Skip to main content

Full text of "Theocriti Syracusii quae supersunt. Cum scholiis graecis auctioribus, emendationibus et animadversionibus in scholia editoris et Joannis Toupii, glossis selectis ineditis indicibus amplissimis. Praemittuntur editoris dissertatio de bucolicis Graecorum, vita Theocriti a Josua Barnesio scripta, cum nonnullis aliis auctariis. Accedunt editoris et variorum notae perpetuae epistola Joannis Toupii de Syracusiis, ejusdem addenda in Theocritum, necnon collationes quindecim codicum. Edidit Thomas Warton"

See other formats


Presented to the 
LiBRARY oj the 

UNIVERSITY OF TORONTO 

by 
TRINITT COLiLEGE 
LIBRARI m THEOCRITI SYRACUSII 

QJJJE SUPERSUNT. 

CUM SCHOLIIS GR^CIS AUCTIORIBUS, 

EMENDATIONIBUS ET ANIMADVERSIONIBUS IN SCHOLIA 

EDITORIS ET JOANNIS TOUPII, 

GLOSSIS SELECTIS INEDITIS, 

INDICIBUS AMPLISSIMIS. 

PR^MITTUNTUR 

EDITORIS DISSERTATIO DE BUCOLICIS GR.ECORUM, 
VITA THEOCRITI A JOSUA BARNESIO SCRIPTA, 

CUM NONNULLIS ALIIS AUCTARIIS. 

ACCEDUNT 
EDITORIS ET VARIORUM NOT^ PERPETU^, 

EPISTOLA JOANNIS TOUPII DE SYRACUSIIS, 

EJUSDEM ADDENDA IN THEOCRITUM, 

NECNON 
COLLATIONES QJLJINDECIM CODICUM. 

E D I D I T 

T H O M A S W A R T O N, S. T. B. 

COLL. SS. TRIN. SOCIUS, 
NUPER POETICiE PUBLICUS PRiELECTOR, OXONIL 

TOMUS PRIMUS. 

O X O N I I, 

E TYPOGRAPHEO CLARENDONIANO, 

MDCCLXX. 
PB HONORATISSIMO VIRO 

FREDERICO DOMINO NORTH, 

SCACCARII CANCELLARIO, 

FISCI DOMINO PRIMARIO, 

MAJESTATI REGIAE A SECRETIORIBVS CONSILIIS; 

LITERARVM OMNIVM ELEGANTIORVM, 

QVAS INDOLE OPTIMA, INDVSTRIA SINGVLARI, 

IN COLLEGIO SS. TRINITATIS OXONII 

OLIM FELICITER EXCOLVIT, 

ARBITRO, FAVTORI, SVMMO: 

THOMAS WARTON 

THEOCRITVM, QVO STVDIO POTVIT, EXPOLITVM, 
EO, Q^VO PAR EST, OFFICIO, 

D. D. D. CONTINENTUR 

IM TOMO PRIMO. Pr^fatio. pag. 

De Poeji Bucolica Grcecorum Differ- 

tatio, xxi. 

Barnejii Vita Pheocriti. xlii. 

Editio Theocriti Aldina antiquior. Iviii. 
Grammaticorum Prcefatiunculce. Ixiv. 
IdylUorum Numeri et Tituli. Ixviii. 
Injcriptiones Idylliorum e Cod. Vat. 

Ixix. 
Theocriti Idyllia. — — — i . 

Epigrammata. 127. 

Notitia Scholiorum, — 1^5. 

I Pag. 
Scholia e Cod. Vat. auSiiora, 141. 

Index Auciorum quicitantur in Scholiis, 

Rerum Memorabilium tn Scholiis. 

^95- 
Emendattones editorum SchoUorum. 199. 

y. Toupii Atjimadverjiones in Scholia. 

209. 
Specimen Glojfarum Laurentianarum, 

223. 
Glojfa Seledia Vaticance, 230. 

Index Verborum. CONTINENTUR 

IN TOMO SECUNDO. 

Notce. — _ I. Collationes Codicum Manufcriptorum, 

Epiftola y. Toupii de Syracuftis. 327. 361. 

Addenda et Corrigenda in Notis. 347. AddendaJ, Toupiiin Theocritum, 389. ( i ) P R .E F A T I O. CUM ego nuper in academia Oxonienii praeledioris 
poetici munere fungerer, inque ea provincia poetas 
Grascos enarrarem ; mecum confilia inibat vir fum- 
mus, non modo juris Anglici fed et omnium humaniorum 
literarum perltiffimus, gulielmus blackstone, ut alicu- 
jus eorum editionem, grandiorem nempe nitidioremque, fuC- 
ciperem. Id quod in praeli Clarendoniani decus et honorem, 
cujus tunc temporis ille erat e procuratoribus, tum etiam 
ftudiofag juventutis utilitatem, cederet. Commodum circa 
id tempus inferebantur in bibliothecam Bodieianam coUec- 
tanea non exigua, ad Ariftophanem, Pindarum, Theocri- 
tum, aliofque veteres fcriptores Grascos illuftrandos, fpec- 
tantia ; . magno ftudio et fumptu fadla et comparata a viro 
Gr^ece dodiffimo, jacobo santamand, haud ita pridem 
defund:o. Inter ea longe numero plures erant, et eminebant 
maxime chartae, quae Theocritum fpedlabant. Jam vero 
Theocritus unus erat e Graecis poetis, cujus fuavitatem fa- 
poremque priftinum femper amaveram, quemque ab ineunte 
fere aetate diHgentia fingulari perlegeram. Ejus Tei oppor- 
tunitate ufus, inftabat monitis amiciffimus ille vir, ne tam 
pretiofum thefaurum diutius in tenebris inutilem jacere pa- 
terer : oblatam feUciter occaftonem praedicabat, audiorem 
digniflimum pro meritis adornandi, cujus etiam nova editio 
valde defiderabatur. Ne dicam pluribus, facile inter nos 
conveniebat, ut ego hunc poetam typis academicis ex- 
cudendum curarem. Atque hse fuere cauf^, quae me prin- 
cipio ad hanc editionem, quam antea ne fomniabam quidem, 

a impu- ii P R iE F A T I O. 

impulerunt. Nunc qualia erant illa, quae dixi, fubfidia, 
qu^que illis deinceps accefferint ; qua denique ratione, iilis 
aliifve dein commoditatibus ufus, fufceptum opus adminif- 
traverim, et ad umbilicum perduxerim, quam potero bre- 
viter et dilucide declarabo. 

Erat itaque, quem memoravi, Jacobus ille Sandlaman- 
dus, alumnus collegii Lincolnienfis Oxonii, circiter A. D. 
1705. Ibi vix unius anni fpatium commoratus, academi^ 
valedixit \ et in Italiam fe contulit, literarum Gr^carum 
flagrans ftudio : maxime tamen, ut codices manufcriptos 
excuteret, ad editionem novam poet^ hujus noftri paran- 
dam, quam in animo agitabat. Apud Italos, cum magnam 
dodrin^ fuae famam celebritatemque, adolefcens adhuc, 
necdum vigefimum annum astatis agens, excitaverat ; pki- 
rimis dodis et egregiis viris% Vincentio Gravinae, Nicolao 
Vallettas, patribus quoque amphflimis Fontanino ^ et Qui- 
rino % carus efle coepit. Ut hinc facihor illi eflet aditus ad 
inftrudiflimas Itahae bibhothecas explorandas. Apud Flo- 
rentiam prsefertim, fingulari ufus eft amicitia viri celeberri- 
mi, Antonii Mariae Salvinii, profeflToris ibidem Graecarum 
hterarum elegantiflimi ; qui ejus in gratiam permulta ad 
edendum Theocritum facientia defcripiit e bibhotheca Lau- 
rentiana, et monafterii Beatae Mariae Benedidinorum K Ut 
haec quoque faceret, magno ifli fubfidio fuit et adjumento 
favor et audoritas optimi patroni, Henrici Newton, tunc 
temporis a regina Anghae ad Magnum Etruriae ducem le- 
gati ^ Nec propriis folummodo commodis operam dedit : 

1 Ex ejus Teftamento, infr. citat. Vide infra Epiftolam J. Clerici. p. iii. Not. 2. 

2 Ex eoium literis ad Sanftamandum datis. 4 " Eft ille Pater [Quirinus] humanilTimus 
Sciat leftor literas hafce, quas et fubinde quoque " dofliJTimufque, tibi mirum in modum addic- 
citabimus, vel a Sanflamando ad alios datas, vel " tiffimus ; tuumque ingenium acie ac fagax, 
ad ipfum ab aliis, cfTe in bibliotheca Bodleiana. *' tuamque doftrinam, una m.ecum admiratur ac 

3 " Ad Fontaninum partem cpiftolx in qua *' fufpicit." Salvinius Sandamando, Florent. 
*' de Orofio, et ipfo, verba facis, exfcriptum mifi. 1709. De quo infr. 

" Alium neminem confuhii, quamvis omnes qui 5 E literis ejus ad Sanftamandum. 

" Eruditorum nomcn hic obtinent mihi funt noti, 6 " Ablegatum regine noftrae falutcs, oro. Ab 

" &c." Sanftamandus J . Clerico. Romae, 1709. *' co non ita pridem humauiffimas litcras accepi, 

"&c." P R .E F A T I O. 111 quo minus amicorum dodliffimorum, five illi Angli eflent 
five peregrini, Ludovici Kufteri ', Joannis Clerici % Potteri, ** &'c." Sandlamandus Salvinio. Rom. 1709. 
'• Ablegato magnae Britanniae reginae litcrarum 
** tuarum caput, in quo dc illo loqueris, oilcndi : 
*' tibique de tua in eum humanitatc gratias agit; 
" ac de tuo vivido ac pernici judicio, ac in Ji- 
*' teris fagacitate et pracftantia, (acpe collocuti 
•' fumus." Sjlvinius Sanftamando, Florcnt.1709. 
Nonnull.-e funt literae apud nos ab ipfo Newtono 
ad Sandlamandum datse. Eidem Newtono Lon- 
ginum faum dedicat Hudfonus. Vide libr. cui 
tit. "Henrici Newton SocietatisRegias Londini, 
Arcadiae Romanae, Acadcmiae l-' loi entinae, et ejus 
quae vocatur deUa Crufca, iocii, Epiftojs, Ora- 
tiones, et Carmina.*' Lucse. t7io. 4.10. 

1 '* Eft locus corruptifiimus, qucm doftiffi- 
" mus amicus meus Sanftair.antius ingeniofe fic 
*'reftituit." Kufterus, apud Hefych. Albert. 
Tom. \. Voc. A<y»<«f. 

2 Apponam hic prolixius magnam partcm c- 
piftolae ei datam a J. Clerico ; unde non modo 
quod hic afFertur in textu, fed et Sanflamandi 
confilia vel jam diifla, vcl dicenda, dc Thcocrito, 
ipfiufque etiam Clcrici aliorumque tunc temporis 
in literis meditata, clare illuftrantur. " Ornatifn- 
" mo et dodiflimo adolcfcenti jacobo sanc- 

" TAMANDO S. P. D. JOANNES CLERICUS. 

** A pluribus audiveram quod de theocrito 
*' moliris. Madle vero animo efto, remque gna- 
** viter prout ccepifti urge. — Ab omnibus eru- 
*' ditis plaufum feres, fi vel theocritum ip- 
" fum emendatiorem, fine ullo commentario, 
" edideris ; dummodo fcholiaftes antiquus acce- 
** dat, ifque, ut polliceris, audior. Si fit ex- 
** emplar manufcriptum Genevae, fpondco mc 
** pcr amicos cffcdlurum ut tecum communicc- 
*' tur ; fed vcreor ut nullum fit, neque unquam 
*' quicquam ea de re audivi : et olim in privato- 
*' rum manibas fuere illic manufcripti, qui ne- 
" fcio quo avolarunt. Habeo editionem prifcam 
" Orofii, collatam olim a patruo meo Daniele 
" Clerico cum manufcripio Gencvenfi, quam 
** putabam effe in bibliotheca publica ; fed qui 
" neque illic, neque ufquam alibi, inveniri po- 
** tuit. Tu vero dum valetudo et astas finunt, 
** excute forulos omnes bibliothccarum Italiac, 
** quatenus quidem oculi patientur; non funt 
" cnim nimia fugientium littcrarum inveftiga- 
*' tione ita fatigandi, ut in pofterum iis fme do- 
** lore uti in. ftudiis nequcas. Verum fenfim 
*' multa abf^Ivi pofllint, et prsefertim interdiu. — 
** Mea Anthologia nondum inchoata eft; cum 
" propter alios labores qulbus diftinebar, tum *' etiam propter bibliopolae occupationcs. Edidl 
** proxima acftate volumen alterum commcntario- 
" rum meorum in Vctus Teftamentum"; quo 
" volumine libri omnes Hiftorici illuftrantur. 
" Prsefui etiam editioni novae T. Livii cum Sup- 
*' plemcntia Frcinfhemii, novem voluminibus in 
*' odtavo. Adjeci notulas quafdam, ct alia qujc 
" faciebant ad ornatum aut ufum elegantifnini 
" hiftoricorum Romanorum. Brevi erumpet in 
*' lucem; omnia enim funt imprefla practer In- 
" dicem. Habeo nunc fub pra;Io Fragmenta 
" Menandri et Philcmonis, quoiquot inveniri 
" poterant, Latine verfa, ct brevibus notis a me 
" illuftrata. Dimidia pars jam eft typis excufa. 
*' In ufum juvcntutis hoc feci; quod etiam eru- 
" ditis non difpliciturum fpero. Mox accedam 
" ad P. Orofium, cujus edirtionem elegantem ec 
" accuratam dabo ex antiquifTimo codicc Mcdi- 
" ceo ; cujus collationem nadus fum ope am- 
** pliffimi viri, qui regin/e M. Britanniaj lega- 
'* tus crt ad M. Etruiise Ducem. Habeo anti- 
" quas aliquot editiones, hoc eft, ante annum 
** 1500. emifias in Italia, et collationes manu- 
" fcriptorum. Sed fiquid eruditi viri haberenr, 
*' quod mecum communicare vellent, eam in 
** rem, libenter monitis ipforum obfequerer, et 
" gratias etiam in Pra?fatione agerem. Vellem 
" pracfertim fcire, an fint cjus antiqui codices Ro- 
*' mas anve fit quifpiam, in cujus fronte Hormejla, 
*' aut Orcheftra, nomen legatur : nam, magno 
" infortunio noftro, Mediceus codex optimus tt 
'* antiquiffimus a fronte mutilus eft. Editiones 
*' antiquae, et codicum collationes quos ad ma- 
'* num habeo, fimilc nihil praeferunt. Sed ante 
*' aliquot faecula, hasc hiftoria fub Eormejia no- 
*• mine notiflima erat; ut dccebit G. I. Voffiusr 
*' de hiftoricis Latinis. Siquid docftifllmus Fon- 
" taninus dc hac re nofTet, aut alius quivis, gra- 
" tiffimum efTet eorum fententiam audire. Ad- 
" dam notas Fr. Fabricii, et meas, fed breves, 
" ut ratio reddatur rautationum, non ut res ipfs 
" cxpendantur; quod nec fcriptor ille poftulat, 
" nec otium meum patitur. Ludovicus Kufterus 
" ncfter ferme ad umbilicum perduxit ediiio- 
" nem Ariftophanis ; neque quicquam expcflar, 
*' praster notulas quafdam viri iliuftris Ezechielis 
" Spanhemii. Eft etinm occupatus in edendo 
*' Novo l^eftamento Milliano, et jam medium 
" clivum fuperavif. Addet coliationes. aliquct 
" codicum, quos non habuit Millius. Eft et op- 
" tandum talia fieri Romx, ubi niulti codices 
'* illibati. Utinam codex ille Novi Teftamenti 

** qui i^ P R ^ F A T I O. 

Hudfoni \ Bafilii Kennetti % aliorumque plurium quibus 
tunc viguit res literaria, defideriis interea fatisfaceret ; cum- 
que illis multa ex Italiae bibliothecis a fe defcripta, ip- 
forum ufui futura, conimunicaret. In Angliam dein, per 
Genevam ' Parifiofque \ rediit ; largo hujufcemodi penu, 
amphfque copiis, abunde ditatus et refertus. Ea autem om- 
nia, cum multis libris ^ rariffimis et magni pretii, pro fuo 
in academiam Oxonienfem amore, bibhothecae Bodleianae 
fupremis tabuhs ^ legavit, mortuus circiter A. D. 1750. 
Horum vero colledaneorum, quotquot utique Theocritum 
noftrum refpiciunt, hic fyllabum notitiamque fubjecimus. 

I. Varia^ Lediones tredecim codicum Vaticanorum % 
Roma^. ** qui eft ad fincm manufcriptorum bibliorum, 
" ex quibus feptuaginta intcrpretes edidit Sixtus 
" V. P, M. editus elfet, qualis eft, fine ullair.u- 
" tatione ! Praellarct cjufmodi codicem cdere, 
" quam judicium Cardinalis Ximcnii, aut po- 
" tius Complutenfmm eruditorum, vel Roberti 
" Stephani, fequi ; qui jure nullo antiquiffimis 
•' codicibus fepofitis, reccntiorcs fequuti funt. 
" Sed ca de re alias. Valetudinem curato, ct 
" ocuiis parcito. Siqua in re, tibi aut amicis 
" uiilis noftra opera efie queat, ea libere utaris 
" quaefo. Vale, dodliffime adolcfccns, et nos 
*• amare perge. Dabam Amftelod. a. d. iv. Idus 
" Julias. 1709.'" 

1 " Hudfono noftro, qui novam editionem 
" Longini -?;&< t)-^»? adornat, fragmentum com- 
" mentarii in Hephaeftionem -j;fe< ijtir^m, per 
** proximum tabellarium mitto." Sanflamandus 
J, Clerico. Rom. 1709. Qua de re ita CI. 
Hudfonus, in Praefat. adLongin. pag. vii. " Ili^t 
*' fjt.tTea)¥ libellus — cujus particulam, beneficio 
" clariffimi juvenis Jacobi de S. Amando hic 
*' loci cxhibere non gravabimur." Promittit et 
in literis modo didilis Sanflamandus nofter, fe 
mifliirum etiam excerpta e lexico, cujus meminit 
in praefatione ad Longinum Tollius. 

2 Horum plurimorum datae funt ad Sanda- 
mandum literae. MSS. Bodl. ut fupr. 

3 " Hinc igitur, ineunte Maio, difcedere fta- 
** tui, G.enevam primum ; inde fi pax, cujus non 
** exigua fpes jam afFuIgct, conftituta fuerit, Lu- 
" tetiam meditor." — **Amicos longum valcre 
" jube : Florentiam enim revifendi ne vel mi- 
" nima fpes /upereft." SanAamandus Salvinio, 
Rom. 1709.— 10. 4 Ubi tranfcripfit e codice regio Anthologiam 
Conftantini Cephals. Habet Scholia quaedam 
Graeca; cum conjedturis Guyeti, et fui. Eft 
nimc in bibliotheca Bodleiana. 

5 Multos etiam collegio Lincolnienfi lcgavit. 
Fuit illi in animo, augere ftipendia praefeftorum 
bibliothecae Bodlcianae. Ex Teftam. Ibi dicitur 
fuifle e parochia S. Gcorgii Martyris, Londini. 

6 Dat. Auguft. g. 1749. Scpultus jacet in 
clauftro Hofpitalis Chrifti, Londini ; cujus etiam 
bcnefadlor extitit. 

7 Viz. L MSS. Vatican. notat. 50. in fol. 
in quo nonnulla ctiam Euripidis, Sophoclis, He- 
fiodi, Pindari, Homcri, et Planudis, continen- 
tur. H. MSS. Vatican. notat. 95. in fol. in quo 
etiam nonnulla Pindari, Homeri, Hefiodi, ct 
iEfchyli, continentur. IIL MSS. Vatican. no- 
tat. 38. in quart. in quo nonnulla etiam Arifto- 
piianis Hefiodi, Pythagoiae, et Oppiani. IV. 
MSS. Vatican. notat. 1825. in quart. in quo 
nonnulla Ariftophanis et Hefiodi. Dcfinit cum 
finc Idyll. xviii. V. MSS. Vatican, notat. 42. 
in quo nonnulla Pindari, Dionyfii Periegetae, 
Cyprii cpiftolae et Cypriani Chartophylacis. VI. 
MSS. Vatican. notat. 91 3. in oflav. Vlf . MSS, 
Vatican. notat. 39. in o£tav. in quo Anonymi 
vcrfus quidam, necnon Hefiodi et Oppiani. Uf- 
que ad finem A/iIiNIAZOYIi2N cunda Idyllia 
ordinc habet. Inde vero, omiffis Idylliis duo- 
bus, viz. xvi. et xvii. itur ad xviii. Sequitur 
Epitaphium Bionis, cui fucccdunt Idyll. xxviii. 
et 06I0 primi verfus Idyll. xxix. Cum quibus 
definit hic codex. VIII. MSS. Vatican. notat. 
40. in quart. in quo nonnulla etiam Pindari ct 

/ Sophoclis. PRiEFATlO. V 

II. Gloffae e didtis codicibus. 

III. Scholia, quorum multa hadlenus inedita, e didlis 
codicibus. 

IV. Variae Lediones codicis Medicei, five Laurentiani, 
Florentiae, cum Pindaro et epiftolis Libanii compadti, no- 
tat. 37 \ 

V. Variae Le6tiones codicis Medicei, five Laurentiani, 
notat. 46% 

VL Varise Lediones codicis Medicei, five Laurentiani, 
notat. 43 ^ 

VI L Gloflae interlineares "^ e codice Laurent. notat. 37 ^ Sophoclis. In hoc Idyllia, v. vi. vii. viii. fola 
leguntur. Qiiintum ctiam initio mutilum, ufque 
ad V. 26. Tif T?/^f, &c. IX. MSS. Vatican. 
notat. 915. in fol. cum Homero, Hcfiodo, &c. 
Mutila funt ct incompofita, quje Theocriti. In- 
cipit, V. g. Idyllium fccundum, Ove{' iyvn ttstc- 
^tf •n9-»«<(5C|tt£f. Eft in hoc ccdice BufA.6; ille qui 
a Salmafio primum cditus ell, et Securis utra- 
que cum Scholiis et Gloffis. Habet et Scholia 
in Syringem, curo Mofchi Europa. X. MSS. 
Vatican. notat. 1363. in fol. habet omnia ad 
finem Idyll. xiv. Xm^hi zrc».ee, &c. cum Scho- 
liis. Prxterea Bionis Epitaphium, quod Thcocrito 
tribuit, et Syringcm. Continet etiam nonniilli 
Euripidis, Sophoclis, Pindari, &c. XI. R^SS. 
Vatican. notat. 1311. in quart. Prseter Theo- 
criti non pauca, continet Pindari, et Hefiodi, 
nonnulla. Habet Gloflas. Argumenta in eo 
cunfta defunt. XII. MSS. Vatican. notat. 44. 
in quart. XIII. notat. 43. in quart. In his co- 
dicibus, aliter in Scholiis aliter in textu nonnun- 
quam leguntur ea;dem voces. Parenthcfis nan- 
quam apparct. In aliis notse nullje perfonarum : 
in aliis nullae infcripticnes Jdylliorum. Vario 
ordinc fspe difponuntur Idyllia, pro libitu fcri- 
bentis. In naucis tantum iota fubfcribitnr. 

1 Optimx cit notre. Dicitur autem codcx 
Evangelilla; Siderocephan, ct fic infcribitur. Bii- 
/<«» ivxyfiXirn T» Zity,^»Ki!f)xXii ^u^cukH x.aj tu)i 

2 Saipe etiam Angeli Politiani diftus. 

3 Onincs hi trcs Laurentiani funt in pluteo 
xxii. Confer Montfaucon. Bibl. Manufcript. I. 
p. 328. 303. 304. 307. 308. 

4 PelTimje, quod video, funt notx. Ad Idyll. xlv. 17. monftrum hoc leftionis et commenti 
occurrit. "BOABOS TIS KOAXIAS. [ pr9 
Ko^Xicci.^ Ethi /ioTMirif KoX^Kfii ofASHM K^of/,f/,v»." 
Eadem tamen le£lio cditur a Calliergo. Ad 
Idyllium idem, v. 34. " nYH EHI KOPPAS. 
Teu; mx^veK, n reti fjLy.viyfoti.^* Atqui V. lyppsw 
eft genitivus Doricus. Principio Qyclopis, five 
Idyll. xi. duo fenarii Graeci, rubrica exarati, ad- 
fcribuntur, Ek Tmiyttuv XoCfA^ocvi ^^a->(^,Xtet¥, &c. 
Fini libri additi funt hi verficuli politici, rubrica, 
et ejufdem farina^. 

^ifx.t^a)» ©%oxQ/ili, ov^at eXu» Tntj^vTe^, 
Kuf Ttt^ff.ebi eu-yav eUTFoXi f/iv^i{^ehv' 
Tcci EXiKiitniotf fielecyeif ^■^»4'««' tfg^^H^tsux' 
Ov /sre* f^^-i^eut, &C. 
5 Adfcribuntur hasc. " In gratiam Icdiffiml 
** juvenis Jacobi Sandl;amand,cx autographo Me- 
" diceo defcripfit A. Maria Salvinius, 1707." 
Porro bini Benediftini confcrebantur a Cl. Sal- 
vinio, plurefque GIofTae defcribebantur, in gra- 
tiam Sanftamandi ; ut conftat e mutuis utriulquc 
literis. Vaticanos contulit ipfe Sanflamandus. Sed 
dc hifce juvabit ipfius verba rcpetere e literis ad 
J. Clcricum datis, A. D. 1709. " Nos in co 
'* jam fumus, ut cunftos illius pcetae codices 
" qui in Italia; bibliothecis aflervantur diligenter 
" cvolvamus : fummaque ope conamur, non 
" modo textum, quantum fieri poteft, emenda- 
*• tum habere, fed et quicquid in illum ab an- 
" tiquis confcriptum, adhuc fepultum in bib- 
" liotaphiis jacct, erucre. Decimo jam [Vati- 
" cano] infudamus. Textum quidem multis in 
" locis emcndavimus, in infinitis dialcftum refti- 
" tuinius, Scholiaquc multo emcndatiora et auc- 
" tiora h.ibcmus." VIIL Vari^ vi P R .^ F A T I O. 

VIII. Varise Lediones e codice Cardinalis Ottoboni, 
Roma3. 

IX. Sylloge quarundam variantum Ledlionum codicum 
trium Laurentianorum, Florentiae. notat. 37. 43. 4^« [Vid. 
Num. iv. V. vi.] 

X. Gloffae unius cod. Laurent. praedidorum '. 

XI. Notas fcriptae in margine cod. Laurent. notat. 46 % 

XII. Argumentorum difFerenti^, notatas a Politiano, e 
cod. Laurent. notat. 46 ^ 

XIII. Gloffae interlineares cod. Laurent. notat. 46 ^ 

XIV. Variae Lediones e duobus codicibus ^ Monafterii 
Benedidini B. Mariae, Florentiae. notat. A C. 4, AC. 12. 
Quorum alius Vetuftior, alius Recentior didlus. 

XV. Gloffse codicis Recentioris praedidli. 

XVI. Scholia ex aliquo Laurentianorum codicum ^ 
Jam quid horum hic habes, quofque in ufus haec con- 

verterim, dicendum. Tam bono fpicilegio variantum lec- 
tionum inftrudtus, ex iis novum emendatumque Theocriti 
textum proponere et procudere decreveram. Tandem vero 

1 Sunt a Cl. Salvinio tranfcriptje. Princip. inde fcripta, Defmit cum Idylllo j:iv. fcd non 
Etdt**^*©- AJ)jv<J«f. Fin. Uuiw^n utst. habet totum. In initio Scholiorum ad Idyll. i. 

2 Hae vel ex Suida vel ex Scholiis defcriptas, hasc habentur Graecuh cuiufdam fcribae, rubrica. 

Vel ipfius Politiani funt. 'Clcari^ e-KvCpei yxXa.K^m, ij x<ar(»o>j, 

3 Non uhra fcptem prima Idyllia progredi- 'H $ts>(3XtKti tjwot» «yxftvwf /3(cA«j- 
untur argumenta. Qus, inquit Sandtamandus, Te/ ^fi ^oq>ufAiv, ol ^Xoili? -»> Ae;^y, 
non integra defcripfi ; quia ab A. Politiano con- 2x8^« XxZ^m, « x£A<iO»ff-< ^^ih?. 

flata ex H. Stephano [f. Calliergo] apparcnt Quas dat Aldina etiam, poft tpigranimata duo 

cvidenter, non vcro cx aliis manufcriptis cx- Artcmidori, reperitque A. Schottus in 'J oletano, 

preffa. Habet et Vaticanus quintus. In inuio Pharraa- 

4 Forte manu A. PoHtiani, Plerumque ex ceutrise manu recenti fcriptum. " Tvr otyiv rut 
Suida et SchoHis. Defmunt cum Idyllio fcp- zrvaOf^nxuv Biȣ/.m ieiKi to) rtai' AT^n^ATf^tf,- 
timo. "7«»." In margine ad Idyll. x. 41. in Schol. 

5 Eos, fi fcilicet iidem funt, faeculi quatuor- ad Voc. T§*sj«JVa*, haec afciiptalegimus. "TPA- 
decimi cenfet efle Montfauconus, Biblioth. Ma- "rfiAJAN. Tsrss;» mhv s» tji m^r!^^tf. nm 
nufcript. I. p. 416. ^ " 'E»v>!»*ir." In initio exhibentur variae ledtiones 

6 Non notavit codicem Sanftamandus. Sed prsfatiuncularum. Habentur hi verfus politici 
efle Cod. Laurent. 46. conjicio, prseter alia, ad iin. Idyl). xv. 

quod A. Politianus qusedam alleverit in margine. o/ I^vVf «*i5»<n <p<A«» tos ec^M^ireif, 

Habet tantum Scholia breviora editis : mendofe Te^ a-v^rsTmi J^xeorxarS-ccf xxXn rm AteX^iuy, 

faepe exarata. Saspe etiam plura ct meliora editis. HXy.im 4'cto XTretoTm^ yiue/.a-fjia.y. wi^»^. 

Nccnon Argumenta ut in Calliergo : forte cx- Atquc hasc praefertim quod non notetur codex. 

melius P R uE F A T I O. vii 

mellus et commodius putabam, eas una confpiciendas et 
confulendas, vel faltem earum optimas, in calcem editionis 
mece, fub collationum titulo, rejicere ; utique potius ali- 
quo recepto adhuc et probato textu poetae noftri, ad quem- 
illas exigerentur. Plurimas infuper codicum ledliones in no- 
tis meis invenies : quas ibi oftendere etiam nonnunquam- 
neceffe habui, non quod adlum agerem, fed quod faepe ac- 
cideret, ut aliqua ratiocinatio de ipfts inftituenda fuerit, et 
alise cum aliis, allatis interea led:ionibus editionum diverfa- 
rum, conferendae. Etli vero codicibus manufcriptis tantum 
tribuiffe videar, ut excutiendis et diligentius exfcribendis 
tantum operis infumpferim, non tamen ex iis fum, qui pu- 
tem quicquid in codice manufcripto legitur, ab ApolHne 
Delphico didatum. Horum enim permulti exfcripti funt 
in Italia ' poft captam Conftantinopolin, a Graeculis fame- 
licis, qui patria expulfi^, ftipcm undiquaque corrogabant. 
Etiam qui Graecia exportati, plurimi fcribis aevi medii de- 
bentur, et in fumma infcitia pur^e Graecitatis exarabantur. 
Scholia quod attinet, vulgata illa, e Vaticanis, prius inedi- 
tis auximus ^ ; editis etiam variantes led:iones ex iifdem co- 
dicibus admovinms. A Gloffis non prorfus abftinuimus. 
Neque enim femper nuUius funt frugis iftiufmodi commen- 
tatiunculae. Acceperant quippe gloflatores illi, recentes qui- 
dem, fed bonis temporibus propinquiores, multa utilia ac 
commoda per traditionem ; libros et commentarios nobis 

1 Plurimos fcribi fecit vir magnificus Lauren- Porro in Creta, infimis prxfertim fasculis, ad» 
tius Mediceus, ad bibliothecam fuam inftruendam, niodum floiuit librorum Grsccorumfcriptio. Ibid^ 
circa A.D. 1490. Montfauc. Paleogr. Gr. p. 81. p. iii. 

2 In Crcta quoque multi fcripti, ubi poft 3 Vide notitiam noftram scHanoRUW^ 
Conftantinopolin captam crebri extorres Grjeci Scholiis praefixani. Plura, credo, ejufdem gene- 
confluxerant. Memorat Montfauconus codicem ris, inedita, etiamnum latcnt in bibliothecis j » 
Diodori Siculi, cujus in fine legitur. M;^>iA(^ primis editoribus auflorum vcterum, qui nempe 
A7n>^Xoi e Bv^nvrtoi, fjHTu tIm io^ua-if tj)? 7nt';f<- Jibris ipfis in Juccm protrahendis utilius operam 
h)i inyiff, avZ,m, koj 'vLah fiiZxey fxiS-cf ty t>s Kgjjl*] dabant, optimo jure negledla : nunc vero, in hoc 
tlip^x^iY, Michacl Apojiolius Byzantinus, poji otio, in hac editionum bonarum copia, fedulo a 
(aptarn patriam in penuria zivens, mercede hune noftris hominibus per^uirenda, et in apricum 
Ubrum tn Creta Jcri^ftt . Palaeogr. Gr, p. 82. proferendiu 

ignotos viii P R iE F A T I O. 

ignotos hodieque deperditos, afpexerant : multas probas 
lediones vel cafu vel induftria tradunt : etli Graeca lingua 
iplbrum temporibus valde corrupta fuerit, tamen fub ea 
nonnunquam latebat hellenifmi veteris et verioris indoles, 
unde crebra vocabula, dubiae fignificationis et obfcurae, faepe 
feliciter explicant. Etiam barbara et Byzantina ipforum in- 
terpretamenta veris non raro funt proxima, viamque veris 
interdum fenfibus aperiunt. Dedimus itaque GlofTarum 
Laurentianarum five Medicearum, necnon Vaticanarum, de- 
lecElum. Argumenta e Vaticanis libris in colum, et pue- 
RiLEs AMOREs ', nuuc primum publici juris efiicimus. Idyl- 
liorum quoque titulos e probatiflimis codicibus attulimus. 

Ea quidem, per fe fatis editioni fuifl^e facile credideris. 
Nequid ulterius tamen incepto deefi!e videretur, ad codices 
manufcriptos exquirendos, qui domi habebantur in biblio- 
thecis Angliae, proxime me verto. Offendo in bibliotheca 
Bodleiana duos Theocriti codices, inter Baroccianos: alte- 
rum* o6lo priora Idyllia compledlentem, cum paucis editorum 
Scholiorum ; alterum \ et initio et fine mutilatum, nedum 
quid integrum retinentem. Unum "^ pr^eterea, inter Laudianos 
o6lo tantum priora Idyllia continentem. Reperio in Mufeo 
Britannico ^ Londini, bonas notae codicem, fsculi, ut mihi 
videbatur, decimi quarti. Habet quinque tantum Idyllia, cum 
paucis excerptis editorum Scholiorum. Hos omnes collatos 
faabes: nonnunquam in notis etiam, pro^more meo, citatos. 
Duos denique codices Cantabrigienfes infpexi; alterum bib- 

^ I Caetera e Vaticanis, ut videtur, primus ineleganter exaratus. 
cdidit Callicrgus; quse, hic, cuin prolixiora et 3 Cod. Sarocc. 216. In charta, 

levicula, etfi poft Caliiergum tantum repctita 4 Cod. Laud. 731.89. Cum pluribus aliis 

lint in antiquioribus et rarioribus, non iterari Grjecis poetis. Li pergamen. 
curavimus. Primus, puto, contraxit Argumenta 5 MSS. Harl. numerat. 5691 . In charta. 

ut hodie leguntur in vulgaribus editionibus, Da- Siquando cito Codiccm Mediceum primum, fe- 

niel Heinfms in editione fua Commeliniana, cundum, tertium, vel quartum, habeo illos ex 

*"°4- animadverfionibus Reiskii. Quinam horum, an 

2 Cod. Barocc. 109. Habentur in eodem ulli, fmt iidem cum noftris San^amandeis, facile 

codicc plures Grasci poeta;. Charta «ft, ct nou patebit «onfereiiti. 

liothecae P R ^ F A T I O. IX 

liothecae publicag \ alterum CoUegii Emanuelis * : fed non 
tanti mihi vifi funt ut conferrem. 

Expofui quaj mihi fuit ad manum copia codicum manu- 
fcriptorum. Agendum deinceps de editionibus, faltem opti- 
mis, poetae noftri : ut conftare poflit, cum quid illis hasc 
noftra debuerit, tum poft aliorum labores quid nos demum 
praeftiterimus. 

Theocritum primus ^ edidit Venetiis, literarum Grasca- 
rum magnus ille inftaurator Aldus, A. D. 1495 ^ Habet 
ea editio tria et viginti prima IdylHa, necnon trigefimum ; 
Mofchi etiam et Bionis qusedam Theocriteis intermixta : 
additis infuper Hefiodo, Theognide, Phocyh'de, Catonis 
Diftichis ex Gr^ca metaphrafi. Planudis, et Variis Sententiis 
Graecis. Cujus quidem Hbri non mediocris eft audloritas; 
cum fe adeo fidelem praeftiterit Aldus, ut nihil etiam emen- 
daverit, ne vel minimum difceflTerit a fcriptis exemplaribus 
fibi ad exprimendum propofitis. Quod facile patebit col- 
LATioNEs noftras infpicienti. Paulo poftea Juntina, five 
Florentina, fucceflit, fciHcet A.D. 15 15. Ad eam fa^pe 
provocat Henricus Stephanus. Videtur editor ufus fuiflTe 
codicibus bonis, forte e bibHothecis Mediceis, quofque non 
adhibuerat Aldus. Mox anno fequenti, fc. 15 16. poetam 

1 Eft ibi, inter principes poetas Graecos H. 4 Duas cditiones ab Aldo concinnatas fuilTc, 
Stephani, Theocritus in niargine notatus manu codem tamen hoc ipfo anno, credidit CI. Reif- 
If. Cafauboni. Sed nihil inveni quod non eflet Icius, Prasfat. ad Theocr. p. vi. fcq. Verunta» 
in ejus Leftionibus Theocriteis. Erat, ni fallor, tamen in aliquibus exemplaribus, poft editum 
ille liber peculium rcverendi admodum doAifli- librum, folia nonnulla, quod admodum vitiofa, 
mique Patris Jo. Mori, epifcopi Norvicenfis. refecuit et fubmovit Aldus, et alia in eorum lo- 
Memorat eundem librum CI. Montfauconus, fed cum rite fufi^ecit. Hinc error ortus. Duo funt 
dicit elTe editionis Commelinianae, 1604. Catal. exemplaria, . fed eadem editio. Vid, Mattairii 
Manufcript. i. pag. 688. Annal. Typogr. L pag. 244. Uterque liber eft 

2 Mutilus valde eft : ut pauculae tantum pa- -in bibliotheca Bodleiana. viz. art. F. 4. ix. et 
gellae fuperflnt. 8. Amand. 104. Exeniplar Aldinum, quod re- 

3 Eft vetuftior adhuc editio, quam non hic fpondetalteri praedidtorum, Bibl. Bodl. S.Amand. 
recenfemus; quoniam ejufdem Notiiiam plenifii- 104. vitiofum nempe, pro fumma fua humani- 
mam, a Cl. Sanftamando defcriptam, inferius tate, mihi fponte commodavit vir doctiflimus, 
habiturus es. Moneo tamen hoc, eam cum AI- josephus sandford, collegii Baliolenfis 
dint, etiam vitiis, plerumque confcntire ; Dori- focius. 

cam autem dialeftum nonnunquam melius cxpri- 
mcrc. 

c nofl:rum X P R ^ F A T I O. 

noftrum Romae edidit Zacharias Calliergus, Cretenfis, homo 
non indodlus Gr^ce ; qui non modo libris Graecis cudendis, 
fed et codicibus exfcribendis ', apud Italos quoeftum fecifle 
vifuseft. Primus adjecit illa, qux nempe iri Aldina et Flo- 
rentina defiderabantur, Idyllia vigeftmum quartum, vigeft- 
fimum quintum, vigefimum fextum, vigefimum odavum, 
vigefimum nonum''. Praeterea Syringem^, epigrammata no- 
vemdecim, Securim, Alas, et Aram ^. Ut nemo poft illum 
nova acceflione ^ Theocritum locupletaret, etfi ex hoc nu- 
mero fuere qui nonnulla deinceps eximerent. Textui fub- 
junxit et Scholia, nunquam antea vulgata. Addidit etiam 
Joannis Pediafmi commentarium Graecum ad Syringem. 
Multas quidem mendas Aldi fuftulit Calliergus, viciflimque 
novos errores invexit, ingenio fuo, non ubique fagaciflimo, 
confifus : etfi codicibus, ut ego conjicio, Vaticanis adjutus 
eft ^. Tandem omnium quae pr^eceflerant famam fere ex- 
tinxit Henricus Stephanus ; qui Theocritum edidit inter 1 Eft in bibliotheca collegii Novi, Oxonil, 
codex GrjECUS, qui dicitur exfcriptus a Z. Cal- 
liergo. Nefcio an fcriptor, an audlor, fuerit cu- 
jufdam Compendii Grammatices Gr. cui Tit. 
Hie/i yfXfA/^TiKr^? Hff-T iTnTo^lw ^h^qacv KxXn^- 
yn. Princip. '^TlvXviv encXcuin, &c." Bibl. Bodl. 
MSS. Barocc. 72. p. 229. Vcrfabatur primo 
Venetiis, ubi edidit Etymologicum Magnum. 
Ejus doftrinam praedicat Erafmus, Epift. xxiii. 5. 

2 Vide fis ejus prasfationem Grascam. 

3 Quae forte recentior Theocrito. 

, 4 Sunt Simmiae Rhodii. Lufus Thcocrito 
piane indigni. 

5 Nifi quod tria addiderint epigrammata, cx 
Anthologia, D. Heinfius et Joh. Crifpinus. Epi- 
grammata Theocriti memo;antur a Suida. 

6 Succedebant has editiones. Lovanii, 1520. 
Barileae,apud Cratandrum, 1530. Venetiis.i^^g. 
Ahera Bafileae, 1541. Altera Venetiis, five ex 
ofEcina Farreana, 1543. Harum nulla auftoritas. 
ExprefTae omnes ab Aldina vel Romanaj faepe 
etiam fumma negHgentia et incuria, praefertim 
duas illae Venetae. Baulo melior Cametariana, quae 
prodiit, cum fcholiis pauculis Joach. Camerarii, 
fine loco, 1545. Sed certe prodiit Francofurti, per Petr. Brubachium. Ita enim inTitulo. "Pra;- 
" ter hjEc et Latina Verfio carmine non infcliciter 
reddiia per H. Eboanum Heffum, &c.'" Ifta au- 
tem Eboani verfio, quae, ut vides, pars hujus 
editionis eft, quamvis feparatim ligari poflif, ita 
habet in Titulo. " Francofurti. Ex Ofiicina 
Petri Brubachii. mdxlv." Vid. Not. ult. ad 
Idyll. XXIV. .^que bona Brubachiana, quae Fran- 
cofurti prodiir, 1558. Habet eadem illa fcholia 
Camerarii. Nonnulla ^i breviufcula fcholia, a 
fe elaborata, Xylander editionis curator adje- 
cit illis Idylliis quae Scholiis antiquis carebant. 
Morelliana, Parifiis edita, 1561. mendofiftima. 
eft. Omnes illae, nec minus in textu memoratae, 
penes me funt. Editiones quoque Theocriti prif- 
cas rimanti mihi, fefe obtulit libellus iftc rariffi- 
mus, qui dodos omnes hodie fugifte videtur. 
*' Scholia Micaeli Toxitse Rheti Poetae et Co- 
mitis Palatini Csfaris in Thcocriti Idyllium pri- 
mum. Ex Scholiis Joannis Sturmii. Tiguri ex- 
cudebat Jacobus Gefnerus." Datur EpiftoIaNun- 
cupatoria Argemorati, 1562. In qua dicitur 
Martinum Crufium hasc prius edidiffe j fed multa 
hic Michaelcm Toxitam de fuo Sturmianis ad- 
didiffe. prmcipev^ P R iE F A T I O. XI 

pnncipes poetas Gracos heroici carminis, A. D. 1566 '. 
Prioribus omnibus, ut certe cultior et nitidior, ita emenda- 
tior et emaculatior eft ha^c editio. Utebatur ille non folum 
lecftionibus Aldin^, Romanse, et Florentinae ; fed niultis 
etiam fpeciofis caftigationibus, quas illi idoneus vir Michael 
Sophianus e veteri quodam codice, fecum forte e Graecia 
advedio, porrexerat \ IdyHiorum porro ille mutavit ordi- 
nem, quem ab antiquioribus traditum acceperat; quodque 
maximum, Mofchi et Bionis carmina, fummo judicii acu- 
mine, fejunxit a Theocriteis. Quod tamen horum nonntrlla, 
Bionis nempe et Mofchi, oUm Theocrito afcripta, eique hic 
a Stephano ^ interdidta, Theocrito diferte tribuantur in co- 
dicibus bene multis, id leviffimum puto. Defcripti enim 
funt hi codices ex Artemidori grammatici ''^ archetypo, cui 
primum debentur h^ turbas ; qui nempe in unum corpus ^ 
poetas omnes bucoUcos Graecos indiftindie collegit, et pofte- 
ritati tradidit. Quae igitur e Theocriteis exemit, et ad 
Mofchum Bionemque remifit, Henricus nofter, ea Theo- 
criti non efle probant argumenta, ut loquimur, interna 
quamplurima, quae mille codicibus Byzantinis opponere 
aulim : probat guftus eruditorum virorum, qui feveriorem 
Theocriti bucoUfmum fapiunt ^. Jam tandem luculentam 
Syracufani vatis editionem protulit Daniel Heinfius, A. D, 

1 Eam editionem iterabat paftea Stephanus, Bucoliae MuftSt olim fparja, vunc una mnts 
forma minore, cum Bione et Mofcho, A.D. 1579. Sunt unius ovilis, unius etinm gregis. 

2 Vide Stephani notas ad Princip. poet. Gr. Forte colleftioni fuse piaefixit Artemidorus hoc 
&c. pag. 487. carmen, ut mos erat. De quo non alibi. 

3 Hoc etiam ftudio Fulvii Urfini faftum. 5 Frequens apud grammaticos, auftorum, qui 
Viderat et haec fejungenda Joach. Camerarius, idem argumentum traiStarunt, monumenta in 
ut patet ex ejus editione Theocriti rariffima, a me unum colligere. Ut fierec nempe libef. Hinc 
fuperius citata. l^nov, &c. pag. 195. b. nata Anthologia. Ne dicam plura. 

4 An Tarfenfis, an alterius, incertum. Notum 6 Non itaque audio hic eruditiffimum longe 
ejus hac de re epigramma, nec inelegans : quod Fabricium. " Non plane certum eft adhuc, -r- 
afFcrtur in Vaticanis hoc cum titulo. nihilne ex his quse Mofcho adfcripferunt \\ti 

APTEMlAnPor rPAMMATlKor Eni T^ dofti, ad Theocritum audtorem fit referenduHV." A0POI2Ei TflN BOrKOAIKnN. Bibl. Gr. II. P- 444. 1604. xii P R iE F A T I O. 

1 604 '. Eam nos in textu fequimur omnino, {ine accenti- 
bus tamen; quos ut exemplo.fere novo rejicerem peni- 
tus, audores mihi fuere, viri eruditiffimi, bonis credo ra- 
tionibus indu(3:i, procuratores typographei Clarendoniani, 
quorum fub aufpiciis hoc opus ingrediebar "". NuUis codi- 
cibus ufus, crebra in dialedis mutavit, et communia quae- 
dam ad Dorifmum refinxit Heinfius. Scholia etiam, cur- 
rente pr^lo, feftinanter et obiter emendavit \ Poftremo, 
vir eximia Graecarum literarum fcientia praeditus, joannes 
jAcoBus REisKE, Lipfias Theocritum nuper edidit, dodliffi- 
mifque animadverfionibus inftruxit, A. D. 1765. De qua 
quidem editione, merito fane praedicanda, cum recentiffime 
lucem afpexerit, jamque adeo in manibus omnium verfetur, 
non eft ut pluribus agam. Quod fi confilium Reiskii de 
edendo Theocrito, mihi non nifi ferius innotuiflet, fane re- 
ligio mihi fuiflet, quo minus provinciam a tanto viro felici- 
ter occupatam fidentius invaderem *. 

Dixi prius de IdylUis quibufdam Bionis et Mofchi a Theo- 
criteis, opera Henrici Stephani, feparatis. Jam vero multa 
praeterea poemata reliquit Stephanus, qu^ non minus mani- 
iefto patet a Theocrito non profedta fuifle. Ut ego in hac 
mea demum editione deledum novum facerem, et fpuria 

1 Prior qusedam Heinfii editio prodiit, 1603. dis h*nc indc Scholiis. 

8vo. Mcndofiffima quidem, ut ftatim plurima 4 Editurus erat et Theocritum jacobus 

ejus exemplaria fupprimi curaverit Commelinus. philippus d'orville, profeflbr humaniorura 

Prius et edideratTheocritumCommelinus, 1596. literarum apud Amftelodamenfes, quarum maxi- 

Cum Emendationibus Scaligeri, et Ledlionibus ma jaftura nuper defunftus eft. Magnam ille vim 

Cafauboni. codicum contulerat ; et fi fingularem etiam in 

2 Anno fcilicet 1758. hifce literis pcritiam fpedes, unicus Thcocriti 

3 Ex Epiftola Leftori. Ad hanc editionem fofpitator futurus crat. Ejus chart» fervantur 
faa^e funt et conformatas juniores omnes editio- Amftelodami. Ad hanc editionem locupletan- 
nes, Wmtertoni nempe, inter minores poetas, dam, largam praeterca conjeaurarum fegetem 
ut dicuntur, Canrabrigia;, 1652. Noftrasque Oxo- Dorvillio tranfmiferat Hemfterhufius. Verunta- 
nienfes. Quarum Oxonienfium prima, fc. 1676. men, ut dicam hic quod verum eft, et fuum 
fub aulpicus Fellii, inclyti epifcopi Oxonienfis, cuique tribuam jus, in poetis Grscis expolicndis 
produt. Nnida quidem fatis, hodieque perrara. non ubique peritiffimus erat artifex infignis ille 
Oxomenfis, illa A. D. 1699. nullam editionem vir : in oratione Grscorum foluta principatum 
Veneta, vel hac vel illa, antiquiorem videtur ag- merito tenet. 

noviffe : Venetam enim folam citat in corrigen- 

etiam P R ^ F A T I O. xiii 

fcilicet illa qua^ Stephanus neglexit, a legitimis etiamnum fe- 
cernerem, rogarunt me dodti quidam viri. Quorum ideo con- 
filium maxime improbavi, quod nollem turbare, et loco de- 
pellere, quae, communi omnium confenfu, tot annis regna- 
verant in libris Theocriti, iibique poffefTionem quandam 
vetuftatis adquifiverant. Non tamen aHenum erit et incom- 
modum, fi fententiam meam de carminibus hifce in unum 
oHm coHigendis aperiam ; ac deinde quaenam IdyHia, live 
poematia, aHunde huc pedem intulerint, exponam. 

Scripfit Theocritus, tefte Suida, libros {ingulares BucoH- 
corum, Proetidum, EA^<5)yv, Funebrium, Hymnorum, Heroi- 
narum, Elegorum, Jamborum : necnon, uti credo, aHa 
nonnuHa poematia, quae ad nullam praedidlorum claflem re- 
ferebantur. Hasc omnia, diftindle tamen, una coHedla pu- 
to, et a veteribus ledta. Paulatim ex his, quae non fuerunt 
BucoHca, dominabantur enim iUa longe diutius, excidebant 
quasdam. Ut fciHcet Prcetidum, EATn^m, Funebrium, Hym- 
norum, Heroinarum, Elegorum, Jamborum ; adeo ut ho- 
rum nuHa, vel pauciflima, reHnquerentur. Cum vero totum 
opus, ab origine^ faciem prae fe tuHflfet fyUoges cujufdam 
mifceUaneae breviorum poematum, aHena poematia infuper, 
ut fit, importata fuerant. Quod ad Bucolica attinet, quo- 
rum forte omnia nunc habemus \ huic clafli Bionis et 
Mofchi, forte et aHorum, PaftoraHa, progreflii temporis 
immifcebantur. Titulus interea, Ta. botkoaika, ita du- 
dum caetera omnia obfcuraverat % ut quae non effent Bu- 

I Notum illud Servii, in Vita Virgilii. *' Sed 2 Sub charafterc bucolico fempcr a veteribus 

eft fciendum, fex eclogas [Virgilii] cfTe mere defignatur ct citatur Theocritus. Dabo teftimo- 

rufticas, quis Theocritus decem habet." Has nium minus notum ex vEliano. Hift. Animal. 

funt Heinfio, i. ii. jii. iv. v. vi. vii. viii. ix. xi. xv. c. 19. ©saxg/tTaf rm NOMETTI1C12N riAI- 

Heinf. Le£l. Theocr. cap. i. pag. 293. Confer FNmN XYN0ETHS. Quafi nihil aliud praster 

Fabric. Bibl. Gr. ii. 430. Pro numero decem paftoralia carmina fcripfiffet. Ad haec exigantur 

horum Idylliorum, Theocritus Syringem fuam, illa Longini verba. §. xxxiii. 6. Ta/j JJ«s;j(9X<- 

decem paribus verfuum, quafi t,.adem calamis, »(5<f, nAHN OAir£2N Ti2N EHilOEN, • 0e«>6g<- 

conftantcm, dicavifle Pani, notat ibidem Salma- tO- iTnlv^^^Toi. Quae minus haftenus intcllefta, 

fius. Refte quidem : nifi quod hoc feceric re- poft irritos m.aximorum viroruin conatus, brevi, 

centior aliquis poeta. Sed hoc argumentum alibi fperamus, nota faciet et facilia Toupius nofter. 
videbimus. ^ CoHca, XIV P R ^ F A T I O. collca, etiam ipfius Theocriti, ad hunc titulum redige- 
rentur. Hinc fit quod hylas fub hoc nomine citetur a 
Scholiafte Apollonii Rhodii '. Mox grammaticus ahquis 
importunus, nefcio quis, colledioni huic ita mutilata^ et 
interpolatae, compledlenti tamen adhuc omnia vel plurima 
Theocriti Bucolica, ejufdemque nonnulla alia poematia, 
commodum maximeque generalem titulum pr^fixit idyl- 
LiA THEocRiTi. Vidcs ut hic multa prorfus perierint. Re- 
cenfebo jam quae c^teris, ut mea fententia fert, irrepfe- 
rant. Atque haec funt, aites, encomium in ptolem.eum, 

HELENiE EPITHALAMIUM, FAVORUM FUR, BUCOLISCUS, HER- 
CULES LEONIS INTERFECTOR, PISCATORES, OARISTYS, in 

MORTUUM ADONiM. Cur tamcn haec IdylHa Theocrito pror- 
fus abjudicaverim, rationes meas, vel faltem de finguHs fuf- 
piciones, expofui fuo loco \ Interea quod Stobaeus, Eufta- 
thius, et Etymologus Magnus, horum nonnulla citent ut 
Theocritea, id nihii me movet. Quod Euftathium attinet, 
Theocritus, mihi crede, ejus aetate \ quaUs hodie, legeba- 
tur. NuUis utebatur ille Graecorum poetarum fcriptis, quas 
non ad hodiernum diem pervenerunt. Comicos profedlo 
frequentes adducit, fed omnes ex Athen^o ^ Legerat, ut 1 Argon.i. 47. Nonnulla alia Idyllia fuis no- 
ininibus defignantur. Theocritus Ev 7ms <PAT- 
A1AKEYTP1A12, Euftath. Odyff. xiv. p. 554. 
V. 18. E» AAnNIAZOTSAIS, Id. Iliad. i. p. 
104. Et Ariftoph. Schol. Nub. 1128. Etiam 
ATKIAA2, D 0AATS1A, Etymol. Mag. V. Jit- 
xfoctuim-n. XAriTES, >} 'lEPi2N, Hermog. iJ". ii. 
c.xi. TMN0S«5 A<fl(rx»p»j, SchoI.Ariftcph.PIut. 
210. Proprioet hic quidem nomine citarur 'TA««, 
a Scholiafte Apollonii : fed illud carmen dicitur 
efle £» BOTKOAIKOIS. Apud Porphyrium Phi- 
lofophum citatur, reftius quidem, Theocritus in 
"BiSHsXty^is, fcilicet in Idyllio tertio. Vid. Epift. 
Bcntl. ad J. Mill. p. 42. Cantab. 171 3. 

2 Quibus haec adjicio. aitem Theocriti non 
effe, fedalicujus lonicipoetae venuftiffimi, credit 
Hemfterhufius, ad Liician. VVetft. i. p. 253. 
Quocum confer Thomam Magiftr edit. Bernard. 
i. p. 109. Hercules AE0NTO<DONOS forte ad 
Thcocritea refercbatur, quod alibi Herculcm, in HYLA nempe, Theocritus ceciniffet. Porro di- 
oscuRos Theocrito non convenire credidit jo- 
achimus Camerarius, quod fit hymnus ille IQ- 
NIKOTEPOS. Ad calc. editicnis fuas Theocriti, 
Fabricio non cognitae, 1545. pag. 195. De qua 
fupra. Confer Heinf. Led. Theocr. cap. i. pag. 
294. THALYSiA quoque non Theocrito, fed 
cuidam Simichidae, poetae Coo omnihus adhucj 
ignoto, nuperrime tribuit Rciskius. Cujus etiam 
Coi poetse vuit effe encomium ptoleMj5;i. 

3 Floruit Euftathius paulo ante A.D. 1200. 

4 Male itaque Jofephus Scaliger, ubi dixit, 
** Sappho et reliqui Lyrici ante ducentos annos 
" fuerunt combufti Conftaniinopoli." Scalige- 
riana, V. sappho. pag. 225. edit. Colon. A- 
grippin. 1667. Immo longc ante ducentos ?nnos. 
Aliter ipforum fcripta, fi non Euftathius, fequio- 
ris asvi grammatici certe citaviffent. Scaliger flo- 
ruit circa A.D. 1600. Confer notam pra^cc- 
dentcni. 

verum P R iE F A T I O. XV 

verum fatear, grammaticorum libros non paucos qui nunc 
interciderunt ; et exinde faepe fragmenta depromit, hodie 
non alibi reperienda. Meliores certe poetarum verfabat co- 
dices, unde lediones afFert quas nos ingenio et conjedtura 
parum confequi potuiffemus. Antiquiores Euftathio Stobaeus 
et Etymologus ' Magnus : fed ante eorum etiam tempora 
Chriftiani homines, bono forte confiHo, plurimos infignes 
poetas Grascos, quos non penitus e medio fuftulerant, eos 
amputaverant, exfecuerant, innovaverant, aliafve male mulc- 
taverant \ Nequid dicam de temporis ipftus injuria, re- 
rumque fato communi. 

Excufum fideHflime Textum poeta^ noftri prodire fpondeo. 
Ut ita potiftimum fier^t, mecum prasU curam moleftiam- 
que afliduo fubire, mendifque typographicis eximendis acrius 
invigilare, non dedignatus eft, amicus egregius, benjaminus 
WHEELER, apud Oxonicnfes fuos non unius profeflbris nomine 
nierito exornatus : dignior fane qui ipfum audlorem, qua 
praeditus eft infigni harum Hterarum fcientia, potius expoH- 
viflet, omnemque hujus operis in fe rationem fufcepiflTet. 

In Notis quae fubjiciuntur huic editioni, quafque in tran- 
fitu memoravi, fl nova prorfus nulla de meo priufque ignota 
in medium protuH, quod dicant aHi; congefli tamen diju- 
dicavique quicquid boni habent dodi viri, qui ad hunc uf- 
que diem fcripta ediderunt in Theocriturh : maxime tamen 
quas commenti funt Ifaacus Cafaubonus et Daniel Heinfius, 
quorum extant in hunc poetam Lediones ^ eruditione plenas. 

1 Stobaei aetas incerta, Sed certe vixit non Hac fraude et pemicie fcriptores multi, qui tem- 
longe ab A. D. 600. Etymologus Magnus forte pore Photii fupererant, omnino deleti funr. Coe- 
anticjuior A. D. 1000. pit hoc fierlt circiter A. D. 1 150. Phoiius vixit 

2 Dicam et fasdum facinus librariorum fe- circa A.D. 900. Vide Montfaucon. Paljeograph, 
quentibus faeculis, unde plurcs authores veteres Gr. p. 37- 319- Confer P, Alcyonium, de Ex- 
Graeci, vel penitus extinfti, vel peffundati. Ne ilio. pag. 29. edit. Bafil. 

novas membranas emerent, aut fibi comparerent, 3 Cafauboni prodiere primum, in Gecrgicis» 

«radebant fa?pe e codicibus quae pertinebant ad BucoliciSj et Gnomicis, Jcannis Criipini, Gcnev. 

veterem hiftoriam et humaniores literas ; inque 1584. i2mo. Sub nomine hortibonxi. Sajpe 

eorum locum fubftituebant naenias, nugas eroti- recufus eft ille Crifpini liber. Confer Cafauboni 

cas, homilias, vitas patrum, aliaque id generis, Epiftolam H. Stephano, LeAionibiiS liifce prae- 

<juje roagis intelligebaut, plmjfque faciebant, miffam, dat. vi. Id. Aug. 1584. 

. HeinlU XVI P R ^ F A T I O. Quod fi Heinfii inanem diligentiam, nimiamque argu- 
tiam in novis fenfibus confedandis et eliciendis, interdum 
vellicaverim : Cafauboni judicium fagax et fubadlum, re- 
rumque vetuftarum omnium admirabilem peritiam, cum 
fumma verecundia conjundam, rite pr^edico. Id tamen non 
diffimulandum de utrifque ; eos permultos locos difficilli- 
mos penitus intados reliquifle. Quibus in explicandis fi 
conatus mei ceciderint, veniam certe dabis, poft tantos 
viros periqulum facienti. Perquifivi etiam fedulo locos fcrip- 
torum, praecipue recentiorum atque etiam hodiernorum, qui 
Theocritum obiter et aliud agentes illuftrant, nec levi fane 
opera ac ftudio, ut ipforum rationes huc referrem. Hifto- 
nam, Mythologiam, Geographiani veterem, non hic enar- 
ramus : quod nihil aliud eflet, quam longas et taedii plenas 
diflertationes facili negotio confarcinare. Aliunde hsec, et a 
libris iftiufmodi argumenta ex inftituto tradlantibus et pras- 
cipientibus, edocebere. Eft tamen ubi haec attigimus; quan- 
do nempe res eflet reconditior, et mens vel alluflo poetae 
non facile obvia et aperta. Conjedluras meas in textu refin- 
gendo eruditorum judicio reHnquo : nec affero, ut bonas 
credam, vel etiam verofimiles, fed quae melioribus eruen- 
dis infervire, facemque quodammodo praelucere, poffint. Re- 
periebam porro inter chartas San^tamandi fpecimen com- 
mentarii ', quem fubjundiurus erat editioni fuae. Sed cum 
inchoata tantum et exiHa forent haec adverfaria, nec quid 
fere novi vel ad Hquidum perdudli continerent, pauxillum 
ex ilHs extricare potui quod eflTet ex ufu \ Erat proculdubio 

Heinfii prodiere primum, fub forma et: titulo " conatibus facis, humanitatem tuam redoiet. 

Leftionum Theocriticarum, in editione Comme- " Sed certo fcias, nunquam fine commentario 

linianaTheocrhiprasdiaa, 1604. Longe exiliores •* me eum effe edhurum." Sanflamandtis J. 

funt notse Heinfii, quse primum comparucrunt Clerico, Rom. 1709. Vid. fupr. p. iii. not. 2. 
in illa Commeliniana fuperioris anni. Confer 2 Ejus tamen nonnulla adhibemus in adden- 

Theocrit. Commelin. 1604. pag. 290. Necnon dis ct corrigendis, ampliora illa quidem et 

Heinfii Epiftolam E. Putfchio, dat. 22. Mart. minime fupprimenda, fed pauca, qux notaverat 

i6<^4" ad Ledliones Theocriticas Caiauboni et Heinfii. I ** Judicium quod de meis in Theocritum San^lamandus P R iE F A T I O. xvii 

San(5lamandu5 nofter, fiquis alius, ingenio et dodlrina in- 
ftrudiflimus, literis praefertim Graecis excultus, ut qui com- 
mentarium numeris omnibus abfolutum condere potuiflct in 
Theocritum. Quod puto praeftitiftet, fi non propter adver- 
fam valetudincm, vel taedio operis, vel vanis nefcio quibus 
timoribus, editionem a fe fufceptam jam tandem omififl!et, 
apparatum fuum omnem poft fe relidturus, aliifque hanc 
telam pertexendem porro traditurus '. Exigua qusdam et 
pauca felegi e Salvinii adnotatis in poetam noftrum ; 
quae Sandlamando, Romas degenti, ipfius etiam rogatu, 
per fchedas tres quatuorve, miferat. Lediones etiam Jo- 
fuae Barnefii, noti fatis in Graecos audlores nominis, ma- 
nufcriptas, in bibliotheca collegii Emanuelis Cantabrigiae 
obtulit mihi, tradiditque in manus evolvendas, etiam Oxo- 
nium mecum portandas, dodtifllmus amicus ricardus far- 
M E R, ejufdem collegii focius. NuIIi tamen mihi in hoc 
opere adjumento fuere: nam trita tantum et pervagata du- 
dum prae fe ferunt, nugifque praeterea abundant operofis. 
Audiveram et eeleberrimum taylorum, olim Graecae lin- 
gu^ apud Cantabrigienfes eruditiflimum profeflx)rem, notas 
quamplurimas in hunc audojem reliquiflle ; quas tamen 
haud nancifci poteram, naftafque parum utiles futuras in- 
lellexi. Sequitur hunc meum qualemcunque commentarium 
EPisTOLA de syragusiis, ab eximio viro, mihique multis 

X " Plnra dc hoc noftro opere fcribereni, ct " Magliabecchius, aliique, mc infcio hanc fi- 

♦' quibus quantifque commentariis nofter poeta '* mam excitafrent, ingentem mihi invidiam, &c. 

** elTct edendu5, lubens nunc tecum agerem : ** — Praeterea incertus, ut dixi, rei exitus mc 

** nifi graviffimaquae me valde affligit opthalmia, *' diffimulare, imo cunflis conftanter inftitutum 

*' et parum firma in ipfo juvcntutis limine vale- ** noftrum pcrnegare cogit." Sandamandus J. 

" tudo, plane dubium faceret, an unquam ad Clcrico. Romx, paulo poft annum, ut videtur, 

•* umbilicum opus pcrducere poflim. Sumptui ^yog. Longc plcniora funt, ct fcre abfoluta, 

''* tamen aut labori minime, dum procedendi fa- quai reliquit in Pindarum., cujus editionem etiam 

** cultas a4eft, parcendum ftatui : ut fi ultimam medifabatur, adnotata. Qujequc etiam in Arifto- 

" operi manum imponere, Mihi fit denegatum, phanem, Apollonium Rhodium, Dcmofthenem, 

*' faltem JUMi exiguum fymbolum Aiiis, fi qui aliofque. Ea nunc habcntitr in bibliothcca Bod- 

** hinc provinciam poft me fufccpturi funt, con- leiann. 
**• tuliflc videar. — Rcftat ut enixc rogcm, necui 2 In bibl. Bod]. 

" Jisec mc agitarc .noium facias. Nam quum 

e aominibus xvlli P R ^ F A T I O. 

nominibus obfervando joanne toup, confcripta, feftiviffima 
juxta et dodliffima : cujus in me propenfiffima voluntas 
efiecit, ut Longinum fuum, quem avidiffime exfpedamus, 
paulifper omitteret; ne condimenti prorfus expers effet 
Theocritus hic nofter, quo ledores eruditos alliceret et in- 
vitaret. Nimirum neque hic ftetit in me Theocritumque 
meum viri benevolentiffimi ftudium. Tranfmittendas etenim 
mihi curavit ANiMADVERSioNEs in Scholia, exquifita harum 
literarum varietate refertas : necnon in textum poetae noftri, 
nomine addendorum, fingularem, fummoque perpolitum 
ingenio, notarum conjecSlurarumque libellum. Quibus per- 
ledis, vereor ut quicquid nos in his elaboraverimus, una li- 
tura delendum putabis. Nonnulla quoque mihi per literas 
olim indicaverat, quoe fuis locis in Commentario noftro rite 
diftributa reperies, ejus tamen fubfcripto nomine. Nec un- 
quam aHenam in Notis hifce noftris vel obfervationem vel 
fententiam protuli, ubi prudens et fciens ipfum audorem 
celaverim five diffimulaverim. Qux fraus multis profult, ut 
magnos prolixofque commentarios nuUo negotio confcribe- 
rent, fpeciofumque nomen eruditionis et ingenii facile fibi 
compararent. 

Denique Diflertationem de Gra^corum Poefi Bucolica a no- 
bis olim inter Pr^Ied:iones noftras poeticas in fcholls Oxoni- 
enfibus publice recitatam, auximus et recognovimus, ut hic 
commode legeretur. Praemifi SchoIIis, ipforum Notitiam; 
five hiftoriolam, brevemve confpedum, ipforum audores^ 
aetatem, fataque et fortunas exhibentem. Quibus et fub- 
jeci eorundem, editorum fcillcet hadenus, Emendatlonum 
fafciculum. Adh^c Indices elaboravi duos : alterum veteruni 
Grascorum fcriptorum, five fuperftitum five deperditorum, 
qui fcilicet in fcholiis hifcc, cum vulgatis antea, tum etiam 
hadlenus ineditis, hinc inde x:itantur : alterum Rerum in 
fcholiis Memorabilium. Habes et hic uberrimum utiliffi- 

mumque P R iE F A T I O. XIX 

mumque Indicem omnium vocabulorum Thcocriteorum, a 
San6tamando olim confedtum. Accuratiflimum praeterea efle 
fpondeo, qualem e Sandamandi induftria jure exfpedlares : 
quod ut magis credas, cum alio etiam, contexto opera cc 
fludio viri Grascas linguai peritiflimi thom^ morrell, mi- 
hique a fe eam in rem conceflb, diligenter contuli; nec iix 
minima quidem vocula, fiqua fides ejufmodi collationi, quid 
emendandum reperii. Inter alia etiam hujus editionis auc- 
taria, Vitam Theocriti, non prius editam, a Joflia Barnefio 
olim fcriptam, ipfiufque etiam manu mecum a viro do6bo 
admodum thoma morres, nuper Collegii Hertfordienfis 
Oxonii Vice-principali digniflimo, communicatam, prasfi- 
gendam curavi. Non quod ibi Barnefii rationes ubique pro- 
baverim, ut inter exfcribendum notulis nonnulHs paucis hinc 
inde allitis corrigerem; aegreque etiam exfcriberem, utpote 
prolixam, faepe etiam nugacem et ftramineam. Sed nulla 
alia, ut verum fatear, aeque commoda fuppetebat ; nec 
novi aliquod facilius quam paratis uti : et quo minus no- 
vam Vitam confarcinarem, refugiebat ingenium meum. 
Etfi forfan id operis pr^ftitifl^e, non ita moleftum fuiflTet et 
difiicile, ac Barnefianam typis exprimendam defcribere. Tix- 
terea nolui confilio et voluntati amici viri non fatisfacere, 
nec munus adeo benevole oblatum negHgendum duxi. 

Nec praetereundum, in hoc opere exfequendo quibus ob- 
fequiis me devinxerit dignifllmus et amiciflimus vir joannes 
PRiCEjbibliothecariusBodleianus. Qui mihi,quoties armarium 
ejus ampHflimum identidem reviferem, gazamque prasfer- 
tim Sandtamandeam in hanc editionem fedulo pertradarem, 
officiam fuum atque operam promptiflime femper accom- 
modavit : quique porro, codicibus indicandis, chartis dif- 
ponendis et apte locandis, incommoditatibus denique pluri^ 

1 Opportuno tempore vixit Barnefius ad no- in edcndis, idque fplendidc et c]egr.nter, notirqce 

men fibi comparandum : cum nempe non adeo qualitercunque adornandis, Homerum, Euripi- 

pervagata erat apud nos GrjEcarum literarum no- dcm, Anacreonta, Praeferiim cum bonx ipforum 

titia critica-, Magnum crgo fuis prKllitifle vifus, cditioncs non facik fuppetcrcnt. 

bus^ XX P R i5i F A T I O. 

bus fubmovendis quas bibliothecas publicas accedentibus mo- 
lcftcE et injucundae evenire folent; aliis etiam comiter ad- 
modum et bcnigne praeflandis, opportune cavit et effecit, iit 
hoc mihi negotium quam faciiUme cederet. 

Mirabitur jure le6lor editionem Theocriti tam grandem, 
et in tantam molem excreviffe poetam qui fciHcet inter Mi- 
nores, ob carminum certe fuperftitum paucitatem, recen- 
feri confuevit hadenus et haberi. Sed ita folent noftri fa:- 
culi editores, eruditione abundantes ; ut hodie poeta, prae- 
fertim Gr^ccus, ipfe fui pars minima fit. Porro copi^ illas 
amplse, fupellexque parum curtus, quibus inftruebamur ad 
hoc opus adornandum, nolebant anguftiori limite coardari. 
Habebatur interea, quod praedixi, ratio nonnulla fplendoris 
et fpeciei : profpedumque eft rite praeli noftri fam^, et ce- 
lebritati Academiae nihil non magnificum moHentis, et fuo 
nomine venditantis. Quod vero ferius, nec nift poft exac- 
tum decennium, Theocritus Oxonienfis exierit, id lucro 
rnecum le6lor a^quus ac prudens apponet. Ut tam lente 
feftinarem, minime quidem laboris ullius ignava detredatio 
live operis inchoati taedium, fed alias plures et neceflariae, 
quibus affidue diftringebar, occupationes effecerunt. Ne- 
quid dicam de crebris et importunis moris, quas identi- 
dem typographi, lubricum genus hominum atque intrada- 
bile, folent injicere. Veruntamen ex hac cund:atione, plu- 
rima nec improvifa commoda, qualia fcilicet ipfum tempus 
afferre confuevit, quafi fortuito nobis nec opinantibus obve- 
nerunt. Equidem fl magis feftinata fuiffet, optimis accef- 
fionibus orba penitus et deftituta, in lucem proflluifl^t haec 
editio : quinimo, ne dicam caetera, curis in audlorem nof- 
trum REisKiANis, quae nonnifi nuperrime Lipfi^ prodierunt, 
ct (quod inftar omnium duco) toupianis, quas ex quo 
nadlus fuerim vix annus amplius eft, omnino caruiffet, 

Dabam in Coll. SS. Trin. Oxon. Die Feb, i. 1770. ( xxl ) 
DE POESI BUCOLICA GR^CORUM 

DISSERTATIO. 

Argumentum. 

Origo Bucolicormn. Bucolica pars veteris Comoedite, Thea- 
trum pajiorale. ^tas aurea, Pajiorum tria genera. 
Metrum bucolicmn, Theocritus, In quibus^ et quare^ Vir-^ 
gilio Theocritus antecelluerit, 

DE Bucolici carminis apud Graecos inltio et origine, per- 
difficilis eft et obfcura qu^ftio : neque ea de re cer- 
tum aliquod et probabile, vel literarum vetuftarum monu- 
menta tradidere, vel fcriptorum recentiorum commenta et 
conjeduras afferunt. Rationes igitur meas in materia tam 
dubia, nedum fatis ad liquidum perduda, faltem quae mihi 
verofimillima videbuntur, exponam. Quod fi veterem re- 
liquiffe, novamque viam prorfus iniviffe videar, id omnino 
veritatis inveftigandas ftudio fadtum ; certe non ut ipftus 
antiquitatis audloritatem, et clarorum virorum judicia, pa- 
rum verecunde defpexerim. 

Omnes poeticae fpecies fiquis attente contempletur, unam- 
quamque tenuiffimis initiis primitus conftitiffe reperiet. Qui 
primi ffngularum repertores et au(5lores olim extitere, nuUa 
five ingenii five confilii magnitudinC' rem videntur egiffe ; ne 
quicquam praeclarum valde et nobilc fibi in animis ftatuiffe. 
Nimirum principia quaedam et caufas extudere, quibus nihil 
fimile habet aut finitimum quae in inventis hodie praeftantia 
cernitur et abfolutio. Fortuito nonnunquam, cafuque nefcio 
quo, potius quam cogitatione et cura, maximas res efficie- 

f bantuf. XXll DE POESI BUCOLICA GKJECORUM DISSERTATIO. 

bantur. Ecquis crediderit reginam illam Tragoediam, res per- 
fonafque gravifTimas fuftinentem, animis et affedibus impe- 
rantem, e rudi et incompofita in laudem Bacchi cantilena 
fuccreviffe ? Eodem modo, qui primi bucolicos verfus edi- 
dere, nihil quicquam fomniaffe puto de definitione quae cir- 
cumfertur hujus generis hodie ; nedum apud fe conftituifie, 
ut vitae paftorahs imaginem, deliciis omnibus abundantis, 
exhiberent. Etenim, quod aiunt nonnulli, primis mundi fae- 
cuHs exorta fuiffe paftoraHa, quo nimirum tempore curandis 
omnino gregibus et armentis occupati, prifci mortales agris 
degebant, otioque fummo fruebantur, eorum non facile 
probo fententiam. Hoc enim fi pro conceffo ilHs tribuatur, 
unde, qu^fo, effedlum eft, ut tam longo annorum Ipatio, a 
primasvis nempe iHis aureifque temporibus, tam pauci fcrip- 
tores inventi fuerint, qui hoc opus exercuerint; tam raro 
frequentata fuerit, et tenuiter exculta, poefeos antiquifllma 
ratio ? Quod fero tandem, Theocrito fciHcet audore, tem- 
pore Ptolemaei Philadelphi, fuos numeros impleret, et ad 
maturitatem quandam perduceretur ? Ablegato igitur hoc, et 
e medio prorfus fublato, de astate quse dicitur aurea com- 
mento, quod tamen pofthac plenius infequemur; miffff- 
que praeterea crebris iHis fabeUis et hiftoriolis, quas de Bu- 
coHcorum origine feruntur, quarum omnium fidem vel ideo 
maxime fufpicari fas eft, et in dubium vocare, quod inter 
fe diverfiffimae funt, Hoc volo : BucoHcam poefin ortum a 
veteri Comeedia fimpHci adhuc et inculta traxiffe ' ; ejuf- 
demque fuiffe quandam five partem five fpeciem ^ Dilucide 

1 In theatro faltem ccepjjfe Bucolica, auftor Quid fi bucolica primitus, quafi mimi, interpo- 
eft Diomeics, pag. 484. edit. Putfch. Vett. nerentur aflibus comcediae ? Unde et obfca;nita- 
Gramm. " inde res in confuetudinem tradla eft, tem fuam poterant traxiffe. Sequentia refert Dio- 
"ut greges rufticorum theatrum ingrede- medes e Suetonii fragmento, notanda quidemj, 
** RENTUR et de vidloriaCANEREWT."Ut nempe pag. 487. edit. Putfch. " Primis temporibus, 
©ianam placarent, ob morbo Siciiiam laboran- •' omnia quas in scena versabantur in co- 
item. " moedia agebantur." Vide libellum N. 

2 Vel faltem Interludium, ut Mimi. Qui Calliachii de Ludis Sccnicis, &c. cap.vi. pag.34. 
«primum inier aftus comcedias folebant apponi : Patavii, 17IJ. 4to. Confer et huc Not. 2. 
dein fpeciem dramatis ipfi per fe conftituebant. pag. xxv. 

. Gonftat,, DE POESI BUCOLICA GR^CORUM DISSERTATIO. XXlli 

conftat, primordia fua fufcepiffe Comoediam a ludis illis li- 
berrimis, quos diebus feftis ruftici homines poft opera per- 
a6la celebrare folebant, adhibitis verlibus inconditis et quafi 
fubitis : quibus autem deinceps fucceflerunt et fcena et fa- 
bula. Hifce celebritatibus obeundis multa per eifrsnem li- 
centiam faciebant, feriata plebs et diflbluta, feque viciffim 
laceflebant probris et convitiis. Notiffimum proftat Horatii 
luculentumque teftimonium. 

Agricolae prifci, fortes, parvoque beati, 
Condita poft frumenta, levantes tempore fefto 
Corpus et ipfum animum, fpe iinis dura ferentem, 
Cum fociis operum, pueris et conjuge fida, 
Tellurem porco, Sylvanum ladte piabant, 
Floribus et vino Genium memorem brevis aevi* 
Fefcennina per hunc inventa licentia morem, 
Veriibus alternis opprobria ruftica fudit '. 
Adhibendus huc etiam Tibullus. 

Agricola affiduo primum lafTatus aratro, 

Cantavit certo ruftica verba pede ; 
Et fatur arenti primum eft modulatus avena 
Carmen, ut ornatos duceret ante deos "". 
Quid vero obftitifle credideris, quo minus inter caeteros^ 
paftores ^ inducerent, hominum genus et ruri repertum et 

I Epift. ad Auguft. Epift. Lib. ii. Ep. i. v. " fubita et extemporanea" Boni etiam fiftulato- 

139. feq. res, non minus quam ovium paftores, putaban- 

Z Lib. ii. El. i. 51. tur Meflbres, Hinc Theocritus, Idyll. vii. 22. 

3 Meffores certe, uti jam.vidimus ex Hora- E/^/tte» 2TP1KTAN fity' "TriEIPOXON, 1»- 

tio. Unde ortum habuille poterat Theocriti tt y<>y.<i'jffiv, 

eEPISTAI, Messores, five IdylL x. Quod in- E» t' AMHTHPESSI. 

terludium fuifle puto. Appofite magis Maximus EJfe Mulatorem excellentcm, iuter et paf. 

Tyrius, Diflertat. xxxvii. §.4. Markl. "A}»)- tores^ 

** ia49H 3 " I'*''' '^'^^^ Miim ^pet ■srcuahy, SiC. Et mefibres. " 

" »{7K, jcj MiS)im, yn; ^y^j K^-m hsfA.iii iriujt^tBfiei, Adhibebantur illi, puto, five ad cantandum five' 

" <«g]< AMHTOT jtj APOTOT yA>isvi/.B/jas i^XMATA fiftulandum, inter Thalyfia, five facra autumnalia 

** AAONTEZecJ]o^i(l)x. yetuj Jibefuetr^um Mufa Ccreri fada poft fruges conditai. Ubi Lytierfae 

*^ nihil aliud erat-qunm cbori puerorum, atgue cantilena nunquam forfan omittcbatur. Apud 

•* agricol^e tributim divifi, et adhuc a meflc et Giascos nulla vitar ratio cantore fuo, et can- 

** icir.cnic fordidi, CANXiCA quadam canentes tilena, caruiiTe videtur. 

ad Xxiv DE POESl BUCOLICA GRiECORUM DISSERTATIO. • 

ad ludum, nec minus fcommata dicenda, proclive ? Jam 
vero unde, niii ex hoc fonte, paflorali carmini dramaticam 
illam formam, five alternatim dicendi cantandique ratio- 
nem, quae quafii peculiariter illi convenit, obtigiffe putave- 
ris ? Quid quod apud Siculos, audore Epicharmo, ipfa Co- 
moedia primitus inventa perhibeatur, apud quos etiam Bu- 
colica coepiffe tradunt ? Ut exiftimes quae communi patria 
nafcuntur, inter ea quiddam cognationis, faitem neceffitu- 
dinis, intercedere. 

Verumenimvero ut hasc verofimilia magis et illuftria fi- 
ant, nonnulla huc facientia in ipfis Theocriti fcriptis indi- 
care pergam. In Idyllii tertii principio ' vocem ufurpat 
KaMAXAO paftor Tityrus, adioni theatrali propriam, cum 
cantu tripudium quoddam paftorale denotantem \ Eodem 
fere poeta refpexit hoc etiam verficulo ^ 

Qua formula cum carmen Theocritus efiingeret, in animo 
vifus eft habuiffe cantilenam quandam, an0EMa nuncupa- 
tam, quam moris erat in Tripudio fuccinere, 

ri^ fzai TCL po^m ; tt^ /xaj tcc la ; ttV /jjOI tvl 1^7^ oiAivot. ; 

Quid quod botkoaiasmos fit fpecies quasdam cantus et 
faltationis '^ ? Unde patet hic aliquid agi, et coram fpedato- 
ribus exhiberi. Porro in eodem Idyllio tertio praedidlo, quo 
non eft aUud ingenii magis bucolici, mos ingrediendi fce- 
nam, comicis folennis, accurate fervatur. Scena conftitui- 
tur ante antrum Amaryllidis. Pecudes fuas adurus paftor 
Tityro commendat ac tradit. 

T{Typ'g//ov TD ^Xcv 7n(pi?^fdpi, .^ocxi m^ ctiyo^, 

Kc6j ZEro?J mv )Lfa,'fCt?j &C ^. 

' ]^- ^- 4 Vid. Hefych. V. BOYKOAIASMOI:. Ibi- 

2 Hefychius, KnMOS. Eths of^(n»i; mifB^»; demquc viros doctos. Necnon in V. KSiMOi.. 

TIV9J, JJ fMXiVi; 71V©-. C V. 3. 

3 Idyjl. ii. 1 . 

Haud DE POESI BUCOLICA GRiECORUM DISSERTATIO. XXV 

Haud fecus ac qui in vetcri comoedia fe ad parabafin accin- 
gunt, inftrumenta qux fecum forte attulere deponunt, aut 
illis tradunt quos A>coAv%i vocant: uti fit in Eii>HNHi Arifto- 
phanis. Utque deinceps in andria Terentii fadlum eft. 

Vos haec intro auferte, abite '. 

Denique, quod caput eft, cum plurima reperire fit apud 
Theocriti Bucolica contumeliofe didla et indecenter, in illis 
indicia quasdam non obfcura Fefcenninae illius licentiae, qua 
prifca fcatebat comoedia, mimique prsfertim prifci, facile 
pofliimus agnofcere ^. 

Haec eft ergo fumma, quodque, ut paucis comprehen- 
dam, fuper hac re ftatuendum volumus. Nafcente jam co- 
moedia, perfon^ ejus erant rufticae, convitiis projiciendis ap- 
tae : inter c^teras, in fcenam nonnunquam paftores indu- 
cebantur, et agebantur paftoralia. Progrediente tempore, 1 Aft. i. S. i. 1. Confer Heinf. Lcft. The- 
ocrit. c. vii. pag. 316. edit. ut fupr. 

2 Praeter Bucolica, nonnulla alia Theocriti 
Idyllia interludia scenica fuifle credo. 
Notum eft, non exiguam partem Idyllii fecundi 
a Sophronis mimis dcfumptam. Idem etiam di- 
cendum de quintodecimo, five syracusiis. 
Quid fi pro Mimorum aliquo genere proinde ha- 
beantur haec poemata ? Porro Mimi Sophronis 
graves erant et honefti ; cum caetcrorum ridiculi 
et obfcceni. Id quod teftatur Ulpianus ad De- 
mofthen. Olynth.ii. Demofth. Mounten. p.307. 
edit. 1746. '*0< f^if<3i 'Lw^^tio? inOTAAIOI «<n. 
" AAAOI h (AiMsi rEAOIOI." Vid. et ibid. 
pag. 63. Erat et fpecies mimorum, qui didti 
fi^oXoyai. Vid. Scalig, Poetic. L. i. c. x. pag. 
43. edit. 1581. Inquit Suidas, de Sophrone, 
** Eyiyi-^e |t*<,t*aj ewJ)>Hiii, fMfAHg rYNAIKEIOYS. 
** Ei<n h t^^TuXoyxhv, ^ii^Xiiclif Aa^i^. In Voce 
*' XfiOPilN. Scripfit mimos viriles, mimos mulie- 
•* bres. Ortitione Joluta,lingua Dorica'''' Ejufdem 
rYNAIKEIA citat Athenssus ; ut facile videas 
unde Theocritus in syracusiis modo didlis 
tranftulerit garrulitatem muliebrem. Inquoldyl- 
lio, inquit Heinftus, •*nuiUa poeta fibi permit- 
*• tit, quas, quia e trivio funt, maximam venuf- 
** tatcm habent : quandoquidcm in ejufmodi. ** f^pe ne a foloecifmis temperarit Sophron, ut 
*' ex veterum judiciis fcimus." Le6l. Theocrit, 
c. xxi. pag. 366. edit. Commelin. Summus c- 
tiam Sophronis in proverbiorum conci-nnitate et 
frequentia lepos. Quae et ex eodem tranftulit 
etiam Theocritus. Profeflo redundat et eminet 
in Theocrito, etiam in Paftoralibus, familiaris et 
feftivus charadter ; quem qui non fapiunt, pa- 
rum fapiunt Theocritum. Eundem forfan c mi- 
mographis veteribus haufit et cxpreffit. Prasclare 
notat Heinfms, et exquifito rerum judicio : 
" minus multo intereffe intcr poemata nonnulla 
*' Theocriti, eorum quae Bucolica infcribuntur, 
** et COMOEDIAM aliquam aut mimum, quam 
•' inter Virgilianas Eclogas et hxc Theociui." 
Heinfius Ledori, apud edit Thcocrit. Comme- 
lin. 1604. pag. 13. Eft fane cyniscje amor, 
five Idyllium xiv. quafi mera Comcediae alicujus 
fcena. Denique memoratur ab Athenaeo 'AAI- 
EYS Sophronis. Ut exiftimes a raimo aliquo, 
quorum erat univerfos mores et charadteres imi- 
tari, Theocritum piscatores efiinxifle. Tcm- 
poiibus Xcrxis et Euripidis, fi fidcs Suidas, flo- 
luit illc Sophron, natione Syracufanus ; ejufque 
mimi, ob fingularem venuftatem fententiarumque 
fapientiam, adeo in deliciis Platoni habili fucrunt, 
ut in finu geftaret. g prorfus XXvi DE POESl BUCOLICA GR^CORUM DISSERTATIO. 

prorfus exulabant e theatro omnes ilfe de plebe perfonae, 
paulatimque meliores adhibebantur. Permanfere tamen ut- 
cunque paftorum dialcgi : et, five agerentur five non, fer- 
vatis quibufdam veftigiis veteris adionis fcenicae, in fcribendi 
fpeciem deinceps evafere ; et in nudam narrationem inter- 
dum, fiquando forfan rainus expedierit prifcam dramaticam 
formam retincre, ceftante fcena, tranfiere. Depofita eft pau- 
latim vetus omnis etiam in hac parte barbaries. Quas rus 
fecum fert delicias ac gratias animadvertebant poetae ; et ex- 
inde luculentis defcriptionibus et imaginibus convenientifli- 
mum concinnari pofle poema compertum eft. Natum eft 
denique led:u jucundiflimum carmen, adtiones morefque 
paftoris imitans et reprasfentans. 

Roget forfan aHquis, hsec fl vera flnt de Bucolici carmi- 
nis origine, unde evenerit, ut ne leviflima quidem, apud 
audlores antiquos de PaftoraUbus exhibendis et agendis, oc- 
currat mentio : quod de theatro ipforum ', larva, adoribus 
denique, aliifque eam in rem neceflariis, nulla fuperflt no- 
titia ? Ob hancy repono, prascipue caufam : quod videlicet 
eorum fcena informis valde fuerit et incompoflta ; quodque 
poftquam vetus Comoedia novam fubinde formam capeflive- 
rit, paftores, una cum casteris ejufdem farinae perfonis, brevi 
tempore flve prorfus obmutuerint e fpedlaculis pulfl penitus, 
five faltem a populo minus minufque indies fufpici coepe- 
rint. Quod fi diutius paftoraUum repraefentatio perdurave- 
rit, fubordinata tantum fuit eorum fcena, quippe quas tan- 
tum inter adus comcedi^, mimorum more, folerent ap- 

I Nifi forte quod theatrum pastorale, " x^i^up^hi tl^A/rWe?, nOLMENIKON ©EAT- 

dequofcilicetagimuSjHeliodorusrefpexerit. Lo- " roN iTn^HKfvircu^ roy xonf^vey. ExpreJJa erant 

Gus eft infignis et venulliffimus. Defcribitar an- " et agnorum tenera lofcivia. Et quidnmgrcga- 

nulus faftyex amethyllo Indico, cui plbres ar- " tim curju petr^m afcendentes, guidam cfrca 

tificio funrtno paftcrales imagines infculpebantur. " pafiorem petulatiter fcfe in orbem intorquentes, 

Paftor rupi infidet, gregem deipeftans. Inter " paftorale theatrum pracipitium reprafenta- 

caetera hsc habentur. '' l^yi^xTtrc y.a^ xpyetuv *' iant."' Heliodor. Jithiopic. Lib. v. pag.zai. 

** UTmXx crKifi}if{cf,rx. Kecf ei f.iiv X}tMhy I7n t&jj 232. edit. Lugd. 161I., ** m-J^tui et«x^i}^vlli, cl h. fs^ rey iciaix kvkXovs poni :: DE POESl BUCOLICA GR^CORUM DISSERTATlO. XXVll 

poni : vel forte quod, ut infra videbimus, aliena fcena huc 
adhiberetur '. 

At nec omnino filuere de theatro hoc paftorali quidam 
recentioris £evi critici. Diferte Voffius et aperte, etfi nul- 
lum vetus teftimonium fubjecerit, admonet nos, " Scenam, 
" in quam a poetis bucolicis paftores agentes inducerentur, 
*' arboribus conftru6i:am fuiffe \" Scenam quoque paftora- 
lem videtur intellexifle docftiffimus Daniel Heinfius, etfi de 
eadem nihil expreffis verbis affirmaverit. ''Oportuit certe 
" quicunque a6tor h«c faltaret mirum in modum lafcivire 
^' gefticulatione." Et aHbi, de exordio IdylHi tertii. '' Qu^e 
*' omnia cum vehementiffimo ^m/^^o-^o) et gefticulatione, pe- 
" dumque motu pronunciantur." Paulo etiam inferius. *' In 
*' quibus omnibus refpirat et interquiefcit adtor. Necefle eft 
*' itaque orationem totatii, quia repraefentationi conformata 
" eft, &c ^" Apponam et hic locum Vitruvii de fcenarum 
fpeciebus et conftrudiione ; maxime tamen ut in eum Per- 
rotii commentarium fubjiciam. " Genera autem fcenarum 
" funt tria; unum quod dicitur Tragicum, alterum Comi- 
*' cum, tertium Satyricum. Horum autem ornatus ftint in- 
" ter fe diffimiles, difparique ratione : quod Tragicse defor- 
" mantur columnis, faftigiis, et fignis, reHquifque regaHbus 
" rebus ; Comicae autem aedificiorum privatorum et menia- 
** norum habent fpeciem, &c. Satyricse vero ornantur ar- 
" boribus, fpeluncis, montibus, reHquifque agreftibus rebus, 
*' in topiarii operis fpeciem deformatis '^." Ad ea Perrotius. 
" Poffem reddere Scenam Satyricam scenam pastoralem : 

1 Videtur huc refpexifTe, faltem debet huc ** funt actores. Idem apud Latinos videtur 

referri, Donatus, in Vita Virgilii. pag. 5. edit. *' fa£lum. Audlor Vitae Virgilii. Bucolica eo-' 

Virgil. Burman, Tom. i. " Bucorxa eo fucceflu *'■ J'uccejjti edidit, ut IN scena quoq^e per 

** [Virgilius] edidif, ut in scena quoque per *^ cantores crebra fnmnciaticne recitarentur. Jn- 

** CANTORES crebra pronunciatione recitaren- ** telligit 'P^-vI/^coj^j tw» ;Si>(5>,<;£»K Virgilii." Pli- 

** tur." Anne vult Doratas ACERENTua? Lo- nian. Excrcitar. in Solin. Tom. i. pag. 6og. a,- 

cum ita explitat dod^iiHmus lange Salmafius. D. edit. 'Irajcfl. 1688. 
*• Nec folum Homcri carmina fei ctiam Archi- 2 Inftitut. Pcet. L. iii. c. 8. §. 15. 

*' lochi, &c. ^c. a Rlia'j:foJis cuntitata et acti- 3 Heinf, Left. Theocr. p. 31 i. 316. 

**'TATA funt. — 'r«-4'ft'^o« alienorura cariDinum ji^ Architeft. L. v. c.8. 

et XXviii DE POESI BUCOLICA GR.^CORUAI DISSERTATIO. 

'^ et verofimiliter ea ipfa eft de qua vult hic loqui Vitru- 
<' vius'." Atque liinc vides, prster ea fuperius allata, cur 
Scenam Bucoiicis propriam minime defcripferint veteres : 
quoniam videlicet iilis inferviebat Satyrica \ 

Vides hypotheiin hanc noftram repudiare prorfus et e 
medio tollere decantatiffimam illam, quse tamdiu hominum 
mentes infedit, opinionem de i^tate Aurea. Dicendum ta- 
men quid ilH commento ortum dederit ; quamque futile fit 
et falfum, fi jam dida minime pro veris habeantur, often- 
dendum paucis. Apud bucoHcos fcriptores amoeniffimas pul- 
cherrimaeque rerum imagines reprasfentari folent : Omnige- 
norum fruduum permagna ibi vis eft et copia : cum pin- 
gues agni funt, tum pafcua florentiffima. Quicquid e fpe- 
luncis, fluminibus, arboribus, capi poffit obledamenti, lu- 
culente defcribitur. Interea mortaHum gens exhibetur, for- 
tem ultra humanam feUx, otioque paene divino florens ; in 
mediis commoditatibus et bonis ruris uberrimi, nihil penfi 
habens nifl de coercendis et curandis ovibus ; amori, carmi- 
nibus, et cantui dedita ; omnium expers fcelerum, vit^que 
integerrimae. Prseclara haec et beata, quae vix ulHbi terra- 
rum five unquam crederes extitifle. Ea igitur grammatici, 
in primifque Donatus ^, cum nodum non aHter expedire 
poterant, ad fabulofum aHquod flve fortunatum faculum, 
quod Aureum dixere, nuHo negotio retulere. Qui fane cum 
hac ratione rem non valde difficilem interpretati fuere, ip- 
fius in genere poefeos, fpeciatimque de qua loquor buco- 
Hcae, vim, naturam, et propofltum, parum rede aeftimafl^ 

I " ^Varm /a /r/^iTa/r^ fcenam faty) icam /^ corymbis, &c. Poet. L. i. cap. 21. pag. 87. 

** Scene PaJIorale; et iTayfemblablement ^''ejl elle edit. 158 i. 

•*' dont Vitruve entend icy parler.'''' In Notis ad 2 Ita neque Scenam, verbi gratia, Pantcmi- 

GalUcam ejus metaphrafin Vitruvii. De topiario micam defcripferunt. Ratio eft, quod cum fa- 

opere, vid. Plin. Nat. Hift. xv. 30. Tuli. Epift. bulse quas faltabant Pantomimi, vel tragicae cfTcnt 

Quint. Fr. iii. i. c. 2. — iii. 3. c. 2. Piin. E- vel comicse, utebantur in casapparatu vel tragico 

pift. iii. 19. Quod afJert Scaliger non huc perti- vel comico. 
net. *' Nam cum prilcae [fcenae] e ramis ac 3 In Vita Virgil. 

*' frondibus conttitutae fuiflent cum racemis et 

videntur DE POESI BUCOLICA GRiCCORUM DISSERTATIO. XXIX 

videntur et intellexifre. Omnem poefin imitando conftare 
notiffimum eft. Eo profpicit bucolica poefis, ut quae di6la 
vel fada funt apud paftores imitetur. Hoc tamen ilia ita 
agens ut deledlare poffit, in ipfa, five reali, veritate expri- 
menda, quae legentibus injucunda nonnunquam foret et in- 
grata, minus occupatur. Effingit ergo, li dicere fas fit, 
idealem quandam veritatem, quse quidem a reali illa altera 
adeo non abhorret, ut ex eadem plane componatur et om- 
nino conftituatur. Res interea non quales funt, fed ex de- 
fiderio fuo, depingit. Quod egregium pulchrumque edide- 
rat natura, miro imitationis artificio, perfedius adhuc et 
fpeciofius efficit ; idque praefertim curat, ut quae fparfa funt 
locifque divifa, coUigantur et quafi conftringantur : ut ni- 
mirum, 

Spelunc^, vivique lacus, et frigida Terape, 
Mugitufque boum, mollefque fub arbore fomni, 
una conjundlimque reperiantur. Paftoralis denique Mufa, 
qux fordida inter paftores occurrunt et indecora, fupprimens 
et celans, omnefque quae ruri deprehenduntur ubicunque 
veneres inveftigans et arripiens, illud providet, ut abfolutior 
quaedam naturae pulchritudo, rerumque fpecies, pofiit exi- 
ftere. Atque hinc fadiae funt jucundae illx imagines, hinc 
deliciae ill^ fuavitate omni conditae, quae nos tantopere paf- 
toribus invidemus. In hoc conquifitiffimo dele6tu conftat 
Arcadia illa beatiffima, five faeculum aureum, de quo tot 
fabellae prodiere. Quo quidem refpedlu poefis omnis, ex in- 
flituto fuo, auream quandam repraefentat setatem : quippc 
quae homines magis illuftres, eventus ampliores, refque me- 
liores ac revera funt, oftentare confuevit. 

IUud profedo non fatis diligenter advertens Trappius, vir 
alias eruditi judicii, mihique femper honoris caufa comme- 
morandus, de paftoraH poemate difTerens, haec praecepit. 
*^ Paftorale poema noftris aetatis fcriptoribus minus conve- 

h " nit ; XXX DE POESI BUCOLICA GR.^CORUM DISSERTATIO. ■ 

' nit ; propter immutatam prorfus a primis mundi faeculis 

* rerum et vitse humanse conditionem. Cum enim, extra 
' plebem miferam atque inhoneflam nulH nunc fint pafto- 

* res, nimis dura et coa<^a videtur profopopoeia ; vel pafto- 

* ribus qui nunc funt elcgantiam aut eruditionem quan- 
' tumvis exiguam affingere, vel divites et dodlos fub pafto- 
' rum fpecie inducere. De fado h^c omnia veritati efle 
' contraria univerlis notiflimum eft, ideoque nullus fidtioni 
^ reftat locus ; ac proinde ipfum hujus poematis fundamen- 
' tum tolli videtur, prout noftris temporibus accommoda- 

* tur '." Haec Trappius. Caeterum ft concedamus immu- 
tari prorfus a primis mundi faecuHs rerum et vitae humanas 
conditionem, nullofque hodie paftores exiftere praeter ple- 
bem miferam atque inhoneftam; fi tamen refpiciamus in- 
terea, qui fit poefeos ipftus ufus et confiHum, res nempe 
non quales funt, fed quales efle debent, exhibere : non adeo 
dura videbitur et coadla profopopoeia. Fateor equidem 
quamplurima in paftoraH carmine repraefentata, de fad:o 
veritati effe contraria, vel faltem valde diffimiHa. Qua vera 
ratione rite coUigi poflit exinde nuHum idcirco fidioni re- 
ftare locum ? Eodem modo in Tragoedia fit repraefentatio 
veritati et fadlo contraria vel diffimiHs ; non tamen eam ob 
rem naturae et proprietati difconvenit imitatio dramatica. 
Hoc quidem padlo nemo fanus hodie fcriberct tragcedias ; 
quoniam in vita ipfa non exiftunt heroes cothurnati, qui 
metro magnifice loquuntur. Nimirum in hac et in iUa fpe- 
cie archetypum quendam, five exemplar, imitatur poeta, 
non qualem vidit, fed qualem veHet, 

Agendum nunc de paftoribus, five perfonis, quibus par- 
tes in veteri Graecorum bucoHca poefi rite tribuebantur. 
Fuere iUi Bubulci, five qui boes, UpiHones, five qui oves 

i Pr«le^. Poetk, xiv. ad calc. 

curabant, DE POESl BUCOLICA GRiECORUM DISSERTATIO. XXxi 

curabant, et Caprarii '. Haec diftindio, quas vulgo minus 
nota et intelleda hadlenus, diligenter animadvertenda eft et 
tenenda in legendo Theocrito, bucolicorum poetarum ftmi- 
mo. Horum digniffimi erant Bubulci, a quibus nempe Paf- 
toralia nomen illud generale bucolica jam etiam olim for- 
tiebantur et aflumebant \ Quinimo divitiis et pofiiflionibus 
caeteris longe antecellere vifi funt. In Idylho vigeftmo fep- 
timo Theocriti, Daphnis fub fpeciofo Bubulci nomine fe 
puellae commendat. 

Touf 'TnvuioLv 'EM^Uju YloLt)-^ npTiacTi BnKOAOS clM@^, 
McxMoif i(u' yiS" 'EAgyct tcv BnKOAON e<n (piAdxrcc ^. 

Poftea non folum armenta fua puellae in dotem fe daturum 
promittit, fed nemora etiam et pafcua. 

riao-ctv Tctv ctyiXcLV, •Trotv']' AA2E A ^coq NOMON i^tt$ *, 

Dein dicit puella, quas Capraria erat, fe mox invifuram 
taHa B u B u L c I fui bona. 

AIFES e^ccsL/ (^otj-x.iji* tw. BnKOAn «p/* m<na ^ 

Magna illa et grandia, quse funt bubulcorum nempe, lon- 
geque ultra fuam conditionem. In vigeflmo, miratur fafti- 
dium urbanae puellae paftor, indignaturque fe contemni quod 
Bubulcus fuerit, 

Eyv(K5t «^ {JunidL Tov BHKOAON Mx. i(pi?^(nv ^, 

In eo porro fita eft et confiftit paftoris expoftulatio illa^ 

K' ^TToT tiLkMi 

Q.S 'Ksf.T^s AmvoTJS €v (lyyLiai nOPTIN iT^wi, 
Ot/Jc* tyifQ oT' QTi KwTrpij e7r' ctvee/ fwivocS BOTTAt. 

♦ ^ ile- il^ H^ He, Ht Ht ^ :it 

1 Vide graminaticoram Przefatiuncuks Grae- 4> H 2 A K. 
cas praefixas Theocrito. Poffentquartaminfimam- 3 V. i. 

que coRficere claflem Mercenarii; quorum omnis 4 V. 33. Immolaturum fe VlTULAM Amorf, 

fere in convitiis fcrmo. Adhibentur in quarto et et bovem Veneri, fpondet. v, 63. Quod non 

quinto Theocriti. tcmcre prsetereundum. 

2 Ita grammaticus a nobis primum cditus in- 5 V. 46. 
t«r Praefatiunculas Graecas Theocriti. Ex t» xp«1- 6 V. 42. 
««y(^ ^ffet;; twto rui TtT^Troiihf 'YIlErPA- 7 3 2« fcq. XXxii DE POESI BUCOLICA GR.ECORUM DISSERTATIO. 

BSl/Lcim h -ni Wi Ou BOTKOAOS ; oy% Xi?^vcL 

BOYKOAEONTA (pjActaev. 

********** 

Kou\ Tu, 'Pect, >cActJ£i? -rov BHKOAON. Ov^ c^ ;coq tu, 
Q. Xe^vjik, O/^ 7ra<<Jk BOHNOMON oa>& eTrAa/^^Sn? ; 

In cantu quoque Bubulcorum major dignitas. In Idyllio 
odlavo, Daphnis orditur AoiJ^ctv b^koaikan. Ubi fcholiaftes 
Gr^cus, n.J^Uv BOTKOAOI2 'apmazotsan \ " Cantilenam 
" Bubulci gradui et conditioni, meliori illi et decentiori, 
*' convenientem." In nono etiam Daphnis jubetur BOTKO- 
AIASAEIN, quafi grande quiddam ; et ut prior, quafi ex de- 
coro, cantilenam incipiat \ Proximum vel fecundum lo- 
cum obtinuerat Upilio, five qui oves curabat. Eft idem qui 
in Idyllio praedido Daphnidi concedit, ut primus certamen 
ineat ^ Non magnis opibus fe jucunde fatis habebant hoc 
genus paftorum : nedum ut nemora fua et larga pafcua 
creparent. Inferior adhuc ordo Caprariorum ^. Amidlu fatis 
fordidos fuifle, nec munditiei valde deditos, coUigere eft ex 
habitu Lycidae, in Idyllio feptimo ^ Objicit in primo, Pri- 
apus Daphnidi, quod parum fibi in amore temperans, imi- 

1 Ad V. 31. *• AinOAnN TC y.U4 noIMNinN." 

2 Viderat hanc diftinflioncm paflorum Theo- 3 Hujus generis erat Cyclops. Ditior caetcris 
criti Longuj, eamque fsepe accurate notat. Jn- quidem ejus generis, dignitatemque prse fe ferens 
ducit ille Philetam paftorem, qui fciebat fiftula libi peculiarem. Appellatur tantum n»<|H>!v. Nun- 
canere, quid bobus, quid ovibus, quid capris com- quam ejus armenta memorantur. Vid. Schol. 
peteret. ** EnQ^-fli* ca-cv /6om «><A»i zr^tirov, o'to¥ ad Idyll. Theocrit. vi. 7. 

*' tMircXtif tsr&a-^c^cn, xj ctcy ■actfxyeui <p<A«». Ti^v- 4 Hunc ordinem defcripfit ipfe Theocritus, 

" ye» Iw ra Tni^ytm, MEFA TO B0S2N, o^v ic Idyll. i. 80. 

" iMym. 'OA«f nA£AS STPjrrAS ^t.tti(. <ive/.y\ HcS^s» 'V>t BilTAI, ici nOIMENEZ, finO- 

** £|(*</it)iaa1e." Paftoral. Lib.ii. pag.83. edit. Jun- AOI jji/^v. 

german. Porro Ariftides Quintilianus diftinguit Quin et Donatus, in Vita Virgilii, *' Tria funt 

fiftulas upilionum et caprariorum. ** 'hJ^i/»} t%u%n " paftorum gencra quje dignitatem in Bucolicis 

** hMx^, 11 *t«^ 7a xXo^ rm "Cum «eA/e-xsTBtf, ki " habent. Quorum qui minimi funt, AtTi-cXet di- 

" hxcvai zrotfd^m m STPHTES, Kccf cuTfoXm " cuntur a Grscis : iidem a nobis Caprarii. 

** HHKTIAES." De Mufica. Lib. ii. pag. 66. «' Paulo honoratiores qui UctfBfn, id eft Upilio- 

Vol. ii. Antiq. Mufic. AuAor. edit. Meibom. ",nes, dicuntur. Honeftiffimi et maximi, ^atis- 

Diftinguit etiam upilionum et qaprariorum me- " /«/, quos Bubulcos dicimus." 
los Julius Pollux, L. ix. §.12. " £<ir«/5 «4'«* 5 V. 13. 

taretur DE POESI BUCOLICA GRiECORUM DISSERTATIO. XXXiii 

taretur alicujus Caprarii mores libidinofos, nec jam Bubulci 
nomine dignus effet. 

Pari opprobrio Polyphemus, Ovium paftor, vellicatur. 

Mct?v5Jaiv, J^yoipo)^ Tov AinoAON ANAPA KAAETSA *. 

Jam paupertas eorum patet, et notatur a Theocrito ; ubi 
Comatam falfe defricat Lacon, quod herus ejus Eumaras non 
haberet pellem, caprinam nempe, in qua dormiret. 

(^inetiam Caprariis . indoles ilHberalior longe, morefque 
inculti magis, ut ad rixas parati femper effent, nec unquam 
careret ipforum fermo obfcoenitate et turpitudine. Cujus 
faeditatis et maledicentias fingulare eft et infigne exemplum 
IdylHum Theocriti quintum ^. Denique quam fimplex fue- 
rit, et in omni re rudis h^c gens, ad exemplar Theocriti, 
vult oftendere Longus Sophifta : ubi Parafitus nequifiimus 
Daphnida, formofiffimum puerum, facile fe ludificari pofl^ 
fperat, et ad vota fua flexurum, quod Caprarius effet. 

'^ E-TH^sO^ ./'(gyvit) To» AoL(pnh, x.cu{ Tngtrgiv atro pcLcTja?, co$ AiriOAON ^. 

Ita apud eundem Longum metuunt ruftici ne infantes mo- 
do reperti ab homine paupere futuri effent caprarii, cum 
tamen fortunam ex fafciis fibi meUorem promitterent ^ 

1 V. 85. Ubi optime, et ad rem noftram Vnlgare illud, puto, convitium. 
fcholiaftes. fc. v. 87. " Ovk xliui tjjj mcu/Tov 3 Idyll. v. 10. 

*' TAHEfiS ^iiTiJyii. BOlfKOAOS ^g a» ikiipeiXii 4 Ubi tamen adhibetur fervus caprarii. Scd, 

" MErAAOnPEnHS «v«/, KOf ^jvcuMi nsi i^u- ut par eft, magiftri mores refert, 

" 5*^, X.UJ Tu m^TnTnovTu. ovjjk^ <ps^«v. Kiiu A, 5 Paftoral. L. iv. pag, 154. edit. Junger- 

'• ftif ioiy.iv, EAEFOY (Asyov BOTKOAOS, t»i xXrs- nian. 

" 9^«a h HK et, MlKPOnPEni22 2^Keifdf/o?, jcj 6 Lib. 1. p. Q. edit. Jung. Ubi etiam, paul» 

" rotccoTu -Tm^^m oix eM> AinOAOS «♦'«g stto.S-».' fuperius, fomnium monet, ut puer repertus paf- 

2 Idyll. vi. 6. Etfi capras etiam pafceret Cy- ceret capras, puella, quod fexui decorum magis, 
clops. Sed eminentior cjus charaflcr ■jtoi^ik<^. ovcs. 

i Ita XXXIV DE POESI BUCOLICA GR.^CORUM DISSERTATIO. 

Ita conftitutis et feparatim defcriptis Paftoriim tribus illis 
generibus, apponam nonnulla alia horum charadlerum dif- 
crimina et notas, unde non modo nova lux fed etiam novus 
lepos plurimis Theocriti locis oboriri poflit. In Idyilio oc- 
tavo, magna carminis venuftas conftat in diverfttate cha- 
raderis quae fit inter Bubulcum et UpiUonem. Boves pafcit 
Daphnis, ovefque Menalcas ; et uterque in alluftonibus fa- 
ciendis negotium proprium refpicit. Alterius provinciam 
nunquam invadit alter. Hoc minutius oftendere, totum ef- 
fet Idyllium exfcribere. Vide tamen ut ex officio fuo et 
charadere comparationes pulcherrime ducat Bubulcus. 
" Dulcis inquit vox eft vitul^, dulcis etiam fpiritus. Sua- 
" viter mugit et viTULus, et vacca fuaviter', &c." Mox 
inquit Menalcas % ovium ubera ubique ladle turgefcere, et 
teneras pecudes faginari, cum pulchra puella advenerit. 
Reponit Daphnis, quando difceflerit formofus Milo, arefcere 
protinus et vaccas, et qui eas pafcunt. Denique maxima 
cum proprietate Caprarius in judicium addudtus, quem a- 
pud H^Dos canis albus latrabat % mutilatam cornibus ca- 
PELLAM vidlori tribuit ^. In IdylHo nono, ja6lat Daphnis 
Bubulcus, torum fibi ftrudlum a pulchris pelHbus albarum 
VACCARUM ^, quas arbutum rodentes Lybs e fcopulo deje- 
cerat: cui fubinde Menalcas ^ opponit vellera fua % quas, 
ex oviH nempe petitum fupeHedile, magna copia fibi ad 
pedes et caput in antro jacebant. Diverfa etiam numina di- 
verfis hifce paftorum generibus. Pana, tanqaum magiftrum 
fuum five praeceptorem incantandi five fiftulandi arte^, Ca- 

J V. 76. Confer Idyll. ix. 7. 8 Promittlt Thryfis, apud Idyllium primum, 

2 V. 41. feq. caprario, proximum cantandi praemium poft Pa- 

5 V. 27. - na. V. 4. " Qui fi cornutum hircum acceperit, 

4 V. 86. " tu CAPRAM." Donat poftea caprarius pjp^e 

5 V. lO. K<oTii«;«». Et optimum fane argumentum ell, ut 

6 V. 18. ' legamus, v. 56. AinOAlKON, pro AttXmoy, 

7 Ita apud Idyll. V. 56. Inquit caprarius Co- quoniam donatur ab AiTroXcf. Ita et offert Ca- 
matas, fuas caprinas pelles longe molliores efle pram, donum characleri fuo congruum. Aiitcr 
agnihis illis upilionis Laconis.. haec intelleximus alibi. Ledtor dijudicet. 

prarit DE POESl BUCOLICA GR^CORUM DISSERTATIO. XXXV 

prarii fufpiciebant et venerabantur. Contra Bubulci et Upi- 
liones difcipuli erant Mufarum et Apollinis '. In Idyllio 
primo % Upilio 1 hyrfis invitat Caprarium in fedile fuum 
noiMENiKON, rogatque ut ludat fiftula. Refpondet Capra- 
rius, non hoc fibi licere meridie cum Pan dormiret, quem 
metuebat ut deum fuum ^ : fas tamen idem efle Thyrfidi 
UpiHoni, qui non «que obftridlus tenebatur ea reHgione "^. 
Nam poftea rite ille invocat Mufas, ut fibi canenti propitiag 
eflent K Ita quoque cantum definit. 

^Tttidw Tai5 MHSAIS. D. ^stjperg sroMctJU MHSAI ^, 

Quinetiam poftquam Thyrfis, five noiMHN, promiferat Pani 
hircum, et Caprario, qui Panis erat, capram ; ita deinde 
caprarius polHcetur Mufis oviculam, Thyrfidique, qui Mu- 
farum erat, agnum ftabularium^ In IdylHo quinto, inquit 
Lacon UpiHo, 

Quod vero autumat in prascedenti difticho Comatas, fe Mu- 
fis cariorem efl^e ipfo Daphnide, id didlum plane ex Capra- 
rii vanitate et jadlantia. Jurabant porro per Daphnidis do- 
lores, ut in eodem Idyflio Lacon, Upiliones et Bubulci» 
Pasnam autem Melanthii Homerici fibi optat Caprarius Co- 
matas. Quod AinOAiKON omnino juramentum. In exor- 
diis nonnullorum IdylHorum, paftorum qui loquentes indu- 
cuntur, five Bubulci, five UpiHones, five Caprarii efl^ent, 
conditionem gradumque defignare folet Theocritus ; et in 
ipfo jam Hmine monere quaHbus e perfonis conftet drama. 

1 Qui Bubulcus etiam fuit. toralia, erat MOY2AIS <ptX*; eivy,p. Idyl. i. i^r, 

2 Vid. V. 14. feq. Erat autem Bubulcus, five paftor boum. Ibid, 

3 Ita jurat per Pana Caprarius, Idyll. v. 141. 86.92. 113. 116. 120. 121. &c. 

Erat ipfe porro caprarius, et ab epigrammatiftis 4 Vid. D. Heinf. Ledl. Theociit. c. ii. pag. 

Myitoiui dicitur faepius. Ita quoque puella jurat 295. edit. Commelin. 

per Pana, Idyll. xxvii. 50. Namque pafcebat illa 5 Afi^n (iaK.e?\.iy^i, MSIXAI <t>lAAl, eee^ir 

capras. v. 46. Ita et ibi ^f^i^^y.Trjs/i^iKiui opponi- etot^i. 
tur paftori T» BOTKOAiji. 6 V. 144. 

Daphnis, celeberrimus ille apud veterum paf- 7 V. 9. 

Veruntamenj XXXvi DE POESI BUCOLICA GR^CORUM DISSERTATIO. 

Veruntamen h^c difcriminatio paulatim evanuit, locumque 
ceffit generali nomini et ide^ pastoris : cum jam cefTa- 
bant poetae ex ipfa vita reali fcribere paftoralia. Etiam de- 
iiit in Mofchi Bionifque carminibus ' ; ut folus veras et ge- 
nuinse poefeos exemplar bucolicae Theocritus reliquiffe vide- 
retur. Atqui multum varietatis et gratiae antiquis Bucolicis 
acceffifle ex hac pppoiitione charadterum putaveris ; unde 
magna et jucunda rhorum, fermonum, cantuumque, diver- 
fitas. Hac laude omnino deftituitur VirgiUus ; hac etiam 
deftituta recentiora omnia Paftoralia, perfonarum iimiHtu- 
dine perpetua, five identitate, ledores obtundunt. 

Nec prastereundum putamus, etft non prolixius invefti- 
gandum, quod traditur de Metro BucoHco. In pangendis 
verficuHs cavifie videtur Theocritus, ut pes quartus eflit 
dadylus; ita ut demptis duobus in fine pedibus tragicum 
Tetrametrum fiat. viz. 

A 'aroli TCLis WccycLm jmMa-S^, 

Cujus conftrudionis funt omnes IdyHii primi, exceptis vi- 
ginti et feptem. Omnes etiam fecundi, prseter novem. Ex 
hac circumftantia concludit Heinfius, iHa carmina efle mera 
BucoHca "■ : cum longe aHus fit carminum curfus in Ptole- 
m^o, verbi gratia, et Charitibus \ Hac de re ita etiam fta- 
tuit, peritiffimus arbiter, Valckenarius, in erudita Epiftola 
ad M. Roverum. "Verfum dadyHcum dici debere Buco- 
^'Hcum, fiduobus pedibus poftremis recifis, remaneret te- 

1 Nifi quod in Mofchi Epitaphio Bionis, prop- " alterum excipias, ex aliis nullum ; nifi quatc- 
ter dignitatem puto, fub Bubulci charadere Bion " nus divcrfi etiam inllituti poetas. Quod mag- 
adumbretur. Vid. ver. 20, 23. 83. Ubi, carus " no argumcnto eft cum paucis aliis feorfim hsc 
erat armentis. Eum plorant vacc^, qus " edenda efle." Hoc alibi attigimus. Confer 
verfantur apud tauros. Suavem vitulam Heinfii Ariftarch. Sac- pag. 816. edit. Elzev, 
mulfifle dicitur, 1630. 

2 Ut et csetera oao, quse, cum duobus illis, 3 Lea. Theocrit. c. i. ^3^,293. Idem cen- 
habet tantum pro Bucolicis Theocriti. " E tot fet Maurus Terentianus, col. 2430. Necnon 
*• Theocriti, mquit, quse hic habemus, fere fok Donatus, Vir. Virgil. Servius, Ecl. i. Virgil. 
'* hac imitatus cll Virgilius : et, fi unum aut Diomedes, Plotius, Sic, 

" trameter, DE POESI BUCOLICA GR^CORUM DISSERTATIO. XXXVll 

** trameter, qui clauderetur dadlylo, terminante partem ora- 
" tionis atque adeo Alcmanicus '." Porro laudatur Bucoli- 
cum carmen, certe numerolius erit, fi primo loco iit dadty- 
lus, et pedem abfolvat''. 

Quod attinet ad poetas Bucolicos Grascos quorum fcripta 
ad nos pervenere, praetereo Bionem et Mofchum, venuftos 
fane et feftivos Paftoralium carminum audlores ; et ad 
Theocritum feftino, qui princeps hoc genus, ut jam mo- 
nuimus, ornavit. Quem quidem nulla ratione me commo- 
dius expendere et dijudicare pofle confido, quam li cum 
Virgilio breviflime conferam. Et profedlo nobilem prae- 
cipuumque puto Theocritum in circumftantiis illis, ftve ad- 
jun^lis, apte feligendis et adhibendis, quae leviflimae licet et 
ab ahis praetereundae, rem aliquam diftindlius exprimunt et 
apertius exponunt. Permulta occurrunt apud Theocritum 
fuaviflima hoc genere et i(2v/-«Aj)c^m'Jot, quae non aufus eft in 
Latinam poefln transferre faftidiofus VirgiHus ; quas nimi- 
rum non facile tuliflTent teretes Romanorum aures. Nihil 
fupprimit aut diflimulat Theocritus, quod folent aetatum 
politiorum poetae : omnia minute defcribit et enarrat. Hinc 
eft quod tenuis et exiHs flt Maro, quando Theocritus, ean- 
dem rem tradlans, et plenus fit, et copiofus, et multiplex: 
quod hic res exprimat, ille tantum indicet. Poetse Siculi 
nonnunquam concinnas magis defcriptiones imitando reddi- 
dit Romanus ; quae tamen ideo pulchrae erant, quod erant 
inconcinnae. ExpoHvit ifle quod non debuerat expoHri. 
Caftigatior Theocrito, comptior, enucleatior, elegantior for- 

1 Pag. 15. Leovardize, 1747» Noller rarus eo pnftor Maio. 

*" Hanc bucolici mctri rationem diligenter obfer- Quid tamen profecerit hac in parte Virgilius, 

valTe Virgilium, ejus difficultate detenitum, tcf- verficulis ipfis numeratis et sllimatis accuratc 

tis eft Donatus, in Vit, Viigil. Ita quoque de fatis oftendit Valckenarius. Quot etiam iu The^o- 

Theocrito loquens Maurus Terentianus. crito ad normam Tuam tornati. Ibid. 

Jugiter hanc lcgcm toto propc carminc 2 Confer Vofl'. Jnftitut. Poetic, L. iii. c. 8. 

fcrvat : ^.10. 

k taflc XXXvili DE POESI BUCOLICA GR^CORUM DISSERTATIO. 

taffe, merito poflit haberi Virgilius : imaginum et varietatc 
et vi, nec raro venuftate, clarior Tlieocritus. Hunc erudi- 
tiorem populi Romani guftum, tum prascipue limatiora illa 
Virgilii et fubtiliori genere fa6la Paftoralia refpiciens Quin- 
tilianus, iftam de Theocrito fatis invidiofe, certe minus 
seque, fententiam tulit. " Mufam illam [Theocriti] rufti- 
*' cam et paftoralem, non forum modo, v^erum ipfam ctiam 
" urbem reformidare '." Profedo Paftoralia fcribens Virgi- 
lius affedata utitur et arceffita Mufa, alienam quaft perfo- 
nam fuftinet : Theocritus vero fuam. Mores populares al- 
ter; aliunde mutuatos et acceptos exhibet alter. Rem paf- 
torum ex alterius imltatione defcripfit VirgiHus, ex ipfa 
vita Theocritus. Quanquam enim, quos exprimeret, apud 
italos agens VirgiUus ob oculos paftores^ habuerit, verun- 
tamen celebris magls et exculta fuit apud Siculos vita et 
conditio paftoritia. Vigebat inter eos, ut plurimum, cura- 
tio cultufque pecorum ; quibus alendis apprime refpondebat 
infignis loci fertilitas, agrorumque bonitas. Hinc fortio- 
res et frequentiores ingerebantur in oculos Theocriti, Siculi 
hominis, imagines Bucolicae: hinc crebrae illae et naturales, 
fi loqui liceat, allufiones, quibus nos in ifto poeta volvendo 
tantopere deledamur : a rebus ipfis nimirum, five objedis 
expetitae, quas quotidie viderat et noverat ipfe, quibufcum- 

1 Inftit. Orat. L. ix. c. 2. Damaetas ? 85. 

2 Non certe diverfa illa paftorum genera, de Pierides vitulam leftori pafcite veftro. 
quibus fupra egimus. Hinc nonnulla apud Vir- Cui refpondct Mopfiis. 

gilii Eclogas fine proprietate difta, et charafleris Pollio et ipfe facit nova carmina : pafcite 

convenientia, ex imitatione et ftudio Theocriti. taurum. 

Ut Ecl. V. 32. Ubi inquit Mopfus paftor, An Bubulci, an Upiliones, an fmt Caprarii, ne- 

Vitis ut arboribus decori eft, ut vitibus uvae, fcimus. Nec vidit, puto, Virgilius clafTes hafce 

Ut gregibus tau r i, fegetes ut pinguibus diverfas paftorum. Theocritum imitans, inquit 

arvis. de moribundo Gallo, Ecl. x. ig. 

Rurfum, Ecl. iii. 100. Ubi Damaetas, Venit et upilio, tardi vehcrc bubulci. 

Eheu, quam pingui macer eft mihi taurus Ubi poltponitur quidem Bubulcus. Adjicit fta- 

m arvo. tim, verfu fequenti, paftoiem nullius ordinis, 

Sed nuUum per totam Eclogam fervatur paftoralis Uvidus hyberna venit de glande menalcas. 

charaftcris difcrimen. Quanam proprietate dicit Sed hoc tantum, ut aliis accendam facem. 

que DE POESI BUCOLICA GRiECORUM DISSERTATIO. XXXIX 

que familiarifTime verfatus eft. Uno atque altero exemplo 
perfpiciamus, quam parum feliciter mores Siculos fub fpecie 
Romanorum paftorum Virgilius expreflerit. 
Apud Theocritum talia cecinit Cyclops. 

Kixj yctp ^Jiv Vx.'eJbf e;^ X5txov, 0)5 (xi My>\Uj 

H yotp 't?i«^y e? nONTON eo^bAeTToy, vii Si •yaL\my) . 

K«6| jcclXcl (XII 71 yevejctj K-ct^ «Tfe ^v o: ^ct >ay^\ 

Eadem, Corydone loquente, Virgilius imitatus eft. 

Nec fum adeo informis; nuper me in litore vidi 
Cum placidum ventis ftaret mare ^, 

Quae tamen Cyclopi, non itidem Corydoni, conveniunt. Sjve 
fonte five fluvio, pro fpeculo nempe, Corydon homuncio 
debuerat uti. In Theocriti perfona illa, quam verifllme et 
accommodate ad fitum, ad ;;^p5t«,-nipct, referuntur omnia. In 
oceanum, tanquam fpeculum, aptifllme Cyclops ille imma- 
nis, formaque humana major, infpicit, tum praifertim qui 
marino in Httore verfabatur et agebat aflidue. Quin cum 
dicat Corydon magnam fibi vim lad:is fuppetere, nec ^ftate 
nec frigore deefl^e, ea minus redle tribuuntur paftori, vitae 
civiHs et domefticae diurnis copiis et commoditatibus utenti : 
optime autem Polyphemo, cujus ferina conditio poftulabat, 
ut talia haberet fibi in longum tempus condita et repofta. 
Praeterea quod jadat Corydon, fe ditiflimum efl^ nivei pe- 
coris, ut polTideret mille agnas in SicuHs montibus errantes, 
cantandique efl^e peritiflimum, longe convenientius de Cy-, 
clope praedicata puto ; cujus notiores longe erat paftorales 
divitiae, fiftula ludendi peritia valde celebris et infignis, cha- 
radler denique BucoHcus eminentior. Eadem de Corydone 
VirgiHano, omnium hominum paftorumque obfcurifllmo, 
nunquam credere fuimus edodi. Eodem modo Cyclopis 

I Idyll. vi. 34. 2 Ecl. ii. 25. 

hirfutum xJ DE POESI BUCOLICA GR^CORUM DISSERTATIO. 

hirfutum fupercilium minus feliciter tranftulit ad alium 
paftorem Virgilius. Jn diclo Theocriti carmine, inquit 
Cyclops. 

Hi.^5 l^cL ovv ^17?«, ^W 'TAKIN01NA *TAAA 

Quae reddidit Maro. 

Sepibus in noftris parvam te rofcida mala, 

Dux ego vefter eram, vidi cum matre legentem. 

De quibus Scaliger, in fcriptis antiquorum fatis verfatus, 
antiqui nihil unquam fapiens. " Nonne melius Mala^ quam 
<' Folia Hyaci7tthi f Petuntur enim magis hyacinthi Flores 
** quam Folia. Et in Montibus infrequentior hyacinthus''." 
Attamen haud fcio annon agreftiora funt Folia hyacinthi 
quam Mala, Quin et fuavioris quiddam fimplicitatis ineft 
in foliis^ quam in iplis floribus^ hyacinthi petendis : quse 
prasterea defertis rnontibus quasrere quiddam magis rufticum 
fapit, quam Mala in fepibus. Nec magis dextre rem geflit 
Virgilius in Poculo Theocriti recoquendo. Neque enim vi- 
dit aut intellexit Maro quale vas Theocritus defcriberet, 
quod nempe non erat ejus astatis aut patriae. Hinc c i s s y- 
B I u M illud capaciflimum, paftoribus Siculis lacfte, vino, aut 
quocunque alio potu ingurgitandis aptum, in duos cantha- 
ros convivales contraxit ; quos magno fculpturse apparatu, 
nimioque, faltem fi formam minorem fpedes, ornavit. 

I Mavult eruditus vir, pro nspei, nvy KOPAS L. ii. pag. 87. edit. Jung. Cujus autem xtatis 

Tiv. PueUulam te jam amare ccepi, cum primum, cfTent et Daphnis et Chloe, facile patet e prs- 

t^c. Habet et Virgilius, quod ad amuffim qua- didis. A^^jjA»? £<^<A»y, >z^^t%x))^cv, }(^.tt}iXi^cyTe. 

drat cum hac emendatione, Parvam Te. Ita K«/ OTAEN APASANTES nAEON, «v<<rwvT«. 

fere ^xo virguncula zAKihcixxt V. KOPH, apud Ibid. pag. 86. Speciofae tamen emendationi vi- 

Longum. " Tee-aro)) h x^ tji KAovi t« ««^eAsj Lm deatur obftare quod lequitur, v. 30. Tnurttu, 

•' 'r2S KOPljI, &c. Tanta profe^e tenebat fim- ^q/.ios-x KOPH. Sed haec obiter. 
"///«/^jCi-^^w utpotepuellulain,&c." Paftoral. 2 Poet. L. v, 0,5. pag. 637. edir, ut fupr» 

Sed DE POESI BUCOLICA GRiECORUM DISSERTATIO. xU 

Sed hoc faAum ftudio venerum Theocriticarum ; quas hic 
forte feliciter imitatus eflet, (i ejufdem generis poculum 
cogitaflet. Quomodo Maronem fajpius peccafle, facile eft 
oftendere. 

Ut dicam paucis quod fentio. Similis eft Theocritus am- 
plo cuidam Pafcuo, per fe fatis faecundo, herbis plurimis 
frugiferis floribufque pulchris abundanti, dulcibus etiam 
fluviis uvido : fimilis Virgilius Horto diftindo nitentibus 
areoHs; ubi larga florum copia, fed qui ftudiofe difpofiti, 
curaque meUore nutriti atque exculti diligenter, olim huc a 
pafcuo illo majore transferebantur. ( xlii ) 

VI TA TH E O C R I T I. 

SCRIPTA A JOSUA BARNESIO, CANTABRIGI.E 

GRiEC^ LINGUtE PROFESSORE REGIO, 

NUNC PRIMUM EDITA^ 

L. ^nndo natus Theocriius et ex quibus, II. Confirmatur ex MSS. Do- 
rica lingua Vetus et nova, III. HKeio.? i:^ctyu^m. Theocritus omitibus 
cocevis poetis fuperior. Alter a Thcocrito Chio. Ipfe de feipfo. Buct- 
licorum omniiim princeps. IV. Defidfitio nomine Simichidas. V. Male 
cum Mofcho confunditur. VI. Contra^ ex ipfo Mofcho Fragmentum 
Mofcho reflituitur. VII. Amplius de illo Supplemento, quod fit genui- 
num. Per partes explicatur. Theocriti tutores et condifcipuli . Zetio- 
dotus. VIII. De tutore Phileta : ejus fragmenta qucedam. IX. De 
tutore Afclepiada : ejus epigramma in Berenices imaginem. X. Ovi~ 
dius nofirum cum Theocrito Chio male confundit. XI. T^heocriti nojiri 
prcefiantia in re bucolica. Eum Virgilius imitatur^ ut et Euphorionem. 
Pierii lapfus. XII. T^heocriti lausj et laudatores antiqui. De Dorica 
dialeSlo. XIII. ^ittdus Theocriti genuinus. XIV. T^heocriti amici. 
Opera : fragmentum ex Athenceoy ex Eiiftathio, ex Cafaubono. Cha- 
raSier. ^i de eo fcripferunty aut perierunty aut latent. 

I. THEOCRITUS poeta Syracufanus, natus erat Syraculis, primaria 
Siciliae urbe, filius Praxagorae et Philinnoe j fub exitu Alexandri Magni, 
qui mortuus eft anno primo Olympiadis cxiv % tefle Flavio Jofepho 
COntra Apionem ^. ** KK^^v^a^i oi TiB-va^vcii Tmvrig ofjt^oKoynmv iwi Tr<g iKciropis 
TiosctpoKcu^iicctTrig OKvi^mci^og." Floruit vero temporibus Ptolemasorum La- 
gidae, et ejufdem filii Philadelphij quorum ille quadraginta, hic tri- 
ginta annis regnabat: fuitque avyxfiovof Callimacho Cyrenso, Lyco- 

i [Quas notuks hic vides Uttcims inclufas ad- Jofhua nofter : cujus et in gratiam videtur hanc 

jccit Editor. Caeteras omnes ipie Barnefius. vitam condidifle ] 

Porro repetiebatur hoc opufculum Barnefii inter 2 Vid. VofT. de Poet. Gr. p. 57. [Confer 

Scrinia R.Viri antonu blackwell, jarapri- Cafaub. Left. Theocrit. cap. vi. p. 225. ct cap. 

dem defundli ; qui nempe meditabatur editionem ult, pag. 283. Et Fabric. Bibl. Gr. ii. pag. 

Theocriti, fcripfitque inter alia eruditum nec 430.] 
incclebrem librum Anglice, cui Tit. the Sacred 3 Lib. i. 

Ckjftci Defendecif &c. Ejus ex amiciffimis erat 

phroni VITA THEOCRITI. xliii 

phronl Chalcidenfi, Arato Solenfi, Nicandro Colophonlo, Apollonio 
Rhodio, Philico ', Homeroque juniore, Myrus Byzantinae fiHo : qui 
feptem didti funt iiaeias, quod iifdem fere temporibus ita in poeli 
reluxerint, uti ftellze feptem in nAw^tJof fydere. 

II. Hanc Theocriti aetatem, inter alia, confirmat nobis MS. Tole- 
tanum ab Andrea Schotto tantopere laudatum *. " E^viro Jg lasxpom ra 

7& ApctTOV, KCCj KcbTi^lfJLCtX^y >^<^ "^OV NtKCCVapOV, iTTi TCOV ^OVOOV liTOXilJLCUOV ^lXct" 

oiK(pov. KixpV^ oi la.<h thaXiKlct), zolj Aoopi^ tvj vicc, Au« yoLf) iiai, UclXcuo, k. 
liiicL. KOf tj jLCiV UctKcUOL, T^%«<A Ti? i^i, }i0il v7npoyx9?, ^ HK djVOriTOS' )J Jg Nsct, 
JJ X«/ QiOKpiTtg ^^TCCf, fA,CtX%CKCf)Tipa>, TTCtpOO TH 3 E7T-;%C£-fl|t/£,0U XO/ 'ZcoCPpOVOg' a fJilaj 

ctTToXifjyTrccvi-nxj Kcti AtoXi^og. lifdem fuit temporibus, cum Arato et Caiiima' 
ciooy atque Nicandro ; tempore Ptoiemcei F ioiladeiphi . Ufus efl autem lo- 
nica dialetio, et Dorica Recentiof^i ; dupiex enim iiia diaieSluSi Antiqua et 
Nova, Et Antiqua fane afpera qucedam eji, et pre^turgida, nec inteiieSitt 
faciiis: at Nova, qua et '^tioeocritus utitur, moiiior utiquey ab Epicijarmo 
et Sophrone ufurpata. Nec tamen refpuit etiam JEoiicam." 

III. Quod fupra locutus fum de Pleiade *, nihil illud attlnet ad fep- 
tem ejufdem fere temporis tragcedos, qui et pleias didti lunt. Quo- 
rum nomina aHa Theocriti SchoHaftes, Hephaeftionis SchoHaftes aHa 
profert. De qua re Andreas Schottus ^ Nos de nobiHffimorum ct 
maximorum ingeniorum Pleiade verba nu,nc facimus. Cujus princeps 
Theocritus ab omnibus femper habitus : ut qui Lycophrone, perfpicui- 
tate ; CaHimacho, Nicandro, PhiHcho, ingenio ; ApoHonio Rhodio, 
quoties iHi affurgere vifum, fubHmitate j omnibus dodtrina, longe fu- 
perior eft asftimatus. Nam et Eurlpidis elegantlam faepe aifequitur, et 
Homeri iplius majeftatem haud magnopere reformidat : propriis tamen 
viribus confifijSj non veterum poetarum fcrinia fuffuratus, imitari opti- 
mos in optimis contentus, non compilare. Atque hanc genuinam probi 
poetae Indolem, aHcubi ipfe * in epigTammate quodam de feipfo, ut fuam, 
fibi vendieat, ita canens \ 

1 Ita refte pro Philifco, ut Voflius ibid, p. Porica diale6lus leoior- dkatur pr/e xlla, qu» 
64, In qua tamen re Andreas Schottus decep» ufi fu.erant Epicharnius et Sophron.] 

tus, Obfervat. L. ii. §. 3. p. 36. " <t(Xt>(si k- 4 [Hac de Pleiade, quin et de qu^tuor- a»tati- 

gend. <i>(XKrKo{.' " b^» poetaram Grgecorum, egt;egie Jof. Scaliger, 

2 Obfervat. Poet. L, ii. 0,50. p.99. [Quod patrique Julio quam diirintillime, Opufc. Ined. 
liic pro fragTrento manufcripto venditant Schoftus Parii". i6fo. p. 466. In Epiftol. Cl. SalBiaf.] 
€t Barnefius, extat imprefllim in Aldina editione 5 Obfervat. L. ii, c. i. 

Theocriti. Vide Prsefatiunculas Qrxcfls ^ram- 6 [Eft Ivocepigramma Artemi^OfijnonTheo- 

inaticorum in hac noftra editione.] criti, ot fuo loco dixi.rous.] 

3 [Fortc kgendum 7ro§tf< THN EjTi^gjotjf, Ut 7 Anthol. Gr. fbl. 518. xliv V I T A T H E O C R I T I. 

KKkQ$. Xio^. Eyu oi QiOKpiro^, og 'md' f.ypa-^ct 

EiV ^ OLTTO TUV 7rO?i\.COV &tfJUl 'ZV0Ct>C0!riCi)V. 

'Tic$ npcc^ctyofci.0, 'TAr^piKAc-iTtj^ rs ^iKivrig' 
Mi^accv c^^OeNEIHN HTroT i(plKKvaufJi7iv. 

Alius ejl [Theocritus] Chius. Ego autem T^hcocritm qui hac fcripfi 

Unus ex plebe fum Syracufana.^ 
Filius Praxagora inclytceque Phtlina ; 

Mufam vero alienam nunquam attraxi. 

Et ita fane nullum Theocritus, quem in paftorali carmine fequere- 
tur, habuit j ut eum omnes Bucolici poetse fuum facile principem ag- 
nofcant, et unicum fere fibi proponant imitandum ; nempe veterum 
Bio et Mofchus, et VirgiUus j ac deinceps recentiorum plurimi. 

IV. Non defunt qui patrem Theocrito noftro Simichum, five Simi- 
chidam, didlum volunt ; quod eo fe nomine plus femel poeta venditare 
videatur. Verum dicendum, expreffa poetse ipfius verba, in praemifTo 
epigrammate, ubi omnia plana et limpHcia haberi debent, quaeque pa- 
trem illius Praxagoram, matremque Philinnam diferte afferunt, nobis 
longe pluris aeftimanda, quam ridiculae levefque criticorum conjcdlurae : 
cum in majoribus poematiis, et ilHs temporibus et noftris etiam, fcm- 
per fuerit mos, vera et propria aliquando nomina, per alia quaedam 
ficftitia, five icm^wcL^ct, five of^o^^ri^pa,, five luvracn^fjicLvnit, adumbrari. Non- 
nunquam etiam in minoribus poematiis, ubi asnigmatice pr^efertim ali- 
quid dicendum ; ut in noftra a^tate faepe fit: cujufmodi exempla, fi- 
quod opus, fexcenta proferre pofTem. Et ipfe quidem alias, ubi feip- 
fum vocat Simichidam; verum tamen et proprium fuum nomen fub 
asnigmate prodit. Ibi enim, fub Paridis nomine qui tres Deas judica- 
vit, ezoKpms fubinnuitur : ut, iiAPis i:if^i;^^cig *. Quomodo, in eodem 
poemate, vocavit Penelopen, otaenos mctTe^^ctv : quoniam Ulyffes, 
ejufdeni maritus, ottin fe vocatum dixerat Cyclopi. Etiam Telema- 
chum ibidem vocat poeta makpoiitoAemon : quod, f^ctapo^v TroMfjLavla, 

TctVTSv ayifJbcuv\ roi THAEMAXON. 

V. Quod denique mirere, funt etiam qui moschus verum et pro- 
prium noflro poetas nomen afHrment ; ita nempe primitus illum voca- 
tum, deinde aliud hoc novum nomen, judicii fama adquifitum, theo- 

1 Vid, Jof. Scalig. in Virgilii Cirin. v. 91. crit. c. xii. pag. 337. 338, cdit. 1604.] 

2 [ In Syringe. Confcr Heinfii Left. Theo- 

CRITUS. VITA THEOCRITI. J&V 

CRiTus. Quod legimus in illo apud Suidani% cui titulus tenos ©eg-" 
KPITOr. " QiOK^TTBs TCfOV 'BHxshncm 'ZirotriTtji:, ILv^AKiiaios Iwt9 «^Of, TrUT^os S<- 

\A>i^)it Uf CUiTVf <^m» 

SIMIXIAA, »zirflt avi tv f/Aimfjctptov mdotg iXKCi^ * j 
Evioi 01 IV 'Ztfjf^t^^dob iTTCdvvf^ov etvo^ Kiyam. Aox<| ^p mfjLog ti^ tIuj 'zs^n^^v eivatf 
mcTspa, Q i^yjKivoLi Upct>^ct)^f>a,v, Kdf fcvi-n^cL ^tKtvctv. AKHpjg ^i y^ytvi ^iKv^tu, ui 
Aa-}cXv\7rictafii fji,vr\fJLoviv{ 3. UiCfxcLa-i Jg KctTtt. -nv liTvMfjtcuov, rev i7riKXvi%vm Act- 
yooov, Uifit as, thjj toov YiiiioKtKm mtvimv iv^wjg '^of^ivog, 7n>kvig ^o^vj^ tK thtcov 67rf- 
•7r/%g. KccTu yav Ttvdu; Mot^o? KctXHfj^Qs, ©EOKPiTos iTtiKXvf^, ^heocritus Bu- 
colicorum poetay Syracufanus fuit generCf patre Simichide^ quemadmodum et 
ipfe ajirmat, [ Idyll. vii. 21.] 

SiMiCHiDA, ubi tu meridie pedem trahisf 
Sunt tamen qui id cognominis ei fuiffe, quodjima ejfefacie 'videretur, pa^ 
tremque habuiffe Praxagoram et matrem Philinam, af/erere non dubitant. 
Cceterum Philetce auditor fuit, ut Afclepiades refert, Floruit autem fub 
PtokmceOy Lagi cognomento : et bucolico carminCf quod bonce effit indolis^ 
non exiguam fibi gloriam paravit. U?ide fecundum aliquos, ^w/ moschus 
alias appellatury theocritus 'vocatus eji" 

VI. Verum hic error omnino ex juvenum animis averruncandus; 
cum fit otioforum hominum delirium. Ipfe enim Mofchus, in Bionis 
Epitaphio, inter fuos prsedecefTores poetas Theocritum Syracufanum 
memorat, quorum urbes patrias aeque Bionis fatum deplorare dicuntur, 
atque ipforum. Et certe Mofchus multo erat astate inferior Theo- 
crito * ; quum hic fub duobus prioribus Ptolemsis floruerit, infra O* 

1 [ Vid. Praefatiuncul. Grarn.] xg<T®-, nomen parum GrjEcum. Quod fi conce- 

2 [Idyll. vii. 21. Ubi vide Scholiaflcm. Sed das, faltem Theocritus non erit auftor illius car- 
non exinde clare liquet an fcipfum, an aliquem minis. Confer Gregor, Corimh. Dialeft. cdit» 
Simichidam Coum ex amicis fuis, innuat Theo- ClarifT. G, Koen, pag. 164. Not. 76, Credit 
critus. Neque enim fimum fuifle concedit Scho- et Reifkius eundcm Simichidam, Coum poetaa»', 
liailes, neque Simichidam inde appellatum. " 'O; fcripfilTe Idyllium feptemdecimum, five Encb- 
A Mpvli? 'Li^ip^i^a.'* Xiyi^, j:^ tt) SliMON «»«/, mium Ptolemasi.] 

r^xMi Aejgi/w." Neque fimus fed bene nafutus 3 Ita ex MSS. lego, pro (iftXiTrm^n ««/ Ar- 

eft Theocritus nofter, in fui imagine ; quam KMmK^ts uv [A.vyifnsnvi. Vide A. Schotti Obfer- 

poft F. Urfmum seri incifam exhibet Jac. Gro- vat. Pcet. L. ii. c. 5. p, 99. [Gyraldus etiam 

novius, Tom. iii. e. Antiquitat. Gr^c. Porro ex et Urfmus Phileta auditorem faciun:. In ift» 

hoc verficulo, necnon v. 50. ejufdeni Idyllii, quidem Schotti leflione poflit fignificaii Afclc- 

feptimi nempc, concludit doftifiimus Rcifliius, piadcs, qui Scholia fcripfit in Tlieocritum.] 
non Theocritum, fcd Simichidam quendam, po- . 4 [ Hoc probarc pofiet, fi non extarent vetc- 

etam Coum nobis haclenus ignotum, ccndiiifli- rum teftimonia, mollities et elegantia carminum 

in.um illud Idyllium fcripfiflc. Idem legit ibid. Mofchi. Confer Suidam, V. MOSXOZ.] 

k lyn-kpiadem V. I, et 131. -©svr-gW©-, J. e. ©icxomy, pro Ev- Xl\^ VITATHEOCRITT, 

lympiadem cxiv, et cxxviii. At Mofchum fub Ptolemaeo Phyfcone 
omnino claruilTe conflat, inter Olympiadas nempe clviiIj et clxv. 
Adeo ut ferc centum annorum fpatium inveniatur inter illorum tem- 
pora. Verumenimvero, quandoquidem in eo Mofchi loco, quo Theo- 
criti noftri inter alios clarilTimos fuperiorum astatum poetas mentionem 
facit, magna repcritur lacuna, etiam in pulcherrima editione Davidis 
Whitfordi ' ; totum locum exhibere juvat, cum prsmiffis, ipfo Sup- 
plemento,. et fequentibus. Quod quidem Supplementum ex aliquo ve- 
teri manufcripto Mufurus deprehenfum fervavit, et ab Henrico Stephano 
exfcribitur in eleganti fua Heroicorum poetarum editione \ Haec itaque 
Mofchus, in Epitaphio Bionis. 

A/)%6T£, 2;x£Awa/, rco Trivjto^, a,^xiri, Mco^ecfy 

IlAaUfy BiMy, B^pyiv^ <ri. x.Xw/i woXis, a^a, 7mvTa>* 

AfTX.ptj fjLiv yO€L{ tri ttoXv TrXiov ''Hjio^oio, 

Utvacc^ov a Tn^ovTi Ttstv Boiu^Ti^if^^TActj 3* 

Ot» nai>v KXtccuu Tnot fjivpcLio Aic^og ipvfjLVcL *, 

Ovai Tvm 7BV aoiobv ifjivpa/ro K?j»oj' ' a^. 

Sg 'zirXiov Ap;^KoxoiQ 7ro% TlGtfOf' ct,VTt ^ ZetTr^pnf 

E/o-gT; cv -n fJiiKtTfJt^a, Kiwpnwj a, MiTvKeLva,, 

Dein in noftris hacflenus codicibus defiderantur hi fex toti verfus, quos 
nunc ex Mufuro et Henrico Stephano lubens orbi literato exhibeo. 

HAmS OTOl^ JCcCTWpOV TlKi% tjOfJLa, jSiCOKaKiU^pXf 
EK HOKTCOV (TiO T^lfCOV CLVOLKKcUOVTO ^.VOVTi^. 

KKa,^ ILiKiKi^co;, Tv 'EafA.a KKiog, Ev ^t Kv^camv 

O -^iV f^€1(h0COv\l CWJ OfJifJiOiTi <p<J6<J))0f iJfeoSg 

Aa,Kpva, vvv AvKt^a^ kKcuoov %e<|. Ev Te TroKiTou? 
Tpiomacus ynmtpcco Bpy\v{ TTctp 'AKzvTt ^iKvjTUf, 

Tam re<Ste fequitur, ut olim, Phiietae difcipulus Theocritus. 

1 [Etiam Vulcanii, 1584. Aliorumque.] v. 1209. [Eadem conjeftura placuit Adriano 

2 [Fol. 487. Primus edidit hoc fupplemcn- Heringae, qui cum Cl. Valckenario communica- 
tum Z. Calliergus in Theocrito fuo, 1516. Plu- vit. Vid. Valckenar. Epitaph. Bion. pag. 87. 
res quoque alii, longe ante hanc Stephani edi- Leovard. 1747.] 

lionem, quae prodiit 1566. Non exftat in Al- 5 Scribe T^Vey. Vid, Schotti Poetic. Obfervat. 

dma Theocriti.] ^. ii. ^^ ^j^ ^^^5. Sic MSS. Vatican. [Hanc 

3 Proprmm nomen urbeculae in Boeotia. Ho- variationem olim notaverat Xylander in fcholiis 
Bier. Ihad. v. 708. [Hoc longe antea viderat, fuis Grascis, ut hic Anacreon defignaretur. Sed 
plunbufque illuftravcrat, Palmerius.] forte proba eft vulgata ledio, in qua Simonides 

4 An tfmni Vide qiiae no8 ad Anacreont. intelhsitur, Csus poeta.] 

Atque VITA THEOCRITI» xlvii 

Ep h 'Zufdxomttai ©EOKPITOS, — — 

Atque ita nobili fragmento Mofchum auximus ; et diftindioncm, quara 
diximus, inter illam et Theocritum abunde probavimus. Nam ipfe 
Mofchus, immediate poft haec verba de Theocrito, de fe loquitur : ut 
ncmo pofthinc dicat, per Theocriti nomen feipfum JWxr/x^yf indigitaffe> 

Ev h 'Lv^oLX9(nom 0EOKPITO2. AuTWp iya TOt 
AvffBviKO^ odvvcts (jliXttu fjLiXo?' a ^ivos co^cts 

KXccpovof^c^S * Moicrcts Tug Lod^^os cLfLfJui ^pcupm' 
A?Xotf f4,iy Tioy oXQoVy if^ot J\,' ct7nX€t\pot>s * aot^ctv, 

Atque ita fe Mofchus Bionis difcipulum, et carminis haeredem, affirmat : 
cum Theocritus, diu ante, Philetam habuerit praeceptorem, elegorum, 
et Afclepiaden, epigrammatum, poetas. Ut fcholiafles Theocriteujs ad 
illud 3, 

Ovn Tov €o9-Ao/ SIKEAIAAN vtxrif^t tov iv Hctf/^a» *' A(rx,Xv\7na,^Uv (pvjai tsv i7ri^oi,fJUfjLa\oypc(,(pov. 'Clcwep ^p lltfii^^ct.v icuj\ov XfifcA<| o 

0iQK^tTO$ 7rct7fOOVVf4,tKcas, CO^ VfiV ILtf/lJtp^^a,' iC TOV V.VfM^^PiV Kp&LTt^ClV, IfOV OVTK Kpct- 

Ttdcc, ovTO) KOj ywj 'ZtMKtoctv oj/fljw,ft^<|, tov A(rx.Xvi7rtct,^lu/ tcv Zctfjttov, ug tfiv tcv 
ZtKiXtdct, ii Jb;c^ cticiipis ^yovivoui.'' Ita Theon : et ex illo Lilius Gyraldus, in 
Theocriti Vita. Verum ut nobile illud fragmentum, modo Mofcho 
reftitutum, nullam pofthac fufpicionem incurrat, quo minus genuinum 
(it et authenticum -, lubet amplius de illo quce neceflaria yifa funt ad- 
texere. 

VII. Marcus Mufurus, ut modo diximus, primus hoc a fe repertum 
in quodam antiquo manufcripto admonuit*; fuo loco et authori refti- 
tuendum, Henricus Stephanus ab hoc exceptum fervavit, in ipfo fine 
Grascorum Poetarum fus editionis '. Jofephus Scaliger eofdem verfus 

1 [ Legit Cl. Valckenarius KXct^oiefAai. Ubi " tk x^xailat \Jc. hiatum] xn7r\^^ci<n, ^nH ^g.ju 
fupr. pag. 88.] •• •n t£A®- rm «^v»./»»." Dein fequitur in textu, 

2 Scribe fl{7nA«jref. MSS. Vatican,. ** EvJV 1.v^M,i{sm<,t(n, &c." Ita Z. Calliergus in- 

3 Idyll. vii. 40. troducit hoc fupplemcntum in fua editione prae- 

4 [Ubi hoc dixerit Mufurus, mihi non con- difta, 15 16. " M^/jjys J M0T20YP02 tXiyi -nt- 
ftat : nec novit forte Barnefius.] •' ««/t« «►« A«3-«»." Unde conjicio Calliergum 

5 [ Sc. fol. 487. Ubi feorfim excuduntur, non hoc habuifle e codicibus Vaticanis, quibus 
hoc cum titulo. " MOYSOTPOT 57;yi;, «» f48n*p>}- ufus elt. Ad illud ita commentatur Xylander in 
'* ««/ £» T*i ^ftA<A." Nempe pag. 273. Ubi fcholiisfuisGrascis,editionisTheocriti Brubachia- 
hxc in margine poft Voc. MmXuvx. ver. 93. nae, 1558. p.268. " E/ t««/7k t» are^y^» t« ;^>;ff7<K. 
allevit Stephanus. "T»s i^^as «li '0 MOYSOXros *' ©«;>? «ot t» MOrsoYFOY, varoewA):^*, rn-n xlviii VI TA THEOCRITI. agnofcit, integre defcriptos in veteri codice manufcripto nobiliffimi vi- 
ri, Liidovici Caftanei ; uti teftatur nobis Andreas Schottus, in obfer- 

vationibus fuis Poeticis '. IUud nunc paucis explicemus. V. 94. 

juvls? oavi^ KctTTv^ov TiM^ <p>fA,a. — Mofchus Theocriti imitatione gavifus 
eft : ut. vel ea de caufa diu ipfius poemata pro Theocriticis fmt habita, 
nec nifi avorum noftrorum memoria difcriminata. Ipfe autem Theocri- 
tus in Thalyfiis ^, 

Kctf ^p iyco Moicruv ycdTWpov q-ofX,c(>. 

Hinc Mofchi, om^ tccitw^ov ^o^ct. — V. 95. E;t yioicftLv, — In Mufuri qui- 
dem Hbro legebatur Moia-cov, non fatis accurate : verum in prasdidto co- 
dice fcriptum erat Motffuv, tefte Andrea Schotto 3. Quam ledtionem 
Theocriti, a quo fumitur, authoritas confirmat Ka/ yctp iyco Moktciv xot- 
Twaov ^ofA^A, Idem dicendum de V. 95. (tvduaKcuovTi. — Quod per fefti- 
nationem Mufurus fcripfit ctvcDcXcuam. — V. 69. K?^cuet iLiKiXi^oL? -n ilol- 
ua scMof. — Per SiceUdam, intelHgit SiceHdae fiHum Afclepiaden Sa- 
mium, elegiographum, Theocriti pr^eceptorem, de quo ipfe Theo- 
critus % 

Ov ya,p 'TTOd KciT ifjLOv V00V3 HTi TBV eo9"Aoj' 

1,i}aKi^a,v viKYifJci tdv £k l^ocfca, aoi. ^iXyiTuv. 
De quo loca fupra. — V. 96, 97, 98. Ev Jk Kv^covi, 'n^iv fin^ocavTi trwj 
cfJLfJt.ATi (pcuipog «l^gfiSg, ^ocK^va, vwj AvKioot^g KXcticov %£«. — De hoc Lycida 
quod Cydonius, hoc eft Cretenfis, ex Cydone erat, et poeta, et ofji,fAa]t 
LL&thooov\i (pctiipof, ipfe ita Theocritus, loco praedicfto \ 

•' Ko/ TIV O^CUf, 

"Ea-B^Xov cvy Moitra^m, Kvocovixsv Ivpofjng ocv^a,, 
€lVOfJLCl fjCiV AvKi^oLV, ————— Conftans itaque fama fuit, apud primos Theo- 
ciiti Mofchique editores hoc a M. Mufuro fup- 
pofitum fuifle. Conccdit ipfe Scaliger verflculum 
quendam, qui hos fex verfus, fivc fupplementum, 
antecedebat in codice Ludovici Caflanei, fpurium 
fuille. viz. 

Reliquos fex de quibus egimus, habet pro veris 
Mofclii filiis. Emendat. in Mofch. pag. 231. 
cd'.t. 1604. Veros etiam credidit Cl. Valckena- 
rius, modo citatus, pag. 81. Non interea pras- 
tereundum, quod Fulvius Urfinus adfcripferat 
Mujurl, verfui 94. nxyrei ixrzts, &c. in cditione fua Blonis et Mofchi, poft Fccminas Illuftres, 
1568. p.251. Et profedlo utebatur Urfinus magna 
copia bonorum codicum fcriptorum, quos illi 
fuppeditabat infl:rudiflima bibjiotheca Alexandri 
Farnefii Cardinalis. Etiam in virgilio col- 
LATo, afFert, in citandis verficulis, e membranis 
fuis meliora fsepe quam quas leguntur in editis 
libris.] 

1 L. ii- c. 48. p. 96. [Ipfe etiam Jofephus 
Scaliger. Emendat. in Mofch. ut fupr.] 

2 Idyll. vii. 37. 

3 Ibid. p. 96. 

4 Idyll. vii. 38. 

5 Idyll. vii. II. 

Et VITA THEOCRITI, xlix 

£t mox, K<x/ /tt' u\pif^ctg um a^Kra^uf Ofjifjbctli fjLei^ooovTi. 

— V.99. — Ev\i TroXiTttig Tptom^aig TFcrmfjLca B-pYiv\ 7rcLf''KKiv^,i ^iKr\-tztg, •— Phi- 
letas ille fuit alter Theocriti praeceptorum, ut modo diximus; et pari- 
ter cum Sicelida, hoc efl: Afclepiada, ab eodem memoratum, jam nunc 
oftendimus. Vixit quidem fub Philippo, et Alexandro Magno, necnon 
Ptolemso Lagi filio, a quo fadlus eft, in fenedlute magna, fihi Phila- 
delphi tutor : adeo ut Theocritus fub eodem militaverit prasceptore, ac 
proinde fuerit regis condifcipulus. Philetas autem, Cous erat genere, 
qua in infula pupillus ejus Philadelphus efl natus : ut ad eundem alter 
pupillus Theocritus. 

Kflt/ Ti KOOOS ClTt\a>)^i, (^l>l(pOS ViOytKoV iOVTOL' 

Ai^a,f^a> TTcijiec f^ot/f^ogt oti 'Tt^^a^v t&ig a,co '. 
Incolae vero Co, infulas, r^toTn^a^ vocabantur, a Triopa rege ; ut ab il- 
lius filio Merope, fit etiam didla Mepo^, MiftoTrtSy et MifOTr^is vyirog : et 
Callimachus vocat, Komv MefiOTnii^a, vfi<rov \ Quod autem Coum Philetam 
Mofchus hic ponat ad fluvium Halenta, idque inter Triopidas, [V. 99.] 
Ev TE Ts-oXiTcMs Tpiom^coig TTOTXf^ca B^pfjv^ mcf ^AMvlt ^iX.viTxg, concludendum, 
non folum Arjfj(,ov tivo, ivjg K.ea, AAgvTO vocatum, verum etiam UoTaf4,ov, Quod 
nefcio an ulli veterum latis obfervatum. Illis tantum Sicilias fluvius 
iftius nominis notus : et A^jp? rrjs k&), ut Theon ad illud Theocriti ^. 

H? %^0V0?, CtVlK iyca tl Kj EvK^TO? iS 7VV AKiVTU, 

" AA«f, inquit, (ita cnim lego, pro "AXiv?,) v\ Ayifjuog Ty\g Kao, ^tco KaXovfjn- 
vos, am Tivos 'AAeraf >j tdtos iv K&j, ^TCttg ovofia,^cfd/Jog a,m \Mvtiov Ttvcg (iaai' 
As^f. ETi ^i 'aa«$-, kcci 7nm,f/.os iLiKiKtagy Et ipfc Theocritus hanc infu- 
lam, in Encomio Ptolemaii, T^tom? Y3>^cdvav vocat*. Aiius erat magni 
nominis Philetae difcipulus, Zenodotus ; infignis grammaticus, fub Pto- 
lemso Lagi filio, cujus etiam filios erudiit, et prsfuit Alexandrinas 
bibliothecae. Primus etiam dicitur Homeri libros cmendafi^e, et in or- 
dinem redegifi^e, nempe ante Arifiiarchum, fed feculis aliquot pofi: Pi- 
fiftratum, Solonem, et Hipparchum. Hunc etiam Gerardus Joannes 
Vofiius ' effatur Philetae fuilTe difcipulum fub Ptolemaeo Laglda, ejuf- 

1 Idyll. xvii. 58. 4 Tclyll. xvii. 68. 

2 Del. 160. 5 Hiftor. Gr. p. 56. , 

3 Idyll. vii. I . 

ti demquc 1 VITATHEOCRITI, 

demque prasfuiffe bibllothecas : unde fequitur, ab hoc faltem rege in- 
choatam illam bibliothecam, quae Philadelphi.nomine praecipue cele- 
bratur, ut ab ilUus aufpiciis fit abfoluta. 

VIII. Philetae itaque hujus poetae Coi meminerunt, poft Theocritum 
et Mofchum, Propertius, Ovidius, Statius, Athenaeus, iElianus, Theon 
Scholiafta Theocriti, et pauci alii. Ita certe Propertius. 
Callimachi manes, et Coi facra Philetae, 
In veftrurn, quasfo, me finite ire nemus *. 

Atque iterum, 

Ora Philetasa noftra rigavit aqua *. 
De Philetae hujus macilentia nimia corporis ^lianus % etiam ubi vul- 
garem rumorem ipfe improbat, ex eo, quod adeo levis fi eflet, minime 
par foret tantum plumbi in calceis geftaret. Alias eidem dicitur no;jj- 
T/jff iPctfztTpav. Suis carminibus Battida puellam, fibi adamatam, cele- 
bravit. Illius tamen hodie parum fupereffe videtur. Quicquid tamen 
nobis licuit colligere, non vobis invidebo. En ! diftichon inprimis, de 
Hippomene, cui Venus dedit aurea poma, a Baccho prius accepta *. 

MjjArt. <pipm i(9\7rdi(ny tw ol •zsrcn Kv-Ti^ig iXoiaa, 
TpiOSCC AiOWTM acoKiv AWO n,poTa.(pcfOV '. 

Mala ferens in Jinu, qme quondam Venus captens 
E Bacchi capite trina dedit, 
Haec ctiam de Orpheo. ; 

Tov fJLiv 3i<roviStf Ketxsf^VX^^^ ctfA^tpiXvB^etmfy. ^ 

'ouKExoc rn-poiyros iosiPiv ivi QpcLKiosiv ipuTou; 

ApC-iViKHf, iy\6iV0V, — — 

Illum Bi/lonides mala machinantes circumfufce, 
^od primum ofiendit apud Thracas amores 
Puerorum, occiderunt. 

Licet alii Phanoclei "" haec tribuant. Ita etiam de Burinna fonte patrio. 

iL. iii. El.i. Poet. Anthol. V. *ii\HTA2.] 
z L. iii. El. 3. 5 Schol. ad Idyll. ii. 120. 

3 Var. Hift. L.ix. c. 14. ct L. x. c. 6. 6 [Qui librum fcripfit Hift T£2N KAAnN, 

4 [Ejus epigrammata memorat Suidas. Qpo- five de Formofis. Extant ejus luculenti elegi, 
Tumnullahodieleguntur.faltem fub ejus nomine, nec pauci, de Orpheo Calain pucrum giraite! 
in Anthologia Planudea. Habetur quidem sa- Qui forfan pars funt libri prsedifli, Vid. btob. 
Mius Philetas in Cephalea. Confer Voffium, Grot, §. Ixiv. p. 262.] 

Poet. iii. p. 52. Nccnon Cl. Rieftium, Notit. VITATHEOCRITI. li 

ifetasATV o\,'iV "TTpoxoyiai fii^Ufi-d/rj^oio ' Bo^iv^jf *. 
Habitabat in ojliis nigris lapillis prcedita Burince, 
Hoc etiam illius diftichon laudat Athenaeus \ 

rrjpvTcuro oi viQ>i>og, cf^m -yv^^ oKiffum, 
oJ«»?f Kct>x.Tii * TVfiifjict CpvAoL^cCfj^r}. 

Alium item verfum unicum, et epitaphium ejufdem, profert idem*j 
quae huc referre nihil attinet. At non omittendus, quem laudat Anti- 
gonus Caryftius \ 

Ba^^tUf ^ (p%.fj^os ' 'sy^<ri^v\tTci,o f^oLK^cc fji,iXioscX4, 

IX. Pkira quidem reftant alterius Theocriti praeceptoris carmina, 
Afclepiadas nempe. Nam in Anthologia, duodecim ad minimum Epi- 
grammata fub ejus nomine extant, multo fane lepore condita omnia. 
Quorum unum tantum, fpeciminis caufa, proferam : quoniam de Pto- 
lemasi Lagidas pulcherrima et diledifiima uxore, Berenice agit : atque 
proinde et authorem et aetatem per fe fatis indicat. 

ASKAHniAAOT, Eis etiisvcL BifiiviKfiS' 
KvTTfitabs a.J\J ei}cct)y -j ^if, t^ci}fii%i, fjcvi Bepev/XJjf. 

hii^^CO TlSTi^cLV CpjJ Ttg OflOlOTipCCV. 

An Veneris hcec Jiatua ? -Age, videamus an Berenices, 
Dubito, an hanc an illam dicat quis Jimiliorem. 

X. Talibus ufus praeceptoribus Theocritus, nec fuo ingenio et 
indole, nec illorum fama aliquid indignum fecit aut fcripfit j fed 
magnis principibus charus vixit, et in illorum etiam gratia immor- 
tuus eft. Verum ahis, et huic etiam, nocuit Cognominem habuiffe ; 
quamquam et ipfe fatis caute de hac re nos praemonuerit in illo epi- 
grammate fupra memorato, A)is.og o Xtos, &c ^ Neque enim tantum 
periculi in illa opinione videtur latere> qua Theocritus et Mofchus, 
aut etiam Bion, idem et unus fuiffe perhibenturj quantum in hac^ 
quod nofter Theocritus Syracufanus, idem fit atque Chius. Quum ta- 
men nofter tam aperte fe diftinguat ab illo, ut modo vidimus. Et di- 
ccndum, quod Chius ille Theocritus fexaginta annis Syracufano noftro 

1 Ibi fxiXtCfxmteat», 6 C. xxiii. 

2 Idyll. vii. 6. 7 [Ita et BnTninTK fiiXios», in epigrammate 

3 L. ii. fol. 71. A. tuiyMu, Vide nos ad Idyll. iii. 13.] 

4 [Siculorum vox, eonfer Theocrit. IdylJ; 8 Ibi <p««^®-. Malc. 
X. 4.] 9 Vid, \. iii, 

5 Fol. 327. 401. 

. pribr '^ lii V I T A T H E O C R I T r. 

prlor efTet -, Arlftoteli nempe ffvyxpjvo^t quem et epigrammate quodam 
fuggillavit. Id quldem in Anthologia, nonnifi dimidiatum extat ; at 
apud Eufeblum ', omnibus luis numeris plenum et integrum. Quod 
cum unicum fit maledlcl illius poeta? fuperftes opus, et, ob virulentiam 
in tantum philofophum, fatis luculentum habeatur iUius anlmi indi- 
clum, huc adtexere non gravabor. 

