir- 
tuie ad pulclīritodinem coiiverliior, sic cum esset 
acerba, facla est saavissima ipsi et dulcis; dicit 
jgilor, ul in corporalibus cscis laulum convivium " XuTeX4]c zittir^ioL 7cept7c66tļTo?, oOtco toT^ tJjv tcvsujaa- KC^a^Tļc, Too-ijTi KpiffTou, imyva>ai^ ir^vpia'nKfj^ 

xal clļuwTol cov TOlc fiČTpvļt' iičri {f'irri^or 
aovrb ppčrriļM' xal oidhr r<ar pfit^rtijr ģ^ipe- 
pčļieror. 

"Ort tsutA 9Tļatv 6 vuļ^^Coc d7Co6auixACwv aOtr;? 
T^v feiA T^ xp6lTrov |jL£Ta6oX^v ci)^ Yip fļ ti«>v otoi- 

Tcov 6p(jHi>v xa\ &xxX{aea)v, O^eCa icu)^ xa\ xiXXo( im- 

fļ vuļji^tļ, (isTŽēaOiev 16 dpsTTļ? el? cbpatdrTjTOi, oOtcoc 
ouaa icixp3[, ^^T**^^ fļfiCoru Te a^o) xa\ YXuxcld» 
9T]3\ Tofvuv, (1)^ iv ToiT( oti){AaTixaT^ Tpu^al^ fj Ttxf,v Tpu^tiat Tpuy^v, fļ &y4ļn)' Tfj? 6^ cov dvtoH 
vu{Ji{a; xei(i.evT|c irapi toTc &XXotc, Xiyot dv, Tļļ 4^4^ 
ivTpu9^tcXčovTtI>v &XXct)v Touicvsufiatoc xap7ni>v-di^ 
Tidvra ^t' aOtiļv ffxiY£tv ?cdvT3 Oiroļiivctv tjaicep €ž 
oti){idT(i)v iTc\ppaxuTT)^ (8), xa\ (td^eOo^it^pcav, oCxu 
xal 4'^X^( dvaXdYa>^ oT^ ^laicpdTTeTOii. 

"H^ouv td vo^(jMiTd aou, 9Tļ5\v, Tp^^tftdTe x«\ «d- 

Tt(ia, xa\ oudapia)^ 6^9ax(CovTa. 

E7ra dra^ficopoi ^ r4> <polrtxr xpixn/ļc<i} tiar 
{rļļrsdnr aiftov^ xal icortcu dfi ļiactol cov cr»c 
fiČTpve^ āļi^tiJiov' xaX ČCļth ģird*: cov (2>c/i^ia» 
xal Jidpvyļ cbc oīroĢ ā^aOot:^ :iopev6ļi£roQ t<ķ 
dč&l^idiji ļiov sl^ ehOvtriTa^ lxaro(>pisroq kr 
XelJLscl ļiov čdovcir. 

Aaimilatū palma , palmām sponsum vocat, aili- ^ ^A:tsixacd67ca polriKi^ 9o(vtxaT^vvu(i9Cou xsAet, 

ludinem et mnguiludiiicin verbi innuens ; iii quae ^6 G^^c xoi\ \U-xe^oq toO X6yo\j xa'cavo^(raffa* ifļi" 8t 

speravit ascendere ih canticorum flne ; cum perfe- xa\ fļX7ciaev &veXO£iv iid TČXei tcov ^aļtditiiv* Sre 

cla esi sponsa. Hxc vicissim prsdical sponsi ubera, TeXe(a iTzhf f) vu{x.9Tļ' ote xa\ dvTiX^4^Tai tcjv toO 

abundaiitiam signincanlia ; ideo vineae bqiris assi- vu(i9{ou iia^Ocjv, ^TļXouvT(ov td 7uuxvci>(AaTai' Si6 xa\ 

;- d(i7cžXou p^Tpuaiv diC£ixdCovTaii' 9C£p\ ^c eiic£v 6 Scih magnopere opiandum , ita spirituali esca nutritis 

amor. Admisso auiem pronomine ittt«, quod apud 

alios scriptum est, lun^ dicei : Amore efferris magis 

quam aliis spiritus fruclibus , ita ut omnia propier 

cum patereris, omnia ferres. Quemadmodutu e cor- 

poribus brevia suni qua;dam, et majora alia, sic 

et pariier ex animis iis qui perfecii sunt. 

Igitur cogiiata tua, dicit, qua8i escuļenta et pota- 

bilia. ei minime acerba. 

Yers. 8, 9. Aicendam in palmām^ et apprehendam 
f rudus ejtis : et erunt ubera tua sicut botri rine(e : 
et odor erti tui sicut malorum. — Guttur tuum 
sicut vinum optimum , dignum dilecto meo ad po^ 
tandum^ labiisgue et dentibus illius ad ruminan- 
dum. mifanlur. De qua dicit Dominus : Ego sum vitis ve 
ra ^. Quae quidem , abscondito sermouis sensu , 
taiiiiim juvat deleclatque ut quando oporieat , qui- 
iius oporteai» et quanli oporteai indicet.Labia vēro 
verbum inuuunt; deutesque taciturnitatem; secun- 
duni illud, € ori tuo fac januam et pessulum, et ser- 
monibus tuis mensuram et lancem ^'. i Talium au- 
tem non solum tulx sunt cogitationes, sed et labiu 
sensui vinciuntur. Vinum auiem oplimum est quod 
e bono cordis tliesauro profertur. 

Virs. 10. Ego dilecto meo, et ad me convenio 

ejus. 

Perfoci» est scrmo, quod nusquam a)iquid quie- 

tis iiiveniet, donec seipsum ad me converial. 

Vers. ii, 12. Veni, ditectemi, egredinmur in agrum, 
commoremur in vidi*. Mane surgamus ad vineas, 
videamus st floruit v'mea, si flores fructus partu- 
riunt, ti floruerunt mala punica, 

liiferiores sponsa ulioquiiur, inviiatque ex intl- 

mis beatisque sedibus ad iilorum intuitum egredi ; 

nacc enira sigoi neaut ager, villae, viuex et mala pu- 

nica. Tfjp* 'l?7tu elpu ij &ļixsJio<: i5 cUtj^trr}' td 61 lx taiv 

TOU X6yOU XpU7CTCiL>V £XnOp£U^(X£Va, ilc\T090UT0V l8uV£l 

te xi\ £09pa£v£t, CiTzz Xčy£iv 5xc &T, xa\ oT^ &:, 

xa\ 3jou ttV xd pht ^dp xe^^ t^v Ai^ov ol ^ iWv- 

%zļ Tiļv i^ļt^MoL^ i(X9a{vou7i* xa'cd t6, c t^* Tc6pJiz* 

oou 7coiT]9ov Oupav xa\ (jioxX6v, xa\ toTc X^y^ic ooi^ 

(i.^Tpovxa\ oraO^idv i xa>v $1 toioutcovoO (idvov d99a- 

X^ xd vof)(jMiTa, dXXd xa\ Td x£^Tļ aeoB^crei Si^fitar 

I> o!vo{ 11 b d^aO^c, 6 i\ d^aOou OTļToiupou t^c xap$t9^ 

7:poa9£p6{i£voc. 

'£7*0) r<^> dSeJl^idĢ jiov šn* kļtk f} ixicTpopfļ 

avTov» 

T£X£Ui>6£CaTļ(6 X6yo?, dri (iti^{aou icavTo6a7cfj dvd- 

icauatv £upf)9£i, Stuou iautbvimTcp^^ei, (b^ i7ap*i{M>( 

'EJLSk^ ddeJL^idi fU)V' iļiAO(i)jier sIģ &yp6r' abJU* 
cOihļAsr kr x<j}ļiaiq' čpOpicutļier el^ 4/i^«wtJ>rac* 
īSLjļier el ^r^rjcrer'i} āļAneJio^^ ffrOrļcer čnv- 
stptcļiČĢt ī{rOr\car cU pčcu. 

Il£p\ T(I»v 07co6££(TT^pu)v fļ vu(X9T) i7apaxaXeT * cl>c 

lx Ta>v ivSoTdicov xa\ (xaxap((i)v SiaTpi6a)v cl^ x^ 

TouTtuv iirtcncoirtļv i6£X6eIv 0^x01 jdp dYp6^ xal xa)(iai xai dfAi:£Xa)vec xa\ ^i 
^^ Joan. XV, 1. *' Eccli. v, 14; xxiii, 13; Psal. cil, 3. 
(Si lipa/^'ziK» Ua corrigcndum duximu< quud in antca cdilib legebalur ^pa/^ xt;. Ldit. iS3 SCHOLIA IN CANTICA CANTIC. eftr. KE^AAAION H'. 

Eiffioikra Ifoi <puh\ai») cs' tcoI y€ oific iļovderdh- 
ccvcl ļi8' -JCapaJiTļrlroļial cs' eicrdļcj es sU: cī- 
xor ļAr\zpČQ ļiov xal f.}<; raļiieTor rfļ^ cvAJla^ 
^vatf^ļiS' xoTt(x> es ā:id olrov rov ^vfe^ļriKGVf 

EOpCneouffa ^kp auriv itļc &vci> nspicoinļ^ ix6dvta, 

'Qpxica ifpiāf:^ dv^aripsc lepcv(rajtiyi, ir toTģ 
čvrdļisai xal kr raĪĢ icyjLfCsci (9) tov &xfci\ xl 
šxslpr\te xal kĶs^sifr^rs Tf\r āxdxT\r icj^ ār 
dsJit\<Tļļ; 

11$T} SeuTepov (Iipxi9ev* dXX* d(X9t6dXXouaai TrpoeiC- 
Oei -5^ idr* vuv 51 5i6d$a7a t^ elSo^ Ttļ^ ŽY^P^2tJi)c Ttļc 
l|£Y^P^^ x*^ "^C iT<^^^ oEov£\ TrapfTCTjdtv, oti 
ipxou7a ujxa? xaTi w/6e cop^ua, t^ eYefprļ':s xal 

6^C ļis^crppa'^^^a ial Ti}r Ktipdiar cov^ «c c^fio- 
yita kx\ zhr fipaxiord cov čri aparātā a)c Od' 

npOTpiTcsTai auTTjv 6 vujji^Co; «av vdiļļia xa\ Trpdl- 
ļiv (iop9il>9ai T(ļ) lauToO ^^^P^^'^^p^' ttoieiv 6^ taurd 
^Tļjtv Ttjv ib^ OdvaTov Kpataiinf d^^^^i^" «avsa ^dp 
ffTiyet, irdvra uiroļjtivsr 6t6 xa\ x,oa':iii xa':a Od- 
vatov v£xpoO>r:a Tijv d{xapT(aiv* fļYouv feTCčtSij 7:dvxwv 
ixpd'ni(J2v 6 Odva-ro^, 6td tb fev TtT» 'A6djx irdv^a^ 
dnoOvf,TX£iv xa\ 6 (i^rjc 6jxot(i);* TOtauTTļ, ^tļatv, ļ 
dyd7nj xa\ 6 Zfļko;' 8v &T {TļXouv Tcp Bstļi, axXt)p6^ 
«ati Tcuv dļjLaprav^vTcov u7cdpxoiv, cb^ 6 toG 'Ha(ou 
xjt TO'j ♦ivE^^- fļ T<»uTO AŽ^et 6 vu{Jicp(o^ irp6c aOtijv, 
Oi^ ļie lOĢ c^pa^fda Tupb? t6 5(ppaYCIeiv Td? fevOujJi^ • A CAPUT VIII. 

VcRS. 1, 2. {Qui$ mihi det) Ui inveninm te forig ei 
(ieosculer te , el jnm me nemo des^icial ? Appre^ 
hendam te et dūcam in dcmuin mairis meir^ et in 
eunclnve genitricis mece : ibi me 4ocebi% et dabo tihi 
poculnm cxvino condito^ et mustum malornm gm- 
natorum meorum. 

Poslqiiain enim illiim inTcnil\ e stiblimi contcin- 

plalioiic desceiideiitein, aiii|ilexu csieiiin. 

Vērs. 4.( Adjuro vos, fiU(e Jerunnfcm , tie tuscite^ 
tii , neque evigilare faciatii dileclum douec ip$a 
veVtt, 

Jam ileruin adjuravli; verutn dubiians addcbal 

sf forte : nunc vēro edocla fbrmain susc'uaiionis, 

evigilaiionis ei anioris quasi subjiiiigil, qnod, cuni 

vos adjiiraverim, de Sus adjura , scilicet , suscilaie 

" :)tque evigilare facilc. 

Vrrs. G. Vone me ut $ignaculum snper cor tuun*^ 
ul lignaculum super blrachiumf tuum quia ļortii ehl 
ut mon dileclio^ dūra nieut in(ernu$aimulaiip, 

Invilat tam fpoufuv ul omnem cogiuilionein om- 

nemque uctum signaciilo suo signcl; ba^c vēro fa* 

cera dicii vebenientem , siciil iiiorlein , ainorem. 

Omnia enim ferl, oiiinia palilur. ldeoque vebcinens 

adversus moriem qiiae culpa esi leilialis. Igilnr cum 

omnibus praevaluil mors, propierea qnod in Adāmo 

omnes tioriunlur. Eodem scnsu infemm usurpa* 

lur. Tālis, inquil, amor el setus, quo oporlci ze- 

lare erga Deum, dūrus adversus peccatores, qnalis 

Heliae el Pbinees. Dicil eiiam sponsus ad eam , 

pone me ut iignacuium , ad signandum cogilalionts osi^9o*jxa\Td(7rpdļeiC9ou, xa\Scoc6avdcoudYti>vCjat C luaseiaclus luos, el usque ad niortem pro vcrilaie iļf)<iuiya)f ol louSaloe, 07»^Oe(pavTe; tou^ orpaTttbTac. 
'AčeJipii iijMĪn' ļiijfpā, xal ļiaorovc oi)K iysi, 

'Oti p.cxpd i\ "rou dv6pturou <{/ux^» **' ^"^^ V\^ ^'^^ 
i7r.7xeuaCo(Ai>n) to*j Bcou 'ExxXtļ<T£a, xa\ vofļfiaTa 
(touto Ydp ol (Micrro\) jjl^toi) žx**^^*» e7n6{6o)<itv cķ 
(AŽYeOo( pCoo xa\ votļļJLdTtov £ii' dv Tpavtofftj xd vofj- 
lupcat %aX icpo9T)Tixd Oeoip^iuiTa, fļ t^jv auļjLiuvoidv te 
xa\ Ivlpretov x^P^^ 5uvd(i.£(i)c* aX xa\ Totutd 9a9t 
(A£Td TS irpo^TiTibv xa\ 6ixa((DV i7k»eu(xdT(ov. 

'0 KoOtlļtsroĢ ir acijjrotc» iraipoi xpock%ortsq r^c 
^cur^C ^^^' dxovtic6r ļiS' j^v^e, ddsUpidi ļiov, 
xal čļiouji)Oi}Ti Tfļ Sopxadif IJ zip rečptpTŪirLld' 
pvjir ixl čpri dpu^drūjr. 

Et&v ^ vuji^tļ x6v vuji^Jov dva7rau6{jL£vov lv toT^ 
xf,7»t^, xa\ Touc iTa^pou; aOtouc 7:poffixovT0i^ aOiou 
'?ļ 9oiv9ļ ^( fļxou«£v aOt^* xa\ pouXeTat aOTbv dļioic 
xa\ Su>paiTixa>c iptUvra dir6 twv ';fļ5£ 7rpaY(idTti)v žx- 
xXIvat, Tdx£t jaIv xa\ 65u8£pxCqL, cb(iotc*)jxivov 5opxd8t, 
ve6p(p tt Tol? Twv «oX£(i.£tJi)v el>5 67£b)v xa\ axop:itcov 
xa':a9povtļ'sixu)^5x^iv, xa\dv£A6£lv 7tp6^ tou; dvEortļ- 
x4toi^ ai;6ptļ, xtt\ Tcdir,; ^rvlovra; £ua)6Ca;* īrepl cLv 
t6, oI OsjiiMoi avtvv tr ro7c ^pect roFc d^Oic* xa\ 
t«>ca xaTd tou? •E6^ixif;xovTa xa\ 6£oSoT(»uva, xal 
-riļv iiiļiisTTjV SxSofftv' 6 |iivTOi 'AxuXac, d xa0t'tļis» 
rec ^'^ «^^cec» fe5ž5<»)X£V 6 5k SujijJiax<>»« ^/ x«rc£- 
xoDra- ibj X£YeffOat '^^ i^pii':» 7:p6c TfjV vuji^rjV 
•• Faal. Lxxxvi, 4. 
(0) 'icr/.rrfrf. Forlc tJx^<Ti. Eun. pugnandum. Alque in inferno Chrislum zelabanl 

Jud^i, corrupiis mililibus. 

Vers. 8. Soror nostra parva, et ubera non habel, 

Quia parva hominis anima , el in lerra adbuc 

pracparata Dei Ecclesia, et cogiiaia (hoc enim ubera) 

quae nonduni babel, vitae sicilicel el menlis magni- 

imlinem; cum manifesie (ienl ei cogiiaiiones et 

prophelicae conlemplaliones , aut cum concordiam 

aique vigorem consecuia erit; hffic enim dicunt 

posi propbeias justosque spirilus, 

Vers. 15, i4. Qtice Itabitas in hortis^ amieinuicultanf, 
fae me audire tocem tuam; fuge^ dilecte mi, et ai- 
āimilare caprea^ itinnulogue cervorum iuper montēs 
aromaium, 

Vidil sponsa sponsum in borlis requiescenlem , 
ipsosque amicos ejus voci audienles , quam ipsa 
audlvii. Vuli eum subiile el perspicue ccrneniem 
ab bujus mundi rebus declinare , cum celerilaie 
acribusque oculis, qualif capreae binnulus, ac cer- 
vorum boittes velul serpenles et scorpioues in con« 
temptu babere, atqiie ad sublimēs sese aitollcro, ul 
montēs , el ad suavi odore pleiiius fragranies. De 
quibus dicilur: fundamenta ejnt in montibu$ san- 
ctis '* : h(ecque secundum Sepluaginla , et Tlieo- 
dotionem, quinlamque translationem. Aquila vēro, 
qui $edet in liortii , edidil ; cl Symmachus : guct 
habitas, Priora hoc sensu dicuulur ad sponsam io 987 SUPPLEMENTUM AD ORIGEMS E^EGETICA. 9B8 

propriis bortis sedeniem , 8ponsiqae amici allcole A KaOr^jAivr^v icapdt toIc I5(occ xapiool;, xa\ tou^ Itat- 
eam lodire gaudent. pcu^ aOroO i:poaexTtxciK a^; dxpoda6ai x>^~ 

f)ovTac. ORIGENIS FRAGMEiVTA IN EZECHIELEM 

(Mai, BibL nota Patrum, YII, ii, Praef. p. v [1].) Bracbia Pb.iraonis siiiil maliiia iii aclīi peccali, 
ac in dogmaiibus impietalis siiperbia caruis : qux 
bracbia Deus confringil ul jusliifi ; Pbarao syinbo- 
liiin efit diaboli, qui aucior esi peccati inler bomi* 
nes. -^ Confringil Donoinus bracbiuro peccaiorum, 
ul non possint apprebendere gladioB. 

Et boc III bis verbis praecipue allegoriani indicai 
Scriplurae : Pbarao eniin corporaliler non ex eicre- 
inentis suis terrani potabil, sed felida purgamenia 
adversarii saliabunt regiones. 

Hebrsus iexlu8 tu amplitudine lacui babei, Jarech 
enim aecundum Hebraeam linguain, sprriiumqiie ri- 
dem prsferens femur ac iongitudinem significat; 
cum cunlraclione, incrementum inlerprelalur : iacum 
cnim Yocal sepulcri profunduro» ampliludinem vēro 
sepulcrl laiiiudinem. . 

Mullas porlas descrihit filius bomiuis Ezecbiel, 
et dc unaquaqiie narraliiinculam exbibuit : nunc 
liniem loquiiur babeniibus aurēs de porla sancluarii 
exierioris, quae resplcii conlra orienlem, de qua 
scriplum esi, quod iiTc porta elauta er'tt, elc.*.. 
Non laniuni quod Dominus Deus Isrtel ingressus 
esi per banc poriam, bsc clausa esi, sed quoniain 
Cl ipse princeps sedebit in bac porla ul eomedal 
corain Domino, ingressus per viam AiLAM,quod in- 
terpreuiur porias vettibulum. Porla clausa esi : 
niy>ieria Dei suni b9ecqux includunlur. Scieniia 
( lariMH haUei, sicut Dominus dicil legis docioribus : 
Porta ergo elama e$t; quod esi inlra porlam, boc 
esi quod ocuius non vidit^ aurittļue non audivil^ 
clc... 

Iluic poriac similem sensum babet liber scripius 
obsignahJFque in Isaia : eumdem librum clarius 
jnveiiies in Apocaijrpsi Joannis, ac de boc quae 
srripla suni. El quomodo aperuil bunc vir ex iribu 
Jūda solus; nam usque dum venisset Dominus no- 
sier Jesus Cbrisius» lex clausa esi, sermoque pro- 
plieiarum : vehim eorum eral peira ca^cilaiis quam 
rcvolvii Jacob ex puteo, in mullis enim locis sen- 
sum bujus porue Scripiura aperuit. 

(1) Dixi inferius eislare in eodem cum Apollinarl 
ad Ezecbielem codice , cerium (ragmenlorum Ori- 
genis numerum, quse Ruactis in edilione non babel. 
lieapse enim dicia edilio l. III, p. 437, non ulira 
capilulum XXX, v. 6, proredil; ejnsque ullinium 
ria){menlnm MaY6(i)Xd e<rctv dpyi) tt1c AIv'J'^o'j, 
Icgiiur in codice noslro f. 2i0, ' i). Ecce aulcni, 1. Cod. r. m a. Cap. XXX. 25. BpaxCovč< djc 
4apad> ^ xaxlaL iv Tzp&ļei djAaprCo^, xa\ iv $6y(jia7iv 
ČLat6tl%q xh 9p6vr^{jia t^^ aapxd( - oO^ ppa^Covo^ 6 

^ %thi; Tjvrptēsi d>c ČL^aHi; • 6 ^pato tou $i3i66ao'j 
fe<jT\ ffujx6oXov TO'j 4pxovTo^ TTļ^ iv &v0pct)7:oi( &(Aap- 
t£(x^. — SuvTpfēst 6 Kupto^ t^v ^pa^iova twv &{juip- 
T(OA(t»v, tva (li) SuvuvTai iTnkati^aa ^La^al^a^. 

2. Cod. r. 222 a. XXXII. 6. Ka\ toOto iv to^c 
f&dXiffTa Tijv dXXTļYop(av 5£(xvujt tt1^ rpa9tļ^' 6 youv 
^pofai 90)(Aaxtxa>( oOx &v &n6 tcov ti^^'^P^V^'*^ 
aOtoO imiiajLi x^y pjv, &XX' fļ 9xu6aXct>$T;^ Sxxptat^ 
ToO &VT(X£i(iivou irorCJfit tA ļ^Iva. 

3. Cod. f. 222 b. XXXn. 23. 'E6paTo( ir ftHxe$ 
Jldxxov 1x^1 ' x6 ļf^p ^hx ^A*^^ '^^ 'E6pa£(iiv 90)- 
vijv $aača>( irpo^sp^fuvov , xa\ ļir\p'iry xaV ļii\xo^ 
OTjfAaCvet • T^^^ aO-cfļ^ 'jrp6^ t^v rt;>'a|%ii7'//y E^e* ^v 
iirtfoatv * JiāKKor ouv xaXeT t^c Ta9Tļ( t6 ^6o{ * 
ļir\iioq 8i, 'nj? xa9r,? 'Hjv SxxaJiv. 

4. Cod. f. 232 b. XLiV. I. noXU; ir:Xa{ «tārpa- 
9et 6 M\hq %tfj av6pcu7n>u 'IsCexii)X, xal icep\ ixiaxi)c 
8iT]Yi]9ax^ XI * vuv Si itT)7e?xat xot( tfOM^t, c^a, icEp\ 
x^^ 7VJkr[ļ xtov 4y(wv x^^ pXe7rouotļ? xaxd dvaxoXdf * 
7:£p\ ^( r^rpaircai 0x1 1) ;ri>UiY a(^rf) xexJisiCģšivri 
Scrai, xa\ xd i^^?. — OO (x6vov 0x1 Kupio^ 6 Bthq xou 
*l9pai2X $tipxexat 6'.d xt]^ ''cuXt]c, xšxXeiaxai9 dXX* 
5x1 xa\ 6 ifjfouļjievo^ x&6tļxai iv ix&{vD xfļ in}XTļ xou 
9aYeIv lvavxt KupCcu xaxdi x^v 666v AlXd((i, Sicsp ip 
|AT)vsueTai xpdOvpor At;it2c*— nuXY) e9x\ xexXsi3(AČ\*i]» 
xi {iuorHļpta xou OeoO xdi dxaxdxX£i8xa. — 'H ^vtūai^ 
xXei$a l^ti^ L}q6K^pioq X^y^^'^^^( vo(i.ixol(' āpa ;ri;Ji} 
^rr^ ro?c /<^ drdp<i}xoic xsxJistCļiirf\ * xd y^ 
lv$ov X7)^ '7rjXr|( iax\v I č čpdaJlfidĢ oOx Mer xal 
oScovx fļKovcef xa\zktļr\q, — *0{Ju>iov $ix^^ Tvjikiiļ 

|v xauxTļ( £x^i voOv xal x6 r^TP^i^l^^^^ ^^ ^ 'Hca'ķ 
Pi6X{ov iJ9paYi9(AČvov * x6 a0x6 xouxo Pi6XCov acu- 
xoxšpa>^ eOp^aetc xa\ iv xfļ *AicoxoOlu4«t *Ici>iwoiu, 
xa\ xi Tcspl aOxoO ^eTP^t^t^^^^ * ^ ''^» Iļvotļcv 6 
ix 9uX^( *Iou$a xaiuxai xa\ (i^vo;* (Ai^pi T^p ot» ^X- 
6ev 6 Kupio; ^[juuv "Itļ^oO^ 6 Xpiot6^, ixexX£iaTO 6 
v^fjioc, 6 XČYo^ 6 7cpo9Tļxtx^ * xa\ xdXu(i{jia Iļv iid 
xovxa)v 6 X{do^ XTļC ?ca)pd>ae(i>^ , dv d9e?Xev 6 laxfii6 
ix xou 9piaxo^ ' iv icoXXoic T^p x6īmī.g x6v vouv x6v 
7ap\ xt1? irjXTļ5 '«'-iTijc ļ rpa9T] fļvoiļcv. 

pr»lerquaro quod in pr«cedentibus qaoqoe foliii 
panes aliquoi eranl Ruaeoincogniue,idesl edilisab 
eo iniermisi», posi illam cerie codicis paginam 
nsque ad propbe(x finem, fragmenla omnia, etsl 
perexigua, inedila suni; qu£ hic iranscribcre, ne 
diuiius laieanl aut percant, non pige* f89 SCHOLIA IN MATTIIi£l}M. «50 npirENOTi: 

EI2 KĀTA MAT0AION ETArrEAION. EX ORIGENE 

IN EVANGELIUM SECUNDUM MATTrfiEUM. 

(BiblioUieca Gallandiana, es cod. Venct. dii.) KE«. A'. A 

(i-2) ^Ofie (ikv ļffi^'vfjaeo)^ {lijjivrjai 6 

Ter^cfiojc- 'EvraOOa filv ļfip X£yef Tov Si lr{cov 
KptCTOv ij T^rrrjctc cCtco^ r/v , lx£T 6^, BlCUo^ 
-ļtricEuu: li\Cov XftoTOv. Tlļ ouv ļ 6ta;popA tt,^ 
IfS'/vfj^ecii^ xat Tfļc vcviaeo)^ ; xa\ C>q d{i967epa feir\ 
XpiT70'j laiiSdvetai ; "Ojicsp 6 X6yoc otxo( 6 irpo- 
^pix6c xaTdi Tijv olxe(av ^uaiv Ava^^c iori xa\ d^ 
paTO^* Srav S^ iv ļīCkii^ TP^fPti» ^^^ olovei ffcj(xaT(D- 
Oļ , tdre xa\ opatat X3\ ^^XcL<fS.'zan' outo); xa\ 6 
&9apxo^ ^oG 6eou Adfo^ xa\ dah>(xaxo^, ouTe 6pd>{AS- 
vo(, oOte Ypa96|Jievo^ xaiTd Tijv 0e6xT]Ta, ^TreiSi) 
i3apxcuOT], xai\ dpdlTai xa\ fpd^ETai. Aid xouxo, cl)( 
opipxiii6čvTOf, xaV ļiCka^ &ox\ x^( aOxou ^evčaeo)^. " 
•AU' oux i5fļXTixat IvOdSs x6, 6td zi tīizz pC6Xoc, 
xa\ oOx elirev opaat? (3), f) X6yoc' dXXd x6, xC feaxi 
7^wijatc» ^ctt'^ "C' T^v£jt? ; Aia9^pei ^žveti^ xal ^iv- 
viļn^. riveatc (Jikv ļfdp iaxt Tcoīpd Beou icp(i>xT) T:Xd- 
«{• Y^vvTjat? 61 fļ fex xaxa6{xT]c xoO 8avdxou 6td xijv 
«apdSaatv ig dXX^Xti>v 6ift6ox^. Kal Sxi, ^ {aIv fi- 
vc9t^ t6 ft76apxov lxei (4) xail dva[idpxTļxov- if) 6i 
jtēvii^ii t6 ita0iix6v xa\ diiapxTjXtx6v. *0 ouv Ku- 
ptoc, tīļ^ ļiiv Y£v£ffeti); x^ dvajjidpxtjxov 9U'7txti)c 
Xa6(Sliv, t6 d90apxov oO 7cpo(7ČXai6£* xt1^ 5i -fsvv^ascoc 
x6 iMiOr^T^v eiXT}9(bc, x6 d(iapxTļxix6v oO 7:pocjAa6g, 
zhy nptaiTOv v)Tc xax' dji^po) fi^peiiv 'ASdji cpfptuv 
dļiSiīDTov. Ouxouv firrj dv lnl Xpt(rco'j ļf^vedi? ^l^v, 
oOx ix Tou ji^i 6vxo^ ek '«^ e^vat Tcp6o6o;, dXX' 656c -, 
iiA xoZ lv |AOp<f|ļ 0£ou 07:dpxetv el; x6 dvaXa6£tv 
•sijv ToO 6ouXo'j jiop9^v ļ 6i y^^^'1^i? *^'^°^ ^'"^^^ 
T^rovc, xaO' ļpiflķ xa\ 0::£p i^ijJiaķ. T6 |xiv ^dp ix 
Yuvatx^ jEvviļOiļvat xa8' <)ixa<- x6 6i ļxi) ix 0£Xifļ- 
jiaxo^ aapx6c , fļ dv6p6c, dXX' ix IIv£upLaxoc d^Cou, 
Oiip 1iy-3i^' "Omp xa\ x^v jiiXXou(jav icpoavc^cjvfit 

« Maltb. I, i. 

(1-2) EscocU Cat. mss. in MaUliscom apnd clariss. 
Milarelinni.initiiiin ila Bupple : £u 6i ::p6c xouxoic 
(f,xsi, 6x1 ^bK ic9xc dpa fL6£, etc. 

(3) Iii co«I. Mii. :H \&ro^' xoOxt) 7dperpijxaf dXXd 
•:6, wc fiictoOfiv Y£v£j£o>; £jxvTjļx6v£u<j£v 6 MaxOaIoc, 
uk 6*j Y«vvf,o«t«K- K.a\ x( £axt v^vvtjcti?, xa\ xJ £«r:i CAP. I. 
Y. 18. /mu auiem naiiviiai $ic erai. 
Tu vēro praelerea illud quaere, qtiianani hocqiii- 
dem modo natiTiiaiem contmemoraveriievangolisi»» 
ab inilioauiem Evangelii, generationem ? llic ciiim 
dicil : Jeiu aulem Chrisli nativiiai sic erat ; U)i 
vēro, Liber generalionis Jau Chritti *. Qu:i!iiam esi 
igilur differeiitia nalivilaiis el generaiiunis? rt 
quoinodo uiraque de Cbristo accipiuniur?Qiieiiiad- 
modum verbiim boc ipsiim prolaliciinīt, juxta pro- 
priam naluram, ncc laiigi poicbt nec videri; si 
quando aultsm in libro scripium fucril, ac quasi 
ad corpus redaciuin, luīic cl \idelur el alirecialiir* 
llaud aliler Dei Verbum carne el corpore per so 
careiis, quod nec videri iiec delineari poie^l secu».- 
dum divinilaiem , ubi caro faclīiin esi, cl cenillur 
el delineaiur. Propierea iaiiquani ejiis quod caro 
faclum esi, eisiai eiiam liber generalionis illius* 
Sed iion quaesilufn esi bic, cur diieril liber, elnou 
diierit, visio, aut sermo : sed quid sii naiiviias, ei 
generalio. Differl generalio el nativiias. Generatlo 
enim esi a Deo prima formalio ; nativiias vēro 
esi successio aiioruin ab aliis, ex daninaiione morlis 
propier iransgressionem. Ac iierum, generalio in* 
corruplibililalein babel ei impeccabililaiem : at na- 
livitas passioiiein babel el peccabililaiem. Igilur 
Doniinus, generalionis Impeccabililaiem nalura?iier 
accipiens, non ilem incorrupiibiliiuiein insuper ac- 
cepil : el passioiiem nalivilaiis accipiens, peccabili- 
laiem ileiu non accepil, ferens primum Adām non 
iiiiminulum bis uiriusque rei pariibus. Igitur esse 
possil in Cbristo generalio quidein; non ulique 
Iransilus de non essisiente ad exsisienliam, sed via 
ab eislaniia in forma Dei ad assuinendam servi 
formām. Ai naiivilas illius duplex fuil, secuiidum 
nos cl supra nos. Quod enim ex muliere naius sil» Ydv£9K. A(a9ip£t '(i'^taiļ. Vel sermo; id enim m- 
ctum e$t : sed, quoniodo retro generationii comnie- 
morationem fecerh Matihteui, hic veto natmlatix. 
Ilem quid nuimias^ el quid generalio. Differt generu' 
(io, eic. 
(i) Ulud E/£i ex Mii. S9I SUPPLRMENTUM AD ORIGENIS EXEGETICA. īn ftecuiidum no8 esi: ai qaod naius sil iioii ex voluii- a t^vvtjjiv , Iļv fļ{x7v Sjjlsaaev ix nv£u(Aaioc xftp^* 

tale cariiis vel viri *» sed ex Spirilu saiiclo , lioc cOau 

supra nos esi. Qiiod ei fu turam proclainavii naiivi- 

Uieni, quaiii nobis ex Spirilu largiiurus eral. 

CAP. VIL 

V. 5. Ne detis tuncium canibui : neipie jaciu mārga^ 
ritat vetlrai ante poreoi. V. 6. Petite,el dabitur vob'n ; gutcrilej et intfenieiis ; 
puUale^ el aperieiur vobi$» 

ļJl iion ignorarenl discipuli, quiHain sinl canes 

vel porci inier auditora, immoranler quxrile» di« 

cii, ex Deo, el manifeslabuniur vobis omnia. Prin- 

cipium esi enim viriuiis, nosse bonumex oraiione : 

deinde scire quomodo oporleai viam virlulis eme* 

liri : leriio , per opera pulsare , quo mibimel janua KE». Z'. 
(5) Stix. *'• ^^ ^^^ ^^ ājtor rolc xvcl, ļitidk 

Xo(pur 

2xtX. c'' AlTsīret %a\ čodiļcerai vulr* CrļzeTte^ 
xal ki)pi(0'eTe' npo^ifeze, xal drotpicerai i}pīr. 

Hva jiiļ avvočjifftv oi fjLaOTj':a\, T(ve^ eialv xuv£c, fļ 

XoTpoi fev Tot^ dx(X)aTaTj. fcTutjjL^va)^ CīļTf^aate, 97ja\v, 

lx 8sou, xa\ dīcoKa^uircsTai u{ilv irdvra. "Ap/i] p^ 

Yip &p£Tfļ^ x6 tC eOx^C ļpveovat t6 4ya86v cita t6 

clS^vat 7C(o^ $£T 6&09ai xi)v &p£Tiļv' TpČTOv t6 Sii 

TČLv SpYaiv xpou£tv dvot^tļvat auTcJ» tiļv Oupav. Touro aperinlur. hiud enim inuuil facla per manus put- ^ T^tp aT;{jiai{v£i f[ 6i(k tcIiv x£ip<<^v xpoGji(. Tpiavo^ salio. Trifariam namque salularium dogmalum ve- 

rilas accipiiur : diligenii oraiione, el menlis in 

qu«rendo divinas res siabililale, el exquisilo siudio 

inveniendi ex conscieoiia profundiiaiem cerliludinis 

occuliarum Scripluraruni : boc enim modo ioquil 

aperiri Scripiuras. 

V. 9. Qui$ €X vobit homo. quem si postulēt filiui $tiu$ 
panēm ^ nuttquid iapidem dabit ei? 

V. 10. Et ii pitcem posivlet , nunguid urpentem 

dabit eilt 

Vide porro an sil cognilio iiiilrimcnium, sine qiio 

salvos esse non licet ; puia sernio diligeiis de lioc 

ipso, quomodo cibo ulendiim sil. Pircis auieiii esi 

quasiqiie obsonium pro viro erudilo, scirc coubii- 

lulionem niundi, vires elementorum, principium ei q tčXoc xa\ p.z^6vt\z7.y xa\ caa ^^tj^ i\ oo9Ca U^»* Y^p ^ xa>v 9(«>Trļp{a)v So^jjīdTcov dXT;0£ia Xa(x6aveTat, 

iTCi|jL£X£? £Ox?|i xa\ Tou f;Y£{JiovixoO lv tw CtiteIv t4 

6£?ai xaTaatd9£t , xa\ rfpl tou fiOpelv auvaij6f,tci>c 

Ttļc Tcuv x£xpu(X(i^v(i>v FpAf čl)v k^^OLktioL^ t6 pdc6o^, 

dxpi6£l icoXu7cpaYiAoauvļ[ļ* outco y^P dvoC^c^^^ 9^;^ 

Td^ rpa^d^. 

Stix. 6'. r/c ^f i>/«J*r drOpiJJCoct Ir kbr alxi(CXk ^ 
vlbq abtov Spror, ļif\ MOor iaiddicei airtip; 

2Ttx. t'. Kal kār lxdvr alrrjcrfj, ļi^ Cptr ixičdicr€t 

aiftĢ; 

"OpoL 6k tl Yvčii>ai^ '^po9^, ^c &vci> oOx ion 

9(i)C£^ai' oTov 6 7wp\ ToO irij^ ppoirčov &xpi^( >o- 
YOC. lx^^( ^ ^^^ ^^^^ ^^ 9iXo(xa6el x6 clSžvoi 
oucrcadtv x67(i.ou, lvčpYetav atotxeCcDv, dpx^v xal lincm el mediuni, el qux deiiiceps pbilosophia lo- 
quilur. Nec ergo pro pane Iapidem dai Deus, quein 
diabolus comedi a Jesu.volebal : neqiie pro pisce 
serpeniem, qnem comeduiit i£ihiopes, indigni qui 
pisce vescaoiur. Quomodo vēro discipulos mālos 
appcllavii? Quia quamvis ex proposilo volunlalis 
sequebaniur; ai inemt illis bunians condilionis 
inulabililas. Solus autem immulabilis eral el divi- 
niiaie el bumauitale Dei Filius. Dala vēro bona 
appellal spirilualia dona, Lucas Spiritum sanciuni 
dixilf pro eo nl dicerel, bona. Ai nullum esi dis- 
crimen. Ipse enim Spirilus sanclus, esi lumen bo- 
num : propierea eiiani pariicipibus suis bona largi- 
tur. Ai enim in summē pravis propler nuiiquam O0t£ dvT\ TOU &pTOu X(Oov 6{6(i)ffiv 6 6c^, 5v 6 6ii- 
6oXo^ i<r6(£a6ai (jTtb tou It^aou i6ouXcTo* o&Te dvtl 
lx6uo^ 5'^iv, 8v iaOCoucrtv ol dvd^ioi tou lxOOv ioSUiv 
Kl^ioTzz^, IIcoc ^ Touc (AaOT)Td( icoviļpou^ ixdXc9ev ; 
El Y'^P *^^ ^xoXou8ouv lx irpoatp^aEUJCf 4^' s^X®v t6 
Tpsircbv TOU dvOpcuicCvou. M6vov Sk ATpenro^ ļv xal 
OedTT^Tt xa\ dvOpcoTcdrrļTt 6 tou 6eou Y16^. A6(xaTa 
^ dYa6d xaX£l Tdc irv£U(JMiTixdc Scopcd^. '0 tt 
AouxgIc nv£0(jMi &Ytov filiiev, dvT\ tou eiicslv dYa6d. 
Ka\ ou6^v t6 6tdcpopov. T6 Y'^P &Y(^ nvftu{ia aM 
i9Ti t6 ffG)^ dYaB6v- tih xa\ toT( (UTdxoK aurou 
8C6coTiv dYaOd. Tol? Bk dY*^ wovT)poTc, fiii t6 dvev- 
86t(i)^ d(xaipTdv£tv Tp'^Tcov Ttvd (puffic auToi^ fļ xaxU 
Ylv£Tat* oTo^ ioTiv 6 £aTavd^ xa\ ol 6a{|juyvcc. Auva- inlermlssa peccala» viliuni quodamniodo in naluram d xai '(Ap Tt; xa\ toutou< cpuaet xaxouc elmlv, xa{i»p evadil : qualis esi Saianas el dsemones. Potēsi enim 
quis eliam bos natūra mālos dicere, qnamvis non 
naiura roalos crealos, scd ex arbiiraria matiiia de- 

pravatos. 

^ CAP. VIII. 

V. ii. Mutti ab orientē et occidente venient^ et re- 
cumbent cum Ābraham et haac et Jacob m regno 
ccelorum, 

Si anguita el arctata ett tta, et pauci qui inve- 
niunt eam *, perquam plures ingredienlur? de lata 
enim el spaliosa dir.il, quod muki ingredienlur in 
eam. Diciuius ergo, sermonem Domini diclumfuisse 

* Joan. 1, 13. ' Malib. vii, i4. 
(5) Ex cod. Ycne!. xxvii, p»g. i3. ļxi) «puffEt xaxouc 8T)jitoupYTi0ivTac, dXX' iĶ aOrotspo- 
aiplTou xax{ac direaxXT)xdTa^. 

KE«. H'. 

iTtv. ta'. noXlol dx6 ārataiOr xdL dvcļitīnr 
rftovcri, xal āraK^iOiiccrtai jisrā *A6paāļi xal 
*IcaāK xal 'Iaxo}6 ir rņ fiactJislĢ. xw oifparfor. 

El ater^ y4il rsOMļiļihti icrrlr ij ččč^^ xal 

čMfoi ol ei)plcKor%Bq civrfjr , l\k 9co(ac ol icoXXol 

el(r£X£u(70VTai ; ir£p\ y^P icXaTcCa^ xa\ cOpuxti)fQu 

a£y£i* ^i 7coX).o\ £l(jeXeu(JoyTat Sf aOriļ^. Ka( 9ft|itv» iV5 SCilOLlA IN MATTIIilillM. i> ^;;i Sri 6 {liv ToO ZcDT^poc X^yo; ctprīTai, žrei^f^ 6X1^01 A 8iqui(lem paud ex Israel salvabanlur. Noii iitulii anb Tou l(rpai2X IocIi^ovto' ou 77oXXo\ y*2j^ iTzhzvj^ 
mv eU aOrdv. A16 xa\ tks^t' Mii 9o€ov ntxpdr 
Kolļirior, čzt. e%fč6»f\csr 6 Ssdc ir col, Dpo^t)- 
t\,TfUaiz 6c lXexOvi t6 , ĪIoIMjI iļļovcir' cb^ Tcep\ toiv 
l&£XX6vTCtiv moveueiv el^ aO^^v ČLitb t(uv eOvuiv. 17o J- 
Jo^v 9T}9\v, u>^ Tcp^ Tou^ {jL£Tdi TffV icapouffiav {ii) 
moTCTiffavTa^, ol aizb «nuv IOvca)v &vaxX:Orja^|jievoi 
(uxik *A6pai(i. xa\ Tcltv iļ auTou ev Tfļ PaiJiXe{qi tojv 
oOpavuiv* xa\ t^ dpiO(juj> 61 i:oXXa7rXadouc ouioi tcov 
&icb *l9paf^X xa\ t^v *!t^9oOv XptoT6v 6(&oXoyou- 

|X^VCilV. 

