Skip to main content

Full text of "Generalkatalog 1892.3"

See other formats


STATENS ETNOGRAFISKA MUSEUM 1892.3. 1 - 438 NORDASIEN 
Samling av Fil. dr. F.R. Martin Generalkatalog 

Kopia I //, Gen. kat. nr Inv. nr 1892.3. Anm. REGISTER 1 - 281 282 - 291 292 - 353 354 - 360 361 -, 393 394 - 401 402 - 417 418 - 422 423 - 438 OSTJAKERNA . NORDASIEN TUNOUSER. NORDASIEN KATSCHINSKA TATARER. NORDASIEN SVARTA TATARERNA på ALTAI . NORDASIEN SOJOTERNA. NORDASIEN SAMOJEDER. NORDASIEN KASANSKA TATARER. NORDASIEN TSCHEREMISSER. NORDASIEN TSCHUWASCHER . NORDASIEN SIDA 3 
117 
125 
178 
196 116 
125 
177 
195 
219 220 - 222 222 - 228 228 - 232 232 - 240 CARL SVANBERG AB. VAXJO 428 10 6 189-2 -.3, Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1892.-3. 1-438 HOIODÅSIEIT, Samling 
av 
Fil. Dr. F.R.. Martin. CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 6< 1892.3. Gen. kat. nr Anm. Etnografisk .samling . f råg -Nordasien' gjord 
av Fil. Pr. F. R. Martin.:- 

Kr . 1-281 . Föremål från Ostjakerna . 

När katalogen över föremål från Ostja- 
kerna upprättades år 1961 av intendent S. 
Rydén var föremålen endast försedda med 
orig.nr. och till denna del av samlingen 
förelåg endast en mycket kortfattad, mas*» 
kihskri ven förteckning. Nämnda förteckning 
ligger till grund för katalogen. Be upplys 
ningar om föremål som inhämtats på . de.tta ' 
sätt är understrukna i den nya katalogen* 
I ett par fall är de kompletterade med upp 
gifter från etiketter på föremålen, lika 
ledes understrukna i den nya katalogen. 
Här det gäller ortsnanaaen är stavningen 
tydligen icke konsekvent genomförd i för- 
teckningen. Katalogen återger ortsnamnen 
utan några ändringar. De skiljer sig också 
från uppgifterna i Martins nedan angivna 
publikation om samlingen, som även använts 
för kompletterande, ej understrukna uppgif 
ter om föremålen. 

Litteraturs F.R. Martin; Bie Sammlung F.R. 
Martin. Ein Beitrag zur Kenntnis der Vor- 
geschiehte und Kultur sibirischer Völker.» 
Stockholm 1895. 
Nr. 282-291» Föremål från Tunguserna* 

Katalogen över föremål från Tunguserna 
upprättad av De.E. Emsheimer (tysk text). 
Kompletterad och avskriven år 1962 av Fil 
Lic. Jan Söderström. . 
Nr. 292*353 Föremål från de Katschinska 
Tatarerna. 

Katalogen över föremål från Katschinske, 
Tatarerna upprättad av Dr s E. Emsheimer 
(tysk text) <, Kompletterad och avskriven CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 10 6< - 2 //• Gen., kat: nr 1892,3, Anm. Sr 1962 av FiloLio* .Jan Söderström* 

Sr*. 354*360» Föremål från Svarta gåterer så Katalogen över föremål från Svarta ■-.Tat a* 

per på Altai upprättad av Er»E*£msheiraer 

(tysk test) • Kompletterad oeh avskriven år 

1962 av Fil. Mc * Jan Söderström* 

Bro361«»393* För?emå3r.från Sö,1ateraa» . 

Katalogen över föremål från So goterna 
upprättad av I)r*E,»Bmsheimer (tysk text) o 
Kompletterad öofc avskriven år .196? av Filé 
Li o> Jan Söderströms 
Hr* 394^401'v, föremål från Saaorsedernao 

Katalogen över föremål från Sassojeder* 
na upprättad av okänd person.» (Handskriven 
text) » Ken handskrivna svenska texten om- 
skriven på maskin» och omstavad, är 1962 
av Fil*I4o« Jan Söderström* 
Hr* 402*417. Föremål. f rå n Kasanska Tatarer Katalogen Över föremål från Easaneka 
tatarer upprättad av f ? 

Avskriven är 1962 av Pil »Lic »Jan Söderströh? 
B**. 416*422 o Föremål från fsoheremisser» 

datalogen över föremål från Tscheremisf' eer upprättad av FiloBr* av Fil«>£r« Gösta 
iontell* 4^ ^ Avskriven år 1962 av Fil» Zåo* i an Söderström o 

Sr<? 423-438» göreraål från Tsehuwaaohe r . 

Katalogen över föremål fr&n Sschuwa- 
seher upprättad av Fili?F?f ö :?M ^ontell 
4t 2 Avskriven år 1962 av Filoldo* Jan 
Söderström»' Litteratur» Se även Bi st ori s k~Btnoffraf isk Atlas över Sibirien under redaktion av 
M.G»Lenin och Ii>P»Potapov.> SJtgo av Kyska 
Vetenskapsakademien år 1961 o Moskva - 
Leningrad o CARL SVANBERG A8, VÄXJÖ 428 1 66 - 3 - 1892.3* Gen. kat. nr Anm. 1892.3. 

1 fförémål från Ost .i akerna . 
■ "■...! * 281. 

Båge."Johut% Klädd med ljus näver» ändar 
na överdragna med skinn från svan- 
fötter. Sträng av snudda senor, 
Tvärsnittet haivcirkelf ormigt . Bred 
den avtagande mitt på för att ge 
bättre grepp. 

Längd? 181 csn. 
Maxébredds 5 em. 

Mordasien « 
Martin 1895 p Saf. is 1. Båge "Johut" . Som nr. 1, men ofullständig 
barkklädsel och på ena delen några 
partier omlindade med fina sen- elle^ 
skinnstrimlor. 

Längd? 176 em. 
Max. bredds 4 »5 cm. 

Martin 1895, l'af ■• Is 2. Båge, "Johut". Som nr.l, men mera trapets 
formigt tvärsnitt och utan barkkläd- 
sel. 

Längds 172 cm. 
Max. bredds 4,5 cm. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 * 4 Gen. kat. nr Inv. nr 1892 é 3 .* Anm. 1892.3. 
4 "Johut". Som nr. 1. 
Längds 180 cm. Hordasien. 
Ost.jakerna. Koger. "ffihut". Av skinn, sällsynts .Rek- tangulär påse, vars ena sida utgö- 
res av ett vitt tygstycke * den and 
ra av hopsydda renskinnsbitar* Längs 
den ena längre kanten. är i tyget 
insytt en käpp* Mitt på denna sida 
parallellt med kanten men på något 
avstånd , är med två skinnstroppar 
fastsatt en platt träpinne med inre 
kanten svagt insvängd på ömse sidoi 
öm de båda stropparna. Med denna 
pinne fästes kogret vid bältet* öpp 
ningen som leder in till förvarings 
rummet för pilarna mellan tygstyc- 
ket och skinnklädseln finns intill 
samma kant nära ena kortändan* 

Längds 86 cm. 
Bredd? 24 cm. 

Martin 1895» laf. lt3. ■ CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10 66 - 5 ■*• Gen. kat. nr Iny. nr 18.92,4 3 4 Anm. 1892*3» 
6 Koger -o " Ki ehVkuri " .. : Av , trä för båtar * 
Urholkad, på längden kluven sto ek 9 
varigenom man fått en halv cylinder- 
formad ask, öppning täckt av en trä* 
skiva, som är fastsatt som ett look 
med hjälp av två "gångjärn" på ena 
långsidan av sensnören som går genom 
borrhål i looket och ett motsvarande 
genom kanten av asken. På motsatta 
sidan en liknande anordning för till 
slut ning av kogret • 

Längds 92 om» 
, Bredds 13 em» 
Höjds 8 cm.' 

Martin 1895» T-af • ls4» 

Mordasien» 
Qst.iakerna. Pil med klumpspets. ^Langti" . För ekor- 
re. I ett trästycke» Spetsen konisk 
med svagt konisk ansitag&yta. Tre 
, fast limmade styrfjädrar av örn med 
främre och bakre fästelindning av 
snöre och björkbark ooh utskuren 
strängskåra o , 

Längds 77 cm.. 
SpetsdiamoS 5 cm. 

Martin 1895, Taf » Is 13. 

Hordasien» 
Raksakini ./ ( Lok . ) 

Qst.iakerna . CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 O 66 « 6 SS Gen. kat. nr Inv. nr 189 2. 3.. Anm. 1892,0 3 > 
- 8 10 Pil ined klumpspets o "Lanffti" . Pör ekorre. 
S©m nr. 7 f W& spetssidan något utåt- 
buktande 9 samtidigt som formen är ko« 
nisk. 

Längds 75 em. 
Spetsdiam.s 3 ».5 om. 

Mordasien. 
* Raksakini » 
Ostjakerna. Pil med klump spets. "Langti " . För ekorre. 
Som nr. 7» men inskurna skåror runt . 
om spetsen och koncentriska cirklar 
på spetsens plana anslagsyta. 

Längds 77 cm. 
Spetsdiam.s 3 #5 cm. 

Martin 1895» 2af. Isl4. Nordasien. 
Ruskini . 
Qst.iakerna. Pil med klumpspets. "Langtt" . Som nr. 7 
men styrf kadrarna skadade och saknas 
delvis och inskurna skåror runt spetj- 
sen och koncentriska cirklar på an^ 
slagsytan. 

Längds 75 cm. 
Spetsdiam.s 3»5 cm. CARL SVANBERG AB. VAXJO 428 1 O 66 1892.3. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
189? &< 
11 


Pil med klufiipspets> . "Langti". Som nr. 7» 
men tydligen ett halvfabrikat. Styr^ 
fjädrar saknas sålunda liksom sträng- 
lindningen ovanför s$r ängskåran. 

Längds 79 em* 
Spetsdiam: 4 cm* • 
Nordasien.' 
• 
i ' Ruskini • ; ■ 
Ostltakerha.-, , 


12 


Pil. Av trä med. dubbelkoni.sk spåts „ yl der 
na är insatt i • spetsen ett gaffelfor- 
■migt» platt järnstycke som slutar mec 


L- 


två spetsar och i vardera sidan des si 


1» 


tom ett litet, halvmånformigt knivbl? 


id. 


Tre styrfjädrar av örn och utskuren 
strängskåra . 
Längds 86 cm. 
Max. bredds 11 cm, ; - 
Martin 1895» 5?af. 1§9. 
Nordasien. 
Ost.iakerna. 


13 


. ■ * 

Pil, Som nr. 12, men utan sidospetsar. 
Längds 82 cm. 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 >• 8 

18S2.3-.T 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892 ••3,«'. 
14 


Pil., Som nr,, 12 p . men inga' sidospetsar *ocn 
styrfjädrarna fastsatta medelst om« l 
knytMhgv . 
Längds 76 cm. . 
Nordasien • - 
Ost.lakerna. 


15 


Pil »■■ Som nr. 12 9 men inga sidospetsar. 
Längds 81 cm* 
Martin 1895, Taf.'lilQ.' 


16 


Pil. Som nr. 12b men inga sido spetsar och 
etyrf fjädrarna något skadade. 
Längds 75 em.. 
Martin s 1895 « Taf . Is 11. 


1? 


Pil. Som nr.- 12 „ men inga sidospetsay. 


• ■ 


Styrf ^ädrarna något skadade ocli även 
fastsatta med omknytning. 
<. V 
Längds 75 cm. 


18 


Pil av trä med lancettformigt järnblad* 
tre styrfjädrar av örn och ut3kureh 


- 


strängskåra. 
Längds 78 cm. 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 428 1 66 - 9 - Gen. kat. nr Inv. nr 1 892.-3, 

Anm. 1892>3j 

19 20 21 Pil av trä . Som nr... 18* För hare» räv> An~ 
vändes även till fälla* 

Längds 75 cm* 

Martin 1895* Taf * 1:5* 

Hordasien* 
Ost j äkerna * Pil- av trä "•- Söm nr. 18, -För hare* rävi: 
Längd: 84 cm i 
Martin 1895, T-af> 1:8* Pil för hare eller räv (C. lep) % Av trä. 
Platt; gaffeiformig järnspets med två 
spetsar. Tre- styrfjädrar av örn, fast 
limmade och med främre och bakre fäs-f 
telindning av snöre och björkbark'* 
/Öt skuren strängskåräv Styrf -jädrarna 
något skadade 

Längd r 90 cm. 

Martin 1895, Taf* 1:8. Nordasien* 
Juganskoi. 
Ost .i akerna i ' CARL SVANBERG AS, VÄXJÖ 428 1 66 - 10 * 

1892. 3:. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892 -3 .. 
22 


Pil. av trä med tre skadade styrfjädrar 
av örn, fast limmade och försedda med 
främre och bakre f ästelindning av snö 


- 


re och björkbark. Utskuren strängskå- 
ra. Spets saknas nu* men kan av Mar- 
tins bild att döma ha varit en lan-? 
cettformig järnspets» 
Hartin 1895, Taf. 1:8. 
Hordasieni * 
Ostjakerna* 


23 


Pil till bågfälla. Av trä„ med gaffel * 
formig järnspets med två lancettformi 


M 


ga spetsar. Utskuret -sträng-fäste. 
Längds 78 cm. 
Martin 1895, Taf; 2. 


24 


Pil till bågfällä. Som nr 23» men trian- 
gulär järnspets. •- 
Längds 123 cm.\ 


.25 


Pil till bå&fälla. Som nr* : 23, men trian- 
gulär järnspets. Pilens träspets ska- 
dad. För en bågfälla för en ren. 

Längds 106 cm. 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 11 - / 


1892.3. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892.3, 
26 


Pil till bågf alla. som nr* 23, men trian- 
gulär , gaf fe If or mi g 3 är nspe t s -..- t 

Längd? 78 cm, 

Nordasien. 
Ost.iakerna. 


27 


Fil till bågfälla. Som nr. 26., men för ~ 
sedd med sträng lindning. 

Längds 82 cm. 


28. 


Pil till bågfälla. Som nr. 26, men försedd 
med stränglind ning. •*> 
Längd? 87 cm. 


29 
a - 1 


Bågfälla för björn* räv. hare etc. 

a) Pil av trä med tvåspetsig, platt trian- 
gulär gaffelformig järnspets och utsku- 
ren strängskåra. 

Längd: 84 cm» 

b) Trälatta med rundade kanter och en spet 
i den bredare korta. I denna ända fast- 
bindes bågen så att lattan motsvarar 
kolven på ett armborst .Ovankanten, mot 
vilken pilen skall vila, har ett mera 
rundat, större uf&ag och ett 


S CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 -12 - 

1892*3. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892*31. 
forts. 


triangulärt, mindre närmare bågändah* 


29 b 


och på underkanten i den, närmare lät- 
tans spetsigare, kortsida, en serie ut- * 
skurna hak för spänning av bågen ; med 
snöranördningen f ) . Bågspetsen sprucken 
och omlindade 
Längds 87 cm. 
Bredd i ändarna i 4 resp. 2,5 cm* 

c)*d) Klykkäppar, barkade * för montering 
över marken av båge. 

Längds 62 och 68 cm. 

e) Barkad käpp, spetsig i ena ändan, den 
motsatta med utskuret, vinkelformigt 
hak och något sprucken . För montering 
av den fria ändan på lattan över marken 

Längds 80 cm* . . 

f) Del till uppgillringsanordningen. Snöre 
med i ena ändan en ögla som göres fast 
om den fria ändan på lattan i något av 
haken, intill öglan är i öglor längs 
■ med snöret fastgjort ett triangulärt 
trästycke med hål för snöröglan genom 
den vinkelformiga basen och med pil - 
spetsformigt huvud utskuret i spetsän- 


► 
. 


dan. I den yttersta ändan på det avsma: 


.- 


nande snöret är fastgjort ett litet, 
platt, triangulärt trästycke. I den bre- 
darejvinkelspetsen ungefär mitt på är 
.snöret fastsatt i ett hål. 


';<..■ CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 10 66 < 
^0:0.5.' , 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892.3. 


f orts . 


■ Snörets längds 92 om. 
29 f 


Den mindre spetsen g 1,5 x 6 cm. 

Den triangelformiga spetsen: 13 x 2 cm. 

g) - h) Uppmont 5 erings stickor för snöret 
över vilket djuret skall snubbla och 
?, 


utlösa fällan. Platta trästickor med 
ena ändan spetsad och ett hak i den mot 
satta. Ett bak i kanten intill spetsän- 
dan och ett fyrkantigt hål genom den 
motsatta under, kant hake t» 

Längd: 17 och 16 cm. 
Bredds 1,5 cm. 

i) Pinne med ena ändan mejselformig och 
utskuret större hak intill den motsatte 
med rund, något kantig diameter* Fast- 
sättes i den fria ändan på det snöre 9 
över vi åket djuret skall snubbla och 

, . utlösa fällan* Den skall, samtidigt stö- 
da med den lilla spetsen i spetsen på i 
och mot spetsen i det större rundade 
haket på ovansidan i bågändan på lättar 

Längden: 9 cm. 
Diam.: 0,8 cm. 

•j) Båge med éträng. Rektangulärt tvärsnitt 

Längd: 173 cm. 
Diam.: 4 x 3 cm. 

. • / : 


) 

• 

• 


i 
i ■ L SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 ~ W '*»■ 
1.892. 3 


Gen. kat. nr.. 


Inv. nr. 
Anm. 
1892.3 
■ :'fOrti3:»:- 


k) S£kte.v Koaiskt iMåigt trästycke med iåog$./ 


29 '&*&**■ 


platt* ribbliknandé avslutning :£• spetsen 
och genom denna ett runt hål* Sen raka 
ovankanten avslutas; av en liten tapp i 
vardera sidan. Placeras ut på vintern och 
flyttas med 1) • 
Höjds 19 em* 
Bas, daixa^i 5.# emy 
Spetsbredds 3 ca»; 

l) En tunn käpp* användes .för att flytta 
.siktet- k), 
längd* 143- em.; 
Hax». diam-** i '«©.•, 
Martin 1895* Tatl 2*l-4> 

Ost.lakernai 
Sordasien 


30 


Bägfälla för sobel « ekorre och simfåglar.* 


a— b 


Båge monterad över spetsarna i en ?*?f öraig . 
kluka av kluven lätta aed spännhak i spetsa- 
ändan. Mellan &e> fria spetsarna en fast pil 
med tvärträ i spetsen, som vid fällans ut- 
lösning skjuter fram och klämmer fast bytet 
mot ett annat fast tvärträ soia förenar 
klykans spetsar, fvärträe t i pilspetsen 
' 
löper £ slitsar £ den v-f ormiga fälldelenö 
spetsar. 3?ör uppgillringenoanvändes snöre 
av ungefär samma utförande som f ) till fäl- 
lan nr. 29. Ställes ut av ostjakerna, när 


,<'-- 


vattnet ... ( forts., på nästa sida) 

ELÄNDERS. GBG. B504. 5. 65. - 1-5.. 189.2.3". 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892*3. 


fort s * 


börjar falla' undan och flodstränderna. 
30 


att torka upps».; i mitten inom ett staket 


• 


a-b 


som når ut i vattnet och avspärrar en c 
del av stranden. 

a) Bågens längds 102 cia. 

Ben V<*formigä fälldelens längds 73 cm. 

b) Gillersnörets längds 55 cm. 
Pinnarnas längds resp. 9 och 5 cm» 

Martin 1895 * Taf . 2,5^8. 

Nordasien. « 
Qst.iakerna. 


e 


31 


Pilspets av f iärn. Platt triangulär gaffel» 


med två spetsar. 
Längd: 9- em* > ;, 
' 


Bredd mellan spetsarnas 2 cm. 


Martin 1895 ,. fig. 40 em* \ 


■•'•■''.■•■ • Hordasien. 


1 Ruskini Jurta* 


0st.1akerna. 
32 


Pilspets* som nr. 31. 

Längds 21 em* 

Bredd mellan spetsarnas 3 cm.- 

Martin ^895, fig. 43* CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 J.Ö - 189.2*3, Gen. kat. nr Anm. 1892 «>, 
33 , 34 35 Pilspets av .järn » Som ni*. 31^ 

Längds 16* cm. 

Bredd mellan spetsarna* 3 em» 

Martin 1895, fig. 41. 

Kordasien. 
Rusklnl Jurta. 
Ost .lake ma » Pilspets. Som nr. 31 5 men ned ett nål ge* 
nom centrum. 

Längds 19 cm. 

Bredd mellan spetsarnas 3,5 cm. 

Martin 1895» fig. 42.., Pilspets av .järn. "Wonder niohut". 

Triangulärt platt spetsparti med två 
bakåtriktade bashullirigar , hål i 
centrum och tånge med ögleformigt om- 
böjd spets. r 

Längd s 15 cm . 
Max.^ bredds 4 cm., 

Martin 1895» fig. 46.; CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ '428 1 66 - 17 - 189 2 v3 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892.3.. 
36 


pilspets av .i ärm "Wonder .niohut". 
Som nr. 35j nien spetsen har mera para] 


.- 


lella sidokanter och inget hål i eent« 


m 


rum. B ashullingarna också sidoriktade 


1 


Längds 21 cm. 
Max» bredds 3 em. 
Martin 18.95 y. fig. 44. 
Nordasienv.. 


■ %* 


Kuskini Jurta. 
■"#: 


't 


©stlakerha*, . 


37 


\, . . . 7 --_ 
Pilspets. Som nr. 35* men utan hål. i een - 


#*** 


rum och bashullingarna mera sidorikta- 


, 


de och med kanten något insvängd ovan 
hullingarna. 

Längds 17 cm.. 

Max. bredds 3,5 cm» 

Martin 1895, fig. 45. 

i - 


38 


-i. 

Lancettfoxmis pilspets av .1 ära med tånge 
"poss". - - ■ ■• 
Längd i 11 cm . 
Max. bredds 0,8 cm. 
Martin 1895». fig. 48, 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 ..- 13 ..* ,1892.3. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
39 


Lancettformig pilspets av järn. som nr.38 
men med ett platt fc runt 9 , skiyförmigt.;; 
spetspärt|* = ■■■■■ ' : > 

Längd s : 7 ».5 em*, 
Max .... bredd * -2 em •,. 


0;. 


Nordasien. 1 
- Ruskini Jurta. 
Ost.iakerna. 


40 


Lahcettformig pilspets av .1ärn med tånge* 
"poss" • 

Bfed den lancettformiga spetsdelen nå- 
got tillspetsad. 


. I 


Längds 9 cm. 
Max. bredds 2 cm* 
Martin 1892 »f ig. 49* 


41 


Laneettformig pilspets som nr* 39» 

Längds 14 cm.. t 

Bredds 2 öm... 
» 

.Martin» 1895* fig., 47* 


42 


Armledsskvdd mot bågstr ängen. "Kat-tack" * 
Oval, något bö^d benplatta och med 
två hål mitt på båda de längre sidor- 
na. Genom dessa hål går en skinnögla 
Längds 8 9 5 cm. Bredds 3,5 cm* 


1 

* 


Martin 1895, fig. 39. 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 O 66 -: 19 ■- 1892,3 Gen. kat. nr. In v. nr. Anm. 43 44 45 .I tete.a]ispil ;9 ; "nftass";» Helt av trä> Konisk 
klumpspets med tandäd kant. fre limmade 
styrfjädrar, av vilka endast delar av den 
. . ena är .bevarad* med främre och bakre 
fästelindning» Utskuren strängskåra* 
längd: 61 erna 
Max,, spetsdiam*:^ 2^,5 ecu 

03 1 .1 algerna 9 
BördaBien Iiéksakapil, M n;jass w o som nr* 4 9 men slät spets,- 
kant och styrfjädrarna oskadade» 
liängds 58 cm. 
.lax., spetsdiam. s 2 em. Qat3akerna 9 Busklni Jurta fl 
Ju^an^-f loden». Hordasien leksakopil.»: n n t 1a3s". oSom nr. 43» ffien dubbel- 
konisk fora på spetsen,, ingen tandning 
på kanten och själva spets toppen något 
plan eller trubbig» ' In jstyrfjäder saknas, 
iängds 65 cm* 
Max* spetedianioS 2,5 cm» 

• ■ ■ - Qstaakerna,, Euskini Jurta» 
J;ugan°f loden f Hordasien ELANOERS. GBG. B504. 5: 65. - 20 - 

1892*3, 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
189 2. ,3*; 
46 


Leksakspil;». "njass" ., Söm nr. 43 9 men dub- 
belkonisk spetsf orm med otandad kant . 
Styrf jädrarna bevarade men skadade* 
Längds 58 om. 
Max.spetsdiam.*' 2,5 cm. 
Hordasien. 
» Ruskini Jurta. 
Ju&an ^floden. 
Ost .lake ma. 


47 


Båge. troligen leksak. Platt ovalt tvär-? 
snitt . Mitt på insvängda kanter för 
att ge ett bättre grepp.. Utskurna 
strängfästen och tvinnad bastsena. 

Längds 86 cm. - 
Max. bredds 3 cm. 


■ 
48 


Pil med klunrospets. Helt i trä 9 troligen 


•j 


leksak och halvfabrikats då styrf jäd? 
rar saknas. Klump spetsen har fyrkan- 
tig diameter och går fram i en spets 


i 


De vertikala kanterna på spetsen ne* 
danför max.diami. t ändade. Utskuren 
strängskåra.. 
Längds 54 cm. 
Spetsens diam., s 2 9 5 x 2, e 5 cm,. 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ. 428 10 66 *T21->*. 1892,3 Gen. kat. nr. Inv. nr. Anm. ■•'3 49 50 51 ■£11 med kluaapspets ■»• Som nr. 47 ? men spetsen 
e| fyrkantig utan oregelbundet dubbel?» 
konisk»> 
längd- 1 .53 i cm. 

Qst.lakernaB Huskini Jugta» 
Ju^ari~f leden» Hordaslén Båge P B n;janou3C|ffi« långkantigt men samtidigt 
näriaäat rektangulärt tvärsnitt» Kanterna 
insvängda ■■*- bågen samtidigt t^oekare *- 
mitt på för att ge bättre grepp» Itsfcur* 
na strängfästen» Tvinnat snö3?e som sträng, 
överskjutande del upplindad som reserv på 
ena bågspetsen» 
liängds 155 cm» 
Hax. bredd: 4 cm»- 

Qs ti ateerna», Buskiai , Jurta 8 
Jugan~f loden Bordasien Båge:», Bubbelreflexform», Rektangulärt tvärsnitt» 
lanterna svagt insvängda mitt' på för att ge 
' bättre grepp» Klädd med häver» Utskurna 
strängfästen med spetsig kant i. bågens 
längdriktning* Strängen avsliten. Saknade 
nr, och etikett vid- katalögiseringen 1962, 
Längds 160 cm». 

Qst.lakerna» 
Uordasien ELÄNDERS. GBG. 8504. 5. 65. l&92*3. Gen. kat. rir 


Inv. nr 
Anm. 
1892*3. 
■ 52 * 


Pil. "Fohutum''. Av trä meå klunrosnets •♦ 
Denna senare nar fyrkantigt tv&rsnitfc 
taeå.avfasaåe kanter ooh plan anslags* 


» 


yta*, fi?© limmaöe styrf3Mra2> av vil« 


9 


ka en saknas „ och med främre och bak" 


• 


re i ästelinöninge Utskuren striag*» 
skåra» 
Längås 62 em» 
Speteåiam* 2^5 x 2 »5 CBe 
Nordasien* 
Peimiisutskiå 3urt t 


lo 


öst.iakérnao 
£il« Helt av trl meå nåoot' tlll&lattad 
äubbelkonisk spets" med lancettformlg 
^ärnspete $ spetsen» Inga stvrf JSä» 
rar* Utekuret strMnglsako Halvfabri- 
tet? 
Magås 74 cm» 
Spetsdlam* mases '2^ (Bo 


54 


Pil* Sota nr. 52 men in&en J^rnepetSo 
Halvfabrikat? 

CARL SVANBERG A9, VÄXJÖ 428 1 66 

1892.3V 


Gen. kat. nr 


' j v nv. nr 
Anm. 
j 1892*5.* 
53 


Eo^lgaistol-. gräcyXinder med utskuren linje 


*, 
a~b 


dekor på •yttersidan med .tillhörande 
träkolv med platt huvud» På bifogad 
; etiketti "Fetsehkan'-Kosun«-„iaeli"-. 
Röret® längds' 16 cm o ... 
Rörets diasus '2 Gm» ; •* " ' " 
Kolvens längd? 21 om. 
Kolvens max o bredd? 2 cm» 


V 


Nordasien.. 
Ka.iokorvi ., Jurta* 


- 


Ost.iakerna. 


'.** 
: 56 
a<*»b 


Eorkpistol.. Som nr.. 55» men röret har 
blott obetydlig inskuren linjedekor 
och kolvens huvud har närmast rundkan 
tigt tvärsnitt • ■. 
Rörets längd: 21 cm. 
Diam,? 2 cm* 
Kolvens längds 27 cm. 
Kolvens diam.? 2 cm. 


57 
a-^b 


Btt par shöskor för man. "Kymetl". 
,^ Bred skidf orm med bakre ändans något 
t 
i.bredare spets, med svagt S^formad kari 

Undersidan klädd med renskinn. Upp- 
höjt fotstöd bestående av en rund nä- 
verklädd främre och en dito bakre fot 


* 


platta på en uppskjutande träkant i 

CARL SVAN8ERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 24 - Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 3B92..3; 
forts, 

57 
a-?b 58 
ä??b skidans längdriktning? 2'årem på den 
främre stöäplattanj jämte skinnstrop- 
par att använda som hälrem» 

Längd? 210 cm». 
Max.bredd; ■ 26 csn.. 

Martin 1895» Iaf..3L5.il» Eig. 77» 

Mordasien» , ögatski . 

Ostjakerna. Ett par snöskor f Sr man. "Mvmetl" » 

Som nr. 57» men utan fotfäste. Detta 
består i stället av en tårem mellan 
två barköglor 9 som går genom ett par 
hål i skidan. Denna senare anordning 
saknas på den ena skidan. 

Längds 185 cm. 
Max. bredds 24 cm. 

Martin 1895 ? T-af. 15 *2. 

lordasien. 

Jugansko.li. 

Qst.jakerna. CARL SVANBERG AB, vAXJÖ 428 1 66 ^25 1892.5. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
189.2*2* ■ 
59 ■ 
a~b 


Ett par snöskor för man. "Nvmetl". , '• 
Soel nr 58, men mellan öglorna «= här 
av videor ~ också en fläthing med 
barkrems a* Öglan saknas på den ena 
skidan. 
längds 151 cm. • • 
Max. bredds 17 em. 
Martin 1895 - v Tb£. 15 :3. ■ 
Nordasien. 
Euskini . 
Ost.iakerna. 


60 
a°b' 


Btt par snöskor för kvinna. "Lymp". Bred 
skidforau Ingen skinnklädsel på ande: 


?- 


sidan. Båda' ändarna spetsiga* men dei 


1 


ena något upphöjda icke så bred som 
den mot satt a 9 " bakre. Ena skidan spru 


* 


ken och lagad med bark*» eller vidje- 
öglor på tre st alle n e det ena för- 
stärkt med en träkloss.. Binslen som 
på nr. 59» men oskadade. 
längds 155 em* 
Max. bredds 2o cm. 
Martin 1895» T af . 15 s4. 
Nordasien. 
JuKansko.ii. 
Ost.iakerna. 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 ?6- « 

1892.3^ 
Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Änm. 
61 , 


Ett par snöskor för kvinna. ''Lyinp-'' .'• 


• 
Som nr, 6.Q, men, bitts len saknas:. : På 
platsen för dessa längs båda kanter- 
na några genomborrade hål delvis 
igenpluggade. Gravfynd. 
längd: t 16 Q cm,. . . ' ■ 
Bredds 16 cm., -. 


Nordasien. 
U^atski. 
st „ia kerna (> 
62 


Snöskostav. "Sankap". Lancettformig årbladi 


3- 

» 
1 
liknande spets med en med karvsnitt 
utskuren trekantig figur i ena ändan 
i den motsatta en kringla av en lätt 
hopböjd till en ring och fastsatt me< 
, skinnremmar. Funnen tillsammans med 
nr. 60 i en grav» 


/ 


Längds 136 cm. 
•Spetsändans bredd? 8 em. 
Kringlans diam. s i? cnw . 


Martin 1895, Taf . 15*5*" 
63 


Snöskostav. i'illf ormen som nr; 62, men 
rektangulärt blad i spetsändan. 

Längd? 152 cm. 
Spetsändans bredds 8 cm. 
Kringlans diam. 4 s 17 cm. 

Martin 1895, Taf . 15 :6. CARL SVANSERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 27 Gen. kat. nr 1832.3 i Anm. ': • J:.é 64 65 66 Mansåra. Eryckforiiiigt grepp -* ett .tvärtrÉ. 
fastsatt över en tapp i spetsen på 
lommen. Kanterna på denna nar när- 
mast tyärträet utskurna dekorativa 

hak* . / 

Längds 185 cm. 
Bredds 1? cm* 

Martin 1895» Taf * 14 si. 

Nordasien* 
Qstiakerna* Mansåra . Söm nr. 64* Mycket nött intill 
bladet . 

Längds 164 cm. 
Bredds 16 cm. 

Martin 1895 s TäfV 14 ?2. Kvinnoåra* Som mr» 64 9 men tVärträet båg- formigt och med spetsarna riktade 
nedåt mot bladet. Bladet spetsigare^ 

Längds 144 cm* 
Bredds 13 cm. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 •* 29 ** 1692.3. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892.3* 
67 " •'"• 


Kvinnoåra. Som nr* 66. 

Längd:,. 158 cm. > :■[ > ; 
Bredd: 13 cm ..••.. ■ 

' Martin' 1895 9 ' Sa:?. 14 r3. '' 

■ ■■ • Kordasien. 
Ost .lake ma'; 


- 


68 


Kvinnoåra, So© nr i 66, med tvärträets 

spetsar avslagna och ett hak efter ei 
avslagen flisa i kanten på bladet. 


1 


'■ : - 


Längds 164 cm. 
Bredds 14 cm.' ,' 
i. 
69 


Barnåra* Söm nr i < 64* ' 

Längd s 106 cm. 
Bredds 10 cm. 

Martin 1895, Taf-ädHH»^- 

Nordasien'. '■ 
' Lonskini J:urta. J 
Ost.iakérna. 


>> 


70 


Modell av båt. "A.lrit". Utskuren i ett 
trästycke. Spetsigt duobelstävad 
med ett hål genom den ena stävspet- 
sen, Bottnen något avplanad. 5 run- 
da tvärträn f astsatta i hål genom CARL SVANBERG AB, VAXJO 428 1 O 66 - 29 ** • ; 183 2. 3..- Gen. kat. nr 


Inv. nr 
An 


m. 
1Ö9'2V$*' ' 


fort b . 


" •'" ■ - relings kanten <* ■ ' , • r, i ■ 
70 


Längds 80 cm. 
Max. bredds 13 cm» 

Bordasien o 

Ufcatski.. 

Ostjakerna.- 
ii 


Modell av/båt* " Ajrit". Som nr. 70, men 
stävspetsarna slutar med ett utskuret 
huvud och båda genomborrade.' I defi ei 
en snörögla. Bottnen mera rundad* 
6 tvärträn o v • . 

Längds 55 cm. 
Max. bredds 11 em. 


ia 
■ 


72 


Modell av båt. Av näver. Stäven i båda än- 
darna åstadkommen genom att skära 
upp barkstycket i längdriktningen oel 
skjuta flikarna in över varandra* va« 
refter de fixerats i detta läge ge- 
nom hopsyning och fästning vid de bå- 
da grenar som förstärker relingen* 

Förväxling med nr. 73? 

Längd: 50 cm. 

Max? bredds 8 cm. . . . 

Nordasien» 
Sobel Jurta. 
Ostnakerna. 


i 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 -*? 3.Q. * 
-* 


1892.3 


Gen. kat. nr. 


lnv. nr. 
Anm. 
1892.3 
73 


Modell av lodka i bark., Båtmodell. 
Skuren i ett trästyckes. Spetsig bog med 
ett mindre s kupigt stänkskydd, tvär 
akter', plan botten liksom stäkanten» En 
avsats i relingkanten<> 
Förväxling med nr» 72? 
längds 23 ce. 
Max--* bredds 4 cm. 
Max,»; höjds ca 3,5 ceu. 
©stjakema* 
Euskini . *T* -. 
lordasien 


74 


Båtmodell. Modell av lodka med näver tals. 


a 


En trälatta som botten, en som vardera 
reling* ett stävträ, och en triangulär 
träskiva som -akterspegel, fielingen höjd 
ned ett bord som från aktern går fram 
något mer än raidskepps. Här vidtager en 
förstärkning av relingen på innersidan. 
Bessa delar hopfogade med träspik. lid- 
skepps ett över bågar böjt näver t ak, fast- 
satt aellan relingen och en yttre ribba 
med hjälp av träspik. En tof t i f ören och 
två tvärträn midskepps. 


b 


En styråra med kryckf ormigt grepp. 


c 


Åror med vidjebåge för årtullen 


d 


Åror med vidjebåge för årtullen 

(forts. på nästa sida) 

ELÄNDERS. GBG. 8504. 5. 65. : * 31;-* 


1892*3 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892,.3 
74 


Åror med vid^ebåge för årtullen* 
Äror med vid^ebågie för årtullen* 
Båtetis längd? 80 cm* 

Bredds 16 cm* 

Höjds 14 öm* 

Årornas längds 80 cm» 

Årornas bredds ca 2*5 cm* 

Styrårans längds 34 ■cm* 

Mas^ bredds 4 em* 

0st,1akerna* 
Euskini 4 
Hördas ien 


■ 
75 


Båtmödell* Modell av lodkä med trätak* 

Bicrov som nr* 74* men även metallstift 
använda vid hopfogandet* Mittbyggnad av 
träskivor j plant tak och snedställd sida^ 
och båda ändarna tillslutna* 1 dessa 
senare en fyrkantig öppning* En kort mast 
går mitt genom mittbyggnadenf Öen är stad- 
gad både för och akter över* In toft i 
aktern och två för Över* Styråra med 
kryckf ormigt grepp öch utan tvärträ, men 
med vidjeögla för årtullen* fyra ds o åror* 

3åtens längds 35 cm* 

Iax*.br©dds 12- cm* 
Hö^d med masts 20 cm* 
Årornas längds ca 16 cm* 


,r '- ' ' 


Max. bredds ca 2 cm*. 


"-- 


Styrårans längds 20 cm* 
Max. bredds 4 ca* 
Euskinij, 
Nordasien 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 428 1 66 - 32 ~ 


1892.3 


Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1892,3 
76 


Verktyg till båtby&&nado Kläraanordnlns -av 


a. 


björkträ^ 

Två grova, svagt böjda trälat t or med 
rektangulärt tvärsnitt hopfogade mitt 
på med h-Jälp av en trääymling med huvud 


b 


och träkiltiil denna aometoppéprint^vär-' 
vid man får en öppen vinkel mellan trä* 
styckena i ena ändan , där objektet kan 
klämmas fast*. 


c 


Längd på trälattörhas 62 cm 
Diäm.s 3 % 4 ca.*-' 
Bymlingéns längds 25 cm» 
Huvudétö iaaxö diäai»? 6 ca* 


<a 


Stoppsprinténö längd* 12 cm. 
Max» bredds 3 cnu 

Martin 1895» faf* 12 si 

Oet.lakerna, 
■ , lordasien 


77 


Bräde med plumsar för båt-bygge* ♦'Bit unta 
pert". 

frälatta med längre tappf ormigt häöätag 
i ena kortändan» Den bredare rektangulära 
delen full med hål av olika diameter* 
några med en plugg* Med detta föremål 
provar man om pluggen passar till det i 
båten borrade hålet* 

längds 37 cm» 

Max. bredds 3,5 cm» 

Martin 1895, faf* 12 9 3 

fiuekini 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 428 1 66 ■*-3$-#. 


1892*3 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 


' 


Anm. 
1892*3 
78 


Basade med piumar f&r båtbya^e» 

Söm xä?> 77 ? men med båda ändarna epét*» 
siga och avsmalnande mot den eaas 

längd? å& cm:| ; 
Max* bredds 6 cm« 

0SfÉJali;e3?najj 
Kördasion 
• 


n 


Éfct-sipoké &©pw&iba*lss> Material till joitteKar;* 
(ijaf f no* 77*78 

Sängds max* É2 0©* 
"■ Max* bredät 7 ■cm* 
Max* iiö|ds- 4 cm* 

©stäakei?na^ 

Mordasien 
.-. 


