Skip to main content

Full text of "Tanaqvilli Fabri Epistolae"

See other formats


Gougle This is adigital copy of a biK)k ihal was presLTVvd for guiiLTalions on library sIil-Ivl-s ru-lbre il was carefully scaniiL'd by Googlu as parl of a projccl 

to makc thc world's books discovcrablc onlinc. 

Il has survivcd long L-nough for llu- copyrighl lo cspirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is onc that was ncvcr subjccl 

to copyrighl or whosc lcgal copyrighl Urrn has cxpircd. Whcthcr abook is in thc public dornaiii may vary country tocountry. Publicdomain books 

arc our gatcways to thc past. rcprcscnting a wcalth of history. culturc and knowlcdgc thafs oftcn dillicult to discovcr. 

Marks. notations and othcr margiiialia prcscnt in thc original volumc will appcar in this lilc - a rcmindcr of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and linally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with librariL-s u> digili/L- public doniain niaUTials and niakL- Uiltii widcly acccssiblc. Public doniain books bclong to thc 
public and wc arc mcrcly llu-ir cuslodians. Nl-vltiIil-Il-ss. this work is cxpcnsivc. so in ordcr to kccp providing ihis rcsourcc. wc havc takcn stcps lo 
prcvcnt abusc by coninicrcial parlics. iiicIliJiiil: placing: lcchnical rcstrictions 011 automatcd qucrying. 
Wc alsoasklhat you: 

+ Make non-commerciai u.se ofthefilvs Wc JcsigncJ Googlc Book Scarch for usc by individuals. and wc rcuucst thal you usc thcsc filcs for 
pcrsonal, non-commcrcial purposcs. 

+ Refrain from mttomutvil qtterying Donot scnd autoniatcd uucrics of any sort to G(K>glc's systcni: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation. optical charactcr rccognition or othcr arcas whcrc acccss to a largc aniount of tcxt is hclpful. plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
uscofpublic domain matcrials for thcsc purposcs and may bc ablc to hclp. 

+ Maintain attribittion Thc Googlc "watcrniark" you scc on cach lilc is csscntial for inforiiiiiig pcoplc about this projcct and hclping thcm lind 
additional maturials ihrough Googk' Uook Scarch. Pk-asL- do not rcmovc it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc. rcmcmbcr that you arc rcsponsiblc for cnsuring that what you arc doing is lcgal. Do not assumc that just 
bccausc wc bclicvc a b(K>k is in thc public domain for uscrs in thc Unitcd Statcs. that thc work is also in thc public domain for uscrs in othcr 
courilrics. Whclhcr a book is slill in copyrighl varius from counlry lo counlry. and wl- can'l offcr guidancL' on wliclhcr any spucilic lisl' of 
any spccilic biK>k is allowcd. PkasL- do not assumc that a b(K>k's appL-arancL- in Googlu Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhcrc in thc world. Copyrighl iiilriiigciiicnl liability can bc quitc scvcrc. 

About Google Book Search 

GooglL-'s niission is lo organi/c thc world's information and to makc it univL-rsally accL-ssibk- and lisl-1'uI. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovLT Uil' world's books wlulc liclpniL! amhors aiid publishurs ivacli ncw audiuncus. You cau scaivli Lhrough llic liill lc\l of ihis book on llic wcb 
al |--.:. :.■■-: / / bQQkj . qooqle . com/| r f « • 2> V Z7 ^pr v ' * i • * 


t i 7 4 **- % < «t> ** V>\' .<k 
>' »•■ i . TANAQ.VILLI 

F AB R I 

EPISTOL.E. 

PARS PRIMA- 

IDITIO A1.TEIA PRIOM EMENDATIOR. 

utccedunt & ejufdem AuBoris FabuU ex lectmtnu 

t^Arsthu» LMtinis verjihtu redditit , cum 

quibufdam Bfifielis settdum edttu. SALMVRII, 
_ . . C ISAACI DESBORDE& 
Suiaptibiis (^QANNIS LESNER.II. m M. D C, £ X X 1 V. - " ***** II.LVSTR..SSIMO VIRO 

NICOLAO 

FVLQVETO. 

VICECOMITI 

DE MELVN, ET DE VAVX.&c. 

Trocimtori Gencrsli Rcps ChriflUniJf. 
Sxcri jErtrij Summo Trnfccln, 

S. P. O. Tanaq.uii.lus Faber. 

i I mihi ttttthtc ntnfttit dtcretum fuiffcU 

t I LLUST K 1SSI M E FULQ.UfcTE, 

$ tmem ftttfitnmm ir.tir tot citrifimts hujut 

t Imftrii vires cligtrtm , fnt tttjtu mmint 

n tfufcuinm hic ifftrcret , nnnc ctrte emntt 

' JubHtxdi rttiefiUtu firu, fcfitntm rcifft edtffm in- 

uSigt , etm i» Tc ficiiiutcm tffc fjr ctmitttem , ttt nt 

litctcs tniitm mcts tfcrnerit. j^utnnutm enim libert 

ifud mttf fimmt mttniludinis tfimttit , & mncm 

frtBtutUm jndicie rntgi , nutmtttjfe, tut cufidittlt 

mirtrifoleti Itmtn titm tttimi fomitnehnem , tutm elegmtiores homints duritatem , & veriut , opinor , v/£ 

cant , nondtm ita potui parare , ut non magnificum quid- 

dam , inpnmifque expetendum homini literarum fludiojo 

femper duxerim , primariis in Repnblica viris probari p 

iifquemaxime , qui ^fiomni carerent honorum luce^prtn* 

dptmtamen in ea locum propriovirtutts Jplendore tencrcnt. 

Cum hM dico , Vir IllostrissiMe, Tibi dico , 

qui amplifiimis Gaffia dignita/ibus admotus , eas\jampri* 

dem ita foptrgrcflus es , ut quod vtt praftamtbfiimi quique 

quafiglorix cacumen , honorumque fafiigium , cum votas 

& ominibus fujpiciunt , id omne lange infia Te videav, 

tantum Tibi Juperefl virtutis , quod nonaum explicafii , 

& ad majora etiam , fiquando tia rationts lmptrii poflu- 

larint , reftrvas. Neque vero ifihac , hlandaditt* , & ad 

ajfiiuationcm compvfita poJFcris vidtbuntur , qui exfiri- 

ptoribus noflris cognofient , nil unquam apud nos celebra- 

tum fuijfe clariori Fama pr.edic<ttionc , cui tum demum- 

tuib vidcmur credere , cum de iis btne loquitur , qui aficris 

temporibus ad Reipub gubernaculum fedcnt. iQa quidem 

ntultos , ( quis neget ?) fapc ali& praproperis acfgloriam- 

Uudibus vocavit , quos deinde , ut negotiis impares , de- 

fiituit :. M nunc fidci fua confulit fcUicet , <£ tefiimonii 

ttmeritatem purgare fludet , dum Te in tam laboriofa , 

tamqut exercita fiatione probe jpcttatum & cognittih, 

novis in dies praconiis ornat , & in ornando confians*cfc 

Nequt vero mirum , cum Tu in reftc faciendo adeo coh- 

Jtans fis ; cum fummos y infimos , demertaris x nec tibi 

p>lu*apud Principem gratiapararts , quam veri apudpa- 

fulum amoris. Jjtuid autem> , ctttra ut mittam , de tlU 

incredibili comitate attinet dicere , qua Tibi meliorum /i- 

perarum fiudtofos tantopere devinxifii , ut non e Galli* 

mdo, fied*b extcris qnoque Gentihus , nova ad Te qu^ 


tidie fcripta: mittantur f Nemini qnippe jufHtu is honos 
baberi pttcft f quam Ei Viro^ qui tam mirtfico & AuU & 
Cur/a confcufu laudctur / 

QuHfolus tnrtcs hac ccmpeftate Camcenas 

Rcfpiciatj 

quique adfuam unins gioriam id traduxerit , quod olim 

trincipum erat 9 eat ut patrocinio fuo tutetur , & orneP» 

Stdquanto y Vu IllustkISSime, altiusTc fiipra 

teteros ifia tua incrcdibilU virtus extulit , tanto , fi non>- 

nulUrnmhominum fermoncs audicndt erunt , mctucndum 

fortaffc vidcbitur magis , ne hoc meum confiltum vulgp 

improbetur , qui ad Tc hujus generis libcllum aufus fim 

tnittcre. £>uamobrem fi vcrccundia mea cffc dcket > wca- 

mct non laudare , ita judicii , arbitror , erit , eadcm tuerU 

idque eofacere impenfius % quod Tuus ejfe hie Itbclkts cct- 

fit- % (^jamtautinominisfilendorecircumfulget. Fatcor 

equidem , V i R Ulusikissime, vix quidquam, 

quod fatis elaboratum fk , acifla Tua dotfrina , tamque 

tlcganti terfoque /udicioplanc dignum fuerit , mittipoffc: 

Jed tamen y fiminus ob exquifitam dottrinam , qua aliunde 

quam ex me , fcU y petenda eft , ob novitatem certe , qua 

viltfiimis etiam rerum gratiam conciliat , erit y ficro y cur 

Tibi nonprorfus dijpliceat , uhi vel indiccm tot Locorum 

Jcgtris, quts antehac aut tentaveratnemo , autftufira ten^ 

taverat. Siforte de Analogia , qua Grammatica p*rs infi- 

ma eft , agerem , tamcn fiivola nofira commendari luiii 

Cafaris cxemplo poffent , quem , ut Tutefcis , Grammati- 

tum effc olim mtnime puduit : Si Etymologiaa non fape 

optimas fcribercm % doftifiimus iUe Togatorum V arro pr* 

me , etiam filente , cau/am apudTc diceret : Stdeniquead 

JLiterarum ufque pronuntiationem ftylum demififfem > idcm 

argumentum , quantumvis tcnue & exile , quondam a Mcfi faU tra&atum fuifc dici pojfet. At mnc eamftuiimm 

humaniorum partem Jefuimur , qujs ceterarum nulli vide* 

tur cedcre t quaque tantam eftcon/tcuta claritudintm , ut ; 

inter pr&ipuos culiores Arifioteiem ipfum , Cratetem % Ari- 

ftarchum , Ariftophanem Byiantium , & , ut ad propiora 

yeniamus , Scaiigeros , Turnelsos , Cafaubonofifut numa* 

'rarepofitt. Ejus porro uttlitati tanta adjun&a neccfiitm 

afiy ut uuUus i fcriptorilsus antiquis reptrsafur, fui tuti % 

& in'ff<*foft4t 9 nififi ab ea adjuvtmur, pofiit dtcstrri, 

tratcrca ho( velpracipuum hahat libdlus nafttr 9 quedcum 

molt iffa txiguusftt , flura tamenin eo ad tmendationtm 

*vetcrumfcriftorum rcfcricntur, quam in turgidis itlistfuot 

vulgus UttratoruM tmtafeu mhratur , Commcntariis $ fuf 

fttfc nil agtmt aliud , quam , ut apud Comimm eft, raagn? 

conacu magnas nugas ; £>uiquc tam inrpte diiigente/ 

topiofiqmc Junt * m$ ta ferc picrumque foU dimonftrcnt^ 

qu* ntmo non vidt hat. Sed , Vik 1 llxisi ki*sj* 

M e , ne , (i frotixurr ftm , in publica commoda pco 

ccm , erit huic UheUo eventuc , sfuem lctfores volserintf 

mihi certt fstpra votafelix videiitur, fi, utcettra ahfint, 

fvjfuglum Tuum , in quo tanta inejfi dtbct au&oritss , 

tuicrit , & mtam in Te venerationem , fuam , fi in Vr» 

hcm ire datum faret , coram cxhtbuiffim , proharit. Viva 

diu y Vik itiu*TKi5SiM£, Tibi& £4trid foUjt^ 

acVate. \ 
> 

c^ L RCTORE M. 

HA&bs, Le&or, pfimatn Epiftolaron» 
mcarur» partcm > quas cgo nunquam h* 
pubhcum cxirc paffus cflcm , fi ftenlcm rcrutn 
utiliura matcriam fcquercntur , ac fcfc folis 
amccnieatibuscominendarent. Sed cumple- 
fttquc omncs ( pcrquam cnim paucar ali# 
fiinc, qu.T tamea &:ipfar forcaflealiquid habe- 
bunt cur legi finc tsedio poflmc ) co pcrrincant^. 
ut vctcrcs fcriptorcs purius legantur & tutius, 
tuam illrs , fi quid tibi ufus & familiaritatis 
«ft cum antiquis , pararam cflc grariam exiftt- 
mavi : faHanc, an fccus, rcs indtcabir fcilicetv 
Hoc tantum poftum dicerc , & vere poflitm, 
quidqu4dhujusfa&um eft, judicio non faftunv 
mco, cum duorum ctariflirnorum hominum,, 
quique fcriptiseditis magnum fibi nomen pe- 
pcrcrc, 8cin his rebus plurimum videnr r con- 
filio obfccutus fuerim. Cetcrurn , fi mihi plu» 
otii efTct , aut profpcriori utercr valctudinc,. 
plura nunc a mc habcrcs , quorum cditioni 
folus dcfciibcndi labor obftitit. Ncque cnim facile uilum cx fcriptoribus antiquis c(Tc arbi- 
tror « ( de iis loquor , qui fzculis felicioribu» 
florucrunt ) ad qucm annotatum i me noa 
fit aliquid , quod itudiofishominibus prodcfle 
poflit. Illud autem Aliquid, quod tibi, fi can- 
didus crii, polliccraur , tale cft , uthaec prirrta 
Pars , quae nunc l Mufeo noftro prodit , fex 
(eptem aliarum fit npoAPowox. Quod,fpero, 
titi non incrcdibilc vidcbitur , ubi rcfcivcris 
quantum ego tcmporis in lcgcndis vctcrum 
fcriptis pofucrim : Nam,fimihipertcridcndo 
dicere verum liccbit , Intcrca, credc,- 

Canifyji in ludum iret , patuijfet jam Jicri t ut 
frobe litcras Jciret. 
Saltcm hoc pofiumus & liquido & fcrio polli- 
ceri , hunc diligentia: noftrx fru&um confc- 
cutos effc nos , ut millc quingentos illuftrcs 
locos,aut pluseo ctiam, inGraecisfcriptoribus 
emendaverimus s quos tu , fi quando nobis 
commodior ftatio dabitur , & res meliufcula 
fuerit , videbis. Valc, Le&or, ac ,Ji benc qutdde 
tt merui , fave. Saimur. Ann. Chrifti. m, DC. 
LViu. Idib. OCtob. EPISTOLARVM 

TANAQVILLI FABRt 

. LIBER PRIMVS. 

EPISTOLA PRIMA. 

Ad V. Cl. Vrbanum ChevjieauI * 

Turpurti cycni. Purpura pro nitore. tttn>t nitor^ 
*verbum infeclorium. Purpurare pro *&wH*,fct$ 
fiitidum iacere. lliufirts Tacitilocus in Itfelia 
de morihus Qtrmanorum emcndntus, 

P On abs ce metoo, Vir Gl4kis$imCj 

t nc tu mc homincm plane illepidum cfTo 

^ exiftimcs , atque illiberalem, qui nunc 

& demum tanco tcmpore polt refcribam; 

i fcd (iquid mihi apud te fidei cft , hoc 

xredas velim , licerarum cuarura elcgantia atquc ui b*- 

tiicate fa&um ut fcrras quam dccucrit ftylum fumpfe- 

tim. Scicbam equidem , fcicbam, quam tibi peni- 

tus notar&familiarcs eflcnt oruuesdicendi veucrcsi 

-A i T A N A Qji I L L I FABHI 

ac effe ms illum , quem cu cam bellum homtnemv 
cam do&um cxiftimari vis, id vero cft quod ne fu» 
fpicacus quidem fuiftem, nifi tu me mei admonuif- 
fes. Sed videlicec illa, illa vcftra y mU f wft W ( ve- 
niam currt Ptaconc loquenci dabis) nihil non poceft* 
ncquc i A uti video, cemere cft , quod alicubi pra> 
ftantiffimus diccndi magifter affirmavic, t*# *©>** 

(juyiSix 7o7; \jukqU «QrAtjro* Am 7f Tg^ Hoc ipfum cft , Vlr. 

Clarissime, quod expetiri voluifti; Ac nifi in 
cam parcem iila acciperemquatatefunc de mc, tam 
vcnuftc, camque honorifice fcripta, mccuendi fanc 
locus eflec nc ?'a*A£o'ti£/< *»f habcrcr # qui me toc 
laudibus, iifque ampliflimis, cumulari fuftincrem* 
auc nc> fi quidem iftharc \ tc fcrio di&a cxiftima- 
rem, judiciocam acri tamquecxquifito injuriam, vi- 
derer facere. Quid cnira ? do&ocum hominum, qui 
apud<j. & B. func, dc nobis exiftimacio cibi, qut 
•£t/<fyx4w** cs , impofueric* (quod di&um nolim./ 
ftam quid caufar fic aliud cur roe fV/o/r mor/r volue- 
ris non vidco. Ac egocxpcrimcntis vidcor didicifle^ 
longe effo difBcilius noftrorum hominum fuffragia. 
ferrc, quamcxtcrorum. Icaque mcar cenuicatis mihi 
confcius, quid dicam aliud vis^CHEVRjEE Cla- 
jussiM*,nifihoc cc confuccudini dedifle,cum me 
mihi cam difcrte, camque cleganccr laudafti. Sed cuca. 
tanto verborum honori fuftinendo impares fimus^ 
dc nobis uc alicer prxdiccs &noftra & cua caufa fa- 
<ito. Si cnim tibi probe fpe&acus eflcm, ne dubita, 
tuum de me judicium confirmare plane dcfperares. 
Hoc unum uc verc, ica cerco poflum polliceri, qui 
tux gloria? quamcgo, faveac magis, reperirinemi- 
nem; ac, fi quid cric quod cua caufa faccrc polfim, EriiTOLiRt Lib. 17 | 

daturum me fcdulo operam , ne qnid meo ftudio, 
ac omnibus vcncrationis officiis unquam defuiflo 
dicas. Scdad ea , Vir Clarifllmc, venicndum cft, 
qux de Cjcnis furfuuu apud Horacium fcribis. Sia 
igicur habe ; illa a me unice probari ; qua* quan- 
quam func Sc ftudiofc & ingentofe perquifica , ca- 
mcn iis addere hoc cciam poccris , quod apud Plu - 
tarchumde purpura Hermionica (Hcrmionc Laco- 
nifceft,) frnpcum memini,p. dc. xxcvi. cdic. Parif. 
fortmt maxiraae. d« t *J *) **tfv&< £/>f*or/ftwV ivfiSStmt 

mkdrjvL mrr*x*%Ki* , msUi(Aj*< pSjp J£ ivSt A49 Jlotimt «/>*«*•' 
mmt 9 w&rm*79t $ li afbrt (v x) put&t ?vxcri?«W. eSvtt $ T«rr 
mmnt 7t)7i 9 $ fidpbi Jim pUhmt >/rtd£ r*h*tySt 9 Ji iWv 3 *4* 

$mi,¥kmjx£t. Vnde,uci vidcs , colhgitur , albam quo- 
que olim purpuram fuiflc; quod camen prsefencis qvx* 
ftioms nodumhaud foluic; namaliquid «a»xm»V affcr^ 
ci necetfe eft. Sic igicur habc, purpuram aliquando 
ron cam pro ccrto colore fumi , quato pro nicore illo 
( Plucarchus hmyumei-mm vocavic,,) qui in opcimisco^ 
loribus cfHorefcic,quique nonnunquam Grxcis fcrip- 
coribns *r>f dicicur, uc ex Plucarcho , Dione Chry- 
foftomo,acPlacone flocuseft in lv.WUVp.ccccix. 
cdic. LarmariansJ conftac. Indeapud Lyricum vcte* 
rem (Pindarum eflcarbitror, ) legerc mcmini , **?**• 
mi%\* fpnoi, quinitcnt,- Inde ctiam apud Furium^«r/*- 
ure pro nitefeeere , fcu nicidum teddcrc. Vcrfus Furij 
apud Agellium lcgicur, 

Sfiritm Eurcrum nnrideu eum f*rp*r4t vnJas. 
Quo loco f*rf*r*t nihil aliud cft quam *<*>%**< >f*if 
bUncbir U mcr. Hatc paucis quidcm ad illum Ho- 
ratij tocum, fed cur plura dicam nihil caufx video* 
VanifBmas enim pkrorumquc interprecuib fcficeii* 

A k 4 Ta,ha^uiili FABJCr 

tiasqtfid rcfcllam i cempus mc certe quanv res mattfC 
rtos dcfecerit. Quanto feciui fucrtc, locum Taciti 
tibi cx advcrfariis noftris tranfcribere ? Cuiusemen- 
dacionem (prarfifcini dicanv) abomnibus do&is pro- 
bacura iri confido. Iubc igicur cibi afFerri Tacicum * 
aliquid enim , ni milii iratarMufx funt> didurus vi- 
cjcor, q.uodamcs. ScdutquarccndilaboFcm compcn- 
difacias, cn tibi : Trans Suionas aliud mare , pigrum , ac 
frope immotum^ efuo cludi cingique orbem terrarum hktc 
Jfdes , £>w>d extremm jamfalu fulgor in orttu edurat r 
«deo clarus , utfidera hcbetet. Sonum fafuper emergcntt* 
fudiri , fmnafque Deorum , & radios cafitis afftci perjua~ 
Jb adjicit. [ In libello dc Moribus Gcrmanorum, cme- 
. macexLV. duabus ancefinem paginis.] Quid aucen* 
& qualc firquod a Tacico Ccribitu-r de iolis fulgoce m 
ottus edurancc, noverc qui Norvvegiam& Orcadas 
focolunt , cuquc adeo > qui in aula Scrcniflimx Chri- 
ftinx, cuius &fl*t,v **•'©- iW>aliquandiu verfatus cs, 
melius ipfomec Tacito nofti, ille cnim auribas, ta 
tuis oculi* crcderc potes. Sed in hac defcriptioac . 
quid fibi velic prudcnciflimusfcripcor, cum ait vul-' 
gp pcrfuafum populi* eflc, audiri folkemergentisfonum^ 
firma/%ue Deorum afpici % & radios in iffius captte ? An 
incurruSolis dij fedebanr>qui aduxorcm ipfius co- 
miflatum ircnt , queraadmodum una cum Iovc in« 

jjJLthiopiam^d epulas cunci &•'«/ *?** mtrns ^Wti* 

Verum jocularibus omiflis ag^mus* Hic ccrcclocus 
cft ciufraodi> ut nccatc, quiacri ingeniote exquifi- 
(0 hidicio cs , intelligr poflic ,neque adeo-ab ipfomcc 
Tacico, d nunc intcr nos vi'am degcrct* Quid ita fr 
ipquics. ldfcilicccTacitoiifinximus^quod ipfi nutv» 
eptyiiin nicntcm. veaitu b*'C«i ^inquics. £fto r iaquam, 

\ ■ ■ Epistolail Lib. I. j 

$&** , & ifiCtC**, fi voles; fcd hoc affirmcm iuratus, 
lcripfifte Tacicum , Scnum infafer emergcntis audiri, 
firmss EgFO KVM % \& radios in capite afpici^ pcr- 
frsfi* adjicit. Ecquid fentis , Vir Do£liflimc ? fcd fen- 
cis , haud dubic ; Auditur fonus emcrgcncis Solis , 
formx equorum afpiciuncur, radiaca dcnique in capt- 
tc Solis corona apparec. Icaque nil addam ampFius * 

tUX parteS funC, *6™ AJivau , **« <H*Co?f E* *** tTtiyl. 

Atquc ucinam tibi quandoque his de rcbus inccr nos, 
( quodmihi nupcr prxftantiftimus Theologus Dclo- 
gius vifus cft fignificare, > agere lubeajt, forraflfe eciatn 
femel infticutatinter nos fcribendi vices aljquid ucu 
litacis m n wfif cffcnt allatur*. Mihi cerce cum m?« 
lioribus libris, qua Grarcis qua Lacinis , facis diir- 
turna ufque adhucYuit familiaritasrncque porroid 
xtatis fumus , ut ab amarnts rebug exaruerimus, uc aic 
lcpidiflimus illcapud Piautum fencx. Hoc auccm (l 
ttbi in animo fic faccrc,co mitii fucric iucundius, 
quod & mihi cum eo viro rcs fuhira cft, qucm ian* 
clegantiftima fcrtpta nobilitavcrc; Tum hoc acce* 
det qaoque > unde (mziot cx inopia volupcas fiec, )» 
quod hic neminem habeam quicum *fe* t*V« 7t#/cOV 
wyflimcolloqui, itaomnia averfa func ab orani vecc- 
rum librorute elegantiorido&rina. VaJc, Vir Clarif- 
ficnc , & me , nifi audaciufculum vocum eft,aoKU 
§almurij viu. KJcndas lulij u» pc. lvii. Tanaq^uilli Fabm E P I S T. 1 1. 

'Ad Vrbanum Chevreau V. C&« 

Euftatkius , quo tempore vixcrit, Cruquij fcntcn* 

tia de cycnis purpureis.de Cruquiojudiaum. in- 

Jignia qutdam kominis jphalmata. AgyU 

lcus j Cwquij commentum.ejus mpe- 

ritia c* tvJwn»y. Strabonis locus. 

DE Morce purperea quod fcribere dicis Vige* 
nerium , Vir Clariflime, mihi novum non ao 
cidic. Scio reperiri fcripcorcm, cujus fc au&oricaca 
poflic cueri ; cjum autem an nominec Vigcnerius 
baud cquidem fcio,quippe qui illum nec lcgcrini 
unquam , neque adeo lcdum velim > fonces ipfo* 
adire mihi latius cft; Deinfcripcoris illius ingcniunv 
nunquam mihi potuic placerc, do&um catqen , fed 
morofe do&um , quod & cibi video fuboluifle. Is au- 
ccm unde illa deprompfic Vigenerius , qua: ab ipfa 
fcripca dicis, annis abhinc ferme quingentis florcbar, 
Euftathius lcilicet , Homcri & Dionyfi) Petiegctac* 
incerpres, qui Manucle Comneno imperante vixit, 
ut au&or cft Nicccas Choniatcs. Locus auccm llio 
pag.Dxxiv. cdicion. Romana? occurrit, quem tu, fi 
canci eft , legere potcris. De illa vero Cruquij fen- 
tencia, qui purpureos olores indedi&os exiftimavir, 

Juod olim Cychcra infula, Veneri facra, noffve<V,di&a 
ucrit , &k£<, rtf t**M*W, *) *>wu£ •**** iwC*iit ifgitr St 9 Epistoiar" Lib. I. f 

iudicafti ; Ac meo quidcm anim6 vapulare dcbec 
Cruquiusobtam ridiculam intcrprc.cationem. Quin 
&ab Antonio Tilcfioadmonitusf 6 Stertinium ho- 
minis cercbrum 2 ) maluic Tilcfium reprehendere, 
quam fapere & rcdire in viam. lnfuper, quod om- 
nesludosfupcrat, obhuiufmodi invencum fcfe am- 
plc&itur , fibi plaudic,; fed plaudic fine cquite; id- 
que adeo fuo morc facic. Scxccntos cerce errores in 
illo inccrprece nocare poflim, quem cancia nonnul- 
lis video ficri. Quamobrem non eft ut.qucmquam, 
nedum te, Vir Do&iflime , eius au&oritas vel can- 
lillulum modo movere debeac. Addam amplius; quo- 
ticfcunquc fupra grammaciften aflurgcrc nititur , to- 
ties rifum debec , & ludos fuo fumptuprsebet; unde 
tc airiht aliquando in animo fuic hominem ^WW^ 
rcfetlere. Atqueadco^ quamquam in magnis cempo- 
tis anguftiis vcrfor , non poflum faccrc , quin allacis 
pauculis cxemplis , quantula in co do&rina fueric 
oftendaim uc cx hoc vcluti fpecimine habeas quo 
laudatoribusillius os occludas. Scis apud Horatiun» 
legilib.V. Carminum. ( quilibcr vulgo, fedimpcri- 
Ce, Epodon dicitur) fcis.inquam, legi* 
? mu/quc vcntcrpartHMeius > & tuo &c. 
lbidubicac Cruquius , an legcndum (ic pdteomenurl 
iiefty ucaic, conculcatu*, aut contaminatus ex partm 
jilytmi* allu/ionc adgrxcam dttttonem immi(jb&. Papaz.* 
kominem yero do&um , nec minus Graece quaro 
Lacine. Quid jioc , venttr conculcatus l Lepide me- 
hcrcule U vcnufte. Dcinde, quis candem vcrfus 

fiieric, 

Tmfif** vtnttr ptteomenus ,• & t uo f 
Nam prima in vmiu&& brevis cft. Scd , videlicec , * TANAQ.UILLI FaBKI 

magnailla&de&a Cruquiimens fyllabarum modu- 
los nonmoracur. Alibiapud HoratiumJc- 

lytdtalosfioh demiffa , <£ circumdatafatla ; 
Quidad hoc • *&v/*tri@' Cruquius ? Pallam, fi dijs 
placct, aitcffe limbum; & , quod plane mirificifli- 
mum eft, timbum aiteflc veftem. Quod utrumquo 
falfumeft. Limbus enim nonmagis vcftiscft, quam 
tarniola , quam lcmnifcus , quam fcgmcntum ali- 
quod veftimcntoaflutum $ nifi fortafTe eadcm ratio- 
ne limbum pro Vcftc fumi vclit, qua rota pro cur- 
ru,limen pro domo,cfr. apud poetas ufurpantur. 
Verumnihil illudeft, prarut quodjam dicetur.Pag, 
cccxxx. cdit. Plantinianae, (nam te Raphlengiana 
uti atbitror , ) plane Sc difertc oftcndit nefcifle fe 
Epicurum * Wrv y illum, inquam, f nam plures fuc- 
*unt, uc Socrates , ut Platoncs , &c.Jaquo Epicu- 
reorum diftiplina vocabulumhabult , Gargettiumfuifie, 
Vidcs , Clariflimc Cheursee , exquifitam hominis do- 
ftiinam, &rquidab co expe&ari par fit.tu conijcito 
cctcra. Alibilegifti, 

ViUunt tibibarbam Lafcivi putri. 
Pcr pucros, inquit, Epicurcos intcIKgit Horatius.' 
Dii boni , *r« *«* w%pu l fcd audi mirabilc homini? 
acumen ; Quia 9 inquic , Romani olim Epicurcos 
cx Vrbe cjccerunc. Eugepae ! Satira autcm 

quarta , •— nifi quod pcde ctrto 
Difiat fcrmoni fermo tnerm—— (Sruquius , Scrmo mc- 
• rus , inquit , cft verbjs puris pcrfcriptus. Quo nihil 
magis ridiculum dici , nequeadeo fingi poteft. 
Alibi fcribit Horat. Ltgk expertes Latinx Vindelici. 
: ld cft civilitatis U humaniutis, inquic. Vcrum id 

cum Ipistolaiu LibT I. y 

iurarvftcrt & faspe inepto intcrprctefcnfit. Scdaliud 
audiy Inadmirabili ad Lycen oda: 

Ludifjuc & bibis , impudcns , 

Et csntu trcmulo , fota , Cufidinem 

Lentum follicitx* \ Ad ha:c quid do&us & ingc- 
fttofus Cruquius? Adcfteo Veneres Cupidincfquc; 
veftra enim res agitur. Allufum, inquit, ad fcedum 
illum rumandi morem. At tibi dij , ob talem intcr- 
f rctationem rd quo dignus e$, duinc cum cuaruma* 
crone & irrumationc, Cruqui. 

tkctbc qui Xantho Uvis ammt crinex. 
Xancus fluracn Troias eft , mquit, &c, Voluit di* 
ccre Troados ; id enim aliquando verum eft ,• fed 
hic Horatij locusdc Xantho Lycix, nbn de Xantho 
Troados incelligicur. Scis iilud quo fit modo intel- 
ligendum , Lxvis Jgneu. Jbi vero quadrigis albis in- 
£ftens triumphatCruquius, contenditque reponen- 
dum effe, Agyllcu, pro Ag**eu, dignus profc&ocui 
capuc fandatio commitigctur ; nifi tamen ci par- 
cendum dixcris ob eam quamaffert rationemj quar 
tatis eft ut nec Zsno illam , ncc Chryfippus , nec 
totum dialc&icorum agmen intclliganc. En tibi^. 
Chcvrac ,Sile &taccto atque animumadvortito. Quia^ 
inquic, in Pychij ApoIIinis cemplo , Agyllcorum 
nominato, pofitus eft thefaurus, utau&or eft Stra- 
bolib. v. Uxc iHc;&quafipaImariumfacinus Fe- 
cerit, Hoc noniroprobaturosputo,inquit, quigra* 
vioribus occupati id non aniroadvmerunt. Sed vi- 
deamus quid fibi velic cucurbica. Primum omnium 
hinc cuivis facile appareat ncc micam ci falis fuiffe. 
Quid enim ? non dcbet lcgi apud Horatium , Lavis 
4gH<H > inquit, quia in Pythij Apolhnis templo^ lO TaWAQJUILII FAIRI 

AgYllcotum nominato f poficus erat thefauruf^ 
Quis hoc intelligat t Deinde , negamus ccmpluna 
Apollinis di&um fiiLfle Agyllcorum tt mpluta. Tuna 
vcro negamus hoc quoque cx a>wm* ( quac urbs ali- 
ccr Csere dicebatur ) ficri po/Tc AqvnU* , (cd Apfo**ot+ 
teftc ^ Ediwajf Srephanq , & prineipc Geogrtfpho* 
rum Scrabone. Tum ctiam looum Strabonis nullo 
paAo intclJe&um a Cnaquio fui/Tc aio. £n tibi. lc- 
gitur f«f clil priarisedit. Cafauboniana:, poftc* 
riorem enim penes mc non habfio, Tlfi&tS ml? •£%***/ 
ouJbxdfjwiv n to'*¥ { de Agylla , fcu «Cazre ,ioq&i*ur , quae 
«rbs crat in Tufcia „ cujus ettam aliqMid ;LeaudrQ 
jeftcfnpencft) «ft* n *d?lv fyJvtmvUv. 4$f njfiw<mv»f 
mvifgfB£V*& 6w+t4/Im «fofcr,^ Fli#*J# A>M*W &**&** 
*r«*ra ^we^r. Lattne. JpudCrtcoj mbilit t/t*fbsfuit 
4*m obfinitudintm , t** tbjuJfaUm. ntm &.l#ttMinii$ 
*kftinmt{ic\s onim Tufcos olim Fabulefis&iHcroi* 
cis texnporibus tnfamep Uirodniis fuiffc j *$ pluti* 
mtm wtari fafkt ; <& apud Dtlfbes tkefiurum CQuftcrtvit p 
fui Agp&Mrum thcfiurw dlccbaiur. Hsec Scrabo. Vndei, 
igitqr ca qujc /doftus Ulc Ouqums taro fnirjfic* 
jconfarcinajni.t i Vidorir ipfe j ^idcrmt & qui ipfi 
jxiawlunc. Dexhcfeuro atKenatllo non<ft qwod tp 
inorcr amplius ; fcisjipfc pJeraffque olijn civitates, 
qttr fccertc picratccommendarj y^IIcnt,apud Dcl- 
phos, feuPythojnem, fua donarja & thjcfauros ha* 
iurflfe^qitamreimqui ignocareri<,^ 1 & Plutarchum, 
& Paufaniam, ceteros ut miflfos fociam , nunquasp 
Jegerit. Jn illo au*cm admirabili odario 

suiusdnitujmcft, Ttonct gratustramtibiUc quod t»bi 
tantopere placsrc fcio f audi quid xlicat • ,s*W«^ ad 
Jiunc vcrfum, Siftava txcutitur Cblte. EpISTOLAR* LlB. I* t f 

25fott rttn a comaflava*inquic,quae in puellistom- 
mcndari folct, quam a bili flava, qu# fccum crahic 
nacundiam. Quis ad ha?c rifom ceneac i Quid cum 
alicubi dixitr iuliarrt Augufti fororem Agrippaj 
iiupfifle ? Scis qui incelligi illud dcbcat 

qUod apdd Horatium ccncics Icgifti , 
Dixfnm humtYts bihit orc vulgnt. 
Vbi ridcre voles, legito, (i ce amas, hominis explica* 
rioncm.QmdcumBacchum Evium dici fcribicquafi 
bonum medicum? n^^ E^^^«t*MAfW. Scd iamfit 
taodus ineptiatuffl» Vbi illum hominem invifes, cui 
Cruquium rtntopere pfaccre dicis r quiquc multum 
ci dcbcrc Horacium contendic , hanc ei cpiftolam 
fecico ut oftcnda*. Acniha:cpaucula, quarfuntimo 
notaca, fufFecerinc, cu me moneco; cum ego cecum 
Cumulatioremenfuraagam ;.& interpretemillumdc- 
pexum & cxomatufci fccundutn fada&virtutcs da- 
bo. Hbcrantumaddam, debere ab illo inconfulcam 
iuveiitucctfa fibicaverc. Vale, Vir Ckriff. Salmuriji 
vin. Kalend. luli; m« dc. lvii. 

Sed ad cam epiftrol* tti* pirticulam*, qu# a re* 
iextta paginam reic&a eft, quid fcrtbam vi$ , nifi 
ccntafle ce viam , qua pudorem , & modcftiam no- 
ftram convcllas ? Egonc uc diem cibi pr#dicam quo 
una mccum agere poflis? Tun 9 tne cam incptum fe- 
licitatis mex asftimatorem putas , ut non omnibus 
horis, quolibet die, libcntiffime cuus fim? Tum vc- 
ro me *eWxC/«r, ubi congcefliis cui urbanitate acquo 
clcgantia frei licebit. Vtinam iftuc poflem tranfcut- 
rere quod fane facerem,nifi me Icnta&^pnx7« viij- 
cula ccnerenr, qtrcis mc me expcdire tton poflumr 
& tamcn fpcs , fcra illa quidcm , fed tamen fpes» 

B ij ii Tanaq^illi Fabri 

me folatur, forc fcilicet, ut tc aliquando, Vir C1i- 
riflimc , liceat interuifere , teque +?e*y>y*: ad Ulu- 
ftriflimum Marchionem uti. Hoc pnmum , idqua 
haud dubie ampliflimum mihi pcr te contigit ; is 
primus amicitix tuae fruftus longe uberrimus,<quod 
poftquam internos inftitutam cffe notitiam voluifti, 
ne tanto viro , tanto , inquam & a Fortunse donis , & 
abingeni) artibusdifplicercm cffoceris. Quod unum 
poflum , Vir Glariflimc , munus tuum agnofco ; 8c 
quoties ita poftularc videbit ur officij & gratitudinis 
ratio, ingenue pr-cdicabo. Tu modo facito , ut miht 
certum & proprium maneat, quod dedifti; hocquo 
cibi perfuadeas, mc, ubicumqueiocorum vivam, & 
aexu & mancupie tuum fucurum. Iterum Valc. . 

E P I S T. III. 

Ad Vrbanum Chevreau V. ClJ 

■ Duplcx tmgadia. tres Ovidij loci aut tenuti aut 

emcndati, in lib. //. Triftium. Mllcfia 

crimina. Prxtexere &c. 

ROg as quid egode iftoapudOvidiumdiftichi 
fentiam, VirClariffime, 
Efl dt in obfcenos deflexa tragoedia rifus , 
tMultaquefratcriti verba fudorjs habet. 
Trift.lib.ILp.exe 1 v. edic. raaiufculx. accgo rco} 
-tibi cxpediam. 

Tu mod$ varivas facfis ades aurium > 
ln eas migrare vctba m noflra foflient* - J E*rstoiA&. Lii* I? *J 

ftaque fic habeto, non loqui hoc loco Ovidfum do 

tragoedia , qualis at> origine prima fuit, Tragoedia 

enim a principio poema fuit rufticum, libcrius, & 

iocis falibufque conditumatquc exhilaratum,undc &l 

Bacchofacrum : fed, ut funt humana, paulatim mu- 

tata cft , & , omifla illa lafciviori petulantioriquc K- 

centia , tandem fub mclioribus magiftris modcftiam 

& gravitatcm didicit ; unde ab Ariftotclc diciruc 

imniAtm^ptu. Iraquc cuib ait Ovidius^^rx^ trtgct- 

dtam effe in ohfcenos rifus.hoc unico vcrbo [ dcflcxa] 

fatis innuit non loqui 4c.de tragoedia , uti ab ongino 

prima inftituta fuit ; fed de tragoedia iam gravi, & 

quae at^vivm induifTet. At ubi, quod aliquando fic- 

bat , -hilarros aliquid,&iocofius, habcbat,cum Sa- 

tyri admifcebantur, fcilicet, tum vcram erat quod 

ait do&iflimus poeta, illara iam gravem &*»Ve*r*tra- 

goediam defle&i ad obfcenos rifus, & multa prxtcriti 

pudoris verba haberc. Quse tragoedia Satyrica dicc^ 

batur; quod probare nihif ncccflceft. Guius autcm 

generis illapoeraatafuerint, docuit ex profeflo Ca- 

(aubonus, libro peculiari de Satyrica Grarcorum poe- 

fi, 8c Satira Romanorum; ( nam, \\t tutc fcis, aliud 

longe cft Satyrica > aliud Satira. ) Verum dc itto 

yerfu, 

tMultaque prateriti verha fuioris habet 9 
quid cenfcs tu, 6 nofter, qui ahos centatumadvenls? 
Quarnam illa verba frateriti pudoris / Scip quae ab in- 
tcrprctibus ad hunc locum di&a fint; Prxteriti pu- 
doris , inquiunt , id eft foeditatis, qux olim admifla 
cft- Qua? cxplicatio , mca quidem fcntentia , ftaro 

r>on poceft. Quamobrcra ua miiu Cexnpcr pcrfuafunf 
fiiit,legidebere, §4 TA : WAQ.UlL*t> FABRt 

dltultd$ne futexti vnbd jmdBra baicti 
Id eft,qusefadicaccmaliquani^Iaum habent n*i*- 
fiCoKl} fcilicet/ adidc*cmplumccrw, quo ance Ovi* 
dium dixerat VirgHiut,, 

GMjaginMW**; kttfYdttxit ntmint tulfath, 
Ec , n+vk prtuxtrc fanerd ficm. 

Adqucm loctftn bent interpresvetuS) Pfdtexert, in- 
quic , efi , frdvcldrc , dbfitndere , ffMtegcr*. Ec ha*c 
quidem ad cam^ Vir Clariflime, quasate propofic* 
e(V, qustdionem di&i ftmte. Sed quando liuc ma 
Vocafti , cequcm Vidifti qui vdtfurri hunc imclligc* 
*ct£ . ' - 

lunxit Arifiides Nitefii crimiudficum. 
Qui verfus paulo infta eos lcgitur , dc quibus taodcr 
*&Utn t&. pag. Cxxv^ editionk ittms^quam Daniet 
Hcinfius V. Gl. oiim procuraVic> qua te quoque uti 
Arbicror. Per Milcfia quidtfm crimina quid intelligac 
Ovidius/haud obfcurum eft , illos fcilicct impuros 
libros^quibus MilefiaciVnomen Mat. Plutarchus in 
Graflb : A**A**t #£kik Jff A&9ei$* UikM&x&i ; quale ali* 
tfuid i Petttf Artftino-fa&um ii dicunt , qui has fpur* 
citias ft&anruf. Scd qutd hoc, Iufixit Arifiidcsfecuni 
triinUu?({\x\% 9 qiiantumvis Latino fcrmoniafluetus* 
intellexerit ?; Vide itaquc an non horum alccrucrum 
ycrum fit , Ita ut* lcgatur vfcl , , 

* TdfUcitArifiidei itihfi* cri*»ina cbmis; 

Yel, fi Itludyfowa* retintfndutti fit,. 

¥inxit Arifiides Milcfii crimin* fitdum ; 
Quod ica intdf prctere , uc dieas A*iftidem.nequitias 
fttesficnm, id cft ; dbmi, &? apud fe natas , in vulgus 
fcdidifle. Citcahan^vocctoj/^^/, cf racum quoquc 
infra cft^ ^PISTOJLAR. T-IB* L : fj 

~'Jj^ldJiftr'ij0tw miw*s thfecwi ioc*ntes\ 
Jj>$i femjxr iuxffi trinfcp anufris habcmf 
9p quem locuqi nece(T?rio rc^opari dcbet vccus Ic- 
tfiio f <*>ui ftmgcrjiSicrmc* am$ris bskcnt. Quod ne» 
pio in dubium rcvocabif , tiiH qui, prsecipua mimo- 
t\m nuMtcw* qwe oUqa fu^r^ignorabu.Scdh^c facis, 
JwJ-mrA aiias plpra. £ P I S T. IV. 

CLARISSIMO VIRO D. DC 

HIPPOLYTO IVLIO MENARDERlO 
Sacri cubicuti le&ori S, P. D. 

1F4*4f*i£m fafar. 

Jl&wi 7«%' Cicmme tocus in IL ie Dwhu* 

tione tmen&atus. Q Vod adte, Menardcri Do&iflime , aufys fim 
^ fcrkberc, fcto oaulcis videri poflfc paulolibcrius 
& co planc horpioc dignum , qui pudorcm in cpnfi* 
lio non habucric; Scd Vrbani Chcvrei VirClarifK 
jion wn# Iicer# ad hoc mc fcu confilium fcu impc- 
tum cxcicarunc, quibus id mibi confirmavic quod 
dudum Fama prsdicac , effc cibi tngcnium ranca 
humanicacc , rcancaquc morum facilicace tcmpcra- 
cum acquc condicum , ut fccurus ad cc poffim fcrU 
bcrc ; ncquc cnim forc ut ignoci homtnis officium 
afpecncris. Eius icaquc paflccscrunc , coqfilium quod 
dcdic, id .moii , pudoremquenoilr^m apud ceiu|>lc* ii TAWAQ^uiLti Fabr ir 

varc \ qui , abfque hoc cfler, pcriclitari vidbrcturi 
Quanquam autcmid a Viro Clariflimo,qui mci amaiuj 
tiulmus cft , fa&um iri confido , tamen fattus eflfc cxi- 
ftimavi hm JWp offxilp % quam una illius commendatto* 
ne niti. Nam & mihi fcmper magna religio fuit,totum 
in amicos rccumberc; ranis lllorum de me exiftima- 
tioni hoc deberi, utimc pro virili fuftineatur. Prt* 
mas itaquc agec Chevrxus tuus meufquc: fecundas 
Phxdrus , cuius ad te excmplar cum animadverfio- 
nibus mcis mittcre dctrevi. Ei potro Marci Tullil 
illuftrem locum adiunxi a me emendatum , & eo» 
emcndatum infignitius, quod labcm illam , qua an«- 
tca foedacus fuic, ncc Manucii aniraadvcrterunt, nca 
Mureti > neque porro univerfura Ciccronianorutn 
agmen , &&* vi/ftf re/mwSr *w>ua, qui & noftra & pa- 
trum nollrorum mcmoria floruerunt. Totum igicur 
illud, qualccumque fuerit, Vir Clariflime, tibi ha- 
beca, fique^. quod cquidcm nc eveniat fubvercor, 
munufculumnoftrumiftacuafingularido&rina, tam- 
que cxquifita ingenii clcgantia minus dignum vidc- 
bicur, faltcmanimi in tc mei rationcm aliquam haben* 
dam efle exiftimaco,- ficque tibi perfuadeas , mciilo- 
rum,qui famastuae favenc&glorise, ncmini vel ho- 
norc vcl ftudio concedere. Valc , Vjr Do&iflime , &£ 
rcm gerc feliciccr nin^ *i*W Salmur. prid.Non. 
Decembris. 

LocusCiceronis,de quofupra inicfta mentio eft, 
kgicur lib; II.de Divinacione,.pag. nona cdicionis 
in oftavo. lbi proponir fibi probandum Ciccro, 
Inucilem nobis fucurarum rcrum fcienchm. K^im 
Cncium , inquic , Pompeiumcenfes , tribus fuis confulati* 
ius, tribus. trivmfhis , mAximarum rcrum glori* , Utx- 

turum r Eptstoxaiu Li *. T. 1? 

tmrum fulffes fi fcijfct. SE I N SOLITV DIN E 
AEG7 PTIORVM TRV C I DATV M 1 A f 9 * 
tmiffo txcrcitu.&c* Mox orationem concludit, Ccrte 
igiturignoratiofuturorum malorwn utilior cfi quam feien* 
ti*. Sunchaec , Mcnardcn Clariffimc, fonora & fpe- 
ciofa, SE IN SOLIIVDINE ^dEGTJPTIORViM 
trucicUtnm iri -, fednihilmagis a vcruatc rerum grfta- 
fumabhorrens. Simihicum alioviro rcscflet, age- 
rem pluribus, ut rationenv & ncccffitatctn emenda- 
ttonis cxplicarcm ; Sed totum illud negotium uno 
▼crbo tecum conficiam : Legendum enim certo eft ; 
Sc afatcllitc Acgyptio contmcidatum iri. Dcquo quin 
fliccum fentias nutlus dubito. Valc. EP I &T. V. 

* 

s CLARISSIMO DOCTISSIMOQVE VIRO 
fUPPOLYTO IVLIO MEN ARDERIO 
— Sacri cubiculi lc&ori 

TAH*j*iH»s Fdber S. P. D. 

Ouidii locusin II Tonticorum, cIct. ad 
Maximum >cmcnl*tus+ 

TV O confilio obfccutus > Clariffime Mcnar- 
deri,fcci, utad IUuftriffim. Virum,dc quo in 
epiftola ad Cheurxum noftrum agcbas, fcriberem \ 
totum autcm illudncgotium tux curx ut fic neceffe 
cA; Cui eaim re&ius iddcmandetur qjwm tibKi» 

C ft Tanaqjiilli Fabhi 

quo fingutam huroanitas cuit^cxquifica Iftertrart 
fc cognitionc cctcat? Vellcmequidcm, utimerituses, 
ob iftud tuum in me ftudium , quo me indignum 
fateor, gratias agcrc; fed temporis anguftiis cxclu- 
fus dccrcvi idaliasfaccrcaccuratius, & ut tanta tua 
•benignitate dignumcft. Quibusenim verbis , cctcra 
ut nunc mifla taciam , infigncm illum honorem aequa- 
repoflim, quem mihi in Epiftolaad Clarifli. Virum 
Vrbanum (Sheuracum poUiccris , ut mc 13! **'rt/ lulio 
ignotum cflc noo patiarist Scd, intcrca dum mc* 
rnorcm me poflim oftendcrc, in genio morum tuo». 
rura acquicfcam; quippe qui ah horainc tui aroan* 
tiflirao, & quite pcninflimc novit, didiccrim , noa 
eflc tc ambitiofe bencficumi prxtcrca illam te fim«j 
plicitatemcolerc, 

J£*aprifci heroes nnti melioribns nnnis 
F*lgcb*nt t quique nullumaliud *5 tpi9(S»f**mt. 
prxmium prxterillud ipfum 19.™?$+^ petcbant. Ce* 
terum cpiftolsc , quam, te ita monente , aa Virunt 
Illuftrifli. fcribo ^tac^orotc, Menarderi Do&iflime» 
uttitulos addas , in quibu* cflet fortaflc quod a mo 
perpcram ficrct. Valc , yir Gariflirac, #i;7i«u % 7w< 

Quanquam raptftn fcribo f & iam totum trino- 
'ftiumuxori laboranti adfiftens vigi-Iavi, non poflum 
tarocn facere qtiin Ovidiani toci emcndationcm hua 
tranfcribam , dcquoiudiciumtuum expe&abo. 
£ieg. III. lib. 1 1. Ponticorum ad Maximum. 
Te , nihtlexdtfo , uifinosptudfic , fittentem , 
Spontefudprobitds offuinmsjnc iutut \ 
Qui hoo intclligat, Menardcn Do&iflime, nseille 
iupfa Crwctas , fupr* Palxmonaj fcpiatj imo, us EpisTOLjiiu Lib, I. if 

opinor , nifail fapiat ; nam lcgendum eft : 
Tts nibilex mB$ , nifi % tefecijfe ^fetentem 
Sfonte /uafrtbitas * officivm^uc iuudt. 
Wud ipfum videhcec, quod fapienria? magiftri di- 
cuat, primum re&c»fa&i prgmium cffe 7»" & %su «Afr 
im«*/* vel quodipfcmct Ovidius fupradixit; 
Necfaile invenirs multis in miOibus unnm » 
Virtuttm fretium qui futet ej/ejui. 
Vclquod paulo inferius dtcit ; 

Judicc te mercede caret, fer /efue fetendd e0 
Externis virtns incomitdta bonis. 
Qui tibihanc Epiftolam tradct,lofephus VVilloam* 
fon, clegantis ingcnij cft, & rerfiffimi iudicij: Vti- 
nam illi & virtus fua 6c mea apud tc commcndatio 
efficcrc poflent, eiuc confi!ium tuum in coemendi* 
mclioribus libris, quoram caufa maximc Lutctian^ 
fefc contulit, commodares: mihi certe, fi quid cx 
te fperare aufim, nihil gratius facerc poffis. Iccrura 
Valc. x 1 1 1. Kalend. Fcbr. Salmur. EPISTOLA VL 

£L. V. IOAN. CHABROLIO THEOLOGO> f 
Amicojuojummo 8. P. Z>. TanaquiUw Ftbcr. 

Vabula de ajtni cafite in temflo Iud*orum> undc 

nata fecundum Fullcrum; qui refcBitur. Nv- 

JtrAconictfura. lofcfhilocus cmcndttus. 

altafajfmnon contcmnenda. 

D quxftioncma tcpoficam, Chabroli Clarif* 
fifflc, Jj>*U camfxjlt cur Etbnici bomines cafut 

C ij A \& TANAQJMtLI t h*Xl 

afelli in adyto templi Iudaici facratum fuiffc dixertnt^ 
hxc habcco ; Fullcri fentcntiam roihi minimc pla- 
ccrc; hoc primum. Illam auccm ubi rctiileto, pro ut 
a Voflio in lib. de Idololatria profcrtur , tum cgo di^ 
Cam quid mihi fupcr ca to cogitanti in mcntcm ve~ 
noric. Vc iam hinc cxordium fumam , fcis apud Mcr- 
fcm lib. Genef. c. xxxvi. vcrficulo xxiv. fcrfptum 
fuifle, Anam quemdam Horxorum ptincipcm , iq^ 
venifle mulos , dum afinos Sibhonis ( Av& patct 
Sibhon 'dicebatur , ) in defcrto pafccrcr. Scis hoc 
quoquc, voccm, qua* in Hcbraro fcrmonc lcgitur. 
qua<mulos fignificari aiunt, pro aquis, fi pun&a va- 
ricntur , fumi poflc ; ita quidem ut illius vcrficult 
fenfus cffet , lde efit^Ana qni novas aquarum vengs; 
( vcl fontej, aut quid talc ) afcruit , cum in dcfcrti 
fafiendis fatris afinu frtcffet. His ica pofitis , cxiftimat 
Fullcrus, Ethnicos id affinxiflc Mofi quod ipfc do 
Horrcorum ptinripe fcripfcrar. Itaquc , fi Fullcri 
fcntcnciam fequi lubcat , iam conrc&a rt$ cft, 
2 p$\iw. ait enim Voffius cam fibi valde concinnam 
vidcri. Quidni enioi ? Horaeotum princeps afinos 
p^cris^pafccns , aquas in dcfcrco invcnit* Quid tum? 
Ergo ea caufa cflc vidctur, quamobrcm dixerunt 
Erhnici , afinum a Iudxis inccmplo adoratum fuifle. 
^cquid ridcs,ubi ifth;ecaqdis? 6l ride,fi fapisrrts 
enim digna cachinnis eft. neque ut opinor querri* 
quam tarii concinne & fny.m&.vnxSi cv^y^t^u audifli 
unquam. Quidni etiam illius fabulx originem ad 
afinam Balaami rctuIit*FulIerus ? MaJQr certc fuit, 
ljodiequc cft , illius clariffiiqa: beftia: nobilitas tc 
gioria , famaque ad poftcros, quam univerfi grtgis 
afellorum, cut pafceado princeps Horeorum in de% w. .„.. EpisT'OLA*/LlB. 17'* **? 

*ktio prifcfuit v Et «i gefta: miraculum tale cft, uc 
ad cam narrationem ncmo non, quancumvis *}*****, 
aurcsarrigat. O Rifus, 6 Ioci! quam id bcllc! quam 
id concinnc cxcogitatum fuiflct ! Scd audi mirifi- 
ciflimam argumcntaiioncm : Mofcs fcripfit alicubi 
Anam , parris afinos pafcentem, mutos invenifle, 
fadum icaque cx co vidctur, ut vulgo crediderint 
Echnici , afdlum a Iudaris in adyta confecratum. 
Ac cgo fuccinam : Solon , Lycurgus& Minos illo 
prarftantiflimns Crctcnfium legtflacor, de afino caU 
cicrone , auc de fcoTC cotnupeta in fuis Icgibus alw 
quid olim fcripfcrunt ; Ergo Athcnis, apud Spar- 
Hm 9 fc Cnofoti, illud aut Hlud animal colcbatur. 
Sed, uc fcrio tandem agamus , ea Fullcri fencencia» 
viri, uc audio, do&iflimi, probari non potcft; Nam 
nec xo Mofis loco ulla facrari) , auc rei tactx mcntio 
fic* Dcin mutavic pcrfonas Fullcrus; quod durifli- 
tnxxm eft: Prsetcrea igtiobilis hiftocia eft,atquc ita 
rgnobilis , ut vix millcfimus quifque illud capitift 
xxxvi. Kfiw*™ obfervari* Denique , ( txdet enim 
hic camdiu dcfidcre ) nil quidquam ibi vidco pra:- 
cer. nudam afini appellacionem. Quamobrem ali- 
quod hiijus fabula: fundamencum , auccolorcm cer- 
te , aliundc pctcndum cflfe non negaveris. Dicam 
igicur quod invcni nuper , utinam non invica Cri- 
tica. Hoc ccrte habct conjc&ura noftra, Chabrolt 
Clariflime, quod,fi minus vera, falccm fptfciofa & 
£hty><; videri poflit; ae, nifi obftarct modcftia , ve- 
ram diccrcm • fc-d oppcriri dccrcvi quid judiccs. 
Itaque fine antclogio rcm audi. Scis tcmplum Iu- 
tlaici ritus in provincia fcu praefc&ura Hcliopolira- 
na conditum olim fuiflc, uti alofepho fufc feribi* %£ 'TXNACtUttt.1 FABR* 

tur lib.' xiii. ttfxuohoy* cap. vi. idque ab Oma» 
Onia: III. poncifieis fiiio. (neque enim te movtre 
dcbet quod idcm fcriptor lib. vici. *x»#H*cap. *£- 
pag. dccccxiv. cditioiii$Frobcnianx f illum Simo- 
nis filium facit : w*f**f$mr **Jfre«r eft r lofcpho cum 
praeftantiffiun* quibufquc fcriptoribus communc/ 
Hoc itaque mancatcertum & tw^iCokor r Iudaici ri- 
tus tcmplum ab Onia conditum in iEgypto fuiffc; 
idque annuente Pcolcmxo Pliilometore. Cur au* 
eem jus condcndi templi conceftum Onia? fucrit, 
idcm fcriptor locis fupra dcmonftracis ,. doccbit. 
Prxterea hoc quoque raemmifte ncccftc cft \ affigna- 
$am Onia: &c ludxis, quos una fecum in iEgyptun* 
adduxcrac, rcgioncm fcu tra£tum quemdam fuiflc > 
etxxx. ftadiis a Memphi diftantcm r eamque regio- 
ocm nomen Onix cultflc , quod cx codcm Iofepho 
conftat , locis fupra allatis , nec aon cx lib. x i v. 
qr%u*koyl*t capt i$.. En tibi Ibfephi vcrba t Ajut*xv*r 

#j Uftooi Kiyrftnt 9 ol ifa* Or/r kipfjffllw %*&v tynmuplK- 

vidcs %l&¥ htytfplw otf*. Sed porro pcrgamus. lbi 
infupcr urbcm fcu arcem condidiflc auftor eft Io- 
fiephus, & cum co Eufebius in Ghronico $ Cuius 
hxc funt qu& lcges : or/V, c V5 ovh , «e*V n-nMfMuov J}<*- 

fvjti* > *} imf kw- A*C<vV twjdf c# KkjvTtokiTf *°H>Vt mki%1w T% 

794f U&**ku't*Mt* WVJI&Q/Jlflliu ,J^r*oV !*710\V O^lOV.. Ld cft 

p. Hieronymo intcrprete, Onijs filius fontificis OnU 
x^degyptvm tfanfmigrans , in Heliopolifano p*go [ Errat 
Hicronymus ; nam **(*** prafe&ura cft , non pagtu ] 
tivitatcm nominis fni condidit, tempto ad fimilitniinem 
patry conftruftt* Ha:c igitur , S ?ix«V > fi omnia re- 
acs , cave nc elabantur; atque audi cerera. Cum 
ludjfci ^gyptij templum illud Hcliopolicanum pc- Epistolak. Lxb! T* IJ 

<fel>ant^ quid aiiud, quacfo 9 ubi quis ipfos, quo pcr* 
gcrcnt, rogabat^rcfpondiflc exiftimas, nifi m^i^^t 
*ii* -dv Ovi*} ( imu* in terram Onu.) aut ™fd>iv*$* «V 
W Or/Hor ( Vrbem OnU fetimm i ) namquc , uti fupra 
dcmonftratumcft, ea rcgio, Onra: regio dicebatur; 
& Iocum,in quo fitum crat teraphim, Vrbcm Onias 

/ 0r/«or ) vocabant. At vcro & Orfc, & Or/«pr, fi 

<3rascam etymologiam fcquamur , »*^jw , afinate % 
*fin*rinm, aut quid talc, fignificabant , ab *'©• fcilU 
cct. Ecquid igiturdubitas, quinAlexandrini,atqua 
adeo alij Greculi , gcnus hominum **#*»r* quique 
ludaros infcfto quodam odio pcrfequcbancur, fibi 
pcrquam ingcniofi , pcrquam faccci vidcrentur, 
cum Ift fcu afcllum in templo Iudxorum prarcipua 
quadam religione coli dicerent i Hcm ! aiebant, 
quid iftuc , «V ihi otU 9 & , tit 79 onnov > quis unquam 
afellos in templis adoratos mcminit > Qux nova 
ifthxc rcligio cft ? Itaquc adco, Chabroii Clarifli- 
*ne , ut tandem epiftolx tara prolixa: modum fa- 
ciam , fic natum cft portentum illud fabulx dc afelli 
capitc , quod in ludxorum tcmplo fuiffe dicunt* 
Cum enim in tempto Iudaico , quod ab Onia cxtru- 
&<im fucrat, iidem ritus facrorum eflfcnt, qui in 
Hicrofolymitano, ( ut locupletiflimus in eam tem 
tcftis cft Iofephus) (ibi ficilcperfuadcbant £rhnici, 
afcllum quoque a Iudaris, qui in ipfamct ludxa ha- 
bitabant, religioftfime coli. Ec harc quidcm noftra 
dc illius fabola? originc opinio cft. Ac ni mctuam 
nc tc tam iongx cpiftotae fatias jam ccpcrit , addeto 
poflSm hoc quoque >C*r & Cbrifti&ni dttti fint Afina* 
tfi Sc Chriftus ipfc ridicula illa pi&ura tradu&us, 
$uar ap*d TcriuUianum occurrit. Scd preftat, opi- ^4 TAirA^uitLr FAiifi 

nof ( id namquc durf , quod aiunt , tmnrl abfoftS 
?um fucric ) & tc & fhidiofos mcliorum liccraruna 
©biter moncre , qucmdam Iqfephi Locum in vi*. 
*K»<n»t cap. *£. corrigendum eflc. Vbi cnim lcgitur, 

id eft vcrbum dc vcrbo , Itnptravit Lupo [ is ea tcm- 
pcftatc Alexandriae. rc&or crat ] ut templum ludao* 
rum everteret\ quod vocaturin regione Onix; nulloauc 
ridiculofcnfu; ibi,inquam, emendandum eft, «* -m % 
Qvi* j^hMfMv^ &cc. Latincque ita convertendus locus/ 
templum,Iudaorum in ea regione txtruftum % qu* Onix 
regio dicitur* Quas emendatto duobus tribufve aliis 
lofcphi loeis nicitut; icaque nil addam amplius, Vir 
Clarilfime , ni(i folcmncm epiftolarum claufulam^ 
tff»^ Salm.. < 

mm E P I S T. V 1 1. 

5TrRA.NO CttEVREAU V. Ct? [ 

S» F. 0. TAK. FAB. \ 

Locus Sftetdnij invlt* Tibcrq emcndatus, 

EN tibi,onofter r rem dignamtui*auribus,JtnoK 
oculis ( neque cnim, opinor, auribus lcgcre di- 
dtcifti* ) fcd jube afFcrrt tibi Suetonium, & inten- 
caanimiaciclegito, quodcapitc xi.occurrit. Vcrbar 
Tranquilli funtj Forte quondamin dijponendo die , ma~ 
ne pradixerat Tibcrius , quicquid Agrornm in civitate* 
offct , vifiwe fc wlk i Id a proximit alitcr exccpt*m> * Epistola*. Liff. L ij 

t/, iufiiqutfunt mnts jgri in publicam porticum dcfcrri^ 
rtftr valttudinum gtncra di/poni , &c. 

Sed, & fttitov * qul fieri potcft, ut quod i Tiberio 

di&um fucrat , malc i proximis cxctptum dicarur? 

Quippe dixerat T»berius vcBt ft vifitatt quidquid 

agrorum incivitatc tffiti ei autcm ut parcrcnt domc- 

ftici , juffcrunt omncs dgroi in publicam porticum dt- 

firri; ufque eo ab illis peccatum non fuerat, ncccf- 

fc itaque eft ( neque cninrin probando opcram fru- 

ftra ponere jjtvatj & tibi , ut opinor, t#dioforctJ 

ncccflc , inquam, cff, aliquid ibi lacere vitij, quod 

nie monftrante jam jam cognofccs x Rcs agituc 

Rhodi; hocprimum* Scis autcm Rhodus ca tcm- 

peftare quam inclyta licerarum cognitionc fuerit. 

SciYicem hoc, Tibcriura in illo vcl fecefTa, vctexi* 

lio, cum Sophiflis, cum literatoribus & poctis fe fo 

eble&arc folitum. Mihi itaquc dubium non cft , quin 

} Succonio fcriptum fucrit , Fortt quondam , cf c. quid- 

(juid LI B ROF VM in civitatt tffct , vifitarc fc vtfft, 

tcc. Tiberius Ubros vifitart fe velle dixit,- ac domcftl. 

ci & qui comirum ibiaderant, cum pcrpcram au» 

diifTent, non hbros ilti quidera , fcd agros nommafle 

Tibcrium arbfcrati funt. UUagna y meTiercule f 

magna ad fcribenduin/Jw^r*, ut ait Tcrcntius, aper- 

ta fit , rcm ipfam fingillatim enuclearc fi vclim , Dc 

gcnio Tiberij, DeftudioPhilologiee (quod in co ad 

meptias ufque fingularc fuic; ) fi ridiculam dcnique 

manu-fcriptorumCodicum fquam nonnulli, ita fa~ 

gaces funt feilicet, probarunc/le&ioncm cxagica- 

re parcm. Vcrum hxc coram , uti fpero, propcdicmj 

tnfi me vora mca fruftrabuntur , agentur pluribust. 

fiono cnim raptinv fcribere y aut potius #x<y/f <AW *. 

D i* Taka^uillx Fabjli 

cogor. Valeitaquc, Vale, & IUuftriflimumMarchio- 
nem a me falutato, eique fac perfuadcas, nihil un- 
quam mihi fan&ius forc quam me^ in ipfum vcnc- 
rationis officiijm. iv. Kalcnd. Ian. EV IS T. VIII. 
:Ludovico Fabricio V. G*.. 

S. P. D. Tanaquillus Faber.. 

jLocus Hcrodoti examinatus. i^irijtotelis locus no~ 

jt*m. quxdam ex Herddoto excidijfc viderk 

JPrincipium Herodoti cxplicatum contra Stc- 

fhanum {0 VaUam. A&is , feu A &in 

quist PaUphatilocus notatus,. Mr- 

xor ridiculfts Coeffem. 

ES t iHi^,Fabrici i Do#iflirae, plane areriflimum* 
quod exiftimas, magnum eos editutos cflc -tni« 
raculum, qui ad locum Hcrodoti in Eutcrpc , tme- 
matc xxxiu & xxxiv. rcfpondcrint, ubi Pvtubittm 
fcribit prtum 4uccrc ex CHtu & ex Pyrcne* addens hoc 
quoquc , Celtarum gemem c$tra Columnts Herculis ha- 
Mtare. Qui id fcccrint, nse illi facilc queant gloria- 
ri, in lauta fe& bene auffa parte Fidci cflc , quippc 
qui montibus impcrarc, & vafta regionum fpati* 
iine vc&e , finc machinis cmovcrc f fluminumquo 
jjapfus alio, quam quo fercbantur a Natura, vcrtcre 
poflint. Nara ad ca quidcm qua: ab Herodoto func 
&q,Iq£9 proditf , Grcgorius illc cognomcnto tMwa* Epistolar, Lib, I. ij 

rnkrim » fat fcio, nimis magnus nugacor forct; ne-% 

que mihi dubium fit, quin , £1 viverct, ad quaeftio- 

nem illacp tuam , qu# mihi in clcgantiflima ingc- 

niofiflimaque cpillola modo propofita cft , cohor- 

rcfccrct, fcquc repcnte fa&um efle inspmw farerc- 

tut. Tamen , non ita illa aftertionc , quam «'wftopsfa 

Herodoti ,. qui minime incptus cflc folct, commo- 

vcor; ea cnim tanta cft, ut haud fciam an ulla ma- 

jor cfTe poflit, Sed quanto ea infignior videtur,, 

ninto facilius aditum ad con je&uram , ut i fpero , apc- 

rucrit 5 quam tu jam audies. Quis cnim, nifi qui 

magnum illum fcriptorem , cujus novem libros to- 

fidem Mufarum nominibus Grsecia olim cohonc- 

ftavit, pro puero habeat, eo in loco corruptum non 

putaverit i Quippc longitudinem Nili pcr JEgy* 

ptura > cum curfu D&nubij per Europam fiuenris, 

comparans , fic «r^^iTw, Nilm , inquit , ex Libya 

j?*it> & pari tra&u atque Danubim. Rationem com- 

parationis fubiungic , £>uia per mediam Europam 4 

Fyrene & Celiis % qui extra Columnds Herculisfunt % fluit 

Danutim , & in Pontum Euxinum evoluitur ; at Nilm 

mediam ^iegyptum fecans , in mare Mediterraneum: tota 

rmdarmm mole defertur. Ita quodammodi par utriufifue 

fiuvy traftm poteft videri. PoflTunt ha:c tolcrari, Fa- 

brici Do&iflime; Verum quod mox addit, cft illud 

planiflimc *mz**<horuM & «VvmpVsw* ^Parro^ inquit, Ac~ 

fjftm momana CilicUfcre oppoftta eft^ hinc retta ad Si- 

uopen in Ponto Euxino fitam yuinfae dierum eft reftum 

iter viro expedtto. Sinope vero Danubio in mare irrum- 

fenti tx adverfo eftfita.] Dcniquc quafi ex neccflaria 

confccutione concludit Hcrodotus : Ita Nilm totam 

fmurrens Africam vtdttur mibi afuiparandm Dauubio, 

D i) i# Tanaq^illi Fabri 

Argumentatio fane admirabitis; idem entm effictc 
Herodotus ac fi quis dicat, Callia opfofita efi Britan* 
nid % Ergo Ligtru&Tamcfisintcrfcfc comparari foffknu 
Quamobrcm , Vir Do&iffime , h#c verba. [ P*rr$ 
K^icgyftns &c. cx advcrfo fita cfi] mihi profc#o talia 
funt,uc ab Herodoro fcripta , hoc quidem loco 9 
vidcri non pofllnt, fcd cx lib. iv.circa finem fe&io- 
nis xxxvi & xxxvii. &c. (ubi dc fpatio Afiac , Li- 
byx & Europa: diflcruit J huc tranfmota. Nam 
quod Danubium ex CcltarunTregionc dcflucrc ait, 
potcft illud , potcft , aliquatenus excufari ; quara 
rcm tute optirac vidifti; Quod Celtas ultta Her- 
culis Columnas ftatuit, neque illud aiamKiywm cft; 
nam Celtarum partem ad occidentem Hifpanias 
olim fuifle conftat ; & Cynetx , fivc Cyncfij , <qui- 
bus Ccltas conterminos cflc ait Hcrodotus , ad 
Anam fluvium fedes habuerunt. Quod itcm ex Py- 
rene urbe, feu monte milis, Danubium deducic, 
non adco quoque debct illud mirabile videri ; nam 
& Arift.ocelcs ipfe > qui Hccpdoco pofterior fuit, in 
eodem haeret luto; quippe qui plane & diferte fcri- 
pferic Iib. i. VbTto&^v**» cap. xui. pag. dxl v. edi- 
tionis PariC Danubium flncrc cx Pyrcnao. Tum hoc 
quoque addidit , tcr ntcdiam Eurofam defcrri. Di- 
xeris ; Ariftotclcs Pyreneum itigum pro Alpibus, 
quod anonnullis fa&um,fumpfit; fcd nc fic quidcra 
poflit cxcufari Ariftotcles; nam & Tartcflum amnera, 
qui B-etis ( hodic Gualdalquivir) cft , & cum iljo JDa- 
nubium, exeodem monte profluerc aic. In quo itc~ 
rum errat Ariftotcles. Quamvis enim Pyrcnanfaltus 
pro Alpibus fumcrcntur, tamen fic quoque falfum 
*(Tct quod ab eo fcriptum cft. Nam fiztis, feuTar* «• Epistolar. LlB. I. Zf 

teflfus, in Pyremeo fontcs (bos & origiacm non ha- 

bet. Verum, Do&iffimc Fabrici * non me, uti di- 

cebam modo, illa Hcrodoti aflertio movcc, ( nam 

plcrofque vctcrflm ©* p»x*psK*if non ita oculatos fuiflo 

cgo & tu fcimus ) fed *«w**'* dc itfim* r a/<f#V , qui 

tamen, uc cucc fcis , minime fatuus cft, Non pof- 

fiim itaque a rae impetrare, quin crcdam, /JW illani 

(-quam fuperius duobus uncinulis inclufi ) e fua fc- 

dc motam fuiflfc , & in librum i v. poftlimimo rcdu- 

cendam. Quid enim ad comparationem Nili cum 

Danubio , ficus iEgvpci , qua Cilici* montana afpi* 

cit, faccre pocede Quid vulc fibi illud quinque dic- 

nim icer ab ora Ciliciae ad urbem Ponti «Sinopcn > 

Quid dcnique attinuit dicere. Sinopen Danvbij 

oftiis refponderc 9 feu W*w 7t ; dein ratiocinatio- 

ocm fic concludcrc, Ju Nilw totam pcrmcans Jfii- 

c*m wdctnt mihi *f*ij>4r4»dw Dan*bi$ f Neipo Hcr- 

cule , ncmo , nifi qui planc dclirec , ica loquatur» 

Erunt fortafle qui dicanc , minus credibile videri , 

hanc in Hcrodoti fcriptis &w n£w pcrturbationem 

fa£tam fuiflfe. Pcr mc quidcm licec ; (cd , vclioc. 

nolinc, ubi naihi lubitum fueric » facile oftendero» 

nonnulla a vetcribus apud Herodocum le&a fuifle, 

qux hodie non apparenc. Si hincillmcnonnullaex- 

ciderint , non ita incrcdibilc vidcatur , quatdam h 

fpo loco migrafle , quod in omnibus fcre fcripcori- 

bus fa&um eflc qui ncfciunt , ij interprctesLnon le- 

gcrunt. Qoasdam , inquam , olim apud Hcrodotum 

fucrc, quse hodie non func; id quod non de verbir 

tantucn, quae a veceribus lcxicographis proferuntur, 

fed eciam de rebus accipi volo. Duo cxcmpla fuffe* 

ctrinc; nam, nunc quidcm, plura mcmorix non oc- jo Tanaqjiilli Fabhi 

currunt. Eorum alccrum a Dionyfio HalicarnafIeo v 
cft, pra:ftanti(fimo ilto dicendi magiftro, qui in epi* 
ftola ad Cn- Pompeium \ fcripfic , idem initiumv 
cundem finem hiftoriar Herodotcas ftiiffe ; quod ho- 
die alitcr fb habet. Vcrba Dionyfij funt : To yaf *W 
m&olpiv 71 **1 «fw ^©" &W <Wtfr. Finis igicur 1 X. 
libri efat hic : h#At* Axnuyy**™©- /W«* WAfr* iTA* «V 

W/Lk* t» j£ ^wiT^m^, t» pt EAMr«v , t* j BafC<i&i<nv SvnA^in* »* 

*tx«« >«r»3- In qua p»*w convertenda f quod hic obi- 
ter monebo) & Valla & H.Stephanus, Viri ptx± 
ftantiflimi, errarunt; uterque cnim exiftimavirpoflV 
cfici Gtxc£ff}A ^«V4<* «£(7*** >fr«y ^ 
f cotum mihi Mancs ignofcant, ) qui ita Grxce lo- 
queretur,.is Barbaic loquerecur. lllud «g<7***iungt* 
dcbuit cum ;g«'r?r at illud «§ **b&7mf * iungi cum* 
*fpi(Ap*' m Nam 7» itsifi**. i\ «rVWi Hcrodotco lo- . 
quendi morc, idem cft quod alii fcriptorcs dicercnt , . 
•7« «c^^Viw «fa» W a*sp*7n*f. Ita lib. I II. tmcmate 

X L V I I I. rCtA^^if^oy c* ^ SajeiW, /0y*/7> ^tfrf *f 

Samiis fiCtafuerAt. Plus viginti locos affcrre poflim/ 
auc*x Hcrodoto ipfo (nam ita-ferc pterumque lo-* 
quitur^ aut Homero > aut Sobne; aut iEliano dcnw 
que , clcgantiffimo iHo fcriptore , quique vetcre^ 
Graccia: Hcroas tam ftudiofc legcrat. Sed ad rem. Al- 
terum exemplum cft^ab Hcrmolao ** ESwuitt ( vulgo , . 
ut dixi, Stcphanus Byzantius dicitur) qui in voce 

Hxn/rax/f ha£C foribit : HA/¥7i«x#f , otak *}yi-4l*y nv tx-nait 

Akv\ o ha/**- fiJto. H^'«A1©- c# ^Tffflt. id eft, Heliopolis y 

wrbs efi Aegypti , quam condidit ABu r, Solis & Rbodes 

Jtius , *t su&or Herodotus lib. //. Lacunamqux in illis 

vcrbis cft , facilc cx interprctatjoae fuppicas , fcri- UpisTolaiu Lib. I. JI 

feendo hx^ ^ p#'«/w Nam p«*> aut p«'a , aut ctlam p«a?, 
Solis uxor vel amicafuits c qua, intcr ceteros virilis 
fexus (feptem fuerunt , cofquc enumerat Pindari 
Scholiaftcs ad 3As v-u. m°* oxvymofl&t) A&inem quctv 
,dam fufcepit. Tamcn, nifi vana memoria? fidcs cft t 
nullahodio apud Herodotum Aftinismedtioj-etiamfi 
Hcliopolcos farpius mcminerit. Videlicct cum lllius 
A&inis nomen obfcurum cflet , ( ncquc cnim per- 
wulgata hiftoria eft, ) & *j»fr Grxce radium fignifi- 
cct , lcgcrcntque exfcriptorcs urbem illam condi- 
tnm v» **>* *& « hxiv , fenftim cliccrc non potuc- 
runc, fcd illud, & fortaflc ctiam plura, fuftulcrunt. 
>quac ipfi minus aftequebantur. £x his apparct non* 
nulla cx Hcrodoto excidiife , ncquc incredibile vi- 
deri dcbcrc, quod a mc didum fapra fuit , {*** iU 
Jam Hcrodoti in fua fcdc non effc Dcniquc, iant 
cnim prolixior paulo cpiftola cft* non potcft fatis 
cxplicari quam corruptas tabuiashabucrint vetuftif* 
£mi illiGrazcia: fcriptorcs; quin etiam cx folis mer- 
catorum atquc negotiatorum rclationibus fcribe- 
bant * quod fscpc fecit Hcrodotus : idquc ipfc plus 
fcmel teftatur. Scd nc ad illa remotilfima tcmpora 
abeamus , vidifti , Vir Doftiifime, illam mcdii aevi 
*abulam, qu« Pcutingcriana dicitur : Qux illius fi- 
gura fit , nofti id quoquc. Quis autcm , quxfo , dum 
illam contemplacur, maria, contincntcs , montes» 
flumina, drc. ita difpofita fuifle non miretur? lllum 
-quidcm Herodoti locum dcCeltisuItra HerculisCo- 
lumnas pofitis faccor mirabilcm cffc ; Quid autcm? 
quod a Patephato fcriptum cft, minus mirabilc vidc- 
fcitur ? *Cyrtn*i, inquit , ( alii lcgunt Ccm4i y fcd nil 
iotereft ad id quod volo ) Cyrcnti gtntn AEthhfcs ^ r / / • $L TAtfAQUILL» FAHRI 

fmt ; hahitantifue infuUm Cyrtnen f al. CVrw* y ^** ex~ 
*tra Columnas Htrculu tfii arantauttm LyhUm circa Car- 
thagintm. Quid ais, Fabrici urbanifllmc? habitant tx± 
tra columnas fftrcuti, & tamtn arant Libyam circa Can 
thagintm ? Grasca hominis verba leges , quo loco- 
4*1* W « ♦©)«*©• toykii&P loquitur, Qutd h nobilem 
illam Thuien, Thulcn illam ncraini non di&am^ 
n-onne omnes & Grasci & Latini infulam eflfe dixc* 
runc ^ quod ramen fatfum cflc probavic nupcr libro 
peculiari Ionas. Sed ea antiquitati debetur veniar 
non aucero noftrts hominibuf , qui fxpe in conv?r+ 
tendis,aut tranfcribendi* Graecorura aut Latinorum 
hiftoriis & pocmattbus, cxurbiummontiumque no- 
minibus , virorum fcminaruraquc nomina procu- 
4unr* Neque , uc opinor f oblitus es quod nuper in 
f#rmone dicekam , CocfFetararo noftrum ( ne qui<| 
dc iis qui vivunt dicam)^ Pontinas paludcs, & pon- 
tinum feu Pomptinuroagrum, cx Jtalia ad ufque ma- 
M Ponticum infigni St nunquaro crcdibili miracul» 
tranfluliflc. Valc pluriraum , Vir Do£hflunc. EPIST. Ebistolar. Lib. I. i* EPISTOLA IX. 
Vrbano Chevreau V. Cl. 

S. P. D. TAN. FAB. 

Eujtathij in Dionyjium ^A lexandrinum commen- 
tarij excutiuntur. Vranij locus apud Hermo- 
Uum tmendatus. matre Erythrawn non debere 
dici T^ubrum. Oytochthohes , emi dicantur, 
Tarjis non pojfe cjfc Carthaginem^wnienCtttot^ 
apud Eujtath. quomodo emcndandunu Thcra- 
menen infulam nullam ejfe. Mujkathius kcrum 
emcndatus ex Herodoto. ' ■ x 

% 

9 

EYsTATHirin Dionyfium Pcriegeten *<?**£**<£ 
nupet rclcgi, ut, quod cuperc ce fignificavcras* 
fi quid in iis ammadverfionc & caftigatione dignutn 
reperirent, id a me exfcriptum ad te mittcretur* 
Ncque vero r opkior, crk cur me tibi morem geffifl* 
pcrnitcat, ita muJta incer legendum raihi occurre- 
runt,qua?novifiTc do&orum haud dubic virorum in+ 
tcrcft, Miutta qoippe cmcndavimus , quac partim ab 
ipfomct Euftatbio ignorata fuerc t parcim cx (upe* 
riorum fcculorumincuriain illitrs commentarios irre* 
pfcrant. Quo autem ca, quar a mc notabuntur , fa- 
cHhis 9 dum hanc cpiftolam ltgcs, jeperiat, mihi in 
pwnis tfioitcndus es , editioncm , qua utof» cx offi* 
ciiut. H. Stcphani pcoduffe anno SaA. u* p. lxxviii 54 Tan±qj>iili Fabki 

Sedad.renK Qaxnt iilc p. xi i. cur finus Arabicqs 
dittus fucrit Efv^>«?©-:. ibi vero facis rairari non potui, 
hominem Chriftianum , ( nam Archieptfcopus The£ 
falonicenfis fuitj non vidiflc undecaappclUtio du- 
&afuerir,ab Edom fcilicet, qui Efaucft. Edom quip* 
pc f fi Grxco ferraonc efferatur, Epv^, feu Rufuc 
eric. Ibi aucem Tocum Vranij cujufdam cx Hermolai 
E&wxJr profert (nam Scephanum Byzancium iam pri- 
dem amiftmus) dc quo iam aliquid dicam. Sed errac 
m eo Euftathius , quod , cum hanc quxftioncm po- 
fucrit, Curjmm Arabicm dicutur iiv$m& f non vidic 
Vranium vocare iftfya* a*'a<aw» non i/uZpmm. Quid > 
inquies , an tanti refert > Magni , inquam. Erraflo 
cnimomnes dico, qui Efv^«or per rubrum vertcrunt f 
cum Grace tfvdpm viri proprium fit, noo autem ad- 
ic&iva: formsc nomcn. Itaque negamus Epvfym& ru- 
brum fignificare, fed Erythr*um % id cft t qui ub Ery- 
tbra uppclUtioncm duxcrit. Id autem Grammaticum 
ticumnctn ignorafle minus ferendum eft. Qui verd 
ipvty» &Lk*osoM vocartmt, ij quidcov cx otiginu igno* 
racione crraront f fateoc id quoquc, fcd cxj^ra, ilianu 
quamin EuftathU>reprcfaendo,cuIpam fucac; qutp* 
pc non exiftimavcrunt ipufymop fignificare rubtum. 
•Locus aucera Vranij,qucm profcrt Euftathius, legt- 
cur apud Hermolaum pag. cxxi 1 i. qucm tibi jatn 
cmcndabimus. Efvfi^i « $*'x*«j* # inquitHcrmalajjs W 
^t/^n « rft^»®-. ( errat Hormolatts cundcro cwn Eu«- 
ftachto crrorcm , nam ab *§»>« noa potcft dici •>«£* 
<3»W», fed E f i/^«'«. ) Dcindc hoc addit : Ov^r^ j « 
fiv&m M *?• « W <3&*tiV«* itf> y tt ifufa fyi* <i* , 

£ **>$**&> £ M»r &**kv «V aurtfi i j?a/®- itm miytw\ «^W/pv EflSTOLAR* Li». I. 3J lncoloco* ^ocmnodo proculimus, duocmendanda 
&nt : quoruttt alccrurn eft t# A&Ctx* «fdWff 5 imo ** 
A&£$mf finif* ♦ vel 4r **&6t*mt iiniw > libro fcmnde Ara* 
bkorum , fcu bi/ferU Kytrabic*. Ira alibi citatur *r a^- 
fa»r ^c^t^ alibi , «* a^cC/ quod iccm corruptum dico , hoc eft , t* *Vty* 9 «it- 

aXw-frViwr i# *?•«? «tw w}fvirwt •** £*X«mj>. £ft enim i L: error graviifimus : lcgendum quippc ^w «f fo/nor» fytty? 
fciliccc , qui in marc dcvolvitur. atillud alccrumpla» 
netidictilum/&alicer lcgcrac Euftathius. P.xxvfir* 
aJccflfc in EutopaTroglodycas quofdam, quippc qur 
ternr fpecus ob nirrviam viai frigoris fubirc cogcren» 
tur; Idqu* verum cft , circa Triballos fcilicet, & 
«libiad Caucafum: cujus rci probatio cx Virgilio in 
Gcorgicis peci . poteft. Addic aurem Euftathius 9 

W*i 9$ Ttdftviaos Atrmjfatft iwtrni mm noir. farnafiot DjtOtb* 

tboftes taks foffi baberi. Orcelius aic. Euftathium Djh 
Ucbtbonum mcminiffc quiiem^ fcdubt locorum fint , fi+ 
kntio prateritffe. Mtror ha:c Ccribcrc Orcelium : Eu« 
ftachio cnimhocquidemloco iniuriam facit. Eccum 
bxc fcribcbat Orcclius , aliud haud dubic agebar» 
J>ytechthoncs cn.iov Parnafij \ ij func qui fubtcrraneot 
(pccus Farnafli lncolcbanc , W<w/v«r,fc ajWr: nam 
farnafm Sc Parnaffus, idem funt : Eiufmodi Dytoeh* 
tboBA* tabcmusin hisrcgionibus, riparenfes fcilicer* 
qut finiftram Ligcris oram incolunt > qua collibus U 
bcomtis a nacura aggcraca eft. 

Pag. xx 1 x- c*ifttmac larfis eflc Carthaginem* 
nobilemillam Africx civicatcm t aicque, **fi$ $ $ fr 

Xyrit n d*« *«** * it* T*f*it% *** ****** *W 161? tafytJitmi 

wi#, »*p?« Miror hoaunis iimpUcuatcm , &L*ii*fn*^ '3* Takaqjjilli Fabri 

qui noh vidcrit Tarfis mcntionem in facra fcriptuw^ 
quam ipfecirac, iam eorum regum cemporibu* ftn 
£fcam fuifle , quibus adhuc condica Carthago noii 
f uerac. Icaque vcl hoc argumcnto eam fabutam ro- 
fcllcrc debebat Euftathius, fi quid itvhis rcbus vt» 
difl.ec. Quse aurem Taifis, & ubi fucric, ntipcr m 
immortaii oftrt .demonftravic , quod tutc fcis , longt 
Zb&ijfimus Bochartus. - ' < 

Pag. xxxn. loquftur de Cyrene in Africac lirore 
condita, aitque efle coloniam umtSp e*Ccu'*p fff «* 
A*x*Au(H¥&' «r^dtf {M7o/%»<mV)»r. Nequeo mirari Caris 
unde huc portenta ifthxc verborum advclta fiftri 
Quidenimfignificet r«mi»V? Nihil omnino. quinam 
illi Thcbani , qui ab originc prima Laccdaxnonij 
fucrint i Videlicct ignari exfcriprorcs Euftathium 
corrupcrunt. Nam pro p***iSp e*pai*p , quorum al» 
terum nihili pft, alterum autcm falfum, legchdurt 
w^wr e*&lmp. In hacce hiftoria emendandus iufti* 
nus , in quo ad hunc ufque diem error cft , & quidem 
graviflitnus,ctfi patrunvnoftrorum memoria VirCla* 
jriflimus Bongarfius monuerac, fed fruftrai ubi enim 
Th&amtncs infuU & Thtramtntn infkUm lcgis, ibi te 
Thtra Sc Thtram ncccffario legcndum. 
. Pag. xxtfv i. quo loco air circa Thfcbas iEgyptias 
plucre non folere , fic fcribit : on # Jkir** -t*/«W ™Wir 
fmalim «fci thW W*»t* lcgtre) Am .« «wpp^Ot «^mX 

4«^. Explicatione & emendatione opus , & qun 
fiem plws ferael i Scnfus cft.: In illk amtmlotis imhrts 
tffe n$n filtrt fatis illt indicat, qui admiratur tvtnijf* 
clim, ut fub Pfammtnito, qui Amafis J/iut fuit , Thda 

jtUerit ^&cc* Scd.quis illo* s*v(«%vpi Mco pcriculo \ credas licet, id de Herodoco intclligi dcbere, qui 
fe&ionc x. lib. 111. illud ipfum recitat, qaott aBTu- 
ftathio refertur. Quid hoc autcm i f&Q" 4»w* « 
©>~f« j ad vetbum Cn t gmtu dett&dtn fimtThth*. rcm* 
lepidam fcilicet j.fed legfeiidenttr, ifc»0«# 4**iV, quod 
cx Herodoto verum eft. nimirum u*»^ z^tfinvid irri- 
g*ri.&cc. qiroTCpboiffcqurw^flinM-utitiwHcfodotu^ 
Magni fcriproris locus , quo dc nunc agiiur, fic fc ha- 

bct; EW fawttujT» 3 ? «/«»«©- 0tgihii'mti@- KtyS-i}* t tiapM 
KiywxiUt-n (tiynt fi iylrtv.~-tfSt*£kr $ ©i?Ciu ai $0*'?*« > '« 

tvni QnCcatt. i jS A' vtnut ■»* <»» iff* Aijow* •niM&ina, «)Arf *} 

7»j* iTa^ W e»C«* 4****. 

t^imdjis F.maximum e, 
<n$m jhebas \^Acgjfti*t 

uegiK fieftx^.Atl mew 4 
ihebani ftrunt. Ndm* 
p&fii rexfttf tfitiunc j 
Sed me imperiofahora. 

percurrcntur, ac intc c ( , 

locus, verfu cgxcv. examinab.i[u.r., in quo Alpcs it\ 
Qs icntem Eihcmia: cffc dicit. -Valc mnltum, Ta«aq_u*vli FftDM E P I S T. X. 

Ad Vxbanum Chevreau V. Cl. 

Ldcus in Cttrculione Ptattti eteimnAtus & tmtn* 

datus. Tarafiti in veteri^ Grtcia magtjira- 

mfuerunt, Fercula fy Saturius 

fara/tforum Dca, 

. fcgitur hic ver ra v 
ptuagefimus. Lo- 

ntttrtcm Htrmltmt 

tftratTtm\h\ Irpa^ 
riffto trutrtctm Mtmam vocan , quod olim in Giacci* 
Herculcs paxaficos peculiares habvieric, cx Achenaeo- 
ieflicet,1ib. vi. Scd iHi paraffitr, qubs quohdam ma- 
giftracusfuiflecoiiftat , & quidem ''k&vimt g n^wi, 
cum iisparautis, qtii in fcenam producuncur, nihil 
quidquam commune»«m j*t» ivmfM}}, praster nudam> 
ti fimpliccm appellationem habent. Parafm cnim , 
quos magiftratus fuifle, ncmo ncgavem, in Graccia 
eranc qualcs Romae Viri Epuloncs ; quod mihi , ancc- 
etiam quam Cafaubonum ■»* wu lcgiflem, ignocuol 
aon crat. Prarcerca ,. quod ait Lipfius, Peculiares 
fuiflc Herculi paratuos, id minus verum eft: quod 
ex co ipfo , quem producic , Athenaeo , conftabit. 
Quate fa£kum.j uc vir doftus , Samuel Pctkus , fcd Jwwd dtibie mwui fcjli* ii> eraendandis veterut» fcri* 
pcis, aliofc coavcrccrit ,atquc,uti cxaati* coUe£U<- 
0cisad PUucumdifccrc cft f legerit. 

Talos arnifio , i*ww <2V«r ;*ai«* nntricem. Hercnlc 
. Jaffo iwfilic*m, Scc. 

Aitquc pcr +*&# JignifisAre lepsrts % jasos > ntefne firtn 

ycnnfatemjuc jkaft* > iis fuifpe ambus vx&umJHti qut* 

rcbant parafiti , merebanturquc ifiijales uutrUis utmem. 

Harc ille. At «golrbcotcrvclime vctcri aliqu* fcri- 

pcoreproban* «^uft* ica plim ufurpatum fuiflc. Nau 

prcyvctbiale iUud^iAwm, «'* jVisrr *m$**m* * cuius mct 

fniaU Euftaffoius , aJi^craJii dcbcc; ibique/r/r*i, noti 

/*/•/, quod loagc aUud cft, fignificat; neque ipfum. 

refeliere pluribus> uc fufius cxplicare Plauci locura 

juva*. Quare «Uvd quyrenctum * quam, aut +>+«% 

auc nutrifcm H^rculcm k qutxl utmfnque trioboli noa 

cft. «Scio qyidc« ^ipfiflfc Salmafium f non varia-» 

%c circa hnnc k>cum libros manu dcfcriptos j ita* 

que, qui aliud quaecitet, fruftra opcram fumcre ; Sed 

tliud agebat Vir Magnus, hoc cum fcribebac; in qui- 

bufdamcnim codd.lcga* nutriccm Hcrem , in quibuC* 

dam uutricem Herculcam. Qua: ccfi nihilomcliora cflo 

faceor quam qu# corruptiflima ; tamcn pofterius iftud 

Hcrculcam, conjt&uiam confirmabit. Eccamtibi, 6 

nofter , eccam ; Loquitur parafitus. quid dcindet in- 

vocarc illi folebant in iaciendis talis aucDcum auc 

Deam , aut, fi fors ita ferret, fcortillum, quod ama« 

rcnc. Deam autem^ parafitoinvocatam fuiflc, non 

Deum, nemo negavent,qui nucricemab eodi&am 

meminerir. Qua:autem fuerit illa? Scm* tu ? Noli du- 

bitare quin fcnpferit fcftivifllmus comicus , Ta/osur- 

ripio t invoce aimam meam nntticem Ferculam. FcrcuU J|O v TaK AQ.UttLrFAB>I 

fciitem , prefes fctculorum Dca fuent. Sed undc* 
inquie$,&etfqua tandenvTheogoniatam propitiam 
paraficorum nacroni Dcam eduxifti ? non ccree ex 
Hcfiodci. Fateor ; fed ex Plautina i quac , ur mihi 
quidem videtur, illadeceriornon eft. Quis enim \F*r«. 
biUmiti Dcbs reciperc dubitec,cum Ergafitus parafu 
tusin Captivis^deganciffimaillafabula.A^iv. Sc.ir. 
Saturitdtem confecraveric? 

Ittme tnubht > inqutt , «ftfft&f Stturit*. 
Alibi autem Plaucus unde invexit irobis Deam £** 
bemUm ? V ndc Deam CtmmdtiUtem apportavi t ? Vn- 
de bcHulam & leprdutam Dezm$$Hvem 3**vUt$4*mf 
Vnde denique alias id genus Dcorum nugas quas paf*. 
fim Arnobius,& Auguftinus exagicaruftt,& Gyraldus 
diHgentiffimeperfcripfit?Cetcrum quam vis Itic Ibcus 
tx ignoratiohccam fcftiv^Dear olimcorr&pcus^fucric, 
rrtihi tamch dUbiumnoh fcft , qain corrupra illak&io 
fferculcam, quamegoftiperiuidteebattvin MfF.Coddw 
fcpcriri , aliquod etiamnum primigenia? lc&ionis vc- 
ftigiunvfervet, & cmendationem noftram, dquid ei 
opus tali auxilio eft, confirmct. Sed ita plana tlla eft^ 
tit ei clegantiorum* quancum cft, homiftum, <quiquo 
norunt quid fic lepido & vcnufte nugati, foftragia ei 
fecrta cffc coniidam. Valc pluiiraum* \ 


. . i .*■ >* EPIST. Epistola*. Lib. I. 4 t E P I S T. X I. ( 

ILLVSTRISSIMO MARCHIONI 
DE CHANDENIER. 

^MaquiBus Fabcr S. P. D. 

* 

QVo d raei memor cflc pergis , Vir IHuftriflime* 
Sc qua: mca valccudo fit, fcirc defideras, dtcerp 
cquidem non poflum quam mihi jucundum fit, quanv 
que amplum videatur, Quid enim, fi vcl cx fumma* 
ribus aJiquis forem , magis honorificum poflem fpc- 
rarc? Itaque, quod in mcmoria tqa,qua? non liben- 
tcr rcs plebeias comple&itur, aliquid loci rcli&um 
inihi vidco cfle, id certe cfl quod fcrio triumpho. 
Cum mc prefentem benigne atquc humaniter exci- 
pis, eft illud quidcm, faceox, tale,ut fi vcl abinge- 
iiio aliquo forcm, vcl a do&rina, fpc&abilis, id ia 
magni bentfici) loco haberideberer ; Sed tamcn ca 
tuorumcomitasmorumeft,ut haud fermcquifquam 
abs te, nifi laetus , abire foleat; Verum abfentcm dc- 
fidcrarc, abfcntcm quarrcre, & quid rcrum agacfcirc 
velle , id certe cft , quod , mfi planc immodcftus firo, 
mihi ulcra fpcm omncm pofitum eflc debeat. Scd^ 
V\t Iliuftriffimc^quopluradicamseo plus mihilabq- 
ris imponamjQuate tancum in mc honorem agnofcam : 
tacitus , intcrca dum pratfens prasfentcm venerari pof. 
fim. Valc plurimum, Vir Illuftriflimc. Saim. KaL 
Aprilcs. 4i Tajia^uilli Fabri EPIST. XI!. 

Ad Vrbawum Chevreau V. Qu 

MAcnum certc honorcm Grammaticx no^ 
ftr* modo tribuifti , Chcvtsee Clariffime , 
quum tu illam tam amoenis , tamque delicatis rebus 
au&am cfle &: ornatam voluifti. Odoratum cniia 
tnunus, quo me beafti , ihenfe accubiturus acccpi: 
de quo equidem agere gratias non aufim fperare* 
metucns ne longe infra pe&oris mci fcnfum fubfi- 
ilat oratio ; Sed quas agerc , um par cft -, jion p offum, 
eas pcrpctuohabcrc, uti crfficij rcligio poftulat* ccr- 
tiflimum eft. At vidc , quxfo , { nam libertati no- 
Hxx ignofces , fcio ) vidc , inquam , bcncficia tua 
quam nialc colloces. Sicui cnira ex urbanis noftris, 
politulifquc ingcniis, vcl minimam muncris tui par- 
ticulam mififlcs , dici non poteft quot venuftas rcs 
Wc djr-mtotfpA accepifles : at nunc cum co homina 
tibi rcs cft 3 cu* & ingcnij , Sc fortunarum inopia 
obftat, ~ 

CuicfMC non lictt efe tam hcaU. 
Itaque tibi uni imputabis , qui minus cautc libc- 
«ralis es , non mihi , qui , quamquam rcfesre gratiam 
iBiaxime cupiam , non poflim tamen. Tumveroac- 
cedic illud quoquc , VirClariflitacf fi vel maxime 
animo mco poflem fatisfaccre, tc pro cxoticis iftis 
tnunditiis orationcm quafi prctium aliquod folvere* 
•quid de cpiftoiis illis cuis dicercm, quas Eratoipfa & 
totus fuaviorum Mufatum chorus di&aflc vidcntur* 
Nil cquidcm mc f juratus dico^ magis tcrfmn,ma* Epistoiar. Lib. I. 4| 

gifque elcgans, legere memini, nec quod acquc A- 
mores & locos fpircr. Si Gtaeco fermonc fcriptae 
forent , illas ego Sapphonis opus cflc , aut Anacrcon- 
ri$ pucarem , teque , fi ad ifthanc elcganciam Latino 
fcribis , Catulti geminum gcrmanum effe deierabo. 
Paucis uc dicam, Hominero, cui cum Grariis mc- 
Jiusquam tibi conveniac, novi profe&o neminem, 
Fclicem igitur, feliccm, illam formofulam, vcnu- 
ftulamque pucllam, quae & oculorum cuorum iudi- 
ciodignafic, & amoremtuum cam difercum camque 
fcftivum faciac i Velit modo Venus , uc famam fibi 
pcrce compararam agnofcat , & quancum illi in dies 
Sc horas glorias per ce acccdct , tantum in dics & ho- 
ra* ipfios in ce amori accedac quoque. lllam cibi 
^hocunum in graciac relacse loco pones) illam, in- 
quam,tibi facilem precor, fcmper vacuam, fcmper 
amabilcm; Sed , ne quid crres, 6 noftcr, nihil cgo 
gratuita opera facere foleo. Ccrcum enim cft mca- 
met voca rcvocarc, &ea non modo irrica velle, fcd ; 
contraria, ni, quim cibi illamcqmmodamopco& fa«- 
cilem amicam,cam cu mihi amicus ccrcus, & con- 
ftans fis futurus. Vale , & cave, ne fpem,& amo- 
wccn ince noftrum dcftituar. Salm.iv.Id. lulias. 

Nefcis, Clariflimc Chcvrarc , nefcis, eflc in hac 

urbc puellam Nobilem, quae tuas cpiftolas exof» 

culetur,& fcriptorum tuorum genium, & *? >x*#v-' 

& fentiac. Quas fic rogas f Na: cu , fi Salmurium nof- 

ces, nil talfc percontareris; ca quippe hic ^r«rwfo» *$,. 

quq noric quid fit re&e &c cum iudicio legere,- Ea novit 

diccndi gcncra,quid molte&facecum , quiderudi- 

twn & feverum fic. Nova iraque , Chevrarc Ctariffi* 

ne.AOva, yclis nolis > fcribcadt oblata cibi racio cfty 

F i) 44 Tahaquilxi Fabri 

utDo&aspuella: fDo&as autcm, fed finc oflcntatio? 
ne , & procul ab omni afFe&atione ) gracificcris. 
Quamobrem non erit in poftcrum ut te impcnfms 
urgcam; Eam enim elegantiam in te vel ex fcriptis 
tuis novi, blandofque morcs, & comitatem ingcnij, 
facile ut confidam, te frequencius fcripturum poft- 
hac, fi minus noftra, at ccrte Nobiiis pucllx caufa* EPISTOLA XIII. 

CL. V. DIONYSIO PETAVIO 

SOC IESV PRESBYT. 
S. P. D. Tanaquilliu Fabcr. 

1 fferodotus his emendatus in Clione. Itcrum in 
ssklelpomene; ut & Eufihorionis verjus 

apud Euflatmum^ 

NO n fine magno atque acti do1orc> 2 aCdcfucv 
nd&> verum illud efle experior, quod tc mihi, 
ab Vrbc Deo irato mee proficifcenti, diccrc memini, 
Fore o!im , fore , ux mc mci eonfilij peenitcrer. Atque 
utinam rriinus verax hariolus fuifles. Nam hic qui- 
dem , prarcer pauxillulos libros , quos mihi dclegi 
comites , nihil habeo quidquata, unde xrumnofam 
Vitam oble&arc poflim. Hoc unum folacij reliquucn 
mihi eft , amicitix txxx fides fcilicct, & recordatio 
illius tui congreflus, qui me fcmper & meliorcm rc- 
jnific U do&iorcra. Prxterea falucarc illud qonfiliura, Etistoiar. Lib. I. 4y 

qtio me adverfus vim graffantis barbariae abeuntem 
jnunicbas ; diligcntcr recolo; Sc *num> frtque om- 
pibus unum , iliud tuum «&^7?/x«k , quo mihi ani- 
snum ad mehorum ftudia licerarum inflammafti, rc- 
peto. Fuic Hlud, 3 wrffSi oiCttQtuunn , fuic illud ca!e f 
ut numqmam alias cejtlus cognoverim quod vctcrcs 
morum Magiftri fenferunt, bonum confylcorera ef- 
fc 3t* «e/*»«fcr *ej* rii 4rSp*7ntsj Dcniquc librum nul- 
lum atcingo, quin cxcemplo horrantis Petavij gra- 
vitas , monentis humanitas , docencis denique au&o- 
titas, animo meo obverfentur. Quin & nunc., cum,- 
fcribo, in hac tanta bonarum rcrum , hominufnqua 
do&orum *fw+> Hac ad t* mecttm cUufis timmtrmun 
Uhrify 

Tu mihi curarum requies , tu , noffe vcl atra y 
Lumen , & tnfolis tu mihi turba Ucx. • 
Et quemadmodum a magno oiim au&orc di&um 
fuic , eos qui certa aliqua litcrarum cognicicne 
mcncem inftru&am habent,non potfe non in fuis 
pe&oribus dedicacum habere ficuci Deoium,fic 
praftancium fcripcorum firaulacrum; lca ego, qui 
nilnl impcnfius quidquam opcem , quam uc melio- 
rum fcriptorum qualemcumque cognitioncm mi- 
hi compararc poflim, Te , qui illorum vcjuti Lac 
Familiaris cs , qui illorum Anima es , & Qcnius, 
abfens abfcncem video, venerorque. Acque utinam 
veras dudire & reddere voces liceret; Tu me nunc> 
quce cua fempcr hupnanicas fuic, adjuvares. Nunc 
cnim cnm maxime Hcrodocum lego , quem" rniht 
priori le&ionc cxhaufifte vidcbar» Ectamen, quam 
tn co mulca func, quac ce incerprece egeanc ! qjuara 
jaulca crepidus fcnbo t quam mulca emcndaic vi- 46 Tanaq.u*lli FAinr 

deor , qux tuam au&oricaccm requirant t Vt igieut 
ea copia , quam raiht>abeunci fccifti , utar j laboriofar 
occupatii>nes tuas interpellabo ; utmam modbid fiat r 
ne i* pubtitA commodA petccm. Sed,.ut ut erir, libcr*. 
tatem atcmihi conceflam, parce 9c timide ufurpa* 
bo , atque ita ufurpabo ,' Vir Maxime , ut meminifiV 
Hlius dicas, quod tc faepenumero dicentem audi vi ,. 
Nullum hominum genus efle quoel pejus oderis^ 
quam «v#«x«>if. Primus igitur locus , qui mecurren» 
tem remoraeus eft , rW<fcr /wVW©-, hic fuic : H«ra« 
■elidas, qui inMa:onia,.feu Lydia,reg«arunr, exan* 
eilla lardani cfle natos. id lib. i. legitur h^cxxmSWi j» 
*lh*t 4 lafJHvtt writtt. StdyVir lV&xims, quar tan- 
dcmilh Iardani ancilla > Irao cnim,fiu'a ruic;;quo# 
veceruro oranium fcriptorum tcftimonio nititur %-. 
nequ«, opinor, improbabis coniecluram' meara*. 
lcgo enimnon A» -/kW, quod falfum eftyfed •£ o>«. 
**W, Iardani-cnimfiliaOmphalefuitj Ompbale, 
xnquam , illa Ifnmmu minimifque poetu , nec non h 
prifcx memoria: fcriptoribus, decancaea rundc te 
*9**t dicla fuic , a paere fciliccc, qui i*fto& vo- 
cabacur, non autem u^Snt , ur ralfo credidero 
& Valla „ & Stephanus, &> Sylburgius;.a quibos 
Urd*»* ancilla voeacur. Aic alibi H?rodo- 

*us , Gandaulen Lydorumregem fuifle *»>w aa— 
m* « H^«x.'«^ ; fed id quipotcft ? Naro ille Hercu- 
J4S cx Omphalc filius non Alcasus , verum, ut ipfe- 
mec alibi fcripfie Hcrodocus , a,»'**©- dicebarur. 
quod nomen foreaffc apud^ Dtodomropro ■ Adpx* 
«ponendum eflec ; fc<J nif aifirmarim , nifi quod 
Jancitum auaoritate cua fueric. Tertius locui 

•ft , Vir Maxime , ex Mi;Jpomcae , fcdionc i. l x* Epistolar. Lib. I. 47 

qui & Valtam , & Scephanum torfit. Laquitur ibi 
Herodotus de natura graminis , quod in Scythia 

proucnit. TVXh $ *7»rt*i f Wtn tvapvofuvti hr tf ZxjudtKf 
Xti ih^Koni-va im.afut miimt nff iffutf #<Me/. Quod ita COn^ 

vertit Valla : Gramen> f*od in Scytbia germinat , em- 
nium , 4pi4 ntsnovimw , tridifimum efi. Illic adfcri- 
bic Sxcphanus, qui cius intcrpretacionem recenfuic 
& cmendavic ; Videtur VaBa aiiud Itgiffe quam &*+ 
^mni. At ege , Vk Maxime^ ntfi cu fortlffc, quod 
iam dicetui / improbabis > debuitie ab co Heto- 
docum erhendati dico , legendo fcilicet , non &w- 
Wrmni, quod hoc quidem in loco nihili fic, ( nam 

cmXk& blliofuS eft 9 Ut imiitfaSf \\b. V. c^n^hQ- jgW 

mp*Tc,) fcd #a#x*w'i». Herba cnim tv%K& eaeft, 
qm* faciU faginat > & finguia reddit ftcora. #*•*, vcl 
Hcfychio interprete, fyp* eft ; aliquando eriam ptb 
fatno SijatuU fumitur. Excmpla profcrrc pouira 
plurima ; fed unum in prefens fat crit , ex Euphorio- 
fic, cujus vetfumaifert Euftathius p. xv. cditionis 
Romana?, 

Qucm verfum ldco proculi, uc a me cmcndecur, & 
fuum ei mecrum reddatur; legendum enim, 

fif tdflctf ^fAOiO jgtftMf 9 SCC. 

Sed fola Herodoci au&oricas poccrat fufFcciflc, qui 
ciufdcm lib. fc&ione cxl fcribic § 2v!&u «ar m* f r*t- 

&c. Et hacc quidem , Preftantiflime Petavi , ad Hc- 
todotum; quibus plura eciam poflim addcrc. ni mo 
pudor rctincat, qui fciam quot&quancis negotiis 
4ift»&us vivas. Faxic modo Deus ( fumma h*c voto- 
* om meorum eft ) ut ce promifli non pacniccac* ip 48 TANAQ^UIttl FABM 

quem prar r cns prxfcntem amabas, eurrt abfcntem no 
deferas. Vale, dccus noftrum, Sc diu Vivc. Ando 
matuni Lingonum, Anno m. 6c. xty. 

T 

EPIST. XIV. 

ILLVSTRISSIMQ VIRO 

PHILIPPO IAVCVRTIO 

BARONI VILARNOLII, 

MifiCENATl SVO * 

r 

S. P. D. TantqwUm Faier; 

< - * » » * 

* . * • . • 

!Dt Euripo. Falfum ejfe, illitm fepties die rtcipr*2 

1 carei Qu* caufa fit agitationiSj qu* in Euripm 

Tmimadvcrtitur. Falfum ejp y quod vuigodicunt^ 

^Ariftotclem fe in Eurifum mijiffe prtcipittnk 

^AuSlorev prxcipui illius fabuU. Quo tempore 

: v SicUia ah Italu ora divulfx fuerit, &c 

HAup cquidcm fcio , Vir llluftriflimc, me no 
pudcat magis, an tardcat , quod minus frc- 
quenter, quaqioffici) mei, illiufcjue iuftiffimi , ratro 
•poftulat , ad tc fcribo. Ea enim &* tuorum in me 
meritorum magriitudo eft, ut non fine fkgitio cef- 
farc videar ; Et tot vinculis prarpedior mifcr, ut 
quanto tibi fortafTc neglig-ntior wdeor,tanto mo 
[ccrtc miferforempoflimpraedicarc. Scdamiciri* tuae 
: ^dtr/(jux DQrhi ccrtiiTuiia. fcmpct fuic^mc folatur; 

Pcin Efistolak. Li b. L 49 

Bcin iftGd tuumjudicium, quodnihil notf pervidet, 
hunc aniaumeizftum lcvat. Scisenira ipfe, Vir II- 
luftriffime, vcl tacente mc, fcis, quam a?rumoofa f 
quamquc Acberufitw* Lucretium , eorum vitafit, 
qui inca, qua nos fumus, rerum ftatione vcrfantur. 
Scd, ut qucrctis tuislocum, quamquam iufta: illa^ 
fint , mco autcm dolori , qui pcc minus iuftus cft, 
locupa prascludam, accipe, fi modo tibi lcgendi o- 
tium cft,quod nuper , dum adverfaria mca evolvo , 
auribus tuis non plane indignum fore exiftimavi. 
Scribit Euftathius P. lx v i i.de Euripo, Sefties intrv 
dicm naturalem teciprocotfiuagitdrii ibique mortuum eje- 
Arifittclem. Grarca hominis verba funt: M«'»w«W 

* Afi&rikU» Jw/mxvW r frov. Quod utrumquc animadvcr- 

fione digBum eft. Prius illud de ftato Euripi *ftu,. 

advcrfafrontccum-vero pugnat; ncque poflum fatis 

mirari, talc aiiquid ab Euftathio-, qui in Graxia: 

dcgcrct , fcriptumfuiflc. Conftat ccrtc &noftrorum 

hotninum peregrinationibus,quq fcripto mandatx 

fi*nc , U complurium e vctcribus teftimonio , iu rcro 

•ffc ut dixi. Vnus Livius fatis fuerit , lib. xx v i 1 1. 

(eftione v i . Frctum iffum Eurifi npnfcpticsdie , utfim*< 

fart % temporibtufiAtis reciprec** ifed temcrc im modum vem- 

tinunchuc y nunc iSuc vcrfo mari> velutm^nte frxcifiw 

devolutus torrens ^ upitun iu nee noEte necdiequics ns- 

vibf* dttur, AkeriuDaoccraiUud4^c^9r^^r^/rAr f> 

quod addit Euftathius , ctft fcio bcnigna explicatidne 

lovari pofle, tamcnhomini* qui exquifito px*ditus 

fitiudicio, conftabitfatis, meram «^t-&r efle. Vi- 

delicet in Gr*cia,quemadmodum hodicque fit, ora* 

WtM fac t i,. fi u ro .a t . n co nom incmapu^,o IlTO jo Tanaq^uilli Fabri 

crcpitacula, & plcbecul* cymbala , cohoneftari opor* 
tcat , vulgo di&icabant , Ariftotclem , cum illius (c+ 
ftcnx in dics fingutos rccrprocationis caufam no» 
potuiffct cognofcere , ibi tum mtfellum fcfc in Ea- 
ripum dedifTe praccipitem , & in maximara malam 
cruccm abiiffc. Iuftinuscognomenw>Martyr,& Gre- 
gorius NazianzcnuSt qui prirni, aut incer ptimos, 
hanc fabulam olim in fcripra fua rctulcrunt 9 id vcl 
ftudio Philofophia? Chriftiajise (ita enim ifti Grxcult 
Chriftianifmum vocare folcnt^ fcccrc; dum vidcIU 
eet infanientcm vcterum Grascortun fapientiam , ob- 
icurandam&r pratmendam cxtitimarunr; vct fortaflo 
ctiam, f quidm cnimvcris locusfit?/ prifca: hiftoria* 
ignoratione. Nam ex Eumotpi , Apollodori , Favori- 
aiiquc fcriptis, qua: illa etiam tcmpcftate fupcrfuiffo 
fcimus , faciledidiciffc Boni Viri poterant , rcmlongo 
le fecus habuiffc, quam prodidcrunt. Dcindc, an, 
quasfo, ita difficile cft , (quod tamen vulgo credunr} 
eaufamillius agitationis , qua» in Euripo Euboico e(t, 
pcrvcftigarcJ Nullo certe negotiocuiuisdcmonftra- 
re poffim, non modo facilcm cffc cius rci cognitio* 
«cm, fcd nonpoffe aliter fieri quin perpctuo aeitetut 
Euripus. quod mcmini me nupcr *** Clanflimo SO 
prarftantifljmoDo&ori oft:cndcre,cum id dcmonftrari 
«on poffccrederct. Scd vidc,qua:fo, Vir Illuftnffimc, 
quantula res quantum ncgotium confecerit $ Tota 
cnim ciusrei dcmonftratio nonaliundcpcndct, qoam 
ex cognita freti Conftantinopolitani nacura #• quod 
frctum tale cft , ut fyw, id e&jirf?*x*m , feu effiuxnm 
habeat, «W&p-^r autcm, id cft reflaxum^ non habcat : 
qtiod omnium Gcographorum , feu illi veteres , fcu 
jtli rcccnciorcs Xxac , auftoritacc firmatut. Cum au- EtlSTOLAAj LlB. I. ,Jr 

tdH oiarc Euxinum undas fuas in iEgxum perpctuo 
lapfu evolvat, ficrinon potcft , nc tranqnillo quideto 
ac fcrcno ccelo, quin Euripus, qui pars Agati maris 
cft, agitetur. Eam rcm fufius cxplkarem , Kwiittnm 
ftfifktifu cjfct. Dcin mcminifti quod fupra obferva- 
vitLivitisi quitamcn ciusrci caufam non vidctura- 
nimadvertiflc. Tum illud quoqoe Vtrgilij nofti de 
&pto , Crckris petd ctncits tcrrh j ( nam qui lcgunt 
#*//*, aliudagunt; ) quo hemiftichio fatis oftendic 
pocJta, eo plus concitari iEgatum mare* quo plures 
kteo infulosfuot. Vides, Vir Hluftriflimc, qnamid 
adintclligendum facilc homini vcl mcdiocricereru» 
dito fit. At Ariftotclcs, ut ifti ajunt , non vidit ; Altos 
fibi,alios, quibus id per Aiadeatnr , quxraot; nanfc» 
m*tg* crcduhts iltif. Scd , irvquicnt 9 ut ut movcantfr 
Euripus , cius rci caufam nunquam aflctyurporttir Art» 
ftotclcs. IJ, Vir Muftriflirnc, tale cftac fidicerenti* 
nunquamconiiccrcpotuiffb Ariftotclem, cur fiumi* 
na prono potius atvto dcfcrantor, quam advcrfo re* 
fcrantur, & undis retortis origincs fuas repetant, Qul 
cntm Danubium,Tyram, Hvpanin, Boryfthencm^, 
GertJium>TaQatm, Phafin , Thcrmodonra , Parthe^ 
nium, Sangarium , & plusfexaginta minorts nominis 
fluuios in Pontumdcferrinovcric, is«ale aliquid mi* 
sabicur nunquam* cum pratfertim oftium habeat Pon- 
tus , quoin jtg*um devolvatur/ Dctn , ltanc puc- 
rilitcr fatuus fucrit Ar iftotclcs ut fc ultro in fcopu^ 
los , in mate, inlaqueunrdarct, quod ilhidaut illudi 
per caufas non intclligcret? Naeilti homincm haud 
(atisnrorant , qui tam lepida fomnia vidcbant. Sed iU 
fo$ tandem, Vir llluftnflimc , relinquamw hiantcs r 
cn m ilhtfua ad Dcum prccationc , quam Ariftotcii 

Q i) jt Tana^«!Hi Tairi 

iam iam perituro affingunt, or W Scc.Ensentiummfc 
ferere mei. Aliud dicam, quodcu haud paulo mclms 
iudices. Legiftifarpius hos admirabiles Virgilij ycp- 
fusdc Sicilia divulfaaboris Italiar: 

H dc locavi quondam drvafta convulfa ruina, m 
(Tantum dvihnginqua valetmutarewtujfas) 
Difiluijfeferunt , cumfrotinus utraque teilus 
Vnafont ,• venit mediovifontus x & undis 
Bejperium Siculolatus abfcidit , arvafued* urbes 
Litore didu&as angujlo interluit *Jh$ . 
Scis Strabonem non uno loco idem cum Virgili* 
fcnfiflc > & cum Strabone omnes fere Geographos; 
ScisquoqueP*Vor ,quae urbsinulttma Icalia? lingula 
dicacft , rufturam fignificarc; quod argumcntum i 
fuftin©& alijs prartermiflum non fuit-. Scd quo id 
t emporc accideric , noo omnes vidcrunt , nequc pol 
facilc reperias. Quacrcndi laborc «otf lcvabit Eufta- 
thtus , qui fub Acafto, (iEoli, fccundurn *o$ fcri* 
pcores queis ufus eft Euftachius , filius erat ) Siciliam 
a retiquo Itah* corpore feiundam annocavic pag # 
xxv Mi. At iEolus iHccirca ea cempora vixit, quibus 
IfraBlitfit duram illarn fervrcuccm* qaamTubPlyirao- 
nibus fcrvicrant, exuerunc. lcaque fcm haud dubio 
clariflimam ob*cvcncum ,*andcmqucobfcuriflimam 
ob ccmporis longinquicaccm& fcriptoruminopiam , 
tam confticMtam liabcimis. Vale , Vir UteftciiTmje* 
ficquc cxiftimato, mc nil iibentius factre quam ubi 
praeclara cua in mcmerica pncdico.. Salmur. m< dc. 
xvin.XaLIunij* « * * - * * * wi £rtJTO.LAlR. Li;*. I. 5} BPISt XV. 

ILLVSTRISSIMO MARCHIONI 

DE CHANJDENIER 

S. f. D. TAN. FAB. 

IT a mp amec Dcus, Vir Illuftriflime, nil ufque 
adhuc magis commodura cxpcrtus Tidaor, quam 
eiufmodi aftiicos patprc* qualcm tc mibi bona Sors 
obtulit. . Nam , ut nunc.quidcm de ampliffimo ill<> 
lionore ail dicam, quem cx tua in mc bcnevolentia 
natum foleo ptacdicare., quis unquam amicum na* 
&us;eft 9 uncktamnmiloplex fru#us, tamque varia 
bcnc£cioruinffcgc5-provcnirct ? Modo cnim focum 
aoftrum clegaociffana fupellc&ilcf inftruis , modo 
policiffimis, &c Satrape : dignts pugiUaribns mcmo^ 
fiam adiuua$ , modo aliud , modo aiiud : Nupcr au-» 
tcm&c culinam , © rcm fcitam & bellam ! numcrofa 
cuniculotum lepufculorum<)t»e „ ( ftd ha: nugap Qmt} 
eerdicum ctiam > ac coturnicwm nimbo kupluiftu 
Nulla igicur, quod Sc/ofttri crtdtnt^ tugurioli noftri 
pars cft, inquatui in me amoris figna nonappareant» 
O S**&s Satvritas ,quam mifcrc nunctalis amicitiae 
honorem mihi invidcret hobiKffimus illc tuus anci-* 
ftcs, ilic bclluonumrcx Apicius, fi vivcrcc ! Atru,t 
llluftriffimcMafchio,gratiarpm a mc a&kmcmnul*! 
lamcxpeda*, Sedinearumlocoramen dicamcibibo- 
ualiaiiid. £,enc cntmdicerc, fi,medicanti locus de- 
rur, torcafle non ncqueam; at boni aU^uidiapcrc^ 14 Tan£<*uullxj FiEii 

beatiorum eft quam nos fumus. Vcrum audi r nifi mo» 
leftum; Dccrcvi, Vir lHuftriflime, fi camcn poffim « 
ribi in poftcrum pcrfuaderc, oflc me locupletioren* 
mulco quam vulgo putcnt; id qqod in hunc dicm 
graviflimis cfe caufe te ceiatum vohicram. £r tutem- 
rci, quae, ut ftfffticarvqui* pofiic, tibi prima fronco 
non facis probabuis videbicur , fi fidemminus fecero , 
alio me convertatD* tibiqp* , j**d s*Hr n*s dic<nd*m 
fict> ingenue facebor (Idquidcraunamccumaflirma- 
bunc , ) efle mc etoriofiufculum pauta , ncqtre Gcrapcr 
ttona libentcradmirtcce? Smea via cfircerc haud po- 
tera ,( & ut ego ce aovi , aati pecficktm ) qnominu* 
pofthac tcporaciom & aviaiiom tuum mea caufa cx* 
Jiaurias , cum ego ce pona magnopcfc oraba, mrme» 
mincris decrciura nwhi effc xdcs toas brevi petere ,- 
ifciquc dies faae complnfcvtas commofari, ut a re pro* 
bc farctw & bcwia£dc faginatt» tcdeanu Quare, Vit 
WuftntfLrac , fi luhitatiudtiittpctro*, acccrcc iilis Me^ 
dcx populacibus > Phafiams drco , qiti Colchici genc- 
ric fonc, mifellis, inquara, Phafianis, quibus inpo» 
^rcmAtuacpiftolama^affnrcmminiuti videbaris , hi* 
terc* patcko. Vaic plurimura, Vir IHuftnflrme* 
Satm. fin. m . d e. l r i u Kal. Noverob. 

Indicuium Vicoram UKiftrium cum Notulis Chro* 
aoiogicis ab excidio urbis Troianx , qux nobihflu 
nta Epochacft, adufquc Cooftantini M; asvtim mir- 
to; tfinutias quafdam adderc poroitfcm,: & folfti* 
tjates ptincipcs; fcA ita femper radicavf r cflfc illa 
memorix no» (bbfidia * fexioncra. Cecerum quas * 
ne, licec paucula> fcriptafunt, fi amabilis ilte tuu* 
Prattextacus edifcet» hoc crcda* vclim, habiturua» 
ytm.qqa ftd oyc» Cum wutur* virum idmfccerit dtas f 
%mae ex re impediciilima fe perquam racile poflic ex- 
sricare. IccrtJtn Va1c, Vir IlUiftrifliroe. EPTSf OLA : X/Vl. I AD ILLVSTRlSSIMVM MARCHIONfiS! 

D£ CHANDENIER. 

* 4 r w 

i ' « 

ITa ce oriftimarc video, lftofttiffime MarciiioJ 
vobisfolis, qv*J?cges eftis Mtquc Tctrdrclfd y iicerd 
*fle muntficis* atego iamiam tibi iftam opinioacm, 
«ifi mirifice fallor , minuam , roifla ad ee Appiaui 
iiiftoria eum Vica Scanderbcgi. Si qUis autem Icvi* 
culasad ccnugasinobisroiicidixerit, non vidco cur 
eius iudicium tantoperetayibi fie reformidandum. Scia 
tj>fe & Deos olim i pau&erculis munera acccptfle* 
Jiodicquc non ka morofe raftidiofos effe principcs , ue 
aon libenter dona fibii popeilo dari paciancur, aliv 
quando ctiam invitcntt tanta illorum faspe benrgni*' 
«as eft, & comtcas. Initto pauperculorutn hominunv 
ordinc fumusfvera faccrineccflc e(t)erimufque quoad 
Fortuiue, qu* intdt & aufert \ vifumfuerir, At cu Dco* 
PBth faciiitatem imicare , <Jui pictarem > quamvis nuU 
lo vi&imarum fumpcu cdmmcndabilctt, probabont. 
Yalepiurimum, Vir Hlaftriffimc. 


ftf TAJf A<J.Ut-L.LI f A»*lfc * ■ EPISTOLA XVII; 
Ad Vrbanum Che.vRiUwl V. Ct, ».t-» ii *j ._ » FAreor #fx7«w/<*V* , illud ad * * * vn&Knp 
aridiufculum;quid cnim? homini ignoto igno- 
tus, idque in> iis tcmporis atiguftfis , quaiiu , fat icio f * 
nunquam magis incommodas expertus cs. Dcin, quid 
durimhototni pudenti, quidW^wx^^quara cunl 
laudarc cx cuius commcndacionc tliquid fperare vi- 
dcri poflis? Sudo equidera* «Hf « **«* ^fudo quetic* 
talealiquid mihi cvcnic; ncquc me quidquamtunv 
ineptius eft , iafantiu*cft, +y&t*imw cft. Tamcn^, & 
libcralc homini ingcnium (it , officium cpiftolx no- 
ftrse nonafpcrnabitur; fin alkcr moratus vivit ,, nihil. 
mihi cum illo fit. Tum me equidcm iuuabit prolt- 
xiorem opcraranon pcrdidifle. Sed hxc abcant. £le- 
giam tuam finguUri cum volpptate legi f rciegi ;• d& 
nuncquoquc J***fW4/ illiu? im*g**es , *p Varronenv 
in animo habco. Plaoc, mco quidcm ludicio, bclli 
eft , fc Dtorum Dearumque 4*ri£#/digna, Illam ad tc , 
poftquamdefcriptafutt, q^otuo labori parcatur, rc- 
nrittcndam iudicavi. Manc ad tc fcribcndi otium m>tt 
£uit ; itaquc , quod mihi fanc quanrmoleftum, manis 
ame tabcirarius rcgreflus cft. Sedvineulorura meo~ 
rum cflfe temcmorcmfcio. Longiorcm itaque cxcu- 
fationem compondifaciam. Yale plurimum , & mo 

ama# 

« 

epist; 


EpisToi.An. Lib. 1. ' J7 

EPISTOLA XViil. 
Cl. V. D. D Chotardo suo. 

S. P. D. 7ana^uiUm Faber. 

Torphyrij locus nondum intelleclus , expllcatur. 

Hacchus unde ri&ft*™ > contra ff. Stephanum 

& Ejufathium. Emcndatus Hefychius , 

Cf HermoUus «# zttimf. 

INr eh ceteroslibros,SuavifliraeChotarde,quo$ 
nuper mc curantc coemi volucras; nifi ad te, fi 
fatis commcmini , Porphyrium Pythagoncum Ucpi 
in^ ii*\i%*; fed, volcns licet, non potui tamcn t 
ita me mulca diftinebant, id ad te mircere quod iam 
lcgcs, Eft aucem illud eiufmodi, uc non folum per 
fc fe dignum fit quod ad ce fcribatur , fcd propter 
alia etiam non pervulgata; lc&ionis , quse ad enu- 
clcandum iilum prxftantiflirai philofophi, hiftorici, 
grammaticijlocumamcafFcrcntur. ScribitiUclib.iu t 
Se&ionc xvi i. Uttuftos e veteribm } qui ab animalibm 
forte eJucati fuij/ent y non tam ob parentes gUrUri folitn 
ejfe , tjuam ob nutricios / ita ut unm lupam nmtricem ia&et, 
alim cerudm, alim capram 3 alim apem; Semiramu colum- 
bas , Cyrm canem , Trax cycnum , a qu* etiam nomen trn* 
terit; Vnde& Diis fyfis cognomina impofita Junt % Bacchu 
lufutitjj ', ( malej ApoUini Lycei f (Tcu Lupini) & pct* 
fbmy 9 Neptuno Equejtris , ut & Minerva , &c. Graeca 
Jichabcnc ; Av^Tj j£t mtyuwt {&>?&-, iw iuw%<nt £*«* <g£ 

H jS TANAQ.UILLI FABHf 

5 Wr «fbsteptir > Kc k>* $ ** r * * *"' **•* 3 e £*S* •* *£ T ^ '•i"* ** ^t- * 
*\oj!\Q- ticpit. o3tr *£ d«7f imtvpi**, A/#rwV$» p «^MruK, A- 
9o)h0ti 5 Kv'kh&> j£ J^?*"©-» IloatJSti 5 mt*i©-, J§ ASfwf j*- 
«*«• rf J^ E**£7W «tJ&f, xi/'*r, hiadtA ctitvv*»» /oeMtr \3w ***#/. 

Hbc Porphyrius, Do&iflimc Chotarde; quac fi rc&e 
ab interprccibus intclle&a fucrunt, qui tandem po- 
tcric ficri, uc rc&a via proccdac clatiflimi philofophi 
ratiocinatio ? Ait enim & Diis ipfisindita cognomtna 
cx bcQiarum nominibus , ita ut Apollo Lupinus dica- 
tur, & Delphinius , Minerta Equcftris, ut & Ncpcu- 
nus, Hccatcautcm lexnamfe & canem libenccr vo- 
cari audiat ^. Bacchus dcniquc e;^/*^ appcllctur. 
Quamobrtm huiufcc vocis [ «&v»™ ] ctymologia 
ab aliquo. animali ncceflario fumcnda fic, nifi Por* 
phyriuro in raciocinando puentra faccre vclimus; 
quod mehcrculc ficrct , £ t» , Ef0t*'»W» infutitimm fi- 
gftificare dicercmus. Scio quidcm V iros Do&iflimos, 
&: in cognirione fcrmonis Grxci planc fuba&os , H. 
fitephanusn , & Euftathium, in e4 fentcncia fuifte* 
Exiftunarunt enim Bacchum diftum olim .-Ej&fnfafei* 
jd cft , ut ipfis placutt , Infutifmm , ptopccr fabulara 
iltam , qua fcrant Bacchum , qui ptr vim , & nondum 
tnaturus, cx utero Scmdes cxcuflusfuiflct , & inftmut 
Jovis conditusatquc infitim, quoadnfquc cxa&is tan* 
dem mcofibus y quos nacutalis partut podulat , nafci 
itcrum poffc t : Hoc , inquara , fcio , Ckrilfime Ctu>* 
tatdc, fed ad Porphyrij locum nit quidquaxn ca ros 
feccru. Duashuius vocisoriginesproculit Euftathius, 
cuius rcftim &c Sccph. fccutus cft : Locuris lcgitur iq 
goatmcatatiisad Dtoayf. AJ;xandrinyia^.DLXxvK 3*9v»As mlfjium itiC&pov *\&pimjk» , 

ThracU muUtrct vocum grtvtjrtmum Eiraphioten ; 
Aic ibi Grxcus interprcs, Bacchum dici &&tt»ito; 
proptcrca quod tifaf* «* t£ w? ? **** > vcl , qux fc- 
itmda ecymologia eft, quia Batchus twpmtti addic^ 
^ue racioncm Euftarhius, Rixss & jurgia tx immodi* 
ttfoutiont oriri : n*7»V $ fab* oh@- <*? p«Vi*r m*ifyQr\ 
Scd ucraque ccymologia a vcro longe aberrac. Sc- 
tunda enim contra analogiam fcrmonis Graeci cft; 
cura cx ***** nunquam r quoquo ce vercas , termina- 
tionem in p*»n< educere poflis. ( Et camcn , quod 
tnfftCUS, h*c aGrxcis hominibus fcnbuntur. ) Prioc 
tucem > ea vero nibilo mclior altcra eft y neque cnira 
tb tpj**** aut £ff*iU" deflc&i poilit «V?'"' 7 " > ut tuco 
fcis,& grammaticx obfervaciones fatis oftcndunc. 
Pbterit aliquis, Chotarde Suaviflimc : Quid igitur 
novt atfcrs cu , qui Grxcos Magiftroscam inverecuft- 
dcdoccrc poftulasf Nimisfero nacus es: Prudentiu* 
profe&o faceres , & cautius > G intra illorum au&orU 
tacem tucut Uceres. Scd, onofter, iamdiu cft cum 
iftiufmodi fermoncsnon unius a(fis facimus. Dein , & 
Enftathio parcacur , quid Porphyrio fiac i Nam aut 
Euftathius Iudos debct, auc Porphyrius. Vcrumvis 
cligc. Scd nimu vtrborum tft, inquit Comieus : Audi. 
lftud Bacchi cegnoraen ( iam alios mex fcncenciar 
audorcs dabo ) non indefic undcficrj vpluerunc 9 fcd 
ab •€***©■• Hcfychius : £#?©•, • JtifvQQ- icApQ- • ^©Y*/&. 
(jrc. quem locum fic Icge , diftingue Y fc vcrce : tfipsQ* 
[ non auccm iapQ J • AioVvm. ivpQ, • &*&* **% . &c. 
idcft, *elpi& 9 dicitur Bdcchtcs. ivpQ- uuttm tfi hardus* 
Adde & his locumHermolai invoceA*e*'p/«e. 4 U » l°* 
cus a nobis exp licabicur 8cfupplcbitur« Sic fe habett 

H ij go Takaq^uilli FA^itr 

hXfdtfA % £k&V i&V;> C* oJ OiKHVTtfy *Xf0{HTWk. t?TO $ •£$£ 7*7* 

2iw*rjo* iitfii-n. ing.KMTo $ o^J (Jfi 2/xu*rio/f Kh&oh vn > «J^$? 
$ Mfnfflorxrro/f Ee/V© - * A7TOMo<Ahi^f ?i»flr'r. Ad VCrbum 9 fcd 

nullo omninofenfu , cx\t ^^Acreria Jumma fars montui 
qui autcm in ea parte habitant y Acroriu dicuntur. huc 
ufque nihil cft corrupti; ac vcro quae fcquuntur, ca 
funtcalia, ut lcdorem dcfidcrcnt acrcm & attcntum; 
Addic enim Hcrmolaus : Sic ttUm apud Sicyonies ho- 
norabatur. vocabatur autem apud Sicjontos ak&ohtm > apud 
Metapontinos itl<p*& , ut ait x^ipollodorus. Ha:c ut can- 
dcm explicencur, fcio po(Tc nonnullis videri, rcvo- 
candum cfleabOrcoHermolaum; Acnos, oamice, 
finc Mcrcurio ,autaliqua recoftadivinatricula,qua- 
lis illa olim fuit, qua: mifcrum prophctam (ita enira 
quidam hpdiequeexiftimari volunt J invitum e finu 
Abrahamiyi^r^ revocavit adauras^ rem tibi efFc&am 
d&bimus: lncancio& carmcn erit emendacio noftra. 
Sic enim inccger oiim locu< ab Hermolao fcriptus 

fuic: AK&Sfi& , *x#r o&v , «* ol ot koSvtv , «t x^hto, i?w Jtf 
%^ % 'ZtKvovion ivf/Aio (CT AI0NT202) oic^f?7» $ W^ ^ 
XiWJVfioK AiO&peiTnt , «J^J $ MiTumvTivoif EciV/®*. Ain>ho<fo&c 

omoip. Latinc ita convcrtas liccc: Jjjhti /ummam montut 
fartem inhabitant , dicuntur Aaroriu. Sicautem (id eft 
fub ea appcllatione, fcu citulo Acroriu) colcbatur Bac- 
chus apud Stcyonios , jui idem efi ac apud tfetapontinos 
Eriphius. Neque veromirum, 6 nofter, ££*><©■& a*c*>- 
ftfa* pro eodcm fumi pofle. Qiii cnim caprini genc* 
ris naturam norunt , fciunc illi nullum cfle animat 
quod -mt *K&fiH*A< , feu fummis moncrum, gaudeac 
magis Turo illud Virgilij decapellis quis nefcic, du- 
tnofa pendere de rupe ? Vndc Ee<V©- & Ax^owwf eadeiru 
Scd hasc facis -, nam ctfi non ita forcafle prolixa fic epi- Epistolar. Lib. L €t 

ftola, tamcn abunde magnam in ca fupclle&ilem ha- 
bes : quando &Rorphyrij locum, quiancea non in- 
telligebatur , quivis nunc facilc inccllcxcric : Tum 
vcrolucem Hefychioattuliraus; Hermolao laboran- 
ti mcdicinaqj fecimus* dcniquc, nififallimur, rcru 
bc1lc&: ftrenuc gcffimus. OmifTumtamenamc tan- 
tillulum quiddam , hoc videlicec, non dcbcrc cos, qui 
in his rebus minus fuba&i funt, & trici, dubitare f 
quin ex iflpi&- fiac *f'w@- y cum cctcum fic ex ffor ficri 
rffw ,cx # e9t*" hvv*** cx f'c?7*»denique,utaliafexcen- 
ta prxteream , ii&i*#. Valc , Vir Do&iffime, & Cfte- 
vrari noftri , ( tui volebam dicere , nam *tio$tf tuus cfl: ) 
jicgotium &c. fcis quod fic , & quid velim , fac pro 
cccera tua diligentia & fcdulicatc curet. Nil mihi ; 
gracius facerc poftis: non, fi mcarcs agatur. imo cnim j 
mcarcs cft, quando illiuscft. Salm. Kalcnd. Iulij. 

M. DC LVIII. ! 

P«ne hocomifcramj Athcnarum purioris tcrfio- 
rifque editionis , cum Animadverfionibus w W™ Ca- » 
fauboni ,na£lus fura$ ls ad cc , ubi priraum fignifica* 
bis, mictccur. lccrumValc. i% TAKAOUfltf F*»&* EPIST. XIX. 

CLARISSIMO VI RO 

HIPPOLYTO IVLIO MENA'RDERK> 

Sacti cubiculi ledtori 

l 

S. P. D. TstoUJMiUm Fsiit* 

^Arifltdes Rhct*rbisemen&*tHs. Iamus, cpth? Ia* 
midar. Xcnon» *» <** **(%**& •&****•' apuA 

^Arifiidcm qui cmendandum videatun 

*lia ejttxdanu 

MI r a tus fum nuper, Mcnardcri Do&iflime* 
! quodapudiElium Ariftidera occurric. En tibi 
hominisf**' , ti* diiudicaiure ne an fecus obftupuc* 
rim. Ealegiturin oracionc*;*x*V*tr Tom. I. cdicio. 

Sccpha. pag. LXXXV. £ [.AfAtr X^ppVwr] iiWrm VrfE 
[ Tff *rx*p" 0m , } » [ crorw ifiC&ptiv ] <} »ef«A.dor7K> «V [ H&t*A«Y 
W T**fC#f#«# «V*"» f ^ , [*V IANOS » r MANTI2 n A AAIOS, * «V 
itVXrnuor ]&C» [M:<>awtVP^Vw06uv]^^Vm>* [**m]» [ I— 

?"], &c- Mulca quidcmad illuftrandum, & folcndido 
quidcm , illum Anftidis locum affcrri poUcnc ; fcd 
intra epiftolxmodumfubfiftemus, nequeenim com~ 
micceredecrevimus ucaliquod •>*»<*; wrm(a« confar- 
cinemus. Hoc unum dicam cxagicari , a Rhecoro 
philofopho vcccrcs Lyricos , & in iis Pindarum ma- 
ximc. nam quas reprehendic Ariftidcs , ea func apuct 
poctamThcbanum omnia. Habcc auccnx hoc Pinda^ Ens.TOLAft» Ltb, I. 6} 

tn$ y ut diffoluta ctrca *«ji*C*<*r intcmperamia, ftipra 
oomes, quos vctusaetas tulit , laboret , quod, vcl me 
taccnte f cuivis rrbtum cft. Sed quid cft , ( retiqua 
cnim explicatione canrutn cgcnt, tioc autcm cmcn- 
dationc ) quid, inquam, cft ianox h t*irnt nAAAiosi 
Poctarum enim Graicorum nemo fani meminit. Qui 
aatcm dixerit, Unum Lacinbrum , eum cflc Grarco* 
rom Apollinem , qui **&*&• Sc iymvt vocabacur , is , 
uti vidcs, Mcnardcri Do&iflimc, nihil dixcric. Nc- 
qae porro actihcat magisdixiife, Xcnoncm fquifor- 
tafle tdem fit cum Xcnione, cujus meminit Hcrmo- 
faus pluribu* locis ) lani elitn metmnifle. Is cnim Xe* 
non 9 Grarcus quidem au&or fuit , fatcor , fed hifto- 
ri> Romanar fcnptor, ( quanquam Crctica etiam fcri- 
pferat ; ) vel Macrobio tefte , qui locum illius nefcio 
quem ex primo \rt$$*£r adduxic, ubi*de Saturnocge- 
ittt. Vemm , ne & tuo &meo abutar otio, tegendum 
*ft apud Ariftidem rion W# Sfr pJvnt +*yutt\ fcd \ip*t 
h t*irn< hKH& , quod cquidcm non vidiflc Do&ifli- 
mum Canterum , qui Ariftidcm convcrcic & notulis 
additis itluftravit , mirar cr , nifi ipfum tc alia beno 
mutca in eo fcripcore fugiflfcnt. Quis autem itte \€F** 
am7©- ( Doricum cft pre Hxt?©- , uc apud Plautum 
lALl I in Captivis pro Etidtn/is?) dicam, non tua 
caufa, cui conic&uramaperaifle fufficit, fed ut id i 
mc confirmctur, quod dixi, hattraguU Pindarum/tf/i 
quo nihil vetius quidquam. Itatque ut tcmpori pat- 
eas , relege modo fextum A&< %U OKvpwriw , unde 
hic locus ettrcndbri debct» Ab eo lami fuer<? Iamidt y 
qaorurn geauS olim m Craecia *Wx>f™fuiflofcribiC 
iicm Pindarus ki ill* foww* fexto , de quo ftiperius t 
imidt, inquam^ dtectHf&cur, n*n Itmidti. \*t*b& * 14 Tanaqjixlli Fabri 

cnira contra analogiam eft ; quod umen Vallam Sa 
Scephanam fugit. Quo enim loco apud Herodotura 
lib. v. legitur, f/ p* k^i> Ht i«f«A*r ^m hm?©*, ita 
incerprecacus eft Valla, neque reprehcndit Scephanus, 
( qui cjus vcrfiancm cx profeflb rcccnfuit. ) Prxter 
unum Ca/liam E{cum , lamidcorum vatUinum. Bis pec- 
cat. ncque enim au7»*dici unquam poteft i*/w/cfc©^ 
quod & infimx grammarica? do&ores norunr>fed U(u+ 
fnt, undclonicus cafus i*pjJt»p pro communi iftp*AS>, 
feuDoricoUH^r, uti apud Pindarum legicur, qui 
>Eo]ice,feu Dorice fcripfk.A(cererForcft,quodexi- 
ftimavit Valla, &cum eo Stephanus , aliqucmdici 
pofle vaticinumlamidarvim, quod pcrquara eft ridi- 
culum. Incclligtc cnim Herodotus , Calliam illum E- 
lcumexlamipoftcris., fuiflevacem, nonautemfuiflo 
vaticinum Iami3arum, Idfi rationon probarit*aqfto-> 
fitas certe Paufanix probarit. ol$i*rf<kuwK*w<>ij*itTHp 
^WiWu>; in Eliacis pag. clxxix. ubi&locun* 
Pindari^dequofupra a&um eft, profcrt. Poflera &ca« 
liumexlib. ix. Herodotilocumaddere,utcx Philo- 
ftrato invita Apollonij lib.v.p. ccxxxii. ecfot. po- 
ftrcmae. V cxum & Ismus & /4Mw£tabeant,ut adeiuf- 
dero Ariftidis locumalium tranfearaus, cuiui emea* 
datio hauddubie tibiplacebit. Islocus occurrit in o- 
rationefcuepiftolafuncbri Alcxandri cuiufdam Co« 
tyxcnfis , philologi & critici, nam hx in illo artea 
fucrunt, utcxpag. cli conftat. Itaquc tum utho- 
minis pofcflioni , a qua non alicnus fum , hic hono* 
habcatur, tum quia vcmiftiflixna loci illius fcntcn- 
tia cft , nobis emervdabitur, 6c quidcm, prarfifcini 
dicam , itacmcndabitur, utiamnunc tibi diccndum 
§t>S4fiwHr> Nifoi/ifrs, Aitautem Ariftidcs tanta- 

pcrc i ' EplST.OtAlt^LlB, T. €f 

{' >erc bonarum litcrarum ftudiofum , dum viverct , A- 
exandrum fuiflc , uc valdc credibile fiat, fiquis apud 
infcros rcrum novarum fenfus fit , omncs poetarum 
choros, qui apud Plutonemfunt, illum c^niisrcdi- 
mirc, U florum miflilibus fpargcre, cerratimque ad 
Alcxandrum convolarc, &, ad fe fe ucdivercat, iiw 
viearc. RembcIIam, utidixcram,vidcs; Sicautcmadj 
eam fibi aditum factt Ariftides , pag. c lti . e# $*x«3*r 

•/ TlsrJbL&v hips 9 £ nx<t7wf ©* *J aarwV t3 ^ki A*§£«trJ)>or «pj«**- 
e** , j§ <AdU7fiCta mif isat fff U ff* , v[<gr* rcfr mtniSr 1% #f «* %tx*P 
t fat& > <Gfe* c*,%"fof , of^txivcif W Ofjuiyv , itui Jify*i «t&Tifirmv , 

iwfsufimf, *i*A£fmf> &c. Vbi cgo harc lcgi, Mcnardc- 
fi Do&iflime, percuflit illico animum iftud «?>**wor 
k\J%**ff*> feu <*u AkiZ<urfyof. Quid enim candem cflc 
queat , pracer cxfcriptoris *?*V* i Dein , quid illc 
ifytnel? ( 6 rem ridiculam ) cum Placone, cumPinda- 
ro i Tandem , tamicm , ubi *>>>«> •oia*» Qc rem ipfara 
artentius coepi coafidcrare , mihi piane pcrfuafum 
fuit, fuas hic Pythagorat partes fuifle , ex quo mulc* 
haufiflc Platoncm nemo, nifi illiteratus, dubitavit 
unquam, Icaque pro [«-*** Axfl|*r</>or ify**uei* , } le- 
gebam, [ & *ki * nv$*yi&.r ^rwwe/».] Quidfic auttm 
i&rnsivm vel hic Anftophanis ia Nubibuslocusoftcn-; 
dcric, 

¥ v%h cifuf «t tss forvsittofl 

nihil aliud fciliccc quam </Mw*a$t7or , Polfuce intcr* 
pretc. Et ha:c quidcm , Do&iflimc Menarderi , a<4 
illum Ariftidis locum di&a funto : qux, qualiacun- 
que fint , mihi pro <mfw%(uM xir^r erant , nifi llla cuo 
fuerint iudicio confirmaca/ cuius caiculum fi habue- 
ro , mihi fru&um ftudiolorum mcorum abunde ma- 
gnxm culiflc videbor. Getcrum, "N (6 TAMAp.UILLI/FABlLt 

Claridirac Mcnardcri , (iamenim ad cxcufationcm 
Tcnicndum eft) hoc cibt , qua?fo , perfuadeas t nil mihi 
multis abhinc menfibus accidiflc quidquam gravius, 
quam quod nupcr cpiftolam ad Virum ClariU.**** 
itaraptim & incancis ccmporisanguftiismictcre coac- 
ius fucrim f uc nd lincolam quidem ad cc potucrirn 
ffcriberc. Videlicec tnc, cum illam cxfcribcbam, op* 
preflic fcptjma, qua hora vcrcdarius in Vrbcra profi- 
cifcitur. Itaquc adco,uc ea qu* ate in epiftola ad 
Chcvrxum noftrura V . Cl. non fine magoa tui irt mo 
amoris fignificatione fcripca fuciant, exequercr , fa- 
lius cffc cxiftimavi illam ad V.O., *** fine comit* 
mitccrcquamnullamomnino mittcrc. Vidcbam eniiu 
macuracoopuseffef&ica fcripfcras) mihiqucpro ilU 
fingulari bcncvolcncia , qua cne complc&cris , fatis 
perfuadebam , hanc a ce veniam impccraturum cffo. 
me: quam uc mihi conceda*, Vir Clariffime , eciam 
acque eciam rogo. Quanquam auceta epiftols huiu* 
proiixitas iam nit»ia cft , camen addam eciam ununx 
quod, fi conccdcs, mihi in maximi bcncficij loco 
eric ; ne fciliccc ad me refcribas, neque hunc laborenv 
iis%mnibus addas, quorum vita cua , qua? aulicaeft» 
expers ciTe jjon.potcft i neque porro a^quum iUud cft,? 
cc ad ampliflimam commendacionem, qua me in dies 
& horas magis magifque fcio cohoncftari, fccibcndi 
qtjoquelaborem addcrc. Sat eric , fi quid force utilita- 
cisex huiufmodi animadverfionibus, quas, nifi tibt 
molcftum ecjc , ad te in pofterum mictam y aliquando 
poflic exiftere, eas com do&is comouinicacas vclic* 
Vale 9 Mcum decus , Valc. 1« Ejpistola*. Lib, I. * 6j ^|fc— — *— —— +—~mmm i i i i * E P I S T. XX. 

Ad V*6anum Chevreau V. Cl. 

t - * 

*Dionyfij Alexandrtni locus cmendatus , quo dicun- 
tur Alpes adorientcm TnfcU ejj}. Locus Ariflot* 
apud Stob<tum emendatus* Twusnomen.inantf 
Lafus, feu LafTus Hcrraioncnfis , cpfc f ^ 

temporef &cc. , : i . i* ER r a s$ l in multis veteres geogtaphos non iti 
mirabile eft , Chevraee Do&iflimc, qtiiqoe id 
ipfis fxpenumero eveniflc dbcerit,nar illenihii ndvi 
diterit : Sed Dionyfium Alcxandrinum in re hotrtlV- 
ma Sc pcrvulgatiflima , qualu ea cft quam tu de m<j 
iam audies , errare pocuifld^d vero eft quod mihi 
nullarationcperfuadeam* SCTibic ille, fed ita plane, 
fcd ita diferte, nullus ut tricandi locus fic, ALPES 
tffi ah trieme Tufth t rem ptane mirabilem , & quam 
ru vel meafidcnoncredidcris Jcaquehominemipfum 
audf. pag. xli. 

TorJl (ii$ ityins p TvfvlwtJbt nSt&ytintr 
T*V Ji «CfV ownhihw arctpAsp*?) A\iw©- aftf^ 
Twr Jii {uoaninf wmovp-w vtJk-m, PVr». 
T«twor wtf X$(*& Btff/aVfe? AftfHTfiTHt. 

ftfihunc (de Pado loquiturj efi ffetru/i* /edes terrai 
atque huius adorientem apparct Alpu frinciftum y 
cuius per medium evolvhur Bhenm , 
extremumad fluentum Borealts maru. 
Nimc. ut opinor, fatcris ail falfi dixiflb me, Che- 

I lj 4% TANAQ.UILLI FAIRI 

vrxc ; at non item Dionyfium , fi hxc ica fc ripfic 
' Falfum quippe eft , ut & pueruli fciunc , Alpium prin- 
cipium ad Orientem Hctrurix cflc. Quid igitur» 
dixejri*, habcsundc huicloco mcdicitra fiac ? Habeo 
vcro : fcd fcin'quomodo ? Legcndumvidelicet, non 

fji< 3 <*th diiDKllM ,' fed t* 3 <*&* d*79Kinf aMAptiiHim Ak*jQ* 

ofX<> Qiiod cibi uno verbo vix expiicare pofium. 
iQuippc Latineloquencibus, Ab orientt, & Ad oritn- 
ttm ,eadcm funt ; at «©V <u-nKl\w> 8c «e*V ai-nxi^> diver- 
ia ; Non quod cquidcm negcm lftud «e»V 4 &**>Ki*< 
duofignificarepoffe: fquodvariis <;xempUs probcm, 
fi neceiTe fit. ) Scd teftimonio JEuftathij , eoque mul- 
tiplici , oftcnditur 7»,*efV nocarc # aliqnando motufit 
c loco ad locum , quod idem fcriptor plurimis ad 
Hotnerum locis <& <%> *w accuratiflimt dcmonftra* 
vic. Hinc autem huius nodi folucio ptadec» Icaquo 
mgrabilem grammacicum habcs , 6 noftcfr , qui unius 
auc altcrius vocula: mugpione Atpcs, quod vix Gi-» 
ganccs, fac fcio , faccrent , tranfmovic. Locum au« 
%ca\ Diopyfij fic Lacine decec convertere : Hmc ( E* 
rhrutia:) ak oricntt vtnitnti ( id enim cil *e*V «rft*i«rt 
jtt «cfV vi*kitw , .AdoritAttm) occurrit prindpium Afrimms 
&c. Q^o nitvcrius. Itaqueea interprctatione, ( qux 
noftra emendatione fulta cft, ) ficc, uc Alpes> qux 
ufque adhuc Tufcis oriencales eranc,nunc fintocci- 
dcntalcs. Valcu 

Ecce , aliud agcns in hunc Ariftotelis locum ex 
pbrtits fortc ihcidi. is apud Scobxum Sermone xxx ix. 

l^gitur. T«ta»f Effjuov&t §e$»7*3wV ri tin 09^eiwnv 9 Tlti&9 *fn. 

Taffus Htrmiontvfis imtrrogdtus quid ejfctfdfientifiim*m % 
Bxftricntiam.dixit. Scis ipfe quid ab Ariftotcle do 

Ari#, £ci«a«a* Qc Expcricocia in.L M^uphyficQrutQ \ f E F I S T O L A R. L I B. I. 6$ 

cap. i. fcriptum fit: Scis hoc etiam, fapicntiflimos 

quofqucolimcxiftimaflc, fcientiam &rcrum cogni- 

tionem per caufas* ad nos non pcrtinere; fed cflfc&a 

tantum & experientiam ; quis autem ille Taflus fuc- 

ritnecfcis, nequefcire quemquamhominem natom 

arbitror, Audio te obmurmurantcm, Nonne fuitft* 

tius prctiofe parccrc cbartx? Fortafle, fpskom* (cd ne* 

f*eo dormite , ait Ille j Et tamen non cft quod putcs mo 

fruftra calamutti fumpfitfc ; Quid enim ? Vin 9 tu con^ 

tendere germanum nomen hominis quo de agitur, 

Taffumcflc? At cavefaxis: mihi enim conftat nuU 

lum unquam Taflum Hcrmionenfem cxti tiflc in Gr $• 

cia , (cdLafon , feu hajfon , cutus e vcteribus complu- 

res meminere , & uno ore Hcrraioncnfcm fuiflc aiunt/ 

Lafon, inquam, qui tempore Pififtfati fuit, ut au- 

&or eftlocuplctiflGmusHerodotus tn Polymnia (cOt. 

vi. quique dithyrambica fcripfit/ nam iEIianum in 

vn.de animalibus cap.XLVii.ex iis aliquid profcrro 

memini. tuqui otio abundas, quarrito. Mcmincrunt 

quoquc illius Ariftophanes ** s* n#r y & Clemens Alc* 

xartdrinus in I. Stromate*n ( fcis quam impcritc vul- 

gus fcriptorum noftrorum Stromata vocct ) Quin &C 

ditbyrambi au&orcm fuiffc ait floridiflSmusfcrtptor, 

&: Laflbn vocat, itidcm ut vetercs iEliani codices* 

qui fruftra a do&is emendati fuerunt. Fruftra*dico, 

nam a*W priori propcrifpomene fcribitwry unde nihil 

pcridi fuit ex geminationc <& Sigma. Vale , & hoc 

qualecumqueeft tibi habctot mequcfacitogtames, 

ni mihi. &*? *C<»7pr eflc vclis. Oforium , quem olim 

cumaliisfcriptonbuslcgi v quicxpeditioncsaut pcre- 

grioationes in IndiamOrientalcmmcmoriaeprodide- 
xmt 9 ad « raitto. Is pofttutc tuorum librorum nujnc* 70 Tanaq^uilii FaijU 

rum augeat volo, fitquc apud tc pi%tun*<» tui fodalis* 

Itcrbm Valc. 

Meminifti fcribcrc mc nupcr in epiftola ad V. CL 
Fabricium, nonnulla in Hcrodoto olim fuiflc , quac 
bodie oon apparcant : ibique duo huius mea: opinio* 
nts argumcnta produci > Vide > quxfo , 6 amice r num 
iis & tcrtium hoc addi poflit, quod ex Hcrmolaodi- 
dici. Aitcnim •** Alabaftra urbem cflc Phrygiar,id* 
que au&oritate Herodoti : &c tamch nil talc apud 
Herodotum lcgcre memini. Si quando iUum rclcges* 
pro tuainme amicitiafaciro, id uc obfcrrcs. Icecuat 
Vale. «»• EPISTOLA XXL 

A D E UND EM 

Locus Hcrodoti cmcndatus. Errorcs aliquot ex 
Euftathio fublati , quorum alij cjus proprij funt y 
alij ab cxfcriptore. %*Arrianus in vctcrum fcri~ 
ptis citatus pro Riano. HJdicuU ctymologvL 

QVM nuper ^ me ad Euftathrum , aut ad atio* 
ctiamfcriptores,obIata ab eo occafione, anno- 
taca fuesant , ea titw , Chcvrxc Clariflime , probari 
mirifice gaudeo; neque enim de aliorum fuflvagio 
mihi dubitandum putem ,. qui tuura tulerim, Nunq 
cetcra cxequcmur. Ait illc , 
Pag. xliii. Getas ab Hcrodoto dici - «MaiMi/f «*«£ E* IStOLAR. Ll B. I. jf 

Cuius appellacionis racio a fuaviflimo fcripcore fDij 
bani i fuaviflimo^ prodica eil in Mek>omenc > fc&ione 
xciu. Scdapud Herodocum viciofe, *&v*ri%>fms 9 &, 
jsvariZfHtf hodie legicur; vuiofe , inquamy nam & ab 
Arriano Gctas illos dici fcio ^TO^tfT^or^ ; & ica ab 
Euftarhio cicacur Hcrodocus. Dein illi , qui fcrmonis 
Grarci proprieraci (hideac, aliudeft , *3w«t/'£«f , aliud 

Pag. xlv. ad hos verfus Dionyfij , 

P#V $ w w r«ff«*, j$ Neefcf £f* fft/i* r * > 

Kjii dufirum anumfint Gctta & Nmcia oppidd mnnka. 
Jbi, quarfo, hominem concemplacor. Primum cniro 
ic Gerris, ne verbulum quidtm ; & camen aliquis 
quantumvis levicer in his rebus erudicusfacile conji- 
cerepocerat, non ri/f<u, fcd p**™, (quod, ut opinor, 
olim Ceporinus vidic) legendutn cfle. Verum hoc 
nihil eft, audicecera. Dubicat Euftathiui,4n legen- 
ttuoi fit, non n»*/***, fcd ripf»* , ita uc ad Oricum , ur- 
bemolitn Epiri nobilem,referendum fic. Audis» Ico 
nunc, Ghevrxe , & iftis hominibus credico. Scis ubi 
Grifines finc , fcis ubi Epirus. Idem iudicium eflc dc- 
bcc dcloco,qui 

Pag. XLvm.legicur: in quo Tyrfhenos efteairqui 
Tp*#xo/ 8c r*noi apud Romanos dicancur. Ec camen 
omnes fcimus Trufcorum apud Romanos nullam 
efTe mencionem , fed Ecrufcorum, fcd Tufcorum. 
Vndefa&um utdubitern an error ille abobfcicancia 
cxfcripcoris nacus fit , & pro t^Jauj, legendum fic 
iir*Q*»t 

Neque vero plus apud mc fidei habuerJt quod leges 
pag. l. Tiberim fluvium oliro Albulum di&um fuiffe: 

xum AKCuKot non Axr;x<9- fcribote dcbaic Euftachiiis, yi Tanaq^uilli Fabri 

auc A\Ca4 deniquc. Quippe AhCv quondam ctiam dice* 

bacur Tibcris , uc au&or eft Hermolaus in vocc axC«^ 

At vcro pag. li. ubi ait Argos olim , cum viris cx- 
hauftum fuiffcc, in fervorum poccftatcm devenifle , 
pro w&si* aif&v , reftitucndum , xepsfr* id cft crta* 
tam •• ^w 9 ^ vcro , viftttm fignificat. 

Pag. liv. Nobilcm illurn Tarcnti conditorem fcu 
potius o/Wk , qui a Paufania , Horatio , aliis , Phtfi 
lanthus dicitur, Euftathius Philanthum vocat; cu- 
ius fcriptoris fidc , ipfc vidcrit. Forte ab alicna manu 
i$ error cft, quemadmodum & is quem iam iam lc&uv 
i us es» 

Pag. lix. ait totamPeloponcfumdi&amolim fuiflo 

Apiam ,f quod verum cft,) deindc profcrt verfus quos 
Arriani cffe dicit : 

■ — — jcxt/7»V A*?r 
tJr f AriUa ipdv^t , £ *vi&* AmAfgtt. 

Sed hi verfiis Arriwi non funt. Cuius ergo , curus ? 
XUni , inquam , qui Eratofthenis atquc Callimacht 
temporibusfloruit, Non folumautemcmendationo- 
ftra certa eft , fed hoc etiam nobis conftat , verfus il- 
los ex 1 1. A^wuTr edu&os fuiffe * uti ex Hcrmolao di- 
fcere eft in voce a*i* # Gctcrum in vecerum fcriptis, 
prefertim autem in Grarcorum commcntariis , mc- 
mini obfervare me, confundi fxpc Arrianum cum 
Riano. Quamobrem ab eo fphalmate , fi quid talo 
unquam intcrlegendum occurrcc, fi fapics, cavebis: 
Ita idem Euftathius pag. lxx v. corruptus fuit. Vbi 
l cnim de Delo infula agitur , Arrianus citatur , qui 

haud dubie Rianus eft^. etiamfi verfusi non protulcric 
Xuftathius» 
Quod autcm p.xxv. Gadcirs fcu Gddcs, diei putae 

quafi ♦ *■* ' Ef T$T<&tXft\;LlB. C 7? 

qnafi y&*i*e£f [terrj collum\ rtdicututn eft quidcm, fa- 
tcor; fcd habct au&ores foos,Hcrraolau, '& alios quofc 
dam qui idemexift»maruiK>igf>ari fcWicct gadeir tfCc 
Toccm Phaonridamquat feprum fi^nif^cct : neqnc fa- 
tis memores , totara ilfam Hifpatiiasoram Phocnicum 
colooiis olira frequentatam fuiffc: quod ita protri- 
tum cft , utpudcat rcfcrrc. Valc , Vir Clariffimc , ic 
hutiores propedicm cpulas expe&a* 

Epiftolam, quamad Virum Illuftriffiroum Philip- 
pum laucurtium mirro, cranfcribi curavi f eambr le- 
geres. Eius enim maeeria cua crar, ex lc&ione Eu~ 
ftachianafcilicer* EP I ST. XXIX 
Ae Euni>bm. 

Lochs Tdciti cxamin^tus. m * ITa femper exiftimarunr Barbari , hodieque exi* 
ftimant , qui lcni & placida rationc rcs fuas cuten-* 
fur , & pacem quam bellum malint, quiquc mede* 
ftiam & cereras miciorcs virrures fe&cncur, eos pro 
ignavis & inertibus haberi dcbcre. Neque vcro raU 
rom. Trariquillacnim 8c lenis agendi rario , qua pru- 
dcnci/limum quemquc gaudere fcimu*, in eos can- 
tum cadir qui mirabiliquadara indole prxdici fint r 
aur egregiarum arrium cognirione remperati & pcr- 
poliri ; quod barbaris, & ferocioris ingcnij hbmini~ 
bus negacum eft. Illud quondara & philofophi pro- 
baraac <qui *W fcripfcre; &c poccx quoquc, feu illy 

K 74 Tanaq^uilli Fabri 

tragotdras, fcuilli comocdiasdocucrunt : id denique 

oftcndcrat Tacitus in libcllodc Moribus Gertaano* 

rum:fed locum eximijfcriptorisincujia priorumfc- 

cuiorum corrupit Lcgitur is pag. dclvu. cdjtionit 

Elzeviriangquscuoi notulis Hugonis Groti) V. Cl« 

prodiit. In Utere Cbaucorum Cattorumtfue , inquir t c£#» 

tttfci nimiam ac marcentemfacem HUffiftiti nutrierunt. id~ 

que iocundius tjuam tutiusfuit : tfuia inter imfotentts & 

valtcbsfalfo^uie/cas; vbimanuagitur y modeftta acfrobi* 

us nomina/uferiorisfunt. Curiniis corruptum cfle ali» 

quid dixerim fi rogas , exmc fax^ut fcias, ubi prius \ 

tc pcticro ccquid intelhgas quid fibiilla velint:UJ*#- 

deftiaacfrobitasnominafuferiotisfunt. Scio quid dc np- 

minibus dici poflit, cum pro debitts , aut debitoribus 

fumuntur : quid aliud habeas non vidco. Scdilla cx- 

plicatio huic certe loco abfonacft: Arvide,qu2tfo, 

annon fcripfcrit Tacitus , Vbi mannagitur^ modeftia & 

probitasnominafequioris funt ; id cft , deterioris , irfcrU* 

ris: cacnim huius vocisfignificatiocft* Conie&uram 

hanc cxponcrem fufius, ni fatis eflc cxiftimarcm ca 

addere qux mox apud Tacitum (equuntur , quibus ii 9 

quod dixi modo , plane confirmatur. Subne&ir cnim» 

Jtatjuiolim boni xquique Cberufci, nuncinettcs & ftuU 

ti vocantur. Vidcs Tacirum fibiipfiintcrprcrcm cflc: 

boni vocantur inertes , modcftiftulorum nomenfirunt : !• 

tncpcfrobitasnomc»/equioriseft y &c. Valc, & epifto- 

lam hanc cum llluftriffimo Marchione facico ut com~ 

ipuniccs,fi tanci vidcbitur. Efi*.to-xaju Liiu 1. jf ^m EPISTOLA XXIII. 
Ad Eundem. 

EUgiam tertiam lik L Triftium in duas ejfe diffitu 

dendam. Locus Ovidij in ea cmendatus. 

ut gr alius in Elcg VII. Vetus lcflw 

ncccjfario revocanda in EUg. L 

MI a u m profc&o , Chcvr?e Suaviflime , in tan^ 
ca liccrarum tucc , non fuiflc.a quopiam ani- 
madvcrfUm quo4 iara i tso audics: Elcgiara fcilicec 
terciam lih. L Triftiura in duas eflfc diffindcudam ica 
uc quarta ab hoc vcrfu incipiacur 

Tingitur Ousm cujhs Erymmtkidcs Frfts 
qux aurcm ufqac adhuc quarta fuit, ea in pofterum 
quiota fic fucura , 8c , qux iilam fcquuntur , ordino 
fuo raovcndx fint. Id £ me nutlo ncgotio probabi- 
tur, quanquara fatis cffc fortaflo poccrac indicafle, 
ica Gne ullis argumencis ea rcs liquct. Inicio huius e* 
lcgix illa dcfcnbit O vidius qux fibi Romat, qua na- 
&c > ica iubcntc Augufto , iam iam in cxilium profi- 
cifcendumcfTct, cvenccant. 

Cumfubit iiim trijtijtim$ ut&ss imag$ , 

jgud mihi/ufrcmum tcmfus in Vrbcfuit. 8C mox» 
Jam frcfc lux tderat f fua mc dificdcrc Ca/ir 

Finibus cxtrcmd mffcrat AufiuU. 
KjiJUqtHt extfcnmmmmjlos dbiturm tmicts , &c. 
Dctn Vrbe cgrediens, Deos, qui in Capitolio fua 
umpla habcbant *orv"» $ y6 Tanaq,ui i lli Fa-bri 

. Numina vicinu hahitantia f$dihm y 

Dlquc relcnqutfidi, qups urhs hahft aita Jguiriui t 

Ejfcfaluiati icmpm ih omue mihi. * & f 
lamcjuc mora Jpafiur^ njtx fracipitata ntgabat % &£c. 
Mox aucem addtc Poeta , 

Egrcdiar fjuajjlidtu immifis hirta perora comis* . 

Dcniqueelegiamvococlaudic,& uxorem Dij utfcr- 
vcnc, precatur: 

Vivat & alfentem : Stc. » 

Ac vero ab hoc vcrfu > Tingitur Oceano &f . inchoac 
elegiam quarcam O vidius , & ea dcfcribic qux in ma- 
ri Adriacico , Grxciam peiicurus , fxviencc tcropcfta- 
cc fuiflcc paffus. 
Nos tamcn lonium non noftrafindimm tquor 
SpouH >, fcd audaces cogimur ejfe motut Stc. 
qux lcgere ce facius eft , Do&e Chevrare, quam \ me 
in hanc cpiftolam cransferri. Icaque habcbic itf po- 
ftcrum hiclibcr,nifi iudicio pcrvetfiflimo (invus, plu* 
res quam ancchac elegias, ncquecamen, quod «W- 
juATwAr fit , vel uno verfu longtor cricw Paucula func 
in illa elegia quai mihi emendacione egere vidcan- 
tur. Ex hrs unum mimrculum quidem, fcd tamen 
quod & re (ic colli, notabitur. 