KE». lA'. 

Sti/. ta'. *0 ^^ ļuMfčzp.pci: ir T\j fiaciJts/ņ rd>r 
ciffaruir ļisllļ^ abrcv icrtr. enini credidenint in euni. Proplcreu eiiani aicbai: 
Ne limea$^ pusilte grei, quia beneplacitum habuit 
Deus in te **. Propbeiice vēro dicluiii esi ilUid, 
Multi venient ; de muUis nimirum qiii crediluri 
eraiil in eiim ex genlibus. MuUi dicii , lanc|iiaui 
per couiparalionein ad eos, qui posi advenluiu non 
crediderunl : qui ex genlibus recubiluri suni cum 
Ābraham ei iis qui cx cc naii suni, In regno coc- 
loruin. Nuinero aulem suni mulliplice isli proe iis 
qui fuerunl ex Israel , el Jesuiu Chrisiuin coiiii- 
leiilur. 

CAP. XI. 

V. ii. Minor aulcm^ in regno cce.oriim nuijor }Ho ciL S*t)f. i^. ^Axd či rdtr i^ļiepiar 7(odrrov rov Ba- ^ V. 12. A diebui vēro Joannis bftpitst(V usque hncīt xzicxov iii)^ āpti i) flaciMiu rdr ovparčar 
fitdCBraif %aX fiiactal āpadCovctr ai;Ti/lr, 

^a(iiv 'A ļuxf)čxF.por irspl aOtoG X^Y£tv xou Xpt- 
oToG* p.ixpdxepov 61 %a.'zk tiļv 6dxt)(;iv tcov dxou3v- 
ccav. T6 6ž, ir rļ\ fiaciJslņ riar cvpav^r, 5tļXol ev 
-lot; 9rv£U|AaTtxo?;, xa\ iv toIc xaT' oOpav^v &iraai 
xz\ OsIkoI; {jieC^ova uTcdp^eiv &xeCvou t^v Xpiax6v. 
()Otci>^ 6^ dvaYv(D3^(is6a , 5t:, MixpČTepcq' el-ra, ļxi- 
xp6v 6eaXtic6vTS( , iicoCaojiev t6, *£r rņ fiaciMlĢ 
Twr otparuvr jielCanr airrov iorir, 'H 61 paatXeCa 
u-v oupavtjjv aOT^ iortv 6 Xpiax6<;, 7:poTp£ir<i(A£vo^ 
Ti&vTai^ elc (UTdvoiav, xa\ SXx(dv el; iauT^v 6ii( tt1( 
^aptTOf. 

KE«. IB'. 

Q 

Sit^. tS'. 01 di ^apicdioi cvļiCoi^Jltcr §Jia6or xaT* 
avTov ifsJtdčrrsc^ ČX(oc aiftčr ānoMcbicrir. 

'Ooij) Tt^ iyy(Cet tw 'ItļffoO , aujx6ouXtov oO Xajx- 
6&vei. 00 y4p feļnr^C*' 'fw 'ItjffoO ļ (jujx6ouXtļ tq»v 
xaxčit>v. "Ore 6i ttc xoO Itjoou Sp^e^ai E^, ffU(x6ou- 
AMv Xai]i6ivei tou &iroXi9ai Tb 910^, Tijv 666v Tijv 
AļfoiO^v, T^jv C«^» t6v 6T,ffaup6v, tbv jiaptupifļffavTa 
?ljv AjAiCTjv, T^jv elp^vTļv. Toutov &v ttc d7uoXiar), 
u(^ &'icci)X£(a< xaXeTxai. 
2'«x. ifi'» '"0 di lī\aovq, yrohq āX8Xfi}pri€rer, 
O0x Bet yiLp autbv jiiveiv |jiex4 Ttov ulojv xļ; 
d^oiAeCac. 'Ex£lvoi 47WoXe(jav, ^ļļAsl?, fi*; C^'l'^t^'a^- 
«C, eupojuv. Ei)pier\r r^Py 9il<i\, ro?c ^/*^ /«^ Oj- 
fovcrcr • iļiparii^ iysrč[i7\r tdiq iļii //ij ijtepū^- nutf regnum coeiorum vt agilur ^ el violenii ra» 
pinni illud. 

Dicinius , minorem de ipso Chrislo dicere : mi- 
not eni nempe juxia opinionem audienlium. Illud, 
in regno cos/orum, iunuil, In spiriluallbus, el in 
omnibus quae ad coelum periinenl el res divinas , 
majorem illo esse Cbrislum. Sic igilur legemus, 
Minor: delnde pusilluni quodpiam inlerslilium in 
pronunlialione relinquen(es, subneclemus illud : In 
regno coelorum major illo eH, Porro regnuro coblo- 
rum, esi ipsemei Cbrisius, qui adhorialur omnes 
ad poeniienliaiB, el trabii ad seipsum per graiiam. 

CAP. XII. 

V. 14. Pharhici aulem contiUum mteruulf adversui 
ilium egredienlei, ul ipsum perderenL 

Qiianlo qui8 appropinqual Je'su consilium non 

iiiil. Non enjm approplnquai Ješu consilium ma* 

lorum. Ai quando quls exira Jesum abi I, codsI- 

fiuni inil perdendi lumen, viani bonam, viiam, 

ihesanrum, lesiimoninm perbibeniem de cbarilaie» 

pace. HuDC si quis perdai» lillus perdiiionis ^ vo« 

caiur. 

V. 45. Je$ui aulem cum cognovlssel , recetiiL 

Non enim decebal ipsuni manere cum filiis per- 

iKlionis. llli perdideruni, nos nec quaerenle8, in- 

venimus : Invenlui emtii, aii, sum ab iii qui me non 

gucerebani ; manifenui fui iii qui me non interro- Twrir. AOr^ ^Ap ^X6ev itzl zk irp<56aTa x4 d7roXa)- 9 9*bam •. Ipse enim venil ad ovei qua! perieranl*; 

X£xs* aOxo\ 61 iic&Xd6ovxo xou l6Cou icoiļzivoc. 'Ava- 

j^Mpsī* oO 6s6it'); x1)v i:ct6ouXi;v, 4XXd xijv xaxfav 

dva<TxiAXfaiv' xa\ Tva jjl^ ti? ottjOfļ 6td 6eiX{av aux6v 

d::oxexa>pT2xivai, iidvxac ouv lOepdTOUde , xļv ra- 

vaXxtj aOxoG fcv68txvi5jxevoc 6uvajxiv. IIXi;v Oiro(rxiXX£t 

|A}ļ 6i)(AO(JUue(763i, d>; Srtetxi); xa\ dx£v<56ogo;. KE». IT. 

(6) Srix. |A^. 'Oiiola icrlr ij fiaeOela riar ovpa- 
rwr 0ricavp<li^ x. x. X. 

KaO' lxčpav 6i lx5ox^v efij 6' dv , d^^c l^lv ii ai illi proprii pasioris obliii suni. Recedil, non 
Tcrllus Insidlas, sed iniprobilalem comprimens: 
el Ul ne qui8 repularel propier meiuro eum re- 
cessisse, omnes equidem curavii, omnipoienlem 
viriuteni suam osiendens. Verumiaroen cavel ne 
publicetur, tanquam niansuelus videlicei, el glo- 
lia* fugitans. 

CAP. XIII. 

Y. i4. Simile en regnum calorum theiauro, flc. 

Secundum aliam acceplioncm, ager fucril Scri- *' Liic. XII, 3i. * Joan. xvii, 12. • Rom. x, iO. • Maiih. xv, ti. 

(6) H«c quāe hnc pertioent » occarmnt io cod. mviii, inier eiposiUones In Lucam, v. 53 8cqq. 
Ego versus aKripsi. S95 SUPPLEMENTUM AD ORIGENiS EKEGETICA. 2^6 plura, qiix miillis phntata est dicUs legalibus cl A Tpa^Ķ roUot; xaTaic£9UTeu{i^vi) ^TļTolc vo(iixol; « scriptiirnlibus aiqiie hisloricis. Tliesaunis vēro, 
qiiaB istia insHnt varia, qiia maiiifesia qua occiilta 
cofņtata, ei Clirisiiis, preiiosus illc Scriplone ibe- 
8:iHnis. Vel ager Clirislns fuerit: in quo Panliis 
dicit reconditos esse occollos īlicsaiiros sapientix 
et cogniiionis Dei. Coelestes igiliir res , ei regnum 
cceloniiii, lnnqunm in imagine depicla siint in 
Scripuiris, qu» suni regnum coeloriiin» ipsum vēro 
osi ideniniei Chrisins» cnjiis cngnitio secundum 
viriniem in nobis esi, inveiiiiiirque per Hdem , et 
emilur virluiibus. Qui igilur invenil bunc in Seri- 
pturis ibesauriim, occullai; nequnquain sine pc- 
riciilo esse sciens vtilgares quosque rerum inefīa- 
biliiim participes facerc. Al>il aulem poslquani oc- xa\ Ypa9«oZc, xa\ lT:opixoW Otļ^aup^c tt t4 toC- 
TOic w)ixCXa Mvra 9avspd te xa\ x£xpu[AiJiiva vo^- 
jMita* xa\ XpiTzhi 6 Tfjito^ t^c Tpa^i Oijoaup^c. 
11 4yp6^ 6 Xpi(r:h;t iv ļ) nauXo^ Uytt i'pcsKpufOau 
Tob; diioxpu9ou( Or^^aupou^ t^c «>9ta^ xa\ XTfi 
YV(o<re(i>c xou ^ou. TA oOpdvta Tofvuv 7:pdT(AaTS, 
xa\ fļ ļaaikeia tcov oOpavtT^v coaTcsp Sv elxivi T^TP*- 
«xat Tal^ rpatpalc, aiTiv^c £i<yi PaffiXe(a tu»v oOpa- 
včSv ^i W ioTtv aOt^c 6 Xpi(JT6c» ou ļ -p^;)^^ **'^ 
Suvap.tv iv f)(xlv iJTiv- eOpCjKCTat 6i 6idt Ttļf icCTceco;, 
xa\ dfopdJeTtti 6ti -učIjv &p£Tti>v. EOptJV ouv tc^ t^v 
iv tai; Tpacpal^ Otļ^aup^v toOtov , xpu7rcei, pf, 
dx{v6uvov ct&\>5 Twv dirof ffjtcov toI^ Tuxou5t juta- 
6t56vai. "Aireifft 6i xp^i^q^ 4Yop4ac»)v -c^v dfp^ rnliavil, iit emat agrum illiim qiianticunque, qui B 6ic6jo*j otv ^uXotTO* 6v *E6paIoi ?cp\v iirioreuOTļaav, llebrxis primum concredilus fiiii : a qiiibu8 bunc 
aceipiens , qni jiixla aliam parabolam vinea est, 
propriam possessionem bunc facil, vendilis onnni- 
biis bonis snis, vitiis nempe : qiio bis non am- 
plins vivat, sed mortificetnr mundo toli et volun- 
tatibiis ejtis. 

Qui de margariiis scripseriini, aiunl sex esse 
earum difTerentias: ex quibiis oplinine suni indicx, 
qu» insiiiii concbis cx rore cocie li. Setļuiorcs igi* 
tur margarii» simt legis et propbeianim ac reli- 
qux Scripliine qu.TSlioiies, qiias qui laborlose quae- 
rit, vendilis mercibus, meliorcm bis omnibus mar- 
garllam Cbrisiiiin quxril : omnia ba^c el pncsen* 
tia bona damnum repuians cl siercora prx cogni- 
lione Chrisli. 

Pnclerea, sagena esi complexns Tcienim s^rmo- 
nuinScripliirae,quein, cum imperfecius essevidere- 
tur, Cbrislus adveniens perrecil. Is in biijiis Tilae pro- 
jecius nian% non coliigit diversanim naiuranim 
pUcēit sc;d senieniiarum liberanim et voliintatum; 
ndeo ul sit guod ex omni genere congregatur, com- 
inendabiles aut vilupernbiles liomines qnoad pro- 
pensionēs in species virluium aut viiiorunn. Poiesi 
prselerea quod ex omni genere congregatur signifi- 
cnre vocutioncm ex toto genere. Non irabunt vēro 
sagenani in iitms, sive res extra banc viļam, an- 
geli, non replclam plcnimdine genlium: sed pie- 
nam ediīcnni, et quemque bonorum inlra sagenam 
in liltus, sive res cxtra banc vitam, angeli, non irap' iv TouTov Xa6iiiv 8ffTtc xaT' &XXt;v iraipa6oXf|V 
d(X7:eX(I>v iortv, Rtov r-Ttiļj^i toutov «oicZ, Trdvra 
7:s7:pax(j>( aO^ou Td uiidpxovTa* xax{a 6i toiOt* ^v, 
T(p fitļxi7i Cļv TouTOi^, vexpa)OTļvat 6i Tcp x6ap({i 
^cavrl xa\ ^tkt\\tJi9i xou aOfbu. 

(7) Ot Ys p-V K£p\ {Aap^apiTtjJV ^pd^^vte^, fpaalv 
15 E^vai t4c 'couiiov 6iai9opdc» cLv xp£(TTOu^ ol xat' 
*Iv6{av iv x6Yxaic Y£v6|jievoi ix 6p67ou ty1( oOpovCo^. 
01 fļTTOu^ ļfoOv (Aap^apTroiC elffiv ai tou v6(aou xa\ 
Ttov irpo^TļTtov, xa\ t^c 4XXt,c Tpa^\<; tT,Tf,astv, d 6 
iliTi^vo)^ Ci^Tcjv, iiATTOpCac dro6c6^(jievo^, t6v xpe{mi> 
TouTOJv d-dvTcov jiapvapCtr^v XpiaTOv C'JfsI, ^dvia 
Tauta xa\ irapovTa xaXd ļr\;^ia^ ļ^oujuvo? xai «cu- 

C 6aXa irp6; T^ļv ^vGoiv tou XpiaTou. 

(8) "Eit aaYtvTj iffx\v ļ ix tcov 7caXai(av tfi^ Tpor 
9^C X6yci)V 7cXoxi2, i]v dTeXT) 6oxou9av 6 XpiaT6c 
iXO(bv 'reTeXe((i)xsv. Autt). el( Tf^v To06e tou ptou 
i{A6a*AXo{JiivT] 6dXa9ffav, oO 9'jffCb)v ffuvdļfst 6ia9^ 
pcov, dXXd Yva)[juuv auTsļouaCcuv xal Trpoatp^ssiiiv* 
il)^ elvai r^ kK nartdt; firovi^ cvra^dļieror^ iisatvc- 
Tou( xa\ ^exxou( iv Tat^ irp^ Td er6Tļ tu»v dpcTuvv» 
t1 T(jjv xaxtiov in^(ieic:{ai;. AuvaTai 6i tz^hļ Toutot^ 
tb SK narruc T'^ovc cvra^čļieror 6t}Xoviv "rijv člīA 
Tzavth^ jivoMļ xX^9iv. O0x dv 6i tIjv aaYf,vT3V iXx'j- 
ocojtv iicl t6v alYiaX^v, fļToi td 1^ to06c tou pCov 
irpdYpaTa, ol S.yye,\ot, p,^ ?cXT]p(i)6£Tjav tbi icXi2p(i»- 
paTi Tcjv iOvu>v* nXT]a6£rjav 6i dva6i€dCo*j9i, xa\ 
ExajTov Twv ^ttb tijv caYiĶvT,v xaX(i>v, cl^ t^ olx<lov replelam pleniludine genlium: sed pienam cdncunt, ^ TdY(xa d7:oxaTa<TTfjjovTai xaTd Td dvopaC^f&eva iy- 

et qucmque bonorum Inlra sagenam, in proprium TauOa aOicuv dYY&(3« '^^^ aarpd Ķo) paXo09t. T& 

onlincm rcsiituenl, secundum nomināla bic eo- 6i iļd) fļ xdpiv^ k<rzi tou T^jpb^^ xaO(t)c 9T]9iv6 

rum vasa, mālos vēro foras milteni. Istud foras^ £(dt);p iv toI; i^Tļ^* ol |xev Ydp 9auXoi tciiv Ijfi^a^ 

est fornai ignis, sicut ait Salvaior delnceps. At E^b) (iiTrcouvTai, ol 6i Ttov dvOpcoToov el^ Ti]v xd(u- 

mali quidem pisecs foras projicinnlur, mali vēro vov tou 7cup6^ 

liomines in fornacem Ignis^ 

V. 47. Iierum : SirnUe ett regnum calorum $ū- 
gēna miitos in mare, 

Sagena plexus inielleclualis, est veļus ac nova 
Seriplura variornm cogitaluum. Marš^ est vila bo- 
mi un in cxa:sluans. Omne gcnut^ esi variētas vo- 

(7) Poninei ad versns 45, 4G« 
(8^ Ueier ad vcrsum 47. It. jxf . īlāJir • *Oļwla icrlr i^ fiaaUsla rtar oitfOr 

rCir cayif(rx( fiJLr\dBl<rxi ^k «"V SdXaaxrar. 

(10) IaY^|Vr,c 7:Xox*) voīļTij fļ ix noixCXciyv voijpdniiv 

craAatd xal xaivi] Fpa'fi^ * MXacaa , 6 xu|jLatoups- 

vo? Tojv dv6p<«TODv p{oc. Td xār '(iro^ zh i6oix£Xov 

(9) Hacienns cod. xxviii. 

(10) Conf. Hue. tom. III, 455 E, ct t tiiperiorw. SCIIOLIA IN MATTlIiCUM. S9d MpcuTcot^ icpoatpi7E(ov , ^ imvtoCcov iOvcov A lunialiim in hominibos, et Tarianim gentiiim vo- ^Ķfirārai ca-^vr,^ , 6 Kupto; xal ol 7:po(TsX- 
Tļfcloi <iaxov£lv aOTČļ). 'A^TsTa ai Sid^opci 

ir ii^h^^ elciJldļļ, "H oOtco^- ro7^r»| isrlv 
iXtxl2 di^9xsACa, ^ &$touepčxa>^ ouXXa{x63vo- 
ISaitouc xa\ "EUTjva^, pap6dpouc , ZKuOac , 
UsuOipou^, novi)poO( y.al dvaOou^.M.lao'cra, 
ifOpcuiniiv pto;. Al^īaJd^^ t6 Tipjia toutou. 
I awTsXe(^, dre dvotaicStai ^ aayf|VT| , dņ- 
t d^ Tcuv 9auXiov oi dYaOol, ol {jtiv Tt{icu(jis- 
ft xoXaC6(Aevot. 06 ^dp isdvrcuv tcIjv mjrtjv 
xp6icoc. Iva U ļxij vojit JT) TIC, 3x1 E§w fi^vov 
X oc AmoToi xal icovT]po\ , i^f^fiavev, ori ei^ 
x63La9iv 7»pa7cč{inovTat * lial fiaUovcir 
dc r^ ndļMTor tov avpČĢ^ xa\ Td fcjtļ^. " 

eil 5c Mr diĶf^zai xcudlor rotovror ir 
i rifi črčjuiTl ftov , i^iš dixetcum 

vel Ux^^ft^\ 7o\>c ntoToO^ itd Tcļp dv^jiaTi 

miSfov TOiouTov,fļ Sv toioutcov (10*} Tijv Tn/eu- 

xaX (is{ju>p9<i>{Aivti>v t6v Xpi9x6v , xaTd t6 

131 16 &av»Tou icvsOjia. Ka^d & t6v AoukoIv, 

•|UVOV U^ TOU £ci)TTļpOC 7»'.$C0V H^^^^^ &? 

IfiaTiauToO, (va iv aOrtļ) ^ļr^TaiTbv XpiaT6v 
iv T^ nvcO(iaTu *H ^#* ToicvTort irrsi lv 
XC ol icve*j{JuiTixoL Dporpiirsi Sk 6 XdYO{ xa\ 
ku Ttiiv dTdcuv xa\ irpačcDV t1 x3Lp^iq. iv x(]> 
(OTou. 'Avax67r7(DV xb 9iX6vixov vcav (iaOiļ- catio. Operaioret sagen», Dominus est, et angeli 
qui accedont ut minislreiit ei. Vata, suni diversa: 
mansiones. Non cdncitur aulem sagena, donec pie- 
nitudo getutuminlret *-*^ Vel sic : Sagena, esi apo- 
stolica doelrina , qoaB indiseriminaiim congregat 
Judaeos el Gnecos, Barbaros, Scyihas, servos, li- 
heros, mālos et bonos. Mare, esi fiia homiiium. 
LUlui, viuefiiīis. In consummalione vēro, qiiando 
educitur sagena, septrantur a malis boni : If^ti ut 
bonorentur, liii ut piiniaoīnr. Non enim fideles 
omnes unius modi sunt. Ac ne quis arbitrelur, 
qiiod foras duniaxat ejicianiur iniideles et mali, 
sigiiificaTīt eos in «ternam poenam irudi, inquiens: 
Et milteni eoi in fornacem igniē '*, etc. 

GAP. XVIII. 

V. 5. Ei quicunquē MUiceperit pueUuium taiem unum 
pro nomine meo, me smcipii, 

Horiator lideles, ut suscipiant pro nomine ejns 
unum poellom hujusmodi, vel uniim hujiismodi 
spiritualium, et in quibus formalur Christus jiixi:i 
spirilum soum qui bumililatem insinuavit. S*tcini- 
duni Liicain porro, ilium ipsum, qui a Sulvaiore 
monstratus est, puellnm suscipere oporiet in no- 
mine «yus, ut in ipso suscipiniur (Ilirisius, qui est 
et in Spiritu. Vel unum taiem. quia unum suni 
spirituales omnes. Admouet aulem sermo, ut sus- 
cipiantur et simplicet, aique maiisueti cordc in t»l 8ts ol«i6d(ixaXot ixdxovTat, 9x^(j^'^a germone Christi. Aique sic succidens contcnlio i6oX>ii>v 9xav^XcCo{iivb)v , pouXo(ii;b)v'xtuv 
^ofiivctfv imjTcioOoii el^ aO-ou^ tou( dxpoa- 
a^i^ct '^i^' l^et" aux(i»v Tīficopiav. Touro 6i 
|jtivci>c iXixOtļ. TouTioTiv xdv e'JTeXTļ dvOptj- 
ctOTcov axav6aXl9T)TC, kapela lazai xa6* ufjuuv 
cu T^v Ydp d96pT]tov TīfMopCav 6id lou (au- 
0»affovxi(r(ioO arjijiafvei, Tiļv iffojiiviļv (UTd 
TotouTOu^ 06ptCdvTo>v. £xdv6aXov ļf^p ^v- 
V 06p(v xaXe?. Tauta 6i 9T](ai , iir£i6)) ol (ii- 
cav6dXi9To£ eiaiv, Tva yAi xaxa9povci>(uv au- 
fdp [Uxai xa\ tiXtioq iv dpcTļļ iravrb^ axav- 
cflt^povsl. *£$ (jv 6i 77poX£YEt xa\ OptļVEltouc 
; 9 6£6ci)9tv aOxo7c Kaip^bv (UTavola^. Elnbv 
■sni, oOx dvsipel xb auTe^oujiov, dXXd x6 npo- nem discipulorum (qnoniam ubt dociores Titititi- 
ganl, scbismata Ount, scandalizalis mullls, duni 
qul scandalizantur, student traliere in panes suas 
auditoros), pracdicit indicibiiem ultioneni quani cimi 

illis subituri sunt. Hoc vēro cum auctorttate (K- 
cium est. Nempe, si vel bominem fldeleni unum de 
trifio scandalizaveritis, grāvis vos mauet punitio. 
Intolerabile namque supplicium, per molam ei 
dcmersionem significat eorum, qui tāles injuria af- 
fecerint. Scaodalum enlm bic injuriam appella\. 
Hjec porro dico, ut quia parvuli facile scandali- 
zaniur, non contem namus eos. Qui euim magnus ac perrectus in virtute est, omne parvipendii scan- 

V iou ^dvTcoV icxoixivoJ 6r>l'. Aid xi\ \b D *»«>"'»• ^^ ^ ^'^^ *«"^ praedicit. et deploral 
nHi i7:t?«over. 6; ixoucita)? «taJouai. Kd- dominēs bujusmodi. tribull illis tempus poenileii- 
^«Touf dji|xvouc (11) Cciviac4v9pa»irou^ ti*. Cum vēro dical, Necem itt, i.on lollil arbi- 
rutem, sed osiendil praecognitionem suam de rebus omnino eventuris. Qoamobrem eiiam de 
' eicbmat , unquam qul sponte labantur. Supplicium aulem vocat bomines indecore vi- irdpslci d{fo fi Tpeīc (i V) evrnjipih'oi el^ 
ftcr čroļM, ixsī slļu ir ļikcip aOzibr, 

Ī^T8 xpoC8JLd(lor abrifi č IUrpoĢ, eīx€' Ku- 
tcdjiu: dļtapri^cei el^ kļik č āSeAy:č^ ļiov, 
<4<rw avt^ ; Icoc i:tTdxi^ ; 
vi]|A|&ivoi ii^ xiķ Tou Xpiatou 6v6(iaTt, oG}" 

Kom. XI, i3. ** Malth. xiii, 50. 

\)io6tur. Forlc totouiov, nt el intcrpres 
idetar. Edit. 

PlTBOL. CiB. KVII. V. 20. Ubi eniminnl duovel tre$ coaptaliinmeum 
nomen, ibi ium in medio eorum. 

V. 41. Tune aceeden$ ad mm Peirut, disit: Do* 
mine, guoiiet peccabit in me frater meus et di' 
mittam ei? uigue upītes f 
Duo coapiatl pro Cbristi nomine, sunt corpus 

(II) 'Acr^/irovc. Forte dj£jivii)c. Edit. 

(ir) Volgo auvi2Y(^^^* Hi<^ c^ i" ^®9Q* coiirer editn« 

10 199 SUPPLEMENTUM AD ORIGENIS EIEGETICA. 300 ei spirilot invicem doo pagnantia : fabjeclo vide- ģ^ (is iul\ 7yeu|iA , (&i] k)ntazpaLxvt6yLBw • 'jisorurļivzo^ licel corpore, >|Nritii anlem commooicanie ei di- 
Tioam ▼iiam ; tret auleniv qaod est toiom inie- 
groDi, apiriiiis, anima» corpu^ • seiral adveniai 
CbrislL Yel duo foerint dao lettamenla, cara cot- 
l«ctor eorum Spirilus aancms in ipsif sit; ires 
vēro (indicare pofsanl) .legem, propbeus, Eiran* 
gelium : vel aniniom, concopisceniiam» ralionan ; 
▼el Tocationem, ei eleciioiiem, el nobiscaiii ad 
priinum bonoreni revocatum genua bumanam. Ob- 
serfa porro, euin poq diiiMe, ero^ «ed «am. Ul 
Deus enini ubiqae eisisteni, in medio esi eoroiu « 
qai per pieialem coojnDguniur. Poieniia eiiim Dei 
oniiiium rerum io»p€cirix« indiviae divisa fii iis 
qtti digiii sont. 

Quandoquidein remiileodaram in nos ofieosionain 
no8 domiiii somus, eanim vēro qax in Dcuni fe- 
runiur, non aiius nisi Deus ipsemel; propierea 
di&it Pelrus illud, in me. Inierrogaos eniin, quo- 
ttsque oporteat injuriarum non esse roemores, lan- 
qaam grande qoid apposuii illud uptiet. Ai Doini- 
Dus nullos esse debere limiies clemeniis signtfi- 
eans, ail illud, $eptuagie$ upiem: boc est» quo- xļ ^sloļ Qiafļi' rpeī^ U Te (13) iUMkr^^^ icvsuita, 
<i/ux^, fffoiia, Tfļpst xļ mpOMaiļ. XpiOTO*j* *H ai to 
SiaOr|Xat, cronr 6 ouva^ttrfeii^ ainCr* x6 nvcv|Aa t^ 
&y tov ev ū'lnaU § ' f^'C ^> v6(i0V9 «poTiļTo^, EOo^- 
^Gmh^ ' fļ Ou|ii&(v xal Im0u(itav, xfli\ Xorf lajidv * l| djv 
x^T;(Jtv xal exXoyf^v , xa\ x^ eL; rpbmļv xiyLfy tso- 
a6|A£vov yčvo( (leO* f^fiiāv. T^pei 5k, dcto6xeIic£v ^ro- 
ļtai , d^* e2/i/. '12^ 0c^ y^P isoivxaxou oiv, iv yltsi^ 
iaz\ Tbiv 6i* cO je6eiaf auvaictO|Aivciiv. *H ^dkp mv- 
eicCjxo7X( ToO Bto\t 5uva(itf d|Aipi3T0c (ASficrri) ļf^^c- 
Tai T0?{ d^tot^. B 'E^cetSi] ttjv el{ 4(t2^ ircatafidEnov ^(ui^ xupcof 

&9(A£v Tou auyx^P*^^« ^^ V-^t (^^) "^^ ^^( ^^^ 90avdv- 
Tcov eI |iļ aOT^ 6 (H^ * Sid toOto clicev 6 Bi^po^ t^, 
el^iļti. *Epfaxi!iv Ydp, eiucxiv<KXP^(a fti) |ivi29ixaxclv, 
UK K^TA icpo9Č0T]xe t6, kMtdau^, *0 6i Kupco; , Tb 
&tifstpov ai]|ia(vciiv Ttļc dve$ixax(ac i tticsv t6, M<9o- 
ļir\xorTdxi^ kxzd' tout^otiv* 'Oadxic d{AdpTT) el^ 
ai , tdv prcoLvoļļ , &9e( auxč{>. Iiescunque peecel in te , si eum poenitet , dimitie ei. Qiioniam in e&communicatis ir.ensurani deter- 
niinavit Cbrisius (12), non ilem eliam in posniten- 
tibus, merito inierrogat Pelrus, qnousque oporteat 
suscipere pcenitentem. Altende porro, si fieri po- 
tēsi: Quoniam numerus senarios opera torius esi *E::si6^ ItA xC)^f d^optCoptivciiv lifcpov &ptacv 6 
Xpirzhq , o& {A^ xa\ iiz\ z€y^ (trravoouvitav, tlitdvto^ 
Ipbjrzļ 6 n^Tpo^ t6* "Ecoc ic6aou &T 6i;;so6at x6v 
lAETavooOvra ; 'Opa 11 tl 6uvaTai * *EnsV 6 ļiiv l{ 
dpt0{i6^ &PYaTix&( xa\ iv ^evčaet ]c5j{ju>u, 6 6i iirca eliam in produclione mundi, seplenarius vēro re* q dvairaujscoc * 6 {Aiv xk tou xdff{ju)u xa\ OXtxd d^a- q>.ieiem babel ; is qui niundana el materialia di- 
Ih^il, peccans, finem babel bebiiomadam : qiiod 
recogitans Petrus, iiidulgere vull septies. Ai Do- 
minus exiendil boc eoilem modo, relaia uniiate 
cum proporiione ad decadas el ceniurias : adeo ui 
qui niundana transcendit» non amplius babeat 
renīissionem peccatorum. Remissio eniro bic fll, 
sive serius sive cliius (ii*)* 

CAP. XXI. 

V, 33. Homo eral paierfamiliai , qui plantavh vi- 
neam, el iepem ei arcumpotuU , et fodit in ea 
toTculafy el (edificūdt lurum, el locavit eam co- 
lonitt et peregre pro[eciut e</, etc. 

Ilxc parabola palremfamiliat nuncnpai Deum et iaī)v, &^|iapTdvo)v TČXoc lx^t t^v &66o|Jid6a* Biup 
vo^jac 6 n^Tpo;, ouYx<op-^v 9iXti &v Tcļ> iicrd. *0 6i 
Kupio^ imTsCvet touto lv t^ oOtcp Tp67n|>, dvaX6ļfci>c 
Ydp (Jiovd6oc nph^ 6exd6aic xa\ lxaTovtd6a{, (bc t^ 
0:cep6dvTa Td xo7(itxd fiiļxfri lxeiv ČL^t^y tčuv 
d(AapTTļ{idTa>v * ^ ^dp d^enc i^\ td t9ļ68 zīx€ ppa- 
6u (15), cfte Tdxiov. 

KE«. KA'. 

StCx.Xy'. 'ArfiļptJ^oc ^r olxodHrxčtr{<:^ ļort^ k^ 
reveer dusieJUara^ %aX ^pafļībr abz^ x%pii(h^ 
x€ , xal &fivļer ir ainrĢ Jifirir^ mū ^fitodčļancTB 
nvpyory xal iļidoro a{;tčr yeiJpxo7^ , nal djr- 
ediļļir\ce^ x. t. X. 

'H «apa6oX^ olxodeaa6Tī\[r XIy«i t^v ^^ xa\ pairem, qui mullam proviUeiiliam ab inilio In Ju- D Tratipa, t^v toU^v irp^votavfe? dpxTic slc 'rol»^ lou- dxos ostendil. \inea^ simpliciter quidem est prior 
populus, hrael videiicet, planlatus a Deo in lerra 
promissionis. Sepei, est lex qux non sinebat eos 
commiftccri geniibus. Torculnr, est allare, sive 
ločus libaminum. 7t/rrts, est Sioii, vel coRlum. 
Coloni, suni scniores popiili el sapicnles, et qui 
per tcmpoia fuere dociores. Peregre profectus ett 
aulem paterfamilias, quando non amplius iiiterdiu 
iu columoa nubis, et nocin ipsis in columna ignis 
apparuiu Vel innuitur Dei longanmiitas, qu» non 

(12) Videtur referri ad Maiib. xviii, 17. 

(12*) Non omnibus enim a^qualem meusurnm mi- 
«ericordia assignat, qiiam si quis supergrediaiur 
Deus non amplius indulget, sed in peccalo suo bo- 6a{ouc i^i6siSd{Aevov. ^AputeMar 6i dTCXco^ {liv 6 rpu- 
Toc^oAc, Tout^TTiv 6 'Iffpa^^, 9utsuBe\c ^«^ toC OtoO 
iv Tļ Tļi XTļC i7:aYTsX£a;. ^pafļibt: 6i 6 v6(aoc, oix 
iiov auToOc fAipļvat xoiq EOveJt. Atjr^ t6 9u9mi- 
arf^ptov, fjtot 6 t^tto^ '^t^v airov6wv. ūvpjo^ ļ £t^, 
fļ 6 oOpav^c. re(»)pxol ol icpeaēuttpoi toO Xaou xal 
ol ao9o\, xa\ ol x3Td xaitpou^ 6i6daxaXoi. *Axe^ri- 
/iTjCfi 6i 6 olxo6£ff7:6Ttļc ♦ 6ts oOx£xi ^^pip^' iv orul^ 
vs^ČAT]^ xa\ vuxx6; aOtot^ iv 9TuXip irjp6c lm9«Cvt- 
xai. 'H Vļ TGu 6&0U (iaxpoOu{A(a , ^ (a)} Tcspd lodOoc 

minēs moriuntiir. 
(13) Forte6i x6 

(Ui Mt}. Forit- (A^v, ul paulo infra^ Emt. 
(15) Forte ppdoiov. 301 SCH0L14 IN MATTniCUM. m dboBitouaa touc *Io*j&iCouc t4}v icov itTai7{xdTb)v ti- A Ataiim exegii ab Jiidaeift criminum pcenas* Exae$io xa!l ^euTcpot naO^vTsc fiioicov, ot koet^ 8ta^6po\j^ xai- 
poi>^di:oaTaX£vTe( irpo9TļTai, oT^ (15*) tbv (ievšor^pav, 
ili( McxaCav, i:ax6iļavxoi;kn\ ffia^dva ££5£x(ou' T^vSb 
dx£xTcivav, dļ Zayiapioiy t lACToļu toO vaoO xol\ toG 
Ouata3Ti)pCou - xb)f 5k iXiOo6^Y;aav , fl>; Zaptou ui^v 
*l«i»$9e t6v Ispia. Tdxa 81 (l/<jreJa)r, iļ (iO) ^ pa<ri- 
SisCa Tou OeoG , xa\ Td ftuTcifļpta aOxou iv v6{ji(i> xa\ 
«po^^TSt^, xa\ Tfļ &XXt1 909(0X0^(7. KiipjĶol 6k 6 iv- 
dpsTo^ iv iļOsjt pCoc. ^f>axļtdq 6 Xovix^ t^^co^ , xa\ 
t6 Ypd|&|Aa» ciK I^^ xaTOirceuoiTO to?c lfya td x£xpu(x- 
{iiva i&uoT^pia. Afir^c 'cb ^6oc Tfļc 6exo{xžvf)C toO; 
xapicou^ Toii^ xfļ( 4^X^C t ^v &nl '}c6Xe(iov liC(6oiX- fruciuum^ esi Vita iegitima. 7empK« eorum , esi 
prophetica esaeiio. Servi priiiii el secundi qui 
contumeliose excepli fiieruni, snnt proplieta» qu( 
aliis aiqiie aliis icinporibiis missi fuere : ex qui- 
bus aliiifn cecideriint, ul Michuiam, qnem in ae- 
nam percussii Sedecias : alium occidcnint, ut Za- 
chariam, inler templiini ct allare ; alium bpida- 
▼(Tunt, ut Zariu filium lodae sacerdoiein. Facile 
eiiam Vinea fli regnum Dei, et iiiysleria ejiis in 
li'ge et propbelis, ac reliqua naiiirae docirina. Fru- 
clu$t virtiiosa moribus vita. Sepet^ ločus raliona- 
lis et ipsamet liltera, ul dod paterent iis qut ex- 
terni crant, occulta inysteria. Torcular^ profuiidi- 
tas anim» frucius suscipientis , oniiiia in bellnm lnfjoTi^. n^pfOĢ xa\ ^(T^pTļjAivo^ icspl 6eou XdY0(. ^ effuiidentis. 7iirrf« etiain distinctus de Deo sermo. No^ (Akv 4 TOU iv a^^ 6sCou vao0(17).r«ajy))<ol oE 
zpSnoi moreuOčvTCC ^d X&fict toO Beou - oīc diro^T]- 
|iel tlļ rijv auTou icepiotcsN (18), 6ou^ d9op(Jii)v, Iļ 
iv a(nbi i9uxeuos, 9paY(A^v te COTļxev, ifiipuļcv, 
i]ixo66(jii]9E, TOU 9£peiv xapnov. Kaipčc xapjcwrt 9v 
olfisv o(xo8eTRdTrj( , Td/a oOx ort Jx9uetv 9UAXa , fļ 
xu::p{{;eiV9 fļ d{Ji9ax{Ceiv, fļ Tpu^daOai- otovol z%i VTļ- 
«i6t72TOC« ^1 t^C ffu{i:tXTļpci)ffea)? tou X»5you , fļ ol tt)^ 
lv dpcTļļ «poxoinļ(, fļ dpxTi^ ' ol ^ tt;< d^dTir,^, xa\ 
japdc* xa\ elp^vT)^, xa\ tcljv Xoiictov. AovJloi oi icpo- 
fiļļTou td icv€U|A3Ttxd xaipin[>|jLaTa dTrattTouvTe^ zp^j- 
d^civ dīc Upe?( T^i Oe4>. Templum quidem , quap in ipso ['stellētu senzaj 

nota divini templi. Cotoni^ primi illi quibus cre- 

diia sunt e1oqaia Dei : quibu8 |>eregre proficisci- 

tur in speculam suam, ansam praebens, ei iis qu» 

ipse planiaverat, sepem drcumposuerat, effoderat, 

sedificaverat, fruclum fcrendi. Tempus fruciuum^ 

quein nolavii palerfamilias, siue dubio non erat ul 

fulia producerel vel flores, aut turgerei in onn 

phuciuui, aul vindeniiarclur : quiii polius eraot 

fructus simplicitalis, adiinpleiionis verbi, anl pro- 

feclus in virtulibus vel iniiii : fructus iiem cliari- 

Utis, gaudii , pacis, et reliqui. Servi , sunt pro- 

pliei», qui spirituales fructus eiigebant offcrre 

lanquam sacerdoles Deo. 

CAP. XXIV. 

V, 45. Qui$ ergo $st fidelii urvm et prudem, quem 
comtituit domiuui eju$ huper iervitio $uo ? 

Forte (boc interrogai) stimulans ad qu8erendum 
unum aliqueni rarum bouiinem. Ambigua enim par- 
ticula er§o, raritatem ostendit oeconouii bujusmodi, 
oec alium quam se Gdelem ac prudeniero oecono- 
mum sciens, praefectum operibus Paīris, bumanilali 
inquaro. Tanquam enim de altero loquitur, obum- 
brans id eximia sapienlia. Vocavit porro servum 
sese propterassumplaui servi formām. Vide vēro si 
non episcopos et doctores quibus talia concrediia 
sunt, moneat oraiio, ut prudenier quis pro cujus- 
qiie digniiate ulalur, ac sciie spihtuales disponat 
wup4> iro«SitiToc, w)t(kT)To^. T6SŽ, Tl^ āpa, eTirev, D ^*^* lempesliva qttantiiatcet qualitale. lllud, Qui$ R». KA'. 

I^X* l'^'* ^^C 4PA icrlr 6 atord^ čovJLoģ %aX ^pč- 
rtģto^^ br naricxr\c£r 6 xijpwQ aifzov i:(l rfjc 
&$p€uula^ ai)tov; 

(19) Tdxa icapo$uv(i)v el( t6 CvļTTļaai Iva Tivd cnd- 

vtov. Ti) jdp TOU āpa d{A9i6oX£qi t^ airdviov l^t\%t 

TOU ToiouTOu olxov6(&ou, xa\ oOx &XXov aCiTou t6v 7:i« 

OT^ xal 9p<Svi(ju>v oExov6|Aov eiSo)^ , xaTaiaTa6{iaC6- 

(tevov lic\ To?^ TOU IIaTp6^ SpT^i? » XeY(o h\ ItiL Tļļ 

dvOpain^rrjTi. '0^ y^P ^^P^ Mpou \i'xt\^ l7ciffX'.dCct)V 

aOr^ Tļļ 09cep€oX?ļ tt)^ 909{a(. AouXov Ik lauT^v elre 

&d t6 (Aop9i2V (6uXou Xa6E?v. "Opa 51 el iii] TotauTa 

iļfX^tpia6£vTac i?ciax6:iou^ xa\ 8i8aaxdXouc 6u(iti)7:£T 

6 Xi5y<K 9povC|iii){ lxd3Tq) Td xaT' dļCav yupr\i^sXf xa\ 

im3Tf;(A6vct)( Td( 7rveu(AaTixd( ^laTda^siv Tpo9d< 0^ d>^ dļfvocijv, dXX' 7va {a)) i:epi£pYdCb)VTai. 'Ap{i6 
(cc tt 6 ^d^o^ xa\ xaiTd 7cavT6( tou Ifi^rioTeuOžvToc 
Ti icapd TOU 6eou , tVzt xpi^(AaTa , etTfi dpxi)v , efTs 
&ivaoTc(civ &XXt1V Tivd. AeuTEpov $k dīcaiTeliai 6 ot- 
xov6{AO( 'īdTztN xa\ 9p6vT)9iv, Tva [z^Te xki^T^ Td $£- 
oiBOTucd, dXXd xa\ ^sdvTcu^ auTd olxovo{A^q[). "H t6v 
fjovra fcp6( 6e6v d^aOijv ouveCSrjJiv, xal (Jti) d9- 
t9td|Acydv Tivo^Tfajv &dvTa)v. Ka\ t6v dpOoi^ 6i$d- 
oxovTa XiYtt ^riordv. 4p6vi{Aov ^ t6v (A^icapa9ep6- 
ļ|;cvov Tslc Tcuv aEpeTix(ov (Ui)poXoY(aic> dXXd oiaxpi- 

VOVCa Td dxpt6l^ tou XdYOU , fļ t6v (Jlf) 77£tpd(Jl£VOV 

(15*) 07?. Farte iv, vel žv oTc. Edit. 

(16) Forie $. 

(17) Ločus impedilus. fr</o, dixit non tanquam ignorans, sed ut non cu- 
riose sciscitentur. Congruit eiiam oratio el cuicun* 
que creditum esi qnidpiam a Deo, sive opes fuerint, 
sive maģistrātus, sive potestas aliqua alia. Deinde 
esigiitur ab oeconomo fides etprndeniia, utnec fu- 
retur herilia, qnin poiius,ut paresl,illa administrēt. 
Vel tidelem dicii eum, qui ad Deum bonam babet 
eonscientiam, nec disceditaquaquamearum rerum 
quas Geri oportei, itemque eum qui recte doceat. 
Prudentem vēro dicit, qui non iransversus agitar ab 
bxreiicorum faluis assertiouibus, sed dijudieat 

(18) Forle icepta)7:4v. 