'^Ed'(J(>iov ivvovKH, i>iJ\J EvQaXa etf/,cc aov^y 
'ZvilXCL yClVGV }CiV0(p^COV ^JKiV Api<TOTzKvig. 

'05- O^ tIuj cca^cLTYi p<K$^o? ^vciv, etKiro vcusiv, 
AVT KKc(,avifA,iv\s, Bo(r(poj3ov €V <stCP%o<^5"» 

Hermia eunuchU ^t Eubuii unaferviy 

Inanem tumulum pqfuif vanus Arijloteles : 
^i, propter ventrem voracem, maluit habitare, 

Pro Academia^ ad ojiia Bofphori. 

HIc vlr, cum effet moroli et amarulenti ingenii, ab Hierone ut non- 
nulH, vel, ut alll, ab Antlgono, ultlmo fuppllcio afFedtus fuKTe perhi- 
betur. Quae res occafionem dedlt nonnullls magnis quldem et dodls 
homlnibus, at in hac parte mlnus cautis, de noftro Theocrlto hanc 
hifloriam fumendi. Horum primus eft Ovidius, qui in Ibide canit, 
Utque SYRACosio praeflridia fauce poetae, 
SIc anlmas laqueo fit via claufa tuae ^. 
Quldam ex grammatlcis 3 hanc hlfloriam ita recitat. " Cum Theocri- 
tus in Hieronis tyranni filium inve<ftus efTet, ab eo Ideo efl capl jufTus, 
ut cum ad fupphclum trahi fimularet, interrogatus, fi deinceps a ma- 
ledldtis delifteret : iile eo acrius ctlam regi ipfi maledlcere casplt -, 
quare rex indlgnatus, non jam ad fimulatum fed ad certum fuppli- 
cium rapi juflit. Quidam laqueo ftrangulatum, quldam capite caEfum 
prodidere." Et haec commentio carmini quldem Ovidii prasdidto con- 
grult omnlno ; verum grammatlcus debuit authorem nobis dare, ex 
quo poeta hasc accepiffet : cum nullum tamen adferat ; quonlam, ut 
credo, nullum adferre potuit. Quandoquidem ipfe poeta deceptum 
fe prodat apertlfTime. Error hinc ortus, quod Theocrltus alter ille 
Chius, fupra memoratus, poeta et philofophus, ab Antigono rege 

I Praeparat. Evangel. L. xiv, c. 7. fol. 793. perperam trlbuit Joanncs Tzetes Idyllium xvii.] 
[Refert ct Plutarchus, et Laertius. Confer Fa- 2 [V. 549.] 

bric. Bibl. Gr. ii. 435. feq. liti Theocrito chio 3 [Zaroitus nempe, Ovidii commentator.] 

Macedoniae VITA THEOCRITI. liii 

Macedonise primo, morte tali mul<£latus efTet. Nam cum altero rex 
oculo careret, licentius eft in illum Theocritus locutus, ut fcribit Ma- 
crobius ' -, quare in regis indignationem cadit. Qua re afHidlus, quo- 
dam dicente, ut primum ante regis oculos fifleretur, veniam illum pro- 
culdubio confecuturum, illico refponderit, IJeo nullum Jibi venice fpem 
reliBamy quandoquidem lufcus rex oculos non utique haberet. Et ob hoc 
didtum morti efl adjudicatus. Plutarchus paulo aliter rem prodit, ttf^ 
Hcu^m kycay^?. Nempe quod Eutropioni coquorum regis magiflro dix- 
ifTet, Scio quod tu me Cyclopi crudum appones : regem perftringens, al- 
tero captum oculo : atque ita petulantis lingua? poenas dedit. Ipfa Ma- 
crobii verba hasc funt. "AntigonQs rex Theocritum Chium, de quo 
juraverat quod ei parfurus effet, occidit, propter fcomma ab eodem dc 
fe didlum. Cum enim, quafi puniendus, ad Antigonum raperetur, fo- 
lantibus eum amicis et fpem pollicentibus, quod omnimode clemen- 
tiam regis experturus efTet cum ad oculos ejus venifTet : refpondit, Ergo 
impojjibilcm mihi dicitis fpem falutis, Erat autem Antigonus uno orba- 
tus oculo. Et importuna urbanitas maledicum luce privavit." 

XI. At de hoc noflro Theocrito Syracufio, neque ullus unquam ido- 
neus author maledicum dixit, neque genio finiflro utentem; at urba- 
num et probum, et in fuo genere facile principem, agnofcunt omnes. 
Hoc autem ad illius prasflantiam aftruendam argumentum fuffecerit, 
quod et omnium bucoHcorum poetarum primus fit femper habitus ab 
antiquis criticis : et quod VirgiHo, omnium Latinorum principi, pr£e- 
cipue placuerit, ut ex illius perpetua imitatione conflat : quod nec 
ipfe diffitetur *. De qua etiam re Macrobius ^ *' Didurumne me 
putatis ea quae vulgo nota funt ? Quod Theocritum fibi fecerit Vir- 
gilius, PafloraHs operis audlorem, Ruralis Hefiodum ? Et quod in 
ipfis Georgicis tempeflatis ferenitotifque figna de Arati Phsnomenis 
traxerit^?" Infinitus eflem, fi hic exempla hujufmodi proferrem, 
Nec tamen Virgilio debet effe dedecori, quod priorcs poetas fibi felici- 
ter imitandos propofuerit; nec Theocrito, qui et Homerum in multis 
aeque felicitcr imitatur. Anacreontem ctiam, in Kr.fnoKMTrlr^ Epun; et 
SopTironem mimographum, in Pharmaceutria : quod teflatur ejufdem 
Idyilii Argumentum. Ubi male legit Pierius * Exj^opiuvo? pro Sa^/jofof. 
Quanquam et Tullius meminerit Euphorionis cujufdam Chalcidenfis 

1 Saturnal. Lib. vii. p. 497. P^fif.] 

2 Eclog. vi, 1.2. 4 Hicrogl. Lib. xxx. foJ. 216, A, 

3 [Saturnal. L. v. pag, 373. cdit. 1585. 

o poetse li^ VITATHEOCRITI. 

poetae, idque paftoralis ', cujus^ carmina Cornelius Gallus Latinitate 
donavit. Veruin is Tlieocrito aliquanto pofterior aetate, ut ex Voffio 
conftat. Quare Pierius oninino corrigendus. 

' XII. Non nobis eft volupe lites inter fummos poetas excitare. Ve- 
rum id omnibus in confelTo eft, Theocrito neminem efle fimilem in 
fimplici genere : utpote qui in Bucolicis femper fervet loietv Ka,%tfiou>, kolj 
KccTu iluj A<piKHcM iTTtrvxf-^Thjj. De qua re fic Modicius apud Pontanum 
in Symbolis ad Bucolica Virgilii. " Maxima laus Theocrito, quod paf- 
toritiam limplicitatem omnium optime fuerit imitatus j nam Virgilius 
immifcuit allegorias, et res alias quafdam, quae majorem eruditionem 
et fenfum altiorem habent, quam ut humili figurse convenire videantur.'* 
Idem fere obfervat Hermogenes de Theocrito, his verbis. "'o^cts om to 
tb^iM? TTf? yvufA.vii' Kccf ^lw ro, 'aov n -n '^iJv£/<rf/,cL kccj a, "TTiTV^, cuttoKi, Tfjva,. 
Koj 7u TToTka, TMv BHxsKiKcoVf ivcL fjL,v\ nt TT&.vTu. Kiyod, Tiiiewiu i<ri' Vides quauta 
Jit Jimplicitas fententice, Dulcem fufurrum et pinus ifta, O paftor ca- 
prarie. JS/ pleraque e Bucolicis, ne dicam omnia^ funt ejufmodi." Et 
hoc quidem Valerius Probus obfervabat olim; *' Theocritum poetam 
facihus BucoUca fcripfiffe, quia apud Grscos fermo Rufticanus a Civili 
dividi poteft. Ideo Latinis difiicile fuit, quia neceflb eft per eadem 
verba accommodare fenfus ^" Illi Mufas nempe colunt feveriores, ut 
Martialis canit. Quintihanus * generahus loquitur. " AdmirabiHs in 
fuo genere Theocritus." Et in eo fane lepos quidam et venuftas efV, 
quam affequi Latinitas omnefque Romanae Gratiae minime pofTunt. Si 
tamen in ea parte, inquit Rapinus ', dignus eft ahqua fide Gellius, qui 
libro nono, capite nono, Nodium Atticarum, fatetur fe expertum. 
** Nuperrime apud menfam cum legerentur utraque fimul BucoHca 
Theocriti et VirgiUi, animadvertimus reliquiffe Virgilium, quod Gras- 
cum quidem mirum quam luave efl, verti autem neque debuit nec po- 
tuit." Certe Theocritus mihi videtur in eo fuperaffe Virgilium, quod 
Doricae linguae opportunitate ufus, qua caruit ille, ad paftorum inge- 
nium fcripfit multo magis accommodate *. Nam ut monet Demetrius 
Phalereus, ** nXaTia, KaKm mvTa, ol Act^^nt^. iDidubfo latoque ore loquun- 

1 [Memoratur quidcm in Eclogis Virgilii. Sed x. [Vcrum hoc dicitur a Virgilio, fub pcrfona 
nullibi patet eum paftoralem poctam fuiiTc. Scrip- Galli. Ut notum pueris.] 

fit amatorias elegias, quas imitabatur Gallus : co- 3 Vid. Heinf. Left. Theocrit. c. 1. 

mcedias, aliaque nonnulla epico carmine.] 4 L. x. c. i. 

2 .Qucm et Virgilius videtur imitatus. Ut ex 5 De Carm. Paftoral. 

illo conjcftare licet, Ibo et Chalcidico, &;g. Ecl. 6 Vid. Rapiu. ibid. p. i8i. 

tur VITATHEOCRITI. W 

tur omnta Dores." Illud enim a, quod ufurpare folent, ut vocallus longe 
fonantiufque, ita nihil quod ingenio paftorali magis conveniat, excogitari 
poflit. Quod inter alia locum dedit Longino rhetori cur Theocritum, 
E¥ Tois Bii^o^ixais iTnTvx^^rnv, in BucoUcis felicijjimumi appellarit. Et prifcae 
quidem Doricae linguas vafta-gravifquc, afpera et rudis, quodammodo 
eft pronunciatio ; quod ipfe Theocritus ahcubi notavit '. UndeHermo- 
genes, ** O QicK^Tcg et^i^ivov Tiya, TnTron^Ki Aoopi^amtg 'y^vcupi, O^ tp 7iKa]vveiv 
tIjj (pcavnv, 73 a> iK7rK6i^ ^jOfA.'iVcug." Quem locum minime videtur afie- 
cutus Rapinus, ita exponens. ** Theocritus grave nefcio quid impofuit 
Doricisjeminis. ''." Cum exponendum effet, " 7heocritus quendam ira^ 
feentem inducit Doricis Jeminisy quod adeo vocem diducerent : vocalem 
nempe a ut plurimum ifurpantes \" At rccentior et Nova Dorica, qua 
Theocritum diximus ufum, mitior paulo et lenior ; excepto, quando 
ob charadteris neceffitatem, ultro durior eft, et veteri diale6to gaudet. 
Et haec quidem Nova Dlaledtus, quam et fuperius attigi, ipfa vocum 
collocatione, quandam efficit carmlnis ftrudturam conformationcmque 
adeo venuftam, modos fonitufque verborum tam lenes et delicatos, om- 
nemque orationis contextum tam admirabilem, ut toti veteri Latio de- 
fperandum fit, priufquam fuavitatem hanc fimplicitatemque attingere 
queat *. 

XIIL De Titulo autem hujus poetae operum nonnihil dlcendum^ 
Non enim rede fe codices noftri habere videntur. geokpitot eiata- 
AIA, genuinus minime haberi debet -, cum ab eo vox B^^xoAtxct, quae 
praecipua eft, et a qua maxime veteribus innotuit, exclufa eft \ Ita 
certe ApoUonii SchoUaftes, eioKflo^ iv roi? botkoaikois. Ita anonymus 
quldam veterum grammaticorum, " Knro^iAv Au^, 'jroog botkoaika eTrc- 

^a,(ptjauv, fA,yj ovtmv hkcov BOTKOAIKflN, a.Ti^a, holj nOIMENIK£lN, koj AIIIOAI- 

KiiN." Addo, ego, " xo/ 'n^ooucm *." Etiam Hermogenes, " Ka/ ymXif 
ru, Qio^iT-d IV Tois BOTKOAIKOIS, KoLj ctTi^cav HK oXiyoov, &c." Pindari Scho- 
liaftes, cum Theocritum defignet, botkoaon vocat. " to Je vtt dyKcdvogy 
as 'TT^os TO ^a^piT^Av a,Kiiipiov, 'ovTco KOj BOTKOAoS, 'TTroXiviom cpccpilfctv Myi ^." 

1 Idyll. XV. 88. Tlxanxa-hiaai «cTncim, quitur graramaticus de diftinftione inter paftores: 

2 Tlie/i l.S)taif. L. i. c. 6. nimirum, quod alii erant finiisXoi, alii ynn^n^ 

3 Vid. Idyll.xv. 87. alii MTcoXa. Hinc, inquit, omnia Theocriti Paf- 

4 Vid. Rapin. Carm. Paftoral. p. 182. toralia non funt bucolica ; nonnulla enim perti- 

5 [Confer Heinf. Left. Theocrit. c. i. pag. nent ad aliam claflem Paftoralium. Vide nos in. 
291.3 Diflertatione de Poefi bucolica Grsecorum.] 

6 [Nequaquam hic afl^ccutus eft mentem gram- 7 Edit. Oxon. fol. 3 1 . 

matici Barnefius, quas tamen fatis obvia eft. Lo- - 

Verfum Ivi VITATHEOCRITI. 

Verrum inniiit Theocriti in Idyllio feptemdecimo '. Et vcl hinc patct, 
fruftra effe in hac parte dodiflimum Heinfium, qui diftinguit inter 
Theocriti opera bucolica, et alia alius generisj cum et hic ipfe lo- 
cus ex Ptolemssi Encomio laudetur : ubi tamen author bhko^os voca- 
tur *. Unde conftat vocem r^tygxJo^j^tx&jf fumptam, ex majore parte, ad 
omnia alia pertinere, atque proinde verum et genuinum Thcocriti ti- 
tulum hunc efle, GEOKPiTor stpakotsiot eiataaia botkoaika 3. Ve- 
rum plenius nos de hac re, in Praele(5lionibus quas fuper Theocrito 
habuimus olim, in fcholis publicis Cantabrigiae. 

XIV. Quod reftat, dicendum, illum maximis fui temporis principi- 
bus notum efle et placuifle : quales Ptolemaeus Philadelphus rex JE- 
gypti*, et Hiero junior rex Syracufarum. Quorum utrumque celebrat. 
PriEterea dodiflimis fui temporis hominibus carum fuifle conftat, Phi- 
letas et Afclepiadas, prasceptoribus ejus, uti pracdiximus ; Callimacho 
etiam, Apollonio Rhodio, necnon Arato Solenfi, poetae aftronomico, 
qui inter pntcipuos ejus amicos memoratur, cujus et ipfe plus femel 
meminit ^ Porro de ahis Theocriti operibus accuratius nos in Pras- 
lediionibus Thcocriteis agimus : ubi iipoitiaas memoramus, hoc eft, 
poema de Proeti filiabus in vaccas converfis, et ex Junonis ira furiatis, 
a Melampode poft expiatis et fanatis, inque priftinam formam reftitu- 
tis. De qua re Politianus % Vitruvius \ Ovidius \ Etiam £A7r;Jk$-, hoc 
eft diverfas hominum Expedationes, quibus quidvis fibi quivis fperant, 

1 V. 30. alicui et probato teftimonio, videtur hoc inniti. 

2 [Nimirum ita celebris erat Thcocriti cha- Optimum forfan eft argumentum svracusi^ 
ra£lcr B0TK0AIK02, ut /3i^>(9A()f vocaretur etiam ejus, five ADONtAzuSi^, Lcvius certe, enco- 
in illis operibus quae non erant bucolica. Refte hic mium ptolem^i, quod dubitamus an fcripfe- 
diftinguit Heinfius : tantum concedit, generali rit Theocritus. Laudat et Ptolemaeum, in Idyl- 
hoc nomine ea quae non erant bucolica, ita tamen lio, xiv. 60. feq. Sed fama Ptolemaei Phila- 
a veteribus difla fuifle. Sic Homerus poeta delphi proculdubio permeaverat in Graeciam, 
appellatus eft. Vide quomodo nos hanc rem ex- ibique celeberrima fuit. Quod fi Alexandriam 
pedierimus in Praefationc. Compilavic hic Hein- nofter inviferit, videas cur tam multa, ut ciedi- 
lium Barnefius, neque cum intcrea intellexit.] tur, e libris feptuaginta Interpretura in carmina 

3 [Haec habuit ex Hcinfio. Miror tamen Bar- fua tranftulerit. Fafla eft ilJa metaphrafis jufiu 
nefiura de voce Kt^vXtMoy non hic elaboraviFe doc- Ptolcmaei Philadelphi : atque adeo in manus 
tam difl"ertatiunculam. In Vaticano quinto Ti- Thcocriti Alexandris dcgentis non modo facilc 
tuluseft,0EOKPITOTBOYKOAIKAEIAYAAIA, pervenire pofl^et, fed et celebris fuerit oportet 
Infcxto,0EOKriTOYElAYAAIABOYKoAIKA. apud doftos et literatos viros, qui maxima fre- 
Ne plurcs codices citem.] quentia regis aulam comitabantur.] 

4 [NuIIus bonus aut vetus auftor tradit Theo- 5 Vid. Idyll. vii. 98. loz. Schol. ad IdyU. 
Qrituin in Alcxandriam commigrafle. Inquitfcrip- vi. i. 

tor argumenti Graeci ad Idyliium feptimum, 6 Mifcellan. c. 50, 

*• Peregre agens Theccritus in infula Co, cum 7 Architedl, L. viii. c. 3. * 

*' ad Ptolemaeum in Alexandriam proficifceretur, 8 Metam. L, xv. 21. 

*' &c." Traditioni tamen potius, quam certo 

atque VITA THEOCRITI. Ivii atque proinde quotidiana vita? incommoda levius ferunt. Edidit quo- 
que Hymnos, quorum fiquid intercidit, ingens proculdubio damnum 
literato contigit orbi : quod quidem licet confpiccre ex Hymno illo 
qui folus fere nunc extat, titulo aioskotpoi. Compofuit praeterea HPiii- 
NAS, quae omnes periere : nifi forte ahnai, five bacch^, fint pars 
aliqua iftius operis ; utpote quas de Ino, Autonoe, et Agave, tribus 
heroinis, Cadmi filiabus, tradat. Videtur et illud poema huc referri 
debere, quod berenicen vocant : ex quo AthenjEus fragmentum pro- 
tulit S non ibi, nec ab ipfo Scaligero, fatis emendatum. Euflathius 
etiam, *' QioK^iTo^ iv bepenikh/, &c^." Et, fi G. J. Voflio fides % quo- 
cum fentit Salmafius o Tmw *, et Rapinus % STPirH, five Fijiula illa, 
quam alii Simmiae Rhodio tribuerunt, noflri eft opus Theocriti. Sup- 
plemenium ad iiaiaika afFert Cafaubonus ^. Hadtenus de Theocriti 
operibus. Neque efl ut amplius de hoc poeta inquiramus : cum vete- 
res grammatici qui hujus aetatis poetas, aut eorum vitas, defcripferint, 
prasfertim Theocriti, quales Amarantus, Amerias, Nicanor, Munatus, 
Neoptolemus, aliique non pauci, aut perierint omnes,aut in bibliothecis 
adhuc latitant. Qjiiare hasc imprasfentiarum de Theocrito Syracufano 
dixiffe fufiiciat. 1 L. vii. c. 7. fol. 284. 

2 Iliad. n. 407. [Quam ibi afFert particulam 
Euftathius, certe tranfcripfit ab Athcnaei loco 
modo citato.] 

3 De Poet. Gr. p. 61. 

4 [Ita quoque fenfit Euftathius, ubi th SKAH- 
TA Theocriti memorat : fed in hoc tantum cum 
sevo fuo confenftt. Porro plura alia ejus opcra 
reccnfet Suidas, quae praetermifit Barnefius.] 

5 Carm. Paftoral. p. 105. 

6 Ad Diogcu. Laert. L. ii. §.71. fol. izi. Porro Fragmentum lycidas di£lum,{lve achil- 
LEs ET DEiDAMiA,adeo fasdisfcatet erroribus, ut 
nulla fpes de illo finc codicibus emaculando. 
Nos tamen unicam emendationem ponimus ad 
V. 14. " A<oTi}«n cpifvv ^e/,1 Alg«^vi(n»." [Haec 
emendatio non conftabit cum verficulo. Piaeterea 
hoc carmen ab omnibus conceditur non eflc The- 
ocriti. Vide idyllia bionis et moschi edita 
a Nicolao schweeelio Norlmbcrgenfi. Venc- 
tiis, 1746. pag. 86.] { Iviii, ) JUDICIUM CL. SANCTI AMANDI DE EDITiONE THEOCRITI CUM HESIODO, qjj JE VIDETUR ANTI QJJ lOR ALDINA*. NON modo Theocriti, fed et Hefiodi, 
antiquiflimam eam effe editionem 
cenfet eruditiffimus Fabricius, quae Aldi cu- 
ra prodiit Venetiis, A. D. 1495. Ego vero 
editionem o6lodecim priorum Theocriti 
Idylliorum, necnon Hefiodi Operum et Die- 
rum, duobus aureis, opportune valde emi, 
cum diftraheretur nobiliffimi Comitis Oxo- 
nienfis inftrudliffima bibliotheca ; quam fci- 
licet horum poetarum editionem primam 
omnium principemque efle, mihi pcrfuafi. 
Bibliothecarius, iit puto, pra^ditSli Comitis 
libro ifti adfcripferat, ^^Lovaniiy 1500. Fa- 
*^ bricius f." Lovanienfem quidem editio- 
nem Theocriti memorat Fabricius, fed anni 
1520, non 1500: neque vero ca editio 
quicquam, fi memini, Hefiodi habet. Prae- 
terea Lovanienfis illa eft in quarto, ut lo- 
quimur : noftra vero in folio ; eftque quoad 
formam fuppar editioni Ariftophanis editae 
ab Aldo, A. D. 1498. Veruntamen omne 
dubium tollit editionis hujufce meae charac- 
ter j qui nempe plane refert charadleras ma- 
nufcriptorum codicum, et forfan illius ip- 
fius ad cujus fidem excufa eft. Primas An- 
thologi^e PJanudeae, et Apollonii Rhodii, e- 
ditiones typis chara6lerem manufcriptorum 
imitantibus impreflas fuifle, fat notum : fed 
earum utraque ante annum 1 500 prodiit ; neque poft id tempus, editum tali typorura 
genere ac norma librum uUum exiftimo. 
Hinc mihi primum facile nata eft fufpicio, 
hanc meam Theocriti editionem cum Al- 
dina, anni 1495, pofl^e de antiquitate cer- 
tare. Confulo protinus Epiftoiam ad Gua- 
rinum, editioni illi Aldinae prasfixam j ut 
viderem utique, an Aldus a fe primum edi- 
tos Hefiodum et Theocritum dicat, necne. 
Nihil tale reperlo. Sufpicari tamen quis pof- 
fet, iihim in ipfo Epiftolae initio innuere, 
Hefiodi Theogoniam a fe tum primum procu- 
fam. Offendo fubinde haec verba : " Sic in 
*' hoc libro in iis quas addidimus eclogis, 
" &c." Videbatur hic prima fronte eclogas 
dixifle Theocriti Idyllia ; atque adeo fateri, 
fe tantum nonnulla jam ante vulgatis in hac 
fua editione addidifle. Sed ocyus dcphrendi, 
aliter hasc ritc poflb intelligi. Petierat ab 
Aldo Guarinus folummodo Hefiodi Theogo- 
niam : ille non modo eam edit, fed et muJta 
alia. *'Itaqueaddidimus inquit, [fc.Theogo- 
*'niae] ejufdcm poetae Scutum ac Georgicorum 
" libros, necnon Theocriti Idyllia^ feu opuf- 
" cula, [non dicit Eclogas\ triginta. Item 
" Moralia, &c." Itaque pofterius illud ad- 
didimus pendere poteft a priori ; et tum, per 
Eciogisy cuncla in eodem volumine edita, 
praeter Theogoniam, intelligenda funt %. ♦ Hodie cft Bibl. Bodl. In mufaeolo protobibliothecarii. 

•f- Eft idem forte liber qui recenfetur in imprelT. Catal. Bibl. Harl. Lond. 1744. 8vo. tom. iii. 
p. 84. Num. loi 8. Prjefcribitur in fronte '* Cofmi Oricellarii k, t«» (piXa»." 

X Aliter hsEC intellcxit Cl. Reifkius, ut videretur etiam fufpicari aliquid de editione aliqua, Aldina 
antiquiore. Apponam ejus verba, ex Praefatione ad nuperam cditionem Theocriti. pag. x. Tom. i. 
•• Sunt etiam loci quidam illius Prasfationis Aldinae mihi perobfcuri, ut ille : Sic in hoc libro i7i iis 
** quas addidimus Eclogis. Sic loquatur homo, qui nova qusedam carmina adjunxerit antiqjjiori 
**cuiDAM EDiTioNl SUAM PR.ffiGRESs.ffi. Ecquaenam vc-o praegreiTa tuam eft editio Theocriti, 
*• Alde ? Nos enimvero tuam credidimus ad hoc diei omnium principem, Eccuinam addidifti Ec- 
♦'logas illas, quas te ais addidiffe ? Illine prima A. D. 1493. a te curatae ? Ergone illa carmina 
** Theocriti pauciora compleftitur, quam hjec poftcrior ? Pcbebas planius bqui, ct rationem pof- 
^* t^rorum habere," EDTTIO THEOCRITI ANTIQUIOR ALDINA. Hx 

Repugnabit forfan aliquis, inauditam ha£le- Aldo ea voce denotari ; et in hoc, cum Vir- 

nus, et nulla ratione fultam, talem th Eclo- gilii au£toritatem quodammodo fecutum vi- 

gis figiiificationem : jamque adeo conten- deri pofle, qui Bucolica fua, ad imitationem 

dere perget, Theocriti idyllia tantum ab Idylliorum Theocriti compofita, eclocas 

Ego quidem puto Aldum refpicere hic ad hanc editionem Sanflamandi noftri ; quae tantum 
«ftodecim habcbat Idyliia. IUis nunc primus addit Aldus duodecim alia, quas vocat eclogas, 
«t r.umerus triginta conficererur. Et profeflo in Catalogo Lugduncnfis Bibliothecae, fortc eft ipfa 
Theocriti editio de qua hic a Sanf^amando difleritur. Sic cnim habetur, p. 251. *^ Ifocratis epera 

accurante Demetrio Chalcondyla, Mtdiolani, 1493. in fol. Eadem, cui adneHilur theocritus 

et Ueftodus Gr^ce, 1493. fol.''^ Statim infra quoque eadem editio Ifocratis occurrit. Anne funt 
Ifocrates iile et Theocritus ejufdera quoque typographi ? Sane editio Ifocratea ita defcribitur a Mait- 
tario. ** Jfocrates Graece curante Dcmetrio Chalcondyla, per Henricum Germanum et Scballianum 
" ex Pontremulo, fumptibus Bartholomxn Scyafi et Vincentii Halipreuti, Bartholomaei Zozani. fol. 
" Mediolan. 1493." Quibus fubneftitur haec nota a Mattairio. " 24. Jan. Id prasterea notand. in 
** calce libri defcribi typographicum fymbolum cum literis V. S. Quo fymbolo ufum fiiifle Ulderi- 
*' cum Scinzenzeler obfcrvo." Annal. Typogr. Tom. i. par. ii. p. 559. Idem alibi tradit de hac 
editio:ie Ifocratis. " Hunc Ifocratem efle eodcm charadlere quo AnfAijT^ttv XxP^foy^vXov E^MTij^utr» 
" e-uto7rli)(^, &c. &c.'' Ibid. Tom. i. Par. ii. pag. 753. Eft ille quidem liber Dcmetrii Chalcon- 
dyl<e in amplifiima Bibliotheca, olim Sunderlandiana, nobiliflimi Ducis de Marleborough, in sedi- 
bus Blenhemianis. Eundem quoque vidi, ni fallor, in bibliothcca collegii Emanuelis Cantabrigia?. 
Porro memorarc videtur alibi Maittairius hanc ipfam de qua agitur, editionem Theocrlti. viz. 
*' Theocriti Idyllia xviii. Hefiodi opera et Dies Graecc. Eodcm, nifi fallor, ferc cliaraftere, quo 
^* excuditur Orpheus Florentiaj, 1500. foL" Intrr Liiros anni etTypographi ijidicio dcflitutos. Annal. 
Typogr. Tom. i. par. ii. pag. 765. 

Cum vero de rarioribus hifce libris, praefertim qui fpe<?^ant hoc noftrum inftitutum, diflerendi fe 
locus obtulit ; vcl corrigam hic vel illuftrabo quae jam attuli de duobus supplementis in Idyllia 
vigefimum quartum et quintum, inf. pag. 235, 236. Ibi quidem dixi supplementa illa con- 
fifta fuiflTe a Joachimo Camerario ; primumque prodiifle in Eobani Hefji Latina verfone Theocritit 
quae fcilicet acceflio eft editionis Theocriti Camcrarianae, imprelTas Francof. 1545. Ccito fane cer- 
tius eft, Camerariam cum Eobano Heflb ftudiis conjunftiflimum fuiflc, ctiam in Theocrito vertendo 
adjutorem; ut, fi non in ejus gratiam fcripfifle, faltem cum Hefl"o communicafle, supplementa 
praedidla credibile fit. Et cum Fabricius memoraverit duas antiquiores editiones Verfonis Hef/iana; 
aiteram anni 1530, Haganoac, alteram anni 1531, Bafileas, quarum neutram ego vidi ; dubito equi- 
dem annon in harum priori supplementa illa primum comparucrint. Fabric. Bibl. Gr. ii. p. 
437. Quae et textum quoque Graecum, Fabricio eodem teftc, compleftuntur. Unde fufpicari licer, 
in illis etiani editionibus primitus publicata fuifle Joachimi noftri fcholia in Theocritum ; non au- 
tera in illa perrara anni 1545, ut dixi in Prasfatione, p. x. Not. 6. Prasfertim cum tituJus did» 
editionis, fc. 1530, oraiflae quidam a Maittario, ita fe habeat apud Fabricium, Scripta Camcrariana 
xecenfentem, BibL Gr, xiiL p. 507. " Theocriti Graeca poemata cum praifationc Graeca Joachimi 
** Cameraiii ad Georgium Heltum. Hag^oae apud Johannem Sccerium in 8. ■ 1530-" Haec 

autem cditio, quam Maittarius omifit, fecundum Niceronium, tota conftat e Graecis. " Cette edi' 
•' tion efi toute Grecque.^* Homra. Illuftr. tom. xix. pag. 84. Parif. 1732. Sed eft Graco-Latina 
editio illa Haganoeniis, anni etiam ejufdem, quam, ut modo praedixi, memorat Fabr.cius, ii. p. 437. 
Haec dubia folvant, qui omnia cxcmplaria penes fe habent. Jam miror Fabricium, inter editione3 
librorum Camerarianas, omififlie eam Theocriti, (forte etiam cum aliis nonnullis,) anni fcilicet 1545, 
quam deicripfi in Prsefatione. Quamvis et editionem Theocriti Camcrarianam ibidem citaverit, mihi 
nunquam vifam, impreflamque per Brubachium, anno 1553. Tom. xiii. ut fupr. p.^i^- Quje ta- 
men eundem verbatim pras fe fert titulum, quem noftra antea memorata anni 1545. Cocfer Mat- 
tair. Annal. Typogr. iii. p. 628. Necnon Bibl. Reg. Gall. CataL i. pag. 266. fol. Num. 420. 
Parif. 1750. Eft ea editio anni 1545, omifla non minus a Maittario quam a Fabricio, in Bibliotheca 
CoUegii Wintonienfis. Vide Prologum Verfionis Heflianae. Necnon, lib. cui tit. Narratio de Fica 
Eobani Htjp, &c. fcriptum ab eodem Joachimo, edit. Lipf. 1616. pag. 47, 48, 49. Necnon E- 
piftolas Eobani Heffi. fol. cd. Marp. 1543. pag. 156. 131. 21 7. Interea editionem Verfionis illius 
Hefftana oftendo, a Fabricio Maittarioquc praeteriram nuperque a me conquifitam, viz. " Theocriti 
♦* Syracufaui Eydillia triginta fex Latino carmine reddita, Helio Ecbano Heflb intcrpretc, &c, Pa- 

^' rifii*. Ix EDITIO THEOCRITI ANTIQUIOR ALDINA. infcnprerlt. Veruntamen, ut hoc in medio 
rdinquamus, le<3:a illa et perpenfa Aldi E- 
piftola, deinceps ad conferendas inter le 
£ditiones ipfas me vertoj fi forte exinde ali- 
ciuid certius elicerem. Tum vero ftatim 
manifefta res vifa eft : cum mea editio, id 
quod praemonui obiter, oftodecim tantum 
prlma Idyllia daretj Aldina autem ea, et 
quinque infuper alia, quae invulgatis ordine 
fequuiitur, immixtis tamen Mofchi et Bio- 
nis aliquot Idylliis, necnon Syringcm, et 
Anacreontica in mortuum Adonidem. Quis 
enim crederet, aliquem adeo vel hebetem vel 
inconfultum fuiffe, ut poft Aldum ederet 
exiguam duntaxat Hefiodi partem, quum 
ille integrum edidiftet, aut ut tot Theocriti 
Idyllia, fi jam ab Aldo edita eftent, ultro 
ne ii'>^eret ? Quae fpes editionis tam mucilae 
et imperfccSlae ? Sed non elt cur conjeiSluris 
aut rationibus agamusj ipfe enim editor 
editionis hujus meas nos aperte docet, fibi 
©(Sodecim Idyllia Theocriti fola nota fu- 
ifle : ipforum nempc ad finem haec adjecit, 
TEAOS TOT ©EOKPITOY. Ex quo luce cla- 
rius eft, Editionem Aldinam illi nunquam 
vifam, unde et ea noftram priorcm fuifle 
jure fufpiceris. Addam hoc ampiius. Mos 
eft typographi noftri, de quo infra dicam 
fufius, ut novum Idyllium ftatim in eadem 
pagina inchoet, ubi praecedens deftnit j fi 
modo locus in ea fuperfit ad Titulum, et 
quatuor duntaxat carmina Idyllli. Jam vero 
in ultima pagina, quatuor fola ultima car- 
mina Idyllii odlodecimi extant ; ita ut non 
folum Titulo fequentis Idyllii fed et integro 
Idyllio ipfi locus in eadem pagina fuperfit. 
Quinimo pagina quaelibet, praeter Titulum 
Idyllii, verfus circiter duodeviginti capere 
poteft : at Idyllium nonum dccimum folis 
oclo verficulls conftat, ut prolnde non modo 
fpatium ei fit In ultima pagina, fed et Ti- 
tulo et Initio Idyllii vicefimi, fi nota ha;c 
Idyilia Typographo noftro fuiirent. 

Hoc igitur meo jure mihi fumo : o6lode- 
clm tantum Theocriti Idyllia editori meo 
nota fuiffe, eo faltem tempore quo ipfc ul- 
timam manum editioni fuae admovit, et id- circo Aldinam Editionem nondum ab illa 
vifam. Atque hlnc nonnulla, quae noftrae 
quidem editionis pretlum vehementer au- 
gent, et a nobls jam dlfputata extra dubium 
ponunt, neceflTario fequuntur : quorum pri- 
mum ac praeclpuum eft, quod ad alicujus 
veteris manufcripti codicls exemplar excufa 
eft, ut antea ex charadterum forma recle 
conje6labamus j alterum, quod non modo 
nlhil obftat, quo minus ante Aldinam edi' 
tam fuifle putemus, (ed et ratlo fuadeit, II- 
lam potius, quam hanc, primam omnium 
THKocRiTi EDiTioNUM mcrito cfl^e cen- 
fendam. 

Quod fiquis Aldinae Edltionls fautor nihi- 
lomlnus etiamnum contenderlt potuifle fieri, 
ut clrca idem tempus utraque prodierit edi- 
tio, vel etlam Aldina paulo ante meam, ego 
certe id evenire potulfle, minime inficias 
iverim. Sed nlhil interea vldeo, cur Aldi- 
nam prius edltam effe conccdam ; cur au- 
tem meam potius antiquiorem credlderim, 
fupra patefeci. Sed de hoc quivls, ut volet, 
harioletur. Id modo faltem mlhi dabls, non 
potulfle meam diu poft Aldinam prodirc, 
cum Illa ignota fuerit edltorl huic noftro, 
eandem cum Aldo artem exercenti, et cu- 
jus propterea adeo Intererat noflTe, quicun- 
que ex cjus tam infigni typographla prodi- 
erant libri. ^quo prseterea rerum aeftima- 
tori dublum eflTe non poteft, quin eruditls 
omnlbus cito innotuerint libri ab Aldo editl, 
ut vel ex ipfis, fi non aliunde, typographi 
qulnam et quales efl^ent illi llbri difcere po- 
tuerlnt. Sclolum igitur aut valde pervica- 
cem efle oportet, qui diu poft Aldinam edi 
hanc meam potuiflTe affirmaverit : quum au- 
tem Lovanlenfis editio nonnlfi viglnti et 
qulnque annis poft Aldlnam afpexerit lu- 
cem, quis non mlretur hominem inventum 
cfle qui noftram cditlonem Lovanienfem eflTe 
praepoftere judlcaverlt ? 

Porro in meo exemplari neque Titulus 
ullus apparet, neque nota ulla in fine, vel 
typographi, vel temporis, vel loci, a quo, 
aut quando, aut ubi, procuderetur. Titu- 
lum quidem avulfum efle, fi ullum unquam " rifiis. Apud Jacobura Bogardum, 1456. i2mo." Ibi quidem proftant supplementa ante- 
difta, cum fuis prsefuiunculis a mc alibi [p. 136. 137.] recitatls, pag, 94. 96. Ut et in aliis, crcdo, 
Vcrfionis iftius editionibus a me vel non vifis vcl non citatis. Veruntamen qui de rebus hujufcemodi 
rationem inire vult, aJeat neceiTe etl Bibliothecam, nemini non patentem, libris Grscis rarilTimis 
pluribufque quantivis pretii vetuftitis Grae.ae monumentis inftru£lam, viri dodliffimi juxta atque 
humanilfirai, in harum literarum commoda nati, antonii askev/, mcdici Londinenfis. 

babuit EDITIO THEOCRITI ANTIQUIOR ALDINA. Ix; habuit, certum eft ; fiquidem folium quod 
nunc eft feptimum folitarium eft, ncc co- 
haereret hodie cum reliqua operis compage, 
nifi aliquis chartae laciniam adfuiflbt, quas 
comple6titur quse nunc funt fex prima libri 
folia i ita ut pars ejus ante id quod nunc eft 
folium piimum, alia autem pars poft folium 
quod nunc eft fextum, pauluium extet ; at- 
que ad hanc chartae partera, folium quod 
nunc eft feptimum, ne fcilicet excideret, 
agglutinatum reperio. Conftat ergo folium 
unum periifle, five Titulum illum exhibens, 
five prorfus vacuum, quod in initio libri 
proftabatj et cum hoc, quod nunc fepti- 
mum eft, fex intermedia folia compledleba- 
tur. Simili plane modo, folium quod nunc 
feptimum a fine eft, folitarium eft, et exci- 
deret, nifi eadem ratione qua feptimum ab 
initio reliquo operi agglutinatum foret : ita- 
que et in fine deefle ibidem folium unum, 
perinde ac in initio, liquet j fed utrum id 
omnino vacuum fuerit, aut fi non vacuum 
quid haberet impreflum, planc in incerto 
eft. Minutiora haec quidem j ftd ad rem 
noftram probandam luculenterque monftran- 
dam maxime neceflaria, nec ideo filentio 
prastereunda, 

Mihi fanefufpicio jamdiu animum infedit, 
omnes illos libros antiquiores qui nullam 
typographi, temporis et loci, notam prae fe 
ferunt, in fine mutilos efl^e j cum videam 
tot libris, ab ipfis typographiae incunabulis, 
indicia talia rite appofita ; nec fingi poflit 
ratio allqua, cur typographus, profanos fcrip- 
tores cdens, eadem fupprimere et celare vo- 
luerit. Quinimo cum et ars ipfa tanto in 
honore eifet, ct artifices non modo lucrum, 
fed et gloriam captarent j haud facile indu- 
cor ut credam, eos non quantum ab ipfis 
erat, et a quo, et quando, et ubi quaevis 
editio imprimereiur, omnibus notum facere 
ftuduifle. Sed fi certum eft extare allquam 
profani fcriptoris editionem Graecam, cui 
typographus nec nomen fuum, nec locum 
ubi, nec annum quando, excufa eft, affix- 
erit j ultro conceflerim meam quoque hanc 
Theocriti et Hefiodi editionem fine iis e- 
tiam in lucem propalari potuiflTe. Mos eft, 
quod jam attigi fuperius, Typographi noftri, 
ut Idyllium novum inchoet in eadem pagina 
ubi prxcedcns definit, fi vel quatuor carmi- nibus locus relldus fitj quinimo, quum 
quinti Idyllii finia in ima pagina eflet, Titu- 
lum tamen fexti in eadem exhibuit, ctfi 
Idyllium ipfum nonnifi pagina fcquenti in- 
choetur : maluit nimirum Titulum ab Idyl- 
lio divellere, quam tantillum chznx vacuuni 
relinquere. Nomen fuum ct locum et an- 
num hujus editionis nufquam appofuit j ap- 
pofuifl^e dicas in eo folio quod olim ulti- 
mum fuit, nunc vero deeft ; fcd cur pagi- 
nam integram, et plufquam dimidiam alte- 
rius, vacuam reliquerit, haud cquidem vi- 
deo. 

Atque hinc coUigo nihil Hefiodi, praetcr 
Opera et Dies, ab eo cum o<Stodecim Theo- 
criti Idylliis editum efle j fiquidem Dieruniy 
in quibus haec editio definit, decem tantum 
ultimi verfus paginse, quae nunc penultima 
eft', infunt j reliqua autem pagina, quae ver- 
fuum adhuc viginti capax eft, et integra in- 
fuper pagina fubfequens, prorfus vacua re- 
liita eft : quod efle contra Typographi nof- 
tri morem, cum ejufdcm au6toris aliquid 
imprimendum reftaret, a fupradictis abunde 
patetj imovero, fi alterius alicujus fcripto- 
ris opus aliquod imprimendum fuiflet, fpa- 
tium tam immane non hcrcle vacuum rcli- 
quiflet j nam ad Theocriti finem, reliquam 
paginae partem duntaxat vacuam reliquit, et 
Hefiodi Opera et Dies pagina proxime fe- 
quenti inchoavit. Verum fane eft notam non 
appofitam in fine Dierum, quas fignificet 
Hefiodi eum cfle finem j prout faftum in fine 
Theocriti jam vidimus : fed hoc non eft 
tanti ut mutem fententiam meam j poterat 
enim talis omiflio vei ex incuria vel oblivione 
profluxifl^e. 

Nequis autem qui meam editionem non 
vidit, fufpicetur inter Theocritum et Hefiodi 
Opera et Dies olim forte intercefliflb alteriu» 
Theogoniam et Scutum Herculis, ex eo quod 
in Aldina editione pocmata illa primum lo- 
cum obtineant, et quod mutilum efle dixi 
meum Exemplar in principio et fine, ut 
ideo nihil mirum fit fi in medio fit etiam mu- 
tiium ; pauca fubtexam, quae in medio Ex- 
emplar hoc noftrum nequaquam efie muti- 
lum, prorfus evincent. Sed id prius notan- 
dum : male, ex eo quod dixi in exemplari 
meo deefle folium unum in principio et item 
alterum in fine, colligi, nil mirum efle, fi 
q integra Ixii EDITIO THEOCRITI 

integra et norl adeo exiguje molis opera in 
medio volumine defiderarentur ; longe enim 
difpar ratio eft tum inter folium unicum ct 
opera integra, tum inter principium vel fi- 
nem et voluminis medium. Primum etenim 
et ultimum folium, nifi volumen extrinfecus 
fit apte munitum, cito ufu, fi non injuria, 
atteruntur, et paulatim adeo, ut vix ac ne vix 
quidem reliquo corpori adhxrefcant. Quod 
fi Titulus, aut nota quae indicat ubi, quan- 
do, et a quo editio aliqua in lucem emifla 
fuerit, iftis foliis fortaffis abrafa fuerit, tum 
demum non modo inutilia folia illa futura 
funt, fed etiam ut indecora pretium libri 
minuunt. Atque hinc faftum arbitror, cur 
tot libri in bibliothecarum Catalogis occur- 
runt, quibus additum illum folenne, Sine 
anno aut loco. Quoniam videlicet primum et 
ultimum folium tritum lacerumve fuerit, u- 
trumque a bibliopolis, pro more, quoeftui 
gnaviter inhiantibus, exfectum penitufque 
fublatum; ut hinc pluris exemplar, tum 
quod nitidius, tum quod vifum antiquius, 
jeftimaretur. Atqui longe aliter fe res habet 
de medio voluminis : quod, uti vides, attri- 
tum non efle poteft, nifi integrum volumen 
pariter atteratur j neque vero exinde quid- 
quam avellere bibliopolae interefle poteft; 
quod et facile praeterea, vcl ex alphabeti ty- 
pographici ferie, fi non aliunde, a quovis 
non hofpite in re libraria dignofceretur. 
Quum itaque ne folium quidem unicum, e 
medio voluminis cxcifum, emptorem non 
plane indodlum aut negligentem laterc pof- 
iit, non eft cur quifpiam poemata integra, 
multis foliis conftantia, ex exemplari alicu- 
jus medio excifa, vel forte deeffe, fufpice- 
tur : five enim fraude five cafu evenerit, ut 
liber aliquis adeo mancus evadat, profecSlo 
iieri non poteft quin iftiufmodi defeftus in- 
tuenti facillime pateat. 

Oftendam tamen, nihil prorfus in medio 
noftrae hujus Editionis deficere ; fed in om- 
nibus, ubi ubi funt, ejus exemplaribus, He- 
fiodi Opera et Dies, nuUo alio fcripto un- 
quam interveniente, fubjundta fuifle Theo- 
criteis Idylliis illis o<Slodecim. Atque hoc 
quidem conftat, eo quod alphabetum redie 
procedit : nam primis quatuor litteris com- 
prehenduntw Theocriti omnia qu% in hac ANTIQUIOR ALDINA. 

editione extant; et tunc e veftigio Hefiodl 

primum folium fequitur, notaturque «. 

Succedunt huic folia feptem alia, quse ad 

i fpedant ; ac dein fequitur (^, in cujus fep- 

timo folio abfoh-untur Hcfiodi carmina. 

Odavum periifle fupra monuimus. Exifti- 

mabit fortaflle nonnemo fieri poflTe, ut H«- 

fiodus ille qui in mea editione comparet, 

olim pars fuerit editionis omnium operum 

Hefiodi ; ita ut Theogonia et Scutum Herculis 

quatuor primis alphabeti litteris contineren- 

tur, et cum i inciperent Opera et Dies : et 

quum forte fortuna periiffent exerhplaris ali- 

cujus Iheogonia et Scutum Herculis, reliqua 

Hefiodi carmina commode adfuta fuifle edi- 

tioni huic noftrae vatis Syracufani : eo con- 

filio, ut ne perirent ; vel fraude, ut exem- 

plar hoc Theocriti quod rarius, una con- 

itridtum Hefiodum divenderet. Sed hoc com- 

menti pleraque refellunt. Charta ct cha- 

racler, cum Thcocriti tum Hefiodi noftri, 

prorfus iidem funt ; ut proinde, vel ob hoc 

folum, uno eodemque tempore, et ab eo- 

dem typographo, cdita fimul utriufque poe- 

tae haec opera, fine dubio credibile fit. Cse- 

terum fieri non poteft, quod praedi6li com- 

menti fundamentum eft, et quo fublato cor- 

ruat neceflTe eft, ut Theogonia et Scutum 

Hercuiis, eifdem typis quibus Opera et Dies 

in meo exemplari impreflTa funt, tot folia 

adimplerent quot Theocriti Idyllia odlode- 

cim ; id quod cuivis illico patebit, vel Al- 

dinam confulenti editionem, vel numerum 

vcrficulorum fupputanti : fiquidem in ea e- 

ditione Idyllia ifta octodecim folia triginta 

ct tria occupant, quum Theogonia et Scutum 

Herculis comprehendantur in foliis viginti 

duntaxat et quatuor. Theogonia conftat car- 

minibus I02I. ScutumHerculis Af%0, Ambo 

nna 1501 conficiunt. At o<Slodecim Idyllia 

verfus continent 1691. Jam uniufcujufque 

Idyllii Titulus, ad minimum, quatuor, non- 

nunquam feptem vel oSto verfuum, et duo 

primi verfus quatuor verfuum, femper in 

mea editione locum obtinent. Adeo ut vel 

ob hanc folam rationem fieri nullo modo 

poteft, ut Theogonia et Scutum tot folia fibi 

vendicarent, quot odtodecim praedi<3:a Idyl- 

lia : etiam fi par verfuum numerus in illiB 

et in his eflet. Frolixius EDITIO THEOCRITI ANTIQUIOR ALDINA. Ixiii 

Prolixius haec et operofius indagavi, quam Aldina, illa efle vetuftiorem, aut certe 

forte res non tanti momenti tulit. Atqui vel eodem tempore, aut paulo fiibindc, ela- 

volui, quantum in me eft, oftendere, uti boratam publicique juris fa6lam : quoniara 

fuperius de Theocrito, ita nunc etiam de aeque conftat, editori huic noftro Aldinam 

Hefiodo, Editionem hanc meam, rariffimam etiam editionem Hcfiodi prorfus ignotam fu- 

illam quidem, neque hodie literatis agni- ifle. Ha;c extra dubium dijudicare, penes an- 

tam, quum pauciora Hefiodi teneat quam tiquitatum typographicarum peritiores efto. ( Ixiv ) 
GRAMMATICORUM PR.^FATIUNCULiE. 

[Notantur inter alia Variantes Lediones infigniores, e Vaticanis 
Codicibus, et cditionibus Aldina et Calliergi.] 

O BI02 TOT 0EOKPITOT, 

KAi xnN AAAnN BOTKOAiKnN noiHxaN nEPI, 

EK TOT SOTIAA', 
/JI\E0K.PIT0S XiOf, ^rjTup, (^ct^Trj^ MtjTfo^Mpii th IffVZpctTDCOV, iypci,ype ;^^oi^- 

^"^^ AVTiTTShl^^VOSl/TV Oi ®i07nfJl,7rCi) TCi) Wo^KCC' (pipiTtlj Oi CUUTii l<ropiC& Al^vyj^, KCCf 

E7n<ToKoui %.v^ot>(non» Et* ^6 >ca/ m^of ©Eox^tTZif U^aJrcLy^pii aoLf ^iKiwi?, «' ^^ 2<|t*- 
tfci^s^, 'Zvpoiiuvcno?' o\ Jk (pam Kci)ov. MiTCtntvi^ri oi iv l^.vpoLKHjrcus. oOt^s- iypoL-^i m 
KOuXovfJ^ot, BOTKOAIKA iTnj Ack}pi(h Q^\gi,KiKTco. Tivi^ ^i ecvccCpepcvaiv «f a^vTov Kccf 
TZ6VTU, nPOlTlAAS, EAniAAS, TMNOTS, HPaiNAS, EniKHAElA ^sA)?, EAE- 
FEIAS Kcii lAMBOTS, EIIirPAMMATA. I^ov ^i ou Tpet^ ^yova>m ^ovxsXiKcav 
iTTCOV Tizir^'^, ©iOKpiTVS invajj Mo^os ILiKiXicoTfi^y Kctf 3tuv ILfA^vpvcuog, IK Tivos "x^a- 
pnha KO^Kiii^ii ^Xoooj-fif, 

TENOS ©EOKPlTOr. 

0EOKPITOS Toov BOTKOAlKilN mtviTti?, 'ZvpAKQVtnos Iw 79 ^or, TTUTpos* 
^ifjt^i^^ovy cof oLVTt? (prjm' 

i:ifA,i;^^oc 'i 'm Syi * 72/ fJClffctfJLipiw mooc; iKKets j 
Evioi ^e 73 * ZifjLij^^a, eTTOdvvfzov etvom Myaoj. aoKet ^p * oijU-of ' ti^ tIuj 'Z!rC9ffi'^iv 
etvccfy ' 7!rci\ipa> h i(^v\Kivcm ^ UpaJrctyopa.v, Kctf fjcvfn^a, ^tXtvav. aKH^vis A yiycvi 

^° (^iKlTTTrid^, KCCf ^^ AcrKhv\7ri0t0ii, UV fJtVV\fJbOV<^\, VlKfJ(,OL<n Oi KOtTU -nV U.TDMfJt,CUOYy 

1 Vidc Suidam Kufteri, Tom.Ji. p. xyj. 8 A»ve/ h uvrov ifet ITg«|«^g» jt, 4)(A<w ft»«/, 

2 «iflj, Vat. 5- Vat. 2. 

3 5rK, Vat. 2. 9 U^ixppa*, Ald. Call, Tl^xh^fxi, Vat. 2. 

4 Aldina crv. Calliergo t». Idem Vatican. 5. 10 Pro 4)<A<3-7n^j<, (piX^tx^a, Ald. Vat. 4. <p<- 
Porro pro Br«jWy, quod dat Aldina, habet wo<J^ A«t«, Call. <p<A>)7J«Jif, (p<A>i7w, Var. 3. 5, Schottus, 
Call. et Vat.2. Obf. Human. p. 97. e cod Tolet. ita hsec ]egit. 

5 2<f*<;y«>)?, Ald. Vat. 3. 5. z/p;j<Ji«, Call. u)ccvr»ii h ^pti (pihxru, us Ao-x.X>i7nuh? fA-yytf^- 

6 ^5, Ald. Call. h, Vat. 2. idbi. Intellige Afclepiadem grammaticum, qui 

7 S<(t<5f T(f rlw latSini-^n etviVf. Ita Call. Cas- commcntarios fcripfit in Theocritum. 
tcrum Vat. 4. et 5. >)»_ fine nj, S</it(^ «»«/ 7^ 1 1 «y Cail. «f, Ald, Aa-KXy^Tnxhi, Vat. 5. 
tg&ffprt Aldina. 

TOV PR^FATIUNCUL/E GRAMMATICORUM. Ixv tnTi^vis ^ohli ♦ i)c TouTuv vnnvx^' y^a.Ttt ytvv Tiva4 M.oo^of Koi,Kii[d^os * QioK^mg iTfi- 

nEPi TOT noT KAi nax eipegh ta botkoaika^ 

TA p»H9A/xcfc ^oumv iv AcCKiocufjLovi sO^e^vo/, xa/ Tn^iosug 'zsrCPXB'^^ tu^wi/. tuv 
^p TlifxnKuv ivie^o^m iTt koj ^o^u •mam tIm E?Xct^a, TxpAosovTMv, ivi^ ' koui io^Ti^ 

ApTif/.iao^ KcCpVdTldb^, TOOV Oi 'ZS-OUoJtVOOV CtWKiKpVfJCf^COV ^OU lltJJ iK TOU TToXif^a Tat- 

pcfxJuiy Ay^oiKoi Tm$ enriX^VTi? «f n kpov, ihcug u^cus iluj ApTif4.iv vfjuwia-oir Ti]i 
ai THTooy f4.iiaris " ol^i?*}^ ^of^ivv\?, 7xrct.^fZ€iVi tv iB-cg )cctf i(pvKot.')^. ^° A)Xoi cJs Voo- 
itv Tov rpoTTOv iv Tiw^ctpiJ^ TYif 'LiKiKiou; o.-^^vcejf Xiyaax lu. (^HKoKiKot.. Opiq-y] yoop iK- 
KOfJi^i^ovTi ^^ -n T^s ApTif/.idof ^octvov iK Touipoov TYig 'ZKvSid.^, ^^^t*''^^ iPiTna-iV, iV 
i^nicc TxroTztpLOis iK f/.ia,f ynj^f jtiovmv ct7roAaowo£g. o h 'TTcpi^i^Hg ng ?tj)40v Tii\g ItoL" 
KiOiit T^ i^T^i a.mvi'^a]o iv tois Kiycfj^oig ^a.^poi5 •roTa.fjt.oig' iTreiiu. eig tIjj TwU" I AtifMf, Vat. 2. Ald. et Call. ut nos. 
z Kctf 'zsbt ttJo/, Ald. Vat. 4, 

3 }*p*t y-c-f, Vat. 2. 

4 «X Tj/]«v, dceft Vat. 3. 

5 Poft ©fexg^Tt»?, i/?«go» inferit Vat. 5. 

6 tro/i(a,(B-ti, Vat. Poft V. 'fyrix.^^njtj, fequun- 
tur ha;c in Aldina, quae defunt Callicrgo. 'E^tlt 

^ ""'•tf*'®' '"* '^ AgJtT» KOj TS.il^t^lC}^\S »tj TSf N<. 

xctft^it. 'E.ytnro ith tuy ^«»»» HitM^iuii rov «1><- 

Tp »£«. OVO ^p H(7J, -Tmy^eUM, KCCf 91», K«/ ij ^E» 

vxwAflM« i^x^H» ■ni i?J x«/ i^fgeptjj, x«/ »x sy»«})- 
T©-. ») A »£«, ») ;£«^ OioK^tTOf ;^n-m\, [^XXjuKuli^ 
Tnt^u ETnjMffiti Kctf 2w<ppe»«j. » y«p «{weA<,:67i5t»8]«/ 
AitXt^&-. 

APTEiMlAfiPOY rPAMMATIKOr. 
B*)}(sX.iKctf f^icntf cmrefXai; zroit^, yu/j c/'l ctuti 
Tmrctf 

E»T< ^le» (/.CM^^Oli, ttTt fXIXi xy?.xi. 

A»vej e X/ej, if« ai QioKfilo; «j •HXflfe ^x-^x 

E(i XTTO TUt ZSoyi^Ut tifjt,l 1iV^CO(SCri<l^y' 

Y<ej T\fX^X2$pxo tsk^KXvTyii r? <I><A<»i;j 
M»7W» jy e^)ietl/jj a ti* i<piXKV(rut.iify, 
Eii BOYKOAIKHN. 
fjonrig a-Kv^p®- j/nXXKloi rt kou\ KKxyv*?) 
H jiiiKtXiKri TTOoi» iyKtircti ^i*Xoi, 
Toi Jjxf fo<puiA,ty 01 ^Ae»7fj re» Aej3» 
SToaaeffi Xx^^on « x!A(^»« <pp5y?y. 
Porro in Vaticanis habentur eadetn illa quac mo- 
do dcfcripiimus epigrammata, fed non cifdem 
plane verbis. Vide virum dodilTjmum ad Gre- 
gor. Corinth. p. 165. edit. 1766. In Vaticano 
f)riano poft epigramma Bjf»c«A<x«f > ^'^- fupra ci- tatum, fequuntur haec. Quae nec in Aldo nec 
Callicrgo funt. Ccrtc non integra. BovkoXi>(^ tm 
/8«ai», euTroXix eth aMjwv, zrot^vix i-m <z<rf9o«/;«v, <ru- 
•ooaix ST< «vuv. n«j ^ovKoXi}(£r, xisriy^pr.mv euTot 
fAV) e»T«» «Afti» BttKoXiKaiv, XXt^ci Kotf zroifJi.iytK»)'), xetf 
fievngXiKm, E« tk xgftT^e»^ [^ipevt rocuTot rui rt- 
tiXTCodhii \P!ffiy^<pri7Wt. Et^vfii.tx Xi^frvtj xtiti tj 
6iJh T» ofifsiu' toiKOTli yicf roii <T^JZ,J7roii «(n» •( 
Aej^/. Ylui HK v3myfX<poiTcc>[ Tttvrtt rc. votri/n^Ttc 
2ilg.Xo^i, ^xXiytnt^ yxf 6» t«7J TifT*» (a^ruTTV. trn 
Kctf ■m m AaKlxva. Ovk tiJiXiv « 7r«<ijTJjj ^eivctf 
xXb^eicti Kctf x?>t.oixf ijz!rvy^.fxi, xTi^x y.tcui ot.^iJS^t,^'' 
e-et* Tirun reii voirifAXtn eturov. Eihi yxf Xeyn I5t, 
Kctf TO oir,yi)f4^riKev, Kctj ro a^[j,giliKoy, Kctf re ftiK- 
Te», Kctf 2ij^. Tovro vzs-iyo^<pyjm> ««i;^;«. [Qll3C 
fcquuntur defunt Vat. 2.] Aue/th k«/ Ix^i .^^- 
XiKrm Ki^fyiTUj e 0fex^<T^, f/,xXiftt, tft ct4/CifafJec4; 
Kotf ^JuXxixoui Auptn Tnt^ ra ETn^pua Kctf "Lu- 
^ge»«j. Ou fiujj d^ X7TsXiU7mviTCt\ xctf AetXio^f 
Dcin TTWffw w«<>ijjj, ut infra. 

7 Habet cundem Titulum Calliergus. Uts^ 
iv^riinu; ruv ^HKeXiKUv, Ald. vi£^ vri;, Vat» 4* 
Eiljjjaiy T»» /inKoXiKuv, Vat. 3. 

8 Kotf, Ald. quod deeft Call. et Vat, 5. Ha- 
bet xvif ri, pro ctfttn, Vat. 2. 

9 ««s^r>ij, Ald. et Call. cum Vaticanis. Le^it 
CI. Reiskius x^ii-y.i, cum acceptus fuijjet dca cart- 
tus eorum. Infcrit autem $«»nj, Vat. 4. 5. 

10 Legcndum forte xfjf^veof, cum CI. Rcif- 
kio. A»«< h iv, Ald. Ita contra^flius ha:c exa- 
rantur in Vat. 2. A»v#< h, <pii<riy ti "LiKiXiK y*- 

n<B-eif. 

n Ti» Tjj A^T^ (jtihi, Call. Dccft tv, Vat. 3, 
4, 5. Tt) A^rtf/tth, Ald. 

r ^api^i)^ Ixvi FR^FATIUNCUL^ GRAMM ATICORUM. 

ETEPON AAH0ESTEPON*. 

h a>X*fyt}f Xcytg ' TtiHTos, ILtuoius w^ls '■^^^n? ^v tuis 'EvpAKatra/.Sy koli •mK^ 
Xuv mKuuv <p%Cf)iVTaVy etf ofjLOVOicLv * tov 'zsrXviB^ovs Xoimv iXB^ovTtf, ioo^iv A^7tf/.tf 
owncL yiytvivcm tjj? ^a,?Xa.yf}f, ol (h a.ypcixsi ' i^upov iK0fA.tauv, koj tv\v ' %ov ^^M- 
765" a.vvfji.vtj(ra.y' ^ fmtm h tms ary^iKois ^° a^cus tottov " ioocra.v <rvvifyi» 

HEPI AIA*OPAS TIIN BOTKOAIKQN. 

TA " ^qvxbXika tx{ ^'''^opov t!w tuv '7roiv\fJLa\oiv iTri^a.Cpfjv. kuj ^^ cctTroXtKA 
€<?j, Xfl£/ 'ZS-otf.^iKa.y Kccf fjt.iKT». T»jv fj^oi 0,7^0 TCdv (locev «A»j^ev i7n^a>(pfiv, u)$ ct^i- 
(^vovTOf Tov ^ciiev* ho koj ^^KoXiKO, etp*i7Uj •mvTU. Ki^iuj di (iovKoXoSy Tmpa. tv tcI4 
/Stfflfr? tXcujyeiv^ t] cltto tsv TXf |3o*f kcoKvhv a.TifcctytKco(ja.Sy *} tcov ^ocov KCfW Kccf 
tTifA.iXet<Q-ctf, T^QTTy^ TBV ctfiiTa.^oXov «f a.fjLiTctQ,oKov. etotiv oi (pa.mv ojuTtvg ^3 (tp-nv 
^^VpT^fA'^^* J*}Cj^^y 6V iojulcp 'WTras izovlci'> kcli 7Pjpa,v Truvcanpfttus a>va>7rXicov, ^* xa/ 
Oivov iv euysico cta-iccoy cnroy^rjv yiftovTa.s nt? v-^ctvTcoaiy t^iCpctvov Tg TnptKH^, koj Ki" 
pa,Tct tXct(pcov 'Tt^oirKGt^, Kctj fjciTct xitpa^ i%itv Xa.yco^oXov. tsv oi viKwctvm Xdfju- 

QctVeiV TnV TOV ViVtKrifJ^CV etpitV. KCtKitVQV fttV tTTl T*lf TCOV Zv^CtKHaiCOV fJ^U&tV 'ZFoXiCOf, 

ras oi vivtKyifjLivas «$■ t*$- TnpiotKtoets x^f^^^» cL^ipcLVTctg icumts tols Tpc(pa.s, ^ievctf 

^e KCCf CtTXct TtVCt WCuhctS KOj ^Xco\oS tXOf^^Vct» KCtf tV^pYlfJLiiVTae; i7rtXi}itVi 

Ai^cij Tctv a.y(t%.v tvxctv, ^iPctf J\,' v^nctv, 

AV (pipOfJLiV 'Sr^ TVIS ^H, CtV iKOLXiOSa^O TVlVoL '^. 

1 Dceft iIm Callicrgo, quod habet Aldus. dina. i?n Myut tuvtUitt lyn fiem fi»vxtXtx, w 

2 ua-f^ei y^ff.^^fjt.ynmiifi, Ald. ewvfH.iitmyTii, «f&^tirmr weifji,fitc, xof i-m avui avtunM. Qux 
Vat. 2. 4. mtf)fi£f.(n, Vat. 3.4. 5. alibi habcs in Vaticano primo. Quae fequuntur 

3 •mt^iJbmi, Vat. 2, Praefatiunculap, primus cdidit Callicrgus, Non 

4 Eundcm Titulum dat Call. AAAOS, Vat.4. enim funt in Aldina. 

et Ald. \2 lu h, Vat,2.3. Dein pro 2^(p»^v, quod 

5 Ttiavnf. funvs reli ^e^ins ti ret4s ffv^KH' agnofcunt codiccs et Calliergus, reponk Ji/^^eg»» 
9eui, Call. ir^. {y roii av^ttnaien ^(neti vem CI. Rciskius. 

•^fine^tm' Ald. Vat. 2. Quo tamcn in codice 13 merer, Call. «;^»;, Vat. i. Dcinccps ideo 

Ycrba tranfponuntur. Sed non ita in Vat. 3. lcgendum, fouren ct %p(eynui, Mox illa, ^g/iuf 

A' $• *» foeoT» ■jvTTiti t;^f7u, defnnt Vat, i. Ubi -mref 

6 Ita Call, reu vXr^m tX^frtf, Ald, jtott ov habet Vat. 5. . 

»u9»»»"e5, Vat. 4. 14 Antc xuf, jnfcrit xeif itTrvt t^nfins ^i^t^' 

I Jh(ei, Call. ^gj», Ald. Refte quidem cum ^j^au^, Vat. 4. 

Vat, 1.2, 3.4. 15 Illa, av i)ia,XtixTctre rtific, defunt Vat. 1. 2. 

8 *^M, Vat. 4; Subinde fequitur in Call. ct Vat. i. 2. diftichu«x 

9 ruis, Call, reii, Ald. Artcmidori paulo ante tx Aldina defcriptuni. 

10 Pro eilius, <pma4s, Vat. 5. Dein Calliergus exliibet epigramma cui princip. 

I I thxmf avfJt^, Call. t^xM Kttf ruu^enti, A».^ « ^es, &C. cum hoc titulo, 0EOKP1TOT 
Ald, paitiraquc Vaticaoi. Dcin hwc fubjicit Al- EI2 THN '£ATTOT BIBAON, Dcin, in eodem 

ncropc PR^PATIUNCUL-ffi GRAMMATICORUM. Ixvii nEPl THS Ti2N BOTK.OAIKnN EnirPA*H2. 

EIATAAION M}€7Uf, ort aSbs ef<v, oTniov 171 Koy>S' \ssnx^^<ri9cus h ' «jDJjrof 
€<av?iKioy. 

nEPI TttN THS nOlHSEaS XAPAKTHPnN. 

IIASA mivimf tfns txi X^f^^'^?^» ^^I^I^oi-tikov, ^cr.f4,a]i)cov, Kaj fjmcm. t» ^g 
fiiiKo\tKO¥ 7roifif4,a>, fityfjict £7« TiztvTof ei&aSi Kct%cmp cvyKiK^ctfJuivov» ho kcci * "xjct' 
^lt^Tov TV[ miKiKicc Tf\s (Pftctfruof, fiet?i^ov ai tyis Kfoccnuf, mn fjnv avyKGifJ^ov ex 
^*iyf}fJt>a\iKii, Tnm h tK f^iK\ov, viyav, ^v\yvifJUtTiKii Kotj ^afjLctTiKH, oti ^t us etv to- 

X>y 6<f Om J\,'ol0V T6 g^/, CWTff 3 Jj THrOltinf IX TOOV AyOOiKCdV l^ tKfJt.CtOTi^, Ti^moiS 

'ZFctvv Tns T>} ct^iKiet cKvQfUTras -nv (iiov x^p*^*ip*^^<^' tKm^pdj^ A Kouf 7» cLyoi/if 
itS^ov Kctf viTtPoyKov TV[s TTOtviincas, nempe CalHergo, nEPI THS TaN BOYKOAI- 
K£2N EnirPA*HS. [ut infr.j ©eexfir» «3«)*s<K 
p,ttMXn(g,. Ift«y 071 tiOviSb^m A(^^ ro f/,t)cfcv vittfitC 
ttTTC Tis nhf, D Jiu^ttc, Ovx eiCvXt\(C7 fm^ r« Hffii>, 
T« ivf^euDV. AXb.ns «3t/^<fl» XiytTa\. [ut infr.] 

1 Ai>««^, Vat. 1. 

2 /t*©*'»' J^ '"ff V9IX4XHH Tj x^icW» Vat. I . 3 faM/Tj) « ar«<>!«f non datur in Vat. ! . 3. 5. 

Porro partibus hinc inde tranfpofitis, identi- 
dem reperiuntur in diverfis codicibus Vaticanii 
hae Prasfatiunculae. Alia funt et ibidem nonnulla^ 
quas, pauca licct et brevia, taedium tranfcribcnti 
nec minus legenti faqerent. Ncc amplius in li»^ 
mine fubiiftendum. I ( Ixviii ) THEOCRITI IDYLLIORUM NUMERI Ct TITULI. y. 
e. 

S"'. 

c. 

•'. 

f 
I . 

»i8'. 
«y» ©rpsis, »» ftAH, 

OAPMAKETTPIA. 

AinOAOS n AMAPYAAI2, « KQMAS- 

THS. 
NOMEIS. 

OAOinOPOI, u BOYKOAIASTAI. 
BOYKOAIASTAI. 

0AATSIA, « EAPiNH oAomoriA; 

BOYKOAIASTAI. 

NOMEYS, u BOYKOAOI. 

EPrATINAI, Jj ©EPISTAI. 

KYKAfti'. 

AITHS. 

YYAS. 

KYNISKAS EPnS, V ©YftNlXOS. 

SYrAKOYSIAl, «J AAaNIAZOYSAI. '?• 
«0'. 

r 

K , 

KX. 

/B/ 

)to . 
I 

Ky , 

kI'. r 
«fl. 

*J'. 

A'. XaPITES. u lEPfiN. 

ErKfiMION EIS HTOAEM^lION. 

EAENHS Eni©AAAMlOS. 

KHPIOKAEHTHS. 

BOYKOAISKOS. 

AAIEIS. 

AIOSKOYPOI. 

EPASTHS, n AYSEPOS. 

HPAKAISKOS. 

HPAKAHS AEONTO*ONOS. 

AHNAI, •} BAKXAI. 

OAPISTYS AA«DNIAOS KAl KO- 

PHS. 
HAAKATA. 
HAIAIKA. 
£IS K£KrOK MQNIN. ( Ixix ) 

INSCRIPTIONES IDYLLIORUM 
IN CODICIBUS VATICANIS. 

I. ©EOKPlTOr BOTK.OAIKA. evp- VII. eaXvcnct, ^api^. Vat./. 0ot- 
ojs tj £l<wf. Aci)^^, lioifdui Kon AiTToXog. Xvmct» vi Ea.pivoi'odbi7ropoi. Vat.6. Ea^ 
A^a,fA,ei\iKQv. Vat. 4. 5, partim. Nul- dem, cum feque^itibus, AyxtJctf, xac/ 
lus Titulus in Vat. i. Nulli Idyllio eioscflo^. Aupi^. Vat. 4. +. eaXvma,, 
adponitur Titulus in Vat. 2. Au^i^, v\ Eapivyi 'o^oiTropta. Vat. 3. Sed 

II. ^dpfjLAKivlpicb, Aoopih ti^XiKTca. hcec Infcriptio recenti a manu vide^ 
Vat. 6. 7. 8. tur adponi, Deeji Titulus Vat. 5. 

III. KMf^Jif» Aoopi^. AfjUciPvTit^i^, tf 8. 9. 

AiTroKos, fi K.cofMct<^g. Vat.I.3.4.5.6. VIII. V>iiKoXia,quf. Vat. 3. 6. Bou- 

Af^et^vTXif, ti AiTToKof, fj KcofJLctp]^, Aoo- itoXia^ [T^^-] Aa,<pvii Kctf MgvotAxctf. 

piJi. Vat. 4. +. Vat. 7. De^ Titulus Vat. 4, 5. 

IV. 'BovkoXm^, fj NOf^itf, YiCtT^O^, 8. 9. 

Kopv^uv. Vat. 3. 6. Eadem, cumfe^ IX. B^iiCQXta^, Aa,(pvi^ koj uiva^X- 

quentibus, 'tTro^mi tcov etg Kjo^v^va, v\ Kotg. TlpoXo^^^i 7roif^*iv. Vat. 5. Ea^ 

<ptXa,Xtf)y]^ jj Ba.TJof. Vat. I . E7nypa,(pt] dem, fed loco pofierioris fententice, 

Toov « [1. «f] Kopvocovct, f\ Nofx,iii BctT- NopcWf Tig 'ZsOXo'yi^{, o kcci K^^tit^^g. Vat. 

Tos Kouf Kopv^oov, f] <ptKa^Ktfy]g v] Bctilos, 3. 4. 6. Deefi tamen ante KpiTt]^, 

Vat. 4. Deefi E7riypa,(pt\, et t\, ante Vat. 4. Deefi Titulus Vat. 9. 
nltimum BaTJo^. Vat. 5. No^e^j-, Bat- X. Ep^ocTivctf t] e-cpiquf. MiXoov Ka^ 

-ng Kaf Kopv^oov. Vat. 4. +. Ba,7Jof. Vat. 3» 4. 5. Sed Perfonsc 

V. o^otTTopoi. Aoopih. AiTToXiKov, lioi- defunt . Vat. 4. T\.\.\Aw% etiam. Vat. 
fj^tKcv. Kcof^ct^s KOj Aa,Kcov. Vat. 4. 6. 9. Habet et EpyaTiva, Vat. 5. 
BHKoXi^. [fic.] KofJcaQig Kocf Aclkoov. Xf. KvkXoj-^ kocj TctXa\£icx,. U^of 

AlTToXtKCV KOCf UotfdfitKOV. Vat. 4. +. BH- t^tKtOLV lOCTODV eiOK^TV? (hciXi^TCCf, 

KoXtocquf, KofjoocQ.? Kotf AcLKcov, Aoopt^. Vat.3. Z)^^// Titulus Vat. 4.5.6.9. 
AiTToXtKov Kocf UcifJLivtKov. Vat. 3. Bou- XII. IfrTrviXog, [y^r.] t\ Atrou;. T»f 

iisXtctqujf. Vat. I . Deefi Titulus Vat. X9tvj\ looh. KiTug laiov it] xstvri ia,h, . 

5.6.7. Vat. I. AtTi]^, lctysv [fic.] Tt] KOtVt^ 

VI. BHKoXta^. Vat. 3. 6. 7. BH' ia,J)i. Vat. 3. 4. Deeji Tituluvs Vat. 
KoXtctqujf, Aoopih. AafJCOt[dtA Kotf Act(pvts. 5. 6. 9. 

Vat. 4. 5. +. Eadem, cum fequenti- XIII. eioKp^tla 'r>Xa,g. Aco^ih. Vat. 

Ifus, UfoXG^tji^ eioKptv)^ Kocj A^a,TDs I- 3- 4- 5« Dee/i Titulus Vat. 6. 9. 
Ific.] Vat. 4. Deefi Titulus Vat. XIV. InPcrConis,t\evcdviKCf,pro t(j, 

j. 8. Vat.3. -D^^Titulus Vat.4. 5.6. 

* N. B, Tn Codice quarto, Idyllia, iii. iv, v. vi. vii. bis inveniuntur; in medio libri fdlicet, ct 
jn fine. Qaae funt in fine, praeter numcrum 4, habcnt infuper affixam notam +. 

f XV. i:vpa,xsmocfi }x INSCRIPTIONES IDYLLIORUM IN CODICIBUS VATICANIS. 

XV. Xvpdt.}Ciimcti,vi A^MViaZiiaTKj.Yzt. Vat. 9. ALTERA PARS HUJUS 

4.5. Ha^eMamen Ari^uvi^affaf [fic.] idyllii. Divijionemnullam agnof" 

Vat. 5. cit Vat. 9. 

XVI. xapm^yfj^iipuv. Vat.4. ^^' XXIII. E|*^f. Vat. ii. Sed re- 
ejl Titulus Vat. 5. 9. centi manu jcribitur ifte Titulus. 

XVII XXIV. D^^ Titulus Vat. II. 

XVIII XXV. Deeji Titulus Vat. 9. 

XIX. KvipioycXiTi^vig. Vat. 1 1. XXVI. .... 

XX. QioKpilii BiiKo^^icKOf. Vat. I I . XXVII 

XXI. 0£ox§na AA/<s6f. Vat.ii. XXVIII 

XXII. 0sa«^<]if AiOtDOVpOt, KOIV^ lci>J)t. XXIX 

Corollarii loco, quippe quae prius inedita, fubjecimus Argumenta, ih 
HAAK.ATHN, et nAiAiKA. Codicis ncmpe fexti Vaticani. 

Argum. Idyll. XXVIII. Argum. Idyll. XXIX. 

Tovn n etSvTit^iov cvyKZt'^ etg ^UXclkcl- TIIOOESIS. OmSt co (piA£ 'mxj. 11««- 

TUV i\i<Pa,VTlVi^V ^V, 'OMCOV ITTt M/AjJTJI', ^KCt. AloXtKO,. Tey^Ct^g <^ TiiTO €ig TMl» 
QiOKptTdf 'TT^Og HtKlAV TVV tCtTQOV OCOpOV icC Cfm^^l^PofdfiOV TtjV iCU^ii (piKtcLV, Ai' 

iKOfjLiZi, Tv\ TOVTGV yjvcuKt @<^}^vi<h. Ti~ xetf iMyx^v cwTov Tnipa^j us f^tj ar^mi^ 
y^cc^^oif da AioXiai OioLXi}clctt, Tnpt [ 1. dcuci)^ 'Tc^og tviv cwtou (ptKiccv ^cMceifdpov, 

7nC^'\ TV 'ZcLTT^PlKOV iKKCU^iKe(><rvXKa,GoV. To ^l f^iTpOV TOV-n "ZcfTlCptKOV 7nVTdtf4>iTpOV 

SViz.] To poJoTraj^gg? cLyvcLf Xct,^Ti?, Tios-ct,pi(rKCM^iKa,av)^aJoov. 'h S\^ ofjLtXia, 

)^i, Atog Kopoj*. O ^i Xoyci 'TT^og tIuj rziroLp* om [/r.] etpricB-af [JicJ] (paajv, 

'HXcLKaihjj, Kof iTt TO i^vis' TXavKa.t; Otvog x«/ a,Xvi^ta> 'zrct.pA twj '7!ra,^otfA,ta,v, 
A%i,va,s ^co^ov, 'ilXa,Ka,7x, ^iXipt^' ra- 

Ti<rt, (^lXip^ TCCtf yuVOU^lV "^. 

Porro, Argumento Idyllii, aiths tosgenots, in codice Vaticano 
didi, prafcribitur, *Tno0E2is epa- quinto. 

• Vide hoc Sapphus fragmentum apud Wolf. Sapph. Fr. iii. 

f Poft Argumcntum fequitur, Xwt^i u poJejr. Ubi fc, in primo vocabulo litera initialis omit- 
titur ; alia nempe forma minioque in fcribse excmplari cxarata, et a rcliquis diftradla. Ubi illud 
ctiam poSea-. profluxit a fragmento Sapphus fuperius allato, confufum fcilicct cum hujus Idyllii initio. 0EOKPITOT TGT STPAKOTSIOr EIATAAIA KAI EnirPAMMATA: eEOKPiTor 

^Ar Tl TO STOMA TOI KAI E*IMEPOS ft AAtill *IiNA 
KPELSON MEAnOMENa TET AKOTEMEN H MEAI AEIXEIN 
AA2AE0 TAS STFirrOS ENIKHSAS TAP AElAnif eEOKPITOT 

TOr 2YPAKOT2IOY 

EIAIAAIA KAI EnirPAMMATA 

TA SnZOMENA. 

XnOGESlS 

TOY nPfiTOY EIAYAAIOY. E N Tovra tu Ei^vX^ta ^ctM^^vraj 'zir^o? ctyi^yiXovg Q^vfxn? 'nroif^t^v aaji AimXcf. O Jk 

©UflOJf {ioVHSKlKUS ctOet TOV VTT ipUTO^ TyiXSf^iVOV KOLJ (tTroB^VyitTKOVTX A<t(pViOa,' XOLf CLVTl 

TBultf cuya, i<; tfif cLfAiK^oHt Kctj KctKov kiojvQiov ■m^ct th AmA» yi^a,s Xa,iA,^a>y€t, T p 2 I 2 fi a A a 

EIATAAION ct. 

erpsis noiMHN, xa/ AinoAos. 

AAT 71 TO '\^dve/^jfui Kct] d Trnvgy cumM, mot^ 
A TTOTi rcug TRi^aim-i ix^Xkj-^tccj' dSb ^ >cctj w 
llvfiL(rhi' ix^ct Uctvd To ^rag^v aS-Apv ctmKrrj, 
Ai){^ wog i7\y} xje^ov T^ciyiVj cuyz iv As^^w* 
A^K^ 4' ^T^ ^^^ '^^^^ >€?^^3 ^? '^ ;(^mpp« t 

A Aino- m 2 © E O K P I T o r 

A I n o A o s. 

KuoL Tcu M6)aK^ Tcu oUht ^^v cty»»iTCify 

A^vct 71/ (JUTwm A9t\[/w yggct^* cm eJ^g >t' ctfscncn i^ 

Tjjj^o^^ apva ?^SetVj tv h mv oiv J^g^v ct^nq. 

T P 2 I 2. 
n^ TO 5(^1^V7^ TOTD 7g6t)A0(|)0y5 CtTS jiWeA>tOLjy 

Zug/oT^gv 5 Ttt^ 4' o«ja$ gy»y gv TftJ^g yofjuvaw^ 

A I n O A o s. 

Ov ^uxqy &) TTOifjmj To fxzmfJL^mvy ou^fULg UfJUfwt if 

Sfe^o-^j/- Tsv riava hhuoLfjuc^;* « yag ctTr' ct;)fflt^ 
Trwi^cfit xjezfJUCLmg afiwouuiTOUf im ye TnKfo^y 

KOJJ ol OLH ^t^fXUOL yoT^gi TfOTl pVCt KOLdhloL^. 

AMa, (tv yoL^ Shy Sveaiy vi AoL(pn^g oLhyea, «J^g^, 

Kctf Tug (imo7\ixxi(; em to Tihsov ixj&o Mcom;,^ 20 

Liv(y vm mv ^eMav io-i^cdfjuijuy nxa Tg HePiTim 

Kctf TWV Xg^J/aJ\xV ?(^gVCtV7?0V:, aTTgp 6 ^^CO^ 

Imoq 7iWfjLsyi}iO(;y kouj tol\ i^^vsg' ouj h k ueta-Yjgy 

ft; TfOKOL TOV Al^VOL^ TlOTi XfOfJULV CtdOL; iiJLQ-iodyy 

AiycL T€ Tot J^on> ^hfJuJDoKoy sq reAg oLfjL^TK^ouiy 2^ 

A $\) e^itr s^(p&}gy. TroiUjUiA^groM s; S\jo ttsT^os; 
Kow ^olStv )iioju^ioy xjeKKvujxsnoy d^i J(^p^, 
AfjL06t)€gy noTivy^y iTir y7\v(poui/oio TroTocrSbv*- 

To) Wipi fXSy X^^^' (XJXpViTOU- v-^^ KKmgy 

%^um^ i7ki;ji£,vm xj^KoyKJixm.q': d h Kctr ouuroif 3.0- EIAYAAlONct. 9 

AmcYjm TTSTihc^ ts j($t| etiJLTrvKX' m^ h oi, ai/<;^?; 

KaApj/ i^u^lpm; u(JUot^oLi\g ol?^o^]I ct^og 

t^meikiT smoji' m 4' ^ (pfsvog diHiToui ouwhk;, 55 

AMo;(^ ^gy THKoi/ iroTih^KicTOui ol\cI^ol yeMvaUy 

AMo}(^ ^' om; 71071 Tov piTiiei voor oi S^' vtt* spcdTog 

Ay)JoL w?\siiioti()mg sTmx fJbo^^^(^oy7t, 

Toi; (Tg fjuiloL yfmv; n ys^cov Tnr^oL n titdktoui 

AsTT^oLi;, €(p' ci amv^Vj fjuiya ^kivov eg jSoApv iMi 40 

O Tii^eo-^vgj ){ofsfjLmii to Y^e^i^^y olvJ^i mmg. 

<^cLmg xjcv yv^m \nv 60D1; ^yog sT^OTnsveiV' 

Al h o\ (fShKSI^Ti ){cf.T ouu^voL mmj^v mg, 

KoUj TTOXlOd 'Zifef €OVTl' TO h (QiVOg CL^tOV oi^oLg, 

TvtS^v <^' bosov wmj^v uT^tTi^VToio ys^mg^ 4jr 

Hv^vououg ^<pv?\SLKn v^Kov (SgSg/^v aA&io.* 
TcLv oXiry^g Tig m^g e(p' cufJUJLmoLm (pv/\g.ojii 
Hfjuivog' 0LfjL(pi h fJJLV cJb' ctXodT^KjEg' d fjLsv OLV o^yjDg 

^OlTHji mVOfJLSVOL mi/ T^Od^lfJUOV d S^' €7n Tm^ci 

TIctVTct SbApi/ TivycKJit-i TO w^cuiiov y 'ufeAV cwoLmv yo 

OctTi, TTgiV y\ 0LX^Tl9tV m ^«^iOI >{^dl'^Oi, 
AVTOL^ by OLvJ^e/^^U^OJt V^7\&M 7lh€KH OLKtt^dhP^V^ 

2^<Vft) e(poL^(jLoaiSWy' fju^MTouj h ol «ts n •mfYjgy 

Ovn (pVT(t)v Toojnvovy oodv Trsei TiXsyfJucLn }aB^i. 

YlcuvTct S^' 0LfjL(pi hmg TrsejLTiSTHoLTcuj vyfog OL^Bijg^ js 

AioXmv Ti Jay)fJiJCL' T^pot^ xje tv Svfxov olw^oui. 

Ta fJLiv sya mf^fjLH KoLhvSwvicf ouya t sS(3i)[g. 

A 2 Choyy 4 eEOKPITOT 

A^(Mior Tdd K2]/ Tu fjut?\3^ 7rgo(pp^m ci^emt^y <jo 

Ai/cev [JLOL TUy (pthogy m g^^i^gpoi/ bfjLyov ctei(riig. 
K6v Toi Ti 4>5o!g&)' TiDTay', 4) 'jot^' lai/ ^^ cto/Jkv 
OwTJ 710) «? AV jotj/ j^ 71D)/ sahsT^gL^rim cpvT^gi^eK;. 

T P 2 I S. 
A^')(Sn^Ot)}Ui?\.lKClC, MOdUWI (plKoUJ^ Cte^yiT CLOlS)cJLq, 

©v^uig 'ocl[ i^ Atrw, xctf ©vpcj^Jbg aJ^sa 4^a)vct. ^5 

YloL mK uf Yi& OKOL AoiCpHg gmxiTO , m 7ro;tot, W[JL(1^ou\ \ 
H xctTLt rimf/fit) >LOL?\gL isfjLmoLj n kolvx HiySbi 5 
Ov ycL^ h TTOTiifUjoio fjLe^ pooi/ h^^t Ammy 
Ou<4' AmoLq oKOTnu/Jt ovJ^ AKihq igpoi/ b^^. 

Ae;^rc (icaxjoXtKOLgy Moiaouj ^ihoL^, ^p^f"' oLoi^g. 70 

T«j/ov //C6J/ Jt»)sgy mov Kvkjol &)^vauVTOy 
Tmv x^ ^ J)ovytjoio 7\m oLHXKouuoi JavovTU. 

Ap;;g7S (ict)Ko?\iKctg, Modiroui d>iKaujj oLfy^T aotShLg. 
IIoMotf ol -m^ TToost ^osgy 7fo>7\oi S^ 7? Touuooiy 
Xlo/7\oLj J^ cw ShLimAom \{^ Tro^Tisg o^S\joolvto. 7^ 

A^yiTi (iCi)XjoXi){c^gy Moixjd^ (^iAouj^ ^p^g^r' oLoiShig, 
HvS-' Ep^ooig '^&g^Tis^? oltt' ov^sog' eiM §^* Act(pn^ 
Tig TV }{cf\ctT^vxij Tivog, a> '}a% Trojoi; i^ctorouf 5 

A^y^Tc ^cdx/iAix^gy M&)c7Dtf 4>/?\^, ^p^g^r' aoiJk^. 

Hi/SoV 775< (iCt)TC(^j TOi TTOlfJLiVSg, mo?\$i MV-SoV go 

UuMTsg OLm^wTivv ti m^Tji kolkjov m^' 6 UoiY^-mg^ 
K«(|)ot* Aa(|)i/t TctA^iV^ Ti Ti; laKJiouiJ d h t2 K/jOfx 
Eaoav otvot v^vm^ mvT olK^siol^ vfoo^ ^omToui^ EIATAAlONa. y 

(A^^T€ ^6)Ja)At)(^.^5 ModGU^ (^iXoUj, CL^^^T CtOi^) 

ZctTSVG-'* ct Sbci^odg nq ofyiJi '^^ ufjJi^vot; eojt, 8^ 

B«m^ [jLow sMyev wv 4' cu7ToX&i avJht eoinctq, 
il7ro?\9g OKK goDjii Tttg (/jn^tct^ctg^ olot ^ctTSvnouiy 
TcC}Utou\ oC^y^LhfJLtAgy oTi ov T^ctyig ouutog sysnTO. 

A^^TB fi6i)KjOAl>COiCy M(t)<JD^ (^PihOLi^ Ct^^^^^T CtOi^g. 

Koij 71» 4*> ^TTBi K m^yjg m^ mfj^vog^ otot ygA&)i/T<, ^ 

ToLXJict^ o(pJu?\/ULCt)g, oTi 8 /uLBvi Titioi '^^evetg, 

T&)$ y ahii TTOTiXs^oL^' b (ioAXXiTKgg' ctT^oL lO)} dvKo 

Avvs TnKpov e^CtiTOL) )i^ sg Tshog oLm fjuaip^q; 

Af;;grg (imo?Kimg, ModODL^ d^tT^ouiy ct^')^^ oLoiS^gy 
Hv^ ys fjjcw ciS^eiOL r^ d KvTn^ig yiT^oim^ ^f 

Aa^^Yj fjL€V y%7\9L0i(7ttj (ioL^VV S"' OLVCt dv(.U))l e^KJtf 

K»)7J?5 Ty d^jv 7T3V gf &)TDt ^sv^^so, AoL(pnj Xvyi^eiv 5 
Ap' ovx, ouu Tog ^odrog m OL^yjLXsob i7Kvyr^Y\g\ 

Af;gTS ^WXOAi)(^^, M&'(XK/) 4^tActf, ^?^*^' CLOi^OLg, 

Tctv j^' OL^ yjd £lcL(png 7rom^B\{/aJo* Kvir^i (iafeiOLy 100 

KvTTfi n/jLsoj-ctm, KvTTft B-mioimv olti^x^^^' 
HcTw yoL^ (^^o-H mv^' olAiov UfJLfxt ^SbKetv. 
Aa(pyig khv aii^ct naKov soj^tuj aXy^g efOt)Tog. 

AeiyiTc ^(WxoA^^j Modmji (piT^om, ae^y^T aoi^g, 
Ov T^.sysTOUf vxv Kvtc^v (i&))Lo?\9gi ^"^ itot IJ^v> 105, 

E§7rs TTor' Ayyicuv v^xei J^vsg^ ooh xvTrei^gj 
Q^s }ta?\3V (iof>L^evm TroTt ofxouiieoji fjLiAiocrouf, 

Afx^n (icf}Ko?\i}iagj MocGuuj cpiAc^^ aex^' aoii)otg^ 
Q,fcuo; '^oo^vig^ sm KUi fjLct?^ vofj^iveiy 
Kctj nlc^Kag /B^aMer, kol^ dv^a mMa i\c$}Kei, iio 

4, Af^gTE ^ eEOKPITOT 

Ae,')^^ ^onuxiv^q, M^oK^ 4)iAotf5 ct^y^T ctoi^^. 
AvTtg b-mq ^(TYj AtofjJi^og aosb]/ iokjh^ 
Koj Ag)6, Tov ^odm)! vim Aot(pm, ^Mot im^^su ^. 

A^^€ ^&)XOAtX0t^, MoiGuui 4>iA^, ctf^dT a(H^. . 
Cl Xvm^ b Jcdsg, Od cLi Cde^ct 4>&)A9ife ct^Kioh ««I' 

Xo^fg:^'* 6 |8&)xoAo? n^^v ^5^ LoL(pviq bxS' cti v?^v, 
OvxH' ctvct ^evfJJ^gy ovK ct7\.oict. Xcu( A^eS^KJtty , 
Kotf 'nolctfJUOt, T0( p^5^Tg 3(si^Aoi/ ^C^I^ Svf^^e/'^ t^<5^?. 

A§;;^S7S |3&)}coAf?(^^, M6)aDfcf 4>*Aom, ^p;^r' aoi(Jbt?. 

AaCf)Vi^ gyWV O^ TWVO; Ttt? ^OOt^ <i§^ VOflSVO^V^ 120 

ActCpVK 6 7^^ TOUf^Cdg ^CfUl TropfTO^ &>S^ 7r0710"J^V. 

Ag;;glg li&)XX)Ki}{^gi Miiwaf 4>^^^) ^fjg*^' uot^g. 
n ricM/, ricM/, ftf gan ?c^r &)g2oe jootxg^- AvKouoVy 
Em ry y* ctfjLCpmheig ^jucJcl MouvctMr ev^' m votm 
TctM SixeAav, Ea<)(^ (5V A<7js pov, o^Tri» n (ntfm iir 

T«vo At;)(^oviJkO) to kolj fmKOL^sojiv ctyxs^v. 

Ev3-' oiKflt^, ;ccM mvS^ 4^2f evmKTOio fjLehiwnv 

Ek mej^ ove^yfct KctT^ct^ Tise^ %«Ao? st^iktwi, 

H j^§ gy»v y:r' gp&)w g^ ct^v ihKOf^ yi^. 130 

A«j€Tg (imoKiKOL^y M&JODtf, m, A»jgr ao^ J^^. 
Nfv ^a |t6gv (po^som (ioLioh cpo^ioiTi 4' ^^cM>5otj* 
A c5^g KOLXct votpjaoro^ gTr' fltpx^v5ot(7i KOfmcwi. 
Ylctvm 4' ivctT^ct j6fom, ;cctf ot thto^ op^^vot^ evei\{^' 
Act(png sTfei ^voLUKei' Koui 'mg wvctg oi)?\gt(pog gA;co;, 135 

Km^ 0^g4)V TOi GKOdTng OLY^Sbdl '/)t^VG-OUm, 

Ayiyen EIATAAlONa. 7 

Xi ^v Toc^* wmv ctTiiTrcwaiilo' toh 4' A(p^^m 

E;c Moi^r %&> Aa(fv<$ sSct poov, exKV(JZ chva 140 

TOV M^OtW^ <^lAOV OiV^Ciy TOV ov vvfjL(poucny Cim^Y\, 

Anyels jiciKoTKiKctc^ Mdtxjwi^ m, A^ijel' aoiS)xc, 
Ka>| 7u chJbv rav cuyot, ro ts cTxy^o^, (i^ (umv cttuA^ot^» 
27r«o© m^ Mo«(roM^. fi %oMggra TJoMotja, Mowicj, 
Xou^sT' eyio 4* ^W^^J' ^^ ^»? is^gov achov aatt), 145- 

A I n o A o 2. 

IlAJjgf^ Tot ^Xmg to >cct?\3V sT>[Ji£L, Svfdij ymm, 
YlTK^sq h <^hmr Kouf olt Ar/hod k^^ol ^^6)^)^ 
ASeioui/' 7^7?iQ^? sTTei vjys df)€^T2^v cf^etg. 
Hn cTs TOi To hm;' Juawiy <^ihog, d^ >cci?\ov 0(tH' 
Hg^v TifSTihvSui m en y^cum S^motG-ei;' 
fl4' '-S^j Kio^iJoL' Tv 4' ctfjL^hye nr ot^ h ^/jLoufoi^ 150 

Ov (M axi§ma)jTS, fjLY) T^yog v/jl^v oLm^y}. ino- 8 eEOKPITOT 

TnOGESIS 

TOr AETTEPOT EIATAAIOT. 

rnOKElTAI i:,ifjLou%,, AiX(pi^QS Mw^ov Tivos i^uffu- hv la TntXcuqicii (pihT^oiS ri 
icouf (pcOfA,otX9tSi (hoc Tivos ^i^obTTouvvi? ®c(gv\iibs vw^ctK0V0Vf4,ivviy ecp' icwpiv •Z4r«^«t- 
TOLf fjLiTwyeiV imiCct,\ovf/,ivy\ Trjv SeAjjv^/v xa/ Ttjv EKcCTtjv, ug iiri rca ipsou ovf^^^K» 
Xofjuiva,? vvKTi^va^ B^iot,^. Tijv Jg 0ejvA<J<* o QioKPim iK Tm i:.co(pfidvos fJt,iTHViyi(,l 

MIMflN. 

OAPMAKETTPIA, 

E I A T A A I O N 13. 

nA iJuai Toui jkcpj/otf 5 c^ggg 0g^Ar TifcL h m ^i\7^oi'y 

ilg Toi/ eixot (ioL^vy mm ^ihov ^otdvcrofjigiji oLvJ^oty 

Og yuoi ^^}ij}ouog ci(p* oo mhoLg ^§^7^^ 'mciy 

Ovcfl' syvcti TTOTi^v 'n^))OLKOL(ugi Y\ ^ooi eiyu^g^ 5 

Oy§^ dv^OLg ufpct^ev oLV(^^o%og* » foL ol ol}^ol 

n ;:gT g^v 6 T Ee^oag m;y w c^g^vot?, a r A({)g^<hTa. 

Bao^y^ TTOTi mv T*^}4j7o<o TTihaJLs-^y 

KvtJiOV^ ODC VIV <(^5 ;COtf fJLS/JL-^Oi/UL oioL (JLS TTOiei. 

Nt;i/ S^ vfi/ s-A, dvsa^v y^a.dv(JT>f^' ctT^hoL^ ^sKoLVOLy lo 

^cuvs KOLKor nv yx.^ mTOLeionfjLouj oLuv^, S)cJLiyuoy^ 
TcL %Ooi//a ^' E}{cpcLy mv Kctj encvAgtJce^ Tfo/ju^ovn 
'E^');0(juyouii vsw(t)v ctycL t y\^ol^ koui yi^hgiv ouim, 
Xcu^\ E^m ^azrhmy kcu tg Tihog oljjliiiv oTfyjS^a, EIATAAlON/i. ' p 

Mnrs Ti M>ic^^ct^j (jjnrs ^a/ii^oLg UseAlJJnS^oLg, 
Ivy^) gAx.g w mov efx/)v ttotz i^oofjucL tov avd^ot. 

Ssguhi S^eihoucv 'ZD'ct mq (p^svotjs BKTismmmxjj 5 

H poL ye Tciy fwm^y kol] w STn^^fm TnvyfJiouj^ 20 

Holot' cifxjx /touj Agjf Touum^ Tol AeXcpi^; os%ol ^jzhojw. 

luy^, 2A?Cg TO T«J/OV tfJLO)! WOTl S^CdfJLOL TDV OLvJ^OL, 

^€h(pig sfjL 0LM0L(sif gy» ^' sn AsAcr^ich (^acpr/cM^ 
Ai^' p^;' ot}g ouum A9iX^«, ^ja v^TfTrvejLmatLy 
K^^oumi/y); oi^d^y ^v^ cwoShv ei^fjng Duung, 2^ 

OiiTtt) Toi Kouj As?\(ptg m (pT^yi oufK oLfXjddvm, 
Uy^y sAxje Tv viyov sfxjov mn ^fm tov ctvcS^g^. 
Q.g T^Tov Tov }{^^^v sy^ m hiffxon mm, 
Q.g mxjo&' vtt sfOdTog b Mvv^og ouujD^g. LthC^i;" 
X' i)g chj/«S-' 6§^ fo/jL^og b ^A;c8o?, s^ A4>g^c!\mc, 30 

ilg mvog S\)iom tio^' dfJUcnpm ^vfmv, 

It>V^> ^^^ '^ '^^^^ ^[^^ '^'^ ^f^ TOV OL\i^. 

Nyv Snoti) m nvj^" to 4', A^t?^, }lou\ tov ev olS^cl 
Y^mmig VoL^fjLowJrXy kcuj hti tts^ uo^poLXsg ol?7\o. 

©ggi/A/, TOUj XJJVSg OLfjLfJJLV OLVOL 'i^OlKlV 0}^VOVTCtj. $^ 

A ^og €V TO^oSbm' to ^Xxxov oog tw^; ct^^^Si, 

Ivy^) ihx^ Tv mov sfjuov TtoTi Swfjuci tov otvS^^a. 
Hn^y myoL (jlbv ttovtoc, myevii 4' oinTctj' 

A 4' ^f^' ^ ^y^ S2^V0dV SVTt^V CLUOL' 

AM' S7n WOd TTOLOU T^g.TOU^fJ^-, bg ^ TCL7\CUV0Uf 40 

AvTi yovoLiKjog edvKS ^){gv kcuj oLm^^vov nfj^v. 

B Ivy^y lo E O KP I T OT 

Ivy^-, ihyje Tv moy e^ov irov. ^(jux tov ot^iS^^. 
E^ re/g OL-mamy^^ >ic^ TeA<; rct5^, mmcL^ (^idm' 
Em yjyct vwtj^ m^yMT^.irct^y etn kcij otvwgj 
Toorov s^^i T^Sf.JixC') oojd]/ m){g^ Qcmct cpmn 4y 

Ej/ AicL ?^(^(JUcV evTihoKdjULB Ae^othctg. 

Ivy^-i eAJCg iv mov sim mji ^cufjLct m m^pt^ 
iTrmfju/M^; c^vtov ^Ti tpx^ ApJ^^oi, t6j) ^ en 'UfoLTOLf. 
Kouj 'm?\9t iJ{gj\vonoui ctv Ci)fsoi, y^i Suoq l/rmi' 

Ivy^o ^AX^g TV TYiVOV efJVQV 71071 ^fJUt TOV OmS^^CL. 

T»7 am TOLq yTsjcuvoLg To K^am^v ctiXm AeXCpigy 
n 'yt) vvv TW7\oim yj]' ct}fi(^ sv Txfv^i {ia?7\Ct), 

Ai CU S^Cidg CtViYI^S, TI fJidj fJL^ActJV SZ ^OOg OUfJLCt J7 

^ E/JLcpvg (i); XifjLVoi}ig Oimjj iK ^^??\ol TiiiTnDxctg -^ 

lijy^:, i?\>ii VJ V\^OV €fJLOV TTOTl 0^^ TOV CtV^^. 
■ ^OUU^V TOi TCJ^^^CLOU, KOLXXiV TIOTDV aJU^OV OtOH). 
SegjXiy VVV ^ ?s^£oiCRt TV TOL SpOVOt T0Uv3r\ VTrOfJUJL^OV 

Totg TmCi) cpXiotg mdvTrefn^v* dg eTi )lou[ wv 6o 

IEk dvfJLCt) S^e^fi^' b S^ ftd> ?\9y)V ^iVOL ItfQiH, 

Koj ?\ty STnO^vo-^oioziy Tol A€?\(piobg 09EOL mor^, 

Ivy^-, ^?\}tS TV TmoV SfJLOV TTOTi S^OifJLOL TOV U^S^^OL, 
NVV Sh fJLOVVYi iOiOtt Tfojsif TO)/ i^ddlOL ^ODteVTCd'-) 

E^ Tiyog af^svfjLDLj 3 Tig fjuoi Kazov ayxyc tovto-^ 61 

Hi'^' d TXt) 'lihs?\s>io Kavacpo^og afifjuLv Ava^coy 
AAox)g eTf' A£T2fixhg' tcl ^^ TroKa nsfo^^ha fjL^y a?7\€t 
Btie/a iJstoiJ^Trmoxe TreeAsztobVi ev ^ Ksaiia. ^e,al!\ €0 EIATAAION |S. 1 1 

Kou fjL d Qdj^e/'^^ Q^aom T^o(pog d ^)(^§t7i^, 70 

Ay^dv^og vouoicn^ KoH^^alo^ yi^Jf KiTct]/€V(Jz 
Tctv TTOf^mv Ju(jiiSui' iyA §^ o\ d f.JLi')a?\3iT0<; 

ClfJLCt^nvV^ ^VO^rOlO KCtXoV UV^KRi ^T^^Cty 

KcifjL(pis-ei?\ciLfavct Tctv ^vn^ct tolv KAja£/93«?. 

Og^^^O ^<^ TOV €^&)^' Q^V IziTOy HfOTVCL ^ih^VCt, 7S 

HJ)) 4' ^^^ f^tSTOV >^0LT UfjLOL^iToVy cL TOL Avmvog, 
EiJbi/ AsX(piv ofjLH 7S ^ Et;j\)tfjiL7r5roi/ ^ovto?. 
To/^ 4' ^^ ^av^orgfot ^fy lAi^i^pyo^^o ysviiOLq, 

^TVpj^OL S^ TlK^OyTOL TifoKV itKiOV J) TO, Hs?\^VCtj ^ 

n^ CtTTO J/U^VaoiOfO ;CfltA0l/ 'ZtroVOV OL^Tl KiTT^dl. 80 

4>£^(^go ^^ Tov gp4)3-' 6^1/ i;ci]o, Tort<5t 2gAcdi/<x, 
Xa!; tSbv, &;^ ifjmy\Vy od; fJL^j TgiZf. dvfj^g ict(pdr) 
AetT^oLioL';' to S^ kol^^o; eiDLKSTOy K'dcll' en TfOfjLm; 
TwoLg €cp^0L(TUfjuxAf, \id[ oog mAtv oikolJ^ ctu^v^Vy 
EyvfirfV otMo. fJL^ ng kolttv^ voof^g e^oLA&^m^s' ' j/ 

K^fJLOW 4' ^^ kKIVTYI^ ^K OLfJuSoL ?(^ ^KCt VVKTCtg. 
^^OlI^^O fJL^J TOV €^Ct)^' Q^V UsTOy TTOTVOL He?^VOL. 

Kcu fjLdj p^Odg fjLSV bftoiog eyivsTO TToT^Kcfu ^^l/w* 

Eppgi/v d[ 2K Ki(poLXy]g ttol^tcu tcj^x^^' ^^ ^ Ao/7ra 

O^' €T ^g Y^ ^^^fJLOL' M^ €g Tivog ovK sTTiprxrUy 90 

H TToiOLg e?\.i7rov yfouoLg ^(jlov^ dug en-ct^v y 

Am' m ki^v e?\gL(pfov' 6 ^ ;\^ovog olvvto cp^^yav. 

OgJi^gO fJL(^ TOV e^Ct)^' O^t Ix^Oy TTOTVOL HeT^oLVot, 
X' «TTD TCt (JlwAot TOV OL?^^OL fiWBoV eKS^OL' 

Ei 4* oLye^ 0£^A<, fooi ^heTroLg vo(rod evfe ti fJLtf^" ^^ 

B 2 Tlu(juv 12 E O K P IT O T 

JJotovj ^yji fJL€ T:f.7\ou]ictv b Mvyiiog* cL77\ct fjLoKoicnt. 
Tnpcmv Tron touu TifjLcC)^roio 7roi?^ig-fctv. 
Tmei yct^ ^^o/rii, rwei ^ oi aJb xadi)c9a*. 

Og^^^o [jl^ roi^ efod^' bjsv Usro, Trorvd 'ZeAam, 
KYim act m ionct (JLctd^iiq [jlo^o^ duu^ ^iSjoniy loo 

¥ji(p\ bri ^ifjLouJoL Tv KOLAey y^ v(bctyio rctJ^e. 
rig s^ctfjmf' dy «i/^, y^ ctyayi rov KiTrct^oyj^m 
E;^ €fjLct ^cd^alct A? AcpiV gy» S^ ^xi/ ooq smaa. 
Apri Qv^ct; iiTr^ ovS^oy ct^e&ofjLi^ov vroh jc^ipc^^ 

{^^epX^o [jlSj rov g§4)3-' b^v ixilo, Trori^oL ^€7\ol'jol^ 105. 

UctodL fz€v s^^y^^m ^ovo; Tihsov, ex, ^ iJU^room 
iJ^Ct); fjLdj Kjo^^soksv mv voiioum ee^arxji;. 
Ovh ri ^cdjctawi Shvctijm/r ovcf( bosov sv vTnioi 
¥^vv^vrct^ (^mSjvwL (^iT^^v ttov (jujlh^x nmi' 
AM STroLyi/iv ^yoil }{g.7\9V %poct mvro^v lait, no 

^gpd^go fjL^j rov gp&)S-' o^v t;cg]o, Tiolvct 2gA9ti/fle. 
Kotf fjL eai^v isDpy)^, STn x^ovo; omiciict im^cfj;^ 
E^gr in Khivwe/.i \^ i^^ofjLSHo; (^olto fjuudor 
H pct (jue, ^ifjLouJtx.) rooov e(pyjL(m^, oojoy gy»- 5wu^ 
ITg^v -mii^ Tov ^^iBi/m *n^s^v e(pJtt^oL <i>i7\ivoVy i if 

E^ ro nov }[gSKionatt ro^ s^y^;, « fJLs mfyifjLSv. 

<[>pot^gO fJL(^ m €jiCt)^' bjsv IxHo) TlolvOL ILsTs^VOL. 

Hv^ov yct^ myoi)) volj rov y7\VKVVy mBov, s^ctiWLy 

H tCj^to; ns rsm^To; sodv <^i7\3; cujti}[^ vvKro;^ 

Mct?^ f^sii sv m7vmi(n Amv(joio (^yAs^ojwi/, 120 

K^un dl* s^^v 7\d)}igjif, UfoL^CKso; k^v ggvo?, 

Ucui/vQTs m^(pv^sm Ti^g/^&irgwoiy IhiKmv. E I A Y A A I O N (2». 15 

Kojf (JL ei fJUcV y! gS^^:^, mJ[ ng cpiAct* }{^ ^g e?^(p^og 

Kou ){^Koq Travnost yS\' Yn^om j(^A^/^* 12 f 

Eb^]/ t\ (i JCa (JjOVOy TO J(^?v5V ST^lXtJL t^j i^piXCLOXl' 

E^ 4' ^^? i".' 6)^m, K9M d dv^a ei^^o |Uo%AaJ, 
IlaJiiTi); y^ Ti^MKeig Kouf KctfjiTra^q mdri)} e(p' bfJLiciu;. 

Nuy §^ X^tJf-y f^^y ^^ouif TCL YivTre^^ ^Zfj^iLV o^peiXc.r 130 

Kot-f fjiIloL mv KvTT^iVy w (OS JV67?^ot ^;c ^^^j; «A^l», 

n }^V0t/5 €0y.CL7\iCmL<ni 720V TnjJl ViTO fJLO\CL^^0Vy 

AvTXt); yifjuLOAszizy E^Ct); cf\^ cl^cl >lc^ KiTTCLe^cu^ 
Ho^hctKxg ACpcu^r^Lo cihcju; (^Ao^^^JTSpov ouji' 

(Og^^gO fJLdj TOV Sfd)^' 6^1/ 'iX^TOy T^TVCL '^iXCL^Cl) l^f 

^vv & \g^Ho(^ig fJUJLymg xctj iraf^vov g>c 'Jrzhafj/)iOy 

KCLJ VVfJL(pCiM €(po^Y]Cr\ SH ^fA,VlOL ^CfJU^JL ?\t7rOl<JlLV 

Avi^og. Clg b fjLSv e.Tren' gj^w ^ oi ci TH^^Tretdiig 

Xsi^og iOcL^afjLsaa fjjCLAazcov €K7\iv em KiKT^oov* 

Ka^ Torxy %g4j; em Xf^'^ -mTrcuviTo^ y.otj m Ctj^crjoTra 140 

Oe^fxoTi^' Y\g Y) /tDi^cS?' >lcu i-^^^Lcr&iyucg dSb. 

Xoog ){cf. Toi fjjn fjucty^. <^i7\a BfvMoifjjL T€/\gLvay 

^TT^a^dY) m fjLiyisa^ Kai €g •zet^oSdv YivdtifjLsg afjLCpod, 

K^TS 71 ViVOg €fU.V STlSfJL^fJL-^dlo fju^o^a TOt s^x^j^gp 

OvT lyjd CLU TYivo^' a?7\ wv^ fjuoi dn (piM^g 145 

MaTYi^y Tag js s^^ ajuXYiTeA^g^ d n MsAi^y^ 

^afjUc^Vy dviKa -m^ ts "^ot k^favov i%V)^v iTTTroij 

Aod Tav fo^Tra^jy avr' odKJcavoto cp^^iocn' 

K«7rs (xot a?7\cL 73 ^^oMct, koui m cL^a Li7\(p\g t^aTou, 

K»Tg 14- eEOKPITOT 

K^TS fjJLV cwTc yomxjQ; iyi^ WoB:>Cy bts kou cDK^oqy 150 

Ov)i s<pctr ciT^sxje; iS^/jlbp' amg toooi/ cuev sfCtm; 

Ax^-Tft) gTTS^^eiTO, Kdj s; n?\9; (^y^To dp^yior 

Kou (pXTo ol s^(pouvom -m obijmin rmci 7rv}{cf.(r^^. 

TouiwL fxoi d ^eiyct /uutj9u7Dt\o' i<^ 4' ct^^^K* 

H j^p (JLoi Kcu re^; >lou 'nT^cLyu; clTTkot g(f)o(T«, 155 

KoM THJL^ ipjLv svji mv Aijy^J^ 7io}7\ct)a; oT^mv* 

Nvv h TS Swh){cf.TCLio; ct^' 00 TS m nh m)i ethv, 

H p' >i'(L oL??\o n Ti^Tmoy g%<i, dimy h Ag?^fDCi , 

Ni»!/ /LLSV Toi; (piAT^oi; KcSotdvaofjLou' cu 4' s^ /^iW^ 

AyTW, Ttti/ (Xij^jto TrvT^sf-h y^j Mot^ctg^ ct^ot'^^' ' k^o 

To/a ol SI' >a5"0t )LCL)LCt (^CL^\XJJ.yLCt (^OLfJLl (^HA^JtOJHiV, 

Ao5ve^Ct), hamMy 'sfot^oL ^ei\ioio fjujLd^iozt, 

AMot Tv yuc]) x^'^^^ ^ ClKeotMov T^ens TTwAa?, 

UoTvr eya S"' oforD rov g^ov ttoi/oi', wcro^g utt^-v. 

Xcwpg, HsTkcuiiouol Xim^Xi^^' %0M§gTg <^' aMoi 165 

As^js^, svm7\sio KOLT oLvw}a yvKiog om^i. ina EIATAAIONy. if 

TnOGESIS 

TOT TPITOT EIATAAIOT. 

EIIirPA^ETAI f^iv TO Ei^v>>Kiov rHTO AiTToXog, cltto tov ipuvror »f KfjLOL^vTh.ig, cltto 
TY\g Kopvj^ TY\g ipcof^ivyi^' v\ KufJLctp]?, cLTT cujTH Td Tnrpdt.yfjuarro?. ETTiKcoi^oL^et yctp tis Tvf 
Af^upv?Knh, TH ovofJLATog fivj SriAiipiivov, eiKoLTeti o ctv tis BcctJov etvctf. Taviv Y!^P» **" 
TToXcv ovra,, ^' iTspa Troiet o Qiokditos 'ZirpcTS^ctKiycf/Avov Kopvdcovi, Kajf tbv ipurct, ov 
«%s 'zs-pog TV\v ApictpvykiS^cL, if/.^pcuvovTct. Tivig oi TQV ®iOKpiT0V etvcLj vofjuiZpv(riv' £K m, 
H pct yi Tci cifjcog Kot]oL(pcuvof>(,cij j 'Zif/,i^07\v cuj\ov KctKavli^. Tov Tnvpov ol fjuiv Kvpiov, 
ot oi (TciTVPOv etvojf (^oLa-i. Toe- h 'Zirpo(,ypca)iCt^ etrj av itti iTctKia,^ Tnpi KpcTcovct, 

AinOAOS n AMAPTAAI2, 
« KHMASTHS, 

EIATAAION y. 

K£2MA2AQ TTDT? Totv Afjuy.fv?7\i^' tgu h inoi cuyeq 
V)Q(nioncu kut o^q-^ >cobj b T^vj^og cojjou; eAcwyei, 

Kcw TTQT? mv y^vav ayf, Tivj^s' kolj tov spo^^j 

Toy Ai^vxjov KvumvoL cpv^^c^o^ fjiYi.w jco^y^w. 5 

n ^.e^^or' A^,^v?9\h ^ f^ ^^^ T^T^ >i£('f oiAiTt^ov 
n(3tpxjuzf?o/<Tw. }{g.Aeig tov i^CtiTV?\9V , « pct fts fjJLa-etg 5 
H fot ye Toi m^c^g yJ]oi(paivoiJ(gji syyuj^v iifJUcV, 
Nt^jttCpa, Kc^ iZij^^evBio; ) amy^oL(QLCi (jn iro^r.crc^g, 
Hvi S^ Tot J"r<^- ^Aa (pe^ct)' viya)^ ){cf.B-ei?\ov, 10 

n f>L' iXJcKiv \g^^K^v Tv' Kou ouuejtov a?9\a toi oi^m. 

Gacrcu l6 E O K P I T O T 

Sxawi fjm dv^Xyeg efxov ci'^^;. At^ ye^ioiyicm/ 

A (io^i^fJXJL fjAXtosy,, Kcu €g TSov ctvTT^ov ImimVy 

Tov Ktojo]/ ^aSvgy kou vjlv Tilee^^ d tu Trv^^^crS^v). 

Nvv syi/cov Tov Ef4)Ta* ^ct^vg Jsog* « .f>ct >,scmou; li 

Moicrobv tdy)7\c)L^Sy (Jhvuoj ts /uLiy iT^s^ps fJLrj.ivi^' 

O^ og >{g.mGp.v^v kcu iq os?ov ctp^^^i; iCLTiiei. 

n To /ictXgy 7rodrj^Ci)crct' to /fttVj Ai5o;' O) WMo^Pfiv 

NviLi(pct, ccs^g^jIvPou fjL€ Tov cuir:)7\9h ^i T^ (^''Aa(m' 

Ef? Kou s^ Kfsom d^t?\ciifjLoiaiv ct^ct TSp\|/t^. - 20 

Tov sspjcavov v?.cu (JUc KCLTcuor.Kct KiTilct noma-e.g-i 

Tov Toi syjovf hfJLctev^hi (^iTkcl^ x^iojoio (^vKctorod 

EfjLTi^i^ag KotXvxjeo^, '/cui ivoSyuom ciKivok;. 

n fwi e^on^ Ti Tfctjwj Ti b (JbojDo; 5 8;;^ VTroLXjovagj 

Tctv (ioumv amSbt;, -eig wfJUilot mct 0LK(^jb(guiy 2/ 

riTrg^ TCt)g 9vvv(t)g mtoTnot^sTOUi Ohm b ')^mvg. 

Y^YiKOL fjLOL 'Trojuvct)^ 70 ys fJLav nov oi^ titvktou, 

Eyvct)v ^ouf, byta fJL^ fjLefjLvafjuBvCf) et (pihseig (jlb, 

Ovh To TYiXi(pt?\9V TtoJsfjLa^avi To TiXamyvtfjLay 

A/A' OLUTCjdq ClTnxJhO} TtOTl TTCtyii S^ifJLa^vd^. $0 

EfTTS Kou kypoid) Tctha^a XjotntivofjLctJVTigy 

A 'Zif^v mio?\3ysv(rx 'Ztfa^ou^avc, ovvsk eyoo (ju^v 

Ttv b7\9q syiteifji^' tv ^ fjL^ Koy^v a^ioL mtyj. 

H fiav Tot 7\Sj)iav ^Sl)fjLaTo>Lov cuya (^vT^gLorody 

Tav (jL^ Kcu oL Msf fjLVCt)Vog Ee^Jct^ag ci fJL^T^givo^^^odg ^f 

AiTBi' ^g^ ^(70) ol, sTTei Tv fjiat sv^aSfVTrjtj. 

A/hsTOLj o(pJa7\fjLog fjLSj b ^^iog' a^a y t^^jw 

Atimvj ct(Jivfj(cfjj mTi mv Trnvv ^J^ otTtoxKty^^g' 

Kca E I A r A A I O N y. 17 

Kouj xjs (ju /jw^ 'miih' iirex «x oL^fjmnyct eva. 

iTrTrojLiBi/Yig 'o){§> Sh mv mf%'OV nJsAs yx^y 40 

MaA* zvi /(S^fTiv ixm^ (^Quov avvsJH' ol <^ Am?\^V7a 

VLc, iS^Vj idi; ifxown, do; €; (iaduv ol^bt sfc^oL l 

Toiv OLycKuui x^ fxoiA/Tig cltt OSfvog ajf Ms?\^./jL7rk!; 

Eg Tlv?\3V' cl ^ ^icvDTog si> oLyxj^nvmv s)CKi)idi] 

MoLTYi^ OL ^e^^am meA^p^vog AK(p€(Jl^OigLg, 4; 

Tai/ h y^?\gLV Ku^g^ai/ sv ovfsui ^?\gi vojjuvoov 

Ov^ obiXDg ClS^ng en Tihsov oLyzye At^ojw^, 

Hr' «5^ (i(>^yuivov fjjLV unf (JiciL(rShio vdy)Ti j 

ZoLXoSlog (JL€)I €^V TOV OLTfOTf^iV VmV lOUUOdV 

EvS\j[jJLC6Vi ^oL?\Ot) S^, (piXoL yjvouiy lctmvoLj yo 

O^ T0OTCf}V eWfmV QT « TtSVO-ei^y (ii^0L?\9l. 

AAjfO) Tav KJi(poL?\3^r tiv 4' ^ fjLsAet, Ovkjst oLCihii 
Kei(Jiv fjLouj ^ TT^JtDV, \{^ TDi ?\vm doh (jl eSbVTi' 
Q.g (j(ji?\k TOL yhvw t^to '/{glct |3^p^6oio ^i/om. ino- m l8 0EOKPITOT 

XnOGESIS 

TOT TETAPTOT EIATAAIOT. 

TOTTO Tfl tt^v>!t^iov (^HKoXiKov g«n. 'Bo^tIo^ f/,sv ovv oUTnXo^, Kopv^av Jg (^gvx^Xo^, 'Trpog 
ti7is.viXov5 ^ctXiyovToui djxoiQcctod^. iTTOTi^Toii ^ &iO}C^7ss Tov Koov^cova, ^a^ vif4>ovm 
(^HKoXov Tivos Myoivos, ov Cprjtriv «r OKvfjLmcM vttq MiXoavo^ 7mXou<Tii oLx^yivcxjt k^v- 

pOV OVTO,, COS a>yOi}ilfft]TOLI' TSV 0& BcCtIoV TZWTCC 7WV%CV0fX,iV0V, KClj MyOVTOt, OTl KOiKOV flt/ 

fiotg iTvxoy (^HKoXov, xoj ctirt XvMon, Ta, h Txr^yfji^cLTci, ^c(,}C6tvT0L{ iv KfiOTcavt Tiii 

lTGCXta4, 

N O M E I 2 

BATT02 KAi KOPIAaN. 

. EIATAAION^. 

B A T T O 2. 

EiriE (loiy Z Kofvhih 'nvog ou\ |3o^$5 « pa <l>^A&)ii(Jbt j 
K O P T A n N. 

B A T T O 2. 

K p P T A il N. 

A?7\ y^fm v(pinTi m fw^ct, mfjus (pvTs^LOJti, 

B A T T O S. 
K O P T A n N. 

OvK umau^ j a^v nv ^tf A7\(peoi (^^to Ui7\m, 

BAT- EIATAAION ^ ip 

B A T T O S. 
K o p r A ft N. 

B A T T O S. 

KnfjL €(pct^* d [MiTnf UoXv^vxj^og nfjLsn UfjLHm. 

K O P T A n N. 

Koipgr g^)V (^xa^iajicti/ Tg xoj «>(^rA imto^ |U/xAa. 10 

B A T T O 2. 

ng^aoj Toi M*A&)V »(0tf TW^ Ayxo^ cwtikol Ayojwi^. 

K o p r A n N. 
Tof ^(jjjlKoui cJ( ouutov fJutJm(JU)/ciJi ooh iio^vm. 

B A T T O S. 

J^uTkcucui y ouJTOLjy tov ^4)JcoAoy oog Kctm ev^f. 

K o p r A n N. 
H fju^v Seihouct\ ySj }iotj ovxj^ti 7\cdm yg/LUo&otf. - 

B A T T O 2. 

Tyivag (jlsh h roi Tttg Tto^mg ouvtol M7\.a7Tloui 15 

T&)5?ct. My\ (O^Kciu; mvlsTouiy ooamf tit{i,% $ 

K o p r A a N. 

OV cJbtV CtTKOKOL (JLSV fJJLV iTT AtOOL^lO yo^vCt), 
Kot^ (JUCL/\&im ')(O^TOtO }iOL?\3LV KGdfJUjJrZ ^^fUL' 

AMo;cct S^ uKcu^ei to ^oLdvmov a[JL(pi AoLVjfJLm. 

B A T T O S. 

AiTrlog ^ fjifiv '^(ij Touu^og b Tfppjco;* «^ Aflc;:^<g|> 20 

Tot 7&) AoLfJLTrejLOL^ 101 S^OLfJUOTOUy QKKOi Qvom 

Tct Hfcty •rofOiS^' KOLU^^fctGfLCdv yx^ 6 SxjLfJuac, 

C 2 KOPT- 20 '0EOKPITOT 

K O P T A n N. 

Kouj TTOTt Tov NfcwSoi/* 6m kol7\u Tmra. c^yovn, 

B A T T O S. 

<i)iv c^gy* (ioL<JiV]iTouf KOLf TOL^ (ioig^ 0) lahoLV Atyt^iy 
Eig oLiShL]/^ bm Kcti iv zoLKCtg yip^ojuo vi^g' 
Xd ove^y^ evj)0)Ti ttolXvhtoUj dy mT eTra^dd. 

K O P T A n N. 

Ov TYiyoL y\ y vvfjLdpcig' gzr<l mTi Uionv cKpi^mVy 

Aco^v sfjJLv vtv sMiTnr ey» S^ Tig eifjju fjuEKiKWLCy 30 

Kyjv fjLSV TCL VKouw^g cLy^^ofJi^-, gu S^ 7a Ylvy^od, 

Amod TULV TS K^^TO^a* ;(^\9i -mTKig d n ZoLKvvd^g' 

KoUf TO TTOm&IOl' 10 AoLKiVlOVy CiTIi^ W^VKTCLg 

Atyjuv oy^mm fjuovo; j^^ts^owIo /xacJkf 

Tw« KOL] Ttv Touu^ov oLT Cti^tog ctyey TnoL^ou; 35 

ToLg oTiXa^y KyiobiK Afm^v?7\ti\* Touf ^ yjmKJcg 

MctK^v ouiioLvauv^ x^ ^Cidm7\9g e^eyshoLOj^v. 

B A TT 02. 

n ^e^iOT Afjiji.ev7<Kh fjuovctg Gi^v bh ^mtm; 

AcLTevyiASr' bm cayeg Sfjxv (^/Aotf, bojov oL7i2o-ioLg, 

Ai ctfy m GK7\y)f&) fjj:0\ct hj^fjuovog^ bg fjL ihs^^oy^i, 40 

K O P T A fl N. 

Qd^G-av ;^ii, 4^<Ag BoLilr tw^ ouuejLov soj2t oLfjLHVoVy 
Xi) Z<^jg ct77\o)[g. fj.sn WeT^i DuSfiog, ct77\o}[^ 4' ^^* 

5AT- E I AT A A I ON (J^. ai 

B A T T O S. 
K O P T A n N. 

B A T T O S. . . ' 

QctcuJi (Jl\ Od KopuJ^v, TiDTt 74) Aio^* a yyt^ dxwfpL yo 

Ap^^ ^' (jbJ[ STPzm'^' UTFO TO o^u^v dog ^ (ict^eiouj 
Tof ctT^ct^cTuAiS^^ s^n' }{cf^mg d TFOfrig ohgtro' 
E^ TDUulctv sTvmy pfCtdfj.svfJiSi/og' y) eotye Mv^oj-etg j 

K O P T A n N. 

Nccf vo^fj Toi; Qvv^^sdji)! €^ y2 >'fr d^ mj cwm, 

B A T T O S. 

Oaji;:^tf sfi to Tvmict^ zoui dhim ctvJ^ct ^fjiaor^ei, S7 

K O P T A n N. 

E*5 o^q OK')^ l^TTHqy fJJt) ct)/OLhmg ^ppgo, Bot7?g' 
Ev ^ot§ op« fct/jiyoi 72 Koui ctamAoid^L Yjoujoodm, 

B A T T O 2. 

"Em ctye fJLoi, Kofv^r To ys^ovTio]/ y) p €n ^M^ 
Tmotv mv woLyo^p^vv gpwJ^, mg TtoT i^tyi^-^ 

K O P T A n N. 

KKfJuxy y\ <a ^ei7\oLie' W^v j€ fJLev ouu]og emyJoDV, 60 

Kouf mn mv fjjxvd^oLy KctT^hoLfjL^oLyoVj dfjLog i^ct^yi^ 

j. B A T- 22 eEOKPITOt 

B A T T O 2. 

'Eyyf^Vi « Ucino^ KcimMfX[jLom)} ie/^H. 

■ T n O E 2 I 2 

Tor nEMnxor EiArAAior. 

Tiipi ivfA^amccs i^i^iitriv o n cwmKo? KofAfO^a,^, os Evf^a,^ th '2v(ocipiTa> vifiet tos cu- 
ya,?t KOj mifA^viv Ka,%m, of 0i^^<i# tov T^v^a^piTa, vifJLH to, ^pifjufji,a\a,. E%« oi o fi,it 
K.Qfca]a,^ xspriv 2pufiZV)^v, AKKtTTTnjv Tovvof^a,' o ai ha^Kcav ipufji^ivov EvfjLV\oriv. Ka/ g^raS"- 
Xcv TYig viKvig Tt^vTo^, f4,iv (UTToKog i^a^ym, o Jc Trotf^vjv UfjLvov Mop<rma Jk tuv 
uam Kpiv^v cu^vvTo^. TtMffUVTm oi tviv a,fci)i\.a,v, o Kcnrvi^ l/lopcuv tco cuttoKu tvjv 

VlKVjV CLTTOVef^et. E7ri^Ct,^lT0Ul fliV OVV TOVTV TO Et^u}KtOV, O^OlTTOpOl fliV, ^CL TO iv ojft» 

<piXovsiK£iv' BovHsKia,^ dk, ^a, to (^ovKoXta^iS-cci, vj^vv (^HKoKtKus a,ietv cwnv^, 

OAOinOPOL « BOTKOAIA2TAT, 

EIATAAION e. 

K0MATA2 KO,! AAKQN. 

AIFES ifjLot^ mo)/ TO)i wot/jLsvct tov SfSapirai/ 
<I>gii}€Tg TTjy Actmvx' to [JLiv voLTCog e-^^g uM^^v. 

A A K £2 N. 

OvK amo Tctg y^vctg uit^ Giunhg , ^x. iot^y^n 

TOV fJ.IV TOV OV£/.yfoL /W^OL)! XKS-^l^OLVTCt KofJUJLTOLV 3 

K O M A T A 2. 

Tcty mm ov^iyfoL-j tv j^p Trom^ r^ot)M 'Zv^oL^TOLy f 

EiLTCLCW E I A T A A I O N g. 23 Afm m KoCKctiJLciu; cw?\9V mTiTtvThv ^'^(om j 

A A K n N. 

Ovh yt^ Evfm^cL r(f homrrj n; m mvhv. xo 

K O M A T A S. 
To K^QW7\9g fJLOt S^KBy 70 TTomMh C^^^>L £dv<PS 

Tcng vvfjLCpcn; rcu ou}<x,' vj ^\ od xaxg, kdui ror emici^ 

^CLUKOLmV) KCLj VVV fJL^ TCt ?\OtcdlX yjVfjLVOV €df}){^g. 

A A K a N. 

Oy, fjL cuulov lov TlcuoL rov clktiov, h ciys AcLmv 

Tuv (iciircLV aTTsSbcr' 6 KaAo^OzfJb;" « }[g}oL rmoLg i^ 

*lcig mr^oLgy 6» 'i/3-f4)T^, fx^aveig sg K^^v dAoifjLoLV, , 

K O M A T A S. 

Ov fXdVy ovr ouumg m? hifjLvoL^g^ od '}a% vvfjL(poLgy 
(Air €/jLtv ihuot re Kct] evfjmvteg TgAe^oigi/) 
Ov nv Tuv trv^yfoL haja^v g^cAs-v^^ Kojxam^. 

A A K ii N. 

Ai roi ms^vcrcufjjLy Ta AoLCpvihg cL7\.ye ot^ifjLUv. 20 

AM' OVV OU){Cf. Am^ 5e^(|)0V ^^gl/ (sVTi fJLSV aS^v 

Ifg^v) aMa ys 7B< i\oLei(JOfj(gijy egn k uTrHTrng. 

K O M A T A 2. 

T^ TTor A3-ai/ct/av e^iv n^m' nvi h Keirouf 
^^iCpog' a/A' uye^ KUi rv rov ev^orov ufjLVov e^u^. 

A A K ri N. 

KcM TKfoag^ 6d KivuS"*) iv ruh y e^^rouj g^ mv UfjLfjxv^ 2f 

Tk ^4- e E O K P I T O T 

Tig Tfi%^? ctyr t^m iTroM^ctro ^ n; d\, T>fcte^iV(ni<; 
Atyog Tre^odTbTomiO', kol^v hvvcl hxsT a/Mshyeiv $ 

K O M A T A 2. 

Of7^ nmo-m t6)I TrTKOLTioVy oog tv^ ttshoi^h* 

1.(pct^ (iofjL^m T2Tvy^q smvTiov, AMct j^f ovtoi 

flfk(pog mmhY};' tv ^i^' 6 T^ay^g obv);^ e^LT^, 30 

A A K n N. 

M« (mvd[' OV J«p TOl TfV^k ^ClTKTrcCfJj* DL^O)/ clt^ 

Tot4' ^"^^ ^^^ >comoy Kctj TotXoict tcwtvl Kctdi'^ou;. 

'^v^^ov vS^ctif Tvim KctTctKei^eTouf' ooS^e Tfetpv/ci . , 

TiokoLi yoi '^^ol; dh, aoLi oLm^; ooh }tct7\Sjm. 

K O M A T A S. 

Aaa' 0^7? amv^cd' fjLs^a. ^ a^^f^ « tv fJL€T07\fJLV\(; 37 

OfJLpsLoi Toig o^Btim TfOTi^Mmj bv ttok sovth 
T]akcf\^ €T eyey gchJkoxoi/. iS^' d %otgt^ eg n Tro^^Tri, 
S^e^^oLi >LOLi 7\VK0eigy 5-gg\[/a^ wyotg., (jog tv ^cf^mn. 

A A K G N. 

Kctt TTOK eyod wlp^ Tiv T\ fjifx^6t)v ){^7\gv n kuuj (Jimjmg 

yitfJ^CLfL^ 6t) C})3oVgpOV TV }iCUf OLTT^STJ^Sg OLyJ^tOV DUJTdog j 40 

K O M A T A E. 
AUK BTTVyil^oy TV^ TV J]^ 0L7\.yssg' aUj ^S ^fJLCHfCtL 

AiS^ >(^7^€A«;:^ft)i/TO3 KOLj b T^ffig OLfjmg ST^VTm. 

A A K £1 N. 

M« ^ct^oy Tvim 7rvyi(jfxoLTog^ v^e, vi(pmg, 

A77\ct ya^ ^^(p' odcII^ leTTS, ncti vs^^ (iciimXiOL^eig. 

K O M A T A S. 

OVX i^'^(xi T^m' TOVTOb '(J^vegy (ioh KVTTHfOg^ 4y EIATAAlONg. 2S 

Ej/5-' i/^Tdg '^x?^ yt^voui Jbo' rotj d^ m S^v^Jfi» 

Opv<;^; 7\gL7^ysvm* koui d gtlicl ov^v bfjioict 

TcL m^ w (ici?7\H ^ KotJi oi Tnwg 6\}/)^ m^i^g. 

A A K fl N. 

H jUoti/ ufvaKiShLg n ko^ uejLct tol^ mvKragy so 

Au evB-Yjgy v%vod fm?\gLmTie,cc touj Si T^yeiouj 
Toij w^oLP^ w 0(rSbV7t }{cf.x/fmfov n wm^ oi^eig, 
^maw ^s Kpm^ fJA}oiV Asvmo ^T^Kiog 
Toug vvfjL(poiig' snm S^ ;cc6f OL^og ol7<Kov €7\0U(jd. 

K O M A T A S. 

A( h xje KOfjf w /t6oAv)<?, dm^^oLV Tfjsejtv ooh mmfsiig^ $5 

Kotf yXoLyjov cLv^vaotr VTreosiiTcoi h ^fJig^Ji^oui; 
Ae^fjumty 7t£)i/ TgfoLfoL nv (jujLT^umn^ T^T^otx^g ctfvodv. 
2motD 4' oKTOt) fjucv youuT^cdg tci^ Ylauni '^XotKTOgy 
OKTCd h uK0L(pLi)xg fJLi?.mg 7ih€U xj^^i e^^im;. 

A A K a N. 
AVTO^ fjLOl TrOTge/a-cT^, KOUj OUUTOdl ^(idUXiOL(rhv* 60 

TOLV mVTH TTOLTiOdV-i B^ Ttt? d^VOLg, A77\OL Tig OLfJLfJL^y 

Ttg Kfivei 5 cu^' svdnt 7ro5-* b ^0dm7\9g ot)h AvmTroLg, 

K O M A T A S. 

Ovhv e^yio 7»i/4) TrovhvofJLouj' ct77\oL lov otvJ^oLy 
Ai Aw^, Tov ^fVTOfjiov (iot^s^^mfju^gy bg TUig ^ei){cf.g 
Tmctg ing m^oL tiv ^v?,o^o-^oLr mi h Mogcrav. 6^ 

A A K a N. 

B&i^-pgofts^;. KOM. Tv x^T^ei viv. aak. ]B-\ ao ^evey fjJLKm oLK^a^y 
Ty4' svjtjov' oLfjLfjLeg yjte, ie/^^hfjL^!; b^g OL^cm 

D B6JJ60- 26 eEOKPITOT 

Ei/ ^-fitTi }iC}im, ijj)T m vj yz rovm o]ici(rrjg. 

K O M A T A S. 

NcUy TPnrt mv yvfji(pciv, icu^ Moporoi/, f/^TS KofJUCLrct 70 

To Tihsov idvmh fJJ^' odv rv}a rc^h ^f^^y}* 
A h Tot d TioifJLvct rct) Sov^iit) s?i SyS^pTO* 
EvyjjL^cL h mg ut^g o^vi?, (ptASy rct) ^v^cteAlct, 

A A K a N. 

Mw rv rig yi^dSot, milod Aiog, own ^v^ot^rct, 

KiT sfjLov i9i, 7[g.KiS^, To mifjLno)) 5 iog 7\ctM; eost. 75 

K O M A T A E. 

BsmcS-' ovTog, gy» ^gv ctXcf^ct wctn ayipvci}) 
KyJ^gi/ Kouj^ofjLOi\' rv <J[' oL^^wif <^i?\9X^^rofiQg ^wi. 

A A K a N. 

Bict 7\ty\ ari Agy«$* }tcti\ ro)) ^em eg ttoA^i/ ouudi; 
Zcdvr ctcpeg' co YlcuctVy v) sVifWKog »cSk, KofJuSoL. 

K O M A T A S. 

To^» M6;ow* fjLs diiKevni mhv TiAeov n rov ctoiSbv 80 

ActCpnr gy» 4' cwToug ^fJia^cdg Sbo tt^olv tiok eSfu^jn. 

A A K n N. 

Kotf ^p g^' i) *7ro??\CdV ^iMei fjLsya' koll jict?\9V cwru 
Kgioi/ iya ^ouytoi' tvl h Kct^veoL Kom ^ €(pef7rei, 

K O M A T A S. 

UXav dhoj mg Txoimg ^^fjutroKog ctiyag ctfju^y\y»>* 

Ka^ f^, d Tit^g mdtfsvauy TaAsd/, Myj^, ouurog dfJUchyHg^ %f A A K n N. E I A r A A I O N .g. 27 

A A K n N. 

Ogy ^ev, Aumv m mXct^od; ^Sbv ^"^n 7ihv\^i 

Tvp&)y KOU\ TOy CI)IOL^O)I €V CtV%(n 7tW{S)CL /UOAHl/fi. 

K O M A T A S. 

BotM« ytoui fm?\9iui tov ctiTroAov d KAectfi^, 
Tol; ou^cf; 7Ri^s?\.(g)noLy kou\ d$b 7] TroTTTrvAioLcrSi. 

A A K i2 N. 

Ky)fjLS yzf b K^n^g w TroifjLem Aeiog hmnon)} 90 

Y.K[jiouA' T^im^oL h TFUf ouv^m (reiST s^ei^. 

K O M A T A S. 

Am' h uvjJL^KY^T s?% wyocr^oLlog »4* ca^f^^ct 
H^; pohi) TOtiV oLvSh^ mf oufxctcncum 7ii(pVKi, 

A A K n N. 

Ovh ya^ ovcfl' 0Lw7\^ig o^kfmh^^t;' c^ fjLa s^^^^iti 

Ag77?01/ OLTTO TH^IVOLO hSTTV^or OUf ^, fJt^Kf^^CUf . ^y 

K O M A T A S. 

Ki)'ya fjLsv <Jtj)oit) tcl lifoLf/^m ouuiDig. c^ctoswi, 
E;c Titq cLfi)cevJti) )(|^^A&)V TYim yoL^ €(pt(r^et. 

A A K a N. 

AM' €*)0i> s; yO\aL\.vaM fxaXoLm ttojcov, oTrTnj;^^ ti^^w 

ToUlf OiV mv TrSMcM/j KfOLV^CL ^eY\U^tJ{C^ ouutoc. 

K O M A T A 2. 
StT?' OLTtO mg TCOWOd TOU\ (JJH^i^^g* 6)h HfJUsS^y 100 

Q.g To ^{cf.WLvng ihTO ^yeod?\9(poVj arg fjxi^i\{a\. 

A A K 12 N. 

Ov)i ctm 'WLg J^vog ovTog b KmoL^ogy d ts Kvmjtt) 
Toyr« ^ouKYKJiL^ itol' ctvjoT^gLg^ oog b Oa?^po$ , 

D 2 K O M A- -28 ©EOKPITOT 

K O M A T A 2. 

EpJOV Il^^iTi?\9V;' TCl TfDtjch h VJLVVJi ^V7\gL0T6i. lOS 

A A K a N. 

Ov Tfie) 7ra)(h chJlwfjui m ^g/ot ?7avm cfifit)?cgv. 

K O M A T A S. 

Myi /jLiv 7\(t&cL(m^ Tiig ctfjL-mT^sq' sm yjL^ d^ouj. 

A A K a N. 

Tot TiTliy^gy hsY^n w ca7ro?\9V dog e^sdiar^'^ no 

Oi/TTi) ;:' vfjLfjLsg 5wv ^edKr^^n TCdg }{cf.?\gLfjLBVTW;, 

K O M A T A S. 

M<(J56) ra? ^mjxjs^xjog ci?\Ct)7is){cf.g, oui m M/;a«)Vo^ 
Ai« c^oiTOoof m TnPjiam^cL foLyii^ovTt, 

A A K il N. 

Ko^ yaf gy» /u(^&) Tm >[^vJt)L^og^ ol tul ^iT^m^ 

'^VKOL KOLTULT^odYtmg^ vMnfjJLOi (po^eonoui. ny 

K O M A T A 2. 

H 01» fjL€fjL)ioi(r' CT eyiD)! w >coLTYi?^(m, aoui Tv c^au^cdg 
Ey TTOKOL )ay;tAt^gv, kolj m^ cf^vog eiyzo tdvo^, 

A A K r2 N. 
TOVIO fJLS}/ OV fJLSfJDIOLfJL' OKOL fJLOLV TfOKOL TWcfe TV S^tmXj; ' 

EvfjunQ^g eKOL^rjfs, KOLhCi)g fjijcL?\oL tovto y mLfjj., 

K O M A T A 2. 

H(5^« 77^, Mo^trav, TnKg^Ji/gTctf* ov^^i -m^y^^v --^ 120 

2>aMa^ i6t)V ;^a/ot? ot/To onLfLOLTog ouuvkol nThoig, 

Yjiya 

m EIATAAlONg. ap 

A A K £2 N. 

Ev^v mv xjuxKafjjim opuoyH m eg m AMvtu. 

K O M A T A 2. 

l/ji€^ci uv^' vSbLTo; fam y£Koc kcui tv S^, Kocidiy 

Om TTO^CpV^Lg' TCL ^e TOl (nCL KOtfTTOV imKOUl, l%s 

A A K £1 N. 
Pei7&) X ^ ^V^Otpilg SfJJLV fJLSXl' kcli to ttot ogSpov 

A TnJLfg OLV^' v^Tog tolv KcOmS^ct m^cL jSot^J/of. 

K O M A T A 2. 

Tow (Jis» ifJigjj vjJTim ts koui ouyO\&.v cuyeg sSbv% 
Kdf (^m -mrcovTi-i koi^ gv x/o[jux^m xj^oVTOtJi, 

A A K n N. 

Txm 4* SjOa^ oisoyt TnjLetct ^^ d fjLe?\kTeict ijo 

^Bf^eSut) 7(oN\og S^ Koui oog po^ yuojog €7roLvJi^ 

K O M A T A 2. 

OvK i^fJL A?\}U7rmg:, oti fjuc ^w^v k^K g$<Aaa? 
T&iv (xiTODV ){g^7\9^(r\ ov^ o\ vjlv ^olosuv gcJb)Ji^. 

A A K n N. 

Am' eyio ^vjjL^^vg s^fjcjUj fjLB}a' koli yx^ ok ctUTce 

ToLv GV£/,yy co^s^oL) ?(^Aov v fJLS ){g^fT s(pL7KCi(Jiv. 135 

K O M A T A 2. 

Ov ^ujLToVy ActmVy TToT OLy\hiVOL Ki(sjug eejLo-isVj 
Ovcf^ immg WMom' tv 4'j ^ TOLhouny io^ c^iAgp^on^. M O P 2 12 N. 50 0EOKPITOT 

M O P s n N. 

Touq VV[JL(pOUq-i MopotDI/t XC4A9V KpSOt^ OUUTiKCt 7l2/UL'^]l, 140 

K O M A T A S. 

ng/^\f/4), i/ot) 7151/ Uctm, Oe^/oaoj^o Tr^jt^Ta •T^fltj^c?)!^)^ 

Nyy ctyiXcL' yji-fyjn ycL^ tcf( oog jULS}a i^to Kci^^Ct) 

Kwrjct) Kctmyoq TOd TroifJLi^o;^ bijt TxfoK y]§\\ 

Awaufjcw mj/ ot[j.yor eg ov^m vfjL/jJLv ctMvfjigm, 

Ki^^g sfj^ Jrz^o-em zefiki^hg' ouue,m vfULfjLs 145 

UoLm; syo ?\9V(7(d 'Ev^ct^iTi^g evSb^ y^w, 

OvTog 'b MvxiTctg b xjo^VTrJLT^^g^ « Tti oysv(r€ig 

Tct]i ow^mfj (^Kctm tv^ zj^ejtv n y ifJL^ Kct77\is^y\mji 

Tcug wfj.(pctm TOi/ ctfx.yor b d( ouu noLXir oLThoL ymifjmy 

Ai ujn Tv c^KoLdWifjjL^ lAi7\OL)i^og am KofjLOLTOL, iso ino- EIATAAlONf. 51 

T n O E 2 I 2 

TOT EKTOT EIATAAIOT. 

AAM0ITA2 x«f Act(pvis^^ov^ ovng fMicn^fA,l^^iob; «5- ev tu, S-pif/^f^LAlcc cvviXoujVQvai' KOf 
a>f^oiQ>cuodg TKV Tfi^ Kvx,Xc>)7ng icotj TcLXouTetc^ vvf4,<poLg vT^^triv cc^Qv<riV. ApxiTccf lliv 
evv 7t]g a}dv\g Aa>(pvis, ug 'zs-po? tzv KvicKcoTm tjjv ATToha-iv TroiovfjLivor h Aa,u,Qi-. 
Tccs ctTroKpiv&Tztf 00? iK 'Z!rpo<rQi)7rov Tov TloKv<pYifjLov Syjd-ev. Tc6 'Z!rpccyfJL(£\ob iv l^iKzXia,. 
UpoT^a,Xiyi\on h o TroiviTvig K^Tca, ov Kocf f^if^vriTot] iv tois QccAvatoif, Kctf ct,?Xoi>zov. 

AvVOt/Tom Jg OVTOg iiVOtf TOOV ^GUVOfmoHV TrOirjTYI^. 

BOIKOAIA2TAT, 

EIATAAION 5-. 

AAMOITAS jcoLj AA*NI2. 

AAM0ITA2 Kouf Act(png b ^odmT^dg m liict x^^^^ 
Tav dyehoL]/ ttd^c', ApctT?, moLycty^r ng d\^ b fjiev cwt^i 
TlvYfogy d[ h^ysveiog' m y^vm h Tii ajii(pct) 
E(rSbfj.syoi ^^€og fjLS(rod afmri loiaJ^ aaSbv, 
n^Ct)Tcg J[ a^^aio ^a(png:, €7rei Kai Txf^cdiog e^icrhv.- ^ 

A A <J> N I 2. 

Ba?7\ei roiy XloXv(paibL€^ Tt woifjLnov cl VaKarna 

MaTs^mv^ ^(ji^odWL tdi/ owmMv avS^^a }ia7\rjaii, ■ 

¥<ou Tv i/fii a TTo^oprio^-a, raActv, iiihctv, a7<ha Kadfjaouf 

Aha Gve/.crSh)y, Ila7\iv dJ^ {^\^%) lav Kvva (ia77\ciy 

A m mv oim iTisrai moTrog' d h ^avG-^ei lo 

Eig dXa iifUfjLeya* ra h nv Ka7\a vjjfjLola ^am 

Aqv^ Kay^.al^oVTa iii cuyta7\oio J:oi<roLV, ^faQ K €0- ^2 E O K P IT OT 

E^ aXoc ef)^ptj^]/ctgy >{^m ^ p^ooL zct?\gv oLfUU^^. 

A^ zcij DUUTodi roi ^oL^vTflsrcii^ oo; cLir ctiigjii^^q 15 

Tctf }[^7rvfDUi •x^ourctjy ro y.ct7\9^ ^g^? cln){g^ (^eprl^* 

Kof (^ivyi ^^iAgovm, koui ov (^iXeoyni iloom' 

KoLj Tov ctm ^ctfjL/jLDLg KiH-i A;3ov « ^g s^Odrt 

Tlo?^oL}nc, ct) UohvCpoL^j roL fjjn ;(^A^ kolKol Tss^poLvrouj, 

To) 4' ^Tn ActfjLotTag oui/sioL??KSv>, Kctjj la^' ctei^K 20 

A A M O I T A S. 

EtJbv, votj rov UomoL^ ro Tnifznov dviK sQoLT^Sy 

Kov (JL i7^^\ H rov €[juo'j rov svu yAvvjjVy (h mBvieYifjju 

E^ TSTvpr ouuwL^ fjiowng b TyiT^efxog gp^Op' oLjoosvctiVy 

^X^& 4^gpof TTOTZ oDUov, bmg rsxjeso^ (pv?\gL^n. 

A?7\ct Kcu ouurog €y»> Mtcr^v mAty « TroSog^j^, 2y 

A?7\ 0L?^,0Lv nvoL (poLfUL yovouz €^r d cf\^ oLioKnt, 

T^aCKoi fJL\ od Ucuouiij KCtJj roLKJiiouf' €>L ^ JaT^o^g 

Ois^^ei mTriouvoiaii mr ctvr^OL n kolj ttoti mifJLVdug, 

^iyx. 4' v?^>ireiV viv Kouf rct wvi' kolj yaf ok r^^CtiV 

Avragy s'AMv^y\ro mr i^ct fvy^g e^iaic, 30 

TouSct S"' KJtjog goDg&^oDt misv)/m (jl^ 7F0??\olkA) TiSfjL^^et 

Ayfs?\9V' ouuroif sya xKol(jw dv^gy e9S k ofJLoorn 

Avrct (ju)i sTjpgrav /(^Agt hfJLViOL mcr^ sm vacrcx), 

Kctj yoL^ dhv ovS^' exhg e^) KOLm, idg (jjc T^eyivn. 

H }a^ <C(j^v eg Tromv m^?\e7rov (y^g S^s ya?\oLvoL) ^s 

Kcu KctXct (jLsv roL yevBictj kol?^ol S"' efjxv d (jjlol m^oL, 

(^Clg TfOLf sfw) KjeKejircu) KctrKpouvsro' rcav h r ohivrcjnv 

AsvKoif^ctv ctvyav UoLejiOLg VTticpcuve AtSoio. 

Clg EIATAAION^. 55 

TcwwL ya^ d yfouct ^ KoTOflctp^? g^gchJ^^gi/, 40 

A TrgcM cifmvnoyt m^ iTrTromct^m TrorouuXei, 

TooT eimv, m Act(pvtv b AoiiMHTctg e(pi7\ci<si' 
Xci [jlsv m (7ug/yy 5 6 h TOd kcl7\ov cxjuKov i^xj^v. 
AvM AoifJLoiTciLgy (jvejLo-h ^s Aci(pvig b ^odTctg' 
^^'^(Svvt' sv fm?\gLKct tou{ isfo^Tisg ouutikcl Troict, 45 

a^m [JLouif ovS"' OL}7\ogy . ouifou^yjoLTOi cf( gj€i/om. 

TnO0E2I2 

TOT EBAOMOT E I A T A A I O T. 

EniAHMHSAS o €>iOKpiTO$ iv Ka, orz TTDog TiTzXifjLcuov «$■ AAe^AvJp«flM' ot7nj«, ^iKog 

KCLTiip] ^^O-lOCLfA.^ KOtJ( AVTiyiVGi, AVKaTriU^ VjOlS- KCU KKvi^&tg VTT OUUTUV «f (ty^OV 

tm &a,Xv(not> Avjf^yiTj^og, ctTreKri (jlitcc EvKpiTov yccu Afz^vvTov. EvTvyx/tv^ h KaB"' oaov 
AvKiooc Tca ¥^v&ck)VicLTv\ iK KpyjTrjf, KoLf oL}iS.viKoig ofJUiXovvTig ^'^^xovtou tov? Iowtcov 
i^ooTObg. E^ fA.iv ovv TOVTO TO EiSv?Kiov oKcas ^viyvifA.OLTiiiav. 

0AAT2IA, n EAPINH 
O A O I n O P I A, 

EIATAAION C- 

H2 P(e,ovog olvlk sy») 7? kouj EvK^mg sg tov kKs»m 
'El^myucg sk mMog' ovv h^jj rpm? ctfjLfjjLV AfjLVVTotg' 
Tct Am }af bt^v^ SoLAvaiot b ^^(n^fjuog 
K! AvTiyeVYigj Jbo t2Kvol Avmmog' an 7J3g g(9"Aoi/ 

XoLOdV TWV ST OLVOd^V^ CtM KhVVOLS T8 KOUf OUUTOd j- 

E XaA- 5^ eEOKPITOT 

Evy m^nan^yo; Ttir^ct •j/OVf • tou ^ TfUfa' guM)) 

Aiya^t 7r?gAgcfcf ts svokiov ct7\(Toq e(poumy 

Xha)^m 7111117^5^(11 )[cf.TYi^e^i€g xjoimcooo^. 

K^m mi/ fjucoumv oSbv ctyvfXir,^ ov^ ro (ntfm lo 

AfjJLv roj B^o^7\gi v^n(pounrb' kcu^ nv bS\rai/ 

E^Aov ovv Moi(rcu(n KvS^vim sv^/jug avJ^d^ 

ilvofWL fjLSif Avyu^v' yig 4' ^'^o7\og' ovh ?cg ng fxu 

Yiyvoimv ih^v^ stth cum7\(j} ^^^X ^^^^- 

Ek (jlsv yjLe^ Xdcnoio S^ctovreA^^q siy^ r^y^io * ■ ly 

KvctKov SififJL odfxaioty vsctg rdfitoxiio uiforoo-^r 

AfJL(pL S^ ol ^Jsost y^fddv ^(Ji^ptyfero mnhoq 

Z&Jgwp* 5zAax^^(j)* '^oi){gM cJ[ ty^v ctyfitXoucA 

As^m^Ct XjO^VV(U' ^ fJL OLT^ifmj; aTIS (SlCRl^Odq 

OfjLfJUCtn fjLeii)o6c)vn' (^A&)g h ol ei^^ro '^e47\svg^ 20 

^ifjUL^^y TTct Sh rv fJLS(m,f.afHov w^oihtg s7\}ieigy 

Avli{cfj Sh Hg^ oTivfiog s(p' cLfjuy^caai ^^v^ety 

Ovcf\^ STnvjfjL^i^oi ){/>ev^7\ihg YiAcavovrou. 

H fJL^TOL ^ouTct KXY^rog s^^ef^oufy « nvog ct<^v 

Actvov €7n^6t)(jxeig , dog, Tcv Tifooi vaojofMSPohj 2^ 

noL(n 7\i3og Tilciiom TTor a^QvAiho^v ctet^ei, 

Tov cf\^ eya 0LfjLa(pdyiv' Avtu^ ^L7\Sy ((pouvn ru TPCLvng 
EfJLfi^v ovttr\oLv fjL^y vjrei^^^v sv ts vofjucvoiv^ 
Ev r oLwmri^san' ro Sh fjui?^^ dvfMav iouvH 

AfxSTS^ov Y^ roi, j{g7 efjuov vqov^ m(poLtio-hv 30 

^ ETJTOfj^' d 4' 0^^ dh QoLT^voioLg' Yi yjtf ircum 
Aj/gjgg sv7ii7iK(jj LoLfjjj.ne^L ShLnct 7l7\SVVV, OAg dd E I A T A A lON ^. ^s 

kT^ cty^ Shy (^vyu yoL^ oSb^, ^vvci h Kouf oLCdg') 3 s 

B&))UiKici(rS^luLeSK' rcf)^' i^n^; ol7<Kov om<rei. 
KoL^ yoL^ iyjd }Ao^<m v^nv^'^ sr^fjLOL' KYifjLi Myom 
Uotmg aoi^y ^g/s^v e^yio h ng « TOL^^Treid^K' 
Ov Jkv a yoL^ tjw, ){^' sfJLov vooy^ ovn lov €&7\9V 

^lK27\l^V VDU^fJJL TOV €Z ^OLfJUi)) 0V12 0<Xm)cM/j 40 

AeiS\i)r ^cJL%cL-)Qc, h iiS\ cLKtlt^^cfj; i); tk; €^(r^. 
- Clg s(poLfMX^ emTU^g' b 4' cUTfoAogy oiSb }^?\oL^OLg^ 
Tav TDf, €(poL^ Koevmv ^^mfJioiui, ovvsk^v soji 
Uctv STT 0L?\3^^eict 7i^^ct(j{/.€Vov SK Ato? s^vog, 

flg fJLOl ^ TSKT(t)V fJLSy OLTTSy^^iTOL^^ O^C SfiSVm 4f 

loov o^evg Ko^v(pct n7\€(jwi <5b|U/3i/ Cl^^^oviogy 
Kou\ Motauv oeviy^g^ bm ttoti Xiov oLothv 

AVTIOL XJOKwl^OVTSg, STODJJOL fJU:)^l^OVTl. 

Am' uye^ (ict)KjoAi){g.g TW^Ct^g u^^fjL&B-' uotS^oLgy 

^ifjUL^ShL' KJisyoD fJLSV, bey\ (ptT^g, « roi ues(JKei fo 

TOV^' 6, Ti ^Z(JQ$CV SV O^ei TO [JLSXvJhiOV s^^sw ovucti. 

Eoj^riq AysuvuKTi ku7\o; Tihoog ^^ MmT^vuv^ 
Xiwtv s(p' iome^ioig se^^oig voiog byfu ^Ct)Kyj 
Kvfjuxluy K ng>tffli/ bT sir Q,KJiUm TtTo^oLg i^vi, 
Aira TO AvKi^') o^^svfjLsvov s^ A(p^ilTug ss 

PyffWT-ctf ^p|Uo; yu^ s^odg culjtod yus K^TOu^ei. 
XoL?\wovsg 9rifS(J2vm tu kv/jlcSu, tuv n yjL7\uomv^ ^ 
Toi/ Tg i/oTOi/, Toi/ T sv^v^ bg s<^jru (^vkjlu kxvw 
A7\KVovsgy y7\0UJK0Ug NǤJlV(?i roLt 72 [XUAi<fu 

E 2 Opw- ^5 eEOKPITOT 

fleAct TmTCL yevoiTo, Kouf ^vnhooy ofifxav imro, 

Kyiycti TYi)io kcct oLfJLotf, civYidio)^ y) foShenct 

H Koui Mvmm 9S(poLvov vfstJL Kfun ^vActormy 

Tov UnTKsaum oivov ctTfo Kfm^g ct^v^^co^ 6s 

riap TTve^i yuyMfJLsyog' KvufMov h Tig gv ttv^i «^P^^^^ 

Xa siioLg gojstroM w'€7rv>{g.aiuyct €9 tn Jiap^i/ 

Ki/y^a t\ oLa^oh?xOO 7?, 'w^ohvyva/jLTTlcti 12 (si7\m, 

Kctf TnofjLouf fjLOL?\&Lmu liisfjLyoLjuLsiiog AyectyctKTogj 

AvTOUoiv Kv7\iKJcDJi KOUj €g T^vyct yeiKog s^Si^y, 70 

AvAmvm h uloi Sho TroifjLsm' ^g fJLsy, A^psvg' 

F.k ^h AvmTfHag' b ^ TiWfog syfv^^v aa?f, 

rig TTOKOL m<; SmoLg Y]^omTo AoLd(>ng b (BfiJTtt^, 

Xoog o^g afjL(pe7foXeiTOj koui oog a^veg ouutov gS-pm'gvi/> 

IfjLspa 0UT2 d()vom Tnif oyjsoum TroTafjLo^o' yr 

Evn, ')(.m (i)g Tig-, Kanraxjero fjLaK^v iicp' AlfjLov, 

H AJti), Y\ Pof^oTTctv, Yi KouuKa(7ov e^^rosyra, 

A(7?i cf( iig TTOK s^KTo Tov ouTToMv Bv^ea Aafva^ 

Z^Ctioy eovray KaKmv ara^Kmmv avaKrog^ 

Qg 72 vw ouf (jifjicfjj 7\eifmvo)t ^sp^ov iokwuj 80 

KeJ^ov sg dSeiav fjLaXamg av^ost fjLs7\iosuV 

OmKa oi y7\VKv Mo^oa Kara s^fjLarog pgg vsKvxe^. 

VL fJLaKafis^ Koimla, tv dyjv raos T^^Tiua WiwvB-eig) 'x^ 

Ka-I V) KanxKai^^g eg T^gtfyaKa^ ^ rv fjLeXi(sm]i 

Kj)£/a cpefiofjLsyogy ero; oofiov g^gTJAgOvjK?. 8y 

At^' STF sfjLiv 'Qj^oig sva^i^fjxog Ct)<!pe?\ig Y]fxig^ 

^g EIATAAIONC- n 

Cl; Toi sym e]io[jL€vov oj! odfsct rctg Kct7\cig ouLyou;^ 
06)i/(Z? eicwJm' w J]^ iiTTo (hvm y\ vtto TfsvKouq 
A<Jb fJLi7\k(rSb(Ji^yo(; }{g]ciX^xKmy B-eis KofxaJcx,. 

Xdi) (JLiVy IXiOT eiTOV, CLTlimvaaio' TCV S^ /ui)' OUU^q 90 

K»iy»!/ TOl €(pOi[JLOW' AVTU^ (^iM, TJZjMct fJLSi/ 0L?7\0L 

Nv/jL(poLj Knfju S\^^oui} cvi odfsoL (inxjoTKeovni 

E^XoLy m TTki KOLj Zouiiog S7n Spovov oLyot'}^ ^ctfw/ 

AMct To y SK mvTdov fjucy VTtei^^v^ i iv ys^ou fsv 

A^^^evfjL^' uT^OL VTHiKjomyy STrei cpL?\gg sirhso MoKJmg, 95 

HtfjLt^^cL fjLSv E§&)7S^ sTi^TiloL^r » j€t| 6 S^etT^sg 
TocxjTDi/ s^Yj Myp7«^) ooDV eiotg^; om^? s^nouj. 

n^TOg 4') ^ "^ THlvm ^khOUTOLUg ctxstt TV\my 

Ilouhg vm ajiTKOLyyjioim sy^ TioBnr o^^y Ag/^^, 

Ei&^Ao^ ctvYi^ fjuy Ae^^Cj cv ov^ kjcv ouuTog OLH^i^ loo 

<^oi^og m (po^fiJiyfi TfUfoL i^T^^ost fju^ycu^i, 

Clg SK TifouShg kp^og vir os^o^i cu^t 2^(t)V. 

Tov fjLOi Uouij Of/joXoLg s^iov Ti^Shv os? KsAoy^g, 

AxKy)Tov TmoLo <^tAofjg g? X^^-g ifeimjAg^ 

E<T S9 u^ $<A<vo^ 6 fmXjayjog^ eiTc vg oL?7\og. 105 

KW fJLiV TOLVB-' gp(5bi?, 6) UOLV (pl?.Sj f/JITV Tl TfDU^g 

A^>{g.^m cKiT^mmv viro Tihsv^g ts KOUf Ct)fjUivg 

Tct[i}{gj fJUd^G-dhLsVi o^ KfsoL tltJol 'WoL^eifi' 

Ei 4' ^^^^^ HvaoLiCy v^cL fjLSV ^^poct iravr ovv^o^ 

AoL>Lvo(juByog yjjcLmio^ i^sv 'm^auQi }{ci!^v^ig' no 

EtY}g 4' H(J6)>&)V fJLSV SV OVeSQl XeifJi^Tl fJLSOTOSj 
ES§0V TfOLf -mVJLfJUOy TlT^OLfJLfJ^VOg^ Syyj^V OL^KVi' 

Ev h ^ga 7fVfj(j£loi(n ttol^ Aidiovno^ vofjLsvotgy 

YlST^OL ^8 E O KP IT o r 

N^jOa, ;ca^ oiK^vvnq '^(vPfoLg ih^c, outtv Ama4) 
n ^Komv E^(t}7^g ipivdj^fumaiv hfxaioi, ' 

BaMSTS IXOl TO^OlUl TOV i/JUifOSVWL OiAtVOI/, 

Kc6f <5>; /tw aTnofo TrsTcWT^gog* ouj §^ yjvcuxje; 120 

A< cq, 4)^3^/71, 0/AiV'g, To roi ^^hov av3o; otTjDpp. 

M»i§^ TTo^ctg veAicofjLsg' b cfl' o^Sfiog ctT^ov aA^^cTO^ 

Ko}iwcrS\s)y va^zouQiv ctvmenjn Sx^m* 

EiV 4' '^'^ Tao-§^, cpseAS^) MoAcov oLy^iTO TrcfKouTfcig' n^ 

AfJLfJJLV 4' oioV^OL 7S |LtSAOi, ^OUOL 73 '5J'04gaJl, 

An^ g^Ti^^Siio-^ioa, tu fjiJ^ ;(^Aa i/oo^/i; ggy^cot. 

Toot' e<poL(xoLV' 6 J^g |aoi to ?^<yjd^oXoVj ciSh }€7\ol^c/j; 
' Clg TTOL^og^ ex, Mo/owv ^avniov odmm YifjLSV. 

Xd) jLLSV CL7rO>C?\.lVOLg iTT OLe/S^^OL, TUV €7n Uv'^OLg 130 

E<V(^' oJbV ouJWL^ ey»)V re \{^ ^v^iTog ^g ^^oloi^ol^ . 
^T^oL(p^vngy x^ K^Ao; Afwm')^;^ ev n ^OL^emg 
A^eiou; ^voio ^fjLivvmv €Khivd^ifJL€g, 
Ev 72 vsoTfjialoia-i yeyad^jTig oivoLe^om, 

Uo??\Ctj 4' OLfJLOLV VTnfl^ ){€pOL '/^.TOg SbVSOVTO I3/ 

AiysiPjL TrlsAectj ts* to 4' ^>^*}sv is^ov vS\i)fi 

NvjUL^pav g^ OMT^OLO }[^Teiio(JL&VOV ^XcL^vo-div. 

Toi ^ TTOTi oKii^cug oe^oS^jLfjLvitn^ ouJa?\iCt)V€g 
Tsili)^; As^Api^iimg.g^v mvor d d[ o?\.o?.vyx)v 

TjiAP^V €V TTVKiVm (ioLTCoy T^V^SQKiV OL\g.v^ou;, 140 

A«5b E I A T A A I O N ^. 5p 

A«5bj/ xopySbt KOij ot^di^g, €S^]ie ^vyor 

UoufT mh^ ^peo; fmAgL mvo;) oog^ 6[ om^yi;* 

0%i/£tf fjLBP m^ -mo^y mfcx. Ti^ev^m ^ fju:f.Aot 

AoL^^^Maog OLfjLfW) ewXi)j^o' tqi cf\^ gXip^TO 145 

0^m>t2g ^fOL^v7\9m ^[gloL^fiB^m; s^a^' 

TBTfoLsyeg ^ 7nJti)V OLTtoTwiio y^.itg 0L?\ei(pctp. 