Nam procul Ittfricis Uva dc partc relittis 
Intcrditla mihi ccrnttur Italia. 
Dices , Ibine reptrifti quod arguas? Reperi vero, & 
nofter. Neque enim fivccit gcrraanae Lacinicacis ra- 
cio uc dicatur, A I*va parcc habebam lllyricos; non 
magis certe quam Gallicos, Syriaeos, Hifpanicos, 
&c.fed IHyrios, Gallos , Syros, Hifpanos. lcaquc 
tefctibi &$\xk.lfyrtis pro> lUyricis. CecerumvcHllyi 
rios incelliga* vel lllyrias, pcnnde cft; nara itidc» E PtSTOLA R. L IB. I. 77 

fllyrjas dicirnus, vc Gallias, Syrias, Brieannias drc* 
Sed, vtmododicebam, exiguuoiilludcft :& camen 
dihgcntia noftra non jndignum. Ac vero quctd iaitt 
afFenfm, non cft eiufmodi. Locum cnim cibi indica» 
turus fum , qui ut intelligacur , — Oedipo 

Cf* cmje&ore efi , qni Sfhyngi interpres fuit. 
ls locus in ca lcgicut elegia qua: vulgo fcpcima eft: 
pag. CLXXViii.cftaucemillainamicuminfidumfcrt- 
pta; cui poftquam convicia fecic, addit inter cetera/ 
EflTc ipfum vero hominecn plane inhumaniftimum; 
idqu* ni efTcc, vcl tantillulummodottaalis fuis affici 
debuiffc. Verfus poec* fuiut 
Nan ego te genitnm ftacida reor urbe guirini , & c. 
Sed ftofults Ponti , f uas ktc habet ara fim/lri , &c. 
x^tnt matanafita minm quam ntn altena futares % 
Vurituqne mihi non agtrtre rtm. 
Qui priorem poftrcmidiftichi verfum.intelligat, ille^ 
w ms A&iKvxJ* 3toV fay : fed mihi cerciflimum cft * 
nemine pofle intelligi. nam ex unius vocula» corru- 
pciooc ta&um-, uc fcncentia depravata fueric. Lege 
igitur: 

£ t maU noftra minm , pum uunc, alten* futarts. 
Senfu nc tecto, ita plano. Videlicec qua; amicis mafa 
eveniunc, ea nobis, fi yere amici fumus, aliena c(To 
non poflunc: magnaquippe illorum pars ad nosper- 
*enit. In huftc fenfum dixetat eJeg. i v. 
O mihifoft uUos nunquam numerande fidales , 
O cui frjtctfue firs mea vi/a fua eft. 
Vides icaquc , 2 »*•'*, error circa *» nunc admiftus 
ooamam diraculcatcm crearic; quo fublaco , illa quo- 
«roe collitur. Ita eleg. 1. ubi librum fuum alloquicur, 
inTOlgacislegespagkCLxii. • • yt T AtTAQJlt lli Fabhi 

. I tamen > & pro mt tu , cui ticet, afiice Romam > 

Di ficerent poffes non metes ejje Uber ; 
Neceflario rcvocanda le&io cft quam olim autMg* 
rula aut Micyllus , aut nefcio quis alius, notatant, 
Difacerent pofTem nunc meus effe liber. Dc Vcnuftatc 
fenfusquiddicam? «y****» * *fy* it*etf*u* Is inurbem, 
4 ItbeHe \ Dj/ boni ! utinam fierct ut ego nunc mcm liber 
forem : Jta enim urbem & amkos , & canfiima fign*r*t 
fud ibi a me rdi&afimt , videre iiceret. Valc. 
Lili) Gvraldi fyntagmadcDiis Gentium , quodad te 
mitto, fatis quidcm inconcinnc compa&um cft, fcd 
quia met in te amoris /**»^'«ro*in poftcrum cxit f a tc* 
ut fpcro , facilc impetrabit, ut ntmc qmdem miira* 
itegans formarum ifrtStam 6s quam fotcs cfle, librum- 
quc fingulari diligentia compofiram non afperncris» 
Si minus inculcum habniflcro y nc dubita > habercs , 
. MeaVoluptas. EPIST. XXIV. 

V. CLET DOCTISSIMO 

HIPPOLYTO IVLIO MENARDERIO 

* 

Sacri cubiculi le&ori 

m 

S. P. D. TdtujmBm Fdtr. 

aV a n d o ita iudicas , Vir Clar iffiroc t xd E u i- 
NENTIJSIMUM C A R DI H AUM ktibo* 

Ticulum omifi ,* eum tu pcr amiciciaro cuam , quan» 
aiihi FortttHd Obfeautnt obtuliffe videtur ,, rogatus» 
facito ut addas. Totum illud negocium tc audoio Efistolar. Lib. L 79 

fufceptum ", unde & te adiutorem poftulac , tuufqoo 
in me amor ita fpondct. Acqoe utinacn tute illius 
epiftola: ad E M i n t nti ss. Car dinalbm lcdor 
fores; Id ccrcc ad rem pcrtinec maximc. fcis <» vxo#<^ 
«pb 7 * erfm ff* j{f£g necefle cflc. Fortafle inccr lcgen- 
dumiocus fefeaperireteorum obiter commemoran- 
dorum, quas mihiufui cflc poflenr. ut, cum fcripfi 
[ytdtxttrps] incclligi dcbercdicasdc Francofurto 
ad Viadrum , quoabhinc fcx fcpcemannis inviratus 
fum; itcm dc Noviomago Gheldrorum,( quacuoc 
anm func \ > addafque , me nunc cum maximc Lug- 
duai Batavorum cxpc&ari , poft epiftolasameaccep- 
cas, quibusa ClarifT Acadcmiae Curatoribus cvoca- 
tusfui. Scdopinor,mcmorem moneo. lam nuncac- 
cepiffc cc arbitrortria Phxdri excmplaria cumepifto- 
la ad Illuftr. V. D. *** dcfcrcncc nobili Anglo, 
quem tibi commcndavcram. Mifi pixtcrca nudius 
quarcus alccram cpiftolam ad D D.Fulquctumquam 
iam accepiflc cc cx cemporis ratione neceflc cft. St 
quid autem,uti fefcreshominum habcnt , titubatum 
fueric , mtttc , oro cc, c pucris unum ad cabellarium. 
Cecerumfiquid in epiftola ad E m i.n e n t i ss x mum 
Cardimalem mutandum duxcris, id cucc cuo 
iurc faccrc potcs. Prseterca defcribi epiftola ab alio 
poteric; mea quippc manus ufqueadhuc ei ignota 
cft, ctfi fortaflc nomen noftrumei ignocum non fit. 
Quicomquc c vcncus humanitaccm cuam mancac , hoc~ 
tibi pcrfuadcas vclim, Vir Do&iflime, me nil aliud 
pctcrc quam ut cibi uni probcr ; nam in amorc &iu- 
dicio cuo acquicfco , idquc cum dico, Ex animi fin* 
tcntia dico , nofti formulam ccnforiam. Vale Huma- 
aiff.& Do&iff. Hippolytc, & ftyh ncgligentiam ex- Sfr TANAQnun Fabki 

cufato. Ita fum negociis obrutus, quae mrhi/*r*r/*l 
*#4*i Utu$ f*li*nt % uc nc relegendx quidcm cpiftolac 
facultas fic. $almur.vn.Id.Fcbruariis* EPISTOLA XXV. 

Ad Cl^ V- Vrfanum CHEVREA.irr 

DE elegiis duabus, q«as ad me modo mififti , h 
noftcr, quid dicam visi Nil mundius, arqua- 
biliufque iudtco. Quidaccinctmirificum intctfc par- 
t-tum confenfum laudare i quod nihil accerficum, 
quod nullis machinis uraris? Ita me amec Dcus, nit 
fuavius, Sed, nifi moleftum cft, Vbi arcem didiciftt>< 
non ccccc ex noftris hominibus , apud quos elegia coca- 
feretragica cft, icafrvic, ita ampullacur,&r turgct: 
Quid dccft, nifi uc in grallas eve&a , ftultae plcbccu- 
lx plaufus & clamores conciccc i Ac tu fapientes (ica 
cnira Grarci homincs, eos vocarc folenc, quibus ar« 
cana arcis alicuius cognica func& pcrfpc&a) fapien- 
tcs, inquam , delicaco ifto & fcdaco dicendi genera 
i&a dclinis, ita afficis, ut nihil aliud quam cxclamaro* 
poflint, t3y*> <*p»<y & (i quibus aliis vocibu* admira- 
tto rumpere filentium folec. Perge itaque; te ipfunr 
atmulare,& iftam tuam gloriam nc dcftituas. Vale. 

Dc Ariftippo tibiaurem vcllo. Vbiillum fatis mul- 
tosdicsdomi habucris, ad nos miccito : Grarculum 
hofpitem molliter habebimus * & nos fortafle , ntfi 
aJio nuncingcniocft poft palingcncfiam,atquc oliai 
fuit, Don faftidicc. Itcrum Yalc» t • EPIST, EpistolXk. Lib. I. 81 EPISTOLA XXVI. 
AdEundem. 

, • - 

ISthtc ire,nunc quidcm,uti video, mihi nega- 
tum cft i uxor cnim parfan&e dcicrat , fc , fi ycl 
pedem limine promovcro , extcmplo parituram. Eius 
«oinminationibus fidem eb magis habcre pofle vi- 
deor, quociei exa&i menies funt: Itaque, Mea Vo- 
Iuptas,fine quaifohofce aliquot dics prajtcrflucre, 
dum ilia Iunonem Lucinamper otium invocct; tum 
vero ad Illuftriflimum Marchionem lcvis & fccurus 
euolabo, tuoqueiucundiflimo complexu cxfatiabor. 
Valcplurimum , Anim* dimidinm mu. M EPIST. XXVII. 

Ad Eundem. 

I t t o ad te 9n*M»r , quod ad V. CI. Menarde- 
^., .*. rium fcribendum cffc iudicavi, &, nifi im- 
memor fum , do confilio tuo. Voluiffcm equidem 
pJura/ fedin eastemporis anguftias compulfus fum, 
uc quo me vertam nefciam. Faxitmodo Salus, ue 
annivetfario morbo ( ita cnim in poftcrum vocao- 
dus eftj valctudo noftra nontentetur;quodnonfi- 
ne roagna caufa di&um putabis , ubi refciyeris , mo 
per dies iam complufculos ftomachi faftidio tencri* 
aaimum autcm angore Sc acgrimonia ita confe£tuni 
circ 8c pcrditum, ut mcmet odcrim. Tuum itaque 
f& t 3 titii* , hune homjncm canto anaarp impenfius, 

1* quo fe ipfum minus ama t ; ut hoc falccm folatij habeac, 
f fiquidapudcumloiatiotocieit,.) qnoda cc amatur. 
Valemuitutn. t EPISTOLA XXVUL 
Ad Eukdem. 

IL 1 1 a»W y in cuius cognotacnttitm woca Princi- 
pum poftciitas tranfiit , dxcebatur Aitcigonu*». 
erasquo Macedonia? rcx, cius nominis ccrciusi, tutot 
Philrppi , qui Dcmerrium pocrcm h&buit , Jnfavftum 
mmm , & qn$d non ntfi *tro dke f*$*MMtiri fiujk. Vc- 
rum cnimvcro Did* > illa Dido, Pocnorum Rcgina, 
lepida, vcnuftuU& pctquam amabihs fijit, omnium- 
quc fcculorum memoria plane digniflima. Nam 8C 
cius nomen moraov libcratitatem fcmat * & vita no- 
raini fcmperCoricinuic. Metucnsquippe ne nonfatis 
libcralis vidcretur tecomis, femeupfam dabat. Dij 
boni ! muliercm commodam, & quam tu , fi vivcrcr, 
libemcr amares. Locum Castif * mc eaaond 
fcd vera aQncceffariaconic&ura, f mfifCaiwni 
conie&are nominc cmendactofti nofbx ymurta fct> 
ad cc, 6 fatcemporis habcrem, S ****** mittcrcm* 
Valc. y & a mc llluftriflimum Marchionem fclfcitaftov 
fcd ftirdiafc, fcd accuratc ; Iriio Ugac ip£c quat fcriba* 
auc potius tclcgcnrcaudiat. 

Nifi meplanc ingcatumGratiatum choro CrnGfti ^ 
metaptrdiUasmemoriam cxcirato, etfque n»ratu» a£* 
firmcs, meipfarum non finc vcncracionis atfc&u <m* 
miniftc. Iterum Vale. 

Yxor me mifcrum cnccat, qua: mfi.past&s rnqm. jft^irum rgf ingf. ^hfqnc ill* fnrer , nnnr rnm maximc 

adtc, ad Illum,*djlltt trifledaqti.c^nccriorepcarcm. 
Libclli dc quibus &rfc?ipfifti & coram egifti, nondum 
jwiicwitsoti^ipgf jijt^quc^.frodimceKrmprud^n- 
ter frmul & amice feceris , fi ad Cl. Virum Hipp. Mc- 
narderiumicrlbaf.Xibrirai Kc^igcfi Patrfs>cum co- 
tis Scaligcri Filij ad Pr. Ncjtri mcnimcntum & pignut 
dmoru habebts ,. ubi nz6ti fucrtmtiscuituco commit- 
tancmv '_ w •EPI..ST. XXIX. 

Ad Eu«dem, 

AD fcribcndum , ica funt omnia domi *?» ni>m •;, 
tcmposfiotrfuppetic : uxor modo mlcdum fe & 
-parcudedit; tu oonjicico cccera. Hominera certuqi 
adtemkcam die Marcis, quieaad me ifthinc rcfcrat, 
ide quibus cpiftolam ad Illuftriflimum Marchionem- 
•fcripfi r quam cibi commcndo. Eam , ubi a ce lcQa 
fuerit, obfignacamfac cradas. Valemultum. Mecuo 
ac ad Y. Glatiff. Hippolycum Iulium Menarderium 
«fcribcre poflim; te certe , ut fc rcs apud me habcnc, 
iiodic non pocero: cras forcaflc fiec, & quidem, uti 
opinor, tempori. Neque enim adhuc paraci func li* 
bcili y quos bibliopcgo tradidcram. L ij S4 Tanaq,uilli Fabri 

— — — — i^— — — — — ^— ■ — — — — — — — — ^— — — — 

EPIST. XXX. 

AD ILLVSTRISSIMVM MARCHIONEM 

DE CHANDENIER 

TOrfcat ignavo cfuamvis fub frigore Tcrra 9 
Frugiferofque auftt vix afcrire ftnus: 
guanquam horti timcant tcneros fubmittere fuccos 9 

gueis fe temfcftas fingcre verna folet : 
Si tamen adfueris , Matcr Lucina , vocanti % 

Etfraftes votis numina frona meiti 
lbis odorato , mitis tucina , cafitto , 
Diftingucntque tuas ftoreafcrta comds. 

Hoc cgo votum , Illuftriflimc Marchio , Diva? , cuius 
prxfenci ope uxor utcrum fclicitcr foluic , nuper nun- 
cupaveram; fed illi voco, nifi per ce , fides conftaro 
non poccft. Vnde enim, nifi fecreciores horcorum 
tuorum areolas recludi pacicris , acrem illam & moro» 
fiufcula Deam placarc , tanta prxfcrcim hiemis inclo- 
. mcntia, poflem ? Dabis igicur mihi hanc veniam ,ut 
ce promifli muncrisadmoncam, & fidcn*tuamadvo- 
cem , qua nullam ego graviorem & fanftiorem cflc 
cxiftimo. Vnum cfttamcn, quod me non levireran» 
git,mccus fcilicct,nc amabilis ilie Nympharum cho- 
rus , qux domum cuam reddunc amoemorem , forufle 
malic aliunde me voca folverc, quamexfuisfpoliis: 
Sediilas,uti fpero, placabis: fique racionibus cuis 
minus morigeras fefcprxbcbunc,falcem eas Virgilij 
au&oiicas pcrmovcat, qui Njmfhas factles vocavit. II- E.PISTOLAJU LlB. I. %f 

larnc agreftes & moncana: nyinphae , quarum choreis 
incererac Virgilius, humaniores fuerinc, quara i(£x 
wbanulx,& in finu Lcporum ac Graciarum cducarar i 
Sci y uc uc erit evencus , nemini gracificari poffunc, 
qui illas quam nos rcligiofius colac & vcncrctur, 
Valc plurimum , V ir Illu ftriflimc, EPIST. XXXL 

Ad Vrbanum Chevrjbau V- Cl; i 

RJ 
A p t i m , uc mcus cft mps , fcribo r amicorum 
fuaviflime ; icaque non eft uc a mc iongiorem 
cpiftolam expedes : nam, nunc quidem, nullom man* 
cipium eft , quod me miferius vivac Scripfi & ?d co 
dic Sabbachi , &J ad Herocm noftrum/ & hauddubie 
liccrae perlacasfuerinc : fac modo uc quem ad cc flo- 
rum , corollarum # (ercorumreferendorum gracia, mic- 
to , eum die craftino , (i quidem id commodo cuo po- 
teric fieri , macure rcmittas; dcfque & amanctr $ di- 
ligencer operam, uc ica calachifcus muniacur adverfu* 
acrem vim facvienrisfrigoris, uc nulla calamicas mu r 
neri accidac. Difcrucior , non poflc me ad llluftr, 
Marcbioncm fcribere ; fed mco doleri medebicur 
amor in me tuus. Vcinam ce propediem ample&i 8c 
difluaviari poflim. Ama me, Sc Vale plurimuqi. Sa* 
lucabis i me Yirum Illuliriffiraym. ?Sl T*Aif ACfcarLxt F>AiiiR* mm EPIST. XXXIL. 

A D E U F,D £ M. 

Lochs ^CUrti^ cmcndxtusl 

IA m totos quindecim dics uxor in Ic&o eft , egotir 
lu&ufuin j nam& ufqueadhucmctui mtlc , & tota 
in mcdomus inclinata recumbic;& icamifer&arrum- 
nofye vixiviioftodiM^tti^4o^i^4i^ttf^i^fecul*- 
cas mihi daca fic. Icaquc ncc ad cc nupcrfcribcre po- 
tui, oa cauf* feiticcc , quam cu, optiimBxeifie&or*. 
<vidifti; catnen £cbris r qui antchac mifella voxata 
eft , paulatim jfttnui mcipit y cgo autcmtcfprrarc.Ta^ 
incn ne tne pcorfwajlibcllisiinctt ucccffiflc dicas ,ac* 
crpe quad'napc0polliciMC)ftieram. LocusGurti) le» 
«gitur primulaftatim inicio lib. v. [j^0d*interimui*&* 
jmperieqnc Akxandri vtl in Gnecid velm lilyriis 4$ 
^hrdcUgefiaJunt^fiqi^fue/uis tempttibus rcdderc %»* 
tnere , interrnmptndd fimt rcf AfU ] ialfum eft *# 4H 
^uwtWiV , Chcvraje noftcr. Potuit quidcm geri 
fcelhrm in Thracia, Grascia r Myriis, & ubi gcntium 
voles , Alcxandri abfcntisaufpiciis; namfxpeduflus 
&aufpiciadivcrforum eranc hominuow&nofti illud 
Horatij , 

Te csphu , te cenfilium & tues 
Pr.tbentc Divos, 
id eft aufpicia; & tamen eius belli ducatus, qtio do 
agic Horatius, pcr alios quam Auguftum gcftus eft>> 
fcd nunquam fando auditum cft , bellum illud ali* 
cuius du&u & imperio ^cftum, qui ipfc adlcgi$ncm % «Ho^nifU&PlaiMiB ^ otw Wrj^xi. Ajd fc>o' en <«pric! .fit?> 
ecror vetcrum exCcriptorttmijj aam pro [Alc&otdri]* 
lcgi debet [i^4/K,- ] Habes tribus vcrbis- matc- 
riam <mt*riia**f, tmu* ,• & alio e-flcm ingcnio quatn/ 
fum. . t . :• i 

Ceterurii graaasi imraotaarcs. , (ex anitno <Kco-,/> 
okrcaqujrt ad znc aodbidc E)o$iiT. Mcnattfarij; e^iftd- 1 
Jis&rjpfifti. Tria Phaadri cxerrrplaria a mc , dum !o- 
<pM*,a££tpit:, cutftlitcmquasnopcrkgifti. Scd quia 
tuntai ignorabam, a. nac rogaiuscft, cos ut addereei' 
Nimc.autcm otro mcatraclquemquamaiium fcribcre/ 
hi y nifi tcfluf<i*4m ecttles hofce smdrem % non atpolifcri- 1 
heren-, irt»,.^* <h**&, mihi fuhe fyitu «>*'/<«*«"«<• - 
TaoMC&mca-, nilliducit9homo.es, qualis qualis fum* 
omJms ^ 6 noftcr. Vale. Kai. Fcbr. 

Ceterumamancer, &,ucw dignunveft, £ece*is,fi 
cmendationcm Curcij.adLV. Cl. Mrnardrrinm mir» 
tesj ci cnimjncprobarjun velim. Mwor f rcipfbemium 
V. Cl. in do&is HHs Commcmariis^non vidiffequod 
adce fcribo^namlibrumillius jnipexU , 


f . C ') EFIST. XXXllt' 

t » « 

V. CL. ET DOCTISSIMO 
HIPPOLYTO IVLIO MENARDERIO >, * - * Sacri cubiculi le&ori 

& P. 2>. T43U^MiSmIabtt4 

, ■ . « : ■• : - -• 

CV % adteouper* CkrilttM McnartktL, fctipfi, *». X %$ T.Ivkiquilzv Fabri 

ces , quibos nondurn plane cxfolutus fum , cireutiK 
vallabanc, cpiftolamad iUuftrif. V.Nicol.Fulque- 
tum tranfcribere, & cum cxcmplaribus PhazdrinHC- 
tprc: fedcecam tibi. Cetcrum * ctiamfi raptim, (ica 
enimnecefleeft) fcribo, non poflum faccrc quindi- 
c&m , vcrcri mc pcrtjuam vchcmcnccr , nc ifthxc cua 
fwgularishumanitts, quam mihi nuita auc perqaaro 
cxiguafignificationcyircutis impulfus obtulifti , cibi 
incommoda fic> ica ce molcftiis oncro: Scd, quod 
Hpftracaufafaccrc non poccs , id cuafacico; id cft ge- 
i>io cuo obfcqucrc, & mifcros fuWcva, Valc , Vir 
CJariflimc. 

Ghevrarus noftcr locum Q. Curcij a me nupcr e- 
mcndacam (quippe ocio abuadat) ad tc, nifi noftri 
immemor dc, propcdicm miccct. ea enim lege ad cum 
ftfripfi , tibiuttranfcribcrct; «Mk EPISTOLA XXXIV. 

Vrba&o Chevreau V. Cil 

S.J*. D+ltmqmHw Ftier.- 

Senec* locus de pocLgr* emendatus > ut etUm Ucttf 

( M. T. Ciceronis in / de Natura Deorum - 

examtnatus fontm Manutium. i . * » * • * ' CE l e b r i m Vero quxftioncni , Vir Clariflimei 
8c doftorum iiomiaum conatibtts fiepe cenca- 
tam , farpe dcfpcracam , ad me dcculifti , Quid fibi 
vclic hic Seaeca? lecus.eiiftola liii. Itmbio & inci- 
pitnt^mtrkt yamutiMmtA* gjp t*Uti$-t*$it intenic- Epistolar. Lib. I. 89 

te ■; & utrtfifue pedes DQXTROS FECIT, necefe 

tQpoddgramfdteri. Supcr eare Salmafium V. Clarif. 

aohinc fcx fcptcm annis confulucrat Ampliflimus 

fcnator Claudros Sarravius, uti ex epiftolis illius 

pag. c c xc v 1 1 1. conftat; fcd filuiflc Uov itlud M*«'*r 

i^apparcccxpag. ccci. Non multo tcmporepoft, 

cuih nefcio quas a me emcndationcs lcgiflct, ciquo 

ecepiflem v mnotefccre, fcire voluit , quid «fci An/rw 

tfnm fenrirem. Itaquc , quod in vcteri proverbie eflr. 

imkftdttik dues furittes \ nam rem ipfam «JW mwnvi* 

wi tunc \ me expofita cft f exponam itidcm tibi* 

W$ auccro verbis ad eum cncmini me (cribere. Pri- 

mum»omnium, Iocum hunc Seneccc corrupfumcflc 

finullaratio, ccrte ManufcVipcorum codicum va- 

rictas facile probcc* Idquc adco miror Gronoviura 

f uum rhcumqdo pr&termififtc. ta nonnutiis MSS* 

pror fus abcft it DEXTR OSi in -aliis lcgitur Defiref. 

( Monft wmr lcaionis , iirquicsj fatcor , fcd vidcbis 

quid illo monftro ffat.) In alits lcgitur nbn FE C lT t 

fcd I NF ECIT. Efto,drces; Sedquidfani indccli- 

tr qucac * Ncqwe cnim auribus Latinis unquam pla* 

ccat , Pcdagra mihi infccit fefos ; Fatcor id quoquc r 

Sed hoc, VirClariffime, cx tc fcire velim, nunquid 

fatis fcommodcex his corruptis, TROSIN FBClY* 

quarro, irrquairr, an non fatis commodc erui queat r 

TV MEFECIT? nam illa fyWaba DBSU V Defir$s % 

4ita quippc in multis MSS. codd. lcgrtur) cx voce 

proxia>c fuperiori [pcDESj nacareft r quod genua 

cotruptelar %la/^Aw<^p)4#w# in vetcribuslibrisoccur- 

tiuAs exempla dare poflim vcl cx Lucretioipfo/ id*- 

quc paucis diebus , nifi mihi irata Mincrva fuctic^ 

cxoccafione faciam. Qaatc tottis Scnccx locus c* / «$* Tanac^uiliiFabri 

rhanufcripti» codicibus &: conic&ura ita legendu* 
vidctur: Vbi ('nam ica in MSS. qubque legitur, noa 
j^Wj & ita poftuiat Latiniras&ratio ipfaj Vbi % in- 
quam , ^/*r/4 flr//> imcndcre , {£ utrtfqnc pedcs tutne- 
fecit , wr^? ^ podagram fateri. ] Hscc olim ad Sarra> 
viura , V tr Clanflime , ha&c eadcm ad ce. Hoc tantum 
i te contcndcrc vclim, ut rcm ipfam *y%f*9*&* pcr*- 
pendasi fortafle vft «*ifd«f* « Wjhtwav «74 )T " |f vidcbor» 
Nunc autcm ad alia, quando ita iubes, tranfeamus. 
Vcllcius homo Epicureus lib/i.dc Natuca Dcorum^ 
poftquamThalctis, Anaximandri, Pythagorac, Par» 
mcnidis , Eropcdoclis , JPlaconis , acque adco om T 
nium fcrmc philofophorum , qui aliquod nomenque 
decufaue Gejprunt, dc Deofeotenrias , vcl m ipfq 
vocat, deliria fomniaque, refutavit,aut dcrific^can- 
dcm quafi orationcm concludcns, addit ://*// ut 
J>em iUe , quem mente nofcmm , atque in animi noJione^ 
tauquam 1 N FEsTJGiOi vo/umm repokerc , nufquam 
prorfm appareau Quj locus an ulli unquam homini 
ncgocium exhibuenc, haud cquidcm fcio, fed hoc 
videor pofle affirmare, dignum efle quem do£H con- 
iidercnt , & commoda expoficionc conentur cluci- 
dare. Vidc tu , Chcvrxc, an id , quod iam£ nobis 
affcrctur , fatis efle poflit , intereadum mcluls ali- 
fluid ab aliis invcntum fucric. Eft igitur hoc ccrtif- 
ftmurn exiftimafle Epicmum , Deorum cognitio- 
fiero nulio alio folidiori fundamcnco niti, quara 
quod ijpfe Vcllcius, Epicure* familU telume» ^ iacir, 
S olm , inquit , Epicurm vidit \ primkm tffe Deos , quodtn 
pmnium animis eorum notioncm imprefitfct ipfa natura. 
J&d eft enim gens , aut quodgenus ( kcminum , quod uon 
ktkdt ftnc dttfrina ^tnticifationcm.fuaniUm Deommf Epistolar. Lim. U or 

ejuam appelUt m&h*\*t Eficurus >idefi, anteceptam anune 
rti qoaudam tnformationem , finf tfua nec inteSigi quid* 
yuam , nec efutri , nec dtjputari pofiit &c. Cum cnim nom 
infiituu aliquo , aut more aut lege fit opinio conHituta » 
manctttjue ad unum , omnium firma confenfio , intelligi 
weceffe efi, ejfe Deos , tfuoniam infitas eorum vel potius 
innatas csgnithnts kabcmus &c. Dt illo aucem fun- 
damenco , cfletforcaflc quo&concra Velleium Epicu* 
rumquo dici poflet : fed ca res non cft hujus loci. 
Hoc tancum dicam , aftuciorem fuifle iftum Gargct- 
cium quam vulgo ptsrenr. Cum enim viderec non 
poflcfe (inc prxfenci pericuto eapalam profitcri quac 
oe Deo fcntiebat,. mecucrecquc Arcopagicicum iu- 
dicium, ( fcisqurd vclim r &idcc Plucarchusdocuic) 
Deos quidem uc ccccri pxnc omncs philofophi cfle 
conftimic, fed quofundamenco ? Quia corum nocio 
nobis sfc natara ipfa tmprefla cft. Atqui Dci forcafle 
unio&& praeftantifltmar fupfemacquc alicuius natursr 
informaca inanimis noftriscognicioeflepoflic; Deo» 
rum vcro nulla cflc informatiopotcft,nifi qualisCen- 
cauri auc cqui volantis , aliorumque id gcnus, qu« 
nulta funt, ut nec Dij multi func, fcd unus. Sano 
Piucarchus graviflimus fcripcor , cum in I. de Placicis 
Philofophorum , hanc fibi quarftionem prepofuir, 
Dei notitia unde ad hominem pervenerh , ad eiufmodi 
nocioncs ic ancicipaciones non confugir. Quin ho- 
diequc fcimus Cafarcs, ( populi func qui cxcimam 
illam Africas proie&uram incolunt , quar ma*ime Au- 
ftralis eft ) calem Dei auc Deorum cognictoncm non 
babcre: ncquc vero illos modo , fed etiam late fufot 
fopiitos , quospatrum noftrorum memoria adiic Ioan- 
ics Lcrius Thcologus , cadem cxcitate teneri , ut 

M i) - 9t TANAQ^niLLI Fabhi 

Lcrkif ipfcfcriptoprodidir. Scd, uti diffl, non huiui 
locieftcam remin difquificioncm vocare. Queramui 
potiui , mi Chcvrarc , quid fibi ifthuc vclit, Deum 
tantjuamin vejhgiovcdumus rtputre. Aldui Manutiui 
Pauli filius, qui commentariif petpecuis \ fe aut ab 
aliis Ciceronem illuftravic 9 exiftimac per vtjHgium 
incclligi Circulum ambientem / ncque pragcerea quid» 
quam addit ; rairabilem prorfus cxpofitionrm. quii 
enim vejiigium putavic unquam circutum cflc \ aam 
vt&igium poflct pro pun&o potiusquam procirculo 
ambienti haberi; cujus fignificationis tjrcmplum ali* 
quod vidi: ldfacicoqua:ras,tuqui& ingcnio abun* 
das & ocio. Mihi quidcm diu multumque cogitarui 
unum hoc in mentcm venit, putaflc Manutium allu* 
fiiTc VcIIcium Epicureumad Parmcnidis opinioncm» 
qui , ut alibi fcriptum a M. Cicerone cft, Ctmmenti* 
tium fuiddam corona Jsmilitudine efjkit Jsttfhancn ap+ 
ptllat ) cpntinentem ardore lucu orbem > tfui cittgit tmbtm t 
fuam appeflat Deum. Scdfallirur Manutius. Sicnimad 
Stepbanen feu orbem Parmcnidis allufiflet Vcllcius,non 
addidiflct iftud Tanquam. Acpcdit quod ParmcnwJctu 
colbco non magts fibi rcfcllcndurti fumitquam rcli- 
qudtn agcnen pbilofophorum : tum vcro fatis apcrte 
pftcndit Vcilcius loquifedefundamenco quo ureba- 
tur Epicurus } qui illud vocarc folcbac m&in^fi quod 
fupra poGcum fuit. Dicam pbitcr hoc quoquc, mi 
Chevraje, illam Parmcnidjs opinionem,qua Dcum 9 
ut vult Vellcius, Sccphanen cflfc putabac, poflc ab 
£picurcis hominibus confi£lam vidcri, cum nec cius 
memineiic Diogenes Laertius, Clemensaucem Ale~ 
xandrinus , qui illius fcripta legcrac , & cx iis fe« 
(ept cm locis tcftimonia prof^rc , plane & diferce afle* Epi,jto : lail. i Ljb. L 91 

ahilLo DccJLfuiJlc.coofticu?oi, Igcemfic 
Jerram. f viddicctf DfoiTeJementa vocabac vecus 
illa philofophia, quod tifei, fi neceflc fic , facile pro- 
beffi») Dein catn rldicula opinio in eum cadcrcnon 
poceftyouem PUtoMwnumJndfalogo-cui Scphift* 
nomeneh, vocivif.^ea fot ad locum Ciccroms re- 
deam x iihim ego longp alicer atque Manucius cxpo- 
fto. Namillud U*4**m in veftl&h> nil aliud clt quara 
fi diceret * animi notionem, ku ancccepcam animi 
ioformationem cfletanquam impreflioncm.qua Dco- 
Itrniin-nobil cogpitio infcxiiftacft; id crxim figntfU 
cttnveffifiiim, v$l Cictrone tcftc, apud qucm in 
Tufculanislcgas, LMtmtmm ejfc fignttmm rcrumm 
mcmt veftigti, id cft , nttdt. Quam explicationcm 
quin tu IvUnutian ac antep oncodam iudices nullus du- 

bito. Valc multum. 
Simcamas^fcrihcadTryphoncmtuum, ut qua«« 

tamaxima diligentiapoflit* omnia bibliopoliafcru- 
tcrur, in iisut reperiat iibcllosquorumadtcindicu- 
)um mifinupcr. Hoc {o velim fcire , ( ncc fcire mo- 
do, fcd ad illumquoque fcribcre^ nollc mc fumptui 
parcerc.jftquid tn ciufmodi mcrcimoniis mihiperic, 
non pcrir. roodolibcllorum ca fic cdicio quam nota* 
vcrara , noo h>emovent fcx min*. i . «.».' i > Tanaq.uh.li Fairi EPISTQLA XXXV. 

ILLVSTRISSIMO MARCHIONI 

DE CHANDENIER. 

n esfhs amicorum & decui , 
ntcr pcterc pofpm,quam velim. 
n Uttbns hartas ! 
Tfjimqutillt nofier,qucmmamas, &qm tt tumt, 
Chevrttus iUi , qui Tibi utfcriham rnonct, 
Ait ntfcirt quo verftrk in toco; 
Te rhtda tultrit, vtntus,an pernix cquur, 
An in rcmotk nunc moreris infitlk , 
An Arvernorumlufircs nunthmiugtt, 
"Dulcesrcvifens lintus otio Lares 'i « 

Etmemoncrepcrgitutfcribamtamen; 
Quiad tetabtlUdeferantur,idtactt. 
Sed; ffero , mvcmcr, namfagack narkefir^ 
Bcinfoctaefi, eYMufasfacileshabet, ■ 
Qu* illi libtnter commodahunt Pcgafum ,. 
£hto vcBtu omnes terrtt fercurrctflagas r 
ghtas Solrcnafcens , quas Soloccidens videt. 
TJcllemunafoJfem hanc ingrcdi cum illo viam, 
O qui mcorum esflos amicorum <0decus , 
Ncfolus ipfetantofrutreturbono, 
Scdgrammatifias dcdignatur Tegafus. 

Non. Iuniis. t^ E* .1 f T 9 JL Ar* » X, I B. 1 . 5f 

» 

f 1- i I ' - * 

' — — ■ ■ i" ^ £ J * t ' - ' ' - rt 

'1 . i ..:i El> IST. XXXVI. 
Ad Eundbm. 


DI c i vix poccft , Illuftriflimc Marchio, inamo 
necogitah quidem, quantum mc Chevrxus 
illc noftcr ( fcre pocnitec noftrum dixiiTcJ nupcrex- 
cruciavertt. . Qurn crjim abco pcciiflcm , Ecquidfci- 
rcc ubi randem gentium forcs, refcripfic homo ma- 
lus,id quidctp haud fcirefc, f<M ,.fiquidin,me gra- 
ti animi forcc, ubiubi eflcs, mihi facicndum cflo 
ad ccuc fcribercm; Quod mihi idcm vifum cft , ac ii 
dixiflcc , Cane in aurasz nifi me forcaflc pro mago & 
hariolo haberi poftulac: namabfquccofic, quis can- 
dcm conic&ura quc&c aflcqui , ubi cerrarum dcgas i 
Ccrcc & vagus elle Hercules y (\m tantum tclluris obivif, 
in te quxrcndo operam fruftra fumpferit. Quan- 
quam autem ne fufpicionc quideniatiingcre quive- 
rim, Vir Uluftriflime * ubicux fotcbrarfinc, facero 
Camdn non pocui, qoin adccfcribcrcm , vcl ob hoc 
unum, ne mcmalusillc Chcvrarusapud te crimina* 
retttr. Harc igicurcpiftola, faccor, priufquamad co 
pcrfcracur, non miousforcaflc adicura pcnculorum 
cft , quam fi i« ulcimam Scricam , aut in Lunsc re* 
gieacs, fi admotis fcalistcxploratx cflcnt, mitterc* 
tur; fcd,*finihil aliud, animd ccrccniorcra geflcto, 
U tacitx. vcnerationis officio dcfungar ; fimul dcri- 
forihoraini os obftruam, fiforcc nihil a mcfcripcum 
cffc diceci nam ci hapc cpaftolam mictere dccrcvi 9 
eaa ut ad ic porro muccndam curct, Quod-ahco fi * .* . „ jI i J '* * ?* ' ThttAQgtiAl FkfeM 

ncgligenter erTc&umtucrit , hominii fcjrlnium .,. uW 
redieris, excuti iubetA. Nam ex iii Ucerii* quaiaa 
euro", poftqiram hiiexregioniburabiiftf, crebraide- 
di, meam tibi pietatem ac yenerationem facile pro- 
bari pofTe confido. Valefriuticmirn, Vir Illuftriffime, 
meque femper iit adfctiptum vclii, quoi mujcii no- 
mifibus tuo* feciAi» ■ EPISTOLA XXXVII. 

t 

Ar> Cl. V. VRffANUM CHEV*EAuC 

Loti duo nondum inttllctfi in II. Triftium Ovidjt 

emcnd4ntHr& cxplicantmr. alia , 

• ttUmqMtUm, •..-■. > 

VBiqui ingcnrofurcft OuidiuS, Vir Clariflfc 
me r quodncmo unquam v nifiqui ipfcingcnio* 
fcisnon cflct^ ncgavk:- Vbicyicdodus cft Ouidius* 
dc qdo n<m minus apud omnes conftat : &d haud 
tquidera fcio analtbido&ior 6t& ingcnioftor, qvara 
tn IL Triftium.Ncquc adcp drirum cft:caufamioatn 
apud Auguftum agcbac, Principcmdo&um, Princi> 
pcnjpoctam. Eum librumheri , cum mc iam le&ulo 
darurus cffcm^vi&jmqiJcfaiffctmodicaAliquaamtMi- 
l^rciunculafomnammihi Irquidiorcm fecere A iiefic- 
€att6rem r tiYW^*<*tt#i*e# rclcgi. ln quo quidauno- 
tarim, ad te decrevi fcribcrc. Tibi criim gratiffimum 
forc con-fido quod dicanu vci quia mc amas , vcl qoim 
Ouidmm. Qu*rc igtcutpag* CXCv*i^ubLdc tflis 

pocmatibus, ErisToiAft. Li* K 97 

poematibus , qut: &: Gf a&cisfc Latinis Mimi di cc- 
bantur , agk* 

l*f*ilm' ( minm ) afidut *nkw ^ 

rerfafnc JUt SiMlttcallid* mpt* vir*. 
Jtt&ilis ,ksc , virgo >matr*n*tf*e , virfue , pnenfnc >> 

9pt8*t ; c^ ** magnapartejenatmsndcj?. 
Xecjaus incafiu um*r*ri>walrw *urts> 

^Ajfuefcunt ecmli mutt*pudtudd p*ti. 
Cumtfue ftft&it amunsaU^nd mvitate mmutm^ . 

fUuditur > & m*gm p*ima f*vure ddim. 
Sunt ea cuivii ad intclligendum facilia , Chcvrare 
Glaci^fime , ar non Hlamehcrculc , qux iom audies : 
JQudque minnsprodeft, ptena e/fJucm/apaeu^ 

T*uUi]uemnparv*crimin*pr*tercmit. 
Poflcnt hlc multa dici quasad rcm pcrtinctau; fcd 
•piftotaot&ribimus, non libram^ommencarhmi ;hoe 
kftqpe^tancam dicam:Ncmincm> qui:htt&tmeUigat*> 
toperiri iptfl* :ticminc«,^i vai*»lc#kmu velfue- 
ric fubodoratus, unquamrcpcniumfuiflc-i^iacauCr 
ft&um fit , meum nooeftdiccrc:^cd hoc Gcio*, nortf 
ftmpetftudiofi ,«£ attcnto animo icgerc v^dd&iift- 
moi quofq^:un4e fittttim>Uafa:pettanfiliant;qa^, 
fi quisipfos confulcrct , non ituetlrgcfcfe , cogcrcn- 
tue faceri. A* ego, qui baud dobie doEtifiimo* noft 
fiim , neque fortaflc ctiam do&us, ita legere foleo^, 
uc , fi minuj inteliigamqiKr lega y falrcm faoc fciam , . 
^iXvK&Tiw ^ hoc mc nclcirc. uadeadca &&um cft , . 
uc diligentix mear fru&pm aliquando talerimmon 
poenJtcndum,AVeaquxa*pr*oribus in hoc litcrarunv 
gcnerenunquam viJa futrant, animadvertcrtm. Scd 
iam fatis w(mmfmmn\ ad Oaidium rcdco.lcgo igitur, 
/^c^wittriHtrorip loawnfcntcntiam non invfrtfftu E $t TAWAQjTri.il Fabri ^ 

adduc&nt) proilloquod inomnibuseditiseft, 1 

Jguodcjuc minus prodejt , facna eft lucroft pofta / 
qivem vcrfum ctiamfi cohcurranc omnes illuftres 
Gramrnatici, de quibus Suctonius* &: explicare co* 
ncntur, fruftra hercote conemur:lego, inquara, 

Jguatfue mihifmnA eft > Jraus e/f iucrofttpocta. 
Scnfu & claro &aecciTario« Audifis : Quse res Mixno- 
raphis lucrofafolct cflfc , ea mihi pcenarfuit : Lncro* 
a videlicet Mimographis eratilla fraus. qu« illa* 

CumfaUchat amans aliqua novitatf maritum , 8C 
vcrha dartt Stul to caUida nufta viro; 
Qur maceries mimorum crat. Quod aucem illam po<£- 
cis luctofam fuiflefraudcmdicit , fcis ludorum alio* 
ad prxtorum curam pcrtinuiflc, alios ad Jtdtfium &c. . 
Qui vero fua poemata fceniac committcbant, prctiura 
& publico fcrebam. Nofli illud Tercjttij ,—^fffttfuam 
*diles emerunt. De iljo autcm Jbquendi gcncrc , Earcs 
mihsfotna efi ^ an fic cvr dujwctur ^Ccrtc fupcrim 
paulo di*crat Outdips 9 " ' 

JR? cc damino fctna res ca cauffk-fuit. 
•Poflfcm oftcndcrc undc natus tfJe vecerum exfcrip? 
jtDrpfjtccror fuerin fcd tute vcl rac*a«?m* Vide$ % 6c , 
<jur m his literisfapiunr, unatecum vidcnt. Itaxjuo 
fcoc abrcrit. En tibi aliud cclujn* Sub ftntip libri lc* 
«gimus , 

f " N$neg4mordaciditfrinxic4rmitie(}vep9t}V4m: . 
r iVrfc mcusulitm crhniru vcrfits kakcf* V ;*..- 

> \C*ndidu$ afalthmfkjfufisfiRctcfogii 

NuBavcncnato literamjftaieco cft. ^ 

Jntcr totfofuli 9 totfcrifti millin noftri % 
QucmmcaCaUiofc Itfcrit >u»us eto. 

1d poftrcmo diftichoi* crtarciP gttwUfcnMA f&jd^ t i Ef istola k. L ib. L 99 

cara , fcio me , ubi hifccrc ccrpcro , ab iis repentc ex« 
fibilatum iri, qui omnia cucriculo pcrcurrunt, &, 
quz&Canes inNilo > uti inprovcrbie eft, hos libros 
attingunt: Sedubi tcI tria verbadixero, ipfo meri- 
dicclarius oftcndam,non pofleftasele&ionem hanc. 
Itaque videamus cx criterio Horatij( Dij boni , quam 
io his literis falutare illud criterioneft i ) videamus, 
inquam y disjeftimemhrapo'eta; ffcis quid (it >JSic rgr- 
tur loquetur Ouidius , (i carmen folvamus ( ita loqui- 
curFla<xusin de Artc poctica} fnus tro/fuemmea Caf- 
iiope Ufitit inttr tot millia populi , inter tot millia fcripti 
uoftri. $ed,ain' tu> Ouidiusifthare fcripferit? Nugae. 
Dein, fcio dici centum milira tricici y cenum tptitia 
bordeii fed dici poffc yTotmillia/cripti, ecquando erit, 
tibimihiqueutperfuadeatur? Verumiaqi x utaj? Illc, 
nirnis longura loquor» Lege r lcge raihi fidtntcr te 
inccrpuage, 

Jnter totpoputi , totfcriptis > millka ;, nefiris^ 

Jl>uem mea Calliope laferit , unusero. Jd eft r 
Jjhtem mihi inter totpopuU millia dahis , qui fo M rneit 
Jcriptis la/kfnrjure queratur? At illafcripta , qnafemper 
amnifav pepercere , qua neminem laftrtj e* we mifetam 
ftrdiderunt.Ei ha:c q^idcm ha&cnus,£4iaviflkne Chc- 
vrxc ; nam mc 'plufa fcribere parantcm opprimit tfc- 
bellarius. Icaquc Yalc^ & , qua: tua fuper his rebust 
icacentia fit ^nuG. iahwma^us pqrJjuberi vis refcrUwv « 


Ci " ** '■ <***>** A 100 ' TANA<3.UtLLI fA«m epist. xxxvnc. 

Ad Eund em. . ' 

Locu* Ovidij eleg. III. in tertio Trifium etnck» 

dauts. Ittm ahm m clcg. V. 1/t $r dtm ;» 

elrg. VII. Per&*> Ovidijfika nm 

fuit , nec aa&r, 

SCitiBts, Vk Do&iffimc , tron placcrc tibi ak<£ 
rum horum vcrfuum in 1H. Tnfticrm , 

Nccnotnmwflanfm* vidiffet , in arforc natat % 
Ctfijfh gtmtorjfi Phaethont* Jtfer&ps. 
Et re&e cdcpol iudicas; quid cnimfibi iftimc telif, 
<Mero/>*, ( qui Phactbw^ patcr cxiftimabatur J ***- 
^Mn/w untum foff&sfibi cmcimtaffcr , nuncpum tantos 
drtoris montes , ^ <pp*iofr % fWinuijfct> fifiHnm Thatton* 
Ar( q&i S«Ks c\|rium sri&ftaBac) CAFBRB PO^ 
TKI&3 ET) E$p autcm ( rudtdQfn qtirppc meofli 
-quodfit 1 rfc^tf^is ^ ita mihi fempcr pcwosrfi, fcgcii* 
-ttaiftyctfc, ; 

" ftexirfetgehitorfi thaetenta tjfteropf. 
Fh*ifptt aattm ,- ^tf eft, A- ftntctim dcrfuxrflfct, A 
propofico avcrcifTccdctorfifTct. Scisipfc, velmc ta- 
ccntc , nifi plane y*&rnwS< imKnrpMf es , Ciccroncm ita 
Jocucum, cum otationefltfti & commuuri bominum ani* 
tnos dixic. Ethxcquidempaucis ad iftam tuam qua> 
ftioncm. Sed ne me impune centatum advencris, 
hcmtioi.Elegia V\ ciufdcralib. EflSTOLJllU Ll*. I. (Oi 

«!>** iucu Emathy fttertt eltmtrUia, thms % 
Pntclariqtte doctnt funtris exequU. 
<Juid aii? nonridcbis iltos veccrum Hbromtn cditcr- 
rcs, qui le&ioncm haac, phtres ^ nondum cxtrufe» 

• runt foras, & £*&iwt ig%*mp > Quis enim ita ifacfc 
Mufis natusfic , u* dubkcr qmt\ ea fit rrammo pium- 
bco nequiot? Cmt& fyltebaroffi ratio cotftra ftar, 
8t fcntcncia ipfa. Quippeprtorin Phates brevis c(F; 
dein , uc diccbam modo, icrKcmia ipfa clamac , S*t- 
itenite >*dej?e. Quodntmcftiifi clemcntia argumem- 
turnfuggeric nobilisilla in Pharo twrisdbr Alcx*n*- 

*kodxci&t41 At vcro alti olim Jcgctatfc , & rc&eiUJ, 

4CVCTC + 

<%*di*ds Emathjf fterit clememU % PORQS , $te. 

De Poro illo Indorum rege quid ea dicam qua: 1& 

rrimuli pucri fciunt? Vcrum ifthuc omnc leve eft 

praeot qiiod iam lc&urus cs. Eft cnim , ut paucismul- 

<a complc&ar, dignumquod attcntc lcgas, Occurric 

^utem tflud,dc quotccumagercvolo, ineleg. VII. 

*d PcrHiam, quam nefcio qui ittalc conciliati inreN 

prctcs , Outdii&bm fuUfe fcribunt. Erat autcm ill#, 

(rncor , erudkifikno Ufgeftfo puella , & tan t<v parcntfc 

digniffima; quod perlc&aOuidij clcgia ncmo, eoi 

£nciputfanmff 6f , ncgavcrit j fcd Ouidij fiHam4ui& 

<e,nuHus mfi~fomnicuiofu$diitcric<Ac Ouidius, in- 

quiunc ., fcripiic, 

Vtq*ef*ttf#*td , Jmttftte emefiftttfti > 

$Juga:. Aic Pto*wfe Prtilte fhidia fifciiffe* fc i!Ii 

iridcm trc parte* rci folenr , vci certte deftenc , dtocem 

4fc comiremad pracfa*& (tadia itittftei&iflfe* Quitte 

coneiti*6tt* fflia e&awrttitor, (hootfftia qtroquft 

(criptMm v acfcttfittk ) <fc««tttff Scckdtftttt* Sittbit JOt T KftAQjlltLt FABRI 

igicur adtpfam Ouidius ingcniofiflimam clcgiam , & 
cam do&a puclla digniflimamj in qua, ioter cectra, 
vcrcri fe aic nc ftudium omnc poeticcs abieccric , tnc- 
tu ciufdcm calamiucis, quam Ouidio ob eas artes 
.accidiflfe fcirct: 

Forfiun excmplo , quia me Ltfere libclti y 

Tu quoque fis petna faffa ruina mea. 

v Scd quid hoc , Tuquoqucjfs ftffa ruina exemplo meapce- 

naf VidcsmcramifWtfr; quod vitium proculabO- 

uj dio abfuifle omncs , qui vei tancillalum modo Mu- 

fx Lacinac fenfum habenc, confkeantur»Ad hunclo* 

cum fcribic Danicl Hcinfius , Vir. CL qu* fequun- 

tur, [ in Palatino iegebacur, pcena fafta fccuta : iq 

aiVisSfita /ecuta. Hoc (ine dubio vulc, inquic, For- 

fitantc quoquepocn^ mcx excmpiumi pocfi dcccr- 

: rec] mox addic , [ Qucra.fcnfam pr# ccceris cxpri- 

jnere vidctur , quod exprefllmus. ] Ac vero,6 no- 

ftcr, falfum illud eft , quod aic Vir Clarifftmus ; ncque 

cnim ulla bonaj fcntcntix mica in iiseft qua; ab ipfo 

t£ ab aiiis vulgaca func; fcd pro ruina, quod plano 

iiihili eft , legendum , remifia. Nempc bic Ovidij? 

verfus iJli difticho fuccinic , quod fupcrius fcripcum 

fuerac, 

Sed vcreor ne nunc mea te fortuna retardet , 
Pofique meos ctfus fit ttbipcttus INERS. 
Ec inferius paulo fcribic, 

Ergo D ESI&IAE remove , dottifima , oajufca , 
Inquebonas artes& tuafacraredi., 
,At iners,dffis, remifius, ciufdcm fignificacionis funtr 
Verborum feri$s cft : Jjhtia m*,* Pcrilla, mei libeBi 
faferunty fvereor nt excmploperna mea remijfafatta fis: 
jjijafi jliecre^ c#flr/*f vidsUcctjtc wvidnsjfo ingtnjt EplStOLAR. LlB. IV TOJ 

|#i imfctus reUvguerit, ubi calamitatem , qua mihi ct 
libcBos poeticts evcnit, ctgmvifti; J$uam vcrew , ne re- 
miftor paule faftafis^ Mufifquc & Apollini Ungum vale 
dtxcrts. Valc , <? ^w, & quid cibi vidcatur, facico. 
ux; fciam. EPISTOLA XXXIX. 

CL. V. DIONYSIO PETAVIO 

SOC IESV PRESBYT. 

S. F. D. Tanaquitlus Faber. 

* 

%Tt*S-m pro *e*77*7w ^ refiituendum ejfe apud Heren 
dotum. x^ilw Hcrodoti locus emendatus. E*ty«. 
Locus aiius. Syennejes dicebantur regcs Qilicum. 
*»kU pro **&t* m lllujhris Herodoti locut de mu- 
ris Habylonis exdmmatus $ cmcYtddtus. Hc- 
fychius bts codem loco correttus. Taf*) *^*>* cjui 
inteUigendum f Alius Hcrodoti locus cmendatus^ 
dc turri lovis HelL 

» « * 

SIkcularis tui in nie amoris nC**pu Petavi, toc 
camqUe expre/Ta figna func in ca quam a ce mo- 
do accepi cpiftola, nibil uc unquam maiori cum gau- 
dio lcgtffc vidcar* lllam cgo , ubi manum cuamagno- 
vi, ccr & quaccr fum exofculatus, plnries etiam»ubi 
iilud tuum confilium lcgi , quod a ce tam amancer 
datum fequar , -f Deus tcftis cft ) quam diligcntiiTimc. 
Sigwficas J^9c quoquc, non difpUccrc cibi coni.cfturac meas circa illos Hcredoci locos dc-quibus fcntcntiaiK 
tuam nuper aufus (um cioquuerc* Qux *e* , Vir Pra> 
ftantiflime , maiorc5 mihi *d audcndura unimos facir, 
ubi vidco prirnos ftudtoriinr meonwn impcrus ab co 
»01* improbari \ qui fc maioremv noftra uc audio^ 
&~pamH&Aeft*orum mtmoria » ha b ui c nemifttm;* 
Scribam igicur po&h*£ , quando ita roihi Jicerc vulc 
paccrna ilfa caritas , qua me comple&cris , & minus 
timidc fcribam » quando id tibi non cflie iBgraium* 
vidco. Nunc qjndcm* quod ^pmmpdp cuo facerc 
poflis, quid de iis fencias, qux £ mc proponcntur, 
fcire deftder*, Qoo^ut^ te impttrcir, rtit aliud di- 
cam, nifr, antifuum obtincto, & , cuis fervito moiibus ^ 
toaquc confilio f imo tuis flLcfponfts, ( canotionc di - 
<^> > qpafortes &c oracukintclliguntur; facporro t me 
ut adjiives/ Ec, quandp tibt, yir Maxime, Adffdts* 
c/fc non poflqm, tu mc faltca>^^Vrcgas,quemi» 
re nttnc 

Lvtgj prwul vdjtu wia dividit invia. terrjr- 
Lib.j. Hcrodoti, (curajenirafcTiptorftratefcctiK de--, 
9110 rcpctij) fe&tone xiw; ubi Candaulis & Gygis 
niftoriam cxplicar, itafcribitur: XuuCnQv *k -<mni*li%' 
a rvyiv.r&LTTv-mtol x«re) aWM» fcc. At mHii valde ve- 
rifimilc fic, imo auccm verum eft_, lcgi dcbcrc, non 
^n*™, fcd 9iit*iiu\ id ift , more loquendi Saluftiano 
p}ul*rtsc9ni*r*H$nis fcu fiStbn». Ita lib. 1 1 1. (cOt: . 
lxxxiii. Ocancs nobilis illc Perfa, fex;alios conju- 
racos alloquenss iea incipit, &*Ji*t wumim > Oviri con* 
iurationu Jocij: Ica codcm librofeflione cxxir* , o/ 
toetatSfl* qM«7»i cadcm norionc fciltceci quoloeaad 
©ram libri & vitk>fe& impcrite adfcriptunreft, *+*- 
*$•**.: lct dcni^uc Hb* v. fe&. xxxvi. ubi de Atrfta- 

gorai Ef ISTOLAll. LlS. L lof 

>ta lC eius fociisagit, vocat tirvtmmm <& htmylf% m % 
[ujbusin locis , iifque fcrc omnibus, crravic Valla 
iterpres. Atvcroineolocoquiprimusoccurrir, co* 
diccs Grseci, quibus otim ufuscft, prar fc fercbantnon 
f*i7»W, ur vulgati noftri, fed satHfac» undc pro •» Tv'y*m 
*"«?«# , vcrtit Fa&ip GygUna. 

Quod nunc dicam , Vir Maxime , leve quidem fori 
taflc nonnullis vidcbitur, ribi, fat fcio, non # irem r 
qui arcana linguse Grxcx rimatus fis, ic vcl leviffi* 
ma quxque non negligenda cfle facpe dicere foleay. 
Sunt enim har minuti£ aliquando rerum maiorum 
*?*& locus cft fe&.xvn. Atyattes Lyduscum Mi* 
kfios evertere ftatuifler, hoc illos modo aggredie* 
batur, ur quotannis arbores, fru&ufque igne, ferro* 
aur quavis alia rationc perditum iret, feque cxtcm- 
plo cumexerctturcciperct. Cum cnim ea cempeftato 
Alilefij imperio maris potirentur, Non tut cfmut iti 
<Aty*ttts copUsfuAS diutius ttntrtt. Poftrema vcrbafic 
Grasce expremt Herodotus ,' rf* t* /J>w- pi <& ItynTfr 
*****. Sedeafi quispaulo diligcntiusanimadvcrcem, 
& aliqua fermonis Grasci cognitio m *Uo»ftffcrir, do 
erationis ftru&ura erit hercule quod dubitct: cura 
Graecc dicinec folcar,imouecpoffic, mfvrttonlftp** 
*? i<ril&r. Sed unica vocc legendum eft, <fa*Wtyrf 
¥*Hb if)prScc. Videlicec fW/fn lonum more idem eft 
quod %<&*& in communi dialefto,ur pro^w&iV*^ 
nt imi& pro %*»& &c. Inde eft quod lib* V. lcgitur,, 

fc&iotlC LXV. iniffU» imrourm{*KX%.- * 

Atvero pauio inferius, fe&ione, opiuor,orxTft 
mirificum eIegantiaeGraM:a^l>ilMf<*occurric, quod ca* 
nen , Vir Maxime , imitati fcribendo nollcs. Icgitur 
tflim ibi foMstai, fio, Jtddts/epttm/itt. Sicha- 

O t o6 Tahaq.ihi.li Fabki 

bec HcrodotUS: •# $ fui^ftnsmthmutmihsQ^ ^f9f,tw^ 

«*'<Aoi. Nunquid dubitas, Vir Maxime, quin lcgcn r 

dum Clt , istdii W*Zv '**'*'>**&> $ **** sW «*'*•#. IU& 

cnim vocuia[^J orationis vitium, quod a ncmine 
animadvcrfom fuit > tollitiir. Quippc 7* fttwgc?, eft 
pncdiumintervallum> at <m«£v fine^rticulo, iMirr fignir 

£cabi*. 

Milji quoque gratiiEmum feccris , fi tc rcfcribence 
didicero, annon vcrumillud fic,Rcgcs Cilicum olim 
Syennefes didos fuiffc > itidemut Pharaoncs& Pco- 
lemxos in iEgypto, Caefarcsfc Auguftosinlmperia 
Romano> &c. idcerjcc cx Xcnophonrc & iEfchylo 
in Pcrfis Tragoedta^ aliifque Hcrodoti locis verura 
cfTcapparct.Se&ioqcLXXX.quamamillavtbscftjquam 
fmnSUu vocat Hcrodotus? Ccrtc f ut vidctur, dcbutc 
fcribi f*wilw, ut ajibi/ nequc cnim cx adiundis alia 
fcflcpoteft , Vir/Pr#ftantiflSmc, quamvis Sylburgius 
divetfam facidt. Nam dicif^W* & **<*/» lcgimus t in 
Eclogis Hcrtnolai; at ^x/d nullus lcgas. Dcin cxp^suk 
fcu i*m non poffet cnafci incolarqm nomen *»«*?** 
ut cui vis notum eft. 

: Se&ioncc lxxti ii & clxxix Babylonios mn- 
ros dcfcribit Hcrodotus; fed ibi quardam reperias^ 
quxmihiquidem non vidcnturab ullopoiTc intcHi* 
gi , nifi qui Rationi dixcric , Kesttsas tibi hdhet*. Ait 
cftim magnam atqqc attam foflamcirca urbcmfuif- 
fc, pqft toffam aucem > iriurum ftru&um* qua tn re 
*nihil adhuc eft , quod qucmquam rcmorari pofficl 
Sed mox addit. Operaeprctiumeffcexponere, Qoid 
illatcrrafadumfitquarex fofla fucrat cgcfta , & quo 
candem pa&o conditus illc murus fuerit. £am rem 
fic cxponic Ionicarum il(c Dcliciarum amor: Arf Jii» Epistolar, Lib. I. xoy 

m&< ritwict ?h?&l<m , 7r« 7f & frtfy* i yn av<u<n/u*$* 1 ^ tp 71?- 
yti? y itulo* nifvypdlfr ctptatfplut. ihW/mtTU $ i&ivfas i&**} 

4ti*Qm tw7*s cf wfJfoiin -. ^? $, ri^fum fctatffcot «V* «Mnp 

b*fH» t $ A*A TPIHKONTA AOmON nAIN0OT rofvii K^fut 
tiasuGdfyfTU , iAtum m&i* fAp 4 7*V?« 7» a«jm«' JIvt%&. Ji r 

Avri ri rfw * *i/7tV Tfimt. Qux poftrcrna vcrba nemo 
jtlicer po/fit converccrc,quam quomodoconvercam: 
Vcinde cttno ( fcu hto ) utcntci hitumine fcrventi & PEM 
TRIGiNTA DOMOS laHris *> textacx arundimbm f*~ 
0a addentcs&infercientcs y firuxeruntfrimum labrafijfd\ 
deinde & mnrum ipfim adeundenhmodum. Scd hxc , « 
*C*V«,qui*intciligat>PER TRIGINTA DO- 
M OS L ATERIS , aia tpihkonta aomon nAiNeox* 
Tum iUafupcnora vcrba 7i\u*vtftec. non fatis com- 
modc ab ioccrprecibus reddita fuerunt. Scio quidetn 
Lexicographjum quendam fcripfiflc> ri\{x* in hoc Hc- 
rodoci locoid fignificarc quodaretoatucn, feu morra* 
rium dicimus : id fi vcrum fit , locum illum H^rodoti, 
modo id phrafis Grarca patcrccur, ftc cgo $GtAppeJr~ 
tioucm, ut vocant Tecbnici, verterem : Ajfhalto fir- 
venti , pro mortarioitfcnut f vel , ut in hac ipfareloqui- 
tur luftinus, Bitumint aren* *W4 intcrftrato; ubi lufti- 
aus artnam pro arcnato ^feu arcna curb calce pofui t. Scd r 
quod k me obicer dicccur, iftud rihfum gloflcma cft 
tfphalti; legcndumqucnon as*****/, utentcs , fcd AS |/(N - 
#4w , id cft, iBinenUs vel imingcntes , itauc ij lateres r 
incaminis co&t, afphalto fervcnti iHinercntur, qucr 
tenacior cfltt corapagc* , & iun&ura murorum, qui e* 
tatn exigtiis conftarcnt partibus. Sed nudc quidcm v 
lt diccbam tqodo , aliud agcndum incumbic , quod & 
ttc fiet, ubi tc, ut opinor, non improbnntc :, Hefyv» 10 $ T'AHAQ.U«LLI FABKI 

bct HcrodotUS: ** $ ^7*£v 7»* *ttX«ei»f •©'*/©', $ti*,*mt 

vxtioi. Nunquid dubitas, Vir Maxime, quin legen r 
xlum Cit , ttrji* **T*1;v n* ***'&*, *} WM* •Vwi <**". Illi 
cnim vocula[^l orationis vitium, quod a ncminc 
animadvcrfom fuit , tollitur. Quippe 7» fu*t(p\ cft 
mcdium intervallum } at «o**^ fine^rticulo, M/irfigQ*- 

£cabit. 

Milji qtioquc gratiiSmum fcccris , C tc rcfcribente 
didiccro, annon verumillud fic,Rcgcs Cilicum olim 
Sjennefis di&os fuiffc , itidcm ut Pharaones & Pto- 
lcmxos in iEgypto, C*farcs& Auguftosin Impcrio 
Romano, ^*. idccrjcc cx Xcnophonre & ^Efchylo 
in Pcrfis Tragoedta/ aliifque Hcrodoti locis vcrum 
eflcapparet. Sc&ione Lxxx.quamamilla vtbseft,quam 
t*xUw vocac Hcrod^tus? Certc, ut videtur, debutt 
fcribi p»wilw, ut a}ibi/ nequc cnim ex adiun&isalia 
icflcpoteft ,. Vir Pracftantiflimc, quamvis Sylburgius 
divetfam faciat. Nam dicif#W« & p*&i* legtmus fe tn 
Eclogis Hertoolai; at ^tln nullus icgas. Dein cxp^juk 
fcu fax/« non poffct enafci incolarqm nomen **atw' i 
ut cui vis notum cft. 

: Sedioncc lxxyi ii & c L x x i x Baby lonios m&- 
ros dcfcribit Hcrodotus; fcd ibi quxdam reperia^, 
quxmihiquidcm non vidcnturab ulJopoflc intctli* 
gi , nifi qut Rationi dixerit , Kestnds tibi bdbet*. Ait 
cftim magnam atque attam foflamcirca urbcmfuif* 
fc, poft toffam auccra , murum ftruftum. qua m re 

*nihil adhuc cft , quod quemquam remorari poflit* 
Sed mox addit. Operae pretiumeffcexponcrc, Qoid 
illaterrafadumficqugex fofla fucrategefta,& quo 

v candem pa&o conditus illc murus fuerit. £am rcm 
fic cxponic Ionicarum iljc Dcliciarum amoriArf A> Epistolar. Lib. I. to/ 

mQt Ttntn thp&em , Itm 7f & <f T*pp« rf y« w*jMp»$* * j£ 7?» 71?- 
# itvta^fim ifytiK 0fvcat7U ufunbu tipyt , fWr3tt/flr itm 
jti> dw«t« 9fvyfjuHQ- e4Lt*of4p'lw. {*xvj0xt7U $ «X/yfl** fW 

*J»£W <«fW «* w*wa ♦ ^? *J , 7*K(Bunr fe%»fti(iot «V* *atj> 

4w«i$ AIA TPIHKONTA AOX4HN IIAlN0Or rafvii Ktyiptt, 
#«*wC*£orm, i&tfm «ie£7» d«4* * Ww» *** ;pjAf«* fivn&L Ji r 

ini ii ijbfc * «wTtV qpW. Qua? poftrcroa verba nemo 
lliccrpoilic convercerc, quam quomodoconvcrtam: 
Jkiudtttttt* ( feu /fc/#) utenttS bitumintfcrvcntid* PEJS 
TRIGlNTA DOMOS Uttru s ttxta tx arundimbm f** 
04 addtntes&infircitntts y Jhuxtruntprimum Ubrafiffk\ 
dtiudt & murum ipjkm ad tundemmodum. ,Sed hxc, « 
«C.^quiiintclligat, PER TRIGINTA DO- 
MOS LATERIS, aia tpihkonta aomon nAiNeox? 
Tum iHa fuperiora vcrba -ri\«*v 5 Scc. non facis eom- 
node ab jnterprecibus reddica fuerunt. Scio quidem 
Lexicographum qucndam fcripfifle , ii*4t* in hoc Hc- 
lodoti locoid figmficarc quodarcnatucn, feu morra* 
riumdicimus: id G vcrumfitjocumillum Herodoti, 
nodo id phtafis Graxa patcretur, frc cgo ysxApptjjr- 
mutm, uc vocant Tcchnici, vercercm : AJfhalte ftr- 
viuti , pro mcrtaris uftntts y vel , ut in hac ipfa re loqui- 
cor loftiuus, Bitumine artna *vtit iQtcrfhatoi ubi Iufti- 
aus aremam pto artnat* r (cu arenacuthtalfe pofuit. Scd r 
qood i mc obiccr dicctur , iftud 7iKp*v gloflcma cft 
ajpkalti ; Icgcndumquc non xf»tft>*t , utentts , fcd w«* 
dlm , id cft, idiutntcs vcl intingtntts^ itauc ij latcrcs r 
incunsais oo£ki, afphaho fcrvcnci iHincrcntur % qucr 
ccnaciorcflfet compagcs, & iun&ura murorum, qui c* 
1 tamexigtiis conftarcnt parcibus. Scd nurtc quidcra, 
w diccbam modo , aliud agcndum incumbit , quod & 
Me fict, ubi cc, uc opinor, non improbance :, Hcfyw i*8 Tanaq.uilli Fabri 

chium, do&iflimum illum gramroat icum , & cu)« 

libcr pro thcfauro cruditis eflc dcbct, emcndavero* 

in voce Tia^u* ita fcribcntcm : Ttx/M, *tW mk»4lhf£y*pQ* 

i*if> % ikvt id cft ad vcrbum, Ttx^, dicitmr locm cctnojm 

ccnmsflcx Hmm. Concurritc harufpiccs , & conferto 

capita, divinationc, fi quando alias, opus cft. Quul 

enim ? Tix^ cft /*«#©■* rcs plane mirabitts., ex Imto 

ttrvms: Tum vcro ex luto fUx\ quod nrhil unquam 

fignificavit. Sedtotus illcHcfychijlocusitafcriben- 

dus 8* emendandus eft : Tf\u*, wW <m\»A»f , h aakkoe, 

nHAos , /ai/V Id eric , Trfx^* dicitmrlocm cenofms vtl ****** 

( id cft foffi , fcu /40*4 ) #/«w fr§ imto & iimo fmmitmn 

Verum a diverticulo in viam & ab Hefychioad Hcro- 

dotum rcdcamus; Sic igicur cxiftimo, { & verum efle, 

uc fpero y dices , Vir Maximc ) legi dcbcrc non «ft<? 

«eiftWm &{mt Wr0v> (^r trigintd domos Uterv y quod fc- 

bricitancis dclkiumcft i fed aia tpihkontaaon iiain- 

^ot , GalUce , A chdcfut irtmtiimt rang dt trifue. £c 

ica haud dubic irt Codiceillolegebatur,quof>roaYo-* 

rum noftrorum memoria ufus in Italia cft Valla intec- 

pre$ Hcrodoci; mihique plane pro monftro cft , tam 

^ocduv^caaiq* ridiculum erroremperfpicaccs, ( haud- 

dubie pcrfpicaces ) H. Stcphani oculos prartcriiflc; 

Significat aucem Herodotus ttxta txarmnduvtms ad- 

dira fuifle fuper rrigcfimum queraque ordinetn f*S*$»* 

feu larerum s quse tcxta cum bicuminc illua , imroo 

imbuca, eflenc, raagnum lacerum mimcrumfualaci- 

cudine tcgebant & cohibcbanc. Cum autcm <nee**V 

&**(mp per ttxta tx armndinibms interpretor, id ego 

au&oritate Hcfychijfacio, qui hunc ipfum Herodoci 

locum afFert , vcrcitquc pcr s**'?f4*-m Kt}*0*r. id fcilicct 

quod dixi raodo, ., r EprSTOLAJL. Lib, I. 109 

^ JhJon ica multopoft, de illa mirabili turriagcns, 
<qux olim apud Babylonem in medio tcmpli y quod 
lovi Belofacrumerat, vifebatur, in illius turris fafti- 
giofui/TcaitmagnumtcrapIura, Er $ ^ t^6t«/V ™?yv 
wV faisi <aV/-, quod ex ipiomet Herodoto falfum fic 
ncccflc cft; idque nullo ncgotio probcm. Qujppo 
turris illa c xuedio tcmpli exiftcbat, eratque eius fun- 
dameatum unius tantum ftadij latitudinej furgebat 
autem turris in o&o alias turres , totumquc opus unius 
ftadij altitudincmhabcbat-Quamobrcm dccrcfcebac 
magnitudoprouc altiotilla,autilla turriscflet, ita uc 
o&ava omniuro rainimafucrit. S\ minima , qui potuic 
ih illa fuifTc magmim tcraplum? hauddubie aurem 
omiritrm minima : qutppe qu* aliis omnibus veluti fu- 
pcrimpofita erat 5 ideoque ex ratione proportiomim 
non rnagnam latitudincm habuit : unde raagnumcflo 
9en potuit iUud tcmplum. Lcgcndum itaque, (8c 
km rationcm aliaro , prxtcr fuperiores, aflfcram) lc- 
gendum , r*«V tw **x®-, aliud temflum infufrema turri 
9?. Atittd fcilicec, ad diftin&ioncm illius templi * h 
cuius medio furgebac turris. Addas his licet , in Valla:. 
oodice-ka fcriptumfuiife,ut emendandum dico; quod 
ex cius intcrprjctationc apparct cla-riflimc. Error au- 
tem ex Iineafequenti natus eft , folenni more cxfcri* 
ptorum, qui plerumque fcflis fic vagis oculis Iibros 
ex*rant ; fed unde unde fit, graviflimus cft. Vale, 
Vir .Maxinap. Andoraatuni Lingonura m. dc.xlyi. • * 11« Tana^uilli Fabri EPIS T. XL 

CL V. CLAVDtO SARRAVIO 

Ts»4f»i£*s Faber S. F. D. 

fiP. Qvidij lacus "m Eleg. II. lih. I V. Triftium 
emendatu*. %^4ltus efuoaue Eleg. V. lib. II % . 
*Tonticorum. X)t iteM alius in eodem lib. Eleg. 
III. ad Maximum: Locus Platonts in 11+ 
Bokrnlai reftitutus. . Dc Serrano Platonis inter- 

. frete iudimm. Locus in Curcuhonc Pbwtin* 
ixjrficatus* 

» 

P4 Ovidiufm Nafonem tibi in amoribui effe curw 
accipio , Clariflime Sarravi , Aon poflum , ita mo 
Di) aiftenc , non mihi planc U cx animo graeutari», 
<gtiando earefaftum cfTevidcoutrivalcsfimus.Quem* 
4utem magis lepidunr, venuftum magis, btmrumque^ 
ikait VhtjaMttmmAguftintiftm colamus-? Sane , nifr 
m£ahimus faltir, neminem« In co cnim Chariccs 8c 
foaviorcs Mufitquid cfficerepoffint,expcrtaDviden- 
wr. Sedillum, proh dolor!*& librariorumofcitantia:: 
& dctcriorum fWculorunvincuria, totmaculfsturpa- 
nlnr, vixut locw aliqtiotpoffitagnofci, cuius latnea* 
olim 

tn toto nufquAtn ctrpvrt menda fiit. 
Ac ne ce pluribus morer , quis , nifi plumbeus, ferae 
eam labem , quae his vcrfibus afpcrfa c(l : Tnftmn* 
Eleg. it. Lib* iv. Epistolar. Li b. T. ui 

Dru/us in his mcruit quondam cognmina terris , 
^ua homa progcnics dtgna pareutcfuit. 
Nemintj opinpr, qui vcl tantillum quid (apiar* eric 
4ubium , quin fcripfcrit Poetarum ingcniofiflimus 
J%M4 houa progcnics digna parente tulit; hac fententia: 
JDrufum Neronem olim mGermania novum fibi co- 
£nom;n pcpcriflc, quodciusfilius,dignatantopatrc 
progenies, tulit; quippc qui Germanicus Caef*rdi&us 
lit (eum autcm in primis coluic noftcrj Icaquc adeo 
cognomcn Germanici meruit Drufuspatcr,filiustu- 
iic* Sic Afinius PoIIio ab Salonis Dalmatix cxpu- 
gnatis Siloaitli cogtfooicn fcrcndum fiiio tranfmifit: 

Quis autetn fatts pro dignitatc dcfleat locum hunc 
Ponticorum lib. n.cleg. v. ad Sotanum? 
Jurgit Iulco iuvcnis cognomiue dlgnus 
- , J$h4>s nh Etis Luafcr ortus aquus 
Dumquc filcnt , aftat; (tatus cftvuUufauc di/crti; 
Spcmquc doccns do£U vocjs ztnicus hahet. 
Ibi interprctum mira «>*«'* cft; ncquc iniuria: quan- 
do p&fteriores duo verfusinmendo cubant,itafcilicec 
Mtifis approharttibus rcftitucndi :! 

, Dumtpkfilens aftat ,ftatus cft vultuftfue di/erti ; 

, . Sfemtjue decens dotf* vocis amithis hahet. 

Quo nihilcflc potcft vcnuftius. Ha:cautcm^f^V 

vi* cft; Vbi ti fuggeftum afcendit Germanicus Cae- 

(ar* ut^tT^; aiiquam rhctoricam pronuntiet, facilo 

cuivis apparcrc , vel ex ipfo corporis ftatu, vci cx 

cnodcfta iUa compofitaquc vcftis &5jH/aWr», mira: cu- 

iufdam fingularifqucfacundi* orationem efl* abillo 

cxpc&andam. Quod quin tibi placeat, Vir Clarilli-* 

me $ qui tuus in h^s luccqs gcniUs eft, niillo dubito. Ilt T^tfAQjlfLLr Fabri 

Verum , nifi molcftum cft , quid illud, quodclcg/m^ 
ad Maximumlcgicur? 

jgjuque iu concuffk eft ut jam cafura futetur^ 
Reftat adhuc humerit fulta carina tui. 
QtoW. Carina cafura i quo candcm?nifi fortc aniu 
Chaos Mefiodeum* dein, cartna fulta hamcris. a***^ 
:AW. p*<*u. Lcgc > & noftcr , idquc , manuduccnce 
O vidio ;j 

Reftat adhuchumetis fulta ruina tttb. 
Ipfomct, inquam,Ovidioprxeunce; quippcquialibi 
dixcrit, 

. Tc mta fvppojaavcluti trahefklta ruinaefk 
qui locus cft huic planc gcrmanus. Vcrum, Sarravl 
Clariflimc , quando non crubcfcit Epiftola , & iacn 
gnaviccr frontcm pcrfricui , non pofltmv facerey 
quin dc quodaui Platonis loco agam , priufquanrfferi- 
bendi fincm facio, fcd camen, quoad eius poccric 
fieri, pauciftimis. Locus illc eft in Lf. na*mk* edic.. 
Sccphanianarp. ccclix. Larmarianxaucemccccxxir. 

•3« <T df » J^uffjct^ Iuj My*, t ntii% /<«W>t/ ju/t»<V 74 wt» oWW 
f *ri £v'*&iu9 iJ tvyxT* Avf* oopr? #/*'dj. Tt) f? >8 wi-iit % &c. 

Vidcs quid fic , Clariflimc Satravi. Vc auccm quod 
fentipdtcam , fic habcto , Nunquam non mtratus 
fumjocum adeo illuftrem a viris do&is olim cmcn- 
cbtum non fuifle (. nam hodie quidem qui hofce li- 
bros leganc, func perquam pauci.) Cctecum a vete* 
ribus.Iibris niluliauxilij quidquaa* eft. Et ka plane 
in codicc illo lcgcbacur quo/ufus eft Glariflimus Fi* 
cinus > nam ille altcr intcrprcs , Scrranus, inquam^ 
fcts ipfc , vcl rc ipfa cxpcrtus, vcl Cafauboni au&o- 
mace admonitus , ( eius enim commencarium iit 
Tiicophrafti.chata&cras Icgifti Jl quam imparatus ad 

~ hanc EpistoLar'. Lib. I. rrj 

banc interpretandi tanti fcriptoris provinciam ac- 
ccflcrit : Quamobrem omtaia funt ab ingcnic? & di- 
ligenti Platonis le&ione, nec non Ciceronis tefti- 
monio petenda. Primum omnium agitur dcmirabr- 
li illo annulo , qucm oblatum fuifle ^ <& ri/>« *oprv± 
nullus eft qui e veteribus dixerit. Itaque nihi! quid- 
quam caufe cffe videtur, quin auda&cr affirmcmus 
locura hunc cflc corruptum. Sed dixerit fortaffo 
quifpiam -, Platoni atiam hlc , quam qux aptid poftc* 
riores fcriptores in valuit , *n^c/w fcqui placuiffe. Vc- 
runr idfreri hau^quaquam potcft. Nam infra, lib, 
videHcct X. huncipfurtlocum refpiciens & ad ipfum 
nosremittens, fcripfit , *>* «Jt4» ?&> thi&ioivvtw *vtn t ^^ 

i*in im. Prxterea M! Tullius qui Jocum fuperio- 
rcm librodeOfKciistertio tranftulit, aliter fcripfiir<3 
Platonera, probat. Ita cnim ille: Satis enim noba, 
(fimodo in philofophia aliquid profecimm ) perfuafum 
effe debet,fomncsDeos,hominef}ut cclare po/imus , nihil 
tamen avare , nihil injufie , nihil libidinofc , nHnl incon- 
tintnttr effc fkciendum. Hinc ille Gjges inducitur l ?f*- 
tone ; qui , cum terra difccfiffet , & cctera ; qu* ille ver- 
bum de verbo exprcffa extulit; fed nrl opus cft tran- 
fcribcre. Quamobrcm , ut nc qtaid in hac rc opera: 
ponamus amplius, Icgo &? fupplco, V iV>i», k^/« £ 
AvJoJ &A)St9 if>i%> Cygiquiunus exCrafiLjdi majoribus, 
fcu frogenitoribus futt* Crcefi autcm ftemma a Gygfe 
lepcccrcnon vacat; Nam id cuivisex Herodotoper- 
quam facife fa&u cft. Vctum hac abicrit; nunc au- 
tcm, 

Bi fdiVft f-nej* m iyi % hi')of i**$W*> 

m 114 TANAQ.UILLI FaBRI 

Locusenimeft ih Curculione PJapcina A&.i. Sceti.u 
con corrupcus illc quidem, fcd plane, audiant liccc 
injcrpretes , a ncminc intelle&us : 
PH. Nunc ara Vcncru hac cft ante harumfcres, 

. iMe inftrrc Vcneri vovi iam ientaculum. 
PA. guid antcjwnes Venerik ienucuhf 
IH. ^Me , te , atque hafie omues. JfA. 7um tu Vcncrcm 

vomerc v/s* 
Ex iftis verbis >Me,tc, atquc hefcc> &cc. qux dcliran- 
cis amatoris func , ut fatisapparct,nildifficiliusquam 
rcfponfioncm Palinuri intelligerc, fcilic. Vis igitut 
Vcncrem vomerc$ nequc fc hinccxpc&icrit quifquam, 
Vbi nihil vidcomihi apud interpreces fubfidij quid* 
quam cflq , ( ita perfpicaces , ita Lyncei func J nil 
cgo melius fore opportuniufve iudicavi f quam fi 
verfum illum Grarcum olim ('Comocdia enim h#c, 
ut cecerx Plaucinx, Grxca cftj fua lingua denuo 
cudcrcm; fore fpcrans ut aliquislocus conie&ura? fo 
fe aperircc* Statim icaque fumpto in manum ftylo 
iambicum tnmctrum repofui , quem ego arbitrot 
ipfiflimum cffe qui a Comoedi* au&ore ( quicum- 
quc ille fit ) fcripcus fucrat; Tocidem enim vocibus 
Grarcts planc reddicur, quoc 4 Plauto Latinis con- 
verfum effc videmus. *. «V ai *, t»W. iia. t6lJ yZv Ap&~ 

ipi<m — Id ubi vidco, * »«W , exclamo % iftuc 

ipfum eft quod quams. Videlicct venuftula res eft 
Gr*cc, & argutioJam planc vernilem ( fervus cni^ 
loquituc ) redoiens, allufio fa£b ad *W d , reddka 
autcm per fV«, quod vomere cft. Ccterum & irnpru- 
dencer & iftfeHcicer hjeca PJaucoconverfa videncur. 
Ac incerim me homioeA incpuu», & luftic* cuiut EpiSTOLA*. LlB. I. ITf 

dam fimplicitatis fcilicct; qui, cura nc nomcn qui- 
4cm mcum fando unquam audieris , ncquc ullum ad 
teadicurahabcam, nifiquem fingularlstuainomncs, 
qui liccras ample&uncur, bcncvolentia aperuic, tam 
invcrccunda camcn libcrtatc utar, ad tc ucfcribcr* 
hafcc nugas non dubitarim. Sed cnim cum magna mi- 
hi religiocfFet idfaccrc, vicic mcum auc ractum auc 
pudorcm , Clariffimorum Virorum * * * * confilium* 
quiquantacua (ichumanitas experti, itamihiperfua* 
fcrunt, nunquam forc utindigne ferres, fi quidhu- 
insge neris mihi apud tc pcrmictercm. Eorum ka- 
quc audoriraceraetuebor,fc, fi quid in his literulis 
poflim,adtc mittam, modofi mcum hunccorratum 
tibinoningratumaccidifleintellcxcro. Vale. Salm. 
xiv. Kal. April. cioidcli, 

E P I S T. XLL 

Ad Eundem. 

*pe ratione ftadierum, qtitilis m fcholas $* facilt 

t0 magna cum iuventutis utilitate 

introduci pojfit. 

QVxd caufarfic, Sarravi C!arifftme,cur, cum 
infinita propc puerorum multitudo quotidie li* 
terarum profeflbribus in difciplinam tradacur , tam 
paucos tamen reperias , qui vel mediocrcm aliquam 
illarum cognitionem poft incredibilcm & tempo- 
tis fi£ pccunia: iafturam affcquantur? Scio cffe per* 
qma plurimos , qui pr*propera parcncum ftudia* Il6 TANAQJjiLlI Fabri 

nimiamquc pervicaciam accufenc , «qui vidclicecl 
fcholarummodcratoribusca impctrant, qux 6c ipfis 
damnofa func & liberis perniciofa. Vbi enimadmifli 
in cum ordinem pucrifuerunc,quemfua fibi imbe* 
cillitace arqueimperitia prscclufetanc, quid, quxfo, 
aliud parcft expc&ari, quam ccrtiffimam ftudiorum 
calamicacera* Sedalij altius rcpctcntcs, totum hoc 
ncgotium«rx««7a>r/<^7i^y dtapiT^ : Dclcdum enim ingc- 
niorum, rcm & privatim Sc publice falutarcm, ha- 
beri vellent; quam patrum noftrorum memoria ab 
egregio fcriptore centacam vidimus, irrito conatu. 
Nequeadeo mirum; iisehimopus eflct principibus, 
qui uf dignitate , ita & fapicntia & rerum praeclara- 
rum cognicione ceteris prxftarent hominibus. Quam- 
* obrcm huiufmodi dclc&um optcs facilius quam ha- 
bcas. Ali) vero fuperciliofi, fedtimidiores paulo at- 
quc incrtiorcs, cprruptos feculi mores queruntur, 
veceris difciplina: negle&um dcplorint. Alij porro 
corruifle literarum ftudia prredicant, quod ij aqui- 
bus Imperia & Refpublica? adminiftrantur , has arccs 
fcrcplcrumque afpcrnantur. Vcriira, fi malum adeo 
multiplex& varium fcrutari iubeat, eiufque cauflas 
omnes invcftigare paremus, tempus nos, uti cxifti- 
mo, quam res , raaturius defeccrit. Quid cnim, 
qu^fo , dc indiligoncia atque imperitia plcrorumquc 
omnium fcntire debcmus , quos erudicrrctae puerorutn 
atque adolcfcentum a:tati prascflc vidcmus? Quam 
paucosrepcriasquilijteras rc&c arque libcralitcr cra- 
dcnt? Quid, quod eorum plerique nihil aliud fibi 
videnturqu#rere, quam uc inconfulcis poflintgrati* 
ficari parcntibus ? Quid , quod viam ilUm planc igno* 
rant, qua majorcs noftros ad arccrn^e £zaix claiicu» .EflSTOLAlL LlB. I. 117 

dinem pefvcniflc videmus > Quamam illa (it forraflc 
roges , Vir Clariflimc; nuUa cercc alia quam vetc- 
rumfcripcorum accurata le&io. Ea Budxos, & Scz- 
ligeros: Ea Turncbos, Pafleratios, & cotingcntia 
nomina cdidit; Etabfquc eafit, malimcquidemli- 
bcros mcos opilioncs cfle & metum rus , quam iis li- 
tcrisdarc opcram , quas hodic -doceri videmus. Ita- 
qucadco , fi mihi fcncentia: ius in rc cam gravis mo- 
mcnticffct,fic cenfcrcm: Deberenos a fabcllis fcu 
Apologis aufpicari, ftatimatquevel primulis linguae 
Latina? clcmcntisinforroacipueri fucrinc, ccepcrint- 
qucfcncircquidfitcompofitio; idqucdico fapicntif- 
firaorum hominum, totiufquc antiquitatis au&orit*- 
tc addu&us. £a autcm rcfict maximc ut teaeros pue- 
rorum mores & adhuc .<*/*>»>«* mollirc & fubigcro 
quetsiacilius : idquc ubi ritc fa&uro fucric , & virtu- 
tisiniis quaedamrxitf^&ffccceperkapparere , cum por- 
fo pcrgcndum crit alacrius , ncquc in his fabcllisam- 
plius immorandum : fcd cxcmplis ca crunt confir- 
manda atquc illuftranda , qux lcgcndis Apologis 
fucrint tradita. Id autem, utt opinor, pcrfici non 
pot£fc commodius, quam fihrcviflimos quofquc hi- 
ftoricos prazlegamus , cofquc potiflimum qui rcs a pri- 
mit Grarcia: & Vrbis Romana» temporibus perfcri- 
pfcrint. Et quoniam abfquc Terrarum, Maris, Mon~ 
tiutn, Fluminumquc dcfcriptionc, non cft ut quif- 
quam advctcrum librorum , quibus omnis libcralis 
fcicnnaacquc humanitas concinctur , cognitioncm 
pofllc pervcnirc; maximum operae prcciumforc iu- 
dico , £ fcriptor aliquis pucris tradatur , qui illa om- 
niafi minus Miih%tiopuiic£Ji*Ktt(l$idt,AkKit7u*vj% 9 ut 
ftiunt j doccat. Ea autem orania, quinam e vcccri- itS Tamaquuh Fabri 

bus prarftitcrunt rc&ius quam Phsedrus, Apollodo- 

rus , Eutropius , Cornelius Nepos & Pomponius Mc- 

la i Qui libclli inrra unius anni curriculum , fi qua 

modo adhibita diligentia fucrit , nullo potcrunt ne- 

gocio perlegi. Quod ubi eflfe&ura fueric , quam \xtx 

fcgctis fpes in annum feqoentem critr Quam factlo 

fuerit, Salluftium, Soetonium, Ovidi; Mctamor* 

phofin & Faftos lcgcrc cam fielicitcr inftitutis i Ter- 

tto aucem anno , quis ,toifi incrtiflimus , neget legt 

perquam facile pofle, Tercntium, Virgilium , Hora- 

tium? Tam id equidcm fcioperfici poffe, quam md 

fcio viverc* re enim ipfa expertus dico , qui amicis 

aflquot anno fuperiori per hibernas &*fyri'<&* Tcrcn- 

tium, Hotatium, Lucrctium, luvenalcmqucitcrata 

le&ioae cxplicavcrim ; cum tamcn i literarum hu- 

raaniotum cognitione fc illa «c/^A/>, quam in pri« 

mo ic fequenti anno conftituimus, cflcnt imparati; 

idcoque ionge plus cemporis in explicatione poncn- 

ikim fuiffevides, Vir Clariflime , ac mulcoplura te- 

gi pocuiffie, fi ipfis ea adfuiflcnc fubfidia , quar pri- 

mis annis fibi pararc debuetant. Toc igitur & canta 

fi intra tricnnium abfoluta fuerint , quis annc^ fc- 

quenti Ciccroncm , at^uc Homeruro non facile lc- 

gcrit ? Nifi quod (vera enim faceri cum fumrao no- 

fbro dolore ncccffc cft) ubi ad eam ftudiorum par- 

tem ventum eft, quam vulgus (iamdudum enim vc- 

ra retum vocabula amificnus ) Philotbphiam vocaro 

folct, grave piaculum cflfc ducunc Magiftri , iibros 

mfctiores primo tantutn digitulo attingi & difcipulis; 

Quotfum enim , inquiunt, Philofophia: majcftatem, 

pneritium litcrarum augis fc grammatica? quifqui- 

ltis ( vidoHcet libri priacipcs quifquilia: fuoc ) atu- EpistolaR- Lib. L ij 9 

fnioari deceat > KcQtc fanc & ut illo hominumgenere 
dignum cft, qui poftquam infulfam barbarifm benc 
acfidclitercombibcrunt, novi repente Tbaletespro- 
deunt. Quidni cnim? poftquam pcr intcgrum bien- 
nium ea dedidicerunt quae fibicomparavcrant; gy- 
pfati ic palliolau in publtcum procedunc. ibiquc tri* 
aut quatuor «Ti/rfa/* p***W poftqqam vix acquc aegrs 
balbuticrupt , hbrorum c*s omntum arcana cx tempJo 
rcferantur , illarumquc omnium artium, quac libcro 
horainc dignae funt , proficendarum faculcas dacur. 
Atque utinara tam eis facile cflet do&is ficrj , quam 
impudentfeujs liccr. N* illa i4*wm*%$*9 <**>** non 
cffct, quam hodic pafliro videmus $ toc pulpitoratn 
ftulta miracola , pccurrunt , coc xtz tinnicncia, toc 
feculi incommoda , tot pcftes aurium. Hinc ifaquo 
eft,quod cum qcrtorumforuftchominumoffcnfione 
diccrc fpleo * ( */ $ <£ *%#*** tfi** «£**' t*&* * «i *#$i t/*$s i ) 
4iccre , inquan^ % folco , CUr j(]Thbc $^ rzy i y ita cora- 
paratum cfie totum illud ftudiorum genus , ut qup 
quifque in eoperfe&ior eftatquc confummatior, eo 
fit incommodior omnibus atque molcftior. Ac utinam 
Patrum noftrerum, qui f<*<fem hanc H mhuwnam 
ftii diorum rat jpncm mware y*in felicittr tcnrava^nr, 
vcftigU s infifteremus : Haud dvbium qyidenxcfl, quiif 
dctcrfo (icu & fqualore humaniores litera: excicaren- 
tur > Et Nobilicas noftra illarum ornamenca & cultum 
tam quasrerec ftudiofc, quam hodie obftinatc afper- 
oatur« Neque fane injuria. Iisenimliceris,qua? vulgo 
cradunrtur^ quid , quxfo , agreftius , quid minus ucilcl 
quid dedifcendummaturius, fi tibi cum virisliberalt 
ptxditis ingenio ficagendum ? Verum nefcio quomo- 
do alcius proccffi & libcrius paulo > dum mc cantac f ■ ita TAifA<^uiLir Faeri 

cotruptola: pigec pudctquc; cui rcmcdium fi poterit 
unquam fieri, vel ea via & ratione fiat neccflc eft, 
quam modo commemorabam , vel nulla. Illos igitur 
fcriptorcs, Clarilfime& Do&iffime Sarravi, (cocnim, 
unde digreflTa fuit , tevocanda oratio eft ) quos meis 
vcl conieduris vcl notis fa&os meliores habeo : ctft 
bibtiopolis noftris Cupiam tradere, vcl potius, quia 
fplendidius multo & luculentius totum illud ncgo* 
tium futurum eft, Lutetiam tranfmittere, nihil tamen 
ante moliri decretum cft, quam me tuo confilio ad- 
iuveris , oftenderifque pro tua fingulari'jiumanira* 
tc,qua:tuafit fententia. Prsefationem fatis tuculciv- 
tam poftulare vidcntur hilibclli;illamitaqueadorna* 
bimus fedulo , dabimufquc operam , ut confilium no- 
ftrum viris bonis probemus. Atque utinam te miht 
Deus ille Optimus Maximus diu fervet incolumcn. 
Nam, ctfi tcnuitatcm meam fatis norim , crit tamcn 
fortafle olim , ut aliquam ex me utilicatcm percipianr 
ftudiofi. 

H*c mihi $trte snimo/pts/urgit , fimodo rirt*$ % 
Cuius facraftro , noftro fub ptftotc ftrvt*> 
Nos & ab ignava ctrtat/tctrntrt turba. 
Valc plurimum. Vir Clarifllmc, & rac ama*Salmt 
Nonis MaiisciDiDc li. efist: 


k • C^a El>IS r T: XLII. V. CL IOANNI CHABROUO - j pR^sTANTissmo Theqlo£o " 

QY a m amancer in poftremis tuis Epiftolis, Vir 
Cianflimc, fccifti >; com me dc calumniis quo* 
riKndam homihum, qtias ad ce xumoribus pcrlatas 
djccbas , confolatus es i quana id> inquam, abs t6 
fa&um amanrer cft r &c ut illa cua in mc benevolen-> 
tia poftuiarc vidcbatur , tam id profc&p froftra& ob 
qtm nuUamfecifti, Ncmpe iftorura horainomr rudi* 
«qittrrius afJH no& facio , aj&jcorum ctftimonia frc* 
tus. Sunt illt, fatcot r pauci xjuidem; quia paucorum 
iKMiiinumfum , ncqucillam wJV^TTPXv^xiar unquam 
probavufedfinccri, fcd fidcics^ qooniaip td fcmper 
ftudui^ uc njc iliis ad*ungerem,qui mcc»m quadaro 
morum firroiitudine coattmgi poflcnt. ! tlli igitur 
ftos > n*6 anmit fattmror r abondecutabuntukv I>cin t ' 
cux mcam viccm tam anxic follicitus fis , V ftni-mt i 
lj entm, qui in roe ram inclementer dtcunt* qui fcis 
an inconfufti aliqui atquc ccrebrofi adolcfccnte* 
fint ? Qutd autcm i Vitio capicis , vcl arcaps te«c«* 
ritaci y vcniam non darem , ncque egomec n»e i v#t 
tc quieficentc, contbbter? &tft,fenes cffc fufpicairn, 
ideoque plus pondcns in iftis cafanmHs cflffc exiftU 
mas , non idco camen anmro dencvar magw.* Nam 
qtiampaucosrcpcrias, qmbtts mtpufto fcncfccre da- iii Taha^vilii Faiki 

tum Hjc i Quot *at9h*f*t pafGm vidcas , $t *mfr< i Ai 
nonnullps fortafTc intelligis , qui i* **w >*•>* 71 £ 
«*ajxj« fint, atque ita jn illoruromalcdi&isacrcvcnc- 
num incflc putas > Scd hoe mihi crcdas vclim , mi 
Chabroli , vidcri illos & mihi & omnibus bonis , tan- 
to fupcrioribus dctctiorcs, quod fc vd acratif vitio, 
vcliudicij irnbccilliratctucri nequeant, quin w*«3*- 
sttiM ut funt, itidcm habeanmr, Quamobtcm, ut com* 
paratum cft ingenium mcum , mihi valde vcrifimile 
-£t,non fore unquam ut.iftiufmodi malcdi&is vcl 
tantillulum modo naovcaf ; idque eo minus 9 quod 
vidcam quotidie nequilfimos hormmeiones vulgo 
laudari, &ab iisfortaflc ipfis y qui me tam lepide tam- 
que vcnuftc depexum dcdcrunt. Prasterea, finefcis, 
maiora tuli , ( (i tamcn ifthaec magna dici arquum eftj 
neque porro fcrre recufem. Nam , cetera ut mittam, 
hoc miiii fcmpcr tribuioDcus illc Opti Max, ut qup* 
tics cale aliquid mihi accidic, tcfties viri fortes exo* 
riamur, qui oefcto qiia virtutis, quam in nobis cffc 
putant , fignificatiooe impulfi , patrocinium noftri 
ultro fufcipiant. Deiudc , 2 «tfyi* x*»V 9 ^qui fcis aa 
ideo male loquantur , quia fortalTc booe lOqui xiom 
pofiirct?. Ecquid pratereatlLiiisoblittis.es, quod ho+: 
mo minime fatuus Dicgcnct diccre folcbat , &*#<. 
±k*** &**Kiiiv it z&nfjt* lt)\ Icaqtic mea quidcm caufa 
fccurusefto, ChabroJi Clarifltme; • i?J $ fcrrog^' J> *Jip 
¥**"• ingeohimnoftrum,fitaritalubuiocft , carpant: 
J^iUispcr mc impune faccrc Ucdbit: Atjnorcs fi quist 
9ttigerit , metuo ccrtc ut id fcrre debcamf& qut i& 

fcCCrit, Jfw Khmjawu. . • 

r— Namjrigiti qutrtns iBidtrt denttm , 
Ajftndttfolidti ^ . t ■■ mm mmmmmmmm • 
1 \ 1 

I 4 Eputtoiaiu -Li?. T. i^j 

Etnx ego ex illis, qui mihios & frontcm confcri- 
billarunt, nonnullos roagnifice tra&are poflim , Io- 
corum & Facetiarum cboro plaudentc. Sctl id alias, 
(i , ut faccre infticucrunt, porropcrgent lacdcre. In« * 
terim venj dum illi vcl mjnuifevire difcpnt, vel for- 
taffe in djc$ magis-a<;magi$ tingentur^ tantilluii*qt 
hunc libellulum a roe bonas favcnfquc , oro ,' accipc. 
£um ego publicum cflc volui, ut^qualis qdalis erit, 
jncae in te obfervantia? , tuorumque io me bcncficior 
ttim monumcntum efle qnear/Cumquc folycndo non 
Qm f x$ alienum publicc vifumcft profncri, utatpici 
mei , ubi ubi crunt , in partem vcniant > %&*•* tonfe* 
rant, meamque inopiam fublcvcnt, ac tibi mco no r 
minc grariam , (i non referant , faltcm habeant fcmpU 
tcroam* Tanta profedo in mctuafunc mcric?, utam- 
pliora cfle non poflint. Nam cetera in prxfens uc 
omittam, quo tcmporc Fortunxfevicijtis ira hlornc 
fra&um atquc abje&um pxne clifit , fublato e vivis 
Ma?cenate meo , tu unus omnium exortus es > qui mo 
iacencom crigcres , ac melius Jperare iuhtrts. Qujn 
etiam»quod brcviflimnm eft, §l cerciflimum adffr- 
mamcompcndium>v* LAFDATO VJXO LAVD&Rh 
id mihi qudque per te obtigit* cum me fan&ifllmig 
provinciae Pi&avicnfis Patnbus commendatum cfle 
voluifti; Illi autcm iudicio tuo permoti, fuorum mc 
bencficiorum amplitudinccohoocftanmt* Qux oni- 
nia nifi annitentc te mihi cqntigiflfcnt* nifi tneami^ 
citix tuae confcicnt,u, trotque praeftantifllr&orum vr- 
rorum , confirmaffcm* ut nunc maximcconfirrao, na: 
cgo iam pridem mthi vidiflcm, atque alio gentium 
cmigraflcm: fed ubita«idcmiftiufmodian>fcas ,****• 
^wTwrx^Tvrmihipararc potuiftcm? Itaque ea una 1 

ti* TnMAcyittLi Fabri 

* loci non mcmimjfc; imo contra fcriherc ; grd^ 

w/fimxm argumcntum. Orifcnts tcflimonia 

oftcnditur lofephumcontr* lcfurH Dominum 

• firipfiffc. Qjiando illafraus *<bniffa videatur; 

(gjf a (juo f £redibtlc fit cffc tiyj^m Eufcbij. 

Excmplum infirnc falfitatis in Eufcbio de SS* 

Jnnocmtibus , & ibidcm crrir contra rempo* 

rum doElrinam. %*A\iud exemplum &c. Quid 

*uerifimile fit a lofepfw cofttra D. Itfimfuijfc 

fcriptumf 

« 

CV M non ica pridem, Chabroti Clariflime ,*fcri« 
pcum i mc fuiflec 9 pofle Origmis au&oficacc 
perquam facilc refelli illorum bominutn opirrio* 
ncm, qui ica cxiftimaoc, Iefum D.fuiflFc olijn alo- 
fepho; rerum Iudaicarum fcripcorc, laudatum» be- 
ne mulci cxcitcrc, & in iis nounulli , qiiorum nomcn 
iampridcm in liceris clariflimum cft , qai miflis ad 
mc hinc Hlihc eprftolis perconcaci fuhc^ ubinam illa 
Offgenis ceftiinonu repcrirentur :. ejus enimmo- 
tpcntiefr^ba^uciis dcbercnc , qui meliorum lifcratum 
ftudia ample&ercncur 9> noca eflfe omnibos. Adde- 
bancpr^ccrea debere me propcer quxftionis nobili- 
tatem diligencc* difpicere, numid, quodabOffge- 
uc ^fleri dicei>am , -aliis quoque argumentis poflTcc 
cixn^un^ri. IiMcaquc gracom uc faciam f & corum 
caufa mnUis , uci fpcro , aliis 9 decrevi diarnbam 
Bancpaucisconfcribere, & rem ipfamicacnucleare, 
utnuUus in pofterum dubitaridi locuj rclinquatur, 
riifi fortp iis , quittos perpecoo 4«birarc dccrccura j Epistolar; Lib. 1/ 117 

Ht. Idque adco ut rc&c, & uti res poftularc viderur, 
incbocmus , lofephi teftimonium, quo de agitur, 
apponemus , uii Gxxcc fe habcr : r//§*) 5 j<* <£*r * ^- 

nr Iwwfr 77* #»f •* # r» f , #fy «t*^« « t/r&V a« >« r ;£«'. W $ <*^f JV- 

SA#t*rmr. K) *oM*V & jft I«</k*»r , toWuV $ £ W *5 h^twnuJ 
imyiym. • XPISTOX & U2. $ tviir ^r^^r tfr/^r 
mtf»fur> &w&> cmTtPfjtyoS 1 ** Ut^w, vx itymujwn u lim&i** 
ivnp dyMWtTU» ip&r* $>*V7ui< wiiu>iiyui^.r (%** wihtr £«V % r 
toimr m&fvrur i*SnL n ^ <*M«* iweut ^fe* «0/7* $*v(juLmd, Hpnxiwr.- 
moin 71 *) rcfr t$f Xe*$w*r An» «A mr*f4*cp,irvr vk im\ii% yir@-. 

ffoc temfore fuit quidem lefus , homo Jafiens , ^? rW« 

bomktem eumfar efidicere; mtrabiUum enim oferumftr* 

fe&or erat^ eofque docebat, qui vera libenteraccifiebdnt. 

iMnltos autem cum ex ludais tum ex Ethnicts adduxiti 

Hic erat Chrifitu. £)uamvis autem deferentibm eum 

gcntis nofir* friutifibm in crucem /jubiatm fit Tilati fen*' 

tentid) nonideo tamen cejfarunt qui ittum initio antave^ 

rant $ nam tertia dio revixit iUifque dffaruit , cumde 

eo tnm hxc, tum infinita aiiaflane miranda , divini frcfhe* 

U frddixiffent ; & in hunc ufijue diem genm bominum , 

qmibm ex iffi Chrifiiank nomen efi , fetfrvetat l , Locum 

iftum lofcphi f ita eniti} cxiftiman volunt ) a plerif* 

que omnibus video non fine venerationis honoro 

produci; ncque ullum me ex iis tegere mcmini, qui 

fidcmD-Iefu fcripris fuis rnunrre ftuduerunt , quin 

ita ejciftimct , jnagnum aliqutd prarftittfle fe , ubi 

illum htcrisuncialibus ^t ^ w expofuir. Pcriculum 

kaque f uccir fortafle hsec movilTe ,*& arfotcm hunc, 

cui coc iam fxcula, torque pratftantiflimi Viri pon^ 

dus atquc audariutetn addidiflc videntur, conari 

cx auimisrhcffiiinumcvellcu. Quattquain autem i4 ^s fortaijc verum ertt, mhjlo fectut haac lucufarirfuftV 
cuUm amori vcritacisdabtaius, qqtm ftcmo upqbtti 
fcmci vifam dcfcrcre, niii.ptane ***)&*« #*s*r • fuftir 
nucric. Si quis tamen aliccc rudicaveric f Q& mcOm fcrie 
bendi confiiiumincrimcn dccotfeck* is > t»* ak***il 
tv&f poeca, < . . ; 

StiUie mubtit 4mmi c**ftitwtism+ '» 

Quemadmodum cntm U xt€kt & vcrc oitm pwmnh 
ciavic Amphis , 

«vit* thofxtir faflmi tmkafrx - * 

Sic non mtnes vercdici paidk, Quiob rcmiwHam 
alios impictatis infiraalant , > cos fatis apertc aftcrt* 
dtteqtiam. lcve pcccatucn cxiftiment tam drrum fcc~ 
|u& Vctum ad rcra vcniamus , idque dcmos opc* 
sam uc probcmus> fubttrum os fyhac rc booa? poftc* 
ritaci fuiffa { quod 6c facpcalias^ ufuvcnu , > oftco^ 
dcmufque }**** hanc rw\ infulfcac ncgligcntcr im 
irufam fuifle, uc Origonis •cftiiBonii*, quasa aobi* 
infra.profcrcntur y factle carcrc poffira»*, ica rcs ip£k 
£*|laciam, piam illam quidem, ( qtys ncgat*J fcd 
fjlactam tamcn , nobis ap pqcutauv cflje vo$i£*<* 
acun, 

, Jam pritaum, quacaufa fa&uar prrcipuc cft , ue 
boc cefttmonium danto ftudio ac plaufu homincs 
Oxceperint» ca ipfii, uti vidctnr, ficii dcbebar, uc m 
fufpi^ionem vocandum atque adca cxpiodc^dum 
t&t* ChabwJit Clariffime r Noo cnim> faltttmm** 
tpiniffc decucrat, ca apud. ludaeum fcripiorcm;fcc£kU 
tw^quibus ampliora, aut magnifica magss habere 
oequcant fcriptorci ij * qui ritutn ChriAi*nat,reiigio«# 
ftif ^uaatur* Id ccrWiUnum, cctotsLikt nuaanx^ 

animos EriSTOLAR. LlB; I. Uy* 

tnimos hominum arrigere debuerar, Dcin > cu)ul 

magis intcrerac, ea ne in volgus cmanarcnt , quam 

Iofcphi ) Qui ipfam , qui ipfius vitam 9 fcftamquQ 

norunc , na: illi haudunquamdubitabunt, quin hicj 

fibi multum permifcrinc inconfultahominum ftudia* 

Ntfi rcm paucis abfolvere decrecum forec > cotara 

hominii vitam percenfcrem t fcd eiic , opinor, fatis, 

Axiflc , Sacrificaroremfuifle, ideoquc, uc par cflv rcr 

ligionisfudaicartcnaciffimum:detn fc&a Pharifanjrny 

fd cft cxcohominumgenefc,qaos fibi praecipuc cxa» 

gitandos D. Iefus cxiftiraaverac , ut poce Ecclefig 

Mofaicx principes , & vaniffitnis hominum com- 

mencis prarccpta Dei obtuences. Scd haec miifa fa*- 

cio* Scyius vero 9 ftylas , ccrtiflimum in hi$ rebu* 

mwnwaf, quim apertc, fi nihil aliud adjumenti habo- 

jrernas , rem ipfea* proderet l Nemini profcfto fiov 

mini unquam minm cum alcero convenic , quana 

lofepho fccum , fi hxc Iofcphi finr. Vt frigtdus r uc 

faxus t hseret , fudat , balbucit 9 Mtque prpficit hil#m> 

Itlate profcdo dc pofteris judicavit , quiiqttis n«- 

fiiatnhanc tampeocto fcriptoriafitnxit , crcdiditque 

&ne ncmtncm i quo dolr tam nalc ocmfiiti cxplica*- 

Tetitur. 5i qaklem horatotiin factlicati impooenduaa 

jRierat.; faltemid accuratc decnerat prarftari : nanv 

trcak Comicus, efoer c4t*ti Js*ge tteni , aliur jkes \ ht 

quippe fcripcor cft lofephus quiiiihilremrfle, nihtt 

fgnove facerc folear : quodhk couora fit. Opcrae pro- 

tiamcrit, Ioannts Baptrfta: clogiuna , quod infracK 

eodcmfertptorc afferam^ tegere , atque , ubi diiigctv- 

ttflSmc fucrit exammatwn „ ?bi dcmum exiftimare r 

Aeri nc nnqnam potueric , tic a quo illud magnifioo 

fdeo^ tancaqoc i^ca^ comliuim iucric, abcodcm» x\i Tana^umli Fabri . 

hoc ipfum , quod nunc nobis prae manibus cft 9 tani 
inerter ac putide compofirum fueric. Verum y uc. 
fmguta examinemus 9 quis non mirctur illius , qui 
hoc nobis fuppofuit , focordiam , cui in mentem 
non vcncric , Iofephum alibi ( libro xx. ubi demorte 
lacobi obiccr agit ) fatis fignificare , noflcfc quts 
effet Iefus Dom. neque pro ignobiti aliquo homun- 
cione habicum l Ec tamen lftius fuppofitionis pri* 
musau&orlofephum nunc inducit fcribentem , i«- 
rffT?f, Quafi iftuc , Ur*t w. isne , qui pro Chrifto 
habicus , ab aliis certeica cognominacus, is inquam, 
a lofepho fuerit hoc loco di&us lefm qnidamf Dcin- 
dc ifte ignobilis UeZt vt ita in hoc lofephi , ut vo* 
lunc, te-ftimonio defcribicur , ut vetcres prophccas 
facile fuperaveric omnes. Non poffum icaque qutn 
cxclamem, O vim verrcatis ! quanta folertia , quam- 
que cxprompta memoria iis opus cft , qui hujuf- 
modi technas moliri ftudent ? . Incuriofum vero , fi 
hujusfraudis auftori credcndumeft, lofephiim, qui 
virum totius hiftoria» , quam ipfe ab originc gcntis 
ad fua tempora perduxit , longc maximum r igno- 
raret. Sed quo judicio fcriptum eft quod fequitur, 
*!yi **?&• *vrif Kiy*t? %ji ? fi m$do homincm c*mvocare f*r 
r/P. Qoarnam , qusefo , dubitandi ratio cft ? quia J , 
inquit , Wb^'5^ Ify» ™»w td! \ mirtbtlium ofcrum fcr- 
feftoreut. lcaquc adco, quando ica vulc , dubitabi- 
tur in pofterum a nobis , Dii an homincsiappellan* 
di fint Mofcs , Elias , Elifasus : nam & ilii fuerunc 
£&&%»* trpt vwtu. Dcinde, cum ait, «>t jtf>& «vnV 
*«>' as*» q ui ^ > quxfo , aliud innuere vulc, nifi Ic* 
{\xm Dominum cfle Detim ? in quo gravitcr pcccat 
thic pius impoftor. Iudxienimnefufpicabancur qni» Epistolar. Lib. I. iji 

dcmMcfliamfeu Chriftumforc Dcura, fed prseftan- 
cifliraumaliquem Principemcxfeminc Davidis* Ita- 
quc adco obmucuiflc Pharifeos lcgimus , cum illos 
fic incerrogavic lefus : t/ vtf? Jbiu <&} **&** $ 7/r0- 

cpV §p > kiy*w ajmfy «rS A*C*'JVA«'>« «cro7r. II<JV ?r Aot# <f c# «rdt- 
/mh JDvew «ev7»r *$*«# M^oir, E?a*r wiuQt t$ *»*>¥ P*> K*9« 0« 
A£j«> fu , «"•* tf/ &£ t« f *%$?*< 9% \m<wi<hoi tV **<&'* *%. £/ «V 
AtfC/J^ j^x«7 «1/7» r ju/e/or, TtSt 1/0V «10S S2f r ; Kcu *VW* «JVraJo !wn! 
Sm*e<0v rou Xo';#r, kA' irihfjmai v< *V UAifmiiyd^im^tSm. 

iviit iuv. Id cft : Jguidvobu vide/urde chtifto ?cujus /i* 
kus efi f Dicunt ei , Davidu. Ait i/I/s : Jguomoao ergo 
David in/piritu vocat eum Dominum>dicens> Dixic Do- 
minus Dominomco, fedc ad dexcram meara, doncc 
ponam inimicos cuos fcabcllum pcdum cuorum ? J* 
*jg# D^wV *W4f rjarw Dominum , quomodo jiUus ejus efif 
Et nemo foterat eirejpondere verbum : neque aufus fuit 
quifquam ex iUo die eum amplius interrogare. Sequitur 
mox criftis & pucida clegancia , AJdr&*& *ib&mi *V 
«mxydt? 01/r »Arf Ax*/*V»' , docens eos qui vera Ubentcr au- 
dirent. Ad ca auccm qux fcquuncur , fff $n#p *»jpn<?ff 

ioSt& 71 jy ofout pvei* «rtu «w $*vjuaoi* «ip»it*7wr , quid dicas 

aliud , quam , eum a quo hsec fcripta func , *** «?*e*r 

p»tl<u **«<** i Ea cniraucrc&e ab hominc Chriftiano 

diccrentur, ica a Iuda?o facrificatorc fcribi quis cre- 

dac i Mirari ccrcemihi fatpe concigic , nonexcitiflo 

aliqucraqui fcribcrcc, Iofephum, deferro rcligionis 

ludaicxricu, in Afiam minoremad Ioannem Theo» 

logum fc fc conculifle , & ibi plerofquc fuae vcl gcn- 

cis vcl *t****idt> qui pcr Poncum , Galaciam , ucram- 

que Phrygiam , Lvdiam , loniamquc , &c. fparfi 

etanc , ad cognicionem Evangclij adduxifle. Dcus 

bonc , quam pronis id auribus acccpcum fuiflcc I 

R ij t)l TANAQJnitLI Fabri 

Scd alio convcrtamus anitnum. Locus hic etfi pri-' 
mo amphflrmus vidcatut , & fpcciofa frcmtc &fifr» 
r*w indmat hiantem , non cft tamcn is q«i videtur* 
i*ro ccrto cni« haberi potcft, ludxum homitvem, 
-qui exiAimaffct D. ltfcm fbiflc Chriftum , totas %C 
'anitni & ingrnij vires hiccolle&urumfuiffc,ac loti- 
gc pbra 9 mulcoquc firnriora Ac Meiliafcripturuw; 
qui fcilicct £ Patriarchts Prophctifquc tandiu expc- 
£tatus fuerat ; qui legis Mofaica; finis ulrimuj crat: 
Qui rcgnum ludaicumtot concuflumcafibus reftau- 
raturus vulgo credebatur. Satin* lofepho fuifTct , ut 
ludxorumpopulorumque akko^vkwv liberacio orbi in- 
notefceret, fatin', inquam, ei fuiffetdiccrc, fwtJF 
« xvsit^ Hic erat Chriftm ? Grseci , propter quos maxi- 
mc libros *ri£HKojtas fcripfit ( ait cnim in prxfatiorvc: 

*«£$ ritEKKnaf *&& <m*JS<) Grarci , inquam , fatis cum 
vcnia poterant ignorare quidnam omnino effet 
Chnftus t * quippc qui ncc voccm illam quidem intel- 
Tigerent,.utexnonnutIis vctetum obfervarc cft^, gtfi 
iChreJtum malebant quam 'Chriftum vbca*c : quia 
Videlicet Chreftus ionum & commvdum Graecc figni- 
ficat , Oiriftus vcro urUIum $ curri ungcrc vel reges, 
vel pontificcs , vel augurcs , Athenis autRoma?ra 
morc.non effet ; Poterant , inquam, Gtaeci ignorarc, 
quarnam &r quanta advencus Chrifti vcl necefluas 
vcl utilitasforet : Quarnameflcnt illiusofficia, quar- 
nam fub ipfius tegno viveridi ratio inftitui dcbcrct, 
-atque 4lia multa quse prudens & fciens omitco. Ea 
autcm omrfia ut explicaret lofephus , fatin' 'erfuic 
dicerc , H ic erat Vhriftm f Ctas credo , nihil hodit, 
ut ait Yarro. £a ccrtcprudcntia eftlofephus, ut fibi Eri^TOLAiu Ln« !•" 131 

tiunquam in re tzm eravis memcati defuiCct \ nc- 
queadeo icvicer cranuliiftec , quod ipfi prserer cccc- 
ra ab iilckno rgcncis cxordio fuerac ftjudio^flimc rc- 
pccendum. Scd cnim , quaado dc Ioaium clogio 
fupra inie&a memio cft , non abs re fueric , quo huie 
quarftioni mak>t Iqx acccdat , iilud cxponcrei idquc 
ufei leftum ab iis fucric > qui anuiio Jiberofunc oct 
quc obnoxio , non minus forcatfe difcrjminis intcr 
utrumque rcpcriccur, quam Ioanncm iincr $t lefum 
D. fcu diccndi chara&cr fpc&ccur , fcu vis & JWw 
tf fi*9oiv. Sic autcmfc habct , lib. x v * 1 1. tmcroatc 

«JfiTtui M*****r, ^ W«r#V *Wm* «ft^wr?, £ «e*f t $w ou- 
**t"*-7&»i*"i** &*#Arw0Jini$*t.]l7v yf $Wr 0*ato»r ^^ 7 - 44 ! 
£*£ pAuiZuAjm ea» wfv .dA4A!-j*f»9 m&mmi wt*in>p 9 *a* t> 
•>i#fV *» «•**«, *7fA % i ( lcgO «&• •*«• ) * -blS* ****** 

t^tiu^^iK. IdLatinciicconvprcideb.ee: Erant 

*a umftfiAteqm e*iftim*rtnt , numinis iraptritjft cxer- 

tttum Htndis , q#i juJl*ob inurftttum Ioanntm ,cogno- 

mtnto fiaptifiam ? pftnts d*b*t. Htrcdtf tnim Uanntm 

ncctrijuftt virum optimum , tjuique Iud&s hprtabafur 

4»/ per exemwunem virtutis ad B/tptifinum accedtrent^ 

mtssuam inter fefe juftitiam ttlcntes , drpietatis in Dtum 

tffciis fatisfacicntcs, Uacnim J>to accepfum m lavacrum, 

ft €0 utertutur , non *d qssorumdam peccatorum vtniam 

Qktmeudam , JUadcAr^ris <tant*m mundititm , ut pou 

4/l/W^^f^^#^« Quid, qua:fo , fimilc 

cft ittter il\*m dc ChtifttP njemani ^ U hoc luculcn- 

tiifinaumceftifo.eirtiui»? y 

$ed Mnwa ifift.* .qiwd,tod pptn ^rasteriri^ ij4 TahaolHJlli FABRt 

ccac ; C&cn enim Iefus D. i lofepho , uc vulgo con- 
tendunc, pro Chrifto habitus fic, qui candempoccft 
ficri, ut tn eo , quod modoallacumeft f ccftimonio, 
nulla fic *i m&fotu** Ioannis Rapciftar mencio ? Qui 
locum hunc dc lefu D. obcrufcrc, ChabroliClanffi- 
mc , na: illi minus aftuci fucrunc, quam in cali fraude 
ftrucnda cflc decuerat. Complures cgo mcmon'4 
fibftra novi , qui , fi caufa incegra uci liccrfct , ejuf- 
ftiodi irx?Uu>f longe alicer ftruerent. Huic cnim do 
loanhe teftimonio nonne aliquid afpergctc dcbuc- 
rant , in quo de Iefu D. vcl cancilluluni qqid agcrc- 
tur i Scd quiiftafcripfic, haud dubic, ut DavusTo 
rcncianus, banc rcm fteravit adjuturos Dcos; Eccamcn 
illud commentum rcfclli quoque pocuiflet , uc mox 
oftendam. Ceteruni , ut hoc ****wyi> dicam, non 
eft quod quis tcftimonium iftud Iofephi dc loanno 
Baptifta elevarc conctur. Nam mihi fatis conftat 
Ioannem magnam apud ludxos dignacionem eftc 
confecucum, non modo quia ih Evangelio legimus, 

f ojStffM^ct r Sy\op* iraim $ tynn t ianttvnf »< 9**wHm : fcd 

quia milii planc perfuafum eft , e'josifai»»r > ( *&» A* 
$#SiuTy.Z fcilir.ct \ ) diu pcrfcveraffe , te in ca infti- 
tutum fuiflfe ipfummet tofephum , ftib magiftro 
quodam \ qui Banus dicebacur. En quo frccus dico: 
locus cft in libro lofephi de vica fua. Vbi dfait ex- 
perrum cjTe fe trcs fe&as, qux cunc temporis apud 
ludzos "florebanc , Pharifseorum , Sadducxorum, 
Eflenorum, cumaddic : TivMffrfo vf* Bwr JVo/a* *p ntm 

ifnfutuf JbarciCttf * •3»** $i $sifivf&w ygtJpfyor , r&<plui$ i(Jai « c/- 
79jU4ivf ivofjtftw *&weitAt"» > '&%& '5 vJtor t&u finifdJf $ ttm 'EpISTOLAft. LlB. I. Ijf 

*fo* mihH vW^tfor. Id cft : C*« comfcriffcm Banum 
queudam in dc/erto agere , ami&um.fibi ex arboribus 
far4*tem> alimcntifijue fionte fr^venicntibus veficntcm f 
crebrifijuc noffu & tnterdiu lavacru frigidis utentem ad 
furitatem (notaridum iftud ob ea qua? mox aftcren- 
tur , ) cafiitatemqke corforis tuendam , cetfi ejus infiitn* 
tum imitart : tiea&ifque in ejus contubernio tribus anttit % 
fumjam ea y tfutixfctiveram , fcrfeciffcm^in urbem redit. 
lofephus itaqoc 1 , qui vcl candcm ***nm> vcl platio 
fimilem illi <Juam Ioanncs ufurpabac , fccutus e&t, 
pon potcrac non laudarc cantum virum. Hi$ adt&s 
Origcnis locum cx libris advcrfus Cclfum : Tudai, 
inquir , Jaannemcum Cbrifio non conjungunt: vtdcliccfr 
alccrum laudabant, altcrum fccus. Vndc , ut dicc* 
' bam fupra, rcfelli pocuiflec commencum * m&l&plos* 
fi ab aliquo pio impoftorc indudum fuiflec in laud*- 
tioncm loannis , quas apud lofephum tegkur. Cc- 
terum non eft quod quis exiftimec Banum iHum 
fuitfc Hcmcrobaptiftcn , quod fcio nonntfllis inmen» 
tcm vcnire poflc > fed nil catc afleri poteft. Illa cnim 
0up%mc ftf K{ue9C*fl*s»r , uc conftat cx Epiphanio lib, r. 

eft * LavMtis utcbatur , non adcorforis munditicm & 
furitattm y fid ad detergenda pcccata : Banus autcm 
jrontra factendum eflc ccnfcbac, ut ex Iofephi loco 
/uperius aJlaco conftat ; itaque idem cum Ioanno 
Baptifta ( fccundum lofephumj dc lavacro fentic* 
bat ; acque ica inter Hcmcrobapciftas refcrri non 
poceft. Vcrum ad propofitum rc vertamur. 

Nunc magnum opcra: prettum fcrit cxaminafle, 
quam prudenter hxc nxnia in hac pocius lofcphi 
pattc , quam alibi , fcripta fucric. Sanc , ut fimpli- . £ tj* Taha^uiili Fabri 

citate Latina utar , noft potdit hoc 5*pt>^/^^ alibt 
rncptius admitti. Rem ipfam paucfs aptriam : Ift 
jc« hiftariar parte , undc hoc Iofcphi ttfffimontun 
^roducitur,f)rxt&rcctera dua: calamitatds nartantur, 
quaruttt defcripcioncrri huc convfcherc nihil necdflfo 
cft. Priorem ubi abfdlvir Iofephus, h«c v*rb« addirr 
$ ?*» W<7tti n *L*4. [ Attpn infedimni fn& inf**it*ri) 
alteram autcm * qtidfe demum cap. v. defcribiturj 
cum phdri conne&it his vdrbis , Kai <*> nfr «»1«V xfl^ 

vvf /ti^ tr JWrbV •3bft/>t tkV l'«A*r, &c. [/*£ /WrW j£f0* 
^^£ fin»i/iw /*<&*/ «/n* r4/ir aw/fc ttriavh. ] Quii 
igitur fatis mirctur llltus homihis, qui nobis impo* 
oerc ftuduit > fimpHcitatcm ? Nequtenim divcllen* 
dse ill«hiftbriaicrant * nil mirtus; fed locus aliquift 
opporronibrqmercndus, & harc piaFrausfub fincitt 
cap; v. coniicienda, ubi fcribit lofcphus, PilatUttt 
a Vitcllio fcx Indara Rorrtam miftum, ut cotam Ti* 
betio ad obife&a refponderct : Ibiqutt luculcntum» 
aliquodteftimoniam in harrc fermc fcntentiam crat 
affucwdum; Quid cnimvetat quomihus & noU alu 
quid commimfcamur? 

¥ts e/l kpmm frgmfitire , *tq*t igmtfare f 
Jgw* vettres fiBHmtmt ijtfitiuttwoL 

aStbi £ dfttWir 2^y tf nf Ateto , !& tW IvJbfar cdwy W*r iwiV 
W> N*«£aif#*r 7tf> •gbw «^fAtffr , i* fcr** ftejy/r «AV *dfWw7t 
$Av * jfiFo* **w»rc* ifgpiv /$tr J£ *) ** « W*r ^ftc & r#r { ytA<^K 

tlmftcu wpl£*± Tum plcraquc cic m erant expohenda 
qjj# * Jpfu D. apud EtHKigdiftas fada kgimus j & 
oftendcndum magfiifica orattonc qutd rrtfet ChrU 
ft'fts t & illius pronuflioncs ex vetcrtbus onmium 
jartatum f ropkctis repetcnd* , atque ehudcanche? 
fedcaracioac Umcn^ toaliquid^fcrQpanti* intcr 

facros &crotfcriptotcBteYoicph\imtQii&\im fuiflfef in* cm 
nafuco fraus pocoiiFcc fubcdcTc , fi plane conveniffec 
tnter acrofque : atque obi illud ri%9€oj*A Ao£tc fc a& 
fabre perpohoim fuiflet, tum vero ea-addenda crant 
qux fcquuntur : &/*/*'* ipiAn <fti'x*d«? , /71 imA*n<w$ 

W?f \S^ ip* xdt$*/Jtf*it #/ Jbpijy pulht&L $ mwf*m* ot %AO+£t*+ 

•jWdti«f **&M6v<u , #c. Hanc , auc aliam hujufmodi 
oracionem fi lofepho affinxiflet illc ^,aquo Kd*. 
dierna narnia compofica eft , qutsnon dejcraret ab 
ipfiufmec Ibfephi manu efle ? fed id mature pracfttr 
rum oportuit » Nam , t»5 infra vidtbimu* , fi quis cx 
anttquis lofcphum legiflet nondum cornrptum, tum 
dolus illc, dolusnon fuifTcc : re&Ut cnim potiiiiTec. 

Nunc illud fpctta ( jam enim tcm urgtbimus/) 
Kieronymus in Cacalogo fcnpcorura Ecclefiaftico- 
ruro locum hunc cum facetet Latinum > noo vcrcir,. 
Nic trat cbriftw, itidem ur Grxcc legitur y fbd, Hk 
fridcbatur effi chriftus. Id quamobrctn, quxfo? Vido- 
licecfagaciflimo viro , cuique librarix fraudes probe 
notx erant , paulo durius vifiimeft in orc Iudxi ha- 
minis iftuc didturn : quamabrem cmollirc ccncavir, 
dum W ^w^»^4®-ad^'g«<nr & exiftimacioncgi ho- 
minum craduxic, & cum dicere dcbuiflec , Eratchri* 
fius , erubuic fciliccc, fcripficquc, crtcUbtturChriJtMi 
Sed 6 fa&unr bcnc rfraudem enim eadcm opera pa- 
tcfccir, qua illam obtegere ftuduit. 

Iuftihus Martyr , quem Marcinus Polonus non 
flnc magna ofcitantia cundcm facic cum eo luftino, 
qui Pompcij Trogi hiftorias in compendtum coegir, 
ejufque, fi cidcm Polono fides eft, difcipuius fuit* 
ii,unquara, luftinus , fcriptor Gr*ci»., fe&aLPU- ty$ Tanaq.ui lli Fabm 

conicus , genere Samatites > Anconini Pii eemporb 
trum ad eam Apologiam Ccripfic ^ circa annum 
Chrifti cxLii. florcbac, fidct Chnftianx propugna- 
tor acerrimus. Is librum fcripfit acmratum fane t 
pro uc illa ferebant tcmpota, cx quo^id ut obicer 
jnoneam, (atisinverecundedefcripfitEufebius, qu* 
Jc pracxiftentia ( Grseci m&v**&t* dicuntj Chrifti 
xiixit hb. i. £cclefia(lic£ hiftorix. ln eo fcq dialo- 
«go , feu mclius libro , cum id daret operam uc Try- 
•phonem hominem Hebrxum ad fidero noftram adk 
Juceret , nil prorlus intentatum reliquic y fcd cutm 
4tnimum didaxit in emnts. Quin cciam % { quod pudcc 
rcfcrre, nequc faccrem, nifi opera: pretium forec,) 
cum ad crucis ignominiam ventum cft , nimio pie* 
xacis amorc cxcus non dubitavit locum e Davide 
produccre, Pfal.xcvi. ( fecundum Iuft. eft xcv. ) his 

. VCrbis * Hmcn ir tpU fdviff , O *»'&& |C*«/ AHwtf W *3 ^i/av^ 

id cft : Dicite m gentihm regnajfe Dominum a lignoi 
<jux poftrcma verba , 2 ligno , quibus cota ret illius, 
quam fufccperat, probatio ftabat, nufquam cxtant; 
Et tamen hodieque canitur , 

Ddvidjfde/i carmtne 
., Dicens >In nationibus 

Regnavit a ligno Dcus: 
Nequc adcb mirumy Tertulliani cnim id & Lconis 
Pontificis au&oritare fit , qui poft Iuftinum non 
dubitarunt ita citare Pfalmiften. Sed ad remredea* 
mus : isigitur luftinus, cum toto dialogo, qui fano 
operofus cft , & quo fulmo animx fr*Urgu$ tnhelet^ 
omnis gcncris argumenta conquifivcric , quibus id 
cfficere poftet , quod fibi faciendum propofuerac, 
crcdibilc xio cft omiiTurum iilum fuifle hnnc Igfc- *E? I$*TO LAJk* LlB. T. ij9 

phi locuni, fi quidem catjcmpcftaccapud Iofcphum 
extitiflct } mihi quidem hercle non fic verifimile, nc- 
% que verum puto. At y inquics, nc lofephum quidem 
luftinus fortalte noverac , atquc ita eius teftimonio 
I3CI non poterat. Imo ctiam , inquam >• nam cum Sa~ 
maritesfuerit) pag.Lii,&ccexLix. edit.ultimsePa- 
rifiens. ) qui, qiiarfo , ficri potuiffe crcdas r ci ut Io* 
fephifcriptaignotafucrint? hominis nomen nonatp- 
dicric ? plane incrcdibile. Scd nc quis tricctur , i> 
Iuftinum Martyrcm cvolvat ; rcpcriec lc&um ab co 
Iofcphura fuiftc/ naroip*fumalicnhiabeo cttari me- 
mini» QuidnamaucemvaHdiusadvcrfus Iud?eumho» 
mincm, qiiamlud^eifacrificatoris tcftimonium;cius, 
inquam, cuius & fcripta 8c nomcn magnam fempct * 
audoritatem habuerinc l Vcrum mirari noi> eft x- 
quum id a Iuftino Martyre fa&um non fuiflc. Nartt 
aon modo hasc, quaz hodie leguntur, non fcripferatr 
Iofephus , fcd plane contra Dom. Iefum fcripfcrac , 
uc mox cuilibcc homini conftabic f quod longe ab 
opinione noftrorum hominum remocum cft. Iofcphus 
cnim ab ca fentcntia , qux hodle ip(i : adfcribkur , 
plaqe crac alicnus, + • m 

Qaid autcm > Nonnc & ^rtullianus (qmfubSe- 

vero Imper. fcribebac , ) librum inctgrum advcrfu» 

Iuda?os ftrinxic ? atqui dc hoc ipfo Iofephi tcftimonio 

i alciflimun j apud illum filen tiumcft ; quod tamcn fccus 

cvcnturum fuiffe fatis coniicient ij, quibtis TcrtuK- 

liani genius notus cft. Fortaffe , icidem uc dc lufti- 

Do, dixeric quifpiam , Iofcphum non lcgcrat Tertut- 

lianus : Ac eum , qui ea de re dubicec , nunquam 

perlcgifle Tcrtullianum aio , qui plane fciam ab c<> 

lgfqphum citari in Apologcticcu J4* Taka<^u«ili Fa»*i 

Quid i Clemen* Alexandrinus , quem fub Severi 
quoque vixiflfe conftat , tcftimonij hujus cur non 
meminie i & camen Iofephumlcgtratj uc ex i. lllius 
XTTmfLunit^ difccre eft. 

. Addo aliud : Celfus Philofophus Epicureus , f ilio 
ipfc ad qucm Lucianus , -uci aliquando probabimus, 
dcgantifOraum lihellum , Commodi imperatoris tcm* 
fore ., mifit , cui nomen Pfcudocnantis cft ; ) olim 
adverfusChriftianos fcripfic. lllius librum, qui ve- 
rusScrmodicebatur, refucavicOrigenes^qui circa 
annum Chrifti cclvi. mortuus cft , utcx Eufebio 
cofiftac) alLatis hinc illlinc omnis generis argumcn- 
tis; (&c eft hoc opus inter Origenis opera , meo ju* 
•riicio, longe pulcherrimum atque ampliflimumj 
Quid autem ? adeone immemor fuit Origenes , ut 
axlverfus hominem £thfticum , quique facrorum 
codicura audoritarem non admittebac , Iofephi tc- 
itimonio ufus non fuiffet, fcripcoris Iudxi , & cujus 
tanta efTet audoritas? 

Praeterea nonne lofephus, fi Icfum D. fuiflc Chri- 
ftura fcripfic , pro Chriftiano haberi debuit ? #£* 7% ♦ 
*?$p#7np dico. Deus enim , qpi felus **fJ>«>M>W cft, 
novitan is hiftoricc fcnocret ., an vcro ad /iluUm 
fitt C0*fit*rttur > *poftcri autem , hoc teftimonium Ic- 
gcnte* , haud dubie hominem Chriftianum fuifle 
exiftimare debebant ; Et ramen Theodoretus Epi- 
lcopusCyri, ucmihi perepiftolasindicavit Ioannes 
DaMxus , Vir w7*/k*SV ar*}*»**** ikw , extremis in 
Danielem commentariis affirmat , . i»'<maar * EC3A» * 
£t*&$ t* teitwixit Kv^vyfAA. Id autem qui potuiflfcc 
fcribcre Theodoretus , fi apud lofcphum rcpcriflTet, 
qupd hodie legimus ., *r& u3 4 j&sk i Piaoc toqtra~ Epistolar. Lib. I. 141 

*ia affiynare potcrat Thcodoretus i videri fcificct tp* 
fumfuiffcChriftianum. Ad Theodoreti vcroaetatem 
quod atrinec, hinc cognofcitur, quodConcilio iir. 
Occumcnico Ephcfino , & interje&is circiter xx. 
annis Chalcedonenfi intcrfuit , anno Chr. cccclt. 
De Photio veroquidccnfendum ? Isnono fseculo 
mcdio, & adulto vixit , fuitquc , ut de illo fcribic 
Zonaras , J# a^i* •Vo^*rfWJ©- : Iofephi fcripta Icgcrac 
diligentiflime : qux notanda vifa funt , cxccrpfit; 
de lofcpho judicium tulic : eius vitam recenfuit» 
Qujd ? vcrinc fimilc cft cum fcriptorcm tanti mo- 
mcnti locum pcaetermiffurum fuiffe > Si , quod hodic 
apud Iofephum legimus , vidiffet Photius , haud du~ 
bic annotaflTct , ( eft enim accrrimi & exquifitiflimi 
iudicit vir ) aut fi vidic , ncquc tamen annotavit, 
magnum argumentum cft , exiftimafle ipfum , me- 
ram ftropham eflc. Ac tandcm , candem,ioquics, 
quanta itla diligcntia fit , cui -non aliquid exciderc 
pofllt i Concedam id quoquc : Scd ad id clcvandum, 
quod a mc iam dicetur ^ quid tandem afFcrri poteft? 
Phottus tituloxtvui. att legifle fc Iofephi librum 

^fbc VS smi W< , vcl «fe* $ <f* mrrif noiat , vel dfc* <? *fb vmris mvafy 
addit dcinde : ftifytm %, 4fe* *? xtep.optiat xa}&k<u*J£{. «fe< /4» 
§& Xc/rf w *K*5iP* $1 » *fdff ol< iyyvsa. ^toXoyS. xKfa'p 71 awdui 
wt*4>5tyyotfc& jgpe* > £ # ** mnfit Jf&L&p HfStnmv iy£fjLvr\ox 

**X*t*t.. Id eft , do&iflimo Andrara Schotto intcr- 
jvrcce ; Oe mundi qttofue generatione per compendium 
Jijferit : de Chrifio autcm vero Deo aptifiime locjttitur 
[melius vertiffct , *$S *>*«» in noftrumfcrmc modum, 
vel , proxime ad noUramfidem ] & ipfam Chrifii appcl- 
Utionem tlli attrtbuit [ mallem vertere, & ip/am Chrtfii 
apptUationem explicat ] & inenarrahilem expatre gen^ 142, Tanaqjiilli Fabrt 

rationem citra repr^hcnfioncm dcfiribit. Mox addic: 

wdf wfKf&ppiAZtir »< lm<niv*-eZn 79 etwTuy/xAVor ttramiowur* 

ld cft : Jj)u.e rcs ambigendi fortaffc cuiplam caufam pra- 
bcat fit nc hoc lofcphi opufiulum. Ex quo loco Pho- 
tii hoc clicio , lofephi efigMK*?* » in qua legimus 
hodic ccftimonium dc Icfu Dom. fuiftc muciiacam ia 
Phocii codicc , & id fublacum fuiflc quod adverfus 
Dominum lofephus fcripfcrac ( nam concra Domi- 
num fcripfcrac : ) alioqui nullus plane dubicandi 
locus fuiflec dc au&orclibclli illius, qui inferibcba- 
tur ofei i t5 nfltTToV v#fa. Si quis enkn. lofcphi locum, 
ifi quo Lcfum Dom. negabac effe Chriftum (qui locus 
a primis Chriftianis poft Origcnis morccm fublacus 
cft) vidiflec, na> illc haud unquam dubicaftec, num> 
tradacus «fti •# « narri* im<% lofephi Iudxi cffcc; cum 
contra liquido conftare potuiftcc , ucrumque Iibruov 
eiufdem fcripcoris cfle non pofle , cum ab alcero 
pro Chrifto haberecur lcfus D.abalceroplane fecus* 
Vcrum quod addic Phocius , omncrn plane dubi- 
tandi , acquc adco argucandi , caufam prarcidic : 

Ait eoira, %Z&f j i# <£&y&p cuf ov *x t&f S hiy@- 1**»'«* , «W 
Yttiu vri< <wpi0fiu7ip* l* Vciynf AAietCofl®-. &C. aitaay&ipu jj j^- 
<MXHp$if\@- H ftiy* , f Aoi Tuf $ Iaktttt* Znnx&-\ajL y , t«V $ IvsrV* 

<& uUfwp®- , £>x*c $ , Biftwai* &c. Id eft : Comperi an* 
notatumfuific , non effe Io/ephihocop*s,fidCay cuiufdam* 
tresbyteri Koma agcntis ; &cc. cum enim finc titub opua 
rcliftum cffct , aly quidcm Iofepho infiriptum retulerunt^ 
al$j lufiino Martyri^ nonnulti Irenao, Uc. Ex his , quae 
fupra a nobisallacafunc, id efficicur, ccftimonium 
hodiernum dc Icfu Domino noftro in codice Phocii 
non fuifle : alioqiii co ufus fuiftec , uc probarec li ^ 

brum illvim «fcJf #n*r*Wwy, Iofephi cflc ; Coo~ _ EfllSTOLAR. LlB. I. 14} 

rra autem planc diflerit Photius : nam cx eo , qnod 
in illo libro de Icfu D. multa honorificedicebantur, 
aic dubicandi caufam exifterc , an Iofcphi Iudcei il- 
lud opuscflct, an Caij. Cccerum,uc obitcr hoc quo- 
«juc dicamus , Caius prefbyccr, is llle cft cuius in Ec- 
clefiaftica hiftoria meminic Eufcbius : quique Epi- 
ftolam.ad Hebreos 9 Pauli non efleprimus cenfuic, 
qucmadmodum poft illum Hippolytus in Iibello con- 
tra haercfes , ut cx codem Phocio conftac ; qui ta- 
men Photius illud iudicium improbat alicubi. 

Nunc auccm ad Originem vcnicndum. Ec fi , 
quae func a nobis allata fnpcrius , abundc illud pro- 
benc quod probandum fufccpcramus : tamcn ut di- 
dis ultima fidcs aftruatur , & do&iffimorum homi- 
num cupidicaci.facisfaciamus,Iocos eos, quibuspra»- 
cipiic ad fcribcndum addu&i fumus , cxponcmus, 
Lacine cancum , cum Gxxcz mihi non occurrerenc. 
Eorum alccr pccicus cft cx i. illius voluminc , pag. 
viii. cotumna 1. edicionis Calderianae Parifiis, 
quam, uc opinor , curavic Genebrardus : In tantum % 
aic , in fofulo rcfulfit hic Iacobm frofter juftitiam , ut 
JoJefbtUy qui viginti libris defcriffit tntiquitatem ludai- 
cam , dum vuit caufim adducere ( dicam alias quidnam 
fuper hac rc fcnciendum videatur ) quare ludaorum 
fopulu* tam accrba faffi* Jit , ut etiam temflum fubvcr* 
teretur , dixerit , fer Dei vindiUam hac illu eveniffi f 
ob ea qv£ in lacobum ftatrem lefu , qui dicebatur 
Chriftm , aufi fuerant. guodquc mirum eft , ( vcrba 
funt Origcnis ) cum non probarit hanc sen- 

TENTIAM , IESUM NOSTRUM , FUISSE ChRISTUM, 

nihilo fecius Ucobo tam magnificum juftitu teftimonium 
ftabct. Altcr vcro pecicus cft cx libris advcrfus 144 •TAMAQUIlii- Fa-bM 

Celfum Epicureum, & ita fehabet : Iose**huv 
q^amvis Ie£um no» agnoscens no« 
^Christo, &c. Quid ? Satin* apcrtc, farin* di- 
fcrte Origcnos ? Quidmagts «nia/^f&xor, qutd magi* 
«r«ernp^7ir > Si morum id mcorum eflct , rcm ipfam 
prolixa oratiooe ampltficare , nil facilius i vcrom 
mihi fatis c(l liberafle fidem 5. oftcndiflfcquc , non 
tcmerc ( quod animadvcrti qnofdam fufpicatos 
fuiflc ) afleruifte mc nupcr in Notis ad Peregrinunr» 
Luciani , rn*f hanc , qua dc nunc agttur , in Iofe- 
pfoum incrufam fuiflc ab iis , qqt cum bencaniraati 
cflenc , exiftimarunc lofephi tcftimoniirm adverftrs 
Echnicos ,.qui facris Codd. fidcm non adbibcbanr*- 
magnam vim habiturum. Scd noftrum non cft maU 
fintrt ut boni quid inde criatur. 

Sanc ifthacc Origcnis verha tron funt perplcxabt- 
Lia, ut ait Comicus; qutn cootra* nii planius. Clarc 
cnim , & uc audianc oranes , ait Iofephura , hano 
fentenciam improbare , lefum mflrum^ cjfe ChriftuwK 
Vndc cx hoc quoque Otig^nis loco conftat , Vit 
Glariflime, a Iofcph© Itfum D.laudatutn nonfuifle, . 
fed coftcra *:«itaqtie adco id vcrum cflfc quod ancea 
ftepe fignificavi , advcrfus Iefum D. fcripfifle Iofc- 
phum. Quorfum enim diccrcc Origencs , cum; 
»on probarit,&c Ec icerum , q^amvis* 
Iesum non agnokehs p&o Chkisto* 
Ac hodie agnqfcit» 

Mitto diccrc , qu&nquam id reftat , quis & quan- 
tm vit fucrit Qrigcnca. Qtiorfum cnim ? cum id 
accuracifltme a veteribus prarftrtura fit^ Docuic illc, 
fcripfitque omnium maxime , idque temporibus 
tfpexruaU; labantcm EccUfiam conftantiflimis la- 

. . boribus, , 


EpISTOLAR. LlB. I. l^f 

botibtis i ac indefcflb ftudio fuftinuit : libroruiti 
conquifitor acerrimus fquodadtem prarfenccm in 
primis ficit) poftremo tantse in literis pra:ftantia? , 
m ab ipfomec Porphyrio meruerit Uudari, viro, fi 
quis alius fuit, ReligioniChriftiana: &cius cultori- 
businfeftiflimo. Quamobrem non cft quod fcrtpto- 
ris illius teftrmomuro, eius cffe generis putcmus, 
qualia quotidic e vaniflmyis auftoribus proferuntur. 
Nequc enim , ceteros ut omittam > eo in numer® 
hnibitusunquam cft,velab Hieronymo, vel abEraf- 
fno , acerrimis harum rerum a^ftimatpribws : fcd ab 
illo prseclaris ornatus laudibus,ab hoc princeps Thco- 
logorum patfim in notis ad Novutu Tcftamcmum no- 
minatus. 

Poftquamfatis, ut videtur, a nobis probatum eft\ 
in hoc tcftimonio Iofephi fraudem pofteris fa&ana 
■fuifTe, unum nunc fupereffe videtur, quod quis ex 
me percontctur, quonam fcilicet tempore fufpicer 
illud **\%ywt*v* admiffunv fuiflc. Qu» res baud diffi- 
cultcr inveniri poteft: Id enim ab Origenis tero* 
-pore ad Eufebii astatem fa&um mihi liquet dcierare. 
IIIc autem circa annum ccxxi i. & paulo inferius 
florebat; At Eufebius fubConftantino Magno. Gon* 
flat autem ex iis quar funt a nobis fcripta fuperiu» % 
noixdumeam corruptelam in Iofephi hbros irrcpfif- 
fc, quatemporcfcribebatOrigeries; Itaque conftec 
necefTceft , id intra illud tempus admiffum fuiflc, 
quod ab Origenc ad Eufebium fluxit. Mihi autem 
inprimis crcdibilcfit, au&orcm huius 7w*Vp«w cfTc 
Eufcbium. Primum , nemo omnium cft , quorum 
adnos fcripta pervencrint, qui teftimonii huius vel 
tantillulum quid ancc Eufcbium mcmtnctiti. idco- 14* TAWAQ.UILLI FA«HI 

que , ut vidctur, haud par eft, ut in quemquamalitrai 
huius fraudis fufpicio confcrri dcbeat. Dcin , quid 
obftabac quo ne Originem ftudiofc lcgcrct Eofcbiutf 
quod ab eo fi fa&um fuiflec , fapcrc haud dubie di* 
diciilct. Prrterca faepiffimc deprehendi, fcriptorcm 
illum narrationis fpccicm fequi libcntius quam fi- 
<dem. Tum toc in eo vel maxiraum vicium cft f 
qnodubi quid in animuminduxic, pctvicaci confi- 
dencia graffatur $ quod in iis omnibus animadvortas, 
quos imprudens vcritatis amor tranfverfos agit* 
Quis enira , ( ertc hoc excmplum ) facis rideac ine- 
3>cam illam hominis feotenciam 9 uc quse a Philono 
tJc quibufdam Iudacis, rerum divinarum contcmpk* 
tioni vacantibus , fcripta funt , ea de primisCbri- 
itiana? rcligionis colcoribtss, quos illc Marco Pctri 
4ifcipuk> fubjicic, accipieoda cxiftimet i Id ut vin- 
cac Eufebhrs , qisid non molitur t intetim vcl medio» 
critcr eruditi facilc pcrvidcant, nil quicqutm fingi 
poffe , quod amHbus fabulis confimilius fit i -& , ni 
«princeps bonarum licetarum id in AnLmadvcrfioni- 
bus Eufcbianis refutaffct , a nobis pro modulo bo- 
ilro perfici poflct. 

Addam aUod cxcmplum, quod ingentumhotmifits 
penici&me aperiat. Lib. i. Ecclefiafticae hiftorix, 
cap.vi 1 1. ubi idc crudeli ilta infancum carnificina 
agit, qaiWi^w^T»^, ut aic Evongcltftes, fot 
piciofi fieredis imperio coatructdati fucrant , fcri- 

feit : tif l' £p* rf xp iwX«ij^ n+dp ^jfSi}**! r«*ter2b£«x?, 
Stn A«fl®- *vW? &T*k*t*am, {i*9% Hf 3«'rft7»K wriihMm*> i %i&p x) 
Jff*»*** « *>yy&***< imutXmt X* M%nr 9 c* itfcu&Hfl&Tn 4 Ii- 
MixM r ifxuoKoy* # &7**Wflw *i *rr **7»V ^fi^m x*f»»l&r X E * i fkToi A r. Li a, I. 147 

Wft* «rtyfo, cf 4Z^r infitmHmfa&as , fti/;to/ /^ 
/%4 y iUum ad eMfanmm^ffliMam , ncn eriti aUenum , 
wabmt au&am [ lofepbi fcdl] adverbmm citxth *t> 
tm* auf$ulur+ : qui tpmdtm mdecim* feptim* indAtcn 
Ausiifuitatis libr* wtn Uiius eotHttm a&urate ftrikit ad 
bummadum. Tum Iafephi coftimoojiim prroducic f 
Vi quo pQftmuka^qHajiiihilnoccflceA c«aft:ribera, 
kuor cctcra haac legu&tuc : fmV^ ^' fr W^ ^W» 

tFc7w!Ttukls%i* *OT^fc^4^&#40M'«f« Id eft : Diceia- 
tnrab iis qni divinandi att* multum paUebant y quiqu* 
in/apimtia acfcientU rtrum buiufnmdi interpretandarum 
qmsu fuumfludium coJHacaiant , Daum hat pctuns a rege 
§h variam & multipticem impietutem expctivijfc. Scd 
iftucquidnara aliudcft, quarfo, quamexhac ftatua 
capu t demcre , ucin illam cramsfcras ? narnin eo. lo* 
fcphi loco dc ; tencris iofanctbuft ah.. Hecode: inteifc* 
ftis ncMu quidcm Lucifiamtm^ uc atunt, £cd dc Iu* 
da Sariphaji, & Matchia Margalothi , filiis, Herodis 
iam morienci* iufluiiioerflcftis, ibiagitur,- Ec tamca 
Eufcbiusiublaraaltcra hiftorioer partc, & prar* 
Qs illorutn >«^iW^x#r Iuche, U Macthiar n<H 
jlofcphumauftoremjpooducic. Quid , qua> 
fo, ifthuc fit aliuct, quam w*li*t«' I Quin , cempo* 
ia ipfii non convenuinc/ quod falccm vidiflc debue* 
^ rar Eufcbius , fi perfomas mutarc dccrcvcrat. Na» 
1 ' quod aijc ictcm fcmptor^ «W7? fitc; Siaikn po/t> &cc, 
& an tea , ft«A «jK**e*V <**&**** yvfinttf** # [ #*£* w / »**• 
nsma quidtmdiUtiont intarpufita] falfiwn eft. quid ita 
lamdem? Quia quod ibi a lofcpho narratur y anno 
icmum foptimo poA fytovjwiancvQnh. Quid autem, 
cumujuaaam Vi^Uioclogain doChnflo.a^^{Otcx> 

S ij S w 14$ , Tana<£uilli F^BRI 

plicat , aut ccrtc cxplicandam probat \ (\n iffolibn? 
cui titulus eft , Oratio Conftantini ad San&orum 
Ccccum ) quis feftiviorcs ludos prxberi vidit i Nit 
equidem pcr viginti annos , quos icgcndis veterun* 
qua mcliorum qua ncquiorum fcriptorum libris im- 
pcndi > magis ridiculum vidiflc mc deierarc poflum. 
Sed nunc nuper doAiftimus illc temporum magiftec 
Biondellus > id omnc acctrimc exagitavit in libro dc 

Sibyltis. 

Iis> quz modo annotavi,unum addam ctiam , un- 
dehominis vanitas & levicas apparcant. Beatus Lu- 
cas cap. 1. ait natum efle Chriftum D. tcmporc pri- 
mi cenfus, feu prima? dcfcriptionis, quae a Cyrcnio 
feu Quirino fa&a cft : Avn n **>%**n > •#/•*» »>v<**#«r- 
v@- <* 2vd*4 Kvplwi*. Quid ibi molitur Eufebius i lib. u 
hift. EccleAafticar cap. v. hunc B. Lucx locumcon- 
firmari ait Iofcphi teftimonio 5 quo nihil quicquam 
vcl magis falfum , vet tnagis impudens dici potuit» 
Tantum enim abcft , ut lofephus hanc dcfcriptio- 
ncm cenfus fub Herode M. ftatuat , ut contra pofi 
pulfum Archclaum Herodis filiumfa&amfuiffc fcri- 
pto prodat , lib. xvn. *ft*uxoy&; cap. ultimo fub 
fincm , & lib. xvm. cap. 1. primulo initip. Et ta- 
men bonus Eufebius lofephum citat. £«&", iidcm 
vero hiftoricam, (i Diis placct. Po/Tem & alia multa 
** mjA x»f4p&l&- ex eodcm fcriptorc affetre : fed , uc 
opinor , non cft tanti. Si qui tamcn crunt , qui ea 
de rc dubitcnt, cos cgo magnopere rogatos vclim, 
ut illum cum iudicio prius legant,quam quicquam 
deccrnant. Atquc utinam ii omncs fcriptorcs exta- 
rent , quorum tcftimoniis utitur Eufebius ; haud 
dubiemulto minus diguarioms habcret, quam apud E*ISTOLAlU LlB. I. \ 'l^f- 

quofdam viros bonos obtinct. 

Vcrum antcquam manum de tabula , rogcs for-- 
tuflfc quid cgo ccnfcam a Iofepho olim huius teiti- 
nonit loco adverfus lefum D. fcriptum fuiflc > Nil 
cquidem habeo i^tufiw quod fufpicer , -ita multa 
fctfibi potucrunt ; fed in iis tamen mihi perquam ve- 
rififritle eft omiflum non fuiflc quod aptkl Mattharum 
legimus cap.xxvui. a.verfu xi. ad xv. cum prxfcr-i 
fim ibi dicatur : k« Jnp*ulA* © xiy& *V©- m& ujkloa 
ftt^i f rijuov. Bcne autem **%& i <my*av , nam eadcm 
plane a ludazis dicebantur adverfus lefum D. etiara 
tcmpore Iuftini , ut conftat ex dialogo m&< Tf t/**»?*, 
duobus in locis ; quorum in altero ait etiam vulgo 
appeliatum fuiflc r*A#x«*W a**W. 

Nuncautem illud fortaflc refellendum oflct quod i 
fiaronio de hoc teftimonioad.ann. Chrifti xxxiv. &C 
xcvi . fcriptum fuit : fed opera? parcam , cum fatis fa- 
perquc refellatur, fi vcra illa funt , qux fuere a nobis 
di&a fuperius > Et quod in vetcri quodam codico 
Hebraico totum illud teftimonium abrafum fuifle 
aic , minime m/rum. Ei videlicet , qui id abrafit , fi 
verum eft quod ait Baronius , fraus fuboluerat. 

Et harc quidem paucis , in magnis temporis angu- 
Aii$ 9 raptim fcripta funto. Si tibi, quod fane perve- 
lim , probabuntur , mihi equidem gratulabor , qut 
tibi placuero ; fin minus , mihi gratulabor quoquc, 
qui animi mci confcientix morem geflero. Si qut 
porro crunc , ut funt varia hominum iudicia , qui 
exiftimcnc , non fatis pie fecifle me , qui h*c mo- 
verim , ex iis perconter libens , ecquid commune 
eSe putcnt luccm intcr & tenebras, Chriftum inter 
& Bclialem. NihiJ , ut opinor ; Quid aucem i Vcri- ijjo TAiWAQ^tiLLi Fa*m: 

cas Chriftianas r.eligionis cum fraudibu* timiim pic£ 
tati& coniungi ctcbsat ? nc dixoris. Alioqm > nuf a- 
toriailiafcripca, quarvulgofob SybiUaram nomine? 
lbguntur, Atalia td< gcnus, quibui dt* IcAt E>o»ia* 
multa & vere & magroficemcmotaiitiir > cur , qu*fo„ 
non araple&irnur i Gum oiim, utin A&is Ss. Apo~ 
ftolorum Ugimus , Spiritus Pychonis diccret , Si ve^ 
roquidfta, Pauiumftfl Silamcflfc JlnW «Adi? vS#« , &S 
aJbiis vi^m felutij doccri; quantviis: vcra praedicaroo 
Spiritus impoftor , non tamcn cxiltt»auit.I*aulus ego* 
re& co teftimonto , quod a. Cacodxmono cdeba^ 
tttr , qut iam indc ab initiorcrum mcndax rcpcttua 
oJTptJika^Cjganonabs re, utoputot, dixerira , tto* 
hac laudationc Doraini Icftt, quarcx fcaudc ortaiit v. 
baudquaquamcgere. Dciodc, qui hoc ime partua 
pb .ficri dixcrint, metuo im id ipfi fatis pie faciat|r ^ 
qm ita temere de alii* iudjcent. Scio cquidcm, £g 
ultro. ooafioco* , tongcmc ab illa lactyotofit& mcti* 
eulofopuecato, quam iiodic video in vulgiw eanto* 
pcre placece , natwa & moriUts abhortc*c ut qttt 
najrime, fedvepa tamcnGoccrajque pktatis ofRcia 
digrcflunvunquatii foUTemc* qui probct, homincn» 
feionaturancmiaom. Vidqliccc^dp Dconilparvum^ 
ftilhumilefcnti*., aihilquod cuovad corporis noftr* 
mi niftcrium deprimat ; quin contra, mihiphncper- 
£uafpm cft, iftos* quiintemplis orame* fibi oculoe 
mi(c0epc«veptunt ,manufque>ad corlum perpetuo ia- 
&apt; quique fufpirabundi indttncidem exclamant^ 
Bx>mine, Dftmine, illaque ratione< popcllo impo- 
nunt , falfofercligionisnomine futari: ufqueadeo- 
magnum incereflc-difcrimen arbitror inccr gcfticu- 
tauoncm, U gor nunam pifttawtns inect theatruxxk* EpiSTfcLAR. Ll8. L !ft 

JttempUim; imcr fcenicum arttficem & itxntofir m*j- 
gTmmytwt • w , ot ait Cbriftus apud Ioanncm, ^lww 
m^iifMv%^h»^^^KiwH. Valefiutimum., VitCla- 
rtifime , & itlius mcminwls, quod a Platonc fcri-. 

ptumtft, KAAdN H' AAriOElA^ tf SENT , KAI v «MO* 
NllCON. 

EPI^T. XLIV. 

D. D. CHOTARDO V. CL. 
8, P. D. Innagmisu Txbtt. 

Ugendum j non £*&. 

PR I Mu m , 6 nofter , gratias tibi aga> fed, ut aic 
illc Nugator ,plenis faucibm , ob nuperum bcne- 
Ucium , quod a ce in amicum meum cuumquc colla- 
tum eft. %l te difcto , nam abf^ufc tUa opera nil effici 
potuiflet. Nunc virtute cua habct vir clegantiffimus 
& cuo ftddrt) digniftimus , tjao cettcrrmn hominum 
invcdiam fc w**te*** eludat. Si qirid cgp un^uam 
tua caufa potcro , VirHumaniflime , impcra ; &fa- 
#um rcddam , ira opiftl tttcptfpetiia em cftit* tua: 
bcncficcntixmcmoria. Tum, ne quid l literulis no- 
ftris difccdatn , acfcipe HetWiohilottml^ me emen- 
datdm in voCe a*'*«£*. Ste habet<5necus oodixi a^ 

**?{<&. y*,*m*» ft<n@- , «V <xtf*AK*{ m&L$vpfrot > i<Nr irt%mh%trtw% 

t ****** itf*wfi2* rf**t$w *j4** r ..^i^W^-fl^ ncalitervertinon poteifc : Danubti, a*tj)anufls % Ifier 
fluvius t qulolim Matoar dicebatur. Cum autem gravu 
fuddsm caUmitm Scytbis acddijfet r flc vocutuiefl: [ Da- 
mifis fciKcet, qiii ancc Matoas vocabatur ] Mttoas 
enim , fl ; in Grtcaw linguam conwrtatur ea vox , fignif* 
cat X*©- [ nugx ] quia fcilicet fepius fluvium trajicieu- 
tcs Sythx , nil mali papfuerant ; at Danufis , fi Grace. 
reddatur , eumflgnificat 3 qui caufam prtbuit cur quis er» 
raverity auc , altquidfruflra & ilkprofccre fu/ceperit. Scd 
quid taadem fic &<*&• , Chocarde Suaviflime i quid i 
Danubius ,fl Guce vertatur , flgnificabit A S 1VS ? Vi- 
dcsnugas planc mirabilcs. Accgo unict* vcrbulo rcm 
impcdicam excricavero. Legcndum cnim non a«©% 
quod hoc ioco nihii cft, icd **rn\ , id cft innocens y in- 
nocuus , a quo quis nil mali patitur. Rclcgc nunc ince- 
grum Herraolai locum , 6c me non pcflimum cflc 
conicdbrcm faceberis. Valc plurimuni , & mc attia. E P I S T. XLV. 

ILLVSTRISSiMO VIRO - 

- * 

D. D. DE CHANDENTER 
Prxcorianarum Cohortium prasfe&cx. 

. . S. ?.. P. TAntciuiUut Ftber. 
Aud me poetricec; Vir Htaftriflime , minur^ M quamantchacfui, pudenccmeflc : imo vcrum 
tllud efle rcipfaexpcrior, quod alicubi dixic Homc- 
ruSj pwdorcm homini inopi mulcum affcrrc incom- 
mofli.foicre* N^llum bcrculc apudDelphos cdicum 

" ™- ~ "" fuiflc JLpISTOt AKUM Lll.-I. .T$ 1 

£uHTc oracukim memini,quod,meo quidem animo % 
certius fit, & ad vitam commode degendam utilius, 
Siqnidenim ret cum fattso & inepto pudore mihl 
famet , mufeolum noftrum , quod nuper tnvifete 
haod es dedjgnatps^Sacra \\\o C$d|ce.au&um non 
cCTct^quem aut a te ; aut per te ,modo confequutus 
fem* 9iic<^dlm>Vi&Unfit^ 
Jibrom poffimdejerare^quo ta#o fgedcna fanciun* 
tor) nii ,ihquam, vidi fplendidius , ita dmnia fuis 
conftaat numfeis 9/ feu chart* cdwrcm refpkia^ 
feu chara&crumdignitatcro,fcu toyusdeniquevo- 
Juminis maieftatem : Nil/upra. Munus rcge dignum 
iliccrem,Vir Illuftriflime, idque cum multisdicc- 
lem ; (ed cgo, qui fere plcramque £ vulgi femcnti* 
difccdo, mutto aequius tflt fudico , jaiiperculft Jio- 
mini btft bene e/enire > quam iis , quibus honquant 
jnale cfle poteft* Sanc libcnter velim non fecetfifite 
k nobis bonam illam aniculatu,cuius is libtr ar«tc- 
hac fuerat : fcd boc mthi potes credere,quanto iltud 
mtrnus tuum>( pene tuum cerrc* q^ando abfque tc 
fuiflet ^uii mihifui(fet}quant9 9 inquam $ iUudcoa» 
templor magis ,tanto ccrte miQusminufqucdoleoj 
id cveniffe, cumtuaopera propenfoqucin me ftru 
4k> c/ft#umfit > uttampTctiofa fopllex qux intra 
arcam antchac igootadelitefccbat^eiiubdu^afuoi 
lit, qup poltea digniorem tf oiBinumfortiretur.; At- 
quc utinam cjqUdem ingenij fcniculum aUquem 
poflera quandoque ciancifci ,qui &Gr*ce ohmSc 
Liiioe fcivitfet 1 O Mu(x , & tu, Mercurt , quam 
Diihi rcsbelieac iepidc proccderentf quam faple 
&cct*lo parccrcm , qul totus, mrfer, nunc tt^i ,plcnus 
*it i*49iu^)\t c| oii, pa;nc pcriijU, ^ .fatibus fi t* Vc- 

* * y 7um idOrcus viderit : At tu, V*r lliuftriffimc^ditl 
multdmquc valeto. 

EPIST. XLVII. 

i» ■ * * * • • 

Cl. V. jEGIDIO MENAGIO 

J. /. D. TandamOns Fater. 

Error. Titi Liv& oftcnikur ,• ^firf iw* viJerk 

CL A S S B y i n vtttrum hiftorieorum fcnptis 

fro equitibus fumi i ntque id adeo mirum effe 9 

. cum Cicero ipfi ahquanSm ntfcivera , qmd 

' 'fit JNHIBERE KEMOS. 

VEnuftiflfima pocmatia > qux , tc ita volcntc a J 
mc mitti curaverat elegantiflimos Bluinus, 
fcx fcptcm dies funt cum acccpi, non plures, Mena- 
gi Clariflimej Vidciicet , quod tute faciiecredas, 
AmpHffinio Viro,lui cotamendata iila faerant, mu 
rifice placuere jquoetffe&ura eft,ut poftquam fuero 
ab eo le&a , noa mecum ftatim , uti decuerat , onrw 
ftium primo fcd cum uno & itcm alt*ro,atque adco 
cum omnibus fere ,qui ir> hac utbc Hteras fciant t 
commnnicAU fuetint/ Iuque ad me nonniti poft 
longos dem un errorei devctoere. Hoctodixi, Vir 
Clarifline ,quo ne ruiticiorem pauio efle me» exi ttf- 
mes,q jam tim,qu m tam fciti tamque elegaafis mu* 
ftufciili veneres, honoremque exiiaium^quo me or- 
nari voluifti; lerfus,quamdebuerim,vi ?ear fentirb 
& jg wfcerc. Erit iu^uejinguUit$ Witftitt^uitatls» 

E*LSTOL A*UM lilfe I. 155 

ijuam intc fit*ro efle ioceHigo.facere ^t ne alien?f 
ocgiigentfae culpa Jn me recidat.Cctcrom, L cum c$ 
amicorum iiteris didicerim^Af <w teejje aliquidputarc 
nttgas y & iis cx commendatione toa gratiam apud 
.clcgaotiores hQmiacs^quorutncirca tccorenam ha« 
besjparttmeffe^dccrcvi^VirCUriflimf , tlia For- 
itunac beoigrutate, qua mihi tantutn boui , optanu 
vcrius, quam fperanti, obtigit > in pofterum uti , co- 
narique^f* te adjurante dabitur,e fnu U tcnebris 
Satmurij in iitam do&orum tominum lucem emcr r 
gcrc. Ac ne quid mihi <?* * *?$**$* maii crcetur , e$ 
tibi* donec raeliu$ aiiquid mi ttam, qu<?d nunc nqpcj: 
apud tJvium obfervavi: tu di judica>Vir Doftifllmc, 
rcd^nc tn fecus is & me reprchenius videatur* Aiv 
no Vrbis eonditx cccxvui.captx a Romanis ap 
d«cpt« Fideqa? faerum. Bam <&*»*' defcribit Livius 
iib. iv. p. cci,jctf 1 i> cditionis GronovUnae. Ibi v$- 
10 ajiquid legas > quod a ncmine animadverfutn 
fuifTe mirabcfisi Vidclicetnunquam poruit conco- 
quere Liviutiquod i nonnullis annalium fcriptort- 
bujoaexnojri*,prodifttro)egerat; ^LASSjhVS 49 

JLL4M VRBE& PVGNATVM fVJSSQ. 

Scis aatem , Vir Do&iflirae » Fidcpatum fitus quis 
plim fuerit j (nam hodre quidem , ut audio, ni) ex . 
iis fupereft 5) unde rcm tque difj/fcilem atque inercdi* 
Inkm fibi videri ail. Magni fcriptoris verba funt.: 
Clafltbus fytoquc ad Fidents pugnatum cumVejcntik^s 
quidam in annalcs rejtulerc^ rcm *quc diffoilcm atquc in • 
crcdil?Ucm ; ncc nmc Uttfatis ad hoc amne, dr tum alt* 
. qua/tto y ut aycttribus accepimus , arfliore : mfi in trajc- 
^&u flvmiriis forte frobibcndo aliquarum navium concut- 
jHpfnmajHs^ utjftj fct[brantcs t/avalis viffm* vanum 

V ij \<$ TXHAQJIILIX FaIi? 

Utulum 4fptiivtrc. Livtus, uti vides^A** 1 *&*> ftcque 
(e cxtiLare poteft : dum errim iilanwliflicultatetm 
amolixi ftudet, in calfes magis ac magis fefe induit 
illa fua fufpicione , msi foryb &c. At ego & Li- 
viom, fi vi veret, & qui und cum Livio in illa dubira* 
tioneimpediti hxrear^Biihiviicorfacilecxptdirc 
pofTe. Scioequidemquam aadaccs,(btendumeniai 
proaemioeft)habeti poffimus,quiinfermone Lati- 
no aliquid nobis femibarbaris hominibus & pofttot 
feculanatiscogniturt*cffe lignificemus^ quod Lfvio 
ignotum fuiffe videri queat ^ Vetum, ut iserror mU 
nus gravis videatur,dicamus,fi ita poftulabit Mo- 
«leftia , non ignarum illumquidem ejus fuiflc» quot 
jam jamque audies , fed immemorem ;aut , fi lub*- 
bit, dicamus hoc quoque , nonnunquam 2n tanto, 
tamque longo opere dormltaffe Livium s quod ti 
plus femcl eveniffeoftcndit Glareanu&X^ronqoam, 
ut opinor, non minus aequo animo eiegantiores ho- 
mines ( neque enim magiftellis fcribimus ) latuti 
funt j reprehendi a nobisLiviam in cogni tione La- 
tinitatis , quam nuper in noftris adPhcdrum No- 
tis Ariftotelem ipfum veterum Oiticorutn priftd- 
pem in cognitione fcrmonis Gratci rcprchenfum 
fuiffc patienter tulerunt. Neque infupertantopext 
indignandum cft ,fi quid ignoraffe Livium in Lati- 
nkatedixcro; quando & Ciceronem ipfumconftat, 
diunefdffequideffetlNHlBERE REMOS/ 
quod ipfemet Cicero ingenue fatetar lib xixi» 
Epift. xxi.ad Atticum. INHIBERE rSud tuum, 
quodvalde mihi arrifcrat x vchcmcnter difilicet : cjl enim 
v:rbum totum nauttcum : (juanquam tdquidcmjcicbam^ 
Jcd arbitrabur SFSTiNBRl REMOS . <m IKUt* BBRE *ffi*tuwUg*s}ufiu{td*e*<Jft bu i * fm $Ji 9 didk i 
keriyCum ainxllfmnoftrvm xavis ipjpBtrttur } ntn enim 
SVSTINENT SE,fed ALIO MODO REMIGANT: 

idtki^wnirutifmmncJUquArc &c. Se&adJLivium 
rcvertor. Vctercs igicur annalium fcriptores ,qucis 
incondenda hiftoria utcbator;qoales fuereCKQitt* 
•drigarius > Ucioiits Maccr > Valerius Antiat , Cin- 
tius, Tubero 5 atque ali j, qnos vctnftior actas tulcrar, 
-rccenrior amlfit , cisffcm nnmero fingulari vocaro 
folebant non modo cxcrcitum navalcm , fed terrc- 
4frctuctiamtln quaratem tcftcSdarc poffimFcftum, 
Ifidorom , Num* icgem , Ageiiinm, &c. At vcro 
Chffis in numcro plurati vo , ut vocant > pro cquiti- 
bos, fcu cqocftribos copiis ofurpabant. Qjj« rcs fi 
Livio ,4omea tranfcribcbatjatw de cxpugnatione 
&dircptioneFidenaruma prilcis prodita fcriptori* 
bos fuerant , in mcntem veniflet , nx ille dcfiiflct 
sruraritan»pt*e > CJL,I.M/£f r «r JJ> FIDENAS 
WGNATVM* Sed quid opus vctuftiorum fcipto- 
rom aotStoritatc \ Nonne & Virgilios , qoem meliq- 
ris amiqai&tis amatotem foiflc vetcrcs magiftri 
probarunt * xwaac y inqoatm , Virgilius, Claflinw no» 
TninefapcvCttvitcqtticc5fQQJdenimiilod/C/^$. 
hms hk Uc*s,ia II. Quid hoc in III?*— ^fawZtawj/ 
i dsjfihns mnnm. Qo id denique tertium hoc qooque 
H ****** cl*fjis\ in VII. An ibiqoifqoam pcr dtffcs 
intelligat nwtum navium ? Ccrte non ita vctcres» 
«eque adca to , Clariffime & Do&iffime.Menagu 
Valcmukum. Saim* vi<Kal. luu. 15$ TAHAC^aiLtl FaIe* 

» l 

EPIST. XLVIIlv 
CL- V. AVGVSTINO GVELINQ SVO 

, S. P. D. TataquiDus Fabcr. 