80 


Båtelda tad. Bund« sva&fr Bkålformå/s tilatta av 
halm. oca leta* uödeSaMan Bäter&läddi- 

Höjds 7 öm* 
Diam»! 35 om».. 

Martin 1895 9 faf*, 8sl 

Öst^akerna* 
Kökini » 
Hördasien 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 10 66 * 34 - 1892.3 Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1892*3 
81 82 83 i.lärde * . "Pahonyiogfta":» Piätt cylindrisk "form 
med koniskt flätverk i ingångsöppningen 
och den motsätta ändan . slutande i en 
spets med #n träpluggf; Material ifinä trä» 
ribbor* En träribba tvärs över mynningen* 

iängds 9Q öm* 
Mynningens ■§ Q x 23 em-f äartin 1895$ $af* 14.1 7* Ostiakernaa 
Sobil Ja, 
lordasiéri e» Modell* Som nr» 81 < Mngdt 40 ctob> 
Mynningens 25 x 15 cm* Ost.läfeerhaB 
Hbrasien Saknas 1962 CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 35' 

1892. 


3* ■ 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
A 


nm. 


^ 


189 2t 3* 
64 


Kwp-p -med" trissa att -raka ut fisken ur 


m.1ärdarna. 
Rak käpp med ett på tvären fastsatt, 


trästycke i ena ändan. Det senare 


har rektangulär form med mycket run- 


> 
dade kortsidor» 


Längds 68 cm. 


Bredds 15 cm. 


Martin 1895, 1'af. 14:8. Figv-76* 


Hordasien. 


Ost.iakerna* 


• 


85 


Ishav. Användes för att avlägsna is ur 

vaken vid vinterfiske med vad under 
isen. Rak 9 grov käpp söm ekaft med 
en x~formigt.. hopböjd vidjering i ens 
ändan-,, fastsatt också, vid ett tvär- 
trä i skaftändan. Ringen fylld med 
ett glest flätverk av vidjor och i 
ringen insatta, bågformiga träribbo] 


L 
Längds 2m. 

Ringens max. bredds .30 em* 

Martin 1895 » Taf. 14 s 5 enu 
86 


Snöspade. Utskuren i ett trästycke. Bladel 


närmast rektangulärt med rundade 
v 
hörn nedtill och avsmalnande upp- 


' 
till mot skaftet. I. skaf tändan ett 
platt huvud med halv cirkelformig 

öppning. a 'fir- CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 36 - Gen. kat. nr Inv. nr 18-92*3. Anm. 1892 .-3 . 
forts'. 
86 87 88 längds 122 cm.- 
Max. .bredds 18 cm. - 

Sfertin 1895, ; Tafel 9«4. Nordasien 
Qst.jakerna. Fisk av trä. .K astas av- ost j åker na i floden 
om våren för att giva gött fiske • 
Kopia- -efter orig. i Adrianows sam*- 
ling 'från Wassjugani museet i Mnu^ 
sinsk. 

Längds 87 cm. 
'Max* bredd: 11 cm* 

Martin 1895» 2af. 21:7* Nordasien. 
Harym^f loden, 
flst.iakerna. Släde f9r hund. Rektangulär slädkorg av 

ribb ver k 9 fastsatt med hjälp av tre 
par stöttor över två medar. För hop 
fogningen har huvudsakligast använts 
vidje lindningar, stöttorna dock 
även tappade i medarna. För kortare 
fäder på icke alltför djup snö." Dra-| 
ges av två eller flera hundar» ofta 
även av en ensam man. CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 37 * 1892.3. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. £*3* 
forts . 
88 89 Längds 270 cm. 
Max. höjds 45 om. 
Max. bredds 60 cm. 

Martin 1895, Taf . 16 si. Mordasien. 
Qat.1akerna« 90 
a-*c Hundsele.» (utan orig.nr. 1962.) Dragrem 

med utskuren fastgörningsöjla i ena 
ändan och i den motsatta en öglean~ 
ordning som sele för hunden. Denna 
senare delvis utförd med dubbla rem- 
mar och går att öppna med hjälp &V 
en knapp-pinne av ben. I densamma 
ingår också en mässingsring, genom 
Vilken dragremmen passerar. 

Dragremmens längd( selen inbegripen)? 

4,20 m. 
Knapp«-pinnene längds 4,5 cm. 

Martin 1895» Fig? 78. S lade f ör r e n . Draglinor o ch re nhud . 

Samo .ledmodell. (Foto finns) . 

Rektangulär slädkorg av bräder, mon-v 
terad på 6 par stöttor över två me* 
dar. Delarna hoptappade? Ett renskirjn 
till slädkorgen. Dragrem med ett 
svagt böjt, platt träbeslag i varder 
ra ändan och uppträtt på remmen* 

2 stycken triangulära benbeslag ^ ed CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 :■- 38 .- 1892.3 
Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1892.5 - 
forts* 


ett större triangulärt -hål öeh ett mindre 


90- 


i ena -spetsen,, försett med ett par .skinn» 
' 


a«*e- 


"stroppar. Be senare beslagen prydda med 
inristade cirklar med punkt- i- centrum* 

Slädens, längd: 260 cm. 
lax*, höjds 80 cm. 
Max-, bredds 80 öm* 

Renskinnets måt$ s 10 x 153 ca» 
Dragremmens längds §50 cm* 

Åndbeslagen. av träs: Mngds; 12 em* 
Benbeslagens måtts 9 x-6 cm». 

Martin 1895? SDaf., 16*2 

©et.iakerna, 
Jugansk0di a 

. . Sordasien 


91 


Falls tändi&t seldon för ren. 


a. 


a) Rektangulärt grönt tygstycke med ett 
vinkelf ormigt hornbeslag på skinnlapp och 
en ds© med järnring på ena sidan och fod«= 
-rät med rött tyg pä undersidan* Den gröna 
yttersidan prydd med metallskålloF. På 
undersidan går en .skinnrem genom öglorna 
på dessa*; I ena kortsidan en skinnstropp 
med pinne, i den motsatta en sMnnögla 
för fastgörandet. 


91 


b) Iioka av renskinnsrem med hårklädseln 


b 


b evarad. Avsmalnande mot båda ändarna, 
vilka är försedda med en ögla. 

ELÄNDERS. GBG. 8504. 5. 65. - 39 - 


1892.3 


Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
33892*3 
forte ■>■ 


Skiaastroppar för Madning nära ändarna* 


9l' 


Dragrem jaed ea ögla av två bö-jd& 9 platta 


e 


beabeslag och sMnnreravi ena ändan* i den 
motsatta äadaa ea i r-ecnaen utsiteuren.*. 
slitsforctig ögla» 

a) I«ängds 155 om» 
Bredd t 22 ca. ■ 

b) Magds 145 era» 
Bredd (max.)* 8" cm» 

c) liängds. 6 ca. 
Bredds 2„5 cm» 

Benbeslageas Magd på vardera: 17 cm. 

lartia 1895, Fig. 79. 

Oet.iakeraas 
Kordasiea 


92 


Fullständigt seldon ..£ Sr rea*. Som nr. 91 


a 


'('91 c utan ©riggar. 1962) 

a) Som nr. 91 a)« men de båda läderlappar- 
aa med benbeslaget oeh metallringéa sakaas. 
Magds 139 cm. 
Bredds- . 22 em. 


b 


Som ar* 91b.) * 
Iiäagds 155 cm. 

Max. bredds 5 en., 


e 


Bragreia. Två platta beabitar förenade med 
dels ett rep av flätade aklanreramar och 
dels av två viakelfonaiga hornbeslag 
jämte skians troppar. I ändan på båda be» 
slagea en grövre skiaastropp för hopbiad«> 
aiagp i det eaa dessutom ea dragrem. 

(forts * på nästa sida) 


. ELÄNDERS. GBG. 8504. 5, 65. .«.. 40- « 


1892*3 


Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1092 »3 
forts,.-,™ 


Samtliga remdelar fa&tsätta i hå!» ' <■ 


92 


Bragreiamens längds 2 m* . • '• > 


e 


ögla ©ed benbeslags. Kas»diaa.,s 30 <?Q». 

. ■» Oetåakema,» 

Rordasien 


93 


Bensele., RengriEHaa för renen medan renen ännu 
bär hora* 
£vå vi-okelf ormiga renhornsbitar förenade 
med en gMnnögla i ett nål i den . kortaste 
vinkeldelen, Ämnet kluvet renhorn? vari*-- 
genom man fått en rännformigj bred skåra 
längs hela yttersidan. Kanterna på denna 
prydd med korsande inskurna lin^er.Två 
Ml i spetsen på den längre vinkeldelen 
på båda benbeslagen och i dessa skinn- 
stroppar och en skinnögla, som förenar 
även dessa spetsar* 
Max» längd (med skinnremmar)* 65 em», 
En bendels; Längd på den ena vinkeldelens 
15 em* 
På den andras 8 em* 
lax. bredd:!: 30 os. 
Martin 1895» "Te£,- 17*3 
iTordasien 

ELÄNDERS. GBG. 8504. 5. 65. 41 T Gen. kat. nr Inv. nr 1892*3. Anm. 1892.3,. 
a~b 95. Hängprydhäd « till rensele * Två närmast 

triangulära benplattor med svagt kön 
kav undersida och konvex, något , kan-> 
tig Översida, den senare prydd med 
inristade cirklar med en punkt i cenjb 
rum, I varje hörn ett hål» En skinn? 
rém i hålet i benplattans spetsigast^ 
del förenar den ena plattan med den 
andra. 

Max. längd: 50 cm. 

En plattas Mngds 9 em. 

Max. bredd i 4 #5 cm. 

Martin 1895» Mg, 81. Pl*. 17 »8, 

Nordasien. 

Ruskini*, 

Ost.iakerna. 5 bitar» av. ben till rensele * Pyra stycken 
plattar rektangulära men samtidigt 
svagt böjda benplattor med ett hål 
i vardera kortändan - i ena ändan på 
två av benplattorna två hål *? samt ; 
fragment av en femte liknande ben- 
platta, sammanfogade med skinnremmar 
så att de bildar tillsammans en del 
av en cirkelbåge och samtidigt en 
kedja. 

^ ■ 

Längd tillsammans 8 40 cm* ^ 
Största bendelens längd* 9 cm» ■<' 
Bredds 1*8 cm ? , .. 

Kordasieti. 
Ost 3 åker na» CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 -42 - 1892.^3^ Gen. kat. nr In v. nr Anm. 3692*3 c 
96 97 
a~b Del av rensele* Av Renhorn o .Vinkelfo^mig» 
med en skåra längs hela yttersidan 
på vinkeln. Kanterna på ,denna meå.,.- 
körsanåe ins,kurna linjer. På ena, si 
dan en utskuren linje parallell med 
kanten. Ett hål i vardera, spetsen* 
hål också på ömse sidor om ett brott 
på det längre vinkelbenet för skinn- 
rem, som håller samman de båda delarM* 
na. Ursprungl. använd till en grim- 
ma för fasthållande av renen * senare 
använd som tömhållare. 

Max. längds 16 cm. 

Bredd? 9 cm. ' 4 " " ° 

Martin 1895, T-af . 17*4. .'. 

Hordasien. . , 
Q st .1 åker na. 2 öglor till renaele * Av trä. lärmast tri[«» 
angulär form med en större öppning 
och en mindre . 1 den senare på den 
ena en remögla, på den andra en ög^ 
la av grovt snöre. Sitter på släden 
för at^ fästa draglinan. 

Längd på beslagets 15 cm. 
Max., bredd: 5 cm. 

Martin 1895, Tåf. 17«5. " 

■ ; ' Hordasien. 

Sobel J. 
Qst^akerna. ' CARL SVANBERG AB, VÅXJO 428 10 66 - 43 1892 * 3 ■ Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892 i3 . 
98 
a-^b 


Del till rensele av mämutbeho 2 st * platts 


H 


något böjda benstycken^ det ena méd - 
en bred konkav t det anirå med konvej 
undersida och båda med kohve-xY något 
kantig ovansida. Ett hål i vardera 


i 9 


spetsen, ett mitt på vid den ena läns 
re kanten*Båda förenade med en rem- 
ögla genom spetshålet* 
Längds 16 cm. , 
Bredds 5. cnw / 
Martin 1895* Taf * 17 s 2* 
Nordasien. 
Euskini. 
Ostiiakema. 
,'■:-.■<• 


99 . 


Modell av rensläde. Lådformig slädkorg, 
som bärs upp över medarna av tre par 
stöttor intappade i medarna* Märken 
efter tre par ytterligare stöttor i 
medarnas ovansida* 
Längds 75 em. < 
Max* bredds 33 cm. 
M*x.. höjds m cm. • Hordasien 
RusfcLni. 
^st r -)akerna. 


100 


Modell av rensläde. Som nr. 99» men* utan 
märken efter tidigare stöttor på mö^ 
dar na. 
Längd »46 om. Ost j åkarna . 
Mat. brädds 22 cm. Nordasien. _ 
Max. höjds 16 cm. 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 - 44 * Gen. kat. nr Inv. nr *3t 101 102 
a-b 1892 i 3 v Ann Renståhg* ; Låtlg rödmålad trästång med ett, 
diskforMgt, närmast rektangulärt hu- 
vud på en tapp i ena ändan. 

Längds 250 cm» 
Diam. s 4 cm. " .' 

- - i 

Martin 1895, Pig.80» Nordasien. 
Ostjakerna, Redskap som bindes om foten på genen så 
att den e.i kan springa bort* "Got Jöuch" » a) Kärmast rektangulärt trästycke med 
rundade kanter och hörn. På den ena 
plana, bredare sidan i ena ändan två 
snett uppstående trätappar, basparti- 
er av trädgrenar. I den motsatta än- 
dan ett kraftigt rektangulärt urtag, 
så att man fått två platta spetsar. 
I ändan på dessa ett runt hål för en 
träpinne =b).-.På ena längre kanten 
ett utskuret snett/ hak. I detta urtag 
låses foten fast.. 

Längds 47 cm. 
Max. bredds 16 em. 
Mas. höjd s 10 cm. 
Sprint ens längds 12 cm. 
Diam.s 2 cm.. 

Martin 1895 « Taf.. .17 1 7. 

Nordasien. 
Ost .1 åker na. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 t. 45 - 


1892.3* . 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892.-3 r, 
3.03 
a«b 


Stor rund asko. med lock. "Påp 9 .1engel„ 
ilöngel"..- 
a) Cylindriskt svepkärl av cederbår 


C ' 


med yttersidan vänd inåt» Förstärkt 
kant upptill och nedtill» Locket 
(=b) i som har en motsvarande form 
men lägre sida och. ingen förstärk*» 
ning kring mynnings kanten, har yttr< 


3 


sidan svärtad. På denna är sedan 
fast syd da, barkbitar i naturlig, färg 
och utskurna i geometriska mönster. 
Innehåller preparerade barkspånor. 
Locket något skadat 1962. 


* 


Höjds 30 cm. 
Diam. s 33 cm. 
Lockets höjd? 19 om* 
Martin 1895 9 Taf . 9s6. 
Nordasien. 
Euskini ...... 

Ost .i åker na. 


104 


Stor rund ask med lock. Som nr. 103 o men 


\ 
a-b 


lockets svarta yttersida odekorerad 
och utan innehåll. Hel. 

Höjds 32 em. 
Diam.s 35 cm. • 
Lockets höjds 9 om. 

Martin 1895 9 ^ a ^ • 9*5* 

Nordasien, 
Euskini. 
st 2 åker na. 


» CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 

/ 


-46* 
^"' 


/ 
1892,5. 


Gen. kat nr 


. Inv. nr 
Anm. 
139 2-. 3. i 
105 


Mäveräsk» "Ingel". Jfed look» 


• 
a-b 


a) Cylindrisk ask - svepkärl - av 
björknäver med plant look (=b) med 
på undersidan faatsydd v±d«jefals. 
Looket hålles fast med några fina 
skinnremmar». Askens övre och nedre 
kant förstärkt och prydd med ett un- 
der ett par vidjor fastsatt svart 
barkband med utskurna* fyrkantiga 
öppningar» 

Höjds 10. cm» 
Diam.s 19 cm. 

Martin 1895». Xa£, 8*7. 

Hordasien. 
Ost.iakerna. 


106 
a»b 


Skål av näver, med lock» för fiskolria.» 
a) rektangulär skål 9 åstadkommen av 
ett fyrkantigt b-jörkbarksstyoke, 
vars kanter vikts upp och sedan för-* 
stärkts. Locket (=b) har rektanguläi 
form fast med kraftigt rundade hörn. 
Pen svarta yttersidan på kanten 


- , . y 


prydd med påsydda ofärgade barktygs- 
bitar» tillskurna i ett geometriskt 
mönster. 
Skålens höjds 9 cm. 
" max. längds 25 cm. 
" max. bredds 14 cm» 
Lockets* 26 x 17 cm. 
Lockets höjds 7 cm. 

CAftL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 - 47 <* 


189 2 v3-. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892V3 1 - 
fqrts? 


Martin- 1895V Taf#: Ils 6.— 


106 
a-b 


Nordasien 6 
Tretn J.ugan . 
Ost f iakerria.- 


107 


Åsk av näver med lock.* "Kari n^el" • 


a-b 


a) Cylindrisk form, - svepkärl av 
björknäver * med utskuren e skrapad 
dekor på yttersidan* mörk av ålder. 
Kanten förstärkt upptill och nedtill 
på asken* upptill på 16 eket. 
Looket - b) #. 

Höjds 23 cm. 

Max. diam.? 17 cm. 

Lookets höjds 8 cm. 

Martin 1895» Taf. Ils4. 

Nordasien. 
Mala-Ju^an. 
Ost i åker na. 


108 


Ask av näver med lock. "Karinsel" . 


a-b 


a) Som nr 107» me b dekoren mera tyd- 
lig på asken och locket (=b) endast 
dekorerat med geometriska applikatiO' 
ner av naturf ärgad bark på den svar- 
ta yttersidan av kanten. 
Höjds 18 cm. 
Max »diam. s 14 cm. 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 48 - 1892.3* Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1892 43* 

fort s.o 

108 

a~b 109 110 
a-»b Martin 1895 * : Saf . Ils 3*' l ordasien » 

Kokini* 

Ostjakerna"» Ask av näver med look» "Karin^el" » 

Som nr*- 107, men mönstret klarare* 

Höjds 10 cm, 

Max* diam. s 10 cm* 

Nordasien* 
Lobel Jurta . 
Ost.jakerna. Liten väska av b.jörkbark med lock. 

Båda delarna av ett hopvikt stycke 
bark med på väskdeleh (=a) förstärkt 
mynningskant* Väskdelen platt 9 tra- 
petsformig» med rundade sidor* Locket 
(= b) rektangulärt skålformigt. Två 
öglor' av fina skinnremmar* den ena . 
med/en pinne* för att hålla fast lo c 
ket över mynningen och för att bära 
våskan Vid bältet. 

Väskdelens höjd: 13 cm. 
Mynningsdiam.s 9 x 5 em. 
Max. bredd nedtill s 13 cm. 
Lockets höjds 4 cm* 
Mynningens 12 x 7 cm.' Martin 1895» Täf. 10 s7* \ . 

Hordasien. 

Ost.jakerna i CARL SVANBERG AB. VAXJO 428' i - 49 % 


1892*3 


Gen. kat. nr 


• inv. nr 


; - 


Anm. 
2.892*3, 
ni.,/ 


Ask med, iobaksaska»; Cylindriskt svepkärl 


■4 


(= &) av bark med, lock (= b) 5 vars ytter- 
sida har ©ii géoiiiétrisk applikations dekor 
av barkbitar. Både åsliens och; lookets 
yttersida svartfärgade» Lockets ovansida* 


b 


lagad med ett ofärgati barkstycke» 

Kärlets höjd? 12 cm? - 
lax* ■ dias* i _ 11 öm? 
lockets böjds 5 cm* - 

Qstriakérnafi 
. -Hördas iea. ■ 


112 


©val. koTR av näver» , *Jokum ,, <> tillverkad av 
©tt fyrkantigt björtiriävérstyekeg: vars 
kanter böjts upp och förstärkts.*, Myjr*- 
ningen närmast rektangulär med rundade 
hörn eller kortsidor i; 

Höjds 11 om» 
Mynningen* 27 x 17 öm* 
Trea Ju&ah» 


* .*> 


Os.lakéraa* 
Bördasien 


113 


Korg av näver ined handtag* "Kofrumöokuia",» 
Korg som nr* 112* över mynningen ött 
vinkelf ormigt handtag av trä» Kanten 
förstärkt med en vidja^ som är fastsydd 

med fina träspåho 

Höjda 26 cm*. Mynningens 33x32 ca* 

Martin 1895», 5?af, 10:5*. 

Ruökini 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 428 1 66 r..>0 «-.. Gen. kat. nr Inv. nr 1892*3* Anm. 1892 s3* 
forts» 
113 114 115 %&tin 1895, Taf ., 10s5. Nordasien» ; 
Ruskini» 
- Ost, i åker na» . Korg av näver med handtag» "Horrumsokum" 
Som nr. 113 ■•'. 

Höjds 21 cm.* 

Mynningent 19 x II cm»- ' 

Nordasien» 
Ruskini » 
Oat.jakerna* Ilat av björknäver» ."Vant. jach sokum'V» 

Ett barkstycke som man givit skål- 
aktig r vid mynningen rund form ge*» 
nom fyra veck» medan bottnen är 
närmast fyrkantig. Kanten förstärkt 
med vidga, innersidan dekorerad i 
ett geometriskt mönster genom bort 
skärning, bortskrapning av ytlagret 

Höjds 8 cm. 

Max» diam..s 31 cmi 

Martin. 1895, Taf •• Ils 2^ 

Nordasien. Ko.jran Hr .7» 
Ost .i åker neu CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 51 - 


1892*3. . 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 


, 


Anm. 
1892*3. 
% l 
116' 


Fat av b.i örknäver » .. "Vant .i ach so kum" . 
Som nr « 115. 
Höjds 8 cm. 
Sax. diam. s 33 em. 
Martin 1895? Taf* llsl. 
Hordasien. 
- ■ 
Ost.iakerna. 


11? 
a—te 


Tobaksdosa av näver» Med l©ck. Spetsoval 
träplatta som botten och lock. Sidan 
av björknäver med punsad dekor. Mitt 
på locket (= b) en ögla av fina 
skinnremmar fastsatt i två hål genom 
' 
locket • 
Askens höjds 10 cm. 


6 


" längds 10 cm. 
" .bredds 5 cm. 
iLockets tjockleks 1*5 cm. 
" längds 10 cm* 
" bredds 5 cm* 

Hordasien* 
0st t 1akerna., 
• 


, 118 


Påbör.iad näverdosa. "Tschakanituis" . 
Häverring med punsad dekor*; 
Martin 1895, Fig., 87. 
Eorda.sien., 
Lonschini . 
Ost .läker na. 

CARL SVANBERG AS, VÄXJÖ 428 1 66 - 52 * 


■: 1892 .3. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 


i 


Anm. 
1892.5. 
119 " 


Matta av björknäver.. "Kat tontach"* . . 
'Rektangulär form. Kanterna förstärkta 

• 
Söm i längdriktningen. Hade 1962. for- 
men av en ganska kompakt rulle p något 
skadad . 

Bredds 83 cm. 
Diam. s ca 18 cm* 

lordasien. 
Ost .1 åker na; 


• ■ 
120 


B.iörnöansmask. (Énl. Vallenens Mössa för 
fiskare vid nattfiske med fackla). 
Rektangulärt näverstycke med två läng 


it» 


re flikar i ena kortändan, vars spet«> 
sar är hopsydda med .vid ja och med en 
spetsig* näsliknande ,lös näverbit 
fast sydd i öppningen mellan f likarna. 
Genom fyra slit sformiga hål i det he- 
la 6 rektangulära näverstycket en vid- 
je ring me d knut , trasig 1962 . Hoprul- 
lad genom torkning 1962. 
Bredds 19 cm. 
Längds 40 cm. 
"Näsans" längds 15 cm. 
Nordasien. 
Ugatski & Ruskini 


. 


/ 


stråke ma. 

CARL SVANBERG AS, VÄXJÖ 428 1 66 "'* 53- 


189 2. 1. 1 


' Gen. kat. nr 


Inv. nr 
i Anm. 
1892 #3 i"" 
121 


B„iörndarÉsmask« Som«nr« 120, men i -stället 
för den lösa "näsan" en tredje utsku- 
ren fri flik. .■ - 

Bredds 21 cm» ! 
Längds "ca 40 cm» 

< . ■ , Nordasien. , 


- 


Ufsatski & Ruekini. 
Ost^akerna. \ . 
-• 


122 


Björndansmask. Som nr. 121. 
Bredds 21 cm* 
Längds 42 cm. ... 


- 


Martin 1895» Täf • 21s8. 


123 


. , . ... i 

B.lörndansmask. Som nr. 120. - 

Bredds 29 cm. 
Längas 40 cm. 
■\ 
Martin 1835» Taf. 21*9. 


124 


Redskap att fläta mattor ned* På detta 
redskap rullar man upp varptråden. 
Ett cylindriskt tvärsnitt av en bjbrh 
stam med inbränd skåra i nävern runt 
om på mit te ni 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 O 66 - 54 ■-"... 


1892.3* 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
■189^3-4 
forts « 


Höjds ,12 cm* .-,-,, 


124 


: I)iam*s 10 cm* ,,'.,.:- 
Martin 1895 ? Plg * 64* 

. " Nordasien o 
Sohll J. 
Ostjakerna* 


125 


Redskap att fläta mattor med* 

; Höjds 11 (31. ■ • 

Diam.? 9 em.. Hordasien* 

Sohil J. 
Ost.iakerna. 
i 


126 


Flätad matta. Rektangulär form. Av vasst- 
rån lagda intill varandra och med 
spetsarna i 'bårdändarna hopflätade 
till en hård. Som varp har använts 
snöre av rysk tillverkning» Mönstrac 
närmast närmast schackbrädésförmigt 
i svart. Användes att ligga på i 
jurtet. Ena längre kanten ganska 
skadad. 


1 


Måtts 185 x 117 cm. -^ 
Martin 1895, Taf . 9sl# 

Nordasien . 
Ost.iakerna* 

, i ■.' 


• CARL SVANBERG A8. VÄXJÖ 428 1 66 189.2.»2-« Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 127 129 130 ISått; ,135 X-J65 to» 
. gapar! av. .ben för \kar^3.&taingo l, glartiiHei. 

Ii W WfWVlwiiipaiiil^iiWttÉ^ llimwli«i»ii>rBi I <WI ■J-ihlW.— .»IH Mifl^liyftf^ViMiiiiW^* iMM»'l»>iWli ■■rtiwB«wti. ■*»■ f WrtiWUMMu rginiW ullp n~>lFii? i niiHiiin i»WW l » M aw MBW J Mn@dt 16. cm» 
Bredds IjS osu 

Martin 1895 # faf • 13.8» iordaslen» 
Ostkakorna* Spåhor till korfitlätiii n^* Hlimfo^al^ rulle L 

Diam* da 23 csno 

Bi a© » på själva rullens oa 5 em* 

Qst.iakérnaa 

PåbörlaajLtqrffft I spiralteknik « lotten ooh 
en del av dea utåt lutande sidan 
fullbordad o. 

Höjd» 5 effio 

Bottendiam.s 20 om» • ffordasiéa» " 

l^nnin^diam^ 24 cm. f^^ raao CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10 66 -,5.6 * 


1892 *i» 
Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


1892 O* 


131 

a*b 


Ior£ med lock. I"Tlarinsel" . I s-olf altek- 


t '■• 
ni k. Plan botten, buMg sida $ lo eke 
kemiskt* 


Korgens §>ö;jd; 20 cm. 


" diam*s 36 cm* 
- 


Bottendiam*s max* 31 cm* 
%nningsdiam* t 18 em* 
Lockets höjds 10 em* 
. J -' 


" mynningsdiam.8 26 cm. 
Martin 1895* 3?a£> 10 s 4, • 

lojrdasfe.n» 


Kokini ♦, 
Ost.iakerna* 
132 


•- 
a~b 


Korg med lock. Som nr. 131. men locket 


mera faalvsfäriskfe och fastsatt med 
i 4. 
en skinnögla vid korgen. En skinnög- 


^ 


■ 


la även i lockets spets* Två skinns 


vy 
stroppar vid motsatta sidan söm ögl® 


1 


■ • 


för att tillsluta locket. 


Höjd med lock: 20 cm. 
' 


Korgens bottendiam.s 24 cm. 


Max. diam* s 28 cm. 


Mynningsdiam.8 19 cm. 
„ 


Lockets höjd: 5 cm* 


" Mynningsdiam. 21 cm. 


Martin 1895 9 Taf ..10tl. 


Hordasien o 


Kokini * 


Oat.iakerna* • CARL. SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10 66 ."■*■■ 57 - 


1892 .*?, 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892. .3,. 
133 


Korp- med lock. Söm nr o 13l> men. locket i 


f ■ 
a*b 


tre avsatser $ en -skinnstropp i dess 


J 
\ 


centrum -.och en ögla sföm håller fast 
vid korgen och på den motsatt två 
stroppar för tillslutning, I centrum 
av bottnen en rund träplatta. 

Höjd med lock »26 cm .< 
Bottendiam.s 24 em* • 

t- 

Max.' diam» s 30 cm o 
Mynningsdiam.? 20 cm. 
Lockets höjds 6 cm. 
" %nningsdiamJs 23 cm,' 
Martin 1895» Taf . 10s3. ~ . 
> 
Nordasien* - 
Kokini . 
Ost.iakerna. 


134 


Korg med look:,' Som nr. 130 ? men locket 
1 


a»b 


nästan platt. I dess centrum en skinr 
ögla. På ena sidan av korgen en annar 
skinnögla och på. den motsatta två 
skinnstroppar 9 en anordning för att 
binda fast locket vid- korgen. 

Korgens höjd med locks 16 cm. 

" . ■ ■ Bottendiam.s 23 cm. 

" max. diam. s 34 cm. 

" mynningsdiam. s 20 cm.. 
Lockets höjds 3 cm. 

" diam. s 23. cm.. 

Martin lRq^ f Ta-P.in s p. Nordasien.' 

T.iaga.liff . 
Ostjakerna. 


•t» CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 10 66 ■'* 58 % 


1892*3; 
Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


<•_'' . 


...1392 ä 3* : 


.-'"' 


' 


■1-35 


Krok för upphängninj» av körbar % S.iälvväxt 
Npågformig trädgren med ett hak i öen 
längre ändan för fastgörning av upp~ 
hängningsrepet * . 

Max* längds 25 cm. 
Martin 1895 , Tat. 7*2* 

Nordasien ... 
Euskini *' 
; 


Qst.iakerna. 


136 


Krok för upp hängning av korgar* Som nr. 1' 


>5* 
men vinkelformig och av en grövre 
gren med en f örgreiiing som bildar 


vinkeln* Två fastgörningshak. 


Längds 37 cm. 


Martin 1895* 2af, 7sl«. 


Nordasien* 


RuskinäT. 
'■ 


Öst Sakerna i.. 
s 


137 


Trås av trä* För degknådni>ng . Rektangulär, 
rundad form men med en insvängning 
30m slutar i en spets i båda kortän- 
darna p som härigenom fått en M :h'järt- 
, liknande" utformning. Kanten skadad. 
Plan botten - närmast fyrkantig - på 
yttersidan*. 
£- 


Höjds 9 cm. 

Längds 52 cm ; . 

Maxv bredds 28 cm* Nordasien; . 

0st f 1akerna. 
"' 
Martin 1895, Taf;* 8:6;. 

CARL SVAN9ERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 - -50.*. . Gen. kat. nr Inv. nr 1892*3: Anm. 1892. 3*. 
138 139 140 T-råp av trä. Som nr. 137 o men mindre*. 

Höjds 7 cm* ' "•' 
Längds 34 em. 
Max. bredds 14 om* Hordasien» 
Qst.lakerna * Trä?* av trä» Som nr. 137 ••» men mindre 
för servering av fisk etc* 

Höjds 4 em*, 
Längds 21 cm* 
Max* bredds 11 em* 

Martin. 1895» T ef* 8s5* 

Nordasien. 
Qst.iakerna. Sked att röra i grytan med, då man kokar 
fisk för att få ut fettet. "Rak pakolte 

ttti iflCiipinnniwti 

Käpp med platt mej se Iformigt huvud 
i ena ändan 9 i den andra ett mindre 
sådant med utskurna hak* '..-"' 

Längds 61 cm* 
Max. bredd s 6 cm. 

Martin 1895 B Taf . 7s3* Nordasien * 
Ostja kerna* CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 O 66 *..60 « Gen. kat. nr Inv. nr 1892 »3 ■ Anm. 1892-5*'. 
141 / 142 Sked att röra i grytan mecU användes o cksa till bakning av brBå^.Palynklp 11 » 

»■MW», ! m ii m.i i i .uwm ii iKi ii — ■ *nuu i lrrf iiM() i'u i i ,1,-w i n w f i iM » >na »»»^— w giW J wiicwn .iuPf a if I a n ■ m rW iil i »un 

Trälåt ta med platt årbladsformig av- 
slutning i ena ändan. 

Längd; 66 em t 
Max o< bredds -5 cm. 

Martin 1895» Taf i- 7.3* 

Hordasien. 
Q st T i åker na.- Sked av trä. "Sleik". Ovalt blad med skaf. 
tet snett uppåtriktat och utgående 
från den ena längre sidan»- Skaft- 
spetsen bågformig och platt och med 
en fågelfigur utskuren på ovansidan 
Figuren fristående. 

■• Längds 28 cm* 

Bladets max» längd: 6 cm. 

Martin 1895 Y T'«E» 7*9 -^ - Nordasien. 
Ruskini Jurta. 

v 

Ost.lakerna» , CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 f 61 ■■** 1392 vj -. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. i892V.3:. 
143 144 Sked av trä. 'Som nr* -."142* men bladet mera 
runt öoh skaftet' slutar i en till- 
plattad spets med en uppåtriktåd, ut 
skuren krok oeh mitt på ovansidan 
ett litet» pilspetsformigt karvsnitt 
I samma höjd' två utskurna kanthak, 
ett i vardera kanten. 

Längds 32 cm« . 

Bladets max. längds 12 om* 

Martin 1895 9 l'af . 7 s 10 * - 

Hordasien. 
Ostjakerna. 145. Sked ay trä. Soa nr. 142, men runt blad 
och den platta skaft spetsen något 
bakåtböjd. I dess mitt ett hål^ och 
i höjd därmed ett utskuret hak i var 
dera kanten. 

Längds 20 om. 
Bladets diam.s 9 cm. Martin 1895» 2 a f *7s7". Nordasien* 
Ost.lakerna. Sked av:'trä> Som nr 144» men i skaftet tre 
: utskurna, slitsformiga öppningar* lz- 
get hål genom skaftspetsen där den- 
na är som bredast * Längds 25 cm. Bladets max. diam »i 9 

„ Hordasien. - 

Martin 1895, Taf. 7*8. i()st jakerna. ;m. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 * .62 ~ 1892,3, Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1892.3. 

146 148 Påbörjad träsked. "Scheiioucn." B ladparti 
et sexkantigt, skaftspetsen omböjd. 
Skaftets diameter femkantig med breda 
re* plan yta på undersidan. 

Längds 32 cm. . 

Bladets max. diam.s, 13 cm* 

Nordasien, 
öst.iakerna. Att sätta grytorna på. "Put~pyli*-pert" . 
Platt oval träskiva med ett utskuret 
tappformigt utskott nära mitten på en 
av de kortare sidorna> Utskottet har 
en ringformig avslutning. - 

Längds max. 35 cm. 
Max. bredds 21 cm. 
Tjoekleks 1,5 cm. 

Martin 1895, Taf . 8 $3;. 

Nordasien* , . , 

Ko korns chi ni Jurta Ost.lakerna. Ställning för tobaksmortel. Platt rund 
träskiva med på undersidan fyra ut - 
skurna, något böjda fötter slutande 
med en spets. 

Höjds 10 cm. CARL SVANBERG AB~, VÄXJÖ 428 1 66 * 63 - 1892 »3 i Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1892 ; *3;. 
forts. 
148 149 150 Max. diam, :12 cm. 
Martin 1895, T. af* 20*5. Hordasien* 
Söder & JJ^atski. 
Ostjakerna. ITobaksmortel * Av trä, cylindrisk form. 

Höjds 13 cm. 
Diam* s 11 cm* 

■". Martin 1895» Taf* 20 il* Nordasien. 
Ko-jokowl . Ostjäkerna. 1'obaksmortel. Cylindrisk form. Försedd 
med fotplatta och mellan denna och 
själva mortelpartiet ett mellanparti 
med mindre diameter. Allt i ett trär 
stycke. På yttersidan nedanför myn^ 
ningskanten på mortelde&en ett hori- 
sontalt dekorband av karvsnitt * 

Höjds 21 cm. 

Max. diamos 16 cm* 

Martin 1895, Taf* 10s2. 

'Nordasien* Raksakivi. 
Ostjakerna. CARL SVANBERG AB; vAXJÖ 428 10 66 - 64 189,2 i 3m Gen. kat. nr Inv. nr i892>3. 153 Töbaksmortel» Som nr é 150 é men foten en 

— - — ... . ■._,... .. .-■;»■ •■■'■ \ :• . 

ringj, förenad med själva mörtélpartif» 
et av fyra fötter. Kingpartiet skadat 

Höjds 19 cmv, 

MaxV: diam:*; : 12 cm>, 

Mart i n 1895 * , 2?af . . , 10 8 fa-, 

Hordasien a 
Ost. 1 ak erna o l!obaksmori;el. Som nr. 150. Fotplattan skadad. 

Höjd? 24 cnw 
Diam.! 13 cm» 

Mart in 189 5 * Taf ♦ 10 s 6 « Nordasien. 

K6kinj a ' 

Qst.iakerna. Stöt till tobaksmortel. Cylindriskt huvud 
i stöt ändan, långt - utskuret i ett 
trästycke . 

Längds 95 cm. 

Mas?, diam. på huvudets 12 cm.. 

Martin 1895 1 l'afv 10s6. 

Mordasien o ,' 
Kokini * 
0st;1akérna» , Anm. CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 «% 65 ** 
1892.3* 


Gen. kaf. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892*3*' 


1154 

< 


Tobakspipa. Platt svast bÖ.it träskaft- Wp 
partiet närmast huvudet ined merakvad 
ratiskt tvärsnitt p och smalare tapp- 
f ormlgt munstycke i sugändän* .Prytt 
med karvsnittsdekoré Huvudet av brun* 
aktig lergods p rysk tillverkning* Vid 
detta är med ett snöre fästad en me- 
ta llpipränsäre. :~'a.,/ 

Pipans längd med huvuds 25 om* - 
" max. bredds 3 cm. ; 

Huvudets max. diam* s 3 cm. 
M max. längds 4*5 cm* 
, Pipränsarens längds 8 cm. 

Martin 1895 p Taf . 20? 10. 

Nordasien. 
Qst„1akerna. 


1 


155 


Tobak. Klump av hoptorkade tobaksblM .^om- 
lindade med ett smalt träspån. 

Längds 6 cm. 
- lax i diam > s ca 3 »5 cm. 


Martin 1895» Taf. 10:8 * 

Nordasien». '. 
0st.iakfi3?na6 
156 


Tobak. Ett knippe tobaksblad omlindat på 
mittem med mos sliknande fibrer. 
Längds 11 cm. 

Max.diam.s ca 5 cm. ' „' .. Ä . 

.MoM.as.sLen« ■ 

Martin 1895, Taf'. 10 s9. Ost|akerna,o CARL SVANBERG AB, VAXJC 428 1 66 * 66 Gen: kat. nr 1892*3. i Anm. 1892*3* 
:-157 158 159 % 
En bänt snören» n Fjånséhock" ö Grovt ! 
mörkbrunt S«tvinnat barkfibérsnöre hop 
lindat till en ring* Se nr. 158* 

Yttre diam* 1 max* s 30 em* 
Ringens diåsMs ca 7 cm» 
Snörets diam*j0$8 cm* 

Hordasien* 
■■ ftuskini* 
Qstnakerna. Barkmaterial till snöret ar**: 157» 
'*Rakitnik ,, » 
Ett knippe* 

Längd? ca 25 cm. 
Diam. t ca 12 cm* Hordasien. 
Qst.jakerna. Snöre av eederrot.» "Synt" .. Knippe av gro«4 
va fibrer» omlindat med ett S-tvinnat 
snöre tydligen tillverkat av samma ma- 
terial. 