Ny^Cpotf KctsuKi^gy HoLpoLuiov oumg iyoicfoui^ 

hecL ys m TCiovS^ <PoACt) ){g}oL Acuyov olvtdov 

KpwTOg' H^oLKhYii ysfa)v ifoLowm Xe^p&jvj 150 

Ag^ ys TTOL TYiVOV 70V TTOkfJL^VOL TOV TTOr AVUTTC^ 

Tov x^Tgpoi/ UoAv(poLfjU)Vy bg oifsm 7\g.c^ s^olTTks^ 

ToiOV VSKlUif STTeiCl >[g.T 0U07\10L TTOOSi ^fSVODUl', 

Oiov Sh TO){cf. mfJiJi ^sy^vodmTSyNvfjLCpoLj, 

B4)|L6ft) mf AafJUJLTfog ci7\0da^g\ dg sn ott^^ft) i^s^ 

kvdig syjd m^cufUL fisya tHvov' d ^ ys7\0i^J^-, 

A^oLyfmm KOLj fjxLyjj):oLg ev oLfj.(poT^^mv s^lou. T II 0~ 40 0EOKPITOT 

T n O E 2 I 2 

TOT OFAOOT EIATAAIOT. 

TA juLiv 'zs-pa,yf/,a]cL, im l^iKiXia,?' o oi XoytSy tK tov TToiyiTDfSV TxrporuTrov etct J\,' ioi- 

^OVTl^ CtTkviKotg MiVCt\K<t^ TTOlfA^VlV KC^ AotCpv;? fioVXS^Of, €tXvi<pCTif Kp^TI^V CUTTOXOV, ov 

Ts ovofJLot, {rsTicoTrrjTCLj' iTmB^Aov oi nd^etcri tu? i^cbg ovpiyioL^. TiXiouvTOov oi Tfjv Afx.iA~ 

KOW, CUTToXog TU Ac6(pV<J\ TflV VlKriV OLTTOVifJI,^. E^f» fJiiV QVV TSV79 TQ Eiab?^l0V fJt,lKTQV 
IK Ti TOV OirjyVlfJl^CLTlKOV KOj TOV fJLifJUVlTiKOV. 

BOTKOAIA2TAT, 

E I AT A A I O N >j. 

AA4>NI2, MENAAKA2, Kaj\ AinoAOS. 

AA(I>NI AI TO) ^eA^m ra^i/TSTO (iov^txiMom 

AfjiCpod Tttiy mv TrvjipoTfnyjdy cLfjL(pct> oLva^ciJy 

AfjL^pCt) dv^iT^y ^i^\iYiyucm^ 0L(jL(pcf) aet^iy. 

UfctTdg (^' ct)v m-n AoL^pviv t^v cty^eivs MsvoLh^^g' 5 

MENAAKA2. 

Mf ^i/WV €7n8^s (iock)V3 Aa(pvi, Aw$ fjuoi oLetdwi h 
<t>afjjL Tv vi)(^(reiV bojov ^Act) ouuTog oLet^v, 

Tov cf^ ufoL '^ot) AoLCpng TDt&)4' cLmfJLe&^To fjuuB-od* 

A A <I> N I 2. 

Uoifjxx// BifiOTiDmv om, oveji^m MgvaA;(^, 

OvTtoT^ UKct(rag f/y ovcf^' eiTi ^CgfoL^ig tv y asiS^v. 10 

M E N A A K A S. 

X^wi^ag y aiv eaihv 5 %pwo"(^«g >{g.m^eiyc(Ji a^^Aov , 

A A <I> N I S. EIATAAlONw. 41 

A A * N 1 S. 

MENAAKA2. 

A A «l> N 1 2. 

MENAAKAS. 

Of -Swffti) 7rD)(^ y cLfjLm' ewei ^Aim; ^ o mivi^ yucv^ 15 

Xd fjucLTYi^* Tct S^ (m?\gL Tr^^am^oL m,n oLfi^^JUvm, 

A A * N I S. 

AMot Ti fmv dy}(re,gj n ^ to tiAsov 2^s4 q yimvj 

M E N A A K A 2.. 

^veAyy dv sMiYion y^Kouit g^, emoL(podmy 
Asvm /(^gov g^^ioai/j mv }[^TOdy mv am^Vy 
Touum ^i^TB-em' m S^e T(a w^oiTfoq ov }{^oLdmo, 20 

A A * N I 2. 

H [jLctv m myo mj^tyy gvo smct(pmov, 

Agyjcov }[cf^^ov e^KTitVy mv )(^7W> mv clvgJ^v. 

Il^Ct)0Lv viv uvum^' €Ti Kouf Tov ^KTvhov cfKya 

Toyrov, sra x^?^[jlo<; (Jls ^ac^^iq ^sTfJux^ev. 

A?7\cL Tig oLfjLyuc 'A^m-^ ng sTTOLKQog ec^Touf ct/xcovj 2f 

MENAAKAS. 

Tjivov mg svtouuJol tov outtoTksv f)v y^g.^hemyucq^ 
n mn Toug €^L(poig 6 7ULf(x)V b ^cthOL^q v?^KTei, 

Xdt) fjLSV mt^g oLvaitv^ 4' cu7ro?\sg «v^-' smKOVooui* 
Xdt) fjLSv TTouhg uei^Vy b 4' cum?\3g «^Ag Kpivotf. 

U^OLTOg 4' ^" ^^^^ ?\OiyjbV iVKTUL M€VOL?\KOLg' 30 

F Eim 42 e E O K P I T O T 

Em 4' oL^t^cum b7t9\3LfJL&mi Act^ng ctoi^v 

MENAAKAS. 

Ky^cL ^ Tromuai, ^etov y^vo;^ cu n MsvctTKKctg 

Uf) 'cetop^' b (TV^iKJVLg (W^(J^)kMg clcPc ^7\3g^ 
'BooKoir €K '4^^? Tcig ctfjLvi^g' m ^s ttok ev^Yi s5 

Act(png s^v J^/xa?^?, fJJi^sv sT^ojov e^i. 

A A * N I 2. 

Kg^yo-f j(^^ (iojvLvouj, yKvxjefov ^vrovy cans^ bix/nov 

M^GicrShi Act(pvig mi(nv ctYiShvia^y 
Tyro To (SyjcoAioi/ Tnctmi^' xmv ti MsvctT^Kcig 

Tw4' ct^^ot, ^jji^f^v ct<^So>'a ^i/m nfjuoi, 40 

MENAAKAS. 
ricM/m giXp, TTCtVTCt h VOfJUyi, TTOLVTCt h }a?\&L>CTOg 

Ovy^Lm 7rAy)5riV(nVy licfJi m vect t^s<^stou\, 
EvS-' d )ict>\&. TTcttg mviojiTCUf' ouf 4' ctv ad^se;rTv\y 
X&; TToifmv ^y)^g wodij ^l ^omvouj, 

A A * N I 2. 

Ev^-' OK5 gl/3-' OMJf? ch(Jll|UaTDJCOI, gV^ fJLSXlOTOU\ 4^ 

^fjuctvsoL Ti^Yj^ovmVy Kouf <J)ovsg v-^n^oui^ 
Ev:^' 6 ;cc^A9; M*A&^v jScui^t -aj^ooi»' ouf cfl' ouif ctC^seTrYjy 
Xoo ra? (So;^ jSoox&iv, ^!i |3ogg ouuomoLj. 

k E N A A K A 2. 

n rpayg, mf Mvkolv ctiyav ctvs^-, &> |3flt3og vAoLg 

MvejLovy (d <nf(gui hvT scp' vS^f s^Kpot* 50 

Ev Tm yzf ttji/oc. 1^-' oj jtoAs, ^(^tf Aeyg MiAfij, 

n^ rTg^TSyc <^&i;:a^3 ;ca^ ^^o^ ^j/, svsfjus. A A 4> N I S. EI^rAAIONm 45 

A A * N I s. 

My} fJLOi }av TTgA^TrDg, fJ/J (.tot x?v(reict mKcim 

AM' mo rcL 'mre,ct rci^' ct(K)fj{gui ctyKOLg €y£v rvy 5-5 

Xvvvo^JUdL /mX eirj^oov mi/ Sf;ce?^v s; clAol. 

MENAAKAS. 

Asvd^m fjLsv y^^^JJ^^ (po^i^v Kotmy v^m S"' ouw^fju^;^ 

O^vtcnv J^' vcmActy^, ct)foT^^ig h Xivol' 
KvJhi h TfoLfj^viKOLg oimhag TinSog. fl TroLrs^y cd Zev, 

Ov (jLOVog Y}^(^r KOLj w yjvoLm(pi?^oLg, , ^o 

ToJUTit fjLsn m ch' oL[xoit>oLm oi mi^g oLiicntr 
ToLv TTvpjmu y Ct}^v iiroog ^^ct^^ MsvoLA^g. 

MENAAKAS. 

ctei^y rm ift(pCt)V, (pei^v^ Awx^, mv tokol^v (jhv* 

Myi^ OLhKi [Jl\ bV fJJLKKjOg eCf)V TTOT^OLm b/JLOL^Ttt), 

n KcLfjLTT^ve^ wcdVj kroi) (ioLdvg vwog g;:gf rv^ 6^ 

Ov x^Y\ mfjLOL(duk (ictJsGt)g uvv mtSl vefjLovm. 
Tcw S"' Oisg^ fjji^' vfjLfjLsg o>mei^' oLTFOLKotg Kjope^ruSui 
VIqlol;* ovn KOLfJL^' okkol ttolXiv dh ^vY\rou\' 
^iiloL vsfjLs^Qi, vsfjL€(^' m J^' oy^aiDt nAYi^ntn muujfy 
Clg ro fjLSV 6) '^veg syfivity ro S^' eg rctXoLfoLg oL7roJtofj(g!jf. 70 

LiVTc^g OLU AoL(pvig hiyj^cog cLV€^oL?7\€r oLei^v. 

A A * N I S. 

KctfjL €K 74) oLvre^cd GvvoC^e^^g jcog^ ^'^(^g ^^tdlt 

ToLg SUfJLOLXctg 'UfOLfs7\,0i)Vm, K0L?\9Vy K0L?\9V YlfJJ^g i(pOLGKSV' 

Ov fjLOLV ov^ A9)^v iKftdyjv ctTfo rov ?nK|)ov oufrctj 

AN\0L KOLTi) (iM^^OLgy TVLV OLfX^n^OLV O^V «gTTOV. 75 

F 2 Aiei' 44. eEOKPITOT 

ASb h x^ /^^^ yot^vsToufj dSb h %ot (icog^ 
AJb S^ Tw ^pgo? ^Tziip' icS^yp pgoi/ cu^iomreir 
Tct <f)ov\ TOJi (ioLKdm xjaofjLogy tol ijjxAih ^xjxt^^l^ 
Tqt jSoV (p'!,' a iuo^^, 70) (ict))(joA(id ou{ (ioeg duutouj, 8o 

n^ o/ ;7a<§^^ aei(TU]j' b S^' oumKog iiJ^ oLjcfivsv' 

A I n O A O 2. 

AJb T^ 113 SD^oa Toty KOLj s(pi(jL^^g^ Ct) Aa(pn^ (ixiHvoL' 

KggoonDt/ fju^ATiofjuim 72V UKovsiuLSii Yi fjusAi Aap^«v. 

Aao-S^o m; ove/>yfou;' svimdci; ^a^ oLet^v, 

Ai ^Ti 7\vjg fjLs KOLj ouum dfju cu7roA€ovm ^^^oufy Zy 

Tmouif mi/ fjjLTv?^v Jteort) m iihiKTfiOL roi a^j<z, 

ATtg VTiSf Kje(pa}\ciLg ouet tov ufJUoXyeoL TihYi^t. 

flg fjLSH b TTctig e^^Y) koui av»i?^TO kouj Tihumyn^ji 
N<?c^(7a5, ovTXog em fJUJL^n^ n^og d7\stT0' 

Cig S^ K^TlOflVX^Yi KOLj OLlSTfOLMTO <p^€))OL XVTTOL 5>0 

HTspo^, o6t&> xotf yvfjL(poL yafjuc^ei(r ci}[gj)(om, 
Kd>L TOVTTi) AoL(pvig m^ 7P0ifj.i(ji 'liffOLTog syemi 
Kctj yvfjL(poLh oL^^Yi^og icm en^ NaVJk yafjLsv. ino- EIATAAION 9-. 45- 

T n O E 2 I 2 

TOT ENNATOT EIATAAIOT. 

TA (Xiv TrpcLyf^o^la, iin ^iKiKiOji kwtccj' ntnctXovvTicj a& vm avwcfjLicog Aa^pvi^ koui Mz- 
vctKKOL?, oTToog clTK^Kois cLvrcca-Cioaw. ol jM.«v ovv cLf^oiCa^eo^ udbvTiv yi^s J\,' cctto^ 
Ka,fz^ctvov(riV cC[/>(poTepoi' f4,iv Aa^pvifj xspvva^' ot MivctKKoL^, oiolcQov oq}a,H3V. 

NOMETS, « BOTKOAOI> 

EIATAAION 3-. 

AA^NIS KCLi MENAAKAS. 

BnKOAlASAEO, AdCpyi' w cJ\^ od^g otf^o ^zo^ng* 

Mo^od; ^mv v^psilegy vm ^et^ctm h rouu^d^g* 
Xdt) juiev dfjjjt. (iouytoiVTo-f Kouf sv cpv??\om T^oimvTo, A A 4) N I S. AJb fjLSV d lio^g yci^vsroujy dSb S^ %a jS^)?, 
A$b ^ ^ ove^y^t X^ (i^^M(;' dSb ^ KY^yav. 

Em S^ [JLOL 7[0L^ vSh)f '^X?^^ ^iotg' €V ^ VSVOi^OLj 

Aev^v e>L ^[jux?^v x^T^gi '^^^rcLy mg [Xjoi dmau; lo 

A<\f/ xjofJucLoov rfOdy^taoL; acm oxoTnoLg envoL^s, 
Tov ^ ^^ovg df)^vyovTog gy» toojov jULeMShLtvcOy 
OojT^y ifOdVTt mr^og fjuuJti)V kolj (jLOLr^og UKmv, 
OvTtJo AoL(fvig cteioiv sfJJLr ovtod ^ MevoLh^ig^g' M E N A A- 4,6* GEOKPITOr 

MENAAKAS. 

Kmct fjLCLii^ €fjLct^ yj/\y»> }{^?\9V ctnfo]i mim ly 

Kot7\3Lig gy 7rc.rey\mr ^ycd §^ toi oot gv omfo^ 
<i>cLivonouj-, TToMct^ fJLsv oig^ mT^ciq h ^fJ^ctt^g' 
flv fjLoi (a!0; Kjecpu?^.ct kolj mf ttoo-l yjf)m mnoL^. 

El/ TTVe^l §^ (hvim '^(^^tCt ^fi, €V TTVe^l y OtX)OL\ 

Xsi^ro;^ Y) vodS^g }{g^fvmy oLfJuu?\3io Tnifomc.' 

Toiq fjL€V eTiiTl^OLmyVJOU^ KOUf COJJDi^ Sw^v €S^:{Cf.' 
AoLdf)Vl^ fJL€V KQfVVCUlly TOLV (jLOI TtOLT^Oq n^6(pSV OL^^fOg^ 

AvTo<^voL, mv ovcf\^ ctv Kneg fmfjjiouro i^^cmv* 

Tmce ^ 9e,ofJL^od }{g^?\9V osr^oLm^ ob /t^eoi^ ouuto; 2s 

Stm^j/, mre^ouQiv ev iKOL^moi ^zBv^jotc.y 

Hsvn ntfmv mr ovm, O 4' iyw^oL*)(^atLio JCop^Ace* 

B6)>coA/;caf Mojcra^, fJLOL?\gL ')(oue€rc (pouvers 4' ¥<J^v, 

Touii 7to}L eyjo TYivom mfm olskiol vofjLsvm, 

MYizer €7n y?^a)omg olk^ou; o?\9<pvyStiCL ^vm;, 30 

Tg7?i^ fJl^V Tcrliyi 4^iA9?5 fJUU^fJLOLKi ^ fJUU^fJ,Ct^y 

Jp^Xi? 4' ^p^^^J^* ^(^^ ^' ^ yi(t)m y^ djS^jL' 
Tol; fifii T^OLg a« TiK^o; ^IjLQ;' ^n j^p VTivogy 

Ovr €0L^ €^0L7nV0Lg yAyX^JfieJTSpoV, Ol/TS (JAAiOSUig 

Av^ct, bojov €fXLV M&)(7C6f (^iKoui' obg yx^ b^co^jujf jy 

ToL^voiVy TO? d]^ ^n TroTO) J^A^a^To Ktpy^. ino- EIATAAION t. 47 

T n O E 2 I 2 

TOT AEKATOT EIATAAIOT. 

nPOSAIAAEroNTAI d^vi^Qis iv Tca ^pi^eiv MiXcov Kctf Ba-tJo^. Epuv ^' o Bc(,tIo^ Bour- 
QvKAg cwKY[T^oog, HoXvQuTtv nvo? etTi ^vycLToog etTi %PcL7rcuwig, oxvripco^ ipycL^i.Tcijf' 
X.CLI oict TovTo TTvvjKvof^ivov Tov MiKoovog Ti ovToo (^pccoiCiog ^pi^et, BcctJo^ TOV a,VTW> 
ipodTO, aviKot, Koij c^oYiv «f TYiv ipci)iA,iwiv cujTDv cL7my\i7i>.H, HtiLvau^ivQv ^i TYj^ cc§r\g cuyet 
MtAci)v, oog TrpiTrsvcfUV ipycLT^ uayiv eimfciv. 

EPrATINAI, . 0EPI2TAT, 

EIATAAION i. 

MIAQN Kocf BATT02. 

EPFATINA (iovi{^iSy itmj ft^i^t^?^? TnTrovS-etg y 
Ov^' ioy oyfjuov uym o^^ov Jbi/a, wq TOTr^iy ctjf^* 
Oy3-' dfjict TKcuoTOfJLeig ro) TiXctJtor ct?7\ vm7\ii7fv\y 
CLamf oig mifjuiciu;-, mg m TroJix }{cf.KTog iTV^pcV, 
Tloiog ng ^iKoiV n kolj sv (jLS(r(f UfjLctTog goni, ;• 

O^ vvv ufi^^^cfAj^yog 'ntg cwXamg ovz ctmTe^ooyeig > 

B A T T O S. 

MtAfiJV o^^ctfjiSct', 'mTe^ctg cLmxjOfjifjL oLii^fu.vu), 

OvS\zf>L0L TOi UUH^OL TfO^ODUf TIVOL 7t«)V CtmoVTODV j 

M I A n N. 

OvShLfjLOL' Tig S^ m^q TbiV SKTO^v ef}aTct avJ^t y 

B A T T O S. 

Ov^fjLOL m OVn^OL Tt>t Ct^fVWYlUDUj i\ ^OdVJLy lO 

M I AflN. 4^8 eEOKPITOT 

M I A n N. 
B A T T O 2. 
M I A il N. 

E;c Tn^ ctn7\.eig Sh7\sv' sy» c?'^' gy») ovcl[' dxiq o^og, 

B A T T O 2. 

ToL}aDTot (wo Si^pctv iJL^v am am^6d ctQTioLhct mm, 

M I A n N. 

T^ ^g Tv mi/ Tctf<J)i)v TwfjLoLmTcuj j bat. A rfoAt^S^Ta, 15 

A ^se^gpsv oLimmosi m^ iTrmmm-n 'mTouuha, 

M I A a N. 

Eupg ^o? Tov ctT^iT^r B^i; WclT^.oui oov eMdvfjLeig. 

MoLmg TOl TUV VVKTVL ^foV^SrO^ a KOLXOL/JLOtlCt, 

B A T T O S. 

Mot)fJLOLSuL jjL oLf^y] w TO(pA9^ ^' ^K ouJTog n?^VTog, 

AMct Koui d) '(p^msng EfCi)g' (jjn^v (juya fjxpfzv. 20 

M I A n N. 

Ov fJL^ya fjjj^vfjgji* Tv fjuoyov >cotm€otMg to 7\3liov^ 

Ka^ 71 TLO^g (^iAOCCV |tt€7v9? OtfJL^OLMV cl^ov OVT^g 

EpT^z^w* xotf /uco/ (OJC^Ti^ov 7[0){cj. (jiovmo; HcSa. 

B A T T O S. 

M&ioDM nigg/S^^, auTiae<(77)iTS mv pct^vaji/ (jloi 

Tloud[' idv yoLf p^' a-v]^^:^, ^oujy KOL?\Cf. mvTct mein, 15 

'EofjL^VKOL ^g/gojK, Sfg^J xaA^ovTi Tz; mVTeg^ 
l^OLV, oiXiOKOUJsrbr eyjb h [JUO]/og fjUcXi^^^T^co^v . 
Kctf TO lov fJLsKoLV €VV) KOUj cl ^foLTfloL voL)uyd:^g' 

AM' EIATAAlONi. 49 

A jfpotvo; 'm^oT^or sye 4' ^tti w fju^imyyifJtofji, 

A^^ fJLOL YiaOLV b<Jlt KpOfODV 7n)J(^ (^clmi 7Ji7nx.^oui, 

X^vsioi oLiuL(poT2^oL K u^sKeifjLeJtt 7« A(p^oi\rci' 

Tcf); ouuAcd; fjLSi^ B^iau^ koui y\ fooov n rvye ^^91/, 

^^fjLOL 4' ^5^ '^^ Kouvoug stt' cLfJL(poii^oim ufJuuxKcfj;. 35 

BofjL^v}{cf. ^e^gor', ol fjLsv Trohg ar^otjaAoi rtVy 

A (pmoL h Ti^v^^yoL' rtv <5[ ouu rfoTnv ovk syjn ciTr^v, 

M I A n N. 
H }{Cf.X0Lg OLfJLfU 7I0Cr)V eMKYl^Ci (ictiKjog OLOlShLg* 

Clg ev rtJLv i^ou^ m; d^fJuovioL; efjLsrfimv. 

n fJLoi roo 'myiovoi;, bv ctKidiCid; oLve^^pvau^' 40 

SoLODUf ^ ^ rouuwL rct ron ^eico Avve^cit* 

AoLfjLOLT2^ 7D7\v){g,^7i2j mXvFOL'^^ rovro ro Kouov 
'EvsfyiV r m^ Kctf }{^f7n(JLoy brli fJLCLhisu. 
l!^(piy[sr, oLfj(cii/7\o^ouiy m J^oLyfjucHctj fjLYi mpm it; 
EtTTDf, l.v)Uvoi oLvd^sg^ oLTit^Mro '^l oi/rog b fjmcdog. 45 

E^ (^opsJiv ctvsfjuav iw; xjo^dvo; d rofJUJL vfjLfjLiv 
H ^g^^i^pov (iA€7i2rCi)' 7noLmrouj b sw^; ovrtt);, 
^irov oLKomn; ^svyeiV ro ^cnifjL^e^voy VTrvor 
E;c ){^?\gtfjLOL(; ot^^fov i^MB-ei lYifjLoo'^ fJLoChi^, 
A^^&oJi 4' OLfJLOdnoLq eyei^ofjuivcti xogyJ^MfisJ, ^o 

Kotf AYiyety svSbvrog' eT^ivvvawi cTg ro KOUUfjuoL. 
EvKTo; b rct) ^oLr^oLyiDj TTou^gy (i^og' ov fjLihi^ouvH 
Tov ro 7neiy ey^vvm' mfs^i yoL^ ct(pdoyoy ouurod, 

G KolX- 5-0 0EOKPITOT 

M« ^TmniuLYjg tvlv %«§ct }{^Ta7rfm to xvfjjLm. S5 

Touurct P(e,y\ fjio^^^svnctg gp aAto) dvJ^ctg ctei^v, 
Tov h T^ov, (iovzcae) w^fSTrei htfjjn^y sfOdTct 

Mv^(rh]l TCt fJLOLTfl }[^T €V]/OUl/ 0f}3f€V0t(rCt. 

I n O E 2 I 2 

TOT ENAEKATOr EIATAAIOT. 

TnoKElTAI KvkXoo"^ Tmipviyo^m iewrav izv im TcLKcLTetoi, iptula. J\' u^rj^. HpoT^ict- 
Myi^ctj oi h &iOKpiTOf la.Tfo) NiKioc^ MiXt^rico to ym?t os ffvf^^poiiyjry!? yiyoviv E^cri- 

t^pcCTOV, lCCTpOV OVTOS iCom CWTOV. ^ipiTCLf 01 KOCf Tl ^OJ^itTfOV OUITOV CLVTiyi^cLfJifJLiVQV 

iiTnp YjjkKoottos tst^os &iok^tov, 

K T K A n ^, 

E I A T A A I O N iOL. 

OT A E N 7ro7?oj/ gpoiTa Tndpvm ^ctffjLum ct?7\o, 
Ntjaa, ovT sy^^^fmvy (spxv Sbx^L^ ovt sTnmsiy, 
H TOLj Uisf&g* }(jov(pov ^s ti tovto Kot^ a<Jb 

TiHT STT OLvSfCtiTTOLg' SV^YIV J[ OV fCJL^OV €SJ, 

Tmoytsv 4' ^^f^ "^ J(^-A&)^, tati^ov govm, 5 

KoLj TGUg miOL Sh 7[^(pt7\oLfjLSvov 2^0^ Moi(WLtg. 

OuTTi) y.VV pOLiSDL ^OLy b Kl'/CX6)\|/ 6 ^f ' YifULlVy 

flf^iog UoXv^poLfAjogo ok yi^to THg ToL7\&LTeiOu;^ 
KfTi ysveiOL(r^v THfi to stfjujL ixog i{fom(pCtig t£* 
HfoLTO 4' 0U71 fo^igy ov fJUJLhoig^ ov^ TU^uvoig^ 10 

Am' E I A T A A I O N ix. fi 

AM* o?\soug fxowioug' ctyeiTO ^ minoi -m^i^yx, 

WoT^CLYJL J(9t| Oig^ TTOTJ T4)llAtOV CWWui (JLTm^^i 

XAot)^g €K (ioTOLW 6 S^ mv Tct7\.(x\eiOLV oteiS^Vj 
AvTOd stt' ctio:og ;(^nm/C€TO (^vKioeojzig 

Kv7re/og sk, ixiya}\3^g, to oi YiTntJi -mi^i (iiXSfjLvov, 
AMa To CpoLfjJuxxjov gupg* ){g.^^ofjt^vog d[ 67n tist^ol; 
T\pAot?, sg wvTOV oe^m clh^ toicuuvx' 

Cl hivy^ ToLAoiletoL) n tov (piheovT aTroS^Mijs 
AiVKjon^oL TtoDcwtg mni^SiV-, dmXodTi^oL d[ oLpogy 10 

Mo^Ct) ^KZf^TS^Ct, CplOL^CdTS^OL OfJiCpOLXjOg Odfmg. 

^oiTfig 4' ^^' ovTtjog b}i>[^ yXvwg iiwog i^xYj fjuc* 
Oi%ri 4' ^^^^ ^otau bzoL y^hVHjjg bwog avrj fjui' 
^pgyyei^ 4 ^373?? OK TDAiov At;x/>t; ot3p)icra(7a, 

Hl/^^ SfMOL UVV fXfJre^) ^y^OlT VOLTUVdlVCt (pv?7\0L 

E^ op:og cfhe^^ct^d-ouj' eyo cf]^ bSov hyefJLovevov. 
Tlouu(JU(drcoj 4' sm^v vj \{^ vs^^v ovS^STi m vvv 

Ek TYiVO) ShVOLMCfJ\' TIV d^ OV fJUchi « fJJJL At' ^hv. 

Tmuyiodj ^.^tioszt jcog^, tzvo; iivsKOL ^ivyeig ' ,0 

OvvsKct fjuoi "hoLmct fjAV o(pfivg sm mvTi (jUT0t)7rcd 

E^ OdTOg TiTOLJoUf IffOTl ^OdTi^OV Odg fJJLU fJJ^lX^* 

E/c 4' o(pJa7\fJjog iitisi' TihSaoL h pig m %«A<i. 

AM' OdVTog^ roi^Tog eodv, |8om ;yA<ot ^ooKCdy 

Km;c t^t^v to y^TiSTiV oLf/^KyiiJUVov }a?\&L nvcA* 35 

l^v^g d\ H h.Hm fjL HT ev ^^et, bT iv OTiwpw, 

Ov '^eifjji)]iog aKp®* TOLfim S^' v-m^y^sig ouei, 

G 2 ^v^Krhv 52 0EOKPITOT 

XvoKrS^en (^' w? ovvg 27n^fJLcu ooh KvxK&imVy 
Tiv, To (pi7\s]i yAvxvfjLct?\oyy oifm KYifjLoujTov cteih)Vy 

TloT^OLKl VVKTOg dCOe^' T^€(pCd h Tt>l hh)tCL VS^Ctiq^ 40 

HcLGUt^ cifjLyo(pof(tig, K^tf (mvfjLVOdg Tiome^ag ct^}tTCt)V, 
Am' a^tuv Tv w^oT ctfjLyuc, kcu i^eig ^hv €?^ojor 
Tciv yXouj>tci^ h Jtc?\c/iosz/.v eoL Tim '^(^f^^v ofs^^^eiV. 

A^OV €V T(iOn^(j) W^Ct^ €fJULV TOLV VVKTOL SxCL^^g' 

EVTl S)ct(pm 7Wl/«5 iVTl pOLhoL^ XVTTaflOJOl' ^ 45 

EvTi fJUcKOLg KJLosog, evT afjL7i2?\sg a yAvxuKafiTrog* 

EvTi 4^%fov J(J)i)§, To fjuoi d 7roXv^s^J)^2o; kiTva 

Agv;ca^ g;t ;yovo?, t^otov afjL^o^mov, (WOmTi. 

T/? >ucv TOdvh JoL?\gLOjuv s^xeiv n wfJUOL^ i>\9^T0 5 

A^ h Toi ouuTog syc ShxjEOd ?\au\om^og nfju^gy 50 

T.vn J^vog ^v?\a (juoiy x^ vtto amS^od azafjLaTov tw^, 

KcuofjL^vog y VTTO liv KOLj Tav '^vp^v avs^ifjLav, 

Kc^f TOV y 0(pjrJL?\fJLOV^ T6t) fJLOt yAuXig^WTg^OV iihv, 

fl fjLoi, oT ovK gT^xii/ fjL d fjLamf ^£^>;y' ^^^Ta, 

flg xaTg<Jbi/ isfoji Tiv, K^ TDiv ;;gpa 'nv s(pi?\g.aiiy ^r 

At fiHf) To stfjLa ?\yig' i(pe^v h rot n yte^va Agyxct, 

H fjuayjm dm?^Vy sjivSfa TiXcilayioyi s^ianv. 

AMot Ta fjLsy, ^fso;, Ta h yivsTou sv x^fjus)Vi' 

fl^' ^K av Toi TouuTa d^efeiv dfjLa ttolvt eShvadifiv. 

Nvv fjLow, Ot) KjoejLo^ij vvy ouulodi veiv ys fJta^vfjigui^ 60 

AiKa. Tig avy \ai Tihecov '^evo; wc^' a^ptmjoui' 

Qg xjev iS^ 71 vro^^ d$b KaToimv tov ^vduv vfjLfiLV, 

E^sv^oic, FaAotleicc, kcui g^gy^oicJK ?\gLSuo 

(ncro3§ iya vvv 6e;§^ Hi^dyjfJU^vogJ oi/^.^' ^tt^^^^»^' 

UoifjLCUVSiV EIATAAION ««, s^ 

notlMcumv 4' i^^^oig uvv SfjjLV dim, kcii yaX ciyuchyciyy 6$ 

Kc6f Tv^v m^oufj m/ucTOv J^tfjLeiu^ eyeicm, 

A fmr/i^ cL^yM (juz fjuo^ict, kouj fjLSfjL(po(j(g:ji ouurcf.' 

Ov^v TTCL m')l b?\6i)g tphjiw (^iA9V etm hiti^ fjieVy 

Kotf mvr\ ctfjux^ stt' ufjLct^ bfctjojx, fjuc KiTilov govia, 

<I>aarD rctv )ce<poL7^ctv kolj irog m^g ctfjL^por^oodg fjuv 70 

^(pv(rS^iv, dijg ctnct^vj' €7rei myjnv ctncjdfji^, 

£l KfXXffl-vl/, Ki;>cXfit)\|/, t^cl rctg cpfevuu; eKTnmTaodUfy 

KiK gv^v rcL?^fCt)g ts TiXsmg, kolj Ja?7\ov ctfJUJLm; 

Toig cteviosi ^s^ig^ m^ jcgy ttdAv fJUJL??\cv sycig vovv. 

ToLV •m^ioiaiLv ctfiu^Kyi' n rov cpsvyivni ch&ixa^s 71» 

Ev^weig Tcfhctreictv img kou{ }{cf.?7\Lov a??\oLV, 

rioMctf avfj.7rcu(r^ii fjuc jcc^ai Tai/ vvKrcJL Ke?\9vrouij 

Kt;:^A<^ov7i S^ ^iaoDtf, emv k ouurctig vmmaw* 

AjjAovot' iv rcf. ycL Kyiyjcv ng (poLi^iofj^ y)fjLsg, 

OvTdt) TOt T[oXv(pOLf/jOg imLflUJMA' TtV gg4)Ta, S0 

My(7]o-<^i/' pcfov ^i ^oLy Y\ y^evm iS^KtV. ino- f^ ©EOKPITOT 

I n O E 2 I 2 

TOT AnAEKATOT EIATAAIOT. EHirPA^ETAI jtfcSj' TO EihTi^iov A I T H S, yif^cL^T^om h \cih hct^XiiCTcp. AItols 
Oi 01 fJLiv QiVctKot KctXatri Tovg ifU)fJt,ivovs' oi ds, AiTct^, TBvg iTouDovg. ^d^i at Tivzg 
MysS^ctj Tovg ctyaJ^vg, olov fJLvi nsig, a,VTi tov fjLvi iTcC[A,ovg, H A^ttjs", o avvcuTyjg xa/ 
ovfJLTnXiTvig. Upocr^cLXiymxj oi o epct)V toj ipoofjiiva, ;ca/ 6y%£ra/ avo '^Xt^y aff^o^v 
eWTOig ymcB^cti, tcctj (piXictg ou<T(pcuXeiotv fJiixP^ TiKovg •mpifMvovauv Ivct Kct\ fjuiTct %£■- 
vcfnv ol ftST eWTOvg (p^fj^KTOixnv ttjV iv ctfJt^C^QTiooig ofj>,ovoictv. Kccf Tovg lAiyctoetg iTrct/.vet, 
im TU TiTifjuv\}tivoui AtOKXiof, VTn^amottVTct Tov ihov ipOifJUlVOV. A I T H 2, 

E I A T A A I O N ig. 

HAYGES^ 6) 4^fAg JOiyjg, i^Ty\ m vvkti koui m, 
HXv^g' ol h m^vmcj &i y^fm-n yfj^uKovaiy, 
Ocyjo]) ea^ '^(eifjLOdyogy ogo]/ [Juh?\9V (i^^Vhgio 
Hchoi/, oojDV o^g o^^sTS^Y); A5iffi&)Tg^« ct^vog, 

Oojov mfj^vim (mZ9(p^ei TeA}afjLoio yjycuKjoc, y 

Oojov i?^(p^nfYi fJio^v vs^^g, oojdv oiy]oti)'j 
Sy^^mrav ?\Lyv(pcdyog aok^mTYi 7mimGt)V' 
Toom ijjL ivp^mcfjg uv (poLVBig* GKLsm c(\^ vtto ^«^v 
HsXiov ^fVTJomg b^im^og e<J^cLfxov odg Tig.. 
EiS-' b^?\3t TTViVTHCLv stt' cx.fjL(poTe^i(nv E^coTeg lo 

N^jVi/, ^mojo /ULsvoig h ysvoi(ji^Jcc mm ctoih' 
AoLCx) ih w€ 7^^ (jiiT oL{JL(bon^m jfvg^dwv E I A T A A I O N tS. ss 

Tov 4' STspov m?\.tv, dog }C2v 6 SiosziMg «tto/, aimv 

A?7\ii?\9vg 4' g^^^Aiiaav i(rft) l^vyod' y) fct ^7 noav if 

XfVQ-eiot TTxAouj dvd^sgy ok civn<^t\Y\T 6 ^tAY)^otg, 

Ei }a^ TovTOy mii^ Yi^ovihy tt^Koi' et ^g, dyvi^cd 

AJtiictToi' yevsoug ^ ^YjXjocnmv gTraia 

AyTetTKmv ifjLot ng ctn^oh^v eig A;:ggoi/m* 

H 07} vvv <^k?\9Tyig x-ouj lov ')^cte/€mg ciinot} 20 

Uaa i\ct s^fJU^Tog) fu.-w. 4' ^^^^^^ yuxXi^it, 

Am' nm lovmv yucv vTrs^Ti^ot ov^imsg 

EasovB-' dog s^7\9V(nr gy» S^ 0? tov }{g.'hov ouvmy 

"^iV^^CL l^lVOg VM^V UflOUYig 8>C 0iVCt(pV(7W, 

Hv }a^ >tcju\ ri ^>c>jgy to fJUcV a&hc^sg €vdvg edii^icfjgy 2^ 

AiTrhotaiov 4' ^^^^^' ^^^ 4' ^THf/^T^ov amv^y* 

]<ii(JOLtoi Mi}a^Y]sg, ciL^s^.vomg efSTUjOLCj 

OA^ioi oimy]TB, tov AtJ^jcov oog w^sfi oL?9\m 

'Eeivm TfjjKJuS^ AioXK^ct rov <:pi?\97rcii^, 

Atei oi uffs^i TVjUL^ov cto^^ag aoLe/> WfGoro^ 3-a 

Kbifok te^^fjLcavbm (^iAnfJu^og cjl^cl (ps^sSui* 

O^ 5^ x^ Tr^oo-uciL^yj yhvKJcfOdn^ct yeOKSui x^^^y 

B^idiifjuvog s^cpotjvom m Tr^og f}j)T%^ oLTmv^v» 

Oxiiog bsig ttcuqi (:pi?\YifJLa]ct Knvct Slcurct, 

H mv TDi/ ^^MV Tctvvfjun^ci tjoM' eTnQoos^^eiy is^ 

Av^yj i(j^v iyiiv Trer^Yi st>fjujLj x?^^^ ^'^^^ 

UiVd^VTOLj, fJLY) df>CUJ?\OVy mVJfJLOV Uf^yVfOLfJLOi^Ol,, 

ino- f6 © E O K P I T O T 

inoeEsis 

TOr TPISKAIAEKATOT E I A T A A I O Y. T O r T O f^iv TO Ei^vXt^iov o\as J)ir!^fzct,Ttxsv i<?iv. Ekti^toli yctp o iJiroiviTvi? tov f/,iv TAot 

TfJV VTli T«i)V l^VfJU^PoOV OLDTniyVjVt OTUV ef TJJJ' KprjVt^V, iTriaopTTlOV VOCjO^ TU H^CtxA« i(9fH' 

(TOdVy eLTTU-xje.ro' Tov c^g Hpa^K^zo? Tv\v TisKAVviv, Kcxji TVjv vTTi^ Tov TAot (^Acmvov, i^ov Jg 

CTt tXoiS TffOUS V7rV\pXi Q60dctfCOCli\oS TOV Of)VTZfi,0V, ov vifia, UpAKKvi^. T A A 2, 

E I A T A A I O N ly. 

OT X dllLV TDV gg&lTtt ^VOiq 675%', idq S^yCcVyUcq^ 
'^iYJLdy (inH roDTD ^m m}{cf. rrAMov sysm' 
Ov^ dfiJLV m )(^A<3t TifoLm; }[cf.?^ df>cu]isroui Yifjuc^;^ 

AMct r(otf AfjL^pkT^vmog o p>oi?\xjeo>{cf.^^o; ijo«?, 5 

O^ 'HJl/ AtV VTTSfjLeiVS TOV OL}fL0Vy «g^TO TTCtfSb; 

T&) ^^ismg TAfii, to tkv Trho^fjjL^ (^o^svmg' 

Kctj fjjLv Tmr g(i^^^g, ^iaTijp ia-« (^iAsJ^ M^j 

Ooj<x fjujijodv, 0L}ctdrig KOUj oLoi^fJUjg ouujng sysyro' 

Xco^ig cfl' ov^mx! yjgy ovJ^ ei (jLioov oLfmo o^iro, lo 

OvJ\^ 0'Ar)l d XiVMTmog ctvotrfs^ei sg Aiog oLOi;, 

Oiic/j^' oTTor ofmKi^i fmv^i mn xjoirov op&gv, 

^e.ou/jLSVoLg nls^OL fJuifT^og sw oujahosvn MTiv^cd' 

Q.g cuurcf }{g.m dvfiov b ttou; Trsmyufjuvot; ^n, 

Avrod EIATAAION iy. yy 

Am' oTg To ^^^^yjvioi/ iTthu fum mco; hatjov 
Amvi^gy ol d[ cwm eifK^eg ohHTnimy 

Ixj^To yii TiLT^ctsfy^g sg cL(pmm lctoKmi 

A?^>ifj^vciu; qo? Mi^otv^g h^odivcfjg' 20 

Sfj/ y ouuTo^ }{g.Ti^(um ^?^g svecPhov eg A^ya, 

Aitg KvoMsctv ^ «•v|/ctTO uvvdhofm^v vouug^ 

AMa i\e^cii^6 (^(iotdvv S"' aa^^oifJLi Oa(7Jv) 

Ai€7og dogy fjucyz AoulfjijjL' cLd^ 6) tots ^i^$iSig Sfav. 

Afju)g S"' cnDTsyTKOvn UiX^oihg', s^^nouj S^ zy 

ApVOt VSOV (ioGKOmy TlT^OLfJLfJUcVOV SiOLfOg y)$hy 

ToLfjuo; vouuTiXidu; fifLfjLVoLUKSV) ^tog oLeaTog 
HfCg)Gt)r Koi?\9Lv h ^diS^fvv^vng g^ Afy», 

EMaOTTOfTOV ImTOy VOTCd TtLTOV dfJJXe^ OLSHTl' 

Ektco (J^' b^fxov iJsvTo U^mvTi^gy s^Ja Kmadv 50 

Av?^){g.g svevvovn jiosg reL^oVT^g ol^t^ov. 

EK^CfJilTSg y STFt dlVOL, )(Cf.TOL (vya SbL^TH tisvovto 

Aeishmi' ttdAAp^ Ss fULouii s^fscniVTO ^fuvvav» 

AeifJUi)V yjL^ (TCpiV SKHJOy fJUyOL ^^Ct^O^V OVeiOL^' 

Ev^SV ^HTOfJUaV O^V, (ioL^VV ^' STlfJLOVTO KJJWei^V. 3$ 

'^'^/(f'^' '^'^^ ^ ^ouiidxig ycJtof STnSbfimv oLmv 

AvTO} 3-' Hp^kTkyH KOUf oLSSfjL(pa TsT^gLfmviy 

(Oi fjxa/j oLfjL(pod imt^i olsi Souvvm t^oltcsCoui)^ 

XoLTiKjeov ctyyog sy^r m^ S^ x^vctv svomv 

Hfjucvo^ sv y«)pa)* Trsgi h 3fioL TroMa TtfsCpvKJiiy 40 

YjJOLVSOV TS -^^SXl^VlOVy '^(TsQS^V T CLhcLVTOV-^ 

H K«^ y8 GEOKPITOT , 

NvjUL^poui uxjotfjjnr^h ^eivouf ^otf aypot(t)Tcu<;j 

Evvt){^ Kctjf Mc^At^5 ect^ 3-' Q^cdoit ^^i^v/jtict, 4/ 

Ba\{/otf g7r«5<)^s^O(;' rctf (T' sv ;^sf/ ^Taaccf s^pvouv. 
Hctdiim p^p g|&)? aTTcjLhsf-c, <^^€Vctg ctiJL(ps}{cf.Av'\^v 
Afiyetod m mth' ^{^TYie/^Tfs S"' s<; ^T^v ii^^ 

ASpOOg^ dog 072 TfVJipOg CLTt' ii^Vhi «^TTgy OL(p}f yo 

AB-^oog sg TtovTOVy vouuroug S^ vg efTrev STUt^og' 

KoV(pOT^^\ &) TTCU^g, TTOtei^' OTlKct' ^^Asn^xo^ «gj^. 

i:^vfjL(poui (jLsv o^sT2^tg em yiVvoLm kov^ ^^^<^ 
AoL'AfvosvTj w^avom m^s'^'^^ swsso^v 

AfJL(ptT^VmiOL^g S^ TU^OLOJOfJLSHOg TlS^t TTCU^j fS 

n^^g-TOj 'McU0i)Tl9i KOL^OdV SV)[g.fJL'niOL Td^OLy 

Kouf f07ni7\9Vj To 01 ousv e^vShLvs S^^mpji x^p. 
Te^g fJLBv TA9iv oLV(Jiv bm (ioLdvg Yjpvye "Koufju^^y 
T^;^ d[ ct^ b TToug vm)tov<JiV' ot^iu ^' '^^'^ ^odvoL 

E^ 6J\)t7Z)^* THl^SOdV S^ fJlJJL?\9L ^JbV, Ǥ^TD 7roj>f}0t). do 

Q.g 6^ oiroT wyeveiog ctiroTTpo^ 7\ig sohxjovcwl; 

Ng?^<y (p^y^^oLfjtj^votjg Tig sv Odpsmv^ oofjLocpoLy^g Kig, 

E^ svvctg samvGzv iToif.uoTtLv\v sm Soutul* 

¥{^.>LKsY\g Tot^Tog 2V oLTtf^omv a-^^oug 

UcudhL mjti)'j ^hvoHoy TfoKvv (^ STi^T^gifjL^^juis y£^v. 6 5 

S^rAfot ol (^iKsomg' aKodfjuiiog oor efioyvi^y 
Cl^sa KOLj i^vfjj^jdg' tol cf[' lctmog vs^p^ mvT «?. 

Nc6f^ fJL^V&V «fjXSv' S^KTOL (/^TV.P(nOL* TXt^V m^SOVTOOV 

IflOL E I A Y A A I O N <y. 5^9 

H^KXyjct fjLSVomg' b cf\^y d vn^g otj/OV, sy«)§« 70 

McavofjL^yo;' '^JKimq yx.e, ^aio ^oq hm^ oLfjutj(^y. 
O1/T&) /jL^y ;(^wMw TA5t^ fjux^^^m cteji^fjLeiToui. 
V{e,ctzKm 4' %<^^^ 5;cegTr|Uioj/ Ximvouu-m^ 
Omm yjfcom rej-oLmviUL^vy^^ Ap^<i). 

T n o E 2 I 2 

TOr TE22APE2KAIAEKAT0T EIATAAIOT. 

EmrPA^lJETAI TovTo To Ei^u^iov KTNISKAS EPHS. H y^^ yuvyj Ai^vov fA,A?>kov Trpoo''- 
iKeiTo AvKca tivi yeiTovo? iju, KccTctCppovovcct, tov Aia^vov. Qvuvixov ie tivo? iTcupoxj 
isrpomovTog cuuTca S\cl x^ovov, diviyetTo^ ouurca tcl "zsrgg/ Kyv<o"Xtf6^. Kctrce. cJg to nAof Ae- 
y« ;ca/ ©y^v^^of /3^%y ^ei^, ct?)\<* 7\a,^7i:pov UToMfA^ecdi tov ^iXcci^iA^pa iyKCJuiov. 

K T N I 2 K A 2 E P a 2, 
« T a N I X O 2, 

E I A r A A I O N iJ". 

AIXXINHS KOif ©TaNIXOS. 

XAIPHN TTo^oL Tov oLyS"^ Svmi^y, er. AMct m ouuIq^ 
kie^^iOL, AI2X. Q.q ;>(e,omq ! ©T. l^fomq S 71 S^ TDi TO jLUAHfXa 5 

A I S X I N H S. 

n£^ajO|U^^ oy;;^; w^ A&^fntj 0y&)Vi^. ©t. Touut u^hiTrlogy 
Xd) fwsoL^ Tunlw; ora$ ctg 3 ouuolMoi h ywium' 

H 2 To^™^ 6o e E O K P I T O T 

H^To (jm x^ Tnvog (^ifixv ^m) onicd oLhev^Ct), 

A I S X I N H 2. 

Jloua-^eigy dd '}a^\ €^-)r efjL^ 4' ^ ^fi^oju Kvhgxcc 

T £2 N I X O S. 

ToiHiog (juci ctei to, ^iX' ki^vct^ dov^g, o^vg, lo 

HcuiiT s^Kodv '/{^m }(^/pov b[mg J^' «ttdv, Ti 'TO Kcum 5 

A I 2 X I N H S. 

n '^yeiog^ KYi^yev^ \{^ b Seo^Aog iTfTroilmTVLg 
ATncy y^ KXevnug emofjug b ^'^oivCtiTiig 

EV ^gtf TTU^' gfJLLV (Jbo fJLSV }{Cf.TiXJ(^'^U l/gOOOW^, 

©^jAoL^oym 7S ')^t^r cvix^^cL h (iv^Aiyov ouoTOig ir 

'EvcdShy iiToe^m encavy ^Sbv i}g oltto A9C1/&). 

BoA^o^ Tig xjo^xTKiOLg e^Yj^sd})' y)g TroTog dSbg. 

HSh ^ W^oiovTog-, gSb^' eTn^eit^ajf ctx^ToVy 

Q.Tivog «3-gA i){^9ng' s^et fJU))iov ojwog etTreiy, 

AfJLfieg fjLSV apct^nvmg smofjuig i)g shSbxTO' 20 

A y ovhvy mfsonog sfjuv tiv b^v /jls ^Keig vav j 

Ov 4^^7^w 5 Kvm n^igy sttou^s Tig, oog ariCpog «w 

Ky)(pja' svfjjtesodg Tcev cltt otvmg Kouf Xv/yov cv\/oug, 

'EvTi Avxjogy Afjco? svTt, AoL^oL TOd yeiTovog ljo^, 

^.vixcLXMg X «VctAs^, m?7\otg ^xject)v x^T^sg y\fjucg' 2y 

ToVTCi) TO^ XKVfJLS\OV )(^.TSmJCgTO TY)VOV Se^OdTOL' 
XoLfJJLV THTO i\ OdTOg sySVTO m^' YiUVXOL 87&><:. 

Ov fjjcw s^nvi^Uy fjuiTOLV etg avJ^pct ysvsm, 

Wn E I A T A A I O N *^ 6l 

Xot) Aoie/.(sjuiog Tov sfxo)/ Avm a^sv clw ctf^g^ 30 

SiOSZ/iTKlKOV 71 fjLSKlUfXCt, }[g.KClj (p^€y€g' d S^ Y.VMQKCL 

E}iha€v i^ctmcju; ^M^ct^n^ov n W^^i fJucLreA 

Tlciff^^iog s^otsug KohTm e7ndv[jJi(JiL<JU. 

ToLfJUog gj^i/, m mg tj, Qvcuyt^, ttv^ sth Kopf^cLg 

H?\Qiau, KOL^cLV ouu^;' cvusifvaiLCRL ^ 7re7ihGt)gy 35 

E^4J OiTfCd^^TO JcL(my, EfJLOV ^XXiVj HTttl ClfSCiKCt)'y 
AMo^ TTDt yAVXUCdV VTTOXjOKTftOg' CL7<hOV lOKTtL 

ScLh7[S (pt?\9V' wcf m an (Jbtxfyct fm/\gL fsovn. 

Ma^}(^ c^' olcL 72y^omv v7m^o(pLom ^Ai^v 

A\{x)ppoi/ Tot^voi TTenTOij (iiov aMov ay«p«v> 40 

flwn^x fjtj:L7\gL){g.g cltto ^(p^Kog e^^oifjLs wol 

19v ii 0LfjL(pidve>i >Loui S\}cXiSbgy cL TTo^g ctyir 

Aivog dnv MyeTotJj Tig, e^oL Kouf Touu^g olv v?\citv, 

Ei){Cf.Ti T0US^\ 0}tlXt) TCU^\ SVVSOL TCU^y ^>t CLT^KOL^y 

'EoLfjLe^OV SV^KOLTOg' TTOTi^i (Jbo, KOUf S\}0 /juxvsg, 45 

E^ w UTr' OLT^oLKcAr ovh Bpotjaf^f xjd^toLef^. 

A S^, Avm vvv TnjLVTdy Afxo) }tou\ w^tiog oLvofKTouj" 
AfJifieg S"' 87g Ao^ Tivog cL^ioi, ar ue/>^fjjHTO^ 

AfSDtVOi y[syaey\ig, OLTtfJiOTOLTYj eVl [JU)I^CL, 

K!h fJLBV OLVfOSif^OUfJJLy TO mVTd KSV €ig ^OV SgTTOr f O 

Nvv ^ TroS-':, oog fuuvgj (paJVTiy Svmi'^, yevfjL^^ ^noycig* 

XODy n TO (pOL^fWLKOi S^V CLjJAJ^mVTOg £p4)T0^, 

OvK ot^' TthcJUi ^ifjuogy b TCLg E7nx<JtX}(jov s^cdeigy 
EKTihsvuot^, vying sminA^^ sfwg hT^iKiOdmg, 

IlAgu- ^m 62 eEOKPITOT 

Ovn TT^cfmq i(T(jog, b(m7\3g ^ng o ^^ctjicdTiLg^ 

© T n N I X O 2. 

fKpeAe fjm y«)p^v >{^M vovv t2ov m sTndv/jLeic, 

Al^VOL' SL y OVTOt); OLP^ (TOL SbKei m OtTToS^IULetV, 

MicdoStmg JJioM^tog gAgf^p^) oiog aeA9x>g, 

A I 2 X I N H S. 

Eyyv&i/uuDV, 4^<A9f/xi)aD^, gp^^TJJCo^, etg a^ov dSbg' 
"Et^g w cpiXsovni, tov h (piAeon eri (m?^or 
rioMot^ tidMcc ^^vg* cwnvyLsng^ ^k cDiomsvm, 

OioL y^^^ (ioLGlXn' OUTeiV ^ i^ei hlX. €7n 7RIVV, 

hiyj.\aL' 6i)9 B TDi >(^m ^^toi/ cdiMov oL^simi ^s 

AodTTov oLKfov Tts^omStti^ stt' oL/uL(ponf^m oi (is^mg 

ToT^fmcreig emovni fjLsmv ^foLuvv oLoznSlGdmV:,. 

A^itL^^g etg Aiyjnlor ccm KpomcfJwv 'nXofjLsSDi 

TioUDTig yn^Ksoiy KOtJj in^^^Gd sg yem sfTri 

AsvKcuwv Q p^oyog' Tfoieiv n hi olg yjw ;^A6)^v 5 70 ino- E I A T A A I ON i£. 6^ 

T n o e E 2 I 2 

TOT nENTEKAIAEKATOT EIATAAIOT. 

EnirPA*ETAI fJi^iv TWJTQ Td EidvT^iQV l.v^Kmcci.^ v\ A^MViet^yinxf. TTivn^Tcq <Jk Tivcci 
^vpa,Kii(rice4 to ym?, TncpimarifA^ov^TUf iv AKi^rcMopetcc, Kctf im %ccv i^iovau? Ttjg 'zs-of^- 
Tn^S TH KOfJLKB^iVTds Kooovtoo? vm Apcnvov\g -pjf tov XlTQKifjLcuov tqv ^iXoLOiX<pii yovouKog. 
E^ff oi efxfiv ol IV AMpoLVOf)6ioc, TOig Aacoviois J\cCKOf/,i(rct,VToL$ tou etouiKoL tov Aacovioos 

fJLiTU, TOOV VOfJLl^OfJUiVOOV iTTi TyjV S^KoLGSoLV KOfJUl^GiV. ^.lOLy^^^ei Oi QiOK^TOfj X'^^^^- 

fjuivo? Tv\ (2a,(riAiJ)t, ctonTcbv Tiya>, Kctf rtjv TroKvTihetcM tv{s Apanvoris ^' wj^f cCTiKy- 
yiKKovToLv. 

2TPAKOT2IAI, 
« AAHNIAZOTSAI, 

E I A T A A I O N li. 

rOPr^, ETNOH, nPAHINOH, rPATS, HEN0 2. 

ENAOI Tlfu^i)JocL'^ ET. Tofya (^iKct^ 6); ^govw! evSti. 
n P A H I N O H. 

Scwfji bu j(9tf yvv mjsg, Of») <^^v, Evvooi, ouuTn* 

'EfjL^dKs Kouj TroTiy^Jiiov, et. E%« >{g.?^isu, nv. Kctdi^iv. 

TO V T ^. 

£1 TUg OL$ifJLOLT0V '^')(^0i;* ^At^ VlXIMtV 60Xi)dirJy 

Tl^^mOL^ TTOKKdi /ULBV 0X^(t), 1Sf0/7\0i)V ^ TS5f iTTmv. 5 

Ua/iiTCf, \{fyi7ahg, 'mvTOL x^l^^^^^^ oLvJ^eg' 
A 4' ^^? ciT^VTog' Tv y i}[g^sm2f(t) efjL OrTfOimg» 

n p A 3 I- ^4 E O K P I T O T 

n P A H I N O H. 

iKsoVy ^K oimair hmq (jun yenon; GOfjLsg 

AMa?^CM?, TTOT SeAy (pd^H^OV KCim DUSH SjLieiO, 10 

r o p r 12. 

Mw Ag)€ Tov 710)1 ctvJhoL (pi/^oiL TotcwwL Amcty 
Tcd [jjLKm mfsom;* 6§«j yjnouf, 6); ;roSopyi w, 

n P A H I N O H. 

Qcif(Teiy Zod7rveA(it)v y^^vxjefoy ts^co^, ov Asy» oL7r(pvy, 

r o p r a. 
Ai^vsTDLj To (i^s(po;y yoLj mi/ ttotvolv* mhog ct7r(pvg. 

n P A s I N O H. 

A7r(pvg fjLiV nvog v^foactv (^XiyojULeg tt^c^clv duv 15 

TloLVTii) viTj^ov Koui cpvxjog oLTTo cTtoLvctg ctyi^oL(rih):'-, 

Hv^ <$2p4)V CtAcJLg OL^JLIJLIV) OLVYl^ TCJ^oKcuhKOLm^^g, 

TO fT Sl, 

XiffjLog Touum y gp^gi, ^^-Sojo? cL^yjZJLH-i AioKXei^g* 
LttIol Jha^^fjJij^v xvvoL^g, yfcUQUV oLTroT^AfJLctm TfVfCt^v^ 
UiVTi TTomg sAaC ^^^h ^Tmv pVTrog^ e^yv i7r sfycd. 20 

AM' idl) TTAfJLTtiycVOV XOtf mV 7I^poVCtT6^Jk 7\0L^SV. 
BoLfjLSg 7&) (ioLGlXYlOg Sg OL(pVH(d UtoTkS fJLCUOdy 
SctGDfJLSVCtj TOV A^Vtf OLXjOVCd P(^Y\fJLOL K0L?\9V Tt 

K0OJU.JII/ jav (ioLdiXtosuv, np. Ev oA&&) oK^tOL mVTOL. 

CLv Ǥ^^, %6ii/ e\7[0Lgy i^KJn tv rft) fJLYi i^vu. ^s 

r o p r £2. 
EfTnjv id^ x! eii)' oLs^yig ousv iopToL. nPAsi- E I A T A A I O N <£. 6S 

n P A H I N O H. * 

Ssg mXiv, Ai j^eAsctf fm7\^m<; ^pw^ovn )(9!-^y(Jlii/. 

Kfvgy h^ ^i^e *^ojoy ic5\i)p' i^(Mo$ TF^on^o)) hi, 

A 4' ^? vcLfjjx 4^gp«* ^^ o/uuD^' fju; TTovAy, ctTrXYis^y 30 

Ey^^ei yo6)§* ^bavg, r; ^y ro ;y7ti)Vfov ct^^iq 5 

ria^aw^* oxofct ^of? gSby.^, 'v^iouurct vsyifjLfj^gui, 

A kKcl^ -ntg fj^ya?^; ttol ^^.fVODLag 3 ot)h (pe^' ouumv, 

TOTT a. 

rTg^^ti/oa, fxctXct iti 10 }[g}ou;i\vyig tfMTti^vctfxOL 

n P A E I N O H. 

M^ fMVCiTYjgy FopT^r TZiAgov apj/Og/&) }{gja^6t) fjLVctv 

H <5>;o* ro;^ 4' ^P7<>^^ KS^ '"*'' 4^^^^ aziO'^^^' 

r o V T a. 
AMct )(jflct yvodfjm ctit&ct Tot, hpah. Notf ;taA9i/ eimg. 

TGOfjLTlS^^VOV (p€^€ fJ/iiy KOLj TOV ^oA^dti/' XOtr^' TUiO-fJjOV 

AfM(pk^g, Ova oL^cd Wj t2kvov' (.(jo^fJJ^y ^Kvei mmg' 40 

ActKfvs boszt ^A«?' y«)A9v 4' ^ <^<^ "^ >€Vgc8a;. 
EpTToD^c. Ognj^a, Tjv ^;c)coi/ /la/crS^ 7\g&oiou: 
Ta/i wi eou) ^(^Agacv, mv ouu7\eioUii olttoxKol^ov. 

n ^Oi, OOK)? Op(^AO$' TTW^ ^ 7rOJ(^ rOVTO TrSgfltODtf 

XpJJ rO )(;9!.}C0V 3 fJUe^fJjXXJcg OUDY)^^fJ/)l KC^JJ CtfJJzT^Ol, 45 

rioMa TD<5 6) nToAefMouS) 'mmmTOUi ){gJhgL se^ya^ 
E^ c!) gi/ oLjctvctmg b Timv ki^ig KCLXjos^yic 
ActAeiTcu Tov foVTDt, TFOL^e^mv AiyV7rli9%' 
Olct Trptv g^ a^T^m^ ;c8Kpo7af>uvo< oui/J^sg eTrcucr^Vy 

1 AMa- 66 eEOKPITOr 

Ail^ Tofyjij Ti ye^ioiiJUiJa , m tiIoM^tou 
\7rm1 rod ^oLuiXYioq, An^ (piM, fw fJUc mrmq, 
Ofdng dH^. TTVffo;' ^4' ^^ ^?f ^o^? W]/oJvtfmq, 
Evvody a <!psv^Y) , ^cix^^^^'^ '^^v ctjovjvL, 
ihcidviv yucyzKod; on ^l to (i^€(poc fjL^m svSby. ss 

r o p r £2. 

Toi 4' ^^^ ^^ ^f^^' nPAs. K'ctvwL mctyH^fjfaui Yth, 

ItTTOV »($tf TOV '^^O^ 0(plV TCtfJU^iAlSlt ^^im 

Ek TfcuSbg' amv^fjusg, o^^Tks; TfoT^vg ctfJUfJLiy mjifei. 

r o p r n. 
E^ c«;Aa?5 Ct) fjum^-j rp. Ej/^i/, Ct) i^ysMct, rop. n^tggvS-ai/ 60 
EvfjujLf^g 5 r p. E^ Ty^w me,od(JUc\oi, YiXdxiy A-^cuoi, 
KaM^SDt ttomJ^wv, 'isfeifct duv Tiunct TgAeiloj. 

r o p r n. 
XfY)ajMCidg d Tn^ic^VTig ctTro^')^!^ ^am^ctm. 
flotniL yumHjeg imyvy ngui oog Tivg Y\yay^^' Hpnv. 
SoLGWij Hg^^ivoctj T^e^ '^^ Snj^g ocrog bfjjL?\9g, 6^ 

n P A S I N O H. 

(diommog, rop-j^f, ^g mv yse^ct fjuoi, ?^^e ytouj vjy 

Ev\lOOty EuTO^yi^bs' TrOTSp^' OUUTCt, fJLYl TV 7ihCtVY\^Yig, 

riaaaj dfju eiciv^jtofjusg UTrp^* g^y, Evvooiy dfJMV, 

CL fjuoi ^etT^ouoL l il^ f.av tt^ ^ejf^^fiov Yih 

E^mh To^yii. Tloijcf) Atog^ « 71 ysvoto 70 

EvShtfjjiiVy a)v3p&)7rs5 <pv?\3^o^o TC^fjLiis^m ftgy. 

HEN02. E I A T A A I O N <?. 57 S E N O S. OvK iTT €[jjL\i (Xih o[Ma; ^ ^vhoL^ofji^. nPAS. A9-poo$ f^X^^' n P A S I N O H. Khg wg^.^, ^meiici-, (^ih ciiiJ^adVy sv mXci m;^ 

AfjLfJis 'mfis^T^hodr xey\9w k otKV^iJLoyog cuJhoq, 71» 

Shiisrctj EvvooL oLfjLfm, hy &) hiKa ti/, ^iOL^sv. 

KctM/f '• gvJbf /laoccf, 6 TDtv i/foi/ «tt' (XTrexXa^ct^. r o p r £2. Ufct^ivooty MTuy oo^' TOL 'mmKoL tt^olw aS-gnoDV, 
AsttIol Kctf ddq '^.e^inoL' ^m w^e^voLfjialoL df>oL(reig, 

n P A S I N O H. 
UoTVt Adl)VCUCt^ TTOiDLj d^' smvoLouv gg/^oij So 

JloiOi l^Ct)OypoL(pOl TOLKe^^Sa ^OLfJLfJLcS' S^fOL^^OLVy 

flg STVfJL ^(piKOLVTij KOLj dg STVfjL exhuvvTi-y 

"EfjL-^X-i ovK mCfOLvTOL. '^o^pov Ti %p«jW.' (iv^e^mog, 

AvTog y (^g ^y^to; tTr Ufiyj^eo^ '^oLKaTOLi 

KAiojuLO)) ^oLTov i'd?\9V oLm K^m(pctiV }[g}oL^oL7^m $5 

O TeA(pi?\g.'Tog AS^ng^ 6 Km Ayi^VTi dfnKmoui. 

S E N O S. 

YlOLt)<JUL^\ Od ^SODIOlj OLVOLyvloL ^nMoiCTO-}. 

Tpvyiyeg eKy^oLmvvTi) TrhoLTvoL^rSbiGDui oiTnivm, 

r o p r n.. 
MoL^ Tfo^v oov^^cd-mg^j ti ^ w^ et mnXoui eifjuegj 
HoLosztfisvog e7nT0L(^. ^v^KO(noLig emTCLoreig -^ ^a 

flg eify Kou\ T^TOj Y^o^v^ouj eifJLeg OLVoPjev^ (58 eEOKPITOT 

n P A S I N O H. 

Mn ^vfjy /uLshiTO^^gy og dfJLm Kctfnfog «^j, 

riAav hog' i^K uMyo fJLYi fxai xjcncLv ctTRfm^t/ig, 9S 

2<j€«, n^^LVod) fjLi77\(i m K^m aa^eiy 

A TYig Af^yeixg dv^awfy m7\viJ)oig ctoihig^ 

At?^ }icu\ 27rgg;yv lov ictKifwy ^isiv^Tc' 

^J^y^eiToui Ti (auC/ oi^) KdT^r ^ct^ep^^iTC^ nh, 

AiTreiyuv t E^vkol) ^vTOd ttouI^ovt Acp^^Tcty 

Oiov Toi Toi/ AShinv oltt' chvclh A^goVTO^ 

Mmi S\)Od^y^(jd fm7\gL){^imhg cu)ay^v QfOL^. 

BoL^^TOui fm^^m Hpof <^<Actf, ol??\ol Tio^eivouj 

Yf^tcnouiy mvTiD^ ^^Tcim cteiTi ^o^Lm/i, loy 

KvTTfi AmouoL) Tv fjLiv oLjdvoL-niv oLm ^vctlm 

AvSfCtimv (dt)g fjuudog) BTioinaDtg Bgpoj/<)(^i/, 

Af/.^^omouii sg ^dng UTiofOL^oLooL yvvou^iog' 

TiV ^ ^e^l^OfjLS^OLj mKvmVfjm KOLj mTWVOL^y 

A BiP^vusiOL dvyaiYif, EAsvct ei}cv[OLy iio 

AfmooL mvTSojt ){g^7\9ig ctTiTVL77\ei A^ym, 

riag fjUcV ol doejLct xj^noL] hmt d^vog olx^^ d^^e^VTt, 

Dap 4' ct7[0L7\9i K^Tfotj 7i2pv7\g.y(jL^voi sv Tit7\g!.ejtuKoig 

A^yvfsoig' l^ve^^jd h fjuv^ct) X%^^^ a7\0LZci<^fa.' 

Ei^vx ^\ boju yj)'cu}ceg $7n TihoLjctvn mveovTOLjy iiy 

AvJsoL fjLkG-y^iowj Tkbvkc^ mvToi dfJL aAgyfO) 

OojK E I A T A A I O N ig. 69 

Oasu T ctm yAt;}cep6) [j^Xnogy m t st/ v^f^ eKcuoi' 

UoLn ouuTo^ TtsnmoL kcij iem,vjL tcl^ /lapgfiP. 

XA^pof ^ cT^c^aS^? ixjxhoLm (i^idxiVGu^ avnB-oo 

Aei^fjLO//^' ' oi ^Te m^v vns^mTXt^yTotj Ep&JTg^, 110 

Oioi oLYi^nyisgy €(psl^ofjLivoi m hvJhooVj 

UcjTOdnoufj nl^vyjd)} w^ei^Ot^fjLmij o^ov olit o(^ov, ' 

n s^^iSiiog, Ct) p^e^vmg^ Cd s}l Mvm eXe^pcniiTo; 

AtSTXi)) oivo-^ov Kg^viJk Aii ttou^ ^soomg, 

Ho^^pvfioi h TWTnmg. ctycdy (jLa?^mTi^ok vwcd* ns 

A Mih^^Tog e^ei^ '^00 m]i ^ol[jjlolv ^{g.wJcomtm . 

E^f^ct^Touf :CKivoL r&) A^vt<h rft) }[cf.K(o oL?7\a' 

Tclv fjLBV YivTT^g ^'^(tiy TULV cf\^ b foh-myyg A^ng' 

0}iTti)}iouh)iBVfig Y) emoLKouhx ^ yctfjL^^g' 

Ov KSUH TO (plT^OL/JLy BV oi TtltH' X^TkSCL 7w'fj}0L. «30 

Nw/ [xsv KvTTfig i^^^im tov dvTAc '^ca^iT^ ctvd^oL, 

Aod^SV 4' ^i^i^? ^t'^" Ct/JLa S^fOm OL^rpOLj €^6i) 
OiOSyf/^^ TTDTZ KVfJUULT STT oCiOH TpiVOyTlL' 

Avauaouj h xxi^y ycoui S7n (j^v^ x^Atdi/ ot^ftoof, 
^TD^ui (^ctivofjLevoLgy Xiyj^g oLf^cofa^* ctoihjLg.^ ^35 

EgTO^, 6) cpLX AS^n, itc^ evJrjLh k ag A;:(Spom, 

Y{fJL{)^OdV (^Otfg ^CiVv) fJU^vddloLTOg' OVT AyjifJLSfJLVOdV 

TovT €7roL^\ ovT Am b fji^yjig (iu^vfxajiog h^odg, 

Ov^' Ekto)^, B){cf.^cig y^fouT^fog e^Ti 7rcuh)v, 

Ov UoLTfOKAiig, Y) Uvj^pog clho T^oicjug €7roLvsKjci)Vy ' 140 

Ov^' 01 €Ti TT^oTSfoi AoLTuJu^ v^ Asvn^Amsg, ' 

Ov IlsKoTniiu^ ts, kuj AQ^og cly^. nsAacrjoi. 

lAa^ 70 0EOKPITOT 

]?.ctdi yvv, (pix' A^u, }iou\ €q vmr €v9vijji(TdLig, 

TO V T £1. 

OX^ict' bom KTDLTi zfoLVoh^kdy 6); y?\vw0Ct)Vog, 
Q.^ot oim; k m otm' ctvcL^mq AtojiT^Si^g, 
Xa) 'v^ o^og ct^' Treivouim ys fjJnhTnor syB-vjg, 
XoufSj A^y oi}amT2y koui eg ^ifovTo^ ctC^miv. 

T n O E s 1 2 

TOT EEKAIAEKATOr E I A T A A I O T. 

TOTTO To Ei^vykm yi^a/T^oui etg Upcdvct rov U^okMov^, tvv ie^Arav 1,1x1^1014 tv^clvvov. 
Kc(,Ticyi oi TVjv obpx^v, qiXTyjyc? vTnasi-xP&ti vtto toov TroKiTcov, xotjf (pB^eipa,^ Tcif ovva- 

U&t^, U^ TVpoLVVOV caiTeV CLyOplVy^VO^. MiTCt Oi TOVTTIV Vipz^iV UpCOV TiKMVOf. Myjo^v ovv 

etKfi^pcos Tmpcx, tov lipoovo? ©ioKpiTos, (hoc TDVTO To EiovTKicv TOVTd TfiTToiriiCi, Kou{ Xc(,pi\cc^ 
avTO iTTi^ccd/iV' iv ca Kcuf Tct Tov 1ifA,&}Vioov if^(pxiv&t KiCcoTtoL. Aiyovm ycLp cuJlov g%«J' 
ovo Ki^cdTicC' TO yAV, xctpiTOdV To 61, ^iaov\cjdv. Org ovv r;j 'T^pog olutov wtpiy.VtTo %^- 

^V OUTOV^IVO?, iKiMvi (pipHV TDL KlQcOTiO,. EvpKTKiTO OVV TO fJCiV TOOV -XJ^paOuV, KlVOV' TO 
^i TCOV ^^OVTCOV, 'ZSk/iplS' >Ca/ OVTOOg TYIV OOO^IOUV CUTOVfMlVOi OiVl-HS^nllTO. 

X A P I T E 2, « I E P a N, 

E I A Y A A I O N tr. 

lEI rovio Aiog xjov^oiig ^T^et, am aoi^ig, 
"XfjLveiy oi^vctTOvg, vfjimv ot^a.Jwj yJKsoi av^fm. 
Moiowj (jLsy ^ou\ €V% ^ovg ^ctf aaJbVTJ* 
AfJi^iAq h (i^om oih, (i^oiovg (i^om aeij^&^ixiv, 

T<^ 
E I A T A A I O N <r. 71 

Tig }af r&)V oTrorot y7\ouu)[g^v vctiom)) m aody 5 

A5 J^g (ntv^ofjucVom yjfjLvotg Timv ot)(^4' ^^^> 

IToM^ ^ 'mJvtQ-^iGWi OT ctMdiYiV oSbV md^' 

O)wy\poui h ttolT^w xjc\icL<; m 7n^8^j/t ^A« iq 

'^^/t?^i gi/ y^vcLTccm KdfYi [xliulvovji (ici?\Si(jyJi' 

Et/3-' ouun (j^)i(nv i^fin, emv ctTr^ctzToi Imm. 

Ti; TTov m TOtocrh 5 itg ev «Tram 4^<Aara 5 

OvK 0/4'* ^ J^? sr avJ^pg? gzr' gf')^/?, &!(; Tiu^og^ €^?\9i; 

AmaQ-cui amv^m' mimnoi^ 4' ^*^ Jcg^S^iwv. ix 

na^ 4' ^^<^ JcoATra ;;g<pct(; sytv, tto^v omTotj ct^fei 

A^yj^or ovh k^v loy a7ro7^i%{/ot^ tih hiY)* 

Am' evdvc fjuu^-eiTctJi, A7ra7?f&), ^ yowj yjnYjfjuit' 

AvT(f fMil Ti JffOiTD* ^Oi V(JJ£(nV CtOl^^q, 

Tiq is >C2V 0L7^>i ctmvQWi 5 aA/; ^ramojjy Ofjw^go^* 20 

Oyro^ oLoi^odV A&)s^(;, o^ g^ g/xsy omTOUi ahv, 

Aoufxovioi, 71 h zeoShg b [jLumg ev^di XP^^^ 

Keifzsvog 5 y;^ olh 7r7\9VT0V ^^ovsovoiv ovoLoig' 

AMa To fjLBv '^X^^ ^^ ^^ ^^ ™ Swvoui aoiS^odr 

rioMy? 4' ^^ k^^ 7m.(siVj TToThhig h y^ olT^oc^ 2$ 

AvSfoomr ouei §^ ^oLg em^CtifjuLOL filav. 

Myi^ '^eivo^xjov }{g.m efjLfjLivoufy oeMo. T^ctTrs^n 

Meihi^ojiiT OLmTTSfjL^^oui^ €mv g^Aoj/iz vee&oui, 

Myaa6:ii/ h fJUJLAi^ tihv k^vg vm(pYiTciu^' 

O(pf0L Kje z eiv oCi^o xjz^^^ufjLfJUcVog', e^?\9g oLXjou(mgy 30 

My)cl^ anMY); fjuu^noLf em 4^%fa A;;g^m^,. 

Sl(rei 72 GEOKPITOr 

Q.crei tk; fJsm^Kci TiTvXctiiJLSiiog ev^di %«fot^5 
Aeim ^K 7im2^Cf}v Tnnw UKn.twyct xKoum. 

rioMOf SV AVTlO^^f^iO hfJLOi; KOUf avoLKTcg AhiVCt 

Ap^imT^m tfjLUJivov eyi^T^naiivio msg-cq' 35 

rioMoi h XxxiTm^cacnv sAouivo/jlsvol ttoti Gnm 

M.0^1 m xje^omv sfjuuK/^juvTo (ioeost' 

Mve/oL cf[' ctfJLT^hov Y.p^.vmiov evi^ctoLoxov 

UotLLeveg sKKejLivL fjJi7\0L (pi7\3^siV0icfi Kfs^n^owr 

Am' h <jn)iv TOov Yj^Cy sTret yTwiwv i^sxjdmmv 40 

SvfjLov ig svfHctv ^}\om gjyv^ A^^^vW 

AfJLVOLSr^l §^, m TroMa t^ oA^tOL mOL AiTTDl/TS^j 

ABi?\3ig st/ vewiost fHJXK^ng cixmcjj; iKmjo^ 

E< fjiw S^ii/o^ cLoihig Kmog cjxoT^g. <^msm 

Eag&TDV eg ttoXv^^^v^ sv oLvJhoLui dim ovofuj.swg 4; 

OTiKon^ig' v(jjcf.g S^ r(o^ os)Kjesg gMot;:^v iTTTirtt, 

Oi Gnpmv g^ is^6d'j S2(pouvYi(po^t YivdtiV oLyioym. 

Tig 4' ^*' ct6-«9wvot^ AvTum tdts, t?^ Kjofiommg 

H^ioLfjM^g^ Y\ 5y}7\vv olttq x^'^^^^ Kvyji/ov eyvcg)^ 

Ei (jjn <pv?\37nShLg Tr^on^m vfx,VY]<RLV oLoi^tj yo 

Ovcl^ Oh(Tcvg^ i)[g.Tov Tg koui etK^i fj^nvau; ol>\&.^h; 

UcLvrag stt oLvB-fOdTrbsg^ di^v t eig sc^jov s7\Jwv 

Z&)o^5 Kouf <jmj7\vyfoL d^vyiov o7\90io KvxKooirog) 

Ayivouov /CKsog s^v scnyadyj 4' ^^ ixpo^^cg 

EvfMouog, Kouj (i^Gi ^i7\9mog afj.(p' ay^T^ououg sT 

E^yjv s^^v, avjogT2 w^s^icmT^CiLyxvog Aagpw^* 

Et fj.yi (TCpag ma<m \aovog cti/J'^^ aoi^, 

Ek E I A Y A A I O N ir. 7^ 

X^naaLitt h lCpdomq oi{m7\Sbvii(n JavovTXt)V. 

Am' iTO^ jocp b (loy^oq €7f cLon wjmm ^t^hv^ 6& 

Oar' ctvi[ju)g •)(^€fm^ fju^nt yAouu>{cf.g clh3q Cd^ei, 

H vShLTt vi^ftV dxiAs^v loei^i Tihivdnv* 

KoUf CptKOKSfi^m (is^ActfJLfAJcVOV CtvJ)oOL TTtifSX^BiV. 

XoufiSTto bfig mog* ctVYi^^fjuag h o\ m 

A^yu^og* cuei ^ tiXsovoov s^^t IfiB^g ouum' 6t 

Afm^ eya Vfjjiv ts kouj oLV^^cdmv (^thoTvnzt 

Uo?7\m ri[ijLov(t)V re kolj Iw^mv tt^o^v iAoifjmf. 

At[r)fj(gui ^ wt ^voLrm x^^e^^^fju^og svjw 

SfV Moiayjg' ^Mttwi yx^ b^t nXsBwm OLot^v 

Maaawv, oLmvsv^ Atog fJUcyz ^ovMuovTog. 70 

Ovm (jLmoL^ oL^o)V s){^fjL ov^vog, ovcf\^ svtouuiisg* 

HoTTKOt yji.VY\(K>v(nv sti 'T^o^i/ oiffJucLTog iTTTrot, 

Eoj^Tctf iiTng olv^ bg sfjLov )a^mT oLotS'^, 

Ve^oug i) ^'^(ihsvg bosov /Uijct^, y\ (ioL^vg AtoLg 

Ev TrschoJ l^tfwevTog) bdi OfW}^^ nez-ov lA», 75 

HSh vvv (^oivtKJSg^ vtt YisKtc^ <5bvom 

OtKjevvTig At^vctg ouAfov o^)veov^ syftytaw* 

H<^ ^szt^Hui ^v^mnot fji^tni Sbv^y 

A^x^ofjLsvot mKJcso^ (i^^ovou; tT^ivom, 

Ev 4' ^"^^9 hfm, Txf^oT^^otg t(jog mo^sost.y So 

ZmvvTOLj' iTTTraouj ^ ko^vv (rKSTnt^oiv s3-«potf. 

At ya^^ Zsv kvS\s^ Tninp, kou TroTVt AjavoL, 

KǤ)i y, oL ovv fJUJLTT^t mXvKhYjfm ECpv^oum 

'Et?\3L^g fjmyjL oLgjy m^ v^oi Av^nfjucKeiciu;^ 74 e E O K P I T O T 

Sctg^viov ){cf.m wfm, cpiAm (juo^o)/ ciyfiA€om.g 
Tey.yokg «4' ctT^^-^^^^h cLt^^fjjxviq dm TioT^hodr 

A9BCI TS TT^on^liJl THlhiV VCUOVTO mAiTCUgy 

Avcr/j^\is6t)y qgu x^^^^ gAfi^SnaavTO >{cf.T ux^c. 

Ayf^g 4' ^^y^^oim TS^AsTa^' o^ r cii/cteA^iJLQi 90 

M»iA&)v ;yAfa§^; (iommig ^cLmaM^eiQWi 

AfjLTii^oy (i?\.y]^iVTO* ^otg <J[ aj€A«Sbv sg cwhiv 

E^yofjuvotj (mmcnov mamv^m bhmr 

N«o< 4' ^^^^^oiVTo mTi am^Vy dvi){g. titti^-, 

TloifJLSVcti ev^Hg 7re(pv7\^yfjLi\/og^ svSbdi ^vJhcdV 95 

A%a €V oLK^efjLovsostv' oL^^xvict dl' eig otiK cL^yyciu[ 

Ac-AcJL ^(K^miVTO:, (iocJl^ cf\^ iTl fJUHcfl' OVOfJL eiY\, 

T4mA9i/ d[ ]e^odn xKsog (poosoisv aoiJbt 

KOU TTOVT^ Xwdimo TTS^V, >CC(Jf QTrYj TlXCLTJ TH^^g 

Ao^^poLhTOi Sh(JU<m 'EsfjjL^fxiLg s/jL^oimXsvev, 100 

Eig fjLiv iya^ m}7\ovg h Aiog ^iK^om Ji^ (I77.^g 
Sv^an^eg' TOf? TniGt fjt^7\5i ILiuKm AfedT^imn 
TfjLVav m ?^M(n^ koui ouxuj^ttiv h^ct)VOL. 
fl E7^0yCAe<o; XoLptng ^ocjy ol» Mivvetov 

O^^^CfJLBVOV (^tAgOiODtf, OLTSX^OpLeiOV mT2 SYl^gy loi^ 

AKhYiTog fJLSv syji) fjjLfjjoifjLi K2V' eg h ^{g.AsvvTtov 
&u^(jY}(mg MoiauKn avv oi^Tipmv mifxur 

KaMg^\[/a) 4' <J^4' ^m^' '^ y^S, XoL^iTOoV OLyXTTOtTOV 

Av^^ctimig UTfavsv^y 3 cLet Xa§moj7v otfjJ sm, 

ino- EIATAAION <. ^j- 

I n O E 2 I 2 

TOY EnTAKAlAEKATOr EIATAAIOT. TOTTO To Eidb^iov «f HroMfJ^cuov tov ^iT^aiX^ov yt^ou^n^oui. Aaa\etcf, h jci^^ccf «(T- 
Go\yj. O ai <^i?\xx,aih(pog IiToXifA,ouog, IlToMf^ccuov tov Actyov kclj BepiviKfjg vjv ttcu^. Ata 

KCCf CtfA^CtflTOLVet MOVVCtTOf, TOVf ^OVOVS TOV ©iCKpiTOV Ot,VCt^l^a>^a}V «$■ TOV ^lKOTmVODCty 
TOffSVTOV XP°y^^ ^Ct^OjM-gJ/Of aiOUipjfJiOtTt. ErKaMION EI2 nXOAEMAION, 

E I A r A A I O N i^. 

AvJ^m 4' ^ IlTO?\€fjLouog iu Tt^earoKn hsyecdwy 

Kouf TWfmTogy >{^ [juojo;' b j^p cwo^^^'^"^^ oLvJ^m, 

HfiCt)eg T^i 'Txffo^v clC^ YifjjL^.m eyeyonoy 5 

Ve^am; ^?^ gpjot, cro(|)&iv iw^y)avLV oLoi^r 

AvwL^ sy») YlToK^fjLouo)!^ m^fJLSvog ^?\gL htthv^ 

TfjLvno-oufjL' vfJDioi 5^ KOL^ oL^mTOdV ysfoLg ouuTOi>y. 

I(Jbtv eg TToXv^vcl^oy olvyi^ vT^YiTOfjuog gA^tt)^, 

TiaTflouvsi 7roLf)Soyvig ol^v tto^v oL^^sTOtjf e^yov. 10 

Ti 'uffoLvov ;(^mAg^^ 5 eTrei ttol^ fJuue/oL emVy 

Om ^oi Tov OLtf-shv eTtfmam ^oLoihmv 

Ek 7rm^ct)v. O\og fjLev m T^hecnxjf fjmya e^y^v 

O AoLyiS^ccg UTo7\2fju:fjogy o}{cf. (^e^mv ey^md^no 

K 2 Bot^AcM/ 75 0EOKPITOY 

BovTkcuHj d.)i HK ctT^oq ctni^ oio; ts voykjd^] ly 

Tmoy KotJj yux^^^iDst mv\^ b^vfjuov edijxjev 

Ajavoimg, acu ol x^vmq ^fJiog ev Atog oim 

Asi^fjunTdJi' m^oL 4' ow^Tov AM^ouifJ^og (piT^ct ei^g 

Ecfhicieiy U€f(Jiii(n (idfvg Jsog ouoAofJLYiTctg, 

AmcL 4' HpaxXno? k^e,oL o^tv vjLv^Cl>ovoio a^ 

lelJDtirctf, s^^ioio mvyfjLevci €^ ct^fxou/Tog' 

^vjoi ffvv ci7<f\omv JuKictg g%« i^sp^vi^ui, 

XcMp&)j/ v{Ct)vm Tne^odoiov vimoimy 

OtIi a-(p€m K^vt^g fJUcKsm s^aMTO yvifoug, 

AJuvoLTOt ^ j{g.X€VVTOtJj, ^ot i/gTToS^^ ye}act)ng' 25 

AfjLdpoiv ya^ Tifoy^vog (r(ptv b >[cf^^n^g H^Khet^g' 

AjUL^pOTi^L 4' OLfl^fJUiVVTOLj €g €^TOV H^KXYlCt, 
TOJ KOUf €7rH S^CUTYi^V lOt KJtiLOflY]fJUiVOg Y)^ 

NsKm^g ivo^fjuoio (^i7\g.g ig ^fJL OLTs^^^^to^ 

Tod fjLBV To^ov sS^KjiV v-mAsviov Tg (pOL^STT^aV, jo 

Ttf S^ oi^faov cKVTtPs^v^ Kje^^yfjLSiiov oZoig* 
Oi 4' ^^ OLfJL^^mov ^AoLfJLov 7\.svxjo(r(pv^v H^ol^ 
OtiKcl^ KOLj DUVTov oLyovGi j^vmviv Aiog tjov. 
Olct S[ sv Tnwmm Tis^iKT^eim Bs^svty^ 
ETTfSTr^ ^AfTgpv)^, o(ps?\9g fJJcyjt yavoLfjLsnoml 35 

TY)g jULBif KvTT^v s^^adii Amcu; vroTVtoL xav^ 

KoATTOV g^ SV&^ih pOLhoLg STtSfJUJi^OLTO X^i^g" 

T&), HmD woL ^oLvn ol^lv toudv ojv^p yjvcuy^y 

Oosov Trsp TlTo7\sfJUJLLog m s(pt?^<Jiv olkolw. 

H f^ oLVT2(piXeiT0 TToTw itKsor oj^ KJc. 7rou(n 40 

Qct^(jv.<mi (r(pin^mv STnT^STra oim oimvmy 

O/TTTOTS E I A T A A I O N i^. 77 

OTTTroTS XJE}} (pi?\.€m ^oum 7\,s^g sg 4^tAg«an^. 

?mi\ctj ^ y^voui, n>mci J]^ Hmr somvx tpzt^, 

KaM« ctfis^votaDL ^ctCfiv, ttotv Acp^i^m, 45 

IjVeiS^Yig A^g^vm viohvs^m hk STiiP^ar 

AMot ^i/ dfm^ctoity Trct^i^' sn votfm ^i^nvB-eiV 

KvotmVi >ictj gvyvov ctu mf^fjjict y^immv^ 

Eg vctov )[cf.72di)>{cf.c, iotg 4' ctTreShLOjcto VfJuxg, jo 

UaGW 4' ^^^^ ^^ (^^T^^g^ {KJi?\gLmvg (jlsi/ smvig 

U^azrveiiy xav^pct; ^ il^t m^ovii fjL^eJ^fjLVotg. 

Apyeiot }uiJoLvo(p^Vj cru ^^ocpovov AiojULYi^ot^ 

Mio-yo^voL TyJ«Vj T2K2g Kcthv^viov ctvi"^, 

AMct SsTig (ioLdv^T^Tfog amvsDLv A^Mol jt 

AlODU^Ci UyiAyH' Gl 4'? CUXfJL^TH TlTOM/XCUiy 

Af^^^fjLYjTct IlToMfjLOLic») oLe/>l)i?\9g Be^SVi){^, 
Kow 05 Koct)g oLTim?7\€, (i^e(pog vsoyi7\9V eovm^ 

As^dfJLSVOL TTOLfOL fmT^Og^ 072 TP^OdmV i^g aod, ':;:^^ 

Ei/^ jap EtAg^^LjcM; i^odanTo Kvcn^ctim 60 

AvTiyovoLg Snj^w^ ^s^oLeyifjmvoL od^viosiv. 

H h o\ eVfJLSilSbOtt TfOLejLSCtTOy ^i^C^' ag^ mVTCt>V 

NcaSbvm -^n^^vt fjLsXodV b S^, ttolt^ soiyjj)g 

UoLig cLyaTmTog syeVTO, Koodg 4' oApAy^sv lobKnx,' 

^OL S^, }[g.JoL7i]of>LSiict ^^€(psog ')(eif€o^ cpi?^mv' 6^ 

OA&g J6ft)pf, '^evoio' Tioig S^ /os TDOjDi/, bm tts^ 
ArjApi/ sTifJU%(Siv woLvoLfjLTTVX^ <PoL^og- ATroMfitiy 
Ev §^ ^^ vfjLrj Tejiomg }f^m^ eio }(joAcx)voLVy 

Im 78 0EOKPITOT 

IcTOi/ A(f)e^£€ost V€fjjj)]) }€^cig eyfug emv^ 

](K>v Kouf VmoLm cLiiot^ s(pi/\gi(s^v AttoM^v. 70 

Clg cL^ct vaoD^ seiTrer b 4' V'^^v sxKctye d()Cf)Vct 
Eg Tejtg bimjj ve(pem Aiog ou(nog oLtsrog ofvig. 
ZjYivog 7I0V loS^s (mim* Ait K^vmt jULshnToui 
Ai^fa ^oLoiAYiog' 6 S"' ^^o-^g, ov K2 cpi?\gL(siL 
rBi/o^gnoi/ TVLTrfCti-WL' moKvg h oi oT&og om^^iy ys 

Ho??\ctg h ji^nei youYig^ tto/^ou; ^s Ja?^o^g, 
MvcJLOLj otTrei^i ts kolj e^vsot /jjjfiot cpctiT^ev 
Amov oihh^rmvuw o(p€?^ofjLevoy Aiog of^L^f^^' 
Am' ovng idTzt ^vei b(ni '^^oL(m?\9g Atyo?flog, 
N«A9^ ct]iOL^Avl^a)v S\s^v bn (icf)?\gL){^ Bfv^et, Zo 

Ovh Vg OLS^OL TOOJOL (i^TXi)V g%Si gpj^ Sot€VTj)V. 

T^eig fjL€V oi 7io?\m S){^TovroLhg svh^fjLmrotJj, 

T^Big y otfot ;yA<ctfe re^osyjg svn fJUU^oLhosi, 

Aoictf h TeA(X,^gy ^THL h (r(pmv h^^ytOLkg r^ei;' 

T(t)v mVTtDV HroXefjimog oLyavod^ efjL^oL(n?\evi. 85 

Kctf (jMv <Poivt){cf.g oLmnfjLveroui^ Appa&ot^ ts, 

Kc6f ^v^ing^ Ai^vr\(; Tc^ xjcKouvodV r Ai^oTFnodv' 

I\afJL(pv?\ioi(n n 7ni(n kcu ow^^^wnmig KfAi;c€c^ 

XnfjLcuvei, AvKxoki; 7?, 4^iAo7r?oA2/u^t^ n Kctpgoj;, 

Kctf voLmg KvxKct^^ostV €7ra oi vang OLe^9ouj 90 

Hovrov €7n7rh(g)ovn' JolKolotol S^ 7[ol(jol }iouj ouot 

K(^j mr(LfJLoi xje?\cf.^vr2g otvoLOJOvrcuj UroAefjLoucd' 

rioMot 4' i7i"^egy TnDMof Ss oi oLcm^Otiroui 

Xa?\jiOd fmfiJjjLi^vn (si(niyfjL€Voi 0La<:pct^)€ivn, 

OA& fA.sii TfoLvmg }[^rctQii^tB-ei (iacnAmg* 95 

- TOOJLV E I A T A A I O N f/^. 7p 

Ot^ ;^p 7?? (5)jV6)V TTO^.VmTlOi N«7V9V S7l2fJL^CiCy 
ITs^O^ £1/ CQ^OT^OUUI (ioclM S^CUTO m/JLCUq' 

Ovh Tig cuyidXgv^ d^jg e^otT^To vctogy , loo 

(dot^^y^y^^i; €7n (iovm ctvci^mo; AiyvTTJmo-iii^ 

Toio; oLvy]^ Ti^ctmoji]/ sn^vroui 'mSxoimy 

ZoLvBrMfj^; UroMfjLcuog, m^fJLSvog Shfv mT^nr 

Cl^ m my^ fjLsKH m.7^ct)\a Tmvx (^i^Actoj^fV, 

OV a^^-o) (ioL(n7\Yii* m ^ KnoLvl^erouf ountg, lo/ 

Ov (xcw cL^^^^fHog ye ^fJLO^ sn mn ^fyoD? 

Mvfifmmv d^n jtA^to^ olci KB^^rctj fjuoyeonodr 

AMa 'mXvv fjLsv €^m ^fiji/ gg/xju§^gg oLmy 

Aiei oLm^^^jjLBvoLOj uvv oL?7\om]/ yc^iosv 

rioMoi/ <S[ i(p^iJUOi(n ^^^Yirctjf ^oL^nMvcrtj iio. 

rioMoi/ h 7i\oKiio^-i TTOAfi/ J^ oLyoL^oKny irou^ig.. 

Ovh Lmvtmv rtg olw^ h^vg ^r ccyiovoLg 

Ix^r STn^fjLmg Atj^^cw; oJiioLfjLeK^^oLj uokS)oLVy 

fl^ ov S^woLV ouum^io]/ Ct)m<si 'n'xyctg, 

MkiOUOdV (S^ V7[0(pYirOtJI CLH^vn nTOhSfJLCUOV Ilf 

Avr €vsf}e<riYig' ri &s ;(^M<ov ouDcf^i ^mv m 
OA^tor, Yi xKeog gcOAov sv ouif3fCt)7roi<nv 0Lfi<dvti 5 
TovTo }(^ ATj^ei^iG-i fjucvei' to h fjjj^AOL moLy. 
OojTx fjLipjt/ Yle^oLfjunio Sbfjuiv iLTicLnojwi Ihgvngy 

Agg/ 7rOL XJE^ApVTfloUj-^ oj^V ^TOLKiV HXjeTl V05D?. »10; 

M^vog b^ (Cij^TS^m roxaodv sn ^ffJUJL Jcoviw, 
llrei^ofjL^vog >[^dvmf)^) Tfo^v eKficLC^rccj i^w^ 

MYire/L 8o eEOKPITOT 

MnTe/^ <^^Aa Kouf TfciTeA Svodhag eioino vm;' 

Ev 4' cwThg %pyo"&) mfi'i[g.7<hsctq y\S"' ehs(fDUii7i 

iJ^vmy mmo^)) €7nx^^viomv otp&)y)v^. 125 

IToMot S^e Tfiouif^yuJL (ioodV sm fUieAOL kcuh 

MuTi 7i2e/>7iho[j(jByomvy e^evdDfjumv €7n ^od^mvy 

AvTog t\ i(pdifJiJCL T cfhs-^^q' TOLg ovTi; ct^no) 

NvfjL^piov ev fjucyoL^m yjvct Trsg/SctMgr' ayi^c^y 

Ek 9v(jlov s^^yoiooL ^{gLaiywTOv t% m(riv ts. «30 

ilh >tou\ cty>LVcvmv k^g yctijuo; e^eTSXe^, 

Oi^$ TiKjeTO *{feiOi<nt Vsol ^cKnXnctg oTwfjLmv 

EvcTg h.e')^g <^e,vvTiv louueiV Znvt \{gji Hpw, 

Xeifctg ^o(,^noxt(jn fjuue^^g^ sti Tfctfj^vo; ]e^ig, 

Xou^\ cdvoL^ UToXefjLouB' oi^v ^ syo im ^ ct7<Km 135 

.Mvctoofj^cfji hfu^Ct^r Sbx£6t) S"\ em; ovk ctTio^AYnov 
^^y^ofj^cfjj sojoiJLevotg' Ufmv ye fjLev eK Liog ounv. EAE- E I A T A A I O N *«. 8i 

EAENH2 EniGAAAMIOS, 

E I A Y A A I O N in, 

EN Tn^x! ClfOL XTTCl^TCi^ ^OUIfdbTeA^ m^ MsVBXOLOfy 
A(t)^}{^ rOLj TiffOLTOUI 7IDA<0$, fJL^yct Xi^l^ AoLKCUVOLVy 

An){cf. Tvy^^sct) ){^n}i?\gL^oLTo mv ctymSlm 5 

Mv^fWija^ EAsi/cm; 6 vscoti^o; A^ioq V[og. 

AiihiV cJ[ CL^OL mcWi Sq kv fJUtXoq iyAfonOLOWj 

Tloojt 7refk7iAeKm;y 7i2§i 4' ^^/(f ^f^' TfJUivouod. 
OwTtit) Jh 'ZD'fi(t)'i(cL y^cpeJ^oL^gy &) ^lKs yzfJL^e^^y 

H fOL Tlq SOSi hiUM (ictfVyiVVCilog j Y) poL ^lXVTH/og^ 10 

H poL mTw^Tiv BTn^isg, br eig evvoLV j^^lsSaMgys 

EuJa» fjLsv ^yj^ovTUy }{cf.^' od^olv ouutov «%pw Ti;, 

nouS)oiL 4' ^^^ ^^ TTouat ^(Ap^opyo) m^oL /mreA 

IJoucrSeiV sg (ioLdvv o^^or evrst ^gji sjholv, li^ eg cloh, 

K«V ^TO^ 2^ iTcog, MevsT^s, Tsot vvog Yih. if 

OA&g yjLfjL^^j oLyjL^r^g ng STnTfloLfSii ^^fJi^vo^ roi 

E^ S^pmi', oTTDi w Moi oL^issegy w? oLvvcuio, 

Movvog ev dfjjfjsoig K^vi^v AioL Tnv^^fov s^eig, 

Zuvog Toi dv^a-m^ vm mi/ fXLOLV (j^ysio %Afliwai/, 

Olx A^ict^v youcuif TroLret ovhfjjL clT^ol. 20 

H fjLsycc Toi Ke Timr\ ei fmne/' '^>lw hfjuoiov. 

Is AfJLfjUcg 82 GEOKPITOT 

AjULfJiSg yotf TroidWj mofmXt^cegy '^g d^oixog oovvogy 

X^ioniMvoug av^^isi mf Efp&imo AssT^ot^, 

TiT^OLVJ.g i^Y^miVL xjo^DUfy dvhvg %oXw.a: 

Toci/ ov<S^ m i\g u[JU[ii[jLog, €7rei p^' EMvcl TragiOTDS-Jj. 2y 

A6)^ otm?7\oiou }(^Aov ^^(pouu TD^^ommVy 

HoTnct vv^ oii^y 7\evm eoi^ x^^jMVog ctnmg* 

Qj^S KOL\ d ')QV(SICL EMVU S\€(pOUV€T €V Yi[XLiy 

Hiei^Yij y^yahr). Kt oLVii^fOLfjLev oyfxag ctfiov^cty 

H J(^7r&) WTTOLfiiojog, y) d^^jjxTi Seosz/.?\9g 'iTniog' 30 

Q.h »($t| d po5b;:^p&'g EAgvot AoL>ceShLi[ju)vi JCO(r(iw^. 

OfTS 77? gv m?v9ip&) ^ravf^rcTgrotf gpyct Toiouuvty 

OvT evi Jkt(J\3tAg&) 7ryjav&)7?pov «ttS^ov iVw 

Kgf jucf^ ouyajT^^g^ctoa fjLOLK^m ewLfjL eK KUMovmr 

Ov fjm y "iUjoL^V Tlg STfl^ZtloLj Odh K^VKJLt^y 35 

A^T^fiLV OLeihiOOL KOU\ SV^VSi^VOV A^VOUify 

Clg EAsvol' m^ rroLVTeg stf ofJLiJLOimv ifju^^oi svti, 

fl ){Cf.?\gtj 6d ^^ISO^ KOfYly TV fJLS» OlXjeVg Yj^Yl' 

AfJLfug 4' ^g ^^fJuyi Yj^t aouj €g 7\eifmViOL ^vT^oL 

Ep^loy^?, s^(puJii6dg i^^e-^^vfjuBvouj dSb Tn/eovTVig' ^ 40 

rioMot Tgy, 6ti EXsvUy (JLSfJLvufJUcVOL^y odg yWKgL^voui 

Apvs^ yeivoLfJLmg oiog fju^is^v Tio^oiooui, 

U^UTU^ TOl Sl(p(JUJOV A&)TO ^'fJigUl OUU^OfJUSVOiO 
T[7\€^0L0DUIy CKlSfOUil KUmdyiODfJLiV €g Ti^oimvistir 

H^TUi J^ u^yj^eug e^ o7\7nSbg vypov u7\ei(pu^ 4f 

Au^ofjL€vuiy <^^svfji^g vm cKiSP^v TihumvistiV, 

r^UfA.fJJCLTU J^ SV (^7\SiO^ ^ye^fW^^.TUi (^OOg TTUfiOdV Ttg 

Avyvom) AcxieA^^ SsSov fjio E7\ivug (pVTOV eifjjL. 

Xui^oig, E I A T A A I O N i^*. 85 

XctlflOlgy 6) ]IVfJL(pOL' ^i^^^y €Vm^^€ yOLfJL^^S. 

AoLTOd fJLSV ^in hOLTCti JOllip O-T^OCpO? V(JLf)JJ\) ^O 

EvTi'/Jiiiy\h K.v7reAg h ^ol Kvjr^ig icrov e^^ou 

A^oLhm' Zsvg h KfonS^oig ILivc, aLd^^m oaSov, 

Viq g^ iVTVdT^^m eig svTroLTfi^ciui ttolTkiv gvS-w. 

EijhT e; 0L77\0LKm s^^m 4)<?v9TOTa mom; 

Y.ou\ md^r ^yfi^ h w^^og oLca' fjjn ti ?^d))(Qz, ^^ 

NiVfjjcJoL KOLfj.fj.eg eg og3pov, €7ret kol wfOLTog OLoi^g 

E^ evvoLg }Uc?\&Lhm ODioL^m evTfi^ Sh^Yiv. 

'Xfjmy (t) T/uivoMf, yufiod m tc^s pg^p^<w^. K H P I O K A E n T H 2, 

E I A T A A I O N i^. 

TON zXeTrjoLii ttot E§&)7tt m}[g. mvK^ (LUAwjw, 
K«ffov ex, uifx^hm GvMvfj^yor olk^ h yeifm 
LoLKTvT^ mv^-' vmv^ir 6 4' ctTKyee^ h^ ^^' s(pvosfi' 
Kfitf TOLv yoL)f emvi^e, kouj d?\^TO' tcl d^ ACp^iilci 
Aet^gv mv o<Jbvav, koll fjjcfj,(psTo bi\i ye tot^ov f 

0Jigfov em fJUcKiom^ y^ dKiytoL Tfoujfjam Tioiei. 
Xoi (JjJMf }i?\3Laii<nx,, Tv J^ ovk mg eost fj^sAiosttig 5 

Xd) TVT^^g fJ,€)} g«^, TOL (?g T^OUUfJSJM oLAUOL T^ietg. 

Lz Bor- 8^. 0EOKPITOT 

BOTKOAI2K0 2, 

EIATAAION K. ET N I K A fJL gj€^9t^g ^7\5vm fjjLV dSb (piXcicwi* 
Koq (jL mX^^TOfJL€Ok(JU, TtLcfl' mtTtiVy Epp' 0L7S B[JLaO' 
B&)J0)^9^ (f)h g^A«^ /jLS WQVJIj m?\^.V 5 OV (JUfJUCLdUKOL 

A}foimg (^iXeaVj ctT^ cL^nd yf^TKicL B-Xi^etv. 

M» 7u }€fJLBv WGyj; To KcO\ov s^jUa, fjuwj^' g|/ om^oig. s 

OloL (iXiTrei;, owmoL ?\3L7\eigy oog oLyfiOL 7rcua-^ag' 

flg T^v(pefov TiOLAssigy 6); mTi?^ fY\fjjjLm (p^0L(rS(Hg' 

Clg fJifjCAd^m To y^mov ex^^g, oog oii^soL youTOLV \ 

XsiMcc 701 vomnij ^pg? h m svn fJLB7\&.ivouf 

Y^ou{ kolxjov e^ocr^etg' oltt sfjLsv ^^yyg, fjLYi fjn (.ijoT^vvw;, 10 

ToiOLi^s fJUudiljnKniy T^ig eig iov e^^vo^ jcoAttoj/, 

K0L\ fJL OLWO TOLg KJi(pOLhOLg TTOll T(t) TToSs GVVVe')^^ ftS^V, 

Xe(hm fjuudi(^okmy j(^ ofJLfJLOLoi 7\s^ol (iXsTroKm' 

Kotf TTOAV TCL fJLO^(pCL d^^TWWTO, KOUj 77 (SlOUfOg 

Kouj (jo^oLfov fJL iyi7\&.^iv' efjuoi S^' OL(pOLf e^eo^v oufXj^JL, ^ 15 

Ko^f %§0(3t <:f)otn;^6jij/ vno raiAygo^, iog fohv s^^rcL. 
Xd fjLiv i^OL fJLs ^KimKRL' (pB^od ^ v7ro}{^^i\ov oojm/, 

07?i fJ.e TOV ^^iSyTCL KOLKOL [JJ3)UJ1Cll^' STCU^OL, 

UoifjLsvegj siTnxls fjuoi to K^Yjyjor ov K0L7\9g epi^i 5 

Ag^ ng e^cLTnvoig fjLs ^og |3goTov cl77\ov env^2 , 20 

Kc^ y«g sf/joi To TTCL^oi^v emv%v dSb n KCL77\og^ 

ng EIATAAION ;c. Ss 

XcnTouj S"' oloL oiAim TTefi Koom^poKn xsp^m* 

Ko^i Mvm To fjHmo^ stt o^^vai 7\&ifjL7ri fjLsXonvai;' 

OfjLfjismjL fjuoi d[ OL^ sY\v ^fomiifioL ttdMov AJoLHOLg* . IJ 

To 90fXa. >{CM THlKTOLg yT^VXJE^CtiTi^V' iK ^fkJXltJdV h 

'Eppee fjuoi (^moL yAfJCg^&JTSfct y\ (jLs7\im^ct). 

AJb h fjLOk TO (X:^At(rfj,ciy KOUi m ove/^yfi ^AtcrcJli), 

Km ouuXoi "hgihicd^ mv (J)a)va}a, m TiAdyiouuAo^, 

Kctj mm^ ){cf.Aov fJUc )[§rr odesct ^mn yvmxjegy 30 

Kctj 7[CL(JWi fJLS (piMvyTl' TDt ^ 0L^){^ fjL OVK e(plAcL(JZVy 

Am^ OTt ^Ot)XXi?\gg efJLfJLi^ mx.^€cl^Ufji^' k ovmt olkovh 

fig K^Ap^ Aioyvu^ stt' oLyxjeui Trofnv €?\.ouuvi' 

OvK syvot) 4' oTi Kv7re/g ^^' ctve^i fjimctTo (iovTcLy 

Kctj (i>^vyiY}g €vofjLiV(Jiv €v od^tijir ouum AS^ViV 35 

Ev (l)ovfjuom c^<A5C(j5j \{^ €v (^vfjuomv €Kkouu(siv, 

'Ev^fXLOdv h Tig Wj « |8&)ja) As^ 5 ovn ^€7\^vct 

Ba;a)A5oi/m i^i7\0L(sir olti^' ovXvfjLm §^ fJuoKoKJH 

AoLTfJJLov uv ^oLTTog Y\7\^^ KCUj Hg 2V0L mi^ JC^S-gySfe, 

Kof Tv^ VeoL) K7\,oueig tdi/ |8&)xoA9r ov^ h ?(^ tv^ 40 

Q K^VlSbL^ ^Ct 7nilS)0L (ioYlWfXjOV OUUTOg €7lhOLyX^Y}g'y 
EVVI){^ §^ fXaVOL TOV (iCtiXJOT^V OVK €(pl?\^(IlVy 

A Ku&Aot^ K^€(^v Kouf KvTreA^g^ cin XeActvciu;'' 

My)KSn fUl^ (711, KvTTfly TOV oi^OL fJLY\T€ )(^r Ctgj 

lAy\T gy op« ^i7\€oigy fxj^vn 4' ^^^ vvktvl }[g^v^ig. 45 AAI- 
S6 eEOKPITOT 

A A I E I 2, 

E I A T A A I O N m. 

n EN I A, Aio^pouiiT^) f^voL mg t^xw eyei^^' 

Kdv oAijov vvKTog iig t-m^cw^rm tsv bwoVy 

AKpyi^ov Sxi^v^ivmv b^i^^vol^ (jt^M^votj, 5 

I;\;;9vo^ ctyfevTyiDsg bimg Sbo mvTO ye^vnc-, 
^T^coau/jLmi (ifvov cwov bm TiX^Kmg ^[g.Kv^oudi-i 
K€}i?\.ifUVot TOkx^ Tod (pv^m' eyfvdi 4' ouw^tv 
KetTO m Touv x^^^^ d^M/jirSctj tol ^?^di(moi^ 
Toi y^7\^fj(joiy TdyTU^-fci, m (^vyuoevTim AjiS^, io 

O^/jietouij w^Toi, Kotjj g/c ^ivct)v ?\gL^ve^v^oiy 
My)e/>vS^h ^o^ 'Tg, j€f&)v 4' ^^' B^eicrfJiSLai 7\S(JL&o;' 
l^effsv TVLg xji^pcChcLg (po^fjuog (ifctXJh ^fJU^d^ 7n?\^<. 
OvTcg Toig dKisvoiv h mg Tnvog^ ovTog 6 nXovTog. 
Oy§^f? 4' ^ X^^^ctv si^y y ^^<^' 5mi/m Tifftosot ly 

YloUVT eStKei TViVClLg OLypOLg' TtiUCt (T(plV iTCUfd, 

Ov^c^g 4* ^v (jL^c^of yeiiTDVy mvTVL ^ m^ cujTm 

QT^l^OfJUiVCtJll )[^7^V^0UII T^V(pB^V 7n^0<SlVCL^ ^AfifOJW. 

Ovm Tov fx^odLTOv cJ^ofjuiv ctvvev d^fju:i (sihcLvcLg^ 

Tovg 4 d7\ieig y]yeie,^ (^i?\9g ttovo;' sz (i?\.e(poL^odV S^ 20 

T^n^ov oLmaufjLivoiy (r(psT2foug d^^soiv Yifs^v ojJ^v. 

A. "^sv^VTOLfj ^fAg, mvT^g bot^i mg vv>twLg s^pcKTtLov 

lOd E I A Y A A I O N xa. 87 

Tcd ^^eog [ULVv^eiV, bn rcifjixSci ^jjxx^. ^efu Zev<;' 
HSh fjuufii i(raSbv om^cty yibv^^m cLonq. 

B. A(r(pciXm^ iJUfjL^pYj to j(^A9i/ ^^og' ov ^p 6 kou^o; 

AvTOfXCLltt); Tn^i^Ct TOV iOV dhofJUOf aMot TOV VTH/O]/ 

A (p^vjti; Kj07t]oi7ii3 fJLCLy^v mv vvkwl Troiet w, 

A. A^' sfjLCL^g Kfmv THiK syvmtctj %§>j$tz j€«p g;Sbv. 

Ov 05 ^A6j) TOOfJLGt) ^Ct^TXCTfJLCLVj; YifJL^V CtfJLOmr 30 

Qj; KOLj mv ctygflti', mvti^ct mnct fjL^eJ^l^ev, 

Ov yjL^ W)C^^M ){g]oL tov voor kioq ctttsr^; 

Ef^n oveie^o^iTctq^ b S\^ctG%oL7\9(; e9i m^ (i v^(;. 

A?7\6t)g Tccij ^Ay) gfj- Ti yjie, TfOLav ctv s^i vg 

KeifjLSiiog sv (pv??\otg -mn wfJULVy fjjf]h }{^^.vh}V 35 

AcTfJL^VOg SV ^Ct/jLVOd 'j TO h KV^VIOV SV TT^VTCtmOd' 

^ouvTi yjie, cuBv ct^foLV ToS^' sym, B. Asyc fJLOi mn vvkto; 

0\|/tl/5 TTOLVTCt TSO) h MyjO)! fJJHVVG^V Smt^Od. 

A. AaXivov dog }{^sShLfS^v sv BvctAiom moKnVy 

(OvK m fjijj.v -mT^vciiTog' stth ShwsvvTSg sv odecty 40 

E^ fjLSfjLVYj^ m^ ya^fog s(pei^fj^^'^ aShv sfjLouuTOV 

Ev TliTfCL fLSfXJLOoloL' }[^^^OfJLSilOg h SbXJiVOV 

JX^vctgj SK KOLKoLfjjjiV h TihoLvov )[g]s(rmv shiShv. 

KcLj Tig TOdv TfoL(ps(Ct)V (ti^s^ctlo fKouj yji^ sv vwotg 

TJct(Rt Yjjodv ctert^g fjmTivsTou^' lySnjOL m^v,^ 45 

Xci (JLSV TOoyyUT^Cd Tm^pVSlO^ KOLj pggV CUfJ.OL' 

TOV KCthOLfJLOV cf\^ Vm TOV VJLVYjfJJXiog 0Lyw}\9V siycv. 

Tod yZe^S TSlVOfJLSVOg^ TtS^l KVCdtoLAOV SV^OV CLyiOVOL, 

Ti(x)g fjLsv sTkCx) fjLsyzv i^^vv OLpouu^oTee,om (JlSoLfOig, 88 eEOKPITOT 

Ei3-' vMfjULfjL^cKncm m TfouufjLologj Ap' efjLs w^eig 5 , to 

Kcuj w^Yi ^AgTT&ig* Kof ki (psvyomgt eTeivot, 

Hvvcr' iS^v Tov aeS-Aov ouDnT^wm xfvmv i^^^Svv, 

UciVTct TUi Xf t'™ 7n7WKOL(jfj.evor eiy^ h ^ufJLct^ 

Mji Ti Wo^H^mi TtiKoi 7n(piXoifjLBiiog ix^vg, 

H TOL^ TOLg y\cujY,cLg mfuihiov AfjL(pire^vig, ss 

H^efzci 4' ^T^^ ^y»> e)L Ta>yyu<r^Cf) 0L7nKv(m, 

My} TTQTg TCd snfjLOLTog TclyTU^^ioL ^VGTiV e^^iev, 

Kctj Tov fjLev TtfiK^fGi KCLViyiV eTT mei^oio' 

Clfj.o(jii 4' ovxj&n homv vTref TreKctyivg thjJ^ B-eivoufy 

AMot fjLSveiv eTfi yxg^ KOUf TOd 'Xffim (ictcnMveiv. 60 

ToLum fjLe m^r^ysi^e' w 4', &) ^eve, Xotvrov e^eih 

Tav yvcg)fjLouif' o^m yci^ eya tov eTmfnodu.^ TOte^^od, 

B. Kotf ov }€ ^ T^eoj-rig' hiK CtifioGu;' ovh yoio i^Snv 

'Xfvaiov ei^g w ev^eg' iuwj h 's^v^oiv o^^ng, 

El 4' VTTOt^^ « }CVCg)0T6t)V, TV TUL ^e/Ot TOUUloL fJLoSeVCTeig, 6^ 

Eh7ng T^V V7SVCdV ^CLTd TOV au^Tuvov fx^vv 

My} gv Jotv)ig hifJLOdy KOUToi p^pyoDtcnv ovei^oig. AI02- E I A T A A I O N xS. 89 

AI02K0IP0I, 

E I A T A A I O N xS. 

TM N E O M E 2 A.y\^q n y^ luyio'^') A<o; tj&j, 

Xeifug evnl^ev^otvTct fjLsmg ^osotm 'ifjLCKnv. 

TfjLysofjug Kct\ i\; n^ ro t^tov cif(Pc))ct hkvx 

Kh^yii; Se^id^g, Aux^S^oLiftoviHg <5b' ci^h(povgy 5 

AvBfddmv mTYiectg m ^v^v Y]Sh sov^mvy 

iTrmv ^' oufmTosvm m^^mfjuvcdv }{^^' hfyfShsVy 

Na6)i/ 3-' (ju\ (Jbvoi/m >toui ov^v^ s^ouviovm 

A^ecL (iiciljnfjLSiictjy p^Ksmg evew^mv oLyiroug' 

Oi S^ oip€Ot)V 'j{cfici Tn^vfjLVouif OLei^vng fjt^yx. wfm, ^ 10 

Hs KOtJj €K 'ZeJ'f4)g^^V, Yj OTTTrcL ^fJUOg k)[^<^Vj 

E*j xo^Agii/ gpp-vf/aj/, ctvej)f)Y}^m J^ cl^ roi^^^vg 

A(jL(ponf^g' Kf^ifjuSouj S^ ovv ifioi oLffjuva mvmy 

"Eim cLTTOKKctS^vm' TroKvg 4' ^^ ov^vov ofJL^^g 

l>lvKTog e^ps^TTvaug' mmyei Jl' iVfetcL JuAoLoroLy , 15 

KoTrjoUJeVYj TTVOlOUg TS KOUf OL^^pYjKTOm ^Aflt^OM^. 

Am' BfjLTPjg vfteig 12 kouj sk iSySoi» sXKen voLotg 

AvTomv vouuToucnv oiofjLsvoig JuvstSKt' 

Ai^^oL cf[' onio^^Yiyin oLvsfioi, Atmg^ S^ y£KOLvaL 

AfJumT^giy^;' npsXoui ^ iisd^oLfjLov 0L}<hv^g ol79\ou\' 20 

'Ek J[ oL^Km r t(f)0LVY](JifJ, omv rctvct (ju^ojov Ufjuy.v^ti 

M <S^ctTvy)y po OEOKPITOT 

Octri/w, GV/jLouvotazt m (WO'^ tiKoo)) svS\ci vnim, 
Cl 0L[jL(pca ^i/ctmai P>oy]dviOij o) 4^*^94 ctfjL(pod^ 

KoL9r>^; n ZtJ^paJT^ HoXv^vhj^oi; af^ofju' ctei^ei)! , 2^ 

KfJL^poT^e,^; vjUDiemy IJoXv^vxjecL TrgCtim oLeidw, 
H /JL^]/ oLfoL 7r^(pvy)V(ni iiiT^ciu; eig h ^vmm; 

BgSpy;(^? ei(ju(:pt){guin, ^m <piAct hvm aps^iatt' 

Evja fjjLctg 7ro?7\oi v^ct Kh^fJLciLKjog oLfjL(poTi^m ea 3° 

Toi-yjdv ctvJ^sg e^cuvov hmin; OLm mog, 

Ibyi^amg cJ[ em divct (ixdvv^ zolj bmujov ctKW^ 

Evvug r €st^vvvTOy Trv^siOL 12 ')(Be(7iv svcdfmv, 

KctfTwp cJ[ cuo?\97iXi)?\9gy 6 T oivodTfog UoXv^vxjifjgy 

AfJL(p(ti ee,y\}mls(nioVy OLmTshoLyx^smg sroufoov, 35 

IloLVTOiyiV cf\^ SV O^H d})SVfA.SVOi OL}flOV hXWj 

Ei/^^y OLSVvoLov k^vdlv vtto T^iojzt^ Tisr^r) 

TJ)x77 TnTThn^viaJif oDm^.rc^' oti 4' ^t^vso^^v 

AMo^ >tev<=;oL7^cd Y\(J[ ctfyjfcji iv^Movw 

Ek ^f^OH* V^^AOUf ^ 7n(pv>a<wLV OLy^dl TISVKOUj, 40 

AevKCtj rSy tiXolwlvoi ts, koui az^>cofJLOi KVTnjLe^o^i^ 
Av^oL r svct)^^ 7\0L0\cug (pi7\0L s^yz ^A/^xtk*^, 
O^' soL^g 'KYiy^vug sTn^^vet ctv AeifjuiivoLg , 

Evju 4' ^I^^P V7[S^7lh0g SVYIfJUEVog Svi\ctOLOKSy 

Aavog i^tv, cntAn^Kn 'n^?\3L(jy^vog ovctm TTvyfjLcug' 45 

^ro^Ct J( S(r(pCUfOdTO 7tcK0^t^Ct^ KOLj TTKOLTV VOdTOVy 

'^ctfXA cn^fsiyjy crcpv^YiActrog oict Kjohoojog' 
Ev S^ fuisg 9Sfsoi(n (i^^o(nv olk^v V7r' odfjuov EIATAAION xg. 91 

Xeifmpfkig mntyt/iq /jueyahcu; 7rsp*g^g(J5 ^!/c«?. f o 

AyTO^ UTTSg v6)T0to ;caf cu;^i/og me^cm 

A^/^m ^^fjLct 7\.€omg cKpnfjLfjuyoy sk m^ct^vm. 

Tov TT^on^o; 'utjiO(J^eim OLe^7\s^o^q IloTw^VToy);* 

n. Xoues ^eiy\ oV son' Tinq (i^TOi, m oh y»'po^) 

A. XoMg4) 711«)?, oTS r' UMJhcK; bfCs) ihg immTir o^m^m^ ST 

n. 0ctpo-«* (JJ1T ai^xjovg^ fjutjT e^ ct^mv (^xdi Ksvo^tv. 

A. 0c4pa?iy* ;c6t;;c sk (kiv (jls ^^uxi^QKt jocfl' eoixjiV, 

n. Ayfioq €tj TT^oq TmTcJL m?\iyxj0T0Cj n vTre^Trlng, 

A. Toiogcfl' oiog b^ctg' TY\g oYig ^ fJL^y ov>l in^ouycd. 

n. EA^oi^, )tou\ ^eyim J€ t^v^v, TniAiy ot){cf.J\^ l^otg, 60 

A. M)17? OU ^ ^6i^^(^g' m T €^ £fJUcV OVK SV mtfJLOS, 

n. Acuixjoh\ ov^' cty Vi }€ inm vShLTog oi) j€ 5bt«? s 

A. Ty(t)!J2otJj) ei gdv Jl\|x)? ctytifJisyoL y^eihs&cJL 7?f(r«. 

n. Af j^go^, »1 77? 6 ^o8o? gp«?5 (i xjey o^ vnSr^tfjLsy 3 

A, E/? gvt xexp^g ctei^Vj eyoLwog uyJ^t }{cf.m^g ^s 

Hvyfjji-^^cg^ w Kct] iioost ^ym oxgAo;* ofjLfjLcSct 6^ op^ 

riy^ ^oLTBiyctfjLsyogj (rd^mfng fjun d(>ei^o nxw> 

n. Ti? ^^g oTft) X^f^ ^^ ifjuovg uvyie^eim tfjmTct^\ 

A. "Ey^vg bfctg' ov yj\ytg ^m )t2K7\mB-' b TrvKTYig, 

n. H KOLj Ote^Xoy STOlfJLOy i(p\ W ShftOJOfJL^^' OLfJLCpOt) j 70 

A. 'Eog fjLsy gy», uv ^ sfjuag x^kAy}(jzouj^ etxjc Ko^Mm, 
11. Opvi^v (^otytmTKd^^m TototS^^ wShtfjuot, 
A. EtT ovy ofyf^ojty mwng ars Mi^oi 
r(iyofjjiB-\ ovK aAAo) j$ fju^t^^ojoiifj^^^' €7ir oL^^Xof, 

M 2 H p 5)2 0EOKPITOT 

H p Afjuu/Mgy Kctjj jcop^T^^v i7\m fjtju}{cf^aulo >u^ihov, 75 

Ol h BtiCdg moiy^^^v vm cKts^g Tihctwin^i 
Ko;^A(y <pv(jiL)^mgj oLei Be^^vxjsg ^u^^mng, 
ilg 4' cuj^mg hfOdcju; m g)(^Agoj^€TO TmTCJu; 
M.ciyyY\o^g utto vaog vTnifo-^^g sv ^i KoL9Wf, 
Oi dl\ €7rsi ov]} cojsie^cumv €}[^^Tumm (ioeioug 80 

Xsi^g^ K^-f W€e/> y\\cJL fjuuL-Afovg «At^otv iijmvigy 
E^ fju^ojov ovvciyiVy (povov OL^haTKom Trmvng, 
Evjtc -mTwg (r(pm fJLo^/^^g iTreiyjfjLivomv iiu^dyiy 
OTrmu^g >{g.m vodvjL ?^^yj ^oLog mhmo, 
Am' LJ^tri (jL€}av av^^ mfyihv^gy od IloXv^€VYJcg' 1$ 

Bct??\€TO <^' CfHTlViOStV oimV AfJUUXjOi^ jrgOaiDTTDV' 
AfTttg by €V ^VfJLOd XJe-^AOdfJLSVOg 1€T0 7r00OT6i)y 

X€f(ji Tiwtmofjuvog* tou S^' uk^v Tv^pc 'ysvsiov 
Tvv^^i^g ^movTogy opvdyi h 7iX€ov n tt^jlv, 

SfV ^€ (JJJL^V €WOL^€y ITOXVg S"' €7r€>L€m V2JI>€Vmg 90 

E^ jaiav* B€^v)(jcg ^' €7rctvT€or €>l ^ me^ctPjiv 

H^Ot)ig y^T^^OV UoXvhvKJEOL Ja^(W]l€(JKOVy 

Aeii^iong fxm mg fjjLV €7n^fi(ja; Jk^(rg*g 

X^fw €Vi s^iycd TiTvod €vaKiyYJLog avi)f. 

Hirif by €vyjL KOLj €vja Tra^iszifjLBvog Atog viog ^5 

AfjL(poTS^ca(nv afjuut^v afJLo&a^g* €^^ 4' ^Pf^^ 

TIcu^ no(rei^Ot)vogy VTiiDipiaXov tis^ ^ovtul, 

E9M ^ 7^Y\yxig fJL^dvOtir €}L ^ €7&V(JIV OUfUJ. 

<t>oivior oi (^' dfiijJL TmTcg aeji^i^g KeXa^aziV:, 

flg t^v ixx^a Kvyfa 7i2fi 50,0^73 yi/ctO^tcyc 72* loo 

Ofxficila (5^ oi$h(n>LVTog aTtSTeiVLx^To 'ZtfoomTiov, Tov E I A T A A I O N >cS. 9j 

YlctyTo^f ci7<^^ 072 ^Yi fjjLv ufjLYi^myT mmy 

MgATctc fiyo; iTTsf)^ }[g.T o(pevoq Y\7\ct(Ji mjyfjjiv^ 

HdM cf[' aTreav^e fju^Ttoiiov eg os^or cwttjl^ b Tihayeigy lof 

T/T?fo? gi/ cpv/hom njahocnv s^emvv^, 

Eyjoc im^ J^tfjL^ia ttiKdi jsht o^Jo^^yTog' 

AMa?\9vg y oMm s^^soig J^ivomg Ifmm. 

Am' 6 fjL^y sg gwSo? 73 Kctj s^od y^i^; smfjia 

Av^]/o; af^yig Be^^vmv' b S"' astxjeat w^Aayatg ' iio 

Uccv me(pvfs Tr^omDmv un}[cf.Tog TloTw^vK^/ig, 

^ae^Ccg S"' CJU[ fjLev Idhct^ii (wnljam' g;c fju^^aKki h 

A*\{/' oKiy^g ')€iiST avJhog* b S^' cuei fjLaorova yi^a 

AnjofjLSVOg (pOfSiGKS TIOV^) ZOUj %pOiW afJLBlVCt)V, 

Ilctig yaf Sy} ^iog v{og ah^payiV avSea x^%?\eVy ' ht 

EiTTS ^a* av yae, oi(Sk' s^yo J]^ STS^odv v7[o(pmg 
O^y^o^ dog s%heig ov, kuj bTTTiwg TOk cpiKov cxjut^. 

H m byi p^otf ti 7\i7\ouofi€vog fji^ya ee^yovy 
^){^m fjLiv GKcum YloTw^^v^Ccog €7<ha^s /(f^p^j 
Aox^jo^ oLm (wo^o7\y\g K7\iv^eig' 2T2fcL S"' sm^cuvct^Vy iio 

As^mpJic myKjcv am\ 7\ayjvog Tg^KaTv yqov. 
Ka^ ?cg Tv-^v gic^^^J^v hfWKTKCiuc^v ^aaiAm' 
Am' by vTFi^ouuiSh xji(pa7\ri' si^a^ci y aea yiit/^ 
H7.ai^iV vTro ukcuov K^m(pov kol\ i7r%fjLm(siv cdfjLO^* 
Ek Se p^5w fjLiT^av oufxa 3nct)g K^TCLdpoio ^vovTog, iiy 

Aoun Ss 9tfjLa 7d\[^, Trvyji/oi S^' a^^naiLV o^mg. 
Aisi 4' o^f^^T^p^? 7nTj7\(j^ S)ct7\€m (Cff^mmVy 
yi^Xi^i Qvvn7\3im m^ma' mg <i[ sth yauav 

K«T 94- ©EOKPITOr 

KetT ct?7\o(p^ove^)i, kolj uve<^Js, mm; cLiiouu^^ 

Toj/ fjLsv a^ot, y^.Tim Tri^, amSK?\9V ^^ey eee^cfj;, 

OV TtOLli^ eK TTOVmO Yl0(rei^OL6i)]lOL KlKhYiUKm, 

MyiTPHT en ^eivomv emv oLViYi^og e(TzSroui. 

Kof Qv fjL^v V (ULVYiuujf fxoi, oLVoL^' 01 hy Kct^of, OLtm, 135 

Tfij fjLev ctvoLfm^ouDTS Jb^ cpe^ew Aiog tjo) 
Aoicm; AevKjiTrwio vjofcfj;' ^otco (^ clp^ i^ye 
EojvfjLSiiCt)g e^CtiXjov ctS^A^^g&j, q A(paoY)og, 
Ta/jL^fCti (jL^?7\o}afjLCt)y Ayy^cet;? Kouf b ^fi^^og Icfot^. 140 

Am' 075 TVfJL^ov l-^ov oLmdpdifjLevii A(poL^Y\ogy 
Ek il(pfCt)v dfJLOL Tfctvng eir cjLl<t\cO\^m o^^(JuVy 
Ey^^ W J^*A9*^ (ioLfvyofJLevoi oiiKeeojt, 
AvyK^vg 4' ^ fJumeiTrev vtt' eK KcfvB^g fju^y avcjw; 

Acuijuohoi, n fjLOL^g IfjLei^eTe'^ mg cf^' evn vvfjL^cag 145 

ATT^oreJt-oug ^"hemh yvfjLVotj J^' ev ^epi fJtoL^^ui^ciJi -^ 
H^v Tot AevxiTfTTog ecig sSv6t)(je dvya^ctg 
Tacr^e m7\v Tif^QTefoig' dfjxv y^[JLog obrog ev cokc^. ' 
JfA.eig (J^' Qv '^ia Koofj.ov, eir a7<Kore/-oK Xeyieo^-, 
By(n Kc^ h^ovokdi KOLj aT^QT^oig KTeaTeosiv 150 

Av^^a Trae^eTee^^a^, yayuav S"' exKe-^l/^a^n h)^ig. 
H fio^ 7ro77\aKxg vfJLfJLiV evodmg afjLipon^idiv 
AfTO? eyjd Ta^' ema^ Kai ov 7roAvfjuuBr>g eodv -nee," 
Ot^% kics), <^iy\5i av^e^eg^ aejL^^iow eoiKe 

lA)iYiS?.vm cj?\9;^y?j oug vvfjL^ioi Y\h ejoifxjoi. 155 

IToMflt E I A r A A I O N xC. c)S 

IIoMa TOf S^Tapm, TroMct (^' nV7nj?vpiTo? AA<r, 

Meojurd rs koui A§}oc, aLW.<JV. n '^iuvcpi; uktcl' 

Evjct Xj^i^ctj TOKjeecxny vw (y^peiifioioi T^npoyTouj 

Mv^ojj, bu ^vYig sTn^vescy yjs vooko' i6o 

Totm evfm^s; vfjLfjLi)) ozrqftv di; x! s^^Km^' 

flg ctyctdnig mXuq (i^?\9^m ys m^^i et^/ajj^ 

JfjLlJt^g 4' ^^ Tnzmoji ^cta^TOi h^Odsojtj 

Kouj Tnin^sg, Kotjj otm^)i dmv TniT^odhv cufjui» 

AMc^5 4^/Ao/, TDUTisv fJLiy ictmli TT^g ii7\3g sAS-^v 16 s 

N&)V j^/uoi/, crCpm 4' ol7<Ko]) mpp^^odfji^^ mmg, 

Igkov Toia^ TraMot* m S^' e\g vyfov (^y^TO w[xct 

Ilvoiy] iyoiT ctvefjtoio* ^ftg y ov^ eamv^ fJUvB^iig' 

2(^6) ^p oDu^AY^iTii) KOtJi otTfijmg' u77\ iJi kou m 

TlBi^&'' Ct/UL(p(t) 4' CtfJL^LlV Ctn^^Od €K TTCtTfOg e9t>v, 170 

lEiS"' vfiLV y^^oi TToXefJuov -m^ei, ou.fjLOLTi ^ex'^^ 

Neijco? oLvotYfYji^ctVTcJu; bfioiiov ^x^^^ Twmjufy 

iShLg fjL€v Kouj bfjLOLtfJtog sfjuyg, XQpLTi^og UoXvhvxjvfgy 

Xei^oig e^m^TDVGiv ctny^ofJLexou^ iicfjJLVi^g' 

Nodi cf[\ gj^KasTopTE, ^oLKttvodfi^^' Aeyiiy ^7$ 

07iXoT2^6() yeyxme' y^vivox h fjLn mXv mS^g 

AfjLST^foig XeLTiwfJUiv' dhig nwg s^ hog omv 

EtV amp 6)7<hoi TfmvjLg svcpfotvski(nv gmipa^, 

i^VfJL(piOL OLVTl vrAfm^ VfJL^VCUOd(T(jV(ri S^ jco^g^; 

Tctg ^' oAtyod lot soikjs v^.m f^yx vsiKag ctvoue^ew, 180 

V.m' m y bK OLp SfJLi7^€ ^Og fJLiTOtfJU^VlOL dnTeiv, 

Tot fjLsv yjte^ m-n yyjotv utt odimv '^vys s^vto, 

Tot ^6 e E O K P I T O T 

Toi yenct Tr^ocps^eGKor b ^ m fJu^oDV nXvJs Afyjcet;?,^ 
2«&'i/ ^(^fTSgov ^y^g vtt' aam^g ctmyd Tkffctmr 
flg y (WT^g KasTOg swaJcjXTO ^VP^Tog MfjLctg 185 

Kctfn^g' a[x<poTB^ig cTg ?\9dl)(f)V sTrsHvov s^ei^cij, 

A?7\ctAm eiTTH Ti p^oog yjfjLMOd^)! fJbisi/. 

AM' Y\TOl m fJLS^ CtXg^, TTCIL^g TlVCt ^XY\m^ly 

Ayp' gctj/W, <ni)(jcso^^ evi hiVoiTi TrctyeyTct. 190 

T&) S"' CtOf €K HjOMoHv e^VO^fJLSDCt)) (^OVOV OUUTlg 
TiV^V ^TT CtT^CtTKOKTl' fJLCJL^V^g ^ H yiUT gp&)«. 

YioThOL fjLBH eig auKjog svev >lou 'iTTTroxxifjiOV T^vd^oiheiOLV 

KoLStii^y TToT^oL y s)iv'^ev ct>LPj&Y\g ofJLfJLaa-i Avyxjcvg 

Toto auxjog^ d^oiyi/toL J^' oodv M^ov Ixjst ctmm. 19 x 

Tov fjLsv ctKqctv iViKH<siv iia uxcuov yivv ysifoL 

^cta-yavov o^v cpe^ovTog vTrs^oLVoL^oig iioii Kct5"&)g 

2;cc«&)* 6 h Tihuyetg ^i(pog SK^oLXsr cw^ol Sl (pevym 

D^fjjctdu mTi aitfjjx TfoLT^og, Todi 'Kg^eriPog \S)ctg 

KsKT^ifjLsvog JtJceiTO fjuxycwi sfjL(pvAiov avclha)V, 200 

AM<z fjUcWLi^au; tiXoltv cpaa-yoLvov oxsi S\oL7rfo 

Tvv^eJ^ihtg 7\,oLyovog re ^ ofjL(poLKH' ey}[g.m d^ aata 

XaKxAg ctcpaf ^eysvsr b ^ eig '^pma kslto vsvsvmg 

AvyKsvg^ ){^^J[ a^ oi (iXscpafm ^aevg sJhafjLsv vwog. 

Ov fxcw ovh Tov a?9\ov s((> im sih waT^odn 207 

Tlouh^v Acto^cooorct, 4)tAov yafjuov e>iTsMaiiVTOL. 

H ya^ bye saXctv A(pa^yiiov e^cive^^vaz/j 

TvfjL^d) avafjiYj^ag T^ysct^g Mgcv5z/.Vfoc iJk^ 

MsMs ^{^aiyvY^TOio (iaMiV ord[>€Te^oio cpoma' 

A??\a E I A T A A I O N xy. py 

Mot^fm^o]/y cwm S^ 4^?^9;f« ms^pA^^s xjE^ouum 

Avm Tc y^7Sov72y koui €}i T^^^TSomg e(pvmv, 

XcwpgTS, Ay]^g TSyjnoL^ j(ctf dyu^n^iq zMog v/jLmg 
E(S~A5^ oLei 'mfJLimm' ^i7\9i §^ ts mvng cioihi ^^s 

TvvS)cLfi^ougj EAsvo. ts, kouj ct7<Koig Yi^Ct)Sostv^ 
lAiov ol iS\67n^(JUVy oLfYiyomg Mgi/gAao). 
lCfjULV xv^gj oLvot}iTsg, s/jlykhiIo Xiog uoi^g, 
TfjLViXJdLg UfikOLfJLoio 7[ohiv, KOLj vY]ou; Ar^^camy 
JXioL^ou; Ti fJiJCt^g, A^T^m t€ TrvfyiV oLvivfg' 2*0 

TfjJLy ouu KDUi iya 7\i}€ouif fjLe\7\iyfXjj}oL MoucJtDi/, 
Or ouuTOL^ TWL^s^^^vaty KDUj dog €(.vog omg vm^yety 
Toict <^gg&)* yc^m ^ %oig ^^7^mv oLotSh, EPA2TH2 « ATSEPaS, 

E I A T A A I O N Ky. 

AN H P 77^ 7Fo7\v(pt7\,T^og amnog yj^t e(poL^^y 
Tav fiof(poui; oLyaJt»), tov h t^othjv «;t sS*' bfju^ioo. 
Mi(rei Tov (^iAgovm, kouj ovh t d^^v Si^, 
KiK y)^y] Tov Ep&im ng y]v ^o^, )5At)(^ to^ol 
Xe^cn K^Tiiy 'mg TnK^ct |3gA« wn ttcu^ol (ioLT^ei, f 

I\cMm cTg Kclv fuj^m koui ev ^oooSbicnv cLTeiey\g, 

N Ovh 5)8 GEOKPITOT 

OvS^e 71 7ii)i/ TTv^m]} m^ctfjuvdtov, ova afxa^vy im 
XeiMog^ a>t oojzai/ T^im^v ciXag^ h poJbioiaAov, 
Ov Koy^q^ ki'/} d^i?\3Lfjjx To xav^pil^oy tov s^odm, 
Olci ^s dv^ v7\gLioq vMTilsvm wm^yx);, ^^ 

OiiTca mvT smm mn m (i^m' ctyfict J^ olut(a 
XetAsct, Kouj m^oui ^avov (ihsmh «^i^jv ctmy^' 
Tot h ^T^ct To TTfOGwm)! ujjLei^cSi:^' (^evye 4' ^^^ X?^^? 
T6p;i/ mg opyv; Tiie^mfjLsyoc, AMot r{^ iiTtog 
Hv }{cf.?\9g' €^ o§j<x$ Bfedil^STO fm?7\o]i e^^g. . if 

Aoicdzoi/ y;6 Y\mUTct mjfjL(pofct Tng Kv^^eictg, 
Am' sA^v eKhcue tioti qvyvom jLuAaSpo^, 
Kotf w(Si TOLv ^XiDUii' 87&) 4' ouiiem}{cf.TO df>mouif' 
Ayfis 7WUI KOLL gvyvsy )(^)(^$ ctm^sfjLfJLOL AgcMj/ot^, 

ActVl/g 7WL\, KOLl S^CtiTOg aVOL^lSy SWfOL TOi gA^Ol/ 20 

Aoi^ot Toa/ia cps^my tov g/oov |8g^;:^v* «;c sit ya^ o^, 

K&)gfj ^A6) KvTrm Jis^Koofju^vov ol?7\ol |8ach^6) 

Ei/^ Tv yucv }[g.T2K^tyoLg' oTrv) ?\9yog y}[JLev oLm^mVy 

'Evvov Toimv sfodm to (poL^UJCiLm, svja to A9^3o;. 

AMflt K^ m b?\9V . DUUTo ?\3^^6t)v moTi ;^«A9^ afjuzh?;^cdy 2$ 

Ovh KB Toog cr^2oy&) tcv S/Uov mdnv, ApTi cJ^g ;:^oM§«i/ 

To;a-< Tgoi^ Tifodv^ig sn^oL^TKOiJigji, O^^ol to ^Moi/. 

Kotf 70 po^bi/ >(^A^v g$75 ;(9tf 6 p^ovog ouuto fJLct^cuvei' 

KoLj To iov 5(^Aoy e9iv sv stoL^i, }toui Tap^ yy)^ct*- 

Asvm To mvov egi) fjLa^ouvsTOUj dvi}[g. m-^n' 30 

A §^ ^m, ?\ivj{g., j($t| mx^TDLj dvi){^ zra^j^Or 

Kof y^??\og ){g./\oy €9i to ttcw^^cov, otM' oAi^^v ^vi* E I A r A A I O N Ky. pp 

Ah){^ rctv afd^DiM oTiievfXivog ciAfJuufoL K7\.cwcreig, 

AAAfli 71/, TTw/, mi} TkiTO mvv^Tov aJb 71 fe^or 35 

Ottm-klv i^svjwv y}fTY)(jLivov €V TT^odvfom 

Tom nomv ihq^ m T?^f/avci [jjn fjus m^evB-ng' 

AyoDV -uiq ^ivod /ju' KOij oifjL(pi^g €k f)s^Ct)V arjov 

EifjfgLWL) }igij Kpii\[x)i/ (jls' to cf\^ duj TrvfJUJLrov fts df)i?\3Lm' 40 

Kciv n'AfOd ^.eJ^cwui vjl m ye(Ki(jt: fjjn (jlb (po^ot^rig' 

Ov Jbi/ct^ l\]V) «)€ ^oi?Koi^cig fjuc cpi?\gL(reig. 

Xodfjjx h fM)i' mT^.vov, b fJLBv Kfv^ei Tov gg&im* 

Kclv oLTFtKyj, Toh fjioi T^JLg smvm^ Cl 4^iAgj mcwi. 

Hv S^ j€ Am^5 v^ t^to, YioL7\9g S^e fxoi coKs^' srou^g, 4; 

TfOL'^V KOUj ToS^ yfOLfJLfJLOL) TO QOl '^'^m ^^OL^Ody 

T^wv IjfOdg eKTSiVSV, bSbm^s' fjji m^hv^Tfjgy 

AMot sug roh As^oi/, ATfnvsoL ei^v srou^v, 
r>4' etmvy AtSoi/ dAev s^eicJUfjLiVog 6^ em roi^Xfij 
A%pi fji^mv b^v (^o^s^v Ai^oi/, Y)-£€V cltt' CUJTCaV f o 

TOLV MTrloUif ^mShL' (ifO^V 4' ^fJL^OLTKS T^CL^KCt)' 

TcLV sJ^ouv 4' ^JOuA^ojsi; vti^k Tro^gj y\cI^ gKpg([jtac9» 

N^Kpo;. O 4' ^'■' ^^^^ SKpot^, ;caj tov vs'^ov uhv 

AVKgig g^ i^cfj; Yi^TYifjLSVor «4* ^'^^^%S^ 

TcM/ '^v^Vy a k7\ouj<j^ vsov ^ovoV cl?7\ sm v'gKp« 55 

EiiOalct TrcLvr sfjjLouvsv s(poL^k){^' (icuvs 4' ^^' ct^-Api/ 

ry^VOtSTOV, >COtf 7»Ag (piKCtJl. SnfJLOUSlO TsgVTfOdV, 

Kot/ TTOTZ rov ^ov Yiv^ rov v^fm* T^ivsoLg 5^ * 

N 2 Ifar loo 0EOKPITOT 

Isur ci^m y^m'^; Ep6)?5 ic^-rav scpfTrsp^i/. 

Alfm 4' ^^oinx^^' Trcu^g 6^ iimdLy^ro ^mcC 
Xou^ST2 roi (piMomg' o yxe^ fiJL(rj)]i edponvdi)' 
Sts^j^ts 4' ^f^f^^ aimq' b ^a^ ^og oth ^H^l^ei]/. 

HPAKAI2K0 2, 

E I A T A A I O N kS^. 

HP A K A E A hj{^(i/nm ^ona mY^ ct Mthcmg 
AT^KUJivct) Kouf vvKrt noime,ov '[(ptyiKmj 
AfJL(poTSfovg A8(7ctc7a Kouf efjL7r?^y)(yoL(Ri '^T^Krog, 
XoL7^.Keictv >{glsd^K£v STT uomShLj my Un^eT^H 
AfJL(pi7i^v6dy ){^hoy oTiXoy oLMcmvKevoi Tnmiog, 5 

ATiiofji^m h yjyoL KB(poL?^g fjuudy^oulo Trou^r 
"Ebhr^ efjifjL ^fe(p€OLy yKvxjd^)! Kctj syefmfxo]/ vwor 
'Ebhr ifJUCL '^^y ^' a^h(psct), bvu^ol nwcC 

OA^iOt mOLljOK^y KDL^ Oh^lOt CtCt) iKjOttQ^, 

Clg (poLfjL^m ^voL(JZ cctug ^Ji^yx' 'Hi^ 4' s^st^' visvog* la 

Afjuag h s^^s^perca fjL^mvKnov sg Jbcnv oLfKrog 
ClfmoL }{g.r ouutov, b 4* cifjL(poum fju}<zv odfxjov* 
ToLfjuog oLf cuvoL TtcKoao^ hj(A 7ro?\vfjjj^vog Hfn 
KvoLVsoLig (^^iojovrag utto ami^ouoi dhoLKovmg 

n^(JlV €7a TlKOLrVV yJbV, b^ ^.^fJUl KOihOL dv^cLow 15 

Otxoy, ctmKn^ntmjL (^oLyeiv fi^e(pog Hg^xA^ja, 

Tca E I A T A A I O N x^ ' loi 

AifJioQofOdg ewXior oltt' o(pja?\[m)/ h 7{cf.m Tivf 

Ef^^^luLSVoig ?^^fjL7i2(ni€, ^cte^vv (^' s^eTilvov lov, 

Am' on Sh TTcu^v Twy^iJjjdiJUcm syfv^v jiASdi/, 20 

Kctf TOT oLf e^s^fono (^Aiog momg dm.vm^ 

A?\KiJjnm<; <^l7\3l liyunoL' (^uog ^ uvol oim ev^x^Y}, 

H Toi by sv9vi ctvm^ omg K^^ dn^i'' ctuYiOd 

KoiA« mp owjcgo^, '/(ptj oLm^oLg eihv oSbnoLg^ 

](pixKsYig' ovXav §^ Tiom ^sT^gLKTKJz %A^ivai/, 25 

^svye/jLSii offJLOUVodr b S^* snctvvog si^^To ^^(nv 

H^oLKTKSYigj ctfjL(pcd Ss (ioL^ei svsSh(n^o ^(Jfxc^^ 

A^^oLfjLBVog (^oLfvyogy Todi ^0L^(JiJCL}{cf^ 'Kvy^cn nwKmi 

Ovy\9fJLSV0ig 0(ptSO^y Ttt H^ ^Ol S-X^^CUfOVTl, 

Tod 4' ^T^ amm(nv sAioj^c&wv 7r?pt -mi^ 3° 

O\|4^1/0l/, pa?\^.'3jJl/'0J/, VTTO IT^O^pdd OUSV OL^^VV, 

A"^ S^ jiaAij/ (flsAt/oi/, gTTB (juoysoisv cLKdvyjLgy 

AscT/uoii oLVOLyKouov 7reie,odfj^voi SK7\.v(nv svfeiv. 

AhKfjjovoL 4' g^JWi/^ ^oct^, Kot^ STisyfsvi Tn^oLm' 

Av^^\ AfjL<^iT^vodr sfjuc }a^ ^og tjgi oKVYjfor 35 

Oypc aV«$ vrouS^v b vsodTi^og oojov cti/r«5 

Ou VOSHg bTl VVKTOg CJLOdfl irOV ol^ TB TOl^^^Ci, 

Tiouimg oLfKp^oL^sgy T{cff)oL^ou; OLTSf Y\fiysve\ctg 3 , 

Eflf Tl fJUOl }{gjm StiifJUCL VSOdTS^OV, S9ly 4^/A OLV(J)oOdV. 40 

CLg (^OL^'' b 4' ^^ ^t;i/ct$ oL?^ox(f i{gfn^ouvs TndDou;' 
Acu^?KSov <S[ (jt)^fjjn(Ji fjLsm ^iCpo^, bff ol VTnffs 
K7\.m^g KJdJhivoo Trspt ^^cxjkAo) cmsv a&jp-n). 101 GEOKPITOr 

Hto; hy o)ejiyvctTO HozXcti^tiV T^A^t/juovo?, 

A/uL(pi?\9^(py}<; y ctfiCL msug in7rhy\^ m7\iy o^d^m* 

AfJMoig ih TOT civ(J2\/y vmo)/ ^ctevi) €K^v(rmmg' 

Omn TTVfi bn JaoM cltc e^^fsmo; s7\^mg) 

Aimsg syuaij ^iafovg ^ 9v^]/ avoLHXi^^ciT oytiCLg" 

K^ismi^ ^^ig rd^^cK^e^ong, Avrog uvrei' yo 

Ot y ut-^ot (tircpyevom T^vyyoig dfJLci S^oLtofMSHom 

Afxj[j)sg' mTihy}^ S^ ^fxogj omv^mg sii^sTiV. 

Htoi af dog etSbVT STmiTdioy H^Khm 

Sy)^€ (5l)4) '^(^a^eDsiv oLTTOi^ oLTroLT^oLmv s^m 

'^EvfjLTihy^y^ny) loL^aur b 6^ sg Tnm^ A(JL(pt7i^vmot js 

EpTrsIct i^HKOD/oLeoKey em?7\eT0 ^ y-vjxi-Sz ^tfcdv 

Koi^ouvm' yeT^oLdug h, vroL^g x.oLT2dy)Xje m^iiv 

HoLT^Og iOV JaVOLlc^ )CeKOL^Ct)fjLe\lOL S^mct TliKCt^fCt, 

A?\KfimoL fjUcV svreiloL itoTi oipsT2fov (ioLhe klT^ttov 

Zy)^v V7[wi S^ei^g oLK^cf^T^^v lcpiKXyjoL' 6o 

AfK^tTfVm h TOV aL7<t\0V VTT OLfJLVeiOLV ^TO '^XCLtVcM 
UoLiS^OL' TTOLT^tV S"' €g MKTfOV m €fJLVOL(m]o JCOiTO. 
OpVi^^ reJ^TOV OL^Tt TOV €<^TOV Of^fOV oLei^r 

Te(^€(nouD to>{^ (JLfj.vvv^ cL7\g^0L mvm Ag^oi/m, 
At^k^i^vcl ^(^Agaaaa, p^^e^iog 5(^T&Ag^g vsox^JU^h ^t 

Kotf viv VTPOKejLVi^iy bmg TSAggcS-a^ efjLBT^ev, 
Hvodyi' My}^\ « tj ^ot vosovv mvyi^v^ 
AtSbf/,Siiog €(jLi y^v^e' kolj dog ovk i<^v oLXv^otJj 
Av3fO!)7ioig 65 Ti fjuoi^ kcltcl KAct)g)^g sirnyeiy 
JAcLVTi ^vY\e^eiS\jL^ (jjj.7\cL (Ji ^^omvra ^^oKOd. 70 

Tcog EIAYAAION ;c^ loj 

Gdfa-eiy cLtnshiTimcL yj]ictjy Usfimov oufm' 

Nctf }ctf sfjijO]/ yTwvjj (psyfog aiioi^fju^iov mKajj oaxcovy 

IToMctf A^iiot^)! fm7\am Trspt y^v^ctn vctfm, 

Xftgi j(^m$-f^\{x)V7?5 aKpgccosgoi/ aeiSbi<Joui 7$ 

A?\Kfjji]/ouif ovofm.sj* ci^ctg (T' go"vi A^yetoum» 

Toiog ctvr}^ b^ ^T^ei ig H^ctm cJL<^2ft ^e^vm 

AfM^cumVy nog ijo^, ctm s^pot)]/ TihoLivg h^odg' 

Ov Kcti d})fkoi myitt K^ uve^eg wojni/gg a7K?\9i. 

A0)hKCt ol TgASOWVTZ 7l27r^Cg)fJLSII0V B]l AlOg OIHM]! 80 

Mo^^diivg' J9-ii«m h m^im Trvpct T^ytnog e^«. 

TctfjL^^g 4' ctyyjctTO))) x,e?cXJ)Oircw, o\ mJ( imocjii]/ 

Km^M^ (pCf)Mvo]rm (i^€(pog i\ct$hM<J^&>ct, 

E9otjj ^i rovT ufjujip bmnKct n^^v ey evyct 

Kct^^poS\i)v (jiyeSut tS\i)V Twnjog ^k g^AncW. %^ 

AaAs^, y)\'cLi^ TTve, fJUcV Tot vTTQ om^cd evivm esviy 

Kcty^icfMoi ^' ctam?\gLjti) ^vA STotfmcntT y) m7\ib^Ct)y 

H (iotTOOy n ctvsfjLO^ hSb\y)fJUvov cujov cf^^i^r 

Kuis §^ TXoS"' uyftmv sn ^i^ij^ (Jhu)Uim 

^VKTl fJUiCrCl^ OKU 7r0uS)oL ){CIJi/Y}V T20V JlS-gA^i; OU/TOl. 90 

Hejt h Qv}^s^U(7ti mtv TTV^og UfjL(!^m7\0dV Tig 

Pt\|/flt7&) sv fm}\g. Tvumtv vitie, Tromfjuoio (^gpyaW) 

To()}a^g sg Tiit^ct^y vTi^f ypfov* w^ h vssSoa 

A^fs^og' >cuja^(^ S^ 7rvfCt)attTS ^fm ^«a 

rig^Tov sTreiTU c^' cLAsost f,a[jjLy(jU]/ov (oi)g vsvofjuLS'ctJi') 95 

©OtAAW €7nj)f)CUVCiV SS^fJLfJLiVOV u^KcL^sg JJ^p* 104 E O KP IT Or 

Zwvt c^' mppe^st^ Kddvm^T^fcd apmcL '^^t^h 

0«, >cctj epm^m sM(poui:wov o^y^io ^C^^v 
Tet^ecncfjc, mT^om (iotfvgTH^ em mouumg, 100 

H^z7\€y}g 6^ vtto fJLCLreAy v^o]/ (pvm ODg sv dKodcLy 
ETf)S<psr\ Apjfty )iSKXyiiMm AfJL(pir^v(a\og. 
T^fJifJLctrcL (JLSV rov ttou^ jgg&)V Atvog s^e^^^iVy 
llog AmT^Cdvog-, fjmXi^mg-i ctyfvwog ii^cog' 

To^OV 4' ^(JU^VQWi KOUf mOKOTTOV eiVOUj oVsTiOI/, loy 

TvpvTog^ iK •mnpm fjU}a?,oug ct^pvetog a^ov^oug, 

Aymg aoi^v edt)KJd kouj afjL(pcd %«£^<; STi^a^s 

Hv^M BJH (^o^fjjLyfi <\>i7\^fjLfJuon^g EvfjLoXmg, 

Oosu S^' am cKiKeodv td^oTfo^pot Ae,yo^v ctv^g^ 

AMJiAa^ otpaT^om 'mKouufx.amVy bosu n vrvKroLf 1 1 o 

Aeivoi s» Ifjmnosiv,- d r ug youcuv Trpo-mmng 

livyfjijx,')^^ s^sv^vro 7ra7\ai(rfJijJLra. uvfjL^pofia TS^vot, 

TLouvr sfjLa^' E^fjLeiao MauKOfjLmg m^a 7rouS\ 

A^iraXvKOb ^avoTnii' rov ^^' av twAs-Sz Kevorm^ 

Sa^aoLM(g)g ng efjLsivsp aeS-Mvovr sv a^yavr 1 1 r 

Toiov smuKvviov (i?\s(Jv^od sTiiKeiro TF^omiro}. 

iTTmvg (^' e^eXaouSvci v(p' dpfjLarij kouj Trspt vvomv 

A(Jtpa7\eodg K^fjLiHovm re^o^xjjd oifeji.yfa cpvT^a^oL^y 

AfJL(pirepm qv ttouS^u cptAa (p^vem ehS^crKJcV 

Avrog' eirei fJLa7\a 7ro?7\a 3t>Ct)v e^viP^r ay^vi^v 110 

A^yi^ tv iTrm^orod KSi(jjn7Kia' koj oi aayug 

Ai(pe,oi^ e(p' ODV eTit^ouHj ^ovob ^e7\.v<7uv ifMJUifmg, 

Aov^an h 7rgo^o7\aiod^ vtt acmh voorov e^^vwL^ 

AvJ^^og E I A r A A I ON x^ lor 

Ko(jjiy)(KXJi 72 ^ct?\3Lyfa,y ?\9^v r cju^cil(jucT^y\(ju^oui iiy 

^ AvG-fjueHCt)]/ smovwLy koui iTTTnjsoyt xjeMvaouiy 
KotsTop iTrmAi^g si^ueVy (^vyaq k^ycoq gA^twi/, 
Qniio'^ K?\u^ov dmvTVL kouj oivoynShv fjuc^a Tv^vq 
Ncw^, "m^ KJ)oY\shio AotS^)!/ i7rm?\UTov Ap^o^. 
Ku^^i cfj^ ovTig bfxjoiog ei/ dfjj^oi; 7ro?\€fjJL<^g 130 

A?7\og gJii/, TreAV yn^cJb; otTreTCc^cc^ novf^m, 

il^ [jlsv H^}i?\YjoL 4^iAa mihvauTO fJLCLn^, 
Evvajj (S^ Yig rod miil mvyfJLsm oiy^^^ mt^og^ 
AsffjLoi ?\€ovraov^ (jujlXol ol )C2^e/(^fjLsvov oujro^' 
Anwov §^j K^eu r onlctj kuji €v }{^so^ fjo^ oLfrog 135 

Aodt^^g* 0L(7^ciheCf)g xje ^VTO(r)[cf*(pov uvd^oL Xjo^eoruJi. 

AvTlt^ e7r' UfJifJLTl WVVOV OLVeV TTV^^g OUVVJO ^gTTOV. 

Elfjuxlct 4' 0^^ cKrmrct fJUc<m VTtif mvro mfjLOLg, 

:fj ij! * o HPA- lo6 0EOKPITOT 

HPAKAH2 AEONTOOONOS, 

Y}, ){g]ct 7im avTiypoL^pcty 

ATrEIOT KAHP0 2, 

E I A T A A I O N Ks. * * * 

liouuatifjLmi; e^yno to oi ^vjl '^^^ovi sneiio' 

E;c 701, ^HHy (^(p^m fj(judim[j(c/ui bor sfmmgy 
Egf/i&j d[^ofjL€\iog i^eim om eivohoio. 

Tov jag ^cim fJLsyis^y smv^mm xj^^Xcd^ctj, S 

E( xjey oSby ^ap^^^giov oLnmoui vg bS\w. 
UoifjLvoui fjL€]i (ioLmKYiog svT^xjdg AvyeioLOy 
Ov muDui ^ouTtonouj icm ^om, «4' ^*'^ y^f^^' 
Am' ouf fjLS)! foL voLomg stt o;^Ocm^ ctfjL^' Ehtdhvmg, 
Ai 4' i^^^ ^eioio m.^ foov AT^^etoio, lo 

Ki 4' ^^ BOTgcc(7ia noXv^oT^vog' otj S^ K^ fiiS^. 

AvwLf (i^xjoT^ioicn Tn^iTThyid^vai Tn^ sfJLimg 

IlcM/TgO^V l/Of-tOt wS^ 7?5WA9TE? Oigt/ iOLGl, 

yimiov oLV fjLsyjL TK^og' siru ^.tsXiYihoL mim JT 

Aei^ng T5 (^sfovoii v-mdhom eiafJL^youj ts 

Eig E I A T A A I O N ;cg. 107 

Ei^ ctAt^, M poi (iosost fjucw }tSfoLmv ets^ei. 

^ouvsTCUi sv fmhoL TrcLOdL TTS^m Tnmfjuoio kom<;y 

Kei\iy) bdi TihoL-WLHShi sTrrsTUVcx^ mdf^voLm^ 10 

XA6t)p« r oLypisAouogy A7ro?7\o)yog yofjjLOio 

h^v oiyvoVy ^ein, liheiOTHToio ^oio, 

Ev9v; ^ ^hyuoi Tn^i^jnxjss; ct}foict)Toug 

As^fjLm^\ ol (ioLmhrii ttoAvv kouj oL^cr(poLTOv o?£ov 

Vvofji^^' svSbKjeadgj reATroT^B^g am^ov sv vsiomv 2$ 

Ec&-' oTg ^oLT^omg^ kcij nr^oLTioT^sKnv bfJLoicdg. 

Oypy^ fjLYiv idiKn ^VTooiiu(poiy oi TTO^VS^yH 

lEg Amovg l^msvvTDUjy smv ^^og oo^ov gA^-w* 

TloLV ya^ h tts^ov toS^\ sv^^ovog AvysioLOy 

HvfOipOfOk 7g yjOUj, KOL^ OLACidOUl ^vS^fYjSCSIKly $0 

Ms^x^i (WO^ ^^Ticfj; iroKvm^^uog oLi^pciiDmg' 

Ag Y)fjLSig s^jomv sTroL^fjLsJoc csj^mv nfJLotfy 

H^ J^pc/V? oLKMCt)v omv (iiog stiMt stt ctyfoig, 

A7<hoL (711 m^ [ju)L snamy (to toi ){cf.i xegcfioi/ ouurcf 

Eoj^Tctf) kvvog ooh KB^^^^^nfjLsvog ei?\.Yi?\svJug, 35 

Hs TOl Av)€iY]V Yl KOUj i^fJUiiCdV TlVOL KStVH 

Li(suL\y o\ 01 soLcnv 5 sya h ^cjctoi mL^ct si^g 

IloLvm fjLOLX s^eiTToifjL' STtii ki cz ys ^YipjL >{^mv s^ 

'EfjLfUvo^y siS^ mxjo^criv sotxjom ^VfjL^voui ouuTovy 

Oiov Toi fjUcyjL gfSb; STiiTresTrei' « fOL vv Trouhg 40 

AJavoL7it)V TOiot^ fiHoL B-VYnoicriv soLcri, 

Tov 4' OLmfU&ofjUcVog (Ct^oi(pY) Aiog cLTMfJUog V{og* 
Naf5 ye^v^ Avysm sJzT^sifiL ksv ctf^^^^v ETremv 

O 2 Eicrh Io8 0EOKPITOT 

Ei(7J§^«V 7« ^p fJLS Kdj n}a}€V sv^h %p«fit). 

E< 4' ^ t^^ ^P ^^ ^^ f^^^ TiXL^ olui mhircugy 4; 

AyifJijov m^^yog, Sxct n Kptvm J^^^g, 

^{mm h Wd twv^ ov [jloi df)fci(mv hysiJLonvcwufy 

n^yje TO (JU]I ii eiTfOllJJLj lO cf[' €>C (^pCtjUL^VOlO TfVdr^l^]!. 

AMa 4' ^^^^ €di)X^ ^og y STnkvict ^odTOdV, so 

Toi/ 4' ^ y^m ii,CWVq OLfJLH^SlO ^Oq Cl}fCdW;' 

AJvt))ct70)V, oa ^eiv€, ^^oti^n wog eyjud]^ r^eig' 
Q.g Toi mv b J^heig cwi^cL ^eog eKisnhs^i, 
nS^ j^p Avyetng, v[og cpi?\3g lis?joio, 

^(pct)'in^(ji m jjaiJlj (Siw ^vXmg ctyouu^, $$ 

X-Si^o? y a?\y\?\9vj^v cltt' oLsnog, Yi/mm TraMot^ 
Kinmv sw^lofjuvog Y) oi vneJL^/JLog iw oLypcdr 
flg TTQV ^guj ^oL(n?\.€V(nv ^ei^ojj sv ^^etnv mv 
Ai>TO^^ HM^fJUiVom otLOdTi^g efjLfjLsvaji oixjog, 
AM' lofjLBV fXJX?\gL <ar^g fjJLV* iyc ^ tol iyeiioviVdw ^o 

AvXiv eg Yifjt^TSfw, hoL tccV iirfjuiifju^v olvolktol, 
Clg amv hyetlo* voc»i 4' ^7^ TroMa fju^voivoL, 
Aeffmi^ du^g b^cdv x^i$7iKyid}] 72 kjo^vvyiv, 
OwTToJ^v b ^eivog' fjLSfJu:ji.€v ^ fwi s^ifseSca' 
A\{/ 4' ^^? "^^ x^^^ sT^sf-fJL^otMi /uuudr^v lom, 6s 

My\ tj ol ov ^i^TVL y^i^v smg TmvjuutJdvcnim 
^TiSf^^fjLsvcd' ^Xemv 4' ^ts^v voov i^fjLivouj cuiicl^og, 
Ty^ h yjjng <w^(novvxg amirfoj^v ow^' svoykjulv, 
Af^<poT2^v T, oS^fjLY) Tg ;j^oo^, ^n/rw T% mSonv, 
Osam^nov 4' v?^ovi2g mcl^oLfJU)v ol??\oJ^v oL??^.og 70 

AfJLC^i' E I A T A A 1 O N ;cg. lop 

Tki; fjLsv oyi ?^.€o^v am %3ovo? 6ojr)V cteifimj 

Xcu^m gi/ 4)ggo-ij/ ijo-fi/ 6S-' «t/gx^t/ cwXi'^ gpyvn:, 
AyTO y' y me^eovraq* smq d[ oye roioy eeim' 

n TTOTTOl, oloy TiilO ^Oi TTOtncrt/J CDJClKHq 

©«£/01/ ctM3fGt)mi(n (jimfjLfjUc^iDUi' dog mf/Ji^g. 

E^ 0/ j($tf 4^fgi/g? w^ ]iQy}fJU>]/€g gvSb^v ^jcjDtv, 80 

H/e< 4' ^*^ ^^ ^Mmmfisvy (ii^ ^jf yja, 

Nfi/ S^ Aiwv I^uxjotov ts KOLj afpmsg ym^' cvJTtag, 
H pc«5 W ^oyvfjLemg mri rcw^hm i^ov tovn^. 
HsAfog /itgv 27r«Ta ttotz (^oCpov ^t^cltts)} iTfTTbgy 85 

A«£A9V Ji^aot^ wyer m 4' ^TnjTw^ mm fjLYi?\^ 

Ek (iomm OM/^OVTCt ^T CXJU?\.iCt TB GriKjOVg TS, 
AVTOL^ iTTeVUJL ^OSg fXJC0\3^ fJUUejLOLj aT^OUj iTT ctMa^j 

'E^')^fjL€youi ^ouLyov^\ oo(fc\ vscpn i/<j\3tTcgVTtt, 

OojT^ r gv ov^m miv eXouuvofjucm /t^rgpa)(J5 90 

Hs VOTOiO ^iW «g OpTO^- ^O^SCLO' 

T&)V ^gv r 87?^ ctejL^fjuog gn nse/ j^v^rotj 0V7&)V, 

Ov^ cLwu-ic,' TO(nt ya^ Ti fJU^m '^odTom w7\ivhi 

\g ouDeftov, m ^t ctT^ct }uoevmTOU\ ouudig en ct??\oig* 

Tooy ouH (xsTTJTn^ (ioCf)v m ^^uTki m' 95 

Hcvif (J^' otg' sUTihniSyi Tre^ovy mmii 5^ ;c€Agy5o/, 

A^i^o^ ^'^fjUsVK ^eivom h mng ctyfoi lOQ lio e E O KP I T OT 

EvJoL fjL€V ^Tig gx^)?vp?, oLTra^emod]/ ttc^ govTtiDV, 

Ei9w;c6i me^ct (inmv ouiinf xje;:^niJLmg e^y^v' 

Am' 6 fuLsy oLfjL(pi> m^ost)/ evTfjLmm iiMKrt 

Ka?\37rei\h ctg^g/oxg, m^u^^v eyfvg ctfJLs7\yar 

AMog 4' ^ 4^*^ rg>M/fit <pt?\g(.g vm fJLm^cfj; Ih 

llmfJLsvoLj Tkiol^io' TreTiKmTo §^ my"^ yx.?s^.KTog, lo; 

AKh9g oLfjLoT^yioy h^-> cL}7\cg T^s(ps nom iv^r 

AMo^ mysv €(m Touue^ig^ ^^ dt^heiotodv, 

Avymg J[ m mrnig m dyjem ^oouuT^^g 

Hvni/ct o\ jiTsoui/m yjjfxiLhv m^m vofjLmg* 

Skj/ 4' M^^ '^^ ^^^ ^^ 7io?\.v(pfoyog Hg^xAno; iio 

flfjixjL^Tsvv fioL(n?Km S^e^^^fjLivod fjL^^^Wif o?\&ov. 