LI b no Rtt m lndiculam 5 HumanifliracGuciroo^ 
qucm nuper ad mcmiferas > pcrcurri,& ad Che- 
vrxum V* C.l. rcmifi , additis ad fingula nomina ao- 
tulis^ quo tutius & te poffint comparari. Atqne uti- 
namdignum aliquid illabcQevolentia^quamccony. 
ple &i vifus es, poffem cfficerc : meum iatc ftudium, 
fat fcio,proba*cs. Scd quoniam nil taiti me poteft 
fieri , & iam profc&ioncm ex his regionibus adoc- 
nas 3 hoc tibi ex animo,prfafquamabis,confirmabo, 
meam tibi in oront rc pacatam fcmpcr operamfore, 
fivc iila adte >fivc illa ad amicos pertinebit. . Id fi 
tibi plaitc perfuadebis » nil mihi gratiu*fcceris. £t 
quando fuaviflimi tui congreflos mifri ptaecifamca- 
f>iamvidcs,hocmibi ccrtedebcsfolatij,vtdc meo 
in te ftudio ne dubites j ita enimmihi vjdcbor abs te 
- amari. Qnx mea opinio mihi eo fueri t jucundior, 
4iuod a multis amari nil moror , fcd ab jis tantum 
(funt autcm illi & fcmper fuerc perpauci, ) quos 
aut mores autdo&rina commcndant. Valc igitur, 
VirCtariffime , & ,nifi nule crcdulmcs, & duriaf- 
culus,meama» 

Hxc fcripferam nupcr , cum allatus ad meeft fjt-_ 
chnuchus ijle,quem mihi ad iucubrationes J?&uja- 
res officium facere vis ; dignum profe&o munus, 
quod homini do&o detur ; utinam is eflem,cui rc&e 
darctur. Scd qualis qualis ego fum * ifto tuo mune- _L_ ., . E?f iVot Aidic Lfi. t. i%g 

re libentfflimc utar , fcti quia clcgantis operis cft* 
(quaoquam cnim paupcrculi fumus,tameri,fi oe- 
fci*\ **hiwKoi fumus) fcii quia nil vidi commodius.* 
Quippe ici cft du&ilis lychnuchus , ut vcl folo onV 
halitudextrorfumagiaut lxvorfumpoflit ; ftaqae 
amicocuidara, cui iftum modooftendebam, hoc in* 
tcrcctcradixi, IllaZWi/f4^*r4,quorum tam fepe 
tneminit Plato, quse ipfi per fe fe moverentur.non 
ttulto ; ftifle illo tuo muncre exquifitiora. Quin 1 
friatriyutccteri videojaliqua fpes«ft,fbre pofthac,' 
uttiutum&r digitum vocantisfequatur, & pto ut 
fignificavero,modo intra le&uli vcla fe condat^tno^ 
doextra ctiam , expKcatis & evolutis artictilis fiin- 
dat fe fe. Quid aliud diea viS^lftuc ^te mtimts rcpcr- 
tum effe , ut anfmo meo fcmper fis prscferts^& meis 
ioterfis lucubrationibos^^-^WflV/ vigilart firernu 
Vvrn tuvat, & vcterum miranda inventavirorum 
Jguarere; ■ Sed tale aliquid ut dicaro , noli 
*xpc&are. Amor ^^11^ in te nieus hu jufoiddi invi- 
tamentis , non eget ^ te propter te unum amo , uti 
me proptef utibmme amaftt. IterumVafe. Sal- 
mur. m. dc« lviii. .EpjtsT.; .xl ix. , 

AD CL. V/VRBANVM CWBVttEAV. 

Yerfus Sapfhonis , qios chm Latlne convtri t CatuSus, 
fxamiqantsir ^&inns gravif&mus error aef&ebendi* 
tkr > qm -* boftis nondkm ammadver/us fit. 

AT ego,6 nofter, qftodkibi nHPpertnepoIHcefi 
meniifli, in iiiis Sappfeonis vctitbis><jUos Piu- n \66 TAHAt^UXLtt FaBRI 

tarchus, acTheocrhus tantopetcamarunt,ln Htis^ 
inquam, verfibus,graviflimum cfle mendum,(i lu* 
bct ,paratus fum contendcre > tdque ni vicero, tura 
tu mc pro triobolari grammarifta habeto. Scd co- 
rum tanta fuavitas,tanta Icp**v «ito «**»#« eft, mihi 
nt tcmperarc neqacam, quin , uti a Catullo Latine 
convcrfi funt, & i rairabili fcraina Graece fcripti, 
buc eos tranfcribam , ita me veluti magico carmine 
ducunt volentcm nolcntcm; dein ea refict maxime» 
ut id , quod volo , appareat. Sic igitur Latinus ille 
Veoeris Sacerdos,illc iocorum acFacctiarum atbi- 
tcrCatullus : 

lUe ms fAY ejfc Det videtur p 
lllt >Jtfas eft % fupttaxt Divtsj 
^aijdtns adverjus identidtm tt 

Sfcft t >& MMtt/t 

DnUi rtdenttm , mifer$ ^tttdammt 
ZripiS jenfus mthi nam .Jimuite 
Lt. bia , afitxi , mbdtftfuftr ml 

gutd Utjuar amtns* 
tingua J<d Hyet 9 ttnuss Jkt arsu* 
TUmma dmanat >Jinitu fusptt 
Ti/Jtinant anrts ,gtmina ttguxtur 

Lumina ut&e. 
Qtium , Cat$dtt>ttti mekftnm cjlt 
<ttt$ txulsns ynsmsMmfue gefttu 
Qsmm & regesjsmul& beatas 

lerdidit urhes. 
Amabilisautcm feminae vcrfus hi funt;quo£ tu dfc^ 
Jigcnter facito uc legas : * 

**Wm2 /mt «*?*& tm Swm 
*Mi «*t> i*i tfttfiw ni lUlVtOLAtUM L'It. L t£i 

X«f >tx#>#»f #fa£?f r* «• i"" 7** 

X«f/i«r clr fl&trir XtH&w t *j* * 

0r jAr *!»&##>. W >& «v^& 
Ov/ir «'**«. 

i ' Op/urncffr /' */lr ifiifu* Cty<£tcf- 

K*//' #^#r ^v&if X* w » «jtfw /l 
B/9J' 7t5i2r«i /* Myv /<#/#», 

Sunt hxc^audio^polcrajfunt hxc profc&o talia, 

nt nibil mollius , niL#c*tmr magis fcribcre potucrif 

Amor ipfe , cura priroura Pfychen fuaro confpica- 

tuseft : led in iis tamen verfibas error eft f quem nec 

M. Antonius Muretus , ncc Iof« Scaliger , nec Stc- 

phanus»necCommelicus animadverteruot. Nam 

Murctus integrum poeroation cum eodem vitio re- 

tulit ,quod & ine notabitur > Scaliger ,qui in illam 

Catulli verfioncm aliquid fcripfit a idem prxteriit, 

Hunquam commHTurus , ft illud animadvcniflctv 

Stephanusautem&Commetinus^typographorum 

bmniutnlungediligetiflimieunckmerrorcmad po- ' 

fteros tranfmifcrunt j Divinam enim D E C I M & 

MVSjE poemation itidem defcripfcre,ut & me fu- 

perius propofitumfoit. Tuquidem,Chevrxe,ho- 

tno p & te novi fatis # male credulus , negabis, in iis 

quidquam efle^quod emendari neceflCe fit jat ego,fi 

modo te interrogari pati£ris»id quod volo cfficiani, 

* teque relu&antem pertraham > imo,uifi mihi blao- 

4ion volentemdttcam * iu ccru illa cr unt* qu* iaq» \6% <?TAt9MLtl<SLtf FAlRt V 

afterentur. Hoc unum ex teJmoex iis onraino om- 
ribus 3 qui literas humaniores tra&ant , fcire velim* 
an quifc^uarh natus fic > qui hxc intelligat) 

OwVW 'W* I**. ^ - 
Horum verborum nulla alta efiepoffit fcntentia, 
quam <fu* in hacLatina verfione a me exprcffaeft: 
Jj>uod mtbi cor in prdcordtir ptrcnlit ^nhitc vtdi , gntur. 
mihi tnim % nilvocis amplius iwi /;. Vides quam ridicula 
ea fint. Scdvin'tu remillepidamfortafle^at veratn 
*amcn,£ mc audire } Hoc primum te vcHm credere, 
eflfc me.inGrxcis fere *VWiVfc*7w,nequenlIi magiftrO 
^eperam dedifle nifi pauculos menfes -, non icaqtie 
adeo mirum,fi mihi tam ar&aHellertifmi fapelic* 
fit. Cum igituradolcfcentuluse(feto,&,utfitxtatIs 
temcritateomniafinedete&ulegeremjeaetiarajad 
qus firmiori judicio , & peritiflimi magiftri cura o- 
pus fuiffet ,memini me, qui locum huncSapphonis 
fufpe&um habcrem,ita mihi perfuafiflic , *vyx** fh 
his clegantiffimx feminx verlibus efle nomen Tri- 
badisalicujus^quamSapphoamaret.NamipfaSap- 
phoTribas erat,res commoda (cllicct grdndtvirgini, 
qtt* fconfam > dkm hinc iUinc vcnidt , domifcdens rxpt* 
£t*t. Sed poftea cognovi faifam efle m* •, fcilicet 
impofuerant omnts hujus divini odarlj editione;* 
1 taque non uni Chevrxo dico , fed omnibus Do&fc 
«Wj<fc*uSV,q6i elegantrorum licefarum amore re- 
neatur , Emenda^dum e(fe ^am amabile carmeo; 
Jegcndumque addita vocula ., qust in oranibus edU 
tionibus detidcratur % & mutau iaterpun&iope ^ / 
/ E**-*T>0l A*UU LlB. 4k J<?J 

)J* ? ,f)iu , yl ji$t 1*9 * ' 

j ' . " Ot?/*r W ff*a. 

> Prhrjam cnim ita legcndum fuadet ratio^imo co- 
gitjdcin Longini prapltantiflimi fcriptoris au6lori- 
|a$,apud quem ita legitur uc rcftituojXum vcro hoq 
fluoque , quod£ neminc intelligi poffit is iocus , Q 
|ra iegatur 5 ut vulgo editus eft , quaravis (ic dodl 
omnes& noftra& patrumraeraoria Jegerint legant* 
ooe.Sic autem Latine converti decct,»Vb w *v£$ S*h 
W^Je^^^it mthi vVaTWpuces^ tt vi^uttur^v^ftti 
Neque quifquarti ^hift in bifl lketislraialc firraus, 4 
me poftukveritjUtcxempla affcramjquibu&probe- 
tur, «V , fignificare ea , & *&'• Id fi quis exiget, ei bis 
l$&e % ("%fa 7S^*ftxJ#loquor)afferripoffint * nsuji 
jxa omqesi ftrfptores Attici loqui amant. Va)e y &i 
ffm fi vpWpterctercfjpigniis depone. Scripff ad ami- 
fcfom Artd^gav^f^efe, virum herculearfvabilenarr vi- 
fum officrmbrai &,q«c*l mihi pluviyforact officio 
gtacet } fine ambitiopc officiofum. ,, 

Dutn ejftftolam rclbgo,Suaviffime Amicule,ani- 
madvcrti >dliqtftd ntinimHxifle tne , quam di&um 
^ortuit; C^artun^fciJicet UliusStrojjhes *e*ft*my 
J)ul^ ridemtem: mifero qutdomnes 
Er^fit' fenftis mibi -, nam fimui te y t 
L&k** > ^txi > mihU tffycr tpt 

tllumjLaquam^vcrfui* in manufcriptis codicibui } 
Caiulli dcfiderari ; eura auvm f qui in veri locun^ 
(ubtikatusfui t,Partheni j cffie v qui tamen hodtepro 
gcu^aapCatull^o habctur.Mihi q^ noijtcr^ 

2\ i) 1*4 TAilA^tiittf PaIri 

Catulli fit , an cufm libebit , pertnde fanc eft •% ftl 
tamen hocvere polfim diccre,alitcrlongc fcripfifle 
Catulbm ; nam GracaSapphonis cum Latino ver« 
fxx fninime cooveniunt * quod necno oegaverit,qui 
faltem aliquo valcbit judicio. Qujppe aliud cft, Ni* 
titfuidjuumvtcis bdbc*> vel, ut Grxca verba fignifi* 
f an t , Nihtl qvidijuam vocis mibi iufaucts vcnit i Lotim 
geque aliud, Ntbil mibifefcrfit quod Uquati qua fen* 
tentia eft Parthenianx rcftitutionis. Scd fat is fit M 
te monuilfe \ Tu cetera viderifc +—m* EPIST. XLIX. 

ILLVSTRISSIMO VlRO 

NICOLAO FVLQVETO* 

VICE-COMITI DE MELVN 

• & de Vaux , &c, Procuratori Gcncrali 

Regts Chriftianiffimi m Suprema Curia 

Pari(iefi,&Sacri i£rarij fummo pracfe&o 

TMatjniSus Fabtt S* ?• Z>. 

ETsi > uti dcbeo > Vir IlIuftriifime,eorum qux $ 
T)cvclfieripo(ruat,vcIfcribi 5 perquarafaitidio- 
fus xftimatot fim , tamea Viri Clarifltmi Hippek 
tul. Menarderij literx » quas cotnmodun accipio, 
frcere | ut mibi quam antea difpliccam minus. Iis 
enin ,ut cft non minori humanitate , quam litera- 
•um elegStiorumcognitioneexpolitus, uitrooftctt» 
dlt, Notas & Animadverfiones,queis Phxdrus/ua* 
vilfi j)us ilU Fabulator , & arbaniorum bominun§ / EttsfbtAiuu Lit. t. i^i 

i to Hcium , *&per £ Mufeonoftro ornatus autonera* 
tus prodiit , eas efle ot tibi offerri queant > atque 
adeo velle te earum cxcmplar aliquod i nobis ha* 
bcrc. Quamobrem carum ad te mittendarum coa* 
filium cepi,fcd nonfinc fenfualiquo pudoris^quoi 
non ante » uti decuerat , hujus in te mcx , Vir t llu« 
ilriifime,veneratio0is officio fim dcfun#us. No« 
veram , fateor , quod & tota , quanta quanta eft, 
Gallia prxdicat>efle te labantium in dics literarum 
jfpiiSMA ; fciebam Virum Clariflimum & mihi 
amiciflimum Idannem Frcdcr. Gronovium duobus 
abhinc annis fub amplitudine nominis tui poftre» 
mum operum fuorum emififle : ctrcunfonabant 
aires raex prxcfarorum , qux noftra gens habct f 
iogeniorum laudibus,qiiibus te velut Aram Mufa« 
tam confecrarunt * Sed idem ille pudor,tenuitatis 
aex cotifcius, non finebat ad te ut afpirarem. quod 
minc tandem facere pofle vidcor , prxfertim Viri 
Erudiiiflimi judicio confirmatu*. Atque utinam 
iilud d* mc judicium Tibi , Vir IUuftriflime , ubi 
Mbellus ledus faerit , probetur : ncquc enim mihl 
quicquam optatius poffir evenire, quam fi Ei Viro 
non diiplicuifle dicar , quem intcr prxcipuos pu- 
blfcx Salutis au&orcs Gallia aoftra venerator* 
Vale pluricnum , Vir Uluftriflime i tnihique hoc 
trJbutum velis, ut mc e tuis unum pollim dicere, 

Salmurij v Kat Fcbr ? * ^c. »*yni* j?£ Ty.*iTi«jiiA[ii-R*9*9. «««MMfMV^ EPISTi L. V. CL. LVDOVICO FABfOjCIQi 

f. Ff, J5>. TMAquiUus Takcr. . 

Ama^onts curThtticU tyudYtrgUttm} Scytk* 
\T(jracumgcnus. Scyth<e ad Adriatkum. Locut, 
, Sallujfij apud Pfenda-Servifon cmcwUtMSt 

EX quo ^Fabrici Dodalfime,Elegaqti(5flie v (Sil 
quid non &)• Deo irato mcohinc abliiti , vita 
mihi noneft vitalis , ita folus videor,ita Salrouriuflt 
raihi inamoenum eft. Amabam te # Fabrici , iflqpe 
tibi , quamvis lentus & fubfrigidus araator, vidco* 
^erfuafiffc, quando te ad me tam libenter fcribot*! 
fignificas : Amabara, vt mihi quidemvidebar^^w^ 
tum qmifotc maxume: (ed nefcio quo pa$o tameg 
cffe&um fit,ut te huac amem impcnfius>teqac nott 
minus defiderem > quam tibi ex aninto gratoler„qiii 
iiveavrbcdiutiufculedegcre decre veris , quae pr«* 
clararum artium cognitionc floreat jqu* Theolo* 
gos habeat immenfx atqiie teconditx cruditionity 
& quos ilii Princeps Vrbium frpftra iovidu > Poc* 
tas infuper prxftantiflimos, Philologos clegantiflS-^ 
mosiomni deniquc Mufarum luce fplca^cat.Qtymj^ 
obrem , 6 nofter , oifi infigniter avidus literarum 
es , iftius tux profe&ionis non erit unquam te ut 
pcenireat. Nimirum.Meos Cives noverara, & quac 
illorum prxftantia e{Tet>longo ufu didicerara^quod 
me nuper^ cura de confilio tuo agcrcs, diccrc mcmir E?f s.T:bii AUlli Li*'/ L Idy 

fiifl}. Ifthic a^rc ingenium eft : illiiic prxclaris ba- 
nosartibus : ifthic Nobilitatem non pudetvctr- 
rum fcripta feduio legere : itthic certe nullos for- 
mofuios. ......... ...... >^»V vides, qui (6 rem putide 

beliam / ) fericati & unguentati fororciilam per 
vias & fuburbanas villulas circumducant. Habes 
nunc quibuftum libentcr,& ut do&o homine, tfe- 
-que adeo ,digoum cft,vivas. Id ego tibi ut quans ' 
diutiflGme contingat ,quanquam fubinvideo ., opto 
lamen ^MsaVoluptas. Hoc enim certc mihi per- 
fiufi , te , quod ifthic io genere literario non inve- 
neris >nullibi GaliLs invcnturum. De Amazonibus 
ThreiciisJapudVirgilium in *i. Divini operis (i& 
enim ioqui necefle eft,nifi Scaligero patri adverfari 
vclimus; fic cxiftiqao , vocatas a Poeta illas fuiffe 
Thiwtias ,non proprie quidem ( quis enim id un- 
quam dixetit ? ) fed more Grxcorum , qui partem 
Scprcntrionalem ,Tbifaciam vocitabant i vnde Bo- 
reasThracius, &NivesThraci* &c. Aliquis hoc 
ctiam dixiflc poterat jTbrcivM «W. kmvM fumptas 
videri \ nam & T-hraces quidam olim in Afia fue- 
runt , quod atriabilis ille tuus Herodotus confirm;*- 
bit ,noninCHone modo.fed etiam ioTtaiia^d 
e f t>1wP?f*7y a«|,^ n^h0tywp. fed eo tjolim eonfu* 
gere. Scis hoc quoque , Pabrici Suaviffime , quid- 
quid olim terrarum jacebat fupraThcffaliai|5 v qo£ 
vera Graecia ptiftis temRoribuj* fuit , Barbariae *f e* 
Scythise aicriptum fuiflc : Vudenon *deo mirueft 
tideri debeat , Amazonas a Vit^MoThreWiU^cU 
Utas.Nam Amazones Scythides erantvScy t bx SMr 
tetiti|>fi e.genere;Thracum; ld quodi oMpihj, (e^ 
ttcrmolab^rcdas licet :*«£"> **$%*«** W'* j t 
f 1 iSt Tama^piiii Fabei 

md-no* vT$juiu &c. V ides, Fabrici,noa c(Tc quod quh 
tantopcrc circa illum Virgilij tocum laboret > cum 
jatis conftare poffit,Thraciara adScythas pertinert, 
vt contra jScythas ad oram ufque luperiorem ma- 
ris Adriatki patcrc.Quis au&or* Tuus illcHorath» 
fciUcct ■ Scytbes AdrU divi/m tbieffe. Ode xi. 
lib. ii. At vcro deThcrmodonte quod tibi vidcri 
fcribii , id vere & do&e fcntis \ nequc te ab ifta fco- 
tentia Scrvi j audoritas dimoveatmamThermodoH 
trlfyllabum cft & apud Grxcos & apud Latkios» 
mibique fempcr Pontani nomine indignum vifum 
cft , quod ab eo fcriptum legifti. Sed quando tume 
Scr vij admones, fcin f tu bomincm nugari , cu m Sal» 
luftij locum hisvcrbtsproducit % Dein CMmfiTbreifi^ 
qnes hahnere ^mazoncs , db Tmtdifitmine , incertm 
fnsm eb cau/km , digrejpt. Aliud ibi agebat Scrvius: 
nam fcriptum a SailuJtto fucrat ,non csmfiThreifa 
fed cdmfi Tbemijfyrdi i quod indicaflc fatis cft^ncqoc 
ot opinor, adoftilfimoGeographoL Hailxo,qucm 
iam haud dubic nofti, hxc noftra emendatio impro» 
babitur.Qua enim lingua dici poffintcampixAw/fc? 
Grxca quidcm minime;diccdum enim fuerat Tbrci* 
€§ : Latina autem multo ctiam minus. VkicMcet « 
Threx , feu Tbreix ounquam cxibit ThrcijJ** , fed 
Tbreiff* tant um, idquc m fignificationc fequioris fc* 
xus. Vcrum, nifi planc immemor fis , nondom es o- 
4>litus,quod me tibi plus femei dicere memini, Ift- 
hxcServijJlluftris illius Grammatici, non cffc>fcd 
colle&anea tantumaFratcrculi^ abhinc aiiquotfo- 
culis confarckiata. Gcrmanu cnimScrvij opus iam>» 
pridem pcriit* Quo tempore plane *t**t&*> neqoeo 
4iccre, ncqucforuffcquifquam alius : hoc noum 

mihi rr- Ert»Y0uAnuii Lv». r t. ^y 

fciW IftjiJct, tcmporc Lnpi Abbatisjue a£&i excias 
^piitolis tonftat ( cas enira nupcr unarlucubratfoac 
cxhaufi,) ampliorcm cunv librum fuiJTe quam aurtc 
cfl:at Lupus Abbas tcporibusCaroii Calvl floruitj 
Vab,raeavt>faptas,VaJc* Kugasaofttt^Wicniai 
tapere te figmficas,atrt oranium fKiratM,tfut,ff -pft 
locarum intcrvalk minu* Iiccbir,imer ptimos ha- 
fccbis. A me„quafo,Hcroas tuos,totumqucM*> 
iararo chorum falatato. i v. ld* Aaguft» 

£piftolam iam ciauiawvriJfcro ,ut mcqa e*p«- 
Aolcou Scin quidfe/temiblinlwMlc ufqitc^lUm 
«npofuiflfc-arbhror , qui tc homincm Gccwanurti 
«ffcdixcras, & credidcram, ( noftienim fimplicita^ 
tcm noftram)fcd vndc, qu*fo,fi ctcrra Ger«*ania 
*h ifta toa aon piodo pumas^fedrcleg&nti^fedur- 
kairieas fctmonisGaliici ? Hem ,4 nofter , fi fibl i* 
f oftcrum credi volcs , itun&s belle fcribito^ Ghc- 
vncuk V* CLqui apud me nu jttr trlduum fuit ,tc ex 
gcnio litcrarum tuarum plus oculis fais amat ; Sc 
tamert ocolos fuo^qao* ille<kws ttotumhabet ,uni- 
ceamat. <3r«^fciUcct fCrede hoc quequc^babitu* 
jbro corn dic craftino,quam admc poftrematii fcri- 
pfifti i homini amico dy* ^». ,. i . EPIS.T. Lj, 

V. CL tVDOVICO FABRICIO,, 

&flnm Jc*emendationt*Jea wc&itrAadQCurMm. 
* • •■ - 

ENtibi , F->b*vd'Claciflimc , emtnd*iones aut 
conkaura* aliquot adQ;Cuttium , qtMtjCuia; 

y >-'.' , > .ettam Mc «ffcs , ad Prxftantiffimum Virua & 
Frejtshemium , mittere dccrcueram. Iudiciam 60 
iiYtuum/acquxfoadmefcribasi Tura hocqooque 
mihi tribuilb, vt per te refcifcit Frtinshemius Vir 
ClarUfioius , quanti & ipic , & qux fcripiit, k me 
£ant. Lihfom coramemarium , quem in Curtium 
edidk > poftquam & nobis abilti 9 kgiiuus j nullara 
-unquam bonarum retum mciTcm ubcriorem vidcoc 
vidiflc 5 nullam Jatius patentem omnigenoram li- 
brofum le&iooein;Opus hauddubie ukima poftc* 
jricatedjgnum? Fcliocm te igitut, Fabrici, qui cum 
au$ore prxfonsagcrc nupcr potcrasj&aliquaado 
pot&ris cxquifita illa do&rina frui, qyatqae ranta 
jnomm ^fuauitatc , & facilitate (ita enim narrare 
Xt mcmini ) tcmperata cft. Si ,jqux ad te fcribo, 
digoa illiujoculi* uidic^fris^ad ejira protua huma- 
nitate & fidc «ittito \ G fecus faciendum iudicabis* 
fecus facitd j nam in iudicio tuo, qupd mih* plaoe 
apexrimmm cft 9 acquiefto, 

I»tb. imcap, 11» EutnmomttACtu&dbikte 

gtnutm , niftttiom faam mturam pUrumfuc.fortums 

ctrrumpcrtt* Vaide miht verifimile fit^legeodum efle, 

Jfifictiam bonamnaturamplerucfutFortuna corrUpcrcU 

Eodem libro Ct vi.J?hilippus mcdicus Alcxanr 

druai alloqucns >frimcn parricid^ inquit, tfuod mthi 

obie&um tft , /** fdut dtiutt. Strvatut 4 mt vitam 

mohi-dtdtri , m (fuafo^ise : omijfoq*c m?** ,p*tcrc mc* 

dic4mcntum concipi vcpu. Lab jrat hic locus ab in- 

tes pun&ione ; tum una vo^ula pins eft f quara fenfos 

poftule% Lego & diitinguo; Scrvatut 4 mc vitam 

mibi dtdtrts. Oro f**foq*c omijo mttu paferc mcdifip 

mtntim vmncip vcn/t. ^ E?i$.tot*i.uu> LiVri. i^t 

• Cap. Ttt. T*m vcr$ ccttrt dpfantur inet* ^&^qu* 
euifuc fatebat ad ftgam via^ ^erumf*nt y arma idcicntes % 
fupdtUo dntc ad tnttUm c$Yf$r*mfumffirant : x^Adesr 
favtr ctiam auxilia formtdabat* Legendom , \^dde$ 
favtr cfiiam auxilta firmidat : Eft cnhn gnomc i quas 
ad oroncs omnium tcmporum homines pcrtinct^ 
quimctu corrcpti , przfidia fua abjiciant,qu& re- 
tioere debueragtr 

. At vcto locura Hlum Cap* xtxi. qui omnes Dcr« 
iftos<exercuit , Ccternm py tdnta firt*** preditmm ' 
fepulturx cdcritcr dcbitaftznafsrjecntifnnt, Hc lego: 
Cettrttm &$ tcc.fic*t*mjcclerts dtbita fctna fttfecuti 
Jknu Tu dijudica , mr Fabricr. 

Lib- iv. cap. vi. S*nt antem Battriani inttriDat 
gmtes jtr$mftiftmi y hsrrisfc ingeniss \ muttumfuea Pcr* 
fir*m l*x*abb$rn*tibm ^Jsti ha*d fm*t Stythar*m" 
kelUcefffitma gcnti , & rafts vivert affueta. Lego , & 
tdfto xtivcreajfaetiyVion ajfueta> id cnim dc Ba&rianis, 
aon autemdeScythis intelligendum. Rcs plana cfh 

• Cap. viu* A<f*a etiam cLfisemt % sf**m *trihtss ca* 

meli dcvexefaxt , &i* dttdefiU dcfcrvsd* fitbuls nutl* 

erdt &c» c#mr*ferite y fivcill#dDc$r*mm*n*s,Jto€afiu 

fsssP, §bd*ftd urlo mbcs cendidmJMem , ingcns aftufd- 

tjgats* , eriamfi aqi»deficeret,y^#Hfe*. Invito con- 

fcnfu Jibrorum,feuqui nwnujfeuqui typrs defcrfpti 

iunt, legcndum arbitror , Ingenfdjtufdtigatssjtiamfi 

*f$4 N QN dfictrct ystssxilimm i fcnfu plano-, & , nc 

opinor^eccftario. Vidalicet,aquadefecerat 5 quam: 

cameli vcxerant -,tumrcpcntc largus imbcr decidit, 

magnum iliis «ftu laborantibus ,lictiamaquanon 

«fcficcret ,atHcilium j AKoqtri bis idem dixcrit Cur- 

liw, AA*4d*ficerM i &+EtUmfiim* tk/ocnt. tj t ' T-AH A «tll 1 1 i L I Vk %%t* 

: Cftj* I vi Prsfcctum tqmtatm Ptr/arum Samp4ttm 
dirttfa m gttftme hsfia^trsmsfiutt. Nonrofi malo cx- 
ompio Latinkacis haec le&to ftare poteft: dicendum 
eoim c&>Dirigtre kajtam imguttur , non , in guttutei 
qucm o*vam ex tam formofo vultu tollere po- 
tnerant Viri Do&L 

Cap.x. I4m prs fiditione r^s trat. Certealiteralij 
fcriptores loqui folent : neque me legerc memini, 
res erat pro Jcditisne , fcd tts trst frope Jeditionem : Li- 
Wtt>Tao£u*,Satluftius* lta&Cuftius ipfe tib. x. 
Jnmsfue pftpt Jtd thnem ftrvtotrant. 

JLib. v. Cap. i . JQu ausem da&usmperuHfu* Alfxsn* 
dri&c Locumhuncalibiemendavimu , egecidum-. 
que oftendimus , non Attxandri , fed Amipatri. . 

. Eo4em Cap. IsmSu/a^iam attraornamenta regui, 
eaujimqut beUswiihremoccupusurum. Qsi&hocfPi- 
itor caufam beilt s&upu&it t A t csuJabeUt erat ultio io- 
;uriarum,quasGraccumnomen tam fxpeaBarba- 
ris acceperar. It&que vt&orsccupaArt caujambctli ,m- 
hileflet <\*zm r Qccufr*b;t ulttonem : Somnla* Fortaflfc 
fegendum tuerit ^g4%amque Btb^hz ut de thefeuro, 
qtti*OK>re vetctnmv in tempJo loris Betf rcpoiitus 
elfct, inteiUgatur. Fortatfe alioi*liquiilatcf 5 nam 
iu Bafil. edit# nee BeU, nec b;lli legitur \ fed vacnum 
ibl fpatium relicfcuri eit > ut do&iffimus Frcioshc- 
H?iu$momm« 

JLib»v*Cap. xi. Pairon, dax coramGracconittt,' 
qpos in exercim txio habdwtSD.trius,cum Beffi ih- 
fidias praefcofiffet , regt proditoris coofilia aperire 
decrevit. Id quo efficere porfct ,ctrca currum L>ari) 
©bcquitabat* oculo&ad eum ideotidem fcfereoss ira 

V* fufpicacusiex, vefle Patroncm fecaaj agcre>Ba- EttSTOL A*titt'Xt*. f» %7| 

bj£eme fpadotiibus unum ad eum mifer!t,qui petc* 
rtt , Kuntfuid tpfc ve/lct dictfe. Patrwi , &evero,fed rt* 
tmtis art trisjotfui veMe ctm eo reftondtt. luffufqnt fr$* 
fm accedere >S/NE imerprete ( nam huudrudis Gractt 
Imgu* Danmerat^ ) fo<j#tt % !kc. Vidcs , Fabrici Cla<< 
riflfime, Patronem velle cura tege iigere , /W remoti 

iaterprete loqui * Ec regem vtdes ha#dignarum fermo- 
nis Grati. Q^i igitur verum lllud efle poffit,quod 
raox additut * Bcffis ,fltmu1antc ctnfttotu > induium 
latwncm dctulife credehat : & IXTEM* ET tf 
(jRAECI RELATO S E RMON E excnipUdu- 
hitatto eft. Bcflo , uti vides , oninis dubttatio exem- 
pta cft , reUto firmone tntcrpretisGrtci : Sed qui tan- 
dcm , Cttra nulliu? inter pretis opera ufum fuHfc re* 
getadicat ^Quamobrem tefcribendam puto,/*/*r- 
pretis Graci REMOTIONE i primum , ita res fcribi 
pofttflat : dein oulla vehementior BeflTo caufa cfl» 
poterat ,fufp£candi Patronem aliqmd adverfosfe 
detuli(&>quam quod interprete uti nolner at Dariuf. 

Litnvt.Cap. v. Itkcjuc rex inefignatus ,fi uha gint 
feflet tffcert , ne invi&us efftt , tmpedtments cum pr& 
fidto reltUis y in viita marm comitattfe procedrt. Ce rt* 
hoc t*v>04 vitiofum eft^natumqnc tx linca fiiperio- 
fi y invt&us. Vides aurem nlmqm mpcdimtnia,V\A<k 
relioqai & pnetidium \ Quid aliud lequitur , quatft 
legendum efle ^rex exptdnai}vk enirn riftituo ) ■ m£ 
fodrt4 % \nc[\iam i manu comtrateprocedt*' \\ : t 

Lib. vii. Cap. viu. gutd tumt ignoras .ariote^ 
tmgndi diu crefcere , una hora exflrpartffiultuseft^ui 
faths earum (pr&\t , alttted *em #oH mettkr. Lego 

jnShs tartim <tfift*u Qaod & ie^oeDtia probitttt "V if4 Tama<$)Ui.i.i Fa«ii 

Scd iam lOTgiqr epiftolacft^Fabrici Elegantiffiott-» 
nec ft vcliro, pluca adderc licct * nam c Mufeo evo» 
cor. Cetera ad te propediem mittentur cum duobus. 
Ovidij locis, qui io epiftolaad V. CU Peliffpnom 
emendabuntur. Interim Vale multum. Salm. Jdib, 

Auguft. II. dc. tvin. . * EPIST. Lll 

CLARISSIMO VIRO 

D;D. PELISSONO FONTANERIO 

Locm Ovidjj in Lik II. de Arte mm& 
emtncUrus , ut &a\ws in I. 

CVm mrper apud me agitarem,yirClarilfimev 
quos potiflimutn amicosPhejdro^qni nunccum 
Notis & Animadverfionibusfneis in publicucmpro» 
dic,parare pouem,neIpfum fueadVrbem profc- 
«ionisaliquando pcenitetet,oroniahab«»nmi cqm 

putavi,fiiUXaditumadeosjtttefacerem,qttosaute* 
quifita literarum cognitio commendaret , aut Rei- 
pttblicae noftre adminiftratioiJluftres faceret. Cum 
*SF m & Do ^ orum oinnium iudicio , & ex elegan- 
Uffimotum,quse a te baOenus cdita funt^ppexum 
genio , fn iilis fis , quf hodie meliorum literaruni 
ptiacipatum tenent : e6que infuper accedat fumma^ 
qustdam & planefingularis humanitas^uti exconv 
mmiibus amicis , praefertira autem ex Vrbano Chc' 
~ w ' ' * «• Cnj Potios.VirC^iffiinev 
IfrTiYOiAfttifti T,tt. t. 17$ 

quamTibi , libellu* noftcr poffit commendari ? U- 

lum igitur ad te mittimus , non qua do&iflimus es, 

(qofppe PhzdfQSjhomo timiJiufculus t confpe<aum 

toum fogitarct)fed qui facilis, qua benignus, & 

fridf oforum (quamcumque illi bonarum literaram 

partemfcquanturjconatibusprotnovendlsnatusef* 

Ac fi hocilli quoquc tributum voles (id enim a Te^ 

ni audaciufculus videar 9 aufim contcndcre^vt per 

Tc liluftriffimo Viro Nicolao Fulqueto fummo »• 

rarij prefc&o tradatur, ac tua fublcvetw commcn- 

datione 5 fumma onania -cenfecutum fcfe putabit* 

fiam una eademque opeta duobus Clariflirnls ae 

Pra:ftanti(fimisViri?,quos ipfc inter paucos mira- 

4or , innotefcet. Vale plurimum > Clar iflime & 

Doaiflimc PelWTone. 

Locum ingcniofrflirtHimOvidij 5 non ita pridem 
i me cmendatum } quiquc ejufmbdi eft , ut £ nemi* 
*e intelligi poffit 5 non iogratum tibi fore arbitra- 
tos fum fi mittam : dignus cnim eft qui perfpicacfs 
jodicij) quo valcs plurimum >acie examinetur : Nc- 
que pofro quidquamfk ., quod mihi vehemcntius 
expctam,quam 5 <ibcnc ea emendatio fucccflerit, 
catn fcntentia tua comprobari. Legitur is locus 
Irb. II. de Arte amandi pag ccxlvu. cdhionis 
poftremat^quae ctorai Daniclis Heinfij V. CI. prodiit/ 
& hac quidem fo re ab altis omrtibus, quas ego cuu* 
qae vidcrira v non difcedir. Ait ibi lepidiflimus 
Pocta, dcbcre illos , qoi in Amorh ludo edofti fint, 
iedulo acdiligcntcrcavcre,r»c pucllaromvitiafuis 
appellitent nominibus *, contra enim elegantiul 
multo & libcraKus effe, fiquid iis vitij fit , id omne 
comraoda aliqua excofattone & txpficatioue mol- 
licc&obtegerct / 1 titmmbm multirt lictt mald. fufcd vocc$*f+ 

Nigriar lliyrtca cui picc fanguu trit. } 

Si fdtd c(J y Vintrijimilv tfifitvd y Mintrv*: 

Sit grddl* , mdcit qu* msle vtfajud tfi. 
Qui poftrcmum eorum verfuum int*llcacerit,<i* 
illc mirificum facinus fcccrk. Quid cnim iftuc fie f 
fuclla qudmalt vtfd cfifud macic i Quis Latinitaas 
colorequse visfententix?Et tamea ita illuta vcrfura 
ubiquc lcgas , ut a me modo propofitus fuit* Qupd 
equide micarer magis,ni taUtfexceta in aliisctiam 
icriptoribua dcprehendcjrcm » quos publieus ufi* 
terit. Error a nemine aoimadverfus fuit, ncdum 
fublatus i id quod k me jamjam fieret ,ni fatius fotr 
ttiftjjmfem, verfo$LiKi*uj y pr«ftantiffimi poeta* 
prius afferrc,quam mendum illud^vcrfttOvidiano 
tollatur^Exiiscnimpctftndamcdicinacft^qweOvi- 
dio fiat. Mihi quippe conftat planiffimc , lociOvl- 
4iani fenfumexLucretianotranffumptum cffe. Sic 
igitur illc botwisEpicurifodalisjin IV. 

Nigru , t*ti&& cfi : immunda &f*tiia , «"*(«+£ 
. Cnfid ,n«**«>" : wjwcfd &ltgncu\ Afdj* : 

ttrvok jfnmilit > Ww pia 5 tottt mcrnmJkLz 

Mdgnd dtqut^ immants , vW^ ,pkn*q*t btmrist 

Bdbd r Uqui non quit, ««*'(« ; muta ,pudtns tfi: 
. K^itflagrans > tditfit , lcquacuU , Kf§t*l#*Jfjt i 
, i&f i&tti*» tutnfit ycnm vivtrt mon q*id 
; Prs mddc : f*M vcrt tfi, tam mtrtu* tufit y &c* 
'At unde edu&us eft illc Ovidij verfus > 
. SitgrdcUis , mmtqud malt vifltfud tfit 
Vndc^ inquam, nifiex hocLucrctiaoa? 
• *** tv>i#tof tumfit , cum vivert »m quit 

tr* macic ; ■ ■ ' * >-*i 

Idcra Ep ISTOr ARUU Ll B. I. J77 

Idcmcnim utriafque fcnfus. Lucrctius , #jg> •#>/<(- 
ftof dicit , i J eft ,grac/tis amicula : Ovidius Jfr gracilis. 
Lucrctius, wtw?* n$n quitpra macu^At vero Ovidius, 
cujus hodie verfus corruptus eft 5 quid aliud fcripfe- 
rat,quam quod jara jam aodies > fcilicet , 
Sitgraals , *M?jr ^** ***/* vivafua eft. 
\\* malt firmua > pro infirmus, ita maUpinguis y pr^ 
Jerifar* Virgih & alia paflim * *w5 tippato*. 

Verura^illud mihi plancevcniffe intclligo,VirCIa~ 

ri(fime,quod initio fubverebannevidelicet ab Ovi- 

dio non ita facile abircm , fi fcmel cuaa attigiifem} 

cccc iterum tc ,iterom me y vocat, revocat* Ait dc- 

bcre fibi f uppctias fcrri , nifi fi prorfus inamabiles 

ptrhiberi velimus y Eflfe cnim fibi olcus *pb»r in lib. 

I.de artc amandi,quod i nulloCriticorum fanatum 

fit. Vcrc ille quidcm > ClarHfcmc Peliflbne : utinam 

nos non minus fcliciter > quod ibi «fevww occurrir, 

fanare & pcrfanare poflimus. Suadet ibi homini 

amanti , Ovidius >ut nil prius , nil mclius habeat, 

quam libcntcr & liberalitcr promitterc i contra , ut 

nufquam tardius devcniat ,quam ad nummos nurac- 

randos 7 nifi forte jam ccrta rcs focrit, & tranfa&a* 

Ira ut praeda tuta fic , ncquc aliunl aucupcta taetuat* 

Pag. ccxviii. 

Irmittas facito ( qnid tnim promtttcrc Udit ty 

Pollicitis dives quilibct e£e poteft. 
Spcj tcnetin tempus >ftmcl eftfi credita , longumr 
llLa qmdemfaUax ,fcd tamtn apu , Dca eft. 
Uxc plana funt , & cuivis ad intelligendom facilia^ 
at non ca quae fubjungtt ingeuiofifumus nugator: 
k Contra,inqnit, 

Ss dtdcris qnidquam >pourk ratione refinjni h 

Z ftateritttm tukrtt , fcrdideritque nihiL 
Prioris quidem veriiculi fcnfus , nihil habet quoj 
quemquam pollit remorari;Si quid dederis,inquit t 
priufquatn cerra tibi aftutulg pucllae voluntas fuerit, 
fjteris tum ratione relt/tfui $ videlicet , um iile dedtt^ 
inquiet puella ; qua mtbt fatis magna e£e ratiopofiit , ut 
i me dcfcrttur : fam id babeo ^uod ftcraraw : Eat illt& 
fatttas quarat. Sed qutd filo pofteriori vetfu fiet ? 

Frateritum tulerit ^fetdidetitqne ntbtL 
' Qjjd (ibi velit ? nihil enim (igtiificac. Nequcadeo 
tnirum ,qui corruptus fifc : legtfnctom , 

Nam fretinm thtarit ^ reddidt rttquc nibil : 
H^c fenfu , Pottris j bone ^ritioat relinqui , t*m iUafcr* 
ditifftma crux prctium a teetus rci tulcnt, quam^tpfa tibi 
fro pr< tio (oluto rton refolverit : nuUum elmKK*yt4A dtderitc 
t/bi noluent %*&£*&«* : ita enim loqui folitos in hac 
nicrce v^teres oltendi* pius uno loco Plutarchus. Uc* 
rum Vale , yir Clariifime* E P I S T. L 1 1 1 

v; cl; iacobo delogio, 

PR.vESTANTISSlMO THEOLOGO, 

• Tanaquittas Fabcr, S. P, Z>. 

Horatij OJen 9 au& cjl decima^uarta libri /• 

allegoncam non ejfe. 

CVm nuper apud Virum llluftrcm > Praetoriana- 
rura cohortium prxfc&um jeffem, Dclogi Gla* 
riffimcimerainiinc, B E ? r S T 6 1 A,K U M I* 1 *f 1« 1 7$ 

foflnutm exemftafames epniis , mcvfijK rtmeu , 
fatis multa exTercntio.fatismulta ex Horatio le&i- 
taTe , quando nil erat quod a nobis potius ageretur, 
h\ iis autem , qux inter lcgendmn difta foere , hoc 
«uibufdam non indigoum vifum eft » quod defcribe- 
retur , probari fcilfcet poffe ,oden illam Horatij , ctn 
jus inirium cft ,0 »4W/ rtfirent in mare te nevifluttw, 
mtnimeallegoricam efle, quod vulgo taraencreditur. 
Neque- ver o id beri & nuper>\ am Jevis aJicuju* fcripto*- 
ris au&oritate credL cceptum eft ; nam fere fedeci» 
fccula funt ,arro id hominibus perfuafcm video : Ht 
qui primus id afferuit , is & ab mgenio , & a iudicio 
poft Ciceronem inre oratoriavaluit.plurknum : tt 
• quod , Vir Clariffime , dc Qujntiliano fcribere- roefa- 
tis intelligis. Sic enim lib* vui. loquitur pxarfan* 
titiimus dicendi magifter : i^Htgow, tpam Inverflo- 
nem tnterfretamvr , aliui vtriis , aliudjenfit oftendit \ au 
que etiam interm contrarium > ( inttrim Qutotiliani *vo 
uittrdum fignificabat. ) Frius t ut s ' 

©Navrs,teferentiamaretenov> .... 
Hu&us* 6 , q*id agis.2 fortiier occnpa 
Portuoa. 
Totufque ide fforafy lctus , qutf navim ftd Kepublic* ,flit- 
ffuum tempefiates ( tnalim ,flue7tts & tempeflates) pro 
htllis civilibus , Fortum pro pace Atque concordia dicit. 
Cu* autema rantlviri fentent4adivcrfosabeam,bas, 
fr commemint fetis , ratioaes-a&rebam. Priuaum, 
nimis anxiam & fobtiliter moleftam-jintricatamque 
elfe allegoriam illara , fi quidem; allegoria fit. Nara 
Navim quidem pro^Republica fumi , uovurn norvciU 
ftu&us pro bellorum-:motibtt9 acjctpi i.pacein porro 
& concc»rdiari>,pet pott«ni|ntell»giflRenao nfgave- 
- * - lii 180 Taha^uilli Fabri 

rit : Sed alfegoriam ad mmutias & quifquilias !ca dc ; 
duccrc , ut vcl paerilis , vcl obfcura fiat > id vero cft 
quod de Horatio , aut atio quovis fcriptore, qui mo* 
<lo ineptus noti fit* tiemo fufpicetur. Hicautem noa 
Navcm modo vktes, Clariflime Dclogi 9 fcd latus na- 
*is> fed vela, fcd anteaas, fcd carinam , fed maium, 
fed materiam ,fe4 puppim , & quid non ? Dcinde no 
hoc quidem prxtermittcndum videbatur , debere ia 
iis partibus , quefe alkgom couftet , cas efle imagi- 
ftes,qa&nihil iodignum cjus rci fplendore habeant, 
quam laudai* ftodcas : Quod hfc contra fit. Sicrara 
in hoc poematio Rerapublicam pcr navim intellc- 
xf(TctHoratias,haud dubie illius navis materiam cx 
rertice montis Idx detuliffet ; non autcra cx ora Ma- 
ris PonticS. Quppc apud Troiam & ldam imperif 
Romani per JEnezm origines fucruot •, ibi omnia 
fplcndida , ibi cmoia iiiuitria : At Ponticae fegtmes, 
ex vero barbu-ac,obfcura,aut fola«*«#f ,ut ioquitur 
Lucianus , ac bclluiaa feritate , nobiles funt. Deni* 
que , ( hxc tertia ratio erat ) quis intelligat hxc po^ 
itrema quatuor illius odarij carmiaa , fi *&***»$ fcri- 
ptura fit odarium ? 

Hu$cv foBicttum qiumihi ud'mm y 

Nonc dcfidrrittm , turafae non Uvts% 
Jmter/vfa mttntcs 
Vtos af*$ra Cydadas , 

Rem bellam fciiicet , 6 Refpublica, qus raihi ouper 
folicitura txdium cras , nunc autem defidtrium cs, & 
cura non leuis ! Et taraeri , Vir Clariflime , hxc ab 
omnibus inteiiiguntor ; h*c omnes pieno ore dilaa- 
dant : & quafi mirificum quemdam Mufarum foeruoi 
exxoliunt ,cua> intcriat baud fciam an quidquam cflfe EflSTOLA*UH Ll*. L l8* 

poflit *mJket*Si*&* , (i atlegorice de Republica Roma- 
na fcripta fint. Qui vcro dixcrit ,ita ceafuiffe QMn* 
tilianumvirum pr*ftantifliiBum>is apud tne quidetn 
aihil egerit :Nam hujus odes argumenttira ,in quo, 
tanquam ki dramate ,totius negocij cario elt v igncu 
ravit Quuitilianus : Quod argumcntum ubi a nobis 
fufinfcule, praetcrn>orcmnoftrum cxpiicatum fucrit, 
ita res illa tota patcbit , ut nulkis , ( modo C\ ilia ou 
jbiii non funt,quz inobis allata fuperius fuerc) wxL 
fas*incguam > duWtawii locus wttnquatur. Primum 
Jtaqae oronium hoc fit , Delogi Clariflime 9 ( quo4 
mc apudVirumllluftrem poncre mcmini) Horatiuo» 
noftrum M. Bruti in belk> civili partcs fecutumefTe: 
quod (i Suetonio raimis crcdetur > Horatip certe id 
afferenti fides tabebicur :Sic cramadaoucumqucm- 
dara fcribens* ait * 

Ofitpc mecnm fempu* in uUimum 
DeduJte , Brmo militU duce , & C 
Quin & tribanum ibi militum fuiffe cooftat : quo 
erdm ore ad M*eenatem de fe ipfe fcribens diceret? 
<%uem ridtm $mnes Ubertino paerc natum , , 
Nuuc, quia^Uxecnaa ubijum cmviUetyiislim^ 
guod mtbi pareret iegio Romana4rtbun: 
Opprcffis autcm firuti parubus ad Philippos , Ita- 
tiam repctensHorarius , traje&o ^Egso ,, & circttm- 
uavigata Sicilia ( potufc & breviori ,&d non tmiori, 
curfu per frctiwa Stcuinm in Kure Tyrrhenum cva- 
fifle ) drca Palinurum proraontoruim > non longe 4 
Velia,fsviflima confti&atustempeftatceft. lnquajcn 
rem i pfemct HoratiufcHoratio tciiiscrit iocuplcs ; oda 
cnim v.lib. ut* Mufas alloquens ait x 
rcftris ammmpntilms & thoris V >8l TANAQJjttlt FABItr 

tfon me Vhilippis ver/a acies retro y 
Devotx non extinxit arbos , 
TJjc Sicula Palinurus unda : 
ldque fine magno graviflimi pericufi metu facere 
non potuit, cum omnia in corum ditioncm conccf* 
fiifcat qui vicerant : unde illi cum amicis, qui uni 
cum eo navem confcenderant , per medios hoftes fu- 
giendum erat. Horatius autem ipfe,cum gratii apud 
Mzcenatem valerct , tutum fibi m Vrbem reditum 
confecit : amici non item : quamobrem , de fe uno lo* 
quens alicubi feripfit,ad:PompeiumVarum,opinoiy 
fttyue poft cladem Philippenfem , 
Sed me fer koflcs Mercurius ceicr 
Dcnfi paventem Juftulit acre , 

Te rurjus in bcllum reforbenr 
Vndajrctis tulit afiuojis : 
Xnnuens fcilicet ppe Mfccenatis cffugiflc fe pcenas 
"quas 4 vi&ore poterat metuere. Ceteri autcm , qui- 
bus eadem fubfidia in aula non erant^qugHoratrum 
habuifTe conftat , cum circa Oftiam fortafle fubfti- 
tiffcntj aut alicubi ad littus maris Tyrrheni , fruftra* 
qucamicorumauxillumtentaftcnt :ali; alio gcntiura 
abiere 3 alij autem mare ^Egxum repctiverc , fi quid 
in Affa Minori in reliquiis fra&arum partium opis 
• elfet. Quamobrcm Horatius , cum abcuntes amico? 
aut oculis, aut animo certevfrlerctjhancoden,quafi 
navcm alloquens > qu* jam antea circa Palinurum 
promontorium vi tempeftatis convulfa & labefa&a 
fuerat^fcripfit: 

O navis refirent in mare te novi 
Iluftus , dra 
Qjod autcm addit , fuamvh ?ontUapnu> , &cc* £* ISTOl AAUM LlB. I, l8j 

Illud eo fit > quia ex Catulio, veteribus Geographis, 
Bccnou ex rerum Turcicarum le&ione conftat,oia« 
teriam texendis navibus ( ita enim proprie loquun- 
turLatiqi,) inillo trattu copiofamfuillc^atqucadeo 
hodie cflfe. Dcnique addit hoc quoque : 
Nu^er /oUicHkm qu& mibi txdtum y 
JN uajc dtfiderium , curaque nan levis % 
Interfufa, mtentes 
Vttts dfiQTA Cycladd*. 

(Vubns praecipue verfibus memini me jam olim e& 
adduftum eflfe , ot de vulgari explicaiione dubitare 
audcrem. Eorum autem iententia eft > 6 Navis, qux 
snihi tot folicitudines^tot txdia attulifti nuper^dum 
te urebar » & per medios hoftes metu perpetuo anxius 
fercbar^nuixc antem mihi defiderium es,proptertot 
aruicos,quorum abitu maceror •, quae mihi pnaeterea 
cura non lcvis es , ne fcilicet in poteftatem hoftium 
deveniant i <^jid trbi aliud apprecer , nifi ut tot ia- 
ftantium periculorum cafus eflfugias , & , qux jam 
tempeftatum faevitia ad Palinurum pxne oppreffa es t 
eo tandem perveharis, ubi nullus mctuendi locus fit, 
& aratci tuto poffmt confiftexe. Adde his quoque, 
DclogiClariftime ( quod mihi properanti pene exci- 
derat ) allegorifmum^fi modo qux funt i nobisallata 
fuperius vexi aliquid habent,neceflTario corruere ex 
ratione oppofitorumjquae inter^J Nuper & ** Nunc 
quivis animadvertat. Aliquid enim, quod aut natura 
aut tempore,,aut alia quayis tedeoique,diverfumfit 
h# dux vocutae innuunt ; quod idcm de duabus his 
dixeris y Tdd;um & Dejtderium ; qux h >c loco manifc- 
ftiflime opponuntur , neque ullam tamen inter fcfQ 
eppofuionem habere poterunt , fi de Rcpublica Ro- t 184 Taha^uilli Fabri 

roana hoc odarion ittoiyvuSt imcHigendum fit. $i ve- 
r6 nolla erftoppofitiojtum idcm dixcritHoratiusac 
fi fcripfiflfet , idque >ut opinor , pcrquam ridicule, Jt**- 
bi nufer ttdium crtt , at nunc mihi txdtum es > Rcm pla- 
ne indignam co viro > qut Romanx lyrx ptinceps ba- 
bitus fit : At vcro ,uti i nobis illa fuperius explicatx 
funt, nil melius. Navis enim redeuntr cum amicis Hb- 
ratio txdium crat : abeuntibus iifdem amicis, & in AL* 
gxummarerevertentibus^eademnavisillidefidcrittm 
erat,quia fcilicet eorum defiderio commovebatur. 

Et hxc quidcm ad illam Horatij. oden tunc a me 
dicr memini , Delogi Clariftime : quibusfi c* vclim* 
addere ,qux ad rcfellendas varias , & fxpe inter fe 
pugnantcs interpretum fentcntias , affcrri poflcnr, 
tum vero non cpiftolx opus , fed libri effet , ita opc- 
rofa & prolixa torct hxc <v*yv*7il*. Dein hoc mihi 
& fedulo& diligentercavendum intclligo,ne occu- 
pationes tuas , qux tibi fcre perpetux funt ^fcmper 
autem gtaviffimx,videarinterpellaffe. Nammetuere 
quidem , ncTu , Vir Clariflime 3 harum rerum tra&a-* 
tione fuboffcndar is , id vero eft quod mihi ne fufpica- 
11 quidem licere arbi tror , qui fciam non efle tibi hor- 
ridam & illibcrakm thcologiam , qu» humaniorom 
litcrarum cognitioni locum prxcludat, feque agrcfti 
quadam aufteritate & duritate veiit commendatam. 
Si quid autcm auribus tuis indignum fcripferimus*. 
unde plus fortafle moleftix ccpcris,quam voluptatis^ 
hoc y quxfo , abs tt impetrari finho, ut Hltus, noo 
qui moleftum fuit ^memineris, fed qua me tibi pro- 
barc & qualemcunque mex in te vencrationis fignifi* 
cationem darc fum conatus* Vaie ^Vir graciUofifli* 
me. Salmur* ld. AuguftiV 

EPtST^ E? cstol AftHic Lit. t. i*S *m EPIST. XIV. VIRO CLARISSIMO 

HJPPOLYTO IVLK> MENARDERIQ£. 

Sacri cubtcuh lc&oti,. 

S. P» Z>. Tdn/tquiUus Tdber. 

Lqcus Porpbyrij tmcndatus in lib* dc Abflintnti* 
ab anmatts y ut & alius m vit» Pytbagorar 
item altus ih**vv»pvh^ Xcnopbomh , ubi > tx 
corrupta (cmontyLuna dkitur caltda. Quatuor 
Gwdijloci in libb, dc A*tt amandircjlkuuntur*- 

HOc quidem ChcvrsBO nortro , Clarilfirac Me- 
narderi , fcis cfk datum , 
VtvolupMi oktwfomv^AventustfuoquQAdvtnmt)- 
Bkjmftrjktt 
Sed ille nuncnuper , qutdqoid tn eara retn dici po> 
teft , longe longe exuperavit , cum Te fofpitem e* 
Britatraia m comitatura Principis rediifle fcripfit. 
<£audio,ita me ames,exilui,ejufqueepiftolam non- 
dum ptrle&am exofeulatus , non potui quin illud 
Ariftophanis cxclamarcm , a<>« (ur&ejr r >&i*$(ui fi#'. 
Tamen , VirPraeftantiflime, nolim fxpeejufmodi 
gaudio frui : cum illud mihi, ntfi magno animi do-. 
lore prius emptum fitt, evwiire nequear. Vidclicet 
lai afefenris defiderio vehememifltme pepmovcbarj^ 
9c , quem virum ad conicilianduro littcrulis nolhis 
honorem Dcus ©btuliflet .eum lonsc ab Afcla , lon. 

A»a- i%6 TANAcyitni Y$*ni 

gc abVrbcJon 'C a votis meis abeffe dolcbam, Nunc 
itaque & me cruicura cfle & priftinam fcriptitandi 
coofuctudinem juvat rcpetert ; 

Nan dtafiormorem anSkjuunf attjnt ingenium obtines; 
ncquclingularem illamcomitatcm^qua mc antchac 
/omplexus cs , in Britannia dedidicifti J & cgr> fex- 
centas habcrc nugas videor , quibus tc quafi adven- 
titia coe u 5 c navl cxcuntcm bclle & clegantcr pof- 
fira accipere. Kcque fortaflc unquam mclioribus 
fercuUs rcm a#am vidifti ? Tu ? qui Regum c$ cop- 
vidor , nifi (i >raorc vctcrum , paterat vobis & coro- 
vx aurex a coena irt imanum dantur , quas domi fer- 
vctis. Qutn me prx illisj3*tfW*»weffedice8ifpero, 
.qui quidcm tantos fumptus pofiim ffccrc 5 & ita fa- 
cere , ut nihil defit i auod vix quifcjuam Regum ho- 
die fecerir. 

Porpbyrius lib. II. de dbpnentid db animatis >$c&. 
xvi 11. frugalitatem^facilitatemque in facrificiis iau- 
dans , fcribit , Ptopttrtd untiqui vafis utcb antur ligntis 
& vimineis , /<//** frdtifue in fublicu /dcrorum ctrimt- 
niis : quippe cjui iid extfimdrent , Deum huiufmodirehtit 
g*uder/. Vndf & ansiquifiima qud^ut vafa yfigtind licet 
dr lignta , magis divtnd y & rtbgioni dccommoddtiord hi* 
hentur,fiuprofter matcnam ^fcufrtfter urtis fimfiicitd- 
tem. Vude & Ae/chylum ferunt olim A FRATRIBVS 
SVIS rogatum ut hymnum in Dtum fcribcret , rcfpondijji* 
Longt Oftime tales hymnos fcripfit Phrynkhm \ Sujs/nim 9 
fi quos ipfe vettetfcribtrt^ & sj cum hymnis Phrpntchi com- 
farareutur , tdem pldnt tvtntutum dictbit , quod n$vis 
ptorum fimulacris acddtrt videmus : llia tnim % etfifim- 
flhcttcr fabricatd y divinum afrquid hdbtre cstdj ; dtvcr* 
*9V* , &qMd ex drtt etatoratafiBt ^mtrAtmem^uidcm j Epistolarum Lii. f. iSj 

Jfrtftdntlum c$nftqui> tame* atiquidminus divwum hn&r- 

rc <bulgo cxfiimari. Quibus verbis ca fum rnterpre- 

tatus , quae jamGraece lcgds 5 aliquanto, nHi mHit 

blandior j mclios quam ali j . a** % **t» £ wr u&pUn *>- 

5«#i/, $ *o5V £ua/w/, j£ wMxrtT^ t;gofr7o , i, /uSxKov m&t to c/V- 
fcmAtTr iicfTroiW, 7*4*70/? %&f&9 *n%Tto*jjAw n &§7or, J^or ^ 7» 
imkout -mt* n*h **&{<**, £ %vMtA >&rcy ^ttT* , i<«&A#r drfe ro^w* 
$ay Jim 71 7&» iTxUt» , a^ 760 £pi\ew ne 7i#¥/. Ttr yuS Av%to9 
t*<if 9 Ht aAxfor *£t$w7»v 5* 7BV ©rtr ^'-vjou 7nu£r* , tibuf 

•71 fliKWl* [ #piw/j(« J TO:i*71U. ^J^C^/ufrror J; * *yro «CfV ♦ 

«ci/r* , t* «*(/7Jf atirt&u 70?/ iyihjJAtn t*/V npims «apoV im *jm 

^ttlt* 7B07* yjf XSfllSjp iifrui 7r%7ntti(^A , d»4 roft/£ft£vu* 7« «Tj 

W* * «fe*«J>yw/ eipyaqxiy* , d*t/fc«'£ed£ /£ » ^i? $ A'£*r ijVfar Tjpi* 

Ingeniofe (ane <£fchylus , fi hujufmodi argumetit 
tum , jam antc omnium carminibus trftum , reftt- 
giebat ; vci prudentcr ctiara > & ut dccebat pium 
hotninem , i J cx animo fi diccbat. Scd > Do&iffime 
"Meaarderi , in illisPorphyrifverbis erroreftyfiquifc 
quam alius , ptane graviflimus ; T>r >phS //jjTaojf ?«<*,; 

itAEAMN **/0tuf7wr &s 70V &io> ^'4*i ww3;r«r&£* lcgcndum 

cnirn cft ,non *Ax?c7r fed A«x*»r :Delphi videlicetiE- 
fchyium rogabant , qui tunc clarHfima carminum 
gloria florcbat , ut & ipfc & *fr Stfr , in Dcumjhum^ 
hymnum aliquem fcrfberetv Apage igitur & Frntres, 
& Sorores ; iis cnfm , hic quidcm , nullus k>cus cft. 
Keque vero atrinet Itoc loco demonftrarc , PhrynN 
chum^Efchylo natu grandiorcm iuiffc: id cnim ex 
rationc temporum cuivisliquc^tr^ ineptc ac gio- 
liofule dodus fioa , fi illud probarr occipiam. 

Hoc quoque annotabhur cx Vita Pythagora^ 
( quam idem Porphyrtus olim fcripfit ) pag. cxc xx- 
TtoSxtf&s niw ^cx^rtr *t«xfi i?nai J&xfv» * Kes plane 
xnirUica , Mcnirdcri DoKJlifiaw, tjtktrom. voMba* %%% t*A*TAJ>Ult LI Tlllt 

mare ESS Eiaoymam. Quis hxc , nili pcrditi Cf rcbi^ 
ierrc polfit ? Qiis fa*is pro dignitate demiretuc 
» *>orum naftrorum ncgligentiam ? nam& firataf» 
ini Ubes fatis i llos admonere vitij potcrat * aut ccrcc 
Clcmentis Atexandrini , fcriptoris amcenHfimi y tc 
do&iflimi , au&oritate admoniti, id apudPorphy* 
ftiura emendarc potcraftf * lege itaque*quo nil quid- 
«juam effe poflit certius , *fa? ^#4#a« k* on o* 
**¥*♦> itU utingcniafe,&*'0^ w ^> m °rcfuo fciK- 
cet , mare vocarct Saiurni Ucrjmam. Clemcntis lo- 
cum , (ctiamfi illo libentcr carcre poffim ) aftcram- 

Sed a lacrymaSaturni ad venatienem*& abho- 
rataePythagoricoad Acadcmicum abeamus. IsXc- 
nopbon erit. Scribit ille * iim-fi-nni ; LonzvnttUre/ue 
eificere , ne canes vetHgu lcporum faale dcprehen- 
^ant : locuscft pag. dcccclxxix* cditioms Leun- 
clavian* , qux omniuin longc purHfiroa eit $ Tam 
plvvU , inquir 5 tfuam gutta dtUuni &in*niam vtjtigUt 
Luna fuoqnr caUr fadt tt$ tvanefc**% ^prjtfertm c*m 
fUna eft. Grsce : ©• $ Z%t%\ +■****£** £ «i ^%^A$-^ i mk»* 

*we/i j4 typj;» pikw $ , Jtb# f m*4>J»Q>. At ego, V ft: 
Dodilfine^nuoquam mibi pcrfuadere potuiio hac 
opinione fuilfc Xenophontera , utcrederct Lunani 
cffe calidam i contra enim Lunam cum pluvits & guu 
tis qu* frigidx funt f ooujungit j fed quod dicatn Iqo- 

ife vcrius eft - t i npreffuaa odorera tcrrae per veftigit 
cporis , *?***' feu calorcrn a Xeoophonte vocarf f 
( cum ejufraodi odor ni(i per calorem fieri nequeat.) 
Cujus rei teftiraonium ab ipfomet Xcnopbonte pe# 
^aa,id^ue ex cpdera Lbclio>ubi dc vclligiis lcpouf Cris-rot ahum Lia.T. jgy 

jgens ,ba-c fcribit : T« $ J#» w **$» £ /*; >**##■ ««*»* 

Ri, Ji« 7» uSxat O? tv**ff' vi $ Sigftt fifjtX* .Jl<* » iwa*r t y*t- 

W^j» vf*ivm'i%i unmntm » 3iy*J/, (^ <i*j>TJ\ &ic.'Ne- 
-quc eniro de alio ibi calore agitur, quara quem lepo- 
ris veftigia terre aut frugibas apprelferunt. Si ta- 
xncn pervicacior quis id negaverit 
hu nc loctica , fi potett , libcf a&ct , < 
Jegi tur : Ait ibi Xenaphou , x ila te e 
ra efle leporam veftigia , quia teri 
calorem,quem habent. Graeca ve 
*«#S w 2*0te.Ji*im&i$ *«■■>■ *f»%* 
Omnem hic tricaudi Stargutandi 1 
-vidcsycum dicar fuaviffimus fcriptt 
quens , W *tfpi> i Jx»«. H*c cum it: 
Mcnarderi i inillo fuperiori loeo,ubi a Xcnophonte 
Luna calidadicitur,vitiumcfleexiftimo ab kicurht 
cxfcr iptorum , legcnd u mque non *^»tf l V '*w*?*.ied 
ipmuefi a &i*f*it , ficque Latme reddendum: vefligitrum 
c*krem dbelttLmna. Quod ibi iiuuvv* n dtppir di*ir, 
id inferius J**i£« n «wlr vocat : unde omnia ptane 
fimilia. Addc quod rem extra *w»*»*»« conftituit 
Xenophoo ,cumaddir,dw**r *l%*«*;(e)icalmm qucm 
hnkem ■vtfttgtu? & ineadempagina vocat atfl** *&»*«*. 
Itaque critica noftra maximo fcriptori pffcftiru,ut 
ei poflhac con viciuniiaccrc ooa poJfiat in reciratio- 
jribas fuis Pbyfici. 

Verum jam tempus eft inferri bellaria , & rfaolli- 
*e,11as efcas. EasOvidiuselegantiflimus illc ftriic^ot 
tnferct; nos porro aliquid coudimenti afpergetnus, 
«jaod ipfe fortafTe,licet mtris modisfaftidiofus,baui 
afperaabere. Libniinde Artcawfludifccundumfic. 
«aorditur? Dicite to Paan: & to bis dicite Paan : 

Vectdit in caffis prada petita meos. 
latus amans donet vtridt mea carmina palma\ 

prafror K^ifirto ^Mjtontoquo /eni. 
Sunt hxc bella & ingeniofa \ fcd Hs tamen pul vi£ 
tu\o noftro opus cft ( nofti ilhm hiftoriam nefcio 
cujus parafiti apud Achenxum. -}• Lcgendum cnirrr 
dico , Fraferar, non PrdferariV otxxm quippe eft, Firidi - 
jalma donentur mca carmina & igfi Hefiodt > ipfiHomero 

puferar- 

Pag. autcm ccxxxi. Vt quls aineturi puellis,non 
Tola forma cffici dicit \ fcd morum clegantia & pu- 
litate, 

Sitprocul omne nefas ; ut ameris , amahilis ejfo^ 

£)updtibi non facies , /olaveforma dabit* 
Sit Itcet antiquo Nireus adamatus Homcro, 

Naiadumque tener crimine rapttu Hylas r 
yt dominam tencss , nec te mirere reliffum ^ 
lngtnij dotes corporis adde bonis^ 
tn tcrtio verfu, aut ingenio ab his nugfs alfcno fum^ 
aut legcndum y 

Sis licet antifuo Nireus faudatus Homero 
Quid ita ?res y\xx\zt$L\ama\>ilis eJ?o,inc\vL\t } ut amerisy 
nam >Sis IkctNireus, aut Hylas &c. Pro adamatus^ 
gendum femper cxiftimavi ( & nunc idem fcntio,] 
Uudatus *, nam quodquidam fcripferevixiflfcHome- 
sum temporibus belHTroiani, unde & Nlreum vidct 
re> & itlius amore inardcfccre potucrit } res vcro di* 
gnacachinnUcftiQimHomeri ipfius tcftimonio k?- 
felli pofftt. 

Scis HludTercntij,Do&iflIme & ttemui-m-n Menar- 
'fe* \H*** iifdcm djftipUna ejf , ad demfn44$ui ajfcftant EfllTOLARUM LlS» !• %pl 

wm ,muntr*r'xr, primttty anrilUs j, idem prxceptum 

hab.ebat iiiatiimoQvidius,cura fcib;bat p.ccxxxv. 

Nec pudor anciU*s h vt f«/f«W erdine pnma 3 

Nec ttbifit /crvos dmtmiffc fndor. 
Nomine quemque fito (nulia tji UBura , )fatuta f . 
lunge tuas humtlts , ambt-tiefe t maitus. 
Vide,quxfo,vide,fl 
^lccm nunus,negligi 
ncrc ut unus verGculi 
Dein attende hoc qt 
tt$itmqut,mquc t iungt ti 
jrleficules , fudares fa 
Tamen vide num tlb 

ftra, «auam nonnulli palmariam vocarunt , 
Jungere neudubites f ambitiofi t manus. 
Ecquld habes.qaod^ontsronas^ ajt Comicus ; Sed, 
opijior 3 laudabis,bo(ae Menarden. 
. Poftreraun* tetculum bellanorumirit hbc;Sunf 
autem plane ingeniofi verfus , in quibus puellx con- 
filiadat,queish pareat,elegansetiam & vcnulla in 
lamendo cibo videri pofiTt... Locus eft pag, cc* xtf V 
.Cfcrfe tibos digiits x (ffiquidam geftus tdtndi) 

Ora nec tmmund* ftafernnge mantt. 
tftw */»u(itarediditMeruU : ,reae)/r^6w^ 
pei yjfddtjh* citr* 

LepWe,fjt<*>r, necVenttsipjffjiiitfapulft ^f^*" 
jxt , melius q-iidqoam poffet * tamen ,. quis hfcwunj 
Vcrborurn fenfus elt i fid define cttrjt fmum tufias.jauU 
quamptysminuscfeiVezuia nonlnbet &**»)*'£% 
.fi prolixior iirpyvereo.r ut tibi placeam 1 .,,ft£cipe f^- 
->W>^odapno^am, . , l ,^ ■ » Scddcfme tttt* 
$+4m eujnas yfauk q#*m fwtcs esque mtnm*. 
Defaejinquam^edere-citr&qttaaicupias: nolicx* 
pe&are dum avidatn fjttnettv placaris t esque paulo 
smnusquam potcs , td eft^flc ecKto paule mrnus,quam 
potes cdcre ; Scilfcet cjfi cdtere cft y es autem , cdej 
qua unica vocuia omnia pera&a vides , & fuucn poc- 
tx verfum rcfthutum , quf antea , vcfcfi univerfum 
Crrammaticorum *mty$* conveniffet , explicari po* 
tuitfet nunquam. Abi nunc , Vir Pra&ftantiffimc , Mt 
itnvivd f4t*r>> art illej fique tibt atiquid Jfi?*»* fuper* 
fit , dura modo ; fexo ego propcdicm ut plura plcno 
caniftro habeas. Vale multum , Vale. EPIST. LV. 
V. CL. LVDOVICO EABMCI^ 

TAnajHtllus Faber S. P. jD* 

Etnemlationes *Uqu*t ad Cmtinm. Loci d*o im 
QrotrtPtu* Clementis Jlexsmdrim reJHtuti. 

PA u cut k quxdam kiCurtio emcndanda miper 
fopererant , Vir Clariffime^cui», ka poftulanti- 
bus negotiotis , fcribendi ftncm facerc coa&us fum; 
$cd in mora nH tibi damnicrit i nam in coquod tonc 
polliciti fumus , fidera religiofijfiine fervare cec tifi* 
mumcftyEntibi: 

Lib. vui. cap*io« Ctfis quipfc fylvis fitmmam exci* 
Mvemnt vqu* ignr alita opfftdunerumfcfmlcr* cemfrehe^ 
diu Rcmaovamvidcs^Fabric^&plancmirabilcm, 

fiamm&ffl * EristOL ARtitf Lt*. I. \g<$ 

flamtnam igni alitam : icd legendum 3 f *r* iignis Mitd* 
quod nuUam defiderat explicationcm. 

Lib. \t C. v. T.ttl*wd*m,qui pefttartgudvit^buk pu- 
gnd ddfuffe aufivY tft Clturcbw & Timtgents* Std ipfi 
fiilictt gUrtd Jua nan nfrdgatus , dbfuijft fi , mijfum im 
txptditiantm ymtmer.d trtdit, De Ptolemato iEgypa 
rcge ,qoem res gcltas Aiexaudrt fcripfifle notum eft, 
b*c Curtius 5 icd lcgendum * wm rtfrdgdturm , boc 
ienfu : Si quidem Ptolemsusei pugna: adfuiflct , id 
etiam de fc memori* prodidiflet jneque enim credU 
bile fit illum (u* fibi gloriae refragaturpm fuifle •, ut, 
qui prxclara aliofum facinora fcribcret , idem fuai 
omitteret. • "i 

Lib. x. c. v. ingtntes pnftSto drtts ernnt. ] Mca,quod 
certiflimum eft , ante mc dixerat Acidalius , ut or 
Freinshemio tuo didici : Nam ad oram Jibri mei 
idem plane adfcriptum k me fucrat , quod Acidalib 
in mentem venifle vidco ; Legcndum videlicet , iiu 
gtny > quod minime neccflc eft argumentis probari: 
hoc unum fit fatis D opponi ibi intcr fefc ingtnium & 
Mturam* 

Sed , fi mibi fatis notus es , 6 Noftcr , videor t6 
audire conquercntciu r quod maligniori tccum & no- 
bis menfura agatur. quid cnim ? tribus tccum verbu- 
lis rera tranfigi ? Sed cft, ne plora,quod tibi appo-' 
natur amplius* Quidam enim Clementis Alexan- 
drini locus , quafi alterum ferculum , fuperaddetur: 
fortafle & plurcs , modo fi nemo fcribentem inter» 
pellabit. Primus crit ( nam tres , fpero , illuftrabi* 
mus ) ex Protreptico ad Gentes , pag. xxxn. edit. 
Heinfian* apud Commelinianos , ubi mentio fit Vt~ 
ptru Tduaidv i & up^nt wj Af&f'rw J#*tJb* tJ S^h/m x 
- • - ■ -" Bb \ i$4 TANAQaitn Fabki 

MtaiWcmS if td&vkuti iyTl*<mS ,«g Btt^Atii^iS f Ulp9tuS , $ B«JC?f*/f£ 

£ &&ua0*$ 9 $ Zaf&m , &c. J^/ prsmus Vencris Tanaidit 
JimuUcrum apnd iabyloncm &c. ertx*Jfit \ Sad quxnam 
illa Venuslanats, tabrici Suaviflime^ Profe&o nulla; 
quod m«c fidei ,li quid in ea ponderis eft ,potcs cre- 
dere; Diccbatur enirn non Awffai tW^ % fed Apg^im 
Araivs Rem tibi probari cupis , videqp; fetl id pigct 
facere * & 9 ni miris raodis iomis es > tres quatuorvc 
Strabonis loci fuffccerintsquostufcilicetquxras. Ita 
enim dtcebatur Venus Perfica , qux &, nili corruptus 
elt Hefychius ^nt^di* dicebatur j & qui aut Arabicc, 
gut Perike fciret , fortaife rationem iliius appdlatio* 
nis afferre poflct. Sed hxc minora funt , & vilioras 
?e fplepdidius adhihere decrevi. Accipe igitur & hoc 
quoque , quod pagin. xliii. occurrir. Ait ibi Cle- 
mens, folere cancs , fi quando aberrarint, fagacitarc 
parium doraipos denique inveftigarc : itaequos,ita 
bo ves & atinos nojfc ffijjeffloremfumm ; ( qui locus Efaix 
eft) at vero hominem .Deum^aquo aberravit 5 non 
agnofcere , &c. I lla G raece fic cnuntiat : e?t* %im ph^ 

j?c/Vi ni&turnttyiti, o/fuux p/rflAtfrtrro S^^mv iit Jimnitm 9 iy 1t- 

5u.w. i*e*iiA ii ^ ^Jp, Id ad vcrbum erit , fi Latine 
vertas : Can$$ > qui aberrarunt * fagaci nare dominum tn~ 
vcfiigant y eqtri autcm , eum fejforem Jimm cxcufftrc , I N 
£ Jgjf I S I B I LO farent domim ; novit autem bos &c» 
§?dquid hoc «*tto' & ¥ ^nw weiytvm *&c Equi in fibita 
cqui audiunt^wclparent ? Alij viderint ; cgo autcm vi-» 
deor poffc affirmare,lcgendum W •« *>vymv **6*9**h 
vertendutpque 9 Equi etiam ipji uno plerumque iib:lo 
r(vQCAti 9 ad dmini*m redcunt, eiquefarcnU Totucn iliud E? i$*ol arOm Lii» I. 15)5 

cteequis, quia non viUit interpresquo pa&dreliituen-» 
dum cffet, omifit. Valc rfuiltum,& ,fi me amas^fa* 
fxpe fcribas , Humaniflime Fabrid. 

EPIST. LVL. 
y. CL* VRBANO CHEVRiEO SVO^ 

£• P. Z>. Tanaquillus Fabcr. 

G*Uin* Laoduncnfes. 

DE c e b y 1 1 6 Nofter , gallinarrum pofthac xnftf- 
tuere 5 ita mihi iftx tux populares gallin* pla- 
ccntj quas ad mc nuper mififti. Non Catonem illura 
Cenforium , non Varronem , non Columcllam deni- 
que ,ad hanc villaticae paftionis partem quod attinct, 
mccum cffc comparandos exiftimabis. Nii equidem 
vidi nobiiius : neque fieri potuifle arbitror,ut aut Iubx 
uxor | aut SophonifbaSyphacis , pulcriores unquam 
habuerint gallinas. Quippe iftas Africani gcncrrscffe 
facile adducor ut credam. Naro & ebeno nigriores 
funt , & capite criftato fuperbs , & roftro amplo infi* 
gnes, & Africana magnincentia per cortem obambtK 
lant j queisfignisoriginem fuamfatis probareviden- 
tur. At iile , illc gallus , quem iis maritum efle volur- 
fti > animal eft plane Martium , Hercules fnter popu- 
lares fuos , Magnus Hippak&ryon Artftophanis y Bu^ 
lephalus inter mannos j pugnax , vigtlax, mordax, 
trahax * & tamen ,quod vix fatis crcdibile , nondum 
adultus eft : 

Jguid cum ittum matura virum iamfearh *tas? 
DcDtque, ut paucis multa comple#ar , nil nifi Lao^ 

Bb i> jf6 Tawaqutili Faiii 

dluaenfe fptrat. Expc&as fcilicet p itea } a me uttibi 

agaiinir gra* ; x : noti fiet ^6 Nofter ■• 

V€ y tsm id ]»od mbs tute tyfe faitbere maius , 

Tibi aliquid ex ^eniti&ai^hiilurUjepeutu^ dabo# 
H >c icaque mihi crcdas licet : legiflfe rne apud fcripto- 
rern anonymurr^fed renerandx amiquitati*,Publium 
jfcvteoum Gallum^ptic* yj\\ ceocurtonem, poftquam 
1n urbzm veftramdcdu^a ilulioCxfarecoloniafuir» 
( pcr illum eottn hauddubie lu&odunenfis eftis) cum 
in Africam trajedlfec , ubi multa lirenue pro parti- 
bus Iulianis gefltt , cx ea redeuntem ad prxfe&urarn 
fuam bicnniopoft t velfi mavistrienniojftud galE- 
narium genus tam bonx notx fecum advehi curafle : 
Qaod ncmini cog>iitum fcio, nifi qui eunrteu* plaac 
librum habuerit^quem nos habemus: Sed pofthac,fi 
quid mihi fi iei fit,credetur & io annates urbis vcftrx 
icferetur. Et iiihxc quidem ad gloriamcamnobiiiam 
beliiarum di&a fuatp ,6 Nofter : Quod )atn a mea<J- 
decur,id veroad agri Laodunenfis utilitatem pertine* 
bit maxime : & couftiium habco,fi quod aliud, civl- 
bus tuis falucare : Vt ad eum fciiicet,ct)jus patrociaio 
in Aula utitur civitas veftra ,bti)ufmodi munus adu 
tatur, quod D is Regni prxfidibus oferatur : ij v« 
fortaffe taadem rcfpteerent. lamenim diu cft, ut ai* 
dire videor ^cum intra tenaces wj*»a<u4fx*T*&7*7i\*r** 
canctos mifere & inexjtricabilitcr hxreti& Fac modo 
pericuium. nihil certe in illoconfilio eft , quod metui 
debcat. Sivjue iila res , ( (i forte drco ; necjuc enint 
ullum Deura habemus , quem tibi vadem dare poi&. 
mus : ) bene vobis & ex animo ceflcrit , tu mux pra 
tua fi le & ftudio atuftorem confili) io publico Vrbis 
eoovcntu laudabw. Scis qwid iodfi cvciuurum fit t EptSTOt ARUM Lib. I. I9*f 

fcio ego quoque , & jam nanc gaudeo. Scd fati* 
nugarum cft , fatis. Vale multum. EPIST. LVIL 

Ad Eundem, 

Locus Horatij tn lih. de Poetica emendams. 
tatio Ptndari. T}e Quwttlio apttd Horatium. 

QV a u multa , Do&iffime Chevrae , w Ks etiam 
fcriptoribus , qut omnium mntmbns verfantur. 
corrupta reperiuntur, qux tamea emendatiffima£u~ 
tantur j Paoci videlicet funt,paaci,qui accurate le- 
gant , pauci , qoi veterum fcriptorum formam & gc- 
nium in animo cxpreflum habeant. Qv,is enim, ( ne 
aliunde exempla petantur) in hisHoracij verfftro*, 
qnod & do&t & fcmido&i Icgont , eum efTe errorem 
cxiftimet, quemtibi noper in infima cpiftolx oarce 
probatnrom eflc me poMticitusfum? Verfus hi fant: 
Vt riJknlibns arrident, it*ficntibnt adftmt 
Hnmani vnbus. 3t vit meficrc , doUndnm cjt 

Audi paucis, nifi molcftum; rem itr patrca vcrha Ccrrf- 
feram. Primum ex te , & *b tmtvcrlis do<2rs fcitari 
Velim , qurdfit Latitie ^dde/t mibt vttttm bwnntms ? nil 
aliod fane figoificarc poifit quam , t/iuttxtnagtfaque 
bumtnitafos fign* in vuttu mto apparent. N ipo , t o pi- 
nor * aliud fcauct , qui fe&c ienrien Deindt? qu«- 
nam •*•*«#* eftf in hifce verbts , Vt rd ^pI/hs arridtnt^ 
Uaftentes bumanos vultns habent^ yi*<fl& «?/*, tn vidcs, 
§i emai iwminc, qui nwdo fepiat , pfaac iadigtia. Qoid autem aliud in anirao habebat Horatius y quam 
Mmv hanc : ltacomfaratos efie homines ^ut tn ikorttm 
snimoj & gaudium & mmrorfacile tranfmittantur * ubi 
recitatorem aut hiUrem aut motfium audiunt ? Itaque 
prorfus legendum eft , non , 

Vt rdentibfu arrident y itafientihs adfunt 
ffumani vultus ,- 
pve iftud faxis - 9 fed mecum legito* 

Vt ridentibus arrident , itaficntibus ADFLENT* 
Humani vultus. — 
Ulud ipfiim eft quod mox addit r 

Si vis mefiere , dolendum efi ante tibu , 
Quxre itaque,» ptivis, qu?re,tcquc *9» *£*» verfes* 
(i forte aliudreptriri poffit. De verbo autem adficnt^ 
nil caufae cft , ut opinor , cur aliqukt dicatur \ nam 
apud Plauturarepcritur inPerfaJcpidiffimailiaon*- 
nium fabularum fabula : Eni tibi : 

Sed longe ah t^dthenis efjefe gnatam autumct, 
, £t vt adfieat , quum ea memoret—— 
Iterum in Poenulo. Vt adfiet 1 Ita & adflorare , quo 
alibi ufus cft Horatius : Locus eft in v. Carminunu 
Addam hoc loco & aliquid ^quod» quamquam for- 
taffe exiguum cft , tibi , fi te novi , haud erit ut difpli» 
ceat : mcmioifti verfus illius , 

Projicit amfuHdt , & fefquiptdalU verht : 
Scis hoc qooque, vulgo intcr proverbiales eiTe. ExU 
ftiraantcnim imperiti^/r^r^^/r^^nilelTe aliud 
quam tUrjgida oratione uti , & y ut ait Coraicus G rx,- 
ais>l<9m&*fw* }it*m fandere,cum contrarium planc 
figoificet t vcrum non hoc te volcbam , 6 Nofter s rc* 
cnim eft utroque noftrum indigna : Sed tale , ppino^ 
iion «Bt, quod i?m dicaia; cfle videlicct im«*tio- J EflSTGL Aftllll LlB. I. Jff 

cemPindari od. ix.Olymp. «*• m*>hn 

trojise ah te , & mtum os , iftumfermontm. Vin'tu & 
lepidum aliqmd addam ? Mos tibi gerctur. LegiiU 
loreum illud odarium , Quis defederio fet fudot & mo~ 
dus y &c. vx mortcm Quintiiij. Scin* tu Virum prx- : 
ftantiflimum invitaEpicuri pag.LXXii. nonefleau- 
dieftduna , cum fcribit , illumeffeQnjntilium , qui 
clade <5ermanica nobilitatus fit> & in quem illud 
AugulH y £%mntiU Vare redde legiones. Scd cave Viro 
Maximo , hac quidcm in re credideris 5 ut ncc Slci- 
dano quoque,qui idpm alicubi fcripfit : pugnant enim 
tempora. Epittolam hanc UluftriffimoVrro Prxto- 
rianarum cohortiurajprxfe&o facito,qua:fo,ut legas; 
Catn cnim Vencrum ille parens Horatius ei pro fua 
elegantia & ingeni j urbanitat» haud dubie placeat, 
non ingratum llii forc pntamus , qiod 4 nobu fcru 
ptqna ad te fuk. Valcf wm EPIST. LVHI. 
V. CL. IQAN. GtORGIO GRjfcVIO 

PVBLICO MELIORVM LJTERARVM 
Piofcflbri apud Duifburgum Clivorum, 

TunsquiUus Fubtr S. P+ D. ^ 

Locus Heroioti in IL Scfl.Xl. ient*tm\ Wius 
Scd. CXXXUU ejufdcm lik ctiphcatus. M quo * . aoo Tahaqjihl i Fairz 

mc deflinatx. Vidillin' unquam lentius negotinm > 

Soteraut certe udco tempori* f patio iq Indiam per- 
tt* fuifte, a*x« t5ti etoT/ fUo> {* : mclius ia poftcrum 
fperandum eft : nunc ad rcm. Annus eft ,G fatis me- 
mini , cum ad te fcripfi, & , ita te volcntc,quadra- 

Snta > aut plus co, Philoft rat i locos cmendatos mifij 
d fruftra , uti video : quod fan< mihi nwxiitfx mo- 
kftix eft ? non modoquia potuit ca calamftate ficrf r 
Ut alius tibi viderer atque fum , inhumanus fcilicct^ 
& ita invenuftus , ut iiterarum tuarum officio pro- 
vocatus filerera : ffcd quia ctiam ill* corre&iones ad 
U non pcrvenerunt , qu* nunc pcncs me non funt; 
nam ad oras codicis illius afcriptat fuerant , qui ad 
me abVrbc rniflfus fuerat. Taraen>6 ita jubes^cura- 
bo ad mc rcmitti Philoftratum * nam in hac quidcm 
Vrbcnoncft. Dc tuUcmendationibus^beafti quod 
ad mc ilias , & habeo gratiam. Dc iis fententiara 
rocam quod requiris , iilam quoque habtto» Gorre* 
3iouem Phzdri unice probo : libere dico & fincere. 
Ad priorem autem Herodoti emcndationcm quod 
attinct , ftc judico , textu m fcilicet , feu ***&*» 3 corru-i 
ptum eifc, id quod vel Srcpha&o taccntc liquet. Sed 
tua nc emcndatio an noftra , qux )am afcribetur , ve- 
rioi fit , tutc judicabis» Sic igitur ad libri orara an- 
notaveram : [ Locus eorruptus j legc >*y» ? $ Km^ 

tcm , fi<iihri aliud , ccrtc ratiocinatio probaverit. j 
Altcra quidcm cmcndatio mihifanc allubefcit ; ta- 
mcn arbitror nil mutandum % imo tuendam le&io- 
ncra ■** *««*» , ut Grxci Magiftri vocare fcicnt , ctl- 
9 1 ** *S n fc? tomihi effe videtur > Dcorum confilium 

fiuffe *•; EpISTOL ARUM Lll. I. 201 

fuiffe fcilicct , ut iEgyptus pcr cl» annofc itoale vcxa- 
retur & graviffima paterctur exitia : priorcs autcni 
illos rcges id didicitfe , Mycerinum vero minime : 
nonctfe itaque cnr Deofum judicium coaverti poftu- 
laret : Vefinefata BcnmfleftiJperafeprecAndo % ait IJle. 
Haec itaque mea fcntentia eft *quam tamen noft pro 
Apollinis refponfo haberi volo , fed tuo fubjici ju* 
dicio > Do&iffime Grxvi. Habebis & me intra duos 
menfes cxemplaria duoTimohfeLucianei, & Phae- 
dri,quorum alterum Latlne convcrti >notifquc & 
emendationibus illuftravi,non prolixo quidcm fer- 
mone , (apa%c)Jcdquip*ucis mnltafec*t\ inPhxdrura 
autem conjeci hinciHinciatismuhasemendationej, 
qua?fita quidem occafionc > ffcd f uti fpero , non in- 
adfpicato. Addam & tertium aliquid , quod tu for- 
tftffe non invitus lcges. Atque utinam liceret mihi 
otiofe legere , otiofe fcribcre^VirClariflime ; dici 
non poteit quam raultis , quamquc intxtricabilibus 
negotiis ptepediar 5 ut mc tqyidem nemo videatur 
miferior j nam , velim fiolim, multi mihi dies abeunt 
fine fruge. Itaque adeo mihi femper in oreeft , 
Jguam mibi tatdafluunt ingrataque tcmfora , qudjfrcm 
Confiliumque morantur agendi gnaviter> id quod 
Toia mente peto jampridem jfed mihivota 
Ha&enus heu l furdos hahuerunt irrita Divos» 

V^ r&tn depiorarc vitam nolo. QuoddeLeydenft- 
bus & amanter fcribis, &amantius e$iam hortaris, 
videor accepiffe aliquid^fed privatis uniusaut alte- 
rius literis ad hunc aut illum mtffis , ad me nullis. 
De illo^utcm negotio dicam uno verbo , ut homini 
amico & candido ? Mihi magna fpeseft fore, ut ali- 
quando in Uttcris Grxcis > St \ym tyifwmT? itfo&Mu** 

Cc 20% TaHAQUILLI FAI*t 

prodefle poffim ^f "»v, fcd ut funt natt hominum 
n^gotia, 

jgutsfit an hoc quotfue nos volim Jruflretur hiuutes} 
Prxterea nondum fcire potui , an fatis opimafitcon- 
ditio , mequc & familiam fplendide poflit fuftenta- 
re ; Scd haec©**' «* pwi*« w-nu f neque ventura libet 
prgfumere. Luculcntum muhus Clariffimi Grono- 
vi) y de quo in tuis ad me literis,cupidi(fime expe&o. 
Intricatiifimum vero & impeditiifimum arguracn- 
tum, De Sefiertiis : Scd quid lic , quod & labor , & me- 
lioris antiquitatis cognitio non perficiant ? qux utra- 
que in Gronovio noftro fumma funt , ut tute fcis. 
Vbi a me lc&us ille liber fuerit, rcfcrit>am quam po- 
tero diligcmilfime & ut tanto munere dignumeft. 
Si mc amas , quod te fcio facere , hanc adcum epi- 
ftolx noftrx partcm fac mittas: acfiquando ad mi 
fcribes, luerastuascumlibrariorum mercibus ne mi- 
feris^fed reda Lutetiam , unde huc per veredarium 
& commode & diligenter deferentur. Valc pluri- 
mum 9 Vir Do&iifiaic*, & nos ama. 

Locus ilte prior Herodoti , de quo in EpifieLt advirum 
T)otti(Ztmum Iotnnem Georgium Grxvtum tftum efi^iu 
lcgttur in omnihus vulgatis codicibtts : &y* tti $ l\mp*i )* 

IxuexQiV Irnt jpdbZtu a* k* y% <A* it rf m&** dtJL9 *t**$ i ¥ yj&P 
mptTi&vli tyX %jl&vu> ux av xt&tin acATiw £ floA.A£f4f£«r in rirt % 

&C. Aiquem locum udfiribit H. Stepbanus, Hic Grx* 
caexemplaria mendofa effe vidcntur. ^Alter autm 
lcgitur fittioNC CX XXIU* EpISTOLA&QM Lll. I. S03 


EPIST. LIX. 
A r> Eundzm. 

Zarw y£li*ni emcndatus. 

EPisTOLAMtuamvin.Kal.April.acccpi.Do- 
<aiffimc Grxvi , qux tamcn Kal. Febr. fcripta 
fuerat,fi Diis placetiundemiraquxdamPegaforurn 
noftrorum auttarditas,autnegligentiaapparcr. Li- 
brum PrxftantifT. Gronovij , qaem ipfe ad mc , trcs 
quatuormenfes funt, mifcrat, nondum licuit lc^ere; 

*i /' «»#r fi fcire vis , Kvm&f * *l w &t& % ui*paM*t. Nequa 

cnim multum abfuit, quio mc ad Plures fenetrmm y 
totos duos menfcs febri continua vexatus i unde ad- 
huc malc firmum corpufculum eft. De negotio Ley- 
denfi nil equidcm habeo quod certo fcribam , ica me 
raulta<Iivorfim trahunt. Ego-&me&meaDeo per- 
jnittam & amicorum confilio. Si illis vidcbitur 
hinc migrabimus j fin fecus,&c. Si un&ius aliquii 
effet , ncmincm eonfulerem $ Scis quid velrm. 5ed 
de illrs omnrbus >donec aliquid mihi diluceat , cfh> 
ST comicum. Locum illum Hcrodoti , de quo ad 
Bie fcribis, notavcram ipfequoque, & ad oram libri 
roei hxcverba afcripferam, [Legi poteft*W#/ /' m 
hW)mM; &*»r &c. ] itaque^utvidcs, in tanto loco- 
rum intervallo^^^vnam utriqucnoftrum idem 
in mentcm vencrat. Hoc igitut a te habeo , quod 
judiclo tuo illa conjc&ura confirmata cft : Accipe 
&i *» iit*KK*yyA looum jEliani , politiffimi fcriptoris^ 
cmeadatum in de AnimaUbus lib. ix. cap. xvi 1, ubi 

Ccii «04 Ta'hAQUXX.11 Faihx' 

hiftoriam quandam Principi Hiftonco memoratam 
attigit : Iia vulgo editur : t; $»'#*** « Wi>?ir, <i- 
wiefo? 4}<t$Hw t? A^fu/f 7f A^/i^ %&>**** fcT*«r. In codicc 
quidcm Interpretit, qui Cwe poiiti judicij erat, fic 
quoque fcriptum foi(feconftat,quippequificlocuai 
ilium converterit ..*.. Lineusilte tborax , qui Minerv* 
Lbtd 4 confecratus carmimbus cclebratur. In qua inter» 
pretatione duo funt anima Wcr ficfne digna ',alterunS, 
quod credidcritdici poffc fAi^nxf^ #<**«« altcrum, 
quod iiAdHtoA pofitum exiftimarit pro ***i%Mw*i, quod 
in homine dodto minut ferri poteft. Sed ego apc- 
riam tibi fententiam meara , qu«, ni probe fallor, 
non minuscerta videbitur,quamlinu^nsvriic(ret# 
Legendum enim non w*" , fcd XWw , recem illum 
jEgypti nobilem , de quo, ut & dc hac ipia hiftoria* 
tuus Herodotus : verfio f uerit, Lineus iUe tboraxyfuem 
Minervd Lindid confecrajje K^inuifi/h tradunt. De Phx* 
dro, quando id quoque fcire cupis, valetudo noftra, 
de qua modo tccum , effccit, ut adhuc jaceat. Vbi 
meliufculc habere coepero , tum ego videro quid 
a&itandum (it. Vtinam mihi commodior, & minus 

negotiofaftatioforet:ahquidforta(Temtt(inarcrquod 
ftudiofis non improbarecur. De novis illis Magni 

Cafauboni epiftolis,quasnuperinGermania repcr* 
tas , & cura tua editas fcribis, gratias ago, & habeo. 
lilas cgo,fi ad me perferetur munus tuum,diligentcr 
lcgam. Si autem nomen tuum editioni prxfixenint 
ty pographi ,quid tum ? id cur* tux & diligenti* dc- 
bcbatur. An idco, mi Grevi* illis fucccnfcas } Si qui- 
dem illxepiftolac y*w** fint , non video cur «#*?r de- 
bcas. Scd hoc videlicetmodeftix tu^Sileri vis. Vbi 
librum^ Moneta veterum lcgero , fcribara adGrono* ErisTOL ahqu Lii. T. »05 

vfomwr wifed nuncquidem itadefluxlt & debili- 
tatum eft corpufcolum , ut labori par non fim. Inte- 
rim,Homa[iifTimeGrsvijhoc pcrte ref-iTcat , qux- 
fo, fuiffeme acri Acquam vehemcntiflimo dolore 
permotum , ubi tam diram ipnus calamitatem ex te 
COgnov!. VideHtet \\\xi&cft.,Dtt>emtir mortt nos noftra- 
fnr. Dij boni ! & uxorem .amantiffi mam & tiberos 
carifiimos tam in brevi teropore raptos 
quandoalias^iTflejpr^r^^f^wopus 
autem e confpc&u urbts , in qua tam 
accepitjHamburgum conrugifle fcribis 
&um : quid enim attinet tanti tamque n 
clus imagineanimum follicitare?Vak 
eiiw» Grxvi. 

Sed hcus tOjGrxvi PoKtiffime,quam graphice iftos 
hominesdefcribislw/rj^^/^^flc/^^w/f^/rf/^&c. 
Sapis,aedepol,fapisi fi enim ita porro pergent facere, 
uti jam inftituerunt , ax illi fuiscoramentariis,non 
fuis,omniaconfpurcabiiDt. Mirorequidemtampau> 
cos animadvertere quanta labcs ftudiis ea re fiat. 

Lotus fltrodeti de cpto adme /crij>/erat V. CX- Crdvttu^ 
legitwkbro l.fi&bne XX XII- 

EPIST. tX. i 

ILVSTRISSIMO VIRO 

ABEl'1 COMIfl SERVIAiatJ 

SVMMO iERARLO PRiEFeCTO, &c, . 
TMttqttiltus Fkhtf. S. J\ i>. 

SI^quaritumfeHcitatis^VirlUuftriffimeyPhxdib 
uoftro ia Vrbcm pwfiwifcenti , jpprecatus ium, ¥o# Ta»a»Iu*Vli Fasri 

tantura el licuilTet augurari , ut fui videndi fcilicet 
defidcrium apud te cominoverct, illutn a me arrti- 
(iflcm nunquam ^quin ei fedulo mandaffem , Te ut 
onte omnes venerabundus adirct ,fcque in atrio tuo 
cum cetcra dodorura hominum cohorte uiteret. 
Sed me a tam prxcipiti confilio dehortabantur tum 
pudor , cui femper fum obfecutus maxirae , tum 
ipfius fcriptoris tenuitas,*qux iftaTua fumraaerudi- 
tione haud fatis digna videbatur •, Tum deniqne 
metus , quo Phxdrum ipfurn vche-- 
sveri intelligcbam : quippe vix addu- 
Te ut irrumpere auderet,Te , inquara» 
e , ad quem omnia undique prxclar* 
ingenia lucubrationes fuas & arte & doelrina perpo- 
Iitas certatim deferunt , ipfc interim nil prxter fa- 
bellasgarrircdo&us. At nunc,utiadmefcripfitVir 
• Clariuimus Hippolytus Menarderius Sacri cubiculr 
Icilor , res ei fupra vota fluxerunt , & ea', infciente 
meeft aflecutus,.qux ncoptarequidemipfipudenteB 
potuitfero. Quamoj>rera miflas omnes illas rationes 
facere decrevi , Vir IlluftriGimc , quibus antehac tel 
tnetus , vel pudor , vel noftrum dcnique judicium, 
utebantur* Namqui prius metuere poteram,ne ar- 
roganter ineptus viJcrer , fi leviculum fcriptotem- 
. cum notis & animadverfionibus meis aufus ad te 
elfem mittere : nunc , n* tanti viri , quiqne omnibus 
cxcultus artibus eft , per quas & fumus & dicimac 
humaniores , judicio vel cbnfilio rainus paream , vix 
effugcrc pofle vidcor , quin felicitati mex dicar de- 
fuifle , fi , cum mihi ad Tc ampliflimi viri commcn- 
datione aditus patefa&us fit , occafion* tam belte, 
fluamaue omqjs magno emptam yeljent ^uti dub£ E*ISTOL Attflk Lxi. I# ioy 

te m. Patere itaque , Vir llluftriffime, Sc , nifi infra 
dignitatis ttre titulos cft , Do&iflTme , libcllum no- 
ftrum tibioffbrri; Qui fiquid habcbit quod tam acrf 
tamquc cleganti ingcnio placcre polfit , omnium 
eptirac a&um cffc mccum exiftimabo ; fin fecus(fed 
Dij mcliora ) illum , qujc tua xquitas & fingularis 
in ifto faftigio humanitas cft , ab animo fpc&abis^ 
animo , inquam ,cjus hominis, qui tc prxtcr ceteros 
imperij noftri principes viros miratur , cuique voto- 
rucn omnfium fumma fit t ? ublicum aliquod fuat in 
te venerationis aliquadoextare monumentum» Valc# ; 
Salmur. Non. lanuar. M. DC. LVlil. EPIST. LX 

FERrLLrSTRI ADOLESCENTl 

LVDOVICO a ROTENSCHILD 

m , 4 

% 

S. f. D. TdnaqniUus Faber. 

CVm ad Te nupcr , Adolefcens <Jencrofiflitw£ 
pararcm fcribere, repentina vis morbi, quo ne 
*d poflem , cupiens licet,effecit : nuncaurem pofl> 
qu*m raihi meliufcnle e(Tc coepir,animomTc mco, 
qui plane fingulariscft>non poflumquinfatisfaciam 
meique ipud Te memoriam excitem, fi f orte, cx quo 
abiifti hinc * Tibi cxcidcrim. Neque vero ea aci Te 
fcribam 5 qux fxpius f#piufque ex aliis audifti , de 
clariffimo gcncris fplcndorc , qui in Tc eft , de ama- 
bfli illa totius form* concinnitatc & venuftate, quae 
vel feriffimumquemquetibi blandeconcilient. Pof- 
fuat llla quidcm laudati , fcd in iis fcilicet , quibus ?p$. Ta.jia^uiiii Fabki 

nihil aliud adeft , unde ipfi cotnmendentur ': in i», 
inquam , qul , nifi luce «c gloria Majorum fuorum- 
fplgerent , obfcuri ipfi & ignobiles jacerent ; in iis, 
qui nifi a corporis &Fortunx dotibus fpe&arcntur, 
vulgus eflcnr. In Te vero , Perilluftris Adolefcens, 
longe alia funt , qux tibi ftudium & exiftimationcm 
eorum peperere ,qui fola virtutis imagine moventur; 
Summa modeftia , mirifica morum fuavitas , inge- 
nium fmgulare, & vividusad meliora ftudia impctus. 
Quis autem , qui quidemhomo natus fit, eum ado- 
leicentem non magnifaciat, non amet, qui iftuc xta- 
tis fponte & ultro ad prxclararum artium cognitio- 
nem feratur f qui plurimos jam fcriptores legcrirj 
ieuHiftOrici illi funt , feu Poetx ,quique nunc curn- 
maxime Romanum Sapientix Magiftrum acti ar- 
dentique ftudio legat : idque in eo xtatis flcxu , qui 
fere plerumque ceteros tui ordinis nobiies a ftudio 
virtutis ad irritamenta & blanditias voluptatfs abdu» 
cat. Felicem igitur Illum Clariff. amicuro noftrum, 
qui novam hovamque in dies ex ftudiis tuis fpem vi- 
det fuccrefccre; Sed Tc haud paulo feliciorem ,Ge- 
nerofiflime Adolefcens,qui tanti Viri induftrix com- 
miflus fis. Quamvis enim , ut te tuus docuit Hora- 
tius , Ftrtes creentur forttbus , *-^- & in Te mirifica 
cuixdam ad virtutem indoles fit : tamen non minus 
illud verum eft,imo fortafle etiamverius,quod eo» 
d«n Horatio docente didicifti , 

Vo8rin4jedVlli fromovet INSITAW, 
XECTljgVE CVLTVS peffera robonnu 
Tux itaque partesfunt,PerilluftrisAdolefcens,effi. 
cere, ut ne meliorem habuifle prxceptorem drcaris, 
quam ipfe ftadiofiQrem difcipulum» Quinctiam id 

debeSy ~* V BfIS;Y0L.AH11« Ltl. I. 20p 

3ebes, aw quWcm judicio , cooari* bt ejas laudis, 
quam ipfe mcredibiii diligeatia £bi vindicat * pa« 
inajorftt tua; qaod llle,qui eju& in Te amor eft,haud- 
dfrbie £a#um gaudebit. Sed , ni tibi diflimilis es 3 id 
facis : qu# dico vel votum,vcl adbortatio cflent , (i 
qoidem mibi cum alio fermo cflet : Tccum autem rts 
9cm dgitur, Quaraquam enim raagno locorum fum 
iatcrvallo a Te dtsjun&us , tamen non ita illorum 
ignarus ium qux ifthtc fiunt ,quinTe femper aliquid 
molieritcra, aliquid le&itantem , aliquid fcriptitan- 
tem videam -,nam,fi ncfds, amicorura tuorum opti- 
jtojs tua mihi arcana prodit. Valc plurimum, Ado* 
lefcens Pcriliuftris., ficquc habeto , qui ftudiorum 
tuorum fpei impenfius , quam ego , faveat , reperiri 
pofle neminem. Salmur* u. dc. lviii. Non. Sept. EPIST. LXIL 
V. CL. LVDOVICO FABRICIO, 

Tana^uiUus fafar. S. P. D. 

De Strvio *v Donato aliquid. 

MEmihisti, Humaniffime Fabrici > vidlfle te 
domi mtxjhftilhm pueri , cui Danielinomert 
ctat? Mcmini,inquies,fed quid poftea ? Scito nut- 
km te unquam \iditte Jilaputiam lcpidius. Vide quid 
illc intra meofes non totos duodecim fecerit. Tres 
grammatica* , Grxcam , Latinam , atque Hebraicam 
cdidicit. Neque vero h£cftetir,Centum cx dialogts 
Cordcrij cum Terentij Andria vidit : Eutropiun» 

D d %\6 Taha^Uilli FairT 

tterum evoluit* Grxcum veroD. D. Matthxi ac Mar- 
£i textum ita legit , ut nullx in utroque partes repe- 
riantur , quarum ipfe rationem ftrcnuc & expedite 
non reddat. Vellera itaque hic adeftes , rideres fatis. 
Soror enim illius,qux uno aut akero menfe tardius 
incepit , non minus prove&a cft. Quid igitur ? Ha- 
beo nunc domi loquacuium nidum ,<quo me pofthac 
oble&arc , & cum magiftris compitalibus certare 
poflim. Meumitaqucgaudiumgaude,^ *'*«**. Ad 
ea autem ,qux a tefcripta funt , pauca a me nunc 
habcbis ; neque cnim aliter Hcet 5 cum me typogra- 
phus diftri&um habeat. De Servio Virgilij intcr- 
prete , quem nuper Pfeudo-Servium vocavi, reseft 
«rtiflima > & a ncfcio quo oiim probata, qui inter 
Criticos Gruteri repcritur. De Nivelliano Pctri 
Danielis(qua editione ufquca puero ufus fi<in)idem 
dictum putato. LegemodoEpiftolam ad Le&orem: 
Videbis id difiGmiUatum uor fuifte. Dein , unde tot 
ridiculx intcrpretationes,tam incertx, tam flu#uan« 
tes > tam &c. Eas ne ut Servius Dofforum maxlmus 
( elogium Macrobij cft ) fcripferit 4 Oices , At apud 
eum quxdam reperiuntur , qux Servij efle conftat; 
Fateor , Qoxdam , fed non Omnia. Tam«m cclogas 
feu Collettiones tanti operis habemus > & fxpiftirae 
ab imperitis hominibus confarcinatas. Idem deDo- 
pato fcntio. Hoc certe perliquido dcjeravero ^ pofle 
inutroquefuprabismilleerrorcsdeprehendi Verum 
quoniam ea resab aliis prxlibata fuit, ac deAorata, 
Ferbum non dmplias addam : nofti morem meuou 
Anton. Hallxum, Virumexquifite& politedo#uin, 
cum Amplirfimo Parnafliconfeflu >eW A*w*r«fcrfe** f 
z me perqnam officioiifli xe fac faiutes & Valc. 5aU E»1ST0L*KUU Lib. I. an 

ranrJj Anno M* DC LVUI. Nouis O&obribus. 

epist. Lxnr. 

V. CL. D. D. CHOTARDO SVO 

J. P. I>. TandqulUus Faber* 

Dc dtate Atbensu ddGordiani imperium pcrve- 
nirc potuiffe.TJeQppiano. Plcrifquc Cbrono^ 
logis parum tuto crcck insjjignandai fcriptorum> 
arate j $r cur l jfthjuid dc Sincca loco Epifl. 
XX. ubi fc Epkuri Angclum vocat j itent 

. dc voce *-&**>& apud Etbnicos fcriptorcs* 

QVjbiis., Suaviffimc ChotardfejCur vifutn fie 
Chriftophoro Helvico , Oppiaoum Ciliccm, 
adrairabitem iHum,&nunquam fatis laudatum poc- 
tam^quirkjuaginu annisinfra Athenxum ftatucrc, 
cumVut tu optime annotafti^ Athenxus ipfe fndiccr v 
Orppianum antc fc fcripfiffc , indcquc (Fat , ut erroris 
abfolvi non pofln Hetvicos. Primum hoc mihi ( in- 
xcrca dum argumeotacloquar) credas veliro ,Helvi« 
cum non fctis iocuplctis eflc fidei in hac Chronolo- 
gig partt, qu* virornm fcriptis illuftriura xtatcm fi- 
gnat : Dcin hoc quoque habet Helvicus , quod ferc 
pkrrumque reccntiorcs fcripcores fequatur , ut eclo- 
garios,bibtiothecarios ,&c. qualc aliquid qaoquc ia> 
Calvifio wnprobarat Scaliger > qucmadmodum cx. 
Epiftolis cjus apptrct v quamvis Galvifij opus , ex. 
qoo totus cft Helvicui,nUrificc laudiret. Scd quod 
4co . allatij infra OtcmpHs plaaius conftabic. Cetc- «? rum cttor Helvici ibi non eft, ubi quis ilium cHe foS 
taffc putct :Nam quod Oppianum fubCaracallafta- 
tuit , idquc au&orcSuida , jure id facit * fed poctaot 
illuna non legerat Helvicus -, Cur enim fibi aliuroau* 
&orcm qa^Uviffft ad confirmandam cjius srtatenf* 
quatn Oppianum ipfum , qui librum fuum Antonino 
Sevcri lilio dedkravk ? 

Tof fuyih» /ttj«Ap fvnvfwm Aiftr« Xtfin??. 

In quibus vcrfibus iitud aV«(quod nuper ad PhxJ 

drum monui ) proprium cft , & Domnam fignificat, 

non domtnam , aut impccatricem , fcu Auguftamj 

quod cx nummis etiam probari poteft : Sed eo ve- 

niamus quo vocas. Cum igitur opus fuum Antoni- 

no Caracallx dedicaverit Oppianus, curo in ordiae 

temporum iocum habcrc debet, qucm el aflignauit 

Hclvicus ; Acvero Athenxus^hicHclvicierrorefty 

male ab eo collocatus fuit fub Antonino Pio : raale, 

inquam>& bis malew Nam&Suidx id ait&oritate 

niti ait : at Suidas fub Marco Athcnxum ftatuit (pet 

Marcum aotem Grxci Aurelium Aotoninum Philo< 

fophum inteiligunt. ) Deinde cxplodcnda erat Sui* 

dx au&oritas > quam fibi fequi tutum cfle putavit. 

Nam cx iis qux dc Commodo imperatooe alicubi 

fcripfit AthcnxtiSjConftarCjOpinor 9 Suidx potcrtt^ 

illum poft Coaunodum vixific & fcripfiflb j quod 

vel clarifliroe apparet cx eo Athenxi loco ubl Op- 

piani Cilicis meminit ut jam mortut > qucra tamcn 

Antonino Caracallx opus fuum iofcripfifltf cooftar* 

jam tum irapcranti jcur eoin» illuRVVocaifct^ W*^ 

4**w ^7i/,initioHalieutic6n ? Maneat itaque Q$* 

piaqus ubi abHelvico colloatusijwtj atf «o Attes n*«raovcaturfoco,ut m pofteramHerocftmott?* 
XC"©- habeatur > qut tn Gordiano i m peratore dcfii t. 
lngens vero iftud intcrvaMtim eft , inquies, & anna- 
ram plns feptuagmta. Fateor;fed tcfcm *****<* apud 
alios rcperias. Scm* tu quid faciemkim? hoc fdlicet, 
Petend* hac Cbronoiogix pars ett ab aHls homtnf- ; 
bus. Nam qui *» v&m* arets illias vufgo tradunt, 
qnamvis atras do&itftmi , xtatcm vctcrum fcripto- 
rum qoo modo affignabunt , rrift fcriptores ipfcrs fe- 
gerint,quod tameknonfactattr ! EntibiaHud c»- 
croplum : Ponit Hehricus ( potntnt & att))Lucia- 
num fub Adtiano anna Chrifti cxiii.rdquc Suidac. 
au&oritate. Sed veltm fcirc cur non (eptuaginta 
aoais inferhis pontturjflibCommotfo fcilicet-,nain 
ilJa «iatoterawft^ 

cia&um*& nofti locum quiin Pfeudom*ntiIegitur# 
En tibi terthim : Pontt lufttnum hiftoricum fob 
Antonino Pk> ; quaargumento ? fcis quo^ fed illud 
auUbn*c(h Vidciket iilt Martinus Polonus impo- 
fwt. Accipc fcboc quartum. Hermogenem Rhe- 
totetfe* euju* lRmrro nuper legcbas-, fob Antoninflt 
Pio ponit HfelVicw , & Suidam au&orem nominat. 
Falfum;id<enim non drxit Suidasj ncc t ff dixifle V 
itleo verkis fbret; namex PhHoftratam vius fophi* 
£Umim,cpn(brt,|>ortcntumiM 
defkttattfe feb Marco Aureiio. Nora tts eft. 

Htec igicttfad' prbrem itfam tuam qtrxtliorien* 

habebis,&Nbftcr:ib<frnfe hofminem planft pcrdit um,; 

qufadfbcundam nejp? quidem pofllm refponderc: 

vtddiccrMaximusTv rius^quem cgd opti m* edilio* 

• fris habebao* , ^ muiea t#o*/ abiit , &***<& quafi 

pgz per caoainum* Malfc vereftt iitis,qui manuj ii4 : ^a^uiui. Fami '] 

habenUamfmiftrc dilig?ntes. Oculos modocuno- 
i os haberent > ferri id poflct : manus vero tam taga* 
ces tam vifcofas quis fcrat ? At ego jam nunc dico >( 
edico omnibus^jnufcum illudfpectoris&lemufibus 
infeflari : nifi fi fortaffe tutius fit claves in pcrpe* 
tqum pcrdcrc. Interim , fi quis jlfthic librum illius 
generis habucrit ,quovis illum ptctio facito,fi rpe 
tmas f ut compares* fcls in illo mercimonio emundo 
rcgemefle me folcre. Cetcrumde illo Senecx loco y 
Ep. xx# ubi(fi vcra le#io c&)fcEptiuri£wiM vocat, 
poffum ego &c aliquid dicere. Allufum videlicet pu- 
to adTragoedias & Comoedias veterum ,.in quibus 
fcre plerumque *n^& inter perfbnas eft^qua raeta- 
phora ufus eft Seneca , ajiafi diceret > At ego, quf 
non minus Epicuri fenia poflum exponere , quam* 
«#•*©• aliquis in Tragoedia pro iis rcfpondct , qui 
longe abfunt , &c. Scd an eo poCfit rcfcrri is locus 
MaximiTyrijiqucm indicas , id vero eft quod ne- 
queo deccrnere , qui libmra amiffum ^olcaca. Di- 
cam obiter aliquid dc yocc a#j a ©■ , ( quapqpanxnii 
ad Seriecara } quod ab H. Stcphano iri Thcfauro 
iingu* Gt;xcc notatum non eft , & vplgo pro rai- 
rius vcro habctur , Hanc vocem, fciticet % apud fcri* 
ptorcs Ethnicos In ea etiam fignificatione occurrtf- 
tfi , qua apudChiiftianos ufiirpatur« Rrimum enim* 
affcrre poflim locum Platqn^ in tV-4f Legibus». 
j>ag. V>c. i.cdiuonis Lxmarianx. Aitibi Piato, 
levium , v$Utilmm^4e. vcrbotum grdyifiitn mminct 
aw?*s- Ms &** *(e iw &&*&• ^&ifi.flgU if«it§ erit;qui dicat imitationeoi Homcriefle, ubl Irin 
Iuooms *y>iKw vocat, tum ego locum Ariitidis pro- 
Fcram, ifi quo nil eft quo de dubitctur : Legitur is it\ 
Oratio nc ** a aW • pindarus ait Mincrvam /cderc ad 
dextrampatru>mand*ta dtis pcrfcrcndaacHptentcm: efi 
tnim ipfa Angclit matvr , yvippe qua iis imperet \ qua /i 
fatre prius accepcrit. rihJk&t #' & * <pnn $%%$<*} *p <£& ** 

Air J? )tf/ Ri /tfi£«r SA,£ iV «7^Aa»f *jai* 4£« tht*Hn> «Oiijj 
n^ 45 *«??*/ J&hmiAffa» w. Vale* EPIST. LXIV. 
V. CL. VRBANO CHEVRifiO SVO 

* 

•£• t. D. TanaquiSus Fakcr* 

• Conjc&ura adlocum fiiero^ymi % ubi Porphy? 
lium diciBatanxoten cxijhmant. Emendatio 
Lttcretij lib. vi.^.dcxu. defcndkur. drbert 
illic legt Dia Clade , uti in Not. *d Phadrum 
cftendty non Mcdia Cladc. 

EPiftoIium illud,in quo,ut mihi videbar, (neque 
tu aliter fentiebas,) Thrafoois firatrem mino- 
n m , cum Agamemnone Comico ,fecundum £a#a 
& virtutes laudaveram non apparebit^ araici ertitn 
indiverfaabeunt. Alij indignas theatfo noftro per- 
fonas cflfc aiunt * Ali j belle quidcm illos, fcd pol nu 
mis i arailiariter,or*dicatos fuirfcconiendunt, Alij 
denique tale illud fcriptum e(Te dicont,ut in duos 
hominci > qaos ipfi fatros yocant , ego faamms, codtortumfuifc vidcri pofic* Tq ita^ucprocofaai 
bebis conjc&ucam tneam fuper Hieronymi loco 
prxfat. Coramentariorum in Ep. ad Galatas: jgfewf 
Btfvdjfudm inttBgens Batanxotcs & fitltratus iit 
fotfhyrim &c. Scribisenim, VirumCIariffimura*& 
bono literarum natom,Lucam Holftenium^in bu jus 

?[UttftioaU foiutionemcaputiategtum impendifife, 
ob cu jus finem fcatc dicat : Et/ant magu* mt htntficiu 
fihi hahtkitdtvw&um , fui inrttbfiura ttrum aiifudm 
iuctm txtultrit. At cgo tibi in iurem dtcam , ita ta- 
mcn ut omncs audiant^legendum sxitxl^Motamatt^ 
[ feu Botaniotes ] sBefitltratns torfhjfm. Botaniotts 
autem, feu Botaniatts y etit Pythagoiicus , qualcm 
fttilft Porpbyrium nolli. Genus autem iilud horaU 
num quo gencre cibi vitam eble&aret fuam , vel 
pucri notHnt % htr/w fcilicct & otufculis , id crit bota- 
nais vd BOTANiore. Hahcs ,6 Suaviffime > duobus 
vcrbulis,quod apud alios intresquatuorve paginas* 
rargeret. Scd ,uti predicerc foleo ,0»* <* W m«?»a? 
vj Ev, « ax 9 U vji e? 7t M^t. Si tibi couatus noftcr minus 
probabitur, hoc uno mc certc folabor , quod V. CL 
Iacobi Sirmondi , cooje^uram minus ctiam Tibi 
placituram confido. 

Scribis , Clariflimc Chevrse , non placcrc Ho- 
mini Do<3oq0od nunc nupcr ad Phaedrum notaba« 
mus , dcbere emcndari Lucrctium in V L & pro 
MEDIA CLADE^qu* iabcs ( meo judicio la- 
bcs) omnia exemplaria infcdit^kgendum effc DI A 
CL ADE : Benc *dcpol,6 Nofter,quod>homini do- 
&o ; eo enim fict ut tot illa rcs tranfigatur facilius» 
Vidcamus igiturquid fibi propooat Lucreti*,adhi- 
bitoquc acri judicio difpiciamus , quo tedat fcriptor 

admirabilis^ EpMTOlarOm Lib. T. l\*f 

atfrairabilisjmoxad ii^quod contra mcafferrf dicis, 
veriia. Vcrfus Lucretij,quos & legifti & legis,hi futi 
Nuncratioqudfit^perfauccsmomisutAetnA 
Exfiircnt ignes interdum turkine Unto^ 
Mcpcdiam : ncepe enim media de cUdc coorU 
Ilamma tempeftat Skuhs dominata per agros 
Finitmis adfi convertit gemibm ora , 
Fumida cum coelijcintillare omnta temfU 
Ccrnentes pavida complebant pcffora cura , 
£>uid molirctnr rerum ttatura uovarttm. 
Scis ipfe,qui inrebus philofophicis Rabbivo€ari$ % 
qmdornniiimmaximemctucrctEpicutus,*icisilium 
& Deos, & eorutn PRWideatianj^nec non M^racula 
(quatAus aDiis prdficifci exiftimabantur) explo- 
dere folitum fuifTe; & eo ufque <** *t/«& , prsefcrtitn 
autem (**»&w& % idcoedifcendaexiftimafle^ua 
fieret m faciliuse pe&oiribus hominumpavorDeo- 
rom & ProvidcntiacdepcIleretur.Cftmatitcmprimf 
mortales vaftacoeli fpatia viderent(Lucreti*7V;*//*, 
ut omnes veteres,vocat,qu z vox ab Aogurum difti- 
plinafun^aeft)eura,inquam,vaftailla coelf fpa- 
tia fcintUUre \ & fitmmatum umpefiaUm ex ALitixs 
aliorumque mcntium vifcetibus prorumpere& cx- : 
«tfluare viderent , nil aliud ^ ^qoam ifthaec a Diis in 
perniciem gcncris humani immkti exiftimabant: 
quod ut aliquando ad Deumteferri potcft (fecum 
dum nos Idquor^ qui abEprcuTfr n&n paiftimusfihe* 
imf ietare m>rtNdiflcmite ) ita ncmitortquamWuilas' 
habet ctfufts ^rfcter natuYalte^ ' Poeta itaque , ubi - 
propofuit quid fibi c*pHcaii4ura fir , 

— — rathqusfit Jperfaucts monfis ut dctn* tlS TAHAtJIILLI FabRI 

Ixpediam : ftatim fuperftltion^ 

ut ipfe putabat, occurrens, addit , ut quidem lego, 
— ntquc cnim DIA de cladc coorta 
Flamma tcmfefias % &c. Et jure quidera: 

Nitnfifcx Epicuri fentcntia loquor) talc*liquid 
dixinirus cveniret,firuftra illius caufas incraNatur* 
fines quxfiviflet. Qaamobrem legendum aio non 
Mcdia de cUde , fcd Dtade cUde, id cft, qu& a diis iru- 
milTafit ,Qjx aliquidiimni habeat, &c. Quodaa- 
temVirum lilumDo&um exiftimare (cribU ^mcdim 
cladem fignificare?/Wg'4JV#i,& qutfoleatevenire^ qiiia 
apud Poetam legerit, gue mvis r^t6\ierue turbd,re$ 
elt plane difiimilis , neque modocontra ufum Lati- 
nitatis,fed & contra Poetx confilium. Conrm ufum 
Latinitatis,inquarainequeenirnitidemLatinedici- 
tur media clades u{ medta turba. Quippe turba nomea 
multitudinis eft, Clades non item. Poffuraus eoiai 
diqere , e media tutba > e medio acervo fkmere ; at non, 
Malum iSud ex mcdia calamitate natumcfi. Dein con- 
tra Poctx confilium fentit,qui ita fentit ; aut certt 
minusyera illa funt , qux de Epicuri placitis di#a 
fupra a rnc fucre. Prxterea pcrquam ridiculediiTc- 
ueret Lucretius, fi ,uttVir(*.Do&o placere fcribis, 
Mcdia cUde kgeretur, id c&>levi, obvia^vulgari* Vi* 
de,quxfo, homlhem di/ertum: Hxc enim verborum 
ipfius fententia.elTet : Expediam tibi > qua caufaftt y 
fuamobretp ig*es ax 4etna penetralibus crumpanttntque 
w/^.mediocri ex cladc Ulafiammarum tempefias oria 
tfi4*ft(im in Si?U(4 vi/*f$$t&c. Sed piget me plura 
dicerc Vale, HumaniflimeChevraee,& ifti hornini 
do&cfc fi^ modo ****** v */i$ W, & ad haecfapit, Epi- 
ftohm noftram vel lcgc> vel fnitc* S^lraarijidib. 
A^riL m. pct itViiit ".""-■ r E? I S TOL A Rll M Ll B. I. 2Ip EPIST. LXVI. 

ALEXANDRO MORO 

VIRO PRjESTAttTlSSlMO 

S. P. Z>. Tanaquiffus Faber. 

Uci duo Ae/chyti emendati , alter in Pcrfis Tragctdia, 
alter in Promcthco vin&o. Tcrtulliam locus notam 
lus. nocfoxur sp&iip % vitioje dici. quid Jit ™>&%* , ut 
legendumr aj/ud Aejchjlum contcnda* 

ME vero fclicem , More Prgftantiflim* , cui dc hf» 
litcrolw tecum agere liceat : tccum,inquam,qui 

fioguiari iilarum cognitione vix Ephcbui inciarueras; 

qtriqoe in iis hodic longe princcps es ; fcd tu aiia vide- 

ficer jodicafti cflc potiora.**** 4 * De negotio toj x*qu«. 

*»M«s,quid dicam aliud vis, nifi verifiliBum cffcillud 

Horatij tui metquc, 

Comperk ixvidiam fufremo fin$ domart? 

Nempe omnem virtotcm , praftantiatnque fingularenr, 

cujus gencris ifta toa eft* lnvidia comcs fequitur, quocl 

te jam fxpc alias rc ipfa expcrtum effc intciligo. Quod 

cmm in alih *xf*r Ri , $ v* &? dirnv *%™t , illud m*ftef m 

mafars cft corum qux fe commeadant j % ™ &•'** ;<£ftri 

fuwKip 7i ©?» \A&$ tit *is \apo%tf. Nam de calumnfolis 

& rumufcolis j nugae vcro illae fnnt : queifrfi movcare,tu£ 

«blitus fueris» Id quxfo in Tc juris babeat popelhis, vc 

animi tranqutilitatem Tibi cxcutiat } Alios , 6 More , ju- 

dices,alios xftimatorcs tux virrutis habcs» Neque vero 

Tc(ctiamG itacredi poftulas , ) miferum & infehcenr 

dicatn ; fed Virum Fortem , fcd Virum cgregie indu- 

ftrium , Virum dcniquc GcrAum artium 9 quiqvk* Principi- 

kos 6c DoAis femper probatus fis. Sed de mc qtioquc 

M.aliqoiddicam,( co cnim mc vecanr»quz cx te accipio)' 

£ * il tlS TAHAtJULLI FABRI 

Fxpediam : ftatim fupcrftitioni> 

ut ipfc putabat, occurrens,addit , ut quidcm lcgo 9 

— neque enim DIA de dade coorta 

Flamma temfeftas , &c. Et jurc quidem: 

Nitri fi Ccx Epicuri fentcntia loquor) talc*liquid 

dWinirus cveoiret,fruftra illius caufas incraNatur* 

fines quxfiviflet* Qaamobrem lcgendum aio non 

Medta de cUde , fcd Dtade cLdc, id cft, qu* a diis ira- 

miflfafit jQjx aliquiddivini habeat, &c Q<iodau- 

temVirum UlumDo&um exiftimare (ctlbU y mcdiam 

cUdem fignificare Wf4ra»,& qutfoleatevenirc^ qiria 

apud Poetam legerit, guc mvis iqediierve turba^res 

elt plane dififimilis , nequc modocontra ufum Lati* 

nitatis,fed & contra Poetx confilium. Contm ufum 

Latinitatis,inqu^m*,nequeenirnitidemLatinedici- 

tur medu cUdes u{ med*a turba* Qnuppe turba nomeq 

multitudiniseft,C&<&jnonitera. Poflumus cnitn 

dicere , e media tutba , e medio acervofumere ; at non, 

Malum iUud ex media calamitate natumeft* Dcin con- 

tra Pocts conftlium fentit,qui ita femit ; aut certc 

minusyera illa funt , qux de Epicuri placitis di&a 

fupra a mc fuere, Prsetere* pcrquam ridiculediffe- 

ueret Lucrethjs, fi ,uttVJr(VDo&o placere fcribis, 

Mcdia cUde legeretur, id cft,i*w, olvia^vulgaru Vi* 

dc,quzfo, homihem difertum: Hxc enim verborum 

ipfius fenteruia eflfet : Expcdiam tihi % qua caufafit y 

fuamobrctp igncs tx drtna penctrdib %s erumfant:nequt 

tnim mediocri ex cladc iUdflam^rumtemptftas $r$a t 

*fl>4'Mo(im in Sieiiitvi/tftity&cc. Scd piget me plura 

dicere Vale,Humani(fimeChevraee,.&ifti homini 

do&j^ fimodo ****** v cu/rj» W5?, fc ad hdccfapit, Epi- 

ftolam noftram vel lege^vel omce- SjUiiwrij Jdib. 

A^ril. m. pc.i tviu* E? I S TOL A RUM Ll B» I. llf EPIST. LXVI. 

ALEXANDRO MORO 

VIRO PRjESTAttTlSSlMO 

S. P. V* TanaquiUus Fabcr. 

Loci du$ Atfchytb emendati , alter in Pcrfis Tragardia, 
alter in Proiuethco vin&o. TertuSiani locus notam 
tus. nocfoxur sp&iiv , vitiofi dici. quid fit mA%» , ut 
legendumr atud Aefchjlum contcnda* 

ME vero felicem , More Prcftantiflime • cui dc \\h 
litcrulw tecum agcre liceat : tccum,inquam,qui 
fiogufari iilarum cognitione vix Epbcbus inclarueras; 
quiquc in iis hoJic longe princcps cs ; fcd tu aiia vide- 
Jiccr judicafti cflc potiora,****** De negotio toj x*qu«. 
Wxf<»j,quid dicam aliud vis, nifi verifllmum cffcillud 
Horatij tui mciquc, 

Comperit ixvidiam fnpremo fine imarif 
Ncmpe omnem virtutcm , praftanuanoque iingularenr, 
cujus gcnctis lfta ttta cft^ lnvidia comcs fequitur, quocl 
te jam fxpc alias rc ipfa expcrtum effc intciligo, Quod 
cnim in alits ixfov *}i , *£ <ri x&i «fuW \^m , illud multejim 
mapars cft corum qux re coromcndanc ; ^ 79 di»At ;/£«?, 
nUxvKtf 71 «?i ni&s rit *is- v^>?f. Nam de calumniolj* 
& rumufculis; nugae vcro illae fnnt .: queifrfi movcare,tui 
oblitus fueris» Id qtixfo in Tc juris babcat popelhis, vc 
animi tranquiiiitatem Tibi excutiat ? Alioc , 6 More , ju- 
diccs ,alios xftimatores tua: virrutis habcs» Ncquc vcro 
Te(ctiamG ita crcdi poftulas , ) mifcrum & infeficcn* 
dicam i fed Virum Fortem , fcd Virum cgregic indu- 
ftriut» , Virum dcaiquc Gentum 4rt/*JK,quiquc Principi- 
kus 6c DoAis fempcr probatus fis. Scd de mc quoquc 
•taliquiddicam, ( eo cnim mc vocant,quar cx te accipioj 

£ c j i 32D . Taha^oilii FabrI 

qutd , qutfo , Ifti fibi volunt $ cum mc adpede% illias Ho* 
mtnis inftitutum dicunr,cujus ipfi do£trin*m &.fcrtpt* 
minus probant \ Egone iftas Aa^ce*;yV(qu!d cnim aliudi) 
mtveo *ut c^?TumTo mc, Prcltantiflimc More,rixa- 
Hirum de lana capnna crcdtto, ubi talc altquid» au&ore 
idonco,audieris, Vidcticec vcl cgopuer fum,vel dcli- 
rans aaicula ,quiqud*mt ilti auc illiopioionimancipcm, 
quafi fumma rccum agatur,& omma f&J<fk oiyciv-n f nifi 
auc hos auc illos fequar. Imo libcri fumus , Vir Prxftan- 
ti(Emc,& juftaquidcm manumi(fiotve,quaque haud cqiri- 
dcm fcio ullanc unquant apud Praccoccm juftior fucrir. 
Dein, fi id effct quod ifti aiunc, quid inde dBcerctur? 
Ccrte non ideo minusmulca vel Grcecc vel Lattne legcro; 
hoc enim nuncagtcur fciltcec. Pratcerea ighoranr homi- 
nem illum , quem probri caufa appcllanc , quafi capital 
fecerit,mtht infenfum cfle& infeftum ; quod &ipfc,uc 
fufpicor , haud ncfctcbas. Sed ad rcliquam epiftolx imz 
parrem longe facius fucnc venirc , quam tftbaec incer nos 
agirarc. <%fUtjjJt iliud noftrum dclofepht locolc£tumi 
Tcfuiflc ncc improbatum , More Do&iflime^furamopc* 
re gaudco. Quod aucem fcribis repercos c(Tc ifthic non- 
nullos , qui fcripturdm illam , ur aic Coroicus > m peitrem 
ptrttm YApuerint , minime equidem mihi novum accidit; 
& tamen prarrcr unicum memoris fphalma (cui fuppe- 
tias rulcrtt l J hotij locus) ubi 4c HegcGppo ago, qucm 
cgo paenc pucr lcgeram, ttequc tunc in his regionibus 
nancifci potui , uti tum monui, nihitcft quod vel puct 
cucri non poflit. Tamen idem hic quoque cvcnic , quod 
tfthic fa&um dicis. Quid igtrur fieret , fi locum lllura 
decancatum Tcitulliani dc ******** qucm & Graeci ho* 
tnines arripucrunt , refutaflem ? Quod ego tam facilc 
poflem , quam mirtficam illam de Hitrtfoljmm CaltfU 
aflertionem cxplodere,quam ipfc, vir fortttcr credulus 
fcilicct, hbro II l. adverfus Niarctoncm, conftart Ethmcit 
qHoqut tefttbus , ait. Rem veto lcpidam & bellam , qaam 
yirhjlm haud dubie amaflct , vtdcre.pfr d$es qutdrtgntM 
matutwis mtmentts civitatem d* axlo ptndenttm % omm manio^ 
Thin hahittt tvanefctntc. £c t*mea UU altera caaulca* no» EpfSTOLA&Uii LlB. I. 121 

ftrako fifitot eft Vcrura hzc tllis rclinqu£mas>qui hujuG» 
cnodidciiaas amaut Mequidrin poenHcttam msle opt* 
ramolim pofuiflcj fcd bctvcclt quod paenitct: Eoenicn 
fiet ur melioreslibros&ftudiofius lcgain & jucundms, 
certe roulio uulius* Valc ,Vii Przftanrifltme. 

Non , optnar > ingtatum tibi fucrit , tnitti ad Te qaod 
ntipcr in locum querodmmiEfchyli ,in P*r/t/,nobili ilk 
Tragaedia, annotatura a rae elU lllum fcriptotem araas t 
fcio % 8citi eutn»u£audivi,aliquidolim paravcras j unde 
& mibi fpes fit ,fotc utcoaatutp noftrum raious irnpro- 
bcs. Is locus lcgttur pag CLVuedrtionuStephaoiantff 

Imi spmrir tv vmMneu 
Vbi *»&**<> w ^mtwt oil ahud fignificarc poffif qntn* 
txerxttttm r*g$re. Sed ubi tandem lc&um cft , *i mJbxA 
tale ahquid fignificarc? TioJbtxi» enim.de eo tantum dice^ 
Tetor,qui lcvis, cclcr & espeditus effcr. Deinde nullum 
exerapuim hujus verbi apud qucmquam omntno fcri» 
ptc»rcra occurrir. Itaquc vitij *hqutd iti hoc vcrfu fic 
planc nectffc eft » quod quxtcndum. Nam Grxcus qui- 
dem Scholiaftcs,qui iftharcnonvidir,nil aijumcnti pa- 
tcft afferrc ad vcn inveftigationem 5 Quippe illud iaaJtf- 
*a vcrtit pcr f^t/vs , & <mi •»•> uwfi wiJk U*ii%* lit spaw; 
fcidc metaphoram ab aurigatione aut equitandi artc 
fumptam putat. Scd Uterirq nunquara id fignificavic 
«*tW«. Stcphanus porro & Vi&orius nc fufyicati qui- 
dem funt , aliqqid ibi eortuptura cfle * utfde tirt ab* tts 
opif expe&andum. Scd tem uno verbo cxpcdiam , ut 
apud Virum longe do&iflimum agt dtcct : Reftitucndum 
enirn dicotW^provitiofo illo&ridiculo*;ro<&'*«. !!•- 
Jb%i<» auuw mctaphoram habet k re nautica fumptarrw 
QutdWA/in navi,quid **<\nota rcs cft :Quid verofit 
*»</*#•> > docebit Pollu* Ub. i. d Simtft u*k*9 ^^A^t 
^Aiii» x*.6*pri{n»/ , * tuii *V^ y » • ***&* «fo» r , • *w z** 

i^,o ^cfr^r. Vbi i **/*;** is cft qui gubctnaculura tc- 
nct & modfratur. . , 

Sedqitando femcl fronrem pcvfricui»* tccom,qui 
fummus *ugiftcc cs,dc1us rcbus agwccBfi,cpiftuU y \ / »1> ^TAHAQUXLtl FaBRI 

licentia uttr , 8c alhim cx eodcm MCchy lo locumTo Pn* 
nfcthc$ viufto proponam $*de quo » pro (ingulari tua hu- 
manicatc , facico ut fciarn quid judices. Inter cetera qux i 
fc iavcntadicit Premetheos pag. xxxi. ait hoc quoque,. 

0r«7w7f m*}4<&t Aifb%t [M^n^Tut 

rAwnu. ■ 

Quorom verfuum fcntcntia nulla nifi harc efle poteft: 
guin &frimm jumtnt* j*g$ fubject ,l$ris jugdltbus$btcm* 
ftrmuti* & <*rf$nb*s> ntbomints magnis Ubonbus Uvdmnth 
Scd quid hoc fit , IumcnU $btcmfcrdnt iugajtbus l$ris & 
§orforib*s f An dubitas quin Grarca illa ctnendanda finr* 
lcgtado (tiyxiuti fuMvorm stfMASIN TE ,non autemro* 
tc«flrr,quod hoc loco ad rcm nonfacittTunc vcrfuifuus 
fcnfus conftabit : nam uolJkK* ficc.erunr Iumtntd qu* lorir 
iugdhbus & fignis motac virgar , aut perticar , 6cc.fdrtrta%\ 
iittmnt ; quod i fc invcntum fuiflc gloriatur Prome- 
iheus. De Scholiafte nil dicam ; Scis eninrin ea col-' 
ledtionc roulta i magiftellis effc;itcruta Vafe, Vir Prx* 
ftantiffirue. EPIST. LXVII. 
V- CL VRBANO CHEVILEO SVO 

«T. P." Z>. TanaqutRus Fabtr. 

Vndmm Ovidij laci cmcndttk 

Gis hoc , Soaviflimc & HumaniiHme Chevrae, rtf 
prehenfum o!im ab Etinna Lefbia Pindarutn fuifle, 
quod^cum ci fuafiflec ut ornamentis fabularum , quei* 
in primis compoficionibus non faepc uterctur, carmina 
fua illuftrarec , in iis poftca cam intempcrans cffct , v£ 
(quod in iis ctiam itlius poetae carminibus agoo&as quaa 
hodie fupcifunt ) nil avidius #iam fabulas & jcmotiotc* s EpTSYOI AftUll LlB. f. »lj 

liftorias » quales poftca Calliraachos <* M-ntti expofuir, 
«rriperec. llla enim,quae mulier eflct elegantifltmi in- 
genij , Afanttferi ofortert dicebat *aonj*cc$. Idcm profe- 
&o » o Noftcr , mihi ne cvcniat hodie mctuo , tanta crit 
corura locorum copia , qu* in hanc cpiftolam decrevi 
conjiccre. Tamen fieri poteric , id omne ut boni confu> 
Jas, neque» opinor , Ertnna ipf$ 9 (i vivtrcr , improbarura , 
qtiippe qu« vidercc Criticx noftrac intemferdntti cffe&um ' 
iri,ucexOvidioin libb.Trifttura& de Ponto, (qui libr/, 
ur optime judicavit nuper ElegantiflimusScriptorFran-* 
cifcus Vavaflbr S.I.fingeniofitiimi funr,& mulcis cjuf- 
dem poetc nonxquaii tantum,imrao& prsferri poP 
funt, ) multa fphalmata tollanmr -, qaorum perquam funt 
pauca qas vcl dodttffimi fubodorati fint, ^nemo ccrte 
coffexu;^Cecera autem & a nobis omnium prtmis ani- 
madvcrfa fuerinc > & cmcndata. Scd dbtt kor*. ad rcm 
ve«iiatur. 

I* Ovidius Lib. iit. Triftium Elcg. x\i ad amicos, 1 
qui tn Iraliacrant ,cum ipfein ScythiaeHet , dcvensad- 
vcma fcnbcns • ita carmcn fuum exorditur ; 

Frigor* Um Zefhyri minunnt , annoqat ftrdtl* 
Lorjgtor tntiqwi vif* Msetis kjems. 
Sccuhdus verfus nullum habct commodum fcnfum;quod 
oftenderetur,ni(i id ante prarftittflet Micyllus^perpetatn 
criim,opinor,in collc&ionc Vvechehana , Mcrulae no- 
tnen ei norsr afcriptum fuir ) qui quamquam non viderec 
«jub pa&o emendandus isOvidij locus eflct, tamen er- 
rorcra in co cflcdemonftravitoptimc. Quarccum non 
poflirri raclius , ejus notatn tranfcribam ; mo* quodmiht 
m mentcro olim vcncrar, cum poftremamOvidij lcftio* 
Mm *b£olvi»xibi aperiara. { Mirumeft hunc lotfum ira 
filcncio prxteriri iCommcntatoribus , camnonmodo 
i» verfu vttiura^t ,fcd acquefcntcntia integtaaut pfcna. 
Nam & nomen Mzotis,quo palus Scythica flgmficatur» 
inquamTanais Lnfluens» Europam abAiia difterminat, 
corrcpta ptinaa ponitur : cum contxa apud aiios , tam 
£r*cosqUamLatuios,ca(icmfyllabaeicregula produca- 
cur. Cujus cci cx^croplum jxaflJm vkkrc aft apud VirgtliumJ t t»4 Ta* Atjuiiii Fabri 

Lucanuro > & cetcrot • Ec quod ad fenfura tttiott , tpfk 
quoquc conftru&io iraperfc&a & cv*jaA«dpf eft , pto- 
pterca quod in toto hoc commate vetbura nulluro cft, 
ad quod noroina in codcro pofitt rcfcrantur. Qoid enim 
fontnt pcrpctui illi norainttivi , Lo*gior{(wc y ut alij, 
Ttrdtor) dntiqttis vtf* , Meotit hyems , nullo iis refpon- 
dentc verbo? qnalc fitcrit, Abiic» receflie, prxuriit; aut . 
firailc > nam vcrburo Minoit , quod in prxccdenti com- 
mateeft, refcrri huc non poteft. non enim hycms , fcd 
Tcr roitigat frigora. Et fubfttntivuro Eft • quod ad par- 
ticipium Vifa,infcrcndum aliquis fortaflc dicat, leviu* 
cft , quaro ut Minucndi vcrbum fcqui , & fententiam clau- 
derc per fc tc folumdcbctc QjiaLecnim fuerit, Zephyri 
minuuot frigort ,& ppftqutm aoous pera&useft» hyemt 
Mxotict tardior,fivc longior roihi vifa cft quam practc- 
litcatque antiqux hyemes ?prx(ertimcum non fequtn- 
tur,qux hyemis roottro amplificcnt ,fcd quxtcmpofis 
qualitatcm dcfcnbanr. Quate utctiam fylUbx quanti- 
tttcro figutaaliqua jaro tcgamus,quidadcenftru&iooi» 
& fcntcrnix iiihew dicerous 1 Ego ccttc, ut quidcro lot 
curo ipfum non facilc rcftitucrim,itt tamcacorcoptum 
cundem effb , finc ulU dubit&tione aufim aflfuroare. \ 
Hxc Micyllusifed cmendationero, quam ipfc non vidir» 
adjiciam : naro pro corruptis liiis, 

Loffff$r AHtitfuis vifa,8cc m lcgtoduta eft, 

Longior « vokts verfa Mdotis hyems. 
Id eft,KyemsScythica,fcu Matotis, jamprtdem avobis» 
quiin Ittliadcgitis, verfa cft,& iocuro vcri tdveattnti 
dedic. Quod autemmetuitMycillusne primafyilabaiu 
Mdotisbtcviszfc non poflic,nonideo roinusbrcvis criu 
Certc non dubittbat Erythrjcus, ncquc tdco qui poccas 
Grxcos vei obiter legerit, 

1 1. Elcg. vi. Amtciun laodac , qui fibi otim om&*4 
arctnt concrcdcre folittis cffct ; *• 

Ntl ita uUlhu m nom tgo cenfcius effem * 

Pefaribufque itlnu i9*Jt* tcge*4* mei*. ' i . . 
Malc* fi enim nil cr*t qood ipfura araicus cclarct , qtl 
^atcft ficri utftct»«t*iuifLegtigrtac,:, . 

Pe&mlrufy*t E* IlTOL ARUM LlB. T. 325 

Ptftoribufijuc ddbtu cumQd ttgcndd mtisl 
1 1 1. Elcg. u Jtb. v. Aitfc ,fiquandofibi tb ezilio t«J 
vecti dabicdc 1 Ittcrymojb umsini modum fa&urura cflc« 
Ego , inquic , fi mc Di» rcfpiciont > 

Cdrmiud Idtttid ittm tibi fltnd ddbo, 
Scd camen fubjungic Ovidius,ita ludam,uc nimia car- 
mioucn hilaricace ccafocium Pcfncipis animum ne irri- 
tcm,nequc-cnim mee calamitatis immemor unquam cco|" 
Ifcc tdwttn >ut letfit 1 rmrfits med litttrd ludct> 
Sitfdtis iMalQCO htxuridtd mto. 
A( cu cnca fidc legico , 

Sitfiuis ittd MAL O luxuridtd mt$, 
Qoid enim hoc $ Mufit Inxurtdtd oismcft i$c$ mc$ ? Eft an« 
cccn lftud l O CO nacum cx glcflcmatc,fcilicct *S Lu* 
xuridtd>ad quara voccm afcripfcrac olim ftudiofus ali- 
quis> feC4td>( hic enim ea fignificatio cft & LuxurUn ^ln- 
de *dco fa&um , uc pro Malo fubfticuexunc i$co * quod 
fuccillisexccudic Critiea neftra* 

I V» In poftremo difticho eraeodabis hoc quoquc, * 
Cur fcrtkam docui : cur mistdm qudritis iftos ? 
Qutd \ i/focarmioa 1 nihii enim ahudcft > lcge raodo. 
Quarc emenda : 

1 n n cur mittdm qutritis iftboc} 
VttltUfeire cur hxcqualiacunquccatmina iftboc mitcam 
( id cft ad vps \) Tum fibi rerfu fcqucnti rcfpondeos, ait> 
Vobifcum cufio qttolibtt ejfc modo* 
y. Eleg. v. 

Nttd fudicitideft , moret , ftobttdfifut tfidcfijUt* 

At non funt iftd gtutdsd natddit; 
Scd Idbor > & curd ,firtuudfstc moribns imfar 9 
luftdquc dt viduo fdut tpttnU toro. 
loqoicur in ca cUgiaPotta dc natali uxoris , ejufquc vtr- 
tucem laudantf ,aic, codcm dte>quo ipfa naca fic , nacam 
quoquc unicura illa pttdicitum , probitacem , ac fidcm.* 
gaudia vcro,non ka t quippcqu* ob cxilium viri pzne 
vidua fic > &Ct Scd q«ftd illud quod aic O vidins, Nata 
pudicim cft,«wrw,&c. iftud cnim Mores qucm hic lo- 
cum habcac $ prcficuim com diftkho proxime fupcriori 

Ff cadcm vox repertatur , ubi fcribir. 

<. • • Edidtt htc [ dies J «Mra iite Htnr^Mbns ( ita ctiim Ec- 

... gerat Scai.ideft,H«i;oidibus )d<}*os 

£neU ernt Eetion , lcnrinfqne pnrcns f 
Andromacbcn, & l>cnclopen , nanquam fatis laudaras 
feminas intelhgens. I n vctertbus libris hsc vox ** ercs noa 
apparct , fed loco illius lcgitur/h;***. unde facilis crocn- 
itatto Viris Do&is erat : legendum cnire cft tecnm , ora- 
tionc coqvjcrfa ad uxorcra ; cajus iwnjptpj/ illis in roen- 
tem non venir ; quod tamcn perquam vcriflimum etlc 
cuilibet confyabit , qui rcliquam clcgiam lcgctic :Tura 
ex hoc locomarimc, •' v . . 

ET TVA s cjnod mwBes yfictdt ignotd mMneret, 

Imflcrent ventt fi men veU fnt. 

VI. Elegvi.iib. v. Scribit fc ulcimisarumnis con- 
^fli&ari : ncque haberc Forcunam , quod calatniratibus 
* ftus addi poflir; 

Elige nofirornm minimnm minimnmqne Ubornm y 
jfto y quo qnererii ^grnndins iUnd etit 
Plane foloecitmuseft, eltgeminhmnm Ubemm meonem^iUnd 
erii ifto.gr nndim qm quereris ; diecndum cnim tMc grnndior 
crit. Vidclicct in priori vetfu lcgendum f 

■ ■ mtnimum mintmumqne mnlornm $ 

JJeque vero muum ; fxptus cnira circa hanc vocem ,atf 
e^r vauis ic&iomtros vccccuro codicum ccrtum cft , olita 
pcccatum fuit. ; 

VII, Elcg. viu. fal.tx) Sperarcfcatr.forc ut t«u 
Jcm alLquandoculp^ ventVn ab Augufto impetret» 

Sciltcct ntpervtm non efi fnfembths nlli f 

MoUe cok ad titmdas fic habct ille. prtces ; ^ 

Exemplojm De&m , cjuibns tcceffnms&fp/c eft , 
Cnm jann vemn plnrn^ognnds fctam. 
Pofttcmus verlus lo*^c inepttffiinuscft ,•& infaaTi*(fcis 
iofanttam «tttiow effc ) plentffimiis ; vidc verborom *w- 
**&'*#: Vt Angnfliu nnU* vi fuferdbtls efisfic hobct cor molle 
nd mifcrorum precct, & exempto Dcnm fetnm flur* regnndn. 
Cercc exemplnm tSnd Deornm fcd Augtfftl-n perrmcr, 
/'.quod vcl pueri fideaiu.) uonad Ovidit|ai » Ecqoicl Epmtol ahum Lii. I. iiy 

Igirar dubitas quin lcgendum fit , 

Excmpkqne Deum>*Hibus tsciffkrsu & ! pfi eft, 
Cumpoena vensaplura PE2ENDA DABITl ; 
. VIII. Scd ad Pontica , fcu libros dc Ponto, veaU-» 
mos. E|cgta i.icgifti, 

Scimus ab imperio fieri nil tale Diana , 
Vnde tamenvivat> vaticinator habet. 
Qui J ad hacc opas ffta tua Critica cft ? dices. Imroo opas. 
Negoenim Diana hic locamunquam fuifle ; fcd Ifidi,fed 
Matri Dcum : quod non cx Hs tantum probatur, qux prx« 
mittic Poeta , fed 8c ex iis ctiam , qux fequuotur : 
v Ece/uis ita eji audax , nt limine cogat abire 

Uttantcm Pharia tinnula fiftra manu ? 
Hzc ad Ifin pcttinent j qux fubdit ad Matrem Deum .• 
Ante Deum Aiatrom cornto tibiccu adunco 
Cum canit , **/£** tjuis ftspis ara negetf 
Mox nullo intetjefto verfu addicur , 

Scimms ab imperiofiers nil tale Diana , &c. i 

Cum antccnDianae nullaro mcntioncm feccrit,& in jt/- ' 
duftione >ut Magiftri vocanr.lfidis tantum Sc Matris Deum 
memiocrit * ( nam hanc pcr Phrjgij buxtforamen fignar* 
illam pcr£//?r*f»)auda&er fortallc , fcd vcrc dicam, Ie« 
gcndum cfle ncccflario non Diana \ quid igttur / CjbeU, 
Jnquam ,qux Dea Phrjgia,qux Deum Matereft. Vndc 
vcro tanra le&ionis vanctas ,taroquc ab origine fua a1)« 
horrens ? Ex ignoratione fcilicct exfctiptorum, 6 Nofter, 
qui penultimam in CjbeU longaro quoquc efle ncfcie- 
bant;quod tamenvcrum etfc,.& Do#i fciunt > & nupcr 
aliud agcndo , ad Phaedrum oftendimus» 
1 X. In cadem Eleg. fub fincra , 

Hoc mshi ft fkpcri , quorumfumw omnia% crcient* 
Forfitan extgua digmu habebor cpe. 
Intcreadumdivinabisqutd hoc fibivclic, Superi quorum 
fitmus omnia , ego pro ccrto ftatuam legcndum , Superi» 
4fuerum funt omnta. Nam ita poftalat fcncentia : Ds) iuuuo* 
rum manufunt omnia , qui mhil non poffunt. Pcr Supero* 
atttfm,ut ccnties alibi , Auguftum lntclligic. Practcrc* 
imitatio Callimachi cft, qucm ab Ovidio diligcnter U-r ttZ Taha^Uilii FabrT 

ftum fcimus ; atque adco tlibi ipfc ad uxorcm fcribtn$ 
tcftatur: locuseft Hymao iaIovefB,ubidcRcgum pocc? 
ftarc loqucns, Se Wm ait » Jtc* 

X* El«g- ii* 

itfte mw*« ulterim quidqudm ffnrove yrtcorqui 

£htam utdU mutito pojfe odxere loco. 
Aut htc% uut mhil ej},prt mt ttuurt mtdtjh 
Grdtid cfmdfslve veftra pudtre fueat. 
Orac Maxiraum,& perillumcctcrosaraicos,utcxilij Iq2 
ctts , quctn ipfc iii Barbarico habcbat, muior fibi afligne- 
r u r : boc enim unmm eft , inquit , qutdgratia , quu dptUPrm* 
cipem valetis , pudeuttr pojjit puer*. Scotcntu , & re&iffi- 
ina,&auam quilibct vidcat s Scd in pvioridifticho alitcr 
mujto lcfc rcs habec : NU dttudprectr qudm pojfe lect malt 
tnucato cdrere legc mccum , & cc facile expedies > 
Nee tAmen ulterius quidefUdm fpertvt precorvc 
Jguam male me tuto pojfe cdrere Itcu 
Id cft , Nddlmd pett e/Hdm ptjft carere itct mulceuU. qucm- 
admodum ulcimo difticho lib. n. Trift. 

Tutius exdium , paulofut fuietiue oro. 
AHbi ctiam locurn orat , ubi poflic tutius tjfe mifir. 

X I. Rulinus, & cum eo alij amici qui in Vrbc eraor« 
Confo'atioocm ad Ovidium fcripferant; quamet/l inge« 
niofain ,amicam,do&amquefatecor, Poeta,tamenvuI- 
ncca fua ram gravia cfle air ,vix ut ulla medicorum actc 
Gnari poflint $ naro»ubi corum omnium , qui unqturn 
tn cxilium miffi fuere,inquit,fortunas rccenfco, nullum 
reperio, cujus exilium tctriorcm locum habuerit & hor* 
Mdiorcm jiraqoc air, 

£>uo magit ignojidt fdpieutid vejhd do/euti , 

Jff5 4 f* cit ex &&** "•* '** tuultd tuis* 
Sed in fccundo verfu legendum , 

JJlf i fdCtt , &c. 
Hoc fcofu , ignofcec faptentia& facundia veftra fiomini 
dolc*tiquic&,<\az fuadetis , perficere nequir omnia, Ex- 
plicacionem Merulaenon juvat rofcllcrc : Kescmmeftflt 
majorisocij,8c nullius utilitaris, poftquam audita i tccft 
cmendatio noftra. Vale muiium. EriSTOLAftuk Lxb. I. itj sm EPIST. LXVIII. 

VIRO CLARiSSlMO 

IACOBO GVIRALTO.THEOLOGO 

&. P. Z>. TanaqmHus Pder. 

Hersfpani hcf expiiedti&Hem , f^w fibi vwdhcmurat 
Da». Hrhfim y.CL.^ lofifhe Seatigrw deberi. 

NV l l v s cft apud Horatium tocus , GairalteCla- 
riffimc, qui omnes omniura attatum interpietes ma- 
gi* «xeicuerit,qu4mqui Sat. u lib.i.legttur,TCtfu cv. 

■ ■ leporem venator m alt* 

In niveftttatur , pofitnm Jic tangere noltt. 

Cantdt <£• apfontt : Afem eft smor hmc fmitu : nam 

Trtnfvolat in medto fojita &f*gienti* caftm. 

Cum ornnet dico,non temeredico : Naro nceLambino* 

UlumcttaiTccutus » necTurntbus ipfc,nccHcnricusStc- 

phanus > nec Ctuquius > ncc Torrentius , nec Vctus Intcr- 

jrres dcnique > Ac nifi cxortus cflct V.Cl.Danicl Hcin- 

fius, in eo fruftra adhuc laborarcnt Do&i. Hoc olim r 

Vir Clariflime,ita effe exiftiraabam 9 ur dico, hudicque 

ita video exiftimati ,- Sed cxplicationis illius honorcnv 

certum cft in lofcphumScaligcrum conferridcberc^no» 

in Dun. Heinfiura llle cnim ,omnium primus, hocani- 

tnadvertit ,cjuoi tamen nemtni inmentemvenijfe 9 nef*e*de* 

venire fotuijjh > fcrtbit Heinfius. En cibi verba Illuftrifliral 

Vincx tpill.ccxLv inquacumSalmaiio V. Cl iquitum 

erat adolefcens >de Grxcis Epigrammatibusagtt , quar ab> 

ipfo acceperar > Qu« ipfa etiam, nuncfex feptem anni 

funt in tnanus meas vcnerunt ; an autem pofteaty pis edi- 

ta ,nil audivi : ln4jnibufdam y \nquii Sci\igtt 9 furtsJnorum 

fnmmorum poetarmm Ltttnorum deprehendi : Nam i#*d, iitMw 

*i -bt/js t7i 7» miot , totnm exprejftt Jj^.Cat*llH f fic cnim 

fcnbcodum atburor^ vetuspoet*, a«0 ' TAKAQJlILtl Fa**i * 

j^ufugit tni tnimus. crcdo, ut folct, ad Thcotiimim^ 
( Vidc Agcll.lib. xix. c. Ix. \tanttm^ *?">*» f**ri mettttxrit, 
Hm in Graco efl K*<p#om;,&c^ AUerum fitrtsuiejl ' Honuif, 
Sermone w.lib. i. Lcporcra venator ut alta in nivc fc&a- 
tur. /f4^f x totidem verbis > • ' x^** • HwwAf , £ »ft« » &c # 
Tamaddit Divinus Scncx \ \Hac fatis erant ambittofis efr fa^- 
meticis ingemis , ad in/lraendnm alitjHot captta AfifcelltBeO" 
mm , am Kariarum Lc&ionum. 

Scd cgo , quia fortaflc Hctnfianas tfotas non fiabca , Tcr- 
fas ftllps, c quibus fuos\ufit Horatius ,huc tranfcribam^ 
fcquidcra purius quara incditisdc(criptifucrc,Latinej 
quc convertam , quia digni funt : 

Xv&* [ &on sw^? ] £ 9tttT$ »;$«*#©•• " ^ W •* fr &\.. 

Xnpos t&x t»#4*A* t* $> ptupri* flmx&w 

< o7A, 7« /' <i plojo» tuiyffjot awpi 7*7*1. 

: Ad vctbum crit , O Epicjdes , venator per prmnam&mvtni 

fndrit in montibtu leporee & capreat : 5# t/rr# f *#> *< ebxeritp 

Hem > #*p* ; *» *#£* fera olia iacet * [ quac tua ciit fine omn* 

laborc ] iftam ajpemotnr. Talis amor mem eft , fitgientis 

enim captare fdlet t pratervolat autem t/na inmedio pofita funt^ 

CetcrumcumilludTiveni perC*f;,icadebui : fic eaira 

Homcrus plusfcmcl ufuscft, At*» (cilicer. Ccxtum igi- 

tar mancat ,dcberc hujus loci Horatiani explieationem 

Dan. Hcinfio abjjidicari , ut illud , quafi proprium yi&s $ 

habcat Vir Incomparabilis, cujufquc tanta in Hcinfium 

tamquc ptxclara meritaexticcrant, aliud ut fibi ab co fpe- 

xandum poflct crcdcrc. Hoc autcm ut moncremfccir» 

quod mini nupcr accidit. Cam enim intcr cetera,qug 

ad Virum cxquifitx do&rinx Hipp. lul, Mcnarderium ia 

V rbcm fcripferara non ita pridem , illura Horatij locutn 

de Poetka , Vt ridentibns arridtnt , &c. emendaflem > ( cu- 

fx% cpiftolx excraplar vidific cc arbicrpr apud Elcgantifll- 

raum Amicum noftrum^ rcpertusibi cft qui diccret , Id 2 

fc olim animad vcrfum fuifle. Quod ubi ad me rcfcripcutn 

fuic, Hcm, inquara, facilc id quidcm , ubi cx mc auditus^ 

\ EpiStolarum Lib. X. i^i 

ctt fciKcet. Sed > Diis gratfa , cft apud nos locus furibus: 
miKi major ptlorum copra prius defluat ncccflTc eft,quara' 
adcalvitiemveniendum fit. Cum hzc apud raentct di- 
liflera , tum illius hiftof ia in rocntcm vcnit , quam dc II- 
faftriScaligcroac V.Cl.Dan.Heinfio audifti, qaamqac 
dignam cflc cxiftimavi qu* ad te perfcribcrcrur, & do<ais 
kominibos ignotaj»on e(R?t; Valc multum,Vir Clariffimc* c EPIST. LXIX. 

Ad Eundem. 

H e V lt A 11 s Nofter, G uiralte Clariiftme ad mc mo- 
do fctipfit \ Parcatcm (uum l Vjni/n optimum 8c 
prifec virtutis cultorcm , nuper explcflc mortalitatem* 
Te vero incrcdibih luftu perculfum, amUorum expcdU- 
ic folaria. Gratum cftquod mcrociofficij admonuir,qui 
fciatquantopere teamem&fcd ego inrcram ar/ociram^ 
qac inopinataquid afferre poflim,undc tibi ammus fir- 
roior fiat.cV crc&ior ? Nam&ipfcpcr tc longo ufudi- 
dici v fti /cd&cax autem in hts rcbus ulus cft ) quid i natu- 
ri,quid 1 Fortuoa in hoc cilamuatam genere metucn- 
dum (it. Prxtcrca faepe in aliis Cafibus fortis fuifti jfacpe 
confplariqnibus tuis parcjuura anjmos , uxorum j am«. 
fiium , amicorum demque , rccreafti , refecifti > A ai vif£, 
quam fibi ingraram depIorabant,amoremrevocaftt. Non 
dubiro antem quin quories talc aliquid acciderar , totic* 
fictibi ipfi dixcris, H*c cadcm mc manent \Scnus octns 
fors exitura. Hibcs prxrereacirca rc CoHegas,VirosCII. 
habcs rdrom amicoruu ag nen,quorun> alpcitus, Qc col- 
hoquia doltfrem tam conttinuccm frangcnt , tequettb? 
rcftituent. Nam vcrcrum quulcm praeclatedt£ta in tara 
htc patenti argumentofi commcmorera t non rara cqui- 
dcm tibi confolationem fcnbcrcquam injunam faccrc 
tidear,qui ifthrc& iegcns frpius, 6c fisoriofe mcditaJ 
ius. Nihi! i^icurh^bo VirCUnflrne, quod affcrre ad 
Hlum tuumdolorcmlcuicudum poflirn,pt*tejlacrym»sj' •/ *• *. %l% TAHAQjailLI FAJRr* 

qux tamen&ipfe vim confolandi intcrdum habebr^uii 
^crx creduntur. Taici autem tibi vidcri noflrx dcfacnu 
*Vc enim jam pridem cft cum confido t jpc abs rc aiotrt» 
f nam ae dubiicm ,facit fingularis ilfc candor,qin in te 
prxter niultos eft , ) fic tibi hoc > ni mibi iniquiot ef,pcr~ 
fuadctc debes , te a me & amari & coli : ficquc ifta tiu ca- 
lamiratc rangi nxc & permovcrt , vt acriu* non pofliou 
y alc plurimum, Vir ClanfCmc 9 femperquc facito ut mc- 
mincris, nil eo vcrius e(Tc,quod otim afeEuriplde diSutn 
fuit , £%m necefrtdti fi mertgeres jr*h*t , #•/ mmos fipientes 
*fe,8c % qui aliter faciar, eum ( Mcnandri verba funr ) acl- 
verfus Deum bcllum gcrcrc. Salmurij. EPIST. LXX. 
y. CL. DIONYSIO PETAVIO 

SOC 1ESV PRESBYT. 

S* -P. 2). Tanaqui&Hs Fdtr. 

toci fuinjue ex Herodoto emendati : vnus exp/icatuti 

eti* scL 

TR b s propemodura mehfes funt, atl)Sf tt$atpHiwn; 
com ad te non licuit fcribere : fed ( anirsus mihi teftii 
eft,) non roenfes tres.non annus,at veto feculum uni- 
yetftim inteifluaifle videtur , ita roagno mihi dolori fuk 
illa intcrmiflio : Nam&per toturo illud teropus.nil ei 
tt quicquam , VirMaxime, licuit difcerej & ipfa per fe 
caufa mihi fane molcftiflima erat. Vidclket , quod nun- 
quam arbitratus fuiflcm, rotutn illud tepus in caftris cum 
Marchione Francerio mihi agcndum fuit. Lepidum ver» 
vitx gcnus , & fane coraroodum ; fcd non Mufis *aut iHa- 
ruro comitibus , ita omnia ibi dira , iromania , fpurca , te- 
tra, &c. vidcbantur. Mihi quidero cum Bellona nihil 
fiut i quippc quiibinon cflem,ut aaimam tribusin diem 

aflibu» Ep iSfOL AJlUU LlB. T. • *£j 

aflibusvcnalcm haberem : Et tamea cjus ma!i factes ram 
I$te patebat , ut ibi non planc tuta emnia vidcrentur. 
Quin & nunc quoque , poftquam Andoraatunum Lingo- 
sam jrcpctij , & in Multo placida compofiiu pace quiefco>vix 
mc fatis longe abcfle puto. Hocquoque mibi accidit,uc 
nil amplius fcire mc arbitrer : vox quoque Moerin ipfafugit. 
£t cum illius yita? rccordor ,vix ipfc mihi fatis crcdo, ab* 
fuiflc mc tandiu a libcllis mcis. Poftquam igitur do- 
TOUm rcdij, nil mihi prius fuit,quam Hetodotum repc* 
rcrc, VirPr*ftantiffime,tum quod&mc jam pridem tar- 
dcbat mlGra.cc lcgere,& quiafatis magnacuro eoinftu 
tuta confuetudo facere pofle vidcbatur , ut ne me invU 
tiffimus admittcrec, Dein , memorcm illius putavi forc, 
quod a te confecutus eft antehac ; i Te, inquam , cum 
finc cuo confilio > tua opc, adhortatione deniquc, mli 
mc potuiflct impetrarc. 

Scribit ille lib. n.fc&.xr. finum Arabicum accclTum & 
recetTuin habere: /«#* f* <Ir Ju/r£ $ i^mvs ai*. toiw iplfUu 
ym*u. Qui locus haud cquidcm fcio an fatis commode 
ab interprete converfus fit : nam alibi quidcm $*%* aliud 
eft, fed hic alluentis matis xfturo fignificat : undc & apud 
Paufaniam j?fC7rw7U & p«x*« opponuntur, lib. i.-mfip^m 5 
ipmvv $ p*xay. & alibi apud ipfummet Herodotum. 

Se£tioncxxii.cum probace fiudet annivctfariumNili 
incrementum cx nivibus £thiopicenonoiiri,air,id fatis 
cognofci poflc, priraum cxventis,qui ab lllis partibus 
fianres caiidi funt :fccundo a natura rcgionis,in qua nul* 
li lmbrcs , nulla glacies : mox, quod equidem miror fcri- 
bere virum maximum,addit , Si in t/Bthiopia ningat ,/» 
^£tbhpia quoque pluat ntceffe efi ; Nam pfant necejfarium ejt 
quinquc dtcbtu pofl nivem /jfufam pluere , Em $ %&vt mni*** 
wiju aiiyt* %ii > vow & nivrt rip.fym % «fi & i%ttt£* % v%r ei 
TaZrti va iptitL. mirabilis obfcrvatio, Scmperquinto pbft 
die pluctc,' quod falfum eft: Itaque nunquam dubitavi, 
quin pro w mm »ftfy$*f,legendum tv vnt ipifyw ,intra 
aUf*et dim ; quod verura ; Sc ratio facile potcft cx Me- 
tcorologicis affcrrw 

Sca,xxvv.ait,Solcm>ttt cuiqtfe terrarum pattt acce- $j4 YanaViiiili Fabri 

Jir,cflSccrc ut ibi omnia arefcantvdeqiioneraodubitat? 
fcd in Grarcis fuaviflimi fcnptoris vcrbis aliquid mifai 
turbacum efle,aliquid etiamexcidiflc videtur <Tudiju« 
dicabis, Vir Maxime : Th yi *y^ff*m %>M f ^ 79 * * $***>£ 
1&t IwrjtAy tvjjtOjj hkcS J>4SiV ™ v«/k/w/ pjihi&k t £} 7* \yyivj* 

fd!m*r* /uA&lttfy rV mm^f. Dixi turbatum altquid, nec 
id opinor teraerc : fi cnim ad vcrbum hic locus conver- 
tatur , nullus cerre ftnfus ex prima parte^ elici poccrit; 
Proxima rcgtonts htc Dcns ( Sol fcilicet ) & circa qntmcum. 
qucpar efl tUam laborarc fiti , Uqut maximc ajuarum tno* 
fia i c*c. qutd candem illa fibi vciint , Proxima regtonis bic 
Dcus &circa q$samc*mquc? Dixi hoc quoque , Aliqaid ex« 
ciditfc vidcrr ;quid cnim fignificcr, £ &t Umvpa ? cum 
millum rerbura praemiflum fiti ncc fcquatur. Dcindc, 
qqornodo congruerc poterit Hs %>ftts&c £ whjS-nw* ?Ica 
igitur corrigo & fupplco nim >8 *yym-n» %Jptw %<nsiStos 9 
ty &t Iwm* , [ di* ] Wi&ti eixis </>4«V 7% uWm fjuixs^ &c. 
hoc fenfu : Proxtmam onimregioncm & fssamcumfuc PER+ 
CPRRIT htc Dcm 9 far cfi fiirc & arcfccrc , &c. lftud a«- 
tem 8EEI facilc»c ccxtu excidic propter fimilitudinern 
illius vocis 3«*/,"quac modo prxceflcrat. Cetcrum non 
potuic roagis proprie loqui.namab hocverbo3i«,quod 
nil aliud quam 7fi%> ctt , primi Gtaccorum aftra vocaverc 
$W, quod & Clemcns Alcxandcinus in Protreptico fcri- 
pflt: Giott Ik t* eeiN optfuioMpns n* isiyj. Indc eftdc- 
njque quod toties apud Platoncm , Euripidem , /Efchy- 
lum & Xenophonccm , dtix fimpliciter & fine adjun&o 
pro Solc furaiiur : quod & plus fcmcl a Polluce nbtari 
memini. 