Max --. längd : 20 cm* 

Max* diam.s 6 cm* - - 

. Hordasien» 

■ w —I M u tg l ia m *j f ■ * i ■ 1 1 1 « n i nm 

Qst.jakerna. CARL SVANBERG AB, VAXJO 428 1 66 " ~ 67 # 


' 
1892.3 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892 »3* 


160 


Tråd av nässlor, brun* "We it osonun" '.* 


Et t. knippe* 
Längd : ca 15 cm * 

Max* diam.s ca 1*5 cm. 


' . Nordasien;.. . 


Multanowi J-. 


Ostlakerna. 
161 


Alldeles oberedda senor till tråd. , 
"Ve It Ii tant". Kraftig snara med ena ändar 
oqh kanterna delvis upprispade i fine 


re fibrer. Se nr. 162. 


längds ca 50 cm* 


Bredds ea 4 cm.* 


Nordasien* 


Kohini. 


ji 


162 


öst.iakernav 

Alldeles oberedda senor till tråd-. 

"Ve It Ii tant". Fas* något mera beredda. 
Knippe av några hopböjda, grövre se- 
nor. Den senare uppgiften här ovan 
torde gälla nr > 161, då kanterna på 
föremålet 161 är rispade till f ifaare 
trådar . 


t 


.'$ CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 .*. 68 » Gen. kat. nr In v. nr Anm. forts* 
162 163 165 iängds mas:,: 3© em. 

■Ds ensl£|iLda senörnäs diarai ■■■: ea 1$5 cm. 

■ ■ lordaslen 
Jttganahoi 
QsMateerna* BérMd , a r ,sjenör j, . ft.i jéT^thänt** »- Ea ■ tåga. med öna < 
ändan höpbö^å och ombunden;»; 
Mngäs ca 23 em| 
Max:», diara*;* -ea- 5 '.ea* - 

Hordäaien Beredda sénor: samt .fin séntråd » Ett fcnipp© 

med större fritt hängande tuss av finare 

sénör» 

Iiängdt ca 9 cm. 

Hajc* diam*,r ca 2' <m$ 

.■Hfltrdägiéa 
Qåt^akérna Grov sentråd» "f länt aö huB"» S'~%v£nnad« étt 

»BWIIJ BI iaM ilWI . i l I H.ilJ>l.i « IP llÉM»W »'l'l l . l ■m «Wl » MW M— ^llllll . 111 I, » IIB H»t. M»'V » - " 

knippe», 

3jängd: ca 30 cin-# 

brädens diam** lr2 ciai 

Ifördas i en 
RusMni Qst^afcerna. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 10 66 '' -'&9 * ■• 
1892.3.. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892.3* 


■' .'.■'*'" 
166 


Sentråd uppträdd på en benbit * Tre knippei 


1 
sent råd av tungsenor (?) från ren, 
fastbundna vid ett ben t. Ett par trå- 
dar rödfärgade*. 

Knippenas max. längds oa 30 cm* 
Benets längds 12 om. 


\ 


»■v 
167 


Nordasien * 

Ruskini. 

Ost.iakema* 

Sentråd på benbit. "Tlant sahun" . Ett f lä- 
tat knippe sentråd uppträtt på ett 
lårben * 
168 


Benets längds 7 »5 cm. 
Flätans längds ca 60 cm. 

Nordasien. 

Ruskini. 

Ost.lakerna. 

Sentråd uppträdd på en benbit'. Benbit *> 
ett lårbens ~ med ett knippe sentråd 
fast bundet • 


f 
Benets längds 8 cm. 


- 


169 


Nordasien. 

RusldLni* 

Ost.1akernai 

Sentråd uppträdd oå en träbit. Träbiten 
har i båda änderna på ena sidan en 


utskjutande klack. Senknippet flätat 


». 
CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10 66 ■«? TO <* Gen. kat. nr Inv. nr 18924 3*. Anm., 1892* 3 i 
forts . 171 träbitens längd ? 6 öm v 

» * bredds 9 7 em» 
Flätans max. längd: ca4Ö cm. 

Nordasien*. 

fl i ijM j Jn i w ii i . i i Wii m i !II „. hi«i m 

■ Ost . läker na < Sent råd uppträdd på en träbit* Som nr? 16J 
men benet ett överårmsben* t 

Benets längd: 10 cm.» 

Flätans längds ca 60 cm» ' 

■ ' Nordasien'... RusMni . 
Qst.iakerna. Sentråd uppträdd på en benbit. Som nr »167 
men benet phalang av större däggdjur 
och delvis bearbetat» 

Längd på benet: 10 cm. 
Flätans . längd t ca 50 cm. 

Nordasien. Q st .i åker na. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 , " .<? ■ 71"'-?? 


1892.3/. , 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892 .,3., 


' ' 


172 ; . 


Senögla med, fläta av finare, sentråd * 

Max» längds' 55 cm ! « : ■ '' [.' ' 
Max* bredds 3 cm* ' 

' ; Kördas-Lem 
st täterna * 


• 
173 


Lårben med fläta av sentråd. 
Längd spå benet s 6- ,3 cm* . . 
Flätans längds ca 40 cm. 
Nordasien* 
Ost.iakerna. 
.< 


174 


Syetui* Kvadratiskt barkstyoke med svagt 
utsvängda sidor* Yttersidan klädd med 
rött tyg med påsytt svart » som bildar 
ett geometriskt mönster tillsammans 
med några blå och vita glaspärlor* 
I underlaget sitter en synål instuc- 
ken. I ena hörnet ett hänge av sen- v 
tråd med några glaspärlor och en på- 
trädd cylindrisk metallfingerborg* 


' 


I spetsen tjänstgör ett fast bundet 
ben som lås för fingerborgen. Längs 
med ena kanten är vid ändarna étt 
platt ben f astbundet * På detta ett 
knippe av tvinnad sentråd. Dessa se- 
nare hålls samman av en skinnrlng av 
hopsydda mindre skinnbitar» så att de 
samtidigt bildar ett geometriskt 
mönster. Färgerna på skinnringeh nu 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428^1 '<56>S, * ?2? 
1892 **3. 


Gen. kat. - nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892.3. 


, 
forts». 


nästan helt försvunna „ men torde va- 
174 


ra svart och rött* Ett par påträdda 
synålar instuckna också i den tygkläd 
da yttersidan» Vid dess ena kant en 
liten koraformig hängprydnad av plåt* 

Max» längds ca 50 cm* 

Ben fyrkantiga delen smaxi 14 x 14 cm 

Martin 1895, Fig. 60. 

lordasien* 
Ost,iakerna» 


• 


175 


Garvskrapa. "Ost 1". Käppformigt' trähand- 
tag med grepp 1 båda ändarna och mitt 
på. ett S~formigt skrap järn med tvär *• 
egg i båda ändarna. Ett hål i ena 
176 


handtagsändan och intill ena eggen. 

Längd: 55 cm. 

Skrap järnets längd: 144 cm. 

Eggbredd: 4 cm» 

lordasien* 
Ost.iakema» 

Garvskrapa* "Ost 1". käppformigt trähand- 

tag med grepp i båda ändarna och mitt 

på något bågf ormigt •" Den konkava sida 

är här försedd med en skrapegg av 

järn. Ett hål genom ena handtagsspet*- 

sen» 

Längd: 42 cm. >: '.-■: ' 

m OY; . ■h-rortri. a ». Hordasien. 

Martin 1RQ% Taf,. 13 il."." Ostjakerna.. 


h 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 / 


.-'• 


: *-73-«f " 


1892, 


■3-.. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892*3* 

.17.7.., 


Ring varigenom skinn dragés för att bliva 


mjuka o " Sagan-fem" •. Bins med knut hopflä- 
tad av tre vid jor eller spån* 
Manus ca 38 chk 
Max o bredds qa 3 ecu 


Martin 1895, laf é 13 s4. . 


,. 
Nordasien. 

Ka.-johvi* 
Ostjakerna* 


/ 


178 


Redskap att Röra remmar mjuka med . 

"l.iourtensti jouch"* Trälatta» något bre-* 
dåre på mitten och där försedd med 
två rektangulära öppningar. 

Längds 28 cm. 

Max* bredds 3,5 cnw 

Tjocklek; 1,5 cm. 

Mart in 189 5 , flfaf* 13 s 3 v 

Nordasien. 
Tjagajiff. 
Ostjakerna. 
179 


Bräde att skära skinn på. "Vania piert". 


3- 


Rektangulärt träplatta med karvsnitl 
dekor på båda sidorna längs kanter- 
na. 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 '-«• 74. •? Gen. kat. nr Inv. nr 189 2 « g: 

Anm. 189 2. .3 o, 

' förta. 

179 180 181 182 Längds 39 cm. ■ • • 
Bredas ,23 cm. . 
Tjockleks 2 cnu 

liartih 1895» Taf. 13s5. Nordasien* 
Kaj o ko ni. 
Ost .1 åker na. Bräde att skära skinn på. M ed dekor på ena 
sidan, även mitt på. 

Längds 18 cm. 

Bredds 12 cm. 

Tjockleks 1 cm. 

Nordasien « 
Kajokoni . 
öst jakerna. . Bräde att skära skinn på» men mera kvadra- 
tisk' form och karvsnitt på ena sidan 
endast längs ena kanten. Hordasien. 1 1 s 12 x 12 cm. 
Tjockleks 0,7 cm. Kajokoni. 
Ost jakerna. Cederbark till föraning av renskinn. 

Långsträckt barkstycke av oregelbun* 
den form, till färgen rödbrunt. CARL SVANBERG AB. VAXJO 428 10 66 . * 7-5 -4r 


1892*3 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892*3 
forts* • 


MngdJ 63. ceu 


182 


Mos*, bredds 14:- -oia-ar 

■ 0öt.1åkerna fr 
T,10£a,1iff* 
Nordasien 


183 


Fnö^kesvamp till färgning av renskinn* 

Oregelbunden form med två plana ytor som 
bildar vinkel* 

Max*, diam* $ 8 cm» 

Ost.lakernat 

■ / 
Nordasien 


- 
184 


Berett renskinn * två bitar* '*-;•■ 


a 


Närmast rektangulär skinnremsa med något 
ojämna kanter men vidgande sig något mot 
båda ändarna* 

Max* i 80 x 25 cm*: 


b 


Närmast rektangulär form med små runda 
hål på flera ställen och med snittmärken 
efter avskurnäbitar i två hörn* 

Max«,s 43 x 17 cm»; 
öst.lakerna* 


' ' r' : - 


Nordasien 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 * 76 - Gen. kat. nr 189 2-13- i 

Anm. 43. 165; 186 187 Begett renskinn* B emsa av oregelbunden 
farm med ééia ! sldaft färgad rödbrun* tts 120 x 30 cm* Hordasien 6 Qsrfr.ialtegna» tlerett skinnatyoke* Sfärmast rektangplirt,, 
men från ena kortare sidan utgåen- 
de längre flik* 3Sna> sidan färgad 
rödbrun* den andra har hårklädseln 
bevarad» is 63 cm» 
Mas* bredd: 32 cm» Nordasien. Örte till akodon* " Konskrin para"'* 

m mmw i a a»» * . .lunmum ii iiMw»— u»n mm ié h ii ^ i h w i w iw j p w » mh i w w iiw ja wi u i j ^h iiMunmii iiii j u n 

Ett knippe fina gräsfibrer*. Jnf * 
nr* ''! lax* diata»a ca 20 cau Nordasien * 

ffCJ *llll'lll lH »»»3**»»»»WM W ll Ilfc LWlH»* »" ■ 

Ruskini» 
Qstflakerna» CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 ~ 77 * 


1892.3. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892.3. 
188 


Gräs till skodon^men berett. "Päslisch" . 
Sem nr. 137» men grövre s varför före«i- 
målen torde vara ombyttas ; 
Max .o diam.? ca 20 eiai 


- 


Nordasien i i 
■ 
Ruskini . 
Ost.]akerna; 
. > 


189 


Kam för beredning av skohö. Rakt trähand- 
tag med ena kortändan något bredare . 
I denna är insatt 8 knivblad intill 
varandra,, det ena saknas. 
Längds 15 öm. 
Max. bredds .4 cm. 
Max. tjocklek sl,5 cm 
Nordasien. 
Ruskini . 
Ost.iakerna. 
" 


190 


Mortell till hä&tfbär. Cylindrisk trädstan 
sprucken i längdriktningen och på två 
ställen omlindad med vid j or* Barken 
delvis bevarade Nedtill en fördjup- 
ning som efter en påbörjad öppning 
in till mortelfördjupningen.» Hit hör 
nr* 191. 

Höjds 82 cm. 
Max.. bredds 23 cm. 
Martin 1895 9 Taf . 9*2. 

Nordasien 
.'■?•■ Lochini Jurta* 

Ostjakerna. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 ■"S T8 «* 


■-a!892 ft H: 


Gen. kat. nr 


Inv; nr 


• . 


Anm. 
•,1893>3. 
191 


Stöt till nr. 190 # Av trä med. ganska 

långt cylindriskt huvud i ena ändan» 
, •■ 
Längds 116 cm. 
Max* diam.s 8 cm o 

Martin 1895 « 3?af ? 9 »3? 

Hordasien.' 
Lochini Jurta. 
Ost^aker.na. 


192 


Modell av såll till eedernötter. "Illik". ! 
- 


Rektangulär ram av kant stal Ida trä- 
lattor med siktbotten av träribbor 
-oeh sammanhållande intvinnade spån- 
videor. 
Höjds 6 cm., 

Längds 28 em. . ; ,, 

Bredds 19 om.; 
Nordasien. 
Rahsakini J. 
Ost.lakernai 


193 


Ögla att bära yxan i., Vinkelformigt horn- 


stycke med plariskuren yttersida.. 
I båda spetsarna 'ett hål genom vil- 
ka går ett grovt snöre.. 
Hornstyckets längds 8,5 cm. 
Avstånd mellan spetsarnas 6 cm». 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 «• n * 


1892.3.. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1392*1* 
forts . 

193 


Martin 1895,,' Taf, 12 s 5.» 

Hordasien 
Ruskini 
Ost .i akerna . 


194 


Kniv a¥ renhorn» För lösgörande av b. 1örk~ 


bark^ Rak något S-bö^d form, bladändan 

något bredare än handtagändan» Mal* 
lan de båda delarna en avskuren för 
grening på hornet» I hänt ags ändan 
ett hål med en större ögla av en 
smal skinnrem* 


• 


Knivens längds 26 cm» 
Max* bredds 3,5 cm. 
Martin 1395, Taf . 12*6. 

•BneldLnt.»: .. ' 
ösiy akerna* 


195 


Påbörjad knivslida av trä. Av två hoplim- 


made delar. Rak form med linsför- 
migt tvärsnitt. Tvärsnittet mera 
platt nedtill. 
Längd: 20 cm; 
Max. diam. s 4, cm, 


■ 


Nordasien. 


Ös t. i akerna* 

■ \ 

\ ■ 

CARL SVANBERG. A8, VÄXJÖ 428 10 66 •* 80 Gen. kat. nr Inv. nr 189£.3« 

Anm. 1892,3. 
196 ' - 197 193 Redskap .att applicera kniv "som hyyel . Sfr/ontä i fik Martin 1895 * ^ig. 71» T-af . .12 14* Hordasien. Qst.iakerna. Re.nhår till broderier» Rulle av näver f , t 
ombunden med ett blått tygband. 

Längds 16 cm» 
Max. diam.: 3 cm. 

Nordasien. Q3t,jakerna Skinn av svanfot till båge. "Kot-ung kurtap En hoptorkad skinnremsa av obestämd 
form* 

Längd: 30 cm. 

Max« bredd: ca 5 cm. 

Nordasien. 
Ka.iohowi . 
Qst.iakerna. CARL SVANBERG AB, VAXJO 428 1 66 • W. • q1" -m. 


1892. 3, * J 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892 »3*. 

19? 


Fiklim. "Eiiifl". En. brunaktig klump av ore 
gelbunden form o 

Max. diam-»! 4 cm* 

Nordasien o 
Ke.iohowo» 
Ost P i åker na. 


200 


Slända. "Jemut". 3?räten med inskuret 
rafflat iiuvud i spinnändan*. något 
tjockare strax nedom mitten,, åäx de 
också finns några utskurna dekorati 
va hak» o ch försedd med sländtrissa 
av cederbark med några iriborrade 
punkter på undersidan-. 


b 


Längds 41 em» 
1'rissans diam*j 6- cm. 
Nordasien* 
Tjjaggilt Jurta 


* 


Qst-jakerna. 


201 


Stämpel för intryckande av ornament . 

( i näver?) Tanden med stämpelytan 
i spetsen. Sidorna något avfasade 
åt två håll i den motsatta ändan. 

Längds 5 cm. 

Martin 1895» Fig. 89 

Hordasien* 
@&t.iakerna. 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10 66 ►'88 .189?*3.« Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 202 203 204 Stämpel för in tryckande av ornament . 

Form f for att éduta tennprydnader . Rekt ann 
gulär träplatta 'med utskurna formfi- 
gurer på båda sidorna och i spetsen 
på den ena längre kanten» Formerna 
olika kombinationer av koncentriska 
eirkelfördjupningaro 

Måtts 5 k 7*5 cm. 
Martin 1895 9 Fig* 57-59. Hordasien. 
Osttakerna. Leksakaboll. Rund kula av en slags bruna 
fibrer omlindad med ett långt 9 smalt 
träspåné 

Max» diam.! 5 cm. 

Uordasien B 

Ii H W É» w WWYU i MIM I B »I " i M B tlMMM W pj 1 

öst.1akersag 

n« ii ■■■uUn.iaiiwi ■■■ i— irmiii ymm -X. CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 ■* 83 w 
'"•"" - 1892.3* 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892.3'% 


• 


205 


Leksaksboll o, 

Max* dianws 5 em.* 

Nordasien-* 
Qst.iakerna. 


206 


Drillborr * "Parr." 
^W^ ///^ 


,• 


Mart i n 189 5 , ' -Taf .. 12 ': 2 , 
Nordasien. 
T,io R o,iiff. • 
Ost.iakema.. 
• 


207 


Vassa av trä o Ryggdelen en bräda», vara upj 
stående avrundade toppända slutar mec 
en svagt markerad spets. Framsidan äz 
klädd .med ett vitt tygstycke , som hai 
vida fria sidostycken, med vilka man 
kan sveparin barnet... Ryggdelens raka 
nedre kant är ^fastsatt; vid den raka 


— 

t 
i 


kanten på iinäérdeleui. -sså att den bil^ 
dar vinkel med denna. 'Kring den fria 
ytterkanten på underdelen är fast- 
gjord en kantställd lätta och i den 
på detta sätt uppkomna långsträckta, 


" CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 «=■ 84 *•" 


• 


* 


189'^-3,-i 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
18.92 .3>- 
• forts* 


halvcirkelformiga fördjupningen är 
■'' 


207 


insatt och fastgjord ytterligare 
en underdel av samma utseende* 
I denna senare finne en näverbottei 
och över öppningen är ett -flätat 
nätverk av skinnremmar oeh snören, 


L 


med vilket barnet hålles f astbundet 


* 


i vaggan* Yid ena sidan förenas 


- 


främre delen av underredet med övre 
delen av ryegdelen av ett långt 
snöre för upphängning av vaggan» 
, 
Krok för upphängning av vaggan, se 
nr. 211. 


• , 


laxo höjd; 47 cm. 


, 


Max. -bredds 32 csu 
Max. längd: 80 om'. 

Martin 1895 , $af> 6s2. 

Nordasien. 
U^atski . 
Ost i åker na. 


-. 
208 


Modell till va&sa. "A.inenum". Som nr. 207 « 
men saknar dess insats i bottende» 
len med tillhörande remtyg och ty?* 
get på ryggdelen. 

Max. höjds 20 cm. 
( Max. bredds 12 cm. 
Max., längds ■ .23 "cm. 

Nordasien* 

Ka^an J M 7 
0st t 1akerna. 

CARL SVANGERG A8, VÄXJÖ 428 1 66 ■'<* 85 '*• Gen. kat. nr Inv. nr 1892*3* Anm. 209 
a-c 210 Vagga för nyfött barn» "Kin sakum"'» 

Rektangulärt tråg av näver med kanten 
förstärkt av vidjor* På mitten två 
fyrkantiga vita tygstycken som kan 
bindas samman, över öppningen» Till 
vaggan hör två halvcirkelformiga nä?- 
verstycken, hopvikta och hopsömmade, 
för att ge inlidningen av barnet stad 
ga. 

Längds 72 cm* 
Bredds .38 cm» 
Höjds 15 cm» 

Martin 1895 9 Taf • 6: Ii 

Nordasien» st ,1 åker na. Modell till vagga» "Antjp thipi sahumi% 
Rektangulärt tråg av björknäver men 
ena kortsidan snett uppskjutande o 

Max* längds 38 em» 
Max o bredds If cm» 
Max. höjds 10 cm» 

Nordasien. Qst.lakerna» CARL SVANBERG A8. VÄXJÖ 428 1 66 * 86 - 
,1892«#.- . 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892.3.J 


., 


211 


Krok. för up piläng ande av vaggan. Plaiskta( 1 


'). 


Dubbelkrok av ben med ett hål och en 
skinnrem i det tappformiga mittpartiet 


'< 6- : 


Krpkens längas 11 cm. Bredds 9 em». 
. 
Längd med rem :' 70 cnu ' 
Martin 1895» T-af* 6s2. 
Nordasien» 
Qst.iakerna. 
- 


212 


Käpp med skåror utvisande antalet b„1örn- 


sånger ägaren har sjungit. 1'rälatta 
med enå kortändan spetsig och försedd 
med ett djupt inskuret hak på båda si- 
dorna» uppdelade i grupper av längre 
inskufcna hak på båda sidorna, uppdela- 
de i grupper av längre inskurna stred 


wO 


Partiet närmast naket i spetsen har 
dock båda kanterna tandade ■> 
Längd: 72 em. • 
Bredd : 4 , 5 cnu 
Martin 1895, Taf • 21:12. 
Nordasien. 
Ost.iakerna. 


213 


Trälatta med inskurna kant hak. "Harkas 


.iouch, panne koche .iouch"^ Haken enl» 
uppgift markerande antalet dödade 
rävar. 1'värsnitt linsformigt, ena 
ändan 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 87 « 189243» Gen. kat. nr Inv. nr 1892.3. 
forts . 
213 214 215 saknar hak och är något smalare* var 
för åen torde vara ett handtag .. 

Längds 62 cm. 
Max» bredd 4 pm. 

Martin 1895» 'Taf • 21sll. 

Nordasien» 
Multanorvi Jurta . 
Ost.lakerna. Pinne med inskurna hak markerande antalet 
-•■^' dödade harar * enl."' uppgift. "Tsoham lach .iouoh. " Fyrkantigt tvärsnitt 
utom 1 ena ändan - den troliga hand- 
tagsändan - där tvärsnittet är runt. 
Haken utskurna i vinkeln länge ena 
långsidan. 

Längds 26 cmv 
Diam.8 1*5 x 1,5 cm. 

Mordasien. 
: T.1o.go.1tff." 
„ Ost.lakerna. Stränginstrument. "Naikas-.iuch" . Dornbra . 
Lyraformigt. Rektangulär kropp med 
ena kortändan spetsig och ett vinkel 
formigt urtag i den motsatta. Tvärs 
över detta är en' käpp fastgjprd med 
pinnar för spännande av strängarna. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 ; # : 8ö - 
'1892*3. ' 


Gen. kat. nr ', 


Inv. nr 
Anm. 
1892 .J., 


< - 


forts ., 


Stailét hära den motsatta, spetsiga 


215 


ändan, där- det också finns en, liten 
rund öppning i trälocket som täcker 
urholkningen i kroppen* Undersidan PÉ 
denna på en gång kupig och kantig % 
tvärsnitt» "' 

Längds 112 cm» 
Bredd: 22 cm. 
Höjds 8 cm* 
Martin 1895, Taf . 19 si. 


- 


Nordasien. 
Ruskini . 
Ost.iakerna. 


- 
216 


Stränginstrument. % Narixti .iuch" . Dornbra 


e ^- 


Som nr. 215,^i^-n^låwgsidQrna något 
i 
insvängda närmare den< ;, ända $,, som är 
försedd med vinkelf ormigt urtag. Loc- 
ket saknar hål, men har flera sådana 


.. 


genom skada, tvärsnittet på kroppen 
mer plant. 
Längds 131 cm.. 
Bredd: 2? cm. 
Höjds 7 cm. 
Martin 1895 „ Ta#. 19 s 2, 
Nordasien. " 
Mala Jueansko.ie. 
Ost.iakerna. 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 ■ "» 89 •» 
1892*3; 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


i; ' ■ 


1892.3- 


r. 
■ 


217 


MusiMhstrument* "Lebed". Köpt från en ost 
.iak från Slymf loden * Harpa i; Båtf ormie 


■ 


kropp med trapetsformigt tvärsnitt 
och med den fria något bredare ändan 
slutande med ett utskott. Fyra kors«? 


■■< 


formiga öppningar och tre kvadratisk 


a. 


i trälocket som täcker f ördjupningaB 
i kroppen v I dess längdriktning en 
utskuren fläns, vid vilken strängar- 
na är fastade» Halsen* som slutar 
■ ■ '.^ 


, 


med ett utskuret djurhuvud, bildar 


er ■ 


nästan rät vinkel med kroppen* I vir 


m» 


' 
keln en-stagkäpp* 


1 


■>\ . . 
Höjds 100 cm. 
Max. längd? 95 cm* 
Max. bredds 17 cm. 


'- 


Martin 1895? Taf. 19 s7. 


, 


Nordasien. 


1 
A 


Ost.lakernä. 


218 
a~b 


Fiol med stråke* "Jagolsch"* "Ning Jucb" . 


Sp et so val kropp, lång rak bals och 
platt, rektangulärt huvud som bil-^ 


> 


dar svag vinkel med halsen och med 


- 


den fria kortsidan vinkelformad.\ 
Kroppen har kantigt halvoirkelfor- 
migt tvärsnitt, halsen halvcirkélfoi 


w 


migt. Två strängar. Bottnen skadad 
kring den trekantiga l^udöppningen. 
fyitiMe, ^ 4t&% Jé&fcék! /Uz 
Längds 76 em. 
' 
Max. bredds 17 cm. 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 <a 90 *°° 


1892*3.' 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
3L892V3V 

förts* 

218 a~b 


• '.' Höjds 7 cm. ■'''"', 

Martin 1895, f af * 19:5,6. Fig* 84* 
' 
Nordasien. 
Ruskini. 
Ost lake rna. 


i 
219 
a--b ■ 


Fiol msd stråke» Som nr. 218» men kors*- 
f prmig ljudöppning i locket och xm 
ii bottenpartiet,. Stråken bågformig 
med platt handtag* 


t; 

-i . . 


'- c . 
Längd: 112 cm. 
Bredds 22 em. 
Höjds 8 cm. 
Stråkens längds 54 cm* 


-s 


Martin 1895» Taf . 19 s 3 o* 4> Fig.85 


i* 


-■ 
Nordasien. 
Tjaflajiff . 
Ost.iakerna. 


220 


Musikinstrument av ben« som spelas av kvii 


H 
nor. Munorgel. Platt benlamell av rektanf 
gulär form,. men med ena halvan bre- 
dare än den andra och med en tunga 
av motsvarande form utskuren i 
längdlsikt ningen. En snörögla i ett 
hål i den bredare ändan. 
Längds 11 cm. Max. bredd: 2cm. 
x Nordasien .Jugansköj i » Öst alkeJraä-S. • 


: CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 * 91 » ■• 
18^ 2... 3. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
189 &2,. 


' ' ' ' 
221 , 


Musikinstrument» spelas av kvinnor , Som 
nr . 200 j, men den smalare ändan ska- 
dad och omlindad med ett snöre. 

Längds 10 cm, 

Max, bredds 2 cm., • 


X . 


•. 


4 

Hordasien i 
Os t .i åker na. 
222 
a-b 


r J?rumma« "Ko.1ib% med trumpinne, fPalankip; 


>" 


• 


Rund tamburinform» men med den yttre 
kanten i vinkelform. Tvärs över öpp- 


ningen på baksidan är fastbunden en 
■' 


pinne som handtag med hjälp av två , 


stroppar i vardera ändan, trumpinnen 


en platt trälat ta överklädd med ren» 
skinn och avsmalnande i hand tags än?- 
dan. 

Höjds 8 cå. 

Diam.s 30 cm. 

Trummpinnens längds 17 cm. i 

Ä artin 1895 e ■ Taf . I8s3. 

Nordasien. 
Ruskini. 


Ost T iakerna. 


>-• 


■'■ " / CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 *• 92 ■* 


1892.3» 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
.1892 '.3* 


,. ■«'/•■ . . .■■. , 


-223 
a-b 


Trumma med trumpinne» Som nr. 222, men 
handtaget på baksidan en Y-formig 
grenklyka med hål för fastgörningen 


" ■ 


i alla tre spetsarna» Trumpinnens 
1 ■ 
handtagsänöa mera käppformad och -dess 
spets omböjd. 
. . ^ 
Trummans höjds 6 cm» 
" Diam ,8 49 om- 


.. - 


\ i 
Trumpinnens längds 25 cm. 


■ .l'i 


Martin 1895, Taf« 18 i2* 
- 
Nordasien. 
Loiiskini . 
-■ 
Ost.iakerna» 


224 
, a-b 


Trumma med trumpinne» Som nr. 222 9 men 


. ■ . - . 
handtag saknas på baksidan. I stäl- 
let korsande skinnremmar» Trumpinnen 
har i ena ändan ett klackf ormigt hu- 
vud» 
Trummans höjds 1H cm. 


- • • 


•» diam.s 7G cm«- 
Trumpinnens längd: 28 cm. 
•. " bredds. 8 cm. 
\ 
Martin 1895 v LLTaf • 18 :. I • ■ Pigs . 82-83 . 

Nordasien. 
Usatski . 
6st r -jäkérna. 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 ■ * 93 ~ ' 


1892*3. 
Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
-.1892.i3.4- 
225 


Mansp äls av re höron » " Ve sipi 1" . För viti~ 
terbruk* öppen framtill, halvlånga 
ärmarV Skinnstroppar som knappar* Kra 
gen av sobelskinn med två fria änöfli 
kar. OVer 400 renör©n har gått åt -päl 
sene 

Eöjds 110 cm» 

Bredd mellan ärmöppningärnas 140 cm,* 

Martin 1895» Tat*- 3t4* Hit hör enl i 
Martin 1895 « 2 af * 3» Pig* 230 »248 . 


BO» 
> 


226 


i 

Hordasien» 

Mala-»Ju/3:an . 
Ostiiakerna. 

Manspäls för vinter av harskinn. Snitt 
som nr. 225'* Den malskadaåe kragens ," 
ändar prydda raéd påsydda röda tyg- 
band • 

Höjds 120 cm. 

Bredd mellan ärmöppningarnaj 140 em o 

Hordasien . 
Mala-.. Jusan. 
Ost.lakerna» 


j- ■ i . 


•"■ 
227 


Päls av harfötter. "Vesipil". Snitt som 
nr. 225. Ena ärmen icke av harfötter 
liksom kantfållen nedtill. Kragen 
troligen av haröron. 


9 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 428 10 66 * 94 * 1892.3. Gen. kat. nr Inv. nr 

1892*3»: 
forts* 
227 228 229 Höjd; 105 cm> 

Bredd ne. lian ärmöppningarna: 100 cm. 

Ostjaterna* 
Hordasien « Kvinnopäls för sommarbruk av garvade ren* 
skinns "Kollyoh" . Snitt som nr», 226 i, 
Kantad på yttersidan med ogarvade 
skinnstycken, vars olikfärgade hårbe 
klädnad bildar mönster» 

Höjds 120 cm. 

Bredd mellan ärmöppningarna t 120 cm. 

Lons ki ni » 

Ostjakerna» 

Kordasien. Kvinnoro.ck av röt t kläde » Snitt som nr . 
, 226» Det röda tyget av rysk, till- 
verkning* Kragen av grått ylletyg 
av samma tillverkning. På yttersidan 
kantfållad med ekorrskinn och innan- 
för kanten en bård av påsydda likfor 
miga tennprydnader - de senare en 
kombination av-ett och samma cirkel 
motiv. Bårdens kant glaspärlor av 
olika kulörer, öppningen framtill för- 
sedd med netallknappar av ryskt ur- 
sprung och skinnöglor» Endast en 
bård av glaspärlor innanför skinn- Anm. CARL SVANBERG ab.vaxjo 428 10 66 .. ■ . .' .. *---95'* ■■• 


1.892*3 . 


Gen. kat', nr 


Inv. hr 


■•'.•■"■■''■ 


Anm. 


•■ ' 


1892. 3 • 
forts. 
229 


fållen kring ärmöppningarna * 

Höjds 120 cm. 

Bredd mellan ärmöppningarnas 130 cm* 


- 


.... 
Martin 1895 9 Taf * 4 si. Hit hör enl* 
Martin 1895 » Taf 4$ nr* 236,251*2. 
; 


t,( ■ 


Jurta H,iemt.1inoofski. 
Ost;iakerna* .. 
lordasien* 


.230 
* a— b o 


Mansst övlär för vintern av renskinru*: i'i 


n Surman" eller »•Kanchan mir" * 
- 


Ett par. Skaft av skinnet från renben 
med hårbeklädnaden vänd utåt 9 Ovanlä- 
der av - brunf färgat renskinn med hår- 
be klädnaden vänd inåt* Jmf * nr* 225* 
... 
Höjds 70 cm. 
Fot längd: 27 cm. 
• 
Martin 1895, 2)af. 3*6. 
Malö Jugan* 
Ost r i åker na. 

Nordasien. 


>,.V 


- . 


251 
' a-b 


Mansstövlar av renskinn för sommar bruk. 


Ett par. Av garvat renskinn. Ovan- 
lädret och nedre delen av det höga 
skaftet intill ovanlädret prytt med 
läderapplikationer i olika bruna ny- 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 ■* 96.. * 1892.3. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 189 2 ; . 3 « 
f ort s .•- 

231 ; - 

a-b 232, 
a*to 233 
a«b anser och 1 geometriskt mönster eller 
skinranosaikp ^ : 

Höjas 65 cm<> 
Fot längds 28 em i Martin 1895 9 Fig. 52. Ko.itt Nr-» 7 q 
Qstjakerna» 
Hordasien* Mansstövlar av rensk inn för sommarbruk. 
Som nr 231 « 

Höja s 65 cm. 

Pot längd: 23 om* 

Ruskini. 

Qst.iakerna. 

Hordasien. Mansinner stövlar av renskinn för vintern. 
Ett par. Kort skaf tade . Av brunfärgat 
renskinn med hårsidan vänd inåt . På 
• yttersidan dekorbaid B flätade i rut-^ 
mönster « 

Höjds 25 cm. 
Fotlängds 25 cm. Martin 1895 „ Fig* 51* Malö Jugan» , 
Qst.iakerna». 
Hordasien. CARL SVANBERG AB, VAXJO 428 1 66 p 97 » 
' ." 1892', 3. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892,3,. 
234 ■'• 
a-b 


Kvinno stövlar för viriterbruk. "Pouninfino- 
hur" . Ett- par o Av renskinn.Sulan liar 
hårbeklädnaden vänd utåt o Ovanlädret 
brungarvat och hårbeklädnaden vänd in- 
åt» Skaftet av skinn från renben och 
med hårbeklädnaden Vänd utåt. 
Höjds 6$ .,6m» . 
Fotlängd: ,22 om. 


i 


Martin 1895 9 Ta£, 4 1 3. 
Sobel Jurta. 
Ost.iakerna. 
.• 
Nordasien. 


235 
a~b 


Kvinnostövlar för vint er bruk. Som nr. 234 


i 
men hårbeklädnaden vänd utåt över he- 
la plagget. 
Höjds 60 cm. 
Fot längds 23 cm». 
Ruskini. 


* 


Ost.iakerna. 
Koräasien.„ 


236 
a«b 


Kvinnostövlar för sommaren. Ett par. Av 


garvat renskinn. Fotsulan och ovanläd- 
ret brunfärgat. På ovanlädret ©ch på 


1 , :. 


nedre delen av skaftet närmast ovan-* 


C' 


lädret applikationer i form av ett ge- 


m 


ometriskt mönster i olika bruna nyan- 
ser eller skinnmosaik. Jmf» nr. 229, 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 428 1 66 •>' 98 * 


1892* 3 «i , 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892 »V» 
forts i 


Höjds 60 cm. . •,. . 


236 


Fot längds 22' cm« 
' . 


s^b » 


Martin 1895*. r £a£* 3. 

Ko .i nr. 7« 

".;•; t J| åkerns '.. 
Nordasien* 


237 


Barnstövlar för, vint er bruk. $tt par* Av 


a-b 


renskinn rfåaå hårbeklädnaden vand utåt 
Mönstrad genom mörkare skinrireiasor % 

sömmarna. 


-' 


Höjds 45 cm» 
Pot längd: 20 em^ 
Sobel Jurta. 
Ost jakerna. 
./■ 
Nordasien. 


230 


P åb ö r ;) ad bar ns ko . " Sur man kuns chan • ni t e m" . 


Fotdelen o Av brunfärgat renskinn. 
Ovanlädret med hår sid an vänd inåt och 
på yttersidan skinnuiosaik av ljusare 
skinn i geometrisk mönster o 
Höjds 6 oas-, 
■ 
. Max o längds 12 era. 
Ostjakerna. 
Nordasien. 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 *» 99 «?■ 


1892 b "5 i 


Gen. kat. nr 


lnv:'nr 
Anm. 
1892V3-0 
239 , 


Mansmössa för vintern av svarta sobelföt- 
ter* Hätta mönstrad med röda tygband mel- 
lan remsorna av sobelfötter» Försedd 


>..: 


med ett par' skinnotroppar som hakband 


i' 


Höjd; 25 cm» 
Bredds 25 ceu 
Mala-Jugan. 
Ost 4 akerna » 
Nordasien <> 


240 


Mansmössa» 

>-- 

Öst .i akerna 

Mordasien.. 


241 
a-b 


Mansvantar för vinterbruk av l.iusa sobel- 


fötter» 


**> 


Ost ,i akerna* 


, 


Nordasien. 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 428 10 66 T? 100 * 


1892.3. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892*3* 
242 


Skydd för ögonen i kölden 9 av ekorr svans ar 


• 
"Tlan^i-tulak" « Ett sensnöre med påträdda 
segment av ekorrsvans 9 varigenom man 
fått en hårig vulst med rund genom- 
skärning* 
Längds 50 om. 
Diam »s 9 cm* 
Martin 18959 Taf. 3.1* 
Ruskini • 
Ostjakerna* 
Nordasien* 


243 
a-b 


Mans vant ar f ör vi nt er bruk , broderade . 


St t par tumvantar» Åv br ungar vat ren- 
skinn med applikationer eller skinn- 
mosaik i geometriskt mönster av skinr 
i annan nyans eller vice-verse . Kring 
mynningen renskinn med bevarad Hår- 
klädsel*. 
Höjds 23 em<> 
Mynningsbredds 13 cm* 
Martin 1095» Taf. 3s5. 
Malö Jugan. 
Ost.iakerna* 
Nordasien* 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 101 Gen. kat! nr 1692.3. 

Anm. 1892<*3-*- 
244 
a«-b 245 
a-b 246 S«k 9 s amojed van tar för vinter bfruk för man 

^ M I »1. H .. I.,I i, . iMl lllM ■■■!■■■■■■■ «■ »■■■. . ■ . .■.»II — ■■!■ ■■ U ll — ■ ■—... - ■I.. .™. -i l ■ « ! « pi n» ■I M —I— .■■ — "Jerhan pahos" <> Ett par tumvanter'. Av ren- 
skinn med hårbeklädnaden vand utåt * 

Höjds 20 an. 