(19) Confer ediia Lalina. 305 SLPPLEMCNTIIM AD OHIGIINIS E\CGET1€A. o04 

quidqiii(l eiactiim insermone esi. Vel euiii qui ooii A &;xapTtaic, ^i& x6 (xi) (20) icock^Lov xa\ icQXuTponov 
trnnsverberalur peccaiis, propter varios ac mulii- tuiv &v6p(I>icci>v.T6v el56xa icdie Ul iTl^Ļn^ iļ imit* 
modos lioniiniini mores. Eiim, qiii sciat qiianilo (irļ^ai, fļ 9rapaxaAiJa(,iļSt6i$al'xa\Tčva^(ilv1cot{- 
oporteat arguere, vel Increpare, vel adhorlari, vel aat 6el -)fdXa,T{jiSl (utoSoCivai iiļc oreped^ ^po9^(* 
docere : et quo8 quideiii deceal lacle poiare, quibus vēro iradere soliduin cibum. 

CAP. XXV. KE*. KE'. 

V. 1. Tfinc iimile erit regnum cceiorum dtcem virgi^ £t{x* ^'* ^^'^^ čļtoi(o$t\cezai i) fiacrUelartar oin 
liibus^ qu(V acciptenlei lampadei f uai, exierunt in pav^r dijca :iapOiroiQy alureĢ , AaCovcai rdļ 
occursum sponsL Jtujutiita^ avrcjr, i^riMor sIģ &xārtr\cir tev Decem virgines csse dicimt sensas cnjiisque ani- 
mx interioris a(qiie eiierioris hoinini8,qui niintium 
rcmisenint ciillni idoloriim et inuiid.inls ciipiditati- 
bus, stiscipiendo, sive appnrenler sive vēro, pnnim Aixa irapOivot elva( ^a(s% xbLq iv iKdarr; 4^x1i ^^' 
aOf|7stc ToO EvooOsv xa\ C^uiOsv dvOpa>:n>u , dīcoord- 
aa^ ee&i)XoXa'cp££a; xa\ tcov xoa(xix(uv iniOu(ii<iiv, i^ 
rspaSi^ajOai, ērts irpo^djsi, tlzt bXrfiti^ , t^ toG Dei verbuin, quo ad virginltaiis rallonem Iranslati ^ Oeou xa0ap6v X^yov, xa\ TcapOsvoroitļOrļvai (il).El«l suni. Sunt aiitem et qi)ie communiier inielliguntiir, 
et quae in proverbiis posilae sunt, etqu;e conseqtiiin- 
tur , ut Tirtiiies hypostasis Christi. Quamobrcm 
etfam qulno numcro eiprimunlur : eY qnibns alia; 
Siint Tatu;!^, ali.T priidenles. Scd poslea etiam omnes 
exldrunt in occnrsiim, susceptiirae Christi my8ie- 
rium. Eieunt enim ab crrore mundi, festinanles 
ad eum qui parātus est videre illas. 

Aiiui Origenh, Aliml est virginilas qnain mise- 
ricordia, et aliud mens quam corpus*; et boc assu- 
mes in decem virginibus. Prudenlet igitur, suMt 
scnsus ejus qu{ secundiim rationem vivit : Faiua 
vēro, sensus ejus qui contrario modo opposiloqiic 
rccioc raiioiii viļam tradiicit. Lampades^ est ar.tio ^i at xe xoiva>^ voou{ievai, xa\ ai iv impoijītatc xsC- 
(jicvai, ai xa\ dvaxoXouOo09ai, cb^ ai dpcTa\ t^c O^c^ 
ari^eb); XpiTcou, Ai6 xa\ IvroirctaT. (22)o0x «I |xiv 
(X(i)p2\, ai $i 9p6viiAOL. *AXXi \LijL (i5) xa\ icidat iĶ- 
f^XOov tlļ ATrAvTT^ffiv, ai ?capa^^a(tevat t6 7:€piXpi- 
OTou (iuarfjptov. *E{Caffi ļf^p dir6 Ttļ? tou x^7{xou 
7:XdvTļ(, ai:£u$ouaai 'np6( t6v iToCjuiic čpfjuuvra 7:p6^ 
aO?a;. 

"AAAo ^Qpix^ovq, "Etspov fļ TrapOevCa 7Wpd rf.v 
iX£r,ji05uvT;v , xa\ STspov 4 voO^ 7:apd t6 ffcu(xa • xa\ 
TouTO \f,'-ļ/£t eIc Tic 5ixa itapOlvou^. ^pčriļiot jilv 
ouv ai TOU xaTd \6^oyf piouvTO^ aljOf)?»^ * ļu$)pal Sk 
ai TOU ivavTUiK xa\ irapA t6v dp0^v XdY0V koXit£uo- 
jiivo'j. Aaji:tddsQ ii TOtvdpcto^ Tzpajt^' /fiiurr tt 4 omni virtiiie pncdita : oteum^ est qui cfTiindilKr Q eri/s^JJtsvo; X4yoc tou <Juxfxou, tou T^ļv dyaOi;v īzpi- scrmoliominis 8piriiualis,qui bonaro actlonem ope- 
ratiir. Dormiunt^ qui absisiuiit a vilx tenore. Non 
perdunl igitiir lampadas prudeiiies, neque negligiinl 
olei conservationem. Inclamanl aiigeti nd dormitan- 
tes sensus, excilanies illo^ : boc est, adminutrtt' 
torii ipiritui in miiīisterium mitti propter eo$ qm ļii- 
turi sunt hccredilare $ahitem ^K Ornatus lampadnm^ 
est qui sensus attingit evangelicus usus; oculorum^ 
qno ailmirenlur conditorem, et ciaudaninr ne videant 
injusliliam : auditus^ ne suscipiat vanitalem, nec 
Jiidlcium sanguinis, sed justi sermonis : gustuā , 
coiiiedentis Cbrislum Dominuni : olfactus, Clirisli 
fragraniia fruentis, et elTuso unguento : tactiti, at- 
trectaiitis Verbuiu, ul Joannes loquitur: Manut no- 6'.v ipYaJojxivou, KaOevdavatr ol draviordfjievoi tou 
Co)Tixou T^vou. O0x d7:oXXuouoiv ouv Tdc Xa{xidt^a; 
ai 9p6vt(jioi, o05^ dirpoffEXTOuoi Trepl Ti)v T^pi)9tv tou 
iXa{ou. *E(jL6o(i)<T'.v ol SiTftkoi Tai; xoi[ua}Uyat^ al- 
aOf,j£CJt, 6tcY£fpovT£c auTd; • tout£<tti tā JUiTovp- 
pxā arevļiara sl^ diaxorlar āxocxsXX6ļiera diā 
toi)q ļiijtJiorTat; xXī\porojie7r cfarriplar. KdCļiOĢ 
Aafi-rdSur 1\ xaTd tA^ aljOf^iT£ic eOaYY£^ixij XP^4^'»' 
Č^OaJļuiJr i'r:\ tou Oaufjtdjfiiv t6v ire7cotT^x4Ta , xal 
ļiu£tv Tva jxi) r5a)fftv d6ixfav • il«o^c (24) xa\ napa- 

6£X0{XivT]; ļldTatOV, Ji^T£ Xp(7(V a?(AaTOC, TOU €i fiou 

X4you' 'fsijesu^ aloOtoujr,; (25) XptT:^v t6v Kupi«v* 
<Jo*j;p?}crff<i)^XptaTou cOtjfiJ^ dTO)Xauouotjc, xa\Tou ix- 
X£v(oOivToc jJLupou ' dpiļt^ dTrrojiivT,? tou A^cu, iI>c itra conirectaverunt de Verbo vita **. Porro media D Itodvvtļc li^ii' AI xe7pe(: iļjiiar i^Jldpf\cr€tr xefl nocte fit clamor : illa videlicet bora, qua egressi 
sunt filii Israe) de .£gypto, in qua etiam Cbristus 
surreiil ex mortuis. Clamor, esi tūba qux niortuos 
eicilat, et evocat de sepuicris. Habei eiiam my- 
sticam inlelligemiam illud, exile, Si enim non cxca- 
mus, sponso occurrere non possumus. Lampades 
virginiialis, est cognitionis illuminalio : oteum pro 
lampadibus, fcrvor in cogiiilione, cl uiandatorum 
«*xsecutio. Il.i?c enim lumen conscrval quod in no- 
bis est, simplicem oculum cusioiiiens, ul lucidum 

" Ilcbr. I, U. *MJoan. I, I. 

(iO) Videiur [).ii n;dundare. 

(ii) M"4. itapOsvoTTotOf . El mox avaxo/.ojO. 

I^i» 'Ev Tw 7:iVTaor/.(;j, ai. 

(21) Forie [kz'ir.z'r.z. Tov ASfov r?}c Cw?}C' MecorvKtior 8i x^r€Tat iļ 
puir)\ ' ixzhT[ Tļ topa , ļļ i5r,X6ov ol ulo\ Ivpahļk i= 
Al'ļf'<37r;ou , iv fļ xa\ 6 Xpiozh^ dv£crn) ix tcov vexpcay. 
^ūjriļ SsTtv ii odXirtY5 , ^) tou? v£xp0'jc ifcCpouffa, 
xa\ ijdvouoa ix twv Tdcpcov. ''Ex€i Sk xa\ (iuT;tx'^v 
vouv t6 iļiJlOere, 'Edv ^dp jjiiļ i$iX6(i)(ji£v, t^v vufi- 
9(ov dravT^aai oO $uvd|X£6a. Aa/i^d^a(i6)TTļc7n[p- 
Ofivta^ 6 TTļĢ yvojO£w; 9(uTiffļA6c* IXaiov 6i cec Ti; 
Xa|x7:d5ac if) iv irt^viooit OTrou^iļ, xai TČiiv ivToXcuv 
ipvajta. AuTtļ Yip t6 iv ^jilv 6ta9uXdTTeK 9cu; , (2i) I.oru« defirions. 
(25) Forift ijOtcujr,;. 
(20) Furle AajirdoE;. 305 SCIIOLIA IN 

8Lov iļjjuov td (ifa)(ia , KttT^i Tov Tou Kupiou X^7ov. AI 

žycoXc!jv Ip^aaCav ppčriļioi * ai 6^ &[A£XsIc //b>p«r2 , 
t^ icpo9^xovxai xiip6v Ava)»toja5at eķ T7)v t(uv jia- 
'laCcov «icov>6^v. To 6ž, ixdOevSor^ Tiļv xoC{irj5tv 
lou OavdTou a£ysi * x6 (leoovuKTiov ^^, zh ai^vU 
Stov (TjXo? xa\ ':h dicpo(766xTļTOV, &{Jia xa\ to 9o6£p6v. 
Ka\ r»rc ļJi*v iļaraCTUcaiĢ irApeortv & feirivEjav • 
•riiv 8^ i^iOu(i(av (47) 7:cp\ TiļveCKi^Csiav {iT^fikv IrKfe- 
pQ(iivhyv &pxeta£ oru^vACetv fļ ^mx^* **^ olov£\ xa':a- 
«6iwua6at, xa\ eķ 7Mipa9pocuvTļv xwpetv, &ffte oItj- 
B^vai aOTi( fiidt ttj^ itipcov dpeTijc. Ai6 &ico6oxi(jLd- 
(ovrai, X£y6vt(uv &x£C^m>v, M>};ror« oi>;c āpKicsi iķih' 
*al {fļAĪr. n<i}JUwGi ^l t6 IXatov ol €i5d7xovTec [it- 
oOou icpoaE2peCqi, icp090XTļ^ » 9iXo(AaO(ac» 9iXoiiovfac. 
*fl JTcjJoDrr^C ^^^^ icpo^TļTai , d7r6TcoXot , eua')nfsXi- 
ordl, 6i' o)v Tt{ (iaOi)T<uO£\^Ti]v dp£Ti)v Ip^dCfTat. 

KE«. RZ' 

2t{X- *^" ^"^ k:tī\piivricsr abrbr 6 iifSļiitir^ M- 
T&iK* r{; ef č fiaciJsh^ x(iyr ^lovČalior; 

*ūļ ir\ ^(Jiojčta fcYxXif)(iaTi xaiTaxpiOivTa aut&v 
lpcuT|[ niXdTo; \iyttyf • TJ; el d fiacUshc tiar lov- 
diUtttr; ZtjTe? {iuxTT)pCCc«)v , fļ d{i9i6dX)xav outcoc 
ipcir:^. '0 61 *{T|9ou( fjP^F^ » 0iraivitT6{X£Voc rb va\ , 
di^ TcdvTCDV dvGpumiuv pai9iX£j^, S9T1 xb, ri; J^)«ic* 
*E7ca\ 6 |x^ dpxt£p£uc 6ixaTcix(u; fļp<i)Ta X£y(i)V' 
£/;xi iU^^ ^^ ^^ ^^ ^ fiacrUeijc , IIiXd'soc 6» d?:o- 
9gtv7ixci>^. "Upa $fe £' (^^2 '^^ t^^v, Xi; eī.raĢ, liļ) 
ipX^^P£^ XfiY^(uvov , x6v 6taTay{A%v aCc^oO X£XT)6dTa 
iXi'fX^( • Tb 5fe , Tu M^Bn: , tti) ntXdT(ļ) , Ti)v di^S- 
9Gi9tv aOtou xupo?. ^Hv ^dp pa9iX£u^ tou *Iapai2X , 
ļiL^Te el::«i)V va\ , ?va \k^ ^ £OXoyov d9op{xi2v tčJ» Di- 
X2TCf> xsTa6ixdC£(v. 

(i8) Aid t6 d|Ji£TdTp£7rcov auT(i>v ouo^ ajToI^ dv- 
ti^ēžffs-rae. KaXci»^ 6ž o05^ tcJ) ncXdT(:) di?£xp{OT], 
o;i d{i9i6dXX£i £E xp^ aO-bv ?rp6c Td^ dSUou^ xai7Tp 
jopCo^ dicoXa]f£7j6at , xa\ Sti $ixoyvco{X(uv iori ir£p\ 
aitiiiv. A^Xov Y^P ^v, &ri, £l dic£Xoļff](TaTO xa\ na- 
p^TrtjOTV &a*jT6v o06£v\ (29) lvoxov feY'*^l***^>» *'^" 
Au9EV &v 6 6txa^i2^ auT^v, Xa6(i>v d6bv tou xP^(^^ 
9:p\ aOrou dira^^vaoBai. "OOsv xa\ 6 fļ^^t^*^^ ^Oau- 
(ta(sv aiizh^, 'īsS}^ , 6uvdfA£voc £l7cs?v 7uoXXdc d77oXo- 
^{jf » iffuona. A&6 xs\ c!)^ 6ŽXa)v aOT^jv d:7oXuaai, 
el; ToGto aOT^'RpoeTpd7C£To(50)* Sri ^dp cpOdvoi i:aip- 
eidOrļ , xa\ IIiXdTai 6t)Xov ?)v. O0x d:cX(itj{ 6k 6au- 
lidCstf dXXd xa\ XC3v- Tdxa (jilv 5id t6 &Tp£7rcov 
taX dTdpaxov a^ToO 7cp6c OdvaTov, xa\ &v toutoic ^a- 
XtjV^v tou icpoffconou • fļ xal Tf)v 67:^ p &vOp<i>?:ov au- 
vsj |iaxpoOu(iCav iOauļJMiCcv. 

Elx^ āprt 07:off:7ov6o}v Y£VOļxčvwv 'Pa>{Aaiot^ 'lou- 
(aikiVv 'A x£xapia{xivov aOTol? fi>ovTo £v Tfļ feoprļļ 
ouļfxci>p£?86at. Ka\ £aouX 11 , TJYx<>>pf|^^C '^^T^ ^>^]> 
^ l(i»vdOav, 5tiXo{ :rp\v aOTot^ xat toioutov. '(ķ vo- MATTII^UM. SOe 

A Hat totuiii corpus noslrum, jujda Domini seriiionrrn. 
Uii3e igilur virgines dillgonti sditlio iisnn sniil pio 
essecuiione n>niii1a(nruin , prudente$ sunt : (|(>^ 
vēro incuriosx fijeriint, faiucc ^ ron^ruum leiii|)iis 
impcnilenles iii sludium rcniin inanimn. Illiiij dor- 
mierunl^ dormilionem niorlis innuil : incdiiiocliuni 
vēro, repenliniim tempus doci.irai, ne inexf(pecin- 
lum, siroulqiie terribile. Ac iurgeniibui quideiii Trti- 
clus adest laborum Buoriim : socordiinn vēro, niliiU 
que circa pielniem occupaiariiiii, incipil dormitarc 
anima, el qiiodaminodo eistingui ac in desipieri- 
liam venire, adeo ut suspicanduin de illis vidercinr 
propler aliarum viriulem. Quare reprobnntur, i!i- 
cenlibus illis : Ne forte nontufficiat nobis et vob'n *'• 
Porro venc/unl oleiim ii, qui docent ob mercedeni 

^ prae!alionis, aUentionis, erudilioiiis, iiidiisiri,^. Aut 

venditorei suni prophet^, aposioli, evaņģēlistam, per 

quos quis eruditus virtutem eiercet. 

CAP, XXVII. 

V. 11. El interrogavii eum prteui^ dicen$: Tu es 

rex Judteorum ? 

Tanļuani de crimine publieo damnaltim inirr- 
^ rogai eum Pilalus, dicens : Tu es rex Judnorum ? 
Qu»rit subsannans, vel dubilans sic intnrrogat. Je« 
sus vcro traiiquille subinnuens alIirmationfHn, tan- 
quam omniuro bominum rez» ail : Tu dici$. Siqui- 
dem pontifex juridico roore inierrogabai, dicens : 
Dic nobii^ ti luet rex '* ; at Pilatus per sinipliceni 
enuniintiooem. \ide porro, si non aliud tu dtxi- 
Iii *^, quod pontiiici responsum est, dubilalionem 
^ ejus obliviosam coarguil: illud vēro, Tu (/trts,qiiad 
Pilalorespondit, enuntiationem ejusconfirmat. Erat 
naiiique rex Israel : et non dixit nx, ut non pnebe- 
ret Pilato speciosaro ansaro illuui damnaudi. 

Propterea quod ejusmodi erant qni converli noi- 
lenl, nibil ipsis respondit. Pulchre auiem ne Pilato 
quidem respondit, quia dubilat si oporleat ipsuin 
conira injustas aceusaiiones se purgare, et quia an- 
ceps est de illis. Manifesturo enim erat, quia si 
purgasset se, seque evicissel nulli obnoiium cri- 
mini, dimisisset utique illuro judex, viam arripiens 
bonam de illo ferre sententiam. Quainobrem et 
preses admirabalur eum, quomodo eum posset pro 
se mullas aOerre raticties, taceret. Idcirco eliani 
|v quasi volens lUum absolvere, ad lioc illum provo- 
čabat. Quia enim invidia traditus faerat, id Piialo 
nianifestum erat. Non simpliciter vēro mirabalur, 
sed cl vehementer. Fortean propter coiistantiam et 
importu rbabilita lem ejus adversus mortcm, ac pro- 
pterea ob serenitatem vultns. Vel etiaui longaninii- 
tateni ejus plusquam bumanam admirabalur. 

Merilo, eum receos Romānis foedere juncti essciit 
Jūdaži, quod gratum ipsis essel , putabanl in fesio 
concedendum. Saul etiam concedeus |M)pulo Joiia- 
tlian, jam priticm uliiiuiil hnjusniodi inuuit illis. Ut " Mallh. XXV, 9. »• Matth. xxvi, 63. " ibid. Ci. 

(97) Ločus deOciens* 

(i8) Nullum ascribilur auciorls nomcn. l];rr 
rcfer ad vērs. 12, (i9) An oOo£V(S;. 

(30) llic et infra confer edita Latiņa, et quaedaro 
( tiain cuiilraria bis rciieries. 3i I SUPPLGMENTUM AD OHIGENiS EKEGETICA. SSBft i2PirENOY2 

E12 TO KĀTA AOYKAN ETArFEAION (39). EX ORIGENE 

IN EVANGELIUM SECUNDUM LUCAM. 

(Biblioibeca GalIanJiana» ei cod. Tenet. 28.) CAP. I. 

Y 1. Quoniam muiti aggretāi sunt reordinare nar' 
rathnem de rebu$, ^1110111 cerla ett nobi$ tcientia. 

Quoniain ingens erat teniamen, ul qui bomo 
essei Dei docirinam ac verba conscriberet, jure 
eicusat iii proceinio. Qiieinadmoduin auiein in ve- 
teri populo roulti propbeiiam profiiebantur , ai ex 
bis quidain eranl faUi propbeue, quidam re?era 
propbeue; ei crat doniiin discretio fpiriluum, ex 
qiio dono discernebaiur vērus propbeia ei falšus; 
haud secus el nunc in novo foedere, evangelia mulii 
icribere voitierunt. Ai probaii nuīnmularii non 
omnia approbarunt, sed quxdam ex ipsis elegerunl. 
Forie eiiani boc, aggrcai $uni, latenleoi babel 
accusaiionem eorum, qui lemere el sine cbarisroale 
accesseruiil ad scribeiida Evangelia. Malibaeus enim 
non esi :iggressus,sed scripsil molus a Spiriiu san- 
cio. Simililer el Marcus. el Joannes bauJ aliier, el 
Lncas. Ai quod inscribilur Evangelium sccunduni 
JEgyplios, el quod ilcui inscribilur Evangelium 
duodenoruni, ii qui eiaraverunl ullque aggressi 
suni. Gircuniferlur quoque Evangelium sccundnm 
Tliomam. lam porro ausus e&l eliam Basilides scri- 
here Evangelium secunduni Basilideni.lluhi praeier- 
ea aggressi suni Evangelium secundum Mallhiam, 
Cl alia pliira. Sed enim quaiuor lanium eligil Dei 
Ecclesia. Non simpliciler aulem dicens de rebus 
crediiis« sed de rebus quibus cerla esi nobis scien- 
lia, leslimonium perbibel narraiis rebus, quo in- 
concussas sīcnl cerīissima veritaie. De rebus porro 
dixil» quo jugulal b;Rresim illorum, qui dicunl 
plianiasiice gesla Gbrisii conligisse» inio el incar- 
nutioneni cjus. Dicens vēro, de quibu$ cerla esi 
nobis icrVn/tff, quo modo aninms ejus comparaius 
esset, oslendii. Cerlissinie enim persuasum habe- 
bal, nibilque dubilabal, utrum ita se res baberenl, 
neciie. Qiiod aulem ab oculaiis leslibns diJicerii, 
nianireste connuinr inqiiions : Quemadmodum tra- 
diderunt nobis qui ab iniiio oculali icstes, et mini' 
stri fuerunt W6t". Contirmaiur aulem, quia rcs 

" Luc. I, 2. 

(59) Ex cod. Vcntio 28. A KE«. A'. 

£tCx> a'. *Ex8idiļ JcolAol txp.xslfif\car arardĶa- 
cdai dnļprfcir xepl za>r aeaJltipo^opriļiirur 

*£7csi8i) Oici poYxov ^v Tb imxsCpr|{&a, &v6pci)xov 
6vTai, Oeou Si8ai9xaX(av xa\ (&i^{juixai auYTP^(v, 
e 1x6x0)^ &7n>XoYeIxai iv x(2> TcpooifiCci). "OoTcsp 6i iv 
Ttjj 7;dXai Xa<ļ> ?roXV. 7:po9Tjx€£av entļYyiAXovxo, 
&XXd xoOx(i)v x:vic (^v ^sav tJ/euforpo^TļTat , tivi^ 
fii dXr^O(u( 7:po9^xsi* xal ^v x^P^^(^ didxpt9i( 
i^£U(jLdx(i)v , d^' oJi yipi^^^\ui'ZQ^ ixp£vfixo 6 dXiļOi}( 
icpo9f,xT;^ xa\ 6 d/eu6oTcp<xp^xTjc * o5*xa) xa\ vuv iv x5 
xaivf| 6ia6^xTi, xi E0aY7'^Xia 9roXXo\ i^Oč^Tļoav fpi- 
^9x^ *AXX* ol 56x1(101 xpai:e^xaii ou icdvxa Cxptvoiv, 
&XXd xiva i% aOx(ov iSsXiSavxo. Td^' ^ ^ ^ 

ixexelfricar^ \sXrfi\jlayf lx'^i xaxT]YOpCav wy icpo- 
irex(o^ xa\ x^P^C x^P^^V'^'^^ eXOdvxu>v iid «rip^ 
dvaYpa9i;v xwv BOa^ļfs^^***^- Max8aro^ y^p ©yx 
iTzty[&ipri<szy, dXX' Ivpa^ev iļ d^^ou xivou{jl€vo^ Ilveu- 
[in-zoļ ' o[Loiioļ xat Mdpxoc , xa\ l(»>dvvTļc 7M[pai:Xr,- 
aJco?, xa\ Aoux3ķ. Th ļjiivxot iTOY£ypajA|t£vov xax4 
Air^it-^ou; E\)ay{i\io^^ xa\ th im^typa^^yfO)f Tciiv 
6(o6sxa EuaYv£Xtov , ol a\JXX9^^0L)ntļ i'^^tipr^asL^. 
dipētai 6i xa\ %h xax4 Ocofidv EOan^^v. "H^t; 5i 
ix6X{iT)ffe xai\ Ba9iXe{5T)^ auYypd4/ai xaxd Ba9iXEČ- 
5t1v EOaYYiXtov. lIoXXo\ (liv ouv insx£Cpfļ9aiv xa\ x6 
xaxd Maix6{av, xail AXXa 9:Xs(ova. *AXXd xd zi<saaptL 
p,6va 7cpoxp{vet iļxou Beou *£xxXrjjCa. 06x di:Xioc 5i 
tĪTzt 7;e7K(Txeujx^vo>v, dXXd ice7cXtļpo9opT,ļJiivwv, x6 
d7:apd6axov xoķ XeYOfifvot; (iapxup€[)v. npajpanar 

C 5i cTttsv, dvaepijv x^v a7p£ffiv Ttuv xaxd 9avxaj{av 
XeY<5vxa)v x4 5td toO ScoxTipo^ -^feifcV^aOai , xa\ x¥^yf 
ffApxu)Jiv auxou. IlEpl riar X€xJiripopopryih'(i]r 5i 
eiwd>v , xiiv SidSecrtv aOtou ifi^aCvei. n£7UTļpo96pT^xo 
ykpt xol\ o05£v i5i(JxaC£ , ir(5xspov ouxa); ix^t, iļ oO. 
"Ortļ 6i irapd x(I>v ai»xo<ļ.tqi 0£aja{i£vaiv xa\ aux- 
rļX«5a>v 7:apžXa6£, caĢU); tupoX4YTļ5£V eimuv* Ka^a>c 
stapidocar 'f^jītr ol iLt' āpx^<: abzč^rai xaX l•;^ 
7\ftzai ^evvļieroi rov Ad'i'vv. Aia6e6atoOTaii 5i, 6x1 
dvcjOsv 7:apr^xoXouOrj3£v, oO xt5'. xcLv £lpr,jiivti>v, dXX4 
rSJt. E'.x>;^ 6i 07r)Xa:A6dv2iv xiv3t?, oxt eeooUcjj xivi 309 SCIIOL'A \S MATT1I>EIM. 510 (f)re<« xa\ l^tic xa\, 'Orur ir^ķiinnure rbrTlbr rov a iceth^ quia ego $um **. Eral «{uippe loiige adiuira- drtiļpc&jfov tČT8 pr^scSe^ čn ix(i> slļu. Ka\ fdip 
viiJJļ Oau{iao*cdTepov in\ toO oraupou 7CpootļXou(ji^- 
vou tavka ^ev^oOai iļ i?c\ 'pi^ pafiCCovro^ . OO TauTTļ 
ol (idvov T^ TcapdSo^v ?)v, &XX' dxi xai\ žx toO oOpa- 
vou Y^T^^ 8««p iC^TOuv , xal inl xācrar rfļr ol- 
wovļiirrir^ Sicep o66i itp6Tepov auvi6T], &U*iv Al^u- 
«cp pi6vov , Sre xa\ t^ līdakai &TeXer'co * xai\ y^P 
ixelvai TU1C0C ?ļv toutci>v. Iva ļf^p 1*^1 cfraDfftv SxX2i- 
<ļdv clvai t6 ^cļfcvTļpivov, 6idE TouTO Tļļ ifi* ^Cvfcat , 

8te IxXcc4av ou{A6Tļvai &(x^x^^^* ^^ (^^^!1 ^ ^f^P?» 
vn. ic&vTc^ ol «H^v ļftļv olxouvTe( p,di6ti)Jiv, 5x( Tmvra- 

mp* *EXXi)ai 9i>i6ao^poc (iif(iVT)Tai toutou toO 0x6- 
tou^ , ii)9 icapa8d$u>c ^rļfevrjiiivou lv Tļļ id* tt1^ 9č- 
^^C ' ^ ^'^ ici9uxev lxXe;4't( y(ve96at, dre r.oAu biiius si hx€ lierent eo cruci 8uffixo, quain siiper 
lerra inceiJente. Non bac laniiini ratioiie vēro slu- 
peiiduin eral, sed qiiia eliam de cielo ruitquod qiiac- 
rebaiit, ēi iuper univenam terram, quod niinquain 
antea conligit; sed :n ^gyplo duntaxal, quando 
el pascba celebrabalur. Ula eniin typii8 eraiil bo« 
ruin. Ul ne eniiu dicerciil eclipsiii fuisse quod ac- 
cideral, proplerca declma quaria coniigil, qiiando 
solis deliquiuiii coniiiigere iinpossibile esu Media 
iiem die , ui omnes orbem Inbabiianies discereiit , 
ubique terrarum diem fuisse. Quidaiii etiain Pble- 
gon geDlilis pbilosopbus baruni tcnebnrum mciitio- 
nem facil, lanquain qu» pneier fideni accideriiit 
luna declma quarU, quando naiura noii feri ul coti* 
lingai solis deliquiuin ; quando iunge abesi solis di- tKŠjizī. t6 ToG f)XCou SiAoT7)(Aa, 5aov &tc* &pxt;ctoO ^ slaniia, quanlum abinilio ad lerniiniini coeli.Tunc o6pavou haq xiko/oq. Tdrs y^P T^^^^^ ixXci^ei{ , 
Stocv icXi)9idobi9iv dXX^Xoi( ol 5uo ollroi ^«umļpe^. 
r^«Tai ydtp hCktifĻt^ ^XCou 9uvo6txa>^ Oico6pa|JLOU9r|( 
0^^ aeX^vr^(, oO 7caivasX^vcp, &te fiiijiCTp^ ivzi ifļ 
9cXiļvT). Touto tt Yiyovev, cIk lavBoiiffti? Ttļc xt£jetD^ 
iīX T^ TfE'pvdtt, xa\ lidL toOto ^XouaTj?, 5x1, tt,^ 
itapoivCo^ tauTi]c ītpa^fidai)^ iļ *Iou6a(ci>v, icncorC- 
0^ a&Cbiv 6 vou( , xa\ dirčarr) M aOrtJV 6 vor^T^f 
ļXioc. Ērts ydip aOrftv iv6p.tCov touto 7ceicoiT)xivai, 
tttt ictaTcuaaixa\9o6TļOfļvai* erte oOx aMof, dXXd 
T^ DaTlpa, xa\ ix toutou E$et xaTavuY^vat. "Op^i- 
{opivou Ydp fļv t6 oxdTO( ixeTvo, xal 6eTY{Jia tou (a^X- 
Isvvoc Xa6erv tohļ 6eo(jidx^( '^^ ^^^ {iiai9^vou^. Atd eniui fluni eclipses» quando ad se muiuo accedant 
baec duo luniinaria. Fil enini solis eclipsis luna il- 
lum svnodice subeunie, non in plenilunio, quando 
sol e diameiro respicil lunain. lloc porro faclum 
esi, ceu ingemiscenie creaiora ob id quod evenerai, 
ac proplerea osiendenie, quod perpetralo boc con* 
luuielioso faciiiore ab Jod»i8»obienebraiaest mens 
illorum, et recessil ab els sol spiriiualis. Sive enim 
illuin repuiasseni boc fecisse, el credendum ertt 
illisalquemeluendum : sivenoii illum,sed Palrein; 
ei vel ex boc cosiipungi debebanl. Irasceniis erant 
(enebrae illae, el speciinen eJusquod sapervenluruin 
eral bisce Deibosiibuseibomicidis. Proplerea enim 10UTO Ydp (JLCTd TcdvTcuv TTļc (36) napoivCof touto yC- ^ posi omnium insullus isiud conligil, postquam saiu* verai* 8tc x^po( IXa6e tiov ax(i){i(AdT(i)v, xa\ Tcdvrcuv 

i96^Qavco 6aa fļO^XT]9av. 

KE«. KH'. 

Mx. vrļ. *EdčOri ļici xdca iļovclu ir oi^pari^ 

xiū ixi xn^. 

T5, "Edddri fioi xāca iļovcla, xa\ ipļ^, «l^ Tijv raii suni opprobriis, el universa effuilerunl qu»- 

cunque volebanu 

CAP. XX\III. 

V. 18. Dala eil mihi omni$ pote$tū$ in cmlo^ $i 

tuper lerra. 

Hoc dala eu mihi omnit potestai, eic, de bu- bavOpit»in)9tv v^t. El tk xai\ tlq Tijv dedrīļTs niaoilale iniellige. Quod si eliam de diviniuic velis 6tci>peTv (57), xa\ oOtio ^fif^zh'EččOri ļioi kĶovcla^ 

4vt\ tov 1?x^P^^* ^EČdOri , V^x®^ V^^* '^P^ '^oO 
s&Tc^ouffCou lic(aTcuOi)V. X(i»pav faxev i\ ļuAi 7cpu>- 
tov piiv iv Tolc dv(i>, cIta vuv xa\ iv xolq xdTO)' oO; 
6a^^ouvTt( ļaml^azt tlļ xh 6vo(Aa toO IlaTp^, xaV 
toG TloG « xa\ tou dYCou DveufjMiToc. El^ 6 9b){u)v, 
jfJLa, -ii aum\pia, Eīc 6 ((uv IlaT^p, 6 Tl6c, xa\ t6 considerare, vel sic accipies illud : Dala esi mihi 
poleslat, pro coneetia etl, Data esi : deiau esi mibi, 
ex iibero arbilrio crediia esi mibi. Locum babuil 
vjīa» primum quidem in siipernis, deinde nuuc el 
in inferioribus : quos conlidenies bapiizarc in no- 
niine Paīris, el Filii et Spiriius sancii. Unus e^t qui 
saivai, una esi salus. Unus vivens Paier, Filius el &Ytov nveufia. Eīc iortv oO ouvaXoi9fļ tcov Tpuuv , [) Spirilus sanclus. Unus esi non coilione Irium, sed dXX* oiMq. (itf * Tpc?( Sk OicooTdasīc T^Xsiai iv irdji, 
ttt xetdXXi)Xo(. KttTd 9U9iv i^^vvtjffev 6 IlaT^p* 
iu&f»p d|ioouatoc iYcvv^Oii. Ou ou»{xa 6 BcS^Sid 
touTO o6xd8Tapeu9tv (38) fļ xCvTļ9iv, 1^ ti tcuv toiou- 
tīrfv, & iv ToZ; ati)\ui9i, OecopelTat, i Btb^ 6 dacojia- 
n^ iY<wTļoev. 'EvondffTaToc ^j T^vvijai^ * dTOT<x®^ 
U TTļ^ o'jilaļ TOU naTp6( 6 Yi^. unica esseniia : īres vēro byposiases perfcci» iii 
omnibus ei ad se iuviceni relaisK. Secunduin iiaiii- 
ram genuii Paier, propiereaque cousubsianiialis 
geniius esi. Mon esi corpiis Deus : proplerea ergo 
non defluxioneiii, non moium vel quidpiam biijus* 
modi, quae in corporibuo cernuiiiur, Deus incorpo- 
reus genuii. Persoualis esi ualivilas. De esseniia 
Paīris nalus esi Filius. f36) Fone Td^. 
(57) 31 s. x^P^i^« (58) Fone dpa |(-uaiv. 311 SUPPLEMENTUM AD OHIGENIS EXEGETICA. li flPirENori; 

Eli: TO KĀTA AOYKAN ETAFrEAION (39). EX ORIGENE 

IN EVANGELIUM SECUNDUM LUCAM. 

(Biblioibeca Gallandiana, ex cod. Venet. 28.) CAP. I. 

Y 1. Quoniam muUi aagressi tunl reordinan nau 
rationem de rebus^ guilui certa e$t nobU tcientia» 

Quoiiiain ingens eral lentamen, ul qui liomo 
essei Dei docirinam ac verba conscriberet, jure 
«icusai iii prooeinio. Qiieroadmodum auiem in Te- 
teri populo mulii propbeiiam profilebanlur , ai ex 
liis quidaiQ eraiil faUi propbei», quidam revera 
proplieue; ei eral doiiiim discreiio spiriiuum, ex 
qiio dono discernebaiur vērus propbcia ei falšus; 
lijud secus ei iiunc in novo fa'dere, evaiigelia mulii 
icribere voliieruiii. Ai probali nuīnmularii iion 
omiiia approbaruni, sed quxdani ex ipsis elegenīnl. 
Forie eiiani boc, aggrcsti iunt^ laienieoi babel 
uccusaiionem eorum, qui lemere el sine charismate 
accesseruiil ad scribeiida Evangelia. Mallbsus eiiim 
non e«l .iggressu8,sed scripsil molus a Spirilu san« 
€10. Similiier ei Marcus. el Joannes baud aliier, el 
Lucas. Ai quod inscriliilur Evangelium secunduin 
.£gypli08, el quod ilcin iiiscribilur Evangelium 
duodeiioruiii, ii qui exaraverunl uijque aggressi 
suni. Circumfcrlur quoque Evangelium sccundnm 
Tbomani. Jam porro ausus esi eliam Basilides scri- 
berc Evangelium secundum BasUidem.lluhi praeter- 
ea aggressi suni Evangelium secundum Maiihiam, 
Cl alia plura. Sed enlm quaiuor lanium eligil Dei 
Ecclesia. Non siinpliciler auloro dicens de rebus 
crediiis* sed de rebus quibus cena esi nobis scien- 
lia, leslimonium perbibel narraiis rebus, quo in- 
concussu! sieni cerīissima veriiaie. De rebus porro 
<lixil, quo jugulal bicresim illorum, qui dicunl 
pbanlaslice gesla Cbrisli conligisse, inio el incar- 
nationeni cjus. Dicens vēro, de quibu$ certa e$i 
nobii sc/en/t/i, quo modo animus ejus comparaius 
esset, oslendil. Cerlissime eniin persuasuni babe- 
bai, nibilque dubilabal, ulrum iia se res haberenl, 
necne. Quod aulem ab oculaiis lestibus diJicerii, 
nianifesie confllclur inqtii(Mis : Quemadmodum ira- 
dideruni nobis qui ab iniiio oculali tettes, el mini» 
siri ļuerunt V«r6i ". Conlirmaiur auiero, quia rcs 

" Luc. I. 2. 

(5f») Lx cod. Vcntio 28. A KE«. A'. 

£t(x* a'* ^3tsifti\ xoXXol kxF.x8l(yr\car aratdļm' 
c6ai di'f(y7\crir xepl t<ar :ieaJLr\po^offriģdrugr 

Cvra, 6eou $i$aaxaX(av xa\ ^^(iata au^TP^V^^v, 
elx6T(o( &i:oXoYelTai &v x(o iipooifx(b). 'Ojirsp Sk iv 
Tto Tzoikai Xačļ» ??))..V. 7:po9Tjxe{av entļffiAkovto, 
dAXd TOUTcov Tsvlf ļji^v fļaav «ļ^eudoirpo^TļTai , ttvi^ 
Ķk akTflu}^ iipo9TļT3t* xa\ fy x^P^^i^ didxpi9tc 
?cveu{Jidr:(i)v , &9' oi -ļiaplaļiaio^ ixp(vexo 6 OAiļO^ 
irpo9f)TT,j xa\ 6 C/cufioirpo^^Tt)^ • oG'tu) xa\ vOv lv tļļ 
xaivf| Sia0^xTļ, zk E\tayyi'kia 7coX).o\ iļ6iXTļ99iv f p^ 
fĻoLi* *AXX' ol 6dxi(jiot TpairefT'cai oO icdvra Cxpcvdiv, 
&XXdtiva i$ auT(t>v lSeXigavTO. Tdxa tt xa\ t\ 
g ixexeipricar^ X£XTļOuIav ly(ci xaTT)Yop(av tcov icpo- 
TziiC)^ xa\ x^P^^ x^P^^(^^'^^^ lXOdvx(ov Ž7d Tlp» 
4vaYpa9f,v twv EuaYTeXf(i>v. MarOalo^ jkp oyx 
ž::ex£fpT;(isv, &aX' Ivpa'^^ev iļ dY(ou xivoup.evo( Dvcu- 
(jiaTo; * i[koiti)ļ xai Mdpxoc , xa\ l(i>ivvrjC 'r:apa^zkT^'^' 
afco?, xa\ Aouxal^. T6 (i^vrot im-xiypOL[t.[Uyw Ka-rd 
AIyuict(ou; EuaYY^Xtov, xa\ x6 imtt^pa^iii^o^ xm 

6(o5sxa EuaYY^^w>v. ol auļf^pAvļ/avrec i*€X*^P^^*^ 
^ipfzat Sk xa\ t6 xa':d 0(a|Adv EOaYļfiXiov. "H^i) 61 
ix6X(jiT)9e xa\ Ba(TiXe(8T)( 9UYYpdt{^i xatd Ba9(Xc(- 
$Tļv Eua')nf^Xtov. noXXo\ p^v ouv lTCSxe(ptļ9av xai\ ^6 
xaTd MatOfav, xa\ &XXai i:X£(ovai. *AXXi[ td ičaaapa 
|ji^va 7cpoxp(v£i iļTou 6eou '£xxXr^9fa. O0x ČL'īzkbiļ tt 
tltzi T:£i:tT:£upivci)v , .diXX4 ic£iiXr,po9opr^|Aivci>v, x6 
drapdCoTOv xol; X£')fO[JLŠvot; fiaprupijv. npajļAdvutir 
C 6i filTcsv, dvatptjv Tijv a?p£(nv xciv xaTik f^avra^Cav 
X£Y^vx(i)v Ti 6ii ToO ScDitipo^ ')f£Y£VTļaOflti , xa\ -rtjv 
aapxa>Jiv aOiou. īlepl zCar XEXJir\po^ofir{ļAh'uir 6k 
£itwjjv, x)ļv 6i4e£(Ttv autou iļx?a(v£i. n£7Utjpo9^pT,xo 
Yip, xa\ ou6lv i6i<JxaC£ , «^x£pov ouxa>? Ix£i« ļ oO. 
"0x11 6i i:apd xcjv auTc4tf 0£ajap.žva)v xa\ a^T- 
r4x4ti>v irap£Xa6£ , aacptu; ai[JLoX4YTļ(T£v stictuv* KadiM: 
rtufičocar 'ftļitr ol il.x' dpx^C aOtd^rai xal t^* 
rifirat fsrčļieroi zov AdTX)v, Aia6c6aiouTai 6c, oti 
&va)0£v 7:apT,xoXouOr,5£v, oO xi(Jt xwv clpr^(iivu)v, dXXA 
r27t, Elx>/; 6i 07r}X»;x64v£tv xtvif, 6xi Oco^Oip tivl 515 SCHOLIA IN LUCAM. 5U 

IjpvĻt xb EOaļnrAMv, dc etc ?ļv T(ov i:ertaTeuydT(iiv, /^ ab t'Xordio coiiliiieiili seiie ailigii, iioii qtiasdc.iii 

nioilo cx iis quae dicise sunt, sed univcrsas. Forsan 
aliqtu respoiidcbiinl illum Tbeophilo cuidain Evaii-* 
geliuiD scripsissc , qui uiius erat credeiitium', ^j KupCcrj rpd^eif Te xal XdYOuc * Svusp li;o{si 
i77aXčaT£pov xa\ Tdt vuv ypa9^|xeva. 'AXXoc oe ^Tļ- 
Jtv • 'Ori lAv tcivTEC toioutoi ciļiev , cl>c A^anSaGai 
un6 Tou 9eou«xa\ 9iXeIa6ai , Bed9iXo£ lff{xev. Oux &v 
Si TIC e^tļ Hed^doc AjOsv^c* fcdc T^P ^£^91X0^ xpd- 
TiTcic tTciv £x<«*v t6 xpdTOC xa\ Tiļv $uva(iiv t)|v ānb 
tou Bsou xa\ ToO Adļfou auTou, xa\ ouT(iJC fe7:tyv(ijje- 
Tis eEc tIjv 7rcp\ «Lv xaTtj)r^6Ti X6'(b»t 4a94X£tav. 
'EicarfT^^'^*' to^vuv ttjc Y^cja£wc t6 pd6atov, iva 
in&p lxeivoc &xoiļ icap£Xa6e, TauTa xa\ ypd{JL{JLa(Ttv 
irs\j'^aywy dL9^cLki<T'ztpĢy t1v hCtciv fiiaTTļpJ. 