Sc&. xtlv. ait fe apudTyrum in temploHcrcalis vm 
difle syw duai,fcucolumnalas,i|uarum altera cx auro 
pqriflirnoeflcc.aheraaucem Uqj.*&yf* ^^ti; ^akv 
tyky^s. Quis djbicec , quin ibi lcgendum fic v*yLx*s } 
Qiarnvis cnimvox lonicaficfc Herodocca ii i4yA*s ptm 
eommuni plpto , tamcn vitium crit in oranonc , ntfi 'lc- 
gacur wyiKas , id cft f Jbtrfis , c^tyc , *in: Hunc crro- 
rem Typ ographi arbicrarcr t nifi Sylburgianam cditio* 
ncip cum Stephaniana confcntunccra fidcrcra» a Ep IltOL ARtlM Lll. I. *35 *, Scft. inin. Dcfcrsbit Phoenicem > prout apud_ «/Egx- 
ptioi~pi£tam viderat ,pcnnas,fcutf#e* illi cflc,7a j£;gt/- 
tixfii*A>v* <Ti cpvfy** S^tic lcgendum ;gtw£#tf ,qu« aurei 
coloris cflent. 

Se£t. lxxviIi. Imagunculam ligncam Horainft mojrJ 
tui olim per convivia _£gypttorura , qui locuplctiores 
cflcnc , circumferri folitam dtcit » addiqoc harc vcrba* 
JJunc tjficicns > fou , c£* dUtuUm tnam obleft* ', ulis enim 
poft mortm tris, Ibi quoquc aliquid corruptum cft in 
Grarcis Herodoti vcrbis > Petavi Maximc ; n«e^lp**/>if 
tixflv, &c. Mtpty&w \s tw (Jbihi&L j£ pfec^f £ <??>?• Sane ad 
hoc exemplum »n utraqut cdhionc fcriptum videas , & 
tamcn vcl ipfo meridte clarius eft Icgcndum pa^^^v^ 
ab imitando fciltcet > ut infra »-7y x«f f /**&?**&*. Scd 
qui in probando opcram p&nat > is opcrara ludat J« 
ffj/i cUmtt» 

Sc&. lxxxvii. Deconditura feU7*ei;gt/cw/cadaverum 
apud iEgyptios fic fcribit : E77W x>t/r?^/ ifrfww <fe kmi 

c3 tiff* *Aftf*7»f $uopfy'jit 9 lv uv ( pro «rj t^>im tS vttfi iim 
lco/Afci» 9 **71 dt&7t(iov7t* * t/wr (vutfit fc'\\.) «71 i^fA^W -riu; 

?*-fo'r, *£i $ 760 (/ftu/ i-nf&fWft/^in lex. Hcrodotco legitut 
S^wdim7ii) *} irmk*@Lv7is tb xxvojjl* 7?/ oWo» c«Tm , ivei^jt/ottf?» 
&c. quo tnloco qu«dara funt qu* fuperiorum feculorum 
xiegligefitiam arguant : Primum ', quid erit ZhiaQ&r 7I 
xxvojx* <t Imo» o/£7nam x>v#juctquidcm hoc loco nil aliud 
iit quamquodinclyftcrem tnfunditur» ut eodemde io« 
teriora corporis proluantur. Deindc alrtcr in codicc VaU 
lx lcgcbatur , fcilicet , &hk*&tvT*t 7» %iojjL& i Mm *Jbi 5 fic 
cnim locum hunc eft imerpretatus : frehenfi vU fofteriork 
hittn 1 quod annotari dccucrat, Hcrodotus autcm id pet 
<f Wta* iJbJ honcftc circumloquitur , quod Plautus infc* 
riorem guttnrtm vocavit. Quaraobrera vcl revocanda illa 
leltio eft>quara cxVallac interpretatione cruimus, vcl 
.cmendandttm>£ EniBAAGftTTES t» xm/ ofx* aia $ #ata» U l \ 
id cft, & immitemu cljfm* fer fifieriira. Quam ego lcftic^ 
Bem vcraraeflc diccrcm > nifi tuum yudicium operiri mai- 
lcm> quam quidquam jtfficmarc. Valemultum» VuPrs^ 
ftantiflinic* Andcmatuni Lingofiiuu jj(J Tamaqjuh.t.1 Fabri EPIST. LXXI. 
V. CL. VRBANO CHEVRjEO SVO 

S* F* Z>. TanaquillUs Fabcr. 

Quatuor Ovidij loci rejiituuntur. 

HVu d equidtm fcio , Vrbaniflime Chevraee , fitae 
aliquid m rotoLatio, quod elegantius Sc ingenio- 
fius fctiptum ab ullo poeta fuerit , quara elcgia o&ava 
lib, II» Ponticorum jita funt ibi ornnia terfa, ita omnia 
varia» & mKum^H > $ W**f i/i*r **ft* ^Aapu^f W*ju«. Mi- 
ferac ad Ovidium Cotta imagunculas argcnteas Auguftt, 
Livix,Tiberij ,-inquas hancelegiarn fcripfir. Aitautcm 
tara expreiTasetTe, cam graphicas, ut fibi,cumeasafpiciCt 
Romam ipfam videatur cernere. Dcinde Augulti imagt- 
nem alloqucns, quc, ut mifcri femper racticulofi funr 9 
corvum aliquid U rainax haberc vidcbacur , harc fcrtbk ; 
Parce pmer ,fecli decm ddmirabtle m*$ri % 

Terramm demmmm cjuem Jma cmrs fddt % 
Perpstri* numen % quU te ttbi carimt ipfo cfi % 

Per n*n<jn*m ptrdes in tma veta dcos. 
tertjue teri fociam , qu* p*r ttbtfoU reperea j * 

Et cui mmeftM non onerofa tua efi &c 
Terque tuos vel avo dipos , vel patre nepoees Szc. 
Vidcs , mi Chcvrxc . vix mihi pofTc tempcrarc , qoin r<H 
wra illud pocma dcfcnbam, ira mc vcluti u&yitf mt tvyyt 
ducit. Scd audiftia* unquam rcm ridiculam raagis,qua» 
6 quis ea rratc pmermm vocaflTc Auguftura dicatur » : 
Parce PrERy&cc. * .[ 

Neque enira alium ibi alloquitur 0^idius,quaro \& 
guftura , quippe qui addac ,per torifectam , id cft, Liviam\ 
mox % per nepetet : &c. Ecqmd lguur dubucs , qum rcft*- 
-tuendumfit plaudetuibusMufis» ** 
9am PATER,} 


EpIsTOLARUM LlB. t." T2J7 

. Noftri tandcra mifcrcre , inquit , 6 patrix pater, ( dcitx 
klptteryet {c,>*j&4qtt?nomcn eftj&qoideraccnticsapud 1 
Vitgfliiiht ) parcc pater, parce, qui terrarum cs Dominiuf 
Qnatoquam enim eam appellationera averfarrs , tamerr 
ftudiura illud ttium , & caritas , qua univerfam impcTij* 
molcm amplc&cris&foves, teDominum faciunt. Vale. 
SuavWfime, ac iis emcndationibusr,quas nudius tcrtius acf 
TCTaprim fcripfi,hanc adjungc , curn alits duabus , qux £ 
tneftxtttmiffx fucrant , & qua* ordini fubrfcddes.' ' 
Prior crtt in Elcg. III. adMaxiraum } in qui, \xk\ei 
bencficiacnaroeravit.qur aut ab ipfojiatipfiu^fami- 
lia accepcrat , fic fcribit : ~ 

ff^c igituncfexcns>& <juodme4C4rmin4primi 
• '•••.- • Erttrts venia pojfe latire vides , . '\ ' J 

Xe/picie tntiquum Upfis in rebtis awcum, ';• e • ■ r - '•«* 
' - Pomentifque iuvas vulnct4 nofira tuis* . ,. 

3td cum narrattoniiwx r?/4;/**i,nullasibi locus fir,Tegetii 
tlum cft RcpetensM cft.Rccordatus. Tum in verfu fei{ 
•qucnti, &a!tero, emcndandum fortaflefir* 

Rcfpieias veterem Upfis in rebus amicnm » \ ■"* 

Fomentifjne juves vulnera noftra tuis, ,r 
Nam cum verfus A diraenfionc Ubo rcr, fi, ut oHm,Jr>$/V/8r 
lcgatur , ci ut rocdicinam facercnt, pro veterem fuppo« 
fucrc antiqnnm. fic alibi: 

* 'Conjhmifuejidevexttemtuearefidalem. 
Turpe erit in miferU vetcri ubi rebne amicO } 
«Bc-<Jibi low pc of » ■infi tHtis» - - - — ■ * .-- ■»,.» 
Alrer in hac ipfa Elegia paulo fupcrius legitur: 
JVJfc cjuod fit prrmo-nobts 4 temport cnltns 9 
Contendo firatrem poffe referye tnum. 
Latinitasinconcinna, &fpil ffnfus^ptlvitas, admoncnc 
ut h$c cmendentur?Quid'eniru \\'&c } Egoctntiqd^fra- 
trim iuum nonpojfe referre quod fit cultusnobU aprimo tem- 
f#r*?Egregia Icilifcet Latimras. Senfus autem,o Nofter, 
vidcsquam&ipfe ridiculusfit» At ODrime in MS,Cad, 
Bcrfmannt legcbarur, ur & antc rauico emcndaYCtAm| 
-fiaara Berfmannum vidiflem : , ."* 
% ^Nee^uefit primum nobis k tempore cultus, f - *3& *Ta.H At^lillLI Fabki* 

Contendo fidtrem fojfe referre tuum. 
Hac fcntcntia , Ttmdiu eficum me inter & fiatrem inilt 
amicitid fuit f [ vcl undiu efi cum ei efficium f*cto\ut contcn^ 
dere pojft vidodr , ilbtm nen fdtis recordari % d q*9 primum 
temfore 4 me cultus fit. 

Scd uc nc quid percat paginx , accipe 8c hunc quoqut 
ex Eleg. vi» Grscinus ica ad Ovidium fcripferat ,ut dicc* 
tct>potaiflc ipfutn ptudemius fcfe gcrcic, idque fi fc- 
ciffct » cxilij apcumnas vitaturura fuiflc j icfpondct uatc^ 
jctciaOvidius : ,, 
7 Corrif»s % ut dehcs ,f[ulti peccdtu foddis l 

Et m*U me merttu ferre miuorudolttl 
Scd apagc tamara inrmanitatcnuut Gra:cinus> qmi Ovi- 
dio tmicos crat , doleret mitioies lllum paji gctnas quan* 
sotcitus cflcy. Legc igicui , / ,*! '* " - 

Ei w*U me miritis ferre Ufinerd boCES. 
Stribis, vidcliccti 6 Grzcinc, graviorcm etiam poenani 
mihi infligi potuiflc, quam prxicnsexiliiimjccrttm Valc^ 
"SEMEDVM illum cuum dc rcbus Chinenfibm, 
qucm nupcr mifcias, hodie tcitia lucubrationc tbfoivatn 
vci invito Mpipheo* Eumitaaueamc, ficuijcommodc 
gc tuto tradi potucrit ,ante Sabbathum faxo ad cc redch» 
cem videas.. Haud dubie bonus fcriptorcft, finccrus, r 
diligcntiflimus,magnoque prxditus judicio. Tibi»quofl 
cjus lc&ione tu&ior fum ». habco gratiam , utinam 8C 
poffcm icfcrit. 

gmmmmmmmmmmmmm~m—m~mm ■■ —**mmmmm*mmmmmm^— _ _■- mmmm% 

EPIST. LXXII. 

AD EVNDEM. 

Ifiei tres ArrUni in hiftorUAkxtndri emendati, ' ut & unus in Mclfomcxe Hertdotu - \ VI t aliquid a mc afferri, 3 >frr*Jk,xi*dc illa noftfa 
emcndatio firraetur , quarn nuper ad Y. Gl. Ludp- 
5ic»mFabrjc^ra noarum mifi,cum prp wfimjHC Mk %— . i* EflStOL A*UM tll. I. ij^ 

afhici Curtitiro,jadicaTi rcftituendum tfo, gaxjriqtie Beli* 
Sdo eqaidcm quamobrcm ficn vclis ; idque adeo I mc 
fifct libencius. Habe igicur locum Arrtani tn vii. qui rcra 
dfctcrfara dabic : uheu $ t^J B* a* m»\tw & -dw ^W <u\^laj 
wc^f Aojvziwp gxnklvp 9 no\wi J w yjpjaii. Vides magnnm, 
agri modum temphBeli attributum , vides muhum aurt 9 &c. 
Habcs itaquc quod iis opponas, qui aliter fenciunc. Vale. 
Hera,inquies,cam brcvcm, eara prnc nullam epiftolaraY 
lmoamphorcra,G lubet. Accipe igicur bcllam ridendi. 
roaceriam, quam nobis illc idem Arrianus ofFercc , fcu 
potius illms corrupcorcs. Poft Thcbanorum cladem rc- 
vcrfus cft in Maceaoniam Alcxander , inquic. Quid de - 
irtdcf Poftquam inMacedoniam pcrrenic , AB HEL- 
LESPONTO profeftus eft. Rem plane mirificam, 
ut qui in Maccdonia fic , is ab Hellefponro proficifcatur. 
Std audi ccccra. Pofteaquara pcr Hellefponcum tranf» 
vtxtc copias , 6c in Afia fuit , rum Scrymonem 8c Melanem 
fiuvios , qui m Thracia func » crajecic , ac candcm Sefton» 
(qu« urbs ad Hellcfponcum fica, )pervenic jQuod non 
minus tidiculum cft quam fi dicam, co candem pcrvcniflc 
qao pcrvcncrar. Vides 6 Nofter,qu« ifthaccGeogra- 
phia miic camen eaipfa func,qu* in Grzcis planimme 
Icguntur. Lecus cft pag. xit. edittonis Stcphanianx: 
jffxa $ -rtS 3c* «/#.mVp i£«Aflu>%$ ip B*M<are'rT«, SCC. t\$Cc% /Jf- 
ii/ *2.Tfuf<a>v<t f &cc. i) $ HiKtUA , w SusdV dpnuHius ov tinum 5* 

TtztMi ful&ts W /f o*iM§t9 i%oppfaa/s» Ac ne putcs , rant 
pudcndum errorcm illi edicioni peculiareme(Te,fcias,fi<r 
quoque in codice Vulcanij,qui Arrianum Latineconvcr* 
tit fcriprum fmflc. ineunte vere , inquic > ab Hellejponto 
filvit Alexander , 8cc. Ac ego , quod cibi uc crcdibilc vi- 
deatur metuo,umca tancum literula mutati cocam rcm 
facile reftkuero ,& Arcianum, quit uc rucc fcis, <* y<.v- 
ywmts puer non erac , a calummolis fgiolorum purga- 
▼ero. Legendum cnim cft non lgt*«aif # * «V ExhnmvTa^ 
qtiod ab Hellefjionto proficifii fignificat 5 fed i£eAacu!« Ep* 
*AAtfSnoNTOT , prend fa ronte vers P HeSefpont , Helle* 
fpmum verfus coutendtt. 1 nunc , Sccave chartam peniffe 
**«ri$. Vidcs* 6 Noftcr, quid diligcns obfcrvana ia. i hoc gcnere poflit. Ita alibi Atriapus dixk* E»? Tef&ta 
***%»& t Sardcs verfus frocedebat. Ew 2^Apf*aip«ij , ira 
Ean itfljxjfcv %9iKh%T^ % MdetHm vcrfus preficifcebatur. lca dcni- 
queccntu locis illavoculain hacipfafigmficationc ufui 
Herodotus,quem ftudiofc imitatut hic novusXenophoru 
Sed unujn tibi > & pet te alils, unum * inquain, prxtcr 
ccteros apcrlam, in quo peflimc mutata fuit , undc rc* 
valde abfurda nacaeft,utSamiorum nauis,qux in^Egy- 
ptum ferebatur ez iEgypto prius folveric , quam eo ap* 
pulfa fuiffct , quod omnem £«up4Ttfp?/cei fupcret, Occur- 
V rit islocus librovi.fc&ione cliuNij* iJ2*fuii *xt«#« «V 

hiyltiu. Ergo ab iEgypto redit, uc vides, quod contrarci 
gcftc fidcm eft,Lege modo illara narrationcm. EracA* 
dandum autem i&ing* W htyifi* f qua v£gj(tHm verfiu fe~ 
rebatur. Sed ad Arrianum redeo, ut epifto/a hxc> fi mo« 
dopcr tclicebit, tandefn claudatur. Islib.i.pag.xvn* 
xcmomoino inextricabilcm narrat :Tu vidcris : Mcrce^ 
siarij milites , inquic , qui apud Ephefora in prxfidio 
crant , audita cqueftris prxlij fama , cx quo Alcxander 
vittor difceflcrac , arrcptis duabus crtrcmibus » qux ia 
portu Ephcfiorum cranc , profugcrunc , & cum iis Amji* 
tvfilius Antiocht, l*ifugeratex MacedoniaadAlcxamdrnm* 
nihil iftidem ab Alexandro pajftu , fed propter odium in Ale* 
xdndrum. Vidiftinc unquara plurcs uno in loco Alcxan- 
dros , 6 Nofar i Sed forcaflc aliquid in Grxcis Arriani 
yctbis crir , cx qup toca rcs fiat cjilucidior. homincm igU 
tur fua linigua loquemcm audiamus: Keu S<* duws Aphw^ 

«MAxt$«r/^t/,^o/V 5 mds Am^/^&c. Vidcs,ni- 
ljilo facilius cxpediri rcra pofle quam fi Srxca non Ic 
giflcs. Caufa,fcilicct,inpromptu cftrErrorcseo in lo« 
co funt graviflimi duo. Nam ubi raodo lcgcbaswAxa^ 
tatfw ,rcftituidebcc,«;/A^f7«r,ubi aucejn,«c/jAj$;*r- 
/e>r,cmcndari dcber, *&s aw*u\&*i Ejufquc loci, ubf 
ita conftitmus fucrit , h*c crit fenrcntia , Amjntam #« 
Macedtnia EphefumfugiJJi , ut inde ad Dariitm fe fe cenfer- 
ret itdqucnon privato aliquo m Alcxmdrum odto impnifum 
ffcijfc>fed qmd Antipatrum Macedo^a pjafeOftm metuere^ 

& Epistol ARUit Lib. I. 141 

&Hlijfit. Qaod iis confirmatur ,qux libro n.Ieguntur: 
K<t) fV7v W %>eJfv %u**$i>JLit iwiiji pm ^anhtlvdt Ajjuinus w 
iinioxv» **/» KMfyifav «i/tj^a©-. Habc & hoc quoque 
ex Arriano : Scis Antalcidx paccm inter Grxciac civicatest 
fuiffc ab Artaxetxc Mncmonc impetrataro , uti ex D iodo- 
ro & aliis certum cft 1 eam tamcn Arrianus cum Dano ini* 
tam icnbic : K*W «riu? AiU/iUu Ati*hxiAv > *p9f#tlw m&s 0*n- 
±U A*ftur, quod&paulo poft rcpctit. Qtiidergo) vcl 
mcmorix lapfus erit,vxl ,quodCh*ris,& f nih fallor» 
£ratofthenes , olim ad &lt&%*s Atiftophanis annota- 
runt, omncs PcrfarumRcgcs , Darij nominc vocabantur, 
Tamen ri venia opus cffcr, opinor 9 qui talc aliquid fibi 
hodic pcrraittcrct : At tu,VirClariflimc,tandcm>tan- 
dcm Valc. EPIST. LXXIII. 
V. CL. D. D. CHOTARDO SVO 

S. t. Z>. Ttnaquillus Faber. 

Loctu ^ArrUni in 11. ***&**»* mtndatw. 

PRo ufuraGrzcoium cpigrammatum nondum cdite^ 
ruro , qux nuper > te dance opcraro, delata ad mc funt> 
& nunc,nifi vana tabcllarij fidcs,acccpifti, nc qaid tc 
gratis fcciffc prxdkcs, locum cx hiftona Arriani emen- 
datum a roe habeco:Eum leges hb. u.pag. xxxvin.ubi 
au&oriracePcolcmzi Lagidx utitur,qua probccquan- 
tam cladcm in pratlio ad Iffum accepcrk Darius , ubi 
ccncum millia pcditum occiderc , deccm cquirum : tfs* 

yiyjt i nnhtfiuZQ' 9 A*>* , %twi7rt<mi$jQ- *»7i KM%ai<ffa, ti£ 
f$ apit fto&wms Aeept?«r, mi im pih+yyi wi op rf &<»$& ttylovn, 
irm fff viKfSt fhafiUZai *jiw p<t\uyycc. Quae fic 1 Bonavcnru- 
ta Vulcanioconvcrfa fucrunt ; Ptclemam Lsg filtus ^ui 
tnnc tcmfcris AUxsndrum cnm fuis Darium infeq*tntem c*- 
tuitubttur auftor cft , cnm inftrulU fhtlangc injejucrenttr. 
fujtr Jlratd hcfttnm cndavcrn fbultugtm trtnJHf*. Sed Ut / 1 4 * T A*l4 A Qjl I 1 1 I F A « R f 

Grrcis quiderit,^ ipik*yyi mt f md cfumndmm phaldngemt 
Pcflime omniuro, nam iinica phalanx in Militia Macedo- 
nica. Dein 1 ; haud equidem video , qui ficri poruerir , uc 
phalant tra inftru&a Dariara fdgicntem pcrfequercturi 
id cnitu munuseft eqoitum, & levioris inrerdum pedu 
tatus ; cum prxfcrtim effufis habenis fugiunt hoftcs, fc 
magnum itineris fpatium iam anreccpcre iquod a Dario 
fa&um fuifle & Arriamis & ccteri fcripferunr. Quam- 
•brem nonerit quin mihi aflcntiaric , Do£fciflirac Cbo. 
tardc , legcnri non bm pikayyi vrt > & tix*yy* % fcd im p*~ 
&yyi ttvi & **#t>?* yTum illius loci fcntcntia hxc crir: 
Ptolcmtu* L*gi fMue , f ui tunc Alexmndrum cmitmbmtur % 
' firtbit , eos 9 qut Dtrio inflmbmnt , cum [ im $*&yy\ tttt] A D 
rORdGlNEM 2JANDAM in perjequendo pcr. 
venijfent.edm percongeftd Perfmrum Cdddvera trmiectjfc iTan- 
cns illorum nuncrus crat , fcilicet. Valc multum , Vir 
Clariflirae. 

Miror(ocordiamTryphonisnoftri,quiad tcPorphj* 
tiura illiuseditionismifcrit, quanullam clfe ncquioccjv 
fcio. lllc interpres non homo,fcd orw<a(eliusfait,qui 
tantum fcriptorcm aggreflus fit.ipfeab ommGrjrcilmt 
cognitioae lmparatus. Itaquc illud catcinoma, 6c vcnc- 
nura , huc rcmitre, nam propcdicm editioncm Londinen- 
fcm habcbis,m quara Arriani quoque Epi^ctuscum vcc- 
fionc & noris V volfij hominis dodi & cadidi cojcA* fuiu EPIST. LXXIV. 

ILVSTRISSIMO VI RO 

D.D.DE CHANDENIER^PRIMO 

Prscoriauarum Cohorcium Prxkcto^ 

* £• P* D. Tanaqaillus Fabcr. 

« 

ANteh ac quidcm.Vir Hl«iftriflime r qu* ad not 
ab Vr bc pcc uuacioi publico* affcrunuir , miuuf Epistolarum Lib* I. yq$ 

libenter legcbam % tantuiu ibi plerumquc nugarum cft, 
fomftiorum afTentationum ; fed modb aliquid ibi Ie°i, 
quod me illi fcriptorum-gcneri rcconciIiarc,& tot infi- 
cetiarum mcmotum, quibus intcrdum obrutusfui, pur- 
gare poflit. Quidm eaim ? cum ex iis cognoverim , id 
undcm cveniffe , quod Tu ut ficret tanroperc oprabas, 
Tuuro iltom llluftrHIimufn amicum Lamoignonium ad 
fummum Curijr principatum evcftum fuifle* laropridem, 
farcor , id cjus virtuti , poft tot ingcnij > do&rmae , con- 
ftantiarquc documcnta, qux ipfe antehac in aluflimo ho- 
ooris gradu collocatus ediderat,dcbcbatur j Sed, ut tutc 
ftis, Vir llluftriflimc,£rpealiter raulto rcs humanae fc- 
runtur , qoam ut & ingenio , do&rinat , ccterifque boni» 
artibus fua conftcnt pracmta. Audiebam fane , quanti 
Famx afleveratione tantus illi hbnos promitteretur r Scd 
feoc rutfas oblivifci non poteram, Famam fzpenumero 
in fpc promiflbrum przftanda minus fidclem cffc folcre. 
Scis prcterea quis olim dizerit , Regiat voluntatu mobilu 
*ff* > quippe qu* ex rertrm momentis pendeant. Nunc 
autcm ita ccrtum folidumque iftud tuum gaudium eft, 
m illud incerta & improvifa cafuum eludcre pofthac 
nequcant : Cum cjus viri fplendori & glotiac ulrima 
acceflio fa6U fit , cujus fides in te, & eonftantia, jam- 
prtdem quo crefcercnt non habebant. Tu igitur, Vir 
llluftriftimc, plena & cffufa gratulationc > qualem mu- 
tuus inter vos amor poftulat , apud illum utcre ', At nos» 
quibus nec tngenium, nec locus, hoc dederunt, Ei uc 
Innotefcere potuerimus,Reip> ccrrc 5 cujus fumma pjrs 
tantae , tamque exquifit* hominis virtuti commifla cft v 
mclius quam antehac ominabimur , & taciti gaudij con* 
feientia frucmur. Yale plurimum , Vir Uluftriflime, 
Saimurij. Hh Yj 2 44 'TAN AQJllLL I FaBRI mm E P I S T. L X X V. 
IOANNI FRJDERICO GRONOVIO, 

PR^STANTISSIMO GR^CARVM 
Litcrarum Profcflbri ia Acadcmia Lcydcnfi,' 

S. P. D. Tanaquillus labtr. 

toci XIV. Hcrodiani cmcndati. unus aut altcr dcfcnjl. 

tignii*it#< v$x Italica y ut Pincerna. yfiat 

fto x*0i apud Hcrodianum. 

m 

OFa&um benel Gronovi Prajftantiflime.Qaanra lu* 
literis Grccis propediem acceflura eft , poftqoam 
Tu illaram iarerpretcndarara provinciam fufccpiftil 
Nunc demum habex florentiffima Acadcmia Viram , fcri- 
ptorura editorumcopiaaobiOm,& cujus fplcndore ram 
clara per fe profeflio illuftreturtqui utraqnerc, G ifthuc 
inigraflcraiGallia.ut ranro oncri faccederem, cai fcrun- 
do vix fatif fortafle par fuiflem . Leyda veftra carerer. 
Iraque vclurbis ipfius.qua? quovis honore digniffinia cft, 
vdGrascaram literarum cauia.queisTanto Rcftaurato- 
re opus crat , dici eqaidem haad poteft , qaam Gncere, 
quaro que ex antmo gaudeam. Licebir tnnc a Te , Gro- ! „ .„ v „»!•> fuuiccris , uceoit utramqucSenc- 

cam cumacceflioneNottrura.arque alios, fi rnihi inda* 
ftric tax indolcafatis nota eft, tate fperare. Adfini mo- 
docV ^EfcuUpius,& Salus, qui tc dia incolamem public. 
litcraram bono fervcnt : Ad cetcra enim votis m! opus 
tft , curo Tu omoes nameros c.nfummat* erudirionis 
lampndcro lrapleveris. Librom taom d* FtcunU rertri, 
«aomanereraecohoneftafti.legi.relegi. V crcor eqoi- 
«*»Te mos wudarcMiGxonovMamcnfaccrcnonpof. 1 15* tSTOL .UtlM Ltb. I. S45 

ISira, qutn exclamem , nil poti mblivs : & miror * 
jjpiv Alki » miror fupcr cc* f cripto dicere Tc , paucis ho- 
minibos datum cffc at nafura habeant ; Nam in hoc ccrtc 
genere quis adco ftipcs 9 adco «rci'Amr,ut tandem dilt* 
genriara , tantum judicium t tantum veterum libroront 
cognitionem non fentiat t Dc tuii in Fabulatorcm no- 
ftrum emendationibus gratiam habeo utipar cft,maxi« 
snam fcilicer. Cum autem vidiftc Te ntgas tlluro libcl^ 
lum % rum vcro difrumpor, cantam efleTrjrphonis Sal- 
murienfis ncgligcntiam , qui ufque adhuc nulla cditionis 
noftrae excmplaria tfthuc miferit,quaravis ab co nil itn*. 
pcnfiu s contcndiffe vidcar. In me quidcm culpa non hae- 
ret ulla. Sed totum illud brcvi \tuti{*H : libcilum entoa 
cum E piftolis meis, qux in hi* fcx fcptcm dicbus publicae 
fient, habcbis ; quibusTe patronum &defenforem pro 
fua in nos voluntate fore fpcramus. Intetim ea *f Waa«J/4c 
* Ih&frtA-mnt ,Io?g/ ipit <*(<fag« , i me habebis XI V . lo- 
cos Herodiani, quos olimvifi fumus emeftdaffe : Scd t* 
jjudicabis, Gronovi Preftsntiflirae. 

In Prsfatione hxc lcgumur : itefr n *ti t* Af *t»* iS* 
y&s tdu fi*f&*& wtm£i*s t m&$ vt W* tcc. Hujus looi 
cmcndationcra polltcctur H. Stephanus in iis notulis» 
qus Herodiano adjunftar fucrunt ,* utrum autem fidem 
It bcrarit , haud eorapcri. Scio equidem pofle corroptum 
vidcri hunc locura* quis enim putet, aiunt, re&e dici » llli 
h*bt**nt g$*m b*rb*r*tt tott ^.ruunSiks }&n l*jC*&* Ita- 
qae fnipicetur aitquis, Af*i*x HBH BAPBAPOTX> fcc. Bdf- 
b*r$$ , fttt Stft$*tri$**l$t $rbit f*rm b*bU*b**t : Nara ic 
IteH fidts , ac f*tri$s Ures figntficant i Excmpla paflina 
•pud Hcrodotum , ifiliaoum , &c. fcd in re clara ii$ affe- 
rcndis abfttnere fatius cft. Tamen fcio nil cflc mutandum 
tirca voccm eeNH , cui aftcrifcttm pr*fixic : nam Grgcc 
dicicur pftUm tdtytis k*ht*r$ g$*s$m : Arrianusinitiot^ 
A$*lU$%*s ftc fcribir plane & difcrtc: of /» ii $*?** *$*©• 

Infcrius paulo, Marcuslmpcraror moriens ita oratio- 
nem incipit.-ifx**^ f$»p*s *M«i *dW P* A*k*1 vfat* Aat^ 

Wf %lh> adqucm locnm h»c fcabitStep hanns:[Fsnc v> t/±6 Tana^uult Fabri 

%-m JltfuifJpov. fjl AUttm V oh h&ii pi idem qnod om tJ Ifu 
pi. Scd ejus conjc&urai nil apud meiidei eft : primum». 
quiac^confugcrcqihitncccflceft :dcin illa locutioinfo. 
lcntior cft paulo,( & baud fcio an apud proburo fctipto- 
rem reperiatur ) i$ cls h&iii (u 9 pro Irm -ni &f£r pJu. Ncmpc 
haud vidic Stephanus, fic brevicatis caufa locutum cflc 
Hcrodianum,ur infra quinqtic fcx fcpcem locis locutu* 
cft. Nam £j§9fw tp ofs l&ii p* Jituuitfaot, pofitum eft pro* 
JifofjtsA im* uteirotj f c$ oTj,&c Sic , ut dicebam modo , in- 
fctius paulo fcripfir,<ky6 Siivm /Mx*//u*u,cVc.pto \\ i^;. 

W$t* OtS Ji&K*fMUL , &C. 

In cadem oracionc , Ei fxf, *&onufyo$ jf fJV &mxi*r Wo/«>. 
kgcbam ^ovwi^ot % tcccdat , tdiungAmr. 

Poftquam celcbratum fuit Marco fbnu? , largicione 
snagnifica militcs fibi concilundos cxiftimavitCommo- 
dus , p*yiKipouibliwtt ii spdnv/ua, &c. Itaquc edi&um ab 
co fuit , uc omncs , &c mo nyyiAbn 71 <ti **<np hJ&St \s •/*$»* 
<mMw ATTOTS <mJi^. Scd ibi ncccflario rcponcn- 
dum ATTHN : intelligic cnim iki imJbmt. 
; Sub fincm digccffionis illias, io qua dcMacrc Dcum 
•gic.hoc.legicur : o>u n Ti.itafyis 4 toov. non abs rc 
crcdctc videor, lcgendum, 7* ucpyb. Scd hoc frivolum 
cft prx quod fequitur pagina fcqucnti, qu* mihi trigc- 
fima fecunda cft» 

Dc Laurcnco loqu#tur > 2YNTHPI0N % Uixa. Sci 
ijuidfit^d^ 2TNTHPION ? qtt* formationisfpecics »ut 
a etwtoflo £at twniaQ- ? Id ccrtc fticd$8*m 9 *ecpi8*m , ntt 
fiEtum unquam fuit , nifi apud nefcio quos malc concilia* 
tos diaionariorum rapfod*s. Haud dubic kgi dcbcc 
SftTHPiON. Ei falcem nil cerciusfucxic,quUocum ipfun 
lcgcrit. 

Pag. xxx viii. Ux*t*huo) %$ M «Ifat <mKftm>8ccl 
Pocerac pro «J*W <mnpt7ai , dicerc ^iifju^t 1 fed vox 
€racc*non cft Tmnifu^s ; immo ,Luciano rcftc, Italica* 
id quipjpcdiferte affcrir Lucianus in M\deSalt4tioxe. ncc 
*a ufi fuerc,nifiqui rcccnciorcs funt ,ucZofimu*in hi- 
-ftoria , & IuJianus Impcracor in fuo Mifofogene. Hoc 
^oitoalicittandQ fiariccruua cft , iu du* voccs*« quibu* KpistolarUm Lts. I. ?4y 

tertJaaliquacomponitur,Gr*car fint, cum tamen coro- 
p^ofitarGraec* non fint. Pinccma, nc lon^c exempla pc- 
Untur,Gtzcam babet origmem ,a wW Kspt* ; &ramea 
vuIJus in tcrra Graecia lllam voccm ufurpivit. 

Pagma xxxix. ubi de incendio temph Pachs tAZternt 
agit, Wvi** ™$tv v*<fiffHq*7 A*pfvifl&i melius^ni failor^ 

IbideiH": Aaaoc it 7r?p& 7»/ WKiis tdwoiHk ifryfctut Tjitnmc 
\mfavit* Grarcc ita dici non poreft ; legcbam *tudi'vvK7of. 
Tcl unica > inquit , noEte ignis ex fummis ofibus ad inopiam 
multos rcdtgit, Locum Scnccx inrem huicgcrmanajn pt^ 
get rcfcrre. 

Initio Iibri ii. decadavereCommodi «portato, E/Vt5 ' 
Ati&rat imTriyLjpMiCtrc. Trbi vcro dcberem pltirittram , %** 
€^5B7i GrorfSVi , fi quid de Arifico fentias , militflgnifica- 
res;nam olimquidemexiftimabam-Iegi fortafle debere, 
tivsjcwr, ita ut pracdium cujufdam ArtfHj efict : Poftea, 
<murata fententii , putavt emendandum*// ii <w>j<t<&ot m 
5cd,ut inre imihiquidem,6bfcura, nihtl affirmem",hifi 
Te vcl do&orem habucrim^vel fuffraga^orem.'* 4 

ItCJiopjtr 71 ttf &&<n\i<t 0&w)Pfdj7a* 9 Aut nobis impo4 
tfuerevetercsexfcriptores, aut legendum2tC*si>V7i^ £*- 
t»Ai*,Kc. Nequc cnim er*£*'aju' 01 dicebancur irrperato- 
xcs, fedZtt«?e} ; nifiTu,Vir Prcftantiflime>exempluni 
&liquod habes. ; * *\ 

InvitaDiii]lttHam,(pag. xxxiv.)qui imperiifm in* 
«genti prftmifla pecunia, &c fcnbit Hecodianus : 47138 

£i<t 7ru& yrdpbj* A SJifJL* , (**-& riaJ^ga? &, ityfwot* Al ABOAHS 
vmouttfp©- tim ctp2£»i,6cc. Lcgrndum vidctar EWflOAH^ i 
ncque eniro hic ulius rf Jtafiokfiocas eft. 

Pag L*xxii.dc fomniis,oracuHs, ^rcfagiifque agens^ 
^tfx Seycfoevencranr ,&abipfo incoromentiriis.de vi- 
tafua proditafuerc, ficfcnbir Herodianus :!*•$ oaSirok- 
A« EIS TO PH0BN ivTts r* ovyypL-fyn Z» tJ Kff.fr ktwiiv fiio, £ f 

&c. NildicamdeGratcifmoiilo,*; t* />»3tV ; quid eninri 
mttinec , cum f cs ipfa viciumfatis per fc aperiat f |>ein di- 
^cenduiwfuit non ovy%4^*s »fed *«u*p$*4«> ut ico n jecirat 
•H.Sccpbapus ; quivcratn Je&ionem non vidit j Rcpo* ) '«4$ TAHAfJIILli Fabki 

aendam cnim cft, W ^ *u7*oftft istophsbn Te «un* 
#v>#*'4*f , &c. Qua lcdione , opinor , nulia certior c(fi* 
potcft > Naro #$»*{* cft hifl*ri4mfcrtb* t tura alibi apud Ue« 
f odianum, tum apud vetuftiores ;qoeis accedat ooc que» 
quc,ftare fcnfum nullo alio pacto poftc» 

Pag. txxxix. Poftquam fauftis acciamationrbus ejrcc» 
ptusl militibus fuk Scverus , nihil cun&indum tatus 
cxpcdttiflimosquofque tnYrbem prxmifit i UiJtt* AAv 

tgiU* ***&•*$*% w$xJb***fru 7i iwrns m*f /u*>m ETT£A£2« 

TATA {juaX^. Legcndum invhis iibris omnibus,£v$K*i- 
w* , expcdstijfimt. Nam illud quidem fimxipm , vUsJfi^ 
a»#,alicnum ineptumque cft# 

Ulisemcndationibuaiinam modo adjungara.Gronovi 
Praftantiflimc , ( jam cnim vidcor jure metuere , nc plua 
scquo prolixa cpiftola fit / unam, inquam , raodo, fed quar 
Tibi rcm adco ridiculam aperiet •, vixut mihi petfua- 
dcam , pofle tc cfficcre ut ne gravitas tua , ubi illam acct» 
pcris,in rifum folvatur. Nam quipote aliud,ubi parcoh 
pro cbtrtit &f*h*ttowbm,Gtxcc grunnicntesaudiestLo* 
cus eft in oratione Scvcri contra Albinum , tmm vitsm 
tonvtnire forcU mtgis *u*m cofiis militnribm air ; Rcm vcro 
cgrcgiecompararam, /Vca/ & inftru&gm ucitm l En tibi 
Gr*ca bominis verba; lis $ \vm ii dfi&fimwp cvx •T/ir,#7 

21&U *m /Mxxor mjfwfar w &iov * fdk*y^tt ; £%ttu vtr* 
tictuum vivtndigtnm , ano mitnr iilt txcrcitm , ntm utvit? 
T*ltHcrculc tft 9 utftrcis m*gis, qusm inftruSt txtrcithi, 
couvtnUt. O rcm farui bcllam / legendum ^gals fcilicer» 
hoc fcnfu : Eius vitu cbtris , qui infctnm i*tnducumtu*,m+ 
gii fitmlittft ^ tpum ddti infhruQd. Dc cmcndationc noftra 
ii quis dubitcr.audiat illc quod alibi fcripfit Hcrodiaous* 
in ca orationc quam Maximus apud militcscx libello re- 
citavk: t* wtM/W dvvols 3c/pr«*«,XOPOI £ aa^MTR £ 
iuQftol. Et/i*cquidera fatis. Eft autem,ni probcfallor, 
iscrrorapudHcrodianumperquam ridiculu*,ctrca illam 
voccrn x o7 OSyCcd tum magis id dicas,ubiNotasinPhac- 
drum noftras videris , in quibus apcrte oftcodiams pr» 

E^rlcgi dcberc 7itt&i> apudiElianiim ,vcnuftum ii- 
im & tmabilcm fcr iptorcm, VaJc , Vir Prjftaatiflimc* 

&d* ic de mea in Tc pictate ac veneratione noli quarfo , facere 
ut unquam dubiccs. Salraurij. mtmmm^mmmmmmmmmmmmmmm EPIST. tXXVI. 
AD *** 

BE n b faflum , benc , ( quando ita vis , ) quod K v «• 
NOAHP02 Iftc , qni nihil <von ^wwo^i^r a gir , Sr, 
x? Tertullianum > rocrttm gcrmanum anmal gloru eft, 
tam lcpidc acccptus fuit. Ego camcn , qui tam benignc, 
camque amantcr tibi gratulor, bauddmn fatis fcio an fa» 
(ko gaudere debeam j fi cnim vcra ca iunt , qux ad te ab 
Vrbc fcripta dicis, cum hic hifttioncs nen fint , nifi ne- 
quiflimi>lllc,ut naagnifice ndiculus cttcfolct % be*g/fiii 
liraftec adveniens , nobifque finc omni choragi opcra 
mirabiles prxbuiiTct ludes ; Ac nunc & raimus&acroa- 
sna nobis pcricrunt. i£grc itaque i mc irapetraturus 
vidcor, ne Prineipi ** * raalc velim,qur co dic ram ia- 
humanum fe, tamque inelcgtntcm homincm procbucrir. 
Aurcs Hcrcic morefc delicatas ci cflc oportcc,qui nafi 
vitium repulfat ignominia ultus fic,quam ille, uc fera- 
pcr c^Wm eft»praefcQti laquci pcriculo hauddubic rc- 
dcroptara vcllet. Scis quid fiat>Sapiarous,6 Bone,de* 
snufque opcram , w noois cam crifte cxcmplurn profir- 
Sique illi,cum provineialis cflc deficris,officiura oliin 
facics,mcmentodulcicula aliqua pociuncula guccur tibi 
pcoiucrc , ic cavc fentiac ce nafum habere jres enim, uti 
vidcs,ubi quid cum illo hominura genere zgzs } odiofic* 
cll & valdc mmmtdi$m $ hujufmodi nafo i»ti, Salra. 

~ ~ **~ ~™ *• *-- m» * *^ II a^o Tana^uilli Fabri EP.I3X._L XX VII. 
JEL IJE B O RELLO 

S. P. />• Tavajui/ltts laber. 

Rupclkm, 

VlvioU >fi nefeis , mihi idm Unguere videtur 
P&rs tmmiy & fubitts frcjfd idcere malis', 
jjhtpdque mihi ncmo dtcenti dccredere foffit , 
interfum exequtis % care BorcUe , mc*. 
x lam me deficiuntmamet % 
Jam venas gUcics iners , 
Mcntemque tmmedkabtlis 
Invafit dolor% & nihil % 
£heamvis fuave iuvat. 
Non fertd piSis imflicdtd fioribus , 
Pulvifinlifyue fparfum odordtis cafut % 

Non bUndd jirefitus lyrd % 
Non dfgutd levis fidmind fiftuld , 
Harmontcique valent fonores , 
. Faftidiofdm vincere dgrimoniam. 

Iffifuis oculos , ( mitijftme Somme , quid dttdes 1) 
Dcfiitutt fuccis Somntu & ipfc meos : 
Sed nec fdlato dsltcattor cilnu , 
Nec, grata nufer , doua libcri ftacent ? 

BUnditiaquc % 
Vcrficultquc , & 
Mollia dtitd v 
MoUid Aiftdfimul , fimul omntd , deferueruut* 
' Ilasm [Mt iis o\tdpov 9 

Tafm& 7f oxUwtu. Qlfivu. 
Sctlicet hanc animam pofctt Profirp na , mecjue 

Mordet db inferms Cerberm ufiue vadis. 

I*m$uc vaU , Sol dlme % ubt Uccbis , & tliu % J EpistolarUm Lii. I. 2 S l 

Tempora queu Parca caudidiora dabunt. 
Dirum , hombile , & mortualc camicuro , inquics -, Fa- 
teor ,6nofter,Scd quid fiat ? Taudcm, tandem , fatius 
cft, mco quidem judicio , cannllarc quim ringi, & fc- 
ipfum cxcruciarc. Vcrum audi etiam quod fidcm fopc- 
xat magis Mufis nuntium rcmifi. Ita rcs a&a cft ut dicara. 
Ituper fondenti redimttus tempora Uuro 

Injomnis Phabm vifm adcjfe mibi eft; 
Huic comee extertor ftabat Caducifer % & tu> 
Grdmmatice , laceros fune revinfta fintu. 
Venerat & Pihdo , caftoque Heheone relifto , 
Tota fimul dofti (Barrula Tugfff xbori. 
Qiianquara autem dormiebam, & lcis,(noneftment!ri 
meum , ) tamcn , ut fapiens, fccundum Zcnonem & Chry- 
fippum • fapienter & ingeniofe fomniat ; ica mihi loqui 
vifus fum , & quod rifus fum diccrc i res ctat » 

©«avx^ Jou^na 9 

A *«««&' *f*a Wmf,' ' 

Ckin}}dy&ljj tl (Jti VfJUkS * wyfi 

Yiftov ovVtjj&T* «ttvnu ovS\ri 

h V+ffi J&7tt'*Uftf)it9 

Ofovaitw xp t^Kia 
iJcT* ot« ahikKH yhvx*0fti&JHij\ioi9l 
Id cft,ut honcfttus dicam Latine, 

Bautruvtus rerum/pcs nuper certa mearum 

Eljftum fetiit nemm , 
jftque ibi Nobiles 
Oblsttat Vmbras yferia remifcens iocis p "^ 

Aut Utos agtat cboros* 
Ergo t Valete%Mufa % 
Vos amawi» uon amo, 
IUum colebam 9 proptcr illum vos quojtrc, tiunc i!U ubivk umte vix qmifquam rtiin 
lllttc abwe y Mufit , 
Vot ummti , *o* dmo. 
H*c curo fmt ejvfmodi , mca Soaviras , mirari noi eft 
gquttm 6 fidcm non pr«ftero,fiqu« promiflam Prsfatio- 
*em ad **** minui abfolvcrira. Ecquis cnim ita hibi- 
tus ut cgo ntwc fum , poffit fcribcre ? Quin vcrficolo; 
iftos, nc fccipfi quidcro j Di&avi.id enim valetudoco- 
gic , jubcc $ imperac. Salm. v w Kal. April. 

E P h&X. L X X V 1 1 1. 
IL. V. PAVLO PELLISSONQ 

FONT ANERIO 

S. P. D. Tanaqutllus Fdber. 
O s t i , propri. loqaor , llluftris Pelltflbne , Nolli 

& m, ~ • • 4 ■ I I .^ €m. m . ^. _ B — - * N quad otim amabihs illa & iavp&ctf]©- Sappho iSolicc 
fcripfit , 

j\iAiu (J/i £ mZ%k&<£ , N»xt|/ , vm& $ vpyS iffi 

Hcu ilkeiiJmt > piw* /S Ej* Ji fxfr* &£ft/<A», 

Ac cgo nupcr tencare volui an tale aliquid & ipfe polTcm 
Lacin<diccre,Tu Iudcxfedebis. Encibi vcrficulosipfoi» 
quoscgo, fcrnifnmnts,rau(inacus fum ;8cpuero didavi/ 
nam fcribcre quidcoi non cft mcum , qui alicni opcra ad 
fcribcndum egeam. illi (i placebunc, in ora hominum 
vcnicnc ,& canrabunrur , Te cenfore fciliccr i Sin minus, 
jure peribanc. Va!e dtu,& mc,( quanquam nihilncccilc 

cft ) fcd amicos , quod ncceflc cft , ama, 

jgm nox frtfeis Et » tdcit* priue , 

Languida bigii % I*m p*;fim rccinuntdVtsi 

y£tbcrit ulti Aft ego pervtgU- 

TempU relincjntnsl Cotlibe lcfte 

Ocddtos petit orbti Indot Tempora tengg 

Summgque tumum 7 ardu tjuictit 

Teftd rubefiunt , £*£* /•/«*# 

Salmurij f i. Kalcud, April. * EPTSTOL ARUtt Ll*. I. *51 Mk VENERIS LAMENTATIO 

AD ADONIN- 

E BIONE SMTRNtSo. 

LAmentamur Adanin % obit formofuo Adenis* 
Pulcber Adonis olrit , adlamentantur Amorcs. 
Purpurcos , Regtna , tofos , Cjtberea rcltnsjteens % 
Surge , & lugubrem membrk ctrcmmdata pattam, 
JMoeftaque percutiens iratis peftertpalmis , 
Sciffa genae , & fcijfa eomas , dtc omnibue , Ebeu i 
Formofus periit , pertit formofus Adonis f 

Ille iacetftratus nigris in montibus >album 
Albo dente femur foffus , mifcr t ab ! «rryJr ac iam 
Orc in langmdmlo rarus fupcr balitus errdt. 
Sidereos , olim r torpor iam hsvadit ocettos , 
Vmrpurcufque fujit labris color , &fimul vnk 
OJcula fugerum , gu/i nuwjuam diva reltufuef. 

Ofcula fuavia funt% etiam mortentis ; At Jlc 
Ofcula non fentit Veneris , non itte doloree , 
Jtfon triftos aftus animi , non fentit amorem. 

Infcmur Hutc alte eft , */tt cfi Hnifi vulnus ada&um} 
jiltius at Veneri favit fub poShre vulnus. 

Hunc ciroum , pia turba , canes utnlattbus aurae 
Implcnt , & fdum Domini teftavtnr amorcmu 
Accendunt lu&us & Oreadm > & iuga montis % . 
Et nemora , &fontcs acft plattgere refultant. 
At Venns , arcrno mentem perftxa dolore , 
Sjlvarum doferta petit , perque invta luflra 
Nudapcdet negUftfComae % pafftpjue capittis 
Horrida* bacchatun Vcpres % dumetatjne facrumi 
Dum Diva cotpms lacerant , baufcre cruerem. 
Ipfa autcm lamemis .ardintitjne ntulatn 
Iniulgct Jcagiftfue , fureus %n vallibus erratl 

Ajfjrmm clamere veems , Dca meejia , marimm% *54 Tanaqjuilli Fabrt 

Pattida fed nigro perfufus membra cruore 
Jpfe iacet > iacet jpfe , idcet miferundus Adonis, 
Jlta<juc ^rpellus ^uondum cdndore nivdli 9 
Nhtjc fanie videas nigrocjue fiuentia tabo* 

At ccelebs orbatd viro eft Kenus alma virumqMC 
Dum perdit , forma dtvtnos perdit bonora : 
Et qua luce perit Fcneri formofus Adouis* 
Ittk ipsi peritt Vencri praftantia forma. 
Atque adco mcntes coclo capita alta ferentes % 
£t nemora ibctbus nigris umbrofa % laeufyue* 
Etfluvif veniunt tanti inconfortia luftus; 
guique pripts uivei flores de caule nttcbant* 
Ri puttum e fubito luHu traxcre colorcm. 
At Fcnas htterea , duris exercita curis , 
Cotta Umentis % lamentis implet & vrbcs : 
Ad pUnttus Pencris Ucrymabilts ajfonat Echo ; 
Afonat , Hem ! periit 9 periit formofus Adonis. 

Jguis durum Paphtes, quis non ieploret amorcr* % 
Coniugis ut vidu tam non mcdtcabile vulnm ! 
Vtfemore in Ufo confpexit Dtva cruorcm, 
Ldvid protendens porreiits brachia palmis, 
Jguo fugis , o mifcrandt puer f Manc f inquit , Adoni ; 
O mdne , infelix yfaltem ut cartfftma coutux 
Attoquio poffit te compettare fupremo. 
Eripe U fomno ,parvd eft mora , dum tud poffim 
OfcuU itbdre , & crudum lenirt dolorem. 
OfcuU <U . miferdnde puer t tua dum ofcuU vivunt % 
OfeuU dd mifera , donec pracortya ad ima 
Spiritus ifte tms manans Ucrymofa per ora 
Fluxerit &fenfus antmi pcrvaferit omnet. 
OfcuU fervabo quafi Te pulcerrtme rerum , 
<2uando 9 uidem nunc me pracrps fub Tartara long* 
Suavts Adom f fugis ; Moreris ,puer % *tmihi vitaeft, 
Vitdmtht tn Utin^ofihacjacrjmtfauc trahenda, 
Heu dolet % hcu\ dolet efe Deam :finire labores 
Pofem ifiStygia foffem defcendere ad undas* 
Me potius iuvatefe NihiLquam ftdera pUntis 
T*»gerc> & tugratam prodnccre NeUarc vitam* Epistolauum Lib. I. 255 

fn vacuum qui mtrfus abit vafiumcfne Profundum* 

Prateriti non tlle memor % non tUe futuri 

Sollicttus % vita ac mortts dsfcrimtna tiefcit; 

jit tjuem defttttiit rerum regtna Voluptas , 

Si vivit > mifer eji , rabido d*tta prada dolorl 9 

Ctsm nequeat memores antmo depeUere fenfus. 
jUupt nunc noftrum , Prsferpina dtra , maritum > 

Clade mea feltx . & noftro Uta dolore • 

jic fpoltis ditatameis : nempe omnia beUa » 

gmdquid formofum Sol afpicit , omnn beUa , 

£n ttnebras , Deafava>tuas delapfaferuntur. 

O Jucunde puer > mentis pafj maxima noftra % 
JNunc morerts , iucunde puer > tecumqut voluptas 
Vana fugit ytenues ceu quondam fumus in auras $ 
Nuncperiit Ceftus 9 peritrunt una& Amorcs. 
Irtgtda iam vacuo difcet lauguere cubili > 
Etmimium longas ftcbitCjthcreia noftcs. 

JHhto tibi mens , denfis cantbus circumdare faltus, 
O puer % nimium tcmerarie\ ^uidve lubebat 
Contra apros nigris venabula tendere fjlvis \ 
Tu formofus eras , at non formofus & iilu. 
Tales mcerentt fundebat peStort queftus : 
Ad Vencrem triftes lamentabantur Amorts. 
Jjheam multus puert manabat vulnere fanguis , 
^Tam multts amens > lacrjmis Venus exfti/Ubatl 
jft cruor & lacrymajaciunt n$va germina florum 1 
Edfdtt iUe Rofas , latryma fecere Anemotren. 

Sed gemttus > Venus alma , tuos , luSinmquc coercex 
Sat gemttu , tultufut datum eft : torus ecce paratus 
jiflat , Dwa , tuumcfue vacans exfpe&at Adown. . 
Lt&mlus hic quondam fuerat tuus , lenus > at iam 
Occmpat bunc conjux crudelt morte peremtus 
lUe AUtcm , quanquam iam preffut lumina nofte, 
Stc tamen & vtvumforma confervat honorem* 
Hunc molli compone toro , denfi/tjue iacentem 
Sparge rofiszfint iunSta rofis & Lha & dlts 
Balfamatjue & mjrtus , atcjue omnia nomtna florum] r 
Sed lacrjmis tmjonc modum , Dca^lamcnttfjuc, v 1 t<^6 Tanaqjiiii,i Faui 

Nam nitides nimie fletu cerrumfis oceltes» 
Et ttbi , bijfenis velveudis menfibus . eece , 
Ecce iterum fUr**d*s erit diUftns Adeni$\ 

m 

F IN 1 S. IN TERENTII EFFIGIEM. 

CVius videtis , Bofpites , im4gucm> 
Huuc iu latis 
Africu camfis 
Olim pretnlst , vtfrret 
lA que fuperba Rem* difceret Uquii 
Vt & venufie fojfet , & pure leqm. 

m 

Africa ad Romam dc Tcrcntioi 

£*ti i*m ttrjuu , eUgtmtmfynt 
Sttmtnts ftrit , & pUcts Itquendt» 
Ntlit , RontA , lictt, tibi f*ttndum tft, 
BJft muntrit btc wtiTertntu 

De Tercntij Venere. 

Nttdm Cjfriaeit Vtntrem f*i ertdit in vndit> 
IdUtur i in Libjtit tfi Dc* nm $«it* EPIST EmSTOLAHUM LlB. I. 2^f i E P I S T. LXXIX. 

CAROLO-LVDOVICO 

D. G. COMITI PALATINO 

ad Rhenum , Sacri Rom.Imperij Ele&ori,, 

Sc AJchithcfaurariOjDuciBavariaCj.&Cr 

S. f. JX* tfdnafuillfis Fatcr^ 

m 

QVod nuper, Prioceps Sereniflimc, rua me Celff- 
cudo partc aliqua curaruro fuarura dignaca eft>& 
cvocandum i Gallia jodicavir ,ut locum aliqucro in Aca- 
detniaHcidclbcrgenfi tcneam, tam id, profc&o, mihi 
prseclarum > tamquc honorificum videtur , ur quam cgo 
jnaximc ribi gratias agcre debco, t*m id minime prxftarc 
pofiiro. Ncquc yctb id cz eofit, quodanimi mci fcnfa 
cxprimere interduro » atque effingere, fatis tolerabilitcr 
ficcucam , nequc quod taro infignc Cclfirodinis tuar bc- 
ncnctum minus quam dignum cft >fcntiara; imo tutem* 
Princcps,loogc aliamihicaufa,aiiar<atiocft. Eam alij, 
fat fcio i minus probarint , fcd ipfc quidcm cgo fum , not* 
alius : fua cuiquc natura,fua cuique animi cogitacio cft. 
mihi ccrtc pudor fcrapcr inconfiliumadhibUusfuit,non 
illcquidcmfubrufticus,8cncfcioquomodoincp:iufcillus t 
fcdqucro exccllensfcprsclaraaliquavirtus aftcrat,PhU 
lofopbia fuadcat, hoocftioraingentaament,fcquantur. 
Cum igitur > Phnccps Scrcniflirac , non Gallia taotutn 
noftra,fcd & cxtcrse gcntcs.taro lare, ramquc libcntcr, 
prcdicenr , non cas modo effe in tc artcs, quc ad i mperi; 
cgrcgic traftadi rationem pertineanr,fcd cas ctiam quae 
adelegantiorem bumaniorom literarumcognitioncmfa- 
ciam > othil raihi mchus, nihil coaiukiusvidctur , quam» 
in tanto , tam multipIicUaracjnc copiofo argcmcntofilc- 
tc. Aliis quidcm,&iis fane nirqium molus, qui inifto 
dignicatis faftigio fcdcnt , fatisfaccre pofiim , quippc qui 4^8 TAtfA^Ulttt Fabki 

minus acciccr vidcanr,at tibi,Pcinceps, qui vcl lcviflima 
fccibencis vitia pervidcas , haud cqnidc/n polfim / dcin, 
vidco hocquoque» fi gcaciasagcceconcMum mihi accu- 
rate, tum mihi pcohxc,cum mihi magnificc laudandu$,ad 
aftradenique, ut nunc prxclari* ingeniis in Gallia mos 
cft, tollcndus fueris. Scd>PuncepsScrcniflime,qoidcgo 
cum Pcfcennio nigro cefpendeam , qui ut i£ltus Sparcia- 
nus fcnpto prodidit, & vere 8c fcpc folebat dicere,viven» 
ccs Principes laudare imfio cft f prccctca , fi quid fapio, 
filcmium ipfum , mulcum illud & ehngue filcncium , fed 
vececundum camen, 6c hominc liberali dignum, magis 
intecdom cfficax eft,quam longa ahqua acdm meditara 
ocacio;quz,fxpe, quantd plusvecbocum^diligencizac 
ingenij habcr,canc5&minuspudocis, reveccnux acju- 
dicij habere videtur ; mi<erum itaque Trajanum , oaaxi- 
mum lllum lmperi j Rom ani reftatsrarorem , cui Plinij fc- 
cundi panegycicus ab aucoca ad Solem cadencem perau- 
diendus fuerir* Sed ipfe quidcm hmc exemplo cavebo; 
oam pco fpcciofaahqua graciarum a&tone,hoc tancum 
dicatn > mc olim facis fplcndidts honocacns, plus femel in 
Gecmaniam vcftram,mox> ctiam Lugdunum Bacavorum 
invicacum fuifle , cum camcn nacale lolum , quod ncfcio 
qua dulcedine hominem cetincce folct , ufque antehac 
effeccric uc m finu GAliz hzfcrira 5 at nunc > Sccenifliroe 
Pcinceps , Patciam haad mococ, qux te non babcr % tocus 
jara fum 10 Palatinaru , qui te micatuc. qui ce humanifli- 
mumPrincipemfentic,& omnium bonarum accium ag- 
ftofcit. Denique,quod olim apud Lotophagos fabula 
fuetar,id raihi jam nuncapud Hcidelbccgam tuam hifto* 
riaeft. Scd uc neeodelabacqub mihicautioeft, defino, 
Pcinceps Sereniflime , hoc untim » & vere & fan&e polli. 
citus, mc, fi iftac pecvencco, rocum id pr*ftuaram quod 
£ fide,afliduuarc,ac revercncia illius horoinisexpe&ari 
par cft , qai nunquam ali6 anirai fui cogtraciones ron vef- 
cct, quim ur ribi pcobari , ac. nifi audaciufculum rorurm 
cft f Celficudini cuz placcce poffiu Salro. oon. Aog-i67^ 


Epistolarom LlS. L Ijf HVMH EPIST. LXXX. 

VIRIS AMPLISSIMIS 

kectori^Decanis^et pro: 

fefforibus Academte Heidelbergenfis. 
S* P. D. TdnaquiRus Fabcr. 

NO n poflutn faccjc , Principes Acadcmiae Viri,qufti 
mihi gratuler ; ubi ipihi in mentem ventt , Mc * ita 
volentibus vobis»in ordincm veftrum allc&um fuifTc. 
Laudaro viro probari permagnum id quidem cft, ipfc au- 
icm non uni alicui homini probatus fui , fed univcrfae 
Academiac , qua nullam , ut audio , Gerroania vcftra , vel 
folida do&rina,vel artium elcganriorum cognitionc prx- 
ftantiorcra habet. Id autcm mihi talcde fe vidctur,Virt 
Do&iflimi , ut , fi quae & me modo tam paucis di&a fuere, 
ea difFundere tibeat & cxplicate , muka iiltnc exfurgat 
oratio. Scd haec minus expe&atis , fcilicet ncquc debere 
a me fieri arbitror. Aliud eft quod ipfi probatis magi?» 
idque paucis verbis abfolvero,&fcripfero libcntius, mc 
nempe apud Vos,quandiu per ScrcniflimiPrincipis bc- 
nignitatem licuerit,itaver(aturumefle,ut neVos vcftri 
dc me judicij unquam potniteat , meorum certe morum 
& candorcm & fimplicicatem , fpero, amabilis > cum prac- 
terea afliduam in ftudiis humanioribus induftriam, tc fin- 
gularem quendam in cos omnes araorcm , qui curx meae 
dcmandatifuerint, raihiquippelabor tnconfuetudinem 
vertitur. Demcaautem in Vos revcrcnria»de cuhu,de 
obfervantia,de animi gratitudine,non eft,opinor,cnr 
EgopIuribusagartr,cumca pratfertimmihi polliccamim, 
qux homini percgrino prorfas nccefliriafunt , humani- 
tatis & bencvolcntiaomcia. Valece diu , Viri Do&iflimi» 
&rem litcrariam,quodfempcr antchac fedulo prxftitU 
ftis , fovete. Salrauriu 

Kk i> alo TiHAQUun Ftni 


EPIST, LXXXJ. 
CAROLO.LVDOVICO 

I>. G. COMITI PALATINO 

ad Rhenum , Sacri Rom. Imperij Eledori, 

& Archithcfaurario , Duci Bavari*,&c. 
S. P, D. Tanaqui&us Tabcr. 

Fabul* cx Locmanis Arabico Lacinis 

vcrfibus rcdditae. 

QVsuelimAnAicis L0CM4MiielUetis % 
Scriptor vetuftus. exnrtvit f*buldi> 
Has ego Lttinis extrare verfibus , 
Scriptor mveMus , nunc Ttbi PR/NCEPS>p*r* 9 
Meo labori [t ftvebis t CAROLE , 
Prdfentis tmfplenitdum & rtrum decw, 
Ibit revin&t vernis Muf* fioribus 9 
Sibique pUudens , orbe toto concinet : 
io % Triumpbc, iam me C4R0LFS probae. ~ * LOCMANIS ARABIS. 

FASVLA I. Leo&Tauri. 

KAralicafic vertit T H.0 M A S E R P E N I VS. 

T Eo aliquando egreffus eft cotitra duosTauros, qai 
-*-i&mul congr« g ati cornibus fuis frticbant, itaut io- 
«redi intereosnon poflet.uudedefiit eosinvadere&pe- 
Mre.proraifirque eis.fe noo «dverfaturum eis .etiam & 
recederet alrer i fpcio fuo. Rcceffitque alter , ac is 
■rtumque dilaceratrit. • V: EpistolarUu Lib. I. %6l 

% Significat k*c> 
Doabus civitatibus , cura cives earam confilio conrc- 
niunt , prxvalcrc non poflc initnicuias,at,difcordci fi 
finr , firaul cas pcrirc. 

lambce carmmefc vertit T. F A B E R. 

Efana quondam cupt fatigaret ferum 
Famct Lcontm 9 feriatu dtnttbus* 

Jaiuquens profundum fcrupea te&um domus 

Frorupit acer 9 prada amore perfurtns » 

Mmanfque mortem grandiortbtu feris » 

Seu qua paludes > aut receffm frtndeou • » 

Seu qua fequuntur alta monuum iuga. 

Tunc forte Tauros confptcit Utue duos> 
Herbofa Ute dum pererrant gramtna : 
Certamque ficcis faucibm pradam putansi 
Repcntc torti fulmtnis modo eveUt. 
Senfere Tauri , vtmcjuc vtrtbm parant. 
jirccre ,fejcque alter alteri apphca*t> 
Hoftiejuc vaMum cornuum obficiunt truces. 
Famet fed urget 5 (crefcit & virtsu fame, 
Venterquc iuanis tmbidas irat ciet\) 
Ergo refurgit hofits , atque .ajfultibus 
Crebris /uvcncos vcxat 9 hincatfue hiuc premens\ 
Tauri fodalct hinc & htnc ftant fortiter* 
lun&tjque tumidas frontibus eludunt minas 9 
Vt nc pcr ipfos detur illt tranfitus 9 
Donec rcfedtt iam fattgatus Lco> 
JFalfoque talcs orc protulit fonos : 
Fortes luvenci^prmUorum iamfat eft % 
Ve(trt mihi iam nota vts eft pettorts : 
£>*dre fcrtre fi voletis foederd , 
luro pcr ungucs % iuro pcr dentcs mcos 9 
Poflhdc db omnt mc abfttncrc tn\urta 9 
Vel fi recedat alterum alter dcjerens f 
Et uterefue vcftrum libens hcrbn vacant 
Secura vita tranfigatis tempora^ 

Vix bac Tjraunus dixerat , / attri fidtm 3^2 TAtfAQjJlLtl FaBRI 

Habent ioquetiti ;fed cito peenas graves 
Rerum imperka ac fiulta credulttas luit. 
Namqne iUe fefaratos extemplo necat. 

f Scriptum fibi putare debet CivitaL 
Cencors \n alto fi itta degat otio , 
lucnnda carpens Pacis aurea bona f 
Ihrebit ufquc & ufifue Uta Ctvitai * 
Divnlfa fed cum dijfidere cmperit , 
Et faHionum difirabetur partibm , 
fertbit ufijue & ufque finlta Gvitae. FAEVLd II. Cervas. 

Thomas ErpbhiVs. 

CErvas cum aliquando fitirct , ad aquac venit fontem 
ut biberer, vidirque itnaginero fui inaqua ac trifta* 
tuscftob pcdum fuorum gracilitatcm. Gavifus verocft, 
& fuperbivit cotnuum roagnitudine & cxccllcntia. Ac 
ftatim egreffi contra eom funt venatorcs, I quibus fugiu 
curo autem in planitie elTet , non aflcquuti funt cum , at ' 
cum montem deinde ingr c(Tus cflet, tc inter atbores irct, 
ceperunt eum venatores , atque occiderunt. Dixitane 
moriturus ; Vx mihi mifero , quod me fcrvavit , id vui- 
pendi i in eo cbnfifus fum f quod me perdidit. 

Tan# Fabbki Llquore fontis Cervus dum fitim lcvat$ 
Suam remtfit iW% fons imaginem % 
Eaque vifa ccepit ejfe trifttor % 
Exiliores ejfe qued pedu videt s 
Xamofa vero contemplatus cornua. 
Amatfe in iUis , & fibi unice placet S 
lUa invidenda ceteris iurat feris , 
Et vel Leoni concuptfcendum decus ; 

Biberat , redtbat ; Dum redit , videt Cgut^ 
Vtdct & parata venatorum robora > i 


Epistolarum Lii. !• jtfj 

J2*w **«* omnes strdor in Cervum repit , 
5W cn* r* cxpediens Cervus ulipes 
Putrefaue gUbns uugfU sUfpulver4ns\ 
Omnes eodem bUntes rclintfuit loco. 

Tandem periclo Itber , ejr hbet metu , 
Vmbrofu , guudens 9 te&4 uemorU uttigit, 
Frondefque tenerns & vurium berburum genm 
Curpens >v4g4tur 9 4tque beftes rtdetfitos. 
Sed dum pervudit intimos fjlvu finus B 
Repente impUcitus nltis bdfit eomtbus , 
Sajue expedtre fruftru dum tentut mifcr* 
Htc dtStn % plorans >Jpiritm extremo eUdit : 
O jtultus ipfe , tenues dum improbo pcdes , 
O flulius tpfe , dum vos tsmsU , coruud : 
lUi dtbdnt /alutem , vos mortem ddtis. 

f Nec vdna , nec fumofu , nec pempas dmosl 
Sed tutd qu4 funt t foUd4 <jud funt , buc smos. FABVLA 111. Cervus. 

Thomas EkpbniVs. 

CErvus aliquando cum xgrotaret *, ad eum ▼encrnnt 
focij ejos dc feris, & cultodiverunt eum , gramina- 
quc 8c hetbas^quxcircumcum cranc abfunipferunt. 1$ 
autera cutn convaluiflct,qux(ivit quod cdcret, ncc in- 
▼cnic «juicquam. unde fame petut. 

Hoc fignific4t. f Muliiplican dolorcs cjus , cujus fa- 
i&ilu multiplicatur. 

Tan. Fabbr. 

CErvus tAcebdt morbo dectsmbens gr4vi\ 
Extemplo ud itlum totius vtcintd 
Cohors fidelts , f^ufsdrupodes .pium genus* . 
Fenere%oiiftisfi dolorem dverterent; 
Et cunStu Cervi eonfumpfere grdmind. 
Sed tpfi p4UCos cum cctptjfet pofi sUes 
J&vocur* ustfis fejfi vires corporie, |/4 TAKAQJBlttl FaBRI 

Circafuc nuium latt confpittrtt folum % 
Vcrbis dolortm fic ttftatus tftfuum : 
Valett , amJci » vcflrum officium ml moror; 
Solatiorum abundt tft, fabuli mhil. 

f Talet viitmus feclo noflro plurimos, 
Uti vtrba nobis afferunt , & rom barpagantl 
Vel, f Domtfticorum populus aiiucstfamtmi 
Et tnaniarum plona rtiiit horrta. FABVLA IV. Leo&Vu!pes. 

Thomas ErpeniVs* S 

LEo aliquaado cum moleftus ci cflct calor folis , in- 
grcflus cft fpeluncam quandam , urobram in ca ca- 
ptans. Poftquam autcm procubuit, vcnir ad cum ftellio> 
ambulans fuper dorfo cjus , undc fubfihit furgcndo » tC 
profpcxit dcitrorfum x & liniftrorfum , timcns& perttr- 
fitus : viditquc eum & irrifit Vulpes,cui dixitLco,Noo 
Oictuoiftclhonc, fed gravitcrfcro conrcmni mc. 

Hoc fignificat > J Dcfpe&ioncm fapicnti ij>fa nicrtt 
graviorcm cflc. 

Tan. Faber. 

ARitus Ltoutm filis urtbat vdporl 
Nec iUius vim pottrat amplius fati y 
Ergo fucctiit antro > atqua iBic cubans > 
Iucuniam opaci captam auram ftigorts* 
Viitt iactnttm SttMio , & ai illum vtuit, 
Vagoqut motu ttrga prcurritftru 
JumLco comanttm trtpiius txcutitns iubdm* 
Partts iu omnts flammta vtrfans lumina, 
Subitotfut cafu attonitus cxtlit loco. 

jijhta Vulftsftabat cunZa obferviunh 
Taliqut riitns ora folvit carmino , 
Btnt tftJLtontm piftus ttrrtt Stttlio ; 
Jiitflt , aitflt , Ctrvi auimum Leo gttit % 
StdRcxferarum,fatlcris,Vulpts>*>t r Epistolakuu Lit.L w$$ 

Non SteUio mcc , vtmm contcmptm movec 
f Ffrti ievms tft iwnri $ i#*m *kfpm. Mhi 3PABVLA V. LcoScTaun». 

Thomas Eapimus. 

LEo *liqiwdo<*ita vrffet 4&ttr«rt Tttfftim , nihil 
concra cuni rft anfuc , ob rohur cjus»abiuque xu dc- 
cipcret cum , diccns , Scito me ^goum pinguem ma&a- 
▼iilc : cupio nt hac noftc cibufti apud lnefuftias* Quod 
is fa&urura fe promifit. Vc autcra ad focuro pervcnir, 
cumqae vidic, ccce, pracparaverac Leoligna multa, 8c 
ollas magaa* , abiitquciaurus fugicns quoi ut viiic 
Lco, dixic ei : Cur abis pofrqttam huc advcmfti * Refye*- 
dic Taimis,Quia fcio huncapparatumctTcrci ilicai-ma. 
jori agno. 

Hot figuifcat , f Non oporttrt fapicnrcm crcdctc 
iflimico iuo , aut aflbciari ei. 

Tan. Faber» 

LAniare fortcm Taarum mm vcHet L <?#> 
Nec ilte aperte facinus vaderet tkmcn > 
( J2£'tP e metncbat futmrnaum vm cornuum^ 
Tandtm latentwfe convertit ad dolos, 
FtEbpjuc vc*bis blandm hunc tiggrejfm *ft. 
Amicc Taurc % fds tc ego tjuam diftgam, 
Namque mihi fummos inter amicas fummue £41 
Si tibi benc cjfe noUe proxima voles, 
JEft unde fiat jplcndidum convivium 
JMattato agnello , fuem tmdo intuli infiemmi ] 
Promittis an non ! Tene expc&abo dmi i 
Crates Leoni agit ; profMttk adforr. 

Vix fc tentbru prrma mx intcndcraU 
Ventc convtva Taurus , & flupens videl 
Ima in cavcrna lignorum aggefiat ftruet, 
Et doliaru oRxfaffita* frvo* - 
Videt ytefiftit % m*K *kit: Ttmfic Leo : %£$ ' Tasaquilli FaiV* 

Au ideo i umice , veueras r ut tam cito 
Sic i me abires * Sed Tuurus » nugas agis, 
JJte uppuratus , irufuit , 4t*uc ollstux 
Mektem hsnc dedere : video quid ftruas , Leo, 
• /fiis in ollis fidicot ,facilc coaui 
Bit ter luvenci poJpnt 9 uon agnus modo : 
Cce*4to iecum>fi potu, cceno doml. 

% 212,* dic** b°ftis s p4rcc prudens credere; fABVLA VU Lcoicncx&Vulpcs. 

TpOMAI ERPENIUS. 

LEo aliquando cum fcnuiflcc , & dcbilis faftus c(T<r» 
ncc prxvalerer ulh ferarum, voluic fibi doloacquirc- 
re vi&im , & , morbtira firaulaas , fc in fpcluncaro quaa- 
dara abjecic. Accidic auccm uc quocicfcunque accedc- 
rct ad cum fcrarura aliqua , ipfum cuftodicura, cam in 
fpecu dilaccrarcc & dcvorarcr. Vcnitque ad cum Vulpcs, 
& fubftitit ad oftium fpcluncz,ac falutavir, diccns : Qua- 
lis cft ftatus ruus ,*6 priaceps feracum \ Dixicque Lco, 
Quam^hutp non ingredcris, 6 paccr bonicatis 1 Rcfpon* 
dic Vulpcs: Confidcrcm cgo in hoc , Domine , nifi *ide- 
rcm apud ce veftigiamulrorum pedum,qai ingrcflilunr, 
quorura ne unum quidcmvidco cgretfum cffc. 

Hoc Jignificat , f Nonoporrere homincm remaliquaffl 
^ggredii ancc quim probc eam perpcndcric. 

* Tan. Faber. 

ANnis gr4V*tus > & finetl4 immoVdU t 
Cclercs nc^mb^t *JficjUt feras Leo 9 
Sicctfijue longos fuucibus perjlans dies% j 

Triftisfcdebtt ntgra ad ojiium domus, 
F4tuum falutAtorum dum turbum acctpie. 
f^iscrc 4d illum multi >fid uuUus rcdtt, 
Accepit omnes ,fid remifit nemiusm, 
Pofhcma donec omnium Kulpes *dit 9 
AJIuta , vafra , tf* sulicum vtta genm J EpxstolakumLii. I. 16*j 

gua pulcre nojfit , ac variae fidudis viae. 

Hac,ut catam docebat-tjuam longe % quidcm% 
Mxtenfa toto venerans iacfrit corperc 9 
£$ tertiata verba protulit pdvens. 
Sed) inqu t ille , accede , o faptens bejtia, 
Lensre verbis tadta fi pejftm tuis. 

Tunc Vulpes huntilis* & cauda verrensfilum. 
Tdulum recejfity & ehtHs diHa addidit : ^ 

O rex, cui nefkri generis imperium cjl ddtum, ^ 
Cut pecora late Jubditum coUum gerunt, 
£j>uem Tigres ajpra , auem Rhinoceretes timent A 
Ifthuc tua debetur mdgnitudini, 
Vt nemo noftrum propius acceddt , Sene» 

Refpendtt tlle ,Jed tftnm henorem nunc qnidcm, 
Ttbt remitto , mecum ut fimflictter agae . 

Simplictter , inqutt Vulpes >fi ut loquar iubeh 
Dicam , modo > o rex > iram temperes tuam : 
Imprejfa drents ftgnd cerno plurtma 9 
tdJd te fed tUa , Frinceps , tendunt omnia » 
Averfa vero nuBaJunt: Id hdudplatet. 
Primd dd te fi vcnijfem , poterdm decipi ; 
toftrema venio > me decipere non potcs* 

f Narrattone hac monitus >o Lector> vide $ 
Vtfdcere ]ua vis>hacprius conftderes. 

I4BVLA VII. Lco&Horao^ 
Thomas E r p e n i u s, 

•»* Eo aliquando invcnit hominem in via 9 coeperuntquc 
X-ivclirari intcr fc fcrmonc cfe virtutc & roboris vchc- 
mcntia. Lco quidcra fuarn laudabat virtutem & robur* 
At homo vidit in pariete figuram hominis ftrangulanti* 
Leoncm , ac rifit, Lcovcro ci dixit, SiLcones pidiores 
cffent, ut fili j hominis,noo pcflct bono ftrangularc Lco- 
nem , fcd Lco ftrangularet Hominenu 

f Hoc fignificat , Non iuftificari quemquam teftirao-i 
aio dometticorum fuorura* 

Li r> %■ %6t TAtfA^UlLLt Fabr^ 

Tan. Faber, 

HOrno, Leeqste carpesues %'iam finwl, 
Ccepere varta interfi dttta cadcre > 
Vt iter levaret fabstla iocundttas. 

Multii peraSis f ua referre hassd attixet, 
gtxamur vmX de vtrtme & robare , 
jilterqtu & aiter extoUunt genns fimm , 
N'<f** hiCyHsqta ills cosuedetm. TuncficHemc: 
Negts licebtt htc paries tamen x Lea , 
Certam , cccc , diEbts adfhrmit fidem meis : 
Vtden Leonem fuamfaeile Homaftrangnlett 

Fateor % Magifier , tntfuit irridens Lco, 
Pittura vefira vobis , fctlicet >favct t - 
PtUos Leones piftific necant viri 9 
At nofira vtrtus veres enecat viros , 
Pttttu trwmpbos agitis %fed verots Leo : 
Colertbus pugnatis atqsu Itneia > 
Nos dente cruda pralia & unguibus damusi 

f Homo videri poterat altquid dtcere % 
Tejlem nifi advocaffet parietem fibt : 
liunc , cum parietem pmxerit ipfe , nil prebatl FABVL4 VIII. Cervus. . 

Thomas Erpenius. 

CErvus aliquando timens fibi a Tcnatoribus fugitia 
antrum , iagrcflufqac ad citro cft Lco, ac diliceravic 
eum 2 Dixitquc fecum. V* mihi mifcro.qui ab homitii- 
bus fugi , & mcidi in manus cjus qui vchcracmior cft ii- 
lis roborc. 4 

IhcfigniScat, Eura quifugit prx tiraorcparro iaci. 
«urc in mfonunium magnum. 

T AN. FaB£K» 

DVm vitat acres corniger Cervus vtros, 
Antrum Lconis t qtti tunc aberat, dcvenit* ¥ Epistqlakum Lii» L i6f 

Jtique tutus ftalte gratatur (ibi. 
JVamfabito rcdicm 'Hofpes hunc trux confpkti% 
Fruflt+cjue clamisantem laccrat ungtcbuu 
O perditum mc , (jr invidis natum Diis> 
Atcbat\ bomines fugi , in iUum ue incidam$ 
£H l f*&l* cunttos virtbus fctngat fuis. 
f Ssc Uve ftriclfim fugit* ne in gravius ctddi » IABVL4 IX. Cervus & Vulpcsi 
Thomas E r p i n i u s. 

CErvusaliquando cumfitirct vcnic adfontem aqu*J 
ut bibcrct ; crat autem aqua in puteo profundo , un* 
de cura illc deindc conaretur afccndere non potult. Vi- 
ditque eum Yulpcs , fc dixir ei , O frater mi , fccifti male 
quod non pcrpendcris afcenfum tuum antc dcfccnfum 
tuum, 

Hoc ftgnficat , f Horainera, qui dcfcendif in imuni 
maris ncqucfcit natarcdoncc fupcr facic ejus fic aqua. 

Taj*. Fabbr*. 

CErvus profundum ad puteum anbelans Vtntrst, 
Lcvtque falta in illumfe ftatim dedit* 
Vt afluantem Ijmpha lenirct ftm : 
Rejtltre Jcd dum tentat % corpus concitantp 
Varioquc motu fe fe attolUns , trrtm 
Omnes conatus altior margofacit. 

lUum impcdttumVulpcsdum tranjit, Vtden/, 
O ftatcr , infutt , Jratcr , baud dextrc fapis, 
Grave ejl fttirc , multo gravtus eft mori j 
Tc , prius in attum quam defcendcres vadum%\ 
Reputarc decutt % qua ratione afccndercs. 

} Jllos notat fabeia , qut prapoftcrc 
Ad V9ta tendmt , dum pericla non vidcnt. . j «, Zjo Ta - n a ^uiii i Fabri ■ i " FABVLA X. Aquils , Lcporcs & Vttlpes. 

Thomas Erpenius»' 

ORctun aTfquindo intcr Aquilas & Leporcs eft bcl- 
lum : abicruncque Lcpores ad Vulpcs pctentcs ab 
*is contraiiecatcra & refiftentiam contra Aquilas. At 
dixcrunt cis. Nifi noviftcrout vos, & fcircmus quibus 
cnro bcllum geritis.utique facereraus illud. 

Hoc fignificat , f Non dcccre homincm ui Cttm co 
bclligcrct qui pius ipfo virtute pollct. 

^ T AN. FABB R. 

INterfereces Aquilas & Leporum gcnusi 
Surgens proceUa beBi cuntta mtfcutt, 
Hi nuUa babcntes fubfidia rebus fuis, 
Legatione mijfa Vulpem fuffltces 
tetiere , frattot armis ut iure futs. 

Cordata vero Vulpes hac contra edietttt 
Darem hac Ubenter qua vos oratis , nifi 
^ujd foffit Aijuila, & qutd Lepus .nojfem probc\ 

% Fabclla te monere >fifapis, potefi % 
N* cum valcntiore conferas manum. FAiVLA XI. Lcpus , Fcimaa & Lexaa* 

Thomas Erpbnivs* 

LEpus aliquando adorfuscft Lcatnam, diccns : Pario 
cgo fingulis annis complures fflios : tu autera tota tua 
«tatcfoitimmodoununiaut duos. Dixit eiLexna:Ctc» 
do , fcd ille liccc unus fit , feptcm valct. 

Hoc fignificat , f Qjiod filius unus probus praftatpltt^ 
sibus ignavis. / 

EplStOLARUU LlB. I. t^l 

Tan.' Faibr. 

OLim ad Leanam % ft qaafabulis fides^ 
Superba Leporis uxor fic cceptt iajui : 

Me targa prolcs annts fingulis bcat , 
Crcfcitque crebris partubus feltx domus 1 
At tu , Leonis tjUa matrona dteeris , 
Multos per annos unum aut altetum paris. 

Refert Leana : Vere ifiuc . Lepufcula, 
JMnltos per annos unum parie aut alterum { ] 
Sed VNVS tllc filtu* prafiat tuis, 
Vel fi trecentos horts partas fingulis. 

- f Si cut parenti eft filius 
Virtute darus (Ircnua* 
Sit tSe folus quamltbet , 
Ornat Larcs , ornat Patrem. 

tgnava vero peftora 
£hq plura funt tn adtbus , 
Tanto & paratum e(t matus Patri dedecus» F A BVLA XII. Muiicr & Gallifl.a. 
Thomas Erpenius. 

MVlicri cuidam «rat Gallina fingulis dicbus ovum 
paticns argcntcum. Dixitquc Mulicr fccum : Si 
XDuiciphcavcro ubum cjus , patictova bina. Vt autcm 
ciburo cjus auxit , rupta cft inglu vics cjus , & mortua cft; 
Hoc fignificat , % Mulroshoinincscjuaftusmuhi caufa 
pcrdcrc capuc opum fuarum. 

Tan. Faber. y A Nus generofam habebat Gallinam domi, 

gna , tfuot vagi pcr Mnnum labuntur dtcs\ 

7 ot ova argenti in tHius dabatRnum . 
JHoc cum yideret, largiorem Avi dapem 
Cbjtcere ccepit , crefceret ut fctcundttas : 
Sedfpes tvaram fubtto defiimt Anum. 9*jl Tana^uuli Fab&i 

Saglna namqne GaUinam rnpit cito , 
IBamqnc & ova mnlicr perdidit fimnl, 

f Neplnraconcnptfcastjnamfkteft^tavc, f 

Nam fipc qnod abeft dum peth, tjnod adeft perit. FABFLA XIII. Cultx & Taurus. 

Thomas Erpenius* 

CVlcx > qux & Bauda ( Arabice dicitot , ) ftctk fupct 
cornuTauri,ac ar birtatus cft fe oncri ci cffcdiiir- 
quc ci : St oneri tibi fum , dic id mihi , ut £ tc auolcnu 
Rcfpondir ei Taurus : O tu t non animadvcrti in qucm 
dcfcendcris»neque fcio cuinoctas. 

Hoc fignificat % % Hominem t qui qusrit fibi poncre 
f araam fic gloriaoa cum debilis fit & contemptibilis* 

T A N. FABER. 

INane liqnidi pondns airis , Cnlex, 
tlhtc & tltnc dnm vagatnr bombitanr, 
Laboriofi fidit in cornnBovu. 

Vix illc lcntos moverat grejfns pednm ,. 
Cnlex repentc petiit , Nnm ttb$ gravo 
Onus ambulanti vtdcorl Tanrc % fi vofa, 
T* ficilc noftri mole corporis levem $ 
Cito avolare pojfnm i qntd vis impera\ 

Ad hae invencns ; 1(1 hic qnamlibet man* 9 
Nam tc fedentem in cornn non finfi , Cnlex, 
Nec fi avolaris , avolafe finfiro. 

f I**p** 1"i fiftrbit > noftcr eft&itf*: IABVLA XIV* Senex & Mocs. Fer Vialognjn. 

THOMAS ERPENIVS. 

HOma aliqoando fcrcb«tfafccm lignoruin , qoi erai 
vabat eum . curaque hffus faftus effet , tsdioque 
^fficcrctur geftationis ejas >a 1>jecttcmnab Jmmtro fuo, 

vopavitqufr 


EpistolahUm Lib. I. 7^1 

vocavitquead fc Mortcni.qux fecorameoftitit, diccns: 
Ecce oic ; Cut mc vocavifti * Rcfyondit ei Homo ; V oca- 
vi te ut fafcetn hunc Iignorum lupcrimponcics humc- - 
ro mco. 

H*c Jignifictt > f Quod univcrfus mundus vjtaindi* 
ligic mundanam , ncc laliacur infirmicacc & mifciia* 

Tah. Faber. 

« 

ONu/tus ibat fafce Vgnarum Senex % 
Tjremcns gemcnftuc % & ipfefe vtxfuftinens 
L'gn* tgitur ultra tfeffnt > in tcrrtm dedtt, 
£f , 6 Mots, f*?*/r, 6Mers,fi nunc ad foresi 
Ne iUe plur* : Mars mdejh M. Quid vis Scncx * 
Nunc candcro , opinor , .tc vicar fatias cenet» 
S- Fugic te ratio, nec planc fcis quid vclim» 
M. Te ramen,aut fallor,j*mdQdum Charon vocat* 
S. Vocer illc quam vult; ipfe non eam hbens 

Scd hunc lcvarc in humerum fi pores 

jt/,lfthucvo(el>as?£. lfthucnuncquidem,6bon*» 
Sic avidar Morci verba longarvus dedir. 
f Mmem invocamm , vttd fed placet mtgis. TABVLA Xy. Hortulaous. Thomas Ekpbnius. 

HOrtuIanus aliquandocum hctbas purgarcr,( i Z U 
zaniis,)di&ura ei fuic;cur herba fylveftn*afpe&a 
cft fpeciofa»curn noncolatur / Rcfpondct Hortulanus: 
educat cam mater ejus : at hxc £ novcrca fua educarur. 
Hac figntfictt > f Prsftantiorcm eflc edttcationem ma^ 
t*is, quira novcccse. 

Tan. Fafer. 

PVrgdbdt berbdi ahm cufias hartuli i 
Jnutites rectdens farcula levi. 
guidfim ragAvit,cur fjlvcfiret crefceren^ 
Jbt Uttaret Jtc maliercnt camti. 

Mm J74 TAHA^jlIttl Fabri 

Neque adeo cultum vel levem rec/uirerent \ 
Rejjfondet iUe : Nempe c/uid fylvcftribm 
Eft terra mater, his noverca , hamd mattr, eft. 
f Nequis noverca hberos credatfuos. 

Vel mclius* 
f Natura fapo flura quam virtm farttl 

FABVLA XVI. Homo & Idolum. 
Thomas ErpbhiVs* 

E&ae homini cuidatn Idoluro dorat fu*,qaod colebati 
Sc cutquottdie facrificabat facrificium, coafumpfic- 
quc omne id quod poffidebat , proptcr Idolura illuJ: 
quod fc coram itlo (iftens , dixit : Nc confumc opcs tius 
proptcr me , & me deinde culpa apud Dcum tliura, 

Hoc fignificat , f Eum , qui facultates fuas erogat in 
peccato , & dcinde qucntur quod Dcus ipfum paupc- 
rcm fcccric. 

Tan. Faber. 

QVidam olim Eidolon habuit w larariol 
Htudque affidue flulta pietas dum coUt , 
JEt jumptuofis demeretur hoftiis , 
Totum id quod babuity vertit infamos levesl 
Tunc ipfe qub fe verteret infcim , 
IUi querclas admovet fro vt&imis. 
Refpondit Geuim , & tales vocet dedit : 
Opet proptor me fiuftra confumU tuas : 
/, ftulte , & alium epsare tjuemltbet Deum i 
Tunc tibi Ucebit de mo quam voles , queri. 

% Sic fape vitiis tjui fuas opes dedit , 
Culpam afe removens $ iMam confert tu Dctns* EriSTOLAKUuLlB.lt 275 
AD LECTOREM. 

QVas vides fabetlas , Ledor , has duas fcptimo antt 
obitum die, fcvientc febri & croota tnente, vir in~ 
f;enscompofuir,ita ut cum has colligcremus, in fingu- 
is pene ^cifibus divinandum facrit , cum tix dtmidu- 
tos poffet uno tenorc prx dolorc proloqui, aliquoties 
etiam inccrrupta vctfuum feric, £ primis in ultimos de- 
laberetur, 

Si qmd in his igitur vittf rude Curmen babsbit* 
EmendatHrus ,fi Itcuijfet erat. Valc. IABFLA. Veater & Pcdes. 

T h b m a s Erpbnius. 

VEnter & pcdcs contcndcrunt intcr fe qufs ferrce 
corpus. dixcrunt pedes;nos robore ncftro fcrimus 
corpus. at venter ait ; Si nihil ego cibo atercm j noo 
pofletis vos ire,ncdum fcrre quidpiam. 

Hoc fguificat , f Eum , qui negotium oliquod fufci- 
pit,ni(i adjuvetur abto,quiipfo major& potcntioreft* 
uon poflc pcrficcic rainifteriura fuum > & fruftra cflc. 

Tan. FabbI. ' 

ALiquando ventri litem moverunt pedee 
Cur artuum referrent ufcjuc farcinam, 
Superbus ille nebis fi fuccederet , 
Sctret laboris ejuidfit ferre corpora* 
Venter fcd iUos bis aggredttur voctbuo 
Pedumque inceptam retudit infolenttam. 
Cnttam cerebrt non habetts o pedes , 
Nam , ntfi parato vos fuftentarem cibo^ 
Jre haud pojfetis nedum ferre quidptaml 

f Fotenetons iucufaut puupertuli 9 < 

fj6 TANAQJlILLt FaBRI 

(Frcfueus querela efl ex tfuj homincs Solafpicih) 
Scd diti&rcs ni utantur pauperculis 
ts£grugtnofos faxo dentes geflttcnt > 
Potcnttores ut ne incufcnt pofiea* 

FABFLA. Sol&Veatus. 

Thomas Erpenius. 

* 

SOl & Ventus contenderunt inter fe,uter eorutn pof- 
fer efficere, ut homo exutret veftesfuas. Intcnditquc 
fc vchemcntcrvcntus impctu &teraptfftacc. Homoiu- 
tein.cumintendererur visvcnti,collegitad (c veftcsfuast 
involvirquc fe us » ab omnilatere. Cumque ortiiseflct 
dks &c intcnderctur calor , exuit homo veftcs fuas > tulit- 
queeas fuper humerofuo prx vehcmentia calotis, 

Ho: fgnificat % Eum » quicugi cft humilitas & nataue 
bomtas,confcqui X locio fuo quod vult. 

T an Faberi 

CVm ventus olim felque una contendercnt 
Jguis homini veftts cxuere pojfet prior % 
Rcs mter ttles fic tranfaHa dtcttur. 

Ptrafquc buccac ventus tnflat &ftemcnt 
Totum proccllis concitavit acra » 
Armenta fugiunt y fub faxo pafior latet , 
Crepitantque tcEtts teguU & nemorum iugS 
PaUentquc tuto portu claufi navtta. 

Tantat viatorfed ridens Cotli minas » 
Veflot retentat prejfiores fibi appltcans; 
Ventut nihtl habens quid faceret fic dcfut. 

At fol dtei promens aureum iubar 
Vagufijue Utat purgans atheris plagat 
S:ijim fuo vapore Judorem elicity 
Et homo vaporit ut fugerct incommodum$ 
Collctlat humeris vcfiet tmponit fuis. 
Stc cejfit Boreat pramio certamiuis. 
% J^W a/pcrttat non fecit , levitas facit. E»f S YOl ARtlM LlB.I. tjy 

Vel fecunducn Locraanera. * 
f Modcdus animtu fitpe plus multa obtinet, 
€>uam qu\ hcete eunEba vinbus putat 
. Petttque fcr vim grattarum muuera. 

■ i l j u ———■■» 

* 

AD SERINISSIMVM 

DELPHINVM 

Dc ipfius manfucEudine & liberali 
morum facihcacc. 

IAm cjuater annuum . Verbacjue iam tune 

Cctlivagus Sol Prtnctpe dtgna * 

Jranfitt orbem , Augurium dabantfuturi 

Cum tef* n & e ** er • N* c me blanduf amor, 

Afbe&as* tact ? m ^ *ffi ** x ** Ncc fiacri facies loci • 
Hic olim acer & ardens , Afateftafijue verendd 

Nobtlttcr1* e f er9X * ReSto tramite flcxtt. 

Virtutis P^trta ardua Atque adeo hoc > Princtpfl /, 

Cnlmina** n g e *- ^ - guanquam flcna pndoris 

Zokltcet* 9 ? Her * Audebtt ttbi liberc { 

Vultus ee rtM fid** Mufia profari % 

Parebas % eteuim % at parum Ubenter 

guodcfue vtr poputis tras futurus, 

lam tunc ejfe ttbt puer volebas , 

Jd auod/ane altj minus probabatt, 

Iffie non ita > na mque fitc putabam : 
Jjhtod nun* irrevocabtlU 

Ardor & impetus a(iuans , 

Savitfub rapido peftore Principis, 

Ftet , credste • temperata virtm % 

Poftquam affiuxcrtt atas 

Ftdumcfuc morum naftus erit Ducemi 
Tales ejfe decet quibam 

Hcrous tcnero 

fJoret cerpore Sanguisy A :?. *7* Jgupfyue Dcus favms 
dn hoc ftotulit , vt movis 
Vrbes utque homtnum geum 
/nftruant exemflis» 

Talcm Gracta Caftorem i 
Talem vidit & HeElora > 
Et Jtiagnum frius Hcrculcmz 
Talis dcniejue & *ff* frinve 
Fervcbat Lodoicus aunu y 
gVO mttiorem Gallt* vidlt nemiucml 
VT fortiorem Eurofa fcnvt ncminem. 
Nam fi quafervet Utior tudoUs (Sivc iUam Patrius vtgot 
Aut Nafccnti 
Stderafaufta dcderunti) 

Safe tllagradt turgtdaffiritu 
Surgt tmfcrtoJ!or f 
Ac nimium potens 9 
Donis luxuriat fuis. 
jitfifcrttas admoveat man 9 , 
£hu defteudare ad tma 
PeSor* foffiut , 
Noxia cuniia rccidas. 

Hic qui fulvert nobtli 
Tcrfufus fonifes 
Vltima circi 
Signa tcnct volans, 
Horrtferis Ajutlonibus r 
Atque trifulci 
Fulminis ocicr alis : 
Itteftfius olim % 
Dum tumidus frcmit % 
Magnanimifauc fcroces 
Prcffat nartbus tgnct, 
Safe tttc tmfatieus 
Collo excuffit habenM. 

At foftquam arufU'% 
Ttftus voce magtftri f £ t lcne tmfcrium fcrcnf 9 
Artcs tmbsbtt uttlesi 
Hunc favor , huuc fUufusi 
Hunc fertta 
Glortafalma* . 
Perfctui Comites fequMt*r$ 
J2*?tn vttloria (*r tffa 
Vcra Ludks mmantcm f 
Virtutis fua iam hve confcAf 
Palfans cottaqut & armosp 
CircumamfU&itur alts. 

Hac ego vatictnans 
Diceham , Pucr , at nunl 
Omen fata probarunt. 

Nemfc ut Leonides 
Jndomitum geuus Phtliffi 
Formavtt oltm % cumf*raitl 
Regc jtrabiStgravtbuff 9 Ftrfis% 
Stc te Montofdes 
Sfleudtda Gatttcs 
Gloria Gentis , 
Scdulus format monitufevtro 
Du faretRegtfofuUsfufcrbis% 
Quos uutu uodugeuitorfuifvt 

Ftcgent armis. 
StuUs & iffi tfiutis **.• ■ 


Ep I STOl AR 

( Ntmque ea vis animo eft,) 
Jgudntos vividd virtus 
Nutritd grandi fub magiftro 
Idm nunc ccferit duttus. 

$uedformofus es , o Puer, 
Qnalis eoa 
Cum fiergit recent 
Lucifer unddi 
$uod te Gallicd Sceptrs 
Et Utum Imperium mdnent, 
HocPattisMocMartis offttiti 
At quod nunc Tibi > Prtnceps, 
Metst mitis faaltfyue* 
Et cultu mdnfuetdfideli eft, 
Toffis Htipfasprovocaregratias 
Hoc opus unius 
Montofiddfuit. 
Evebstt Aftris 
Fama Pdrentem f 
Omniaque crd 

golvat in hjmnos » 
§geis immenfus 
Perfonet orbis \ 

Quedpacc tjHod beBafinugerit 

Sive juodar&a 

Centi fidnd Forenfi 

Imfafuit 9 exofufqtie fidudes % 

Hdrpyiis dvides recidit unguet 

Seu quod deni<jue Regum 

Solus regndt in dulds > 
HdC & qHtque dlid UM Ll B. I. 2J0 

Prudens prateret » 
giut Ucet it* 

centum dtgnd tubis, 
Centum dtgnd triumpbis* 
Non tamtn aque 
Gtdtd pofleritdt canet Itbenter, 
$Hdm ejuod Magni 
Providd curd Parcntis 
Du&orem teneris tibi 
Moutofidem dedit dnnit. 
Non bldndientisframidgrdtiu 
( Indsgud tato peftore pratoid) 
SeStatur% aut oftat placert 
Nt Decus dtque Honor adfro* 

babunt. 
Sedirretorto lumineftrenuut 
Vsrtutisaltd dufequiturvtdm 
£ub fe relintfuit , utgUgttspse 
§u$d tenues dnimos m*retm % 

Is tibi vstcat Uni 
Vnum te memor afpicit, 
Vt btnrns vnnm 
Phoenise ajpteitbat Achillem] 

Hoc duct iem<juej>rmccps> 
Grandis Reguepsc indolet 
Mdgnanimum potcrit 
emonddm dtjUdre parentem\ 

fidens crede modi 
Ac ttbi debitam 
lm nunc fume fuptrbi**. AD EYNDEM. 
Ctttn ad Ipfum Iuftini exemplar mitteret. 

r \ ccipe Mdgnduimi froles mirandd PARENTIS^ 
Jl\ M*f* TAifufflex qmd rmu mmit ofuh V *'• »■ 1 aSo Taha^uuii Fabrt 

Jpfe esfuidom fateor Jevis eft, DELPHINE , UbeSuh 

Profuerit ftudits % fed tamen tlle luts. 
Et maiora Ttbt poteram feripfijfi fed tUa 

Tam tenerit annis non fatts apta foreut. 
Crefce modo/o DiTINE P VE R.crefccmtu ^ipftp 

Et fui parva dedit munera , magna dabit. 
Cognofce tnterea Heroas , cjuos Gracta iattat p 

Jgvofifue habutt fortes Barbara terra duces\ 
Ac poftefuam tUorum laudes & grandtafa&a 

Legerts kac imo pttlorc verba fonent: 
Cum mc fir na virum quandoque cfFeccrie setas» 
. Hzc ficnt fa&ts fa&a minora mcis. AD EVNDEM. 
Cum ad lpluniHaranj cxeroplar tnitteret. 

MACNE Puer » cui menrs adfaQa ingeutia nats oft f 
£)uique potes firmos acjmparare vtros : 
Iluper ( CRESCE MOD > ) cccimt Tm noftra ThtltU* 

En folvtt pattam noffra Tbalcia fidcm* 
Supplex Juftmus nuperTefta altapettvtt % 

Nunc ttidcm fnpplcx en Tibt Flaccus adeft. 
Huuc admttte finu. , magni PATRlS incremintum] 

Jlte etenim ante alos dtgnus amore Tuo eft. 
Jiuic unt quoniam dederat formofks jipoUo 

Aurea Romana plcftra tenere lyra : 
Hutc rtdendt artem Satyri Faumqu*dedcrun$> 

Huic dedtt & blandos Grafta nuda iocos. 
lmcrdttm atbereas furgie ceu cycnus tnauras r 

Mox hnmtlu plactdas corpore prejfat aejuas ; 
Ac ntfi juis Flaccum Pamajji Protea dtcat % 

Haud fcto uum Flaccum novertt ille fatts ; 
Tot fife tnfacies , tot fefe vertere tn ora 

Novit > & tnnumerts vertere dtfta modiu 
Siforet tlle tamen noftrum dtlatus in avum 9 

CPmgeret & Mufis G*Utca feeptra fuis : 
Si Magnum yeket > Magnum iatxatc P <a R EJSTTEMr 


% E P I ft T O L A R U M LlBW L 

Infr4 matcriem tunc foret iUe fuam f 
Fcltxio ntmtum fcltx ^auem aquare cancndo 

Cum dotio ncaucat Cjnthim tpfe choro. 
Hoc T iBl tentandum eft : huc tngent P A TR I S im4go % 

Lataque crefcentem TE tU4fata vocant. 
Evemet >fpera ut fublmta carmina Horati 

Sint oltm fattis vtx f*tis apta 7uit. 
Ho$ d* Te LODOiX , hoc de Te Regia MATER* 

Spondct & hoc votis Gallta tota fms. Si i- 4 AD MERCVRIVM. 

DE REGE REGE. 
Cam Terencium a fc rcccnfum mittcrcr- 

MAia candtda Utaquc prolu % 
Artium p4ter elcgantiorum, 

Mcrcurt , Pctafum eape % 
TaUrtbufque cum plantas rcvinxeriSp 

Aurcolam pete virgam : . 

J&U4 fretus % imA,fumm4> 
• Pernix Dive f pcrvolat» ' * 

Pcrque pontum y 

Pcrque terrat > 

Perque Oljmpi verticet^ 

Ipfe , negltgens moveri > 

Motu labcris aquo* 
Huic favere volts , Deus , UbdU* 

BUndumquc Gratiarum 

Jili mjfitndcre odorcm ; 

Ac tfi te ttmtda precec » 

Votaqnc flcEterc pofftnt * 

lllum % Dtve per anra* 

Defcr omine cum hono t 
Jgui flexuofis SeaU4H4 influont 4q*it 

fLegmam Uvit urbium> 

Atwe t*vU4 rtUqutt* *$2 TAKAqUlLLI Fabri 

Nec tibi moleftdfuerit hsc via mora ? 
Nam $ ft quid uffuam eft tjuod videre geftias] 

Ittic videbis , Mercuri. 
Non dico g*z,M $ aut fuperba P R INC IPIS> 
Superba tefta ^neis ft cetera compatee % 
l Europa Utis quotquot dfptcit plagis , 

\ Privdtd diCM tc&d , non Pdldtia. 

Nominem ifuid hU neceffe oft drtium omnium thms> 
Jjhuis bedta , efueis politd , doUd fioret tivitm: 
Hit AdyronM , hU Apellm > hlc videbis & ScopM : 
HU videbis & CoronM , queis nec AtlM doftior , 
Hic PoeusyhU Ljriftdt , quos ApoBo diligit % 
Hic videbis & Patrouos , quos & ipfi dsltgis. 

Sedlicetfint hac ftnpenda >nou tameu miraberel 
Tot locorum , temporumque cum fcias miracula , 
At maius aliud , maius elojuar tibi , 
Jfhjpd pofftt effe graude pramtum via , 
Ita prapeditum fubitus invadet ftnpor ; 
guenhm Magiftrum fi videbis , qnem tibi 
hcofa paucis Mufa p*nget verfibm \ 
ls tbrono nixm fuperbo 9 princtpeftfUe adfe vocdus, 
Seu ToparchasJeu Tetrarchas t feu Monarchas de*iqU4 9 
Cum federe iujjit omnes , & ptentium dare , 
Tum comas lauro revinllus 9 & minax fceptrum tenwo 
Hos docet <j*id ftt timere , cfuid fit effe fitpplicet, 
Iufue % tfHod mirere % difcunt Ipfe efuod nunquam fiiit, 
gaodfue » velfi luftra centnm vixerit , uuufuam fciet% 
Tam reluStans , afpra , dura , coutumaxque eft iudoles 9 
Huic Magiftre Cjrm iffi , Cafar ipfe , cedereut, 
Et Philippi cUra proles fe minorem diceret , 
ludiamjue , PerfuUmefUc Marte (fuanvis ftegeriti 

O Cjllcme , maximi 
Certa proles \ovis § 
Dtve , terras 
cui per omms 

Htro citro vdgdris] 1 

f*< Phoebm renafbeus aurottm fpargti diem z 
Siye ful Phosbm reUbens nottis acoenh faccsi EpistolarUm Lib. I. 383 

fJuUtbi vidiffe dices quod magis novum foret , 
Si negabis , nemo quifquam > Mercuri credet tibi > 
Sed frofello , non negabis , «w» Magiftrum vtderis. DE REGE. 

» 

F^«4 m&f nuper longo defejfa volatn 
Veract talet edidtt ore modos : 
Ecce , vtdes laceras exhaufto in corpore pcnna* : 

Nec mtrum , longdperatka vis eft. 
Aurore thalamos , & Sertca regna relinquo, 

Pcrfidaque , & lucos , Nabathaa tuos. 
Vidimus Aufoniam* Germanica regna , Britannos, m 

§uaque Tagus dites in marefundtt aquas. 
gtfi* & Pacificis late quajuwdttur undts , 

\U* ejHocjue efi oculis cognita terra mcts. 
Luftrata eji etiam gelido fubte&a Trioni, 

Primaque furgeutem qua vtdet ora Notum\ 
Gallia fed de tam multis regionibus una eft 

§&* t°JF lt ^ftras emerutjfe tubas. 
Sola ***ht Ante *l* as l°*t> $ e ft ca digna placere, 

§ua nthtl immenfui clarius orbis habet. 

Sctttcet his rebus caufa eft tua dextera Phincep», 

Dextera Ftnitimis permetuenda Tuis. 
lliam Aquila >Pardiquc timent* Vrfiquc* LeonefqUil 

Afpera & Hifpanis condtta Caftra iugis. 
\Uam e/iam mervens rapidis reveretur in undis 

Bofphorus > Ifmariis ultima meta plagis. 
Denique ,fiveri.s animum Deus implet Apollo, 

Princeps , Te , Lodotx , Princife , nuHus erit 9 ' Nn q §± TanaqJULli Fabri 2^4 M ARS DORMIENS. 

D E R E G E. 

QVod fecura qu\u\ & amica munera pdcu 9 
Nunc mplent fcdcs > GsUid Uta > tuas : 
Mffictt hocingens Ricis prudentia >pcr quem 

Gradt vo nuper PaUadd tunxit Amor. 
jirma parit , nec beUa geritx Fera fulmina dextra 

Oftentdt dextrk nec tamen illa volant: • 
Sedfktis eft vidtffe manum % atque micantia tela, 

Dum nondum hofttli tinQa cruore madent.* 
Sctlicet hoc vere eft Kegem effe ; Hoc vincere tuti eft % 

- FinitimiPpldcidai oppofuijfc miuae. 
Opopulis metuenda qutes JJAkks dormitj at lUe 9 
St fdpis , Europe % dormidt IUe % ftnas. *..j AD IL. V. D. D. DE MORANGY. 

Sacrx Majeftati ab omnibus Confiliis. 
Cum ad Illum novam fuam Mcthodum mictcrct. 

HEu ! qudlem , Lachtfis , rapis puetlum \ 
Namcfue is tdlis erdt teneilo in avo %4 
Vt viri pnero invidere poffcnt 
Jintiqudrnm elementa literdrum. 
Ergo ne pigedt novum Itbellnm 
Tetto ddmtttere \n*m recefftt in imo 
JUi eft unde Ttbi placere pojftt. 
Idqnc ubi dederint benignd fata , 
St qm iudicium Tuum haud fequcntur 9 
Vt nofti gentum tui Fabelli , 
Rtforcs fttpula aftimabit und % 
Ni tdntum fcierint vtrtli tn avo? 
gudntum iam feierat puer tenclio. BptStOLARUM LlB. I. 285 . 

1 fidens igitur , libellc inVriem : 
Namque 9 fi tjua ftda tm parenti eft% 
Hoc mi crede % ltbellc,iurt pojfint 
ui te catpcrc,pauculos habebis. A MONSIEVR CHAPELAIN 

PourMONSEIGNEVR COLBERT. 

En luy faifanr prefcncer la nouvellc Edition 
de luftin , de Tercncc > &d Horacc* 

ASpice, fed placidus 9 fcriptos , C o i B E ht B , libelot 
Jjhta Ligeris nttidas in mare volvtt atjuat% 
Hos ego Salmuria fcripfi fitb mcenibus urbis , 
g*em mihi faneflum Fata dedere locum 1 
Et tamen hi poterant , § veUet , M a x 1 m b , fcriii 
JJhtk Luparam lentis Seauana lambit aquis. A MONSIEVR CHAPELAIN 

DE VNICO COLBERTO. 

SKnt quibus unum opus eft rafido moderamina Marti 
Ponere , & invitum iura docere pati : 
Hic improvifat vafto molmine clajfos 

Extruit # iratt quat ttmet ira t maris : 
Hi Sacros reditus & vcftigalia curant 9 

Emendantque vafii ttfrpia /urafiri: 
Huic placuit Piitura , placent huic moUiafigna % 

Hicfcit quo furgant Regia tefta modo 5 
Vt qtiifquc illorum eft una praftakilis arti , 

Huicfatis ad laudem eft area magna Yatis : 
At fi quis cunftis bene Jufficit artibus unut% 

fudictoque omnet temperet ipfe fuo : 
£ho tu iUum 9 Capelane y vocet ccgnomine\ Dicamz 

Hunc 9 nifi COLBERTFM^dicerc nemo potefi. *%6 Tana^uihi Fabhi SVR LA MALADIE OV TOMBA MON- 
feigncur Hntendant VOISIN ,envifitant les 
dommages arrivcz par unc tempeltc extraordi- 
re,qui s'etoit ^tcndoe depuis Richclicu iufqu'a 
Lochcs , & qui ravagea entierement toutes les 
ParroifTcs qui fc trouvercnt fur la ligne de foo 
paffage. 

GRandine quod laceros luftfat V i c I n x u s agros 9 
Lentat ut curis damna pcraft* fms s 
(Hch pictas , bcu prifca fides , & inbofptta \ douis 

Dextera } fubtelHs dextera fida fuisl ) 
languida membra iacent acri fiagrantiafcbri^ 

Et terpet fubtto liugua reviu&a malo. 
Nd mcdtca profunt artes , nil curafisUis % 

Profuerunt fan&a nil pta veta domus. 
jit vos , o Superi , coluit quos femper % adefte 9 

Atque falutarcm , uunc cite ferte manum. 
tfon ille i fpoltis altenis ^crefcere gaudet 9 

( Vt tamen exemplts peccet babere potcft) 
Sordibus buic iuta&a domm , nec purtor ulla eft 9 

Nec, raptas tUtc y arca coircet opes. 
Cratuito bonus eft % uutta mercede domatur 

Prater , quam vsrtns , reSaque faSa feruntl 

j>ixerat bacPopulus % miffis adfidera votis, 

/ffe ager eelerem corpore fenttt opem* 
Afjftce , tam Solis radsantia lumina cernit, 

lam linguam atque^ oculos cmptt habere fuosi 
Ac nifi plena falus infufa efi feufibus s illam 

Poft paucos Solcs fidera lata dabunt. 
At vos , o Superi , quorum fub numine terra eft, 

Nubtlaque , atquc imbres , lataque dorfa maris : 
Vos tales poftbac campis averttte cafiss, 

Antfacite nt levtsss talia damna fcrat. i 

1 


EpiitolarUm Lib. I. 2S7 DE IOAN. BAPTISTA VICINIO, 

V. 111. Rcgio Pracfide Turonix , Andegavi*,ac 
Cenomani* Provinciarum i qui , dum infpicic 
damna nuperx tempeftatis,quanullapoftmul- 
tos annos foedior fuit, morbum c nimio x{iu y 
labore > dolore > contraxit : iamque interclufa 
voce ,auribus atquc oculis captus, ac extremo 
chrifmate inun&us, peniffime diceffit j at nunc, 
prster fpem Bonorum , feliciflunc rcvivifcitg 

ODE. 

G Audens tdnge Ijrum 
O fbqbi firer & feW DUnd, 
Mdgni progeni* tevis 

Mufu CdUiepeu. 
Nec vtro temere 
Ifthuc ficeris : buc enim vecdt tei 
Huc ingens , De4 , te v$cdt 9 

Ingens drgumentum. 
Nempe Ccnomdnd* 
jtndind , Turoudque Prdfcs ord 
Optdtnm foputis inb^r 

Ntgris exerit undis : 
Et quod pene d4tum 
Nuper Turtdrets cdput tentbrat 
Cum queftn fucrdt , grdvi 

Nunc tdndem redst Orc*i 
Vn4 iuris dmor 
£t mitis Pietdi redit , FidcpjU** 
Atque unk redeunt fimul 

isdtis otid terris. 
IdmSp*,certdJui f 

Vet4 nucipit , hdud timms futmii «•***• j83 . TaWAQJMLLT FABil 

^Egtr iam rtsifit diem a 

Obltttfjue jtnora, 
At M.VlciNi , 
D*m tevat tlten* dtmn* pr*ftnt\ 
lloc debei Ptfutu £*re, 

Tutut ut tibi parcMt; 
Et fcit tfft etiam : 
Vtrtm vividm , nebilifaue ptccat, 
Cmm madi femet tmmtmor 

Finet .trmnfiltit fmt. 
Te cum Pmtc* ftrtx 
Territ tifimltrH , quis iSe tnnAcm* 
$m fic muuiM pmbtic* 

Puro peilore trtltet t 
Qmtdfi txntut smtr 
Tt CeeU ttntt,i m»nfrt etrtt 
VicinI , imvet , mt tibi 

PkiHCBPs invemiMt ptrem, 
Idame fi fmtitt , 
O ntftrm integtr Ordinattr trm , 

Ltngtt , ( qutd Super, Mnnutnt ) 
v Vinctt titfitnt Mnmtt,- FINI& INDEX * * - a8p 

• INDEX EPISTOLARVM 

. ET RERVM. 

pPlST. I. Ad V. Ct.Vrbanum Chcvraunn 

Purfurei cjcnu Purpurafr* jw&r*. «^ »for , verbum 
iufe&orium. Purpurare fr# ^dtjyurar ,y?*nitidum facc- 
ic. Jtnflris Taciti locus i* UbtU+de monbus Germano- 
rum emendatus. pag, i. 

|I* Ad Eundcm. 

Euftathius » ifar^ temfore vixerit. Cruquif fententia ie cyc- 

nii furfureis. deCruquio iudkium. infipsia tjuadam homi* 

, gisffbalmata. Agylicus , CrUquij commentum. eius im- 

peritia cV tkhtwtxois* Strabonis locns* p. 5. 

1 1 L Ad Eundem. 

JDuflex tragadi* tres Ovidt/ loci aut tentati 4*t emendati; 
in Itb. II. Tnftium. Milcfia crimina. Prxtcxcrc , &c. 

p. ia« 
I V. Ad V. Cl. Hipp. Iul.Mcnardcrium. 
' Marci Tuty Ctceronis locus in //. de Divinatione cmcu* 
dattn* p. 15« 

y . Ad Eundcm, 

Ovidij lecus i» //. Pentiarum, etegitad Maximum* emen* 
dttus. p. 17. 

* y l. Ad V. Cl. Ioanncm Chabroltum. 

Fabula de Aftni cafttr in templo iudaorum> unde nataft* 
cundum FuUerum ; qui refeUttur* Noftra conieZiuru. lo* 
fefht locus emendatus. aliapajjim non contemucnda* p. 19 . 
y I I. Ad Vrbanum Cbcvrarum V. Cl. 

Locm Suetonif in vita Ttberij emendatu*. p. *4± 

y 1 1 1. Ad Ludovicum Fabricium V.CL 

Isocsss Herodoti examinatue. Ariftotelislocm notatm qus- 
dam ex Herodoto excid(ffe videri. Princifmm Herodoti 
txpltcatum contraSecfhanum&VaUam. Auis f fiu A&in 
f*u? PaUphatt locus uetaUti*J:rrorrtdicuf? Coeffhai. p.i*. 

• Oo 19° 

1 X. AJ Vrbanum Chcvrxam V* Cl. 

Euftathij in Dionyfium Alcxandrinum commentartj exeu* 
tiuntur. Vrany tocue apud Hermolaum emendatm. mare 
, Erythraum non deberc dtci Rubrum. Dytoehthoncs % epudi* 
eantur. Tarfis non poffc ejfc Carthaginem. nonn*l Gn£<uot 
spudEuftath. quomodo cmcndanium. Theramencn infulam 
nuUameJfs. Euftathm itcrum emendatus cx Herodoto. p.35. 

X. Ad Eundcm, 

Lochc in CurcuUono Plauti examinatus & emcndatm. Pa~ 
rajiti in vtteri Gracia magifiratus fuerunt. Fercula & Sa- 
iwiiks parafitorum Dea. p. 58. 

X I. Ai lll. Marchioncm de Chandcnicr. p. 41. 

XII. Ad V. Cl. Vrbanum Chcvr*unu p. 4^ 

XIII. Ad V. Cl. Dtonyfiura Peuviu». 
Hercdotus hU cmcndatuc tn Clionc. Itcrmm in AfdpomcMt; 
ut & Euphorionie verjks apud Euftatlnum* p. 44. 

XIV. Ad llluftr. V. Philippura laucurtium. 

De Euripo. Falfum cffc >iUum feptiu dic reciprocare. Jjhtd 
.canfa fU agitattonU* fua in Eurtpo animadvertitur. Fatfttm 
*Jfe • quod vulgo dscunt , Artftotelcm Cc in Eurtpum tmjtfe 
pracip/tcm. AnStorcs pracipui iUiusfabula. Jguo temporo 
Sicilia ab Italia ora divulft fuerit> &c. p. 4^' 

X V. Ad III. Mirphioncm dc Chandcnier. p. y;. 

XVI. Ad Eundcm. p- 55» 

X V I I. Ad V. C(. Vrbanum Chevrxu», p. yti 

XVIII. Ad Cl. V. O. D. Chotardura. 

Porphyrij locus nondum imcUeSkus , cxplicatur. Eacchus 
unic Zt&ptvTJiSyContra H Stephanum & Euflntbium. £- 
mendatus Hejychius & HermoUus <* ESwwi/. p. jj % 

X I X. Ad V. Cl Hipp. lul. Mcnatdctium. 

. Ari(lides Rhetor bts emendatus* Iamus , cjuis } lamidae, 
Xcnon. 7» «sfe* Khk\d*fpw cpytriwy apud Artftidcm qu% 
emcndandum.vtdeatur. alia quadam. P.tfa. 

X X. Ad V. Cl. Vrbanrim Chevracum. 

Dionyfij Alexandrini locus cmendatus > quo dicuntur Afpet 
ad orientcm Tufcia cffc. Locus Ariftotelts apnd Stobaum 
amendatus. Taflus nomen tnanc. Lafu$ 9 Jcm Laflus Her- 

^ JUioacnfo, f4is }%uo temporfj #c ? p, $ 7, 

XX I. Ad Eundera. 

Lochs Herodoti emcnddtut* Errora dlitjuot ex Enftdihio 

fubUti 9 quorum dlif etus proprif funt , *ty ab exfcriptore. 

Arridnus in veterum fcriptis citdtus pro Rtdno. RidtcuU 

etymologid j$I l>JW^r,&c. P*7Q» 

3CXI1. Ad Eundcm. 

Locus Ttciti exdntindtm* p* 73. 

XXI II» Ad Eundcm. 

Elegidm terti/tm libr. I. Trtft. in dud* ejfe diffindenddm. 

Locus Ovidij in cd emeuddtus , ut & dlius in Elcg. VII. 

Vetus leftio necejfdrio tevocdndd in Elcg* /• p. 75« 

XXIV. Ad V. Cl. Hipp. Iul. Mcnarderium. p.7*« 

XXV. Ad V. Cl. Vrbanum Chcvrsuna. p. 80, 

XXVI. AdEundem. p. 8x. 

XXVII. Ad Eundem- idcm. 
XXVHl. Ad Eundcra. p. 81. 

XXIX. AdEundem. p.8j. 

XXX. Ad Ill.%iarehfonem de Chandenicf, p. *4. 
X X X h Ad V. Cl. Vrbanum Chcvrzum. p. 85. 
XXXII. Ad Eundem. 

Lecus g^Curtij emcnddtus. p.Stf. 

X X X 1 H. Ad V. Cl. Hipp luh Menardcriunv p. 87« 
XX XIV. Ad VrbanuroGhevrxum V.Cl. 

Scnecd locus dcpoddgrd emcnddtus ,ut etiam locus M. T. 

Cicer. in> x. dc NdturdDcorum cxdmtudtus contrd-Mdnu- 

tium. p.-88. 

XXXV. Ad 111. Marchionem dc Cbandenrer. p. 94J 

X X X V I. Ad Eundera* P*9$* 

X X X IL Ad Vrbaniim Chcvncum V. CL 

Loci dtto nondttm intelle&i iu 11. Triftium Ovidij cmcn^ 
eUntur & cxpltCdntur. dltd ctidm qutddm. 
^tXXllI. Ad Eundcm» p. 9&* 

Locus Ovidif elcg. wx.in tertto Tnftinm emenddtus. item* 
dlius ineleg. v. Vt & dltus in eleg. tii. PcrtBd , Ovjdif 
filid nonfuity nec uxor. p*4c o.- 

XX X IX. Ad Dionyfium Petavium V. Ct. 

XwetSim pro spditSiu , reJHtuendttm efe dpud HeroSetonii*, 
^ AUhs Ucrodoti Iocms emctddtus. VLmfp». Locrn *hus*~ — /*, *9 l 
Sjennefcs dicebantur reges Ctlicum. taxln pro $*>*$! nl jf*. 

ftris Herodoti Ucus de murts Babjlonis examtnatus & 
amendatus, Hefjchtus bts tn eodem loco corre&us. 1&fi*l 
&^«7"»p aui tntelligendum t Alius Herodou locns emcnda- 
tus de turri Jovic Beli. p. 10 j, 

XL. Ad Cl. V. Claudium Sarraviam. 

P. Ovidij locus im Eleg. w.ltb iv. Triftium emeudatus. 
Aljus quoquc Eleg. v.ltb H Ponticorum. Vt item altus 
in eodem Ub. Eleg* ut.ad Maximum. Locus PUtonis in 
II. UoMTiias reftttutus. De Serrano Platonis intcrprete iu- 
dicium. Locus in Cnrenltome Plautina explicatus. p . 110. 
X Ll. Ad Eundem, 

De ratione ftudtorum , efualut in fcholac &facile & magnd 
cum juventutis vttlttate introduci pojfit. p. 114. 

XLll. Ad ioanncm Chibrolium V»CI. p, iti. 

X L l II. Ad Eundem, 

Flav* Ufepbi de D. lefu locum fuppofttum effe % Argumenta 
quadam probabtlia. St a lofepho effet hic%cus , longe plura 
kaberct <juam nunc habet. Uaunts Baptifla elogium apnd 
lofephum certum effc. Banus non ernt Hemerobaptiftc$ 9 Si 
Ufephus de lefu D. firtbcrc velwjfct* non eo Uco fcrtffifet 9 
fcdfubfinem Ub. V. Hteronjmus dubitanter Ucum tllum 
converttt , & fortaffe ftaudU aitquid fnfptcabatur. Iuftinus 
Martjr.& TertuUianus adverfns ludaos fcribentes » ut & 
Clenuns Alexandrinus , illo tcjltmonto hfipht ufi noufunt* 
JguaikA ris wjymifa»* Chrtftt firipfit Eufebtus Itb. 1. bift. 
Ecclefiaftica , a cjuo authorefint. Locus ex Davide i iu- 
fiino citatus de cruce Domint , qui hamen apud Davidem 
mon eft. lofephus contra D.lefumfcripferat : sfuod inferiut 
probabitur* Celfits Epicureus , contra cjuem fcrtbit Ortgtn& % 
is eft ad quem Lucianus Pfeudsmantm mtfit. Theodoreti 
Ucus contra ittud jofephi tefimonium. Phottum in reccn- 
fione /ofiphi , huim Uci non meminiffe * imo contra firibere} 
gravijftmum argnmentum. Ongenis tefiimonio ojlendttur 
/ofiphum contra Iefum Dominum finpfijfe. ^amda itts 
fiaus admiffa videaturs & a quo} Credtbtle ftt efe 7i#**u« 
Mufebif. Exomplum infigne falfitatis in Eufebto de SS.Im- 
mcemAm , & ibidcm mor coutru temporum do&rjmauH AUud exemplum , &c. guid verifimite fis * Iefepho c$n- 
tra D . iefum fwffe Jcrtptnm \ p . 115 . 

XLlV. Ad D. D. Chotardum V. CL 

HcrmoUi locus emeuddtns in AAN0TBI2. 'hmit Itgtu* 
dum , wi /f<n©-. p. ijr. 

X L V. Ad 111. Marchioticm de Chandcnier. p. iji. 

XLVII. AdjEgycJiumMcnagium V.CL 

EfrorTtti Livy ofitnditur % tjui nonvtdtrit Classss.i* 
veterum htftoricorum fcrtptu pro eefuitthus fumi $ netjne id 
adco mirumejfe t cumCtcero ijpfealtquandinntfcivtrit 9 quid 

tffet INHIBERH KEMOS. P ! S4* 

XL VIII. Ad Cl. V. Auguftinum Guclinun*. p.i 5 3 f 

X L I X. Ad Vrbanum Chcvrxum V. Cl. 
Vtrfus Sapphonis, quos olim Latint convertit CatuUm % ext- 
minantur % & in tis gravijftmm trror sltprtktuditur % qui i 
Do&is nondnm animadverfiss fuie. p. 1 J9 • 

X L I X. Ad III. V. Nicolaum Fulquctum. p 1*4, 

L I. Ad V. Cl. Ludovicum Fabricium. 

AmaxMtt cur Tbreicia apud Firgilinm t Scythd Thrdcum 

gcntu. Scjiha dd Adriaticnm. Locsss SdUufts/ apud Pfcu- 

do Servium tmtndatus. P« 166* 

Lll. Ad Eundem. 

Compturts >feu emendationes , fcU couieQura dd g± Cufl 
tium. ?•»<*?• 

L II I» Ad Cl. V. D. PcU(Fm«oi Fontaacrium. 

Zotus Ovtdy im Ith. H.dtArtt amandtimtndatus % m & 

mtimsni. F**74 

LUL Ad V. CL lacobum Dclogiam. 

Horatu Qden , qua tfi dtcimaqnarta lihri 1. aBcgtrkam 
nontft p.i7*. 

L I V. Ad V. CI. Hip#IuL Mcnardcrium. 

Ltcus Porphjri/ tmendatut m Itht. dt jthfiinentkt db 4**- 
matis : ut & alim in vita Pjtbagara 1 ittm dtitts in Kwjjt- 
ym** Xenophontis. nhi tx corrupta ItStone* Luna dicitur 
calida. guatnor Ovtdij leciiu lihb . dt Artt amandi rt+ 
fiitnuntur. p* 185« 

X V. Ad CI. V. Ludovicom Fabticimo. 

Emtudstioncs aliqnoindCartinm* Ltci dut inProtrtptkt **4 

ClemenAs Atexandrini reffttuti. fr.iSii 

LVL Ai Vrbanum Chcvraeura V. GL 

GaUina Laodunenfet. p i$ J 

LVII. Ad Eandcm. 

Z*cw Horatif in Uk. ie Poetica emendatus* /mitatio Pin- 
dari . De guintilio afud Horatium . p • i$p 

L V 1 1 1 Ad Loaa. Georgium Grarvium v. ct. 

Lochs Herodoti in u , fett< zi . tsntasus. Aliusfoft % cx *xi JU 
eiufdem Ub. exolicatuSk - p. 159. 

LIX. A4 Cundcm. 

£**** v£ltani emendatus. p. loji 

LX, AJ l!I. V' Ab. Com. Servumira. p. ioj; 

L XI. Ad Pcrillttftrcra adolcfccntem Ludovkum 1 Ro» 

ttnfcfaiht. . p.107. 

LXiL Ad LudovicuraFabricium v. vil . 

De Servio ac Donato aUquid. p. 209» 

LXIIL Ad V. CJ. D. D. Cbotardum. 

De atate Athenai. Ad Gordiani imperium fervemrc pe* 

t tutjfe. De^Offuono. Pleriffue Cbronologis farutn tnto 

ireds in ajpgnanda fsriftorum atate i& cur i Altqusd do 

• Seneca loco Efifl XX. ubi fc Epicuri Angcliun vocst; 
item de voce iyytK®- afud Ettsnicos fimtores. p. atfc 

LXl V. Ad V. Ck Vrbamun Chevnrura. 

• ComeSurs ad locnm Hieroujms ubi Porfhjriam dici td* 
tanaoten exiftmaut. Ememdatio Lucreti/ lib. vl. t. lq. 
xli. defendstssr. debere iUtc leg Dia CUdLc , uts sn N$t. j 
udPhadrum oftendi , non Mcdia Cladc. p. 11; • 

LX V L Ad Alcrandrum Morura v» ct.' 

Loci duo <s£febjli emendati , alter in Pcrfis Trag&iia* 
alter in Pronmhco vin&o. Tertulliani locus notasns. 
Tffomp sp*w ♦ vitiofi dici. juid ftt m «fcfc» 9 ut legtni** 
0fud'^£fihjflum contenda. p, u^ 

t X V 1 1\ Ad V rbanura Chevr zura y. clJ. 

Vndecm Ovidif loci emendati. p-. %%$ 

LXVilL Ad Iacobura Guiraltura v. cx; 

fforatsani loci exfUcatiouem , quam ftbi vindscsvtrat Daul 
Hetnftus V. CL.ylofepbp Seafixer* deberu p.sa* I 1. IXX. Ad v. ct. Dionyfium Pctitiimw 

>Loci qmnqHe ex Hcrodoto cmcndati ; Hnns 4xpjic4tus2 

6f9/ SoL p- *j*» 

IXX'I, Ad v ct. Vrbanura Chcvrsuni. 

Ghtatuor O v dij loci rcftitHuntHr. p . t J 6. 

IXXsItL Ad Eundem, 

Loci trct ArrUniim htftorta Alcxandri cmcnddti , *t & 

unus in MelpemcsS Hetjdoti. p. 2}Si 

LXXIIJ. Ad v.cl. D. D.Chotardum. 

Lochs Arriani in 11. *i*$iw*s cmcndatus. p. 241« 

L XX I V. Ad 111. v. D. D.tle Chandcnier. p. 241; 
LXX V. Ad loan. Frid. Gronovium v. cl. 

Loci xi v. Hcrodiani cmcndati , unns 4Ht altcr defenfi. 

n<tnftjup*s vox Italica y ut Pinccrna. %?&tpro %&} apud 

HereduMum. P* M4* 

LXXVI. Ad *** P*M*- 

LXXVII. Ad iEliam Borcllum^ p.250. 

iXX V IIL Ad II, v. P. Pclliffonum Fontaiu p. 35*. 
Vcncris Lamcnuuioad Adonin. p. 2jj. 

In Tcrcntij Effigiem. p. 256. 

LXXIX. Ad Carolum-Ludovicum D. G. Comiccm 

Paiatinum ad Rbcnum. p. »57. 

LXXX Ad Re#orcra,Dccanos &Profcffotcs Acadc- 
'. mix Heidelbergcniis. p. 259. 

XX XXI. Ad Catolum-Ludovicum D. G. Coxnitern 

Palatinum ad Rhcnum. FabuU cx Locmanis 

Arabico Latims verfibus redditd. ' ' p. 260, 

Ad Scrcniffimum Delphinum. 

Dc ipfius manjuttudtnc & bberali msrstmfacilitate. p. 27 fi 
Ad Eundem. 

Cmm ad ipfitm Iufiini exempUr mitttret. p. 179. 

Ad Eundcm. 

C*m ad iffum Horatij cxempUr mittcrct. p. 280. 

Ad Mcrcunum dc Rcge Regc. 

Cmm Tcrentinm afe recenfum mitterct. p. 281* 

Dc Rcgc. P-**3* 

Mars dormiens* de Regc. P- **4i %9$ 

£<J II V. D. D. dc Mortngy. 

cnm *d iUnm ntvnmfmm Mtthodnm mhttrtt. p. fyi 

A Monficur Chapelain pour Monfeigncur Colfccrt. 
En Inj fdiftnt prtftnttr U nonvtUt Edithn dt InjHn , k 
Tertnct » & dHorncc* p # 285» 

& Monficur Chapclain dc Vnko Colbcrto. p. idcro. 

SVR LA MALADIE OV TOMBA MON- 
fcigncur rintcndant VOISIN ,cn vifitantle* 
dommagcs arrivcz par unc tcmpeltc extraordi-. 
re,qui ^etoit ^tcndue depuis Richclicu iufqua 
Loches, & qui ravagea cnticrcment touteslcs 
Parroiffcs qui fc trouvcrcht far la lignc dc foo 
paffage. %%$ 

pE IOAN. BAPTISTA VICINI(\ 

V. III. Rcgio Prxfide Turoniae, Andegavi*,ac 

Cenomanic Provinciar um •, qui , dum inipicit 

* damna nuperx tempeftatis, quinullapoftmul- 

• tos annos foedior fuit, morbum c nimio xftty. 

laborc , dolore , contraxit : iamque intcrclufx 

voce,auribusatque oculis captus, accxtreraa 

chrifmate inun<5tus, pcniifime diceffit jat nunc^ 

prxtcr fpcm Ronorum* fcUciflSmc revivifcitr 
ODE, . - . ^- i IJftSi TANAQVILLt 

FABRI 

EPISTOL7& 

PAR.S POSTERIOR. 

JDITIO ALTSRA rMOfcl EMENDATIO* 

ARISTOPHANIS 

BKIAHSIA «orl AI r ISAACI DESBORDES 
j^to jlOANNlA E S N E RU 4 

I <■'" l . ' 4 . % ILLVSTB.I5SIM0 VHO 

GVILtELMO 

LAMONIO 

SENATVS 

PEINCIPI 

S. P. D. Taruquillus FAcr. 

|TSI benemultafunt.VIR IL- 
LVSTRISSI M E , cur hic locus 
! piacerc pofiit,animus tamen faccre 
non potcft , quin Multa Illa fafti- 
diat.totufque in cogitatione Vrbis vcluti dc- 
fixus pbftupefcat. Neque vcro,cjuod plerum- 
que Prouinciales homines faciunt , Aulam, 
pompas , ludos , fpeftacula, cV quje alia mul- 
tituctmi admirationem arterre fblcnt , extretor 
Scd Tc prsfens praefentcm. audire , viderc, 
mirari , id vcro cft quod vnicc vnum- & cgre- 
gic praner cctcra defidero, Elegawem illum 
Virum nofti , qui quondam ab vkimis HiC 
paniae tcrris Romam vcniflc dicitur vt Ro- 
mam ne viderct : vt Ltmum recitantem Au- 
;ufto ltnperanti antcfcrrct , Ptincipatufque 
■aftigiumlngenij fublimitati fubiiceret; Idcot 
& ipic Tua caufa facere poflum , ViR lb- 
L v s tr i s s i M E , fi rcs> fi alia finanr. Quid 
cnim optabilius, & quodvotis ardenrionbus 
quaeratur, quam plcnamillam dignitatis Elo- 
qucntiam interdum audirc , qux Tc vcl flo- 
rentiflimis ReipubOcac Romanx ccmporibu» 
Principcm Senacus facere pofltt? Quidadmi- 
rabilius-, quanv. in Te vno. illa fimul omnia 
reperire , quae fingula in fingulis mirata eft 
Vetuftas, vim fentcntiarum dJco,fuauitatcm 
elocurionis, & arcanas illas A&ionis Venercs, 
quac totos Tibi audientium animos manci- 
pant , vt vcl volcntcs fequantur, vel inuiri 
pertrahamur > Quodnam autem iucundius 
fpectaculum , quam exquifitam lllam probi- 
latcm contcmplan , quae vc femper intcnta 
«ft & ioiiicita , fic niiui vncjuam trifte a nit 


fcrorofufn habct > Nam aquabilis illa , con-> 
ibns, & ferena rnentis tranquillitas , quae & 
di&is omnibus Tuts & fa&is pcrpetua comet 
cft , ea vcro nifi Poetico ingenio laudari non 
poteft. Quoties ttaque de Illa cogito , fotici 
nuhiin mcntem vcnit beatijjima iliius fedu , 
J>faam neque concutiunt venti , ncc nubtl* nimbis 
jidfpergunt , »ra»f w# «rri concreta pruinX 
Cana cadens violat , femperque innubiltu 4thcr 
Jittgit r grlargt diffttfo lumineridet. . 

Scd , Vir lLLvsTRissiME,quamqiiam & 
illa quae dixi , quamquam & illa quae veritus 
Jiim diccre , pro fummis, vt funt, haberi dc- 
bcant :tamen & itvTe quaedan* alia funt , qu» 
jfi in mukitudinit oculos non incurrant ,. at 
mihi animum defidciio inecndunt,coquc vc- 
hementius & acrius , quod paucioribus nota 
lunc. Vcrc igitur fclices ,. V t r Illvstris* 
sime, queis datu-m fuit beatis illis remUfio-- 
num tuarum temporibus interuenire , cum 
Tu Tibi rcli&us es , cum legum praefjdcni 
cxuifti, cum & Curia , cum & Aula intcrpel- 
laxc deiierunt , atque ex Principc Senatus ad 
merum fincerumque Lamonium redifti / Ibi 
ioci , ibi falcs , at omnes elcgantes , omne» 
Auici ,.& qualcsolim Tullius amabat, paucy hodie notuiit. Ibl Titbattot , Peios , VaN 
roncs,le&ifl»mumquc Ciuiratis florcm mcru 
(x adhibcs : lbi vctcrum fcripcorum iod cxa- 
minantur , quos tti intcrdum , tanca mcmo- 
rix fidcs cft , pcrpctuos rccicas , illuftras , in- 
terdum etiam mcliora profers : Ibi Teremio, 
Ciceroni , & Secundo tuo locus eft , cetcrif- 
quc Lacini fcrmonis principibus , quos , vt 
Epiftoke Tuae fidcm faciunc , tam felicitcr 
exprimis. Sed haec fruftra opcantur , &c malum 
moum Fatum agnofco : E longinquo mirari 
rch<5him cft , propius viderc non licer. Ne 
igicur & me mea vota maccrent,& neahjob- 
nojtias laudcs putem, quafi orc parum libero 
prajdiccmur,cum praefcrtim tam mulcain mc, 
tam muha in amicos bencficia Tua firat , de 
quibus & noftri homines&extcri quoquc in- 
audietfattc, & muha pofthac , fi quid boni m 
hoc Voluminc eft , loquenmr ; Deiiao , Vm 
IiiVsTJRissiME , D E V M illum OPT. 
M A X I M V M compFGcauis vt ea Rcipu- 
blica: noftrae tcmporalaF-giatur^queisfe totatn 
Vir tus Tua , quama cft , explicare po&t Va)e» i* AD LECTOREM. 

ET^tibialterumVotumenEpiftolarum mea* 
rum y Lcftoriattam tertium, iamquartum 
ettam habuiffe poteras : Scd&opcr*lent& fucrunt, 
£7* ipfc intcrdum alta habui f qua vct inuitus agcrcm, 
wfunt humana. Itaquc ignofccs. Hts Eptftolis co- 
m vd i am ^num %^Ri STO FH AMI Smfirmi 
ea tc fortaffe placabtliorem rcddct >nam & feftiua 
cj}> gr digna cm arridtas. Eam tgo Laeinam ftce^ 

n' 4 dim # vtiamt dtftum alibi cft , interprctcm 
verat impcrittjjimum , infanftffimum. Notat 
& cmendationes addidi j quod Scholia Gr*ca,qu4 
hodie tircumftruntMf , f$ ieiufta pnt &r fane qnam 
extgua. Ego autem id dcdi operam vt ncc de intcr~ 
fretatione,nec dccommcntariolo quertpojfis.Quam* 
cbrcm qut hocgtnus arnam, cos aquos miht bonofqttt 
fvre confiddyfjttn ctrtt,Jujpicor ctrtt. Dt aliu **tem 
qui aut hac autrfantur , aut sfui, (fiforte )nafum 
non habebunt p quid altud dicam, ntfi certummths 
decretumque ejfe fuppltcare ntmm i UU res fuat 
agent, tgo mcas egtro. Si qui aduerfus nonnutlas 
Eptftolas fcribent, ( fy audio tam parari ftytos) 
bcne> ita me Dtj amabunt ^factcnt, ($f babcbogra- 


itdm. Nam rhp quidcm non erh meum , (r 
f*£lo caueho ; Std ridere § fed nugari^ *ut multv 
clegantius cft, iu & magts dtccbit. Vale. tRRATA. 

f*g. t. L*K}i**lt. fuerant l t lep, fdeniDt Eptftol*. f. %i. /. 3*. Dtlt; 
J. DLXIX. f. 13./. to. X L I X. /. LI. Ibidem L 17, antciiocm. /.ante 
mitmra f . 3*. /. 4. idco. /. adeo.f . 4-1. /. $ . emandantur / *mc*<Umat 
f-.f* /.7/. *iym\eS. I. •&, &c jfci. /. io. «y «>«<*«. /. «?«?<?/* p 69. 
L ij. AD EV NDEM. /. ELL£ BOHER. />. Sj.i. i«....nium. /mimim. 
f. 90 .l.f. Ca^padax. /. Cappadox. Jbid. /. 12.. homum. /. domum. /uo*. 
L p.mundo. /.mundi.f 1*4. /. ij.quod./. quoad. f.146./. i.Moranttf. 
L Mofanto. f. r$%J. % ,ore. 4 /.orbe. f. i£f /. vit. commeucbor / conv 
moucbor. f isj.l. 11 tci. / a te.f. 1 S 9- /. *. 5 *. /. i+.JM. L 1 f . 1. /. it. 
p.170./. it. <n,{*ru <7. ovm^u... f.ij*.L 7 ^ rii. i.i,iv **\ f. St. 
Ii9-ytt l.ytp. f.199 /. 1. ^j.more rufticorum incitats. i. morem 
nifticorum hnitatac. f.xoi.Lio.mHrmuat.L mHn^m. f.i^l.u 
r*. L tJ. lM.i.14. tftywr... /. feWftw... p.107. / f*nult. h*. Lhxc. 

* «*•*•**• innu g crc - '• inungcre. j. 113. 7. 8. ...nc. / oi.f 153.'/. ** 

M»tyt««j « Vff*""v*V /. MttooftJ « Vtavui xtWr f . 1 4 1 . /. ,* *.* ]u*la. 
J. aquales. ^. 153. /. ij . omnis. /. ominis. #•. i6j. /. *. vcnitc (. Ycnit 
J. X74T. /• %$•**&*&'' '• **W&' f . 313. /.i£num. /. nunc. 47#V»fo # turtdtmn eft in ftrfinis tKxxiiwmfaSt , /«f 
fwW i jww*# rcftUmi mn fofftu . 
TANA^ TANAQVILLI FABRI 

EPISTOLARVM 

tlBER SECVNDVS. 

EPISTOLA PRIMA. 

Viro III. Gvillelmo Bavtrvvio, 

RcgiChriftianifT.aSan&ior.Coniiliis, 

S. P. Z>. Tanaquillts Fabtr. 

Q ED,-nifi moleftumeft, mi Patrtnt ?*- 

{2 trenijime , potin' es hodie mihi vera di- 

S cere > Quis modus dandi ? Quod prolu- 

9 bium ? Quis nouus itle largicndi impe- 

tus? obt ^iamfatuefti non eorum tantum iudicio, 

quiinme inviduli funt.fedetiam raeo. Quidenim 

aliudvisdicam?quando,vti rem femel inititutatn 

video , fcriberc poftbac, mutlre pollhac , fortafic 

Ctiam ne cogharc quidem de te pofthac, nifi cum - 

pretio haud licebit, ita me in dies repeotina ifta 

A t TANAgflLLt FASRT 

tna largftas nec-opinantem opprimit.&em quldeov. 
Deum virratc & Tua, Canc quam-fiorentiifimaai 
habes , & , vtt audto , non pdTimc conftabiluam : 
Sed hoc tamen liquct mihi dcicrare, Si tuilUm 
porro ad ifthuac raodumdiflEundkarc pctgcs,fotc 
in his aliquot annis , vt te mosum iftofum poenk 
teat» Hincq&e »deo, pro Tt mea in te pictatc di* 
gnumeft , dico , prxdico , Virtute tua parcius vtc 
re x Sin mluus > Vir Htuftri&me > oomcn raeum & 
fatnam non apudeos modo quinunc funt, fedulo 
purgarc ccrtom cft ^ fed apud illos ctiam> quorum 
iudicium xqucformido. Pofterosdico , Mi Patro* 
ne y (i quid mei ad illos , quod & augoror > pcrucn- 
turum eft. Ac de me quidcm nihil necefle fberit 
longos logos dicere.Quid enim ? Dcdit i/Jc y acccpl 
ego ; q*'m > vi vltro ftrwjjem > imitttm mt , vti bcminis 
mores erant^ iratus coegtjfcti Qux,.vt opinor , &ve* 
ra caufa eft , & iufta , j$ quid vfqaam itflitia cjf y & 
ei potiffimum clienti>cuitttiimminuereimperiuni 
rcligio (\u Atde Te, 4e Te, (totus cohorrefco vbl 
in mentem venit , ) quam longa ,quam odiofa co- 
mitia fient L Primum enim efltogere haud potcris lt 
quin pecunix vexator ,opum lacerator,ac detrtufr 
tot dicaris > Dein probri cattfa in circulis ifthuc 
Horatij tui in tc occinctur* Ahdst* Perris immut 
fam**: Dij magni l horribile & facrunt canticuml 
quam pauci illud c. principibus viris pattcnter fc+ 
rant l Dicctur & hocquoque, folioim te paiam & 
aperto capke ad. Mufas itare,eatum coroitcs adiu* 
tare, fauere , idqqe tanta iudicij prxpofteri tatc >_ 
id vt ea tcinpeftate fccefe*, qui eiufmodibeoigni* tttln defuetudWra afeMfct , mer&u& atiorfum 
«nucrfis. Dfce^Ertmr fbm]&q«*iidcxciifent, 
^uod ab aJiu iofim*latum fucrifr. Audio^ fed fru- 
flra (peras > pcior erit roediciraa. mafa s Magna vis 
UfUnuionk e ft, iaqufeot ; Iat»indc a tenwis an- 
ixts & Latine fciebat & Grarce v haud ntf runutaque, 
§& Vetcre* araabat , & qui Veteres amabanjt : fi & 
Gwsculk hominibus & LaUnaftris fauebat tanto* 
perc \ h*mo prioris Aulac fcilicct 5 Sed qui ea ta- 
men haud paucis virtutibus rcdcoterat. } Viden', 
Mi Patrone, quo redadus ? qui laudem fperauerat, 
de vcnia periclitatur , eique cogitandum de Prtca- 
tor* eft,ne vapulet fciUcetw Dignum igiturfapien- 
tia tua feceris, fi, dum licet , caufam mediterc 
tuam^rwcn mihi quid«r* ipfi paratum v vt dixi, 
pacrocinium cft. Valc diu, Vir illuftriifime. Sal- 
murij , anao u* vc txci, 

HemJ inquies, (iccinc Mdtndo ?lmmo> Mi Pa- 
ttone , ntL vtt /r, 4c tute fcis» 

T^onpetm non fubftdtarc gandio y netfuefikmm 
qumflatiadoj tderem y vbi ta legt qux a te intkn 
ganitfim* cfifhU de Curialibus &ellerophon* 
tis jtr/f*a fucrtmfr Std\ft te audient* , telcgwt& > 
tificre anfim , eootmplum , dkam Uktrc tftaJLJh 
SatumaiU agerentm, Mi Patrm#^ extmplum 
haud fhm plaocty <£ rt* tota altena cft. chri/ha* 
mt tnim nenfuit^ opinor y Bcllerophm , /uc&cuc 
mtcm nohilomagis. Dein , boc emm dt iilo, kgi* 
lomm Ntagafc. Chwoict* H*rneri , BcOerophm 
libtnttr & tx antmo fe fe txctuaabatL qufdtmy 

Ipfc fuum cor edcns * At cctcris inuidifft <vn* 

A ij TANA£JflLLl TABZt 

quam , nocuijfc vnquam , aut dixiffc malc , ftcm 
mihi c Vctcribus auftortm dcdcris , i quo id it 
drumnojifimo Hcroc diftum , fctiptum , probarc 
fofis ? ltaquc , quod intcr nos diccndum > ( ncquc 
cnim bic itidcmfcri vclim vt in Comardiis, vbi 
omncs omnia rcfcifcunt) alhd cxcmplum quarat 
otiofus licct, niji Ccrcofcs fortaffe flaccbunt; mbi 
quidcm non flaccnt > nam ifiorum hominum **W- 
&**fici/c ca omnta cxuftrat , eju* in maligm^ 
atros y fcllcos 3 & (iia*yi$9tf, diftafunt. EPISTOLA II. 
Cl. v. Vrbano Chevreav 

Summofuo S. P. Z>. T. Fabcr. 

SC r i p t a ad me fait nunc nuper Epiftola qa^ 
dam ab homine, vt arbitror , mci amantiflimo, 
& qui inaudiiffe aliquid videtur , quod nolim. II- 
lam ego ad te tranfmictendam ratus fum. Videli- 
cet collegium Augurum mihi capiendum effe ti- 
dco , fi quid de au&ore pro certo fcire vciim j nam 
quis ille tandem , vnde domo , albus an ater , non 
equidem odoror magis , quam fi nondum natus fit. 
Scd tUj qui in hoc genere mirus interdum prophe- 
ta es , vulturino ifto nafo facile olfacies vade ter- 
rarum ifthuc mercimooiumadme delaturafiieritt 
Vale a amor noftcr# t - EFnrOLAR, I/IB.U; y 

TAN.JA3K0 S.P.V.**** 

CO n liccnza, Rabbi nofter, tu nugator magnm es : 
NamqUe aniles , Ucrymofas , fcetidasque nanias 
Scriptitajfe plm prodejfet , quam fecijfe quod facU. • 

Afr*f itaque , f /4 *f* , rumpe moras , propera preperanter> 

Etpedtbm, mantbm , r*£//£ 7**9** , dentibm > *f j*« 

^Naribm , auriculis , *a¥/iif , ef corporetoto 

CraJf*m,odiofum aliquem, horribtlem,fatuumfttue Itbfum; 
Tunc placebU iftigtnti , $w<e f * ^e** perdidit. 
Scribe longa , /cr/fc »*£# , Angelorum fomnia j 
Jguaftioncs , vrfiones , commentare fortmr. 
Et veficae & laternai , &fumos volatiles, 
Et Cbimaram bombinantem per cauernasritberis ; 
Tunc placebu ifti genti , qua te pane perdidit. 
Nam Latinos atque Gracos obdurato pc&ore 
Si teuolues & reuclues vfquc { & vfque pertinax, 
Cum Latinis, cumque Gracis , ibis in malam crucem * 
Teque Liuor ardens vfetkdditusfdm* comes^ 
Nec placebis ifti genti, qua te pane perdidit. EPISTOLA III. 
Cl. v. Vrb. Chevriav' 

Sumnxrfuo S. P. D. Tan. Faber. 

NE o a s fcirc tc , atque adee conifcere pofle, 
vndeilliverfusfint,quosego ad te nuper. Sl 
nefcis , Bellatule nofter , mihi quoque id lubet ne- 
fcire j Certe fruftra quaerere nolim , quod a te qux- 
fitum eft ncc inuentum eft •, Sed aliud fario-, nam 
cumPolysno, quem ia bibliotheca tua defiderari 

• \ arbitror > mitto quod hac no&e in hortulo ambo* 
lans Luna tefteeompofui , vt *d «au^f t^ gwfyms 
ts mictaturv Vidcbi^ verfus quaft^r/^r^. aut /«*- 
am (aturan» fa&Q*; f <£ vkkto a c£ /*&£* ,• /*fi Clariflimo, fltuftri, Illuftriflimo, Vfcnerabil^ 
NugaeiiHmo,Occulci(Iiixioqac CL U. 

Qjrisq.yis e& 

tf» p. z>. r^w /wkr. 

NO» mihi cra/fos^ 
HorriUtfqu*, 
Dira tabido 

.Vcnem wuputm 
Scribcre libro$+ 

JQantruviifqut % 

Aicnngifhuc , 

Et tibi, qutm B*m* fapcnt- Athent, 

Qronomi^ Aonidwn cborm fororum % 

Mercuriufyue dcSt flacert , 

Mtfbrmoftu jipolh? 

jturca cojli 

Siacm Unu MVI3T0Z.AX U*. Xfe • 

Vcrtke tango* 

Si placet AuU 

T^oftra ThalUt 

Sique remoto 

Uttore Tethyt 

ffanc quoque nouh> 
§Ztd$ non cerebro veniat extquias meo^ 
Si tjli placere fludeam genti, quam vocdsf 
*&Ulim r quod illi, non mihi^faxint Dij y 
Ifthnc credere fi potift tubenter* 

Tlamque Latinos, 

T^amque PcJaJgos> 

Nofle dieque hilaris faeili manu 

Verfare pergami Siquc Ptcrocholus mibi 

ksffycr, acerba tuens y mimtabitur % 

*V cl fi Gargpli* foboles Sapientk 

NigrofcBe tumcns frcmet horndai 

Tum rapiens Lamononius 

T)iu<t Palladis Jtegida. 

Latefonantcm y vitreafulmina 

Qftendct effc y ept* per auras 

Jampridem trepidos cient tumultut.. 

lnterea y Mi>nitor y Quifquk esmultunjale^ 

Diuqucridc cumCaporale y &Bernid. 
Ceteram, ™w+rm Quj^uis^Si vndcain<fticribi% r f TXX}£gg l tZ&tlP*8Xt 

vbicanquc viuis & bibis, ( t nam pccvtbis noracn, 
ncc viliae, ncc cauoon* <Jcnique> afcriptura cpi- 
ftolae tu* voluifti,) araari te i me credito;qui 
virum bonum , ftrenuulii , germanumque Chri- 
ftianum in te vidcam^cuius gcneris hicdiu cftcum 
exiguas reliquias video. Siquufoutera pofthac vel 
confili j , cuius tamen intcrdura catrere poflim; vel 
nugatum, quasamo 3 habebis, ad mc qu«fo raittito. 
Vaic nroltum , tcquc diua Saturitas & amabilis Lu- 
bentia,Dije Plautina Theologia , fuo nominc, 
quoad viue*,cumulatiflimc condecorcnt. Salmut. 
Saturnalibus optimo dicrum. EPISTOLA IV. 

Ioanni Capelano Viro III.' 

S. P> D. T4». TaLr. Lutetiam. O Cui nuncpr.mds Parnajfi invcrticefcdes \ 

i^Mufadedit, meritafue comas vincirccorom^ \ 
Dum condts dubio carmen quod certct Homtro , 
An erit vt labeat grandes deponere curas^ 
Vt tcnuem pdtiens po/is jpcttarc libctlum ? 
Hunc Pudor ire (fuidcm potcrat vctuijfc^fed idem 
Imperat ire Pudor> dum me mcmorcmquc piumji 
pftcndiffc cupit ■ «■■ 

Dicaro, Vir llluftrifllme , non verius quidem, 
fteque enim poteft , fed clarius. Cum nuper acri 
morbo implicitus tcncrcr, allatat ad mc fuerunt a 
Viro Clariflimo , quem nofti probe , quiquc vim 

carminum t EPrSTOLji*. LIB, II. 9 

carmlnumTuorum & lcntit & miratur. In iis lcgi 

quod ih fummQdolore&damnocorpufculi,(quod 
pxne totumdefluxerat) mihi folatio prf fcntifuit, 
probari tibiopufculaquxdam, ( nugas dicerem ni 
alitcr fcntircs ) qux e mufco noftro ab hinc fe£ 
feptem annis , ita volcntibus amicis , prodierunt. 
Quanquam autem h laudisamore ita remotus fim 
(& mcrico quidcra , quid cnim in jiac & ingenij & 
rerum tcnuitate nobis mifellis cum laude fit } ) vt 
«rfw «Vb£/dr,quemadmodum ille apud LaertiumGrx* 
culus , longe maximum ad tranquillitatem mo- 
jncntum habcrc & arbitrcr & pr xdicarc foleam ; 
tamen iudicij tui honore ita fui permotus , vt re« 
pente 76* tupm eiurarim, & mea ipfe decrcta refw 
*erim. Itaque , Vir llluftris , me mihi bellum & 
elegantem fecifti : mibi iam bofta fide placeo v 
quiti, fi magij Lngenuediccadumeft meamo. VtU 
nam & tu itidcm faccres , vt quem iam prohare coe- 
pifti,amare incipias. Verum>fiimmodcttius paulo 
opto } & andaciufcula yota funt-, faltcm hoe con^ 
ircdcre negrauarp , vt nonnpltascpiftolas, quarum 
ad Te excmplar mittere aufus fum, nc inuitus ac- 
cipras. Hoccquidemfaipturxgenusqualefit feio, 
quamque pzne indignum, cui vcl horx momen- 
Viim imperriarfi, in\tahta tiiAqud tnultfplrci ftudto- 
rum negotiorumque varierate^ Sedxamen , quales 
illx cumque videantur, mex intc venerationikfi-i 
dem facient vquod iilis, fpero, proderrt ; Nam,qui 
titula officij pcccant^mtrafpfm vente foftnt: pcj^, 
care. Viue/niultuhx,Vir. Ulttikis* v v 

4?oiC? atof&txcp* £ Anifrmr «?»W) & Valc» 

*>• » 

B H> TdHA.SJt&AI f;AM.I *""^P EPISTOLA V. 

Viro II. GvltttLMO Bavtxvvio 
Regi ChriftianifT. a San&ior. Confiliis. 

S. P. Z). Tnntqwll** Fakcr. 

PAuculos hofcc verfus adTe mittereviihmc& 
VirHluftrilfimei qui fi, quod iliis apprccor, 
tibi placebunt, Aulx iudicium haud erit , fdo, 
cur tantopere mctuant * Sin minus > hoc certt 
probabunt, Te mihi in hoc gcnere fummum arbi- 
txum eflei ac, fi quid ipfis vel fpei vel fiduciac fit» 
totum id ex iudicio tuo pcndctc. Vale diu, Valt 
mukttm , Vif Illuftriflimc. SaUnurij Non. Aug< 

AGGERES LIGERI5 DILWIB RVPTI 

Anno Chrifti u. dc. txi. 
Ad Lvdovicv* X I V» Galli^ Rcgcm. 

ASpice q**m fUcidsLigeris fi*rt sgmkuKjitilU 
Contertnc n*f*rvsrtice vexit aqtuu. 
Is l*&* Ucrymifijmc tnmens Umenta/er dgres 

Difi*8f> inqnc hemincs finiit , inqne grcges* 
Damsd fidcm fiperant > defimtfi* vaba deuri, 

Et minor eft tantis wuefia qnereU malis. 
Ttjc/kt crit peccdft fimcl; mma damm* nmdit* 
InfikansregniS)* LO&OICE>t*is% frmda mtnc igitur fiangat tna cura fiferbum \ 

Incifhtquc funs mkitr ire *vi*s ; 
l{mc tandtm firuare Jfdem *e Princif* difist, 

Et PACEM huitns fintiat itle TVAM. 
Tuta mari fttuit teUatss fmert clauforu , 

Cum firtem fremerent innida fata Tjrum* 
Jffi etiam Genitcr, nufer cum Marte rebtUem 

Frangent, Occiduns mck rtfrtftt atjua* s 
uAnfis vterque qtndem^ quedcttlo Glaria tollat> 

Et canat atetnts qutdwga Fama tnbis j 
\*At*fi vzl Fluttif tamum tua csmftimat iras 

JXextera^ tmc tituhs cedet vterque Tnis. mmm EPISTOLA VI. 
Ioakni Capelano Viro III. 

S. P* £>. Tan. Faber. Lutetiaio. 

NOuura poema 5 Vir Ulofbis, in sjuo ipfifrocc 
Mo&mm raanibasOPTATtssiwjB Paci tcm- 
fUaifi exxdificatameft,duobus abhincferrocttica- 
Ifbaslegeram; ncque ipfi apud me nooiutii gratia, 
4c qua tu in amamiflima nollri cpifloia aJiquid di^ 
<is,commendatk>aem facict; 

fi mftr tnim nstta 

Crejbt Unde reumx 

Quaatoooe acwas fegctw , tanto & acrios anto&i- 
*m. in iWo ataem ( icribit entsn VrbanttficDus ille 
Laoduncnfis atnicos» vcJlc fcire te qotd fcntiam ) 
*t* duas haud&cile fodahiies > *? faw r* «fuy»?**** . 

B ij ff? TANAgJlLLJ\FAB*l 

& Saplentiam , Grauitatera , Moderationemq» 
Vorici Generis mifcuiffe & temperaffe vi^eris j quo 
temperamento dici haijd poteft quara ego commo* 
ueri foleams neque id iniuria : Nara qui ibieft, is 
ad fummum vcnit, is mihi fummus snagiftcr eftj 

gfjuupeu 
^jam iouat me, grandc iliudfc regium *4©-> ve- 
getumque effcruefccntls fpiritusimpetumcontem? 
plari 1 teque fopra nubium tra&us furgcre , aftolli, 
efferri ; vagafidcra voce fiquentcm ! Idquc eo dcle* 
dat magis,quod nunquam metoi ne cadercjs. Vi- 
uerct modo, viueret Longinus •, quos, 6 Mufe, 
plaufus , quos ciamores ederet 1 Quid enim ra 
ifto poemate eft , quod ilHus Canoninon refpon- 
deat?Quid nonibi »<<aa< aiSm? Sed quantumego 
poeaiaittud tuum miror,Vir Uluftris(cft cnim alias 
& ingenio perfe&iflimum & induftria elaboratiffi. 
mum ) *am ego profc&o mirabor, fi ifti.puellaris 
poefeos cantiliatores (quorumhodie omniaplena 
funt ) tantara illius do&rin2*ta caperc , fulgura fi- 
gurarum fuftinere , occuitas artes ^W? > gran- 
des deniq^ac generofas illas**w'«* intelligerc po» 
terunt. Quam paucoscnimhodicreperiasquivete* 
res magiftros lcgerint ? quorom difcipiina nifi dilir 
genter percepta fuerit, inania & cercbrofa pro fo? 
lidis & ianis placeant neccffe.eft •, coelcftis autem il- 
la viscarminis, & vntA*T*w(tiS9ty»ii*< ignoretur. 
Sed pxneimprudcns aiiud feci quam quod velletr 
fignificaras. Interim quid erit quod tibi ob tam 
praeclarum thunus rcpendcre poflim i Pudet , nanj 
pxne nihil eft; tamen , quamvis tantillulum, io 


grati memorifque anrmi titulum valeblt 'epfigraoi- 
cnation iilud, quod Heroin* tax fobfcripfi. 
i^duretiam nupet au^ forumdijfb HmefHA^^ _ , 

Tamque acri fdrtts are 'foriart tubts^ 
Continuo ad notum fenur c*nuet/w Achtliem , 

Cum legeret Pbrygio fraliafa&ajclo , 
Vincimur ^ exclamat,fedncfiis : vlncmur ambo: 
Iila tibi palmas erifit, IlU mihi. 
PofTem alia adderc , ni, quo plura effent, minus for 
tafle placerent. Vale Vir Uluftris. Sa/mury. EPISTOLA VII. 
Gvid. Patino D. M. Profess. Reg. 

S. P. P. Tanjquillus Paber. 

Ifejychius £r Plautus emendati. 

r 

VAletudo pcrdita>res perditior , fpes nulla^ 
amicietiam, qui me aotehac profuabcaigni- 
tate adjutabant , perdltiflimi vna cum ceteris^itx 
folatiis, effecerevtadTe iampridem nullas literas 
dcderfm, Sed Tu ? fpero> veniam dabis, qui fcias 
quid (it viuere. Quo tamenfaciaslubentius,Hefy- 
chium mihi cum Plauto exoratores paraui > qud- 
rum ego huper locos quofdam peflime affedos fa- 
nafle vifusfum. En tibiillos. Siquidforteotijintcr 
•grauiflimas occupationes na&us ecis, certiorem 
me fi»ctes,rite nc an fecus almam meam nutiicem 
Criticam aduocauerim. 

. . Lcgiturapud Hefychium : [KBKPonfaAs, a$+ 

B iij n TJtNMjtrtiLt ***** 

y«W *v< ****** ] \Ctcrqid* fi$n$ Atbemtnjis} id 

vcro cft quod nec impcriti Vcteris Hiftorix igno* 

rant j<fcd Cctrejxd* Aftadts <pu fint ,«cc 4o£iffi. 

mus quifquam diicerit» Neqse id aurum vidtri de- 

beat -> iocus enim & corruptw eft & rautilus ; ied 

ita fupplcndus & emeadaodu& vti ians atdies: 

[ KiKfoviJkf,, A&waiuc tf «nm*?*» Oecropdas figntfi&re 

Athcnienfcs^ ( a Cccrope fciiicct ) vci etuum fdUces. 

Vidciicet [ k{^4] pro ju>*W-apad vfcteres kgituri 

at x*p«4 i**nZt* fignificat , quod cxHefychio alibii 

ncc non ex Suida, conftat * Dein notiflimum eft 

adagiumillud [ ^ti-mt *;*# ] Iftud autem Kuy««& 

cum pro f*IUciius fumitur > vcthum haud dubic 

amarulentix comicx eft,quodque aliudfonat,aliud 

innuit-, Sed vbi hoc Hcfychius legprit^tale certe efl^ 

id vt haud facilius diuinare > quam hominem ab 

Orco reuocare , poffim* 

Nunc c Grxcia in ltaliam remigrandum , & i 
Grammatico ad Comicum. InTrinummoPlautina 
mcretricularum cornitatus & familia fic de/crf- 
4>unmr : 

Pejti/pici, vnStor^ Mricuftos ^flabcBfern^ftndsi* 

Ctntriccsy CtttcUttriccs } nuntij > remmty^ r&ftms 
fanu & fem. 
In editione tiupcra , in vtraqoe Dufica , Catnerat&t 
na , feu Tauhmanniana ,in antiqua dcmque Vene- 
ta Saraceni, qu* anno auccccxcix. prodiit,itt 
omnino icgi fdo. Scd iftx CifteUarices quac funtP 
an qu* ciftutas fitfiwt? aa qu* dficUds cufiwii**t} 
nil profe&o tale : nam praeter Latinitatis cohAm^ 
tudinetn ea yox aata foret. Scilicet Augwum re- fponfiscarerepoiTumus: Liquidoenim fcriptum i 
Pfafuto fuft Sijfettatrices , i^ftwfiTt^ftjfrrdwan- 
tatiflimo ilfo OTTgini» iEgypthr orginci. Ancillx 
autem quae fifiellum quatiebant, nulfo alio vocari 
nDminepotuerDiitquaai^f/ftrifo^w, quibnsbcUif. 
fime. cum untricibus conueniet. Sed fortatfe nec 
SiffcBatrkes nec Cecnfidm apttutas momis: Atque 
vtinamea dare poffem , Vir Do&iffime . qux terfo 
& cfcganti ftudiorum tuorum genio minus indigna 
effene. Verum id nec tempus , nec ingenium fi rtunt: 
Ita hic annus mihi iu&uofas eft , & potcntiores 
amicos perculfoj dedit. ItaquecanGlib excuCfus nil 
attnd fpei reliquura video, vnde vltimam cbdem 
folari queatn , nifi fi nummum mihi fortafle fopo. 
nim , qul certc reftim parare liceat. Quod vtinarn 
cx iftis Protstchtf, Mcgafyzis , Scc. qui im jquu* i&* 
■&*** ( Ariftophanem agnofcis) exoricetur ali* 
quis , a quo hrc noftra * * * refpicercntur : Si nihil 
aliud , Hefychium ccrte pxniffirae cmcndatum 
U miit »* wfioJW dare notumem ; fed malum lite» 
rarum fatum fpes egregias repente affti&as dedk, 
Vcrum iam fatis moleftiarumtibihxcepiftola ap- 
portauit : Defino. Vaie Vtr Doctiffime^&t nos anga. 
PridUc Kal. Aug. an. u. wcixi i. Salmuri j. % $ ?ANA£*1LLl FJ3R2 EPISTOLA VIIL 

IOANNI CAPELANO VIRO ILL. 

Z,. P. D. Ta*4<jui//vs Fabcr. 

AVdiui nupcr , Vic Illuftris, placuiffe in Aula 
elegidion illud , quod ad Eminentiffimum 
Cardioalccn cum Anacreonte in Vrbem miferam. 
Fatcor , gauifus fum , qui femper magnum aliquid 
egrcgiumque & planc fingulare arbitratus fuerim, 
illis placcrc , qui poft Maxuvm Principim 
orania poffunt. Tamen vt folidum gaudcre > mi« 
hique ipfi tuto placCre poflim, tant q tamq*, exopta* 
to nuntio deeffe aliquid videtur , & vidos jpfe/ Iu- 
dicium fcilicet tuum. Ea enim demum & proba & 
refta exiftimabo> qu* Tu , Vir Uluftris, & rcfla 
iudicaueris & proba. Valc diu diuque. . Salamti) 
Anno Domini m. pc. lxk AD IVLIVM MAZARINVM 

CARDINALEft." Cum AnacreontfstfouinieUiHonem mittcrem. 

IVLI) Nojlrarum Tutcla (tolumnaque rcrum> 
%*4ufoni<* y J Vh ( y .gtoria prtma plaga ; 
*2 J er (juem Mauortis raSies^ & triftis Enyo^ 

Cogttur in vinclis oiia lentapati : 

i^iccipe \ \ 4 4. V &>4*r&XJX. %VK m; f 7 

dcciptbmimlfHsfUcidij, & mtnt&fahigta , 

Quosolm luftt Teia Mufd iocosp K " '. ; 

rttfi t fic^HllS y mttltosfelkiterannos ^ «\\\ 

Opiat* fnftet n^U» P ^cis 6p*± iv 
£ic /i& tuftpams dtutrfi txhofit triumphos 

Tro laurit Sacrat cingat OliaaComas. 
jPix equickm ifia TuU\ tahte fuh fon&cft rertin^ 

Materies oculis fubiiaenda fuity ^ *'. 
Stifuit hoctponda,Ftiithoc> ctmCjatya , JpXi^ 

l^borU-haudfcittratjart^ mww ;i/tf v 
T-wbtda mhimofreimtrunt nMa r taHo$, V-.1 

%Atttrf6f<mi hahuitparria wotfia Dtos*- - 
Atnuncm tttelmt connttfo mttOmt ^entl * V» \ ' 

jifhera^ua-fuerant^ Ittte nunc dquora ri4 e nf t ■ 
Nereis ~$ fumr»i$M&rcicoq>it tquts. 