Ev*^ \i^ OLJ}j}YiKT0V TJS^ €^)V iV qvfj^Ol dVfJUOV 

AfjLfpiT^vmiuShgy Koui a^Yi^TH v(t)?\sfjiAg ouei^ 

E>cmyhCg)g ^cwfjjjj!\ ^om to}€ fjuu^ov e^vog 

Em^m' ^ }a^xjev €(poLoKs Tig aS^ iOt}?\.7rei 115 

AvJ^og A>ii4' "^vog too^v sfjuv, nh hx! oL?hodV^ 

Oiye m?s.vfj}mig mvmv ^cm ix (ioLo^?\mv. 

HsT^iog S^' 0) TTcuSl 704' ^^^^^ onm^n cJlwpov, 

A(pmov fjjn?\9tg Tisfi TrouvTtDv €fjLfjLivoLj ouvJ)om, 

Kctf pflt oi ouuTOg o(|)gMg i\ctfjL7nfS6dg (ioiit mvvi i2t) 

Eg TSAs^* « ftcV }ac) Tig smT^v^ vovud; exeivoig 

B«;coAto(g.j cut sf}a x^TOiip^Bi^ova vofj.Yim' 

AiH §^ Tihsovsg TCB^ouf (ioeg^ oua UfJLewovg 

E^ iTiog ymovTo ffjx?\ eig ^Tog* yi ya^ oim(nxJi 

Zo)0' E I A T A A I O N xg. III 

Zmittm T «aai/ TiSf imcij dijXvTom^n. 125 

¥jY\(xa.fy^i y iXiXJc(; ts* ^n;coo-ioi Ti fjUcV olT^o^ 
<i»otn>ceg' Trctmg 4' ^Tn^^TO^eg oiy goav «J)i. 

AMoi y CW fxHoL TCm SbOt)^}{^ j38)COAgOVTZ5> 

Ap54)$-af Trao-^i/ S^ funTrfemy elxm^ojtjiy 

Oi xotf a^nimysKa^ ^ooxon ee^d^jMci Troinv 

Ev j/o^&), &)4' ^>t;TayA9V STn (rfpio-L youue^ocdmg. 

Kctf f oTTOT SK ?\gL(rioio ^xioi (Cff^ymioLTo dyj^sq 

Eg Trei^io)! d^vf/joiOy (iom hsK cLyfort^oiVy 137 

Tle^cdioi Totye fm^v^ }{g.m %^o? wfoitv op^Wi/" 

Aai/oi/ (^g ,6piiyi:VT0, 4^ovoi/ AgyojovT^ (w^mTroj. 

T&)V jitsv T2 (Ct^(^^e(JKs (SfM^^i rs ;ca^ cSii/gi (^, 

H4' VTiSfOTihtyj, <l>ag^» f/ij^/.^* 6v ^ol (iov^fsg 

A5?g* TTc^VTg^ gVcrxov, o^' iive}{cf. TToMov ev ctT^oig 140 

O^ (J)i T3< (TxyTD^ om;ov /(Jtj)v ^^71010 Aiomgy 
Avm €7feiT gTTO^yoBV go(;;co7rft) Hg^JtKni, 
Xg/^^f/acSai TTOTZ Tihsvp^ j(^g»i fiSotpov n (i^TOdmK 
Ta jttgv fltvot^ (wommg ei^^oL^oLTo x^^ m.ym 145 

S;(^t8 a(:|)fltg KJcP^og' ){g!\oL S^' ouu^^^vcL n^Sr' m yjLmg 
KAaoj^, jSotgyv TT^g goVTDt* ^raAfv S^ fjny odm oTnojry, 
fljaw gTnS^jo^* 6 §^ ot g^n vgi^g^ Tavn^^ 
Mffijv g^ i/;iaTDfo (i^^ovog 0^^; cM/ggn. 

SouufJucLl^iV y ouuTogTS ounoL^y V[Og T2 (J\:ti4^p4)v 150 

^vTKSvgy 112 eEOKPiTor 

A[JL(plT^VOdnCLS)CJLO (ilYjV V7t2^7lhoy ^SbVTS^. 

Tct) d[ Hg agL», AtTrom >{^T cwTodi mw ci)f^g, 
Efi^TYiVy <i>vMv; n |8^« ^* H^oi>tKYim. 

Aao(po^v ^' iTfs^YjCfnv bdi rCtj^Tisn K€7\sv^^Vy * 155 

AeTrJYiv }[^^m7^iiJUom t^^ov Tromv s^mvauvngy 

H j)Ct ^' Cl(JL7liX€6()V0g Cim ^.^fJLOV TSmVVSD, 

Ovn Xim cie/>(^^(JLog ev t/Aw p^A&)pot gaaa* 

Tw fJLsv cLo^ cct^(Jiei7re Aiog yavH 6\J/«^w 

Avyetm (^i?\9g tfo^j ^^v (i^TOTn^v €om, 160 

H;(^ mp^iXKiVdg xje(pciKY}y x^m h^iovc^fjuor 

Heivg, TnjLKoui Ttm myyd ctb^k 7rgg>c (jjj^v oDLov^m;^ 
flo-H 7re^ o^)STe^rj(rtv evi (pfsai (ioL?hofj(gui ctfV. 
HAu^ }af s^i^v Tig oltt Aeyeog, cog veog olkuj^v^ 
EvJuS"' Ayjuog avYj^ EAimg s^ ay;yctAsto, 16 s 

O^ ^ TOi fUpj^lTO \^ %V 7lX€0V€OSiV E^reicov^ 

Omm Afye.Gdv Tig^ s^v Trapgora;, oAsoj^ 

One/^oV) cMvoA^ovm, ?(^;coi/ TSfoLg oL^foiooTcugy 

Kol7\y}v ouuXlv s-^ywL Atog NsfjL^oto mf 0L7\mg, 

Ovz olS"* oLT^sxjecdg n Ae^yeog s^ U^^io 170 

AvTo^v, Y\ T/gui/"^ ufJMV 7ro7\iVy Y]s MvxjAm. 

Cig xeivog oLy^^ivs' ysvog h fjLiv civc(jf e(poLOKsv 

(Et €Teov 7rsf syt) fJLSfjLVYiuxofJi^^ %}i rigpowo^. 

EATTD^ \i^ STS^V Toh T7\Y]fJUcV0Lj AiyiCtKYlCf)V 

He <JS* ^^fJucL ^ dyj^jg oLejtcpfiOL^^g cty^evet 1 75 

Xfifoii/ x^fTs^ov €Py)Vy b Toi 7reej(> TthiVP^ x^.^w^y], 
EvTf^' OL')^ vvv fju}i 7rf (>)7ov (^iva yvcdou x^tol dvf^h 

Hp^y:, EIATAAlONxg. ii^ 

Ei (7u y emvog 6v ct[jL(JLiy cDi/iVomDst)) seiTnv 

Ov^ EKi)m^\i A^io;' sya ^o^ ^^^^i^ op^. J^o 

EiTTS d^ om; b?\so\i to^ dtjejtov ouuiog im(pyegy 

OTrmg r evvJ^h^ i^efjLeYig eiOYiKv^ ^tS^' 

Ov fjLSV jap }ce toodv^ }[cf^T Km^ )modS)ciL7\dV iv^ig^ 

l/uLei^m t^m' snei « fJuxT^ct tyiAl^ ^ouKei, 

AM' oL^JiTngT^) uva^TS, Kvmv t o?\9(pmov mog, i%s 

Ttf >iou\ ^oujfjuil^€(rKjov oLUvomg rorc fxub^r 

Ol ^vv KOUi \^y§^c8at o^iTTO^v ou^e^ e(pcMiOy 

ThCtiosrK; iiia^l^^ow ^^i^OjUivov /Tapgacni/. 

Q.g eiTrm fjLeojvg B^Yi^Ct)m KjeMvdr^v 
^vXsvgj o(pfci ja^oii/ dfjm (r(pi(Jiv oLfxxog ««, 190 

Kstij poL TS fvim^v (^oLfjLsv^ kKvoi Hp^KXv^og' 

Og fJXV bfJUJL^TyiaOL; TOlOd rteO^^^^^'^ fJUU^Cf, 

n Avyi/iictShy to (juv 6, tti fis Ti^o^rov oui/Yj^eVj 
AvTog y{gji fjjxXoL fetoL }{JioL ^^ffjnv ivonaou;* 
AfJL(pi §^ cTOi m i)[g.<oOL 7\iy)ifjj. )ce ih^ TH^Kcd^Vy i^y 

OT^-mg ex^oui/^r (swei XsXiykjwi a)ijoveiv) 
i^oor(piv y « b^v «A^* TD ^g TPoXem Tn^ sornt>y 
Afyaodv ovS^eig xjev e^i ciKpoL fuuudyj^niSui, 
Olov 4' oLjrx.voLTtt)V Tiv €i(r)Cjofjj£v oLvJ^oLoi Tmum^ 
Ip&)V (jjnvKJUvni (i>o^vmojtv, €(peivc^, 200 

TlouvTug *)a^ Hmcfj;', gmAV(^4)j/ itomfjuog oog^ 
Aig cLfjuoTov 'KJc^ite' fjJxKi^ S^ BefjL^ivicubg^ 
Ol 2^v oLy^fju)?\9i vouov, OLTKniUL jraSom^. 

TOV fl€V €fWl TF^OHTISUL Tl7\e\V mm^SV 0L€^7\3V 

P Ev- 210 114 © E O K P IT OT 

EvfvSiv<;' xrmci^ S^ (jC eCpim 5wg/oi/ ouyov. lo 

Ayxwp syt) K,2^cLg v^fov ihm, xjoiAm ts (^f^ctpgT^ctv, 
I&ij/ ifjLTihmh m^r gTspvi^pi Jg (ioLKT^ov 

Evm)€C, (UfTd(p?\9iO]>y S7njf€(p€0g XjOTIVOIO^ 

EvfjL^Tfior jo jJLiV tWTog bm ^cx^fjj Ehimvi 
Evfm) ovv TTVKivmv b7\.o<^^eg samTH pilj^g. 
Afmg gTTfi Tov yji^^ov oTrrj "Kig mv l^icfjnoVy 
Ay) 7t)TS To^ov sAct}Vj $-ps7i?M €7iiAgi(ym xjo^mn 
]>lsvfmVy TTspt cf\^ iov iy^shvov a^g g^Jiaa. 

Ef ^i/ e(Ri^y](mifjjL mfog y s(jl£ Kavov li^sSui. 21 y 

HfjixSog m Tt) fjLE(myo, koui ^d^ oTni lyyix loio 

Og^C&Wl/Otf ShVUfJJ1)ly «4' ^f^S^Wi^S 7rv^(Qro^' 

Ovh /jucv civ^ct)mv vg m im (iHot kduj ^y^ig 

^cuvofjis^^iiog ajjoejLfioio ^' ouWAgLKio;^ hvw s^oi[junv' 

AMa ^Ta ^^puovg ;)^A&)goi/ hog eiyzv k'}[g.<^v. 220 

Ov pjDV 7s;f^v m^g g^f, oe^og w.rj(pvy7\ov sesvvotiVy 

Hftv iheiV) ci?\}ai/\g ts ^ia.vn'^ Trsi^Yid^Jvoui, 

Httd* 6 ^sj/ on^yfct (mQ^he?\9g s^nyiv c-ig w, 

BsQ^Gdmg Kfem 12 koj oufjLCf.Tog' ctfjL(pi S^ yoUTHg 

Avxu^fcfjg TismT^KTO ^ov(^, '^Xsmv t? ajs^^r^-m^ 22/ 

^vvfccL TS* yA&orM (^g itcepKi^fwlo y^veiov. 

Avw,^ syjb JafjLvomv dfjLd (jKis^omv s)wv(pdt}v 

Ev po) vAJigmj §^7^j/o? oTfTfo^' iKjom, 

Kctf /3aAev aojz)i/ tovTog apis?poj/ «^ ra^^yj/^ 

Two]^;* H }aov (is?\9g S\x aufXjog oAid3$i/ 230 

Aym^ EIATAAION xg. iis 

(dct[JL&Y]m^j TTCtm §^ ch2^(3t|LCSV ocpjtihfjLoiai 

^Ke^^o^vogy >\ciLfWf^g ^ ^m^ bTiiS^ei^ev oShvmg, 

A^Ap4)i/ 077 /uoi •zz7'g^i/ sTdtxnog B>c(pvy€ ^i?o<;. 
M^ojwj^? c^' e^ci?\s]i qYf)^Ct)Vy bdi wevixa^iog iJ^oL' 
Am' «4' ^^ ^^ (iv^CRiv sSh 7io7\vct)^\iog lOCj 

AM' STISOB CB^TIU^Oi^ TToShiV OLV€^XtOy DUJTtt)g, 

To TeJLTOV cuu fjL$N\€(rxjov, atjto^vog sv cp^eai]/ ouvodgy 240 

Avifveir h (jl «5^ -mfiyXmodfjLmg oojoi^ 

©}^g UfJLolog' (m^m h m^ lyvvmv sAi^s 

Kgfjcov ct(f)^p 5^ lOoc^y^g s/uLmdnro' TTOLg ^ oi ouj^v 

Sv[M)v Bn7Thy}(dy), Trv^oDui S^' scp^L^oLv s^moui 

^w^ofjLsv(jb' merfi h fOL^^g j€i/sr «wts ttd^oi/, 245 

notVTo^v «At/d^sm^ 67n){/ "hgLy^vcfj; 72 koji i^vv, 

flg (^' oTixv oL^fjLdLTtiTmyig cti/»p, TrcMcdv t^ftg e^^m^ 

0§7fV}{g.g }{cf.fjL7flij(ny sfmb svxjdoLTxno, 

0aA\[/ot^ gi/ Ti/pt TT^Cidm em^ovtof yjjkKol (hcppo), 

T« ^gv i/tt' g;c ')^LfOdV e^vyev mvv(p?\^og s^pog 2/0 

KctfjLTrlofjLBilOgy TYI?\SV ^ ^VI 5T)J^a5V ij(p' b^fJLV 

VLg STT sfjuoi Aig ouvog oLTioTifo^v oLSpoog olAjo, 
McufmGdv p^oog auwj* sya J^ \ii^^^{ (isMfjLvoL 

Xeifl f^e^dx)fJ/1V:, KDLj OLTT OdfXUDV ^7lhCii[g. XOdm' 

T« (5^' mpw fom?\9V }ijo^(mg me^ oujov oLet^g, z^y 

HASCOrC ){^KK.S(pOLXYig' &\ol cf( oLvi\p>ct T^^Jp^V sol^ol 

Avuv sm 7\gL(noio }[cf.^mTog cLyp\,s?\(uov 

©«po? OLfJLOUfJUJLKSlOiO* TTSm S"' Ojf, TT^IV SfJL IkS^OUI, 

P 2 T-vl^^ il6 E O K P I T O T 

HA% |S/w (TfidSit/TO^ gv 0^0) gyxi(potA5io. 

Tov [jLsv s^yioy oSbma m^cu^p^oveovm (ici^siouq 

NGt}C^/j.siiog, 57f iv cw^g bmTi^omv ctfjLwsvd^ycLjy 

Av^yo; oLJifmToio m^' tnov Y\7\&.(ni '5J'fo4>^^, 

P<\}/ot^ TO^oi/ gg^^g mT^vffci-^ov 7S (^otpgrpjJi/. 2^5 

E^07n%, im mfxjog ccmcl^v^r) ovv^ost, 

JJ^og S"' ycJk^ ^sfvm TToShLg sspg^jg em^l^ov 

Ov^ou^g sTn^ctg' T^sv^mi 72 fJM^' g^y?\^ojov, 

Ms^^^^fig oi s^smvvosu (i^^ovoLg^ ogSov ctg/pot^ lyo 

Kwivs^r 4^;y)v S^ 7re7\.ot)ftov sXT^^sv clShg, 

Kotf 707S (^»1 (iovXsvov bmg TsS^ciotv^yct jSi/poav 

0J)fo^ TsB-veiCOTog ctm (uXsoav e^vcroufiL* 

TfJLYlViy «Jg AfS-ft), 5r«g4)f.liV&)5 hi^€ fJLSV iA«. 275 

Ev^a fjLoi ctJt)LvoL7(t)v 7ig sm cp^eo-i -Sw^tg ]ioy]Cfixji 

AvToig S^^fm MoVTog ctvctc^^v ovvyim, 

Tom 5o&)^ cfM^ei^y Kctj ctfjL(ps^fjLnv fjmXisosjVy 

"Eepg svv(JL7\iH mfjLi(nxfoog o(p^ct (.cot m. 

OvTog Tot NefAJihi y€VST\ o) (^iA^, dvfog oAsSpo^j 280 

rioMot m^og fjLr)?\si(rt >Lot\ ctvJ^ct(rt mfmm %Tog, AH- E I A r A A I O N ;c5-. 117 

AHNAI n BAKXAI, 

E I A r A A I O N ;cf. 

INHj K Avwoct, yoL fm.7\om^wc, Ayavctj 
Tp«$ dicimg ig ofog r^etq ciyayi)/ ouurotjj muwi' 
Xof fjLiv ci(jUc^^ctyucVUJi ?\3Lmcfjg J^vog ot}fici (pv?7\0Ly 

Ei/ JC^^a^ft) T^eifjtMH ^fjLO)! ShoKcuh^ ^Cdfjiovg, 5 

T6)^ Tf«^ TO Sg^liAot, '7&); gVVSflt rft) AtOVyiTft). 
hfOL cf\^ SK TU^g 7nmm(JLi)IOL ^^(nV S?\9i(^y 

'Ev(poifmg ){cf.n^no m^e^sTilm sth. (icdfjtjjdVy 

fls gchJV^', oog ouuTog idvfJia^ei AioiV(n>g, 

Tiev^vg <5[ olXi^olih TreT^dug ctm Tmr e^Ct)f€iy 10 

2;yvoj/ eg a^^.Lu^ >{cf.mShgy my»>poy e^vog. 

AvToyox 7rg&)ia ntv oLveKpuys cTfti/ov ^Sbyaa, 

2i;i/ 4' ^TDtg^^g Tiocnv fxjxnodkog o^yioL Bolk^^v^ 

I^^oLwag €7n^<T0L' m ^' ^% ofo&iVTi (3g?a?^s«, 

MdMi/STz) jLUi/ r cwwLy fjLcuvovro <ii cl( gfSi» K^ «Mof* ir 

Ilgi/^t)? ^gv 4^gyjfV 7rs(po^y)f^evog' oui J^ g(S^&)Jcov, 

HsTihCtig eK 'Q(ti^^og stt* lyvv avei^vmowi, 

Hiv^vg fJL€V T0<^' eeiTTSy Tivog x^;^§«d8?, yovoAXJEg 5 

AyTTJi/oflt 70(5^' g«7rg, Tu^ yv&)o-n 'Stfptv ux/ovuuuf, 

Muvi^ fjLSii KJe(pu}\^v fjuuminx.jn Trcu^g ihQicroL^ 20 

0(XJDV TT^g TTJ^c^Sb? nheB-ii fJJU}u/]fjucL hecuvng, 

Iv<y Il8 e E O KP I T OT 

Im S^' cwT ipfin^e mjy ctifxoTihciTcL (ja^yx.v cdfjLoVy 

AoL^ 67n yxse2ct ^xcnx.' Tcctj AvTovoag fv^fjU); oovtoc, 

Ai y ct}^(xj\ m TTSfiosK Kfsd vofjuono yjnaixjeg, 

E^ Sn^cig S"' ct(^mno 7i2(pvfibLS4icij oufjujLTi thjl^k^^ 2s 

E^ o^ioq mdh/iJigLj kcu ov Ylsndi^ciy cpe^mjLj, 

OvK, uMyooy fjjnS^' uT^oq cuvc^^^fjucvcvi Ato]iv(r(^ 

T^iYi y syyctSTYiC) v) ngui h)[cf.TCti m^ouioi. 

At^TO^ S^' ivctyeoifxiLy kojj ivctyesosiv ci^ifxt. lo 

lE>t Afog ouyio')^ Tifjm g;^« cm2to; kvjq. 

TLV^p&eciji} TTcuhoji m AoiioL^ Shoj^&eci)]/ 4' ^. 

Xcu^i fjLSP AiovvoDg, bv ev Ap^^^m siC^ovov, 

Xev; vmTog (JusyaT^aJii STnjovnS^jL dyy^g^To Kvaot;* 

XoMpoi y eveiShg Sg/itsAa^ r{gui oi^X(psoui DUUT/)g 35 

KctSfjLeio^y 7ro?7\oug fji^fjuO\y\fjLiyoL^ h^odimg^ 

A< Toh gg^v g§g^oM^5 ofivoui/Tog Aioyva^Vy 

OvK €7nfWfjLY)Tor f^YiSetg m *^&)i' oyo(rcuTO, OA- E I A Y A A I O N <. 119 

OAPI2TT2 AA0N1A02 

Koui K O P H 2:> 

E I A T A A I O N x^. 

AA4>NIS, KOPH. 

TAN Tnyvviv EMvav Ua^ig hemiGi ^4))co?v9? uT^koc,' 
Mci?7\o]} efjL hJ]^ E7\€vu ro]) (34)xo7v9V gfi (pLMvoLL. 
K. Mw zcwyji), mnvejLOKi' xj^yov to <pi?\g:fxcL Myovm, 
A. Efi Kcuj ev meoiGi df)t?\ciLfj(j/,(nv ct^ect 7?§\|4^. 
K. To s^fm (uv TiKvvod^ >to^ ctM^^Hvcd To (:pi/\^fm, . 5 

A. HAiii/tt; yi<K€(JL (raoj i\hv thiAiv o(p^oi d()i?\^m, 
K. Kot?\3V oDi ^^?\cii; (piT^eeiVy ovk alvya m^v, 
A. M^ >i.ouj^' 111^ yx.e, (^ Tnzfse^^TOLjy d); ovctp^ wfo. 
K. A ^.(pv?\ig ^cpig e^i, KOUf y j^o^v ouuov o?\aTCtJf. 
A. Agyg' iiTro TCLq Xjowngy ivct oDt wct ^Sov gi/^-^&^, 10 

K. Oy;c g^A<i)* xotf Trpfv jLts m^nm(p€g hS^ei fw^oi, 
A. Agt^p' vm mq ^€?\€Oig^ Iv efmg (w^tyfog ctK^TYiq, 
K. T«v 0^7« 4^psvot 7?p\|4)v' oii^yoi/ «§^j/ ctfioytst, 
A. Ogy 4)2y' Tttg noc(|)iot^ p^Apv a^so xo^ (7iyj€ ^cAJg^. 
K. Xca^iTOo d IloL(pka' fxovov i?\gLog Ae,T^fiiLg m. 1% 

A. lAn Ag^3 fjLy) (ioL??\y\ (J5, k^ gc Atvov ct??\viov gAS-w^. 
K. BotMsTtie) &;; g^Apt' ^raAiv AfTifitg UfjL/uiiV ct^Yfy^v, 
M)i' 7n^a?\Y\g m ^s/fct, »(911 eio^TZ x^*^'^ ctfjju^cg). 
A. Oy (pivyeig tov Ep&^mj tov « ^yjf Traf^ivog aA\n. 

K. cpsiij^. 120 GEOKPITOY 

K. ^ev<y»>i \oui t31/ rioM^cf uv h ^t^jov oui^ ctei^ea;, 20 

A. AsifjLaim fjLYi Sh (J2 }{^yjjmfo} ctnt^ J^crw. 

K. rioMo; /Lt? fjLmomj voov S"' ifwv ovng gaS^. 

A. Elg zouj eya TraMfisJV fjLvyiqvip nog syJaS"' /?(9M/&i. 

K. Kouj 77, (pi?\sg, pi^oufiL 5 ya^i ?7A>i5oy(7JV oui/ioj;. 

A. Ok^c ©(Jtii/Jjy, a;c oL7\.y>g e^^ ^cifjLog^ ci7<Kct ')Qe,^m. ^s 

K. Ncc^ /uw 4^ot(7i yj))ou){^.g kng r^ofjt^m Trct^miug. 

A. Mct?^?\9V otei y^UHoi' Tivct r^ofjLSiiot yjmKig-j 

K, Qiiyciv r^ofjLsca' ^Mttov (ieT^og E<A«3-L)»ig. 

A. AMa 7?« (ioLGiAeiOL fjLoyisnxjog A^nfug sfiv, 

K. A/Aot 7?;c€fv T^ofjLSCOy fjLif) iigi^ X^oct y^^Kov oAsojw. 30 

A. Hv §^ 7g;tJi^ (:|>iAsi 7S>M/a, Viov cpoLog o^^^olj tjot^. 

K, Kctf 71 ^oi gJl/01/ ^7«^ }afjLH oL^toVy yiv mvevm 3 

A. UoLoitv roLV oLy£?^Vy Trctvr ctK(PcOL koli vofjuov t^eig, 

K. OfJLVVSy fJLYi fJL^TU. KSKT^OL, AiTTWV Ct^K^CTtVy OLTliK^Yjg, 

A. Ov fJL OUUTOV TOV UoUVOLj KCtt YJV K e^?\Y\g fjLS S\0d^OU{, 35 

K, Tev^ig fjLoi yjLT^.fJLovg-^ nv^tg kouj ^fjLct koli ouj?\gLg j 

A. Tgyvo m Ja?^,fjL^gy th S^ msx )[g^?^ vofjucvoi. 

K. YloLTe,^ h yY\2fL?^m rwct xjevy tivol fw^^v gvi\|/&)3 

A. Am^ei m ?\s>tTf)ov, em efjLov ovvofjL axjova^Yi, 

K. OvvofjLOL m Agyg tyivo' koli ovvofjj^i -no^KoDu ne^THi, 40 

A. A0L<pVlg By»), AvKiShLg ^ TrOLTVif, fJLYirY)^ h NofJLCUY), 

K. E^ evYiysJnsm' cl?7\ a cijsv e\fjjL ^fetm, 

A. Ovdl^UX^. TlfJLY]iOm' TTOLTYl^ h OOi B^ M€VX?\){Cf.g. 

K. Au^ov efJLoi c%^v oLKoDgy otty) ci^v \soltou ouuXig, 

A. Agyp' ih mg oLv^vm sf^ fctiwcui KVTrct^iojot. 45 

K. Atyg? sfJiguj, (iooxe^' m /3^;coA(y gp^ vonm. 

A. TouU' E I A T A A I O N <. 12 1 

A. TouufoL, kolKcl n\fJi<^\ Im mf)^v(^ oCNsicl S^ei^ca, 

K. Tf pg^«<?, (TaTz^g/c^g 5 71 4' si'^^1' a\{/ao (jud^m j 

A. MaAa 7?a Trmji^ mS^ %i/oocovm £hJk^<y. 

K. Nctf;c&)3 i/c6f TO rfcM/a* 7S«v praAfi/ s^gAs ;;g<2^. 50 

A. 0<3t|(r«5 XA)£^ (^iAa* 71 /c^f gTpsjLis; s ^^? /otaASi (JaPvs^. 

K. BaM«^ «^ afjLOL^oL)! (jus, j(^ eifjLctnt kolT^ol fjJLcavsig, 

A. AM' i/TO CTDLI^ TJSTTAOf^ OLmTKOV VCtXO;, WViS^, (ioL?7\0d, 

K. (pgy c^gy, ;caf lav [xtn^oL]/ a7i3^(j??' g$ 71 4' sAvoa^ j 

A. Tct nOL(ptCL TT^Crm^tV sy») loh <J6)£^i/ o;7a^6J. ;f 

K. MlfjLVS, TttAgtr TCt;^ 77? TOt BTlSf^^STOtJj' Yl'^]l OL^VOd. 

A. A??\r)?^tg AoLMom nov j€Uftov otl >a>?ja£/ojct. 
K. TcfifjLTri-^^ov TfoiYKm/; eficv faiuiq' etfiL h yjyLVCL. 

A. AM»)V CLfJLTTi^^^m TA; Ong TOt fjL^i^oyoL cJlWOtD. 

K. $w? ^i mvTa SbfjL^v, m^ J^ vs^^v ovcf\^ clAol Sioing, 60 

A. AiS-' ouumv SbvoLfjLoui/ n^ jvlv '^^v sm^cLT^Km. 

K. A^T^fiLj (JJ1 v€[ji^(nL* m e^y)fjjLcLg ovxjsti m^. 

A. Vs^ct) TrDpTH/ Epdy7?5 ;co£^ 0M;T0t (im A(p^oi\TCL, 

K. rfa^^t/o; gv^ (ii^y]KOLy yjyy) 4' «? o*'^!' oLCps^^^Ci). 

A. AMct j<;i'>j |a«TOp5 TgX84)i/ 7i^o(pog, ovxjsn mfoL. 6s 

Cl; ol fw p^ApgpoiOJi/ iouvofJUcVoi [JuXseojtVy 

Xh (JLsv OLVsyfOfjtj^VY) ^e^i')^^ (jlcl7\cl vofju^vav, 

OfJLfJLCLuw ouh(jUcVY)y nfci^y) h ol evhv touvdir 

Oq 4' ^^ Touupeiuu; a^Aot^, KB^^fY\(ju^vo; svvuu;, 70 

Q HAA- 
122 e E O KP I T O T 

H A A K A T A, 

E I A T A A I O N KY}, 

Tvycu^k voo; oiM)(psM€OJt mg €7rK^o7\9<;' 
QotD(JlVT CtfJifJLiy Q^^Tei TToKlV sq N«Ag&) ctyAgtoM^, 

TijS^ yaf ttTkoo^ evDUnsfJio^j amvfjjP^zc mf Aio?, 5 

Kouj <Tc mv s?\e(pouinog 'm7\vfju:)x^^ jfjfi-Ji/aew, 

Aag^v ^mscfj; ctg ctT^g^^^cD ')(^fj)ctg omo^fjiAV, 

]2yi/ r(JL m?9\oi [jlsv s^y' s>tnhs(rstq otvJ^eioig TiiTihotgy 10 

rioMa. (5^' olct yjyoMJcg <po^soi(r' v^Ttm ^^m. 

A<? ^p yj^ircesq a^vm fjLcil^^L^mv; sv (iomvct 7ro)wy? 

Us^cuyT cuuTOSTeiy Ssvy^vtoh; y etvsK svai:pv^6d, 

OiiT6t)g cLvvais^yog* ^iXset cl\^ bosu cito(Pfovsg. 

Ov yao ag otyu^g ^4' ^^ otsf "}<»>; [Jt^v s^ot?7\o,acLv 15 

OTrmuuji 01 ^^?3 cifjL^i^^.g svmv otm p^^ovo^. 

Kof j^p m mrftg dv oo^ E(pvp^g ktk^ ttot K^^^ctg-, 

Naott) ToiyaK^tcts fJuus?\9Vj otyJ^ot^v ShKifiLOiV mXiv, 

^vv fjjcw oi/coi/ syovT cnn^g og ttoTK s^yi OD(pot 

KvjfOdmm vo(mvg (^cte^fjuj:/^ Twyfctg otmT^ctT^KJcfjLSiVy 20 

OlKJ^^Ttig ){gjTCt MiActTOI/ Se^CtTiiVCJUJ fJL^T lctOVOdV 

0.g svcL7\3L>[g.Tog Osvysvig sv ^(juojKnv Tnhiii, 

Kouf E I A T A A I O N ^cS-. i2j 

KflM ol fjDia^v ctei rod (piXctot^ mfi^x^vjg ^si/ca, 
KfiVo j^g vg gpaTto, TToii^v <r\ H {JUcy)0\ct pfOtfig n A I A I K A, 

E I A T A A I O N K^. 

OIi/o^, 6) 4^iA£ TTDt), Aeysrouj kcxjj olKcl^ol' 
KdfjLfjUcg p(^y) fjudvovrctg uhu^ag sfifjuivotJi. 
Kny») fM€v m (p^svctiv ^soa Keotr iv fJJ^xV 
Ovx o7\OLg (piMc^y fJL e^hYj^' cltto l{^^i\ug' 
Timcmce)' m yote^ hfjxuv m^ (j^tiioLg gyi), 5 

7.CL rm cmv tS^av, ro ^ Komv OLmKsro, 
Xodmv fJLiv UD ^Avi^, fJUJL}{^^eo3tv imv uya 
hfJLSP^r Q}t}{g. S^s kiji i^7\sig rvy fjux7\ tv cmorod, 
Tlcog rouu^' oL^fjLSiia^ rov <^iAgoi/r ctviutg i\S^v 5 
A77\ Bi (JUiL rt TnSriiOy vsog Trfoysves^^ody 10 

TfiJ \(^ 7\Cdiov ouurog iyxiV €ft eTrujivecrougy 
TloiYjaa^ }{cf.Aictv fjJLct/ii €iv m hvdhiody 
OTTTrYi fjLYihv aTn^srouj OLyfm if-mrov, 
N^i/ h rct)h fjLsv Uffjxiog ol77\ov sy^i; ^cKoL^Vy 
AMov y ouu^or g^ g7Sp4) S"' in^v fjLOLryjg, 1 5 

Kuj fJLYlV (JiV T) ){g.7\9V Hg lSh)V pg^O^ UAV€CJW(y 

ToJc^' evdvg Ti^eov « rC/csTYig syinv cpiT^og' 
Tov TT^oLm ^ (pi,7\svvmy r^miov tdy)KOLo. 
Av(P^c6v rrjov vn2fY]Vof€CdV Sbxj^eig wseiv, 

0^2 (piT^si 124 GEOKPITOT 

4>iAfi ^^'5 dt); ?c€ ^4)y)^5 rov 6/uoiov g;:($ij/ oLst. 20 

E^ a5^'/ 6 S^ TOt gfo? » ^MTiwg i^ya* 
O^ av^&)ii 4^§gva? svjmfiect^g bm^fjLHcLTOUi^^ 
KYiijji (mAjum €^sm)icL(Tc m^^ea, 

5K HS 5fC 

Xdon yn^Ksoi mMfJUcg Txfe^v oLmTilvawi, 

Kcuj hvoj^fi' ysoTvtm d]^ s^^tv 7rcLAivoL}f€uy 

Oy^c €91' Trlefv^ax, ya^ sTiwfmiioLg (^o^sl' 

KctfjLfju^g (3ap(Jb7?§oi m miYifjLsm (jv?7\oL^aV, 30 

TcujjiL ^^Yi voeovTiL 'n9\e,y mnfujbii^y^ 

KOL\ fJUOl TOO^fJUcm UVVSfCLV OL^Km OB^V, 

Otjid^ oivi>[cf^ mv yevvv ctvJheioLV 2%w^j 

A?^a?\9i(n 7rg?v&iftsS-' A;yMmoi 4^*7^9^. 

A< S^ rojfTtt j€ 4^sp«i/ oLVSfJuoKjiy smT^tw^g-i 35 

Ev Sn^a) S^ Agya^, T< /^ts, S^cufjuivi) gi/o^Afi^j 

Nui^ ^gv (^ xTO m Xf^'^^ f^^ hsxjcv o?^i/ 

E0MWI/5 KOUl (^VA3im ViWOt)V TisShL Ks^^s^v, 

To)[cf. cJl\ ovdi \^7\svvT:)g stt ouLf7\iioug Sv^cug 

rig^^aoApifU KJSj mvtTULfjiAvog ^7\sm ttoJoo. 40 E12 E I A T A A I O N A, 125- 

EI2 NEKPON AAHNIN, 

E T A T A A I O N A. AAmtv h Kvdii^Y) 

'Evjyvcvif s^VTiL ^oum.Vy 

Ayetv Ttv vv (w^g cujw 
Em^g 7w; E^comg. 
Ol 4' ^v^ct)g TUiWLm 
Jlct^nf.v (J^ctyuimg b7\giVy 
^Tvyvov Tov bv avev^v, 
Anaiiv TS >ict7r€^i(jiiv, 

E(jv^ev cux/UiJCiACi)W 
O dl j g^oTHcS-' sAouuym^ 
EtvttIs rom iL^oig. 
O drp c/[' e^ouve ^HXodg' 
^oZem ya^ Kvdrmv, 
T&) 4' eimv AcpeocTiTa' 
IlcLVTXtiV y^}U9S dyi^ct)Vy 
2y Tov^ fjui^ov n^6i-, 
Hv fxov Tov ctvi?'^' eTV-^ag j 
O drifi J[ sXi^iV (joh' 
O^vvpjL m Kvdimy J<? ir 20 AyTW 126 0EOKPITOT 

Kof -nwm [jiav m S^ojuct, 
Tov cM/^g^ Tcv ^Tvsv <J5y 

EfJLOUVOfJLm 4><?V5CffDt|, 

Tyroy^ A5i€«aa, KyTTpt, 

TouTDVi; JcoA5^i^g, T^^avg. 

Ti ^p 4^g£4) Trmojovg 35 

Ep4J7i>cy; oSbvmijj 

Ei 4' ^/tf ^^ '"^'^' ^?'^^? 

Kot) TOa/T efJLOV TOL ^^g^AW. 

Tcv 4' »iAgJi(J? Ki^Trpic, 

Tot ^(r/uLOL oi 'TnhvdUJi. 
E;t T^) 4' ^TnjxxiKov^eh 
Kotf {)?^v oy;c gScwvg. 

Kotf TW T^^pi rtJJgpOSA^V 

E;toMg 7&)$ E|6)mf. 47 0EO- E n I r P A M M A T A. 127 

0EOKPITOT 

TOT 2TPAKOT 2IOT 
EnirPAMMATA. 

TA po^ Tct i^^ocmencL, Kouf h >{^wi7rvy^og €miict 
E^7rv?hog Karci^ Tcug EAimytcKn' 
Tcejj h iuLs}\gL/uL(pv?^oi ^(piicij w^ Uvdi€ Ucuctr 

Bcdfjioy 4 cdimB,^ Kjep^og i^ciy); ovrog o /JictA9^> 
Tg^fuv^^y '7^<i)y»v g^TOV a>i^e[x/)yct, 

AAAO. |S. 

BcfiXjoTKiXjovg vfjLVovg^ olv^jo Ilot^t mS^* 
Ty^ TeA(mvg Shyct^^g^ to ^^^SoA^v, o^yi/ umnty 
NsSgfJk, 7VJV TJTjgai/ a mK g/>taAp4^og«. 

A A A O. y. 

Eu^6^^ (^t;Mo$"p&)7? TiscTa), Aa^^i//, ott)^ "HJcKyuxm^; 

AfJLWcwctir sziAiKJEg 4' apTJpjay^^ av' op»j. 
A}fevBi h w riay, ;cctf 6 tisv Kpojcogm npt>)7jo? 

K^cxjov s(p' l^fTC^ )(^Ti }{gffci7r]o[j(^yogy Avrp ov 128 e E O KP I T OT 

O^i^jf, ^^L(; iiwov miJjx )[g.w.yfo^m. 

AAAO. ^. 

Tmojii Tuv ?.(Uffctv TTog ouj S^^veg, cwmXs^ m^w^ctg, 
^VKivo)) sbfwsig cLBTiy^hv^ig '(ocLm-, 

T^msMC) cwTo(p?\9io]/, OMovcLior ol^Tkol cf^aAJiTJ 
Ucu^yim ShvctTov K.vTrphg i^ja 73A«v. 

Sctjco^ J[ ev Ufog 7r€e/>^^fofjL^r ctsvctov h 
?a5jio\i ctTTo omAct^)/ Tfnm^si TnAs^otei ' 

LcLd^Wg KOm fJJJfVOm KOUf 2V0t:^H wmfiojod' 

Evja m^^ "nyjvoiL^ ^o^voircag tAiKt 
AfjL7rs?\9g' siaeAvoi ^ ?\.iyv(pd^yfotm ctoi^ig 

Y^oo^(poi cf^vaiy 7miKihoT^ouu?.oL fLtBhr)' 
Z^Jcf^ oLYi^n^g fiJLVVfLojMCLaiv ctyjicf^vijiy 

MshTTova-otj ^fjLOLcn mi/ fisT^tyie^vy om, 

Ev^' amsi^^ouj T\ig Act<pyi^g fJLS Tro^oy;' 
Ksy^i^^ iia^fe^eiV ^fioLfov >[ci.Xov' m S"' 0Lyct^sv(niy 

Tovh TOvov ejs?,6t) rCAoszi dvYj 7?As(7af. 
ft^ot) ya^ ^fJLct?^Vy XoLQioy r^oLyoVy ocevoL rov i^Oii 

^ctTUTOLV dioi 4' svfjLBHSGtig 6 ^og. 

AAAO. g. 

AWC TTOTl TOLV VVfJL^CtV ^SbfJUOtg OUU?.om OLeiCfOUI 

AcJb Ti fJuai j KYi^yjdV mKTiJ]^ oLet^fjLSVog Api [SV- EnirPAMMATA. 129 

Au(pvig, Tmfohrcf wsvfjjxm fJUcKT^fuvoq, 
UoLvci m ouyi^omv oo(pxytGio[ji£y bwov, 

AAAO. f. 

A S^eiKoUi 7v Sv^diy 71 70 TiXsov ei ^MT^^ei; 
Aet'>(fV(n ^yKmv; comg oSbfo/uLsvogy 

Oi^^TOUf d ^fJUCIL^g 70 ?(^AOV TS^CO^, OL^^^ST ig d^V 

Tg^p^y^ j<zg ^hcug cLfJLd^sncL^i Kvmc; 
A( h wng >CKoLyf€vm' 71 70 Tihsovy dn){cf. Titmg 

OsiO)) H^ 72(pfOL KeiMTOUj Oi^^fJLSVClU; y 

EI2 AFAAMA ASKAHniOY. C- 

HA^ >cot/ sg MiXmy 6 tov Uctimog ijog, 

hTm vomv olvJ)oi avvsosofjLevog 
N^m* bg fxxv S7F YifjLOL^ oLei dvssosiv iy^eiTCtjy 

Kof 70cfl' oltt' evooSbvg yTw^^UT oLyoLKfjLOL xj^i^^y - 
HsTiodVi ^^iv y?\gL(pv^g ^^g ol^ov vm^g 

Mio3ov 6 cfl^etg s§y)j/ mouv 0L(pYi)u Tiyvm. 

EniTAa>ION OPOHNOS. >J. 

"EeiViy ^v^m^mg toi olvyi^ 7ocI\^ i(pi€Tcti O^JtoVi 

XsifjLmYig (JUidvm fm^fJLOL vvKTOg iOig. 
Kotj yoLf eyoo 7oiov70V gyo mTfJLov olvti S^ TFoTKug 

TIoLTfiSbg o^vmv mfJ^ ^(peomfMmg. 

R • AAAO. I^O 0EOKPITOT AAAO. 3-. NcwTiT^g i^' 6)g a ttoAi^ 4o^< (it^. 

EIS ArAAMA MOrSHN. «. 

*T^i/ Taio ^otf 3C8;;^ctg/o-/a€i/ov svvga m<nx.ig 
To^yctT^im SevoK?^yig dvxje to fm^fmfiWy 

MnaiW 8;;^ m^Oiig Tig €^(i' ancpirj <5[in rwS^ 
A<i/oi/ gviov, Moy<Js&)v of^c m?\gL]iJoLUT(ti. 

EniTAOION ETSeENOTS 

Tor ^rsiorNnMONOs. ta. 

A«VO$ CtTf' 0(pJaKfJU)V KOLj TO VOYlfJU^ fJUJL^iV. 

Ev fm ejw^^/av Itxjli^i sm ^mg ^gvov ovto* 

XvfjLVoJ^vig ouuToig ^ifjuovmg 4><Aq? m. 
Ylcinm iv eTisotKjev iyjx rc^moig o G-o(piqYig, 

Kotf 7^ OLKlTUg im* ei'^' a^Ct KMh(lO)/CiC, 

Eis TPinoAA ra aiontsh, 

Ano AHMOTEAorS. //3. 

Actfjuonxvig b ^^yiy^g^ b to)/ Te/-7ro^,' cd Aioyvo^y 
Kctf 05 Tov h^m Bsm fjm^^m amj^ig^ Msre/og E n I rPA M M ATA. Ijl 

£12 ATAAMA 

TH2 OTPANIA2 A<I>P0AlTH2. ty, 

Oyg^ntav, otyvotg d^^fjLct Xevoroy^vctj; 
Oim gv Aja<:f)<;dAg«5, ^ ;ca^ 7??tVflt ;dotf )3/ov «;^ 

Hwov otg^ §^ a"4^ty A6)Vov «^ gro^ »iv 
E;c <J?^v ctf;:^jMS|uo<^j 6) 7rarv<a' xMSbfjLsvoi j^p 

A^va'r6)V ow;roi w^Mioy s^vgi (i^oTOi. 

EniTAOION ETPTMEA0NT02. iS". 
N*)7nov mii eKeimg^ gv cIkducl S^ ;cotf otvro; 

2oi jU-gv ^i^fot ^iom yt^T cLv^fcLGi* rov S^ 'noKnciuj 
TifjLoL(revyVy mTfog (jLvcofjLsm oog oL^adnv, 

EIS TO ATTO. is. 

Tyod(rofJicfji ei it nyuiiq ayadxng ^^T^s.oVy y} Koufo (J^«A(^ 
Ek o-g^v ojfniVTCt); ioov oShiTiof s^i. R a Xrt^§«r» 1^2 E O KP IT O Y 

EI2 ANAKPEONTOS ANAPIANTA. /r. 

QoLuwi Tov oLvJ^mTit Toyroj/, &) '^m, 

^amvS^Uy Kcij Agy', imv sg oim gvS-yi^, 
AyoLy^eomg am' «5bi/ gi/ TgftJ, 

U^iQiig h 'xJiiTi Toig nom a^ro, 

« 
EI2 EniXAPMON. <, 

*A TS 4^dyi/fit LobtKog^ X^^^? ^ "^^ mfjiod^ow 

Eug^EJV ETn^ffJUog. 
n BcLic^^Sj ^XxjBov nv an cO^&l^uv 

T/v ^4' ajs-^^j?^^' 
Tov Svgax/iojwi^ eyiS^^vncJUj TnKcdSJL^ct ttdAw, 

Or avcTpi 7ro7\.iTct. 
Xod^v j^p e<;g ;^Y}fjuxTri)V ^fjLicifjLmig 

Tihuv smyii^, 

Ms}ctAci ^e,ig cwTOi. £ni- E n irP AMM AT A. ijj 

EniTA^ION KAEITA2 

TPO*Or MHAElor ;>f. 

*0 fjJLK)Ui; ind^snv^s rct Sfiioj-cL 
lAYiS^eiog iD fjDicifjLm tol b^ojy -mTtcy^cv^ KA^m^. 
*E^« 7»i/ "^^vi h yjvyi otm wodv 

EI2 APXIAOXON. t^. 

Tov 7z«)j/ id/jL^cor « 70 ^piov j^Ago^ 
Aty}?\Js x.m vvkvi kouj Tt^og ctct), 
H poL /jjLv cuj Movcuii KDtj AoLT^to^ yi^aiiivv ATraMfe'»', 
'D.g imteKng r syevin KCLTn^^tog 

EIS ANAPIANTA HEISANAPOT, 

TOr THN HPAKAEIAN nOIHSANTOS. K, 

Tov 1« ZoLVog od]^vwLV qov ai/«§, 
Tov Mioyufm^.y, tov o|y^ig^, 
U^Ctirog TCdV emvGtf)^ fJtAV(mmm 
Tiiionv^og ^vvsyfOL^^v ook KcLfjiii^ov, 
X(i)oi>vg e^sTrovcLo^v iiTT Ui^T^vg, 
Tovrov 4' ouuTOV 6 S^fxog (^wg <ju(p' a^^g) 
E^T iVjOL^, ^AXiOV TroiYicvi;, 

Uo??\oig (moiv omS^j KmiouuToig, n4 eEOKPITOT EnirPAMM. EI2 innONAKTA. ;ca. *0 fJiOV(ro7roi(^ gv^4' 'iT^^yoL^ ^sT). TOT ATTOT 

EIS THN 'eATTOT BIBAON. K^. Ei^ ctTJo T6)V Wo?7\m iifjjL XvfWGim^ 
Mov(Riv cl]^o^mm ^ttot ^(piT^KVGiLfjLm. O 2. \* Epigrammatis tertii vcrficulum fupremum [p. 128.] ita, certiflima emcndationc, inftau- 
randum cenfuit Cl. Toupius, in literis ad mc datis: poftquam fcilicet aliter in fuis adsendis de loco 
fiatuiiTet. ''Epigram. iii. 6. 

Vox t(ef.7u^9[At¥6i nauci non eft. Legendum fine dubio, 

Ofu^, Ijt.t6et5 iiW» KUfi^ KATAPXOMENON. 
Philodemus in Epigrammate venuftiffimo, Anthol. Planud. vii, Carm. 99. 

ZeuBiTrTTne, »^ ttu^ «gTi KATAPXOMENON." 

Yide tamen fis ADDENDA joANNis tovfii, tom. ii. p. 406. SCHOLIA iN THEOCRITUM 

E VATICANIS CODICIBUS AUCTIORA. 

UNCINIS INCLUSA NUNC PRIMUM PRODEUNT. 

SUBJICIUNTUR EDITORUM VARIJE LECTIONES EX IISDEM VATICANIS, 

PRiEMirTITUR 

NOTITIA SCHOLIORUM. 

ACCEDUNT 

INDEX AUCTORUM Q.U I CITANTUR IN SCHOLIIS. 

INDEX RERUM MEMORABILIUM IN SCHOLIIS. 

EMENDATIONES EDITORUM SCHOLIORUM. 

JOANNIS TOUPII ANIMADVERSIONES IN SCHOLIA THEOCRITEAi 

N E C NON 
SPECIMEN GLOSSARUM LAURENTIANARUM, 

C U M 
GLOSSIS SELECTIS VATICANIS. ( 135 ) NOTITIA SCHOLIORUM THEOCRITI. QU I Theocrltum noftrum Scholiis et commentariis Graecis olim interpre- 
tati funt, Theo, Amarantus, Afclepiades, Munatus, Neoptolemus, Ni- 
canor, et Amerias \ dodis viris memorantur *. Quis fuerit ille Theo, nam plu- 
rimi funt ejus nominis, quoque tempore vixerit, haud adeo liquido conflat. Erat 
grammaticus quidam Theo, Alexandrinus, qui floruit paulo ante, vel circitcr, 
Tiberii et Claudii tcmpora \ Scholia ille, fi forte idem fuerit, in Homeri Odyf- 
feam, in Apollonium Rhodium, Callimachum, et Lycophronis Alexandram, 
fcripfit *. Nam medicus, non grammaticus fuifle videtur, qui Nicandrum com- 
mentario illuflravit ^ Collegit etiam Theon aliquis rct^ Kco/ittKet^ Ae^wf, opus 
Hefychio memoratum ^ Theoni, foli quidem ', male omnia quae in Theocritum 
hodie circumferuntur Scholia tribuit Urfinus ; ut nullo alio, quam Theonis no- 
mine, ea citare foleat ct indicare \ Ejus nomen nuUibi occurrit in Scholiis hifce 
noftris. De Amaranti, qui et Alexandrinus erat, aetate iiletur. Laudatur ejus 
commentarius in Theocritum ab Etymologico Magno ^* ; et forte idem eft cum 
illo qui, tefte Athenaeo, libri neg/ «txjjv»?? audlor erat '°. Memoratur et Amarantus 
grammaticus a Galeno ". Ut Theonis, ita nec Amaranti nomen, in hifce Scholiis 
habetur. Afclepiades, Myrleanus, five Apameenfis Bithynus, genere Nicaeenfis, 
ex Apollonii Rhodii fchola profeftus, Romas inclaruit tempore Pompeii magni '*. 
Scripfit ^iXoai>(pa)v fiiQXiuv ^o^B-utikh, tefte Suida ^3. Necnon commentarium in 
OdyfiTeam ^^. Saepius adducitur in Scholiis Apollonii Rhodii, et bis in TPAra- 

1 Laudatur et Ambryon msA Btex^iTtv, gramma- nem, aliofque poetas, loqui folent : quafi unus ali- 
ticus, a Diogen. Laert.V. c. ii. Auftor nempe Vitae quis grammaticus omniura eflet auftor. Sed contra- 
Theocriti. rise interpretationes, ne dicam confimiles, hoc nott 

2 Quidam etiam Marianus, imperatore Anafta- patiuntur. 

fio, traditur a Suida, Graecam metaphrafm Theocriti & Ubi fupr. et ibid. p. 4. 14. 98. 

compofuiffe iambis 3159. In V. MAriANOS. 9 V. AIEKPANQSATE. 

3 Fabric. Bibl. Gr. Tom.VIL p.71. 10 VIII. 343. X, 414. Caf. Fabric.VIL p.49: 

4 Ibid. Et I. p.604. II. p. 418.523.627. 482. II Fabric. XIII. 55. Confer eundem, 11.6x9. 
XIII. 588. Vide et Etymolog. Magn. V. A2TT- Medicus certe erat hoc nomine clarus. Alius Afcle- 
rON. Scripfit et Theo quidam in Aratum fcholia ; piades Myrleanus memoratur, qui forte idem cum 
fed an idem, dubitat Fabricius, ibid. IV. p.45i. noftro, celebrifque grammaticus. Fabric.VII. p. 48, 

n. p. 47'- 54- 

5 Confer Fabricium, ibid. XIII. p. 434. F. Ur- 12 Fabric. ibid. Confer et eundem, Tom. I^ 
fmum, Vir^l. collat. &c. edit. Valcken. p. 9. p. 303. 689. 

Rhunkenii Fraefat. ad Tom. II. Hefych. Albert. 1 3 In Voce. 

p. 9. Etymologic. Magn.V. nTEA02. AKMHNOS. 14 Etymolog. Magn. V. APNAIOS. Ubi lauda- 

B0TKEPA2. Schol. in Nub. Ariftophan. v. 397. tur in 'T777)|ttv»^T< O^vos-etXi. Vidc et Ammonium, 

6 In Prasfatione. De quo pluribus nuper Rhun- V. 'Ama. Idem fre^uentius occurrit in Euftathio 
kenius, Valckenarius, aliique celeberrimi viri. ad Homerum, 

7 Ita et dofti viri pafiim de Scholiis in Ariftopha- 

S 2 136 NOTITIA SCHOLIORUM THEOCRITI. 

A0TMEN0I2 S five Libro de iis quorum nomine editce funt Traga^dice ^. Docuit 
ille Rom£B, tempore Pompeii jam didli ; et Aiexandri^, ubi celebre valde Theo- 
criti nomeii et fcripta, regnante Ptolemaso quarto, adolefcens commoratus eft 3. 
Semel tantum nuncupatur Afclepiades myrleanus in hifce Scholiis, viz. ad 
Idyll. I. 118. Idem, grammaticus faltem aliquis Afclepiades, memorari vide- 
tur, ad Idyll. I. 4. V. 94. 4. Qui vero alibi adducitur Afclepiades, viz. ad Idyll. 
II. 88. cum ibi de re botanica agatur, videtur fuiffe Afclepiades Medicus, Bi- 
thynius etiam 5, ibidemque Ubrum aliquem ejufdem citari exiftimo. Quod ad 
Neoptolemum attinet, erat grammaticus Neoptolemus quidam, qui librum ela- 
boravifle traditur de Vocabulis Phrygiis 6 : fed qui in Scholiis hifce nominatim 
adducitur Neoptolemus, ad Idyll, I. 52. cum aliis hiftoriae naturalis fcriptori- 
bus, ApoUodoro fcilicet et Theophraflo, medicum fuifle puto, qui librum fcrip- 
fit de ratione conficiendi fervandique mellis 7. Bis memoratur Nicanor, Cous, 
ifque omnium folus quidem, ut interpres Theocriti ^, in fcholiorum horum far- 
ragine, viz, ad Idyll.VII. 6. Superefl ipfius, ejufdem ni fallor, liber manu- 
fcriptus m^i (TiyfJi^oov 9, inter Baroccii quantivis pretii Codices manufcriptos Graecos, 
in Bibliotheca Bodleiana Oxonii, MSS. Barocc. 71. Idem per jocum ^iyfjt.(£{ia,g 
didus efl, quod do6lrinam pundlorum paulo fubtilius invefligaverat 10. Plurima 
ad rem criticam grammaticamque fped:antia compofuiffe fertur i». Floruit Ha- 
driani temporibus 12. De Munato nihil habeo quod dicam, nifi quod nomen 
ejus legatur in lite quadam grammatica de accentu, ad Idyll. II. 100. Necnon 
in etymologia vocabuli cujufdam, ad Idyll. VII. 138 ^3. Quin et in argumenta i L. I. 623. II. 724. 564. 328. 791. Ut et in 
Schol. Euripid. Alceft. I. Ejus B<5i"<«'(9' niemoran- 
tur, Schol. Apollon. Rhod. II. 791. Confer Schol. 
Euripid. Hecub. 1273. Oreft. 1645. PhcenilT. 45. 
Necnon Schol. in Arat. v. 7. Et Vitam Arati, ubi 
Myrleani hujus Lib. xi. de grammaticis adnotatur. 
Ifaacus Tzetes aliquem Afclepiadem adducit, ad 
Lycophronis Alexandr. v. 886. pag. 100. edit. Pot- 
ter. Oxon. Sed prolixius effet et moleftius omnia de 
eo indicia perfequi. Csterum vid. not. feq. 

2 Vide Athenaeum, XI. p.456. edit. Caf. Multo- 
ties occurrit apud AthenJEum. vid. Fabric. III. p. 
650. feq. XII. 206. I. 386. Confer et Heiych. V. 
KOAAKO^OFOKAEIAHS. 'PHZIAPXOS. 

3 Suid. ubi fupr. viz. AS.KAHniAAHS. Confer 
et eundem, in V. OP<I)EYS, KPOT. Ubi memora- 
tur liber cjus fextus grammaticorum. Et V. 'PHZI- 
^PXOS. Necnon Etymolog. Magn.V. ASTYANA3. 
EtJoannisTzetisChiliad.il. 618. IV. 198. XIL 

4 AfFertur et Afclepiades aliquis, ad Idyll. V. 
102. Ubi agitur de monte quodam. Confer Fabric. 
IIL p. 650. Et Etymolog. Magn. V. KOAOSYP- 
TOS. 

5 Plures fuere etiam ejus nominis medici. Fabric. 
XIII. 87. 6 Fabric. IV. p. 537. Vid. et L p. 387. III. 
p. 676. Non hic loci praetereundum puto, folenne 
fuiffe veteribus grammaticis Grsecis, ex hiftoria fae- 
culorum heroicorum nomina repetere, quae fuis ope- 
ribus ambitiofe praefigerent. Valckenar. Differtat. de 
Schol. in Homer. ined. cap. xix. pag. 135. Fuit et 
Neoptolemus epigrammatifta. Athen. X. 454. Con- 
fer et Fabric. VII. p. 66. 

7 Fabric. XIIL 345. 

8 Viz. " Vitn^yu^ h K«®- YnOMNHMATIZfiN, 
&C." — N<>(^-v«/) h K«9S 'YnOMNHMATIZQN <pn- 
«y, &c." Confer Etymolog. V. A0PIBHS. 

9 Vel potius ExcERPTA ex eodem. 

10 Euftath. ad Homer. edit. Roman. p. 20. Vid. 
et p. 107. 302. 

1 1 Opera ejus haec videntur effe. i. Hsg^ STir- 
M£iN, Jive de punBis apud Homerum et de differentia. 
qua inde in fenfu oritur. 2. De interpunStione in 
genere libri fex. 3. Horum compendium libro uno. 
4. De punflis apud CalUmachum. 

12 Fabric.ibid.VII. 46. 1. 276.337. II. 489. Vid. 
et Suid. in V. Frequentius adducitur in Scholiis 
Lipf. ad prinios xvi. libros Homeri. Fabric. XII. 
p. 244. 

I 3 Vid. et Argument. Callierg. Idyll. III. Ubi 
et Apolloniu& grammaticus, Dyfcolus puta, citatur. 

ad NOTITIA SCHOLIORUM THEOCRITI. I37 

ad Idyliium XVII '. Amcriae nomcn ipfe attuli e fcholiis ineditis, ad Idyll. I. 
32. 92. Recenfetur inter grammaticos deperditos a Fabricio^. Eum quafi aiic- 
torem cujufdam varia? ledtionis apud noflrum, loco modo citato, Cafaubonus 
adhibet; grammaticum, uti ait, antiquifTimum, Athcnaso, et Sophocli veteri 
Apollonii SchoHaftae, laudatum non raro 3. Amerias etiam aliquis faepe laudatur 
ab Hcfychio 4. 

Hi omnes Theocriti Scholiaftae vulgo dici folent. Non quod omnes, ut ego 
quidem exiftimo, ex profefTo fcholia fcripferint in noftrum : fed potius, quod ex 
horum nonnullorum libris et trad:atibus criticis loci citati, et jam olim ad mar- 
ginem Theocriti fcripti a grammaticis appofitique, demum celTerint in fcholia, 
Nicanor Cous certe in poetam noftrum ex profelTo commentarium vei interpre- 
tationem contexuit 5. Cum quo forfan adjungendus Amarantus 6, 

Scholia in Theocritum primus vulgavit Zacharias Calliergus, e variis Codici- 
bus a fe colle^la, et editioni fuae Theocriti fubjunxit, Romae, A. D. 15367. 
Ea de re verba ipfius habe. *' Ka/ 'zsts? ri^Toify tza «? tcuitu iv^ia-xB^ivct c^oKi&u, a^Tiva, 
" iv 'my^ot? ^icoTd^^iva ivpovTig ouiTi^dtpoi^, ttovu 7ro))Kca etf iv avr/i}cc^iJi.fiv.'* Jam vero, 
ne credas ita haec compegifTe Zachariam hunc noftrum, ut epitomen majoris alicu- 
jus commentarii five integras coUedionis ederet. Contrita haec fcholia fuerunt et 1 Ubi graviter hallucinatur. 

2 Amerias fcil. Macedo. Tom. VII. p. 49. Vid. 
et III. p. 640. E Meurfii Bibliotheca Grseca. 

3 Le6l. Theocr. c. 1. p. 239. Confer Euflath. 
ad Homer. Edit. Roman. p. 1958. Necnon Schol. 
ad Apollon. Rhod. II. 192. IV. 1492. II. 384. 
1284. U^^ citatur Ev yXoiojiM?. Ut ab Athenaeo, 
L. iv. pag. 176. C. edit. Caf. 

4 Locos indicavit Fabric. IV. pag. 555. Vid. 
ct. I. p. 386. Confer Suidam, V. AIAKONION. 
Et Etymologicon Magn. V. AIESH. 

5 Vid. ad Idyll. VII. 6. 

6 Cujus commentarius in Theocritum memoratur 
ab Etymologo Magn. V. AIEKPANnSATE. A;^- 

^i]oi 'TnOMNHMATIZSlN to K^vXtstoy &ioy,e/lii, a iTn- 
p^«^>) AvictAc;, j) (E)oiXv<riot. Quam tamen ibi affeit 
etymologus Amaranti expofitionem, non hodie reperio 
in ineditis fcholiis. Ut hinc videas quairi mutila ad. 
xios haec Colledio defcenderit. Ante Suidam vixit 
etymologus ille, nifi forfan ejus sequalis. Vixit au- 
tem Suidas circiter A. D. 1000. 

7 In animo habuit H. Stephanus auftam correc- 
tamque editionem horum Scholiorum edere. Prole- 
gomen. ad. edit. minor. 1579. fol. 2. Porro profert 
Cafaubonus c Codice manufcripto Scholioium Theo- 
criticorum, in Genevenfi Bibliotheca, nonnulla unx.- 
^TK, quPB Vaticani Codices mihi non fuppeditarunt. 
Vid. Caf. Left. Theocr. c. i. p. 239. c. iv. p. 249. 
c. xviii. p. 277. c. V. p. 251. c. xi. 264. c, vii. 
p.258. c. XV. p. 270. c. xvi. 273. Horum pro- fedlo quacdam refpondcnt noflris ineditis ; et ubi non, 
fufpicor illa fiepe fuifleGloffas quafdam, quas Scholia 
tamen nuncupat. Hoc verofimile eft, quoniam Scho- 
lium cu/iKhroi quod affert ad Idyll. XVI. 4. [ Left. 
Theocr. c. xvi. p. 271.] de V. othf^Tts, eft tan- 
tum Gloffa in aliquo Vaticanorum. Sic quod affert 
ad Idyll. IL i. eft Gloffa Vaticani quinti inedita. 
Le6l. Theocr. c. iii. p. 246. Sic quod affert ad 
Idy]]. II. 30. Gloffa eft inedita Vaticani fecundi. 
Left. Theocr. c. iii. p. 246. Idem adfcrt ad Idyll. 
XVIII. 34. [Left. Theocr. c, xix. p. 278.] Scho- 
lium, ut iile vocat, quod tamen pars eft Gloffae in 
Codice fexto Vaticano. Vide Kufter. ad Suid. V. 
KEAEONTES. Praeterea, ut puto, nu]]ibi fcholiis, 
etfi Gloffis, illuftiatur hoc Idyliium, fi excipias tan- 
tum unum atque a]terum verficulum circa initium. 
Dicas pauxiilum intereffe inter fcholium et Gloffam. 
Veruntamen hasc rite femper in Codicibus MSS. 
diftinguuntur. Patuit etiam Cafaubono Codex qucm 
vocat Romajium, qui forfan erat aliquis e Vaticanis. 
Lcfl. Theocr. c. xxi. p. 279. Confer Epiftolara 
prasiixam ejus Ledionibus, fcriptam H. Stephano, 
1584. pag. 237. edit. Commelin. Codex Thcocriti 
nu]]us nunc exftat Gcnevae. Denique Salm.afius ad 
Aram Dofiadis, p. 15 i. iaudat Scholiaften ineditum 
ad Idyll. XII. Quem nunc habes. Idem memorat 
locum ex X)iix.h)Tco Schoiiafte Theocriti, fcil. A;^iot, 
i^tft f^xxH^. [ut in Hefych.] quod non eft in laeis. 
Ad Solin. i. 156. commu- 1^8 NOTITIA SCHOLIORUM THEOCRITI. 

comminutaT, ni fallor, ab otiofis grammaticis, longe ante Galliergi ternpora 2. 
Tantum ille edidit quae late fparfa in diverfis Vaticanis Codicibus invenit, bre- 
viora illa fada jamdudum, et contradiora ; magnoque et laudabili labore mem- 
bra vel disjedaVel luxata, quo nexu potuit, in unum corpus utcunque coegit. 
In his una componendis et aptandis nonnulla quidem, fed pauca, reliquit ; quo- 
rum quae legi digna, nunc caeteris reftituta damus; ex iifdem certe, ut videtur, 
Codicibus, quibus ufus erat Roms agens Calliergus. Verum nonnunquam va- 
rias ille Codicum fuorum lediones vetuftis fcholiis inferuit 3. Hocvidetur ex 
iftiufmodi verbis paffim occurrentibus, " T^ix^^ ivpof/,iv ^^d^i^ivov zv rois Trctp nfxtv 
" ccVTi^oLCPoi?.'' — " T^a(piTou\ KOLj, &C." — " rfcttp^m k tivs$.'' — " Et< ^i ro Trcip Vifxiv 
" Ag^^^si^oy." — " Ev ci>Koig ^oi(pS72«/." — " T^<%^? ^&^ (pipiTOj iv toi? avTiypci<poig.'' — 
" Ev cLy^oig cLVTi^cc(poi$ ypoLpiTaj." — " Ti^,poLx^? ^^«t/ tHto ypci,(piTCLf iv Totg 'tta^ rifMV ctv- 
" Tiypa,<poig.'' " Ev eTipoig h ypACptTcij'' — " Tpct,piTci\ ^cc^ actf iSTOdg.'' « — " H ypctp^ToLf — 
" oog IV TKriv." Quod et paffim probari poffit e fimihbus pluribus 4. Etfi fateamur 
iftas notulas comparere in fchohis hifce, prout hodie fcripta jacent in Codicibus 
Vaticanis. Hifce membranas veteres poterat interpolaviffe CalHergus : fed faltem 
hae notulae cum rehquo omni horum SchoHorum textu conflant unaque leguntur, 
in apographis quae, propria quidem manu, Codicum omnium Vaticanorum fecit 
accuratiffime fummaque fide Cl. Sandamandus nofler. Poterat etiam aUa non- 
nulla vacuis fpatiis prolixius alleviffe CalHergus, et de fuo intuUfTe. 

Sed ut haec omittamus. Apparet, id quod obiter attigi, Schoha in Theocri- 
tum, quibus hodie fruimur, colleda fuiffe e majori ahquo opere five commen- 
tario, a pluribus forfan interpretibus elaborato ; et in unam feriem redafta, com- 
pendiumque quoddam commodius, ab epitomatore aliquo vel compilatore. Ha- 
bentur quidem verba hic, et afferuntur fententiae, Munati, et Afclepiadis : ci- 
tantur tamen et traduntur ab ahis. Nifi velis quod hi casterique, excepto Nica- 
nore et Amaranto, non fuerint, ut jam dixi, ex profefTo Schohaflae in poetani 
noftrum j fed quod tantum hbri ipforum, fiquando res tulerit, adhiberentur. 
Praeterea Nicanor memoratur hic ab aHo, nefcio quo, \jz7r^v>?^it]i^&)j', cofnmentans^ 
in Theocritum. Non hic ergo extat id ipfum ejus 'r7rcf^vr,fici, etfi forfan ejus 
medulla. Non legitur hic nomen Amaranti, quem fcimus in noflrum ExJcojy 

1 Ita tantum excerpta funt qux hodie leguntur 3 Forte et in compingendi opere aliqua mutare, 
in Apollonium Rhodium dodliffima Scholia. Vide necefle habuerit. Mirum enim ut difFufa fluftuet hsc 
Titulum ipfis prsefixum. Et Ariflophan. Schol. ad farrago in Codicibus Vaticanis, Quod ille exhibec 
Nub. V. 397. Inquit Cafaubonus de Scholiis noflris Codex, hic omifit. Vel vice verfa. Nec unus fere 
loquens, " Utinam extaret illa prior ColleSlio mera efl qui alium ullum fibi fimilem habeat. Conjeftse 
atquc integra, &c." Left. Theocr. c. ii. Anne vult, hinc inde, et quafi fortuito depofits funt, Scholiorum 
ut alicujus cura, publici juris fieret originalis ulla ho- lacinias. 

rum Scholiorum collectio ? Ea ccite-jamdiu pc- 4 Iia jamdiu vocabantur Calliergi fcholia. Ut a 

rierat, et epitomatoribus fuis, ut fit, locum cefTe- Daufqueio ad Quintum Calabrum. p. 10. v. 37. Et 

rat. -ffimil. Leopardo, Grut. Lamp. Art. V. p, 392. 

2 Faflum hoc ante Euflathii terapora puto ; qui 661. Ne plures nominem. Quin ec in Titulo non- 
TO «? ©soxe^Tev, ColleElanea in T^hcocritum, laudat. nullarum pofl Calliergum editionum vetuflarum, 
Idem vero memorat iiTiv^tny^ QioK^tnt. 1685. 37, " mstw ruv ^/^chtm '/jot/^ao^m ra Kx^i.a^yii Tmvo cy^«- 
cdit. 1550. >,i'^»v." 

com- NOTITIA SCHOLIORUM THEOCRITI. I39 

compofuIlTe. ' Nec etiam Theonis aut Neopitolemi. Eam ob caufam tres iJli, 
poflerius didi, potiffimum conditores horum Scholiorum reputandi funt. IUi 
etiam poterant commentarium Nicanoris intexuifle, et Ubros Munati et Afclepia- 
dis Myrleani hinc inde citavilTe. Utut haec fuerint, agnofco pofl-. ilios manum, 
non modo confarcinantis, fed, quod diximus, etiam compilantis ; unde integra 
minus, longeque brcviora et contradliora nobis haec tranfmifTa funt i. 

Antiquis hasc forte temporibus fada. Veruntamen, vetuftis illis grammaticis, 
five eorum compilatoribus, piuta deinceps recentiorum irrepfere; dum fcilicet an- 
tiqua illa iterum confarcinarent, fludioque novandi emendarent, interpolarent, et 
commentis fuis amplificarent. Mirum fane elTet, fi fordium Byzantinarum 
pura prorfus ad nos ufque perveniflent. Chriftiani grammatici raro aut nun- 
quam exempla e profanis fcriptoribus adferebant 3 imo et e Lexicis expungebant 
et agebant paffim ifliufmodi teflimonia, tanquam inutilia additamenta. Ad 
Idyll. VI. 21. citatur verficulus e Pfalmis 2, ut in notis ad eum locum mon- 
flravi. Jam vero mirificum hoc habetur, de cenfura fcilicet ecclefiae, in fcholio 
quod nos primum edimus, ad Idyll. VII. 105. Sermo fit, de homine molli et 
efFoeminato. " A(p' ov 24^- Ti// EKK.AH21AN, Kcq sv tcj |S<(W, KoiS^u^vif^^a, M^Tctf" 
" Hinc To Tpv(pipov per ipfam ecclefiam, et in communi vita^ fcajidalum dicitur." 
Scilicet in haec verba mutatum reformabatur, a novatoribus illis infulfis et offi- 
ciofis, antiquum aliquod aliud fcholium ; nam ahter eum locum Calliergus 
edidit 3. Quinimo plura fpecimina Byzantinae Graecitatis et barbariei, hifce col- 
led:aneis extantia, dedi in Notis Idyll. XVIII. 32. Abundabat, medio ut dicitur 
jEvo, Conflantinopolis glofTatoribus, lexicographis, aliifque de eo genere homi- 
num : quibus non fatis vifum eft Grscam Jinguam et antiquos fcriptores Gra^- 
cos non intelligere, nifi et infcitiae fuse monumenta etiam pofteritati traderent4. 

I Hoc interea notandum. Solus Nicanor et Ama- qua Moiy.ihvtrih? utebantur. Byzantinis perfamiliaris 

rantus diferte ab aufloribus antiquis traduntur com- erat veftitus fceminarum Macedonicarum. 

mentarium in Theocritum fcripfifle. Puto, dicuntur 4 Quo Jiteratorum genere Conftantinopolis fcatc- 

in eundem Scholiaftae Munatus et Afclepiades, quod ret, quoque in loco res ibi literaria fteterit, circa 

eoium verba in his Scholiis citentui. Quod vero A. D. 1150. colligimus e Joannis Tzetis Chiliadi- 

fcholia in Theocritum ediderint Theo et Neoptole- dus, IX. 372. Poftquam dixerit fubleftis nbbatibuSy 

mus, id, quantum colligo, tantum conftanti traditioni fanftifque hjpocritii, multa dari, debita melioribus, 

videtur innixum. Etfi auftor Etymologioe ineditae adjecit : 

Bibl. Reg. Parif. citaverit ©s«»®- "YnOMNHSlN A^^utizh SYrrPAOErSl h META^PASTAIS 

Theocriti. Prasfat. Hefych. Alb. Tom. ii. iv. Jam fiitxtm 

quod attinct ad Amcriam, ejus nomen in Codice Aiy*j mET A^V AI.Al f^h (AnHSi ■nmxvTn; fiiZ?iH. 

quinto Vaticano adha^ret fcholio cuidam prius edito, -,' . 

^, ,, „ , c j • rn -j » r^^^^^r,^ Homtncs autem scriptores et paraphras- 

ad Idyll. I. 32. Sed imperrecta videtur lententia ; 

quafi non ibi abfolute fubfcriberetur Araeiias, fsd ^^ , .^ * ' , . 

^ . . n- • j 1 . .. ;j„ ..► jubetis iNTERPRETARi ma^na volumina. 

potius ut ejus teftimonium adduceretur, et excideret ^ * 

V. (pjjm, vel fimile. Citatur itidem I. 97. Ntmne Mox inquir, fe ipfis uti audoribus Grxcis, non sg- 

Neoptolemus, grammaticus nempe, faftus eft unus ij.rrjtvf*x<rt, interpretationilus, ut mos erat. Chil. V. 

Scholiaftarum noftrorum, ex eo quod hic citetur, ut 951. Libris autem tranfciibendis, etfi melioribus 

praedixi, Neoptolemus medicus ? Facile certe con- naium, teftatur fe vitam tolcrare. ibid. 941. feq. 

fundi poflent. Dein propter iniqnum de ftudiis fuis judicium, omi- 

2 Ayxtxnt^t? <p»'i ui tf^Ticu Plal. civ. 2. natar futurum, ut ConftantinopoHs demum tradatur 

3 Ad Idyli. XV. 21. nientio fit veftis cujufdam barbaris, et barbata tota fiat. Chil. V. 941. 140 NOTITIA SCHOLIORUM THEOCRITI. 

Caeterum, quodcunqne iniqui pafTa fuerint hasc fcholia, vel injuria interpola- 
torum, emendatorum, epitomatorum, colIed:orum, grammaticaftrorum, vel de- 
nique temporis, et fcribarum infcitia ; multa habent fcitu digniffima, quaeque 
fruftra quaeras alibi. Bonae efle antiquitatis vel hinc credas, quod audor fcholii 
ad Idyll. IV. 6. teftetur fe non invenilTe nomen ^Egonis in Olympionicarum ca- 
talogo I j vetufto iilo quidem, ab Hippia Eleo primum edito, deinde audto et 
recognito 2. Porro unius interpretum noftrorum verba citat Galenus 3, ad Idyll. 
VII. 23. Atqui mediocriter imbuti Graccis literis facile videbunt, quid hic probis 
fcriptoribus Grsecis, quid fciolis Byzantinis, attribuendum. 

AihtHof- y»^, hhii>(ge,, firi Tfu? /3«|l*g»<; illuftrare. Sed in viam redeundum. 

AeS-ji? uXuTfi, Kc^ ^tiTYi /3(XgS«g5«. I oxvy,mtviy.m iXiy^g. Plutarch. NUM. fub init. 

Timo enlm, ttmeo, ne forte barbaris ^qualis_ erat Democrko 

Tradaris captiva, et evadas barbara. ^ Cujus genens fuit Anftotelis hber, did. Xlv^^ 

. . ,. - . ,/.1.1 "'**"' «>'«pf «<?«/> "Ve 'S.y.iyyfii. Diog. Laert. V. 26, 

Quali tamen mgenio prasditus fuerit, qualefque libros g^ Hefych. V. BGY0OS. 

compofuerit ille vir, qui fibi fupra faeculi fui captum ^ neg* rm ccTrXm t>oi^^y,m 5i«/y^s«j. Vid. Op. 

fapuifle vifus eft, doftis notum fatis. Vellem fane Gj,ig„^ ^M. Tom. II. p. 149. V. 618. 
hunc locum, et per fequentia etiam fsecula, pluribus ( 141 ) ^ X O A I A*. E I A T A A. 0(. I, A A Y. -i^iXVTUi Tt 6C. ol ^j A*g/taf v^tTrBvTtf »0 
XX 'J *" ^«^> «f * ipfXiSfSfjev T^iTTismv, VTn^ou^n- 

iB/JUI T«V X^JpAiV. TO p4«g >)' TS XpJfOV T^OiTTt» «f fl{, «K 

•v/^AWfn», ««V* S)»(ruiiSTty. Ev xXt^a) [%«A<ai] »t«. T« 
«^y Ti»£f Ae^vs-<» ot< fptXUTPCi, tov >) T^iTroiv/Jov «j pi, 
A^^xiwj. x«/ « |iA5if »T«< xXtj^vaaz, •^ivS)iTvei » ©eexg«- 
T®-, 7my6' etXtoi; y^^pMV. j<«/, Ot^;!j <i|!/t<» t«v ipUTtc. KUf, 

Tl TTvB-' el^v' XMf XX^X 7TZI)3^X TOtCU/TZt iyU^ltOVfBjJX T« >^- 

»«»<. ■>J'I0. i^^^e^l^sc-^ yxp «/ OTTVf <Z5C95 Wj w»a<*J T«<;» 
Ciyif4,vf f^^OfBiJaj, ■^i^Q/TiAS/' A, j) tb fiiXi(rf{^, v) t« 
ffi/g^yjt^^, J) T« x.^sif^, [A»»f. ■>I'<}t/p«r^ tt» ^i^^oi, Tnitx 
^w»);.] A^Mi, ■^ t^^vtta- fAefi , Ttj f/,ivvs/<rf{^, UfOfi^TOTit- 
VJTinTn\ oS i Xi\ti ttu^ tIuj th vi^^v ifioTtjfu, >(^,7x fjtt- 

fJtflTIV T)jJ (Puv/li, ■^tJvQ^S-fi^, fit.iXiTflX, Xx^krif^a,, [To 

At^rlfl» T<y» ^vlisuy XTrrj^f^^.^ o^r» KUf \/^^g(S^, a XxXoi. 
jj JV (p*»>j T<tf» }^7U fji.if/,Yiaty, t^^JtcTH^ x,etj to y.iXxgvLfii. 
Ofjtfl^o?,'-^ — >(^TH%of3/Jey xihxpvl^fi. TiyiTz^ ot "i^in th 

'^l^W, T« XiXTVyU, i\ X X«/ 1^«J TTK^' Ofjttl^a). KVQ^ii)? S\ 

M}-tTKj ■\ptJvQ/,^eiy, T9 8» Tet? acn rti/x MTriey rj^y '/i^^y, 
'TW.^ 10 ;//<«» ly TKt? ^^ctii, -/jyK» ywf xt{ocMi. ffsf.TK- 
^^>j?7J4A(j A ;t«/ 6?r< T*'» elyS^pm. ^^tjvpiLiio-i yxp uj 7n- 
TVS, oTtiy fiTnS-oxri, Tr\ fi»<*T)UT< noy ^vX^^jy e^AL^ofAiyrii t:}? 

^Tytrii, aj A^tii<pxyy!i e» Nsc^eA»*?, T>;^f ^otH^My 

«Trd^v vXXTuyoi ■^JvQ/iHlr^. H ^ 2tlcf,yetX ^ Jcuj ro f|))5 
tp^(j HTUi. AimKi, x.ctj K Trtrvi %yMyri, «t<j «5J yng^t rcM^ 
vry.^H, ko^ctv Tiyx fiiXiLi, iiyn» f^tm f^tiXni xcif jvB^f/,^ 
17»«? X^itta-i, tIuj t*)» ^v/i^diy Xi7nr,y XTrrjyviciy. tHto p^g 
iiw Tfl ■vj/<^p<9-,t{^ fAt^<popiKei>i ^-OT Tft»» XvjfUTTuy, >iov eS 
ptA'^ KUf <Tv T-/\ <rj^y{i fx,iX7reti, pUTrshf. [A^wj. Koj 
W 'tS&i 7K<j TDjp^^j TnTf j iKetvTj yiov 7J fjtiXiapyl , Xcf.m T9 
*l/*^ S^o" fi^ > cM/Ti m y<^g<^^(7BS, iiotuf; fjtiXiZ^H, A^X 
pv iioioi'; av^c^eii, x.uj roanvTov t»j «^VJ v^^yj, ui «V- 
^«j To e^rAjJtA*» MJ^ttpnfiTW, « |U» «g^ i Uxv eiov ^«v 
^»« iJT)a{.j A«\WJ. H^v |W{» T« 77)J 707«'®' '^'^ e^o- fj{cf^ 
tKe^yr,; rtit Tru^ tcu? ^^<j Xiyjpui eiahvrm. tiov f^ xctf 
gv, u cuTmXi, -vj/^^e/.^ftj. AX^us. To ipi^^v^i^Hy rtyts 

tVtfDtT^^n-Ct^^ (pXa-fy, ft)J Tfl, KPIKi ^VpV, KCtf T9, ITiXji ^ efJu,Xf^f. KV^lMi h tm TMt i^lvhlJl.itU1 r» l/^J»'^!". 

^«» XxfA,«xyisri. "^tjv^ ipijv^&-, m ^grvp |W*^Tup®** 
Kctf ^Jv^e; ■^tjv^n, cii f^^^rv^es fxx^rv^ts. ro ^ '4''^^ 
TFX^ T9 "Yi^i, « arifjtenvi tUm Xoih^ixv. ri Trot^ t« •^iu^ 
T« XiTrTvvu, Kctf rev ^v^' eryifjt»<vei et rtc ^eiXni TTtei- 
^^x<nKai. ro ^ "^ijos, xtto rev ■^ivhn, x^oteX^ rtt t/» 

KCtf TSOTr^ TOV t «J i, KCtf Tit ^ tii 9", •^ijoi. AiTOXoi /ll 
«9-<» fl< 8» Tfl<J CMTna-i, T»T£5J» V-^YlXoii TOTrOif KOtf TgJ6- 

^«•<, TKj eotyjti vifj^svrti. oviu yit^ ^<A« t« ^««r. TH- 
NA. Ef9"«fl« fl«»7i T» tKeivn. [^Ae^^iKoi?.^ ei yc^ AA»g<«j 
T« {««vej T>)»ej Xiyno-i' y,aj t« exa»«, t7)»««, XvxXe-yix; TtC 
JyiXv>(^, Kctf xXlsui, Ttivx Au^iKOii nnt XiytTvt\ etitrt rit 
£»«»>]. fl< ^p Aufteii zroTt fjtiv ^x^ptsai ro t xiri ns x, 
Ui ivTcu/fu,' ■zrert ot ro k Xvn rov r. iKavri yxp jj», Kttf 
}ic/,ru. x<pa4pi<nv riS i, Keivri. tK^eX\\ m i, xetf T^OTrYi rev 
i «j ^, Kcif rli K «j T, Kotf Tew >) «j X, mvx, 

Z. MEyMSA. AioXiH^y SfJv «wti t» fjttXt^et, o {«, 
Xiy/^ui /1^1 x,cjf ccoi, fjtiXri ynp tkj «J^j tXfpv, «5 «ee^ 
n<»i^^pflj Tev n^fvflf (^xa-Kiiy-. 3 Tfl (7-aM/T6f jttsA®' yA«^«f. 

TSTEfJVj £<S«/TS» 'Jt0)/,V «^«J. 

3, STriSAEIS. «»7J rev crvz/X^H';, Aa^iKas. ei yxf 
Aufieif ru, odLiTt^, (a^tniTra, ruv \rif,{otruy ru, c-ti «j Ajj- 
p^vTK, «j ej Troiisa-i, ro < ^»»» iy.^Xt^oovTfi' ro <Tv^t,&t 
yx^ av^iroii ^xpas-i, ai xctf tv ron XTrKfiijt^pxroii rt 
(njfiiZ^eiv, trvQ/ia-hy, 2^.Xv!tin h ro ^, «j tw, «I at u» 
ovyKiifOfjov, ^i^ix, A^ui. Sfg/^«y t« 2^ mQ/tyy^ 
[xtXTniv' uooTi^ oziXTpt^eiv rv ^^ imXTny^SS (payen, xttf 
eu/Xeiv, re §i' ou/Xa fjtiXmiy, ui xtttj rovruv htXtv, -— X' 
a fttv Tcf ffv^tyy, Js rv if^Xov ou/Xev iJuKiv, AvXet Ax- 
f/3irot4, avpio-oi S\ Ax(pvii ^urcoi. Xv^il^u Kttf to H3^ 
^vpifi Xiy», n (ppovW ov^t-rlu h. jTn av^ta-f/(^v to S^l^ rev 
fOf^r<B' Xf^iru^xrui. KCjf av^iflu itp x^^jXa-f/{QV f/ti[x- 
nXTiKUi, ciov, tTv^crlu nv», ccvli rov yX^xX^u, Kctf thi 
(TvfirlofOfJMv fnvj nytsv ruv ffjt7rcti(!^ofjttvuv. ^^cf,(pt^ei r» 
tioetv, Tov trv^iC^ety, xctf th cvjXeiv, KQUf ruv toihtuv, T<f 
7» |i*iv fitiXei t^iv fjisvov' Tfl hi «^«» i7n Xoyev Xtyirvi 
%f^fiiXqvi. META. H^f», X7rsXx%oJv ei<rtii, TKTcnv, e» * Moneo le(5lorem, Heinfium nonnunquam correxifle, raro qui(iem et leviufcule, textum horum Scho- 
liorum ; re non notata in Le(flionibus fuis Theocriteis. Scquimur nos textum illum Heinfianum horum 
gcholiorum, refpe(^u tamen fa;pe habito nd primam ipforum editionem ZachariiE Calliergi. Notahdum porro, 
Vat. 6. cqm figno +, defignare Scholia qus textui adjacent in eo Codice; veram Vat. 6. fmc illo figno, 
^UJ? fwnt fcorfim ad calccm Codicis, I nv«»?. leg. ^mni. V?itjc4i?. 3. a (V70(4. leg. Vat. 4, 3 t9 o-e><jT<k, leg. Vat. 5, u 142 I D Y L L. rn ^"Kv^ rv{ S^^ Tii nfiy^i, ru Oiiiirt^Hct rov n^voj 
fi«j. rav Js x?ib.cov iti fsr^retoi. TIANA. Tav UoDioi ol 
uiv Xiyacriv ijnv IlyiviXomji zcif TrvMm ruv fMvnTvie^m, koj 
JSigi rovro Xiys^ y-ct^ Tlotvx. E7nfA.iviaiig aS iv roii Tniiri- 
fH^a-n ^eeorev, Aio? km\ KxX^i-^v?, Yloivoi ko^ Apt^-o» el- 

^vySVi. AfHTtTTTni? tii iV Tftl h^liO/.OiKm, A105 X.c(j VVfj(.!pi]i 

Oivtjth?. et ^e Mytsiri 2^ rovro Yloiv, oji tt/j a^oi^i i^t 
ayifAeiov' rart^, rov ■zircmrog. o^v Kv^tug rss^m^^^djirK^ 
Hoiv. ffvvonceiiiTcci yoc^ *s /^^(pfi rov ^ov r<a ■snfn^vrt, 
x«/ TO ^iv ruv Ki^rav oi,7rBfjt.tfA,iiifi^ iXtn y,c*j mXvivm, 
x«/ [/.yiyia-x^v? (poccnt ev«/, ro h ■srx^a^uXtv «AjjtpS-o/, ttjj 
yfli; (pxv7U(riecf Hiii{g,. ru ot y^.ria Xxaoe, roiv rrii ym 
uipuv, KOj ruv iv cair'^ 7rt<pv>i$rwv' rlw oi i7wg/.yp^, ruv 
iv 70) n^T-uca ^ zrvc^uf.{s/iruv {X.tfiti7iv eivuf, ro oi eti^co^x^ov, 
ruv >(^f^y.eh)v rui oicpvioliii rot^^s, y-Oj ruv oiito vi(^av 
'^oj^wv n§eA rov Hl^ fAirUfioXuv' Kctf ru y^ru, ran^ 
rovs u,r,oovi ou>ni?, ffyjf^ectvov'^i rovi vXuoeii roTrov;' xcif 
ru )(^,ra /i^^ol, ayiftoavomi ruv ofuv ru r€oc^x. t^e^ 
St KOA rv\ LCicc yiiQ/. ro ^iTrXvov, HTifiUtvov rluj ig^yx.a^cMi' 
rri h x^yj nsv (rv^.y^ct, ovf^ivovcmv rovi xvif^m. T« 
/i ^dlinoov, tvtere fA,iv e^n Tu^iUi Xiytru^, ivtort oz ivn 
tiQ/iB-fAtlcrtui, y^Ju xuf ro rzj^Tov, ruf re r^trev, y.ctf ru 
rrii eC}(3Xov!h6i/i rwurrii. itniwjzt oi ro atvn^ov >fof.TU ro 
tt^npov a>jfi^ive[v/}ov Xiytru^. AIIOISH. KofA,ia-yi. ui re 
Xx-if^vi, cum Tey A))^»). rovi p«g fii)^ov]xi ■pn^ta-Tma-tv el 
Au^teii, h%n, A^-vl/t], ^x-^Aj noij ru of^tx. 

4. AIKA. To «<>(^ ««'TJ T» «xev t?}' rlvu ^p « ^(p- 
^syjav rftTrisa-tv 01 Au^ieii «j ttjv «/ [J^<p5«fJ9v.] t« ^e 
f ■\'tXov, eii X fii^Xi"' *'*''' ^"''''' ut>(gt., xg^rifiti, Xfru- 
uti. x^KUi evv QioKftr^ t^ireivt re x vvjj. rm yx^ 
Auptiuv eii X ^(l^Xt^ ro t rov qiw^ti>(3v a-uooicrfA^v rii- 
mvTUv, euT®-' i^iTetviv, Kccf ■srx^xcf.nuv o-u/jti-eiXt, 
AAi^H. 'EKTtTurct\ ro Xx, ^ijcf. lo Hvccf Au^t>($v, ai ^rj- 
vtv Aa-KXri-mxhii, iiii <piiaiv oTi kuj ^fXfQj fnv. 

C. AI. Hysv, M ^>i i}f^i Tii rex^sv ^oivuf rca 5^»i, 
HOj Jha^ euyx, JnXetui^, av A>)y';1 ^l-^Sf-fev, tm ^/jXvy^v. 
Xif^fi®' yx? XffiviKUi fA.lv re»2^i, JriXvKUi ot, jj tvt- 
twa-tcciX cm\, <5 ivoi ^if/.uvoi S^nazc. fj(^7hov oi xou/jxrov 
uri tytiv rivX rSx^^v, xX^c-t ^Ajjit?/ Jtoi cuyx Xxneiv, azt 
hf)yt(nru\ y^f^^of^^'^. Te ae >{^.ru\\ei fjCiTXipo^iKOii xvn rov 
X^Tiviji^icnrzt^. ro a-uvrovov rrii oiatui ^^. rev >(^Tuj'fet 
SijXei. 

6. ESTE. AvTi rev xvxf^tXKr^. tK h h mrn rlcu 
urjTm riloKVtoov etiXet. ori oi rrii fx^Tm rtTOKVtxi ro Kftoci 

ri^ov 857, (pYiO-t Kojf Ha-ioi)i?, Ketf fiooi vXo(px^to 

x^loti f*.ri7ru meKVtcti. r^x^trctf x«/, ti r' ctv XfXiX- 
%v\i. Ev xy^ca' cti)(of, rtf)^. Ectv tKetvoi Xx^k xt^xcpo^oi 
T^x^v { Kt^xoi y*^ Kccf Kifxa-<po^®-, to ouire, ztxluj oTt 
ro ft,iv 7rBimt)(sv f^, ro Je Ki^a-(pi^®; tf^ivev) cayic inj 
A()4'si. £«* oi cMyx, XxriYi tKetvoi ■yifoti, «s at >(ff.Txy^ei 
xuf >(gf\xy^ivai, ri<^vv eKnXivcrtrctf, *i ^f(ot^oi. xtto fjct- 
ru^oooti m voUT®". re a-tu/rovov et rr)i ota^ui m^ rev 
ff^rxy^ei i)iXot. XI. T>i ^f^^ca st r(cf,Xev K^toti tTtv, iu$ 
ttv Xfii,t>\r\i ouirh/J, E^iipoi, fjcix.eA 4 r%tuv Kctf Tirlxpuv 
fi/ivuv. Xifi^^et tTH JyiXv)(sv, tui ivictuTa, rovTfnv, io/; 

tCl TiHWa-t KCtf UfJ(,iXx%ia-tV, X^p" it ^i ri^iTCtf >j ^fAXfOi, I. 4. 12. 

HKiTZ p(tfji.xs<^ Xi)jeruj, »<^ii ^fj(c/,i^, >> cm\, rcwr^. 
yxp cM%, y,ujf ^;ja,t^. ith oi rwv «pp£v<yv, i^i(poi, Kctf 
rfx^^s' 01 di 7rr;iriru\ koj tTTt rov Xfftv®- rev a*yu Xilaa-i. 
Kctf i?tv otoroti i(st'jov evofj(of, ro ui%. Ui iXx(p»i, xvjpot- 
TTOi, iTTTroi. ei t7n rHTuv 1^1(^01, risro nrt ruv (ts^oX- 
ruv cc^vii Kctf dfjuvot, Kuf a cttyti ivruoju., rnro fx iKet- 
1UV o'iii. ot rSccpi tTrt ntluv, riflo f^' tKeivcav K^toi. ve- 
fjteti ot 01 ruv izst$vi)cluv >(cf,X>ivru\ is-otfiojJii' e't oi r>ti tii- 
goii fj.i()thi, cuTTeXet. Qioa ot t^^uvlo et vofjoeti, ru TliKvi, 
Kctf TUti Mnauti, KUj m Toui Nvfilpcui. Kctf rcui f/,iv 
Nv[x(pcni, Kctf Tft) n«v<, [x«/] ui IV roii ofioi JiJI^Te^oav- 
rti, ct^olotti 9^e7j Kctf oturoti nat, Kctf iv roii ogiai ^^- 
re^fzart. tcu otYlctvt, ui ^u^m cwftyyt, xctf iTni-tjf^vi, 
Kctf fpo^cf cujTTiq ovTt, iii Kocf cuj\oi iTTt fjoiXisvru.^' rctti ^ 
M.Haztii, Ji^ T9 fji,iXetv cojletti uobv, uv ocjutoc^ i(po^6i. 

7. HTO. Kciiu^i^ti ri jfp^av n y^cc^i, ro vcpiC>t.^e- 
f^ev, 71 vz^r.^isv, Kcof 'J^joyfot^isv iv ru xJ^c^^ipiftS^. E» 
«?isca. H ro )(^ru^i. E< fAiv ftiru ro vJh^ tTrnyi ro ro, 
ruvro, OMjXjajJov rco 0, ei^v eu> Xe^i im<pi<^^oi euru. 
Hovrtpov, u zrotfAU/j, to a-ev f/.iX(^, v tKHv» ro uJho, e-ma 
y-vj/a^v Xtto rrii Tnr^ati >(^TU^ifiiru\ fjciru n^is. vvjj it 
(sr&frurii cujto, yMf J ova-vor,rvv •sofrt rov Xe^v, rca i}sn- 
ruKUK» xflfcf cvvi7mfof/.ivov. a-twrf^ii ^i ro roiarov Kctf 
rcf 7rt^eo xdfu. 

9. AI. IIj^2^oe«A))Tstf fjtiv ou7rT)\®- tm Tlxvi' ^t 
zroifAfU/j Tuti Mnazttf. /V vts; isru;. Ectv «/' Misouj rltu 
o\ciu, nfisv rL/j eVv, tb ^Xv astff-^xrov, Jiopev xy>>vf^, eault 
ris XXouatv, xpx av aUKilctv Ajiyv] yt^c/A. or^KtTUj /i mo- 
vig, i^i £71 ■y/.XxKro; oiof/fjiSi, ot vofjceii ruv f/.r,nfuv j*j- 
g/.^ovlii, io^ttc fioo-Kissj, KUf iv ioia) ay.Kca KXetisaiv' tM> ^t 
XfiiTKri tKc-ivotii ocfvx XXf>eiv, cnj h rluj oi'v yyjgav X^et^, 
Tjdffjv (V T») ftjrfV) 7U S^ivlipeiX ruv y.Haz-iv i|a?. 

12. AHS. Avli ra /3»A« Kctf ')iXai, xtto Jnfi^T^ 
ra Xw, To JtXu. ojtv Kctf Aaav ro tTmCpiXti, Truviti ^- 
Xuf/,iv. r) Au£/.}(3v ro A»iJ, )(cf,7u xpcttpirtv rrii ^ cmXt^x- 
«>)J. Qvfoti h TiSTO Xiyi, Trih, tvjuh n \Kei<n. Ta 
ot >(cf.^^o!^, Au^t>(sv. r^oyrrt ris a- Hi ^. ot yjtp Awptea rtv 
[j.iy^ovru ryii rtruprrii cwXjjyiucJi \to}v ^xpvrovuv'] rrn Xn- 
yaayii «j ^, 2^1^ ris | tKcpipisaiv. A^ui. Av\i TroTt ruv 
vvf/,(pcw. &iXeii u cc47roXi rsstSi ruv vvfjt,(puv uh iX^jitv, 
KUf >(ff,Bi%u4 eii Tov xviTYiy(37U rarov ro7rev Kocjf y(^,7UVTti, 
nyisv o^u/j. oTrov «/ ftvfiKui, rri avftyft fjctXTntv, rui ^i 
cti\ui tyj) iv rmh rca ro7ru ^0TKri(n>j, Te y^,7Uv\ii, ro >(g,- 
ra(pi^i;, oTTtp er<y tvetvltev ru ett/cufln, Xtjjtf) h fm rou 
ctoTa, yjc^ eu>cti>7>ji re^roi ujj',®- h/jTra irt Kccf )(^7uv- 
r>ii, Kctf xvuipigrii tTrt ra oujra KUf x^^^ucpi^vii. XiyiTit\ 
ot KUf cMJcwryi \vXx KCAjf x^ruvryt, ru Xiu Cpi^of/^x itetf 
Xff^u j^y-uf ctfu(pipii Kctf y^u<pigri, tTrt ruv eu/lm, [KAT. 
Kx7uv\ii a fj,iv 'Of/n^oi m x^^uiptfti hiXet' tvruvju h ra 
XTnvetfTiov.j TiaXo(pov ai iv rca 'ofj(c/.Xc») ^ ^reei* V7ricctt/i- 
rriKUi o^^i, 0? *«/ x^XmC^ y^XeiJ. [^XTrvftx^ Trui ttj? 
ycuct/i Jt(pJoyp^x(pa^ir,i, •^iXo^xipc-t'rvc\ 70 ytuXo(pov, 
ro ui xvuyiuv, Kctf y^yruytev ; y.uf cpxfjtfi 'on '/ru^ roi; 
TruXusoii yetiX f^tXep^x^itro, Ui Kctf tu Trztp WJrrii aiif- 
iteiftivx' vuu h et vtot Jt(p%yp^xCpav\ii, aK yi^Xricmv 
ric/J TruXeuuv a-vjvri^ictii rtXetui XTiXtTntv, X»s tfccjuv I Deeft Avrov, Vat, 3 . 
O-jTlagwv, leg. Vat. 1. 2, 4. a WttVTiwv avf/xftjv TDv. leg. Vat, 
^ SysrJwvoijTciy, leg, Vatican. i. 3-S. 
6. 3 Ova-ci.. lya-a.. leg. Vat.a. 
6 'KTiJfa', leg, Vatican. 5. 4 Tfwv f/nwv xm 
xetf I D Y L L. 
ttaf TfHt •^i)\»'y^tifli[^il. [rE£i. ywXo<p6* it u-^yiXo* 

13. mYPIKAI. OTTit tij f^v^ma^, i^' c6i; fjiiayj[^^f'^f** 
15. MESAMBP. T« fjLHaifiis^vov ix. th fjtii7ti[X.i^i¥ov, 

iKooM T» t, KUf «!7©(r%<7Tf Ttf /3. 

OY. Oy -TTffJre» es^^v, *i zrnfA^l/jj, f^e^TK tb ftearv tjjj «^tiS- 
£«« TV) (Tv^iyfi ^n^ojf . Tov Ueu/X Oti>ii>{cf.f^ii, oilui ■ya,^ 
Tnx^oi 6r<v. eM''l< t» ^tl^vi kkj #g^A©-* >)v<>(9'/ «Tra tjjj 

xetf xet «ro^? Tvi ^<v< cwris, j)7«< »v t»i f<v/, ^tfA,HX x,oXyi 

*W^D* '■*''''^^'» ***f *^ «^A©- ifti. [E» T7> y.i(7yifJt'r>^tK. n 

^KUio» >if/,ii iK vof^sv <n/g<^«v. To» ^^ Uct^x eihii(^fjtiv. 

HVU^ ^f eUI *1 KiKf/l.r,KUi XTSrlC^Ui CWXTmVi^, KUf X^Mi 

-371*^©- e5"< ^-7K ^yjjv. tbIs JV t7n vMov xvxttIi'^ i\tJ^- 

ig. AA. HyK», I TB .afe< t» 5"''««^** '"* Axfvihi fj^st 
Xtyt. T» «Ap4'««56, Tj<;^5 i'jfoy.ty yi^XfA,y,ivov i» tb<j 
WKo' »}jtt<v «fvTjy^?'?'*''' oiiXoion, xXja xeiotf' koj Xiy{ to 
eieid^s, xti-n nt Xi^^t? cm, AMftxojg, Kctj o-n 10 yx,f Tm- 
PiXKi >£«/ xXyi xuoi, ewTi m Xtyf. koj xXyex eiOii, 
xuf /3sA7<«v. A?i^»)g. A)i^X tv yu^ i>i Qv^m. to <tv Kcvf t» 

yXf, iTTt TVf Oi^^SiiooV X<po^C(. 9t^V. e^&Xi K{Of T8 TV, KOJf 

tTn rtf inr&lif!^ Xiye^S^ xtto n^tya, htu yot^ «♦ «»j A«^j 
etiisXfiJoi, i^i HTUi. AX^X Tv, oi Qv^cn, ot^ tk xxfti m 
/\«ipv<«©-. m/ yx^ xipmsv Kuf i-m ro TsXiov ttj? /iis>(^XtK?ig 
fA,ii(r>i;. HK cuiTtTrtTrri 01 'ioujtu, fjtjVi zr^iTreiv eiTtuv o-vpit^eiv 

}(Sf.TU TO fiiaZV TTJJ yif^ifoH 3^ T8V YlcWX, eiTU TOV ®vp<nv 

csz?'^i7^f^®' Koeiv. ov yx^ twvtov tri ro o-vpi^etv ru tc 
*Wv, x)it.X o-v^tl^eiv f^iv f^i, To ^Xjcf, Tv^iy^^i f/,iX7ntv. x- 
cHv 01, ro i(^tvo)i rixyaioeiv. ro tyi a-vfiyyi ^t ;^yi^ (pyiOi 

fAit) iTttf^OV eiVCif xy.TU TS f,(,l(7y,fAo^l10V, JXlg. TVV Uxvx, r-(f 

c-v^tyyt ^v[»jJov' i-m tUu tt>o*iv hi <ts^rfi7Ttrc(j, us «^o 
Ti ac-cw, Kccj a fA,tXoy * eujT>is t« Tlutii. 

[Eni. oxoTfo? TOfare?' KUf iv t*i jiim^XtKyi eotri zroXv 
«r€?cs«>jx«tj ftift vi>i£f.v,'\ 

21. Ti2. Tev H^yiTrev vvfx,^)ig Nx'i^®-, *i Xicvk? Ketf 
Atovva-it (pxtnv Ijov, ov Kuf KTJoztj tMC* AxfA.^/x>(^v owftivy-* 
fH$v etorat tjoXiv (pxai, rm^ £»<«<? ot, cu)ro<; i^n r<a Ato-. 
ive-oo 3. iK 77J5 irvfJisXoyioi^ yu^ <putvirttj\. er< yuo oIovh 
/5g<»j5ry©-, ^2i^ TKs iv Tzin /3x>e.pf^eic(4i Kccf fji,i^eu? iKootj- 
<nii. *) 'Tr^iKiTOi, <2e^'ii[a^Q^ ro «jri^f,^^,, ro oz K^vixahv, 
eu/Tt rts x^»)v«v. « |it>j tth roa vvfji,(pxi K^nvtoxi Xiyl, a)? 
ruv vvfAipav trvf)(^Jil^0f^6)V t« n^i/iTrt*' Tiva ot ro k^x- 
itxJhv, K^euieixi xmh%civ\o, x is-< hv^x tsra >{^Xv^x, 
Ev «A«. AEYP'*;^ \j7v0 riuj TrliXieui io-^fAiJu' eam 
rvv i^^^^uf/i^iju, 71 >icf,Bi(rz>)fAiv, x-Tnvoiirnooi rtt xyuXf>{cfl©- 
ra n^tXTra, Koi,f reov Trriyav, OTra *i >(gr,Ji^X iKHvri v) Troi- 
fiiviKVj, Kcof eoj ^vi. icu/ oi c<.<rrii asori^ r^Toti Trore t^iC^uv 
aaiSi rov X^oftiv rcv Aitvxjiv, ranrt rov XTro rva A<- 
wrii, ueyu n trtt Jiom ^ovf,(of, nroKvta*, UTf f*-iZ^' '^*' 
TH XfjtiXi^oof cuiriw, yntg i^ve ly^nnx, i^KpHi, <mt$im[jt.iX%i- 
TWf, Kei,f XfA,iX^Jn<nrztii «f ^vo vn^oti' zroiiafJit(sv et xy- 
ytiov >j TnXtsx. XiytTUf h. htu kuj « [jciXctivx. [ES. T?<f I. 13. 31. 143 

[Xiv rrii >i[ii^ou; X[jt,iX^Hi. YlXn^tKnn h t| TnXt^m ui tm 
fjiioui epo^xi. rit^K, Kctf rcujX&-, Kctf TxXx^®-, yxXttK- 

[22. KAT. Ta >(gi.rtvx*Ti th U^iriTra Kccf K^rivuv e»1®«* 
« fjLri rii vvfA(pxi, Nv[,i,(poii Kg>jv«M9e4 «Tji, ta toj vv[jt,(peK 
i^fVfBfJoCi roi n^ojxai.] 

25. AIA. Attvf^of, moKvem, wfE Te<j XfjnX^ee^. veXu 
yx^ iX.^<n yuXx coj ^ov[j(g,n»{st' ojiv ^ri<nv, ij m4% 'Z^a- 
<nxLiTVC\ Tco yuXXKTi, coii Kccf [jciTU rioj lojv i^i(p»)v Tfa- 
<pljj KCJtj tvo TnXt^oti 7iri[,t,7rXrm' rovi ^s XfjfsXyni 7n>i>.ot/; 
>(^Xii<n, Tm^ ro TrtvHv iv ui/roi;, irt yxXXKroh^v xy- 
ynov. 

ZJ . KI2. K<or2;o<ay, sr»T>j9(«> -TrKacf, ro ^t(B-ccf tv eti/- 
rea tvvivhv, ^oxucov «v. jj %vXtvov iK7mf/cf. Kir(ST[/i,ri[/t.ivei 
^[Kpoicn ?!r«».o<j. Jj >(^,vKiov ^vXivov zretfO/ii>(sv, r» etovH 
^txrvomv. [A/^^jj. Ta 7roi[dfJi>(^v >(ef.vXtov ^vXivov.^ AXt^e*;. 
Kios-v-iiov, zroTy,^iov xy^etKi>(S'), t<noi xwo ra Kitxra, t^ a 
t(^rf tTK^iux^ovlo ru zroTri^ix. >($ivoTt^u{ ot Kctf tTrt Tmila* 
ruv ^vXtvuv TroTti^iMv Xoy(^ Tijtruj, ttv^^ re Ki^v£rui 
«j ewrorov otvov, oiev ^veu, ■^v<m, pf^vnoitv, Kctf Kiixyv-oiov, 

H<noa®', oA<yav cs s<!7T J Ktosvotii. ri Kttxrvotov, zre- 

rri^iov, Tmocfi, ro ^t<^c<j tv cvjto» ro wivetv, ^vosiTrtov ri ov. 
KEK. 4 Hyxv XiXa[^ov Kri^oo, Ki)^ficr[BfJov, S xe>($»;9-- 
|W5vav a< >(5;vo< <pxaiv, Xtto rov kkvX^oj' Xtyi^ JV ro kXv- 
t^Hv, i-Tn ^ve' tTTi rt t» 2i^ xAvrtj^®- txr^<itiHv, Kuf i<p> 
v^ojv, oTcen 71 iTn^^vnt^ Kctj i7n>(cf,Xv7r\ci)<n , j^jcJb Xtyt^ 

SVTUvJzi. 

28. AMO. [nysfv ovo uTix ip^vTu.'] Te x^A^ore^ajf/iv 
o^v uTix rtvx. S^cf, ai raja ro [/,iyeB<^ Tmo/.j^yxnv. 
NEO. N5<yr< >ic/,na-K<^jXa-pfjov. FAY. Av\i t» <z:s^azCoVt 

i0-[J(,lilJ 7!!i[J,7rOV, KCCf [tV^^OV. FXvlpCCDOiO JVj T»T£r< yAii- 

^>jj. aajrif ai •yiviTct] xtto ra 'jt^po), <?s(pcuioi, kcju[ X7re 
T» Xc-fs&), A«o«v©-' »T<w Kcif X7ro ra yXv^pu, yAf^afv®-, 
zro<>i]<x»J. 

2g. TI2. OuTivoi 'vPcif [jciv 7K ;^2<A>j ii-^/o!ji Kioroi f{go- 

fVircCj, CMTl TK TirtTrXiKj. [MA. Mil^f{gO etVXXviTCtf 

KUf uuiXKirxf. M.Yifvu yu^ >(svoXgfixZ,o) . n ff^fviretf, 
ct/i/rt rov KXaJiruf. Mri^vei», nrt 77jj o^otvov tjjj 5A<ocr»« 
f3f)iii.'} 

30. [KIS. Tuhi /SoTKvjjj, a ro nh; ^^^vtrzH^a .'\ EAI. 
O iXt}^fV(roi HOi/i ^ (pvra, a ro et>jB-(^ 'of^stov k^okco, KUf 
ciov ^pvaTiiioii x>>^oi. 05 Tav 'iXip(^^vazv (io\ct>jMj Xilaai Kpe- 
>($Hhi Kccf ^vTtZ,acnx,v. [A^i>»j. 'EA. 'Eih); <pvTa t^vloi 
T» uvjvi ^vazHOii.j KE. Kovtx, jj xa-oi^;. x<p' a y^^vioi 
t(svto), ro xa-oiro) ^too, Kotf Ki>{^viX[tivoi rotp^i. XToire» 
Ki^^ia-[^o;. ivTUvJu 01 re Ki)(svia-[jOfj<^ lazni cuiTt ra ki- 
^fta-fBfJei xTrXui, Xtto ra Kii($viX[Ofj(S>- >(^Tti a-vyt^gmiv, 
[KEK. AX><yj. rt;|tA3-e5rAey^®-.] AY. Tev x<aro» iJ^Ao- 
vo1<. £A<|, rifav zrXeKt) «A«7ztf, rare?}, ?fi<pirzi\ rluj iuv- 
rrii <q)o<pluj. 

31. AFA. Av1< ra Ju>3\aazii. [ATAAA. XoC4^i f^s^ 
vovcv;^, 07J To<et»Tov <n!tSi%i >(^-f?rev. H, [iiTu^poTc/e, xyra 
Tuv i[j,-^v^j!v Hi x-^/v^v, cci Kcif 'Ofi/;oei, yiXx<n h ^%>t 
7m[jt,[jt,riTup. ri, Kyu7)^o[^firi Kccf xyu^acK, Kuf npyLit 
rmqiy^atm Ta<j o^odit^v i-Tn ru >(o/,g7roj ru (ii^iXfjcf^u, ioi 
•JzTo K^e>(^v,'\ KPO. Hyav, K^oKa ^^ota* tp^vlt. 2 ayroij, Vat. I Ta, leg. Vatican, 3. 5. Sc, Illa de mcrte Daflnidis, 
ViXt. 5, 4 /SaS-i/ xia-c-iCiov KVi>\vs-/xlvc,v hhiM x»;fM, riyow Xi\vfJ.fi,lV!fi )t»;j«. Ita leg, ct fupp, \ at. I, 4. 6. 

f )t£xoy«t,uiyo», Vat, 1.6. 6 ^OTftvijj, leg. Vatican, 2, 3 Poft Jitwirw, inferit >c*< Xarijj f_Jic,1 32. EN. 144 

UvJpuTTOv euiro y^.iury.ivxov^f s) ■sraiKiXc<^, x^oi 'jiovf, 
Ti¥i5 liiM Hcu/cuBuv (pxrii tivct^. ^x^i-m\ y,uf ywjof, n, 
TV S)l T( istSi ro ^M^eiXfi». [A|itig;9£f ,] 

33. ASK. Acx.ii77}, ys xf>(95-|t*)j|<*£i')} zrtT^Xca, rtvTinv 
«y^y,«<5<.']<, xa/ rtB&Ki<pxXci4CC. rovjt yoi^ ro pif/,7rvKt. n 
ttuTTVKi, Toi <ruM^ioi]i rtii Tei;i^u6, X%o rov tCfATs-ixetv. 
[AM. Ke«»y, W&ixs:^«KAflt^<<.] 

34. llyai, H3!xhjj TecCpoylii' y^i.tKV yxf Kccf t^et^' 
^fl» rcoSlo, zrMv ori to f^ty ^^ixciy tn fi^ivtv, rs i^i t^ifX' 
^«» voinli>(sy- AMiWf. E^^ijTcji^ovTTf, }($i/,oJVTei, tvT^i^t. 

t^i^CCf yXP CUf t| SS-»? ^VO[Xf>Ctf Ttl^i, »} l'}U0^}'£i, KCtj 

y^JyiHSVTfi ru ^siX, /) iiSfjbufhi. t'jli()» ^t «' 9f4> •» «I 
■£.9-»f ryjiji,iXiS(^v\. AXMo;. KofA.uviii -m; T^i^ciii, a ^et» 
«vrt( ai rivti. theioif, yxf *i ryii y.H^xXi^i Jfii^, o^^v Aj<- 
<S9TiXy;i tv OfjLfi^v ty^-^iv. — — Kvcu/tctf «/[' i^ovro ^- 
»HX^ti Xf4.<f)i ^jeioY, iiK tjii^^ti AMOJ. Atto t» x».it 
utPHi. AfJiSiox^i veiKHHo-iv tTTitoyiv, fiynv Xo^sn t^iC^ao-t 
<rst3i x)isnXHi xsf-TU. Xfioitijv' -z^ cwrtii r1//j t^iv IviXovort 

rfOIHfOflOt. 

31;. TA. Toujru. ^i, a, cujroi <Pi\oveiKii<nv, n^vv, coj 
(piXovHKiuj ^t uj^Tn^ Kctj i^itii, ui cwrot (piXevtiKXo-t 'Z^fe* 
«ivryii, TYii (p^ivoi cwTy)i it^ uttIovJ. 

36. AAAOKA. To fB/jloi voij^nui tri, ro ^t o^nui. 
U^u/jxlov yxp ofj^Xoyyf^ui [&'?] tv y^^y\ Kivyjinv eivecf 
Z^oPiikIjj, x7hx ruv yXv7p[uv tiy(^vuv •.(gf.ruXi.yiXoi r,(mv rta 
XtXtyf^ioti. Tuvru KSfB' XTS-tf^oXljj Ofxr,fei fXtyiv xXyi- 

5vfi{«». X^va^icif ^u^o-t vtcwie-iv eioiKviuf. A^uj. 

A>^»Tt f4,fi <zs&i tKiivov fiXtTri xv^fX ycXoicm^ x)isi\i 9t 
Of&i thIov f<TT^ re» vav, >)[jf» t^iiri. 

38. KTA. Ot^avlti Tu fi^iXx TU Tisr» t»s c^JuXfx,i/i. 
evfn,%etiv^ yxp Toii xyfVTrvHT-iv Ui CTriTrcw oioouveiv ru 
YSiXx' oTTi^ oi ■sroJi.oi ou^x^Kcuui ^ t^uru 7m<^^i(o-t' yivij 
^t TTU.^ ro ru y{SiXx oiqu^vc-iV if^iXx ot, ru xzny{g](f> ruv 
e(pJuXfj,uv. \ru xssruTrix.J ETn. Ayli ns f^xrijM >(e/,fi- 
yovTt. Tii yxf) cw xfxXf^u, Tn-av^ ou/jriuviru^ ; A)isui. 
Vovi' 01 ^i VZ^' fpWT©- )(cf.TU zroXv Ki/Xoiaiouvrii, ^-^u/J 
KvXoi^uvlti, TisrtTi risi o^pJuXfASVi f^oyKHfOjJoi, true-ix 
xuf ff^rui* /t<6(;t;.5j(^e»T<, u*ri t» fJ^SXr^^^"'^ *"^ nsTnua-t' 
fH9;C^^*', •sroir%y(sv' fJS'^, y($ivov. 

39. rPjn. T^f7r<^oi, eiXicSl/i, Kccf ypiTTOi ro J^ktv9V. 
TTK^ re risi tp,^Jvoei x^djfiv. 

40. AEnf. T^^ix, Jj XiVKyj, » varo ruv KVfcxruv 
MvKcmvif^it, ri v-^^/nXri' l7ri KUf Xnrui ris ofiSi ro XKpfv 

<pX(riV. *l XlVKYl, KUf X^iTltCC iilKVIX, [A^»f. At-TJt**, » 
XiVKri.^ TlVli Oi tIim T(J^^icW i<pXorX,V, T^ iKXiTTfuJiS- 

vcw, KUjf iKcvrtXu^ei<rut/ otoy Kccf fi^ujita7>c.v, A?jlsui. 
y»j* [Et< rifloii y(of]ia-Kivo(,<p^\ yfiTnvi rti yi^uv, ri^wj 
^KrvtJripui' Kuf ■srflfx Xnr^ui, risrirt /S^vx f^iscm' i<p> 
V., KUjf iv y\ arSTpa am-ivduv 9 iTf^ia-ovi, ftiyK. ^ktvov 'tXK<{ 
ti /ioXov, r^yisv, «f X^uv, eii ro 'fi-^/uf I7t:t xf^cuv, ufJt^ioi- 
^poi xv^fii fisip^^avrt y(ff.TU to >(cf.^ripov, ijyisv x^ru Truifzti 
couris tIuj i%vy' »j t« i%vfov Trn ^iwxfciui, xv^pi XKf/,X- 
t^ev}( ofA3iov i;w». 

T Jn textu Seholii, ENTOSOI AE FTNA TI. leg. Vat. 5. 
XjTTlSa, 1 0T> {XXEi7rO|U£»,jv EYyp"* TIV ova. leg. Vat. 5. ^ 

« iajjiitivc, leg. Vat. 5, 6 e^a)yjaf)j.%. leg. Vat. 3. 5, 

PirJti uvis. I P Y L L, I, 32. 45, 42. <^AI. 'EiTTtii Mv cmrov, ix. rm fjciXui rn (muttni 
aXiivc-tv, n iK -Truayii ouuXfciui, Ki ix^i. i?iso7ri(viiv Is 
is-iv, ro i?i\o7roci, nptw tzJ^^' ec^ivetv. iXb.e7rii yxp ei 
'^^'■'^f» "^'^ To 8" Xi7ria-iv Hvuf' jj 7xwg« t« 3 XiTTtJli' 

rov TUV t^JvUV' 4 » 7TOp« TO i?i.il7riS-Ctf OTTrji KCtf (puvm, 

Ayisui. etTTOii Xv i?i.07riiveiv eu/r^v yiyav, t^JvxSl^, tTt 
liw rm txJvuv xy^xv fAS)(^tv, eazv S-iyeg, ny&uu, eayf 
CwjXfiti ruv fiiXuv. %nfcxTta-fiSi tsroi KUf roii y(sivois 
irt a-ujjrfjni. oiov, a-v?i.Xoit oayj ^twXfjca, iKKXivu reh, 
offjj f^t t%vi. iJ^et-m-ii ^i Tuvru XiyfJ. ru yxp tvnXv' 
a-v?^x^is i(sf.ru tIcu iuMXfjctv, cay} irzt tri' ku^ iKKXivu re-f 
Oi, x^f.ru TTjy t%tAjj, aayj fASt iTiv' a^ el' u* ruvru 'ofj^iui 
rm' rm oi vtw fifiorot eta-t. Kccf au<pi<^^ l/j, « oijrui 
XV iXiyflo' (rv?is»i>is ){af.ru rlw 'oari otoi ^wjXfAiv ej<' x<w 

iKKXlUT TOOi, )(cf,Ttit tIw OOYI fJfSt t%Vi 6?«. TUVTU yXO XTTt 

ra riw xp%Xf/.ivX, tsju iSK X7ro^iJh>(ci'^ rov Xo^v -jjfjj 
eu/ro, x^ uajrif ik fiirufjLiXc^cci «j 'tnpov fjCiruTriffvvnt 
XrifiSf-rta-f/sv, hji>M ^irui xtto tjjj x^^*''' oix iTftm, 
Siru 'oTTYi, fCirKKXiJivrw X7roihhrui, vtw h i?ii(7ri7ifov Xi» 
JJtTU\, KUf ra Th/J X7revr&-. >(gt,ru rxvru ifiv i?ist7rii ncu 
re' 'oa-'^ o^Xoi Xfif^iv iTriffi. re yxf ivnXn, /ixtuf reu 
OjC^^a, 00-®" yifjciv ifjC7rt7rvi, 

43« 4 liAHK. AufiKUi, xflt Tis cf^tiy^Tiv' nyav s >«- 
youjfia-fA,iy<^ ii zricpva-iUf^©- KUf i^oyKUfjtivoi m. etSU 
yxf oiOnau, ro ii,oyKiSf/,ecf. hn ^e ru TiufXi^sXis^^vrtt 

VlV^ TCUi (pXi^JtV. iXiyflo Oi TTKf OfjrOli KCCf 'o IjOi tvii. 

X7ro yxp nsrm ruv fjciXuv re conpu^ <ruMXy%SJ^ hiKi, 

44, TO, Hyi<» x%io'i i?i vicii rivi etvctf. jj « ^s ^twX' 
fcii x%ix rrii yiXiKioci cujtis. (owg yxp ivnXi% tytfXv^fle ^ 
T» j£/arvo'y» iVfjLnKm ri riw a-vMOiciv rm fciXm, ti xvatm 
Xo^v <pii XKfArii re d9-£»®- acrev, A?j^ui, 'e visi' J2j St 
et uonxsc.flt, iSTUi eio-tv eyKotfjcivccf y(cf.TU rov uu^vx euir^ 
Tmfle^iv ctj (Vii, n^UM ru vivpx, kuj TTip ovrt TiroXtu, ij- 
pvv XiVKCf rcci liixui' n ^i (%Vi, x%ix jjojjj, nyouif 

XKixni' 

45 . TTT. Tvrjov xvpiui, ro iTrflilBtov fipicpoi' Trup» 
Tov Tvrjov, '0 oyif^ivi rev ficf-^ov. 'o^iv xccf rvr^It/j Xiftsct 
ri/j oXiytiv, n fJciKpxv. AXb.ui. TfT^t» <^ ocxrtv x-mo^n, 
X-m>.6iv oi Tis ^povrei, fjciru rov yipovru rov )(^ru rtiv Ju- 
Xxos-xv rroviSfCivov, roriSTOv Ct>l^7yifj(x, ocrcv eXtpv. t*t« 
Kctj ouuXTUj re oXipv otov, <zstf.XT]of,civov j;^)» to eXtpt 
rtv erov, y(cf.Ju rv «V'f i^i ''« «'? '"Jf rii astSrxr^ofjcivev, 
u iv T>] ^captaji ra Xopp, (irtpov t| xvxyKm X7ri^hTu\, 
tiov, Tti ei rxh iTretnof ; nctf, roTisrov XTrtxi ro^e rish, 
ea-ev oXtpv, tv m r» «Vo» X7ro tirit C^^rnf,cofloi, 'tnpou 
iyyua-f/,i1if X7rec<rfi rev Xoyov ueiKvvcB-uf . eirx uocjrip fjtri 
CS&^ipis Tisrov ovroi, m oXi^sv X7rc^hruj xgcJoX.iKUi, 
v<P' ui rooi TV 2^'fnficf< ''«/ To^e «s-;», ascort^ et rn «njss 
TO, Tli OOi ift ; ro OCU^pUTTOi x^^Tohiin. T» Tti tV/j iots- 
SWff-<» XTraimvroi, Kocf re xror/sv. ucarip ^e to oczv ey 
T«/f to<«to;5 ^kjzlxrlt^j, y^cf.ru ru xvru tumtx Kccf r» oiov, 
X)(SXisBicu/ i^i v:zirorx%itQ-ocf, Tvt^» «''l,' «oyc». To ttwv 
iirui. fjciru Tfl» yipevrx h., rev )(g,rx Tiw JuXxos-xv zre- 
yiSfAtvov, roa-isrov ^^a,rnfJ(3f' oa-ov cXi^SV, uXolX, nyav Xfj,. 
7nX(^ fixpei^ KXXoti fBKpvXeuf •srvpvcuecti 1, ^yoiw ■avp- 

2 KaTaa-c-xsuac-jacv)», leg. Vatican. X, 3 » «ra^a twv 

rav^ia-f/.iy'jJi [T^f-] leg, Vat. f. 4 ^AHKANTI. «TliJtajfi 

7 •mv^y%a.i<^. kg. Vat, 6. Qnafi ]?gereUir vs«(f, netppe rm% I D Y L L. I. 46. ^6. ^45 46, riTP. Slfif^t?, TrifticfZ^fiTcuf. \_7m^i6 rm tCKJttaiv 
2^^ zrvfit^itaf vivcu)ievm\,^ e'i oS, tm ti^ u^u» t-^HTUf 
rpecpyis' vrv^iet yx^ inet itui rpecplu/ MyHnr, tj irv^iou- 
«4?, TMi Tf6i%ifA3ti. i-Tmyi av t^rn' <S>en^ mtefd/jai reut 
ffu\ifA3t' ») rcMi; v^KptXjSTaiii, -Tmfeazv Tm^ rm ei>c\t' 
ym rn >iXtis zrv^nS-ccf. A?isA>{. UvpvMcui, reu; mfxx^n- 
Fcu;, f) r^u^if^tg' w^tci yxp aile; Kctj i rpe<pn. AXom 
CK(*eu)iei rtosxpx, KVQ/ietg (A,ti yttp Xiyirv^ a tifA.7riXe(pv- 
T©- reTT©^. Ui KoiTK veXv Xi»m m ecTrXx vi^n' Xiyi^ 
uXvx, Kctf oitJ^eifa^®^ revre;, iwi oivrtpui Kctf xv\(^ 
Xum m rti axXui y»ii. xX^X KOf e Xxj^y*i<pep®' reTcei, 
ofASiui Kctj aur^ J^ Tiu/ xvriuu curtx». aXun ^i, kcu 
« iiXui. 

47. KflP. H KH^®^, Ylei, Xtto rtn rit eipJuXf/^st >y- 
ffli, elevei ^pti ra aau,, x-xe m h' ouaryn ^iiB-ctf re ^«« 
fXritiSi -^iVfAOf,. ifspn ^« Kou »} '7irKp9'{»©', uype<pvr)i Keu 
rpv^i^, XTTo m f^^pit» re KXX^UTrt^ety, e kou im m e(p- 
^X^a ti^tirvtf. j) »J Kxjw^xv, kcu x<p%pet t^istm tIm 
nXtKtXv' >yp«<» yxp re KX^eupttv, X<p' is Kctf inun$^<^, «j 
Tmpx r» Kapu, i KetpefAivt} ili xctf vmTnx^aom, x<p' >ii Kj 
re Ku^®" Kccf yjvp^, e a-mcXoi Tgt/ipep®- ttous» l£-(p' ou~ 
fjfofjTicMTt. 7mp offzi rrXyipeti eufj(^r<^ ytvetraj el emp^' 
fjHtei iTT eujroui, 2^ re X)^v%hii «t/^ eivof. 

48 HM. Hftev®^ T8 KX^i^efBfj^, x-xe m tu, ra 
xx^^^ef/rctf tnfAi, Kctj re ■mtJtiriKOt tifjta^f, yifActf, » fjcile- 
j^ri ttfiitei, yifjtlvoi. AM<&. i OfA,eioy tu' Avo TKOTnXoi, 
• fi,it «f npxyov ivptw iKXti. mre ^t re %»if{cf, hk ix,i 
itittujitey. ev ya^ xcp"iripii izsf$TU7ris t<p"iripet jJ (MtkoX- 
vtf yitilaf, liX osjj-mf vXxj^XTfMf, XX^X re eXev «? jttsgj). 
•mvret ot re oXev reti fjLipiTiv. tp^i oi re 7m* arui, Ave 
•8 xXuTTHtii iz^ cturov, »' fjciv xvx mi e^pf^m, tiynv rta 
^avii^oti rtii XfjtTitXii, ^tipiTcef, ^Xx-^itm rli/J sx<pvXvv 
flw eii fipuTi» iTnniaHict*. ii h, tvn Tnj^tic, tiyoiuj y^.Ttt 
nii mjpeti, rtii roy a^rev rit vou^^ i^itatii -Tmvra ^Xet 
t^cf!(ff,<ntdjxX^iiTBt, re zrcuatei it r^j&repoy ixmtv ^tiin, ■zf£/,y 
euj ^(^Sjff-vj cuj\o i7n rta ^y,^oii, etvJt rn tTrt ron Ktvoii, 
tnn fttlx^epeti rm tivv^ut roTmt, jj XK^t^v rtpvt ev- 
cHtoi lyK^rti. ori ee xtto tk Kpxru avvirtjn re xxpetlt- 
5«», hiXov fA,iv XTiz m ^pXyy ly^iit re k^, Te h zr^it, 
tttert fjtit fMrti X7m^ifA.(pxm Xiftrxtf. oiet, fprtit ^i<Q-ctf 
reot, tyitilo root. tvion ot fjtint opi<nKii' elot, it^it zroiii<rw 
reoi, iTCotriant reoi. hxi ^t fjtiru X7mpifjt(pxrit fjttv Xt- 
yti^cif, tTH rev zr«;»^a -TJtaiy^T©-. jttsm opiriKit ^t, 
tTTt Tif zroiisvrti xure. AN. Opp^i l^^rit ^l^Cpipi. Op- 
p^i ^p tTtv /iojfoi, «5 ot tvli^^irtti re (pvret (tsCSi fAST- 
^iAt, TmpX T» epva^cu, e^vp^v rttx etlx' e^^ot ^i mt 
tTTiTtpfet (pvrtixv, Tm^ re ep^^Q-ccf. KOf ApiTecpxvtn re 
f/.ux\v rut <pV7Ut fji.iro^pi^fj.iot t>(^Xi(nt it roa Tiuppn. 
Kctf YiTieooi epp^v Xiy( rhjj S7ns-<^v rut XfitTciXuv cpvrtiXt. 
A fiit xv op^i, risi ^^vfjtisi mi XfjtTiriXis' rifist, revi 
xXxoiti 3. ^OI. Opf^ct ui rmgx re ■arep©- 7!^^«, re zre- 
^iSl>efA.cif' isru Kccf rm^ct, ro oh? yitiT0t[ 'o^u, ttsOrn m ^ 
eti r, oru, rTXietXT{ji,u m (p, Kctf t, (potrx re irepive^af, 
tta^ o^fj.u. 

X Tynfj.a. aiti 'O/t*«{0j* '0» $£ Jyo o-jtw. leg. Vat. 6 +, 49. [TP. rpux\ei rt *ihi t^vyit^*** tetf «5 fipuTtt tiw- 
^Xrt^tt, XxfjtttXtint^, ^ ix( rmt XKpeipvut. T^u^iflige 
a fKCpvXti, ti T9 ?v^«; Tit efJt^XKit fjtilxoxXitazt m yXvKV» 
7JJ7W tcctj rluj ytvTit iiovtiSTtt. H ot xXutniX Tmtrtt ^» 
Xet Kittsavt, eTTUi rtt t* rr\ •rrrpcf, (pxynau, ouuret %*tfet txnf 

KX^lttf.l 

50. TEY. KxlxrKivxt!,isazii. y^x<pirKJ( xetf KtvJeiavCf 
tttn rts K^vTclisatit. ymtisppt yif re t^uev. [flAIA. 'Ov- 
rui ui re zrowyviot. ArliKUi ^ ovlti Tm^XTrXtiatot, r» 
xXxSiot (pipviot XtyiSTi.J 

5 I . nP. Il^it *i XKpailiTfiit %rieot vetriai etjure. ['H ^i 
xXu7cyi% 7mtru hxet Kivitaic 'oTCUi nt tt t>) Tnipoe, (px^vau, 
oujren %y)fot ixrvi Kx!h%uj.^ XK^etliTfj^si ot tvui Ui eifMtf 
(pviTi, rov XTCB rut ^pufj(cf\ut Kopet re, kou fjtiSnt, AXt^ui. 
et f,ti?i^ovrti woXifjtfity (ZS^teui ili tsarii, eXipt nvx tiSier 
xprev, Keu XK^ot eivot fmtet, ui B^tpf^st utc, kcu fjt^ 
^aXtUTit,' e Kcu XKpeiliTfj(s» Hi^Xevt. ttrouj^ ^i xxpx- 
T<5»v, Xvlt Tis xytvi^v. [0 ^i fjtri ytvofOfJei kou ^■ri^eutilou»'^ 
KA0. Te KxBi^ri, ^xcpirou /ixpvrotui. ru yup \katlxK'» 
ri>(gt, rut '^)if($^uv, Qfj^iUi et Aupien tifjtit izi^^ipiSTit . 

52. AN0. At^tpiK®' ry,i XTCpe^iXis ^(st^Tcoi, i.i rti 
tpvX^x ui TC^XTis xypiev, fiti^u ot kou zrXxrvrt^x' '0 ^ 

t(ff.vX^ XvB^ipt^ t(ftXHrZt^, OTBt TCtipf^VOUOi Ut KCtf fJtH^Utm 

re ouj% A ^jj<n kou Qie<p^x^i. ATCo^e^p^ t^t Aet- 
Q^^ji ^jjCTV K A§5^o9-«/ rtv rrii XT<pehXit >(£f,vXet. 4 « Jk 
'KioicloXtfJtSi, ^Xetui utijri, rev xv^t^ m ijxp^v^. [Av- 
^iQ/iKii ru. <S!^ea,7he^x ruv x^p^vut, Kctf ei >(cf.vXei 
ruv XTtpeoiXut. Kotf etatt xJj>ouj<jii, x^riXen iTctTcXiicofjtt- 

tet.Jl AY. O ^6 TCXiKi >(Sf,XLjJ XKO/lhjripXV JV' XV^i^lKUf. 

Xvlt rit 2^ }(cf.XXfjtrii , >j'v 01 koivoi >(^XXfj,cuot9 (pxat. 
KA. 'ETCi^t^v iin, Tm^ ro ){cf.t^u p>if(gt. 0)^X01 re kot- 
fjtu, ftiPisut i(^au, X!p' is 'fiif(af,rtxot etof^at, t(^X^' T« 
JytXvKet, KXXri' » TmiJcf, rt kxXu '^riffgt, lyfvtre kxX&'' 
hx ro KXXeit iZ3&i 'fcuj%t 'tKXitv, Ui rt xyafet, icp' e xfoCf 

^iOfJtlt. 

53. E4>. AvTiT» aujjx^fns^ut, avvJht' ^6it<^ Jk, t* 
Tm^ reti KOtteti ^ipvJisev. [^tTcin^if^evi tKtitiSS TVt^i 
2^ ris o^eifis.^ MEA. Atli m fjttXi, (p^oiilii trit etitru, 
itre tTCi 7cyi^r,i, risrtrit, isoiv itrt rrii 7n;^q, iSTt ruv ^v- 
ruv, r,yist tjjs Xfj.7nXit, KXrct roazvloy, {risls ytp ro, tot- 
ativov,) KX^' oTov 2^^-^, tiyisy yijS-eizitf Kof ^cupi <z^ rc* 
zrXiff.(c^i, xy]i rit iTct ru zrXiyf{of,Ti. [IIH. KxXetrztf h 
Ktwosti Kou evXoti.'^ 

55. riAN. nxvrupf^is oi rz^ re TrP.ripiot <z^7it7crtt\eu 
Kcu fa^iKt^vrcu uyp©- rii eiKXvJti xou fjtxXXK^. omf 
tnv ethi ^vm 5 XKXyJuon ^fjtcuZ^iiXoy, «j fji,riK&- 'tj^xv- 
9-«v Xixv. n vypoi mkXvB-<^, tvKOTc^, kcu ivrey(^, 
['Yyp®- 01 tVKXfjtTrrji, n tto(pv\(^,'\ 

56. AIO. Hysfv Juvf(cf, elot euTcoXoi Xt JavfjtXTt\ ^et 
rt KX^oi. ^x(piru\ y.cu ^^^n rit tc ouoXiKot, ro X7m- 
ry^iKOV. ouoXi^u y>cp re XTmru. kou Ji^eKXta' Mjj?^' 
cuoXi^i ruv\x. Tislo oi e^jj Ji' vz!ri^«exluj ris KXXi^iSi' 4 
cuoXtKot re etfluXii(st, AieXiii ya^ e't AiJuXet. i| Airu- 
Xieti h tpriai rt zrerri^iet KiKOfCiSeu, [V^X^tru^ ^i cuTce- 
XiKoy,'^ ri euoXiKov, XTmrnXoy, ■jjeiKiXct, iKTcXr.KTtKet , tL 
Kcu xt rti ^ijrf, xx)i^ei Juv^xt^. rsttflx yap h/txrwf r» 4 St lit07eioXt(Ji9s «v3(g(XM }^EXoiev; aiDdit tov Mt&E^a. leg. Vat. 5 1 lvroiX,"ti' Vat. 1.4. 6. 3 Xa.}(iimi, Vat. 3. 5. 

eueXi^liv» 146 I D Y L L. 

eucXi^w: o( yct^ AtaXni iyn UTnil^ 2^.l^'iX)^ovletf . AXt\e>>g. 
TmfTYi ^i (S^t rt ^Tm?, v,yHy ts "sror-n^m, (Cs^n-mrcM 
itrFmXoi K>cxy%?. ethii (pvra (pxiny KKXv^og, chttoXixov 

ux' KM T^oTrYi t8 E «f « A<Mp<*:»j, Jttyiaoi. AT. Avri 
T», 8x5TA»i|«/ ovvx^y^ov. KUi O^Y^foi' TmT^ci «^//v atlv^- 
$•«?. « r8rv To ^iXf^ TSfxriov «v, tIvj ckv lx.7i-Xn%i -2^- 
yoixv. J) KTii%cii, KXTK7r>.ri\ou o-n tjjv •vj/ti'^v, x.»i Ji' 
vWspwcA^i' x»«»^if5, i^x^v XV vofA.iS^iifi. VI Xn%!U Xv, rH' 
•jt^t ' aticui, l>c7rXri%eM tn KXru, rdt/J lyv^u/j. 

57. TOY. Evsjfgt fMv rary i-y>) tuyie, Tt i^ii^uvov rca 
vrip^y,et, Tftt XTTo Tijj KxXvJioveg' x.etf rv^oivrx, xili ra 
<xwgov ixiyav, xtto ^Xxx.%; XiVKH. oivix ru TmXis^X, 
moi ^i, ^iJlxn t;j ivx Xx%-f\ ri rav TmXHfd/jm. [T»t» 
ei Tfl OiTrxi wv)5ffW|W>}v 'Tm^X rts nropSf/.ieag, cwpg, y.eit^ TVpa 
XiVKV ^XXkIo;. Kcif iri «j avvlx^ig ArliKti. 'Ovloi <pX[Mv 
zrXxi, j^^fi^^a- To ot XiVKH y/.XXK%g ro iSiov tj^ojv. 
Ovra Ke^ fjciXxv c-Ko%gi\ DOP. H ovo,s(^ kv^ov, »} * t« 
ttTiT) KxXvShv^ ug WiXoTTOvvrinv cw\a [x,i'^KOfx.icmvli. xv- 
TiKOfji.Kmvli. XvliKetvj yxp xyhyjXiJV ru ^i^.x. >) ttvpSijch 
Knag O^TVo^f/iivovri i\ AiruXieii «j TliXoTrovvriazv, ^X- 
(pam 01 rivig kc^ K.xXvovia), xytoiivrn ug KxXv^vetj i^vg 
T*ig Kea eim. OftJfp®-' K«/ K«/v EvpvTrvXoio ttoXiv, vjj- 
mg rt KxXvovctg, TTP. Tt/^ej, rv^ong Tm^^^M^v rv^oiv- 
TX. ro ru /jf^Kpev poivru f/,i, crvvtC^r,<rig. rx m p©' ^p 

' ctm)))^xoX o^vlovx, ru v TmpxXn^^fdfiX, tKreivainv ewre. 
elev, rvpog, zrvfio;, cnr<^. ro zrvp S^, m vvpeg, /i^Xp^v. 

58. [i2N. Q,viev ro nt^xy/.^f^. mn » ivipyetx. mog re 
Ciohfd/Jov rtfA-nf^. iK oi rov ^h/S/Jlt rif^yif^^T^ xetf 
fVAivaj.] 

59- OX. HyHv, evrm oi >id)ct,ff,wg Hg ro ifAsv ^tX^ 
v^cxfjtnv, xD^ iU KeiTUj x^eunov, ri-pvuj x^/cm/^v, XfAQ- 
Xvviav. 

60. m. KAI TT MAAA. rpx^pi"^ KXf, rea kiv ret. 
ei 8 3 icetf <n fAXXx x^ioronfji.yM, xvri rov xpio-u, ivxpt?-®' 
ht%ct4fji.i. TB ^i <z:j&(ppm, iTri^pnfAXTiKetg, xyn Tat; |t*S7K 
trsQi^vfxieCi ccule «ftJW? h^Xovoli. [IIPO. Te ^s avv^iriv 
/is^^pm Kctf ts&^^fASi ro X'S\o. n^ofpm os zrotnriKoVf 
tzs&JvfJ^g KtvHfu/Jog eig re ifArn^eS^iv' ti ^p r^^rSS ro ifx,- 
vrpe^iv ^Xoi. Ketf rns&cppm \':zs-o ^pivog KivevfOfJog. O 
^i Treti Cp^ovn . . . Kiva^peg vreti . . . xi oi i7rt(rKff/,fafev 
Kccf XiXoyirfO/Jii . . . rv M rsr&Jvffsv iTr . . . rn fjt,xviKev 
T< jtj XKqxng S^xau\, K.ct,f i7rt irKifA.^vv i7m^^ortQ/^i 
ycp.l 

61. AIK. Eew ^ cv ta <piXog, vi m o> ^tXi, «o-^f t»v 
vfAvev Tov i<pifii^ov, Tev yXvKcdu. etvli ra rlw eaou/j Tiuv 

iTn^fAnTKV ifJ{S'' ^SJ^ }^P T^ S?r< Ax(pviO<^ ftiJ^V. T« 

etpi<rK6i), arug' xpi<rKW nvi, ewrt ris ♦«g£?i? eti/Tf (peMvot- 
fActf. AT^iKcog oi jWSTK ctiiixnx/ig, «s 'mt^x HXxreovt' x?^' 
H fjtri ctv tn TKvT «gsrx(/. Apio-nsfjietf Oi nvi, eu/rt rcv 
etTroit^fictj cuPiov. koj XTmpicrtiSftet/i , ro hk XTroot^ofjtctf . 
\E<t>. ifjti^og VI i(fiicng, Kctf ifA,i^oetg IfAi^ov ip^v. 'E^ifJti^og 
i^ vfAveg, iTmrtiJi^iog .~\ 

62. KOY. Kctf ahtfjtug erzt <p%vu. i^isfScmyx^ emv- 
rev u *^^, riyav 'S!&<nX^, vj%ev. ^x<piTct^ Kctf t(^vTt tv I. 57, 69. 

Kii-TOfjtia. TAN. Tjjv ^p uhv ahtfAug <pt/A«|«? 3f tt» 
f«J^v 7:>v iKXiXxJovret, 4 etvrt ra tov Xrffng 7miriV}(sv xetf 
cttTiov. fKXouiJxvain y,ecp Tmvrtg ot iv cujre^, to ttjj Xrf^g 
vJhp ■srivovng, ag xtto ra iXx^v, XiXx^ svscwj, evra 
Kttf XTTv ra iXx&ov, XiXxJu. [AEA. AsA«9"ov7K T«y Xri- 
'^ng wof<P,nfsv' i?t ai Tfl TraS"®- etKxJ^TrXuaig, ug KCJUf Tm^ 

'OfjtiJ^ia TO XiXXp(^U71 KCtf TTTK/ftlV.] 

64. APX. T>)j jiansXiKrig tu^g xp%xS^ fji,i 7roifi<mn, 
ug 'srot/iTQ/ict.fi i7ni(^Xet^ yxp ew'^ fjtiX^uv xet^iv, rarv 
et Xij^TUj, tS&Ktrfist, xetf iTrtfjtiXuhjifj^gft, Ketj t^rohj' rv 
Si xpyiTi Kcfjf Xtiyitli, 'iTru^a ru^tv t^i. S M.vx<netg o^s tv 
Tai «irgt Evpumig, Tlxveg tjov ^riJt Bat^sXiuvx, x<^ a koui 
T8 /3»>(9>i«v. A^«j. A^^i liu)(sXif(ff,g . X^^i, e» M.ev<nt[, 
nfav <Kre9)}yeic9-e, tjjs /iaHsXiKiig ai^g x^^i. 

65. ©YP. AeiKTtKug. riyav tyui a s| Atlvng, kxj &vp- 
tnobg noi >i (puvri. c zrotfjtU/j Qvgeng iTrxtvi 'iotUTov. i ei 
Atrvrj, ZtKiXictg opeg 'f-nv, XTro Atrvng ra a^etva Kctf tjjs 
yvig, ug (pninv hXKifJsg. 'Ztff.uvihig ^ ^iv ru ^z^ HitKtXiet?, 
Atrvnv cpnin Kg/vetf Hfott^v Kctf AnfjtnTiatv t^ r*ig ;^fcts 
8g/{cW]««. Anfz-nT^i^ h '0 KxXirtxv<^, ra Bs/,xpi6), 'tvoi 
Tuv KvKXuTmv, -rett^g ^ti^etf, 7 AiKcu/ev Kctf AirvLu, 
xip ng To 6V0fj(cf,. A^ug. ug ^iKiXiura eujra ovt©', KUf 
Hgt.Tic t{w Airvhi/J vifJisvTog. fjoiTi^i J^ «^«v, ov T?OiTo» 
Ax(pvig fjtn ^tjt/jxi^^ <pipHv Tov Tvg StvteU ravefj(ef, Nv/iA" 
^)}f tpura, XirtXiTn ro ^>jv. 

66. IIA. O Ax(pvtg JjAtiXtuTKg v^n^;^^ tv 'ZtKtXt^ 
vv 'ort ret XoicBtX tTrvitv. 'ori ^uju i<[vfji,(png n^ Aii^vtg, 
I) si Nvfjttpn X7n?fit(piT0 ou/lov J2^ tijv -^rf «s 'trt^etg jivveuxcts 
'ofiiXtctu, cttvio-cnTUi ort «vot etf XoiTmj tv 1,iKtXtetj ijmvy 
«TT Ax<pvtg i^flcrKtV. 

67. IIHN. n))v«®-, mruiAs? HixiXtoci. Ttf^Trv} h, 
yfviKug ftiv rti xXo-n. vvv ot to fjitrK^v Ttig Oos-ns xetf Tit 
OXvfA,7ra ;^Q4ov, in We^»(5^^ss> xctf uaTrtp -Jzjv ^etots 
•yvufAng nstsg ^o^v%tv ^^pnfdfjov, ^' ng II)}v«®^ 'zrCJs 
tIjm JutXxos-ouJ 'pi. XiyiTzt\ ot rare to p^u^ev, TVfjtTntA 
&iTluXi>(at, niN. riiv^Sj ogo? TJjs A^)(y,<!)ietg, n Tvsrufjisg' 
y^Tu et rtvxs e^eg rtig Hip\ot4%etxg ^yf^J? JuXxorng. to ^e 
«;^T:, etvlt T8 r^.TtKei\i. [TEM. TifjtTrn ro fX,iTu%v mg 
OcTJi? Kctf ra OX.vf/,7ra, p^ptev ^^i%n t^v ■miyj^oK, ^' « 
xetf 'O Hnveiog 'pi. IIINA. opeg mg Hippetf^tcH, ^>fvg Jk- 
A«ccr))?.] 

68. OY. Ot; yx^ Tori to fX,iyst ptjO^t^ Hypt, t^tv, 
ax nn lKet<n. St Avtt^rog TTBruf^sg tv 'Zv^Kaa-etig tjj? 
'LiKiXictg. AvX7r^ ot et^r,Trtf, ug xvtv zrotnug uv, xctf 
liXnXi^ev tpjciv vJh^. n Tm^ t« to<s Trocn f/.n S^^Zxrl^ 
etvetf. 

6g. AKI. Axig TnjTUfAsg 'ZiKiXtat^. ^s yjf?* «/ Nt/^- 
<pe^ TOTt ax nowv tl^t EiKiXtetv, 'ert Ax^vtg ^ XTTuXtk. 
KTCjg Si^ ra vvfA/png t^ocv vzj^tpncpxveSUaani cwTOv cttvidTe- 
fdfji^, ag aS^ Tuv Xonruv eujre^ atmv. Ax<S h, vmpit 
TO xxiSt teiKivetj ru 'pivfj(cf.TU. J<iVfA,(peJhpog tv ru tt^t "Li- 
Xtxtot^, Jctvf(gf,ZjOfA,iv, <pn<nv, 'ort Ax(pvihg Axig TSOTUfAsg 
1.iKiXitJ!jg ivluu. AXt^ug. O V8S. Ilsf ■srox xp T,rri. ■srev 
Tort XiHf. nrt, n )(e^X ru xcf,Xx Ttf/,7rr) ra Hnveta nlt ; 5r«- 
TK^s areg ©8t1<«A/«(?. jj }($t,ru ru y^jXit rifimi ra Uiv^a; 1 Sitto-Eitra; risv Srvfjicv ra o^aiVT©' . Vat, 6 +. 2 ro aTfo — avrai fxeretnofjinTavrt. leg. Vat, 3, e. 3 JiyHV, leg, Vat. 2, 4 Av1< &c. Ita hsec leg. in Vat". 3. " ExXav&ayafl-» ya^ ts-avrtg 61 tv avr^. tiyuv ro rng A>)&«f viiu^ 'srmvrti, h tov EJtXeXaS-evrct, tov 
Xjj&uj aiTjov," 5 Mv«<r;a?, leg, Vat, 3. 6 <J»icr; 2i/*iw(5nj, «(7vd jt^ivu. [Jic.J Vat, 5, 7 Zixavsv. Vat. 3, 5. 

5 iwaerp^STOj leg. Vat. f. 

voruf^S I D Y L L. 

W07Uf4Ss )te*i 8T«; QiTi.KXtM. ev y«p h^ ci^n, tj^^u/j 
wcttn, T?i» fjtiyew p»» T» •B-tTUfi.it T« AiXTra' t^j S<*£- 
Xiem tSToi zra^ns^, net rlw ry,$7nci* rr,? AtTvr,?, fD^i- 
(p^^Koii, cuiTi TH tLv vVf^ytXlw AiTtr,v' art ro nfov vJho 
m AKth)?. TreTuffSi *«f *'"<'? 'Z.taiXteti . riyav, » yx^ njv 
^txiXict* a^xif.i rvTi, Xiyi ol otmivcnj 'tui Nv/jt,cpoii, «7ni 
tivucpvj ^^ « Au(pytg, «jj xxovgyi;, ^im. tui xT^ui J^- 
Xoiart, iTiX^TU. « yxp Tmp^jv, ifK ccy i<n<ii XTnJuns. 
[SK. S>(07r«s (TxiTOf^og, c-Ti^TnX &t o tOTra'; ev «' «yw- 
^^jof FxiTrltTttj. O oi xoj e->(^7nX©- ■nrotiiTtxug ^x- 

71. THN. Ex«»ev 01 %>ii, ixmev ei Xvi($i upvmvTV, 
Tiyaiy ufvofB^ot ijfr,vn(rcw, jj ixHVOt el %)is ly^pvcmvTe 
hiXoveri. a yx^ ro ef^vTxvle otwXrxi xof i7n todv %)6jv 

Xiys^Cfj XTTO XOiVH, OVVVTTXXiiiTUj ynv T9 OlXtiOV J(^TB4 

XvxXoyixi/ rn 'Zp€9ppi^v]«j. txeivov xctf Xiuv ix ra ^vfjoa 
eCvixXou/<n Juvovrti. 

72. THNON. Tg^c^s^ xccf, ^c a x ^vfJisto Xiuv eui 
ixXxvtn. 77v£f a^limrc^ rov ©taxg^Tov, iv "LtxiXict Xtfav- 
•xiff jW(j «v«/ Xio/^. xXtsX (a^<n^faflu/ ii uv ovX^atij, 
Xvi riuj amcM. tvX »i* ryivov cui ixXoujmv, « «» ILixiXttt 
Tiv, xMf a Xiuv i» m ^vfjLH' j) ««/• « tytvil' yXf e» 2<- 
xgA<« Xim, xKxeiVoi rarov ijprivticnv. 

73. APXETE. Ogjs 7>}» nhvlw. xvlmh^ h ro %vifi^, 
i 715 y.virvcj etiTOiif oruv XxX^ c<>hjv aXi^yiv, xetf <sf.7^l/jj 

UTTOX^.VirUi. 

75. AAMAAAI. AXf^Xa^ fA.lv, «/ >!^ ^jt^cQ-ijvetf 
^uiiXfiivuj' zro^ni; oi ctf fA.txpctf, xcif fX,ri7ru etg ^v^v iX- 
^■«ffstf. A^*>i. n«^«/ et TTttp zrean. zroTisecf os /Sasj Trct- 
gj4 T«<j ar«<n» aM/T», ■sro>)^ot oi ruvfot. zro)3t.ccf 06 a^a.f^- 
Xuf, cu/Tt ra ehof^Xeti, xccf zro^ni? zreJS^ctf, xtto i^^ivov 
ti^vfcefro' y,yisv, ijfnvtKmv. lion, «/' TtXetuf oUf^Xets, 
xuf ■sropnti, uf f^itTia "uztb ^'Vpv iX^acrct^, fiYjS^ e^9-«- 
OTtf, «/ TTo^rtli S^ xoj irt I xnXiiipctf rm o)u,f4.xXim . 
iTTi St Tuv xffivoj) (AS%ei TK vio^X, xuf ru is^o reus 
fiY,r€xmv in. mopot Jg o't riXetei. i<n ot, jJ eUfAXXt?, tt)? 
auf,(a,Xia);' 01 zroirirztj ol xctj vi S)u,f{of,Xyi, 77)j eiif/,xXi^?, 
Xiyaav, xip' a ivTctoJu «/' oUf^ccXetf, 

77. HN©'. HA^» Egftijj (ZJ^li?vi. j) 0)5 (piXoi Ax(p- 
yth;, [■<? coi »«jt«<©-,] n a? «p«r>i?. to ^i X et? v r^iTratnv 
el Aaifteii a Truvroli, XTi:! ortiv ou/ro t« S" u t« t iTnipipr,- 
rxf, otov, ^iXri^i, ^ivTfjo?, cptXru%;, Cpivrur^, aroti; av 
vcctf T« jjvS' Ej5,ue«. 

78. [KAT. Tpv)(^i xetf r^v^rzti, ro r^x^.ai nn }(cf.-' 
ruTreveirzt^. EP. Epu ea xuj ipa)fictf iscjo o-a. 'Epxcxrctf 

Ot TTufmiiOV «V UVrt ra ipw XXfXoXVi^tU^, XMf £57 TroiyiTt- 

}(S>' xct^f EvpiTnhi, IIp©- JtO)v ipXfActf xva-t %)v^eici.'] 

81. HN©EN. Oixetoj;. x^oi>is; y»p iv XlpiXTr®-, 
ai xcif Ax(pvi?. lezcg ^^ to >(gi)is<^ l\oi Acp^ooiryj?. 
Ayhi.';. "^ yi iaa)fjLiva t8 Ax^vthg, '/) m tjoi A<^po^irr,g. 
[nPI. Tlpir,7roi ^e? i^ofo; rvi X)($Xe<neci, «5^v xetf rrr^tx- 
Tns-MSi >» ixrur.i ra xtsita.] 

82. KH€>A. K«/ iipr,' t<n yxp ro 7rzi,%i txXef^ti;, 
y.etf xpxatg. A AE. [rcx^JTitf, u oi rot xu^x.] Te 
'i%rii. >i ^ t(spij xvx Tmouv rluJ xfrivlu/ ^jjt^o» <7T. J^ 
lilTa yxp 57;^s t» tcp^.t ^UiisXiy^^i. 

83. nOIiZI. Mxyiia^i ^ipnx\' )(cf.%Xii ru ea ra^ I. 71. ^7. 147 

Xn^vrte, 'prif/{3C^ oruv i^i re 1 rmpxXm^fafev xetf <e;&m' 
piTgfvifA.iiv yru^e^vvanv ei Aupihi' ercu/ oi ^x^vtefA,ivet, 
of/sieii *!f/,iv ir,pipar,v. 

84. APXETE. Tpxipirw,, Meiottj rruXiv. re TmXir» 
i% ••dsrci^o^pri'; Xpyiiv Tir^iafjotvoi <Pn(nv. ccf tts^i^e^^ctf /i 
ffv^y^^an Twj ui-xi. t» A e^?^'^ fi»>t(sXh'S''i Xiyiinf »w«- 
hii TK^tV t^tv. 

85. ZATETS'. AioXit(sv. o-wjXttIiov oi raro reii 
iTTUVK. "TruvTr^ ol zrXxvxru\ t^yiracree n. etpmeStiefSi/joi ^ 
Xiyi ttff&i oujTov rare. ecoroi yxp fi(^,?iSov t^^ri, ^hl^ 
rare xetj ovTtpei;. rivi; ot (pxtrtv ort a 2jcf, riu/ Nv|!*- 
(plu/, x}l^x 2^. rev piXtnXiUi %yxrf^x <ft' jj» imipuTK. 
A^ft?. ZATETSA. ei^uvivt'^ JV. ^riri yxp ct<j]o^ fjtxX' 
Xev, a ^/jTWTO} 'cstb rr,i wfjcpyj^, ri xexjf 7n»pK2^^1TH($i o 
Xo29i. AYZEP£2S. Avrt^sXov ipuru iym xxt rruvliXui 
XTr^trfjtri^vov. Lriram yxp \jrt~\ k vvfjt^n mptip^reif, 
7ruf-ti^^y,avcj JiXuv, rovro <pK<n asa^i cu/rev. A^wj. to 
TTuv. jjA^» E^f/.y,i ^r^Tiiii XTro t» e^ag, uin ^ t^ 
Ax(pvt<h, rti <n >(cf,rur^v^i ; riyav etnruvu. (p^etpi ; rtveg 
tvi>(cf. u xfx^ >ig.ra re<ra\ov t^cru^, a*lt ra tpKi, >)X%f 
0/ ^atisXot fjeiru rov EpfAUu hiXevoli, fiX%v ei Troifa^n, ct 
ew/reXot' TruvJn xvn^urm rt i(gtt(sv iTru^v. nX^lv ITp*- 
XTro;, xctj ttpK, 0) Ax(pvt ruXxv, nptw, x^Xii. rt jv 
rnx^ ; nyav, 2>ltt.f'firi, (p^ipy\ ; <j h. i(s^n oCvX ttuouv vrri- 
ynv, Xvx rruvru ru xXT-ri, (pi^i^ru^ roii zrotn, ^j)t»cw <re 
hiXevoTt, 7ru^Xfjt,v^afBjJ0i ^t ctorov rovro Xiyi. ovtnpas 
Tti xyxv «, nyav ax etoha tpKv, a iio/,Xui ^oixx<rcu rev 
eruvra tpuru ouvXfjCivci, xcu Xf/trt^vo;, nyw, tJzt' a^- 
fAicti fjt.r,^vni fA.ir^tcilifOi lu^t rov tpuru j/svi^ ouMXf/.i- 
v«f. [AY2Eri2S. tTrt >^.xu) ^ufMvo; tpeSlt. AMH- 
XANOS. i%-/iyi\'i(3v , 7n Xfji.ri^voi ra ov<n^u;, yxp ^V' 
vujiti 1OTB ra ifcSloi Xfjt,ri^v<i, xoet a ^wuXru\ 'tv^etv ^- 
pXTnixv iTTt ru i^u%i.'\ 

86. BOYTAS. [/3»77;f ^aioXoi, a t6»» ;3«6;v, zreifji.yiv 
ruv <zsti*>XTUv, ee*7reXoi « Tft»» ajiy>)v.'\ Ba>(sXei m, (pn- 
<nv, a )(s'.rti rai (iaxsXai tfUi, ttu^ 'octsv e't fjtiv ^evnsXet 
fsj^i ru x<Pfeoio-ix lyxpxTHi' et ot cnTroXoi, Xxyvot. » 
ot curtx, 'oTi )(cf.TU<pifi<it^etf aauj c/jf cMy.i oiXtxl^aa-t ras 
enTroXai. Ax^ui. Ylxfoif.tix rare i7n ruv lov^^v jWf» 
/zs^^eplov xou nfA,i^uv, i-miru oi xf^tm. 01 yx^ /2oii nfjt,ipet 
etcrtv. xjro yav ruv (ie<ri(su.ivuv xcu ot jio<ri(gv]ti cufiai ret- 
arot Xi^vra,i. ctj ^ cuya xyptetf, 7rv.fo<nv >cctf «j tk 
3 ii\^n ruv eeuv, xcet eti xfyifjcvuoiii rcTra; 4 ^eriiSVTeci . 
XTTO raruv ot xou e't cUTeXei re</-a%i A£^vj. 

87. IinOAO'S. AvT< ra eetTreXoi, ytvtlctf >(^rx (w 
veuptTiv ra a xctt «e «; «1 fjoiyx, fOfiovrei 'SJ&rysp^Xfjiivt 
ra t. eiov, eetTreXoi, u zroXoi. ei eciTroXot, u TreXei. 
APSt.ui. Baroci fA.lv. vai. /iai(sX<Sh fjttv tXiya, vuu St 
ufjfsiuerzij Xv^t oenroXx. rare h, rDU/rev tiiv, oinrrif h 
tXiyiv, ovx x%ia; r.n moujTa ru%iui oiirijni. /ievi(e/X&' 
yxf uv upetXii fXiy>cXe7r^i7rr!i [tjj] Rv«/, xen ytvveuug 
rai 1(0)'^, xai ru cmfx.^mTrtoyru 0ujuX<Srcc4 cpifetv. vuu et 
coi iotxiv £Af^y fAsvov (ia^isXi^, TYi xXr^eiot. A evx «, 
fjt,ixpo7roi7)Ui S!ija.xetf/,ivoi, xcet roiot/jru 7ru%uv, eix xv 
eeeTreXoi xvrip iTruJt. 'H^oi » iTruyi' cetTreXti ort opce, 
reu; fji,n>(sf.^i, nyav rou; a^you;. 'otx, xv% ra 'oTiai, tTnp- 
'frifAXrtxuS' fiXTivvru\, nyav fixrivevreu, reis i^xyeis 1 tvlsXss^i^ai, !eg, Vat. 4. 2 i>i i^Ufjt.tY^, leg. Vat. 5. 3 l-^iXa, 1 eg, Vatican. 5. 4 vEjWcyTfti, leg. Vat. 5. 
fA,t^vvr(U' 148 I D Y L L. «T< H Tf*09? «Jlcf i-yfuilo' K0C4 (TU iTftlom OftX.i TUi TlWg- 

9-4V8J oTfUi ^Xuai, TTiicn Tsg o<pJu,X^iii, ori n cni^ cujIow; 

92. TI2S. 11^«; T«T»j ^, jJ? r<y«« «vw^ti' «xejttSK, 
%roi rni ^isrei4, rni Tfof^ivttt, km rovg eu7ro>\.iis, r«» 
U^iceTrov, KcM rni XoiTrm, ovhv ' t^p^jty^otro fiiHfsXoi, 
nroi Aoi^yti. AAA. A^» re» ctoris i^uru iTnpcnvi, 
Kccf ^iivvi (AiZZ^ **^ "'f f^i^Xi. raro ^;^ag. ixv ptiv 
yx^ iKrHvw[ji,iv T9 cK, cmfjt-ee^vi ^ikU/j moia-iV iXv ot uv- 
^ys^uixiv euiro, cMUxnK-M ruv ztXvf^nriyMv AufiKug. 
iKHvoi yx^ 7KJ TTwp' *ifAiv tK(pi^0[jCivei4 tvJiicK ruv ttXvi- 
^ujuriKUv 2^ rtii oj ^(p^oyfov S^ rH a iK<pi^evF{V. 
A^«.?. rigof rovriSi nysiv rHi voy,eti kcu rov U^iXTrov, 
Jiotv iXi^tv, ct*]i ra nStv XTnK^tvoilo ^jo^gAej, etXb^x rov 
ieuJlis XTrtKfiva oiXyavev tpeflx, Kctj «5 ro teA«j yiwi, iifisv, 
tanrdjh ro ttjj /^t^eti, «y»»', a « f^*^ oujru XTrtKXtj- 

gUTtV. 

95. HN0E, HA^H x.etf « iihtct KuTT^ti ytXum,, Kotf 
l(Pn' ^ant xssr eefyxXm iXvytx^i i^uro? Kctf i)(cf,(A,<pJ»g' 
Twuru JV i-m iA.VKryiqi(r(/toi XtXvi^jviX ^Y,<nv i Kvtts/H. Ev- 
rreXi<;, olov XvyiXjirvt^ x,eu\ aviq)i(pi rov oujyivx. A^«f. 
To xhiX, xct/f ot ^l^, "sromnKUi Xiytrotj. totv ot ^x^t- 
iti\ S^lcj. ra t et ^x vi Atoi ^ystni^, tvcuirtui ^isXiroif. 
B^iXi yx^ «3-«v, (pcuii^us fMv yiXum, Xeu/Jztveiv ot (ix- 
pvvo[oiJM) tm ru Ax^vtai. rcuntL nn fjtvKrii^ia-fjto» Xtyi 
K A(p^oSir>i. A^6)f. HA^t y» [Jtluu Kcif >i KuTrptg K yi^citi 
^XuTVi. [T« [jiiv ^cuvofjo^ai i^[jtiS70, KiK^viJ,[^ov ai tft- 
^«.3 XxJj^X [A,iv ^Xutm, j2xpvv h ^(^v, viyisv, fix^etetv 
t^yiv eiJix,^CFa., revrt?iv, Xvxh^iy^d^ti' fix^eix at opy»i, 
fjv ovx ctv Tti 'fctoiug ivtyKcu, Kctf hth' av oti a Axpvt 
Tiff^TivxjiS, euin riS tv^is, i){gi,v^, Xvyt%etv, nfnv Xvyta-etv, 
i^cf^TwmtXouTeiv rov t^uru, etp iSK etoroi xzn) ns ifur(^ 
Tov xXyttvis tXvyt^Jy/i ; ruv Au^ituv J^ T»r« i<nv. tTri 
^g 8r«< i-Trt Tis [jti^ovToi ra ivt^ytiTiKis, Xvyi%u Xiyaaiv, 
iii 7a-Xii,u, «I etvxfKr,i Kotf iXvy.^i^i Xiyisaiv tm rn Tret- 
^rfli)($v xoptris, ui iTrXipi^Jyii . 