Bredd vid mynningen: 15 cm* Malö Jugan. 
Ost Sakerna o 
Hordasien o S*k* Samojedvantar för vinterbruk för inan 
Som nr. 244* 

Höjds 20 cm* 

Bredd vid mynningen s 15 cm. Ruskini * Qst.jakema» 
Hordasien* Bälte för man 9 med k niv.» Tygrem av gråak- 
tig färg kantad med finare tyg i sam 
ma färg och med två tygstroppar i vari* 
dera ändano Nära ena ändan en träslic 
med kniv, nära den andra en pung, 
vars ena sida består av renskinn med 
bevarad hårklädsel, den andra av 
svart-rött tyg i geometriskt mönster 
och med grupper av vita och blå glas 
pärlor_« 

Bältet: Mmgd: 80 cm* Bredd: 4 em;. 
Pungens Höjd: 16 cm. Bredd: 10 cm* CARL SVANBERG AB. VfiXJO 428 1 66 «. 102 - Gen. kat. nr 1892 »3 ; Anm. 189? -in- 
forts» 
246 247 248 Knivens längd; .24 cm» ■'.■ < 
Slidan: Längds 1? cm.; Max.» bredds 6 cm* Martin 1895, Taf » 3s4 Qstjakerna. 
Mordasien» Bälte, "Mionm" a f 8r man*, med kniv 9 "Kat- 

schvck" 9 och glida» "Satép" » 

Skinnrem med ena ändan kluven och f öp- 
* sedd med en mässingsknapp 9 den andra 
försedd med ett utskuret knapphål» Vid 
bältet är fastade två remöglor med var- 
dera en metallring samt en träslida - 
kniven saknas - och en pung av renskinn 
med på ena sidan bevarad hårbeklädnad 
och hänge n av huvudsakligen vita glas- 
pärlor. En rem med metallsölja i spet- 
sen på slidan. 

Remmens längds 55 cm» Bredds l e 5 cm o 
Slidans längds 26 cm» Bredds 6 cm. 
Pungens höjds 15 cm. lax. bredd: 10 cm» Martin 189 5. laf» 3sS. Qst^aterna». 
Nordasien. Bälte för man„ med toba kspung: . Bälte av 
svart ylletyg kantat med finare tyg i 
mera gråaktig färg. I båda ändarna en 
skinnstropp , och inne på bältet två CARL SVANBERG AB, VAXJO 428 1 66 "- 105 *.' 
1892.^ . 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 


-i 


Anm. 
1892 *3. 
förta» 


remöglor med en metallring» Vid bältel 


248 


är fästad en pung av samma utseende 
som den på nr» 246* <Jmf nr. 225» 

Bältete längds 80 cm» Bredd: 5 em i 
Pungens höj dt- 16 cm» Max. bredds 11 en 


u 


Martin 1895, 3?af* 3*7 em* 
Ostjakerna. 
K ordasien. 


249 


Tobakspuns. "Kakinsi" . Av ogarvat renskim 


L« 


Hårsidan utåt. Hund* platt form. Ena • 


C '.' '-.> - .• 


sidan hopsydd av bitar med olikfärgad 
hårbeklädnad , varigenom man fått en 
geometrisk mönstring ♦ Tills lutnings-^ 
rem med hängen i båda ändarna av olik- 
färgade glaspärlor och tyglappar i ol: 


.- 


ka färger, de yttersta röda. 
Höjds 16 cm» 
Bredds 11 cm. 
Multanorvi J 


k 
Ost.iakerna. 


Nordasien. 


250 


Tobakspung. "Kakingi". Av garvat skinn. 
På ena sidan stickningar som bildar 
ett linjemönster med ett. kors i mittei 


t«t 
- 


Hårklädseln bevarad kring mynningen. 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 ■ -■ 104 <-■ ' '" 


18?2» 


$i, 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
■Anm. 
189 2. d?r- 


forts. 


Böjd:: 17 cm. 
250 • 


Bredds 10 cm. 

RuBldLiiii 
Ost .i åker na. 
Mordasien. 


•• 


251 


Kvinnobälte (Taman intifl) med kniv (Kövi- 


fr 


zik) och slida (Satep) . 


Svart tygband med bredare blåa band 
som avslutning i båda ändarna. Vid 


bältet är fästad' en metallbeslagen 
-■ 


träslida med kniv "och ett flertal 


härige.n; bestående av en skinnögla med 


■/* 
fyra skinnsnören och i grupper upp-- 


' f J 
trädda vita* blå eller brungula glas 


» .. r ■■' 
pärlor och med i de förenade ändarna 


ett 3 ärnf öremål, en nyckel, en spira 


L- ' 
vriden järnten eller i ett fall ett 
me jselformigt järnföremål. Jmf-*nr-.22! 

Bältets längds 260 cm. 

Den svarta delens bredds 5 cm. 

De blå delarnas bredds 10 cm. 

Slidans längds 24 cm. 

Knivens längds 20 cm* 

H ange nas m ax . längd s 35 cm ♦ 

Martin 1895, Taf * 4 si. 

Ost.iakerna. 
Hordasien. 


H\ , 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 10 66 ;•*■ i09"* 


■189.2*3*, 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
fc89£*5*'- 
252 ■•• 


•Kvinnokräge med tempr#dna4erö fvå röd® 
tygstycken av nänsaet triangulär form 


• 


förenade a*r ett kort e gråaktigt bana 
och fodrade raed björkbark» På den röie 


i 


yttersidan Sr fast sydda gjutna tenn?» 


- 


prydnader *• en ra» med 9 liknande otr* 


i . 


kelmotiv i centrum* Eanterna är tri®«* 
made med glaspärlor i olika färger» 
f>å båda två kortare glaepärleaängen '.* 
på det ena två längre dso 9 vilka eeoaft 


t 


re båda slätar med en iBsssingäknapp • 
åm£ o nr» S20é 
.Längds -60- ca* 
Bredds. ■ 15 cib* • 
Martin 18-9S*. faf . 4slo 
' t^etnt^lnoof sid. J utf 


ja 
Ost^akerna» 


Bordasiéna , 


'■ 
253 ■ 


Barnbälte med samo.1eäi>r.vdnader* Rött tyg* 
band med me tallbeslagen sllda med 
kniv o en 5 hängen 9 bestående av varde 


*• 


ra tre trådar med olikfärgade glaspär 


c» 


lor med i ändan ett hjulf orraigt mös* 
Gingsföregiål» 
Bandets längds 170 cm* Bredds 3.S om» 
Säng© nas längd i 13 cm» 
Slidan med kniv: Längds 18 oro. 
Martin 1893» Fig* 61. 
Ost^akernao 
Hordasien* 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 428 1 66 -■* 106 - 


1892 43*" 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892*3* 
254 


Kvinnoklädnadé blygd-skydd.. "Worup% 
QVformigt.* Mitt på en skinngördel är 
fastsatt en näverremsas, något bredare 
närmast skinngördeln* Näverremsan, pla- 
ceras mellan benen och dess spets gö« 
res fast med en tennknapp av fyra 
cirklar vid två öglor, en i vardera 
ändan av skinngördeln, dar det också 
finns skinnstropp för hopbindning. 
näverstyckets längds 40 cm. 
Gördelns längds 80 cm* 
Martin 1895 ,.Taf* 4*4. 
Sobel Jurta. 
: 0st.iakerna. 
Hordasien* 


• 
255 


Kvinnoklädnad Ä -som nr. 254» men gördeln 


av rött tyg och den täckande delen 
av garvat skinn fodrat med näver v 
Stropparna av skinn. Knappen av mäs- 
sing är rund och platt och försedd 
med två rektangulära öppningar* 
Gördelns längd: 60 cm. Bredds 8 cm. 
Häverdelens längds 40 em. 
Martin 1895, Taf. 4s5- 
Ost.iakerna. 
. 


Nordasien. 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 '■# 107 *; 
1892.3. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892*3. : 


' 
256 


Påse* broderad., av sälskinn. "Kourrach". 


På den platta fram* och baksidan har 
skinnet hårbeklädnaden bevarad», Genom 


att man upptill använt skinn med olik 


- 
färgat hår och skurit ut dessa bitar 9 


som sedan sytts samman» har man fått 


fram en geometrisk mönstring» Korta, 


glest placerade skinnstroppar runt 


kanterna bildar en gles frans. 


Höjd: 25 em. 


Max» bredds 23 cm. 


Martin 18g5.» Taf. 5s3.. 


Ko.lhorvi Jurta. 


Ost irakerna. 


Nordasien'. 
257 


Påse att bära m.iöl i på .jakt* "Kourrack". 
Hopsydd av skinnbitar med en fin brun 
aktig, till största delen nu försvun- 


nen hårklädsel. Bragskö kring mynning 


gen. 


Höjd: 28 cm. 


Bredd j 17 cm» 


Multänowi Jurta 


• 


Ost.iakerna. 


• 


Nordasien. CARL SVANBERG AB. VAXJO 428 1 66 »108 - 

1892. 3*'- • 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
0.89 a* %t 
258 . 


S_tor påse av fåp;elskinn. . -Hopsydd av flera 
olikformade småbitar # delvis också av 
tygbitar* 35e flesta skinnbitarna före* 
faller vara från fågelben <* 
Höjd: 55 emé ! 
Bredds 40 cm. 

Ost.iakerna. 
Nordasien. 


259 


Fläkta att sopa båten med* "Tschaseh-chal* 


typ". Av två hopfogade fågelvingar. 


• .• 


Martin 1895* Taf . 7:6. 
Ost sakerna. 
Nordasien. 


260 


Skinn av b.-jörMiuvud. Pann- oeh ögomparti 


med öron. 
Måtts 30 x 35 cm. 
Lobel Jurta. 
Ost.iakerna. 
Nordasien 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 ■*■ 109 - 


189 2 i 3.' 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892 f 3* 
261 


Skinn av "b f 1 örnf ramtass. 
Måtts 25 x 28 em. 

Löbel Jurta. 

Ost.iakerna. 

Mordasien. 


■ 


. 


262 


Skinn av b.iörnf ramtass « 
Måtts 30 x 25 cm. 

Lobel Jurta. 

Ost.iakerna. 

Nordasien. 


263 


B.i örnkranium. "Pupi Oh" . Med underkäken 
fast bunden vid kraniet med hjälp 
av spånband. Hjässbenen defekta. 

Längd: 32 cm. . 
3redd: 18 cm. 

Martin 1895» l ! af. 21sl3. 

Lonchini Jurta. 


Östjakerna. 
Hordasien é- 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 -!? 110 - Gen. kat. nr Inv. nr 1892*3. Anm. 1892,3. 
264 265 266 BJ ö rnkranium . "Pupi ,oh" » 

Som nr» 263 8 men utan underkäke •' 

Lobel Jiirta. Qstlakerna. 
Nordasien.. Utterfot , bäres av barn vid bältet . "Won- 
derkot". Snittet över foten hopsytt och 

samtidigt har man sytt fast en skinr.' 
stropp för fastgörningen vid bältet. 

Längds 20 cm o 
Max. bredds 3 cm. 

Qst.jakerna. 
lordasien. Utterfot. bäres av. barn vid bältet l: 25 cm. 
Max. bredd 3 cm.. Oståakerna. 
Nordasien. CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 ' - 111 ~ Gen, kat. nr In v. nr 1892 i 3 i Anm. .1392 «3*^ 
26?, 268 269 Ett hermelinskinn. Of f ergåvä» Avflått i i 
sin helhet och försett i nosen med en 
b as t ögla* 

Längd: 29 em* 
Bredds 7 om. 

Q st .läker na» . 
Nordasien* Husgud* Eftergjord av en köp éan i Surgät » 
Betald med 6 rubel. Utskuren träfigur 
utan armar och iklädd ytterst en fram- 
till öppen kappa med långa ärmar av 
blått tyg mönstrad med blommotiv i fle 
ra färger. Under denna en röd livkläd^ 
nad. På huvudet en huva med rött hak- 
och halsband. Ett blått tygband som 
b älte * 

Rö-jd: 25 cm. 
Bredds 6 cm. Martin 1895, Taf « 21sl# OBt.jakerna. 
Hordasien. Husgud. Kopia efter dylik i Adrianows sam? - ling i museet i Miunisinsk. Från Maryi i 
Helt utskuren i trä men utan armar» 
Platt huvud med nedsänkt ansiktspartl 
så att näsan framstår som relief i 
plan med pannan. Klädd i ett skjortlil^ 
nande plagg av vitt tyg med diffus CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 .<=? 112 «?» Gen. kat. nr 1892*3-. Anm. ii^ m-h 189 2: % 

förts* 

269 270 271 mönstring i brunt och "blå små prickar 
Armarna hålles bundna i kors över mager, 
av bältet, som ar ett svart tygband. 

Höjd 22 cm i - 
Max. bredd: 6 cm. Martin 1895* 3?aff ; ; 21s6. Narym ... 

Ost.jakerna, 
Nordasien* Husgu d . Som nr. 269, men klädnaden av röd; 
aktigt tyg med smala, parallella vita 
linjer och svarta punkter i rutor. En 
Underklädnad av vitt tyg med rött rut 
mönster* ;t 22 ctav ; 
Bredds 6 em.. 

Martin 1895-* Taf-. 21?3* (?) 

larvm Ost.iakerna, 
lordasien. Husgud . Som nr-. 269, men armarna markerade 
som två tappformiga utskott i axelhöjd 
och hed anför är kroppen insvept i ett 
svart tygstycke. 

Höjds 23 chu "■'''.• 
Max. bredds 6 cm. CARL SVANBERG AB, VAXJO 428 10 66 r 113 - Gen. kat. nr 1892.3; Anm. 1892*3* 
forts * 

>71 '■"' 2 r 272 273 Marti n. .189 5. ,. , f af .*. ,21 ».4 • ; Karynu 
03tjakern§> 
Mordasien» Husgud* S om nr* 269 , men ansiktet framställt 
genom att man fördjupat området kring 
näsan, så ätt denna framstår i relief. 
Ögonen markerade med svarta stift » mun- 
nen- med ett horisontalt insfcitt» Axel- 
partiet triangulärt o Ingen klädsel* Hö;jd: 25 cm. 
Ma? o bredd: 7 cm. Martin 1895, Ta£*,.21:5. Har.vm 

Ost .i åker na « 

Hordasien* Husmd » Som nr. 269, men insvept i ett ■ 
brunt tygstycke* sammanhållet av ett 
bälte av samma sorts tyg. Underklädnad 
av samma sorts tyg som ytterplagget 
på nr. 270. """ 

Hö*}d: 40 om. 
Max» bredd: 8 cm. Martin 1895, 0?af * 21:2. Narym. 

Q st .i åker na. 

Nordasien* CARL SVANBERG AS, VÄXJÖ 428 1 66 •* 114 .-'. 


; 1892', 


.3.,, . 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Ar 


im. • 
3.892.3* ■ 


. ' • • , . . 
274 


Husgud» Som nr. 273» men utan underplagg 

Böjds 22 cm. 
Max. bredds 6 cm. 

Narym '». 
Ostjakerna. . 
Nordasien. 


\ 


275 


Husgud. Som nr. 269» men oklädd och med 
triangulärt axelparti med markerade 
kvinnobröst. , 

Höjds 20 em. 


Max. bredds 5 cm. 

Narym . 

Ostjakerna. 

Nordasien. 
276 


Husgud. Som nr. 27 3 o men försedd med en 
huvudduk av mönstrat brunt tyg och 
en underklädnad av vitt tyg* mönstrai 
med blomsterränder i olika färger 
och mellan dessa ett svart rutmönster 

Höjds 40 cm. 
Max .bredds 8 cm. 

Narym. 
Ostjakerna. 
'■' Mordasien. 


t 

* ■ 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 = ; r-_ll-5 -. Gen. kat. nr Inv. nr 1892*3*. Anm. 1892.5, 
■277 278 279 Iroderi till stövlar* "KantreHa " o 
^ fi-eometriskt mönstrat bandj hopsytt >av 
Vita och bruna» garvade skinnbitar*. 

■ JJängds 37 cm* 
Bredds 5 cm* Lo hel Jurta* 

Qst.iakerna-» 

Nordasien* Broderi till stövlar* f^/M^dj //£% Qst.iakerna» 
Nordasien* Mode 11 av .1 tit t a * " Labas " . Ryggåshus av 
knuttimrade plankväggar och planktak, 
med plankorna lagda från sidovägg t.ilpL 
sidovägg och knäckta över takåsen» 
Försedd med dörr som går inåt* Rekt an 
galär, grundplan» Monterad på en trä4. 
platta* s 16 cm* 
Grundplanen max.s 28 X 22 em« Qst f j akerna* Nordasien. CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 ~ iis,*-' 1892;, 3. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1892*3*.. 
280 Renben varur* märgen tagits-. .38 em o' 
lax», bredds 3 9 5" em* 281 Senben ? Längds 16 cm* 
lax» bredds 4 cm. Ost.iakernao 
Hordasien. ■ Ostjakerna. 
Kordasien» CARL SVANBERG AB. VÅXJ0 428 1 66 99 O L SSt 7 QrXYA "AV SU38NVAS "I«V3 -s:> ~qoT-aaag ©Ta ♦&*** %dHi9fitfaA xt ^*©W*«0H 

stmss t^« t ®* t> Ä nftxepmoseq aeaia uf a$xo£™3 

Biqi etsp ptm -^tsjn^seq aaam j@q,ee0jc§ u% 

((j)t OM) 9ott»*^X aeoTösrwT AaxAoacejp sep H^T 

qoB¥%vept uesta stm xopi aiaufd $*pia uöqiss 

:ap ©ut:© eesp *uesQ0XM0sa9aTve 3.130 -ps 00 •jst 

■qottv *u008©TEt|OBaiofjji: u©jm#t*5 Uö! J- a9.xe3.0aS 
q&xoiaodaiqini© aap ti© öqgcjo^utih ©fp %o©p 
#tt<pmz aas-BQt gmma •qj&ftux® uaeD^UTi^ t*©p 
1©q AöUQt^PY A^fAoS|?jp tp©u et3p +q,xapaeq 
("pioaqo) 0©pu©/iie^öai2^m^oQ san t© aSjrej^sg 
*j>TP ö« ?0Q^a"p? qoTS ! ' : sa ss^p *«a^Tpej:o tfotf 
•»tif^osxtcsM q.ejt890n?? je?i,j tjöopöf? 0© e^tcogm 
tjox *aatt©Q-8^®P t|0tt%u«STa Stmxraam-s aea 
©etui epuffq,eaa9a*) timx®zw$ d ©"p? ssm H^nö 
Xei|iit.' traxei|0?B tiawf©^ ^©pi©t *qi£? (66T*@) 
isiAOstsf "S©q «aqx©B4ep '£tamq7dJEi$D8e& ejd 

*q«lte©q$ 3taufstiui/3 nj smesni ®©p 

tjOBimp ©fe pim jj.t?q ttataaiöKa&iGA vm®n§*>&&& 

me «©?fi3pa,0c «©P n* KOf^fpeöxg xm%& $tm •wmg aufQQ ÅQWä%&pv ®mp *%w %xi®% (Q6t 
IS) AöXAOsiSf %(e3flm9än$ aaaeqo *3'P $.?««*« 
' q© a&iaxwfia Q©P ssrixjttaqefi .se$qöd.x öt© ) 

•xa%,$a *3E©töoj| H ann •£©$<*©?*£ tj^Te «* tyispUBq; ilTfegSft GOA 0faqOf034E©At®«^T«2:0 *&©$ t[©$M stetjtpsnta^ tif ea^x^piöJW e-aut©s puasHiB/A T6S - S82 *^S "a"s"n'o 1 o s r£?268T ■oiuy JU 'JD^ 'U9Q ■ felset -118 - 1892.'* 3.-, Gen. kat. nr Inv. nr Anm. Ports.. nung dieses Idols ist nach Jakovlev malkyn 

Öeber die Éisengehjänge an den tungusi- 
schen Schamanengewändern schreibt Schiroko goroff (8. 288)', dass die Tungusen diesel- 
ben nicht selbst iierstellenj sondern sie 
von anderen Völkern erhalten, so z.B* von 
den Jakuten und Burjaten. Sie sind vor al- 
lem eharakteristiaqh fiir Sehamanengewänder 
die Henntiere symbolisieren. 

Der Katalog zusammengestellt unter Zu~ 
grundelegung folgender Arbeitens 
E.K. Jakovlevs Etnograficeskij obzor ino- 
rodieeskago naselenija doliny 
åuznago Eniseja i objasnitel' 
nyj katalog etiiögraficeekago 
otdela muzeja (Ethnographisohe 
Uebersiqht der autochto-nen Be- 
tfölkerung des stidlichen Jenis- 
sej und Katalog der Ethnograph}.- 
schen Åbteilung des Museeums) . 
In: "Opisanie Mnusinskagö Mu- 
zeja% vyp.IV. Minusinsk 1900. 

S.M.... S.hirokogoroff s. Psychomental Complex 
of tae Tungue* London 1935. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 •■ ~ 119 ■«? 
1892 i o .• 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892 ?3.*.-, 
282 


Figur,, i smitt ;iärn i form av en människo 


sa , 


lik figur i 
Längds 64 »7 cm* 
•Max* bredds 7,1 en* 
Max* diam* på 3 ärnt enen: 1 cm. 
Gehänge aus Eisen, menschenähnlich 9 
in Form eines schraubenformig gedreh- 
ten Eisenstabesj der oben in einen 
flachen Teil iibergeht* Bieserist mit 
Punkten und Strieiien ornamentiert \må 
besteht aus Brustj sehmalen» längli che 


a 


Hals und birneiiförmigen Kopf$ auf wel 
chem sich eine Art Kopfputz befindet, 
der rechtwinklig nacb. vorne verläuft. 
Aueh unten geht der Ei senstab in eine 


n. 


flachen 'feil liber* der sic5h spaltet 
und in zwei Bei nen ausläuft* Auch die 
Beinpartien sind ebenso wie der Eisen 
stab schraubenförmig gedreht* 
(3io) 

v 1'unguser « 
Kordasien. 


283 


Människofigur, av iiärn. 


Längds 16 9 5 cm» 
Längd på huvud och hals* 5*3 cm. 
Längd på kroppen: 5?5 cm. 
Max. ansikts bredds 1,7 cm. 
Max. bredd på kroppens 1„8 cm. 
Benbredd! 0,7 - 0,8 cm* 
Metallens tjockleks 0,3 - o 9 4 cm. 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 428 1 66 M 120 Ä WJC © .^ o Gen. kat. nr Inv. nr Anm. •18924 j». 
£ orts e 284 öehänge sus lvis®n,''in einea Stuck ge** 
gossen,» i» foxm riner ö&nöoblicben Fi' 
gur rit rhotttoidoa ftopf und Hals* -raö£. 
se^Oflen&n Arss-n» längli oft schmalo» 
Körpopp. dar unten in mel Beina t|ber~ 
ge ht» 3&e Ges&efatsEilge (Augen«.?'&se 
unö Bfctad) asai&åert åurch f&nritzungen 
in der !£Ltte des iörpers ein Hhomfeiiö 
eingrsviertg durch dessen iängsaohe© 
ein Strich ©ssogen let© dep sleh ubsr 
dié Éa^epitsäen hinati© naeh oben unå 
unten fortsotst* 33as Metall obea ata 
Köpte nåe aa@e"oo@en sa einer ös© sum 
Äuf&ängeii des öeh?|n@&&# I&ngds 21 # 1 cm» 

Disas» (på huvudet): 2*6 csi« 

fäockleks Q5 cib» 

■ Ge hänge in Form eines längli oh schiaa- 
len Bisenstikekes mit einer fläcken 
Einne in der. Mngaachaenäaa sida nacn 
oben etwas verjtingt and dann in einec 
kTGisförmigön Köpt ubergeht, ån wel^ 
cfeen uUnä und Augen durch eingeritat© 
I&nien an**edeutet sina» Wnten endet 
dee Sisenatttofc in swei Voluten» an 
de nen vermutlich das iåsenstuck aufge 
hängt wurdeo 
f unguseg » Nordasien» CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 ■ -« 12IL-* 


1892 .3 é 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
189 2 -3 *■■ 
■ 285 ■ 


Människofigur» av .lära . Som nr. 283» 
Längds 16,6 cm* 
Längd på huvud o. halss 5 9 5 cm» 


. 


Längd på kroppen: 6 cm» 
B/lax» bredd på kroppens 1,9 cm. 
Max* ansiktsbredds 1,9 em» 
Benbredds o,5 * o,7 om. 
Metallensi tjocklek: 0,4 cm» 
Gehänge aus Eisen in Form einer 
menschli chen Figur . = * . . . „ . . .. , . 
Tunguser» 
Nordasien é 


286 


Människofi^ur, av .1ärn* Ungefär som nr. 
283 och nr. 285. 

Längds 15,9 cm. 
Längd på huvud och hals: 4 »9 cm. 
Längd på kroppens 7 cm. 
Max., ansiktsbredds 1,6 cm. 
Bredd på kroppens 2 cm. 
Benbredds 0,8 cm. 
Metallens tjockleks 0,3 cm.- 

Gehänge aus Eisen von ähnlicher Be- 
schaffenheit wie Ho 311 und 313, der 
Kopf jedoch birnenför mig, Augen und 
Mund durch kleine kreisrunde Einhöh- 
lungen markiert. Auch hier ist oben 
am Köpf das Éisen ruckwärts zu einer 
Öse gebogen. Vorne am Rumpf schräge 
Striehe links und rechtSj die sich 


< CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 -i* 122 «" Gen. kat. nr In v. nr 1892*3 i. Anm. 1892-.3., 

forts. 

286 287 288 U iir^der Mttelachse treffen und vermut 
lien die: Rippen der Figur darstellen 
durften. , , 

Tunguser ., 
Nordasien». Få^lfigur. av järn. 

Längds 13,1 om. 
Halsens bredd: 0,6 om. 
Vingarnas spännvidd! 4,2 em* \.\ 

Max. bredd på kroppens 2,4 em. 
Metallens tjockleks 0,4 cm. 

Gehänge aus Eisen in Form eines Vogels. 
vorne mit aufwärts gebogenen* SQhma-* 
len vierkantigen Hals und Kopf , zwei 
kurzen Flugeln* rhomboiden Körper und 
flaschenförmiger Sehwanzpartie* 

, Tun^uses . 
Nordasien. Fågelfigur. 

Längds 19 ti cm. 
Halsens bredds 0,5 -■ 017 cm. 
Vingarnas max* spännvidds 5*3 cm. 
Max. bredd på kroppens 2,6 cm. 
Metallens tjockleks 0,3 - 0,4 cm. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 * 123 * 1892*3. Gen. kat. nr Anm. 1892*3* 
forts, 
288 289 Gehänge äus Bisen in Form éines ?dge3Ja 
mit schmalen spitzen Kopf mit zwei 
kléinen randen Åushöhlungen als Auger 
langen vorgestreckten und ein wenig 
aufwärts gebogenen Hals, der naen un? 
ten zu in zwei Fltigel iLbergeht* die< 
in paralleler lichtung zum Körper 
verlaufen, kegelstumpff örmigen Rumpf 
der unten in der Schwanzpartie sei,neiji 
Abschluss findet * 23ie Fédern durch 
scnräge Einritzungen an den Fliigeln 
und ä© Körper markiert* Tmaguser.:» 
Nordasien. Fåffelfi£ur 9 av "}ärn ? Som nr» 287* . 

Längd: 13 »1 cm» 
Halsens bredd: 0,6 om. 
Vingarnas spännvidds 4,2 em. 
Max. bredd på kroppens. 2,4 cm» 
Metallens t;jocklekj0,.4 cm,. 

Gehänge aus Eisen in Form eines Vo* 
gels und sowohl seiner Beschaffenhei - 
als auch den Proportionen nach iden- 
tisch mit lo 315 • 

Tungjiseri 
Mordasien f CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 f»i3» Gen. kat. nr Anm. »3< 290 291 g^3^|gt^. 6 . sv Jim* s»å två' Imimäén? . 

Si§*i0<$; 14 »1 em» 

bärigt på re©p9lia1Ls(inl£i*-hiiLVuå}i Sj£'oiju 

Max*: breåå pä resp* hals: O 9 ota» 

fingarimQ/ep.aMiiri^ä: 4*4 em* 
MaxV foroåå på. droppens 2 ii m» 
Set&lleas nss> tjockleks 0$$ oa* 

Gdlkäogé- a&s ©is^n Ib Form ©ine© §oppe 
Mpfågea Vagels* VerffiatMoh diirft© ea 
siéh iä&? 'wb einen Mler hsnåetoa åea? 
'be i åen Y8i£er&. Jior4asl©as hiufig åop 
peimpf&g 4{$p$ostellt wir$«- Ei© bei<l©i|i 
§oarve.n£@inig ^bogenen llälser stenen 
i.n epitties Eöpfen ans* föärses FlUgel* 
pa-ar* rliomboiåer -lorpus»- flsBCfrenför** 
islgö Sohwaiispar-tie * . 3ig^ 1'sin^aser.g/ 
Hor&aaletu fågeMlfi^a. av 5äm* Kopia efter' oMginal 
3|% O (förvarat, i museet i Hinnas! nsk) » som 

fteiafSrtB -ov Mrianow från let* ■ is 14 9 8 ©m# 
Tingar nas sptinnviåas IQ ,2 ösu 
fex#breåå på kroppens 4*3 om b 
Bredd på st^ärtpafctiett 2 9 6 cnu 
Metallens mast* tjoofele&s P 7 orav 

0eninge aus Sieon in Fora el nos Yogelä 
mit kurder* apitz sailaufenäer Kopfpar* 
tio» ohne Bal©» rund gebogenem Fiffel* 
paar 9 elHptiechen Korpus unå re ont* CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 125 ~, 1892 « 3* Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
4692". 3* :-. 


v s, 


forts», -i'" 1 


' "-?* - gcHtgp? S-chwansp«arti© o . Bie Pedern an 


•291 ; 


den f Mågeln uad' aot Öchwanss ém>ch lin* 
ritzteagen . luarkiert o 

Boräaaien»: . 

K ...4 IT 8 .<? .8 .1 ». ..$... K A '.. .0!. A. T A R &.&* . ' 
8r-#. 292 * 553* 

ttlmographische Sajaislung erworben von 
F-oKo Martin wMiröBÖ -Seines Aufenthaltes i© 
Gebiet von HänuBlaafe ISSlo Inwleweit &ie 
versehiédenen Ge^nstänåe tataäohlieh von 
öqh Katsefainaen iierstajamen ist fraglidlt». 

Bieser Katalog ist aiieaimnenge ste3.lt 
von Btjo B» Biosheiiser uater Éugruaäelegung 
f olgénder- Arbeiteas 

A^EleisentLi fteskal*ko obrascov ffi±nueins«8 

: kieh inoroäcev (Binige Beiopie- 
le von frossieln der Singeböre» 
mti von . Minusinsk) » Ia« M Izv0s- 
ti 3a Vostoono-Slbirskago Otöe~ 
la Imp» Husskago Geografi oeska* 
go Qbsöestva" g t. II? . v«2<o£89Gc 


» A. iCLemencs j&ametka o tjus-jacfa (öeber di© 
SötBen åer Säinmesinischen SJata- 
ren)« In:" laveeti^a Vostoono- 
, Sibirskago Otöela Husskago Geo* 
grafl ce skago Obsceatva** , CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 ■«•■ 120 « 

1892.3. 
Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


1892.* 3- . 


forts ö. 


t* X.XIII, Ko 4-5-. Irkutsk 189?. 
E.K.Jakovlev: Etnograficeski.i obzor ino* 


■ 
rodiceskago naselenija doliny 
■juznago Eniseja i objasnitel'nyj 


katalog etnografieeskago otdela 


ffuze-ja (Ethnographisehe -Ueberr 


sicht der alteingesessenen Bevöl 


kerung des sudlichen Jennissej 


und Katalog der Ethnographisehen 
mi 


Abteilung des Museums) é In M opi- 


sanie Minusinskago Muzeja". 


Vyp.IV.i Minusinsk 1900 . 
292 


Schaman Jacka* 

(31 °>) Längds cs a 27 cm* 

Årmlängd: osa 58 cm». 


• 
Armbredds 13 cm» 

Schamanengewand 9 aus grobem, gelblich 
braunem 1'uchstoff 9 das knapp den Ober 
körper bedeckt. Unten mit einem brei- 
ten gurtelartigen Tuchstreifen in lot 
besetzt. Am unteren liani f estgenäht 
zahlreiche länge und schmale Tuehstre 
fen in vers chiede nen Farben und mit 
verschiener Musteruhg. Jm Stoff meh= 
rere Binschnitte. Letzterer Umstand 
sowie das völlige Fehlen von Metall- 
gehängen deutet darauf hin„ dass es 
sich hier um die Tracht eines verstor 
benen 


i- 

CARL SVAKBERG AB, VÄXJÖ 428 10 66 «? 12? .*."•' 


1892.3. . 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892.3. 
forts* 


Schamanen handelt ( vgl * ; " hierzu Jakov 


- 
292 


lev 9 S. 55) « Bezeichnung des Sehama- 
nengewandes .bei den Abakahtat arens 
kam ton* 
Katschinska Tatarer. 


7 


lordasien. 


293 


Sehaman^trumma. Trasig. Skänkt av KoM, Mar 
(320 ) "fcianow, som fann åen hängande -i ett 
trä» 

Längds 62 cmö 
Bredds 59 cm. 

Sehamanent ro ramel. Bauart des Rahmens 
die bei den sibiresehen Schamanen- 
trommeln iibliche: ein Holzbrett ist 
derart zusammen gebogen p dass seine 
beidén Enden einander iibergreifen. 
Unten zu beiden Sex ten des Handgrifi 


s 


werden die Enden durch ichniire zuss 


a- ,.'' - 


mengehalten. Um dem Rahmen grössere 


•-■-' 


Haltbarkeit zu verleijien, sind aus^> 
sen um die Zargen herum zwei schma- 
le Gerten gebunden, die oben leicht 
abgerundet sind und frither scheinbai 


■ 


mit dem Rahmen fest vernäht waren. 
Das Rahmenholz hat sioh vollständig 
verzogen, sodass die Trommel eine 
völlig unregelmässige Form ange nom*- 
men hat. Am oberen Rand des Rahmens 
sind -veemittels Ösen 3 sichelf örmiga 
Eisengehänge befestigt, åie sog. 
'Sehwerter '(sungur) 9 die böse Dämo- 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10*66 *■ 128'* 1832,3* Gen. kat. nr 


' Inv. nr 
Anm. 
189"2*'3* 
förts* 


nen vertreiben sollen» An der Innen- 


293 


seite der' Srommel paralie 1 ihrer 
Längeachse ist als Halt evorricht ung 
der Griff angebrachtj der va?rmittels 
reehteckiger 2apf en oben und unten 
im Rahmen eirigefögt ist und eine der 
typisohen Grundformen aufweist 9 die 
bei den Abakantataren vorkommt . Er 
besteht aus.einem vierkantigen Holz- 
stab mit länglich ovalen Binschnit- 
~ten oben und unten und erhabenen 
kreisförmigen Gebilden 9 in die innen 
als Ornament Radien eingeschnitzt 
sindo In der Mitte des Handgriffsj 
d.h. an åeT Stelle, an der die Trom-*' 
mel gehalten wird 9 erweitert sich dei 
selbe in Form eines Ovals .»Das Fell 
ist iiber den unteren Rand des Rahmens 
herumgeklappt uhd war ursprtinglioh 


■}■; 


an diesem festgenäht 9 hat sieh jedafc 


/ 


später gelöst und weist in der Mitte 
starke Besehädigungen auf • Grundfarbe 


4 

• 


gelb grau mit Bemalung hauptsäehlich 
in Rot, die ^jedoch völlig verblasst 
und infolgedessen nur noch undeutlict 
erkennbar ist <> Bintrag im Origihalka- 
talogs "Schamantrumma trasig. Skänk- 
te av N.M »Marti anow (der Begriinder 
des Museums in Minusinsk) , söm fann 
den hängande i ett träd.." Die Tromv 
mel findet sich bereits beschrieben 
und abgebildet bei Klemenc 1890, 
S, 33. Klemenc teilt iiber ihre Her- " 
kunft mit, dass sie in dér* Wähe von 
Askys,. eine Ortschaft an der MUmdung 
des Flusses Askys in den 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 - 129 - 1892*3 Gen. kat. nr Anm. forts* 
293 Abakan, an der Grabstätte eines 
Sehamaneri an einem Baume hängend auf 
gefunden und durcii einen Geistliehéi|t 
Päter Paulus» dem Museeum in Minu- 
sinsk iibergeben wurdé» Dem Fundort 
naeh zu urteilen, glaubt Klemenc, 
dass sie das Kult ger ät eines sagai- 
schen öder beltirischén Sfehamanen' 
war. 

:«• Kat s cfainska Tatarer » 1 

Nordasien* 294 "Ordo " Handtag till Schaman-trummor (nytt) 

Mngds 67 »6 cm» 
Bredds 6 9 1 *• 8*2 cm. Bandgriff einer Trommel aus einem 
Holzbrett mit flacher Innenseite 
$der PÄembrane zugewandt) und sanft 
gewSlbter Aussenseite, die in der 
Richtimg ihrer Längsaehse in einen 
oharaktéristis enen Grät tibergeht* 
In der Mitte sswei ovale Ausschnitte 
zwisenen denen ein stabf örmiges KELtf 
telstiick stehen geblieben ist 9 das 
zum Halten des Handgriffes bzw. der 
Trommel als Ganzes dienen sollte* 
Durch drei Mnschnitte an dem obereå 
Ende des Handgriffe sind vi er Zapfeiji 
ent stånden, die ursprunglich zum 
Einlassen desselben in den Trommel-r 
rahmen bestimmt waren. Das untere Ejiä CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 10 66 - 130 - 

1892 i 3 s 
Gen. kat. nr 


Inv. nr 


' ■ , '• ' 


Anm. 
r 


1892*3*. 
'• 


fÖlrfcs» 


de schliesst ge rad Ii ni g ,ab und deutét 


-f 


2.94 


somitdarauf hin, dass die Herstellung 
des Ilandgriffs no ch ni elit beehdet war. 
In Aussen- and Innemseiten sind einige 
primitiv stilisierte figttrliche Dar-* 


/ /, 


295 


stellungen eingeritzt* Der Trommel ~ 
griff wurde bereits von Klemenc 1890: 
S* 34 beschrieben und abgebildeti Da- 
nach vmrde derselbe von einem Herrn 
Handelsmann in der tfmgebiing von fes in 
éiner Möhle aufgefunden» Klemenc ver- 
mutetj, dass der Kandgriff ein Relikt 
jener Zeiten ist„ als um 1800 in der 
Wähe von Tes noch Stämme der Tuba no- 
nomarlisiertené 

Katschinska Tatarer, ? 
Hordasien. 

Litet träfat i form av ett d.iur. (Kopia)* 

Längds 23 »3 cm. 
Bredds 9 »5 em* 
Höjds 7 9 3 cm. 

Muldentrog aus einem Stiick Holz ge- 
schnitzt 5 oval mit massiver Wandungj 
angeschnitztem Griff und auf, vi er klei 
nen Pussen stehend » Laut Eintrag im 
Originalverzeiehnis eine Kopie . 

Katschinska Tatarer? 
Nordasien. 


• 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 10 66 *13i 

1892*3 1 
Gen. kaf. nr 


Inv. nr 
Anm. 


1892*3, 
< 


296 


Idol. 

Längd s 101 era ? 

Idöle Roh gésehnitzter Holzstabg dés« 
sen unteres' Ende zugejspitzt ist j wäh- 
rehd das obére Ende s$eh gabelf örmig 
teilt» Die beiden Enden der, ©abelung 
verbunden dureh éinen Fellstreif en» 
der an eingeschnitzten Kerben fest 
wrknotet ist.a Am Fellstreifen befes- 
tigt zwei lärige BtiSGhel weisses und 
schwarzes Haar (Ff erdéhaar?) 9 ferner- 
hih zwischen denöelben ein kleines 
viereckiges Stiick Fell mit weissen 
Häaren dran. Seiner Beschaffenheit 
naeh weist das Idol Yerwandschaft 
auf mit einem Idol der Eyzyler, das 
Klemenc 1892s S.27 besehrie ben hat 
und das gewöhnlich zusammen mit ei- 
nem. anderen verv/ende t wird( s;»|äo.297 
Es wird pezyeh«-agas genannt» Ueber 
" seine Bedeutu*^;' t^ilt Klemenc (aia*0 
das Folgendé. mit: 

"Dieser tös (tös ist die Bezeich 
nung der Abakantataren fur ihre Idol 
"die der mongolischen Bezeichnung 
ongon entapricht) ist yorwiegend ein 
'Jägeridol. Indem der Jäger um Brfolg 
in seinem Gewerbe bittet» legt er mi 
Verbeugungen vor die Idole das Schul 
terblatt öder den Kopf einer Ziege." 

Katschinska '1'atarer. ' 
-Hordasien. 


IT*'- 

)* 
.) 

B» 

t -' 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66. "«* 132 4 Gen. kat. nr 189243; 

Anm. 1892*3; 
297 298 
a Idol j- von gleåcher 1 Beschaff enheit wie 296 j, nur 
län ger und ausser den Biischeln Pferdehaar und 
einem Fellstiick an der Lederschnur zwischen den 
Gabelenden hoch mit swei langen schmalen Tuch- 
s tre ii* en in rot i Gehört wahrscheinlich zu Nr* 
297 i Bezeichnung des Idols nach Angabe von Kle- 
menc 1892: S.S. 27 (Nr; 5) cobys-agas. Uber sei 
ne Bedeutung s. oben Nr. 296; 
Längd: 116 cm. . 