*JR4achina > virifrus efi tiU rctcnta >Tuis. r? 
.^c w«? i/*r«w mff/fti Pojp - /oc/w (?^e querelh , 
Neve Qoceht ditbioj irHta>*ijot'a D*os> 

Eccc; edxonatus thaUm^ HywnaBus jn/ul* 
•: Prjncicas,aurifer6mhTus ab vfqueTago. 
Scilicet annucruntvotispiaNumina noftrft,! 
- Glor^a rte titujis. de.foret /lra %\\is. . ,, [rA , /f 

Hinc-lat* hjwiftffi~4.&&n$w'wky * 
( jltqueiWGotn^tvsrmra dabrt xk&rvu 


Jrir, c?mowvmiafitmn*ml*: ■,' ^ 
Ad lmAmrwmt"f9m*f*$4 f*w> ■ 

fMeiKOf+Utfwijne catcA, jtofoitfqve &*tfp8*t£ 
Et eju* ctwAmtmiw^eU&Aimr' 

Sedfi, tfuod mcmo. RfigwCwxef>jh*tt4*m+ 

MMUcjiMsqiteacgetwerfikft tjfe Uefmt 
^RPr^£OA**eeittAfM!£S^fi^^4wt» . 

CowHmtg pACJ*fr*4ti*i9xg* T;TJE* 
EPJSTOIA IX. 

• ... 

Viro 111. GviiLBtico Bavtrv^io, 
Rcgi Chriftianiflf. 4 San&ibr. Confilus, 

S. P. ©. TAt*4»lil#f fdefi 

QVariquam 3t <otfu$ , Vir UloAflfiifte , * 
.qncosipla noadutn &&«* poftrema r*gri tu- 
dine caaualuerttot,vt camtnode & vt iltp tno tam 
luculento camque dcganti munere d* jgnum oft« a J 
Te fcribam , tamenfacere non poflam , quin morbi 
tantifper ob'itu«, ofticij ittei rationtbus fttredna* 
PhrygeoiilkuQ nffdam mrinmu^ W-aiun^.«tira , 8cquidquida p ud illumfyli, iuram ctat, 

fed fabula efU At Xujbe, Vittllluflrlffime , totum 
argeAteumfefiGi v c^odiabul*non,eft. / Na i m aotca 
qui&m quod mcnfx ot iiamentb.cfljet dederas,mo- 
do autemid ad mc mififti, quod illuftrem & fplen- 
didum potorcm , fi hoc in parte taudum mearum 
£fe, facis deceat* & abaco troftro fingofore decib) 
quoddra>fed frofh^,rcnimo*«i^tcmntajf|>e- 
raflfct , addidifti. Pretium quidem munerfs Te pror- 
/b& digaum-cftyflc opMPtaamn famam facile ft« 
flincre Afe opera foraoay aanreto » Anacreonti , qui 
cdaat nw fiw-inuatac-pwteftbat^ 1 vm*e conwnfti 
netnse aKamcfcapeerv^ielcgaotiiodido foea* 
Quin,Siqnu tnorteobka fenfu» tellurefubima efti 
Beator hilariflmii Pofctx Manec cxufeatifc arbitt or, 
vbi qox-apud «os nupetrla&a fiitat; *e6chiit«- l V& 
savn , ooodvmn» wpcrefc, «Mfofcpooque beHe *li- 
cjnando rounus conueaiaer t ac GctriO' tuo fibure, 
noi* autem, qood nuaxiario, trifte^&inamAbilet 
fuccot ioait»Mfaodbu$4w^rtr 7 nc^» W tUtn no* 
wshoaatc&Wb tauntriLaabcbitorv Ibfaum bou* 
gratix cz coo Mu ento» ad one iiberalfcatisttHi agen* 
tur a fbdalibu* eruditoli hnsus ,qni in partena gra* 
aitudiofe mecurq wnient,- Cancotilll qua* T« df» 
gnumeftcanere.qui promoucndirftudli* naflwfe j 
Moiafqae mwt mimw (ptondidt qusm libenter co- 
boneftet. Sc4 ^ Vi» UiuftrTfimr, neque fic tamen 
^titudi«inK»fiktw^omp«ak^ 5 mfidbmeiUca 
!&» • ▼MFtotTOtt tnivu» cdebra**» pnMte$ fiat y& 
«toeBeftacom plaWbm , qdi Ubceattuti ta* babitat 
foerit,gratubttoDoftorutti'bominHm fcptattitt 

yotc> Vlr UWWl&nc,^lmttfirf - <' < 

C i) V , p »■ I I I II _ ll I l l lljl» 1 lli • ' «T^B^fc, 

, EPLSTOLA X. ; T r -y. P. *Z?. Ttn.Fabcn Auguftoritum Pi&onum! 

• * * 

. . pf Jirsptam ZSu&onU*Jjjh}*d yulgtdictiur de Teroiti^Jicur 
tum illumfmjfe cnrrum SdfionisfiUtU capttefdlrultm ejfe, 

VT amicitiae noftrar,qnx nnper feJiribusaufpi- 
. tniinftitu(afift,monniacBtfialiqyodc3ctet,^d 
ego Mktibi volni, quod dc xtattTctcnti j apud mc 
agitanti in tnentcm venit. Deilhututemqnzfttone, 
quam ipfc mihi in cpiftola & dofta & clcganii po- 
fiiifti , alias. agcmus. Tu interim vale plurirmun, 
Vir Clarrutme , & aaeama. Salm. m. uc*. ixu» 
• DECRivihodidqu«rete4iligeot>uspauioqaam 
ab iisfa&um eft, quos.viderim, certiufque & cla* 
rios iradefe « qnsenam Texcntij actas fuexit ; Tum 
dimeuUatejs noanulla* eoodacc qiue circa illam orf- 
ci folent , <jaa cx rc altqtwLvtilittuis ad eoj peruetn 
turum fcio , qui illo fcriptore dclcdantur. Id autem 
vt re#e inftitoi , comtnodeque proccdcre paffit, 
qqatqor funt,qux mtt&iaprimi* poneada& flabl* 
lienda- videantur. ., 

_ r . 

I • g*o mtmt Vms cntdiu tmmusfit PLtutas. 
II. £*? «mw mmms fit. Scifa4^AjHcamts mAjor. 

ly • £$* mm nmtjk&imtit; JPi Tatmtmsfoei*. 
Hts enim quafi tero^sjjepacWvfabile, vti Jpero* 
yeritatem indagabimws* & ita Iradiquc cirqraclu- 
dcmus , vt ne amgtijg jctfugiat > J&plcQmprehenfa teneatfir. Nihil antem apthn & magis c re faerit} 
qnam diaeraranja feu ktiem aliquot confolam ante. 
ocu]oshabcrej,Entibi. 

£fc£t series consvlvm. 

d.lxu, CUudius PuUer 9 Porcius Licinius. 
p.lx x, ' J^Fdbitu L ateo > M* CUud. Marccllus. 
d.lxxi. \ JL. AemiL Paukts^ Cn. Bahim Tanpiriluti 
d. hxxi i. JP. Corn. Lentulm^ M.Babtm Tamfhilut. 
d. l x x iii. <4. Pojhmius Albinus+C. Galfurnius Pijb* 
d n lxxi v. g^FtdviTUuus y L. Manltus Acidinus. 
2>. lxSt» ,+M* lumus.Bxutus y A. Mattlius Vol/o^ 
t>. l xx v i. C.CUudiusPuktr^T. Seprtmius Craccbusi 
d« l x x v n. ^PetiUus Sf.Cn.Com. ScifioHtfraUns. 
D. lxxviii. P.MutiusSt£UoU,M.Aemili 9 Lefid 9 II* 
D»txxix. 7 Sf^JiunmrAlb'm\ M.MutiusScauoU* 
d. Lx?tx; L.Poftumius Albinus>M.Popttitus Lanas. 
d. lxxxu C. PopiUiusLtenut, P. Aelius Ligur. 
d. lxxxii. *• Licinius Craffus, C. Capus Longinus. 
d.lxxxi n. ' <<* • JSfoyfoX Mancinus, A.AtUius SerraUus. 
d. l xxxiv. JgjMarri 9 PbiTtff 9 1 1. J$KSeruiii 9 *C*fi4i 
p. l x xxv. L. Aemitius PanF II. C.Luini 9 Crtffhs. 
p. Lxxxvr. ^ Iutius Pdtus^ M> Iulius Pennus. 
9. lxxxvu.i C. Sulpitius GaUue,Jd. Ciatuk 9 Mauell 9 . 
d:lxxxviii. T.ManltusTor/F$At 9 ,Ctf.(&*ui 9 Ncfo& 
p. lxxxix. A.Mai& 9 Torfuat 9 .^C4fsusLongin 9 . 
d. xc T.Semfrtni 9 Qwcch? .M.luuentftahta* 

p. xci. ; ' PiQorml.SctyioNaJsUfi.Mnru 9 Pigul 9 . 
d-xcii.: M.K4*rimMeJJuUi£.Fa^ 
d. xciii; L.Amciw.GMUs, M+Corni&uxCethegus* 
d. xciv. . .CPJCtfaDeUfalUjt.. 
wxcv.. , ^4etnihuiLepU 9 r C^P^ 

C iij sa TANAJU*LLI FjtSlI 

p. xcvt* Sex. Ittl. Cdfar, L. AttrelUts Ortfteh 

p. xcvii; L.CorH.Lent*ltts,C.M4rti*sFig*k*m 

». xcvui. F.Corn.Scif!oNAfit^M£i.M-4rteUmIh 

». xcuf • ^ Ofimiuts NptSylu Bejitmi 9 Aibtmt*. 

»c. £^FuluiitsNobittor,T.AnnutsL*jc*s. 

x>C I • Af • CiW. MtKtihu III, VdlcK. Fhtaue. 

ac. 1 1. L. LtCMim LtustUusyA. Ftftmt* Attm\ 

«£. iii. L.gmBtktt FltuM*iiu i M.Acilm* Mtdlfc 
S#h his attfitkbus ilh k t Mu m Funkutntboajmriat unm 

. Primnm igttvr , qnodde Pkoti morrt pofitua 
eft , iA ex Ckecone in firaco cooflae t Nam itumus, 
inqnit, P. C/m4« >L. jpmU C&mmttms jtctmm 
Ceufirty id eftanno V. cooditae wLXiXt feu clxxvi* 
ante Cariftum natnm. Fatlimr kaque Hieronymat 
cnm io ChroaicoEufebiano fcribit. o uxut zmo% 
cxlv. FLsttsvixF.mbn&Smfimus JUnx mmtmr,: D» 
ceadataentmfiictatos.na. cxu&Qaodattobfefr 
natunt iScaligero focrit oeicto. 

Scipio aotem. Mator , auua ScJpionis J&nlbn^ 
per ajfbptionem fiHj icilicet r aono fcmetgi,.*ae& 
m.*» ab Vtbe condita. , fat» cooccflit , rtr otim- i i 
Polybio feeiptam fuerat, & exeodocctLiums liU 
xx jx Neone vero aUtes iomfit Ciccroiaadmtt» 
bili ttbetlode Seue&ute. 
. At Scipio Mfoor, fe» ^3Kan«g,quMiatoraUf 
iBmilii Pa»K fUius mit , aoootatus autem.a £ik 
Sdpionis Afcicaoi prioris * eodcoi pfcmc anno oat 
tm-eft,qu»dcnato*«ft Piamo»3 Vroii condita fc* 
«act, »ir. id qaod ncgaotrit neao >, cnm Lisias 
foatat Mb. x»ww Cmmfiikm, (f j*e& JBmiliaujtea» mp** i*ftfiww4mm*wmm4*Mmww*f^ 
iffmmmtm *ngek#&c, 

Tcrcotiu^ daniquc fi^Contfu^tuCofneU DoJfe 
feeH*.& Fulrtj tf obiUpu$niQriuiiiseft^vu fc riptuta 
£ SiKtaitf oifueftt ^qaemBonatu* «ranjfeitipftt. <^ 
tmmrt*m»tfcfrtS**t, cn. <*rndioVokb4U,it> 

F*l*i$ Nobili^re C^Tquod io atiWWm yrhi*<;pndjue 
d» xciv,*ocidat occeffe <ft. ,Sed ^uofut&ooatus 
cft AHQCeriijsu qiwri vtUe fucriv H ira .cocxftitui 
pweft s Pro ocrto aj&tmauit J?encftella , fcriptot 
Aotiquitatis Roro»nac pctki0jnju%> imrfatfnfc* 
c»xdibe£i &***$£& itfaiym /crty ,*<*&» ttfc&mw* 
mmm^mmm». Ycitovhominisiurvt^pucliSucto^ 
pfam » x|«»I oJimde poetis L*hw> (firk>fei!at ; At 
feaindum bcilumPjaaiaimddiit woovtb/condi- 
tejp.a.11» Tertmroiiutcm dochqatui»(pK:» m. Vi- 
dcsitaqne.aaoos *x iJK^iotra quos & uitjus fit & 
«mortiius» Scd tcmpus ill»d i Fencftella ppfitum* 
necabioitio, neca fine circumfcriptum cft * atquc 
adeo,fi pauculi anniytrinqucdemantur,faciJe in- 
tclligis .quam haec rede cum eo eougwent ., quod 
Suct onius obfcruaue raty[ C&tri m*tm*4$ trafavt 
Cn, Cot*.J)aUbtlld , M. Fuiv, IfjkliArc Ojf I| Anni 
cnimx. aur xu qui & fine iccundi & aute fioem 
ftcrtij helK Ptmid intct vtrumque tormmum pat- 
tiendi & dtftrabcridi , rem darann & ediflertatam 
dahtaut . -Quamdbrexn oatus cft Ter€tius anno vrbia 
Romanx x^jlx. id eft nouemanais ante mortem 
Piaiiu, uriutcmjcisis aote otttro&i^nfejdE«i- V4 *fAxx$vivvrvAifci 

Kani , vndecim autem ante obitum ScipiofcisXt* 
ioris , qui , ptimus > Africanus di&us eft» Neqae 
vero vhra hoc tempus confulisFulvij fcripfifleTe- 
reatium apparet 5 cum poftrema omnium fabuja- 
rum , A D E L P H l fciiicet , cdita faerft dtino \t T ] 
bis d. xcin. L. AnicioGatlo, M. Corn. Cethego* 
Coflf. quo tempore natus erat Terentius annos' 
xxxiv. Hinc itaque effi, quod , vbi de Wauto ft ; 
Nxuio loquitur , eos inter* vetcres poeus referfy 
in prologo Eunuchi , fcilicet. * \ 

• £&tre dtjuum tflcognofctrt atqut ignofUrt / 
£u* VETER ES f^itaruntflfamntniui .'* 
Neque hoc minus verum eftquoddicam: nob^o- 
tuifleiuuariTerctium infabulis fcrlbendis a Scipio- 
ne Majore, cuta circa obitu iHius^vndecim^nori ara^ 
plius , annos natus eflet. Sed en tibi fontern £rrorii 
ex quo tot portentaprofluxerunt: Vidclioct vtrarn-' 
ue Scipionem confudcrunt \ & alterum pf o altero 
umpfere. Quoenimterapore edidit AdelphosTe- 
tentius , iam annos quinque & viglnttnatus erat 
Scipio vEmilianus > quo nihiimaius hibuitimpe- 
riumRomanum.VerumenimHeroisilliuselogiuitf 
eft [ P. Scipio^yitmilianus ,vir auitis P.^jricani }&• 
Urnifijut L . Pauli nxtmibut fimilUmus , &c. i 9 gb-' 
NiiqVE ac stvdiorvm eminmtissimvs, &c Pa- 
terculus lib. 1.] At qui talis erat , fa&te , vt arbi^ 
tror,Terentium,fi fuiflet opus,adiutare potuiflbr. 
HuicPaterculi teftimonio addas iicet quod decara 1 
L* Pauli circa e Jucationern inftitutioneraque Jibe- 
rorum,dc tot magiftris e Grscia pctiti*, qui itfos 
in omni artiumgenerccrudirent,a Phuarcho fcri- 
ptumcft : At non tranfcriba m , cum totiim idapud 

ipfum 1 i EP/STOLAR. LIB. IL xS 

ijfufn legere poflis. Aliud quoque fuit ] vnde in 
crrorem indu&i homines fuere-,nomcnLxlij fcili- 
cet j At hoc meminifle decucrat,Scipiouera yErai- 
Jianum Lxlij opera vfum quoque fuifle,fcd illum 
Ladium prioris filium intelligi debcre. Quid au- 
tcm 3 vt ad iEmilianum reuertatur oratio , an cui- 
quam minus credibite videatur, potuiflc illum ea 
state [xxv. an.] Menandreas fabijlas Latine con- 
ucrtere y qua multi longe minori indole praditi 
quimqua ipfe erat,iam clariflima ingeuij fui mo- 
numenta fxpius ediderunt ? An quod Menandri fa- 
bulx difficiles erant ? Imo nil faciiius ,nil apcrtius, 
vti ex latiifimis fragmentis conftat , quse paflim 
apud au&ores fcu facros feu profanos rcperias. Scd 
nucvt rem abfoluam,libct mihiilla pcrcurrcrc quae 
ex Suetonio cxcerpfit Donatus > aut , quod verum 
cft , qui Donatum mutilarunt. [ Hic cum multis 
nobiltbus familiaritet vixit, fed maxime cum t* Sci- 
pione Ajrtcano , & C. Lalio : quibus etiam corporis gra- 
tia conaliitus exiftimatur. quod & ipfum Fcneftella ar-% 
gu:t , contendens vtroque maiorem natn fniffe. ] Hoc 
dcxtera lxuaque falfum eft , & fieri nequit. Qua 
enim ratione fieri poflit vt Scipione Africano xtate 
maior eflet Terentius , cum tanto tcmpore poft 
Plauti obitumfloruerit, vt cum veterem vocet, vti 
oftendi fuperius ? at Plautus vno tantum anno ante 
mortcmScipionis Africani obiit. Quonam etiam 
pa&o congruere hxc poflfunt cum illis eiufdem Fe- 
neftellx vcrbis [ interfinemfecundi belli Pnnici&ini* 
tmm tertt/ natum effi drmortuumTerentium /*] ltaque 
hxc a Fcneftella lcribi non potuerunt «, fed videlicet 
euxn Epitomiftes non cft auccutus* Id cnira fcipfe* 

D if TAMAgTtLLt FAXRI 

rit Fencftclla dc Scipione jEmiliano j ncquc aKtcr 
fenticbat Ncpos , cum aqualcs omnesfuiffc tradidit^ 
quanquam , vt dixi antca , dcccm aut vndccim aturi 
inter xtatem iEmiliani & Terentij interccdont. 

Porciusjujpicioncm dc confuctudinc pcr hac faciatfrc. 

Dumfc amari ab ht/cc crcdit^ crebro in Albantm rqi 
obflorcm atatisfua^ &c.] 

Malc iudicat : hi cnim verfus plancpfobant nnl- 
]am confuctudinis Vcncrex fufpicionem effe dcbe- 
rc. Quomodocnim diccrct, crcdit /e amari obflotcm 
ttatis ? an qui it a amatur , nefcit adhuc fc amari ? 

Iroptetca fumma quoquc titulo adfcribitur ] Titulas 
hocloco Didafcaliam fignificat. Ergo , vt hodic edi- 
tur,mutilaeih 

Si modo in fcribcndo indigucrit ] Re&e illud , fi 
tnodo: quamvis enim admirabilis quxdam puritas 
gcrmanitafquc Latini fermonis inTcrentij fabulis 
iit , noo tamen inde probetur adiutum cum fuiffc 
& fummatibus viris > cum Phxdrus Thracij gcneris 
/eruus, quifubTiberio vixit,tam pure 9 tamaueLa* 
tine, fine omni tamcn adiutoris fufpiciouc fcripfc- 
rit.Quamquam circa Hcautontimorumenon Teren- 
tij aliquid eft , quod me mouct tamcn: Sed id alias 
fortaffe agetur. 

Non fam Scipione & Lalio vtipotuiffe , qui tunc ade* 
lejccntulifuere.] Et tamen adolcfcentulusillc annum 
iam tunc vicefimum agcbat. Scd & Saluftius vltc- 
rius multo adolcfcentiamproduxit} qui Pontifica- 
tum Maximum Caio Cxfari mandatum ait cum 
adhuc adolefcentulus effet. Quot annos autem natus 
crat Cxfar ? poteras dixiffc xxxvi. & id oftendct 
Manutius, ni crcdis* EflSTOLAR. IIB. II. 

' Conjitius reieuntem e Gracia periij/e in mari iicit cum 

cviii. fabulis conuerfis e Menanire.] Grauiflimum 

Tcro damnum , inquies. Vcrum ne lacryma , ncquc 

teafHi&es, non quod illx fabulx faluae fint 3 fcd 

quianunquamaTerentiofcriptatfuerunt. Id enim 

nec vit* t^mpus patitur,ncc,fi vel feculum expleflct 

Terentius,centum & o &o fabulas e Menandro con« 

uertere potuiflet , nifi ab Orco Grxcus poeta re- 

mifTus fuiflet qui nouas denuo faceret. Nam ex his 

comoediis, qux hodie leguntur 5 quatuor funt Mc- 

nandrij Menander autem, vti ex Suida & veteri- 

bus magiftiisconftat, cvui.aut ad fummum cix. 

quamquam alij cv. tantum prodiderunt , fcripfe- 

rat i at ex illis iam quatuor conuerfx fuerant a Te- 

rentip. Quamobrem bono Confetio ob iftam tam 

infignem munificentiam vides quantum fidei de- 

beatur. Antequam defino diccndum aliquidarbi- 

tror de illo etiam quod multis perfuafum effe vi- 

deo ; fieri potuiffe vt fecutusfit Scipicnem triumphan- 

tem Terentius fileo capiti impofito , omnique deinie 

vtts , vt dignutn erdt y Ubertatis auftorem coiuerit. Illa 

verba , qux Liuij funt, editioni (ux , qux omnfum 

policiflimaeft & venuftiflima, prsfixit VirClarifli- 

mus, cuius nomini parcendum. Suntautem illaex 

Livio lib.xxx.petita, fed quae in poetam noftrum 

haud conueniant ; Is enim Tcrentius , quo de agi- 

tur, fenator erat, vt ex ipfomet Li vio conftat $ dein- 

de practor,dein legatus quoque P. R. Carthaginem 

raiflus eft. Adde quod & nomina diuerfa vtrique; 

nam pocta didus eft P. Terentius, ille alter , Quin- 

tusTerentius Cullco. Sed Orofius tamen diierte 

fcripfit: Sctpio iamtunccognomentp Aftkanus , tnum- 

D ij *» TANA)£VILL1 FABRJ 

fhans f Vrbtm ingrejfus tft> efutm Ttrtntius , quifofka 
ctmicus 5 tx nobiltbus Cartbagintnfium captsuis , ph 
Itatus ^qutd indukafibi Ubtrtatis infigntfuit* triam* 
phanttmpofi currumfecutus tfi. Ita > inquam, fcripfit 
Orofius , fed nil eft quod a vero magis alienum fitj 
neque hocinOrofio novum. Si Liuium diligenter 
confiiluiflfet , tale quid haud vnquam fcripfiflct. 
Dein eafabula,quoquo illam vertas,ftarc nou po- 
teft; nam prior Scipio annoVrbisDLii.triumpha- 
uit; at cum ab jEmiiiano capta fuit Carthago, 
poeta noftcr iam fato fun&us fuerat , vti fuperws 
oftendi; fique adhuc in viuiscrat^quodcontraeft, 
Romx tunc florerc debuit.Videtur taraen&ei ru- 
mori fefe credulum praebuiffeQuintilianus Decla- 
raationeix. cui refponderi haud neceffe eft,nam 
abunde di&um arbitror. EPISTOLA XI. 

oi D £ V N DE M. 

Locus in Phormiont Terentiana, in quo errrajfe 
videatur poeta> examinatur: vt $ altus in 
Eunucbo, vbi nouus error detegttur. 

VT ne quafi duras flagitator promiffa repofcas, 
Vir Clariflime, vltro occurro , & fidem libcro. 
In iis autcmquxadte mitto, fiquiderit quod pfa- 
ceat rainus, id omne aegritudini^qux tnihi iamdiu 
accrrima eft,vt ne quid de temporis anguftiis, quod 
patrocinium mihi perpetuum cft, (atquc vtinam nc EPISTOLAR. LIB. II. *p 

€fTet,)imputabis.Vale Salm* M.ac.ixuuIdib.Maij. 

Itafugias neprtter cajam, quodaiunt: nonneid 

fat erat 

\s4ccij>crc ab illo iniuriam f ctiam argentum efi 

*u\tro obic&um. 
Hunc locum , poftquam ccntics legi, vcrti , con- 
verti 5 tranfvcrti *, poftquam omnia omnium di&a , 
cogitata,notatajConfideraui,hocdcnique lucri vi- 
deor faccre , quod nihil intclligam , ita mihi illa 
orania parum placcntquz lcgi. Quarcncc cgo illa 
huc transfcram vt cxaminentur,quippe qux pcffi- 
ma ciTe deierem. Quid autem hic diccrc dcbuit Dc* 
mipho ? ld cnim videndum. Nulla certc fentcntia 
illius cfTc potcrat quam [dum nimis £*#/, nimis be- 
nigni volumus haberi , e$Jft vt mali , & perditi homi- 
nes cumjruftu malifint. lniuriam a farafito accepera- 
musy&hoc satis effe debucrat: fed quid aCtumfofiea ? 
Jgui iniuriam acccpcrunt >pecuniam vltro dederc. Qia 
igitur ratione ftare poffit , & huic fententi* con- 
ucnirc illud vulgare di&um,quod mox addit Te- 
rentius: Itafugias ncprattr cafam ? id cft, nc fratereas 
cafam tuam^ quafit tibi tutfiimum receptaculum y vt 
aiunt. Quorfum iftuc?quid cafa,quid tugurio,quid 
magalibus aut villis dcnique opus eft ? mihi qui- 
dem non magis illa congrucrc Demiphonis fcnten- 
tiat videntur > quam quod incptiflimura abfurdif- 
fimumq; fingere mihi lubeat.Cumitaqae ibi eflTem, 
nequevllum fe ad intcrprctandum iter aperiret, 
eodcm me conuerti quo olim abieram , cum locum 
iliuro Plauti , [ Tum tu igitur Vcnerem v$mcrc vis ] 
4 ncminc vnquam ante mc intelle&um 9 lib. i. ;o TANAgVILLt FASRl 

Epiftolarum explicauL Qux Tcrentius fcribit , di- 
cebam , Grxca ante fuerunt quam Latina eflent ; 
Phormio enim Grxca Apollodori fabula eft. Qua- 
nam igitur ratione Apollodorus loqui poterat,vt 
hoc diceret quod dicere debuit Terentius? (Tota 
enim vis fententix in eo eft vt ne nimss bonifimm >ne- 
ve,dum moleftiam ab aliquo,qui procax,impudes. 
aut fycophanta fit,timemus,eum cum ia&ura pecu- 
niae a nobis amoliamur,) non aiiter certe videtur, 
quamfi pro his Terentianis, lu fogias ne frdter 
cafam , fcripferit — *« fypt i»! » **f tutm , f«^r, id eft, 
lt* fogtas ne ntmis fogits, aiunt: nam <**? «f<m# eft 
frater modum y vt \\ nouere qui veterisGraecifmi fen- 
fumhabent:& apad Homcrurooccurritiniii.Iiia- 
dos. Sed quod dicam nunc, id veroper quam eft 
iauidiofum ac fuperbum nimis; & (ic tamen dicc- 
tur. ErrafleTcrentium arbitror. Hcmi inquies,cr- 
raflc Terentium ! Ita dico , erraffe. Quid autcm, 
me enim tibi purgatum,fi poflim,fane velim : An 
plus in Grxcis fciredebuit Tcrentius quam ipfeCi- 
cero ? non pol videtur : nam omnes comoedias fu&s 
prius abfolucrat , quam in Grxciam proficifccre- 
tur,vti a Suetonio proditum fuitjCiccroautem diu- 
tiflimc in ea regione verfatus eft , & clariflGmos ar- 
tium meliorum circa fe magiftros fere fcmper ha* 
buit; & tamen, quis credat , imo quis neget, ver- 
fum illum Euripidis i* \m iti*h*\u J>* rfatfr «•*, 
&c. peflime ab illo conuerfum fuitfe ? 

Q^id praterea adeo nouum,fi hoc loco lapfo* 
fit Terentius? an non itidem in Eunucho peccauit, 
curo faipftt fenex cobre mvftetinp ? Id certe diccre 

haud dubiuuit Donatus quod in cxcerptis hodier- MPISTOLAR. LIB, IL ji 

stis legitur , [ Erravit , inquit, Tercntim non in- 
tcUigens tMenandricum iUud: 

.... — %7*< %h ycthuivif }i&K 

K^itt autcm ftclUonem animal^uod laccru difimiU non 
ifl , macuUjo corio , namque ad idgenus colom facies 
exprimitur Eunucborum , quiafUrique Untiginoft funt. 
Hinc ergo Erravit idco, quia yttf mujlela dtcttur^ 
ytxim-rif JlcUto^ vt afudAriffofbanem e# u%p%kw : 

Hxc olim notauerat Donatus. nam quod mox 
ibi additur ex Adefione , taoti non eft id vt adfcri- 
ptum velim.Addo autem & amplius quod nec Do- 
natus viderat , hunc locum iterum male acceptum 
£ Terentiofuiffe. nam f»'r *h ydLKtmw yi&p> non fi- 
gnificat , bicftncx cftfteUio , fed bicDorusftcBio vetu- 
lus eftydc enim ea voce ji&t vtuntur Gr*ci 5 vt de 
requaiibet loquentes vfurpcnt , vt de xdificio , ve- 
fte,leone,apro &c. & exemplaafferre poflim. Cur 
autem ftellionem vetulum potius appcllauit? quia 
maculx in ftellione vetulo triftiores & luridiores 
funt,quam cum adhuc adolefciti & lentiginofi 
corporis habitum mclius rcfctunt. ld fi vidifTet 
Terentius, non duiffct, quod fecit tamen, Hic cft 
Vetvs s en e x coUrc muftelino. Sed nunc ad Phor- 
mionem redire tempus eft. Cum igitur apud Apol- 
lodorum legiffet, fic cniraconiicio, 
— — — — f « J>t t%> «M » mof fluw, qxtrir. Et cum locum illum non fatis intclligeret/criptum 
a poeta fuifle putauit non quide JW,fed «TWjVndc 
fic Latineconucrtit: itafugias ne pratcr cavjam.quod 

quamuis malc acccptum fuiffct , deterius ctiam a jt TANAgflLLI FASRI 

librariis, & tnterpretibus acceptum eft , qui lcee- 
runt, ptdttrctfitm. Idque ita verum eft , vt hodie- 
que veteres quxdam ediuoncs fupcrfint,in qaibus 
manifefte fcriptum videas ^prdter Cdufdm. Si vero, 
tandem enim finis aliquis orationi faciendus cft , fi 
placandi nobis erunt Tcrentij Manes, & iis obuiam 
eundum , qui grauiter fcrent reprehenfum a me 
ipfumfuifle.hocilH quoqimeminiflepoteuint,non 
adeo mirum fi homo Afer aliquid in Graecis pec- 
cauerit ,cum Ariftotelcsipfc homoGrxcus (Grse- 
cis certe ftudiis imburus, & bistin&us) manife- 
iliflimc ibidem errauerit, vti a me olim in Epiftolis 
prioribus oftenfum eft , cum tragicum reprehendit 
quidixerat w»'*w ««£, erraucrit,inquam exignora- 
tione Grxcifmi, ipfe Grxcus. Sed, vtvt erit, vete- 
resilli fcriptores dij non erant; neque magis are- 
prehenfione tut i funt quam qui ante illos vixere. 
Quisautem adeo fui amans eft,id vt fihi datum 
credat ne peccet vnquam * Verum dcclamare ooio, 
& iam fatis eft. EP. XIU ETIsrOLAr. IIB. II. jj <mmm EPISTOLA XII. 

ELLE BOHERELLO AMICO SVO; 
S. P. D. Tan. JFakr. Rupellam. 

Locus Tertulliani in Jtpolog. caf.V. examinatur* 
isitta Pilati. Tertullianus interdum auide 
credulus, atque ibi de Hicrofolyma ccelcfti ex 
libro III. aduerfus Marcionem : Et vnde id 
natum *videatur } qHod cx Jcriptonbus Etbnicis 
ibi afjirmat. 

SCire cupis quae mea fententia fit de celeberri- 
mo Tertulliani loco (fic enim appellas) qui 
cap. v. Apologetici legitur i nec id modo quaeris 
fed infuper afferri aliquid poftulas vnde eaconfir- 
maripoifintquxibi fcripfitTertullianus. Amorin 
te meus faciet vt tibi nihil denegem* fed fi candide, 
ingenue , & fimpliciter , vti meus eft mos , tecum 
agam > haud fane fcio an fatis placere poffint quae 
dicam 5 cum. aliorum fententix iudicium meum 
plane aduerietur. Locus ille quem in animo ha- 
buiili > opinor , nam ibi de diuinitate , Scc. ita apud 
Tcrtullianum legitur : Tiberius ergo^ cuitu tempore 
nomen Cbriflianum in feculum intmuit , annunciatum 
fibt ex Syria PaUflina , tjuod ilbc veritatem i&itu diui- 
nitatis remeUuerat % detuht adfenatum eum frtrogatiua 
Jujfragyjui* Stftatu* quU non in fe probauerat , rt$uit K 

E # TANA&TILLI VJBIM 

Adeafcribunt interpretcs, Tibcrium interdeos 
Yoluifle annumerari Chriftum D. fcd quialcgc cau- 
tum crat , nc peregrina: ccrcraoniae in Vrbem,nifi 
prius confulto fenatu introducerenturj neq;id pro- 
baucratSenatus quod dc diuinitatc Chriiti D. re- 
tuleratTiberius Jdeoconfecrationis confilium rc- 
ic&um, inuito Tibcrio, fcnatorum fententia fuifle. 
Ica fanc vt dixi exiftimant intcrpretes > & quod 
putanr, verum arbitror,quamquam vt faepe alias, 
hic quoque obicure loquitur Tertullianus. Si au- 
tcm confirmatione opus crit , hoc enim pctis , Eu- 
febius , Orofius , Cedrenus , Nicephorusquc , & qui 
illos fcquuti funt , ad cam rem prxlto crunt , neque 
huc inferciri volo quac tu apui illos lcgere pcr otium 
poteris. Sed hoc me mouet taraen y & dubiam quo- 
dammodo facerc fidem videtur,quod plerique om- 
nes ca tradiderunt quae apud Eufebium legeraot; 
Eufebius autem^hoc vrto Tertulliani loco frctu*, 
quem ipfe Gratce conuertit , id fccundus aibrnuuir, 
quod Tcrtuliianus primos dixcrat: vndc cthci vi- 
dctur y vt non magnoperc ab iis omnibus adiuor- 
tur iilius au&oritas. Itaque&illos omncs, Sc qui 
poft illorum memoriam cadcm fcripfcrunt , oto- 
ncs pro vno, imo pro nullo habendos fi arbitrcr, 
nihil facerc videbor quod in lure non poflit pro- 
bari. SedTertullianusipfe,inquis,vnde id habuie? 
( quanquam non petieras, fcd mox peuiflcs^vtio- 
gcnium tuum noui) Ex HlisPilati Adis haufcrat, 
quoruni fatpcnumero Vetcrcs meminerunt- Sed,fi 
ncfcis, trium, aut plurium etiam, generum ilk 
fuerc; A#aPilatidico. Aliaenimvcra&genuina 
fuiffc dicuntur,quibus vfuslitluiUnusM^tyrfcii- EriSTOLA*. tu. II, %f 

ftor Gf*cus in Apolog* 1 1. pro Chriftxanis: alia 

omnia falfa > eaque in prirais , queis Teffareskai* 

decatitas vfos video, qu« & ipfa non vnius gene- 

ris foeruat > vti ex Epiphaniomemini me olim ob- 

/eruare ; ( memini ^inquam , nam > vt probe nofti, 

sec Eufebium nec Epiphanium nunc habeo , ita 

mihi volatici cum multis aliis fa&i fuere.) Alia de- 

nique fucrunt t dc quibus Eufebius lib» ix . hiftorix 

Ecclcfiaft icar - 3 nifi id indiligentcr in cxcerptis meis 

notatum cft. Ad me igitur, fcu ad qu*ftionem 

tuacn potius, vt redeam , clige vtrum malis id ex 

adulterinis illis Pilati A&is fumptum fuifte ,an cx 

iis,quz vera olim habita funt , qualia fuifle illa 

volunt , vtt dixi , queis vfus fit Iuftinus. Si cx illis 

priortbus , nihil cft quod dicam j fuppofita cnim 

erant : Si ex veris , idenim dices , metuo equidem 

vt illis cetta & inconcufla fidcs ftare poffit, foper 

hac re faltem , qua de nunc agitur. Mihi certe ( de 

mc loquor^natnattisliberaomnia relinquo) haud 

facilc petf uafciim Tiberium Caefarem , cuius mo- 

tcs ab omni religionum omnium cultu perquam 

fuiflc alieniffimos comperior , deChrifto Dora. & 

Chriftiana religione tantopere curafle , vt de illa 

letulcrit ad fenatum, & Chriftum quietis Detrum 

trdmtbu* ddfcrtfo ftuducrit. Tota hominis vita nil 

aliud prxdicat quam quod dico : Et aSuetonio di- 

&um eft exprefle & fignanter ; Circ* deos ac reli* 

giones negligentur ; ejuipfe dddiftus Mtthematkd , per- 

ju*fani/que flenus , cun&afsto 4gi. Quod autem lcri- 

bit Tertulliaous : Seu*tue,fui4 non in/e prebduerat, 

lefpuit. Hem ! rejfiuit fenatus quod Tibcnu placuit ? 

lmodo,&Tacit<>|Suetoaio, Dioni pcrfuadcatut 

E r ,< TANA£jriL l / FABkt 

quod dicis. Ego ccrte, fi itaTiberiolubuiffet oblc- 
dandx fene&utis caufa, qui nulla rnorofior, tri- 
ftior, fguior fuit , (i lubuiffet , inquam, iElurum, Su 
miam , Dromadem Camelum , atque ideo Elc- 
phantum deos facere, (quanquam de Elephanto 
alia rcs eft , nam eabellua mentem habet) fponte 
& vltro ciusdefideriis occurfuros fuifle fenatores, 
& fxuum hominis txdium blandis obfequiis lcni- 
turos, vel loue optimo Maximo fub fcalas reiedo, 
Refpuit fenatns?ais. Imo iam Tiberium ipfom 
tzdebat feruitij : o bomincsdd fcruitutcm natos > in- 
quicbat , quoties e curia cgrediebatur. Tune ab 
eiufmodi mancipiisexpc&csquod i uvfifes Tertul- 
lianus ait , vt rcjftudnt ?Scd hxc omitte. Cum Chri« 
ftus D, circa vicefimum Tiberij Principis annum 
mortuus fit j ( Certe ex D. Lucae Euangelio con- 
ftat , anno ipfius flSE* decimoquinto munus prxdi- 
candi aufpicatum fuiffe,) cum prsterea conilet 
Tiberium xxm. annos,haud amplius, imperaffe, 
non video fatis qui fieri potuerit 9 vt tam brcui 
tempore cantus in aulam rumor delatus fuerit,cum 
ne nomen quidem Chriftianum, vt ex B.Luca in 
Ad. Apoft.intelligere cft, cognitum cfFet* ( nam 
aliquanto poft apud Antiochiam ortum fuitj ) DU 
ces , fatis fuiffe temporis ab initio prddicattonu. Fa- 
teor j fed diuinitas quandotandem cirta videri po- 
tuit?an ante gloxiofam Chrifti refurre&ioncm? 
Tu dijudica : iam enim kmgior fum* & anguftias 
otij mei nouitti. Vacationem igitur petimus,hoc 
vnum addituri \ Tertullianum in iis fcriproribus 
eligendis, quibus vteretur,nonfemperdiligentem 
fic&atorcm fiuffe. En tibi , 6 noftcr , ficubi allas,vnT VPIsrOLAR. LIB- II. } 7 

de id minusincredibilc videatur quod dico.Extre- 
mo lib. 111. adoerfus Marcionem ficfcribit: pag. 
ccccxcix. poftremae editionis. 

[ Nam& confitetnur in terranobis regnumj fcd 
ante coelum, fed alio flatu > vtpote refurredroncm 
io mille annos, in Ciuitate diuini operisHierufa- 
lem coelo delata , quam & Apoftolus matrem no- 
ftram furfum defigaat; & politeuma noftrum,id 
eft municipatum in coelis cffe pronuncians, alicui 
vtique coelefti ciuitati eum deputat. Hanc& Eze- 
chiel nouit, & Apoftolus loannes vidit, & qui 
apud fidcm noftram eft, noux prophetix fermo 
teftatur, vt etiam effigiem ciuitatis antc reprac- 
fcntationem eius confpedui futuram in fignum 
prxdicarit. Denique proxime expun&um cft O- 
rientali expeditione. Conftat enim Ethnicis quo- 
que teftibus , in Iudata per dics quadraginta ma- 
tutinis momentis ciuitatem de coelo pependiffe, 
omni moeniorum habitu euanefccnte de profe- 
du diei,& alias de proximo nullam. Hanc dicimus 
excipiendis in tefurrc&ionefan&is, & refouendis 
omnium bonorum vtique fpiritalium copia in 
compenfationem eorum qua in fcculo vel dcfpe- 
ximus , vel amifimus , a Deo profpe&am.] 

Vides Ethmcos fcriporcs memoriae mandaffe vi- 
fam in ludxa per dies xt.matutinis momentis ci- 
nitatem de coelo pepcndifle, omni moeniumhabi* 
tu euanefcente provt dies magis magifque proce- 
debat. ( Ita enim cxplicandum quod ait , de profe- 
&u diei^ & talealiquid nuper adLucretium monui.) 
Scis quidfit> Videlicet nugatoribus nefcioqueis fi* 
dcm habuerat; Illi cnipa cum grmandis & conftar 

IIJ 5* rANA£Vlllt fASttl 

biliendis Papiz fomniis,quxipfi*cx Efaix &Ezc« 
chiclis codice nata crant/libellumaliquem fcripuf« 
fent plane mirabilem , vt illa tempora ferebant , 
mentito nomine dcccptus cft : & fcis ipfe quoties 
ego tecum dc htriufmodi fraudibus egerim. Itaqac 
iLLi apud me maioris pondcris non funt , quam n$»t 
frefbetidjermo, id cft Montanus & dcliria mulicr- 
cularum* Interim bene fane, bene ,quod Fides no< 
ftra nccTertulliaoi credulitate, nec falfis ilUs ridi- 
culisque Ethnicis egeat. Scd compitaliti) buccina* 
tores hxc fpeciofa cffc & fplendida cxiftimant ; At 
fcio qui nugas putent. Illi vtilia , ego falfa & dam- 
nofa. Ac fi ipfc quidcm rcligionisChriftianx veri* 
tatem probare velim , omiffis huiufmodi friuolis, 
fatuifque illisSibyllarum carminibusquxnafcentis 
& adhuc dubitantis Ecclefix fraudes funt, ca dicc- 
rem qux in Philocalia Origenis ex lib.iv. W^r . 
lcguntur. Quidenim ad illa refpondeat bumana ra« I 
tio ? An morbum fxculi fuifle dicet ? An Albate- 
nianas delirationes quafi magnum aliquid profcrct? 
Id fi ita cft, fi vera,inquam,illa funt qux Albatenius 
fcripfit, vti i Cardano in De varietate rerum lib.n. 
fic notatum video, aliquid noui affcrct annus 
m.dccc. Sed mtneat nofiros ea cur* nefotes 5 nc» 
que enim mihi fatis credibile fit , noseo vfque vi- 
tamprodu&uros, & inficusillius annidentem im- 
pretturos. Vcllcm tamen, nofti enitn ingcniam 
meum,& ad Tertuliianum rtdeo, velfemel tantum 
xnagos Stbbttmos > vt vocant , & ttriges no&urnas 
vidifle equitantesin arundine longa^yfr ^tr/jM*w 
mundi, penfiles vrbes in aere, & Nephelococcygias 
( Ariftoph.) hiftorica fidc, fine vllo ftrepitu , Unc EPrSTQLJl. LIB. II. %9 

ftrodorumfudore cxxdificatas. O rem bellam,ridi- 
cuiam , fcd tamcn & commodaml At tu commodc 
Vale,&bellc. Salm.an. u. dc.lxiii. CaLMaij. 

Si me amas refcribe quid agant fecum Eurifides^ 
& Aefcbylm. Si ab/lluta res efi, aggred/endus iam 
tibi fierit Arifiophanes , quo nihil venuftius , nil 
fanius vtdtfii , neque quidquam Atticum tnagts. 
Sed efl etiam aliud quod te volo : Epfiolam hanc 
cum Baudrioftc communices , eique a me blandio- 
rcs blanditias dicito :fiis enim quantopere a nobis 
ametur. EPISTOLA XIII. 

V. Cl. D.D. VYltLAMSONO. Londinum. 

S. P. D. TamquiHuj Faber. 

Locut Statij in Epitbalamio Stcll<t & 
yiolantill* examinatur. 

Mlhi vifum cft hodie, Clariff. Vvillamfone, 
StatijPapinij Syluasrelegere,quastam mul- 
ti anni funt cum primum legcrim. lo iis maxime 
placuit Epithalamium Violantillx, qux tunc Vrbis 
flos crat , & Stcllx poctx nubcbat , quo nihil fua- 
tuus illa xtas,fiqua Martiali, fiqua Papiniofidcs 
eft, tuliflc vidctur. Scd in co carminc aliquid rcpcri 
quod mc rcmoratum cft tamen*ldque fitibi vaca- 
bic lcgcrc, tecum cgo communicatumvelim. Fin- 
git ibi pocu videre le defceadeatcs cx Hciicone 4 o TANA^VILLI FABRT 

Mufas &alia qux nihil ad rem attinec dicere \ mox 
nouam nuptam duci £ Venere ipfa defcribit > qux 
quafi pronoba lc&um genialem & facra paret*, Sed 
cum Violantilla, quantumvis formofa 8c amabilis, 
minus formofa tamen minufque amabilis, fi ad Vc- 
nerem compararecur,vifa fuifTet, magnomihicum 
iudicio finxifTe videtur Poeta, Matrem Amorura ica 
tcmperaffecoelcftem illam pulcritudincm^quaho- 
mines , qua deos ipfos capit , vt ne Violantillx ve- 
nuftas, decor , gratia , damni aliquidex compara- 
tionc paterentur. Verfusipfi & poeta, & fponlo,& 
noua nupta plane dignifltmi funt : 

Ipfa manu nuptam Gtmtrix ^Aeneia ducit 
Lumina demijfam , & dulci probitatc rubcntcm. 
Ipfi toros & Jacraparat* ccctuquc Latino 
Vifimulata Dcam^crincm^ vultumquc gcndjque 
Tempcrat) atquc noua gcftit minor irc marita. 
Visdicam quod fentio? nil ego nobilius, autple* 
nius in hoc genere reperiri poflc arbitror. Scd, vc 
ibi multa funt qux mirer , ita & aliquid eft quod 
ignoro tamen 5 ncc JHrc fits cfi omnia ; qux res me 
folatur fatisbelle. Quid autem fi nec intelligi iilud 
videtur pofTe , quod me confufum dedit ? aliquid 
vitij ccrte in illis verbis latere arbitror , Catuque 
Latino dipmulata deam. Ea enim fignificare aliud 
nihilpoflunt,quam Venerem diffimulafTc numen 
fuum , & formam aliquantolum immutafle ; quo 
ne miraculi nouitate nuptialis pompa homines ia 
terrorem daret. ld fi ita cft, neque autem aliter cfTe 
poteft,quid dicemus, vbi illaverba [cectuquc Latino'] 
vnde auulfa funt, eodem compulfa & in fcdecn 

fuamrcdaaafuermt? Vidcbii in Statio quod for- 

tafle ETTSTOLJR. LIB. II. * 4 f 

taffc haud placeat fatis , Vcnusdifimulabatdeam coem 
latino : Id eft , Venus formam dex occultabat coe- 
tu Latino.] Vereor certc id vt vel phrenetici ipfi 
intelligant, qui tamen omaia & bcllc folent & ftre- 
nue intelligere. quippe quorum animus vt cquus 
ille Lucilij , 

Et vattes campofejue gradu perlabitur *quo. 
Scriptum itaquc fuiffe a Statio arbitror, cultuquc 
latino difimulata Deam , id eft, vefte Romana ami- 
#am,quo ncdca vidcri poffet. At Tu pro tuofin- 
gulari iudicio rem cognofces. Nuncautem delon- 
gioris filentij diuturnitate , qua vfus fum antehac, 
& qua fane vcreor nc fuboffenfus fueris , nihil di- 
cam , nifi peccaffe me quidcm,fcd invitum tamen. 
Qufsenimlibenterfcribat, vbi fuaomnia quaffata 
videat,contrita, comminuta? Nonego,Humanif- 
fime Vvillamfone, cui iam dolor ex pertinaci pa- 
tientia in vfum pxne abiit. At tibi ne quid tale vn- 
quam eueniat Deum lllum Opt. Max. precor , ve- 
neror. Vale,Vir Do&iifime. Salmurij Cal. Maij. 

Jtf. DC. LXIIK 

Habebis intra dics pauculos Longinum Rhetorem , 
Jtudio meo faftum , vtijpero , terfeorem , & iis rio- 
tulis tnjhutfum, ex quibus aliqua lux tanti feri* 
ftoris amatoribus pofiit oboriri. Vna cum eo mitten- 
tur dr Diatrib* ad Terentium du* : qu* nupcr ex 
eccafeone feriptd fuerunu r^x^jtmp* ***** EPISTOLA XIY. • 
vEgidio Menagio Viro III. 

. s. f* JP. T4* ¥4btr, t.utetiam. 

JLoctu in EfijltU &. Pauli ad rXom^ws, vt & 
akus in Epijl.ad Hebr.cafx.Xl .emandaxtttr. 

NOndom me illorum fententix adiungere po- 
tui, Vir llluftris, qui aliis perfu?dere voluc- 
runt, ita femper aduigilaffe diuinam Prouidsa* 
tiam , vt ab incuria & imbecillitate humani iqge- 
nij nihil damni quidquam facra iila mooumenta 
paterentur , queis animorum noftrorum xtcrnafe- 
licitas continetur* Qyamobrem cum eos codices 
kgo > P^enus quidem huiu$ perfuafionis fum , eflfe 
illos Zt*f>)i< ifv* , & hominis facuitatibus , quantx- 
eumque illx fingantur , longe preftantius: fed ita 
m$ tamen comparo , vt fepe fufpiccr , nonnulla ia 
eos vitia itidem irrepere potuiflc 3 vt in profanos 
fcriptores multa irrepfiffe quotidie dcprehendi- 
mus, qu« fcilicet vel iis addita fuerint, vel corrupta. 
Prioris generis fphalmata nafci ex eo folent , quod 
gloffemata ad oram codjcuin adfcripta,lapfutem- 
poris in ipfum operis contextum admittuntur jal- 
tera autem ex illorum hominum focordia oriuntnr, 
qui libros veterum dcfcripfcre. In eam rem excm- 
pla duo , ex iis, qux in Adoerfaria conieci , excer- 
pcnda tibi putaui 4 , Qjjjt fi profolenni illatuadili- BfrSTOLAR. 1IB. II. 4j, 

gentia , acerrimoque iudicio , examinaderis t tum 
prxclaris Tuis in me meritis magnus cumulus ac- 
ceflerit. Si qui autem hac nouitate offendi vide- 
buntur , eorum erit oftendere deceptura me fuifle, 
& qui aliud egerit, is nugas cgerit. Nam quod non- 
nulli Catonum fraterculi hos iibros ab iis tantum 
legi oporterepronuntiant,quosfpcciofi Do&orum 
tituli claros faciunt , illi me interdum in rifus & 
cachinnos profufumpratcipitemq^dederunt : quafi 
aliis non detur fapere nifi poft miferam inanium 
Qominum ambitionem \ At ego certos homines 
aoui , qui , ignoti licet, ex penitiflima Graeci fcr- 
monis cognicione eruere iiia poffint , queis nec bis 
fx^lleW^^necplenaepomidum plauftra,aut ag- 
gcite phyla&eriorum ftruices fuftecerint. Sedohe, 
tUtr fay rifus abftine : tempus ad eam rem non eft. 
InEpiftola ad Roraanoscap.quinto,verfibus €. 
7. 8.^. & 10. eximia quasdam argnmentatio eft, 
planecpae D. Pauli genio conueniens , quo nihil fir- 
mius, acrius, ere&ius,fubUmius, nafcentis Eccle- 
foe cunabula iiluftrauit. h* $ U™ » ^^ ^r/, % v $ &yt m 

7®" *!*&• tiv fi xew orrtw if$f *thf*v , np &*&v &j? d<rt- 

frfui «V ifULt Gtitit-n vn d/rffnvxcHv ivmv iu$f Xaw v<^ v 
4*t£f *fttd«tK 11«/^ «V /uaMor, J)w*m$im$ vuS c# iaJ alymp 

"kvii> <wWo«3* tf iw* flwn» m if>fr. Id cft r vti ego in- 
tcrpretor > ^/ 4**«* w# cortfnndit , ctm Dei dikftjd 
m csrdtbus mfiris ftr vim effic4C*m Spititm f4nfti y 
qn* mlks dataeft, *jfof a Ji* : Chrijhs EN 1 M , cum 
ddfacpetcamrs cjftmw > ( nao* iiflrmtx vt in ~ 

F i j 44 TANAgTILLl PABRl 

legitur y peccatores funt) atque adeo impij ^ pro mbis 
tamen , qui tales eramus , confiituto tcmpore mortemju* 
ftinuit : Fix EN I Meftvtpro viro iufto quifpiam me- 
riatur, pro bono EN I M viro fortajfe eft vt quts mori 
audeat j Sed hae re vel maxime fuam in nos dite&ionem 
commendauit Deus , quod cum adhuc in nobis regnaret 
peccatum >fe chriflus pro nobis morti obtultrit. Jjtuanto 
igitur magis,qui nunc ipfius fanguine iufiificatifkmus, 
per ipfumferuati^diftrittam diuina vltionis iram ejfugie. 
musf Sed in jr* 7. vitiura efic eius gencris arbi- 
tror , quale fupra meraoratum a me eft , cum fspe 
euenire dixi, vt gloflemata in ipfum operis contcx- 
tum admittunturj & quod dico tale eft , vt aliis 
quoque nondifficiic perfuaderi poflit. Prius mem- 
brum huiufi verficuli eft [(xiM £ >5# x a w ' v ™ <wn»W- 
m.] Vix EN I M quifpiampro iufto morietur: Secun* 
dumautem his verbiscontinetur: [***>? « *y&& 
**.& m $ hkixaIm Wr.] Pro bono E NIM etiam aliquis 
morifuftineat. Sed cum planc eadem vtriufque mem- 
bri fignificatio fit, inde eflfc&um eft vt nofquam 
aiibi impeditior quam in hocce loco hxferit Do- 
dorum chorus omnis j Tanta videlicet *>*>'* cft & 
inconfequentia ratiocinationis , vt , cum illa verba 
[ <& Jiigl* , pro viro iufto ] omnino corrupta effe iu- 
dicaflet Syrus interpres , legendunjque credidiffet 
[ <*& itn&Sfpro impiis ] Vir infignis ,& in hoc litcra. 
rum genere longc clariflimi nominis, qnippe cui 
fplendorem fuum debeatNouiTcftamenticodcxy 
vltro fateatur fibi mirifice placcrc illam Syrr in- 
tcrpretis fentcntiam > atque adco hodicrnam lc- 
ftionem plane improbari. guam leffionem , inquit , 
[ &if ii%c$f> pro hodierna \J»Jp J>W*] tgo ita probo y EflSTOLAR. LIB. U. 4$ 

vt $ niji omninm Gracorum codicum & vctcris ctiam La- 
tind editionis confcnfus> ( Valgatam verfioficm intel* 
ligit) obfiarct > illamfutrim amflcxurm ^quoniamfic 
quam oftimc omnia huiui argumcnti a comfaratis jum- 
fti mcmbra intcr fc congruunt. Hxc ille j cx quibos 
id conftat 5 quod fuperius pofui , male inter /c fe 
cohxrere membra, imo & aliquid ibi eo deterius 
latere. Nemo videlicet animaduertit , tollendum 
iilud omne e(Te , quod his vncinulis [ ] claufum 

lcglS. [^if fi « *j*Q*t*& vt j§ wAfoT iwrod*r«> ] Totum 

quippe illud nil aliud eft quam horum verborum 
gloflcma [/*$*/* •$ \S»if «W* vt Sra3**«7*4 ; ] id quod 
exigua opera fa&urum me fpero vt liquido appa- 
reatj & fiet haud dubie,vbi vtriufque membri voce$ 
compofitx inter fe & comparatx fuerint. In priori 
igitur membro eft [ptKu y*f,vix EN I M , ] in fe- 
cundo autem t*%* y>i>forta(fc ENIM :] In priori 
[ <<m\f Aw* pro viro iu]lo'\ in fecundo [ y&lf A *yA* 9 
fro viro bono ] ( qux veriflima eft & germaniflima 
explicatio 4* Ji*st*>iufti} & qui Hwov fecus ibi ac- 
cipiat ^ is imperitiam fuam in libris facris > & in 
Ghriftianx religitfnis inftitutione , nimis prodide- 
rir.] In priori f **>$**HT*i>morictur\ infecundo [^a^T 
JwreA«r«F, id eft, ita fc fc comfarct vt mori vclit. ] 
Qux omnia ita mihi & aperta videntur & necefla- 
ria , nullus vt ei dubitandi locus relinquatur, qu( 
rem ipfam diligentius paulo contemplatus fuerit, 
verfu certe o&auo ita confirmantur, vt rationi 
nuntiusab eo remittendus fit,qui aliter fentiat. 

[wfiwni # «wni iyiviw iU if*if i $%U> tv tn if/^yjuKSf oj«w 

i/udtf, jiuw 0»lf ifjdfS im&mfiHac autcm rcvc/maxime 
jkam innos cUUttivncm commcndauit J>cus , quod cum 

F uj ^ TANA&rilLr TABAt 

dd&K fCCCAtorcs ejcmns, Chri/hu /w noiis m$mu 
Jit tamen. ] Qood autem Viri fupra feculum uo- 
ftrum do&i , ardentique pietate , & dintina facra- 
ram fcriptorarum mcditationc infignes , illud 
[4*^*1*9;] pn> %$»#> a/epyinu accepenmt, vtinam pro- 
baffent j fcd ncc fic tamen fignificatio illa , (i tefti- 
monio vetcrum confirmata fuiflet,remcxpediram 
daret i quippe iiio ^ [ ^ $ £ iyAS] quid ficrct? 
EtTh*c quidem,Vir Illuftris* fatis cife poffunt, 
do&is ,inquam , hominibus , & quibus caodor fa- 
miliaris eft; Memiui certe cum abhinc aliquot aa* 
nishac tranfirct<7fl^/&*/tfnr Pare&s, vir inco- 
gnitionc librorum zwofeutiw longe eminentiffimus, 
ilium huic meac fcntentis caiculum fuura addidiflc, 
que ™»*v irTu&op aXKar & habeo & femper habcbo. 
Nunc ad alterum exemphun tranfeo. Occurrit 
iilud in Epiftola ad Hebrgos, cuius quis audor 
fuerit , nihil attinct quxrcrc , & adhuc fruftra qu€« 
fitum eft. Ibi inter ceteras vexationes, quarum «x- 
perimcnto durata piorum hominum fides atro- 
ciffima quxquc pcrtulit,has quoque enumetat: 

hk*C$p yjujcuxju «£ *P*9*out* TWf vtnfii ivwr *fte* $ mp* 
*tow iU%Knr H*no§ $ ijjunuf/ulflf ^ fULsiy» mi&» f Aft&r» 
forp i**%u&* **id*9or «fe<«\3w c# fjmh^im^ itcuyHogf Sitf*** 

w v*otA»t, *\sG6f$»i 9 &x*igu <*«>'• Vidcs fuGuarmm> 
vhcula y ttntbrojum carccris Jqualorem , hommes Jcrri 
diuifos , gUdtos cruorc mansntcs ; dcniquc vcrum cn* 
dclttatts rfftcinam. Scd inter iila tam dira , tamqoe 
atrocia foedifltmx lanicnx cruciamcnta, quis,cre« 
dat iuterieaum iiiud verbum fuiiTe * tdti Jknt ? Qtttt ab aliena manu cft h«c le&iOj&i 
iudido planc rcmota j Hincque fa&um arbitroiSt 
Syruslnterpresfufptaam illai&,imQ plane nihili 
cflecredidcrit; nam in ciusconucrfioncea vox de- 
fideratur* Id cgq cum fatis otiofc confidcraflcm > 
vifus fum mihi ad vcritatem proximc accedere; 
Quodnam olim,inquitbam apud mc,fopplicij aut 
immanitatis genus apud Oricntalcs fuit,cui> in 
tali poenarum comitatu ,qualishic dcfcribitur, lo- 
cus cfle dcberet * lbi tum multa occurrebant qui- 
dctn* fed vnum tamen prater cetera>quod ab hac 
Voce [ *mi&dn<m J noo longe abfcedit. Conftat au- 
tem ex Plutarcho, rerum Perficarum defcriptione, 
Xeaophonte, Herodoto, & quo non ? conftat, in- 
quam, modonaribns , modo labris , modo digitis, 
brachiis > cruribus , &c* truncata olim apud cos 
corpora & deformatafuiflejvt ij,quibus per otium 
licet, allatis exemplis poterunt confirmare. Quaro- 
obrera pro im/^^w ttnttti ptnt , mihi facilc per- 
fuafi fcriptum ab huius epiftolx au&ore fuifTe y 
im&$nmr, muttlattonemfaftfmt, Habes,VirIUuftris, 
quam pauciffirais potuit fieri,quod mihi in mentem 
veniti Alij,fcio, qui hasliteras ample&untur quad 
fibi vois dcmandatas , fufius & copiofius Iocum 
hunctra&aflent: fed mebreuioremfuiflTe haud.poe- 
nicct i ni tamcn iongior etiam & odiofior fuerira 
quam me cffc volueram. Id fi erit , ignofces homx- 
xii qui non ita libentcr verbofus cft. Vale. 4 8 TANAgVlLLI FASII EPISTOLA XV. 
V, III. Vrbako Chevrjeo. 

Summo fuo S. P. D. Tan. Fabcr. 

Indoles dpfirma BcllatuU. 

PRiraum nigclla eft, Vrbane nofter, fcd plane 
formofa , plane amabilis. Oculos habet mobi- 
les,agiles,vigiles,qualesque,vc audio,aquilae habet. 
Nitor pili cotra ebeninu fplendorem politulus can- 
dicat: manus blandul3e,argutuI*,&mollicell*, 
mihi certe, dico, nam aliis afperae funt , &exertis 
interdum vnguiculis metuendse. Pedum ipfi mira 
"pernicitas -, indc adeo & Threiffk Hatpalycc, & Vdfca 
dc gcnte Camilla , ad illam ne comparandx qni- 
dem fuerint. Venter modicus & fubftri<2us ;; ne- 
que aliter abca parte Gratias fuiCfe arbitror , cum 
illas chorum canentesimminente Lunafub Augu- 
fto Principc Majores tui viderunt. Scilicet Bella- 
tula noftra, noftra illa raellitula, aliud longe eft 
quam ift* doliares funt , quas laxis panticibus& 
farto vifcere onuftae , reptant , volvuntur , non am- 
bulant. Qiid plura ? totocorpore fucculenta gtaci- 
litas , membrorumque omnium habitudo fpeciofa 
veloccupatiflimosalibioculos infefe trahaat. Ve- 
rum meliora nondum audifti ; fed audies , modo 
vt tibi ab inuidia parcas, nam ego te noui. Illa in- 
terdum mihi infidet, mox quafi fibi diffidcns , aut 

quo E?ttrOLAlL. IIB. II. ty 

quo fc, (quidenimfcio?) improbiufculam faciat, 
repcntc abfilit ociordr ventis&fulmnis ocioralis. Nc- 
quc multo poft quafi poenitentia emcndarc id ftu- 
dens, quod amantcm offendit, in mediosample- 
xus concitato curfu prouolat, ac toto pe&ore pref- 
fu!e affunditur. Tum bona fide mihi fe fe dare, 
dein cibum vni capere, dein lufitandi caufam qux- 
rere,propter dormire denique.Sedcenfen 6 nofterj 

tam id fimpiidterfacittamquefamiliaritcr,quam 
nuptg facere folent , cum iam confe&ae tabulae 
funt & aufpex de coelo feruaait. Legifti,fcio (imo, 
Sidonium Apollinarcmhaud libenterlegcres) Cal- 
furniam Plinio, Pudentillam Apuleio,cum Mufis 
litarent, lumen tenuiflfe : Tertia & illis Bellatula 
noftra accederc potcft , & in tanta setatis teneritu- 
dine iam inter exempla narrari, nifi tamen mun- 
dulas manus inquinari vel febo vel cerx liquamine 
haud fane libentcr patitur. Ceteruro, quod arque 
iucundumeft,cum tacitus meditor,vel fedentarius 
fcriptito,aut lcgo,ipfa vfque adeft , nequc oculos 
quoquam a meis oculisdemouetfuos.At fiquando 
negotij caufa mihi ex «dibus exeundum, ibi me 
ad fores ipfas tam officiofcquam amanter deducit* 
quod aliae haud tcmere faciant : Sique diutule & 
opinionc longius abfim , 

Jpfa domo metnt vacua ^Jlratifque relittis 
Inckbat>& me abfins abfentem auditqucvidttque: 
Aut vago & inquieto difcurfu ia&atur,aut plora- 
bundo amabilis voculae forro 

Cejjantem votis ominibufque vocat. 
Vbi redeo ( nam de pulfatione oftij me nofcitat) 
tumamorcamcns^ 

G Et defideriis iftajfdelibm^ 
Accurtit , alacrifque & gcitibunda aducntum gra- 
tulatrur meum. O tc igitur, inquis,hominem bea* 
tum & planc vcnufturo ! Sanc pol > 6 noftcr ? ita rcs 
cft ; idquc proptcrca b&u& Ftktitaiu laudo , prsdi* 
coquc libcns ; 

Sedcert* nafi nuncffellit tcfdeti 

T^am tu ptttUam cogitst , 

FtLEM •« Ubam dtcete ; 
Quodmihi tamen roagiftri ignofcent, & Latfnitas 
Ipfa , fiquid fentio , id illos cxorabit. Valc , atnor 
nofter, & myrtos bene multas cum aliis.Adoni<lci 
hortuli deliciolis propediem a mc expe&a. EPISTQLA XVL 

x_A V EVNDEM* 

TUutusin Curculione explicatus, cmcncUtus. 

Ij* N tibi nouas nugasex vafta, horribili ,imma- 
^niqueEpittolacxcerptas,qux a mc in Vrbcm 
Oup^r ir.iiTa ctt. Tu illas lucro appone* 

Fcminar olim , cum fibi benc fa^crc volcbant 
clam viris, no&urnofquc amatcres intromittere, 
aquam cardinibus forium affundercfolebant ,quo 
Hcjllorumftridureexcitatiroariii rem compertaoi 
haberent, & indc,vt fit, jurgij aliquid orirctuff 
Teltes in cam rem qui velit , is Ariftophancm , 0- 
tridium,& amaturiuspoetaslegat. Seo & Plautus 
iliib acccdcrc poteft j nam in Curcuiionc aui»:> ofti- 


tfHTOLAk. LIB. 1,1. 5* 

ccofa,vt Phxdromo amanti gratificeturjPlancfium 
ctemo cduatt,eamque his verbis profua fingulari 
prndemia admonet: 
pUcideegredere& finitum prohibe firuw& crcfttum 
eardinum , 

2(j, quod hic agimm^ herm ftrciftat feri, mea 

Planefium* 
tJHane , fuffundam aquutam ■■ ; 

Ad ea Palinurus f qui in altera parte fcenac crat, r*/- 
den\ inquit, vt anus tremuU mcdicinam facit ? Sed 
eum & LambinuS) & Taubmannus ipfe , omnium 
interprctum longe optimus,earo rem fatis explica- 
tam non dederint,qu#ri poflit, quamobrenw/w/ 
mtdicinam facere dicatur. Co jusrei hanc ego caufam 
eflc arbitror , quod medici xgrotos vino prohibent, 
aqua deco&a vti iubentes, & rede quidem : Sei 
xgroti intemperantes haudfane libenter id ferunt; 
ltaquevulgo audias: Ipfi fibi viuum fumunt^ nobis 
quafi canihus aquam rclinquunt* Quin & multi olim 
cx medicis vino paulo largiore vtebantur > quod ex 
Athenxo > & Philemonis reHquiis difcas. Eo igitur 
refpexit poeta* de quo non cft cur dubitetar ,cuoi 
PJautus ipferem fatisexpHccthocverfur 

Eapje merum condidich hibere ^firilm dat aquam 
quam hibant. 
Idem eadem fcena Phgdromus mirabundus & flu- 
pens , dum Planefiolua* Owffrc^ntemplatur, feque 
eapropter Dcum fielicitatexh afttptum putat , ler- 
yulutn ita alloquituf : 

falinure , PaUnure. PA. clequcre y quid efi cur Pali~ 
nurum voces. 

tff. Bfi Ufida? tA. nimis leftda. tff* Sum deut* ft TANA&riLLl PASRl 

PA< lmmo homo baud magni freci. 
Fff. ^uidvidifti^autquidvidebtsmagtsjiiisa^ttt- 

faiahtl<-j ? 
Ad ea rcfpondet Palinums quod plane abfurdum 
eft: 

CMale vaUre te , quod miht agre eft. 
Itaquc vitio aliquo contaminatus eft ille locui: 
quique aliter putant, falluntur. Inter cos rcftim 
ducit Boxhornius. Egregium veco fenfum fcilicet! 
fi alteri dicenti,^/^ vidiftimagis xquifarabikDwl 
alter refpondeat , Vtdi te maU valere. Hoc planc 
Boxhornianum cft , fed nec re&uni dixeris nec in- 
geniofum. Et tamen facilis erat emendatio, legen- 
ti , tJHaU vaUre te quam mihi agre-vft 1 Vidclicet 
Palinurus- crebris interrogation ibus feffus , heram- 
que cx amore corruptum & petditum vidcns,& ad 
idquodagebatPhxaromus,haudtefpondens,infa- 
nientibus vt fit (quidenimaliudc) fed dolorefc 
indignatione plenus , Quam mihi segre eft , 6 hc- 
re , inquit , in te fani nihil elfe ' Vive , vale. Saltn. 
IX> Kal. Maj. h. dc. lxiii. 

Upiidam fabulam t quam tu in pamcis dtebm 

audtes.' & Efiftola tuum cachtmum expettat. Sei 

interim rifttmpara. Tfjtm rts digtta ejt auam i> 

fttrifiiant me dicente. 2PIST0LA1L. LIB. II. fc EPISTOLA XVII. 

ELLE BOHERELLO AMICO SVO. 
S. P. Z>. 2*4». i^r. Rupellam. 

jLoc#* j» D. Marci Euangelio,qui cmendatione 

egcre videtur. 

CAput iv.Evang. *p KtyW ficincipit : Ko) *«** 
nfetm <fi<fcL oxeif <rm& iU» SttKctom' ^ civny^m <&ei< iwiiv 

^ttXrtdo-r. jyu *«V o <%A©- «C>V 7&Y ^tAtfAJta c^ 7»r ^ifc Lu/. 

£* /w/fc cctfitdocercChrJlu* iuxta mare , e^ adillum 
magna vu hominum confluxit, qua ex re cjfe&um eji vt 
naucm ingredicoaSimfit^& in marifedere: Atvniuer- 
Ja mukitudo apud marc in terra crat. In iis verbis 
mendum eflfe arbitror , quod hodie toiiere decreui, 
ab Hs,vtopinor,qualemcurDque gratiam initurus, 
qui facroslibrosquam maxime 6eri poteft cmacu- 
latos habere cupiant. Caufamautem fufpicionisfi 
aperuero, remipfammihi probaffe videborjidque 
ycrba ipfa (i confiderate legantur, haud xgre, puto, 
cflficient.[Chriftus in nauem ingrcflus cft,d* in ma- 
ri/edit, Populus autem iuxta mare erat,& in ter- 

ta. ftabat. i^Cai-m k ii i*o7oy i&tfify B'N T tf# eAAA # 22H/, 

• $ 0-/K& *&f tIw ^aaow. ] Primum, illudyfc&r* in 
mdri * quale erit ? Sedert quidem dignitatis eft, & 

leius hominis qui publice doceat j neque erat cur 

G.« • 
uj J4 TANAgJTILLl FABXt 

Chriftus ftans cutn populo agcret , quippe , cuitv 
nauim ingreffus fuiflet, nulla 1 111 ftandi neceffitas 
e(Te poterat,quo ipfius di&afaciiius acciperentur. 
J>einfedere in tnm , nemo qui intenderit animum, 
libenter ferat : neque enim in mari , fed , quod nc- 
ccflfe eft , in naui fedebat ^ Quamobrem in ea fem« 
per opiriione fui, vel expungenda illa verba cfle, 
tfN Ttfi ©aaa^ssh/, vcl eo confugiendum quo di- 
caminferius. Siqucea delcnda dixero, audoritatc 
D. Matthxi iudicium meum tuebor, qui in hacipfa 
hiftoria , qux apud i pfum cap. x 1 1 1 . legitur , fic fcri- 

bat : Kflw nyi^um *&s ivnv «XMi woMt), [»si *vr?r «5 £ 

^cToy XpQturm &&£%] Suntque illa ipfa verba quxin E- 
uangelio Divi Marci lcguntur,vt infinitaalia: Nam 
Euangelium Marci , fi paucula quxdam exciptv, 
verbum de verbo ex libro D* Matthxi cxpreffum 
eft. Vides autem in defcriptionc Matthxi non te- 
periri illud ^nth oaaa^h/- quaraobrcm delcn- 
da & ilia forte apud Marcum , quafi additum glof- 
fema. Sed longe alio inclinat animus , vt legeudain 
putcm fcilicet vtifru l* ™ +t>»w ^fidere in p*ffu 
Ratioeft, quod alibi Chriftus fedct & dormitm 
puppi* idquc cxempla tibi oftendent; fed, fi ncfcis, 
tibi quxrenda funt , nam aliud habeo quodagara. 
Dein ea pars reiiquo nauis corpore altior eratj & 
qui aliquid fupra ceteros dignitatis habcbant» vt 
nauarchus , rex , imperator, deniquc honcftiores 
perfonx, fempcr in pappi j Id quod ex poetis M* 
ftoricifque vtriufque lingux fi probem >otia abufi 
videar j neque vcro faciam. Vale» r Mtrtrofiji*; ub". w tf 

* » i * . .- 

• - i * * * '■ ' t ' ' ' * j ' ' - ' ■' •", r \i "i*j'*' 1 '' 

£FlSf OLA XVIII. 
U0 EVNDEAd* «. - Xpcw TUcwi *» P/fi ^g»>- 
cqU conjideratur. 

t . * • • • • ....... 

L L A. qux vocantar^^,^///^/^^^, ££ 
dixi fipius, mi Boherelk, & Ronctiico, pericu-* 
lofa foot , interdum languent , intcrdum frigcnt, 
acadcmiajum tintinnabula, pucrorum crepiucpb* 
otioforum miracula , &c. Scfcisquld fiyjcr ca.re 
Longihus tuus. Vnum hodic exemplumexT^cfto 
dabo , qusm lfti nunquam peccarc aiunt* tantaxt* 
ia illo vimludicijcffc contendunt, Sedvideamus. 
Agricolam focerum «fi*um laudare decrcucrat Ta- 
citus. [ lam wro ttmfora curarum remifionumque du 
uif* * vbi conucntus* ac indiciapofcerent ,grauis y inten- 
tus ^feuerus , & fdptur7*yirrc«rn vbi officio fatisfa* 
&Hm % nulla vltra fotefiat/s fer/ona* ] Haecplane funt 
opticna, ScTacito fcriptore digna i fed qux fequun- 
tttr ? ea, meo iudicio, haudiane bona : ait enim, 
[triftittam & arrogantiam & auaritiam exuerat. ] l n de 
tnJm y 6 nofter, quid fiet , fi quis orationcm conclu- 
dmt ? Ergo Jgricola inmdum arrogans , interdum aua- 
tns crau JBgrcgium vero laudandi genu>] Minores 
interdum virtutes in Magnis viris referre , prx* 
ftantium wrr*/^ iniuria eft 9 vt Ipfc poft paulo ait-, yf T4HAAMiLf,f- r49tt 

quid autem ,fi illos laudaucris quod ab hmnili & 
pkuciu auquovitlo iciuuuncvliiif Sed flc crauiui 
& deterius multo facit Tacitus s.arroeantum enim 
& auatit km WU»«*vi», qiifvtMniqie tion haboc- 
rit. Vale. En tibi veriiculos promiffos. Rts eS 
feltiua & ridkula illo riuncias. 

riMiiu arridfS, ... jXtblipiim. i 

PUnditt ... ■ ^- '■ ■ G*ndt:tnnnt,Sirsrts> 

Fliridnjtfttt ftfittt, Pnttrctdit Mttis , 

Trinmfhumcamtl , tnvtnit, Omntt Pttromnnat, 

fiicitt ,/i , vtnis .Trinmfbtl Btrbttnlit , viftmts.', . . . 

ribiinmitfUnut - jbUmSmt, , *f, m t f .nt 

fTinairjUmiMfitpi, ■ nufvwinuu. - 

£t ntna Ptrtt Ju ctgi tthri fiit, & 

Omitu ttm bina Vas in jtdinUtti 

Ctrminn dicnnl, Extrcettftitfiriti 

Snflia fUtndniD Plnndiu , Itmfns lf} 

L*td*,Pnrjmn, Lndite* ... 

AMmnfut LdSoUfHt ftfHtt, EPIST.XIX, EFISTOLAK. t IB. II. n EPISTOLA XIX. 

Gvid. Patino D. M. Proiess. Re«L 

J. P. P. TanaquiUm Fdber. 

* 

Spetimtn emendatiopis Hejycbiana. 

Mltto ad Tc , Dofliffime Patinfe , fpccTrfcen 
earum emcndationum , quas ad oram codi- 
cismei olimadfcripfi* cx quo faclle iudicabis quid 
H. me praftari poflfet, fi qua meliorum literarum 
rurdDij veftri tangcrenW. Opus certe illud viuc- 
ret^&iis,qui poftea nafcentuTjmirificasquafdam 
afferret vtilitates. Ccterum quac nunc duobus tri* 
bufvedicentur verbis 5 fufe probari &oftendi nihil 
necefleeft; nam nnda rerum capita futfecerrntj & 
Fpecimencftquodadte mitiimus* 

I *i Prafati oh.b mv- 

aW»f] Lege Ani&v. Error fbiennis Manufcripto- 
rum Codicum j eft autem ^Egypciacum nomen, fit- 
«jue ib XW 

Ev&ftn&y] f> gendum Jtrjy*p<£&r,facitiorem~ 

Kc^ WTi» ^if^'^©- jDeFendum iftud &'. 

£e*k4fAiw <f 4^, &c.] Quod froc k>co profitetut 
Heiychius, cuivis facile oftenderit quantum dam- 
fii libro ipfius aetas & focordia hominum importa- 
tint , quod peculiarr Diatriba' probabitur. 
* ^&ifu *&&ti*d{ : > &c.»3*f i&yd ]iV?des igiturHdy- chium jpolliccri jpf oucrbiorum omnium explica* 
tionem pcr caufas f additis fcriptorum nominibus, 
& quae opos qflfent : Qupd qutp ^udis , 4ubitas,opi* 
nor, an hodie centeumam tanti operis partcm ha« 

h® W*.b n SW «?« c J|k qif pa^c.Kfi^bitetfti> , 

Tia&vim? ] Notandum , pro <W«2>. 

AmJifc&] Eccc itcrum , & tejtium , r ationes ad- 
didiflc &origfnes protulifle air : cx quo cffi itur, 
vt vix.triccfin^u5^uifque lucu^ix)tcgcrad uos per- 

tienerit. 
^0<tfyi<] Lcg v «^r73j9fTr. 

jpM!?* c»«t*f Ajfjta*?'] benfus incptus, ri Jiculo% 
,& qtiem volcscflc^moi >neprobumc(T* poituk'% 
JLegcndum omnii o,j£ ©7 %}&** AHptatp, ^entcnr 
^tid ei) : ne in eadem inaaijjt: v d+rtr^ qu* pfe m pn* 
^entano reftchcndo* 

ii\& j*H»4*P'm, ] Haec nihili fuqt. Legcndum cftj 
qyn> WH$yiiiv*MJ , conft mn>*t m , abjolutam. 

Ai: Hcfychius luhi a lc omiflum tuifle, niuquod 

panum eflet , & cuiquc obvium 9 aut quodrainus 

receflarium eflet : ( id cnim ca yeiba fonam ) vode 

^igitur aduc&x illx quifquili? furt, quas paffim tOf 

to operevideas,interdo&rinx vetcrib egregia rao- 

numenta } Sciiicct y quod cixi , & dicam* & pro- 

babo, vbi rcs poftulare videbitur, & dignus crit, 

jquf a me diuerfa ft n r iet , vix centeiimam Hefychij 

jpartcm habemus j & faepe pro gcmmis , auro ,ar* 

gento, fape, inquam^meros carbonc*& lutum lu? 

tulcntum imperiti homines ft bJtituerunt. fdrabikm amiciridm , cff ** vltraejamfUt/t. 

m&fim]: Quae ab hoc loco ad fincvm vfque fc- 
quuntur , ea Hefychij e(fc non poffu jk ; & qui iti* 
dido aliquo valent, & qui Gr«ci£mi fcnfum alu 
qpetnhahent ,, i j , fcio ,iiin« diuerfihaud abicrint* 

Et/eidx^] Lcg. JCfiwm. 

i^AD FRIMAM &A&TEM 
£agm€prim*. 

£ *u¥7* mjv&yi&t J Lego amtrmt Jr* j,it£#g r mgliii<fy 

Suiday atqua ita illud in* ukttc vetcri pro v& &- 
metur. 

Ktfi ttJ * *ffyop,*t *4 Ofi»w] Lcgendtim & fuppten- 
durn $ to «? » [ 7* £m/t*] »* ?»p o^t. Locus Horaeri 
eit , *•*&*- Mfi*V UfiWrdAjktm qmfqus domum* 

*t**>W**\ Melius, ipMxwt». 
: £ £: im «& /^x«>&c] Delendumaltcitim^Cwiii 
autcm aic, *irn$t* $ >tAa>-m «&*©*> verum dicit, fecfc 
fcribenchim cfk pcr afpiratianem <£** inde in co- 
moed. ha h* lut» Plaut. Tercnt. bcne autem a»i9& 
i4 cfr gsmMMtum y vt cgo intcrprctor 5 ncquc eninv 
rifum fignificat , nifi geminctttr: •* quanqjuam fia 
AMtjrdiY legi potcft , id cft ajurdtum* 

ct 7* ^m^ D*J*ttd# tiibare omtuaw 

tf*c**7w]) kejjpadam «mth^ & tx; Hnftathfo & 
anafogix taticw» ^tf^kkxm 
§9ktws affenprtr^fariJr reifeHii p*«fl!l 

«T*«Ar , l; t/a*»*^ fi^endhasv v £tim, 

«?*t** , *Cx*tf& $ «tyw**! Eeg^wUj^pfc^ vKjJe & apnd 

Etymolog. M. vcrtit^^x^*^>^^^ & ita 
t!, iHcfychius* - -'' 

H i) (6 TJNJJtrlLLr FAfRt 

«VSiktw] Leg.«S«w. 

«<£'■><> njwt*©-) Legcndum omnino «'»!«?, ideft 
efficax. e(t autemh*cvoxextra fericmelernemo- 
rum , vt infioita alia: paffim in hocfcriptore.ab 
<mm ( id -eft «mk) fit**»;, itidtm vt a «f* fit *««# 
& alia eiufdcm f-rmae. 

ilraif**, m>**jg%itM] Omnia corrupta. Lege,«f. 
^u/*7«] «j«£jt««, vel fww^^iB-Turbataquaquehic 
fuit literarum feries. iri voceautemfequentidVn,, 
error eft, fed quem omncs viderunt, pro JUhm, 
ex Homero. 

£*ni , ^tfiMi ] Legendum iUrm , ab «w Udt. 

i££y*y, AMftr ] Corrigendus Suidas in «CJ^ 

tf'C*«nou' *y»ijtai.tLfxa&[fj*r. ] Leg. «juJJwra». 

Vides , Vir Do&iffime , quid ex hac diiigentia fpe- 
rari poffit: Sed magna res eft,& otium & ingen- 
tes (bmptus defiderat;, &c qui vtrumque -antchac 
fuppeditare poterant, ij nulli amplius funt: Et, 
quod omnium deterrimum eft , mihi verba funt 
fioe penu & pecunia. Verum lamentari omkto; 
erit fortafle quod doleam raagis.. Vale. Salmurij 
Ld. Maij m. pc. lxiii. EPIST0L4R. LIB* 11- Sv > EPISTOLA XX. 

ELLE BOHERELLO AMICO SVO. 
S.P.V.Ttn. Fab:r. Rupellam. 

Locus Ouidij*m 111. Triftium Elegia IV, 

cmendatus. 

m 

PEtis qaid tle hocdifticho Ouidiaao fcntiam , 
Dum ttcum vixi^ dum mt Ituis aurafercbat , 
Hdc mtaptrpUcidas cymba cucurnt aquts. 
Vnovcrbodicam,optime coniccit poftremusedi- 
tor, lcgendum in priori vcrfu efle , Dum mtcum vi~ 
xi: Et vides ipfe hoc eflc argumcntum Elegiae, vt 
nobis viuamu*. Viut tibi, inquit: & Lucrctius ^ftbi 
wutrt do&ut; qucm locum olim vna mecum mira- 
bare , quanquam aliorfum paulo i mentc praeftan- 
tiffimi poetx accipiebamus; tunc enim de moleftis 
iilis mifercque oflkiofis & o«Upfis hominibus fer- 
mo erat, perquosmihi interdum non licet viuere, 
ita me nugisfuisonerant, Sedinaltero verfu men- 
dum eft etiam , quod Viri ClSriflimi diligentiam 
fugit : cum cnim in priotr dixerit, DVM mecum 
njixi , DVM me , &c. nonne vides Ouidium fcri- 
bere debuifle, non , Hacmtacymba^ fed TVNc 
tnea ptr ptacidas cymba cucumt aquas. J%VA NDIV 
mecum,&cc. TANDIV felix , &c. qux verba 
<m. *^»i*« fibi reiponderc dcbent. Dein quid eft , 

H iij. 
e, rANA£rn.Lt rAsti 

Hu nuttymhd I Quid opus * HuS c, cum ieiml. 
la alia locutos lit > Hanc autem emendatioriem,»tf 
illam prioren [ mtcrnn vixi ] ad eram. libri mci 
foifie adfcrfptam meminiffe poteras , qui iu mc- 
rnor iofus cs. Scribis deiude non placeretibi iu muU 
tismdiciumeditorisOuidiani;nilmirumifedaliud 
eft quod. merito 8c iure mirari debeas , iacredibi- 
lem illam diligentiam dico, qua ceteros omncs 
longe. fupergreffus eft. Alias otiauus; nam nunc 
quidem aliud ihmanibus habeo, & illi rei quim 
poftulas mum aliquando tctnpus aderit. Nunccx- 
pe&a & Vale. Salm. n. dc. txnr. 

Ltgifi: tjwdin viu ttjr^kjj dr It/mix S» 
riu lntti , vt tpintr, altru, /criptnm t/k: si m 
tnus , cnrttt vium mt ttttrttn tmi : rumfxtk 
Mbitrtr dcliutnlts vtflrtttm htrtnlts ijtn duf 
titlis ntn urtrt i idijut vl mtgis craum, Im f- 
ptrtnniM fidt. Nuptr mftrmtnt itthm t/t,n. 
ptriri ijlhit inttgnm Ctltr.inmi vtintm.pmit 
compmri peffrtl id qutqut prt tiu 11, nu mm 
tttrniu. 


JEPJSTOLA XX t, 

+ * 

J&CIDIO MEJBACIO V. iLLVlfHlSfk 
S. P. X>» TdMquiHus Fabtr. 

JUfHtD. Pduli in I. a4 Corinthbs conjtderattts, 

Crfortajfc cmcndam. 

ficAndi verbara , & mdhficatU , vbi de Spirl* 

milibw , «t *oca^t , agitur , V. 1 lluliris, fre- 

tjuentitfimc h\ iis fcript< rib^s repcias , quoru«n 

p^ cra vius *ft SpirhusSan&us, vt N uium Foedus 

Jfceris traderet ur. S*d quam iila in fccundo Fadc- 

JVCnbra funt &paffin obvia,tam equidcm rard 

OCCumint in Lrge ac Prophetis, qui Legis intcr- 

pretesaut illullratorcsfjcrunt : Quin & in totoillo 

^oedercnullibi apparerea bitror. Cum autem ob- 

&*ruarimapud Scriptoret lacros,vocesiilasinpro* 

grt flu ieu •ew*£in virtutibus,& egregtoru facino- 

jjum cxcmpHs,ac iniisomnibus viurpari\cx quib* 

£)ei gloria amplifketur, & hominum falus promo- 

fvcri poffit * neque porro in deteriorem partcm fum- 

pras vfquam viderim ( neq>e mirum ,*(Tet enim id 

fontra ritioncrn omnem ) locum quendam D. 

J!&»li corruptum effe arbitror. Contratationcmi 

«Jixi , quts enimeom ferat qui ita loquatur? /*&* 

+Asfa4tt4s tr*t ln predunnt? itiim am iUws bominis ( 4 TAUA^VILLI TAB&l 

fuum in impietatt\ adificare infidtlitatem prtximi/m} 
& qux alia ekH gcneris fingi poflunt , quscqw 
fcandalum fcu *v<ww& efficiant* At paflim infcri- 
ptis illis diuinitus traditis legas , fenfn plaoe con- 
trario : ita in Epiftola ad Rom. o/^ft^ * «V **Ak?u 
mutua adificatio. AdCorinth. I I. \top </ 1^ ro«A^, 

provfira ddificatione. ica alibi, » iy£imuu&pM>diU&i$ 

ddificat. itwm qiuA^hv. cn^o* «* o/xa^BW. a/xaApHTt 

*r* «r*. *//** *//#;» ddificate ^ Et alia denique , vti cx 
QOr/cordaotiis H. Stephanipeti poterunt. Nuncad 
locum ipfum Apoftoli venire tempuscft, qui ita 
in priori ad Corinthios Epiftola ,cap. viij. tmcma- 
tid x. legitur W yy w ?</> #t ,..iw K^m >*Jot , £/"#&. 

MHerfsfiTAi fiV 70 a&x&t/7* fc&fey ^ £/ ^*// 179/0» vtderit 
te, q*i cognitione praditut fis , /# /afo/o? mumbenUm^ 
nonne ipfius cdn/aentia , rxww jfo etiamnum infimior 
faulo, v£DIF1CAB1TV RadedendtAdolothyta? Mi- 
rabilem vero aedificationem l Dixerit aliquis, vt fc 
ingeniofam faciat,Paulum a^nCa/>hoc enrm vuum 
fupcreft quod dici queat •, Sed qui iudicio prxditi 
fiint , nunquam fatebuntur vlhim hic locum Ironisr 
dari pofle, & mihi allubefcit coni?&ura,quxolioi 
Confidcrate lcgenti nata eft. Exiftimo autem fcri- 
ptu a PaulofuiflTe non iWo^3»W), ddificabitur, fed 
Uhmttbiai^ , in viam inducetur, [ll/efd achtmine a fsirt 
telle cbo/e.'] Nam *<$< quidem tani in deteriore par- 
tem trahiturquam in taelioremj id quod exempla 
in vtroque Foedere obvia facile probcnt. Vale dio> 
literarum dccus. Salm.Kalend.Iul. m. dc. lxiii. 
Iudktum tuum, vti debeo ^ficutus , EfiHo- 
- km x ad tyaxmum\ Prrncifem x Typograpbo de* 

/cribendam ETISTOLAX. LIB. IT. €$ 

Jcribendam dedi. Tibi iSam flacuijfe gaudeo^Js- 
quid gaudeo. Cum ideaa &fhantaftds noris y faci/e 
inttllexijti quid facere voluerim i&^vt cpiner, 
id feci quod volebam. EPISTOLA XXII. 

ILL. VlRO GVILLELMO LAMONIO 

Suprcmx Curiaz Pnncipi 

S. P. D. Tanaquillus Faber. 

DTu multumque dubitaui, Vir Uluftriflime, 
num fads pudenter a me fieret, fi emenda- 
tiones Lucretianas ad Te mitterem, quippe qui 
acre iftud Tuum & plane exquifitum in omni li- 
terarum genere iudicium probc compertum habe- 
rem. Tumporrohocquoque non ignorabam 3 ver- 
/ari circaTele&ifliraaterfifliroaque ingcnia, quo- 
rum cogreflus & paene quotidianade prxciaris ar- 
tibus colloquia facerc deberent vt poft tamdelica- 
tasanimiepulas^plebei* ac pauperculxMufxfer- 
coIaTibifordercnt, & ealonge afpernareris , quae 
amundiorislautitixfcriptisaut elegantioris notae 
fermonibus tantopere abeflent. Dein haud fanc 
conftabat meine vilactiamnummemoria api dTe 
fupereflet^quone, quafi procax interpeHator, ad 
falutandioflicium irrurapercm, quod vnum praeter 
cctera a moiibus meis alienum efle femper volui. 
Scd cgregia Do&iffimi Amici comicas totam iU ■f4 \TANA$V1LLI FASR/ 

lam dubitationem ioluit , oftinemquc verecundix 
cun&ationem exemit. Nam nuper (credo Dcus 
impulerat ) miffis literis,mc mcae felicitathadrao. 
nuit y affirmans fcilicet in tanto & rerum & ingcnij 
faftigioTe tamen nondum mei oblitum effe«,Se 
ftirc pr#terea afferuari apud me in fcriniisEpifta 
lam illam, (quo munere nil vnquam ftudiolis mcis 
honorificentiusputabo) inqua,(iquid fortccucni- 
ret , vt Tua vel gratia vcl au&oritate egerem, (qui$ 
autcm adeo potens ,iis vt nc egeat?) mihi inTc 
praefidium forc pollicitus effes. Quibus egoperle- 
£ds , Vir llluftriffimc, vt ca fere plerumque liben- 
ter & ex animo credimus quae aut rei noftrx fa- 
uent aut gloriac , Clariffimi Amici orationem tam 
belle votis meis abblandicntem auidc amplexus, 
fperare aufus fum fore,vt ne fcribendi cenfiliura 
mittcndique munufculi fiduciam improbarcs. lo 
quo tamcn fi forte quid a me peccatum cft, pri- 
xiium id tute ipfc, Vir liluftriffime, Tibi potcris 
ignofcere, qui alias pro incredibili iftaTuainli- 
teratos homines bcnignitatc mihi aditam ad Tc 
apcruiftij Dein ejus hominis confilio parui, cojus 
do&rinae & fuauiffimis moribus bocdcdifti , vt tui 
inuifcndi copiam interdum habeatjllle mibiau* 
&or, lile hortator fuitj Vidcat modo nc au&ori- 
tatcm dcfugiat ; Ipfe quidcm mei in Tc cultus & 
priftinx vcnerationis facramentum renouareftu- 
dui , cu jus vbi omnes numeros implcuero > tum mi- 
hi beatus plancquc fortunatus vidcbor. Salmurij 
Kal.Dcccrob. m. dc lxiii. EPlSrOtAR. LIB. IL EPISTOLA XXIIL 

e/*Z> EV N DE M. 

CVm primum ad Tc fcribere aufus fum , Vtr 
illuftriflime, & hoc,immeritus iicet , mihi 
fumpfi,vt dubias & flu&uantes. Amici mei res 
Tibi commendarem^iam tumdegratiaruma&io- 
ne cogitandum mihi eflc arbitratus fum , vt quenv 
admodum lingulari Tua humanitate dignum erat y 
id tam otiofe fieret & accurate , quam iufta officij 
ratio poftulabat. Sed re ipfa expertus intelligo^ 
quanto Tibi pronius fit & faciiius bene facere, 
quam mihi beneficiumTuumverbisaequare. Nan* 
vnum quiddam orabam^Tu & iilud, Vir Illuftrif- 
fime, & alterum etiam, quod longe amplius eft r 
conceffiltL Quippe anguftiis rei familiaris au&o- 
ritate Tua fubuenifti ; tum, quod fupra vota mea 
c(Tc debuerat, mihi in AmicorumTuorum. numero 
locum eflfe, palam & mukis audientibus , cum d 
Curia exires,profeflus es,mequc eo nomine coho- 
neftafti, quo nullum mihi fpeciofius illuftriufque 
elTe poffir. Quid enim fplendidius quam a l avd ato 
V"! RO) & ab eo lavdari, qui ad pritoariam Im- 
pcri) noftri dignitatem eue&us , major etiam re* 
pertus eft ? Vnica igttur vocc mihi famam , mihl 
Bonorem, gloriamque tribuis, quo munere & prio- 
rem liberalitatem fupcrafti , & id praemium inge- 
nij mei, Hterarumque mediocritati , concefliiti > 
quodvciflorentiflimafcriptorum ingenia vix fati* 

1 'j 6t TANA£V1LLI FABRl 

mereantur. Qjamobrem , Vir Illuftriflimc, ma- 
gnitudine bcncHcij Tui, quod ex honorificentifli- 
mo iudicio gcrainatum eft, vidcs ipfe, tct taccnte 
me , quo reda&us fim : Infans pudorfacit vtcogi- 
tata proloqui non poffim •, nam & quidquid dice- 
rem minus effet. Scd, Mi Patroncquod verbis 
haud foluctur 5 totum id fidelis grati animi me* 
moria prxftabit», & qux non agentur gratiae ,illx 
Tibi quoad viuam habebuncur,integr«que apud 
me manebunt. Faciat modoDeus llle 5 qui fingu- 
larem benignitatem Tuam mihi adiutriccm exci- 
tauit , vt me & munerc dignum & fplendidi/fimo 
iudicio, quod de mc ipfe tulifti, praeftarc poflim. 
Vale diu , Vir llluftriflimc. EPISTOLA XXIV. 

VIRO CL. VRBANO CHEVR^O 

S. P. Z>. TMtquilltis Fabcr. 

t^iinus confiderate fecijfe Jforatium , cum f*~ 
uonios animas Thracias vocauit. 

* 

HEm, mea Suauitas ,bimcftri otio tantumli- 
brorum! Nec Apiones,necDidymi,necVof- 
fij ad Te comparandi fuerint,fi ita porro facies, 
vt iam faccre inftituifti. Sed heus ! in c*mm**t> 
aiunt,iw/y* <piw. Tibi fortaftc vni legifle credis, 
fed mihi quoque in ifto thefauro pars cflfe debetj EPTST0Lj4R. LIB. II. tf 

mmpropemodumamici fumus. Cenfen?exquo 
abiifti hinc vicinix, Dij me perdant , fi quidquam 
mihi fuauc fuit , ita totus moerore , & defiderio 
tui contabefco. Propera igitur Venetias, Romam, 
Neapolim > quando ita decretumeft, fed propera 
vt huc rcdeas & triftcm amiculum , germanum 
TimonidioK araple&aris , ipfe autem elegantia 
ifta tua 5 morum fuauitare , confilioruta tuorum fi- 
de, & duicibus alloquiis frui poifim. Nunc ad al- 
teram Epiftolae tuae partem venio, in qua fenten- 
tiam meam requiris de locoilloHoratij in iv. car- 
minum, 

Imfellunt anima lintea Thracia. 
Ita autem exiftimare videris, dici k me aliquid 
polfc , quod alij nondixerint; Ipfe verohaud fane 
fcio quid ad eum locum interpretes attulerint, pne- 
ter Dionyf. Larabinum, & L*uinumTorrentium, 
quos egofolos habco, praetcreaneminem. Certum 
eft autemnechunc necillum vidiftequodanimad- 
uerti oportuit. Longam enim orationem confum- 
pferunt vt eorum opinionem refellerent qui Etefias 
intelligi oportere per animas Thracias fcripfere 
(qua ientcntia nihil ridiculum magis nec magis 
inepturacogttari poteft.) Deinpoftquam pugnam 
illam pugnarunt, tum Galius interpres ex Homero 
probat animas Thraciat efle Zephyros feu fauonios , 
quod verum eft; totumque illud rationum agmen 
in aciem inducit , quas ab Euftathio habuit. Sed ca 
omnia nihil ad Horatium , aut ad id certe quod te 
quxrere fufpicor. Quam enim optime Homerus 
potuit FauOnium votare Thractum ventum^ tam 
& profe&opefiGmeeademappellatione vfusHora- 

i w) Cl TANAgriLll FASRI 

tius eft. Homerus enicn 5 quod dicere debutt £0« 
ftathius , cum in JEoli&e y & eo tra&u degeret , qoi 
Lefbo infulae ex aduerfo eft,Thracix partem in- 
feriorem ad occafum xquino ftialern habebat , ex 
quocardine flatZcphyrus : Sed Horatio^qui in 
Italia fcribebat , an ita licuit fcribere? Itaque pef- 
fimi exempli viia mihi femper eft illa imitatio : & 
qui ita fcribunt , vitiofe fcribere arbitror , quanta 
quanta iilorum nobilitas & gloria fit. Habes quid 
fentiara;Tuum nunc eft refcribere an tale aliquid 
aliis interpretibus in mentem venerit* Yalc. EPISTOLA XXV- 

LsiD EV N D EM* 

PVrgdtorium Andromaches, de quo fn poftremfs 
tuis, Amice , fcis quam mihi placucrit? Nil 
ynquam magis : itaqueex eo temporedics totos 
rifi *, nam 9 quod inter nos di&um veiim , iliam aut 
amo j aut amare videor , ei certe fauco 5 Sed Hecu- 
bam , terribilem illam , ferocem , pr2efra&am<jue 
anum,nec amo , nec amem , nifi tamen locum illi 
amplum & magnificum apud Deum Patremopto, 
vbicommodehabitare poffit cumlcgioneTheolo- 
gaftrorum , quos aeriis quxflionibus a mane ad 
vefperam farigat. Sedfruftra c ptov iramortalis eft* 
& haud fcio an illa vnqnam in coelum recfpi poflit, 
ita curiofa eft in hyperphyficis: quod genusSuperi 
aon amant. Quid eaim, d noftcr, quid Ulafaccrenr» evistolak. lib. n; f 9 

qux Patres Matrefque & Decrctum Gratlani legit ? 
Qyin & longos commentatios de Generauone &• 
terna, nec minus longos de Proceffione San&i Spi- 
ritus, ac imputauone peccatimoliridicitur. Qud 
igitur % cenfes ,fi ea vidcrer, qux nec oculus vidit, 
nccauris.audiuit? Ali miferos, queis iuxta illam 
fcdcs eflct 1 neque enim } fcio, beatisefTe Iiceret, 
ira perditeTheologa eft. Paulus ipfe,quantumvis 
firmo intrepi Joque animo , & nouus Alcides inter 
Apoftolos, vt aureolus quidam Prxdicator dice- 
bat nuper, tamen, vbi ipfara videret, extemplo 
cohorrefccret , & illi fudar *d imos manaret talos. 
Vides, Amice, quantxturbx inter Quetos. Bo- 
num itaque& vtile fuerit , fi ad Limbos,vbi locus 
eii & pluribus vmbris , hofpitium ei alftgnetur, aut 
ad Oecumenicam Claudij Cucurbitam. Qnod «i- 
nam in paucis diebusfa&um refctfcam : Nam et- 
fi fortaffe nefic quidcm in ccelum afcenderet An- 
dromache , haberet tamen mifella quod iam gau- 
dere poflet : & gaudere aliquid haud nihil cit , in- 
terea dumaliud quidpiam bont accidat. Vale, Va- 
le. Salmurij. 7Q TAKA£VILLI VASRl EPISTOLA XXVI- 

^AD BV NDEM. 

QujeJliunciiU ad locum D. Pauli ex Epiftola L 

ad Corinthios*. 

POfita mihi hodie eft lepida quaeftio ,in qua fla- 
gitiofa quidcm verbafunt : /r*/w//*w» £c*x&* 
tksU, qu$ non magis appcllanda videntur quara 
quae a Cicerone pofita tuere in vrbaniflima qua- 
damEpiftola ad Paetum: tamen hodie tutoappel- 
labuntur, fpero,fub diuini fcriptoris au&oritatc. 
Sic autem in I. ad Corinth. cap. vn. vcrf. xviin 
loquitur. ^7fy«^©- m t#.Ki2m \ p* &iob*.&». id eft, 
vt-Vulgata verfio , Circuncfss aliquis vocatus eft? ne 
adducat praputium. Petitum autem a me fuit qui 
fieri id polfet? cum Hippocrates fe&. vi. aphorif- 
mo xix. fic fcribat : iw J\*x*tS> leiw n #x<^©- i ni&r, 

n }ta9v 7v Ae^oK, n AK^m^in, irt av%tTtu> ii% wppviw % 

poflquam os ahquod prorfus ft ftum fuerit > autcartiU- 
go> aut neruus, autgend tenue quiddam^ aut ^futium^ 
nequeaugetur, neque coalefcit. Videtur enim,inquic- 
bant, id ncgare Hippocrates , quod taraen quafi 
notiffimum pofuit D. Paulus, quodque ficri do- 
cuit Cornelius Celfus medicorum omnium Lati- 
niffimus. Vis fcire quid ad ca refpondcrim \ Nulla 
mora eft. Hippocrates non negauit pofle prxpu- 
lium adduci, ( fic enim optimc omnium conucrtit 

Vctus r EPISTOLAR. LIB. II. ' 7 t 

Vefcus Intcrprcs Latinus ; ) fcd crefcert & conlcfcert^> 

flegaii?t, vMfemel perfe&um fuerit , e/)^™,- Dein, 

illud tmmfru D. Pauli & illgd Hippocratis *t/£ia«< 

an alteni m" pro aitero fumentur ? Non, vt opinor : 

nam vt fiat imcamm , opus eft ferramentis & cura- 

tione^; Scd «vgjiw,-£am fola riaturae vis facir. Ex 

hoc igitur loco non cft , vt quis iure fufpicetur igno- 

ratam ab Hippocrate in&m&iet imeaptm. Etfi autem 

Jaudandus fit Vetus Interpres ob huius loci verlio- 

nerrt, (nam v illud adducere Latiniffimum^eft, pro 

txtendtre, quo verbo in hapce materia vfns eft Ccl- 

fus ) tamen dicerc debuerat $ ne adducafs i b iprx- 

pufjvm ; Stfa> in<\u&m. Verfio quoquc Gallica alio 

vitio labotat : £>i*il nt ramenepoint leprepuce. Nam 

iJlud p» imag*&» non ita conuertendum f uerat , fed, 

Vt L.atine dicam^ Neftbi cutem circa glandcm cxtcn- 

difaciati qua: verba medicorum funt , non mea ^ & 

eorum verborum fententia longe^alia eft. quam il- 

lius vcrfionis quam dixi modo. Hoc igitur tumi 

me ad cam quaeftionem refponfum eft, 6 Nofter j 

hoc riunc ad te fcribitur. Rogabis fortafle , Quid ? 

| Hpiftola ifthxc cum cctcris lucem videbit ? S(d 
male ne id arbitran fattum? * Pcfime. * At cgo aio retfe, 
qvi abs teftorfumfentu^ Neque hxc dixiffem , nifi 
iJ/a fcripiilfet D. Paulus. Si qui tamen oftendentur, 
offenfioni remedium eft : ne Iegant. Fateberis ipfe, 

* nil tutius efle a nec de quo dubites rainus. Vale. .vf , - J J TAHA %T1L Ll FABXt «■■■»* EPISTOLA XXVil. 
jEdDlO Menagio V. Illvstri 

S. P. D. Tan. Fabcr. 

A#fmx>& legendum njidert apud Plinium Seam- 

dum \ non ^otxe*. 

QVi olim recitabant,Po&iffimc Menaoi ^nu- 
^uvrato pretio iaudatores fibi parafle noa 
ignora*: Idque ex Martiale, Petroni* , H^ratio 
aliiiquc eiusaevi ftriptoribusconftar. In eam rcra 
eft & Plinij Secondi Epiftola ad Maximum, in 
qua hxc decaufarum a&oribus leguntur: Secjuuntttt 
audttorcs attoribus ftwiUs ^cond itt & rtder/ fttmancu 
pes. LGKHiVitur in medta bftltca , vbi tam palimjput* 
tuU quam in trtcltwo dahtur. Indt iam non inurbtM 
wwtxx vocantur* ti/dtm Lattnum nomen eft L «ud cetnt : 
Et tamem crefcit in dies foeaitas vtraque Itngua n&titd* 
Ceteranihii ntccflecli exicribtrc: Sed illud w& 
quale tibi vidctnrc» mihi qoidem vitioium eft. Q^a- 
viscnim ex eodici videri poffinr, quod faepc tritum 
\\\u& fphos acclamitarent,tamei. nullusdubitoquin 
ea vox corrupta tuerit^cum Plinw ipft Grxcam 
*occm Larino nomineinterpretans. Lat dtcar ^ap- 
pelbri fcribat,neque illud de [p L uulis omitii debtti 
Quamobrem K gendum exiliimo Apmx>5,tn qua vo- 
Cc i oenae (iguifkatio repcritur, qu» in *$**>& nulla 
cit Vale- EflSTO lAJt. LIB. Ifc 7 | EPISTOLA XXVIII. 

VIRO CL. VRBANO CHEVR^O 

S. P. Z>. TanaquiHus Faber. 

Locits in Curculione Plauti examinatur. Phx- 

dromum non ejfe voccm Gr*cam x 

fed Phaedrolum. 

CErtarcs eft , hodie ridebo, Vrbane nofter , ne- 
que tu haud ridebis. Audi modo, & , fi vigilas, 
vigtla Deumgens. InCurculionePlautina, A&. i. 
Sc. iiu Planefium, cum iam in eo eft vt a Phx- 
dromo amante digrediatur , ofculum ofFert. 

Tene ethm , incpit >priufij*am binc abeo ^fiuium. 
Ibi pro tene legendum exilliraauit Diony f. Lambi- 
tMSytoSe^cum illud parum Latine di&um cxiftima» 
rct> in quo quin errauerit negari fane haud poteft. 
Sed Boxhornius ecce venit,qui more fuo omnia 
explicabit. [ 2(j/cio, inquit, cur htc harcat Lambi^ 
nu*. Suauium tene , non fimpliciter fignficat^ Aceipe 
pfculum : fed huius ofiuli, quod abiturm ( imrao abi- 
tura ) tibi fango , ab/ens memoriamfirua^ 

Sanc pol bene 1 o quam fuaue e(i me non e/fe mor- 
tuum! neque enim difcerem tatn beliam Latinita- 
tem. Viden'6 Noftcr^ftTw lu/um^ quod nemo vn- 
quam fufpicatus eft , pofthac iignificabit, lu/us mei 
tnemoriam abfins confiruabo ; Laternam teneo , Later~ 

K ij 74 TANAgVlLLl PABZl 

nae memoriam conferuabo abfcns tamen. 6 vere 
Atticam clegantiam! Ad Lambinum vt rcdeat ora- 
tio, absrc eit> fateor,quod IiqcIoco hairet: fedam 
eo mortuo cur# illiusPlautih* ab Eiia Andrca & 
aliis amiciseditae fuerint, pequc adhuc perpolitum 
opus cffet & emendatum , mirutn fane vidcri haud 
debeat, (i miilta in illis occurrant quae longe melius 
fcribi potucrint : quod multi in Viri Dodtifliml 
meraorhm plane ingrati diflimularunt. Sed an ij- 
Ium expedit Boxhomius ? immo impedit niagis. 
Atqui Latiniflimum c&,tenc ofcnlum % tene Itbrum^ 
tene baculum y & quac alia cius gencris funt. 

I ta in Caftna , ' Tenefirtem tibi. 
Atquealibi in cadcm fabula. Sx.Tenemarfipium. 
Et in finc , C l . Age tu+ redde fcipionem&fallium* 

Ch. Tene. 
In S t icho , Tene t/$ hoc , tene. 

Atque iterum , Tene aquam. 
Qui minus igiturdicemus, Teneofculum\ mcRituU 

meaf Nunc aliud audi. 
In hac fabala perlona Grsca cft Phxdromtu >zvm 
origincm tamen haud repenasin tota,quanta qua- 
ta cit ,Gra:cia,&ita fenfitCamerarius, Vir omni 
laudc diguiflimus,cum ita ktvf(\tx p bddromm ado- 
lefcens , ab bilaritate ^idefiri vufy*, non vfitata deri- 
uatione: vet hm <£ tfwpotiut^ cum imtiaUJylUba pbx, 
quafi p*'f&{4& , non enim video qua buim nomtnis alia 
tatiofit. Sed tamen verum videre haud potuit.Vbi 
enim exemplum addititix illius fyllabae *** often- 
dct? Nullibij certum enira eft. At egocorrupta 
omoino omnia exempiariaPlautifuifleouto; Ne- 
que vilum in terra Grscia fhtdromum natum, lcd EPISTOLAR. LIB. II: T j 

Ph/drolum. *£^©- , ( nomen proprium eft , & id di- 
fcrinaenaccetusindicat) *«w#/W» *<w</)m/a©-, Phadria, 
Phddrolus, vt a 2/^ , 2//*Ja&- , a ¥4 aV Pfeudolm^ non 
£ <A'a©-, vt fomniarunt , n**xi< > Miccio , M/xW, & M/«- 
x*'a©- , Paruus ,faruolus , Quxrolus , Servolus. Mi- 
ram verc^audaciam, dices. Sed efto audacia quan- 
tam voles; verum id efle fcio quod dico. Vale Kal. 

lul* M. DO LXIII. EPISTOLA XXIX. - 
ELLE BOHERELLO AMICO SVO 

S. P. p. Tan. Faber, Ropellam. 

tiftomJtiv apud D. Paulum in Epift. ad (jalatasl 
Cap. 1 1. Ferf. L V* quid ejfe mdeatur. 

APud D.Paulum inEpift* ad Galatas Verbum 
quoddam occurrit (ifitinf&v eft ) cuius figni- 
ficatio non ica vulgaris videtur : quae res facit , vt 
locum illum paucis attingendum putem. Is ita le- 

gitur : *aa' ?7i &<fby in utt op$97nJb<5ai <&&{ tbjt> AKib&a* t5 

£v*yyfy*> gmv itfnifa , &c. Ante omnia videndum 
an iltud hfi*m>fZ<n debeat iungicum [**&< -rfw*Aj»3w«J 
Eta vt hxc fententia fit , rettofcde ad verimem ten- 
debant > an ita conuertendus hic locus fuerit , rctfo 
pcde wccdebait, <vt veritati Euangelij congruebat > ita 
enim viris do&iffimis placuitfe video. Qja inre 
diffiteri non pofTum quin ™ <*&< fignificet interdum 
*? , quod ab iis vno aut altero exemplo probatutn 

K nj 1* TJNAgriLLl FABJtl 

eft,imc longc pluribus fierct , fi rcs poftularetr 

Fateor hoc quoque, %>h£*t (daudicare) in priori 

Foedcrc fumi fgpenumero metaphoricc proyfrw- 

Unnr& difiimuUntcr % varit , dubitanter agert , atque 

vidcri ita accipicndum eflfc hoc loco ** •&*»&, 

non rctto pede incedcre. Scd cum apud ppe reputo 

longe maximum efle difcrimen intcr cUcLicantem 

& eum qui pemerjos pedes habeat^ huic explicatioui 

fauerc non poflum, cumis y qui peruerfis pedibus 

vtitur , non minus re&a ambulet, quam qui pe- 

desilIxfosminimequediftortoshabeat.Dein,quod 

viri Do&iffitni haec verba diuellunt , o^mAuV,^ 

tlw ih&Settur rctfo pede incedere , vt Euangelp verititi 

tongruebat y ignofcant mihi HlorumManes,fialiud 

foquar quam quod i pfis vifum eft : nam SjSoWSr mo- 

tum defignat ad terminum aliqnem-, ille autem 

termin.us quis erit alius qu£m *w ***$*** ad vcri- 

utcm ? Hic itaque meminilfe decet, neminem ex 

fcriptoribusfacrislibentiusvfum fuiflfe metaphoris 

quam PauLus vtatur-, idque minus mirum videbi- 

tur, hoc recordantibusfcilicct, hominem exerci- 

tatilfimum fuifle y & variis cafibus , qua mari , qua 

terra ia&atum -, Qji autem funt eiufmodi , in iis 

varix \\\x phantafiaeefferuifcerefolent, de quibus 

Longinus in lib. «fe2 ift}:* j iniisgrandes &genero- 

fx figune frequentiores funt ; omnia denique in iis 

fublimiora quam in a4iisvideas.Quodin Pauloita 

verum eft , vt qui vel folam illius Epiftolam ad Ro* 

manos legcrit, id facile fentiat. I n aliis aucem locis, 

iffque paene infinicis, grandia illa & quae admira* 

bilitatem faciant, nullo iabore reperias-, hicautem 

tactaphora tantu eft a rc nautica. Nara l t ?mJ& *ek \. BPISTOLAR. IIB. !t> 7r 

l&itJte** cft ntfo curfu ( curfus naulgatioeft, Virg* 

Ouid. riorat-) ad veritatem ttndere ', lineareita fcrri^ 

quimotus omnium breuiflimus;.-&celerrimus, ne« 

quelaeuorfom , ncquc dextrorfum defle&end<»* vt 

cum tela tcnorem perpctuum ieruanu *oA*c<iitn 

Vtex Homero, Sophocle , Ariftophane, Apollo- 

ftio, L<<ciano, &c. probari poteft, ni mera often- 

t >tio iit , tunes erant , quibus extrema vei ( «f%m 

dici puflint exlib. A&or.) aftringebantur, vt pro 

veiitorum flatu diuerfo modo huc mcdo iliuc 

obuerti po(Tcnt;atque ita,quod hodienotiflimura 

cft, naues du* vento eodem aduerfx interdum con- 

currebant ; Sed qux rettos pedes habebant , Ulx re- 

#a linea , nil declinando, ferebantur, ( lp$om>J£p 

dtceres) &citiusmulto. Comparat autemfimula- 

tionem Pctri , lacobi, & Barnabx, ( neftio aa 

!»f^7%e>Cfwr dicerc aufim) cum naui quac vtrumq^ 

pcdcmrcctum non habeat.Vides,Amue.,nolleme 

prolixum fieri , ( vnde cnim mihi tantum otij , vt 

omnia,quae hinc illinc afferrem, ad tc (Iriban- 

tur < ) ita^tie defino. Legifti olim Catullum & ex 

cpiftolis tuis odoror illum a tc ctiamnunc Icgu 

Sume librum , hoc habebis, 

——fiue vtrumquc Iupiter 
Simul fecundus inc dijftt in ptdcm. 
Q«>id Virgilius in V-iEneidos? 

Vna omnes f cere pedem f 
£t quod lequitur rem omnem ob oculos ponic > 

<~—farittrciuefiniftros % / Nunc dextros folncre ftnm Tieoe fi iftros & dextros: nam duo in naui pcde$. 
Vndc Apollonius, mJkt iwmatt,St& mihi gratiara 7 $ TANAgyiLLr FA**/ 

facito he plura dicam •, nam ecquis erit moimt Anu 
tne, & Vale. Salm. Idil?. IuI.m. dc. ixiii. EPISTOLA XXX. 
Gvid. Patino D. M. Profess. Reg. 

* S. P. D. Tan.rquiflus Faber. 

Loci cujufdam argutia in Curculione Plauiina] 
quam Intcrprctes non vidcrunt, ofttndirur. 

GAppadox, homo foedus^dedecorifqueplcnus, 
&,vt omnia probra vno verbo dicantur, Lena, 
fic inCurculione loquitur: 

litn necat , renes dolent y 

Fulmones dijirabuntur y cruciatur iecur, . 

Radices cordis pereunt , hirx omnes dolent. 
Ad ea Paliriurus^fcrvus argutulus & dicax,fic con- 
tra rcfpondet : 

Tnm te igitur rnorbm agitat hepatarius. 
Quibus vc^bisofF:nfusCappadox > flob/fW^y^/i , ; 

FaciU eft^ iuquit, mijerum irridere. 
Qiyelitum efta me nuper, vbi irrifio illa Palinuri 
eflct i neque enim aliud dicit Palinurus quam quod 
antea dixerat Cappadox > igitur hepatarius es 5 md* ii 
cruciatnr iecur. Q£& res quia a nemine interpretona 
auimaduerfa eit , a me hodic exponetur : Si rifc- 
ro,id faciam quod rcs & inftitutummeumpoftu- 
lant, nequetufortalfenonridere vis. Primum igi- 
tur morbus ille hepatarius, de quohiclepidus Fa- 

Jinurus, ZPISTOLjUL. LIB. II. 7p 

linuras agit, miri cuiufdam generis eft,nec eum 

Hippocrates curauerit, fi reuiuifcat, nec Galenus, 

nec Patinus ipfe, qui nemini Afclepiadarum cedar* 

Nam hepatarij iiti nihil ad !n&<*JLw Uw,**», fed ad 

Jegem Scantiniam feu Laiam attinent. Af ridi- 

culum illud vnde natum eft ? non ex illo tantum 

Cappadocis di<2o, cruciatur iecur , ( quanquam eo 

quoque animum retulerat Palinurus) origoitlius 

repetenda fit , fed cx illo altero [ hira omnes dolentl 

Notum eft autem quid iiti intelligant quifatyrion 

iiMre t cum dicunt , hras , feu biUas udere. Poft- 

quarn igiturdixitCappadox, bir* omnes doler.t , & 

cruciatur iecur t tum repente Palinurus ingenij > vt 

captus feruuli eft, non infulfi. Hem, inquit , hira 

dolentdr btpar doltt ? tum -te igitur merbui ketataritts 

tenet. At qua rationc in cauillum verti poteft hepa- 

tarius, fiue hepaticus? (nammanifeftairrilio cft, 

& Cappadox , Facile efi miferum irridere , inquit ) 

Apcri modo oculos , & faxo fcias. Hepaticus, p a - 

tbtcus. n'9i , «x patbarim , inter Socraticos nctfsima 

fojja cinados^iix. Ille: K**wtn*7n!yur , ait & Jlle alter in 

Achirnenfibus fuis. H*c igitur , Do&iffime Pati- 

ne , ad quaefitum illud refpondi. An, putas , melius 

aut fapientius venerabilis aliquis Magifter Nofter 

refpondeat? Ipfequidemhaudfacile arbitrer, qui 

& me & Magiftrosnouifatis. Vale. ptid. H Apri- 

llS. M. PC. LXIll. X *> TANA&rilLl FAStl EPISTOLA XXXL 

ELIjE BOHERBLLO AMICO SVO. 
S. -P. D. Tan. fabiu Rupellam* 

Dl&um a mc alicubl cft , & jxft & /*/r 4 Idem 
fignificare interdum quod igmn ldque mi- 
rum quibufdam videri fcribis >& mc cadem opcra 
rogas ,quid refpondendura. Hem 1 6 nofter > Quid 
cnim aliud, quam ipforumin Latino fermoneim* 
peritiam hincfacileargui ? Quin & te miror j non* 
nc apud Tercntium exempla fub.manu habebas? 
redi in mcmoriam* Sed hoc Plautinum in Aulula- 
ria A6h 11« fe#.iv. vcrf.7. quodnam tibi, quodnam 
illis vidcbitur ? 

*°ft* fit*** vc ^ f te j baudnon velles diuidi? 
Manifeftum cft nihil aliud iignificarc quam igitur. 
Sed notas tuasadTerentium confule. Verumhoc 
quoque fatui comici fcnes difcant , quod ipfis ma- 
gis nouum ad aures accidet , vipo/tea fumi fxpena- 
mcro pro tamen> neque alitcr vfurpafTe Arittopha* 
ncm liyHiu & fzruTtt. locus clt in Acharnenfibus; 

%Ai (&t fdsrf 0*r ', xiUfns ot Si&fj&fM y 
Ei ida%< c*y , Xmri c¥ A&hucuosf \l'jeff 
lAitoa 4&A 4 TTOMOJf, Tfvyoifio* noiSv. 

Sic alibi , ( locus non fuccurit ) *** Au!*nti m£< V 
amChimiYi Praetcrea *• igftnr nonne pro pofiea quoquc 
fumptum fxpenumero vidifti? Itaque^quod centics 
dhi > fcd hoc nihil cft prx vt quotics dicam > Ex ils 1 

1 EriSTOLAR. tlB. II. ft 

aui hodie in fcholis doccnt , docentur, vnc mille- 
fimus quifque intelligit quid fit Latine fcribere. 
Quid enim ? quos libros, quae ftudia ? ^uajliones , 
viJ/ones t nofti cetera. Nam Grxca quidem legere, 
preter vnam aut alteram No.Teftamenti pagellam, 
quam vix explicent, &c. Sed vtinam hinc egoJn 
tolas terras , cum talia audio. Vale. 

Verfus illosin Euripidcm^ 

ff«7a J" Eteiwo ff.»Tvfaf y &«; 

Meperies in V. FlonlegH ' Epigrammatum Grt- 
corum ; fcd malim me hircum ej/e quam talia car- 
mina firipfijjiy tam mihi bona, vidtntur. Ita mt 
amct Dtus tx bis milie verjibm tnidt antbologiA 
vix.centumreperioquiiim.im/uftirtere ftfitnt. Ttt 
igitur mihi ilittf nitgas amnte & alio acrem tjium- 
legendt impctum facito vt conuertas*. 

Locus ille Elauti\ qnem volui dicere in notulis 
aut emsndattombus Lucretunis , biccji,. ex Att* 
lularia-, t^icl.iv.Sc. iv,. 

Foras, fbras, lumbricc, qui fub tcrra ere- 
pfiftimodo. Legendum ejl , qui c fub tena. L ij 81 TANAgyiLLl TABKl EPISTOLA XXXII. 

T 

uiD EVNDEM. 

UHonumentum vetus , ex quo magna vtilitds ad cmeth 
dationem vetuftioruwfcriptorum eapipoteff. 

OPtimum fa&u iudicaui mittere ad te momi- 
mentum primariae vetuftatis , quod Romx 
ad portam Capenam effo(Tum cft anno ChrilU 
1615. aut 1616. Cumenim eares,quadeagiturin 
iftainfcriptione,annoVrbis conditx CDXciv.euc- 
nerit : & Plautus circa annum d. lxviu. obierit, 
videshuncorthographix morem tunc Romae fuif- 
fe cum ipfe puer & adolefcens eflfet Plautus , nifi 
etiameademratiofcribendi vlterius porro feruata 
eft. Quamobrem ad emendationem tot errorum, 
quibus hodieque fcatet fons llie genuinx pursque 
Latinitatis , nil ego vtiiius arbitror quam tabulam 
hanc ante oculos habere % vt, vbi quid inPlauto 
occurret , quod fufpicionem mendi habeat , ftatim 
tibi dicas, Quanam ratione illud aut illud Plauti 
«vo fcribebatur ? Qux formai Iiteraruiip erat ? qux 
literx interdum omittebantur ? CumcjMe animum 
ad hanc tabulam retuleris, haud dubic roagnas, 
expertusdico, cxeavtiiitatestapies. Videbis au- 
tem L & P. non ita pi£as olim fuiffe ac nunc pin- 
guntur \ Quin & literam M omitti foiitam , yt 
ALERIAproAtERIAM. AIDE pro AI- 
DEM. ItemO proV.vt^E proI.Ol pro V*Dpro 
B. & qux tute pervidebis fine monitore. ETISTOLAR. LIB. II; 8/ 

HOtiC OINO. nvoiRVME. CONSEN- 
TIONT. R. DVONORO. O^TVMO. FVISSE. 
VIRO. VVCIOM. SClrMoNE. FIVIOS. 
BARBATI. CONSOV. CENSOR. AIDIVIS. 
HIC FV ET. A. HIC CEPIT. CORSICA 
AVERIAQVE. VRBE. DEDET. TEMPE- 
STATIBV5. AIDE. MERETO. Hodierno 
more fic fcriberes: [HVNC VWVM PLVRIMI 
CONSENTIVNT ROMANI BONORVM 
OPTIMVM FVISSE VIRVM LVCIVM SCI- 
PIONEM. FILIVS BARBATI, CONSVL, 
CENSOR , JEDIUS HIC FVIT. [ A.] HIC 
CEPIT CORSICAM ALERIAMQVE VR- 
BEM. DEDIT TEMPESTATIBVS i£DEM 
MERITO.] lnhoc nobiliflimum veteris xuimo- 
numentum fcripfit aliquid V.Cl.IacobusSirmoh- 
dus, quod ad me ab Vrbe miflum periit cum mul- 
tis id genus chartis. Illud autem [ A.] quod , nifi 
fallit memoria, omiffum ab illo fuit in tranfcri- 
ptione, fignificat dutem , quod olim 5 non vt nunc, 
initio fententiae ponebatur. Itahodie *• Enim nun- 
quam nifi poft vocem aliquam fcribi mus; quondam 
aliter fiebat , vt exempla multa apud Plautum, 
quxdam apud Terentium, fidem faciunt. In iilo 
autem monumento vides fcribi FVISSE per ge- 
nium S. crrorem librarij fcriptoris effe arbitror, 
qui do&ior aequo cffe voluerit •, fcribebant enim ve- 
leres F V 1 S E , quippe confonas non geminabanc. 
En tibi conlilium aliud ; Quaere Saluftium nefcio- 
qucm exeditioneRaphelengiana. adcalcem repc- 
rics cxplicationem columnae Duilianx (& fcis qua 
tcnipeftate vixerit Duilius , aut Duillius, aut Bit. 

— T • • • 

L nj f4 TANA&TILLT FASXl 

lius , (k enim pofteri in illa familia di&i funt , n 
a DueSum^ bellum , &c ) Au&or illius interpreta* 
tionis eft, vt opinor, Ciacconius, Vir Dodus; 
Puer cum eram, ea legcbamy & profuit legifTe; 
Tibi > qui nec ptier es , nec vir , proderit quoquc 
id fecifle quod feci. Vale , & viue.. 

Hem! lterumde IafmineSerica, (amas mej 
cogita ; & f&to ne prctio parcas > fed , auduti 
tutcicolorts dico , hoc enim efi tjuod me curiofolum 
fecit : & ita , vtputo , in Vtu Peyreskij legtutr. 

tPISTOLA XXXIIL 

K^i D EVNDEM. 

Locus Plauti in Aulularia emendatus y vt & 
alius incadem fabula. Altus aufm in Afina- 
ria a vitiofa interpretatione Doftoris mj>eri 
defcnfus* 

IN Aulularia Plauti Ad. i.Sc.u, hxcleguntor: 
Difiruc/or animi^uia ab domo abeundum c/l mibi } 
Ttjmu berclc inuitus abeo : fed qutd agamfct*\ 
TJjim nofiir noftrx qui eft magifter cnru> 
Dimdere argenti dixit mmmos in viros.\ 
idfi relinquo ac nonpcto 5 omnfs illico 
LMe fufpicentur babere aurumdom.. 
T^am non eft verfimtle , bominempauperom- 
Pauxillumparuifactre qmn nummum petat. 
Ibi loquitur Euclio , aula: , qux: auri plena Cttf> 
metuens , quippe cui vita vitalis non eflct, fi ab 
illa vel pedem dUcelfiflet ; parte autem cx alte» ■ 1 ETISTOLAK LIB. ii: t$ 

Diribitor Curix daturus erat aiiquid nummorum 
h viros id cft viritimi £)uid igitur faciam? inquit, 
fidomo abeam , metus efine oUa , olla tlla pretioja , falus 
animi , falus corporis , in qua ff>es opefque mea fita om+ 
nes fnnt , pcr dolum auferatur. Si lucetli occafionem 
cautus omittOy teque me in Curiam confero, extemp/o 
apudfe fe omnes dicant, Euclio diues efi idefijjum apud 
Je thefanrum in adtbus habet \ inde fitfum vt duos 
trefve fifiertios nummos negligat.'] Itaque quid cau- 
fx dicas quin legendum omnino fit? [Sedquid 
agam H A V D fcioJ\ 

En tibi aliud ex eadem fabula A6t. u.Sc. n. 
7{uncfifHam locafiim meam tibi, in mentem venit, 
Te bouem ejfe&meejfe afellum. vbi tecum coniunttus 

fiem , &c. 
Tu me bos magis haud refpicias^gnatus quafi nunquam 
In poftremo verfu , [fiem. 

[ Tu me bos magis haud refiicias gnatus quafi nun* 
quam fiem > "] 
Deuenuftatam cflTeLatinitatisfaciemarbitror, Ie- 
gendumqne, 

Tu me bos magis haud re/ficiac, gnatu quamfi 
nunquamficm* 
At in Afinaria A&. m. (c. m. i^. cvm.lepldum 
facinus eft videre Libanum hero Argyrippo ve- 
dum quafi canterio. 

Vehespolhodie me , inc\pit,fiquidem hoc argentum 

ferre Jperes. 
A r o. Tene ego vebam ? Li. Tun\ hocferas argen* 

tum hinc aliter amef 
A r o. Pery hercle. Siverum quidem & decorum^ 
herum femum vchere , infiende. . r l H TANAgTILLI FA9RI 

Ad tertiutn verfum hacc fcribit nuperusDoftoria 
editione Hackiana anni u. dc. xlv. qux vt fplen« 
didifliraa cft & luculcntiffiroa ^fic faepe incuria & 
imperitia fcaret. Nihil mutandum , inquit; Senfus 
efl y Si verum ejt decorum ejfe vt herus /ernum vebtu 
In qua interpretationc noli dubitare quin fe homo 
Dofter turpiter dederit, & dignam fabulae tirulo 
rem fecerit \ neque enim femel peccat. Nam copu- 
lam ET omtttit^deio,quodgrauiffimumintanto 
faftu & pompaDo&orispeccatum, non viditJV- 
rum hoc loco tignificare aquum feu iuflum , quod tec 
quater apud Terentium olim cum hic efTes aoimad- 
uertifti ; & cui ignatum illud Horati) cft ? 

tMctiri /e quemque fuo modulo acpcde verum eft. 
Verum ibi pro aquum feu iu/tum pbiitum fuit. Neq; 
pauca apud Graccos funt exempla huius fignifica- 
tionis in voce wfM? , quae & verum & aquum norat, 
vt in prsceptis Theognidis legifti. Apud Hefio- 
dum quoque iviwfjtA fM>$n<mStu , non eft , vera /oqui, 
fed *qua , fed iufla. lta quoque inteiligi debet ilic 
apud Teremium locus in Heautontimorumcno> 
qui vulgo fecus accipitur : 

longum efl, Clitiphoy 
Tihifi narrem quamobrem idfuciam : Vera c*#Ja efl. 
Qjiod autem ait b s*^*;*?*™*-, Nitmutandum> icis 
quamobrem i Nifi hoc dixiffet, non habcbat vndc 
fc bellum hominem & ingeniofuro praeberet, 6 
caput aftutum, difertum > & callidumi En quo rc- 
da&a iuuentus: hos duces habct : tjpxo} w***'* At tu, 
quod facieba? olim , facito porro vt facias , & irtis 
Cymbaliftis fidem habeas caueto. Vale. Salm. Jd. 

lul. M. DC.LX1.II. 

EPI- MTISTOLAR. LIB. II. $7 EPISTOLA XXXIV. 

VIRO CL. VRBANO CHEVRiEO 

S. P. J), Tanaquillus faber. 

Tlautus in Curculione cmendatus, ibidem 

explicatus. 

LYcotrapezita in fcenam prodit: Plaudite,nam 
illi os fublinetor probiffime.Sed in eius oratio- 
ne eft quod hodie obferuatum velim , neque,vt fpe- 
to, id abs re fiet quodcogico. 

Beatus^ inquit , videor 7 fubduxi rattuncutam , 

guantum tris mihifit , quantumque alienifiet : 

Diues Jum ,fi nonreddo eis quibus debeo , 

Si reddo illis quibus debeo , plus alieni eft. 

Scio videri iflhacc extra omnem mendi fufpick>- 

nem pofitaeffe ,• Sed non omnibus oculi funt •, ne- 

que cuivis homini datum eft confiderate & penfi- 

culate Veteres legere. Et quod ditfurus fum haud" 

equidem fcio an facile aliis probari poflit , qui ex : 

genere. Duricapitomim funt , Tibi autem ^alia res, 

Zmv *&v* JtaniM. Vide igitur nuhi hanc orationem 

amare poflls, ii-ita loquar : Subduxi rationes, di/i- 

genterque computaui quanttm aris alienifit, & q«an- x 

tummthi. Renuis, video*, nequealiudfperaueram:' 

at nunc, fcio, atinues ita legentr , "' 

guantum ms mclfit, quan(«mquc alieni fiet. 

M 88 TANA$VILLI FABRr 

Nara % ni ita fcribatur, qux vox dhrw^fip V alieni, 
ercjuc refponderc poffit J ln ratione (ubducenda 
difpicio .qujmtum. alteni (it f quantum mei$ & fcis 
illud a M E ofum patsper in v£ R E^ id eft , panper 
quidem fum , fed nemini quidquam debeo : quid- 
quiddomieftjMEVMcft^nonALlENVM. 
At quod inferius paulo legitur,quantas turbas 
dedit ? Curculio parafitus cum Lycone trapezita 
vna loquuntur : Inci pit Lyco : 

LY. Vnoculefalue. CV. ^uafo ^deridefnemei 
L Y. De Coclttum profapia ted <([e arbttror : 
Namij funt vnoculi. CV* Cataputta hoc t&umeJt 

mthi 
K^Apud Sicyonem. LY. Nam quid id refirt mea, 
K^in aula quaffit cum cinere efff/usfiet ? 
C V» Superfiittofus hic qwdem efl , vera pradicat: 
Nam illace catapulu ad me crebro commeant. 
Hofce duos verfus fubmitfe pronuntiat CurculioJ 
£ Lycone auerfus , ad fpe&atores conuerfus : deia 
fic porro pergit : 
%*AdAfun ' y ob rempublicam hoc intus rmhi 
£>uod infigne habeo , tjuxfo , ne me tncomtttes. 
Ad eum locumGrutcrus, MSS. omnes ^ioquit^ie- 
guntjioc intus mihi quod iniignc hzbco: Atnondm 
repertfamen^qui mthi hoc intus explicaret, ait Taub- 
mannus. Itaquc fufpicatur legi debere, hoeincuf 
fum eflmihi. Acidalius pro intus legi poftulet ifiis, 
ita vt infigne ittus fumator pro nota vulneiis, Sal- 
mafius dcnique hoc inufium miht> quod ille de ftig- 
matibus milkum accipit. Qux omnia (i refellere 
lubeat, huicchartacinfenefcam oportebit,idquod 
fane haud libenter facerem. Multopraeltabitoiten- ■MFISTOLAK in.lL %9 

dete nil opus fuiffc taoto molimine vt hic locus 
commodiffime & cx fenfu coraici noftri cxplicari 
poflet. Quid enim 5 Curculio nonne vnoculus 
erat ? planiflime. 

^Vmcult falue. ] 
Scd ita vnoculusfuit, vt finus, feu peluis (Grxci 
wS<A vocant» Virgilius caimm) orbe oculi prorfus 
vacuus eflet, nam exfcu'ftus feu effjfus fuerat. Quid 
igiturfacilius quam locum nunc intelligere?nam 
illudiff/a/oculi peluim fignificat, ad quam, vt fit 
in theatro, JbK-axSt manum retulerat hiftrio. Vale, 
<£• de me cogites , de mejomnies , meusjis ammus , nam 
tgo fumtuus. Putas me blanditias dicerc; vtlubetj 
fed ita tamen res eft vt dicam ; profc&o animus 
peregrinatur apudCattos, exquo apud illos mo- 
raris. Redi. igitur, vtipfevna tecum animus re- 
deat. Salra. Cal. Mart. h. dc. lxiii. L ij 9 d TANA£FILLl FABRl EPISTOLA XXXV. 

ELIiE BOHERELLO AMICO SVO 
S< P« 2>. Tan* Faber. Rupellam. 

Locus Plauti contra fententiam Interpretum 

exflicatur* 

NOlo tibi imponat Viri Do&i au&oritas,qus 
& ipfa Taubmannoimpofuit.Legitur inCur- 
culionc A#. iv. fcu. 
C A. £>uidftulta , floras ? ne time^ bene hercle veu* 
didi ego te. 
Bent vendidi te, inquiunt , eft a care vendidi ; Qopd 
nihil ad rem*, alibi fortafle (& apud Terentium 
aliofque occurrir) verumeft : fcd hic nonitaerir. 
Cum enitn Cappadax leno puellx dicit , Neflora, 
tgo te bene vendidi,i\\ud idem dicit quod nuper apud 
Terentium legebamus: felicem iftum JSunudhum, 
qui quiderti in tfthanc detur homum! I taqj bene vendits 
es, fignificat, in locufletem domum vendita &s , vbi 
beneftt tibi: tantum bonorum tbi itltc fartum e& % 
ftulta ; ne iorrumfe igttur oculos j damnum enrm ftet % 
ineftula. Val£: &c ea fac curata lint qxxx nuper man- 
daui > led deGoltzio , omnium diiigcntijflime. Mi- 
hi enimflagitiwn e(Te videtur , & turpe di&u > non- 
dum me illum librum parare potuiffc. Salm. iv« 
Non. Maij m. dc. lxiii. XflSTOLAZ. LIB. XI. n EPISTOLA XXVI. 

l4D ef ndbm. 

Mc & te pro mihi f0 tibi apud Plautum, 
cx Quintiliani au&oritatc. 

IN Afinaria Plauti A&. in. fc. xx. error eft iri 
hoc vcrfu , 
Vtmcque , teque maximc atquc ingerito nojlro decuit. 
Exiftimauit Douza , magnus ille elcgantix Plauti- 
r\x fofpitator, legendum efle ingcrimm noHrum dc- 
cvit, nifi fit metalepfis, decuit^ pro dignum fuit „ vt 
mcquctcque fint ablatiui cafus. Sed autmirefalior, 
aut fallitur Vir Clariflimus: ncque enim vllibi re- 
perias ™<&<w/curafextocafu. Quid igitur illumin 
errorem irnpulit? me & te fcilicct, quae hoc loco 
tertij cafus funt; & ita fcripfilfe vetercs difertis 
verbis monuit Fabius Quintilianus in i. inftitutio- 
num : & ex illo prifco monumento , quod ad te nu- 

f>er mifi, inteliiges E & I. promifcueab antiquisia 
cribendo vfurpata fuifle. Itaque indandi cafudi- 
cebant : mi & me> ti & te. Quod etfi fuperciliofis 
quibufdam leue fortafle videbitur, non ideo ta- 
men minus moneri debuit : nequc enim hacc omni- 
bus fcribimus , fed iis tantum qui Veteres amant» 
yale. Salm. Idib. lul. m. dc lxviii. M iij j^ YANAgriLLl FABRl EPISTOLA XXXVIL 
iEGIDIO Mbwagio V. Ulvstm 

S* A Z>« Tan. Tabet. >0ta» JMalc repnhenfum fuijfc Platonem ab Hdrf 
cratione^Scaligcro^ aliisquc fummis viris* 
Ifarpocration cmendatu&^ 

SCxtint Joai , VirJMuftfis , quod & multi, qui 
non ita do&i funt , nouerc > reprehcnfura olim 
fuiffe Platonem y qui exiftimarit,Theogninpoc- 
tam , illum, inquam , cuius hodie libeilus in mani- 
bus hominum eft , Megaris Siculis , non autcm 
Adxis oriundum fuiffe* id quod ipfe quoque,cum 
in ephebis cram , credidi 5 magnorum virorum au- 
ftoritatem fecutus. Nunc mihi alia mens •> melior 
autem , an deterior , facile apparebit , vbi illoruni 
rationes a me prolatx fuerint. 

Princeps ante omnes , denja comitante catcrua, 
Harpocratu prod:t fboles , qua Rbetoras */im, 
Lcxica contexens , bis quinos iUuftrauiu 
Sed apertius loquamur : Harpocration ^At^^f 
#& vmi&it ad vocem seofnis hxchabet. 

ASLjajoit 1ti**J»T* Tv&vnv, &$* fM y *W 7* £ Sm^t I — EPISTOLAR. LIB. II. ^, 

HA$W /^ $ ejaj* ^ a* 2/>ua£u/ 71071 )*uv. 
3*C** **** fy«e£jcir & S/iua/W* &iHK»K*bvau* $ t«J FTa*- 

ww «* 8a/^/.J ld eft, cx cmendatione noftra, qux 
inferius ponetur, 

TH EOGN I S. occurrtt hoc nomen apud Lyftam 
in orarione contra Eratoflhenem. Hic vtr e Triginta Ty« 
rannis^ cfui Athenas vexarunt , <i/*jft /»') f*'^ **«* 
aly flures tefiattfunt, tum Xenophon in //. Htfloriarum 
Grxcarum : At Theogntdts poeta meminit ificrates in 
Admonitionibus quas adNieoelemfcrtpftt. IS AFTEM 
UHEGARENSIS ERAT, EX IIS SCIL/CET 
MEGAR/S gVoE ATTICO AGRO AD/ACENT, 
nam tta firipfit poeta : 

Quippe olim Siculas ego fum deuc&us ad oras.' 
<>>uod nonfatis attente confiderans P/ato, fcripfit in /. 
di Legibust [ Theognin ciuem ex iis Megarenfi- 
bus vnum , qui in Sicilia funt.] idque ni ita firet, 
*vn&e d>xijfit Theognis , Siculas ad oras? Ceterum & 
KM VL TI poftea aufforitatem Platonis flccutt fi*nt.*\ 

Atque hxc quidcmitaconuertiexemendatione, 
cuius ratio poft paulo rcddetur. Intereavero dum 
idfiat, audiamus diligentiifimum virum Philip- 
pum MaufTacum , qui in Notis ad Harpocratio- 
ncm fic fcribit : [ Porro qua htcfubflnem de Thcogni- 
de Poeta Epico afferuntur , corrupta omninofunt , l/cet in 
fracedentibus editiontbus nullum exfiet corruptionis & 
lacund vefiigium. UWembrana manifelfe habent poft 
njerfum tUum Theogntdts , ?*:&>r pt $. ? pj Imsvi*** riAa- 
v»t iEtd voce lA*ysi»v vfqut ad^al^uod inttfrftitiffm, 
sUiquam dtfianttam , q*£ denotJf quadam adhucdtfjfii \ , 4 TANA&riLLl FASJtf 

fed & prdterea fenfiu & conftrutiio ftrmonis bocdcfid** 
rare videtur. Magnus Scaliger integrum locum ex Md* 
nufirifto Cod. reftituit in dnimdduerfi.ddEufib. Cbronl 
fag. 88. fed Ucundm non fuffleuit. T^os coniicicbdmu* 

reponendum ^Wflfi ^itAKut. Utyijuf Xmi,dNi4unw **«- 
toSiveu m-ri tpaQuv ek 2/juA/W. H0C vo/u/t ( nifi valdt 

faltimur ) Harfocration \ Sed videant amflius acutio- 
res & ficam ingcntj difiringantin bis maie ajftttis lccis. 
Certftima autt m funt qux hic de fatria Theognidis 
gnomologici diftutat auttornoficr contra Platcnem. Adi 
ad dnimadwYfi ^cahgeri in Eufib. chrcn. ] Ait Mauf- 
facus lacunam i Scalrgero fupplctam non futtfe, 
quod vcrum cft > mox addit ; T^os coniickbamui ri* 
pnendum &* -&v , &c. Quam reltaurationem redar- 
guerem, nifi fatis ipfc proderct non vfqueadco fibi 
probatam fuifFe , qui fcribat : Sed videant acutiom % 
&c. Quod nos, Do&iffime Menagi > licet non acu- 
tiorcs , tamcn feliciores fortaflfe^ praftabimus jSic 
enim cx Platone reftituendus ille locus fuerat [ £ 

p# ihvinf ITXflCTwy «r «eprp Nopuv EinEN , TIOAITHN i£r 
lf 2/wa/V MErAPEnN ( non Mtyi&v ) TIOeEN TAP tf «.(jjly 

£x sikeahn taian^ eo fenfu nimirum 5 qui in ea 
vcrfione Latina cxpreflfus eft, quam cgo fuperiu* 
propofuu Et h« c quidcm ad Harpocrationis au&o* 
ritatem. 

Scaliger hinc medU infertfi^ fublimis^ arend^ 
Temfora cui denfis velauit Gloriapalmis^ 
Telaferens bumero , (pargenfqi volatile ficrrum 
Crebrafirit , mifirum cogens fdttcrc Magiftrum* 
Id aliquis de me dixcrit , aut putaucrit certe. Scd 
Magifterilletamen, quemdico, Salmurienfis ille 
Magifter y ita hodic pallet, vt ne nimis palicat ta- 

mens ep/stolAr. LIB. II. 9} 

TtMn ; fteque , yt tutc fcis , pallor femper timorem 
arguit. Nam locus iile Scaligeri qui in Eufcbianis 
ammadacrfionibuslcgitur, nilaliudcontinetjCjuam 
quod ab Harpocratione altatum eft. Qiiamobrem 
ne (im molcilior, qux ibi k fummo Viro fcripta 
fuerunt, huc a me non transferentur, vt nec illa 
etiam quae anteScaligerum ab Elia Vineto in No- 
tulis ad Theognin prodka funt : & jam Epiftola 
pxne fatis longula cft. Nunc itaque videndum quae 
ratioPlatonem tutari poflit , ea enim ipfa & Har- 
pocrationem & Scaligerum & Vinetum & quot- 
quot alij eadem cum illis fenferuht > ita affli<5ios 
dabit, vt iisexurgcndi nulla facultas eflc pt flir. 
Primum nemini credibile efle poteft id Platoni 
ignotum fuifle quod Viri Dodiflimi in eo rcpre- 
hendunt s quis enim ea tcmpeftate fcriptor in Grae- 
cianotiorerat quamTheognis^cuius prxcepta in 
fchoKslegerentur£Magiftris,iis vtpuerortmani- 
mi maturc imbuercntur ? Sed hoc probabile tan- 
tum: vtquc fieri poteft, ita & potcft non fieri. Ta- 
men cum dilerttflimis verbis teftctur Thcognis 
Megara A#*aoriundum fe fuifle,id Platonem la- 
tcrc haud potcratj quamobrcm caufa aliqua (eam 
infra dicam) efle debuit cur illum noAiTHN tqn 
in siKEAiA/ METAPEaN vocauerit. Qups dico vcrius 
notiflimifunt, 

9o7Ct £vtt% , ivrif /ufy) t7Ti!py»c*{ itfkiv ixftw 
AA^5»V Tli ao*©" TrwJi Xt&Zipfa©-* 

Avw J c^Tcy vCtiftw lAiltov amfvu 
TitJt tnh&j* • 

In quibus cum ai t ,0 Apollo^ui oVm vt Atcatboo gratiji* 
t*rmsi*ncm condidifli ^irjoicnus Mcdorut* [ id eft^ 

N 9 t TANA£riL\LI FABRT 

Perfarum] ccpias *b hac vrbc Ungc prcpnlfii , mani- 
fcfte oftcndit fc Megarenfem A&xura , non Sicu- 
lum jfuifle. Cui autem ignotum eft conditam ab 
Alcathoo Pelopis F. Megarara fuiflfe ? nam apud 
Poetas nil tritum magis. Sed , dixerit Scaliger, 
hoc ipfum , faciat, vt nullum Platoni fatis ido* 
ncumpatrociniumfit,cumipfeTheognis, qui ori- 
ginem fuam nouerat, plane ie A&xum fuifle often- 
dat i Plato autem non miruis plane Siculum fuiife 
aflcrat cum ait : 

nOMTHN TON EN 2IKEAIA/ MErAPEHN. 

Fateor ita fcriptuiPlatonefuiflc^Menagido&if- 
fime, neque potcft negari : Sed locum illum Plato- 
nis rc&e ab Harpocratione , Scaligero , & aliis ma- 
gnis Viris intclledum fuifle, id vero eft quodvt 
pertinaciflimc > ita & vcraciflime negabo 5 idqoe 
ex alio quodam Platonis loco ita probabitur, vt 
contra ftarc nemo poffit. Qui enim dicat aliquem 
fuifle mhiilw 7w foJivr , non continuo dicat illum 
fuifle Rhodium , fed iure ciuitatis Rhodiorum do« 
natum j id quod obferuari prius decuerat y quam 
Platoncm tantae in his rebus infcitix argui. Itaau- 
tem intelligi debere hunc locum Platonis oftcndit 
quod in 1 1. de legibus pag. dlxvi. edit. Lxmaria- 
nx legitur. lbi cnim Tyrtxum poetam , qui om- 
nium fcriptorum teflimonio ciuis Atticus fiiit, 
noMTHN aakeaaimonion vocat. Id quamobreni? 
Proptcr egrcgiam opcram , quam ipfe Spartanis 
xnbello Meflcniaco nauauerat (res eft pueris notif- 
(ima) iure ciuitatis Spartanx abiis donatus eft. 
Hominis verba funt > ( ibi autem loquitur de La- 
cedxmoniis Plato : ) n&wnijA* yuu tvjmw » w flm EpQsrOMK IIB. II. yf 

$ Attuwr, TiJNAH [Laccdsemoniorum] $tioatthn 
#<*/*•», &c Vno itaquc verbo vtabfolvam,longe 

aliud eft, EfMAI MtXAPtfA, & TflN MBTAPlfflN tioai*- 

THMt namille natura feu ortu Megarenfis eft,hic 
autem lege , more , vfu , beneficio , talis habetur. 
Addendura & his vnum quiddam : Ita locutunj 
fuiflcPUtonem, vtTheognin,qui temporibusDa- 
rij & Xerxisvixerat, ab illo alteroTheognidc di- 
ftingueret, qui Platoni coxtancus fuit, (ed natii 
grandior tamen » vt iam fcnex effet cum Ptato vi x 
adalcfcentix annis exceffiffet. Is Theognls vulgo 
sJx , feu #««, dicebatur , ob frigidum ingenium. 
De illo Suidas, & , li memini fatis, aliquid ciiam 
Ariftophanes,qui hominem nouerat :. 

H *t fi Menagio meo prebtntitr t 

F*X9 muUi alij prebcnt & ij>fi. 
Vale , 6 Mea opp jrtunitas, & Viue. Salmurij Kal. 
lun. m. pc. lxiii. N 9 ,S TAUAQJUtl FABKI EPISTOLA XXXVIII. 
VIRO CL. VRBANO CHEVRiEO 

S* P. D. Tan qu:Ous Fabcr. 

Loci quatuordccirnapudHcJycbium tentantur 

aut cmcndantur. 

ESjc tfuid hoc dicam , cfuod tam mihi dura viicnur 
Strata , ncquc in UfiopallU noftrajcdent ? 
Et vtcuamjomno nottcm , quam longa , fcrcgi^ 
LaJJaquc vcrfati corforis ojfi doltht? 
Ita tnihi infenfus Morplieus eft, ncquco dormirci Et 
tamen hodiecyatho luiusdatus iuit} nccjcio quidjit 
Amon nec cuiquam inuideo ; nil opto, nilmf- 
tuo. Qiid fiat § 6 Nofter ? Nec Hymni proiunt , 
nec odae , nec lyra , nec molles per hortulum am- 
bulatiunculae. 61 Ridcasji me ifthinc viderepoifis 
& ingenterlibroramftruices; qui nnhi fpartimin 
ftragulisiacent. Exhisarriperealiquem nucluber, 
vnde mihi ad tcfcribendi aliqua materia deturj 
Sed Fors omnia rcgec, laciamus aleam; mittan- 
tur ia vrnam fortcs; Hefychius «it \ fcis quuta 
pagina?Sifarisvideo,eaeft d. lxviiu . 

IlXPOXETETEl] <sfei**««*£»i. Lcg £eu 

n APTZTPIAE2] flu <ri Xhutp %%vnu. i Cg. n A?*- 

x 1 ae z , cu 79 iKcuor n\rt/**u. De farochis , abunde 
tnulta dicere dcbuerunt Horatij Intcrpretcs, fcd 
Iurifconfulti fn ea re non iilcnt. 
n a p o x o 1 ] ££*c*-w , &c. lege m&iteim. Emen- EPISTOLAR. UB. IK gp 

3a & alibi Hcfychium in hac ipfa voce. 

' n A P O A O T NTfe £ ] ityA&yyAtw™ , yhli^fnt , f 
A^rra . Lcg. » ¥* E T O N T E 2. 

TlAPn A0TNTE2] At^mf. Leg.c&aC<tttor7*f. 
IIAPQM*HMA] mt&vv!M*frut. Scribc,IlAPOM*HMA, 

ab i(jLfn non »>*«. ltaquc hxc vox extra feriem litc- 
rarumcft,moreinferiomGrxcix, qux» & o C on- 
fundir. 
riAPGnTAi] «^d^.Leuiscrror, fcd fcribe, 

riAPftnTo] **ft*z£79. at hic non lcuis crror eft. 

nAPOSMENnN] A«ft»<uV'*r. Lcgc , rJAPOSMlNQN] 

iiAPoxETBrnN] &tc Hacc omnino delenda. 

riASAN En AIAN] ^ruffwfylw. Lcg. TtZcwt Edl ytw. 
n A 2 M A J £ *W"f tj$ «CfV w 7* fi/T* pvfoaf, Lcg. £ */- 
lipnf) *e)c *• W™ T A * T A A A. 

Cctera, qu* in hac pagina egent aliqua emcn- 
datione , eam ab aliis antc mc obtinucrunr. 

In fcquenti pagina hoc ^antum notabo. 

* nATEi©Ej ^tTtti. Legendum eft vel iiatei- 
*ai ] ^7»a/^«3> nam **7*» calco cft fcu proculco , con- 
temno: Sed & alitcr emcndari poteft ,nATEiS0E] 
Sa/i-n. nam wU/juu edere elh < 

nATEPH*TAi] \sUiai. Legcndum omnino ru- 
tbontaj. Refpicit autcm Herodoti locum. Valc, 
dormi , nunc ego dormio. Salmurij , m* dc. lxii. 
tertiv id. Iulias. • ■ .«• N iij ] u t TJNJ&rmr FABki EPISTOLA XXXIX. 

LVDOVICO FABRTCIO V. CL* 
S. P. D. Tan. faben Hildeberganw 

Ifrfychius emendatus* 

Dlci haud poteft, Suauiflime Fabrici , (alijte 
Do&ilfimuttv Iugenioliffimutnque^hi Philo- 
fophum^illi Thcolngum, & quidquid fingulari 
tux praettantix dcbetur^vocabunt^ego teinpre* 
fensSuauilfimum dicam) quantopere hic delide- 
reris, cum beatos illos vereque aureos dics rc- 
cordor, quos vna fimul aliquandoconfumpfimus» 
Tunc mihi viuere etiam libebac y quanquam non 
fane multas viuendi caufas habebam ; Sed , Mi 
Fabrici , 

Tu mihi eurarum requies , tu Hoffc vrlatra 
Lumen , & infilis tu miht turba Ucis: 
Eo omnia ferebam patienter magis , quia aderis^ 
N jncomni fblatio egens defertus videor, nam & 
VrbanusHlC) quo nihil amabiiius hic fuic , apud 
Catos moratur, Tu apud Hildebergam, id eft, 
mihi quidem apud Seras & tndos , tam rari de te 
nuntij afreruntur. Quod vnum igitur fupercft, de 
te cogito , de te loquor, id ett de comhatc,eIegaa« 
tia , vrbanitate , facundta y de iis denique omnibos 
bonis , quorum vfum incerualla locorum mihi jn#i- 
deat. Vtinam & dc mc itidcm apud Tc fiat > & fic- r *~ tiPISTOLAR. LIB. II. ici 

fet,(i illx artes, qux te tam amabilem faciunt,rai- 
fai adeflent. Tamen vt cttera defint, amorinte 
xncus & acre illud ftudiura , quo te profequi coepi, 
ex quo alter alterum vidimus, eadem funt quae fem- 
per fuere; & qui amat & vencratur, intcrdum ama- 
ri dignuseft ob id ipfam quod amat. Vale diu. Sal- 
murij % CaK lul. m. dc lxiii. 

2{olo ego tanti tibi confiare chartam puram ; Itti 
igitur ittinam alifuid, vnde quod tabcttarto pendc* 

tur , reptndi pofiit. riATPQNEX, himefm T*Ztmdirmr 
mm&fmZi9 tpgyw, iy c* Tflivv 8/ HfivifJpu flenSbi J^y- 

fSfjfpti. Hunclocum Hcjychij protulit Meurfim in Lc- 
ocico Graco - Barbaro; fed aut errorcm , qui in eoefi^ 
non vidit , aut certe difimulauit. %^it eum nos % vbi 
ex Interpretatione nofira apparuerit , tottemus. 2^i- 
htlautem aliudfignijicare Craca pojjunt •, quam quod 
iam Latmelegesf\ PATR9»Es,centum illi dicun- 
tur qui primi i Romuio iure civitatis Romanx 
donati fuerunt,qua(i qui in fecundorum patrum 
loco cffent; tertio autem (Jeu tertia vice) qui 
iudicati adiutores adfunt. Omnia bella y Mi Fa« 
brici 9 quid ais ? Imo non vno mondo fccdata. ^Audi 
nunc qua nam ratione interpretandum putem: Pa- 
tronis , centum illi dicuntur , qui primi a Ro- 
tnulo iure ciuitatis Romanas donati fuerunt, 
quafi fcilicet in fecundorum patrumloco e(Tent: 
EX HOC quoque Patroncs (fiu Patroni ) di- 
cuntur, qui adiutorcs illis adfunt , ^vibvs ik 
*oro res est. Videticet duplex Jignifieatio nA- 
TPnNON efi modo entm pro Patritiis y qui n A- 
TPONIAN Juis cUcntibm ex injtitm fioniuli dt* lo i TAttAgriLLI rAttt 

bebant y vt fftime a t>iony(io Halicarnajf. obfirui* 
tum in u fumuntur : (vnde HATPnNiK ON 4W 
apudSutdam.)modo de iis ta>tum^u*svutgoinjoro 
Patronos,/£w caufidicosvocamu*>ea vox vjitrpatur. 
Ex quibtts facile tntt/ltgis , cjud mea hums Uci re- 
fiauratiofit; nempe *, e* tottot u toix kPINO^ 
m en o i 2 &*$*) <£&}tvt'rfpoi. Sed homines fatue in* 
ge <iofi, cum kgijfent , ««y f*vii&>v> &c. continuo 
pro £K tottot cffinjcerunt ek tpitot, cum cen- 
trafic cogitare debuijJent,a£iorcs caufarum dittos tfe 
PA TR ON OS , quod fpeciem quandam nobilis //• 
l\us & vere ptternx Patronix obtinerent. Nunt 
alia quadam huius pagin* ptrcurram. 

Ktm. Legendum £ ot mhint , quod ex Polluce 
probabitur. 

riATPQOS] &c. Kj,w<fld*. Lcg. wwJi&rn. 
ITa*On] *7**V«e*. Pinge »**?»?. 

DPAQTAI,] oi/J^e^&c. Lcg. riAQTAI. fit i 

*xi( , affinis , cognattu , &c. lonicum cit Wr. 

riEAP, ] yhauvJdt , A/«tfrV, lcg. flSAP >AtaUi7v* 

Mme)v, La&is cremor. dicitur & ™<y. 

FIE Z A 2, iM<%t* , iT7T»r 1^'akk W vm&s, &C. Cofl- 

iccit Florens Cbriftianus legendum ^>/#*\ cgo 
aliter. n e z a s , ^^ , kai «W •***«? , &c. *i£# 
pes eft , ^^9-, pediculus quo ex arberibus fru« 
&us pendent. 
nEiPn] m&s. Lcg. nEiFAP vcl nnpAS. 

Verum, $he iam. Iterum Vale y \&fyu»T*7w ^s%u« r 
^/f . Hemlfi quid confirmadis iis qu* a me di&ajunt 
ad PatronesyOpus erit,Plutarchus prafio fucriti fcdno- 
Jli ingenium& mortm meumjctli€ct % J>« fi&X"** 

EPfr MPTSTOLAX. LIB. II, frj 

* 

EPISTOLA XL. 

ELLE BOHERELLO AMICO SVO 
S. P. D. Tan. Faber. Rupellam. 

Fratcr & Soror verba mcpiti*. 

NEcFrater, Mi Boherelle, nccSoror, id figni- 
ficant quod ifti putauerej (quisenim,modo 
fi fapiat , aliter monachum vocet quam mona- 
chucn ? ) Gratiani quidem Theodofiique tempefta- 
te ita fe amici ali j alios vocabant , & iam , fi memi- 
ni fatis , vtraque vox ita vfurpata fuit fub Domi- 
tiano>& antea etiam. Sed haec verba nequitix funt, 
Frater & Sorot > id eft , vt ego interpretor , rei Ve- 
netex feruiunt , & in raolliculis blanditiis locum 
iiabent: quod excerptaPetronianavicies probare 
poflint. Quin & Salomonis aevo eum vfum habuif- 
ie Soror videtur jSed tanti ea res non eft vt nauim 
conicendamus , & hinc in Syriam eatur. Martialis 
vnus fatis effe debuh hominibus iflis, qui tam ine- 
pte fufpiciofi funt.Sed illum fortaffenondum ipfis 
vacauit lcgere. Tu igitur, vbi illos reuifes 5 hoc 
epigranvma facito vt oftendasj ex eo enim intelli^ 
gen t qui fint fraierculi y quae fint Sorores in Epiftola 
anonymi fcriptoris* 

O quam blandus es , Anmiane > matri ! 
Jjhtam blanda efi tibi mfter 3 Ammiane I 

Iratrem te vocat & Soror wcatHr. ] xoj TANAgVlLLl FASRT 

Curvos nomina ncquiora tangumf 
J^vare non iuuat boc cjuod eftis ejfe ? 
Lufum creditis boc iocumque } N on ejf. 
UWater cjux cupit effeje fororem, 
3$jc matrem tuuat ejfe necjororem. EPISTOLA XLI. 

c^Z) EV NDEM. 

Ariftarchus. errorPorti,&Euftathij. Hippar- 
chus Platonis in dubium rcuocatur. 

FR. Portus,vt fcribis ( & quod fcribis verum 
eft ) in illa Prafatione , quam ad Homerum Ic- 
|>ifti > Ariftarchum , illum principis poetx cenfo- 
rcm, Pififtrati temporibus vixiffc ait •, fedfillitur 
Portus, fed fallitur poft Euftathium, qui idcm 
fcripferat , fcd & omnes falluntur 5 qui idcra cum 
vtroque fcribunt. Scis quid fit ? qui fons > quxnam 
erroris origo ? Bonus Euftathius ( nam Eulhtbius 
intcrdum oonus eft ) cor fudit Ariftarchum cum 
Hipparcho, qui Pififtrati filiusfuit; ( Vides/otwri- 
n* nominum imagtnes quid faciant, &t isauvepi) 
Lcge modo primum P atonis dialogum ( quan- 
quam dubitat ^Elianus an hic dialogus P latonis fit/ 
& omnia fcies. Nam Ariftarchus fub Ptolemxo 
Epiphancfloruit. Vale& na*e, vtaitEpiiharmus, 
nofticetera. Videore^imaliquidbacdere alicubi 
fcripfiflejfcd quodfcriptum puto^dictum fortaffc 
eft,nonfcriptum. ItcrumVaic. m* pc. lxui. vrrsroLjtR. iib. n. IO j EPISTOLA XLII. 
VIRO CL. VRBANO CHEVRiEO 

S. P. Z?# Tanaquillus Ftber. 

Dlci non potcft , quam cx animo Plaututn 
amcm proptcr Cafinam* quaqtum cnim in 
illa jocorum eft, amorum ,nugarum, facetiarum > 
tota merumJaL Quodie primum a&a cft fabula , 6 
Amor nofter,quam multa cenfes Athenis* nam i 
Diphiloprimum fcriptacftj& Romae ctiam fa&a 
fuiflfe, qu# pridie fa&a haud fuerant?Hem Lquot 
lufus > quot vefticontubernia 1 Malum igitur , ma- 
lum y quod iis eueniat , fi nondum euenit , quorum 
negligeutia fa&um eft vt tam iocofa , tamque fe- 
ftiua comoe iia parte fui mutiia & trunca ad nos 
peruc iit. Vidi olim lepidum fenem , qui antca le- 
pidus adolcfcensfuerat,^ militarat non J$*e glorta^ 
icis autem , 6 McaSuauitas^quid ilie faceret* vbi 
iprius animum tantx ia&urx rccordatio iubibat ? 
Audi & i rede , nam vera fabula cit : TotnT lacry- 
mis exltillabar amabilis feniculusf ncc capillis iphs, 
qui iam rari fupererant taraen, parcebat Idem & 
ipfe facerem , nifi vna ratioobftarct , quod quibus 
triftitia aliqua obie&a eft, (hoc enim fxpe obfer- 
uafle victeor, ) ij neque hilares funt , neque bclli y 
fteque venufti. Quidais l 

Ergo altj florent , qutbus hoc .Natttra , dediftu 

Sedemendationcs, (hoceaifaexpe<2as) vbi gen- 

O ij I** TANAgVlLLt PABRl 

tium?Ipfas,6 mea Voluptas, olim videbls,imo 
audies-, naminiis multa funt, qux haud libentcr 
fcribam-, nofti enim teneritudinem Epiftolx, quan- 
quam iOa^ vt aiunt, non erukejcit. Sed Cicero iu 
Cafinam non fcribebat. Vale. Salm. m. dc. lxii. 
Kal. Febn EPISTOLA XLIIL 

ILLVSTR. VIRO DOM. D. PINIO 
Minutorum placitorum Quarftori 

S. P. D. Tan. Faber. 

I/oratijOdein IIL Carminum examinatur] 

eiufque confilium aperitur^ quod a 

nemine faftum. 

INter cetera QJrloratij pocmatia vnum eft in 
iii. Odarum, cuius vt magnificcntiam , fubli- 
mitatanque fxpe olim miratusfum, & nuncetiam 
miror : fic oeconomiam ipfius & confilium non iti- 
dem mirabar,quippcqui nihil per * tatcm viderem, 
quod fupra Interpretum turbam effetinuncautem 
Vtraque & probo , & demiron Hominis cnim men- 
tem video, qui poematium illud imperfe<aam re- 
liquerit, &contra iudicium , quod interdum face- 
re fingularis artiseft, magno cum iudicio peccarit. 
Cum autem , Vir Uluftris , in animo quxrenem, 
quodnam meac inTe gratitudinis moaumentum EPTSTOLAR. LIB. II. 107 

cffe poffet , neque facile illud rcperiretur , placuit 
tandem hoc argumentum, cum & infignis poeta fit 
Horatius, & a te praeter ceteros ametur * Tum quod 
hxc meae fcriptionis nouitas haud facile peritura 
fit, quae tantum lucis tam praeclaro poematio af- 
ferat ; Qua ex re & tua in me humanitas latius, 
fpero, apud Pofteros florefcet,& ipfc perfoluti 
officij confcientia diutius perfruar. 

Omnibus , id quod adueniens dixi , fingularis 
jpoetx luminibus hoc poematium clrcumfulger. 
Qualiaenim illa funt , feu grauitatem, feu fublimi- 
tatem fpe&es, feu amabilem illam facilemque ^m f 
yt Magiftri vocant ? Quanta figurarum varieta$, &c 
amoenitas ? quanta di&ionis copia ? 

» bac vagm Hercules 

Innixus arces attigit igneas. 

*>>uos inter Auguflm recumbens 
Purpureo kibit ore nettar. 

Qujd iliud ? quanta phantafii? 

(JMartts cquis Aeherontafugit. 

En tibi mirabilem copiam cum fuauitate con- 
iun&am. 

- iOum ego lucidas 

lnirefedes , ducere neftaris 
Succos , <& adfcribi quietis 
Ordinibus patiar Dcorum. 

Grande , j#o# r , & ferox : 

f tet Capitolium '- 

Fulgens , triumpbatifque popt 
Romt ferox dare iura Hcdis. 

O HJ !0* TANAgVlLLI FASRl 

J lud autem de Romaquis fatis pro dignitate lau* 
dauerit ? 

fforrenda tate nomen in vltimas 
Extendat oras , qua Mcdius Liquor 
Secernit Europen ab Afro > 
£)ua tumidua rigat arva Nilus* 
Denique, (omniaenimtranfcribioportcat,) qui$ 
haec legerit , nifi admiratione defixus ? 

£hticumque mundo tcrminus obftit/t y 
tiunc tangat atmis , viftre geftiens 
J>)ua parte debacchentur igr/es^ 
£>na nebuU pluuaique rores* 
Verum , & lithaec, & ea qux dixi minus, vtti- 
bi longe pulcerrima videbuntur, & ingentis fpiri- 
tus beatiflfimaequc indolis^ita vbi integrom poc- 
matij contextum otiofe contemplatus fueris , vti 
a mc olim fnShim eft, metuo hercle ne ineoiudi- 
cium Horati} defiderare iocipias. Quis enim iilam 
Oden probauerit , eamque vt perie&am laudaue- 
rlt , cuius periocha fufpenfa hxrcat , & vix dirai- 
dum argumenti explicet ? lllam autem effe etuf- 
modi facileapparebitjti totum illius corpusinbrc- 
ue coegero » & ita tamen vt fua illi lineamcnta du- 
ftufque omnes & fila feruentur. En igitur illam 
Tibi", paucis quidem comprehenfam verbis, (c& 
cuitamenexfententianihildetra&umeft. [luftum 
& conftantcm Virum nec tmpetus fautent'S populi , nti 
tyrannorum mina y non ftemitus maris , nonfu/mins, 
apropoftto vnquam dcterrebunt. Hac vtraque virtus 
Pollu€i % Herculi , & Romulo coelum reclufit , cum luno 
longam orationem habuitin frequenti Deorum confeffu^ 
inqua ml *hud tnifa eft, quam ne itcrum Troia d M~ EVISTOLAr. LIB. II. tfa 

mdnis refiauraretur.^ Quid ad hxc GrxCus aliqufe 
diceret, Vir llluftris? nihil certc aliud quam «Viy * 
fU a/«, mo* w cutwm. Galli autem noftri fcis quo 
nomine talia vocitent. Quamobrem lateataliquid 
in illo poematio neceflfe eit , quod aperte explicare 
noluerit Horatcus , quodque nes primi e tencbris 
cruemus , ita vt confiiium ipfius , propofitumque 
facile appareant. Antequam autem id fiat 5 hoc in 
primis obfcruandum puto, nil xque metuere luno- 
nem quam neTroia reftituatur jidque non femel, 
fcd,qux rtslegentium animos aduertere & tange- 
rc debuerat, ter etiam ab ea fadum vkiebis. 