(10) 'Ev Tji 'ESd&p Y^YP«'^at» "On c5 ^o^c 
hljpaxe ziir jpojrfjr rov Kvplov, xaiTOtye 9t!)v)ļ ou idem spirilu fervens, ac de Domini gcslis dicīisTe 
insaliabilis ; quippe queni bxc scripla firiniorcm 
efBciebanl. Dicil vēro aliquis : Quod si oinnes ii 
suinus, qui a Deo anieiitiir ei diliganliir, Theo- 
pbili sunius. Num quis Theopbilus iiiArmus esse 
poiest ? Omnis enim Theopbilus rurīissinius est, 
babens vim ei poieniiaiu a Deo, \erboque ejus 
procedeniem. 

In Eiodo scripium est, Qtita popului vidit vocem 
Domini **, taroeisi vox non videalur, sed audialur. pUnsTai, dXX*dxo*jeTat- ?va $T]X(i)Oļļ TcapaSoļoK, ori B Quo videlicet siupende deinonsirarelur, quia Dei i) ToG Heo5 9(ovi) ļliiazai oī^ flkiit^Tai, *Ev ^kxiĻ 
Eua'ļnrcX{cp oOx ii 9Ci)v4j pX£i:£Tat, dXA' 6 xp£jT- 
«iiv T^c 9<«)VT)c Ad^o;. Aid TouTo, Kado)^ napidocar 
iļf4?r 0/ d«* 4rZ^C avTČXTai xal ijxr\fitat, ^erč^ 
ļieroi Tov Ač'ļvv. El ydp %b i(jjpaxivai t6v Kupiov 
xaTd 9cu(jLa aurdircTļv toutou yevd76ai ?ļv * xa\ UCkA- 
Viq auT6':m)c ^v tou Ad^ou , xaTaSixdCcov aOiiv, xal 
1oU6ac 6 irpo^Ttjc , xa\ -nAvTec ot XdYovTec' Srav- 
pbiccr^ crtavpdHror aijzčr. 1h ouv etSevat t^v A6- 
ļfov iiLtl ivoslTO, 57n)u EXey£v 6 S(i)Til)p * '0 ^(jpajea)^' 
^/li, ic^paxe r<Jy natepa , reir JiipfiļrarTd pe. Kal 
A£Ar,0^o>c ^6 xaX6v {Ad6Tļ{jLa $i$d9xei if]{jLalc 6 Aouxo[c 
IvtauOa, 6t( tivo^v (jlžv 0£(jjp9ļ(idT(iiV t6 t£X6c if] 0£(i>- 
pta feorC • Ttvtjv fik 0£a)pt;(jLdT(i>v xh -ziko^ ifj upajf; IdTi. YOX videtur quibu8 videtur. In Evangelio aiiiem» 
non vox videlur, a( quod voce pra^siantius esi, 
Verbiim. Proplerca ail : Quemadmodum tradiderunt 
nobiSf qui ab inilio oculati tēstet et miniitri fuerunl 
Verbi. Si enim vidisse Dominuni secundum corpiis, 
eralejus fuisseoculalum lesiem : ei l'ilalus oculaliis 
lesiis fuissel Verbi, qiii eum condemnavii, el Jūdas 
prodilor, el quicunque dicebant, Crucifige, cruci- 
fige eum ". Iiaque vidisse Verbum eo loci iniellige- 
balur, ubi dicebal Salvalor : Qui vidit me^ vidit Pa- 
trem meum qui miiit me *'. Ac lacile pulcLerrimam 
doclrinaro edocel bic nos Lucas, quia neinpe quo« 
ruffidani pracceplorum fiiiis esi ipsamei speculaiio, 
quorun)daro vēro prscepiorum (inis esi aciio. Per Aid Y^P 'pou, airtčntai^ $TļXo? t6 0eo)pT)Tix6v , Sid SI C iUud enim, oculati testei innuil speculalioiiem, ai toO ifXr\piz€u^ t6 iipaY{JiaTixdv. Auvaciai 6ž xa\ 
hčpcoc lxXa6£lv x6, {jxr[pizai yerčļiaroi tov Ač- 
"ļov * l^Toi TO'j Si$aaxaXixoO \6^om , dv 7cap£${Sou 6 
ījurzfip ' fl **^ auTou tov ©eoO Ad^ou, ļ) xal i^uTiTjpi- 

TT^GOIV 7Cap^VT£C OC (JLaOtļTgiL 

Tiļv $idOs7iv lauToO 6 Aouxdc i[X9a{v£i. ne7cXT)- 
(S09ČpT\To Ydp, xa\ lv oOSčvl ISfaraļe, 7:^£pov outci)^ 
f^st, fj oO. TouTo 61 Y^^^'f*i '^sp^ "^o^C P£6afti>c ^i- 
ffrc'jovrac. Kal y^P ^ *Air65ToXoc 7C£pl twv p£6a£(i>v 
9r,<j:v • 'Ira iļrs i/fitCjjļiiroi xal reOeļieMiojiiroi 
rļ :tlorei, OuSkv ydp outo) 7cXTļpo'^op£T, d^ voOc xal 
A4yoc. "O'ltc Ydp oO i:XTļp09opet • feTCfil oux dir^ ot)- 
)i£Ui>v xxl Tcpdrtjv dpaTcov xp{v£Tac Td ^pd^^jiaTa * 
d[XXd X«5Yip xpiv£Tat, irola TdXr,6Ti, xal iroia Td ^t\ihr[. per mtmsiri, aciionem el praxin. Poies ei aliier 
accipere illud» qui minittri fuerunl Verbi : sive do- 
clrinalis verbi, quod Iradebal Salvalor : vel ipsiua- 
mei Dei Verbi, cui eliaoi miuisiraveruni pra*seutes 
discipuli. 

Quo mudo sit affecius Lucas oslendil. Cenlssime 
enim persnasus eral, el in nullo dubilabat, num sic 
se res haberel, necne. lloc autem coniiiigil in iis, 
qui flrmiler credunu Aposlolus enim de iis qut 
firini suni, dicil : Ut sitii radicati et fundati fide ". 
Mliil enim adeo cerium ac persuasum reddit, ut 
mens et raiio. Visus enim cerium non reddii : 
qiiippe quia non ex signis el prodigiis visibilibus 
res judicanlur. Sed ralione judicaiur, qu£ sinl llfaTļidtojr U 9rj<Tiv, iizttZ'f\'Ktp ou xaTd 9avTadav, vēra, qu£Ve falša. De rebui aulem dicil : quia non xxTd TOv( Ta>v alpeTcxiiL>v TcalSa^, iSpapMCTOup-prļ- 
CSV 1t,3o5; Ti)v Žv(Tapxov aOToO Trapouafav dXXd 
t^j'jf^avaiv dX^O£ia , :tp^c dXf;6£tav ivf^pyT^(j£ Td 
rpdT'JAaTa. 

lzix.Y'^^^^V<:<^o^ TP^i^h Kfdzicze Bsč^iM, 

T^r āC(pdXeiar. 

liC/. £'. 'Et^cto kr Tatq ij/i^/raic 'Hpfbčov tov 
fiaciMiMu; r^c ^īovSaiac Upoj^ r/c drdļiari Za- 
Zaplfc i^ ipriļieploĢ 'A^/d • jtal ^ r^rf) attov 
kn Tiar Ovraripur 'Aap(iiyK, xal zd črcua attUc 
'EMcdeer. '^ 

•^ Eiml. XX, 18. " Joan. xix, 6. *• Jo;m. xiv, 0. 
(4U) "Avsrt^. pbaniasiice, juxla bsrelicos, operaius esļ Jesus 
adveoium suum in carne. Sed eum veriias essel 
ipse, in veritaie operaius esi qux gcssil. 

V. 3. Ordinatim tibi icribere^ opiime Theophile. 

V. 4. £/< agnoscas de guibui intlructus fuitti iermO' 

ttibus^ veriiatem. 

V. 5. Ftft< in diebu» Herodis reaii JudfciPt tacerdoi 
qnidam nomine ^Zachariatf de vice Abia : et uxor 
ejui de ļiliubūs Aaron, et nomen eju$ EU$abetk. " Coloss. 11, 7, &I5 SUP1*LEMENTUM AD ORIGENIS EXEGET1CA. 

V. 6. Erant autem jutli ambo coram Deo» 516 Par est supponere, quo(l Tlieopliilo cuidam seri- 
pterii Evaiigelium, qui uiius fuertl eorum qni cre- 
didertiiil, qui valde ferverei spiriiu, nec unqiiam 
satiari possei circa facu ei dicla Dotnini : quein et 
securtiin uiagis reddideruni, qu8e nunc describun- 
tur. Si omnes Ules esscinus, gui diUgeremur ama^ 
remurgue a Deo (41) Tlieophili essemus. At nullus 
esse polesi Tbeophilus, qui inGrmus sil. Ut eiiim 
scripiiim est de populo eieuiile ab ^gypto : Non 
trat in tribubus eorum infirmus ** : sic dicere non 
diibilem,oninemTbeophiluii) opitmum (42) esse.cum 
babeal rortitudinem el viriuiem Dei, ac Verbi ejus. 
Atque sic agnoscel qiii8 de quibus rebus irobutus 
fuii verilalein, inlelligens sernionem Evangelii. 
Sponitet ergo firmissiinam cogiiiiionein, ul qu£ 
Hle audilu acceperai. \\xc etiaiii liueris exarata 
legens securius relineat, Odeinque coiiservet. 

Jiisltini esse coram Deo, ļaus esi absolutissima. 

Ille euiin novit corda hominum singulanssimus. 

Ficri euiro potest, ul juxta quod exirin&ecus paret« 

justus qui8 sit coram boniinibus : at vēro juita 

secrelum cordis nequaquam sit lalis, quasi in lu- 

slris quibusdam laiiianles babcus prāvas cogita- 

tioites. Siiuile est quod occurrit apud Apostolum : 

Qu9rum taui non ex hominibu», ted ex Deo **. Ho- 

iiiines enim nequaquam ul par est lauJant, quod 

parei modo videnies : at Deus et de viiuperabili 

jiiJicium, et de commendabili laudem apposite facit. 

V. 6. Incedtntei in omnibus prtecept'n et juribus 

Dnmini, incuipati, 
V. 7. Et non eratip»is filiu$ : proplerea guodEliiū'- 
bsih erat «/eri/t«, et ambo provecti in diebu$ eorum 
erant» 
V. 8. Accidit auiem dum iacerdotio fungereturipie^ 
in ordinē vUis iuaSf coram Deo^ 

V. 9. Secundum morem iacerdotii : iortitus est thtļ- 

miama adolere, ingresiui in templum Domini, 
V. 10. Et tola muUitudo erat populi oram forit , 

hora thgmiamatii» 

Forlean dicel aliquis : Ulquid apposilum est 

istis illud, inculpati ? salis enim erat illis incedere 

in omnibus viis Dei et juribus : nisi forte possibile 

sit incedere in omnibus mandatis, non inculpate ta- 

men. Dico igilur ad boc , quia si non esset istud, 

uiique non fuissel dictum : Justejusliliam seclabe^ 

ris **. Quando igilur ciercemus viriutes, sic lamen 

ut in conscieniia babeamus quas(lam sordes vanae 

gloriap, aut bominibus placendi, aut allerius alicu- 

jus bujusraodi, non eas inculpaie exercenius. 

V. 11. Apparuit autem ei angelus Doniiitt , stans a 

dexiris altāris thumiamatis. 
V. 12. Et lurbatus esi Zacnarias videns : el timor 

cecidit in eum» 
V. 13. Dixit autem ad illum angelus : Ne limeas, 
Zacharia^ proplerea quod exaudita est postulatio 
tua supplex , el uxor tua Elisabeth pariet filium 
itbi, ei vocabis nomen ejus Joannem. S€OV. 

ElYhq uicoXafx6dveiv, 5ti Beo9nU|) tiv\ S^pou}^ t6 
EuaļHf^^iov, bļ eT( ^v tčov iceniareuKdTcav, o(mi> (ioiv 
T^ icveu(AaTc, xa\ &icXf]Tr(iK Sx(dv icep\ xdtq tou Ku« 
pCou Tcpd^etc TC xa\ X6you( ' SvTcep iicoUi As^a^iTce- 
pov xa\ Td vuv ypa96(Aeva. IldvTe^ ždtv toioutoc 2>{I£v, 
o)^ āyuxācOcu if^b zov Bsov X€Ū ^tMīcOeu , dc6- 
9iXo( i7(xev. Ka\ oux &v tic tījļ Be^^i^o^ A^Oev^c* 
"ūū'īKp ydp ļfč^panrai ii7\ tou Xaou i&pxoiiivou ix 
TTļC Alf^^Tou" Oifx ijr ^ taiQ^XdiQ aircGir ācBē^ 
ruir ' oOtcoc efnoijJK &v, Sri icdt^ Stitpiloļ xpdtterr6^ 
čoTcv, Sxt>'V T^ xpdToc xa\ t^ $uva|Aiv , t1}v čliA tou 
Beou xa\ tou A6'^o\j aOTou . Ka\ oGtcoc Im^vitioeTaU 
TIC ^sp^ <^v xaTT)x46T) \6yw^ Ti)v da^d^etav , ouve\c 
B t6v X(5yov tou EOaYYeXfou. 'E7W)nf£XXeTat toCvuv t^c 
Yv(oj£a>c t6 ^6atov, ?va &zeplx£?voc dxofļ icapčXa6c, 
TauTa xa\ fpdfAtJLacjiv &vTuyx^v(i)v da^a^čarepov kot- 
^Xn » ^^^ '^h'^ icCjTtv 6iaTtļp!ļ. 

T6 elvat S{xaiov ivonctov tou 6sou, Stmuv^^ irti 
TiXeioc. A0t6c ydp ŽTcCTcoiTai Tdc xap$(aic tuiv dv- 
Op(I>?cci)v (iovioTaToc. *Ev5čx^'^^^ T^P ^^"^^ t^^ '^ 7^^ 
v6|Aevov S(xaiov elva( tivgi Ivcotciov Ta>v dvOpcjnuv, 
xaTd SI Tb xpuir;6v ti^c xaLp6iaq |a^ elvai toioutov, 
l(A9(i)X£uovTac xexTr,{JiivocXoYtd(xouc icovTļpouc. Toiou- 
TOV xaX t6 irapd t({> *A7coaTdXcp * ^Qr 6 ēxmroq cini 
šļ ārOpdinbīr^ āXX hc Bsov, OE 'jfdp dvOpcimoc o&x 
d^CcoC iTcacvouoi, t6 9aiv6(tevov ia6vov fXi'Kvrstq' 6 
Sk Sthļ xa\ TOU ^exTou Tijv xpCaiv, xa\ tou iTUiive- 
Tou t6v Siraivov dEfcoc iroiel, 

^ S':fX' C'- īlopsvčļieroi tr xd(Tcuq raīf irroJtaT^ 
xal dixaubji€uri tov Kvplov AļtBģUtroi, 
Srt/. f. Kal oifx fļr ahzol^ tinror ' nadčri *EXi^ 
cdSsT T^K crelpa, xai āa^črepoi xpo€e6rixčte^ 
kr Ta7^ imipai^ atzCjr f^car. 
StJj^. rļ. *Exireto di ir t<p lepate^sir ainčr kr 
tņ tdĶsi 77Jc i^ptuieplct^ ainov^ hrarti tov 
Bsov, 
£t(x* 0'. Kath tb idoq rTJc Isparsla^ ' ijlax8 tov 

dvļiidcrai^ slceJtOuir el^ tbr rabr tov Kvplov. 

£t{x- t'. Kal xār td xJiY\6oq f(r tov JUtov npoc^ 

Bvx6p£vor SĶu) tfi <iipĢ' tou Bvļiidfiatoc» 

'l9ci>c iptl TIC* did tC ';cp^xeiTa( toutoic '^fČjaļt- 
stzot ; i)px£i ydp auTolc :top&jec$cu ļr xdcreu^ taī^ 
ččoīg tov Seov xal 6txai(i}fiacir * et |i1) &pa irzi 
nopeus^dai &v 'jcdjaic '^aī^ lvToXa7c » oOx d|ii|iicTiiic 
$i. ^Tļp.\ ok ouv irp^c auT^v, 5ti, et p.^ ^v touto, oOx 
D dv eXiY£TO' AixcU<»)^ td čiKcuor 6ui)Ķeig* *Ei:dv ouv 
iroi(i>fxev Tdc &VToXdc9 (ootc xa\ lv TČp 9uv«tSdTi ^uimv 
x£vo5oSČac» 4 dv0p(U7capeax£Cac> 4 iT^pou Ttv6c toiou- 
TOU £x£iv, (43) 7:oiouļxev Tdc ivToXdc d|ii{AicTCi)C. 

ETfx. ta'. 'QpOri di avtip djjeJtoc Kvplov iortiK 

ix čeĶutir zov dvcriaczriplov tov dvtuāļtazo^, 
£t{x« i6'- Kal itapdx6ri Zaxapla^ tdūjr" nal pč^ 

6oq ixix£cer i:(^ aifzčr, 
STfx- t/. EĪX8 di apdq ainbr 6 Aj^Jlo^ • tf ^ jpo- 
^ov^Zaxapla^ čidzi icrixoicd7\ n čitļcrl^ crov, 
*al i) 7?^ crou ^EJttcdčsz j«rn}(r«i vl^ croc » 
xa2 icaJticsic zč SrojM aijzov l<i)drrtļr. •• Psal. CIV, 57. •» Rom. u, 20. " Deul. xvi, 20. 

(ii) Eljmon Tbeophili. 

(ii) CrUi'ii/o», qiia^i (ovti^bimum (Ji< »)». (45j Oecšl rj. U7 SCHOLIA IN LUCAM. 318 Mx- t^. Kal ēcx€u xapd coi ntū āraJLUact^ * koI A V, 14. Et eril gaudium ft6l, ei exittUūiio : et muUi 
xoJLlol ixl zļ Tvrrri^^' aOtov xafi{aorxtu, de nativitate ejus gaudebunt. (44) Ai4 au-pcaTaCdacoK ^fOtļ if^tko^ tc^ Zaxa- 
pCf . 0(tSk Y^p fOaprou o6}yaxoq d^Oa^ļioIc SuvaiaC 
f (^ ISelv AfOapTov otujAa. 'Ex Se^icov $& &9OT) iorcb^ 6 
ftrY^^^ '^^ OuaiaoTTļptou , 5ti a?aia aOxi}> E(xeX>£ 
icpoorinrelXat. *E7aipdx^ ^ Zaxxpfac lS(i>v. SevCCouaa 
^Ap ^ &4^cc &v6p(t)iup 9aiivo{JiivT) oOx Eorcv OnofiovTļ- 
nx4. *AXX*5(&ciK lictorpiņei dīc^ t^c Taipax^C 'c^v 
Zax>P^^ ^ &TT^^« xal AvaxTaLtai aOt^v, eliccov * 
Jf j^ P060V9 Zaxopla. 

(45) 1a6i, Sti oO 9cavx\ ^aCveTai 6 Oeb^fļ ol &YT^~ 
)ioi, AUAto?c xaOap3kv Sx'3U9iTi)v xap5£av, xal A^Coic 
tou pXiicEiv. EifplcrxeT€U jdp zoīg jiiļ steipdCovcir 
airzdr , kļt^arlļszm dk tdiQ ^iļ datCTOvcir 

Tov abtov. 1E!ict($4] ndvte^ ol dpcjvre^ d^T^^^^C 
l9o6ouvxo, li^TRoc <i>^ |AiXXovTe( Xai6elv aOTcuv t^^ 
4^Ac ioBpcXTļXuOa(Ttv, (Ik xa\ 6 MavcDČ fTļdt * $tA 
toGto Xuctfv aOrou t4]V &y^^^^^ ^ ATT^^^C» &^^£ '^^ * 
Jf^ pc6ov. 00 f dp {ji6vov oO TcVsuT^l^, EvOa Xu^ xa\ 
fidbcpi»a, AXXA xa\ CļļC xa\ Tcxvoicoierc , xa\ xapd 
lie^o^Tļ ivcoLi oof ren^cret 7<ip orot vldr 1} 'EJttad' 
ēez^ o5 oir TT^fore ļielCujv ir ferrrizoī^ zSir 'pjrai' 
luar, Eltd 9Tļ9i * KaX xoXX6i kxX z^ x&mf(Cii. abzov 
Xap*i<rcrrai. El ydp xa\ (Ai) ndvre^ 'Iou$aToi, &XXA 
inXXo\ ix^P1^^^ ^^^ '^H napoua(qi tou 7cpo$p6(AOu 
8uiyYiXXovxo^ t4)V tou Zcotrļpof im$T](A(av. 

(46) KatA T^v Oecupfav, ^ aicuni) 'Cb>v npo<pT]Ta>v 
loTtv lv T^ icd[>ai Xa(^ tou 6eou. 06xiTi Ydp %th^ 
Xa>£l aOrol^, dXX3[ (xeTa6č6T]xev h lv &pxļļ XdYoc 7cp6^ 
\\k3uzm Kal ?cap* ^(iZv oO aicoTcol, nap* lxe(vot( 61 
os9uuinļxe. AcA touto auoTcd 6 Tcpo^^TTj^ Zaxap(ac. 
T6 fil 6iav£0eiv (47} (ičvovTa Kco^dv. 

StCx. x6'. '-BfeJ^oir W o^x iļ^tJraro JUtArjcrai ah- 
zoĪĢt xai ixiyriiHTar^ Szi dxzaclar i<bpa?c£r ir 
ziji roffi. Kal aifzČĢ iļr dtarevojr abzoīi;^ nal čir 
ēļiere xf»^čq. 

liij^ xf. Kal tftrszo^C^ kxJL'f{c07\crar ai i\ģdpai 
ZīļĢ JeizovpT^ag aijzov^ āxr{Jid6r elt; ztr oīxor 
aifzov. 

l'lX» x&* Mszā či zaijza^ rAc iiļdpcu: crvriJlaēer 
1) ^EJiicd€ez )ļ yvrii aifzov , xai xspiixpv6er 
iovzfir ļir\ra^ x6rzs^ M^vvca' 

SrCx- ***• '^^ odzijc xexoirļxer č KijptOĢ ir ij/i^- 
po/c, o^c i^eīdsr i^sJUīr zd čreidČĢjiov ir dr- 

StCv- ^^' *^'^ ^^ ^V /«?»^i t'ļ) ixz<p daeczdJLri 6 
āxy€JU)Ģ FaCpiiiJl ijxd zov Bsov el^ x6Mr r^c 
raJUJLulaq^ ļ črojia NaCapiz^ 

ItJx« 3cC- npd^ xapdiror jieģirrļCTSVļtirrir drSpl^ 
Ļ&roļia *iwriļ^, iļ otxov lavtd, xa\ zč čroļia 
zi\qXap6irov Maptdji, 

TC 61 6i^cuev autol^ ; 7cpoaxou(xa( Ipdafiiov fcpdl- 

X(ia iauT^) |&iXXeiv ŽTEoOai, oOx Eonceuas icp6 xaipou 

" Sap. I, 2. •• Luc. VII, 28. 

iu\ -optr. 

(45) 'AveiKy. 

(i6J Uaec habenl sclīetl» Combensii, et Macariiis 
Clirysoceph. in Oral. Ms. in orluui S. Joannis. Uui- Per condesceDsionem apparuil angelus Zaclīi- 
ris. Neque enim corriipiibilis corporis oculis poiest 
qui8 videre incorrupiibile corpus (48). Visus est 
auiem angelus, sUns a deiiris aliaris , qui fausia 
forluiialaqne IHi praenuDlialurus ērai. Turbaius 
est vēro Ztcharias videns. Cum enim visio bomini 
inusiiaia videlur, baud facile susiineiur. Nihilo- 
minus revocat a turbalione Zacbariam angelus » 
aniinosque ei sufficit inquiens , Ne Ittneas , Zacha' 
ria, 

Sciio, quod non omni bomini apparet Deus , vel 
angeli : sed iis qui habent cor mundum , ei digni 
g suni, ui videant : Invenitur enim ii$ qui non lentani 
eunif et apparet tis qui ei increduU non suni ** 

Ejusdem. Quia quotquot videbant angelos, time- 
bant, ne forte advenissent quasi accepturi animas 
ēoruro ; ut ei Manoe dicit : propterea solveiis me« 
tum angelus ait : Ne timeas. Non modo enim non 
morerls , quo tempore suni dolor et lacrjmse ; ve- 
ram et irivis , et filium procreas , el gaudium ma- 
giiiiro erit tibi. Pariet enim tibi filium Elisabeth^ 
quo non fuit major in filiis mulierum *'. Deiiide ait : 
Et multi dē nativitate ejus gaudebunt. Et sl enim 
non omnes Judaei , at ipulli gavisi sunt ob prae* 
sentiam Praecursoris annuniianiis Salvaioris adven- 
tum. 
Q Juxla speculationem « silentium propbetarum est 
in veleri populo Dei. Non amplius enim Dcus lo- 
qniiur illis , sed translatus est sermo qui ab ini- 
lio ērai, in nos. Sed apud nos minlme silei, apud 
eos vēro siluil. Propterea silei propheia Zacba* 
ri:i8. Quod vēro nuiibus ulitur, iudlcai mansisse 
niutum. 

V. 22. Egreuus autem non polerat loqui illis , et 
agnoueruni quod visionem aspexistel in tempto. Et 
ipse erat innuens ii/ts, et remansit muiui. 

V. 23. Et fuit, ut impleii suni dies minislerii ejus^ 
abiit in domum suam. 

V. 24. Post autem hos die»^ concepii Elisabeth uxor 
ejus , et occultabat seipsam menses quinQue di- 
cens : 

V. 25. Quia sic fecit Dominus in diebus , guibus re- 
spexit auferre opprobrium meum in hominibus. 

V. 26. In mente autem sexto, mistus est angelu»Ga- 
briel a Deo in civitatem CaUlwaf , eui nomen Na- 
zareth, 

V. 27. Ad virginem detponsatam vtro, rtii nomen Jo- 
seph , de domo Dāvid : et nomen hujus virginiif 
Martam, 

Quid vēro innuebat illis ? Cum jam inaudivisset 

graiam sibi rem obveniuram , non fesiinavit ante dam codd. eiiam Severo tribuunt. Pertipēot ad 
V. 22. Vide infra ex cod. 594. 

(47) Forie.deest aTifia^vei. 

(18) De corpore angeluruui vide Peiavium. :^iD SUPPLEMENTUM AD ORIGENIS EXECETICA. 590 tempus praecurrere, sed eispeclavii doiiec ininistc- A €pa(jLčIv, diXX' Ificivs Tc^Tļpcoaai Tf]v XeiTo*jpY(av* fi*.- riiim aiisolverel : docens , quod oporleai omoia se- 

ciindo locu habere, prx Dei houore. Prudetilissinio 

aiilein consilio occnliavit scse Elisabelh, ii8qite dūra 

gravhlilas ejus paluit , nec ulli suberal res tergi- 

V(!rsationi : ut ex audilu noleiiles persuaderi qui 

li;ec nudiebani , eideiii culps , qua Zacharias, sub- 

jeclo< scso siispicareiitur. 

(40)llyperbaion, seu sermonis translalio ita sc ha- 

Itet : 3Itssus est angelas ad virginem de domo Dāvid ^ 

el nomen tirghiis Martam^ despoinaiam viro^ cui no • 

vien Joseph. Noii esi auieni nīissus ad Josepb ange- 

liis, qiiippe iiibil eral commuiie Josepbo cum nnii- 

\iiate Doitiiiii : qnia sctlicel cum cobpissel pecca- 

iiiit) a mulicre , sic ci boiia oporlebai ui a niuliere 

exordJreiilur. 

Y. 5i. Dixit outem 3!aria ad angelum : quomodo 

erii hoc ? gnoniam virum non cognoico, 
V. 55. El rapondit angelus, eic. 

llliid, invenisti gratiam, coinniune eral. luvencre 

i)an)qiie aiite illaiu cl alije graliam. Quod vēro di- 

xil, conclpiei, iiou aniplius comtnuiie eral , sed res 

iiitiftUuta , propria ac singularis in pronīissioiieui 

\irfļ\iiis, J nvenisti enim gratiam upud Deum^Piopler- 

ea, ne timeai, Cujuscunque enira liiuoris abialio 

est, Salvaioris adventus. 

V. 56. El ecce Einabeth cognala lua^ clc. 

Auilivii Prsecursor, motus operatlone sancti Spi- 
riiiis, Mari£ salutalioncin, quam interpcllavil Ver- B 6£6v TīfATļ^. 0{xovo[jLcxd>TaTa 5^ icspičxpb6ev iaurf^v 
^ļ *EXi(idi6£T, lo)^ oli l^vcbiOij ^ f^^P *^'"i€f **^ 
dva{jL9{6oXov ^v x6 r^pBr^^OL • iva (W\ 1% &xoTļc ^\ 
pouXd|xsvot i:sia6Tļvat oE .&xoijovTec TauTa, x(^ avx^ 
^yxXf^fxaTt ui:oir7SU7b>9iv, ^ X3\ Zaxapfac* 

T6 0Tcsp6aT6v oOto)? ljt\ • 'A.Tccrrd.trj č ā^j^^tc^ 

:tpbq ūiapOircv iļ oīkov Aavt6y xal td čroļia rijc 

ītapOirov Mapiltļi , ļieļir7\czevļiiyr[r drdpl , Ļ 

čroļta Icjci'ip. Oux d7csOT4XTļ Bl nph^ Icod;^ 6 

&YY£Xo^' luciSij o06lv ?iv xotv6v x(J» *la>ii;9 izpb^ djv 

Tou KupCou Y^vvT](jiv. 'Qq $^ dp^afi^vr^^ tt1^ &|Aap- 

T{a( čltA Yuvaix^(, oOtco xa\ Td d^aOd d^ib Yuvaix6f 

ISst dpļadOai (50). 

Et(/. X5'. EĪJiedš Mapihļi :tpdc rčr &yye.tor' Ilib^ 

ietai tovto ; itxel rdr avČpa ci) ftr6icx<jj. 
£'uCx* Xe'. Kal d:toxpi6el^ č ā^^Jtc^, xal Td kĢ\Q. 

T6, evpec Tjapir^ xotv6v ļv. ESpov ydp «p6 aOTr^c 

xa\ &XXat x^pi^« T6 ^ elicstv, (rviJfh?7?» «0x^x1 

Kotvbv fļV, dXV IStdCov ek fe7caYT£^^av TcapOivcjj Ķ^vov 

?:p5[Y[xa. EiĢeq yāp xdpiy xaph r4> Oc^i. At6, /iļ 

po6ov. navT6^ Ydp 9^6ou d^afpeai; :ij tou S^īrfļpoc 

I?iX. X^'. ifal iJoi; ij 'EAtcrd68T i} cvnienJc ^w, 

xai\ Ti i^r^i* 

(51) •'Hxou(j£v6np<S6po[Jio^, Tfļ fcvepvsJ» tou d^Cou 

IIv£U{jia':o^ xtvouļX£vo^, t6v d(Ti:a9(A6v Mapta;, flv 

biim Dei Clirisius, el cisullai)al iu gaudio in ulero C u7:£Xa6£v 6 \6-xo; tou Bčou 6 Xpt7T6c. xa\ &ax{pTa 

niatris , ad ostendcndani graliam inuueitdamqii€ 

propheiinm. Qunsi enim cx eo temporis momenlo 

ccepit euiii propbeiani facere Jesus , inirinsecus illi 

e.\liibciis inystorii declarationem. Quoniam vēro d;i- 

luīu iiuii esi infaiail)us iu utcro exsislentibus loqui, 

propier iminaiiiritalcni ; festinanli Baplist:e aunun- 

liare Redeniploreni comuiodavit maier corporis orga- 

iium. Non eiiini Spirilu sanēto antea replelus esi, 

q«iam adei^set qux utcro gestabat Chrisium.Prius vēro 

infaiiS replelus esi Spirilit,et exsullahal; acporro deii> 

ceps mairi coninuinicavll, exclamabalque vaticinia 

Elisabetb, propier iiifanleiii, qucm in ulero gerebar. 

Ejuuiem, Populus quidein non agnovil Salvalo- 

rein facientein signa atque prodigia : at Joannes ev dYaXXid(xei iv tJ xoiX{a tt,; H-r^Tp^, eķ Eļiņaiacv 
Xap3lC xa\ TipocpTjTeCac fif,Xa)(Jtv. Olove\ ydp Ektotc 
auT^v f^pSaTO ^,poifi^'CT^y tcoieIv 6 'ItļMuc, tvJov ait'sļ 
7:apajx<^v Toij [jLuarr^piou Tf^v $f^Xa>9iv. '£1:216^) U 
o'jx Šo<i)X£ XaXeTv to7; l(A6puoic oid zh dcDpov, aiuu- 
SovTt T(o Ba-TtT:|ļ xTjP*j5ai t6v A JTpcorfjV, 8xpTļff£v i[ 
fxf,Tr^p ToO acjjjiaToc 6pYavov ou "^itp DveujiaTO^ 
dYio'j i7p^T£pov &vs7cXT;a6tļ, i:plv fcmffrijvai Tiļv x\)0- 
Ķopf^jaaav XptffT6v. npwTOv tl t6 Ppi^o^ feidlr^poSio 
nv£yļjLaTO^, xa\ i3xipTa' xa\ eI6' outco; tJ lxT)7p\ 
{jL2T£S{6ou, xal dv£66a i:po'frj':ixd ^ *EAiad6cT 5ia to 
x'J09opoj{X£vov iv auTfļ ^pŠ90^. 

Tev ai)rov, *0 (ikv Xa6{ oux oT$s t^ ScoTTļpa icee- 
o'jvTa ff7)ļi£Ta xa\ TepaTa • 6 6k 'Itodvvtjc 2ti fev Tjļ nialer Ješu. Ecce enm^ iiuļuit, ul fuU salulaiio lua 
in auribut meist exsullavit infans in gaudio in utero meo adliuc in uiero posilus exsnltai , quando advenii ^ xoLX{aa)v <rxtpT5, :?ļv{xa ?;XOev ^ļ jif)TT)p 'IiļooG. IČob 

)\Vp, 9tjff\v, o)^ šfirero č ācrjiacļič^ cov «Zc ^^ 
uivd ļU)Vy kaulptriCB tč fipi^OĢ ir dfaMZidcBi ir 
zļi xoiAi(jL ļicv. 

(52) "ESct Tiļv ļjiaxapfav TauTtļv Mapcdji,, juTd tt^v 
TcO ra6p'.i]X iiii$T)[x{av, dva6a(vou7av dva6^vat irA 
ty;v />p£iv^v. MeTd a^rouS^^ Ķk iicopsusTO dYO(iivTi 
u::6 ToO iv ajTfļ nv£U[JLaTOC, d i::£XT)Xu6£i aOTļ, xal 
TTļc 5'jvd;u(iic TOU Tīļ'iTCOu, Ttļ^ i7Ciaxtd9i]c aOrļļ. 

(55) "Oanzp fļpļaTO ^ d(AapT(a dio^ 'pvaiK^, taX Oporlebai, ui beata haec Mariain , posi Gabriclis 
advcniiim, ascendendo asccnderel in montauam. 
Cuui fe!>iinalione auteni proflciscebalur, dueta ab 
eo, qiii in ipsa eral Spirilu, qui superveneral ei, 
aiquc a virtnle Allissiroi obunibranle ei. 

Queuiadn)odum eoeperal peccaium a rouliere , el 

"Luc. 1,44. 

(49) Vulgo stjntaiis, construclio, ordinalio» 
(41)*) Forie addendum jjiif), cl paulo post legondum 
OTTO-ncToļsiv looo uT:oTr:£jffw5iv. Edit. 
(TiH^ Vide infra ad vcrs. 30 iu Uuc. (51) *Av£riY- Confer veterero D. Hieron. Uiirr« 
prei. Orig. bom. vii. 

(52) *UptY. 

(T)o) 'Avsr'v. Vide supra ad calccm vcrt. 27. 3il SCnOLlA ļjcvk TOUTO SfOavev l7c\ t^v &v6pa * outco xaii t^ 

iļfaO^ &^ T(Ly yuvatxc]jv fļp^aTO, iv* &?cevTpai7Člj9(v 

« ļfuvalxe( Tiļv daOčveiav , xa\ zdt Yuvaixe7a &?co6i- 

ļitvat, C^X(i>8ii><n ToOc pCouc tcuv (Aaxap{ci>v toutojv. 

IrCx- p^T** ^«^ aičOerļioi tovzo či\JLor^ īra iA0xi A 

ļirļnļp» xai\ zdi i^fļc* 

roO ainov. £u(A^va t^ ultjp 90iYT^*^^ 4 *£Xiad<- 
6£T, &va({av lauT^jv Tiic «apouciCac Ttic 0£ot4xou 
)iYOuaa, co^icep xa\ Icodvvr^C iTļc np^C xbv XpiaT6v 
^paoTiauK)^. TC y^P {^<>^ ?Y)a\, TrXixouxov ir^irpa- 
XTai &YA^» ^^^ 4 I^^'^^iP '^^^ KupCou {jlou eXOTļ irp^ 
|a ; Mt^Tipa xaXel Tijv Čti rapOivov, ^Odvouaa Tcpo- 
TffciK^ >^Ycp Tijv £x6a(Ttv. BeCa [ilv ouv olxovo(ACa 
Tijv |&apxup(av ^^a^e irp^c f^jv 'EXi(jd6eT, tva xa\ 
4 {jLApTupCa Icudvvou i% (Af]xpac sU xbv Kupiov 5id 
<% l$(a^ {A^'cp^C *EXi9d6eT 7cXT)p09opT)6fļ, xa\ iva 
xaTd 'rfjv ToO d']nr^Xou ^tjvfļv ^[livv) T^ļv *£Xi(jd6ex, 
xat t6 lv aMļ napdSo^ov xuTi[xa, 6id toutou %a\ 'zh 
|i£lCov icioreuoTi, xoux£<rct tbv fe? aOt^c 9iļKtt '^iC 'tap- 
Oivou &5rt!;:ov xoxcx4v. Ka\ auvxp^x^^ ^P^€ "^V '^^^ 
ffitv xauxijv xai 6 X6yoc 6 x^c 'EXtad6ex, XeYou(jTļ; • 
Kal ļtUKapla i) jvMrr^cacra, 6rf Icrrae zeMi»)Ci(: 
TolcJieJajifiļiiroicaift^ stopā Kvplov. Be6aiox^pa 
Yip icp6c xijv ?c(9xiv fcx xoux(i)v feYfv£xo xwv fitļļxdxci>v 
^ icap6čvo^, |AaxapiCo[iivT], 5xi &icCaxeu9Sv, dYYČXou 
Te npoaTļ(AaCvovxo^, xa\ xt1c auYy£vt5o5 iiapa?cXT;a((i)C 

Tov aiftcv. "l&ofisv Xoiic6v i7ap0evixf|V 7cpo9Tļ- 
«tatv. 

St£x- H-C*' MeftiJlijrei ij ļj^/^^ /*^v •'«^•^ Kvplor. 

IIb>c ^ 4^x^ H^^ {AeYaXuvei x6v Kupiov, xaxavoTļ- 
Tiov. *Edv d^tci;^ 7coXix£ua>(Ji£6a xax* eEx^va xoO xx(-> 
oovTo^ ^)^9 ^^^ d(A0ici>6cJ{A£V x(p TZ(Kt)xoxumi}, xaxd 
':&duvaxbv, 6t' draOciv 2pYwv, ļX€YaXuvojjL£v x6v Ku- 
piov X4yok, IpTOt^. vof)(iaai. Ejjitxpuv£i U xtc auxbv 
&vaXdr(«>C. xax4 xi;v xaxtav x*iv fcvuirdpxouaav aOx(J). 
Tļc owv MapCac^ 4^X^ eļX£YdAuvs x6v Kupiov, x6 fife 
rv£u{ia aOxfļ€ ^ļYaXXtd(Taxo lirt X(J) 0£c}) xiĻ 2o)XT,pi. 
npurrov i|UYdXuv6v ^ļ 4^x*J «^'«^c, elxa iiY*^t<i<'<»'w 
T^ ?cv£U(Aa aOx^c« 

napaxr^p^(7a96ai $£? lv 2X]) xf) naXaiS xail xļļ Kaivfļ 
roa9f,, ^^ '^'^ ^^'^ fiupfilv in\ 4ļjLapxti>X(ov Yev^cr6(i)c 
£EpTļ{iivov x6' 'EjiMcr^^ fS>čvoq zovteKsJr. O0x 
iv y4p f*C eupoi, ci)c oTfiaf dXX' 57uou tbv<5ļjLa(ixai , 
hv, 6l7Uii6^ feTTiv 6 Yevva)juvo^. Kal xouxo Bl xa\ xd 
loiird (54). 

•H •EXi<jdC£X, T:p09t;xic o3to, xa\ xi)V Yevo|Aivr,v 
xq> dv6p\ d7coxdXu^iv jjiij dxou<Ta(Ta, x(}) nv£uixaxt 
druj) Tijv 7:apd xou dYY^^o^ prfitī<ja>t irpoijTjopCav, 
xa\ l€i>dvvi)V C9a(JX£ xb icaiSCov dvo[xd(T£90ai. *Q^ Sk 
xa\ icapd xou «axp<^ f.^fouv jJiaOfiTv, xa\ 6idv£uov 
auTto, bK H^^ dxo'JOVxt fļ XaXti<jai Suvafiivti) • Xa6wv 
S£Xxiw lYpa4e ouļi^oivio; xfļ lauxou Yy^*t'<^ "^o^ 
īnv^ x^v icpo9T;Yop(av, d)c itdvra^ ti:\ xouxo)v fex- 
:iXfixxeaOai. ETxd 9Tļ7iv • 'Are^^'^n ^^ ^^ czčua 
abtov. Mexdx6 Ypdvat 5TļXov6xi iv6^XTco, oti 7<«jar- 

•* L'ic. 1, 45. " ibiJ. 57. •• ibiil. Hi. 
(14) lluiii. is, circa Guciii. IN LUCAM. 5» 

K posica deriTavii iri Tirum : sic et bona a mulieri* 

bu8 incepere, \\i despicerent muliercs infirmitaiem, 

ei qiix moliebria sunt deponentes, xmularenlur th 

(as horiim beatorutn. 

V. 43. Ei unde hoc mihi manifeitum, ut veniat 

mater, etc. 

Ejmdem. Consonaniia cum filio toquilur Elisa- 

betb, iiidignam se adveiUu deiparse dicens; qucm- 

admodum el Joannes indignuin sedicebal qiii Glīrf- 

slo assisteret. Quodnam enim mihi, ail, tam grande 

faclum est bonum, ul inaler Domiiii mei vculai ad 

mc ? Matrem vocat , qiix adhiic virgo ernl , antc 

occupaiis propbeiico sermone evenliim. Divinn igi- 

lur dispensaiio tesiimoninm fecit apud Eiisabclh. 

ut eliam te^timonium Joannis ex iiiero de Domino 

B pfiT propriam mairem Eiisabelham cerlissimum 

evaderet , eliitjuila angeli vocom contiildira (5{#) 

Elisabelham , et siiipeiniam ejiis gravidilatem, per 

buc et qiiod majus erai crederet , ex scmet nempe 

Tjrgiiie conceptionem sine scmine. Coni-urrit qiio- 

que ad hanc (idem faciendam sermo Elisabelh , di* 

centis : Et beata^ qua! erediditli^ guoniam erii per* 

feetio dictn iibi a Domino '^. Consianiior enim ad 

credendum ex bis vcrbis facia esi virgo, diini beata 

prxdicatur iilpole qiix crediderit, tuiu angelo prae- 

significante, tum etiam cognata baud aliier vatict- 

nanie. 

Ejuidem» Videamus jam virginalcm prophetiauK 

V. 46. Magnificai anima mea Dominum. 
G Quomodo anima mea magnificai Dominum, con- 
sideranduro esi. Si ul par est vitam traducamus sc- 
cnndum imaginem cjus qui creavit nos , atquQ 
eiemplari noslro assimiiemur, qu:inlnm Heri po- 
tēsi, per bona opera, tuiic magnificamus Dominum 
verbis, operibus, cogitationibus. Eitenuat aulcm 
ilbim qui8, cum proponione, juila praviiatem qus 
sibi inest. Marise igitur auima Dominnm magnifl- 
čabat» et spiritus ejus eisuliabat in Deo s;iliiiari. 
Prius magniflcabat anima illius, deiude exsuliavit 
spiritus ejus. 