97. [ATF. 'i2f etTmtXov rivel xXxihv avvl^i^/otf. Avyc- 
Z^u, e [ii>i.uv Xvytim, Kct^ JhgAKUi Xvyi%u. E?J ei ro 
hvytZ^eo i7n eiTrttXis rtvoi KXxois Kctf 7rziXcu?pcti .'] A^Ui. 
KxntdMazt\, rarfn, t^t(n(B^ct,f ra sg«;r©- i>{^v^. imi 
yitg Ax(pvii ft'£^Aofpjj^v>j(rtf« eti ricjt/ Jtov, rovjrlcju 
"Czrio^iie Tii/J TseivlJjj kdu rt^jLu^oui. n Xvyt^eiv, reti ^if- 
ytoii hiatt]' 'tpiOi eiiaztf Xv^sti, -TToi^ re ha-[jt<^eiv. Kouf 
O[jtii^oi. Aihf fA3%ot!n Xv^KTiv' jj B-XX(no. ei7rxX<^ yxg 
« Xv2$i. [A[jti^toti yotg (pr,at Xvym paso^iff, xyvouv iai>ii 
isi fj{o/,<ny(Jia-i^ 2 Xiyisa-i S\ Kcof ro Xf,{oi.vguireiv ^Aetw, 
Xv^x yXQ rct a-xsrtivX. >! Xvyi%eiv, y^,[jf^eiv, ha-[i,dj- 
vtiv. Xvytaw, kccj AuQiKOJi Xvy%u, xtto tis Ai/y©-, re 
(it^yov, Kctf ota-f^si. iazoi yxp A«.pv<j tTst^f(nS^otf ns 
i^u%i [/,tyotXoyf7if^vija-oii , rwvrlut/ tTra-Ji riiu Tsoiviov. 

100. TANA . ITfaf rttvrlcjj aotf Ax^vn »At««£re, 
«*l< TJf vifjtei-^oiie, vtyav, XTrtK^y.vxro, u Kvttq/. fixp^.x, 
JD^yv iTnt^Jni. ^Xfv iTri ofKis, u iveu/rtov ro Ki5(pov. xip' 
a jixpvi, « «ua-Kivifloi, Kctf t7m.)^4i. 

101. KTnPI. Uyisv, x%ix [jLifjf^iUi. Kvttq/i xtti),^- ^i, fipttJU [jii[jita>)[dfr, izTT» rav eu>Jpu7mt. riini yotp 

z Ti CErfof £*Ey^«T9, leg. Vat, j. a JuvaTev Si »«( ro ci.[ji.a.v^<n\.v X£y6a-S'«i. leg. Vat. 3, I. 92. 109. 

iiXtoi (p^a-M iijtiv vm/'^, liyHl hsxvve-r, ^eivt^ ■srei^, 
J2ij^ rliu [JitTci m Aetui cuirtn [4.t%iv Xty^, ^v thi^iv • 
yjXtoi. hlvy-i « Ax(pvii, iiyisv tKXmr^, «Troa-tivvvrtc^, 
Kctf iv Tu ^'^»1 y^gtHS* «>^^J £fw/ Tis t^uloi, ucvri^ tv rt] 
^un hiXovon. ^Ki yct^ euJTfm^x^ ttst$s rvv i^uiu.' ^» 
Kctf returlot/ cte/roi ouiTcf riuj oiKU/j tTnivtyKf. ro JV xu,- 
fjiiv, yifjiiv J)v, Kcif Tfeir*) r» jj «? «s AuQAKUi, Kouf 123©«'- 
^ff^ Tay f/it AieXtKUi, xotf tv xsxs^ipeinXTfHf rov rovoVf 

U[Ji[JtiV, 

lOZ. [HAH TAP. yiXiti zruvnt. tifjnv ff/i^at, hiXor 
yxp iTrefAiTt ai a-tu/iytvilo ei Agr.i. Ketf Kavvhru tu 
t%y,i, A E A. TisrtTi ^vwai « Ax(pvti, Kctf tv n» 'aJ») 
}(^}(SV xx^i 'tatru^' a y^ tTroiriirtV: x^ tTroiJiv, 

105. OT. T« is, ^etmvtnt^ 3. fn yxf ouin ns 'ottbv. 
XnTri S\ ro ^(^cw^ujjxj, iv »1 ro eAev OTris ;3»>oA®- Af- 
^OTji Tuv Kv7r£ytv, Kcif riu/ A^pfoairiu/ )(sf,rou^vvctf Xiyt- 
TU\. Ay^oTii yxf Aivens Trunip, t(cf.ru liu/ iJijv t[A.tfvi 
A^pohryi, Kou Aiveixv t^jvr,(rtv, Ui 'i%ni tTrKpipi. Eg;n 
aror' iJ^v, i^TTt ■uor Ayy^auv. Kvn ns XTrtXji isit$i rei 
P>iSnsXov Ay^ariv. ^iS)($Xov h KUf Of^ri^'^ rev Ay^ativ 
(p^cnv. ii [XIV vzr' Ay^a-vi rtKi /iiS)($Xiovri. «t/i^oi St eu 
(^st^avTrsiKiSisai re )(^ruta-yjjvuf. » et laii og©- T^eieti. ^v- 
vxrvt\ h Kcjjf TTUvlg. ru e^ri nn ihji rri <!StSari^ Q^ot. )(cf,Xei' 
eu^, 'hTn ns ihi, yi jiisruvri' «J eiTro ns lotiv Kctf JfXaDt^, 
X(p' t/-^riXis yoi^ m i<pi?uiB/Jei, oujuXru\ tsroppu ihiv. )(gt,- 
Xei^ h ihi Kcu e^oi Kptinn. 

106. THNEI. Cl^TS a-KiTTttv rtv Ayp^ariv c-vu/i^^^et 
etulfi, VI u-jt o-KiTreiv at a-uiui^^[»fjluj rce Ay^a-y\. iv'^')» 
h KVTret^ov, TUTTtivti ^orouin, Kctf fjtn ouvXfjSfj)} a-KiTreti 
at. l_pt^v7rei^oi, pj<t[jieu?^riX<^ Trex.'] KVTret^ov h tjvsj Xifisai 
TV ■mt^ yi[jiiv ^isrvfjisv. APTHS. Ek^ Spva, K^wreiv at 
ht>^ovon ^ujuX[Bi/cof. ah, viyisv ivroujju, KVTrei^^. ^Se^vjj 
rii £fjv 0M/73J [jtiK^ Kctf ivuhii, uh [AiXlOCyctf ^o^ji^ovait 
i[jt(jiiXui TTon a-[jinvia:v, ou/ri ns iv Toa aif^^Xoii, etto^- 
f^uf hiXovoli nsi 'o^leH. 

107. I2AE. AvK ns }(sf,T>i^pisaz)is tth eiK^neti iv- 
^ria-eti rui [jttXioseti, « «srCSS «^S «««?, Alef, ns /iofitis 
nsi 'ohiTro^iSi iTrupf^voii. 2pjjv»j h, tu ruv [jitXtc^ui 
Xyfeix. oii Haioiii. fij c^ 'orcui iv o-[jii^viosi )(cfTTipi(piiost 
[.tiXios-Uf. A>^e>i. O vovi. 't^TTt Troi' lahiv, 't^-jre cmri rou 
XTrt^yis <sj^i riu/ I^v, 'oTriS Xtytrzof /2is)(gX&' Tiu/ Ku- 
7rQ/.v yiiuvoij. hi>^ovon cupf^vvct^' eCTrt^p^is <z3f?j tbv Ay^~ 
Tnjv' aroi ijv e /3»>(5A6f, ev Xiyisai avyyfvicB-eif eu/rvt tv rn 
1^*1. 

109. nPAIOS. AvTJ r» T?i;(peg®'. 'ojiv Kctf re JpvTF- 
Tt^cu <pria-i Mivou/^oi, Q,^out^i^' ii Tup^ri <z3t$i nsi /iiisi. 
n euiri ns Xk(J{c/Zjuv. ui Kcif Haioebi, H^oueui h y/vouy^ 
nev ■sron eiy^^v xyi&a^. ATi^ui. viSi. Hpouoi p,^ uSlt- 
vii. Hyjfv, XKfjfciZ^uv kuj iveihii. nri koj f/triXx, ti^svv 
rrr^oZxru, /ioa-Ki, Kctf wlu)(^.i vi^vv Xxyuisi re%tvi. rour» 
yn^ TO (ixXt-i, Koif TTuvru ru Jtiq^x, jj Kcif Jris/,x ruXi^X 
( ^x(piTOi\ ynp Kctf isru) ^uKi, nsrt^v xy^tvi, a-KU7rri 
h cfjri/j/ ui i^uav.,v ns Aoavihi. ns h mu)(ff,i re eui 
f(a,K^ov. ci yx^ Aug/ea ruv «j H Xr,^vTuv iv^nuv rut 
zrX/ffuvnKUv, 'of{gtui 7m^o%vvisa-i Kctf f^aiK^ov tp^voi ro x, 
JueH, T^uxi. ori roa ttu^ KfHiV ea a Xr,yiSa-oti iv^eiott 
ruv •BrXriJvvnKUv iKetvoi 2^ Tiii uf •a^^e^ptgiscnv . il^ou&' 3 icta-whtv. leg. Vat. 3, 
pi^' uJiivii, I D Y L L. 

IL* a^us. I^QAti. Kivtf^fi ra A7re»i«»«f, Keif l.fjiufm 
^)«fni^ Mot^, irig >($47k fxiinv Acp^oS^rm v^S-ti rou 
TTOTfof, oTt Xvaum •mi i^tx,'^' ^^ A(^eo^idw e^jj lyiiv 
Totcco^. tXewJuvi ak -n» TruTt^ ^XtZ^o[»fi^, {jCccf criwx- 
iXfAtyvuia/jri ui ^^TrouvX. wftgfl» ot i'yx.r,f^vii<m, Kcif 
^vwm itv Aehitv, i^u^^' i<p' oU euS-o[B/)ti, sj ««- 
ff^vvofd/jn, Tiv^XTo «f ofAuvvfJts* (pvTtv fiiTuXt^xy^vaf . 

112. ATTI2. Ttyii 'zsh*er7mfftv , ttli^ a.fJic/.^TMiov(n. 
m yxf xzjiy.KTi){^ ruv fiif^gijuv, «j ^jjjj At7rTiv>}i, ofAStug 
ifiiv <zsfS<pi^lia-:» ei AuQ/iai. AXt^ug, Av.Sig ogjs 07mi la- 
ow. rJje"*! zrXniOJoy m AtofA,tioai, xccf Piej<, oTi rov Ax<pviv 
ftxu Tvv ^ovtf^Xcv. X^X av fjLUfdHVt, y.tif f{at,^ov f/.oi. 
[AIOM. TifTB <pr,<nv, ort iTrXn^iv o AtofAti^i rlt/j A<p^o- 
otT&Ju ngiTti ro Jivxp, ^aXofOfj^ avf/.f^gi^yriai^ ru ija> cvjlrn 
T« Aivetct, ov i^vriin ra> Ay^iryi, 'fif zrotfA,lw xy^ooi- 

MT®- KCtf ICUi vXcMi ttOtOil^.-oUV, fXr,Otv fiohi 9} 7K J)^PiX 

iTneoxTUj Kctf roii Xoyin^ti; ^^Xi^ru^. Xcnpirt, on o 
/Sj^jyAof Ax^vis evKiii ifjtty xvx niv uxUv, kckj t»j ^vfAHi 

115. £2 AYKOI. Ow (Jtef.riw (^uXxhii )fcf.Xi, xnsor\, 
lii <pyi7t <s>io<p^<^i KDUf I 'Zu7mr%oi tv ru «Ztfe^ xpKTuy, 
<PuXiOii 01 X^Kroi ^^uvrcij, Kcif zroXu/j ^uX^jHn ^ovov' 
vs cTi fisvaj ruv W^uv Jti^uv ei x^y-td r^Kraai, Kouf ^u- 
Xiet; i7n)^,Jyivrzt\' >) ^uXxoti «/ KXru^Krot, [K«/ «j nc, 
egjj <puX^u>iTt, ccj rvti <puXteii <S!^<r>(^Jy)fU^ctj koj X^Kivo- 
(Mvcif rn Xu^H ruv otxetuv TrvJhv' 2^1^ raro ^f kc^ x^k- 
roi AE^v^.] 

116. XAIPE0'. Hi XTTshifjt.uv iTii ^um raro <p*iTi. 

•n }«t^ ^l^etV, iVtOTt f/,iv iTTt XTrshlftiCd XiJ.i'^, iviort ^ 

f!St$azic^^iv(riv ecTrXui crifji,ot4vi. /ia^isXei vf/,iy tfu Ax^- 
vii, HKiTi >(c/t,m rluv uXr,v, xvXTf)X<pr,azfj.ctj otiXovov, HKin 
}(^.7U TiSi ^vf/.ai, a >iof.rz)i. ru xXoyi. itti ra cMjra XiyeTct\ 
vXii Kctf xXazi' ^vfjsi Si, oi Kcif ^vfj,uv Xtyi^. [APYM. 
A^vfjfsi re ■srXx%i ruv ^vfj.uv TnTrvKvufjCivev ovruv, Kouf 
fA,»l iTTt livi JiM xvetf^uv, AXrzi oi ro «j TCfj,lvj Jis 
tt7rB\i\fj.Yifj,iioy.~\ 

117. APE0OI2A. Tlr,yj\ tv l^v^xaa-cc^i r>ii Y.iKl- 
Xteti, (ii *sv eta-^ii i% A^>igi,oteti AXipetoi ttjjtk^j. ^ A^t- 
B^Hozc K^r,vii IV 'Zv^XKae-cui, if) i'v H.tKtXiK,, vf (pXTt Jiigi 
TnXx^vi AX<pHoy yiKetv' om <pr,Tiv Ioi/>(5J Trtcpi^fiuy fx,iv 
Tvi; eXvfZTrteu; ^ixXrii, AXIsui. olt A^i6aazic ^tKiXtKr, Kfivri, 
•Tife^Aov. OhKi el[' vzs-' AX(peta ■srXv^a^, i?t ot Kccf tv 
i.veoiU, Afi^aazc' Kctjf xT^i^ tv "Lxfjcu. Tlx^ Hff^HSi "^- 
<i%v\, Kujf im K^Yjyri A^iB^aa-^. p^CQ^ivrui S^ Kccf ETTK^fo- 
CiT©- <pyia-iv [?» Tfl» Tnpt iflot^etay^ crt A^iB^aaza >{of.XaTi 
rui Kfnvxi^. AXt.ui. A^s9"»c7» Tryjyij iv HtKiXtoi, ijj iXi- 
^y ifKv Tcv AX<pc-ioy TrvrKfj^v. 

118. nOTAMOI. OiTivii ■^HTi y^Xev veh^, n 
kxJbc^cv, fjcnu }i£/,yisai ptoy. &vf/.%^i6^, TlorufJt^v 2<- 
KiXiUi eivccf <pxa-t kcu rsilov. AX^u;. QvfttgM yfff.ru nvx 
•yXuos-xv K JicXxos-x. t/vSj oS iJiKiXteii ■srorufA^v i(pnauv 
&vfc%^aii,. 7) &vf/.9£/.i, Trvrufj^i LtKtXieH, t<p u fjivdtvt- 
Tccf H^kXjh recf tK tjjs Efijvtoui fiai tXccuyuv iyizcu.Ju 
ot<piKi<>^' y/uefAiva oi ^tfiuvoi xyv7r^.^%Xr,Ta p^aTtJ\ tov I. 112. 12?. 149 

7rt\oCf{S*y xetj iTnjrthf 7t4tvinu{, i^' ot el Kt^xXet !^~ 
eliKviujv'^ )(cf,TetKavrii. [ 'O ©Jo/tjj]®- ^ <pr,Ti ffi/pp^jy- 
mu; X7ro rtii wogswj.] Aa-KXK7nxhi ^ Mt^Xtxtes, J2^ 
rov 4 ^X(pii 3 Avfc%Qjii. » t{ff,ru yXuosu» '^XXosrct, 

4 «A^o< A \zn Tvfjc%^hi, 'i<n h kuj trti TTolxf/^i 2<» 
KiXten. 

1 20. AAONIS. Kxt t7mtxXr,->^iy raro XtytTWf tttoi 
TO /iii>(gXei vf/,f/,tv XTroaihfBfJov, h ^f ovtt^etx t» Xeyit 
arui f^i, l3a>(sX'^ ufjciv tya Axiprn, HKin xvx^tpx- 
<pna^ficcf i(cf.TU tIuj vxIjj, Kojf t«j ^vf/,ai, Kccf ru xXni, 
Ax^Vii tya aroi iKetvoi ru; /S»s ivrcwju ^ea-KUv' a 
Aec/pvii rni ruv^a;, xecf roa <J^^A«j tvTUvJu vreli^ut. 
TO h ;^ifi A^i^aazc, kcc4 to «|«j, fAip^ei* T», Ax<pvis tftf, 
SXJa, f/,ia-is. 

123. O riAN IIAN. no<tiT<xJi iTrKvxXn'^'^' « fjcri tk 
Tnjuvivetro Xtycay, ui vov; i<rt reiisrvi' u ro ttuv av, tt 
Uccv, Ivx ro f/iv JST^cplov <zfetcarxiB-ri, re A Sivrt^ov o|t/- 

TBVJJ^Jl. TOV Ot UXVX Ci f/.tV IlKtiX07rr}i KCCf OovCXTtUi, r, 

EffAa, X)isoi h Atoi KUf Kx»^trisi, trtfot J^ Aiji^oi xetf 

5 Otvvitohi, n Nfi^riio^i, ivioi ot a^xta Kccf ynn. AvKXiev, 
Ttto tu AvHcf,tu <p>iat )C"e^f> ^^S^-Xov//^» KxXi.irevr, 
eii iX^aauv tjJm/ Avnff.ovo; KxTisi^ Jv^rt^ Xpktcv eu- 
auv, •uzjB E^f/sv T^x<pyivccf. «jv ^jjjjv A^rt; tv a^t» 
ri^jto^&ccf. [ATKAIOY. Ogoj rri; A^xg.^BUi KXnJlt X7n 
Avncf,oyo; m niXxaya, tv a f^ff.vltov Ilaivoj.] 

1 24. [AMO. Afjt(pfmvi, To «Zffet T< xyX'qii<pef/,iyei 77»» 
»ov i^vTX. Afi^tTrzXi oE, 7rtQiC t; zreXavru, ov f/,'ti roi 
Kccf >(S7nuylx.'\ McnvxXov. MaivxXov epoi Afxg.S^uj;, xtto 
MaiyecXa ra Av>(gf.ovei i{is Eff/,a, tvju ti AruXxvrfi r» 
Ixazvi 7m^<^tT0 hfv %ivtot' 

A«|mg»I i^' tXiv ty^i tKr,toXoy, opp' /flxXeti/rvi 
McuvxXu tv Tnsrt 01 %eivriioy iyfvxXi%lv. 

125. PION. Ta og»j To XK^umfiov, ■mt^xro swTpp«- 
^ccf roi; ruv viruv ef/,^^eti, koh Trrsyay vehiaty. ti eve/ti^ 
ZToXiu;, «TTfoj ru oS/ta» t«i AjjrjJiy.u, sj Anrvra rx<pa x£- 
<pxX)]. KOj Of/KS,'^' AiTrvTtov ttu^ rvf/,^ov' eii 01 <pxn 
TU eiatfp^fiivx t^ux x^vx ytvi<^ccf. 

1 26. AFASTON. Byav iK7rXn%iV t)fOV, O^. ru « 
cwru yivof^x. AX^u;. O vov;. Sl Tictjv Tlecv, etrt «5 
}(ff.ru rx 0^-1} ru fj(cf.K^, nyav, ru I7n zreXv ^iti)(svTX rts 
Avxof.ta' egoj h Af)(^^eei ro Av)(cf.iev' «te avft Trt^t^x,^ 
re fjctyjc McmvxXov' ofo; y^ ra\o Af>(gi,heti' 7 tXji tTrt ttj» 
vnazy TJjv 1,tKlxluj, Xvri ra tjjv "ZiKlXtKtuj' rni EXiKrii St 
ro Viov )(fff\xXi7n, kcm to yi)/>)Aoy fJi,vrifJ(ef> tKeivo ra l\a rev 
Avxc/iovoi, nyav ra McctvxXa. x<p' a ro e^oi Ma^vxXov, a 
Kccf TOii Jtoii £fj ^f^^o^ov. to JV P<o» XKfur)is,ie* 
iit TJjj TLiXcjToyvnra, iveuinu; ru )(cf.Xaf^u Ayiil^i» Tf- 
T^Xfti^poy. 

127. AHTETE. €lcari^ n^\x£ri, aru kuj Xxyeit 
TrsinauTt. 'nu^KiX^ja-fj(ef,Ti){^v i7nftnf(3i' To trr, etvri rev 
7 xyiTt. 

128. JSN©'. EA^t <w «»«|, Ktcf TKvh riuj ^ )(ef.Xr,v av- 
QAyfx ritJj yXvKv^uvov, nsie ^g ro f/iXtTrvav, t» ^tjj^» tv- I loj<r^a.rci;, leg. Vat. 3,5, 2 Ita locus habetur in Vat. 3. 5. p^afiEVToj m Ewatf^jeJtTa XtycvTOf «y t» tirsjt 2to(;^kw, if 

A^l^atrag y.jt>^uat ra; Jt^ivac, hyvoriav.; Se KfctTi? \Jic.^ (j.iTay^tt<pti [Jtc.J tiri Xfi)»;? jU6Xavi/Jg«, Sed j^a^ftvToij et K^a,rri;, Vat. y. 

3 ^i/C^i;. 1< g. Vat. 5. 4 Pro aWct, y^a<^tiai h nng. leg. Vat. Ergo t, deleri debet v^rro. ^lii kgunt, vel Jcnburit, 

Tvfj.C^L^o;, f(r r, j AinviJo?. leg. Vat. 5. 6 t«<}»)v««. leg. Vat. b. 7 tf^^iiru leg. Vat. 7. 

S x.Ma^KriV [f. pro Ktti xaA>iv.] leg, Vat. z. 

y •miKTit) 150 I D y L L. <Pi^i, cuirt ra A«oe. evrui ^f iya -vzn rv i^uroi »jJ^ 
tXt(Sfjtaj «f Tfl» u,iyii. iVTnjKrov oi Xtyi rev xti^ov, ai iv- 
i{$hus miyyvfSf/oY, x.af fA.iXiTyav , liiM eabdvtcw J^ t«» 
xjjgav. A»k<tf?, 75 «|»)f. A«{«e tIim ovQ/iyfx rliM iK >c)i^ii 
ivyrriKris sng/i rv ^hX^ hXh^Iw e» rw <n^t<^eiv. 

132. BATOI. H ^oire? ^tiXvKUi; Xiytroj, of^iiti iv- 
mvju KOj »J vti^Kios^es' Tm^ oi ru A^i7f<pewi x^(nvncws 
A«>£T»(. [Nkw «th/ B^witkai, zretvTti ivtiX^ayfB^x ^oif- 
te, xecf i /SaST®- (pi^aire, x«/ y3A«s"»)owf <«. 'H J^ «g- 
Ki^JtS tm T7>; i(9f*V5 yx^tcxs-ey, Kctf » Trilvi e^vui.^ 

133. APKEY0OISI. A^K^%i, nhi (pvrev tln^y- 

5w3»f. I 7K J^ »(9yt(^flZ«f tf*T< T» Ct4>xJyiXctf . 7K «{■^WgS^- 

^«<7W «WTJ isj&fUKriKm . AX^ai- Hvv J)^ ifC fxiv (p«gEo<]«. 
yiw et ix fiiy etf fiicrtt (po^ietrt, etvn r}i ^i^tli, revi 

trt, ^vxli, iKl^itpirt, ^egSTT h etf tl){cf,v6elf . )j h }f^.X>l 

ytc^Kios^&- i(Sf{ffi(ntif eunj rn ^Xxrntmru i-m rcug u^kiv- 
5"f. il){cf.v')uoli (pvroy »| K.^Kiv%i, re h i{$if^(m\, j^vs^ 
ttTo T» ){$fjtic>), ){3fta, Xiytru^ a f^vey iTiri r^i;^v, x».ot 
xctf im <pvruy. zreu/ru ^ ivn^ifyfd/Jil ^viS-u, n^ru re 
tivu TTBrXfiuv j^^Hiny ecj Tmyctf. 

134. OXNAS. Hyav iCTnx ivtiKcti, ewri t» ivfiH/lu, 
^vyyiimru, tx^^i-^xru, i-Tti Axcpvif xvre^vyio-xi. Op,^vcts, 
«cmiSi Kdf x;^x^i, vi kbu xy^Xxhici. ec^^^Xx^oiA fMv S^ 
10 iv ru iSii^, epf^^Xviin)! etovi ifjcTroteiy, e-^^XMon riveui 
hcmi' e^veti et, tcwe m xy^^nv oi^^e-iv' xmoZi ^i, ori 
itJ^rev iv HiXoTrevvriiru h>{$v<n (pvvetj, «j iXiytre Amx. 

135. [EAK, Ax/jt^cu/iTntf rx ivKrix^ cwri tss^TTcot- 
^KUV, usari^ Koti 7K tss^TruKri){y. eii\t iVKTiKUv.^ 

1 36. SKQriES. AXi%ctv^oi ^rm ra n-KUTmi evK 
imnfTnti rti ^uvn' he xctf Tm^ 0/*}jg« ^Yimv ep%)i h- 
xm ^x^i^etf, ^KUTrn r 'tfijKii rt' Ov oi yx^ <p»ia7 ^x- 
^i&eu P(U^ii rts 9", ei yot^ o-KUTni (puvlw xiptxai' KxXt.i- 
fiS^lifti ^ iptim, ep^^iyfirct^ uearif iTriirKUTrluv rri (puvY\, 
i^» Kctf iiru }{cf,Xetru\. ^ Tv^vvtuv ot ^rm rKUTrui revg 
iVKni{$^X){0.i . 010*, c-KiuTmi, rsti iv o-kicc t^vru4 rl/M 
•71», ijy*» tv yvKn fp^vrcti tjj» <puvriv. [K«/ ei /ix^Hi 7» 
{pjtyf^^ o-Kumi Xf/iXt.yi^ettv rcui xrihci yXvKvrureui 7» 
^f^yf^ff. evouti.^ AXSui. Kctf ru; Kvvoti u Xx<p^ iXf{$i. 

ttvli m, Kttf T8J fiS^^r^i ''*"' KVVUV 'tXX^&- tXKirU' KCtf 

%K ruy epuv el «■Kuirti roti xrihm ytfvs-cuyro, xvri rev 
fii tfiy ^uvm tX^ruirxy. o-KUTiui e)i Xt^vmy ttvetf revs 
VVKnt($^>(Si.i. 

138. AIIEnAYSATO. H xviTmvimle. tvpvjf^ui re 
tCvo^tynv etfXTrccuim^ctf i<pn. x«/ Ojit>)g©-. H; o fjtty 
eu>5i ■mcmy, }($ifjttiimre ^AxJe» p:T»e». [A4>P. Hpvv i 
fAtv A(p^ehr>i tvnXire cu/xsr,<m^ vycuvovTU, ri\ S^ f^tp^ 
et»Mi j88*»Ae7Mf. 'O ^g X7^xktv{ euirtis t%iKiKXu<^. 
Ketf iTr cttiru fjttlei tTnXiTny.^ 

139. AINA. EmTrXi^UKi re ^iuv, xeu Ofcri^^. 
THyeiBf/it iTrivixn Xivu, ott ftiy rtKt fjtrirnf. Atvov ^ el 
Treimitj etvri i^iit o-uuXxramv, ort re Xitey tx yvii, koj 
ttvrui ^ uj f^t^eu fx ym iTiKXu^Hn reif Z^ueii rijy t» 
yvfi tcytcXvny. I. 132. 152^ 

143. EBA. Tovrerty, Hfri^cH, y.M [2^ t«>] Tty 
A^^ovru etnX'^. 

141. 4)IA0N. Kxje fSStSPTOi tv^xre /iiH($XiKtiv . ^i- 
Xov ewJ^x. fni 'Tmimi eiKHui etir^fot. AXt^ui. h yevT, 
KUf fjtiv rocmvru httuv XTriTrcwcmTo, xynv X7ri7ry^<rey, 
iTfXivlrim rev /Biov. t»7»» h » A(pgoJ<]j} jj^Ae» XvofJuTeetf 
riyiiy, euix>{ef.Xi7U^cu , Xvx^uuawj. rxye fjcriv Xivx, rev- 
Ttri ru ytifi{cf,ru rX vtto ruv f^stfuv i7r ou/rif xXuJtfB^tC 
"mtvloc XtXonri, r.fav, i^iXiTrov, iTmvauvTe. ksu Ax^vit 
eii^ri rov pa», ris A^^ovroi hiXevon. iKXvTfv, Tiyay t}{^- 
Xv-^iv *i hvn, THreriv *i 3 avffeCpn ruv 'f<^fj{ef.ruy rtv 
A^fovr^, Ttv euiS^X rov isnjz ruv Maauy (ptXiSfjtivov' uf 
Tuv uSliv hiXovort ruv asiST^iXuy cujruti iiFifittXHfjLivov. 
To» n vvf/,<peuaiv xyr'i)(^, riyav fjtn fjtiTH^ev rxii ivix,- 
<peui, xXt^X Kctf vzs-' cevruiv SijXevon <ptXisfa/Jey, 

143. SKY<I>OS. Hy«», rt TTsrtiftoy. ui ecv tCfjciX%oi4, 
(orovhiv zroiniru roui 4 M.iiTeui, etix XTortivi injf^i rus 
MHTeti, xetf (pnnv. u Mnauj /{«ttfiTt zreySb,XKtiy TofTEfj», 
etccrx^ofxuf vfjtxi Tso^XKti. iy>) oi ^kou] ^fiv vfAuy xctf 
a if^^ov, nyav «; to £7170», uau ^evrrfov. 

146. nAHPES. Avruvvfiix re rti. ft^ yiytnt r» 
i{^Xov Tit ^fj{^, u Ovfm, fiiXiloi ■sriTrXnfUfBfjey. 

147. HAHPES TOI SXAAONQN. TfX(pi'^ k, TrXn^t^ 
et' <}^xhvii h Tu tx ruv xn^nwy xn^ix, ui <pnaiv 5 Afnt- 
TeXni, Qiournr^ JV rai Knfiii rin i^vrca ruy xnipnvui 
THi ^vHi, el rivti nov uotisat ^fUfj{cf>. ei A }{stvo7epoy tTri 
ruv xnfiuv, uv n> f/tXi seS^STWf. AIFIA. AtytX^ ^fHSS 
rni Ar]iKni xtto rtvoi ^vXm n^uo; Ai^Xtt. ort ^ ctj Ar-^ 
nKctf ti^xhi n^eictf, xctf Atuv fj^ctfTvfi. n-i /fe kcu Axku- 
ynov ^f^y AiyiXov. nvii S^ on {r< xctf vnaxi Ltirx^tt 
K^nlni Kcnjf AxKuvtKm tsru )(cf.XiSf^n. A».ui. HAHPES. 
Hyisv fjtiXiTVi Kn^ia. m^ios-ov oi tvroujfu t? roi. xctjf xir 
Ai-^Xa «^ 'Tfupii i<^xht n^eicw, ewn t» XTTO Tijf Arli- 
xm. AiyiXoi yuf hjfASi tv reui A^voui. 

148. <r>EPTEPON. Hy»» /SsAtjo» Tr7?;;55. 

149. HNIAE. Hf»» t\a Tt hmti, ')ix<m\ <ptXei, ottus. 
){^Xujv oTfjcLo zrifjCTri. 

150. KPANAISI. Eth x^nveui rcui ruv ilfuv ^|«5 
efmTriTrXvS-uf. ewrt rev tXQji' i7r<l ew^et '/mvru mt, 
A»,ui. A6){cf.atti, nyav h%eii, yofjtiTen zri7rXviB-uf etulo, 
im rcui.Trr^ti ruv £l^uv. arui t^t hiXevon u^otiov. 

151. 101.. Hy»» '^djfo tX^ Ktos-euju, 7i n nstSi 7» 
^»»«» 2ilcf,7rv^ei, xctf Jtfftn, Xtto t» Kiexru 70 J^»»^', xuf 
Tov cu%> 7» >(stiu. « h xivcuju y^x-}\/tif, xiveu^ tri* 
H <a&$ 7» Kiyei<Q-uf 2^7rvf(^, nyav, ru^ix cu\. xm» 
T» Kivu, Kctf ra ouju re ){gi.iu. AX^ui. Ktos-ouju 6VOf{$o, 
eupi' iK ra xtos-u Kcct ra 04%, n Kiosev Xiv>(sv >(^ruyi- 
f^fSf/n. eu%y yuf 7» XXftTTfoy. tx h t» XXfjtTrea ^ytruf 
fiiTwXnTrliKUi TB Xiv>{sv. TY'A. "Zv hxfjitXyt eculnv, AI, 
Tm Tuuvofjta otjXoven '^fafjofuetf, 

152. MH. To a, XTre >(stva, nynv, a fjtn tmtri [ay., 
te^S,] hxeyen ifxps vfny^ l re. leg. Vat. 3, ut infra, nempc, to h KOfjMTat, ymrtti, &C, 2 oV«{ xaXXtov Tv^ttmiuVi [Jlc-'} Vat, 3. f, 

3 r«?<j>»i. kg. Vat, 1. 6, 4 vvft^ai^, leg. Vat, 2. S Afirofavuf. leg. Vat, 3. 5, E I A y A- I D y L L. C^t. EIAYAAION /3. 

EIlirPA^ETAl 7» -TTKpa)» «5i/».<ay, ^itftf^^K^T^iX, 
yA)^fn-ni\ ^ &ioKfnoi tv ntTM LuftSi Sil^XiKTm' iZ!&- 

1. [AA<I>N. St/vTJAjffl» «/ hi^ittj tin 2?«*]««*.] 

2. STE^^ON. ^Tf^M/uazv tIm xiMtiM. KiXiZvi ?g 
?r;y evof^ waAtwj, tr< «V x«^ sr«T)}g,««y |t/A/y«y kvXiku • 
^if. Ev^ofia)t iv UoTti^toyXvTrlri ', Oj th 2 ejtt»y xJAeo)jy 
WAt/o)j<^ /WKyey «jrt»gj4. OIOS, ng«o*T» «*9-^, «</7j tk 
t^<M' ft)f ffvytgyKyTflf aIe TJfT» <sr^s tw? (px^fi^KCixi Ji- 
^Trivi"^. AXb.6);. 'S.Tt^pewucnv tIm KiMorjv 3 tm Xittto- 

Txlcf KUf i%M^iTU iflO» TH <lSt$-o«Crii , Tftl ^OIVIKU' iifilV TU 

X^KXttM. |wX<yev at TroTrjfiov ^um tivou tIw KiXitr.y. 

3. 'i2S TON EMON JJAPTNEYNTA. Iv* tov f/^v 
ifiXov etvJ)>ft fi*fviov\oc fii, rcfflcf.^aZfX.ccf, jjf^y ){cf]xpn\iv(m, 
lj ){ff.TW^r>Tiviiim, (V zrv^t KMH^roc tu tTri tJIo avvTeivovTU 
(pxffj(cf,){cf.. uOTif TV A«o«y Xiy.ej fAit Kccf ct*\t th crriyoai, 
ytyi^ ^ x«/ ou>Ti T» ;|j«y uTrXwi' isT6) xctf to 5t/«y Xi- 
^TUj fitv Kcu ewTi TH Tuy TXMpevTwy ot:m',f^Sl^ ifffiTK tLo 
Tui TmXoum ^*l<^t})' xtoi ^g tSK tTrt th ff-cpxrlei» Taro 

tTt^HV, «5 o't yiUTl^Ot, «^ iTTt TH OlTrUf^^Ctf TUV TTU- 

^iTUt' TO ifaeit o\ XM To p«^«y sAejjv iirt rm o-cpgt^uv. 
XiyiTU\ ot Kctj «V7I TK i{cf.tfiv ctxXui, xcu tv zrv^i Tijivet* 
Tt, }(sf-^o Xi^rect ivrewju. hx ){cf.TX^(nfictf. o^iriHSV 
et*Tt •csroTXxTixit, u? tv t«i, ivx eihfA,iv Xfji.<pu, Bxfv- 
vtvvrx, etiiTt Tts fix^vvovrx, fAi^uv et^rt tvi^wro?. aru 

yCf C-tVJt^Uvi T« f^iT^U ^^X^V l^V T« fV. TX ^p XTTO 
T« VVU \rif;(C^X, tTTt TH fjt,i^OVTO<; X<1 ^fX^V TO ii^ovov 

t^ovojv, olov, xfivu, K^iva' iv^uvu, ivgvvu' zrXxTuvu, 
vXXtvvu. AXt^ui. [^Bx^vvi ^g ftt, nrt cwtov ^tXamv 
tnroifl^f^. Kotlx')v(refX,uf, uvri tov t^r txetvis ^f/.XTX 
•}rotn<n)). Tftt^iTU^ koj r^Xf.(^^V(m, oi(rfA,ivetv yotf (pym 
«/ (px^fAXxi^ii, oTXv risOi >{c/.Toy^v rivx Truf ctvreu? x^- 
rXf.fSt.^vmajv.^ 

4. [nO©. ng«ff))x«, iTrXiinXcnv.'} 

6. APPASEN. Exg»(rty. x^osu h* iv^ f. ct TrrtiT) 
i)l oTt i^aai ^eietv ixreivctj to x, kou tTtfov f cstSTtJtX- 

CIV eWTOi' Xetf IV T(f TmfXTUTtKU tKKXtVOVTfg, to n$ivov 

tfffXtsrtiv Xi^vat, TYi <nj&(rJnKyi rov f tIm x^^v eui^ovlis, 
8. IIAAAISTPAN. llxXou?f)X, to%^ tvju ttu- 

^ettHoi, Kxf ccuTti ii TfuXri, tvTSiv^ et iTti rn tz^r^rt fov 

MytTn\ at!f*et^vofBf)it. 

lO. 2EAANA. Tltvhi^^ <p7>aiv tv ron xi;^Q/ia-fA,tvotg 

TUV TTUf^iVUV 4* OT» T«y ifX^V 01 fAiV OlV^fi Ivp^VTCtf 

5 7»» iXtov, etf et yvvouxii (TTAijvjjy. A^ug. Toti tfuri 
}f^Tf p^fd/Jeti tIw (TtXrivLu fxnw)(ff.Xei^cu a-wjn^i. Ui xetf 
t.vft7rth}i zjoii <bet4^fctv Ti^XTlisazt.v iv t« 6 ^^a^u ItT' 
7roXvr(f' JtjiTK 7J et riSTO tTr^rlov ; iviti (pxaiv, ort ew- 
n^H atyviXvi tav *i vv%. &{ ot tvh KXiTrTS/^on tfuai aiy^i 
}uitf vvxTBi, Mivctv^fOi' u vv%' azt yu^ 7 oV ar/ftfjy A<Pfo- 
thnji. n oTt >Cj >j afX.yjvt) tsf&i tfurtxijv nvx vivoartxet. Tmf^ II. I. 14. 151 

xetf 8 reuf t« twrif mt^i x.t}^f>if3/jeui cvfjtjr^rffi, ij «71 

Ze^TTVfOi *l ^tOi, XUf TOOi Tmjoi TOttSTt. 

11. T I N. Xot p«(^ i(^A«v vfAvot cj&avijunvuv f n^ 
Xvivn. 

12. EKATA. TUv EnstT^M x.^ovteu/ ^xax ^«y xet* 
vtftTffUv mtvTKvtv, HS^-J^ "«/ ^uPfuv. Hgjtv fjttpf^^etaxv 
Att j^vtiauj TRt^^ivov. evofi^ h etorri 9-fe3-«< AyfiXov. 
TOMTviv ei fjtiru tUu ^vvtiatv, utto reui vvfjt<poui hjvivotf 
-mt^ T» At®' tti<pi^cu. ceo^oM^fiaKv -h, xAi^|^«« to 
T>ii Hfoti fjtvg^ov, « To (iX^aziTTOv ewltii eujov t)v ^tofS^ov, 
xuf ^nvcu Ev^UTTYi T*i <Poiviyji ')v^T^t. euS-of^lvj tij» 
U^utJ xetf i^o^fA7i(rUf finXo/d/jlw ett/Tviv t(^XXauf, rtivtt(ff.v\oC 
fjtiv To fO^Tov eti yvvout(Si TtTBxvteui eitf^v y^gtTu^vyftv, 
iKeiB^iv Oi izDf95 ew^eti vtx^ov ^jpov^* o6iv tjjv fjtiv Hpxv 
Xmrtivou, Tvv oi AtX T8J KxoeifHi xiX<iL/aztj XvXaXoov- 
TXi )(^Jufecf' ixHvai et iyn rtjv A^faaixv Xtfiviiv Xttu- 
ycfpvlcti uytiauf. oB-tv rtiv ^ov XTroKtKXtifu^cu reii TfB' 
viutri, Kcu )(cf.TU)(^ovtxv (pxaiv. AXt^ui. T»i A9j|t*»jTg^ 
fjttpi^eii Zivi, TfKvot E>(^.Ttiv S^ef.<pf^aaz!tv t<^vt ttotf fti- 
yi^ei. «y issio yli/j 7nfjL<py/ivuf \hre rov 7tot?(^, rsr&s 
Hi^ar^ovtii xvxt,tiTtiaiv. xeu vvuu AfTffMi }(cf.XeiTit\, ttoj 
<PvXx% 9, xuf ^uhv^(^, xeti <pua-(pof(^, xou p,^vtx. 
2KYAAKES. Atx to a-xvXxxoti ix^ifii(S-ctf ^eiTrvX tjj 
Ej(56t»i' As/tfs^^ofyj? tv AeuTUXivaj. T< d)l xvvtaiov XiTrfo» 

XiV>($V iTTflU T»I BtOC. tii 7WJ TQ/lO^iti ', AXb,Ui, I.KvXXKii 

TU fj.tK^ Tuv xvvuv. i)7ro)($^H)(Sv yx^ a-xvXx%. ttlcct^Jzt 
J^ a-KvXXKii, xvn ris xvvn, tIuj E)(gt,Tt]v ^xai tjjv «i-Tijy 
«v«/ T*i Hif(rf(povY' Ttiv E>(cf.Ttiv ei xou tjjv ofXi/ivtiv tTrty^.- 

A«^ Ui VVXTfg/VUi B-(0ti, KOU TU t(Cf.TU tIm VVKTU TtXT- 

TVfJ^X i(pofUa-cti. ['E>(^.7Jj P(^Jovtx Kcu efXr,vyi ecvrti iri, 
Xjovtx f/,tv Ui yivefOfJti •\}!m To iifj.ta-(pxs/,ov, H.lXrivn Je 
ft)5 70 vzffi^vu XXfjtTraau, O^v xou 01 TruXxiot T^tfj^f- 
<pov tppo^^oy •f^vafa<Tzt,v eaXov, xecf Xtvxetftmx, xou fjtnxu- 
veti Tcuv x^faiv tp^^aaztv, »Cj XxfJ.7meUi tifJtfO/JeK, Kctf tri 
TO Xivii^v xcu To t^vazv a-ijftetov rrn t» ^uroi 7nx.fotu\r,- 
a-tui. K.CU «/ tifjtfOfJeof XXfjtTmoii, St >(^Xci^(^ ov ixt 

TOli fJtiTfU^Oii (pt^i Ttli TUV }(Cf.^7n>)V )(£f.Tf ^^ai Cti OUi xvx- 

Tit(pi )(a.TU ra (puT%- Tmfouj^yjoiv, XK. 'Ot« t>i Ej^jct»] 
c-KvXxxeti (SStSariyov' « Jvaiciiv, jJv ui (pxa-fi^renhi h- 
e)>i)(gi.a; .^ 

13. HPIA. Hs^a ei tu^oi, [)(^ivui,'} Tm^ 7J> ''°ivtf 
Q/i(B-cu rn 7»i* *i -Tm^x tjjv tTrtp^ofdjjriv toh vixfoii 'f^xv, 
Tjyav yviv, » a-tv li^, \tx -cisv tIjj y/iv fcvnfi^x.} 

14. AASIIAHTI. H »i ax xv th ^^l^mXxa-eiv , ti ro 
^ i7rtTun)(SV, TTvXvTTfXxit' ti xv\t rov zroXifj.iKr, . »5 ty- 
xeiTUj j} AtiV, T»7Tr<y u fiscyvi' n <s!t$ixmXxl^aazi roui 
h^oj, TKTrs-< <puT<pogoi' iiri k ecuT» irt tvi o-£Ajjy>i. AXt.Ui. 
Hyav 2^ ruv fj.vnfi^Tuv, xou ra f/,(Xx>oi «<^Tof ruv 
vtxpuv. SuarrXrtrt ^e, a-(poofx •srXr,Tict^aax, OIIHAEI. 
Hfav fJttx^i TfXai ym^fBfJl. roti fi^feieti reujrcti ■srotaazn 
yttfai a^iv »7t T<yv fj(ot,y.iav rtn Ktfxi^i, an ruv fj^- 
yeiuv TJjj JylJj^ooff, ovri ruv fj^yeim tjjj ^xvjr.i Ilt^- 
fjtri^tii. 1 tcoTnfioxXsTrl», « 'vorti^ioyXvTrlnc, leg. Vat, 5. Sed f. hoc pars Cloflje. 
3 xtXivKv. leg. Vat. 6. 4 terap&EWiwv rot to.v t^ac<uv. leg. Vat. 5. 

Ipeia ibidem legitur, rai; xa.Te}^ofj.tva.ti;, 6 xaraitaXviTloftivx, leg. Vat, 5. 

9 4*A*»D, leg. Vat, 5, 10 ivdji5-«(. leg. Vat,^, 3. 2 tfiLiv Jt£>.£u>iv. leg, Vat. j, 
5 iv)(Ovrai {ivai xa» JjXtov. leg. Vat. 5. 
7 Ji. leg. Vat, 5. 8 Taif. ibid, 

15. MHTE. 152 I D y L L. IC. MliTE. Ert yeu vu/j, «v t« triXriVMu e^<{ 'o?^f/,iig 

^ l6. nEPIMHAAS. AwT)} ef<» » TTKp' Outipia ^ A^- 

uYih MpfA-ivii, K ^ Tojza (^it,^ (^iisf. «Jsv, 'o<7Z<. 1%t^i ivfietx 

17. nrrH. lyyi, epv£«V A-<P^0O!TYl?, «/ (pn^^oiKioii 
<rvMi»pv i^vs-i ta&i Ton lAxyeteci, Xiyae-i ci kcm aorov 
10)1 ip^iu ci777) Tis ivovT&i; L^ons tvy^, a? ^iTi n<vtfa/i©-, 
y.M Api^^zTiXvi; iv rca /nf&i ^muv fA^^teav, jit«^«v zrtvvris cwlo 
Xiyav. yi xivcuh;, ^ TTKgj* Vai^uion vettniTrvyti 3 HSf-Xa- 
fmn, S^j^ T9 Travlxp^a ^iipeiv x.014 Xvyt^etv rev cu/^vx »} 
■ri/^ Tirvy/iv. Ji rJiv Ivy}^*, f-i^ ^i^criKx^tf^xp^?, ^ H^ys 
'^ynTt^, ^xpfx,i»y-i.veiv A tov Atoi, 07m<; xv oM/rjj fAt^^^y 
oS"s» iWo i?pe« et{ oivtJu,ptov cwrlt/j /*st«o«A«v, kou (tv~ 
vi^yiiv Tcu; (pi;'.fiA,xx.eion5. A^w;. Ivy^, » Xipfiivri (nt- 
(TiTrvyi;' »jv (pxo-tv iv rj) <pv<r{ t^tv egwnxj)» T<vfit mtju. 
eHp^ «j xccf Tmvnt xttXu; tu «5 ^tXtxv xtvavTU (pXf[/,x>(^, 
ivy^oi; Xi^HTt, KOI4 tu irm-yayoc xX^ciii Kctf ^.ptivTX, }{cfAX 
uiTX^pofXi' ivTcto^ S^ t<mi tIuj (j-eimrvyio)st, My{, «v iv 
y^,TXTKivn Ttvt yi 1.ty,cc4^ i^V(ra, tccutu i7rc(.a(. [iLTfov- 
^zc^tov (rvfj(.Zx)isiTa4 «23©? fAXyfxvetXv' kcij ^iXyi, o^iv 
Kc/j ris; ^iXpv%ii Xoya; tvyycc? (pxa-t. M>} /iiiXof.(,ivo¥ ht 

Xiy4, i>^y.i TOV OlV^X IKHVOV <2Cf9f TOV ifABV Jijf{^.^ 

18. AA4>ITA. £2? T6»v f^yivatrzniv xX(pfm ^ovmiv, 

rOIAJTt!. ^ ^XHf^^TK iXipV. TKXiT»( S^ rV^iTU^, ')vf/,tX- 
Ttl^, •^hsTO TH Srt^g©- XVXXti7-KiTCC4 . ^X(piT0t4 iTt KOti }(£f,i- 

7014. fefA,^<^ ei ov o't ATltngt S ti^fvfA^oov ngi.Xisa%. -mtpoirsv 
«reAft©- i^nv XptB^f^? '0 T?«jj ecf^ aiv, Kocf f*.iavi, Kot4 Tt- 

/©-. KOj i?t (pV(ri Tety,)VO?, TO et TUKiTUj, iTTt Ktipa KOt4 

^ove;, Kcif Tuv TotHToiv KiyeToci, tuv t(cf,T oXtpv xvxXttr- 
(JlSfBfUV. ivTcui^ et [rs ttjxst-»*] uttXw;, Xv\t th xvX- 
XiCTKiTccf, 6 Koct (p^etgiToci. [Enin. IIXOS-Cil, TU Tei^tfjC- 
ficivx Ttvcc iTnrt^fjct. Hxos-u Koti re Ko(rfjCU. 'Of/.tjp(^, 

TTTlX^ai cl[' iViTTUtnv XiBXH;. AvTt TH fjCilx 1{S(rfJCii i\i6».'\ 

19. IIA. Tloi ix,e-ii Tov vav iKTeroTCtcrfCivov' onui j5at- 
Xvfx, KcM (nt yiX^a; yiyfuyificct ; 

20. [HPA. H fX y^ Ttt Lcvtru^, u i-mTTovi ; xci4 <rzt 
te TtgfJt^ tk; etf^ff^ivr,; ttu^i^v, i^iTiroyif/Civyi yecf, ov 
ii^.i{^vei; f/st, re J^ Ttv iTTi^.^fA^ Tfnyfjccu, )(^TuyiXx- 

fjf «f*< TTU^ ffJX.] 

21. EniX. [^lloir^txjv, ip' ai iTnp^ocffi Tt;' re h iTTf 
^ifetv, To }(^TU Ttve; ^^v i^tv.l 

23. ANIASEN. Hyisv, iXvmja-t, Koa iya )(c/iTX rey 
AiX(pthi e)y.(pvkJj kc(4U' kc(4 aig XUK-Jici fjciyccXu; zrvfXK- 
T»&«<7W, Kccf i^ocHpvri; ecux(pJ>]TiTUi, Kccf nh Tilp^CCfJ «- 
hfA-iv cujT>i;, isTU Kct4 LiX(pt; iv r« (pXeyi tov i^uT(^ 

T>l>(SilO. 

26. AMA0YNOI. Af.(of,%v zron^Ton, X(pcMi(roci. XfJ(ci,- 
Jv; yx^ ij )(9vi;. 

28. £i2. Kxju (Tvv Xycf^'/i Tv^v} i^ TisTev rev Kiijfov 
etvxXtTKu, iSTu; h^ .^^.ifta/ro ivjv; Koct ax. «5 odv^oe- 
hc^ iWe r» tfMT(^ e M.i/jj^'^- AiX(pt;. crvv hcifjcevt h. II. 15. 36. 

TYj e-8A»}VVI, *l T4) i^CilTl, Tft) >} iMJm ^lf^llt, OH MlVSiV^®» 

(p/,<rt' AuifAav et/J^i 7 yrufi^jnilcci iv^; ytvof^ta. <z^- 
^oiptov ^ TO Sftixg^l»? ^cctfj^svtcv. Tc oi Mt/viAej X7n> TOTra. 
8 Mvvh; yu^ Ag)(cf.^oci, ivju s}v viXvteti. o< ^i Kxfteci 
(pxTt 7JJV Mvvoiv. 

30. X' iiS. Kccf >(^%c ^i<piTn^ «T©- ;^XKio; Tfo- 

p^i i% A(PfohTn;, 8T«J gX«VOJ ?pi(pOITO 'TTU^ T«f5 ifAOCiS 

^v^ca;. [rOM. XxXxav i(pri pofjoov tIuj %k ra Kr,^a th 
uioXa Kccf T» Tniva tvyyoc 2^1^ ttiv fjppor;}^ Kcct ^uuxfjctv 
rm ^x^fj(^KUv, Ms;ij5/« i^tuv tsts iTroti, S^a, to TtXetov 
Kcct ^l^ Tov eceAf^sv r» Tf<if.] 

33. ©Y££l, livQ/i »(cf.v(m. Kv ^ (!s& rara Ej^^tr^v 
i)(y.Xi<n, tujutI(/j vujv AgitfjCtv Xiyi, ^^ t» 'csrtff.etvuf tivx 

}(StVUVtUil TCUi JlCtiS. 

34. 9 KINH2AI2 P'AAAMANTA.] T<vej tihtfjCuHoc 
Tov Xi^ov, n re» eihificxvTU tnhfov' fiiXriov ^ rot Vn^u- 
fjceovTU, tyisv Tov nXaTUvat Xiyttv i(o/.')e a-KXrifoi Kccf tt^- 
fi^9t?. TOWTU h ttvx(pifi im re» AiX(ptht,, xoct ^tin 
tVjj •i/v/^v cwra hvx, y^ etrt mf 'nfifAvev i^i r» (mfjcx-' 
T©-. [T<vef tchifiUiiTU Tov UXisluvx' (iiXTiOV JV KVftas 
ethifJCcu/TU ^lij. 77}» <iiflo[riTU ruv zrovuv.l A^u;. Xj «7t 
"mf x<r(pxXis X)iso. xot* « t<j e?j» e» ria cj^ji tcS^UfAec;, 
e-KXn^olifo; uv hiXovolt r» yruf Kf/iv xSufjcxvlo;, kou }(^tu 
fjcvjStfA,tcu> ficvt^vh/J fx,xXXTliS-ou ocujXfB^^, Kou Tovmv 
xivri<rcui cui, ecvTt ra fiscXx^cui, Kou «t< -mf X<r^xXis 
tl))^o, viyav 10 o-KXrifov xou f*,ri owjXfVftov fiSf.Xxrli^eu, 
AfTifjct; h » a/jTY) T»i (nXrtvv\. \Ov^'eTt tv rci u^n itS)»- 
fjcoci efiv, K^X re» ttuvv o-KXvfov (pri<nv, « yicf oi iTn 3^5 
xSufJceus iSTu; a-KXtif<^, aro^vft» ^^e» ev u^. Kou St 
(OtS rara ''S,)i^,Tluu efj}, tuvtjjv viui AfTtfjctv Xiyi .2^ r» 
iszs-ofjcetvou Tivx }(3tvuvtoui ccuTcui Tcu; ^ou;.'^ 

35. ©ESTYAI. ri/jej 77}v "TmtSia-Kriv <p-/}<7i TtxfJCou^t- 
fjcivn, ui iK Tuv ufvyuv i^ T>!j B^ia }(sf,TU TUi r^tooevi 
'm(ppvtec{ li. ^e <zs^^(3^i }(sf'%(nv tu^(^ to j^XxufiCGi 
yi^iv, 'oTi aK iXxB-tv ouJTiiv (pecveicm. 

36. TPIOAOISI. iSfvovTo ^i Ticu E^jgtTJ}» ev rcui 
T^t^ht;, 'oTt iTTt Tuv }(g.yuff,(cf,ruv Kui fjCiX(rfj(£f,ruv *i ^e?, 
ev<e< Si (pxci ^ifoueci tjjj AtoXa tccu Ate; zruiou oujrlt// 
yefovivctf, xcu •Jsjo rvi; jwj}T?os oj T^tooiv ouJTr,v i'fft(p^af* 
lev h. ^'egjjroj /JsjyAo» xviX)(Sfcivei kcu xvxXXfjCKiXyofBfjov 
iK^i-^ctf. Siomf Tod Tiiooev; tifec{ 7J}j ^ey vefii(B-rivuf, 
ISpvevTo ^i cujThjj Kocf (ssO Tuv ^fuv. u; (ptj^nv Atf^vXo;' 
Aicoretv Ej^^t)}, t»» /iXTtXciUv iS!^Sf>ofc(^ fXiXxB^^uv. 
XAAKION. Te» ycef ;j«Aj(9V iTreiOiv, iv rcu; iTisei-^in 
TYi; (nXrivn;, kou ev Tvt; ^Z )(Sf-TOt^fAivot;, iTnthi ntofjct- 
tfiTo }(^,Jufo; etvou kou XTnXartns; tolv ftixe-ftxruv. the- 
wjp Ta^; 7ru<7uv xipoa-tuutv xuf XTroKxJu^s-iv oujtm t^fuv- 
ro, cc; CbriFt Kocf A^e;*.o^i/p©- ev T(a <e;r&< '^uv, ro X^i, 
cuiri ra "^o^pi, kohi, iM ra ^X^a jj;^? otKei®' rei^ 
KXretp^fjciva;. <i>y,<rtv ATreT^eabfo;, Ajr,yYjs-i rov tifo(pxv\n9 
ta; Kof/i; iTnxxX.afjcivri;, iTnKfaetv ro KxXafMvov r,^6iov, 
TTUj TTU/Tjo ^4 Axkuti /ixTtXiu; X7roJuvovT@^, etuJuTi 
Kfac-tv XivriT», \loa (rtyu fciv zrevr(^, xcu uj zrvecu 1 'snAu.ri^n. leg. Vat. 4. 5, a Too-ira — oo-(r«. leg. Vat. 4, f. 3 x.ti.Xura.1. leg. Vat. 4. 5. 

4 'Httb?. ler. Vat. 4. 5 Pf/y.Sov. leg. Vat. 4. 5. 6 deletur xai, Vat. 6. 7 o-vf/.ira^t^-dlai. leg. Vat.4, 5. 

8 MyvSf®- [f"ff^^ «"] MuvJiij, ['vtl MuvJouj oS-£v, &c. Vat. 4. j". Vel MwJ>); poflit efle Aliquis ex Vrbe Myndt. 

9 Ita habet Textus hujus lcholii. kai TOI EN aAH KINH2AI2 AAAMANTA. Vat. 6, Sine f fcilicet. 10 7-cffov. leg. Vat. 6. 7. 
ir (eiyy<Mi-jrijy HKvwv. leg. Vat. 4, 12 'S7i<pmuia;, leg. Vat. 5, 13 )iaTr.^ufAiyQi;, leg. Vat, 5. Ita dtinceps, 

T«J xarr,)^ovnvjoig. leg. Vat. 5. 14 Aay.ii;o;. leg. Vat. 5. 

iTmvJyimr, I D V L L. 

tTmv^mt. 'nh ivrti t«v ^fvvv Kvne ■mo^-Pdtjx. y o-tfoc, 
UXtJ rihi »A>) Ji' iKHvev y.tCTU4^^e(j , #j fx-i tyiv 7n>.f)iviXf 
«e<petXiTo, xet4 'jmnnriKtv avctf fjtt «tvenS^ii etvTt }($(rfji.i(iii 
■y/vMtiSi.'^ 

40. TAAAINAN. Oj jt*« Ti/J x^Xmv bIvti rtt KXm- 
yw<r<y t^ir yjicuKS^, iTrBftn» ftvctf acy.v/i kcu oCcnfj<,vov. 
[ '0<«v fAcuvHffBcv i7reir,(Ti». Thto yx^ iTt to ecmcfjivov, 
er<? fAtv yxfjciTrii; yu/jeci^'; M,7m^iV(^Tov i7roivi<n Kccf 
Xi(3<rf^v.^ To oi fifjciVi, tCvTi TH etvcn, tK t» ifjCfjt,ivecj yi- 

ViTltj, SJioflA»! TH /oJ^Cplii fi, KCC1 I^OTTyi TH i «J »J, Ke(f 

ecTrotiSTn Ttii ccf Ji^pjoyfa, niMv, 

45. 0ASEA. ©jjc-cjOj ^5 ccfTTUFeii Af<«5v!j» t>>v Mt- 
»*ej, Kcci eCTTOCfeCf «f AtXv, tIm vuu KXXiSfjcivnv N«|«», 
>{jf-TU AievvFOv ^aKrjT-tv Aj}3^*i 7iv< ^■/itm.fjciv'^, oCTnMTrev 
cttmiv >(^^ dliotiimv , zre))^eC4 /iE Kcif iTffittf «« viJaT< Atccf 
iff.>iV(jcivot. tiTl <zc© Tr,g Kp»)7J?j, iv ^ iSK eif(ai fjf^vr, avfjt- 

bl!V«/ TK <T^ 7JJV AeAX^tlV, K fX.iTVVOf^^lB-eiffZt. N«j|®-* 

tiu* 11 'j^ MnAav, Kctf »j «]^« AMfffpv, xetf *i Tvii ILloi 
^ppovjjorj,' x«^ t) risAeTravvjjirif. 

48. innOMANES. O |Wiv ®jflv-p<T©- (pntrr i^tiTev 
«v«f TO i7r7rof{^vii' c't di euftTloi xctf ztoXvx^yfJi^vi;, it 
^tlai cpvTov nvccf, xTisX THS XTOTiKlofJciviii 7»»A8fj s;^<v 71 

ffU^KtCV CpvOfjCiVCV im TV fJI,iTO)7r0V yXctuhi I, i)isXT\ov 

t^xh?, »(96A«Tr«f iVxe^vjf. «xoT^6>yiiin h oujto Kctjf 
tCTToXet^Hmv iv^i «/ tTrTrot, Kotf « TJfTS Tirciiia-iiin, ^iXo- 
9i^yis<n TO £;c^va£" « A ^jj, «OT;^;^<^jf(77, Kecf » tt;s^<n- 
ivrttJ. J^ -n) (pvatKUi av avfji,%x^i^ im^i; (ptXcTef/.ow, 
u tTTTTcipefvoi »(poc4fii<rtv ocjuIo, kcu ctf cpxpf^^Kthi ^P^v^ 

eU/TU (ZSJfJf 7K <ptXl%X. (p«« JV «T< « eUi^CtVTC TJJf OJ-- 
^JJf «/' tTfTret, iKfleCtVOVTZt^ <7Jt0f TCV i^vlx CCulo. ^O KCCf 

)ST®- fjcifjcvn''^ TH iTrTFCfjccuiit?, oTn^ avvTiXi ■srfci toc <PiX- 
Tgjc, a>s (prjo-tv A^t<p>TtXy,i Kctf Qic(p^<jtg. A».»f. Kj9«- 

T^^Cd <p-JlTI TC <PvTOV i^iV t^^TrCV »f ''■ ITIKViS XyfHiS, f^l' 
?iet*Ttpov Ot TO <PvXtiCV UCUTi^ fJLriKCilVOi XKCt*%lS)ei. iS fA,iV 

rot isj&iiJrKj-iv, « -Tffe; (piXTex avf,ctxXt,iTcci, >j avfjCf^- 

^TBtf. «17»? (pt/TBV OUJTO i^n ©Ee>Cg<T©-, ciovi ^VfJf^ XTTO 

TK <pviS-ccf iv Toti •sruXoii, u)i (pno-iv Afii^TiXrji. My{ 
yzf Kctf A^^Xo^i TC <pvfj{c/i ^vTcv. Eo9-A>!V ^f xX^lcv oi- 
g)» TotiSTis ^VTis «j04!r<v. euirt ris, ^vff^Tci. o vtsi' $«- 
Tflv Sfi TTO^ Te<f Af)(sce-iv, i7r7ro/{£Cvii, tm nsTo) 7ncazc\ 
euf TmXci fjs.octv ovTve\ jytTW tu. cpti, xetf etf ru^ioif iTr^rot. 
nsTo oiaari^ i<pipfxrjvcSliTi}{^v iTrccyl ris i7r7rof{cf.vii. a ht- 
xvvirt ai Tivx f^xvixv Myl fA,ociviSctf iTr' cojtm tkj iTrTriSi 

KOCt TOCi TnoXiSi. imii iXKii cujto tccv'^ i(p' iOU/TO, KOCC IV- 

^tsrtctv zroti iTrt t>jv cwtH ^riTtia-iv oa-<ppafjcivov. 

50. i22. OitTu Kcfjf Tcv AiXipiv thiifji,t, fjccctvofjojjov oii- 
XevoTi, KM tii Tcai to oiKr,fJ{o^ a^ i>^i iK ttjj >.t7ra,^i 
"jmXeu^eCi . ^AiTTKfXv ^na-t ttjv TmXect^nv S^lg, m tXoctov' 
■/lXei<pov]c yeq ei etTicvTti iXocicv yijf/,vot TmXcuovlii ^^efj to 
yXipf^fov.'} Xt7ra,^v at Xiyi ^mXociisfXv, iM «< 7mkai4ov- 
rti iXocK» (HstSTifov nXet(pov\o, btk £7n«A«<ov. 

5 1 . \_lhiifAt yav Tov AiX<piv iK rni TmXett^ped tp^fjct- 
»flv, «j TC if^v auf/tac, fjcocivof/.ivm, tKtXov. 'E7mfJC(poTi^t- 
L^mHTv '(KiX®-, Kccf ^(pjefpi yi^ipnztj V, aii tm tiptiv 
ti Tcti fjciT^oti. EfJ h zrotnliiisv .'l II. 40. 66. 153 

53. TOYT.'TaTfl r« fjci^^ th etKpy rnt touHlis x^a4- 
»>jj J^jfAflVflT» XTritx^iv, ty,) vuv ^ectvnax vfcf.nc^xli^M ti 
r» zrv(t rijt xyptot, nyav rtf ^pXfnpicf. ozri^ Kot* Xh^vtk 
iXjitv XvxyKXai K^xarrthv, r» xk^cv rti Katlu fjct^isf t*» 

iV^VLCc[\'^, tVTZUjJtt h KfXCUrihv Xiyi, eCvlt TiS fJCifHi Ttt 

KfoccariOis. 

55. AI. <l>iv, 01 "ifoii uXytvi. .2i/«(i t< f.cis rc fJctXU* 
eufj(^ Tmv iK7ri7mKoti , tfjc^vi fj^si» *)ylsv KXTUf^^oiv fjct ui 
fih».x XifA,vn\ti. 

^6. BAEAAA. A» ^hyisecf [>cj] ti Xtf/cvcMt yiytov"^ »§ 
IV zroTUf/sii, i?xrS9au2Sfjt'ivocf A t» ectftgi [tii oufKi^ tKjtt- 
XxXjtsa-i. eignrvc\ h, ^h.>isx, 7m^ rc jiaci^nv, o irtf 
l%XfA.iXyiiv Tfl 014 fi^, Tfl ycf XfjCiXyiiv, A-rliii^i fi^^ett 
Xiyisa-i. [Bct».*, xrro ris 0i}isoi, kou ^hc^u ATltKUi, 
ro ,M!/^fl*.] NtKXvSp^, 3 Keci avvi%hXfX,etf icv yXxf^. 

58. SATPAN. T>j» f(fftvui i.fpfjcivUu x^ufcaKv^v. 
^Xja.XyitaDC yu^ Kctf tv^^fjfjcisfjctvri, ro S^lcf. tjjj avcvfeci TrBret 
lisri^vetrctf oujnjt ocuQfiov obrretv. E5J h aum ov^i^m, H 
rii '^•ynKTUv^&tau Kctf ^nfcu/^tazi, Koct avvrfioeiazx., <rvM 
ecX^iTM ^iohTUj. fiifjcvjtv'^ ynv, ui Kee4 risTo tojv ^tXr^et» 
iriv iV. 

59. ©PONA. QtPovX Qios-xXot fjciv, ru TmnitKiXfjctvx 
C^aix. KvTrftoi oi, Tu ^etfiivx if/,ocltX' AiloiXci h ^Xff/cxt^gi,, 
ui (p-Jioj KXftTU^^i' Ojtt>ij3©- h Tu poA«, 7m^ ta xve» 
%^eiv iK rm yii' \Tx (px^fjcxny,, nsrtrt ru ^^Aifoe.] 

60. OiAAS. r^x(piTztj Kctf (piXieci rovrtrt (satS^ 
tpiXiecii. 

61. AEAEMAI. Hyisv, iKhhfjoocf, tKK^ifjcvii eifjct 
[t» ^vfjccf,'^ Tisliri, T>i "^v^n' cvJloi h ishfjciecv (pfcvrt^ 
zrctetnt\ fjcis. 

62. Eni<I>©YSAOISA. [<l)>ev(7K,] t^ri^i^QAl^isau, 
nav;^i iTrK^ovau. [Avt* Tef fA,iTX •<l't^vQjia-fj^v t^rtTrlv- 
evau.j 

64. [MOY. ATTtXB-isavii QirvXi^ fjctfASvure *i 2<- 
fjceu^. Kctf ^nytrc t% ni etsTioa ref i^un ris AiX^i^Q* 

i!S&T7[t7nUKi . ] 

65. ArAFE. Hyisv, iTS&v%ixn<nv. 

66. HN0. Ag^^Tstf oinyteQ-ctf ottwj iviTnirtv eti ret 
t^uTu. <pnai h iSTUi' nX^v n ns 'EvZtsXis Jvyxrrt^ Avx\e» 
>(gi.vn<pofisau 7*1 AfTifjciSi, kcu zrofjcyrnv S x-pfjctv/i rv, Jtu, 
[A».»j. AvTn h 7m^KXnJiiaBC -Jcje (ptXm tTri rnv '^ouf 
7JJJ zrofA,7ryii, ijA^^V; ^nat, Kctf idhvax tav AtX^iv, n^iB'^ 
CUJTOV.^ etujuir, yx^ ^kooi^ t^, A^rtfjLi^ ncf,vnPc^etv «/ 
f/,t)^iSaztj ^fjcetS-ou, iTTt x(poaiuai tsjj 7m^vicci, ivot 
f,cn viftianjuat vzt' etuTm. ru h fxvrns/^t tuvtk, Ajnvy.at 
zroXiTtvevrccj, i>(cf.vn<pofisv h tvj Af Ttfjci^ «/' u^etv i^isazci 
ytfAa, ucartf XTroXoyisiBjJctf tssbt rm 7m^Jivleci rv; 9-£«, 
ivx fji,n cfyiSn ucnuti fX,fXMs<rcui ToXotTrov <pjtt^i^. xMf 
7m(iof. Mivoui^p»' A< Kvi<rKHat^ ^ f7n>{ff,XHSt t»j» Afrt- 
fAiv, x^iis^ avyfvufjcniy ot< ^His^nJrflt. Aiisui. o »0{;5*j 
HN0"A Tn YBOYAOIO. v,Xjiv n Avx\u «' ns Et/«ifA* 
nfictv Jvycmf otiXovoTi ij Ketiun(p»f'^, eti rc xXaz? T>jj Ag- 
TS^<^®^. nyisv eti re 7 rtf^^ rm Afrifjcthi, eii ret 
ecvxli^eifd/jov ecvrn tottt». xXirr.i h Xiyi cujIcv, Ui ht- 
^uov, ov%.. J yXuajJfj. leg. Vat. 5, 
f frtB.yijfj.iry\. leg. Vat, 5, 
ejufdem Cociicis, a (ryxnf. leg. Vat. 5, 3 ^ «"" ^f SJeA^* lov. leg. Vat. 5. 4 «vSfiva. leg. Vat, 5. 

6 £7riK«A£(e-&fl<, kg. Vat. 5, 7 TiX©». lcg, Vat. 2. Vidcturet ita lcgere Glofla 

z e^. TA. 1^4 I D Y L L. 

67. TA. Tcu/ryi ^ rr\ Avx^oi hiXoveli, zre^at [xiy x«/ 
ttXt^X JneA^ ffvvlTref^Tnvi ■sno^^hv, ri-ynv, >^tu y.vy.Xt- 

X9)> SWir«y, KVy.Xta^iV. iZ,U^U(^r,l^\x JV lUVTK, Ui iCt- 

xtv, iTeUTnvire, iv ewrotg oi x.ajj Xict^vx iTroy.-mvi. 

70. KAI. K«/ /we w ito<pei m Q>ie;^,Q/.Xii » XTte 

71. ArXIQYPOS. E7npp>}jt($67i34ft/; «*t< t» ■aMtnov 
teuSiazt xecf eiKaa-x. KAT. Tart^nv, 'o^KHi /t^i iTFiJriKi, 
(S&i ^m Xiynirx, xccj retoujTu. rtvx, xoc4 iKtldiitnv &)?« 
ennX^tiv jtte ^xo-XcB^af rluj •ao^-mw. 

73. Erfl. Ej<y J^ (XVTji, « i^ifxXug ^vcv^?, rjti^Xa- 
^Hv. etr®' yxp ov fASvov oXiB-^e; Kof Juvxr^, XJisX 
3caf -Tmv ^ftvov. raro A Xiyi ort iTretS^K <rz^<nxiciv im 
iJw Jtcw. 

74. ST2TIAA. Sf5Tf ytwcMxetev rt iv^vf{ot, Trixei- 
KtX^ov. [H» oi xetj cui^uv. Aq/.'^^xvk';. /t*' iXxvvas 
%7rt zfoXiv |ffJ? ' f;}*".] A»\«5. flS^itioXeMOv XiTrlov u Jj^'<>y- 
Tttj xetj e't xffi^rnXxrz^. ei^y,rzn et xtto rit rov ^>iv \vi- 
c0"«/, »j »? mpe<, XTT rts |t/«v rov j^Mrcc. 

76. ET2A. Hy»v aa-x. ro yx^ ivavc xtto m iova-x 
jiviTWj''. >(9t7K T« f4,i(rBv rvii o^n rYii zrXxnixi, ixi oth 
fioi ru, etx*iu,Xru ns Avxuvi^, ethv Te» AtX<ptv, xetf rev 
"Evhn.fjctyrTirov 'ofx,ii Tiro^dOofdfJHs. raron d\ r,v yf^jHet^ fciv 
^cui^on^ 'tXt^VFH, fTiJyi dt XcifjcTTBvru ncf.ru zreXv zrXiev 
1) To TK^os rtis (TiXyivrii htXovort, ti ro ^u;. 

79. [2TIA. i2s XTTo 7TJJ XiTm^i TmXcctT^cci ifiA^ev. 
K«(A0y 5ro>«v, tdv }(cf,7i^vvovru. f^wj yx^ zn^iTroii Kj evt» 
^tow yvfivX(nev.^ 

80. rTMNAZIOIO. Kxjcc xtto rm 7nicXeM7^xi i^iX- 
B^HTtv, cwrti^cf. reli if^Xov Tsrovev Xivacri' ranrt, rni yiv- 
tcctHi xyaivxi ttj? 7ruXy,i Xi7ris<nv, 

82. [IA<I>©H. Avri ra il^&ijvi. Atto rn ixtPiu. Tiile 
it er/ X7ro rn len fixXt^etv.'] 

83. OTK. K«/ oviuuLUi ari rrii ■srofiTnji eucr^vjajt 
'Jli«v, aS^ 'o7ni'i «j Te» oiy^v tTravirff^X. rare yxf 'ofAH, 
75 TmXtv X7n]vjev, iyyaiv. 

85. AAAA. A^x ■zrv^uhii rii fti vo<rei, rariTt zrv- 
B£T©-, lahtTmvriinv, ri t^xXXTTU^i, eii<p6e!^iv, £;J]e; <pgev- 
ri^^ xecf yvufAHi iTToitiirt. ^xcpirztj xoif t%xXxi,iv. tv v) 
«|i)A»ifft. A)is<»i, A)9^x/mjzi -Tm^ A-rlii^sti ru xivuftxiu, 
)i.af XXTmJoi jBoruvii m Kivurtxr,. 

86. KEIMAN. K«/ ixHfjclju ty rr, y.Xivn im hxX 
KfjtifXi xcu \_i7rt oty^~\ vvk'^' xccf m oo^ fxov 'cf^iov 
i^iro xxrUTToXv Ju-<^f, t« fi^ivui XipfJ^M ^v<rv\riX!a, 

88. ©Ai^ft. XAcyp®", ^cwjti. Jw^^oi yx^ trt ^vXov 
11 xxXetrzt^ c-xvjufiiov, r,fav (rxvSn(sv %vXev, Ui ^ricn xccf 
XX7r<pu. raru ot ru ifiX /iX7rlaa-i, xuf ■srotacrt fji.r,XivX'^, 
xetf reiS i^i^^jf^i %xv!h^a<riy. iri ot rv Tmp' »ifji.tv Xipf^i- 
uev 'i^vcrc^vXoy . AirxXiiTrtxoli oi, (pvrov ri ^Xufov, e^v 
j»«/ T^ Jif^xv trstSi ru i7m7rix' ^xirh^ h ix ruvrtji 
7U xfO}($ethi. [Ert ot kcci xiJpivcv-l 

go. OSTE' . [K«/ iXiTrivvtiJy.t, wif rX oTtX fK^vlt 

a33-«A«5r^j xc/jf ro oig^f^f\ Of» XKfHUjj eteriv 'JsroXoiTmt 

xccf eti rtvoi ^ouavi h/^v ax X7rr,Xjov, rmi iTru^ccti r,7rtr 

^ttle j^nc-B-cu. X>i\ aoifjcix r,v xvX7rvi^<rti, ajf^ ixa<pit^o- 

ttw ra tfu]o5, xcif >fo>©- oi) II. 67. 114. 

94. X'Cn^. Kce4 T«1e» TS» Tfe^c» ra ^xyf^Xri^ 
t;i^vl^ hiXovon, iAeloi riw xXii^axv tji ?|W>i hvXvi, araa-t 
^Traeru., etx xyt, u &i?vXi, f^i iTriver.azv rivx fcr:;wvlw 
V) £|«Ji/g£, ivixx 3 rrii ^„Xi7rrii fjca xuf fix^eiai vo<ra, ert 
ui ipui ra lAujjSia •aoTi^x ^x^wji. x^x x^nX^ovoK 
vsr^f rii/J -TmXoctr^v ra Ttfjcxyiilov, o-}($7rr,a7>v. ixi yXf 
xvxr^t^iluf xotA ixi cwlu >IOV XX^t^tO-^Cif . 

99. «l^rAZEO. H,t/jui;f^i fmxxXetTUj rlcj ctXK^vluJ, n 
Ui avvifj^v isr©j rui f^y.ieci, 95 *f xcui ouutIlu tfx<r6et<mv 
'Ev^vfjctuv®-. 

100. KHITEI. K«< i7nihiv ewlov fOvov ovru «dV;s4, 
xip^<iQ^a-[^ov hiXevort ruv x)i.uv, y,av^, v,yovv nav^f^ui, 
idjo-ovy xoA et7ri' 'ori « Xif/,ccijx at xxXi, xctj 'ohiyjiazv 
eanov adt. ro «(tv^ Mavoii®- 7m^u\vviv, Ivx »1 otvn rou 
iiTo^^i. xy^oi ^i 'ori ru eti X a^trtiv^ zrXr,Jvviii(^ ctnri 
i7riffrifj(of.-ruv tro^it^Xxti Xxfoctvirecf . eiev <piXx eujrt reu 
^tXui' xctf 'oa-tX, ctplt ra 'oa-iui. 

102. i2S. Olrui i(plvj, cwrri, ^hXevev t*i ocvXri, 
AA. Aktjj oX x-^Xji xuf nyeeyt rov ivr^x<p-/i A£A^<v hi- 
Ae»e7i eti rov ifj^sv enf^y, [AIIIAP. tov f;^«»7a roy pi^foeC 
XtTm^ov, r,yav 7novct.'\ 

103. ETO. Ejw h ui tihv courov rihi rluj <pXixt> rtii 
Jv^eii VTn^XfjcetZefdfJev, riyav vvifZccivevru zroel iXxPfUy 
zrXiov pf^ov^ ccTmau i-^v^xv^l/M. \X\xazc f^v^/Jriv, cujII 
T» -^v^^^eertiHn yt^vX xccf p^ev'^, iJpc^t Oi ■sriV^nfiof/.ni 
oTtf uv IV vonocii ^oa-eti.\ 

104. [AMEIJJ. Avt< ra XfietoovrK. Afjcit^u yXf rv 
d^iop^fxccf. KOK Ofcr,^©-, yniPXo V7nf ahv Xfjcii-^ui. Afjcef 
vu Kocf cujli>(cf.ruXx-rlu, Xfjcei^ooficu oi ro C^AOi^fActj Xofot 
ri x^at rivt '7rtxft(^t.\ 

107. lAPiiS. Kxrtr^i^, KXrtpi^iro Kcu hc^Xaii 
iffi) 'of{$iui xoci xxr ic-ov rouii y^^y^cii vfoaoii, iis^^i 
yx^ o)*-^Xrii pKj. uvef/,otlo7n-7rBir,rzi^ 01. 

108. <[)SiNASAI. Ot/Js <puvy,aztj rt t^vyXfx,)iv, eve/[' 
OT-ev iv v7rvoii xvvZ^uv'nt\ ru rtxvx <puvavru izs&i ri/j <piX)]y 
ewruy fjcnn^X. rv xvv^xS^eot, I7rt ruv xvvuv Xiyntj xv- 
^tui, 'ori rsa&atfp^tf^ei rtvi, <puvljv rivx Xtco ;t='?** x^i- 
XTiv. [Ott aocivaa-iv ro afcoiov (zatSa-tovlii rvn oicurorocii, 
xcci xvv<^vB-f/^i J) (p»v)! ] £»7Kf^ oi t7ri ruv /i^ipuv raro 
nJyiTt fjci^^^poQ/ixui. 'eMSiui re <pcJvS^y(gL, xvri r» <puvay- 
rx, xv^iui iTTi ruv opviuv Xiyeru^, i^sf^x^^iirixui oi tvt 
rvi navp^a xcct xayif/.a vXXKy,i ruv kvvuv. 

IIO. AAA\ Av^ t8 xpMv©- y^vx, of/siX d^uyjh^ 
u «/' ■mi.^ivoi >($!rLcavrui . ^■yji ot trt >(sfoi(^a-f/,iov rt. 
xxXaa-t "ti cu/re xccf vvf/,phjo, ei ^i ■srXxyfovx, ui A-fltnsi, 
ofTTo rou 7Si7rXxa^ccf fx xripov, A)3^ui, Axyvi, Hsa-fjcl^ 
iy)(of,pi^i trt ywactixuy, xoci. rt^xvQi' /^^a-^iy^uv tUjj xi- 
CpxXU/j, Koci ■sri7ry,yai i7r cairnv. [KAA. XP. Kf^v^^ot 
ofKstx, n DjAv]' ui Kcct rmp 'Of/.yi^<A, x^Ss u'^ riXi if/,7n- 

hv f^i.'] 

112. KAI. K«/ Ho-tJhy fii a-xXn^i^ xen iTri (piXitf. 
etjaiiicijt®-, rxi Xxrivec» ruv o<pJuXf/.uy t^etaui, tKX^aty 
iTTt T») r^UfAvr,, xccf xxjx^cf^oi ipri. [OMM. Ka< '0^>1" 
g!^, O^vor^jOs p^tclx pc%voi ofjcfjcotlx ot;|<«j.] 

114. HPA. Oy7<aj, u Xifjcocfju, roaarey <!S&iXXvii 
fti ro a-ev rare etxnf/^ xxXiaccazc, ew« f/.i rmpetvecf txx- 
Xio-xi' hxoveri X7re foiya, 'oaey tyuv ra^Ujj ven T^i- AciJjj ra tpulos, xccf p^j^ov®' oinpp^.e ps»». 

j Ita leg. haec Vat. 4. 5, (jnaw rm oS» j5 *ai otrov rn Aiix«»©'. r^afirat Auxajvef. njo«rA»w3io» Jt ra oixv fAara. 
a fAnXXiva, leg. Vat. 4, j. 3 j^aA£7r»ij ycfev, nj-cvy ^agtia?. Jeg, Vat, 1. z. 4 yvwj. lej. Vat,^.. j ^ I D Y t L. II. Il8. 156. »5J Hetj ;^firoi fAilep^v.'} 

118. HN0ON. [HXjat tut \-ya «(©Ttge» yi/xr®-, u 
•7f/I«f, » Tcreeflii xjts-x^;^* fftt <a^e-<piXni' t»7T5J» «7n- 
nuf^TMlw rot (Ai-m raiv r^im m •n^gla;».] HA^v p<xg ««/ 
«y*'» y») Toy yXvKtw f^wTW, jjA^"*» ^^Aes *»», jj jUtTU oya 
«e^y;, »» |M£7K Tfwf, euintfs'' "" "»? "f^tTiif, »5/8» ^tstw tjj» 
•mcpnffu* vvKTK. [TPIT. Avlt rtt, jytlas t^niu) (^vXxiiUM 
•x*ii ni»T©-.j M«A«{ ^s» I» a^XTnta-ti. fx,7>Xx i^» i» nsX- 

TTtlf 7K l^^l^tX XCtf I <g«]©- 7TB<»!n>($t. AtJJ/ ^' CU T«/« 

1(91^ \27r A<P^oS)rY,i ^h/B^x rct iTTTTVfS/j^ fX,viXx ik Aio- 
vvircvy cii ^<pxt/iiTcn. rxwru tfe «f s^wtk t^ ATKXeuHtit 
%Kivfimy, oii (ptjoi 'PiXrt^,, ■m 01 uotc Kv7rg/(i iXotm Mij- 
Xx Aiovva-a ohKH xtto K^oTUtpoiv. A^vi. MxXx fA.111 {y 
HSX7izi<nv. ty t» >(jA^»i fii]i ^vXxos-av finiXX t8 Aiovva-n, 
tmi XTTo 7«^» tiy«f x^ti^ufd/Jit T« Aiowo-m. 

121. K.PATI. OXvf/,7no]imsi (p»J7, 7»y H^KXiX t^of,- 
•nX^ovnc «f *c«*, £up«» TTOgK T« A^pofli <pvofBf/le/j tluj 
Aicxijy, x<« «f «««'Tpw^rjff ^f«,i<m\y «y 0^j)g(^ x-^fo)ieht 
if^X(, ui iv T») Ki<pxXv\ oi i^v rsy ft<pxvoy xtto tjjj AdO- 
xjjf T« ^UT» T» H^XKXioi, TmvTU^^i rz^etXyif^oy tSJ^t- 
i^Mipcui vcf^v^ct4i. i<;T<pc(*Ufd/j©- ot, <pr,ffi, XiVKYi 8A>)- 
XvB'^ AiX<pii, oTt xB-Xy)-n)(^i im, ui 55«/ H^XKXtji' e'i 
y4cf fl<9"A»)7j>(5< rHTia i^^cu/isyro o)i n^tf' ttfoy oi ri» thto 
ii^KXi<^ rn Z70?i^iSi x^Xm «Jisvsyj^jv']®-, tTti cvjtov £Aj- 
53» XTTo rn A^^ovT®- TisTO «5 ct*^ ^UTriii ii^f^icu^. Ay^poi 

tfl Tt^VIKH KCCf O-U/JiTH ■Tli i^onnfff., £2^c9"«<7Wy ywjCMiicf, 
U>1 TTUynXMi XTTOi^fi^pilxJ^. « ^^ Xf/.<pt TOVTMV WyvoiX, 

Mio-oi WTTtf^Lij. fjLiTuaiihvct^ ot KcM Xoyis f{gc))tsoy iyioli 
•i^j), Kcc/ Tiui 'CSTO^cMyetv ut/TOy i^uyju. iK fiiy yte tov 
7mvTt?i(i)i XTroT^i^fiQ-cij, )(cf.7uXvati a-t ns i^UTVi, ik St 
•m Jix«y Tmi avT\<ptX^v kccj Tm^i^iy tXTnoio fti^tctii KUf 
'ffur<^, cM/\/iCii fn^^y Tii ttvB-h, tvhstov oh tivx Kct^ tvv 
AiX^iv SitiKWiny a ar««))T/>(5J »)|W<» A«^5. [HP. KXTtX- 
5a» y*^ H^KXKi «f uol/jj ^^let, tov K£go£g«», ««'»^^ 
x«/ To <pvTtv XTTo T» A^foHoi, 01 ot xB-Xisvlfi Hi yufA.VX- 
etx i-a^ovTo i% eu^is, iTn t»i rifA.i\ ra 'HgjJxAe©-. KxXa'^ 
A A^fovTii K XdiiKi^. Hv ew ft^«<»©- iK XdwKfiit if 
Tmili ^ ft-i^i ^eiXnf/.f^©' tuvcMi zrof^v^cui,'^ 

124. K.AI. K«/ icui fAiv lot^o^f fj.t, r,y cui rovro 
iZ!^i!-<piXii . Kct4 yx^ ivr^o<poi Kctf ivaofii TTuiJcf. Tmm Toii 
fioii t{^Xovfji.cti' xvf7mvofili/jy icw KUf fJ^yav to yt^Xov 
r» ^fA^ i<ptX>i(m. « ol xX^x^af XTiu^eiS-i, x«/ jj '^v^x 
T,T<pxXiirf^yi r,v rta fJt3X,Xif, ria iisivtui Xi^fOfico jjoctb^tj)- 

^y, £Jt TmVTOi KCtj TTtXtKHi J^JcS"' VfC6)V, KCCf XXfATm^i 

TiX^^v' r,yisy, >{cf.TU m oikh vfycuv. 

126. [J20. Q,%) To rcMi ^fmy x^sroTnf/.-m. Q,^^u Si 
Tt eMTta^, XZTO zro^^uy wS"»^©-.] 

130. [XA. X«Sg/l» Ot^ Tf, KVTVQ/.^, xcu [*t}' iKiiylu/ 
roi' ov yx.^ fii tjfvcru th i^UTiKH zrvfoi-l 

133, EPf22. O tfui yxf (pXo^ cu/XTTTi, )(^-ru7roXv 
i{cf.v'3iKUTi^eui T» Z!Vf<^ Taf AiTm^ouis. r,2$vy, t» £» t»i 
AiTmfct. T»! »jj5-ai. [A/77w^«<«» -av^, ro ivTSapa, kui f/./i 
XlTrley, x>i\ iK /zsk/nmui.J 

136. HAPQENON. Ku( Tm^voy 4' «« ra Jhf^ocltis 
t<poi>timy, uvn rev (pvytiv i-miriin. irtw )(cf.Ku*i fis^^yiuti, 
Vyar )(^xui fcouioMfJiiv. xetf vvf/,<pM/, rifisv 'yjvct^Jicf. xv^x %^Himv, tx. rn ^XXftit tpvyin tToitm, «ti ^ff/.i}t XiTnt' 
cuv tIm rit U4i^&- uuTtii )(stT>ty. [Kom 7rap^»e» zreX^XKii 
iKfArivxi, £77 yvfxtplw ovncy, tTU^x^i, xu4 txtyrjnv, u<n 
y^TuXi7Tity fniv T» <A» Xt^es rlta r^ufinjjv, xtf xtt.Hi ^ 
T%X7n\vajf.^ 

138. Q^Z. Ovrui tKHvoi «t£». i}ta St i ru^tx tiS 
TO ZTH^^S-uf, T*i{ ^tfoi Mjrn ef^^/Xfa^ri ( t« yxf ei eum 
T» eujTit Xxf/.<oXviTU\ ) ixXtyx uutov »7n tj)? fi(^XXKr,i 

r^UfJbvm, KCU TU-^Ui tfHUXXKlt^tTO, KUf >l<nj^i ^'liXtp'* 

fAi^ fjciTU iietvrii. 

141. XP. [K«/ TU^Ui tfiSiXx^Jyifjitv ;^unS-tylis i;r' 
««>jjAe<j.] 

142. XnS. Kcc* Ui Xy trot fji,vi tyn voXv 'TmpXTeive- 
fiiviti Xoyai Xtyisim ivo-^Xoiu/j, u <piXti (TTAjjvj), tTrpx^Jyf 
rx fjci-yifu' riyisy TU rrii 2 ftt^iui. [rx tjjj trwjninot^. 
lou 01 TUVTU <pr,iny, oti f\pi')vQ/,Lef/tii ceov.^ xccf eti zro- 
5»y X>l^r,Xuy ofiXovon, riXjofiiv Xf/ipeTepot, xctf nS^v ovTi 

IKHVOi IfHSt ifJCifjC^JXTO, nyiSV iVl)(Sl.Xi(n, fCi^^^t i^Bii, TV 

zrXrjffiey A ixl^ Tit tj^i ^iXi hiXisv. ttre i}t>) iKHvea ivt- 
)(cf-X%au. XXs riX^^iy «f £|t*£ oyif/.i^ov, jjtt tj)? <l>iXt^i u)}- 

TJjp TJJ5 if/.VIi yilTOVOi, XCt4 jj TTJf M.iXli,OVi, im TiS CCVTOU 

evofj(ef.T6i TU ovo «p9"p«<. Kot4 xXb.oii riSTO yiviTU/\ tjo^oii. 

147. EAMEPON. '2.r,f/.i^oy, >ivi)(^ n^i roy ovpa,voi 
lT€tp^y ct^ tTrTrot t« aff/.x\oi ( ^Xovon th yiXttt ) ^ifovtmf 
XTTO Tit nKictDis tIi/j ^f/,i^Xy tIuu fohTnj^iuu' r,yevv TJjr 
XXf/TFfXv, {ku.j'] rltu Ttf7irylt/j, riSTt<ri, )(ot,7U rov ofifov' tu 
eiTtt f/Qi xVisX Tt uoTisX, xuf oti x^ AiX^ii ifXTUt, 
xvn TS i^u,' ri^t/jj, i^uTi rivoi )(cf\i^Tu\. xui (tli yj- 
yu4\(Si zrojoi i'^i oujtov, HTt KUf xv^foi, ttx i<pri, uit «- 

0ivU4 ifjCi XT%iKli, Xvlt TH XT^iKUi, r,yitV <PxVifUi. Tfl- 

o-itToy at t<pyi, oTt xi, xvU rn irwji^i, XKfxrn) £f<WT©- 
iTn^iTO' riyitv e-w/i^i iTnviv oivov i^UTOi. oivoi J^ ifas- 
TOi, ov Tnvi rii f/.if/,yriffffj®- TJjf ifUfdfitii, n tov ifufSfJou. 
etujuai yjc^ 01 i^uvTH vzirif ruv xj^cTmfo/Juv wA«a»«4 
Kvx^iti ivn^iSctj. Kx)isif(of,^i. Ey^i, xuf TmXiv HTn 
AioKXi^, ove\ A^Xuoi tuv lifuv cctSxviruf KVX%iy, 

151. [ T O S. 2vy>i^s jj» reii Tnvevai, e-Tmv^ItJu WTrrp 
ts tfu. 7J? zs"o;B».] 

152. ES TEA02. 'ETriffYtf/^riKUi Xvrt rov rtXtv* 
Toctov. i)>-^To tpdOyuy. xvti tov Tit^uv X7rr,xji, 

153. OATO. Ku4 £(p>j '^(pxvoii Hsa-fjCHy ccijlif ru ipu- 
fd/Jo) hiXovon, xyovv ^Q/.v eouTov, ixHvx rx Jhfisf^rx, 
Tuv'^ f/3t ii (piXr, HTTt, Kooi tTtv xXnJrii y^.ru rcu/m. ov- 
TUi yxf <arf?f E|W£ Ka4 Tiii TtTfXKn TTjf viijcifet,i ff^ro, 
Kccf «f 78» oi)(sv fcov zioX^XKii in^i tIi// AuQ/i^ eXTmv' 
tazji tUu Xr,Kviov, tIuj i^ismv 7« iXu^ev m ijx^eoyle tv rcui 
TmXct^TfcMi. [nTK. Hv>(af^itv. ^vo oKfJicctvi *i Xt^n, 7» 
}[^X^vyHv, xuA ro a-y.iTmCjiiy.'^ 

156. OAIIAN. OX7!V] xv£jius » hffj(^rivri Xyixv^Qi; 
ei uii fnv OTrryiauSotH t« l?.uivov. vuo /V lazoi tLu >«Axijy 
^ijiTj Xr.KvB^ov, Ji^ Tfl AeriQ/ht, ^xyuf, oujli Ko^tv!hui, ru 
yxf K«g<v.Sj«t ^Xxuf/UTu ii/^ooSeojjTWj. [T« xyyiiov tb 
iXctJiohj^y. OXTrii, oio.vi tXeeioTni, xuf )(cf.TU avy)(S7rlJif 
oXTTii. laz,Ji tL/j Xr,Kv6ov TJj» ip^t^rccu To iXcuov, u t^uyle 
iv Totii 7mXcui-^ui;.~\ 

159. [EP. Efucryji ytpviv xii^it, Ovx tr xx£jttHgcs 

et H^i H-mtV, «7T }VV7i, «TE «yjjp, £f<y f§WftS»«f.] } t^tu}i>mir.ri)ict, Icg. Vat, 4^ 5. a, Tijj evvovaietf, leg. Vat. 4. 5, 158. HP^ '56 I D y L L. III. 2. 13. 158. HP. VSmvi i-TTUTn^nm ^m. tt^ ttK t^i 7t 

159. «MATPOIS. Toii (poepf^ff^ts re;j «j ^iXixv 
KtviKn, }(y,ru^7iriv(rzii . iMi St fA,i err >.vKriirY„ vti roK fASf 
po/;, tIuj rov d^iS xfnai zrv^.lw- rovnriv X7roJuveiTti\. 
[AP. N«/ fJisi ra/i fASt^i otpx^i t«j vrvXni ru 'A^v, 
riflt^ ra 7«^8, <f.hi? y^p xec* tk^©-.] 

161. TOIA. Totcuj]» y^.rzi (pocpf(sf,)^, (pt)[A,t tf^' eu/rit 
(pvXxos-etv IV xtryi, r,y«v i» Kt^urtm, u oiaxroviot. ^ /sr&S 
mhrivlM rnro Xiy^. TmfX, ra ifji-is (piXa rn Aasvptis ret- 
«4/7» fjf^^^nim.. A<yTvs/.ot S^ sS-v©- Ilifinnav, oCKffoig «j 
(Aocyituv, |t4J7w|y ov Tt^ih>s km Ev^^xns. f^i^i ot t«- 
rm rm jnfixlm 'Zx^ahvXTnx.X^ i^ireivi ru o^ix, 

163. AAAA. A)^x av fMv u ireoXirfx,tx <nXinvn ;j«<- 
^SflW rrstSS aKtcuiov rtnn ro a.ffJfo/'' ^yav ns^s ov<ni. h- 
y-i y*^ iTTe^iv tL/j (nXnvlw 2^1^ rxs fAxyitoK, i-y,} ot 
•csTBfJff/JOi rov ifj{gv zrovov, uaanp uvih,\xf».-Av ctulov, Xoc^fi 
ffiXiivri XxfjLTFfX. y^cMfirt xVsot «5^pEf iVKViXoto, ro 'i%ns 
^tfirt St x)isot x^^is xnsXis^ot ms vvKTos r?}S iVKViXiS, 
■niyisv, rtis K^^^v^ov, >($67K tjjv ewrvyx, [»)^fvj ewrt rov 
^TK ro ctPfi^ cujrr,s. xvo th iKJjXos i{ef.ra, zfXiovx^rfASv 
ris V, iVKViX^, p^-i^tS fiiv m v ehoviwiTU^. orr at rjr^oF' 
Xxt>v\ eeoTV, i^tXiSTU^, 

l66. NYKTOS. Ort h im upf/^dros o^tTU,\ *i vv%' 
"EvfiTnh^s, £2 vv% lifX, ws fA.xx.fov iTrTrivfiBf. «fi&ix«j «sjoa- 
^hx varu ^^(p^tijisazi. «5tfsj JV, ort iTTt^ofBfjvis rtis 

fVKTOS, (poOfVOVTUf 01 U^Ti^iS. VOtl/irtitSV Ot TO rr,V VVKTX 

iTTt uffAxros o^tScof, KcM nv.fxy^tv nvioyjsmv. [OIT. 

T»7t?Jv, XH$Xii^iiv\iS T*i VVK^t, KCM aVfjfX^XfiTfefB/JOt Tlt 

«,ejji.x\i cuuir,',, Avrv^ h' xtto fAi^iss ro xf[A,x ^>j«.] EIAYAAION y. 

1. K£1MASAI2. Tfl <T?eiTO7rev »x ist (pxvi^ov ro /t;j&Xo- 
yiCfiv. 01 fciv pxo-tv ctiurov &ioK^itov eivcu, Ji^ ro crifASV 
eWTOV >{ff.'(cf.puiVi(^C<4' Oi Oi BxTiov, cctTToXev rtvx, ov iV 
fiiPM etowyi rr,s Aftx^v>^tois if o>viu. XTr^i-ms yx^ rov 
&ioK^i\ov Ttis u^moK ifctv, Wjs Kcif IV xyfcf 2ilef.yeiv. 

2. TITYPOS. Tiss Xfyns, rtrv^iss Xiyisin, vu/j h 
avofiaf, irtv ooiTToXis, n^rti, i[A,pifetet4/ ra ^^Klijfos. AXt^ois. 
evof{gi Kvftov a Ttrvfos» rivis h cpxmv 'on ^eiXnvos 71?, H 
2,tKiXi(aryis . X^isot h ris; T^xyiss, 'irtfot riss anrvfovs. 
ivtot evofi^ zroXiois KpjjTjjj. t^^oi h ras (SS&eoroXiss tuv 

5s»V, rtViS h K0C4 )(Cf,XXfJ{SV . HK iTt Ct ««vfl j) «ve^ ««- 

^oXn rivos. AXb.(k>s. Ko)fj.xa-au, ro KUi/,xZ,etv Xiytlccs ivn 
Tuv iig.ru vvKTU tts Txs ifuaivocs X7n^P(*^av. as AftTo- 

(pXvnS iV UXiSTa' EotKi «'1,' iTTl KOlfASV (iX^^HV. [^MiTX 

uhis KCC4 f.(,iiu KafJ^sv a-wj^xya, XTrtf^ofAcu. <l>otTa ^f^ 
ui/icnas.'] ATnf^fAUj «sr©? Ti/jv AfitXfv^to)*, XTTOTret^- 
oxfd^es cujlnsy ^' (fohv kooi Xoyjtv tuv tyn risro a-uontvev- 
rav. Tirv^os h, '0 'srtjn)(ss ^ (AtK^xv i^v iS^v. tvlccoju, 
h ovofAce, KV^tev, 

3. KAAON nE4>IAAMENE. Uyisv ij^ tb »(5'.».©' ijn${ zr'ipiXr,iJ^i, 1) r» )(^ytv, Uvri rv t(^Xuf, « A/gt t» 
}{cf.Xov. nyisv, ^ija. ro kxXos etvccf' a JiJgi ro lytAov a% «- 
»«/ v^i(piXXfo/>i. sj KxXas oeyxTmfB^i, tnv, «|/j xyoerpx,- 
S-oof' fi To kxXov eevlt m Xtxv' jj kxtu, Tiuu x^xtXnrov 
(piXtxv. [ICAA. Ovofji,xriHSv tm^^nf^, koos Tmpx ru 
'OfA.n^a T9 ivvTTviov, ecfli ris ivvirvius.^ 

4. KPANAN. OvK iXxrlev rsjf T^o<p*iS evivnai tH 
^fifA,fA,xru ro 7n«»' OfMj^os 'imofA.iv %k jiolxvuv ENOP- 
XAN. Tev of^is fiijMXiss i^vru, rw rtXeiov, n *ifA,tr»' 
f/.teui. kou OjM-3jg(^, HivrnKS^rK ^ ive^^x Truf eu/ro^i, 

5. KNAKQNA. Tev KvnKH ^eicuj ip^vruiKpvyt, ivU 
fin <n Ki^ia-n, AXtsas. KvXKUvx, rev XdUifsv r^X^sr, 
t(.Tro ms KvnKns, rev eariffA,otlos, XdjKis ovr'^, >) Xxyvev, 
MH TY KOPYi^H. fin <n Ki^otlir^. ro poep Kifoold^eiv t(s- 
fvrietv ei Arltnst Xiyaaiv, us o-uuTii^vrav x)i^nXots ru* 
K^tav, KU4 ras ^tis^pcts vXnTlovruv Ktot fnyvvofB/Juv. n 
h fisfvil/vj is 'Z^cprXTctj. ret yoe^ vmrtt>ilt)(si, of/sius ifin 
«i Aaftets <srt5^ifisax . 

6. [XAP. Xxfteis ?OT ei^iss. 'O ■mTrouhvf^es ttitH 
TIVX XiytlV fA,i7U ^p/]ef,] 

7. EPilTYAON. T«y tfXmv, w ipuriysv, •Jant^spt- 
riKUs, is^ as t/i/sj S Kvptov, ■mt,^o%vvovTUJ\ h ru roiettrrx 
zrXlu/ T» e%vves, KOJf m irvXos. Uoue^ eXepv^ofA,ivn* ITW- 
Xov. eiov i^urvXos, Af^uXos, E^fAvXos, ^ifAvX^. 

8. 2IMOS. Ttvis ^Z* rts (nfxov rov &ieKftTov (ptiatVt 
iiri Koci iv rots QxXvnets ^tfAt^O^ctS uvof^sf"^' wA»jv ovk 
eUTreXos '0 QioK^tros, ish l!,tfA.t^o)f,s Utto m ffifA,li, 91^ 
«iTro "EtfAi^is ■mcTeuvvfinfsV' 

10. HNI. AvT< m <5». ^WwvSTsej h, x«/ e^vvtrttf 

TO KVI, Kct4 TTUf Ar\n(SiS iSTU /t3&pl^(TU\. THNii©E. 

E| iKCivis m TOTris' tKetvos yc^ »v, ei h Au^ets ro fKHVos 
vivos ^xmv. 

11. EKEAEY. EKiX^<7KS tiv auf )(ffi,ru XTretfsmit 
Aug^Kus, iKiXcSL/. n KiXu XfysTtt{ ro <is€9ru.rla. 7m~ 

^7Urt)(SS, 'tKiXofAUAJ, iKiXoV, KUf AioXlKUS, iKiX/iCl. Oi 

}eep AioXeiS rle/j is «? <£/ T^iTrovaiv, Af^as. HfX yt rvt, 
n p»S avi, a vvft,(pn, ojf/^s ^cMvof/ctf eivct* etTio rov ■srXnatov } 
r,yisv a-wjiQAKVtctAi t^uv tI/a/ 'ftvx Kea (ZDfgjJ^fl©- ; tipvv, 
^»!t$f/,nKns rlf» yfveix^ ; vvf*pnv h Xiy4 o<AJTnv, us 'Z^eic- 
r^sf,?i^ti, Koc* vvfA,(pous ioiKvtetin. vvf/.pc(jf h eiai, ru tv ov» 
vcUKeicf %nf4cf.Ti tv rois o^iai ^Xtvo^x ^BUfASviX. Q, fju 
tKiXeSL). nytsv' 8<p' 8 roTeis iKiXdLiis. KtXofAcof yne •sroinn- 
Kus ro KiXeil/a Koti <atS?»Tlu. xp' eu re iKtXov, Kctf 
iKiXeSU. 

12. ©ASAI. ©i«ffWf oh riw XvTryjv, nrts "niv "^v^^v 
[Ais xXyiiv zsoti. n ft,iru<po^ XTTo Tuv ofXTuv iTrt ru V9«- 
lh{ix. OfA,npes. 0(xrefA,ivos rruTe^' tS-Xov. 

13. MEA122A. Eu^^^TZt^ ^icQ-ctf fAiXiKrx, vi ivtt 
6 Kivr>]a-its cu/ToouAjna-t\, t) vzj-tf rov Xxjiiv eioiX^jui. fAt- 
Xto5-x oi, Trufoavv fm 7 ruv [/.nXav it^xvi. [A.nXx h TruvJoS 
ru XK^ rav otv^av. Oftn^^' AvT-/\aiv p<^*)57, Kctt ce/j- 
TOts oc4/Jta^ [AnXoJv. A^«J. IfBg^** Toi)(SS rts Kv/£^®- t» 
p^©- iv Ntvtf Tji Aos-v^iav, iJiov eiU^pvts rt ^tv^ov KtKXt- 
[^ov, Kctf xiro m ^ovov )(cf.ruvrf7f\eiv [A,i>St.ev, )(y.f.(si^tv 
ivrnp^ocs, tTrt Ts-Xtov fd/>etv iTTotnatv. n h vv^^n ftxaU' 1 naja Aaa-v^ta tiv©', <f>uff-(, t« <|>af;U.ttxa fAtfAa^mivcti, At^rmivav $i tdv a-tXmv ^«cri, leg. Vat. 5. 

2 fA,aK^av. leg. Vat. 2, 3 'onaifi.iv ex Soravn;. lej, Vat. 4. 5. 4 Tatj xogy^aij. leg, Vat, 3. 4. 5. 
5 xt/fjtwf. leg. Vat, 5. 6 xevT^ic-flj, leg,Vat, /, 7 ro (^nXtv. leg. Vat, 3, t^tfvti. I D Y L L. 

fjnnfi, ^-fii etuTu uf^hcyvjn*. *)Xtxtu\i<: yup i<pn Hiuf th 
<pvrit, Kcif i)iiX<^j<ni cujTM ei Ti ew t^A>], cc4Ttn^ctj. o oi 
tLu ruuHOicU) MiTr,^ Y,T>)cmTt' *i A 'f<j6)) uoT<f' ori rt* 
^/p«» Tn; ^i%iaii a.<ptK¥is^iiyi nt f/,iXtos-x i^i. f^ii-roTT 
a» "nj; fiv^toii Tcu>r»if fAifjtvKTZt^ « ®ieKpir(^, S^d. to tjj» 
fMXio^uv l£>l^f^\ticm\ is^tSi Thi ipurccf ; riTEPIii ot, «- 

Mf ^CXVKi 0fJ(Stt)l4 sfll^U ■^aJvy^fjl.nXii , X^ Ki KCM fttiXOii 
iTTl KXtvrii iyluoVTO TUt X^OiKUI, ^ijd. T))V f,{^XXi{3Tr,TK, 

Kut 2^1^ -n itvo^uKC-ti T>i o^rfAv, t»? o(p«f. r^Xnj ot Kccf 

15. AEAINAS. Ovx. x!p't^g/iot(, x»^x S^ ro xy- 
piOD. Kcu yuf A^>k^<^^i;, Q>inhi KUf HviXiciti' xXi^x 2ij^ 
To x^to> <pr,(n» 0/.cy,p'^' y>\.cwKYi ei tn nKli Ju>i^xos-x. 
A^Ui, OvTWf Xtcttyr.i f^Cot i^A«^e, Kct^ iv rm ^vfA.u 
OfiT^i^pif wjro» ij f^nT»^ cturn. [•} A<p/i«^7'J.] ro x^to<t 
ct/UTis KCM ' JpxfK^te¥ J2k^ rnrut 'jiXi hiXnv. xyQ^oi ot 
XiytrzH a ifo)i kcu euafx.l^'^, f;i^ »? ctv >(«tdj«^v;, XyQ^Hi 

Trtti Kctt CUit]fti^iSi . 

17. KATA2MYXi2N. ^f^v^^u ro H^tca, v 4^Xov. 
ZjLt))^u /i TS ifg.^^t^u, Jj 8| » o-fA,ii[f.(^ TV «TaTTWnsr. [aX. 
A^g/t Tov Ti(S7ns TnfjtTFu to fiiX<^, Kcif ei^i^i <aCSi rev 
«•iyir«». Kof y^ii fii »t;^ti c^aiy, koj Kcui /we «%?'' 
«j 05t»».] 

18. n0©0P£i2A. Hyify, a ii t« t(ef,Xoi opuozt, tk- 
WS7> u K if^XiSi i^ism o(pJuXf4.iSi. [T«yTf?jy, « fiXifjtf{^ 
i^am iif.(,ifov Kctf ixxpo¥.'] A I O 2. Hyovv, g-kXh^x 
Kctt XnyKT(^, ti f^vovis^ riSi cpuvrxi X7roXt^is<jvc, r») 
i(^?i^<l, orof fdc* roji^foi XiyiSffi. >j X<iiKr} oX» otov X}«X~ 
f^ ^g^-g/t»«v. ictv ei ^«.(pirvtf, XtT®- 2^.g. rn tt, e^m/ 
HTeuvi «; >iv eXtcQ-ctfvism !sr«^«< 2^1^ rov tfUTU. «XtiQ-ti^ 

^P TU XlTTUfX. >J H fiXiTTiSim XtTTZipOV Tt Kctt XtiL/i(^V. Ui 

Ofif/i60i' XiVHSt, XTroriX^ovTi^ «A«;vp>i, >j o-kXvi^x kcu x~ 
^fjl^vrtffi. J2ij!a!.TB xvnXiii Ko* ewivhrov. A^»j. ta tik» 
X.i^(^. i7nf^yif{af,rtKUi, ctvrt m ^oXev, rtSTtTt, o-kX*)^ 
G-foiaX xett XfAaXtKloi. 

21. TIAAI. T« t^rii. viTot >(^,TU.TtXuf, Kctf >(^to>(5- 
"^etf fAi 7rot*i<r(ti «j XiTTTU TBV fX(p««»ev. [Hiisv, ^^cf.carx- 
CJ'!"/'] 'fifpeivoti i^mro iv roti avftTroojoii, ui ^i)ai)i 
AffiZTrXTji, iviTng/tut/ Kccf X<p%vtetv euvtrHui^et nio^uv. 
^"^ut yx^, To ^Xr,^utm,f Trzt^ Of4.np<u' KiSfot oi Kpy,ni^cti 
tTTi^-^ctvia zroloie. A>^U5. visi, zrotr/tnti fAi cwTtnc/. 
TiXetf eti Xiiflx, iiynv ^^.carxpx^uf, Kctt Tffj.eit tov sf<px- 
vo», ov ^ptv ffvv, u Afjtxpv^t cptXri, <pv>M.osu. ifjfxXi^ov; 
ctvTov )(^At/|< Kitxyov' etvTt rev >($pvfjt90ti, kcu ivuotn 
CTXiven. 

23. [KAA. Kt^vf^tsoti i^tXif^vm^v))t^o,i,2 

24. ATS200S. O ^VFKoXu; owt^afOfJei, >j avT^pui 
^iuy^fOfj'^. Xxoos-eoi yup ii A^,vx, n Xxov ^UKttoTst, *) 
cuQnatt. ovcsoov yx^ ei ftiv rov y^,>(^0cttfJisyx, ti ai rov 
ev^ipui mL.otA>fJov, ttu^ tb ffTS^. ««^ OfJtriPei' Ott/Twj 
•< •Tun.^x vrjVTi <not fj^^^otvTo A^cttet, [A».wj. Atto rtv 
evi Tc ycf,i(sv, kcui ris <nvu ris o^fA,u.] 

25. BAITAN. TIu/ fjt,viXuT{w, jj tjj» ^<pji^ew, (pninv, 
etTTopr^eti Kctj iKOvimfdf/^, eti tVjj JuXxosxv [e>c«3tv.J 
xXitfXUf, e trt, Tnihitm, jj ifii^vrev ff^u, o^jiv OAllIS 
9 etXt^f 2KOniAZETAI, nfisv xtto fjtiliupa TOTra ? «-;(5- 
5r<*C/i/, « x^tiui, TiSi ^vvisi Tisi t^^en. [ZtiSTnx y-^/»- 
A«f Keti iTTKtiTriKHi TaTTTf,] T« H eXTHi, XTTo T» XnrUy 

I «vojusjov. leg, Vat. 4., iir. 15. 36. 157 

XoTTti, Kcti f» iWep5*W '■» « eXTii, T«f A«7r;/i;rtrf <;^- 
Jvui x^dijuv, n rtsi iyJsuTTeti. ir< ot mTretrifa^ov ovov^cf,, 
>j yJVQ^ov Tis etXiiui. A>>^ui. OXTt{, TV evefj(cf4 rn etXtiUi, 
TmfHf, rtjj XiTTieu ruv t^vuv, »j Tm^x tjj» rts njfj(c/.r<^ 
%toiv. oXTTiv yx^ (pxn tjjh A)j>tti^». ui nvott TTupx ihjj 
e-fttKpoT>]TK ro ovofj(cf.. )j «A7r<{ « th; iX^oTmi xy^dl/uv, 
>(«7K 2\ja.<po^v ruv x)jb.uv ccXtiuv. nai ^f Kctf tTtpetf et 
t^ •m o^ix x^oXiSfj,ivet. 

27. KH KA. K«/ ixv fjtri Xtto^^vu, <p*iviv, ofjtUi iv- 

^BXvJ*i<!-*\ OTt ip^i-^X ifJtOWTOV. )) TtUi 19 <7;t^y^^> » l^ 

Tf^Tti, y.yivnTu^. 

28. ETNfiN. O viSi. <zrt9 tXiyis, en tnjfjteiov ^tXoDoi 
fASV Xxoftv « <ptXai, To ^1/»,«», ^'» () <ptXtx ^XiSTZt\, 
•^XJZ Tuv ^tpuv ■srXtirlofVfJev, isk xipriKt tbv -^opov. 

29. OYAE TO THAE<I>IAON nOTfiMASATO 
TO nAATAFHMA. Ev x?it.oti ^x^pt"^ kx4 isru' Ovh. 
T« ryiXi^tXov ■srortfjtx^XfO^ov -srXxruyi^iitv . TtiXi^tXov o^ 
if» Tt> ^v^e» T>]f fj.-/iy~uvo;. xXt^ei oi fiortivtiv tTtpou) Xiya- 
ertv etvctf etuio, etn oe riSTO, etrt iKetve tm, etvxXxfjt- 
<oetiJiTvt\ Tm^x ruv ipuvruv t« T*iXi^iX»v, Kctt zrXtiriofit- 
vov « i^t<pov XTTfTeXi, iS\hiv cturoii ovftetistB^etf, oti etvlt- 
fuvrztf xzTo Tuv i^ufdfjuv. « ^' iSK xmTtXi, ort fjtirtsvj. 
«g))T»f et T>iXt<ptXev, ){cf,Tx y^tvuvtcw tov t /a&i re «/[, 
otovi hiXt^tXev 71 e», ts hiXav tvv <ptXev. Aa^»j" r« t?j- 
Af^<A«», p/^<a» 7J Jufjtvuol;. t^cf.ru^^v St cwxZettvi TQ/t~ 
kXuvov. revi ot KXuvoti t^t^i Jpx^ttrii fjtet^ovxi amjufjti' 
ctioti' TU ei ^vX^X ioiKi ru axretpofo^ju Xuru' A«oe» eS 
X<pi*itr.v iXi>(seihi' IV u t» ajrtpf^gt, is iTnj^tofdfJiS, o ^ui 
i%ottfj(^T\i'^, Kotf TVTrevi nvotf XxfjtZxvi' is fjf^vov ot fm 
rctf ^t^eti To TijXKpiXov, xXtr-x Kctf tm rov ufi$v n^ivTti, 
t<Q' ori K. tm T«» -TVfiy^vjj, X-TnTei^uvelo ris ^o^is. AX^Ui. 

nvii TUV ifartKUV TB T>lXi^lX0V ITTI TOV UfJiQV TI^tVTJJ, JJ 
T5» >iC/,£7TZV, fTTIK^iSiSm. KCtf iCtJV fJCiV ipvB^OV y(Vr,TZtj{, >(ff,- 

XisvTii euj{o 'iooiov, vofjtit^iSTtv x^Tm^ctf issrt ruv t^ufjtt' 

VUV. TOV ;^UTOi <^ tfitTrfr.lQ-iVT^, *l iXKuJiVTOi, fJttO-H'^ 

S^etf, vXxrxyuif,(ef. et to TsrXxTxyavtov. TTOTt t(cf\xTo ^, 
«r»», iHTSSeflH^^to i% ctulis TVTfiOfd^ev ■^o^pev. 

30. riAXEl. Tm oitKTvXiSi t(of,Xi fji,iTze<po£jnt»i eiTr» 
T» xyKUvoi, Kctf <priai ■ZS&i t«» mriy^vuj i^it(0,oMvJri if^e^^ev 
fjt)} 7rziitiim.v' »j T« eujTUi isrui fji,riStv eujvauv Tmpx ro» 
XTmXu yr*!%i' uvii ris roi; XTmXoii obtKivXoi;. 

3 I . ArPOIli. Ay£/u, ovet(^ KV^tcv, ishlTTU yto tjjv 
^etieuj iSTU (pxoiv. *i tJjjj x^otKiK*iv, riw tyn ruv xpfiuv 
TtKpof^luj. KOSK1NOMANT12. Hyisv *! ^^ y^o-Kitit 

fjttU/TiSllOfOflil. 

32. nOIOAOrEYSA. H as^lu/ ?u^v»Xeyft<m, nfisv 

TiSi fU^VOti MVXXi2?fjtitK. TTSlXV Ot KTUi T«» ZrvpOV, t(^fi' 

l^e^ut/, x<p ew KUf rov tviCUJTtv ■trotxv i>(cf,Xlaztv . 7:ret@^ 

yxf KVg/iUi tS-vp'^, *l ttTTO TiS VOIX « fioTUV*!. t! *l ijlfi» 

>(^XxfA.nv avfisiyisau, rictf ^^isXoyovau. ITAPAIBATIS. 
H evofj(cf, Kv^iov, *j >j «w«*4*"J *«/ impxioXii^ifazit ren Ji- 
Q/i<3Uti, ri XiisXtST^i. 

35. EP10AKJS. Ylyisv, fjtiAwiitx, xtto rts 'ie^^oi 
'Jsrty^^Q/i^KUi' *; ovofj(ff, Kvptev' i<n st ttetf opvtov, xip oi> rn 
evofj(u.. 

36. ENAIABPTITTH. A7rever\, nuf f{jttXelK<Sjr„ oarti" 

TUXoti, t^V<pC(.i. a »7rcs-xmt/c(. lcg. Vatz. 

Aa 37. AAAETAI. 158 I D y L L. III. 37. 50. 37. AAAETAI. AcKHmv 01 ocpjuXfJisi f^if ('■^i&c^ 
vnx rm ctx.eiu)it cia/ xTismru^. ashoi; fzov o<f>^?if/.^ 
ii^fm\ KMj Ter^K. xo^ y. ^xazfA-cti outIw. 

38. ASETMAI. EKViilitrui, Texveii uh /^s&i tIjj 
•jrtTvv, UtrtiLifjt.uj AoifiKU?, r,yiSf vars/xof. ro i(^tvu?, tCX- 
•ycidhfim. nOTIAH. K«/ (/.1 iaz-:t «.1 trstscioy^. nri cvk 
tfjv xdhty.xvTivyi, jjyKv, mtw A(9'» xeufxoivToi y^.Tto-K^u- 
MiTfAivyi' x>}t^' xv^^idTroi ss"* hiXovort, ovfATm^ttXv h%X' 
S^etf ouuXfji.ivyi. 

40. innOMENHS. Ji^S/tx. Aefo^ l7r7n)f.tivv? tjjs 
j:,^iviuis ArxXxvms T»j /^pof^a^xi t^(j-Jin, A^p^o^ms 
c-vu/i^yanj? i^Xfjtiv iTn rev xy>)vx. r, ycf t^i rtv xyavi- 
C.ofA.ivov Tu ^ofAm yirlrijivru. B-v^fkhv, >) tsiS^y^efji.tvov ^po- 
fji.u, XXfA^Xvetv riw i($pt!v. ' i^^^v nv Tmpcfj mg Jioii fjtriXoi 
J^v<m TiS rm Eaxn^Jiov «jjtt», tm ^ef.t,a> V^liTrliv i>(^^v 
twrm. ara ot xi^oX}if».ivr,i tjjj ;(9g»j? iTti rri ruv fii,riXm 
cx/»key*i, gA«^^. Xx^am /V oujtIjj yjvce4)(cf. fA,irt/j^SP(pxa-- 
J» «f Mevru, iv hpia roTru avviX^oiv ewr^. Aii^ui. A 
tl[ AmXxvTu. Avo AruXxvTU^ «oiv. k fjtiv iv A^>(g.eiiK, 
H oS iv Boiuricc, (j E>fl;ve<«j '^yicno^. *i ftiv isv A^^y-Jixjj 
ArKXxnrj, ro^oitg rjv oetvri. jj h Boiuvkti ^ofjccax Him,, 
tis&ijiro rev yxfn$v xorrii, « rti vtKr.o^ caniuj S^ofjcid, 
XXoBiv oujtIw' KUf zroX^iSi ^Xr,cmvrcti viKr,(m<nx. xvetXiv. 

iTTTIVfAiViii OVV a-Mlipn^V i>UV tIi/J A<pfaoi(T>)», KMjf XXiiUV 

Tmf cwrrii f^riXx ^vm, Kouf iSe^y^o^oi ^ rcf ^ofjice, 
tf^iTrliv 'n(gi,stv cwrm «s rii7ri<ru. » h ivjiui .tjr&i t«» 
l[jt,ig^ev rm fjtnXuv iyl/jire, Kctf iXeKpJn. oi ot cuirm ivt- 
x.>i(n, Kcfjf yuvoAncf. ujurriv iXx^i, 

42. i2S. Ta Ui, xvn Tan iv^^ui. Kctj Of.C7jpos' 12j 
«06», Ui fjtiv f*x)i^ov iov ^X^. cl h. iirui' ovrus cos eiJ^ 
TK fj.r,Xx, Xixv ifixvr,' iTmumv yxp i^( ra ui iyr cunuii. 
i2S EI2 BA0YN EPfiTA. xwkv, 6y,Xovtnt rm fiy,Xuv. 
AAAETO. xvTi rov yiXxro, nsreriv, iviTncn, fix^uu oi 
Xiyi rov i^UTU, xtto f/.iru(pog^ai rr,; /ix^eioci vXtn, riroi 
ei/.a-eictA. 

43. MEAAMnOYS. lit^ix. N>)Adws Tvpovi t;jfiv 
^fxTT^X, evK iOiOiS cwri/j rivi yvujcui^g^, et ftri ru ovvn- 
^ifjcivca xyuyitv owrcf rui I^ikXh /3»« ik 4}vXXKr,i. Btoti 
ez MiX XfjcTTsei^ xoiXcpoi, ri^u xvnn c-(poi^f>x. MiXXfjt- 
TTiSi et ^iXuv ru eiKeica xotX(pcf Bixvri tLijj t($piiv ^avctf, 
Ttv Kivotuiev xiTs-irn. cwyisn^P^eii ot liro ruv (iay^Xuv rov 
KpiKXa, i^fo-fX.^LiJij, nroi iv (pvXXK^ ioXnJn. fAi^evr^ ?s 
ra ehfjtxria, iv al nv wtTnHv, fjtuvrii uv <ts&iunvv(nv. iv 
u y^rUTcXn^eii ipiKXoi iXvjt, Kctj nptro cwtsv ui fjtcui- 
rtv, Tiui OAi zycMOUi TrnnB-ri, xttkv©- yae nv, iK Totctvrni 

a^TlOti, IKTifJtVOni TTOTi TU TTKTei <t>vXxKce S\v^ov, X^' iS 
KCtf n ^iJU^X ^VXXKVI iXff.Xt:iTO, I^<xA®- ISrcMi UV TTCi- 

^tirnKi' ov iKTfXn^ctf B^iXm i 7mr>ip, kv «^ fj(^^ipxv 
tii TV ■srXnojev atv^ov ifXTrn^uf upfjtnai, kouj cnviZn tTnvif- 
xeiv cturlav ron f/SQAOn rev zrcuhi. iyri h xpv(^ IK 
Tiixvm? etiTtcti nv KptKXoi, MiXxy,7i-iSi ounpdLino-tci itipt 
rluj fjtx^cupcu/. Kctf iKiXcSbat rev l(f)iKXev, X7re\zmvru rtv 
tov otuTJii •snveiv, Kccf HTUi xvnv Tmrt^ zrcctehv ■mtno-oti, 
s;\«oe 7KJ /3»f, x«/ T» NiiA^ Tzivfieci 3 J^Jhci, Kccf J2ij^ riSTuv T« xhx(p») Bittvrt rtv rm Uei^isi y>tfj(sv /z^imfm- 
cmro. MiXxf,t7risi h iKXnJvi, ori yfvvn^n iliinjn ym^ 
rn; fjtnTfo; TohTrni iv t>"4'>}Aa> Tewa»' Tmvrti aS ris oaf,(^es 
<rKi7rofJ.ivis, f/^visi nv yjfjtvei riSi ■^ohti, kou i^i>(cf.vjyi •<ssn 
ra nXiis. 4 ojiv Kuf M.iXXfj.7risi iK?,nJn. 

45. AA<I>ES]BOIAZ. AioXis, t» E))^lw^, 'ZxXfjtu- 
v^ji, 1% is Tv^u' i% ni KCJtf KQ/.9iui, N»!A<jOf. «| ev n«- 
pu. i% «V AX(piTi%oix. A/^ui. TAN AFEAAN X'£i 
MANTIS. O visi' Kccf « fjtccvla 9 MiXXftTriSi , t{w X}4- 
xlw rm fiouv ris IdiiKXis nytv, xvri ris nyuyiv, xttd tou 
OB-^voi eii tIcu 5 UvXev. i^i h OBpvi «g©- ©io^xXietiy 
iv « ■^■eXii K <i>vXXKn. Ki V^yiv l(piKXog, 8 ntreui ei ^eli. 
>) h Uet^u ri ;j;or^<Twy ■srXn^ni, n fjtnrn^ rm iz^-rlns tIw 
<ppevn7iv AXCfiicn^oicti ikXivJ>j, nyisv, xvfTmvcmre, iv tous 
uyx^Xoui riS BiXvles ris xoiX^pss ris MiXxf/,7rehi. 

46. TAN. O visi' tLu h 'Z^ii^fis.n A(ppohrriv A- 
^vii (ZS&riXrU l^oerKUV iv reis opio-tv, is^ 8 rui iTri ttoXv 
nyetyt fj(cf.vioiA i^uriKm, u^ ah XTroJuvevTU xvrot PfUQ^i 
ris fjtx^a xvlns Tijnaiv, 

47. [^A. 'O Apns »!g* Tus A^ppohrns, »> ^t A^ge3iT»j 
n^ ris A^ivihi, he rov fjtiv Apnv X7n?fi(piro, rov 0« 
A^viht i(piX((, yviSi A(r,i Ket^ Xeya-Xfjtivoi, « XTroK- 
retvoi rislov 'i\i rr,v A(pg^ootrnv ipua-Xv, Xvris XTnTrieiviv l» 
Kujuyiyia^i» /(<ii^o; ^ne^©-.] 

48. <I>0IMENON. Cls ish TtXd/rna-xvTU nv A^mi» 
TK.Aef txvlns fJtXTH p^^i^it **^ *^ xvrcf Kojf TtXdjrn'' 
a-xvri cnifjfTm^iri. h^i h Aeh/vti fjtnvoti j| Tragjs n«g- 
<n<povti •aroieiv, us Kccf 7mp' A<p^oOtTYi xvc^j ris avyxg.^tAj- 
"^eiv Kcuf izc&Tt^vil.iS-ecf . 6 Xiyis(n h izff^ ris A^vt^(^, 
ori Kccf XTroJuvuv e| fjtnveti iTrotnatv iv rou; ccytfg;Xcui tjjs 
A^^e^fTJjj, ucuri^ Kcjcjf iv roui xyxc/.? oui rns Tlip<rE<povns> 
Tisro h ro Xi^SfVfJcv, Toiisrev iTiv xXv^s' ot< AohviSy 
nyav <nros e cwespof^^, «| fcnvoii f/ t*i yi zroii xtt» 
rns careo^i, Kccf V^ fjtnveti i^i xvrov k A(ppooirn, rari-' 
riv, n ivK^xffiX ris xtpos. Kccf iK ron XXfjt<,Mvisa-iv xvloi 
x^/JfUTroi. 

49. ATPOnON. Xf/iruKttnrev, euuviev xg.Jiveh)v vtt' 
vev. iTtptx- <px7t yoe^ as ris Evovfjtiuvos n^Sit jj atXnvyi' 
xctf >(^ru re o^'^ re Axrftiev rris Kx£/.oti KvvnyerevvTt 
ifjtiyn. Kcu x^n^p^isatv, u; (ptXoKvvn^i m, t») atXnfti 
ozwiB^n^ vvKTOi, nfci^i h vTrvuriiv, Aiisui. Tis Etov 
fiimos yi^X(B-n » atXnvn, nv h isr^ x^ru re Axrfjtiov o^es 
rns Kxpixi, ^iXoKvvn^s h uv, Kftipc/cs i^rvu-tit, )(^tu, 
h TUi vvkIccs, XXfjt7risani tjjj atXnvns, i^'(ii <rstSi ^yi^ot;, 
nyisv iJnpcSji, P^ re ru ^n^ix x^.ru revrev tov xcf-ipn 
i\iivccf, fiscxgt^ttjU, (pnoj, ^^ef, ro iKH/ev fjtii <piXei&otf 
•U57TJ atXnvm, ifjtt h f/.tattS^af. A^us. Evovfjtim <pxn 
Tm^ roti Jieii S^lcf.TtiZuv, npociQ^n H^ea' t^'u ji^Xi^ryivets 
Zcibs, i7roinai }(y.B'ivhiv ^^a. Tmvr^ xJuvxtu, ro h 
tuiafev, iv <J txscjivhv, iv Axrfjtca rm Kxpicci nv, 

50. lASIflNA. litpix. \xatm Kpm, K^n^m ^Xtrf' 
XcSOs) «f©- nv Mtvues, Kccf ^pevioti vvf/,<pni. rHTU iv Xet- 
fjtmt xsif*UfBf/cii, Jj Anfi-nrnp a-swnX^i, xct^ slsats tov IlAS- 
rmx. 1 f/.r,\ti p^fu<Tct XttS<»y •Krag' A<})joJ(T»? tn rcttv 'EtrwiftS*» nrntonv, leg. Vat. 4. 2 IJC rn ^^ofjta, Vat. 3. 2, 

3 S»?, Sin. leg. Vat. 3. 4 xai Sia raro. leg. Vat. 3.4. 5. 5 woXiv. leg, Vat. a. 

6 >.fyii, leg. Vat. 3, 4. 5, Quafi aliquis auftor hic citaretur, vel fcriptor, vel interpres, cujus nomen nunc e^cidit. 51, BEBAAOL I D Y L L. IV. 3. 19. 159 51. BEBAAOI. 7»«?»» tuitc%m rm fAvsn^iui rov 
t^ifrti, J^AeiroT* ceuvnToty 0i[X.vrti^tX',>i(, /jtvT^iot [/.r! '^¥- 
Tti. 7mftfA<(>a4ii 0% ' (Av^H^i ro» tpum lotsrjwyoj x«/ Aij- 
f*iirtf&'. 

52. TIN. S«< J^ K ^peirti €«, tst» h^Xovri. y,iX({ 
fj^Si rnSit ««'f /WJAi/ ^< ToflV zrotrjrty.ui, ei^' ou (njy,a4vo- 
fd/Jis XCI4 ijt^urov t^i ia&<m7rey, km ^uJipov, ag iv riilois' 
Ov ytf TlH£^iStixn roazv ^ fjttXu, ooz-ov ipuri. 'im ot rov 
/sr&rtog anfjiU4vef/.ivts, isrt nr^urev t^i its^imTrev, iilt otv- 
•nfev' Wi ro ^i, ro artfia^vov, re tjrinii. ro yup inj[/,cc4vov 
T« AftwiTOf, ixi fSrfljPTov nstSimmv, re h». 

54. [KE<I>AAAN. N<;(54vJ)ic5 KffxXM/, coi ^J^epa*. 
n«^«e ^p OTU^£Tz«f TTOg* 1.v'f^olx.isaioti.'\ 

54. BPOX0OIO. Bpe;^^5 Xf}tT»\, re tTiXoCKiisv 
fxipei, ro fiira rev r^cc^Xov zrotov r,^v XTrzinXisv. 3 »j- 
<yisv, 07JW? Tslo azi yXvKv, ag )(gi7U ji^o^^is fAtXi ylw,TU\, 
risrtri [»(5«^] fis cpxfvyf®-. EIAYAAION ^. 

3. HPA. UTriS evlui cairui XxJpoC >{cf.ru ru «sjfoj 'loari- 
peu/ alfJciXyai ; ru ;^p "^i el AuftHg cun ns <r^t ^'^\}' 
etMjtcci y*f e'i vef/,eii fjciiu ro ris? otwro'^ oCfMX^M ro 
^Xoc, u^tpov Kccf ot/jrot XocJfX XfitX^iv» 

4. AAA'. Ov^fjiui oviXovolt. 0T« y.£6)v 'Jzji^sxXt^i m 
fAS%iit. evrog h. m^ uv em imrvip rev At^v(^. ■srui, 
(priOT, ^ujuxfjcccs XxB-^x XfAtXytiv, oTris yi 7mrr,p rov Ai- 
jAJVoj VTTt^XJisi ru iotx; 

5. AYTOS. O h /iis>($Xog, <p>j<nv, Ai}toy, «j zreixv 
^jjwg^v u}(pe, xcpxvijg jJ^o^ojtiJ^. 

6. AA4>E0N. Avli ris 'i-m tIm OXvfjcmxv' Trzc^Xfji 
yicf iKet(rf AA(poof. iSK xvXyi}^X7rruj[ ot Atyoyv vtvi- 
xtiKUi OXvfjCTTiK. MlA. To» KgeTuvtXriuj MtXuvx (pri- 
eiv, ov KOj A^f^nXri? zreXv^xpy (p-ijcn' Xtyi ^t cccirov 
etrccf xctf xv^ciov' ^(^tv^ujvi at isre? vsn» ^nftuv, >j kv- 
vuv' tX%)v }»f) «? op©", Kocf tv^m rtvocs oev^ov ^L^ovron, 
a-^r,vx h jixXevroci fv fjCta-ai ris %vXiS, ^tXuv ccvre; tKisX- 
Xetv rsv c-<pmx, iKpXrtjJti txi, Kojf arui irtX^rtioi. 

7. nOKA. K«/ zrofi tKetvoi tXoctov ivuTrtev ro)v o^- 
JtcXfjcm cWTis eiOiv 5 Xtto ris iXeais rev xy>)vx ^iXi oij- 
Xisv. 3} tXxsov, u el xjeovt^ofB/JOi xXeitpovru^. sj tXcctov ro 
ccp^tiXcctev , irt ti^Tivov, « el vtKrKmvrn -itCpcwow/jrzt^, 
A)i^Ui. Kocf •aert tKHvei tXecfu t^vjouro, u y^ru rX 
yjf/,vx<nx xXH^evrDCf. tiKi^ yx^ et x^^oinst tXusu ^uv- 

TWf, iS^, Ui nvii XVXy.VUCTKOVTl, tXcUOV, Ui XfOdOV Ivx 

fftjfjceciVYi re x^^tiXcMov, i\ is oXvf/.7riXH3i '^^xvoi myKet- 
•jwj" xjjvoisffi oi on iSToi tK trti rsf.'^trisi ri ^cf.Ti.fitCpxvov 
tXeueCi ^jo^oi ^hruj, *irti XTre^i fu^uv oktu, ui 
(p*iaii Apt-ioliX-jji. 

8. BIHN. K«^ tIu/ ^txv Kccf ro KiHf.rci, v,yovv rr,v 
f%vju, IX 7ru^xXb.r,Xev. tQ^o-hv ^ kccs lo-ovrB-af. A»v«j. 
/3/sjv Kctf )(cf.yi^ei, Kcif t(cf,7i\iov. ivx f/,vi ^aroXoyviinr,, fiir,t 
KCd Kpocloi X.tyuv. 9. KHM*. K«/ tfjci t^n >l fjcvirnp fiis, ris UeXn^^s^^Kief 
eivccf XfiHvovx iiscru tjjv i%uu. A»v»f. tkto Xfjc^t%oXev, 
n rov Atyuvx i<p>i Kpetriovx ris UoXv^^^Kioi, ri tfjci. re 
yocp, KVfx' i(pxy, ouox'^ etvcu, kcm ifjist i^pr,. 

10. SKAIIANAN. 'Lncf.Truvvi t<n S\Ki7)i.x, <rt(g.^iov rt> 
>(5.»4>f XtpfOfJov rl^XTriov, e ei Ar iv^i Xfxli//. y^uvrr^ S^S 
cu/ru Tmvlti fciv oi x^Xtiruj, /^Xtfx h et ■stvk']. A>hui. 
HtfSCTruictv, r,yisv OiKt^ecf, tj XiO-yotQ/,et, r, o-tf^f^iov, o\ 
Ar\it{3t Xfitiv XtyiSTiv. ei yup y/fjLvx^ nsroti ip^uvra 
VZutp yjfivxaioci, ry\ o-t^7ruvv\ o-f(^7flovrei kcci m Xvu lcpm 
[lis (mf/ai,roi\ Xvxffuvvi/julii S. MAAA. MriXx, ru it^e- 
Zxm, m B^if/./n^'^' tK Si nsTis, m K^txm nsruv (pv- 
atv, ivX t^ K^'ce<px}itv. ti fj(ci,Xx ivru/jju rov t(y.p7rev ruv 
f/,r,Xuv Xtyi' t(ef.Ju. kcm MiXuv ^oicuj t^v tiyuvi^ire. fjct)- 
Xx oz m ^^if/.f^cf,m Xipvru^, koj m rovruv Ketxm. ol 
yxp xpj^iot ^oetoti l^uvro Kptocajv., ori h fjcriXx ev f/^- 
v»v m (tsiS^XTX, x>i\X Kccs Truvm m BpifjCfj^c^ru, Xiy{ 
0^»p©-" Av^puTrisi h i7ruv<nv tm y^vt, fjcr,Xx h xti^i. 
re oi rtvTuJi cc*lt ns tvldujiv. 

11. HEISAI. Aii^^ipuf cu) MiXuv y.eij nsi Xvt($vi 
mp^<ju ftctivtS-ccf. re Xvos-civ iS^ev ruv kvvxv' x7)^ iimi 
Xtyi, ort ■aHotiv uv KUf nsi XvKiSi re ttu^ rr,v avvti^Hctit 
•vzJZfAHVcci . jj oT* Kccs nsi XvKisi tKfX,y<,vYi u* MiXuv, oTriS 
Kct4 rev Aiyuvx rov x^etnsv tTrt rov xyuvx '^h/auiSctj 
rivxyt(cf,(Ti. 

12. AAMAAAI. At hcfi£f,Xeci h oujIov tvmvju ^ou- 
au^ ^ririsaj. a)iCf{cf,Xctf, ctj viuj /3oej, «/ «s to S^ccfi^ajvivccf 
iTrtrtjaeiuf. 

14. OYKETI. OvAtfXUi B-iXiSfft /ioo-KicB^uf, ^Xeven 
^yinsazci rev Atyuvx. 

15. nOPTiOS. UepTiai rui XKfj(^^isa-cti (iisi, t^' ci; 
ctev n nsi rzw^isi •j^iy^i^, tiyisv zsrepdjiScu' n twj iv rot 
"zso^a-u, nsrtnv tv t>i ooa» lisavci. 

16. nr£2KA2. Tjjv rxpvx rtn ^oa-is catcf.t^ Xtpv- 
<nv, Xtto ns (ts&'i TrtfjkTrxS^ect. tcetf KxX^ifi^p^^i, Qo-kiv 
tKHvctf rsT^ttti 6 tpxZ^i TrtTisaz^, izs&tKiov 7 tvhjKiui nS^up 
tal)v. \U.pu% ii tis^tvri ^foazi 2^ ns u fityicXis. (ss&% 
ot ri tXx(poi, fjciKpov.'^ 

17. AAN. Mx rtiv ynjv' x)isort fjctv ouurriv t^ji rev 
Aiazt^ov (ioa-KU. AI2APO. TrolxfJtSi 2^. fxtat]; rtii zro- 
XtUi ruv K^oruyiocluv '^iuv Hi rtiv JuXxo^ccu. «5J h Ktcf 
x^oi 7remf/3i ^iKiXtoa Aiaup^.. 

18. KiiMY©A. Kuf/,vi, » ata-fjtti, titoi ro hTf{oe- 
riev, [^js] K^xnvoi. O h f/ctr tvhifjcev r€t^v KUfjLvJni 
nd/M XoiTrtiv t^i iu st<pxvv. ti KUf/,vi, ot(rtxtj ^pns tt(cf,vti 
Hi r^o^tjv. KUfjcvi KUfAvJoi, ui t(spvi t^spvjrn. 

19. SKAIPEI. Et(gi.tpHV Kv^ui ro o-Ki^rctv. x(p' eu 

KUf 0-lfCf.gOi. VWJ OB TO Vlf/.lSu4 tvju K0C4 (r)(Cf.^^f/Si TTU- 

g« Apxrca. AATYMNON. Op©- KpoTftiv®-. ^xBva-- 
Kiov ot ro Xytv e-twhv(^ev. A^Ui, 'ZKceipi, tki^tcc. 
cMix?fi<piru\. XTTo rr,i Xvx?po^'/ii h rriv vofjcb/j ^iXi hi- 
Xisv. f?tr£j< To Axrvftvov re -czjo cvvi^uv otv^puv avTKix- 
^oftivov, nsle yx^ re fixJvo-Kiov. ro ot AXrvfcvev nva 
o^oi T7J5 AxKUViKYii <pxffi. I /uurufjajiev. leg. Vat. 3, 
4 «VT» rov. leg, Vat. 1. 2. 
7 ^xJjxfj»; Wopf fJjsv. Jeg. Vat. /, a i/.t'Kai, i<rBv. leg. Vat. 2. 
5 avdJwvTEf. lcg. Vat. 3. 4. 5. 3 «XXdtff, pro r.yovv. leg. Vat. ^j. 

6 E«£ja(E •B-iff-tl.V. kg, Vat. 3. Ji 20. I1YPPIX02. l6o I D Y L l, 

20. riYPriXOS. Attc th zrvjia^, zrv\\i;^^ >(pcw Tnc' 
pa.yuyvjV, Tivii 7tc'.sc\vr6vui Myncn zrvfflp(^(S^. sfz» 6u/j 
iSuTsnSS/-^'^'' '^«^"'*J" '■* ^? 'W^ K^ot4 srypp;^?, eri^^,- 
g/ioi. Tivii h Tov 7rv'fft^'j r.TntfUTiiisv r,}($vi!V.v XTirs Uvl^a 
TH i^i /3x177 >k<}'jimvl®-. o))x.ii7t oi 61 fiois iy-civoi >i.ei-^/xvov 
etyce^ rav Trifvovetuv. \tuv Ax^TTfixohv J"<)A«y«]<.] r,v ot 
iLU4 rit/ppos ■sroitiTVS E^vjpoue?, 6)i <pKn Avn.yfivs- r> Trvfhi- 

p^S y^TU, TlVOd, IVKlViiloS. XTTB TH zrvfos lVKIvr,Tii cfloi, 

n Tov zrvplov, ](cf-{cc Ttiv ;^fl<«*. 

21. AAMnriAAA. O Tuv Astf^TrpixJijy ^nfASit ot-m 
TIV6S AX(A,7rfiii. u; ^vir^us £;^v a BxtIo? «d^J ths 
<pvXireH rlf Axf^TT^ixhv (priTtv, «^ otkv '^juti tji Hpot 

KCM y.^lX Vil^UVTtCj ol OVifJf^TZC^ T» AXf^Tr^iUOiS, TOiOVTOV 
y.XWlii ')VFMIV, IvX fMJ (ZCtS<rOi)(^?, CWTUV 1} '^(TlX, VXO 

•Djj ^if ^Xovo-n, Kcu ^yjfMOj^ri o ^[ji.^. 

2 2. AAMOS. H 9 Tztii^os, T«y A*,tt5rg<«s» J^Aa- 
voTi' iis >^,>cu evroi TiflH th oyifAH. ri AxfjLx^ios e| cw 
feivc^d9-Jj hifAOi. AxtsUi. Kx)(s;^ol^f,tuv ytf o Tcw^oi. 
ij hiiJ^s^' <**''7' '** y^Sf-^'^ f<? ''■* aS^^'^ oujto» tivX. r,v 
^D TU^ x.i^ot!i. 71 ^^. To eivctf oujIov XiTrlov, hiXevoTi 
Tflv TUvpov' *) Xei7rB7ix,^nsi y.cM o Touj^oi o zrvffoi' e<&-g 
ToiovSt Xa)^iiy oi l\tJSTU\ th jXxf/.TT^iuoiS. riyav, ei xtto 

AXfATrtlX^H >fff.TK^f/^6l, OTi ^ifJJ T)l HpCi' ivX Oil>iOVOTt 

ft>} rsjfsa-hz^''} cuiTuv k ^r.x v^ tuv (pvXirm, x«/ ^jj- 
^iu^iaiv. 

23. ES TO MAAIMNON. Tcu: «j JztXltos-uv i?v 
fA,Uf.i,iveci XifAVft/i HTu (pxm. Ti/lo h. nv '^f^ \iff.vr,i <z^ 
Tvjv Kpotuvx. Kctj ' T« IV T^oicc Oi '7I fJi^ Xif*.vrii, zrijtc- 
iUi JV Tiflo wvefix^,, 4>T2CK,ii. MjgJj o^tjXoveTi. ovevcx 
A ep»j <t>va->(si. Tnlo oi AejVj *? ''* <i^v<!-i(sv epHi ve- 
fjcgii iTPTfi^eicci Toii ^ac-iy ip^iloi. 

24. NHAI0ON, zroTKfj^as Kfteluvei. QvefXX^ h, 
"Tmpoazv iv ewTca vr.oa zroTi a-yjui^ti xof.TXxscriVctj EX^ri- 

Vl>(cf.i. 

25. AinriYPOS. Ero/ x>(^.v%>hi (pviov, jj eiha 0O' 
•mvtii. Te h (pvyisov ixi ztXxtv uo-mp (px>(si. iTt JV 
y>.cvJKiL,iicnci, «? i>^x,ri (pXiyf^cuvovTU x^Jif. KNYZA, 
(pvTov ^fTuhi, ccj Jio-f^^poQ^xL^aiTi^ J2i^ Tr,v c.yiieixv 
^tZxhTroiavT^. hy-i yxp «j jiolxvri ■<^v^x hotc ivn^eii 
Toci trsiSi avyatrtxv «|j5|«f, vfl(t<gs p^g nv Ajyiveaoii >(g.T 

ST©- 71/«» 7W JlB-f{g(po^lX TTwlx, -TlU^JlVOI yvvoCiKii, KCCf 

Tov l^iev mf^vctf, y.cM y^TU tIjj Hfxi^t ttjj TeAiTij; Ted 
yofXif/fHi fiifiXiSi Kc<j H^et^ i:srif tuv >(Sfv(puy ewTUV Xvi- 
^Ji!m.y, y.cu oxmvi Xirxviiuiipzci iTiri^^tvTo m EX^omvx, 
ii h T.y^tvT.y iTt >iy.ljj nji AT\iy.vii. MEAITEIA. E«^flj 
y.cif oujTri /iOTXviii, to v^ivui Xi^^fjiivev f/ciXioso^eTXvov, 
TO h (pvyhov i^i •srXXTv, [as (px>(si.'] 

2(5. ^^EY. rifoHojTKi oT< xuf^iy.*) »5 li^TKivri. ar.ay 
uXr^ui etj>ynwj, *«/ >cufx.t>(sii u^f^s^ovm, kcm Tiocf^- 
i<Sii- 

28. EYPXiTI, Bv^Ui KV^IUi >l 'TT^XftVuhi 'ofM^XT)' 

nAAYNETAl oi, XiTrlujjiru] -icro ivpuioi. -TmXty yx,^ 
iXi^py TV P^iTrliiTUTpy t^ asAfsOg», 'Tnx.pe xccf (pxXtev XiytTu^ 
7» Xivt(sy. Hov a* (pxXioy xX^io^oti iv ru jfiSjscS^. EHA- IV, 20. 35. 

SA. T« JVvTTgfl» lo^mmy rn (S^ra fzio-y xo^i^v, «i 
1,v^.Kiiir.oi Sa^ TH X 'VS^(pi^oVTU\. ivor,im, ivoyitiu, ifpx~ 

%]/6), i^X-<^X. 2. ifjej KCC/ Tfl i7rc,%X, e(*li TH imi\u. • 

vjfs" <pdli, u Af/>iy, ■srepiviTBVTU^ y.Uf ecj /Stn «5 oAi^pev, 
sotJ i7njvf/.>}a7)cs viKiii «s >(gi.}(sy «Tro^uivna}};' jcj ^ <nj^iy%, 
yiv ■Bs-oli tT)i%u Kccf i(cf,Tt<rK<iiiX7TCi, KxXxf^sa hjXevolt, vTrn 

iV^UTOi -mcKVViTU^, tiyiSV Xi7rTUViTX*\ KU4 (pJli^tTt^. 

29. THNA. EKetyr,, <pr,(jiy, « avQiy^, tSK i<pju^ri, 
ish fjcif^sXiujTtt^, fj(cf, Toa vvf/,<poci' iTii Aiyuv »-7nuv «j 
liijj OXvfjcTnxaiai,, if^st eupev ccortiy t^scTtXiTrtv' iyu yxa 
oujueclei eifxt fiiXuoitv. TIISAN. H vvv 0Xvf/,7nx. n xm 
n<6r{f TH Aipxptui, m Xtto Tltay\i ttjj Evhjfjcimoi JvfxT^oi. 
ivju Kuf WiFecMi Atoi iipov jj». jiteA<>t^ h o fjciXri etJh){ 
^^y^^^f T^ocfuhfltji. fA,iXi<!^of yx^ Tfl T^xyiiiJh, 

31. TAAYKAS. H r>^oujy^^., Xtx to j^aof, Kfovfj{^- 
TVTreioi' 3 yipvi ot iTrt I\ToXificc4ii Tov <^iXxhx(pit' Im 
(priijiv Qioip^^jii i^xiQ^tiyuf k^h. o 01 nypp«j Epvjfa40i, 
»} Ata-nioi, fjctXuv •aeirmi. 

32. KPOTIiNA. AA«<^®- Kocf Kpoluv Aixkov ^o/. 
Kujf fitv loxaiXivm roiy Ki^Kv^cum, h tv S-nctXtK, 
iKTtm KpeTtivx. 

33. nOTAiiON. To irs!t$i eiyXTvXeci T*ii Kpolmix^. 
TO ot AXKiviov, XK^a^eiX th ssi», t^ovau, itpov Hm6j. 
AX^ui. TO AAKINION. »iKpur>jQ/.ey sr< rHTo, eCTro ri- 
»«y A«>c<»» Ki^)cvccons m vzseh^Xf^ev Kptrmx ^iv^sy- 
7K. A^ui, To 7my. KUf tv [iciy tu rni rXecvKr,i \^fAiXrf\ 
xvXK£ii6f/.uf, IV oi TK Tit Ilvjpn. iTri Tm K^iSiuv offxyttf 

Xi^TU^ TO CCI/XKfiSlOjUj. iVTOUjJu Ot XVXKflSOf.CUf, xvli rit 

fit.iX7m uTrXui. Ke^etm kuj ZxkvvJth, ii cujV/i. to h 'i%-Jii 
iSTUi' iTruiva rnv Tt K^eruyx, kcu re TreTue^ev re Axki- 
yiov. 7« et ^(a.Xri tsoXii « ZxKvvJoi, 2^1^ fjLiats Xi^rwf 

fA.tTU iTrtK^iaiUi. TO ■ZSrOTUUOV TJOITmKUi iSTU Atp^TBtf. ^{ 

yxp >! 75 trs&i tu Xiyi^' <»'») to ^«s xvxreXeoi nl^Xf/,- 
fSfJov. rj To tuov ^'Sj^i rr,i fss^jnnui, ro ^i AttKiyioy, 
XKpuT)}g/,ey i?jy, xtto rivoi AxKiva mof(s<'0-f^oy, ^i^tpi 
oi *i K^oTuv Tm iTrt IruXicc. zreXtuv ivcc^/Jpior, >cuf m A«<- 
w>) iv}^cc4fj{sviK. o^iv Kccf «f 'Tmpeifiixy iXB^eiv, M«iTcno( 
r x)isx 4 •STC9J KfOTOtyx rwjtX, 

34. AirjlN. TcwTU HK iTrt Aiymi <V«g>!7z«f, ««\'j7n 
A<;vxvxy.Tt ru Mi\r,aiu. et &toK^irei ru rt3?< 7» M<- 
Xtjajn cujTis A^xvXKT<^ i^^tSfOfJX «5 Atymx fA.iTr,viyKi. 
(pxai yx^ revTov l<£rfiix yiKnancyTU, kcu ei>(si Tm^^o- 
fBfJov, iK rrii t^eci xyiXrii rit jw£j<r» XxtiS^ccf jiooi, tCj 
ficri xveivccf, lUi roccipoi iXivJi^m ro <rwfj(cf,, ri\ /J<C£ ng,- 
TtXtTn TJjy 'oyrXny e» t»i ^<f< eu/ra, oTrXriy ot Xiy( Tr,t 
yViXl/ju. KUf Htno^* Mnr x^ vzs-tptxXsuv /3«®- ojrAisc/, 
fii-i)T x^xeXeiTTWv. Te 9i ^(scTta^ictauTe Mirt rov >(sclt^X}t. 
ui iotKi, 2^ TYjy tcdoM(pxy.uii M<Aw» to» Aiyuvx tTn 
x^Xriaiy ris&Tir^XTrruf. fjcx^x Oi ro yiefj(cf,Xxx,Tov, kuj 
vio^v^oy i]/ufjctey, 

35. THNEI. Ex^ <p)i«» Aiyuv iTrt t» AotKiyiii, koj 
rov ruvfov ioliKi ty\ Aficxpv>i.ioi , ivtyKUv «Tre rtvoi cpHi, 
TTU^ivrxaKi rm 'o7rXr,i' koc4 «/ ■nu^aaa^ ■y/vuixfi ft.iyti-' 
Xuf t^etjaKy, KUf ^a^fsXoi i^Xxaty. 1 TW I». lcg. Vat, 3. 4. z ofA.oittii, lcg, Vat, 3, 5. 3 Pro -yiy. t-rr. nloX, OiXaStX. legltur in Vat, 4, 5. 

EysviTo Js xaroiriv «tXoJf»» rov li^v^a.[A.°o7roiov, Venintamen Pyrrhus Erythrsus erac ilJe dithyrambicus poeta, uti patet e Glo^a 
Vat, I. ad hunc locum, Nifi forte quod Gloffa corrupta lit» Poffit (ffle illud xjw^ctTOTroioj, corruptum, et male locatum, 

4 tErafa. Vat. 4, 5, Deinceps ibid, KgaTOJVo;. 

38. AMAPYAAI. I D Y L L. IV. 38. 62. 38. AMAPYAAI. Ett^ Kapt/^» tfitn(B-ti tjjj Af^- 
fvXt^iO^^y Xiifivtis-Jyi K0C4 Bxrlei cuiTv\i' *>)> ytf) i^Ufa/Jij 
eutrm «?f? t« ^ir«». MONAZ. E».e{7rltKVi, £^^ «77T<», 
«T» twi tjzt «xo^vjfo-vi J^STTAscTSi <** i» XvTTYi eiyctf, t} « 

39- OSON. EvTWj^ ovc^vi euTroXoi r,i Bcirlcs «* «- 
>y5 1» i^oii T»; AfiMpvXb.thi, icuf » 0s«xg<T»». ^jjin A 
lOT"tpe<jA<««»f «<7T» etf euyii (^tXecf fj(£t, 'rtirislov nf^etf sAti- 
WJjoKf <w Af^^v?i>( TtXdjTAiTUcm, »j rea-iSTov Kfiiv evon 
«S}&a-<ptXyis AIIESBSAS, t^pvv XTnJuvif. 1 s$T<yj ««/ veij- 
S-«») x«M xi)fjipi^«)v <a&5 M/rlw' ort <p*i!riv QioK^tr®-, 
KufAeerJb o-»7i rea/ A/jtx^vX^tJ^^i. A^ui. Oara» oCTncr- 
Zei{. re oos-oy euirt th Tear«», tipvv TVTHrov. ro ot zrx» 
tSTUi. offsv etf euyii ifASt «jC9tr<p/A«f, Toirisrx)* ffv, (f)t>\.ri 
iscm htXeven, XTna-tod, tiyiiv, t^iXtmi, ofTnJuvn. [AI. 
'EviHSf. rvs? >(ff.ru tsoXv ;yo«»73x»i5 fJ{S)tgXi, *irii (/.i tXx^v, 
xynv, *ini ftst XTnitXti^ajK.^ 

41. ©AP2EIN. Tkts Kegv^v tpyjTt ■mc^fxv^ov- 

fB/JOi TOV BXrloV, ivX f^VI X'jVfM^ ITTt T)l TTA^T*] TJJJ AfJCX- 
fV?f\th>i, 

42. ANEAniSTOI. AviXTnrov, isy. tX-Tn^Q m Xx- 
S«», fj )(g/jTe^%)(re<j, *i reiHTo n. xviXTFt^v xoc* ro' iXTrt- 

«J i^^^tlfiiVOV' X.xJo XiytTtC] iVTOeJuJu, TO CUJlXTrf^t. 

43- ZEYS. T«» Atx Xiyf t«» ccirtov rm virm emt 
TCf Xi^oi, iv li crvvxpv'^ «/' vi<piXctf. 

45. 0AAAON, ©«^«? ecTTXoii Xtyi^, tto» to rtjvi- 
A®-. Jtvftui ai Tfii iXcMcti ^Xx^rOi. ATS20A. Tcc ovs-^ 
otux.rK, Xtto rn ov<r>{$X6Ji oiviid^ xoc4 opjjtv.y, .2s^ t« «• 
>«/ zr\oj^.. 2ITTA. E7rt(p')i'yf>^ (iist{s^'H3v ^, ojn^ Xi- 
yHTiv o\ /iisnsXoi 'cffstoii xctf ro ^rlx. AEllAPrOS h 
o XiVrfSi) s) Xivi^sTrotxtX®-, J) XivyjTrXiv^ci' x)is fA.lv 
ptTTo Tis XiTrzii 1;^«» xou ris x^pv, S5J Xdjti^v t^etv ro 
ctffjtx. ei XTTO Tis XiVi(sv eivaf xXru tIw XXTm^v. ti 
Xivm^pi, XiVi(Si, Tru^x ro t^e-tv XiTcoa Xfpv, riptw 
oiPffcf, XivfisVi ^ XiVi(sv xxnx riu/ XXTrKfctiJ. 

46. KYMAI©A. Ovof^a, /3««?, xecj ctty®', yrtc^X iluj 

KUfA,vJu. Yl -TmfX T« cc^Jvi, Xct4 TO HSfJtVI, JJ 7K5 HSfJtM 

Mijoti i^iSm, TiSTfn ^CtU^Oti, « tyxVfAUV. 

48. IA'. lois TruXfi itmtSo-eto-t roti (pvroti. 

49. POIKON. T« xXftTrvXov. A^p^tXo^i. Ay^^x fjfgi 
lotKei rti «>! xXTU xvyifA.Uju toSiy. AAFilBOAON ot %v- 
Xov, co S^l^tpivpvTli e't XxyAjot /ixX^evJcef. n ort fXohv 
isauv ofijyiv t7nv^TU{ jft/£o&'«^ xxfATrvXMi , Ivx fjtti iyxvov 
ismtv /3A«i^*] tIou /iisv. 

50. ©ASAI. Ajre^pe^j} tb <^i!;f.ix. xXru yx^ ro o-iu- 
vmfdfJev XTn^^fjttv^- Bxt\(^ XTnXXaztj tIuj oecfitxXtv, 
■xkjz- Kxxvjtii tTUTrt!, xcof ac-tTUj ris Ko^vahvoi i^tXetv etu- 

TtlV' OlO XeClj tS^i CtVTOV ««TSSpJ-vl/S TO» XopV, XCCj ^YiTt' 

JiXaztj fM i^oi Tts Atoi' *gJ< yx^ fjti xkcwJu, i7ruru%% 
"nu^X TO o-(pvpev. 

51. APMOI. Et f/,iv \^A»TEM, TV Xgnui xcc/t viwn 
ctiffcfivii' « oi e^etarvvi'^, TO ^^fj{s<rfu^ui. ro J^ BA©EIAi 
«WTJ T» VTn^fjtiyeJiti, xecf fjtiTtu^ot. 

52. ATPAKTYAIS. ahi /BoruvKi, ») oty^vjm' «g»)^ 161 

h Xtto tov reu xypeixuv ytwcUKtti ett^xxrni ?r«««» i$ 
ett/ruv. ivioi ei xr^xrvXtaHi ru xyQ/i.eXxj^vx ^xaiy, 

54. EXn. K^xru occjtIw, rtiv xxcwjuv hiXevert. r# 
cl AAE TaM/To otujciTUj rco th. KAl «t^fe^M-©-, uajrtf 
Kcu ■mif Ofcm^cf' T»» Xfj^sjiv yi Jix Jvyxrtp Atoi «9re 
xou tifx.tv, ix^iXXuv yjc^ tVjj X)(cf.vjuv, "^Hxvvci t« Bxrlu, 
xet4 (ptiaiv, (tei xecf eejurti. 

55« OSSON. Hxcccf, 'oazov m re t{m zrXtiytiv wot»», 
SiiKnxoJi ifitpMvii TO Tt ftiytjvi th ewJ^oi, xou tjj» a-Uf 
xportiru rtti xxcu/Jyii. to tiXittsv <srt$i rof XvJpX, <»' *i ftt- 
jcoov ov TB TVftf($t, jjA<j(5» eti/^px, risrtfi fjttynv jj euj^eicvy 
^f{S^\,i- ^ T5 kXihsv iTtifftifi^nxui, etvlt rts 'oyrotui ^x- 

fJfCfCi TOV CJtvS^X. 

55. ANnAinOS. Y{y>sv xvvmh/iroi, 1% ts xctt an^- 
Xev, TO vmh/if(cf,. >jA<">|/ yn^ re 'Jzjvhifi^, ttu^x t« £A<ir- 
c-«» Ttv zreahi, xvrtXi7r(^ /S o/e»« fjtti 'tXtos^uv re» 
Trohjt, 

57. KOMOfiNTI. xvrt ns y^fjtuaiv, xyff.v^aui tyisn. 
f($f,teci yxp IxfitviS XM XcarxXxiiS euf i/.y^v^cj/jf 3. ASriA- 
AA©OX Oi erihii Xycf.vjyii, *)' wAjjj<»7f? «i tXxipei UTrcB-»»- 
a-xiSJtv. xaxrxXxB©- et^tirccf, J^ t« fjtti p«^«f issre rt>9 
zrXti^evruv X7rooarx<B'ocf, jjt«< xcpcupn^. 

58. Ein'. Ays am fjsi, u KopvJbv, TO FEPONT- 
JON (t«» Tretn^x Xiy4 ris Aiyovoi ) x^x irt tXetoy^, niftsf 
(ptXi ixetvMJ tUju ipufOfiu/j otvris, rtjv ftiXotiveti eippvi f^if- 
cmv, Ki 'tvttfst ■srelt i^unifsv -Trujoi ih^uclo ; MYAAEI /V, 
iXcejJvi, u^i, zri^ec4vi, xtto tvv, xXisvtuv, xets t*i xatjrtf 
Tisi fjcvXevi x^isvrav. \Ov^ 'E^»j»<>(3», St xlisx \kavHg'' 
g/<57j(9», xccf fxvX^ov TO hiTpXf/.fv/Joy e< yxp ye^evlii ht- 
^pxfcfofjoii roii ofjtc(ccai jSAe^Sffi.] 

60. S2 AEIAAIE. Ov^ ui Xoih^av 4, «^' iJsr^j^jp^- 
^o^ej, xccf X7rox£/i'joi/,ivei riSTo Xtyi. <at9 oXiyis yXf 
cojTov iinxjiiv, xccf c©5' tIuu MANAPAN, sj fj(^xrpxy, 
V (ixxrpxv, {r^t^ui yup (ptptru^ iv roii eci>ny^(peii,) t^ef- 
nXXfo^xve» 'e7rriyii(g. ENHPFEI, tIj/j fjttT eu/Ttii hiXcyert 

ftl^lV. 

61. MANAPAN. tIm tuv j^t^ooXtuv opi(^fjtr,y, jj ytyc» 
Tfa», j) /ixxTfecu, » trt a-xdt/®' |wA<»«» XoXi(seiS)ii, ei 
<pv^tjc.y etujuoiv. o>yof(^<^ h xttc rts |WXt1«», xctf (pvp«,t 
IV etuTccsi Toti fjtx^od. 

62. «MAOI^A. Hy»» <p<A«» Tfl avvisatx^ety, fiXc- 
avvovaixipx,. ot<pei» ytp ro a-wjisa-tx^eiy. tsru xetf mt^ 
AXi%ct4jSpivo-iv t(spoi^ci Xiyeru^, >ygj)» eipu/^^. »j e<- 
(pety re a-u/jisaixCetv, XTro ris OTnTnvetv, tvju xott oi^uXig 
yjvti. ojtv xott Tru^oifiiX' X^^fX ^A®- ei(pi' k» (pxat 
^i^hB-tivcu, tni et ^'Xoi iv oixcf y^Jit^ofitvoi avvi^us 
X<P^oi^aixL^isa-tv. o't oi ^xa-iy tIw -/ru^oifttctv ivliv^ty fvti- 
vecf, tiTot 2ld,h^riVott' ecf A^^evsj Ittuv x\\iv ^ytjoiO' 
<n, ^Xov ecjuro zrotisa-iv, ivx fjtti ccvSpetort^ov euuruv yevti- 
Tccf, 5 xcu risrati etu^u^eta-t a-ujutxa-i' "Zxvjuv evv Asye»- 
T&i» j^s^Ae» avveivecf otvTUi 'icc/jtoh, iKeivetf t^pxauv, xg/i^ 
p^Xet oi(pova-iv, 2ATYPI2KOIS. Tevi 1,xrv^cvi oi 
zrXeioyii (pxa-t» ui y.Mf revi "EetXrtyovi, xot4 Hxvcti, ui 
6 A<%!/A©- fjtiv tv rXctuxa, 1,6<peKXr,i h i» ^y^cfjci^ct,. r owi!?. leg. Vat. 3. 4. 5. 2 ttTroJiajxovTOf ra; Bov;, leg. Vat. 3. 3 y^a^trat xai xar^tcii, xarioi, xaKrioi, 

leg. Vat. 3.4. 5. Vult veterem Vocem Siculam KaxToj, ut in Idjll. X. 4. Hinc, et alibi quotjue, patct, ha^c Scholia variantibus 

ipibrum Ledlionibus interhta efle. 4 ^oiSogtf^v®-. leg, Vat. 4, 5. 5 rcturai; ayS^tudiv avvvaia^oi. le^. Vat, 3. 