■ Illum ego lucidas 
Jnire fedes *patiar deorum t 
DVM longus inter fauiat llion 
Romamque pontus — • 

En tibi alterum: 

■ qualibet exules 
Jnparte regnanto beati , 
DVM Priami Paridifque bufio 
Infultet armentum ■ 

Tcrtium autem , quod & primo & fccundo validius 
cft & expreffum magis , his verbis continctur per 

\ S ED beBicofis fata £>ttirltibus 

HA C LEG E dico , NE nimium py 

Kebufque fidentes , auita 

Teffa velint reparare Troia. 

NoluifTe autem Horatium apcrtius loqui,vtin re 

periculofa fcilicct,fatisillaverba oftenderint,qui- 

bus hancOden claufit : 

guo y Mufa ; tendis f define peruiux W* TANAgriLLI PABX£ 

Refcrre fcrmones Dtorum , & \ 

Magna modis tenuare faruis. 

Scd fallis, QuintCjfalUs : aliudclaufumia pe&ore, 

aliud promptum in lingua habes •, & nouimus tcj 

Nam modi ifti ( carmina tua dico )parui non funtj 

imo ere&i , grandes , fublimes, digni denique qui 

Veorum auribus ftruentur , ( ficenim alibi loquerisj) 

Verum Deos ipfe non timuifti , fed Auguftura,in 

cuius arcana pcnetrafle haud tutum erat. Nam,rt 

adTe redeam, Vir llluftris^ quid tantum periculi 

in reftauranda VrbeTroiana fuit JHoccnimhifto- 

v\x fide niticur quod dicam > llium a C.Fimbria, 

quiSullxlegatuserat^radicitus eucrfum fuerat;& 

mox a Romanis non reftauratummodoeft,fed& 

immunitatedonatura. ( Epitom. Liuij lxxxui.) 

neque Horati) tempore conciderat •, imo ftabat, flof 

rebatque,& fubTiberioacfequentibus prindpibuf 

floruit. Quid igitur? dices.En tibi, fed paucis,quod 

reseft* 06huianus0efar>qui poftea Auguftusdf- 

(ftas fuit , hxres a Iulio Cxfare inftitutus erat; & 

qui hxredes funt,ita plerumque faciunt vt vltimam 

teftatorum voluntatem , eorumque difpofitioncm 

fequantur. At tunc in Vrbe Romana rumor erat^ 

decreuifle IuliumTroiam migrare exhauftaopi- 

bus Italia, perpetuamq-, ibi fedem figere. Quo ru- 

more quid eflc potuit vnde confternatio maiorpo- 

puliim inuaderet? Manifeftum enim & praefenslm- 

peri j cxitium erat ea rerum tranflatio x quod poftca 

fub Conftantino cxperimentis compertum fuit« 

Nam Noua Roma >id eft Conftancinopolis,Vctc* 

rem perdidit. Cum autem fatis credibile viderc^ 

tur fa<2urum aliquando O&auianum quod lulius 

coofti* r EPTSTOLAR. LIB. II. m 

conflituiflct , fi vcra illa fama fuit , vocari in du- 
biutn haud potcft quin co metu ciuiras Romana 
perculfa nutaret. Sedquia^er/W*/} eft plenum opus 
alcd arcana rcrum Aulicarum tai gcre^ Horatius 
mentem fuam palam & apcrte ex^ romerc verftus 
cit^ maluitque deliderari aliquidinfcriptiorehu- 
ius poematij ,quam committcre vt plus dixifTe vi- 
dcrctur quam fatis cfTct. Fundamentum huius meae 
fcntentix ( id enim tantum fupereft, vt longiori 
Epiftolx fiiiem faciam) £ Suetonio pctetur,qui 
cap. lxxix. lulij ficfcribit: £j>uw etiam validafamd 
percrebuit ^migraturum Alexandriam vcl llium^ tranj- 
lathfimul ofibus lwferij , exhauftar^uc dtlettibus Jta- 
lid. ] Probabilius autcm erat lliurn Alcxandri* 
praclatum iri , propter origines Ctffarum , qui fc 
^Eneadas habeti volebant, vt paflim in fcriptoribus 
illiusarvi legereeft. 

HiEc erant jVir llluftris^qugcadTe fcribenda 
putaui ; ex quibus fpes cft aliquid vtiiitatis ad cos 
peruenturum , quibus cordi elt Horatius. Sin fccus, 
id ccrtc probabit hxt Diatriba,quod ipic omnibus 
probatum maximopere volo: qualille me occa- 
fionem,quaelegantioribusiageniisprxclara tua in 
m? mcrita teftarer : quibusfi Fortuna deerir, ( fcd < 
Dij rneliora ) grata certc illorum praedicatio nun- 
quamin medefiderabitur. Vale. Saimurij uuKaL 

Aug. m. pc. L*I1I. m TAUA^VlLtt FABRl EPISTOLA XLIV. IQANNI CAPELANO VlRO ILL; 

$. P. D* Tanaquillus Fsber. 

NArroTibi y Vir Illoftri* , nunquam melius 
mihi proccflit quam nuper j nam poft triftes 
horribilefquc nuntios , quibus tota Gallia iam con- 
tremuerat , repente allatum fuit, Maximo Prin- 
c i p i meliufcule e(Te ; ex quo tanta animi mei fada 
Conucrfio eft 9 vt repente poeta prodierim. Itaque 
cojncitatus & velut inftin&us exclamaui : 
\ Zfiis, i* > Superi, V IV ET : ternaque Somit 
Impiebunt denfas Regtafila colos : 
yiF ETyi^ Ludouix :fies e/fficurafuturi, 

Necjecjuiturfiuitans omina vanafides. 
Reddita namvems requies % iam incendta ponunt % 

Et tefet cxtinttis fiamma remijfa focis ; 
gmqueprim rapido fanguis trepidabatab afiu , 

Compofitut, motu languidiore fiuit. 
Sci&cet id votis , Superi ^precibupfue dedifiu, 

GaJiia ejueis vefiram follicitabat opem. 
Debtta nunc igitur liqucfcant thuraper aras % 

Et laudent meritos carmina lata Deosi 
Etpofi tam dirafedata pericula Mortis 
Sotlicitent tacitas aurcaplcftra ijras. 
Tfjtne fedeant capiti , pro funerea cupreffo ,' 

Lattea purpureis iilia mifta rofis; 
Gaudia nunc redeant ,redcant Rifufque lotique g 
Et tota Altgeri mrbafaceta Dci. ttlSTCTLAK LIB. II. , r , 

Koa ua male pofita exordU fuerant , vti vUes; 
quin,fi tecam , Vir llloftris ,quafi cutn optimo pa- 
rente agere aufim , mihi iam bellus nefcioquomo- 
do videbar : & eram fortaffe \A quod videbar. Sed 
cara multa illa de Fama, de Apollinis , Nouem que 
Sororum lucio diccnda cffent , & varij animorura 
motus explfcandi , quospervniueriam Earopam 
valetudo Maximi Pmncipis editura effet ^ ( vidcs 
quam fpatiofa, quamque «qoabilis Pegafo illa area 
fit ) repente fato finiftro roeo flagitater aduenit do- 
mum; cumque me irnprouifus oppreffiffet,tamen, 
fulfoThyas vti connta tympano , cetera percurrebam> 
deBelgis,Germanis,ltalifqueimmurmurans,(nam 
ilU omnes inaudiffe videatur,Principem noftrum 
haud lane magnum dormitatoremeffe.) Illic ho- 
xnomeus,(fedaliumvelim mihi diri , namipfe 
quidem inhumanioreft paulo , qui flagitet homi- 
ncm oiij amantem & pacis ) nec Belgas , inquic, 
nec Germanos volo , nec Italos : Gallum e Gaflia 
tcrra voto. Quae vox me in fudorem dedit, & ama- 
bili illo fomnio excuffit ,. quod nunquam poltea 
reuocare Hcitum eft. Vale,VU Illuitris. b«Imur- 
iv. N^n. lul. u. i,c. lxui. pij ji4 TANAgriLL/ FASRl EPISTOLA XLV. 

ILL. VlRO GVILLELMO LAMONIO 

Suprcmx Curix Principi 

S. P. D* TdnaquMtts Ftber. 

IT adTcLongini libellus, Mi Patrone ^ tcnais 
ille quidcm , fi corpufculum fpe&es , fed , fi 
animummeum attcnderis,aliter fpero,iuditabis. 
Nam ab eo homine proficifcitur , qui nihil prx- 
dicat libentius quam inflgncm illam Tuaro beni- 
gnitatem, quA ipfum nuper profecutus es; &ea 
confilioin Vrbcm mittitur^vt exquifirx tux huma- 
nitatis qualccumque monumentum efle poffit* 
Profitigitur illi priuata gratitudinisprofeffio, Vir 
Uluftriffime,interea dum palam teitari liceat, (& 
id iatra pauculos mcnfes Hetj quanta Tua it\ mc 
mcrita fint , qui prouincialis hominis ftudiainlu* 
cem protrahas, iifque honorcm & prxmia ex °ra- 
tia & au&oritare tua concilies. Viue diu> Vir lt 
lulirifllmc, & Vale. Calend. lul. m. dc. lxiii. 
EPrSTOLjiR. LIB. II. nt 

• r ' EPISTOLA XLVI. 

ELljE BOHERELLO AMICO SVO 
S. P. Z>. T*n. Faber. Rupcllam. 

Errajfe Virum Maximum in \)ita Epicuri 
circa Oden Uoratij de morte ghtintilij. 

GAudeo miflam adTc fuiflTe Epicuri Vitam k 
Viro Maximoconfcriptam-, laudabis ipfcqus 
otim prsfens laudaui. Lcge roodo , & ad me quam 
poteris citiflime fcribito: Videbo quid iudices. Scd 
interim Tibi caueas facito ab vno aut altcro loco; 
Cuius generis ille eft , qui paginaLXXii. legitur: 
[ De Qmntilio Varo 3 quod Epicureus fuerit,prxter 
recitatum Seruij teftimonium,conie£tura eit qu«- 
dam, quod Horatius Epicurcus Virgilium Epicu- 
rcum obVari mortem confolatur (interfe&us ni- 
inirum fuit cum tribus legionibus,dolo ab Armi- 
nio circumventus , cum Auguftus lllum praefecif- 
fet exercitui Gcrmanico) Jnter cstera lic canit 
Horatius : 

Ergo Jjtuintilium ferpctuus fofor 

Vrget ? cui Pudor , & lufiitu foror 

Incotrupta Fidcs , nudaquc Veritas 

guando vllum inucnicnt parcm ? 3 
Ibi laplus cft Vir fummus , cum enim ait , inter- 
feftw nimirumcum tnbus lcgionibus , d<lo ab Arminio 
circumucntus , cum Augufim illum fufcijjct cxemtui 

P iij „* rANA$VtLLI TABRP 

Germanico'] Oftcndit fc non legiffe omnia cxc£fpt$ 
Seruiana, (nam, vti tibi dixi Ixpius, Seruium noo 
habemus , & in Eclogani nonam Seruius a Scho- 
liafta citatur.) Ita cnimibi fcriptum rcpcrics \Al§ 
volunt gninuUum V arnm Jignificari , cognttum ¥*? 
gtlij ', de quo HoratitiSy 

Ergo Quintilium. pcrpctuus fopot 

Vrgct ] 

Dices idemetiam fcrip(i(Tc Sleidanum ih libdlo de 
quatuor Lii)periis: FateorrSecLerrauit quoqueSlei- 
danus cum Viro Maximo, & qui idenv, cum Ulis 
fcribcnt , errabunt illi quoquc* Nam vltra annum 
i-xxv.^ixerit Horatius necefTe eft >.fi de Qutotitio 
Romani; exercitus Imperatora apucL Germanos 
banc Odcn accipias;quodfalfumeft: nam exDio- 
nc periilFe Varus anno Augufti imperar tis quin* 
quagcfimo fecundo vUetur^ quod altas prcflius, 
fiquid properantius, ftribo, examinabitur Dcin 
fcriptum cft hoc poematium ad Vi r giiium % *t 
Virgilius. obiit fub Confulatu Cai) Sentij Sa- 
tunini , vt olim a Suetonio^aut Donato,lcrU 
ptum i quod; incidit in anuum Vrois conditx. 
dcc. xxxi v. quo tempore H >ratius natus crat an* 
nos xlvu. non plures: A' Qjjtuilius Varus occi- 
fus in Germania eft ann. Vrbis dcc. lxii. aut un 
citer. ltaque erit ilk de quo Horatius aiibi , J>)m- 
titiofij*id> &c. Quo ex.loco intelligitur Criticum 
fuifle Ulius aevi. Ulcipfc eft dequoHieronymusia 
ChronicoEufcbianoad Olympiad. clxxxix~cu* 
ius Olympiadis initium incidit in annum Vrbi* 
pcc. xxix. fub Confulatu decirao Augufti , qoo 
tcmporc Horatius natus erat annos xlu. Qgare» VVISTOLAZ. LIB. II. it 7 

*um Virgilio cognatus fuerit ,cx eotnelius intclli- 

ges locum illum Horatij , 

CMultis itle cjuidcrn ficbilis occidit , 
Hullt fiebilior quam TIBI , Firgifu 

Vidcs quam multa paucis j fed hicmeus eft mos % 

Sc nofti jngenium mcum. Valc. Kal. Aug. anno 

fChrifli m. dc. Lxut. 

/Vr* conftitui mktere in hifce aliquot diebus 
Chronologtam Horatianam in Vrbtm ad Pinium 
V* I& Vtdebis quanto vfiu illa ejfe pofitt. Sedfa- 
cito fdtienter cxpcftes tamen. Si ftUam y qutd 
fiet? fifllero. hoc tantum. Jguid enim a/iud f 
Vel lurifconfultos aduoca. EPISTOLA XLVII. 

ILLVSTR. VIRO DOM. D. PINIO 
Minucorum placitorum Quxftori. 

£. P. Z>. Tan* JFaber. 

fforatij tempora digefta ; ibique oftenfunt, quoto 

illius anno pleraque Od<e, pleraque Satyne 

gr EptftoU fcripu ab tpfofucrint. 

CHrouologiam Horatianam adTe mittendam 
putaui, Vir Illuftris*, dc cujus vtilitate qux- 
dam a me dicenda funt; fed id aptius ame fiet , vbi 
tu iliam oculis perluftraueris. * t £ TJNAgTtLLI FASRl 

JNNl HORATll. 
i. L. AVR. COTTA,U.L.T()RQVATVS. II. 

Natus Jub Ui Horatim efl , vcl ipfo te/e, 
Tu vina Torquato move 
Consvie prcffa mbo. 

Et ahbi , 

O na» a mecum Confule M a.n l i o. 
/<i incidit tn annum Vrbis dc ixxxvnr. 
jto/w <*»/* cbriflum t x 1 1 1 . f /<& Suetmum t» 
v';ta Horatij. 

t. L. IVL. CjESAR. C MARCIVS FIGVLVS. 
3. M.TVLHVS CICERO. C. ANTONIVS.* 

His confuLbus natus eft Auguftns.VeU. Paterc»- 
lus lib. ii. ibt tum ixarfit Cenjuratio Catitiiur 
ltaque duobus annis ntmor Horat o e(l Auguftm. 

4.D. IVN. SILANVS. I. LlCLN. MVRtNA. 

5. CALPVRN. PISO. M. VAL.MESSALA. 

6. Q^METELLVSCELER. L. AFRANIV& 

7. c. IVLIVS CiESAR. M. * BIBVLVS. 

* Notum tllud Suctontj) 
NamBibulofieriConfuIe ntlmemini. 

8. L. CALPVRNIVS PISO. A GABlNlVS. 

9 . P. LENTVLVS SPINTER.QJUETELLVS; 
xo. CCORN.LENTVL*. L. MARCPHILIPP'. 

11. CN. POMPEIVS. II. M. CRASSVS. 1 1. 

12. APP.PVLCER. L.DOM1T. JENOBARB'.] 

13. CN.DOMITIVS.M. VALER. MESSALA. 

14. CN. POMPEIVS. III. QJViETELLVS. 
15- M. MARC.ELLVS. SER.VIVS SVLPICIVS. 

16. L. PAVLLVS. C MARCRLLVS. 

17. L. LENTVLVS. C. MARCELLVS. 

18.COE- i8.C.*CESAR. ILP.SERVILIVS. 

* Pvmpeim in <AEgypto jugulatu*. 
Vctl. Puterculus hos ipjos confnles nctaU 

\ 9 . QJVS.CALENVS. P. VATINIVS. 

ao. C CiESAR. 111. M. LEPIDVS. 

•i. CCESAR. IV. Q^FABIVS MAXIMVS. 1 

22. C CiESAR. V. M. ANTONIVS. 

C. luliud Cafar occidttur tn curia Pompey. Augu- 
fius ex Epiro Romam vemt 7 natus anr.os Jalttm 
nouemdccim. 

23. *C. PANSA. A. HIRTIVS. 

. * His Confultbus mortuis, in ecrum l cvm Caius 
Octauianus y qui pofiea AuguHus , fi jfffus e$~t y 
natus annos xix. vt ait Velleius , qui tamenfiri- 
bit bellum Mutinenfe abeo gcfium fuijfc anno xx. 
atatis : fed facths conctliatio efh 

24.LEPIDVS.1I.L.MVNAT1VS*PLANCVS. 

?ffor*itiuj, 

N jn ego hoc ferrem calidus juuenta 

Confule Planco. 
V ides quamobremfi calidum juuenta dicat fuiffe 
fub tllo confu^atu , natum fetlicet amostoxiv. Tunc 
natus efi Tiberim^ quipofiea Imptratorfuit. 

*5. P. SERVILIVS. li.L. ANTONIVS. 

26. CN. DOMITlVS.il. ASlNlVS*POLLlO. 

* J>>nem ttm maqnificc Horat us ccctnt. 

27. L. CbNSORlNVS. CCALVlSlVS. 

28. APPiVS cXAVDlVS. C NORBANVS. 
t 9 . M. VIPS AN. AGRIPP A. L. * CANINlVS. 

* Jn cujus demortui tocumfifii&ux efi 
Statilivs Tavrvs. »■ 

30. * L. GEJAIVS. M. COCCEIVS NERVA* 1 
\ w TANA£TILLI rABRI 

* Hoc & fequenti anno Italiam adminifhtf 
Maccnas, Dionc tcjle. 

jr.:* SEX. POMPfclVS. L. CORNIFICIVS. 

. * ffoc anno Sex. Pompeius Magni F. MtcUj 
in Phtygta 1 Titio caj>tus , & iuffu Antonij in» 
tcrfcEkut. 

32. R ANTONIVS. L. SCRIBONIVS LIBO. 

33. CCESAR.II.L. VOLCATlVS*TVLLVS. 

* Afud Horatium eft^ 
Amphor* fumum bibere inftitutx 

Confule Tullo : 
Verum cum ibi vinum a vetufiate laudeturjt 
hoc Tulli confulatu lum ille aaift non pctft> 
fed de ilio qui ortum Horatij vno anm antmit. 
Nam ante Confulatum M. Torquati ,fub tpn 
natus cft Horatius , Conjulcs fucrunt , 
M. Lepidts.L. VOLCAt. Tvllvs. 

34. CN.DOMITI' jENOBARB 9 .CSOSIVS. 

35. * CCjESAR.III. MESSALA CORViNVS. 

* PFGNA ACTI AC A initio Septcmbris. 
Beilum Cleopatra & Antonio indittum : kM 
pttaifum cfi fequentibns confultbus. Pojt vifti- 
riam cantt Horatius^ 

Nunc eft bibendum, nunc pede libero 
Pulfanda teilus. 
16. * C.CESAR IV. M. CRASSVS. 

*AlbXandria Capta. 
Sexto Cal. Afrilis. 

37. * CCESAR V. SEXTVS APVLEIVS, 

* Hss ConfuUbus Janus claufus cjl+ 

38- CCESAR VL M. AGRIPPA II. 
3*. C* CESAR VIL M. * AGRIPP A III. ETISTOLA*. tlB. II* Sl | 

Tdntheon hoc anno ab Agrippa condituml Hoc 
ipfi quoque anno C. Oftauianus dici capit Au- 

40. AVG. CjES AR VIII. STATILr * TAVRV 

* Horat. 

Vinabibes itervm tavro diffufa ; 
I d efi Juh ficundo conjulatu Tauri. trior autem 
fuperius notatus efi y anno Horatij xxix. qua- 
re vinum iSud non hahuit vnde a vetufiate 
commendari poj/et. 

41., * AVG. CJES AR IX. M. SILANVS- 

* Ianus iterum claufus his confulibus. Dio lih\ 
liii. Cantabri, Germani , & Salaft vitti* 
Perdomiti autem annofquenti. Ei bcllo inter* 

fuit Loltiusy vt tefiatur Hor. in Mpi/f. quadam* 

42. * AVG. CjESAR X. C. NORB ANVS. 

* Hoc anno cxpeditio Arabica , cuius meminit 
Horatius , ab v£lto Largo v£gypti prafeffo 
fufccpta e/f. Dio tth. Itij. 

43. AVG. CiESAR XI. CN. PISO. 

44. M. CL. M ARCELLVS. L. ARRVNTIVS. 
45.* M«* LOLLIVS. Q^t LEPIDVS. 

* Ode ad illum ab Horatio firipta efi , &,vt 
verifimilefit , Jub tpfius Conjulatu. x 

t Hu Confulibus ait alicubi Horatiusfi anuos 
impleuijfe quatuor & quadraginta^ Idefi, inirc 
fe iam quintum & quadragefimum* 
Fortc meum fi quis te percontabitur aeuum, 
' Mequater vndtnosfciat impleuiflfe decebres, 
Collegam Lepfdum quo duxit Lollius anno. 
46. M. APVLEl VS. P. SILI VS NERVA. 
47* *C.SENT. SATVRNlN'. CfcLVCRETI% ttt TANA $T1L L I FAS * / 

* VirgiUusAthcnas fuftcifcitur^^hisConfth 
libm moritur* Donat. 

48. CN. LENTVLVS. P. LENTVLVS. 
4$>. C FVRNIVS. C * SILANVS. 

* CARMEN S/ECVLARE hoc anno ab H§* 
rttio fcribitur. Ccnforinus & Dion hb. liv. e§ 
quoquc anno C<& L. Cafarcs abAuguftc ado* 
ftantur. 

50. L. DOMiTlVS. P. SCIPIO. 

51. M.DRVSVS LtBO. L. PtSO. 

52. CN. LENTVLVS. M. CRASSVS. 

53. * TIBERIVS NERO.P. QVINTILr VAR'. 

* J%ni foft Auguftum imfirauit. 

54. M. VAL. MESSALA. P. SVLP. QVIRTN 9 . 

55. P. FAB. MAXIMVS. Q^ ifcLlVS TVBERO. 

56. * iVLVS ANTONIVS. Q. FAB. MAXIM*. 

* ^yid illum /crifta eft ode 2. lib. iv. ad hunc 
autem frima ; & ambas iilas odat coniunxiffc 
vid tur Horatius % quod <Oterque ftmul Confu- 
les erants Neque obft+re dcbet quod in friori 
dicat,vbi d§ *tatc fua lotfuitur , circa iuftra 
decctnjdefti. annos,nafn nUmerus roturrdior 
eff, fjr vndecimum luftrum nondum imflcue* 
rati Deinde natus cr.it fub finem anni iSius 
quo confulatum gcfiitTorquatus^ntmfc vj. id. 
Decembres, vnde annus vnus fumma atdtti 
dccrefcit. Itaquc vndecimo Uftro anni du§ 
dterant. , . 

57. CL. DRVSVS NERO. Q.CRISPINVS. 
5». * M. CENSORINVS. ASiN. GALLVS. 

* Conflat eo anno mortuum effe Maunatcnu 
. V ?>*•» teftis cft. Sub his qmquc ConfUbus M 0- xrrsyoLjt*. lib.it- n $ 

JtlTVR HORATIVS (id cnim atferit Sue- 
tonius ) fid id qui fieri pofiit > cum addat^ poft 
nonum & quinquageiimum annum ? nam quw 
quagrfimus oftauuscftt deinfipoft annum /ix. y m« 
ierat igttur fcxagefimum. Ipfevideritiidenimfe- 
ries Confulum haud admtttat y & fallipctuit* Vt vt 
fit ^fub illts Conjulibusfi mortuus eft Horatius > w- 
re olim cecinerat , ad Maccnatemfcribcns % 
Ah i te mex fi partem animx raplt 
Maturior vis , quid moror altera, 
Nec carus aequc , nec fuperftes 
lnteger ? llle dies vtramque 
Ducet ruinam : non ego perfidum 
Dixi facramentum : Ibimus , ibimus , 
Vtcumque prxcedes, fupremum 
Carpere iter comites parati. 

Qupd autem faepe iam antea fignificaui , Vir II- 
luftris , vitam HlamHoratij,qux e vetufto quodam 
Cxemplari defcripta fine nomineau&oris hodie lc 
gitur 5 & Suetonio in libro de poetis, qui periit^com- 
pofitam f uiffe , id tale eft vt negari non poflit , cu cti 
Suetonij ftylus & ratio fcribendi facile ab homine. 
perito agnofcantur. Dein palam id probauerit 
Scholiaftx veterisau&oritas, qui in I. Ep. lib. II. 
fcribens , K^Augnfio increpanti Horatium , inquit, . 
ajuod non ad fe quoque plurima firtbcret , VT SV E* 
TONIVS auttoreh , &c. quo io loco ea ante ocu- 
los habuit qux ex Epiftola Auguftiad Horatium 
protulit Suetonius : Iratum me ttbifctto x quod non in 
flerifque ciufmodi fir/pttj mecum potfimum lcquaris. 
i^4n wrcrts ne afudpoHcrosinfame ttbtftt > quodvidca- 
tis familtarts nobis cjfe ? 

r\ ••• 1*4 TANAgVIlLl TABItr 

Vt autem ad idredeam quod inexordiendaEpi- 
ftola pollicitus fum > magnam vtilitatem^ aec mi- 
norem iuqinditatem ex hac confulum notatiose 
confequi poflumus* Quid enim vtilius, & ad in- 
telligentiam Horatij efficacius, quam nofTe tem- 
pora rei Romanx,Horatij annos, illius progreffum, 
& quae alia ad formandum fingendumque iudi- 
cium valeant * Ita certefiet vt tanti fcriptorisope- 
ra haud paulo melius teneamus > quam qui hxcaut 
ignorant aut negligunt* Quamobrem magnum 
operspretium fore arbitror (i plerafque Odas ,Sct- 
mones&Epiftolaspercurram* & fua illis tempo- 
ra ^me^quodeiusfieripoterit, affignentur. Ordi- 
nem autem nullum fequar, nifi quem libri ipfius 
feries obtulerit* Sed iam* video* longior eft Epi- 
ftola; &>vtauguror,fatis materix erit vt multx 
aiix fcribi poflint* Vale diu, Vir Illuftris* m. Notu 

Augufti M. DC.LXIll. EPISTOLA XLVIII. 

C/f Z> EV NDEJt. 

Oden II. lib. I. nonpotmjfc ab Ffordrio Jcribi, 
quo tempore fertpta crediton 

Vlderi f oteft fcripta fuiffe Ode fecunda lib.1. 
fub caedem Iulij Cxfaris & initium Augufti-, 
quo tempore annos m 1 1. natus erat Horatras, fmb 
Panfa & Hirtio Confulibus fcilket •, ita , inguam, ZVISTOLAR. LIB. XV tl j 

▼Ideri poteft r nam ibi omnia quafi de re pseneprae- 
fentl dicuntnr.) Sed longe mihi alio animus abit; 
nam poftannum xxxviii.fcriptamfuiffedejerare 
pofTum,hoc prxcipue argumento fretus, quod in 
hac Ode titulum Prmctpis animaduerto, quem Au- 
guftus non habuit , nhi demum in fexto fuo Con- 
iiilatu, vt a Dione libro tertio & quinquagefimo 
proditum cft. Dein illud nomen Patris Patri j-, 
quod hic ibidem vides , 

[Htc smts diti PateR ^iwPeincbps.] 
3n eam aetatem conuenire non potcft. De Principe 
legi poftunt qux & Liptio ad Tacitum notata fuere 
£ qui cnnita nomim Peincipis, &c] Sed & aliud 
tertium cft , quod vtrumque illud firmitudine vin* 
cat. Horatius enim ea tempeftate in caftris Bruti 
erat , Tribunus militum fcilicet , quod ipfe de fe 
teftatum reliquit duobus tribufve locis. Quid igi- 
tur^ScriptaefthxcOdeperprophetiamioucrfam, 
vt multa id genos quotidie fiunt , & tutum cft ea. 
prcdicere qux iam eusnerunt. Valc. u £ TAKAgVlLtl FJSRt EPISTOLA XLIX. 

u4D E V N D E M* 

Odc III. fuo tempori redditur. quot annisHo- 
ratio majorfuerit TJirgttius. Brror in ipfius 

<vita notatun 

ESt vero , fiqua alia inter Horatianas y Odcilla 
perfe&iffima, quae fe fe ofFVrt , Vir llluitris^ 
Quid enim clcgantius , venuftius > & tenerum ma* 
gts, raagifque fa&um , vt Cicero loquitur , quam> 
Sic te Diuapotens Cypri, 
Sicfratres Helen a , lu cida Jid: ra ,' 
Vcntorumquc regat Pater , &c% 
Nauis , qux tibi creditum 
Dcbes Virgilium^faibus Atticis 

Reddas incolumem precor^ 
Et firues anima dmidium me*. 
Cetera grandia fum,^W** rioWles ljabent,& 
ceuforiara quadam grauttatem.Slilicet iam annos 
x l v u attigerat. Scripta enim eft fub Confulam 
M* Apuleij & Neruae > aut Caij Senrij ; quo tcm- 
pore Virgiiiusannis quinque Horatio maj rcratj 
nam fub finem primi Confulatus Pocnpeij natus 
eft, V. C dc. Lxxxtn. Suetonius apud Donaturo, 
aut quifquis ilie eft cui excerpta Virgiltanx vhx ad- 
fcribidebent,(quanquamibi multa funt quxnoa 
ttagis a Suetoaio fcripta fuere^quam st Numa 

Pom- tfrSTOLAK. LIB. 11.* »7 

pilio ) fic ait : t^inn* vero qmnyuagtfim fiecundo , ttf 
vltim&m matium AcntiAi impeneret , ft&tuit in Grx- 
cidm/ecedere^t^e. Scd qux moxibi leguntur, falfa 
cfle plane probem. Si enim vera effent , tunc Vir- 
gilius annos tanturn quadraginta aut circiier natus 
fuiflet; nempc poft reditutn Augufti ab obfidionc 
AIexand[ina,quod facilc probaripoteftexConfu- 
luro defcriptioncj Dein ipfemetVirgilius obfcore 
illud Augufti iter innuit in fine Georgicorum, 
aperte autem dcfcribit in jEneide^ Siquisautem, 
vt Epiftolxfinem faciam , intelligi poflehancO- 
den dixerit de priori profedtione Virgilij in Gra> 
ciam, ille me minus audientem habucrir. Quot 
enim annos natus effe debuit Horatius eo tempo- 
re quo primum iliam profc&ionem fufcepit Vir- 
gilius,quiipfo v.aut vi.aimis natu grandior crat, 
cum fub primo Confuiatu Pompeij M. natus fit, 
Vt antea dittum ? Sed iam fatis, Vir UIuftris J &- 
hodiepugnare nolo, neque iortafle cras aliud vo- 
Jam,quam quod hodicvolo. Salm. Non. Auguft, 

14. BC J.XI1I. u s rAXA$riiLi fjhm] XPISTOLA X. 
01 XI V. & XIX. 

CEterx Odx nullum chara&erifmum haknt 
ad vfque xiv. qux fcripta cft pera&o prx- 
lio ad Philippos , vbi Caflius & Brutus, fub qad 
Horatius Tribunus militum fui t , ccciderunt , Le- 
pido & Planco Confulibus. Coniici ttaque dc* 
bet hxc Ode in annum Horatij quartum & vigcfi- 
mum, licet nondum integer efTet^ nam extiemo 
Confulatu Torquati natus erat. Vides autem , Vir 
Illuftris , roe Quintiliani au&oritatem haud fequi, 
& quo hxcOde tota allegorica habita eft * 8c ab iis 
oronibus qui Horatium tra&ant, non aliter hodie 
exiftimatur. Sed cum illius argumeatum,quod i 
oemine vnquam ante me demonftratum fiierat , fa* 
tis proiixe, nec minus dilucide in primo volumine 
Epiftolarum abhinc aliquot annis cxpofucrim f 
tempori parcam* 

At illa Ode , qua mem dmorcs fiirtf , que meft: 
rifuit mihi , 

iMaterfeud Cupidinum \ 
Thcbdnaque iubct mc Scmelesfucr > 

Et UfciuM liceniia 
Tinitis animum rcddcrc ameribm : 
Vtit mc Clyccra nitcr 

Sfknitnt» tm* marmre /urius : SflSTOtAlt: LlB. Ifc ^ ti* 

Vrit grata fMcrvitds , 
2?* vuhus nimim Ubruus aftici , &£ 
Hla , inqoam , quoto Horati) anno fcripta fit, haud 
fanehabco vnde affirmarepoffimiSed, fi quid lon- 
go vfui, qui mihi cum tllofnterccditjdandumeft, 
iure vidcor dicere pofle , fcriptam illam ab Hora- 
tio iam fene fuifTe, circa annum l. qoo tewpore 
amores oraififie fe alibi teftatur. ln nac videiicet 
lcgis , 

Finitis animum rtddcre amcribut, 
In prima autem lib. 1 v« 

Ititermijfi Vcnus din , &c. 
— — — dcfine dulcium 

LMaterJaua Cuftdinum* 
Ex mox aetatem fuam aperit , . 

Circa luftra dcccm , &c. 
Scd m illa fopitos ignes excitat Lig»rinus * in hac 
autcm amabilis Glycera , quaiem tibi amicam ap- 
precor > & in hoc omine defiao. Vale > Vir Illuftrist 
Poftridie iStenas Aag. ann. m. dclxiii, EPISTOLA LL 

i^i D BV NDEM. 

Odc XXIV. Odc XXVI. Odc XXIX*. 

locus Iforatij cnm camionc lcgcndvs. 

m 

DE Ode xxiv. j Vir Uluftris^ res iam pera&a 
eft in ea Epiftola qux ad amicum quendam 
meum mifla nupereftrinquade crrorevirifummi 
a&um fuit , qui huuc Quiatiiium , de quo in haC 

R ij : i,c TANA&flttl FABtl 

Oie agitur , illum ipfum cflfe exiftiroaric, qui cum 
lcgionibus fuis in Germania cxfus periit. Quam- 
obrem ex iis , qux a me ailata fuere , annos xlii. 
natus erat Horatius. 

Atfexta&vicefima annis fex prius fcripta cftj 
quo tempore annum trigefimum fextum agebat 
poeta : Tiridates enim , quem Graeci Teridatcn 
vocant , aduerfus Phraaten Parthorum regem re- 
bellauit tempore Alexandrinx obfidionis* vticx 
Dione libro li. apparet.Qux autem ad Tiridatcm 
pertinent , optime Iuftinus perfecutus eft ; ex quo 
facile crit intelligcre quid hominem terreret. Fateor 
tamen in quibuldam codicibus legi nonTiridatem, 
fcd Mithridatem: Vcrum iuepta le&io cft , & iara 
pridem Mithridates perierat, quo tempore Hora- 
tius trimus aut quadrimus erat , non maior. 

llla autem qux ad Iccium,ieu Itiumfcriptaeft, 
adannumquadragefimum primumHoratij referri 
debetj namque expeditio Arabica fiib Confulatu 
nono Augufti euenit, vti iam in defcriptione Con- 
fulum notatum eft. Inta&ara vero jpopuli Roraa- 
ni armis Arabiam ad ca tempora ruiuc cuna ait 
Horatius, * 

2(jn ante deuiftis Sabdt 
Regibm — — — 
Cauc homini fidem habeas^ quid enim? an non iam 
antea Aretam regem Arabum vicerat Pompcius ? 
nemo idnegauerit. Sed raulti in Arabia reges,& 
Sabxa rcmotior. Itaque cum iudicio fcriptum a 
Dione eft , vbi de hac expeditione Largi , qui ;£• 
gypti prxfe&us erat, loquitur, m&™ <*» <& p»M#m EPTSTOLAR. LIB. II. fy 

C/#Tat'Ths ItSk^t. Cura enim ait Huius ArabU> 
vides quid innuat , & haec moncre potuerant In- 
terpretcs Horatiani \ quod an feccrit quifpiam cx 
illis haud cquidem fcio. Vale. EPISTOLA LII. 

lADEVNDEM. 

\ Jn Odcxxxj* hb. i. errorcm ?Jfe videri. quoto 
annofcrijttafit. de Odexxxiv. Gcorgius 

Fabrtcius notatur. 

SI quts diligentius paulo attenderit , deprehen* 
det in hac Ode mendum tahtillulum , ex quo 
fiat vt fententia Horatij cadere videatur. Sic enim, 
per conceffioncm & vota fcribit : Vites& opima 
fradi* iUi habeant, qmbusindulgentemfe & proptttam 
frabnit Fortuna: UMercator fumptuoja conuiuia z^het: 
me pafcunt oliux , & tenui cibo vitam oblcfio. o A- 
follonibtl amplius peto quam quod mihi partum cftfiLC. 
Qjamobrem mihi femper perfuafi legendum efTe 
tne pafcant oliux. Nunc ad xtatem tranfeundum,qua 
nihil eft certius. Scripta enim fuit anno Horatij 
xxxviix* planiilune , quod illa vna vox dedicatum 
perfpicue probarit. Cum cnim ita fcribit Horatius, 

Jguid dtdtcatum pofcit Apollinem 

Vates ? quid orat , de patera > & c. 
Manifefte oftendit intelligere fe Apollinem ali- 
quem,cuius templum mododcdicatum ftt: qua in 

R uj n % TANA&rihLl FABXi 

re eos omnes mihi aflenfuros arbitror ,quiiadicfo 
aliquo praediti fint. Quis autem ille Apollo nifi Pa* 
latinus v cui teaiplum dedicauit Auguftus Conful 
fextum , collegam habens Agrippam* Quod ex- 
prefle apud Dionem fcriptum reperireeft in liii. 

7o, 7f AmMwiov <i tbJ n^a^ , &c. \\tm**i% £ %gaA&<ti. 

At qux ibi narrantur omnia, fexto Confulatui Au- 
gufti fubiici debent, vt ipfe difertis vcrbis oftendir. 
Qjamobrem dubitari haud poteft, quin anno 
xxxvui.Horatij hacc Ode fcripta fuerit.Sedquoto 
annoillam compofuerit, cuius initium eft, 

Rarcus Dcorum cultorxfc infrcquens , . 
haudequulem poflura coniicere y ita nullamntv 
tam , nullum veitigium habet vnde ad veritatis la- 
tibulaperueniri poflit. Tamen de illa tccum agere 
hodic conftitui j & aiiquid i mc dicetur > quod a 
nemine obferuatum alio eft. Primum affirmare vi- 
deor fcoc pofle , fcripta illam fiiifle poft Satyram v. 
lib. i. Ibi enim fatis aperte indicat fe merum gei> 
xaanumque Epicuri fe&afiorem ; 

' ■ credat Iudaus Apella, 

7{j>n cgo : namquc Dcos didict /ccurum agere *um r 

Ncc Jiqutdmirifactat natura > Dcos id 

Trtfies cx altc cctli dcmittcrc te&o. 

Vides, Vir Hluftris, nondum eiuraucrat4"**quod 1 

in hac Ode facit. Quamobrem , cum. iila Satyra ' 

fcripta eoftt tempore,qno diflidiumimerO&auia- 

num Caefarem & Antonium componebatur pei 

amicos , ( quod hi verfus indicant : 

Huc venturus erat Mtcents optimus > atquc, 
Cocccius 9 mijft magnis derebus vtcrque 
Lcgati, aucrfos foliti comfoncrc amifos j ) VP/srOLAR. LIB. II. ti$ 

Cutnque id fub Confulatu Cn. Domitij & Afinij 
Pollionis euenerit,ex eo efficitur fcriptam illam 
ab Horatio Satyram fuifle anno «tatis fexto & 
vigefimo. In qua cumfeadhucEpicuri fe&atorem 
faciatj hic autera feilHus defertorem plane tefte- 
tur , indeneceflario colligas hancOdenillaSatyra 
pofteriorem efle debere. Ceterum in albo Epicu- 
reorumexpungendusfit necne, haudequidem an* 
xiedifputem, nequeenlm tanticflevidetur* id vt 

?[uxramus : Sed ex omnibus poematiis > nullum 
ortaflc a viris piisampliuslaudatumeft&magm- 
ficentius, quaxn iflud; quid ais ? & tamen facile 
affirmemnulluminiis repeririridiculum magis,& 
quod ad iuuenilem temeritatem propius accedat. 
Nam qui fa&um vt credas,Horati, dari aliquam 
Prouidentiam £ Jgvia fkrumque tonat ceslo fcreno. 
Hem! re&e & baftlice probatum.Nam,fiquid fine 
caufa materiali fiat y agnofco natum efle miracu- 
lum,& videoconftitutam efleDeorumcuram, neq; 
illos inintcrmundiisDemocritiquafi fub mandra- 
goris dorraire ; Sed tu , qui fkrumqut , quafi alter- 
nis diebus diccres, fine nube, fine vapore , fudo 
denique coelo tonare dicis, id affers quod homo 
Phyfica cotcmplatione purgatushaudvnquam ad- 
tnittatj etiara fi fexcentae poetarum hiftoricorumq* 
legioncs id aflerant j nam & illi fanguine,lana,car- 
ne, vitulo, boue* pluifle teftantur, miror & ele- 
phantos ab iis in nubes nondura fuiffe fubdu&os, 
fed grauior beilua eft fcilicet, & mirifico quodam 
phantafiae pcgmate opus fuiflct ; nequc vero facilc 
machinarios ad huiufmodi bc(tiol<u reperias > nifi 
fortafle reuiuifcat Lodoicus Arioftusj nam is eflet t # TjitJAgVlLLI FABXI 

i quo talc quidfme hortatore,finemonitorefufci« 
pi polfet* Sed, Vir Illuftris, nondum omnia ex- 
haufta funt \ Quodnam cnim fulmen illud eft quod 
d nouo ifto ProTelyto fine omni opeSteropx,Bron* 
tx & Pyracmonis procufutq eft? nofti illudin Am« 
phitruone , 

Strepitus y crepitus,Joxitus , /M/trus, vt/ubito^ vt 
propere , vt wlide tonutt ! 
Sed bxc nugx funt; Fulmen Horatianum, vt pote 
in mnginationis fornacibus perco&um,iuftxque 
maturitatis plenuro, flumina , terram, Styga , Ere- 
bum , Atlantica littora, ( ecquid times ? nam gran- 
dia & yyuiiiM nomina funt > fed alia mallem J mo- 
uet, commouet 3 eroouet , quatitque & pxne dif« 
puluerat. o Mensfana><\uQ auoiaras,cum hxc Quin- 
tus fcribebat ? Quod autem Georgius Fabricius, 
Vir politiflimi ingenij^fcriptum reliquit^nonmo- 
do a fe#a Epicuri receffifte Horatium,fed & poftea 
in agitanda ilia difciplina muitos laceffifle, & m 
his principem, multifque Romanorum riobilibus 
carum M* Catium , quem feftiue & ridiculc indu- 
cit in quadam Satyra prxcepta dantem > &c. Scd 
nunc miris quibuidam temporis anguftiis vrgeorj 
atque adeo defmo.Fabula vero de Catio propediem 
rcfelletur, tu interim Vaie & ridc. y x« ld. Aug. 
y, pc« ucin» 
f EPt r 2T18T0LAK LIB.Ii: ty EPISTOLA LIII. 

****** AMICO SVO 
S. t. Z). 7>*. Ttbre. Rothomagum; 

jfliquid in Pballicis explicarur* aliquid 

cmcndatur. 

ERoo hodieque verum illud eft > quod abhinc 
toc annis fcriptum in orienfefuit, A Sbptin- 
tmoHB om'ke m alvm 1 Hem 1 vti me amanter 
mones, ( quanquam haud tantopcre neceffeerat) 
!n fpecula eft BonnUu , atque ibi *&&&*£, dum Ph«- 
drus denuo prodeat,quem fcilicet & tuto & otiofe 
deftringere poffit, ni qusdam & me in fecunda edl- 
tione mutata fucrint , qu* antehac in priori lcge- 
bantur. At ego , 6 noiter , nil quidquam mutatum 
Volui > nec volo * Scis quamobrem ? Videlicet 11« 
bellum publici iuris efle videbam , atque adeo nil 
xnihiamplius in illum iicere perfuafum habui. Dein 
aliud etiam eft f quod mihi , ne id faccrem >diflua- 
dcre potuit. Nempe Illc ipfe , de quo mecum in 
cpiftola agis , Salmuriotranfiens,(biennium cft, 
triennium cft,)ca mecum in fcrmone commuftica- 
toit,quae invariisexemplaribus,vel per fc,vel pcr, 
amicos notauerat * Ego autcm , qu* mihi religio 
cft , reculas & friuoia vicinorum attre&are hatid 
folco : Qnae in latifundiis meis prouer£re,eapro* 
fcro * qu« aliena funt , fuis illa dominis rclinquo, 

<8c qutdem fanequam libenter^puuaiis quippece* 

S ijt TAtiA£VlLLt TABTtt 

inteQigttur y qui non fiuftuubunt ,fi itUfubJidti. 

Sibylla igitur & tripode opus eft, vt aic Schop- 
pius , (ed cgo qui nec Sibylla fum ( hdud ctemm 
tAUto mc dignor honore ) nec vates £um , nec at iolus 
fum , necMelampus qui verraium confabulationes 
& confilia olim imeiicxit , nec Oedipus qui Sphit** 
gcm meram efle belluam oftcndit , videor id inter- 
pretari poffe , quod t»niy*z*$ Do#or negat a qao* 
quam intelligt. Si autem leftis /wextis Ug*t*t % 
Jenfiss erit apcrtus , inquit. Bene iane , rem confe* 
&am dedit , & , vti ei videtur , omnia expediuit: 
Sed tamen conie&uram fuam explicare debuerat, 
quae nec tibi probatur , & a netnine , fcio , proba- 
bitur vnquam , modo qui nafam habuerit \ nam 
xrimis ridicula eft , & hirco barbato digniflima, 
Audi nunc iam : 

Exta in hoc poetx loco nihil aliud (ignificat quatnf 
vifcuj conctfim^GvM* des tr/pts^kribit igiruradami* 
cum poetayquifquis illceltiHeus^orioltcr^ccquido 
Romam redire cogitas ? anTelethufx circulatricis 
oblitus es,quxtibitam bella tamqueamabilhvifa 
fuit , cum iilam in popina verfantem cxta , & tre« 

Biulo motumembra illubricantemanimaducrtiftU 
Vnde repente amore ardens in eam irrupifti , vt 
fcires an alibi quoque quam in culiha illo molli- 
culo corporis flexu vti poflet , quod tu tanta cura 
voluptatc verum cfle expcrtus es x &c. Nofti Fo* 
tidem illam (lib. a.Metamorph.) fcis quid agens 
in amorem fui Apuleium pertraxerit ? Id piane 
agens quod Telcthufa circulatrix , nifi quod Fotis 
it)unduleveftttafuit,Telethufa autem pxne nudat 
Hominis vctba audire opcr* prctium cft, &graa<ta tpisroZA*. iib: II. t$ 9 

tptdem : [ 7%jc tamcn domi Milontm , velvxorm citst 
iffindo \ /ed tantum caram mcam Fotidcm ; qua fuu 
dominis farabat vifeum fartim concifim , & pulpam 
fiuftatim confetfam in abacmm ad pafeua iurulcnta* 
Mquidcm naribsts iafn mthi harioUbar tucctum pcrquam 
fipidijftmum. Jpfi UncA tunica munduk amitta , & 
rmjfeafafiiolapranitcntealtiufiulcfitb ipfaspapill*sfic+ 
iin&a , iam iUud cibarium vafiutum floridis patmutto 
rotabat in circulum j & in orbis fJcxibos crcbra fuc- 
cutiens > & fimul membra fua leniter illubricans, 
lumbis fenfim vibrantibus, fpinam mobilem qua- 
tiensplacide,decenter inundabat. iftoafeeffudeft* 
pcus obftupui , cf mtrabundusfteti \ftcttrunt& membra, 
juajacebant ante* Et tandcm ad iltam , Jguam pufcre, 
gvamque feftiut y inquam , Fotis mea^Uuiam iftant 
cum natibus. intorcfues ; quam mcUitum putmcn* 
tum apparts ?Fclix & ccrtius beatsss , cm pcrm/eris tU 
focdtgitum intittgcrt ! Tunc illa lepida aiioquin (jr dtca* 
ctetapuclUy J>ifcedt , inquit , rmfclle^ quamprocut a meo 
foctdo ; difccdc. Namft tc vcl modtcc mctss igniculus 
adftauent > vriris intimc i necvlltss extinguct ardorcm 
futtm , nift cgo ; qua dutcc condicns , & ottam & tcttn* 
fstm fetauc quatcrt noui. 

A-gc nunc, pro lepida quxftione lepidam mer« 
cedciti accrpe : In Phailico carmine legitur, 
Cum qucndam Rigtdus Dcus vidtret 
Ferucnti caput vftutarcftrro , 
V t Maura fimilis firct pUetfa: 
ficus^inquit, tibi dtcirkm ^cindde y 
Vras tc ttcct Vfque, totqueafque, 
llumtandinipriotcftpucttayfuafiy 
J%*4mfitnt, rt&t0t*f»U babtf, capiii ? »4» TANA$flLLI FABRT 

Legito itcrura^itcrum legito,ac fi potes,intelligitOj 
Cum qucndam , & c. 

Sed, vti video, legere quidcm in prono eft, intel- 

ligcrc non itcm. Tum tu igitur audi , & otiofas 

aures dato. Qui mihi duos poftremos vcrfus re&e 

atque ordine cxplicaucrit , cum ego dstyt i w%rm 

praeiicauero ; nam in iis mcndum clTc agnpfces,& 

quidem talcvt Scaliger ipfe*qui in iis nefcioqoo- 

xnodo carcus fuit , vt tutc fumpto in manus Jibro 

animaduerres , conieduram noftram , fi in \\u\s 

ctiamnum foret 5 ample&eretur. Hoc itaquc argu- 

mcnti loco dicam , quafi fi viam tibi lternerem & 

munirem fcilket. ruerc olim in Vrbc nonnulli, 

cui fcortilla c Mauritania adue&a libentius paolo 

& ardentius quam alias merctriculas amarent ; funt 

enim falaciora, vt cuivis hodicquc notum ett, & 

H'fpani fatentur jlangucntemque Venerem crcpi- 

tacillorum pulfu ,fi minus alia re ,loient cxritare. 

IJ cum vidcrct Ganymedcs ncfcio quis,qooqux- 

ftum vberiorem foccret & ad fe fe prcliccret vuos, j 

homo ingeniofus capillum libicalaraiitro inurcre, 

fingere,ccepit,vtcrifpus ficret &denfior,qualcm 

Mauro gcncri cfle fcimus. At, vt funt varia horoi- 

pum iudicia , huius epigrammatis lcriptor , qui 

talc capil iitiura non amarct, rcm , vti fa&um opor- 

tuit, lepide,facetc traduxit-,Heus tu , inquit^Pa- 

thice,ades, redtfe.pautis rc volo, 

Vras te licet vjtjnc> torqueafqne , 

JNum tandcm pnor tft pui Ua y quafo f 

£juam Junt , n*cntula cjuos habtt* captOi ? 

Sed > dkes , nihilo fanius habent fc fc vcrfus iili 

duo , aut illvrum ccite poiletiur* RcCte dicis 1% I EflSTOLjtJL. LIB. Ifc ttf 

pro fapiente loqucris ; fed andi cmcndationem,5c 
arguuri dcGne : 

iVarn taademprior efl puetta , ^yS, 
* Quoi yfi#/ , mtntitU quos hahet , capifii ? 
Qna emendatione nihil planius. Ait enim lepi- 
difiimusPriap. (is enim Ioquitur)Quid tandem.fa- 
tue , fi puella talem habcat capillum , qualis ille 
pilus eft quo contitam videmus M. eo ne formofior 
videti debet & illecebrofioc ? Apage itaque iftud 
calamiftrandi ftudium, quo tefingis, vt propius 
ad Maurx puelhe fimilitudinemaccedas. Hocenim 
verum eft : Quanto magis intarabella imitatione 
profeceris , tanto & impenfius occlamitabo habere 
te M... capillum , nonpuelli aut puellx. Vale.mea 
fuauitas. Detuisconie&uris.circa locos illosD.P. 
propediem tecum agam -, nam nunc otium non eft, 
& piaculum fit poft nugas feria & facra attigifle, 
& fcis illud, donec me fiumme viuo. Ccterum de 
Schoppii commentariis in Phallica , quos mihi do- 
natos velles , gratiam facio $ nam , fi quid mihi iu- 
dicij eft , facile a me impetrabo vt libro adeo pio* 
gui carere poffim. Secundum Vale. 

* Qvpi frt cti , mm vittmm. Plsnt. Tertuti Zutrtt. CntnH^ 
Quoi dono Icpidum nouum libellum z u % YANA&riLLt FABRT EPISTOLA LIV. 
VIRO CL. VRBANO CHEVRifrO 

Summofuo S* P. Z>. Tan. Faber. Venetias« 
DeLicimaHoratij. qtnenam illafuijjcvidedtvrf 

LT b e n s hodlc quxficrim , mea Suauitas ,qu«* 
nam illa fit Licinia , quam tantopere laudauif 
Iloratius } digna quippe femper vifa eftqux nofce« 
retur , qux amaretur > tum ob duUes cantus , tum $b 
lueidum oculos fulgtntes , & bene mutuis fidum pttfm 
Amoribsu ;'Quid, certare ioco ^quid illud^ uodpofccnte 
magisgaudeat eripi, Interdum rapcrc occupct f Nug* 
foat y inquis , fatcor , & qui iftud mercimoniom 
emunt , malam rem emunt * fed etiamfi mala res 
eft , verfus tamen apprime boni funt* Primumigi* 
tur in libris veteribus varie fcribitur pucllx notnen; 
nam in aliis Licymma > in aliis , Lycymnu, in aliii 
denique , fed longe pluribus , inquit Torrentias 
oculatus tcftis , Licinu , aut Licinriu* Qux autcm 
fuerit hxfitabunde pronuntiat vetus Inter pres , id 
eft excerpta ex Acrone & Porphyrione , Lycymm % 
inquit , aut vxor Macenatu ^aut ipfius Horattj amita\ 
adeUfccntum morc , tjui amatds , damimu > vocant. Qap 
ln loco dum aliud quxro,aliudreperio rcumenim 
dubitat an illa Mxcenatis vxor fucrit , facile cx eo 
intelligis non fcripfiffe illum Lycymriu , qux vox 
Romana non cft P {cd Limi* , lcu Lwnnia. Alij 

autcm »* n?ISTOZjtR. L1B..1L : r 4i 

Smtem Mxcenatis amicam fuiffe exiftimarunt ; fed 
vnde domb ? non affirmant , imo ne quxfiffe qui- 
dem videntur. Cruquiirs v vt interdum miferabili- 
ter ingeniofus eft > in LycynnU nefcio quam Ln/cU 
nidr imaginemdcpTehenaic. VidituraUudereadLu^ 
cinUm aucm 9 inquit ; Nonquid hxc bella funt , 6 
noftcr , & Horatio digna ? Verum vt ad priorem 
illam veteri* fcholiaftx opioioncm redeam , l-ici- 
nia nondumea tempeftate vidctur Mxcenatis vxor 
fuiffc ; vt ita exHUmcm , hi verfosfccere, 
J>>uam nec ferrefcdem dedecuit cboris^ 
Nec certarejcco , ncc dare bracbU , 
Ludtnt m y nlttdis viYgintkm ^ficro 
t>iand a ltbr*s die. 
Itaque fcripta eo tempore eft hxc ode quo Mxce- 
»as Liciniam fororem Licinij Murxnx ambibat, 
quas poftea illi vxor fuit,& Terentxa di&a cft. Quid 
ifthuc, dices, nifi mera conie&ura cft ? Fateor : fcd 
rem diligenter infpice , & Dionemlib. uv.pag* 
}p8. edition. Siephaoianx facito vt confulas. Ne- 
que vero mirum , illamabHoratio tantopere lau- 
dari , qux cum Liuia de forma certaret , & Augu- 
fhim iam fere quinquagenarium , ( fub confulatu 
L. Domitij & Scipionis ) ita irretiuerit 9 vt cum 
illa in Galiiam profedus fit , quafi , vt ifti reges 
folent j fed di&um fapienti fat eft. Valet Triftior 
jftin) paulo,alia$ ridcbimusi T s ,44 TANd&TlLlT FABKl EPISTOLA LV. 

ILLVSTR. VIRO DOM. D. PtNt0> 
Minutorum placttorum Quacftori 

S. P. D, Tanaauitius Faber. 

Ad Odcn. Homti) XXX Vli. Uh. l^jUam ohp*- 
lium nauale Augufit ad A&ium Jcribi non 
]>otfiijfc 9 fcdob pcrdomitam Mgyptum 9 
gfmorttm CUopatr*. 

\7 1 d bo icaomnibus omniao pcrfuafmn cfife, 
> Vir IUuftrw f banc eximiam oden Ccrsptamab 
Hor^tio fttiffe ob vi&Qriam A&iacam^quodipfo 
^M>qtic>do<ftomnD hominum au&oritatem fecutas, 
aliquarada exiftimaui : Scd raman^amio cft *,nam 
ob mortcm Clcopatrx fcripta fuit , qna viuentc 
ccrtifliraum pcriculum Romani impcri) trafwpUii* 
tati immincbat. Hincf itaque cft quod canit 
Anttbuc, wfm dtprmert CdOtbmm 
QeHts 4BtU$ ,dum CApitdis 
Rcgima demtmtx tmnm 9 
Futms & imftmfmduu. 
Vi&oria autcm ad A&ium cum ia CoD&tatiM 
iii« Augufti inciderit , initio Septembris , Alexan* 
dria vero feptem totis menfibus pofterius vifa fit, 
tuncque ftbi mortem attulcrit Clcopatra , cuius 
mors in hac ode difcrte & cxprcffc notatur : fieri 
non potcft^quin fub iv. confulatu Augufti fcripta MPISTOLA*. llt.lh *4j 

fuerit,Horatio annos nato xxxvi. Itaque ode nona 
lib. v. carminum, ea vero eft A&iacs \idorix pro- 
pria, cum ad nuntium £n§x Antoni} fcripta Ct,rc 
adeo recenti, vt nondumRomx conftaret,quonam 
fe comullflet i Quod hi Verfus ptobant» 

AutJlle centum nobilem Cretamvrbibtu, 
Ventis iturus nonfuis^ 

Fxcrcitatas 4ut fetit Syrtes Noto: 
Autfertur tncerto mari. 
Sed advt ad odenxxxvn.lib. i. redeamus :Qux- 
dam in ea funt , quae minus cautos poffint falierc: 
taJe illud cll quod legis , 

ViK vnafjfies nauis ab igmbus. 
Nam fecum naues fexaginta abduxit Clcopatra, 
quod hiftorki teftamur. Quid illud ? 

Ctfar ab Italsa valantem 

Rcmis advrgens. 
£a iis vcrbis facite quis credat Odanianum Ca- 
firem Cleopatrge fugientiinftitifle,quodtamenrc- 
rum fcriptores haud concedent : nam £ Grxcia 
Brundufium vcnitAuguftus : poftmenfemcircitcr 
: vnum Greciam repetiit , & mox m Afiam traiccit. 
Nequc vero iilud cotitis eft quod addit * 

mc Uttntts 
CUfft cita fcfaram or*. 
Nam & Plutarchus in Arnoui^ & Dion libu tu 
his pfone contraria « ptikwiw» monumtirti* fafc 
ftfere. Yalc* T ij[ us *JtpA$rittt rJMMi EPISTOLA LVL 

IACOBO MORANTO BRlOSIO 

VIRO ILLVSTRI 

S. JP. J>. Tan. Fdbcr. Cadomura* 

QV an c^v am in fumraa xgritudine & animi 
&c corporis reddita mihi tuere carmina tua, 
Vir Iiluftris , tamen illorum venuftas & elegantia 
fecere vt mei tantifper oblitus mirabiJi quodam 
]xtitix.fenfu perfruitus fim, quod nec mirum tibi, 
qui illorum parens es 9 neque aliis mirum, qui illa 
legerunt^videri qocat. Sed eft & aliud tamen qood 
me etiam vehementius affecit , donata a te fuifle 
fcilicct : id vero eft quod vel cum moueat qui ab 
.omni glorix fenfu alienus fit. Nam ab ea Vrbe 
venere ,qux prxter ceteras huius imperij /lnfigni 
Mufarum honore florct , miroque dodorum ho- 
jtiunum prouentu fe feiam pridem commendauit: 
Et i te, Vir Uluftris, miffa funt 9 qui inter totPhoe- 
bi alumnos , Bochartos dico , Grentemennillxos, 
Hallxofque, &c. locum illum tenes, quem tibi nec 
Jovidia quidcmipfa tentet eripere* Ipfeigitur& 
-amabili carminis fuauit&c firuat,eamque lxtitiam 
ex munere tuo capiam , quanta maxima capi ex 
prxftantiflimi poetx memoria poteft , qui meam 
tenuitatem haud afpernatus fit. Ad te autem pro 
tanto tamque eleganti munere quid mitti poffit, 

nunc quidem apud me nihil eft, nififortaffe Lon-i gitrasRhetor, quem inhocoppido nupereden- 
3um curaut ,* Sed ea lege tamen ad te adibit vt ne 
l|lummittiexiftimcs,quafi munus arvfyor (cft enint 
toto genere difpar ) verutn vt qualccumque mo nit 
mentum mex ia te vencrationis , quam cgo inte* 
gram prxftabo , 

Dum me Qtfrcmo iam lumine vita relinijuat. ' 
Vale diu , Vir iHuftris , tibi & Mufis , qu* tibi tan- 
topere debent. Salm. Id. Aug. u. dc. lxiii» EPISTOLA LVII. 

ILLVSTRI VIRO DOM. V. PlNIQ 
Minutorum placitorum Qua^ftori, 

S. P. &. TAitaquillus Ftber. 

Ai Satyr. IV. lib. II. Horat. vtrum feripta jtt 

aducrjus Epicurcos. 

EXmcEHDi iudicij ctufa haec ad te fcriboj 
Vir llluftris : hodie enim qu&rere decreui an- 
non illi omnes erraueriot > qui exiftimauere Sa ty- 
ram quartam libri iecundraduerfusEpicureos fcri- 
ptam abHoratio fuiffc. Dux.res autem, (fic arbi- 
tror , ) illos vt ita crc*krcnt impulere 9 VclufS&id- 
: licee , & C*ty nomen; toeqnc enim alia ab illis atgu* 
menta afferri video. Sed oftendere oportuertt 
egiffe de voluptatc Horatiiim > quatenus illa prd 
fine ab Epicuro ftatuebatur ; quad nullibiab ot> 
.fe#um.fyiffe $er$um,eft. Inhac cnim fatyra <k «4l rJXJ&P7Lir TAMtl 

-Cibi* nefck) qmbos > tjua arte condiantur , qac 
jwrtes in qutbufdrai animalibos potiores 5 dclica- 
Ittorcs ; quid vtilc leuandx aluo , oleraquibus locis 
iuccultntiara :pr«meniant , & <put i>iiattinct re* 
&rrew Hx awtero nug* an ad ffaem fipicuri pcrti- 
nent , cuius vita ab omni interapcrantia plane 
aliena foit/ lepldum *cro argumcntum : Suauecft 
mtk iefsme ^ 4pu> Ja&uus , fijcicniis , eleis mmcribus^ & 
qu* afaadrem dbariam fettinent 5 in ys enim vel* 
ftds quadamjita eftt At dc hts nennulla aCatie intcr* 
dwmvent) interdufn rtdicule ,rn intc fatyta dicuntun 
quamebrcm JUu nan fetefi quin Catius Jit Epicure*s> 
eumque cufn vniuerfa Jefta traducere veluerit Heratius. 
Benc.fane : Itaque medici omnes quiolim de vear 
girica , feu parandis condiendlfque cibis fcrfpfe- 
runt y Bpicurei 4%nPfti<lebent :f ttadtirtagirka fea 
coquinaria Medicinae fubfexuit ;) quod ita 0*0**%** 
cft , V ir Muftris , vt , qui id dicat , ipfc £ fe fine 
omoi allcna opera refdkrtOfiS.ed, fot{ujutit,noo&e. 
Marcus Catius Epicuri difciplinam fecutus eft , pa- 
lamque illius rationem profeffus f Vltro fateri po- 
teram > & fateor libens 9 Catium lnfubtem > cuios 
mcmirat Ciccra, lihros qoatuor de rtrom nat&ra 
ac de fummo bono fcripfiflc : Sed vnde probari 
poterit faunc ipfum effe de qoo Horatms ? Scioka 
vifinnfaiflfc Maxima (criptoci^ qoi noperVitam 
Epicori edidit 5 fed xliud ioogt ciUffirmarc ,alm<i 
prebarc* Deinde Cattes ille ktfubet iam aliquot 
antc annis mortuos erat , qoam hxc abHoratio 
faqbwentur > Ciccro m eam rem teftis [ Catimsith 
fifbe* Bpcurtus , qtfi nupc* mermus eft. ) Addeltoc 
*P*IW Catiomiahafi (atyra^fteodeie, iH» pc^ BPISTOLA*. LI& It. n 9 

cepta na* cffe faa. PottqaamcnimdixitHoratias> 

Ede homims nomcn, &c. 
Rcfpondct Catius, 

ipfa MEMOR pacej^ cansp ^ctUfautr autfer. 
Sab ttaeai autcm fctibit Horatiu*: 

&ucert me auditum yperges quocttmqua , mcmento; 
Dcin laudatuf in hacfatyr a Piato > quem Epicurei 
nunqoam laudarunt , vt cx Ciccrone & Plutarcho 
facilc fit difccrc. His addit Fabricius f Jpfum autem 
Epicurum ibidem fontcm fapientix nominans ^exph* 
<*** 1 gregt pbihfiphtlo , ffrpcf iocum tanqukm homl- 
nemvtlifimum exterminat.~\ Somnia fant > vt mol- 

Jitcrdicam. Naliibi enimHoratius Epkurum vo- 
cauit fontem fipientU : Et hincvcl, puetvidcrit, 
male locum iHum iFabricio fritetle&um fuiffe. En 
tibt : rogat Catium poeta vt liceat fibi hominew 
adirc, k quo culinacia illa prxcepta didiciffet : 
Duccrc me auditiim , pcrges quocumqtse > ritmmo. 
x 2iam tfUAmuirrrffrwnhmorlmi}* 
Nontkme» interprts tsmsmmkm mnttts. adds 
Vuttum habitumque hominis:qutmM*oidi$'6eatm p 
Non magnipendis , qnU contigit \ at mihi curd 
N$n mtdiHnsineft ^fbnte* vs<adiv* vcmotot ' y 
Aupu hamire qMcam vite prnsrpt* beau* 
Vbi htc Epicumis ? aaiiic Catij tcmpopevdjcit / aft 
Ckprom n-ywG* tirit i> SnA maltoe 5 inqofc Fab*i~ 
dav,obdiidpii«araEpicuccam laceffiafcHoratiiM» 
Vbi autem fr an iila Pocca noftw fcriptat abhmc 
centum& vigiorian«|i«Cfddcroat^Nuiiacnim, 
Dulla ,iaEpi«rcam£eat«iciaBtpcobra^©iftvoict) 
lacocpift. ad Tibollom t vW fe po«CMD4K gtqgt 

£picoti& pioguepi 4s nitidam faait * qaodppc 15*. TANAgflZLL EABRT. 

iocum diaquis adco a Gratiis ali;nus cft qumvli 
deat ,cum prsefertim Tibullus ipfc Epicureuseflct, 
vt & Virgilius^qui priocipes ioteraniicosHoratij' 
fuere >quos iscitere ipfi ravtio erat^nedubita ;nam 
& amicitte iura reuerebattir *& Atiiicusf uit vafer- 
rimus > tritiflimus , fuba&iflimus , certc miojme 
fatuus. Vale , Vir Uluftris > & mc ama» Salmur/ 
Id« Aug» m. do lxiii. ... EPISTOLA LVIII. -ELIjE boherello amico svo 

* S.P. Z>. T*n+ IFaterl Rupcllam. 

m 

Ouidij locus in Amorihus examinatur. De C/- 

. cerone qui Ganymcdem Laomedontis filtum 

f^it%cpiem alq ex Troenatum fcripferc* Jn 

Cychco pecmatc cmendatwapudScbol.Euri- 

pidis ad Orcjlem* 

SC I s quid {kcimvf\ quidfit **»*> :. illud ipfum 
eft qisehd ego ounc fa&urus fum : nam ita ad tuas 
qu*ftk»nes refpondebo vt epiftolam meam nulto 
4 lio nomine vocare poflis quam *»**£*** Dicis pol* 
Jiritum £(Te mc alicubi emcndatiooem huius vcr- 
ius, qui in m. Amorom legttur ekg. i. . • . 

I*m hum cmraft* m*gnus in crbe fonor. 
Jd autem ad Lucrctium praeftiterixn nccne haud 
cquidcm mtraini , tu ., qui otio abundas , poteris 
5i fort aiTe nihil ibi repcrics 7 dicam quid 

mibl 


sptsroLAR. lib: ik v 

mlhi in mentem , poftquam nuperi cditorls diuer* 
fas lc&iones infpexero. Ita autem legendum ex 
tiu&oritatc nonnullorum codicum exiftimauit , 
• lamnuncconta&omagnusinerefonor* • 
Sonor itaque ^tofonus pofitum fiiit , neque cninr 
aliter poteft , & vox eft notiflirtia. Sed quid hoc 
erit ^fonor mihi magnus ejf in ore CONTACTO ? Pro 
afflato fm<\\i\t ^ vfurpauit Ouidius,qualepropcmo~ 
dum videri illud qucat apud Virgilium 

Tulminis afflauit ventis & CONTTGIT igni. 
Sed errant meo iudido , qui ita iudicant ; neque 
enim conta&us id vnquam fignificauit , niii cum ad- 
dito aliquo nomine , quod exerapla illa duo often- 
dunt , qu* , vt hanc le&ionem fulciret , protulit. 
vnutt eft ex Metamorph. xiv. 

ambrofia dulei cum ncttarc mifii 

Contigit os jficitque deum 

In quo widescontigitos , non cflfc folitarium, cum ci 
addatur ambrqfia contigit , alioqui nihil quidquam 
diceret poeta nifi os ipfi tetigife. Itaque , quod tu 
multis in locis olfecilti, iudicium quoqae hincabe- 
rat, vt fepe alibi. Alcerum autem exemplum taie 
eft in Epift. iv. 

Vt quosfemidea Dryades Faunique bkornes 
Numine contattos attonuore fuo. 
Itidem hic peccaturvtillic peccatum fuerat, nam 
tbtitaffos pro vinculofeu re/atione,***t*& 6 \izsvoccs 
hzbct % numiuefuo £ conta&os ] Deinde poetae verba 
difloluamus , aliquid enim apparebit, quod profit, 
Tu me dccoras cothurno ^iam nunc in orc fonmmagntu^ 
quid hoc tfonus (cu jbnor, dices 5 pro granditatt tra* 

gica : audia Sed tamcn^amco^ad vulgarero le&io- ocm redicc m\lioi t qii* taiis eft * 

Um ***t CMrtra&a magrms $* tre fi*cr. 
Eam autera ita intelUgo vt ($n$r verbura fit ao* 
nomcn. ^^i^ri cnim e(i cani , laudaci * puedicaru 
Horatius* fi*e mend w fyf* 

V*ksfi**ri y t* f*dlt* > t* f*ob* % 

Itumb*Ubis afirajidus aure**h 
St*0rwx*m i* erbe centratfo, id cft,tanta mihi parfca 
nobilitas t tanta glocia^vtco&Utm ipfuincqntraflain 
vidcacor ,anguftiufque , quam vt faraam mean ca- 
pere poflit t qus vltra flammantU menia m**di i - 
•ty^ fint*r y &c. lntcrea dum aiij mclius quid 
afterant t legerem , fi-quid mutandum , 

/440 MMrr & toto mag**s i* arbefinar. 
Quamquam , vt tceum ingenuc & candide agam, 
mihi fufprrioeftverfum illomtantopere oiimcor- 
ruptum fuiifc t vix vt reflitui hodic poflit ,quod 
oftenderem, nifi ipfe per tc videres* 

Nunc ad illos verfus , qui in Oreftc Euripidislc* 
gunntur , vcniam : 

Qtia ratione iotelligendi fint di$i nupcr , & iam, 
opinor, cpiftolam acccpifti. nunccx fcholiis,qus 
in illos fcripta funt er? or{in toliam* [ wW *%t***i 

%pum!w fPto&tm iy*ww uypmm* . . > 

arfsrua , wf ityrar t*^a*fap »t j^ Jfe«r«_ i XH$T0L4& LIB.IK fJj 

tivtaf t Atu/uJirv vdftl TatvplAQ- tfii, ) 

In poftremo verfu Cjclici fcriptoris pro Tm>ttiA& 
4* , lege Twi*«h& Av j id cft,/r* Gtnymedt. Hinc 
autem aoimadoertere potes , fatis iin profpere Ci- 
ceronem a multis reprehenfum fuifle,qui inTufcu- 
lanis dcclaroationibus ( funt enim declamationes 
philofophicx ) Ganymedem Laomedontis filium 
faciat , qucm alij Trois fuifle dixerint t id enfm 
plane hoc loco afferit vetus fcriptor qui Cyclum 
compofuerat. Vale. 

In notis meis ad Lenginam errereft^ne dubiu ; nam 
■ inhisverbis, [quilcdulo kgcrit,isititlem vt tgo 

fecerim . is itidem vt cgo lcnferit ,/mtere debne- 

rant fecerit , non fecerim. EPISTOLA LIX. 
IOANNI CAPELANO VIRO ILL' 

S. P. !>• TanaquiBus Ttker. 
Ktehac quidem ,llluflris Capelane , libel- A . lo,quem de Poetis Graxis Gallicc fcripfcraro, 
male meti>i, & i: iudiciis paene de- 

tcrritus hxferam iaomnia; neque 

enim meconfilii itet j quin in co 

xrihi placeo , fu icui. Quid enim 

poithac rcformii . _ quidem fortalfe 

(imo vcrum arbitror ) vt & a populo prcbetur, 
quod ego fane i < n rolim ; Si tameti fecus fict,fatis 
ocne iam , (atilqut proipcTerrihi euenit, cui Or- 
chcilra plaufcrit. Quaudo igitur ita fuades , & ita 
V ij ij 4 TAtfA$JtLH VAMil 

Praeftantiffimo Conrarto vidctur ,partem alteram 
in paucis diebus aggrcdiar , 

Si vaUdm.fi Utm ero , Si iuueri t Aula ; 
Quanquam & facere dccrctam eft,vcl fi minas Aula 
iuuerit. Atque hic quidcm prxdicandae humani- 
tatis tu* locus cflfet > cuius fidcm amici iam fxpe 
antea fecerunt 9 & nunc cummaxiroe faciunt ; Scd 
abftinebo tamcn; Nam te in oslaudare vereor,tum, 
fx laudarem vti dignum eft , orarc forfan vidercr, vr 9 
quemadmodum inftituHFes y ita porro faceres; 
Quod contra , Vir IUuftris , oro quxfoquc vt oe 
quid tale pofthacfacias \ ludicium tuumtuli, id?e- 
ro cft quod triumpho : Cetcradefunt ? 

Fortifererntu petfore. 
Nam , provt ingenio natus fum, mihi fatis beneeft, 
finoneftpeflime. Deos,Aftra,Coelum longaprece 
fatigarenon efttneum. Voum njihivptumeftjVt, 
quoad viuam, me & amore & iudiciotuodigoum 
prxftare poffim, quo nihil mihi quidquam iuctrn- 
dius eft , nihil mihi honorificum magis. Vale. 
1 9 isto i a *; iw. i ir i )y { « EPISTOLA LX. « i VIRO CL. VRBANO CHEVRiEO 

Sttmmofuo , S. P. D. 7*4». F*b. Caflcllum apud Catrof. 

* • 

IV b e o atque irapero, Animulc mi , tnea Suaiii- 
tas , para te vt ridcas , para j tale enim eft qaod' 
jmihi accidit , vt fi ab imis vfque talis riferis , mi- 
nustamen faciasquam res poftuieu Nuper fcilicet 
in Aula di&um i ncfcioquibus eft , fuifle me , fi 
Djis placet, ( fed metup vt credas , adeo ridicula 
re$ eft .& plane incredibiiis ,)mc, inquam , fuifle 
olim (pudet dicere provt caiumnix flagitium cft) 
olim,attate,6iiffe MO^. (MONA«..VIde,horror 
icribere fugitat ) Soitie rae jnapi alrquando tandctti 
awfandum eft ) fuifle nte Mohachtm ,1& cucqlld 
oppedifle. Poitquam id refciui, quid,putas, mihi 
aqimi mifello fuit 1 Coborrui , obftupui , diriguf, 
&., oi properefrigidaallata cftct^ qux frdnti^ 
ytrifqve tempotibus ftteoue atfunderetu^egcytibt 
perieram^AT^Mr •Fabroji qu$'t cQmmodumtJl.hv&t 
JXamvtguU dmmuU trcfidm$fine>viAtica 
; frafcrthatad orci tenchras & tntnes d^mos^ 
$cd rqIi piora^ ae*e teaffiufter; animum'C&fa$ 
c$c* pi 4 & entrtfatis belle copfomaui ; mihiqteede^ 
cretum eft , nunquam fore vt me£*tuus ptkdor iu^ 
gulet ; i& <enim nimis ftukum , nimifque ihfdorm 
pofteri noftri ijadicarent , quibus ego probari ftu- 
jfao, Itaqttffccridasve^ 
pon magjte comtpeuebor>q?am iiquh in Auiadicat 

V iij i^ TAKA£fH*lt TAttl 

cffe mihi turpe caput,firaas nareSjVocemabfonamj 
Tam ctenim falfum eft fuiffe roeMonachum,quam 
illa falfa fi;U C in ijic ijtdanturt Dicf$ , ob vnius 
verbuli fonulum tantopcre doluiffe te ? Cordolium 
turpe eft. Sed , 6 hoftcr > nefcir cjuid fit a&ura jres 
enim meae illius vcrbuli fonulo ,quando ita vis, qnafi 
vehementi i&u fulminis difpulueratx funr. Si me 
ilfi cinatdum dixiflcnt,fi facrikgum , (i fycophan 
tam denique,non nocuilTentjnam in Vrbe quidera 
quamlxta , quam denfa illius gcneris feges ett| 
Nunc,vbi me fuiffe Monachuro dixerum,(etfi noo- 
dum viderc potuf cor frtprobri loco haberi dcbear, 
Mooacbum fuiffe , nifi fiqui per aimeoeife defie- 
unt , ) quingenti illi aurei, qui noihi cx iiberalitate 
Principis decreti fucrant,in furoam repcnt e abicre; 
quod ego,iuratus dico, fa&um noliero^idqoeadco 
fi nolla alia de caufa , ccrte obfiedult nottriiedecos; 
inquoboni morcs intercidant. Atfron haRomani 
illi vetcxetrfueu virtm % qmeugUria cnr* , fa&itarunt. 
Audi , vcrba funt Confulis : Fuitmoru a^tujniycos 
$Hi wljittgukrum Uudes , vel wriimfrjfrijj/bytrtj aut j 
kotHriim AMtfccunuL ormtre* Ma lc igitur illi s fit, qui I 
%tm horribiiem rumorcro diftul£#c t non quafi afi- 
quid mihi fint quingeoti numroi , ( qvid enim illi 
mihi (unt ? )fcd quod roihi fa&am iniuriam ab iis 
putfiin, qui fort*flc cxiftimarunt, tw(c|re tbcfu 
vjlttt ntimmvs , sjmcm fr*beat vfrm rin qtao mif itice 
tamcn falUmttyr i namreparta nuncpaam hicpte vfl 
iumtis# Vnicum in eam rem argomtntua * 
Ikqwybamfa(/$4rt*e*r*m* r ailomm Illoftrium Vixorera, vchit>at,fe iaarcam 
Conie&um mifcre compotruifle. Apage % mcum 
nort cft : & qui eleganttores iitcras rcre ama&t , rj 
humaoiote & mhiore ingenio font 5 quam vtta** 
triftibus cxcmplis gaudeatit. Valc,6amoriwftcr* 
facis nugarum cft , defino. ^«■«■■■■■■■^■MMHMH^M* EPISTOLA LXI. 

ALEXANDRO MORO 

ViRO PRjESTANTISSIMQ 

S. P. Z># Tanaquiltus JFaher. 

Verfum vnum exlv. JEneidos tollendumvideri. 

GEumos illos Mafarumtuacum foetifc,q«eis 
me beafti > Do&i(fime More , hert in rcmi ffio- 
ne tertianz aCcepi. Mane, vt fum pauio impatien- 
tior t fub H#J?«r Jcgi,rclegi, ynde etiamwm **v~ 
fuuguf ******** *>{#** if. ScdilUu^mcac admiratio- 
niscaufas ft cdiflfitrtane pafem , brecior tmbi dies 
fit \ tara dehfli m iilis feges eft cruditioms , tamus 
ingenij ardor , impetus , totqoe JW#/«u »w*#a« «A*r- 
*»«*. H«: in iis canouiibus admf rarus fum > ( ** & 
v* y* <hrvv ) fed illa cum itc 2k fcripte fuerint, rainus, 
fateor , mirabilia vifa funt. Imo mihi plane mira- 
bile cffet , fi quid i te , quod admirabile non effer, 
fcriberetur. Gonfluant itaque Itali homines,quan- 
tum ert, & collatis carminibus Venetorum Vi&o- 
riam canant,fruftraerunt,fcio jillorum certeopera 

-r i r i 7f S TANAS^TlLLt FA3RI 

( pjctftos ekitai velim ) fcmcf legi poffant^taa {etn- 
pcr ; llli temparLfepe fcribunt , & fcrc plerumquc 
ftaud fane diuturno, at tu xternitat i. Scd ohc, iatn 
iatis eft , videp 5 tibi prafertim , qui nunquam non 
occupatilfimuses, /Vale igitur* & me ama. Salm. 

^ Si me amas , de tribus ifiis verfibus quid cenfis f 
Haud aliter tcrras inter coelumque volabat, 
LittusarenofumLiby«Tcptofque fccabat, 
Matcrno vcniens ab auo Cyllcnia prbles. 
( Tuncitos cfie onmes VirgtHdhts fktas t Itihi cette 
fcrfuadcri nonfoteft,&, quantumvts rcctamitent Mi* 
gifiri 5 qui illorum verfuum/ecundm efi > 

Littus arenofum Libyx, vfentolque fepabat, 
eum ego tolltndum efie dciero ; ncque ideo untrn 
quod auribm infuauk efi , infcitadt agrefiis tllsdcfi- 
nentia , volabat , fccabat ifedquodex vtriufqnt csr* 
minis dijfolutione tantus errot apparet , vt anemine^ 
quantumvis folers & verfotUss ite fuerit , defemB 
queat. Js^eimbeftueatur,Metcunvks)iiius\A* 
by* & ventos fecabat inter coelum 6c terras ? o 
rtmfrvfcfto bcllam , & Virgilio dtgnum feiluct l Stl 
; tamcn , dixerit iUe > vcrfum i/fum agtttftt Seniusi 
'■ JPdteor -, Sed Setmm iite quem hodk babtmm v q$ui ' 
homikis cfi i Scis iffe quid degenuinoSeruu>fcrifft+ 
ritMacrobiusifactccuminmcmmamrcdcjtiHe»! 
guantom diftabit ab illo 1 ¥ 5 

». ' » . » « t 4 1 , . , » • 4 I * EPIST. r XPISTOLAt: UB. II. tp EPISTOLA LXlL 

ELt^ BOHERELLO AMICO SVO 

S. P. Z>. 7**. Faber. Rupellam» 

Conie&ura ad locum Suang.jccundumjoanuem, 
caj>. $. vcrf.12. cui altquid a mc addifur 

ad vcrfjz. caf>. 7. 

NV n <^v a m magis rififle vldeor f ex quo me 
«**i «?** yif**>imr*f , <juam ntmc nuper k&ji 
Suauiflimi Baudrij Epiftola. Tu <\uocpic nimis mirts 
msdis mirahiles rifm fufiuhffis , fi & priorem epiftdx 
partem , & quae & rae refponfa faete legifles. Seis 
qua dc rc ? Non kerabo , vctba funt pretextata, 
At hoc parum eft praevt cptx fub finem fcriptafne* 
ront ; Nam ibi iocosvnusexEuangclio *? u*hu* % 
cap. 8: Km.«k conic&ura emcndabatur. Vides 
<pam belle inter fe apta iila (tot & congtuentia 5 
Philxnis cum Virgine Maxima icflicet, Metialma 
•cum Lucretia. Sedhaccabeant(namidem<pioque 
crimcn in voiomcn cpiftoiarwn mearum con&rri 
potcft, quippc funt ill*p rofe&o gemus tmhigum 
f*dtfyut4>ift*mis c in iis quadam cruot fortafle fc 
ueriopes , fed 6e alix -erunt ,4pefo , hiiariores.) 
Verum ad tcnv Rifui AKce&t admifotio *,vcradi* 
coymniuftakas^adffiitatio *ifai foeorffit. Apud 
Ioannem cum Chriftus dUifiet , &y» <*■*}•# ^ {*+*- 

Tt f*, &c. tv* %yi vr*}*, u$ui* « A*'«* Ixbmu Ipfe abeo 

& quxrctis mc &c# qtto cgo atco , vos vewre baudfotc* i* o TA TTA grLL.IT. FASX I 

fiis. ad ea ludaei , quid fibi vcllec lefus ignorantes; 
ipli fe fe interrogabant , uAn &9X7trS mu/7*> , %-n xlp*, 

Ovv fy» v*aj« , vuct i Jkvadt i x&*>. Nunqutd fi iffim 
occidet ,cum dcat , £htp ego abto , vos venire haudfo- 
tefiis. Scis quid in illa epiftola viderim ? lcgt opor- 
terc, non &n>*wS [occidet] fedJwS^" hac fententia: 
T^umcfuid iffe in exteras terras y reiiJfa Iudaa y froficifd 
faratr quodcx cap. 7. i^ -- 3 5 • probatur. Sm *r i«- 
'«Amsi «&* ifl^TgV. Dixerunt igitur Iudti afudfifi. quid 
tandem ? an f»w omx.-nm wiiv. an /#£ ocadctfeft ? 
Nilminus^fcd****™* ^^ wqw.t&u ?quo nam frojicfci 
farat ? Vndc neceffaria eft craendatio, quara Bau- 
drius ad mc tranfmifit , &»£«"? w"»' : Nam quod 
vnicc adremfacit, &hanc^£Warconftabilit,eo- 
dem illo loco , dc quo modo , hsc legas , p** ** *> 
<ft*«*£?V 4V B>xluiav [itto€impvt%; numqmd ad difrerfis- 
nem [ gentium feu "J Gracorum irefarat ?His addara 
hoc quoque , Si dixiflent Iodaei 3 vt hodie iegitur, 
ftAn SwwicTOai ««u/w , numquid fe occidct ? non fubiun- 

xiffent , 07» *lpt 9 Otk ty» \Wy», vfmf * Jlultt&i tx&a* j 

. Iudsi jenim quin aliquando morituri elfenthaud, 
yt opinor > dubitabant ; nifi fortafle ridicularia& 
fcurrilia di&a funditare voiebant ; quod vix credi- 
denm. Ad aliud tranfeo , quod etfi minutulum 
eft, prxteriri tamen haud dccct / Verfu 34 . cap. 7. 
legitur •** *fi *y* , &c# vbifim> aut vbi er*. at ego 
ifthuc himi aliter fcribenduto acbitror , £** fcilicet 
froficifcor^ contendo ,cum acccntu circumflexo^oam 
pro •** «^ «>» , vbifim ,'aut *iv , lcgitur cap. 8. *** 
;^ <s*£y>^quo abeo. quae eadcm vcrba in cap. 13.1K- 
rum repctuntur verf. 33« Vale. EVISTOLAK. LIB-IL igc 

tfofti iUd % 

- Ifthue ficri folct, 

Quod in manu teneas,arq; oculis videa$ f {d defideres, 
Id ipfum mihi -acciderat. nam verfus tlli de Pace , cjuos a me 
plus femel petieras 9 plusfcmel quaficram ? vna cum ahisquU 
bufdam cbartis iacebant , qua mthi fere fempcr in mantbus 
funf, En tibi ittos. Siplacebunt, bene illisfuerits Sinaliter, 
nondum oblitus es> Tardipcdi Deo , #*. Dices, quidui plu- 
res , nam plures ejfe debuerant \ Ita res eft 9 fed quorfum illos 
plures fcribere debui ? Animum delufit Apello. 

Accife,farua mora eft, decus immortak Sororum, 
Mcnagi , Fabrofimnia mifta tuo. 

lam medio ceclijpatio nox afta cadebat, 
lamque fire occiduas totafubibat aquasx 

Cum mibi fipito ft oftendereytfus Afollo eft> 
Talefque ambrofto fundere ab orefonos. 

Afpice pacatis , vatcs , J*ta otia ter ris ", 

Afpice pacatis otia laeta fretis. 
Auratas demilTa polo P AX explicat alas^ 

Bt redit aeterno fcedere tuta quies. [ raen 
Nunc ple&ro mouifle lyram ,nuc fcribere car- 

Proderit , & blandis ne&cre verba modisj 
Iulius arentes Parnafli in vertice lauros 

Irrigat, & virides iam iubet efle comas* 
Quaquemanu potuit Martiftatuiflc tropaeum, 

Hac ftatuit Do&as fedibus lile Deas. 
tkra locuturus fuerat Deus y inuidafed me 

Lux monmtftgris tollcre membra.toris. X ij i6t TANJ&TtLLt FAB*t Hf W' i 'i ■ i ' EPISTOLA LXIII. 

lAD EVNVEM. 

TO t vs gaudeo, vbi tc video Wiutfa ^pmmnS 
cir !*,&? Ojun£?r.Mihi credc, fcd credis,puto, 
nihilad omnem veteris doftrinx cognitioncmcon- 
ducibilias. 6 fi hic efles , habcrcs qui dc Gratcifmi 
genio no&emqtie dicmque tecum ageretiquisenim 
res tam tcnui fiio pcrfcribat } Dein , fcrmo Lati- 
nus eft illc fane durior , eft ille fanc ftcritior & ari- 
dior , quam vt vcl leuiffime adumbret admirabi|em 
vfum particularum , qux vim piane candem in 
oratiofte obtincnt , quam in corpore humaao ar- 
ticuii •, quibus fublatis immobile iaceat neceffe eft. 
Caue igitur aninmm rcmittas : &, fiquid laboris 
eft,Fac memineris,cxnullo gcncre ftudiorumvbe- 
riores fru&us prouenirc. Olim, olim , ipfc tibi ob 
induftriam gratulabcrfs , ipfe tc amplexabere, & 
quafiVeus inter beRuas , &c. numquam certe, fi quid 
mihi fidei eft , no#em diei continuaifc poenftebit: 
Vofuptas autem,catanta crit , vt,ii vcl lcuiffimam 
illius partcm diccrc pararcm, vix crcdcrcs tamen. 
Audi cjuo rem deducam : Nofti iilud , Tandm fytentu 
fiudendum donec&reges & exertituum duffores afinarij 
videantur: Atego J&nMcfcriptoribtfsGrecisquid 
fentiam ? Tandm cum iHis verfari eportcre , donec L*~ 
tini homines , fimibarbari videantur : ( de fermonc 
intelligi volo : ) fed , ne erres , illud Tandiu ion- 
giufculum eft paulo , nam in annos plares abit : & MHSrOLAJU UB. JL i^ 

Troiam>Vdos, aut Nttraantiara pxm ceptris quam 
vltimum illius finem videa*. Acri itaque, £4 jqde- 
fcflb, impetu opuseft : Exquifita ftudendi ratione 
opus cft jprxter cetera autem vel maxime iudicio 
caftigatifhjqo vten4um , $c fcrfptorum dele&u. 
Nam quidquid Grxcum cft ,noncontinuo bonum 
eft , quod femido#i putast. Vcterc? legere opor- 
tet , eofque nofturna verfare manu , verjare diurna : 
Grteci eoim , quod & Horatiu* monni** y ti quifque 
ilJorumvetuftior eft,eo & meliores habentur. Scd 
de his alias ,& fortafle coram , fi huc veoies. Valc. 

SeUatuU mea , quam, vt tute noras^ & ven ama* 
bam , $ nune ardenterdejidero tpro qua beucm, pra 
qua mulum > pro qua Ekphantum \^ilhum Jup* 
flex dcdiffem , & nunc dare paratus Jum ; ea mihi 
nuper a nefiio quo Rapadda per fummum fcclus Jub- 
latafuit. Pltra igitur mea Suauitas ^ 

Plora,fiquid amas tuum Fabcllum. 

Namji quando alias grande vulnus accepi \ & quo 

nullum vnquam altius defiendit. Nugarimeputaf y 

fedfalleris\Rt nefcis quidamifcrmMibicredefitan~ 

tum damni olim accefijfint Zenen , cUantkes , gpl~ 

tfetusy duro gens roborc nzt* > vtnojK ijfprefetih 

luttu perditi injaniij/ent : 

Saltem 6 fi qua mihi foboles de cofpore pofcro 

Reftarct,qui pofifem aaimtM) knlfedokmemi 

Sed Ula fofieros non reiiquit. Itaque & Plutarebi & 

Seneca confolationes ^&qua alia ab aliis omnium 

gentium Philojbphis fcriptafunt > non magis aduerfus 

luHum profuere quam mera mortualia. Nam contu- 

max dolor rcmcdti non tdmittit : Nec video auid ,*4 TAXA£fILLI FABlt 

agam , mfi fortafie aliud quaram quod amarefofm, 
fipofiim tamen : ita me fafiidiofum BelUtula reddidit. EPISTOLA LXIV. 

* 

x^AD EV NVEM. 

CONCIONATRICES A RIS T O PH ANIS, 

RE c t e iudicas^nihil ineptius reperiri potcft, 
nihil impcritius, illaintcrpretatione e«a**«- 
£*<j£y Ariftophanis,qux circumfertqr : itaque&diu 
eft cum clegantiores hominesexpetiuerunt^aliam 
de integro procudi y qu« faltem intelligi poffet : 
nam Bonus ille Andreas Diuus vix alternos ver/us 
Comici noftri intellexit , qui nullum Hellenifmi 
fenfum haberet. Illuditaq,- eft quodiam iamfa&u- 
rus fum:qu*n & Notulas addam,quarum ope, fi qua 
erunt minus aperta , explanabuntur. Paucisagam 
quidem : fed pauca illa , fatis erunt : quod rc ipfe 
expcrtusvni mecum fatebcris. Ceterumfinonin- 
tegram fabulam dabo ,nc me incufes : nihil pro- 
mifi : & fcis qu« mihi vita fit. Sed prodit Praxa* 
gora : Illam audiffe operx pretiumeft : nam quid 
taccre foleant mulieres nouit callidc. Itaque, Praa^ 
fac audtentiam fofuk. Sed tu prius accipc argumeo- 
tum^ s - 
HfJ$rOl'AX> -LtA.11. -tt§ APIETOtANOTS EKK AHSI AZOT E AI. 

EN TsTr "£xa(jh myiuw tteatt U soMw - 

TlieiSifeijUM Tmy^inf «AAojfi»» 1t<yay* 

Evninan Sw. »(i(;u»Ti( ou*T »X:*r * ! .73 

Avtytr ywMUlUtr ti&Snw jJj A /aj« 

A»/iHJf^i ■Kfei T KttQvaxt r oAai' 

TloT fir^rt* (3iMl:p r <r/£fti> ftutraT' 

ExitJ/oiT &t ti witir AaftfOi Sa* 
T<£ jgiiMT* aSJ/TOt 0t »V'^5 ™* rtf* 1 *' 

ARlSTOPHANIS CONCIONATRIGVU 

Arguraentum. 

Iitf 5f#x/ [ dic fefto apud Athen. 3 deereuere nuU 
liercuU cum ornatu 
yirorumfedentel in contione 
Barb&fibi alteni pili circumforiere , 
guod&fecert quidem. Itatji adeo iUarttm viri,foJerius 
Cnm vcniffentjn vefiemulubrifederunt : earumque vna 
Conciomm babuit , qu! frtbaret fiilifet, 
Si rernm omnium admioiflrath inje tranflata firet, 

meitus multo imftraturas : 
Jufitaue viros pecuniam omnem m communc 
infcrre , quaft fi deerttum idfantitttmauc Ugtbm tftU ktf* TjnrgflLZT VABtl 

Htjychius cmcnddtus, vt&fausi* trgmmu. 

ner*4 Stirsdi fdeer. Cercxi quidam, alij Libcrx ficram 
fuifle aiunt. Agitabantur ausem&tftf «ciift Sdrropho- 
iiofte.bxccxScnoliafteGr*co. Eadem cxSuida.cadcm 
ex Harpocratione peci poflunr. arbitror & Scirophoria 
di&a fuiflc. Hcfy cn. locurti emendato qui in vicinitcft, 
Vbi cnim legitur , «ty8*« ] 4*K*fw&ma 9 legendum cft 

n<eid«jbtW] Pofitum pro 4bd£ra.luc atij peccanere, 
qui id haud vidcrint. 

Mvewx 3 Lege , \wzjl* . vel /aueiar. Vtrovis modo legas» 
perinde eft»modo nerulgatam le&ionem retiftcas. IW m<. 

&n& f«*& 

A>A» JW. 
AAXH W. 

%o&syw*iKa!r* 

r#tt?. 

Nis. 

AAA» J#ci? # ^•W M|9. Pcrfin* DrdmOis. 

Praxago». 
Multcr misdam^ 
AUa xnulicr. 
Alia mulier. 
AHa muliet. 
Alia «nulier. 
B!epyru$ vir. 
Chorus mulieniftu 
AUui vic* 
Chrcmes. 
Phcidolus. 
Prxco. 
Antis. 

Aliaano*. 
Juucncula. 
Jouenis» 
Alia anus. 
Alia anos. 
Atia anus* 
Famula. 
pominus. APISTp T> "" BPfSYOZAK LIB.II. ' & z 

^?ist0*an0t2 bkkah2ia20t 

jipasatojh. 

_ ' * 

TofOf 71 >& **< ^ w^ Ji*K**9f&f* % 
TC°X$ $ «A*$wV %xzgm*jfc jiSfiHf £m 9 

OffOC ^AO^Pf 0Vp«« 7B £t/JW^*. 

TlGg&lAjjcuB Tfrvolof *J^$isa7iiV> 

ARISTOPHANIS CONCIONATRICES. 

PRAXAGORA. 

OLncidum iubar [ 6 fulgens ocule ] fychni ri* 
ta figulina elaberati, 
Tinebrofis in Ucis apprime exfctitum [ expetite ] 
Originem enim tuatnfirtunajfjue exponemus\ 
7{am frimum omnmm , lycbnc , rota dutfus^guU 

labort^ 
Vru> quoqrn in nafo fplcnAidos SoUs honorcs habes, [ fe 

lem iirtitarfe ] 
Jia mo?» tuofigna flamm* , qu* fmcntiafint. 
Tibi qu'q>pc vni iurc aferimus nofira confiUa y quand* 
Et in cubiculis mfiru , vbi varius rciVcncrcafibcmm- 
ExferimM , tu mbts ades y 
ifajne quijqmam ex adibus aiigit tf t XA NA &r?&H'jf#9* * NOTV.LJ 

AD CONCION ATRICES 
ARISTOPHANIS. 

Q^ y^ M letfarus tf fabuldm >ea prius 
paulo quam lucifcerct , occepta efi agi. 
FRaxagora itacjue princeps dramatis injcc- 
nam prodiens, lucernam, qua ibi pwdebttyfnrto- 
rum ncquitiarxmque.mutiebrium confciam com- 
pellat ; Id quoiab Artftpphane tanta pttftitum 
arte eft y vtvel Euripides ipje, mulicrum ofor acer- 
rimus y vt aiunt y mhil^nquam in cas fcripfcrit 
amarulentius. Arrige itaque aures yintcndcocu- 
Tos : Caue modo ne aliud. Huius Comadu 
principium paulo affurgit altius quam fomctdii 
liceat : Jn eo enim verfus omnes funt Tragicd 
maieftatts , cothurnoque nonfocco ingrediuntnf. 
Quamobrem bcne cum Ariftophane aaum efi y <pft 
Donatum aliquem nonnaSius eft Scholiaftenite- 
merarUenim hcenthz pmnas largijftme dcdtffcu 
Ctdenim iddubiumjit, cum impune nonfuerit 
Terentio>qui UnonartiUftyfcripjil^eyXiyxnc^zm 
tctuliffcm pcdcm? Sedyjivweret Ariftophanc^ 
ridcref, /cio. Hoc ammdedita ofera aCtmko XPISTOLJR. LIB. II. i<y,- 

ttoflro biptdum omritum nafuttffmo faBum fuit 9 
quo Praxagpra, dicacuU multer^ dux pracla- 
rifacinoris, quod hic leges, Eurtpidem deriden- 
dumpopulo propinaret ;£>udnquam cxtitzre qui , 
Jgathonem foctam itlum pulcellumt^ mollicu-' 
lum , cuius mcminit Plato ; aut Dic&ogenem pu~ 
tcnt : quod oportuit monitum , cum vr fcriptoris 
noftri mensperuidsaiur penitius >tum vt adreli- [ 
qua pergentifax accendatur. 

Scboliaft. bis reprchenfut. Schema, uca^ 
i» re Vcnere*. Arijiofhtncs emenddtsu. 
CcnieSmra. Emtndati*. 

«* cA)tm£mt* J Schol. * ¥»?•#«, inquit > &fto*t *m< bpfit 
Xifnpipov vfif u? tuiBot&j>oif oi $ , twV <p\iK*£ir> Jtaque > fi 
Gtaccum magiftium fequamur , *vmctm ttvmtfsficntcs; 
fin auteta placeat miims y Pto vigiUbvu accipie* : Scd 
casc facias, nam vtrumque illud falfum eft ; neque ivna- 
*ms cft ftfitns , tieque %is*s>7t*t eft f i/a«£. Dcinde iftud 
*&7ipfcoT ounquam eiit wptAfw > Conrra enim pugnat 
linguae Graccx vfut. ( Sufpicari tamen aliqais poflit, 
fcriptum olim fuifle^fif^o^vnde forfan cxief it gloffe- 
ma illud tupatfjjov. ) Prxtcrea quid hoc fir , tvV*f4w <**'* 
*fo;< » nihil. diccndum enim fuerat, tvpf^ar *mt ^oHf. 
Quocrca omiflis illis nugamcntis , legc mccum vt in- 
tcrpretat us fum » <* Zw**m*v \%rmptfov , Scnfu planiflimo 
& ncccJTario. Cctcrum hioc inulligas licct fatis vcru- 
ftam efTc in fcriptotc aoftro hanc labem j Scd & aliac 
muitx funt labes, vti in progreflu opcris cognofas. 

At&Jfnf TfJjiw] VcniScbemds s quod in hac maceria 
propriuru eft vt quQd maximc* Sucton. inTiberio cap. 4 f» 

Y 1; X7c ctri extmffr impir** fchtwutMcfstn Manulojg** 
v6Catik,vc5:f(^ipcof liberi carminis: 

ng#<l*c ttntts 
Si pi&m ofus cdUt ad figsrss. 
( Ibi §pm fignificat tt> f wy*<na$ iopr , quod ItmtfLfym <H« 

<Shim.) De Schemis Venine& plures 6fcm fctipfere ; m 
quibuf.tafifeoctfudttifts ilU ilfa PhiLrnis ^tom Cyrcne* 
qu£ JbJlt&piwQ- di&a niit > J>* ii weufi-m ypfun* cr 7y 
Mvnma. *o>&s4eiti Elepirantidemqdoque de pratctard ar- 
gitracnto fcripfiffe compcifoiVtneAfyrtutfamprscer* 
eam ; Ita cnim mc alicubi apud Hefychium legcrc fte<- 
mifti. Pitrlim autefa ftoftrotummcmoriaCaraccijfra- 
tres ea pracftitere quae ,«8cc. opu* clatKHatiflimum,kd 
quod laudare nihil attinet,certe haud neceffc cft. 

Xo^Jbu^iv ] K/yv^uW, inquit Scholiaftes;at ego fecus 
intelligo % avjjLrtifrty<^&T ytiitt&tycAfjvy > cvYtiti^mf. Suidas 

autem le£*r4t , x^upfaw . quod ertt fwynv&pp***"' Sed 
minus placet. ^jp^vV^* <mu*-ra mirc cxpreflit Lucretias» 
in his rebus ingeniofiflimus. 

r . Dcmqmc cum mcmbris ccnUtisfrrc frmmtm 
v&atjt. Sc akbi» 

-Ajjiptt* tmidc cotjms. 8c 

Pft** *d** *»?& Vcmric c&mctagitm barcmt. 
Eft abquid apud Petromum >Sed otiofc qucrant. Ccte- 
r(im pettc omiferam monerc Ugcnduraeflc*ncquid in 
lcgcm Pediam peccctur* 

N«j»c idmodo mctri*fed Sc fcnstis tatio poftulat. 

phepi onpul* j Intclliftcndum eft ifthuc dc diuitutiaoc 
pcr luccrnas. alibi paflim. 

Mfr*{ Ji pui&v *U fmffiiw /wygte 
/uipmsc *p<w*f rttoi tffodi^ WfcC* 

I\xkf%H 'icntytimm *vp**&<&r*i. 
Kou TnffT» cvtfymv i kmkSc tok *MfW» 
AtQ\ Sp §wl*H $ *i 9c£ t*hJ6(A*1*i Solusautem> lychnejin intimos vfque femorumrcccfm 
Luces } dum fullulantes tugij plos deufiulas: 
Tum etiam nobis horrea tritico Lyaoque latice 
Referta furtim rejerantibus ddes : 
i^ic in hijce omnibus facinoribus adiutor cumfis > nihil 

vicinis enuntiat tamen. 
guamobitm conjcius eris nofirmtm tenJHieruw> 

£>ua mecum ccfcrunt mulieres amica mea. 

Scd y hem , earum nutta , quaa venijfe oportuit , ettim- 
num adcjl , 

Et tamen ad diiucuUm frafiituta eratconcio. 

f^irtfiofhanes emendatus. 

kytwatf ] Longe mclius videatur » fi fcribas *V«*W. 
ipriev enim potius fic arefacen tcfiecare quam vfi$dare% 
tv&Y autein cft fM?*fw. vfus eft Hofiodus curo alicu* 
bi de vxore quz incommodis moribus fit, lltam yi- 
rmm vrere fime face, tvei in^ JkhS' quod & eleganter 8c 
vere di&um eft. Inde <£?* , vftrina \ vfus eft Comicos <* 
Iwmvfft y & Homcr. in Ody £ Magiftri cxppnunt , tpytwejot 

ef £ %fi&* iv *™- at Pollux > Wtyi§- <* «J» ti/t-nu 7* ^oiex^>«. 

Ceteium de dcpilationc auc dcglabratione per lucer- 
natn alibi nofter. 

hortea ] hctrrcum non modo *n%)vK+ui*i cft , fed & ctlU 
▼tnacu. Horacius od. 11. lib. 4« 

£/ffttf cadum 
Jgmi mmc Snlfmis auubm kemif. 
feocUrio 1II0 diuinitfimo lib y quod ti« eft. 
farcis derifere berri* 
QffkutmSihub confklkamfbaram. 

Y iij evvotoH ] Viderunt.alij lcgendttm efle 01*90* pro cora- 
muni toveu?*. eris cinfcims. ira&Theocritus in aureo illo 
idyllio, cui titulus eft «**<***» dmtfcrmoncad colum 
conucrfo,>ca/tfi^ k^®- o/x^ia««oji <t?V IWCoa©-, 

4 

Aa 7«; trm&s wyi&$t£o$Jdu; a*S«V. 
T/ «ATt «t? a« > 7ro7tfc?r »* \pf*/upivoif 

H $t>ifjuvn& r dJ<fyp£<t KKt^eiwmf A«0£r 
Kr ^axmV «uAraif j*aa' hf* w«tf A*^W 
Tl&oiivmr <ptpt vujj inw&ypfi * **to* > 
Mi n$/ w* "* ^f i m&eiw wy&vn. 

Statimque fides caftendd erunt nobis y 

Jguas olim Sfhjromachus dixit^fi fatis meminijfis, 

Oportere cum mcrctricibits promifcue Jedere. 

Jguid nam autemfit ? quid iis eucnerittan nonafutas 

Ori barbas habent , quas vt habcrent decretum fma$ ? 

Jn vero vefies virorum jubducere 

lis difficile fuerit ? atat aduenientem lucernam 

Trojpicio 1 age > mihi retro huc concedendum efi> 

Nefortc, qui bcrfum vanit, vir aliquisfiet. 

Ariftfyhanes emendatus. 
y>*vvt**%* ] AU ***(**& iai. KAtip*w Schol. lp v&ptfjjr 

^M^/ajuet emyicwn » <*& &*v W yuj<Zi&< W faw&< %*e* & 
ikivd*&v &d«£cAtti. M eiius in colle&ancis Soidx : <**)#- 

€wn £9% W yjuuaii&s *j [ r * f **fp*t J A*W *$£*{*•**** CctO» 

rum in vcrfu mendum cft ; Lcgi cnira debcc J&,noa 
Vff. Illatn autem ledioncm **>*^,uW>pro mty&Jto(*(ti** 
cjiciendampmo vna cumfiifeti interprctatione. Locnm 
autem hunc , meo iudicio difficilem * iic tncctprecor: 
Sphyromachum dccrcuiflc vt mulicrcs in chcatro fcpa* ratim fpe&arent , neque cum viris federent ; nifi qux 
•merettices habctl vcllcnt. Scct quara multae feparatim 
fpccftabant , qiue licet meretriccs non dicerentur _ illis 
•tamen non magis caftx erant ? Ait itaque Praxagora, 
quai geous routiebre fiorat fcilicct , Nunc certe liberum 
nobis erir > nam priores fumus, & vacat theacrum ,ea 
Joca.capcrc quae antea iw&tf aSphyromacboafftgnata 
fuerant* Antehac fubfetlia noftra vfurpabant merc- 
trices ;Sedilla nobis vindicabimus. Ridiculum hic eft, 
Hem ! qui mhms Iket nobis ibi federe Tqusa matrona t»yi(*>- 
nt fumusl nuga. anqnia ea non habet matronaqua meretrixf 
anquia minns perita rerum efti Sitjuis ordinem noftrum no- 
nityfctt ille nilfiire meretriculas > (juod a prtmariis feminis 
rette atque ordine praftari nequeat. Si ipfum Sphyromachi 
decretum hodie fupereflet , aliud fortafle quidad hunc 
locum dici poiTct. 

T/ Jir eien ] Terent. & Plautns vbiquc , J2*jd hoc 
foijjguiddicam ejfe. non minus belle. rrNH tis. npASAropA. btepa rxNtf. 

AAAU TTNH. 
Tati vr.. ft& C*<tf£ftr j if l *»?>% dj4*e 

JTj. EV> & y w 7-*< v&eJbnjtio *wy& 

TLu> ruKT* tow. aK\*>tifi *nm ytTvtA 

<__* ytf 9vr-trcPp mtvor. A*Qw. BT. n\ *«**» 79/ 

T*© ftfM* li XtlqjL* O* 4ff JkKTJhmfy 

Ar « rnntAtfi^f.o* : i yb - -ufy» «*- ^ihTtjn» 

( T,€K*P*t& ytf Qn $ ^yteif/, \y£) 
*_tr * *y ft tout» fy&apt» ***** A*Ce5r. JVJi ^ TANA&ritir rAMii MVLIER QV^DAM. PRAXAGORA. 
ALIA MVLIER. ALIA MVLIER. 

MVL. Nunc enndi temfus efi ; fraco enim ( Gallas ) 

modr 
2ioUt domo frodenntibits aitera vke cantantt» 
P R A X. At ego, d"** wj offertor , tutfem totam 
Teruigilo. Vcrum age , banc vkinam ifroximo 
NcctJJc efl euocem leniter concrefans digitiss 
£i enim cUm viro exetmdum cji. A L. M V L« aw+ 

ui modo 
fuifatiuncuUm digitorum tuonm , dsm mm induct 

caiceos, # M 

Jjfuiffe qu a non dormiebam ijiquidem vir t o mtA tu , 
{SaUminius autem efiquicum nuftafum ego') 
Tota me no&e vfque &vfque agitauit inftruguBsi _ 
ttaque adeo tiiius vefiem nnnc demum cafere fotui. 

LeutcuU emendationet dun^aiter* inAnJttfh* 

^aitera inSckrt» 

i ifyvZ ] Ifte pr«co, fi diis placet , gallinacens eft, qoi 
Pradentio alicubi dicitnt, «lcs diei nuntias. idee autem 
gallnm prKconemhabuerant mttliercal« , quod mett f 

m&ntrwi ] Leg.ocfww*. mulietes eoim m Scenam 
prodeunt. ^ 

tuxixxvxw ) Mxxvgw * ait lntepr. in C<tttitft>e& , **» 
«vx«?Wr®- $Jto. proprie antem & jweioM««a**»cucnlu 
vojc eft uun^ £uftath. 

?W« &* j &*fr>rm CtnJtt» Schol. Ieg. **£*"*• EPISTOLAK. UB. W. fcfy 

Salaminius]Quippc nautar^tales autem erant pleriqut 
Salaminiorum , ) in V cncrcmcffufi. Rcm autcm roire cx- 
prefiit Ariftophanes , cura dixit n^&iu* , qnar vox rei cft 
tiatiticac nec roinus vxori*. Lixitiingitare. Exempla vtriuf- 
quc liqgux in propatulo funt. Sc#pbas autcm dici 
mjilicres,. pefuac^turo eft# .. >j , , m „ yt £1JjJ * : i / i .t . - \HfSr ifl*7?W -Wf&Cir&v. y^ifi^- .!,;;. 
£47« fthtw <7m& tW^®* i&§ a$«> /d*ir. i ' I • » i v . •*•..* t jtfafykUi pridfu&m. Gknwt/f™ & Seftrttm , 
JE/ «mm flM» /i/ vicmam hanc fbiUttCtam* 
PR. Ecquid fefiinabitis vos ? Saxffeenim deierauit 

Glyce 
£hu omnium fofirema yen&tt^eafn tribus vini 
Congits multatum iri , necnon ciccrumfemodto. . 
Euge , an non Mehfttcbcg vidcs iUam Smicythionis con* 

iugcm> • \ 

In viriltbus foleis fefiinantem tea quidem vna 
Mtbi videtur a viro exijfe ctivfc. -• 

. - Efi€#$o* in r$ Penerea c*r , & vnde. 
OvxouS \mi%i& ] Malitn ego legi l&vimiixuf $ fic, 

«JV* ] Facctc admodum. hinc intclligi vult Comicus 
ttterobibas & multibibas <flV mulieres > fcd cum*ff£/r£*r 
addit falaces efleinnuit. lf*£jr:&*enim,rwr*r,vorcftfla- 
ghiofa ycJbw fciHcct. ctuus figmficationit apud hanc 
aoftrum plura funt veftigia, ait enira in b^^a^qu^ 

z i*4 TAtfA$JlLLI TAHtt 

agdm , niji fortajfe atitd qnaram quod amare pdfiim, 
Jtpofiim tamen : ita mefaftidiofum Sellatnla reddidiu EPISTOLA LXIV. 

UZ) EV NVEM. 

CONGIONATRICES A RIS T O PH ANIS, 

< ■ 

RE c t b iudicas>nihil ineptius reperiri potcft, 
nihil imperitius, illainterpretatione Eju****- 
£*w Ariftophanis,qux circumfertqr : itaque & diu 
cft cum elegantiores hominescxpetiucrunt,aliam 
de integro procudi , qux faltem intclligi poffet: 
nam Bonus ille Andreas Diuus vix alternos ver/bs 
Comici noftri intellexit , qui nullum Hellenifmi 
fenfum haberet. Illuditaq; eft quodiam iamfa#u- 
rus fum:qum & Notulas addam^quarum ope, fi qoa 
crunt minus aperta, explanabuntur. Paudsagam 
quidem : fed pauca illa , fatis erunt : quod re ipfa 
expcrtusvni mecum fateberis. Cetcrumfinonin- 
tcgram fabulam dabo , nc me incufcs : nihil pro- 
mifi : & fcis qux mihi yitafit. Sed prodit Praxa- 
gora : lilam audiffe opcrx pretiumeft : nam quid 
taccre foleant mulieres nouit callidc. Itaque, Prau, 
fac audicntiam fofuk. Sed tu prius accipc argumcn- 

tumDramatis. xMsrozxx; tijtit tt f APISTO*ANOTS EKKAH2IAZ0T2AI. 

EN .TOiif txioti ■•iiyiw4 iKCtrit UfBtiB* - 

ITieidi^w Tmyciei m&ttglmp Ivjmv* 

Emiiwnw, u'fi0uDTlf otuT p>x£f * ; "."3 

Atfytf yivcut&r ijatSnw 19 Jt? uias 

AHjWtJflfS ifti T kit£*imt T OKar ■ ■ 

EsuV<£<Ji V a« •/» KMrir a^lfti» 0A« 
Ti %ift*r' anJfdt »1 nyi^ iwir t£/ait. 

ARlSTOPHANIS C O N C IO N AT R.I G V * 

Argumentum. 

Itf 5«/w [ die fefto apud Athen. ] decreuere m** 
UercuU cum ortiatu 
yirorumfidentes in conciont 
Barbas ftbi alieni pli circumponere , 
Jgupd&feeere ttuidem. Jtaq; adeo iilarum vm$ofitrius 
Cum venijfentjp vefle multebrifiderunt : earumque vna 
Conciommbabust ,qui frobaret fiiticet, 
Si rerum omnium aiminiftratio in /c tranjlata forct, 

melius multo impcraturm x 
Jufiitque vim pecuniam omnem in commune 
Infcrre 7 *H*fij*desrctm Ufmittm*** Uphm tfeti htf TJN&flLZ? VABll 

Hejychius emenddtus^ vtf$rUt*s in trgsmunu. 

ntru* Scirddi Jkccr. Cereri quidam* alij Libctx facrum 
fuifle aiunt* Agitabantur autcm £*ni «cnfe Scirr opho- 
rio»c.h*ccxs3ioliafteGr*co. Eadcm cxSuida.cadcra 
cx Harpocratiooe peti poflunt. arbitror & Scirophoria 
di&a fuifle. Hcfycn. locurti crncndato qui in viciniicft, 
Ybi enim lcgitur , aUfSSo] v&MpwAma 9 lcgcndura cft 

littxZnydpcu] Pofitum pro «fe*3*rw. hic alij peccanerc» 
qui id haud vidcrint. 

Mvtwv ] Lege , fwa? • vcl fjuua*?. Vtrovis modo lcgas, 
perinde eft 9 modo neririgatam leftionem rctincas. 

T* <& &&uAQr *6*»**. Perfins Drtmstih TtwA itf. 
A^* JW. 

AAAl»Ju«i. 

Ba* jne;/ vbffTT&Ztpfdf 
Xo&s.yMMinir* 

"ETi&faitlp. 

MArAfr ,$ i f*i &7KdftV, 

N<«. 

AAA* X"*?« 
AAA* /#£ 

Aaa» f^nT, 4kM9?7|f. Praxagor*. 
Multcr ausdam^ 
Alia mulier» 
Alia mulicr. 
AHa mulirr. 
Alia mulier. 
B!epyrus vir. 

Ckoros auiUefum* 
Aliu« vix. 

Chrcmes. 
Pheidolus. 
Prxco, 
Anus. 

Aliaanon 

kutncula. 
laueuis» 

Aiia anus. 
Alia anus. 
Aha anus. 
Famult. 
Pomimis» APIST,< T* r XPfSTOLAZ tlB. II. vC 7 

AP12TO*ANOT2 BKKAHSIAZOTSA^ 

• * - 

Te^x? y> tA«£wV tt&tirifc fvfmt £m 9 
Op^uK <p\o)pf wpHA *m Zvfutpfyj*. 
Kft^Tvw Jb(jutii$W9 k^Jirnf fgilMt 

ARISTOPHANIS CONCIONATRICES. 

PRAXAGORA. f 

OLucidum iubar [ 6 fulgens ocule ] fychni r* 
ta /FguJina elaboratiy 
Tenebrofis in kcis afprkne exfetkum [ cxpetite ] 
priginem enim tuwfirtunajque exfonemusy 
&^amfrimum omnmm , i lycbne , reta dutfus,figu& 

labore, 
Pno tjuoqme in nafo ftlendidos Soiis honores habes, [ fof 

lcm iaiitam ] 
p* motu tuofigna flamm* r q*jt fmentutfint* 
Tihi quiffe *uw iure aptrimus nofira conftUa^ quand* 

Et in cubiculis wfirss ^vbiv^ri^sreiVencreafihcmm- 
ExperimM , tu ncbis ades y 
freqm qnij^mam ex xdibus abigit tfS TAttA&ri.PM '--W ^* NOT.VIJ 

AJ> CONCIONATRICES 
ARISTOPHANIS. 

QV A M lctfttrw et fabulam > eaprius 
paulo quarn lucifcerct , occepta efl agi. 
1'Raxagora itaque princeps dramatis injce- 
nam prodiens, lucernam, qua ibi pendebat ,furto- 
rum ncquitiartmque^mutiebrium confciam com- 
Pellat ; Jd quodab Ariflqphane tanta pt dftitum 
arte eft } vtvel Euripides ipfe, mulicrum oforacer- 
rimus y vt aiunt^ mhil^vnquam in cas fcripferit 
amarulentius. Arrige kaque aures , intcndcecur 
Tos : Caue modo ne aliud. Huius Comudte 
principium pdulo *jfxrgit altius quam £ommdit 
liceat : Jn eo enim verfus omnes funt Tragica 
maieftatts , cothurnoque nonfocco ingrcdiuntuf. 
^uamobrem bene cum Ariftophane aftum eft y ^ui 
t)6natum altquem nonnafluseflScholUflemte- 
merarUenim Itccntix pemas Urgtjftmt dedtffcu 
Cui tnim id dubiumfa , cum impune nonfuerit 
Terentio,qui canondrtiscfl y fcripjijfe y m\n<^^ 
tctuliflcm pcdem? Sed y fiviuertt Ariftophanes* 
ridcref, jcio. Hoc avtcm dtdtte opcra aC^mka BPISTOLJRrLlV.U. i<? r 

itfrfro btptdum* omnium najutijjimo fdftum fuit 9 
quo Praxagpra, dicacuU mulier^ dux pracla* 
rifacinoris; quod hic leges y Eurtpidem deriden- 
dumpopulo proplnaret ; Quanquam extitere qui > 
Jgathontm poetam illum pulceUumfj^ molliCH— 
lum>cuius mcminitPlato;aut Dicaogenem pu~ 
tent : quod oportuit monitum > cum vr fcrtptoris 
noftri mens peruideatur penitius 7 tum vt aareli- [ 
qua pergentifax acccndatur. 

SsboUajl. his refrehenfm. Schema, tica» 
in re Venetea* Arijiophdnes emcwUtHs* 
Conit8*ra. Emtndatio. 

<* lumtmi* J Schol. n ftwe, inquir » r&>\ts* Wi< bpS* 
\i fnfJ^of 7v7f iv <niiG*fi&poir oi j , ioii <pv\et%iv. Itaque > fi 
Graccum magiftrum fequamur , *v*nmi trant /sphfttes; 
fin autem placeat xnitms + Pto vigMbm accipies : Scd 
cane facias, nam vtrumque illud falfum cft : neque u/*x#- 
m* cft fspieus , neque %iomomt cft f i/'a*£. Deinde iftud 
^ZwpWoi nunquam eiit wfVfApot $ Contra enim pugnat 
Xinguae Gratcae vfut. ( -Sufpicari taroen aliquis poflir, 
fcriptum olim fuiffei^Hfxf ^or,vade fbrfan exkf it glofle- 
sna lllud tupvrffjot* ) Practerea quid hoc fit , tCfVfjtfn anfie 
cfo7< 3 nihil. dicendum enim fuerac, %vovt&j**9 <mc *Ho7e. 
Quocirca omiflis illis nugamentis , legc mecum vt in- 
terpretatusfum» <* tMfxoTowlZfn^oy >SetUu planiflimo 
& ncccflatio. Getccum hinc inulligas licct fatis vctu- 
ilam e(te in fcriptore noftro hanc labem $ Sed & aliae 
jnultz funt labes, vti in progrcftu operts cognofas. 

K<ies&T>s <*fimt\ Verti Schemu s quod in hac roateria 
pxop riumcft vt quQd maiirac» Sueton. inTibetio cap. 4 j« 

Y 1} 1? o TAJtJgTtL&r pjfM f 

Ue c*i extmpfd* impn** ftbem4d*efit. Martuiu J^**t 

vfttaiiit , vt & fcnpcof libcri carminis 2 

regtfqm ttntts 

Si pi&4i 6f*t *d*t *d fiffiTM. 

( Ibi epm hgnificat *ri <? <rw*<nae *w>v , qaod hmtfipya dU 
d&mi.) De SchetnisVerweis pmres 6km fctipfere ;m 
quirxis taJignctfuertmc illa illa PhiLrni* ,tjm Cjrcr*, 
qux JbJ\K&t**yz*Q' di£ta ftiit , J>* td teewiut. jQfjurm c# 7$ 
eunmq. m>iit>i cfeitiEleprtantidernqfloque de prgclardar- 
gwmrtto fcripfiffe compma; vtnc AfyjMwflimprjrctr^ 
cam i Ita cnim me alicubi apud. Hcfychium lcgcre ae« 
mlrii. Pitrtim autefrri fioftrotummcmoriaCaraccijfrt- 
tres ea praeftitcre qus ,&c. opu* «iaborattflimum^itd 
quod laudare nihil attinet,certe haud neccffc cft. 

Xo^u^.y] K/vtfuV^y, inquic Scholiaftes jat cgo fccus 
intclligo % <Mjx7niAtyu&&7 /titto&ty^vv > evYnnfdpaf. Sxndzs 
auccm lc^4r4t,Mf/k/4w«qtiod ertt # <n^ti»^f«f. Scd 
minus placet. %pAv&j& <muAT% mirc cxpreflit Lucrctius, 
in his rcbus ingcniofiflimus. 

., Demqtte cum membrii eenUtls f^re frmmtnr 
u&atp. ic alibi» 

^ffifftm 4*ide jeerpm. ic 

' ■ tjf** *d** cHfMt VemrU c*m*4gAm btrem. 
Eftaliquid apinl Petroniam>Scd atiafi qurrant. Ccte- 
rbm pertc omiferam rooncre Ugcnduoi efle* ncquid io 
l«g«m Pediaro pecccttir* 

Neq^ic idmodo mcrri*fed 5c fcnsuls tatro poftulat. 

pht^i ejnfm* J Intelligcnduqa cft ifthuc dcdimttttioDC 
per lucernas. alibi paflim. 

%AimJi fui&v *U fmpjiiw /**%* 
Adpmte ipatimf rdui imcrtrfW 9$i%t$ 

. AT$ Sf emleH $ it im <* Alf***» AM* *Jty««i Wpesir atfxjuT i$gi*« 

* 

Solusautem^ o lychncjn ifitimos vfque fimarumrecefim 
Luces , dum fuBulantes eugy filos deufiulue: 
Tumetiam nohis horreatriticoLyaoque latice 
Refcrta furtim refirantibus ddes : 
k^Ac in hifce omnihus facinorikus adiutor cumfis y nihil 

vicinis enuntiue tamen. 
Jguamobtem confiius eris nofirorumeonfUiorum % 
£)u* mecum ceftrunt mutieres amica mea. 
Sed y hem , earum nulta , quas veniffe ofortuit , etiam- 

num adefi , 
E/ tamcn ad diluculum frafiituta erdtcwcio. 

^Arifiofhanes emcndatus. 

hptmm ] Longe mclios videatar , fi fcribas £$tvmf. 
*$<wev enim pocius fic arefacere Scficcare qaatn vft$*late% 
iveiv autctn cft ?>^£ev« vfus cft Hefiodu* cuiri alicu* 
bi de vxorc quz incoromodis mohbus fit, lUam yi» 
rmm vrere fine face, \Se* in^ Jk\S* quod & elegantcr & 
vere di&um cft. Inde £<**> vftrina \ vfus eft Comicos i$ 
IwmZa , & Homer,in OdyflC Magiftri cxppnunt , Ipytniejof 
£» p %>i&t tuovTw. at Pollux , C^^- c¥ £ tut-nu 7« %seiA*. 
Cetejum dc depilatione auc dcglabrationc pcr luctc- 
itam alibi nofter. 

horrea ] borreum non modo etnfvhnutf ,eft> fed & cclia 
▼inaria. Horacius od. n. lib* 4« 

Ulieiet cadum 
<jh$i mmc Sulfteiis aumkat herreis. 
teodario 1II0 diuiniifimo lib y- quod *$« cft* 
Fartis deripere herrto 
CeffautmBikuli con/ulu aufhtram . 

Y iij 17% TjtNA£fTLZt rJtBRF '• 

cvvoto* ] Vidcrunc.alij lcgeodum cfle ovmom pro com- 
lnuni <n/^N. *W/ eonfcius* ita&Theocritus in aureo illo 

idyllio, cui titulus eft *i\tup?y * dmc ferroone ad colum 
ConVLCtCo > Ywcutyv vt& oixjafiKHoji aic IviCoKQ-* 

Ar ^vOf^^ «T £W>g i*A(JLvn&* *7i> 
Ael 7«; §701 ^r ovyng.bi^o^d4 *«&*?• 

T\&oi6\rr* 9 <p*pt vujj iTnu&yppio» outXiV » 
Mj) yji' 77^ »K aify J *ooio)v wyxtv** 

Statimque fedes cafienda erunt nobis^ 

Jguas olim Sftyromachus di xit ^Ji fatis tntminifHs> 

Oportere cum mcrctricibus promijcue Jcdere. 

guid nam autem Jit ? quid iis eueneritfan nonaptas 

Ori barbas habent , quas vt habcrcnt decretum facxAt ? 

Jn vero vejhs virorum jubduccre 

lis difficite Juerit ? atat adttenientem lucernam 

TroJJ>icio x age > mihi retro huc concedendum ej?> 

Xleforte, qui hcrfum venit, vir aliquisjiet. 

Ariftfyhanes emendatus* 

y:pv&t**%c ] Al. Aitpa%f » al. t*%i(juL%r. Schol. o TivewdyQr 
*\*ttojA*. eionrfovn 9 «91 «far W ywau&i lui fam&t %** *P 
ikivdt&v i&si(idru> Meiius in colle&aneis Suidar: &*>+- 

cnrro a$% W yuuuovi&s ^y [7uf <t*fyas ] ?&&* Ig&i^t&W CctC- 

rum in vcrfu mendum cft ; Legi enim debet J&,noa 
JS. Illam autcm le&ionem x^^o^^^pro *vy&St(Q$>*t> 
ejiciendamputo vna cumBifeti interpreratione. Locum 
aurem hunc , mco iudicio difficilem * iic incetpreror: 
Sphvromachum dccrcuiffc vt mulicrcs in thcatro fepa* ratim fpc&arent , ncquc cum viris fcdcrcnt j nifi qux 
•mcrctticcs habcrt vcllcnt. Scd quam mult* feparatim 
Ipe&abanc , quae licct mcretriccs non dicerentur , illis 
tamen non magis caftfc crant f Ait iraque Praxagora, 
qux gcnus mulicbrc norat fcilicct , Nuoc ccrte libcrum 
nobis erir , nam priorcs fumus, Sc vacat theacrum ,ca 
loca/capere quae antea vw&k aSphyromacboafiignata 
fuerant* Antehac fubfcllia noftra vfurpabant merc~ 
rrices jScdilla nobis vindicabimus. Ridiculttm hic cft, 
Hcm ! qui minus licet nokis tbi federe fqma matrona l»yi(#>- 
ytt fumusl nuga. anqnia ea mn habet matrona qua meretrix? 
an quia minus perita rerum efi ? Si quis ordinem noftmm n§- 
mityfctt ille nilfeire mcrctriculas , <juod a prtmariss feminis 
rette atefue ordine praftari ntqucat. Si ipfum Sphyromschi 
dccretum hodie fupereflet , aliud fortafle quidad hunc 
locum dici poflct. 

T# Jir ai &v ] Tercnt. & Plaatus vbique > £md hoc 
Jith*jh*iddicam effe. non minus belle. rrNH Tis. nPASAroPA. btepa rTN». 

AAAH TTNH. 

Tufik Vf . fl& CaJitpt % it i x*/w£ efiiue 

17«. Ey» Ji y v(a*< g&0&*&0 *wi)*&> 

Tux> yuKT* Tm.9u** ec#\A«$tff tlur yernr* 

Aft yef w«er^/«»iyc. Mb$r. ET. TT. "wueei 7?/ 
Tm^HfSpn 7i xi/flju^ e* 4ff <fkx.rShMt^ 

iCr i xuwfafltfJ: i $ a/»p» <+QthT*m 

( Xax&fwiQ' yxj %br p ^reif/. \y£) 
llmrvyft ShhM ttK&u*i'p £* *pt* pti(jtactr % 
Qr *fi* iwv Stofitapcp wm k*C£?* 


^ TdnA£ftLIit rAnti MVLIER QViEDAM. PRAXAGQRA. 
ALIA MVLIER. ALIA MVLIER. 

MVL. Nunc eundi tcmpus efi ; prdco enim ( Gallus) 

meder 
Nobit dome prode**tii*s dltcrd vife cdnt&mu 
PR AX. At ego>d*mvos opperkr f meffemtotdm 
Tcrwgilo. Vcrum age y bdncvicindmiproximo 
Nccejfe ejl euocem lcniter concrepdns digitis; 
£i enim cUm viro cxctmdum cft. A L. MVL. eu£- 

ui modo 
PulfatiuncuUm dtgitorum t*or*m >d*m milti iuduct 

calceos, a 

JQutppe qu d non dormicbdm tjiquidem vtr y e mee tu , 
(SaUminius dutem efiquicum nuptdfum ego*) 
Tot* me nettc vfque &vfq*e dgitd*i$ infirdgu&s; 
Itequc ddco tlUus veficm nttnc demtm cepere potui. 

LemcuU emcnddtiones du* , dJterd in Arijttph* 

Mtere inSehel 

i lufpug ] Ifte pr*co, fi dits piacct , gallinaceus cft, qui 
Prudcntio alkubi dicitur, olcs dici nuntius. idco autein 
gallum prrconemhabucram roulicrcul* > quod «cfV Sf- 

+&Ttvmf 3 Leg. <ir>vwcAfr . mulictcs txdm in Sccnam 
prodeunt. 

Wjwtujur ) jewdoy^» > aic lntcpr. in C*re*tf*9f1k , *** 
«U KTftdv®' £«Aw« propric autcfn & x^eioMW^tCUCiu» 
vox cft jw**u£«.. Euftath. 

?W* ftfw ] <mJ)i{um C*J*0* SchoL lcg. X*C««*. EflSrOLAJt. LIB. H. ty 

SalaminiusJQuippc nautar^tales autem erant plcrique 
Salaminiorum , ) in V cnertmeffufi. Rcm autcjra mire ex- 
prefiit Ariftophanes , cum dixit ijaacu* , qnar voz rei eft 
xiaiitics nec minus vxori*. Latini agitare. Exempla vtriuf- 
quc liqgux in propatulo fupt. Sc^pbas au;cm djci • .* EUV X)uk*y t7ni£t& ,*s Thvty n§m>yjft% it '>: . .fllw V)&i<Tfa> vwwp CUVkf '^ftJr^tf Karm %hlt/j t7m& tW^& l£t a$*5V /u^Wf . I i ** , ■• . •. ,* c vtMytM* prodfuptem. Gknmtfim & Sojttatm , 

JEt vna cum iis vicinam hanc 2btUnetam% . 

P R. Bcquid fefiinabitis vos ? Santte cnim deierauit 

Gljce 
*>u* omnium fofirema yentrtt^eatn tribus vini 
Congits multatum iri , necnon ciccrumfcmodio. . 
Mugc y an non Melifiithcg vidcs iUam Smicythionts con* 

iugem , . ^ 

ln virilibus foleis fefiinantem ?e* quidem vna 
Mihi videtur a viro cxifji etfofc; - . 

. *' fyiCivSot in re Vcneredcur , & vndx. 

: i 

Ovxoiw t7niZt& ] Malim ego legi l^7nua,vx»f $ £c* 
ixouj> m/£t<S&j ,. • 

©iV* ]'Facctc admodurtu hinc intelligi vult Comicas 

"jirferobibas & tnultibibas «flV mulieres ; fcd cum*pCir$*r 

addit falaces etfc innuit. l/*£;r3cf enim,itor,voxeftfla« 

gitiofa yC.iJbw fcHicet. ccuus figriificationis apud huBc 

ooftrum plura funt veftigia, ait cnira ia B«wf*^wj i 7 tf *ANA&?lLir FABMi 

•4 quem focura **?***• 5 *»quk fompeet . c*«JAkfa 
AchwnerHfibw wcra , cum pucttMlam > qua*a pro pw» 
cula vcndcbant> alloquitur^wia hw «f bis uK*o»g»; 

Ewwfr «**> W «iAfcr «i «n^e>r , fcn* % IfiCvto* ^ **«*•' 
Huius aatem fie«rfiot!oiiisratkvcxc€>pcwti<lavi(Jctar, 
quod v*C/r3*, ftt l*t>%fii nAr ^piv li *+&/(**+. Dtimde in 
lftC*0& cft aliquitUd tp?r £*£*#*, qtft*d ctftuouum affc- 
rcplaccbit taraeftrftcotefc»gctoi)*ft. C*m atitcm cicct 
frixum aut tofttHD feibettdi fyt£f> ftHJvar,idco ftatimpoft 
vini mentioiteiR, ckcc addttf. SenAi* a*tcna htiius lod 
eft, nam,opi«or,hatt4abar#fiierirtwleK f £m* ftftrem 
tmnium venerit, e* *tbit &fttrtm Libtri , q**m*mfitfitis % 
d*rt t€*tkt*r 1 Ttm vatidts mtittfim v**£*1+m* frmm% 
qui ntsftrenue & btttt^ . « ~ 

K** i&j; QiKoJbenw 71 Jtf X*pjr7*/*-j 

AA# T. K*J **r«/ 7tt^7iw^x' «y^ ,» ^ia^w» 

EWJp&w *w^JW yp #rip 'dm itijffilU* 
ECnilt , i&%Jb# wi^f i^ii^W. 

Mul. gmiAUtm* , m/m^ C4ft& (aL cauponis) 

vxorem Geujiftratam 
JTides man* tampada tenentrm , 
Pr4t,er*aqm phibdsnriti ^Ch^ritadsJ^pnJam f 
Pjc, /*/*## wrffc* hotfm tcwfattts >/<:<£& cum us Itih 

geplurciy 
J£u*nt*wc*mqne fiitictf mmiierttmin hu mhe efc fV 

*ttwi reifunt} V. 1 EPISTOLAl. LlB.lh tJ f 

AL M. Ego tdtutm ttndem nonjine Ubwt> 4 dUt8* t 
Vomo me proripk/v hutmt ad ves fttxtra*i, Vtrenim 

mttu 
Tttam-wtfet» mifire tuj&it ^trichiis ( alo!i&) ker< m 

(oet)4 ojftrtuf. 

SehoUaftet tmencUtus. 

pmcrofi*. foctaflc. icd eatius itmlto,& ptopitfs cft ea ra- 
cionc huelliger* cjo& vcrti. mmlicrcs fcrlice* qu*alicuir«t 
funt , vc dicerct Comicus Afer» 

rttjgibai ] Suitt qui farcb* putsnt, alijpro alof* femi 
yoluiit. <jt§am cameti pro V** acccpit Theodocusv qm 
pifcis , vt ait Schol. rtu> @ny* ahy&t* , ita cnim lego*non 

TT. Xjw m&it* f& y Xjp W (d*%ix*t 

Erti/0' 4*tr Wip «f* ijpfdi viywm /u», 
Axerja^* 7» 0»jtc fo«r ctf j*jKi££r 
ExAi«^ft&/ ipm «pfc» wr jffciir. 
BT. T» llJLyKfi -rwr Zu&t Ji y ch ric ouiac 
E#i4* +&'** , ir* eAurao&wftoF fo*, 
KaJ /ai A #ftu» f* yuwtnw 4^;k 

Pr. Sedete igitur,vt vos , qnando buc omnes conneniffe 
yideo,de iis inurrogem fu* in Ums dfcms funt > 
Jjfuofciam eafecerhis ntcnc. 
Mu. Eg&fdne: uomfrimum owmmm^U* bdfcfi&piU* 
Hif/ntiorts & denfims frutmte yitidem vtcenueuer**! 
Tnm vcro^ndndoque vir dd firum fefi oeufimt, 
S^Mnm €$rfsto fcrungenS) . 

Z iy Stans adfolem calefiebam , donec oleum cutis combibmt* 
Al« M. Ego autemnouaculam domo eieci 
Statim afroxima concione 3 tota vt filofafierem % 
iieque qmdquam mihi cum muliere fimile eflcu • 

In Ariflofhane melior lettio & Ailtium&* 

KfyfJM Jkani&f ] Eadem metaphora vtuntur Latini,' 
find C9tm*\ & fthtt fmneans , apud. tuucaalcm. 

\yKi<wb(dui <apfc rit nhtot ] Id Graecis diccbsLtut »m*&u6c 
nhi*w 9 Latinis infoUrt & infolatio. Vcrumcui nondiftiu 
Hylas? 

: <st*aptpnr ] Lcgi «eo*pi?W, etiam (I vulgata le&io rcrri 
jpoflit. taimen hanc nofttam aio cflc ktIixmti^u, 
\w . , . » 

II P. E#Ti $ ivtf 7niyb.9stc > «* ftpirr e^«y 

VlACVUffJV »tUY 97IQ71 OI/^t^//LC«3ot; 

IT. N^ 760 Bnfiiiu/ k&Kqv Vy»yi rvwt. 
ET. >. Kq.yry E«r«£jtT^ ** ox/^k» Juttt/or« ( 
IIP. Ta^* $ 7J$*Tej T. ^bwx, x»7itrdt»'»07 3*0». 
IIP. Ka) yJw t*. y £hK v)Juf h{£ TOf^pJ/ct^ae* 

A<t,nxrt)&f JOf %%7% fc) CtLKTY&Ot 

KcU bbtfjuim* T*tf*/oS* KAbilfp SnTD<ufy>. 

TT« %y»)i 70/ W €XMT*Kof \Ztmyn£pJLu m 

To t» Act^iv t*t» K<&ty<fbm< K*fy*. 
ITP T?t S/n&Keiro fff eKvrihvy.Sr ^tv, 

Ni) 7»k ,4/* t*V 0*71^ o%7»«/W©- v 3/ «? LJfy 

JLjj 7S Xldutirmv J/>3t ptf ci^/^afy;©-, 

£?«#» 7ir 4 M©- CwcoAety tok Jiptov* rr P r, Habctis vera barbas^ quas habensUs tffi 

Cnm conueniremus decrttum fuerat ? 

JVf . P*r Htcaten , £**? egofnlcram naciafum. 

^AI. M. Egoittdtm vnam >fid fulcrwrem muUoqum 

gficrntti karba efi. . 
Pr. Vos auiem quidattis />M. h*btrefe aiunt; autfahm 

annmnt^l MMTOtA*. LIB, II, i 7f 

Pr. £/ quidem cetera a vohis > vt video y fatfitatafitntt 
Laconicos en\m calceos babeiis 3 &fitfiones , 
Vefiefiue virilcs ^provt a nobis fracejttum fuerau 
M. Ego quidem ctam bunc Lamy dormientis 
Baculum domo mecum attuli. 
Pr. Hicfane exiis baculis efi^quibus ferendis peditur. 
Fer Iouem Seruatorem aptus cjfet,fi qnis alius y 
fanopta ( Argi ) renone excultus 
Carmficem miris modis decipetf* 

Epicrttcs rex barba. Conie&ura ad ignotam hifioriam. 

Epieratis J Erat hic amplavberrimaquebarba nobilis; 
quaroobrem , vt quidem videtur »a Platone comico <mjtt- 
*lo£9<- eodi&useft quodea latitudinc illius barba focet» 
vt fcutum rcferrct. Erat autem Epicrarcs rhetor , auc 
tribunusfcudemagogus. Platonisautero verfus, quode 
fupra,quia fummae clcgantix eft & adridiculum facir» 
affcram. 

O rexh^rb^ EficrAtts fcmiger. . 

A*)umn£f ] fyiCAJkf fcilicct, quarum in aliisfabulis farpe 
a pud Ariltophanem noftrum mentio eft. Calceamentum 
virilc erat. 

Sv dpJi-m ] Id cft vV«V pityfdpvv ^Aw , rootvT) CafQ* 
ZZiv, Sdp fn 9W e»V Jxfoy r* yihaci^ i\ajJvei ; qux vel fcriptoris 
facundiflirui virtus cft, naturxtriftiori commodiflima» 

ihiiAi®-] Cum hacc hiftoria nnlli,quod quidem fciam, 
adlinc innotuerit , caquc in alttffimo filentio apud Scho- 
liaften cubet ^liccbit ,epinor, in ea inueftigandaariolaii. 
Mihi itaque perfuadeo » carnifici cuipiam os fublitum 
fui(Te,eique non verba data 9 quod vulgo dicimus, fcd 
praegrandcm aliquem ftipitcm , qui vefte virili exorna- 
tus ei fuppofitus fuerir, miferi alicuius ioco qui ad mor- 
tem rapiebatur. Vtrumautem antagoniftarum aMqucm, 
in cuius dramatdid fit fafticacuro» mordeat Ariftfcplun*, *» TANJ&rillt Fddltt 

hlttd feoo iffirraatim; ficd ncc ncgarc in animo eft. Ait 
autem mulicr attuliflc fc baculum qui ca fit magnitudinc, 
vc aptiflimu* dccipicndo carnifici poflu habcru Crcdo 
cgo hanc hiftoriam Cratinum fpe&affc. nara £ pluribus 
vcterum vtdco illom taudari t> UMlfiaj*, qactnadmodwn 
in (eni#ifxAC7nU m Nt ?*;*«?• Cctcftun,qucd cgomoocn* 
dum iudico,oon modo ti cwinmMf fcd& J<rw/7*A©-d4ci 
occcflc cft» alioqui oon fitquo rcfcratur w»VW©-,&c 

U*M.n^nnet /' t/V lu? «cyf^at*^! 3« 
HfaTr Caj((ea , t£ ¥» #if ji7eu ; 
n?» Ni w Ai*, *<?% J£ <n Km*K*£$r ?/#/ 

AA. r« T«/*ri )* tsi ri w Ai" t0fttyK&* 1*« 

OvVti» «&4fSnw to* **3*/4>** tA . 

I 

M* Dwte 1**fe qnttAndem e*> qu* pajl kdt dgtwJU ) 

funt ^fkcicmus y 
Tmm ddhu: */frs in ccdo djfarcnt? j 

Conuentus cnim > *d qucm nos dccinximus^ I 

Stdtim ah durcrd inehodhitms 
Pr. Sdneftr Iouem. iufuo 04fere tefedem cportet 
£jc admrfo tribunaiis im fuo fiytdu*s fedem* 
AK M« Hdc fuidem cgo mecnm dt*u& y v* 
Intcrcd dum eonueniet cenci&umfofim carmixarc. 
Pr. Ptfimedrmindte , miferd f M. ItAfdncfcrBumm* 
J^enimfeiermedfnuferetur* 
Si^rn^m}nu^4$^m^fm$fmdemu - If/STOLAJL Llt, lh ifc 

J*f # Btct m$tem 9 €*rmm**tem , qumn fmdtm nulbtm 

corporis membrum 
Ofortebtt ofkndere jpftatoribus. 

*tf? } Bnun Sckol. ita & Ariftof h. in Achawnfitms: 
•qaoloca fimes dc fe atuttt» 

Vbt vccus ioterprcs anootat fuiffe fSim ** t£ nruxi &m~ 
ciietp. tdcuodas Mcurfius, qui hxc,nifallor,alicubipl*^ 
ribas p* rfccur iu «ft . 

<? "MJuwytf ] Ira vulgo Grxci. Thcocrh. 

Naa quoi miferot tabesi vellem qmsfta *o*i4t*m} 
aliquando cnim ^ /Ko^ywwjwV crat, aliquando «1**11*11 iix*r« 

Ovx»uZ,**kA y dt m&otA* «1 afcjfyu* t»)(^ 
O ^f/Mir «rr t nhmff <&&>&*** m 

Hr <a' Vy**$t£mt*&& «P****»> A^Mm 
Ti* oux ev d*&&s npm* IWR0 oggr* 

titwl <d *f or qt&H* m (jipv <* rf *»/oeu 

Jter tyara beilt&nimis mefk nobis jueider*f> 

Si frequens fofulus foret , Amr vero*fcc*dcw neftrtm 

Reit3& veftc emgmm c fk md im * 
Sinprknrfiderimu*, igncfTAkmur ( U*ebi*B6 ) 
*Cdie8$s vefobm y fr*m$tqvs kttb^ 
Jguam illic ori nofiro circumUgdbimus; 
Jguis , 4mabo,nos videm,mm upuunerit vimi 
N*m& Agyrrius Prommi b/admm Aabems \%i TAXAgrtZZi FABZI 

JSturtc autem^ vt videsjnaxima quaque in cinitattgtrki 

M*»itum de Agyrric. i$s fro l&*n, vt ayi prc Zyvn. 

topwnov ] Quia. ^horrnifius quidam Jksv fr, idco eios 
iconifmo vfus eft Pocta,vc & eugium figjiificaret ; En- 
gium autem ea pars qua mulieres maximc mulieres funt. 

Ayjpti& ] Muliebris patientiac fcortum Agyrrius. Pro- 
nomuc autcm aulcedus fuit benebarbatus. Hocnomcn 
faepe comutatum vidiin Argyrium.Stiuiiofiemcdabuot. 

nuMt <A $ of£r]Pro igpiiVvjc apudHomerum lliadJ.ica 
*>* pro iym 8c alia wi-genus apud Latinos. poteftfe 
alitcr rcrt i , Nunc , vt vidcs , cimtdtis longc fctcntijfmm tft* 

ThVk yi **# vti itui Zh*o9» iynpt* 

Hr 7n»f ^ahttf^fnk vihu*s i*. <aciff*m 

Nuju 4$} ytf ut* Siojfy Sr ixiu/rof^» 
TT* KctJ 7r£f yuuuuxSp dvAi/ff*? V$*m<t 

&tt/JMy>pnm $ IJp. FIoAv V&Qtw £&$£**** 

AiU*? yu ty t nwuii&f , Jw 

Wfiv jf \&cLpJ$i *&70 *£ TV^U) TJfrf. 

• 

Hutus igitur facmus , pcr dicm craftimm ebjecre y 
Faciamus,eb imc tantum 
Si qua fcilicct rationc vrbis admimftrationem cafcrt 
Pofitmus 5 cjuo boni quidpiam in cam confcramus. 
Nunftnim nequc pcdibus ncque nauibus cttrrimus. 
M. ^At quafo tandcm , quofct modo vt fcminarm 

facultac \ . . „\> . . \.t 

ConciouaripofitlPu SancveroniifaciUus. 
^uifpe vulgo dtffitaut,eos cx adokjlentibus qui 
fifirimum Jubiguntur t discndiftrittfiju*s cffc^ . 

Idautcm StlSTOLA*. LIB. II; if, 

Jd autem nobis fcr fortcm fertuntm non ieeft. 
M. Neftio ego.grtuis autem res eft inexperientiai 

Scbtliafi. reprehenftu. I*i««r©- f obittr.ft Ucns Arifiofbanit 
txfHoatus%vtidtmiu Prontrbinm vttns tmtndatum. 

Stboliafits ittmm trrat. 

tinv yi n>i vh J Hunc locum pcflime intellexit Scho^ 
liaftes. ait cnim cfle <Wj»C*w. deinde ii i$Sf fff jnfjuliuf 
tale ,cttc:Mt* yi toi Sni& tohJw lixfHHfta To*/u»f4u vi ib* t *»*• 
wiplpuyM 7iw vm&x&CSp &c.Nullum hyperbaton eft;dein 
ficcxplicandum:T»T¥ yi *m ( Aacu/V» tS Ay$/V) W*^f** 
*n\pZ(Af* , tout %&v 9 7rc£yuvtt( ifciStiflba £& ywdSjmf iW xadftir 
ij Jbfjwypfno** <are« 4i » ix nt ftOAt*? in&iftum iin^iTmrm 

V» iiw imiw nfjtlpajr'] Pailfoaliter iurant apud nos plc- 
beixmuliercuhr, ony far le faint ionr dt Ditn qui Imt.Kwu 
cx autcm iurabant non per praefcntem diem > fed per cra- 
(Hnura;Itaqueidem erat ac u dixittcnt, Ncviuamaitcrajti- 
no y niji&cc.quod&c rufticse noftrc dicunt 9 gutitntvojo 
umais It ionr dt dtmai*. Qui verterunt &»JW w/u^pcr 
diemfrdfentem, habebant in animo&riiW cpTtr Euangelijt 
fed roir©rha£fccnusnonvidi(Tedo&osc/&i*W «yW figni- 
ficare fantm feu cibaria qux in dicm craftinum neceflaria 
funt,vt abfqueomnifollicitudineDeo vaccmus.Verura 
his locus non eft;alibi erit,fiquando notulas meas ad 
N.Tcftam.vacabit rclegcrc > quod erit aut non ; Ccrte 
dormirc haud malum cft. 
v *-n$io$j «V iA<uW3v]Parceima apud Schol. corropta eft, 

Corrigo autcm, 

p t*py>&ot 9 >*Etr7tt w x^ActoyiTou. 
lis videlieet qucis rcgina Pccunia adfit, omnia cx ariiml 
fcntcntia procedere. 

Jtaxtf&ur ££««*} Euripidemfapit. Condimcntunl co- 
rocedi* lafciuiencis , chara&crum mixrio, quod hic ob- 

ijuuaudum. itaquc Stat %w<h y* \tt£n*A > & Mq&Mw&& »»- *** *AKA£fltlt FASMt 

Inexpericntia] Hanc voccm innouarencccflefuit>qao 
cxprimcrem illud »/ fuTpfflueia. Ica enim legi dcbcro& 
ratio poftulat > & iampridem vidcrat ex Phavorino Can- 
terus vir futrnn* in Grxcisdiligentir. Igitur i pi* pretcut 
(non autem »' ^5 '/xw^ewvt vult Schotiafte*,qui ait di&um 
pro n %t*i ff4*aeW»quod difcrtim falfum eft ) erit hypheo, 
cuiufmodi cft apud comicum minorem femfer- lcnitM % 
apud Lucretium non -finfus. 

Scirc licctgigni fojfe ex nonfcnfbus fcnfus^ 
Ita Virgil. dnte-mala. Tibu\. dnte-comas. Catul. olim~fu. 
rores. Plaut. nunc-homincs. Ita & apud Hcrodianmn cft 
iemg,-t*t&nitt.feTfctu*s contemptuus. 

I1P« OvkouS Imtnits tyi*kiy*y$p ceti* A> 

O-tok" wjl**knim(Ap <^ fju JU kiy&t. 
Ovk a* rfaiotc ii 'flJeior ai tfafvuhn* 
Atfuc* V ia*jL kak£y fui**ktt{j&n v* > 

TT. T/f /' > * /uix , «^ST « a«a£V SJrsaW, 

riP. I3l cAf tfl? <&*<?* , Jy TVL#0tf cJhf ifr* m 

Elritf Sw*» £ ^%paicvt qkjtSiovfjuuL 
PT« ^efy > » yM/iu/7*73 Tl&Z&jpgf oxi-^ai 7*10* 

£l< Sy ^7tt^A*$W 70 <B&X(JUt pOJytTOI. 

IIP. II «V xg.T*y*kcisw ; rr- mamf&w oitmouc 

Pjr. //&& ^ry? ^W y&w confulfo conuenimns 

Vt Mtt meditemur qud nobis HHc^ [ ia condone 3 

dkends erunt. 
Age autem, nonneftdtim barbamtibi circumlgdbis, 
Tnqne & ceterd omnes qud diccrc meditau fiint ? 
M. Ghunam autcm , o mifcra , nojhrum omnium Ufi 

nefcit ? 
Fr. Abi igitur y barbam tibifrtbg* , citoquevirjt* 
Ego autem ipft coronas foncns coronabor 
Tobtfcum t/ifirtl fuid dnert rmhi videbitmr uetejjci \ tttlSTOLAK. II B. II. i%j 

M* Age \ $ iulcipma Praxagcra , afliccjddes 
guam rtdicula res videatur? 
Pr. g^i auscm ridicuta? M* Vclusi fifyiis 
K^fiaSis baxbam quis tircumligarct. 

Rbetores coronaei dkebanu 

Ot/ kakSs bmwm ] In loquacitatem mulierum; Vndc 

Eunoraia apud Plautum facctiffimet 

Nam multum loquaces merito pmnes habemur} 

Nec mutam frofeQo repertam vllam ejfo 

Hodte dicsmt multerem vllo tnficule. ^ 

Etin Cittellana, 

Largiloqu* esctempl* funms.flusloquimurquamfMtfU 

d iAm Jlta &inrra* 7«***. dicendum iutcm crat 2<m* 

Kturct, (cd apud comicosfrcqucmiin vfu cft;ncqucgcnc- 

risratio habcrur, queroadmodum aliquando numeru* 

aegligitur , vt, 4^' fy w*rw_ 

& , eti% rpfs Kum intcrijcitur, pro o»\ i&it. 

«%;/*} Rhctorcsenim fcu A"*}*^' coronatidiccbanjt* 
Armoph.in.frqu^oeict^turour, 

T. Ey». K« «fei fl* fcu; tvA <*&7*v *f>)p hiyne. 
P« wA autcm intclligit $iW , non autcm indumc*» 
cum, quod auidam j^/^*fl©- cxiftimauit. infraaute» 
planiiEmc cft : 

■i i ■ ms vpfrie» Covaiw; 

Si fepiis aflatis j Mira vcro mn** quam re&e imefeki^ 

^aitcflcSchoLquibusfepcvtunturrouiicrcuW^vbiiiw; 
calucrunt in diccndo , & vcrnilitatc'diccndi mm**m* 
iuiufroodi autcm itmlt* *'«*« m noftro idiortute ftifat» 
quas ncc vrbaaitac ttlugit. 

Aa it 4t* r TAMJt&PlLLt *At*T 

1T. . fej*. np. <%<9v /A w $t#aw Wp^ *>t9f. 

rr« iew. np. x«^k *?. rr. &* ^rfr «i5r *fy«£ 

HP« Uhtj >mev. tr? -li yuf, 2 /ui\\ ivtfdwmnlfitw, 

Bju7. rr. .7» /' , «i? *****) x<jtr f f ' *KK*<6<fi 
nP« Uhv yi wtfinToim. FT. yri 760 ApTijor. 

Vr. Ittus lujlrator^ muflelam circumfer^ 

Prodi in meditm. Kyirifbrades filex 

Stdem cape^huc veniens. quanam concionari vultl 

2A. Ego* Pr. Imfont igitut capiti coronam ^qmd ft*< 

fium&felixfit. 
}A. Maxime. Vx. Ferbaftcito. M. £htid autemtffr 

cine vt dkam priujquam bibam f 
Prt Ecct ataem , bibam, M. guid igitur ofmfurat 

foronam fumtyt \\ 
^Pr. K^ipage te a me. ialiafortajft nobh fecijjes 
lUic ( In concion tt ) M. Std enirn y nome &wii* 

coHtilio bibunt> 
Pr. En iterum , biburif. M. Sancfer Dianam; 
Xt quidem meracms. vnde drdecreta . 
guacumquc faciunt y in$icmlib& & jttttntt confidt* 

rantibusy ' 
Itijina videntur & dememia, veht cbriorumbommm 
.-■■■ agitdtio/tes. 

£^&»f<rf9lem,Ft*mnj}el*M.lHArifh>th.ew$tHAMtiM»t*U, 
*%■&' Landica. jlrifUfb.4m»d*t*s. ros 'amfiwm. 

• * 

<*u<r>lteiy ] Circumfetrc. Vor luftrationibus folennts; 
Vtuntur*& Lkdnifcd fignificationc paulo alicniorcPlaU] 
fus in Atnphirr. 


SPTSYOLjt*; LIB.lt. %t t 

quafo > ifUin tu ifibane iubes 

tro cerrita circumferri t 
Virgil. quoquc non abhorruit: 

Idem ter focios pura circumtultt vndJt. 
4Ad quem locum Scruius. Circumtulit idcft purgaulc? 
nam luftratio , &c # qu« inde petito fi fit tanti. GraSri 
ffcAW.$*if*a dicunt. 

Muftelara ] Sunt qui putent diftnm >mt& *&oJbxlar 9C 
xidiculigratia, cufn«£/ewW dici oportuerit : porcellum 
fcilicet ( x^3ttpM cnim feu ifefsia , crant porcetli quibus ad 
luftrationemvtebanturveteres.J Vfos autemvelfelevel 
rouftela ( vtrutaque enim fignificat yx\*>) fane nullus mc- 
mini. Ita tamen intellexit Summus ille Cafaubonus , cum 
in Theophrafti Chara&eres fcripfic. [ Jguid tjuod etiam 
purgandi vim.quandam in hoc animali ( multelaj ineffe cre- 
diderunt Athensenfes 1 qm proftereaquando in concionem cpn- 
meniebant , circumferri felem ( y*K\w) ikbebaut : eratque hoc 
furificatienis & lufiratiouis certum genus. Arifiofhanes Con- 
sionautibm. 

Pro^i J Legi -rt*vb\ non W^t. id cikprodi non frodite'. 
" A&t&Ar ] Saicm Atticum i Nam qul poterat ingenio^ 
fius hominem traducerc,quam facerevt immiftus mu- 
lierculisconueotus particcps foret,eique> vt pote plus 
paulo loquaeiori , nlentium sL Praxagora impcrareturi 
Scholiaftes citharoadum ait fuifle, qui <£$$* <apic W >t/- 
, r&n&t fuerit , id eft cunnilingue , vt Latine & fimpliciter 1 
Martiale dicitur. vnde c# i*mvei fcriptum eft, 

Ttu> ysf «u/tS y\Srf\oM *4%fif iJbvu? *uf*aAVtJ % 

quem roreml Dij boni. Nunquam eritille, 

. Humor algeus quemfirenis afirafudantnoSibus. . . 
Nunquam vnioncs,nunquamca?/<?/?/4 meUa % cx illo pro- 
nenient, fcio. O vere fctdas> fcetidafque ineptias/ 6 nafi, 
vbi cratis , cura ihatc ficban t } 

Per pice torxentes atraque veragine ripai* . „ . 
4 falfamcntum , qyod fola Mephitis amet ; fcd audi 
quod fupereft. 18» TANA&TILLt FABRl 

Motum autemquid intclligatpcr «^tf&t» videlicct*n2A 
$*(t"<n* #*a». Latini, fi memini, Undicnm vocant. In Vcfpii 

Priufquam bibam ]H£cinbibaciratcm mulicrumtln 
cam rem fxpc lufit Plautus » pracfertim vcro primaCor» 
culione. A&. 1. fc. i* Interim Athenienfcsipfosnonml- 
nus exagitat quam has malas mcrccs. 

Qmp (uSvovt *Ji ] Lcgi & rcftitui ♦ /wavdVrar. Nequc 
alitcr fcrn poteft; Ec id mctrum & ratio cfflagi tanf. 

K«j rri aU mrJbtm y\ i wr& ^ita 

rr. Nw *ir Ai ' 5 ju*//u4 ^ei^ ^qtJof tw. 

nP. E<&* Jrw ini&L Cou^rm A<>«r $ Pr. EyL 
nP. I$i A v f tifccrv , jc) jg *» jgV ifj^rm. 

gmn ctiam >ftr lontm > Ubant $ fin minns > cuius rei 

gratt* 
Ita dUs fupplicdrent , vinnm nifi ddeffet ? 
trdterc* conuitiantur interfefe^quafi bene dffcti^ 
£t eorum dltqmem vino dcpofitum ejferunt e cocilio li&ms 
Pr. Abi , abifis , drfede s mulier enim nibtli es f 
M. Sdnefcrlouem mihifdtiuseratbdfbdmnonfumere^ 
Siti enim , ofinor , nunc miferd miki dtftlitntvifcertu 
Pr. x^in efi vcfirum qudvcltt dicere\ M. Ego. " . 
Pr. i^dbi igiturtjr corondm tafesrts quiffc vrget^ ^ 

Jmequom ms dtcentuf tOdthms fiehmt. 

- Anftephtncs etuenddtus. 

mb*m } Quod «x tdigi^nis pr*f«ripto ficbnc 1 »ki£ BflSTOlAtt. LIB.ir; l9 j 

vbi in concionera ventura crat , id araorc vini ffcri intcr- 
|>rctatur mulicrcula fitiens* 

d&rlLcgo ty^gtrr. Jdcft, %S%iml 

*n\iw]ltz vocant li&orcs, fatcllites, apparitores, no* 
ftcr alibifxpc.ee tcrum plcrumqucScythae erant. 

iwjjvhiafjuu J Diffiliam.t* *S im>vtf« fcilicct ; qux cnint 
extra naodum funr cxficcata , diffiliunt. Ita & in Ranis? 

ILt/a&uapjff ytKmr 

J&V 9 <t)*{ fW ] Schol.«trVi7«u. malui vcrtcrc , vrgtt. 

Ayt vtw Imi tffcf)tf$? £ x&Kmt %fSfi 9 

IT. zCnKifdui (Sfi ht&r af Jff fta*/c*r> 
AiptY i* 01kti&\ V U<L*m[jMjj $*v%r 
Hufi /' ix tiom , r&ri y% jiui ifdJ /u/dcr» * 

• Br ww wxnK&otct k*kx*u ifjuiotSr 
Te^TPr. tfioi $> * Jokai fxa tw btti. 

t T. T/ /'• SJ/r 5 * j<y Ji xtehr in** ct. 

II P. M« A/ ' , **\* tfMf #r 70# &» &7zi{*Q*nf, 

Kaj to/ 7« y etlK ennitom Jig/*7tt7tt.. 
XT. Clvtliw Anifo». II P. muTt 7o/r<ui *s ij* 

£xxAir07«^«/ «x tf? <9&C<4tw rir rritfk 

Ti> i7fe*r, ft f*# *Hr % ixfiCmSiatf). 
IX. *ift w Wjctw ly# yy oiT kI%* mx$f* 

Olptu yf «</W fjttftiKiTHiUYcu t&*c£f% 

Hfiot $ 9 #* ywam* 0} tfg&ifAfiai. 
nP. TiwJ}k& wT 9 Jiwt, W dffytt KtyHT> 
TT. M* Ai * tonprif y •*§m. thflKi-fam ysj 

IXAtfit, <9pif ywfixtf iifilui Kiyetf. 

Av« yy % CfJSH y 2rt& yun xegar AxS. 

forJt K&Covm <*{{ dto/ir i&fj %$%/*** t 

Tc/^fr xtfTop V#«m tA Ce/S« kJjW** 

fy»i /* ?*tr ^? tkA *? ^«£^ tfn*l 

Om ^ JfuV* £$>fUA $ £ fie». i*5 TANA&flLZt FARRl 

W i itihio* *im»i* i&fiaf •^Wi»* 
A6 mvn&H 9 *$v T*v ipi&v fw 

X^A<7roV fityJ OlwAPtfJHH Jhoufi&U W&tTUTB 

Oi W f/ASr a*> CnkofAt** S\AIk*tv 

EK&noiatoip 12 tr *k ix&fci&i 
Ov/tr ^i Truefmu » «ttot wj/ Ajuf f i0|r . 
Tlova&v iytvi**&*' vuS $ XCw4w» 
O /ufcJ A4j9«r ajylvw » <Jf%r^v%nt y 

Toi* (ju&qopeiv {tmwSias c* tm jutxjf07tf: 9 
TT. NJ ibfiAp&itfilw iv )A lWT*y klytif. 
IIP. T*k*U Ki&tiiluJ *vffit***t %x*f£*rr* y *f 

"Ef&e** d wfeiiKf u/ 7$"xxA»07f, 

^r fNMif viriliterdtfrobe dicA*> 

Corforis hdbitum fcifione innixum habens. 

Al» M. Ofujfcmjane qucmfiam eorum fui dkende af* 

fuctifunt^ 
£a dicere qua oftimajint , vtfcdcrem quietus & oticfutt 
At nuncnonfinam y vtc mcajententia 
Jn caufona Ucus aqua faciant. 
JAihi y inquam , non flacctfcr PoUucem& Cajferem. 
Pr. Per Pollucem & Caftoremlo mifcra;vbi tibi mens ejft 
M. J%*id vero eft ? nam haudfctij bibcre. 
Pr . Non fcr Iouem tjcdcum virjis>fcr PoUuccm & C* 

Jlorem iurafii ; 
^uan^uam cetcra ingenioftjSime locuta es. 
M. fer AfMinem. Pr. ctff* fuajo } nam 
Coneionans non fromouebp fcdcm 
CAbcrum ^iji tfthuc anit (kligentcr fcnfitatum & mt< 
> etitatum Jucrit. 

f&.Cedt BTrSTOLJR. UB.II. i# 

M» Ccdomonam\namrurJus dicam. . 
guiffe videor mihifatis aptc quippiam meditata. 
Mthi cnim , o mulicres , qua hicfcdctis 9 
Pr. Tun mulicrcs vocas 9 omiJcSa tu y [ ha$ cjuae 3 w- 
iw [ afltmulant \ ] . x 

M. Non pcr louemtfed Eftgonumitlum. quijpe co re* 

Jpiciens y 

Coram^miieriius dictrc meputalam. 

Pr. Male percac ijede hinc [ abicns ] *; • " 

£g o enim ipfa , vt vidcor ^njcfirum ontnium caufa (on* 

civnari cogar j 
Capicns hane coronam diisjupplico 
W% po/Stm wnfilia noflra fciiattr dtrigere* 
v£que ad me attinct huius regionts ratio * - \ 
Atque advos. dolco autcm &fero 
Jmquo animo omnia vrbis noftra incommoda* 
Vidc$ quippc iUam prxfitfts vtcntcm 
ferfttu» mafts ;fiquc eorum quijfitam veldicm v»m \ 
Bonus fit jtotos dccem dics nlaius eft.- • 

Alteri fortaffc commijeris rcmpublicamfpluraetiamm** 

U factet. 
Vifficile autcm vires morefos monere* 
Vos y tnquam , o ctuts , qut rcformidatis eos qui vos amu 

rtvolunti 

Jis autem aut amare noltmt ,fuffhc»tit ptrpctuel 
Fu/t temfm cum concillis mllo motU 
Vtertmur y fedAgyrftum 

JPrauum bommem tudicafamus ; nunc auttvt tum iij 
vtcmur^ 

'4l;us qmdtm AcfTficns pamiam, id mmm i» mwkm 
Uudat « 

S . r / r - 

■Js fw mn ticr/ft, tor fomt 'jfcnfi demat gtti in concilis mcrcedcmferttnU 
M. PerVenertm htc beSedicis. # 

Pr. Mifira , Venerem nomin i/ti 1 lepidd vert & utcofi 
tfobirfo'jft*,i»c9nci*neJl id dixifis. 

ScbelUfiet reprehe/ifitt. • 

muxnt <&tiA ] Verfus tragicas. .^. &■ 

Quietus& otiofas J Debaetat vtm.>£^&*m 
fed mcroinifle neceffc eft . mulieres quidcro loqui , at afli- 
mulare fe viros cum cuhu ruro oratione. . . ,. , 

iEqoe ad mc attinet ] Pbtes & aliter ver tere, vidchcet, 
4M»*mhi httiufce regjenit curtt vebifctm ef Ceterura M 
litur Scholiaftesqui ad hsec vetba , « r»s mM* J »«»" 
•jtfs* « <m*fim 4 AjunyeW- neqae enim hinc eam oxauar 
Praxagora, fedabhocverfu: ^ ' 

Epieonum illuro] Hominero belle piaum & bafilice 
ornatum l Putat illa fe coram roulieribus dicere, qu* 
rdbexit Epigomim , idero fane dicit Ariftopoanes ac u 
inclaraitaret i profccnio , f * , , . ~ i 

M*g>y 3 yutMVUt /i«s»V £fv«&»i-n*t- 

Sed vnde illi duo verfus J quxre , & fruftra quxres, M 
dixero tibi in aartm qaisjjltorum ftbcr tit, | 

rr. a^ «* tf? **». np. 11J ^ toiC* ** ***■> 

rr* TJ w/upa%x*9. «T <rS9' St iw^ * 
%1 ps Hporr, tvmh&i, ??*«wv «rfw nihst. 
OTf «Af > ItfttT*, fyovn. &i. f**&*. 

' ***£ «$ «*9i Axatr *•*£ **w* p9f*&**t 9 
To7* idumit $ *9 iM>Qpie * Jbx*7. 