Aniniadverlendum est in tola Veteri Novaque 
Scripiura , sicubi invenire liceal in peccairicibus 
generalionibus dictum fuisse : Impleium en tempuā 
pariendi *'. Mon enim quis invenire polerit, ut ar- 
bitror : nisi ubi nominalur, justum esse qui nasci- 
tur. El boc vēro, etc. 

Elisabelh cum prophetis esset, nec audivisset re* 
velationem viro suo factam , quam Spirilus san- 
cius per angelum nomenclaturam ediderat, et 
Joannem vocandum esse puerum, dixit. Ubi auiem 
etiam a Patre scire volebant , eique innuebant , 
quippe non audienti , aut loqui valenii, accipiens 
labellam scripsit, uxori suse concordans , pneri ap- 
pellalionem : U8que adeo ut omnes (proplerca stu- 
pore percellerentur. Deinde ait : Apertum eit au^ 
lem oi ejus **. Postquam scilicet in labelia seri- (;i.S) Supple Mariū, 325 SUPPLEMENTUM AD ORIGENIS EXEGETICA. 524 psertl • qiiia nomen ejus erat Joanne$ , soltita cst A rriĢicrtai rd čroļia aiftou, iXuOi) ij SsSefiiviļ ^uv^. vox , qiiae ligata fuerat. Et recuperavit liiigiiain 
fiuam, nonamplitis lU aiitea revinctam increduliiaie, 
sed benedicenlein Deiim, ei TalicinanleiD quae seri- 
pia simt. 

Superfliium esi dicere, etc. 

Ul piiio « etiam paires nosiri Ābraham et Isaac 
et Jncob, totn8qiie clioras sarictonim ejiis proplie- 
tariim ac Jiislnriim, fniiti suni n«lvpntii CliriNti. Si 
enitn pacificnvii per saugitinem crucii ejut et qn(c 
in terra et gum in ccslo '^ juxla diviim Aposlolum : 
qtiid pigritaris admittcre » quod et ad paires facia 
ftierit visitalio , idqiie praestilerii ejiift ad itiferos 
ailvenlns, propler ininvesligabilem ejus misericor- 
diam? īd porro quamvis nuncacciderit, jaut tainen Kal &7cžXa6e Ti]v lauiou f^cujaav, o6xŽTt xaOd Tei- 
cat &5£[jLi>nļv Tļļ ČLTZiTziT.^ HV t<t\oyo\}aav tb^ de^, 
xa\ iipo9T}Teuou9av xdt dvaYeYpa{A(i^va. 

Il£pt(T96v iffTt t6 X£yeiv, xa\ tdt Xoiicd. 

*i2f oT(Aat xa\ ol iza'zipe^ ii\uav *A6pa3[{iy xa\ 
^looibc xa\ lax(u6, xa\ 6X0^ 6 xop^ 'c<<>>v &f ^<*^ aurou 
npo^TļTcov xa\ 6tx3Cti>v, &7rļXau(Tav t^^ iMīpouaCsic 
Toū XpeaToO. El f^p elpi\ronolf^e 6iā zov atlpuno^ 
Tov czavpov avTOv td te ir r^ 7»ļJ nal tā tr tĢ 
oifpar(fi,i(ULxiL t6v Oelov *Aic6otoXov, t£ dxve7cicapa- 
^SaoBai, OTt xa\ i:p6^ tovic TOtT^po^ ^j lict9xoiti), 
xa\ toOto i) ee^ t6v &5t]v a^ou &9t{t( iirpaf (AAteu- 
aaTO $i3[ t6 dve$cx^(a9Tov aOTOu IXeoc ; Touro tt, ci olim in aniecessiim proclamaliim fiierat : ac fieri B '"^^ vuv ^^T^^ev, 4XX' gx7caXat ccpoave^cov^Orļ • xa\ non poierat, iit eflTectim) non soriirenliir hisce ser« 
mones, Jurejiirando enim confirmavit promissioiies, 
propter iromobillialem, qnia omnino flrt". Einunc 
lideles siiie timore de manu spiritiialiiim inimico* 
rum liberantiir '*. 

Sa*pe liberanitir qitidam, cic. 

Ņon ad Jiid.eortini syiiagogam in Jerusalem ad 
sacerdotes, ei scribas ei Phnrisaeos venit angebis : 
sed pa$torei teperil in agro degentei, et cmlodientet 
custodias nocti» $uper gregem suuin ^* : hisce enim 
evangeliiat Salvaloris naiiviiaiem. Hi iiamqiie 
simplices erani , Teierein vivendi rationem qu9« 
rentes pairiarclianim. Pastores siqQidem erant 
et hi 9 qui etiam currentes aiiis qnoqne annim- dSuvaTov ^v (x^ lx6Yļvat aOroO^ X6youc si^ Ip^ov. 
'Opx({) ykp i6e6aC(iije t^c iica')nrcXCa( $id th dm* 
pd6aTov, &ri fcdvtcj^ ircau Kal vuv ol morol ČLff66faQ 
ix XS(P^ '^<^^ votļTČijv kx^p(ay ^uovtat. 

(57) noXXdxic ^uovraC tivec, xa\ Td Xocrd. 

(58) Oux cķ tJ)v t(j[)v lou^aCcov auvayeir)f4)v elc*Iepo- 
aOiM[UL Ttpb^ TOVi; UpcI^ xa\ ypa[k[ULt£Xq xa\ ♦api- 
oaCouc d?clpx£Tac 6 dYYeXo(*dXXd xotļiirac eifplCKet 
āTpavAovrzat:, xal ^vJldecrorraĢ pvXafUt^ r^c 
rvKtČĢ i:cl rf^r xolļiyr\r aifTutr' toutoic T^p eOa^- 
YeX{Ce'cat tou £a>xļpo^ Ti)v YiwTļatv. Outoi |ažv ydp 
d-XaffTOt ^ffav, xi)v i:aXatdv 7roXt?e£av Ci'}Xouvtk wv 
i:aTpiapxčov. DoijAivec Ydp ?ļaav xa\ ottot, 0? xa\ tiaTenmt. liii namqiie qiiippe Invidia tabescei- ^ ^P«l*^^^« '^o^^'^^P®^^*»^ *'^TT«^'^- 'Ex£rvoiYAp 

8i£90ap(iivoi Svte^ Ttj) ņOdvcp, l(AeXXov xp6ictc:v t6 

ZT^q TOU xda[XOU OCdTTļpCa; (AUOT^ptOV. 

(59) M6vo^ Ydp oL'zo; 6t^vot5s {if^Tpav lx impO^mi 
•r£xQEfc. O06lv Ydp trjc (A^Tpo^ Ix€Cvt)^ Iļtļ^to icp6 
XpiaToG. ndv':a6^Td iip(i>'c^Toxa , ci xa\ ?rpcin6Toxd 
ioTtv, dXX* oO ^:cL\foi'(o\jaiy auid Tcputra t4jv (i^Tpav , 
dXX' i au[x6so^. 

(60) MiiTUt)^ xaTaXiXoi7cev autou^. 'OSuvcufuvot ouv 
ij^touv t6v Yt6v TOU Oeou , xa\ sft'^vTtc «Or^v, o'jx 
eupov iv ToT; ffUYYev£ffiv • Oirkp Yip t^v auYY^vc(av 
auTciv ?ļv. 

KE«. B*. tes , occuliaiuri fiīissent niundi salutis mys(e- 
rium. 

Solus etenim iste aperuii Tulvam ex Virgine na- 
tiis. Nihil eiiini anie Christum Tulvam illius tetigo- 
rat. Omnia vēro primogeniia , tametsi primogenka 
sini, non tamen aperiunt prima vulvam, sed maii- 
lus. 

Ne forie reliqui8set eos. Dolentes igilur quaerc- 

iKint Filiiim Dei : et quaTentes ipsum non invene- 

runl inter cognalos : erat enim supra cognationem 

eonim. 

CAP. 11. 

V. 49. Non noveratiif quia in tic, qu(B Patrii iunt^ 

oportebat esse me ? (61) It(x. y-^**Oifx ffdeiTe, ču er to7q tov īiatpdc 

SdcL eīral jis ; Ut ad verbum arinemuradversns impiash£reses« D 'q^ ^cp^; ^tjt^v ^Xt9a>(i£0a xaTd tijv dOicov fU diceiites (56) Palrem Ješu Christi non esse niundi 
conditorcm ; neque Deum iegis, neque Deum templi 
Palrem esse ChKsti. Ilanc enim ejus vocem au- 
dienies \aleniiniani erubescant; ait quippe : /n iic 
qum Paīris met iunt oportet me esu : si inodo ad- 
mitiunt. Ergone usque adeo erant stolidi, ut non 
iiitelligerent quod dixit : Iniis gua Pafris, pro, In 
templo? Aut num uiysleriiiin quodpiani tnnuilur ; si pijEoiv, XEYOUfftov, Srt oux 6 5Tj|xioupY^^ IlaTijp lij- 

90U Xpl9T0U, oO^k 6 Sshi TOU v6{A0U, oOtt 6 <k6^ TOV 

vaoG, o^Td^ ioTiv 6 IlaTiļp tou XpiaToO. T^c ydip 9^ 
vt;^ aOTou dxouovTec ol d7c6 O0aXevT(vou, alScCa6ci>- 
aav, X£yovto^' *Er to7g tov HcitpiSg jiov čeī tīrai 
ģiSt el icpo^fevrai zb (^t^t^v. *Apa y^P outok ^^ov 
dduvETOt, d>c ji^ (juvidvat, Ti 6XcYEV • 7?r toīc tov 
Harpd^f dvri tou • 'Ev TČļ) vouj) , "H (&^nox£ ti jiootiļ- •^ Coloss. I, 20. " llebr. vi, 16, 17. •» Luc. 1, 74. *• Luc. 11, 8. 

(56) llinc videlur bausisse Pholius plura bujus- (59) *AvemY* 

modi^arrgumenta adversus Paullicianos, sive novos (60) Confer. Iiom. xix et infra In cod* 594, ad 

Manichsvos, quem vide iutomositperiure nostrae Bibl. cap. 1, vors. 63. 

(57) 'DptY. («ii) V.orf. 

(58) 'AvsTT'.v. SCUOLIA IN 

piov alvMeiat * Ef xt^' ufuliv tou Ilatp^c iorev, Ex^( A 

%tr9 Xpi«x6v lv 4auxf{> ; MdUJlov y^P 'cou DaTpb^ dpojv 

l|i4'uX^ vo&v, t6v xaX6v tc xa\ A^aObv, fļ t6v vabv 

ixstvov- i^X6e fkp d7c6 tou vaou &xs(vou eItkov* (6i) 

'k^Utai tģur 6 6tK0q {fļuar^ xaX d7CTļX0ev i7c\ t6v 

voL^ «cou norp^c» 'c^ *ExxXT)9(a( t3[( icavTaxoO. 

£x{X* "^^ ^^ ^ ifaozaccrd^iero^ ai)toiQ, xa\ T3e 

Xoi7ci. 

(63) *Eid |aIv tc[> trapi ^Iou^Cok (jl6voi^ xrļpu990- 
{tivtp i:f)09iļTixcp dvaYpd9e'uai paffiXeCa; (i^vov 'lou- 
&1U1IV* 'Opacrīc Ydp, 9T1(t\v, ^ eīčer 'Ucrataq no- 
tā r?|c ^lovScUaCf xal xarā rijc IsfovcraJiiļjM ir 
fiaCrUslĢ'OZlov, «ai 'ItMiOar nuX 'AxK ^A *^{^- 
Xlov ' xa\ oO^va &XXov oI$a ^sCkia dvaYeYp3(A(jLi- 
vov iv xii> XP^^ '^^C npo9T)TeCa{ fļ t6v «cfļc 'lou6aCac * 
M 'ccvciiv 61 icp09T}Teib>v xail t6v paatXia toO *l9- g 
pariļX. *0x8 dk E(isXXs t6 {lUJT^peov tou EOaļnfc^Cou 
lfi»dvvi}C xi)pu99eiy, dva^i^panTai oO^^ louSafa^ 
(ftdvo^ pa9tXsu( 'Hpa)5T);, ou5^ T(u(Aa(cDV |a<Svo^ Tt- 

eipio^. 

K£«. r 

(64) EE [ilv ol dTud tuv I0vu>v |jidyoi E{i£XXov aci>C£-' 
a6ai, icdvTiļ Sk dicox£xXeiaTai ^ ati>TT]p(a Ttav ulcuv 
l9pa^X, fļpxet Tb, '£r Srei *«* rfjc lir^/ior/oc T^^fi- 
piov Kaicapoc ' Inei^i) 5i M xai touc dn6 Ttļ^ raXi- 
%aJiaq^ xa\ tou^ di:6 Ttļc iTOupaCa^ xa\ Tpax(«>vCTi- 
<og« xa\ *A6(X(vļC moreueiv, $td touto dva^pdfovrai 
xal alkau ai ķaaOieTat. "EļAviljaOtļ 5i xa\ t(I»v dpxie* 
piciiv 'Awa xa\ Kald^a, 7va Ulļr^, 5ti dic6 tou xaii- 
pou, xaO* 5v lļXOev 6 Icodvvrļ^ XTļpu9acov, Iļ^av o&?oi 
dpx^ps^ iv lxcCvc|> Ttp xaipoi dp^dļievoi, (xe(vavTec ^ 
ft inK ^0^ i&iOouc TOU Kupiou iv Tļļ dpxiepco9uvTļ. 

Tov oCrot;. OO^^fcore yiY<^vc P^\m t^eou ii:C Tiva 
T&# icpo9T}Tti>v iv Tļļ ip^fup. T-neiSi] 8i E(teXXe icoX- 
Īd Tixva Ttļc ip^ļAOu (&dXXov elvat iļ ttjc ixo^aT)c Tdv 
Mpa, 5cd TOUTO i^^vcTO ^Tļ(Aa Oeou ifd "IcDdvvr^v iv 
tļ) ip^iup. Et Y^P (A^ TOUTO ^v, ix icept990u iicoCei 
Kiļpuoouv iv Tft ip^i*-^' Kal HJLdsr cķ «acrar r^ 
xiy)/;(ay)or tovHopddrov* (65) ?tou ^dp iSei t6v B«- 
icTtvdp^ ?cpočpX^aOac, fļ eU 'cijv iupCx(i>pov tou lop- 
Sdvou, tva, idv tic pouXTiTai (UTavoElv, eOO^b)^ eO- 
«op^OT) TOU icoTajAou ļ KaTa6aCv(i)V Ydp ioTiv il)^ dXT)- 
Ikidic ^ icoTa|A^ TOU 6eou, t6 06a>p t6 dXT)0iv6v, Td 0- 
6b>p Td oujT^ptov. ICol Kripijcrcrei^ 9T2a\v, c/c &$peair 
ifUMpruar fiānziCļta, Ek d^e^iv 6i d(JuipTi(i)v, tčvi ; 
fļ Tcp |AtļxiTi dļiapTdvovTU Eha Tdv 'Haatav icap- 
(9TT)9i TOUTO ttOT6 Ķo^vTa ļ TC Y^P » 9^^' *wyij jSo- 
wTo^ Ar fļ kfr^ļufi, Touto 6i 9Tļ9iv - cbc dv 'Haatou 
a^Tou dxouovTOc Ta>v X6y(»v *lb»dvvou. 'EicCXexTo; 
Ydp ^v t\^ diooaToX^v Icodvvtļc, xa\ T£X6toc irpo^T^- 
Tfciv. *Eiict6)} 6i 6 lto)dwTjc T:p<58pojioc Iļv tou A6you, 
elxdTii>; fcuv^ ciiv6(MiaTai, 06 X6yoc. npoXa(A6dvei y^P 
ļ 9ttivl) T^ XdYov. Tb 6< • 'Erotļidcats tfļr čdčr LUCAM. Ji6 

({uis Testrum Patris esi, babet Cbristum in seipso ? 
Poiius enim Paīris puial lempluin esse animaium 
horoinem probum ac bonunfi, quain lempliini illud. 
Exiil enim de illo lemplo dicens : RelinquUur vobis 
domui vestra ^\ el abill ad lemplum Paīris, Ec<:le- 
sias neiupe qiix iibi<|ue lerraruin suni. 

V. 5i. Et erat iubjectui i7/i«, elc« 

Quando apud Judaeos solos propheiicum valici* 
niuin evnlgatur, describilur diinlaxat Jiuhi^ornm 
regnum. Piila, Visio, inqiiil, 911ām vidii Isaias ad- 
versui Judceam et advenus Jermalem in reffnn Ozice^ 
et Joathan, et Achaz, et Euchia ^* : nec alium qiieiii- 
piam novi ascriplum regein leinpore pmpbeiia\ 
praelerquaro Jud«ae. In quibusdam vēro vaiiciniis, 
eiiam regem Isniel. Ai quando Joannes pra^dicatu- 
ru8 erat iny$leriuin Evangelii, describilur non Ju- 
dsp» solus rex Herodes, neque Ronianorum solus 
tiberius. 

CAP. III. 

Si gentiles soli salvandi eranl. el pror^iu ot'*'**'?? 
fuissent a salutē filii Israel, salis fuissei iliud : In 
ānno xy imperii Tiberii Coeiam ^*, Ai qula oporlet 
ui credant elii qui suni ex Iiuraea, el Tracboiiiiide 
el Abilina ; proplerea ei bsc regna ascribunlur. 
Facia esi aulem menlio etiam poniiflcum Annx el 
Gaipbae« quo osienderel, quia a iem|M>re quo venil 
Joannes praedicans, in-eo lempore coeperunl esse 
Isll. pomifices, qui in poniificaiu manserunl usque 
ad passioiiem Domlnl. 

Ejiudim. Nondum fuerat verbnm Dei ad quem- 
piam propheurum in deserlo. Ai ubi plures esse 
debebanl filii deterttg, quam ejui qu<B habebat virum ^, 
proplerea : Factum es< verbum Dei ad Joannem 
in deterto ^. Nisi enim boc fuissei, incassum egis- 
sel praedicans in deserlo. Et tenit in omnem circuni' 
jacentem regionem Jordanis ^*. Quo enim debebat 
prodlre Bapiisia,quaro In circumjacenlem regionem 
Jordanis, ut si quem Tellel poeniiere,siaiim fluvius 
in proroptu essei? Descendil enim vēre flumen Dei, 
aqua verai, aqua salularis. Et presdicat^ ail, in re- 
miuionem peceatorum baptinma ^'. In remissioneni 
peccalorum, eui ? nisi non amplius peccanii. Deinde 
Isaiam adducil boc ipsum clamaniem. Quid enim, 
inquil! Yox elamantii in deurto ^. Hoc porro ail, 
perinde aique Isaias ipsiusmei Joannis sermones 
audivissei. Eleclus enim erai in aposlolalum Joan- 
' nes, el absolulissimus prophelarum. El quia Joaa« 
nes praecursor erai \erbi, merilo vox appellatus 
esi, non verbum. Priino enim censelur vox qaam 
verbum. lUud porro : Pataie viam Domini ^*, qui(* ^ ibiih. XXIII, 38. ^* Īsa. I, 1. ^ Luc. 111, 1. ^^ Īsa. liv, I. ^ Luc. 111, 2. 
^ibid. ^ibid.4. ^«ibld. ^ ibid. S. 1; 6S) Vide hom. xx. (64) *Ave?c. 

63) *QpiY. Vide infra in cod. 294, ad cap. iii, (65) Vide infra ad cap. iii, vērs. 3, in cod. 3M. 

vērs. 1. 527 Sl PPLEMENTUM AD ORIGEMS EIEGETICA. 388 esi, nisi pro, Dispoiiilc tos ad snscipiemla ea qiis A Kvplov^ zi lorīv, el [xt) &vt\tou, EuTpeitčaBr^Ts i:^ lege itancire'voliicrit? Recta» facite $emUai cjus " : 
pro, Desinite agere per?ersa. 

Vallit '* esi profiiiKla et cnvn, omnis infitlelis, 
qui credens in Chrisiuin,rcpletiir fnictibus Spirilus» 
id esi virliilihiis* Mons et collis humiliatuit esi Jii« 
d^onim siiperbe snpicns popultis.... Vel monUā et 
colleif siiiit conlrariae virliitcs, qiia! per Clirisli ctt- 
ram liumiliaue suni : ei vallei, suni liomines, qui 
repleli suni ap'iribus bonis. 

Aspera eral vila noslra, ei iniqua raito. Adveniens 
vcro Doiuinus nosier I.Tvia fecil universa. Ei bxc 
quidein in eībnicis fuere : ai in populo repudialo. 'ītapaBoxh^ <*>^ ^^ §ouXoiTo vo(Ao6eT£?v ; EhdBla^ 
xoieĪTB rhq rpl6ovq aOrovt dvt\ tou , DaiuaaaOc 
iioteiv T^ 8ieTrpa[X(AŠva- 

(60) ^dpax( ļorl paOsIa xa\ xoOit) 9c5ķ Aitioro^, 
d(, nioTsusa^ el^ XpiaT6v, 'nkt\fo\i'zai tCtv tou IIvcj- 
(JiaTOC xapt:a)v, tout^jti tcov dpex(i>v. "Opoc ^ *o^ 
fiovrdĢ taaBirit)OelQ tTctv 6 Toiv *Iou5a(ii)v 0<1/t,Xo- 

9p(i)v Xa6; (67) "H ^prj otai fiovrol ai 4vtix£{- 

(Acvsi 6uva(A£i;, aī Bik Ttļ^ XpiaToO li7e|A£Xe{a{ iTa- 
7:stv(uOtļjav • ^apa^'i^^ 5^ oE &vOp(ui:oi, o? i:£7cX^- 
pcovTai ŽpYOtc 4YaOoT^. 

(68) Tpaxu^ ?ļvf,ļjLa)v6 pfo;, xa\ &v(o(AaXo( 6 Xdyo^. 
*EXO(i>v Sk 6 Kupio^ f](A(]5v Xela irdvra 7:e<no(r^xe. Kai 
fc7t\ |xkv x(Lv lOvojv TXJTa Y6YivTļTat • liti 51 toO Xaou omiifj moni et cotlis humiliabitur. Mons cniin fuil xa0atp£6ivTo; T^jrar^pof xaiJ5orr<^C^<'•''^^'»*<«>^t}cr^- r«l. 'Opo^ Y4p T)v TTOTS xa\ pouv^c • xa0jjpi6T,(Tav tt 
xa\ TStarfičvciJVTai. 

(69;Elx6x(i); xemļļiaTa kxidriiir Trdtvra^Tou? Aīrf- 
OTOu; xaXe?. *0 y4p |x^ xaxaiXt(ji7civ(DV t4 fcv a6xy 
EOt], ou Xa(x6av£i xaA(o; x^ pdtTrrijļjia* 4XX' Iti y£wT^- 
fia lx^5vrļ^,. fev dayxw t6v I6v xTi? TiovTjptac tfti^- 

Tov aifTOv. A^Oouc 6vo{iiC£' "^ou^ &Ovcxou;, tov>c ^i- 
Oivr^v l^ovza^ xap6iav, xa\ ix ?:oXXt1^ AvaioOt^ata^ xļ 
xx((j£t7caipdx6v xx{(ja'/xa $ouX£uovxa(, xa\ XCOou( i;po9- 
xuvoOvxa^. npo9T)X£U£i ToCvuv xiļv xa6aCpe9tv lxs(vou 
TOU Xaou xa\ xiļv xXT;(Ttv x(jjv lOvojv. *Ex£Cvoic T^p fl^ 
XOuff t x6v *A6pa4(A ĢTļjt • Af iļ āpĶricrSs Jiiyeir šr iav- 
roFc • Baripa ixoļi£r tbr ^A6padļA ' rhdi je iOn\ 
Q dvracdcu zčr Bsčr XQif\(Tai xixra tov ^A6padfi. 

(70) Dofcov X(0(i>v; 06 XfOou( I5e{xvuev dR{/uxov^, 
&XX* &vOp(t>iiouc dvaioB^TOuc 6vTac XCOou;, iiceifiiļicep 
X{Ooic 'Tcpo9£xuvouv. Ka\ i^čvfTO izz* a^cuv Td ^s* 
ypa(i(A£vov • "Ojioiot airrOr yērmrto ol xoiovrtg^ 
aurai xa\ nārret: ol xexoidčzBq ix^ abtol^. Tti 

6i Xa\ 7:£p\ TtJV X(6(ilV ^i^p^LTCZOLt, fev Tfl d)6ļ5 Tļļ 4v 

Tfļ *E$^ * *A;roJid(t>^r<j<rar rh iOrri^ iiOĢ oi aap- 
eXOx( <J Ja^c ^^^C» ^ ^«rijcrcj* ^c^^^ov, gti jic- 
xd x6 ::ap£XO£?v t^v Xa^v [xt)x^ti &:roXi6(D0e{r|aav. 
SxfX« ^'' ^^^ ^JTfjpcur^r a{fr<Jr ol čxJtoi, JUforTe^* 

T( otr aoiiļcoļier ; 

Ixtx» t* • 'A:coxpidsl^ Čš Myei airrcT^* *0 l^**»*^ 
čvo yjLx(iiraq ļtsrtidČTūi rcp /i^ ixom. 

(7i) *OXiYou(Ti, ToiouTdv Ž9Tt*.Td 5£5o|iiva ļ(ilv ix nliquando el collis ; sed profligali suni el humi- 
liali. 

Moriio genhnhia vīperarum '*, omiies infideles 
vocat. Qui enim consueludines suas non dcserii, 
non bcne accipil baptisma, sed adbuc genimen vi- 
per.eesi, in seipso venenum praviiaiis babens. 

Ejusdem. Lapides '* noininai gcnliles, qui lāpi- 
deuin habenl cor, alque ex niniin insensibiiilnle 
creaiurae serviunl pnne Crealore, lapidcsque adoranl. 
Valicinalur ergo delcudum popnluin illiim, el vo- 
cand;is genles. lllis enim de Abrabam glorianlibus 
dis^il : Ne inceperitis dicere in vobh ipsi$ : Patrem 
habemus Ābraham ; posie vēro Deum efficere gentes 
filioi Ābrahami ■^. 

Ex quibus lapidibus? Non lapides innnebat Ina- 

nimos, sed homincs insensibiles, qui lapides eranl, 

proplerea quod lapides adorabani. Ac de illis obli- 

nebal quod scriphim esi: Similes eorum fiant qui 

faciunt ea^ el omne» conpdentei in illit ". Praelerea 

de lapidibus scriplum esi in canlico Esodi : Lāpi- 

deicant gentes^ donec pertrameat poputui js<e, guem 

acguitiviiii '*. Quasi clare poslulel, qu04l posiquam 

populus iransierit, non amplius lapidescanu 

V. iO. Et interrogabant eum turba^, dicentes : QuiU 

ergo faciemui? 

V. 11. Reipondens autem dicii illis : Ģni habet duas 
tunicai, tradito non habenii, 

Quod dicuni lale esi : Tradiios nobis a Moyse et 

palribiis mores circa sacrlficia, aulcirca aspersio- |vM(DOjfei); xa\ xtuv noLziptav i^r\ irspl 6u9tu>v, & lupi nes observabimus, vel alius nobis vil» raiiones 
agendae inducis? Si enim Judaica nibil nobis pro- 
suni, dic nobis, quid facere oporiei? Non enim 
aguovimus aliam vii» raiionero.Quid ergo Bapīisia? 
Cum non auderei, quippe servus, reroovereumbraro, 
cuUumque inlroducere in Spiriiu et verilale : ad- 
duciieosadpleniiudinem legis, id esi ad ciiariiatem, 
cujus frucius esi, ui sit quis sociabilis et liberālis, 
ac pauperum amalor. Gloriabanlur enim Judxi de 
l'rairum dileciione, el de seciando maxime paupe- (&sivx'.7Tr,ptiovicoti^70(ji£v, fļ izipūļ ^(aIv īsdkvztloL^ e{9- 
aytii 6$^v ; El ydip oOS^v ^{id^ Td lou6atxd ci>9£- 
X£?, tlizk fj[JL?v, xi xp^ ttoceIv; OO ^iLpĪ9}uy Mpa^ 
iioXix£(ac 66dv. T( ouv 6 BaTrrior^^ ; Ml) toX(Mi)v uk 
olxiTr,? dnoxtvTi(Tai tIjv 9xtdv, xa\ tIjv fcv ?:veu(Aa7c 
xa\ dXTļOs{^ Xaxp£{av el(TayaYeIv, &yci a^rou^ IrA t6 
7rXf;paj(jia tou v6(aou, tout^oti Tt)V d^dinļv, f^^ 6 xap' 
ith^ 'zb xoiva)vix6v filvai xal £0(jieTd$OTov, xa\ 9iX^ 
irTcoxov. "^Hv Ydp xoI; 'Iou6atot^ in\ d$eX9(av dYaiWļ- 
asi xauxrj9i^, xa\ zb tt1c 9iXorTCi)x{ai{ lS>(pexov * x6 ••Luc.iii,-i. »»ibid. 5. "ibid. 7. »Mbid.8. «^ ibid. " Psal. cx\xiv, 18. •• Eiod xv, 16. (U6) 'AvsTrtv. El confcr bom. xxii. 

(07) Vuli» infra ad cai». i, vcrs. 05 ex cod. 59i. 

(08) '«oiv. (09) 'Avčz. Vide liom. xiii. 
(71) Sine aucloris nuoiiuc. m SCIIOIJA IN LUCAM. 350 

(ižv iX6xXr^(x»v ToO EOan^^^ou o*^x tYO'j(j%, ap^^"* ^^ A rum amore. QuaG quiilem cliarilas noii lialielcīt pro- fila Kacvrļ^ Aia0^xt]^ €i9ČLyo\jūa. feclo inlcgram ETangclii perferlioiieu) : initiiiiii U- 
Dien inlrodiiccbal Noti Testa menti. 
Tria iiilroducii, cic. X EJUSDEM IN LUCAM 

[Kx roti. Veiiel. 39i (72-73). ļ KE«. A'. B 

(74) BXii% T^v xuitov lv TC{i Zaxapi^. 'Ex6aX6vTe( 
f^tp T^ Xdļfov i9* iauTbiv. xai (ii) Suvdfievot i:£p\*(AT)- 
d£v^ X6ļfov dsoSouvai vo(uxou i) 11^0912x1x00 ^dvou, 
KCtf^ol xa\ &Xo')foi (i^vcuat. 
Sxtx. 5t'. ICai o/ri}crac niranldior kfpcrķsr^ 

*Eicei^ Y^P £p(AT)veuexai Zaxap{a^ (jlžv ļiīnmri 
ēeou , IcDdvvTļ^ fil d df^^vt;^* |Ai{Avr|Xai $i xic xou 
dn6vxo; , &£xvuai & xd 7:ap6vxdr * Scd xouxo ol xou 
ftaiSb; TOUTOu yew^xop£c oOx^ a.yiT}(py a0x6v xaXe?v 
Za/ap^v , iXkk |aSXXov IcodvvTļv ivoļjiaCetv fļOsXov. 
^lAzi C(ji£XXsv (ju)vovoux^ {jivi)(xoveueiv HsoO <«)( d7c6v- 
xo( 9 dXX^ aOxbv &xelvov xtj[) 5axxuX(ļ) 6£ixvu£iv isci^ 
ifrca xa\ XiY'^^ * '^^^ ^ ^Ajird^ rov Seov. 

'ŅSti {ilv 4 9cavaYca IlapOivo^, (a)] xixvov aux6v 
elvat ToO lod^f, cOX ti^ Tcpo^coīra xouxcdv x6v iau* 
t^C ^Txpfvei {AVTļTTiļpa 5ii xiļv x(ji)v 'Iou6a{<ov ur- 
vĻlv^ , oio{Aivci>v aux^v ix Tcopvs^a^ Te^cvviļsBat. 
*A?cXou9TSpoy [i^v ouv XČYOtxo &v, 0x1 ixC(j.r|a£v au- 
t^ T^ Ilvc0(jui x6 aYtov xfļ xou 7raxp6( irpoaT)yop{^ 
xa\ Td Xoii:d... (75) , (a^ttu)^ aOxou( xaxaXiXoi- 
ixv. 'O Sk Kupio^, ČL(ft\q dvOpuiTcfvTļv 8ouvai &ic6- 
xpiatv, OeCav dt5(«iat, nape{A9a(vtJv , oxt 6e^ eīt\ 
9e9spxci>{4ivo^. 

TI toCvuv o5tc»> vo^Ki^ • 6x1 ^p»| jjikv x<i2 fiovrol 
bI &vTtx£{{uvai SuvdļJiet^ 6td XTļ^ XpiT:oO i::'.$Tļ(xča( 
ixan£ tvcIi6T)9«v' a/ 6k <pdpaxyBQ ol dvOpcuTroi t*- 
::Xf^pctivxai lic' IpTOt^ d^ttOol^. r2yžvrļXat tt «dvra CAP. I. 

V.22. 

\iiJe figuram in Zacbaria. ProfercnteK ciiitn scr- 

moiicm conira seipsos, nec valeiitcs raiioiiem rcd- 

ciere de uUo sermoiie cx lege aut prophctis, muti 

ei hifantes maucnt. 

V. 63. Fa poHulan$ inhellam icripiH : Joannes etl 

nomen eju». 

Quia interpretatur Zacharias memoria Dei^ e.i 

Joannrs, qui oiUndil ; ac rccordatur quis abscntis, 

osleniltt vcro prsseiilia : klciroo pnreiites liujus 

puelli non tuloruul appellare ciiui Zaclīariani, se<l 

polius Joannem notuluare volucruiii. Quippe qni 

non taiitiim commemoralurus crat Deum abseuiem» 

sed illuni ipsum digito ostensurus pr»senteui, et 

G dicturus : Ecce Agnui Dei "^. 

Sciebat quideui saucīissima \irgo non Glium esse 

eom Josepbi, sed in faciem eorum approbal spon- 

sum, propter suspicionem Jud.Torum rcpuiantiuiii 

eum ex fornicalione naium fuisse. Simplicius vēro 

dīci posset, quod boneslaverit eum Spirilus sanctus 

paīris appellaiione, etc, ne forie illos deseruissei. 

At Dominus eum liceret buinauum reddere respon 

sum, diviuum polius reddidit, liquido osietideus 

quod Deus erat iiic:irnaius. 

Vel igiiur sic iutelliges : MonUi et collet^ esi^e 
adversarias vinutcs, quae per Christi prsseuiiaui 
burailiauc suiit. ValU»^ esse homiues, qui repleii 
sunt operibus bonis. Evaserunt porro quaM:unque ox'kXid ti^ e{»06;av. ''Exaaxo^ Ydp i/jjjičuv 9x0X16; 9)v . D eruntobliqua in rectnm. Quivis enim noslrum obli- 
Tv |i^ xo(vuv xiļ XpiT:ou i^zlOT^[liil xt1 TevojJiivT) 
cl; tipi 4^x^v Y^vsxat xd axoAtd et; euOetsv. Ka\ 
i»Xtv xpaxu; f|V ^{Ui>y 6 ^Co;, xa\ 6 X6yo; dvco(iaXo;* 
ŽAdbJv Ķk 6 Kupio;, Xiīa irdvxa 7:s::o{t1xs. 

KE*. r. 

rlaq Ttūsplcv Kcticapo^, 
'EtA ļjL^ OUV Tto irapi lou3atot; ļji4vot; XT;puaffo- 
pi£vct> X6Yt!) 7:po9r^xtx(ļ) ļaaik&la, (lovov *lou6a(a; dva- 
^pd9£xai. 'OpacK: ^ip» 9tja\v, f(r elčer 6 'Ucrataq 
kr i\jdp€tic ^OCiov 9cal *I<od0ar Koi 'A^AC, ot eCū' 
cUevcrar rfjc lovČa» 'E7:\ & xčp jiu(jxTļptco xoj 

•Moan. I, 29, 3G. " īsai. i. 1. quus erat. hi adventu iiaque Cbrisli iu :ininiani« 

fiunt obliqua in reclum. Kursus, as|icra crai vim 

nostra, et ralloiniqua : at adveniens Domiiiitspiaiia 

fecit universa. 

CAI*. III. 

V. 1. In ūHno gttinto et decimo imperii Tibeni 

C(e$aui, 

h\ propbelico sermone, qui apud Judxos solos 

evulgabatur, regnuni duiilaxal Jmi;ra? asciibilni. 

Visio^ pūla inquit, quam vidit Jsaiai in dkbm 

Oiice^ et Joathan et Ackaz, qui regnaveruHt in Ju^ 

da '". At in niysterio Evaugelii, qu<»d per orbcui (72-73) lnscribitiir:EOaYY£Xiov xjxa Aouxav, f;p- 
{ii)V£uji£vov ix Snep^ptov cpļiT]V2ux(ov, xoO xeTpa6aY- 
ti'korj Tijv ip(JLr,v3{3V eijd^tuv Žv^v. 

Pathoi.. Gii. XVII (7i) Prnpcedimt quK supra leguniur cx cod. 28* 
dc'S'niUļiie lioc unnio. 
173) Vide supra cod. 28, in fiuc cupiiis .. 

11 331 SUPPLEMENTUM AD 0U1GENIS £XEGET1CA. 33S universam prsdicandum eral , iniperiiim Tiberii A K6ayYeX(ou liiUovtt iv oh^ x6ff|ii{> xi)pujocoOeu iļ^s- (Aovfa TepepCou KaCaapo^ dvaYpd9CTat« (ķ i56xet 
6Xou ToO x6j(aou elvat ^aiXeu(. Ka\ ei (ilv ol &166 
eOviJV (jL^voi fļfuXXov oioCeaOai, icavrl dk dicex^xXei- 
<rco ļ acDTTļpCa tcjv utciv l(Tpai]X , ^px€t x& ļtvij- 
oSlļvai (idvov Ti6ep{ou. *E7cet8i) ^ hii xa\ tou^ &116 
•riļc raXiXaia( xa\ 'iToupata^ xa\ Tpa^vhiSoc 'st- 
oreueiv, 6ti toOto dvaYpd9ovTai auTat ai pa7iXclat, 
f^Tot TeTpapx^at. Oufi^Trore & ^i^ovt (>fi(jwi OcoG li:f 
Ttva xwv 7cpo9tjxtuv lv t1 žp^(if)>, tl jjl*; vuv |&dvov 
5td Tivai {AU(rTtxT)v OscopCav. *£7:e($i) ydp iļieXZe 
:ioXXu th zixra ri^c ^p^ļfiov pūLLlor eīrai, tout- 
ŽJTt T^c 15 iOvtijv *ExxXiļ9ta^ , ^.Tgp rijc ^xoi>c7'fic 
r<^r ārdpa, t6v v6ļxov Ttjc 'lou5a(wv auva^curt; 
9Y){it. T6 tt clnelv, oxc 'Efirsto ģiļļia ēeov «p^c 

tov lopdārov» 

(76) nou I5ei t6v Baircioriiv icepiip^eoBac iļ &l( tīļv 
9:£pčX^P^^ '^^ lop6dvou , fva , idv ti^ pouXotxo |u- 
Tavoelv, e06£(tK euicop^oTļ xou lootaiioO ; ipiATļveucTsi 
€1 lop^dvTjc natai6alru»r. Kata^Cvcuv rdp iotiv 
dXTļO(il>c 6 icoTAfib; Tou 6cou, x6 C»8ci>p t6 dXi)Oiv^, t6 

Odcop x6 OIOT^piOV. 

Sxtx. ?. 

(77) ♦aa\ $1 -rijv tļ}^ywi ev TČp ouXXa|A6dv€iv dvai- 
peTv T^v 1% oH auXXa(Ji6dvei i^pt^oL * o& ^ oicopd a6- 
^dvouaa, Ti]v 9uAXa6oO(Tav dvacpc? xa\ o6t«dc ck ?<tiC 
ž5ipxeTai, Buip(rfiļaaa t^c fATjtp^ Tijv raotipa, toi- 
vijv (uoicep xou ^la^Oapivco^ norp^^ Toc- 

īres iuotf ac dociores maiiibua occideniuU Dicluui C out^i xa\ ol loufialoi, toI^c icvcu|Aatimu^ aOroiv m- 
est de his in Halihaso lalius. xipaq xa\ 5t^ffxdXou( StaoOeCpovTe^ X<P^^« Erpi)xat 

icspl to'jTCiiv lv xq» MatBadp 7cXaTUTcpoy. 

KE«. A'. 

£tCx* ^'* ^^^ 47tfY«r a^7^ 6lc '/«povcraJi^c, «ai 
ifc'TTja'eK ai^rdr ž^i rd Ktep^ftor tov Uļpov* 

'Opa tk iicj; xaxoupYaK Si^ 'cfļc X9^^^^ '^^ 
TpoLf^Siv OAei xaOeXe?v xiļv d^^^v KupCou, cl>{ Seofii- 
vou d^T^^i^^C ^Oefac , c!>^ ii£XXovTO^ icpoox6ircciv, 
el (&^ &7yeXoi aOTcļ» ^Oelsv. Ou Yi(p iccp\ xou Xpi- 
OTou eipriTai ^ X9^^^^ ^^^ <{^I^^- ^ T^ Btlzai 
d']nriXb)V 6 TCiJV d')nr^^(<>v h^oīt&ZTļ^. *Eyo> & t6 dvd- 
?iaX{v 9Tļ(Ai 7;p6^ ai , S> 5id6oXc , cl fi^ li^ooG^ poi)- 
6f|(Tei ToZ( dYYŽXoi^, i:poax^i7couffu Ka\ ou did tovto 
7:e7rc(Dxa( 1$ oOpavou , li»i$i] auxdpxi2 lv6(&iaaf C^saris ascribiliir, qiri loliiis miiiidi videliaiur esse 
resr. Ac si qiiiclem gentiles iuo«lo saiva ndi fuisseni, 
omnibus vēro filiis Israei salus clausa fuissei; salis 
eral coīnmemorasse modoTibehuiii. Ai t|iiia oponēt 
ui credaiU ei Galilxi , ei llurxi el Trachoiiils; 
propierea ascribuiiliir b.x*c regiia, aiil poltiis lelrar- 
chia;. Niiuciiiam vēro fueral verbam Dei ad quero- 
piarn propbetariim in dcscrlo, nisi nunc dunlaiat 
propier quamdam myslicam iiilelligeiitiam. Qiiia 
iieinpe plures fuiuri eraiu filii deserttc/id esi Ecclesis 
genlium « guam ejus qu(B habebal virtiiti '*, legem 
volo dicere SyiiagogaB Judsoriim. Quod dicil : 
Factum esi verbum Dei ad Joannem '*, iiilellige 
praecepiuin. 

V. 3. Lt venit in omnem clreumjacetiiem regionem 

JordaHii* 

Ijbi oporiebal BaplisUm circumambulare, uisi 
iii circuinposiia Jordanis regioiie, iil si qiiem poeiii- 
lere veliet, slaiim fliivius in promptu essei 7 liilcr> 
prclalar porro Jordanis « deeurrem. Decurrens 
eiiim est vēre flumen Dei, aqua verai, aqua salu- 
taris. 

V. 7. 

Dieant, viperaro dum concipit inierflcere marem, 
ex quo,eoncipit : eujiis semen inerenientum acci- 
pieus, coacipieniem occidit, alque sic in lucem 
prodit, dilaceraio mairls uiero, quasi puenam sumens 
iiiierfecii pareiiīis. Tāles et Judsi. Spiriiuales pa- CAP. IV. 

V. 9. Et duxH eum in Jerusalem, et itatuit eum 
iuper pinnaculum umpU. 

Aitende porro quoiiiodo nialiiiose asiuteque per 

tesliiiionia Scriplui annn volil pessumdare gloriara 

Domiiii, lanqiiamqui iiidigerei angelica ope, ulpole 

oflensuriis, si ei aiigeli auiilium non ferrenl. Noii 

enini de Cbrislo diclum fuil teslimoiiium psalmi. 