Katschinska Tatarer 
Nordasien Saltdosa med lock av trä. 

Salzgefäss aus einem Stuck Hoåz in Form eines 
Mörsers mit abgesetztem Fuss geschnitzt, mit 
einsetzbarem Deckel an dem sich oben ein klei- 
ner Knauf zum greifen befindet. 

Herkunftsort laut Eintrag im Original verzeich- 

.■•'.'■'' '■' 
nis? Zimnij verchnij iluss. Indigene Bezeichnung 

nach Jakovlev 1900 : Seite 30 tus , sal *dzen . 
som föregående. Katschinska Tatarer 
Nordasien Övre diam. 7,7 cm. 
Undre diam. 6,8 cm. 
Höjd med dosa 11 cm. 
Höjd utan dosa 8,2 cm. CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 1892.3* Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1892 »5. 
299 , Idol. (Se Bildarkivet 9 Imr sRart ilV ,) 
Längds ca: 50 em» 

Idol» Unten spitz zugespitzter Birken' 
ast mit Rinde/ der sich o ben verzweigt 
An den Gabelenden - an Kerben be fe ar- 
tigt - eine Schnury an der seinerseit3 
ein weisser Hasenkopf und 6 länglich 
schmale Tuchstreifen in Rot befestigt 
sind e Åusserdem an den Kerben zu bei«^ 
den Seiten der Gabelung je ein Btische 
in, Zöpfen geflocntenes braunes Pferde 
haar. Ber Birkenstab in der Mitte um~ 
wunden mit einem roten Tuchstreifen» 
Kach Klemenc 1892? S.30 (Nr* 13) wird 
das Idol inar-eha-t.ius genanntj ein 
Synonym von chazan^t.jus ( chozan =Hase) 
Jakovlev 1900 s S. 61 (Hr. 13) schreiblf 
Kazan tös. Klemenc (a. a. o.) schreibt 
Folgendes uber diesea Idols 
" Es steht nicht in der Jurte„ son- 
dern auf dem Hof $ meist an einem Fluse 
Es scniesst. den Mensohen in das rech- 
te Schulterblatt i Wenn jemand an der 
Schulter erkrankt 9 bringt man eine 
Kasse mit Wasser vom Pluss, trägt sie 
dreimal um den Kranken herum und gibt 
ihm einen Schluck davon zu drinken \ 
danach giesst man den Rest des Wasserå 
ni riter der Jurte aus. Opfer - der reell 
te hintere Puss eines Hammels.' Ich. 
bemerke ganz allgemein, dass das ; - Opfeij- 
niemals verbrannt wirdj man reicht es 
dem Idol lediglieh dar P fordert es auf 
es zu probieren, und isst es danach 
selbst auf,. Dieser t;jus ist seiner CARL SVANBERG AB, VAXJC 428 1 66 -■134 * 

1892 .'3. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892Y3V 
forts. 


Herkunf t . nach e i ge ht lien ni elit , kyzy- 


299 


liseh. Die Katschinzen halten ihn 
aueh nieht fur den ihren und glauben, 
dass er zu ihnen von den Sagaiern kan 


• * • 


Bei den Sagaiern Ii ef er t man die3en 
t j us ein izych - ein weisses Schaf «*■ 
Der Kult des ingracha«*tjus (bei den 
Katschinzén und Sagaiern il'garcha) 
is t wahrscheinlich sehr alt « Ich. 
schliesse deswegen darauf p weil s.ein 
izych ein Schaf ist." 

Katschinska Tatarer»? 
Hordasien • 


'• 
300 


Idol. 

1'rästavens längds 29 s '9 cm. 
M " Max. diaiius Ö 9 4 cm. 
Skinnremsornas längds ca 14 9 5 -** 18,4c 


m.. 


Idol»' schmales Holzstäbchen,, das un- 
tere und obere Ende abgeschrägt. Oben 
an einem kleinen Zweigansatz mit 
Sehnur befästigt zwei Pellstreifen - 
der eine etwas länger als der andere- 
die an ihren oberen Enden vernäht 
siad. Ber längere Fellstreifen umwik-? 
kelt mit grau grtmliehem Stoff 9 ferne 


r- 


hin auf dem Fellstreifen aufgenäht 
einige ro te Stoff stlicke. Letztere wa« 
ren urspriingli ch scheinbar auoh auf 
dem kurzeren Lederstreif en aufgenäht, 


* 


Unten am längeren Lederstreifen sina 
zwei Längsschnitte vorgenommen wor- 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 ■■*. 135 ~. . 


1892*3. 
Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


189 2„V3*. ' 


f orts •', 


den,,, die bewirken, . dass er „sich ebeii= 
300 


da in drei Teile teiltd 

Katschinska Tatarer.*? 
Nordasien. 
301 


Idol. Två nästan lika långa träpinnar «,, 


.tillspetsade nedåt och med förgre -" 
ning uppåt, som är o.' hopbundna något 


över mit ten i (Se Bildar* ki vet , Invs 

i-' 


Kart. .IV.) i • '..•■••; 


Träpinnarnas längds ca 31 och 32 cm. 


Max. diam.? Q 9 5 resp. 0,6 cm* 


Idol* Zwei ungefähr gleich länge 


J 
L Holzstäbohen ö unten zugespitzt und 
mit Yerzweigung oben, die" etwas ober 
halb der Mitte' zusammengébundén sind 
Zwi schen den Gabelenden des- einen 
Stabes an einem diinnen Faden befes-* 
tigt ein blauer Tuchlappen mit einem 
oben aufgenähten kleinen FellsttLck. 
Das Zubehör, das zwi schen den Gabel* 
enden des anderen Stabes befestigt w 
abhanden ge kommen. 

Katschinska Tatarer.? 
Nordasien. 

v. 

1 

•• • v 


ar. 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 ■■/«■■• &3$*5, 


1892. 


*3* -. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
189-2 .3* 


302 

1 n 


Idol* 


Stavens längd: 26 $8 cm» 
Max. diam.is 9 8 cm • 


Skinnremsans längds ea 17*3 cm* 


Idol» Ilolzstabg oben und unten zuge*- 


- 
spitzt* Oben an einer Kerbe befestigi 


ein Fellstreifen, der etwa in der 


Mitte mit blauem Tuoh umwickelt ist 


und an dessem oberen Ende eine dureh- 


sichtige héllgriine Glasperie befés- 


tigt ist* • Eintrag im Originalver ~" 


zeiehniss 


"Uiuch~téwi (Ber grosse Schojtan) •■■ 


Wird ' gebrauciit im Fall einer plötz- 


lienen Krankneits den kranken Schal-» 


tan . trägt .man , dreimal mit Verbeugun- 


gen ne rum und jedes Mal sprit zt man 


ihn mit Wein*" 


IQemenc 1692 s 8>26 teilt iiber di< 


3*~ 
ses Idol das Folgende mit? 


"2) Ulug-^tjus (ulug=gross) • An ei-> 


nem geraden Stäbehen befestigt man 


einen Streifen 8 der aus dem weissen 


Bauchfell einer './wrilders Ziege heraus' 


geschnåtten wirdj in der Mitte ein 


blauer Gtirtel, am oberen Bnde des 


Fellstreifens eine hellblaue Glasper 


le. Wird in dem vorderen Téil der 


Jurte auf der linken(männlichen) Sel 


te auf ge st e 11 1 v Be s ch-ut zt vor un d 


heilt plötzliche Krankheiten. Der Ri 


tus besteht darin 9 dass das Idol dre: 


L-- 
mal um den Kranken herumgetragen 


wird} danach wird dem ulug tjus ein CARL SVANBERG AB. VAXJO 428 1 66 ■^•3.37 1892.3 i Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892 *3« 
forts * 


Trankopfer aus verdtinntem Arak darge- 


302 


brachtj das mit Verbeu.gu.ngen begleitet 

wird» Bezuglich der Futterung des ulug 

tjus wurden mir zwei Angaben gemaehts 

der einen zufolge legt man ihm rohé 

Hammelleber vor, nach der anderen 

Quark.? 

(Se Bildarkivet, Inv. Kartong IV.) 

KatiSchinské, Tatarer. V 
Nordasien* 


303 


Idol. 


Iiängd: 16,9 em. 
Max. diam.: 0,3 cm o 
, . 
Idol. Kleiner Holzstab mit Gabelung 
:•.-"'-:■ 
oben, zwiscfcen deren beiden Enden an 
einess diinnen weissen Schnur ein klei- 
nes, weiss .befcaeafes Fellstiiok befes- 
tigt ist. 
Katschinska latarér.? 
Nordasien. 


304 


Idol. (Se Bildarkivet, Inv. Kartong IV.) 


Fågelfigurens längd (utan fjädrar): 
Höjd: 2,7 cm. 9 » 6 cnu 
Bredds 1,5 - 2,2 cm. 

CARL SVANBERG 'AB. VÄXJÖ 428 1 66 ~ 138 - 

L892.3. 


Gen. kat. nr 


Inv. rir 
Anm. 
1892.3- 
forts.- 


Idol» In Form einer kléinen* aus Holz 


304 


geschnitzten ?ogelfigur r deren Uhter- 
seite abgef lacht und die mit schwar- 
zer Farbé bemalt ist» Augen durch kle: 


.«* 


ne Bihftöhlungen markiert * Ungef äbr in 
der Mitte eine schmale Burchbohrung 


i 


des Korpus , durch die eine söhw.af.ze 


-; 


Sehnur gezogen ist* In den Löehem 
der Durchbohrung zu beiden Seiten 


■ t 


stecken zwei schwarze Pedern* die. nacl 
vorne umgebogen sind und die Flugel 
des Vogels darstellen»- Am hinteren 


1 


Teil der Figur steekt gleichfalls in 


^ 


einem klelnen Loch eine schwarze Peder 


» 


die den Sehwanz biidet..- Vgl* hierzu 
die folgende Besehreibung einés Idols 


i . 


das mit dem unsrigen identisch sein 
durfte, bei Elemenc 1892: S. 31. % 
"15 ) K j urku-t .1 us t er ( K.i ur ku=Bir k- 
t 
hahn) • Zwei - ein gros ses und ein kle 


i- 


nes -Vogelmodell aus Holz mit Pedern 


» 


•> 
eingesteekt anstelle von Pliigeln und 
Sehwanz. Wird an einem Stäbchen an 
der Wand der Jurte auf ge hängt. Verur«? 
säeht Augenkrahkheiteh, vor allem 
wéis.sen Staar. Wird versöhnt durch 
Tränkopfer mit Ar ak %• Gewöhnliches 
Öpfers Getreide-?korn.? 
Katschinska Tatarer» r t 
Hordasien. 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 1892*3 ä , 


• 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892*3. 


305 


Idol* Träpinne med remsa av vitt skinns 


"As tjess"*. Avskjutes (mot höftför^ 
lämning)* Man be stänker med. vin och 


mjölk •• (Se Bildarkivet, Inv* Kartong 


IV*) 


Stavens längds 14 cm* 


Diameters cm* 


Skinnremsans längds ca 13 cm* 


Idol* Kleiner Holzstab, an dem o ben 


an einem kleinen Zweigansatz ein weis 


.;■:';- , 


': 


ser Pellstreifen mit roter Stoffum - 
wiekelung befestigt ist* Bintrag im 
Originalverzeichnis i 

"As tjess* Iräpinne med remsa vitt 
skinn. Wird gefeuert (?) im Falle d... 
Huftenlähmungs man sprit zt mit Wein' 
und Milen." 

Klemeno 1892 s S* 34 schréibt iiber 
dieses Idol das Folgende: 

"30) As-tjus. Zwei Streifen Ziegen* 
fell mit ro tern Gurtel und einem 
sehwarzen an der Stelle, wo die Pell- 
lappen vernäht sind. Steht rechts voh 
Eingang der Jurte. ffenn das Kreuz 
schmerzt , bringt man unter Verbeugun* 
gen frankopf er aus Milen und Arak dar 

Kats chins ka T at are r * 


*" 


Nordasien. 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 240 * 1892*3. Gen. kat. nr Anm. .,.?-» 306 Idol o Träpinne med svart tyglapp* "Kustidh 
*san-pi*i jis" .Varmed fläktas vid 
ögonsjukdomar <> (Se Bildarkivet i Inv. 
Kartong IV.) 

Stavens längds 20 cm. 

Stavens diam.s o, 6 cm. ■ 

Tygremsaris längds 28 9 5 em. 

Idol. Éin etwas gebogener Bolzsfcab 
* unteh abgesehrägt, oben zugéspitzt , 
an dessen oberem Ende an einer Kerbe 
ein länglicher schwarzer Tuchstrei*- 
fen befestigt ist. Eintrag im Origi- 
ginalverzeichnis? 

"Kustioh-^san-pint jis . Träpinne 
med .svart tyglapp varmed fläktas vic 
ögonsjukdomar" • 

Klemene 189 2 1 s. 31 tel It- iiber 
dieses Idol das Folgende mit« 

" 20 ) Kuzt yn-sach-pynSi z . Eigentliclji 
kein Idol«sondern Zubefeörteil des 
Ritus be i der Heilung von Augen-^ 
krankheiten durch die Versöhnung 
von Kjurku-tester (No 15) (unsere 
No 304). Besteht aus eint.m Stäbehen , 
an dem ein lappen aus zimtf ar benem 
Material hängt. Mit ihm fäohelt man 
dem Kranken nach der Versöhnung des 
kjurkutester .5 Katsohinska Tatarer. Nordasien. CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 > 141 't- Gen. kat. nr Inv. nr 1892*3 i Anm. 189 2.. 3, 
307 ' 308 309 Träskål. Eund, cirkelformig skål av trä. 

Piam*: 17 »6 cm. 
Höjds 7 »6 cm. 

Holzschale» kreisförmigj aus einem 
Stiick Holz geschnitzt» mit schmalem 
Fuss unten; Laut Eintrag im Original- 
verzeiehnis von Zimnij yerchni-J uluss. 
Indigene Bezeiqhnis nach Jakovlev 1900 
S. 29 ajak. 

Katschinska Tatarer; ? 
Mordasien o Träskål . S om nr.. 307.. 

Piamos 16,7 cm. 
Höjds 7»! cm* 

Von gleicher Beschaffenheit und Her- 
kunft wie No* 307» 

Katschinska Tatarer. 
Mordasien. Träskål. Som nr. 307 och nr. 308. Katschinska Tatarer! 
Mordasien o CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 ■-». 142 .-ar- Gen. kat. nr Inv. nr 1892.3. Anm. 3.892*3* 
310 311 Litern smal träskål * 

Diam. s 7*9 em» 
Höjd? 3,6 *■ 4 cm* Holzsehale von gleicher Beschaf fenhei|t 
wie 10 307-309 * Herkunf tsort s löng 
uluss. Öhne Puss* statt -dessen a^ge-; 
flachte Intefseite» 

Katschinska Tatarer. ? 
lordasien. Idol» M Saryich t.jess". Brukas för gulsot 
Se Bildarkivet, Inv. Kartong IV.) 

Längds 27 »2 cm. TEE.3'2/5 Idol. Bes te ht aus einem unten zuge 
spitzten Holzstäbchen mit einer Gaber 
lung oben 9 dåren beide Enden ursprung)»- 
lich durch einen Lederriemen verbun- 
den waren, von welchem jetzt nur noeh 
ein kleines Stuck vorhanden ist. An 
diesem fest vernäht ein yiereckiges 
gelbes Baumwolläppchen. Eintrag im 
Originalverzeichnlst Sarych tjess tös 
brukas för gulsot." Xlemenc 169 2 t S. 
33 .gibt von diesem Idol bei den Kyzy- 
lern die folgende Beschreibungs 

"29) sarych-^tjus. Gelbes Läppeheri 
und schwarze und weisse Wollfäden von 
Schafeh an der Gabelung éines Birken- 
stabes. Wird auf der rechten Seite 
der Jurte unter den Geschirregalen 
verwahrt. Puhrt Gelbsucht herbei.; Wicli 
durch Trankopfer versöhnt. Bas ge- CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 -k 143- 1892*3* Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
3.89.2,5.; 


forts* 


wöhnliche Opfer (die Hahrung) ist das 
311 


Beräuchern (?) durch Gerstengrutze 
mit saurér Salme." 

Katschinska Tatarer .? 
Nordasien» 


■ 


312 


Idol. "f.ieve t.lese" é Liten rock av blått 
bomullstyg» Brukas vid, hjärta och 
magsjukdomar även "beim ferlorenge- 
hen eines Menschen." (Se Bildarkivet 
Inv. Kartong IV») 

Längds 20 em. • 
Bredds 14 - 23 v 2 cm» 

Idol. Kleines Ärmelhemd aus blauem 
Baurawollstoff mit aufgenahtem rotes 
Tuchstreifen an den be iden Schultern. 
Vorne am Halsaussehnitt angenäht ein 
weiterer rot er Stoffstrei£en s an dem 
ein kleiner Messingring befestigt isi 
sowie daruber ein läppenen 9 gewebt 
aus gelben, roten und braunen Fäden. 
Eintrag in Qriginalverzeiehniss "S?je- 
va tjess. Liten rock av blått bomulls 
tyg* Brukas vid Bjärt- och magsjukdo- 
mar även " bei dem Verlorengehen ei- 
nes Mensehen" »" Ueber dieses Idol 
feilt Klemenc 1892s S. 29 das Folgen- 
de mitt 

"12) eega-?tjus. In Form eines ein-r 
heimischen Frauenhemdesi wird in der 
Ecke beim Herd verwahrt « Verursacht 
Herz- und Magenkrankheiten. Wird auf- 


> 

- 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 428 1 66 144 1892 w 3 v Gen. kat. nr 


' Inv. nr 
> Anm. 
1892.0 * 


forts» 


gestelit unter Teilnahme des Kam 


• 


312 


(Schamanen),* Einem neuen Idol wird 
das frische Herz eines Hammels als 
Qpfer dargebrachts und der Kam trinkt 
das B3.ut des Hammels.» wobei er Gebete 
hersagto ?fohn sich in der Jurtö ein 
Kränker befindet 9 so mus s der cega-ij 
tjus nur auf die Strasse herausgewor- 
feia werden» und die Krankhéit geht 
auf einen andéren Menschen uber* Wenr 
'in der Jurte ^emand stirbt, wird qegs 
t^us/in den Wald ge trägen und an ei- 
• riem Baum aufgehängtj es werden ihm 
dréåmal frankopfer mit Ar ak dar ge - 
brachtjSan bittet ibn sich nicht zu 
ärgern ,und geht fort, indem man sich 
dreimal vor ihm verneigt. Hier (bei 
den Kyzylerh) ist der Sinn dieses Br* 
chés der folgendes der tjus erfiillte 
nicht seine Verpf M-chtungen 9 schiitz-- 


iu- 


„. 


te nicht den Menschen, und das Idol 
wird ehrenvoll verabsehiedet. Der Ky* 
zyler verabsehiedet sich friedfertig 
von seinen Schal tanen* Bei anderen 
Völkern hat der Brauch der Zer störuns 
des tjus den Charakter déö Gérichts 
und der Strafe gegenuber dem Ongon:." 

Katsohinska Tatarer. 
Nordasien. 


a 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 «•■ 145 ,*s 1892.3* Gen. kat. nr 


Inv. nr 
'«■ A 


rim.. ... . 
1892;5i 


■• 
rm-'- 


• 
314 4 


Idol* Tankade yiezmän tes« mot* ögonsjukdom 
mar (Se Bildarkivet* Inv» Kartong. IV) 


a 


' ' 


Stavens längds 11,6 om* 


• • : • . o 


• ■ t 


Skinnremsans längds ca 6,7 om, 
Idol», Kleines, unten zugespitztes 


•A 
Stäbchen aus Birkenholz, an dem o ben 


an einer Kerbe ein Sttick weiss behaai 


■ 1 ^ 
tes Fell verknotet ist. Bintrag iia 


.* H 
Originalver zeichnis s tamka-cziezmän 
tes. Vor der Krankheit der Augen* 
Dea? Schaitan wird gefuttert mit ge* 
mahlenem Tabak» mioh und Arak*" 
Ueber dieses Idol bei den Kyzylern 
' > 


gibt Klemenc 1892* S* 28 f. folgendan 


* V 
Berichts 

••11) Tameha-Giezam-t.ius. Streifen 
aus dem Bauchfell einer wi&den Ziege 


% ■ 


V* ' \ 


in Form eines Schwänzchens* ?/ird an 

der vorderen Wand der Jurt-e öder des 

Blöckhauses aufgestellt. Verursacht 

Kopf sehinérzen. vor allem chronisohe * 

Er wird verehrt und versöhnt» indem 

man kleirie Prisen Schnupftabak wirft 

und ein dreimaliges Trankopfer aus 

Arak mit Verbeugungen völlzieht. Das 

gewöhnliche Öpfer ist Milen." 
Katsehinska Tatarer.? Hordasien. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 *r 246 -N- ,- 


189243* 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892*3-* 
315 


Idol i Gyo^archa-tes» Mot alla möjliga 
sjukdomars, men särskilt mot huvudvärk 


:• 


.De "båda stavarnas längd resp. 9 »'.8 
och 10,8 cm» 
Idol» Zwei kleine Holzstäbeheri» die 
kreuzweise gelegt und in der Mitte 
durch eine Schnur miteinamder verbun? 
den sind* Ån dem einén Stäbchen ofeen 
befestigt ein weisser und ein blauér 
Tuchlappen, an dem anderen ein blauei 


1 


and ein weisser» Eintrag im Griginal- 
verzeiGhniss" Czogarcha-?tes» Wird ge- 


• 


braueht bei allén Krankheiten, aber 
öfters bei d« Kopfschmerzen. Man 
sprit zt, mit SÖ. lon anfangs den Schai- 
tan, hierauf ins die offene Thur hin- 
aus auf die Strasse und dies dreimali 
"Glemene 1892: S, 26 teilt tiber die«^ 
ses Idol folgendes mits 


K. ' 


"3) cosarcha-t.ius» Stellt eigént- 
lich zwei 3ungfräuli'oheSchweBitern dai 


1 


eine ältere und eine Jiingefe. Zwei 


- 


Stäbchen durch Faden verbundenj an 
dem einen zwi vieraekige Streifen au£ 


} 


blauem und weissem Stoff (die ältera 
Schwes ter) 9 an dem anderen gleich~; 
falls zwei Streifen» einer weiss p dei 


* 


andere rot» Wird in der Jurte am ^in- 


» 
.- • 


gång auf der linken Seite verwaiirt» 
Hilft gegen alla Krankheiten vor al- 
lem gegen Kopfschmerzen» Der Brauch 
der Versöhnungs man be sprit zt das 
Idol deimal mit Arak und öffnet nach 
;jedem Trankopfer die tur der Jurte» 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 189 ?> 3% Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
189 2 -i 3* 
forts * 


Dle gewöhnliche Kahrung besteht aus' 


315 


Trankopfern mit Milen* 

Katschinska Tatarer.? 
Hordasien. 


316 


Idol. C.yerit~tes. Mot hosta. 
Stavens längds 16,4 em. 

Idol. Kleiner Holzstab, unten zuge- 
spitzt und oben abgeschräht. Oben an 
einer Kerbe mit Faden befestigt ein 
Fellstiiekj das oben mit weissem und 
weiter unten mit schwarzem Tuch um- 
wickelt iat. Bintrag im Originalver- 
zei ehni s % " Czedi t - té s . Wir d ge br aucht 
beim Mustens den Scho^tan fiLttert ma* 


t 


' ■ 'v '"■ 
und beräuenert mit Fett und bespritzt 
mit Wein." Klemenc 1892sS. 31 berieh- 
■"'-. 
tet iiber dieses Idol der Kyzylers 


' - .v* 


"19) • Cedim-t-jus. Weisses Ziegen^ 
fe 11 mit zwei Gftirteln. Wird in dem 
vorderen Teil der Jurte an der recb.- 
ten Wand verwahrt. Verursacht Husten. 
Wird versöhnt durch s Beräuchern mit 
Pett und Trankopfer mit ®ein." 

Nach Jakovlev 1900s S, 62 wird dag 
Idol cedil tös geriannt* 

Katsehinska Tatarer.' 


- 


Nordasien. 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 <?-.l'4& «■. 1892*3 ^ Gen. kat. nr Anm. 1892»3^ 
317 Idol»- ..Al tyn-tés * (Den gyllene Scho j tan) Tid sjukdomar hos barn och hos full- 
vuxna som "Brust saugt" brärines smör 
på kol framför Scho jtan under bugnin- 
i gar o (Se Bildarkivet, Inv. Kart . IV.) 

Stavens längds 10 9 1 cm» 

Idol. Kleines Holzotäbchen,, unten uni 
oben abgesehrägt» Oben an einer Kerbe 
mit Faden befestigt zwei viereckige 
Stoffstreifen !) der eine aus rotem Baua 
wollstoff t der andere in zwei Hälfter, 
gefaltet aus Bro kat mit gelben, brau- 
zien und roten Fäden. Eintrag im Ori- 
ginal verzeichniss"Altyn-tés .(Der gol- 
dene Scho j t an) . Bei den Krankheiten 
der Kinder und der Erwachsenen- "Brust 
saugt" - wird vor de a Schojtan mit 
Yerbeugungen Butter auf den Kohlen 
verbrannt»" Klemenc 1892 s S» 28 
schreibt uber dieses Idols 

"7) Altyn-tjus (Altyn=Gold) , zwei 
viereckige 5?ucnstreifen 9 der eine augi 
rotem Katun 8 der andere aue Brokat» 
an einem Stäbchen befestigt. Wird in 
der vorderen Ecke der Jurte hinter 
den Ikonen aufbewahrt. Srzeugt Kin* 
derkrankiieiten und nägt ah der Brust 
der Erwachsenen» Wird dadurch versöhr^t 
dass Kuhbutter mit Verbeugungen auf 
gltihenden Kohlen verbrannr wird? 
Wird ernährts. indem man Milch davor 
stellt. 

Kat s chinska Tatarer >■ t Nordasien. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 10 66 3.49 ■* -;■'■■.■.. 1892 .a». .. 
Gen. kat. nr 


Inv. nr 


. 


Anm. 
189 2 ■• ">. 


318. ..; 


Idol» Ke#itz-té*e» Användes vid smärtotr i 


skulderbladet (bogblaået) • Utf odras 
med. fet t och besprutas med mjölk och 


vi n * ...••. 


Stavens 1 längds 11 8 6 cm» " 


Idol. Kleines Holzstäbchen, unten zu- 


gespitzt 9 obén abgeschrägt. Etwae 


unterhalb vom oberen Ende an einer 


Kerbe ein weise behaartes Fellstuck 
- \ 


mit Faden bef estigt . Eintrag im Origi 


- 
nalverzeiQhniss"Kegis-tés* Wird ge- 


braucht bei den Sehmerzen des Schul- 


terblattes (bogblad).?, f Uttern mit Fet 


und bespritzen mit åSileh und Wein." 


Klemene 1892°. S* 32 beschreibt ein 


Idol mit gleicher Bezeichnung g abei* 


von einer etwas abweichenden Beschaf* 


fenheif: ein Stiiek Ziegenfell, das 


vermittels eines roten Läppenens mit 


zwei sehwarzen Glasperlen verbunden i 


st» 
Möglieh, dass der Lappen unå die Pers- 


ien abhanden ge kommen sind. Ueber di© 


ses Idol berichtet Klemeno (a.a»0.) 


noch das Folgendes 


"24) Kigiz~t;ju8». ... »Wird änder 


rechten Wand vom Eingang der Jurte au 


f- 
bewahrt. Verursaeht Gliederreissen. 


Opfer - Fett ,Miléh. f - Trankopfer mit 


Wein» Beräuchern verträgt dieser tjus 


nicht. Wenn er fälschlicher %'eise 


öder aus Unwissenheit mit Fett öder 


Milch beräuchert wird, werden ver - 


schiedene Unglticksfälle verursaeht» 


Eatschinska Tatarer? 


Nordasien 
" CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 TO 66' * i50-4? 1892 ■•*>• Gen. kat. nr 'Inv. nr Ann 1892*5* 

319 • Idol * Användes vid svåra födslovåndor: den 
sjuka bäres tre gånger runt med "Ara- 
ka% som man sedan bestänker Schogtan 
med* (Se Bildarkivet, Inv * Kartong I V)*) 

Stavens längds 14,3 om* 

" diam. s 0,4 cm* 
Skinnremsans längds 9,8 resp. 12*1 cm 

Idol* Hnten abgeschrägtes Holzstäbchepfi 
mit einer kleinen Gabelung oben, an 
der mit Paden zwei enthaarte Fellstuk 
ke sowie ein kleiner, roter vierecki 
ger Baumwollstreifen befesiigt ist . 
Der eine Fe 1 lst r elfen mit rot em und 
etwas weiter unten mit sehwarzem 
Stoff umwlGkelto der andere lediglich 
mit rotem an einer Stelle. Die Be - 
schreibung* die Klemenc 1892 s S-.25 f * 
von diesem Idol gibt, stimmt in gros- 
sen 2ligen mit der oblgen ttberein. Inm 
zufolge sind die Fellstreifen dem JeU 
eines Fuohes entnommen. Er schreibt 
(a.a.O.) weiterhins 

"1) Iul'gu^tjus -. ( Trflgu=Fiichsin) 
Das Idol wird in der vorderen Ecke 
der Jurte öder des Blockhauses bei 
den Ikonen auf gestelit» zugedeckt 
durch ein umgestulptes. Gef äss aus Bir 
kenrinde. Bieser tjjus ist ein weibli- 
eher, einer der unter den Kyzylern an 
verbreitetsten ist. An ihn wendet man 
sich bei schweren Geburten der Frauen 
Um die Kranke trägt man dreimal mit 
Wasser verdunnten Milchbranntwein 

(Araka) der aus satirer Milen, a-jran, 
destilliert ist. Danach bespritzt 
man de tjus CARL SVANBERG A9, VÄXJÖ 428 1 66 -A- 151 * 1892.3' , Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
189 2.* 3,* 
*„,; 
forts* 


mit dle3em Branntwéinj verbeugt sieh ; 


319 


vor ihm und bittet ihn zu helfenj die 
Kranké zu entblnden* Das frankopfer mit 
Branntwein ist ein© Ehrenerweisungg die 
Yersöhnung des ti£l'gd^t3us in Fallen 
besonderer Wiohtigkeit-j ausserdem ist 
es notwendig, ihm * wenn auch nur ein«- 
mal im Jahr - ein Opfer zu bringen, ihn 
zu flittern, wie die alteinsässige Bevöl 
kerung sagt» Man fiittert ihn mit gekoch 
t em Fisch. Das Opfer wird auf einem Tel 


* 


ler uberreiqht und unweit vom Idol hin- 
gestellti" . 
Eintrag im Originalverzeichnis: "Tulgu- 
tees (Lisein sehajtan) . Wird gebraucht 
bei schweren Geburtens die Kranke wird 
drei Mal mit "Åraka" uingetragen, mit.. 
weloher man den Scho-jtan spritzt* > 
Katschinska Tatarer ? 


' 


Nordasien 


320 


Idol. 

Längds 17 »4 cm» 
Bredds 26,4 cm.. 

Idol. Eeehteekiges Stuck Leinwand*. an 
dessen oberen Rand an vier Stellen in 
regelmässigen Abständen iibereinander 
(von unten naeh q ben) je ein kleines 
viereekiges rotes, v/eisses und blaues 
Stoff stiiekchen und ttber dem letzteren 
nochmals ein kleines Stuckchen, Fell 


■>•■■.■ CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 * 152 « 1892 é 5 i Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1892.*9* 
forts * 


angeaäht istö Diesee Idol weist grosse 


320 


Ifanlicnkeit auf mit einem solchen, dae 
Kie&ene 1892 t S«33 mit folgenden Wor* 
ten beechrieben hats 

°28) 01-*emed**tjusé yiereckigee Läpp- 
enen» dem oben an vier Stellen neben- 
einander Stiickonen roten ö weissen und 
blauen Stoffes angenäht eind und ober- 
halb deroelben Stickenen Fueasfell$ 
unten sind mit roter Farbe zwei ba^» 
fcaeyn (die göttlioh© Birké ** der Ssom» 


- 


der -l-ujäer Unterwelt im Keiciie Xlchans 
wäohst) abge biidet* Ba^-kaayn wirå aucfc 
die Mrke genannt* bei weloöer JMiirlioiJ 
deia EEtroraei und den Geiatem der Berge 
(tiger«-tai and togo^tai} Opfer darg®-* 
braoht werdenj eine Birka wäehst naoh 
oben, die andere nach unten. Blesen 
tjus liefert der Kam» und bei dieseo 
befindet sich auo» der i^ych e das fucfas 


-. 


rote Pferd» Bei der «eih© des izych . wer 
den die oben beeohriebenen Stuokehen 
Stoff an der Birke aufgehängti danaon 
werden sie an der Leinwand aufgenäht 
und auf derselben die ba^«kaByn abge*- 
biidet* Br (der t^ua) wird als Beechiit- 
eer der Herden angesehen und wird ge» 
ehrt durch Urankopf er aue ?i?ein und 
Milen»" 
Jakovlev 1900 s S* 6j5 (Bo 31) be -* 
Bcbxeibt das gleiöhe Idol unter der Be- 
zeieanung B dzal«*bak tös" und behauptet, 
dass die Kyzyler ee von den Kateoninzer 
iibernommen haben» Vgl* weiter unten an- 
ser Idol nso 521 gleioher BezeichnungV 
daQ mit dera soeben beBohriebenen fast 

CARL SVANBERG AB, VAXJO.:428 10 66 .-•3.53'- 1892 .3 i Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892*3,. 
. 
forts* 


fast identisoh. 


320 


Katschinska Tatarer? 
Hordasien 


t 
321 


Idol* E.i fullt säkert, att skinntofseri 

och pinnen höra samman* (Se Bildarki- 


■■ 


vet* Inv. Kartong IV.) 
Stavens längds 18,1 cm* 

Idol. Holzstab mit flacher Untersei- 
te, unten zugespitzt, ©ben an einer 
Kefbe ein weisslich braunes Fe 11 - 
stuck mit roter Umwickelung befes- 
tigt. Stimmt seiner Beschaffenheit 
hach mit einem Idol uberein, das 
Klemenc 1892s S* 31 auf folgende 
Weise beschreibt: 

"14) Moin-tjus (Moin=Hals) . An 
einem Stäbchen ein Streif chen aus 
dem Bauchfell einer wildén Ziegé 
mit roter Umgurtung. Wird am Herd 
verwahrt. Gegen Halskrankheiten. 
Jfird versöhnt durch Beräuohem mit 
Fett und Butter sowie durch das Dar- 
bringen von Trankopfern vermittels 
Araka." 

Katschinska Tatarer? 
Nordasien. 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 428 10 66 » 154 «• .. 


189 2. 3. ' •■- 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
189 2*3. • 
322. 


? 

Längds ca 37 cm» 

Zwei Streifen schwarzer Kaliko und eix 
Streifen brodierte Se ide an den Enden 
zusammengenäht • Vielleieht Tuchstrei^ 
fen, wie sie die Abakantataren an dem 
Sehwanz und der Mähne des Opfertieres 
(izyeh) zu befestigen pflegen und die 
sie kyzyl calama nennen. 

Katsehinska tatarer? 
Kordasien 


1 
323 


* 

Idolo IMalboch fjers* (Hos Kargineerna 
på Abakan) • 
Linnets mått: 28 s 37 »3 cm* 
**-. . 
Trummans diam.s 4,49m. 
Idol. Rechteckiges Stiick Leinwand, an 
dem oben an vier Stellen nebeneinan- 
der je ein kleines brodiertes Stoff - 
läppchen sowie dariiber ein kleines 
LederstUekchen angenäht ist. Eines 
derselben i st nicht me hr vorhandenj 
doch sind die Spuren, wo es sass, 
deutlich erkennbar» Am Rande rechts 
oben eine Hanfschnur und ein schmaler 
länglicher Lederstreifen angenäht, 
links oben gleichfalls ein länglicher 
Lederstreifen, ein violettes Leinen- 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ' 428 10 66 * 155. ~ 1892 *3. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1892*% 
forts* 
523 band sowie das Miniaturmodell einer 
Schamanentrommel in Form eines hölzerneri 
Rahmens und ein kleiner Trommelschlägel, 
Die Leinwand mit rötliéh brauner Farbe t 
bemalts aussen an den Rändern Zickzack- 
linien, die zwisohen zwei parallelen 
Linien rings herum laufenj innen in der 
Mitte drei primitiv stilisierte Bransch- 
Il che Figuren, die sich an den Handen 
halten ., eine Tierfigur (ElGhmännchen?) 
uhd zu beiden Seiten von all diesen Fi^> 
guren zwei Bäume, in deren Wipfel sich 
die Figur der Sonne bef indet ; ' der eine 
dieser beiden Bäume mit den Wurzeln nach 
oben dargestellt . * Eintrag im Original- 
verzeichnis:"Tjalback Tjess" (Bei den 
Kacyineen (Katehinzen?) auf d, Abakan) . 
Ganz die gleiohe Beschaffenheit und die 
gleiche Bezeichnung ( calbak =( calbak= 
breit) tös) weist ein Idol auf, das-Ja- 
kovlev 1900s S. 51 (nr* 1) beschrieben 
hat. Danach dienen die beiden Leder -r- 
streifen pben zu beiden Seiten der Lein- 
wand zum Befestigen des Idols äm Quer- 
holz der Jurte auf der linken Seite des 
Eingangs in der vordereh Ecke, wo die 
Hei Ii genbilder stenen. Jakovlev (a.ä.O*) 
téilt Uber dieses Idol no en das Folgende 
mit: 

"Manchmal werden an der Leinwand 7 Fe- 
dern eines schwarzen Adlers öder eines 
Birkhahns befestigt. Man glaubt, dass da^ 
Idol kränklichén Menschen (Zahnsehmerzen 
Erkältungen, Gliederreissen) und dem Vieh 
Wutzen bringt^Zur Versöhnung wird es CARL SVANBERG AB, VAXJt) 428 1 66 - 156 - 
1892.3* ' 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
• 18.92L**U 
forts * 


am Morgen und am Tage mit gekochter 


323 


Milch bespritztV Dieses Idol reitet auf 
einer fuchsroten Stute." 
"Vgl. hierzu auch N>F. Kataniv: Ötcei 


t 


o pöezdke* soveraennoj c 15 maj a do 
lv cent. 1896 goda v Minusinsköm okruge 
Enieejsköj gubernii. In:"Uceny;jä Zapisld 
Imp. Kazariskago Universitet a" God LXIV, 
kn. 5-6. Universitetskaja fetopie. S-.49 


i 


Kazan 1897 * ' 
Katschiriska Tatarer? 
Nordasien 


324 


Idol. 
Längd: ca 42 cm. 
i 
( Se Bildarkivet , Inb . ' Kartong I V . ) 
Idol. Völlständiges Iltisfell, innen 
mit Stronfullungp umknotet mit blauem 
Tuchband. Anstått der Augen zwei dorch 
löcherte gelblich grtine Glasperlen, 
die am Fel! vernäht sind* Vgl# faierzu 
Klemeno 189 2 s S. '28 (Nr, 8-9). 

Katschinska Tatarer? 
Nordasien 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 --157 -•-■ 
1892 o 3V ' 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892*3. 


. 


325 


Idol. - Tonganza Tjers* Enligt tron kan ■'■ 
Schojtan leda människorna "bort från 
vägen och låta dem f örfrysa« Före re- 
san besprutas han därför med snaps oc* 
utf odras med fläsk och fett* 
(Se Bildarkivet,,* Inv* Kartong IV») 

Stavens längds 16 cm. 

Skinnremsans längd: 11 »5 «* 1.6 ,9 em* . 