Hu£tiVJ £**>*> $ <w x wff x?«*V ^^ ' u ■ L IT. Ifc £iu**w awfy. HP. Nu#7. *«*& WyWcfr 

T(«*? > *f *? 9 * Jvflt$ TOVTUf OJlVOSm ^ . •• 

T* Jnuioi* yof ui&o$o&wmf yfiwm, * s *- ' * 

T • $ JtwoY, »<wtp AieifHfi MKtfJiw* 
Hv ouZijuoi ml$«*h> owdirnd' 871. 
T*V -jflf ywjot^i qhu) %fbJS<u liui itihsf 
*CfJU*$ <3fyJovw. £ Tdf, JiTiuf 0#jtT«ir . 
Tctviaif om?ft7wsf £ Tttttuu** yxpffl** 

rr. Ejy.*fy>W'/^\*fy* ^>*>JA^ s ',» , Ja^r # ; , 

IIP # tlt J^ 4*h iffi Tov ^7rev Ctkiiont 
EyJ &J£%p» v&t* fSf) ys£ tifs* 

Amtg<«5rewm »«7jg fui*veitpf4%Jdf t >, , , 

Icft/r flv *vW. »5 /' ASLmjw m\sf T 

E/ /ui 77 j<*#yoy *£o «fc/ap^twj 

T* ©•*#*•*&* 4V*w i«f ^ ^***: -1 

Mo/^p^ t^««T ?y</by aWp Xj «^tS. ' 

Ti> «Tyoy %5£e*&f p/\$e **nf G&rt* 
hsfovfdfjcu %u&um i **ty ^ *#<&.* *; ^ 

fS&injm owiffyJ)*** im&Jb'rm Hs^wiAsi '.\ 
- M* ^Wriv^ Trvfdatsijft*, " : , r 

T/ *«T *£* «tyfy fHKhHttfidKK £<?*$ vtfay , w 

E«M" «¥ #* lM-\if#POS fSWAV fMyef ' * ' * / u 

Or *Wr ^riiiks *&mf ***** funipu r J ~ 

T?r «# 7WvW /u2X/\# ihTrifjL^mr *h 
X/iu*i* mei{w tVTn^nm-j^ yt#*\ ' i 

Aj£$jo* iri* ** tfynmftHXW 1 ** . * . \ A £« TAtTJ$rTlll r*i*i 

M. Atnondicam, VT.^ei£imwm*jfc/k$tt*l , 
M» TuttrtA ctnfocitratiotten} hane c#** conj^krabamm^ 

dcejue <* 4*M>etdfAmMt % . , " 
Vulgo diftitahantpcrituram C'mt4$tm,fiminus iSaJtreu 
Fofiauam inita eft tindigntfem ctqtrtou Mhctmm 

autemtlle, 
^ieamfuafcrdtjatlmp^ensabiit. ^ ] 

ffjues in mare deduci * fatis flacet inoft> 
Diuitibus autem & dgricolis non flacet. 
Corinthus fuccenfitts , i&i dutem tibi, 
OfofeSe y hni&commedifitnt; iis itidem cemnicdits e/oi 
tyirgeus ineruditus efi, ffieronjtmus autemfifiens. 
Salus quidem detortis oblique oculis nos ajftexit,fii 

eam excludit 
Thtafibulus iffi^i rcitm 4d#ot4tus f 
M. EugefdrfUdmfrude* wr/Pr> Ntm vtdeeatandtfii 
Vos enim^ fofeh^hetttm imntmn^mfa efiis, 
ejhtt fecuniam fublicam ih mercedem nefiram fcttis* 
triuatim fmgutijfrettatis quodquifiue lucrdbitur. 
Commune dutem, quemtdmodum v£fimus iUe claudtu^ 

frolabitur , vduitur. .. , , 
Si igitur^mihi farueritis* adhtU fixuatim$m* % 
Vico enim ofortjtre itos vrbem nofiram 
Idulicribus tradert. Namin tdibus nofiris 
lUis frocurafricibus ^^^^W^f^^ 

M. Btne ,lene ,fer i It^Jttfth^^^y^^ 
Pr, Eds dutem mhit mekorct ejfi mribus, 
Ego docebo. Primum enim kmH - 
tauant omnes dqud caiidd $ro mre 

Ntqutttmtre noni qtiidtenttotct jffusvideae, KjithcMwfnmwmemut, 

Si hoc btno teneret 3 nonne fcmeretur y 

S^i/t tptid aliud n oM curiofi frufiraque tftiUmt 

Seierites Mtjrtgunt cb/oniaficutejrfrius 9 

Cofiteferunt ,ficut &prius > 
^ThtJmofbon* agmtficut&fftus , 

Vms Juos male habentficut &ffms , 

Mackes domi habent ficut & frius y 
'£f in ehfonando faSunt ficut &fftut > 

yimpt merum amantfitut &frius > 

SubagttaU gaudcnt Jicut & pritts. 

JBis igitur ,6 viri^vrhm tradentes, 

"Konofiquodfruffa argutemur ynequ* ngittmtts- 
' £***$*. *cJur£Jint- p Jid omni modo 
' Sinamus illas imferare , hoc vnum confiderantes , 

gupdvidelicet ^matres cumjtnt t militcs; 

Seraare cufiunt. Dein cibaria 

gutfnom melius fubmittat quam qu* ftferifi 

Diuitias inuenire nmlierfacile foteft. 

Sique mulier imferitet , haud vnfuam decifiatun 

guiffe UU decifere ajjueujunt. 

Ceter* nunc omittam. In hisjtmwifidem habuefttis r 

JFeUcet vitam hxnem degctis. . 

Seholiafiet bit reprohenjks. Arifitfb. emendatm* 

Fugiens afa 

'Arg«us&c. 
jpofim. nam A 

Thrafybuli 
fybulo,qai n 
jpor i pugnaet to# rAtTjigVlZLI PUsRI 

habere communecum prxftantiffimo illoThrafybuloqti 
fupcrioribus annis falus reipublicz fucrar, ad rcftituea- 
da m^fbertatera votis populariura fuorura vocatus . 

Communeautemjlta art*ir <*r*ci , Latioiquc bona 
publica vocant, Horatius; 

Commune mAgnum . ■ 

Adhuc fcruabunt ]Schol. maic,nam ait hicwtpiAJtarT^ 
ift. valde fallitur. vult cnim Praxagorafpera aliquamfa* 
lutis etiamnum f^pcrcffcjnondum pcffandatamrcmp. 

Frigunt] Schol.ad verbum^'>KOTraddit,*$7€k7v,7er;|4f« 
cgo autemaliter fcnfi;vndc& vcrti $bfonidvcl frugu fri- 
gutiuttorrent.ctti fciara non itafotere noftras«EtFotisilk 
Apulcianafc PalaefttaLuciani nonfcdcbant. Schotiaftes 
fcripferat *fi$*s , quod juratus dixerim. 

Capirc ferufi?] Peculiaris mtttiertbus ferenderwp oue- 

rum ratio ; vndc quafi rem nouam annotauit Mela, £gy- 

ptiosoncracapitibus acciperc. lib. i. cap.x. Tornmmnt* 

gotia femint , viri penfa sc domos curtnu onerA iSt kmerih 

bi CApittbus Accipiunt. 

nt&^lwiai Verti, in opfonando fallunt. Gallfce dici- 
xnusy EResferrent U mule. adde , mcecborum cams** 

im^y^et j Legcndura erat,#rdv^¥w. 

TT.. E^>*> • yKvwrijn T\(&&y&% Xj t%\iuc. 
TliStf, Siiheuf* , tvlvt ipaStf mTtw W\£i'f 

XIP. £r •nur 4»vyuV far* eife)* 9*** <* Tlwxi* 

rr. oi/x « ** «7 , • f**\ fc» a< »> ^ct»^. 

A'irv'4? > tuT TttCd* «?' ffrroar tynfyiffa 

np. *f»c7» im&v&v®* «wVr. rr. *&&* nSr* )* 

I<m<7i nahif. IIP. «tt« ^ (u\dSyo\p. 

KaxS? ucsfLfuveir iUi $ wda#t *?<£ ^suuSr; 
rt. T/ «^* tu? NtoxA&A* iTMfiuf *i Ac/<fyf> MPISTOLAX' LIB. If. *7 

* * 

TT. T/ J^ Uu iatox&ve&h tf*inP. m&cKivi <&&**! ■ 
At «* «*&$©• *o» «Dtfu»? xpvuAiwv* 

* E/JO»0T/> 0,77 ^W W07». IIP. l§*JW/« 

Qctf, /**?*$ itiwn hnp$ii<»piu< • 
rr. Hjut7r J*y, h£<5&*\ ifr xth&aoyfy. .-. ' 

FP. T4U/7) rff »/*7V imdAymruL &.*&• 
PT« ExafVo J^ 01? Tjvp&viiwkj , ©t$> qpoVp 

To? &&? $&* (AvnfMvtunfdp to7I # 

* &$it!J&P<u >8 W-oV *>f€iv 7* 0~JUAW. 

n P. XtfXtVier to *e£)r* , o>* J w&wm*>v 9 

• %%0(ua*otur rop tTt^y C&%4vcu 
Ayt vtw didLsfatSF &V» t* ytrrvviz, 
TfloJ&h f* £t 7*%S* W Aaw/jpV. 
G#*ty> to> tfj> /$e 3to&&* > oV ftV ucxmow 

EtretV iveiJkv t*£t* «rr ^ *£***> * 
TTeecJff<3* W 7i£y»tt4. U£itC tH Ji p 
Trrot* ixfiC£*M* vfa»ffMfff£pcu 
* Ko& Sm/uaua wJ^Sa T«t <zfjo uxi^xn, 

E?«weC^e£i, * ?t* t*i$- Ctucnelcue ' 

B*nf*Jlfr4wEf , CaJi(tr ejjbooiu ^A©- 

TlplofivTIXDV 71, TOK 9^07X07 fOfMlffJptU 

TJr tV iy&ixm. I*T. w **/*<• iuii* ji y% 

TI&?a>(£m avJff 9 i) gStTf^tf o/o/^tc 

E* tV «x»* & liuiTlvvx ^«* oyiiiyCF . ■ « 

rttAo^cr. otA.x« towi^ ew# ©K& 

To/i" /u# -mL&voiv l$$pi&f hfi&ui TIvvm % 

TmmTfixff *%wi p»^ 6 7w^*Aoy. 

» 

M^ £*#* , * iucundifima Praxagora y &hgenkfi I 

Vndc quafo hac y o mifella , didicifii tam hene ? 

Pl% Habitaui ego cum viro in cma Pnyce , in eaparfe 

cui Phyga nomen efi y 
Heinfafius ibi audicns e rhetorihus didici. 

M*N9nt*toereigit»r ? omifird,dicendiferitaes&^ 

* \ -• ,$* TANA£VILLI FABRl 

jEt te ducem mulieres abhinc 
Eligimus % fi hac 9 qua cogitas , facies. 
Verum >fiCepbalus demagogm irruens conuitietut 
Tibi^ quamodo ei in cancione contradicts ? 
Pr. Dicam defiptre iffum* M. At hoc . 
Norutit omnts. Pr. Std & furiofim effe dicam. 
M. Hoc itidemfiiunt omnes. Pr. Praterea & Unces 
Male fingere^remfubltcam autem bene&fukre. 
M. Jjtoidfi Neeaides Liffm conuitia dixerit? 
Pr. Hutc ego dieam vtincanisculuminfpiciaU 
M. £>uid fi te fulfent ? \>t. ego contra mouebor $ 
Vtfote non imferita exifiens flurimarum fulfitionml 
M. Hoc vnum k nobis frouijum non tfi; Si te fatcllitts 
Trahant , quid tandem facies ? Pr. Cubito effofitttt* 

luttabor 
Sic. neque enim media prehendar . 
M. Nos aute^fitefublimtm rapiant^dimittere inbtbimut* 
Pr. Hac a nobisfulcre cogitata funt. 
M* lllnd autem non prauidimus , quonam modo 
Jdanus tolltre tunc meminerimus >• > 

£>uiffe non manus, ftdpedes totlere affuetdjuwusl 
Pr. Res il/a difficiiis efi. tamen extendenda mauus, 
Abbumero nudantibm alterum braehium. 
T^unc autem agite ^vefies /uccingite , 
Jnduamini citifiime Laconicos calceos , 
gucmadmodum virum videtis 9 cum in comionem 
i^Autforas fingulss diebus iturus efi. 
Tum vero^ cumeafe bene habucrinty 
Barbas vobis alligate. cum vero bcne compofita 
llias dUigenter aftaueritis vobts^ 
jTunc etiam vefies viriles, quas fubduxifiis^ 
Ceteris fuperimponite j &bacuus ItmixtjincidiucatttiamiAUqttod 
Sxmie atnemtes , mere rufiimmn* 
*nm*t*. M- B*ne dtxis. jww outem 
fraeamus illis > »-« t£ aliasfuto 
Ex agrisJn Curiam venturat exadmwfim 
Mu&eres. Verum fijffnate* quifpc mos ejtvtqui 
Vfjue a mane in eurU nan aa/verunt,, 
atiemut msmiotumm tfutdem lucrt reftrenies. 

fhjg*. Htfythm tmtniatut. vt & Schtiiafitt. 

■ Omifelkjlftud « 7«wuift «,non idcta Gcocisqned 
nodie Eonat. Iralipropiusaiicedunt.cV GaUi.njwn inplu, 
riaiisnQftraruoipromnciaiuui.turadicum.naafcOcanji- 
cc l ucmmifcruraiDtclUeuot,fcddilc6iunipotiiis&.q 4 ttcui 
familiariter atDent. Itaii ,.U poutrttta, &c. 

H/ itjalfl MonuirSchoIiaft.lactjm fauTe inPnycefeu 
foro. Haud memini me alibi legere. nil Harpocration, 
nihilHefychius. SeJcmendaloaimqoimihiapudillum 
fortc accurrit. 4uV } n*W,oaiV*-;Bf «tmit, legendura , *u«, 
non «u>«. cnraancemuditamf«mcfMu«»t9&ichIacuiii 
Homcri ial. lliados. 

Abhinc JVel*jriof^«. tcJ aliteE,y*wy)Utf eil-uSa ,iu-* 
licres Arhenicnfcs. \<lmfejhrum. 

Maie.HngercJ Vcnuftas.feruaxi non f otcft» xi^jiiWe* 
cnimjSajwre Uguincat. fed xisy«t<'&j «7 «, «a«c afc», bsajjv 
<ftrempubltt*mmale habert. CeterumhicCephalusfiguU 
frlTtm^farrcpiorrfpicfrPocta. * ~ 

Neo< 

In cai dt- 

cobatat 

'Pulfc am 

ixn%e$£> ret 

Vcnere fi- 

■dtum p H- 

«at foi it- »• rJtttttSVflM *d#*t 

lura mulicris motumt|tittti*tBt*iy*^i{?«W** 

\Z*ywm» mJi. ]Cum*4**#*\ gd^<U£q^<*Ht*. 

tfscrat vt mulier fubokit afcs raccdcftt* iu cni» Lttioi 

diccbant. Plautus in Pc«Gu 

Afcnw: ^ hmit^^icefdcemshsm 

Submxit alis meim}eram>4t**i smiabor iltritfi. 

Comicfc sutem addit m<xx iafra, 

Sed <jmis Itc tnfatm amtmktf 

Scboliaftc* cMrtpttistot ta» eft. Sk cnon kal>*tr*0>- 

A»'<a» »« #f 3£*gpV •** f* • lcgendum Tm&a>,lv* pi &#• 

Manus tollerc ] Quod Rhctorcs tfivl&nt faciebant. 
l>tde$ ttrifrert ] Nothifrtftqutdfit ptdtstoUenr.MartiaL 
Tfcfc»w*r^*# jp*&r # 5 MntM*ugr**h1 
ItratnaL # if Afr fehdenfii yftimu ctrx*. ftcet fotralfc di* 
ttttfmTklftftftetaa ttrtAtiKibifonge fangt-aiiates agatirr. 
Ciccro alicubi acd A ttitum. iftH inrtttm > Je vno fedefer* 
Yh fftfiri. ttcet etiam *tttr*m t$U*s. ibi de fr.CLxfro viro 

uptimo -agh. 

i& W*aAevl<3aH. eadtrmtatfone drrinrts,^»»'/^- 
yrttnx, fg* imchm. Wity * jm vncfom kgMtgmer. Stmc t iraca 
tyiiftrtfc fcgrttdttthvidcattrt iJi mtatow , vd &******&, 
id cft gr*mmfn milij , vel rem nullius wromrenti. Vnde ab 
tl^^t%Mrar>W«^/GalLt«^|l. Htcvtvttont 
tamen , haud fane quidtpi&m trfutarfm -, Vttto fflnd prhft 
Y^e>tt*gisfftid!t,Bt ^^'rtj^ vidtttr,-**** * jrartf- 
ilW dnutemlhnem^mfofrenTm^^MaS je *afmt Jmfftndmwt. mm ■ r XOPC'* rYfcA**&N. X», 
ntnroijt*. iib. il hi 

B»i «unritf /4»6* Cxim* W?*w*» 

Oa»r J to ovftCoxor x«CoVn* Kmm «M- 

Acwfl' iaoV «r rfy 7* jfcf if£*f ffru*, 
%ai Tfr* li My i f iXitf $ ftbu IttfiUfal 

Hxorw. oW *e** <«%> k#* IxSirr* *Ai 

A*£$r ojSoxir (mtr , v'3U) XAXouifrv, 

07* J?p;gr * #/*Jbr t «Aif *r t7»Afi* 
T« 4 »A<«; c&c/xa/> ^ifyltA** ffa"» 
A>X* »x*r W$w *r doiuJfp fi&f 
Tl£v\ iyAj &ftvi oS $ Jfio *foptw» m 
Koy *yeiur iv exafcV vtwi # i&tiCoKor 
Z»*w xaCeir* oW m&H** v **nb **- 
Tiif mkofo&wmt. CHOKVS MVLIERVM. 

C HO. n JEgnrfMi ttmfus eft,'tviv (tdeuim 

JL nos mempres eUcere 
rerfetuoofortetinefirtenohisexcidtt} 
Neque euim mediocre fericutum nohis udftt , ft defrt. 

"'" hendamur •-■'.', 

%^&Jfct*kf4ci*uspitetiehris.) - . 

E^usi*co*fUuemjnm}ndmitttermi»Mtus4f 

Thejmotheta, ei,qui nonfrinu tutm^jfujUetimimm. 
tenehmfufet tmduh > 

ycneritfuluerc t^MerjmfruJ^^^^i^ 1 "^^^ 

Cc ij ^yiHiata muria comtntus , ti , inquam , n*n duturumfi 

tres ebtffo's. : 
Sedo charitimfaju^ae Smtcythe & Drace; 
Sequere fefiinab^nde opcram dans 
Vt nil aberrdf Aiif qsu U iUscprobart nicejfc efi. 
Cetcrum Jymbob accepto propc 
Inuiccmfedcxmus > vtta dtcernamus 
Omnia qu*rnofir4* dmicds dccerntrt par ejjct. 
i^itqui > quidego dico ? atnicos enim , mrt amlcds , di* 

cere oportmrat^ 
Vide auum > vt prcpellamus bos qui ex Afiu 
V.eniuut > qui quidem kaffeuu?, cum vflicum obolum 
Accipere oportem eum qtd ad condlium vtnutaret ^fede^ 

bant confabulantesr 
Nuncautem nobsspra turba molefii funu Atenimcm 

Myronfdfs: ^ 

Erat archon vrbis nojtrjt , nuSus aujksfuifiet 
Jtes vrbanas admintfirart JHptndium ferens* 
Se d quifqut vtnitbat infkccuh habtns 
Fotumfiipulipanemqut dr^uat cepas; 
* Trtjqut btiuas circiterr Nunc auttm trioUlum 

Accipere pofiuUnt , cum aliquid publica rtifaciunt^ 
e ^^y^^svpnary^iluiumprut^ y 

Ariftophanfs quater emendatuu conicQura. Fis 
f '<n* ai nondsim obfiruata. 4 v 

" "- *■ \. ' * • ^ ' ■ ** • * * " * * . . , * # - \ 

<&3bu(4fjeu 1 Lego ifJ\ji(^eu , atqtfc ica veqti. Schol. jgre^ 

f ' A / • • ' i ' / •'- 

* Jv6t#fJ*I &f THKlXgJJTtW 7M.,U«f f.«§Dp, . i 

f cum imihnffi *V JfeW. cteinde fabotit orttio. qoamobftt*- 
) lfcgb , * m " x fadM** y$ \ . ~~C Ccterum non eft qood Bifer<> ctedas, qui battiCjUror-tat- 
wiyA* & 9ip7#v **2eW^W>ridicula&tarbara traic&ione 
ad thefmothetarorefcrr ( quippead,eps referturqui c/>&~ 
wnr Sxou». & ita idtcllcxcrat Scboliaftes* qacaTilie du- 
ccm fequi poterau 

Cklmr <m7ti(ipcL m \ Poeta, 4Jp$r>4ctrb* tuenr. Cetenlm 
hsc amac Ariftophane*, <* V-vpn dixit , CkLv&v r&nu. 

K* $£MbU M7ha p % i* (*wz tikmgtm. ^ , 
& c* €*7f&%is ddxit $ &hiwe* leiymr 

AM* c^m^ \y» -mfify» 

Kaj QteTrwT 1 heiywor* 
Am' * XaejLVfdHL % ^S^SiJSanean CtaptimiasfytKH- 
mcnGwc^m vidctint alif. vtytfir ^ccnpm cftlKinc y^r- 
fum laborare :quidautcmiftad«fibi vqlt,^ ^^vukx^ k) 

lllud auteiu 2X longum habcbitur propter literas fe- 
qucnte* AP...» . /• ,. 

<B&ai%N 1 Verfus poftuJa^, mu£ <a^fai^r. 

d$na9jMUL JEcG porcll ferri , quia Chorus loquitur, ja- 
mcnfatiusmultocftd^Vt^u, , . , *.*"*•' 

«£ £<*»< ] Rctimu yo^cg) ^qqa&Tcxe^eius^vfus /£ 
y> > & ica arbitror > touur $*$*& '. o.pin^TpijT» jKfy^©' <■¥** 

sySr «; fo*^ J Trcs quAtnorvc olcas. ea autem proprietas 
eft -r» «t? hoc loco# BAEnrPOS\ ANW1> n^A^ATGPA^» • ! 

BIBPOS ANHi>. 

C c nj V 1C * TJSA^ftLtl TJtlt 

Ottt *&»*?*k» tvpar , * / ' SA 76* Sr/©* 

K«5 t** £*&** v\tf*in£s CfiKufjts*. 

H «wr7« v» in rt>*w RiV £ **Xf \ 
O» jey fu iv» xQ#t* y **** Htn». 
Oifca/ &xoJ*{&r,Pfi }i&* *r *pV*» 
rcmoJ* • l#w ^t* **5'€^ ***** A*C«* 
Ot? W ^9' vjiif uJif IfyxiwS* 
&&9M*. •/** /' •«" *J?r Swwwirrtf. 
>M* Tfr Rir ;• A«* Bx*7Fv#r i ymnSf\ 
BA, N* w aT «^W «tfT &&©-. AN. EW ^* 
T/ Wt w tJ **#* *?»$ ft» ** 
K/r»*W *w vraWifcDJCtr* BA. *»dtr$ 
O**. **X* W yumufif i£tx£xv£« 
Ti *£>**** */**»# f<7»©- » J'f^i7«ii 
5^N. TJ /* ifuLvtf *9v woff *$irj BA. «* Igr f £m«* 

M* w A/ % • yy <r^r uf»T&ftr 
Axx* crmfVT$KAr **&v*i /a' ¥rA3tr» 
O % Jta/^ fuiir Jfi nwn&r. 
AW, Ni) 7or Tl*mJ& , t *fl7** tv/t *o turtMfCf 
2fa$ mimv&x. % y*f J fiuJftp* 4>^, 
b&vji* r ffpc 1 "* ^/UAVof $ tyot fi&tur. 

XV 7*79 Xt/TtJf* , «tyflt £ 7*f tp&cLtJkf, 

OvKfitw K*>P& y^ ojjw THwAfjdw vJkfto*. 

BA* Mji Wi» tuiwm > *V iy» y^ w VoiY 
Atu&fit&f. (LKK ut %w%f x£nv*f , 
Br 7w xobiff* *m *gJ? l*&i t Ujbuu 9 
l*<t fxi '>^<™ /x' <r 7^tJ otcCftM* t*fiy$f U$. 

AU. T/ JJt* «v &r}pZf SV «/#5«r y*uj 

Xf xx«jur W 76» Tvv f/x«f $ ^ A. TyotfduJ y \pbi. 

* - •» * 1 9A. BLEPYRVS VIR PRAXAGOR*, 

ALIVS VIR. 

^lcp.^Sridfwmeftifumam mhivx&rc****h> m 
X^^Nam drcamtmram dits rft\ fia tutrm no* 

\jto ego iaceo iamdi* cacaturiens. 

Soleas quatium 4*m*eim 

EtfaUium^foftquam iam iU*d v m**9b*sfiw#oftmtSbb 

Wjnpotui ummrejam *mmi*m*m 

Vxoris med veftem capio, 

Em^ ffrftt* {<*\ce$\\Mi gefMt) **4*o. 

$eU*vhy*is 4* hbm<^-affm4$m *ae**erit * 

Atjamno&u vbiquc cacare vacat* 

Neque emmme^fq*4*H;4t4»tet* 

Hei mifero mibi , qmdfinm **m*fim , duxerim 

yxarem* $*ot cgo acci^ert verbcra dtgrmsjum ? 

W(jquc*nimTiMf**mfi*ifo 

i^&muxxilt. Vmmvtvrimjkntjimam twcmd*** 

Vir. guis illic eft ? Tfjnne Blyyrus vidnus f 
Bl. PerlouemiUcif/e e/t< Vir. Dic mibi\ 
£>*idfibi vult quodtibi rubrum eft ?*n 
&e<ti*cfi*s aomaoauit} BL V*idtiamtem> 
Minime. Sed cum vxorismn crmmM, 
Jgvam iUa inducreftkt y dmotxif. 
y\t. TdUiatnyero tuunrvbi eft ? Bl. Jtton cqmdcmfof 
t /umalieere. 

£&ft e muUum quaritana i» Jhaffslia vcftibus non 
rqtri. Vlr, *%fMp<>Jc&lWJ>MWirtt^ 
BU T^on pcr louem. yuippe intus non eft> 
Scd clam me domo abiit. 
*>uamobrcm metuofpe ftidwui dbftguet. 
Vir. SaneperNeptunum non abs re timcsieadctnprerfm 
Mecumpateris. ** f**pf*> $** **m cgofum % 
jytjparuit^palliumhAbensquUegofertbam. 
Ttjque hoc me modo angit ijU&taUws ipfis 
Nullibi potui rcperirc* , 

Bl. Per Bacchum nec ego meno Lucmim \ 
Sidfkat etam cacaturtens y 
Tedibus sn tothurms tmmtfis hurfeftinau* 
Vt ne eacarem in vefte ftragula* gutppe <pu aundiiid 

nitida eft. 
Vir. £uidyu*fe iUudJtt ?Vtrum udptandimnem 
Amicarum fuaptam vocm&ihhMcufuidemftuteuli* 

Arijtophanes tmendams. Pcrt* , & && in dficmu * 

TjlMtquu, induo , <U takeis. Aeifkfhmos 

vmondmm \M$ % tm 

*7t J* W ^w^Non hfcTocuralraberc det>er}Ji>vftde 
iftud «^fi&nui. ied l<rgendanv *ti >' J^ '**» <8cc,qttod 
;fii«gNKU boo vulguu rc^*&t4*^/jriU* iuticiketi 
*<h quod in vcifu fcquenti lcgitur. quamobxerofi^ lcgc i 
<& interpungc , ' " \ 

O»* iAwdtibn tupefo , g J* iffy ibi siyj 

Qupd fi Latinfsm*» pfcccat* haailffMgfti int*ie& ; nitt 
Kitxcis hominibws bu€ fcrifaujnmu • • ' 

*»&* ] Grsci Latinigucpct^'^&^4«, podiccm»- 
lelliciint. excmplaobuiafunti&^u^dnm alicubicottc* 
\gitJiiagnufiiHeIofepfitis. '* * 

Cojjrearus jNomen i poeta fiaura^ftaffStercoreum 


ZTISTOLAR. LIB. II; i* 7 

dixeris vclMcrdaccunv. dchec autcra incelligi non itue^ 
ftinum re&um» quod quidam putant;fed onus prociden- 
tisftcrcoris, &podiccmoppnmcntis exituiammacuro» 

TliKx»tj(MA ] . Vcrti mduo. id cnim fignificac. etfi- proprie 
fitdttrabo. Lacioi co vcrbonon vtuntur h*c notione, fcd 
fanedicunc detrsberc calccts pro exneri. Sueconius, alij. 

c* 4££«f£]Sanc & &$*f$&c <* &a? idem funt >hoc po- 
ftremum in noftro ldiomat c vfurpatur, ///*/>£***, &c. 

Crocotulam] Crocota& crocotula, retinuitinterve- 
ftesmuliebrcsnoftraGallia.att*. crcdiderira ramcn *#- 
xaiwfcu crocotulam meliusvocarivcftcm, feu,fi liceac 
dicere > cycladem interiorem > vne imppe de dejjbm. Scd ij> ' 
cjuibus rcs veftiariacordieft,vidcrinr. Sane x# *»iw & 
^fTwritridem funt. Infraenim, huicnoftroBlepyrodicic 
Chremcs,; T# 4 ywwu&i iynd^ %7i£vsoY. 
Cctcrjim vcrfui fuperiori remedium fa,cicndam cft:lc- 
gendum enim , quippe re&o talo non ftac > 

Id cft > o ort(/^i7D. Cctcrum Latinis nota etiam crocotula. 
Plautus in Epidico udtulgm *m crocetuUm. Eam 

defignauit VirgiUus, 

Vobis fitta cret$& fplendentimmricevcftis, 
quippc viros malc-viros alloquitur. 

cm.T*7ft'*nu\ hKTfww^ eft non per foramen exire,fcd clam 
cxire quoquomodo id facias , feu per ianuam >fcu per fc- 
oeftram > leu alia quauis ratione. Hefychius* utTf^m^ 
5f •*;&£> MMfdoW # Eadera venuftas in'noftro idiomate 
Jiarfit. dicimus cnimdc iisquiclamaufugerunc> lltfm 
vntrou, &c. 

o £ Stibixg. ] Nemtni vei mediocritcr in his litcris trirt> 
dubiuraerit quiA legecdtun fic , 

Sic enim Attici , potius quam o. 

&** w AaSvunt > « f *y» yf W ifw. A*x»ttn£c. ] Lego» 
cC^ iyi TB W l^wV Mkm*w. Sed kx dcUcatiOra funt, 
fictcnuiora. Dd BA. A*a* * <•# • % 't»*t* ** ****** % *M* 

*«* » ***** ***"**• »«* ^* I» 

■ Afc. M«r * B&*uC**& i* ™* t^*mmtl 
XA. N» *»V Airfrtw ****** ^ *"* *»'*«* 
**)p * /9^>> W •*.** *% , 

Ctooi C*tk$*m (m i* x»mr » *i+&*+ 
WaZ *4» W" •&•* CtC *kti*u niui &'&*, 

TiV wr **•*&**» JW*fe«*7& T*xk>3 

Atv^ivn m$ VW«^ tm*fT9)p. 
CH?W yaf ***f &W )* *r*W ]■•* 

&i4tfAHt>T* f«t^ C%C*K*9*f4fi*± 

. \t* m #>'<***•» **»&?** Mt****** 

Vfc Vfmi^upmda^fmdftUm^ 

Sedtu funtm cacas \mthi ***** 

Tempus eft aheundiin condonem , 

SiqutxLcm cepcro pdium quodmiii vfficum e/f. 

Bl. ke* ^'f ^ > ^' cacauero; nunc autem quolkm 

firumfikeftm occbndtm mihupodicam rttintt cibos. 

Vir. Vtrum eiufmodi f#um ftak Laamcis dtxfc 

Thrafjbulmf 
J& f* Bacchum mihi ttnacittr adhmfdt* 
^dt enim quid agam f uec emm hocme 
Tantum angit ifed quando tdero^ 
Jjfuonum mihi abibit dehinc fttrcus i Vtunc tnim hic , quicumque tandem iUefit 
Achradufius (Vnitius)vir^/ortam^hfirauitm 
*>uis nunc mcdicum mthi accerjat % & quem \ 
^uis nnrhyrriTWttft artis drimeorum^ - 
Sane ucuitAmjmon ^tfirtaj/e ntgabit* 
Anthifienem quijpiam huc euocet omni modo. 
Hic vir quifpejujpirationum caufi 
Nouii quidfihi velitculus cacaturiens. 
O veneranda Lucina ne me quafo negletceris 
Dijruptunkipodkem objeratum mbentem % 
Vt ne htfomm comicumfiam. 

Comtra ScboL k&*<*&>*™ t*W > quanam apud Arippbaum* 

spaylar ammrrS? ] Latihi non habent quo hoc e* punSMt, 
Gaili (wtvtcl-w, dicunt , it my quo vom ** dos cordes. 

Pirtim J Pira ittucftria, ***&;, ventfem adftringtint* 
w y*<*& lm%«n. «uius Tbrafybuli hiflaria in Schol. 
lcgitur. Pollicitusiueratfelax:ed»naaniis centradi&a. 
rum y donis dein cotrupttfs. itnxic fe achtada* cfitafle, at- 
que adeo irritatis faucibus looui haud pofle, 

ra dp lATfA* ] Lcgcndum * iir «V aitt vc w£. 

***«^**«* <n%tu> ] Sft»e hic cornrea quam SchoUaftx 
videtur ^im^xiv^ aeiipio pro draucis , non^autem pro 
pathicis Vt ita fcimamone impcUit relqra agcnda eft ra- 
tio;quippe opaacft aiiquoqui iromilTo clyftftrevcntrem 
aperiat & dedacac $ qiw**0brem 4u*mm& lmtcvoczuit hic 
pharmacopola* ; $r tfftrflrn aliwi hnciligiu -Goroparatio 
au tcm dragci cum «tufmadt hmninibtis n*n abfona cft> 
notum illud — heftommmcoumre cmsm. vt tc quodin 
Priapeijs legttu*, . - 

Ad me re^ico^fur\ & aftimato 
<%*ot pnd* tibi mrntnlatft eacanda. 
Cccerum Tijgtm * *&*&*** * »r ginfiita fe*fit> 

Vcncranda Luctett^coK&u^oimuffa^ 

Dd ij M& TAIfASjriLtT FAStT 

fmJl ei&*M»ptio9 ] Iftud f**£ iongi non debet cmn Ct* 
jfcA«r«^or,fed com «fefjy* idque iwro *o/r*t7,vt gt*m- 
raatici dicunt. XP. BA* XPfiMHS, BAElirPOS. 

Ov rffT ?7t >% pi w A/\ M*l9*tml 

XP. TJ ** ywmic «*' *>iiV afwr/or 5 

BA. ET V oxoV* 38 *5t ^w^jr fre/or x*£o>r. 

At*> afor Jf*ar ftttoV jXP E$ kx**w*^ 

BA. HJW Atxi/7** W >XP. N* A/' o»/or & *u2+ 
Kcti J£t* toaci*/ nfiukw » « Zf* f*A7*7V 
rtA«r **pf#r lu? w&i%tfmf9 n»**4>. 

BA. Tii»fZokor JSt %k*fai XP. E* 70/ «fy t*or • 
Aaa t7wr ri» ?0* , *V o/jjn/o^ , 
M* tst A/ ' * AV *£or * Wr 3v**xor- 
To ^* «7for 77 } XP. nxw dii&m*. *X&$ 
Om ■ JiW SAJ&tr *V*f " ib» nrviw, 

KaJ «A»7» flW7K W7070^01 i<&£orf* 

Orj?r7tr <a/ W. v )*f *AA* \Jfpvmt 
Qe A4fE0i*»d»f LmIJSp »'xxA»07*. 
Or' ** tA*jSor «V **7ff «V *$o/ oygo/. 
BA. Ot/V <•> ,«r 070)' A*>#** wS t A$w'r j XP. itfStrj 

Ol/J^ <k fJM Aiflt ToV ?Adt/> 07% 7? JlU7t&9 

Akix*fv*f ipbiyym. BA. O/^oi Aiaju©* 

TJr cf * T7* (Jtikktf v*f4\ y*f </>o/^7«u. 
A7*f »7/ w <m&ffA U3> iv 7»r*7*r x«V •%** 
Otfrvf «r «p* ZtwiKi>*; XP. 7/ J'*kkoy i 

' [■ .-£<&£§< Tfif XJpt/7«ft07 f%| OHVI&K 

Tf*(A*f Kt&Sfdi 7* WOAtflif. K$T oi'd»*f 

Tl&7V{ NtoxxWcfrf ykifmf wyt&pmimt* 
Xct^t/fl' 3 ^fiftft dfc6)8ofl7,wfwAjtS/l 
Ov Jk$*7ok(j£f rrjori f»p*)*tW» s XP. \$ttotOtAt; MBp-.*!* *»| 

tii twiif Iujtt} /Sxfpae^' a.(i»««79. 

Tf «Au ^u* jtpfc^ ity£r$ BA* mLi&P Ipou VfifylT 2*9» - 
T/di/jtuixxor ifxG&xovTu. <& K&unml* 

Eyry'. <xr &rer e! *tt0>r iru'f%t*of. 

Mfrf TOTOV Et/0U*r S Jt%i*T*70f 

ITttpjvxd» yu/jtvhsi »7 W>'xa TOiirVxftf «rr« 

AVTPf )4 ^l» T* tt fctflttr IfJtATtOf t%tv 9 

KqmtT ¥xt£t JbfMTtxan&nic x^tf. v ^ 

OgtTt a4m fu tkt&jov oT*rnei*{ 
. ~£%7t<t?niesv xqfjiWtikh! ip#e i&, 
Q* T&c HDX/r Xj Tucf mhiiws ouoxjl. 
Hr )*p 7ntpi%*n 701 f J\o(Afj*if ol xj&tff 
Thcuvav, t7ntJh} <&£2>t*v i\iQ- TfciTrfo 
ITxtvecW if^ttjtT t JVV of *.«£** 3»ri. 

livcu nt&ivjimjas hu7mmsfjy/fi*f 

Er tuv 9xvhtt*\£y. UjS £' OjTOiXblv* Ty $/f# 
, "X&tjSffQ- QtT9$ % If&f *tri&$ pf ex^w. M* CHUEMES,BLEP YRVS. 

» • . ■ ■ • 

Chr» Tf ~T£tutu y no»c4C4*? BL-JSg»? 

X XNonequidemampltitspcr loutm\fedrefirgo. 
Chr. Vxoris auttm tua vefitm indutus es? 
BL £>uifft iUamfer tenebrss intns cepi. 
' i>rff «wiife ttf/w/ , f /f^/2 ? [ vcre ] Chr r Econcione. 
BL /4*»** dimifju {/? ? Chr. /rr /**mi , & quidem 

dilucuU. 
Et certe plurimum rifum prabuit rubrica y 
guam vndiquc J}*rfcrant. i 

£L Trkhfym vm a<;cepifii?Qhx< VtmAi*wo\ , 

Dd iij Vcrum urdior verii j vnde cruhefco 

ftr louem^ml aiiud qtiasn fanarium [ferens idqi 

inanc. 3 

Bl. gu* c**f* vero ? Chr. flmima kominum turba y 
jguanta nunquam veriit fimut m tnycem { car iam ] 
Et fane futorcs coriury [ ctiLOtJ omnes^ [itaillos] 

afiimilabamus , 
Videntes iffos. quiffc mir um in tnodum 
Tlena hominibus albis conck erat ^vtvidcrefuit: 
lt*que non accefi tmhlum , mqutfbcrrmi^aly. 
Bl. ^An cgo quoqut iens non acctfiaml Chr* Vnie\ 
Nonfol % etiamfi eofrofeStus efjes ^cum fceund* vict 
Cecinit gattus. Bl mifirum me \ 
i^intilochc me viuentem lugeus 
Uagis quam triobolum ; mea cmmfereunU 
Verum qu* res Jkit , cur tanta turh* 
Maturc adeo conuenerit ? Chr. Jguid atiudqusm 
J^odyifim^cerfflariisJe/alutc 
Reifublic* calculos in vrnam mittere \ Tumfititm 
TrimmNeooUdes Liffus frortptauit / - 
Veinfofulus exclamat ( quantum futas ! ) 
Nonne moleJhm%& gfrue^^erc Imnc vffiimm] 
Cum frdjertim def*lute mfubUc* *g*tnr y 
guifibi fitos f*ifebr*rum mn fotuerit Jaluartf 
llle autem rectmnans *&fircum$e&*0s&t 7 
^idvniminc fiucrx 4fm*in&. AlHa&wtf teyrco- 

tem ciun i^ipfaio . 
Mi fce nteraquc tithymallum Laconic* fptcid, 
Tibi innugere veTpere fupcicilia, 

Ei dixijftm cgo , fi adfuiffcnu::. .•:".* .; * '., r 
t^iccejfit riudusy vt quidem flcrifque videbaturi iffttnimKgtbttJiMffumbtiae,. '. 

Deindt mtiencm btbuit mtximt fcfuUttmi 
ridrlistnim me iffi Mltue , imjuufjimtis egtnttm i 
j^tutrfl*tcriim:niMicmi>i»tfiicttnr> j 

jgu^&rempubticim&civesjeructisy " ; 

Si enim indigentibm vef/em frdbetntfuStnjti _' , 
Sttam.*eqmfil ctnucrftsfimt, (tropiegmCapricor- 

ne attigerit ) 
ttterum dbhr neminm mjfrum ctfitt vmfutm. 
Sjtitufcumtuc tutim kcTfs nm tf; ncc vejlfsfirtguUi 
Vsco cgo ire debere ets.tffrhne ktts 
Dtrntmm tfudvejrmmintcrftjturet. Sivtttiutlttf 

datmidnut . 
Hiemii temftn, tributftruguiii vt/Hb»tmulmur< [ quii 

idfecerir.] ; 

Cimtltnrt PartJitvithfi. %Si* V>- tmtudmit rthltt, 
■ . Arlfipbtmi»aal»r^ii.tir&Hiffchi»ifimtt\ 
Smdtt rt[ rthirlftnAriftph. timgaur. 

RubricalismosregftutinSchoiusivideTUetfune.quf 
iubtieaunajMelTet.ciuese foraad conciohem propcl- 
iebantl 

xiuJ. 
oetjWi 
qrioa/ 
isuilier, 

»,Tff' 
»>w " 
mumtli 
«tqux 
jjatmx 

Anti 
»ltsiateji>,patodi»ef J fifiibjl!>fS»t^);,.j. I :■,•...,, *4 TANA$riZLt FASJtl 

Ti* ImlT* flXkKOf i i ■■ 

quoram vcr fuum hec fcntentia cft : Autileche luge me vU 
mentem tmfeufius qu4m eum qui mertuus eR. Quamobrcm 
ncc Latioc , nep ctiam Gratce , quod audaculum fortc vi- 
dcatur,iufta parpdia cft, quippe in qua parcium rclatio 
non fcructur. 

- yjfivM iyh* 1 Pro «x^®* » gcmma cft & cmblcma vetmi» 
culatum. Alibi apud noftrum» &a)i> Xf^ -nrai'**. bdlz 

papiligvXf** 4 * 1 ' 1 '* 1 '*' Jw, fuunts **##/, alibi; ita &apud 
Xcnophontem facpc , apud Hcrodotum & i£lianunu 
Plautusin Amphitr. 

Sttin purua res efi voluttdtum in vitu. 

if ittfrtt *fcx amviem ni&xjeifjfy* ] Qui h*c non iiitclligc- 
bant , lcgcrunt *&x*i&tns , fed irato Apoliinc ; fenfus ina* 
nifeftus cft , Cum prdfertim de fdkte rtifuhUus dgtretur. 
mitto dicere fcnfum nullum fatis commodum ciici po&c 
cx illa fi&a le&ione. 

* Prorcptauit ] SchoL «af^pTrt/flt*, »V hm ipi*s* ego.aurem 
*< i&a piivtor. & fanius multo : fenilis ingrcffiis, rcptare, 
Plauto,Terentio,&c. cxcraphcongcrcrc Caperfedco. 

Quantum ptnas/ ] tiow AxJk ; noO intenogatiuum, 
fcd aHmiratiuum eft..na 8c c* Ni*tA4«, xljx «*firjf«v C*t$«U 
%ts tWft, 7r£f Jbx&s iSmte /' <*&* 7» Afy*, &cqucmlo-. 
cum non cft aftccutus Frifchlinus. Scholiaftcs ad com 
locum : &m tp> 7iSs ^xSr, $*vfj.£vr jm&pif*'*** **& M. 

it ojj *w «iTibJ fikifaeiJ^ /x Wa*7*. ] Lcgi , vt & lcgi dc^ 
bct , Sr, noo «V «iWir autJ , &c. Cctcrum huius Neoclidis 
hiftoriam inPluto legerc eft* 

T^fcttAAoy <£ a*xjwi*a: ] Tithjmallum geueris Ldcomd. 
Satis bene & lepide fcholia contra pharmacopolas no# 
toosi&^pleili&l&jT** **7ii&< &4K*{or&tti*}£tfdHS 
IjojuLtfif*. quo loco aAa£o>£«impoftura verridcber. 
'Sot Cotiuetfus focrit ] Sxi©- Wcn», fcribcndum,**/©; 
•r**?> qucmadmodumaliis fctiptoribus $m& ipfsvt&udij 
cittir, fion ^tTTi/y, , 

tvMJW, ] Vemaxk**tf»y intctpolatoffes. ^fra m«W 

vcrtcit ETISrOLAH. LIB\IL t £ 

vetiere quam eoritrits , cum id ratio fuadeac , 4k ^o? 
ctiam SrJWot fic. Emenda Hcfychium, 2x***<te T <©', 6cc. 
lcg. cxukoJifa* nam oxvhoJty& Gtsectim non eft. lta Ct/po*- 
Jt^H , e/roA'->J«r, aivndi4**> &c Suidai autcm nico iudicio 
ridiculus cft , qui hoc explicac , 00? Jff {tlAwd&av **£*>. 
Hominero vide. t ./ - 

$rf'imx3Jirjrt&!fot] Locushicfinc dubio corruptuscft. 
snulca conjicio ; quid eotum vetusnfir,vide.ifr J favxA&f 
w $£ys , vcl &»xAay t&* 3t/'e$tr» vel &r <T &oxxeit8'ii Svgp. vel, 
quod probo magis , iv J 9 &n»aajt w diT^tr. nam fequscur 
cp&klm. fi quidem fenfus pacerecur, cxplicari poticc ,Sr 
A ^fwoirw rfdof^ St quistns dd utnusm cubtrt iubcatt fcd,&c. 

Tl&fri 3»i*r, « JW dhtxtepmnair a?, 
1oi$ ttkffmfMiCot} Ttiis hrn&tt TffRf %hiX4tt 
btiwr sntfi^ip inrnm , 9 xX+e&puu&l f . 
Irct TOr' dmktutcur NcbvouuiJW r*tt yaSvt. 
XP. Mrrai **to Toirtw &<af*iri< n&rlaf 

/JLxlf *n* aivxijiiair S{4»t& N/x/p, 

Anfmpofgmr, xfm%if9i<m kip*p$ 

°* JSfi m&Atwou *me yujMuQ riw mktr» 

B?t' tdppuCnow xtpixfcty.1 «$r tu.kipt 

To $xv7V70(vxov wfcjjdof . *of J^ c« ^T tf^oV 

AnCooCifvfyur. BA. Noti/7 $ «/^pr W» A/«. 

A*\* JJW «TTOt*. $, VTW^ T? Cof, 

T*f J4%/ ywtfixat *ofc\' *)i3* Myw*<* # 
TIoM« wgu BA. KaJ 11 IWii XP. n©?w ^ * fpt 
£?ttu awt»*)?**. BA« Kou «S XP. fcW *» 9*r' i^ # 
Ktjmtr* xftf 20b* . BA. Ep* fiW ; XP. Koj **) a/* * 
X«t ovxwwTiv* BA. Bftt ^Vor, XP. KcmfjIa/« 
TorJ? 9o «xidof.. BA. Ttf $ tot' «m^- «i>fi; 

XP. IWS>& «A,* ^ «C?>f** K^fff rajSt/tfxoV, . ... t * 

Kai jgwwtfTowb/d^r Vt?t* Itorfytnr '\pn [ s ''\ \" - 

5.i ^ xo$<*.£i»*4£om «tSto ^tr ^a. . ^ • • ? ' . • XP. if * TANA&TtLZl FA**r 

Mirtf P«rt*r * fttfiuG* y owroW* 
X«J w*JV *»f lf& **ri* *** ***9f&9. 
Mtdt $ W hdaW Jf**f «S* ^$N 
BA. NJ w noofJS t*%w&i t <**rnw. 
. XP. oidvmt*rrfo. % *4t***n* WW 

^g/uor «niAifar. «W *ixa* 7f *#*&• 

BA. T* ^St * A$w i XP. BiwrW <* •*? «** 

Oinm >%#*&* BA* *W tfAaiw *XP> *V rj* 
BA. Awwri t «uJ-nuV fo ©e? $mW><« 

A **7*r »*?r Iptxtr j tfP. rm t*»t S^r. 
BA. Ou f' etf A&mmv V 3p ***** « J***- 
XP. 0»V tir ttf >H** «* **€*» m*A n y»tm 
BA. Ov«/4 *kv «ir V^ ** *e*?f y* ***• 

XP. Mtf Al" *\K* *** ptf«r£2 Wf iA /ttAO. 
Xu /* *W**1*» t*A'M^ «Zoi M** 

BA. ExSro A«rt> «?«r wxfom 'f*> 

M£ mt&K&$*m* 4 *»**»* W jJrA** 
E*«r m**y&(*m «yk * W+ XP. Ti<#t> 
B/r«r io»**. XP. Hy $ f^.jrWf&t; 
Ae«w * dUwr. BA. Xv rf p tj A/* 
Af£ i*ffr if mfts&n ij Cj>ic ifmu 
T3 <yk £*W Afr/rBTtn XP* AA*' ft tf sda* 
Ttl? ^ttvWvw * i*»7« xM ***** **f 6* 4^$*» 
A*J*r fl fro* rfjr Qt <fft jtpAill^Biv 
Or* *r dMwi* t*> <*igl fr%Jbcm&*, 
Aa*fV Iti *it #AHt>j> »» £vj*fifj*r* 

X*f£^f^#/>\tJWm*n*>W>4 3tW. 
C A^J ^i^^^r^We.BA. **f rv >^Xft^ 

Bl. P^r Bacchutkfkis cemmtd* ;fi & b*c 
i^AdieciJfct ) ncm, 4pi*ar, cmrsJarcsifrt: 
rtfeUinMcs , /K/w^ , iw^cntihm tm thenkes 
In c*n*m cmnihm frdtrtnt^Jh mnm, pUrimm 
fltrarent^ BHSTOLAR. LIB, IV #7 

Vtidfru&w & commcdi i Nanficjdc fcrant. 

Chr. Pcfthsc dcccrns & ehgnm itmems [cratPraxft- 

gora} 
guidam facie alba , ptofiluit N icid Jsmi&s y 
Vt concicncm baberet; diceteqnc ccepit 
Oportere tempubiicam mulieribm mandari^ 
Tnm tumuttuari^pit futoria multitudc , & cUmatc 
Bene ipfum & ape dicere : atyquiex agtu veuerant 
Reclamarunt. Bl. Mcntem enim habebant pet Iouem. 
Chr. Verum infitiotcs erant numero. llle autem vocc 

inualefcebat [ co magis vocifcrabatur } 
Dc mutieribm quidem bonaplutima dicens , de te autem 
MaU plurima. Bl. £>uid ^ueto dixit % Chr. Ftimum 

quidcm dixit 
Te vetfipeUcm & ftaudnlcntnm. Bl. JEtte} Cht. 2(c 

' adhuc mc ifiud togcs. 
Vcinfurcm. Bl. Mc ne folum ? Chx. Sanc pcr Iouem. 
Praterea fycopbantam. Bl. mefolum i Chr. Et tccum 

pct loucm 
Horunccc omnem multitudinem. Bl. Qms altcr boc 

itidcmdicit? 
Chr. Feminam vero dkcbat tem ejje fapicntia plenum, 
Etpccunys conficicdis & congetendis aptam ; uegauitque 

ipfnsarcans 
Ex myfieriis Cercris cr Ttofctfinjt ejittc^ 
Q&d ttque tneque fatHtarc dicebat, cum aliqmd cah 

fukatum efi. 
B L Etfanepet Mcrcurium id mentitus non efi. 
Chr. Dctndc mutmu intetje dare 
Vefies y ammm 9 dtgentum^focnla^ 
Solas , idquejolis, non cotam tefiibw, 
Et ca onmU rcddcrc, ncquc vicinnt ftaudatc; 

£0 i) kts **J trj sfit* tr tjs&t 

Qupd noftrum plurimes facere pradkabat. 
-Bt Sane ferT^efturmm^qmdem coram teftibm. 
Cbr. Dlcebat praterea mulieres neminem irminari^ut 

iniusvocare, 
2{cque populum afjfligerc&pefiuudare,pdmuba & bm 
Miaque quamplutima dc muUcribus bene dkcbat. 
BL Dehufue tjuid dccrctum cfi ? Chr. Uandatetc rem* 
. pubUcam \_ncftra 

Ittis. id enim vnum vidcricx iis qua nondum in vrbe 
Ha&cnus fAciitfint. Bl. acdccrctum cftlCht. ttaim 
Bl. Eaque cmnia iUis mandata crunt 
Qaa tfvris tntehac cura erant ? Chr. Itafc hac bakttt. 
Bl. N tque ego tfnflius in curiam ibo 9 /edvxeri 
Chr.Neqttu quos habes liberos ales inpofierumfedvxtr. 
BL Ncquefu/pirare diiueub ampftus opus m\hi crit\ 
Chr. NJ>n fcr louem ,/ed multcrtbus ca curaftmt. 
T+ aufcmfecurusfiMCgtmkui pedens domimatubu. 
Bi. HMvnttm makfium cfi dquaUbus neftrsst 
T^cfcilicct illa, vbi rcifublica habenacfit/ieferiuty 
Tum nos vi cflgant. Chr. Nam tfuam rem ? 
Bl. Subagitare ipfas. Chr. Quidfi uou pBtucrims , 
frandium non dabunt. liUTuvero per Iouem 
Jfihuc agc , vt prandcus &futuasfimuU 
Chr. Aliquid per vim agcrc molefia rcs*ft ; Vtrm 

fircipublica . \ 

^CondmibMe iftudjertt ^id, vsrod emjtcs facere opeftct. 
Nam & quoddam feniorum dtftum cimmfcrtur^ 
Videlicet > qudcumsjue fiuUa & fatuaMcrcucrimus> 
Ea oninia nobis in meUus conuerti. 
Atque vttnam ita teqtiugat & canutrtantur quidan ^ i 

vcneranda. Paias&dtftetcri. 
Verum abeo* iu autem vaU.$U &t*>o Cbreme. EP/STGLAR. tIB.lt.; 2ip 

Ariflafhants quattr emAdatHS» 

Nicic} In tdligc Niciam illum» cladc fua nobilem. Fuft 
enim fimpliciffimis moribus,& eqntmui'ml&. 

uV W7ripptt"ip « ] Ex Myfteriis , qu* in} honorem Ce- 
reris & Proferpinx & mulierihus cekbrabantur. Cecerum 
cmendandus hic vcrfus. leg.—~ — *'*n i&TnfjvT Spv, 
llludr***. longumerit, i*r *>*$*. 

ian^tf ] Hoc loco nil aliud c(Tc potcft qnSim>amAJb'f*i* 

Sufpirarc ] Hic , vt etiam infra, per *W**™\ intclligit 
ftulram illam cxclamationcm , fcu potius ofctationcm 
fonoram quac poft fomnum cum padiculatione ficri foler. 
Schol. in Ranas pag. 15$. 7ia%op4)v$. ] oJW *At;*r ii7r*& 

ptloiy 7ti ^aw e*7ttVar» oxopJivS&wu v&f $, «afei W t^^^tt? &c. 
<fy$ tuut /li *{t<£7* jy Cire* a(aa ] Legendum, 
Afp 7ttv9 > #r cpir^r *n £ b/rjTr «auc« 

In contextu Gr. perfonamChremetisftatueanteinitium 
huins verfus Te *•#/ &c. 

%<i om atim*. *) pm&i C*mv<j*$B&} Legc ob verfus ratio- 
ncm , Sa ai aJim* p*&i 71 C*K%t>oiiu&ou XOPOS.npASATOPA, 

JUr Ap I57 «$T aiSfSi nt ifit U m lmntM$n 3 

*uA«c#* otwdw ijQtLhSc mhKotyS ol mu*opt. 
M» mv TK+* WWfer^r^Jpitf* wmfvxelZ}. . . 
Aaa *f um.\i&l tdif Wb7r irniK-wiritf Cce/jfc* 

# . iyt/r «A k)%j»u* <p&i c 

Tlctmn im& *mt aif&in ii &&yf4et wt tteyyjbitm 

IT#V TdMTA 0l/9EAAtf ffWriw. 

KflU *faoTU<w*iAv* xiwc* £ twV & cfti^/a?, 

Md ZufjQo&.fyicrw ti <ae£>P«* 

Aa* IfmcHyfy. <ni **7W >8 «»Jr i^utit mArj * - 

Ee nj '« . i! # TAHAgriLLl FA*kl 

Gc* £c#V JffwT^ f*l &&Ji*&i U* h*mHtfb§iicw 9 
TUiymil f^tffiwfcW, (*i *jtt 7W ©4f8* ifJtic, 

E^Wm «CfV 7i T*;g'#r m^CAimcfM &nif>*> 

Kol) p* C&Jiu/ ,0t ilmA Jt; -riu? q^myif ifift 

Aim««,^ /uww #«x*r «&V Taffr yt£$w %%vom 

X' dJU7*l $ JflUM» «K Atff 76 ^U4 «VT fp£V#«l« 
IIP» T«*W f4tt l»fC?F > #T yjUXLJXif, MTUJpt 

T«t t»e«7fCAT S*Cfo?atr f 4 ' Cvktuom&t. 
iU*' #jV 7«^#«« «jrev w* *ify»7tw tj& 
PidPern yfiobtu , fyi/8#* ixaoArr 7t«* 
Xaa* *vr*7thv Iwiat Amxmixai. 
B#j*7*eW #fyi»V 4$ M» toi #u <uV 
Ta*7Kf K&nvTtim^ y tyt Ji £«A,o/«u 

E'0» TMf>if>7rV**f 4tf$9 TtV «?/& /<t 

I«/#?r , ^«dt^Bci totfUncr #47* Wajt, 

XO, Ketw Jtf Wrfl* #?*$• €*w,#*r /' lfo#r TitWAJfrxftr 
On mf&au tyujo&t nutit jifyfsfifi if^Sitwtgukg^ 
OvJiusf ytf J^yoii^ ovfud^af otJk ywcuuu* 

IIP* Yl%t*f#lt*vn vuS ircc t* cy^< (u? yn tuk^piirnum 
Bvu$*\otm A*mnuf vptv ^jmutu* iy ytf huS ftf* MMV«MMPM<P««p CHORVS, PRAXAGORA. 

Cho. TiVa^ ifrogredere , 

X.An eft qwjfcim virormn qutmsjiqium\ 
Commte te& *$'ue \Jt&*'\ 

Cufiodi te cme (mukiemm fmtbicfratdtktti&vci' EPISTOLjiR. II B. U. 9XT 

Ne quis a tergo habitum mfitum obfirmK . 

(Sedpedibusquampo&plmmumjdnansimedc*} 

Vobis autem dedecus pffcrat 

Omnibus ea resji adviros vefirosrelatafit, [depreofa, 
probata 9 viris veftris cognita.] 

Quamobremjuccinge te y 

Cirtmmffec momnste &itfuc6> ad dexteram, 

Ne hac res infirtunio nobisfit. 

Sed fi/fmemus ; nam iamprope Ucum tUumJumus 

Vnde in concionem parrtxmus > cum eo iuimus. 

Qfm&vidtreiftHUmdomum,exquae&i/l4 

Vux egregium facinus commenta , qmdcmihus decre* 
tum efi. 

Qusmobrem mn efi vtampkus cun&emur. 

Ne quis forte nos videat barbis aptas [barbas mcnto 

aptatas habentes] 
Et in nosforte inuolet ; Jed age huc in vmbra 

Veniens adparuum buncparktem , ahero oculo refpu 

ciens [ Umis refpidens] 
Jterurn habitum muta 9 & compone te. ad cum moium 

quo ante culta €T44\ 
Et n* cuntteriS) quippe iam ducem mfirum omnium 
JS comcione venientem videmus. fedfefima 
Ow/ri/(feftinateomnes)cf odxris harbam admaxilUa 

habere [ txdeat te barbam ampKus habere ] 
Siquidem iUa adueniuntveficmfobtaianfridem iudut** 
Pra. Ha nobis res , o muticres, frojpere 
(tf&mnt 9 de.tfuilmdtbhtrauHfus. 
Sed quamcitifiime, antequam quijpiam vir vos videat^ 
froycite la*as( perrolas ) caicem virilis frocut hinccjtf: 
Laxate colligata lora Laconica ( calceos^ Laconicos ) 
MacuUs dimittife. Ac tu quidem bas (mulieres) **; TANA$Villt FABII 

Comfone \ exorna. Igo autcm vaU 

Intro>Juhr<peus ^frikfepsam virme 

yidcat^fallium eius refoncrt illic 

Vnde fumffiy vt&alia qkd domo extulimus. 

Cho. Omnia qua dixfii comfojita funt : tmm autm 

efideinccfs docere 
Quidnam ageutcs conducibile , tibi videbimur reSe 

aufcultarc^ 
Nunquam enim cum vUa muUerc^ qua tcferitier acrkr- 

q#c efet y fiio mc congrcffam fuijje. 
Pra. Exfc&ate nunc, vt eius impcrs/ ><jucd mibimd* 

mandatum efi 9 
Vobis confiUariis vtar > fi quidem iffic, 
In mcdio tumultu& rcbus djfcris , vos in mefirtes & 

firenud futfits. 

Arifttpbancs bis cmcniatus* 

Tli)f rtwra w$iam #100760» . 

K«J *kAfxe7tov/rff!n *$xa7c% *y i*V ix Jfc£/e?, 

Mi Zvnfo& *ffjiarm 7* <m&iy[Aa, . ] Ncmo cft q\u 

non videat aiaxoMSia* hic efTc , & fufpendi orationem. 

Quamobrem cx fenlu & ordine partiftm verti quafi lcgc- 

— * ' ** V * * « »* Ai 

T4 xiin $ »m k Ag/«tf # 
Quod quin eruditis placcatnondiffido. 

Rarbis aptas ] Etiam fi barbarc di&nm cuidam vidcri 
poffit , non cft. eadcm rationc apud poctam ,ftcllis arte* 
tibus apt*m... [S 1 cll ts votrHtfxipat habens.Jquadipfum&ic 
intelligi debct. 

Ta#oy ] Non tcmcrc pofitum, quid fit autcm proprfr> 
«dpcetHefychius; 

Itaquc in hac fignificarionc vor eft Attic*. 
**w ] iWpte SchoK fcd fanc prsgramtem & vm- 

' . tiiico bilicotenuspropenduUro. 

X*k* twiat AtxMiw ] Qupd antta «W^dixit k*mmdu 
Ceterum lege £e**7f*noo %U+ Nptqrp eft aotcm, ici fty- 
lo grandiori , yfaUpfdum pro c^lceis fiuni : id quod Sc 
yjmchtfxa fignificat. , 

** Ztwty&fAto* } Lcgc ZwHPtyififiUw 9 vel £tf|*rfJWfc» 

\8rm i/VW^<«# ewr,.&c, ] Me ttum vitiofum eft. lcg. 
K^«^ Wy9' *> tmg^m /' typr NTN » to*i>*i*m 

OvAusji yff <fafo7ify 9Uf^i%u JhkyuMt4*s.] Mulier Uxjgi- 
tur; quarcUge mjppiZ&J *</k, id cft wfqd%4m* & ita ia 
quibufdam editionibus legitur. lege ctiaHrtfr&«Tffc. 

BAEnrPOS, FPASATOPA. 

BA» A Tt» 7w5«r in&t $ Tl&Z*)i&> np. >ti ,f\S pfa§ 9 
XJl S «J t tp; B A. T/ ^oj <&t *J* m j IIP. 8r f ifoMEir» 
Ovto/ «fei <i5 fAOitfvy* fio&f, BA. iilcmf 
tvii yu ITP. K<x) /uZw> C*,<ml*u wri yi *#, 
E^fsr. BA. 77iO j IIP. i/ ^ wpA\n< 5£« f*£&U* 
BA. T/ /' r;p Civentu yuun k&Jji fw&v j 
IIP. Ot/ cA? t*K<ui tyvy*. BA. ^nS/ f «uT fy^no> 

IIP. iW A«f TTr yi/jtTwp iTKi^ *** f/x« 

14f twti^-vJat *Jtp*0», BA. Xfr «V £» i ^uo/ 
tgtVff» iW 5 nP. rf m^k? /' » t&fy<nu 
0«V i%*m $ m"nfi BA* etmm*m yi /»/, ■ 
Aax' Jf^jr «#700.3*« tJ ^x/r. IIP, /<* 7o> $io/. 
Axx* «mp *;gi> iftytw SAJt» $ 
H^ ui&tXA fjL ifyivcu vmtfj Tiffli. 

AXX f/A Ww' e^TActC«r# ftlhvitof, - ■ . 

Morm wur»c*9\itf tiidnoT* xrfiUA&r; 
IJP. ^X® 1 # k£V*)« 5 Xf rfif xqi&*ti<* 
EqwS' W kwmfu 9 gSr ifjL*%ftu*. 

Ff 


K*TtA/7TO)S J*Np« BA.ouJJ^ K*JC*ft1fi2 
tirxom fjovriwiff %ij^^y^i C+wmis * 1 
nP. Ir« boifiiitot tmmyA yu*3vmi)ta*fdtj> 

k<*3 7uv a/Soi* *«jk** rf C*KTna$i 
BA. Ofcfr* ou£ iu**A»M*£* irvt$* W1M| 
Or ;glt£ V i$ £hcAii#j«* ftAK^y^i 

* • -*A. h ^i^j np. /u* Ai \ *aa ly»yJxt*b»9 

• Ai«p ^nw, BA; N<M *« Ai • » jrfJW&v "ftf 
&&*k*t* 09/ ^9<f ; tlP. ejfn^/ dJdpufjiTrtfMfuu.' 

BA. J0vf <y<t *r& tifyurj o7d* m np. ^uc &/' ?y» j# », 

BA. K«cd**o wrcu* onmacpAomfApti. 

Tfj&v Si fttm Tm&hflSm iioJ ttoKiV • 

TIP. T/ «^Sr , vftf/ter > BA. Ov fMt&l* akk efffl. nP,™©-; 
< : BA. A**£*wofr7*r ^T *** trBA/* T<^^^t7»r. 
•' IIP. Nd 7&» Ap&iitU» % fjutn&&* ytf i xoKit 

Esue/ TvhotTTot. BA. j£* 17 ', IIP. mKKSr ouafjjy. 
Olf yy ?7J TiSir ToKft&nt *»iUu **£§* fyff 
* E$«g 70 Koirtif* i<fk\ju& $ pfipTufor* 
Ov wKtxptrmr. B*n JLUhfcfiSr tpfc JfLT ^«ir 
TkiJ mtivvfi /mJ^ ipiKnt fix w £/«r, 

AN* O Ibufditt *Jtft£i i tiw yum* ta Kiynr. 

IIP, Mi) K*mJuri*u > fJtii $5or$r 7&7r itKnoior* 
Mi y/^ir 1|> , ft#* wtrif t* fjumjira, 
Mfr Kotfye&m , /*# \iy*j£i(Aftot ftpev'. 

r AN« N«! tJt ITCiKnwA? , fd^AKk y\ e* fi* ^uafmZ 

IIP. «AA a' ZmfdtS rif 4?*i fniyi jfrfiiufa % 
K<x) <niw «u/tJi^ jtmfir iiteanir i^/. MiMMM* vi V B L E P Y R V S . P R AX AG 0R A. Q^i D A M- 
XTX omifir, '..'-. >■•/ ,.. .*../. I i Brnrotjtnrvixiv **$ 

Non tu de mecbo quid/t^mhinmrabis ^Bli *#**£ 

vno aliquo 
JFortafie. Pf . atqui tibi explo/are 
Litet. Bh Jguemodo ? Pr, Si ckphevnguentvmredokk 
BI. Jguidverol nonfubigiturttiam multer abjquevti* 

gucntoZ . ■ % 

Pn2^MfK«/m^BL Curigitnrprimvmane^ 
Cumfilentio exifti Jubdutto mikipallio? 
Pr. Mulier quadam Joeia & antica ncffe 
Me accerfitiparturie)9s. Bl* guidautem y no*opMt$ii 
Te> pojfyuam mihi dixtffcs^ eo m\Vx. ParturicnUm 
^Autcmftc negligere % mi vir ? Bl» foftquamdixijjes, 

inquam\ire ofortuit. "..'*.. \ 
Sedhic monftri aliquidlatct. Pr. NtmperGeWti»os{Q& 

• ftorem & Pollucem ] ' ^ 

Sedyficuttunc eram , ^ ; rogabat autemea quame - '- 
Kjiccerjttt* vt> quam dtiftme pojfem , *dfeje irem. , 
BK Jgsid tatetptnon opermtve/kmtuamJ^errfvvC^ 
Sedpoftquam me txuerm , c£ ai^fart* iufitpcrtuam Jufc 

ffit*s\ 
i^ibifti,reUnquensmevtmort*um y 
Nift qttod non coronafB me> neque lccytbum appefiiifti$* 
Pr. ig*p/tf ftigu^erat \ ego **tem gractte &p**lo 
• * < k inftmior, ■ / \v..\ \ t \ ■ . - - \ \ - :\' 

ldeoque vtcalefieremindutajum> 
To autemin iaiore iacentcm &ftragulis veJHbus J % 
jteliquiy mi vir. Bl. Laconie* autem mca[czloci gdnus] 
ttoumq*oqus>abierunt\ quambtem autem & bacuttu 

meusfimul? 
Pr. Vtpallmm tuerer,e*smhi aSigaui[w pcdesindui] 
Te imitans , & pedibusfinans^ 
£t lapides fcriens baculo. 

BeJ) «-. ;* 1*1. 3cU igttnr *mijijfi U tritui Jcx1*rtum , 

guem ego e concilio cafturm eramf - 

Pr. Nefoliicitusjis. namfuerummafcukmgennitl 

BK ttnoitiumgfnuit * Pr. twnfcr ltnmunteg* iUucini. 

Verumfaitum Mtejtiftl Nefdchm tnmetihiheri 

Vixtffci Pr. <_^/ enim nunc remtnt/cor. 

Bl. Ntn tgkmr qua i&c dccreta/nnt , »«£$ Pr. Ntn 

fer louem, 
Bl. Scde igitur fifint ejitanu 
JTthM amm rtmfullicam mandatam ejfe diettne, 
Pr. guidvt f*ci*mu*t tcxamuj ?b\. nmtfcr lmn t 

fid vt fotiamini 
lerum omnium qua ad ciuitattm attincnU 
Pt» perVtnertm heJtta txifi ciidtm 
Infofierum. Bl. guamobrem * Pr. Jiukitdtcaufit. 
Nont tmm amdcdhm vwit faebit tutfu i» cam& 

mdigna fatrarc 
Veiuceft > «f«» «vKr »»*&r te/tmtnmmfit^nm dtcere t 

Jfiudficeris ,neque mihi vicJum menm mihi aufirct* 

O mi homt ^Jinito votanem dtccrr 

¥b* NtAdtjjh&amem effi y mn inmdete vkiuis> 

Uemtnmn*dw,n*mmmfKMf<rtmeJfi> 

Non conuitiari ,non firre & raftare hotmmtm k f**p- 

gnora cafiuntur. 
Qvidam. PerNeftumtm t magna ftSketur , mjfimcn* 
r tiatur* 
Pft <rff id *g**e iffiLvernm.frmiahc 9 Hn vt vcrae0 

mihi tutefis tefiir, 

£t hsc iffi niieaqtr* dkcriftfit- 


» r 
I » Arifteph. hit emcndatus. Iterum emtndatur, & verfta 

diftiugpuutur. Locus explicatur eontra 

finjkmficuh ncftri. 

Non quidem cgo ] In Qr. i Ji<r*xm ly»< umqmiemmi^ 
fcra cgo. Elegantia & vcnuftas idiocifim Gc*tit Luiai 
non hfbeqc qqp expnmanc. 

tf AA* l^t it/a©^***' cmKciCbe* r SyicmXot. J Corrige >, && 

*&x<&p<>p ] Mortuum. nufic Schal. PeiC feryr. ui. , 
■ tandcmque beatulus afto 

Cotupefitus Ua$ 9 craffifjne lutatus amom£r 
4n portam rigtdos calces cxtendit ■ VirgiU 

-rfr vos ftc fofttum affitti diftctdtte corpm* 

Locas quidam in eam rem eft apud Lucianum inTimone. 

ir scde conmanrorniorora. - - 

, tXff^ *** w & #* * xifaumemi] Lc%.$xorro(i.*.xp 
* X* ^*w*.id&vcrfusracio&fenfuspoftulanc. 
BA. H '*x>»*uy ClP. ^4 a/\ dxfC tpy f^(^ 9 
At$ jv&ittju. BA. Wcu ^wi Ai ** fJMa ^f 

♦eumrw 49* kflfc; ,. , , ] Hi verfcs- plurifariam 
laboranc. nam perlbns male diftin&a? fuxu. Praxagora 
fatetur Uic^fe iuifTc ad concianem,quod tamen non dc- 
buit; nec etiam fecit; fc enim ad puerperam quadam iuiflc 
di Aitauic; vndc fingit ignorare lc quxin coconuentu dc- 
crcta eranc. Deiadehicverfus hborac. H *xAna*,&c. 
Quamobrcm fic diftingue & cotrigc r 

H 'jtxxud*. nP. M* Ai '* BA. AKX ly* yuZ^fxIw. 
. ITP. A7»p yvfflvm J BA. N«) (44 Ai • i x ?<fa&t ^ut , &c. 

Vcrte igitur, 

Concilium ? Pr. Nonperlouem. fi(. Verumego iUuc iuiflkm. 

Pr. Atcnimabfolutaeftconcio?Bl.Saue per /ontm &c. 

«Fftm 7o/VitB nm^ ^wmW»] Scnfus eft ; ,fr*k £• htpofterum 
iaute & beato vtuito \ Tibi enim magnum imperium panmem 
video. Sepue igitur iis ccmporibus maioris fitbant quam 
hodicfinc. ( V. Achenzum)auc lautius condiebantjNam 
rialim > mt cpxia ^dere , quam tiufraodj pi fcc». U 8 ?ABA$riLLl WABti 

Pcr Vcncrcm bcaca cric cioitas ] In Gt>btdtd enimtrii 
cimfdt. quo loco >xp ,wi*xa vtfupra, 

M« tot AioyfJ»r>b<r iy» yy w e^tr 
A«x*>rntg* Vbi vidcri potcrat Icecndump 

r\on ytf ; fcd alibi ita Ariftoph. ira &Tcrcntius Plaucufque 
fcxccntis locis cadcm particula vcuntur. 

Ncquevi&um mcum mihi aufcrasj Innuit Blcpynts 
his malis arcibus fc fibi vi&um pararc 

O mi homo ] Ica vcrco quodGrxci yulgo dicunt, • 
Jhupki riJ&u Homcrus fcxccntis locis. 

K«* vbnt riiir , dcc. ] Locus huic gcrmanus <5r Ni- - XOPOS, IIPA HATOPA i BAEIITP02. 

Ep^rnu yhii-flnt cmni*. ,w>Klttu> 

Atiuov \mxyxtii*0* yutuum \£w£tuffi £/*> 

Aerrai yy W>% ftf? ttf©- l%JLftuA7vf n mKit i$f* 
AKhi vtftupi uivov uii\ Jl£y.$p& , ui- 

T* apwf& / * to <9ftji&L 

Mirofa y$p tul ^ ntXouoi nroKKituf $%5rm. 

Aaa v f*A*ar J\\ «faftdr^ £ J)i %lw tu< Ifcpokrt 

Qf ii lu^my X«ee»7»r fU7r#i atesw cw^ t»7oi $%*mu 

BA. • rkel pft? Wriui *S ^uuyctouih fu) «toW , «St* jy »f*Tr 

Ap£r aiV AhKtM ifxfe *Jrr , tV /* *p;gu«r */««Jr«. 
RP. M* ruS-apoTfe*' ftn«r\iV v^R/ 6 amh» /Lc#f/*\awtf«V^ KolX 7kwS £?>• fy (1» Wp! TfrOVTMy r P&Qkw TJ>. 

M»/J >t»p>«r r ^'^aVjV /'TJ) ^Mf«^ 7tt0«r«i; 

Aaa* fr* wo/« xoiroV two* C/Vror, & <nJ7ty tpotor* 
BA. IIojV otu» «g«/ xo/yoV «taKOi ? nP. i&TiJff mK&tf ^- 

7i£ff /a#. 
BA. Tor mX^dwr Koif*iQv$j ; np, (4A&L\ oto' IV^^* 

\bwyov w* 
Toi/to ytp nathxcv i>« A.l£ay« 7&0 >&u <&&itfa. miioa v 
. KbirUa Wrw, *) Ttipyjtioy , £ twa*' ottoV 8Jf y i&VoV 
- ETr'lywo 7»i/7W xoivov oyTwy nfteif fioaxnatfsfo V(M€ 
*I*puJL6?o\hu £j feMfiSftad jy $ ynifJw <o&**'X. H<nu * * 
BA. IIojV ©u*T e/, Tif /*# xakt*$ ybuj rifffi ttpyitxoY Jj 

K«i A*fftxoi£, ipdt&mKQUTor j HP. *5t U to* f4#rr 

Kcy f**5 igtTttdf** 4^«tyjt*ow. 6A. k$kt£o*'to ytfJ)ei t%T9. 

IIP. AM tvVfr 7»i yjfampw t^ctf mvwc Ju/ri?* BA- J^ 1 ^7*; 

II P # Ov&tf oi//' cr ai y/« t^^jow | Wy Tte j*p tf tfory a 9Rtf7Kt 

; AfTptfnTf^e'^, P*f *r> x**W» ^*' » fiWw , f f oJlr&V* 

ftsi 77 tAff®- pi &T*S£ycviov }*f \%Aj&i\vfiJkt%ou 

CHORVS. PRAXAGORA. BLEPYRVS. 

Ch* ^\^VncdcmumiBudeftt$mt€frudtum*nmum 
\^%xfr fhskfofhicam cogitaticntm excitarc ofot- 
tetifeicntcm 
Uulieribus Amicis fuccurrcre. quiffc eommuniterin n* 

bus exvotofluentibus , 
Ling** fdeftia adeft^ciMlem fepulum '.V .?> 

lUuftratura , infinitis frofpcritattbmvka 
Qerrvnftrand* quid occafio fofifa 
Jndiget tjuifpc fafienti a/ifUMmmentoreftublicttncftfraj 
\*A* ferjfce mdo-re/yux nequ&f4tt4^hfi4fr^ •■'- 
HequtcmmmoWd fucrint dntea. '- j *j» TAKASTILZI FABII 

Vderunt <f**ffe nojhi homtncsfi veter* fttfius fieftenU 
Std non cttn&andum ; st fotius commentationes eius rei 

dggrcdUnddJknt / 
Nam qwdfidm cito dgere vdlde gratufum eft dfudjft* 

ifaures. 
Pr. Atfrimum me bona& commoddjuajuram ejftconjh 

do : verum maie 
Metuofte&atores, ne nolintquidfiSnouiftqui 9 Jedfotiut 
Affnctis & dntiquis adhtrerc t hoe , inquam , cft quedmi* 

frcformtdo. 
Bl. De innoudtionc quidem ne metune } nam idfkcert 

( notia (ecpi) 
' Nebis fro atie quouis imftrio eft;vt& veterum rituum 

negligentcs ejft. 
Pr. Ne igitur qutjfiam veftrum mihi contrcdicat , ue+ 

que me frius interpeSet , 
£>uam commentationem meam nouerit , (jrne du* 

dierit loquentem. 
guippc dicdm omnes omnium rorum farticifts cmmn* 

nicarc dthere y 
Etex iifdcm bonis viuere^ non dutem hunc diuitem,iB*m 

duocm miferum efje; 
Neqne qucmddmfkr* iugerd babere, aJteri dutemnec 

Jatis terrd Jefeliendocdddueri e(je ; 
Neque mdncifits huncflurihus vti , iium dutemnm 

fedijequo. 
Sedvnum omnibets communcm vifhtm facUm >&**** 

demfimikm. • 

Bl. guomodo igitur ommbus commumserit} ftv C$* 

medcs ficms ftiorme. 

Bl. Stercorm f*rttcif>cs ermmrtVt. Nonftrlfitt* 

(M*clcbdmdkcw)fe4mgjHori^^ 

tto* '. MVISTVZJt*. W B". tlr *£ 

Htht eninHttffora eram 9 mmye > Tmamfrimtjfaam 
Omntbus temmumm , ^* argent*m& aJUfunwmf 

cuiufquc funh 
Dcin ex iUis omnibus y qux videlicct cothmunia erunt^ 

«iw emtief alenms 
&i$c*fitnus&fsnajtes ^& animum atundcntes* 
BJ. At quomodo^ qui terram mn ftf*dia? argcttum 

autem 
ItDaricos muhes, efcsjcilicet eccuitdslVr* Jfecihme* 

diumdefenct^ 
& f* non depefuerit ,feier*6it. BJ- J6>*'jft & eaAftt 

qua/knt. 
Pr. Sed ei emninenen ftoderiu Bl. jguaembremZ 
Pn Nullus enim quidquam faufertatis taufa fackt, 

quiffc omnes omnta babcbunt, 
Panes^fifiumfrvjla, IJeutomes^laeentnspianasy vU 

num y corollas % eicsra. 
guamebrm > quid tucri effet im dtfemre emnmtie* 

commune\ 

Memtum de thcriflyU. Ari&efhamsbuy Ur enmdatuu 
Explicamjrcrfm Ufarami rcmedmmfit* 

;&, qu^rnadmodum in choris *ffolct , attonita $ nam qu4- 
bufdam choris id pcculiarc cft, vt obfcimtate vtanuir, 
qualispropcmoalumin Prophctis Hcbr*orum,&iLsqui 
diuiao fpiritu correpti cicdumur* q^urnobrem nuljihi 
minus (uas lcges fcruat oratioiita omnia niffuiD prorfum 

, fctumw, ag**ruir;nam& phpra&tr muutur, & fenfu* 

-^tandiorcs & andaci«>rcanimioin ivs occurrunx,&c^ld 
i magiftris artta tra£katum,cft : Quamobc^m acun^i?© 

:*gamuf aliud agaoaus. 

*M' i tfaw «* ; £$%*». £ Ji %Ju! ^^WJjQga 

"" G S inrerpun&io non placucrat, ncqoe folitariam tflud yfir 

\*&t £**im 9 8cc. verti egoquafi legeretur , «ja* % iw^ 

i**iRt&u *,<Af jgjwmfyntdt. quod placeac ncc ne cuum 

crit ar^itrium:fcd non oranem ledorem,&c.ac cura mo« 

do qui fic xpi-ntKov , 7$ t/uyu* iimenniKn • &C. 

1&&flQ'*m**'] Nemincm turber quodgenns mucatit 
( quippc * &?»W iwvtm dicere debuerac) virum aflimuUr 
Praxagora > & attyp loquicttr. 

aif&niAtf—— «jwa«9*». ] Obferua. aif&mbi* mdmu 
tium cft : ixih*to< fcre calis cft, qualis apud nos ferui coo- 
duftitij, Emendavcrfura,&lcgew /* W «W«'lp. 

j^7i«W onMdw <9ft-n&* t">i* ] Legcndum qri-n&*H** Sin 
mtnus iftud^/eric datiuus Atticus *, qui quidfic norant 

3ui Plaucum&Tercntiura norunt»lsdariuus cura&nA» 
cbeciungi ; & erit mLfatov. Hoc a^ccm , vc obitcrcxpli- 
cem , Praxagora dixit , incempeftiuca Blepyro incerpcl» 
lata,contraquam vetueratjquippc fuprapr*dixerat(nc- 
quis ncfcius cffer ) 

v Qaaraobtemoain iUeragaffct, QuiJ incc.r nos erit conu 
mune? «ji'm3* inquiiilli. Quod is miratus a*t #Tm/i- 
&* xotvovtfti* Hlla autera fubijcic, Id co dixi quod tne 
jncerpellaris.-fed alhidlonge dt&uta fucram,ncmpc >iir 
ySf fm&-n?x rniin* *otv f M> mtVTW) &c Cctcrum quando 
dc rc (tercoraria diccndum eft , mxtdvr Grammatici 

- vercnnt ti*oi l quod non proprieLatinedtceres. Sedia 
veteri Glcrffario quo quondam vfua eft lofcphus Scaliger 
!cgiturmxfdD<ftrnntus,quodan Latinumuc ncfcio. GaU 

- lice nomen refpondec.Incelligo aucetnrocundiorafterco- 
ra. Quare cum Scholia«*M*r per jc*#&jrexplicaar,non 
Fatis' cxplicant. 

t£v (BJthihuv xotv$»v*fJfr; ITP. fm A/'«tt* tp3vr ft •&m0vWj 

Verfusnon vho loco laborat. lcgcndum, 1+v «ia(Swm<- 

- vwinyb* np. O* (jj*. dJ'ih\* tfbnf fA <**%&****. 

ttS? otul U th > &c. ] In kis vcrbis at€XA\*$vv cft, ncquii 
fcaftraicftuct, ito^mt^Pro A« 7w'-nv t per hoc ferismnm fctiicet rem 
ftbi peferit. Nam <h£ cuni accufandi cafu interdum hoc 
apird Atticos fignificat 5 Quod a 111 c alibi contra fenteo* 
tiarri multorura demonflratumeft. v . 

Nullxis cnim quidquam paupertatis claufa faciet ] CufH 
ita vcrti , lcgi *go ovhif ovJit ontid f&<m t quod fi cuinort 
pla cbit, diueifus abeat ; id tamen non finc excmpto 

dixcricAnftophanes. Dcin durius cffcc , niii,&c, 

1 

BA. OvXOUJi jy VUJtUTOt J44&0V J&lrfxf Qf IWJTTt Wfi $7 • . , 

Tl P» TlpoTi &t y 3* 7ai]p $7% imoi t ifMtot Atfe&fuQ* *mi m&* 

N«J </f , X&u y6 C/@- &« tttf » f v to rifj"& (t* H&ttbHtoui 
B At Hr p^£?* iJ^r Zbbupigif , jy C*k*J wm omkoAvfou 9 
B& 7V7wr fyikif JouZou 9 r 0« Jcwr» $ {2B*€&f 

K<« TtUfius yb XjOtYetf ttotS 79lf itJfioi £(/Jjp7**£&> , 
K«J mouJoxoi&y 73J CvkofA/io*. BA. TtStot eiwirntjlAme 
E*i 7* i^ouoiijiu) ovvf k, {tlvlQitoif IfeJott; 
• np. Ai foJtkSrtpojt moifti7tgu ml& w Qtfjcr&r w&JouF)* 
% $t U Itutne omdvpirif > # *%«r '•©■# Kmotmioou 
BA. K*i mr Nyu«V W; 4yf*Cv78f > lu/ 9 ou^jfim £<w*/4»* 
Cvk cmkei-^H ii tj*@- mo^CSt^ mf>h **§*' o ffp eepmdg* 
Ov% (la^ouZ-wi B A.*fe* f.nP.^fe* ?, fuJ £<J&7«Jfctf d«r. 
Kou *?/ Toirror vxu&ei. XIV. $* o*t «fef WfJifjut^ou^ 

* lcgo obmctrum, ^/7% 
. flP. ?J /urv iftirt^r ^ytifda t*V t%u moC^fktvw yjf 

Imtf *r 
MnJifiAA* J rtvomfjuuttt. BA. ii$fVoltJ)t&t ilitotioott 
*iv^orm yto tov* afagtV* ion ) t*V ^AbV C*J)Zytou\ 
XIV. A\k* fvk*Zov* 01 to*kfa*&i tis xJqluf imltw 
t * A*> W" Af«w *j infie+vo* irm voioit J^fxooUioir 

Of fO^ktnO^ ^» * ?y W 9T»^f <7V?f i&kolt* **'T*Jki$Ht 

TV >uimu^i 4*ir ioisj*%yh Xj io7s fai^oTs ^otAmf^ 
B A. H Avoixp*r*S *>& tuii fU , T<m 71101 tgbftoi f&fio*. 

To7t eipioii&r %pu miuji $ ^ *ft of&y4Un ijgrmfi 

* ' - ■ • tig i) np. 

BA. m TjtNAgrrzir *4ttf 

BT. ttokne & nunc y flurimum furantur qatbus b* 
; ~, ~f pm ia aefautl ; ..'',. 
Rf. xjlmc* qmdtm , S amicc y am frmribm kgibm 

s vtebamur : 
Nunc autcm ( quiffi *x communi vittrn tmmimserit) 

quidnam emolumenti erit non deppnere ? 
Bl. Si qui fuellamjibi ppiet (frvefo cum ea coire, 
Uabebit quoddct cx his bonisfimtMstcommuuiumau* 

tcmfartkifabi* 
Cmn*ad*rmiens?Pc* Atemmiuelxtgratif *m dormite. 
Jgu/ppt rfaciam vt ill* communes teeum cutent, 
Et xuilihct volenti lAetfos crccnu Bl. ^uomodo autcm 

fi omnet iuerint 
Adprm<fifitmam iiUrum^rfoftuUbunt ejtmfubagitare? 
Pr. KWwsfkdmefi^ 
,* fimper fidcbmiti .' 

Tthnfifttis aii$uvfriltarumcupirt>definrnmfrius tuibit 
Bl. Atquomodo ucs/enhuUs yfi cum turpioribus Jmus y 
Ron *ntc npsdefi(ia fc^\^ri^uam r eo/irueni4tur } 

qut nobis epiU*p*4H*tk 
P*^etif*gmb*&. hL £bt?t devt^Vt* guaderel 

ne vobifium npn congrediamut. 
Bl. ff/ tih }dcm vontirigetJVt* Bt tibi frojuet&s c*}M* 

dis & Tubi&endis burnandum crit. 
J^d^cimusratipne. nitituyn^n^trnAnd^ fuiffc iti 

«. %c4utum & cmfitom^ft ' 

Xa cutmfeminaframcn vacuumfit. IlU Piri aotem 
qwd ftcient? . \ »» #amfiirrttit ui!?tiiiaii& tnktncflkerunt, &d'frn*'. 
fosjt tyfyreht? JPf. K^dtdefipms obfiruabit formofiores cum abibunt 
Aaena;t/dcm defitmiomobfiruabuntinfiro&atyslock 
tubltiis % ne(iue Mubit feminh 
Vjrntir* friufquam defimibus & jwtffjfo grati/fcau 

fiem^, • 

Jft Lyficratis ifffmr nafm aque acfirmefi umenesfih 

fcrbicn • 
Pr. Sancfer JpoQinem ; hoc quidem decretum fofttfare 

admtdnmtjli & 
Jfiera irrtfio firmofiorutn, & eorum qui atfnulos gernta^ 

[ 4iuitum ] 
Cum emkas eis sticet, beus enfiniori eede , ae eb/crua, 
Cttm t*m y <vbi rem Vcnereamftregero^ tibifecundas far- 

tes exigendas dshe. 

jtrifhfbanes tmeniasut multis in locis. Ssholiafles iu <vno. 

vrim v&tftm Aiy&liXk J Ptaua lcftio.ictibc. <*lm ttp*m* 
Bxcpofc*. ita poftulat vcrfus ,& hcllcniGnu^ mwn $*-£&- 

Sj&elUftcs ad buocloosai hxc aanotat. Mft&p* /' <&*&?*« 
^SapnstnSf qpA**[ tu cnim corcigoju» «w Af¥*ri**f» 

v*4Aw. } fcd aadaftet afturao nil caie ,in ^xiftophanelc* 
gi jatqoc ita 3lUM.abAramoniod*^£irtia~ftabit(ifi nA 
aliudobftcc )>*/#»* autera hic gcnofia fcrointni cffevcl 
««(fKMjfcPraxagQXcfatispar^rv • ' 

At>iaqoic$r»onaQCpqtra te palataftatAtifto? h. ? Natn 
ait ,UAm 4*79* i*#K<ti£&iA ftarc negg^i.vidcii , fateor* 
Cbitppc iftnd ww aXciQlo homitfecft ^quix:um hancto- 
W* infcrfic • kgcai vtf fas turbatuf * nam faec.Yoxi *cr& 
^u^£«Mdcl^^nockMneia^taatUittla xatio habeiida-dU 

- . - Cg iij Inrersm plcrofque vidi hoc Ariftoph, loco njji diin #uf&£ ' 
xx adolelcetulum cflc aflerunt. quod taceri non dcbuerat* 

(j cum turpioribus (imus ] Latinum non vidcbitur pnc-. 
ris , at erit do&is. Varro libro qirfnto L. L. tASque esdem 
tntdefii* potiusmm rouliere fuiflc , f*4J»concubuiffe dtec-- 
bant. Locus obferuandus; nam abvltima Latinitare eft. 
Mcminime alicubiapudPJautura legere at nonfuccur- 
rit locus,Qwr c tjfe cum mHlierc ttit £oj>~jcu yumxi. 

Non pugnabunt ] Sic habent Gracca; 

ITP. Ot>;g f*A%u£$ i BA. flfe? «& j nP. <afe« <ni (ui Zvyx&-mJkfi5n 
Ad qux verba multi multa,fed omnes aequc nihil ,& eos 
rcfellere in animo non eft. Primo fciendum eft non dc* 
bere afcribi notam interrogationis poft (**%Zr$> Dcin 
corrigendus verfus qui laborat ; tcgcndum cnira , 

np. o\!% (44%I>y3* ba. «fei «5 j np. «fe* «5 5 lipicos £19- 

x*T*<kf>d*T. Dixerat Blcpy rus , Jgui tnndem fieri poteritvt 
noscdudd non deficidt ? Salfc refpondetPraxagora, **»;*- 
gndbnnt pueU*. Jjhut de re % inquit Blepy rus : guu de re, aic 
J»raxagora, rogus ? nonpugudbunt ne non tecum lufitentefcou* 
tutbent pedes. Quod quin cx iogcnio Ariftophanis fic 
difficebkur nemo* 

** i Jff aif&t v mtian ; } Qui argutior uanio vidcri 
vellct r is fane 7» vSh drJVjft ad pocftcem cinxdorum re£ct« 
xet ; cum prbxime legatur de fominis p*Jitu£ Tftwntx* 
wit, Verum, vt quod reseftdrcam,Donvjdetureocon« 
fugicndum. fed occultadiceudi rario later,x(£e«r arca- 
ftum non^wfi^, Ufem enim hic incelligi par eft cam di- 
citurTCTi* <v</y?V,acintelIeximus cum fupra mulicrdc 
ceteris dixic, ri itu-n&v , licec aliorfum poffit deflefti. \ 
Cctcrum cum Blepyrus in amorem roafculum pronior 
fcrmoncm eo verriflet , fojerter admodum Praxagor* 
aucrtic,cum ait, 

— ~ — »• * *£<** **e£ tX* x*xfi< x*rmJk&St 
y&<nyw*& f Quippc ita Ugendum ) ncque cnini defe* 
teinarumamore egcrac Blepyrusrilla atnem vafraroutiei 
*em auertit ad amorem mumbrem. .*&***<* autem lioc 
loco &cde mulieribus.nocuseft Sotadis locustabbi *pu$ * TPTSTOZTAR. LIW. II. »v 7 

Xriftophancra ofn^ eadem notionc Iegere cft. 
Tcuf ytwcu^ $ctibe$ ob viciuro mctri, to*j.> 
^ce^wrieu ] Vcrbam amatorium. operae pietium crit r 
•$eterem Scholiaftam Pindari adire ; Nam & hunc locunt 
txplicat&alternmqui c# ImmvoiAs fic fe habcr. Xcte^e^j 
*»ei»e tv rumtaifar xkyrm» *eA99f<triit <3r Inrmvotr c* fwmfo- 
&< , XloKkmt ytf i JW tt&sirmt 01/760 o/Jy>i< ^eimd^ £ 
.Z«*9*» &c. Locus ille» vt Scholiaftcs,ait , ractaphoricus: 
at fi voluiflet habere proprium>huac quem inraanibus 
Jbabemus adduxiftet. 

Lyficratis nafus] Id eft LyficratesJllc iogetui nafo no-! 
bilis y itaquc deforrais. Vcrfurrt hunc alitQt ^febo, 

Jtfara in kakU prior breuis eft , prior longa eft. 
Cuoa embas eis dicet j Verfus fic habet , 

Ot*$ XpfciJt y &ry <apin&f vm&ypfei. K^rihii^et» 
Qjji vcrfus vitiofus eft : eum fic corrigo. 

0*nu \u£di Ji ySmif 9 •crnpp mt&%ipet> x%t 00*7*?*, 
C*m embtu i*ni$ri *Ucm dicct* Heus, mi horao, feniori 
locumda,&c-qaac Ariftophanismcnscft Qeterum per 
embadem intelfigeid hominum genusquil#C*V>vteban- 
rur : ijautem erant fcnes. Harc figura notior eftquara 
vt ex Plauto, Martialc, Iuuenale 6c noftro Ariftophane ia 
B«?«;g/f, & vtmoxiofra,probaridcbcatexplicatio. 

B A# n«V *r S*w ^irwr ifitSv Tot/7 *vvk T&fke tw®* 

, Bguf fvuoam tj/tynia$0 ; n P. vJi J\$$ miifai iwm 
Tci/7 4pt?C(/}ffrf twrff T$) iv7ffi fafroiat tofjuZm. 

B A." Ovkowj *y%iif iJ^ yftigSr i§i?f £ mivm yi&rm 

A/« liw iyroiat , Iwsi jy vtw yyrintfirns itttrif orixt 
Afy*°i>/n JiVtn iyrut f , jrSf £ tb71 K$xi%<ntw7tu; 

H P. Axk l «f •$»* *k thTfi^H. iini* m>t*U *k i(u*K *\#r 
*tSr AKhPTfimr U miumr rmdlw i*Mi£[&i**i99 % 
}ii ril U&tor wfiif JW>«7 , wcdf&oir e fii* £<*#$. 

B Ai T« ^ «M ***** iJi/ Qua*U & 3&onK&' e™k*&* 
B Ad/x*Kit& viim» ft* H&h&t ?t ite/V 4<r}r iw>w^ B A. ofctf£o' > « r $ *»*>"• nP. «? ii >' Sf o/f «f ^«w^; 

* " axx* <J3 f4» «er*n c*r >*V^ **" *» 4» w*« #*&«• 

j&r o*;# <#©■ <mw ffXa^. BA. Jta*y (tfr*f fc*Wr$«* 

tI* ?&* ^ifrto' i y&fi*"»*i np f « A&«i. (V? fraxw^i 

O w JT JV^T*mw itf 9W*t**r x*w«e*Ef >ff^ •"■ «ftfwor. 
BA. tttei /' &W*r 1« Wf©- <*•/ 1 W # wr *$* V^ 

' BA. Ertl» firrf**r t W WofXf *£* w> *fX** ^* 1 " T * 

itfdtr **t?ow Tou**rfui; ouyf Jff nrtt&y S*r Jho^u 

frlP. Axx # oM ctfw* *c£w W> BA. T»# **(>■ crni^; 

IIP. K*J* WVTftu >##j«Zu/ tiUfdMt. f &* Wx*r, w&* 4W5* 

B A. IToxxfr tofcir r J # AwoXX*. *fcf*r *' 4r#V <&«* «A»** 

Ef*ro>*x*rH*>*3- n *» *^*»MW*Jb*«* 
Ir T^xp/wTWrwr^Jwrs BA. **{#7wr (ftw' r &*to©-t' 

Bl. £>uomodo igitur nobisficviuentibus * bnufqmfyu 

libervs Juos 
Vfgnofcere fotis erit * Pr. j£*/*V qutift ? qnffe tiheri 
Suos fatres exijhmabunt t*s nmnes tffe qni &atefe- 

niores erunt. 
fel. Nonne igitur fone&nautter infojhrmftuemm* 

nefn fuficabunt 
JPra ignorantia , quandoquidem & nunc temforisfatrem 

togmfienus 
Strangulm tamen ? quid cwm ignontius tritfarent; 

quomoio non tunceum wale concacabssnt ? 
Pr. Sed qui forte ittic adertt nonfermttttt. Ottm quidem 

non erat eis cura 
patrum atienorumjqwcumque i/bsverbetaretm atsnmcj 

quis finmem peromj^mranditrit^ 
Thneris ne isj>jrenttmfUH*pulfct,adHcrjus tos qwU&A 

faciunt , Jtabit. 
: £1. Hac qutdcmcmnia non injulfe dkis ivefum/s Efb 

curus accedcnS) 

Jm 'JktLtKepkffim f*trm wcfterjdiniki ^rmJH-andiru 
Y.U At Atiud.longc ejftfti grtutus. Bli J^idnam? 

^^tr4^JtMi«JfuUm^f¥mptrei^4i^im/i, 
Bl. £laxtj2imde eudmu (raaie ipfaq» »oc?pQigin) 2 

Pr. ^/ /* eleres cdamntbtm*. 
r*ww tifcnatus ejpautefuam dicretumhoc fieretr 
JjfUAimhrem eaut mttuas ne te ofculttur. Bli Tdjfknt 

graurtcrrftrrem. 

Zmam*4*tem<fuis celet £ \>t.Strj*, tihUutemeMMMt^ 
Cum i am det ^ edafecntvwirafljary, vn£h& kttte 

ireadtvnam* 
Bl. De vefiibus autcm , qud rath.carum farandantm- 

crit} (id enim ex tejfifiitariijhet) 
Prv ^^quidcmhahchstis^ vefir* crnntjeliquas avtcm. 

tcxemm» 
Bl r*mm*dhu*$ttty4fi$umn>fa 

cui dibeat' imagifiratihm dtomnatuf, 
JZymede, & vnde bancfoluet fiieque enimfks ^Piii 

publica gccvmajeru 
Pr. Sed enim litts&mulu non>crunt* Bl. Hocquam 

tmmltis h^mnes madcfttdet! . 
Pr. Bgv t*menh*jrqu6f$e decrettm fieftmum cuim rei 

grm^mifer^ titts efint* * T '' * * 

JU. tluriinarufane^er Afo&nemtfrmuth epim huififco 
Si^^iia&uidehcnsneget. Pi> &t$t;fyfy % qti x fe- 

Jtch^spmmbms ifrcmmum>dt^tq^^*ftuuifcftarim 
fir tjfetfiitkeh* ^- -- ^ 

Jrtjfrfhanes ter emenHatuu , wmii&t i<x***u } £«g+ ~*W yq*£*mm •ft^ntm xtio^ 
Jbgi* pi«t«rto**£iit ft^MftKmfrlifefcg<*fe. 

Hh Concacabunt ] Ita in B*T0r'af#f. H *«wff\£ ? eW^ * 

" a*' o ***«*»* oMt e«n7rH« ] Verci , /W ;*# jiit* itic *dmt 

mon fermitM. olim quidcm putaucram r *\k • 9&*9*i 

fttft&us id vttdhtt ; fed nil inutandum. fcnfus cft, <Jui i mc 

rcddku-s fuit * & porirocxplicatur, Wii /' «W , &c. 

fo» aJw wcew ] Lc g. f*i iif i*bv** 

E >ieurus] Ncquisindo&rinatemporum hofpesbo* 

num i Aum fcncoa Gargcttium » nobilcm philofophom, 

i § ^ * . - « * 

cogitct. 

Ariftylius ] &*#J{*c A"f" fucrit ntcefTe cft. fcd vndc iU 
lud vitium orturaln ,diuinandumcft. fortaflc ifx^mia. 

sujtfo ] Vidc Suidam & PoUucem qut hanc rcm cxpli- 
cant v legitur Sc aliquid in Scholiis^V Jocura in Cronofo- 

IpncLuciani JTW^Wi' %%*K mm * 

T n)nW cfln?yA}a!j Hocin Atfonicnfes.quilitiumhoc 

loco, vt fscpe altbi ab Ariftophafte vapuiant, vcl pcrpcwa 
comcedia 2* i»jc5r. Nam quod illatamquam rcipubhocft- 
luberrimum dixcrat » litium fcmina modo cxtinftum iri* 
^mt amis *ojhvs >di) bo»\ y cd res ptffimd&t, inquitBlcp;- 
rut. Cctcrum lcgcndum T«-n$ TreW^&c.namu 107*71 vd 
lougumxft vcl breucu . . 

IIP. N» Jw AifjmTf £yk Jli&rtAt. BA. wn iwrtui fflfc^ 

IIP. Aw ^ /LCtfs^iii < Sr •&?£). t*»ito ysfiw w ****&* 

" * 3A* 0vV*$»tiAW Z& r rvn,4V%T\V. « x ttu #&•*)• vdiv/ffc 
Ov/' £* pSu^Vccrtf 9&7\&i. CUI&- j*f mmr vmfii* 

IV,'. v^\ JRf Aftio^^Wwillwwv.fl pp.oi/i? «c£f*c* ptxto* 
En&r y*\ #•? , o* 9* wuru xpjfrw KtyueF) *«&*• 

Tlu* J Jicumvrtintnmf^n?. wvtu* -ma* i9Hf*& 
tobm *mm* *wh <mti*m *>}£{%*/ 4* %r £mn*% 
fir 71 Cajile* tlf *»*h*#A.7i3 J$*m m?w*0Z*m*i 


VA* l* - .. ErrSTOLJR. UB> II. »41 

* IIP. ti Aj&deut *j ?*V sw«V , ivJ&w *«W *wf 0», 
BA. Ti ij j8Xf/K<e, 7? m %j&np*r %m>n P.7d»V XfAiSpas ^7*3» «* 
Xoy W vJjclatf, % pa4fj£v ^sotf ifit 'TTwdkeiotn 
T*V *vfp&*t or Tjf ttoa^. *£ tu /«AoV ytrfptnu* 
Im fut AmS* ajyudiApot. BA. fj> * ATtotom^peAv y%. 
T* "JJ Tom^yrivk KH7rf't|*"> riP f & 760 *;*£*V 4*7*3110», 
K*t* &Q*eu ntp Ap/Wjp xXti{pov -mtvm ia>r «V 
I/JfcV A«;*»V *Vy %u£*r cr iWp ytifmav JkmS* 
xoi X4tf>vt;€i7i}VfiK<r6 Cnr cmr &*r*xtK*dHr 
T£u>Btf 01 A&or Jtmtnrm. ri 'jQHrh tUj> <£&,-wItUu 
. T«V J' oh*F «W & «ift» nivfflSar *Hw ixfmimtot 9 
I/« «fcfeti. BA. /ua Ai* «m' 2r'&£ Jhnum , ?t« $ 
7i wipp* 

IIP, AAX «* SjB^ ?7D »*/ »fSr. 

I1«W7 Jk/ ipQof*. xuVTtL -mtfi^ofjffi* 

H91 fttSc/AfoiV iwfi Si£«Vp 

TI«V « irewjTiw JuJk AtfjS*V» 

Pr# FerCererem benedoces. Bl. /r#r igitur dicito mibi; 
<$ui olios verberabunt, vnde iniufuu ferjiluent^ 
Cum bene afpoti eosfuljarint f de boc enim ambigere 
te arbitror. 

VuSoluetab ea maza quam edit if/i. banc enim cum 
quis ei abflulerit, 

Nonfacile deinccfs iniuriam faciet Jic ventre multatus. 
Bl. i\r*#fcf igituKfur erit J Pr. j^*/ 1*109 ^k* mcajunt 

fitrari queam ? 
Bl« 'Jfrfftf #Am«/ uo8cJ}oliabunt\ Pr. Nonjancjid* 

midormias, 
Non autemforujicut antca.vi&us enim omnibus /bffctot 
Jjhtpdjiquis almsJfoUet^ is qui /foUabitur Ubcntcr dabit^ 

nam quidlucri efftt rtfugnarc , 
guiffc vcftcm iUafnore mcUorcm cx comnmnibus be~ 

nis accifict. \ - a 

Hhij * %4t rJTM&rtltt MMftfr/ 

Bl. itetjueetimxle* bnkrtt TtmlncsfVx. J£mtm t» 

rem^»is'4»deret? 
"bVviPd.vao tdpMtmqmmt^fittua^x* Cmmtmem 

iftUmuUS. Vfbtm £$90910 

jHe fi&Hr*m dke>inft*r <v*i*s habmtmss , omnia m 

~*ottum comminendo , 
Ita vt aJterinaiterius ddesfkcile ingreJtatur. Bl. Cto» 
mm 4Uttm vii 4pponi ourabis i 

Pr. F*ra wdttudid i &po#'Ms, r t^**#>fic^* 
©1* rr<r:k*mil mtOem u&quidwttkvritf&t. itkjmfctim* 

ponam crattrds , 
2?/ -jcquiles , & pueri cantabunt 
Mosqui in beUofortcsfuerint : at.fi quitimuiifuermt) 
Vt non ceenent pudore/uffufiQptobth&c^ dedecorc affe- 

. &\ ) Bl. Pcr&potistmm ^tom^fefimammnrras. 
Locum ducendts fortibus quonam aftgnabis \ Pr. lufh 

ro ponam^ '[•Jmec 

Tumjhnsitextajhtuam Hamodtfjbrte mutnfifpm. 
% J%*i \ fsrtitusfuertt gaudens dbeat ^faensin tpnbtcra 

ccenaturus fit , 
Itrprattr eosnommabh qui ex Ettra B. erunt,vt inpor* 

ticum Bafilicam 
^equantur iBc ccttuturi.\LHerama*rmThrta\^ 

txiittra 4 * trunt JvocJtbtt tnpmicum fjranbra 

iitera denominatur. 
^oswo\pH tt Cttppa erunt jmritttt h$ vamfmmmi* 

quafrumenti dtrib tio fit^ 
PVwide dbfirmdant.^X. Nonyettottm jfedvt ibrc** 

1 nent \ cui autem * [*;yri&*f . 

Litera edutta non fterltfccuidhm qum camct, eos omnes 
Vr. AtidxpaUnos non erit> 
£>*}ppe omuiaamaibus coptofa prabcbbnus. / JU vtvnu/Sfuifyue cumxvrtlLi . 
Facem/umctts e conuimfa^&exttf&rms. 

Arifiofhunes ttr emendttus. Sckoliafies rfprtheufus. 

t&oui» pos ]Ptttorrx nrotario.'fetunt!a rti debucrar* 
f £*w /*$. ld hodie Italis frequentHfimum. 

«X* vfa&u* J Vcirfiis non ftat. vcrci quaii fegeretur, *x 

Non fane fi domi ] 'Comtce , $ <**&- <*&*£> xldur. quippe 
certum fi quis fcruat domi>rmum ctmr i Mmr&fff pcrpt- 
tuo fore fcu fub Pt axagora fetffub Archoncc quouis. 
ovtfi};** m ; iv imoT* ]Terent.AH6lph. 
Ktcfut bduc iu borto mdterium iube Vktui , 
Quuutum fote efijbncvrdtnfcrwuumjdedomum. 

Et infraT 

Frttri ddes fient peruit ■■ 

♦flrn dro t?a stfac iam j Voccm Gracam rcrinui vrVirru- 
oius & aiij. intelligefiucar latis aropki ,numerofis virorum 
conuiuiis apta. 

iftt pn bmmet ] Mutatio>mimcri. tfebnerat dicere fa 

tkn&iiet* ] Maleiiic" ScfeoH&es^tti-xxirtj^ttet* exponic 
mti t*H&v&f ff&tsriiiivrn^ 9 quod 

magis placet ,fortos^fa$ftgoHiemr. 

imtlui swtr] k Lcg. <Mir?D*tJ'»*t'$t Hffra. 

<i&o £^nn/7ta'j^ciKMi*ftes4ii^ iturosfn 

dnoffot. igttur «J^rnKrtorthwili^^ >£?/*" 

fe« 7V7i 0. vox c*fcrwtrtU*potMc*«c proitmamfignificare; 
at non hic. 

In qualitentfoenen^Pttiami ^macejutiuhorum apud 
Athcn.Atiftophafics^llbi.^V. , 'Sjgon/&-Mwrfium 

Vnufquifq»c ct«n eordttafattm fiiroensj.Qujcllirx*- 
^«cfar, hic mcmimffc^tttccCc cft. «dtftmd^ii Wiiioftratus 
in K»fip.*Th€otrit«~ia 'ti»0«i$. &i*d*um Cafaubonus. 
Ariftophanes in Pluto. Horatius alicubi tetigit ; Jjfe £#* 
ftuitt lucids fuualid & jveSes & urcus oyprfins f »&c. tpue 
«appo^mtr arma crant* 

Hh iij »44 TJNJgTtLLI FJBir 

X? $ yw<%x*f *? tiU MJtoe 
Tl&mjibtn* 7f ** mni VfffJf» • 
T*A At£v#rr,AfV£o maf ifuls 9 

T\*f \fju>) Ji\ vn& fkm w hm~ 

X* aoIjowt*. : mftl&r t&P 1** 

&& oi ^9ol'Atr *vi mtp i>o/« 
Toft J^ £<mHmm dxfikuSttwTU 

ToiaJ^ \&Zar l\oi$ut $e&% 

To7* yy «rfoiV $ Tfft <t -jj«7r 
E^K^ 4^7i^« C/re». 
T/<«* $ 7i»f V* ^Cirms Ityif* iwZc 
Er to Tr mo$u&iS Sip&uu 
mii% riuT fgtofr fto/, 7«iY oiffoxa £o)*r ; BA» «m» 
IIP. toUisiof «p Krr & ip&r \y»t 

Ir* itnii^tfAMi ii v&nfrm. ^fuer* » 
. Ji*C*** **ovt§*r** £p*ror mr*» 

Afttf, V^mdJC^ f 7f? £t>c*W, 
Offn* «r d/ayjph m&i*r nifu&r* 
1A. H A JV Jb^wifuU i nP. 0) §>' tjo? 
£#0rm w ^V^ ng.ixmtovu C*/\ofxat 
A-mx^tt-xaQu. BA. ir*ti; TIP. jSxar «m 7T 
Ir* fV yiotr %%*ir£irm w oLc/Mfe 

XoW 7WT Jf XlA4f kV J#| X0Oj§»f#V'4t 

TIo» fJtT tXoWi^r V9*fm(ear xi/4fvr» 
Aaa* a»g#£ 7f7# •Waojot MottuiS^ pirnr* 
X«7**ocx# # ^pi^r iwrcfnA^W. 
BA. ••*#• r«£ 170/ 01 9ng#ui0Atf3» «Mrw a 
ft Zn&xixvjMi Xj Klym (us •WT' 

Tt> ** f&a/f ww r • bupmfrrtj; JiuHercs 4*tcm s* 

frwdcatcs tis q*i*c*U4 rcdthat. HdC dkent , Hnc ad nos defiette , 

Hic apud nos firmofi puella efi y 

x^ipud mc quoque % alia inquiet defiper 

Ex ccenaCuto , & quidem fpcciofifiima> 

Et candidifiima. prius tamen 

Vportet te mecum quam cum ea dormire. 

JFormofis auttm & adokfientu/os 

Secffti defirmhresy 

Talia dicent: Heus tu 9 quo curris ? 

Omnino nihil ages , licet illuc veneris ; 

Namfimosdr deformes 

JPriores coire decretum efi 9 

Vosque inierim folia bifira fici capuntes 

Jn vefiibuUs mafiurbaru 

Agenuncy dicito mihi, hdcvobisplacentfbl. Admodum. 

Pr. Nunc mihi infirum eundum efi 

Vt accipiam pecuniam obuenientem , 

Capta praconiffa aliqua maxime vocali 5 

Jjhijpc necejfi mihi efi hac facere ,cum eUCtafim 

Jgua imperem : opuspraterta efivtcanuiuaUs coetus con- 

Vt ceUbntis primum hodie conuiuium. [fiituam 

Bl. Iam tnim conutuabhnur} Pr. Ita dico. 

JPraterea tgofaciam vicefieut meretrices 

Omnesomnino. Bl. guamobrem iHocmanififiumefi; 

JUanefiorem iuuenum decerpant F 

trdterca firuas ornatds non oportet 

Matronarum Venerem ( voluptatem ) intercipere. 

Sed cum /eruu/is tahtum dormire 

SeruiUn$a%gnwg vulfim habentes. 

Bl. K^igc\winc4ecum ibo cmes iuxta latus 

Vt afikiar>& mibi hdc obuy dicaut: 

Honnc rofpicittt huoc prafcftx noftrx maritnm? •. » A. %4t *A&A&rfo&* «rm 

Obfcrudti$ circ* phrMji*.q***t*m. Aripfhmus W 
cmcmdmm. . Schcliajks mrmptmsh 

AC& **} i(j£f ] Vidtrur wfpwiiTa^t Siccn^ Qd^Jfar* 

Notiffimiverfus funt. 
md-nof (u/w ] Nqtctur vt dariuftatom. dtbacr* 

cn i m d i ci won&r f ««p* *» *y. 

Vos intcrim folia, &c^^k^w^o«MTMtiwm«ait«tti-i 
dx libidinis. Ingcniofi homines in hac£W*€i»ctiIitq|tf'. 
vrinam fibi in dcfcrib»cb^ux,ttmJUhi:nw £rfBcabafir^ 
tempcraflcnt; naip.his patiejater fafis carorot fatcolunt 
coftrum vitiorum ferax , amp&wric incuriofum. 

Sitifra ] Maftmrbari , quod quidfitv, difertc doccbtt- 
Marrialis lib. 9. 

P$nticc^m$d ^m m <fm mm f mims^$df % i^ ^ 
Vtcris , & Vcmcri Jcrmit aw c +m a mM L*. 
H$c mhit ctfifjMUs tjhctms cfk tmhs crcd^fid imgtmh 
Ghsantmm vixammn ccncifis iffc amu&c, 
Qu* £ libro ipfo petas. 

Nunc mihiin forum ] tegi quafi in Grzco fircrif, vt& 
corrigi debet, 

. Pwcooiflauj );Ncccflc fuit iaopuau fc q«a£hihsUam 
facereiquialingua Uaon hahetqua cxptinuxgr^oncnv 
feminam. nemini ci\im dubium quin , quod ab aliis pr*~ 
uifum cft,legendum fii ^V^ i *d eft, fi placct,prc* 
coniflam aur praeconem feminam. 
^;p*>*Sfci ] Leg *>^*i{**&* 9 qtiad alits vtfettNpJoqfle» 
vfapxu£eiYKi<wf>tY ] ItajuThafmophtm«icteAg**haac* 
aurci verfusfunt* & in*rcturpiffuiw\hQac(U&nM« 

Aoxa* y$uCu$St tfl* rv ft7y£ap* . 

WTWtttx* 7W #f£?r 1 K*7wr*'x*i , & <*7&>r*x*r , *. fatis ftofnm; 
at hic adie&iuum fccit Ariftoplt. ^T^rBW^^^r, Wcft t 
^ 1 &i,}f«Httio!. «Wi* $ /♦*««>$ *tu.i*$t&< x-xlr. Nam 
▼ltimavpx cxpungcnda cft. atioqsi bu idcm dixcrit,& 
tamen defignat ie di&cimcn ftatocrt vcllc, qvifpe qoi di- 
cat.wwfa» $,&c. cesperfepateu JociKakfuauiffiiaus, 
* ngmnijui^i&i. Morc Latine dkerem tmm$mfmUi$lMtm' t 
atque iceferoarem wt*mjK*. q*ipp« ec Mattiale aacill* 
f*Ui*lat*. P©tcfatv«tti^<j/Siw»,kdaullag*ati8. v ANH? G KATAefilS, ♦£IAA1A0X 

t ju£ K*ai«W* ox. pW #* SV & «>^tV pi* £*»*» fio^ 

JLatla^pttttfKaW» xp£rma» «&* «W, 

t *fyt «Av^ rmvtdw */ci«r. ttyiaptyi 
BmiMft. *? $ A^- tf «OftppAr, ^ 
IT«xx««ir ********* p 4* Aoxipuc?, 

O «jitt? <jxg.<plw x*jS«V «Cftw , tw XMetA 
K^£t , *pt>/ 6«aa**; Zf-m&w v^ndofi 
K«J 7w **/*«/' SgtWxt ^ *rfu) X»x»$9T 9 

Enfjuu x) foiwlhfyfi? xjumtpW©'. 

Tl&W&P aWIft fo&AXJf z) O%tyj444 

Of yay # ifior tyfW £ fftilvA/ftr ^ 
Ovc% e&V Sfr^- ilnlimc AiffttXa» § 

neir fX7rv-&a- / tou *£> tJ <ft&J(joi' faarl^fc 

I* V, f4 8 TAFAgriLL! FABRI 

AtV, « *%*■ biwefi ***** * AN# «A^» * 

UEI, T/ JSV c*tT ^x» Vr «V > «tf ^ 
lt^ri id x*pv*i n*v™ **{***$> 
: A N. M* a/* *XX«J impipetv <t w«m /4a\* *i** *b'a« 

*EI. M«AA«r &n>pipar; AN. »»ri/ 74. *EI. ^ut^gf^ «£a 
Nii tAi**wi?££ AN. ;raV ; *EI. 7rw^ipo:i«r. 

AN. T/ /' «V t * e &*f'W* P* ™* ttjMi* cAfT, 
♦El. Uoiotfftf a*ti?Ui/ii AN. *»?* flJbyfApoif* 
*EI. AiJbffjSpOiOip ; »V «iv£t)l& %&* &&% 
AN.t Ar^»1&- > n\i\i y*y nhA%i*iJ&& p^om 
A**Z&xx9Totv AN. Sn tJ ttiiiifoiy 7ns£i 
Ti Wfrb*fc»or >8* cA» to/€& £ tmtfjf* . 
M*V?*t mHviutv. *JiI. £ (/£ owj £CI*t&v» 
AN. 2t/ </l* 1 wmSmra/ X$ o^S^EU f>yKd^Ofjm t 

AN. Ti >S £»,oy $ flfi* <B<qtoxJj*a{rfpoi 

T* ^fAAT em ; $El. «aa* iA?f «itaV^Etf. 

AN. At^Wl yuZ.** 9 IJbHft *EI. hi^toi ytf. 
AN# K<t| ^fltfiV «Wr a&wkoi. *EI. f^Qoia y£\* 
AN. A7roA6ir imsSv imvT. *£I; d-msituo* >«p. fc . 
AN. ZtuV *' c/ai7y/4«*r* *EI. titlei-tyH* yaf. 
0/owrVo*& 7?r* Jr irroor r*iu7 t;gi$ yiR QVTDAM qviBONA IN MEDIVM 

depofuit , Phidolus , feu Triparcus , qui 

non depofuit. 

■ 

V*. '^ G0 autem vt in firumj^peSe^ilis firam y 
J2* Parabo\ & fub/lahttam omnem recex/efo* 
ffeus tu , Ctnachyra , £aZ* ^& venias 9 
Herum mearum prima } 

i f EPISTOLAR. LH.U. ^f 

Vt hcnt trita canephomfis, 
Tu qu<€ multos meos iamfaccos euertifii. 
y binam efi x diphrophorus ? oila huccxi, 
Per loucm nigra quidem ; ncquefic tamen apta fitifle* < 
Ad coqucndum fharmacum quo Lyfifratcs canos tingtt 
Sta iuxta iffam , huc ades 6 oruatrix. • 

Huc hydriamferas hydriafhorc. 
Tu auttm hucfrodi J citkanfiria '.;-.:./ 

g)ua mcftpius cxcitafii vt inforum irem 
Nofte intcmpefia , idquepcr nomum orthrium. 
Aliquis alueolum eapiens prodcat &faucs effertt* 
Affer ramos oleaginos \ (fcprope eosfiatue* . . . 
Ajfer itidem duos tripodcs,& lecjthcn, • 

OiluLu&rtliquamfupeUettiltumcopiamomittite. v • 
Phid. Ego ne mea vt defonam ?mifer 
Per Iouem cjjem & exigua mente praditus. 
I d per N eptunum nuquama mefiet $fid eiujmodi dtbreta 
Primum cxaminab* ftpius ■ 5 & atfcntt confidcraho. ' V 
Neque enim mcum Judorem & parcimoniam ( quod 

aegre compcrfi tni(et) 
Nullius emoiumenti caufafic imprudenter dmittam 9 
Priufquam didiccrim quifi res Smnis haheaU 
/dcus tu 3 quid btcfibtjufcllttfilia vottmt } 
*An vt domum immutcs htc omnia extulifii y \ 

Autpignerioppofiturusfersl y.Minimc. 
I>h. Cur igitur ordine omtm iUafic fianti a# : . 
Praconi h teroni pompa infiituifm ? . r •... .-,..:!„:; * 

V» Nonper loucm \Jed ea rcfublicd dekturusfum 
Jnforum^fecundumfaneitaslege^. 
Ph. Dtlaturus ts?V. Sant qpidem. Ph. Inftlixigitartr 
jper IouemScruatorem. \.^uomdel V}x. ^^mfhifSX. 
^factUarfiiteJt. 

Ii ij. V. ^md 9 mnnt Itgibus furere tfmtt^ 

Ph. ^tius ,0 mfrlV. Iit f^fatAjbM*, 

Fh. gn* fancittfim* \ & fuam isifimm tst 

V* Inftms! Plu JJtot enmirtfmk^fiul^ 

Ommm cmtthtmtu V- Q«*4 jfiwaw ^«a4 decrttmmtfi} 

4*qui vtrum frohum dtcrtus fanrcofcrtrt 

Omnium maximc.Vh. VirumJhkdttmfiiiktu 

y. Tuvero defcnere bcmu m ccmvtum trcnfarm ? Pfc 

Itttgocuutboy 
JPriufquam vtdtrim qmid Ciflfify c*fUt ftfnlus\ 
V. Qjtftktnim aliudqtum farati omxcsfMntfertr 
Sona/ua? Ph. At tdwdtns crcdtttm* 
V . Enimvtro idftr t#*r 4fc)«a& Ptw Dtcmt Jbiktt. 
V. EtcuAuemmttfedtiumt^dkimt* Vb>&i&mfci&sit. 
y. Tu mtfcrdttumis y cmtubus hks fidtmm&tmba* 

btns. Ph. Z&< qucfue nuliam hdhtbuntfedkch 
V. lufmrtt f/txdatk f4u Perdat fcUktu 
JPutd* tiucm^tifutmjmdtiatmum , quiftktm+dfu** 

xiMulttmmcntis bubemi 

jdrififbauts e m en d i tm. £*& tvuw. 

Cinachyra J Sehofiaftes feruas nomcn arbictarar.eg* 
genuscribriciiAiw>>fcil hic fcncx qui nfutu cofltiaHB 
captat , res alic nis oominihas vocat : vt gailirujn vodk . 
Ckhariftriam , iu hydriaphorum voqai bafin qux fcrea- 
dxhydriz fupponitur,&c. At inquics,an-cribro dkar, 
3«/>a «ftite? Iridcar 6ne vt Ofl* dfcit w #*r* Afip' ?£3*,&c. 
Bclla bellc J k*am &**** Wantns Curcuttionr* 
*^fifutmiftumhtihb*Bt. & zlibi bdtutuU. 
^ wmpow ] CancphojBos fis* Ptuo ip6tn> i&nucteUfar 
Cjt^chy tam (quidqutd tandcflifi^crafritacacffc. paeflaft. 
«nim cumiaru nubiles txztit&um$6&m Cctcru frjvmwBp* 
ptxccr folitaa figtuficatioiw*yW4Uf* quoquc fi^aihcaic "> XFISTOLAR. LIB. 11} t/t 

fo tefl; Sed antc (jaacrcndttra fistcit quidfit Cmichyra. 
Q** dico vt€ontc&anea« nam ecrti nil babco, nifi quod 
fittis cenftaec puto non cflc hoc loco feruara intciligcnda. 

3va«W 9*)** fy»i#]Ideli,iaqoani tot mci facci iok 
"ucrfi funt purgandae farinx, fi pecftandum fitinfignifU' 
catione tS* xinyt&t* 

r» cJ* t**xM* yk » &c 3 Comicc rifum captat. Olla 
iiigerrini>aq*idcm,vcrumnc fic quidem fatitapta tin^ 
gendis Ly ficratis capillic» 

utpturia*] Quin aUud intettigat ac loquatur.dublum 
cflTc non dcbet. Sed diuinare qtsid fit, non cftmcum, 
nifi eandcm ollam fulsgine inuaftam t»^m^m vocct. Ce- 
jccrum corrige verfum cor ruptum & legc ^ 

I$» *»f cu*&*, Afy' W' 4 jcq^mtta** 

Eadem ratioflequa&pra^ 
Et mox infra> 

vj)ts*ptfi] rnteUigo, vt fupraimedi#arocft,bafinfii- 
(tinendae hydri* fijppcxfitam* 

S^p/o? r<y«v ] QmdfitHomus in Muficitnotiflknum cfi:. 
jSfw Sf^M&orot caoticum qaod fub dilacolum pro f#ri- 
bus accincbatttc; Hodieap«dno*dkitar tf^4*fc</*,quod 
fub *lb*w*-> id eft aorocamcdt folcat» Gcmom**etn/A#f , 
cie mediam no&cm coguw, fcd fpatium illnd tantftm 
quod tenebraium lucifqucconfinio mifcctur,diluculam 
fcijicct ; quod codico qui* knepte diccrcc Anftophanes; 
neqjenim totempeftam&egattra&canunt fed gaili,Ge~ 
ccrum aifadtf ad cawicitntSf 8/<*\ 

0**pu*] Pro ahtcolo mqaofauue cft, accim*. Ccte~ 
rum vctfus hic aiiquomodoha&Toicvidcmr ; fcd nil mihi 
fuccur r ir , nifi qu«4 in al. cd. xtpift , £ dfttt«\ &t a*. 

•Ar «efV !*•*] Temere. ouHktsrci caufa»&c*Hicvcr« 
fus vno pcdc breuior cft* Bene apvid Suidam e 

?i Jffr im s^j* sir *Wj} Corrige **** vt in quibuf 5 

lam cdicio&ibus* 

» • • •» 

II Uj *5* TANJgriLLI FABRt 

nlipvxi mp*» 7tpm78uJ Metaphora. In pompa,vtnotum 
eft , resc/ai <py$\j procedebant» itidero hic fupelle&ilia fo- 
ras efferuntur, &c vcluti ad pompamordinantur^vtfob 
Uieronc prscone notiffimo ill us aetatuvaeneant. 

HfoV p&rov J& vi &i* , i) ytf 01 3*o/. 
. rr»*w </f «W *V W&* ^ » *& [ *;*Afuw»r]. 

07KT >xp tU^COflld* J)JbVdU TKjAdHp» 

£wjuv t*$VQV7* W ^Jji \Srw> 
* bt^ dl/ 71 JblQovT, aM* «W 77 Ait+i^ 
AN. 12 <fyufiin dvf&v y Xa /m Jff «^vpfv 77 ty&v. 

*EI. 0r7&r ytp oim} AN. r«) ^cm a/*. £, <h {jfa im* 

Toictf IttlXtTTW 7» Tf/ttftA. •£J,T i ftf*eut; i 

TO WAtfi <zfclUciVdW7* 791/V <t>A¥r 8,7* 

A&ctimVi&TXL TtotxpuT nJit. AN. 7/J^£r; 
*El. ETWK^ajF» £771/7» *J$7ji'Cetr ¥77 
AN. Iros e/W 77 ; *£I. roqufc & $0179 ™kk£w 
H 77vp SroTjoTrcr, >» J)<JL^env ythtiy 
T\*bnuvr\ «r ei<zi&f7*f , * ' u£&vm7\ w* 
AN. Xtfe/iritt jpuu Tm^ifjL &v ei (*# ^c/^t* fow, 
TouTw ty-mStifjdv *£1. pti yb * hdCotf Smt 
©*#$, <*7»3»ow *o?r er»r Jfxflpj AN. 7>»> 

*El. Ej> pcfe TbTOtf #i#7oru27«* ftV TU^tf 9 

A77' ar $ <A>'§i»> 7*v7* waA/r £rt*$j*f m 
AN. Otovumvi» 7tt? # *El. Iw $ iu* xofuavffr y 77; 
AN. A/tfAa, KCfMbtr* 4>E1. lcc? $ <"* Ktpuwi, v; 
AN. Mrt^cj/^S' «u/twV. «JEI. loT J kferiloif 0T07, 71; 

AN.. A^a/LC IfltVd^. $EI» UiT J V TltohSc WT*t 77$ 

AN. Aiappayeitit. $£[. Luu^pfetyo!^ ii ;, 

aN. K*a*> Ttodmt. *EI. <* «T* Zh&j{4o&f f fpftr j 

AN. Ej«)4 # Jt) 58 T«V ifJULQtfi %€17QVa? 

O^b ^fc£or7iv. *bx. *«yu ^* ctr ocuTr Avvdim 
Aut eujivifxait m^ >*p l/up.tKi&&v 
V\th*vv %*** vheiv « 7e/*Wy . ifci^ 
AN, 0/>^ # ^bi, KctMiAWX©- ^ « W&Jtoia*iJ& EPISTOLjtR. LIB. IV. ij* 

XN. Aeiya, p hlytif. 4>EI. ti JUviv , « «p*p «X •C^V 

A'& 7^/«6u7« jtv6fj$ptL ^pffjutrT* ; 

Ci/*x . '«& , ' wcaxo » * Jb%t ii «affe* «$f akSv ; 
AN. Ejtfjt. *Ei. 7W ;fc*x*»V /' weivotf tuttK& 

JL'i*9i0*fu&* *k 0?$*; 

Nequc enim moris noftri ifthuc eft \ftd nos caperi 
Tantum oportet fcr Ioucm ; £>uipfe ita & dy faciunt. 
Jdautcm cx facris& imaginibus illorum noftes; 
Nam cum prccamur vt nobis bona elargiantur^ 
Stant UU marium fupinam porrigentes, ' 
Non quaft ejutdquam daturx , ftd vt accipiant. 
\.Omi homofintto mc illud quodoperapretium eftfacerey 
Hac emm fupclleftiUa colliganda mihifunt. Vbinam 

mihi lorym reperiam f 
Ph. £>uid cnim > reuera hacfercs ? V- Sane quidem>per 

Iouem , adeoquc 
T>aos hos tripodas vnaftmul colligabo. Ph. qu* dc~ 

mcntia ! 
Non expcftare tequid dtij fatturi fint \ ac tum demumi 

V. £>uid tum demum facerc ? 
Ph. Expcftarc ^poft iUavcro cun&arietiamnum^ 
y. guamobrem ? Ph. Si terrd mbtus creberfiat, 
Aut tgnis aliquis mali omnis emicet y aut muftcla tran* 

ftHat, 
J)cftnant profefto omncs bonafua in forum ftrre ^ 6 atto* 

nitc [ ftupidc ] 
y. Lcpidc (ane mccum dgcretur >ft> dum expeffarem, 

inienm non haberem 
Vbi hac deponercm. Ph. Cauc mctuas y fieri nonpotcji 

quin habcds vbi . [V* J>u*re> 

Pofiis deponcre,etiamfi advltimum mcnfis dicm vfneris^ Ph. £go noflros homms mui , f uim deoermmdo fr* 

froftrijunt, 
Acrnrjkm negant fa&uros fi gtu dtcrtufkirint. 
V. Bona fuafimc eomforttdmnt , i amke. Ph. Si m 
9 firant 9 fuidtum ? 

V. Sccurus efio,fircnt. Ph# Siuonfiranty faidtml 
y. Cum ifjfs fugnabimus.Ph, Si verofiftmrt* emt> 

fuid tum ? 
\. Abibo fiftBe8Mfas reMKs. Pfc. Siverocudwu* 

dam ,fuid tum f 
V. Difiumfaris. Ph. Siverodifhftusfitere>fuidtu*t 
V. henefacies. Ph. Tu nstro firre etummum fufitj? 
V* Egpfane t quiffc & vicims mtos 
Vtdcofia cemfertantes* Ph. M cnim AntkiJttUt* 
(In coocione proponat) multo refHttsejfi 
Tiufjuam triginta dies frius catare. 
y. JP/ora. [ abi in malam rem ] Ph. CaBmadus 

ebororum magifier 
£ Iilis proponet ] V- £>uid?Vh. PlurafwmCtUus. 
Sane kic homo rem Juam perdet^ [hmt ajmd fe fe <&kj 
y. Molefta lejucriu Ph. £*}d \ meiefla* fmfineu 

videam 
guotidie ciufinodi dcereta Joris 
NennofiiiUudjueddefiiefiaume/tl 
V# Noui cgo. Ph. *£rees iUos nummos fuando 
€onflrmauimus > non noJHt 

Arijhpbams meuiatm. 

$ $ ot dtol ) Cum abruptuna g ^J^^uvAU^ff Ccnfam 
Vidcrct Scaliger, putauit vctfum hic dccflc ; quod mm$ 
Vcrum. nanapoftquamdixitPocta, ■■, «tt«A*p£«Ft* 

H^ufiV ^w AT, r» a/* addit £ yy 1 •# Ap^. 
tciiicci Ktfiemn. quod taox exponir. . y s Am J* &* tSf *#t>* ** *} d^nfHfim ) Lcgo,>wtF «T* W 
'w iiCpV 7t 7w t - *>«*/*« ws Jd m tt t m ex f+crisfriwhigmi+ 
bm tlterttm d*ft$3. Nam qumiliad ^r ibr ct<Hcukin»(ic 
dubitari non potcft, prxicrtiro cum dic*t >«f^V tu^ «^aju 
t**T*v. Addcqutfd ineptinscffer, vetfe abhmcr fccundo 
lcgicur, — ~ onrniwj* t&cj j^v <Hrh**. ftcnc aoccrn moxit. 
U& iji-)** (junrn y qimm fciamus m plurimis facm fbpcs 
mtot foiiras ,ifi«TdumautcmfimuUcris mmamim^dafli* 
fane quin vcra reftauratio haec fit,puto dubitate oeroijif i 
if Jfepa»/ mfyit] Aliquanda /#/r//* , atoquaiuioqttod 
vulgo inGntria diccbant, £$mt*m%* fcxcropla fcxccmai 
apud Homerum & hunc noftrum. 

Terrx motlis fi Arc ] L ocum hiric fijppaMm apud Tc- 
rcntiumhabes inl'hormiorte, • 

— A qumndrremlmttqniddketlG.rrgmt 

guet res ! PtfhlUt mertftr* emtuerum mth* : 

introiit in ddtt dtrr ukenus cmtis : 

jinguiffer imfluteium deeidirde tegutit i 

Cattittn cectnk: inrerdtxrt Itarielus :' 

Hnrujpex vetme mtte bnm*m*lhfuidnout 

Negotj inetfere ; qtts cmtfit eft mfbffrm». 
Quem locum idio *ddu*t nettqciod ibiniofiffiraifmifia 
fint > ( nam ne vnum qurdcoi ):fcdq»od ibi agatnr dc di- 
fturbancH» fidtcm 6&'w vaw* cair&t obtcntaPhormieots 
nuptHs. Cctcrum iftud^^H^^Ajtmrcdiaamtft. Ho- 
ratiusaliquid fimilc, 

&*mf*r& ferpm* ket mfiimtum y &c. 

Stmilu fugitt^ &cc. 
l*h w* **$**} >«ipi1ft«d^M4rtfood ActKttrmtfJft: 
qua de re infra. 

AntiftEcnes JQuj fcirct qaafe decrcturo propofucric 
hic Antifthencs, kThoc Uce nc^vlakoraret > at idfcren- 
dum vt & plurima alia. Sttbolct mihi in illius decrcto 
fuifte <&&S*api(v ttiginta ampliusdicrum. vndcmt/-w»?jV©/«r 
intulitpocta^ff»a^Jr»wff^6^ clOT dic^ndun> T 4fcc 
etiafwfod i&JfrS *mtmmtf l i9&&* Qmsnhujits J^er gcnuinum 
fenfum cflc non dubitof^^ujoi^f ogasjc Amiftfacncs >nc- 
fcirc me fatcor. K k M i TANA$VILL* FABtt 

oi>*£ft j PUra. in m*Um rm. Lacini quoquc vfiirpaat? 
*Ntl prttter plorarc reU&mm* Horat. 

,«u7vj« eWow 7i **a» K«A&i« ] Nullus omaiao fenfus, 
Lcgo & interpungo: 

Kiriim AoWow, A. ti ; *E. nxa» ftt*A<tf» 
Atquc adco ita verti. Notum autcm CalUara longe plu- 
rima ad populum t ulifle; vudc luquwi-m-m diiit **ew Kty'*, 
id cft f *Aaor#s 5* K*$tat i too»vt« 4»f /^**** &n0#**/4p$- traAoy wn a*iirc>ur. Dc Salc J Dccrctum fucrat vt fal viliori prcup dare- 
tur. quod decretum contmuo abrogatum cft. 

' AN. ij &kcv yi p*t 

T) wlflfiL ifflif i$&: wA*> j4 Utsvu 

KoiTftT* \')p&UJJtit i}P&t tV «tXflT*. 

£7*10' im^gflQ- «tpw (a* t dvAJtxtf, 
Arlxpaj/ • xSpi| /u# Ji%&m fx*Xir* 
X«axo«*>. to MtmV Apyi&> ytf ?£*/<« 3*. 
#EI. Ti /' •Vafx©' */tf ^* 1 * w/,w ipjvA», 

Tw< 7iAW£o:xonK , to? tmttf EveftnVW. 
KtvdkV **vn;£i/V« *hV «rftp Ef'e#*ttASu/« 
07f J^ iJ^* *y**xowH&9tf i>w/iTO 

I7otAJy. KfiT+Mi-i* -mf ivif Etf'emJ&*%<< 
A N. Ou tVo/toV oT tojt 707f A^ % »/*?* «f^.CtfV* 

NtJJ /* «i yjj/xwkf. *EI* o?f y tj* fVA«<«jVi 
Ni) * VlomfS (*# &T*f&amtn fi*. 
. ANf Oinptf* 2 > t» A«ptf* flpft mf <t*if>&1 i **!!*. KH, » * * KHPTS, «EUDAOS, ANHP O 

&7«dffV. 

aTTotrTK «Vd< > fuS yif rw# towt »*;£*• 
Qx»t ir tfir i lujg.vjifitflU* ETTSTOLAH* LIB. H. ij7 

. *&*9 **V t»9cr £rJ/ imi Jbmiovnl 
ftr «M Tfim^aJi y dffiv hmr%r*#$i<u 

ILkiv&t 71 cimt&r if JkniJkr nyotff^cu? 
*&rm& *vF>u£V&otf cy [w&mKt/i? 
!s»** if c^^r. «nt 774*3« jsmftj. 
A*JJT ibwxvytvaoi. mmr* mTfify. ■ 

X1/3W !tw i-^t^ir a) v%*-mty. 
Sfaior «^ or «uu 9. im*tM.tjj &kIj> %wp 
1 T<t r yweuHat ^«OcufCk TfuGht*. 

2%*r 9 &y%i£*r iuV Vnf* vuul*. 
nnCcif $ *S*) l 7 eifi*r l#/^©-; 

V- J^w /^ w^ «yS moneta mibi (in£t\\x fuit) 
J\T4#* vendens vuas 

Abiuiplenam babens areis nummis maxiUam \ 
Dcin tn firum ad emendam farinam prcfeftusfum, 
Tum vero /acculumjuppohcntemevtedm acciperem y 
Tradicauit praco neminem admittere debero 
%AE.no s nummos inpojhrum ; argento enim vtimur,in* 

quiebat. 
Ph. J%uid> nonne nuper omnes dejerabamus 
>£>uing<nta mox reipublicd talentafore 
Ex tributo quadragefima , quam excogitarat Euripidesf 
lbique continuo nulhu non Euripidem illum deaurabat 

( laudibus euehebat. ) 
Atpofiquam attentius confiderantibus , res if(a vifa efi 7 

cfuod dici Jblet \ 
&ilfKtwto* y neque adnecejfaria fufecit s 
Dcnuo nuttus non Euripidcm piccdbat. 
,y* Jfon idem nunc erit > ndm tunc nos viri rempublicam 
\ \ admimjirabamus p 
' . Kk ij A At nunc multcrcs. Ph. *>u* *e <mt comrnduttt , cauefo 

fcdulo. 
V< Ncfcio quid nugeris. Capctibi anapborum % fuer. PRjECONiSSA,PHmGLVS,& VIR 
qui non depofuit bona in commun«. 

Pr. f~\ Ciucsomnes ^adcftd, nunctmmita rcs efi, 

\*J Vcmte^feftmtte ft&kad prafa^m nofiram, 
yt vobisfirtientibms Pvrtuna dipat 
Sigillitim >vbinam dcnaturifttis f 
Quia menja oncrata & refcrtafint 
Sonh cmtibus , &paratx fnnt. 
Leffuiiquc ftraguhs pelUtis & tafettbusaggeftifint. 
Toculum tcmpcrant vngucntaria muiicrts 
Ordine ftdtttrs pfiittmtonri ajfmtur^ 
Lepirina carnes verubus figuntur,flaccnttfinfitntvr 9 
CorolU ptetfuntvr , beSaria ftguntur, 
•JmenMUvUasftcfafabx cofuunt; 
Smccm autcm intcr tUtu veftcm cqueftrem htdtcns 
Mulierum patinas pttrgat y 

Scncx vcro vcnit vtftemtcrmcm& cakeumdcmhthuu 
ffabcns , ium alitjuo adoiefccntuio cathinnaus^ 
^mbuc autem ( calceus fcniixs ) & fa&umibi proj** 
ftumftc tcmcrc tacct. 

tvdfa* aihoeov. Scholiafies cmendatut. 7f»6 w* ysuamt 
quid t Et ibi locus Artftopbanis exfltcatus. 

Prsconiffa ] Ica «*altti.& in Gr. rcpono K»j«Vr*> n*» 
imulner crat. 

>**3oy } \/idcciir defigoare 3*A«ewr , aur permUm/StA 
tamen,<jo*dakcubi ancc me nt>catumaCafaabonocfti 

l - *• j*COTuamciiamino*it>dobaftt ,cumin fqrntnfibant ali- 
<juid empturi. 

Euripidcs] Nequis poetam Eutipidcm cogitct. Tri«; 
fcutum autcm iftud crat, A& nit afno $ 4tf iritw *****&- 
ms*v meiJk 4t ii wiyif evrfipeor. Tributum fane ingens fwsxit 
/w$hcMiie*arem,vt vkmar, mhil ieuiuseflet. 

Atis KtarQ®-] Id alibt a Schal. evplkatum cft. 

Euripidero pkeabar ] Imelligc &*»Ao)«Vt ^j)w, di^ 
ucrfo fenfu apud Mariialem , 

— — N+nJ*it AuhIjc* t*m pictatd mtnus. 

wnvft<moi ] Tl*j xmvt**. Debebat cnim dicere ^iAyi 

Anaphorum j Quidfit Anaphorura , ^neqttt ent «Ca- 
tini habcnt quo<expthnant) notiifitniHireft > & <t Scholia- 
ftc fatis caplicatur hoc loco vt etiatn <# Cttjfj.^u : T* tva- 
4*&* (Ai.inquit > : £u\*v a^mk^ 9 utf Ti-poptuL %%*frint*nf ol 
tpyl-m £**»£***. Cortige>l:;*p7»Wm. Ac&fe,«*A4>cw etiam 
dici , vt & J^bujfm. ciufroodi lignum tn vfu etiamnum 
plurimis in loas viderc eft. • 

fipavos riiwm J (Hamus.: Bot>chid&aih 
« Pro inftgni jit cqrensrfUStilis. 

yjujauKar i^W^a 7f\>£kicL ] Lepidiffime di&um. Stncgns 
ifte a$fg*7tosof eir W yw&iutc iwy^tsif tSr, id eft frmplici* 
ter & Latine , ./^/w^^ttamobce^fac^ 
rcquidfibivcJit. * 

WWfc].Scho!iaft. sirtr «whA/t* Hcfychias Mtc nwiic 
cfle ^/^wr^W«/W quod codcmrcdit. Quippceiufmo- 
di homines mire folicitifunt de caleet$,qui niiivenuftult 
<eflent , fubruftici muherculis noftris viderentur ; ntfi 
^u* fowaffc bcnc mutorttaros in&ltmt habctc >batura 

indittaru «1 incuriofar r v htbu h^o^t^ 

Tlek 7ai/7« %tpS& 9 tit o tim p*£& f^G* 

#BI. OvuhJI CdtJti/jm «firro. 71 ytf &** ^^ 
-Er7*w8* , Wa«A? 7*27* 7^ *» a* JfcxS'; 

Kk iij *El. Jttfo TANAQf JLLf FABU 

neir y\ imAJw *fil. aVitW». KH, 4*W*} 
$EI. Ofc rifW a W IfmJ&t X*Uf KH. ji jtf J 
$EI. Ert^v Jt/awW fnp fo' v$ftf«r «/**. 
KH, B*/>£ 5 <feWw fyaSr; *. 77 yy W$*; 

T« 4to*m jtf J£ tjT tf©A* ZvKK*fAg*teit 

T*V ^ t&lottoTo*. KH. lu? $ x&K»a**9 f *fi$ 
Ofiti* Z& ri^m. K.H., iu*$ t**$rfa y 4\ 
Ka\H$ aj/itif KH. fc* $ &ip)tA*0i, vj 

*EI. Ecn ? dvpau* isak. kH. 77 <fy*o*f , eiW ^/. 

*EI. T*r eJ^^te^w «tpWo/wAr t^ <Mf*. 

AN. B*c/>£* Wrtu» uyip©-. ai? ^* , ** Z/*&y, 

K«* n^^6rK , «4/**7f 9it* «8|uW<C. 

, fft£& «tj» r«J iy* <*i fywim AN. fti), t**Aqmt* 
Ow vwn&S 1 ) *£>«*/£ ? ^tifxdivf. 
Otot «w <ufc? •ri* ;&vp«fl' *£*• wf A' p 

Ad bac [ has delicus ] aw//* ; quandoquiim is q** 

mazamfrt 
lamfiat cxpe&Ans*fid mmSsc diinme. < 
Ph. -te* r /£//*r i£*. ( ^/W «flw foV/fo f) l / 
guando iia reipublic* vifim cfi. 
Vx. Etquo ibis tu , qui bona non depoJitiJH ? 
Vh.Jdcvnam. Pr. Nonfane 9 fimuticribus ittis cor intfc 
.Priufquabona infcras. Vh.Atcnim/J^ram^t^and^ 
Ph Jto ww , o amice, mora non crunu Pu JPmawob- 

rcmveroi 

Ph. guippc dico alios ctiam mc poftcriorcs allaturos. 
Pr. Jbis intcrim tu cxnaturtu tamcnfPh. guidemm 
faciam ? 

Quif/c dccet fafieqtes rcifubtic4 ■MrftmL.WJ.13At. atfi 

Fra vtriti epituUri.Vp. S't autem tt impediant, qttid? 
Ph. Centra ibs demtflo eapitt. Pr. Si tt -atrberent, quid> 
Ph. I» ius vdcalo. Pr. Si vere te trrideattt, qaid > 
Ph. Adforesflans.Vt. Q»id facits , cedo. 
Ph. Cihes rapiam eoram qui iltos conuiuio inferent. 
V. Ahi igittr Muc pofttrtor me\attu e Sicen 
Tnque e Parmeno ,toffite emntm meamfubflantiami 
Ph. Agt , ego ttcum tua firam. V> Haudjuaquam^ 

nutlo modo. 
Vtreer quippe nt apud ' prafeffam noflram 
Foftquam depofuero jufctle&Upt , ta tibi vtndtces,. 
Ph. Santqnidcper ieuem. Opns Igitnreft a/iqna ttchna, 
Vt qua mtafunt mihi hahtam ; eorum autem 
Qud tn cemmune piifuntur ,particej>s quoquomedeflam. 
Re£fo mihi videtur\ etmdum efi 
Strtnttt vt ctenem , neque cunftandttm videtuu 

Leuicula emendatitttrt tret. 

Maziro ] n t iy ernl 

C*/)ft $ ftiinii perinde 
cft ,Iicet fenfu 

ijat 5w wi-tyu ; qucant 

iftrtd »%fw hoc ritcc dj- 
cunt , AUer te, 

MvweVnw ] Vi tcl vw«- 

^Taf^Ai/wrMi ibflt&c. 

LUftmna*] Tfw «M> *AJ»eW, ■riui oKkutvtny , m^ii mt » Trcfa 

».-jmfu*. Apnd Hefytb. fcnbituf m^»pn4>tD^lc.veifufupe-> 

xiunlego , . ,,,.. , - . ,-j - 

— — Aaa'*kb/<w. K. «;»• 


sdx TAXAgfniLIif FAMZI ^J i » tm TPATS* AAAH IPAT2, rp, Af^> fnto&tAfin 7* mot Ipawdi* (uy&% 
TTo^W hmt ai ^htiCotfjL 4w4ff 7*y* 
TlactSynu* ftfsW /dCf. Jt cwi rnf^v St>/U4, 
lAihvfptcv tbfiau 7* fft luvttiSr. 
LA. TP. Ne» pDp p* ^jwOMftotfw «£*£?&! 

E/u?, 1fP7**# $ -»€*•«£*$£ *** 
- AJT ttr'° l}« J% W <&m «fgjf» aflfnfuu* 
Ka >B </i fy** ?V W? *ife $w>/u%;o<*, 
O/Avr e^» HfnSv tt > xj x&fJLpfixlv. 

K%m i/af *) ^ifc/wwr /»*©-. 

E? 71* rt^t^oV 6»m3 * 

Cu\ ytf ^ r^ n <*<?*¥ %- *"**'/ 

0*<# 7jr s*tfitr «r $$&«# 
Wi; Mr ^m 7*?* >wta ;i ' ; - p - ';' ; 

T* t &nW^WnfC^; 3 ** * ' /A "' 
**\of#n emJSd^ TP. f * * r\ v. k * 1 rp. • • w« *fa x \ tPISTOLJR. LIB. II. lSf 

Xq,m *? icAiW o$iV Jfi&lf 
Kou e&ffiAtovVwM CHtefJpn p/A**nc. 
NE. Ai «w. *tao7t T&mfuu j * v* jfjtet /« / t* &©•• 

Tctp f«o# ^7*p *AA* CiCnxM. 

K<0 ittAA* k cflfr a« -ntCV* </£ A$>«r , 

K* A€l <? Opd*}i&p , iltot 
ZLavf jynitcu <OT?C*Atf tn. 

l&mp t*\cup& xjHenctr, 

AOKHf Ji ims $ K<t$Jk ** t«V AtfChf. J 

AXX* *k ay ftvti vpapmotuo 

A«T i7rii>* C*Aft k) fa&Kuj mcanf >**jf # 
Oi/cfeV $ iJV cn <B&Tt&p W «Vt* S^£ 
OiTxoci* W U^&p y* j Nl. pyxpip y SeuGtJl, 

0w ! *^^ % NE . 7$ $ *t/ tf«*V t*Kcuv* ii< hiyr> 
TP. Qv-nvulp h&toim c% >%**•. NE. «AX* 1j; 

rP. T* ^ *l$A«>« j NE. <rv $ 4 IfexJtftv; rP; ty; 

A«k «C>V iiUtfVTiw Eot^* t£ , <u£' f«AcV. 
Nl. 2«> $ **'*©• w SJtf **a©. £ rfyifri 
rp. Afc£a >* % *»/. •«^» >B &7r *V \uX 

Slft ytp aju^f ?Jir i ir* y «vAf^f 

Af4&& a «'rf'* nh ; rtf a/J t? ^W^aa* *? NI. 

rp. 
rp. ANVS, SECVNDA Atfvs > ADOLBSCENTVtA* 

AN /~\ r/^ w/w* wr/ aliqudnd* w»ient?& tmck 
V-^ iampridcm temfus tfttyfiijftw}; 7 
<E£* 4^/rw cerujjifuco cblitajt* 

11 1*4 TANAgTlLLi FAMRI 

Et crocotam induta , 
Ottofa ^cantillans apudme canticum, 
Ludtbunda % vt quemdam illorum accedentm 
Ampleftar. O Muftinos mcumdeftendit', 
MoUiculam cantiunculam > ex Unicis iilts cxcegitantes. 
SEC AN. Nuncquidemmcpraueni/hre/J>icicns,of*- 

trida [ antc mc 6 fcncftra rcfpcxifti ] 
Jputabas autcm, me non prjtfcnte , vineas 
Relttfas vindemiaturam , & allefturam quempiam 
Cantando ? Ego vero >ft idfacies ^contra canam. 
Etft enitn id ftettatoribus tritum nimis & fafiiditfum 

qusndoque efi , 
Tamen iucundi aliquid babet , & comici. 
AN. Hunc [ fcniculum } aioquere & cum eo rtcdt 

hinc : tu vero , 
Amicellulc ttbtcen , tibiasfumens 
Dignumte acme canticum accine. 
Scc AN. Si quis vult aliquod bonum 
Pati > ei apud me dormiendum eft. 
Neque enim apud adclefcentulas fMrtUm reperiataMt 

ftpicntiam, 
Sed in iis qu&pauto maturiorcs funt, 
Neque vUa magis quam ego 
Amare velit amicum , quocum 
Jtem habuero , fed ad almm aliquemftatim auottU 
ADOL. N e inuidca* puellis i 
Jguippt voluptat ineft 
Ddicatis e arum cruttbtts ) 
Et effl»refcit in illarum papiUis. *tu verc 5 o Anus> 
Decumbis & vn&a es 
Vc Acheruntis cura fis. 
AN% Excidat tibifiranten EPISTOLAR. LIB. «; U$ 

Et eftclintrum ttmittaa , 

Cumntolcsfubagitarit 

Etsn ItStofer^enttmreptrias^ 

Etintra eugium attrahns 3 voienscfculari\y^tv^n ope* 

ram daro] (mihi vrina* 

ADOL. Ehcu ytfauijjMidjHaUrX^&cizrci ] non vtnita 
Saia autim hic rdintfuor i^nam 
JMater mea atto abttt\ 
Ncc aliorftn hac mthi Jictndajfknt. % 
£dd J nutr/x , f rccor ^ 
x^dccirjc huc Orthagcram > { tta tua jttatt 
JFruarts * ) qtu/t. 
AN. Um , o mifclla > mort 
lanieo frurit 

Ipidew Mutetn & Lahda ftcundum Lcsbios , 
Scd nunguam twbiprtrifics 
&t>s mcos ^mcrcs^dcli^hs: J mtam <auttm 
Jimtm \_ tempus] mnftndes y aut adc$ auftrcs. 
ADOL* <Unta ijuantum vis , & frcQict tftneftr* 

«vdutfdit. 
2#tmo tnimadte frius ingreAtcturquamadme* 
AN. Annevtejferaris\PiD^Mirum quodftaJmawTJUr 
«AN- Mifiime verQ. AD. Jguid atim dicaf mtftUa 

anicula} {igitm? 

AN. Non tibi mcajintffus motcjia erlt. AD. Jj>uii 
^nchufa magis\ purpuriflum ] &tua cerufu 
AN. gutdmetkm 4oqucris\ *A& Jgnid xterj obligt* 

ftr ftntftramj>rJj}ias £ AN. £go l 

Canto aj>ud mt Efigxnwuo amsco. . 
AD. TJhi entm *bqms amicus fhfrMtr^Gtimli 
A*N« k Oftendet tfbi Spigenes ; tito -enim ad^mevtniett 
\'JIic tnim ipjfe^ftytt yuidcm ^ Sfernicics, 

LI i; i6t rANA&TFLLI PABk/ 

NuSo modo egens. AD. Per lomm^ ofutrid^ opefiifru, 

Statim id oftendet \ nam ego binc abeo. 

AN. Et egopariter> vt noris me multo magisfi.perc 

Co»ictt*r* : Exflicatio contr* fenfum SchoVaftt &Bifcti. 
Emcndath. Locm cxplicatus contrs Scholtaflcn. 

Ionicis] Mollitics lonica nocioreft qotm vr cxplicari 
debeac \ nam & in harraonia, & in veftibus, Sc viftu taitta 
fuic, vt quidquid raollc &c* lonicam dicerent. quorcfcrri 
qucac locus 3tquo?*tJ«£*0aV , 

'BpuTfopfyuv 71 £) Jituswr \»tiKj£r, 
Vbi h«c Scholiaftcs, foy/jcaV y*£-+ ***& onpairei mfi&f,&* 
hvxify £ (t*K*xj5r ifyt^i^tuMc. quar inde pccas fi canti vidc- 
bitur.fc t infra.wcA» w «V \mr'm rcy^^^r^ *i»«r.PlattCw 
non vno loco. Horacius, Motus doccri faudst fowcu. autem syt/^f * eft altquid fccure , itnpune , 9c curoficcre. 

TuTp Jl&kiyz «ftfli^afvaiyt ] Tkt^ fcilicet >t£*f v? , «f»)t ~ 
&rn. Iftud autem Qb^^im non vidcttu cflc Gnc mondo* 
Putaucram ego fuifte fcriptum , K^Tn^nnr bocfenfuvt 
puclla dicat, [parem tibi quacrito , qupcum ferironcsca:- 
das ; vidcn* hoc fenium , abi > coucede hinc & cum ipfo 
retn habeto,ft iubido eft.] 

ftonilm paci ] n*&Sp de bonis& iucundis dkirur quem- 
admodum de malis rebusSc iis qu« nobis dux« &molc- 
ftc func. Ariftophanes i* \mmum, 

E/tfu $ pti ixvew %#iY ie*r irimAac* 
Ibi aucem Clco exprpbrar populo Athcnicnfi fua incum 
coliaca bcneficia. Et in eadcm Comoedia 9 
oT»r ximrfa aya&ir eir w m&Syum* 
Plautus in Afinaria- Quo loco Lambinuslegi vohpotitmr; roaJ* , vc opinot. XTTSTOLAR. LIB. II. 1*7 

viderunt intei^retes,ncqttcSchalia,ncqueBtfcta$. In- 
terpres Latinus hic > vt alibi , incptifliraus , & irapcritu* 
quam qni maxime. CoMige csMostmos 9 &t*fiicelinito,<piz& 
vro&xihtZeu fit *&<T*Kvxit > fciliccc, qnod>fi qutdahud&: 
imperimm cft 6c ridiculum eft. Schpliaftes autcm, im?Jdc 
0% €$&kIx***/ , * irtil;* rat 7fi)f&, t*m im& piap. At Bifcturf 
Mel>usinqutt,fcribere ffi^wiuga*, vidclicct rfi%&<r*, &c. 
queroadmodum fupra. Veram in his omnibus v^ /"*$r. 
&enfo$ eft feftitttflimus*. Vidcbatillam tn le&ulo anicu* 
lam m«*S#o»r&vnguentis dehbutam;attqoc ipfamdecirra* 
bere mortt * id cft adco decrt picam cfle n in eo ipfolc&o 
cfFcrenda fit; quin & » inquit, ontw^w &>&&* ^Wr^ 
e*ff* r/ , jM t// csdster* m rogmm effieremd* folcnt. In 
hanc materiam fdeledto}ahquot Marrialis eptgramma- 
ta leguntu*. Ceterum n4 qais erret > 110 n ex **&*l?*fl**$ 
fcd 4^hl^jtau natpm eftr > 

9ft?p*]Vc\ eugium > vel parsleifti : fi prius, fenfoserit, 
[flaccefcat $c madcfcat,] non queadraodum Bifetus. nam 
q uod ait nonnifi vctulis comingi 1 j at quod dico cgo &c. 
fi ahcrun*. inceUtgeeam lc#i partem pcrquam funiculi 
intendebantur. VndcHomerojttoAvTfiiT*/* Aa^icoi.aiicu* 
bi. quanquam alij alitcr.& nilaffirmo. 

ImiCkNT&i J Poftux intcrornamentamulicbtia rcccnfct; 
tamen alipd hic conijcvo. fuifle videlicet puluinumali. 
quemquoad fulciendum cdrpusvtebanturfcortilla,vcl 
ctiam matronar quo bcnignius prjebcrcnt. 

Serpentcm rcperias ] Adi locum Scaligcri ad Priapcia, 
vbidcanguc pro ea partequam nooappciio, fcd anguis 
tum dicitur cum languct. 

Non venit raihivrina}«y i** f#i fffaf* Hrxeo hic. 
fcio quid fit ciere vrvtam in hi$ rebtts j verum non placct. 
olim puraueram legi poffc ro&f ;vcrumiutticdurum vi- 
dctur. quamobrem altj vidcrint. 

Op vy^rr]Mentulam artedamj^t. "dritte.lfbit. lyei&l 

K*A€t lif Q^p &>imi *tui& 3&wou ivTt&Kv n ] Orandi 
formula cft. Lege Sim ewme wm«f*. 

LabdafccundumLe*bios}AUadn adfaditatera Lcf- 

Ll iij ;» *«8 TANAJtTJlLt rABtl 

biam.ftanta mihi prurigine vidcris correpra vt vtlmc- 
dium viruro gluberc*rfltf* viri tterdre, poffis.] Fomffc id 
ctiam to di&um cft quod casn diuaricatis cruribus 4* 
cumbentcm vidcrcu 

im&wp umtf ><*aS] Lcge **&***? mm^ygh^ **&w&u 
Neque cnim vnquam , Wrip eVW,di£tum cft ,aut «tfu 
lOftfw , aut mt&nvm , vndc ficti poffir , **&*** Jmtf* tcc. 

Annc vtefferarisfj AlitcrmtqncSchol.accipio.Quip- 
pc adolcfcentula dicitjumdet ad te Mm*ur,4ntt fHtmdd 
mt ? ftrr^ ?Wm , ^ trr tffertrit. Pucila tcfpondct 
«wr*w f rijwfr qmodfi* , fi.mhlefctns mnlivr cum fim , • 

*«*€** **'* ** tffer&. 

Mc multo magis fapcrej ArgatafeQtentia. Adelefixa- 
tnla teccdcbat «c videlicet illius AamV* captus ami- 
tcr,^qui ipfam ad Ccncftra» vidiflet , fores .pultarct,& 
intcrim cx icgc ScnaiAs rauiicbtH eogccctux cum vcttla 
ictn antc habeie>quodconfilium vbi.pccfcnfit vtcula,ait, 
Ego paritcr conccdo htnc, vc mc multo fapicntiorem 
agnofcas quam Gs. aVitcr Scholiaftc^ 

Gcres J Dcbuit fuiflc ahqui* paulo grandior, Ar pan- 
perculus. NE02, TPATS, ANHP, NEA* 

5T P. CyM*(w Ji&L rii JbU m&iam. 

Es? Jfx&oy 3 f»fmf*Tufnd*m 
AXx* ^Jw rnfiw* 2 tt Z, Jfimc **<& 
^AN» . Efo* <? dio} hd&Hfu viai i&klui fmUu 

>JB# E$**m» 99 ifpm^w xaM^r* 
\ \ EPISTOLAR. LIB. \l. tfy 

fyt/c/V yio SJnr, oiotftn f* XrJbv (Apeif. 
NE« Aaa' «tw yio <wm » {MfJLv6fub&> 

&&& J* M& J* > f /aop if^r A*e? ^' 

?ta> JCv&ewitw l7n*s «ow. *Wrv j*f w %&*fi% Jom 

TaiyA ? aSv Gogpvjpr. 

A799Q' «T* f>xeiW (xor 77V fl*0@- 

O* aw 1^x1^« ?;**• 

M&fr?* ixii/^ou / *e?x»J9 nolnm w/' le tvrtw 

7lw ifJw irJfy NE. eTiT^ Jtf «fttT^ «# •» /w 

Ttu/<A', et $ fei* jogfc-rowicj-** x&cvfjuu. 

4'Aor > **A* or 7J ^ finhOfuu x*at$> 

riKTiKTi^i&rtjL p$ <t or av>* . 

XtM-pi 77 j* ctfuir&s im *nt*ry; 

MldK , imitfuut 9 %&i > x) iminnr iiwJ* u %vrlw % 

Tl&t ilw ifdui arafolw ap»^" Ri. *t? j£ ^w/ 

4/AtB7»r «T ixtWot» 

Mo4%or, dcomQt *n. Jii toi a% mr*f %%> 

€1 jgvffoJklJkkor \/M1 . M#AlffM > 

XvwejJ& tfr®-» /^a/]t* MiiVw, Xaerw $pl/up*} IVVENIS , ANVS, VlR, MVLIER, 

Adolefccns. 

IV* XTTinam Jiccret (ppflem) ^**/ } pucllam der- ^) 

V Et nit ante fubagitare [mire ^ 

Dcformc (rcfimuro) cf 4»//* / **£; oww ^/w tolerabiU 
£jf viro libero. % 

AN- iiulans (inuitus) tamen j>er /ouem Jutues, 
Ncque entm hac fub Charixcna funt ; 
v£quum c[i hacjecundum Legem feri^ftquidcm popnlari imperh guhemamttr. 

Sed abeo ohfcruatura quidtandem faEhtrus fts. 

V. Vtinam , $ djj ,formofam aliquamfolam babcam, 

Ad qnam appotus venio, tawpridcm dcftdcrans. 

IV» Decepi ftcicftam iliam/tmatiam^ 

Jjtuifpe abijt ^puUns lAdeikct me intns effe. 

A N. Verum cnimvcro h:c ipfc eftfuius modo meminim 9 . 

Hnc iiuidem veni % hut ddes, quodmihi dmicum eftihttc 

Accede^&mccumconcumhcns'\ [adme 

Vcletfationem ncftds & experiaris* Jgurpft mc mirum 

in modum amor tutrum 
Capillorum quatit 3 agitaU 
Ingens autem dcftdetium in me irruit 
guodmc laccrat ^vcliicau 

Sine quafo % t^dmor, &facito vt hicce in lcJum | 

McumvcniaU IV* Huc obuc,admc 
Vefcendens iannam hanc aperi , 
Sin minusfufis hic iaccbo mmtms. 
amicaia^intuoftnuvolo 
Lafciuire cum tuis natihus. 

f^WWWW^W W WWWWWWW WWWW^ ^WWWWWTW ~»JC™ fWWwWw WWWwWwwwwWW ^g ' 

Sinc qujfo o Amor > &facito vt bac tn lctfum 
Meum ventat r Ethdc quidempro mca neceJRtatt 
Satis difta funt : Tu vero mihi 9 
O mea wluptas % oro te y 
{£". Aperifores & da ampiexum. tui gratidUbmspctptfttr y 

6 ludkrum meum aureotutn % mea cura ; 
« Ttneris planta, OUtt/i dpicula, Qtamrum alttmn^ 

facies dcliciarum. 


Charixena] Charircna ] Charixenam *J3$* ^ (*»&* yu»£& fuifle 
teftantur fcholia. allufum fortaffe cft ad yiw & ^yo^AT^ 
*/? f #**/ hic quidpiam *d grdtUm gcri futes \omma tdfum- 
mum im txiguutur. 

i7m*\<m\ Vcrti quafi fuiflct fcriptum «/*h vcl Atticc t!<m. 

Ates<h\&c. J Obferuenchicftudiofi caticum^^^x#r- 

ntoiKTi?t£%] Akfe Iafciuamanu rfates.illius pulfarc velle, 
metaphora ab iis inftrumentis qu« ple&ro pulfantur. 
Apud Hefychium cxponitur vfiexfa , ica & vfctim vox 
cft amatoria. 

a> jgpnJbuJkKov ] Intellige %t\^i\m }gya$ 7nvwuhi^*v. 
vel Tnuyvw (cu ludicram qupd pucllulis dabati^x. nuga- 
menta amatoria. 

Aro/£«r , £mL£*(u, J)J W 01 7nfw f^r** 
TP. OvW 71 x*7$etf ; ^uSf tfdi £w7i?f > NE; TO$*r; 
r T P* Kcy «rfw Svp& y It&Jlu. . NE. ^mbit^ifC «?€?• 
' TP. T? cA* AifaQ- .fjp^tjpp ixfovA**. 
NB. Avaqxu&ov fyivv tj/ tf?^»wcr. rp..77r*j 

T P. Nl) 7&0 A?£?//7&f 9 Ic^71 611A9 ^ tu/71 fC** 

Nl. AAA* *jg Vj*i m \2ftifywr7vnif 

&9*)Pfjfy. «tAA* dff<t»5rt *va£iCxi$# % j 

T P. fi*i ^? *g?7Sf«; «e^J r j* TatJV tuT# *? ThVKVf* 

K(tt) J flpc^ior ©**>«r j^etT JbxS'. 

Nl« T£ CxxofAftq* y% *p & £9 Uajrrih fifuv* . 

TP. AM* *'$ «Am& agt * <Jr TUwmt vift*f» 

ke* Ctu o?<A' 2» 71 a4)*{, «rfwA cA^t^/ !$***#• 

r P. 07«# >t xftitft tIuj iftb» ae$7*9 Sufaj, 

NE. AAA* U% viwi xfni<ri&v o\ri$$>&. 

Bvpuci fx £p.ti *>Acc <&fii<myi ii sofui. 
NE. ^aa* 2 tuxV ifr/& * \&s\*i C«* rp» 4t*h 
K E. TJr f ^pl«v iet&v. TP. SS f % tp 7?/, ' 

AM* *wfl' 8^5 /^ / irm Stipnw *$4& 

Mm V J i 1% TAtiA&Plttt FASRt 

T P. OT/ 1 %>v fiovK*. KE. ^ W Vyi **» Ai*. 
T P # M* ihi Af&Jfrtoi , 8 fi %h*% xa»(*<<#*, 

Mi' y» / *V<». NE. <$&*&*&* > $ Xfdfav* 

t N E. Ti rfi* xf**X<U i*it K&&1* *foi$ff o* > 

Egir *^'rw ( ^r 7D/^yi, * fic legr 

T P. Mi <nu»*7i p » <j*ko* , tf M* {$» Jtip m* *H*> 
t N E. A^* « * «Wftji fuVr e^y fy4V i 

TP« NJ itui Ap&fitto* J8y*fti *•#>,•* 8j» 

Aperitawplctteremcproptertelabores patiar. 
AN. //^ / W > quiifotcs pulfa* \ an me quaritm ? IV* 

Vndc autcm> 
AN. Ianuamtamenpulfabas. IV* Emoriarigimfi 

ii fccerim. 
AN. j^/^ ^k £** w»*/ft /ifm ** 4# * «r*if ^ 
IV» Anaphly/Hum quemdam hominem quarcns. AN. 

Jguemnam ? 
\V . Eum qui te fubagitabit >quem fortajfi cxpcXas^ 
AN. P*r Vcncrcm y vclis nolis. 
IV« ^ nunc/ufrafixagenaria* non 
Jniucintusjfiiretrorcicamusi 
£>uippc cas qua intra viginti annosfunt iudicamus. 
JfcW.HtcolimfidfiperioridominationeerautfGfa». 
Hunc autcm decretu & certum eft hocprimum induccrc 
IV. Apui cos qui voknt ^ficunium Ugem qua apui 

Patos cft. ' 

AN. At cnim non camabi$ % ficundum lcgem q*a otpwi 

patoscft. s * j N / IV» Nefdo quid dicas > hacfrim mihifutfanda ( efi. 
AN. guum oidelicetfrim meam fulfaueris ianuam^ 
IV* Sed nunc foUinarium nonfettmm. 
AN. Sctopgo meate amari';fid nuncfubito attonitm 
hares , 

*>htod me adfores rcfer/fiiyverUm admoue os> vt ofculer. 
IV. Atenim % o mifira > amatorem tuumformido. AN. 

^uem ? 
IV. Ofttmunl iUumftiUcet ft&crum. AN. Hic autem 

quis eftl 
IV* <£>ui mortuis lecjthos fingit j 
Jjhtamebnm abi intro ne tefrcfbribw vidcat. 
AN. Noui quid velis. W. Ego tc ftr Jouem [ hi« . 

relfnquam] 
AN. Ego fer Venerem , qu<c mefirtc elegit, 
iTe haud dimittam. IV. Deliras o anicula. 
AN. Nugaris tu j ego cnim te adlcttum meum ducam* 
IV. guid quafo ofmfitvncosextraheudiscadis cmerc 7 

Cum liceat vttulam hanc dcmittendo 

E futeu cados refrehenderc f 

AN. Noli iocari > mifer\ fed huc domumfequere. 

IV. At enim mihi mcejfc non efl , nifi bonorum meorum 

Jguingentefimam defcfuifii vtftt communis rcifublica. 

AN. PerVenerem.nihilominm tibifacicndum efi ; nam 

Mirifice gaudeo , vbi cum iis qui tua amefunt dormio . 