Ilaud iiaiiique opiis babct angelis, qni aiigelorum 

Dumiiius e^L Ego vēro coiiira, dico libi, dial>ole, 

quud nisi Jesus angelis opilulelur, oflendeni. Tu- 

<|iie piopierea cecidisii de ccelo, qiiia te libi esse MiUicicnieiii arbiiralus es , iiec iudigere auxilio ^ lauT6v sīvai, xa( (Ai) $e790ai Tfļc ^0^ 1t}90u p^Oclo;. Ješu. Uuo vcro agnoscas, baudquaquam dicla 
fuisae de Jūsu ea quae scripln suni ; sed in bomi- 
neui juslum bu:c reierri, audi : Scripium esi enini ; 
Qui habiiat in adiutorio Ahittimi, in tegmine Dei 
ckU domicilium habtbii *^ lluc viro juslo cougruit 
polius. quani Filio Doi. El rursus: Cūiient ex lava 
tiia milleni^ el deccm milleni, eic. ", quaj quoque ad 
virunijusium refcruntur. 

V. 40. Cnm oceidi$tet tero »o/, omnet quotquot hn- 
btbanl a'groianlei morbis vanis^ ducebanl iltos ud Iva $1 YV(p; pA\ īup\ ToO *li)aou XcXixdac Td dva- 
yeYpa ļx|4iva , dXX* el^ 8lxaiov &v$pa Taura dva^i- 
psaOai, &xoue* n^panrai y^P* *^ uazoutuir ir 
Por\OelĢ. TOV *Yirlcrzov ^ krcxiXBitov ^eov tov 
ovparov aifAtcOiļcercu. ToOro dixaCc|i |AfiJiov dp- 
(loCee fļ X(ļj Tup tou Oeou * xa\ auOic * necreheu iu 
TOV KXlTovq cov xCt/^, nak ļivpid/Ģ^ xa\ Td Uļf, 
& xa\ aOtd iīz\ t6v 8(xaiov dvd'jfetai. 

lTfy. p!, tkinrarroi^ W tov i)4/ov » «rclrrec ^^ 
t\yjor ācderovrza^ rčcroi^ MotxlJUuc$ ^Ttifor »• Gal. IV, J7. •• Luc. 111, 2. •« Psal. xc, 1. " ibid. 7. 

(TO) Vide siipra ad cap. II. 51, ex cod. 28. (TT) Oiigcnisei CregoriiTbcologl, SCH0L1A IN LUCAN. o'*i ^brat^^ :tpd^ avror. 'O dk M kK&CTfp aOruir A ^«nt. Ai ipne umcuique iorum manus imponetik^ 
TOĢ x*'P"C ^^iOslCf idepdnsvCBr avzovr. '"' X2l (78) Tapi Ircpa &(TXoXou(Afivo'., iļ T4xa vojiCsOvre? 
E^lvci Oepaieeuctv £a66dTb). 'ETCcar^pi^vaTO vjcp 6 

6ir<p. Aid touTO i:£p\ £uaiv :ļXiou tou^ xaxci>^ E/ov- 
ca^ icpoaŽ9spov oi icpoorļKovre^ - 6 6^ aurouc žOspi- 

KE'i». Z'. 
2xCx. x6'. 

(79) *IaToptxio^ fii • Mitd ttjv 4wxitoX^;v tou 6pvi- 
0low» npotrov Td l{jidTia «Xuvs':at 6 xa9apia9e\?, eha 
«abav Tp£x* S^pd^at, xa\ ItcI toutoi; Xoue'wtt uSati, 
|uO* a iKi^ipsTst ^6 , KaBapd^ itrtai. Er-i) 6* āv B siihjnngilur illud : Mundui erit *^. Jam veslimeiiU curabai eoM, 

Circ:i orcasum vēro lios adilucebant, sive post 
diem, reverili, aut Pharis;no8 mecuenles, aut circa 
alia occupali negolia, aut facile rati non licerc 
Sabbato ttiirare. Iiidicaverat enim evaņģēlista, eiini 
docuisse itlos in Sabbnto **. Propterea circa occasum 
aolis eos qiii male habebaut, adducebant afliues, et 
ilios ipse ciiravit. 

CAP. VH. 

V. 22. 

llislorice vēro : Postquam aviciila emi<:sa fiicrau 
primuni vestimenta lavat qiii puriflcatiir : dcinilo 
•mnes pilos radīt : posthxc abiuitiir aqiia, tandein td tjīdtca 7mXi';s{fli piij Tcdvru)^ xaxb>^ O^a^ii^, 
fciKl xdv aiUbvco tauTa. Tp{x« 6^ Td iSavO^TTavra 
ycxpd xfļ 4^x8 (^)» «^« fcvotvrCai akoOai IafJW)*ji]X, 
iul\ twv NocCtpaudv xa\ aOx(ov (laOr.TtJV -^ļpiOpLTļpi^- 
vai. TOv ydp NaCifatcov aCŽTļpof; ItiI xi)v xs9aXi]v 
•6x dv£6aivs. DdvO* 59a dv Tcoccoatv EOo$ou{xeva 
spacTTdvnov, ^ {it]6^ 9uXXa a6xa>v xap?n>90pouvT(ov 
dno^^v. 'H$T) & dn6 tou oi^ijuito^ OSati t6v [xo- 
Xu9|&&v dTnrfBetat, rou ^nrCsfiaTo^ £v Toutcji 6t)* 
Xou{i<vou. Metd $« touto TTļ^ (ilv iiape[x6oXTļ( &S(OC 
ļfivreai, el^ Sk tb^ TStov oIxov oOx croeiorīv lo)^ f){xe- 
punr lirrd , xa\ tou icdXiv $upav9fļvai Ti]v xe9aXfjV. 
did Td Tītfv 6oY{Adtci)v xspaia>8Č9Tepa (81), xa\ t^jv 
ļfvbitftv diīaAMatf Td tou dvSpb^ diiapTf)(iaTa ' £id 
ft Tct»v 69puaiv, dīcoīrav ofiļviv. 

(82) Aid tC Sk tou Xeicpou dxdXuircov eivac t^v xe- 
9aX^v; ^va yva>pi|AO( J, xa\ piij [xeTaiXayx^V(i)<Ti Trļ^ 
ixABap9ia^ ol icXdCovT£( (85). Tb 61 9Td(Aa x€xa- 
Xu90ai 6iļXoif, &ci xp^ iauT^v xaTa$ixdC£iv Tļļ auuicļļ, 
|iixpc< Av i&7:oaTpi4^C xa6apt<j6!ļ. 

Kaxd ^ Ttvo^ icdXcv, t^v 6Xb (8i) Xsicp6v 6vo(id- 
OBCff xaOapC{^ci' Seixvu^« cl>{ 6 6s6{ t^ 7coix(Xov (jli- 
0^. £a9i9T2pov Si icpoubv TOUTO St)XoI iv T({> ' 7(3r 
āļtxeJfģrd crov c<j xatac:i8pe7q did^opa» Kcū 
Iļidtior iK Svo ^pacjiiror. Kal th ntiļrri crov ov 
funox8Z€iJcei^ itspoCoy(fi, navTaxou icpoTi(Aa>v tfyt 
h,īsX6m^af ^xiļ iv t^ 6\o\i'npi^ OscopslTae. 

KE«. H'. 
It£x- it** Oi)dBlq Jlvyror ā^rcu; zcuZvarei avrdr 

Jivjņrla^^ īra ol skrjtopevdļieroi fiJUxiticrt rb 

STtX- ^' ^ T^P ^^^* npvxTbr , h oi) ^arepbr 
ferTĶretai ' ovdk &x6xpvpor^ h cv p^iocSīļcs- 
roi, xal el^ parepčr iJtOņ, 

It{x. itļ'. BJiijtSTS ovr ;ra)c d)coveTe, Vģ jāp ar signiOcare possuiit vitae lenorem liaiid prorstis 
male conteitnm, qiiia nempe illa deponebat. Pili 
iniiuere possnnt mortifera qii»dam iii aiiima 
succrescentia, qiiibus contrariaepostiilaiit Samael, 
et Naziraeorum, lpionimque discipuloriim enume- 
rats. Ferrum nainqae capiit Nazincorum iion asceii- 
debat. Qtiscunqiie enim faciant prospera emnt 
facientibus, adeo ut ne deflvant Ipsis folia quideni 
prodiicentibus. Jam vēro a corpore āqiia coiiiqui- 
namentum deponit : baptlsmaie In hoc indicato. 
Postea vēro castris dignus habetur : at propriam 
douiiim non ingredilnr ante dies septem, et ante- 
quani rursiis tondeaturcapite. Per dogroatinn oppor- 
tunilatem et depositioiiem scientiap, hominis pecca- 

^ t:i : per siipercilia vēro, omnem sui ezistimationeni, 
innuere po$tU. 

Utquid vēro leprosi caput apertum esse oponē* 
bat? Ut innotesceret, et reliqui participos non Ke- 
rent impuriiatis, qm ad eam temere accessisseni. 
Quod aiitem os obvelandiim faerit , declarat, quod 
oporieat seipsiim damnare sileniio, quoadasque 
conversus purificetur quis. 

Jiixta alios rursus, qnem totum leprosiim nomi- 
naverat, mundat ; ostendens» quod varium sit Deo 
odio esse* Hanifestius autem aliquanto infra istiKi 
declarat, inquicns : Vineam tuam non Menunab'n alia 
atguē ālia specu, Et veUem ex duobu» Uxtam. Et 
jumenta tua non faciet eoire eum alterius ipeciei ^. 

^ Ubiqtic prsferens siroplicitatem , qiia! in toio 

lepmso conspicitnr. 

CAP. VIII. 
V. 46. Nultuā qui Incernam accendil^ occullai ittam 
rase, vel infra ledum ponii^ %ed tuuer candela- 
bro, ut ingredientei videant lumen.* 

Y. 17. Noii ent enim oceuUum , quod non manife- 
*tnm fiet : neqne celatum^ guod non cognoicetur^ 
et in nianifeslum veniat, 

V. 18. Attendite igilur guomodo auditii» QuicHti- •» Luc. IV, i6, 5i. •* Lcvii. xii . •» Lcvit. xix, 19. 

ns) Omnino videtiirdeesse ou« 

(79) Iii cod. pag. 14. 

(80) Ločus vitiatns. 

(81) Yux vitiata. (82) Theodoret. el Origon. 

(85) Forle irpodTssAdCovTs;, aut 7:sXdCov':c;, vd 

M) Fur(c 6X6X£::pov, ut infra. Of» SLPPLEMENTUM AD ORIGENIS EXEGETICA. 55(i qiie emm habft. dtiHiur ei : et qn%eHnqHe non 
kabei^ et quod videiur habere^ loUetur ab ip$o. 

Qui Uuien vuU loccniam a<l;ipure perfeclisftiinis 

discipuloriini Jeso, percellci iios ex iis qu» Ue 

Joanne dicla sunt : guia ilte erat lucerna ardem ei 

illumiHans ^. Sed el lucerna corpori»^ e$l ocutuā *^, 

relalus ad menleni cujiisqiie. Qiiin el iHiid : SiiU 

mira lucerna ardenlet ** ad omnes dicuim esi 

diacipulos Jesii. Non debel igiiiir qui luceruain 

accendil, in aiiinia raiionali iicciiUare iHam, sed 

superimpoiiere candclabro : ciijiis sjriiibolum Mojses 

reposuii in labernaculo teslimonii. Mo<lio quidein 

fnimenla mensiirala acciptanl a servo lidele el 

pnidenle, coiiservi : ai videanl fiilgores lucerna» 

impos'Uae candclabro, id esi Ecclesis oniniuin. Seil 

neqtte $ub lecto ponunt lucernam, ubi quis reqniejicit, 

nec sublus alio quopiam vase. Qiii eiiini isUid facil, 

iion consiilil inKrcdienlibus ilomiim : quibii8 debenl 

pouere luccriiam qui(:unqiie verari liimiue el ful- 

genie ratione, et radiis snpienli.i! hi seipsis meniein 

suaro accendunt, ea nalura coiiiparaiam, qiia illatn 

condidil opifei reniiii , lucertiae inquain indigeniis 

habere in aniina menlem de iis qiix consuleiido 

siiiil perspicacissiinam « ei parlicipem ejiis qiii 

diiil : Ego lumen in mundum veni *^ Qui enini 

accendiinl lucerna iii el ponunl snpra candelabruni, 

ul fiitgeat omnibus qui suni in domo , eicilabuiil 

cl eos i|ui in domo videni lucerna: apleudorem , ni 

el ipi^i suuni caudelabruin accendanl. 

V. 38. Dimiāil autem illum Jetui^ dicem : 

V. 31). Hedi in domnm fii/im, cl narra quaciin(ļne 

fecit Ubi Deui. Et abiit , per tolam civitaiem 

divulganti qucBCunqu€ fecit illi Jesus. 

Millil eum donium. Non enim lanlam inensiirani 
babebal vir ille, ul indntus conferrcl sc ad scden- 
dum ad pciics Jesii. El dum cnin iilo cssei, non 
capienlibus qui ex circnmjacenle regione erant, 
ailTenlum Ješu, iiihilo lainen iniiius providii saliili 
eoruui qui ibi iblud poterant, dimitleus cum qui 
salis ad pedes assetlerat, ul docerel qna* sibi fecc- 
rat Dens. Fuerinl veroquidani islius aiidiiores el 
discipuli, plura qui(leui non dislingtieniis ex pau- 
ris , el qHa.* didicil prxdicanlis. Ai rcferre possls 
sermuiīcni elinui ad lioniinis naiuram , enerinris 
Israelis : per qut*iii navij^al Jcsiis iir regioiiem G:i- 
dareiioruiii, el :14i queni exil Jesns in lerram ^*. 
Jndumeuto autem, inquil, non vestiebatur ilie lio- 
ino '*. Non enini imluerat qnod legerel ejns lufpi- 
liidincni. Et in domo non manebat ^*. Non enim 
eral, velul Jacob, bomo simplei incolens domnm. 
Propierea el bunc ipsiim dimisil • inqniēn8 : ītedi 
in domum tucm» Is porro et in »epulcris manebat ''*: 
non ciini vi vis, sed eum niorluis. Erat autem , in- 
qnit, grex porcorum bono numero^ patcenlium in 
montē ^^ Hund scio an soleanl porci pasei in A iyjh ^o^iHeerai avtiļ * 9UŪ h^ ār p^ f X9f *^ ^ 
doiteī iyjBir^ āpOrtcrezcu āx* aOtov» 

"0 yt (j.f|V ^uX9{Ji£vo^ T^ Xuxvov i^piuiļtvi toč{ 

^(Aflķ āiA Tcov iz&pi *lci)dvvou elpiļi^ivcov* 'Ori isesU 

ro^ iļv d JivxroĢ, 6 xcučjiero^ xal ^pednar. *AXXh 

6 Jlvxyoq tov c<i}ļMrdq kcztr 6 čpdaJlļt^t Ava- 

9sp6{uvo( iTC\ xhy bt £xdoTi|> vouv. *AXLk xa\ vi' 

'EcTiMTor {fļuar ol Aijxrci tuučļteroi^ ^p^ Todcv- 

To^ etpr^Tai tou^ \xa^rixbuQ tou 'Iijoou. Ou Šcl xo(vtiV 

Tbv a'^avra Xuxvov žv «ļ'WXlS ^T''^? xpuirceiv aOt^v, 

dXX* eiciTiOivai Xuxv{a - ^c au(Ji6oX9v Mcooļc aTC^Oeto 

£v Tfļ ffXT)v1i (jLapTup(«u. MoSCcj) pki ydip aiTOfatp^- 

oOco Jav Off6 TOU morou xa\ 7pov(|iou o{xfcou ol auv- 

oouXo( * pXe?ci':(oaav Sk tdi^ aOf^^ tou Xuxvoo žict- 

B x£i(A^vou Tfi XuxvCa, ^touv Tļļ 'ExxXt)9^i ^vniiv. 

'AXX' oifSi ijxd r^v atU/njr tiOiaci z6r Mxror^ 

cvOa Ti^ dvaicaueTat, o05^ ftXXou tcv^c ffX£uouc 61»- 

xdx(i>. TouTo Y^p d ^roicov ou i:povoečtai to?^ tiaico- 

peuojjievotc elc 'c^v otxfav • olc hii TtOivai t&v Xuxvov 

ol Tip 4Xtļ9iv(}) 9U)tI xa\ X<5')r«p tcp Xa(Aicp<i>, xa\ toZ; 

axt?9i x^^ 009 fof dvdTCTOvrec t^ iv aOtol^ vouv, 

9UJIV ExovTa xa6* {ļv xaTeffxeuaaEv aOt^v t hr[px- 

oupY^;, Xuxvou fcojiivou Trjc d'ic^ 'niv i:povooufii- 

vcuv tfti^ ev xfļ <}/uxll '^v ^o'^v 6topaxtx«ircfltTOv, xa\ 

pA'ztforzs. TOU eiirovTO^ • ^Eyw pot^ sķ rdr nčcļiurr 

iJiļJv&a. 01 Y4p xa£ovTtc 'c6v Xuxvov, xa\ xi8ivxe( 

i7:\ Tijv Xuxvbv tva Xd(Ain^ tcoIvitoU iv Tfļ olxiļ,, npo- 

Tpi'lovrat tou^ iv Tfļ olx£« ^A^Trcvta; Tijv tou Xuxvou 

Xa(jLirp5Tr|Ta xa\ a^TOuc xaCetv t^v iauTCtiv Xuxv{av, 

C (85) Stf/. Xt)'. '/J^^^lvcc W aCrnJrd "Ifļcrovc Mr^r' 

ŽTi^. X6'. *TjcčcTf€pe eķ ^^** ol.*^ crov, «0/ Si- 

rixov čca e:iol'i\ci coi č Bečq, KaldJiiiJl0e,xa6l* 

ČJlrtr rfir xdAir xr\pifCC(»ir Cca iaolticer avtip 

č Irļcrov^, 

Ilip.Tai aOt^v el; Tbv oixov. 06 ^dp tooouto pi» 

Tpov elxsv 6 dv^p, tva irp6c t^ xa6^<30ac icapd toi»c 

Tz663L<; lr,(Jou l{xaTiar(Aivo^ x^p4^- '^^^ "^P e^vai ouv 

aOTtTj, Tcljv dr6 Ttjc ?:sptxt»>pou T^ļv It^aou icapou^Cav 

oO x«»>po'JVTci>v, oOfiiv ^TTOv irposvo^aato ttjc twv Su- 

V3{i£9(t}v ixs? TtoTT^pfa;, t6v aOTdpx(i>; iexpaxa6f- 

aavra to?; 7:oa\v aOTou d7coXu^ei;, ?va $iSd9xi) d 

iTToCr^Tsv auTtp 6 Os^;. ETev 8* dv Ttve; tou toioutcu 

dxpoaaTa\ xa\ [xa6T)Ta\, ?cX£{ova {jiiv oO ^topi^aa^ 

to; (86) i$ 6X£yci>v c&v ttkT^fpe XT,puoaovTOC.'Ava9ipot; 

6' dv t6v XdYov xa\ iit\ Tf,v tou dvOpc&iinnj ^uff.v, tou 

" SJo) 'larpaiļX, 6t' 8v xaTa7:A£t 'It)50u; ifc\,Tijv x<<^fttv 

Tbjv ra6xpT)v(jL>v, xai\ izpbļ 8v S;ee7iv 6 ltļ90u; it:\ 

T^v y^v. 'Jļiāncr d^^ 9T1j\v, o^tjc iredtdvcKero 6 

dvOpoino;. Oux iveSujaTO Ydp t6 xaXuirrov a&rou 

Tijv dr/r^jioJUVTļv. Kal ^r oUftļL ovk ijisrer. Ou Y^p 

Tļv, to; *Iax(o6, dvOpcoīro; d«XaTro; olxtov oUtav. 

Aih xo\ ajT^v toOtov d'TriXuOT , li^ta^' 'T:idorpep8 

filc ^^^ oĪKČr cov. Kal ir TOĪq Ļin^juuTir iļtsrsr, 

ou ļi*Ti fiovTcov, ļierd v£xpcjv U, Tffr Si^ ^tļfflv, 

d^^.lTj xolfAtiY Uarcjr fiocMOftirojr ir rtp čpst* 

MfjTTOTs Bk x')tpot ou p(5jxov':ai iv Tto 6p£i. līci; ouv •• Joan. V, ori. •' M:iUlj. vi, 22. " Lic. x 1, 35. •» Joan. xii, 4G. "^^ L-ir. viii, 37. ^« ibid. 
27. '• ibid. '» ibid. '^ ibid. 32. 

<8*») llof fia^'ucnnim e^l rx rod 17, p. 10". (80) Forlc yurjii7i^noL;, 557 SCHOLIA IN LUCAM. 538 &uf|fovoi , xa\ yaoTp^ xa\ Ttov uir6 ^«(Jtžpa 9{Xot, 
5i»u Ti |iviļ2ula xa\ «XTjafov tou le^cSivo; tu»v oai- 
(iidvtaiv p69xovxai* A^aOoTTjTi & *It15o\5c t^v twv 5at- 

X!i\ Ttov 9iXrjMv(uv XQi\ 9iXo7a)ļxdi-:(iJV xax(]Jv i;xivo- 
Si^ei Tļļ &vaicvofļ ^ik 6ai{i^v(ov '7dxa, xa\ aco^povec 
& Totouxo^; Ef tC^ te aco^povel, rapi T«ļ> 'ITjJovI 
iffitv * čuX 6 &px6{Aevo; aco^povslv Tzapk to'j^ tt^ooc 
ajToG ioTtv. 

rr£x- M'« ^^"** ^^ *P^C ^h^ rvratKa • */£ xlcziq 
crov ckCiMtjk cre, IJopevov el^ elfuļrrir. 

*H |ikv ouv i:Xetot£pa ^*Jx^9 xaX(]i»( XaTp3uaa9a tco 

Adyc{> TOU fHoO, Tm^^^aeav Exst in" aOT^v Ti]V xe9a- 

A^j»/ UOctv* zepeUiļ di Xpictov č Bsčģ' luore xa- 

Taix^^ (iupov avTtļ^, xa\ eOcoSCav t11 ^t] tou Bsou 

«eicoitļoOat. Ao^C^Tac 6^ 6 Bsb^ Sti tt1( eOcoSta^ tou 

pbu Tcil>v 6cxaC(i>y. *H 6fe dTsXeaT^pa "pvi) xa\ 4^ux^ 

ffsp& Tou( 7c66aq xa\ Tdk Taicsiv<^epa <npifftxai, ?;c 

t)nn>C Iffjītv ^(xel^. OdSk Y4p jUTevo^aaļjLSv 4iA twv 

&|iapTT2(jLATtiiv ^(lijv. nou ^{Ui>v T3e $dxpu3 ; tcoO 6 

xAau0u6^ ; iva xav Tcapi tou; 1:6^1 Ir^ciou UOstv 

ouvr,Od»{ACV. 'Et:' aOiiļv ^ip o^^o fiuvAiisOa tfOajat 

T^jv xc9aXf^v. 'Ara^niT^v 6i [JieTi Ti AjiaprfjjiaTa 

9^psty |UTavo(a; c0(u5(av, iva ti; iuvr.Os^T] $euTŽp(i>; 

slvou ļ Touc iū6&t« 4X£(90uwi, dXXi \t.\\ T^ļv xe?aX^v 

TOUTŽSTtV ^ (A^ dlCtO{AiVT) T(OV TsX£(i>Tf pOiV Xa\ U^'T)- 

loTŽpciiVv &aX3[ Tfajv &xp(i)v xa\ TskeuTa^tov. 

StCx. vC 'EaeJoiOK či xdrT8Ģ, xal kučiCtorto ab' 
riļr. *0 W eīx8 • Af ij xJa/£re • 0<^« āaidarer^ 
āJLlh KOdetjdei. 

ItCt. vf*. Kal zarsTiMjr avrov, eldČTeq Čti āx- 
COare. 

(87) nXi]y &XXJi TotauTi) (lev ^ tou OaujAaTo; Ijto- 
p{s. Xp4] 81 f9ii>c xa\ l7xv6Tepov auriļv Oecopīļvai xa*i 
uj^^dTspov. Oi |aIv ouv &7:Xou9T«poi xa\ dxepa'.<S';£- 
poi Oau(AaCiTco9av tit jASfa^^ta tou 6cou X3Tii Tauta* 
9ixodo(A£C yitp xa\ a(0(AaTtx(ij; voou{Aeva' ot 5i Suvd- 
(icvoi ^cateCvtiv iiri t6 pXi7ceiv, dri xa\ TauTa rv- 
ffMa>c cvr^fforfcr kxBlroiqj kfpāpri 6k ČC rj/idc» 
c^ļdjACVoc Tcļ> 6e(j>, aiT^oru>(Aev X4yov t6v aa^ijvC^ov- 
tai xa\ Taura. 

nJi^ 6 *Ii]aou; icp6( Ti)v dpxi9uvaYCt)Y0u Ou^aT^pa 
i:pQtļttx>|Aivci>; &::sc9iv, oO np^ t^jv aiļAO^ļ&oouaav - 
xa\ žn Tfļ 68<ji auTco d7:avTa>9a npu>Ti) aOTf| Oepa- 
nusTst ; ^XOe yip 6 Tt6; tou Bftou 7rpoTļyou|AŽvc.>; 
cE; Ti;y *lov>5a(ci>v ouva^coviļv , xa\ eupsv auTi]v vo- 
oousav xa\ dnoOavouaav. Td ^dp i:apa:r7co(AaTa tou 
ijpai;X ?cci:o(Tļxev aOtiļv diroOavelv. 'H 5i aijAOļi- 
^!i«a, ^ žy Tļ) 65a), if) dxaOap9(ac reiiATļpuipiivrj, fļ 
(^ou9a o6x iv xacp(p d^^pou, dXX* dei al(A0^(kK)uaa 
xa\ vooousa, aOTij ?cp6 ŽKeCvr^c maTeu(Tei tio Vl^ 
TOU ftoou. Ka\ ixel (Aiv o^to^ dicipxsTai, auTi) 5i 
TOU xpa9ici5ou tou l|AaT(ou d'^a6ai 6iXsi. *0 5i 
Aoux^ ft lAi] eirs MaTOato^ iipoa^Or,xsv, 5ti 5a>5č- 
xa£Tij( ^v f| tou dpxiauvaYtaYOu OuvdTT^p, xa\ \ at- 

" ICor. 11,3. "I(k»r. X, II. 

(87) 'llptv- xa\ KuprAXoj. A monle. Q;iomoilo n-go |>rxt!ipii.')nUT īlelaiiis ost 

l*rex? Aii Torte igiiur homines volapiHOsi, veii 

iri$que el eoriim q(iae infra ventrem sunt, amatores, 

nbi sunt monumenta, et prope dacmonnm legioticiii 

pusei dicendi sint ; bonilate vero sua Jesus gregein 

daemonum cum porcis pentii in a(](inm : ac vnlii- 

ptuosorutii et corpus aiManliiim ntalortini, respirn- 

lioni impedimeiiliHu ponil perdxnDones scUicci, ac 

«III i hiijiismodi est ad bonam frugem redil ? Et si 

qni$ ad bon:un re<lil rrugeiii, peiies Jesum est : qiii 

lanieii iticipit resipiscere, ad pedcs ejtis j:icet. 

V. 48. AU autem ad muHerem : Fide$ tua $alvavit 

le, Vade in pncem, 

Anima qimļ pert'cctior est, bene famulata Voib<» 

Dci, fidiiciam bal»ct venieniH ad capiii ip^iim : 

n taput vero Chriiti^ Deus ^* ; adco iit nifundat illud 

ungnento, et fragrantiam efficiat opiiiioue Dei. In 

opinionem vero venit Dcus , per fragraniiaui vii;e 

ju»ioruin. At muiicr qux imperrectior est , »ive 

anima, clrca pedeset humiliora versatnr, ad quaui 

propius absumus nos* Monduin enim pcenitnit nos 

peecatorum nostrorum. Ubi sunt lacrymae nostnt*? 

iibi ejulatus? ul saliem ad pedes Ješu accedcre 

valeamus. Necdiini enim ad capnl ipsiini pervenirc 

quimu$. Satis porro sit nobis post peccata, ut pa>- 

nitenlise fragrantiam afTcramiis : quo qiiis |»0Hsit 

secundo loci» esse :«b ca qiiae peiles ungii, non vero 

captil ; id esi qu«e non attingit perfectiora et subli • 

niiora, sed inia et exlrema. 

P V. 52. Flebant autem omnes, et ptnnjebant t7/«m. 
^ lp$e vero dixit : JV# fteveritit : Non e^l moriuu, 
sed āorniit, 

V. 53. Et deridebant enm , videnles auod erat 
mortua. 

Tālis utiqueest mlracull bistoria. Atojiortet for-^ 
tasse illam et sublilius conīcniplari et subliniiiis. 
Admireutur siuipliciores et bebetiores magnalia 
Dei per haec. i£dificaiit enim eliam corporaliler 
iulellecta. At qui possumus eo conliugere, ut vldca- 
mns, quia et haec per figūrām acciderunt Hlii , *ed 
propter no$ stripia sunt ''* : deprecanies Dcuni 
postuleinus sermonem istha*c declaraniem. 

Uuoniodo Jesus ad arcbi»yuagogi flliani prinei • 
|. paliter abiit, non item ad eam quap sanguiue flue- 
bat : atque ex iii nere occurrens ei baro prima 
curatur?Quia venit Filius Dei primarioad Judoro- 
rum svnagogam, et invenit eam aegrotantem , imo 
defunctam. Scelera namque Israelis cfTecerant ut 
morereiur illa. At sanguiniflua, quai in via erat , 
qu£ piena erat Inipuritaie, quaB siillabat non iu 
tempore puerperii aut menstrui, sed semper san- 
guiue fluebut et aegrotabat : haec ante illam credoi 
Filio Dei. El ibi quidem ipse incedit, ipsa vero flm- 
briam vestimenli attin|;cre cu|ul. At Lucas qitod 
Maith.Tus non dixit, adjecit , duudccini annorum 
fuisse ar('bisyu;)gogi liiiani, et sanguinifluam duo- r59 SlPPLEMENTliM AD OUiGEMS EXEG£T1CA. 540 

liecini eiiNnierassc tttnrntil.iti8 annos. Igiliir b^RC A f^oi^Ova $('j$sxa Irr^ st^sv al{xo,i,dooG73 ' oOxoGv i.*u!pii saiiguine fluere qiio ilta anno in liicein eUiu 
es»t. Sine afleciione enim esi illa quai)diu sjrnagoga 
vivii : et unus ideinque esi lerminus lemporis , ei 
finis illiiis, el iiiUii salulis islius. Duodennis iila 
iiiorilur, ei hxc posi duodecim su» inflrmilalis 
annoscredens sanaiiir, quae a niillo medicorum 
sanari poluerat. Mulii ciiim siiiil inedici , qui gen- 
libus Siiliiteiii se allaturos pollirenlur. Si vidcris 
philosoplios verilalem profiienles : iiiedici suni, 
(|ui sanare niluntur. Ai impensis omnibus quaQ 
habebal in illos, haudqiiaquan) potuil ab ullo nie- 
(iiconim sanari. Teiigil ex (ide finibriam Ješu, el 
convaluil. Si cousļdereniiis fide ro uoslram in Jesuni 
Cbrisluni, ol cogilemus quaiilus esi Filiiis Dei, ei ^dp IffTiv exe{vT2 oaov xp4vov C?i ^ auva^oi^^ • xa\ 

dpXTļ( TTj? at^}XT^plaLi xaCxT^^ iaxL AcoSexa iTtuv &xs{viļ 
&iuo6v^7xsi, xa\ 6(Sj6£xa itCav aOtr; toG fcdOou^ la- 
aTsu^aaa ^tpar^uzzai^ fļti^ ojx is^uvev Otc* ou6ev^ 
Tcjv laTpcov OeparkSuOf^vau noXXo\ ^dp laTpoltoo^ 
d::6 sOvciiv u7c^(rx^vxo OepaTTSUffat. 'Eiv tSTļ? tou^ 
9tXoff09oOvTac i:ra'n'eXXojjLivo'j^ dA^Osiav, laTpoC elfft 
Oepa7:s092ti7£epa>|xevoi. 'AXX' (89)a0tou; ^izavt^GOim, 
tA i:ap' 4auTTļC icdvta, o'jx X^\)aty Otc' o0^v6^ twv 
laTpcov OepaireuOTļvai. "Hiļ/ato 8k tou xpaT7cž5ou loG 
'iTļdoG 6td irfarecDf , xa\ tdOt]. 'Edv tScujav tfjV ^- 
ffttv ifjjJLijjv "rfļv ei^ 'ItļJoGv XptffT6v , xa\ vof^a(i>(A£V queinnani ipsuni langamus : videbimus , quod ad B in)A{xo< ^<r;lv 6 V16^ toG BeoG, xa\ tčvo^ f|({^(i£Oa auToG, 64^(te0a, 2xi Tcpbc cu'pcpifftv tčjv lv aOi4^ 
xpaaiii6(DV xpaarč6ou ifļ(ļ/d(AeOa. ToGro t6 xpdaice§cv 
Oepansusi ^{xS^, xa\ noiel dxoueiv di:6 xou *Ir^oo-j * 
O^Ttirep, iļ xlcrTi^ cov cicuxi <re, xa\ Ocpaircu- 
Oco^Aev. Kal ^ Ou^dTr^p dvaorļoeTai toG dpxtauva')fUH 
you. "Orov yhp rd nJLfļdoc tibr iBrCnr eldJO^^ 
TČts JtūĢ Icpaii^l o'udi\c€tai. 

KE*. e*. 

Siiv. xr. A^ru> di i)uir āJLr\OGiq • E/c/ r/rec rair 
cSofi kcTr\xcxujr^ cl oi) ļi^ f^dcunrtat OardroVf 
e<M}q ār liuci ti\r fiuaiJUiar rov Secv. 

TaGra in\ Ditpov xal ldxco6ov xa\ *Ici>dvvi]V Tt- 

v^C dva^ipouac, auvava6dvTe^ elc t6 Ck}^X^ 6poc 

XpiaT(|), 0? xa\ Oavdtou oOx l^euaavTO, 7;p6 toG (&Iv 

aBleqnam viderunl Filium bominis adTenisse in C Tbv Ylbv toG dvOpconou IX06vt3i lv Tļļ pa9cXc(f aO- romparalioDcm fimbriarum qux in ipso suni, fim- 
briam nnam teiigiuius. Hstc fimbria niedelur uobis, 
«I faril ul ab lesu audiamus : Ft7ta, fidet iua sal- 
vavil ii ^^, el cureniur* El archisvnagogi fllia resur- 
gel. Ģuanilo enim mullUudo gentium ingreua fuerii^ 
tune oMtits hrael iūivabilur '^^ 

CAP. IX. 

V. S17. Otro itnUm vobi» vēre : Suitt guidam eorum 
qui hie steterunl^ qui nequaiļuam guitabunt mor- 
ienif guousgue videant regnum Dei, 

RnecadPeinim el Jacobutn el Joannem nonnulli 

referunl, qui una cum Cbristo in excelsum mon- 

lem ascenderunl : qui et moriem non gustaTernnt, regno siio, sive in gloria iransfij^iirationis ejus. 

Quod si quid r.uriosius dicere licei, el dn eo qiiod 
sii sla re cum Cbristo, el de eo qnod sit moriem 
gnslare : fuerunl quidam qui sieienini nbi Jesus, 
anima innixi super illo ; eraique eonim siatio non 
admodum abludens a Moysis siaiione. Eienim 
>nqnil lloyses : Egoque steii in montē dies quadra- 
ginta el nocles quadraginla, dignus audiendi faclns : 
Ta Tero ibi sla mecum ^*. Pauci porro suni amici 
fV*i, qui slationem babenl in bono , sicul Baptista 
ipse de se dicil : At amicut ipon$i itans gaudio gau- 
det **. El ii igiiur qui steieruni apud Verbum, 
babenl sialionum diversilaies. (juare baud omncs 
qui penes Salvalorem sleiere, sed quidam ex ipsis, ToG, I^Toi lv Tfļ 6^1) TTļC [xeTa(xop9fa>^ci>( auxoG. 

Ei 61 xp4 '^^ ""^ Tcspiepfdrspov elicelv iccpC xt toG 
iTcdvai futd ItļffoG, xa\ 7rep\ toG ^eucsOai Oavdtou* 
?ļjdv Ttv£c IffTtoTfi^ OTTOU ItjaoG^ , lpT]pet9(Jiivo( t1 
<}/ux?i rap' aOrcļ). ''Hv aiToI^ ļ ordoi^ cu")fY«v^C "^ 
ToG McDarj. Kd^co ^dp, «piļalv 6 Mcjuarļ^, CaTijv lv 
Tw 6pji ^(lipac T€ffffapdxovTa xa\ vyxTac TC^aapd- 
xovxa, d^MoOslc dxoG(Tai * xa\ ai> 51 aOroG oriļOt (ut* 
IfAoG. *OX{yoi 61 xa\ 9(Xo( 8eoG, oooi t^v otdotv lv 
T(p xaX(}) Ex^^^^^i <^< ^ BaicTioT^^ aOt^ T»p\ a^^roG 
X^Y£t • *0 čk piJioĢ rov rvļiplov icrr^ X^P^ Z^' 
f€i, Ka\ oi k<svt\x6riq '{oyj}t napk tcp A^^ip lxwff» 
xaT4 xijv ordfftv 6ta9opdc. Ai6 oO Tcdvccc ol k9xSk* 
T£c «apd xip IwxTļpt, dXXd Ttve^ aGriov, ib^ ļikzwi ianquam qui melius sieterint, moriem non guslanl, ^ l(rnļxdTec, oO fcuovTat OavdTou, ho^ dv C8ct>9i -c^ 

dvOp(bitoi^ litt6T)ļxf,javTa A^f^v, xa\ 6id toGto Tlifv 
dv6pcij?rou xpTlli^a'^to^«» lpx<5luvov lv Tļļ a6ToG Ba- 
atX£{^. Ou Y4p d£\ lv xfļ aOtoG pa(JtXc(qi lpx£'Ctt(« ^ 
kizi xoīq ebarojjtivot;, o! xa\ ļiīļ i^eir abrtr eīčo^ 
f) «cUloc Xi5at£v dv. Tol; 61 TcXeCoK, xatd tkv 
Aaut6, <i}pa7o(: ^otrBtai xdXl£i ^apā robi: vlobQ 
zāiT ār6pdut(Mtr. "Eorīv ouv ^fnXcx(ataTOV d^|Aa 
X(o A4yw, pX£7c6{A£v6v xi(je xu)v l5XTļxvrei>v itapd x$ 
•ItjooG, dxoXoue£Tv aOtcļ) 6uv7)6tr(Jiv, dvaCaivovTi ci% 
t6 04^X6v xt1; 9avep(o«£(iK auxoG 600^ • Of& tic āĶufj- donec videanl Verbum cum bominibus conversa- 
lom, el proplerea Filium bominis appellaium, 
Tenieniem in regno suo. Non enim jngiier in regno 
tuo Tcnil , qnanlum ad eos qui inlroducun- 
liir (88) allinel, qui facile dicerenl, non ha- 
hereeum ipeciem^ negue pulchrUudinem **. Ai enim 
apud eos qni jam perfecli snnl, secundnm Dāvid, 
;ipparet ipecioiu» forma pue lilili hominum *'. Ha- 
hei igilur regium admodum dignilalem \erlMim, 
t^nm fidetur quiliusdani slanllum apud iesuro. *' Maiih. II. 2i. " Hom. xi. !i:i, i6. " Deul. u. "• Joan. 111, 49. 'V īsa. uii, i. •»PstK iut. 5. 

(8Hļ Respiciiiir ail iK.ig'gas, im imasqiio inslituliollCi^. 
iHSl) Furte dccnl :i; 341 SCIIOLIA 

tai nfspoc coVf xa\ xb ftoeiorov 1x0^* &v x9ļ izicrzei * 
4ļ ulo\ CpOToiv (90), of xa2 dardtov oi) 7«t>orroi, ^a>c 
dr f^oKrc T&r Tl&r zov drdpo>xov ipx<^ļ*8ror ir 
tifiactJUlņ aiftov. Zfīrfi 81 6 lLpi<n6^, '0 6i tau-nļ? iyfip^ Odvoto?, 
xa\ 6 fit' 4ļiapx(a^, fļ ttipcoc vooujuvo;. "'Ov xb Its- 
pov fiu* cL(v lxaTro^ ^i|«uv Tfpdrrei &xX^Y£'^^^* 'Ociiap 
o5v 6 XptOT6c 4pxo^ l<rc>. C«*>v, oOtco; 6 fex^P^^ *^- 
•rou OdvTCOc Aptoc iori vexp4^. Iiaaa 6k XoYixij 
;ļ^uX^ Oa7£pc|> 'couTcov Tpi9£xaf fj ji^ ^euoļiivT) tou- 
'Tcuv (jL^vov, 4 de xa\ ii» ic^etorov loOfouffa. Ka\ 
«ņ^a ol jiiv OTravJio^ xa\ |Aixpdl djjLaprdvovre^ jx6vcv 
'v'euovTat 6avd::o'j* ol 5i dp&Tijv dv£iXTļ9^£( ou5i 
^suovTOiK aOTOu, 4XX' AeI Aprov xpi<fOVTa\. C^vra. Ilž- 
7pct> oi)v, oS jnjJiai /i^ xarlaxvcar ņdov^ dx6Xou6ov 
f,v TOUTOU pi^j Yeuej6au Tdre ^dp tt; ^euccai 6avd- 
xou, 3te iniXai ļ6ou xaTiaxuaou(Tiv aOxou. *AAXd xal 
-roķ T^€ PpowjC w^oUt T^^^^^^^'^ *^ PpovTTļc dv- 
Opcomvou jfii\^xo^y dSuvaTOV ?ļv Oavdcou Y£uaa!TOai, 
Tou o^^Spa Tū&ppta vl\'i {Atļ^p^^ aOxa>v Ppovrrļ^. Tb 6i, la>c, ivrauOa 6t^XoI t6v xa':eitetYovxa irep\ 
Tou 6i]Xou|Aivou xP^^ovt 0^ icsp(opiC<^(Uvov, a>0Te Y£- 
viaOai |UTd x6 Ecoc t6 iv adztļ xtp 6T]Xou|Aivcp - 
»j t4 • Kal Idob ^fw /ifid' {fjmr slļii icj^ ziļĢ cvr- 
T&Zeia^ Tov aUaroQ. O0x i^eusavro yo^v oOo* ol 
dnd9ToXoi xou «poi^pi^t&ivou (9U*) voTļxou BavdTou 
(Asrd x6 i6e?v t^v tcjv 'n)Xixouxcov dYaO(jjv BecopCav. 

*E7cs\ 6i iv Tol( TaX|iLor( etpi^tai* 7/c ^<^7<^ 
Air6ļwxoQ bc Oicsif xal oinc č^ezcu Odrator; 
xa\y "EJtdiru) d^ Oārazo^ M aifrov^* xa\ iv xivi 
Tuiv lepo^iļ^cov ' Kari^ier C Oārazoq la'xiiccL^* iv 
6i Tlļ ^AiwxaXii(]/ei - *0 ddrazoc xal č ļdr^c ^^^* 
AcvSei turi * |i.^icotc IXaTxov xaxdv ioii ^h I6£7v 
OdvGTCov, TouTou 6i {ur{ov t6 ^eOaaoOai aOtou, tou- 
Tou 6i lx( x^7pov t6 dxoXou6eIv xivi Odvatov ; xsl oO 
(idvov &xoXouOe?v , dXXd xa\ ffir\ iX6eiv iic' a0x6v, 
xa\ lUL^akateU ixe7vov, ļ icp^xepov 'fļxoXou6ei ; T6 
6i xaxaii8o6iļvai Oic6 toG 6avdxou icdvxfa)v 6oxeI (ao*. 
Papuxepov cTvai xa>v etpT]{iivo)v. Kal iiciffx^(Ta( xoZ^ 
X&YO{iivoi^ xa\ x^ dia^op^ xciiv dfiapTavojiivtJV, oOx 
6xv^oci(, oT|iai, 7capa6čļaj6ai xotatuxd xiva vevo^aOai 
x^ ivepY^aavx( xa'jxa ^pa^rļvat iv xoZ? XoYfot? xoO 
Osou IIvfiU|Aaxi. 

TC 6i 6i)Xouxat iv xiļ E6e?v x6v Vi^jv xou dvOpoiTnu 
ipx6|uvov iv xfS paJiXeC^ a«xoO, xal iv xfļ 6d§rļ aO- 
xou ; xa\ x( 9ri\ta.Nzt x6, *EJ,ī\JLvOvīar ir dvrdļisi, 
lapd Mdpxou ^i]6iv ; Td crxe ixXa|Aic6(Jieva xalc xap- 
6ta((4|i4iiv, crxcCi)Xouaive0p(ffx6(uva, erx6 uno9i6vxa 
(91) toO^ XoYiff(AoOc ''liMuv , aafiorepov ix6T|- 
o^fuOa. '0 OecupcDv xa\ xaxoOiai|A6dv(i)v xi}v xou X6you 
6i»pox4v XOovxo( xal ^Xiyxo^<^ icdaac xdc U7;b 


IN LDCAM. 