Idoli Unten zugespitztes Holzstäbefaen 


L 


mit kleinem Zweigansatz und Kerbe obex 


L» 


an denen flånf länglich schmale. Pell- 
streifen mit weisser Behaarung befes- 
tigt sind* Zwei dieser Fellstreifen 
verzweigen sich* Alle sind mit schma- 
len 1'uchstreifen in Rot and Schwarz 
umwiekelt* Eintrag im Originalver- 
zeichnis: 
"Tongoza Tjessv Der Schojtan 9 dem 
Glauben naeh» fiihrt vom Wege ab und 
' v 
lässt die Mensehen verfrieren-j deswe- 
gen wird er vor der Reise mit Sehnaps 
bespritzt und mit Fleisch und Fett ge- 
futtert," 
Klemeno 1892: S>~ 32 teilt tibér 
dieses Idol das Folgende mits 
" 23) Tangaza*tjua.^6Streifen 
Ziegenfell t umbunden mit roten und 
schwarzen Gurteln. Wird hinter dera He: 


'*«• 


de verwahrt. Er verursacht Frost 9 
Schneesturm und bringt den Wanderer 
Vom Wege ab 9 wenn dieser uber ihn er~ 
zlirnt i st . Als Opfer bringt man ihm 
das erste StUek Fleisch vom Tische 
und Trankopfer mit Wein dar* Vor dem 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 158 » 1892*3*. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1892- »--3-f 
forts*: 
325 326 Aufbruch auf den Wegj. : be sönder s im Win 
ter* musa man inm auf jeden Fall, ein 
Opf er bringen.*" - • ... 

Kat.achina.ka Tatarer? .. 

lordasien Idol» Kvist med rad och vit fXagm* ( n %o- 
bytitsehan>*t'és") * Användes vid Epilep 
si» Sjuklingen bäres tre gånger runt 
med denna.. Scho-jtam besprutar man med 
vin och mjölk» (Se Bildarkivet 9 . I ny. 
Kartong IV.) 

Kvistens längd t 44 em» 

Bandremsans längd: 1? resp. 17 »5 em» 

Bandremsans bredds 5 resp» 6 »5 cm* 

Idol o Zweig 9 unten abgeschrägt, an 
dessen obere Hälfte an einem kleinen 
Zweigansatz mit Faden ein rotes und 
ein weissee Stoff band befestigt ist.: 
Eintrag , im Originalverzeichnis t 

"Quist m» röd och vit flagg» -Eobyj* 
titchan-tés wird gebraucht bei der 
Fall. *• .o» . »(?) Scho|tan spritat man 
Wein und Milen »<' 

Kaoh Klemene 1892.1 S. 33 (nr»26) 
nennen die Kyzyler das Idol chabytyt- 
cnan-^tjus./Er sehreibt weiterhin tiber 
dasselbe (a.aoO»)s 

"Ss wird -fiber der Uur verwahrt? 
Bs verursacht Epilepsie Es wird mit 
Trankopfer aus Wein öder Milen ver- 
söhnt." Kat chi neka Tatarer? CARL SVAMBERG AB. VÄXJÖ 428 1 O 66 •* 159 * mm>3± Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 189 2. . •3*; 
327 • - Idol v- Tre smala kvistar,, hopbundna,, samt , 
en svart 9 en röd och en yi-t ,lapp»; 
'I-ochalaseha-tés ■> Vid , s jukdomst illf älr- 
len avvärjas sjukdomen av schamänen 
med tillhjälp av denna 9 Hän, besprutas 
med vin ? mj ölk och placeras därefter 
vid dörren» (Se Bildarkivet 9 Inv<> Kar 
tong IV.) 

Längd: ea 38 9 5 cm i 
' Sen svarta tyglappens längds -29? 5 cm. 
Sen vita tyglappens längd: 7 9 3 cm» 
Déh x-öda tyglappens längd; 6,5 cm. 

Idol» Drei unten scliräg abgeschnitte- 
ne schmale Zweige p die in der Mitte 
zusamraengebunden sind. Bbenda sind be-f- 
festigt ein langer schwarzer Tu-chstre:L- 
fen sowie ein kleines Cuehläppehen in 
• Weiss und ein solohes in Rot o Eintrag 
im Originalverzeiebniss 

"Tre smala kvistar hopbundna 9 samt 
med en svart e en röd och, en vit lapp-. 
'Pschalascha-tds* In Krankheitefällen 
wird die Krankheit mit die sen dureh 
den Schaman.abgestreift,. Ihn bespritzt 
man mit »Véin p Milch und hierauf wird 
er an , die Tur ge st ellt * " 

Nach Klemene 189 2 s S-.32 (Kr. 21) 
nennen die Kyzyler dieses Idol (5za- lan-»t.iuts . Ihm zufolge wird an den 
Zweigen ausserdem ein. Stuck Fuchsfell 
befestigt# Er teilt uber dieses Idol 
noch das Folgende mit s 

"fber diesec Idol känn nur der Kafo 
disporiieren. Er wedelt den Kranken mit 
dem Idol ab und pf legt mit ihm die 
Krankheit weg.o Indam er zu Be &* ni i CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 160 ~ 1892,o 3,. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
A 


nm. 
1892.3. 


mit dem Idol fächelt, spricht er dazus 
forts. 


ålas ala,alas ala, Ki zyl p ki syl , ak kizyl 
327 


- bunt p bunt j schön schön ? weiss schön; 
danach «- chubut r chubut. (Bedeutung unbe- 
kannt) tatarinj chubun auf Mongolisch ~ 
Kind, und schliesslich - kys,kys - (etwa 
in der Art unseress Wegl") 

Katschinska Tatarer? 
Nordasien. 


< 


328 


Amulett i Saknade etikett. Numret skrivet 
a-c 


på föremålet. 
a 


Bå^e . 


Bågens längd: 13 9 2 cm. 
" bredd; 3 9 4 cm. 

b 


Pil. 


"V-. 
Pilens längd: 9 »5 cm. 

" diam.: 0,3 - 0,4 om. 
c 


Miniatyrspindel 

3?rästavens längd: 12,1 cm. 
dess diam.: 1 om. 

In Form eines kleinen Miniaturbogene 
und eines Miniaturpfeiles. Als Sehne de 
Bogens eine goldene Zwirnschnur . Auf de 
RiAckseite des Kartons an dem Bogen und 
Pfeil sowie c) befestigt sind 9 steht: 
"Mai - vd.rd in die Wiege bei der Geburt 
eines Kindes gelegt - der Bogen einem 
Knaben, die Spindel einem Mädchen." 

Katschinska Tatarer 
Die Bezeichnung Mai steht sicher in 
Zusammenhang mit der weiblichen Gott- 


3 

r 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 * 161 * 


1892 


t $ 6 


Gen. kat. nr 


Inv. nr • 
A 


nm. 
1892*» 3 - 


forts * •■ 


helt mai-änä 9 die als Beschutzerin der 
328 


Kinder gilt. und die z*B* naen Auff as- 


• 


a-c 


sung der Teleuten.bei dronerider Gefahr 
unsicht "bar den in der Wiege des Kindes 
befihdlichen Pfeil mit dem Bogen auf 
böse Geister abschiesst. Vgli hierzus 
E* Emfcheimer * £ur Ideologie der lappi- 
schen Zaubertrommel* In? Ethnos, 1944» 
Kos» 1 3*4 oS ö 152 fy 


Jakovlev 1900 s S* 54 (Nr*34)§cnrelb1;8 
"Sie (der Bogen und der Pfeil) wer«* 


. 
den in einen Tuchlappen eingewickelt 
; 


und in einem Säckenen in die Wiege ei- 
nes neugeborenen Knäben gelegt." 

iiniaturspindel in Form eines verhält- 

nismässig breiten Holzstabes mit gera* 

, den Enden, dessen eine Seité mit einem 

Stiick weisslieh grauer Leinwand und da- 


riiber mit goldenen Zwirnfäden umwickelx 
ist» Ueber die Aawendung dieser Minia- 


turspindel s. 328 a. Jakovlev 1900 t 


S f 54 sehreibt hierzu u?a. 


"So 34 (Bogen und Pfeil) und 35 


(Spindel) aind Amulette t die den Säug*- 


■ 
ling vor Krankheiten und Benexung 


soniitzen. 


Eatschinska Tatarer 


Nordasien 


■'•' : "'"';r 


V§iV CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 W 162 i 
1892 *>* 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 


* 


Anm. 
189-2 *3>- 
329 ■ ... 


Idol-*. Gymätan4teé(Die Sehlange Schojtan) •» 
Användes mot fot svullnader* Därtill 
behöyes tre stycken* 

Längds 27 om. 

Diam*s @ 9 6 - 1,3 era» , 

Idol» In Form einer Sehlange aus 
schwarz blauen Filzstoff 9 der zusam- 
mengerollt unå déssen ein Rand fest 


• 


vernaht ist* Anstelle der Augen zwei 
kleine schwarz braune 9 durohlöcherte 
Gjlasperlen. Einträg ira Originalverk 
zeichniss > 
"Gymätan-tés* (lite Sehlange Schoj- 


r 


tan) * Wird gebraucht bei der Ge <~ 


i 


schwulst der Fusse* Man hat su drei '' 
St-ticka" 


" ' 


■Naoh Klemenc 1892 s S* 31 (Hr*16) 
nenmri die Kysyler das Idol dzalan-» 
tjus (czalariÄSehlange) . Weiterhin 
-<■ 
teilt er (a*a*0*) iiber dasselbe noch 
das Folgende mit: 

"Gewöhnlich fertigt man drei sol- 
eher Schlangen an* Sie verursachen 
Gliederreissen und Geschwtilste an den 
Fiissen*. Alle drei Sehlangen legt man 
£> i 
auf ein Brettchenj vor sie legt man 
ii ■ 
Fett und stellt einen Beeher mit Wein 


9 


trägt sie danaeh dreimal um den Kränk 


SI 


herum 9 verneigt sieh 9 trägt das Brett 
chen nå* der Speise und den Idolen 
aus der tfurte heraué und vergräbt sie 
in einem Schlangenloch* Die Krankheit 
geht zusammen mit den Idolen in die }] 
Erde." 

lat.aehi nska »T at arer?* 
Nordasien 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 T. Hl 1 892,3 Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1892.3* 
330 331 gniyslidai , rikt, snidad* 

Längd: 19 .»5 cm. 
Bredd: 3,3 - 3,6 cm. 

Messerscheide aus zwei Holzrinnenj, die 
oben durch einen Eisendraht» in dér 
Mitte und unten dur-eh Lederriemen zu- 
sammengehalten werden. Innenseite, d ? : 
dem Träger der Scheide zugewandt, abge 
flaoht. An ihr iat unten mit einem Ei*> 
sennagel ein breiterer Lederriemen be-: 
festigt 9 der durch die mittlere Rie- 
menumwieklung hindurchgezo gen iat und 
oben eine Schlaufe biidet, die liber 
den oberen Hand der Messerscheide hin-f 
ausragt und zur Befeatigung der letz- 
teren an dem Glirtel inres Trägers die 
* nen diirfte. Die obere Seite der Messe^ 
scheide kunstvoll verziert mit geome- 
tri schen Kérb- und Kitzornamenten. 

Katschinska Tatarer? 
Nordasien Bldst ålspung av järn med silverinlägg- 
ning. Köpt i basaren i Hinusinsk för 
två rubelv 

Längds 9 9 5 cm. *• 10 9 4 om. 
Bredds 5 »5 cm. 

Fe uerst ahlbeute 1 _ aua Eisen mit Silbe^ 
einlagen und Lederfutterung innen, 
känn wie ein Portemonnaie geöffnet 
und innen vermittels eines kleinen CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 189203 4 Gen. kat. nr Anm. 1892.3... 
forts .*, 
331 332 Sohliesshakens geschlossen werden* .\ t 
Oben. an einer Messingschiene vermittels 
Ösen .ein kleiner Bugel befestigt 9 an w 
welehem-eine kurze und eine länge Leder 
schnur verknotet iat « Erstere läuf t 
duroh ein durcnlöehertes Knö ene 13 1 iick 9 
letztere biidet an ihrera Ende eine klei 
ne Scnlaufei Éintrag im Originalverk 
zeichniss "Köpt i Bazaren i Minusinsk 
för 2 rubel*" Der Be ut el enthält innen 
einen kleinen Stein sowie Zunderi- 

Katschinska tatarer? 
Nordasien Beslag till sadel, av järn med silverin- 
läggning» Gåva av N M,Martianow, 

Längds 17 b 1 cm e 

Bre,dds 2-2 9 2 cm» 
Höjds 9 cm» 
Tjocklek 0,1^-0,2 cm. 

Sattelbeschlag, halbkreisförmig, aus 
Eisen mit ornament aler Silbefeinlage 
und von ftinf Löchern durchbohrt ,durch 
welehe urspriinglich wohl Kägel zweeka 
Befestigung des Bisenstiickes am Sattel 
geschlagen wurden» Eintrag im Original 
verzeichniss" ©åva av U.M.Martianow." 

• ' ■ Katschinska Tatarer? 

Nordasien Vi-. .; CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 -;* zm 189.2.*- 3» Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
189 2 w 3 V- ■ 


. 


333 •■ 


Tobakspipa av trä» inlagd med term* Köpt 
i basaren i Minusinsk för två rubél» 

Längds 26-# 4 cm* • 
Piphuvudets yttre diam».: 3 9 5 cm» 
" " innre diam»: 1,6 cm» 

Tabackspfeife aus zwei Teilen zusam- 
mengesetatj einem kiårzeren untén und 
einem längeren oben mit Pfeifenkopf • 
Aus iiolz, seehskantigj mit Zinneinla- 
gen-, die auf kunstvoll orriamentale 
Weise iiber die gahze Oberfläche hin- 
weg verteilt aind. Der Pfeifenkopf 
ist in schrägemWinkel zuruckgewandt 
und mit dem Pfeifenrohr vermittels 
eines kleinen Bugels aus 2inn fest 
verbunden» Indigene Bezeicimung der 
Tabackspfeife nach Jakovlev 1900: 
S» 26 <* känza» Eintrag im original - 
verzeichniss "Köpt i bazaren i Minu- 
sinsk för 2 rubel»" 

Katsehinska Tatarer? 

Nordasien» 


334 


Kinesisk bronsbjällra». Hängde i taket i 
en tatarisk jurta. 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 428 1 66 * 166 «s Gen. kat. nr 189? i 3,' Anm. 1B32..-3-.'- ' 335 Iraskrin ( locket . skadat ) • 

Längås 31» 5 cm» • 
Bredd? 21,2 em* 
Höjds 15,7 cm. 
Vägans tjockleks 1,9 2 9 J em. •Eolzsenafulle, viereckig mit massiver 
Wandung -uhd einem Deckelteil, der Ma 
ten mit Zapf en in die beiden Be i-te a 
wände eingelassen ist und derart au£- 
und -sugeklappt werden känn» Ån allén 
vier Ecken festgenagslte Eisenbesehlä 
ge in der Mitte der Wandung zur Erhö 
huhg der Haltbarkeit . Die Vordersei- 
té oben in der 'Mitte vertieft, um das 
Emporklappen des De eke Is zu erlei cis- 
tern, imubrigen reich verziert mit 
dreiecksförmigen Kerb- und Kitzorna^- 
manterio Auf der Eiiekseite eingeritzt 
eine -Janreszahl! 1869» Indigene Be^- 
zeichnung von Kasten, Schatullen und 
Schreinen abd-r.a (s*Jakovlev 1900 s Sol 
Eintrag im Öriginalverzeiehniss "Köng uluss " » Martin (Sibirische Sammlung 

1895 ' S. 40) schreibt hierzus 

"In dem nächsten Uluss, löng, kauf 

te ich einige alte Schreine mit Sebntt 

zereien* Dergleichen Sachen sind heut 

zutage wahré Seltenheiten, und das 

Museum in linusinsk, das wohl die be~ 

ste Gelegenheit hat , so etwas anzukau 

fen, besitzt nur eine sehr geringe 

Anzfchl derselben, in wenigen Jahren 

sind sie jedenfalls um keinen Preis 

me hr zu haben» 

Katschinska Tatarer? 
Nordasien 5). CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10 i 1892*3* Gen. kat; nr Inv. nr Anm. 1892.3* 
336 337 Träskrin» Lock och botten skadade. Längds 29 »1 cm. 

Bredd? 20,8 cm. 

Höjds 14,2 cnu 

Väggens tjockleks 1^3 - 1,4 cm. i 

Holzschatulle, vléreckig.j Deckel, def 
ursprunglich in den Seitenwänden ein^- 
gezapft war, abhanden gekommen. lisen- 
beschläge an allén . vier Kanten sowie ■• 
vorne an dén Seitenrändern.» Vordersei« 
te pben und unten verziert mit einge* 
kerbten Dreischnittornamenten, dié éin 
im Zickzack verlaufendes Reliefband 
ergeben; in der Mitte ein runder $äés~ 
singbeschläg, der mit Nageln an der 
Wandung befestigt i st, mit runder Öff~ 
nung innen und Zacken aussen. Eintrag 
im Originalverzeiehniss "Köng uluss". 

Katschinska Tatarer? 
Nordasien Träskrin» botten s&knas. 

Längds 23,6 cm. 
Bredds 17,2 cm. 
Höjds 12,1 cm. 
Väggtjockleks. 1,6 - 1,9 cm. 

Holzschatulle, viereckig, mit auf klapp 
barem Deckel, aber ohne Boden. Vorder» 
seite mit Ornamentik von gleicher Be-^ 
schaffenheit wie bei Kr. 335 •- Eintrag CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 3.68 fe 1892*3*. Gen. kat. nr Anm. 1892*3* 
forts» 
337 im ; Originalverzeiöhniss "Köng uluss" 

iCatschinska Tatarer? 
. Hordasien .r- 338 Träskrin. Looket saknas* 

Längds 28,2 om* 
Bredds 18.1 cnu 
Höjds 11*1 cm. 
Väggtjockleks i«7 cm* 

Holzscnatulle, viereckig, Deckel ab~ 
handen gekommen, Vorderseite kunst- 
voll verziert mit eingekerbten Drei~ 
schnittornamentens am oberen Rand im 
Zickzaek verlaufendes Eeliefban<ls ? zu 
beiden Seiten grossé konzentriseh veat" 
laufende kreisfbrmige Figuren, in deap 
Mitte zwei kleinere rpsettenartige 
Ge biide. Auf der Hiickseite eingeritzi 
zwei Jahreszahlens 1858 und 1860, fet 
nerhin eine primitiv stilisierte 
mensohliöhe Figur. Eintrag im Origi*. 
nalverzeiehniss "Köng uluss" . 

Katschinska g åtar er? Hordasien CARL SVANBERG AB. vAXJO 428 1 66 - 169 « 1892*3.. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892 13 i. 
■" ' 


339 


Tipäskrin* Ask av trä o efterhörd * 


Längd: 27 öm* 
Bredds 12 em* 


Höjds H em* 


Väggtjoeklek: 0|5 cm* 


Holzs^hati^le mit auf-? bezw* zuklapp* 
barem Deckel* Befestigung von Boden, 
Deqkel und Wänden vermittels kurzer 
scbmaler Lederriemen» die durch. klei* 
ne Löcher in der Waridung hindurchgezo 
gen und verknqtet sind* Lödiglich an 
. eihér Kante ist die Befestigung ver» 


D 
■ L i 


\ 


mittels kleiner Bolzen aus Hols er - 
folgt # Der Deckel in der BfcLtte ver^ 
mittels eines längeren ,Lederriemens 
versqliliessbar.V der zugeknptet werden 
känn. Auf' der vorderen V/and kunstlose 
Sehnitsornamentik, hauptsäenlieh. in 
Form von schrägen, 3±n wenig abwärts 
• laufenden Linien* läintrag im Original 
vérzeiehniss"Ask av trä* eftergjord" 
(wohi naoh einem Original im Museum 
von Känusinsk) * Russisqhe Aufschrift 
auf der Sqhatulle: 

Katschinska Tatarer 
Nordasien. 
* 
340 


Ask av trä, kopia. 


> Längd: 29 »6 cm* 
Bredds 14 ,"; em. 


Höjd: 15,L> cm. 


Väggtjocklek:. 0,8 cm. CARL SVANBERG AB, VAXJO 428 1 66 " * 3.70 .t 


1892.3. 
Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892*3.. 
. 


forts • 


Eolzéchatulle mit etwas gewölbtem und 
540 


auf- bzw. zuklappbarem Deckel. Befesti 
gung der Seitenwände; Leimung der abge 
schrägten Kanten.' Der Boden eingesetzt 
der Deckel vermittels kurzer schmaler 
Lederriemen an der Hinterwand verkrioté 
känn vorne in der Mitte durch einen 
länge ren Slemen, der durch zwei Löcher 
hindurchgezogen ist, zugekriotet werden 
Die gesamté Vorderwand verziert durch 
einfache Kerbornamentik|i;die rnnenwänr- 
de durch schräg eingeritzte Llnien, di 
sich im spitzen Winkél kreuzen» Eintrå 
im Öriginalverzeichiiis:"Åsk av trä, ko 
pia" * Russische Auf sehrif t. auf der 
Schatulle: 

Eatschinska Tatarer 
Nordasien 


t 

t» 

8 

; 

g 

f- ■ 


341 


Ask av trä. Kopia • 

längds 25 1 3 cm. 
Bredd: 17,1 cm i 
Höjds 13,5 cm. 
Väggtjocklek! 1,4 cm* 

Holzschatulle mit auf-bezw. zuklappba- 
rem Deckel und iiberragender Vorder- 
und Hinterwand. Befestigung von Boden, 
Deckel und der lände ebenso wie bei 
Nr.339 vermittels Lederriemen; Deckel 
gleichfalls verschliessbar vermittels 
eines Lederriemens , der vorne in der 
Mitte durch zwei Löcher hindurehläuft 


■ 

' CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 "!* XYl Ä 
1892*3 > 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
189 2 : ,3J;*; 
forts . 


Vorderwand mit Ornamentiks ringsherum 


341 


ein breiter Giirtel in Form von einge- 
schnittenen Zickzacklinién, die zwisch* 
zwei parallelen Linien verlaufen 9 sich 


sn 


an den beiden Seiten und oben im spitzc 


m 


Winkel kreuzen und auf diese Weise auf 
der Spitze stehende. Rechtecke bildens 
Die Mittelflächej in zwei Quadrate ge» 
teilt durch zwei parallele Linien zwi- 
schen de nen sich gleichfalls Zickzaok-* 
linien kreuzen p Innerhalb der beiden 
Quadrate eingeschnittene Ornamente von 


'«. 


vorwiegend geometrischer Beschaffenheil 


i •' 


Eintrag im Originalverzeiohniss"ask av 
trä, copia," Russisehe Aufschrift auf 
der Schatulle: 
Katsohinski«-Tat arer 
Nordasien 


342 


Liten träask* Kopia, 

Beskrivning på tyska saknas. 

Katschinska- Tatarer 
Nordasien 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 > 
* 3.72 *?, 
1892-.3.* • 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892.3'. 
343 ' 


Träask* trapoformie* 

Beskrivning på tyska saknas*,. 

Katsohinska Tatarer ? 
Nordasien i 


t 


• 


344 


litet t rås. 


-; 


Längd: 34 »5 cm. 
Höjd: 6 cm. 
Bredds 18,3 cm. 
J* 
Trög aus einem Stuck Holz geschnitzt, 
-mit jnassiver Wandung, schrägen Seitei 


i-> 
\ 


teilen, die oben ein wenig gerade vea 


% mm 
\ 


laufen und auf diese Weise einen Hane 
griff bilden. Éintrag im Ori ginaiver- 
zeienniss "Litet tråg. Zimnij veren- 
■nij uluss - Ort der Herkunft." Vgl. 


1-* 


hierzu Martin, Sibirische Sammlung, 
1695: S. 40: 
"In diesen entlegenen Jurten von 
Zimnij verchnij uluss gelang es mir, 
einige Pro ben des alttatarischen Ge-* 
werbefleisses zu erwerben, nämlich 
mehrere grob geschnitzte hölzerne 
Schalen." 
Katschinska- Tat are e 
Nordasien 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 * a.73 * Gen. kat. nr Inv. nr 1392*3. Anm. 1892 . 3 . 
345* 346 347 En samling föåo ämnen* Katsehinska 'Jatarer .,, ? 
Bordasien Redskap a tt ryckta hästerna med. 

Iiängds 62 cm... 

Bredd i änderna % 2 9 7 resp. 3 9 2 em. 

ID-jocklek? 2,2, cm.. 

Gerbgerät in Form einer gezahnten 
Holsleiste mit grifförmigen Enden» 
. Dient nach Jakovlevsl9Q0s S. 41 (Ho 
zuffl leinigen des Pelles von Fett 
und Fieisch, und wird iaerek g enannt j. 
RuBsisehe Auf sohrif t , auf unserem 
Exemplars "Izrek. Gerät zumvGerbem 
von Fell." 

Katsehinska Tatarer? ".) Nordasien Idol. Sitävens längd: 16,1 om o 
" diam.: 0,7 cm. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 «* 174 1892^3 i Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892.3. 


• 
forts >: 


Skinndelens/ längd-: ca 15 cm* 
347 


Idol in Form eines kleinen Birkensta- 
bes, an d essen oberen Ende ein Stuck 
. weisses Fell befestigt ist s das aich 
nach unten zu. duroh Eiiiachnitte in aie 
ben ungefähr gleich länge 9 schmale 8tr 
fen teilt* Jeder Streifen ist oben und 
unten mit rotem Stoff urawiekeltj in 
der Batte mit sohwarzemi 

Eatachinska Tatarer? 
Hordasien 


ei- 
* 


348 


■3 ■ 

Räkne apparat'. '-■'•' 

Längds 47 cm* 
Bredds 1,6 -1,8 cm. 
I-jockiek: 1,1 cm* 

Kerbstock in Form eines schmalen Holz^ 
stabes mit ver setiiedenen eingeritzten 
Linien auf der einen Séite . Nach Ja-* 
kovlev 1900 s S. 37 (Ko 4) diénen die?» 
selben zur Zählung des Viehbe &% andes 


bei Empfang und Angäbe desselben» 
Ueber die Bedeutung der eingeritzten' 
Linien teilt Jakovlev (a<»a.O.) .u*a* 
B T olgendes mits 

"Die ganzen kreuzförmigen Einschnit 
te bezeiohnen hundert| ein schräger 


Einschnitt 50, ein gerader tiefer - 1C 


9 


■ ■£&&-■ 


ein gerader nieht tiefer - ein einzi- 
' 


ges Stuck Vi en 5 auf der entgegenge^. CARL SVANBERG AB, VAXJO 428 10*66 '* 3.75 - 1892*3"* Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1892*3 « 
forts"» 

348 349 350 setzten Seite des Kerbstockes macht 
der Hirt Bferkzeiehen be i Ver lust von 
Vieh und des sen Verwendung als Speisé 
Russische Auf schrift auf unserem 
Exemplars "Kerbstock zur Zähluiig des 
Viehes". -Indigene Bezeichnung laut 
Jakovlev rugas bzw. rubez. 

Katschinska (Tatarer ? 
Mordasien Räkne apparat » Som nr. 348 « 

Längds 35 j 3 cm. 
Bredds 2 cm. 
Tjockleks 1 9 1 cm» 

Kerbstoek von gleicher Beschaffenheit 
wie No 348. Gespalteny mit Einschnit- 
ten auf der RUckseite . Russische Auf - 
schrift auf unserem Exemplar die glei 
che wie bei No 348. 

Katachinska Tatarer? 
Hordasien Räkne apparat Katschinska Tatarer ? 
Nordasien CARL SVANBERG AB. VAXJO 428 1 66 r 176 r- 189 C » J O Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1892.3, 
351 352 Matta av fina träpinnar 9 att torka -ost på 

liängds 54 om « 
Bredd * ca 41 cm» 
Träpinnarnas diam.: ca 0.,-4 cmo 

Matte in Form von zahlreichen läng- 
li oh schmalen Holzstäbcnen» die an 
drei Harrffäden aufgereiht sind P zwei 
an den äusseren P"nden 9 eines in der 
Mitte* Dient laut Katalogeintrag 
zum Trocknen von Käse» 

Katsohinska Tatarer ? 
Nordasien Matta a v breda träsp.lälor» att torka gräs 

Längds ca 47 cm. 
Biedds 53 cm* 

Träspjälornas bredds 2 9 5 - 5,6 cm. 
" " tjockleks 0*4 - ..'0/7 cm 

Matte in Form von 14 schmalen Holz- 
brettern, die durch zwei Hanfschniire 
miteinander verbunden sind. Diént naéäi 
Kåta loge intrag zum Trocknen von Öras 

Katschinska Tatarer 
Nordasien CARL SVANBERG AB, VAXJO 428 1 66 * i77 « 1892.3. Gen. kat. nr Anm. 1892~*5* 353 Pörémå3. ay .-.läder* 'foféAt&é Katscfainslia Tatarer ? 
Nordasien CARL SVANBERG AB. VAXJO 428 1 66 i?e isy; 


-i . 'A ■ 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1 ; . . ; . . , 


SVÄRJA TATARERNA. 


i 


. PÅ 
A L .T A I . 


. 


• 

(Ho. 354 Ä 360) 


1892*3* 


S chwar zwaldt at are n 4 Etlino^raphis che 


"~ ■ 


Sammlun^ erworben von F;.R »Martin während 
seines Åufentnalts im Ge biet von Minusinsk 
1891* - Auch ist es hier fraglichj inwie- 
weit die Herkunftsangabe H Schwar zwaldt ata- 
ren" richtig ist* Beztiglich der Scnamanen- 
trommel (Ho 3^4» a-b) ist dies z.B. unbe~ 
dingt zu veraeinen. . 

Katalog 'zusammengestellt von Dr»- E* 
Imsheimer unter Zugrundelegung folgender 
-**■- 


7 


Arbeitens 

v • 
H*F.Katanövs Buben i ko lotus ka samana 

(Die Trommel und der Schlägel 
des Scfaamanen) * Ins "Tomski-ja 
Universitetskiija Izvestija" » 
kn. II. lömsk 1890. 

N.P*Eatanov: lareci-ja urjanchajcev (so-jo- 
tov) , abakansktch tatar i kara- 
gasov (Mundarten der Urianchai- 
er '(Sö'3-onen) , Abakan-Tataren - 
und Karagassen) . In "Obrascy 
narodno^ literatury tjurkskich 
plemen» izd. V» Radlovym" » 
g. IX. St. Petersburg 1907. 

CARL SVANBERG AB. VAXJD 428 1 66 #;i.79#. 189.2* 3- Gen. kat. nr In v. nr Anm. forts, 
1892.3 A. Klemencs Neskol*ko obrazcov minusins*= 
Meh inorodcev (Einige Beispie 
le von Trorameln der alteingeses 
senen Bevölkerung von Minusinsk!) 
Jns Zapiski Vostocno-Sibirekago 
Otdela Impé Russk» Geograf ices*- 
kago Obscestva po etnografii% 
Tom II p vyp,, 2 • Irkutsk 1890* 

A. Klemencs Zametka o tjusjach (Ueber die 
Götzén der Minuainischen Tata- 
ren) . Ins Izvsstija Vostoeno- 
Sibirskago Otdela Imp. Kussk. 
Geografi ées kago Obscestvä'% 
t . IXIII , ■ Ko . 4-4 . Irkutsk 1892 . E.K«Jakovleir: Etnografi oeskij obzor inore^» 
diceskago naselenija dollny 
juznago Enise-ja i objasnitel'- 
n^j katalog etnograficeskago . 
otdela muzeja (Etnnographische 
Uebersicht der alteingeses senen 
Bevölkerung des stidlichen Jenni 
sej und beschreibender Katalog 
der ethnogräphischen Abteilung 
des Museums) o Ins Opisanie ML- 
nusinskago Muze;ja% vyp* IV. 
Minusinsk 190C * CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 10 66 180 Gen. kat. nr Inv. nr 1892-6 2« Anm. 189'? >*3-.« 
354, 
a«?b* Sehaman-trumma med pinnen Avbildad i"®ié 
Sammlung f.;R. Martin", Stockholm 1895 
Tafel 35» och E«Manker 9 Die lappisch^ 
Zaubertrommel" , Stockholm 1938, Abb. 
182--183. 

Irumkroppens längds 77 » 5 em» 

V " bredds 74 cm * 

Kantens höjds ea 12-14 cnu 

Sehamanentrommelé Der Rahmen rund, 
wenn auch mit einigen Unregelmässig- 
keiten, die dadurch ent stånden sein 
mogen, dass sich das Holz im Laufe 
der Jahre dureh die Spannung des Pelj- 
les und wechselnde Witterung verzogen 
hat « So ist der Rahmen auf der einen 
Seite leicht ausgebuchtet , wodurch 
die Breite des Trommelkorpus etwas 
grösser ist als seine Länge. Die Bau 
art des Eahuiens ist die bei den Scha 
måne ntr ömme In im allgemeinen tibliche 
ein Holzbrett ist derart zusammengebogen, 
dass sich seine beiden Enden iibergreifen» > 
Sie sind unten, d.h» an der Stelle ihrer 
Ueberlappung, durch zwei kräf tige , . quer- 
laufehdé Lederriemen zusammengehalten, die 
teils durch in das Rahmenholz gebohrte Lö~ 
cherkezogen sind, teils um die untere Kan^ 
te des Rahinens. Wahrseheinlich um diesemn 
grössere Halt bar keit zu ver le i hen und zu 
verhindern,dass er durch die Spannung des 
Felles gesprengt wird, sind aussei^um die 
Zargen herum zwei schmale Holzgerten gebun|- 
den, die oben leicht abgerundet sind und 
vermittels Lederriemen in gleichmässigen 
Abständen mit dem Rahmen fest vernäht sind CARL SVANBERG AB, VAXJO 428 1 66 181 — Gen. kat. nr In v. nr 1892 i 3* Anm. I892V3V 
forts» 
354 . 
å«*b An der Inhehséite der fromme! s d*hi dem 
fr äger der Trommél zugewåndt , par alle 1 
ihrer Längsachse ist als Håltevorrichtung 
vermittels rechteckiger Zapfen oben \må' ■ 
unten der Öriff eingefiigt» Er weist offen-f- 
siehtlich eine der typischen Grundformen 
auf 9 die die Abakantataren zu vérwenden 
pflegen» Er besteht aus einem aus massiveé 
Holz gesehnitzten Stab, der sich stetig 
nach beiden Inden hin erweitert und eine 
kumstvolle 9 symraetrisch angeprdnete Kompo 
sition aufweist» Der mittlere 2?eil,» ä*h. 
derjenige Teil 9 an dem der Schamane mit 
seiner rechten Hand die Irommél greift, 
hat die Form eines Zylinders mit leicht 
nach aussen' ges chvainge hen Enden* Diesé ge 4- 
ben fast unmerklieh in umgestiilpte Halbpy-? 
ramidenstiimpfe iiber mit sanft gewölbten 
Fläohen und verziert mit einer einfaohen 
geometrischen Seimittornamentik in Form 
von ftinf ineinander verschachtelten Drei-r 
eeksfiguren, die zwischen einigen querlau-f- 
fenden Linien untergebraeht sind. Bie Ba-= 
sen der Halbpyramidenstiimpfe f inden oben 
und unten ihre Portsetzung in kräftigen 
flachen Brett stucken, in deren Mitte sich 
im rechten finkel senkrechte Gråte mit 
sehrägen Einkerbungen an den oberen Rän- 
der n er heben, nach Katanov 1890 i S. 237 
die Versinnbildlichung von Gebirgskämmen 
und Passhöhen, die der Schamane während 
seiner Beschwörungen forcieren muss, um 
zu dem lichten Kuba t j Ehan B dem Himmelgot t , 
zu gelangen öder zu dem grausam gierigen 
Är lik Khanp d em 3eherrscher der Unterwelt|i 
Zu beiden Seiten der Gråte bef inden sich CARL SVANBERG AB, VAXJtJ 428 1 66 182- 9 - 1892*3* Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1892.-3* 
forts . 

354 ,, 
a-b im Brett je drei sanduhrförmige Ausschnitte, 
insgesamt r also 12» laehiKlemenc 1890; S* 25 
symbolieieren sie die öffnungen, durch wel| 
che auf der einen Seite die Hilfsgeister 
des Sehamanen auf seinen Ruf hin in die 
'fromme! hinein fliegen 9 um sie nach vollzo 
gener Beschwörung durch die Öffnungen auf 
der anderen Seite wiedér zu verlassenj nadb 
Menges-Potapov (Materialien zur Volkskunde 
der Ttirkvölker des Alta;) : * In: . M Mitt.- des 
Seminars fur orientalische Spraehen" 9 Jg. 
XXXVII « Berlin 1934 £.63) "Augen'% Die Be» 
zeiphnung des Handgriffe als Gfanzes lautet 
mars» Hach Potapov (Sledy totemistlceskich predstavleni;} u altajcev. Im "Sovetska^a 
Etnografi j a" .» g. 19358 S. 141 ff.) geht 
sie auf das Wort bur bzw. pur zurjick fl das 
iro Altai-Sa-jangebirge ursprunglich ganz 
allgemein alle vålden Geweihtiere bezeich- 
neteo 

Dicht iåber der Basis des oberen Pyra- 
midenhalbstumpf es wird dieser durch die 
Querstange der Trqmmel gekreuzt , ein vier- 
kantiger Stab aus gesohmiedeten Eisen, desj- 
senEnden auf beiden Seiten in Aushöhlun- 
^en im llolz des Trpmcie Iranmens eingesetzt 
sind» Zu beiden Seiten des Handgriffe »bii- 
det der Stab zwei buckelf örmige Erhebungen 
die wohl d.azu.dignen dlirftenp dass die an 
ihm befestigtfen&je hänge be i Benutzung der 
Trommel nicht allzu sehr hin-* und herglei- 
ten. Indigene Bezeichnung der Querstange 
kiris d.h. wörtlieh "Bogensehne" . Vgl.hier 
zu S.Emsheimer, Zur Ideologie der lappil 
schen Zaubertrommel. In; "Ethnos" 1944 
S. 144. CARL SVANBERG AB, VAXJO 428 1 66 •*■ 183 9 Gen. kat. nr Inv. nr 1892*3* Anm. ■"1892*5 • 
forts** 
354 • 
a-*b Auf der Ii riken Hälfte des Quersta.be s 
sind befestigt-:- ■ ' - • 

8. 1'uchstreifen von verschiedener Far be. 
Länge und Breite und 2,2? • derarfc verkno- 
tetj dass sle in zwei Hälften herunter- 
hängens 

2 Klöppelgloeken ans bronzeartigeni 
Metallguas mit einem Profil 9 das unter-* 
halb der Mitte sanft na en aussen ge ~ 
sehwunge-n ist s mit einfacheta* konzent-?- 
risen verlaufendem Dekor auf der Wandunép 
le i cht ge wölbt em S ene i te 1 und • vie rkant i • =• 
ger 9 durehbohrter Bekrönungj durch letz- 
tére läuft ein Lederrieaen 9 mit welchem 
die Glocken am Querstab fest verknotet 
sind. Als Elöppel dienen Metaliringe 9 
die an Lederriemen hängen urid mit diesel 
innen im Scheitel der Glo eken an Hänge- 
ösen befestigt sind. 

5 längliche 9 kegelförmige Gegenschlak- 
glocken aus Sehmiedeeisen ohne Klöppel» 
deren oberes Kade um die Querstange he- 
rumgebogen i st» 

Auf der rechten Hälft é des Querstabeb 
sind befestigt: 12 Suchstreifen* 2 Klöp- 
pelglocken und drei Ge gens chlagglo eken» 
alle von gleicher Besehaffenheit wie 
die entsprechenden Gegenstände linkSo 

Indigene Bezeichnung der .T-uchstrei-. 
fen éalabä . Sie sind naoh Katanov 1890: 
So 237 Symbole fiir die Macht des Scha-» 
manen s der die Trommel besitzt, und werk 
den gewöhnlicb. am Querstab von denjenigsn 
befestigt t bei denen der Sohamane seine 
Beschwörung vérrichtet» Wenn irgend ein 
Tier (ein Sehaf , eine Kun öder ein CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 184 «. lt>92»3.* Gen. kat. nr Anm. 189 «* 
forts* 
'354 • 
a«b von dem Querstsb ''2^2 diesel '2uclistreifea 
abgelöet u&d -jm deia betreffénden 'Q^ferfcier 
befestigte- ... 

ladige-aé Be^iehaung fw öie (Segens 
glo^cken enMgar» Kach Hataaov 1890 s S» 27/ 
feöaaea,» eifft&gff&öhettd äer åaaaiii; -ö'er alt©*» 
'Sten Gsttb&itea &a ■ Håimnei liM 4es* ÄrMEö - 
un&eR-.der Satået--b£&'&ti 12 Ge^Aschlagg&ok 
ken 'aa Que?stab der frommel befestigt taer- 
den» -Sie 00 lie a euj? Ve?t?eibuag$ unret&esr 
Gelotev ölenen* åle sich i© Körper eiaea 

(lar "KiiiséjsM^a %a2?€'Mal'oyj.a Teåomostl 
1902-s S.« 3433 ist es ihre Ayfgabe» öie Ge$ 
sten? ga beiuBtig©a«. 