JV.Egovere mirum in modum agrcfero fi dormiendum 
cum multmbUs qua tua atatcfint, 

Neque ad idptciendum ynquam adduci fotero. ^ 

Factrt manu tcnens ] Erat cnita w»tA*Z*v*>* *i'Jfis' nf 

fjiJ* plr& > Quamobreto non abs r« vttula fubijcit , & 

~ fi-^—^v-*- - T *-— -- -*- ■ - ">tm ft ,T , *rf rAirA%rttzi TAnnr 

eivifett vif trfitatib (kupopuh Atriac,cui ndmt n Aw*f xVjfc 
eratqttc trlbfts Antfiochidos. EtVpita d&pxfr Sjnifiau 
i»4y&r£4r#,idcodicitqi»rcrc fcvirum aliqacmAV^tW 
cirii qui luba£itot 5 qucd v&UU*amtrfelcJKuro cft ; quiffc 
£ fit maftprbater, maligne, inftrcnccquc agitabit ; vt qui 
artifice manu malit vti quam in panticcs putridas k 
inwpYft imfntfrgefe , quod qtiid cffic aliudquain, 

'Mottn* qtiin Hitim Hhtgebut corfora viuis 

corporibuif ■ 
h<n<h* ry %Pn (*+ ] Subaudi ,quod tacct vctnla,^ 

Supra fcxagcnarias non induoimus ] Bcnc hic (choliaf 
ca legito,*mctaphora pctpeeua a caufisiudfcandfc. Ita 
Latini loqiiiitttur vt Graeci. Pliniits lib. *.[VvBfrHW.j 
^Tcrtio Hi* ihduftz ta£*#fr* IhH) Tytok». ibi Agrilfe , <ta- 
bum iuridicum cft. 

GlyconJ^Fijfit hieinfignifatoifatc nobili* i VndcHt- 
fychio cAiibtit* " . 

Patcos ] ThracuB pppulus. ScholitfUl illufioaemj* 
Vat ad Way , quod vcnfreum cft 
: ^>/<*'^ JSehfln c ft ; $Mdm ^ffo*rf*W**tf^ Ji 
eum modum vellem mmjwmti , ^ibiMdtt ^^i td ^m^ t; 
Verum tjuod nunc <fU4riH t 4f*di$**t Hn tenon ejkfermtp* 
tnim p**tUm*U#*4*fUfii*; # **«*/ mfifeumm a , & tnbmh 
fus& venehum. Fortc & tiit*r,ft illius vctul* vtcrumcwa 
xptinpdi comparct ) 'fccf iam h*c himia funt /& vctularum 
txdct, t\ib fgitur. 

>**f <&%*&* ^/*»] *e^. 1 Pietbte**Mi& iHi >$u«nta 
b^tttt *a**ra*dm VttbttiMfr,** dk>bo]ttib«s«r»*, 0*a 
•tttcm^rorogcncs b&juis^ Timcnccs vApcJl«s,^«:jqiyrfd 
autem lccythi mottuis aptpingcrentufl, aliundc cx Arifto- 
phanc innotyitt Lcpidc Ariftoph. qui vcruls taUmasu~ 
torcm dcclit *<juippc qu* Gwicntcr & Mkltct atbtofe 
•raatorcia cum habcns qui ipfi lctythum , YbTptttam 
mortc foluerctur , poffct pingcre. 

Ego rc pcr Ioucm ] RebuquereJecreui, vcl, Vt $AcAirft! 
X ^uod tamcu4aidU* probb. ) CUo^ tii&m & r* tyt*K4 ] Srudiofi obfcrueht tftiyp* in fignificatu alie- 
niort fumi>videlicct pro vnco > «onquo carnc^ex ahcna 
cxtrahimuj,fcd qlio vrnasaut cados puteo>aut fonte hau^ 
ftos rctrahimus. 

X* P. 4« ?<**** 9 <*S» ^ «f£ CaJtQea * * tpi. 
|EA£f $ yw<ul;k , tmifhf >l& 

E**«* * kVav M0otfat9 vHkm.1 ^fic lcg^ 

rp^ To/V >8 pl<4*/r TiTr ip)tn&m veisiovl 
KE* T/ 4*-fcu ifcufnw p wjlf. IV </fy«>#f> 

H ? ?/**? l A9Jy7ir ; rP. *a\' r jeue*^ 

Tanip fiibfJLfof Yr**«yfy *j£t %it. 
NE. *l*pA*i+ ^ V* «£*-, 1*P. * >*p iH yotflt* A 

NE. AM tptmp&V) nA^fuu. TP. x>£* *t/. 
NE- T/ 4fe» «g* </>£- > AC> wk*Zmv *t ifti; 

Kfit Tir&gtff m Fiu* <*t?7«. ^ lt*y£f* % 

K<xj x*l(XA& xmB* ovfa£**on 7177*££, 
KaJ 4tufiat<Ttu > j£ Tm^in lif tii)U)$iV> 
Te&w 7% M0&*&v tS$p*xw *& <f &V-f*tm 

T P. *H /u&J $r* ' */*<*< *t? <g npaflw fytf/. ITEPA NEA, rPATS> NEOZ. 
Oif owp&riaiy » * >8 iktxia* i%i 

Mm ii> V. * %1 4 TANAgTlLLl FABRl 

J P. n -m(jigtiKv& , *&>*«** wcAi * rcf<*r 
Ne. Nd * afc * <w?a^ju;fc*eW y» fwi 

■ AN. Sedferlouem 

Hoc te coget. IV. J^f^ ^ ^ f 

AN. Vecretum > wc/* ^W f #i adme venit 

IV. I«iw ipfum ^uodnam tandem efi ? AN. A m 

recito. 

\Cenfuerunt muUcres ^fi viriuuenif 
JPueHam habere cupiat.eam non antefibagifare^fmm 
Aniculam ante praagitet ifi vero ncht 
JPrius praagitare , at expetat iuuenculam^ 
Liceat finioribus feminis iuuenem illum 
Trabere impune , mentuta ipjum prebendendoP\ 
IV. Heimik$ 9 Vx9Z$taxot [Procruftes] bodkfim. 
'AN. Noftrisfciticet legibm parendum efi. 
IV. guidfime liberet* \eripiat ^ex popuUrib%s 
Aut ex amkis , veniens quiffiam f AN. Sed domium 
Supra medimnum [V.Schol. Gr.] nuSns nuncvirtfi. 
IV. Abiuratio veronulla efi ? AN. Haudepnsverjih 

tia,[ tergtuerfatione. ] 
XX^Atenim mercawemefiemeeaufibar. PiTA.Atemm 

ploratu [ abi ia malam rera. } 
IV< £>uid igitur oportet facere ? AN. Huc ad mefifm. 
IV. fit bac mihifaciendi necefiitmefi ? bl&* & &**€- 

dea quidem. •- * 

IV* Subfierne nwcprimum orig*n*m± 


BPISTOLAR. LIB. II. i 7r 

Ei <fU4tu$r palmites frangens eosfupponc 

JEt coronamfumc > & apponc Ucythos % 

Et aquapura vmulampro foribus. 

AN. Sanc quidtm tu cribrum mibi emesi 

IV. Itaper louem 3 pratcrea etiamji quid opm cereis^ 

[ cmam ] 
Jgttippc temox intus perituram arbitror. m^mm^mm ALIA MVLIER, IVVENCVLA, 

Anus , tuuenis. 

m 

MV* f^\ Vohtmc trahis , tu ? AN. Eum qui meus cfi 

V \_ domum induco. 
MV. ldquc y non fapicnter fane faciens ; neque enim 

atatem habet 
Vt apudtc dormiat > cum tantiUusJit \ quandoqnidem 
Matcr cipotius quamvxorefps. 
guamobremfieftvtUgemhancplancconJlituatis 
Totum orbcm Ocdipodibtu implcbitis. • 
AN. O detefianda , pra inuidia haric legem [vidc 

cmcndationcm ia Notis.] \ 

Coanmcntata venis , at ego tc maU accipiam. 
IV*. Per louem icruatorcm ? gratum mihifecifii^ 
'O mel meum , hanc anum a me amoucns ; 
£>mare pro his beneficiis ad vejpcram 
M «gnam tibi & crajfam gratiam referam. 

Dioracdca ncccffiras , yua i Ariftofk* Ucus emendatus & 

expiicatus. Plautus in MoftelU corrigitur, vt & 

Ariftofbanes iterum , & tertium. 

&b£t 7*Tr yjjjculh. ] Ita quippc 4fff Ityw» iacipiebant. 
BxcropU t x Dcmofthcnc fc aliis. , 7 , ' rAK4$filli,*4**? 

*q>U av] Npta comif e difltum ,^ emJSvtvi^ l 4pJr «< 
tm^Tvy sp&KfcvayHt* %au2* quippe tria dixit, cumintcrim 
vcl vnumfatis cfle potucric, ^V^fre^Tir,©^. 

vuilctM }Mentulam vcrti h fcnfu fcilicec — rnkerper* 
rettns ab ingnine paltts* & alibi ftepe. 

Pr^agtfato?, ] Pmruftes. fproafi venuftax Lacinq noa 
poteft. Qujsfuerit Procruftes,notiuseftcptfabqUtoribus 
quam vt hic cxponi neceiTe fir v 

» ffi pKuv iAtivn?] Rcftituc vt editioncs quacdani Ju- 
bent, tAd*'? m. nam germana le&io c(K 

V^^cia] Satis-explicat Scholiaftes qtyc^t ^«Wf^ 11 
quetumhic tum ad ctiw docujc. cjim vidclicet aliquis 
magiftratum eierabac, proprie. at hic metaphorice. 

akk fym&* TfyaHop**, rp. Khfc *»'.] Vesfiif non ftar* 
deinde iftud x*£t #v aliquid prs fe ppftulat ^quamob- 
rcmitalege, 

- Aaa* IfAno&t ^ oxi^/xdi. T?m AAAA v x*£f ei. 

Figura amoeniffiraa,quavrimur*Bira aaces ab aliqoo no- 
bisobtunduntur. Ita Plaucus Gurculionc* 

PA. At tandem tandem. PH» Taudem es*d$*C*i*fa 
Ita Sc Arifto nhan» <* hmvet, fc. *. </)>*. >. 

AA» O? ft' «V %crHa>9.x*% anKrms oK}i&. 
Cfcucm.Iocucn inucnuftc habuir Frifchlinus, qaicadcm 
verba in fecundo verfu debuerac exhibcre, Itapfautus ia 
Bacch. [ CR. Tantv Merclcmelier Bacchis. Pfc Immo. CtL 
Imrao hercle afnere* j Sicin MoftcllarU,( fedv^odieloct» 
corrupcus legicpr , verum iam emendabicur. ) [TH, JWh 
mj cfuadraginta accepifli JggOD fciaml Ibi reipo^^ 4- 
ter [ nunquam nunmum quodfciam. ] 

DiomedcaquidemJ Diomedes Tbraxqui abHercuIe 
^.hofpitescogebat vc cum filiabus fai# lWW >^^ if*. 
que , fi Veneri placec, Diomedea ncccjfit*, t^fb^imm 
ncccffitas > x* Cacullum. 

Otiganutn ] Hic obferua morcm appatandi faactnu 
£ Q %?k s P?"* s alibi,ajias,tetJgit Ari&uifeta*, fcftou 
ftudiofc obfcxuaodus ; Kmv$)mmmWmW*m. 

fira MHSTOLAt. LIB. IH 2 7T 

fint ca qu« hodiequc apudplcrofqueChriftianos vfur- 
pantor, letythi , vrnula aquae, ccrci,8cc€tcraalia,qiise 
tam bona antiquitatc digna funt. 

Cribrum ] Ita vcrti fubmoacnre Scholiaftc. morem 
hinc mox apcritfn. fortaflc tamen & ad morcm coro- 
nandi mortuos referriqtteac ,& resnota eft. 

NStJt a/ ' fo* *&* jt ** fV JWfeJ&r. J Nullns fcre in hac 
comcedia locus me quam hic peius habuit;nam nullus 
oranino fenfus erni poteft; deinde necvcrfus ipfeftat. 
Sed tamen cum fupcriora facpius legiftcm,pr fffcrtim vcro 
flia 4&n99fl& >$«7c/)fVverba, 

N fjJvo tSrim eo % &$aitm Ifxel. 
9T*\fkMcet cribmn > vt funertrut fipeUex fiis omntfrm 
numeris cemftct > mtbi emcs , i adolefcens ; asritu, cribmm% 
inquit illc ,ac tt qudfo ea resfitirittm babeat. neque enim 
modo crtbrum tibiemptum dabo,fed infipcr fi cereis opmsfty 
bos iam babebtt. Quamobrcm libenter refcripfi. 

hJw Al' \wify Jfi yi wju* Jc*ewr« 

Qnz an vcra ic&io fit , qui dubitabit > is meliora dct , Bcc. 
Ccrcrom , nc quis rricecur , iftud LS& p fqiat c(Tc At?/»- 
•ntw ; Nam memini me non vno loco apud Platoncm ft 
Xenophoncem legerc* 

tfiTnoihAw J TiVrlftdtci. Scbol. bcnc. 5ed vicfctur voce 
media vfuscfle quaedeeumbcre & moiifl^nj£cat..Ita r$ 
*«&r; vTus eft Plautus in Moftcllaria : 
Ca. Siue cadert m*. Dc. Sim:fid fjrbmtjmiwbi in notnn ep 

Si cades, n$n cades quin c*dam tccum. 
Dum ea diccbat Deiphium, auc %muom fuum aut If&Ly&f 
Callidamatts raamj taftgcbat* 

Pre inuidia hanc legem commcntata vcnis J E t falfum 
€&,& incptuta eft;nec enhnlegetniilam iriuenefat*Dera 
lcgcra rcprchendit, rauhaquc ex rllfus obfcruatione pro- 
ucntura effepcricnia dcmonftrat. Multis quidem anrc mc 
cffffor fiiboluit i fed> vt varias iltorum molitioncs uceam» 
^icam Wbere & verc ,trihii egcrunt tamen. Tribus vcrbi* 
rem tranfa&ara dabo. AdolcfccntuU duobus abhipty er« 
£btu<Uxfc*t, c * . K flc €i vmwnAi wtf iit tlp*t 9 
• T*r }*r A-mtcnt* biJ)*o<&>r tfiafctmt. Id cft » 

Jg*gre fi h*nc legem fdxxictis, 
Tirrdm emnem Oedipodsbms implehitiu 
Qtfoddi&um , fi quid vnquam aliud, lcgcm illam labc- 
fadabac * quamobrcm dolore pcrcita Anus refpondcr: 

OimpimttbdiecotziioncmftUicet pr* inmidtM excogitM/h 9 
Quod8cverum8cnece(Tariumeft^Iegendum itaqucooa 

titJi lir vi{Mt * 
E^ttTjt* •••••• fed wA w xi^r. 

llla *«tem vox ri/Mt dcfluxic , per incogitantiatn cxfcri- 
ptorit ,ex verfu paulo fuperiori>vtiante monui. 
O mel meum ] * ykui&Twnr. Plauc. Curcul. Ad. i, (ou 
Egm ApicmUrmm opers c**geft*m mnjtrsm, 
Ex imlci orimmdum , meBicmlo dmlci meo\ 
Qup loco prius illud [dulci] fauum figuificat. Locum 
iplum adi.Altbi quoque, 

— hnmd recmfi **im tmhi male fit , mel memm. 
**xt**&* f ] Idcm intcllieic quod in Lyfiftrau #&* 
nAXT vocauic.Plautusin Cz(\t\&——--Oh!erstmdxim*m 
oeque enim quidquam curbandum, quad fackDouwu 
$ic & alibi: 

It4 > qmUymid er4t > gxandcerdt. rPATS.AAAH TPAT2, NBOS. 
AA. TP. A Tw «*'• ™ • Jfe*(M> ifl* * »*/** » 

TtTo >S ckartt 70 qtxtr t£»A£s«£?r« 

%K**A*r <mi <t 9 divfioheif\ TP. *JA* »* Jj^ 
A^ i ripQ- txxft. ni. «* «/* > , «xx* Bfcm« 1 
l£ *M©" fKVK-wrv *&**$**• 
$P. It» mh***t Au? «trfr* » £ #«* *&«• •i * r KI. l&ruZ &e*r U i^r^-nUfk - ' 
EAdvW &#*** *&* :\$uun&ff A $ fti 

Tw? * tfw. rp. &#*> GiAf bAr,x*ir. 

NI. &lJbit& HJyi (*# ifrlot $ 0u\o^uu m 
AAA* iyywr**f m wmfiom JC* 
AZiigw. TP# f«* /<•> «*Sifl». AA. 1T. «o7 w | «7 

X»p£r /KlT *'^ i MB. ift ty»y\ +KK tAftV/tt**, 

' At«/ Snr £}*, mixK* -iyxS* iflti-ii m ' -> .' * 
O n«iw , 3 x>9fCCarJK, X Aio$%6&. 

Il67%&t aid**©- iii^kmt tji/utdr*; 

r p- Mi **£tfl /*' , « aa* J\Tji tV a a. rp. a v £ &$£* 

rp. O* »ft **<«» r «</W. aa. rp. M uiui fri m 

: r P. fe>J >^ «Wv^r / fJW jg! * «^r. 
AA. lT f OtT* , lu? t7i#e j* tftfwr Ir oy^«r 9*/?* 
>tilL H* •o* vV cTjoj^r ^d» 71 ' $»A*>/«u K&xsuif, 

TP. Ai/Ttf" «f*ft W^ i^A. J< *■/ »w»7W. ANVS. ALIA ANVS. IVyENIS. 

f AN. TJjBw , heus t» \quo»*m iffum trab'ts> co*tr4 

XTl Itgem 
Salktt y (jMC4Hfim efi,vt is ittxts mt 
Jrims dtrmitt >. IV. M« mifemm 1 
Vt)dt,0ftrdit4 y bu<deficxijlir' 
Htm foc quidem mdbtm illo *ltpre majb [ anu ] tti/tm 

deterimse/f. 

Jc\£l*ff*(dtJ,lV> H£mef*<t6#erf£'s »1* T4HA&&UI* X***l 

TraStum ab.... AN* ^^^:f*^^[t»ho] 
Sedlex tfakty iV-. Mm>mtt*f$idtm ~{««iicr ] ff* 

bts^fti^ - l 
JLmftfa ( fpcftrum , tcrr i calamcxitum ) ^ /i/f^*- 

guinco colorc tin$A cjt . 

AN V Heus^ge , * mtHkiJU tfifttrt i*t/mpere , d 1 
mkte lovgM (sgot. \' - 

W. Sinit^fatt^tremtcaeatum^ 

Ti atrimam intcrea rtctpiam \JSn minus, 

Hic tu mcjiatim rubrum aliquicfjacicjttem 

Prd met,u vtiebis. Aft.Ztmm atttmum kabtt^vtu 

intr$\cJt K vifi tatart . ■,, ; 

PeftsAV .Scd^metutmak^ntflmHitae^^^am volt. 
Itafiut d*4s tibifidemtfires dare farattts Jkm , &pi* 

dcm Itwpletcs. ^ 

AN. Ntli darc. AL. AN» Heus^hcusyjfu^funfiJU^ 
I V. Nt* eo , fcd trabtw. . 

Verum \f*4QumqmtJis t tibi Dy btna mtdta dtdexmt, 
Jj>u£ memuic babitum bamddcjetus. Scd,i BtrcuUs^ 
O Pauts, o €erybantts,i Cajhrcs^ 
^aanto hoc malum iiio altcro ma/t etiampejus tfi ! 
At qttothic tandem negiiyejt f 
Anboc tg^Jhmbfm^ teigfifim &dtoqmf : y y i m 
Vcl anicuLjpc&rwu qux ab Orct ad nts rcdicrit? 

AH* Mim m ridart vj^mcti im.M* JlT* Muk 

quidcm ad-me. . ^ \l 

AN. Frujfra j *^u* <*i&\Hlm *Mf**m dfoktim* 
AL. AN. ¥t#tiffri!wi0i+ ... * \ i^: 

IV. f #fr/, fyfc/rr*, *r ii^ - \ 

AN A Qcftt enim m faywtm&vmi mtmmtfL . 
AL. AN. Mtnime ,Jiqua alia dcfirmi* attmpttSttti 

IV. Sii&itmivfatiMtfatfw ** *?fi ftnmmSJ^n j «tofc» foc tib*fkct*k<tHm 
&eftfbmtU*mm4dtmt.s4rijbpk.fimt. .. •* » • - X**^-** y Qai d^eljj f*^ Mplicaitctfio ooftrat, aam 

aaccm proprj^olim (U^i^u^tHcfy^biu^^d hodie 
locus lllc n>»uW* dk* Eft tibi rPAM^ATAT^^^^ £ 
«/jxaCxJ, g*»i£#K«t4pi*?i , bofiftctoaBi igoo*3;tfunrr;icd 
longeaiiud era* qwi fequim* f ^vwi 4 w^App^A^. 
*w £ ^L^ «*wt«. ;Qgl4 ilU,& u.*** Jfigc^fupplc, £ 
** «jmtoatf* 4b't* TTnCW^T^ &#fr^«U>um h*c 
rranfcribo.aUud %i& pcukt i&&uts« raAM^ATiAiON, St% 

Arbicror logf*diim, rj^MMATlAlOK.U^^mr^^. 
#71 ( cum hpfc#Gfte4t>t) 4E SAPUON tfjm^y^XmKA^ *|- 

-friiiir] Rctk^ia.fcA^W^i; JiqiJid.wiaa grauius 
dicere v$l*it > ttA^^kvbicirprcauoac aca aftcrifcos 
tancum pofyi» , .-;•» : 

$!47nv<m9 ] Qmd Gt}jmix+ fu&*b A£iAoph*i*c *# aht*. 
•g* demonftrariicVN«^^^U»t^clu^ta # v , 

hxc ideo di^ jiOWC ^u#4^i^r^atio>indatg vat. 

^A«xi«y]Qua(lwt»(» pw^,lwi»*aiic|ctjc rjufa». 

*br £ C^Ao^jScd<j^iiMq|wdU«wy.nc plusfa- 
ciat ?non $cUu?tdteflr»fei, ^cr^i^ir ** uj|erprera* 
tionc func , id fag* sfo*fcj}ju ltfc #« **{«* ^ $, & c , 

£ Ufu(l<uTK>S>cc. 1 Ex Luciani Timone apparec , (Ted 
4&Htiii«<l£ cOall^)Gto*yfcftfit&$ txmfc ^fccfcrtd* rc • 
bus praefuifle. - * * . \ 

*m& JV fttfSf J Vcrius corruptus ; itcqq&^el filentc 
$ckolu&a fajjtf sfim <ynend*r* ***#$ ^^^xmiVtm^ 
ris ftht tntotM/ 'MfefychiuiVPIatt^a^^aUfinia^g* 
xli. fcd horura pigcr. •' * * fc . ;\«.- ;-o^ / l8 4 TXXAgriLLI TASRI^ 

r P, ©wt #TA/ £*£* J^f. NI. «fi*» Tttiu p sji-aH. _ 
AA. IT. Aoiei (J$ «ttJ i^ *V W NB^. Jim f» A#« > «ff 
TP. A^ •'« «f<w *» *** *'• AA. TP. ift fifcf J5J. 

rp. %imW >' *" 5» Wtfnu ***&»*. TP. *fc 
* rp/ x/)* fc<A(y *«te- AA * ** &*>&*•* VA 

W E. Trii -tf m&yu* i& *J *oWi* *«to?r 

*»f lOJU*, jBif^ ^N ftt JUk*k*[Afff*P. 

T\Sf ouS Jinmwi Jiwn&t JWrrpo»; 
r P; SaaojV , faftoWnyitft oifa Coa^ojV xfqrtfr. 

- >JE. OJ/WI ftM6»JWfJ#F , t^ JA * 3v#f 

. EAxoVoWr ^u. AA. 'oW Y/tr fcy rw ***"» 
^jMomrSiMt £ ^? *•• NB. ^ «erV df»r 

^y) yy ZmAx&U %f*TTt $ JUoJt tgJV&K 

TP. N* tIu? Wt^) Wlt CJtot Uh% pi. 
NE* H iem*mJ**tmp> a ywm& J\Z *«#^ , 

-'«pttAuf fy^ ****** «Cr* ^ >&wr. ' 
Af ; wuJrifm 4/tf i U&J&iim & h»> 
JJi iJr A/«t * c»T»f oirif, £ Jta'ft't 

Aju*. o^r /' W n *»#*£** *&»' 
Tn> wrA wV K*<mrf*Jb» ^<Nty f «aNUr» 
• **4V er «t/i» -i^ *«<* * IrCoftfc 
lou r «r«*ir &**»/& * Wf*4$y 
Zo7#wr «T«^tmV) cw» w m^b 
lfoxvCA^Ir«rrar xJxty 4fe* *m *#*£?• 
Ar»%»dtYNU <^f «rir «ri) AVjutfV. 

XV. Pfw* vcfittoprmm hinc *big+* > c*vtw&- 
tcrOni 

me dimitttt. 

WL AN. Hucpttus dd me vcwtt. IV. Xmc gnffar 

Jimi HUattcrddimmat* 

K8.jiteg0 te ftrlouemjauddimi^ 

- egoquoquc. '] .-> \ ** * c ~~ 
IV. Jli^Sr verofortitores e$tii t ! A$t~- gmdita f m 
W. JS>uiavecteres vefirosbuSiJhtt trahcntesUceraWu., 
AN. Huc tacitus veni. AL^AN. Nohfcr *touim,fed 

udmefotius. _ t . ,. N !v;;,;r.. 

IV- Plane res eftficundum Comtoni decrctums 
VidcliccthinciHincfrehenfamP.eportet. l ^^ 
Sed qui tandem fieri potcrit ', vt ambas ejuafi retriosduost 

agitare popm f \ i 
AN* Factl$$uc % fi oUam bulbcrnm deuoraHlris. 
IV» Va mifiro mihiyim prope o/Humjum 
Vnmtrahor. AL. AN. Sed nihil lucrabcrCj > 

Vna cmmtecum cadam* IV. Nefirifrper Deos y 
Vrio enim mdlo fremi meUm \efi qnam duobus. ' '_ 
AN. PcrMecaten ( id tibi facicndum ) vcUsutU^, ".i 
IV. me ier miftrum Jfyuidtm & diem tmegritm ,, j: : 
Etnotftm intcgramvieta&putridtanmfHbigcndaefi^ 
Tnm pofiquam hac liberatus fitero ,dcuuo 
Phryne alia anas repettnda crit^ qua kcpthnm %i 
' matfllas habet. ' ^ '' '--—'. . l "'* 

Atmon igitur ego infclix fitm\ ccrte inuitis diis naius y 
Per Iouem Scruatorem ^ & infortunatus* 
gui cum hniufinodi beiluis natabo 
Jnubus itamerifi fuidpfflffikrofiipius 
Jb bis merttrmbUs impurktisihuc riautgans [mcim* 

mcrgcus] ,,_. _ 

************ 

+ * * « * ****** * . - ; -~ 1 ; *»» 


jtrijkplfJMcs Unitsr cmenddtus. ltemm. wtaifiihji 
Lccns dipUrttms cxplicMtttr. 

ihk «'* «V <m i) &U 9 J Vcrfu proximc fuperioridixtj 
cat Adotcfccn j , 

Ita& hic lego , r» A/a y. Vcnuftatcm fetftf» teftioni» 
cognofcf nt tiegamntxet booincs. 

w*p W r i vpflfHXy mh*iitt 9+£ r tuim 9 AmwSf $ tcc* Vcn 
1^1 Venerea fuot (tniuiovvis. 

TLdunup*] Atij Korr»*«» alij K«r0Tv. frulc* lcgendum cnim 
%msis* % Ait autem Bifctuc>di0icile inuemri poffcquis 
hic fifemi Er ttfcncn fcio Icgiffc nttalicubi i ftd oone 
quidcra hairttfaritmcmtof. Lo4i)m anttrn Ariiophui* 
• cxplicabo » qui mnltis long« diififtllimas vidctnc. Ait 
Scholiaftcs dfff stum £ Connompictiptum fuifle, ?rqoi 
in criroine £j9yp*iat depcentui cflit f b caufira diccict 
ix«nB^»dir xrt7i^aVa>nam qugibtrnox Icgiintur corrupta 
futft; ItaqucquddConrionUs dccrcucrar, vt cmfmodj 
rcusclufaWdfceter, Bc ftft 119 iu^ioc^ctidem, i*nv 
&d* ****%&& > id ianfett Aii&onhanet pcr mcm <ft*. 
aixi»/^©-. c rant etfim htte adtktcan.ti & * dixtca&ifr» 
itfig^npcdue >cx cjo^ agp^xcr huius loci gratu; His 
addi ctiam potcrurit qu* ab HaTpocrationc ad yoccm 
«J**^ma/* dicuntur* „ . • * 

* '•Ox^tti Jld aTij dtcebarir , fuubtf&ri*x&. Lucian. Quid i 
autem intelligat pdr Jhcmmti > fccire eft ad taccNigcndum j 
ex notnla fuperiori ad veecm «pfyn^ fctlictc «ppitf* J 

. jt»af*r ] t Sunt c^iro urriua»cdta Ydued^ ArbcnmSt 
Schofiattes, atrj. r 

ouJiv \$z*j 09$ wKior ] Arbhroc hancanura attoqni alteram, 
Nibilplm cfficics , n*m teUfk jt$d intiU* cro cnm td&fem* 
i*k. quodfequentiaprbberft; /**---♦ 
— NE. M* Mr^ * v * * 

Phryncn ] Non iUam tkcan*a«u»Phryoc* intclligc; 
fird putridara. ananw ttl&TOZA*. LI8* II. »ty 

V^ttm >Jtv&*9+fk mSt ymtott ]Scholi*ftes intclligitmu- 
liercm cui fatics pramimida fit | ego alitcr j qu« pendulat 
maxillas habcat,itavt iccythum pcndcmcm rcfcrre vi-f 
dcanrur maxilUe. 

Isk TvUntt Ww «jrtiZof** ] CSvl» hmnfmdi boBuieuata* 
bo. Scd cuf **/*£* potiufrquamalio verbo ?fua c(h dicam, 
fcd turpicula rcs cft , & tafden haud flagitiofc dicetur. 
En tibi ;id timct Adolefccas quo«Upocta Latino di&m* 
alio fcnfu cft. 

In laxafts mthi ftHt natau 
Id quod fupra dc putcidfe panttcibus dixi. . . 

M&mKt*Atf ] Vctti , non firopiicitet merttrkibus 9 Ccd me~ 
retricibns intfuratis. DtTerte cnttB Hcfychius f v<mA/W, 
*epr» oi^oW^, atqueadco vctula, Cm% vt ait illc^rr tfJUfo» 
ramdmm eft. Rcm dignam Gtscis hoftoinibu* qui nihil 
parccbant. 

tpmc\ Itahos duos vcxfus cmendauit Scaligcr , vt in 
pofteriori erroremadmifcrit. Videlictt ex ora codicis ^uo 
vtebatur» hrc finciudicio fotapra fucrant j quafi fi rcm 
otiofe cxaminaflct ; qt^d abco fa&uta oon arbitrot. 

ie itf tofii** nt 1*6 awJ Quivcrfushurkfiiquunturjta 
corrupti funt, vt corum inrerpretationein mtmrocten* 
randam arbitrcr. Scnfum tamcn ,qacmexpifaatus fum, 
cx ponam ; Si mthi cum iilis vttnlis rts leabenda ttif> di/faxiut 
+t in iffi aditu ftmrida fatndh refente tuemriarytum deniqna 
mjpciofi amici anicnU os> ft&ns, ventremepec picantts & crurm 
ac fcdes infnfi fbembo mmmiemes , vtfitmt cmlla lagenarssuh 
iUamfefnlcro mtcofiatmaut fro Ucjtboi Mirabor fi qui mc- 
liora dixerint. 

$*4<uti <* IutZ V ****** 110 &€# 1 Opthnentus cditi» 

m* ajjry [(**] fopMh 

Ol. n fWei&^ </fr«t * ioUftmt r\yi 
aSth ii pot fiaftrm tuu&ctwmn* 
TfiVtJ? tmu mtfhmSf im nStt &fgcff, 
Oi yobntit ti w*mt •? Jff Afto^ft 

O o (1 8* TANJ&riLLr PAB*1 

Vktt imfjJfofHA *Hw t*f<thhu fwoffmmt 

AyaSoion S Z%S. mt\v f % -tffmnuij» «J 

TiW iwirtmr W Bioi *(/.$•{&$. 

«* t? u* *x? "$ «/u^V'« woaiuJ ;g*V 

T* />' **X* 4*it*3ifW7* *Wf* «atiflta»» 

flr* SJi wom) C£m*«k > noxt? «flJr «7 aw*. 

K<&*»r ixfdw i Xf€Mf& # rv'$ tpjw^ 

A>X* «T yuwqiuf *)&**ri fw/ + ^011(1» 
Tir «?</>' oW * ^ «fA- x**T*fJ#*t. 

X 0# Avt3 /e<W na«j> jaa t£4eetr c/buTr. 

eE, M*W, 8J* w S* to x JS*r*r S w 5. 

n A'*wT • p*u»eM £ ifnixCk. 
ABS. Ey» ; ©B. w i*# *w rd Ai* «V >»* «'J&tfnff.' 
T/< >Ap <0v't#T «r /u«T^r iKCimTtfQ* 
Oi itf TnMJft «Aewr i wojAveimr 
OrTtw 7» i*iJ9©- • JiJtivrnxac H*&9 

kO. Ev«ftu^rijc/r 7* tfJ^wrair afptuucc *«s>«r. 

0fi. Ilo7 *o7 CAJtfajXO. vm 7» Almr VA?i* li,lB 

e !• Ni # At&Jiilw * wav> •unrmr t5W®>. 
Oiovf J^ citfAft/i wtodCitJriJL if. ymi 
Aynt *t £ t*# Jf f$ **i*r fift y**t* 
oTr®- $ X7@- «1 *fe*x«x«ft# 
X«) wxa.* *>*3*. m^t^raSim fjti C&JUdm, 
X«* r di«fV *«; «<!W Tt/f^»ra, 
Kot t jtetJS/" a fw.^feiow Cxtrf, 
17» fttf ifejr. *fl*7* . ^nj «apfgo^it. 
Ovkjhw cima Jivt fyt<4m< \pit% 

XftxeSr yL&rr*% (jl*&liuo9% **J>Vjc«r». •* 
Ti jHmor tfiWit %? Imox&arfAfa 
Am,%A*nar 9 bi *inm<nt oik*J%. 
%yi $ «crV 7i Jiivia ItJ* * ml£oflbmi 
Ji^Hcu 70/ j£ /{T<At irwiUiti xttxmf. 

T/ /£7* ejtfTf/jS^ l^vr ; «AX* UK £}HC 

T14JH j\*Cmri ** ***> $ MMT&Csirff #^oi 
VwfoyfHu t*ij\& v iMwJ***ri**r. SPtSTOlAtL UB. H. tjp 

Ancilla. Ftlicem vtro Atticum fofuium D ar* £**£»* 

Felicem, heramvero meam longe omnium filicifiimam, 

Vos quoque fe/ices eflis , qua iuxtafores noftras 

Habitatis $ vicinique omnes ex popuUribm noftris^ 

Ego quoquev/tra iHos omnes , quamvis anci/Uftm^ 

£>Ud vnguentis ,- o Iupiter ,• bonifque & jragranttbus 

Delibutajum \fed illa etiam knge longeque Juperant 

AmphoruUvho Thafio plena. 

Nam iUarum odor in capite diutius manets 

Cetera autem efftorefeentia auolanu 

Itaque magno interua//o, & maximo quidem illa cxfi- 

perant ampboruU. 
Jnfunde ergo merum (totam noftem me Utiorem reddet) 
Vinum illud e/igcns quod maxime odoratumjf^ 
Sed % o mu/teres, dicite^ amabo , 
Vbi tandemfit hera mea maritus. 

Ch. Mul. lfthicmanem>i/Um>vtremmquidem>repericsi 

AN. Sane vero ^nam cccum adatnam venit. 

O herefe/ixyd* tcrfehx. 

HER. EgofcliX) aisf ANC Sane tu quidem Ji quife 

quam a/ius , 
J%ui)Cump/ures triginta mi/libus ciuium in vrbejint^ 
So/m tamen ex illis impranfiu ts \ 
CHt PUnefe/icem hominem narrts. 
AN. guo tandcm>quo abis} HE» Ad ccenam. 
ANC* Sane per Venerem /onge omnium foftremuii 
Tamen iufeit me hera , vt te aftumerem^ 
Xt vna tecum has pucllas ducercm. 
Vinum autem Chium copiofe rc/ittum eft 9 
JEt mu/ta alU bona res. itaque nccejptis. 

TnmftquisJfrettAtorummbjifmti . Vcniat nobijcum \riam iis omnia fubebimms. 
Ittquc fud dic* Ubwtfktt dkcs ommbm^ 
Et ca*i fumq&tm tm.faris >fi4 'fffin* 
Vocajtncs ^puclUt % futlUt , mm iffis . 
CeMfartt* tfi omnmo ommbm > 
Si ncmfc quifqm domnmfittm abiait. 
jpfi sutcm Um ad canam ftfiintbo, 
Hanc faccm fulcrc & decm mfimt gcfltns* 
At tu quid it* funfftris, nequo tccttm dugis 
H4t [ chori ] fucffm ? D*m**ttm ifft dtfitndm % 
Bgjt fncios cttnatorium acctyim. 

01 yH-nvif $1 tSt JU/irrSp ] Benc ; nam intervictnos 
trant can magis qoi cx codera dcm$ feu pofuh oriundi. 

e^<dV« vvnp Tbtfio , Cbt$ , &c. fuie A thensus* 

l*Kt)PW*4 ] Haud dubic legcndum i*k*}iA*& t & itd 
alicubi meminl lcgerc. 

hqxlw Vy«] Notac vinum di^JaM. rcs nota c/l 
* 4&<*>t* t^i v*y cft«ji7fcc/ Jt» &2i\] Ait quidain cx Inteij- 
pretibus hoc di ftatn cflc i&wxtrtvin&v » N$fci$ dminm 
vhi fit ;(cd homo meusforaniabatjnam HuHicseottXxto 
tocutus oftAriftophancsjnoqu* *litcr omnesAtticu if 
ccntics Plautus,ficTerentius. 

pZ^w o?£tan&< ] Mdga b$4ti$r. $ic veceres loqac- 
bantur. Ita Plautus > CatuUus & Grarci paflira* 

wqMe&t ] Vide mihi Athcnas Mcuriij , qui huiot 
loci non mcrainetttt 

* AJtrmm /m& 1 Di&ura prtter, $xp*&*tkmem % fen# n 
SchaUaftac loquuntut,aap Wii^jaln^dcqiraxlkcrcd.lr 
buerat , ipfum ncmpe eflc feliciflimum , &c* 

i*rJl t*V tut&ktt.] Scortilla quibusconftabat cfiorus* 

xptiSv ]lntclligciudiccsqui iuratifcntentiamfcrcbant 
dc fabulis. Tcftimoniainaliis comccdiis paflim. 

irn&n fihi^) Fauorcra fuum allcui AccommoJUtValif 
rofpicicns quam quo dtccat* 


mtis xa& *&> ua*jf,' :** 

. # uapwofkt tegr, (T-.vpv ; - -,-77: . 

nrMdm oliutti] EadtfnrptanW fententia kfmtf ptattrafl» 
cft in finc fabul* caiufdam. ■ 
. •• tyTtiffa* *&] More Accicoramiftad S;grr* eft Waj»t.^ 

/mi Ad-fn^AoJWmmVj Metos quod accinicur ad hituram 
'cotnara» * mmmmmmmm 

c / IIAPABASIS. W%&*. *&%&*• 

ToTr ivpojA ^ ? 0»9«V ptjtf Mp!»if xpltett l(fa 
To7r yvKSn F iSiv*> eftet t yihat xpit&t Ifli* 
S^i</oV iimrms °u" ukJCu ctoxoccTn xeirar i^f 
M»$ # xAJfepr ^dS fwJ\fr »itc7r otjwor 
07* •crftAf»^*. *aa <wm 7«f7t6 ^g» ti*tttwSp*c 
. \ Mi NnotxMr , *'&A* xeorar W ##i£ ©pStfc **».'. 
Muctf p wtufft irm&it iityk ??*7tot +po<muf<u 

fl 2 J& Ji fihM 

TtwfixH* e*j* (44\\o$j 7» ?&lt!U& <*)>&> . > 

^ ' 1*} 7% «ATwr >j*drctx4veiv. xpnrfxm* 00S 7* *iA ' 
Ko) 01) jciVii. HMI. **7» -P^. 
HMUJCov Tittf Ariu> K*)a&t 

To7? MxioitfiiY * pi>9^r » i*&Y+ ttmm 

Aomt^TV^Xonxtfj^o^^to- 

Xepio\*>fa<Aa/jAjm7$i/u{jLtt79- 

2i\pl07m&O(JUKl7VXATUXiXJ$»'* 

XifzM'mx»atopo4bts{&- 
Atx*fu*t9m%*p*kKi*Hly\vm+ 
Aeio\«ty*nfaw€^ffAyttofyvyrt> 
2t? $ t*2V axftxtcrvipfyQ-. *&%} x^ 

Aftjgi TfvGhiOt. ft7* K*g*t XjtW**, 

HMI. A*a« kmtfmfri fry t J 

Afyld^ *£»• /ai if cm. 

^v • ••« »9* TA&JigriLLT TxttRI 

PARABASIS. SEMICHORYS. SEMlCHORYS 

NVnc iudkes aliquid montrc n>ok > 
Primo vtgui intcriBosfapieutes funt> dc me iu& 

cent eorum memorcs qua in bacfahuU retfe &fi* 

ficnter diffa J me fuerc. . .* 

Sccundo , vt qui libenttr rident, y dt me iudicent, memo* 

rcs quam fiftiue & ridicute multa pretuler/m. 
Itaque^mfaOor, fcre omncs de meferre fenfentiaiubeo, 
-Neque foriitionem ficri^ cur enim mihi obfit, qnoi 

bic cborus antc ceteros euocatus cfi ? 
£>uare hac omnia meminijje decet y nequt fdtm iuris* 

Jurandi vioUrc f 
Scdde cboris ex merito iudicam [tric*U) 

Neque etfdcm mores colere , quos celuntdiobolAresmcre- 
J$u* fcmpet pojhcma memincrunt y friorum oblitaji 

quid eisbene fectm. 
SEMICtfOFU Nune nuncj amkdmu&ns, 
Tempus eft J$ hinc exire vo/umus, 
Saltitando ad cotnam ire. Crctico igitur rhytbmo 
Te mouertidem vtificie. SEMICH. ftec quoquefatio. 
SEMICH. Et hds quoque leues agty crure dd rbjdh 

mummoucri* 
Nam mex afptnttur cteha copie//fm4, 
OUa >falfamenta jarttUginefefiftts , m*Jte&, 
Reftquu caluariartm cum acri intrite, 
Ltfirpitktm cum mette interfufi , 
^rditmeruU^coluMbat 
CaaVnarum tofia eapituU , ancli> 
LiuU , Uptrina carnes cum intUcJu defruti , cum aCt» 
Tu itaque bts auditis mlhi ctttrittr & celtriter 

ScuHUm tafe, Mwfiftimi ^etefammexaui htto cum intritis hrr1rijAxfab€& wtity& T * nm + ri*i[ s 


i ■? . B*W tnontti aIi* eriimiain omnia nhMintf 
lndkMmtoaiminicturt4giliM^£^ A \ ;;; I !L ;, 

ZpmcMtu o, Jt. m \ ,,: ; ;^ ;:lj f ;.../:)„., 2ii 

T £ A S. * 

^ Mcnitum di chcrc infinc f*huU. Lucitwtt emeniatur. t 
CcticfturumAriffofhtoc. Hefjchius^vi & Arifhh "" 
-fbfntitWtndrtHr.SchoUtffctr^ '* 

P A R A B A S 1 S ] pMta Idqnetur, dein duo femtcho * 
ri fccnam claudent* * ; ' t? " 

* ludices ] Eosint tltige qoi dc prctio fabularuro carum* 
•qtie pracftaom feitttntitth ftftbahr. •-•- - 

- Itaqne ontats ] Rcdbti & %&i**# t fere ttftfot fampe^ 
duplici fpe&atorum gcncrc conftat ihtatrum ; aot tornni 
-fcilicet qoos iftf vocat , id aft fapicntcs , xf$vKav 9 & qeri 
carminix bonitatem dignofcere pofloBt;aut corum tan- 
*um qut vt ohlc&ent aniraam,fi qaid fcfti«um,ridicuIoni- 
qnc ab hiftrione di^atar . audirum vcmbtii djtianaobrcia 
j^WbV <2ummw. Namnotricttfse, fcrmuli > & qui ftmt illiut 
inodi ,eo*um omnium mMc **;*• 

0% «&aAff;pej ld eft*qood primus hic choros antc ceterot 
fortcdu&usinfceoam pradiit*cxqaa id apparct,qood 
noftri horoines vixcrcaant,poftr«mumfabaL£ chorum 
inon fcmpcr cum fabula ipfacontinuatum ; quod & locus 
quidaml*m»r eftcndir. Cun autem ita fortccucniflct, 
vt Ariftophattischoros primosiiuberecur prodir«,crat cur 
timerct poeta;ne vidchcct, qurpoftcriusycoirenrl nam 
tpiores poctat/nnul ccttabaot , vtc* didafcalijs Coraico* 
rum Tragicorumquc conftat, itecnon cx fcrjptctf t *no&j^ 
«moOlympiadum; neiili,lnouam,fibipalmatn pneripe* 
*ent,vclco ipfotabtum,quodrcccns illorum mcmor ia & 
yoluptas in ipeftacorura juumisefltntjLepide itaqj addic 

Ntfni mtmrictt mlm imttmw >!*&»* bic>mscft,vtp* pmjt to*of*&9 \ Iwati e nim iuilicc* fiau cnt i<up fcxc boatj 
vt alibi di&um. ., 

Crctico rhy thmo ] Erj>o Crctici rhythmi exemplumui 
iis vcrfibus habcmus , qui roo; fcquun tur. 

ftri in mimis, vt quindceira ant viginti vocabula vna fcrie 
collig^ntcs , ca prxqipiti volubiliutc pro&ranc , idera 

2uoqqc hic^ofter f^cit. £x vcrfioufc ucilc ap psacbunt 
Dffufa vocabula.' 

a#W*-*} Emcr>cratucianumin^/! , ^#,u tamcn>Luciani 
cftbjplibqdus; t&iMcftt^alirommftofcatfctttiA oft.fcrfm 
r&7n(ai pot im&biitm %pn , £ 12) tV asfof otiaJ mbimffi 

^ ^p* , &c. lcgo M*wte* quodiquid ifit ttftftiUcma. A^ 
^w^^co^^iurd&mtatiprti^i^pn KMtAmttlUnm 
vcl *re*w*. itaque lcgo ****** Eft autem genua oftrd 
juWV>alibiapud AtiQiopb& alios. Plamua£jp*fr*»voca- 
Mit,&ica fortafle Grxci.V c vt fi^nullus hic olla loeusdt 
- ^^ J Quid nk<*%& B mnmygm , miM^nr* &c. abAt/10- 
#apo & aliis f ufc docet ur« Eflttda Hafjrchaun* 2*A AZI0N* 
«W* i^v&i I>7^^aii^i At^art»*» .«if iSL+mn *>*&>*¥% 
•V «910^1 [ii^k[«V t* xSjlcge»& $. £«07ax5.na cx pifcibus fant 
qni£»a7tat«i>funtqui ptb tsntulaxcntpcr arcna,kxa &c 
; ai^xi*fX0a*0«* ] Lcgendum arbitror xi^M»a«nif • ] *#'xa* 
enim tmrdmdk i turdi autcm & metnlae vna£nml inngtro» 
mr. Dcindc K4ytJ^mi^(keednffintJim$r)rtt£a,£ttptmd 
repericrur. Itaquc certa eft cracndatio. 

&mp »-**>««- titfvym ] Iftud vfmymo* interprctor qoafi ex 
**£•> ( ^ ctt Mathiolus quid fit trngns) condimenttii» fte 
<f**c*fa&um cx reeaot trktco,Ytidqu*dvuigo yocamnv 
fi*lfovau % tZfritic$vlridi<>&c. 

wi<m } Id eft yuixrmfrm > ait Scholiaftes. fttftp ftcus v» 
dctur , nam ftftinsrc fignificat } alibi aliud & iiquod aic 
Scholiaftcs j btc autctn rcs aliud poft u tat « 

J*i*Sm&* Hmbum } GwMwr $pwmm * eum peeta JUhorus 
poft rcportatum yiAwi* howetcrn ipUn(We Jpublico 

EPISTt T— wwwn yi ■ „', ■ '■" ■■ , i .m."', ii rrwHHHHWwa 

EPTSTOLA LXV. 

'•' VIRO ILLVSTRtSStMO • 

<GVILLELMQ BAVTRVVIO 

\ R(igiChri£ltaair.i S^icnr.Coi^liw, 

S. J\ Xh TxnicfttiBas JFdier. ' 

VI * RflWfe , qw 4 Tl w &wc. v*«i««oi«> 
H' Pstsaw i Mio mihi «ftKt-v»* Am# fait, 

S<9|icet MMhacoitttieraiTx, Vif Wqftri(fi(ne,quoJ 
MMiWiWf caufa ..iwliro #«r« j. ne^at s<d«»T« 
P=r«piftc4a*illoquian4(!>ao]. Scisojiuiiaa&pi». 
Qm WWisifr, ne int^Bip«Aftiu«oJ6c(B,ioiipiiiia 
We™rifa» d «WW<aW»»p4^w««M»«msrt vm i » roja; ffi life , S rayrti , ll buibi odorati, it.r 
qw atfeq fw«K, (fitttumm, *A «laowc -fttiHint,: 
mwqnam a tne Vii illt? ckgantii£raiu akaflit ,nrfii 
cmeJii5^rohus,mpreM»i9«ira(cJiidot. Qjidnii 
«ewi^SH», «s «trrmB» ,.4<Jiencrj«kTtlitkrj«««! 
•jftmrfetauiabii ;£« Miu«^i,T3*J«|«io«tii contabfiktn » - 1 ide re^ uragan* 'Ojtt?rbciraf&, 
clamaai , & plane optabilcm \ HhuCfViuere eft. 
( Nam de prutfgintf Hti CUtitulari , nltiii attinec 
queri , ciyn gra»k>ra ipctuejiin / } Qutd atnem 
vultus ? inquam. Plane , ait Ille , floridulus , & iu 
4qhd Iuuenrx vigor etiam fcppareat. Tum ego ad- 
mirans , eugc , inquam , an crmda Dc$ viridifque fent* 
&nt ? Ita , inquit ,res eft ,ne dubita. Habeo igitur, 
quod folide gaudcam , dixl t & gaudco , Mi Patro- 
ne , fi quid vnquam fuit quod fim gauifus^ Sed 
quos me rifus,quos me cachinnos fuftuliffe putas, 
vbl de Dittis tnis melicribus mentio incidit t Multa 
»ijie rtcens nata retulit ,tanta eorum copia eft , fed 
hoc pratter otania Pofterorura memoria dignum 
arbitror , qut>d adutniente ** ecclufifima ofti^ $ccl*- 
fipma ftntfira ftpcntc fnernnt ; neque Illum t€&o 
admitti oportere , qui hofpites fuos tam duriter, 
tam imoiifcricorditer , tath faeaitcr, tam denique 
( fere $nim fatis cft ) UKberaliter riegligat , neque 
eos refpiciat magis quam fi nati omnino non fint. 
Quandotfgitur hxc ita hab£t,neque tu illa afperna- 
ris qux 4 me interdum chartis illinuntur , audebo 
pofthacad Te fcribere,& nugas meas cpiftolareste- 
cum pattiri. Earum propediem iuftum volumen 
habebis , atque in eo quandam Ariftophanis Co- 
moediam reperics ,antea a ncfcio quo infantiflirae 
conuerfam s nihil vt barbarum mag^fc * nec minus 
ipteliigibtte fingt poflit* At ego vt votisdodorum 
hominum fatisf acerem, illam ita perfpicue,itafim- : 
pliciter Latinam feci , vt ad ipfius intelligenriam 
nihil defiderqQpr. Nunc autcm, quia oondara pUne 
abfok^a cft f mkto ad Tcepiftoias duas ^(juarum JtPlSTOl jtt; fc.K. JK? «** 

altera ad quxftionem pofitam fcripra fuit^altetam 
autem finiihi de me rumores ejttorferunt. Nupcr 
enim exfltere quldara Ih Aula ,qui me olim mo> 
nachifcum fuiflc dHcerunt; Itaqn c op vhnuiir fa$n 
arbitratus fum v fi & fatnos & malignos ridercm, 
qui fi me vel femel airdiflent , vel femel vidiflent, 
tale aliquid dicere temperafient. Si fcetidum & 
pingue fcribcndi genus fequerer,taceremsSi mibi 
vultus eflec,qui v a\%o fwtefcto itclavftralu &icitar t 
taceremquoque ,effet enim ircillo rumttfculoquod 
faltem probabilevideretur : SedTu, Mi Patrone, 
tabulam, in qua nuper Fabri tui «o^i) exprefla 
Jfuit , illam , inquam , malignis iubeto ofiendi, 
vtvideant , an monacmVquos illi ouauprobrum 
mihi objiciunt , 

fi os ocfifoj , hdt ara habeant ,b$s vertiee erikes. 
Vale diu>Vir Uluftriffimc , vt Redncem Saluteu 
& Refpicicntem.^Eicnlafijum.diut canere poflim. 
-Saimur. m< »c. lxiv. id. Septemb. pp a ru»mi£rtt.t,r'tfiu*i 

■■ ■'■ ' •■" ■■ ■' •"" mai '-• i »«tl« fcOHERfelitO AMICO SVO 
J. >. B. Ti». laicr. . ftapellam. 

Scit*\iiiyhontt' t tic^cbins imtniitui ,& ArU 
^ofhuna. Akm Hcfycbij .locus. rtrhi 

bilanx or«gi> n»ic framntofkcnft.Ht- 
fyonimiWrknt kis tntindttitr. 

Hiru\«iu/M«j$<iw«s4Ir3ti&aiiHr)lWsHe»% 
dtcarfylkijus <te .Fotrc «**. b, q>wsim« 
daobus abbinc menfibus miferat Renatus ftapiMt 
V..Cl>q»a>jd»rrft >«*fi ikoMhMh^ft , vidHme 
remirjrai t? Bidrs i Ouriorolus^ufc mikiHloJ £ 
H<*wf»Wu»i»«U]toro«c»astha"tM(liri«i«c«K 1*- 
tent , & id gcMKiatf W,t(i *'«B*g«Hi«liOJ»86«. 
tix eflc poflint. Sed ego nil audio , nifi tu ilios 
quantum poteft,traiifauferis; Si cefles,pcenamibi 
inroai iquan- 

do fui rosio- 

tegro! nupet 

mihi < rnisTi- 

derev icma- 

nebun uneris 

przfta 

Efficut; melicr nemtri qux firm* /crtndti 
Jjustnd* qitis aqud , quis fruJrilws vjks hicndisj 
Btumerc,cf-c*»tn utum vuJgmfcrtrkm i«UV(W)S lrt.lt. tt/t, 

'Aggngir. 'Cihm *e»tisa?eHtrferciii, ; 
&j*jM,qm*HJflhretftlintiitoi'ftltaK 
Jgnetam Mujis me quando inuitat Apctio 
Irt viam, rtftg tti atayrimum cficnja Martni, 
Extrtmo cum vett trahmfukfint laioriim , 
Jtoffafittgues hirtot qax cura toienji 
omoret iconiri 'agrUeUt,fopuU'auefaraltt. 

Fttt ttitbi Jtuini tahtumvejiigidvatis 
TeJcfeJniiJnmmi^ucvetaiuJiimtenJitOljnife^ 
Suitmtem affidre , <$■ lengt ehjiruere iuenie. 

<Mh" - ' "' ■—'■• * ■• - ■ 

hia 

rtrti 

fe«W 

tem 
oibil 

toics 

fu.i' 

ad:i 

hon. 

'dtus 

tpati 

si 

ITFati 
TALl 
'&» 
; f 

tjgfuoi» omiflum iuit ao&oris honun. Tum illod 
*SA tcrtium erritum eit i pofttcnw & iila vex 'tp». 
porrapta cft. 
Nunc itaqoe ii eVneliuitionem vcniamus. Lo-; 
Pp iij *•« TANA&TltLl TA9*t 

cusille,qucmia arumorubebatHefychnuiexea 
Ariftopha nis comcedia , cui nomcn eft £ <yr l x i H 
petitus fuit. 

A/« Ji jw«w/,i| *iruut t wtP iyl, 

BtpiftSti 71 i, XtCakai, ^ fU$&Mf, &C. 
Kuu ;t#/ fyiijQ-, *, f/*ftjt» n"m£fr A'71» 
twrlui t o/aiJ?, tbCt» p&rwfyrn /ul, 

Itaque plane conftat fi 

APISTOtANBS. Cumqiie 

dentiae prarfiderent (id 

fafUrai TtrtK »««**'e«f <v*cu 

ftophanes, A'71 .w* ^e«W 
eft Vt loco mf*iM*t> qm 
JiAPoiMiAS. Pro*j,aut< 
ille fcilicet qui totiesln 
pro t^ rVjnr demque lej 
onoma - Atque adeo ] 

'SkITAACT. W ifgfiJi^vr *, ; 
tytfunint [ i Aottfdttt. ] [ < 

Xatine fuerit , Scitalj 

nelfoms deos nefiio quos formantt Arifiopbancs* Ait 
Mntem Tbeon ntmen itiud d feeta fitfum f/rje. Et hzc 
'qaidem ad Befychium ; Sed cum in hac Ei&m 3 q UX 
nouem & qninquaginta verfibus cooftat » omnefr 
fint trimetri, quid Hlo fiet, 

'An hune quoque trimetrum effe dixeris ? Cane fi- 
xis. Illum quidem Bizetus ita emendare tentault, 

$ed rna fyliaba abundat , & miror horniois neeU- 
gentiam. Legendum itaque eft. *Vbfc4# pro £ fumitur* vtipie ooftl, & rts*ftbtfflim* 
<eft* H«c,vt opinor,fatis elfe poterant , fed addc 
& qiMe tibi ex ora codicis mei cxcerpfi modo. 

BHMA, inquit > +d.C*v*. Quid £ Bif^ fignifi- 
c&biteues ? rem profe&o nouam & inauditam. Le* 
ge itaque b«x« 9 vnde Doricum b«a* , cx quo Lati- 
mim Satdre , quod i nemine vnquam animaduer- 
ibmfuits& primi monemus. Debere autem dicl 
toon#fro',qaod plane ridiculum eft,fcd Cihot 3 pro* 
babjt facile verbutft inde prognatum , £»*<«*/* fcill^ 
cet ^ qood baUre fignificat. Paulo inferius legitur* 
2fa»*« ,*•'***«, Lcgc CiK*p* 9 witop*. Mox iofra ridi- 
culuserror eft> vbi legitur pb& So*o^7*r>pro ftwj 
Eono^SfTtr. Vale^ Si hodie dormto , ccrtum eft ne« 
mini inoidere , ne regi<qtudem , vel fi Seieucus ille» 
vei fi Ninw fueriL •*i EPISTOLA LXVII. 
****** SVMMO SVO, 

S. P. Z>. TaBdqmlbts fdkr. 

* * * * * i 

l 

Df Kainodoxia n«p<r «fo* a quodam homirtc, 
qui fdpitjine corde , loquitur fine lingu 
fungitfine aculeo, resftupcnda. . 

Dlfmdgm^ htrrihiltm & fitrum tibellum^ 
Vmnenfis ait poeU quendam , 
*>*em tnfiilicet nd tuum Febiilum 
MifU^centinuevt die f*rittt\ . , 

Hem l mcaSuauitasy^^'# $*fler nmer t JRuid m ********** WW 

jn t#«o»imHi3 MU*i cprw vfqqt antehscwfes (m 
omnta, eliborat» , oronia tetfa. , polka, pespolit», 
bfliUabqce amgeoa biftciUinGq^Kmifeif«,^w>te 
feeatttlum. allqttm faee*env At ta veaena* £ XNv 
placet, tu vonuGas, tu ruja, fc iwicetiflinawa , fc 
iofawiflimum, # mepti0i*um omnium hqmwtia 

adro* mittis. O fi. ia Vrbe. cfles inter cgtotej 
CapeUaorujn,Mefla€wnun,&ft Dijwap«4*at 
baiiUc» vapular^ fi id « «*• fe&i&e «Kfc,. qsod 
rmocracu. C^mQtiflmuifuperrogatfqoid^wiQBO 
fw ipsoic judtcpm j ldnuoc abet ac fcUkc*. Auoi 
3gta» $ totu» aadl i quar^piam i*rn> iat»$ aoifitn 
mei fcntcntiara wncce debeb Sje igijtur ta&etot 
pius jodici) habct puflimfa^ , ptos I^tHuuei* ejt in 
mediaftino , plus lalis in extis pittridife Dupiaat 
tamen in auibus & a |udicio & 4 prudcntia a/M 
vifus eft fatisfedfle ': primuni , qiioa riomeh lunih 
operi taonid/culoLgon jddjd4> jfUtetuiii«Jt,quod 
vno verfu abfolui haud poftit •, & tibi & mibi rc- 
fpirandumeft prius qua-m id cloquar;nam horri- 
bilem,imnv^a^^ajr4a9garwm^rjpdum paro» 
Interdumfit, ( & (cis fxpe ficri, nam veterem & 
nooato hiftoriam legit)lta fit, &co, vf afpcr*a«rox, 
ferus, ferox & indpnii^us bct&tor , fcaipam fibi 
velli haud ita paticnter ferat i(nam yide quid inde 
'pnri foleat : 

ifmfc fU*8*s , inJt IttSm » mtk JUmmt 4b, 
Jnde fcandalofus bemr^ inde cfc enkui* 9 
Jnde nwrtkt cmr* 9 ttihitydttr* verurtmt^ 
terfUtet/ , ter entbetktv , :ftr fimr* feJf&d, 

£«rftm$*iim**btW4fawm&sm*pt*& 

14 \ nisrsut*. 11%** , m 

. JS lotem ( nam rtdnmiiah «ft uWejne ^icun» 
■<jhomo nofter probe HnteUtgejef ,,,fatra5«fii anako 
• le^inttuit AchiUemmortuuraocCHleieqjoambo- 
-rnnltim alionnn igriauueipfeomnifcaTiuetieeltita- 
-3ne%aggrcdi;t<xumsAfwlci|'caeTflpium/mivweft 
-'«KmiooaiifortB graii»torftrenue iomiljurt. luqur 
;fcpit»ellu»,.&c. Vuk. - ■ 

'.'■': EPISTOLA ' XXVlit . ■' - 

ELI^ BOHERELLO AMICO SVa 
- v S. J*. ». r«r. y«fcr» Rupelhm. ■' 

^Gmes agit thjtorts aiftftmiffos. PhilcftraMt 
tmcndatur, w &Jofefhus fex feptevi ' " 
Ior«i eyverjusfiidamTitim.'.' 

TIBI dtlicati ridctis Ceniaj Wraff» 
BorcSena 
■ Jamtjuif] 
$Uferart\ 
. JEtcmaf 

Pttluftjttt furmitinxit-IafmmimTmni} 
^ScdnccminoresNais gratiatagirs 
f4am 10 iffa hatere dicit ■vndeflnilus^ - 
Qms hiufidelis hoffitis cnra attulit, , 
Ctrtartfofjit,tanta cfinfomafilas}. ; - 
- - fimfimntkiSfmfiitihiMdfJmafiitti r nEJtlMed quidem de tecenti oranert , <pioBeIle3 
, rQphoil&iui delicias auxifti : ad iUara autem «v 
. ■.**»?-■, qms mihi cutn H. Stephanb drca locnm D. 
. Ioanab,quid dicam aliud yis £ Res eft parui roo- 
c jaedci * aliqaandUuin quid j aut,fi quid , appeadi- 
-, cula ftraminea ad eximiam Arhicl ooftri conie&o- 

ram-,& fcis Habereme vnde haud illibenter alients 

laboribus caream. Atque adeojie quid tibi petiifle 
"cbnquerl polfis , cri tiBi duaslreTve emendationes, 

fortaifeietiafnioulto pKirtt piifi mdleftus aliquis 

mihi , dum fcribo , fuperueniat. 
'- Lib'* i. Philoftrati cap. x. legitur : cm Jtf* /* 

•a&Cvnithn f**KH» » «*>»—■«■ p i\o«#»»w isr Ji OtCluft 
■Pe&fy J^«kto»wiw» 4i£**t ft»7» tf^tiinif^S^iiniAiit, 

»7i «c^*7»«-, Vides ibi Oawlosi fed illis locos hic 
non efti! Leg'e^>V^ * $• ftfxw/id eft, amt9tis& 

lube tibi^afferri «if^«»vy«f FI^ujj I©fe#-»-$(i 
emenda qtee 4equuntui* v; '" Vi •• 

Op. lidth. ii. fcriptum eft , >V*[lo«|Ditar de 
<w*J ^*»™? fr*W*" ,' &'cV Qiia foco tria {Sun&ula 
addidi$indevbx aliqiia e* ciderft pten e neeefle efb 
)£a anfiem aiia. cfle. non\ potui^ qu^m *&&*** , id 

Eoden>.^P;,le^jir^ s «»ar j^ ^? $jjjfi)t Eme» 
d&idne bpuYeft i legenduinque^ stf Mntf , vt la* 
"" "'** l ""~ ' r^reieffquame-o 

n < > »f-pllarpv4ac4d. . * ^-. .-..«<.: - M ts» ar «** .&mfit%lj*t/? i fat^tmfajfm .L^*$r*T *•**"* 

&c. Pauculoj verfus vides , ( nam quod tioi^if- : 
jMcr vocamus antiqui . wr/Kr vocabant ) fetf 1n lis " 

quanquam paucolis ., fane bene rauhi errores fuiit; 
3tfam pro *•** . a Iegendum JW» j pro mr»t , icriU 7 
debet t**tw 1 pro «"wto » «msww j.pre ^ww,! *.**/* , 
w ; pro •««» [ iqharmf ] legendutn J*W [_jh4' ^4im4;- 

lnferiUS paillo , *' 71 i*ir'JwroA*t'»wi KtiraivauZ-nt *Mrip 

<wr fuiwnm^ 5ic. Legi debet 4tnt*m% non w™mat t . 
Perge porro. »*™*5 *ij» «VW. legendu m omnino, 

i *mi«5*i. A^ j«r MW, 

Pag. fequenti edition 
quagefima : EBtfi£t7i /1 

#*f « > it fJ#h' <3ii imit* ■* 

&c Legendum' plane 
enim , & quidem' Atticl 
Fin j pro ^mdiufcule me l 

Eadem pagina , k*j ■%">$■** [ «»'»» 1 W*. Ridicu- 
lum. Lej 
qux priu 
mUm ] &c 

Sed iai 
hiceflejc 
frimauo , 
dij boni, 
res 1 & ti 
eriatur a 
vt me lut 
deiinam. Legifti eleeiam v. Hb. i> cuius initiujn eft^ ArmUii mm Ingt gftti* fimt tiefi. 
Eft aueem elegia piane Latttiiflima , vt omrrfa apnd 
.Tibollitm;. Sod hocdtflicbon in ifio «ematfo an 
fctelHgfiV .•■"■'.• •'''''- 

Art*,quHitusridtsmi!rmfihi:<cmtg\ 

tftxtibitmtvniisfiitietvfipteDeiis* 
IftndVNVS an placet vel cutn explicatione ScaK. 
gtYi ■? tnihi qufdem pljne ingratnm eft. Diccs, m 
vetetibus emtibnibus kgitut tua vtmu^kd meo Hi- 
dicio i^/M/fHfM le&ia cft. 'Attatfwnw caisww Ltti 
90 ntft , difpice an ncm legi oportcat , 

*'■ * • tltn lewis fiaietvfiileUetis. 

Mihi qujderp Latiriiffimum eft, & aoiente.vtopt-'' 
nbr , fana. 1'aifetatium habes ; fl tne araas , vide 
qnid ei viftfm fit s nam ipfe quidem non babco. 
Vale. Habebi» . itv hac epiftola , cnt mihi de ircuta 
ilia.p. Xoaflnis padcas ,, 8c , vt fpero , libens ic E-' 
bctis , t*x i*ii»t' '"'■''..'' -sn&r 6 x jr*m B.'&fc T *^ft Y ' *» "* - T EPISTOLA LXIX. RENAtO RAPIHO Y. CE* 

S-OC. IESV PRESBYT. 
£» P. Z>. TanaquiQns Fdfor. 

#/*/(* pajjimin ItbrhHA Et juiQB.BH o s BfijJV 

Owidt^. W tentantur t*/ emtmUntur jin 

aueis & Ifirgilij locui amiUm. 

Rdo-A^vrr rae aupetf I&cu^Skeppenw , Frf.- : 
fius aifojefcttafs, Vt , dtuji ipfc qoam* maxirnai J 
poffet dilrgcntf a Ouidij Hbros de Formarum trafif. 
mutatioae legeret , cos ego quoqu* Jegerem, vt, fi- 
qaat poft diuturnum ilkntf N. Heiofi^ laborom **K- 
qua effent, quibns medrciBa'* coBSetftwrkifiorat, ea 
inlibmmfaamreferret. Feci , Do&t flune Rapine-, ' 
Quid enim tam honcftfc predbusdeDegetur j eius 
prxfertim Adolefcencis , qoi do&rimim & raores 
foo5 tanta fuauitate, humanitaw r firmgerrfj eom- 
moditate temperiint ,nihil vtvtale quidiquam iam 
diu vrderim ?Ea aatem , cruatfswURique ettmt , ad 
Te predpue mittendit , & jttdfcfo too fufcjden- 
&x arbitratus fum , Vif Do&MittieY cum ob 
fmgabrrem t uuttt m tb r*detk*pft ft«m kro, tUtti veL 
iflaxrm«,vr meariHTOobferfla**!» m«nmm<flnta»\ 
aUquod extaret. Vate dftiVir Dd&lffime. Saknu*i| 
xm,.EaL. Apttt.-Anno.Kr, dC. txw . - 

Qj »1 *»* TAHTAgriL 1 1 YAXKi 

lib» L Um 70. & feqq* louis regia defcribitufc 
Bac iter efi Superis ad magni tcHa Tonantis, * 
Rcgalemque domum. dtxtra UuaqueDeorum 
Jtria nobiLium valuis cclcbrantur apertis : 
, _ . ftebs habiUtt diuetfa locis £4 frotiti rpotejntes 
CelicoU > clarifucfios pofocre fcnatcs. 
Eflet fortaffe vnde aliquis poftremum Irorum vciv 
fuum rcprehenderet*, fcio cette queis haud placeat, 
qui ita loquatur : \T)ij fuos ibi fenates foJuermttA 
St3 aliud eft q«od i nemine animaduerfum fuifle* 
demifor ; nempe [foteutes ceeticoU cl*rique°\ & ta- 
men quis.hoc ferat nifi qui omni fenfu carmiais 
carcat , & cui res aiudicio male habeant ? Alij for- 
uSe mclius cohiecerint ( & mihi fatis efle dcbit,' 
crroreBj, 4 aperuiDfc Ipfc quidcm lego: 

a fionte pctentes, 
CorticoU Cxhi quifcpxtfiesfoj&crcfeuatcs. 
Lty. L^.422. odauo argumcnto hsc iegomor* 

Sic vbi defirtMmadidosfiftemfium agros 
• ; Ntlus ^& antiquo fuafiumina rcddidtt aluco y 
y£thereeque rccens exarfit fiderc limms y 
Plurima cnltores verfis animalin glcbis 
Innemu#t,&wkisf**4am modo carftapcr iffim 
Nafcendifiatium j ejnadam tmperfifta , &C 
Scire equidem velim quid hoc Gtyjnimaiia caeptaftr 
iffim nafiendi fiatium. Mihi certe nihil aliud cfle 
poflit, quam animalia catpta dnm nafitffntur^ideft^ 
ui(i ludicij h)lor>anima/U qu* najcunturdum u*/cuu~ 
tur i ltaque vcl & ntentia eft m&maAww&n , vtvo- 
cantvcteresCritigi, vel emencfotiope opus fuerit» 
jCegendum itaque fortaffe, » t m~*m(eepts/tr iffitm 
yeruadi^4//^,8cct *•'*"• \ * -, 


BPt$tOZ>4<*; UB; ff? .*# 

Nam vtfttre fomi fimplicitcr hic poteft prcr4nw,cu 
verfp ab.hiqc fccundo &ixerit,verfis gicbis* Itaq;^r 
fidtium vcrtendi fuerit,* * iffifiatio qttogleb* vtrtuntur. 
: JUb. IL 1f • 7 $ * Phaethoittem alloquitur Phocbus^ 
Forfitan & Unts iUiCy vrbefquc Beprum * 
Copcipidf ummo * delubraque ditia donis., ' 
Itaque , JJonum fa#ura > & Dij vrbes fuas habent; 
neque Hs fatfe eft tabere utmdeJubrafueditibdouv. 
Std longemihi alift&atentia eft * legendqn*enita 
dcierem , •— ~" hcos illic vrbefqwy domofqttej 
Vt in hoC jpfp libro -%. 7 p 4, ^ 

Affiatuquefiofopuks^ vrbtfaue> domofiut; 

, ^ Mirawt \(A '#w hcos^vrbefiucydomofqui. 
Vbi , quemadmodum vides , omnia funt cadem > vt 
alibi^fi meminijaCiroj aut quxrere vacaret, Dicet 
alfqpis^Scd. tf HeJ 4ps virbes ia Cly peo apucl Home- 
rom^id ? Nug*,non«nin> fiint vcbes Deorarii* 

& nairpr fuiflfc qui > &c« 

l«ib» 1^1^,371. ——amnemquc querelis - 

JEridAfum imfjcrdt....** dcCycno. 
^Ugo, impw» ZruUnum ^\x\ quo mihi afleqfuros 
e{Tedo&osarbiti»r,&qui genium a poct/ca auer* 
jfujn. non habucrinf. tta in 111. Jubitifiue vlulatibm 
omne Implcuerc nemus. Et Ita alibi centies , neque 
politior^s fcriptoris eft aliter loqui. Dicam hio 
obit^.quod fortafle pjaal?it/ Apud VirgUiuav 
Vulgo legitur: : ■ ; •; 

Amnis&Adr^dsrenofigitAufidmvnd^tl 
lftud amnis AujMaFridhi fegnius cft & ignauiys eft^ 
hoc quidcm loco > quara, vt id Virgiiianun* ppifinv 

crcdcrc ^Lcgendumitaq^putem,. , t -•.♦' #4 TAN-JJ&lMnMVXt 

Amms& Admcm remfi»it:t\f}p)at*m1irf 
Kihil addam j> «rap* «nm puwii b#c aut ttMgfc 
.fleMis fcribuntur. 
: Lib. II. -^. 7^ a.f rwwii* domaro i©foribk?o«a: 

■ i ■ 4umv eft mit m va&bns tmtri. 
Libri vulgafi prorfjrfr/habtntih^.&Tcfterdqui- 
Jen * nifi tanwn mJht probct aKqtttedi&umaK- 
«oaando fuifle 3 v*fies ******* , *>ili*s*»trt ,<*u&r 
jpnw. Rcaoeanda igkorefttflgata ; kftio ■, ne^w 
MSS.^des fcqucoda. lbidcm%rrar, • 

Trifis&ifrsuiftoffimaftipritj&yM 

1pte*/*mjepfer ■ i i ■■■, . . ' . 

Legendum , ita poltulaotc fententia , VT y«w , &ef 

ratiooen erHBia&rt, car tfl*fcH*fclfc« ; ftigda fiU 

Lib. 11.^. 774. 

Fftpedeom vfdit firmamteimtfatttdectrMm, 

Iwgm*if> fnmwmq*e ima *dfii$trid-dmti* 
Haoc le&kmem fitri plaeere tnnttk Ouidj ififailat 
pius,(fic enim N-Hcinfiuorf ocare debemus.>Mirc^ 
tamen ; neqtte enim LaTinuraefle mc arbftrarcr,& 
fcriberem , tmtmm d*xt mthfijpri* ima. ltaque nihU 
dicam ampKus, In aliis-editionibas pro /wm legirar 
<fee , quod corruptum efle a&raaare pdffiwn ; fed 
quid,4i ih Hla voce veftigia prffcae&rtptura fupct- 
fiint? Voovcrbo rem abfoluamfi potero 5- Notum 
omnibus eft analepuft , feir epanodum fn primis 
pjacuUTe Ouidio , &• idducenta exetnpfa probaue* 
(int ; Sic itaque legendum putem: 

yttptedem&ditfirmxq*empifif*edee9rm; 

tngtmmt , vifuique dccory^/r/rf dux t. ld eft i 
'jfrmtnimfirmxqi deeor,q*i atiis mmeUsfutff^tyhmidig 

mbt vrAat 9 tani* rRMsJwifttritm&ptqtfcrttm tfi. 

Lib» jfh fj&bi D*jCft<Jtri> Jnp^ajoqujtur *. .; :~f. . ; J 
i. m \ • lUtffmturfimmx vtgtWw <Xfft4 fWk> 

. <&UwMpj*gic4Hs , intdtfm*.** Wo><fc,/. ■ 
, \ . . . SiuctjfiH w**m»y*wtquc &cwitw t M4; r 
Locum ,ifttimomo«sriQt?l%uuc s &: facilc owdcm, 
wam;ha: jetajaciripiwK tt />^i?/ iignificet /4^ 
«frw? ad InujdiaR* fftiliCitt, qui» qu* tnapsofpfcra, 
peftjlewtift , cithialu honaiaibus funt , ca volupta- 
tem tntmlia: atferaotfldeoque nihiihacintetprota* 
tione ccmmodiu* potant. Sed ponamtw ita fiiral 
illam vocem oportcre , quod tameo minus ver u cft> 
at certetandemj (i quid vfquamjy^iciflnvtfftjcum 
verbo illo xv^dehuit «Ite aduetbiumaliqtiQd, vn- 
de ioteliigi pofTct , qimuw animi vel octdorum 
Ms** in Imudiacflet , vt \uim mk **&, &c. Ita- 
cjue legendum omrtino eft, \ v \ . .. . , 

-'■ > StdwJttlR^ttti^inUitfittwvi***!*, ri 
- : ' Stccefus bfit*in*m ,&c. , ' \ , 

Ingrttis autem , feu mgrktiix i vidtt , eft , lnmtt Mtt N«^d*r*Mt,iikimm*pm*ld*gmrtfti 
J&anvnnskncaknuttproIisStmckisLibtn 

Tfes^qoatuorjfuifle Baccho$,fcx feptemHercules 
foifle ; vel vderi.odnmt i Sed Ouidins Bacchom 
vnnm agnc-ldt neque prxterea alium» •Quamob- 
pcm legendam , 

gm mmts bue vemat, ynUs SmeleU , zte; 
f Ad illam autcro roccmDims additum fuit glofle- 
ma , Liier, quod deinde in textum ipfBmadmiflum 
eft, notf fine tifa* Nam apadOnfdiifln^ec iaccbm 
Pttoej^tucfrifiv, Dcincwnvatwloquatur^joi 

*5 * TAitASiriLzt Tjmi 

debuit Libetom appellar» , fcd Scmeles filiam Qpi 
jremnsDinns eflet. Ita io iv. M*gn*fq*e nemi mnterter* 
vires N*rr*t vhiqne Dehltncpt***' Demft**** J>imut. 
Lib. IV. 9>V9- —*» m demq*e ceneiummter, 
Sendelerbe*fecit,fi*ft*rficd*f*veneni. 
Nec l atinum eft, oec re&x rationi confentaneam, 
ita loqoi , C*»ft vcnem hecfectt. Lego , 

- — finffcfi Ufs vernm efi, ; 
Sin minus,legerem, —fe*ff*rj*mtA»f*ve»emmef; 
lta vt &mjfmfhm ikmd vencnmm fnrerisfen tmnunk 
tgtis ca»fim fhiffe. 

».IV.*.'7*V 

tejtmum ef»lis f»nM gcnerefi mnnere S*cchi 

pifftdcre animes : tmkmfque gennfqne tecermm 
guAftt AhantUdes s$»dfcntifretinmsvnms 
Narratlyncides mertfqme hahitafqme vhrernml > 
Prior ilie quscfietat cpltnjqm genmfqnt keermmiX& 
ter , merefqme hahit»fq»e vtrermm. Ridicule , altod pe- 
tebam,aliud tefpondes. Itaquevel omnmotcfcti- 
bendnm eft io poftcemo verfu,idquefiguraOuidia- 
na , NarratLymides c*k*fy*e getmfqm Idcermmt 
^ut certe , nmemqu* hahitnmqwe Uarmm \ 

Vt c*li nterem , &c. fed nota funt & alibi aliquid ifl 
cam rem notare memini. Vtrumautem dicerrpoflU 
jbus, *»imimjhrij»njfij»nttpniujqfu>& putanit v.ci* 
•non eft^^pinor , cur. quaxajtur ynam & exempla ia 
eam rem nulla funt, 8c ratio ftat contra. 
. Lib.1V. *:. 7M • ■ tUrifimaferma , 

MMkmmqne fnitfpes inmidtefi frecernm 
JlU:mr*\MMaee»ffe^krvlUcafiBir. 
tarsfme: Inmeni., jnifi vidifjc *fb****i^^ 

Lefctndom omnjno % &vi& q»tfivmtyr<ftrw& Neqde diflfentict qoi locum ipfum attetitt cbrffi* 
deraucrit. 

Lib. VI. 5fr • 184. Loquitur Niobe»(ibiqueante- 
fcfri Latonam iodignatur: 

GhuritcnunchAbcAt qu4m ntftr^JuferbU e^ujimj 
^lc/fie qneqne audctcftamTit4»id4 Cere 
Ldton4m prdfcrrc mibi. ■■ » ■» , 

* ConicaUraeft V.Cl. Et aoid in vulgatis lcgatOr 
omncs fciunt j Sed cuique inum ctput cihcgoau- 
tom^crfum buncOuidioindigfium puto. lcgcrtm: 

Et nunc nefcio <\xxoge»it4m Tit4»id4 Cme 

\u4tondm prxferte mihi. 
. Lib.iX. 1^.4^5- -~fU»4mq»eSerifbeH. 
Sciurit omnes Seriphon non efle fU»4>» % quodex 
▼eteribu* bodiernifque Gcographis conftat : kgcn- 
dum itaque > P4ru4m > non fUnnm , vtin V» 

— — P4r»4 refter JPeljdefo Scrifbi. 

IikVIL^54l» 

4ur equus'qU4nd4m\m4g»4c^ infulmre fm4 
pegener ^dfalmts > vctcrumquc eblitus bemrum 
Adjr^Jefc gcmit merbe meriturus inerti. 
Nobiliflipai vcrfus & Apollinc digoi. Iftud autcffl 
JtgtnerUcit aliq&ndo ytdobitar<ip ( «c nuro quo* 
que dubito) num legcndumcflct, vcterumqueebUm 
4kerum i n»m ?t parcotes cquorum dicimus , ita & 
auos & proauos. Quod fMcefle noneft probari j V$ 
luucoalis fat ttit* locu*cft notiflimus. 
Lib. IX* V • % 8vDc Achcloo mutilato. 

JbT jww ume» 4bUti de»mt ia&ur* decoris. &C 

-**f fc> fttjfcfaox» tiuftUm virgmu tnbr 
- &rJtiq4t,v$kcri,&Q* ■ 

Rr ij m TMH A>2LF*&&t ***** ' 

Lib.lX.ih.445. »•.■';•.■.■ 

Fertimait ycredenjqut J&u injitrgere fegms' 9 

ffAttdumt* tjtf*tmt*r4erefetutihuhiufis.- 

Non , credens , ( quid etrint minos ?) fed cert*s\c£ 

<k6et*out nlhil raibi eum iutfido eft. 

Lib* IX. ^. 4^0. Byblis Caaoum rratrem allo* 

quens,ait, * 

OttoUdy fktereit t$c*t c^tm^xinhis 

' frdur 4M. tanevctem £rtkrfifi*rt$s. 
Hotumeft qttidcnpiacfcyttisy fed" eias Hbidini ©b-' 
ftat fratemam nomcn. Iftud Auttta genenjbr tait 
eft vt a me nunquam concoqui potuetftj neque 1 alios 
facict qui ddmota face loctan hutfc^ropids aipttie* 
rit.^Legondumarbitror, 

' bmiM dyfattrent efettf c&mmani* *%%i* ' ■" ■ 

frAtirtnjts t falcem facerent alfeaior' ejfis.' ' j 

.rf/^^r autem/Temotior,xjuiqu« me propinow*rat6 

minus contingeres.Sicplus fem(N3u8utu^edWus 

«odo loVds toemorw* fuccurrktlrb. K.tr.340. 

Jt^MCJm^nmmemefiiHmefimtmSfifJ^ddmnt 
Efr mifri otfxtatttaii , jrftena **flW«r M5». 
Ea*kfc omnina feate«ti*^ywieBi te dHBmili"^ 

gW& JftfthiMytthWfef Atre td^attftr^ue^aantee 
aliteracaiaparerittm^beat. ' '.'''. 

- Lib. iX.^. 71^. IoU& Slanthe poeB* rwtifr. 

fcx fobt^de iis afcit poeta. '' J^ • ; 

/Ur 4t** t f*rfhihafkirH frmtijfam\$Jtrk - 

yiccetfrt artes eteH#to» Ms^kuJUem^ ' ' 

■' '/faw **«r amit*r*m tetigtthuk^eSms , ftrc* 

Ait autem Oaidios atrwrfeatripiclum &b vfcfaeiudo ETISTOLA*. tlB- lli >,y 

*#r ekmtntt Maris ? Drfrid* > eratparxtas , & secepafa 
tlemenia atatis , an noh ahundc ridiculum eft f Lpfe # 
quidem nunquam aliter fenfi,neque adco f entiami 
legendum itaque ' ~r^prkmafqtu magtfftis 

Quam eonic&uram fi veram eflfe dixcro , id mihi 
Vidcor didurUs , qno4& omnts diduri fiiritt 

Lib. IJC fr;^^ *. V * • ^ : -. * - * ,> 

Quidint \ffis ptfch^ttotm ] aeimrii obfconim eft: 

2uid fit [Jpcs cApit amvrcfH^ aiiter dixeris : nihtl enim 
fcaMfcar, 'deMc nufl^am ita quifquam Latine lp> 
CttcuSfcft. Legb; ; 
[\\edybel 
Etfuccinrfa ttfmas , hir/bta^ttervertice fmns, 
Grata tieum Matri % fy*\4ttH cybtieksxjAttjs 
Exuit hat himintm ytrnncbtjUeXuduiiut ifo. 
QuiLatine fapiuftt , iis poftrcmus vcr(usnunqua&i 
probabitur : ncque cnim tolcrari poteft vt ineadcni 
fentenlia ^hic^itUe^ promifcoe ponantdrc qubdirb 
tium hoc loco ita mant feftum cft ^ v t M a do c^ s- vii 
fum non fuiffc demircr. Mihi autem micdnle du- 
biumertqwin pro iilo legioporteatOLiM ,afcvter- 
que verfus ita formandes (k : ^ ■ < l ' - 

^ ,, ^ , "'isMm m ' :> 
Exkif hacheMnnem , hu*t<hjnt tndnrnit Attys* 
Lib. X* ^.567.0* Atalanta , cuius nuptias qui 
ambibaDtyj vel puellam curfu v*ncere,yel mori de- 
bebant -,Dura lex , & afpera condkio malc mcrcis 

habfodfcifctfq&mUt^ De 

«* *•• p* TANd£VrLtl FABRl 

fe itaq* 8eeuemu certaroinfclo<luens , ait Atalinta: 
Mm prctium tardis ,eaUx certamims efie ; 

Et mox adclic poeta , 

J#4 qUtdem fmmitis(kx-)fid,&tf. 

Nunc itaque ad rem,qua de agendum eftjvemamnst 
Terrttafirte Dei ,fer efucrn immba^lum 
Vutit >& infiantem turbam vieUnta freeerum 
Cenditienefugat: nee fum pfitmU ynifi>i*f*ft, 
Vi8*frmemfit* femims^mendteemeemn : 
tramia veleei cetyux thakmkqut dab*nt*r y 
Mors frctium tardis , ea lex eertamims efie , &C. 
Qnis autcm non videat illud ^vUUnia} in fecundo 
verfu vitiofum efle c Certe enim fexti cafus eflc 
debuit, vtfentcntis confuleretui \yteUnta eenditie* 
*e turnam frecerum figat~\ fed , fi ita lcgajrar, rdat 
metrum neceffe eft , cum vltima produci debeat : 

Quamobrem legendum omnino cft, 

~—&infi4ntem tur&amyicApQte frecerxm 

Cenditiene fugat —— 
Nam & vietens U vtaUntus didtur , vt efuUns & efu* 
kntusy atque aiia ad id exemplum bene multa. Ho- 
rat.lib. 3. DicarquasioXtv&ebfirefit Aufidw. Etalibi 
in Epiftolts, Sedfefiqnam vi&er violens , &c. 
Lib.Xl.^.37*. 
. Dixerat agrefiis , nee PeUa danma meuehut, 
Sed memer admifit, &C. 
Si prior ille verfus ita fcriberetur , - 

Dixerat agreftis , & PeUa damna meneuant, 
Sciolus aliquis crederet corruptum illum effe : qtfod 
tamen minus verumeft:& ifa obfenfum legidcbct. 
"V XI.*. 411.. 

Cenfitiat vtjatm, hmmum ekUihmfa* >/***** Metuo vt fatis cx dignitate & rcucrcntia rerum fa- 
crarum dicere po&mus oracuU effi ob/effaminahomi- 
nmn. Ipfe quidtm arbitror Ouidiura fcripfifle, ho+ 
mwum JeUmiud : idque *o magis quod ia verfu 
proxime fuperiori lcgatur, 

^Anxid prodigiis turbdtus pctferd ■■■ , 
\tu\ut JoUtotm aboraculo petitum, non oble&dmen- 
tmn : quod hoc loco > mihi.quidem > indigoum vi- 
dtturv&iboiutmcntcalienum- 
Lib. XL V.6?t. 

Humdnttvefimtm toidunt conmcU lingutt* 
IneptHfimus verfus , inc£tif£nu parentis prolcs* 
hinc ttaqoe ambueri dcbet : Hqmofatuus de Picis 
aliquid in animo habebat, tc pannum mendtcabuii 
purpurx Ouidianx affuit.V.lib, v. argum. xn. 
; Lib. XI^^S^-Halcyoneinfomaisvidi^Cey- 
cem maritum naufragio periifTe : Dolorc anoens 
exclamat : accurruntfamuhe>camque,qua poflunt, 
confolantur •, Sed Ula , 

Nulld eft Hdlcyont > nuUa eft % ait : occiditvnk 

CnmCept.Juo*J&ldntiatotiitevcrbd: 

Ndufrdgus interiit. vifa agnouiqme : mamtfjue 
jtd dijcedentem > eupiens retiturt ^tenndh 
Vmbrdfupt^feifjr vmbrd t4meumanifefta>virigi 

lo auinto verfu lego , Fmbrsfmt^ &c.hoc fenfti; 
Fmprd tfuidtm ^fkteor , tdutumfuit Jed eiufinotB vm- 
bra tamen qnn omnU viri iineamentd exprefl* haberet, 
Conie&nram dico r> namcmendationcm,affirmare 
HQoaufim. . . 

Lib* XU.1Mip.de pugnaAcbilliscumCycno. 
. . —NitHioftcumm( nam invulnerabilis fcrro 
t&X) cominus hoftem pft TAKAQrTLlWAllI 

eftntctfft hi di a m a^ wm^b t , qiuvport^ ik; \T« 
igitur,DodimmcRapipcut. pl uoii;-j.A -ii'< ;j 

. v /ffitetorg4jiAeictar*fdJi < j;: ■ :)t 

Iftud^r^ adeo ignciittmilocrifi^aeifc 

bi vt perfuadeam fcripfifle poetaar^ , < ( < . I i V , iliib. XUI* ^t^jtMlyffouJniiadhnoRanponnu^ i 

Ncn)iwJrtM>it*iB>icl£tcor i qiW ddceti poffihV)did 
fibi W yffllt ^ [ DanaisincQeflhj Axrhittes } napitt 

uun^J^ao^queaaifl^oecfdmadirq^tamltti^ 
lc arbitror. Dicam igitur quod rmfti tn jneateau 
llladS, in duod definit [D ***»'} %em'tra*ustx fuit, 
ita vt vox wqueos corr»pta fucrit : Guuvnim ab 
Ofudb fcriptom raiflet,Z)4jr < Mr^«€E55itu^fifo^/, 
ex geminato illo S. raOam roit S&ttftt : qtiod cum 
nihili e fle videreat , Latinnm auidfcm terbtmi fece- 
re,faibentcs svccESsit,fed fenteiuiun«cliatini- 
tateni pcndiderc. Dein' homioeiF fluiloiadiciojw 
# ditt, bcllam aliquid & {jtnc potitttto ctift esiftiim» 
bant, [ JctMifacccdKrtyfotferpamAeMkrfaB' 
ceffit DMuis ] Rem egrcgiam , fcilicet ! Scd <*t 
Aibilks accbssissb D«Mwdiciturc Nil opas PythiJ 
tertibus: videticet iheer f^tenws vcftit W Hetbs: 
& norum pueri ftbalam4v?totifep&faa ven- 

' " torit liiri i fc tti ignota Scyrw tfti Itogte.dttta ctnwH 

datio eft^ ni falior* 

B$ tim frsmtjfi ftstrmn cum Uudt remrti. . 
Vir. Q~ probat qoorumdam librorum fo&iondoa 
\ftdmi0A 1 miror cquidcm # naro pei fr$tmffkm tisi* 
dfmiate\&git glotlam quam fibi cx einfmocB facU 
im*fm*ifi$*$jAc&,jptrdr$$. Sed ad ifleUofatcaaf* 
<eo ; quod > iperor, nota fequetrti vcucnict. 

Lib. XilLiJr^^o.Polyxcnaadaramfepuicrido- 
ritur* t4f*Afi**mm'urf*$m tim prtft fiUftuebtt^ 

( Id cft qu* prope fola matris folarium crat j nain Hecuba Tiuere 
ctiamnnm putabat Polydorum apud Tkracem Polymaeftora. } 

JUptoJs m m t t r i s > q**sh Um p$f$ fiti fimbdty 
Fsrtis &ixfihx&ftijq*4mfiw$tidv$tg$> 
J>u$st*rddtm*uUm^dir$qmfitb$fiUlsufi$. 
Hic aoftcr , rt veteres fepe moooerunt ( jfed & rct 
ycl ilii* taccfttibus fatilc appareat ) quantttm & pocv 
tica poterat , tantum & & rhctorica £ acukatepot* 
rat ^ldquc cum mibi planc pcrfuafum lit^me inv» 
petrarc non poflfum> quin dicam quodfcntio dc tsr* 
tioiUoverkr, 

F$rtit& tnfidhcy & fUfiftum fimm*virg$. 
In co cnim mendum cflc arbkror; U quod vci tria 
verba probarc poffunt, fi quis modo xquum fc pw> 
buerit, Primum cnim Ufilitt fa&firks pofituni» 
faauddubic cadit * & furgcie tamcn deboerat* Dcia 
ndrg$ fUfifmam fiwsistd yjxtm aliaefic poteft,qttam 
pncUaquidcra, fcd qtnt fupra fcxum fuwn* ( ***/&* 
y W) affurgat*itaque&/#r^ At> 

fi itacft(nequc adttcr cft^)ex rerfu Ooidij,erir/feA4 
Ufibn^fmtmftsm fimm ; qttod quale fit > & qm> ;tV TAttA&rtULt FAV*t 

nommeappelkndum v diccntmagiftri. Deinde ei 
occarrendum eft , quod dicebam modo y cum illud 
infelix (ubieaum alteri voci Ifirtis^ non fuo loco 
pofitum effc aiebam. Vtrique rei vnnm remedium 
cft , fi lcgatur , vt & fcripfiftc. poctam crcdidi , 

Fortiter inftUx & fJMfijuam fimina virgr y 
Qua figura haud fcio an alia vila fit iliuftrioraut ia* 
geniofior. Tunc certc fententianon incipiat ifir* 
titudine 5 quod aitcra partc vitiofutn effe dixi ; fed ab 
infelicitatt : Ita vt vox dminans fit infilix , ^ autcm 
firtittr yf\t tantum ilUus ***ti*<.Sed plura addcrc ni* 
hil oeceffe eft. 

Lib.XIV.^.514. 

In quibus antra videt , qua mtdta nubilafiUu 

£t leuibus cannis manantia ^fimicMftr Pam 

Nuuctenet,atf*odam tenuermnt tcmftre nymfb*: 

Iftanc vocem [ cannis ] in fcptendccim MSS* codfc 

cibus reperiri aifirmat recens Ouidi j refhrarator: fed 

id fi verum eflc ponamus , tum pro*[**4*Mitw"\lc~ 

gendum omnino fuerit nutantia : dc quo ,fi quid vi- 

deo , ncmo mecum tria vcrba commutauerit. At 

quod V. Cl. legendum ait ieuibus ftagms mamantk^ 

metuo ne nouitatis amor idabcocxpreflcrit : Qais 

ehira vnquam leuiaftagna appellauit ? Dicct aliquis 

eiTc apud Horatium mobites riuos : fateor ; fcd aliud 

quzrirous,^*;*^*^** fcilicct. Dcin,cum vulgati 

libri habeant >le*tbus guttir matuutia ,<\nx le&io8c 

elegans cft , & rerum naturac conuenit : non fuitcur 

aliudqu&reretur», namidquod aitpoeta^omnihns 

fere antris, prefertim qux^ faxca funt, accidit, vt 

vberibuf guttisfleant : Quin & illx guttulx ia ftirias 

interdunxabeunt^&dcpendalxcameramaatripi^- MTISTOLAt. tI8; Ilt m 

^niht , ot> vim faxificam lapidi*. Itaqne feptender 
cim illi MSS.ludibriumdcbent, & iudicium coafu- 
lere oportuit. 
. Lib. XV; f • 16. 

Spretarumquc agitnr legum rtus : vtque ftra&a 
Cau/a frhr ^rimenqut fautjine tefie pnbatum. 
Si quisattenderit,i$ vna mecum Wf>et r vtqtte feraffa 
Cau/a. pqit, — - Nam qux de *cn«w>/« affe- 
ruot Imerpretes ,remedia funtuil malam leuantiat 
Lib.XV.^.58. : 

JFalia canfiabat certaprimoriiafama 
~EjJi Ud^fjitaque Jtobs infinibus vrbis. 
Vtramque bunc vcrfum fuppofitum effe arbitror: 
& queis palatus fapieUdcm/pero^mecum fcmicnt. 
Lib.XV^.311. . .. 

Admttis Atbamoniskquis occendere Itgnnm 

Narrotur^ mimmoscum Lnna rectfiit inortm. 
Quod ait Ooidius ,id ez Plinio probari potcft , & 
re. eft ootiflima : Scd tamcn in his duobus verfibui 
erroreft & quidem pudendus. Nam in priori lCgen* 
dum AtbamanEs, inaltero ,*rfrr</w*r. idquemirot 
effugifle diligentiam nopcri cditoris. 
; Lib.XV.^.75*. 

Sciticet aquoreosplns efidomuiffe Sritatmos^d 

Jf>uam tantum genuifft 'virum , &C. 
Locus cft fplendidiflimus , atque adeo dignus,qul 
acri ftudio & attento examine perpendatur : fcd, vt 
id agam , quod volo , opns mihi eft totam poetsb 
fcntcatiam, vt ab eo tra&ata eft,hic ezponere. Ipfe 
quidem pauculis verbis dixero [ lulius Cafar quanta 
fuanta reYum gefiarum gloria fiereat , nibil tamen egtt, 
$hm interrh fitttfvnde maitr tt parta fueritfama^Ham «Aw Qtiauiuumm * i» uuk,em *qmfisHt1firmHB*uk?[ 

-Haec aatetiaeft : yidmaumis mmc quid tfluftritfo 

faciat , quid ars , quid Mufa denique. 

Cd/kr m vrbe fua. Deus efi i uutm Murt&tugmpie 
Stmfmm^ mu» mJk mugtf ftuitp trmmfhie, 
lUfil#e4omigtjtA,fr*f4r*t*u»tgt9rlu rermn 
tmj&us vmbe mwumfittsmque tomuntem, 
jQusmJu* fuegemits t utqueemm duCd/aris u&i 
Ftmm msims tfw mum uutdfutm txtitit *buim. 

£*Augnfti] Deinde addit qu* feqcrantur; 
Scilict» smupttts p4us (fi Atmuifie- Mrksmnss, 
Terqmfafpnfirififttmfiusxfiumtfi* NiU 
jri&tkes tguf* rtfts i Numidsfsut rtbtttf, 

eUyfmimM^ Imft^m y Mkm>^teiO^ tmnepm 
Uominibus Pontum ^fofult adkiffi J%ukim\ - 

Stmukts mtuuife ', stfsmss tgtfi tri umfm i s, 
JM**m fsutmm mwuffivkum, sm frsfisV s rr m 
Hum*u* gemeri\Sufed, csv^ms **uude. 
Mttc^Do&ffiras Rapfaie , quiifttotf acetiretoti 
ycafit\x\uQ |egeris , an dubitas quln iji« latemtm 
errorew aaiiaaiwemtMpdrquidJeoa wirJtesduWto, 
nec tibi, fpera^Uut Jwdefef c»»r. itaqae. vt tuognumM 
tfiftoU finis aiicjuis tandem impopatar, logo, nen 
vtvujgakgiair, 

Scilket sfminm ftks tftdtmmfiS Mrksnms, 

^smuwumgtumij^vkmmx &c# 
£cd fentcatia piane contjraria, 

ScHkstAsmtrev tmiwi&tfavmmjfi Brkm*tf,$& 

gmsmtsmimmgmmiffivkmn. 
Atqve in hec defio*, Vir Dp&MSi*c, firtls bctfag 
fi iufticiujp taun>t«itjiaK licma>VakeV Vlm aYs. \ TTISTJD&jUL &II.1L ix, 

Salmurfjx.Kaleni Aprilis¥.T)fc.itT. . 

J>4 *dt tSd tnsm Muper wi» id m <w*jH » & ***rte 

'Ptrjmjif, ptid *lf*d tibi Mccinnm, mfi 
. i ■ - fume fuperbiam. 
: -"Qvclttam iB*ritis,8tfrfriDrfpfitc» 
" liMtotii^ttfotetiCimpip*»** EPISTOLA LXX. 

!•■•.-, ■•.-,. isii**i*wi«.«'..yiico!i '■.:.' -.'.' 

IOSEPHO VVILLAMSONq 

S, t. b. Tt* fdtr. Loadinuin. • 

Bippoiyti Martym liWIu» dt Anckiuiff a 
fci t milt m (Hefifmt emmelimir. Sf iij ^4 TAKAS&lltl FA»*t 

Diuinx locostam lcpide acccptos vidiffcs! Tituluv 
autcmipfe magoificus & confidentis plcnus % De« 

libHSTRAito db Antichristo CX f*CTlS ftrtftWiiSi 

[AnoAEUis ,&c/J Et fi autcm illa quxftiods An- 
tichrifto nondum mibi yel lcufculam iofomniam 
attulit > *am*o wm iex dies ficco*;& iciupusjpcr- 
ftare poflira , fi quid modo certi in eam rem afferri 
fciam > non potui non admirari/wwj^;» >Ubrum 
Icgi t hic Ulic cpncndaui * h*e Junjtflupis te hodie 
muncrabor. Si ca autcm ,qux putauitHippolytus, 
vcra funt , iamdiu eft cum Antichriftuk mMAmmuh 
um *ht{tfinc vidtito. Vale&Viue. 

Pag-1. TfT» y*f m tfiihf urirS tuZ fil» ixivAunt n<m [ mc« 
liu* «W] **p i{W > t**f wV ODXX»7r A*>*#sw £ tiffXvti* tg 
htlpuf *ty* mpmiyw lyigxfumlw itjt ***7»/ 4 VfJfa m t 
m* [ mit ] &$*& 7*. Legebdure omninowr irv&f ****#+ ytf 
Vidclicctparabolamillamrefpexit quac in Euangclioctf. 

Pag.4. DcProphctis loqtiens,aic, * $ \tlJS« AujiuAmc 
IpSiyyrn* [ M* ***#», ] «\AU* ^/x«rw,4 c. Lcgo > 111 «x«r •*, 
«* mfojfcris , qnod meridtc fpfo clarius eft. 
- Pag. 10. Axx" ifctic/tf "<**£# J ktixif ] *wtCi «rfr mxmwii- 
'&*.% rii*(W>* larm.Tuf cit t* <m&W*i> & *'£** 3m ifn&mr, 
Jtaufr fcisfcc. Cuiuis apparcat pro xrt*tV ltgi oporter* 
uJif. Hic autcra cotiuaqperis <u\*otfm rat arciculos pra- 
ponir Hippplytus. I. Jguis cfrqudtts /Imticbrtfti *dme*m. 
II. J^o t^fdrtrcbclkntfc. III. fnde & qtfottm txTribm. 
(nam 1 udaeum fbre Afitkhriftutri Hipjiolytfos voldir, traqi 
ex tnbuZU*.) IW Jgutdudm ipjim mminy&qucmnmme- 
rum in e* qutri tportcdt. 666. icilicct , & qptp ilia id gc- 
juisjfed ca omiuo. 

Pag. 14. Jtut-m ft «r vw&Cw &*v*A>k n/i «**^ [«&*$ 
7« fup irvy.TJ$tS*u. Legcndum «ftjt£> non autcm AxS 

< Pag. * 4 • Axt&W*/)»©- c/>SXf Tiu? CtffJKGd* flU»*«S er 71ftW^ fu^n . 

Somnium elt ilia diuifio jfed vndc illud foiamumion 
ignoras. _ . - - - "- Vsg.39. Dc Roma «adcmdicit.qitsc&J multis di&t 
funi.liodicquedicuntutjfedhaud abs tc fir , obferuare 
illa de Ronaa Ethnica intelligi , cum pag. ;8. dicat , KrS/uo 
*tfy&l t awia» Jx&if/fof it, ftCt&t , Vtifmu *t riw jy*wiwW, 
Romnni qutmm mms monMrchi* fliret. 

Pag. 41* aaa." 7r eVXp/r££?r. Lcgcndum , «'*.** nJ «V 
&en> 0(,vt infra, «fliAtriTf *vr Xwr^ifrftfii&i /i#Vr Xeiryw 
Qu»d totiea apud Pawkm . &c. 

t. ; "P»g. 4). »*«fW « U tuttJat funflt. jgg* ttformauit 
*b vttre mAtris. Lego , 1 ***<**? , J2« f * tw« «Mm7 vec*- 
•fV « ; fic efiim fact i fct totoiea loaui amanr. exponit in \-tvn-xwl3nf» ,in ■w/xinu* , io itiawr ; fic emm 
poRtcmo eo loco legi deber. 

Pag.74. Eadicitquae&ipfaolim piier apud Itenatum leeare racmini dc Vocc AtfnTi^Gib coius liwru ftpsMt*; 
libua grandc illudflc horrificum myftca iara latct. 6 mifo* 
xabiUccr & an*ic fatuam moctatiucem i Qgiarqued pctk' 

marium eft , audiqux^ddar : #<* »71 m&nifumm A» «V <rm* 

t«t« oyoWnx- 1 «Ti W;uv «>#o^ fa 4« ^ 4mi Al>*d«l 

flemini id 4feritndnm , inquit w fmmmfmmm cemfimmm ejt 
tamem fued dica %mefm dtttr efft pnufk 

Pag. 76: Ovnc Zf wt TiTt ngj&Tg ei+Artfhlt ^mr jff . Lc* 
«ndum pkuic ncceftario eft , \Wiw, vude fcqukur, 

Pae.78. Iaparticioncop*tis,( p.io^pefutt»fcqmnft* 
Iocq oi&tjrum eflc «fci wWmt* A*7>;gW3r*qut vbicapuc 
illud actingic, pag.fciUccC78«crrer oft. Vcrba homuus 
func iMfayrf** 5 w fniSf wr I. ***** £ «s IJ. WUA£- 
tjW »4 ** MJ- edeufau* mm ,7* n IV. Irffiurmc fmwnme m+ 
mfMtpirit, farfp £ iUi V. <m&W mm. Emcoda fidcntefj 
£ 160 riAANHN iu/nr,quod3c vcciffimum cft , & cx ttota 
lerie probari potcft , vt p. 99» { W Tt*k» ]qu*d ctu&iea 
(ignificaciooift cft * & p. ^Meumkfymm tw mktmf 9 8cc 

Pag, 81. Locum iUum cclcbrcm de /*&* impkmm 
^roduccos , qm cx Liica fumpuascfi • air >**&*pmr • Wr 
*>*©■ £ c^/^xic^; itaqucvcifiiaHipt^ymmmomoftio» 
Ja fcfdiic , vcl nouum apoftolum habomuft. 

Pag.Sy* Lociduofont cotroptiquidcm,fcdqui pcioc 
cfticumintcntatum rclioquojaltcrtMU auccm [V *4*# 
#wkko*,&c* LibcllicdicorconiefHlcfcadom ofle^a^t 
^oi ; quod Grxcunon eftj dcioii^naJf^^^dkiopormi^ 
&dfew&oj, Ip&aucemfcrtbotytf^^Aa^oM^ 

Pag* 97 JLocus nobiliflimuft cft apudD. Matthsnmc» 
14. fcr« eS f t» *?*%,,*** (h*m^w £ «' ^trW. Fkrfmt* 
csdamer, iUue cemueniemt & 4fuilm> Locum bunc qucm po*. 
ruU inccUigunclongc alkar accepit Hippolytu*,* rtlt 
quid ingenium paffit. Ibi «nim *#> pro/^ feme* 
maluic ; dcin bclliffimc argumcacatuff : Ptimme hm*r 
UffmfdStm efi in Ftrsdifc tmmeknmcmm J4*tk ****** 
vbicumquc fucric lapfus , lUuc conucrucuc myAm % fMm 

Cfa/hm. *H3T<XtAn. Ll«. ». ,,, 

Girigw- Vjdes , CUrvtSvt Vv.lljmfet», qum >ou», 
qgam tngcmofe cooclufa ur oratjo. Qoid ais 1 £rp im<m 
temmet fefl refmrretiieHem ncu AfceneUnt i» eotlnm ; *im lecM 
«»'i«f/«J«/*rf^««>»,,m/» w w«fii(,nifi(i[ 1 tncntiEgpbta- 
tes, & Tigris,tVe. inccelorunc, vnacnm Eridanopoe- 
tico ,quod tu funi/Te 3-grt erederes. Itaquc pulcrehodic 
qtlcedo , nam innctii qtied vna fiatul ridcareus. Vale. 

EPISTOLA LXXI. 
ELI.S BOHERELLQ AMICO SVO 
S.f.D.T*». Baltr. RapsNsrtri. 

Jfid Scbtfptri conjcHws* & tmmiatimm 
ai Oiudij Mct4m»jkofas. M Ouot ... Lrus ea 
bcos Mctamc 
co , qnx alib: 
Ea&igiturad 
imiertb dlligt 
mcujo , tV ti 
tam & vcre t 

fces. Vale , mea fuauiias, & huc atmola , Bamlara 
tdultum ver eft, & te hicfol» promiferts atm Zt- 
phjris & hinmtHm (rm*. Itaque iam diu eft cum 
ildem tuam jnuoco. 
Lib, I, Metam, ¥■ 140, 

rit7ji4catilM:drVhl»c*Jft)Mjtl>tl> 

K:tim4uU8tmitmi.i^mra<riUqm, 
Redundat hic -rl virge- , & poft tam accBMrtam-Ifi», 
Tt ,i« TJNJ£riLLI PAB&l 

mants fxuitix defcriptionem nimis miferecadft 
Pocta, reddes fuos illi numcros & gcnium>fi legas: 
1 i & larga cadc madcntcs 

V Itima ccclcftum tcrrss Aftrdd rcliquit. 
^f . I $ 6* — natorum fanguinc tcrram 

Immadui{Te/rr*/»f calidumquc animaffc cruorcm^ 
Quid (I legas , 

I ncalui ttefcrunt, calidumquc animaffc cruorcm. 
Dulci illa repetitione & quxOuidiotam familiaris/ 
U". 1^4. JjQdpdtcrvtfummdvidit Saturnius arcc, 

Ingcmit:* Lege Infrcmiu -ftimukfquc frcmenti 

Adijciunt- "^f. 244. Non enimex dignitate 
Iouisintanta rci atrocitate ingcmifcere &eiulare 
inter confremetes deos. Cinftcmucrc $mncs. ^.198. 

^•343- . 

lam marc littm babet ^Xcnoscapit alucutamntf. 

Mallem flanos. Elt eriim oppofitiu aquarum iam- 

mefccntiam cum fubfidcntibus & planis. Certe ** 

/&*<v non effe cx mcntc Poetx probat Vib. V\I\. 

¥ • 5 5 8. -^—r- folitodumflumina currant 

Limitc j 4/0/0 teoues cappatfuw ahtcsu vndas. 
■^♦571,. — — Ttnucs agitant xifumas 

NuhiU conduciu Legc imttantia^ phrafi Oui- 
'diana. Sic lib. IX. ^. 340. 

—r»Tyrios imitata tf/?r&r 

J**t$sf—r- &eodcmlibr , 

-~ lmitataque Lunam 

Cornua.- fic alibi > -mctas .imitat* cuprcffus , 8£ 

^4r/4y imitantia formds fimnia. C crte cniitt 
nubilafi& eft ncbulx (iicenim intdligi ifcbctVnon 
agitant. fijcdosj fed eorum fpecicm cxhibeat&re- 
pt^fentanu TT MUSTOLJX. Ul,lt , r , 

fr; 701. Donec arenofi pkddum Ladonh sdamnen¥ 
yenertt^- Cl. Heinfius hic legit flaekum. Mfc 
*or i Cum eoim & citum & r^ w alibi Ladonem 
appellet Poeta ,quin hic rafidum legidebeat nuUus 
dubito. Ita lib. 1L ^. 6j2. .. .7 

JHumtnis in rapidi ripu enixa vocauh 

Ocyrocn. Vbi Vir Ampl. cenfet legendum 

fatry. Cum autem t* ocyroe rapiditatem fluenti ex-i 
preffe fignificet , & Ouidius , vbi quid tale euenit, 
etymologiam nominum fequatur , fatis metuo ; vt 
viri do&iifimi emendatio admitti polfit. 
tib. II. ¥. 410. — — in virgine Konacrnut 
Hafit : & accepti caluerefub efibm ignes. 
Mallem , aecenfi, vel accenfis cduerc ,&c. Sic paflim 
nofter,4«Myfc atnor ^fecltra ,flamma ,fe* ,&c. Nec 
temere aliter pofitum inuenias. 

^f. 482. — — &verba precantia flc&ant. 
CI. Heinfius \eg\tjufcrflua , quod paulo remotius a 
prima fcriptura : quid igitur, fi legas,wrfc rogantia, 
Vt animi rogantes. Lib. Vll. Nifi forte malis, verba 
eraetUyVt orantia iracbia. Lib. II. de Ponto. Plura 
in hanc rem v. apud Do&itT.Heinfium in Epiftolas. 
^ . s 6 9 . »— — nodo/que manu diducit , 4/ //?/<* 
/nfantenufue vident afforreBumque draeoneni. 
legovtdet , nam de vna tantum agitur, fic mox, 

Viderat AgUuros flaua /ecreta Mrnt ru*. 
Sed aliquis inrelicitcr nalutus literulx adiectione 
labanti, vt putabat, cenfure voluitfuccurrere,quod 
& nocuit lib. IX. ^f. 3 7. vbi pro , 

£t modo ceruicem , modo crura micantia caftat t '<■ 
Aut caftare futes , omnique a parte reutUit. 
Manifctte legendum *«/*/> nam ri ??*<#;, uuod fe- 1 0, TAHAJirMsl* ¥A%tt 

qjw **&&9lfc^ VHc-ft 

hMC N* fo^Baffi&Htfftfif y l*rHi r t 405. 
kiWKM^ frov ■ - ,f d**ff*fie wkimrcm 

$q0*ti* &S mlgeAtmn^toctM amm ftAfbt 
Vir Clariffimus cx MSSV £o*d . kg» , 

•^ & m*$fc &****#* mijftm IwftriS. 
$*<M htflcm itmfratiti&iii Vndehxete atoerias, 
qjH(*Ouldi|, mtfrur htic mfraitiflfe putem; cjui cdttt 
t# ^M^^pauldcoBfefivrt exaratuntf imgtfftfas 
btc fatfcmo c^^mmodtmi^fcnfum^Poer* Ktttottfafttt 
voluit. EgcF aocdm nnforc tmforpriocJqii^fcH|itiittf 
vejtigiis iftfiftcns ewKdcrim-Nafoncnf fcil^fifl^ 

■ ' ^ cUktr*p>t miUrcm 

Svftv(/t 9 in^ x zn^f^nd^(tcmmmiMefi^ 

Qjjjf lc&iooa i%J+iit fimplicitw. Surn^ ^mraltaff 

Marti facro rcs Cadrao crat cutus^Vogcnft»'^»^ 

gtnd4 paok>{tfft a^pdl^Po^tavvtatibi^ ^^/ ^iy, 

Jr.. 6*6* // w*& ,ifa* rcikbjimltrifr gwe&rr jiftof 

Rufitl LcgenAnn-pQtctti yperj^djffl erttttfj 
q^idrtiM(>r/yftfi^ifatfl^kW praocffiti Sic4lf.' 
rnf*ti*in<qt*[&2Lm^ 
?.04*oi - — (fmkwjkm^ktyni \ Ophebcs, 

Prtftyrffrctimet } Qu*nihHi fim* Gh Hdth- 
ficv legertfJibeat ,>-j^5#/ tcfkrftjnqifryAckr** 

Pwfo q*ipf*e tenetf Sed illh&prvfc Jittiucft u 1 
dundare nemo non videt* Adde qood hxc verba 
ad vnom potiusquam ad omnesrwrri dfcbete,&d* 
ftruant fequentia-, vbi &rcliquis parter ftatf amf* 
buit Poeta. Quare fecutus antiqb^*dfonisfflw/ily 
legpadum fufpicabar, ^s tc furor ^iwpawjfcltts^ 

Pcrfctfutivrvc ttmer? Scnfihnon tsttriAepto» 
laiHenfaibinau^ooAoracubii sm/ffifi tfVffi fmnXari pMtltA Omc^ Tc iij 11$ TAJiJjzritir FABZl 

paulo temotiora, & illa repetitio fatis frigidavide* 
tur , Ouidioq; parum digna.quare legerc malcbam, 
<unBa coctmt frcmltuqucjequuutur 

lam trcpidum. Prcmitu ,hoc eft , hacchco v/ulatu, 
fine quo hxc facra non conftabant , & inquo totus 
hic cft poeta. Sic alibi: 

Fremitu rcgali* turba Atria comp/tntur, &C. 
Lib. IV* verf. 137. 

Scdfoftquam remorataySw cognonit ammsl 
Lego rcuocatd , intelligens fcilicct rcmcatam illam 
fuiiTe ex illa conftcrnatione ,qux paulo ante ipfan 
inuaferat , & quam Nafo tam pulcra hic compaia- 
tione iliuftrat , idque ** cognomt^ti ft fatis probaro 
videtur. 

¥ . 1 4 8^ — Ifi&mibifirtis in vfim H4tmanm. 
Cl. Heiniius prjefert , m vnum Hoc manus. vcJ m 
vnam Mc manus 5 Ego tamen pneferrem > 

1 — Efi & mihifirtis in vfifs 
Hos manus. Sic verf. 5*4. 

Hos vfuspraftcttibi , dixit^ ahmnns. 

^ **?• Mctuque 

Et colus , drfufi manibus cccidcrc rcmtfiis. 
Hatc mihi nimis fimplicia videntur , &, quoties geu 
nium Poet* intueor , vix ambigo quin lcgendum 
fi f ^ ■ Metuque 

Et color y &fufi manibns cccidcfc rcmifiis* 
Sic lib. II. verf. 602. 

Etparitcr vukufque dcQ pUffrumque colerqw 
Excidit.... Etvcrf.175. huiuslib 
Et mcns, & quodcpusfabrilis dcxtra tcudat\ 
Excidit.*. Solet enim Nafo eiufmodi con- 
fternationibus ingenium fuum «quea^anbni ac » *. EPISTO IAX. LIB. II. „, 

ad corporis partcs cxtendcre j fed quia colus & fuli 
in proximo erant , facile inde error natus cft. 
S . 2 8 5 . Vndefit inf afmis^quare malefortibus vndu~ 
Salmacis cncruet , taftofque rcmoUiat artus. 
Miror nil in hoc verfuab interpretibusdefiderari* 
cum ipfum fontis obie&um > ( id eft , viri& marcsj 
quo de precipue agendum , non minus hic dcfir, 
Guam redundet ** ^fluw; deinde nefcio an adeo in- 
famis fuerit hic fons , quippe qui ex pulcherrima 
nympha & Veneris filiocoaluerit^quarevniusatque 
alterius literulx mutatione commode legeris; 
Vndcjit , vt famofa mares male fortibus vndi 
Salmacis cneruet> taftofquc remoUiat artus. 
Famofum autem fuiffe huncfontem,cuius hlccau- 
fam & originem explicatum it Aleithoe,probat ^r. 
fequens. vis efi notifiima fontis. deinde t> mares ne- 
cefifario hic inferendum effe rrtonet verf. 385» 
^uifjuis in hosfontcs vir veneritexeat indc • 
Scmivir <>& tattis fubito mollefcat invndis. 
Et hanc quidem le&ionem veram putamus , Nifi 
quidtu, dottc Trebati, diffcntis. 
^f.6^.ld mctuens , {oli&is pomariafipfirat Atlas 
Montibus.—~ Q\. Heinfius prsfert mcenibusi 
fed *w//i*/ lcgi debere innuit verf. 773. 

— Solidx fiptum munimine molis. 
Lib. V^verf. 169. 

Scd furit & cufiens alto dare vulncra collo , &c# 
Legendum hicefie fertt , monetot fequentia. locum 
integrum , etfi vix tanti eft, apponere lubet. 
—nequeenimdattempusEthemon, 
Sed ferit , & cupicns alto darc vulncra coSo } 
No* circumjftcctis exatfum viribus cnfcm &<({', &""rt n 'l'"'fi>^c- Pari labe affc 
ftum quoque putcm verfum »31. lib. XII. vbi pro 

Suntmtutt inftantes, rtfttmq; fureqtibus augri 
yidetur legendum : 

Sttmmttttt ob&anUs,rtfttmf: fcrcntibus tufirn 
Fertntifaj,hacett ahduantibm iam pra-dam fuam, 
quodapprimeadThefeiactionem aptumeft. addc 
Sgutam qus fctaforij in delitiis. 

■?• i*V . ' »»» hlc wiuritftSuin, 

Vmtm amor tft,rtceiit trilnebis g/ftr itk fudtri, 
Pro V t , legendum hic efle tmr, probant fe- 
quentia ; >i perfuadere Cereri tentat } upitef , non 
dtdectri , I liiuri fore Plutouis afnnita.tem, quip- 

Equi ti 1 regoa ponideat.fcaterque fibi fit.fc 
rte tantum fecundus. 
Lib. Vl.verf. jj^. 

Poftea difadtm ficcii lltutddes tcrtt 
. ,fJ" r I'-— Ulad ftj/t* fufpectuui, & nimis 
frigidummihi.femperviiumeftimnetutquea.\\quis 
qui tandem hoc medicaminis contaflu mutari pc- 
toerintcapitispartes.vbi deipfo capitenullameo, 
tio ; qux omnia con6rmant fufpicioneia meam, 
Puidiumnempepro/^fcrinfiffew-^jjjantahquid 
eius generis 5 verfus certe etit multo ereftipr, & 
ratera melius cohacrebunt , ii legas: 

Oraque difctdtns fxcis Htctlcidu hfftt 
Sftrfi,&, XU mfUmfiimtdittmiiuu/lt> 
Dtfiixfre ctmt , cum iiitiil tyntrts &tsirt>, 
F.tgut ctful mimntum , &c. 

^•4« 9 — tVfvfdcmfcgiitUffpt&anfi/ptx; 
rtrfttftrn m — ^aiiem catmtnfidtrt. 

qvaxs EmraLJK % n» n, m 

qotifflifibictntcrfcrAs^/^r4. Palfint noftct. /*9U, 
fitdera .focialia fiedera , coniugtalia iura, &c* 
Lib. VU.v*r&5*i* 

TlcbiU fri*tifi*m mc&orfirt*nafic*ta efi; 
H**c vtiham ntobis fojjem memorare % fmc vllo 
Orjrfr** **/?; repet a,neu U*ga amkage rnererves. 
Clarlff. Heinfius hic \t%\tfoq*€t*ri fed vir magnus 
circa arnaos & brachia obhxfit, vbi iugulum pre- 
tnere debucrat. MedSo eaim vecfui erat fuccurren- 
4um ,qui vitio laborat , vt nccci ipfi nccpoftcriorl 
etiam lenfusaut ratio conitet* Qoid enim incptius, 

3uam votis expetere,quod ex nobis pendctfdein- 
t vereor y ne qois contra mentcmPoccx crcdat, 
hxcfine vlb ordinc ab JSjxco propofitum iri , cum 
refcio an vfpiam ordinem & numeros exa&ius ob- 
feruatos rcperias. Quare minimi commatis & vix 
ynius literulx mutatione nobifcum legc: 

fUbtfc fri*cifi*m melier firtuna ficuta efi j 
Hancvtinamvobis foffem memorare&uc illo; 
Ordine rmnc referam,ne lenga ambage morer vos 4 
Sme ilUyhoc c&^fine ficbiti illoprvuifio ; malebat 
cnim jEacus tam caria hofpitibus omnia lxta , 
aciuconda proponere , quam tragicocomoedum 
agere , triftiquc hacintcrpellatione mclioris fortu- 
nx feriem turbare. Quam lc&ionem ctfi fatis cla- 
fam y clariorem adhuc reddcnt fequentia , rbi ne~ 
ceflario legeodum,0ft&0i«*4f referam y fi raentenv 
dc genium Poetx fequi velimos. Stc pr. lib.IX 
Jtcfcramtamc* ordsut. Sic in orat. Vlyffis; ierumta- 
tncn ordine ducar. Et lib. I V. v. 4 7 3* Rcfirens triftes 
$x ordmc cdfits. Scd hxc multis probare pwidumr 
$.< > 6%.T>*t*jedrmHrr*f**untfr*vrdi4„. 

Vu y( TdKA^ILLI rJIKt 

Pro ti dura legendum effe nuda contextus docet} 

quem hic fubiiciatn: 

Nonflratum , non vBd patkveUmina pefjunt > 
Nuda/</ in ttrra fonunt ftamdia , neeflt 
Cerfus bumo geUdum,fcd bumus de cerpore fcruet. 

Haec,etti leuia , in mcotera mihi reuocant locum, 

qui legitur l.i.Amor.El. a.DeCupidineloquitur. 
His tn miUtibus fuftras bomine/que deofque > 
Hac tibifi denuu eommoda t nudus ms. 

Nil noui ,fi amor nudus; quare legendura fufpicof: 
Hac tibifidemas commoda , nullus eris. 

Oppofitione fortiori & phrafi Ouidiaoa. Sic 1. XI.; 

Met. v. 580. Proque viro , qui nullus erat. Et alibi,' 

NuUa eflHatcyone , nulld eft. Sic r uuMurfim paffim 

apudComicos. 
V. 66»» Talsbus atque aliis bngum fermonibus i& 
ImfUueredteni,tucisfarso^t\mzmenfls 

Efi data. V «r do#iff. hic legit vltim*\ mallem' 
catera. Ita enim Nafo paffim loqai aroat. Sic 1. xn. 
V. 5 8 o. Nox efldatacxteviflmno. Sicin orat.Vlyffis. 

Primaquefunt iSi data temfora, cxtera vobis. Et 
1. xv. Sacra tulere /uam,f*rs ejlf data cztera menfisfrc 
Lib. VIU. i^- 355. Necfutminefeciusarfit, 

Emicat ex oculis ^iratque i feStoreflamnut. 
Vir Cl.legit,/** micatex oculis-jxM magis placeret, 
fix micat ex ocutis , quod f ortius,expreffius & magis 
conueniens -4fulmine , Scflammas. Sic paulo ante. 
lgne micant oculi. Et i\\bi t fufuftque lumina flamrna. 
. y.+is.Mifit&JEfonidesiaeuIum. Sibenecap/o 
mentem Pbetx,cuique fuasinhac expeditiooe pat- 
tes affignare voluit •, fedcuralafon iam amc fuas 
habuerit ( auBor teti PagaftusJafi») crediderim pto EPISTOL AR.UK. IL jj y 

*$i£finides , legendum Otchdes , hoc cft Amphia- 
raus ,qui , vt patctcx lib. feq. nimis notus Nafoni^ 
quam vt huic fcenx , ad quam ipfum iam antc voca- 
ticrat y deefTe potuerit. 
Jr . 7 tf i . Etfa r ter fondes^parHtr falltfctrt gUndts 
Cetfere 5 c^ /w*<f / pallorcm ducere nmi. 
<Cl. Heiniius Ugk^Judore made/cera fcd illud^r^r^ 
nimis placet,quam vt hinccijci dcbeat. QuarePoc- 
ta fcripfifte putcm , & kngi languorem ducercrami. 
Sic /* guefiens flos dixh Virgil. lib ix.Et ^wir* //- 
uerem y Iuucnal. fat. II. 
Lib.lX.v. tfjp.Siquidcm/tf/r/*» inuifcjq^ fcnstcs 
Vtjerit. .. Vir dc&iflf. kgitfine qua j led hxc ni- 
'mis frigida , quam vt amcnti ac furiofae perfonx 
conucniant. Qoare fccutus dudum pofterioris le« 
ftionis rcftitucndum puto : 

lamque faUm efl dtmens y inconccffamque fatetur 
Spcm Veneris; linquit fatriam inuifojque penates 
Dejerit: &frofugiJequiturvefiigiaJratris % 
Ncccft quod quis^ Unquit fuperfluum putet, quo» 
niam idemac^</£r//fignificat,cum hxc atquc talia 
pro cmblcmatis habenda fint,ncc finc gratia qua- 
iiam iungantuf. Sic noftcr alibi , 

JP alittur ancilld dccifiturqut Ubor. Etlib.I. 
SfMat inornatos coUcftndere capiSosy 
Et> qmdfi comantur , ait j vidtt igne micare, 
(tta cnim lcgo pro micantesfidcribusfimilesoculos.} 
Ita alibi y pavens & trcmcns. Et luucn. Antiquum & 
vttus. Sic ao&or dial. de corr. cloq. coniungere & ce- 
fuUre ^veteres drfines. Exundat& enuberat. Suauitas 
CrduLedo: & id gcnus infiuita, qucis fcatent bonx 
notx au&ores. 

Vu ij Ctofitij m$*imfqm t»i eji^ CLMctofcisfuCpc* 
&«m faabctfaochaoiftichfti, le aoetiorf btis diui» 
nandum tradit. Agnofco eqoide^ acc Lvnceot 
cticaofMC Qcdi p odb i r frwi jimcn cg Ifidts jpf- 
ponfo h*c depeodcant , Apec* p«cti*m *ck oracu* 
Jgmifium coafuktc , 4pcd k* /e tpfeet: 

Ntdttbsu^cmmUfdttuLuutuUmnt^ 

TtOmt ^tdctjmd trafc»w«e Viic$ 9 iuc tttk 
iob€ti*fa»ttj* Ifis 9 ^tto4, 6 quidv^mas jbreuieffc^ 
#um dabimus,idque vnius duhtexat atqac akcrios 
Ucerx routati#nc ant ytdtura. Le$iones yariaatrs 
hxfcrcfiaat, Jgmd *mtg9ftmmh$cqmjuxXjt<>ceJt. 

gmd mn tgo ft?mi»ig»tjtt\ % igwim> 
Vndc cog&Kodii&mc cruas 9 

4}g^ vi<&/ ^ luccmjjmdt& expooitor xafans | 

Cwjilymmitxfijvttuiefe.. f Supra iflfcafer /*ft 
in£uas, Jc ftc m * **ptjt* ar /xntev ynt quetitjunre- 
latiotys £t ,xlo&i & x^tti iu^ifent. 
L. ?£• *• * * 5 • AMtfytt foriSfaiut Imtit Mqftititmv 

Logubris fcekcii»o Hunc iocum non mious 
oc prsBcedentcin inter defpecatos noctmrat VirCL 
Loquitur autcm PootadeaoaCdraflanum IooiBo* 
fpiuli jfacra, nec iniass qnapi iik jtafiridia^aut Dia* 
nsScythifc 9 muJtaaducGArumcxdej^iarxguinc 
reftagoate. Le&ioncsdiuetfas fcirefi aae^h* funt. 
intogakrit ctUrit .fceUriyimiMgmbrifetUrit^ & UUgubri 
fikm. figo autcm vetba traafpofita pwcm , qus 
fi /up loco rcddaa , nuilo ncgotio cUcucris : 

CttdiUtttimfhit**. Qui ver us & gen««u*«ui 

locifcnfus. Ta autem iUuftrit xque ac tmbibt^mmm 

J us > infignis > in vtramque partem accipi potfevatks longt* Am^* jmmt «Bfki tton ^iacer, & ,li geaiu» 
Poetx noui^ hand Aibito ferijrfffl? ift&uB; 

VtoftfMf «anos t&metftifm prima precatvn 
Qttjn k&oafvvetifipanieffe prokat** drmenut 
pim*fip&& 4e vberifausinteUigeiuiiim nemo neget» 
Sed mal* deli^attp a^kjnis Ooidiaius hafcc delk 
itoa oon potttk coacoqaece J Quad & e^&it verf. 
62» lib. XLV^bide&jylJa*gens fic ait* 

rmrrjU qposftgit mraltk vna. 
j&GLHfciafiu* Ihtghyjmmfmit. Sed lege mcopc* 
iskvlfe Mefu/piqtK<>*Ugitqtte 5 tkmttfti , 

Q*4fmm*A umtm i/tyq&tfigit attrsbit ora. 
Qg^ Je*&itfnem,«fpwa,*aii omnino centecnk 
ncnt ij ,qui nitorcm verfus & folcnncs Nafonis n* 
pefittates iVMTtM^ & ajsant Suflkiom fortafie dux 
le&ione s j Sed an Sefala/frcd kge ( vt ait iik) tatum 

fofcisf Efttfudefiat.Hb.XV-* 1 . fQj-Wgkur. 

jtnfe.firejftargs Jfjperionis xde upwtit. 

Quis oan «deetjmafii^ame6 tfwdi^iorjeminefTc 

hiyycrbi<^4itf^/w/]&[^^^}xjaarc no dubuo pa* 

rem hicaciiqj^iMiiUirittf^ k§ e * c * 

TcrqHckm* atmpt ttypewtos vrbc mceptus > 

. Jm* fbns JkxAs Jifptrionis vtbe rxptmti. 

Vtthms etMJfreche y prim$que feftllcrxt ipfara, 
Mallem* prbma/m ftfc&erAt i£tu. 

Vcrfus certoerit ooucionjor. Qu;d quod 81 aafter 
amct Tf *Sfo, vt fepips in noti&obfestat V&r dodiA 
Lib. XL*. ij q .Jff* yttUmrtflmtmfktutpiqtteptt- 

U II) \ dore ) ttC. Ali j legunt turpemque pudotcm % fed hxc 
nihili funt > & Cl. Heinfius non dubitat Ouid.fai- 
piiflc, llle quidtm ceUf , turpique oncrata pucbre 

Tempora purpurvis tentat veUre tiarss. 
Sed ignofcet mibi Vir do&ifT. haud fadle credide- 
rim Poecam ^ a/*/ , quod validius eft,fubiecifle ** 
tenutvcUre. Qwe ne tam procul £ prima fcriptura 
aberremus,inuerte duntaxat vnicam iiterolam , & 
habebis: /#* quidem ccUre caput , turpique pudott 

Tempora purpure $ tentat veUre tiaris. Qux ie- 
ftioquam limplex eft,tam etiam vera videbitur. 

¥ . 1 9 5 • Vltus abtt Tmolo , &c. Mallcm hic le- 
gere vififor j Illa enim de Midx auriculis fabula ex 
obliquo quafi huc indu&a eft Non enim eo fine in 
Tmolum conceiferat Apollo,fed vt cum Pane fidi. 
bus contenderet , quem vt ex fentcntia fan&flinu 
Montis fuperauit, 

Vsfitor absrtmoUJiquidumqueper acra vcfifm^Scc. 
Sic paflim nofter. lib. II. 1f% 437. 

Jupcrum petst atbcra vifiter 

lupiter... L*b. IV. V. 511: 

Ssc vifitrsx votsque potens ad inamia magni 

Hegna redst Drtss... Lib. VII. fr. \\6. 

Vififor Iolciacos tctigit cum coniugc portm. 
Sic in orat Vlyflis , y ifitor votique potens 

Ingredior y &c. Et v. 40 o. eodem lib. 

Vsfitor ad Hypfpylen , &c. vela dat. Ita lib. IV. 
vifitor Pcrfcm. Ec Virgil. vifitor Sinon $ qua loquendf 
formula nihil frcquentius apud bonos au&ore*. 

f. j 2 5 . Neruoque fagittam impulit. 
Mailem expulitx fic lib. vi u. v. 3 7 9. fagsttam 

lmpojuit ncrua ijsnuattque cxpuJijfttr*. ZflSTOLAl. lib.ji; #1 

^•5^8. Ipfifquc immurmurat vndis. 

Mihi magis y\zcc2t£i\cg*$>quotitsJinUbi/ccrejlu8usj 

Nominat Halcyoncn, ipfamq^ immurmuratvndts. 
Quod fonatius,nec minus Latinum. SicPerf. fat. n. 

lllafibiintTorfum&fub linguaimmurmurat. 
V. 586« Solantia /*#/* vcrba. 
H&c mihi aon fatis forciter cxprimere videntur 
affedum & impatientiam dolentis lugentifque Al- 
cy ones. Verba magis pathetica erunt , fi legas : 

Altrici y qua luttus caufa , roganti 

Nuiia eft Halcyonc , nulla efl , ait , ^r/V// <vna 

Cum Ceycejuo , folamina /*#/// veftra , 

Naujragus interiit , iw/i , agneui , &c. 
L« XII. v. 352. £/fummisexltantem Riphcafyluis* 
Ex/tantem , hoc cft , eminentem , ait Intcrpres > fed 
haec nihili funt : non enim de Titanum autCydo- 
pum familia , fed de Lapithis & Centauris hic 
fuit, quos tam vaftx ac prodigiofx magnitudinis 
fuiflc,vt fummis fyluis, velfyluas potius, vertici- 
bus exftarcnt, haud mcmini me legifTc. Quare du- 
bito , an non fcripferit Poeta : 

Et fumptis inftantem Riphea fignis. 
Quod furori ilii apprime conuenit ; rapiebat enitn 
qyifque quod cuique obuium •, & quoniam 
——KAmycusftnetraliAdonis 

Haudtimuitjpoliarejuisy 
Quis aflcrat Ripheo noftro plus frontis affuifle ? 
Vidcs conie&uram, nofque non magis a literarum 
dudu, quam k fcena rci iplius declinafTe. 

V. 19 8' Et cjuacunque vir ejt ^neccqui^ &c. 
DepulchritudineCentauri loquitur. Cl. Heinfiu* 
legit , Etqua/arte vir efi. Sed ibi racndum non )a- • - 5 4* TAHJJtTILtt K4*Xi 

tetsjMtiMfttt&im dt^t*^0*4eadem funt:leger«ttt 
igfeor: — — ca*/*, mmetiqm mjm»fam 

Fefieraque trtijfcum Uudstisfrexnm fignis, 

Hrc , f*4 f *r/r f>Jr*/? y w* <^#* mtnd»& Jmh im> 

JXterierjuevkefkeies,^ Qoonfllilfknplicius; 
poftquam enim enumerauk pwtes r quei» *>**««<•* 
etat Cylknn , fubiicit , kncfkks ffiqm* ■mre/ ) nte 
purte tfui dtftrmitr er*t. 
Lib.XitL.verf.) 8* 

Jguem matle conui4ki trimkm memtr iUefurtrii. 
Interpre». mmium mme mtmtty fed hcc nimis-ope- 
rofa , cun ** ninrium mm4 r\Ac Jbmciat; quare lego 
fimpliuter :£>*em m*U eoofifti mmitm mtmtPyScc* 
Kon errim ka aftute oeque addo caute rucio£ per- 
fonfttri tn<kterat Vly&s* qtrin hatic ipfi laraanv 
detraxerlt Palamedcs j Nifi ferte tegero maiis,i)MJr 
ttntecTi , fenfu gemino cuo» prfori le&iooc. 

V. 7 8. Redde h«/ltmsT\\xini<\;tHHm.jM$ Htmwtmi 
Haec ad verfum 73.re4erridehere»nemo,quitextum 
legerit , negare qucat : yerft» autem itit fic fe ha« 
bet, — videttue trementem, 

Pallentemque metu^e trefuUnttm mtrtefmturd. 
Vides ibi de pallore agi , quod optime huic verfiu 
conueoiet , fi lcgas : 

Reide be^em^Xxsmt^fuum^JiUtumf, timtrem. 
Tultum, hoceft, pallidam &cadauerofam illamfa- 
ciem pauoris ac intrdae tu« indicem j de ? nmere 
fnim poft loquitur. 

V. 5 o 7 . Stdjfuk* tamta,jiU mihi Ftrgtm* nM**+. 
Cl. Heinfiu9 , Sijfnita. Sedoppofitio non fatis »aii- 
Aajlego, Butntuqut grtui fomzcf public* ckdes, 

ScdJbutrm^JikmtHFcrgdmaref**. 

V. ♦*»*» MttSTOtA*, UB. iir . J4| 

V* $MU •— 7>/# iwvtf ifl orbe. , 

Mallem* — Totororat ah ort* 

,Quod propins tangit pcr-fonam Jugenits Aurors. 
^Addeqimd ™ ^&^iconf«ndiatiqu£do ioMS$. 
:Co<kk okfemat Vir Cl. ad lib. XV- Met. ?• » 7** 
. L. XIV. V «u&Paruit vfyeds &fimidabiba Qcd 

Vidit opes , atauofiut fios , vmbramfue finikm. 

MihJ ^ ^ fttffe^um ,*Mtc fcip quid fint hoc Joco 

^j Piutoms vdeinde non minus durc iMngitur ^ 

fortnitUbUhs 0ra>quam At«ui$ vmbn»queienili,&c. 

^uare fufpicor Poetain krif^fk^&firmidabilu orco 

Cermtauos y atauo/^uefios^vmbramfuejlmlrnh 
Hancmihifufpitionemmopit liber V-KVfcgilij ad 
<juem hoc compendium fuumexegit nofter. Qaod 
statcm firmidabWs apud inferos fuerit iBneas,hinc 
patet. Vtviderevirnmfulgentiaque arma tern>mbras 9 
Ingentifrepidaremetu. Adde^uodfereplerum- 
qne iftud 4*4**j folitarium non eft. fic Virg.vii.^Eru 

.Turnns auis ^atauifquefotens. £t lib. xn. 

Ataues & t auormn magna finantem &c. Et alibl 
hofter, Euuat antiquis froams atauofquefifukns. Sed 
cxemplis parco, vt in re notiffima 8c cuilibetobuia. 
. ^201. Membraque & humano foncretam fanguine 
tarbam. ] T* membra hic nimis gcneralc , & remo- 
tum ab oculo , ore , barba & geftibus mandentis» 
^uibos hic inhxrctPoeta;quare vix dubitoquin fcr*- 
pferitjMcntaq^ humano concretamfinguim batbam. 
Noa enim ** mentum & barbam hic minpri gratia 
jtungi poffe putem > quam apud Vitg. Ub. vv. v bi de 
lAtlaote loquitur : ac fi quisqtwcftiptwn QpWs mo 
nere vclit,fi menta xquc Aom09ttum peoatur^is au- 
diat Virg. in vi. Nofco crines > incanaque menta , &c 

Xx %A TAtiA&VlM ***** 

\.t6 9 . • ^rfif^Mordinefious^r^ 
Secermnt uUthls , variifqi* .xoloribus ***** . . 
•Cl. Heinfius atnat , varmfiue^ fed legendurn efle, 
variantauecoloribm berbts , probant fequentia 9 vbi 
Ncrcidum opus extgit Circe *an»que ferta * 
coroUasexaminat^uodfruftrafacere^fiNyiBph^ 

calathls duntaxat flores difcreuhTent. 
•f-.tt*. ifj^gkm nuBo cumtorfore fiafi 

1 Finxit dfri^frMcr^ue ocuks difcurrere regit ^ 
jufit^indenfumttihi^snemusiTexiden; 
rbtrima quafih* cft. * H*c nimis afpera & itf 
tricata , nec dulcedinero & femper-lenitatem lliam 
Ouidianam fapcrc vidcntur* <P* cnim hoc probet, 
iuSit effgiem falfiapri 4tevideri ? Seden tiW aitewra 
^quidcm haud minttsoperofum&intricatum: « 
denfim mbibm.nemusjlurimA quafilnaj mdesji sr*. 
■bibus non minus tedundare( quia^/Ar***/^* fat 
«ft ) quam illud ire videri jroilo toc fcniu pofitam 
efle. Qua omnia ludda & clara erunt , fi nobif cum 

lcgas : iffig'"* m ^ cum wr / wr f*%* 

■ fmxitafri^Uter^Hcocsshs^ifimtrcnregfs 

jvj&tiisindenfimripi&QSHcmusirevideriy^ 
Flurimaquafihaeft... r/Ar/,figurabiftorica, 
•pro vidtbatur , quo nihil eonuenieraius pracccdenti- 
bus«,quia enim imago tantum apri ,non verusapes, 
idco vtdebaturite, cum retieta noniret. ri antemr*. 
* tidus neeeflario requiritur , fiue fugamfctsctoolider 
rcs , fiueCircxi carminis vim* di&otn, fa&um. 
¥. ^Z+.Vltima iam fafii comitts belloque.*MwfKei 
Mallem te&ufe. Terris tdftJtus&.ako. Virg. Soadent 
certe fuperiora , vbi non minasatque Qzttrr* ac, 
mare opponuntur. ETISTOLAX. LIB. Ih fyj 

Xibt XVt 1f. «£• J/^5** hminum frtmd \ ma- 
trifque habitauimus aluo'] T) ^ rcdundat ,<juare 
Cl. Heinfiur legit materMifoteiait tamen minori 
mutationc legi , 

Sfefquc bominumprim* matris laritauimus aluo, 
jGrece ex Callimacbo diceres tomws $*>%&. 
;# . 2 2 3. /**/* W«w vcloxquc f u it ^atiumqi iuuent* 
Tranfit\ labitur> &c Q^ omnia arguuntle^ 
jgettdum hic effc rmt^ hfrc eft , vclocitcr it. 
v 1ir • jo o . Grai carccrc ripta 

NuHaiottttotOyrtecperuiaflatibutcJfet. Quishaud 

videat alterutrum Qncfirct fiue cjfct redundare, cora* 
modiufque legi poflfc , Cum carccrc rima 
Nuffd foras toto , ncc fermaflatibm eflct> 
fcodem fenfu» Montem autem defcribit Pocta, cu£ 
aulli crateres aut fpiracula, quibn? pellat forasva- 
pores v quos intus concepit. 

"^.415 • Coralium 5 quo primum contigit aurds ,Zcc. . 
Mj*tlcmf>riwAj. &C frrmos raJias fshs. lib. yti. $qd 
boc leue ac tcnue, vt omnia aoftra; iudiciumtkum 
tXiflimatiQ tuavalcbiu Hxclf, Scheperus. 

. T>wm e* MSS . Csdd. ClaiiffimiileJnfij le&iohcm illam prxife 
fcrre dicis quam ego diuinaucram circa; locum Jibri H.Metamorta 
pkofeon : Itrfits» & Imcos illic vrbsjqu* dtorum, &c» 

Jfrteor ; fed locum illum,.vt infimtosalios, antecmendaucrafli quanv 
Viri diligentil&mi labor in lucem prodiret. Dcin , amicus ille, qui > 
dd(Jbribendas.varia<ite» lc&ionesjtrfe fufccperac,hane nefcio quomo* 
do omifit ( aanj it & nefcis j librum -iUani per amicum legi , vndc 
enim mihi tantum otij ? ) Fraeterca > £ ninil aliud > id certe £ mc 
xatione & exemplis ex Poeta petitis probatum cft , quod ia medio - 
teli&um k Viro Do&iulmo fucrat. Poftremo quod iile diligentix^ 
/c indcfcffo labori , id ingcnio dcbco , & acri atque intentx corn^- 
picnuuoni^cuius me cur jpcenitcat , hand fanc adhuc vidco. 

, v - * *» • 

f >F' ' «V ► ■' »'. M 4 TA#A$riLt.l FA»ll 

EPISTOLA IXXII. 

l^D EyNDEM» 
S. f* #. TgnajmUito f$k&% 

Loctts 0. JWJ <n &pifioU ddfomanos t c<tf.X. 
explicdtnr tx omt&tr* Sttfk^m Qwffeni. ^ 

1Q. Im^ }« Wiw «fe io' Nam cordc ciediwi ad 
II. A(> j^ «* #«*) ,- 11«? H. Bkit C*i* SfOfWWi 
11« *Gi? ^tp Wi J)^i) Jo|>- xi* Noa eoim cflt diftiaflii» 

I* ntr^tfeiMNii hoLci^^lM,lcr«*iT^^ 

*» «9 «rtf» Kl*lft» WMMtti* t4. Qgagftdd jpa*. toQOOH 

14» USt *t»#T*«M*rivt Wnt ctm ia qqem 4)90 £raU4e* 

W }y 1» cmwm \ m!< $ <m- iint ' * quomoSo aatcm cfe4eirf 

^'^*™ ? » * i„„*_s- • — ». ja ** d* q uo «o» audicrint * qao* 

*MHamm%*xmp*m*x^ ******* . 

15. n«V } **f*ttptm %i& pi) tf. ^ H U^ iutcmyMi 

16*. AXA* oJ #tffa* \Wjc*w 1*. 5cd non otnocs «taKgfp* 
l^J *V«ej$tA#y Hniafyif ?Jlyn 9 •*»»« BiKmgelWj Elklas etifan #* 

. — » « #•' « «J e 'xnom ftoltto r 
*7\ A ?M"£*?T' ■ «7. Ergo fito cx «riittt dk, 
9 *»*, W>* e»(Ml& e*oj . auditn» autem pec vcibum Dcij ^•UiAxrui^.rttW.Sr^ 1 t«.' •*J'("^"«i^'J'aiu«i.' 

«r j jfcmWi**»» »tf j&T «JS|Ml:ilno.'>ra irt»or«itr . 

«!*».. I &»9 Swir.iW HSH»'fWH'.*M« «*»«i ,*l 
TT ^°»^«P»'»5"^ *dT.lcwift«l>«tc t rarura,,vcil« 

« wierw wr «tr«wf(V»r i* f»j- e0 rum. 

fjM.-n JunAV. 
' K''ttu4»fjiij«>'|kfe> . >)• fal(irir|tiai«rj.)«l«i.W. 

(ScV 'r^ fdw *V«i«Tj|> a^fff. qiucnon eft gens : per gerftem in- ^maiM. £4*3 EE ' aKdpTlBflraf 

rr. , Wo«r< l#<flft. «* tftl fi, ifjj m Mqirtpilt: «liiE 
^iH^ttjproW. - ■;, , fcrtut faftur lurp iit t(Ur dri.me 

'. 'iV.Vn«!r;P*if^''»'fe»' «•< ««MwiWj.-n' '=;«•> 

%.^ib&3 t^fsttmsm 

X$&t *<* «W *•*» *!H(a«.m» rieWad^opriluni r^"o$3Ici£ 
fy^ahihipritt, tcm fc contradicenrem: '"" '. 

^IdejmiBoberclIcJocuraiftumD.PaalijC^a^ora 
rBt>;r(u^e*hrtiina'os D.-Pintfhie i*cuij,)rfunt}liam 
poini tnWIfigiite yfife'pl.ch'tr dico ,«ing*mie , nW^aira 
f oini intrflligeta , qUl«au»rri -iwn> oti^fe lcgcrcfefco. 
Qftiti Qium fekiW 6»»0ht<<>A<t» tere p o0lt » «i hodie itt 

4ei4mDei-t]\&iM&kU ■bfitI*Sr> cufci verfibosfiipifioi- 
ilbas tittllfl^innrftf tftftgtf» «ft, «qtle »i(ep jniM «b- 
fHrdavidcrur&<w«wMi5nf. toicHW-aHi ; |mj»»*Wuitas, Sc, 
lngttittk iflf tflcW*t*AUafeMi* i cmr.fortciB iorttfura 
GaulTenus. Poftquam de te ,d« «w^iitoS^c illisfer- 
rtone*\**rij ^ibtc^wnnr^a a e- ri{jfl-fifto r«*(ij , :n«fU<Jf 
fc^G^itffctuiw-fiwU. ' p^iih«*i«e*vrogar* cccpi, dc 
ttloC 
«jaoc 

MWJ 

qocl 
«cutt 


^ ' ' cflet \ nam & fibi taUm vifum fuitfc > cum aliqgtd In Utt» 

cpiftolam mcdicaret»f * 9 Dcin tribtif vedut rcsi ita dcret- 
fic, itt tlucidauit , vt me raci , vt mc ratcrpretum puduc- 
rit. Scdft niemeipuduit,qui aninuduertcrehaud po- 
tuetimquodipfc tam acutc vidit ,tam perfpicuc ofteo- 
dicyme cerce bftud pudebic prpfitcri per quem pcofece- 
liin i idquc *o faftaru* fqm liJb<M)tiu3, qiiod & ta mci 
cauft proficies ; Videlicetvcrfu*illei£. 
: iS. Aax* oivtfaii y*iK*<ra* tf • Sci nbivomneiaufculu-- 

Ifle , iriquim , verfiis , miBphcxclld v «H cAio'cft'.* o&i^ 
tliu4fAd cam autem obicftiooegi rcfpondeuu vctOil 

i Mj* * /ni. o tfc **tn i •* Sc <* ( inqnam q* ) annoa 

»_ *» ._.____• _«__■ _.u.l-_»rnnr > Im_i wm m Amn#fn* #mw «uopr, . ••:>-.,.,,. 

QuMnobrcm , ( idqvw omncs agnofccnt , fpeco J verfi^ 

$M»*.ilh)\tv& .C n. *\ ...u_cl._;ij. :r!c _ ' ;•< . " ' 

i: 17 :_*t$ < 4tf_0. iStftfrS_<_i.e c*J.v fcB».#« «Mdiro •*_ 
»} **i*,-0* pifimm&nv,., ,', .«diw» aitt^ j« »«-osbvD_L. . 

lopoftwmuto agawi, ; totitt^ttti<jci 1 9^tip«(i» >vn4e©lii_. 
tt«ftWj* fwt , ita_^ttri4ca»f e4*#id0. ^ft ,lpcofqnc io- 

4JMq4¥h*t j_ **. «WMKrifas: fu« k teeoijlJqi» 0,^^^ 

fct4df*l**tvmm. __ 

£<#.**» *$tS«riftw4: Ctovis tnijn iffim <r«A 

: Qanj«;,ii}qt|«ttp m&tiwmtoribtUft &i*t£rbr 
pici vUMftaA D *»» 4ffti»8*frm&.*m9mm*4m 

& Jittjtik., m ^mtttttmtM»: \mmm 

t&mtfttiipfimmmmCi...: _ . : . 
QmmtffimmttmifirtmfiQtfpmwKt. isfil*di* 

_t._ -««irnMI-ffprifMiimi-i.i.i^b _ik rf zr ol_.-/T 

i 4t l^iifl>*WifiiKtfJ$0«i_^^ lii ?JU- 


-; ■» i 
-»..'j». ■ ► l : ; ' c : f ucm Hffi hamtidredidetint t £lU<med*\ tUtUm etfo* 

:-'-j oi . jfi jfmtiMs fnubcmtl . '* i ; , ; -» - i-.rjnt 

■ *$• Jj>*om*do dcnicjue fr*drcab*nt*> ntfi tffi miffifiserimi 

ficuti foriftum efi: Jjhtnm jptciofifedes ecrum funt> 

qui fscis bou*\em*ngeti***ntl 

*6* Sedi dicct zliquisyxn emuet dufcetltduere E*d*- 

gelso , <u*m Efaiae ^fcrsiit , Dvmiue , qms verbis 

mofiris ■ credidit t 

$j] jit ego co*tr* rcfptndebo » Amton emnes andsermntt 

immofime : et*m en vniuerfam terr*m eximt fenm 

- fonum^Mdextrema^r^ifferstenereiffamfermenee^ 

-\ t8« Dte*nt*mpbns , .jtfmw* ifraehta Deum agneuerunt} 

Id talc eft , vt dc eo dubfcare fit ncfas > cmm Mo~ 

>fis ftmns dixtrit ? Ego vos *d amuUtionem proue^ 

... . cthpitigentem ; *n*{ imnc \gons non *fi > vsfqne ad 

- intm froMocabo fer gesstem inttHtgtntiadefinkmmm 

tp. £%*in& Efaiae liberws multo & nfettim loqmitnri 

•' j - ■■ 'dtcensyilhs inuentms f*m>qni me hand yuarebanti 

! &its>p*ttm'*ff*rni , qns de. me^narit^ndo baud 

-ii fitftfdtitermmti** i :hi - r ■" . .; ^ *;"',» . * J 

ioi - J> ifn*etttm amtem fopulo dicttt Totntn Jicmtxn 

. <f*ndi manm meae ad popnlnm qni & rebellts efij 

■& corunmax eft. 

. «i >JE R 00 i£x iis quoB fupetius potSu fuflt , F/D££ 

; ; idEJT AVDtTiO&E EST, AVDITIO, 

AVTEM PER VER0VM DEI PIT. i 'Hxciiint qu* tecura cotnmunicanda puuui;nam ad cc- 
tera quxdqQauflcno peroomtarb -, pigct rcfpoodcrc, mi 
BohcrcUe.Pr<plansilliusdotilDu-jfaivir<; m£ acoepiftM»» 
& vcram cft ; Quarc non poflum nonvchcmientcrdolcxe 
cuhi doftiffimum, ialyotiofiffimum ,iugcniofiflimumquc 
Juucncm abhis, abillistam maiignc,taniqucin|iun>anc 
laccrarividco. Viintu fciwqo«caufa h^$ iprba? ftciat?. 
Hatcncmpcj nimispt*claccdcillius indole^olim iudifa- 
llit Pwccpto j ;JF>m|U*m- «C cogwt w in hoc oppido no« 'fltf TANJt&rtLLt FJteHt 

h abit : vetulwwn *r ot tefahtm hriBfefc*im*ifbii$ n on am« 
hit , Jr, qttod ofns^mgninfliflittmtrlMciQiiigniffimum, 
Inuenis cft, mi Bohcrclle, tocm docreptcas&toecjo. Si 
♦fcrd rth^yiufleno rfdcffcnt , Deus «^t Carfsft us , ▼el fi 
4tiafo fetiia romrtmm carerfct i vcl *fi «f ktatnlantiffimus 
pifcis e(Tct ; nam ita pkwtq&e nofoorttafonafHim fantj 
pwregfrirav taAetna* **ipmtirm&f rn£r frimfe hafeent, 
♦bi^aSMg.asVf^faroi^tiumtiT^&^r© mfcflo totis vi- 
ribus depugnant $ Intehm publida tds iacct ctamimis B er« 
fcngtiis ,«perartv fercA condamfcea. Mihi autctn ip£% Sc 
«c hoftiTamcn^mAi, in<^ainipfi i^trtpt rol primaria 
bokis «hnpcrij cmptta*airquo ^hororrdigflwnttuvqucm cla- 
riflima totius Eirfopat Atadcmfeaad ftfc^ocauit finc bpni 
ambitionc, quem, fi diccrc auftm, **<eci4mtiam vocats 
Mihi ipfitamcnnilpatcunt,*rtutcvct«r»iUanofti. Scd 
hopcr,vd mc^mici raoiwctuntirttiBtifottkim quemdam 
diihihrrc fcmipagana capita , eff% mc bomjntmdepcrditi 
pudoriv, 8c dobix fidci (de fidc tcbgtofa loquor t nonde 
ciaili) qoia fcilicetMafcatoni concioncsecdcfiafticasper 
hofcc fc fu riales dics frcqut ntatim. Scd r frnefcis, Mafca- 
ronus illenon ez nundinaiibus 8c compiuiitik tcrocio^ 
Mtortbus eftrlmd llio hommc nihUcl^ntms.itfW^ 
k9frorinculw 9 #*U*trifiki* , dec*r*f*Mttyu§**& excmlta 
yerba. ProoemtMtur 4pte> narrat Mperte;*rw*t excelfe >pfhnm 
d*€it> Jeleaat,*jfitit. Piin. ltaque adeo fiulidm vnqaam 
iuchtorfum frcqucbtius fuit i co flds bbanfis juuenratis 
noftr* dbfaucnicbat , co &qilidbtb triftibrcs bbnupto ca- 
pite vcnicbant, co tc ipfc » fateor , fcd non incptc, vt qui 
dam , demerfis in tra.pallium ocolir, cur cnim hominctn 
etaqucntiflimum non audirem*cum necw*)*>Wr,ncc-^i« 
efrhty* $ nac Theologte raagifter fim * Sed accurre , ttJi. 
«dJa? dtita adhuc mcmoria reccnseft , mi &ohercllc 3 uim 
fttelllgcs, &c. Deoique, quod dixi fope fcptas 9 V^ 
itcrum atque itemm illis trtdiMor&u^ qui poft Ms/ap» 
romim huc vcnient ; nam ilhim irtcer *taiHo*t&q«rid*»&t 
cbjTcmjfet crunt . .- ; ' ;■.'•;.„-.; ; 

£)c nnpero (Unm fcqf ftttpfc*»* Mqtcuf {up tjcf^nfc^fftws g*»i«», 

^b^pi, ^i^^iisqifidiwa^p feryearibufcYt ftetmviU 
iam dcpHgiuM^jtawieflfiu, fiquU ftw cpjw* vpW^&a. 
Addebim fijQC QVQquc »i?ihil cflV verairfiw, iwhij tfk in^ 
gcnioiius aureoto, melliculo, vcnuftuloquc libcljgu ia* 
terim cam exquificis delkiis roihi carcndum crar , neque 
cnira vllum cxemplar nancifci licebac. Sed poft dies 
paucos per pilas , per tabernas, per circulos Iegicoepir, 
;Vnde & mihi ipfi copia illiusfuic. Lcgi itaquc, 6 noftcr, 
^egii fed vidc quamdiuerfa horainum iudicia, quam in- 
t cr fe pugnantia. Nil illo libellp veracius effe dicebanc; 
/pgo fez feptcra mendacia notaui , fitd capiralia, fa tua, cu- 
curbicalia>ThrafonicasEc camenrapcim legcram ac ci- 
tiusquam lopulus auc afparagus coquantur. Doftrinam 
dc qua audicram » & ingenium» quacfiui, fcd fruftra quac- 
fiui i noa crant. Caufam fpcculanti quamobrcm in ofculis 
noftrorum hominum c(Tct,facilc futc dcprehenderc. Nam 
nonnullis largiffimuro ingenij fontem , atiis granditacis 
Hcroicx fummum apicem , aJiis aliud fine omni labore 
plane libcralitcr comroodabat , quafi fi vsrjpili diuini rcs 
agcretur» Vndc 8c ioc tamquc ftupcnda mccamorphofes 
in hoc op Dido exor cx atnc , v t qui pridiefoflor tuiflet, 
is cxtcmpfo bcllus homo 6c qtuumuis prcrij capitulum 
faaberi vcllec. Vno vcrbo, m fcohccclic , nihil hicerac 

tuod aenofcettf £offics. Ego autfnu ( uain aliorum cffc 
cbct dc fe loqui, ) ipfc,inquam,ego, quera macer ca- 
mcn viculum marinuna non fecerac , nefcio quomodo 
pxnebelluatibi fa&us fura,vbimc cam fepideineafa- 
tyra comparacum animaduerci. Hacc inibi eranc , & res 
profpere ac bellc fucccdcbac nouo fcriptori ; 
Scd Sors humaus fiugt verfitque emuim ; 
NcqucfubSolcquidquam cft,cui cucuro fic diu credere? 
Grandis catamicas interuenic , vnde omnia illa fubrura 
funt. Picae 8c graculi repence conticuerunr,Pfaphonefque 
fuosdcdidiccrc. LibcUus ipfcaliisexofus,aliisridiculus* Sji TAttAJ^Fttlt TAttt 

Dlrls dcBotus eft 8c fulminatui ; qu*que ingenium ted 
habebtnt , hodie pctdidere % Ego autem laqaeura \aciU 
feci , qucm mihi iira pataucram, w tmrfifim* StjtU na-i 
pcr blaierabat. Sicalopuseofaerit.doariipudmcfer- 
aacam rcperiet, nequeobolum dabit,ita rac libcralew 
faciam 8t benignum. Valc * iam pcne rtdeo.t^ MxiftfA 
ftfitu. flN/S* 


m JNDEX EPISTOLARVM ET RERVM. 

UlSitOlk I. Ad 111. V. Guillclmum Bautruuiwn. pag. i. 

ll. ^d V. Cl.Vtbaoam Chcur*um. p. 4. 

\lt. Ad P.undem. p* J. 

JV, , Ad V. 111. Ioannem Capdanum. p. 8. 

'• V. * Ad V. 111. GuiUelmum Baucruuium. p; 1,0. 

VI. Ad loanncm Capclanum V. 111. p. n! 

(VII. Ad Guid. Patinurri D. M.Pio:eff.Rcg. 

Xefychius <$• Plautus emendati. . p« 1$. 

yjll. Ad Ioannem Capclanum V- III.- p. itf. 

IX. Ad V. lll. Guillclmum Bautruuium. p. 18. 

5t. *Ad V. Cl. Franciicum Ingrandum-Sigonium. 

JEtas Termtij tmftituta. Eufebij error. Nou ad Mtam Tercntj 
fcriptam * Suetonio. Quoivulgo dicitur de Terentiojecutum illum 

fitiffe ntrftm Scipfrais fileato cafite ,fabularn effe. p. 10. 

XI. Ad Eundcm. 

Locus inThormitmeTeren'fana t in quo erraffe videatur poeta >txa- 
mmatur,vt & alius in Lunucho, vbi nouus trror dettgitur. p. a&. 

XII. Ad Eliam Bohcrellum amicum fuum. 

Locus Tertulliani in Afolog taf, V. examinatur. Afta Titati. 
TertuUianus^ interdum auide credulus i atque ibi de Hierofolyma 
cxtlefii ex liiro ///. aduerfus Marcionem : E* vnd* id natum vi~ 
deatur , quod exfcriftoribms Mthnicis ibi affirmat. n. 3 j . 

XIII. AdV. Cl.D.D Vvillamfonum. 

Locus Statij in Hfithalamio Stetla & ViolantiUi, txammatur.f. }$.. 

XI V. Aditgidium Mcnagium V. 111. 

Locus in EptftolaB. Pauli adRpmanos, vt & alius in Zfift. ad 
Hebraos'cdf. XI, emendatur. p. 41* 

XY. AdV..Cl.VrbanumChcur«um; 

• Indoles &forma JbellatuU. p. 4!. 

XVI. Ad Eundenu 

flautus inCurcultone txfliiatas , tmenstatus. P« jo. 

XVII. Ad Eliam Boherelhm amicum fuum. 

Locus in DMarci Euangelio^ui emendatione egert vjdtatur. p. rf • 
XVIIi; Ad Eundcm. 

Locur Taciti in A\ricola txnmmatur. p. SS* 

XIX. Ad Guid: Paunum D. M Profcff Reg. - 

Sfecimen Lmendationis Hefychian*. p. /7* 

XX. Ad Eliam Bohciellum amicum fuum. , 
Lhus Ouidij in III. Triftium Zlegia IV. tmtndatus, p. 61. 

XXI. >t\d iEgidium Mcnagium V. 111. 

Lkus X>, taali ia I. WftM Cirinthhs eonfttUratus 9 & jpr+- iafe emeniafos. *>..'• '** 

XXII. Ad 111. Virum Guillelmum LamoaiUfflJPxmc Sen*. 6 $, 
XXIfl. Ad EuildcA. p f* 

XXIV. Ad V. Cl. Vrbanura Chcunrum. 

Hinus cmfidtrat* ftcifft HtrMium , *M» fmmim $aim& Thr*-' 
efas wcaifr. f- **• 

xxv. Ad *** r. **» 

JtXVI* Ad ** 

Q*afihmc*l**dlotum D. PnH&mfyfi. f . **C*rfclfc*. ?. 7« 
XXVIl. Ad Agidium Metttgittitt V. Ifl. 

i»rn»uu l#^mWWm t«*r* **** tHtim Stcm*U* , *#**#-. 

a^nAti*. ?-7*« 

iXVH I. Ad V. Ql. Vd>anum<Htan*uih. 

£##»# m C*rc*U**$ Plauti *k*i*MX*t. M&fafflMi ** tjp 

##c#j» Gr*aM» , /#4 Fhfctlrolttm. p. 7V 

XXIX. AtLElnUh iohercllttm amidim ffittm. 

>•&**" >*** r>. T**l*ik i* %f$fiil* *4 Gafom , afr. rZW 
f #>£ ir 4 <f»« <«« viifrArtJr. p. 7X4 

XXX. AdGuid.PStteWnD.^^dfcff/lt^. ^ 

Z#« cuiufdam *ri*ti* in Cunulhnt Plsutmd $ jpffl* tUtnftMis 
Mon Hi kktttnt , o /fcwM*f . |. 7 *- 

XXXI. M tfiam BoHtrtJfom Amlcttm fitam. p- *o* 

XXXII. Ad Eundcm. 

Honumentum vetns ., r* gw imt^ <mit*$ *J mmamknum 

^ujiitmn JcriftdYkm t*}i fttifi. £. * *. 

XXXI tl. Ad Enndcm. 

fc#«tf JP/*»ri to MUtafi* tmettinhi! / %' U» *fc» fe J*&« 
/***/*. ^/m/ **rea» in j/tfasria 4 Hrimf* snWfrM*^m^ **- 
Wh *»##} ityrto/itf. p. »♦• 

XXXIV. Ad VirumCl. VltanuJntJlwmttciah. 

fctoWto ft> <^«tf to>M ^ P. 87« 

XXXV. AdEliam Bohcrcllum imic^ f&utth 

Z#w P//ivr* eontr* fenteHtim 7fitefyritmm #*£*&**% p. > t; 

XXXVI. Ad Eundem. 

Mc & tc /w mihid» t|bi 4jW Plautum^ 4x$*&W*ni **8*- 

Y*t*te. '$.£!» 

XXXVII. Ad iEgidiutn 3#ciiafcloW^1fl. 

taafe tyfehinjkm fmjt ^Utontm *% IfrdrfocrkH&t , Sat&a** 
*liifqut fummis virts. H*rpocr*tion .tmenddtus. p.'?** 

XkXVlII. Ad Virum Cl. Vftaiuim' fcheuixiim. 

loci a**t*ordi&» afud Hefych't*tn tehtantur , **t ti*c*dA*~ 
tur. p.H* 

XXXIX. Ad JUdouicum tabriduln V. CL 

^Htfychiut emendatus. ^.IOO» 

XI*. Ad Eliam Bohcrcllum aDnfcuni foum. 

ttatcr *(5» Soror vert* hejuitU. , p.ioj- * »; »' - t -v! : / jflj: - A i Eandcni. . 

i**#*i» rcuocajux. fi i o 4. ' 

Xtll/ Ad V. Cl. Vrbaoiw Cliauaw». p, ig< 
^LUI, AdlU. Y«D.J>. ?wwn Minuiaxqm jj^ciwam Qu*ff. 
* Jlormi ^aUm ttL C4j^**4xm*<W* WW^^W **- 
' rlwr , quoi a ncmmcfu&um. f . i o 6* 

XtlVl Ad Ioannem CapeUnum V. 111. f». m» 

X^V. Ad 111. V. Guillelmum Lamonium P tjn. Scn* $• 114. 

XI Vf. AdEliam BQhcreJlum amicjim fuum. * 

£rr*j(/i r#n«» Maximum in Vit* f&uxi W Qjb* #*f#¥ * 

&x/tf 1. aTw. y. r>. d. pinmm. 

. Hfir**H *mm* digtf* i ikiau* ofi**f*m>^to ittiu* ***pjl*r*- 
qiuO**>?l«****SatyrA&ZtifiUfcw^ 
XI.VIII AdEondcm. 

Q4*n 11. lib. 1. nm fotmffo ab Horutio fcribi , quo tfmptt fcripa 
crcditur. . . ©, 114. 

JOJ*. Ad Eonacm. 

" o4$ iiu fuo tomfori taUimr. quot annb H*r*tif mjfjaf fucrit 
Vtrgilius. Error in iffim vit* notutun x f. ir*. 

I,. Ad Eundcm. 

od.xiv 9 &xjx„. £•*£& 

t^\, A$ Eundcm, . 

hgcndus. • V.itf* 

tlt. ^Ad Eundcm. 

fr Od* XXXU J#. t. jtrrtrm ffi vifbri. ^uptp ?nno fcriff* fit. 

dc Ode XXXtV. G<oxgiju F^ums npaA*\r. tf. i} 1. 

XIII. Ad ****** am^oimjjiiun. 

AljawdJ* fhmds cxtficat*» >*uliq*M mcnd*t,*r % j>. 1 j/. 

tlV. r Ad V. Cl. y^uin.Cbcur^wp. 

iLV. Ad Uluftr. y JD. V ttniom. 

Ad bdcnHtohqX&Lyii. Hb. x. llla^ ^b ^ium naf^U ^ngmfti 
*d ABium fcriU ***£**$*, Jtf <*>^4m**P $!#*"'* >& 
.trnmcrn t Cj*typrd. .frM4. 

LVI. Ad lacobam Morantum iJriofium V. 111. <p. 14*. 

%VH. AdMuftr.V^b.Pimum 

M^tAm jy. lib. I*. #*<**. <i/*t^ 

J-YIU. A<^£li^BxActcUum^^u^Cuuin. 

Quidij locus in Amoribus cxammfKmy &' Giwnu* 1ui r Gjmy**c~ 
Mcm Laomcd**tisfili*mfacit , qucm altj cx Troc natum fcriffcrc. 
1* Cyclm fomutc t*M»*J*tkJt*J£cboltaft*n Zurifidis ad Orc- 

fi*m % p. ijo. 

Y. •» 
7 «j 
«; » tlX. A& Ioanafcm Ctpcliattm V. VI lJf*> 

IX. Ad V. Cl. Vrbanum Cucuratum, p. *j |f 

XXI. Ad Alcxandrum Morum Viram Pmftlnriflimu Jn 

* Verfum vnum t* IV. JEntides toUtndum vidtrL p„ t/7- 

LXII. Ad Eliam Bohcrcllum amicum fuum, 

ConreclUr* adlocum tuang. fecundum lomtfkm, cap. l\ tierf %%J 
eui aliquid * meuddtturad verf. jx t c*f m 7* p. 1 jj« 

tXIII. Ad Eundcm. p. 1C1. 

LXIV. Ad Euudcm. 

Conci§n*trices Ariftofhanis. p. if^j 

SJou in Ariftofh*nis Wxaxoi*%ims inquibus ij fcriftorts cmcn~ 

danturemorumnominafubieclafunt. $.1694 

Scholiaftts bis refrtktnfus. vt 6> Ariftofbants. p, m?. tyfm^*\ 

infequtntibus. 

Scholiaftts emendatus. p. 174. 177. rtfrthtnf*** jy iaj. Sc i$%> 

bis i9$.fr*libi f*ffim. 

froutrbmm tmendatum> p. i*r? 

Landica. B» 18 f. 

1 - Hefychius tmtndatus. p. 19 j. 1x5, jfr, p. *S$. *? j. 

Smdas reprthenfusi p. *rji 

Plautut emendatus. * p* x 77. 

Lu