6 Aar^vha, leg. Vat. 4. 

Bb «; i62 I D Y L L. 01 l^olTvpci y.cu ci Tlsivi? tviTnpcfCi latSi ■ree? aviHcrieK . on 
i^ el 'Loitv^ct TOinrci, ^mXov dzo rov «va.tyc^©-. aTro yicf 

'^u.iwv ix.7rv^t^(ri?. AX^ug- vi 'Ex.Tvg/to-f^^ii, eCK^rci^ ct 
2,eirv^oi ffurm. Mynrm et 'Tmftt. rv <mji]. [^ffK^r^ it 
ir> fj(s^iov rcv ew^^, cm^ xccj ?!r£©- Xiytrwi. [A^wff. 
Km Kct)i^if^x^(^ <pyi(ri, Eirt ^yif^t xuufi©- i t^/ifxu^-^ 
cwjitrt »v Tntpci^. TIsq^ jm^ rm tmrvg^uy tts&^,\ov xaf 

63. KAKOKNAMOISI. ETreth «f M}^i i^v<ri Xdi- 
fHts vohns' il tiTTc rm ofuy rm 3 xf J)|Wv»y, y^ns^ii^fAQii. EIAYAAION «. 

AIFES. Ijtav cri ra fm ccnrBXis re cvo[j(^ «5J KcfiX- 
SKf, os xM EvfiBtfm rev Sj^oafe^T» vifjii cuyets' rts ^ 
Trctfd/Jcs, AciKuv, oj Qa^iov T.v^oX^ra vtfxi B-^if/,f(^7U. 
STBAPITAN. [Tev «77-« 'Lvtci^lus zreXius. Zv"x- 
ftS ^ Ku/i QovptX »j uvrti. Mtru ^p r» t^Juifi^vcu 
TwrlM vzTo Kfcluviciluv, e'i A^yivmoi iXjcvrt^ uKtitmv tt 
"TKVTlwf xct4 QafiMi, rsrSSayip^iiOffuy HTec mv^ Kfifivtis 
&cvQ/iccf. ©Sflxg/tT®- ei SifjTH KUi «»vi;v rlix) QcvQ^eu) 
Myi KtM UTh.Yiv rviv i:,vZxg/iv. Myi yx.f Tm^rcfltuv , 'aJV 
•nt ct zfctf/cvoi rcf ©J<^«t isi "EvcXfTK, Ef^g^ ei rus 
euyecs oft)S <ptM rc» i:,voX£^oi.'} I.v^^x^ts, aroA<s iTicXielS, 

tl XTTO CIKireV 73»©-, JJ XTTO HvrtX^iUS zrOTlCf/.iS. vuu St 

^(^.Xeiruj Qas/iov, ruvrcv ev ©n^icv kuj TLnnx^is. Xi^^va-i 
yx^ ori iiTTc ruv KgoluviXTUv jjjf-.^^JipeS-;) jj "Lvtx^is. eA- 
^■ovle; ^ c'i Ail/Mcc4ct. cuiiIm ciiKiiazcv, xca rn z^cXi f/,i7ti~ 
i/cH-^eui rc cvcf/fo/ii, i(^MsTCvres cu/riw Gispioy, Xtto QnptH 
zrercif/,is tKHtn '^tevrcs- koj GiSfic;, evof/cg, xvpicv, xmj 
o^fAi/i-nitSS ' 

2, [4>ET. AiTroXmsv 'n> /(S"©-. AtxXiyrctf rcus ctc^tv 
US Xcyta xctf ^oifOfJocis, kcm ovujX^octs crvviivcM oxi x,cm 
Xiyi^ AAK12NA. Axkuv cvcf/tof. xv^icv. ixietvi et rc x 
Sd^ rt> f/ctr^eV' etuJuFi os ei TmXctioi rx>ts onXois cvofA.Xru 
n^ivctf Xiso ruv i6vuv, Svpov, Kx^iuvx' aru kcm rcv Ax- 
xuvx' Aufid/s ycf ViV' NAK02i. Of f/cov re v«x®^. 
Znvohrvs, rc KUdiov, ro fAXgmTncv . xcm vxtiss rv njs etc- 
y®- ^ff/^a,. Off/gflf. N««;(3S iXiT ct*2$s o^ir^oipcv. xcti 
QiOK^ircs iv rcis «|*"if> eups ^>><riv. [N«<;yj, xu^ov 
fAviXuriiiv )i^XiSf/,tv.} 

3. SITT'. Xirlx, i^Itw voif^iy^, euTroXiy^ kim 
P^iOXiH^ fmipjiyfio^ru, enn h t7n'ffVfA,xru . tXipy JV 
TOv^ ^unsilts, X7rcrti<n(B-i. ucpecXtv «7r«v, sj ^<f^%i^f, 
7) n rtiisrcv. « ot ruvi^f, x<peis, tji (ru/jti^i ^«vvi Te<5 Xfx- 
vcis ru (Tirlci ^iiruf' tn h nsre ■mi^KiXiil/(ris. AM- 
NlAES. w fjciK^ t^s^ZxTJX, elcvi Xf3f/r,vX. 

4. 2TrirrA. Tov t^w crv^t^x fAH <sr© eXi^v KXi- 
•^oci/%f. Kofixicm. 

5. STBArTA. Au^iKus iiotm rni yyixy,y,ewTi ris S«- 
Qx^is. AflAE h ettirt ra ^isXi. ^aXos h jc, eiKirms i^- 
(pifi, us (p^ift X^ijiriTrTr^' oiKirfis fA,tv irt vzs^e xniTiv 
m' ^isX®' J^, «<7nA£{/3^{po;. Sv^oXfTus J^ us Ileg^x- V. 2. I^. 

}(^.s, AyfiTTTmS' tn ^ HS'-'^ 1^^" ''« tn^HXcpv, 2v?gl^:- 
rfjs' ii^ru A Aufieis, 'ZvoxernS' 

6. KOrATiiNI. O Koey^y /iisxcX^, exi trs&T^if 
utavyirctf. A viss evx x^xi crti, <pr,(ri, miv Kcp/o^it ey 
T« )fff.XXfic» (pvtxsruv xetf (n/vcwXen euircf), risrc oS ^.^lv- 
Ctrinsv, ort ^h cujXecy eihv, ec fA,fi TPSTTTrvs-^etv KUi f^- 
vov. KAAAMH h trt, re ^ty-^AwTro/^"*" " 'Jsfe^Ae^r*- 
fj^ov, iK ris Jt^i^efXivis criTis }(cf,XXfiuhs xetf iTjf x^&tis, 
ruvrluj h vix^y iscmv, VTforff/cyoj^ci ^vcmin» e» awTji 
Kj (wXi^isa-i. nonnTZEIN h rv XtTrlcTeclus (puveiv nyti 
<pv(rzovru rcv Sx ryis ns^-XXficvis cc/jXey. AXt^us. n h, »«6- 
Ltus «gW <""» zyisv 't>(^.vov t9( <rei, cu/Xey f^vrt Xtt) m^- 
XXft.Yis, %rci x-Tce i{cf.XXf^ouocs, ifiTrvny eu/ra> ; revre yx^ 
rv zreTTTrvt^eiv 2TN K0PTAi2NI, T»7Tr<> cf^ius tm K«- 
fivJhiyi. 

8. TAN. Ilg©- rv TTCievj KTToleiyi » xmtvlricris. re ht 
£2'AET©EPE, ii^r ec^uvetuti «p>!^. 

10. OTAE. ITpos i/TnftoXriy rislc npy), Xtyi h fiVih 
euirvv rvv hajrcrfiv 4ETMAPA tmKitis^itri^cc^, riyisv oif- 
f/CXTi. A^«j. rv ivf/iof.fC(. hpuXTi (pxtriy tivetf, xct^ » xtf- 
^iev evefAX, us nvis, iv' vi, isoi ^ac^ iSOi T« otcoroln rcf vta 
'ivfx,x^ xetf h^fi^ rt jjv, as rt evew3«». \Evf*,x^ eum 
ns Evfixpircv, tv ») xvfiov ovef.(cf,.'\ 

13. BA2KAINi2N. Avn ns ^Jvvuy XvTTiS/i^es. Kv- 
fius h /ixirt(g!,vcs, reis e^JuXf^is xcMvuv, xou <pjti^e^i 
rv op«5 e» vtt' eu/ns, tj vtt xv\uy. 

14. AKTION. Av1< ra rev xvyiipy. tTXWXTJjpef ^p 
•/ xvyr,pi, us <pj^<ny OTrTricc*^. n us <pri<n ^iXc<if<pxves, 
er< Tlxvcs ttfcy zrXncney Kg^Sia^ Trvrufxis. [Tov HXvce 
rov XK-nov, 8 vxcs fM rov euyxXis it^pvrctj.} rivis h 
rcy ATcOisuvX <px<Ti rcv tyn ttjj XKms i^fvf^ey. <p-/i(n h 
xcci Htv^eciios ruy c.Xiiuv eu/rov ^povrtLety. ri rvv iz^ nss 
mr^u^ets cayxXiss ^^.ptru,. vyisy, rvy xvyyipy. t) ttK- 
Ttcv, i(of.ru rivod, rvv Atij^^v. 

15. BAITAN. tI(/j i^^Jifeu/, rhj cr.Tv^v. fieurcti 
yxp Xtyiscr. ru tx Kuoiuy o-twtffXftfd^x nri^t^oXoux. Ar- 
ny(st h Touj'^ xoui oktv^cm/ ^xti. kou AfiTtpxvtis. Ey 
mvrt cniwfieMS iyKii($ii^vXi}fB/i'^. *ifj.eis ■/[' ccvru CKjvfiycX 
<pxf/ctv. KAAA1©IA0S. OiKinis hiXevert, 1) ^®-. ts^o» 
TTpov jzt^ eiKtrr,s, *i i\cs, is Xtyi' ele ei fA,ty OisXev, oi et 
ifov cpxa-iv. KATA. H « tjsto swrojow, >i « i7nopi(silcv, 
et*u^ty >,OT TJjj Tnr^ocs tKetvris, u etfjpum, «J fist^ytcut 
if/.mtruv, HS Kg^^JV t«v TTBrUf/sv Tnihiauif/.i, « (pju^ci- 
ftJj». {}^x<pirun xct/f xXcif/cl/j, xctj oXoif/cluj.) tiujuai ^g 
iK Tiflctets riyts V (,{of.yiocS, y(cf.-JUKfyjfivi^eiy 'tct/unsS' [YIcc*^ 
h etFi TDOUTU Uxvcs ^«jt(g^&.] KPA©I2 h zrcTUf/,!^ 
iz^ 'S.vZx^iy ryts 1,iKiXtocS' K h KATA etHTi tjjj «i^o. 
Nvf.t^poJh)^'^ h Kccf Qiep^^i <px<n, ns K^Bihs rv i- 
ohp ^cttiBi^ety. A^us rv H y^sf.ru rnvocs. rh/J y(cf.ru rot 
itXcif/ccM oi c-uuXTfleiv, TroiriTtKUs yx^ S^ei.t^etru^ rcv pj?- 
f{oi,ro;, i]i ruvrr, rr, (nii.(a.a-icc, us 7mp'Of,t^cf' Bj) h i(cfA 
iSXvf/CTnie i(ff,^rivuv ^ofO/j^ xrip. Tm^ h rca "m^ai Xoyifi, 
Fuoyif/,fBfJii tsiy xi ev rois rvnslois Ta» 'fyif^ctri, ecs "TmQcf, 
<^iXo^xr<f* O e^ liarexJt/f T«» iTTm^yivuy r^ l^X^^i Kj 
Tis OXvf/CTFis }(ff,rnnv. 1 Jk, a Ita leg, Vat. ^. \ir,fj.ub'n ttficyi^ Jyv*Ttf< tfA.vu^ni. [Jic.'} 3 xyu/Mwv. leg. V^t, 3. 4. •[. Deeft ibj 

jj«x»j£jf*«f. 4 Lijjeolam habet fuprafcriptam, ut folent propria nomina, inCod. Vat. 11. 

J7' 0'*'« I D y L L. 

17. OY. Ovht^m fJiff' reii XiiMnhAi eurmt Vivf.ifeif' 
cs&nifets «ev, evx. ixAs-vj/ty Kof^^ tIuj ffvg/iy^ct ozu 

21. ©EMEN. AnTi T» 9-fl»«f, r^ytvt )icf.iK.^ii. ro 
AIKA Aeog/iKUi Mi avTi th itM Kij^mKi, ^» KOi vsro- 
•ntari. ENTI. Yletfotfjnx t5J tm ruv |M.jjfliy«f «|<wv* 
^nai JV KA£«*(^©- fv At/Tfg« Tiwv 7TKpe/f«<«v, ar< Kgj'.- 
jtA»j? «^» i^Vf^oi Tfiv AJIiuv, i^ri ahi <eg«v. k p-ap «</- 
Tav «|/ev 7i/*»)f ««/ i^vcnaii ' iK^mv. [AM»f . Ef« (tcEv 
«JV» fXi^, ui Ao-K^nTneioiis ^jjcti.] AtovvazJijfoi ei |W£- 
iufofou> ftvetf ^tjoiv, XTTo TA/v /£/i<wv ■nf/,Mf*ijuav, fjinhit 
«>«vT4»v if^eu JMM (nr>X(rf/.u x^iov, Jj Ji^v ifpov, efx tS7v 
f«|<«S i^vstui KUf rifxtii T«<»T©-. A^wf. W^KXyn iX- 
5»» «ff A^ev weAiv t»)? Ma{x£Jiv<i«, «/^v e;s T^vej ijpef 
ve;^if; ii,iovleii. ^Awv ^e x«< «wt©- «(rEA9-«v *:«/ «zs^c- 
xfvijtrwf, a*/£xp<»£v, Jjyif» fifuryi<n, Tzvej «« to »£gev. ^e^^i- 
9»» A AJhvihi HVM, ((pn ishi iegevj «f^* ns tshvei ot%m. 
ishii yot^ ^»v uTmp^ii 2. 

22. AIAEIZOMAI. AX^et cni u^v tfim, ^)tfi%if 
««f ««' «{7TOj9p^<r>if, v^// «tIom' of^XoytiFYii . 

23. TS. Holfoifiiit £5T» £5r< T«v Te«5 xgwTleoJv «i/Tfg^- 
^evTW». 

24. EYBOTON. Te» «u-rfefi^»). ^omi ^g »5 Tfeipjj, 
«^» xetj re (My,%orov, km tTrTrevoTov. EPEIAE. ii^iui 
<pi^uv rg.ru^ev. ifi^u tm hoyav, tffnah 01 iTti Ts^yfioft^ 

25. KINAA'EY. K«/ TTUi, (a TncvHfj^, t(cf,Xui tuvtu 
«$t«/ «I la-is fA,ii€is ifAiv ; ei 'ZiKiXiurzt\ yx.f mv etXuTrt)^ 
xivtchi itio<m^^<iLiiS(n. retHTOV yn^ re C,uov Tmvovfpv. 
xtvethi h TiKgje tb Kivn^etj »» euht, n ctvettJhi' ti imfet 
Te KivH^ iv hXa» 

26. EIIOKI5ATO. A»T< ris tK&tfit, mxiSi fmivKmre. 
'jti yxf veti iKeifi eti/Ti i^iuv rei^i 5 Ittp^i yif «/ ttk- 
^<«/, Kouf mufjef^a^, Ui «/' tjjj ca^i iQMt ot •m Mvtu 
Kcti IsXee, ui ru ruv tzs&oXruv. 13 T»Te (pjjojv, ori «t/t©" 
^e» ecfvfl nof.TUTi^TU\, iKeti®- ^t tfifov, ern ev z^oKt- 

^'^* . * . 

27. BOYAET AMEATEIN. H ^«}A«t «<ftsAy«». 

TfX<p%Txm yatp Ketf evT«> AufiKUi ttvri rev ^ovXiru\, )(^m 
7tveii. 

28. OSTIS. HyKv, tKHvoi ruvru ■sroii, om "Tnnot^i 
yiKr,Tetv rov zrXna-iev, }(sr.Ju av Trt^oijui. eiTro ris 7r£5Te<- 
5», 7n7r)i%) iviiMi, ui xtto t» hhi>^., oihiKu. A^ui. 
irti viKHc-etv rov zfXyio-iov !^d.<pi^ovrui iTmyftX^iru^. vi 
or<s ^Xna^ mieit ti «7n<» t»ti», o; <icvt< Mpi Kvvet te~ 
ftlXyi, eiov )tuf av viKticntv (p»ii, rov roriSTov iv iiov^uvtcf, 
eit ^^(pi^evru, o<rBv rtrliyei <r<pvi)tuv. 

29. X<I>Aa. O p"<P»)|> ^>js"<» ov tfjtis )(cfr tvetvnov, rev 
TCTli^i, roXf/,u,i ^ofA%tiv. AAAA. isehtf^ui ufii<p<B', £p<- 
^©' »T«f, (V ta-Yi fASiftf,' eVK ot^iartti tu etf,tvM, ei)St.9i idis 
rlJyifA.i r€efpv. re yet^ ISOIIAAHS, i(ni tv kXk^u' 7ra- 
Acf y«p KXYifci, r, tK ris ttwAjj. 

31. MH, Het^oifitiu, tfiv tm rav J2i^ t< wrivhfjtivm. 
f/,n ajrovoatQt, ov yot^ tTn srfg©- ^i%f,vcf.i. an-<f<jhi i-y» V. 17. 45. 16^ 

ttfJt\tu%otTUi, iTnojrc^Jh ^t £Ttf»». AAION. H|«» iihetS 

ff£f,>i^OV CiO"»!- 

32. TAA'. €lh £A%)» KM >(sf.Bjaui •3sro iIm otypit* 
Xmxv, xeif ru hv^x ruvru. ro Tcch £» x^oii XvrivX- 
<poti p^x^pi"^ rtivh, x-j]i ris tircwju, AupiKUi. 

33. "i^TXPON. A>]t T», etUTis >(cf.7uifi 4'''^** iJh^. 
ivruvju iKTnfvKviX tfi /SeTKnj, km ii^i ti riecti, >i ifi* 
«Jej /ioTXVTii. ro TnH *' xXt.eii ^x^t'^ i7ri'ffiiifi^riKUi 
xvri TK tvreujju. Kujf «xg^dsj ivrcujju XxXiS(nv, \_AKft- 
oii M^vru\ ru tsuXiX ru >(^JyifA.lvX «j to xk^ ruv ^iv 
Jpuv, )(^rx^*iriKUi. K.v^iui ot xvru ru xk^ rm ^»- 

35. ZDEYAQ. OvhtfJtui carevhitZfii. fityxXui h 
«Aj<w, « av fjti reXfjiUi xrtnrroii OLtf.(cfirt tat5<r%Xfmiv, 
ovrivx zrert ioiaue-)(^v tyu, uaetv hiXoveTi, iri itm^ 
evrx. 

36. ON. TofTW (pvic-iv, iTTi rot tLu ^fiv eti eefjttXt^ee» 
Xvleo e-u/jtXiiXvJlyctf Tntf eu/ru oiau^^tvTt, ui Kctj .sr^- 
)(giXitS-ctf ouflev eti Ufjti))\Xv. 

37. nOOEPnEl. &'iXa-uj eti rt lOt^aifTii km nXHijlui 
ti ^fii' >i o(petXofx.ivi} (Hg< hiX.eveli. 

38. ©PE^AI. 'E.)<^ff\'eiiv XV t<j x«/ Xvkuv tK^viSi, 
xuf Kvveti, 'tTri tv) Avf*»i Tyj cturis, ui y.uy<>) nsrev s<&- 

J^|«4 £7r< «;^p<S"<«. £r< Ot TiSlo 'ZuK^XTiSi' )(gl.KiSi ZTOiUlt 

tv ©PE^^^AI KTNA2. ■mt.foifji.ix £x< ta»» )(cf.(i' oujtuv "rrof 

ISVTUV ri. XTTO Ax]«<ft»V©-, T» -WOT <^ft»V KVVUV /ifujivloi. 

rx<xriru\ ot tTrt ruv x^^iizov Te<f tvt^^TMi, r,roi, ru» 
fjtri cfJ($XoyisvTUV ;j<»f'» Te<j iv(f}4TM;. ['Otirof p«p, US 
tpviFi, rlw AfrifMv labv yjfx.vujj, tKetvii MOi^ftau, Xjjt- 
ffuv reii Kva-iv if/,oxXt>i, x XKeivev jytTtipefj^».] 

40. ANAPION. Av^fXfiov VTrey^^iTiKUi, etv^^UTrtl- 
g<6v, ti hia-yvii xoj *»sA<i0^pev. ATTflS ^t irui. i» 
is^ifjtit(. ;^eiU, fjtetlnv. 

41. EIlTriZON. TlvyfiMi irvTrlov, iKfiSev. etreTrev 
^i riSTe ^xvi^ui etTniv, ri tTrt^Mvov, t%eiltvev, av ^t jjA- 
^<f, «/ ^e «4^f £oAJj;yii»Te, riyisv ifjtrixuvlo /iix?l,efxtvctf 
iiTre ruv r%x{uv, ro /iXvn^S^ctf yxf twt <!ZiS^XTm As^^, 

XM rtW^i UlPiCti U^ViV. 

43. JBA©ION. Msj ^xjvrt^is rvyni ru^pa rts zrv^a-- 
fjtXr®', is <py,i f.ti etfyx&M. ro 01 rxipefjn, ui lyco ztt- 
Trvyio-fxctf. A».ui. Tx^etr,;, Xvlt ris yXf>.r^Hr,i /ixjvrt- 
gcv ov ris rzs^i e^!*£ iK a-is zyvyio-fjtXT^ , ui av Xi^n, et^- 
veiTUj ^£ 2^1^ rislis. KUf A^iiz<pxvy,i ^t 'Zotl^^ii ^pyan 
«z^ T» KACfwyef «zrCgf re x^v7r]ofjt.tvov, kuj ivhv veiSfjttvov, 
iv TMi rx:pMi TiXMtB-cyf. r,yisv, iv XMfia a-iojiSa-iXc-fJsv, 
reti Tfi^^i iKTt>Liiv TKi zrvy»ii. A)>t.ui. Eijt firi tv /ixjv- 
rifm TX<pea ruipety,i txetvov rov is^vyia-f^ni, TBE, »iy»» 
cvyxty^fjcfBfjf "Jev Tfef^Ae», xv^rt. re ^t yo©-, «Te t* 
xv(p6i, «5r«ocA>i Tjf K, xuf rioTr-j\ ns <p «5 (3. vtiua-ii xctf 
X^o^eba-ti Trujvi' Xoielsa-ii yxf £S"< tc tfjt/Tr^ oiB^iv . v^eua-n ro 
fjttTU riuu xKpxxl/JJ, «ZBt? T!jf fx^ui ■nujti. xvfua-ti h^ 
re fxiozv tjjj '^xyiui. 

44. TSTEPA. K«/ rtXdOlMov rri (iiSi^CfXixr, u^a ^r,F^ 
ifiZ_uv. 

45. EP"f n. Ovx tXivazfjtttf of cujre rv fiifes. TOTTI I a^iov rtvvi i^^va-eoii; sSsxi^uaa-sv. leg.Vat. 5. 2 Ita narratur ifta in fabula in Vat. 7. 'n^axXvc e^x*/"''*®' "^* rivaf 

^f*VT«y tc 7V AJa/viJ©* ayaXfA.a tvi Xtravna, ttat t^pv) Ovhv h^cy, avrt ra £i.7£A>^? c£ie6«< [ofi<r^t, Vat, 7.J ^riu. APYES- 164 I D V L L. V, 49. Sy, 777V, s? e»>(5v.J <»A xvTn*^®-' ocoi i^^Ka? fioi^^njty ev t«j 
mutxot? fji.iXscxrctj . ivjuh i(7i ovo Tn^yctf uJh^ ■^^v^ov 
' ^'KvX^aov^-, cij ^ opvtjij ITTf Tai ' eiva's^ Xijl-fov tthiva-i. >tj 
ij a-Kioi & Asjtt»? oy^ioi tvi tW«§;^«5-ji Tm^ trBi, kuj i th- 
rvi ^ oiTfo TH v-^Hi ifpo9f>iisg enptTiTtv. 

49. -[KiiN. '2'T^OolXot^ KVptUg, }(y.TKJ^ri^ZUi ot to<j 

51. MAAAKflTEPA. MtiXoc>(£v to ^,vn)i kbm vmt- 
>(9», fti ivcwTiov ro o-KXiifov. M^Tzt^ oi y^\il>(£f, t^toc, Kccf 
Xiipo?, KCC4 ru TSiiwiii. ei w^rvaj, » ;($6m tki^tk ^^^^ 
/HgiXoCt^g;, el^is.' m f^^^XiOTrBi^. [ 'Oy.A^(^, f^XoiKM 
^^[Aritopat VTfvta, o^v eiXri^iv Yvrv^ fiaf,Xoi>i6)'ni}^.~\ 

53. 2TASQ. HxBocrov iXcuov inTiJtjai tm<; Nvp^a^s' 
«Jitsf p^g iK^pi-^ocffUf Tov * Ap<5a<»», e«5Vi?^|a«/ t»j» Tsti 
«Aa<» sgp^<n«M' KOj fjt,iXtT<Sh, ojs <p)!«» A^iffnXm' iTiifAt 
fAiX^div rviozo, KKj Aa^tKei'; fWiTza. et yx^ Aeo^teii TSfj 
fX,iXb.ov}oii 'Tvk^coroxrtv, iroci oi, to ^v^fMXr/», Ketf ro o^ioj 
Ti^ivuj. inaujjzt To otvTt^ov. 

56. rAAXi2N'. 3Xyjpf<A!V. eihi [ioTKvr,?, to ti^tvu? 
^Xri^vtov. 

58. rATAi2E. TewXei Kyfeix ^vr^eHh^ yxXiiKTX>h>- 
ya, iv eli rnicxrisji to ^Xoi. 7rK,po Kcot ogjjTrtf TirXiovois-fAco 
ra v. ciTtvoi Kc(j oifJs'^J^^ >icf,Xis<nv, nmo Ta> Ueevt oktu 
fiiv ^vXa?, ynXXKroi TnTrXtiptafM^ii; htXovoli. 

59. SKA<I>IAAS. 1,}(fft,(pihi, xyfeiti ta « i(ff.rtTi^i- 
CKV Toti fiiXiKt)Q/.oeti, ro ot ■srXlX eu/n th •ttrX.ripri, e» ea 

«£77 fCiXtKtl^taSi, 

61. TAN. rUv hiXovoTt, ri pju^v. tstb «k ttjj ttw- 
fttfiieii, 'STmpeiv iXx^?, ETrtclcw >(^Tfi4' 

64. B£22TrHSOMES. Avlt ■ta }(^Xiemftiv. 

65. STAOXISAETAI. s.vXdji^, %vXx rifMUV ffv- 
l>Xy(. iTi ot Kctj TrupoifiiX, Agv^ ttko^otj? tjkj «»J)g ^v- 
^<<C/£TZ«f. \s.vXo^ZjCO, ro Tov %vXo^v rtfivu. EvXo-^i ol 
»r< To av?-vif(cf, ro iK o^vuv.'] 

66. BI22TPEOMES. O&ii-tHS^ u«\i -[sanlxy^tKH' xuj 
^x(piTCt\ S^ TH fiiKea' thIo ^s <ft« ro fjnr^ev. 

6". AMMES. llyevv, lifnv oi ipa y^^vtv, «ottt^©- 
U» KpHrluv [>($tTK] tIu/ aiJVj» ^an^XiKM/. n iftLflvrii Tttt- 
fUfiiJn ynuvccf, or<5 iri K^CITTUV jioVXjXtKUV fliXUV tf- 
^ryii. 

68. TT A'. 'Z.v at, u (piXi Mo^<mv, f(.i^i ■rafj? ^fiv 
tfit K^tv^i ofiiXrjireci KUj.TrziQcf, ro oiKcuev rluu vikImj ^- 
p/o-»]* ft.r,T nv erv yi revTu /3o;}^/)<ryij xg,Ttt. ^^tv, j} jWJJTT 
fjjjj Trv.piCri; X0)K^fO/Jov. 

72. TOI. 'n.i^Kxrd^ Tot. [SYB. U^utov 1.vtxs/i?. 
'ifspov 61 J) cu/ri) cwx^ciKrJinn* &iiptov uvofj(ai,^rj, xwo Ttves 
Qaptii euiXKTi<;tv.'\ 

74. MH. Ti.'70 AXKUV ^YjTlV, xfxvXKTUV T« <Kjf?- 

mnl KCf -Ztfeispfai TJjj yXurlr.i. 

77. 4)lAOKEPTOMOS. Ao;^^^»» ^Aoj. 

78. EIA. Et< KXf vvM TOii ii' e^Xev tivos ytvef^ets 
Hujxfilf TiSTO Xiyin, xvig vert rev ewB-fUTTOv, Xt^i ^i 
rovTov Te» |£»o» tb» TrupXKXrl^vT» K^tvccf. A)isui. xyi 
Xtyt et Ti Xiyeti, kou to» |a»o» xcpa t^uvTU ccoSa XttiX- 
^tv' hiXovoTi ofiH, cdlt ra tTmvXTfi-^ccf «5 tIm tcovTis zroXtv. Z£2NT'A<1>E2. Tnrtrti i»M fttj ^sm rn fttXovi, 
ucanp VTTO tuv Xwgjjva»» x/^ni^Jiii, ei7ro)i^.vrv^. THrt JV 
ei^uniKUi ify/iajv. [To ^^ «5 zroXiv xpi^ rev |s»a» l^uvru, 
rcwriv liiv ui « iXiyi y^XX(nrw{ cn xkhuv.'] AXtsu?. Tifla 

^!J£77 B-iXuv <rKU-]/CCf CUJTOV TOV OCfTToXoV Ui XrjS^? n fAiX<^ 

tXl\iv, Kcci tmq cu/ iK rri xr,^tcn Kccf Me^crzav ijit<9-»)j5 
^r,<nrtc\. n Zi2NT' A^ES, eu/n rn ru-^rujj, xtto tov 
LiW revi y»g tu^h ^eo»^ xccf 'Jfpfcm Xiyii<7i» rcu/ret 
h <pri<nv Axkuv, Ui 2ilc(,XtpfB/Jov rm euTroXov rco Mof- 

OKVt. 

79. Q IIAIAN. Em etyxvxxriiinui tnTcet/Ju vi im- 
xXris-ii, 

80. M£2SAI. Ap^rxf rtii uhn K»f/^Teti, xeu ^fl- 
«■<» cwrov fi£f,».ov Jj To» Axcpnv i^ ruv Mtfcmv ^tXetS-etf, 
ciTU AxKuv, xcct p^p if/ii AttoX^uy ^IAEI MErA, 

UfU Tif fjiiyxXui XCCf t(^Tti ziroXv. 

83. E<I>EPnEI. ETTi^^Tni, Tm^yifiiccf. KAPNEA 
Oi tegrti ATroX^uv'^ Kx^vens, xtto nvei Kx^vn. «T05 h 
Kxpvoi fCcwTtg uv, etTrdo toh UpXKXeihcn, XaYiij^^ rv- 
roi? ftaiiTAjof^ei. ov rtvx iKr€X7reii «j tw» Hpo«xA«^», 
iTTTTZinii ravof^, Xey^n ^xXuv XTriKretvi. ^ ov Xotf^Si 
lyijjiTo tv Ty\ WiXe7roivr,<s-u, xu* X-mXjovrii iXx%ev ;^ri<r- 
f^v i% A7ro)i:.uvo?, Kxpvetov rifnricnn ATrsTisuvx. xect riila 
■sroirKmvni , 'nrwjcmvro ra XoifCis. tcujtLu »» tLu teprltjj 
xetf iSTot oi fcirotKii<mvrfg tK UtXeTrovvticris «5 in^eti aro- 
Xeti, :^ rev Xetffcjv iTrinXisv. A?i.ui. Kxpvtx wpTJj A«- 
ptKii, reXHfOfJri Kxeveto) ATre^uvi >(^rti rluj neAo77Zi»»j)<n)», 
Xfre Kx^vov f^vrtui, oi t;^^ii(n rea 'U^KXeiS^oin. utt 
cwTH oi Kx^vitev Am^uvx '^ozcpp^uacnv. » S^ i^piti 
'Tmacf. &i07refC7rct>' ort rov ccurov kou AiX kcui ByJjleoai ^ff,- 
Xacrtv Ag-^^iOi, 2^tf. ro Kxpvov riyvicm^ rov <ipXTiS' ov e< 
UpxKXei^of xinKTtivccv XTrip^^ov «5 nsA077Bv»)j<ns», «57«- 
AafoevTTf )(cf,Tua-}(S7rov etvccf ris <^XTdjfAcf,T^. 0» Ufrpo» 
tTtfctjimv \kjo 3 Xotfcis (pjti^efdfei. A».ui. 4 Tl^x%iXxi 
fiiv XTro Kx^viiis cpanv »»o^c9-«/, rts A<©- Kctf EnpuTrrii 
ijis, ei nv ipufiivi^ Tca A7ro)isuvi. 5 AXKfjccui ^ «xo 
6 Kafgs»» T<»es TpftiV;c». Atifcnr^io? h xtto rn x^ouvccf, 
tii 7 nXicncj. (pr,cn ynp ui MiviXx<^ <^oi\iiicn)Ci etg 
iXiev, tivloilo Tifcr^crzcf ou/lov, teu/ xpcuvYi. AXt.ui. Kxpvicc 
io^rri tii Kxpvtix ovofic^to^ri, Tm^ ET^rim h rtXetruf, 
2^ ro rov Aif^nov nr^rev sx )(cf,^veiis avccf ^vXiS. 

84. AIAYMATOKOS. Tos X7ro rsi Tixrtiv ervyKei- 
fB/JX, « fce» 'ZstSTm^o^vvi'^, ■mt^^ hiXoi. « ^i 7Twpo|w- 
vij, ivipyiicu/. ui Kccf rec ttzc^ ro r^i(piiv. otov, <7r^uT0TC- 
xeg /srQrfloi rtpf^Jit?. Sihif.igiie>(Si eu%, >i ^^Vf(^ rtro- 
xvtx. hxi A To ^)^vf(siTe)(Si, Xtto m h^vfJ<^oi(Si yinSS^^, 
«rtfl^rvi ra e e; jj, tnu th j) «5 x. ^o xtcf fJ(ff,K^ov tp^<i ro 
X. l^Ai^vfiSf^oKiSi, AotXtxni SXl^XiKTis. Ai^vfA^oKtSi xetj 
exooAri Tis V Siovfcoilci^gi, ui Yltvau^oi, UKi^itcn, XiXeyyi 
JuftivX >(ofxrip^oi.'] 

85. KAI ME 'H HAIS 'OP£2SA. rlu/ igufBf/riv cw- 
T8 AXKtTrTntv Xiy{. ro ^i OPEYSA, AteXii(sv. 

86. Te *ET, iTnJufjixloi. ro ^s TOI -z^os-e». TA- 
AAPi2S. Tif? t(^Xx!ha-KiSi, (v eii rv^aen re ^Xx. 

87. AN0E2I. E» Tu cu/^i mi iXiKicti pc^^i^l' ''■*'» 

^i «T£», Ui eVTOi OUJTH TmiOi^TH, A)isUi. Te fHiV i%U, ^ iif, leg. Vat. 2, 
5 AX)icty.a,v. leg. Vat, f. Z Ajiria. leg. Vat. 3. 5. 
6 Ka^vty, leg. Vat. 3. 4. 3 XtfMi, leg. Vat. 4. 5. 

7 TiXiwfttt. leg, Vat, 4; 4 n^a^iXXai, leg. Vat.3. •nis I D Y L L. V. 88. IIO. rtn mf^Ti rt/ rvftt r»i wm^ r»ti j^iXirt Tntfit^s^i' ra 
ii im, tv Tois eiw%i^n reTan tav tevKtev, tav fX,tK^ei fn 
««/ ttnXy) TTcuht t«» K^rtJ)* hiMyeri, /HjAt/v^, /3/»;/. 
[^MeXvvi iTn ffvnHneti »«»}Tfev.] 

88. BAAAEI. Uetjieelecf rt it( t^atru VTmytyt^. t« 
y«{ (jtYiXeti /itt»>iiv tm rnren truos^ev. KAEAPILTA. 
H TH ¥J\.tttftrn JvyttTti^ A>iKt7rmi, » tj«^jj euira. 

89. IIArEAiiNTA. H/«v TmfyiXttcrs xoj Tm^i^Xfiti, 
Vyn* iv<xjj«v tf^i »j AXxtTnrti. re ot "TmfiXmm ivmvj», 
l7n TH TTU^Xf^^XisJitv X.U4 tXttiimi My*^. AAT. Kom k^ui 
rtitt. ' ffv^KT/ui^y <rvpit,<l. 

90. KHM'. Kaf ifjit ii « KpMTiJW; tov <a&9enu vf- 
f^VTU uyi^etoi vTmvlm, «f fj(oi.vieui ififleg ifx.^ottPi^i. [AEI. 
'Ovrea re tvnXis A8<(^ re yfvfiev, kccj XiioTmyniv ityt' 
»«(^.] 

92. SYMBAHT'. HyKv (rvyK^tvtS-eif hwttfS^X iimv, 
H (wfKfnnus et%tot. Myi ^t rlui 2^^ofetAi tjjj 9-j)A««« ttTre 
rts «eppevo;. (pvruQAov et « xfv«<re«T®- c^iv, ofJistev p«^« 
l^» Tflv t(^f7rvy. in Je f/,nu^v ^fjtva ;c«/ ^tv^uv, Tm^e- 
fAStoy ru4S fetou; tj retts fohet^s, »t>(0,v%hs, as ^»?<n ©««- 
^gjfc^s" J5» JV a x««/«;(9c»^s. ANEMS2NH. «fr*^!^ «o^Jc^jv, 
• (pXTiy emxhjyivetf tK th eitfjtctres rev Aaijvihf. AXt^eos. 
TIw ewifJtuvyiy N<>(^-»J^fl5 ^Jjffi» tK m Aaiovths ejuf^g^r^ 
^vvivetf. K^dueis JV, *i K^xrthis tisf-fu rtved, hje <p)]mv 
etvetf Tetf avtfJteovcts, rlw fjtiv eMiJes i^aimv f>.iXeui, "mv S)e 
(potvtKiey. ^eiai^oies oi ra/i et^iifjtotvtits "ttko^ AXKUTt ^ote- 
ti^S }(sfiXet(B-ecf (pnai. \ehy /fe, mcgjt tb Jurlei XTreffeiv' 
jf§vhs yu^ tf?v, tim (p^^itfofJ^ev. 

93. AIMAEIAISI. ilv rtvuVf hiXevert rwv Kuuertx- 
ttn, Kott roiv Xvifjtuve/y, etvhi^, tiynv Xvjnt i* reus cei' 
/j(^9ieus etnv. etvhi^ vvv ru xvjn, 1) ru «xgj»' Kvg/ius 
J)t ftvj^gj», 7K iTmiii ruv e^rtiv ruv iiffur. tiret ru ^t' 
A>} rs zroTUfiH, rm^ re xvu Sit^ev «»«/. T«» yotf 'feShv 
9W ttK^, KUf /oQfiliiLievTU, ^vevru^ rcus eufjtxcneus' *! 
xvgiHUS Xvhj^ rvv tvvyfoy rnTrovy x.ott ru ruv ■srorufx.uv 
tCvX^^fflfjtXru yivuTKi. 

94. [OYA. Ovef\^ Xf k^fj($^X itTt, hiXevelt ffvyK^vt' 
^etf.^ AKYAOIS. T««5 Tat; wg^vflt/ ^xXxvots' xkvX^ 
yn^ « rv <n%tv\i nct.^ves' «/ fittv yot^ XKvXet Xi7r}oim^t(^i, 
<ptlTt, Kcif TKXii^etf, 1) ^tl^etf' etf JV, e^i/n$iXtois hiXevert, 
ihtetf, (pnnv av en fjttv K^rt^St fJttXt^ovs. yi ^ 
KXtXg^i-*l, Xeths. CQAfixXths h, 7K cfetx fAtjXx, J? ru 
fy efi fjtviXx, ATKXtimxhis ^ S^ ra u fjttyitXv ^xipi. 
iri ^ 7K TMJXKfjixll^evTU rets Tvnsts fjtYtXX. \_AxvXes r» 
t?rttvo%xXXvov' effiotXis JV tc X^toy fjttiXev.^ 

95. MEAIXPAI. T<ȣj iirus iffjtriv<^iiTtv. ctj fjti* 
iy^ovffi XtTrlov XiTrveev, etj h ftiXt^etf, fiyovv, ^etXv 
tXfiVTt fiiXtr^, Ktr^tvoHoits. a oi >(ef,^7res rev arg/ivflt/, 
x^ot($HhiS trt. Tmti av Axkkv riw fjttv KXtXQ^Ttiv, ki~ 
flftveeihi Kctf elevi XfAS^<pev, rov oi K^rt^v, K^ot^sethi, 
xetf e/fl» 'iviu^f<pov. 

96. Ketf tyoi, <pyiTt, eijm t>i Tm^tvcf AXKtTTTrtf eto- 
nt(g. <pxos-xv, riuj ru^vrtiru B-tXi hiXav re AYTIKA. 
tM X».us, TTUS cwrmcf. Jij(n(, «jv »7»» fl«5r« rtis X^KtvJw 
i(j6^<A£». OASSA ^ evef^gt ofviti. AXi%xvSpos ^t <pti(nv 
« Muv^os, ort » fAtv <px<xrx ■csroKvXvtev t^i rlw Ki^x- '65 xlui, Kuf fjtxP^ov ye ifnnp^v^ei, rut n e^^Xfjtetv X<i(j- 
Kuv evluv, 70 iv etvrets fiiXeui <qioyfvXev t;^^. 

97. AgxdOSflf. l^Eths ^vlou «jyov^wJWf.J AJisas. •»*• 
f^ hv^a X}(s/-^7rH. <Pn(n yuf e &io^^X<^s, ert ruv 2 xf- 
Q*uv ts-iv iXxrti, zf^uKn, x^K<iLi%s, fktXtx eux, kou Xvx- 
fv>(ff,, ijv >(cf.XHai 3 (pi)iso^vv. 

98. HESn. HeiKitv KV^ius ro ^euveiv. 'ivruvju /V 7» 
xeifitv, ws Keu ymf^Hnolu, H fjttv eiis TrttKetv, *iJ\^ iv- 
(pfovx if^^Trey Xfjtx^ttf. re h ES XAAINAN, ttvri th 
ets re t^yoe^tS^etf •^Xouvxv, [^IliKU ro rets e'is, Ktt^et. 
Ojtv Kuf zre>(^s re x.i>(c/i,ff^ey (rurrtificf. ruv r^tx,*'v. II«- 
t(sv •m%u fis ^Xouvxv, xvrt rev Ktfu tftX, ivX venim 
^^^Xcuvxv.^ 

99. riEy\AAN. tUu fjtiXeuvXv. rluu yot^ rn mfj(e(,m 
Tfls i7ri(pxvetc*Ai «Tf up' cufjtoil^ fjttXxvivi, 7nXthufj(of.')(^.Xis- 
fiiv. vi ruv TnTj^Xv T>(^tvlu/, fjtiXcuvxv, vo^<pv^xv. rluj 
yfsv ris ffUf^os tTrKpxvetXv >ivi>(ff. h' 4 \ZJV^efjifiv ee4[.(oii» 
res fJtiXcuvnretf , vi7)^uij(cf,, «j zfiXt^vufJ(ff' >(cf.XaTty, Tif 
A(Pgo<ft[T*) eruf*tiZvKivetf <py,nv Ofjtn^os' MiXeuvire « J^i^elt 
)(c/iXev. 

100. SITT*. T^Tfl fjtiru^v r*is ifhs i7n<pmyi<n cs&i 
rets cuyeis' xvx^petre Xtto r>iq X^tiXoucUm £2A£. Ev- 
rottjju sA.9-»az«f /BoTKt(B-i, ets rtv xviryiHsru ralev 5 Xo^ev 
Kdf >(of.ruvm, J}J»» e^vv, ATE x«/ OTrev euf ^ fjt,vfTivuf. 

102. AnO. ATrer^t, <ptiTtv, UTre rtis ^ves, Kctf t(s>.rK 
rare re fjtt^es fioTKt^l rtjs IruXiou;, tvju re e^es ^xXXfes» 
mies XvxleXots KHfdfiey. tCj ATKXti-pnxhs ^{«e/**» ritle ^nn 
re vtuj >(0t,Xiffd/ioy ebxXX^ov. tst h eve/i^ e^as, tis XtXre- 
Xxs 7 tteifdfiey. xXt^et h ^xXXfov XtyevTi, ret Xdjti^i 
Kftev. fxXev yxg re >i^iVH$v. Kctf Ofttifes, KVfi^ru <px- 
Xti£/ieuvru Xtyi ru X^Hef.iye^tit.. re eS nfri, tTrtffyifAai" 
rtKus, xvrt rov tvrcttjj». KJiNAPOS. 2^}^ ro Kt^r» 
fi&4<pif*i, Ketf r^^X t^tv, «5 KUVHs, fiyovy ^exivXevs. 
[A».»f . K«v«g®-, Jjyvv a KQAes, Tm^ re Kt^Xrx ix,ft* 
Kuveethi-'] KINAI0A. H (ta^s ro KtvenBetf S^Trvfoff 
ytyav, ru^ix eis' rm^ re Ktvu, Kcej re cu%), re kcuu» 
A^as. Ktvctfju. Tare rtis cups ««•<» eve/icfi. rivts ^i 
rluj iVKiyy^ev XKiSiiTiv, cujev yx^ re w^uois. ocui yet^ 
tv Ktyyj(ri ro vug. o9"6v Ofityi^(^ revs Xtevreti eu%vet« 
(ptlTiv. 

105. nPAHITEAEYi;. Avlt rit etTretv JuvfAXrtey, Al- 
yi Tfl «vfl^ T» Tf^vtris, us t^XKHitv. ove J^ <pxTt ngj6" 
|mA«<j" Tflv fjtiv X^j^tert^ev, xv^s^xvloTretov' rov ot vtu- 
n^ev, xyxXfjtxroTroiey. ares hl Jjv t7n Avifjttirfttt t» fixrt- 
Xius, /Zsfet « ^Pktiv (S>ieKQjt\os, 

106. KYi2N «tlAOnOIMNIOS. E» t»i aro<^»ji <pt- 
Xuv XvXTfi(pii^otf, 9f Xv>(3v wiyi, «» itehifAt ru -nuto)!, 
a^ tXeujvetv Tmvru ru JtifiX. Xf}€rttf ro AIQKEIN, tTft 
ris xy^tvtiv KUf etifitv. 

109. ABAI. Ttrqen^s xetf revre ^X^tretf tv reis 
"Tm^ ifjttv Xv\ip^X<peis, eiev et^ctf, xvrt rts ^«uimi Kj Xk- 
/tyfr^ifffrtf. Kcu oteietf, tiyevv ^n^eu' kou xLfiu' tv rets xy^ 
yttots yXf i7reihitv rt >(ff.ruXit!p^i^, |j)g«v^» i%x».truf. n 
Tfl >(ef.rUXiKp^iy IV rots, xyfneis, xt,X Xiyeretf' ^X<pt\a4 
Kcu, tvri yuf ut\). kcu Xiyi xvlt rts [a^vcu. 

110. AinOAON. Ouru <pK(nv us o^rt ret euTrvXe» t Tu^tyfjtov. leg. Vat. r. 
5 Twre». leg. Vat, a. 4. z ajir«v. leg. Vat. 3. 
6 ^ffiXAt. leg. Vat. z. 4« 3 fjttWoi^uv. leg. Vat. 4. 
7 Mifjtfwvt leg. Vat» 5. 

Cc 4 uWfSoXfl». leg. Vat. ji 
Tnt^tft* l66 I D Y L L. 

"Tmfiii^t^eviu [M «f ufjiri^tu), isru kuj uf^etg egs^j^sre, 
viyav hiyttfiTt ths y^AotfA.tiLi%ii4, uvTt ns rtsi Jis^?»?, «5 
%f^nxy, ti^oyri? hiXavort. ro ai ^v, a*rt m tTnTToXv, 
t) OiVrt TH hi. 

112. AASTKEPKOS. Tui e;(j»<7»? ^miMi ws ev- 
£^f' TUi %)i^8(7Zti ov^ui TsroXvttt^Hi;, wAjjf «? t^i^v' x£p- 
HSi P^? "i 2^23*' «/ TfvhTm^ot^oi^oj t(g!^ ru tm^? eoc-s- 
g«M/. PArJZONTI. «VT< ra, reti ftcfui etvxXiyan. \ii- 
^Xeymnv ceurui' 0/ ««^»j9p««« « Kof^rui ^yxnv, ort 
AXKU» tv reui Mtxuvoi, ctfAmXtti h\Xovort, tti Tm^ttye- 
vofdfi^ )(cf.ru m /ist$i ftm-t^M/, Vj kuj i{y.TK Tmtmv toari- 
^v, '^ot^Myi ewrui. ttvrt ret^ TrofvOi^, vi TrofveiOiraf. 
AX^ui. Ttvii ^ra i{cf.ru ro i<m vonfojjov XifaTt, fitim ths 
tvS^Ui rovi ivy,Xt>(^i, xuf ^mrvy-hi, ot (potruvrtg ^^l^ 
itii vvKTOi, 7W T» MtKuvoi fot^l^ovTt, sjysv fK^Xoyovmv, 
ic^HiTi, hxovolt issr' eu/ra ^tviSfjiivot. ttXuTnj^t h tt}f^(r£ 
nsrni, o)i ymvisfyiSi kcij hXi^Hi. 

114. KAI rAP. K«/ « STEp©- i-m tk? eu/Tfii ivvetui 
0t)isvipfi, tfA<pa4vm TiSi •m^uivov'^, KUf TTvpeiLiovruf rov 
'K.ofx.atruv ou/tov )(gt,TU ili/j ^ ovku^ ^vnv. 

116. MEMNAS'. Ou fjHfivtKntj ori iyu 0% i-m^uivov, 
Kus iTV ytXm iKtva <Z!&(n^^fCivoi KUf tSK tt7ro^<^^yuv (raiB 
yt^ ^u/joirui «' <si&s) <ni h iXotfjtZtlvis, kuj tiTrris iKetvvn 
•nii (^u©-. A».ui. TUi tS!^ti^Yifji.ivui ifJttptlTeii 2^ rotPii/ 

filoMOt XlyUV. tS fJtifJLVVIffUi OTt Ct fTTi^MVOV >(ff.r iKitvliM 

B^tw, av h. SESAPilS XMf ^Xui /(gf.reKtvis Kj iauX^is ; 
y^Ol<PiTU\ TO (TtJUfUi, iV 71«, KUf (nyvj^ui. 

117. KiyKXi^ett Xi^TUi ro <mX<^t(B^uf, KUf xivH- 
&uf. fiftiTUi et f.inu<po^tKUi, utto tjjs tv rr, B-vpCi Kiy- 

ttXt^, £57 h »(9p«| fflhl^iSi, tfA,7n7rluv tii TO fA,t(n>V KUf 

'JsrzK^ruv tIi/j ^^v. ATisui. ■sroTtKiyKXi^iv. t!stS<nKt- 
liiS. ttxo fciTUtpo^ea ra KiyKXv isru t(si,XiSfji.lvis, tviot <r«- 
ezTTvyt^ Tisf-Xis^rtv, tt(p' ii K Xi%ii fjtirnviKru^. KtyKXi^eiv 
/fe, T6 rnv o(r(pvv xivftv <p«Cwi>. ucarip h Tm^ro y^u ysf- 

tW, iSTU KUi "Tm^ TO kXu, KIKXU, KUjf KtyxX©-. 

118. T^(piTU\ KM, Tfiv hrv. Titlo fJl.lv OV fJtlfJtVVI- 
fiuf' ori h Evf^pui azi heayorm h(rfi<iUanii 'tf.tH- 
^yu(rtv, otK^ttui i?riiUf/.ui. >i <z^ i fj^gi etymi, is f.t,ifx.- 
lir,fiu.f' riSTO et yivucrKu, ori o hctrrorrn irev hicmi (rt 

iTTVytH^iV, If^XuMlV. eTTip hlXot TO llfff^^/i^iv, UVTI TiS fiVTT- 

Tj KUf ilihi^i. xuf Ag/iietpuvtii' ZTi^i ruf TrXivpui, x«/ a 

120. i2 Mo^<ruv, Utto TH »uu rti euKvtTUf' XvTrttluj' 
vtKe/iUv ixi, viKUfiivoi vp^iifiuv. OYXI IIAPHSGEr. 
«» ivoncrui, « >(ciiTU, n YiS-UvJyii ; 

121. 1.KinsK eihi l3oTUvr,i Tmvr^ ti^i^TiS. ypuiu^ ^, 
TUi ytyjifUKViui, km |j)gfl«. o Xey^ ■aruXtv tsrOi rev 
AttKmot. u%iei h, ^)}<n, fj(ef.nsov UTTiX^etv «j tu fjtvri- 
fieiit, KUi rui y(^U4Ufx.ivui kos TmXcnui kcm %ripei4 
e-Ki^ui Ti/iseiv, ^■mp 1[A£i i^tt,tiv, uoruf ynp TmvnXui 
«t^^Yitiet 001. jfjtAsvTBfrf h (rKt?)^OK^ofA.fAVU. n risro (p>i(rt 
i(cf.TU ro i(rw vossfcivov. u-mX%iv Ti?isi, <pritn, rui TmXcutM 
*i%k^i Tov Tft/pis 0-ev, J5J5M4I Tiii zrvym o-ts. ro rtX^oti, 

^Ot^PiTUi KUf Ti)isHV, XVTt TOl/ Tl)ist, KM }(£7rli. [AotA- 
%V TU^iK (TKI^Ui -TmXotiUii UTTO f.tvrifi£^0i XvetTTT», Esj 

ii (TKiXi^u Tfl xoivus a-xt?i>oxpofjC(ivov,^ V. 112. 141. 

123. H KVKXotfXiv'^ /iolotviov tri votuhs, XtTrlefft- 

t^ev, OTTi^ X^lX&iV VOti -ZP©? p^fJtirXol. [K«/ ri KVxXUfit' 

voi ^ertivti irt TmvrtXui u^^^niii.} AAHNTA^ lioluf^i 
tires i» 3 IruXiOt' tXiytre isru kcm roTroi th tv K». 

124. IMEPA. n«A<s iv 'Z.tKiXitf. Kotf ■7nry>) tt^'' rii gi 
zrelot/AQi, efjtuvvfji.ui T»i Trrjyn >(y.XiSf/,ivei, tVTZw'}» h, rew 
zrerufA^v Xiy^. KPA0I. Tloretf/si xut «yT©' <?;%< Sv- 

125. nOP*YPOIS. BXvZ^eii, -Cz^-e oivis. ti^ 7fop(pv' 
giSi ei-DS' TiSTtrtv iti eivev fj(.iret%Xrf^trii, SIA. iorttvn m 
irtv, sj ttv^Xb^iU ofj^stot atXtv^, tv toh ■:roritf/£ii i%i(pe- 
fjtivoc. >(^TU h Tivui TU isrOi ron ■sreruf^ii ^vofB/JX 
li^isXec. 

1 26. SYBAPITIS. ntiyt, iv S/«eX<«e. ro h EMIN, 
u*ri ra ;j«te/tv ifAH. OP0PON. K«/ }(ff.TU to hs&s opjpey, 
fjtirx TTjj tatSi (sris^mui Xi^ru\, Ttw S^ tov ;^ovȴ 
fuvtiajy. 

127. TAN KAAIIIAA. T^i'^ xuf, rji jytXx/*^, 
nyisv, rlw v^tuv m xripef/,iXt i(ef,TU^va-ut . 5} u«n ns ili/t 
%vXtvov vS^tuv iv reti KriQ/,oii fiw^uf. xuf H tfiri, ^naiyt 
i^UfdjJV T*) wJg^flt ro ftov ttTTO TJjs xgjjvjjf n«eA< ttvrXiiazi. 

128. KTT. Kvliazi, us^X®-, xm ^v©-, ^fjiytt aa-ty^ 
ev» i7nvlf/$VTU\ «/ utyti. 

129. KOM. K»^p©. «3«j hv^a, KEONTAI ^> 

ttVTt TiS XWVTZtJ, >(9t^^«VTI«f. 

130. MEAITEIA. I.thi ^OTUvns yXvKtZ,iSffiK. 

131. KISSOS. triv fihi /ioruvrii tl>(fft,v%i^isi, Untvinf 
fohti, tv tTtfoii h feheKtocroi ^ucptTU^ tv f/,tp®' Xeyov, 
iTt h KUf uvTti Tuy Juf/,vm, yXvKuhs U4>%s tzo^'itfjiivrt'. 
<z^ Tu ^voirtt h Tuv T^yuf xof tey -Tmyuytt ^r^ 
atTU\. 

133. [12T. AnZovnt fjtt ttvo rttt utvi» *ett iat$s n 
xXtvXaK.^ 

134. EYMHAEYS. Avl* t«u Ef/M^>)3»j* 'tTt^os ewT©'» 
us ioiKiv, i^ufOfJOi uura. 

135. iiPEaA. Opej«j t« i^cletvu. tTti h, e ^Jijox 
Tti, o^iyuy ttJk; ^i^U ^tJlta-ty, e»^i%X Xiy(, tCyri Ttu 
lSh}(ef., 

136. KISSAS. Ki(x^ot, et^oi e^viy iCf/,iSa-is, t7ri'^jf/.fi'- 
TiKis, fJLtf/riXiS. «9*" "" yjvMxuv re kkxs-cjlv ^TmpuXUf/,' 
Kixvis, vmgoazv f/,ri yfvvus-uf, etT^oit^evTU\ rrs^s to •aoini. 
viSi, ucuri^ et7r^i7rti trt xttx-uv ca^s utjhven (piXoveixity, 
xuf iTToTmi crsiss xvvxvisi, iiru xm at trrioi if/,i, av h 
tkXmttu^i iett(cf^i (piXevei>(^i rn, km ovtrtQ/.i eiVM. ['£2- 
«xrep is hxMov rx XfiisavrUTU -Trfej tu ifAfAisazt, fg<^e;v, ov- 
TUi ovh at Tfoi Tisrov' Xfjtisni y*p «. 

137. 4>1AEX0HS. E<5 i}(^s xuf fj(,tns Tiss ^iXevi 
Xyoy, 1) (ptXavet>($i. 

138. S«; h Kofj(.XTU i(f vtxiiauvTt ^iJhf/t to tTmB-- 
X»y, xM av oi %jcrus eevDjv, hiXovori t>iv Ufj(,vthi, TMi 
yvfA(pMi, >(cf.Xov xpieii tf/st, Tca Mo^auyi, iv%s ■rfifjf^ov, 

141. *PIMASSEO. TewTEr; fjti^' Kh)yr,s a-xiprx, 
<pviruau Tois f/vKryipoi, xm tTTMpis imtru xyiXri ruv i%x- 
ym. Tt 0% <p^tj({^eos-ie, X7re rtt r\j^is ruy Myuv mof/.etlo.' 
"rrtTrttiiru^. XsytTUf ot risro xm iTTi rm 'iTrTruy. xcf,Xei\u.f 
h i^oTT^ evofi^Tvmiix, sj ^g/t^oree, 5 ^gif^Sftyf^* I luv.a^a, leg. Vat. 5. 2 Deeft xa«, quafi poftremum ixa&»)fev eflet interpretamentum locl Ariflophanei. Vat. 5. 

3 JixEXict. AiytratmeTi».f/.ei x«j stjj Wf£» t»v 2vg«j,v, leg. Vat. 2, [Scd vid, ad v, itx, kpa.J 4 «rpcff-A«Mg«v{iv. lee. Vat. 5. 
5 f ^'/^«ySi/v. leg. Vat. 3, *"- ^Tutiro^ I D Y L L. 

tlTn^hi i^iTU iSiixt' Tait?», /3|i)s>^K k. ux^pvyn, m ■micm 
ocyiXri' ynTrcitifB/jy) h « Ae|<j* rensloi ^p hxi emctf o n^i 
rn Trlxpf^ev rm euym. tt xv^iui h t»i Xi%i xi^-^nirct^ , 

vm (uyMi y-a>\ iTi^o^sxluy. 

142. KHm. A»7i t» xeu tyu trvv vfMn li^rei^Xam 
TK AflSxwv©', TD Si KAXAHii, t*o«A»i T» y «p>)^» -^^ 

TB fJtil^OV. 

144. ANY2AMAN. Ti«/ »<««» «AaJoei. ES OYPA- 
NON YMMIN AAEYMAI. Ek 'Z?b(;i^e^cci, (pyjciv, w 
tuyn xi^ovpi^ihi, y^piM Ki^o-cpo^ei, eif roy apM/ov ctvX' 

145. KEPOYXIAES. At K(pX7Uixif(mf. vi KiK^ryi- 
fj^M roi; xi^aiv, ' »j Ki^isp(^ihi «/' ovXec Ki^Hrti. i^aazti, 
xifnXKihi h., aj vzr^ rm Ki^Xruv iXKH^uf. [Tg;arwf 

p^tt^tTXf Ki^ii;^hi.'] 

147. AEYKITAS. O X^^HSi. TnTTVtyirtc^ ro evofi^ 
tCTO r)Ji A<^J(5T>JT®- rev r^oipv' ui ^g «Tra t» f^ia-®- 
fjkinr?ii, KM ohi o^r>]i' isru km elTro m Kiv>{Si XdjKf 
iiii. KOPYIITIAOS. O roii Kt^in wAjjtIwv, enre rou 
}($^7rlu 70 x«gj«l<^w. <J5Jf35 rev t^tcpv h rtile fricjv, tTH- 
T^t^vrit ruii €m\i x«/ reii Ki^n 2 rvTflovru. cpnnv av, 
« nvtc «Cttc ruv cuyuv oj^vFea, ^iv jj i(Ai >(^»,it^)i(mf 
TMi iVf/t^Mi rev cCfAvov, h tviKyimc ru AtCKmi, 0AA2^ 
ct, ccvrt m ^Xccm a-n ru mcCiX. 

149. IIAAIN. Em^tfi o^vav ^Xevev. TENOI- 
MAN. A»i' tctv /«>} at B-XX<m, ^eifjilw emrt Ko/^ru 
MiXavdioi, XM iisXtC^etlw ucari^ iKm&- vttv EvfiMcv, 
XU4 3 <btXotrtiS iv reti O^vos-tui otii$ti. [Tev mtg 'OfAn- 
fe» ^nn M.iXccf^eyi riv yxf hvXoi im iJi,vn9r,cui n»)«A«- E I A Y A A I O N 5-. 

I. [AAMOITAS KM AA4>NI2. Evctvnui ixi tisIo t« 
XlpfjiiVM AXK/nsf>viKU o^jrm^ri. Ev^^Jcc ynf htifs^ iTm- 
yiTM iTTi reii ^vnv' 1x4 h uXn^ujurinsv Xiyrui f/,iric 
T» «. Otev, « ^8 K Afyii '(^^if^tri /^yjii, sj *e<c®^ A- 
TToXt^uv. Avirccf ^i ixetve fjctv lisrtfQcclcii. 'Oiev, « ^e k 
Affii KM C>«<«^ A7ro».uv tef;^n' raro j» «ctto noivcv 
Xxf*txvofx.iv T» tf ^isnsXei.j 

2. APATE. t^i Tov A^ret rtv Tretnn^ rtv ru 
^Mvof^tc y^-^cwroc <piXev evrcc J^ttXiytrccf ©eo- 
Kpiro;, KTB^Povoi ^f viv cu/ru, ou xccf xXt^U^^^^v fxvt)- 
fjisvtiii, tvju <2jr©5 AytuvXxru rov MirvXi^VMOv wfjCiXi. 
[AJ!^*< ^t <pcC(nv <iaf$i rivx iru }($t,XiSf^ov.'\ A)isui, ei}(^i 
•nv u?fovofJi3v AfXrev etvM, t» (wyKi^^ovixi &ioKQ/.r^, 
* fjitfjivvmci KM iv roii &xXvnoii, Apxloi J\^ ru -Trzcvru 
(piXMrurti ct/vift tjjv». khvtm 01 d^vo eujipti oceivrti tv 
TliiKtXiOi, Axfj^strcci KM Ax^vii. u^isn el[' X[^<port pot m 
JloXv cpfifji,is kvkXutt^ rev t^uru rov tm FxXxreicc. h 
AtCfj{9i'^, elisi cui IloXv!pyif/3i XTToxfivcfdjuoi Xeyovi t(pn, 
m%o riSi \W ixeivis etfiifj^iSi. HS A 'O MEN. Hv ^t 
Tuv cc^ovruv '0 fjtiv, x^rt ^voxt^uv ro yfveiov' oi, •srXr,- 
gucrui ecuro TMi B-fi^iv. ti srvff^ e x^ri^viSi, nh 7m- VL I. 17. 167 

yuvinii. ai Ev^tTnhii' Tlv'fjef yivvtortf, ifjit^tvu^ et> 
ev7m "mtcmv ytvttv vrtTXti^ufjO^lw ^nuv. 

4. Mi<ns(7>ii lifxipcti, n tv fj(.t(rMrurcf rev ')f^is(, »» «f 
fj(,iis-ct4\eilot ris Jifisi, t) tv fxir(f nfjitpci4 rit ^g«t/j. [AXt.uf. 
Kxru ro ftiay^oQ*vov, tjjj iifttfxf oXrn Kcu/f,{3!,ruhitfe* 

iESJ. 

6. Cli tgst^s Tmfovru rvv KvxXuTm ^l^Xiy.retf. fj(,fi* 
Xeia-t /3«»ii/, ftijXoooXi, ea tpuru u-nuyi^ /itsXofj^ti, 

7. Av(n^uTU h eiTnv ctarov, vifisv fjtyi ethru tpoiv, •Tru^ 
^ea-ov isK nnrv^ifiv cttiryii. &is^ts (piin, S^lg. tU/j ivtona» 
Tuv JfifjLf,(cf,ruv KM TH yuXxxli^ zroXvTrXii^^iiew, rev 11«- 
Xv<pyif(s^ tS^vau^ctf Upev ttu^ t»i A/I»»i TxXxrtiat/i. <[»/- 
Xo\tvov h Te» Kvjyifiov i7ri6Vifjcift(mvrx, KUf ft?i ^ujjXf^et 
voriazt] ritM etilixf, etcXTrXXauj on TloXvtptifj^si r,fx rrn Tx- 
Xxmoif, AinOAON. T«» et^^px tvv ■aotf^x. uvn yua 
TH etTixtv zroij^x, }(y,ruj^r,9ixui ctTrlv MTroXov. iTti xccf 
i KVxXa-^ zrotfA.ljM riv, v tM KUf My*i ivtfjciv kvkXu-^, 
xctj OfA.ri^o(, MjjA' oVej tj xetf Mya. nui yevv rv, mtto- 
Xov Xv\i nt zroi/j^x eif/iTCtf. 

8. nO©OrHE0A. Kctf (tij ojuTviv y mtca-txiTriti. 

9. IIAAIN. Ketf TTuXtv ctuni riuj xvvx ^xJisi Tei$ 
f,tr,Xeii. TC yot^ itt, xvn ra xctf. y^xtpdctf xetf ci^, xoj 
Xiyi TC e^^oXiov Hru, nvti ;^fis ns h ^x<pisnv, txTttvisn 
h To t, ivx xvruvvfMX Tvy^vr\ hiKnKii, t« h e|ijf, 7^» 
xvvx fix».i, *i a-et TiiN OlflN EIIET^lI SKOnOS, 
rifisv 4 <pvXx%. 

10. BAY2AEI. At^T^ h » xvm vXttKri «j tij» Jx- 
Xxos-Xv /iXtTrovaK. ro ^tujt^eiv, t-m ruv a-xvXXKiur Xtyt- 

TCtf KVftUi, iTTt h TUV TtXHUV XUVUV, T« vXXKTetV Xi- 

pva-tv* a<it Tfl ^ccoToei ivrwjuju, xvn rov vXxxr4 As- 
ytretf. 

11. [<I>AI. 'H o-Ktec eujTtji iTrt T«y v^urei ilwiSTt' 5» 
vi;i(u Ttvof ^of^ivis iK TH ^g^efA,is cturyii iVM&nTti Tt) eCH$yi 

i^tlo TUV KVfJ(cfluV »ffV^t^0vluV.2 

12. T«£ h>(gi,Xx Kv/(c/,rx yiavp^ui «»«ogjtT?«jWfy*, hf 
xvvi ounhj tIm TxXXrtiXv iTn ns MytxXit T?t;^iSffuv. sj 
cujmv rlfJ TxXXTtitCv (pr,nv iTnT^i^isauv tiav^f xiviSfdfiou 

T» MylXXiS tli 75J» JuXXOS-XV if,t<pXVitilV, XCtf Uajjl^ IV 

X^rc7rTe(f hixvvciv oujrrn tUjj H2f<pl/J rnv JuXxosXv. 7» 
KAXAAZONTA, ecvn ns ri^isvrx, T^oTrci ovo/A^ro- 
Troiix. ri t^cf-y^XxZjsiv, re •^otpav tv xvfix <pifc/3/J0V nri nsi 
'(9'Ai^')>($'S" [ii&^)C^'i^^( ot iinv e't Ktf/,(^hi Xijci.] re h» 
EH' AiriAAOIO ©EOISAN, fj(,iTuvvfAixu5 xtto rr.s 
ytXnvr,i Ttii JuXXosYii, <a&i TxXxrttxv Tfi?rirecff xctf Xl- 
yi iTTUvu ouuTKv ruv xv/J(cfAuv ^Mvetv,. 

13. lixorri ivx fjcri tm tm? xvrifjCMS rri( ymthis, y,ftif 
75JJ TxXtCTtta(Ji, 'offjtria-yi, £7r<7n;^)je-»i tx rm JuX.Xos-rii if^- 
fjtsvtii, xof >(sfixfjcv\n To tvethi cujrm pw^* riyHtt *!Sf''^ 
t(k|«»j1, >(cfiua-7m^c(.ti^. 

15. Ot>($^v XTro ms oiKiicn <pvatus, ^Zi/g^ppftTtf* •cua 
Tfv<pi^ely,poi. €li XTro tjjs Kivcipcts ot TmTrTret. ^Mrctf 
p«g ot TmTrTrct rns Ktvx^aa. Xt^vf^ h oifjictf ^iretf, Ji^ 

T« >(^ftMi tOIXiVCtf, >(y.7rv^etjf Oi, etf KlKCUJftiVCtf VSTO Tit 

iiXiov 2^1^ rriv Ji^fJ<slnrx, n Xdl/>($rr,rX, ui tv tc^«. 

17. Kuf (pdOyi ai ^Xovert <piXievrcc, xm is ^iXtovrct, 
^iuxi, nyisv (^rni. tvrcu/Ju to tfi^j-nitfiv ««/TJjf, >ietj '/m- i AXXftjf, KtenXih;. leg. Vat, 3.4. 5. Confer Valckeijar. ad Phoeniff, Eurlpiil. v. 1157. pag. 399. 
2 wX)iTJsy/« leg. Vat, 3, 3 *(Ao(ti®'. leg, Vat. 4. 5. 4 fi/X«x(rc^<t. leg. Vat. j. fVfpP i68 I D Y L L. VI. l8. 46. ^uxi, nfnv «f TToJvv et}f(v •mt^ct^. 

18. Httteititot' y-c^ Trtcvl» tiCTTCV rrai, t) Ktvi, tv^i» 
ew. AX^us. Kj oTctv mioTTrvin m fx,fi (ptXetv cu/rtjv, -Tmvlx 
Hg.Xuv Ktvi, >^^'hx.v<rcM <n <rs?$i rov iowTiji i^um. »7 A 

M^li tAlTZilpCQ/lKUi »7C0 TUV TmiLoVTUV T» fiSlVCXiKTUi X%- 

^/Bjjov Z^eii^tKiov . tKetvat ^f oTctv zre^» zrotYnmvni ov 

eWJCUITlX^ iTffUi ViK>)S-Ct4 TOV Cf^lOV ZrCMKTOf», KiViiJt S10C4 

•nv »7re ^»fA;ji.r,i >^t%v, rov outu ^XTiXix ^cf.Xov^ev, 
A)r^Ui. Tpa,'\'cci TO %i<rcc4, ot Tm.Xcuot eAej^v. o(,7to ^vv 
T* y/j^cpei, TH KXiifi(^ TO |£«v, ^viTUi y^fx.f/.vj « Aatf- 
|dt/«f. ^tjvv nv XTm -y^f.if^tii iVTWjJu, Myi, tc Xt^vtv 

tlyocX(A^. h VHi' ^IUJXTCM *l TxXOtTilX KOCt TO XlBlVOV 

ecyaXu^, £ii rov cu/ryii ipuTU iTrtsarximS^ctf oi vzs^ig^e- 
>Jm) >(^,Xb.iii. H rAP. Ovlui ■srcXi.XKti u UcXvcpyjfti utt' 
ifula, TU fiit ivfJ{$^Cf)X, ivf4c>^<px qieuvevTa*' Ao f/,n ^ow- 
fJI^Xji « ifCf. a-n K TxXXTttX Xf^^ipn evTOi. to/«t«j ycg 
tfui, XTTcttxt^i tIw ItcMoieui Tuv ipuvim. 

20. Eth ra Axpt^ h, nyav f/,iTK rtv Ax<pvtv, » 
AxfJlstren XvitxXb-iiv, eu/rt rn ti^ixle, t7r^toif*tx^iTe. i 
yxp AxfJiStTXi tt^i, iii iK <S!&<ruzrii ra UeXvtpyif^sv tLu 
vtTrexS/iirtv rti Xoyn TrctHf^®'. re h ou/XvX».u, mjfteuvi 
reos-x^. 70 /5;©«<^<«^«* «f tv, ct*i9«.nsiTe tfstXev xet- 

hlV' TC CUIXK{HU X,OtA OUlXTnfJtTIU, Ui TO, KCU 01 fiiV TtTll- 

5*5 fiHirtKlcjJ euiiZx)isevTe <rujuTOvev. r» ivovofAcu, as re, 
€Cii/x«x».ofd/Joi (pui ui ifi^Tiev' koc* to XTm^vHfAoci, ui to, 
' ctva%x^ofAott rah t« it^xffio^ei. 

21. K«i yicf ahv Ui Mym tIm TxXXTtteui, vjj ta» 
TlXvX, yivt)(^ T8 zroifjtviov ifAViXonoXi, kcu ovk iXx^, f^ 
tov ifJiSv ivx Koti yXvKUJU c^JuXf/sv, ^' ts VMJ ^Xnru kou 
/3AEi|/<a Ji'oAi)5 ft» Trn ^um' t«t» y»f re a rtX^. 

23. THAEMOS. OwTflj im e T>iXifj(Si, e Tm^Ofinigi)» 
"Ev^vf/tihii, V) Evcivfi£ii.^&- y^Xnfiivci, oi fA^etvreirvvYi iKi- 
Itjtfs. vHi. a h fJici.v\ii e TviXif/Si, o nt XTtiVKTU fAgt 

fJ(^VTci'jOf/,iv(^, CtTnVKTCUCUJ aVf/<p0^V XVT «t)^ii KXTIfCV 

reii 'ioujTa vot4<n yef.TU.Xei7ret. AXt^ui. o fixvTii h o T>}- 
^f/<95 ^xJp^ ««^g^*v, nyav ftxvr^fliofAivei, EX0PA «^ 
^EPOITO* «<VT< TH, iviyy-Ui nis^i rev 'iot^fla etH^v, 07ru{ 
itti iou/ra iKyoveti ^vXx%y\ cwrx' i[Acf.vTdj<ru,Te ^g ouj- 
ru, T» TleXvftifjtif ^iXevov, kvkXuth, iv rwv O^vos-ius 
^tfuv UTmpTtKmS^oti e7ru7ry,i. ccauri^ re, tptXoi iviort ftlv 
^iyjerwi im ra ^iXavl®-, iyiert h e?r< ra <ptXaf/,iva' aru 

KUj r» ip^^pOi, TO IVXVTIOV eCCJTU, iVIOTi f/,iV Xiyrott iTTl 

xa i^Jut^evrei, ivtcn h im ra XTiyi^JyiiJtiva. >f^Jc Xifi'^ 

tVTOUjJu TO ipcJfX. 

25. AXt\X Koti iyu «j ipulx eiiytpuv ouutIuj a <ss^<r- 
%iXi7ru i\im^hi, y^ x^Lvj vvx (ptif/,t ywjcuncf. i^^V n 
h UKa(m<rvt, C,r,Xov/7ri f/,i, u Hcotocv, Kctt S^ffetloot' im 
Juv fj{c/:,TOi K0I4 ;j«p«5 ivrou/Ju vi iTriKXm. 

28. Tfl» ci^^ev T» fj(,vu7rei Yu?pccT6i SX^<ri)itsi. ct?p^ 
h tii zroXifJttoi Toii fiatriv' orccv yx^ ^KVuinv oujrcvi, 
•<s-g«» zroiaTt, Kccjt Tti^tv ■aoD\lu/ ohv f/,iTOC ^oni iv reii 

moiOli }{^TCCXt7rT!VT<M TOV Vef/QV . ff.i\tt,<peQyCKUi ovv ^ticriv 

©eaxg/ST©- t{<jj TDC,XccTtt«.v o/rgft», kom ^of/ouncv «g;^<vj 
«rfoj T« ccvT^ Kdu rct/i zi-etfjtvxf ra JHvKXuTrci. 

I awiSoXfjv, leg, Vat. 3. 1 Proo, a<fa. leg, Vat. I. 

4 /^%S' "^" ♦'■^- Deeft, Vat. 3. j Defunt ifta, Vat, 2g. 21 rA. A«w^ T9 fmulite, «yw tmmlx tv\ jcvu 

mfoiv, KOU f/,fl uXXKTltV. 

30. PYrXOS EXOI2A. H kvuv hiXeven. EKNYZA- 
TO. iimtvi, KMjf t{c/,Ti%i7nvi, T» 'itifj(cfi t^a<m eu/Xf/,i<rBv 

TUV tCj^UV OU/Tfli. KVvZ.n^ f/Si Xi^fTUi K TUV KU/JUV Xn]- 

f/3i uXxKti. I2XIA h, 7BS xjzs^e rlt/u cF^puo i| 'i>(^T(om 
ruv f/,i^uv of». i> eli iyKSiTUJ^ t» 'ttfcv citv. t^aat h tk 

TOlOtJj'^ OfZe TtC XifofjOfiX tC^X, >y<A071}7Kf TtVOK, Hi «J Uj 

Kt<pxXctf Tuv fjtti^uv ctffns^ov'^. ctf h $(^iXeTt)Trg oujretf k- 
yXiilx Xi^vlctf, KOI4 y^rvXott, ■mi^ t*iv ngtXoTtnu. tb h 

PYrXOS )(^TK^}!<ilKUi ITTl Ttti KVVOi VUJJ Xiytldf . KVQ/IU{ 

ycf i7n ogviuv. AX^Ui, 'fii Xtytlcu i7n c/ujJfUTruv, 'wyyfis 
Kvvuv, fXf.t^oi ivn O^ViUV. 

32. ArrEAON. M^vvetv i^, t» KXiTrVTovlx nvx ht- 
Kvvetv, n ^XjsvTK, »j TotovTe n Ts-otavrx, kcu fxtjvvTtis 
'iTn Tovruv. f/,tivvtiv kou t» crtifjiotiviiv ti^rXui, kcu l^Xav, 
etev, Ttii tis^mi^i K^uyfJ^Si ^tf/tuvx fitjvvi. xy^Xlsi h 
Tii Xcyai Tivoi <rst$i rtvx, r.yow 2^)(Sf/.i^i. Kctf xyytX- 
X9tv, TV x^ 'ioujTcv nvx Xiyetv <i§s* nv®', kou xyytX^ 
tyn raruv. Xty4 h, ims h cujn) o^um f/,i tcujtk ■aei- 
tivTU, Tnfi-^i xyftXev rev XTmyyeXailx f/st <7rti7rei n <e§et 
eujTtii. 

32. KAAS£2. KA««>, ^e f/,iXb.uv KXam, -Tm^ t9is 
HStveti ti ^tiai. ei zfoifiizit^ h KXvii<rw Xtyevcn, ^^^Xvtri 
T>ii oi^B-eyfa, kcu T^CTrri t» t «5 jj» «tk Tfo!T*i rev ti 05 
«, Kcu <jrio<r^x^ei^ev ra turx, 3 kX^ou, xou xXif<m 
AuQ/KUi. S))Ki h Kctf KXtjit^u etvetf Tm^ euiTen, %7ri t»» 
Toy T» ayif/,ouvc[^a' x(p' a f/tXsuv AuQ/KUi, KXi{i%u. xetf 
i^cTryi T« jj «f X, Kou <at9oy^^ofAiva ra iutu, xXct^u. 
t(,<p' a Kcu kXx% I» xXeii. 

33, [STOP. H 2^i(s^ii<niv ifj(gt, >j y)iy,(nx (/$1 yum 
«v«/.] NASil. Tj)5 IfiKiXieK ohXeveTt. xeu y»f evx t^ 
ui Xtycvajv eiahi cu%fev, nycvv Xo^tifn$v' evrui yep «aj^ 
eXiya px»Ajjvjj5 aatji, «j tIw JuXxos-cu/ «oAewo», xeu tv- 
f/Sf<Ptt f/.iv if/st TX ^eix. X7TP )(3iva To ifASt. tvfJts^^P®- 
h '0 iti e^JztXfjt®'. 

37. KEKPITAI. O/ y»^ f/sve(pJ»XfJ(St >(^7K ^t/«i» 
teii ev f^sve^JuXf/sts Xf/sf(pet hn(svajv' a)i^ 'of/stui ytCf 
K£^vaa-iv Xfjt,<pelifci ras eu/of/siai Th/ <pva-iv. OAONTQN. 
T*;» h eiivTuv » X^t^sTris Xd/ns'^^ ihixvvro TLXftttt 
XtB-a. n«g/i«e ^g e?j Xtjoi Xtvxti, 

39. Ivx h f/,ti fixa-)(giv%i, TQM eii rev tf/sv iTrrvavt 
i(SX7rtv. za-otaat yxf xcu 4 fjtt^t ra vuv fistXtfU revre etf 
ywjoukii, ro vtfji^tatirev tKr§i7rsf3/jetf. Ktt^ifist^i' Aett- 
ftuv, Tti nsXTrvia-tv iTn^rn/aTi yjvcuxii. 

40. TAYT4- Hycvv, re zim/eiv t7ri hsXttov t^J^^i 
tTcietv f/,1 i7ri Tta fjtti ^XT>(cf,tvtt^eti. Ken/rlxQ/ti h ovef(st 
xvftev' ti Tm^ rev >(^ev t<ru)i TnTravTitj, xou yng, tt yi- 
gcvrii e\vjvf/st eio-iv' sj ^zn rm Tmqcf, Au^tdja-i nf/,Uf^v,s 
KoT?»f . viaKv h Tifistv^iui Ji/^TCfH Kerlu, xeu Evfv- 
Jff/ti, ui inf,ttjaecv H^XKethtf, S^lcf. re avv}uvtaw.S'etf ecv- 
Toii, ><cf,ru tU/j eii TliXeTrvvvticn» x^t%tv, S ui el itSe^ Iv- 
TTz^xlov XTrcpcuvaoi. 

41. innOK. Ovcfjicf, Kv^iev, 7] evef{fft roTra. 

46. NIKH. Evi>(^ fiiv a^ KTie^oi, i%M h tiT^tii Xf^- 
(pert^ei i^vevTt, 

u 3 iiA*|(w, a^», hn.l.Uit leg. Vat, I. Sed vid, iafr. 

E I A Y A- I D Y L L. VII. I. 6. 169 E I A Y A A 1 O N ^'. 
I. XPONOS T« trvf^TmpiK-nnofB/Joy t*i (w^ai th i(^Tfjt.H 

f^t^Ol XMf Ctj rtt iVtCU/T6U UgUJl. »1' ;j;f«»«>> aTTBTT ej<i> x«/ 

EvK^ilog, auj Tf/Iaj «•«« »jft<» AjWM«5^, EIPnOMES, miti 
vov CC7n^^f/.tB-X. [«j T«» AAsvm, «x Tijf 7n»A6&i?.] Tfl £p- 
OT<» >cfg/t<yj £7n e^e^j, Ktif o-KtoXnKMi, Kcut 'nf(ut oiTroahf 
i^uui MyfTit\. >{ff.TU'^vi^KWi i)i kch tm ruv vMji<jt^o¥ 

KM MeorovS^i Zro^^jOfOfJOIV' VVV JV iTri TH /3«cA^o» ^ Xl[i- 

•mf. AAENTA. AAdOj « J^^j ti)? K«, 2 «7-^; y^XHfx.i- 
voi xvo Tive; AXivloi, >j TeTrej £» K» kt«j ovof^^ofjLiv&- 
0CTFO AA8»t» T<v»f /3««nAf<wj' 6fj ^ AAdvs *;«/ we7K|tt®- 
2<x(A<ee<. 

3. ©AAT2IA, lofTK t» steA»» tii AnjWsiTe/t jitSTK tj)» 
trv'y)(^fx.id'ttv rwv >(^f7ruv. OfAn^^' &xX.vinx yyvu xhMtji. 
KAI «I>PA2IAAM02. To <h5 £|»j. t»i A))e< ^j eI^;^« 

5»A!/07#{ ^^aJOhfA^ K AvTJjJ^JJJ, ^t/O TtKVX AVKM- 

4- AYKfiriEOS. r^«^£Trtf ;«e« AvKUTnui, 2^1^ tov 
u fiiycXit, oTrtp AioXiKUi <7St97rKfo^ujuiTXi. imi^ oi Aio- 
?^eii A^ilis^^i, KOH nviXivi, Ket4 jixAXiVi, jix^VTtvtai 
Myaajv' of^iui koh to AvKoiTnvi. jti^ rifio « ruv «j ui 

yl^JIKYI Tttlf aUTOli IZSt^TmfO^VUJiTClf . 

5. XAI2N. Xxov Xi^Tcu t» x^mJov ttu^ Axki^cu- 

fASVIOIi. X^^OV 01 KCt^ TO iVy.Vii, Yi TO *^pf!,IOV' J^ Ve*f 

'niitT^. « n «s"<» «4^5»» ««To t*'» £t< ovtai» x^^iuv 

tC^%!V TUV XTTO TJJJ KAt/r/«« Tf, XCC4 Cti/TH TOV XXXkU- 
fCi, HTOt «« TV Xyxjov iKCiVO' ttyHV 0^Xa7^,UOi, K0t4 

c Avnyf^jyii, xctf initipt^^fov^epxvcci, thto jiovXmci Hyniv o 

0£OXg/{T©-, 0T< XTTO T» Xf^C<4i{ Xyx^iS ^VHi TTJf KXvJlfii 

T^J j2X(riXit>S7ii Tuv Kuuv, Koct th Tmiha coutyh th XxX- 
Kuvoi, }{cf.Ttiy^vrt*\ <i?^xinS)u,{j(3i kuj o AvTiytvYn. ovrot 

f^VOI XTTO TTKvluv TUV i^gCTti^^ fB^ UV i% CUJTUV €t<nv xyitjoi, 

\_>{^Ju7nf] KUjf 01 i^sfSpvoi ouuTuv. jjy A « KAt;7J»«, J\j{x- 
TJjp MfpoTef, yxfjtiijiiffx ot "Ev^vttvXu Tai fixanXi tuv 
Kuuv, lytvvYin Ttv XxXkuvx, tb» Tiw ^xciXeia* tuv 
Kuuv S^l^a^^xfiojjov. t^ EvpvTrvXn oi kcm KXvnsui iys- 

^tiTiX^, 0T< aTO; HtnV 01 £7n T-/JJ H^KXiHi 'SroXtOfKIOti, 77J» 

Ku )(cf.TViK7i(mv\ii, Kctj -^ssrDhhlfBjJoi tLiu AyifjcriTfct^/, xgA' 

«V it^l^OV 'Z^rti ^*)TiSTO4 Tiw )(^^luj' ^' vr,FU iTn^MfAYlcmi 

€)ioK^iToi, icpiXiu')» ^fxinahtfjt,m. A)j^ui. Em inf £cS"Ae». 
ttTi xyxjov evTtj «eTro xyxjuv, riToi, ivytvuv tuv Xf^io- 

TttTUV ( TifTD yX^ OU/jXTUJ T6, T«» iTXVuhv) ^g.TW^- 
IpfJOl' XTTO Tt TIJJ KXVTlOti Xl^, KCtf CUJTH TH XxXKUtOi, 

ij tIjj irriyluj tIuj BH(jiyct*, 9j Bn^etcci/ [p^x^iTc^ yxf KUf 
itTUi) ii Tii, cpxo-iv, HTUi uvof{^S-if, D^ TS TmfXTcXvi- 
tne» Hvat4 Tov 2 Trofov a^» 'f<(, fxvKTtifi ^o®-. EK IIOAGS 
ANTEN. eu/Ti Tev xvx^hx^ctj tTroii. i{ci.Xui ifHaDCf^^^ 
mTttc To yovv. ctuloi yx^, ^xrii, iTnhifiyitrzci tu tottu 
tVjj iKft}^iv TYji Trriyrii TttvTr,i eifyxouTO. «w ^X^svuj 

iMi^fltMTU «f ^TOTre» 'iCWTH ff^TKS-KdJXrtti . «§««» CttjloV T*i TTtreci, e')j» 4 7r>!yt) p^, xom Xtt» tk o-oS®« tu/TH tfrttn- 

ffV CWtIuJ titX^h^Uf. 

6. Oti X««Ax*i» i^Xs-iXivof Tut KuMv, tv^Jvi tv rtft 
TOJT» T>jf Ku >) WTjj^ f^t) dsCjrr^ov Hazx., »if vtuj o &iok^i- 
TOf fA,ifA.vi^et4, tvfijyi /k «Twf. at/tiyftxjyt ru ^XTiXi Trot- 
gje T<»of T«» «Ztfet Twtim etivuv, ot< 'vhnroi e TOTrof £x«- 
»©- tvObf^v^i . xct4 /ixtriXivi cuntTriiUTyiTUi ru t»x«, 
»jt;T»gj^fft» ooa «7i/»£T«»£ «sjf^f Titjj rev «;J«t®- iKfr,\ir, 
t*T6 «» ^Ao* T», of sx zrohi cuivt x^xvu*' ori o XofA- 
Kuv, S^^ ruv eiKHuv zroaav KUf Jt*^ OM'E;r<$7KO-4#ej >)»t/<n'», 
»;y8f» t^TetfyxoBiTV xut ngtTuf%)at tjj» Kfrivlw. tv ot, ^ 
y ivifHaufBjJ®- tfir^tx. ^vv, thto £5j». ot< oturoi o XkA- 
Kuv, is^ o^oiuolutj iiv.fa/j<^, «X^x, euru eiriTttv, ff^fi- 
"^JUi To yovv KUf i(y,Xui iS^Xrou; Kouf fvi^i^ui tovto Tr\ m- 
^U. Tv| tm^i T»i Kfr,vi\, oujTo^etfi TXTt7r^%XTo rltu rott 
va^ciioi iKfri^iv. Bnfeicui A, otj Xtto ki^xXih /3o®- tx, 
Xi^is TrtTTOirifafJvji thxi ro vJ^j^ tKfetv, isru th XxXkuv^ 
fjt7l^,vr,awfvjjii Tt Koti nof.%i.trKivxau.v\(^ . ri Bif^ax »j ?r»- 
At/pp»f, oiS^Te T» /3» iTn^^iiKis fjfs^in, Kctf Tjf pe«* fia/mts 
yxf KUf /3»^Vef, fA,iyoti ttuh' Of/,yifoi, oM vvv finfxtt. 
Nit(^vuf S\ Kuoi ■cisrtfA.vijfHciiliZuv Bvpfiv tIuj k^yivIuj «(jt- 
A^. avfA,Zyivuf yxf (prioi* «| ouj\ofj(3f.Tit kou ouj\o^vui, /3o»« 
fiii Trv.fXTrXririov ftvuf rov tvttov, t% is tIuj KfrsvLu txpX- 
y^ivujf XxXk.uv tTfoiritnv. XXb.ot ot ^xiriv, 'on o X»eAx<v» 
euiS^eiouirti iT>iatv eti rov rvTrev, tv u ro vauf tvfijyi, xetf 
£x ris TFohi ra oui^iu*\oi tb vah^ i%rif^o. KXf veisa-t t» 
'oi tK jyeo®" euiviv, t) xvvtn x^voif, iv y ivifuaviiapoi •m- 

1%C(. T5*V, OTt XxXy.UV iK TiS TSroObi TiS Otili^let*T0i riVVTE 

tIuj K^rivl/ju BiSfeitui, iv xou i(^Xui Koot l7rii-yi/nsvui iviettm 
trzifB/JOi re j9/t/ rev eui^piet^loi tv t>i 'xiTf cc, t^ iZS&i t>i 
xfyivYi' « J^ TisrsiSTU ve/ia-c-ii, voyiOTJt^ oCpHXeti xou Bevfetctv 
K^yjvluj, tVjj TreXvffisv, Kots zreXv^vfn^vX. eia-t ot 5 t<ȣ5 
«< TO IK TToOOi 'ivorioziv, TO l%u TJjf TnTmr^^rii 'ohbv, Ae- 
•^^ii «T< ii mjyyi, irsbt *ii o Aejjf, ovk Iuj r(a.% Trltju ht- 
fj^Sa-iaiJ 'o^ev, x?is.' tK\(^. Bot/ppp<»eM'. ^xipirvm yx^ xeu 
iSTUi, Kfyjvyi *i Bvffiva rrn Ka». KUf <t?tXviTK.i' tixos-xr» 
^ iv /sj^^^a-t ^ fjttXXfj.7nr€eio Bog<»»jf . Uii^^^uf J^ « 
Kai©- ■j!sref^yr,f(^iC,uv <priTi, Bnffivx Trrjyy) iv t>i mjo-a» E5Jr, 
« TO x!p UYiSi xuf rriXi /3oof p<»< 7JWg«5TA>j(r<of, ti isj pe- 
nau. iK TTiT^ cti 2^. ISeoi Ki(pxXyii. EKIIOAOS. Ht« 
rti^ui, Yj e|« T)jf 7r£7r«l>j^>)f 'eois. oi A ^o«ir<» fKHat 
t^l^VCCi XvS^lXVi^, X0t4 tK T8 areJVf iK^li^Xt TO vJhjp, 
^te Kcu f^jj, iv y tvl^enrKfjtivei Tnrfcc 2^vv, v, amshxius 
}(oflr,^Tiat tI/ju Kfrivl/M, Kct4 if^eii tpxfjtiv tx kto^ o<e» £i>- 
'^ui. et fjtyj fj.iTK<po^iKUi etkIe to tx tto^^, vifisv, i\ tS^u- 
<pisi, KcM ryji tsr^r.i -czn^^atui, KUf yxf Ofiyif&- rti 
tt^lulcf.TU Tuv eps/» fjti^Yi, vetxlov (pna-i zrtoa. ro hi tv y' 
tYi^eiaufJ.iy»i, crjyiKh^f($v. Tmvn rm ai>if^cf.n ru vir^ct, 
ivi^eihft.iv<b- o^» ^iTU\. AXsui, Ex ■isro^j cuiviv. yijsiuj, 
IK /ix^isi r) Mp' tj-^nXfs. Trzoii ^^ ru. wXnaix^evrti th 
yv) Tfti» ofuv' t) y{ovouui 'rs^a-itcf.^aXi ty Tnr^x. 7J»£f oi 
(pxaiv, 'on ei ^vUTriSi oevtxyaylii, t» fttv ^vv tfethvn Tvt 
yy,- Tu oi in^ca zroh n c->(£f.7rrtfafiov iKXXficXHsat ^ffcfk, 
Kcti oTriazo oouruv otu^isvTct\. isrui isv xuf isr^ fvtpeiax- 
f^i^ zriTicc pvv, T*i a-ujuiffetcf. rov 'trifev zrehi, "ni* x^ij- 
vUiu t7reir,ct. , . . j 'ora^tiXn^^aiJ.p, leg, V?t. 3. 2 'Oula;? 0V0jU<t((i|i*EV©'. leg. Vat. 3. Vid. paulo infer. 

4f Tj-rroY, leg. Vat. 3, 5 oiTfVEji leg, Vat, 3. 6 atXa.fj.Trtl^w. leg, V»t. 3, 

Dd 5 ToTTsv. leg. Vat2. 
7. TAI. Ijro I D Y L L. 

7. TA I. At h Tm^ cwrlw tLu wtjj^j» euyH^ei Kctf 
vrriMcti iva-x,iov xXa-^ iTreievv, K3y,uaTi^ k«/ JtcJi^evavn 
4pvX^ei5, vfyiiv oebTiicM Hau^. KKHjptj oci ivi JriXvKev. et4- 

.^ffOi St IViOTt fXiV iTTt et^TlViKH, iVIOTt ^ iTI ^^XV^SV 

X»Cf*Zti)iilc(f. *i h IIAPA ivntvju, zrXr,nel*iiu ^Xai. K.A- 
THPE«)EES A, c-Kicjhii. 

10. Ketf HTm tIuu jMotiv ^ivefjiiy, tuHi rev, t» fyi.i(nv 
TJ)f ocev, fA,ir>j yoc^ Hffivev' fX,iazt,TVi, zix^ 7seinrec4i. 
BPAZIAA. 0< yg^^oms 2>l^ ra ^, ec/necfnuviS(nv, iyt- 
»87» yxf B^aid)ec{ AetKm ro yive?, St ^^tidiXeCi K«©-. 
« AeiKi^ettf/SVioi h B^Xin^ecs a 1 JuTpiiTtc^ iv Ku, xhs iv 
AfACpimXi. 

11. K«/ Tivtt cwveSiTluj EYPOME2, euili ris i^ofAiv, 
tw^oc fjciiTH(3v ecytjov, KYAiiNIKON. ryn-n Kftni»(o'/. 
KvJhv p«p voXii r/ii K^nlm, xtto KvJhivo? E^fjcev, Kcif 
A)(cf,)isih';. Tcoci OfXA^. Ev h K^vmi fAi^Xnrt^ii, iv 
ii, Kvibvii. 

13. AinOAOS. Hv h, 70 t7n]>}^^uy^ h.XeveTj, ecf 
mXei, itK eu) ot m ewnv ^yveiKnv toltv, iTti i^o^'i Kecf 
Xzs^tfoxyisevleti eci7re>i.ci) affsiu^Oi 9}v. 

15. AA2IOIO. Avli rev rtifi^ffafxivn ivmvjK, evx, 
ti*lt ra ^noi. iceu ecii iTTi t*tj< rov tn^ftecivofOfev oipeiXi 

'JV XXtTlOV XXfjCvXVi^. 

16. KNAKON. Tiyfiv ^ecvjov, n X^i{$v. Xiv>{sv fAiv 
UTTo la ti^^Tra, ^ccfjnv JV, xtto ns xv^m. A^<wf. jj tm 
« fiCiv KVKh^ ccvrev fciXed, tb aS carifysf, A<*0>yy rm Kvt', 
itii. 'Totartv i^ Kctj ro ra KviKa xvjoi. jj •yx^ov, jj 2 Tirvj- 
cv. NEAS. Avli rev, rtstSf^otra ■srirvcci Tirviav. eiujua-t 
yet^ 01 rv^OTTOiavni XTrepiK. ^i^of^KT^e/v, f<,7roaaroyyiZ,Hi 
Ttci J^tpod ecuruv, iv oii oi^f,(^nveii H;j{cf,a-i 'Z?re<o£oA>jv^. 
TAMI20S, h yi zirirvx ei^rirsc\, Trzt^ rv Juf/ci^eiv, i<n 
vsvKvovv ro ^Xcc 3 "ti^SA occ/rt ?fi^efAivov. »j -ttu^ ro rec- 
f/cetuv 4 xlia^ J^ r^ ;^-tia-iv. 

17. Ilie/Ha-^iy}^TO h rea rtj^tatv eeurev •7ruXeci(^ 
vrtTrXoiy rEPilN. >! fjitru^pe^ xxe rm iXiKit/v, y^div, 
'Z^iZxXev ificicltev, i?t TruXcuev. 

18. HAAKEPIi. UXxr^. zrXxnsv yicf ro zrXXrv. 
^X^irWi h fcccf zrXoKi^ca, u«r\ ra TrtTriXiyfO^cf' yru^X 
TJ}» ■aXoKlju, KiM rl/j wcpjjy. POIKAN. Kxf^TrvXm h «- 
ytv XTTo xy^iXocia ev rv\ h%icf. ^ie/, \x%hv, ij 'feTruXof. 
KOPTNH h Kccf \e7ruX0v ro chjIo. 

19. ATPEMA2. Kecf tiav;^i f/31 «tit yiXtav. *i 2E- 
SAPn.S, uvli T« yi^if^ iyiXcf, ^i^mui ru. p^iXn, Kctf 
fietSitiv. aKin h Ki;^yiru\ in Xi.%i. 

20. rEAJiS. FiXui h iiTrliro t» ^iXai ctura. 

21. EIMIXIAA. 0< f/Civ eu^rov <pxa-i GiOKfilov, )(^% 
2<u/^«SW »)v II®', « Jts^S* e-if^Si l». «i h irifov rtvx ruv 
CVV OUiru, KUf a &iOKffloV, C^ t«, 'Zifti^^^ce, fAlV i^urti 
ITiTrrufov. (pXa-t h rev reiiilev Xiro 7rur%ta kX-4)vivuj 2«- 
uiyt^a ra WifiKXiai ruv Of^fyCivtm, ei rtvn zroXtreteK 
•nuM Kai»<f rtrv^)(cf,a-if, A^ui. Xtf/,t;^0tt. eta-t ^e Kcct 
frur^uvvfjttf^gt, aru^i XTru^X^XKTUi Xi^fiivx kcu fm ruf 
ifuv, Ui icuf ivrt ruv Trurt^uv' ucan^ ©saxpr©" Yif,ti- 
^hi, tjoi uv, 'Zif/.i^^v iut/rov evof^Z^i Truriuvvf/ciKUi. 
xeC4 Aa-icXnTnxhiiv rev I.Xfitov vetyirlu/, 'ZiKiXt^f xuf 
MUTOf i(ffiXi, -Trute^ rtvoi litKiXielci Xip^ha rv[^v«vnc. t ttSttmkt. leg. Vat. 3. 
jj Wfcj.eycy.Jeg. Vat. 3. a «■uffov. leg. Vat. 3. 
6 «•tfio-rijv. legi Vat, 3, VII. 7. 31. 

xTisX KUt iv rai eth/Xtstio ru arui XlpfAiv», euvoXtxif xetf 
zroiijciviKU, KcM rov Evfty.aniv tjov ovru ra Kfxrte)*, K^x- 
nabi x^Xi Kccf euTiov. 01 h Xi^^vla Zif/,t;^^^v Xiy.^uf 
rev QioK^irov 3^ ro ftvui a-tf/sv, >(tf,KUi Xiyaa-t. ME- 
2AMEPI0N. Kxru ro fjcitnv rr,; tifjciooa tXKea rai are- 
^«?, xPit ra w«^st^K. «< yxf ^.^^ovra, iXf(svlii Tovi 
zrehii (ix^^aa-iv. 

2 2. ANIKA. Oaroli Keci imv^oi, » i(Sivwi XipfAlv^ 

^Xu^OOBCVfX, iTTl TOIi iPfXyffSti Tlftf/^' ttfOtVIKUi OltV- 

p®-. Xiy(ru\ Kocf JnXvKUi jj auv^x. (pna-t oi A^t^rtXns 
as^i rev t^uov rovrov, ort ^y,^ettvef/>ivov «s t^tv f/i>trt> 
titiX^iru^. 

23. EniTYMBIAIOI. Ai iiri rri ie/i(pxXn rof rvft^o* 
^i^aau^ T» TTWZfej ecoluv. KOPYAAAIAES tvruvju «» 
ohi opvia' Xi^pvrzc^ oi i7nrviA«ieioi, ori ru<poti Ui tm- 
TToXv tv^etTfitaa-iv. « h i(SfvheXi^i ru <^a'^i» vinazti, 
>(S^v^Xihi fciv Xipvruj, Si^ ro i^s^va-iv ieiKtittf ro tm 
rrii Ki(pxXy,i ecfluv xvx^Yifj(cf,' i7rirvf/,Zt^et 08, ot< aa4 
rvfjcZov ro rotalov x/X^yif/^ iTri Ki^xXni i^^^aa-i. ^ifiru\ « 
Kui i7rt raluv iic^ix roiouyl*i' on (jsrfi? ra ^t^ ih// y»fv, 
yi^^vxa-iv eculccf. avvtoyi ot zrert xvluv rev S mtrtfX ^- 
v«v, Kccf yvii fjcn aaiii, tnxtpyi \sz!ri^ rm i(9fv(pyii t» i^ft 
J9V»" i^to Kcu iTrirvfivio^toi 'i7nKX>iJ*iauv, A)isui. Evtlvf/,- 
vi^ot, » ort roii rulpoii ivoixr^toaatv, jj etoi rvf/.^ey nrt 
TJjs Ki^xXyji ^i^aeriv' n rru^ ro rv^u, tpXepei^i ^m 
eta-i. HAAINONTAI. PfjttSev^, [yzao rr,i ttXm^ sr^i^- 
vuf/iveu iff)i(pov'^, of/Ui KUf icvluf yi^ifiaa-iv. 

24. H f^t ivu;^xv KtKXyifJ^©' cartSO^efi, jj tTri Xnviv 
nvoi XTTo ruv zrtXiiuf [B^fua-Keti, tivrt rev^ oi^i^Z^'' '<" 
yx^ KiKXyifjcivoi careSUoaa-iv . tTrt St ruf ^fx^vvovlm 7tu- 
^off/,ix' oi Tti iTrt oetTrvov jsAjj^/j «^t ^iX^fttft *> ^fcw^^ 
tiiv, Jj a otahia-t avfjCeeXui. 

25. Ov^ftif Treftvof^a a-a ren •ma-i Truast Xt%i IIPO- 
SHTAIOYSA, nyav tstSxrKfaaau rccti XftvXiriv, tf/.f/,i- 
Awf Jj;;;^. APBYAH oi ethi •\JtJihif*xrei xtto ra xpfJO- 
Zji^oct, JnXvKUi Jj Xt%i, ui xuf OfjiKfoi' At%i Tturuin 
Juf/etuf. KUf, Aefxev |«5-»lf ui^aa-^a-t rtrvyfitvev' Xt^eis 
hiXevoli ^i^et;. 

27. Ufoi TjfTev t}0) XTtfK^iJyiv' AvKthc (^tXt, Tmfrts 
Xfpva-t at etvctf trvfnciu// i^ru weXv vzrtfi^vru, xeu ti 
reii vof/iiva-t, tcuf iv ren Jtftsxii. 

28. 2YPIKTAN. Ev^t^eiv, ro 3i}^ trvftyf®- f,n?,iret*. 
xut ov^iKliji tTri rara. tvruvju oi, 6 Svg/xljjv Xtyj, rey 
HStfUi r^xyifhilyiv. 

29. TO AH. OTTtf hi, rt> uhtv, 7 n rt c-tvetf mvx av- 
Q/tKrltu, XiotA) iLcp^atvi rr/v Hf/,irt^ov ')vfjc»v. xvlt rov, npt 
if/iw •vf/uj^y. tK T« OTe/JjT» oi Xo^i' etvli ra, t<p' w hf 
f^ct.Xt'}» xetf eu/roi rr^-m f/,uf. 

30. Kxru r*jv tf/iiv h^etv, tXTn^u, ^n<nf, on a wk« 
^<^hxtf/,mrtti »f/ttci' xof 'Of/nf®; ovn i(y.^' nfiirt^ev yt. 
foev. 

31. A A'0A02. E!r« Q>(tXvnat ttvvefdf/n. ^ tm €>«- 
Xvcix xyaazc if/tn. [Ev^» <nley tvr^i^aat. Te h oxtet 
XTruf^^et, ui^t rev rtn iTriK^.fTnui XTru^yfiffiTu.^ H 
FAP. Ovrui p<a«g tpiXot xvtfn, t*i AjJjU>it?« t>) tVTitTrXw, 
»vft>;j<«y TfXaa-i, rm i(scf7tuy «tTTK^f hhvlti. 3 «*{» «UTcv. leg. Vat, j. 
7 dIw, kg. Vat, 3. 4 n^ttia^ai. leg. Vat. 3, 
33. MMA. I D Y L L. VII. 33. 53. 171 tO^ultu mHuv' fiyn», iv tx«vtmy, hijfg, 7t)i arAJj^©- rui 
i(ffif7rMt f*iT^if »(?"« «^e^f ■sXvtnM, 

34. EYKPI0ON. Attp |M«5»f, •jy)? x?*^*'^» '"'"' *"'»'?- 
frti -Tm^ihiXtixrti. ^Ke/,^01 ei, XMf v^ ivarnv ttXaxv 
ta&(nipf<iiifft, S^ T» hKH* iZT^tt fvfijyiya^ to» rttn Kfc 
%; >^-.p«'e». xg<^ ^ uro/xX(Q-ii, ori fiiru roi ffilev «r0- 

jEJtf*^ T6>» #f»v«tfy U^fTtU» JJ TJWgJS Tfl T»J ^^VeCi THIi Xft- 
^ljf XtKflfBf/iti KCtf Ji^Ki^^^lTfAiVm t^iv riSi ns^^HSVi. 

AAftAN ^ 1*1» kXmx, 'rm^ ro uXui. uXui h, xtto 
T» «A<^«, ro cru/jxjpoi^u. tK<i yx^ ot^^oiQan rovi ya- 
yyiM. Kx^ KxXi>.ifAX%^' Ef ro <ts& rnxiH ii^o» kXHi 
itvre' xof kXi, h ^Xxcau, vir^^», Ketj -rt xXm, xvTi 
rtt arvqtX^eti. 

36. 'BovH$XtKlw vhi» «t^/W«y. iimi irtfoiro» irifof 
u(piX*i(Jti. rn X' iiTEPOS Au^tKHi i rtwxXoKpti. ro yx^ 

« ITigOi, itn^ei Ji/gC T» V' Ui KCU TTKf 'VlfOOoioi' ^fCXpK- 

tB/JUi Ji t%iynio^ ro, urtf^' mg®- yXg «»k®- 'tK zTXei- 
eiov. 

37. [KAn. Hfify TB «^w fAilx^o^tKUi. TtC yXf iloTrlx 
rut i^crfxdtluv yiouui rUu yivmi^ 

39. OYAAN. M« TJjy y^c/. uf^vvei yxg r3f.ru ruv 

^tyttUY. Ui 'Of**le'^. X«g< JV T*l £Ttg« JWtV iXi '^OVX 

•anXvlortifXv. ro \ KAT EMON NOON, Xv\i rv v^rw. 
liw tfiUt K^ttnv, Ui xnu'^». [^Kx-m rv iftiTi^xv h^xv. 
Kxt 'OfAfifoi, ifiilifov yt voev.'] 

40. SIKEAIAAN. A(rKX*i7nxhiv (pn<n rov iTrt^Xtji,/^- 
TvfpXipov. uaxrif ^f 'Ztfii^aHv 'icwlov }(ef.Xi 'oQiOKfiloi Tm- 
rfuvvfAiKui, Ui ijov ILtfAt^hx,' }Cj Toy Evft'/ihv KfxliffUv, 
ijov cvTK K^nS)x,, euru y.ou vuu l!,iKtXtehtv evof^Qi, rev 
Aa-KX/iTnxhv rov 2xfA,tov, Irev iTn^XfXf^rK ^x-^xv'^,'} 
*!f ifov 'ZixtXtSa, » h)Ki XKiSi-K? ^pvivM. [ 'O QieKQ^- 
T®- ^iKiXi^i h ly^Xeilo ■mtr^uvvfAiKUi, l/j ytg 1,tKi- 
A», 'ev]u n^Xn^is, !<«?.] ^ <t>tXri^, Kuoi ro ^'B-' 
ti Ui Hviot, 'Vehti^, tj^ TnXiC()ov. zretvirfii et l/j xuf 

41. BATPAXOS. Byav, cs&i rovi «gjjf^ss (nnpni, 
ahtfiiioi eifAi' KOi uccrif ^xt^x^i i^t^i <TSt$? rtii xkq^- 
^i, iru KUyu <sii9 twrtsi. fiytsv, reteuniu/ h i^ my- 
xfi<nv nr%oi etvriSi, elettf i^i /ixrex^oi /SJ&i xxp^i. 
^f I3xl^xp(ti r^^<puv6i jjjy. 'c^^v Kctf uvof^i^, /icx- 
Tpxy*i Ti0i uv, TV) ^ei\ rfx^vi. ruv at XKfiJhv n<n n- 
tti, cij ffvfi^atnv ivxff^vtet. 

43. Tncvriw aii, t<pnv, rnv 'fxtht ^g^KnfiOf, iiert 
H <pvrev tTr' xXviJttcc 'oXov ix Atoi etfyxa-^ev. ro £$A, 
f^Svei QioKftris' h Xotmi ^^i rts AvKiho. 

44. IIAN. Ol< ^tXxXvt^i TTtcpvKXi. ro h tx Atoi, 
hri x^^hi i«v Zivi. Ui kcu 'OfAtifei, Ov yotg i^v 
'TmXivxy^trti, tvel\^ xjmmXev, tj xsv Kf<f)xXYi ng.rx- 
ilvm. 

45. TEKTaN. TlXHifov ttJist fMtreirTX^ xctf riKruv 
tKeivei, 'oiXi EPEYNA, avli t» ^riri, i^fxcmiS^ etx^v, 
icrtv T») >(spv<p-^ TH e^tSi ra ilpejwt^ovT©-. tv t*! Ku ^xinv 
fivecf t»to 7» ep^. AJisUi. 'Cli (/31 y.ect rtxruv. etev, e 
nKTuv '0 ^v^^fB^io'; KttJf t7ruyfi?i^ofj.tvoi einsv vetetv £2p- 
uihvloi v-^r,Xort^ev t^iSi KtfxXr,i, TmvrtXu; xovvxiov rm 
crtx^iui V7iv.fy^>imn. ri ilfeft.ihvrK rev Ylxvx, avv^^rui, 
4 %5-t ^xnXtx Tuv tfuv, n ra ts^vis. h visi, fAiim xetf 

l Fthoi ■Krooilif, wC^- TrM-fiXe, leg. Vat. riKveru, ei t^c^vte. «/«(jv TtXtnej fti^^ei t^vru mn rev 
e^iSi io^v<pmi. n t^ tv Km, XTTo n^«f4,ihvrti rtt tsj« 
2 vri<ris fixnXd/mvlti. xetf Aitvvnti roy TlxvX <p>in ttw- 
gje re fithtv ruv e^uv, x».ot rev ts^xvov, x)het rov viXtov, 
tC»^ei fJ3t)(0v 'Hfcti ftvctf ToiiSTev. u Tlfefj.thvTei, ris o^evi 

ris W-v|/»A0TOT» TH TUV OfUV fAihvloi {/■^i. n n^Of^ihvTU, 

rtv nxvx- x^eiKiHSi yxf '0 '^oi. e^oi h ecoris » ^giroiKi, 
ro rrii &iT\xXtxi, ui nr^ciuv tsToi XtH. A».ui. ilfofA,'t' 
hvTK, ei fiiv rev Uxvx (pxirtv, ug ruv tftuv fxihvrx, yj^* 
fXTunv Tis 0. et h rev *iXiov, ui ^xnXtvovru ruv noz^x- 
^uv u^uv Tis ivtoujTis. To h xXn^^in nfofiiJhv iriv «g^ 
tv Ku, v-^vjXonfov ruv tv rri Ku 'fri^uv ofuv. H^r txru- 
o-tv xetj Tisro rev e. '0 h visi. f/,im nKlovxi risi >fff.vyti' 
^iSi Kctt zrotc-iv irmyfi^tfAiviSi otnsv lozv t») t(Sff<P*i tou 
cfisi T» Q.^ofji,ihv\oi. Tts\o yxf x^vvx\ov. 

47. Mistruv e^vi^i Xip/rtt^ Tmvjti ru tvipuvX ruv ep- 
viuv. ivTKvJu h TiSi zreiy;^ Xty4 fjcis^Tuv ofvtjui, fj.nu- 
Cpo^iKUi, 2^ ru fii\^ Kou rlw tv c(u\oii ifififXetetti. Ketf 
ftSinnv e^vi^i. ru xvunfu <rutJV7mKovirct\ xtto nstvov, 
i{tfX XvxX6y.etti Tis 'Z^(rf*j')ivroi. -.ifisv, X7n^%vnt[ TsrXei^t 
ifASi Kctj ct e|y<5ij ruv ftisimv 7mv\fi, risnrtv e't zrot*iru{, 
oTOi (vs&i nv ■rrotrirlcAj tev Xtov, nrot nv Ofji.ripev, XTnvcui- 
ncti cthvlii ofiis, a*\i rg tftt!,tvlti, [,(g,TU4x fJisx,6isn. ru- 
nrt, fj(^,ei40T7zvisnv. 

50. XIMIXIAA. A))sui x^lXfjtivei, x».ui XTrehhi' 
nv, ucari^ X7re fiirufjciXetcti. « p^g ^S^tu njv xs(sXisSjett/ 
nii X^^i XTTT^hv, ei^v ett/ '0 Xepi tirui' u 'Ztfjtt^^ci 
Kctf lyo) fjtiv ctcm re fjtiXvcJhtev, '0 /zjif? oXiyis tv rce epi jn- 
vricrtii ei^yncrufjCM/ . cru h 'ofX « crct Tis\e XficTKi. 

52, ESSETAI. Eoculuv Tmfeicmyi AvKiaai MtrvXt)- 
vutfS nvoi i^uvTU, Kctf Tisrca iv^fjcivov. cc^i evv ruvru «f 
T«y A^ctt/XKTU, ivicfO/j®' cujIov uytx xmXjiiv «j M<tw- 
XytvUv. xctf 'oretf cvvunv oi t^i^ot, xctt i(^ru^tprim\ 'o 

ilftUV eti ilKiXVOV, XCtf VOTOi VViUV iXCCVVyi TU XVfi^X, 

txv tfit, rev AvKthtv, ris tfocv Tmvtrvi. [^A»ui. Tev Av^ 
Ktauv e QiOK£/^oi etoTX.^ i^uvru ris MirvXnvcuis Trccth: 
AytXvXxri^, i^y yucf tv^rvtf ivX ivTrXo . . . tt^v p^eiLtuvi 
veroi riu ^Xxti-av S^.TU^Xos-ri, y^ ruv i^t<puv IvvovluVf 
G-^e^foi ^eifjtuvii yivtvnt\.'\ 

53. Ketf orKv « yeTcs ru u^x i?.Xvvv, KVfjckru, tm reif 
'fftcpoii eittnscrt. rovn yxf Ctcuxru^ ro, ftarigioii, risnri, 
}(^TU rev xMifov, oTt ei tfi^et foorf^tet yy\ovru(, rovrtri 
cwjise-i rluj 'tijfXv ovcriv' nyisv ifcf.ru rev outih$v optZcvru. 
xctf oTi Qftuv l^tTri Tu UKixvM TiSi ym^ca t^i. Hyou/j, 
xctf 'oTt £lftuv'} ^wi TMJ 'foxv ^viriv. ouui h tsroi rlw 
'tcfxv ^vcrtv, fjtiru rui 'ViXeixoa^ tvjvi. A».ui. E<p' 'tcurt- 
£/.cti ift^eti. ou/jo^uv yxf ruv ^vo t^i^uv 'fam^cu;, [to 
7nXxpi~\ veloi rx^os-i. jj o-^po^oi jy-w TJjy JztXxos-x» 
yivovru^ ^iftuvfi. Kctt orxv '0 n^iuv «f Tev Qxixvov t(^- 
rx^i^-/irzt( . M I T. ETrtthi MfnXrivcctei uv « Ayixvx% 
fii»i ^•fn(\i<B'eif eti ritu TmrQ^occ, ^rKriv 07/ ccvrco 7^^- 
Xoi vXevi tquf, XU.V ^ciftuvci zrXiYt' w^ risi fjcfv ifitpiss 
'fcurifcti i^uuetv, xctf rcv il£/uvx y^^^xipiei^cct, rev h vo- 
rov rx^c/ics-ctv ro zrlXxpi, >(c/.\xrujyitnmc( h, <pri(rtv, 
p^etfjcuv, Kctf tv7r?^eyi(pi Ay.Xvx^ xv cuitov 7» tpKv TmvTri 
j^g/.crufd^oi r*ii ufon. i£/.ipct h etcrtv x^iPfi. orxv h 
xvot\i»>uiriv iSTtt, xyficuvtj »1 JuXxorx. 2 [N»^t;J yr.o-u. leg, Vat. 3,4. 57. X'AA- J72 I D y L L. 57. x'AAKT0NE2. AXkvuv ^^tj^ fAtv » AtcXiV 
xou Kxv^it);;, ytMj^ ot KriV>(^i. AXi^cui^oi el ^yiir.v 9 
MtMSioi 2, cTt CMivi ^piV]) hiXcy ^ Ny/gijVJdJi' Aivns^ilw, 
3 HxXm/as^x, A^ftffiizu/. c.XKvovis »v iKhKjnjmi Tm^ 
Tt «V «Kt Au«». AvTTj^vs; tfV (pvjTiv., otkv yyjpaCTKH^nt «/ 
«A«v»»ej, >s!}|vAa< lytAjJvj. Af)<f3TEA«)j cfe <!<t;f«5Tv, «cA^ifoydt 
xcti KYi^vXov, 5<j ){afuju», 61 ot <pxnv, «t« tk xf^ivM th- 
rtav, x,r,^vXci t{g.>.}tviw,. osrrg tcXrf^.% efi. ^r,v:n\iK9v St to 
t.6>oy, xctf -mt^ roii uti^xXcis viorlducv. ro KVficf, x^an- 
pei-mf THi viaasiss cwTn. a^i(^Ttos-x^»s ot yifAifiM (pxinv, 
oTuv y/jyK, 'E^ex roii ^iui^veis TSoTm; tvaiXL^Hv, xs n^,- 
X.nmv xXkuov.^uS' i-rfix <fflf9 njs y</jv>j(rnds, *•«/ iTrlx fjtnu 
mJ/jj •^nvr.aiv. ZTOPESETNTI. KxTtc^^irrii^n tk KVfj^cf,- 
TU,, y»?.li/JMCf. TTCtriimcnv , tav fAi rov i^ulos i^iXniru^, tvv 
Afx/tfwv. 

58. OYKIA. Ts (pvKioy eihs /2oTKvr,s. s) ^vy^s tTt, 
TO p^PTuats Ttii JuXxos-ris X7rct>Xrit>(af.. 01 oi ^vKiav (fixtrt, 
^oTuvlvj tIw iv T'ji l3v6a) y/jofojjujj, 7n/.^ tc (pvi<3^. m- 
go< oi <pvK(X <pxn 7K iv Tois MyixXoi; fipvx k^kkivoho^. 

59. AAK. 'E7suvxXri'^s thto. «cn St o^vt^is JtcXxa-- 
<naf, m ■nKTHimv Ta^ivvvTUf » JuXxos-x. TAATKAIS. 
rxew)(^,5 Tocs N!)s>i<^(/^ <pyi3i, 2^ to iv ^Xxos-ri •^^>«'»> 
a yxf «jj yXccvKccf tci ^utk. Xiyl St, Adjt{^xvy 
XlxXa/ifJi^vX, Kctj A^ec^-duj. 

60. E<1>IAA©EN. £^<A-/!^7W» vi (piXovvTn\. £f« Je 
AwA<»(9», «; Kou Td insrycrp^v. Kx^tfj{cf,^s ^ tsIo 7ra- 
fo%ujj(, 

62. Hq/I», iyKCtt^, iTTlTliOeiX' % UQ^X TCf A^eWXKlt 
CiTTOTlXiOVTt «J MtTVX-/ivluJ yf^JOlTO TTKVTK, ^yHV TU Sb^ 

(pe^ovTi^cs ouiTdj' m k£/ix Tffocvlx yffjoilc, euHt ris <PvXxkIivx' 

OiTTO T» Oisii), TB (pvXXOSU, 

63. ANH0INON. Yjthis cu/^as re cc4/-/itivcv. ccvri^vcis 
et 8_;^4/»T« 'j^^xvcis, »s AX)(c/.iiis, x«/ ^XTi^pco. (pxn ^ 

TtViS KUi TTV.V CCfJvS 4 «VJJ^», Tm^ TO XVW 5 TIVilQ^eif, 

viynv (iS^uf. uvtijtv To fj(c/.Xx^eov, »)' xvtorcv et, to yXv- 
il^.viatv, I. 

65. riTEAEATIKON. UtiXix tcttos iv Kta, » iv 
A^t{cf.^ct.' 9) ©oar«A<>(5» e;vo», >) to» vynei/i Kujf foifjivis 
mc^iTKy^XfJngv . tIim t» xvxotv^XTt i^foarBv, Tmf cazv 

TCUS Tm^KHf^eUS TlTiXiOUS ifJ.7[-Xi){SVTU\. J) E(piTtcv. 

n^fAcas ^f K E<piaxs i>(cf,Xei\o. tj tottos s» ««t»), ») e» Ag- 
}(of,^ct, 'OfjCi^FOi' 6 IlTfAso» EAaKO». ») tov i% xvxatv^x- 
ehv, ccf Tcus ■sniXieus i7ro^iivTU\. >) xttc tottov. iSJ et 
TOTros, fjciaev Etpio-a Kccf MtXrtTis, 

66. KYAMON. Ov f^^Tiuj thto <pr,a-iv. o yuf xvX- 
fASS oi-^/oTTBics. TTtaiois ot ;y*g/<> tiilo ^nrtv. 

67. 2TIBAS. Tyrofpiiazfjciv Kccf Titx^ f*^/t?' '""''" 
^»j. *i Kctf ti iqxAifiLvri £f«/ irttxa-fBfiri ts T iTH Tnj^CUJ, 

THTiTI, (jCi^t ZrH^OS, ^^l^ VCVvZ^S, KCCf tCT(pC^XiS , KCCf 

oiXtviS zroXvyiiXfcwris, riyisv, zroXvtXtKTis , 7!icXv>(3ff/i,7Vovs. 
^oui 01 iTt <^uft,vri fm rris yvis tK (pv)it.uv. 

68. KNYZA. TIuj i{$vvCiXv, kvv^xv enriv. trt Si ^v- 

TOV tyvKTtKUTUTCV . IV^V KUj IV TOIS '^<rf{S^OQ/'.CIS tSSTB • 

rfoivvviSTt Tc (pvTov, tI/jj ^^fnSTi^.cc T/iv >i^TU Tu xp^chaiX 
iK^iSTflcvTis. A24>OAEA02 ^s ^o-mvri ■srXxTv(pv}i\c?, «js Vll. S7- 78- 

t^^vX*^ i(^XuTXt[ XvJtfi>(Si' ««/ 'H<r<«^of . Ovifl' oaTHi St 
fjLXXx^^ Ti KUj XT^pchXm fjCiy' ivHX^, Kccf xa^po^Xos, 
e 707r(^ ipfiAiv eto-^e^iXevs , Kccf 'Ofjc/jf'^. B;) ^i t^^r 
XJ-pohXcv XHfjcuvx, nOAYrNAMIlTii TE ZEAINfl. 
JloXvyiiXfjiTrle» Xi}*"^, 'crt isXcu triv, us rMf >(s/.fji.7ms rtvets 
t^tv, 

69. M A A A K li S. HyK» naius, iv ttvoCTmvai, x,af 

tiJfOUS, iS OlUSfUV ftf 7K fjClKfCTttlx TUV tKTrUfjlXTUV, 

70. E2 TPYrA. Hyjf» fjctp^^t T^'jps tjjs tv rce aryfl- 
^t Ttis KvXtnss Tn cijis. Tgv\ ai Kv^ius, vi^ eivoi 
Xi^Tctf. t(af.TU,^nrix.us ot, kccj « TrwAaM®-. vuju S\ rei 
t^vyixv Xiyi. 

71. AYAH2EYNTI. Avrt Tis cwXriazva-t, ecoXciv t« 
oi eu/Xn fjctXTntv, ivTUjtjJa, et to eu/Xy,aivvn, ewTt tcv, 
Kosvatv, AXAPNEYS. ArltKes, A^g»«/ jMf hifj(ss Ttis 
ArltKvis. 

72. AYKnniTAS. Hynr, AtraXes. Avkuw^ yx^, 
Xttc AvKUTrris. i ot Avtcumi ■srcXts AiTuXtotf, ri cctt» 
etifcis. AvKUTTcs yjcf orifjccs XTrctKm. j) AvKum'^, tx, 
AvKUTCtus i^v tUjj KXnatv, TITYPOS. Ovcfj(U, xhq/io* 
eciTroXcv. Tivts oi Tm^ A»g/«<jOffi Toys axTVfbs XTrcheih- 
>(gcai Xtyt^ecf. 

73* HENEAS. Ovcf/(cf, xvftcv us re, Kivtxs, «CTrzh- 
mcv h. rtvts Ttis tK Kg»77)5 Isvsjf. vi pf<if(J^£TW<, t*is |«*- 
Jtcs, us iv 71(71». AX^us. fjctot ra» vvfcpuv 7 ti Eivtx, 4 
ev6f(gc KVfiev. 

74« X ilS. To ymv' xctf oTms Tn^tri^y^Te re «goj ^ij- 
Tuv ou/Ti/JJ. KUi oTms cif afivts oujIov 'i^fr,visv, «/ T<»-fs tK- 
TittpvKviccf etai Tm^ tuis o-i^Ju(s t» zroTtcfjLis rov 'ifjitpa,' 

07rtlVI>(ef, US ^OJV J<£pp«TO \OT8 TOf t^UI^, UTTB Tfl» AlfifS» 

rcv iTnmXv iiriHSVTK. »j vzjo tcv AJuv, r, vtto tIui 'Feh- 
Truu, >) iszire rcv Kcuj)(cf.azv to» <!«%« tk ia-^.TU. rtjs yvie 
evTU, 

75. 'IMEPA. ^ixri ig]uffis. tst ^t zroXts 'LiKtXioCSp 

KCCf TTtiyvi, KCCf TTCTUf^SS OCTTC TU/flvS £^» TIUI OCf^t' tj 7X5- 

TUftss '^iKtXtus, Kcct zroXis ofjcuvvfASs, 

76. AIMOS, ofos &fOc,Kris XTTO AtfjCiS rcv Bogtis Ketf 
n^^etets. Kou K 'rcOhTrri ofj(sius ofos rris &fO!.Kt}S, KCCf tn 
A%>s. us TmfX ATroyisuvtco ru Poo<»' A9^ owtTr.^e >($- 
Xuvri &fri'iKtii. KMf Ec(peKXiis' A%is aKtxt^i vutu Xr,fitviet/i 
«A©-. uvefj(cf.t^ 06 «OT T<»£f yiyjcvTtis 8 aS^», oj j;» no" 
aitohves kccj PoJ^wjj ttjj STgV(t<5»of. (jltto tj)? fjc-^eos evv, 

77)f ©g<tXJ)f T« C^(^' XTTO 0\ TCV t{CV, TO ZSiXXJSi £57W»0- 

77. E2XAT0ENTA. To» £» £^«t6<j fHfioi njs yvis 
evTU, ATisus- AlTov (pxaiv ttvuf zroTUf/^v. iss&t Oi rovs to- 
TTiSS ris Kciv>(g.ais «g«j A««g«j (pifOfOfJov, tIuj p^^ecv Ilfo- 
fjcrijius XvfjCotivofBfJov, 0» K7rt?ft(piv HgjixAtif. £| jf <pxm» 
fxvjcs. 

78. AinoAON. T<f eumXes >(ef.Xisf^os K6fj(af.rus, 
TwuTOv h inv «5r«» MivxX>(cf.s, rev etKetis otoarolis Jftfjc- 
fj^cf^^cc vifjcuv £» 2<«sA<ot £» ru e^i rris &iSQ,iUS tjvt av^vx- 
Kis reus Misaccis. ^ olajrcTtis ccuris dvf^i^vu;, ;(^t»- 
KXetaev ou/tov «j Xxfvx>(^. %vXtvl/jj, zreifxt^uv « azoaetetv 
ou/Tov ctj Mevaztj, evo oi fctivuv onX^evTuv, Tmfxy^cfAi-' I MatvoXtf, leg. Vat.^, Et Maviwj)!?, 2 Mi/vJa. leg. Vat. 3.4, 3 Tla^etifivav. leg. Vat, 3, 

4 avuTivov. leg. Vat. 3. 5 T£iy£o-&<i<. leg. Vat. 3. 6 nTiXSD» sXato;. leg. Vat, 3. 

7 13 Ityitt 1! vvfjKfn. Icg, Vat, 3, g tc=^ata, leg. Vat. 4, nes I D Y L t. VII. 79. 103. yvi Ke€f Um^eii, X^eiiltt flii etvrov «y^e, vXti^^ h xuf Xu^- 
tMif^ Kni^iuy. A»si)i. Ev^ici A*/)y«|. AvKte? (p*in tijj 0»- 
^idi c^os JttXei^iii, v(p' a«/7f«» tuv vva^ut. i^?.ii<n ^j 
«fTD AXvnoti et iTrtp^u^itt, etTTC ra '^TW^utppsevTaj ^ AXv 
mts iretufx.}s. iv thtm 7roi(A,lw imp^ptej onwiJis 'jfiu/i^ee 
^TKUi tjui a avpf^vui rcui Mite-enf, eu ^p<» ^u^sjjsyetj 
hairerrij, «f Xetpeti^gt, ifcf.TUKXa(mi eiVTvv Kirf)\Te. tv 
T»T« {6»>fw|£y oicwoT^?, jiit>i.tili6f3/j'&- « tmFCteui cuirev 
uf 3Misi7-Uf. TTK^^xysPiot h. hiA.r,ytMis ji^oiis, Trufeifiye- 
fdfioi, KUf TU t^vjMi-fX TJjf XxDtom^; dl^.yet^cci, t^mrK 
y(ffAnXr,^i, KMf tIuij "htcpolyj. ZFi7r?iii^a>i8/jlu/ Kr.^iay ivfi», 
tMHKTU 01 ^r^ffi rev haireTlw. 

yc). KAKH2IN. Atx rui )(^>(STfe7rHi ^uos-tZeMi rov 
oicworis cwm. ^eta-t» art QioKfil^ ru rov Axpvt^(^^ 
fii rey Kof^rcu/ nsrev i\i^Ki. risrov -yx.^ k iirime 6|j- 
^«J, rev TrttTt^ cuieiKTU. ivXxtiSfj^)), et^vtot ort is ■srn(r\ 
VOT TiS ;^vris ^l^n^^rf^vcif XifacTM. 

80. 12 2. Otoj te euflov aj o-tfX.ccf fiiXios-ctf iT^i^ov 
ttTTe T«y XeifjiMvo;, 01 cuP^wv uttuXuv if^-^^jctj f? tIui 
KEAPON, [(jyej/n] tIm Xx^vx>(t)r,, >> rtg Ijj «w« KiJpov 
i(cf.rta-KtilietTi^n. r>jv HAEIAN S^ tLij i7rtT)($7n)v ^nXe- 
vort rtov ^cmv. SIMA2 }(^Xeiv ijv; tu<; f.iiXt(XTUi. re ytsv 
iSJ&i vanoo^v Tjjj ipyxTtea Uvre-iv eiypq, (ri^%Xt)v }(ff,- 
XiSf^iV, OTTiS TOV )(Cf.fXit\o7 TUV (Tt^m (bx^o^iv, (nfioZoXov 
Ti ev. 

82. OYNEKA. Uyisv oiori s^? }($i.ru rev fs«^T^ 
cuJTis » fj,isim yXvKV viKrup. %yisv, hoTt tiv XQA<jZi fj^sv- 
on^Si. etj Mev(m\ ycp xvJev (j.^hv iTntricmv, jj «/' MovcrtiCj 
eujlev yXvKVTXTOV lexyu^oy iTrotrtcruv. hiXoi S^ ^l^ rev 
NEKTAPOS, xszs-i^ooXtKlvj nvx f,iiXtji^oTtiru , >j t&ju 
yXvy.vlpwjiMJ. (rvviKei^^ui S^ X7ro fxieci roa Truarjii ^H- 
Xoi. ro 01 XEE NEKTAP, 'tm xo^i^v ro rzT^rev «sjf?- 
cmTrov i^x. NEKTAP, re tmv Jiuv ■srefi^. Xf^tpoa-tX 
^ <j risl('jv ree^ii, 

83. MAKAPI2TE. To -ttuv, e> fj(&^>(^.fi(rfjLis xi,it Ko- 
fi^tlx, sv h rwJTU iTTuB-ii' x«/ (7V }(^%KXH£rrii «y Xxp- 
yet>(cf,, KMj av fjt,iXios-uv Kri^ofj(,iXt (nriSfj^o;, ^«»«» Litoii 
aficti TiS ;^evov, rr/isv T«f ixpoi, «Tf To fx,iXi ipyi^^iTui, 
EaEnONASAS, n EHETEAEZSAS* p^x<piTU\ yx.^ 
Kui iSTUi' riyisv, fXiru zrovis hrivvazii. ^tjt XTTOKHt^ov r,v 
Civuf (n ivx^t^fiiov roti tfiic-tv En'EMOI, rtytsv, i7ri t*\ 
taiy, T/, {|t4»i. ■sriTrXXt^ ru <z^ ra Kofj^ulx ^otzj t» ©s«- 
xp<T8 vrag^ roti x^^ocsoii is '?ru^xXXf,(,tcivofB/JX, -iOTT) ^s- 
Xtos-m Teitpof^ov roy Kofj^ce*, }(cf,Ju.?ri^ e Axipvti t-jo^ei- 
7z«j. »;y Ki^<p>iv, ev TTvli 4-Jfi-^xlo rzwpeTrurup. 

84. KATEKAAS0HS, H xXni ttu^ Auptivxt kXx^ 
Xl}\). et(p' a TO y^s^iKXxS-jii. 

85. EHETEAESSA2. r^x(PiTu\ x«/ i%i7reveia-eii. 
Tivii rev oXov ivtojjlev. ou/uXTUf S irui ts Truvrui re Sh- 
^)^,fji.rivov Xiyeiv, x>isx tIijj tuv u^uv ftiTuZoXlcjj, ^^l^t- 
getrctf JV «{ dl'. ro yisv ix^ &ioK^ir®- 12PION «tti' 
TJfTEfJ Tov T^ifiyjvicuov Kcu^ov. 2^ Tis jM^ r^tfjLrivtoeiis )(^t- 
fcv vXr,piSv'^ uj TtKrxpa u^ctf ris ^evis. n «y upu/i Trupt- 
^JiS, *! «J ^vo firiveii ris iX^ei. 

86. ^IQ'. AuQ/.f(sy TO otHji, luvtyjv re eiji, Ifj JV, ^73 

eTnppjT^ ivKny^y. ro h HMEr, eum reu fiveif Av- 
^y-ui. 

87. D S. To •Trv.v. hee lyu rcn i(^.Xoii Tis euyni y^ret 
ru. opjj £ooir»(jy, rta ctjj ^mrii XKisut, av ii -csre ^vaii, 
t) UTre TTtvKuii K^x |WJA<^«y, tiyisv o.Sliv, )(^rtK€iaT>, ')lti 
Kofiuru. Kcif ouT®^ fjitv reau, HTiuy iTruvaure. jWsS"' ov 
eui,^ii KUj iyo retoujTX i<pXfj.ttJij' cm\i tov, tsrui i^lw. 

9Z. NTM<^AI. Ey e-tecvvctcc, ui <TsfSi eumiXoy. l;^r,t 
yx.p ciTTitv, uf Misaw. « fHj rtg -Tm^i^y^ii rta Nvtt<i««tf 
etKisi Misasii. tsru yx^ eui'^ oi Avht y^Xnaiy. 

93. ZHNOS. Em tVjj Tot» Atoi (ixaiXciBW. Xiyl h 
TOv is^xvev. 

94. A^o« iK TTuvtuy rovio iii }(^,tu nroXv xjsripiyov, 
oTn^ ci^dv xp^ofictf. xX^' irruKisatv . OTTl K'AEIAEIN. 
T» 0, ri K xcihty, ^x(piTct\ kc(j u rv ^putpiv iv naty tw~ 
Tt^xcpoti. KU( Xiyi, w rivi at rtft.tim, n ^'is, iv ri yt- 
yiKK. re h EK nANTilN, eu>ri rts, o f,ti».u Aiy«y, 
■JTOgai 7K xX^x oiivrjveyi. 

95- EIIEI. E7r<i (piXv\ ^szro ruv Misaz,iy. Tisrtiiy, sti^ 
fiisai)(3i «f. eip^''^ rrii (»h; o QiOKp^oi. 

96. EnEHTAPON. Kx% ruv zrTupf,im ei ftty cifftf 
uptXif^t, ei Oi (iXx.>i^ot. KUj yn^, ^rtatv, ocjjroi a-(poh»ii 
MvpriSi 6|«. h Ofiri^oi, i7r' xyxB-ai rev i^xpfj^y <p»i(7zy. 
Ov%' o^Xtxi fA3i ijoi i7n7r]a.piv. n yxp d&< icuiris o Tnin* 
r>ii (pnat. rca S<^<;j^^i] ei E^urti iTriTrlxpey. rvji yxp Mt»p- 
TiSi Totra/oy ipc(., oazv «/' cuy.i ixgoi. rev h zrlxpfj^gy ETJt 
rn ^tpevi f^ipcf,. 

98. 12PATOS. O A^etrei h o ^^tw to 7T»yr« ^<A- 
TOTOf iKiiv(f T'j) cmS^i, nyovy T(a S/jt4<;j^^»), f^i zro^ev 
Truihi ivroi ruv carXcty^voJv' nsrt^v, ty rvi )(^,e^cc. 9 
A^XTOi h Tis Etf^i;^e)» (piXot uv n^ zreuhi. >j^^ /fe y,etf 
flTnfSilo cujTiS rov ipuru Aq/.s-h Kiju^(a^<^. evo^ Jg 
" T» ipufBfiai ■srcuoi ^iXtvoi, 

99. Tx ^ A^ti-thi ^Ia fjiic-is KHrui. •" ^ e|»)f, 
emv A^tfii, Ui iK TTuihi A^xroi. Kccf ru XeiTru. ris- 
rey ^j, (pnai, rov Aptriy ish A7rvXi,uv iv Tlv%ivi rmoqi 
reii thoti riiTreai KtJu^^^^isvTU iShv, ^.mipa^nar'^, ovd^ 
(pjevnai uuT(f cc^ety iK^. A».ui. Oihv AQM-ti xiju- 
^aiM-, a uynjei uvnp, fAiy» etpi<rei, «y «A<y avv <poe- 
f^iyyt isas cujroi av <I>o<o(^ -rruo^ rai T^iTreSi fitycupei, 
uvn rov fj.ifj,'\'uiro, oTiui ivi}(^ Trocif^ Ag^loj )(^iira\ 
vTro louroi vzs-' oriuv' npvv, /ws^< fjtviXuv. «j YIlO t» 
Sy/«? hiiXei ivTUjjJu. 

100. MEr'APISTOS. AyTJ T«y }(ff.ru TreXv *l^<^t„ 
zretnruv h kui cwrvi atv i\>saiX, rv ii7n^j{lt}(sii ji^n^Q-ect 
fiiru i-TnTuaiUi. \^A)i^ui. Tovrev h (pxai rov Af<r<^.l 

101. METAIPOI. To fxtyuipeiy, ro (p^eyiiy hiXet, 
nyjjju h re fiiyuie^ot, ujjIi ris fMfji^otTo XtyTU^. or/»- 
fljii h rovre toh zretnJcui, riti (pB-ovety emri rev ^su^scSf 
;^nS-af, KO^ (p^yai ■ciVTi rtii f^iff<^iui' ui -ttu^' Ev^iTrt- 
^*1. 'Hf XTrvKTHveiv ipjov^ yvvouKcii, ui rv (O^Tev evx 
iKTetvxrt, 

103. E-myaf,Xetru\ rov Uot.yee, f?ri Kuf a/jrei roievloe 
irtv. [Kus Kcc^^tfiup^^, TtuiJ ' O f)(cf,X'im{w r^vTTuye» 
cUTrvXiiisv .^] 'OfAsXe; h QirlxXtoii o^oj, aij 7 E<^of©-, K} 
A^fjihifisi Qr,9cn(^, iv eig i<ji^i /5^ rvi 'toprtts ru9 1 KKaatov. leg. Vat, 4, 
«; ci/lsf, leg, Vat. 3, 4 titi av)(yct. leg. Vat. 4, 
■V ■KraiS®-, leg, Vat. 4, 3 ^ta.1. leg. Vat. 3.4, 
7 iMfo^of; leg. Vat. 3. 
Ee 4 £f «4a7o, leg. Vat, 4, 174 

i^O^AiWv' tieu Ui)iht^e?iv Tot; ^kjnp^/^criy. 2 « 'Of43- 
Xo; op®' QirlxXtiiti, ivj» ■nf^gf.Tn^ Ueu/. iv^af o\ ci/flc6 
tci 7mt^l}^r>t, a f»5* oy, 7n,'Ao)u, oViXoyoti, ^\fA.ljj ^- 
£/.v, a n«*, 0? iXot^i ro imp^^ay ^o/.oy rcv Oy^Xov 
(«£©- j^f) QirloiXtcii 'Of^s^e®') oiK>-yiToy, '/lyify fj.yi x.i- 
x-XiinBfJov, aii%^fA.-/iToy, ei? toh ncmov rei; AgaT» ;^<§«« 
ttyay ifA%»Xoti' avlt tH Oiycav if^^oiXi, Aej«), «]s zroTi <[><- 
}\tyoi iTtv r^v^pifos, «t^ t<j a^oj. 

105. MAA0AKOS Tfv^pifi^, l^ciTmXo?,'} iK rtjs 
fj(^}S^S, ouiTvt ot iTt xJ)g©- oifis>iy^ 3 avyi^^yi^o?. J^t- 
aa-t ^i eujTV[ T014 Tuy <mvtehy ■^(/.(pucnii. oip" 4 » ^Uf. tIjj 
iKkv(rfi x«/ T5 r^vcpifov, KOf iv tu /3<» Xothf/jf^ ^i- 

^TOtf. 

106, K.HN. Kuf iMi f/.iy nflo ■sroiynrcu?, o) liew <piXi, 
fl^ [.(.7)^i/,ai (Ti 61 •srot^hi oi A£>i^.^nsi f^ri^otiy xzjr> 
Toii 7irX<ii/feii xcoj riss oif^svi, Triyti(sf.VTU, ore oXtyx, tcfix 

■TnC^etfl. iO^TK, (pao-tV, iTtXSilo iV T»I A^>icf.i^ce.. iV tl ol TlZit- 

Af T«v YYxvct. o-x.t?>^eus ilvTrrov, oTt 01 ^^yi^t XiTflov Itfetoy 
tjvoy, xcof fjtr, i){^.yov W5 it^ov^riy, 'AX^u^, Oi A^i(c/ie£; 

i-m Jn^y iXlOVTti, « fJCiV <iLlJyiS/-OOi irV^V, iTJfXUV T«» 

Tloiytc. « J^ THVcu/Tiov, (rx.i)^e(4i «? cujtov Trufiayiiy, Tm- 
potrtv oiQ/.av Ttn Jytfoos im^ri. Maveiloi at (pr,<nv 'iofTitu 
Ap)(ff-hx.-fiv nvctf, iy >! oi Ilceiovt? Te» \la.vx a-Kt^cui (iocX- 
Xam. Xiof JVj flTKv e/ ^^gJJJ^' XiTrlov hfHov 'jvtrwa-t, Kctf 
UVI 'i)(gi.vov »5 TOi? iSjna-t. Ato (pyiFt' K^ioo tvIJ» Tm^eiy]. 
Tuv t(pyio&>y iV H.IKiXlCt. ylViTCt^ «jeov iV ITKt^CCa' X.Cif ol 
vtKVitrzivlii Tclvgov 'JzJV tuv yvfAvoi<riX^P(tjiV Tt^^ii^ov XXf/,- 

^XVas-fV iTTuB-XoV. 

109. Et i^ ot)isu?, u Tlciv, TU HC/.TU Tov (!?tXivoy «- 
}Ci(ntoos, Kccf fx,yi /2ovX<i avviWjitv uolov t« A^tm, im 
xvtJhv Tfsifjiyi^^ityii. t«v h Ilxvoi <pxa-t •^vrpjvivctj jx tjjj 
Jl^viXoTni?, av>)b.xZiiffyii iK tuv f/v>iryi^uv, no Kcif Tlctv 
H^XH^, oTt iK zircWTuy icarxgyi. 'irtfot oi Xiyaa-t tov 'E^- 
Li.lw «s Tfaiye» fji,iTO!.oXrf^vTK' T»T5f i^i^etaw, *i UnviXo- 
mYl, KOUf i% OVJTH ej^ivJiKTZC, iTtXi TflV II^yM. iri h Uccv 

^xpTriSi. 

110. Kvthi v(f >)fji,av, x>{cf,X-/i<pi/j ot 1OT5 Tuv AtIikuv. 
l?-t J^ XyptX KVthi, *ii Tov }iof,^7rov crv>iMyova-iv, tkv «tov 
zirvpov xXoua-tv. ift ^ kccj a.y^ioy Xx^vov. 

111. HAGNQN. E^vos &fKK7ii. vtu h •^v;^olot\n 
tfiv *i QpccKyi ag t^ottov rtvx ifyc^-riftov xvifiuv KXyf^vecf. 
'Ow'<if®"' Bj^'£»]? Kecf Zi<pvf(^, ru n ©gpsj^^v ««rev. 
'AXtsUi, Ol B^vet sS-ves &fC(.Ktn$v. ivjzc ■^vp^®' sroXv 

^vs''). ^V^SIfAifOV yxf ii-l. 'SrXfO KU4 TJSS Ot,VifJl.iii iV CKJUTU 

vi^,rotK.uy ifjiv^^vazx.vio, 

112. EYPON. AXkcuos' [<p>)<r/] S Evfoi >(of,)ist<,is tto- 
lUfAuv. AioKXrii oi ^(^'^(pigiSiccf cwrov XTra Poosotjj, >Cj 
*|ep<j0;4c3j ;(3f.TU -aoXiv Atvov. 

114. BAEMY12N. Aiyu \:z!ro r-f "mrett, ijyav r^ «p^ 
t3»v 3Xiavuv, x(p' 011 N«Aej a^f/ui irtv o^o?, Y,ptuj 
^XiTno^ etuAiXf^®-. t^-voi AtBioTrtnsv ot BXif/va, iv rots 
l<vXT0irj •jjjj AihoTnoiS UKia-f^oy. A^ui. BXifJ-vii, i^vos 
AtinoTriy^v fji.iX»t,yo^ovv' ci ecuTct di rois TfuyXoavTcas. 
Ov ■axvv ^i ivTuXr^vi rov 'NiiXcv xjioiiov «wwv «j rovs 
BXiu.v(iS, aKirt yiJU-Kij e NitXes Tre^iv t-i^i rus 7rr,ycci, I D y L L. VII. 105. 127. 

N«Aej JV XTTo KetXiui, es fjtiTU f^y^^ iKTitn VieiUKfif.- 
Tiv. yi XTTo Tif vxeiv ^Xcuus, i9t K3f.Tuo-v?jio(pr,v. aj zrxfo- 
azv vixv tXu/j (pi^{. ri ori ng.r trvi 'srXyjfifcvfuv, eii(ia-f/,i- 
yov ^ovov yixZ^eiv eoKi, 

1 1 C. n«rij5(«.^y«j rov Aoj3v <7Z^s rov Uxvx, <!st3i revs 
Epu"^ rov X.o^y X7re?pi-^iv i7n>(ffXiifBf>Q>- ctoriSi, Kut tpn- 
<nv, u f/.yjXeii \i^aiiJzf/,ivoiTi\ of/stei Epurti' nsrt^y, ipy- 
Jpot, Ymooi Ka4 Bv^X.ioos vXfJ^ XnrevTis, *:«/ tu £|»)j, 
t^XcB-r,vccf ■sror/,anrt tov (btXtvoy, 'firts ^ Kctj BvoXn, efn 
MtXriTov, Kc/jf Kfnvcif. [EvJu Kecf iifov A^P^o^Tyis.'^ Mi- 
Xr,Tis yocf ^xat KctJf AfHotS i^jovTe Trut^i A«t/v@j xcuf - 
BvoXii, >ii i^cB-eti Aea/voi, XynXfm MtXvoy. iKHvn eS 
fjitl ipifisau X7!riy\xro, tkhtjjj k r,^y,vr, <>f/.uvvf/ov. 

116. Kcu otKHvlii rvv v-^r,Xev ^^ov ttjj i,cu>jrjs Atuvns* 
vi^ujj, Tev XtpnfUfa/Jov t>i %etJV^n Aic^v/,, tvi f,tytT^ ms 
A^^o<h%s, 

118. Bx)ib.iTi Tfl/j vfjiirtgeis To%oii, 1 r, ro\^\ji-ti Ji' 

if/,UJJ ^flV rOV iTTt^iZV ^lXlVOV' iTli TOV iysv (plXov OVK 

sAe^ AY2M0P02. r,yisv, ttg.xui X7roJuviSf^<^, /(j'-— 

KUS XTTOXiSfiiyOS, 

1 20. ATHis ^vvere^es, ««S-sveftg©-, ^eno hiXovoTt o 
fbtXtvos, 

121. To yccf.Xov cu/%s o-a, vjyav, *i «w^gjs xmj ivf/oces 
e-^S a-H S^faeiruj, (pjttft'^, 

122. A?ri?pi'^i T«v Ae^v otc?j rev A^^oy, KUf ^Jjffi, 
^yi^fjiui «j To j|>)j, A^rt, 'tTrt rets i^sO^vfois ruv i^w 
tofjuv c->(S7n<>fciy, 

123. M>iJ^ TKJ •srohts yif/uv }(gi,7Kr€itA'fjiiv, vjyisv >(j6- 
rw^evuf/.ty, iTrt tIcjj Lnryja-tv ou/tuv e*iXovoit KivavTis ouj- 
T»j. A))\us, X7ro?pi<pi Tov A«j3v «Tf?j rov AfXrev, Kctf 
(pyja-t, fj(,y}KiTt oujtov ^vXxos-uf/iy, iTrt ruv <jrf9^o&iv toii? 

TiroOotS KXTUrttnOVliS, XCCf XXiKTUf [^SKKVa-Jidv'^ XvTri 

»}^j, cifj^ T»i «o>i T6»v xXixr^vovuv iyes^cfhfjuv KOjf (ppa- 

(OVVTUV TOV ^tXlVOV. Vl 'o Ol XXiKTUp }(SKKV<^UV Ofjpt^, 

ettflt Tis >(c/.TU T«v ofjpov, X)j^ov othru X7r^i,ioois xXi^t- 

VUti. TiSTO Oi (pr,a-ty, i-ni ftiTU TUS tpuvcti TUV XXiKTOfafV 
Oli^lfOfjc'lVUV rioyi TUV UfB-fUTJUV iTrt TU ipy/i, iV X7rfX%lCt 

ytvovlcot oi Tus Kfv(piiSi L,r,Tisv\is 'of/tXicts. 

125. A^« Rj «I >ifcuv MoXuv, 71 ffsXuv, iyn tuv- 
r>ii 7?}j 7ruXcii?-q^s T/i <pvXxky\ ycf.i^^TrcjS^iT u , TruxIjM it 
etTTi rluj <a&a-KXfTTfr,a-iv, jjt«< riuv iz^s rov i^uru 7ruXr,v. 
A^^ui. ifjiuv (pr,Tty oj KCjf f/Cjves MoXuv iTri TuvTrn rvis 
TruXcu^^fuS X7ruy^<B-u, f/.iTX0t'4)Kuv uotIuj hf,XoyoTi, Xi- 
yi h ri tIuj 7rv,7^a4rfXv xv^tus, iv vf £;*jt*v*^JTe tpiXtve; 
tfsf^a-XtTrufisvluv cu/rov. n f/iTXtpoQ^KUS, us JCj ifceis (px- 
f/iv, e^^tut/ rhjJ 7ruXottTfeti/, MeXuv xccf Xif/uy, AfXTov 
xvn^i^f. TmXee^T^xv et Xiyi rov ifuTU ns zrxihs Kctf 
rluj >(^.>(S7ruJttxv . MoXuv evofj(of,'nKUs eifyiTU\, ^ttt/X^mi 
h fj(sXuv fj>-tle^ ^vecf, ecilt rn fj<,in^^f^ijos, 

126. 'Vif/tv oi iiav^x f/iXilu, KUf ^eotx, n rts iTrec- 
oiscnx ru f/n Oi%tui Kf/tv cs^l^fayTX, ;^^is yif/uv X7re- 
7n fjtTrisazt. xxn^t, [rP. Ux^Au^tKilxn k f/iv x av)>^xot} 
e^tu/iruj, *i oi odLirt^, f/yiKvvtlccf.~\ 

127. 'H t/j ot i7motahv ru kx^ ^ixuv XTro^toTrei/- 
7rr,a-cttTe. <1)0YZ£IN h re zflvetv. o-siujua-i h uJj ^ooteci f/rt^cy,. ^fic,] leg. Vat. 3. ^ „,^»«4, ^..^ .,. .^^. , „.. . 

4, " Aitt T))v txMKna-iav, xcn £V Tai ^tui, >^oi^o^vfJ.ci Xeyirai." leg, Vat. 3 6 X«aij. leg. Vat. 3.4. 2 aXXi)?, pro n. leg. Vat. 3. 
jia )\eyiTai." 
7 vytiv, leg. Vat, 2, 3 a-v/it.f/riy.iyf/sv'^. leg. Vai:, 4, 
5 '£ff5«. leg. Vat. 4. I D Y L L. VII. 128. 157. »75 fKim. 

128. TOSS'E*AMAN. Tc<m i^lw. O AE. Avraj 

tIw fAHJiKiiv whiv, >!¥ v,cm, Jhfov fj^si idhy.i tb AArf2BO- 
AON «»«/, om^ ati(tf)iv n^^vylw eiTTt. etprjrtc^ oi Trng^» 
•n ^x^in TKj /«jojjff. AAT. 'lieieDf yiXxmg, tior.Jtc- 
•mf «!^Tf|i«» fytXoiiTtv, 'iit>(g' ruv fiamv, risn^ tjjj 8|WJ}5 
«jv)?, ehtov cp(Xi>(ov te}jx.tv e-ivo/j, ro XxfuccXcv thXovcli. 

I 30. riTHAS. l"It/|iK CVifjag 77JJ K^, » TfltT©- CVTU? 

^vof^^civfici, Tnf.^ t{(/j (pvi,(v m 'HaxicMHi tIm vnc tuv 
Kmuv yl'jcvi.ivL>j. A^ui. ci fiiv rcv tv K*) hifAsv' ct et 
iiTniv, iv a> ttfcv ATToP^avci, »<p a Y\v%(Oi XiyiTtt^. »;y»y 
tIw tvt Uvixv (pt^nmv bchv tnxot^eiv. tj Ilv%x evof^ 
■sroXtui, xp' n Kctf riv%(oi ATroTi^uv y.eof Uew. yi^wj, <I>t/|«4 
T<f uv. ty.et^iv yn.^ K^vytv H^XKXta, cii(pvy,s i^ijtfji.ivuv 
uuIm rm Kiiuv. 

133. Ei^uB^i) oV 7iei(^XxfA.v-y.vav rc 7m.^xy}>jcfiivo( y^- 
'nKX(Jyif.civ. IXINOIO. >)y»y Xtto e^vH y.jrtvr!fx.ivyii, x«/ 
KTTO <pv/huv XLCTrlha. 

134. OINArEOISI. Kv^iu? Tt.: Cpv>ib.X -7}]? XfA.7nXcv. 
^eu'(Xi ot i^-^<r,v ctvx^CCtiv, tc tfcAce/.oeiv ruv c(vx^iU]i Kj 
'jfvyKv. ^'i y.cc^ y.ajf e(vX£/.t^iv rug XfA.7riXiSi, iTireteiiv zn~ 
vreuvMTtv et /SsTctisj. 

135. TioX^eif at cc4yttfot x«/ ifiiXieif fTUCvu y^TU rm 
xiCpMXrji tifjcuv, EAONOTNTO, vi^vv, vzs-e rev wydO- 
f^rt; iy.XcvavTo, actvavTv. [To JV f/,iix Tti(nui, tm ^cm- 
fi<nu? yoep 'y/if.^TiLS!, tov Xo^v.j 

138. SKIE.PAIS. 2!,xtXv zrotisimti; , zrcXv^vX^et^. 
OPOAAMNIAAS h T.zivroi hv/^pa rm KXx^iSi Xiyi. 
Mavefloi ^ i',vfAiiXcyl, etov tv «psffj Jtifjiyot. AXb.u^. c^o- 
O^ecfjcvis? Xf/Hr: Kvptu? KXi o^evetfjcvtaei.?, TtSi iv 6^i JetfA- 

VtS^. tdTTC TiSTlS Oi Xt^VTCd XTTXui iSTU KCCi cl xXxh)( TUV 

oiv^uv. 03^ iv revreii, •zmvrca ^ XK^if^^vxi n kcm tv- 
^Xien efc^ctfjcviii Kty.Xxc-ftoj. AI©AAIf2NES ol •nr- 
riyi?, -im^ t« cu^^xj -xistzi njf.vt^^Tt^;, ctuv yetf e?J »«- 
T©- Ku* ng-vtA^, f^li^cv ^^iy^vretj.- jj cuJztX^uvn, ci 
a4jtcXu^£i?, ^^. ro cu^&ce4 -xIvtb rts iXds. et ^vj rtTTifts 
c'i ct^JnXtuvti, '/,yjv et Tv\ ^i^fjc^ ris ^Xas ^.i^ovTtg, UO- 
NON EIXON, '/lyisv tTrovKv, ecoovng tm tci? KXxSotg tvh; 
e-Kii^ci;, • ffUaiojf rcii e-Ktxv ifjtTrotcjTi, rv\ a-vuji^etot. ruv 
^vn.\uv. 

I3q. A 'A'OAOATr£2N. H ^Xi^cov, « tbv Iti«w 
eX(><pvpo^:/t, '1 oXcXv)tx)]>, aoaj o^viis. c't ei Cuov rt iv 
ficp^opuots^ roTrcii t^c^Xtfx .Si^j^v, »j ccriffejv. eX.cXvyuv 
ti, XTTo T» oXeXv^HV. h Aq^<^tiX*i? cpyiirt, tiuvv oXe- 
Xv^tiv TC tuev iv rea tXuotjt rcTtoii, Kctf i(cf,TU rtiv vvkIc6 
i^tv veiov, 7rsXt.X ruv t,um Xiro (puvYH t^i rluj KXyta-tv' 
eXcXv^i.^, oXnX.vyuj. tk^u, ^yuv. xeicu, xy.shv. rfv^u, 
V^vyuv. 'srXccosu, zrXxfuv. i{oy.y.vC^u , v^kkv^. 

14- . AXAN0I2 JV c^jicv i?t zroiKtXev kocs Xtyj£^oi, 
yj/.Xetla^ h xcct zroiKiXii, ^g. tVjj ^cieu/. Ag/.TorfXYii JV 
xcM A?^ii,xvofDi (pxTt ^i^r%tr,e-tv i7r x>(oi,vJuv. rcv^.is ' vuu 
&ieKfir^ «««v.jji'^ «jrsv. vi xt^gr.vB^taii cfviX vifJlSfjCivX, 
tTF Xi(^jV%)V. Xi^viccf 01 y.O/f xy^.v-hXtoii . etc-t zrciKiXct 
rriv ^cicui. '(>)iv y.cu zroiKiXtoii Xi^vlcct. <py,ai ai AQfi^" 

TiXni Tfl fi«^ cuy.^a kcu x>(^y-hhi f^r, fjny^vS^ttf. 143. niONOS. K«TK w«At; TPXtse-tft' iifisv, tvi(^p7rts. 
V ■mcvoi, XiTmfis, [^f^tyxXis,^ XxfjCTrpis. f.ciTU<pe£^xui xirv 
ruv eti cuS^ncriv zrtTrrovTU» ertpfXvrtKUV. »j vnovx etTri 
Tev Kca^cv th B^ifiti, 2>^ re iv oujt» avlistyi^a4 revs 

nSf-^TTiSi. 

144. OXNAI.Ax<«f fjtii "Ttu^ reii ■me-tv ifjctiv vXH- 

nui iy.vXiirc. ct eS KXxhx iKXivevre «f t&jj ylw /ipxtv- 
Xoii >(^TteZxfovfd/Jct. BPABTAA tk )($ivui >($KKVfjt,/iXx, 
r,puju, h(.f^J.G-KyiiX. KxXui h, lipn tk fjciiXX reui arA<rfC/- 
Q^ii 'd'eAKfifj(ce.vvv^ci/f. TO yx^ ft.y,Xcv ryn Acp^o^trrii, y.ect 
TO iTn^jvvcYiTHf^v afe< 7K oorXxf^vx iTt, ru ^t car?My^vtt 
iZ^&i Toeii zrX^opecii. 

147. TETPAEKES. Uyisv TTTixtrts A-fltKUi' f) ro 

fV iTCi KXTU, TlVXf. 

148. NTM. Qect/fi{^aKi rLiJ veo-iv rfs etvcv, trof^l^i 
rev Xopv <tstSi roti KvfjcCpxi, kou zriu/JticviTaf cujtuv, tTti 
ccuTX\ tU/j K^a-tv ris ctvis i}^isa-t. Kx<^Xth/.i ^e eiTrii 
uo^iM, XTrc KxiuXtxi tdj iv AtX(peii k^yivvh, ivjx y.of 
S^.r(t.siscn. EXOI2A1. Ai ciKisattj t« yij'®- t» Uxfvx- 
crzi, iv u Ijj to fj(a.vTftcv ris A7rcXb.uvoi. 

149. <I)OAfi. KXTti. T6 A<3;yey ear>iXcuev rev ^eXev, 
iTrTrcKivTKVfoi rjODCv o Xei^uv Keu o ^eA®-. xhxteL^xv ^i 
ip^i TC XtBivov aor/iXee4cv. ATisui. Q>cX^ eva^ Kivrxpov, 
u i-mXivuBeti 'U^xkXth etvev iTnt kxXov tK Aievva-ts hitv- 
r». a-vuuUu ot eujru KctJf Xn^uv, AXt.ui. ol fjcn to Tl/i- 
Xtev, ei ei tIu) tv AeKX^cf. <bcXolju. iv XfA.Cpcnpeti yeta 
UKyiire Xet^uv, kcu <i>oXoi. v(p' is %iviiB-ivTU rev 'Upxy.Xiai 
<pxTt zroXt.ot. fV/JTei oivci o eiideii vzo^o Atcvva-is >c.pt?->j- 
£/.ov, X^6' uv N«|e» <?rf9(7Tv«^£» ^oXc;, K£/.tefdfc; mtp* 
a/jT!i) eii Tev Hcpcct^v. <t>sXM O^i Xvre rcv ^oXa. c't yoci 
Aupieti tVjj is Oi^%y2$v «j u fjciyot T€i7risa-t. zreti ^i rev 
Xetpuvx a-vujv7rcoi^f)^cv ru <l>oXu rcv 'Ui^KXiX. NEK- 
TAP oi 2^ tIu> ■/loovi/jj rtv avov et7ri ris Oovos-iui. t» 
oi XOPETSAl r«v Kvy.XuTru,, i\ Evptmois u.iT>)vifKi. 

151. ANAnOS zroTUf^i tv 'Lvpxx.isazx.ii TKi 'ZtKiXtx^. 
etcvi xvcSL' Tromui e>jv, Kctf xoXti^ov £>&» vJhp. ■sreiSfiec 
et rov lloXyi(py,fA^v Te» Kvy.Xwmn, Xtyi, 'a xvrt X(%>v cprj 
e«o«»ve». /1 Tisi tv ren c^iiri X(Bisi, u; ArifjcYir^t^ (pfic-i, 
riSi is-i7r^lu)(s^cti iSK oio^ 'cTrn (ptXery,;. 

154. AIEKPANnSATE. Kci-nt eivrKPpeta-tv, xvlt ra 
eiiKi^xazart. fn^Xlse-j iij,ijijatx,rt, jcj X7rcKXXvcpJyivet.f tTretyi- 
(mrt. •/! iTn^yjtem-n. ui^iv rufjt,tY„ eCTTO et K^tihfjtvot iXvmt 
KxB-' Ofjcn^ov , . 

155. AAMATP05 AA£2AA0S. U Ay,fjtvir>}p 'ttu^ 
tIuj eiXuxv, xXuii, y.cif oeXuoti XtyTet^. DSiPQ, 'Orxv 
oi XtKfj.uvTitj KOCf aKpivua-t roy ■srvpcv, KXrtt fx,icrBv •miyvv- 
iSTt ro ■srlvov Kctf tIvj JfDiXy.lw KXn^ivre. Tiw J^ cutiXv 
enriv tK T^i7rloXifJ.is. 

156. riASAIMI. Etujtia-t yoi^ iKTtfi/ce/i/Tii ris; xxp' 
TriSi Kctf atopisi zroiiiiazu/Tii, tc ■^fivov Trricxretv. ATTHS Oi 
Xtyi rev aapev, ort cu/r/i ^iJha-tv xvlov. rEAASAI. 
IXX^ ylvctlc, yXxmtiv, tvCpe^ixv c*iXov\t KXpTruv h^isatit. 

157. APATMATA, tk TrXtKUfjtXrci cpy,a-i, riss ato- 
^iss, » Tisi JyifAUvcti. tUu Ayitjcy,r€xv ^rio-i f^y, fJisvcv «fa - 
Xvi, oDhX Kouf fj.y,KUV(jt4 i^tv' :i\<*. ra AMOOTEPAlS 
e^i ro' ^-[JAXis tfj.(pcuvi,: Xtnri ro, J^^o-i' liri yoc^ r-/i fiioi 3 yav. leg. Vat.4, X J A T A- 176 I D Y L L. VIII. 2. 51- E I A Y A A I O N efiy! 7W iTrti^yiKT^f crt/julaiTi^in Aoipyt^ rai ^-g/tsvr* /3aff vi- 

3. AMfbQ.. Afi^cn^ct iiToi ynreu/, ■srvffoTfi^ii «/*" 
/ipoTiPof A ctvTitti, riyav «7tA«f tlt liuj ViXtKtcui. jvjjoo* 

^!(^tTiii Ketf n^ru-ir^eo. xu^on^ot A 2^ av^iyfo; ^sX- 
58T/V hJ^i^yfd^et. cc^eiv ^i in tv nsDiui T^ycfottv. 
[riYPrOTPIKfi. 'H ivjiiti ■srv\\o\s^^i, tff « /^prv^o;, 
<PvXkhs;. Tav lcavm J^ Tiilo S5J to t<« ^JtKon ■sroie^iv 
^^iioH.'] 

6. MTKHTAN. Avtt t» ^vKi^uv. EmOYPE A ««/7< 
rov iTTirnsTn, ^i/A«|. xo* 'Of^npo?. ' 'Oj t»< wft/v STnev- 
f©-. x«/, 'Of rtDi^TDv M<vw3« TtKi KfHiT*) iTna^ov. y.vilctf 
/fe « Ae|<; «;»■« r» «p6;, tb (puMos-6). AHS. 0eA«f «£<- 
pwf -zpf?? £/W8 a<J)jv. J2il^Tiive[A,e(f fff vtKi^<niv i}<>)v c(.ehv 
H^Tte. TOTiSTev, KX%a-ov e^A». 

8. TON. !!/)©• T»Trv x«/ Ax<p*ii rifxii-^xle, UTTiK- 
^vXtv, 2^ Tifr» T« Aeys* « MivccXHSf- ov^iktk, tifeuju, 
cve/iyyt jmsAttwv «<^f, « /wsp^A<yf ffi/g<^«v ouuo(.^(^, 

Zreiulu/ rSlt$%xlc>)Vt i% 6>V TU (flX 7K «? ZroKHi iTTITiJOetX. 

ovfiTroTi (/.i av viKr,inig, ah oTfai J^rfc^Oif . r, evJ]^ « 
2ilg.'foX}tiyig aJhv. n Tnx,^. td iv tji «-««o^/cc. «y« £«</ 
«CTe5«v>5f> « iMi X7W.y\ry 

II. XPH2AEIS. 0£A«j av i^etv Kcif yvcavuf, Kccf i(- 
j9<5 f^^B-etv, ort cm >(gi,».iei)v etf^i h/iXovori. 9-£A«s tt^TU- 
^ivuj (wS-Aevj AE0AON. Tt S\hf^ev t» viKVitmvri rcv 
etyuvx' ivTiwJu h xB-Xev re i(^iv6); Xipfojjcv ^t-)^f^i 

^Vl-^iTZtj 9 VlKrtTOOS KXTU tIi/J IfOU/J. 