Me Klftppelgl-oeken sind nacn Katanotr 
X890s S. 237 die "Båten" dass Scä&inanetu 
ffaeti öåasF- nåderen Jlngaba des gleioaeä 
Verf.»*3 190? s S» 551 vearfcelfea »le ibm 
auseeröera åasUg selas Ge be te frel - voFSSatz^ 

Obea an ösr Xnrenselta der TtfoEisaXé, .eu 
beidea $el%an åee Oyåffea, insgesamt 5 si- 
ckeM&nnlg» &t©eag©liiage (urspxiiaglicti 
woSil'6.j d>iu 3 au£ <jeder Se&te) die £i?e£ . 
tu ösen Mingen o äle Ihrerselts iia f rosmseX- 
rahmen befestigfc elrid» Si© werden Jgsög&iL» 
bsw. teylys ^naniit upfi.Kiach £atBDOV 1890 1 
So 237 alo^Soteerte?"" •iatQi^>retiert. e . die 
böse Geister vertröiben sollen o 

15©s fell lat osa 1 csu liber den untez-eiti 
Band des Raftftens geklappt uad let ®a ibm 
feetgenfiibt* Me Ärt der Befeatlgung äat 
dié bei den ScljamaneBtroimaeln ira allgemei 
hen ilblioipi um den Rand der ääesnbraae läult SiK"> CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 O 66 185 1 00. o - » Gen. kat. nr Inv. nr forfcie-* Anm. 'eine Umsteciiungsnahta die von eissr< durob 

pjei scteale luöclier i& Ba&ssenJao&B geaogem 
Sefesti^ngematit uiafaset wird» Letgteré' ■ 
faafc -eieh jQåooh au E&hl^eioben »teilen ge 

Asrote^en Buöe der Frönasel biidet -öas 
Fell .6 Prötubergngen U© drei • au' beidé»' ' 
£t«iten öes HanÉgsaf fe). 9 d&e ds-dur oh inMrttfr 
eaetrt stads ém& eiae gntsprecbetidé Aasalia 
kleinei 1 Mol-apflöoke la åm FMwbtéioIz eta- 
geset st wupåe* Saoh Katänöv 1890 1 S« 239 
tterden ete al3 "Sltzen" deeåénleen Geietee 
gedeutet.» w^leher* de* Bescsiiiitsser öea? froa** 
'mel- £et-« Aoöseröem ertaalten oie auäh oaa 
■£ebeö åes^e-ni0en Sölisroaa©n & dem- £ie Tros* 
rael als ttaltoerät dlent» 
• Grundton .der Membran© s gelb3J.cn gra» o 

Indijgetie Beaeicfani^ag der ILSetabraa© naoh 
Kleoeao 1892 * S* 20 Gagyoyeh». 

J&é ©berfladb®, der Sexabrane 1st ås swel 
ungi^iöh^ Hälften aufgesteHt- (öl© untere 
etwas grjbsser als åie obere) åuroh dre i 
i|uerlaufenåe J&aien iv&m oben naoh- unten 
In- Sot 9 Sohwars- uaö Weise<).* sstvlsohen deaen 1 
iiber Kretia la SicKeaofc breite ro te I4«i@a 
gseogen eln&« In der Mtte der 23reié0ftsfl< 
guren-» d£e M.e2?durefe ent ©tanden^ ©ind m%> 
scaen der rsittleren imd ..unteren I&aie mit: 
roter Par-be teeu^förioige Gebilde eing© - 
Eeiehnetg bei depen -Mcfct-- siehsr 2u eat?K.: 
BOheiåen ;i;sti 9 ,ob a^ess^i-iivornaaieatal sia 
£nterp3?©,tiei?en./'aiBd tt , ' odex».-&b sie vogielar* 
tige f.i;gviye» i .d.ar0té.xi©n -.0011811» Bach. ttata 
noy 1S90; S« 238 e^böliBieren. öie drei>' 
Querlinien d&e d?el,J£r&&Glftc&tenY unter ö€ 
nen ston di© von Irlik Khan re^lérte Unter CARL SVANBERG AB. VAXJO 428 1 66 186 - Gen. kat., nr -1892«}3* 
, 554 1892 é3é Anm. ' : welt' befinäetg 'us<j,1i lOLéni^iie 1892 s S# 26 
Mngegén den "HimkssJLe^rtfii"^!!!* den ib* 
g©hbQgen<> v/as jédobla '»nii wahrsofceiMioJi 
•i^W-- . .' ' '.'■•■•.; '".'■ 

Bemalumg der oberen Hälft© der Éfembra* 
nes paralie 3. dera Qberén froraiaélranö Ver** 
läuft iis^ihem Abötari^ ,vqn esa 3-5 f -em» eii© 
mit roter Parbe gezögene • lånie 9 die ^edooip. 
nar noch eefrwac^ erkennbar 1st é Zwi sonen 
dieser Linié und dem; '^0mme3JFanå sindZiéké 
zacklinien . in Eot gesogen 9 die gleicnfäl^s 
fast yöilig verblasst eind « In die iitte' 
der Dreiecksf elder j die auf diese Wéise 
-zwisehen dem fromme Irand und der Paralie 1- 
linie entstanden sind 9 v/area eoheinbar ur- 
sprtLnglieh eben solöhe fcreuzförmige Figu-* 
ren eingezeiclinet wie- zwisehen der mittle« 
ren und unteren Querlinie in der Membranen 
die jedoch jetzt kauia mefar sichtbar sina. 
Indigene Bezeictinung der gesamtén 9 soeben 
beschriebenen Komposition naoh Klemeno 
1892? S« 26 tiger~kimam B i bTe Bedeutuhg 
"Itiicnstrasise" e « Onterbaib derselben sin$ 
die f o Ige nde n Pi gar en i von Ii nks nacfc 
rechts) einge trägen :.zwé i Vogal in Sehwarz 
die sog. karly k töa (vgl» hierzu KatanoV 
18901 S 238) j die als ; 4ie persönlichen Be« 
schiitzer des Schamanen angesehen werden 
und ihn aif seiner G-eisterf ahrt in den Him4» 
mel zu der V/ohnstätte von Kubai Ehan», dem 
■obersten Himmelsgott 9 eraportragens sie 
gelten als "weise" 'und diirften vermutlich 
Adler syrabolisierenj ein Reitea? zu Pferd 
und ein Fussgänger,,, beide in Weiss. und el- 
nen Bogen und einen Pfeil in der Hand vor 
sioh haltend} uber ihnen gleiehf alls in 
Weiss 3® e ^ n vierfussiges Tier» tiber CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 10 66 *-■ 187 - 1892*5.4 Gen. kat. nr Inv. nr 1892*3* 
förts» 
354 Anm. des sen Gattung sich auf Grund der Zelch- 
nung schwerlieh etwas Bestimmtes aussagen 
lässtj schliessllch ein Sonnenrand mit 
Ausstrahlungen in Porm von Zacken am Rand 
sowie einer Querlinle etwas oberhalb der 
Mitte und einer Vertikallinie ±m oberen 
Sektor* 

Bsmalung der unteren Hälfte der Uttern* 
brane auf der Unken Seltes oben seehs 
menschliche Figuren in Schwarz mit geboge 
nen Armen und gespreizten Fingern; ferner 
Mn ein Elch (?),und ein Boretentier* bei 
de gleichfalls in Schwarz 9 letzteres je- 
doch mit einer durch den Körper gezogenen 
Eorizontallinie in Rot; unterhalb davon 
am unteren linken Trommelrand die Darstel 
lung einer Kröte ( k arar.bstga) in Schwarz <> 

Bemalung der unteren Hälfte der Efem- 
brané auf der rechten Seites sechs vier- 
fuseige 'fie i-figuren; auf zwei derselben 
Reiter; unterhalb derselben die Darstel*» 
lung von zwei Bäumen in Weiss» verrautlici. 
Birken ( ba j*-kazyn) j neben letzteren ziem 
lioh an der Éante des Trcmmelrahmens die 
Figur einer Eidechse ( ke le skin b zw* keles k.jun) und einer Schlange ( cilak bzw« Cilar u) Alle Figuren sowohl auf der oberen 
als auch auf der unteren Hälfte der Mem«* 
brane symbolisieren nach Tyznov (Enisej- 
skija Éparchal'ny3a vedomosti, I902i. 
So 207) die Hilfsgeister des Schamahen, 

Indigene Bezeichnung der Trommel alé 
Ganzes die gleiché wie im gesamten Bereick 
der turkspräehigen Volksstämme Nordasien» 
ttmr bzw» tugur » 

Ueber. die Bedeutung der Trommel als CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 ■» 188 •*> Gen. kat.' nr Inv. nr 1892,3* Anm. 1892.% 
forts* 
354 
a-b Ganzes : schreibt Katanov (Otcet o poezdke 9 
soversenno^ o 15 maja do 1 sentjabria 1896 
goda v -Minusinskij. pkrug, EnisejskoJ gub*, 
in "Ucenyja 2 ; apiski Imp * Eazanskago Unlver 
siteta" 9 LXIV/3 9 Universitetskaja Letopie, 
189?: 3. 29) s 

" Die Trommel symbolisiert ein Pferd, 
der Schlägel hingegen eine Peitscheg vienn 
der Schamane reiten mussj öder die Trommel 
symbolisiert einen Bogen 9 der Schlägel abep 
einen Pfeilp wewi es ffeinde abzuschrecken 
gilt$ öder die Trommel symbolisiert ein 
Bootij der Schlägel aber ein Ruder ? wenn er 
das grosse Meer iiberqueren musa". 

Dem 1» und 2* VorstellungskompleXp d.bu 
die Trommel als Beförderungsmittel, begeg- 
net man sehr häufig bei den sibirisehen 
Völkern. Die Vorstellung der Trommel als 
Bogen dtirfte jedoöh die primäxe gewesén 
sein<? Vgl. hierzu E.Emsheimer 9 Zor Ideolo- 
gis der lappisohen Zauber trommel^ in M1 
nos" 1944s S* 141 ff» 

Die oben stehende Beschreibung der Sch|a- 
manentrömmel und ihrer EubehSrteilé ge ht 
davon aus dass die se nicht , .wie Martin, ini 
handschriftlichen Originalverzeichnis sowis 
in seiner Publikation "Sibirica" (5?afi 35) 
angegeben hat» von den Schwarzwaldtataren 
den so g « alt ai ki zi ff . herstammt 9 sondern 
von den Abakantatareno Ftir die Richtigkeit 
diéser Annahme spricht Folgendess 

Zunächst ist es auffällig, dass der . 
Trommel eine individuelle Besonderheit 
fehltp die fttr die Schamanéntroinmeln der 
Altaitataren sorist in höhem G-rade eharakte^ 
ristisch ist„ nämlich der in der Form ei- 
ner menschlichen Figur geschnitzte Hand-* CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 '* 189 ■* 1892*3.. Gen. kat. nr Anm. 1892 o 2, 
forts, 
354 
a-b ■:i, griff? Stärker ins Gewicht fällt abér, dass 
unser Exemplar in einer ganzen Reine von 
Mnzelheiten unverkennbare Uebereinstim» 
mung mit einer Trommel aufweist. die '.Kle* 
mene 1890 s S« 30 f. beschrieben tmd ; a$ge.™ 
biidet hat (Taf»5)» Biese Uebereinstiimriunij 
istderart frappant, dass kaum ein Zweifel 
däran be steken kann 9 dass unsére. Trommel 
mit der von Klemeno pub|izierten identisa 
ist ? Bei einem genauereri fergleich der fi 
gör 11 enen Barst eliungen auf dem fromme 1- 
feli lasaen sick allerdings einige Ver- 
söhiedenheiten féststellen* Diese sind je 
doch mit aller Wafcrscbelnli enkelt dasauf 
25Uiiickzuftihrenj dass der Zelchner ff den 
Klemeno mit der Reproduktion der Trommel 
be auf traste 9 kein absolut zutreffendes 
Bild der Trommel vermittelteo Auch ein 
letzter Zsweifel an der Identität der Tromj= 
-meln dttrfte hinfällig werden, wenn sehliéäs- 
lich noch in Betracht gezogen wirdpääss 
Klemene die von ihm veröffentllehte from- 
me 1 den Be st änden des Museums von Minu«- 
sinsk entnommen hat, doh» eben derselben 
Institution 9 von welcher Martin ein. Jahr 
später seine erhielt. 

Ueber die Herkunft der Trommel macht 
nun Klemeno ■: a.a«0* die folgenden Angabens 

• Danach erhielt das Museum von Minu«* 
sinsk die Trommel (ebenso die Trommel 
No, 293) von Pater Paulus 9 einem Geistli<- 
chen„ der als Missionär in Tast yp t ät ig 
war 9 einem kleinen Ort 1m mittleren Tal* 
gäng des Plusses Abakan.. Leider, teilte* 
wie Klemene schreibtg Pater Paulus keine 
Angabén mit„ die eine einwandfreie Zuord^- 
nung der Trommel zu ; dem einen öder anderett CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 190 -. Gen. kat. nr 1892*3-4 Ann 1892.3. 
forts e 
354 
a-b Stamm der Abakantataren eriaubeni Das Bin- 
zige 9 was Elemenc ermitteln konnte p ist 9 
dass unsere Trommel ans Åskys kommtp einé . 
Oz-ts.chaft an der Mundung des Flusses Askys 
in den Abakani Der Örtlichkeit naeh zu ur-^ 
teileii 9 glaubt Kleménc p die Trommeln - •ebefr 
sowie sieben andere 9 'die er gleichzeitig. 
ve r offent Ii elit é » den Sagaiern odér Belti- 
ren zuweisen au diirfené 

Abbildungen der Trommel in P»R.<>Martin 9 
Sibirica 9 Stockholm 1938» S. 175 „ Fig. 182 s • [gr pmmelsofalä^e l zu einer SchamanentrommeL 
gehörig» Aus.Knochen 9 leicht nach. inneri ge- 
wölbt, schaufelartig und aus zwei in einanf 
der ubergehenden Teilen te stehends dem 
Griff und einem oberen ellipsenförmigen 
Teil„ der die Schlagfläche biidet» Urspriin^- 
lich bestand der Sehlägel aus éinem einzi* 
gen Stuck Knochen 9 ist aber dann *» wie . Mar|= 
tia in"Sibirica n (Taf.. 35), richtig angibt * 
"später zerbrochen und durch zwei dieke 
eiserhe Sohienen wieder zusammen gefiigt 
w.orden." An den Kandera der Schlagfläche 9 
die an dör Innenseite etwas abgeschrägt 
slnd 9 sind zahlreiche Löciier angebracht , 
die nieht nur wahrseheinlich - wie Martin 
(a, a .O») sagt - sondern bestinratt " zum . 
Durchziehen des Fadens der åen Sehlägel 
bekleideten Felle gedient haben" « Am linte- 
ren Ende des Schlägelgri-ffs ein breites 
Loch 9 durch das elne Lederschlaufe mit ei- 
nem Messingring gezogen ist»,An letzterem 
sind zahlreiohe verschiedenfarbige Tuch- CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 - 191 - Gen. kat. nr Inv. nr 1892.3* Anm. 1892*3* 
forts. 
354 streifen vérknotet sowié e±n Lédérriemeny äér 
éinera zweiten Messingring mit weitéren fuohA 
stfcéifen endét*. Indigene Bézeicnhung des 
Trouuaelecfalägels bei den AbaKaritätaren die 
gléiehe wie béi allén turkspraöhigen Vöikern 
Sibiriens, örba 

,Katanöv 1890 i S. 239 téilt iiber die Troramel* 
eöhlägel der Abakantat aren fölgendés mit: 
?Ber TronimelQGhläpel £örbå) wird hérgeatellt :a) 
aus drei Zweigen der Spiérstäudé und wiM mit 
Hasenf ell bezogéns b) aus dem Knöchen öder, Hörn 
éihes Maralhirscheas c) aus Birké.\ An déia Hand- 
grif f werden Tuchs treif en und Tierf elle be* 
£estigt 9 die als Péitsche zur Vértreibung von 
Damenen dienen, die ainen Eranken anfallen.* 
Als "Herr' 1 des Troramelschlägeis wird naoh 
Katanov 1890: S. 239 der Hase ( kozan ) angesehen 
Der Senlägel symbolisiert, wie bereits pben 
angegeben ? antwéder eine Peitsehe* einen Pferd 
odér ein Ruder. CARL SVANBERG AB, VAXJO 428 1 66 192 - *3. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1892*3» Idol i Mngds 47 »2 cm.* 
Max.brédd; 13 »7 em* 
Tjocklek: 1.2 ** 1*6 cm» 

Idol aus einem f lachen Stiick Holz ge* 
sohnitzt in Form von zwei ellipsen-* 
f örmigen Hälften* die durch ein schmalf 
les Zwiscnensttick voneinandér getrennp 
sind. Die obere Hälft e antropomof?pn 
gestaltet mit den Augen aus leasing- 
ar aht 4 die Nase erhaben ner aus model- 
liert mit eingekerbten Masenlöchern 
und dem Mund eingesehnitzt* - 

I do le von gleioher Béschaffenheiffe 
begegnen des öftereri im Alt ai-Saj an- 
gebiet , so ZéB* bei den Sonor,* Kuman- 
dinzen» Tuba und Tsehelkanzen, nur 
dass bei de Hälften Gesichtsform haben 
und si en genau entspfeehen. Ygl. hierp 
zu E.G.Kagarov, Odvo^nych antipodal f 
no raspolozennyeh izobrazenljach du~ 
chov v primitivnom iskuectvej in 
"Sbornik Muzeja Antropologi! i Etno- 
grafi!"» t. IX, Leningrad 1930,3. 2Ö^ff . 
Es i st also anzunehmen, dass unser 
Exemplar nicht fertiggestellt vmrde» 

Bei den Sehor symbollsiert ein 
sölehes Idol den Geist der Taiga, de?. 
Schutzgeist der Jäger» 

Russische AufSGhrifts"Wurde Von 
einem Schwarzwaldtataren aus dem Al«* 
tai ubergebené" flwJUAWM Svarta Tatarer på Altai « Nordasien CARL SVANBERG AB. VAXJO 428 10 66 -. 193 ■* Gen. kat. nr Inv. nr 1892*3*. . Anm. *,3v 
356 357 Idol *' Av näver och fjädrar, (Se Bildarki- 
vet, Inv o Kart ^ IV) . 

Trästavens längds 16,2 om* 
Björkbarksttickets höjds" 12 #5 cm» 
Max, bredds 12$ 9 cm, 

I do l.i Kleines Holzstäbehen mit länge 2' 
Gabeåuiig-, åM der öbenund uhten ein ,; 
grösses dréféckförmiges Stuck Birke%- 
rindé' mit rabgerundeter Spitze und Sei-f 
tenrändern s ;sowie zwei brauné Vogelf e-r 
der befestigt sind. 

Svarta Tatarer ? 
Nordasien. Idol. (Av näver, utan Fjädrar) o 

Längds 12 jl cm* . 

Idol Kleines Holzstäbehen, das ein 
gewölbtes, elliptisch gef ormtes Stiick 
Birkenrinde durchbohrt.» Von fast glei- 
chem Typ wie Ho 356* 

Svarta Tatarer ? 
Nordasien CARL SVANBERG AB. VAXJO 428 1 66 * 194 »■ 1892* 3 * Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1892*3* 

358 Idol, Söm no* 357 »(Av näver, utan Fjädrar 
s 11 g 8 em» ».*■ Idol, wie no. 357* Der lolzståb Véiv 
ätlngt si pil naeh unten* Oben Einker- 
bung, vermutlich zwéeks Befestigung 
des Idols an éiriéni Faden* 

Svarta ffatarer ? 
Mordasien Idol » Bestående av 7 stora fjädrar och 
6 (ursprungligen 7) stycken träkol 
uppträdda på fint snöre. 

Idol. An einer FadenschnuTj derén 
Enden verknotet sind, aufgereint 7 
gelblich braune Vbge lfedern,zwi schen 
denselben 7 Holzköhlensttieke. Weist 
nahe Uebereinstimmung äuf mit einem 
Idol der Sagaier, das JakövleV 1900? 
S. 52 folgendermassen beschreibtV 

"18) Tuma tös (sag.) - an einem 
gedrehten Faden (25 cm. Länge) auige^. 
reiht 7 Sehwanzf edern eines \Birk~ öder 
Auerhahnö . . . " ? ' V 

Svarta Tatarer ? 
Nordasien CARL SVANBERG AB, VAXJO 428 10 66 --*. 195 > .3é- Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1892.3. 
360 idol. Trästavens längds 93 cm i 
Gavelbredds 7 s 5 cm. 
Det S-€oi>miga trästyckets längds 12 § 3 
till 12 8 7 em * Idol* Langer Holzstab mit Gabelung 
oben* deren Enden durch einen Iiedear- 
riemen verbunden sindi Letzterer durch- 
bohrt in der Mitte zwei S«-förmig gebo- 
gene Holzstuckei Zu beiden Seiten der|« 
selben sind am Lederriemen befestigt 
zwei geflochtene dunne Zöpfe aus 
schwarzem Pferdehaar* Um den Holzstab 
ist in der Mitte ein blauer Tuchstréil? 
fen ge bunden. 

Svarta Tatarer ? 
Hordasien Hachtrags Bei érneuter Durcnsicht 

der Arbeit von Jakoviev u nd Ver- 
gleich der auf S. ; 196 angefiihr* 
ten Gegenstände sene ich» dass 
lo 355 und 359 tatsächl&oh. Gegen- 
stände der/S chwarzwaldtat aren seijn 

miissené Haeh Jakovlev t rägt Idol 

j 
Ko 359 bei diesem Volksstamm die 

Bezeichnung casych eezi * CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 1892 *3> Gen. kat. nr Anm. 'S O J Q f E RHA. 
' Nr* 361-393. 

So.loten. Ethnographische Sammlung er - 
wor.ben von F«M. Martin während seines Äufenjt 
haltes im Gebiet von Minusinsk 1891 i * 
Im Q^iginalverzeichnis stehts 

"Hela samlingen från Sojoterna med un|* 
dantag av no 4.04*8 utgöres av kopier efter 
föremål i museet 1 Minusinsk,vartill origi 
nålen finnes* dels i Helsingfors hemförda 
av Dr* O, Heikel," 

Katalog zusammengestellt von Br* E.Emshei^ 
mer unter Zugrundelegung folgender Arbei- 
ten: E.K. Jakovlev; Etnografieeski^j obzor in©-» 
rodioeskago naselenija doliny 
juznago Eniseja i objasnitel' 
ny 3 katalog etnografi ceskago 
otdela Muzeja (Ethnographisclie 
Uebersieht der alteingesesse-' 
nen Bevölkerung des slidliGher. 
Jenisej und beschreibender 
Katalog der ethnographisGhen 
Abteilung des Museums) . 
In: "Opieanie Änusinskago 
Muze^a"y ! vyp.: I V .Minusinsk 
1900,' 

H „F »' Kat anov t Käre ci .1 a ua?;janohajeev (sojo- 
tev) , abakanskiehvtatar i ka-j- 
ragasöv (Mundarten der Urian-- 
chajer (Sojoten) »(Abakan^Tata- CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 1892. 3V Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1892*3 o 
forts. 361 tåren und Karagassen) .ImObrasöy 
narodnoj literatury tjurkskich 
plemen 9 izd. V. Bädlovym" ,. c .IX* 
St. Petersburg 1907» lé , Blått silkessnöre med 14 tofsar av 
kulörta tygremsor «. 

Snörets längds 115 em. , r ,< v 

Tygremsornas längds 18 « 25 cm. 

Idol. Lange »blaue , geflochtene Woll- 
schnur, aus zwei Strängen bestehend uid 
mit hellblauér Seide iiberzogen, an åey 
in ziemlich gleicnmässigen Abständen 
(5-»7 em.) 13 Biisenel mit Tuchstreifen 
in Weissj Hellgelb, Dunkelbraun» Grtin 
Schwarzj Grau und Violett befestigt 
sind. 

Indigene Sezeiehnung des Idols 
iren bzw* jeren 9 eine mehr allgemeine 
Bezeichnung onzon bzw. dem abakanta* 
tarischen tös entspricnt . 

Ueber dieses Idol teilt Jakovlev 
1900: S. 97 Polgéndes mits 

"Das Idol wird mit den Endéh der 
Sehnur an den Querhölzern der Jurte 
aufgehängt öder in horizohtaler Lage 
an zwei kleinén Pf|ählchen in der Stepj- 
pe unweit von irgendwelchen heiligeft 
Stätten, unweit von Kamenny.la baby 
(=Steinweiber) nahe eines obo. " CABL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 198 - Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1892 «3* , 
forts 4- 
361 362 363 Aufsehrift auf dem Etikett» " Bren* ■ : 
So gotisk Kopie a*d* Kollektion Heikel^ 
Bas Gleiche auf .Bussisoh. ; . <■..' 

So ,1 o t erna 
Mordaaien Idols Ungefär som no V '361* Yllesnöre med 
11 tofsar* Snörets , , 

längd s ' 76 em * " 

Idolj von gleiöher BesGhaffenheit 
wie vqriiergenende Hummer. Anstått Wpl3j< 
schnur nåt Seideniiberzug hier lediga 
lich einfaehe Hanf schnur» Anzahl der 
Biischel !£uohstreifen 9» 

SQ-joterfia 
Nordasien Idol a 2 st o fem alnar långa ormar Qv ku~ 
lörta tyg* hängas vid trumman. 

Sammani .* längds et a 287 cm* 
Diam. s 0,7 ■* o, 8 cm. 

Idol. Zwei Sehlangenj derén Körper aus 
länglich sehmalen TuehwtLlsten in Braun 
Violett. Dunkelbraun* Héilblau. Hell^ 
grtin, Weiss und Violett be stenen v An-, 
statt Augen kleine sehwarsw Perlen. : 
Die Köpfe zusammengenäht und verbundeE CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 ~ 199 V 189;2*3. Gen. kat. nr 


Inv. nr 


. 


Anm. 
1892.3. 


f ort s *; 


duireh eine kleine weisse Muschel^ an 
363 


der ein B^schel QMiohstretfen in lélH» 
blau.» Dunkelbraurig Violett, Hellgrtin 9 
Weisöi Sehwarz und Helige Ib befestigt 
let* Ausserdem unter den Köpfén ver- 
näHt ein schmaler Leder riemen 9 viel** 
leicht zum Aiafhängen des Idols* In der 
Mitte der iCuChwtilste werden duroh Ver* 
knotting ztr/ei Åbzweigungen ge bi Ide t,» an 
deren Enden Biisehel mit verschiedenfar 
■" • ■ '-bigen i'uchstreifén vemäht sinde An da 
VerknQtung 'selbst gleiehf alls ein solc- 
eller* An den Ejnden der beiden SuchwUl- 
ste 3e ein Btischel ans kurzen Leders 
st re if en. 

Aufsehrift auf dem Etikett in rus«* 
sisqher und deutseher Spraches 

M 0\vngyr tyn 9 2iigel*Wird an der so„1o 
tiséhen Schamanentrommel während der 
Sehamytwa (=* des Sehamanisierens.) be- 
festigt *•* .■•■•■ 

Danaoh diirfte dieses Idol iden-* 
tiseh sein mit einem splohen ? das bei Ja* 
kovlev 1900: S. 100 (Ho 13) die Bezeiöh- 
nung '•amarfta ? M trä^t* Die Trommel tyn* 
gyr>y s.vsiboliaiert bei den So^oten ebénso 
wie bei den mei sten anderen sibirisohen 
Völkern ein leittier* Hierauf erklärt sicb 
wöhl auch die Bezelohnung tyngyi? tyn» 
"Trommelzugel"^ d.h. unser Idol versinn-? 
bildlicht die Ziigel* deren sieh der Sena-* 
måne während des Sehamanisierens bedient, 
um sich auf seiner !3?rommel 9 seinem Beit- 
tier, in das Reich der Geister zu bege ben. 

Sojoterha 


« 
Nordasien . 


.- 


,: CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 200 ~ »3*< Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1892. O « 

364 Idol* Fyrkantigt brunt tygstycke med upp- 
till fastsydda 7 st, människofigurer 
och 7 st* ormar» alla av kulört tyg» 

Kaliko tygets längd; 58 cm. 
" " bredd? 40 om i 
De 7 figurernas längds 8 4 8 »5 cm. 
Ormarna lämgd * exa 25 .cm* 

Idol* gros ser j brauner, vlereckiger 
Kalikostoff iUnweit vom oberen Rand 
befestigt 7 kleine mensehliche Pigureiti 
aus gelbem 1'uch mit ausge st re ckten Ar- 
men, aber ohne Fusse * Die Ärmelränder 
mit weissen Tuehstreifen eingefasst. 
Die Köpfe aus rot em Baumwollstoff , 
desgleichen eine schmale Binde 9 die 
vom Hals aus schräg na en links ver- 
läuft-* Anstått Augen kleine schwarze 
Glasperlen, Anstelle der Fusse BuschejL 
mit 6-8 länglich schmalen Tuchstreiféja 
in Weissj Helige Ib,. Grtin Braun, Vio- 
. lett und^Schwars* Zwischen den Figu- 
ren gleichfalls Biisohel mit 1'uohstreif- 
fen von gleicher Farbe, ausserdem je 
eine Schlange in Form von schmalen 
Wiilsten aus blauem Tuchstoff ,die an* 
statt Augen kleine schwarze Glasper- 
len hat. Der Schwanz endet in einem 
Blisehel aus 5 kurzen Lederriemen. An 
den beiden oberen Boken des Kaliko- 
stoffes åe eine geflochtene Wollschnuiv 
wahrscheinlich zum Aufhängen des Idol^ . 

Indigene Beseichnung des f Idols 
laut Etikett emegelMzin* Unter die sek* 
Bezeichnung beschreibt Jakovlev 1900 s 
S, 98 f, ein Idol von fast gleicher CARL SVANBERG AS. VÄXJÖ 428 1 66 ■v 201 -4 Gen. kat. nr Inv. nr Anm. ■3.892.3* 
forts. 
: 364 365 Besehaffenheit wie dås unsrige* Ihm - 
zufolge ' sehiitzt es kleine Kinder vor 
Erkrankttngen* Åusserdem vdfd es von 
30lGhen 9 die kinderios sindj, zwisoheå 
den Götterabbildungen und dem Kopfkiff 
sen des Bettes aufgehängt,. • . 

So T 1oterna 
Nordasien Idol» 7^-hövdad orm av tyg» Hänges på trum-f 
man* 

Max, längds 53 cm. * 

Idol* Siebenköpfige Sehlange aus 
braunem gemusterten' Wollstof f mit 
kleineri schwarzen Glasper len anstått 
Åugen. Unmittelbar unterhalb der éie 
ben Köpfe weisse Ifiderumgiirturig.. Dä~ 
runter ein lie dér streifen vernäht» vef 
mutlich zum Befestigen des Idols. In 
der Mitte des Schlangenkörpers; ein 
BUsGhel mit längli ch senmalen Tucb-^ 
streifen von verscniedener larbe. 
Der Schwanz läuft in 5 kurzen Leder~ 
streifen aus* 
Indigene Bezeichnung des Idols nach 3r&kov 
lev 1900 s S. 100 (KO 13) 'amarga'C?) .. 
V/ird dem gleiehen Ve rfas ser -zufolge wäb> 
rend des Sehamanenaktes an der Trommei be* 
festigt. 

So .i o te ma. 

Nordasien CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 -,,,202 - .-. 

1892.3 *• 
Gen. kat. nr 


. Inv. nr 
Anm. 
139'2)3v 


566 ,' 


Idol, Tre tofsar av skinn och tre' av ku- 
lörta tygremsor sammanbundna i exi 
ring 9 samt en ren av mässingsble<|ik* 

Eingens diam»? c: a 3 9 7 cm. 

Idol. Eingwulst aus rotem Tuch 9 a» 
welchem drei 2usammenhängende Bttschel 
aus Lederriemen befestigt sind B fer- 
nerhin 4 Btischel mit länglich echma*- 
len Tuchstreifen 9 drei davon in ver- 
schiedenen Parben, eines lediglich 
aus zwei weissen Tuchstreifen beste-? 
hend. An dem oberen Ende des einen 
Buschels mit Tuchstreifen die kleine 
Figur eines Geweihtieres aus dtinnem 
Metallblech befestigt. An dem einen 
Leder buschel i st seinerseits ein Bu~ 
schel aus versehiedenfarbigen Tuch- 
streifen vernäht. - Aufschrift des 


> 


- t 


,,,.:■. 
Etikettas "Agyren* wird in der sojoti 
schen Jurte ständig auf ge hängt." 
Jakovlev 1900g ,S, 98 (Ho- 9) beschreibt 
unter Bezeichnung ag iren ein Idol von 
gléicher Beschaf f enheit • Er berichtet fer- 
nerhin iiber dasselbes 

"Dem Idol ag iren wird allés. Weisse °ge- 
weiht ~ ein .weisses pferd» ein we-isser 
Hund,. HerÉelinfeil. -Zu ihm nimmt man.seine 
Zuflucht bei dem Åuftreten äusserer Wunderi 
Briichen u.a. Den Syphiliskranken 'isst der 
ag iren auf J Während des Schamanenaktes 
wird er auf der rechten Seite der Jurte 
aufgehängt." 

So; lo t erna 
Nordasien 


i 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 '* 203 -m Gen. kat. nr In v. nr •189 2 -.3» Anm. 36? 568 Idol,» Hött bana med 8 gala och vita.&rmar 
■och, 9 tofsar av kulörta, tygremsor i 

Det 1 Violetta bandets längds 128*5 cm* 

Be ss bredds 1 8 8 em<> 

Ormarnas längds 39 - 40 cm t '* 

Idol in Form eines vi oletten Bändes» 
an welehem neun BUs che Iver näht sind, 
die aus verschiedenfarbigen Tuchstrei- 
fen be stenen* Dazwi schen aeht Schlani- 
gen in Form von.schmalen Tuchwiilstenp 
deren obere Partie ans gelbem Stoff 
besteht* die re st Ii che Partie aus wei£ 
sem* Anstelle von Augen zwei kleine 
braun**sehwarze Glasperleno Der Schwané 
wird aus 5 kurzen Lederstreifen gebil-j* 
det* Indigene Bezeichnung des Idols 
laut Etikett eren ? nach Jakovlev 1900 
S. 98 (Ko 7)» der, ebenda ein Idol von 
exakt gleicher Besphaffenheit be-», 
schreibt 9 iren.o - . , ■ • 

Sojoterna 
Nordasien Idol. Fana av kulörta tygremsor, behängd 
med dito, o«h häst med ryttare samt 
sol och måne „ av mässingbleck t 

Bandets längds 57 %b cm. 
Bandets bredd? 9 cm» 

Idol in Form eines breiten Bändes p 
zusammengenäht aus fiinf Tuchstreifen 
in (von rechts nach links) Grun»Weiss p CARL SVANBERG AB, VAXJO 428 1 66 - 204 - 1892,3, Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1892.3. 
forts... 
368 Braun 9 , Gelb -u»d'. .S,chwarz., . o ben und unten 
um schmale Eolzstäbé gewlckelt-* .Oben.» i a 
der Mitte und unten sind zu beiden Sei~ 
ten und in der Ätte «je ein Buschel aua 
5 Tuchstreifen in yerschiedenen Parben 
nebst einem kleinen Fellstuek festge- 
näht. Gben in der Mitte ist .fernerhin 
befestigt die Pigur eines Reiters zu 
Pferd aus dtinnem Metallblech P links die 
Figur der Sonne und des Halbmondes 9 
gleichfalls aus dunnem Metallblech. Als 
Aufhängevorrichtung oben in der Mitte 
ein kurzer Lederriemen. - Indigené Be« 
zeichnung laut Etikett celos (= Regenbo^- 
gen). Jakovlev 1900s S.96 £. (Ho 1-4 ) 9 
der ebenda Idole von gleicher Besehaf- 
fenheit beschreibtj schreibt ce lea t cal * 
celes. Sr teilt fernerhin uber die ses 
Idol nåt s, dass es an den Querstangen 
der Jurte 9 gewShnlich unweit der Tiir* e.uf- 
gehängt wird. Während des Schamane nak"» 
tes fäehelt der Schamane dem Kranken 
mit dem Idol ebenso vvie der Abakantata-> . 
rische Schamane mit seinem calam (vgl. 
Martin IJIM^ Ho 340). 

So .goterna 

Nordasien CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 * 205. » 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
£892*3*, 
f m . 


ta- tygrexoso?» - ... 

Möss* teeSää •3^7 •' cb« - ' 
Ho&ss* Öfem iö B&ofe&t* ©ine iXiro&lioörai^ 


B 


. éu3?e& -ctåe eis teöerf iessn gum Aofftät*» 
gen éet ?%^m? sagogoa åsteisö £eäe&¥£e« 
me» VäPttttiät eiii Buach&l a«s tvaä ires**» 
eeM'0&©«tM%igp-*i SaxÄstx^lf ©b*- * ttn ■ ~ 
léel äer i^fåyliext iro-a gSa^e&em åiKJse^es 


* 


äas olaga H6bic&$ dapstoXit». öbi^bil*»' 
éöttsei ZeZéz&it* Sal* t ongoadv vSib4«* 
rl« äfos!sv»*lö«£nsjpaa 1936 ö 3.6 9 (F&g*2 


)♦■ 


0QÄÖ.$e3?&Ö 


310 


!<&$&»., ^,^09^^.0^. Msponåe. t P v^flok:si&«! 


40» 


l^^o£ oofc tvä- -e®å '£&ete>3? o 
Ii&?jge?i0 Manus.. 4*5, em* .. 
Piaugens ■ l&3$$ s 16 o 2 , pib ö • 
iteexiét 5*S,oiö*- . 
2äo& in Fom e&gee Btse&riage&t an 
■\seldjeia -gas©!, längiioh scbjaalo Be&teS*» 
cHea bd£e@tlg$ ainfl* eines aus öchwsr* 
gem* åas anåei?e sae fcr&uiieis EaMk© 
dit Mataem Stoff o-ben* i&uif ecftrift aa£ 
åeia Btifcstte 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 •* 206 ~ löÖS^S, Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 370 T!l ■-. !!&^JSSÉ^^ s$ CHtftei $es..soba* 
äa&en befeet$g&§. -in äf Säe&eben i^ird 
$&bö& egji@esQbJätte%t<4 • Sur 2e£t å©3? . 

'fsssten&e* «ea?de© Éåe 2@u£el tnit åi©e©&a 
£&toöak tifcakSiert.**' ' ' . 

D&aAt etimmt die folgenå© &agab® 
fiber 'das gleiobe Idol von ^aHoviiev- 
19QÖV 'B* 9$;iSo 8) ffterelne ' : ' 

n Så䣣Suå£å&JL ftätoeuä der- Seaebf8a?ui^ 
w&yå es en "äen< Gtsrtei Aee 'Scbamasea 
gebäagt'* wobel in å&© Seufeä; fetbak g© : 
legfc "$irä eweofce Besäfiftignng. 'dea?- bb«* 
aes Oeieter * åg§e" 

So,Aote.3nciQ 
Kordasien liöa^lLailMi^gOMiu besatt ffied %@r©©* 

303? »• 

BanAets 3&n@3s 103 #5 em* 

Sredös 25 ö 2 cm* 

läol ebenso föi© So 368 «. .Di© Parben 
des? Éiinf '^adbstapeiferio wt® åemti dos 
Band susasaoeriigDnätit iat 9 sind bieap voja 
Ijbaks riaob recbts: 0rtån, 9 Gelb 9 Violett 
■ We$&8 vmå Blåa.* AX© Au£bängovQrri(äi*< 
tung ein- langer- »ele-sea? Tuobetréifen» 
Obeii liKks befeatigt léäiglieh dte 
Pigar der Sooee epé öiinoesu Metalls 
bleob -(Sianeter 2,3 ca») 1© 'ibrigen 
glalobe Beeebaffenbeit waå gletobe CARL SVANBERG AB. VAXJD 428 1 66 * 207 «*-. 1892 1 3 Gen. kat. nr Anm. 1892*3* 
Forts b 
371 37 373 Beäeutung wié ; Io 368, nur grössere Pro> 
portionen» 

So. jo terna 

Nordasien Fågel av svartmålat trä q "behängd med ku*- 
lörta tygremsor . 