A C|ui «um 8equi valciil asceiiilunteni in cxceiMim 
molliem manifeslalionis suas : quo quis digiius 
liabelur si Peirus fiierit, habcatque inconciissam 
fidem : vel liii i lonilruum , qui eliam mortem non 
gustabunt, donec videani FUinm hominis venienum 
tn regnoāuo. 

Viia porro esi Christus. llujiis liosiis, mors bive 
quae per peccaiiim, sive aliter inlelligitur. Ex qiii* 
hus alteruirtiiii, per ea quae quisqiie iiostriim facit, 
eligilur. Siciil igilur Cbrislus esi panh vivus *\ sic 
hostis ejtis mors, panis esi morliius. Omni^ vero 
ralionalis aiiiuia allertiiro lioruiu nu:i-iiiir : scu 
qiiaedani qui(lein hos dunlasat guslal, qti;edam 
▼ero largius comedil. Plausibililer igilur discrim, 
quod qui raro ei parva peccani , guslaiii Bolum 

^ moriem : ai qui viriuiem eiercent, ne gusiani qtii- 
dem moriem, sed semper pane vivo nolriiīnlur. 
Con8equens igilur erat, ul Peirus, adversm (ļuem 
poUainferi non prcnaluerunt "\eam non guslarel. 
Ttinc enlin quis moriem guslai , quando portue 
iiiferi adversus eum praevalebunt. Qnin eliam filioR 
lunilrui , geottos a lonilru incaniaii vaiicinii, ini- 
possibile erai gosl;«rc moriem, qua: admodum longe 
disiat a malre eoruni lonilru. 

Pariicnla donec^ hoc loco dceiaral immineni 
rei demonslraue lem pus , non deliniium ul sit, 
postquam id evenerit, quod demonsiralur; ut in 
illo : Eeee ego vobUcum $um^ donec cou&ummelur 
āCBCulum ". Non guslaverunl igilur aposloli praedi- 

p ctam spiriiualem moriem, po8lquam conieniplatisunl 
visionem taoiorum bonorum. 

Quia vēro in Psalmis dictum esi : Onis ea hom» 
qui mvel, et non videbil moriem '*? £i : Veniai 
utigue mor» ad eoi '^. El in quodam propbeia : 
DegluUvU mors prtevalens *'. Atque in Apocalyp8i , 
mort el infernus seguUur guosdam '* ; nescio aii 
non mīnus maluni sii videre mortem , boc majus 
eam gustare ; ei boc rursus pejus, si qucm mors 
ipsa sequatur : el noii sequaiur inodo, verum eliam 
ad ipsum veniat, et comprebendai eum, qucm prius 
seļuebatur. Deglutjri vēro a morie, videtur mibi 
gravissimum omnium, qu« dieta suni. Porro diciis 
insisteus, el differenilae peccaiorum, baud recusa* 
bis, ut arbilror, admittere, lalia quasdam in animo 

p babuisse. Spiritum, qui fecit ul talia scribereniur 
in oraculis divinis. 

Quid autem signiGcat videre Filiuni bominis vt?- 
nienlcm in regno suo, et in gloria siia 1 et quiil 
sibi vult illud, Venisse in virtule ** : quod a Blarco 
dictum est ? Glarius exponeniu8 qua!cuuque sive 
aflulgent cordibus nostris, sive quaircnlibu8 nobib 
reperta suni, sive subeuntcogiuiiones nosiniA. lia- 
qiie qulsqui8 coniemplaiur et assequitur excelleiH 
tiam verbi sulventis ac refutaniis speciosa argu- •» Joan. VI, 5!. *^ Matih. xvi, 18. •• Matib. xxviii, 20. •« Psal. lxxxviii, 49. *' Psal. liv, \\k 
•• Īsa. XXV, 8. •• Apoc. vi, 8. •• Blarc. ix, i. 

(90) Forie ppovxwv, loniirunnij ex Marc. iii, 17 (00") nponpriju:rou, Lege -posipr^ļjiivoj. Kuit. 
et uiiufra. \\)\) Lege O-J'-Jt^vra. 545 SlIPPLEMENTUM AD ORIGEMS EIEGCTICA. 5i4 inēnla omnia, qux fiiint a fallacibiis (ļuidcin, scU A Ttiv ^£u5a>v p^v, ŽTCaYYeXAOļxžvwv ts dXT;02tav ::t8a- (|tii lamen Teritatcin pronionliir ; is viJil Filitiin ho- 
iniiiis venientein in rcgno siio : ai si propria cvi- 
cletiiics coiilirmanieiii centai ; viileal pneler re- 
gnum , eiiain gloriam illius. Quin eliaiii vir liujiis- 
iiiodi videal in scipso, Dei regiiiiiii venissc cum 
virltile : iJque vidcal taiiquam is, inqu€iii non ani- 
plius peccatiim regnei, quod regnai in inorlali cor- 
pore peccantiuin; sed sem|>er siibjeclus rēgi iiniver- 
soruni Deo : ciijus regniim Tiriuie iiilra nos esi, 
operatione vēro, iil uominavii Marcus, intra per- 
r**cios diiiKaiat. 

V. 28. Fuil poii hot sermonet, ut diet octo : et as- 
$umen$ Peirum et Juannem et Jacobum, asceudit 
in monlem orare. 

V. 29. Et fuil. dvm ipte oraret^ upeciei faciei ejus 
aliū y el veslimentum ejut albuma e/fuigeii», 

V. 50. Et ecce viri duo loguebantur cum eo^ tļui 
erani Moytes et Elias. 

V. 51. Qui viii in gloria. dicebant exitum ejui,quem 
futunis enīt implere in Jerunatem. 

El lioc qMidciii f.irlum el miraciiluni ^ransforiBa- 

liouis fiiil. Ai si licel siibliinioreiii seruioiiein dicere, 

liaiKt iiicassum pat ux dies Marcus el Mattb.'eus dicil 

āseendiite Jeium in montem cum discipuUs *'. Cum 

eiiimsei diebtis, perfecio iiiquam nuniero, miindus 

iiniversus eflechis sii ; qui res oinnes mundialt^s su- 

pergreditur, eirespicilianiumsiabiiia aiqiie aeierua» 

isipse posi sei dies, a iešu assunipliis osieudilur. Qui B v6TrļT3iC» pXi::2t t^v Yiov xoO ivOp:';:rou epx^(ASvov 

fcv Tfj I6(a ^atktiļ, Et Sk xal Ti Bta Tpavojrcpov 

7rapaT:f,javTa p\ir,zt^ ķliizoi Sv a^ou 7rp6c 'rfļv 

pajiXetav xalxi;v 6<55av. Ka\ 6 toiout^^ Y£ fev lauTco 

ļikiimi Sv T^v Tou Oeou ļasi\ziav iXT,>uOurav fevSu- 

vdjjtet* xa\ iovto ļiklTVii iv, tb^ ou$a(Juo( tti (t^A 

djiapTta^ Pa(TiXsu<5{Aevoc, ttj? paaO^uouarjc fev 6vijtv 

atb^LCL'zi Tciv d{AapTav6vT(i)v, aU' iii x£TaYfiivoc 0ii6 

pajiAs? X(o Tcjv oX(i)V Occi»* ov» f) ļoLdtktia 6uvd(ui (ibi 

ivT6; fjjx<3jv Itīiv, fevspv^f^ 5^, «*>^ ibvdjxa«v 6 Mi(>- 

xo^, IvT^ Ttov 'ceXe(ti)v (a6vov. 

Stiv. xy)'. T^irero Sš ļistā zoijĢ Jtc^vvc zo^ttovi:, 
a>C i)idpcu čxT<ti' xal xapaJta6iar īlirpor nul 
^IbkirrTir xal ^Idxij6or, dri€r\ Blq rd 6poQ 
npoc&Lf^curdai. 

StCy. x6'. Kalkrh'BTo^ kr zlp xpoCBvĶcuyOiU aiftor^ 
TO eīdoi; tov :cpoo'<hxov atrov izepor^ nai 6 
iļtaucļid^ avzov JLevxb^ k^aczpd:izk)r. 

STtx. V. ^«i ^^^ ārSpsc ^vo ovreJLdJiovr uifzĢ^ 
oīzire^ rļaar Afaxr^c ««^ 'HMac. 

aifzcv, i\r i^eXXe xXr\povr kr 'lepavccLltīji. 

*AXX(il TOiouTov |xlv zh irpfllļrjwt xa\ Oauļia, t6 ttic 
(A£TS(Jiop9a>ae(i)^. El 61 xrt i'tava6e6Tjx4Ta X4yov el- 
toIv, oO itdTTļv /ifid' If »l/i^P«C * Mdpxo^ xa>. 6 Max- 
6ar6? 9Tļ(Jiv dreJtOeīr zdr 'Ii\aovr «ķ «"^ ^C 
ri'r rac ĻM6i\Ta7q. 'AXX' iite\ lv 8? ii|xžpat? T£X£ap 
dptOiuo 6 G'jļiTCa; x65jjLeK vsT^^J*^' * itdvraTdToO 
x^9(A0u uic£p6aiv«Dv irpdYJWiTa, pXžw«)v 61 4aTWT« 
lx4vov xa\ aitovta, o-jto^ |X£e' I? f)lJtipac TOpfiarjtpeai cuim bos dies supergredilur, vidiUesum banc nulli q 6TiXo'jtat tou 'It)(joO. '0 rdp tauTotc 0TOp64^ pXi«£i inferiorum Iransformalum jam, Iransformalum anie 
se. Cerniiur eniin Verbuin a quolibei diversas babere 
l'ormas pro caplu illius, el pro aliis quidem non ba- 
iiel speciem, pro aliis speciosus esi forma. Ai apud 
eos qui non ascenduni per sublimiora opera, el per 
ca ad eicelsum sapienliae monlem, simpliciori quu* 
dam modo inlelligilur, et sec undiim carnem cogno- 
scilur. Sed apud perfeclus in divinitalis sensu ba- 
beiur, el in forma Dei jnila eorum cognilionem 
coiilemplalur, fulgeique facies illius lanquam sol li- 
liis lucis el diei, justiliae solcm esse nianifcstd :ip- 
parens. Sed el veslimenla ejus, iis qui dueli suni 
:ib eo in monlem excelsum, videni ur alba ul lux; 
qu;e suni verba , el dicia evangeliea quibus indue* T^V *1t)90UV T^vS' Ou6£v\ TcijV xdT(0 {Jl£Ta|A0p9OU(AeV0V, 

jutaļAop^toOivTa ^jirpoaOsv aOTOu. ♦aCvcTat "jfdp 6 
A(5ro; 6ta9<5pou; lx<*>^ ļ^op?*?» 4xd<TXw ii<; x^9^^' ^^ 
Toķ jxkv oux l^iti £l5o;, Tolc 6k tjpaiiS? Irzi xd)^£i. 
ToZ; (iikv ļii) dvaCafvouat 6id taiv fe7Wiva6cCTjxdTaiv 
EpYcov, xa\ 6t*a0i^ov iid tA 0^t,X6v tt;^ atKpCacftpoc, 
d7iXouTC£pov vofiTTttt, xa\ xat4 adpxa Yivtoax£Tai. 
Tol; T£X£Cotc e£oXor£lxat, xa\ lv Tfļ tou Bsou |Aop95 
xaxd tijv Yvco(jtv aOTtJV 0£(up£lxai, Xd|Ai:£i 61 xai xb 
7:p4jci)TO)v auTOu w; 6 fļXioc toI? T£xvotc ^tjt^c Xfli\ 
iļjxipa;, 5ixawauvTj<; fiXio; filvai 9av£pouji£Voc. 'AXXi 
xa\ xi l(idTia aOxou toT; ^^KHfM^i'i Oit* aOtou cķ xk 
uyTļX6v 8po« 9afv£xat X£uxd cl)<; xh f^^' iitsp £!a:\v 
aE X£5st;, xa\ i lv£6'jaaxo xa)v Euarre^^«»>v Yf>4|*H^'f*i balur, quin el ea, quai ex aposlolicis Scripluris de- D oljiat 5' 6xi xa\ t4 «7:6 xTļc rpatptļc xaiv dTOaTdXciiv claranlur. libi igiiur videi is qucinpiam diiigenler 
profiteniem i;ernionem de Ješu Deo, omnemque 
Kvangelioruni diclionem ciponenlem, ne recuses 
Ijuic dicere, fuisse vesiimenia Josu alba bicul lux. 
Alei qui i\v videril Jesuni, apparebunl saiie Moyses, 
lcx nenīpe, cl Elius, propbelicus inquani senno, 
coniinuiiiter cum Jcsu sermonein conferenles. El 
qui videril Moysi8 gloriam, recuj^iians legem spiri- 
luulem, lanqu:im unum cum Ješu sermoiiem, sa- 
pteiilium item, qira: in proplieiis occullaia eslin niy- 
biei io ; is vidil &luysen el Elium iii gloiia , qiiiiiidu 
%i«lil cus ctiin Jc^ii. 6T;Xou{i2va. Tiriv ojv Kļn; xiv4 x4jvit£p\ tou 'iTļOOu 
0£oXoY^av dxpt6ouvTa, xa\ x4]v X£5iv xcjv EOaļnr£XMiiv 
irddav ja^tļvCCovra, jiij 8xv£tx(t) xotouTtji 9dax£tv, 
YcYOvivai x4 ljxdTia xoO Itj-joO X£uxd u>c "^^ 9«*K. Tcji 
6* oux(i>; tWvrt x6v 'It.touv 698£l*v dv Mcoarļ^ 6 v6- 
ļio;, xal 'm^a; h 7:po9Tixix6; Xf5roc, xotvoXoTou|U. 
vot rp^? x6v 'Ir^aoOv. *0 hl iStJv x*;v Mcoaicoc 665av, 
voTj^a; x6v irv£ujiaxtx6v v^jjlov, cJ)^ Iva itp^^ x^ *Itj- 
(Touv X<5yov, xa\ xiiv £v xot; 7cpo9V)xai« lv lAuanjpicp 
dr.ox£xpu|JLiJL^vTiv ao'^fav, £t6£ McoaTļv xa\ 'HAto lv 
ooJt;, ox£ eISsv auTol? ji£xi lTi«Joiv. '' Mailh. xMi, I . Marc. ix , 2. Si5 SCHOUA IN LUCAM. 'M fovo'a' OvTČq icTir 6 Tičq ļwv č ā^u^riro^' 
ttirrov dxo(fsx8. 

StC^. ^c*. KclL ir r^ f^riaOai rrji^ ^unriļv^ Bi)piOr\ 

Irļcovļ ļičrot:, 

"H $^ lx TTļ^ ve7iXT]c 9<ov^ Tix* I*^v McuOTet xal 

'IDlC^ JiiTf^r OttČQ kczi' Tdxa S^ xai toT; jjLaOTļiai^. 

^H^ 4xoyffavTCC, xa\ TauTTjv tJjv W5av ļiij 9ipovTe?, 

I:cc9w inl icpdotoiiov TaitstvtuOžvre^ ut:^ Tiļv xpa- 

Taii^ X^^f» Tou 9eoO, a945pa 9o6t16žvt£^, eiS^tsc 'rf> 

^sjfOlv 7tp6€ McoOarļv- Ot> )^p č'^cu &rdp<>}3loq rd 

:ip4kTi3Mtčr jwv^ xai Ņ{cetai, 'Erdpavtsc 6» tou^ 

690aLX{iou(, (a6vov elfiov t6v 'iTj^oijv. *Ev ^ip, oT{xa(, 

f^^ovs Mcaorrļc 6 v^{jlo{, xa\ *HX(a? ^ -npo^TļTsCa, 'Itļ- 

ooO Tw Eua'pfe^Cco. Kal oOx <A>ai:£p ^ļjav Tcpdispov 

TpsI; |ie(xevi)xa9i. Taura 6ž (loi v6ei [xuar7ix(o';spov. 

np6^ 'ļf^p'c^ O^^Tļ^bv ToO Yp4(^{^'^o^ po'jXr,|xa, McuO- 

orijj xal *IlX£a^ ^^Ožvrsc fcv WSt1, xal -3uXXaXfj(Tav- 

xi^ Tco Ut^ooO, d'!t£X7)Xu6a9tv oOev &Xr^XuO£i9av. 0C6i 

Xip pXiiciTai 6 'ItiOouc Xex6Tļvai t4 tTJc W5t,^ aO^ou* 

i6Xdc6Y;aav ^dp &v ol &xouovTe^, xal (AiXiaTa ol 

6xXoc, x^v ouTto) $£So^a9(išvov Oscjpouvre^ craupou- 

(icvov. Ou ToCvuv (pOovfļaavTCC 8xpu4'av, 4XX' tl>^ 90- 

6r,0ivTec 1*^ A^iffTr.Ooiai. T^e ouv dirf,YY£tXav, jASTi 

tip^ dvdXiļ^ty, (UTd '&^ toO IIvsujiaTo^ icapouafav. 

*Otc y4p l7cXi)aOTiffav na(^f&T)7{a^, xa\ IlvsujiaTo^ 

fi$uu6v]aav, xa\ 'rtļv 4ir6 twv JT]fAe(ci>v €ixov ^«dvtjv 

ouvTjifopouaav a&col^, xal itdi'^ni. 6ja 6XeYov, eCurapdt- 

fi£XTa ļv. 

StCj^ JA©'. *Exstlļtr\ce di č lr\covi: r<J) areOļiari 
Ttfi āxaOdpt(^^ xal Idcazo zdr aalča^ nal āci- 
iŠuxer aifTČr r<p aarpl aiftov, 

(92) *Eici6X£97c£ov Sk toutoi^ 04'rjX^£pov, xat orļ- 

|icu«Kc£ov, <ki ol ic&axovx£(, fļ ol tcov '7:ajx^vTu)v ol- 

X£t6i, JtCT^TUIV 6x^<«>^ fil^lv, 69' OO^ x4T£t(T'.V 6 'iTjdOU^ 

4i:6 Tijv wJ^Xčov, t4 ^r^p toutou^ oUovoļi^da^, feitl 
tou Ipoo^ dvaCīļvai (ii] Suvaļiivou^ i:p6^ adzhv 5'.4 
xaTexou9ac '?4^ 4^X^? aOTuv v^oou^, OfpaTrEuacov 
outou^. 'ESETaoT^ov 6fe IttI tCvcjv vojr^jiatcjv ol 
i:43X^vTe( 45to0fft, «tffxeuovr£^ TC£p\ tt1^ auTtJv Oe- 
pjLiuia^f H auToG, ļ toO xpajT:ioo'j toO ljxax£ou 
4'j^{iSvot. ^ic\ tCvcdv Sl dļiouji iccpl auTcJv ExEpoi* 
fai; 6 4xaTdvxapxo( 6 f^tpi izaith^, xa\ 6 PsjiXix{k; 
ī:tp\ ulou, xa\ 6 4pxta'Jv4Y(iiYO^ izzpi Ou^a-cpfS^* xal 
ļ Xavava{a, xal vOv 6 •xoy\jTzz':ii)y auT^v &vOp(i)so; 
?C£pl ulou ffeXT]viaCoiAivo'j. Kal T:6':t 49* iauToO 6 
£ctfTi;p |A^ d^iciiOčl^ laxai* 10; t6v '7rapdXuxov in\ xļļ 
icpo6aTtxļļ. AuTae f4p, 4XXifļXb>v avT£$£TaaO£l9ai, 
i7iXX4 TiJ» 5uvajxiv({) 4xo'j£ty ttj; fev ļiu(jxr,p{(0 6£oū 
x£xpu|A{AivT^^ ao9Ca( icapajrfjffouai 66Y}&axa ntpi xe 
Tuiv 6ia9^p<i>v TC£pl zh^ ^vjx4^ aujjLiCTCDiīdTcov, xal 
TtiplTOu Tp^Tiou TTļĢ OEpaTtE^a^ auTtov. 

•(ķ Y4p Tīdljav v<5jov xal jxaXaxiav, i^ 6 Xpt(rc6^ 
£v -coi? 6xA0(( iiplv td<Taxo, 4va9cp£ic £OXoYto; in\ 
•ri sdOij t4 tv Tat^ 4^x*^^« outo;; toutoi^ dva/ov^^ou 
toZ^ t£ x^^^^^ ^*^ xo>9oT^ iļt'za^ri''jai xal t4 7:£pl 
"ToO C£Xr^v(aCc'ļ4vou. 'Eori y^P toutI Tb TiaOo; eriiTi- 
Of;i»vov jifiv Sv Tictv Oipai^, d9tTc?ļi£vov 5^ lv T:X:fo- 

•MPeir. V, 0. •*Exod.sxxiii, 20. 

(Oi) Confcr edila Ijic. A V. 35. Et vox facta efC ex nnbe, diceiit: Hie etl Fi' 
Uui meui diieeiut : ei auscultate, 

V. 36. Et cum [ada fui$set vox^ invenlut etl Jetm 

iolus, 

Vox ex nube facile Moysi al(|iic Eli:i: dicit : llic 

etl : forte lamen eliam discipulis. Quaiii audicnlps. 

Cl haiic gloriam ferrc non vnlciilos cccidcriiiil iii 

faciein, humiliati tub potenti manu Dei**, valde iiie- 

tiieiiies, diim sniiiii qiioit ad Moyseri diclīiDi fiiil : 

Non enim videbil homo faciem meam, ef vtrei*'. 

Jam aiiiein siiblalis oculis soliiin vidcninl Josnin. 

Unuiii eiiiin, ui exisiiino, fiiil Moyses, sive lex , el 

Elias sive propiieiia, cum Evangelio Jesii. Nec, ut 

fueriint priiis, inansere tres. lla*c porro tu mihi se- 

Q creiius considera Ad sublimem enim lilters sensuin, 

Moyse8 el Elias ia gloria visi , el cum iešu colio- 

culi abieruuieo, iiiide veiierarit. Neque enim Jesus 

ciirat, ut dicaniur qnac suni glorix illius; laesi enim 

fuissent andilores, et maiime lurbu!, videntes cru« 

cifiiam bomiuem tanlo|>ere glorificatum. Non ergo 

ex iiividia occnllaveraiil, sed lanquam verili, ne sibi 

fides non baberetur. Tuiic ergoin vulgus ediderunt, 

post ascenslonem scilicel, posi Spirilus advenhim. 

Qiiando nempe repleii suni conQdcniia, et Spirini 

digni facii 8unl,el miraculorum voceni habebant 

pnirocinantem sibi, et quxcunque dicebant» haud 

a*gre suscipiebanlur. 

Y. 42. Increparii autem Jetnt tpiritnm immundum^ 
Q el tanavil puerum , et reddidit eum paīri ejut. 

Ck)nstderandum estin bis soblimius quidpiam»ei 
nolandum, quod patienles, aul paiienlium Tamilia- 
res cum turbis suni, ad quos descendit iesus ali 
ediiis locis, dispensans ea qux superiora iilis erant, 
non valenlibus ascendere in monlemad eum, pro- 
pler tnfirmitales quae eorum animas obsidebant.cu* 
ratunis illos. Iiiquirendum eliam pro quibus infir- 
mitatibus patienles orent,ndem babenles de eoruni 
curaiione, si vel ipsum vel fimbriam vesiimenli ejus 
alliugant. llem pro quibii8 orent pro iilis alii ; ut 
cenlurio qui pro puero oravii, et regulus pro filio, 
et archisynagogus pro filia, Cbanan^a ilem, ct qui 
nunc ad genua ejus se projicii boiiio pro filio luna- 
p lico. Siniiliter quaiido a seipso Salvalor non ex(»ra- 
lus sanēt; ul paralyiicum in probatica. \\x naniqiic 
sanaiiones inier se niuluocollalae,ei qui valetaudire 
sapieniiamDeioccul latam in myslerio, mullasuppc- 
diiabuntdocumenia,eldediversis quoad aniroas af- 
fectionibus, et de luodo curandaruu) carum. 

Ubi enim omnom morbum et languorcm, qn;R 
Chrislus in turbis aniea sāna vil, cum proporiiouo 
retuleris ad passiones anim:e, luīic ex bis raiioci- 
nare, cum claudiset mūlis conferri eliam qux de lu- 
natico suni. Esi enim roorbus isīc ejusmodi, ul ag^c- 
diaiur cer tis boris/ aliis vcro pluribus rcccdat, qui- 5:7 SCPPLEMEMUM AD 

kas bibil iliflerre vidc^s hunc aegroiiim, et viruiii 
lM*ne ▼atcniem. Et aiiiiīise igtlnr qu»dani bene va- 
kre leiiiperantia forlasse esistinianlur, et vivere 
proiit ralio postiilat : at subiiide siicciimbuiit pa ;- 
sioiiibus, ciiiii stare viilerentur, Traude saeculi biijus, 
alii8qiie concupiscenliis Hi, utspiritalilerloqiiaiiiiir, 
liinaiici suni, profligaii a spiritualibus iiequiliae, qu£ 
dcliiescuiu in passioiiibiis, cadiiiil in igneiii coiiibii- 
K(ioiiuii), nliquaiido in aqiiaiii : qii:indorex draconuiii 
oiiiiiiiiiii nqiialiliiiiii, prulligal co« de flalu» quo vide- 
haiitur liberiiis pcrspirare, ut dcveniaiil in alīissi- 
nīds aeilus maris bumanx vilac. 

In bac eipositione asiipulabitur nobis qui dicil in 
Sapientia de justi »quabilitaie : Narratio viri pii 
temper $apientia ** ; et de opposilis, Siulius vēro ut 
luna mutalur *>. Licet qiioque in talibus videre ar* 
reciiones quasdaHi valentes ad cominendatioiiein 
attrabere eo8 qui non incumbunt animo instabili- 
lati eorum, usqiie adeo ut fas sit dicere iiiesse illis 
pleniluhium » aut fere plenilunium. Videris etiani 
nirsus simulaitim quod illi videtur inesse luīiien ; 
itimen» inqiiam, non diunium,8ed nocturnnin Iti- 
uien, etin tantuin deficiens, donec non. amplius vi- 
deaiur esse lumen, quod in illis cerni possit. Si 
ergo omnis aniina angelo subjecia est, angehis fue- 
rit iste binalici paler, orans tanquan) pro filio Jc*- 
Mini» utpote non valente ab inferiori verbo discipu- 
lorum curari ab inlirmitatc. 

Mutum acsurdum daemonium, sunt Irrationales 

affeciioiies propensionesque ad id, quod videtur bo- 

num, a ratione deprompiae, quas ipsa irrationali 

iinpetu producebal, quaeque a videntibus putabanlur 

isibxc facere secuiidum rationem doctrinao iešu. 

Diflicile vēro curari polest bujusmodi niorbus, vide- 

lurque magnum qutd, quae bene non habeni bene 

fuisse facta, e8tque adeo in isiis magna hujusuiodi 

efficientia» ut nionti eam coinparare liceat» quae in- 

diget ut traiisferaiur a palienle per omiiem fiileui 

curanlis. Est porro omnis fldes coinparala grano 

sinapeos. Quia iiibili quidem reputatur lldes ab bo- 

miiiibus, et modicissiuia res est apud illos , alque 

Vilis esse videtur ; at ubi sonita fueril terrani bo- 

iiam , id est aniniam, flt arbor procera usque adeo 

ut nullum alis carcntium , ulique vēro alata spirita- 

liier volucria coeli, babitare possint in rāmis tauta: 

linjus lidei. 

V. 43. Omnibus nutejn admiraniibitā de omnibus 
quibut fecii Jeiut , dixii ad ditcipulot 6Uus : 

Y ii. PouUe voi in auribut tesiri$ termones ittos, 
Filius enim homini» iradendui eH in manut homi- 
uum, 

A quonani iradendus esi ? Aposluhis quideiu di- 
cit, traditnm fuisse Filium a Deo , iiiquiens : Ofa' 
proprio Filio iuo non pepercit, $ed pro nobii omiii' 
t'tfi tradidil iUum **, passurum uempe pro lolo mun- 

•^ Ercli. XXVII, !Ž. »» ibid. »• Boin. viii, 52. 

(93) Forte iļx£:v. 
(Ul^ Fo: te (Iccsi iv. ORIGENIS EKEGETICA. 318 Ka\ ļ\JXo\ Youv tivs^ OYta(vecv jilv iv aco^poaOvtļ 
x6lxol vojiCC^vrai, xal ^igOv cb( 6X6ļfO{ ^uX£Tai- tha 
fffO* ox£ xaxai:teoufftv (tTvb xcov icaOoiv čliA toO 

iTCTjKivat 5oxeIv nepl t4]v dTīdTiļv tcG aliuvof 

Toutouxa\ Tal^ Xoi77a?; emOu|Abic. O^t, TCveufMtn- 
XMļ alTcslv, 9£XT2vidCovxai, xaxa6aXX6(Jievot 0ii6 tčuv 
ev xol^ ivfofAU}(oOai TīdOeji irveu{jiaTixa>v ttj; irovr,- 
p!3-;, nfTCTOuaiv elc x6 mip zix}y TOipioactov* Mvzt ^ 
eic x6 u5a>p, 5ts 6 fkasCkvj^ TidvTcov tcov lv xoI; O&ot 
$pax67xa>v, xaxa6dXX(i>v aOTou^ dii6 tou l>£u6epov 
6ox£iv dva7:vs7v, iizi zh erx€tv (95) eķ tA pAOij tuiv 
xuixdT(«)v TTļc 6aXi7ar^^ xou x(uv dvOpcomuv ^(ou. 

Ta'Jxri "^ 6tT)yfi<i6i 9UfA6aX£iTai ii\tXy 6 XiYU)v lv xļ 
Soplņ, 'ī:zp\ jjlIv xt)^ xou 6txaCou 6|xaX4xtixo^* A«i}- 

" T^ļcif eifcreūov^ diā aarrd^ co^la* iap\ tt xwv 
dro5£5o(jLŽva)v* *0 ^k āppior ct>c creJtiirrļ āXloiovtai, 
Kal čaxi xal lv xoI^ xoiO'JXOi( tSelv 6ppA^ ouvcirc- 
aizi^oLi 6uvafAivai( np6^ licaivov xo*j( p,^ i^csTdvra^ 
auxiovx^ dvsp(AaxCTC(2>, (uors elnclv dv olovel Tcovoi- 
Xr)Vov elvai ev aC»xoZ;, fļ icap' dX{Yov icavdrčXtļvov. 
'I$otc fi* dv 'ndXiv (Ai{iou|Aevov x6 M^v elvai lv aOtoic 
9u>(* oux\ 9b>c f){A£piv6v xuYxAvov, dXXd ff€}^ vuxTcpt- 
v6v, xal 17:1 xoaoOxov XtļYov, Icj^ (aT|81 Soxt7v 9u>c 
elvat li»6Xeic6(Jievov (9i) lv aOxolc y^'^^' ^^ ^^ 
ītČLia ^x^ ^^^ dīnr^^M* ''f^fli^tat, A toG aeXi}vto^[o- 
(xžvou TraT^jp dv o&roc d^tclīv (b^ i:ep\ ulou t^ Ir^- 
JoOv, (I)^ {JiT) d'jvr^0ivxa (95) d7:6 uirod€cax£pou Xdļfou 
X(ov (jLaOTļX(iiv OspaneuOTļvai 07c6 xou rdOou^. 

(^ "EttiS^ &XaXov X3\ x(t)96v 6ai{jL6vtov ai dXoYocicp6; 
x6 6oxo0v xaX6v 6p(Aa\, 0:c6 xou XdYOu lx6Q^d(Uvae, 
&; aux6{ iiutUi dX(5Y(p '^op^» vo(AiC^(xeva( On^ toiv 
pXe7c6vxci}v xaxA X6yov xauxa 7:pdxxetv -rijc Ir^otni 
6i$aJxaXCac. Auabtov 61 xouxo x6 ndOoc, xat lrļ(\iptn 
6ox£l xaX(!t)^ icsTpd^Oat xd p.^ x%kS)q^ xa\ Sorīv oOtok 
lv xot; xoiouxoi; p,£ydXT] ifj xotauxT) Ivip^eta, &cxt 
xauxY]v 6pee 7:apa6dXXe96ai, ^ofiivT) tva fUTatsOļļ 
dii6 xou irdT/ovTo^ 6id icd^r^c ^^^ecoc xoG Oepa- 
TTcvovTo;. "Etuc 6e ifj icdsa iz^tci; 7r3pa6aXXo|Aivf) 
x6xxa} a'.vdicscu;* l?;£\ e$o*jO£V£ixai plv icapd wi 
dvGpcoiitjv iļ ic^oTt;, xal Ppaxuxaxdv It», xa\ cOte- 
XI; elvat 9aJv£xai* xuxou<ra 61 f^; dY«Oij^, xoux£9ti 
4'^X^^» T^^***^ 5iv6pov piYa* S}T:t o65lv jjilv xwv 
d7rcipo)v, xd 61 lxre pcofiiva 7:veu(iaxixc^( itCTetvi^ 

D xoO oupavou xaxa7xr//oOv SuvaoOai lvxo?;xXd8oK xļ; 
ToeauTTļc n(9xe(o;. 

Sifv. jjLf . Ū&rzuir Čš Oavļiatjčrtdnr k:iX xācir^ 
ctc; k7Colr{CBr 6 liicov^^ eī:is apdĢtoifQļia$rļĶāĢ 

avzov. 

2xtx. p^' BicOe {ffteīļ e/'c rA aira i&/io>r rcifc *^^ 
7oi;c roiJrovc. *0 j-ip yi\- roO drOpo^ov ļUJLUt 
ctapMdocOcu Blq ysip(t(; ār6p<i^t»jr, 

T7c6 x{voc dpa pA\\t\, 7capa6{6o96ai ; *0 |dv 

"KiAvzfikii 9T)7( icapa6£6^j0ai 07c6 tou 6eoO x^ 

Vl6v, exdK (96)- "Oc r^ rov idicv Tlov oif» ipslcraro, 

dXV i)xkp inuar Jtdrroir aapidcjjter aiftdTf (irkp (95) Forle ouvtiOivTo^. 549 SCHOLIA IN LUCAM. Sf^O 

oXou TO'j xd9ixou 7cs(9^{X£vov, ?va( āpTu auToo rrjr A (^^t ul ejus loiUrei peccaium *^. Dices atitem edain 
ūļiapziar' iptlļ ^ xa\ ut:^ tou 6ea66Xou ica(:«a8š66- sOat aox6v, O9* ol^ itapa8{6ovxat xoT^ alx(Aa>fa)T£u<raae 
•ci f euTU xa\ ol 6voi tou 'I<i)6, £txa toI? tTCTcsGaiv ai 
xa{&rjXoi, Ttļ) 7a>p\ tA 'npo6a':a, to) fej fepf||xou Tr^/eu- 
|«tTt ai TouTOu OyyaTips^ xa\ ol uloC. 'E^tj ouv 
icpcoTov dr^ TOU naTp6f napaSsSofJiivo^ d Tl^ el^ 
Xelpa^ &vOp(i>Tni>v* eiTa 07:6 tou *Iou5a, et^ 8v {Ji£Tii 
T^ ({«i)(iCov elaYļX6ev6 £aTavdl^dpxtxii>Tepov tou *Iou$a 
mpofitSouc auTdv. *AXX* 6 {Jilv IlaTiļp tov Idlov 
Ylov oifK i^elcaro 9(XavOp<i>::(^ Tļļ irpi? f){jL5; xa\ 
Xpn^^^** ^ ^ lou&t^ {ioxOT2p{qi irpoatpiaeo);. 
8avaTCi>0el(6ž, r<5r r^ xpdTo^ iyorTa tov Oar&tov^ 
fļTot Tfļ^ AfiaprCa^t didēoJor Karjļppice. OdvaTo^ 
vip <ļ &|AapT(a xupCciK, xaTi t(5- Tvx^ ājiaprārov- a diabolo iradiltim fuisse illiiin , a quo Iraduiitur 
caplivanlibus eiiam jūga cl asini Jub, poslea equi- 
tibus cameli, igni oves, vento deserli liiijus Ati» 
ei (liii. £slo igilur ; primiiin a Palrc iradilus csl F§- 
lius in manus liouiinuni, deinde ab Jūda, In quein 
post buccellani ingrensus esi Saianas, qui loiige 
anle Jūdam iradiderat eum. Ai Paler proprio Fiiio 
$uo non pepercUf humanilale ac benignilale sua in 
nos : Jūdas vēro , malilia volunlalis. Morli porro 
daius, eiim qui imperium habebat mortit, sive peccati, 
diabolum exaucloravit *". Peccaium enim proprie 
iMOi'S cst, ]uxla illud : Anima peccans^ tpia morie^ 
Inr **. kcprincipe» quidem aslUerunt adversm Chri^ 
itum * : nos vēro inde adjuli quod ipse occisus fue* <ra, ainii Axo6ars7Tau Ka\ ol p^v &pxorTSĢ siap- ^ rii, dicimus illud : dvumpamvit vificulū eorum •. El- itrrricar nazā tov Kpictcv^ i^fAsT^ Bl (boeXTļO£vTec 
T^» lxeTvov aicexTdj6a£, 9aplv t<S' Aia^/)rļļ<»)ii€r tohq 
l^scļiob^abtiar. Zibļiļicppoi ^ip x^V^^'^^Q ti^Ba- 
roftip TOV Xptctovy oOx£Te iaplv O116 touc Sejpou^ 
Tiijv lvavTici)v- &XX* a6To\ (AdXXov kxyBX(artai xaph 
tov nacouunrrtot: kr oifparoĪĢ UenrpdĢ^ xai i)xd 
tov Kvpiov ļivxtTipiCortcu, *Ava jt3[( ^ip aup(A6p- tntm conformes facti tnorti Chriiii * , non amplius 
sunius sub vinculis adversurioruni, sed ipsi polius 
imdentur ub eo qui habiial in cceiU Patrepei a Do- 
mino iubsannantur^, ResurRcns enim conformes nos 
fecii eiiam resurrcciionis suae , non aiuplius seden- 
Ies in icnebris ei unibra moriis , propierea quod 
orium sit super nos lumen Dci. 900^ ļjiac it£7co{i)xt xai T^« auTou Avacrcdasa)?, ouxiT6 xaee;ojxivou; fev (Jx<5T£t xa\ 0X631 Oavdcrou, fiti 

t6 dva'ceIXai I9* ^\/^3i^ 9^ i^oO Beou. 

StCv-^vC'. ^Eyhrsto di ^topevo^drijr aiftiar ir tfi 
€5Ž4>t BĪxi tiq Jtpdc avTČv *A«o^ot;di}crw coi 
Sxov iār dxipxxļ% Kvpte. 

ItC^. viļ'. KāXBĪxer aijtļi č IricovĢ' AI dJldmeiesc 
^iikZsob^ Sxf^<^^^ xai tit nsrsirā tov oi)parov n 
ixovci xarcurxriru}o'etĢ' č Si TIčģ tov drOpd^ xcv cifx ixei xov tfyr x£pajtiir xMrrļ. 

El (Akv ouv tTotpo^ el aOT6^ 6{xo(a){ i{jLo\ oux tfp^ 
xt icou 'rijv xe9aXi]v xXlvat, alp^o]) 5t& Ti)v Ifiiļv $t- 
&2axaXtav Tb &xaTdaTaTov žvrauda VkTzlBi. tt)^ tcuv 
oOpavoiv ^9(XeCaf , iīC oO&v\ Ti]v Avd^cau Jtv evTaCOa 
\Lki Ti.poa5ox(iDV, &XX* iv Tcp p^XXovTi. 01 fdp ^f^o^ i^a- 
Or|Ta\f 8sxa(oauvT)v &9xouvTe(, &v T(p x67(A({) toutcj) 
OX£i]/iv l^ot* w)VT)po\ 81 xal t(ir{zt^y dXcoice£i xa\ 
iKTCivol^ oOpavou icapa6aXX6(Jievoi, iv t^ p(cp touto> 
i;poxd({^ouai idiavtJVTe^ xa\ 7rXav(U(A£vot. 

Tr4nfiX4TCpov H* *0t8 iTeOv^xei t^ veotvCcncoi 6 
icatijp xa\ Iļv vexpb;, Tore dic6 tou It^tou ixXfjOi]. 
Nopnoriovdi, 5t<, cooicep 6 x6 J{xo^ nauXa) iorTaupcutai V. 57. Accldit auUm^ ambulanlibut eis in via , </!• 
xit guidam ad illum : Sequar te, quocunque abUf 
Dominē, 

Y. 58. Et dixit ei Jetm : Vulpet hmtra habent , et 
volucres ccrU habem habitacula : Filiu» aulenu ko* 
minis non habet ubi caput reclineU Si igilur paralus es tu, perinde atque ego , non 
babens ubl capui reclines ; eliges per meam dociri« 
nam insiabililaiem bic» spe regiii coelorum, in nulla 
re quieiem hic exspecians, scd in futuro saeculo. 
Dlscipuli namque niei jusliliam exercenles, in boc 
mundo affliclionein habebunl. lloniincs vēro mali ei 
fascinaiores, vulpibus et voiucribus coell comparali, 
in bac viia proficieni, decipienles et decepli. 

Sublimios vēro : Quando mortuus est adolescenli 
paler eraique cadaver, innc a Ješu vocaius est. 
Eīisliniandum est vēro , quod queniadmcdum mun- xa\ vcxpb^ Iļv, lics\ TeOvfjX£t aOrcp Td tou x69{aou j^ dus Paulo crucifiius esi, et morluus eral ; siqui- cpdnfiAaTa, (at1x£ti aOTd axo9couvTi cb^ pX£ic6|uva xal 
izpdmsatpa' outo)^ lxdaT({) $ixaC({> TiOvT]xe 6 8id6oXo^, 
oari^ a6T(j> Iļri &{AapTdvovTi. nāc T^ ^ aoiHr rfjr 
dļUMfitlar ix tov dia66JLov y€xiyyr\taf iravTl h\ 
dfiaprdvovTi xa\ axoicouvTi Td Tļļ$e Cļļ ^ ^covtļpb^ 
mT^p. navT\ 6e, q> TŽOvT]xe 6 r3ovT)pb^, \t^oix' av 
07c6 TOU XptaTOu t6, ^AxoJLo(>6bi jioi, Ka\ Tdxa toiou- 
Tdv i9T( |jiuaTix(i»^ vooupcvov t6 deiv puaCaOai 69* 
iļpiov T^ iraTipa, el {&iXXoi{ji£v d^tot £ff£GOai tou 
liļoou. T6 6i, Tobq rexpoijq Odjlrcu toi}q iavtoir re- 
ftpobCf dXXTļYop£lTai |a6vov. 8d7rroujt ydp toj^ v£Xpo\ 
tou; iouTcuv v£xpou; iv iauToi;, Td^oi xa\ {AVTļ(X£la dcm mortuae erant ei mundan» res, quippe qui non 
amplius illas respiciebat, uipoie apparenles modo 
el iransilorias : slc cuique justo morluus esi dia- 
bolus , qui ei vivebat peccanti. Omnis onitn qui 
facil peccatum , ex diabolo naius esi ' : omni vēro 
peccanti, et respicienli baec ciieriora et nuindaiia , 
vivit mālus pater. At cuicunque mortuus fnerit mā- 
lus paler , dicelur a Cbrislo , Sequere me *. Forle 
eiiam niystice inleilectum untumdem valet illad, 
oporlere odiu babcri a nobis patrcm, si voluerimus 
digni Gbristo esse. Illud porro , Mortuos sepelire 
niorluos stcos ^, ailegorice lanlum exponi potest. Se- " Joan. I, 29. •• Hebr. 11, li. •» Kzcch. \viii, 4, 20. • Psal. 11, 2. • ibid. 0. * Rom. Viii, 20. 
• Frov. 1, 26. » I Joan. 111, 8. • Luc. 11, īVJ. • ibid. 60. 354 Sl PPLLMENTIM AD OKlGEiMS EXEGETICA 352 pcliiiiiieiiiiu quo;taniiiiO()o morttii inortuos stios iii A aO'īaiv Yevd(xsvoi. 'Hasov o^ ^azcuziizti, t>jv vsxp&y, 8ei|)sis, sepulcra ei iiiontimenta eorum effecli. Per- 
fccte aulem reliiiquit iiiortuiiin , nec anipliiis etiin 
taiigit, qui obaiidii iesii : scil ciiiin quoil qiii laiigit 
morluiim ūi iimnundiis. 