26. THNON. Av?« Tis, xj^ h -m; ex«vev £ip' y)f/,(p; 
KX}\.in> [/.'(*' 5}, e;e«vev thv ewOTAev, » 7TOgj4 7K<j i£/,ipei; 
Kvuv iiXXKTi A<rf0^f, iK^iviv av ifted. Ay^u;. Tnvey 
' TTOs iVTZXMjx rev cuTreXev' Xinti to e-)(Sfri. tv »1, a-}{sy:i, 
lcw xxXicmfXiv ym;, r.ynv tivi t^ottu, rev cMTreXev £x«- 
»ev. OAAAPOS h Kc^^K9'!. kc/a 'Ojttsjg®- KVfj(cf,TX ^x- 
Xr.^tcaivTU Xiyf, tk Xc^KCMve^x. re (pxXiev h, kcm /ix- 
^iev, Xipvmv iTri ruv i^vrm to Arf0j(9» sv rai ftilaTrai. 

30. ng»r©- e^ ou/J viJs» MivxXKOf ov^iKTyi; Xi- 
yu<p^oyp;. THris yx^ (nifji.cMvi tj ITKTHS. Kx^ifAX- 
^f. tvt,fJV ^ XV e^®'. AAXiZN Kctf tcXyifuBet;' xcp' ey 
XX)^fj(Si xA»}^©'» zroiViTiKeoi. ^ ivKrr,; oi, Txwgji re ivC^ea 
fti^M, [yiyav <7vg/tx1«?.] Aiwg^tsj ai esjv «j KXisn;. nyou/j, 
ivKTX xvrt TH tvKTn;' a; ro, v£^6A»j^g87W Z<^;. tii^eiv 
h re Xiyu^uvtiv. kv^iu; oi im yu/jcMKcav. 

31. EITA h XfJ(3itMXv cti^t//j ^>i>($Xoi; u^^ann/ 
Axpvi; 2ilg,hp;iifdfj@- y.^iv. 9C^^tixj TJ)f uht;. re h fti- 

Cfev KfCiii^ff» KCtf KfCa'iXi}^tOV. 

33. ATKEA. 'Q; <zs&i ifi-^v^v Aej??, aro;»j73>(5w 
/k ej-< To e^f. fl4^«/f. yAvxuT^f re %>!^. »t< Te<j x^v 
p^; a; if*.'\cv^i; 'ts&a-^xXiytTvtj. xyy.ri h tu >(siXx rm 
4fm. et h 7K fji,iTtef^, 2d^ t» ema x«o9'«/, n xttc rev 
9iyM re kXu, m avyKiKXXvfj^x eiev. 0EION t« t*»» rFfmf/.m Xiyi, y^Jc ex Tnjv<^ aeu ClxiXve, ti tx Aie;, 
as 'Ofir,f)o;. <sjf3j 7W xyKiX xcu tk; 7feTUfA.is; Xiyi as 

truf{^reH^et; Jiis;, oTno; tu JfifA,fjt.XTti ctola fjceivo)aiv oXx, 
1} ^tev, 'on XHKivmni Tiy^^veven. -ttw^ t» 'Jiu, 9-«m, 
AITI. E<7J ■srn fx.iX®- isrt^rCptXi; ufjiiv riin ■sron Mev*A- 
xxi S^tf. ervgiy^; fji,iX7niv iTn^f^e;. [OH. ■TciQ/iCfs-ev 

TO "IS-j. Oie C%UJJiTU\, 8 p^Kp lOlOV i^i TOV TOTTeV.l 

35. EK ^^rXAS. Hyav e| iXti; tu; i^^JvLcixi. tx 
•^v^; '3r6i{ Tt; reh, ripun, 'ixm xcof x(p' 'iou/ra xivov- 
^O-. ax ix -^v^; h zreii, nyav, xxm kcu\ o-uju /iiet 
Tivi, xcct a^ x^p' iou/ra xivHf^Jo;. iTrt ro» zroTUfxm h 
Xiyi KCij rm o^m re ix "^v^i; vvm )(gf.ru f^iTu^o^v, tI/m 
KTire rwj ifi-i/v^^<v iTiri tu x-^f/v^. 

36. EAAS^ON. Ef/.ov hxovcrt. EXOI. «V7< ret; 
i^ru. 

37' rAYKEPON. rXvKvnire; fzin^v, yXvxi^ov i^v- 
Tcv Xiyi ToU jBoTUvoa, 2>l^ ro rfiiipeiv ru vz^' eu/Ta vifAQ- 
ft£v« \osx, re h, AIIIEP OMOION, «v1< rev «mp 
ef^iu;. 

39' KHN. K«/ e«v 'oMivxXxon xynyy, rt eo^i, x.'^' 
^uv fiea-KiTu TTuvrx x^pjvvw;. Z!-Xr/Jvvrt>(3v XTcoSi^Tiv. 
iTti re TI xo^.^; Xi^^ftivov zrXyi^tojrt>(sv ^uvXfji.ti tp^<{. 

41. Uxvrx^.v inv s«p, ev^ ;j >(^.Xt) zrcu; iv^XT^i%{. 
T9 EN0A, TOfrov 'ivx JVjA«< 7iv«. xofiiiu; h AeT^tievo» 
■arXnJvvTixa ^iuiXf^tv tp^i' cle ca^; to TTUvrxx^a vvv xttc- 
oihrc/.^, xuf ■srcii rev Xopv 'of/^iov rm xvuTtfm. xluu n 
MivxX>(gt.; r»i4 a.yxpi, ^j^i^uv xpjvvoi ttuvtu vifn^t. 
ycc^ ouivecruj iK<l tt> ti, TKre ivTuuJu to ev^it" xuf « txi 
TB TTUvlx, raic ivnx/jju to srculxpf^a. -TruvTup^a ^e etei ve- 
fxetf. vcfAs;, TraojTij^jv, ve^wJ!, >($ivcv. Ae^ntf h aru; »j 
tvifyetcc, iipujvv ou/re ro /iee-xiS-cct, y^ p^tfrc; e «j ve- 
f/,U// iTnrni^eio;, xuf rojref t»v p^frev tp^uv. iVTOu/Jtc 
h re NOMOI i7n ra ^tiiiTifa XiytJ ovifAaHvof^a. AX- 
Xu;. Tmvrcc tx^, Tmvru. ^s vof/Lccf' 'e^a, ^yioiv, vi ipu» 
fO^vi eu/rov <i£&t7ruTi, tx<{ ■zmvrot, txf, xotj tjwv']^ vefx.uf 
eta-i, xetf tu JfifKfAo/.TU ixT^i^pircoi' 'otuv h x-mX^y^, «- 
7n}%yi^UiviTTt^ KXf ■sroifclu/, Kccf etf /ioruvnf. tc h flAN- 
TH AwfiKu; -Tmvrx 'zse^a-nu^u;. re h OY0ATA IIH- 
AiiSI, »j wA!)3-«r<v, 'ort zrXnB-i .2»/* ruv JnXuv re yicXx' 
TPEOETAI h, 97 rod Xfjtvtau; KUf ra; ccfjt,va; iJzn rui 
3 fASf-^uv T%iipi£ra/f, jj TA NEA xe/jf tu fjcix^ tuv mt- 
fjcviuv TfHpevTUi >tuf «</|evT«/. Tmvlcc h yxXXKm cvju- 
Tu. -TmvTup^a h ei fAc/X^ot ^ActxJoj «^j ■smrXri^u^^t, Kj 
Yioyi/x TfitpiTUi vzs' u//ra . 

45, EN0. O Acc(pvi; ■/m.Xiv i?rt tjjj cu/rri; ivveioc; cm- 
TiTmi/jf.^XTk.uv Xiyi' 'crt 'o^Trev ccv ifuuiv'^ f/£t MtXuv 

4/3«yV^, mtVTK CCO^i, Kj Tf/,-/lvyi, \_XUf hv^X,'^ XeiOf Jflift,- 

f.cxlx. orccv h XTnX^ri, X7re%yi^iv(TUj xccf /3a>($X@<', 
xetf ctf /3eej. 

48. xn. K.CC1 retf /ia; /Bco-kuv ccjueTtfo;, x^rre }(si*iSf 
ctv\t ra ou/e; yipu/u |>ipej. xojf ctj /3oej eu/ctf. 

49. ANEP. K«l«^i}5j;ci!iij xv^x rm a4y>>v rev t§«- 
J3V (pyidiv. fi BA0O2. O^r» efiv y-vl/jjAsj hcm/Ty\;. 'Of*>f 
gej. 'flj c/l"oTt xivnai Z,iCpv^o; ^ccjv X^'iov eA^wv. 

51. EN THNI2. Ev ixetvf rm ro^w e5J» M<^«j'. 
10". 12 j(5Ae9£ T^^ xmXjt txi, oTra irtv MiXm, icuf 
Xiye ou/rai, 'ort xoct Hfurc^;, Jt^ m, fuxfd tvifAtv, l '0{-' orwY, leg, Vat, 4, 2 ivKrec;, leg, Vats 3. 3 ou^c^TCDV. leg, Vat, 3. 4 ^aivji. leg. Vat. 4. I D Y L L. 

4U1 fjtiTU ^vnixm ^ATA/r Xvi?pt^tTo. xuf ffv ny fjtti vmfyt- 

<t3&i ifjH Tflv MifXXff^t. Mt\u /lE etTtxv, xilt rv MfXaiyt. 
Kccf yx,^ tiuj iv^HKv, a^ M/Aej Kpri, X>i^ o M<A«v' AA- 
X«i' £1 (ix^oi uXeti, ro ot Oiil/fo (rwjV7ru.x,oveti o( xtto 
>(^iHt, t{cf.r xvxXoyX)) T» lo^c-frf^i^ioi. <>' n ro Trar irug' 
ct r^xyi raiy XdUx.uv ouyoHt o^vrtt, o<iu^o uoi oTrit irtv i 
vXftrt} etcmryii rm Stii^at, 'otth etaz» ctf cif/,ctf fAiXioreif. 
edOrt i^t^ot ivn r* i/JXj^o. ec 8x«y« yx^, rm ueUn hiXo~ 
»07T, iTiy i)cmoi, viyovy, o MiXm. l^' u >($Xi. xmlh, a 
>(5Aoo«. <ai3i rfx^p* nvx xxifm, n f^tx-fov, raro /EjV- 
KOAOS yx^ Xi^trzKj, o fA-n i^v xipXTJZ. xuf 'OfiriQ(^ 
HSXcv oipv Myi' ''-'** ^^yi ''■?' MiXai, xvrt rts, tjk M<- 
Xuvt, ort TleuTc/ui ^uxxi i^oa-xi, Kcumf uv 9"S«j. 

53' -M)) f^st eti] i^iv ovn rlai TliXo7rBvvti<nv, f.c,nrt 
/W""* TXXxvrx, ny^vv arASfTo». f/i.noi «« if*Si, iv e^o^» 
rm xvifASv; TTZt^XTfipf^etv. x^x etn f^t ro VTri^ rrluu W8- 
r^xv rxurluj rfxyai^etv, i^v at rov MiXmx ftj rot/i 
xy)(a/.Xcii fiis, opuv ru ofm (ioc->(^fj,ivx tts&oxrx xuf ro 
HiixiXii^sv zTfXxyoi, xvlt rH rijj. XikiXixv. TAAANTON 
oi, ^vyoi' ^vcnix ttk.t^p n%\cuvi ruXxvlx. rxXxvrx 
)tuf ru ru "Cjjyu ^^fj.tQo^x. ivruufu h,, ro OiiOri^ov. 

55« Aurugxvji; o Ax^vii. o^k xuf Xiyl, x)itsX iv(ppuf 
vof^ccf ai iv rccii xyyff.Xoui i^^-nv, Itti Tycs r-/\ zriipoc Xipo- 
fuv rnv Y,iKiXiXv. HK xvi-jz^yirui riilo o ®ioxpiroi (pjjo-/ 
x,Uf Epfj(,r,aixvx^ yxa Myj rov Ax^viv ipurixui tyitv 
Tis MivxX>(g'.. x>)^' f/.iv iTT Evocixi rx 'Z^s/- cwrn C^^- 

7!5"«7Wf, 8T0J Oe im 'LlKiXioCi. 

57- rigoj ru oSvi^px fCiv iii >(s''HS'> <pa<>ot i^v o ^ifjcuv, 
«AT&i Tu vau,ru ^i >i xvofiZ^ix, ort xvo%n^ooivi xu4 x^x- 
ttZ^i uuru, izstSi ^ rni o^vijza TSnAAFH, o i?iv «^®- 
Tmyiooi. KVQ/.ui el uccrXr,y^ ii ruv ^pofAiuv x^ir>iQ/.x, o 
I >(^yKiXev nf^ai (pXfjciv. xtto ystvcv ^ re, <po%ipov 
>(ff.>(3v. 

58. AFPOTEPOIS. To<j 3>»2/««'f to;j iv ron x^oa 
!^^r€ii>isai ru oiKrvX, «/ X^xvi, XTTO t^^tvis (pottpov >(gt.>($v' 
Tu cti/^^ATTU St y^.ysv <pooipev, Tm^Jivis i^vipio^i 7ro%i. 

59. Ov f^sv<^ lyu tcuru S=k«v, X^x xooi ov yjvc(4KUi 
t^XTKi. 

61. TctVTx fjtiv ciw >(cf.ra. Xf/st%Lw ^ i7n'f'fr,f(^nxui 
yxp et^riTuj ro ArAMOIBAlilN) oi ■sreuhi irSx- 
ya>i>,auv. riw ie^xr^w oi uoIvj 'S^ri^^vfB^ui y,hv Mt- 
yxXi^i. 

63. Eyxi^^rui lyi, Xth^ Xvxi ruv t^tipm f/,is, oiTn^ 
Tuv TOKAAi2N, >)/»» ruv ft/irt^uv oujIuv. 

65. AAMnOTPE. Qvof/of. xvvoi, X7m rcv XXfiTr^cu/ 
t^eiv rluj ispxv, jj TB-yppo*. jj iTrifjctXui (pvXb.xos-uv. xtto 
ra XXfATreti KUf t» «o«», t-n (pvXxo^uv. j) Ttu^ ro 
XXf(.7ns^.i loKi etvuj. iTret^ xwn etaiv xXoJTnj^tv ofj(stet. 
XxfXTrispti yc^ i xXuTrr,^. BA0TS TnN02. T«t» X7n) 
fAnu<pefxi rrji jZxJiicii «Ajjj, »!To< o^uo-nui. 

66. XPH. 24 hiXovoli. risro xtto t» 'Oftripeo Qio- 
xptrvi i^^i. <p>iat yx^ iv ru \& tt/j IXixhi. Ov ^ri ttov- 
vv^ov ii/htv fiisXyi(po^oy uv^x. 2TN IIAIAI. 0< ^^ 
zrotiiti etoijuaz f/,r} (Sj^arixisauy rm zs-oif,tviuv tTnfAiXiiom 
VotfiS-ctf, x»J XftiXetv, n fcc^fAisyrei, t] -Tmtyvtoti x<^c- ^^^^' 53- 93-^ ^17 

XHfBfoi. el h 2 tyytitei x^nrityit tltu iinfjtlXHUv Trotisrt, 
wjf, KUf reti xvai t(stfXUfB/Joii, it (pgonTTS xvrva. 

67. ATIAAAS. Tgt/ipjgjtj, JuXipcoi p^^S-tjtuf ^olX' 
vyii. cve^ufjtui )(g7nx<nri tvi^isaui hiXotoTi tIuj iK(f)vat9 
eu/r>ii. 'cruv ou/rri TruXtv f/svri <I)THTAI, nyVt /3A«5»»i!. 
n is f^ri >(cf,rK7rovriJnn vff^fXivuf, 'orccv titie, fitTutt) TmXtt 

<pVJ\, 

72. K.uf ifxt ix, rev carnXouit jygjj «f mvrt a-uuX?rlii* 
o-cn t^tsoK reii o(p^vi, t) ^arioti xuf <nyKl>(s)i^nfB/Jcti' 
revn-nv, 3 dOo^JuXf^si n avytni. Xtyi h tL/v tpxcB-ei- 
auv ui/ris vvf/c<pnv. ly^i ihvau roui hif{cf.Xoui tXou/yovrx, 
ivf/s^cpov etvc<,f iXi^. is <zsC*os-ui ^ck(( ^r,au&u4 fjttrx rit 
avve\c-f/,cv ru Xeyu' ^Xi yxp o^XiSv J2^ t»t{<, ort xocf 
cu/roi iyn^^i i^y, usanp xctf 'trepot hiXovort, ev ft^ve» 
xX^iSi yjtcctxii 'c^uaui iTrusvisaiy, x^x xmi euirtt i($^n ne 
loissvi i7r-maxv. KAAON h rtv eiuetS^ Xtyi. }(y.»>.oi yx^ 
«57 (TUfcfAirpix fAipuy xcJtyf fttXuv f/,ir tv^^otui. 

74. OT MAN OTAE AOraN. r^x(ptrui xut, Xt- 
yev. ov f/,iv XTrtx^iJnv xvr^, u*}t rit X7riKpttctf/.ltiu. r» 
X7riK^iJy]v p<z^ ro t^pi(Q-Iuj hiXct. ov f/stot Xeycy jjJVo/, 
«^ isos Xoyov rtv TrtK^ov' Jjy8», tov X^^tp^^, rev «a/«- 
vov. A^ui, isat Xeyoy cu/rn XTriKpiJn*. otev, ish ro rv- 
/(^v. n isot Xcycv XTriKQ/^u/j xiorrcv, Trrxgov ou/rv^' risri- 
«•<», isai a->(cf,toy Xofcv. X7riKQ^vxf/,lju cu/rn, isli ruv <7t^es 
ro XiTrupcv, tsn ruv (OtSi ihvlw. [niKP. 'Ojreg t« ^i» 
XTroKo/Jyivus f/,1 vnxpcv b/j uJii^. TivX h ruy euin^x<puf 
ro zriK^oy i^isoiv, tvx »1, ov ff.U/j, ev A X7riK^Jnv otorri 
tsoSv Tnxpoy, ck'i Xiy(ru\. En roujiiuj y>cp >(^Xui etTrisa-ou/ 
isotv idi TriK^cv ^njnvuf. K^arlcy uv c-jjj to* zj^tx^ey ^x- 
<P<iire, uTTcuri ^P xoof re Lctrpct.^j 

84. AS-Ao» Kctf ccultii n (rv^ii% XTixeire, nt tTrt^J^ajt 
KpiTTii Tu Ax<pyi^ ui vixnnufli. 

85. AI AE. E« A JtXta xoot tfjtt xvroy Sih*%otf 
71 X[^ 0-ot reti cuyoti ^oiri^^vlx, Sh(m arsi rx Si^xrptC 
nycujj, roy f/.i^ov rov 'tvi>(g!. tjjj ^e^o->^XteH, tKiivlw rtjv 
cuyx tIuj f/tirvXui/, MITTAAN ouyx (pnai rlw xxiput. 
TllEP KE^AAAS h, ecvri rcv, iTrtKityx rm ^tXiut' 
n 'iui mi Ki^xXns zrXnpa rcv Xf^xftx. xfnsXyciUi ii xy- 
^icv otKri>(sv yxXx>clci. 

88. Ovrui Ttnufi, e Ax(pyii, tK^eti iTrt rn wjcj); k- 
XXre, Tifssv tTrnhatv. 

90. KATE2MTX0H. KxnTti^n y-uf tt wurct »(96- 
n>ig.n KcM iXvTtrf^n. iruTnivuJri tcv Xcyia-(/(SVy acart^ cu> 
yu/jri TTUpJivci, ccprt rsr^cv «j }«f/sy tXB-isau Xv7n>iro. 

91. NTMOA. OwT»j eAdt/:T«T« MtvxXn^i, i(^m 
Kctf yvfi,<pn n xgri (zs^lcv yxftnjiian X)($i,;)(Ctlo' XvTrisvruf 
yx^ uf rctxvru\, ^ja, ro t^^.ru re* xcu^ov tKetvcv [zrevu^ 
nr^ua-Ki&uf. 

93^. [N T M *. A K P H B. NvfjKplw rlw Ittiu» Xtyf. 
Ax^nti^ h '0 x^^nt t;^i mt nXiKiuv.'] NAIAA. liipovn 
ytp eu/rtv xyxmijyivuf -Jsrc ritoi vvf/<pni. n* Ilumji(^ 
QxXeiuv >(sf.Xi. Tm^KtXd^jaUfSfni h et^urca xX^n yovutxt 
ftn oferiXett, ftn rn^nau^ ri/j Tmpouviaiv eu/rni. o^x» </ f/.tf 
&fCKpiroi <pr,ai riw vvf/.<pLo X7TV?nvct^ cu/ris' oujIcv h eui- 
nf/.tru.3X?iscvrK rvv txeivni t^uru, -uztb XvTrm f/,tru^x^uf 
'icy fiioy. ixrci « ftJj euurcy ftsv ^jjojv XTniTm^etj cwtUu^ 1 xa.ynfXKm. leg. Vat. 3, 
5 tu(3,u,Ma7of, leg, Vat. 4. Quod, puto, Byzantinum magis : magis enim piw^waixov, 

Ff 7. £v»i?o», leg. Vat. 3, 4, WA-Xi 178 I D Y L L. 

ei h XoiTTTit <pet(ni wjtoi ' •n(ph»)Jtivctji KOf MXw(^6y >(^- E I A Y A A 1 O N 9-'. 

2. 12AAS APXEO. T« x»ifi^ i7nivX(po^9i. ^oiSTWf Jls 

xuXov ^iv ivmvju, ui koj 'Opjsp©-' Tew J\^ lyv ewvl^ 
et^t, x.etf « zrvQ/i ^i^oH ictxl' E« zrv^ Af'?*'* i6tx.i, fjLl- 
vei ^l' »f%)vt ffihipai. Xiyi JV, a Axipvt liovi{s><tx.ug (iot. 
cv fAiv /srQar^ ^e^^lyj ■srotef MivxXx,eii i7mJ{3><ov^yi- 
inx.ru. 

3. [BOY. Bai/ffi ^in\vx.ui.'\ rnO 2TEIPAI2I. H 
•\SS70 OMTi tyii i-m, tv *i, iTTt <^i^»ia% T»j rciv^^g xpivn?, 
tvX TiKuinv, oJi rtvii. ZTEIPA2 h enn r<M HTru ifro- 
xvtcti, uf yx^ «f c!.7mv xtoii^t, '^t^uf ^^.Xavrct^, J2j^, to 
^^tov eivctf ro mfj^, u(m.vi xi^sro ■tokuv ft,»} 2 iKXvo^uv, 
*l Tizc^ ro isi^yiS-ctf ^va. 

5. MHAEN ATIMAFEAEYNTES. AniJ^ koj 
tllxKTU iv TYi «j/tA*! ■sroiavrii, jj u.ytBa.^ui nff.rKXtTrovrii 
llw X^Xtiv. rm yxp }(gt.'^.Xt7rov'^ ro n^tvov nii xyiXrii, 
KCM nff''^' toujriSi vifj^fBfJovi, isru >(cf,Xiiirtv. m A Aug^- 
XYii ^^l^Xiy.rn, Xnf/,X}4Xiovni p^g jjv' xuf t(ff,rti K^xr.v 
rov i KUf 6 Au£/,KUi Hi ihjj tfo ^(p^oy^v, xrty,u,yi- 

hiVVTii. 

7» A A y. Hof KUf fJS^oi, Koui *i (iovi, KUi i av- 
g/tyl, KUt /2iH(^Xoi fioum. KUf iyu «^y, {^ctXovfyo ^- 
Xovort, 

9. ENTI. E?J ^ fj(9t, zfXtiaiev rov ■<^v^6v vhtr©^, 
{ >J ^^ IIAPA ivruuju zrXYKnerTilx a^^cuvi ) n^trn i^<r- 
Qxs-iBfJti X7r6 ^6rKvuv. iv cu/r-/\ S^, rv\ tiSir'/\ hiXeveri, 
NENASTAI, J}i»v vzs-i?j>XTVc(, ctcrzopdu'^ hpfj(0,rx }(cf,X» 
eUfHofiXuv XivKuv. «.70 ra vxu ti vu, to vzo^ivu, asj rtvcti, 
Toti huf^ofiXui oifXovort, T^uyaiT^i }(tff.tXf)ov, Xf<^ xvi- 

(/.&' X7ri'fff<^iV UTTO Tfli O^X^TTIU^, XTTO T» V^^/tlXH TOTTOV 

SKOniA ^p w4"?^05 TOTTOi. t<p' » 6SJ nix iru^ev ra 

KVKXm /^^TKiTniS^Uf . 

10. [TAS. Tuv jSflWj», ^ijai, UAJTH rtven >(cicrXK^^f^vi- 
«&>jv«/ XTTO Tov A<9®-. H at a-twrx%ti, xtto Xx^i a-}(s- 
TneH.^ 

12. [<I>PYr. <t>^vyxvtZ,u, ro TU ipfvyewx Tvy^ivu.^ 

13. AKOYEIN. AciTii T6 Tiuthi. 

14. [MEN. 'O 1!rOlfA,LuJ, il « &iOK^IT6i' fixX^ov h 

V6ift.ljj, 8f h yuf (pxvigev TO (V!^aw7rov rov Hor/jTeu iv- 
TOfJa ] 

15. AITNA. TIjj Airvuv (pmoi fA.nrtQ^ MivxX}(^i, 
j^gi.Jnazv iv ouiTYi otir%i«i. ui KUi 'OfAtj^oi tIw Je*iv f/.vi- 
rrfX ^fuv. ri, u ktrvri » ^i-^^xau fXi. toujrluj ^g x«^ 
^r^opov KU* fAYin^X }(sf.Xi. ;<5 sj<w XXftiji^uv oiKtXv }(^roix,u. 
'«5J yXf cwnt axniXcuov iv tistXcMi mr^cug. 

16. OSS'£N ONEIPil. Avro rnf TnifeifjtteK, 'Oos^ 
ti evetfe» ((lifetv. aai iXty^ i^tovnuit xp%v6v T6ioujtu\ IX. 2. 28. 

yXf «/ tmfMTiKUf (pei^eiffietf. xcu 'Ofiilfes. Of^' ^ (^* 
roffu. h)tt], eazx, "^ciUhiVTWy evn^et. 33 i^ reau, oaK ei ov«- 
pot zrXxrlnai. mre h (P'>}ai, SX^ re xiroXv' ruv yu^ «v«- 
fuv « (pcu/ruTtx ^w^^Xm. {l.vS"uifA3v}i<n yx^ ot ewJpuTrot, 
ui iTTt 'sroXv roti evci^oti ^cuirxt^ofafjei wXiflii (ix^ei, Kctj 
h%yti fJci^Jei, hKHnii i)i^tv .'] 

ig. APYINON nYP ro xxe S))V6i ^vefBfei. XOPIA 
h 7W KVTUe/x, iv eii etai ru ifje^o^vx, ix rarii ot Tist- 
g/f« 7W f5Jf9; r26<pl>jj xipjovx. AM»f. cu/n rov iv rof; 
cwjpx^t roti XTo ^voi, P(^2.iX oi ru ruv ifxZfvuv xyfetee, 
etujuai yxf 3 ifKXrx ■zfXnauvrtif ku4 %ri^cuvovrti eTpiu.Vy 
«7B5 Ec&jeiv Touiru, k kou ^^tx iTS&azc^^titjiiai. K^xn 
vioTfoipeto y('jeti. pi^s^x r, if/.^efvm n isXyi^. iff.%^vo<t 
yxf xiro ra iv txvlu ri/j /Bofu* i^tv, ri xtto rtt ifj.o^vH¥ 
Kcu 4 Xv%i^. P(eftX ai xcf.Xiiai rni ufdfeei, »5 wXif^ovai 
rn XfAiXpt^ivloi yxXXKTOi, icQiovat at 'jtvrti 5 "«isn» t« 
zfVf, *i )^&/'^f **/ *''''* '"^'' ivr(2^uv 7s-Xi>(s f»fJou p^fouf. 

20. <I>HrOI. oi lixXcwot. [«Jif J)it;e;.] etfr,TUi h, 
ori <irf3 T<yv AiifiYir^tXKuv ^(^.pTTjav Tan; /BxXxviSi viBiot' 
■/i^wj Tn-ifni rtvui, •TiufX ro iVTrw^n xvrai eivuf, etOJ /fe 
^fviB- ^i) mvli, <pnpi, KtfM^ti, irvfJis^vi, xXvcpXoi, xeu 
XfAvXoi. 

21. N£2A02. iif^nfBfJOi ehvruv. Xi^ruf A xetf 
16 ji^icpoi iTt^y/fBfJov ohvTuv, n fjLYiV J^ vuhv pXfjciv euu~ 
Tfl. x^is ixeivov (pXftiv vuSlv, rev eihvrui KT>}azefB/j6v, «5* 
XiB^iveiix. rtvi, » yif^ XTro^i-sXntisrx. ro yxf /3f5^«j fjcn 
KryiaufBpov ehvreei, •mi i^pvirui j AMYAON J^ ^f>«^» 
T« )isivui Xi^^fBfJov y^gf.rw^ov' o7nf iri ro yxXxxrufii 
ra o-ira, /iiofiyfBfja, Kctf aiayifj,iva, kcc4 «7ro7nie-fj,ivov, 
etrx Tif KXtu ^yi^cuofiivev. ei vai reiarei. rariri, ro- 
e-arev (p^evnX^u rov ^ifiuv®-, oazv i<;t^KfBjJOi chvrm 
^fovrtZi }{ef.fvuv, f^Xxxrii rfoptii Tmfaayn. raro yxf iri 
Tfl XfJ.vXote, \_OvK s^ 01 ftiK^euj (pfevrtou yttftejvoi, e)T- 
vn« aet vuooi xviif }(cf.fvuv, kou }(ff.fvatm, 'Tsufovroi eujle* 
Xfii.vXote, iiroi zrXXKovvroi, Ev yx^ tm TirXXKavn etai xua 
xcffvx.] A^Jisui. Xff.vX^, ethi n x^rov iK ruv auTvtu» 
■srv^uv ^jofjtivoi. atfJ.vXei ot xfioi xv<£j ftvXa ^efjtivei.. 
MTreo^ipf^vrei yu^ rev zrvfev X7re^Xt«aat . 

22. TOIS. Hv8v i7n T6ti et^yifjciveti rxi ^i^eu; avvi- 
xperyiaK. 

23. KOPYNAN. 'Pao^flv £7n re Xx.^ev ^xpei i^aaxV} 
'f67mX6v, a^yiru^ oi ynto^ rv }(^.fX, nyav re xxpev /3««y 
i^iv. ^xevrtfov yic^ £r< 'Zvh( re XKfov, fOTTuXev ^ tri x- 
fjfjvm^tev, KUi 'irtfoffiTni, i% iv©' fxi^ai femiv ip^v xetj 
/ixfoi, Kv rtvx flip^®- ra -mfnfoi f*a cu/tjjni^iv etorofhi^e** 
*iv nvx tat'ii a^ 'UKreiv fj.tf.e-yoeile. 

25. ETPOMBil. ST?fl|(*«e5 >(syz^^'^^> *""• "^^ avvi- 
<ipxp^U4. [Tara, (priaiv, re Kfteei «J]®- iojrxauftiiv fjcdai 
Tnvn fj.iQAoze.fdfj'^.} EKEINi2 o^ (ptjoiv, r,^tw, ru Mi- 
vxXxcf,, i^Q/,aufty,v 6<^x>{sv f^ofj,va, a nvoi re xfiui iyea 

i^X^V, Xy^iVffUi ftiTlc a-Kii^iUi, iV TOUi TnrpCUi T6U 

l>(^^tov TnXxyai. ft.iyoei ot riv '0 ijioftooi reasvrev, 'ort t« 
KfieH cujra ^it^s'^* «f mvii fj.i^taUi, Ui iXx%ov ewJpuTret 
Tnvli ovlii, ^i MtvuXx^i rev y(sp^ev Xxtuv, nn Tovre» 
«^ewf i-ytXxaxv. 

28. B12K0AIKAI. O >«^5 tx ra mnofjeiui, >} tx 1 TufXMSevTi». *eg. Vat. 4. SX>iuc/xEva(. 2 SKXuo/itgvov. leg. Vat. 3. Veteres edltiones, ante Heinfium fcilicet, afcrlbunt in marginB 3 Ev yj v.a.ro.-nXa.aaevlv;. leg. Vat, ij. 4 «yfavss-Cftt Vat. 4. 5 Ivii. leg. Vat. 3. T» I D y L L. 

tKcpxvxrij i/,r>Tms f/,au i7n yXvostci (pvKTMitc ^vjj-rof. 
ticHmi p^p eiti^i yin^tif reis fAr,hi irtxyf^ ^Xcyoi 
x^tinat. 

30. O Aoy®- tns^i iIm Mtvvtci. i^ni ^, tbv ^e^» 
<}nfv<mfB/Jof t^s&i Tmmf, «? f/.ieu> ^cjt-nxA^ve». n A«^5 
«sr€?5 'ni' Adt<pyiY, *:«/ xpaT?av. A»\»f. Mjj^cet ew< 
O^XiMiri);. E<^ »1 fff yA«»Tl«tf ft»)K8T< ffxm^tB^eir)' tfiTTO- 
Sioy hifis yXMTlrn «/ oAeipt/yJiivej* TifTf?Jy, ^iro ^Vf^cf,- 
T«» fAKKiTt £|tt7rrJVc9"«»j >} ff>7 yXoiTlte. OAO<l>TrAr2N elE 
K7», »j ^Xvicla^i <pva-}(ff,. Myovai St cwtIm ei At1<>(5< 
* eXe^vKTxS)». 07UV /i (Wttj ^riru^ iTi t»! v^wt?»;, ««- 
5wffx As^*» «/ yt«w«<xef <y? ^^te^jitw» <rB< fjci^tohi cvx. 
cC7nhih>(c^m. « >(9i7os tjv«« «A«(^i/ri)^»£; «oi <pvf^%, jj/»» 
««/«SA^rjjyt^^t^ S7n 7J)f p<»«f yiMo^x. 

33. TAS. 'H? ti»«? uhif oh(3s «Aof 5^«m arAjjp»)?. 
«71 ^p vTrvej ijfjciv yAt/xspAiT^p©-, »t£ 7« iot^ i^eu^vrji iA- 
Jsy» yAuxt/, a<jTJ» »j fjCiSTii^ytx. 

35. «2 MEN OPHTE. T^oc(pirai xa^, in ^p 0^0)- 

«Wf, >««/ JJJ fJLlV ep<il/VTl' T»7TfJ», 0/5 |W£» ifS (piXcif U MH- 

«w/, ^MfHffiv. ifceivoi h iti Tivoci n ^XiTTire htXeveri, ^/gi 

T» TTBT» «Srej^oA^^vJ/S» >i Ki^Ktl. J2^ Tfl» OofOJ-eof (pJjiTJ». 
J» T<»« »K >(9t7^^A|e 7W 7J)J K<pji>)? {peCpf^Ti^. THi ot - 

fTM^iSi »ytafA3VDCi ovruf xoj tc^m^Krx.iTrTHi, XTnJyi^ioxnv 
« )cvx.iuv. ovuoti? yoc^ Y.mv, xcif eCfJic/,^i<;, y.cvf vz3-o tj)? 
Ki^xJ); ^ujueCfBf/et ra zreru fAiTicf/sp<p»^vcif «j K^oC 

36. [AAA. AtlXi/i9ure h eu-n t» 8Ji/W|e. A«A«5 E A Y A A I O N 1. EPFATINA. >} isC/^s'*» « t^^rivm, xctf xXmrtci 
m tf^Tivis. Uf ^vayii, a ^voyj. Kcif a ^vcru. jiov- 
tfffifiev, 01 fMv rov &eg^r5)» •/ly.aimv, cltto rn fiev cttitkt:- 
xH fAS^m, x.ei4 rev x.(uvoi, re hstttu xajf ^^iZju, fHjM- 
A«5 Kccivoiv, J) ffvv ,5e»j, )ccc< «oV]. [T^vej oe tov liisy^Xov,'^ 
fiiXTiev ot rov Xforti^x BCKHety, lev enjv reii ^am Kcctvovm 
•ntv ytjv jtj rtfcvovTtc. vTre^sfi^^KUi oi «pj)^. Ai^iXoi JV e» 
ai^Toi ruv Nii(^,v^ii Jij^iKKOiv, Kvpiev ovofj(ef> rev Blii(^tev 
Xiy(. OIZYP02 ot TKAo^TOJg®-. KOf ytvirvc] mtto ra 
eV^vj, >) )(cf.i(S7ncieiX. to ^e e|>JJ, o) iTmnvi kcm ■mXcci- 
vm^i ^pi?ac, n ht mTrcvJzci ; ari rhu iv^iocv tx\iv ui 
CBtSnpev Ji^TJjpaj, nvel]^ ccf.(cf, tu TsXnmov Xr,'iov ^pi^ei?, 
mXb^x >(£fijv<^peti' » 871 o^ey t«<j «e^«<j Jipi^eti, ')t^i$ztti 
e^Xovali, x?)^' iKjt^oi «;(j*i. 

2. OFMON. Oyjc^^j y.vpiui » X7n> rov m^ot^h rofjcri. 
Vi^wj, >i cujXx%, xtto th ^ioiyti^oci rJuj yi)v ^ssTTi th xpo- 
^iUVTOi. vuu ee KiiTct^ Ae^j, ivn TVi ){oI'T ivjv rx^ieo; 
T» S-eg/tiTiW». A?)Sui. oyfJtsv tIw ccuXxy^ Tm^ to ^ioi- 
J^vcci rb/j yli/j. et h Txi,iv, «« h rev 3 ep;^*», e't h tov 
J^grev, Kvpiui ai iTC iv^jv th x^ereov rofjcri, kcci i?-iv ey- 
fASi, elev «7X0 t* ^etyi&ai tjj» y)» •uro ra xper^tmT^. X. li 15. 17^ 

vm h KH^ *i Xilti %Ti Tfi tii ot/^ ncliui ra ^Q^irfjcif. 
iii Kcif 'OfAVjpoi' Oyys* tXeewevrts eu^oi fj(^>(g.poi lytT* 

OtpH^OCV. 

3. AAIOTOMEIS. A»T< rn ^^i^ets, Kocf ytvirx^ ctTni 
ra A»iVev, TB ;t«g«(p<e», r^oTrvi rev ri «j x, Kccf e-twca^iiri 
rn 1, Xcciov, KCM m rtfx,vu. y.xt yviTXj Xouerefji.u. ^- 
A«»aT< re Aj)V«» rtfjcvu. KAKT02 h ethi XKcM>^i. 

5. AEIAAN. AeiXK lux, ers ecfXTiXb.<{ iXiei' htXti 
et e^tc, oli /^^i ovo-fxocj; ,(y!lip^Tzt^. woTU^roi ^ ^ria-tt 
)(ef.TK fx,iarifcZ^tet« Kctj ^eiXLu, oj vvv xp^XySfjoi, ev fxeiois 
xoM iXxrloii rov •n^^v ra ^i^Hi ; ro yx.^ AnOTPIJTEIS 
787» ImXoi. [A;^»j. rioTKTraj eo-ii, (sstiiiio-Yii ifii^xi, «ti 
vu/J px^vfxeii rvji ip^aixi X^^fBfjoi ; Kcct et^rtp (n xccf to 
)(Sf.vf{ac i>cXvi <J^ ritJj hixlvj^l A».ui. Tiui (^r^mv ovx 

X^'^Ti^%' ia-V\ -?^V*OT)J 7J)J riflipcJCi, OTl VU/J pX^jvuiii 7JJJ 

f^yxaieci xpp^f^®-. xctf Hk XTTonfCveii tjjj oouXxtoi ev- 
hv. AYAAKA JV, 71» eyftsv (prtOi' to )(si>ui XipfBfiei 
ep^vteVm 

7. Oi^AMATA. T8TSJT fcij^ti e-^oi %ttuv xccf 
)(cf.i(S7m%iv, xcM fx»i ivifihi. ri x^yej o-^i, Kj fisXii 
^eA.uv, J) }(3i.{liejiHSS, fxi;^ii e^cci ^«Ajjj 7» ^f®-' 
•csDfJ^uv. 71 T8T« Xiyi, tTri MiXuv iv x^^-/] tt» BxtIov 
tipn iKXiXvS^cif. e-i^XfAof.rhjj rov MiXuvx Bx-floi >(^Xi, 
raTt i-i fciJi^iS e-^ct^ S-eg<^e»7K, Kcif fxn X7roy^fj.vevTXm 
HETPAS AHOKOMM'. O/e», mTg;ve, a<5jv£, «-«Ajjgo- 
7W7T* ATEPAMN0Y2 yxp rm a-KXji^a; ^xtn, rovi a») 
Ttgevtf^j' i-Tri Ti(iv TB ujrciXev. y.ctj tm •mrtc/ti tks Lcn 
ret^ofd/jcci, y.ou ecli^ftvx ecar^ix, tu xvi-^-/iTU. 

11. XAAEHON XOrmN KYNA TEYSAI. Hee- 
^oifiiX rare trtv, tTn ruv yvcmf^fjuv apira rtvei, h/a-- 
XTreajTXiKi ^i i^vruv tjjj a-wjrf^ixi, XipfBf/n' >j t<j xoct 
iri^ui Xiyirx\. pf«.Xi7rev, <px<n, fj(a.^am xvuv a-y.vrelpo- 
^iv. ucarip, (pna-iv, y<i(jaufd/Joi X^i^*^ ««^*"' IvauTre^- 
o}kt(^ trtv, ovTU xou xypoiK(^ iguTty^v Tnc^a; yv- 

OUf^JfJ®'. 

12. AAA . 2y fxiv, (pr,nv, xmt^xrei tpuroi Tvyyx,- 
veti. i/ii h tpu ivh)(ff. iifxipai Y,hi. 

13. EK niOa ANTAH2. TKT£r<», arui e» ^- 
aaicf, L;/s, us^ <n kcm egojv. S /i ei^uv<<OofBfJOi <p/i(nv, tx 
'Z^atnod, X7re zrXrj^ai zriB-a eu/rXc-ii, xca ax {« Xxy/i- 
vuv. 6 £j^ J^ (,|oj i^a. A»>Ui. Trzc^eifjcta iTn tuv e» th- 
^iaa-tcc t^mruv. x(pjevuv, (pr,in, xxf ■srXajtuv XTreXocc/as 
Tuv /Trtxff^scTUv, y»^ oiva xi^xviVfd/j^, tsxSi x^^o^imx 
txr^iirci^, ccTi x^y.ot avT^uv, a h fjcr,^' o|8s i;^<y zriHv, 
xca Tu zrovu ftS^/^f/Jf/^, fsx i^K. 

l^. UxXof, (pyicnv, xrre ra curopa ttv.vtu fxoi jj» )(^Xx, 
a fisvev TU tvhv, «>A« kcu tu 7 xtto ^puv' ivv h SiJ^ 
70» ipum, a f/svev rx z!o\\w, cc».x ah tu t^ Jvcuv fxa 
etatv aaru^fJjfix, x^x xsaro^ fxivovm Sida. rov ipoJTX. 
A^ui. A^KAAA rarti-iY, oi-jn^ tcariipx fxn» tov oure- 
^ov nfitXy,,t^'JX iiiv ej T^c-ofTev, «tj y.cci xa-,(^Xc<i'Ti^i iiaiv. 
a->(jf.XlVM Oi TO p<c.<px<piev, orC a-)i^.Xicri >(^(ccipci) x/Jlo. a-r(g.- 
Xii h, a-y^.Xihi, i^ycXetov ^u^y.y^v, tc y^ivui Xipfxnov 
a-y^Xirne,'.ov. 

15. TIS AE. TocuTU, MiXuv ipuTK, «tk Bxrlot 
iTncyi. X UoXv-ou'^' xhfXov h, TrtTtpov ^^rtcx n ^- 1 /ue^®'. leg. Vat 4. 2 o'x<x})At;)iTiJ<». leg, Vat. 3, 3 e^Jivicv. leg. Vat. 3. Vocab. Graeco-baib. suicus. 

Vid. intr. ad v -:, av/ak. 4 tar, leg. Vat. 3.4. 5 TtfTo. leg. Vat. 4. 6 tym h iyju vl'' a\iq c^m. leg. Vat. 4. 

7 «r^o Tuv. Itg, Vat, 3, 

^Trcuvxe i8o I D Y L L. >,v^cuvtrvii f^i. » rii (O^n'' ^t^itflv^^m ii^m ■nK^^in- 
nOKOi^NTI, n Tmp^^lTrTTOKiun ( «^^yw? ^^ ^^PX^irzt^ 
ty rtti tyjTi^x^oii) «rfj^fA?. ««/ rv (A,lv Tru^ 'iTTTri- 
j($uvri voidim, Myi rca z?oruix.f' ro oi Tizif \7r7roKim1, 
Xiyi nro) i(^.>^niJ^Jai. [A^kwj . T<j «g« <n, a UoXvoO)'^ j 
6) HXnr.i, (Tvjix.hjiti^v. YloXv%6>r{/M oi ctTnv cuimv, S^^ 
rs ■srXio)iolw<; zroXvZi^etv. O zroXwturx zroX^as i^v ^oai, 
AX^Ui. Toiyxpovv ^^- ro \ssrB rov eg»T«f iXKViS^ccf [Al 
ttTTO caroiH, Ytyisv oi^' « imrei^ ein]fji.iXiloi hfi Tmvm tw 

^poKptOt f^a KOH OiQ-Hcf.XfiU, iS f/C)^OV 7K Zrepfft», Oi)i.Ol KCtj 

7K «t€3 ^VptUV.~\ 

17. £YFE. ^ Uot^otfitctj niTi, ro, ilfi ^^ rov ttXi' 
T^ev. Kcu TO, iv^i ^cos rov cunov' KCH ro, i^tg XTtt^ 
tTnJvf/.eis. ro h eiJps ^«j eiXiT^ov, XiysTJXi iTci tuv J^- 
hflti)v ^ikLv Tjjf cie.f.{a,fTiiti, h vns' Uf^^ruXca <ni( evli, 
^iKcuas ^&<yiXji To B-ciov, oB^iv Kctf cdhi-TnTs-ToiKiM, 015 
t7n')vf/,eis >(ff,^i?' A;!!i\«j. Tm^oifA^iet, irt, XipfAivi} ^t«S 
TAiy if^vyfAiiS^ctiv, ori ifji.7n<m<rtv «f u iKipdbyaff-i. 

18. XPO. Tfoi<piTctJ[ Kct^, ;^o'i^eiTWi, et*rt ris my- 
^(ant^Yicnrctj, kcm (ruyy^sfA-mrcct. cc KAAAMAIA h, 
etflt rn « oipn^cnx. trt h xk£/,s ev r^ t^XxfA-y^ yivofAivn, 
Kcu n^Xarctj MANTIS. Kms isv QioK^iTOs ^hj t%vlt/j 
tiTntv 'JiXcav, kch ^i<p$iv/iKVieaj, riSTO <pr,s-iv, ti Tit/J I7n~ 
wAatoeff Kce4 ^Mttov o^eoa-uv' A^fjK^);^? ynf iv xxszfivvj^ 
fJiSi-rt AvKa^ya z At%vXii, tIuj etKftei^a <p>i<rt TKtjrit/j, « 
C3tSa-ZXi-^(l nvt rm ^uuv, Skhva) >(si,nsv j^yf(B-ctf. trt ot 
^X-aiJ^ Koa ■sriptfAr.Kets revs if/,x-fo<Q-i zre^s ix,^<m x«f 
XiTrras, Kcti (wvi^s ou/ras Ktvacrzx.. Xtyi h, n fiM/ris 
i }iff,XXfi^iX H3.ru Th/ VVKTU ;^oi\i\u4, xui •srXy>Ttx<ri rt» 
p^ii Tot, KU4 (m. uvli ra, i ieiKvtx rYi >(si,XXf*u4Ci ^«*- 
Tts, <n.v^vx£rvi<nTUJ\ tr^t. rtvis (pxcriv ei>(sf,(ru\ tIm ^of/.- 
^VKriV T>i oiKPioi Tujurv,, S^ ro kch tI/m eiK^iht. fAiXeetun 
etven ou/r>jv, kcu tJo/ fiSf^i* 2t/g««'. ecvri ra etTretv ori X- 
Kfis crzjy)(stfi,iijyi<n'^ troi, *i iriv i%vvt, >iU4 XiTcryi, ku4 f/.t' 
Xmvx, Xiyi ort f/,utf}is xg.XxfAMX. tIm MKfth^ av <pri<ri, 
t(^.XXfjiuietJV, n ort iv Kcnfai >(^XXfX,Ki i<^i<l rev fup^u//. 
'duj uoryjv ^i ku4 f.iXfrtv, j) ori (^siSfAMJrciLii^ Xif/Qv <pui- 
lOfjCivvi, i) ori y^.^ox,?^? "«/ '7t%u.(rtt,a<rjx, a<ru,, ots uv iv- 
Teufta-v^ ^ojois, >(ff.X3v txr&fA-ilvvii. n *l <m i^UfAivri, « teiKvtX 
TY\ ciKfi<h T*i y^.XXfiu^u. ovojn^^ofdjj^, tji «r&J fAeUJTeteH 
fmrri^eiU., zriQ/.%xXeiru4 rov ^^urx <ra )(sf-ru tIw vvktx. 
Tartrtv, « tf/vii Kctj XiTrJyi, kcu fi^Kfo^rKiX®-, (n>y>(^tf/.7i- 
J*i<nrui (rei. [AM»,-. M^^t;? *i >(cf.XxfAU4X, 2^ ro f/.n 
XivKvv etvcu, as 01 'Lv^oi xmj AtyuTniot.^ 

ig. TTOy^ON nv nXevrev ipriTtv, tTfi oi zrXarevvTts 
vr*i^avTU4 tIm ^^vetuv. Ajj^jit^C^ h (pniiriv cu/rev etvcu 
^ov Kctf lx<rii»vos, iTii TVj roiiv >(gi.^7Tzov ■s-iQ/.airtK., sj iv<pe- 
pttx., siftoiv <»2 rit/J ivoeiu//. vsro Aios oi ou/tov 3 ttii^u- 
Jyivuf (pxa-tv, ivx fe/i ^XiTTUv, tTri ras ^Kcuas f^vas tf- 
yjiru4. oi oe rvcpXov oujtov ^XTt, S^ct, re XK^trov. A^i^ois, 
'O etpfovTf^s, o>s ■sroXvfjt.ifif/.vos, ro yn^ li «PPONTIS- 
TOS «wt; ra xip^ovrties. re x tvl^fu iTtirxcrtv (tjj- 
uouvi. ToiaTov irt ro Ttu^s ruv i^eivrcav' oi p^p ifoivlis, 
titirj)($yroet rous (PfovriFt, Sjjftwwozif ort ^vo oi '/mXcuot X. 17. 35. 

Tv^Xx <px<ri, Ttv ifOJTti, yMf Ttv rgXartv, ^* itetv \r(t 
ort ifcc, yvvu4>(3S ^vint^as, » ris eiKi u/jna )(^Xb>irti eivuf, 
omf irt Tv(pXor>is, eort tfus •jt;^A.«s' ryav, Tv<pXo7rei(^. 
zroii yx^ 7jfj tfuvreci ru firi >(of.Xx, yo^Xx >i^i^. ucmv- 
Tcos KU4 ■srXaros Tv<px<^. -Tmfi^^TU] yxf ras >(^Xove 
y.u4 ){$TfAievs, KUi oiaUiriv tou/Tov tois >(g'Kt'rits ku4 /SJi- 
Xvfots. 

20. MHAEN META. 'O^x ivx fJinhv xX»!^eavtH}f 
etTrots. 

21. MY0EYMAI. Ovx xXx^evtfuof^ou. <rv h fj^sver 
^g/j^e 75 Xti'iov. KUf 'tvi)(3, ms )(s^n? fjnXca^i, T^xycD^i, 
ovru yxf zroiuv iio^tov tpyxo-ri. 'ori f/a<r.)(ss '^olt i/Tnjg-ijf. 

22. [K«/ t< (piXiKov fAiX(^ «j rli// }(^fy}v cwxk^ou- 
azv.J 

24. Mf2S. Cl Matntj TltiQjshs. tifav, «/' e» t)j niiftat 
aowj, crvvvfAVTKrttli crtuj if/si tIuj XiTrrLi/ ■srcuhji. eov rtvu» 
yag /Trtxff^uv u-^t(B-t Jtuf, -Tmvru y^^Xx srotetrt. 

26. 'Zv£y'.eujcti/ cn ovof^^ain Tmvns, XtTellu/ kuj f/,t- 
Xouyuu vzjo rev tiXia. [Xvfcti/ >(3.Xia<rt Tmvris, ^^ Tt 
/IKtru. XivKtiv ou/tIm HVU4.'] AAIOKAYSTON, 7» TJara 
*lXta Kti(^.vfd^ey, fji.iXi;j-^evv h, tyyav lotKViUJi/ i(g.ru t9 
^u(^ f/.iXtn, TovTin e-iro;^av. rotevrov ^f irt ku4 t« 
;{^uf/^ ra inra, us kuj ra fjetXir^, n oi fjttv «»k«< 2t/- 
fuv 0% )(sf.Xao-iv, i^ ^g MEAIXAftPON, «<ev, [AiXxva- 
^j^iWT* Vftfiso, KCI4 H Xieu/ fJitXeuvouj, 

28. T>j» vXKiv^^ev <px(nv X7eo ra 0141/3.^05 ra Aiu4>r®' 
utJxh^^vcoi, ra tv Tfoict fjiuvivles, J^ to< TisT» e w<v ty~ 
^^Xftfd^ev, etf, «/, Tit/j xfyytv ra ovof/3,ros ra Atxvl®'. 
Salcf. T» av KU4 ^XTTTh// vvv etTnv. ■/, ^xtttk vcckivB-^, if 
iX,ii(ru, iv 'iou/rYi y^ttfif^jx ^Xf/ftxru Jf^voh^, ^Xevon 
TO, uf, ctf, eivctf oi ervf/,t>oXey ruv im rta AtXvri LivJvXe- 
ya^tav, <pvvctf yxf iK ra u4fj(cf,Tos cu/ra <pxin ttjv iix- 
Ktvjvv, 'oTt ificf,vri tm Tfetui, 'V^Tncrz^v r<f %i<pi. «^e» kui 
TD 7m6®- ra AtxvJos "isi^eipouvi. eis tdv Ev<pofiuyx' (ieiJijf 
eiTTfv' 71 «j To» 'Ev<po^iUvx xvnJhv etTn. Jl-rlus yxp 19 

TVIS Tmg KfliV ^X^iTU\. Uo^pVfili VXKIvJt, 4 (Jt f^iv f/.te6 

<pxrts Xothiv, 'roirrf/is Xfjixjviert Mov7Tor(^ AtXKthtOt 
Etx^os xyrt».efji,iya yt^Xfiefjt.ivx KUKva<ru,v, 

zg. TA IimTA. Hya» xcfru. njv (a^%i Tu%tv x^t6- 
/wsfv^, y^^^Xifovluf, 

30. O KYTI20S <pvrov, « vtf{Si/.ivuf uf euyis yx- 
XXKT^ Ts-Xnjvvrtv. xtto x^iya ^ ro otUKi, r,yay ^yiri. 

31. A^pfeftiva yx^ carofa, etj yefXvoi <peuyovTu.f, e;*» 
ei iTTt irtt fjixvixv t;^. 

32. Etji iKiKmfiuji/ TX K^oiTa, »lf/,<poTC^ei Xv vifjiii 
ioaxrif ;^vazt tvj A<Pgohry\. to St IIEIIASGAI, xvlt Ttt 
KiKniS^etf. 

35. 2XOIMI A'Er£2 KAI KAINAS En"AMOO- 
TEPOISIN AMYKAAS. Afj<.vKXuf ■sreXis AxKmtxr,. 'ohv 
Kou AftVKXu4oy Tmtoiov, tv tK ruv AftVKXuv. Kj AftVK- 
Xcu eths \k3zhifcxros, us ivrou/Ju, X7ro Af/,VKXcua rev 
(ST^ra •csn.hifAOilx 'fvfovrvs. ^xcptTUj kou, %*lf(3i Jf, ifu, 
KU4 i^» « vSfj Toiares. of^^^afitvos ot i}a) tv ryi eix^vt, Trst- 
evv ifnou/Tov ip^vTU AxKavi>(3. vz!reotif/,XTU. « j^jj rnXn l rovro tffa^otftia ts"!. leg. Vat, 3, 
3 J*£W>ijs;&>), ai; (ptiTiv Afiro^avi??. leg. Vat. 4. 
VAt. 3. 4. Dein ■yfy^ay.fttv^a, leg. Vat. 3, 2 Deeft AtTxyXa, Vat. 3. Dein ibid. leg. tir^oTihtTrti^. 

4 TOi, leg, Vat. 3, Dein amriXXiiv, unde facile fiat ayriXXttv, leg. 

t<puiyirt I D Y L L. X. 36. 57. l8l t?>a<»£T« tif ip^ivai* %Vi^ ^Oy^^' **" * *' ^l^^P^T^P^'! 

36. Ol liU ■srchi o-a UipotyicXat utnt, e<o», tv(^v^f^i, 
Kccf ofjvt' ri Xt^jn^i iii o< «,-jB<p<*A«<. [x^o.sC(«»T«».J 

37. TrrXNA. \\ nivx.i'^ ' Tfcla «ttj c^y^s^oTJjTf^ 

T««r57Wf. »J7»»i »1 (p«»>i O-K A l/,X>^XKtl, tOIKVtX I^V^tM. 

'T^v^ici h Kcu T^vxiri, «^oj Xx^\iii, K nstyui Ae^jUSin} 
ec^tefx,tMy}^Xvx, ii^ff-yvi fA.xXXKis. KUf MytTV^ Sjct;;^»^. 
et GienfiTci i^itx^l it a- S^<f. ro ixiTfcv, t^v^tct etTmy. 
OTK EX£i. A»T< Toti «fj'V«A', « jMij x^ XfAtfnnTei ecuTo* 
t^ti» «J i^yiS)c «7n<» T/»«s x\nui, 

38. KAAA2. Tiflo M<A«» «g«»l'J4^^®- t» ijd^ fjjai. 
9vyKti{^^i A T» eiciA^f'' To» ^evKMei, liiiKev km ^uh^* 

iiTfUV VZJ-eKC^t^Ktli. 

39. K«/ T»TB )f^T eifmetXf. ui iv 7» "nti uf/^Sfixs 

naii ifv^f/,}iffi* ^n>(cf.i^. 

40. niirnNA, TU ^CiX ^ilTl», J^ A0J95 U«J<?1- 

«(9;. «T< ruyl^jtiX <rii fxaifcuyar.v. nA^dia'; ytftp ck/thc «e»t- 

41. ©A2AI. To TJjj «g<yi8<«w s^j^*!*?» « M<Aft/», »(^- 
TU^iXvy cu/Tif, CTt ifynT/ii uy t^VTiii^y cco^. ovyXToy oi 
•TWJU M^ty Kcc* T»» /3«;yK«». '^Xa-eti 01, ^Ko:, kcu tzw- 
vnsy "Aw t%xyoj^xy tcv AwiffH, «» fAi^u «awf. 'I53- 
fi^«. OvTti ^i « AvTifgm;? ««^ KeAoM»«e{ t)]j ^^vyixi, 
^®- Tvy^yuy yejvi th M<5». }4Uf2$i ot m, ras ■srxfioy- 
rcK Tuy ^iyuy ivu^y, riyxft^.^i ^e/<^«» jttiT «wtov. «tk 
tcort^ca XTreTtfiyuv eu/Tuv TUi Ki(pxXoi4, tc XetTrvy tmncf, 
e» t«<j S)^xync/.Ti ovyiXuy r^d^y. 'W^KX-^i oi it^foy T«t/- 
tey XTOKTityoci, ifftYiy ej t«» Mectu^ajioy zsoTUfAsy. o'}s» 
y.uf yuAt oi Ji£/ii^ >(cf.7U <l>fvyieui, tt^isasy ccvloy tyKUfitx- 
^«»TTs, ui ccQ^it\t B-iQ/iryiy. tsto» A ^jjffi» A7n;7j\cohf<^ 
bi^tjy etvuf B-iQ^e^jy, Kiytay o'utu' >(gt.Ju7n^ £» fA.iy Jpnyotf 
ixX%fA3i, iy oi vfivoii taXei, x<p' m XMf tus cti^eci oujTUi 
yjf-XHTtv, bTu KUf Tuv S^tg/sw» uhi AvTHftrui. enu i%m 
^alit TiXTl^^ tiuj T«f AvTiifTov uoluj, (pncrt, [A^^^f, 
OcX(ruf, (pvio-t, Kct/f TDUJTiw fta tIuj Ttx^jS^ixy, «i» 'Z&< tx 
Avlti^ju f/.i)isu Xauj.^ 

42. .AvT>i irty K TH Avnifo-a cfi^n. 

44. Avi?J)l(Pi TCy Xc^py r^S&i TH; ITZVf^Hi, KCif TU 

^iQ/.Z^of^x cniyh(ry^vyToi.i, APATMATA h tu srXytfat- 
lU Tuy fu^vuy tL/j XQ/,rtfX\i, Tm^ to opXTieiv. o9-s» 
X.CU Off^^uni, li uXyioar^ tIm ^t^ tu Kiff^cclt. AMAAH 
et a-iujiryiKiy iK oiy^yy^Ton 'w^tci, jj x«^ Ji^j(3ff-<«». 

45. STKINOI. Wyay xS^iyi-a, kcu «p^«fl<, «t< to 
•nji ovKrii %vXoy tvjpxvicy, X/Q^ivii, kcu xoujveiloy. 'ejit 
X.CC4 7m.fotfji.10c, ovKivn} iTnKis^ix, *j fjc/iaiy u^iXisau' xtto 
fjciTU^o^ct^ 77;; (rvKr,i, 

46. n«f2^TE753g}5^;«» Xiyi, rHi TUi Xf/(ff^Xxi y^f/^yo- 
BiTHvTccs, HTU Tt^ivccf, wji THi rwyyiM if^7r'jCi(Q-eii vaz 

TiS L^i^VfiS, JJ /Bc^iH, TOy ^U^ t^^KH^V tyoilTi^U OVTU OUTU 

ffvfjc^ocivi ■sriecivi^ 'ifA.7sviofjcivov. KOP0TOS J^, th ix 
T»» Xfj^uXuv i7vyK(ifA.iyis JrjfAuv®^. AX^ui. KofB-vy to» 
fZiifoy Xiyi. oTut ^ 7» ^^yfj^gym ^5»i, t»? 7ux,v«^ au- ft^HTi /tst9i XXt^yiXisi yiyd/tfslcU iazj^n. •m h kuXx ecu- 
Tuv, cc Tiyii xvXiSi ){cf.XHTiv, liu tfpxiXfopK iuTtv, 'cTms 
i^ef. Tuy xvXuy TtTOi fiTn^of/d^oi 7nu4yynu\, Kcct «o^a- 
;t«« Kccf xayiTfioi i^^e*»»!* *> asf^^i ^t xA<»tTzit^ 7>jj x«{- 

JvOi' Ui K 7nTVi, TKi W<TW®-. 

48. 'Erf^ TTU^tViTti. Ai TUi XXoUtTCCS fA,iO>tfjl.o^teK 

xXoect. iTHTiiaficTZii^ yx^ tr<» « fji.iayiftf>ftyoi Kctt^oi ar^oi 

T5 XXoOCt. CpXi^Vl®- ^g T«W »jA<if T>IVtKCWTU tLu KXXX- 

fjCM, To X)(;ufoy TVfjc^ouvi XiifloTt^oy yiti^uf. KAAAMH 
et, TO KXiUTtfu TH fux^oi, 'ent tx ovt t» fu^vi TtfAyi^, 
Kcci oavy it t>) y^ XTfjcnlot \:mXtfC7myiTU\ . 

50. A^, (pKo-it Tisi xXoutTeii fAia>ifjt,o^iec{ xXeoctt TiS( 
J^ Kfjcuilcti, X^t Xai/Ket4yof^i/ii tjjj nisi x^p^t^ Tot/ Xfitl- 
t** Xn^ttt oi, t7nTKiXi^ofjtiv/ii ticit TVi yvii, 

51. EAINNTSAI AE TO KATMA. Htoi n fjctnt 
•nii »ifjt,l^i vi^ifjcnv, /i^oi/tetf. ToB^lfiCC, tXtttVU T« /3g«6- 
Ctu/u' iSK oce->(S7fUi ot TiPiO Xiyi. yjcf Ko^vahcX^<^ t*»> 

OfViUt (ZSQfiloi /C^ TO XVKOpUt i7n TCCt tOfJCCCS XflKtfiTU^, 
XUf TtXt^JleUOi VTTOrfi^i. 

52. ETKTAIOS. MxKX^m. iTnTKUTrri h t«» iffo- 

hirll/V, «f f^T} tCVTX^Kii Zrolot Tmfi^^fOpoV, <^KTOi ^l 

ivyfii x\ioi, xeu ^jKleuoi, XTrivKloi et Kecf XTTtVKTeutif 
fj(.tariTOi. 

54. O Xopi (iz^i t«» £7f7faTiJ/y Tii»» ^i^irut, oXtylw 

t^aplw CUJT(f TZU^ip^fiCtVOt. AX^Ui. T9 E 11 1 M E A H T A 
ccfTi Tis u i^2^^TX' «» aij if^^aiTiu/ <ptXxfy/^ot ^yiTi' t« 
^ T«» <I>AKON E^^EIN Tiuf VTrovoixt, i^i yic^ «;r«y 

TO KpiCCi. tl, KXXt.i0t U iTFtrUTU 'f^tiy Tt T«> <pXl{3t oAfl- 

jcAijga». Kect ogjt tvx fjcv EniTAMH2, sjy»» ^^115 ""1* 
^t^ KxiXTT^tuy xvlot onXoyolt, ui ol ro KVf/,iyot. xxjt$ 
tiuJufMt TiSi xyxt <peiJh)Xisi, KVfMyoTTftfUS KXXect, vxu- 
Trri ^i ouJTot Ao^^? ui ^etJhXoy. 

56. T<»Sf iK Tov M'Aw»«f Aey«o-<» Htuf roi Ao^y, 
Xtto Tis, )} KXXcU XfjCfiCi zreut tXiXti^i ^uk(^ Xot^ei/i, fA%- 
^t TiXiss T«y eilv^iis. x))^oi ot XtyiSTty, ot< t> rts Mt- 
Xutoi irty Xo^s t«, jj >(^A«f Xfji.fjci zreuy, f/ti^n, »f^c 
Tis Tmyayoi, «» xXtBiui xyt(pvaKi. to St fjciTU TOU/TXf 
fiyisy T«, '^auj{ ht Kccf toujIx tk tu 9"«4» Aviii^ax, Xi- 
yiSTi T«» /ixfioi Xiyiv fci^i t», jiajj t7n\xf/,y,i ilu/ ^t^ac 
)(cf,TXx^iuy 70 KVfityot, tb oi t^rn ui Xtto th MtXuv^, 1^01 

TO, TVUJTU ^n fA^^Bc^yluS, KMf TiSi fJI,tTU TXVTU OVO f<' 

Pi^isi. A)isui. TeujTU ^Jj fAsy^/^yTOi^. Teu/TU, tk fjCtXn 

TU iS^et^ilfSfJX, hlXoyOV, ^-/l THi ^Q/lt^OtTUi C/.hlV, K.UJ 

*/t* ^S,'^>'^H9't ucoTif trv zroieii /iiSKccii &yiXovoli. ri ivat^TU\ 

T»f ^g/t^O»^ TOV '^flTfJ^SV (PfOVTl^eit, KCCf fjCtl T» ieUT®-, 
Ao^f IK Tlt MtX.UtOi. 01 01 V^ TVti iTTUtU TUUTU OVyXTC' 
TOVTl, 

57, WiQ/l ii TOV t^UTOf TiS, U Bxfll, TOt» vluj(fiVy 
ICstiariKSt i^ T»l fjl.tl7it TiS Xi^lt £» T»i tiSITVi t(^TU TOy tf 

9p«» Keii»jJ^. ij euit^fjcivr, o^^^a, kccj fjcvi yui/ if*3t. TO d% 
AIMHPON ecfli ris Tiflu^y, ij ^jj ^s cn t»» auvTis ifurec, 
lEitSi Ti/yj ft»7tgj6 Xiy.tt, «te ^>;2?fi 6» "»■? >(Stfr., i " Ev T«s «•»#•» ^ofWfl-* wr»8iift*T«." leg. Vat, 3. 4. Gg Z 1 AX A- i8a I D y L L. E I A T A A I O N I. OYAEN. O iin?' ahv i^wni f^t h^i <ptif i:J{cf,t($i 
•zrtd)vxivtu, a Nixicc, « |U)j ») tiziiohx, km uj fji.cv(reif. 

TocXXTtioK i^rtiD. xccf OiXc^iv^ zroi{ tt» K.VK>.a)7m ttk- 
^fAv^af^pay icuiivv ivrt r« ttjj I'«4A«!Tf«^ i^u-n, kc^ iv- 
Te^cf^jcv 'Ttiii otX<piffiv, CTfUi eiyyttXua-iv cw]r,, oTmg reui 
ftii(rciC4? Ttv ifWTU XKeiTU^- Kcbf ^««■./jtyt^?. 'Q.i ely4%i 
TloXv(potfJi3$ «vd6gaiT« Tctv ucia^av, At fAHcrcif T»y 'tfUTU 
}i^i<^xvcv, AX^u?. fi NtKiX, ishf/,i)6 ^^Tntst x^ti i^tJ 
<2S7©5 7»» i^am, Tm^o ccf fino-eif , cwme^ ^-^'^()o/,ir^iiJi 
T«y tpuTU. TB ci Totislo ^tcff,{of.n^v KH^ov Kctf ^QMy yin- 
TZKj «j THi cu/jfaTvag. ov<n(^>,cv el >(giiu tIw tuftc^v. yt- 
vtairttetf ot Kcu av rislo iwtrrif^svui, o>i iXTea xcm ^iX^ 
svwf l/-ii<rcui. xctf TiSTls Tm^oliy fj^cf, c Y,.vk\u-\'. tv)($- 
^u^^TU yx,^ iMtvci tB^i^mvi tov ifUTU fAiXiSfyf)v, r,vjf 
Tai? fjiisa-cn<; 'zs^tn^^v, ore >i^tB->} tjjj FicXxTtteti vtos 
«y, Kccf HfTt tIjj iK^vaiv tuv y{4jfiuv tv tu Truyavt ^h- 
Kvvuv. tKtvnJ» e^' «f tfUTU, is^ \kjv fjiYiXuv, *; 'foJhv, m 
•Jsn ^cu/Xuv Ttvuv, Xifu KIKINi^N, tktt?? Tet^'v, dcXIs' 
Tjar eXoav fcccvtuv. u<jt x«/ tu tsrf^azvTu cujtu tiyit^ctj 
r/ruflfyx. Kctf •yap ctf eUi cwth ctehvTt? ith tjjj iiiev^, 
%K 7JJS vefjt,vi<; Msvccf tTTUvviX^ov «j t» ATAION. Tcvrt^iv 
*ti riw fjLcu/^cuj' cwToi oi ^(^JnfjOfjei »iJ^y i^v tK t»? 
Atpfe^Ttii i'yi(gt.^^ev 'tX)($i, owtp ivi7ni%t rai HTruTi oujtcv. 
I$xay, eri ruv cpx^f^Kuv ru ff,iv eio-t XPISTA, n^vju, 
imp ^tofjciju, «5 'jiPOC'X'neuj. tu A ttbtu, *,<^uju, eiTrtp 
vtvefjttv., TU ciEniriASTAj jjj^w, eCTttf iTnTrar' 
vcfiiy. 

3. To )(cf,TU (ptXeaz^MJ i^ttv, Kov^eTurev mtfii^ti re 
^xttjei' nyav, a-ujuTefjLUi y.viru^ » oT:(ptx, xetf avvTefj^sv re 
ftnrtn^v e-tvctf rtvet. 

4. Tm) (ptXoaz(ptuv Xi<yi, >j lii/j Truthtav, 'ori tSK i<nv 
tf^giff i^&^^^i^ (ptXoaz<pfoti, sj zrctt^eicti, 

7. Tislov ^f rev lioTTBV pa«JVoy ^niyi Kotf Trtt^ *ifAtv 
KfxAw»]/ ^l^i T«y wJkiy. re h IIAP HMIN nn rrii 
ILtKtKteii ^i^i' i(S^% tuf 1,v'ti\xKiiaioi i<n. hx-i h rta-tv, 
«Tt KMf *) ■aXocvn rev Oovasiui <afe« 'ZiKiXtXv "XH ^fovt, 

10. HPATO. E<5 ifUTU iKiyyiJvi' n^iB-yi hk iAX(pfUi, 
t/<)t fjtijXx ^obvuj, n ^oo)», » 'iTtfov Tt «j T« ^^«7n^«y. 
U Yi^^m iSK iXxep^ui, Kctf Tuv )(c/.TU jweg®- etJliji, ovn 
fo^y, UTe fjtTiXuv. MHAI2N fttv tm Trii e<^iui' PO- 
A£IN oj, rtii yjvcuiKCHet^ yi-anii. TTu^offzv Kctf feal)vteu> ovj- 
fiuj i^erf Xfyi, ui KfcOiv^ ly N£|U8<n/. 'Qi r owj 
'i^uv Tot Oilieii yiobftuf. xTrztyTU e/l' avctf hiKi feJioviX, 
xttf fjcnXu., KcM atXiJOL, Kctf navfjt^og/iu. OYAE KIKI- 
KOID. Teti fj(of,A,ieti. Tf\ tiSftn' Ui Kotf KUfjtttui xl- 
3^»}TW{. 'ilcartf ty^Xtti ^va-isi t^v KtKtvHi. 

12. AYTAl Uvlt Tis f/svctj, 'OftTi^ei' Tvhthi e{'eui- 
rei ZTOvtuv. ew\t ra ceJlofigtloi koj fj{sy©-, 

17. A?fsx 'TtTiXf^tfj^®- xsTO rm A<p^e^%i, iuft TO 
C>APMAKON, TiSTtrt tIjj B-i^-jnixv. Kx^jiZ^ofjttvoi yx^ 
iTmvu Ttvoi ■sriTtxj; uyijAjjs, fjtiX/i nvx avvilt^i tfjtfjtisam, 
<zr©5 wi«/ JuXcj.as-xy ^XiTmv. 

19. AnOBAAAH. lAtatii, XTTOffiTfleti, it7reZx».a 
ytf, re tlTrcfff^H . TrfoFoX^^Ui Tt (Sl^a-Kfevu' ui T#> XI. I. 46. 

isr?$a-Zx)isiiJrtv ei neXlfjCiei ru rei^i rvii veXtu;. (S^ttxX- 
Xu, T» iv^vu. o^BV Kecs (S^tloXifi, re ivov[j(^. 

20. ITAKTAS. Tvfa TTtTryiprei. el ArltKot ife^a- 
Xtht KXXisa-t. 

21. TAYPOTEPA. Avjuh<^^. yevf<^ yt^ tTry,^- 

fBfJ'^. KCtf y4V£/CC. pJJ^, Xnt TH i7rOt4fiTU\. tK TlSTeV 

av/xfitTiKov, you/fOTifJ^, Kctt yctt/fert^ JviXvkov. ^IA- 
ri2TEPA. a-KXr,fert^ xufis 7U<pvX>ii. OM^AH yXf » 
xu^oi fKf^vAjj, Kctf yi Xufci tXeciX. oBtv kou oft^XKiye» 
iXcdcy, ro e| Xu^uv tXouMV yfoofOfcv, Hi zrnof^tvcv riSS 
iv T*i x^tXitt arXXTtioci tXfjcyju^i Xvcctfi. 

24. nOAION. Av\t rev Xtviisv. 01 yx^ Xv){3t cu^- 
Xuhti rhjj ^eicuj' iTri av tK fx,tXxv<^ Kctf Xt^KH etm tk 

TtteCUTU, eiTTt H^TU^I^i^tKUi T»{ XVKiSi XtVKlSi' JJ TTCXliSi, 

etiiTt T» yi^ct4iSi, Kcct ■srxXcuiSi. 

27. To APEi-ASeAI, Kvgtui tvi ^olctucJv, y,uf nn 

(pvXt-UV hv^pUV' KCtf XtyiTD^ Xi TTttJwiKUi, TU yxf «ys^- 

<y»lTi)(^ X^rifu, ofiftecfvi oi re rtftvu, Ik et tSStov rev 
^ITTU Xp(^fii<riv, Kuf ^iTTuyy), ^' y,i revi XsK^vtM ^fl- 
Trofjtiv. 

28. Ov ^wjXfjtctf TTUvau^ctj e| tKuvis ris Kca^v, if^t^' 
ev H^v at, isrt fjctTU rislo, ovrt, fJ-i^e/i ra vvv. 

33. T«Tf57y Hfjct aif^si' c-tfAQi h Sf/v, aTjf)(gi.Jyif*,iv^it 
t;^'V riijJ \tvx, Kctf XytTr,)(s'^ rovi 'fu%ivxi. ^VTrci h, 

fTTiKMftTTr! TXW\r,V t^V, Ot^MJ tt^K*i. 

34. AX^' tyu ouJTVi ToiHToi uy, x%r,fj,uv ^Xeven Kctf 
^vati^yii, "uctfjtriv ^ftt <a&Zeiluv ^Xiuv, Kccf ^oo-ku euj]x, 
Kct4 re yxXx raruv re )(c/,)}st^y ttivu XfiiX^^ei. saev, 
'oTi TV XftiXfu )(stvev, e kcu /ihXi^u, re tKTni^u, ik THTiS 
Kojf jihx^x, K tKfiv^um Kcti Triyisau, re ci4fj(ai,, AtIixus 
h, ^Suyi^u rt ctJle. [AKP. Hy»y ev ru fjtiauiTurif rtii 
^tfiuvoi, ft»yE «;4^«y ivTuvJu, ti XKfjtri rn ^ifxuvoi. H 
XK^ev Xiyi TV nX&- <p^tvU7iUfis, x^^Lo et rev jf^fjtuvei.^ 

37. TAPSOI Tu i($tvui Xt^fBfJX TvfovoXix, kcm ji- 
veTWf X7re rev rttfu, rt^u, Kcct •a-Xiov Xa-ftia rev o-, xet] 
uvxhai T« Tovif, rifcru, x(p' is ruftnii, iv la rivt hiXeveie 
rv^oi ^ripcctviTUj, 

38. Ttvua-KU h ^^ avg/.yfes fttXis^ytv, ui is^»i rtt* 
Iv^^Ju evluv JLvkXwxuv 

39. TAYKYMAAON. T«to <zre9<r^9-ey^ i^urt)(sv. 
Hujua-t yx^ o't tfuvTti <ssf$i rui ifetfjOfJXi Xiyttv, yXvKV 
fjtev fX,KXey, tf^^vrev Kctf at ttu^ Kctsfov rtii vvtcloi ccJh' 
riSTtrt, i^l^ ftiXis^ftif^XTuv iyKUfjttxta. AXtsUi. vctf, ^jj- 
a-tv, iSTU TO ov^iL^Hv tTnfUfjtcu, ui tsoeti ruv Y^vkXuttui, 
vfjtvuv re iz3^a-(ptXiizilcv f^$t yXvKVfjtriXov. r,yisv ro yXvKV 
fjttjXev. fjtriXov h t<nv Ui fjttXiXeilov . i<n Kotf fjtriX.ev J^©-. 
Xx7r(pu' TXvKVfj(cf,Xov tfdjync[, ui XKfta ejr' isoif. 

40. TifT» £geSjfj;(5v, >j[»y -TTU^KtvriTi^isv tis&i t^UTU, 
'ert iK rs^isaicci e;y» kcci tXx^ptsi, fjttru ruv yivvrifj(o^TUi 
cturuv. AMNO^JJOPiJS y/cf, Xfjtvth>,i kuj ^fKpti (pifev- 
<mi. t} MANNO^OPi2S. ^xipiruj ytf tv na-t Kott tslu. 
MANNOS h e?»y /z^rix-^Xtoi t^safj^si, re Xtpfjtivei 
fjf^vvXKiev. 

4 1 . K«/ CKVfjtVHi X^itluv Ttos-X^eti . 

42. A»! tXji tzs€$i ifjtt. Kott isx n-r\ey tfji.is t%tti. hn- 
Xovon, ofiSiUi ifJist X7roXcu>atii ruv iftuv. 

45. 'PAAINON Tv tTnfjtriy.ii koci Xt^ricv, rv fetX, tjfisv 
tv)(sXui eeviSfOfJov. 

46. MEAAS K.ISSOS. Ovk XT)(S7mi tovto (pria-t, 

TTU^X^Ji^n I Y L 1. XII. I. 10. 183 avmXc-ii. 

47. Ifie», «71 *i Atrm T» «£«f rtii H.tttiXtoti , j^ t)i®- 
f/LifiSi rrvf xvec-xifxM, « '«*/ Atliiuti Xiyirsn' ik h. rcv 
iTtfit fj-f^x; irt hi^c^tfci, ti <i xctj ^ui ^' irtsi ryifei- 
"TOfi i% a ipirti &itKfiTc;, Tji ^cves 7>i>(^fx,i9rii, fftv rc 
iiJhf K0t4 f^cf.\»t. -^v^qcy. 

48. nOTON AMBr02I0N. Nfc*:7K^, ,9£*v sre^. 
Xfitpocr.x r^cpyi ^«v, ui <px<nv 'E^y/vJj. in at TXi icfji.' 
vpon-tov zTOf^x, TB ^eiov, ran^-t ro yXvKvitiloi. 

49. Wyav, rti Tcazcvm ip(uv, «oa; ep^ t^ i^ti^cttrt, 
Xtpetf rwjru ^ip^lXctlo, vi^^uv <zc€?xgn«< ctKitv %t.Xxoscui 

XXI KVf^tU. 

CO. E< JV lya iTxoci, m itfA.tX.cfiou XXffloi aiuf, ^^e- 
vsTi cvvof^vi, KXi 2^ Tcvro fjLiftiinifutj, ir< (ASt l,vXx 

^pvivX' KCCf KXiOfOfOi KCCf tLu •\v)(pJJ KClj TOV tVX «(p^A- 

f/i$v, ti yXvKifOjrtfcv aoti tf4Sh "^^ ^*> \:srcf4.eive*4fxt av 

iSitX. TiflC ^riOlV, OTI oi i^UVIii TlZii^OVrfS TJOT TOJV ifU' 

to/juv ru s^aTK TOJV d^ituv, KOlo)<; Cpifncnv. 

54. Airc^uv Kvx/w-vf' x«/ XTroriiy^iuv ui tpui 
N«£J)<Jis TKi rxXxrttcd, ^n(n aitvo7m%)v. cpdO (asi, otj 
*x iyl^jviiet f*t J) ^/jIjj^ fxis ty^v. isru ytf xv nc/.n<pt>.Yt<jzic 
-tIw ^i^ tra, ictM fxn To '^f^ ijSiXii. 

56. i-ipt^ov ct <nt Kctj i^urtiiof' <rvf/,vcXx, xftvx e>i?iCieli 
X^yig. Kcci f*,y,Kavci <pv)>b.X. xXt^ hk ou/ owjy^^iv» ^ifHi 
011 Xfx,<pt7f^ iv cturtf Tu Koufu' ru yu^ Kftvx ra B^tpcvi 
tta-t' 7K A T»if fifiKmoi ^v)isx t» ^tfjcuvoi, MHKfiN A 
Xtyi^ « KHpxXri, Kccf eci>J>i(po^oi ^oruvi, *i }(Sivui XipfMvi} 

Knhx. 

57. riAATArilNIA. Tx tjjs fXtjKuvoi (pvXt^x (pr,in, 
xecf TK T>)j Xvifcuvrif, xttc th zrXxcxyai, trt -^o^pHv. 
ridivlli ^g X07U ncfllx rcv ecvit^t^ kcm tcv Xt^,vov ^uk- 
rvXci, ruTrristn tv; 'e-epa y(^i6^' "«f ouru ^mfieievvrzt^, « 

X^TTUVj VTTO TUV l^Ufi^UV' aaJTi^ KCfjf XTTC T» T»)5 ZrXX- 

Tuy>)voi •\>o<pis, « x-^o^pu? iTnK^istB^eiti. 

60. Aemrccf rotvwj, u >(S^ri, i^ri s ^^f^x i^, Tis- 
nriv iSK i)^^i tyfvofiUv, ^^■«v tfjii re veiv, nsTtri ro 
trXiHv, Kctj j(5Avf*««v. ixi Tnf xi^tKnru\ rts %ivci iv^^Jx 
fitru iries' curci yx^ ifA.i ^thc%iru\ ^Xcvolt zrXtm, ivti 
f{9C%') Ti yXvKv triv vfAiv, recti Nj)p>)<c-< ariXoieri, t« ;(pt- 
rotKitv TCV ^v%v, 

63. Te Tjw»' a^ i%tX^eti tt TxXxrttx, Kcif 't%iX^cv- 
nt, a^ A»^v Xxtioti, uccn-if tyu vujj tvTzwJu i(^Jy]f.civei, 
Hi T«» oi}(gv XTnXBnv. Kccf itji /38A>)9-8<s)5 mii ifJ^i ■sret- 
fieuvfiv, Kcu ofjcov yxXx Xfj,iXyiti. Keu «^ jiovXri^tti^i, 
Xttc n$tvis T« o^rifi^, TVg«y Trrj^etf, zrtretxv ^xriKUTKT^w 

ifJ.r>XXiS<m. 

()']. A MATHP AAIKEI ME. 'o']< a fJcxrfuTrM f^». 
ccurr, XI etri <pe^KVVOi '^vyxir,^ *i Qcuau, ;(^9^5 ^ri<rtv 
vcirirrii. AXb^ui. Tisre xy^ciKitov, kou X<piXis t« >)S(^. 
«T* ij fj.r)rr)f fj.is «Ji*^ ft.t, f/.n isjtStcyuytvcvtru rlw ifilcu 
t^Uf/cfvujj «t«s £f*'' "-ecf Tuvru ofutru fj.i vzsro ris i^ur^ 
i^vouvofopov, KcM Xi-jnvvo fj.lv tv >($t,y ti(^rriv ifj,i^v. S^lcf, 
rtiic Kxf lyu XvltXvTrritno ocvlijv, <S!t^<px<rt^ouivoi, In tIjj 

Xi(pxXriV fXiS O^UJUUfX,eCf, KCCf TiSi ZTO^Cii fjCiS XfJ,ipc]t^iSi, iTri 
TiS i^ofioi fJ.il a [« ittJJTTjp] <pfci\t<^i. 

72. 'D,aari^ a-vrfX^Hi, km xXyvi<rui rluj "^vyni Xttc 
TJJ5 tx^ntoii if%ci \cuj\ei S^Xfytru^' Tris rxi (pftvxi u Y.vkXu'^ tKTnmTua-fjCiiai xeu TrtirXxvrifJ^eCi t^n, txi 
XTTiX^juv y^Xx^tTKiSi a-vfj,7rXiK*,i, kou ttcXi Big/ians ren 
Xfvieis tptfots, tirui y^fjcto <p^evifcu}tf<&: 

75. O vKi' Tt rsr&i Xfj,r)^iixi T^iTrii 'Ha-tehf' Nri- 

Tnci, Ci 7U tTCtfi^f, XlTlUI, T XVlTCtf,{^ SiUK{, t(jclx T>)» 

TTUgcif.ciu*' ryle Xiy(. tvv '^Xovtu (iisv tXaujn' r,yisiy tUjj 
x^Tmauv <piXi{. 

77. [XTMn. rtXtiiauf 01 Trua-ccf xeu, nmv XKlS7z>.'f/,ou 
cujIuv, laz»f Oi }(^7ZiytAUfXecf ccuicuf,^ 

80. rip®- TBy iiiKieu/ Xopi XTre m zrotrirts' tsrc^s 
TlcXv<pKf<Si, <pA<n, fctr-t^tg/Qtrv tbv tp»^, t^gjtn-^Oe fii- 
Xisfyui, 

81. E«/;j^g{7fg«y oi ^iZ/i, Tm^e fii£tev hvvcij, «5 ^i- 
^Tnteci/ Tis i^ePiCS &hXevclt, ri o ^fffjov «jt S^i/iet^, 'o7m( 
Treta-^ Tiuj TxXxrtieui. E A Y A A I O N //3'. 

'£,7np^x^irK\ 7» 9m^fly HOv)^iei A^irris. yt^lt7rruj[ /k 
Ixat S^d.XiKrci). tn ot rt eths x<pr,y*if($iTi)(sv. x<p tv®. 
yx^ (SJ&azoTTis Tt^cxyelccf Xeps, risrtft, rev &ieK£/.rov, 
Iiil^,Xiy.r»\ yx^ us i^xrns T^f rt'JX ifUf^cv, ev zrXtoi 
r^tuv yifcifui XTroasOfif^rii^^TU. o9-ev <p^7ii, r,X^i fxtTU 
rfas Kfci^s' iyo) h ii fiioc yifAifu, ytyri^nff., «5 zro%v, 
tri h EtcurvtX®' i^xrris, )(gc7U riuj rui AfJ.VKXeuui hx- 
Xtxrtv. AiTvs h, i(u^@^, us QtrlxXei <pxcii, tv- 
^ru\ al ivx fjciru %cvxrov ^joivlc xoihfj($i. iTruiii S\ y^ 
Tiss M£y«pfl5 u<i rtTJf*rit(^ocs Tev LickXIuj rmih^xrnv ey^ 
t7nTU<pi<a xyuvi, ti « ol vioi r,yuvtZfiVTe <piXr,fj(sf.<n, xecf a 
^»v«v <ptXriazcs fjttpecviSTe /3«p^ if<pewu, xccf xttk^^to 
•Tit^ ttS/^ iccvTis fjcr,n(3^. 

1. Q, ^tXt fJ3t vii, rjX^i fjciTU refti ivktxs rt >Cj «^i- 
p««5. «7K t7mvx<pifuv etfr,Kiv, ori /ifxhus y,X^is. [ E» 

TVf Tg^T*l ifX.l^Cjl. 0C<p iS iSX Cihv Ot , KeCf avVTUOSi'^ OUTUS' 
Q, (plXl KiSfi, ffVI VVXri Tg<T»l XMf xoi TjXvB-is, IjyiSI f^tTtt 
TfetS >)fJ,ifXS KOCf VfX^.] 

2. O/ Si i^uvrts iv fj,ici, yif/,iftf, Xjre^vfefSfJct yni^uni, 
trt h Tm^ rc 'Ofcr,^ingv' Af<^x yx^ iv )(^.y^TyiTi ^^eroi 
f(Sclxyv)^xa-Kisa-tv . r, oi at zrcB^iSvrts iv ifjctfoc fj,tci yvi^uoi 
ruv ifufojjuv XTTcrvy^voirts. A^»?. ei tfuvrts « f/,ia9 
fJiSvluj Kfct^ecv T» ifUfBfJis X7reXei<pBeiiv, riui Tmcmi ^*>!V 
t<,tfr,&c(j 77)5 cujTuv TTUfisasocs vofjct^isajv, 

3. 'Oorov h vi^vrtfov rt ix^ ris ^tfjiuies, oaii *i o\s 
r>)s i^ioiS Xfvci ouavrtfX, 'oazi n 7rap^v(^ /zstSTifjCurifX 
ms zfoXvyXfiis ywjcMx^s, oazi ru-jQjrt^ h tXx<p(^ Tet; 
fJtS%is, oazi *) xriohv yXvxvlxrri, «5 to tf.hti hiXoioTiy 
ruv TTireituv ymvluv' tcozi <pxvtis av dlif^Xvxi ffJ.1, >{ef," 
n<pvpv et x}zrc at, eu/X^Jvyiii X^i-^JOfOfos hnXovtTt, ueartf 
Kcu 'ohi7ro^%-, rif iiXicf (pXipfBf.cs, v7ro a-Kiecti hv^ov 
>iSf'Tt<pvy.. 

8. ils ecv Tts, <pr,at, (pXtpfdfJos 'ikro nXtis «5 axixi 
<p/),is TmfiXBif, isru %cf,u att 'H^oauvfTmvaufj.riv xaf/fvuS' 

10. Ei'}!, (priaiv, ivi^^i ofjigtov ^t&eu rev «5 ccXSri- 
Xtss [«'^«v] tfUTX, ivx xeu \isre ruv fjirec^trt^uv 7n- 
^■oeriTtS ifjcui » <piXiX »1. >), «^ h l<p' tifjciv XfJ,(port^ets 

ivfjctveti 184 I D Y L L. XIII. 6. 9. ^eifjiijzc h Kotj Tiif i/,i^' if^iM iari[^oii A«y©- ech^t- 
v(^' oTi ^uo vtii ev ocTisnXoii e^vevTo o-vuj-mKitTiq rm 

1 1. Eth TTWcri A ra/ff tan^oii x«/ jLC!;)^<fC7y in^uj. 
^ei rtt? [x,i^^i',tfeii ^oifAiJ» moiSY iiTOt «Kovrj^, 
Xiyan &*iXev»\i, 

12. AOia AH TINE. Tkt« «j m <a:e9j:^«5Efiayf. 
<»«{ e/ fAi-myfvi^^^oi 77)? ((liXioc/i iifj(,m fji,yti^i>Tti, XiyunM 
ori ^ve 13^9 KfAm i^tievrv ew^gumi' irt^'^ fts» \ZJO Ax- 
H.oiym XtpfB^®- EISriNIAO^, 7»r£?J» sg^rJiJ' ^TEg®- 
A lisrB ©eos-afAiW» AITAS, rHTi-nv i^u^^. hTet <4' 
•«^i^jjAat/f «I «rei/ 8(p<A)}aK», re^ ^tf"^* >*fJf?, «J ieiKlv, 

•»T£f. 

13. 'O jtte» >(9sra Tifj AftVKXMH'; EicarviX<&- evofAK^o- 
fS/JOi. tirei yx^ rtv t^?-Iw EmnrviXev (pxa-iv, 01 ET£p©- 

^TK TJfJ ©5Tl«Aiff, AirJli, rHTiTtV l^UfyiiVOS, rhj «I7is.1i- 

hm h fiXiet* lazffoTrev e<^v. ui im t,vyev un-^^fAsv, 
eti ieiKi h roTt noKv ymXecf tw^a tK rov ^va-is ytvin, 
ort (fiXuv cwrtipiXHro' AMTKAAI ei ttoXis Axvuvikt}. 
[ O T»i T«» Af/t,vKXuv ^uf^oi ^i^^XiKTif. Av\i rev ruv 
Axkuvuv. Ovjoi yx.f ^otaiv, ifATFveiv, ro f^of.v. AfXUKXuf 
A zTDXii AXKUViKYii. MvKXxia-Jkiv h (pnaiv, i{cf.rv. fxtlx 
B-tjjv TH X XfjLVKXcut^uv . KvrviXoi ei xm t» eicarvH^.^ 

15. [isa zrrsi. Avli t» «^/«j. 'iifs f*»rtytp- 

nvcu tTtpov n^oTrev nvx vzire rH fuB^f^it. Atto h rtt ^vfit 
f*,tl^viKrzt/[. Em lazv tri Keu fjcy) tTtpoffimi.j 

17. E«^ ^^ T»T9 u Ziv ^eira ijt t» Kgev». AFH- 
PI2. Hyitv, v Z«jC/ kcm u tn^ei ^ei et f/.yi yvttxry^vrif, 
xou xJttvXTei, A».Ui. « p/xp xyifi^u xjtt,vxrei. vo^rtov 
-tiujtv, ifieii. rare h a^ ui Jiiti xoTHi etvccf <pr,aiv, x».' 
0)i XX4 reii fx,nti^i-^^oii 2^^ pvJJA*»)? «»«/ "«/ ^h(^, 
Koij fjLvi t7nX*iS->iveu, *i, « y*f xytipu ifiHi, u xJzc.vxroi, 
Xyav ^l^ fivr,f/,r}i U7m^_)(0ifjctv. e vHi. re ymv' etji xjtc- 
*x\ei ^joifMjec, fjcijs^' oXui y»ipui y.y^ufofjoi, « ot avft,- 
c«<jj tifji.cM JuvHv hXeveri, «^ rii xyysiXenv tifA.iv eii rev 
tivijcaxiev reTitv tH tf^a, fX.iru 2^>(^ajeC4 yviUi, en H Ofi 
vtw ipiXix KcM t» ipuf/.ivn roii ymvruv lyKeirtc^ fifixas, 
fj^xXi^ h roii ruv mjiuv, <itfjixai <>*)Aeve7i. 

2 2. A»! 61 ^iei fjciv laxvru^ 01 is^xviuvii vsnprtfioi m- 
ruv' revriTiv i<^vporurei (iorijvi, ui i^iXaaiv. tyu oi 
fmcivut at rev n^Xov, is ^<^c-ofji.oij, aoi vm rr,i \ivoi tjh 
tfctli xvxtxxmirisaj rtt rn ^JciuoiSi avfjttioXx. AXsui. tyu 
h at lyKUfttxtuv, Xiyi h (z:t3i rov ipu/d/JOV, l'err\ ev 
•^^a-efjieti /rshi a-a. ah tTmvu nn \ivoi •vJ/dOir^ yvvnaw, 
U fjCXPi^ov ^vat). Hujuai yx^ ivioi rx iymvu rrii fivoi ^vf 
fP^x •^v^pXKix, •<^dya-fA.XTti >($t,Xetv, Kj «»«/ roctjlx a^f/tetev 
'^tfuhtXeyieiC. 

24. 'i>VTKet4 ITtt nii \iVOi Xc^jKCU et^ Xi^fJLiVCtj ie*Jti, 

#} ev^ioi, ui ti^TX re xvjti r/ii ti?.iKte(,( y.vofjcivctj, oci ■^'v- 
iiXKtX t>(ai.Xiitv. Kcif ei XiksXiutu^ rev rowru, (pvaz/.vrx 
"^Jivht^pev tay.fcccivevlo eivccf, levjif h Xiyrctf, Tm^x re 
cvyti, eiovi (/3Xur{J.£i rr,i o-^lUi. 

2j. Exv yxp >Cj XvTnjfov r. « OhKru^^v ^pXa-vi, e Xoy&' 
i i^uaxi ixjiTcu. mi txv yXf kcu Ik^Ju •<S3ro aa, re fAiv hiyfji^ ri^ipX7nv)(ff,i, y.eu KoXx^fS imtije-xi, fjiSl^ot h 
Kctj eti ro clTrXxazev u^piXvjaui. kcu tTmvriX^ev eti Tfly e<- 
»y», e;^» Te irov fAitiov rr,i <piXicii. 

27. Niaztiisi rni <ts^ rrn ArliKTii. iTrivetov yx^ Mt- 
yx^iuv »} Niazc. xf' a NISAIOI x^XavTccf ei Mtyxpea' 
uv»f/t.x^r,azt.v h Xtfo Nio-a t» Uxvhovei ' a-uueiKiiimvrts 
«AJTct. APISTEYONTES. km 'LifJtuvihis tTmtvi revs 
Mtyx^eti, 

28. MXf^gi^QjiiB^eiijre, oTt vzs-ipoxXb.evrus Te» AtoKX.tfe 
irifjtiiazx.n . aroi yx^ A^^LvfBtv (peitjyuv eis Mtyxpx ^i- 
XeTreui VTixpcpvui uv, iv Tivt fiS''%''^ *io^<itvat. Kctf vittfxaart- 
C^uv rives l^u^a, tKeivov fjciv timinv ctjurti J]^ inXc^rri - 
oiv' e}t» rai Miyx.^Hi Ju-^ccf ctortv, koc4 nfjctt,v ui npux, 
tjnyuvx rt cMjru zroieiv, tv u ras rjcXai iiSqa (piXri[j{^ruv 
xyuviQi^etj' rtv oi f(of,nt,(piXriawrK 2. ccjutuv )}//?», Tif- 
Te» V7T ctAjTUV, ui Kfei^rlu ^^xvac^ecf. A«v«f. u Mtyn- 
peti 01 tIcm Niauv i(y.rtiKavrti; Kctj ru votAJTit^ff, XQ,t7tvev- 
rti, ^ru^oirt oXoiui, tIuj tccuruv >(ff,rtiKav\ii rmr^i^bt, 
iTfi rev Ajviveuoy AieKXuju ct^ios^eri^ov ruv X^uv rtTtfiri- 
tiSfrt, tpxi-fiv Tmtati y^voru, Kctf i-Tr cvjro> xyuvx ^tXit- 
fAXTUv iiB-ei>(gf.rt, iv u yXvKvlxru (piXriaui, kci4 tb 
'toujra y^iXii rtn rev «♦7j^<A»»t©- ytiXtat 'VS^a-nsiib.riau.i, 
^x^i <jtcpxvu ^(pxvujiii p^cc4^uv XTnjXjtv ets ritu 'teu/rtv 

fCtlTi^. 

3 5 0»1wf Kfirvii, (p^atv, dii^rccf ru TajvvucriM, iytC 

imnihtov f;^*i rt ',tfj(cf., (ts^i rt §i)fcf,^etv ru (pi>.r,fjcxrx, 
arui ui »} Av^X Xijti hKifjt.xt,i rov ^vatv, eirt >(^X@; 
etrt Kccf uti, >i Xipfvpfi ;(^fvau, ui revi Xi^ai rovrevf 
rm^ Avhtii i'\io/,a->(sfji.ivas. rt h t^m, arui. tv^ruf ri\ 
AvSia, Tnrfu. ic-ov t^iv 7» ?tfjc,x, *i t<»< •< ufyjpxfjf^itoi tt» 
^fva-ov hKifjtx^aa-iv . I A Y A A I O N ly. Evtp.^Xfpirtt,^ re rm^ev eievPl^iev 'XXeci. ymXtv h rtt 
NtKioc tsT&irhxXiyrzcf, ui koa iv ru KvKXuTTt. ixriji^ 
h ru r^oi ttv YXct* y.ccf H^KXtX, ra ixiv 'XXx vttb ruv 
vvfA,(puv ecpTTc.yfiv, t» h 'HfxXKiai rlcjv vrXXvluj, kcu rrip 
tv^i ra 'YXx [ixauvov. QioK^ira 'YXoh, Au£/i^, 

6. AIN. T« Xtevru, «we tvjticts tjjj Xis. ku4 'OfX.ti" 
f^' Eth ts Xiv nycy* a^uifAuv. tcuf Xa r,vyveio;. i^pet'') 
yxp Xitv'^ ij(p' H^XKXias 2ilef.<pjupr,vuf, rev EXiKUvtev, rtt 

Atff-O/e», T«» NifJC,iCC40V. 

7. YAA. Te» YAcm' 2a«x^«Tjjf ^e» 'HpXKXtas 0riTiv. 
AfroXt^uvioi h 'Teoioi, <t>iXoc>Uf/,a Kccf Kvr,)(^i. Ev^epiuv 
h, Ev(prifj.ev ra UoaftJhvoi i^ufjt.tva. icuf ccTk^oi xXb.uv. 
UAOKAMIAA <I>OPETNTO£. Tv £;y!»Tef rocs rfi^f 
rrii KKpxXni ■m7rXiyfiivci4, iv tj to (popavTts et*ri ra (pt- 
^cvTOi Kccf l^vToi. [K, ra rai vrXtii^fjcai ^e^itvlcf, tjyav 
ivovofciva KC14 iS!fioX^tfji.iya. la-us yt^ ew (pxXXKpes nv, 
fS^iltllxnre h xXb^tTiixs f^t^''* Tsj ki^xXv,.'^ 

9. OSSA. A^i<iiTiXvis (pjioiv, ■vm^PxaufA.ewJvti Tmi- I avfA,Zoaitiianvr£(, leg, Vat. 5. 2 «irrw «J*r«- leg» Vat. 3. Deinceps, rtvrot 'urr' tivrov. Quafi vellet interpres, 

Puerum fuavijjitne exojculantm Arbitrum bujus ojculandi ccrtaminis, illum ai> codem arbitro jioribui nrovatum dimitti, Bene i fed nondiira 
ffienuo fa£ta eft Arbitri. iXy\\ «< I D Y L L. 

lO. Ovh zrort, tpyiTi», o 'Hp«xA»iJ cu/rit t^ftt^iTOt 

12. [^Ovotyrfli, ^jjffj», 'H^Xx.Xr,i euflai l^Qi^ire, 8t6 
<ZJT2^V», «Tt [ji,i<nf(r>ji TJfj ifjti^ciii,^ evre to» t^^.t^of, ^(jcVof 

•< Vi/>i»T0< £» «<x;)^ty47J TI»< «»TfJ >>OToAJ7JT;£» e/J TJ;» H^lfh/J, 

Tsflipvos-ofS^yii rm fjLYire^ x«/ XotTroi cmfK^^^ovmi;, tL/j 

itX^jTcueMi iKh^j^ot T^otplvj. OPTAAIXOI h yioorot 

f^iKpoi, .fjivi^imre wirof^ot. MINTrOI h ewn rn fXiyv- 

e/.C,ovrt<;, KCC4 XiTrrr, <pw»'«i Jpyivnyrti jttJjTfoj <zsC*7flvo^etti- 

* ' ' *i * ^ -^ 

»)}?» 077»? uzn ru? zrli^v^i A««ti m; vioos-Vs. 

13. riETEYPON ot (myiiho)! XiTp.oi koj rtriL^^ot, » 
KOj «j T*j o^o(pHi cti/Ti KipccfMuy zroXb.01 ^Mvrtt\. oi A 
«««^A«8» -xiTiiUpe* rh/j h»fs* Mya^nv. «j Kn/ 'OfJtr.p©-' 
Avrot ei[ tujKXoiyrui xvx p»y«ej fjti^pote. rtvif h C()xm 
AI0AAOEN «5n;» ro Tnrivpov, ^di re cunoy fivcc4 04- 
JkAjjj. w xiro T» oMf)i^c(j Xtxv. irui u/jro ift}. r» A 
ww» «;^;^ «UTA>, f.tij^t TK ewToi ^ iv tXKU». TlxAiv Aa- 
J^J 'SJ©J rov KtKiXv, ^iXov «V7K Tif &ioK^tTif. <pr,in ^p 
• <S>ioKpiT^ as&i ewrey' 'ort, aj ihKHfjtiVy m Nikix, ii)(^ 
'tyit{ef. Kfjttiv f/syov i^jvynrc rtv \puru ^©-, «J rivi i-^iro 
TtKvov, a^ »fjtt* fnsvoii ro y^Xev (pctiviroj ngf.Xev etvetf, 01 
nva ^vriTot iTfjtiv, KUf fnifjti^ov opufAiv, eit/eiov o^ ay^ 'opa- 
fltv' THrt^, nifjti^ov ^ufMv, euigiov h rtivij^ofAiJzt,' xXt.X 
x.tcf\'o 'H^XKXrii ^XKio>{cf.ph^, rHTl^v » 5^ppaj ^oj rov 
Afjt<pn^vuvoi, «j T/j 'HpXKXyii XTnitleivi rov e» tiif.titi. 
Mavm, XionXMTo ru t^urt. j)g«o9">) jMp -Tiztihi rev ^- 
^tvroi YXx, rn (pi^ovr^ ■aXof{g.f/sv . risli^n rov i^tvr^ 
reii rfi^i TrfTrXiyfd/Jeti, Kctf i^ht%iv cujtov, rov 'YA«m/ « 
'HgXKXyii, "TrxvTU ru (rs^i w^iXHeov, ki Koti Trztryjp olht- 
|«t» euj rov tetvTii Tmttht. tKHvX hiXovoli i^ht%iv cu/rev, 
0(77* cujToi, « HpxKXrii f.(af.%)v, xjM%i i^viro. rovTi<nv, 
t7miviT<^. ti TSJ-j/lfl» h h^aXaTo H^xkXvh tu i^Jli ra 
•Tmteei, «fs nhTrere yiv ^Q*i etora' THTin Ki^a/.Tfjti- 
voi' X)k.X J^^77w»T«j ex/mv Kcu a)fjtiX(j ctt/TU)' raro yicp 
ciahiTtv A«J5J, T(a f/,i}h^en xdiiiX^ t» -Tretthii, fjtyjli 
T« fjtiToi T« Hjt^TOi, TjfTer;, TK fjtyiiryifjtoptv.' fjtviTi oTrrrt 
eu/XTi)i.i « ))A<®-. raro yx^ ayifJ^oinvi, ro euxrfi;^^ >j AET- 
K,innOS 5j»j 8j n) Jijf{e/i Tif Atoi' rovli^rtv, *i fm AdO- 
XU1 iTrTizov e^a/jOfiyi. fjtr,rt 'oTrert epvn m vioos-ai t^i^aar/t, 
x.etf evrpti cr©j rl/j i{qitIm, t» »Xia ^twovToi, im %vXou 
if^JyifJof/yi, Kctt ru •alipx cwrvii /sffiZx^evcm, o-Kijri x-ajf 
fCJftJuXTri, STW TriTmihvro Trtiii ao\a) yci.ru Jvf/^v' Tif- 

TiS7, HOf.ru riuj OIKHUV tt^ilJ-KeiCU/. 

I^. AYTii. A»7i ra xvloBi. acwt^ ewlojtv tK vternloi 
)f^.Xait 'iXx.cav, x.oc4 ){cf.ru fjffihv iXxrlafS^o',, fjtvih i^et- 
•jruv, xvYip yiveiTo, eipvirui h fjtiTU^oe^KUi, xtto t<w» /3««» 
T«» iK vta eiSio-fjtivuv >(jtA«j eAx«». 

20. MIAEATIA02. Mihx mXii Apya;. o't h ku- 
fjtli// cujtIuu (pxnv. Apyttx h kcu >i AXxfjtyivyi. 

2 2. KYANEi2N. K.Xfv^«i « Hi^^fjtvivoi ^kcj, Kv- 
euiietf fiiv xzre xvJfuTmv, \kn h Jivv, 'opxa zrvXM xik- 
Xri&cM. Tif/s^ivni h (pyimv, Xtto rov lipov atn/ fwJio», 
etvctf VYitn^ov <n(S7riXuhi. i{ef.XetSrotj h roui rara ctKpoiJi 
Kveu/ieti. 2YNAP0MAAi2N. 2^1^ t« e-tuirpi^tv «A^»)- 
Xeui, ffvvip^iQ^ctf, Kcu <rtujjpeu/eiv retf i^TrtfUTotf vcuii. XIII. 10. 34. 185 

fisvl// h rluj A^yu (pun «3©»»<ae Tijf Ajytrxt 2^tt'riKt- 
vcif. jj» h mxpufdfiot Tcui cvf.tTrXyiyx,in Tnrpouii, ui « 
S^et.<oeuyi Tti I d/ret^ vctt/i ouirtti xtXu.^iUi, koc4 roui fjtirtc 
ruvru fjtrihv 71 ttw^hv htvov. 2 f| ixetva a» t»^«»», «<j>' 
a )f Ap^) ^itfi, erJjoK» tjjj e-u/jS^ofjtrn. 

23. «DAXIS TTBrufjfsi Kott TnXii ofjtuvvfJ{Si tv KeX^ii, 
TTotp Hv 'EyisYivti, MtXrir.uv flUjrooy;. 

25. Ile^ ctntloXlui, (pn<n, ruv UtXeiX^i yi^^xvn fiA- 
Aeou^ T«» wAk», Kctf cwotyi^cu 0« iiputi eti KeX^ai. e«i h 
t{of.tpoi Xp^f^a rov Jipai. ote xott VTrriyx.^, rtrfXfx- 
fjttva etxpoi' raTt-n, Xn%ot/nroi. A)^ui. «/ JliXetxhi, tpym 
K.x}i.tt{af,p^i, ry.i /ixr.Xtos-yii ruv Af/jf.Z,evo)v nmv Jvyx~ 
re^a, ctf TliXetxhi t!s&<7yippi^oJyi(r>itv . isr^-TOv ef[ cumci 
^petcui KUf TrBtvvv^ht cnivifyicruvrti Trst^v^^haz^. h 
vai, t{ff.^' ov, (pnm, )(f^t^ov eui xrtX^aaiv «/ HXetxhi, JuX- 
Xi( re Trucrx yt roui ^ojuvoui rev ix^oi, ryjviKotoru rett 
xirtTrXov i(ppovT\Z^ov . ru h evof^^'^ ruv IlAftot^a» «« 
ruvru, KeKKVfjtu, IIXcuikiX, UpuTii, Hxpjivtx, MeuX, 
'Zrovv^X, Axf/.iruju. 

27. AS2TOS T« XTTUv^ir fjfcf, ruv oujJuv. etev, oi <7rf«- 
T0< Tuv yi^uuv' ro Jiiov XTruv.SiTf^gt ruv ti^uuv, «g»}TZ»f a)l 
xurvi, XTTo ra xexv, nyav, -aveiv xeu odhhvctjf. 

30. OPMON E0ENTO. Kxjopf/ti^ncntv iv Tr\ H^e- 
TTBvTiei, >{£f.ru rlt/J K<o» tIw vuu ){cf,Xa^U/j H^avzcv. ivjv^ 
ru >{cf.ru TS» 'TXecv. Jj e»^ xctf 'HpXKXni X:ro ruv n^uuv 
t{y2iXei(pJn. EN0A KIANI2N. E<j 7»» •wttb» 7«» K<*» 
vuv. Ktxvet yct^ ei riuu Kiov otKavrei' » t<j vu/j jjjcAarwf 
U^aoTC, X7re ra ruv A^^J»*" fixmXiUi Tlpaffia. K/^ h 
XTTO Ktov Tov tjov OXvfitTrov, X(p ev ro epo; OXvfjtmi. 

34. STIBAAESSIN. Hyov» ruti HsiTMi u^ptXetX,. 
7rv.p 'oazv tTroiav rui 'ntxht; ik tjjj e» rcfi Xetfjtuvt (pvof.ti- 
vyii vXn;. STIBAAA h ){^Xa(n, riw e| iiXn; ^pruht 
){of\x<^u<nv. AvTco e^' cSj 'tXKUv. Te ttuv f/t,i^f t», e^^^e» 
(iartfJisv etv, ^x^vv d^ irufH3v\o KViret^ov, t^i aru;, x^ - 
fS/j®' h TrKii cujro» ro) 'H^KXi, ivx XTre^ocun «f xX/i- 
3ivov euK^x, rarertv eu/^eio; euix^euietn' fjtn ip<iOhfcit^ 
rliM 'ice/jla <pvaiv hiXovort. XJis ore \Xmv iwXi «j t» 
^v<reov oipfj{cf,, ^oj ra Ai<mvei, cwvnrXiov h fjtil cuiTet/ 
xctf ei xg/.^jtt ruv 'EA*iJ)»<tf», 'fKXiXtyfOfiot tK Trumv rut 
voXtuv, ei Tivii nazcv u<piXifnsi [raTo yx^ er< tt, liN 
0<I>EA02 TI,) x(ptKiro kou '0 HgjcxAjjj ^oj t»)j AAx- 
fjtnvm rn; Mihxrth; rn; H^uivn;, « TAAAEPFOS, Tjf- 
Tfr<», >(sfpn Q/,){s; , a rlu/ isroXiv rh/i lXoX>(sv tIi/j AO- 
NEIAN. rartrt tL/j zrXaaicw. crtuj ottiTm h rca 'Ho^kX^ 
Kccf 'XXccj; ennncuviv eii rlw vnx riuj Apyu tjj» EYE- 
APON, xou ivi(^.Ji^ov, n ti;, n Apyo,) vxv; hiXovert, a^ 
)f<Yoilo ruv •mrfuv ruv fXiXouvuv ruv SYNAPOMAA12N* 
TKTrr<, T<y» miyK^orafjtivuv <at3i x^nXcci, x^x Sit^te- 

f/,it CtVTOti, XOU »)A^e» «J T9» Oofffl» ar07W/6(5» T»» /3fl59-«</, 

ucorip Xiroi oiXTrepct. rl/j JuXxr^cu/. e| ex«v» h ra tfff.i- 
^a, tfjtetvotJV eif p^t^oii Trerfcu XKtvnToi. Tolt h iftvn<Q'n- 
crzcv ei Ap^vcujrK^ •nrX^mui. Xiy>) ro Jitov U'/ra.v^Tf,{£fi 
To)v ti^uuv [raro ^^ eriv O ©EIO£ A£2T02) ote etj 
TlXeiX^ii cuixre)i:.a<n. ecmxiDisaai h tv rvj, xp^n ra ixpo;, 
oTi j(9C< ru ^uX et<nv XTreXiXvfjofix is:r&i vof^ati. raro yx» 
iTt T« ESXATIAI APNA NEON BOSKONTI. xuf 
oij fTTtoXvlii TJfj Apyai [rarv ycg ti vocju; mefj{£f,^iro) ttlit I fjttei, leg. Vat, 3, 2 e| exEiy»!/ rw X^^^ ru»*» 5t'o' xm e^ns-a» rnf Afya; iiatarr.t, Icg. Vat. 3. 

Hh XXfjtTT^tif i86 I D Y L L. XIII. 36. 72. ?^oc(ji,7rfov mieil(^ l^iZ&* 't''"'? *ifji,i^xf, «j tIuj 'E^n- 
cprovrov tfisvn. ivm at ttjj Tl^oTrovnhi apUYiauv «j Tpy 

TOTrtV TUV K(CM/UV, IV m Ot /3»5J d^OT^IltVTl? efL/getUD tIw 

cu/Xx>(^ zromn, kcm «^TWT^oKfn tIm yttv tm ccootpoi. trt 
ei TO oXov fZ^<Pf»<ng. K<ef ^s sroXti tjjj Tl^oTrovTif'^' tj, 
Ktoi oi ■aoXii <af$i tIm \oi y.ei^vi. 01 ^ tIu/ Kiov otx.iiv- 

TtS KlCM/Ot. iy.^itMlli 01, T>)J VJJSJ OVi\0V0Tt, Q-t/JJ^VO ^eiTT- 

vov iTromvlo im rov MyncXov >^tu tvv Ktu^ov tjjj ^«Ajjj. 
HSiTiw oe iTTOfncmvTo ^iou/ zro^ot. <zi&'exeilo ^p cuitois 
X6tfAuv, orii y^v acpiXnx ruv <^o!^vuv. e| 8 Ttvog ^hj^ojvos 
iiiS^foov /inlof^v o%v, x«/ KVTntfov, 

36. O vsj. x«/ 'YA«? %ou/^(^ i7n^<itijti }(sy.i<mv 
vaup imm^^Tvtev, iviy.iv th 'H^«xAe8j xon th fEppoy Te- 
>iOl^mo?, X.0U iy,^fiiiii tIm -^v^v vi ti)f^(j(,7riii kcm tniXyi- 
gov. T»T5 ;w|) is-t TO A2TEMOEI, oiovi ec<qii<pi' «i Ttvis 
HSivIw iTroiavTo Teotjn^ctv. u\^o h 'Y^cti y.pXTUv %t^oi 
mh^av. Tu^ui JV k^vsvIw etoiv iv Ttvt ;ywp« >(3/A« KOf ««- 
evi ){cf,Jyif^(it' mi^X7n<f)v)(^,in h tzwtv) jSoTuvctf ■sroXb.otj' 
Kt^, Jptoi, pfiXthviov f^oiXcw, xcif ti^cwTov x.^^u^ov, Koof 
ciXiVtt, 5»A8g««, KCM ttypuTti, H Teivo^tdfln Uy^ kim \\ttr- 
tro^n. fA,io-ev h Ttii K^/ivm, cif Nvfji^ctf i^p<i!jov. thto 
y»f iri TB XOPON APTIZONTO. Myu, ecf vvf,i(pocf «/ 
fAt)0i7ru T« vjrvu oovXivtv<m\, cij Cpotigcot roii tfypetttsii 

^Uf. 

40. ©PION KVg/Ui T9 T»;j <TVKtli (PvX^OV' TTWg^ T« 

tii 1^116 ^i^ia-f^ov etvcif, Tftov kcu B-^iov, enr ewTH ^e 
x,cM ^Q40i[A-o®' > uvey^^uf. oi ^g •mAXcuoi fsr^Tre fji.Trlt/j 
veteuvTii <pvXt>kX a-vKm tK^if,ioJV T») ^st^TrofATr^ kckj i- 
Zctivev. 

41. XEAIAONION. ^vTU^ov^rt zrXtiTvcpv^ov, as- 
>^iu>, ei<ri ^Xthiv, oif^ Tu (pcuinvuj tIvj pfiXthivx anii. 
AAIANTON. /Se^yj) iriv, xi kcm ^i^.TruvToi 2 utpe^v. 

C^t» KCOt TO OVO^ etTro TH » 'nftTtKH f/^^lH, KUf TH ^ctt- 

»«, T6 /3pe;j*). yiyav, to jtcjj^' aAaij /S^e^pi^ev, :i^ ro «- 
y«/ opjvv Tt KtM o%v, Kt(j yXi<^fov. irt h of/stov ■^ytvto, 
TU (pv».X tp^v fXiK^oTu'^ KUf fXiXtu/X. ngivXov h hk %x,i, 
nh ui/%i, nh t(ff,^irov, '^iZ^xv h fAsvfiv «^^nrev, kcu Xi-r- 

tIjM. i{Cf.XaTU\ 06 o'vTU, TTUpX TO fX,tt ^<il)'t^Uf ilhtTi. JTT^ 

tcui im^n^ iiJhip tTri Tuv <pv».uv, tt fiivi, x»s eXt^euvi. 
vt^jcrzt\ y/t^ To ^pi\cu. 

42. EIAITENHS. 'H <Tvvi<^Xf*.fiivA. Xff,^ «A«7Ttf 
iTrt fAiiKSi, KCM t!§eATrX%KiTn\ toh cpvToii Ktoreti^i' i 

Tti TlupX TOti ^uppii )1cf.KHTU\ xy^x. X».Oi ^t tIm xf- 

^urtv <px<nv etvcti ^otuvIm <Ti%Xazethi, iv t^uTiKUi <pxat 
fiS^nlt^thiv . 

43. APTIZONTO. 'Hto«^^ov, <jt/7§e7n^av. mviZn, 
<pr,<ji, ficf^ ov )(cf,igov '0 'YA<w «A^iv xvrXntruf, toH vvfi^eti 
«tvio^ ^ogeixv r>i<ru,<Q-cM . 

44. AEINAI. n«gcoTv ^o««v etQ-' oTS xvroti iyytvun 
T£ Kct/i tTruyttnv. 'o^jiv Kctf vvfn^oXriTrllii Ttveti <pXLi,tv, 

45. EAP. 'iXxfov KUf i^v fiXi7rii<ru, eiTro ttjj /2^ t« 
iXg TtpTrvoTnlei. 

46. 'O f^iv hit vioi'tXoii tTTi Tu vhtTi Tov KF£2 2- 
SON, r,yiiv to v^po^o^ov xyytiov eiyi, tb TrvXv^pyjTov, 
nni^t^oi ■trXn^utru^ xvro ii^uTo;. etj ^t vvLtipuf tviTrXx- 
Kt)<rzitv Tvi jfitgt XVTH' TUi yug^ <ppivots MVTtcv TeK ctTruhot/i umtaw ipui i^i^iv, hiy.iv th vuihi th A^}4iev, 
i(c/,Ttm<jt oi eti TO /3«9't/ vaU^ &ikujj xn^oi, orn Trv^uhtt 
uv eti^Tii/J ^tXxrJxv )(^Tt7n(nv i^ou<pvr,i, 'ern <rvfjt,t>eXet 
ivTrXototi irt. <nfji,<puvi h tvi upTruyn ku4 A7re)ib.utiei « 
'Fo^iOi, xctf Nty^v^oi. h Ovetloi iv reti Af(^^evn($ts 
<pyiariv Xvrev oj tIvj KpnvU/j Tmntv kcm XTroJuvetv. xpuar®' 
h ^xl^ TH u fjtiyxXa, v^ohi^v xyy^tev tri. ^^i^ ^i t» 
e fjttxpa, ethi tf/^ta xott zrv^ya. 

51. I<^kiv yxp Tti oaflov >(ctTU7n<rzvTU Xtyl <sst^i tovs 
avfjt7rXiovToti' u Tmteii, fiiliu^tauTe tu irtx' '0 yccp xvi- 
f^Si <po^oi KUf /nsiSi zfXivtnv iTnTKioetereiloi. A^Ui. Ew- 
Xv"^ y.tM ivrr^tTrti Tsroteirt tu irtx. aptov yxp t7rtytvn<nTvti\ 
To ■uvivfj(cf, ui rotara evloj oTjfjtfta, tvruv m^ri^ xrnp. 

53. At fjtiv h] vvfjt<pcu T«v 'YXxv iTTt Tuv '^votluv Xvt- 
%a<rui TTupf^vpftvTU xcti Tru^ifxvB^avre iXx^oti Tta-t Xe^n 
xXettovTX. ^ov)(sXtKUi h re Trupf^vxovro ui tTrt ruv Trr}' 
yuv. 

55. *0 h'H^XKXni ra Af^<ptT^vuv<^, 'tviy.iv ra '/rui^ 
hi TX^xos-ofBfJoi, iTre^ivJv, )(y.7u ras Xxvjui Xx^uv ret 

KVKXoTf^n. 

56. MAIi2TISTI. Ht6< 1,KvBiri. MtttUTUi ei Sxw- 
9"«/ 'zSe*et)(sav\ii tIm Metiurtv XtfAvUu. t^HTo h 'HgX- 

K>,ni Toii ^KvB})(3ii TO%Oti, ^ht^^ii TtU^ TiVOi 2>t.t)?Bt; 

Ttiulx^a, Ui 'tropi 'Hpoe^o;, kcm Ka^,<^^j. 

57« EXANAANE. Av\t t« t^pi. X7ro tov ^u, to 
^pu, ^,au' Kot4 XTTO ra ^Jh, ^jjeM-JWvai, tf^oreg xtto th 
ijJio, re iv^^etivofiuf, uvouvu. 

58. Ex rptTov fjtiv i<pMvn<n ttv 'YXcu/, otrsv HPXrEN, 
nyav ip(ti^i XoufASi ctura' raliri, ea-ev n^vvetle. tx Tg/J» 
^e Koti TTUti Ky.a<nv ecola /iouvlei. 

59. Ovx, Ui )(cf,TX <pv<riv xS-tvn <PuvIm t» 'YXX i^v 
T©-, x?its' Ui tv /2xB-i ovloi, xcM 3 "Jara ta>v wfjt^uv ^^g^ri- 
p^fjtlva. *i XiTrni 01 KeM XfJtvSfti k (^mn etvra t^vire, 
uri IV Tto i/A»T< evToj, xeti i^vi ovro; xvra, ^ii^ re X^tTT- 
TolxTov rni <puvni, 

60. EIAETO. Hy8v ioiy.i 7ro'ofu tivuf. 

61. 'O ^e 'H^XKXns mi <puvni ra ^ruthi xxam, ntt- 
vnjvi }(gt.Tu rarev rov rge^rev, t(of.^ ov «* y.ott Xtuv ^^ottvs 
i7n T5JJ 'tM/jra >(gtT>ii uv, xetf Tntvuv, X)(sv<rui vt^pov ^Jff- 
^Xfdfjni, ewjj^ffTv «j T€e<pL/j tretfJtgTUTiw, txtvnj» h «5 
TKj X)(gi,v')ui TKi xhehvrai, xuf Ttm^XKre 7re%iy w 
Truiou. iTrnX^ h woXvuu mx ^pov, 

66. SXETAIOI. EAi«ve< ei ^iXavTti. xcti ytp 9 
'HpUKXm TiroXtkX f)(gt)($7rujn<n 7fXxvufUfi&; «j tw opn xuf 
«j rai ^vfiai, ru h ra Ixcrcvoi tv hvrtpu Xoyot nv ot/u^ 
T«, T»Tfr< T» x^igXa^^iv otuTif ahv ^y.fle. 

68. H f/,(V VCU/i TU X^fdflX «V€ ftlTtU^, Si^ TUV 

Tru^ovruv. ei h viei t)(g.6yi^cui tu iftx ygAX to f/,iavvvxnev 
tsritfVfjevTti rov 'HpXKXnv. h 'Hg^xAsjj ui fActtvofiofj®' 
t^^i, 'o7ra oi woJVj cvjIov i<pipov' yx,p 0EO2, raTtrtt 
tpui, To nTrup otura i>($7nt, raro yu^ trt to AMT2- 
SEN. Xf/.vosu p^g, T» D:\ci. %v^a tI<// <rup)(£/i, Ttfjtvu, o^y 
xctf Xf/.vxcti, otj ra h^f^gtloi roiiuf. 

72. KxTU Tarov rcv t^ottbv )(cf,Xturti''tXeii tvX^tB"- 
fjttoi Toti ^teti lye^vi. Tev h H^kXIm ei ovfjtTrXtevrts 
>ipmi iXethpav, Xi^vli; hiXovoTi XetTrBtetvretv, ^eli xcf.Tt" T <^ofAaa-^n. leg Vat. 3. a a^^ta-rov. leg. Vat. 3. 3 to xalexte-^ni Itto T*y vy,w^w, leg. Vat. 3. Saltei». 

legendum >i.aTi3-x<>iAiva, quod afcribitur jn margine vetuflarum editlonum. I D Y L L. 

Am tIw A^y» iIm XriAKONTAZTrON' T»7Tr< T»jy 

Ui «|>i>(5vTO Hvuf rm zrXtcv''^, tsA HPIiH2EN etH^Tt 
Tis ){^TtXi7ni, i^scpvyeiv, ctyrc rn ifeiti£reu. 
73. [AinONATT. K^JwTTtf XiTS-CTuy.Tiw J] 
75. I^/ftif riEZON (pnm^ e ©£«xg<I©- ro» 'Hg^^t^J^ 
«j K«A;^;»f «A^<»* >» p«fi TTOisri H^ltxi h)^*, 971 /3flv>iii 
'H^otf ufifiiiin» 'Hgs<xA»iJ, \Ws,o t8 to» I«(n;»a« >ytT«/)9sj<rf«f 
/H3»fl» ^x«» Tfl» «s KflA;(i8f arAs», x«/ fivt il,i^c7roir,(m.- 
S-eti Tfl» x?fXcy ctula. AXsa;. 'Tnttt. «'[' ej KcX^yoi?. A 
'HcXKXiji T6IV Ap2?fcivluv (cTrcxXtil/azsyTuv oy,Xo)icTi, TfxC,^ 
«TPjA^t» Rf T«f KflA;(^»j, ««/ flf T6» 4>«(7;» ta» ASENON, 
TSfTEf; Tfl» >(9t>(^|s»«». Mvxatctf h KcXpi^iii (ptjcrj KXnJi^vctjt 
eCTO KflA;)^» T» <1)««^^. E A Y A A I O N *y. r. XAIP. U^oXtyl Aicj^vYii Xiyov, ;^.,i^t^ti TCoXt^ei tov 
et*^et Ovciiyip^y. XeiTri oi ru Xcyu, t» 5^fl<T«, jj tc Ae- 
yu, T< ^ T«< T9 fiiXrif^ ; Qvun^g, othx, x.tf,ya cn 
fifX^eiS incu. Ti h <rvt » (p^eylti j ifUfOjuci (^jjot. /Triete-- 
cvjjtii a^ u? XtfjU' jjyjf», a i^tu. 'yvu^lvj. 

3. Atot Tovro XiTrlci iyf^jov, u Aie^vx, xetf l [XVfzt^ 
jJt®- zroXvi *»», i}6 ruy (p^cvriahy hk irv^v tTn^iXfieti. 

4. A»*!* TJf >(SjxuyTi ffvi Tv p^ftfl», x«/ «< Kiy.tyoi t(^Ttt- 
^yi^ct eiffjy, ui ^/51 tIw XvttUv, Keif to x,H^i&oti Tnt^t- 

TiffB/JU. 

5. Toiiil(^ rii nKiv A^»vi^» «5 SoteA/o*' ijp© T»Tey 
iTrKy^^.e^flj Uvjtt^^tnsv hyf.{cii. rtvn ot ^eta% Tevra 
M^tiy «j nAfl«T<tf»« To» ^iXoaz(poy, MKamvTii ccurcv iv 
ItkXioc, 3i^r>r,vuf eii 'Ltx.iXietv, ovvTU^ofOfJoy Atcvvnu ra) 
Tvfet/vyu. ^^<^ep»a7 ai HvSet^^tiisi ruv Tlvjtt^^^tiwv. ori 
el fjtiv llvjzt.^^tn$i •jw.au.v ^fovTtaU irotiiVTU^ ris vzofJt^oi, 
ci e)i Tlvjef^^i^ iVrfHfuXfdfJvi kcu etv^fAn^K. ^ij^ilvi ^fuv- 
rwf. Tivii St nvJtt^g/fKi Xiyatn, rai ctTrchp^fB/jai t» 
Tlvju^sfcv, fjt^ cv%ibs ei rrii iKtivov ai%yii. Tlvjzc^fn^gvi 
oi, rai aru (p^cvav'^ ui 8>t«»^, Kcti t^^TU Ilvju^^^eu/ 
2ile(,tTUfA.ivai. iXiytlo ot HXetluv Tfl» Hvju^fietv ciirui 
etTTootp^S-et^, ui KUi riyei ycfjti^nSui Xiyitv i% tcvra, U7t 
Tlvjw^^^nv Tfl» HXitluyu ei^)jS-ce(. ruv A Uvju^^ev, 
cl fjtiv n^ruv n^t JiUQiee^ ifc^etytvc^oi' ot-mf ii{gi.Xav\o af- 
>c«sr/>(5<* ** oi /Z3§< TU ewB^puTnvx, oiTnf i)(cf.Xay\o zroXiri- 

Hgt' 01 Oi rZ^&i TU fJfCff^fJ^O/.TU TU yiU fJtiT Qfi)(g, KCM Ot^CVC- 

fjtt)(e/.' oiyn^ i)(gtXayTO f(cf/^f^c^n{si. raluy »» oi fjtiv xvra 
ffvyfivcfofjoi Tu IIvJup^oc. i)(g',Xay% Tlvjufcfn(si' oi ^e t»- 
ruy ficf.Jvirw^, Uvjufofeioi' oi oi x)it.Ui t\u ^tiT^iru^, Uv- 
Jufog/.^. 

7. Ejto<, <p««, hK<{, ort XtfjtUT^ut HPATO kcci iKet- 
yoi, Yiycwj iz-i^vfjt<i, oTrrcv xX<sli^cv, «^» u^^ci rii yjv. 

8. ArliKUi T» EXJ2N TutfiXKi, nfay, av f/ttv vmii^eii' 
tfjtf Oi )j ;^g/!eay«{ Ktwta-)(gi, iKfjtctivi. 

9* Aa^/B^xvu, (pmaiy, tfj(cf,vToy eii ff,ouitotv ifjtTrioKy , «& 

iSJoi fjtio-a ro ©PIH, nyav eXiytt ^itTztf rt fJtiTX%v, rev 
TrwvTj fjtifjteujmuf. 

10. AZrXOS OHTS, Ex Tflu 7me,x;^r,f(^ koh rtv XIV. I. 48. 187 

a-iUTrttv «|j>»a^(^. >} Jt; ytetjuiulm « il^ifiS^, eiov iv«<r 
T< Kcif c%VTTf\oi. a yt^ TTuyln ffiwTDjAflf ijarflep^^^f. 

1 1 . A»i* of^ui eim fj(si t« t« viulifcv, i) 79 -Tif ««y^ t« 
XvTray in. 

12. A<>)J4<^ rlou ryii fjteJtvicCJi "JznJiTiv. 

15. BTBAINON. 0<»fl» ^Xoyolt <S>^oi.Ki)(sy . 7) aru Jtjt- 
XcvfAtvyii T>jf XfA.7riXa xtto tjjj &^ciKr,i, ■mtXouoy fjtiy ovlee 
Kctf nos-CC^uv iTuv. ct*to^v^ov J^ isriSi ro fjtn ^o^XriaKf rm 
myoyrt. ^iocv yx^ TOTi ih)K<l cefrXeiSctf xtto T»f Xriva. 

17. BOABOE. fi^®-./ioTUv7ii, ofisieti K^ouf,tvu KoX- 

18. HAH. Hyj<», jj^ h tsi&iOTrloyT®' t» ■srcra ih" 
%ii ifiti EniXEI5;©AI XK^Tcv' Tiroh XXfjtZccvety Kotf 
iTncarivottv, aru ^^ huJuot zroitiy e» T«/f avfjtTrtmcii, 
XK^rov XXfjtcxyetv *«/ evCfj(af.C,eiy rtyotf ifUf^ai >! ^iXai, 
Kctf iTTi^i^iy Tvi yji, Kctf ((jJiyyeS-uf ruv ^tXrXTuv tu oyo- 

fiSHTX. 

ig. Eo^ oi (priffi f^vov eiTHv. ov ;^g/«» «o®- i)^ile. 

20. Hfjteii fjtiy ovc f,(Of,Z^ov]li tvet 'i>(^^y i^^tvofjtiv. 

21. Avn^ ei, )j Kvyi(r>(cf, oyiXovori, ax iTPi Trupcyr^ 
f » ^ ' 

ifta adi X7rcK£/<reUi fjti ri%tua-iv e» t» iTn^ic&etf emryj 

Kvx^ovi. Ttvx av fjti iXi^iy hiKeti ^^ci.Jia-ty rotewrtt ■att- 
%o»Tfld ; 

2 2. ATKON EIAES. T»t» Xfjt^itcXui etfr,ruj\. jj 
0T< AvKa igcc »i Kvjjia-)(cf,' jj ot< )(cf.Jo oi e^pjivrti x^vu 
■iJsjz XvKa hKaatv x^uvct ytviS-uf. aroi J^ i»«*7Jft»f «- 

Tnv. a^, fMlTTOTt \257B XvKa Utpjtli, XXt^X, fMiri XV)(3V 

ethi. EIIAISE TIE. 'H Kvvia-)(cf, (pnn izstSi rty eti xv- 
rijj 7iut%cujTU, ici ffz<poi rti, Keu etf,(ef, tcuitk etTraau, jcj 
f^ViiSetau ra AvKa, arui i(pXi^TV ui Koti Xv^i^voy ivtigXui 

XTT CCUTtli Of^etf. 

28. MATAN. TsTtfJ» fjtetlctioTmyai vz3-x^;^y, etcYj 
fj(cf,rhjj etv^'^ ■mymx i;^»} .2*^ rc fjtri ^'!c9'«/ T*i «♦- 
S^Ci fUfjtr^. 

34. TAMOS. To\iiyu teliv ccurlw KXa^aauy, eie» 
fjti ffv Qvuvi^ yivuc-KHi e^ytXov, zrvyfjtv, rlw a-ix^vx ew~ 
TYi iTntiau. KOPPHN ^f njy ytxjoy Kcti enx^yx oi 
Ar]i)isi. 

38. THNii. E>c«»a> (priat, ru Avku, ru pe«»7K azu 
^UKfvx fXiiXx •sriTfli' rani-iv ifui, KUf iTn^vfjttx. fjttiXeis 

^g «>(945T«» T8f i^U^ 2^ T8 «sfe* Xvlai >(StX^(^ , 

39. Ovp^ aru TJf ^XtJav r^dpljj oovau, rvti yicos-oti 
ru^ui TruXtv iWe^jBe^pi» tm ru tn^ )(Sfjttait\, ui iKeivri 
XtTraau rev AI<I>PON, nyav rlw )(ff.Ji^pctv, up^ro. MA- 
AAKA2. Tru^oazv etf yuvcuKii f/,xXXKa4i >(cf.jYiyrKJ[ )(st~ 
JiS^eui, ui iv Xv^Kaatuii, 

42. I©T. Hy»» iiLiJv. et^niKfu ra eiKa t» ^Jvfcv. 
AM^I©TPON ^f Kou ^Trlvp^v, nxJiey iTi. SiiXei /k ra 
tJi^^fl». A nOAES. '0;r» e< TTvhi v,py. 

43. EBA. Tlx^otfjttx if<», %m ruv fjtn Xyx?pt(poyTuv, 
^l^ rc, Tovi TK/jfovi t/A»jf ifnXXfjt^xyo^evi xXnvrevs 
«»«/. 

44. TAI. -^ri^piiL^i TUi Kfjtifoti, x(p' a XTT XTS^tiXuv Ki- 
;\<jQ/ia-fj^oi eiai, Kotf x<p' ev evK i){cf.f^ t(cf.TK Ktifeti rus 
rit;^i. 

47. 'AAE. Avm h i(cf.rK ru TmvTK ru Avku es"/»» 

«fl >C«< »V>tT»f XVTU rLu JvfOUI CtUiUpf^B^Cti. 

48. 'Hfti/f h TTU^ otuT^ if<4' i» X^i^fjtct ia-fiiy, acort^: 
euh ei Me^p«5 isot v^i Hv^ttf tXt^^mi «»«/ t<»©' i88 I D y L L. XV. I. 57. et^tet 'hcya. '\^pi y*^ hcnicti, eri oi Me^gaj (p^ivtiux- 
Tio9-e»7tf Trziri, ori x^TiTet rm 'Eiislvjm ««►, iwJtTtri 
7fs ^ev, rivoi x.^eirle>ri{ rvy^.iaiiv. h J^>)' 

TMVji fji.iv TiziFrj^ rt IllXotirytt(S¥ A^fes aJ|WH»«», 
'l^Tot ®^>iix.(ctj, AXKia)»if^3iia^ oi ytwouKls, 
AvS^ii ^l', ei zTivHFtv uaio^ fi^Xnji A^i^isarii. 
A))t^' in xM raic/[ ««■/» *«/*s<vav8f , 'otrt f/,i(ni}v 
Ti^t/jjjvi VMisFt, KXf A^i^^yji Ts-eXvfjtii^Vy 

A^yiiOi AiVoJufyjKiC, KlVTfX zfjoXif^lO. 

Y(t*«f el[' a Miyx^iis, Hre T^tret, isrv rtrupoi, 
Ourt hjuh>(g^et. tsr iv Xe\ai isr ti XQ^^fA,u. 

50. K«/ « ftiv >(sf^rK^fovy)(mifjii owrrii, hoflui ew (/31 
7« Truvm (S!t$;^fett). 

51. MITS. n«fetfjcix in ro, Mvi y^of^i^ vKxsrta, 
Xtytrui h iTTt rm ea xtshi <;jf«y^ tfx,m<rovruv, koj 
^v(n%iiMrai XTm^xcxsofB^aiv. uoang yxf, ^ijo-*», mT- 
av\i y^ofiiv®- fji,vi imXrf^ti K^rinroof, stuf toiv rtfAu^u-' 
TU^, isrw KCLyu. 

68. 'A TA X O S. TLxrx rX^i, t§;^is h^evort in 
Aty/Trley. Avo rttv fjtvjvtyyuv ^vof/,tJu Tmvm ytfevrn. 
Kctf iipi^r,i ff^rti rx%iv n rhj Trttfetx» i^^tre X<^>(jf-ivui '0 

70. Aie ^i ri sreieii OIS TONY XAfllPON, xili ra 
ws XKfixZfifitiv , lAYAAION rt. 

I. ENAOI. A»t; t« «»^» iri ; re7rii(sv iTrtf^fVftX, oni 
19 Miyxfei, Uvjoi. xiliTiM h rnreii rt 00(31. H Fo^foj 
h fy,<rt its^i rhjj ^^XTrcuvxv tvhv tnv » l\fxl,ivox; 
cs&i *iv ii ^sA*) Ui ^oviXv Myi' Tofyt) (ptXu, ii£ XPO- 
Ni2, Xv\t rit ui S^g. ^j^ovis. eiru fiiK^ov ^^r>i(rz>i(m i7m~ 
yi, ENAOI* «»T< ris, tvhiv iri. 

4. hJ^ iTTiTnivui, fJ^sXii t!S?Si vfjtoti i(m^U/j, xtto reu 
»X,^is Kcc/t ruv ei^fjtetluv, 

6. KPHniAES. Hfav, ■mtv'^;^n KiKfr,Triahf^et Xv- 

^a. Xiyi ^6 riSi iV T>! TffoM T^OtliUrcti. 

7. 'H h ohi 7sro?it.yi. cn h EKAST0TEPi2, Xvit ra, 
Trofju fj^t oiKiii. 

8. 'H U^ot%ivoX rwjrtt ^ntn csr^t ris i^ov cu/^®-' on 
fj(of,K^v if/.t&u(m\o riiJJ oiKictv, IIAPAPOS ai, Tragjj^- 
nifdfji^ tIuj yyufjtlvj, euiXff/s^tCi, (CXi^^^y^f "^ t**' 
rcuoi, iK f/,%ru<pog^oti ruv rnv^fr.^uv tTCTmv, et rivii rm Ljj- 
y* is ^Vi(nf/,c^isoriv. lAEON ee MyiS(n rov (puXtov, xtto 
rn ru tfmru iv at/r^a «Ae<o9-«/. 3)©0NEP0N h tt^t t» 
<piXevet)(9v, 

13. An<I>YN. Ovra rtv Trurf^ }(cf,XiSTtv x^ is n: 
•mtpvKiv. Xiyjiru^ h \xm(3ftitKUi. «^»j h xttv rtsris Kctf 
rey irrtiTovrvv . 

14, N<x^ fj(a, riuj ^tov, vaf fj(^ rh/j T^sfU/j. cil) at re 
TUi 'Zv^XKiSTict; ruvrlvj ofjtvvvctf. <p»Tt yt^ rev Aioi r^ 
Uifin<pov^ rluj XiKtXtctv Jii)^r,(m(B-ou. *i U^^ivox ot (priTi 
TU/jrtt rov xv^X f/,if/,<pofVfJri. X7r(pvi »» <pr,Tiv iKiiv<^, 
Oi Xepi eiTniv, i^iTKeoih>(g^7n!xvi -^srx^^^v xvrjf, /ZJg^jj» 
a Tji Tmvijyv^i vti^ev ^iXuv xye^X(ju[, etXxi Kfjtif Xvrt riT^ev nviyKiv, en m 9uXyn&' xXea ttvri vtrfeu h^' 

»(9T©-. 

1 8. 'H Te^yu tTn ron 'of/3ieii f/,if/,pef3fm rev eiKUet 
Xvo^ <Pr,Ti. KCM tf/iji Xvr,^ AtOKXeihsti, 'cTtIx ^X^Qjtxi 
zye^x<n 'nrof^cf.^ix ytyji^x>(9\ci.v (jTjtgZoiiuv. 

20. OvKt^tx, «»: EPrON EHI Eprn, .a/gi t« 
^i ctMTX isXvvi^. KYNAAA2 JV oiov, kvvux, r^tt-f^x. 

21. TAMIIEXONON. To TtfeioeA«*e», rv ifjtxnov. 
KAI TAN HEPONATPIAA. ro ■mwXov km ivhfj(^, 
'oTTif (srQprov x^zs-it^uvvvvrt. etftirui h, etTro rov mfovx- 
S-ctf, KUf mi i7mf/,to^ t7nXXf/,ZxviT^ctf, ui «/ Mxki- 
oovtnoti. 

2 2. Eii ru /ixr.Xet» 7nr^cfl/%)f/iv t» xpvetis Kctf zrXH- 
cnis WeXif/cttis, ^xaxf^Jctj rov A^viv, 

25. Avn ris i% ocv eiTTti, kkj £| uv ijtxora, tK risruv 
OlKyricmto ctv rcf fjtti ^X^JUfj^ai. 

27. 'H Ui}of,%ivox (priot fsji^i tLu ^isxlw iv ri^i' u Ev- 
rex, x^cmt ro vXf/o/i,, «5 fttatv Ja oejure. '^Xi t^niv, f/,n 
XfjtiXui «f rt fjtiffvv a/jrt JyKnn. 

32. OKOIA ©EOIS EAOKEI, Avlt ris, etn )(gtXuf, 
«71 >(cf,KUi. KAA5 ot, j) KXeii AuftKUi.. 

34. KATAnTYXE2. Te ^iTrlv^v tt/,7n^ovyif^ Katt 
otjrXisv. Xtyi A riw ^7rXoie)x, iv 'Ofjtn^oi <pyjjj, h7tXx>(gi 

fltXffJtX^lljUU. . 

35. nossn. Hy»», Sil^ TTtinji i^e^is att }ttt(37rrtti 
xxe rev tris' v ^^^ TsroTis ffvt xtto t8 fftv ^c^tS^ji^s^, xxt 
tXvipct^jfn. 

36. XlAeo» iivctXucrzit, <pri(nv, t) h/oiv f/,vxv )(^Jtifev X0- 
y/Q/iev. 

38. KAAON. TjfTP «A>)^f eiTTKi, Xiyi >i Ufx%tveX, 
en xcf.ru yyufjtl/jj f/si t^vfxvjy}. etru xvnrfi<pi t«» Xopi 
(ZS&i riui ^i^Tmivxv, kcu tpy\(n' cpift f/st re Xfjt7rt^vof 
Kctf tIuj ©OaIAN, Yiyovv re TKixhev, rtv ■a-trunv, <S0- 
}(3TfjtUi iTn^ii. etfriru^ h, xtto rev JeXct fetKtvctf. ei A 
Arln(3i rt TKtxoiov, TKijfev t^ojXsTi. 

40. TEKNON. ATTirfi-^i rov Xepv <at5i re mtihti 
re KXcttov' Kott ^rir.v, ovk x^u cn riKvov f/.ir tLtis, en ij 
f/Sff/jU irrTr®' ^Kvi' «; ;(jt7K;rA>;|<» t»t« iXij^v, oB^tv Kcif 
ru <z^TU7retX, f/s^f/aXvKetx eAeJe». 

46. n«X^« rtt u UroXiftctti {rov (biXxhX(pov Xtyi) 
t7roiyiJyi(my xg-Xx i^yot. 

47. E| » TTurtif Tis XTriJiuJri, ^unjf UTeXtfitottoi, 
0; »j» •^mTJjp ris ^iXxhX(pis. 

48. AAAEITAI xvrt rev /iXX7rli. riAPEPnnN. 
UxfXtnjfof&jJ©- Aiyvmfn. re wrv.v' tu/j roa xTk.en tou 
)(of,Xeii i^yeii, Kctf Ti//«. iSKtn yoee }i^.i(svfpi Xvf/,cuyiruj 
rev 7ms/.ovlx, t^XTmrricmi AtyvTrlin. r,7rc/}uy yx,^ zroXv- 
TretfUi Tircti^ovrti n^x^. zrcuyyiX 7mpxXoytFf/sii Aiyj^fliX- 
>($ii, XTmniXoi yccf kcm Aiyj7p\toi. KEKPOTHMENOI 
A, hxffXTnT/vfJOi, ijueti 'jrx^yss^yoJV t^yuv. ri JV ^stw- 
^«gj6 xue ruv KiKivrtufBfJUv p^Xy.uv. 

5 1 . £i yXvKetx f/31 Tofyu, n x^x yif/.iv tjw/j tvXX'' 
ZovvTU^ yjxf BtX(rKfj^ctf rovi zfoXtf/.tKiSi iTrvovi zsrofjt7r<iO- 
evred. 

54. AIAXPHXEITAI TON ArONTA. AiXip^tfi 
rev «Votj^^», t) rov y,vie^v. 

57. 0< ^ iTTTret Ki^fr,)(g.(ny ets «v toi reTrev, re ot 
KATA SYNArEIFOMAI, «j»t< tow xvXKrufJtetf tf/tetU' 
rluu X7FC "njj rx^x^s» 

58. i-YXPON. I D Y L L. XV. 58. 141. 189 58. ■fYXPON. afm w ■^v^Tnnf. 

60. E3 ATAAS. E» 7101 ^xpi-mf, Xj E^ cu/Xti4 m 

^Ttf. IJ r«p7«» (pJJO» «S©S ^flM/» 71»«» A«>« W^"» M ft,1i- 

^e&t »; 7^ T*y fitCaiXeiut cuuXlu). 

63. 'H r«p/«> fiiCTi' •7(;2^q9-^f «mfa<««m0K i ^eu/f 

wtTnjX^. 

BTi « 2<</f A«f5]P<« T»| 'Hp« tn/vijA^. «s«/ 'O^icjj^^* E<f It/Aj» 
(pttltfrn, ^iXni iXti^jvil» itKnen. Ag/CTiTTA»; ^ <?«p/> t» 
T« <5fe< 'E^ji«<avi]$ <Ep^> <^«7tg«r iSe* T«i» A<®^ x«f 77^5 
'H^«« yt^is. r» yx^ A<«e fAv%Xoyi cnevAtfO»» t»j H^a 
fAiyyvraf, ort eufrUu tht ^fKQ-etcm* XTrt tui n^m ^mr. 
fiuXeiJSifj&' A tt^eu/m ^fS-of, KOf fim o^^fM^ vjrewnii, 

fiu/ f\^* fAl^Zx^i fif t(S>tKV},CC, XMf «(Jld^l^lTrCf tii Cfti, 

• ttJ^rtf fiii ®^»t)t% d^Xhiv, yuu ii i^kkv%, •m /if 
Aiat '^if^atct zroitiawi atiyo» t*i Hi*t^V, tKettif. irit i)( 'Hfeit> 

VC^lVOfOfilu/ IJi$tUuy CUpiKiS-Uf <at$i TS «p«;' xetj i(ef.^t^l~ 

^■etf firetvlo o-jfH tvt %<ni iffot 'HfaK itXHtus. ttt tt i(j«- 
Kvyt 'fiyatret Ketf mf^it(^7K 2^ rot jftifjtvtct, t^jtiuimu- 
c&ijfM/ Ketf ii£f.^i^r)tetf tm ^txiu etvnn, tIu/ A 'H^» 
thifftt* eturtt, otKTfifetf Ketf n^iZctXm rn XfAin^i^. t«» 
tt Aitc fv^ioi fjtiTKZxXeit rloi/ t-^t Kttf i7nA«eoi«u^ Ttii 
H^eif, viii JV rlui/ fJtiXit Tm^irovf^ya S^ tIm fjttjTt^, 
eu/Ttt vzre^tS^etf yvu/out{ef. rw/riuj zreiijazc^. Ketf rmp 
A^ytteii ii «< ^jj<fj< ta»» 'EyiJu/ut Tifjtaai t»j» ^«», tb ot 
at^ctXf^e/!' Tii; 'Hfeti tt ri» telu t^JtiiOfjev it Jpetu, t») M'&* 
txi «•KtiTrr^et, xetf tTT etvT» ru a-Ki/iTrr^u »(5xxt/|. 

67. Eit($i T^t Et/TW^^At rtfftii ettetf ^i^Tfeutetv. 

68. AnPIS. A»7< T» ffjtm<pvi{^ui, ifs ^jj S^-ji^niTetf 
fluu avfi^pvieui. 

74. A»1< Tey, Kotf eti ufeK Kttf taui nsf-Xui ft»)5 (^t- 
^yit^ui Kctf TnifjtiXfif^Jei iifitut. 

76. Ayi M SiiXot4ei, ^iett^a, Kctf av u^i^ «ys at «- 
«tAS'»». tiFHTit etafXB^ovofii ett/rrn ^riat. i(^Xt.i^' tvhi 
vitretf. 

jy. O TAN. rif Tnt^eiftieti evarii, etTroKXetatti rlui 
WfA^lu) 717, f(stXui Tieyt ftht rifjtit i^i, friat, ^e Kctf i 
Te^yu tsTUi tip^etriatt, 

80. EPI0OI. A «< XSSTiffyi' nfnv, li^Hp^l. 

82. ilS ETYM'. Avli Ttf, ui KXri%>i tTnH^-ai, »Cj wi 
^utTU itXri%)i ^^npotTUj, Kxt hk iw<petinu etaiv. 

86. Tri4>IAATOS. O TnXvCpiXnTOi . aj Kctf wag' 
'Oft)jg*)* Acaretatii rCipiXifl^. »j aT< ^kTS TQjtuv l^iX^Jri, 
Aiti, Aipfoaflrii, Ketf Uf^ert^ttyii i» «sJVi. 

87. HeeoautB-i, <priait, u iTrtTretei et**iytwTet n^ cnrii^ 
KfiTIAAOISAI, vyHt rroXvXoyao-eci . KtHiXlu/ yot^ Xi~ 
^vai Trw) ^XihtK. t«I« eS ^ria-t rii Trctfnre^©^ KOf 
ttyjtteiKlut nrt Tr\ etyeet tlvlut ethXl^K. Sio Kc/Uf tviTXfitf. 
eivlecti, Ui TK )(^7K jxifei TUt etf($tut i)C*f^<iOtue-ebii. htk 

(KOi tCtulot iTTK^ilpUt. 

88. TPYrONES EKKNAI2EYNTI HAATOI- 
ASAOI2AI. Hys» Au^it^tsa-etf TnttTK. rt ^f •aXetTvetar- 
hia-etf, TeievTet t^t. «< p<»g Au£/Hi zrXtnv^fjtHai ro x 
«■A««»«^«»Tej. EKKNAIXEYNTI h, ittli rn 3^(p^i- 

fHTIt. 

91. KOPIN©IAI. Y^o^t^ut pa^ X7reii(^i 01 Xv^- 
H^vo-iot, ui Kctf Bi^^i^tff^». K«£^»5j^ h Kttf 'e "Binst- 

^t^etlrif. 92. A»7< rev f(snK rns TliXtvrdiini^twi'. Ttu/ ytt^ nj« 

A«7ro»»>jffTv wxijozey «< Au^iHt ei a-uju 'H^xXHhttf. 

94. A»7i rev, fjtnhii ^etrt, u llt^atfttti, ^)iMS 
*ilA,ut Kve^ti. M£AITfiAE£ ii rlu/ Utftfpttlu/ fnrt 
t(Str xtli(p^xrti, iii Kctf n^flw' 2^ rt rtK 'trettfttf «tumt 
KMf TKS Arifinr^^, fjttXtorets Ai^o^. 

95. M»j f^t Ktttt rt fittr^tt XTrf^ria-\^s» 

97. ArrEIAS. A^A«» 11« «' vetnr%ttc tu/rn' f»<«< JW 
Afyietf cwrhjj ^xa-tt Htetf JvynTi^, 'e/jiutvf/(3i T»i /W41$t* 
Hteu /k tKHtlu/ "LtKVUtietv. 

100. rOAFOS. sr«A<; Kv^rg»» mefigur^n mx» TaA- 
V« T<»«; A^tihs Kttf Af^ehrns. lAAAION A, vaA«c 
Kctf eturn KvTr^n. 

101. EFY2. «-«A^: £<xiA<«ef, etjre Efvifgs r» B«<«rir 
xetf A^fooilris. XPYDIZ. A<« t»t« ^A«<, er< M i(<»»ric 
^VTM mt^xai rns t^ufjtttvs. 

103. MHNI AYQAEKATa. T<»l« ^< t|i«fci)»» ^«- 
r<» Xttfr^iB-etf T«» A^tit. 

107. BEPENIKHN ^e At^, rlut nv Y.urn^ yuu- 
tut(ff., ftnrtPX i)t T» <I»«A«JiA^jr Kctf A^Tttens- fistXH>(^ 
h t^i» -aehts i^n rets u^ets, i;v4 rt tttg f(gi.XXt(Sf. 

109. TIN. Atn rn, nt ^na-i ^Q/i^efJtitn H «jf B»- 
fttiKns Jv^n^. 

III. AP2IN0H 9Jw«-< t(^Xets ATITAAAEI kxc A- 
^iiruj ret AJbtit. Al<7wX^a» jMf tx ry x ^fnriKH /e(^ 
Q4ii, Kcu rn TuXxas-u, rt >(s7nu. anf/teuti ai rt xtXTruvt^ 
Kcu fAK ^l^ t(^7rn TKXcutu. n XTre rts Xt\u, v» 'offJtu, Mj 
ra ittii.u, To rnidh). kcu anfJtcuti eu/Tt ect/l^Xtu, 

I IZ. Ok»^, ^nai, 7K KKfo^vx JtfsiliB^ttruf ret A^m^ 
tioi, XTre TmtToius loiets oTm^ut. huJkti yxf tt rotf 
Aaijviois, wfHs Kou KQ/iJus oarHfHt ti riai <si&XftteiSt Nj 
Ttfff <pvTtv^it'^ KnTrHi A^ntti <S!&au^^<iLiai, 

114. AAABASTPA. TK<iOn fji.vfm ^txroye. IIAA- 
©ANAI h t» ctii S^TrXXTliSTi t»j x^rHi. AN0EA ^« 
TBs i7n7mftf{^x TUt Xflut. Xtyi h Tu onaufigt. 

117. FAYKEPn MEAITOS. A»1< rev, vXKKftme 
S^^ofoi. 

1 19. XKIAAES. A»1< T« X^ufetf Txnietf itj i(jf,Xv%eef 

*»))7a» TVU) CU/TU TU tf^iVU KXTU^flJtfS^elf ytJ^tXTII. 

1 20. Tets KXXvoets, cpnTit, xxrtfTrtltt'^ «< tfurts, if 
e< >teo5-«< Tuy XY,h)vut. 

123. H EBENOS. tIm XeiTrltu t(^TfjtnTii ruu/ fiXTi» 
Xiknt Juvf,(of.X^i, 

124. AIETfl. '^i iB-i7roiKiXfXituy Xirut tXl^Xtliiuit 
KCU ^x^K^ofiut TOV Txwfjtnhit. 

125. 'ilj fj(ef.XXKUt TXTnjlur issrt^Ufjtiim r») <eA<n| 
7»j? A<ppeo<TJjf. oui <pr,Tiv vtot t»)? MtXnrev Keu XXfJ($tt 
fnJnacS-etf f.(of.Xxx.UTt^ovi vwtf, 2^ re -Tmf^eu/Tiis «f 
x«;i)K©- TU T^Uf(^x yivia-ictf. 

130. TO <DIAAM'. T« Tis A^vi^<^ hiXxh. nh-mt 

yX^ KiKXfrUi TU ^HX Ui KtvluTlt, XXt^' iTri^f^VOX^i. 

132. AMA APOStJ. A»T< T» ««(^ )f|MC^e(. rolt yXf 
TnTrri n hoazi tv Tn yv\. 

133. blXEYMES. Ewr yx^ riuv JuXxtxrXi tK^ptfnlte 
rei Aeijviv, tpp<5n«» iv cujtIu/. 

139- EIKOTI. Eit(^Ti Tmieioi. ru yxf ttfrttt Xfdfjtei 
KTroKij^^nTUj . us Ketf "ZifJtuvihi. 'Ofjtn^as h, tfifxtfjf.i- 

/ij(jt Atj^. 

I4<- AEYKAAmNEZ. Ay1< rv A<i(jKXXihtf. xxt 
i- i Ait«x^<«<jr«f ipO I D Y L L. XVI. 5. 

Aw». ») e/ Aexje»' A<sL»(jf,Mfi>ii p«g fy KwJ*»» -n?? AoK^ihs 

134. lAAOI. ijLyTi TH ihtcS-tiTit t^e/iTU. tiTrtHSTnw Au- 
lixuf. E I A Y A A I O N tr. 

5. HMETEPAS XAriTAS. Tx oiKeix zrtiHf^TU. 

8. 2KT20MENAI. Ae«JigjfffWf. tb c-Kv^etv KVfiug 
tm Meyns, Jtk» 7» iTna-Kvnci ^XXa-^ e^ytl^ci^®-. Xi- 
^TZtf eS » Tuv e(pfvut j^g^^jis, fma-Kvviot. tktb A vet{ o 
Mm, orut Kvat KVKXu^ri, koj f^i^i areAe^w» cuiTvig. 

9. AA10IHN. HJ*» f{giTKia4/ oht, xjj^oTtiom, wr^rA*- 
)>r}fOjjlu/. XTTe TV xXu, le zrXxtu, 

18. AHiiTEPtt H rONY KNAMA. Uufoifjnx i<n 
IV, ynljuTifu ij xvrjf^tj tk pvXT®; rijirzxj h tcoTti, tTn 
TUt xyiCTmtlut icMTHi, Kctj M^trut 'SytSTi^uTtpas hvou 
eu/THf Tuv |t»«»* «t yt^ zroffUTt^u kJV» (SJtSf »/j,cti etr.v. 
ivn^XKTU^ dt K Tnifeifji.tx, « Xi)(^<nrct\ p^ufif iJsn^X9V- 
A»jf. i^i p«g iiTUf ei-Tntt. mffUTt^u Kvity,)) ^tvof, h J^ 

fAiTBl \We<ft«f»A))f, HK iiri^XKTU^. 

34. ANTIOXOIO. A»7J T«a xyxv 7s-XiS(n<^, uf tj 
We^e<s Tntfip^tt Tfe^)}». xXb.' ndtt ■zrXiiTef cu/tuv tza&s 
tLu tuu h>%X4i, « fjt.n \kn 1,ifx,uti^ii ifAvtiS-tiaznv. AtTie- 
^s /V j3«aiA<*C/f ^v^ixs. Tu di izSz* AXeil/cu> 7»» XifMov 
TmtTtc ewttMKTV EvipeQ/tut. e et Atne^s, Ep^K^Tihf 
xoj "LvQ/i^ef tfof »», uf <pnn ^ifjtuvihif. 

35. HENESTAl. QleTrefATTVf cptiri Tevf ^itXdCietTXf 
rut iXiiU^fut, Tnttfzif ligi-XtnB-ecf Tm^x Qi(xrxXeif, uf 
-jmfX AXKtS)»ifJtsvieif etXuletf. 

36. SKOIIAAAISIN. Ex tkt» weAttw zrXinet <J^- 
A««. ei h S»(97toJ«/, Kg«<»w»<e» to ^®-. KPANiiN h 
veXtf Qlos-xXicif, i^t» ^H^TTcCi e KfXtuvtof Kg«e»T®- Kcif 
S.^K^TiXf ifof. Kctf ZifAuvihif (» Qftivoif. ^t^^Tm^cif evt 
»i Qioa-xXei. 

39. K^iut^f h 'ZHfiTmf. 

44. AIOAA *i2NE12N. To» 'Zifjt.uttht ^naz. -Tm- 
^eazt iKHtof Ttif izs&fi^lf^etf tvh^etf cu/^xa-i rut Qia-- 
fztXut E-mtiKtX ty^-^t, xMf ©ftitnf. 

49. KYKNON. Xiyi Te» IleiniJhtof kcm Kv^vnsf, tc» 
iJ»»jp«ffi^e» lOTB A^yiiAuf. Xi^jifsf yx^ »}» t{ou ^oicuj tK 
^tTtif, 6if <pn<nt 'EiiiMVinsf' ^o Kctf '^Xiw cuitov eiTrtt « 
GteKfiTOf J^«fi riw ^oicm. 'He-iohf at ^tia-iv cuitov riw 
xtcpxxUu t^n XtvKtit, <5io Kctf Tcumis tjjs KXritnuf iru- 

71. OvTiu, <ptia-tv, TTKff citiXjtt Xynt, tri taztTUj 
««^t^e^ tiKii^efoi, zjotnlut ^eict* tp^tTif. tK yx^ Tut iv. 
miv Kctf Tut T^o^t, THf tt^eviKecf hiXei. «j Tfep^t et^fi^- 

T©- TO» T»1« AtJ^, CtVTl TH Ve)isctf «Or»^ fAtTU^oXctf. 

76. T»f Kxf^httXt eiKHv^ (p»ici 4>OINIKAS. »Te< 
yXf Ttwt^f tffxliiLiaTCt l^v^XKHa-iotf, aif Ae^^ xctf vm^x 
Jlit^fu- «i yxf ^eitiKif X7T0t)(gt Tv^tut. 

83. MATPI. t2m» AfttiT^ctv Xtyi xctf rluu Tlt^at<pettii 
nXti^tctf 7» T«» "Zv^XKHa-tut X^. etet, txs Zv^KHtmf. 
Tmpeait Keg^».9i«» X7ren(st et 'Zv^KHa-iot. 

84. 'Sif Qnxviihn <pr,<ri, AT2IM£A£M2 ?iii*ii* t» 
lntQf-xtinui, 106. XVII. I. 36. 

85. EX0POYS EK NA20I0. T«rf KX^^hmt IK 

T*lf ZlKlXlXf. 

86. SAPAONION KATA KYMA. A<« t»t» yxf 
tftv e «s Kxfyjiht»f zrXitf ^(jtTa tIou ttiazt "Zxfeh. • 
yjf.XeiTX^ 'Zx^Jhiev. 

93. SKIIINAION h 'tcarie/ttei, 11 vm^ tjj» «-«itw», 
7} TJWgji Te Kttfxs ZTtireiriTW[. Ktf^ yx^ ^utt sfl jSfXov- 

KIVVITe*. 

94. NEIOI. TarlSJ» etf Ki^^im^ccf ^^etf vtX^eivT» 

/IS&f T«» aB-«g«»* TKTtSJ», X^OT^IOtile. 'HtDfCf. Tffit^ tTn 

Tuv ii^jyiXuv KXxaht inxji HSf-TH tIw fjciatiti^txt, Titf zret- 
fMfJdf <pvXxos6fX,tvef. iXximvTtf yXf »Te< •ccse tLu a-Kixt 
Ttc. Jfifjcfti^TU IV Tji fA,tafif/i,tsyict,, Jyifua-t T»f TiTliyctf, t* 
A AIASTH2AINTO, Xvli th hv<priteiccv. 

99. 2KY0IKO1O. T» Xi^fxttn Evietvif. 

100. AS<I)AAT£2. 'H^oJ^TTif <5»f^, «t< Xa-^pxylu t^jjff?» 
)j "Lifjtt^fjtif T» 71/^5 «i/1< TrtjXii. 

101. Erfi. 'O iyKUfjLiX^uv hiXetcli. 

104. ETEOKAEIOI >v«{7tg£?. ETfoxAs»? ^yodTT- 

g«« l<ptl Tdf Xxg/lctf, ^ijcf. TO ETiOKXtX T«» KnKptTH iTT^U- 

T«» ac^o^ffztf Xxpta-tv iv Ofp^fOfJU Tai M/»t/«ft). 

105. 0HBAIS. Am^JofBfjov h cturev tCpni tccas ©«- 
<9£m;, 2^1^ Ttc Tt^^vXt^rifdfJX iTn O^y.Xu Tia Op^fjciviu. 
tsTof yxf xvcupiJii]of TH Tmitof cuiTa KXvfjtivn \kjv ©>)- 
xictHut etXi Tcts &>iootf, KcM (pefHf iTuXtv, tuf a 'HfXKXr,s 
Tis aete-f/,ii t«; ©>j«<w»5 XTnXvat, fiS^^X^ tiKtiaus t»j Og- 

l^f^iVltiS. 

106. AKAHTOS MIMNOIMI. Ovk xt XTrtX^eifii. 

i(cf.X0VfA,iieS A, fJCi^ UfAUt, U ;i<«e^7TJ, KCtf TUV fJiiiimVy 
TTBftijffZfACtf Ju'fjuv. I A Y A A I O N <'• I. EK. O titf. Tmv, (ptin, veirif^x otuv ^x(puttif, 
vfivitfttv T«» A<af £» tzg^letf, kcu TfVfj(of,Tois, kcu fjciints. 

KCU nTOXiftCtliS »» fAVnSufJt,it IV XfX,n, KCtf fjl,l0-lf, KCtf 8» 
TiXi Tfly 7TBinf(^eS. 