Längds 17 9 5 cm« 
Max. "bredds 3p6 cm* 
Höjd.:' 3 »3 era» 

Idol» Vogelfigur von fast gleieher Be- 
schaffenheit wie Ho 369 . Jeöoeh i st 
der Biisehel Tuphstreifen (xJhier ver-* 
mittels eines Fadens iiber den Hals der 
Pigor gestreift und an diesem befestigju 
Abbildung eines gleichen Idols der Ky« 
esyler» das einen Kuekucfc darstellt» 
bei Zelenin» Kul*t ongonov v Sibiri ? 
Moskvas-Leningrad 1936 9 S.. 9 (Fig. 3) 

So .i ot erna 
lordasien Månghövdad orm av brunt typ; » 

Max. Längds c: a 79 cm. 
Huvudenas längds osa 7»5 cm. 
Frambenens längds 23 - 28 cm 
Bakbenens längd: 22 ** 24 cm* 
Svanslängder: c: a 21,5 cm o CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 *• 208 - Gen. kat. nr Inv. nr 1892*3 i Anm. 1892*3*; 

forts « 

373 Idol, ursprUnglich 10-köpfige, Schlän- 
ge« Jakqvlev 1900°. Så 99 fö (Uo 12) 
gibt die Beschreibiing eines Idols 
von exakt der gie&ehén Beschaf fenhéit} u 
IJanaon rauss bei jui^érem Exemplar der 
eine ICopf 9 der sich in der ELtte be- 
fanåj verloren ge gängen sein» Die 
ubrigen 9 Köpfe von gleicher Länge 
sind rings liéräm an dem e%nen offenen 
Ende des sehlaueiifö&tfligen braunen Ka 
likostoffes '^jrriälit. p vyelcher, den Kör- 
per der 'Scnlänge biidet» Anstelle von 
Augen kleiné schwarz^braune Gläsper- 
len. Unterhaib des Körpers sind in 
Form von schmalen braunen Qhichwiilsterfc 
ge "4 Vorder- und Hinterbeine bef.es- 
tigt 9 die jeweils in Pussen auslaufen 
dia dureh 5 kleine schmale Lederstrei 
fen ge bi Idet werden» Der Schwanz in 
Form von 4 griinen Tuchwulsten p die 
alle gleiehfalls in 5 schmalen und 
kurzen Lederstreifen ausmiinden. Äuf 
dem Siiiekeri der Sehlange 9 oberiialb 
der ^örderbeine,j ein Btiscbel mit 9 
verscbiedenfarbigén l%cbst^eifé_n [ 8 ja- 
ko vle v ( a . a * « ) spri cht , f er nernin 
von 2 aus Seiae-ge:3ré!ib/teia>Se3Mrfflrenj 
die zum Åufhängén des Idols in der 
Jurte in fliegender Stellung dienen 9 
die aber bei unserem Exemplar fehlen 
Ueber die Bedeutung des Idols bringt 
Jakövlev keine Angaben» 

So goterna 
Nordasien CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 10 66 * 209 -t 1892,3. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm., 
189?. 3* 
374 . 


Brake av :tyg* . 
lax* Längd: c:ä 64 »5 cm o, ' ' 
Svans längd: 23 Ä 24' era« 
Fram- och bakbenens längd: 29 *> 31 em» 


"■ 


Idol « Schlange von fast gleieher Be- 
schaffenheit wie lo 373 9 jedoöh nur 
mit einem Kopf 9 der durch das of f ene 
Ende des schlauchförmigen Iförpers aus 
braunem Kali ko gébildet wirdo Aus dem 
Eaclien ragt die Zunge der Schlange aus 
rotem Stoff heraus, s Anstått Augen gros 


_ 


se griine Glasper len? 2 Vorder?» und I-lin 


-' 


ter be i ne 9 gleiehfalls aus braunem Ka» 
liko und^jeweils iri 5 kurzen und schna 


- 


len Lederstreifen auslaufend» Der Kör- 
per geht hinten 9 unweit von den Hinter 


=• 


beinen 9 in 2 Schwanzenden uber 8 die 


• - 


in 7 etv?as breiteren *upd längeren Le- 
derstreifen auslaufen? Etwas unterhalb 
des Kopfes ist oben am Riicken der 
Schlange ein Buschel mit 11 verschie- 
denfarbigen Tuchstreifen befestigt 8 
fernerhin in der Mitte des Räckens 
sum Aufhängen des Idols ein längeres 
Lederbandj 'das durch eine Lederschlau* 
fe hindurchläuftp die ihrerseits am ! 
Körper vernäht ist » 
Aufsehrift auf dem Etikett: ' 
• .,#»-'■ '"'-■■!*-.-. ■ 
"Amargo (Schlange, Dra chen) wird 
in der Sojotenhutte bei Jenisej jieben 
der Tur sur Zeit der Kamlenie aofge-? 
, hängt." 

lach Jakovlev 190Ö: S.. 99 y der wa " 
ter lo 11 ein völlig identisehes Idel 
beschreibtj ist dessén indigene Be- 

CARL SVANBESG AB. VÄXJÖ 428 1 66 '■%g- 2åO •&' 1 


892*3* 
Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
189 2. yé 


forts o 


' zeichnung moos * lim • zuf olge wird ös 
374 


ausserdem währehd des Schamane-naktes 
nicht nebeh der Tur der Jurte aufge-» 
hängt- j. -so ådern ge wöhnlich direkt ihr • 
ge@enu.ber ii ber der Schamanentrommelé 
' 


Sojotema 
- 


Nordasien 


■ . ■• 


375 


Fisk av svartmålat trä, behängd med kulör 
ta tygremsor » • 

Längds 25 »I oro. 
Max» bredd? 3*1 cnu 


** 


v 


Höjds 5<*2 cm. 

Idol in Pona eines Fisches aus 
schwarz beraaltem Holz» dessen Kopf , 
Schwanz ond Flossen durch Schnitzar- 
beit deutlich wiedergegeben eind. Un- 
mittelbar tiber den unteren Flossen 
Bohriöcher p durch die Fäden gezogen 
sind, an denen je ein Btischel ver» 
schiedenfarbiger Tuehstreifen (je - 
weils 7) befestigt i st. Oben am Riicke 
"gleiohfalls eine Durehbohrung in der 


n 
einen oberen Flosse 9 durch die ein 
Lederriemeii zum Aufhängén des Idols 
in der Jurte .gezogen ist o -^Indigene 
Bezeichnung des Idols nach Jakovlev 
|900s S. 100 (Mö 16) bal5tk = Fisch.. 
Uébef^die;.Bedeutung des Idols bringt 
Jakovlev keine Angaben.„ 

■ . ' ■ i ■ ' ' 

Sojoterna 


• 

Hordasien CARL SVANBERG AB, VAXJO 428 1 66 aii-^ _|892i3i Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1392.3* 
376 377 Föremål av brokiga tygbitars Upphänges i 
jurtan* 

Cylinderns längds csa 27 cm. 

Idol in Form einés Zylinders» zusatd*- 
mengenäht aus verschiédenfarbigenj 
querlaufenden ^uohstreifen* von oben 
nach unténs GrUn« Rot* BlaUg Weiss 
und Gelb. Das obere Ende vermittels 
eines Fadens zusammenge zogén und mit 
einem vi o let ten Band zum Aufhängen 
des Idols versenen. In der Mitte* ein 
hölzerner Reifen. Am unteren Rand 
hänge nd dre i Buschel mit je 5 ver- 
schiedenfarbigén Tuchstreifen, fer- 
nerhin drei einzelne Tuchstreifen in 
Weiss ^ Rot und Blau. 

Indigene Bezeiehnung des Idols 
laut Etikett atchas» nach Jakovlev 
19008 S. 101 (Ko 20) ausserdem cegel 
d-ze« 3chutzt vor Unfruchtbarkeit und dem St er ben von Kindern. So. jo terna 
Nordasien Hermelinskinn 9 behängt med kulörta tygrem- 
sor « 

längd (på skinnet)? 31 cm. 
llax. bredd: 5»5 cni. 

Idol in Form eines enthaarten Fe Ils 
eines Tieres, naoh Etikettaufschrift 
und Jakovlev 1900 s S. 101 (Ko 19) CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 ■'» 212 * 1892 Gen. kat. nr Inv. nr C 6 J » Anm. 1892 O v 
377 378 eiaes Hestael^aö? Am öboren' Biträd befea 
tigt ein Jed-äJTieoen safe Aufhäogen des 
Idola eowie öin ranSda- knopff ära&gas 
8%Uck 'B&in mit eiriQSritgter Oenameati-k 
de^iiRtés?. eiti BUee&el ^racfeiedeafaybi- 
ger '^öliötr©if©?i*. Iiet-Eteres eb^hf alls 
an ci©r einea Vordertats© ^eowtö an beiä^a 
l£Lntertstssen aach Jakovle^r (a o a»0«) 
a» béiden Vox-äertatssenjanä ausserdera 
em SehwanSo Beaeiöhnmag åée Idols laut 
2-äk&vlev mm aa jLm yiirå m, '.Iren ■ ( e »lo o 366 ). 

Sordasiea Orm av kallärt tyg* 

Längds 78 - 79 ess o 
Bias* ses a 1 cnj« Idol o Sehlan@e 9 zusamaengsaetEt aas 
verscliledenf arbigen Tuctosiilstea* wa 
o be a naeii untemHot nå-t Säus-tenang-» 
Grtin uad Blåa* 3>as obere Bad© uafevioke^s- 
mil; irä.oi©ttem Band 9 an dassen eiaem 
.Ende m@% dunkelblaa© und. aw©± schwar 
.ze Ktoffa-treifen vernäftfc siad» Der '• 
Scteans läuft aue in 5 imr-aen Leder- 
streifen» Anstått Augen ? kieine 
sehwarse Glasper len o - Indi .ge ne Be- » 
seictaing laurfc JaEovlev 1900 s SolOG (Bd 14) "aisag^a (?)"» So .loterna 
Nordasien carl Svanberg ab, växjo 428 10 66 ■<* 213 % 189? *3» Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1392.3? 
379 380 Fana av kulörta tvjiremsor/ft behängt ©ed dt- 
to é samt njä,naiska 9 sol och måne av mäe; 
alttgablepk* 

Bandets längas 73 cme 
Bredds 14? 8 cm o 

Idol von fast glGioner Besciiaffeniisit 
und gleicher Bedeutung V7ie Hö 3dS«> Me 
Fanns gaaBaaraenoenätit aus veraohieden*» 
farbigen Längs©treifen e von links naoh 
jpechta* Violett.» Bla& & . Vieiag- and Grtin» 
Obsn ^leichfalla wte bei Ko 368 die Pi 
gurem von Sctme unä Halbmotrå* Anstått 
der Figur ©i nes Eeiters a& Fu^e ^jQäoch 
leöiglich ein© TBense»liohe Figur o Äuf- 
schrlft euf de© F/fcltestts oeloa (Eegen- 
bogen) « 

■ So.ioter.-pa 
Nordasien Fågel av svart trä» behänga med röåa e vita 
och svarta tygremaoro 

Längds 15 p ? cm o 
Mas o bredds 3 #7 cm. 

Idol» Vogolfigur aus schwars besaltem 
Holz, von gleieher 15eachaffenliait wie 
Ko 369 «» 

Sojoterna, 

Jtordesien CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 O 66 * 214 - Gen. kat. nr Inv. nr 1802-. 3- Anm. 1892.5: 
381 382 Djurbild av svart tyg b behängd med brokiga 
remsor» 

Längds 11,5 cm. 
Höjd: 1 9 1 cm» 

Idel» Bär,génäht aus schwarzem Kaliko, 
mit roten Glasperlen anstått Augen. 
Zu baiden Seitén des Halses und am' • 
Schwanz je ein Buschel versehiedenfar- 
biger Tuchstreifen. Am Klicken ein Le-? 
derstreiferi zum Anhängén des Idols-»- 
Indigene Bezeichnung .des Idols laut Jaj- 
kovlev 1900 s S. 100 (Ko Ii?) cha.i.jarkan bzw. cha.irykan 9 wird dem gleichen Verf 
zufolge benutzt, we-nn man die Stell© 
des Scnamanen furchtet. 

Sojoterna 
Nordasien Fågel av svartmålat- trä , behängd med en 
tofs<::,av kulörta tygremsor . 

Längds 22 cm» 
Max. bredds 5 P 9 cm. ' 
.j 4 »5 cm« Idol. Vogelfigur aus schwarz bemalten 
Holz 9 ähnlich wie Ho 369 »372 und 380, 
nur grösser. Durchbohrung oben im Ruk 
ken„ durch die ein Lederriemen zum Auf 
hängen des Idols gezogen ist? Buschel 
mit verschiedenfarbigen Tuchstreifen, 
(7), vermittels eines Zwlrnfadens um CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 215 * i5* Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892*3. 
fOI-t.S-o 


den Hals der Figar gestreift* 


382 


Soäoterna 
Sordasien 


383 


Liten n f la«&a w . bantad med brokiga tygrec 


1* 


sor och en häst med ryttare, samt sol 
och måne av mässings bleck. 
Längds 19 cm» 
Bredd! 13 »2 om. 
Idol» Von gleicer Besohaffenheit and 
Bedeutung wie !?o 368» nur wesentltch 
klirzer. Bas Band zusammengenäht aus vei 


'«* 


schiedenfarbigen Längsstreifen» von 
4 
links naoh rechtss Kastanienbraun g Rot 


> . 


Sohware» Weiss und Grfcn. Äafsehrift au: 


: 


dem Uti ket t s oelos (Eefsenbofien) . 
Soiioterna 
-■ 
Hordasien 


384 


Redskao att stänka té i Sur t an. 
Soioterna 


■ 


Nordasien 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 428 1 66 216 *.. Gen. kat. nr 1892*3* Anm. •IBS 2;?,:. 

335 ' ■ 286 Tobakspipa med nef ritmunstycke . 

•Längds 30 cm o 

Piprörets diam,: o ,9 cm. 

Piphuvudets diam*s 1„7 cm. 

Tabakspfeife vermutlich chinesische 
Arbeit, mit rot lackiertem Pfeifenrohr 
und schmalem Pfeifenkopf aus Metall 
mit Ornamentik in Form einer Vogelfi- 
gur. Das Mundstiick, nicht me hr vorhan- 
den, soll laut Katalogeintrag aus Neph 
rit bestanden haben. Die Tabakspfeife 
nennen die Sojoten tanza. 

So noterna 
Nordasien Eldstålspung med silverbeslag. Längds 6 9 6 cm. 
Bredds 4 9 1 om. 

Peuerstahlbeutel aus Leder mit Metall- 
rahmen. Beschläge und Henkel aus S il- 
ber. Auf dem Feuerstahl unten einigé 
chinesische Schriftzeichen eingraviert 

So .j o t erna . 

Nordasien CARL SVANBERG AB, VAXJO 428 1 66 217 * 1892 i3. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. ^3,V 387 388 389 Piprensare och liten -kolv på en liten 
ring. Sojoterna 
Nordasien Bäröffla av si lverbe lagt järn. Sojoterna 
Nordasien Tobakspung av rött ylle* 

Längd: 10,8 cm. 
Höjds 12,5 cm. 

Tabacksbeutel aus rotem Wollstoff mit 
gelbgrauer Fiitterung. 

So.joterna 
Nordasien CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10 66 218 - Gen. kat. nr Inv. nr 1892^.3-; Anm. 1892,3, 
390 391 Straff redskap , . : . . .. „ •,. 
Längd,: 70 ,7 cm,-' 
Bredd? 30,5 «- 32,2 cm, 
Tjockleks 4 »4 cm,, 

Strafgerät in Foirai eines schweren Bret 
tes, dae aus zwei Längshälften besteht 
und in der Mitte mit drei runden öff- 
riungen, ein grosses und zwei kleine j 
laut russisoher Åufschrift auf dem 
Brett fur Hals und Hände b£i©t±ffliBt. Die 
ieiden Hälften mit Zapfen bzw. Zapflö 
ehern, sowie mit Lederschntiren zum 
Zusammenbinden beider Hälften» Wird 
nacb. Jakovlev 1900 s 3. 116 (Fo 1) 
tungu b zw. Gharaschar genannt und dienb 
sowohl als ZtLchtigungs-* als auch als 
Foltergerät » Straffredskap * 

— St avarnas längd: 13 ,5 em » 
Deras diam,: 1 cm. 

Strafgerät in Form von 5 kurzenj dicht 
aneinander liegenden Sräben, deren et-- 

, was abgef lachten Enden zu beiden Sel*" 
ten durchbonrt sind. Durch die Bohrlö-f 
cher i st ein längerer Lederriemen ge- 
zogen, déssen Enden frei auslaufen. 

'Nacb. Jakovlev 19oo: S. 117 (No 4) wer- 
den die Finger zwischen die Stäbe ge- 
klemmt. Danach wird der Riemen angezo-f- 
gen und auf die blutenden Finger mit 
einem Holzhammer gaschlagen.Dem glei=; CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10 66 - 219 ■* 2*3, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
189 2. 3» 
fort b . 
591 


chen Verfasser zufolge wird dieses Ge- 
rät als Folterwerkzeug bei Verhören 
angewandt, um Aussagen zu erzwingen. 
Nach Jakovlev wird es saschylga genann 

Sojoterna 
, Nordasien 


t. 
392 


Straff re ds kap* 

Längds 63*5 om* 
Bredd: 3»4 - 4 »8 cm. 
Tjockleks 1*8 - 2,5 cm. 

Strafgerät in Form einer 1 ängen und 
di eken, sich nach unten etwas verjiin^ 
geriden Holzleiste mit angesehnitztem 
Griff öben. Dient laut russischer Auf-* 
schfift auf dem Gerät zum Schlagen auf 
die Fussohlen. 

So.loterna 
Hordasien 


■ 
393 
a-?bo 


En samling prov på födoämnen. Gåva av 
Martianow. 

So.ioterna 
Nordasien 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 * 220 ~ - 


189BVJ», 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1092f3y 


. S Ä H0 3 1 £ B E. . 
- 
Pr. 394 * 401 


. . 
394 


A^v U~ V" J Uuiör ~ ( T r^j^y 


3m 


ilarmsstövlar för vinter o 


396 


Mannsinnéstövlsr för vinter* 

O) 


• CARL" SVANBERG AB, VAXJO 428 1 66 -221 - Gen. kat. nr Inv. nr 1892*3* Anm. 397 598 399 ft^anogtraiapofr. £ är ylate*»* r^zz.) flögaaaiea Stog säok av fenaMna» (H^O Safflo.ieaerna 

i ii iii n i« >HM iwi )i>rh iWi|iiiiiii i ml m i iTT i r" 

BordaBiaia,. mwfrSH i M » '* — » W é Stor b^oÅeftaå ÖOH^ Samo.iefierna CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 ~ 222 - Gen. kat. nr Inv. nr 1892.3., Anm. 1892,3.; 

400 401 4o 2 Sele att användas på renarna då hornen fal« » lit av. fy is ) Samo.iecl.er 
Nordasien Lasso » Samo .leder 
Mordasien K AS AK S KA TATARER. 
Nr. 4o2 - 417 . Bred, 8ppen armring a v ljus metall, utsida|i 
täckt med en arabisk inskription. 

Längd: 15 cm. 
Bredds 2,3 cm, 

Kasanska Tatarer CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 O 66 223 1892*3* Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1S92.3.; 
403 ' 404 405 öppen årmrini; av 1 Jus me t all c Ut sidan för- gylld oeh täckt med en arbisk inskrip 
tion. Bottnen mellan tecknen punkte- 
rad. 

Längds 15 1 1 cm. 
Bredds 1,6 cm. 

Kasanska tatarer Öppen armring av ljus metall. Utsidan or- 
nérad med en inpressad arabisk in - 
skription. Bottnen punkterad. 

Längds 12 i8 cm. 
Bredds lj7 cm. 

Kasanska tatarer öppen armring av ljus metall. Utsidan or- 
nerad med graverade ornaments rosor j 
blad och fyrkanter på punkterad bot- 
ten. 

Längds 14 j7 eio 
Bredds 2,3 cm. 

Kasanska tatarer CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 * 224 *■ 1892*3', Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1892* 3*, 
406 


Sluten fingerrin^ av silver*. På utsidan 
delar sig ringen i, två smala, band $ 
som f asthålla en rund skiva prydd 
med två , kretsar olika stora korn. om= 
givande ,ett större korn i mitten. , 
Själva ringen ref flad» Skivan fast-» 
lödd. 

Diam 4 s 2» 3 cm. 

Kasanska tatarer 


407 


Sluten fin^erring; av silver» S .i älva ringen 
på utsidan prydd med en snodd i låg 
relief | delar sig framtill och fast- 
håller en oval skiva , i mitten prydd 
med en oval upphöjning omgiven av 
två kretsar olika stora korn. Skivan 
fast lödd » 
Mam.s 2 9 2 cm. 
Kasanska tatarer 


408 


Klotformig knapp av förgyllt silvers den 
övre halvan prydd med filigransirater 

På knappens undersida en liten 9 ring- 
formig refflad ögla. 
Höjds 3L.j8 cm.. 
Kasanska tatarer 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 225 V 1892.3^ Gen. kat. nr Inv. nr 1892.3 i 
409 410 411 
a-b Klotf ormig knäpp av förgyllt silver; "méd 
åtta; fina ref flor. Fälten mélläö, var- 
annan av dem prydda méd numera utnöt- 
ta ornament. På undersidan en liten 
ringformig ögla*, 

Höjds 1,1 cm i 

■ ■ - Kasanska tatarer Anm. Klotformig knapp av förgyllt silver, slät 
med en liten ringformig ögla på under- 
sidan. 

Höjds 1 ? 3 cm. 

Kasanska tatarer Ett par häng-*(?) smycken bestående av en 
avlång skiva* vars kant är indelad i 
två stora och sex små flikar och som 
består av bronsfiligran. I mitten är 
grovt infattad en avlång karneol. I 
vardera ändan en reff lad ögla med däri 
hängande ring (den ena av tvär tråd) 
I vardera av de stora flikarna hänger 
en något mindre ring. 

Längd utan ringars 8 8 1 cm. 
Bredds 5 »4 em. 

Kasanska tatarer CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ \428 1 66 - 226 - •-1892.^ Gen. kat. nr Inv. nr 1892.^-4 
412 413 414 
a~b Anm." Häftgpryd nader .... Ungef är som nr »411» men 
mindre» Med: ring. e^ndast .. $ eiia öglan. 
Längds : 5"»4 cm? , -'.•.■;,"• 

Bredds 3j8 , cm v ■ ■ • ■ . • - •■/ 

Kasanska tatarer Hängpryd nåder ».. U ngefär som föregående , med 
inalles tio ringarg därav tre hängan- 
;, de i varandra» Något skadade», k 

längds 4*4 cm» 
Bredds 2,7 cm. 

Kasanska tatarer Hängprydnader * Ett par liknande» mindre 
prydnader av vit metall * -Något skada- 
de. Karneolerna utbrutna? 

Längds 5,3 cm. 
Bredds 3,6 cm. 

Kasanska tatarer CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 10 66 - 227 » 13% d *,j5 • Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 415: 416 417 Hängprydnad av : för&-ylia y vit met all , av 
samma- typ som -ni? i..-- 411 o - 1 . nedre öglans 
ring hänger en mindre , liknande pryd* 
nado med ring i nedre ändan» Den störres längd: 5, »8 cm i 

" " bredds 4,3 em» 

Den mindres längd: 4*3 cm* 

" " bredds 2,7 cmö Kasanska tatarer Hängprydnad av vit metall ». av samma typ 
som nr "• 411» Öglorna bortbrutna. Kar* 
neölens översida konvex 9 undersidan 
plan. 

Längds 5,1 cm» 
Bredds 4,2 cm • 

Kasanska tatarer Ett par kvinnostövlar av röd saffian» 
Sulorna av rött läder 9 utan klackart 
Den övre delen av stöveln prydd med 
snirklar av grönt läder , applicerade 
så att ornamentet utskurits ur stöveln 
och i dess ställe har insatts grönt 
läder» Sömmarna på utsidan täckta med 
påsydda gula, vita och violetta trådar)* 

fyra i bredd »Skaften upptill kantade CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 228 .- Gen. kat. nr Inv. nr 189? *3 i Anm. 1892 <ö. 
förts* 
417 418 
med grönt bomullstyg o Obegagnade» 

Höjd: 43 cm i 

Fotens längd i 26 cm» Kasanska Tat arer T.S.CHEEEMI.SSER., Nr». 418 - 422 o: Kvinnomössä av linne m ed en hög diademar 
tad, uppstående valk. Framsidan helt 
hållet täckt med språkliga broderier 
i rött 9 mörkblått och ljusgrönt ylle,, 
guldtråd och några paljetter av mäs - 
singt Mönstret är romber och meander- 
artade figurer. Broderiet omgivet av 
ett konstflätat band av rött ullgarn.. 
Baksidan slät och utdragen i ett 43 cm 
långt och 23 cm. bredd, nedhängande 
stycke, vars nedre del till en längd 
av 19 cm. är helt och hållet täckt med 
präktiga broderier i rött, mörkblått 
och ljusgrönt ylle.. Mönstret bildar 
tre tvärband sammansatta av trianglar 
och kvadratet i olika ställningar. 
Ovanför broderiet en tofs av rött ylle 
. Kring den nedhängande delen ett konst- 
flätat band av rött ylle? I nedre kan- 
ten 14 kvastformiga tofsar av rött ooh CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 - 229 18>92.*3.; Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1892V5V 
förts* 
418 419 ullgarn upptill omlindade med över spun 
nen guldtråd; lössån inuti födrad med 
grovt linne och försedd med ett pär 
band att knyta i nacken; Broderierna 
obetydligt skadade? Praktpjäs V 

Längd: 11 cm". 

Tjeremjsser Kvinnosk.i ort a av linne « rikt broderad med 
mörkblått, rött» grågrönt » gult och 
svart ullgarn* De med färg utmärkta 
delarna på vidstående skiss visa bro- 
derierna på plats. De bestå av fyrkan; 
ter, stjärnor, ne anderliknande orna- 
ment etc. allt utmärkt väl utfört i 
stjälkstygn. Under bården kring nedre 
kanten i vitt* grönt och svart» Skjor< 
tan sammansydd av fyra, 35 cm» breda 
vader ♦ 

Längds 1,14 m. 

Längd över armarna: 1,54 m. 

Köpt i en lumpbod i tatarbasaren i Kasan 
för en rubel. Ett par hål på skjortan,. 

T.jeremisser CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 230 - Gen. kat. nr In v. nr 1892 i-3 i Anm. 1892 .3 , t 
419 420 Kvinno sk,j ort a av linne 9 . rikt, broderad med 
mörkblått o rött j grågrönt, .gult och 
svart ullgarn.. De. med färg utmärkta 
delarna på vidstående skiss visa bro- 
derierna på plats. De bestå av fyrkan 
ter, stjärnor, me änder liknande orna- 
ment et c, allt utmärkt väl utfört i 
stjelkstygn. Under bården kring nedre 
kanten ett rödbrunt ylléband med bro- 
derier i vitt, grönt och svart. Skjor 
tan sammans ydd av fyra, 35 cm. breda 
vader f 

Längds 1,14 m» 

Längd över armarna 1,54 m. 

Köpt i en lumpbod i tatarbasaren i Kasan 
för en rubel. Ett par hål på skjortan. 

T.ieremisser Kvinnosk.iorta av grovt linne, av samma 
typ som föregående . Broderierna an- 
ordnade och utförda på samma sätt. 
Färgarna mörkbrunt (övervägande), nå 
got svart, grönt oeh gulbrunt. Samman 
ställningen betydligt sämre i färgen, 

Längds 1,16 m. 

Längd över armarnas 1,50 nu 

Köpt i en lumpbod i tatarbasaren i Easan 
för 1,25 rubel o 

T jeremisser CARL SVANBERG AB. VAXJO 428 1 66 - 231 - 1892.3. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1892.3 
421 422 Fyrkantigt stycke linne helt och hållet 

täckt med broderier o Botten som bildad 
av stjelkstygn i två riktningar så atp 
de imitera flätor» är översållad med 

» Upptill finnes ett tvär- 
gående band, oqmerat med sneda kors .i 
gult och grönt på röd botten* Detta 
band numera täckt av en nött silverga 
lon. Översta delen obroderad och fål*- 
lad på undersidan,. Genom fållen är 
trädd ett band hopsytt av två sorters 
bomullstyg. Detta band tjänar till 
att fast knyt a stycket» som bäres bak 
kring livet. Ering kanterna ett nume- 
ra mycket skadat* konst flätat band av 
rött ylle.. Prån nedre kanten hänger 
en tät frans av tvinnat , rött ullgarn 1 .. 
Mellan éérx och kanten en fläta av 
grönt ullgarn. 

Styckets längd utan frans % 36 cm, 
» bredd " s 30 em. 

Fransens längd: 23 om. 

Broderiet numera något malätet »Prakt-- 
full färgsammansättning'. Inköpt för 
1,10 rubel i en lumpbod i tatarbasa- 
ren i Kasan. /^ÅaaM !T .leremisser Kvinno skjorta av linne , av typen nr.. 419» 
Broderierna anordnade på. samma sätt, 
men rikare och med finare färgsamman- 
ställning (brunrött, svart, mörkblått, 
gult och ljusgrönt) . Konturernsjkring - CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 10 66 232 Gen. kat. nr Inv. nr 1&9.2,3. Anm. forts • 
422 423 sydda med svart och b låt t » Där våderna 
äro saminansydda och nedomkring ett röt^ 
ylleband o Kring halsen ett smalare så 
dant. Praktfulla broderier. 

Längd; 1,7 nu 

Längd över armarna « "1,53 ffl»' 

Köpt i en lumpbod i tatarbasareh i Ka-? 
san för 1,25 rubel. 

Tjeremisser. TSCHU.1ASCHEB ■ 
Nr. 4'23 - 438» Kvinnosk.iorta av linne 8 sydd av fyra un- 
gefär 30 cm. breda vader, de bakre om 
givna av en nedtill 8 cm. bred kil. 
I 'ärmhålet en fyrkantig lapp av rött 
bomullstyg. 'Broderad med silke och 
prydd med påsydda röda sidenband, soml 
gå länge sömmarna och på ena sidan 
följas av en smal bård (?) i grönt 
ylle. Nedtill två röda och ett gult 
sidenband omgivande en smal bård i 
rött (bomull) med en kontur i grönt ' 
(ylle) . De tre kvadraterna på bröstet 
äro utförda i stjelkstygn i rött, roeja 
mörkblått och gult silke med svart 
kontur. Ärmbröderierna äroi grönt, CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10 66 •9 233 Gen. kat. nr Inv. nr ■1392*3,, Anm. 189 2. o* 
förta * 
423 424 rött och rosa silke- ined svart kontur o 

Längds Ijl4 m. ! 

Bredd över ärmarna i 9 47 efii 
Köpt i tätarbasaren i Kasan för 75 'kopek.» ' 

•Tsohuwäsoher Kvinno skjorta av linne , sydd av sex yåder. 
Sömmarna täckta av påsydda remsor av 
rött bomullstyg» På bröstet två fyr- 
kanter med avfasade hörn, broderade 
i rött 9 gult och vitgult silke i 
stjel.kstygn 9 med konturer och holbei» 
teknik av svart ylle» Kring sprundet 
holbe&nteknik av svart ylle» Längs 
ärmen en remsa rött bomullstyg med 
därifrån /ut gående sneda i. rött 

gult ©tJhgrönt samt holbeinteknik i 
i svart ylile. Ärmen kantad med rött bo 
.mullstyg,- och därovan eh bård i rött 
och gult iilke (st jelkstyng) «. Index 
ärmhålen en fyrkantig lapp av blå?» 
. öch vitrutigt linne» 

Längd: 1,25' m» 

Bredd över ärmarna: 1 8 55 m» 

Köpt i tatarbasaren i Kasan för 85 kopek. 

Ts chuwas cher CARL SVANBERG AS. VÄXJÖ 428 1 66 234 Gen. kat. nr 1892. 3 i Anm. 189 2, 3 
425. 426 Kvinno skjo rta av .grovt l inne,,, sydd av sex 
vader. Vid sömmarna dubbel rad av kors- 
st ygn i brunt ylle i . Kring nedre kanten 
och upptill påsydda bruna ylleband i På 
bröstet två fyrkanter broderade i • 
stjelkstygn med rött och gult silke 
samt grönt och blått ylle med holbein' 
teknik i svart ylle > Sprund et kantat 
, med rött bomullstyg omgivet av en smal 
bård i svart, rött och grönt i På axeln 
ett litet avlångt broderi i gult, rött 
och grönt med svart holbeinteknik. 
Kring händerna en smal bård i rött (bo 
mull) « Halslinningen broderad i Ijus-^ 
rött, grönt och gult* 

Längds 1,13 m«. 

Bredd över armarnas 1,52 m» 

Köpt i tat ar basåren i Kasan för 75 kopek. 

Tsohuwascner Kvinno sk.1 ort a av grovt linne 9 sydd av sex 
vader. Längs sömmarna kring händerna 
och nedtill en smal bård sydd med rötl 
bomullsgarn i dukagång. Nedtill en ren|i- 
sa rött bomullstyg och ett grovt band 
(rött, blått och vitt). På bröstet två 
fyrkanter i rött, grönt och blått sil-^ 
ke i stjelkstyng med konturer av svart 
ylle. På axeln ett avlångt broderi i 
rött (bomull) och grönt (ylle) med 
ljusblå kontur * Kring halsen en smal 
bård i ljusgrönt och brunt. Sprundet CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10 66 * 235 - : 139 2 ,3* Gen. kat. nr In v. nr. 189 2> 
forts 
426 3., 427 . kantat med rött bomullstyg och broderat 
med grönt- och rött i stjelkstyng och 
svart ho lbe i nyteknik o I ärmhålen blått' 
och. vitt rutigt ' linne •■ 

Längds 1 9 13 m« ■ 

&'édd över ärmarnas 1 B 37 cm* 

Köpt i tatarbasaren i lasan för 85 kopek. 

■ Tsehuwascher Anm. Kvinno skjorta av linne » sydd av fyra vader 
Längs sömmarna och nedtill ett smalt t 
rödbrunt ylleband o Nedtill ovanför 
bandet en bård i röd dukagäng* På bros 
tet två fyrkantiga ornament 9 långsöm 
i rött silke oeh något blått 9 grönt 
samt svarta konturer 9 allt tämligen 
urblekt. På axlarna mindre p liknande 
ornament. Kring halsen en linning av 
rött och vitt randigt linne. Kring 
sprundet en smal bård i rött ylle och 
silke 9 samt grönt ylle. Kant av rött 
bomullstyg. I ärmhålen en fyrkantig 
lapp av blått o rött och vitt linne. 

Längds 1„25 m. 

Bredd över ärmarnas 1 9 37 m. 

o 

Köpt i tatarbasaren i Kasan f ör 8.5 kopek. 

Tschuwascher CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 * 236 * 1892 4 p». 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1092,3» 
428 •. 


Kvinnoskjorta av linne. På bröstet två fyr 
kanter med geometriska ornament brode- 
rade i rött 5 gult' och vitgult silke: 
med ljusbrun kontur i .Sprundet kantat \ 
med rött bomullstyg omgivet av en smal 
bård i rött och grönt » Kring händerna, 
nedre kanten och upptill påsydda rem- 
sor av rött bomullstyg s likaledes om- 
givet av en smal bård 1 rött och grönt 


é 


På axlarna ett litet broderi av silke 
i lött och, vitgult med ljus bron kontur. 
Under armhålan en fyrkantig lapp av 
rött linne. 

I 
Längds 124 -om- 
Bredd över. ärmarna: 168 cm» 
Ischuwascher 
* 


429 


Kvinnosk.iorta av #rovt linne . På bröstet 
öohopå; axlarna två broderier, med geo- 
metriska mönster i rött, grönt och 
mörkblått med brun kontur» Sömmarna 
■■är o täckta-dels av rött bomullsband, 
dels av ett smalt» rödbrunt ylleband. 
Sprundet likaledes kantat av ett ylle- 
band i samma färg, omgivet av en smal. 
bård i grönt* rött och mörkblått. Krir 
nedre kanten påsytt ett brett rött bo- 
mullsband, upptill kantat av röda or- 
nament. Kring händerna en smal bård 


g 


i grönt (ylle band) , likaledes kantad £ 


v 


röda broderier, under armhålan en fyr- 
kantig lapp av blått och vitt linne. 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 428 1 66 // - 237 Gen. kat. nr Inv. nr 189? k 5* Anm. 189.2 „,3 . 
i' orts. 
429 430- 431 .uängd:. 118 cm. . 

Bredds över ärmarna: 147 cm« 

Tschuwascher Kvinnosk.ioi^ta av grovt linne» På bröstet 
och sprundet påsydda röda bomullsrem- 
soj! kantade med broderier r blått 9 
grönt och Ijusrött. l?å axlarna likale 
des broderier i samma färger. Vid ned- 
re kanten och därifrån uppåt påsyddä 
rödbruna ylleband, delvis kantade av 
en bård i ljusrött, grönt och mörk-' 
blått . Kring halsen en linning av 
blått och vitt randigt, linne» Kring 
händerna en smallbård.i rött och grönt 
Under armhålan én fyrkantig lapp av 
blått ooh vitt linne.. 

Längd: 120 cm. 

Bredd söver ärmarna: 147 cm. 

Tschuwascher Kvinno skjorta av linne . På bröstet, axlar- 
na och kring sprundet broderier i.rötp 

( / blått och. grönt. Sprundet dessutom 

kantat av rött bomullatyg. Vid sömmar- 
na och kring händerna, nedre kanten 
och upptill påsydda röda bomUllsband 9 
delvis omgivna av en bård, resp. i CARL SVANBERG A8. VAXJO 428 10 6t y.238 - , 


; . 


1892*3. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 


• 


Anm. 
189 2.3 o- 


■ 


förta. 


grönt och rött. Sprundet är kantat med 


431 


brunt ylle band o Under armhålan en fyr- 
: kantig lapp av rött bomullstyg * 

Längd: 116 cm. 

Bredd över ärmarnas 142 cm. 

Tschuwascher 
' 


432 


Kvinnosk.iorta av linne. På bröstet två 
fyrkanter* broderade i rött, vitgiilt 
och grönt silke med ljusgrå kontur* På 
höger axel ett litet avlångt broderi 
utfört i rött och grönt silke med svarl 
kontur. Kring händerna, nedre kanten 
och upptill påsydda röda bomullsband, 


i 


delvis omgivna av en bård i grönt resp 


i 


i grönt och rött. Sprundet är kantat 
med brunt ylleband. Under armhålan en 
• fyrkantig lapp av rött bomullstyg. 
* ■ 
Längd: 117 cm. 
Bredd över ärmarna: 152 cm. 
Tschuwascher 


433 


Benkläuer. Av vitt linne. 
Längd: 80 cm. 
Bredd över höfterna: 68 cm. 
Tschuwascher 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10 6t - 239 *- 1892*3 i 
. Gen. kat. nr 


Inv. nr 


■ _ _ 


Anm. 
1892 .3 .é 


434 


Hvinno skjorta av linne. Längs sömmarna 

en enkel rad av stygn i blått ylle. På 
skuldrorna, längs sprundet, kring hän- 
derna och nedtill små bårder i svart 
och mörkblått o På axlarna broderier i 
rött, grönt i svart och gult. Under ara 
hålan en fyrkantig lapp av rött bomul] 
tyg.. 

Längd s 135 em ., 

Bredd över ärmarnas 150 cm; 

Tschuwascher 


S* .. 


. 435 


Kvinnoskjjorta av linne» På axlarna brode- 


rier i mörkgrönt© Nedtill en smal 
bård i samma färg och två broderier 


i rött, svart, gult och grönt. Under 


armhålan en fyrkantig lapp av rött 


bomullstyg med mönster* 


Längd: 120 cm. 


Bredd över ärmarna t 140 cm. 


Tschuwascher 
436 


Kvimio skjorta av linne. Från axlama ned 
till händerna en bred bård i blått 
och rött. Kring sprundet och längs 
sömmarna på framsidan en smal bård i 
blått med rött, på baksidan sex breda 
bårder i blått. Nedtill öch kring 
"N CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10 6( fr 240 * m$$i3z Gen. kat. nr Anm. 1892 0» 
forts % 
456 437 438 händerna rika broderier med geometrisk 
ka ornament i blätt^rött*giilt ocli kängds 133 cm* ' 

Bredd Över ärmarna t 150 em* *' 

Ischuwasener Kyinno skjorta sv lianen " S om nr j» '436 $• » men 
mindre rit i ut för ningen, ' 

Längd: 130 em* 

Bredd över ärmarna: 138 cm» 

•Éschuwascner Överplagg; av linne* På axlama oen kring 
händerna påsydda röda remsor av ylle* 
Jfedtill flera remsor av bl-* a» ylle $ 
•bomullstyg i olika färger med broderi- 
er? utförda med silver* öj&h guldtråd* 

Längds 1C7 cm. 

Bredd över armarnas 150 cm* 

Tschuwascner CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10 66