El Liicas qui(leiii lia;c īle probalioribiis dicit, Mār- 
čus vēro ait, qiiod adhoriatus duodecim^ mUil eot 
Hnot, tradila ilU$ poletiaU spiriiuum mmundorum *• 
Iloc qiiod biiii minislreiil ferbo ex foluntale Dei, vi- 
(tctur anliqu;im origiiieiii tlucere a Moyse el Aaroii, 
quando populus egressiis cst de ^gypio. Eduxil 
eiiiiii Israeleiii Deus iii manu Mnysi8 el Aaron. Jestis 
«liiocpie lilius Nāve, el Chalt^b (ilius Jepbone • ainl)o 
coiicordaiites composiieriinl populuin irriiaitiiii a 
deceiii illis. Eldad ileiii el Meldad aiiibo propbela- ooO* oiSe "^kpt (b^ 6 dL'rn6[uyo^ vexpoO |jioXuvexat. ^AjX 6 (aIv Aoux3l^TaOTa irspl tcIjv eO&xe{U(iT£p(av 

Tob<; d(i)dexaf āJiicTSLler dr^i duc dvo, dov^ airzot^ 
iļcvclar xrevļtdTijr dxaOdf)T(*tr, ToOto 5^, dvi 
O'jo 0:n;p3Tsl30ai tco X^Y(o Pgu^i^jasti HsoG, loix£v 
EĪvat dpx^'^^^ ^^ fAtDiib}^ xa\ 'Aapa>v, ev Tbi iļiX- 
Oelv t6v Xa6v fex ttj? AI^utctou. 'EJf^^a^e T^P '^'^^ 
*I(7paf|X 6 Bč6c ^v xs^P^ Mcuffici)^ xa\ *Aap(&>v. Kfli\ 
Ir^ffou^fi^ 6 Tou NauTļ, xa\ XaXl6 6 toO 'U^v^, ol 
d{Ji96i£poi djJLovofj^avTs^ xa';^9T£iXav x6v \ahy Tcap- vcriinl concorditer iii labernaculo. Sed el posiea I) o$'jv6{A£vov uic6 tcov 5cxa. Ka\ *EX$3t6 xat Ah>Sifi, Paiilum el Uarnabam misil ad genies, atqiie duplex 
exemplar isli fiieruiil diioriiin coiicordaiilium siiper 
ierram. Congruel islis el illud : Fraler a fratre ad- 
jmu$, ut civitūi munita *. llcni illud : Boni duo 
piu*quam uitirs**. Quud vēro ciiam biuatiin ordinali 
fiieriiil eliam duodeciiii , ostendil in receiisione eo- 
rum MatihaDus, per paria eos ordinaiis. Qiieiiiadino- 
duni igiiur coloiius jugnm bouni leiieus lerrniii co- 
lil ; sic Domiiius aposlolos biuaiim jiingeiis nīisil 
e08,culiurus cum illis lerrain audienliuui in verilale, 
Cl credeiiliiiin. d{A9<Si£poi icpo£9^T£uov iv Tfļ ^xtļv?ļ 6fxovof^aavT£^. 
\\aaJ[ xa\ u(7T£pov naO).ov xa\ Bspvd6av iļaTdTiti" 
X£v zii Ti ŽBvTļ, xa\ 7:apa5£(y|iate ol toioutoi ^aav 
Tojv Tj{A9«Dvo'jr:cuv 5uo kizl XTļ^ ^rļ^. 'E9ap{jL6j£i H 
TOjTo;; xa\ to* ^AdeApdi^ vxb ādeJtpov fioridcvjiero^^ 
a)c :tdAi<^ oyjvfd' xal t<5* ^XyaOol cl duo vjtip ttr 
ira, T6 61 xaTd $uo ';£TdxOa( xa\ tou^ $ct>5£xa ē|A- 
9a{v£i iv Tcj) xaTaX(5y(i) aiTcuv h MatOalo^, xaxi 
<iufuY(av auTou^TdSa;. *Qffr£p 6fe 6 Y£««>PT^ Ccu^o^ 
Pocjv xaTixwv fepYdj£f at t^jv y^v, outoi^ 6 Kupio; 
6'jo 5'jo di70(r?6Xou( Ce'jSa? diriaT£tX6v aO-ou^, |xst' 
aOT(]jv£pYaC'5{i£vo; Tiļv yt1v '^^^ ^xo^vt<<^ žvdXiiO€4i 
xal 7:t3T£u6vTa)v. 
CAP. X. KE«. I'. 

V. M\ In qun9tcunque aulem chitatem ingresii [ne- C Etiy. t'. EIģ fļr d* ār :f6Mr eicipzncdtt^ nal Ļiii 
ritis, el non tuicipinul ro«, exeunle$ in plaleat oixortai t>/iac, ^ĶeMdrtBi: elc rāc xJUtT€lac 
eJHi, dicile : avrij^, elxate' 

^'i^l^ ta'. Kal rdr norioprbr^ rbr noXXf{$iyTa V. ii. Eliam pulverem qui adhcvtil nobit ex civitaie 
reiira, eziergemui vobis, 

Peccaiorum namque vest ronim pulvis jure in vos 
roiiverlelur. Simplicius vēro: Vull ui pulverem ex- 
cniianl, sive ad osleiidendum quod nibil ab illis 
acccperinl , vel ui sil illis in leslimonium longi iti- 
neris, quod propier illos susrcpii. Observa auiei», 
quod civlialcs qnaj non suscipiuni aposlolos cl sa- 
nam dociriuam, babenl plaleas. Cum proponione 
H< ilic«l ad illud : Laia ett poria , el spaliom vla 
qna! ducit ad interiium, el mulli iunt qui grādi untur 
per eam »«. Ttov vip djAapTTļļjīdTtJv Ojjmov 6 xoviopt6? Bixa.i'*i 
dv £{; Oļii? £7:aviX0T). 'A7:XouTrepov U' DouXex3. 
Tb, 'ExTtvd5aT£ t6v xov.opT6v, fļ tjors &e$at, «• 
ojOcv IXa6ov Trap' auKov, ļ tJTTS glļ (laprupiov ait- 
Tol; vsvijOat TTļ; |xaxpa; 6ootTO)p{a^, f,v lcrx£CXaxo 
6i* auTO'j^. IlapaTf^psi 6^, 6it ai {ii) napa6£x^(uvai 
xo'j; d:K»(jT<5Xou; xa\ tijv u^tij 6iaa<jxaX(av i:6X£!;, 
šX0'J«7i T:Xa':£fa; • dvaX<5Ya,; xfļ jrJarfi/(i (97) ij ;«>Jij, 
;i«i £i'pi>xwpoc ?l (JWc ij dxdxcvca el^ rf^r d.i- -, ^ oUfimr, xa2 :ioXZci tlcrtr ci kp^čnevoi^ di airrij^, 

gressut esi ticum guempiam. šlulier aulem un,r- D ^al aitdc elcfļJiOer elc ^^mr tird. Fvrii Či 

TiĢ črdļiaTi MdpOa i^nedkĶavo abzbr bU: zir 
cUor avzi\c. 

2tix. X8'. Kal rdds ijr dČKJt^t) xaJU>vļdini\ Mapia^ 
iļ, ical :iapaKa6icaca xapā rob^ x6daq tov 
"l7}Cov, i\xcvs Tčr Aofor avzcv. 

Sti)^. \i\ 7/ dk Mdpda xeptecxdcazo aspl jrc.l- 
.l/jr dtajcoriar, *E:it(Tzāca di eīasr- Kvptf, 
ci) ļiiJet coi 6zi tļ d^s^p}] piov nčrri TeaziM.Te 
ttaKorelr ; El:ti vvr aOzfi, īra ļwi cvrat^Ou' 
Ci\zai, 

l'A'/r. |ia'. *Aaoxpieelc dk tīner č lf\crovc' MdpOa, 
MdpOa, jispiļirņc 9cal Tvp€dCQ aepl xoXid' 
ek-vQ di iezi zpeia. quempiam. tuuuer auiem r/i... 
(tam, nomutē Marika, suscepil eum in domum 
iunm, 

V. 39. El huic erat soror vocala Maria, qnai eliam 
nisidens ad pedes Ješu, auditbal sermonsm 

ilhus. 

V. -40. Martha vēro disiracta eral circa mullum mi- 
msleriitin. Astans rero dizil : Dominē, non esi 
curo! libļ, quod soror mea sola deseruit mini- 
sirare? Dic uj.iur ei, ul me adjuvel. 

V. 41. Respondent vēro dixit Jesut : Marika, Mur. 
Uta, soUieila es ei lurbaris circa mulla; uno auiem 
opus esi. ^ MaPo.v:,7. ^ Piov. \v:ii 1*^ 10 Lak*. IV, 9 «« Maiili. vii, 13. S?»5 SCIIOUA IN LCCAM. ZU £fr£/. iaC. Miip/a ČA ri^r āyaOiļr jiepida iĶsM- A V. ii, Haria aulem bonum pāriem elegii ^ quw non 
(arOf rļzi^ ovk ā^aipsO^cerai āiC avriļt:. --i-^— *. — 

Eķ («lv ouv zhf 'Erčqkcti xpfi/a, ih ^Xy<tJCi\<TBiq^ 

Xp^ac{iov (98), zbr 9CJir{clor cov (bc ^avTČr - ei; 

& t6, ^0JLlxi'3r ieti XP^<^f iiapaOijTsi^ t<S- Ot» 

«-li^fTic, ^ Tķ£vdoļiafivvpTf(C€i<:^ xa\ et Tt &XXo 

6po{u>^ erpT)Tai. *ExXd6T) 51 MdpOav (x^v eU '?t;v 

Tcpd^tv, MapCav 5^ eU 'rtļv OecupCav. "11 tijv (x^v eU 

Ti^v loufiaCav» Ti)v d^ t\^ t^jv i$ iOvcov TxicXT)aiav. 

*I1 Ifdp6av |Akv £i( Toi)^ ix ic3piT0{xiļ( moTEuaavioi^ 

xai 9uXdTT0VTa^ lou^ixcuc ^d tou v6|aou, Mapfav 

5k wj^ TOUTCivv 47n;XXaYiA£'/ou;, xa\ (a6vo(; tol; Itj^ 

ooO icool 7cpo9xa6eCo(i^vov)^. Aia^^^pco^ Y^P ^^i6dX- 

Xuv, e*jp^9£cc Mdp6av ļi^v a(0{AaTtx(0Tip3v, xa\ Trspl 

īsoUd eUou(;tivi)v, Mapiav d^ x{) Oscjp^ (jiovt), xa\ 

TO?^ icve*j{AaTtxolc icpojavi^ouvav. anferelur ab ea, 

A(i eiplanaiiilum illud : Uno oput e$t^ trile rncrii 

qito*l dicilur : DilUļet proxiīnum luum iicui te 

iptum. Cum illo aiiiem, Pauc'n ett opui, coiifer 

illud : Non [uraberii^ non dices [altum tenimo' 

iiium *', el si q\iu\ atiiid simililei* dicitim 681. Ac- 

oipies quoqije Marlliain ad iniiiieiidaiii aciioiīcni , 

Mariain vēro ad iiinuendam coiitciiiplationem. Vel 

illam qiiideiu iii sjmboliim Jii(laM% h^iic iii fisiiraiii 

Ecclesine goniiuin. Sive Marllia significabil eos, q'.ii 

ex circuincisione credideruiil , cl legeiii Judaice 

oliscrvaiit; Blaria iiuiuct cos qui a Icgnlibus lihcrali 

suni, cl ad solos Jcsu pedi^s assideiil. Diversiiiinde 

* eiiini rem perpendens, iiivetiics Marihaiii quidein 

B rcbus corporeis niiniiim aJiqfianlo obnoxiaiii , ei 

circa mulla ^ereaniem , Mariam vēro soli coiilein- 

plalioni, el rcbus splrilualibiis vacauleui. 

CAP. XI. 

V. 2. Paler noster, qui in coslh; $anrtifiretur nomen 
tttttin : venial regnum ititim. 

Pulo, quia nemo dicerei Deo Pater^ nisi repletii.s 

spirilu adopiioiiis : ac Filius glorificans Palreiii« 

īlicel uliqiie, Pater^ ai citslOilieiis inandaluiii, quod 

ai I : Diligite inimicos vetirot^ oraie pro peut- 

quentibus roi, ut sitis filn Pairts vestri^ qui in cmlis 

esi'* 

Vemat regnum tuum, Ut evaciielur omiiis pote- 
slas el viņus, ltemque oinne regnum mundi, el KE«. ĪA'. 

£t(}(- p*.* Ildrep i^ļuor, č ir To7q o{)paroTq^ dpa- 
cēīļTio rd 6roļiā cov • iJlOizij ij fiacUela cm*, 

Ol|iai Skt 5x1 o05e\^ \iyoi zCo ©ecj) zh Uātep, jjif, 
iK'izk't\pui^jiyo;xo\ixr\ļ uloOej^a; TrveuļAato;* xa\ T16^ 
do^cov IIa?čpa li^oi &v līdtep' (puXd$a( Sk Ti)v 
ivToXf,v, Tijv XiYouffav ^Ayanāt8 toi)q kxOpovq 
^ļšUTf Xpo€r8^/ec0e {}xkp xGyr dutindrtttjr i^/idc* 
^Jtcoc firricOe vlol tov Ilatpbf; {fļjuar^ zov kr to7q 
obparoTi:. 

*EJ101t(i} iJ fiaciJisla cov, *īva xaTapYT,Ofl filv 
7:31901 &pxfi xa\ &$ou7(a xa\ 5uvafAi^, Sti 51 xal īzB.za 
ķ9iXsCa ToO x5a(A0U, xj\ \ pajiXeuouaa &v ioXq Ovt)- q quod rcgnai in mortalibus corporibns nosiris pec- to?; ^(JLCiJV 9b>(Aa9iv &{Aapx{a * icdvicov 51 toutoiv ^a- 
9iX£i*JTļ .6 6e5(. 

-•''X- T^- '^^ āptor i\ģuiir zbr ijītovcior Sldov. 
*Avayxa((oc 5k xa\ tb xad^ iiļtšpar TupicnesiTai. 
Olovcl fdp im3xeuaaT^ iortv fjjjuijv f) (cji] i) dXr^Oevi], 
(va xsTic Oebv (^oTļ 6 S7b> dlvSpcono;. 
Ixex. C, ^. C. 

yrrai • xh 5i, !€«« pUor^ tva cr7qj tbv 6e6v 9(Xov 
tuf^^tvovra Tol? dY^^'?> ***^ McoOdļļ xa\ ttj) 'A6pa4ji. 
Tdxa & xa\ (Jieaovuxtiov 6 9uvejxaX(A£voc o^x6c e^^i 
xsip6( xou pCou, GTS 6Xo0p£UTi); el(7ipx^'^^^ ^^^ icolvav 
olxCav x^c fcv x^|JU2> AlYU7rcou, Iv6a ļxij xixpt^*t t^ 
9Xtd TcS Tou XptaTOu aijiati. Altsl 51 6 |xaOTiti); t5v ^aium ; super lils aulem onniibus regnel Deus. 

V. 3. Panēm nostrvm sufficientem dn, 

Mecessario adjuugiinr quoiidie, Qtiodammodo 
enim insiauraiiva esi nostnim vēra vita, ul secun- 
dnm Dcum vival interior honio. 

V. 5,6, 7. 

lllnd igilur, Quis ex vobis, ad discipulos dicilur; 
ai illud, habebit amieum, ail quo asseral Dcum 
amicum csse sanclorum, ul Mojsis ei Ābraham. 
Verosimiliter medinociiuni , esi breve boc viia; 
limpus quando exicnniualor ingreditur itmncm 
domum mundanac iEgypli , ubi non Tnil uncuim 
limen sangnine Cbrisli. Postulat discipulns ab 9O10V zptli &pTou(, pouX6{Aevo{ 9pi^ai Tfļ 7csp\ Tpīd- D ainico tres panes, volens nulrirc docirina de Di:i 5oc OcoXoYia t5v ^ev^jAevov icpb; a0x6v aizh ttj? 65ou, 
xa6d 9Tjffiv ^Ejczčc iļwv oi) čvracds :ioir\cai 
oviir. ^AyXk icb>; dicoxp{v£Tai Saa)9sv 6 9(Xo; Xč- 
Twv • Ml} ļtoi xčxor xdpsxe ; ZTļifļaet; 5i, |x^iroTS 
ol xfyKi€jYztļ xa\ ^rs^opri^jiivo: xouc 4auxtov x6itt)uc 
TA^^toai Ttļp Zbrrfļpi. A16 r^c dcOsrela^ i{ļui3r (pi- 
feij Kcd xeplitļMiinr č^vrāzai, "H a)ff7t£pxcJ56 ji^i (99) 
uiwcr 6 Be6;, 4XXc;i 5e dļjLapxdvovxt 5pyCCea6ai XiY£. 
xa: * ovtctf xa\ x67:ov S^^iv dīc^ xou icap£x^vxo; aOx(ļ>. 
£C> 51 6pa, el čpzoQ |iiv ^ dva^KaCa xt|c 4^X^( triniiate venieniem ad se de iiinere, ul aii : Extrrt 
me non potestis facere quidqnam '\ Ai quomod(> 
respondel de inius amicus, dicens : Ne milti nego- 
linm facessas? Qna*res vēro, an fortc qui laboranl 
el onerali suni, suis laboribus non facessaui m*- 
goiium Salvalori. Proplerea infirniiiates nostms 
porlūl^ el pro nobis dolel *'. Vel sicul bulc iioii 
dormii Deus, atieri vēro peccanii irasci dicilur : 
itu eliam molesiiam habere ab afferenie sibi. 
Tu porro considcrn, annon pants, sil nccessarium •■ Jac. II, 8; Rom. xiii, 9. ** Bfallb. v, 4i. ** Joan. xv, H, »■ īsa. un, 4. 

(98) Videiur scribcndum xP^^iF^^ '^^ » ^Afa:ti]ret(:, 
(90) Forie piv. 3S5 S13PPLEMENTUM /\n ORIGENIS EXEGETICA. 35G aiiimrc in cognilionc nutriiiieiilum, siiio qiio iiii- A iv vvcojst Tpo^r], ^^ Avcu oux ecr:i oca^eaOat* oTov possibilc esi salvari ; ptita, scriiio diligeiis quo- 
modo vtvendiim siu Pisni fcro, aul cerliim qiio«l- 
ilam opsuiiium, clisceiidi sliitliiim. Pula, scire con« 
stiiiilioiiem niiindi, viiii etemenlortiiii , principiiiin, 
finem et ineilititn teinportim, cl qii«'e iiisiiper sa- 
pionli.i rerolligil. Iloc igidir paclo, pm p:ine Iapi« 
(lem iion dal Deus, qiicni diabolus volcbal ab iešu 
conieiii : iieqiie pro pisce serpenlein, qiiein come» 
(linu i€ibiopes, iitpole ii)(iigiii qui pisces comediīnl. 
Ibi eiiiiii, ail Psniiiīista, tu eonfreguli eaput draeonig 
in aqua, dedini eum eseam populig jElhiopibm ". 
Nec ģenerālim pro re fesca el ulili, res ad come* 
(lendiim inepias ei nocuns. 
V. 34. Lucerna eorporia, est oeului. Ģnando igiiur 6 TTipl ToO, 7:to^ pecDTiov 4xpt6ij? \6^0ļ'lxO'b^ tt Jļ 
oTov &|ov 9i>o{AdOeea * oTov ^6 ecSivat oOaraaev x4- 
ajiou, ^vep^eiav orot^e^cov, 4pxtv xa\ x£\o^ xaX ju- 
(ritr^Ta xp<^v(ov, xal 5aa i^^^ iļ ao9ta KaTaAi^et. Ou- 
Tco; crjv dvT\ &PTOU XC6ov oO 6C$(i>9tv 6 Oe^, 9v 6 $cd- 
6oXo; š6ouXsTO Otc^ iTļooO ia0{£a6ai* oSrs dv7\ 
lx6t3o^ 691V, 8v ioOCoujev ol dvd^tot xoO lx^''^>« loOCsiv 
AlOiors^. *Exeī Yip, 9rja\v 6 TaX(Mp66c, crh cn^- 
iOJiaca^ rfjr ^ffcr«J?^r roO dļdxcrTOĢ i:il rov 
{j^aroĢ, ^(uxac avrdr fipdļia JaoĪĢ roī^ Aldio^tr' 
oOt£ d[itX(o{ dvx\ xp09i{xou xa\ (i)9sXouvto^ zk SSpfaraL 

Z'zlX' X5'. *0 X{fyroq rov ctbfunči^ kottr 6 dpOnJl" ocului tuus simplez ii/, etiam totum corpui tunm B učģ. 'Orar ovr 6 čpSaJiļidĢ cov dJtJlov^ tf^ xak lucidum esi. Si vēro nequam «i/, cftam corpus luum 
tenebricosum, 

Y. 55. Protpice ergo^ num lumen quod etl in le. Ie- 
rieb rof <t()i<. 

V. 5G. Si tgi/ur fMeri/ eorpus tuum lueidum , non 
habent pāriem tenebricotam ; erit (ueidum totum, 
ut cum lucerna [uigore iliuminalur. 

Ejus, qm)d boc contexlu diciliir, hanc esse ra- 
lionem exislimo : Si proplcrea quod corpus luum 
lucidum eflfcclum esi, illuminalo nempe a lucerna 
corpore» nuUa esi in le pars amplius lenebricosa ; 
jam le amplius nou peccante, usque aJeo erii lu- 
cidum loium corpus^ ul couferre liceal fulgorcs 
illius cum lucerna iliuminanii splendore» ac per 
illusiraiionem lenebras solvenlc. Fulgori uiique dJlor zd C(bļm cov ^(jjzeirdr kczir. *£:tār d^ 

:torr\pbQ f), xal tč ctDļtd cov c^toretrdr, 
Ex(X- ^s'' ^^'^^^f' o^r, ļiii rd ^a»c tč ir ccl cno- 

Toq ecrlr, 
Et£x. '^^' El oihr TČ ciaļui cov (puitsnrbr^ fi^ ēxor 

ļiipc^ CKoretrbr, icrea pcjreirdr ČJior, oi^ čzctr 

č JivxroQ r j} ācTpc^'ļ p<»tTlCBTCU, 

ToO 6i i^t^y\^ fiTļToG toio^tov «Tvat t6v X6yov vo- 
|AL^(D* EtTcep 6td t6 acijļid 00u ^urceiv^ ^^Tov^vat, 
9(OTtaOčvTo^ 0?:^ toO XOxvou toG otuoaTO^, |At;$^v 
ioTiv &v ffol [lipoļ Sti axoxeiv6v, [nrfia^uaļ &{ia(nd- 
vovTi Stc, outci)^ Sorai 9(i>tsiv6v t6 oXov aoiiia, 6)^ 
Tcapa6dXXs96ai Td; aOvd; auToO Xuxv({i lv ^cuTiCouat^ 
d^rpaicfļ xdv <ftax\,9[u^ ^h (Jx&zoļ Xuovxt. ^Aarpotinļ 
(A^v Ydp Soixs XafAicpoTdTTi 6 d:c6 xou vou 9<jjxta{ji6{* splendidissimo simiiis est illuslralio a uienle pro- q \ij'/(yo} Sk ev dorpaic^ xb &v Ta> oiufiaTi ^co^, tcc^u- 
venieus ; et lucern» spiendore illumiuanli, lumen x6xt eivat ax^o;, dyo{&iv()>, dirou 6 vou^ pouXeTau 
quod in corpore esi, quod uaiura ca!ieroqui lenebras es^e comparaium est, dum quo nteiis tuIi* 
(lucilnr. V. 51« A sanguine Abel utgue ad sangu'mem Za* 

charia. 

Propierca carnifices, cum Elisabeth el filins e 
manibus eorum evasisseni, iram quoque conira 
Zacbariam elTundunt, ut fama esi. Haud aliter 
igitur eiiam propler virginem Mariam, pos(quam 
genuil Salvatorem noslrum. Cum enim adoraiura 
vcnissel, stelil in loco virginum. Quod cum probi- 
berenl qui noverant eam peperisse ; Zacbarias di- 
cebal probibenlibns, eam esse dignam loco virgi- 
num, quippe virginem adbuc. Uipoie ergo niani- 
fesie legum iransgressorem , interfeceruni inier 
lempium el aliare, minislrauiem sacrillcanieroque 
Deo, et miscuerunt sanguinem sanguine. 

CAP. XII. 

V. 6. ^oniie qu\nqHe avicuiw venduntur assartis duo- 
6uf, et una ex illis non eH oouvioni iradita co- 

rnm Deo? 
V. 7. Sea et eapilii capith reitrt cmnei numerau 

tunt. iVe ergo limuerctii; muUis passeribui praS' 

ttatU. 

Animadverie, quod non diseril lapsum avicuhe 
III lerram, ul Mallbaens. Hic porro quinque avi- 
cui«, justi sensns iiinuunl : qui sublimia cl supra 

'' Psai. Lxxiii, 15, 14. 

(l)Conl(!r Origenein in Matth. ubi scnlenliani 
su.ini aflcire vidcUir, cum hic alicnam |K)lius cxbi- £xCx- ^'* 'A^^ ^^^ alļiaroc 'A€eJt ik)^ rov atjiOTo^ 

Zaxaplov. 

(1) Ai^ TTļ^ 'EXi7d6£'; xa\ tou 'naiSb^ dīcoru^^vrc^ 

oi 5fj(iioi, xal (2) xoG ZaxapSou t^v Oup^v d9tS9tv, 

(1*^ X6yo;. Kat' a0x6 touto yo5v xaV6i4 -rijv icapOi- 

vov MapCav ļAexd x6 Y6vv7iffai x6v Zairrļpa ^iacIiv. 'EX- 

OoOffa y4p i:poffxuvTiaat, Sffttļ fev x^ xdinp xcil)v icap- 

Bivcuv. Kal X(oXu4vx(uv xwv el5^0i)v aOxl;v Y*wfļ«t- 

aav, 6 Za/apCa; IX£ye xot5 x(uXuou(iiv, 4S(av auxl;v 

elvac xoO x6icou x(ijv icapO£v(i>v, fxi icapOevov cSrav. 

*Ūļ O'jv (TA'^o)^ i:spavo(iouvxa d7;ixxeivav (&cxa(u xoG 

vaou xal xou Ou7iaaxTļp{ou, X£ixo*jpYOvvxaxa\ 6uovxa 

x({j ^^(o, xa\ dva(Aiyv'jou9i x6 aT(xa x^ ai|&axi. 

KE*. IB'. 

St^v. f^"'. Oifyl :iirTe CTpovOla stuilsTrai ācca- 
fi(jr Svoīr\al ir iĶ abtiar oim ēcrtr ixiJie-' 
.lr}Cjiiror tni>aior tov Ssov ; 

Sx(X: C- 'AJM xal ai Tplxsc f *ic ^ļ^paJlnc ^J^ 
jiaccu i^iplOģiTirzai. M^ ovr poCeīcde, noJMar 
crpovdicjr Siapipsre» 

Tf,pet Zlj oxt oO irrtjfftv oTpou6(ou ir:\ X7ļc TT|^ 

eTrsv, (b; 6 MaxOalo^. nivxe 6^ orpouSCa vuv ^ 

aiaO^dsi; xoO $'.xa(ou alvtxxexar a? 'coiv |ircei&^uv bcat. 
(i) Korle xaxd. SCIIOLIA IN LUCAM. 358 5»? 

xa\ Mkp ftv6fK«)icov aloOdvovtat, ipcovai tk Osla, A lioiiiiriem posiia seniiunt, viilen(es diviiia, aii* (6|ievst dip^ Ttjv 'cdfc '7cve!i(JLaT0( (xu)pCav xa\ eOci) (5) 
xptvdvTti>v, o(jx cEffiv i7;iXeXT|ff(AČvai ivu>ici6v tou 

9rpouO(ov ii7tXeXTļa(AČvov clvai IvtoTciov toO (kou, 
ouve^itaoov to7c ifA^aCvouae f&T)To?(, liciXav8dv£Cj6aC 

t6 Xcirro|up^f t^C npovoCoi;, xa\ i\ H'ixP' '^*»^^ XerT(ov 
Tfvuifft^, lv TOUTOic fiT)XouTa( • voTļTO)^ Sk iciiTcet li:\ 

9<pc96e (4), Td xdTCi) C^ļ'^s? "^o^C '^C 9apx6( Ive^o- 
|Uvoi^ xax6?(, icapa6o0^v el^ TcdOo^ dTCfJiCa^, xa\ t6 dienies focem Dei, gusianies paiiem vifiim, olfa- 
ciente» fragrantiam ungueiuoriiin Clirisii, olei ez* 
siiltationis, ei contrecianles Verbum vivum. (Qui 
sensiis viri jusii) aiienuali ab iis qni spiritiialia 
slfilta et vilia reputanl, iion sunt in oblivione la- 
men coram Deo. Diciionem nihilomitius qu3e ti- 
giiifical, ne minimam qul(lein avlGiitam iii obli- 
vione esse coram Deo, perpende cuni dīctionibus 
signiflcanlibus, Deuin quoruindam obiivisci pro- 
pier peccata eortim. Liiieraliier ergo in biace de- 
ctaratur ad minima quaeque porrigi Providenliam, 
ei ii8que ad noiiiiam rerum tenuissimarunu Spiritua- 
liier vēro : cadii in lerram, velui avicnlas, pruden- 
lia. Dum eniin sublimē ferlnr, qu« inferiora suat lX£uOepov {UTd Tou 'ci|i.Cou dicoX£Xcox^{. ToioGto^ Sk B peiit, propter ol»linenlia carnis vilia ; tradilaque in 6 07c6 TOU >^You {UTecopioOsl^, xa\ Td ^^iva cppovf,- 
oac* KaTd Sk xb ^xbv icdXiv, t6 * Oif steceīrcu ixl 
riļr fiļr ārsv tov īlarpd^ i}ļiCir^ oO x4)v PouXrj<nv 
6£Cxvuaiv, dXXd T^jv ocpč^vcojiv. Tcuv ^dp yi^{a^V(ov, 
& |ilv xaxd poOXi}9iv Y^vexat, & ^ xax' eOSoxtav, & ^ KE«. ir. 

StC^. X'. ndXir oi5r eīae • Tin čļiouSocna rrjr fia- 

SxCx. yuf. 'Oļiola iorl {i>p?7* fl»* Xa6ovca yvYi\ 
hefiuinr slļ āleifpov crdrd zpla^ ioj^ oi iCujuS}&ri 

*Exipci>c iT:\ Xa6eTv, rfjr jjikv 'ļvraljea el? xlļv 
TxxXi}9{av, riļr Sl 0;/*t|»' cķ t6 DvcOjia xb dYto^« 
£eira 81 rpla, aco|ia, itvsu{JLa, 4^x^v* 'AY(dC£xa( $1 
^«•jxa x5 C^IJtļl "coG dļfCou 1Iveu(Aaxo^, (oore ^svčoOat 
«pV^ x6 &Y^^ nveu{jLa 2v 9upa(Aa. 'Exi C^fiijv xi)v 
dnb xou (nc6pou xeXeaioupYT)6eiJav 6uva|Atv 6 £ci)xi]p 
dvo^id^ei t6 nv£U|Aa x6 d^^^^^» xoOxov atvi^dļuvo^ x6v 
xp6isov. *0 Yoviv xt1^ oOpavCou paaiXe(ac ^^T^?» (As^d 
x^v 9cpci)xiļv iv dvOp(i)iroic fficopdv aOļr^Oel^, xap776v 
dieoSou^ ivxeXļ, xou d^Cou IIveu{xaxo( x)]v iicix^P^~ 
'jfCaiv xoTc 6id xa>v np(axa)v C}(pt\o'j[Liyoi^ icapčX^i, 
C'w{&i;c S^xi}v 9upa(Aa Cu(iou97](. Tuv^j Sl xauxT^v, ifj 
0092a xoi3 BeoG, et( dX£upou adxa xpSa žyxpu7r?si. 
Tdt{ YoOv icopiaaiifvoic ix icoXXt1^ iiii{Ji£X£Ca^ xa\ xtļc 
xoO an6pou Y£<()pT-^ dX£upou 9dxa xp{a, $(SY(xaxa, passionem ignominiae, etiam liberlaiem cum prciiu 
auiiitii. Hiijiismodi porro esi qul a verbo ad aub- 
Kmia elevatus, ellam qnx lerrena suni sapil. Ad 
lillcrara rursus, illud, non cadet super terram iine 
Patre vestro "^ non volunlalem oslendit, sed prje- 
scieniiam. Eorum enini qua! conlingnul, alia ex 
voluniaie fiunt, alla ex betieplaciio, alia ex per* 
nīissione. 

CAP. XIII. 

V. ^0. Iterum ergo dixU : Cui atsimilabo regninm 

Deif 
V. 2i. Sijnile esi (ermenlo^ quo aceepto mulier abs- 

condil in fatinm sāta iriūf donec fermenialum ett 

lo/iim. 

Alio modo llcet accipere, mullerem quidem pro 
Gcclesia» el fermemum pro Spiriiu sancto. Tria 
tāiūf sunt corpus, spiriius, anima. Sanciificaniur 
lisc fermenio Spirilus sancii, ul flani cum Spiriiu 
sancto una conspersio. Praelerea Salvator nominai 
Spiriium sanctum, sive virtuiem quae a semine 
perficiiur, fermentum , subinnuens boc modo : 
Sermonempe regni ccelorum, posi primam salloneni 
iiiier bomines acceplo increnienlo, redditoque 
fruclu perfecio, Spirilus sancli subminislralioneni 
iis qui per bxc prima adjuli suni, largilur, insur 
fermenli videlicet massam fermenlanlis. Hoc fer^ 
nīcnlum muIicr, Dei ncmpe sapienlia, in farin» 
sāta iria occnlial, Iis videlicei qui sibi compara* 
verunl, ex mulla solliciludine ei cullura semiuis. esCav TvoKJiv Tijv it£p\ IIaxp6c xa\ Tlou xa\ d^tou d farina sala Iria, hoc esi dogmaia el diviuam co- nv£u(iaxo^, fļ xou 0£ou ao9Cax6 difio"^ IIv£0|Aa X9- 
pTj£i. *H 8* aOTi], xa6' ttipav $tdvoiav, irdvxa x6v 
ix BcoO dvOpcoTcov ix act>fjLaxo( xa\ 4^x^^ ^^^ ?rh/£u- 
(iaxo( 9uve3xaixa, xļ iittx°P^T^? '^^ Ofiia? £jX7rv£u- 
9siii{, CuļAijv lYxpuircouja, xi2v l^ aOxTļ^ a)9£X£eav, 
tli dXcupo'j 9dxa xpCa xd v£voT)|A£va, Eto^ ou Cu{jia)0ļļ 

0X0V. 0!»X0( fOUV, Xfļ lJlfiTOX?i TTļ^ oOpavJoU ļ'J[t.Tfi 

icoutfOelc xal Cu{jui}0£\(, oOpdvio^ xa\ 7cveU(JLaxix6( 
Xpi2|Aax(a£xai dvOpciiTco;, xa\ rior ^vpuĻia^ cl»? Sv 
fud( xpda£ci>^ Yfivo|xivTj; xa)v xpt(i)v dX£upci)v d7uo6«- 
(oftivdjv, xa\ xtļ( lv a0xolc i|A7:v£U7£b>; xcu d^^O'j 

" Maiili. X, «9. •• I Cor. v, 7. 
(3^. Forie tCcova. gnilionem dePalre» Filio ac Spirilu sancto, ipsamet 
Dei sapientia Splrilum sanclum suppedital. llteo 
eadem , juxia aliam inielligendi raiionem, toium 
cx Deo bominem ex corpore, anima el spirilu con- 
suiiiem , largiiione divinx inspiralionis fermentuai 
occuliat, suam nempe uliliiaiem, in farina: sala 
tria spirilaliier inlellecla, donec fermenielur lo- 
tum. Yir igilur bnjusmodi parliclpalione coeleslis 
frumenii qualificaius el fermeniaius, cceleslis ac 
spirilualis honio audit, et mva conspersio ^\ facia 
quodammodo una mixtura irium farinarum divcr- (l) Forlo '^ipi'sai TifJO SrPPLEMllNTUM AD OIUCENIS tXEr.KTI(:\. sr»o ft:iiii:ii el iiīgpiraiioiiis saiir.ii Spirilus iii ipsi». A lIv^vfisTo;. Ka\ ir. vio; &pTo^ xab 7r^£U{AaTtx6^ 7s- Aiqiie ila profeclo iiovus panisei spiriiualis effecti, 

sectiiHliiiii Aposiohiin, qiii ait : Unut pants et utium 

corpns sumut mulli **, iin:igiiiem ac siiiiilitudineiii 

resiiiiiemus panis vivificaniis universa. qui de cafo 

tiesccndn **, nostļue similcs sibi efTecii. Comiiio<le 

aiilem niiilieri asKiiiiilaho Det snpieiilintii in liis; 

Uiriitits vēro e$t Dei virtut^ el Dei āafientia **, (ļīise 

rīispoiulct simililiidiiii renuenii. Siciii eiiiiii iii pn- 

r:)lK)i;i seminis, coloiii personām el saloris iiiini- 

iliixit, iibi baiid eqirMlein ralionabiliier facta fuisscl 

iiiulierift iiieiilio : ila hie delato fermenlo in farinse 

sala Iria, approprialiir paral>oIa,ul mulieri panitico^ 

assimilot qiieni In illa satorcm nominavcral. 

Y« 29. Et venient ab orientē et occidcnie et ab aiļui- 
ione et meriJie^ et recnmbent in regno Dei. 

Apud MatUiseuin et parabola conipicxa esi, per 
quam vocanlur veluli ad viiieani , ad prxcepla 
nempe, operarii varii variis siaiibus; ut in inaiu- 
lino, el circa leriiam, el senam, el nonām ci un- 
deciniam boram. Forsilan igilur loia hominnni 
Tiia, esi Islius parabolse dies. Suni qui ab adole- 
sceniia el ab ineuuie a^iale vocaii suni, ii nenipc 
qui illnccscenle anrora, a Domino mērcētie conducli 
suiiL A lerlia bora vocanlur, qui vocanlur posl- 
qnani aJoleverinl : circa nonām ii, qui posi juve- 
nilis aetatls aRsinm et pondus, jam senescenies ail 
Dei cullum perducuniur. Sēnes qui jam ad viia! 
exUnm vicini suni, per undecimani boram indi- v<5asvot KZ'k t^v 'A7»5axoXov, 6» 9T,aiv • EĪģ &fzoq 

X(fl ir ca)ļid icļier cl :toXlo}^ tExeSva xal 6(io((ii7:v 

dvaAT)^(As6a toO Cox>iroioO tčuv Sacuv dprou, 6^ ix 

Tov ovparov xaza6i6'qjtsr^ ēautto i»paicXtļa£ou( 

X3i %\t.dLi; diC£pYA^^i^vo^- Ev) $1 Yuvaexl d^ofioioioia 

T^jv 009ČSV ToO 8£0u IvtouTot^* KpiCTūd^di kcTir ij zcv 

Beov dvraļtiq^ xal Seov copia^ xa'zaXkiiha>iz(ļt vr^^ 

CujATj^ 07co5e{r|jwfct. "Odirsp v^P ^«^ '^i 7capa6oXtjc 

Tou ^izčpoMj YecopYoO Trpdacoīrov xa\ Ttmp&bi^ ūdri^v*^ 

oOx ^L^f 60X6ya); iv £X£ivotc p-vtiiiovEuOfiCjTj^ twvaix6^, 

oOts (5) xdvTaGOa &7:l Z^\ii\ļ 9epo(jivT)( £l^ dXcupou 

aiTa Tp(a, otx£ioO';ai f) izoipa^ol^, Yuvatx\ d^roicoiou- 

jJLŽvTjT^v 45 fex£Cvr,<; (bvoļjtajļiivov dnopia A7:£ixiaai. 

ilTtx. xO'. A'al iļļovcir āxd dratcMiJr xnl ^r- 
B (T/iair ^crl j3c>/5/d ?Mii rčr*v, xa\ draxJttUi\ucr' 
zai kr zļ{ JiactJieiņ zov Beov, 

Ilapi Bl Toj MjL'Oaii^ xa\ '7capa6oXi] izki^z-zM^ tC 

^; xaXojvxat (I>^ £15 dļX7r£A(uva e^ fd^ žvToXd^ fcp- 

vd^at 6td9opot £v 6ia9^potc ^ļXtx(atc, «b^ lv rpcotā, 

xa\ TTipl TptTTjV, xa\ žx':7iv xa\ fevdttjv xa\ lv5£xdTr^v 

(opjv. Td/a [kbi o-jv āra; 6 xwv dvSptuiroiv ?Cf>c i(r:\v 

f, xa?i Tr;v raf»a6oXijv iļpiipa. Ka\ ol }>,bf fcx i:a{^v 

xal TrptoTrj^ ļXtxfa; xXr^6iv;€; ot a|Jta Tiļ Scp |iiff0«i>- 

OivTč; £l(T\ Tcapi toG 8£(j7r(S-ou • ol $& jurd t6 {uipd- 

xtov ol oLTzh zriļ Tp(x7); wpa; • ol 6k ļutd ti»v fcv vsd- 

TT)xi xau(jcova xa\ t^ pdpo; iizi t^jv 6£oaž6£iav dv^ 

{uvot icps(76'jTai ol -REpl tt;v IvdTijv * ol ^ icp6; aOiļ 

TJ5 i$<S$(i) ^ipov^sc ^i^^ 5TļXoGvTat 5td Ttjc Iv&xdt7j;. 

Kai £7:£\ rpoatpcai;, oO XP^^^» l$£xdC£Tai, 9v lv 

canlur. Et quia inlentio, non lempus allendilnr, C Tzicrzti '7;£i:o{r,xč ti;* 5id touto to?; 1$ oīi xixXi}vxat quod in (ide qnis impendit; idcirco illis, qui ex 
quo vocaii suni, qna! sibi iiuposiia rueruni, ^ffo- 
cere, daiur eadeni salulis mērces : illud nempe 
denarinm, quod ab inilio abUlum fuit a maligno 
per seduclionem, dum iransgressio spirilalis pr»- 
cepli facla esi; divinae aique omnino regalis inia- 
ginis. Quo niibi videiur cbaracierem noiamque 
ipsiusmei regni oslcndere, siquidem denarii insigne 
insculplam rogis imaginem signincai. Quoniani 
igilur qnolqnol in vineam el civiialem divini cnllus 
ingressi fueranl, unanique el eamdem operalioneni 
aiiigcrani, ejusdem regni compoles fierent a'quum 
(Tai : idcirco merilo omnibus denarinm, regni 
nonipc synibolum reddilur; ex quilius alii in ju- D zk l7:i6dXXovTa Tzz'rvar^iidai Bi6oxai 6 Tto; -riļ; oiotiļ- 
pia^ ļxii04; • (6) t6 ffuXa0^v xax' dp^d; OiA tou 1»- 
vr,poO li* d7:aTTļ; xa':d t^iv tri^ IvtoXtj; 'napoBaavi 
Tcv\£ (7) 'ZTļļ 6s Ja; xa\ Pa7iX(Xfi)TdTYļ; £lx6vo; fin- 
vdpiov, 6s' 0^ dox£? |A0( t6 yva)pia{Aa Trļc pa9tX£Cac 
auTT;; 07:o9a(v:cv, oti ^aaiXia); &VT£Tuisii>(JiivT}v sl- 
x6va ToG 6r|VapCou 'zb ^dpaļffjia aT^[l.aly&l» *Ei:£($^ 
TOivjv Tiavrot; tou; irci tbv d{A7C£Xa>va, xa\ -56 Ttļ; 
Oso7£6s(a; 7:o\izz\j\ia 7cap£X06vTac, |Aid; rs xa\ t^; 
aO-:^; kp^aiiai d^aļx^vou;, tt;; aO-riļ; Pa9tX£b; 
{jisxajx£'^v ^v 6Jxatovxo'jiou xdp(V£tx6iti>;T0i; w4»i 
TTļ; BajiX£Ca;T6 9U{ji6oXov t^ 6T)vdpiov droSčSorat * oiv 
01 jjiiv iv v£<5':tļT'. exXfj6r,iav, ol di dp.9\ -rf^v toG vca- 
vt'o'j f;X'.xiav, ol ci ncpl-r^v jjiiarovToGdvBpcJj'KouCcoij; vcnlule vocaii suni, alii circa adolescenliam, qni- xp^'^^^t ^^ ^^ '^^^ dv$pa ';iX£iov ffiii xa\ 0irsp6£6Tļ- 
dani circa medium bumanne vila: lempus, nonnnlli x<iTa dv£iXY]'^^T£;' 01 6i xa':d t^v 'icp£a6u'n)v aOtiv 
veio e