9. 'i2{ Ttfe» rlw ihit t{w weXvhv^ev uXoTOfJtss tXB-ut, 
t^fa zro»,a mofSKetfi^a cxsTii sr«^» x^XtTo^' tsTu hi Kttfu 
XTTofu, zrojiv izstSS vfjt,vov eia-Zx>)b,u. l^s h ^ecai TmvTU. 
TU v-^nXx ofti. XTTe TJf xtt' euiTUt ^iwXiB-ctf ihit Tmvlx. 

1 4" T« nT«A£^<K TH Axya <pna-it, oj jj» TmTtie tow 
^iXxhx^a. OKA. A»1/ T» «7K» fiaXdiari^. 

1 6. Te» XuTtifX ^n<ri IlToXtf^icuet t» Axya, KxB-e t|i- 

^ujtl tSBFe TJf jj». 

23. XflMgft»» « 'H^KXnS, iTH TOtf TUt tyfotUV ifOlf KCtf 

XTropvotf XTrx^vXTiS-eia-it. XTTOTtiti h to» Xe^t «5 it 
T«» ^£ya{» AAj|«»«I^«», Kcct «? t«» IlTeXifjcociet. XfjttfeTt- 
^ot yx^ tioKt tc(p"H^KXtas. t« h AM4>OIN «»t< Taw 
T«<f avfft, T« HTeXifjcxiii, kcu tu A>.i\xiS^u. YnOAE- 
NION h T*it •^sae fj(^<^xXlui aaut. 

34. Bt^iviKnv Xiyi tUu Axya fiit JvyxTtfX, ywjeMH^ 
h IlTeXtfJixta T« 2»TJjg©-. euiln tt tchs au^fea-i ^»«<|m 
^hi>i.es *it. 

36. 'H A<PfeoiTn, <pna-tt, cu/Ttis «f t«» t(sX7rot xm- 
fj(ff.%ei\e TUf yit^eii, t»7I5J» tTrx^fe^let fjre/ijfft» cujtIvu, 
iit xctf tiYXTrtilt xtn rn t(y^&-. 

41. Zt» I D y L L. 

41 . Z«y yt^ trt » SwTir^ txeivoTrvtifiax t» 4><A«(^iiA^M 

t^limt ii KT«5 T«» nTaA(|U«M0ll 791' XwT^jg^, •; TJJ «;j« 

T»y ^tXtcSiX^ci, «; 7>; «^ yvuuiunsf- T>if A^mveii*. 

46. MEMEAHTO. Hpuu ff S5T»(MfA«y »«/ ^p«i»- 

50. AITEAAZZAO. ATnfJkiQ/Km' tus ren TiftiK tcm' 
iHfjieti eu/T*i. 

52. T»l« ii TTeti, ^Jjffjy, tTr^ »i A^geJ^Tij «eTrwJw»»?*- 
0W0M ouniw, Tm otwXf*tei\) xecf TifAm inst)>»>inenii. 

53. APrEIAN eiiFi tIw th Aieftti^ai f^nTt^ Anijrv- 
Xni, KS^^ *l Afyevi j)», A^XTit ^p«7J;g. »}» A eiefAX- 
«T«A>$ XM/ A^yttx t^XHf^n. 

54. KAATAflNION (p»)« t«» AtefttihiY, «tj a Tt^At/j 
ijr J««^>. 

58. KOliS. 'Ot/ e ^iXxhx^ei e» Ka» t*i »ij(r« t^- 
rnjy) vzn BiftviKni' 

61. H yxf BtptviKn Jvy^ln^ AtTij^vm tjjj KKozo^pev 
rev A»T<7n*TfK xaiX^pn «ott^Asj^jt©- 7t!w t» ts) Tfie-Trtcf 
TUi Auo^luv aviehtv. Kouf tsj» cwtsBi SfiUftiiU/j TTUvnyjpty, 
KMf Te» xyuvx Te» X^fitvet n xyoyiL^efO/Je» UeattJavi KUf 
Hvfjt^Mi. 

68. Tpie-vJ/ yx^ fixrtX^i tjjj K«, «e^'» t« «exjA»TJj- 
g/j«» uiefxx^ rm Knoit. 

69. H T»» A&ig/tf»» wt»7KOTA<f, A<»Ji?, AAyoTf, K«i- 
UHfei, Kui, Kvihi. xytTct^ et )(^ivy\ vzire rui AuQ/iim 
ttyai £» Tg/««Wft», Nvft^eui, A-m&^mt, Heoitaijyt. t^c/^Xetj 
it Aufiei xym, ui Ag/i^tith^i <pn<n. tv eiTptemy xk- 
gurnfie* rm Kytoa, XTre Tfie^ts rev Avicwrei. Ui e» Te<f 
«%< Kytoa Ixauy (pncny. 

70. PHNAIAN. Nr,oTi iru Xt^fjtnn, «'» Keu AnXei 
tpxTi. tIuj h, 'VnycMxv cstSf*!'^* 7*) AijAai UeXvK^rni 
'Zttfiim ^xn^hdLi, XVIII. I. 45. 191 

8 1 . 'Ojti» yx^ '7mmi\ ttf v»\»f ifiTfAVfitif n^i^iXittj 

t^lXKSyTU T^H{. 

105. KTEATIZETAI. KxfxttTnj x(pe%ui tu ixoltt. 

107. Tltfi rm fjtv^ftnKU» ruy jm«(7U^<<>«»1a»» ;^vny tf 
lyiiti, ve)i\et i^^pnt^.a-i. 

121. OwTef JV fASvei rm tKTmXeu Juyeilm Ketf toff 
fjttKfH, T»i ftnr^t KMf Ta» TTOTf/ yxiti niliaty. 

128. nTeAf^«MW ru <t>iXxhX(pu avyefKi taffrtger Af' 
aiyen n Avriftx^it. x(p' Ki koj rtti zju4hx.i t^ynat», n7«- 
Xtfjteuey, Ketf Ava-ifjtxpi<y, Ketf BtftytKlw' tTnZevX^evmt 
et TwJiny tvfUf, Kctf o-tw ettirri Afjttuulcu) KUf XfVTiTTTref 
Te» 'P««)^«» tXTfev, Titrevi fjttv ctveiXty' ctJlny ^ t%i7rifjt- 
■vj^S» «5 K«?rle», n eti reTrey rm &ntetthi, Kctf tjj» eiKHeuf 
XotX^Wu Afa-ivenv tyifjtt' Kctf HotTreinottle ewrn revi tx 
rm tS&Tt^eti Afa-tvem ^n'}lv'^ veu^i. *i yxf xhx^nt 
Ketf yvvn XVTit XTtKvei ctTriJityiv. E A T A A I O N in. 

I. I.Trt^x^t'^ Tv Trufev nhjX^tey EAi»tj; ETrtJuXXfjiiei, 
Kctt f » «fiiTa» rtvx HXnTTTtt^ tK rit ra^rit 'Lrna-t^fn 'EAi • 
ym tTnJuXXfxtev. ruv d\, i7nJuXXfA,iuv rivx fttv uiiTetf 
'fcortfeti, ee XtytTUj n£f.Teei{stfjtnrt)(cf., et rtvX 'tut fjtiom 
yvKTei ctoisa-i. rtvX J\^efh^ix, x Kctf izsC^awj^pXiTKj ^t- 
y.gTH{cf.. Te» «'l,* i7r<^A«^/e» c(.^ita-tv etj Tm^vei ta^ reu 
'^XXfjta, ivx rm TmpB-tvit jZixH^efxtym •cstv ra xv^<^ >j 
^iw»»j fjtn ti,XKitnrBt\, Xxvjuv^ 01 K^vTrlefttvn D^ rm rm 
Tm^Jtvuv <pmm- 

9. nPI2IZA. nfisy (Sn^lVef <zjf9 t» hevlei. 

24. NEOAAIA. i5J Kv^tui tK vtuv Xx^. 

45. ES OAniAOS. xvlt Tit tK Xnx-v^it, Mi»fA<K«v 
01 Kctf 'EAf»>)j ««»««yp««i:^e»TWf zrutoti ^ua-i^xvm Kott leA- 
HS<i, •' vt &^eyiev. ^yxTt^a ot MtXi^n xetf 'EffAievn, ( 193 ) 

INDEX AUTHORUM 

QJLT I IN SCHOLIIS, CUM VULGATIS TUM 
HACTENUS INEDITIS, CITANTUR. AISXYA02, ii. 36. iv. 62. viz. in glauco. x. 
18. viz. in LvcuRGO. 
AAEEANAPOS, i. 136. viz. ad Homerum. vii. 141. 

'o M.vv^ci, V. 96. vii. 57. 
AAKIMOS, i. 65. 
AAKMAN, V. 83. 
AAKAIOS, Vetuftior, vii. 63. Junior, et epigram- 

matifta, 112. 
AMEPIA2, i. 32. 97. Unus, ut videtiir, interprc- 

tum Tlieocriti. 
ANTirONOS, vii. 57. 

AIIOAAfiNIOS POAIOS, vii. 76. xiii. 7. 45. 
AnOAAJlAOPOS, i. 52. ii. 36. viz. in libro Tlift 

©Ei2N. X. 41. 'O A«e/<^?, i. 52. 
APATOS, i. 123. iv. 19. vi. I. viz. in ph^no- 

MENIS. 

APISTAPX02, X. 18. viz. in commentario ad 

vEfchyli LYCURGUM. 

APlSTinnOS, i. 3. viz. in rco APKAAlKfi<. 

APISTEIAH2, xvii. 6g. 

APIETOTEAHS, i. 34, 147. ii. 17. viz. in libro 

iiie/i zfifiN MormN. 48. iii. 21. iv. 6. v. 53. 

vii. 22. 57. 139. 141. xiii. 9. xv. 64. viz. in 
Ta» t^ 'EPMIONHE 'IEVQ.1. f. Arijlophanes gram- 
MATicus. Legitur in Cod. Laurent. numerat. 
46. f^tA "nij 'EpjU/flvjjj 'l£g», 8) 2^Tg^*)i, i^it^i, &c. 
AFISTOOANHS, i. i. viz. in nubibus. 48. viz. 
in AGRicoLis. 132. ii. 12. viz. in convivis. 
74. V. 15. 43. viz. in ranis. 118. iii. 2. viz. 
in PLUTo. X. 19. 

APIXTOAHMOS, ©;5o«<(^, vii. 103. viz. ev «/j 
i^^i Uie^ -nii EOPTHS T£2N 'OMOAflN. 

APXIAOXOS, ii. 48. iv. 49. 

ASKAHHIAAHS, i. 4. 'o MveXimi^, II 8. ii. 88. 
v. 21. 94. 102. Epigrammatifta, vel Samius, vii. 
40. 

A. 
AEINIA2, xiv. 48. 

AHMHTPI02, KxKfntlnu i. 65. V, 83. vii. 151. 
X. 19. AI0KAH2, VII. 112. 

AIONTSlAfiPOS, V. 21. 

AIONTSIOS, vii. 45. 

Aia)iA02, X. I. viz. ad primum librum Nican- 

dri ©HPIAKfllN. 
AlflN. i. 147. E. 'EAAANIKOS, xvi. 49. 

EHAOPOAITOS, in iibro «fe< ST0lXEIi2N. i. 117. 

EDIMENIAHS, i. 3. viz. sy rotq nOIHMASIN oujlit. 
[f. '5fe< «t/T». Sc, Hxyoi. In Foematibus de Pane.'} 
Simpliciter s» t«/j zionftfi^m, Cod. Laur. 46. Nec- 
non Cod. Vat. 3. Erat, ut id obiter notem, Epi- 
menides -^^ioiXop? quidam : memorante Diog. 
Laert. i. §.15. Idem, ni fallor, citatur in Schol. 
ad PhcenifT. Euripid. v. 13. 

'EPMESIANAH, viii. 55. 

ErnOAIS, i. 95. 

EYPiniAHS, i.78. ii. 10. viz. in hippolito KA- 
AYHTOMENQ;. 166. vi. 2. vii. lOi. 149. 

EYOOPmN, ii. 2. viz. in nOTHPIOrAYIlTH*. 
xiii. 7. X. 28. 

E<DOPOS, vii. 103. ZHNOAOTOS, V. 2. Z. H. 'HPOAOTOS, vii. 36. xiii. 9. 56. xvi. 100. 
'HSioAOS, i. 6. 27. 48. 107. iv, 34. v. 98, vii. 
68. X. 75. xvi. 49. ©. ©EAITHTOS, i. II 8. I48. i» 

©EOnOMHOS, V. 73. xvi. 35. 

©E04)PAST0S, i, 52, 115. ii. 48. iv. 31. V. 15; 
92. 97. 

K k ©OYJKY- ©OYKTAIAHS. xvi. 
©OYPir. vi. 7. 194 INDEX AUTHORUM QUI IN SCHOLIIS, CUM VULGATIS, &C. 

112. 125. 136. 138. 139. ii. 16. i8. 59. 121. 
iii. 4. 12. 13. 24. 42. iv. 10. 54. V. 2. 15. 51. 
99. 149. vi. 7. 23. vii. I. 6. 1 1. 25. 39. 68.69. 
III. viii. 6. 26. 33. 51. 66. viz. in libro fe- 
cundo iLiADis. ix. 1. 15. x. 2. xi. 12. xii. 2. 
xiii, 13. XV. 34. 86. 139. 
OAYMniONIKOS, ii. 121. I. lASQN, xvii. g6. viz. tv rm nEPI KNIAOY. 
IBYK02, i. 117. viz. Tms/i^^uv Ileg; 7?;j OAYM 

niAS nAAHS. 
'lEPOKAHS, i. 56. 

'innosTPATos, vi. 40. K. KAAAIMAX02, i. 136. ii. 17. 147. iv. 62. 16. 

vi. 39. vii. 34. 60. 103. viii. 30. xi. i. xiii. 

25. 56. ' 
KAPYSTIOS, Ut^^idf)®', xiii. 22. 
KAEANAPOS, v. 21. viz. tv AEYTEPQ* ta'v HA- 

FOIMinN. 
KAEITAPXOS, ii. 59. 
KPATEYAS, ii. 48. V. 92. 
KPATIAHS, V. 92. 
KPATINOS, iv. 18. xi. 10. viz. in nemesi. 46. AEHTINHS. i. 112, 
AYrrEYS, iv. 20. 
AYKIOS, vii. 78. A. M. MENANAPOS, i. 109. ii, 28. 66. 

MNASEAS, i. 64. viz. {V t» Heg^ EYPiiriHS. xiii. 

75- ' ^ 

MOYNATOS, ii. 100. vii. 106. 138. N. 

NEOnTOAEMOS, i. 52. 

NIKANAPOS, ii. 56. V. 92. X. I. viz. in theri- 

ACis. iii. 54. xiii. 46. 
NIKANQP, Kaes, vii. 6, viz. Vi3-eix,yt)fi^Ti^m. Sc. 

comtnentans in Theocritum. 
NYM4>0A£2P0S, i. 69, viz. h t« Hie^ SIKEAIAS. 

V. 15. O. OMHPOS, i. I. 12. 34. 36. 56. 62. 97. 103. 105. ONATOS, xiii. 46. viz. cv T«<f AMAZONIKOIS. 
[f. ONASOS.] 

onniANOs, v. 14. 

n. 

niNAAPOS, i. I. ii. lo. viz. iv Totg KEX£2PISME- 

NOIS rm nAPOENnN. 17. v. 14. 84. vii. 103. 

viz. jy Tots 'YHOPXHMASIN. Sc. in cantilenis qua 

Jaltantibus accinuntur. xvi. 76. 
HAATilN, i. 61. 
nPAEIAAA, V. 83. 
HYPPOS, a E^v^^MCi, jj Atroici, MEAflN ara<»T7}?. 

iv. 31. jilili habetur, zretrjTits E^v^feucs, iv. 20. SAn4)£2, ii. 88. xi. 39. 

SIMQNIAHS, i. 65. viz. IV t« Heg^ SIKEAIAS. 

xii. 27. XV. 139. xvi. 34. 36. viz. tv ©PH- 

NOIS. 
S04>OKAHS, iv. 62. viz. in andromeda. vii. y6. 
STHSIXiiPOS, xviii. I. viz. in primo 'EAENHS 

Eni©AAAMIOY. 
SnOATPOS, i. 115. viz. IV Tta UleA APKTJIN. 

Sed ibi legitur SflSTPATOS in tertio et quinto 

Vaticano. 
SfiSIBIOS, 5. 92. 
S!:2SI©EOS, viii. 93. 
SnSTPATOS, vi. 28. 
SI2<I)P£2N, ii. 12. 

T. 

TIMOS©ENHS, xiii. 22. 
TPIHTOAEMOS, viii, II 5. 
TYPANNlfiN, i. 136. 

<I)ANIAS, vii. 134. 
<t)IAHTAS, ii. 118. vii. 6. 
OIAOHENOS, vi. 7. xi. I. 
^IAOSTE^ANOS, V. I4. 
C)IAOSTPATOS, V. 15. m (195 ) INDEX RERUM MEMORABILIUM IN SCHOLIIS.* ACIS. Fluvius Siciliae. i. 69. 
AcTius. Pan ita didlus. v. 14. 
Adiantum. Herba Rutx fimilis. Ejus Defcriptio. 

xiii. 41. 
Adonia. Alexandriae magnifice celebrata. xv. iii. 

Vide ARSINOE. 

Adonis. Ejus Horti. xv. 112. Vide AAQNIA. 

Ejus Hiftoria et Allegoria. iii. 48. xv. 86. 
Aegilus. Populus Atticas. Item Regio Laconica. 

Item Infula, i. 147. 
Aegipyrus. Planta fpinofa. Ejus Defcriptio. iv. 

25. 
Aecyptii. Gens dolofa. xv. 48. 
.^GON. Non fcribitur ejus nomen in Olympionicis. 

iv. 6. 
u^Nus. Urbs. vii. 112. 
./EsoRUs. Fluvius Urbis Crotonis. Fluvius Siciliae, 

iv. 17. 
.^TNA. Mons Siciliae. Ejus Etymologia. i. 65. 
ArPIOMEAINTZANA. Oleris Species. x. 37. 
ArpnSTl >:. Porri Species. Communiter vocata KOA» 

AHTZIAA. vi. 42. 
Alcimus, et Croton. Filii .^aci. iv. 32. 
Alciones, vii. 57. 59. 
Alcyon. Filia .^oli et Canobes, vii. 57. 
'AA£2AS et 'AAi2IS. Ceres. vii. 155. 
Alysias, vel Halyfias. Antrum. vii. 78. 
Ambrosia. Deorum cibus. vii. 82. 
AMYCL.ffi. Urbs Laconica. x. 35. 
Amyntas. Medicus Rhodius. Infidias ftruit Ptole- 

mxo Philadelpo, cum Chryfippo Medico ctiam 

Rhodio, et Arfione. Occiditur a Philadelpho. xvii. 

128. 
Anapus. Fluvius Syracufarum. i. 68. vii. 151. 
Anemone. Flos ortus a Sanguine Adonidis. v. 92. 
Anethum. Flos. vii. 63. 
Antiochus. Rex Syriae, Filius Echcchratidis et 

Syridis. xvi. 34 
Aratus. Auftor Phcenomenon. Aftronomus diftus. 

Amicus et coaetaneus Theocriti. vi. 2. 
Arcadicum Feftum. In quo Pueri Panis ftatuam 

Scillis flagellant. vii. 106. Arethusa. Fons Syracufarum, cm fluvius Alpheus 
incurrit ex Arcadia. Fons in Euboca. Fons in 
Samo. ii. 117. 

Argiva. Deiplye, Mater Diomedis. xvii. 53. 

Aristis. Citharaedus. vii. 99. 

Arsinoe. Soror et Uxor Ptolemaei Philadelphi. 
xvi. 1 28. Sumptuofe cclebrare confuevit Adonia. 

XV. 23. III. 

AssYRii. Gens Perfica, rei magicae peritiffima, inter 

Tigrida et Euphratem. ii. 162. 
AsTYANAX. Milefius. Vidor in Ifthmicis, Ejus 

Hiftoriam tranfert Theocritus ad iEgonem. iv, 

33- 
Asphodelus. Planta latifolia. vii. 68. 
Atalanta. Altera Arcadica. Altera Bceotica. iii. 

40. 
Athos, Mons Thraciae. Diftus ab Atho Gigante, 

Filio Neptuni et Rhodopes. vii. 76. 
ATPAKTYAIS. Species ^}^tyi?. Vocatur ct ArPI- 

OAAXANA. iv. 52. B. Berenice. Regina. Uxor Ptolemxi Soteris. Ma- 
ter Philadelphi et Arfinoes. xvii. 1 14. 

Blemyes. Gens -^thiopica. vii. 114. 

BoLBUs. Planta Cepae Cholcicae fimilis. xiv. 17. 

Brasidas, et brasilas, Alter Lacon, alter Cous. 
vii. 1 1. 

Briareus. Unus Cyclopum. i. 65. 

BucoLioN. Panis Filius, Aquo bucolica canere. 
i. 64. 

BuRiNNA, vel BuR/EA. Fous in Co. vii. 6. 

Byblinum vinum. Sive Thracium. xiv. 15. 

Byblis. Fons Mileti. Cur ita diftus. vii. 115. C. 

Cabiri. ii. 12. 

CARN.SUS. Filius Jovis et Europae. Amatus ab 
Apolline. v. 83. * Qui et in ipfa Idyllia ododecim' priora, in quae fola hodic fuperfunt Scholia, Indicis vicem: fupplcrc 

potcrit. 

Carnea. INDEX RERUM MEMORABILIUM IN SCHOLIIS. 196 

Carnea. Feftum Apollinis Garnei. v, 83. 
Carnius, Trojanus, v. 83, 
Carvus. Vates. Ejus Hiftoria, v. 83, 
Castalides. Dift^ a Fonte in Delpliis, fc. Caf- 

talia. vii. 148. 
Caucasus. Mons ad Extrema Orbis Terrarum. 

vii. 74. 
Celebe. Nomen Urbis. ii. 2. 
C^us. Pocta. Sc, Simonides. xvi. 44. 
Chalcon. Rex Cous, vii. 6. 
Cholci. Diftae a Cholco, Filio Phafidis, xiv. 75. 
Chrysippus, Medicus Rhodius. l^Ue Amvntas. 
Cjani, vel Chiani. Incolentes Chium, quae nunc 

Prufa dicitur. xiii, 30, 
Cios, vel Chios. Difta a Chio Filio Olympi. 

xiif. 30. 
CissYBiuM. Poculum ligneum paftorale. i. 27. 
Clytia. Filia Meropis. Mater Chalconis. vii. 5. 
Cniza. Sc. KNIZA, vel KONTZA. Planta grami- 

nei Gencris, Adhibita ad Leftos fternendos in 

Thefmophoriis ob Caftitatem. vii. 68, 
CoMicus Apparatus, v. 26. 
CpNCHA marina, ingens. Prxmium paftoralis Can- 

tilense. ix. 25. 
Cos. Ibi natus Ptolemaeus Philadelphus. xvii. 58. 
CoTTo et EURYTHEMis. Timandris Filiaj. vi. 40. 

Fide COTYTTARIS, 

CoTYTTARis. Difta a Cotto, culta apud Dores. 

vi, 40. 
Cranon. Urbs ThefTaliffi, xvi. 38. 
Crathis. Fluvius Sybaridis. v. 16. 124. 
Croton. Urbs pulcheirima. iv. 33. 
Cyclaminum. Herba to-«<«;J^j, tenui radice, adhi- 

bita ad ulcera, hyberno frigore fafta, fananda. v. 

123. 
Cycnus. Filius Neptuni et Ceycis. Cutem candi- 

dus. xvj. 42. 
Cydon. Urbs Cretae. vii. 12. 
Cynosbatus. Planta fruftum rofa; fimilem ferens, 

fpinofa, inter fruticem et arborem, v, 92. 
Cyperus. Planta parva et odorifera. i, 106. 
Cytisus. Frutex Capris depafta. v. 128. D. Daphnis Siculus. i. 66. Inventor Bucolicorum. i. 

141, 
Deucalion. Thefl^alus. Rex Deucalidarum. Inco- 

lebat Cydnum in Locride. xv. 141. 
Deucaliones, five DfiucALiDiE. A Deucalione 

Theffalo. xv. 141. /-'zV^ Deucalion 
DiA. jovis Filia. i-95. Infula, hodie Naxus. ii. 

45- 
DiocLES. Amator Puerorum. Athenis Megaram 

fugiens, pro Puero amafio fe morti exponit. Hinc 

colitur ut Heros a Megarenfibus. Quin et in ejus 

Memoriam, ejufque ad Tumulum, Feilum cele 

bratur quotanais, in q^uo certant ofculis formofi Pueri. Vidor ad Matrem redit, Floribus coro- 

natus. xii. 28. 
DioNE. Mater Veneris. vii. 115. 
Dios. Urbs Macedonias, v, 21. 
DoRUM AGON, five Ccrtamen. Fit in Triopo, 

Nymphis, Apollini, et Neptuno. xvii. 6g. 
DoRUM Pentapolis. xvii. 69. 
ATMBPis. Quadam lingua QxXteos^x. Vide OTM- 

Bni. i. 118. Ebrus, vel Hebrus. Fluvius decurrens a Rhodope 

Monte. vii, 112. Fide zvkvs. 
EIinNlAOS. Amator apud Laconas. Opponitur 

T« AITHr, Amatus, fc. Puer, apud Thefl^alos. xii. 

12. 13. 
EAAION, vel xyeAiXeMty, Sc. Oleafter. Eo corona- 

bantur Vidores in Olympionicis. iv. 7. 
Eleusis. Lacus Atticas. iv. 25. 
Endymion. Ejus Hiftoria. iii. 50. 
Eteocles. Primus Sacra fecit Gratiis ia Orcho- 

meno. xvi. 104. 
Eteocle^ grati.^. Vide eteocles. 
EuROPA. Phoenicis Filia. ii. 12. 
Eurus. Fluvius decurrens a Rhodope Monte. vii. 

112. Vide ebrus. 
EuRYPYLus et CLYTiA. Rcx ct Rcgina Coorum. 

Eorum Hiftoria. vii. 5. Fide clytia, 
Eurythemis. Vide cotto. F. Ficus ATTicjE. Optimx et celeberrimae. i. 147. Glauca. Natione Chia. Inftrumenta mufica pul- 

fare perita, Filia Ptolemasi Philadelphi. iv. 31. 
FAAXaN. Species Herbse, v. 56. 
GoLGOS. Urbs Cypri, Difla a Golgo Adonidis et 

Veneris Filio. xv, 100, 
rPAnTA 'YAKIN0Or. Sc. Hyacinthus infcriptus. 

Symbolum Eorum quse de Ajace finguntur, x. 

28. H, H^mus, Mons Thracias, Di£lus ab Haemo, Filio 

Boreae et Orithyiae. vii, 76. 
FIalens. Fluvius in Sicilia. LoCus in Co. v. 123. 

Populus Co, didlus ab Halente,vel Halentio, Rege 

quodam. vii. i. 
Hedoni, vel edoni. Populus Thraciae. vii. m. 
Hecate. Ejus Nomina, et Hiftoria. ii. 12. 36. 
Helice. Promontorium. Montis Vertex. i. 1x5. 
Helichrysus. Planta cujus Flos Croco fimilis. 

i. 30. Hercules. INDEX RERUM MEMORABILIUM IN SCHOLIIS, ^97 Hellenes. Colonia Milefiorum. Ad Phafin Ut- 
bem. xiii. 23. 

HELOTiE, apud Lacedaemonios. xvi. 35. 

Hercules. Educatus a Rhadamaniho. xiii. 9. Quid 
dixerit de Templo Adonidis. v. 21. Amat Hy- 
]am Puerum. xiii. 10. 12. 13. Projicit Lytierfam 
in Msandrum Fluvium. x. ^r. Liberat Thebjs, 
Orgilo Orchomenio captas. xvi. 105. 

HiMERA. Urbs, Fons, et Fluvius, in Sicilia. iv. 
124. vii. 75. 

HiPPocioN. Nomen proprium. x. 16. 

HiPPocooN. Fluvius. X. 16. 

HiPPOMANEs. Planta apud Arcades. Carnis Tu- 
berculus in Fronte Pulli. Defcribitur a veteribus 
Botanicis. Adhibetur in Philtra. Ad Infaniam 
redigit. ii. 48. 

HiPPOMENEs. Filius Martis. Curfum perficit cum 
Atalanta. iii. 40. 

HoMOLE. Mons Theflaliae, ubi colitur Pan. vii. 
103. 

Hyetis. Mons et Fons. vii. 115. 

Hylas. Ejus Gcnealogia. xiii. 7. Ialemus. Leflus. x. 41. 

Jasion. Rex Cretae. Qviocum congrefla Ceres Plu- 

toncm, vel Plutum, parit. iii. 50. x. 19. 
Ida. MonsTrojae. Item Cretae. i. 105. 
lAAl. Summi Montes in genere. xvii, 9. i. 105. 
Idalium. Urbs Cypri. xv. 100. 
Jovis et juNONis Nuptiae, xv. 64. 
lOTAOr. Hymnus ita diftus. x. 41. 
JpHiCLi Boves. iii. 43. 
Iynx. Avis Veneri facra. Potens in Re magica. 

Echus Filia. ii. 17. L. Lacinium. Mons diftus a quodam Lacino Cercy- 

raeo. Ibi Templum Junonis. iv. 33. 
AAMnOYPOI. Nomcn Canis. viii. 65. 
Lampriad.«:. Populas ita didus a Lamprio quo- 

dam. iv. 21. 
AATtMNON. Mons Crotonis. iv. 19. 
Leones. Nulli funt in Sicilia. i. 72. 
Lycsum. Mons Pani diledlus. Ibi convcrtitur in 

propriam Figuram, a Mercurio, Callifto, Lycao- 

nis Filia. i. 123. 
Lydius Lapis. Repertus apud Lydios, Aurum pro- 

bat. xii. ^56. 
Lycope. Urbs ^toliae. vii. 72. 
Lycopites. Incola Urbis Lycopes. vii. 72. 
Lysimelia. Lacus apud Syracufas. xvi. 84. 
Lytiersa. Agricola Phrygius. Ejus Cantilcntl et 

Hiiloria. x. 4 1 . M. M.«NALUS. Mons Arcadiae. Diftus a Maenalo Filio 

Lycaonis, Flii Mercurii. i. 124. 
M/EoTici. Scythas illi qui prope lacum Maeotidt 

degunt. xiii. 56. 
MAJOTISTI. More Scytharum. xiii. 56. 
Mala bacchi. Donata Hippomani a Vcnere. ii, 

118. 
MAAIMNON. Lacus ita didlae quae cum Mari com« 

municantur. iv. 23. 
Mathematici. Qui ita difti in Schola Pythagorac, 

xiv. 5. 
MEAISSAI. Miniftrae Cereris. xv; 94. 
MEAITEIA. Spccies Herbae, communiter vocatJC 

MEAISIOBOTANON. iv. 25. V. 130. 
MEAITilAEZ. Perfephone. xv. 94. 
Menelai et Helenje, Filii. Sofiphanus, Jolmus, 

et Thronius. Filiae, Melite et Hermionc. xviii. 

Midea. Urbs Argus. Alii Viciim nominant. xiii.- 

20. 
Mideatis Heroina. Alcmena. xiii. 20. 
Milesii Tapetes. Optimi et clegantiflimi. xv. 

126. 
Milo. Crotoniatcs. Didlus riaAwi^^jjf. EjusMori. 

ix. 6. 
MoiPA. Ejus Hiftoria. i. 109. 
MoLON ct simon. Arati poetae rivales. vii. 125« 
Mormo. Infantium Terriculamentum. xv. 40. 
Myndus. Urbs Arcadiae. Iteiri Cariae. ii. 26, N. Narcissus. Flos. i. 133. 

Ne^thus. Fluvius Crotonis. Quare ita di£lu8. iv, 

24. 
Nereides. Leucothea, Palaemon, ct Aphroditc. vii. 

59- . ... 

Nicias Medicus. Amicus Theocriti. xiii. 13. 

'HisjEi Megarenfes. DitSti a Nifo Filio Pandionis,' 

xii. 27. Contemptiflimi. xiv. 48. 

Nymphj^. Ita vocatae Mufae apud Lydos. vii. 92. O. Orion. Ejus Occafus. vii. 53. 
OPOMAAIAES. Mala montana. v. 94. 
Oromedon. Mons in Co. Item Pan. Item Sol. 

vii. 45. 
Othrys. Mons Theflalia;. iii, 43. Pan. Ejus Gcncalogia. i. 3. 1 23. 

L 1 P2NSU3; 1^8 INDEX RERUM MEMORABILIUM IN SCHOLIIS. TeneUs. Fluvius [Siciliae] ThefTalije. i. 67. 
Perimedi. Eadem quas Agamedc apud Homerum. 

ii. 16. 
P^RSEPHONE. Datur ei Sicilia a Jove. xv. 14. 
Phalarus. Mons. v. 103. 
Philetas. Pocta. Alii Coum dicunt : Alli Rho- 

dium, Telephi Filium. vii. 40. IFt^ie ind. 

Auftor.] 
pHiLiNUs. Puer formofus, amafius Arati poetJD. 

vii. 123. 
pHOENiCEs. Incolae CharccdonisB. Colonia Tyrio- 

rum. xvi. 76. 
Pholvs. Centaurus, apud cujus Antrum Hercules 

Hofpitio exceptus eft. vii. 149. 
Physcus. Nomen Montis. iv. 23. 
PiNDus. Fluvius Theflaliae. i. 67. 
Pisa. Quare ita difta. Ibi Templum Jovis Pifaei. 

iv. 29. 
Plato. ^n Siciliam peregrinatur. xiv. 5. 
Pleiade'^. Filia: Reginse Amazonum. Saltationis 

Inventrices. Earum Noraina, Coccymo, Plaufia, 
. Protis, Parthenia, Maria, Stonychia, Lampado. 

xiii. 25. 
Plutus. Ejus Parentcs. A Jov« excaecatus. x. 

. »9- 

PoLiTici. Qui ita di£li in Schola Pythagorse. 

,.xiv. 3. 

PoLYCRATEs. Rcx Samus. xvii. 70. 

PoLYPHEMus. Condidit Templum Galateae in 

Monte .^tna. vi. 7. 
PoMPA DiANwK. Athenis a Virginibus celebrata. 

ii. 66. 
noTNA, fc. Tloluic. Proferpina. Per eam rite jurant 

Syracufanae. xv. 14. 
Praxiteles. Duo fuerc. Altcr antiquior, alter re- 

centior. Utrique Statuarii. v. 105. 
nPOAEMA. Proemium Cantilenae. i. 64. 
Prusia. Chios. Didla a Prufxo Bithynonim Rege. 

xiii. 30. 
?Tei,ea. Locus in Co, vel in Arcadia. vii. 65. 
Pteleaticum Vinum. Theffalicum vel Ephefium. 

vii. 65. 
T,roit^uMi. Trcs. xvii. 41^ 14. 16. 
PYTHAGORisT.ffi, Di£li quoquc Pythagorici. xiv. 5. 
Pyxa. Locus in Co. Quare ita didus. Ibi Tcm- 

plum ApoUinis Phyxii. vii. 1 30. R. 

Rhen^a. Delus. Nonnulli volunt eam adjunxiffe 
Delo Polycratera Samus Regem. xvii. 70. 

Rhopode. Mons Thraciae. vi. 77. 

'JPJON. Nomen Urbis, prope Promontorium Achai- 
cum, vel Vertex .^Epyti Tumuli. i. 1x5. 

'P0AAK1SS02. Frmcx. V. 131. ScoPAD.ffi. Cranonii. xvi. 36. 
ScoPAS. Filius Creontis et Echecratije. xvi. 36, 
ScYTHicus Pontus. Euxinus. xvi. 99. 
2EBAST1K0I. Ita difti Theoretici in. Schola Py tha- 

goras. xiv. 5. 
SIKEAIAAS. Afclepiades Samius. Epigramatiftai 

Cujus Pater Sicclidas. vii. 40. IHde ind. Auftor.] 
SiMicHiDAs. Nomen Theocriti. vii. 21. 
EION. Species Junci. v. 125. 
STOMAAIMNoN. Lacus quac cum Mari commu- 

nicatur. Fi^e MAAIMNON. 
Sybaris. Urbs Italise. Di£la a Conditore, vd a 

Fluvio cognomine. Vocatur nunc Thurium. v. i . 
Syracusii. Corinthiorum Colonia. xv. 91. 
2YPIKTHS. Communiter vocatus T^tiyuh-rvi. vii. 28. T. Tempe. Plur. Valles in genere. Sing. Vallis intcr 

Oflam et Olympum. xi. 67. 
Telemus. Homericus, vel Eurymedes. vi. 67. 
Telephilum. Folium Papavcris. AUifum Brachio, 

quale Signum det Amatoribus. iii. 29. 
Tethys et oceanus. Parentes Fluviorum. vii. 

33- 
Teutarus. Scytha. Hcrculem fagittare docet. xiii« 

Thalia. Nympha quae Daphnida deperiit. viii. 

93- 
Thalysia. Feftum Ccreris poft Frumentum condi- 

tum. vii. I. 
Theseus et ariadne. ii. 45. 
Thesmophoria. Athcnis celebrata quotannis. iv. 

25. 
0OAIA. Umbrella, Foeminis Alexandrinis geftari 

confueta. xv. 38. 
Thoosa. Mater Polyphcmi, Filia Phorcynis. xi. 

67. 
Thracia. Ventorum Officina. vii. 121. 
Thymbris. Fluvius Siciliae. Fide AYMBPI2. 
Triops. Rex Co. Filius Abamis. Fide triopon. 
Triopon. Promontorium Cnidi. DiftumaTriope 

Rege. xvii. 68. 69. V. ViNUM AMORis. Quid fit. ii. 151. Z. 

Zacynthus. iv. 33. 
ZATPIKION. Ludi Spccies. vi. 18. ( 199 ) 

EMENDATIONES EDITORUM SCHOLIORUM. 

IN QJJIBUS SUPPLEMENTA PLURIMA NUNC 
PRIMUM PRODEUNT E CODICE LAURENTIANO, 
SIVE MEDICEO, NUMERAT. 46 f. I D Y L L. I. V. I . Kg/ix8 '^vpv. Lege, Ke/mi h Xjjp^. Eft ab 
Hom. Iliad. !t. 470. 

Ibid. 2<^£ J^ cipJicXfj^Si . Lege, '£2f T«t; ffj^ a(p5**^- 

ftff, Locus eft in Homer. OdyfT. ix. 394. Idem 
adhibet exemplum Quintilianus, Inftit. Orator. Lib. i. 
cap. 5. pag. 37. edit. Gibf. 

Ibid. A773oeA«i rcv «. Lege ref v, 

Ibid. Esj rm -^ivhif^vi. Legit editio Z. CalH- 
ergi, iwt. Vide fis Etymolog. Magn. V. ■flGTPis- 
MA. Ubi eadem ferme reperics ; hinc forte compi- 
lata, vel exinde huc allata. 

V. 3. Tlx^S^aXti ei>Ln?r(pB-etf. Scribit Vakkenarius 
mc^htXyi» itti^P^of. Ad Herodot. p. 541.68. 

V. 6. Ev «e».«. Atngi,, &c. Ad priorem verficulum 
poni debent haec : et agnofcunt manum Calliergi 
luxata Scholia male compingentis. 
■ V. g. 'ZiixM KXc-iiiin. Bene reponi pofEt lyKXeasm, 
^uod et in codicibus Vaticanis habetur. Hujufmodi 
agnelii, jam a lade depulfi, folebant in ESXATIAIS 
includi; feorfim depafci faginarique fcilicet, in ex- 
tremis et fepofitis agris. Vide quae diximus in Not. 
ad Idyll. xiii. 26. Quem locum magifter Graecus 
qui Scholion hoc edidit, quifque ille veterum gram- 
ftiaticorum fuerir, illuftrat unice. 

V.27. Callimachus hic, non Hefiodus, citatur. Vide 
Callim. Fragm. Bentl. cix. 

V. 34. TL^ci^tt yu^y &c. Hjec ita fcripfit Cafau- 
bonus. ES-ftgeS K rr,i )ti<px\*is ^ft%' e^K Ag/fs-nAjjf e» 
'OftJjpM '.y^x-^i. Kvcii^iuf e/l' tjft/evTO ^vetachg x^i^t yi- 
iPMer. Led. Theocr. pag. 243. Ediderat ita Calli- 
er-gus. Vide OdylT. w. 176. V. 53. Bgi/>^e». Lege, ^f»v»,e¥. Vox cft Grjeco- 
barbara, et iia ritc fcribenda. Vide notas noftras ad 
Idyll. xviii. 32. 

V.65. Kx/istTiM>&: Scribendum K*».«n«vef. Dc- 
metrius ille callatianus laudatur apud Stcphan.' 
Byzant. De Urbib. V. ANTIKTPAI. 

Ibid. Scribcndum vult 2<A»i»es, pro 'ZiftwithK, CI, 
DorvJlliui, sicuL. p.246. Confer et ibid. pag.473. 

Ibid. Poft ciefi^ fupplet Cluvcrius, T« c^. SiciL. 
L.i. c. 2. p. 26. 

V. 67. 2.tx'.Xtuf. Palmerius legcndum vult Qtertc- 
Xtui. Not. MSS. ad Theocritum, Bibl. Bodl. Cod. 
Rawlinf. Quod et nemo non videt. Decepti fucre 
grammatici noftri a fluviis ct locis Sicili3& qui dcinde 
fcquuntur. 

V. 69. 'Ot< Aoc(p)ii^(^, &c. Scribit Cafaubonu», 
'Or; i^n Atctp^ttbi Akh ircTUf/si "ZtKiXtcc, iyUu. Lcft* 

Theocr. pag. 244. 

V. 82. EkXh^h. Scribit Heinfius tx9-A<'v|'<f, Le^. 
Theocr. pag 303. 

V.97. Bxttine». Scribit Heinfius ^Xetmi, Le£t. 
Theocr. pag. 304. 

Ibid. Avy^M, yuz. "^ o-HslHftc. Scribit Cl. Toupius, 
XvyMX. Ad Suid. V. ATFA. 

V. 109. Locus Hefiodi hic citatus extat Op. D. 
v. 693. Scribcndum, n^um h ^veuKX, &c. 

Ibid. Vult xaiTu^'iC,iB-' Sopingius ad Hefychiura, 
in V. Sed nihil mutandum Praemifit cnim Scho- 
liaftcs — oB-iy •n BfVTrli^, Q,^'i^t^. Quod ftatim 
confirmat exemplo allato. Oiuifit, ni fallor, hoc Mc- 
nandri fragmentum Clericus. 

V. 117. AAcpaev iix«v. Scribit Heinfiqs ff»nj*«r. 
Left. Theocr. p. 305. •f- Ea, fortc credat leftor, convenientius fulfle, in ipfis Scholiis, inter alia e codicibus Vaticanis, infe- 
ruiftc. Caeterum confultius ibi eflc duxi, Scholia iis folummodo augere supplementis qnaj conftabant 
in illis Codicibus, Vaticanis viJelicet, undc f?cholia contradliora primus edidit olim Calliergus. Pono faepe 
concordare Laureniianum hunc cum Vaticanis oftendhnus, Vidctur ejus fcriptor tamcn, aljof, prsier Vati- 
canos, iatis antiquos et probos, vidifTe et compilaviffe Codices. 

V,U^c aoo EMENDATIQNES EDITORUM SCHOLIORUM. V, 1 1 8. 'H n^m yXuasMi. Aliquid hic intercidifle 
credit Cluverius, fed nihil fupplet. Ita tamen inter- 
pretatur Scholium. thymbridis. Hunc qmque Si- 
cilite amnem ejfe dicunt. AUter, Thymbris quadam lin- 
^ua eft Mare. ^idam vero Sicilia fumt n ejje dixe- 
runt. Fel, Thymbris fluvius Siciliee, ad quem fahu- 
{antur pervenijfe Herculem, quum boves ex Erithja 
ageret, Superveniente autem ingenti tempejlate, ag- 
geribus a£lis,flumen plar.it iei induxijfe, in quo cephali 
[mugiles] degere oftenduntur. Ajckpiades vero Myr- 

leanus per D. Jcribit Dymbris ; quar lingua 

eft mare. Alii a Thyfnbride, Senfus, adjicit Chive- 
rius, verficuli eft, Fluvii, qui pulchramfunditis aquam 
in niare. Sicil. antiq^ L. i. c. 12. pag. 171. 
Veruntamen hoc eft fortaffe corrupta repetitio pric^ris 
pirtis Scholii. viz- 'H f^^m. yXuos^cw JzcKetos-oi. Ira 
vero fuperius. K«7a TINA yXuoses>v 'H JkXxos-». In 
Gloffis interlinearibus Cod. Laurent. numerat. 37. 
hxc habemus. AYBPIAOS. JuAikos-jjj. 

Ibid. M8pAs«M/«j. Legendum Mf/jAtcw®- nemo non 
videt. Sed confer L. Holften. ad Stephan. Byzant. 
de Urb. p. 215. V. MTPAEIA. 

Ibid, 4><«A)jj. Scribit Heinfius TraAnj. Led. 
Theocr. pag. 306. Forte (p<A»!f. Ut Olympia fit 
nomen amafix. Profedlo <pxXni, corruptum certe, 
legitur in quinto Vaticano. 

V. 123. Kx)isi?-ii;. Anne ©f/<<r»s ? Ita nempc 
Steph. Byzantinus, V. APKAS. Habet et idem, fi 
bene memini, Dionyfius Periegetes. 

V. 125. T» eg^a. Scribe ru p*». Confer Duke- 
rum ad 'Thucydid. pag. 154. 9. 

V.i 26. Yiif Tv AvKXiv®-. Sed Scholiaftes Apollonii 
Rhodii vocat Mainalum filium Arcadis, fcilicet ne- 
potem Lycaonis, i. 700. Forte ergo legendum ^»- 
ji». Vel aliquid excidifte poterat. Confentit tamen 
cum noftro Steph. Byzantinus, V. MAINAAOL:. 

V. I47. A<;<A(^ h^fAsi, &c. Ita haec corrigit le- 
gitque j. Gavelius ad Steph. Byzanr. Mifc. Obf. 
Tom. iv. Ann. 1742. pag. 233. A)!|t<5f (^vAjjj At?<- 
Kifii xm Ttvoi yi^u&- AtytMu. Vide an redlius haec ex- 
pedierit Adrian. Heringa, Tom. ix. Ann. 1 749. 
pag. 963. Conjecerat Meurfius, Aj5,k5s ttjj ArliKn;, 
^vMs • * * * X7n T<»«j ;)g»®- AtyiXtu. Quafi nomen 
tribus exciderit. D Y L L. II. V. 2. 'Off T/j, &c. Ita corrigit hunc Euphorionis, 
venuftiffimi olim poeta;, verficulum Cafaubonus. 

Os T<5 ^£y KiXlnluJ AXv%Yiih» fA3V)l6i XTdJV^X, ■ 

Left. Theocr. pag. 246. Habet quidem if.tiv codex 
Vaticanus quintus, ut fuo loco notavi. Glofla ejuf- 
dem codicis dat, TloTtipieKXiTrl^, *i n«7Jje/oyAv;r1»i, fc. 
Euphorionis. Titulus eft poematis cujufdam Eupho- 
rionis, cujus folus hic loci fupereft verficulus. 

V. 10. Ita Menandri fenarium, manifefto corrup- 
tuat, fcribit Cl. Toupius. Ad Suid. V. lYrH. Male hsec cmendare conatur 
Heinfius, Left. Theocr. pag. 301. 

Ibid. Pro We« ipwTiKlvj rt»«, afcribitur in margine 
eiitionis anni 1545. i^tk, jj {gwTjj^js. Probe qui- 
dem. 

Ibid. KxXtSfBf/u. Lege Kxrci)(£fiXvjrlofi^u, vel K«At/?r- 
roi^eo. Utrumque legitur in codicibus Vaticanis. In- 
fi^^nis eft ha:c Emcndatio. Erat Tragcedia Euripidis 
'innOAYTOS KAAYIITOMENOS, cujus utique vc- 
..terum folus men)init Julius Pollux, Onomaft. Lib. 
ix. fesm. 50. Ilinc quoque ftabilitur ledio y^XvTrlo- 
fBfo^, in PoUuce, quae in dubium vocatur, et credi- 
tur corrupta effe pro «se^Trp©-. Hujus Tituli ratio- 
nem, aliam reddit Bentleius, aliam Valckenarius. 
Vide Bentl. Epiftol. ad Mill. Malel. Chron. p. 31. 
32. Valckcnar. Prasfat. in Euripid. Hippol. pag. 
xvii. feq. edit. 1768. Forte ratio Tituli poffit con- 
jici ex hoc ipfo Scholio : ubi Phaedra dicitur invo- 
cafle lunam, nofte filente. Quo tempore forfan eam 
ita invocantem celatus Hippolytus audiebat. Prava 
leftione deceptus hic Heinfius, pluribus in negligen- 
tiam Scholiaflis invehitur ; utpote citantis Hippoli- 
tum fuperftitem Euripidis, fc. ad v.228. Vellem hac 
de re fententiam fuam diceret elegantiffimus et erudir 
tiffimus Mufgravius, cui plurima debet Euripides in 
Hippclvto folc. 

V. 17. 'Otjwj av euy]^, &c. PrO 041 eu/% legit Tt) loi, 
Kufterus ad Suid. V. lYrs. 

Ibid. n<»yj!j, in Ariftotclis nempe loco citato. 
Scribit Heinfius, o-mXjt.i. Left. Theocr. pag. 308. 
Dein, pro Kt^xhx;, lege kiikIh. Vide Ariftot. Hift. 
Anim. L. 1 1. c. 12. 

Ibid. MiTxZxkett. Scribit Bentleius jit67BsoA»)^»«/, 
Ad Fragm. Callimach. pag. 469. edit. Erneft. 

V. 18. Kspt/^oflK. Reftiffmie corriges e Vaticanis 
'Fvf4.toy. Quod et vidit, fine ope Codicum, Pierfo- 
nus apud Rhunkenium in Tim. Lexic. Platon. p. 
164. Male hoc Scholion adhibet Calliergus ad V. 
l8. IftCodicibus redle adfcribitur. Confer Valcken. 
ad Euripid. Diatrib, cap. 5. p. 39. Utrumque ha- 
betur fof/,Z<&- et p^oaj in Etymolog. Magn. Confer 
Arnald. Left. Graec. ii. c. xvi. pag. 239. Steph. 
Thef. Gr. iii. col. 675. a. Poterat hic olira legi ts 
fVfx,tio\i, pro i(sfvfji.%tf. Vid. Schol. Apollon. Rhod.iv. 

144- 

V.34. Ae»«. Scribit Heinfius Vec^ix. Left.Theocr. 
pag. 308. Vel ita olim fcriptum putat hic Tx^- 
(.^vTX. Contradlim videlicet. Unde natum h)ix. 

V. 56. Ita Nicandri locum fcribit Heinfius. H ow 
y« fihiKxio viov yXxy(^. Left. Theocr. pag. 310. 
Quod et vidit elegantiffimus Arnaldus, Left. Gr. i. 
vii. pag. 44. Caeterum ita verficulus ilte fcribitur in 
ipfo Nicandro, Alexipharm. v. 253. Ubi quale 
animal /3os».ik, docetur. 

V. 76. Kxru ro fAin» rt)i ohv zrXxrtiui iK<i otou 
«ffi TK otK-^fj(of,nt, AvKUi<^. Ita lege et fupple, «oj tk 
oiKtif^ru Kctj T«, vel Tit, AvKm(^. In publica platea 
ubi Junt urbis ades, et inter catera, ades, donjus, 
Lyconis. Quod et Gloife monere videntur. Confer 

et EMENDATIONES EDITORUM SCHOLIORUM. 201 Ct varias leilioncs editorum Scholiorum e Vaticanis. 

V. II 8. In vcrficulo Philetze citato, pro f4.>i^Xf 
fcribit Cafaubonus J^px. Ledl. Theocr. pag. 248. 
Legunt ibi uXotm (a^k% Aiovv<n*, codiccs nonnulli 
Vaticani. Partim, puto, corrupte. Idco non afFe- 
rcnda duxi fuo loco. 

V. 147. In epigrammatc Callimachi citato, fcri- 
bunt doili viri trxAii», pro Tma-n. AA Calliinach, 
Epigr. x.\xl. Ubi rcpofucrat olim ^fo F. Urfinus, 
ViRCiL. COLLAT. Georgic. L. i. V. g. 

V. 156. Pro «f^ficmiJ^, vult «7na-etieo9-«/, Albcrti. 
Jenfius cTfln&etj. Vid. Hefych. Albcrt. ii. p. 747. 

V. 166. Quomodo metricc fcribi debet hoc frag- 
mentum, quod fumptum cll cx Euripidis Androme- 
da, docebit Barnefius, Fragm. Euripid. ii. p. 450. 
Ut id obiter notcm, Bamcfius ignorabat duos vcrfi- 
culos hujus fabula; extare apud Diogen. Laert. ar- 
CEsiL. p. 103. E. edit. Londin. 1664. Confer 
Ariftophan. Thefmoph. p. 822. fcq. edit. 1607. 
Veruntamen ita fcribe fecundum fragmcnti noftri 
vcrficulum cum Cl. Hcathio, Not. ad Fragm. Euri- 
pid. pag. 164. 

Nec Barncfius ncc Heathius hic adhibent Scholiaftcm 
noftrum. 

I D Y L L. III. 

V. 4. 'lJf^iTe[ji.teu>. Scribit Defiderius Hcraldus, 9) 
fjtn Ttfiteui. Adverfar. Lib. i. cap. vii. 

V. 5. Myj Ti xi^rKr^. Mclius forfan hasc lcguntur 
apud Phavorinum, interpretes noftros compilantcm, 
V. KOPT+H. 

V. 45. Kp<5^«f. Habet cod. Laur. numcrat. 46. 

KfljJiUi. 

I D Y L L. IV. 

V. 16. Duo hic Callimachi loci citantur a gram- 
maticis noftris. Alterum cft iu Hymn. ApoIIin. v. 
4. Unde corrige. Alterum cft fragmcntum, quod 
ita legit Heinfius. np«iV«» tt^vKiui hS)»^ i^)jy i^itpiTu\. 
Lefl. Theocr. pag. 321. Ea non ita feliciter emen- 
daverat Cafaubonus : qui et verfus male conjunxit. 
Left. Theocr. pag. 249. Vocula quidem Arati, in- 
fra [ad v. 19.] citata, extat apud Phcenom. v. 281. 

V. 23. Kctf ro — <^fix }\.if^)iri;. Scribit Heinfius, 
>(5t7K ro '^of^.XtfAiet. Left. Thcocr. pag. 321. Vide 
Notas noftras. 

V. 25. TlxfjiioL, &c. Ita hscc fcribit Heinfius. 
T\x^i)iot, y.aj ytwcMKii r»i /8<ei> BTf^vaff i{cf.Ttt. •riuuy &C. 

Led. Thcocr. pag. 322. Caeterum veriflime fic ex- 
aratur hoc Scholium, quod infigne eft, in cod. Lau- 
rent. Num. 46. Ne^njf ron AjvfMos )(g^l' irof TtAoy 
•m &iTf^3fos/x. EiTi h TX ©ia-f<{s(po£/ice, rowm. n«p- 
^»»/ y/tU4Kli, ««/ T«» fiiev (nfX,Yccf, y^% liuj «jUfgjt» mi 

mXirKi, &c. Poft V. ■mvrx, incipit grammaticus 
cnarrare ordinem hujus fefti celebrandi. Lex ejl 
Athenienjibui quotannis celebrare Ibe/mopharia. Sunt autem Thefmephoria hac. Mulieres, qua utique /unt 
virgines, quotquot etiam /unt ca/ia vita, in die/tjii, 
&c. Undc facilia fiunt et plana omnia. 

V. 28. 'Hdv et4> (pxXiet xX^git tn rot iSitiB-cif. HoC 

vult cfle corruptum pentametrum Callimachi Cafau- 
bonus, et fcribendum, 

EiSvteM ^xXion rtcv^of ttiMftia-ctj. 
Extat ille Calliinachi verficulus in Etymolog. Mag. 
V, IAAEM02. Vide Caf. Left. Theocr. pag. 249. 
Quod afFert hic vir magnus e codicc Genevenfi non 
eft in noftris, ncc quid ad rem : nifi quod rcw^oi cx- 
hibendo, poft (pxXiov, excitaverit ex hoc latibulo Cal- 
limachum. 

V. 32. AXnifJisi, &c. Ita hxc fcribcnda vult Du- 
kerus. AXx.i}>ooi, vel AXx.iiovi, Kj KgaT&i» <beuxn$i ifoi. 
Thucydid. p. 212. 36. 

V. 33. Scribe Senarium, 

Mxrcux r x^x nstSi KpoTUvx r x<^x. 
Sc. IIp«f Kporatx. Si cum Crotone comparentur. Mi- 
nus belle Senarium corrigit Heinfius, Ledl. Theocr. 
pag. 332. Legunt, ut notavimus, Vaticani nonnulli 
Tra.^, pro tis^i. 

V. 43. 'Yir«», — xi]i. Supplet Henfius a/^i^ h. 
Le£l. Theocr. pag. 322. 

V. 62. Scripfit Calaubonus in hoc Scholio mTn- 
(psgfl/, ut fatetur : fcd ita fcribitur in veteribus editio- 
nibus antc Cafaubonum. Pro ti^ruyyeioyrn emcndat 
Cafaubonus ut id obiter notem, »(^.t' x[^ovi onrii. Left. 
Theocr. pag. 249. Mavult Bentlcius Xxyvot eyrii. 
Fragm, Call. ccclxvi. pag. 558. edit. Erneft. Vc- 
runtamen illud >(giruyyoie»rfi habuit Cafaubonus e Cod. 
Genevenfi, quod non in meis reperio. Vera Scholii 
Icflio eft, iviTTiipe^ei iSJtSi "^tci ffvyisaixi ^ff.ra.Xwy^oi oilti, 

Vox autem ti^rtc^^xyt/ot notanda eft, quae rarior. I D Y L L. V. 

V. 5. 1.v%atfr9ti, &c. Tranftulit huc nonnulla e 
Scholio ad v.3. Hcinfius, ct ita corrigit. Xvtxpx, us 
Ui^^y.n^., A^iirmc. Left. Theocr. pag. 323. Ita 
etenim legitur apud Callicrgum, idque cum codici- 
cibus Vaticanis et Laurentianis, Scholium ad v. 3. 
2IT. lltfh)i>(gL, Ayo/i^fr-Tni., -irtrlx, zrotfd/Jii(s^, &C. 

V. 14. H xxvev, >(£/iTX m*i tov A-flnov. Nihil ha- 
bet Pan ifte nofter cum Attica vel Atticis. Lege 
aiKn>(sv pro Arlt>(SY. Adjeftiva funt, idem fignifican- 
tia, xKri<^ et XKTixsi. Nonnulli malunt, inquit, ut 
vocetur XKnxsi. Vide Gloffas. 

V. 43. KXiuYOi. Lege KABc9-e»jff. Locus eft in 
Ariftoph. Ran. v. 425. 

V. 56. BAj};^;*»». Cur non y>^x,xfi»Y, ut in poetae 
textu ? Vide Cl. Bernardum ad Thom. Magiftr. V. 
BAHXQN. Habct ipfe Thomas 'S>Xr,xi»Yy pro hac 
nempe planta, Confer GlofTas Vaticanas. Dufrefnii 
Gloflar. Gr. Barb. V. ^Mo-hsvyh. Et Mattairii Dia- 
left. pag. I. 

V. 65. Agt;«j Tmpaaiji ttkj «»»){ ^vAcJOfnxf. Ita lcge 
L 1 hoc 202 EMENDATIONES EDTTORUM SCHOLIORUM. hoc proverbiolum ; quod omnes Senarii legitimi, ne 
dicam purioris iambici, modulos implet. 

*' Jacente arbore, ouivis ligna colligit .'*'' Quod ele- 
gantius, et unice verum. Ita quidem fcribitur apud 
Michael. Apoftol. Cent. vii. 39. Ita quoque, ni fal- 
lor, a plufculis recentioribus adagiographis. Videtur 
cxtitifle apud quemdam Comicum, qui nunc defi- 
deratur. 

V. 83. Tl^liXXi. Lege Tlo^^iTisa, qua; vetus et 
cclebris poetria. Vide Notas noftras. Habet U^- 
^t».Mf Vaticanus codex tertius. Quod faltem propius 
abeft a vero. Subinde, bis, forte legendum KttPiov. 
Vid. Albert. Hefych.ii. 151. 

V. gj, Tuv ct^tm sfj» eA«77j. ** Forte rm xq/.uv. 
Theophraftus hic cicatus, numerat u^y.iv%'h aliamque 
arborum hic loci memoratarum, nempe (pi^s^a^fvv, in- 
ter ece^Mi. Eft autem «p<a arbor inter cas qua; maxi- 
me fero germinant. Poni videtur hic pro fpecie. 
Vid. Plin. L. xvi. c. 25. Theophraft. Hift. Plant. 
L.i. c. 15." Hsec mecum communicavit vir doftus, 
reique botanicse peritus. Veruntamen eiyptm in loco 
Theophrafti certe legendum. Praecefrerat enim Tm 
fM¥ if^i^av, Ex Urbartis. Quibus nunc opponit A[^tx, 
Sylvejlria. Vid. Theophraft. Hift. Plant. Heinf. edit. 
pag. 16. 

V.iaj. Ita fupple poft rtg itiv, e cod. Laurent. 
numerat, 46. Ut fit ncmpe, Botkvj; tjj £??►, xy^.p7nii. 
JC) 0^ȣ^, Afx^t h Xet^uvo^ f^yXxn^v <nx. To yx^ loy 
«y Toti Xetjjtu^TDi a mcpvx.1 ^ji^B^ccj, u7hx to aiov. 

V.131. Ax.af%ihv?, &c. Ita corrigit Salmafius, 
K<M-@-' £?Tv ethi Bo-mvrii »v%ihv? ioty.ijxg pe^^j. Hyl. 
latr. cap. vii. pag. 8. Confcr Hefych. V. KIS20S. 
Addam quod fentit idem Salmafius de Plantarum 
defcriptionibus apud Scholiaftas hofce noftros. "Scho- 
liaftes Theocriti plane etiam refert cynosbati fruc- 
tum effe 97M|)«3-Ajjffjov poJi». [Idyll. v. 92. Nos ha- 
bemus of^tot po^».] Ita fine eft, ficut defcribitur a 
Diofcoride. Sed morem ille fuum tenct, quem in 
pluribus apud eum obfervavi, ut duas res una dc- 
fcriptione confundar. Sic duo glycyrrhizas genera 
mifcuit, fic duo echii asqae in unum contraxit. Ita 
ergo jiiivoppoJov et xyvoToXTov mifcella et indifcreta hif- 
toria expofuit." Salmaf. ibid. cap. xxv. pag. 24. 
Confer eund. cap. xxvi. pag. 26. Necnon ibid, 
cap. li. pag. 59. Locus Theophrafti unde hsec de 
Cynosbato defumpfit Scholiaftes nofter, ab Athenaeo 
fcrvatur. L. i. pag. 70. C. edit. Caf. Extat et in 
Theophraft. Hift Pl. L. iii. cap. 11. Ubi dicitur, 
Cynosbati fruftum efie TmgXTrMr.ov t« f«;a. Corrige 
crgo in Scholio prsedido, 'POIA, pro '^oiii. " Cynof- 
hati fruHm fmilis eji Malo punico." Confer 
tamen Cafaub. ad Athen. pg. 145. 10. edit. 1621. 
Ita tamen adhuc rcfingi, meliufque difponi poflit, to- 

tum Schohum. ^viuptov at xvvocr^oXr®- l^nv oustov co- 
Oia, Tov jf^^TTov i^v TFU^ofAsiov rcus \otetii' i<n S^i. fx,i7Zi^v 
5»|itva Kj aiv^uv, Xi{cf.v%ihi, uf <pncn Qioippa.'^?. Efl 
autem Cynofhatus planta fmilis rofee, fruBum habens 
Jimilm maUs punicis : cft autem vaicx fruticem et ar- •borem, necnon fpinofa, ut ait Thecphrafus. Bene et 
hic fervari poffit « tcuh \0hot4? : putem enim Mala 
Punica vocata fuiflc, 'Vohcc. Vel in ea parte con- 

textus lcge, ■yrv.^^of^siov Ti» TYig foixg, 1) ttjj \oS\xi. Hoc 

vel fimile, Jam vero debetur ea confufio de qua 
queritur Salmafius, diverfis Schohis in unum coalef- 
centibus. D Y L L. VI. V. 2. Locus Euripidis proftat in Phoeniflis, v. 32. 
Unde corrigas. 

V. 2C. K«/ ol fAiv Ti\iy[ii ix}i!nx.riv cu>it>x>isov\o avvlovoy, 
Hasc fumpta funt ex Apthonii Progymnafm. pag.i. 
edit. Ald. Unde corrige fiqua partem rite citantur. 
Uhimum exemplum quod hic adfertur, unde Scho- 
haftes exfcripferit, haud equidcm lcio. Confer nos in 
Notis, et Homer. Odyfl". i. 155. 8. 299, 

V, 23. H 'Evpvf^x.'^i i{ff.Xii(hfi^. Ea vuk expun- 
genda vir doftus, Mifcell. Obf. iii. pag. 371. Ita 
conftituitur et legitur locus in cod. Laurent. Num. 
40. T»!Ae^f TTu,^ 'OfXYi^tf 'Ev^vfiai,^?' Ev^vf^»p(^(^ 05 
fj{cf.vromv\i\ ix.it{^<ii. Re6ta ea repetitio, fed non debiti 
nominis. Ubi vides unde ortus error. 

V. 28. Otr^og h irt. Adhibe huc Phavorinum, 
V. OISTPEI. Softratum plenius exequitur Schol. ad 
ApolJon. Rhod. i. 1205. 

V. 30. Pro fM^uv, lege fx.yipuv. Confer Pierfon. 
Moerid. Att. pag. 193. 

V. 39. K«;Aa<«>(5?, &c. Ita hxc corrigit Bent- 
leius. Kx?i,tfi^}(sg ell Airiuv [quartO A^t/wv] T^i? i($X- 
TTrta-tv. Fragm. Call, ccxxxv. pag. 526. edit. Eineft^ 

V. 69. Ev xvX7rc.v(ji. FortafTe leftio non penitus 
improbanda codicum Vatican. tertii et quarti, quam 
fuperius et fuo loco protuliffe debueram, viz. kj u4/?rviv- 
?t. Ea vox non occurrit ; fed forte erat inter didla 
convivialia. Alia adverbia habebant ejufmodi potan- 
tibus fjmiliaria, fimiliter utique formata et terminata, 
ut Tnetv Xfcv^. Porro, ut id obitcr notcm, cx fe- 
quenti fcholio illuftratur locus Homeri, Iliad. xi. 
631. Inquit Scholiaftes : A'£;t;f< Tft^y©^ tjjj ev tm 
nT©MENI KYAIKOS. Homeu;s defcriber.s pocu- 
lum Neftoris, artificio fummo elaboratum, adjicit, 

^vo ePi -j:an> nY©MENE2 ntmv. 

Quidam nec indodi hic intelligunt, Jub columbis dua 
erant palmites. riYQMHN, Ramus, palmes, alia- 
que hujufcemodi, non minus ac fundus, vel bafis^ 
fignificare, facile equidem concedo. Cum vero fer- 
mo fit de poculo, vel quovis pignore contenderim, 
videlicet induftus ex hoc Scholiaftae noftri loco, V. 
nY©MHN femper prae fe ferre, T^he bottom of the 
Cup. Pra^terea, quod dodlis viris fraudi etiam fuit, 
fermo omnis defiit de columbis priufquam hacc claufula 
incipit, etad poculum folummodo V,'Yno refertur, 
Veruntamen ut illuc, unde abii, redeam. Si recipia- 
tur illud ANAriNEYETI, ita interpungendum et intel- 
ligendum eft Schoiion. ''MAAAKilS. ripw ihug. 

KcCf CU/XTTViSiirt, XMf xB^^tUg. ft S^^tpUV flf 7K fitX.fOTZiloi 

ruv iy.7rufj{cf?,uv. — MoLHTER. Sc. Juaviter. Etiam 
fine refpirationet. tt valde^ non forbillans.'''' Scilicet EMENDATIONES EDITORUM SCHOLIORUM. •u/reun ifst.Xvx.ton, ipfis calicibus ujque ad faces hbrn 
erar.t infigendii. Ad fummuni, duo Scholia, in duos 
verficulos fcripta, videntur hic coaluifle. Ita igitur 
conftitue. V. 69. MAAAKnE, v/\si iih»»i. V.70. 
ATTAIXI KAATKES2I, «»«!?r»et;?J, «^/laa-f, &C. Quod 
ct cx parte indicant difti Vaticani. Senfus itaque 
poetae hic erit. *' Bibam otioje et Juaviter, tnemor 
jigeana8is. Quinetiam altius, ujque ad faces quoque, 
bibam." Didli Vaticani totum Scholium ad v. 70. 
rcferunt ; ct poft x^xxnv^ adjiciunt t» euiTMg, fc. kX' 
Xvx.%osi. I D Y L L. VII. V. I. K«/ ^^xoi^/asi. Legerat in codice fuo 
Scholiaftes ;^;' « 0£«(7j/«^?, vel x«/, Praetulerim ta- 
men ;^' co. Verba itaque Scholiaftis ita mecum lege 
et fupple. X"n OPASIAAMOS. KUf ^^xiji^u(^, 
&c. Nugatur Heinfius, nec expedit nodum, Left. 
Theocr. pag. ■^:^g. 

V. 6. In verficulo Philetae correxit Heinfius fzi- 
XxfX7nT^«to. Leftion. Theocr. 336. Cum eflet in 
codicibus Vaticanis, ut dixinius, mXxfA.m^reoio. Re- 
ponit Barnefius fjLtXxfji,-\'r,(poio. Nec prorfus inelegan- 
ter. Vide Vitam Theocriti Barnefianam, praefixam 
fcilicet editioni huic noftrae. 

V. 12. Ka/ A)(^».thi;. Repone A^ot^»^.^©-. Ita 
Scholiaftes Apollonii Rhod. AM^u*i^pog h, u izr^Tia 
K^r,TtKuy, T»i A)($i,}(ff,)i^i^ avviX^eiv (pY.a-t rev 'E^fjt.lvj, &C. 
— To» h Ayjiy^».t^ «/0», &c. Lib, i. 1492, Confer 
ct huc Fhavorinum, V. KTAONIA, Etfi Scholiaftem 
Apollonii mcndofe tranfcripferit. Nominibus pro- 
riis, apud auftores praefertim Graecos, ut plurimum 
folent accidere corruptelae. Mox daudicat Homeri 
verficulus, quem corrigas ex Odyfi". t. 176. 

V. 19. OvxiTt j Ki^^riTUi T*i M^i. Sc. Xtati^o);. 
Veruntamen ea vox occurrit Idyll, xx, 14. Repone 
igitur hic hk iv, pro hkiti. Neque enim convenic 
huic loco V. (n<mis^oii. Quae rifum coniumeliofum 
faepiflime fignificat. 

V. 24. o?»f, &c. Vide quomodo fcribitur hasc 
paroemia a Cl. Cafaubono, Not. ad Diog. I aert. 
pag. 33, edit. 1583, Suprcmus vcrficulus eft purus 
iambicus. 

H p(tJiXoi i?iv, >) a ^ahin <rufjt.r>o\tti. 
Apud antiquos, invitati ad coenam ftudiofe cavebant 
ut tempori adeflent, nec diutius a convivis exfpetla- 
rentur. Hinc Jeftinare vifus eft Simichidas nofter, 
f»,(\x ht^x KXr,yng. Plures extabant facetiae et probra 
difta in tardos et fero advenientes. 

V. 2^. OpvEev. Legit codex Laurent. numerat. 
46. i^Tniov. Ut eflent Corydalides genus ferpeniis in 
fepulchris inventi, Sane fi in fcquentibus <q>t!.^x gene- 
raliter intelligas pro parv^e aves, concordabit ea lcftio 
cum contextu. In priore verficulo, aiiquid proximum 
ferpentino generi affert poera, lacertam nempe. 

V. 36. 'nlejaf, &c. Scribit Heinfius. 'H^pTijtts- 

lUi J i%i1iH10^. TO, XTisOi. 'ETfgOS p,«9 iK ^voir, A/*.^ 

iK zr?itieva>i. Le6l. Thoocr. pag. 340. Eadem minus 203 

luculenter emendat Cafaubonus, Lc£l. Theocr. pag, 
261. Ita tamen ut Heinfio faccn. praBlu/.erit. Left. 
Theocr. pag, 261. Apponam hic rctrimenta codicis 
tertii Vaticani. TAX^CTEns liDfi^^mfSj^Jus i^tjwy- 

Xt». OVTi^Oi fTi^Oi TOf ITtpo» Ji^ TJJf fJ^SVfflKTti 0lf)t/ir,a^. 

Siquod exinde poflit crui. 

V. 40. Poft 'Fo^ioi, fupple TlotnTtii, e cod. Lau- 
rent. numerat. 46. JJiqui Philetam Rhodium poetam 
fuijfe tradunt. Cum Vaticanis. 

V. 57. Corripe Ariftoteiis verba cx Hift. Animal. 
viii. 3. 

Ibid. Pro ȣ(>t1smii habet. cod. Laur. praedifl. B/a- 
Tivi. Altera melior leftio, fi vera, Sic et Vaticani. 

V. 65. Corrige Homericum illud ex Iliad. L. ii. 
594. Sc, K«f riT6A8e», Kojj 'E>.ei. Etiam Vaticanus 
tcrtius habet, etfi corrupte, eA«<®-. 

V. 76. nx^x A-xe».o>ii!g, &c, Verficuius Apollo- 
nii extat i, 601. Sophoclis fragmentum non hodie 
legitur, ut memini. Eft proverbium Graecum, quod 
enucleat Suidas, V, A©i2S. Idem vero legit B««f, 
pro xXoi; )(st'Xv7r]<i, pro trKix^ei. Confcr Etymologum 
Magn, V, A0i22. Et Schol. Apollon. i. 601. 

V. 77. 'Aifioi, &c. Ita hasc corrigi pofiunt ct 
fuppleri e cod. Laur, praedidto. viz. A</:/ej Xj 'TthTnj 
e^v) GpXKr,i , . . . efos QiTlxXiai, oJV {«(j-vj/e» e s.i^%ni, 
xvKxaxi [Deefi K rubrum] ep®- "LKvSixi, if^XTcnTX 
[h <prien JuppW^ e» ifi/xleii fjnpiirtD ovtk, Similc quid- 
dani Vaticani. 

V. 98. Epufd/ju •srcuh. Elegantius omittatur V. 
zrcuh. Ut in cod. Laur. praediclo. Ita certe loqui 
amant antiqui Graeci fcriptores, Sc. Amafio, non 
amato Purro. 0>«^ h tJ' i^&-fS/Ju <biXiiei. Vaiicani, 

oyofiot, Tey vcuhii. 

V. 99. 'O fte^ X£/.-^i. Legit Pierfonus |W?'/<=>5{'- 
fjf, ut in textu, Ad Mcerid. Atticift. V. I2©:viiON. 
Nonnullis Vaticanis decft f^t-fj-x: quafi parum refpi- 
ceretur ad textum. 

V, 103. 'OfJsXuv. Potius 'OfJsXuiui, vel fimilc. 
Confer Suid. 'OMOA. ZET2, Lbi, pro A^tr^<pxvr,i 
e» J.rfC/Tep» Qr^xiKm, emcnda ex hoc ipib Scholio A- 
eA^^oKf^Si- Ita diferte Phavorinus, qui Suidam hic 
tranfcripfit. Memorat eundem Schol. Apollonii Rhod. 

ii. 906. A^i^jtiaiifj^si e» /is^^eplu <S>/i%ot4xuy i7n^Xfjt,f>{^\ui. 
Ubi refcribendum potius, EniPPHMATnN. Sed vidc 
CI. Valckenar. ad Schol. PhoeniflT. pag. 732.51. 
737. 65, 

V. 106. Uxpeirti, &c, Ita fcribit Heinfius. TJx^otrty 
Jve/ioy >Cj 7KS J>j^i iTH^^ri. Left. Theocr. pag. 345. 

Ibid. X;e/. Vult tnoi Heinfius. Ibid. Ex ev<fl<, 
contraftc fcripto, fiebat, inquit, Xioi. 

V. 115. Vro iTztS<!'){ff.-ii^r,ir.y,ncf.ns7Tu^eietJii, habet ccd. 
Laur. praedift. Dein, ut fere in vulg. H toi as^i 
ipuTx Tmxlw. Quod, ni fallor, eft in aliquo ■rrv.ihKU'» 
epigrammatum Anthologias Cephalae. 

V. 141. Ax^y^hti. Reponit Heinfius «T^». Ibid. 
Non enim hoc dixit Ariftotcles de Acanthide, fed dc 
segitho et aniho. 

V. 147. H Te e» eTo?. Scribit Cl. Valckcn. Te ytf 
iTOf iiei ii3.Tzt Titxi. Ad Ammon. iii. 9. p. 179. 

V. 151. Ad 204 EMENDATIONES EBITORUM SCHOLIORUM. V. 151. Ad V. xt^^Ti^Bcy adfcribitur /3Aj);^«» ut 
fupra, in margine edinonis 1545. Viz. ad Schol. 
Idyll. i. 68. A»«5r()f j ^^giTWj «j a«y<iO Tsomui m, x^ctj 

V. 1.57. Apncyf^x, &c. Ita rite fupplebis haec. 
APAr. AfecyfJ.x-m -m ifXiKU^ttltt 9>}cr<. MHKQNAS. I D Y L L. VIII. V« 72. Pro ivi>(pJitXfA3? 1) Tujui-m, poiius lege e 
didlo cod. Laurent. y-ctj a-twiTt). Ibi et 6t»ep|tt«r(^. 
Sed prius habent Vaticani. I D Y L L. IX. 

V. 21. Poft ultimum oloy\ui quae porro fequuntur, 
6v p«v ht £fsgjjT»f, alterius funt priora refutantis : non 
enim dixeris infantem edentulum^ cui nondum dentes 
nati. Ut vidit Hemfterhuf. ad Thomam Magiftr. 
p. 636. Aliquid ergo fupplendum. Hinc vides 
Scholia haec continere quafi notas in feipfa : nec tan- 
tum efTc colleftanea a diverfis magiftris in Theocri- 
tum. 

V. 50. 'ttxovruyst. Forte IlAtfTsy, Plutum, Deum 
Divitiarum. Confer enim Schol. Idyll. x. 19. Etfi 
ille nonnunquam dicatur nAw^a/v. D Y L L. X. V. 2. Corrige Homeri verficulum cx Iliad. A. 
65. 

V. 14. E<ir/y icurct^i^oc, &c. Mcndum hic vidit 
Cafaubonus. Left. Theocr. pag. 264. Siquod eft, 
bene corrigi poffit ex ineditis noftris. Quae vide. 

V. I 8. Oii cct e»T^«»<^»i ^uoii )(^f(3v traOf^lMtiLii. Vox 
iyTpxviZ,y\ non eft alibi reperienda. Credo fcripfifte 
Scholiaftem ENATENIZI;!*. Patet hoc ex iis qus 
fupra traduntur de eadem locufta. E< nPOSBAE^^EI 
T7»« T«»» ^uuY, iKHioi Jt^ijcj» ^vi^ccf. Si^uod animol 
ASPEXERiT, ei malum accidere. 

V. 19. Poft cf)xo-tv, fupplc, e cod. Laurent. prae- 
dift. ui Kctf Ae/«?i<?««»s!?. Ut in Vaticanis etiam, quod 
notavi. 

V. 24. MiXt^fovv h, &c. Confer Man. Mofcoph. 
de Sched. p. 64. edit. Steph. Qiu forte grammati- 
cum noftrum refpexit. Ut dicam obiter, erat Ma- 
nueles ille e profugis Graecis, qui poft captam Con- 
ftantinopolin migrabant Italiam. Floruit circitcr 
A. D. 1390. 

V. 28. E<f T«» Eviptptmx' ^aJh» «;n>. jj «j ts» 
T.v^ofiU)/X xmeav etyn' otTiui p^p e» Toti Tmp tiLtty vx- 
(piTct\. Haec uncinis incluferat Heinfius in editione 
fua. Quod non ita fit in Callicrgi. Defunt ea verba 
Vaticanis tertio et quarto. Legit Heinfius h tShi 
.pro x-mhii. Ledt.Theocr. pag.351, Vel afferas huc ex uncinis tx.mhiy, quod magiftris noftris placebat, 
puto, magis quam J^». Verba uncinis inclufa, funt 
colleftoris cujufdam, oiio fatis abundantis, notantis 
legi etiam in quibufdam x-mhiy. Ita concipit Heinfius 
et exhibet Euphorionis verficulos. 

Uo^cpvfiyi 'Y««<»^, <n fjtiv fjtix <pc(,rti xti^i, 

Votleiyii XfACiJoie'! oloHTroioi AiXkioUo 

Hfoi xyi^^fo^H yt^Xfjt^x KUKvaimv. 
Aliter ea corrigit Cafaubonus e codicibus, Left, 
Theocr. pag. 264. In cujus emendatione vellem in- 
ferendum 71« poft «e»!]£«^«». Confer quas nos e codi- 
cibus Vaticanis huc exprompfimus, in ipfis Scholiis, 
Ita fupremum vcrfum hujus fragmenti corrigit Sal- 
mafius ad Solin. Tom. ii. p. 860. 

Eix^oi x^iX^fiv ru ^ty^Xfx.fS/jx Kuxvnmv. 
Vide H. Stephani Obfcrvat. edit. Theocrit. minor. 
pag. 204. Porro, ut illud obiter adnotem, non ce- 
pit Heinfius quomodo dicat hic Euphorion Aixki^o, 
non AiXiToi. Atqui vel pueri fciunt, Ajacem dici 
potuifte .«ACiDEM, non minus redte quam Achil- 
lem. Nam .^acus utriqne avus paternus fuit. JEicx 
filii Pclcus ct Telamom, Pclei Achillcs, Tclamonis 
Ajax. I D Y L L. XL V. I . At*T«. Lcge cwr^. Sc. Galateae. 

V. 10. Ita, mutilos et corruptos, Cratini Icpidos 
fcnarios, emcndatos apponit Hcinfius, Led. Theocr. 
pag- 354- 

'I2j ea^w» »» Tot(rt aiTOti ii&hflcif, 
'A-Tnx.yrtt J\^ eivetj (431 hK<i foJijvix 
Kctf fjtxXx, Kcnjf fnXtvx, Kdf aiavfjfog/iei. 
V. 39. E^dyytTzt^. Reponit Cafaubonus «{«i/^7Wf. 
Dcin eiT-^y, pro «^y. Left. Theocr. pag. 264. Con- 
fer Spanhem. Callimach. ii. pag. 684. Wolfii Sap- 
phon. pag. 76. 

V. 40. M««»»«x<e». Scribe fixnxKioi. Confer cnim 
Hefych. V. MHNISKOI. 

V. 57. HXxKTHi. Scribe vXXTUca^mt e Steph. 
Thef Gr. iii. col. 356. a. Adhibc ct Suid. V. 
nATArnNiON. 

V. 63. Pro WiTneWy reponit Ilnvctv Lamb. Bof. 
Animad. p. 133. Probat ct hoc Nicandri Scholiaftes. I D Y L L. XIL V. 13. Ante fjttv }(y.iu, fupple, e cod. Laur. 
prasdifto. AfAV)(,XxiTahi, t»i tuv AfjtvKXuv %pufd/j(^ 
Si^XiKTU, xtli rn rm Axkuvuv. Ovtoi ■yx.f ifitTneiv t« 
E^v. Scilicet apud illos eio-TrvtXoi eft i^XTta. 

V. 27. N<aw. Lcge HiaKX. Patet e geographis, 
aliifque. 

I D Y L L. XIIL 

V. 6. Fro A<», Lege A</. Locus Homeri eft Iliad. 
xi. 480. 

V. 7. Evcpnfjtv, EMENDATIONES EDITORUM SCHOLIORUM. V. 7. Ev<prifj.n, Sic. Vcrcor ut priora fana fint. 
Sed lege UoXvipy.f^v pro Ev(pyifA»v. Conferas enim 
Schol. ApoUon. Rhod. i. 40. 1213. Ubi et idem 
de hac re citatur Euphorion. Polyphcmus erat filius 
Neptuni. Itaque legcndum et t^ufBf/ov. " Euphorion 
dicit Hylam amafium fuifle Polyplicmi. filii Ncp- 
tuni." 

V. 30. Ajyiim. Lege Bi^^yuv. Quod patet cx 
Holflen. in Stcphan. pag. 263. Vult Kiewuv margo 
cditionis 1545. 

V. 46. Ovxl&-. Aliquid humani paflus cfl: Cl. Fa- 
brtcius, dum Msyiue-n),-, pro Ovxr^, reftituit. Bibl. 
Gr. ii. p. 441. Legendum Ovxm, qui fcilicet auc- 
tor Amazonidarum, bis memoratur a Scholiall. A- 
pol. Rhod. i. 1213. Ofxazi h iv ^zj^rat Af^^lcviJijy, 
&C. Ibid. 1236. Oyxorti h. ty rat et rwv AfixH^eviKUV, 
&c. Scripflt AMAZONiDA Marfus, poeta Romanus, 
a Martiale memoratus. 

V. 55. EvTrpiTnj. Corrige et repone ivrftTnj. Ita 
legitur in Gloflis Laurentianis. Cum vulgatis codex 
Laurent. numerat. 46. 

V. 59. Corrige ti^T^p^ofSfin. Vide Scholia. I D V L L. XIV. 

V. 18. 4);A7KTw». Habet hic codex Laurent. nu- 
mcrat. 46. ruv (piXouurm ovofjf^rx. Quod corruptum 
ego puto pro <p<A«v ouircay. Ita igitur hic repone. 

V. 28. T*i «♦J)®- \uf».i\. Legit cod. Laurent. nu- 
merat. 46. T*i rov M^foi i^uf^i\. Durior leftio : (i 
vera, refcribatur. 

V. 34. '0< Ar\iH9i. Ita legit haic codex Laurent. 
numerat. 46. Kapp^y yn^ liw yvx^h^ ^r,iny oi txrQ/iy^i. 
An aliquid exinde corrigendum, videant dofti. 

V. 42. AfA-cpt^^v^oy X.UI S^nflv^y, luvloy irt, Lcgit 
cod. Laurent. numerat. 46. Af/,(piJv^oy kc^ ^kXh r» 
eu/ro iTt. Idem Jignificant hac verba. 

V. 46. Q^Kis-t. Ita hic fupple ex eodem codice. 
A»T< T« ah l».veArt. Ita vero Glofl", Vat. 5. r^(pi- 
iTii, »*'!,' « BxA^p<r/, >) I/j^vg/tr/, «<^. 

Ibid. Ke>ys^fA«/. Supple hic c cod. Laur. praedid. 

E«HgOVT« yxf 0( Q^XKii, Ji^ TB fA,yi iV ZfoXlf/Sli 2^ T»- 

ruy ctXxS^cif, [f. xXuyc^,'] n Ktvov tpt^fiv lixpoi uuriSi, 

V. 68. Poft xi^yog, fupple e didlo codice. Tx^u? 
tTretffiv 10 y^ftoii tifAuy Tta x^oTti^etf. Kecf etf uoXtuf xet 
H^^^TrnTiy xm ruv ouuruv f*'tx,S/' "^*" yfvens 6^s|iJ. A<« 
wotc-ty n ej/, t»? T» J5»t/ ^Xufoy, I D Y L L. XV. 

V. 8. Pro TTUftipuy, afcribunt in marg. veteres edi- 
tiones 7m^r,o^uy. Quod vidit Valckenarius ad Hero- 
dot. p. 236. 45. 

V.40. Kctf (pm, &c. Ita lege et fupple, c cod. 
Laurent. numcrat. 46. K«/ <priTt, Mo^fiu, A«x»« 
iTTX-oi, Eii i^.TKTM\ty, &C. MOPMf2. AxfAHX /3<«- 
rtXios-x Aeu?pt2$yuy, »i x«/ FiXu M^fO^il, ov<jV}^v<m <a& ■m iotum riKvX, m «j^«9-njiri(9»7a »»'}iAt, »£«/ m Xh-ko- 
f^x (pov^octv. Confer huc, ut illud obiter notem, 
Schol. Ariftoph. ad Vcfp. pag. 505. ad Pac. pag. 
680. edit. Aurcl. Allobrog. 1607. Nccnon Diodor. 
SicuLL.xx. pag, 778. A. edit. Hanov. 1604. Qui, 
inter alia, tradit de Lamia. A<«, «(jtS-' >j^ee< fx.i;i^fi th 
ywj fiiov, -Tmi}^ TOIS NHniOIS li^.^tiy tLj <tiht 
•jyii rTNAIKHS rcourtn <1)HMHN, x«y «tOBEPiiTA- 
THN xvroii ayctf rlou ^EATTHZ nPOSHFOPIAN. 

V.48. Poft K«/ AiyvTtltet fupple, c cod. Laurcnt. 
numerat. 46- 'i^ii Xiy{ « Aiaf^vX<9^-. Anvei trAtKA» rtt 
fin;^ya4 Atyvxltet. Dcin ita lege et fupple, poft tf- 
yuy, cx eodem codice. 'H h fx.nK(pefci xm nt KtKff 
'VjfB/Jov ^Xkh. Kctf Z«^«xA>}j* n«»ff»^e» KfeiVfig^ Ak- 

V. 64. Ae/(9iTt\iii, Scc. Ita fupple ct Icge ex cod. 
Laurent. numerat. 46. E» Ta» <r^ nn 'E^ftievtn It^ct, 
n .aJc-iTg/oji, 'i<^^i, Tltft rov A<©- Kctf rrii 'H^xi ycf^sv. 
Sc. Artftoteles [f, Ariftophanes] rcfertmTtu.ri.o 
HERMiONEs, fi^vc Traftatu De Nuptiis Jovis etju- 
nonis, Scribc itque A^^joltXr.i l^nfH, t» T«, &c. 

V. 68. A<«7itJ}(n«f. Scribit 2y.iTii(rvt^ Stephanus in 
Thefauro, Confer Oudendorpium ad Thom. Ma- 
giftr. Pierfon. pag. 107. 

V. 80. 'XTris^pi, Mavult Cl. Valckenarius i^vffei. 
Diflertat. de Schol. Homer. ined. pag. 124. Sed 
vide Notas noftras. Dcinceps habet margo vetcrum 
editionum sf lov^pi, 

V. 88. Aix:pifii(ny. Natum, ni fallor, ex ingenio 
Reiskii commentum. Habent imprefli onmes, ct 
quantum video, fcripti libri, 2>.lg.Xi[viny. 

V. 94. Reponit Anna dofliffima, pro tTeu^cn, ii- 
fHed. Ad Callim. Apollin. 110. Confer Muret. 
Var. Lefl. ii. 20. 

V. loi. Beiurii. Lcge B8TK, i. c. Buta. Quod 
verum nomen hujus herois. Vide Hyginum Mythol. 
c. 260. Ubi dicitur Eryx Veneris et Butce filius, 
occifus dein ab Hcrcule. Eundem memorant Dio- 
dorus Siculus, ApoIIonius Rhodius, Apollodorus, 
Ifaacus Tzetes ad Lycophronem, Servius ad Virgi- 
lium, aliique. Confer Cluverii sicil. L. ii. c. i» 
pag. 239. feq. I D Y L L. XVI. 

V. 83. EiXrt(piveuf. Corrigit Valckenarius HXv^ietj. 
Ad Herodot. p. 535. 99. 

V. 93. ZKiTrvxioy, &c. Heinfius hzec ita fupplet. 

'S.KiTrycetev j icari^/vov, r) 7ragj4 riou o-KviTncy, n Trtt^X rt 
Kvi(peti ■mmitirtt^. ri •m.^ riw KVtTm. K»<y y*f> &C, 
Ledl. Theocr. pag. 384. 

V. 105. ogy<Aa». Legit E^-^ycf doftifliraus Waf- 
fms ad Thucydid.' p. 283. 84. I D Y L L. xvn. 

V. 69. Inter has quinque urbes Dorienfium, pro 
N n AXvm, 2o6 EMENDATIONES EDI 

AXvaxit habet margo cditionum veterum itcXvir^. 
Refte quidem. Confer enim Waff. ad Thucydid. 
cdit. Duker. p. 531. 55. 

V. 81. Ante i^ix}(stm fupplet Cafaubonus t?<«- 
i{$mtt. Left. Theocr. pag. 276. Notas numerales in 
codice quinto Vaticano non prorfus intelligo. Sal- 
tcm corruptas ct mendofas e& video. %* CUM jam fub praefo fudarent e m e n - 
DATioNEs hx, allatus eft mihi libellus, cui Tit. 

NOT/E et EMENDATIONES IN THEOCRITUM. 

Auftore Jo. Bernardo Koehler, Lubec. 1767. Ne- 
quid in hoc negotio praeteriifle videremur, ex- 
cerpfimus exinde Scholiorum correftiones nonnu- 
las, et hic, quafi loco coronidis, adjecimus. I- 
OYLL, i. V. 62. Legend. ** IlttfX 79 zriya» uuTovi.*' 
[fcil. ^A«s.] V. 24. " E^a^^tftti, t(e/ijn%mris tk 
T^H9i»*\ V. 27, "Bym MXvfdfim Ktjff KixQ*r{BfJ*u^\ TORUM SCHOLIORUM. 

V. 52. *' ^)}(7-<y iST6) Xij^a-B-ctf." Idyll. iv. " n^utet 
ahi^ tv^vxi&if £^«." Idyll. V, V. 10. *' T» Evf^^ct 
S\af^ Ti (pcCd-ty eivctf, xcn ov KVQ^ey eve^, as Tim, iv 
V) ah jMf, &c." V. 93. " Kvffus TO euihtfety to x"^^ 
rev zroTXUit.^^ ■■ ' " Avx^^fAXrX ^vuo-Kt.'^ IdyLL. 

vii. V. 12. " KvJhvtX ^^ ■sreXii.'^ V. II5. *' Keu/yet 

XCCf Bt(oA<5." V. 147. " H Tfl JV©- ST^ KXTX T;»«tf." 

Idyll, ix. V. 19. **E<(r< h ^voi ^t) Ttorx^X, ^ij- 

^i, KifAtfn, tTvfAQtevi, Koj kxt^Xoi<^.^^ Ilyll. xi. 
V. 45. "A£5r]«», TB f^x, iipvy, &C." Idyll. xiv. 
V. 7. " O To^oi &eie^eif/,euiTes. Evipo^iay h TleXv^yi'- 
fAis TH IlereiJh»^ tf»^e»e»." V. 46. " 0»««ffr5 «jr Te<ff 
Afi^<^ovn($ii.''* Idyll.XV. V. 21. *'T' ei)fjt7n^eyey, 79 
mTrXoy, Kccf iyh/f*x, om^ (St^oy innt^uyyvyle. Kctf reut 
TsifeiXT^ihit., 10 'Z^ZeXcuty If^wy, OTttf hk £i^«;»»v»Ta. 
E<g»^ h, &C." V. 130. *'A«;'«T< ;k»»*C^'" V. 133. 
*• Epp«5rl«» ty «t/lj." Rationes admodum probabiles 
eruditifrnni yiri, feftinantibus operis, haud vacat ap- 
poncrc. JOANNIS TOUPII ANIM AD VB RS lONES IN S C H O L I A. FLORENTISSIM^. 

ACADEMIiE. OXONIENSI. 

HAS. ANIMADVERSIONES. 

I N. 
SCHOLIA. THEOCRITEA. 

D. D. D, 

A L M ^, M A T R i, 

FILIUS, DEVOTISSIMUS. J. T O U P, L E C T O R I S. ^^Ommentartos GrcecoSy qui Theocritum nojlrum comitari 
folent^ ex variis exemplaribus primus collegity et Romce^ 
MDxvi, una cum Hoeocrito fuo^^ evulgavit Zacharias Calliergus, 
Cretenfsy vir Grcece eruditijjimus. Sunt autem hcec fcholia^ ut 
diverforum auEiorum^ alia majoris^ alia minoris pretii, ^uin et 
multa inepta funt^ nonnulla mutila^ plurima corrupta, JVos non 
pauca excujftmusj et integritati fuce rejlituimus, Nam fngula 
perfequi infinitum ejfet^ et hominis otio fuo abutentis, ^uod refiat 
alii expedient, JVos guftum aliquem hic exhibemus ; quem viris 
eruditisy et qui Grcece fapianty haud ingratum fore confidimus, 
Sed de hoc alii judicabunt, Nam merces nofiras deprcedicare nof 
trum non efi, Vale, Dabam S. Martini. xx. Feb» mdcclxix. ( 209 ) J, T O U P I I ANIMADVERSIONES I N SCHOLIA THEOCRITEAi I D Y L L. Ir Vcr. I. To uou Tivis xiyaaii on ^X%rtt\, t«Z yt T^t- 
Vt^pts i-ti u, Aug^KUi. ¥.c(j H fx,h tsrot k\ri^uii<n, -vj/Eo- 
iirui ©ioxg/iT®- Ilflcv^-' eiXio? p^«^«;».] Refpcxit 

Scholiaftes ad i. 102. 

"H^X >S' cp^xAi nAN0' AAIOS xixfjti. h^Jx-i 
Axtpvti. • 
Ita fcribendus videtur ifte locus. quo tangit Daphnis 
Veneris commercium cum Marte, cujus sol index 
fuerat. Deinde leguntur, K«/ k ■srl-ni cmhiyi, £?? -z^ 
rocii 7n;yeui. Scribe, /S!&S five Trog* tuI; 7r>)/«7y. juxta 
Jontes. . Confer Schol. ad iii. 30. viii. 26. Quae fe- 
quuntur ita fcribenda funt, T« 5 4'»'^? -Tm^ ii -^i^i, 
« oYifjicM^vi rluj ^^oieifla*, It -ttu^ rt -^lti, rii XiTrltjvu, 
K«/ TO ©TPA. Sed hsec funt fomnia et deliramenta 
grammaticonim. 

V. 3. 'Afl<r>7r7roi j c* ttJ ' A£>^^kZ Aioi xuf vtjf^(p)i( 
'Omihii.l Scribendum videtur, ov r^ dt. 'A^»(^tix.u9. 
in primo libro Arciidicorum, five biftoriie Arcadica. 
Ariftippi Arcadica budat Clemens Alexandrinus, et 
Diogenes Laertius in Arillippo. Confer etiam Schol. 
ad Apollon. Rhod. iii. 1086. Quas paulo infra le- 
guntur, Ti jj zru^aaXiv it>!*s(p^cij rtti yAi (pou/TDifficci etvi- 
tf^, nonnihil corrupta funt. Emendabat Cl. Valcke- 
narius ad Herodotum, -Tru^J^x/Siv ENH^GAl. Qnod 
partim verum eft, partim non item. Idcm ■s^ct^ihiXiy 
cvK^^ctf ct mifauM* wijipS'^/, Ut Aiovm, fi^titiXtiScif 
ct AiovT^y <z^ZiZ>\.n>B-ctf . de qno nos in Epift, Crit. 
p. 118. Huc accedit Phurnutus, fxve Cornutus, de 
Nat. Dcor. cap. 27. Ne^/i/JW ^» « OAPAAAIN «</'- 
roi ENH<I>©AI Si^ rlw •tToiKiXlcu/ rtiii ^f^[^TCi>v, k 
^oifeiTz^ o» cturu. 

V. 45. Tlx^ct, T ruljof, (nit(o(,lr{ T fiK^oi.^ Scribe 

Tiwy» 78» T I T © N. Hefychius, M«|of, ^r®-> 
T1T©02, V. 48. 'A (Jih kv'c^^i. TiSi h^ufXffi T«ff kfjiTnXtii. 
Ijysv riii K>.a.liii.'\ Confundit homo ineptulus 'o^^ovi 
et 'c^z^n. Nempe tefticulos, quos Romani geminos^ 
Graeci ^<2u'^«:;j vocant. Etymol. A\tv(ASi, a <>p;yf. 
Hefych. "o%{«. r>> t AIATMiiN ecyfSov. Ceterum 
quod fecit Scholiaftcs, fecit etiam Interpres Libanii 
de Saltat. p. c 1 2. Atomp <£ Teuvo^ itli cf^ni^lf utto 
T c* et,g;if^'^ /zjfe* TOT2 OPXOT2 (rx<g77j^T»K. Ubi in- 
epte Morellus, Nome» Jaltatorilus datum a tripudiis 
circa testiculos. 

V. 52. 'O 5 'i^iOTfloXif^Bi ytXolui uijv T ecnB-i^ t«u 
r«;tjf«f.] Scribe, r A©EPA t» fccpi^voi. Phrynichus 
in Apparat. Sophift. MS. apud Cl. Ruhnken. 'Aj^f, 
jj UKfA.il T« >if(svrii^ov tnovifii, "^m y A©EPOS, iiJt 
ce^^v'^ T» UKfov >^ XiTriiTCiTev, Tm^ i t» ' AjripiiXot^v j^ 
'A^-egiC""- Confer Schol. ad Homer. Odyf. A. I27. 
Vocem ufurpat Plutarchus in Cat. Min. p. 793. 'Sli 
/V ethv 65W7W T A©EPA, kuj rlui UKfxUu S^fS^itffzcv,, 
«77z.)v, Isiuj ff^ii cifM, m fiiv ^i(fi&- 'ij;,xt, t» JV /3<wA<«» 
«io^ii uvi^vMo-Ki. Item Athenacus, lib. 7. p. 303. T5 

Uffivoi Twjrlvj (pr,(n ^^.(pipeiv A^iitTfXviiy nS 'ix,^v ^hsji 
T*i ^sjt) ■sflt^fjyiov, ){c/.Xh^ A©EPA. Ad quem Jb- 
cum confulendus Cafaubonus. 

V. 53. MsA£T!»{. «vtJ tS /tifA^, (Pfovrii jfj» 0^7»? «iVf 
fTn zriifr.i, risreiiv, irJV» euTr t«j ■av,^ui, «uts ^^ ^tfiav.l 
Scribe, (Pfovrii 't?JV ecuna oliTf tj zryifrn. Quod CX Theo- 
crito, ct fequenti interprctamento conftat. Atque 
hoc miror non animadvertifie Cafaubonum. 

V.56. Kccj 'lifOKX^iii' Mri^ uioXitlj rouJTet.^ Hoc frag» 

mentum ex fcena petitum eft, ubi nullum locum ha- 
bct Hierocles. Scribcndum videtur. K«/ 2«foxA«s* 

MJ';*'],' udXl^i TKU^. ■' ' 

Eft prior pars fenarii, Sic folcnt illi homixJC», ut a/ium 
O pro JOANNIS TOUPII ANIMADVERSIONES IN SCHOLIA. 2IO 

pro alio laudent. de quo nos ad Suid. V. tt\t'^. >.«- 
7(V^?. et, ut alia taceam, V. i^tfj^v. Sed hoc Suidx 
cuni aliis grammaticis folenne ell. 

V. 6c. AjJjWht?*©- j) KxXiT.xva? ( leg. KxXxtixvo;) 
TS Bpieipi^' tvoi T KvkXcottuv Tmieci-; y^^jicB^af Aty^.vov j^ 
"AtTvLf.'] Lego, SIKANON xetf"AnvUi'. siCANUS, 
a quo Sicani denominati, Cyckpis et Tolyphcfni pater. 
Joannes Malek Chronog. p. 145. 'H j "^*""? '^'^ «» 

ftsye^AJj ar(«vf, J^>ig)iA^J} «f Tgwf uotXipaui, ft.iyciXevf 
y.aj ^ufjKTii;, x«/ tk ct7it.vi^Kv (p^avatwTeci, Xl-ya i\, «j 
Ku^kXeoTTK,, 'li-j ^ Av-nipxvTh/', y.cu\ Ils^iy^jf^v, iji? y(uou.s- 
iHi tS SIKANOif, /3o;<7;Xs«j t^ cmJt^j »«V». Sicnni hu- 
jus meminit Stephanus Byzantinus V. Tptvxx^lx. '^X- 
vi^ov c^XiiJv ^57» 2IKANOT Zi^fe/f.vlx. Atque hinc in- 
colas antiquiffimi Sicani di£ti. Callimachus in Diafti. 
56. 

AuE yi AITNH 

jCvi j T^hxy.^lit ZIKANaNt^af. 

Ubi inepte nupefU^s editor, jEtna cum tota Sicilia 
concutiebatur. Trinncria eft urbs primaria Sicano- 
rum. Hinc 'Linff.vm \h><; vocat Callimachus. Diodo- 

rUS Sic. xii. 29. Tv^xy.iso-iot ot ymmi •mg tZv 'ZtKlXuv 

TToXHi VZS-Yiii^OVi Zr»t>)(7I>l[dfCI, TfXlw TKi CV6f{0f.^0l^*li 

TPINAKIHS, 'iyviara.i' iTn tkvtIm ^otnuety. Ubi 
quam T^ivxic^llw Callimachus, T^tvxKlLu vocat Dio- 
dorus. Quod viris do6\illiniis fraudi fuit. Idem ©pt- 
Vtixix, TfivKKix, et Te^tvXK^lcc. de quo Strabo, lib. 
vii. p.407. Schbl. ad Lycoph.966. et Eullathius ad 
Perieg. 467. In/u/a autem et uris primaria eodero 
komine gaudebant.. Quod haud infrequens. Huc 
'hbnnihil facit Martialis, vii. 64. 

SiCANiAS urles, JETnJEACiVt regna petijfi. 
Ceterum Detnetrii Calaliani meniinere Dionyfius 
Halicirnafieus, Strabo, Laertius, Stephanas Byzan- 
tinus, Lucianus, alii. Hominis ^<7/rr<7/w, ctmterra 
patria defcribenda esx|(°«««' fubindicare videtur Mar- 
cianus Heracleota de Sit. Orb. 727. 

Metk toutk «I '££&•' « Uovloi, i *ij rlvj Biat}) 

O KAAATIANOr av^^x(pihi AHMHTi^IOS 

"£«<x.£y l7nfyiiXirtiT6>i TnTrva-jajj'^, 

KXTK fJci^Oi CUJT^ tSj TOTSiii ^l'li,tfJLl1 , 

V. 67. lT^c/«oj, vrcTUfASi 2<;csA(i«.] Immo TreTO. 

'/t(5f '©£T?««A('<«. 

V.75. Uopnii, «/ fjcyiTiu rrckA t^vpv iX^ouaOJ^, fX,K»t 
'^c^Seiauj.] Scribe, OXEY0EISAI. Venerem experta. 
Schol. ad vii. 109. Tkt» i^S-eiim i UlwlXoyn;, Kctf 
t% cwT^ OXET0E12A, 'tTty.i r Ylii,vM. 

V. 95. Eli»-eA<j. ««»» XvyiQiTDi\ Kcif avTi>t<p^ T ocu- 
;y{v«.] Verfus Comici ita rcfcribendus videtur : 

Or«v XvyiX^i j^ rgE^Z»^ r ouj^ivx ! 
Schol. ad ii. 17. Aik tv !sr«*TO;(;9u STrE^EIN KAI 
ATTlZEIN r cm^Ivx. Ad hunc Eupolidis verficuliim 
proculdubio refpexit Scholialles. 

V. 97. Avytt^eiv, T«is ^ipyioi; iiftntj' iiTCt atiirccf Aw- 
J9/J, -Tru.^ TO oiF fjC^Sl/ 6tv. —— ii S"A«(7t«. (leg. ^Xcta-ctf.) 
«cttoAo; j« Auj3f . A«y»<n jj x.ctf to et/^vpanreiv e^XotfJ/' 
Xv^k jo TO ff->(5l«v«.] Scribe, ATTAIA "^S to e-iifle^tv». 
Hefych. ATFAIAN. irnsTeivLj. ATrAins. e->(9T«v5f. 
Suidas : Avyot-, c-^jjt»*. ATriA, o-H^ynvct. Ita legen- dus ille locus. de quo nos ad Suid. V. Au^. 

V. 109. Locus Menandri ita fcribendus et nume- 
ris fuis reilitucndus. 

'I2j copxi^i^' yi Tuyyi (zs^; t»? ^la;. 
Emendationeni noftram unice firmat Ammonius i» 
Conment. ad AriJIot. rz^ 'Epftlwaxi, ubi ita legitur : 

To j ofJisicv k^iOif^Tt. olov. 

'ilE 'i2PAIZETAI K -nyvi c* Te7f ^lci;. 
Corrige, ut fupra. Ceterum ad hunc Menandri lo- 
cum allufit Procopius in Gotthicis, lib. 4. p. 370. 
'A)}m, (c vmJ H TTXH nPAIZOMENA Ti 2^(pct4>ii, j^ 
J^ff.Ttj^isoK to civ^paiTreiX, tb 7S Tm^ciXofov 70 cujTy,; latov, 
ji TV Tif /2iiXiif/.XT<^ ««Trfei^ajifjv 'iTnhoeiKTtt^. Confer 
etiam Procopium in Perjicis, lib. 2. p. 90. ubi ad 
hunc verficulum refpexit. Quas fub finein leguntur, 
ita fcribenda funt, monente viro doftiffimo ad Hygi- 
num : 'E(p'«ij AX0OMENH K oiA%tJuuc^Yi 'viv%XTO at 
*f/,ei)vvfAS* ^VTOv fti-mXt^ccy^iivcif, 

V. 1 17. "Cif prtmi"l%if)fo-; fttig^^ui *c^ T<ti*^OXvfJi' 
TnoA ipieiXi};.'] Notanda locutio : nxs/.?ipeiv n^ tHs 
'OXvf^Tnoii <f>teiXi)i. Fabulam narrare de patera Olym- 
pica. Verbum Xlx^^jo^eiv, quod haud protritum eft, 
ufurpat Plutarchus, five auftar, quifque demum fue- 
rit, de Placit. Philofoph. ii. 24. HAPISTOPHKE j 

Y^ iKXet^l^v i)A('» e^' «Aev fjt^vX. Ubi Trwgxfrpjjff-I* fivc 
fabulofa narratio Xcnophanis notatur. Verbum ufur- 
pat et Simocatta Hiftor. lib. vii, p. 1 74. 'A»i« ^n' 
Tii ti'icB-6) IIAPISTOPEIN ifA,oii ^y^TO tst»? Tit; ^pi- 
liii. Nolim autem quenquam opinari, ?ne hujus tempo-. 
ris res mala fde conrmcmorare. Ceterum de Oiym- 
pica patera confulendus Strabo, lib. vi. p. 415. et 
Antigonus Caryftius Hiftor. Mirab. cap. 155. 

V. 141. Tov fjt&xrcui tplxcv kv^x' 'nret yiutm; ctKaus 
hiiitti.] Scribe, HASAIZ. Cum omnibus vixit fa- 
niiliarijjime, 

V. I47. '' OTt ^ ctf 'A-flixeif le^ahf «3W«/ Kctj Alut 
[jtxprvfti.] Scribendum, AEINHN. Qiiod et reftc 
nionuit Joannes Meurfius de Pop. Attic. p. 6. I D Y L L. II. 

V.io. Ita fenarium Menandri fcribimus, ad Suid, 
V. ITFS. 

'12 »u| TU yS Jfl zrXei^v ' A(ppootTrii 'iyjti. 

Quod omnino verum. Huc refpexit Flutarchus in 
Sympofiacis. Lib. iii. pag. 456. 

V. 12. Locus Ariftophanis, in AAITAAETZi, ita 
legendus et interpungendus. 

TiSctf; Kvvniov Af^Tifa» 'f^iM t^ ^^S 

'Eti TV.i Tpiehii ; > ' 

Jdem 7J 5 et 7z ^cif. Qiix Ariftophanis folennis locu- 
tio. Hefychius. A«/ JV. t< h\ Ita fcribendus ifte lo- 
cUs, qui vulgo male procuratus eft. lllnd autem A^- 
)(^y, nihil aliud eft nifi interpretamentum vocis prio- 
ris, Idyll. i. 40. U'tT^x h T'truKrcti AEHPAZ. Pupcs 
cfpera fibrefaSla eft. Ubi Scholiaftes. AETKH, x«/ 
AiT|*i 'lotKijx, Cxterum de hujufmodi interpreta- 

mento. JOANNIS TOUPII ANIMADVERSIONES IN 8GH0LIA. 211 ncnto, nos plura, in Epiftola Critica ad cruditlffimum 
Praefulem Gloceftrcnfem. pag. 97. 

V. 17. "VJyl,- ogfw» ' A<pf6^Ttji, «/ (px^fioiKlhi 
vtwippi' tAJ*''^ "^^^ '""f n^y^iM- Atyan j) >^ oM-m t 
'iowm >ire t5 c*«'»t©- ^<i» ivyfoc, ws ^>)(r< nlvahi^tg, xmj 
'Ag^^TfA»}? c* tJ -life* ^AKw» fAS^im, f/.a^ov ■srUvK; oujv) 
xiyuv.] Primum notandura illud, "iK^n $ ovitle? I^aov. 
Quod dc philtro, fivc Amoris cffigie, cui /^'ff.x' /7f /j 
inerat, intelligendum vidctur. " Ayoc\fj(^ TittXiT^ai 
vocat Olympiodcrus apud Photium. Latini ftattias 
confecratas, dc quibus Cl. Salmafius ad Vopifci Au- 
relianum. Scd de hoc vidcrint curiofi. Quod fequi- 
tur, ita fcribe, |M^«^«» SniZHS ouJiih hiyjii. Ariftot. 
de Animal. lib. 2. cap. 12. OJ«» »> f^xnfB/iyi lvy%. 
cwTvi 5 «W j<^»*?? f*»» f^t,m sniZHS. Deindc legicur, 
>) Klvcuhi, «j TTOgflS VjUfAuiot^ treiavTrvpii tf^XAVfafH, 2^ 
TO ^■««'m^;^;;» rge0«» >^ XvytQetv t»» «m/;^js»« >) t^ zrvflu/. 

Quibus refpexit Scholiaftes ad Romanam vocem Mo- 
tiicillam ; quam vel a tnovende collo, vel a movenda 
cauda^ deduci putat. Pofterioiem ctymologiam unicc 
probat Varro dc Ling. Lat. p. 21. Sic Galeritus, et 
Motacilla: al:er, quod in capite habet plumam ela- 
tam ; altera, quodjemper movet caudatn. Gloflae Phi- 
loxeni : 'Zii(n>7cvy\i. Motacilla. Ccterum dc lynge 
confulendus Cl. Albert. ad Hefychium. confulendus 
et Cl. Kufter. ad Suidam. Confer et quae nos ad 
Suidam advotavimus, V. "Vuy%, Addam pulcherri- 
mum locum Sophoclis in Hippodamia apud Athe- 
-naeum, lib. xiii. p. 564. cujus nec verba nec nu- 
■jncros fatis perfpeftos habuerunt viri doftiflimi ad 
Euripidis Hippolytum. Sa^pexA^f A' Ttit /z^ t5 x*»^»? 
T»y ntAe;r©-' J^-XtyofBpU/j zroiyimi liu/ l^xeeujxciM/ 

Teteiiel\^ av «i^^ lYrrA ^gjsT»}p/«* 
"Efisi)TOi, ctrpX7rU/j rtv' Ojtt^c^^TW» 'ix^i' 
''Ety HAETAI ;S <*WT8j, £|«5r1« ^ f^t, 

"l(TZV fA.lTim l<pJilXf/(^V , W^ TIXTt»©- 

Jla^ fU^fjt,L/j iovTos og9"5Tje^ yf^^im. 
Ita proculdubio fcribendi funt ifti verficuli, Hefych. 
"'H/leTifcf, 'ivtp^euvtTKi, T£g5TtTKf. Deinde ipfe (Pelops) 
tne amat et obleSiatur, ego vero oculis ejus uror. Verba 
funt Hippodamias. Vides antithefin. Ita locutus eft 
Sophocles, Aj. 272. 

AYTOS MEN HAE©' eTiny «;y;Tci ;'^.>(5''f 

Hfj^i j Toli; (ppovyvica >iviX a-uvcov. 
Quod quidem haud abfimile eft. Deinde refte Tra- 
gicus, Uxfk TuB-fxIw iivTci, ad amufpm euntis. quod 
hominis artificis eft. Nos Angli, to go by rulc. 
Theognis. 959. 

EIMI OAPA STA0MHN ip.^AJ 'oHv. 

Primus autem verficulus, quod denique monendum, 
neutiquam follicitandus eft. Nil novi fecit poeta. 
Pronuntiabatur fcilicet, z.i) o-^c-ivy[(K. Sed hsec ftvfv,- 
g/* nofle, ut ille ait, non omnibus eft datum. Ce- 
terum Sophocles, nunc in OEnomao, nunc in Hippo- 
damia laudatur. qusc una fabula videtur. 

V. 18. -Po^o«5 J 0» «< 'Ati/>(3< XupUe»» t{ef.XoZTt.\ 

Scribendum, 0» «< 'At1/>{^< PYMBON y^Xtvn, Quod 
ct vidit doftiirimus Pierfonus. V. 28. 'ftj lA.ivuvop*i <P^<n' /^Mfjtvv «»1^1 Tmgjifzi-mf 
t'u^i/i j<»«^'«.] Scribc ^oiBfJu. Verba Mcnandri 
audliora et emendatiora leguntur apud Clcmentcm 
Alexandrinum. 

ATruvlt oenfji,uv k,}i$fi avf.iTrze.piiZt'^ 
Ehyui rENOMENJl. ■ ■ . 
V. 66. K«/ Tm^ci Mivuv^^' A< icviTicHrctf «Tnijjr.AM- 
i&e tiJk/ ' AgT^fitv, «l^fKoSj avyytwfA.Ai, 'oti ^i^c^fii^n"'] 
Menandri locus ita fuppleodus, et numeris fuis rcfti- 
tucndus videtur, 

Ai xvia-Kita-cif ytu/eciKii tTnx^nX^tB^i tiuj ^^o». 

SlUfS virum experta fuiflis, Dianam invocate. 
Qu2e fequuntur, funt verba Scholiaftas, pro interprc- 
tamento adjefla. Sic folept ifti homincs. dc qup 
nos in Epift. Crit. p. 97. 

V. 67. nep<5T«^o»" «Vj*» »<v «""'^"'^' yaffi». xujtA»- 
^».] Scribe, KYKAO0EN. 

V. 73. Tkto j Xiyl 'oTi 'i7rH(B-r) t!s&<nXyih 'fTii Ti/) 
Btav.} Scribe, «iBC?5^S'«i'. in pukUcum prodire. Quod 
et vidit Cl.Reifkius. 

V.85. 'E|eA«{7jw|i, oii^^^i, c«T»j ^^evTihii xctf 
yve^fAY.i, £7rot«(7T" ^*<pij x^ 'E|«^.a^{»' V» »1 fliiAjjrt.] 
Scribendum omnino cUm Heinfio, V»* j 'E$n'».«|8. 
Schol. ad Pindar. Olymp. x. p. 100. r^^i-rc^ xaf 
AAIN iV 11 tIi/j P HAIN i^sf.Bii^cjFt ti^ '^hm. Qiise planc 
gcmina funt. Confcr Schol. ad Idyll. xiii. 7. 

V. 88. ' ATxXiiTneihii Ji ^^T»» TJ ;t;A<w^o» ojtv xeif tAJ 
Jei-^leui <7sSi TU. 'ixa-mei.] Scribe ot©? tw YfmniA. 
Nimirum facit haec radix ad fugillationes et livorcs 
tollendos. Diofcorides de 7"^-/*;»/^^, iv. 157. Yllil- 
niA T6 eu^i y.«j mXtufJi.x% Xetx yi \lZ.x, « x.^^X^'"^ "^ 
XtZeu/tfTS Kc/Jj K-/,fiZ 'iiroti. Ad quem locum vidc Sarra- 
cenum. 

V. 166. E'v^t7rlhi' 'd ««1 (t^ee, ai f.cxK^'01 <W<*OjW«s 
haixe^i, asr;««dic4 vutx hspptviSTOt..'} Ex Euripidis AN- 

DROMEDA. Confer nos ad Suid. V. AI0HP. I D Y L L. III. 

V. 13. Eu;^7Wf pi^wtcSj fAiXttxrcl, li \ix jcsvthWj kvn- 
^uuiicryi, >i vzs-tp "S XxBtiv ii<riX6-t\.'\ Scribendum, « uTrtp 
Toy XxB-av, 'iv' arixB-ri. Ut clam intromittatur, 

V. 29. E»*«»^o(j p^«<pO ^ ^'^*'' 

Ohlt T» TJjAfcipAoy voitfAX%xfa:{)6i arA*TOi>j«Tf».] 
Quse et melior le£lio. Huc adlufit Audor epigram- 
matis in Anthologia Cephala^, quod quia nondum 
publicam lucem vidit, hic cum leftore erudito com- 
municabo. 

A r A I O Y. 

'E|m ntXHplXa arA^S^-WX^I*? i^iTte ySo^oaj' 

rxri^ fjceiuTmn f{ci,^XTe Ktos-v^lif, 
' Eyvvv (iii tptxi^i fx,i. To dl' etT^iKH c^-nits/' ^<ff*'fi 

Ei»?f Kf.itT(frii zruvvv^i ec7r]cfji.ii}j. 
TiTotn yS^ ^«|^ zreu^xXniB-ix. Tiss j fxt^a-ki 
Kx&.et^/ct XXTc/.yMv wXiiyfA.xai Tt^^ofjcitiSi. 
V. 40. 'H 3 ISeianKti ^^ofjtetix aavc tB&ai^Te tov yt- 
f.^v ewr'Ki.'] Rcdle Reifkius, <s;€9f}t7fl. 

V. 43. 'o JOANNIS f OUPII ANIMADVERSI0N£$ iM SCttOLlA^' 212 

V. 43. 'O "l^inX^ zTMi ^y fr^Hffi^K.et.'] Immo, 
wMg«rn'K«. p^tri adftabat, Quod et Reilkius vidit. 
Voculze 77wg« et ^afe* faepius permutantur. 

V.4C. 'AfoXa, r</i>'E^)jv«j, XocXf^avivi, i^ ii Tv^u' 
1% Ki y-cJi Kg<&£»f, N»jA«of.] Scribe, KTH&EQZ. dc 
quo confulendi Mythographi. 

V. 49. 'Evov^lm <pxtn ttk^ roii; Jiois ^h^T^i%m 

^Jgi ^B-oiiT»? «■^■«vaiTw.j Scribe, Jijlgt ttkvtbj «fS^^vafTsy. 
Quomodo habet Zenobius Proverb. iii. y6. Confer 
etiam Schol. ad Apollon. Rhod. iv. 57. 

V. 54. Bfii^Joi Ae^^ iv iTnXXKHsv lAi^®-.] Scribe, 
EniAAKON fAi^oi. Hcfych. A«>C95, ^;yif, •v)/o<p©'. 
hinc Ew7A«;c9f. quae vox notanda, et Lexicographis 
commendanda. 

I D Y L L, IV. 

V. 16. TIcu t^ytiit T?f iforcv ta^yfef' yJiynm^, i^J»» 
5" '2JC?'< zirifiTrliBuf. K«/ Kx?)^if{ai,^i' ' SlFKiy, cyKH^itf 
rtS^xii 'i^^i vKr^a-etj, is&Ikici c^^vKi»>i etdit^ fJiiv.j 
Hic locus, qui corruptus et pertuibatus eft, ita re- 
ftituendus atque in ordinem redigendus videtur : 
Kc<^ K.xXt^if{ffi^i' 

•'Sl xiv 'tKeivcif K«/, Jl^aKtt 'ifxH^t Trinoaif. nPOIKIOS onh/Kiai nrniON «At^ 'iJhi. 
■ Bitla loca hic proponit Scholiaftes : quorum prior 
legitur apud Callimachum in Apoll. 41. Quod ct 
vidit Dan. Hcinfius : pofterior non legitur nifi apud 
noftrum Scholiaftam. Rede autem fcripfimus Ufoi- 
xtoi. De cicada enim hic fermo eft, quas ts^\M<^ 
koiToi vocatur. Leonides in Epigram. Anthol. lib. 
vi. p. 570. 

nPOIKlOS ky^fiTTOin xfA^9-»)T»!<n» AOIAOS 
©jjAciJ)? i^crm iKfAcioii ^vofa/J^- 

Qnx noftro fragmento plane gemella funt. Quare 
vehementer fufpicor pemametrum iftum ex aliquo 
Epigrammate, quod hodie defideratur, decerptum fu- 
iffc, atquc ita tandem efle fuppiendum, 

AOIAOS 

nPOlKIOS, cv^vKiUi (a^'iov «JWp eJ^v. 
Quod omnino verum videtur. Eleganter autem po- 
eta ast^y^- five rorem vocat /sT^'iov nhig, ciCtm ma- 
tutinum. Nam m%UHg. "h^ t£ rts^i ■sriix.7n<B-(tf deduci 
dicit Scholiaftes. Sic /u^'iov 'foh», the morning rofe. 
tZ3^'i^ wyvof, tbe martting nap, quae locutio reftiiu- 
enda Plutarcho in Nicia p. 211. Ed. Bryan. 'a^ue- 
>.5y j T \dim, •\saro rS ■m n^ok ^Pfovri^c-ti, f/^.Xii 'otf^j 
){^S^6}m ^ nrniON ynNON. ReipubHc^s vero 
procurandte intentus, fuas res negligebat, et vix mane 
tandem fomno vacabat. Vulgo legitur, t^&i m^mov 
vTivet. quod Interpretes valdc torftt. Ceterum ad 
hunc Theocriti locum refpexiffe videtur Suidas V. 
'^Efm. Oi ^' Tir%}^i ^oazv 21TIZONTAI. Huc ac- 
cedat Antipater in Epigram. Anthol. lib. i. p. 136. 
quod, quia haud inelegans et mire vitiatum cft, hic 
in ttanftcu emendatum sdponam. ANTinATPOr. 

*Ap«« rirli^i lii^vo-ctf o^om' kXi^it zntvrii 

'A«d«y KUKvm eiaj y^yuionfoi. 
'Q.i j^ koth; kviip %inm jc^S^* knKTnaitcif 

'Tfjiviii 'ivi^KTMi o(JV Tm^uv ixiyc. 
Teuviffgf' <rv auQfrui p^, kfjiette/d/jlw AE ^IAOTSt 
MOT2AI, ?re>ii,»Ki f/,tf Kennttf ov ft^ilnv, 
Ita fcribendum. Quod vero vulgo legitur, i^i\tvn 
f^l^xf, ineptum eft. 

• amant alterna ckuzthm. 

V. 18. KufAVi, >i aia-fjt,fj, 'iroi ts et(7- fj^o^nov. Kg^-n- 
yaj' 'O j fAir ihhi\fji,ii riip^wv Ka>fA,v%i tIm XeiTrlui 'i^i nS 
ytipesy».] Locus Cratini ita lcgendus ct difponendui 
eft: 

« 'O 5 {^*"^* EYOAMOY Tgs;t«» 

Kuf*v^ei, I ■ ■■» 

Cctera non expedio. 

V. 20. 'Hy JV >^ IIi/pp©- zreiiiT^i 'EfvB-^tu^, ui ^tjOt 
Av^iii.'] De Lyngeo illo nihil habeo quod dicam. 
Scribendum proculdubio, ui <f)^ci AtTKEfZ. Intel- 
ligendus Lynceus, Samius, grammaticus fitis' nobilis. 
quem paflim laudat Athcnaeus. Meminit etiam Sui- 
das, et Harpocratio V. iB-vipx».et. cujus verba funt ; 
I6'j^x?)^ei, zroiy.f^gLme, tivx ttru; ixi^ro, 'i-Tirt tiS ipxXt^u u.- 
OiffffX, ui ATrKETS c* t«7j 'E7nif>.cct; (ptiai. Qu3e 
ex Lyncei EpifoUs ad Hippokckum deprompta funt. 
de quibus Athenaeus initio libri quarti. Atque hac 
occafrone emendandus Hippolochus in Epijlola ad 
Lynceum, apud Athenaeuni, lib, iv. p. i 29. ubi nup- 
tiale convivium Carani Macedonis defcribit. Hffw;j^(«f 
5 ^JOfd/jyii 'f7cei<r%k^ii<nv ji^ui» oi kUv TOIS XYTPOIS 
rni 'A^nvr.oi AciTJ?^-y),n^;'Ttf. f/,tB b; ^g^X^v I0Y<I)AA- 
AOI, iC, SKIPOnAIKTAI, x«/ nvii Kctj Jw^vfAooTH^pl 
ywjcMKii bii l,lpn KV-oiiK<rctf , >^ TsZ^ <M< t5 rof.[jf\e; <^ifi- 
Tn^nirctf yvfivctf. Ita fciibcndus ifte Iccus. quo mani- 
lefta allufio ad Athenienfium XvT^e^ee/tcw, ^x^Hsecpe- 
e^tw, et Sx;«g<Kp«g^««'. de quibus confulcndi viri doc- 
tiflimi Joannes Meurfms et Petrus Caftellanus de 
f eftis Grsecorum. Sed ad hacc non adtendcxunt ern- 
ditiflimi Inlerprctcs. 

V. 33. Aiicpifi tf») « K^irm ruv iyn 'Itu.x\c(. wixtuv 
'iTrkvOQ/tcf. j^ Tii heiTr^ iv^cMfASvict. (j*}ty j^ «5 7Tii^»tfx,l(HJ 
«A^fty, MciTMX Tt/.:h* r^Se} Kporuvx tk^tc*.] Legendum, 
Ati(pi^f ■ ' EYANAFI^ x«/ t?i Xeixri t'uehtif,{svlu.. 

Arifteas de lxx. Interp. p, 114. T«» 3 ■srcXiut, es-etf 
ft,i^Joi iXi^Ji CS tIm kii^XaJov ivJ)citf{2via», TctJrcui ovfA- 
ZHakiv EYANAFEIN. Deinde fcribe, 

M«r«<a Tcl?}\» nPOS Kgiroj^jx rciTtX. 
rigij Kgoruvx. 67 cum Cretone comparentur. Ariftides 
in Panathcn. p. 196. 'AjT5>Tt ci vnpiXcui cuitUj 
©eoj ;(^-A« nPOS TAAAA nOAISMATlA. Aquilam 
in nubilus eam vocat deus, aliarum civitatum compa- 
ratione^ Quo refpcxit Ariftides ad Facidis oraculum, 
cujus meminit Schol. ad Ariftcph. Eq. 1010, 

AhT»J cy vi(pi>,y;a% y}uii(ncii iif^^TU ■srocvlg.. 
Vide et Schol. ad Ariftoph. Av. 279. 

V.62. ^iXeiCpx. i»'y»v cpiXuv ro ewair.ci^fiv, ^t>,«- 
ffvvntnxs-ci. «<^«v ^ T5 B-tMiitnu^eti, iru j^ •mi^ 'AAt- 
^eu>^fivffi Ko^otCpei Xi}^rctf, Ko^Ltj tl<puf3^'^, ii eitpti* JOANNIS TOUPII ANIMADVERSIONES IN SCHOLIA. T» o-u/innut^m, i^jw Teti OnillEYEIN, cija >^ OlpuXia 
y/v».] Verbum ommiiet» in fenfu parum honeflo ufur- 
patur. Apojlon. Lcx. MS. '07n7nJ«f. izj^tXiTren. 
■ OTnTnueti j yuvcux^i, Kuf Tlx^JiviTriTrui, o ;ncp- 
B^tmi iz^ftXi-Tfuv. Hcfychius : Uat^^vo-mTmi, a 7ra,f6i.- 
lisi onillETiJN. Fundus vcrbi elt Homcrus Odyfi'. 
T. 6y. 

OniriEYEIS j ytweuKiM. 

Ubi, invitis omnibus granunaticis, legitur, iTmfliv- 
c-e^i. Ceterum huic afiine, vel non affine, efl verbum 
'oW«)i. de quo Schol. ad Apollon. Rhod. i. 46. Dio 
Chryfoll. xiii. p. 226. K«/ 7» yjf^^S^ ro cm/^ m- 
^9cv cwToii ihiy^, ■f^ OIIYEIN ov t^ cpui/i^Z. Ariftotcl. 
Ethic. vji. 5. ' OoTitf fAU iv (^vaii oUnx, TiiTHi /a i^* 
«v «4 etTTotiv eCK^reii, uscrip ouoi tkj yuvMKoi^, oti CVjt 
OnYOYSl ««^'onYONTAI. Arilloph. Acharn. 254. 
■ ui fjkXKciZA^ 213 OfJS <r OnY2EI. Quod vero Attici «Tu«y, Jones oTr^eiv, Dores O I- 
<I>EIN vocant. Laco apud Plutarchum in Pyrrho. 
OIXE 'AK^iTKTt, KCbj OI<I>E Tet» yiiXi^vihx,. Parthe- 
nius in Erot. cap. 23. XaXmi^ vocat. Sed vera 
ledlio efl XiXthviho. Ut ab etyi^v mhvU, fic a XsA*- 
A\ XiXihvii. Atque hinc <I)<Afli'(p»j?, five ^iXoi(p(^, 
Ko^otipoi, et, fi diis placet, Ko^aziipoi. dc quo vide 
Etymologum in V. Quin et qui ad venerem paulo 
proclivior, OipoXm diftus ; et mulier, quae falacior, 
OipoXli yiwii. Ita legendum apud noftrum Scholiaf- 
tam, uow oi(puXYii yuvii. Hefychius: Oi^oAjj?. >f^- 
TO(p£gj)s fnsiSi yi>vttit(^i, Jt«/ ^i} iyK^Tva. + OK&OAIS 
ITNH. »j )(ef.Ttcipi^yii, fioi^X©-, 7m^r,Tiacfzii. Ita legen- 

dus ifle locus. Ut a ^«<'v« ^MvoXrii ec ^oivoxli, fic 
ab OI4>i2 OiipiXfii ct Oi(poXti. Sappho apud Etymolog. 
V. "Etarsg®-' 

' Eearioi nm.vnt (piouv om OAINOA12 ta-KtoUir* 

ewui. 

V. 62, Tirj S«fTy'|)0{;5 «( o-A«e»£f ^xr.v ui Kccf^ roli 

"ZeiXrivlii <E Uuvxi, ui A(%uX(^ fjt, c* rXxuKca, llo(poKXtii 

5 c* 'Av^g«w£^a.] Cl. Cafaubonus in pereleganti libro 

Je SATYRA GR/ECORUM Icgit, Tiff 2«TC/'g8j UK^ofkii 

oi zrXetovii ^xs-n. Sed mens loci virum dodiflimum 
fcfellit. Dicit Scholiaftes, tum Satyros, tum Silenos 
n nonnullii panes appellari, ut ./Efchylo in glau- 
co, et Sophocli in andromeda. Quae fabulce Sa- 
tyricEe, Deinde refte Scholiaftes, 0< 2«tx/^o; Kcuf oi 
n«»£j iliTn^opot (ujtsi TXi a-ujjHijKM. Quocum facit 
Schol. Theocriti inedicus Genevenfis, "Oti j 01 'Ectlv- 
^oi )^ 01 Hcivii ivi7n(fo^6t <S!^i Ttti tnjvHcnoti f(cf.myi/oloyl(i, 
Kuf Kty.Xb.ty^^oi <p7ii7i. Pro ncf.Tu.y\ioiovTti, quas vox 
nulla eft, eraendat Cafaubonus, ^g.T v.-^Hi 0»«;. Cl. 
Bentleius ad Callimachum, x«/ Xa.y^ot ovni. Sed vera 
ledlio eft, £u55n<popo< otC?? 'kj (mviitno/^, ICATAAAFNOI 
ovTjj. Quod ex loci fenfu et ftrudura manifeftum 
cft. Et notanda vox Y\.XT</.Xxyvoi, qu^ rarior cft. 
Agnofcit quodammodo Hefychius, KxTuXxytAj- 
9-aif, cvf vihivki }(^Tivi^^eti. Nimirum Satyri, Panes, 
cetcrique ejufdem farinac damunculi, naturae falacioris 
funt, et ad Venerem propenfi. Hefych. Uxva, Tohi 
'tamsoicy^TXi c(po^gui <ze^ TXi avviir.oii lAe^K. Atque hinc Panfs t(^naiKvti/u{9> di£li. nam vox y^xixvnf^si in 
obfcjEnis cft. Quod didicifle vidcor cx Schol. Arif- 
toph. Av. 1568. ubi Livjpodias et Damafias homines 
xKpxTeii et ad vevcrem procUves, h3.m3kv^,(as^ dicuntur. 
i. c. gracikntis cruribus deformes, et in pa]a:ftra Ve- 
neris dctriti. Hefych. Kxi^^Kvnf/si, }(y.}(^<p')-Mpr(^, y^- 
HSTtTOi, Confer Suid. V. Ace*an-o$ia4, ct Cl. Vale- 
fium ad Harpocrat. p. 31. Quin et hinc nxvivet* 
y/veuKUi. Mulieribus more Panum abuti, five id fa- 
cere quod Panes facere folent. Heraclitus /afe< 'Aw.'. 
f!i'v, cap. 25. ubi de PaniLus et Satyris agit. E» 0^601 
>(ji.TKy.vofa/JOt ^ yjvouKUv UTret^oi "tvlti, otxv tjj 7rKP£<p««»} 
yjvii, f($tvui cojTvi i^pavTO. Kccf vi/jj j 'et; t«j «j •srXHi- 
9-©. yujjcMKtM Xipf^fv, oTt EIIANEYOMEN xuTtii. 
Qui locus feftivus eft, et notatu dignus vcl ob ver- 
bum Uxnueii, quod haud alibi occurrit. 1 D Y L L. V. 

V. 6. T0UT6 j) ;)jAd0fl«5J>(9», oTi eliai cuiXhv tieti, u 
fAvi TsroTTTrtj^Hv , >^ fA,ovov.^ Notanda locutio, xctj [/.ovov. 
de qua nos ad Suid. V. "la-eu/. Id unum fcilicet no- 
verat Comatas, poppyzare five calamo flriderey ct 
prsterea nihil. 

V. I 5. KgS.Sjj 5 TrtTXfxoi «fet Y,ir,XQ/Lt «f 2mA<«e;.] 
Immo vero, 4 'iTKXioa. 

V. 15. '£2j Tiwgjs «IxAorgoir»* — — 'O d\^ uTnxovi ^ 
carx^ycivm jjoo /S«Ji^«, ^ t5 OXvfATriS )(e^Ciaiv.'\ Hic 
locus Philoftrati legitur, Icon. i. 26. 

V. 2g. 'Afi^' is^fiui i^t<p®- istoi ci Vir»] f<3tpce.' cm. 
x%tHTecj nS et,fA.vZ.'\ Legendum, cwt ISA5IOYTAI Tff 
eifj.vw. Non dignus eft hadus, qui cum agno compare- 
tur. Non ejujdem pretii efl cum agno. Eft verbum 
elegans et rariflimum. Porphyrius de Abftin. lib. ii. 
p. 94" Upoa-Y,>(c/.TO j oeuft.uv liVTi t5 kv^gunns tov jiout' 
iSTUi ISAHION 'i-n t» ^^iifdifiev. Damon autem bovem. 
pro hotnine admifit. Adeo ejufdem efi pretii utraquc 
viBima. 

V. 36. ToZtx (pr,aiv 'tm tu tVjj ^cc^iv «*f xfltXbMV 
cu/TU a-iwiXtiXv^ivaf •na^ cctJT^ oiou^ivm, ui >^ istSo-- 

>(ff.Xeiree.f cwtov «j cif/.t^xv.'] Hasc corrupta funt et 
fenfu carent. Vereor equidem ne Graeca mutila 
fint. Interea fcribendum cenfeo, 'im tzS TON AA- 
Ki2NA iti ufA.tXt,ecv cujTtS avviXY,Xv^ivecf — — £2? XMf 
I1POKAAEIE0AI ccutov. Nimirum Laco magiftrum 
et pra;ceptorem fuum Comatam in certamen provoca- 
verat. Hinc illae lacrimffi. 

V.58. TcujXoi ayfcix yyT^^ociO'^ yx,Xx>oloh)^.'\ Scribc, 

FAAAKTOAOKA. Nos alibi probabimus. Sed in 
his faepius peccatum. 

V. 5p. "iy^.cpioii, uy[tlx eti u >(^TiTiJi(m/ tkj fnXt- 
Kri£/,oa.i. TO j IIAeos <i»7J t£ 7rXv,pX. cv u eiai fj,iXtKng/i- 
hi.\ Locus mutilus. Scribe, SKAOIS, uy{tiov c* 
ai tlai fAtXtKrig^hi. Sunt binae notulae in unam con- 
flatre. Ceterum vox fjoiXiKr.Q^hi occurrit apud Athe- 
naeum. lib. xiv. p. 648. ubi male reddunt pla- 
ccntas. 

P p V. 68. "H 214 JOANNIS TOUPII ANIMADVERSIONES IN SCHOLIA. V. 68. "H (WiiTe f/,yiv -TniQ^^; »^x.i^cvJ] Scriben- 
dum, 'zf&ii^v,; k^yA^iiov, Ne Jtnas eum injuria affici. 
Qii?e folennis et Grseciffima locutio. Rcfpexit autem 
Scholiaftes ad verbum 'Ov«V»if. quod xam juvandi, 
tum vituperandi fenfu accepit. Sed de hoc viderint 
eruditi. 

V. 93. ^' Avhiocf, yl'K TO «»^, « tk ff.x.^K.. Kvfia? j 
cvsii^ rk fTiuvci) 'T or^rZv rm vypZv' tjret rk )(^HXr, rtv 
7TBTKfj.S, Tm^ rl »va ^i^ov «1/«^.] Mire hic flu6\uat 
Scholiaftes. "Avho^ non funt ^ores, fed fiorum areo- 
lee.. Optime Suidas nofter : "Av^gjs. |W£^sj n rS x.vi- 
Tra, acarip >t 4x%n<n«,. Vox occurrit in Epigrammate 
Stratonis, quod quia haftenus ineditum eft, hic in 
gratiam lefloris eruditi adfcribam. 

STPATnNOr. 

riflJVTBS yi siKf^u^ivr s?t* ipXTBrf^. 
K«/ ojKvo; fss^roi •prH t^' ANAHTOISIN og«c9-«f 
TifKos, etrtc avuv /ipZf^oi, mTTcuvofOjj®'. 

V, 109. '.Ev Wf kylHtn jS iTretdav n ;(jt7KA«^9-»f, 
%vi^uv^iv f|«^£vz^.] Locus infignis. Nimirum quae 
exarcfcunt, fitire, atque adeo pra calore i%u.xsihc(j 
dicuntur. Atque intelligendus videtur Callimachus 
5n Cer. 89. 

'Hc&38 (i*vg/ta« 9i»»7«, >(5t^ c*!,' E3AAAETO ^r^j 
'A« ftet^ov 'f^vTi. ————— 
Sermo eft de Eryfiicthone, qui quo plura deglutiebat, 
eo magis fiitiebat, et venter pra calore fiubfiliebat. 
Quod hominum inedia laborantium eft. 

V. 116. Ou fA.tixvrjcn^ ort tya cri eTripeuvov, i^ m) yi- 

Xuv cMtv^ tos^crt^^if^i^.'] Legendum, nPOSEXOME- 
NOS. Idem, KivttAl^ <s:&(np(^ifBfJ0i, et rzs^c-Ktvti&ecf. 
Quod lloiiKtyx.x\t,i&aj five Upoa-KiyKXi^iS-ecf vocat 
Theocritus. Scholiaftes infra, Ew mrt KtyXxl^^iu, 
iTiteatxtvg. Lege uno verbo, UoTtKtyKXi^^, its&(nKi- 
»eu, Quomodo et apud Theocritum fcribendum eft. 
Quod et vidit Cl. Reiskius. Eft autem Tie^orKt^KxiZ^i- 
S-ccf verbum nequiflimum. "i^ roS KtyKXov fcilicet, 
quse avis Romanis motacilla, nonnullis (mcnirvy^i di- 
citur. de quo confulendi grammatici. Kinc Arifto- 
phanes ci -nJ Tn/ia apud ^lian. Hift. Animal. 
xii. g. 

AogSV KirKAOBATAN \v^fA.ov.. 
Ita fcribendus ifte locus. Eft autem KtyKXtXu.ryi; pvi- 
fAOi, qualem faltabat Theodora apud Procopium, Ar- 
can. Hifi. p. 42. de quo nos ad Suid, V. Ao^v- 
ycivn. Sed hsec pluribus explicare non eft pudoris 
nollri. Verbum autem VLfOTKtyKxiZ^iS^ refte exponit 
Scholiaftes per ns^TKtvti^^ctj . Quomodo ioqui folcnt 
Comici. Ariftophanes in Lyfift. 227; 

Krtx5? 77Kg«|<i', Kffxt nPo:^;KINHSOMAI. 
Quod verbum reftituendum Xenarcho Comico apud 
Athenaeum, lib. xiii. p. 569. 

JlSj TTtT, ia Kcoroivet ■srevnsi KiiTr^tf, 

Btvfiv eiivcti/Tct\, 'T AfoOi^vreiuv vifi.6>f 

'OTrirM' utxiAvtiSun I1POSK.IN0YMEN0I ; Ita legendus ifte locus, cujus elegantiam omncm pe- 
nitus delevit vir doftiflimus ad Euripidis Hippolltum 
p. 208. Ceterum quod legitur apud Theocritum. 

■ K«/ tkV ^voi a^e rtivxf, 
Mutuatum videtur ex Ariftoph. Thefmoph. 496. 

'e|*a5sv Cii T f^t%iv' ^T K^ethfjclvj 

Tlxpa Tov 'Aftjk, xkJ^' EXOMENH THS AA(p- 
NHS. 
Ita nempe fcribendus ifte locus. Emendaverat olim 
Pierfonus ad Moerin, 

■ ■ Kve^' ii^fxivvi T ^a,<pvr,i, 

Sed virum dofliflimum cum aliis fefellit vox KwjAt, 
Ut a K;v«v, kIvA», fic a Ki«/hv, KjtJJW. Quod me- 
retricum ct hominum falaciorum eft. Sed de his 
pluribus ad Suidam noftrum fcripfimos, iii. p. 50. 
Theocriti tamen paulo fuavioia funt. 

V. I I 8. TaTfl |W£V » fji.ifjivi/ifji.cci' ori 'j Evf,ici^en 
ozf etivron]; ata-fxivcmi ifi^Tiyuarv, ciKpt^di tTniZifActf.J 
Legendum, ^c-fjiivrx,; fi if,{^<iyucnv, Quod vero 
fequitur Ariftophanis fragmentum, ita fcribendum 
eft : 

' M io( ^ Tu; TfXc^pki lyKciB-v^pi. 

Me alligavit, et tergora mea excoriavit, 
Eft pars pofterior Anapjeftici Ariftophanei. Dicitur 
autem 't^w pro 'iJ^^tt, ut hl pro ^«ozv. Ariftoph. Ly. 

^'^- 435. . , ^ ^ ^^ 

■ K uTnim t3 ;^«gE oU. 
Ubi Schol. A« kvrt §" ^ffzv. 

V. 136. Kiasx eih; opvia kfjcisirii, iTn^^fjitiTix^, ijt.t.' 
jttj)>.5. a^v £5ri yjvcuKm ro kios-Zv Tru^xXxf.t^kvi'^, tto.- 
fis-ov (jtvi yfvvacrzcj «jjJi^evTWf 'ZrOi ro («t») ar«<«v.J Lo- 
cus nonnihil mutilus eft. Scribendum, ixt yvjjcMy.m 
TtiN TENNnzON. Verbum kiosZv de mulieribus 
precgnantibus ufiurpatur. Quod ex fequentibus patet. 
Atque xiocrSv idcm quod ji^vSv. Schol.i. 151. K<s— 

*<m.t'p*,, K 'SJC?f TO j^vSv tii^-7rvp(^ Kctf ^i^f.cyi, ^jre TCtT 
K1£2I2 TO rENNfl, y> ? cti^ ri Koico. Quae no- 
tanda. I D Y L L. VI. 

V. 18. £>jf<ve/ jo orcu) zro^^k •sreDftruvri; i owjculctt 
iri^o); viKKtm^ T ofJistev ■actiKTefX,'\ Scribcndum vide- 
tur, 715V OMoriAIKTOPA. Collufiorem. Sed de hoc 
viderint latrunculorum ftudiofi. 

V, 29. Abti^ 7» i7riru%x, 'nyiiv i7r'nu\x T»f kuju) oj- 
yatv (£ f4.il itXxKTeiv.'] Hasc incpta funt, et hominis ad 
incitas redafti, Quod vero ad hunc locum commen- 
tatus cft Cl. Reiskius, longe inepiiflimum eft. Ni- 
mirum utrique fraudi fuit. ledio mendofa. Legen- 
dum utique : 

27^ dl' vXXKTtlv vtv j^ TAN KTNA. ■ « 
Idem vXXKTih tUj kvjux et ;» Kveiv v'AXKret, Sed hasc 
rara, et parum nota funt fcilicet. Eft autem r«p« 
vXxKiHv, fiublatrare, rpu'|«/ vocant nonnulii. Hefych. 
T^-j^ctf. ti^ifAd x.ek\ctjf « vXXKTtiireti, Confcr Schol. ii. 
108. V.30. JOANNIS TOUPII ANIMADVERSIONES IN SCHOLIA. 215 faiy iru, cv «ij fyxwTOf r» Hfov i^^iv.'] Legebat vir 
dofliflimas adMoerin il ikxti^ui tSv MHPi2N. Qiiod 
fpeciem qiiidem habet. Sed nihil mutandum. Hcfych. 

Kex^muj et j t5 hfe'\' orS TA EKATEri20EN 

MEFH. 

V. 39. KxX^lf{oc^i' A«M|t*ft/ii, re) >(5A77B<r;» fTTiTrltj- 
hin 'yuoMKti.'^ Callimachi verficulus ita fcribendus 
eft. 

AAIMON, TaJ n^^^Treicnv tTnfflviicrt yuvcciKti;. 
Aeu/u^S' cft Nemrjis, proptcr quam in finum fuum in- 
fpuebant mulieres. Refte S^holiaftes : noiift y.aJj -^ 
tSto cij ywjiMxis, TO NEMESHTON EKTPEHOME- 
NAI. Vox autem A«?^» Callimacho in deliciis cft. 
Ccterum hunc morem tangit Lucianus in Apologia, 
et Strato in eleganti Epigrammate, quod cx Antho- 
logia inedita publici juris fecit Cl. DorviJlius ad Cha- 
rit. p. 197. Carmen integrum ct emcndatum ad- 
ponam. 

STPATflNOS. 

'i2j ec^Jn ^«f £?T, ^i">iy '•ssjt >(pAxe», " AXi%i, 

YlTuofjiiv, vit^oTTiiv u^ofS/Jot NiixKriv. 
' H» ffv fx.irt^p^fdflw anc toAtOTf, u^ c\ioy,tZi^ 

' E|«» t« (pjvvifh KccTisoi ket^fovtev. 
Nu» 5 T5 jS otoXuiXiv, t7ni}Xv^ d^ ii Tft^XiTrl^ 
AcMfX,uv. ^ot ^i^xms vZv a-i Tm^if^f/.iju.. 
Primum notanda Nif*i<rt? vitfoTrai. Quse vox occurrit 
apud Ariftoph. Lyfift. 326. 

■ MS» (/'^fOTTiSi ^eyf^u ; 

Ubi Schol. M« yjtpej tS XistypS iiXjev iti ro /2e7ijyiimj ; 

Quem locum exfciipfit Suidas V. mS». atque ex eo 
eft corrigendus. Deinde refte fcripfimus, «' rQ/.;)(t- 
AjjtJoj ^cMfAUV» Idem Tg/t^^AiTrlej Ct Xivlo^e/.^. Aj^tIc» 
i»Ae» vocat Afclepiades in Epigrammate nondum edi- 
to ; quod, quia Stratoni noftro miram lucem prsefert, 
hic oculis eruditorum fubjiciam. 

ASKAHniAAOY. 

Nk/~ cMTtig^Ti AEnT02 vtto K^erci^etinv lOYAOS 

' E^Trf, j^ fiti^ol? s|yj f7rt<n X^oe?. 
EtTti ^'lyeii, iidicv ifAs\ rvS^' ^ ri<; «» «7re< 

Kfaocre»«« (Mi^ft,ri^g ksn^vuv )(c/i?,ufx.cti ; I D Y L L. VIL 

V.7. "A«y«{o/ zrltxicif T(.' '3 Schol. KXet^^ti uet 
JnXvKH. A«y«§«f j, c^lert ftiv tTn ot^jtviK^i cvloii j 
i-m Jr.XvK^ XxfA,tci;irzcj. Scribe, KXic^qv. Nimirum 
lcgebat SchoHaftes, Aifei^ot KAH©rAI rt. 

V. II. V.vJh)v jS' vnixi? -^ Ksnn]i, "^in Kuahioi 'Ee- 
(LtK i^ 'A>iy.>it:dh?.] Scribe, AKAKAAAIAOS. de qua 
confulendi Mythographi. 

V. 16. To j cari^ujt, AiJ0>t9» Ttjj Kvlhii.] Scribe, T)Jf 
KHKHS. SchoJ. ad iii. 5. KvoiKmx to» Xc^tf^i rtc/.pv, 
"i^Tn Tijj KNHKHS tS oBTtpyci.ro'; Ac<(xS o»Tef. 

V. 17- rif6.<j, 'tSt^xhh itiunev, « i^n ttkA**»'».] Scri- be, Ti^m ■sriirX^, TPIBAKON tLiccTiey. Artcmidorus 
ii. 3. G'tfiff f/.iv 7S' a»T®-, e^ivix t« *£«/ TPIBAKA 
IMATIA i^cKfiv (pofeiv, uya^ev «^ ojj, (& vyietxi TVfjite' 

Xev. ConFer Schol. ad Ariftoph. Plut. 714. 

V. 65. TlTiXioclmifV. ic Q>iajxXi>{sv oivev. li rvv vyiftoiA 
y^ foifA.*)? 'Tm.^.c-KiiLix^iisv . ii rlut c* uvxhv^uin tficrzv 
Tm^KCif^cMS T^iXicui ifA7rXii(ssrui.'\ Scribe Ct diftin» 
gue cum Reiskio, »' rio) ci uvxhv^cim ^orev, HAPO- 
20N rtiig TTUfXKUfOfJcMi; zfltAicin; ifjtrrXinsvrztj. 'H ci 
uvxhv^^uTt ^fis-oi cft vitium arbujiivum. 0<»e» ctvxht- 
^oJtTio!/ vocat Polybius apud Alhensum, lib. i. p.31. 

rioAuo;®- j ^^^.fe^ev eivev cii KxTvri (pr,n -yivi^ccj, riv 
ANAAENAPITHN >(gt.Xisf^jev, u fCKd^^itx crvyKflviS-ctj . 
Dicitur autem o}iocn)i tum de ciq//a, tum de vino. de 
quo CI. Elmenhorftius ad Apuleium. Ceterum vi;ii 
Pteleatici meminit Stcphanus Byzantinus, cujus verba 
adfcribam, ut emendem. 'a^^ix, Trihn. zrexlrti; £ 
zrct^on(s;, 'A^iXvoi, aii 'Aaiuvo;, Kccf 'A^^cinii, tt to 
'A^e/iXTDis» TnXxpi, u; "S riTi>.ic/.TT]s, e HTEAEATI- 
K02 0IN02. Ita legendus eft ifte locus. Ut a 
Pteleates Ptehaticus, ftc ab Adriates Adriaticus. 
Vulgo legitur, kt»? ' A^^txTinsv. 

V. 67. 'Y7rt?jiCi)cref/.iv jc, 5Jo«^« zrKyte^i, y, ^ ^ ^puttvi 
'i(^ 'fnoxc-fiiv/j i; r iTrt zrti^tw, rnri^, ft.ip(^Q4 ar»)';^»?.] 
Haec perperam ibllicitavic vir dodliffimus. Idem rt- 
Zcihi zni^aig, et fiZciJ)» mi^voiiov. Quomodo locutUS 
cft Socrates Rhodius apud Athcnseum, lib. xi. p. 
148. K«/ i(g.Ti?f.uJyi 6717 HHXYjAIA BA0H tw ihl(p>i. 
Et folum fioribus ad altitudinem cuUti fuit coTiJira' 
tum. Qu£e Scholiaftani noftrum illuftrant egregie. 

V. 79. Ai (/.£<; '0^0; ©gcjxjjj ^^T^ Aifxa 5" Bef its j^ I2p<- 
^etxi.'] Scribe, QPEI©YIAZ. 

V. 78. AiuKio; <pr,cn.'] Scribcndum AkVj?. Intelli- 
gendus Lycus Rheginus, hiftoricus, de quo Suidas, 
Photius in Lex. MSS. Schol. ad Aiiftoph. pacem, 
SchoL ad Lycoph. Athenseus, alii bene multi. Con- 
fer Joann. Meurfium ad Hefych. Milefium, et dofti- 
fTimum Valefium de Hiftoricis Grjecis. 

V, 79. <i>xcnv 011 'oQioK^irei rv, reO tlci(pvthi et; rov 
KoftciiTcuj revrvv 't^iJriKt, touts» y«g » fjciirtif i^iJyiKi.] 
Scribendum, «? t«» Kofxdrcu' rvZrtv METE©HKE. 
Sctiol, iv. 34. 'O 5 ®ioK^iro; tk ciei i MAsjfnei; «m/t» 
' A^ivuvXKT^ i^^eufdfJX, it; Atyovx METH.NErKE. 
Quod perinde eft. 

V. 83. Ou;>4 ««^«Vm» e»5re1e Tcct/feTrciTUf.] HaJC dc- 
prompta ex 'Iheocriti syringe. 

V. lOI. "I2f Trtig' Evs/7rlori' 

■ ■ ■ '£2g ^iriKTeiveiv ^%»{^ 

rvvxtKcci, 'ui ro /sr^rov Cm (Mretyxrt .] 
Haec funt verba Euripidis in Hecub. 288. 

V. 103. Kcif 'A^i^inf^i e Qn^xloi ov «i; t^fei iz^ 
Tii^f £««Tiij T 'Of/^x&iv.] Scribe, t*» OMOAI2ION. 
Quod et recte vidit Joannes Meurfius in Grajcia 
feriata. 

V. lO^. MxXju>(si, rtv^ifoi, c^ T? fjicixjyii. eourtj 
JV £?? KYi^oi icfAc,Xyr[ crt/jji-\r,i^'^^ Scribe, AMOPri;;! 
emurca. 

V. 106. O/ ' AfKckhi f7n S-flgo* i^iivrri, et fjciv Ju^- 
^ifltf trv^v, 'iTifcoit riy Huvx' et 5 T'ii»«»7!»», c-Ki^.xti eti 

M/T^lt 2l6 JOANNIS 

a/Jitv TntpMvHv, ■mt^oTa* ag/im r?j B-npen £7njwT«.] Le- 
gendum, Tm^oTOi OPEIOS fiN -^ ^iipcti ssrjfKTw. 
Pan deus montanus, et venationi prcefidet. Vide nos 
ad SyracuJiaSj ubi hanc vocem Theocrito reftitui- 
mus. 

V. II4' Nc<A©- j i^ NeiXi6);, ej ^ fi^/dl'^ Wti- 
fftv EixfiasTr».] Scribendum, E»7T4rt NATKFATIN. Quod 
et rede animadvertit Cl. Reiskius. Naucratis nobile 
^gypti emporium, a Neleo et Milefiis conditum. 
de quo Herodotus, Stephanus Byzantinus, Suidas, 
alii. Scholiaflse noftro egregie prnelucet Strabo, lib. 
xvii. p. 1153. UXivmvli? ^ iTn ■i^X[yt.[Arni;^}i if<«'>(5y& 
veu/ai MiMaioi, ^TtjK*!' ^? 1^ f»/e<5' Ts Bo\ciTtvov. etr' 
Q/>i.t)C/,vTii tTHp^(m.v 70 Xiyfiiv ivna-y^' x^ova) ei (ivx7rXi'j- 
<7W»T6f «V T Exiii}(sv y«n*«», KATANAYMAXHSAN- 
TE£ INAPON, nOAlN EKTI2AN NATKPATIN. 
Ita legendus videtur ifte locus qui vulgo a gloflemate 
kborat. 

V. 115. M<Xn'r» yxp <px(n y^ A^Hcti lytvevro TmiS^i 
Ax4/ves ibj Bf«A(j. Scribe, KATNOS >^ BwoA«f.] De 
Caufio et Byblide omnia pervulgata funt. 

V. 138. 'OgoAi/*»»? Xtyam Kv^lus KOf «««J«|M»<tf«f, 
Tfii av 'ofi 5-<)ifji,viii. J).jn tkt« JV Aej^fTWf xnXan •vru 
>i « xXeiht T hv^m. cci c* Tif7»<f* T\ccv7Ki J^XY.^ifA3- 
vxi TS >^ Su^KAfe^ o^ohtfJtvHi Kix,XtCTf/.ai .^ Verficulus 

itte eft pars Epigrammatis, quod extat Antholog. 
lib. i. p. 38. Carmen ipfum, quod elegans et anti- 
quum eft, hic integrum adfcribam. 

A N T I n A T P O Y. oi ^', n A A T n N O S. 

''SjIvooiU/j }{of.^u/j [li TTx^i^^fJ^eti 'fpuTdixmp 

XlceHTi A/^oAijT» Tmiyiiiov iv?v^vii' 
Tldi^ e/[ XK^if/Svxi t6 £ ^JjxXixi og«««|t*»8f 

K.iKXxcriA,xf, •srvKivcu'; ^^/■^<n ^x^ofytiv)). 
Aivopicriv ivy^g^Tiroig iaiv ■srXiov. i jit i[coyt 

Av^ra^titlfjiaiv tTT i[/,l/ju it,^iv Q/KK^Tco^o^av. 

V. 147. TsT^«i»tj. JjV*" Tfrl^Xfni, 'Arltxeii. k t» tv 
'ir®^ tiff.TXTivon.'] Locus mutilus. Repone, Tir^ctivii. 
Viyomi rtTfXiTi;, ' ATliKcii. ENOS jd « c^icfJToi' ij -n 
iv 'fTOi »ytm T<»«*. Utrumque tangit Etymologus : 
"Acptvoi. 'fTiv ENOS cvioumi. ¥,x^[i^^i' Tfl^tvov 

Aa«^V» TTXieBt NiTt^lh}, Ex. tkt« vus^ crivjp.TW, 

"A(pivoi, 't% ENOS ENIATTOT (rvvxpi^f^ zs-xirei' 
vxitoi j c^,i ■sro^av. Callimachi autem verficulus 
ita fcribendus eft : 

TiTg^Evo» Ax'jj/.(ris Tntti^x Axfjtxififloluj. 
Quod ad Suidam non ita pridem vidimus, iii. p. 
209. Ceterum ad hunc locum nonnulla fcripferat 
Cl. Valckenarius in Animad. ad Ammonium p. 197. 
Sed noftra emendatio iftiufmodi eft, ut nihil dubii 
admittat. 

V. 151. H rnf c* T«7f opeOT Xl^m, ui Atif/.yiT^toi 
^fjTf, TiSi iffiTptwiisToii cm e\el]^ 07ry\ ^iXi-nti.] Hjec ne- 
mo interprctum intellexit. Scribcndum, cinc olc^ 
oTrvi OlAonoTHS. Quo tangit Polyphemum ut vim 
amantem, et lapidcs, more hominum ebriorum et in- 
fanorum, in quemvis jaculantem. hacc mcns Scho- 
liaftae eft. Refpexit autem ad illud poetK, 

T«Te» VlKTU^ 'iTTSiin. ' i i i ■ TOUPII ANIMADVERSIONES IN SCHOLIA. 

V. 155» 'Ot^ ci XiKfx.avTst^ Kctf m^VjctTt liv ■zrvfot, 
JtP [jticrcv TmyvtJiiTi tb Tsniiev, y^ tUu ^qavxkUjj jj^^tIS^s»]*, 
T^ 5 «<7i«* «5n» 'iK Tg/(7rIoA£|t*».] Quod alii 'rhJj ^gi'- 
vx>i^., nofter Scholiaftes t;)» '^q/.vi/.kIjjj vocat. Qiiae 
forma fuerit Alexandrina. Quod fequitur ita legcn- 
dum eft : TIm j ai-notv eimv cit S. TfiTrloXijjtiS. Caufa, 
quam affert, ex Sophoclis Triptolemo petenda ejl. Trip- 
tolemus Sophoclis fabulae nomen eft. Ceterum ad 
hunc morem refpexit Homerus Odyf, A. 129. 

'O^TTTSTE rXv hi TOt ^VfjtvXlifJ^Oi «^OJ oJ(77;f 

*>i» AOHPHAOirON 'fxeiv xvx (fxt^fjtc^ a<i/.t^, 
Kxf TVTi h} ^lyi nHHAS Ouiipii ege]/<s», 
P{|c<f itpx ngiXx. ■ . 

Ad quem locum vide Scholiaftam. I D y L L. viir. V. 26. 'H cita»«» T ce^TTsXev }(of.xiimfjtiv, S Tmck retli 

'tpi^Oli KUUV UXXKTH AiVHSi, tKQ/tVlV 'xV iLtXi.l EX- 

cidit vocula. Repone, «f 'U^iviv 'xv vifjtxi. 

V . 51. M/a« j «tte «vtJ "S MlXuvt. Kccj jS^ rlov ei-' 
^ixv is^ Mixoiv 'i^vi, it^' M»Aef.] Redle Dan.Hcin- 
fius, »;(; MjAi©- e'<pj), kns « mja«». Locus autem 
Theocriti ita fcribendus eft : 

■ K«/ Xtyt MiXuv 

Cli UpuTiui tpuKoti, Y^ ^iOi «», 'infjti. 
Quod et CI. Reiskio fubokufle video. Nimirum 
fyllaba poftrema T«y Mj'a»»< in fequentem voculam 
transfertur. id quod jampridem monuimus ad Suid, 
iii. p. 136. Haud alitcr Homcrus II. x. 265. 
• Tpeoios^iv xpy,yifjtiv 'tv^uoTm Zliv Cii HpXKX^iioi Tn^i pf^oxrBiro. Quod plane gemellum eft. Confer Ifaacum Voffium, 
virum doftiflimum, ad Catullum p. 12. et CI. Hein- 
fium in Difl"ertat. ad Horatium p. 10. 

V. 51. n^of Tpxpv mx XKiguv, « fjtiK^ov, t»t« Xiyi, 
KoXoi jo xij4TU\ « fjfji 'i;^v Kt^xrx.] Boves, capros, 
arietes, quibus cornua vel nu//a vel muti/a erant, >(9- 
A»f et i(sX(>KpiSi vocabant. Hcfych. KoAe», JisXn^jtv. r 
fA.fycai r^xyov Ki^ru cvrx. 'i^vrx. >^ )J tS» Ki^ruv 'tK- 
CpvTii. x^ oujre f/,ovov 'i^v r» ^uev, tC^ fjtT^VtTroTi eti ri ri- 
A«fl» Ki^of.Tipo^ov. TotoTXi 3 5^ KOAOKPOT2 eAs^». 
Ita fcribendus ifte locus, quem minus perfpeftum 
habuerunt viri eruditiflimi. Notum proverbium : 
CurJ/ 00 w 3 have fr:ort /jorns. Idem autem KoAex- 
pov et 'ZreXoKpov. Hcfych. 'ZrvXoK^ov. ro fdGtKiiiSfjtfJtivov 
rui *{$f/.xi, >^ yipvt i^Xov, art ^iv^ov, 'etn xvJpuTroi. 
Ubi legendum videtur, y^ ANi2©E •v//«Ao». Photius 
in Lex. MS. S7?Ae>tg«», »5 AN£2©E r Kt^etTUv 'iKipv- 
Tii, y^ ri 'Z^Kinsfjtfj^ov rxi nsfjtx^. Atque hinc obi- 
ter corrigendus Philoftratus Icon. i. 9. T«27w ti>< x«/ 
iXxTUj 'tb^iK^in T ■maiuv, coi ov rtii 'opm p««» ew%aujo- 
fjtivuj TO ANi2. Ita fcribendus ifte locus, quem pef- 
fime curtavit CI. editor. 'Av%xviSi^ ri xvu eft in */- 
tumfurgere. Quod in montibus facere folent abietes. 
Sed hunc locum non intellexit Olearius. Dicitur au- 
tem KoAo;£go» fivc ^ToXoKpev, Ut "A>tge», AiK^ot, et fi. 
quae alia ejufdem n^fJt/natTi^. Etymologus : Alx^ev t^ 
AiK^eev, T« ^K^nv %»Xev, 'Ag^fsipayjjs* 

AtKftii JOANNIS TOUPII ANIMADVERSIONES IN SCHOLIA. 217 ■ Aixfov ^«Tfo» ««gje^Jj. 

«^», j^ kJ (njyi[$7i:Lu ^k^hi. 'Atjt^oi»*^ j ^.ot y Sin<f,- 
gj4»o» ^»iOT* ovyxtjy^S"»/. — ■ Eyii j io^iX-fi> n^yis.ti 

9X»^ T» Kiffoii, oij >^ Ki(<^, iV 11 JiKif^, (£ ^jzjlfi&iail 

J>'x.pe«f, >^ -T^^Tr»? §"««?«, ^Kfo»;, Qui locus infipnis 
cft. Idem. V. Mjx>(9f. <I>ito«j ^k^o;, to ipispx.io)i. Ita 
fcribendum. Ad Callimachi locum rcfpexit Etymo- 
logus. A<xpS» ^uAo» vocat Timocles Comicus apud 
Athenasum, lib. vi. p. 243. cujus verficulos, qui 
infigniter corrupti funt, hic integritati fuae rcllitutos 
fubjiciam, 

Kecf 1/,1/ju 'i-n T^rchc 'tr ecyci^ief fx,oiot, 

T«» 'Tm^f/.ots-tiTiou \XfA,%cifi AIKPOTN SYAON* 

Oot' fufivB^f/^; y»pWtv, o'ut' AFPAMMATOi;. 

Ita legendi funt ifti fenarii, Vulgo nullo fenfu legi- 
tur, ooT u^^iixxro?. Sed noftra emendatio veriflima 
ct elegantiflima eft. Feftive adludit Timocles nd/or-, 
ffiam 5* A;eg5 |yAjf five furc{g, quae nec vj^M^f/t.©^, 
nec <iyge£|(*paTof cft. Nam furca bifidum lignum eft, 
et Hteram T quodammodo reprxfentat. Quid vero fit 
p^^of T ^xfttjkaToiv docebit Herodotus, v. 51. Porro 
quos Latini injcriptos et literatos, Graeci rtyiACiTKAi et 
zroXv^xfifi^Tisi vocant. Ariftophanes in Baiy/oniis 
apud Plutarchum in Periclc. 

'Zxfiiuv S'iif*oi Irii, ui nOAYrPAMMATOS. 
Ubi notanda Amphibolia. de qua filent Interprctes. 
Atque hinc facile intelligendus Timoclis locus, qui 
falfiflimus ct feftiviflimus eft. Ceterum Ariftophanis 
vcrficulus, cujus fupra meminit Etymologus, legitur 
in Ptff. 636. ad quem locum vide Scholiaftam. Con- 
fer etiam Suid. V. A<xgo(j. I D Y L L. IX. 

V. 3. STBp«« 5 ^*^ ■"*» «w^ TtvtKV^tK, ttf yx^ «5 
iiiTa* aronsh rei^Uf )(c^XotwTzic\, 2^ to n^iov «»«/ t» 
truiAOi asmk iotb •pix.uv fA*i c^Avo^«».] Scribe, f^ti 
EKATOMENON. 

V. ig. K^xn vioT^ccpoio ^'jcti. ^^i» t itJt,%p'jm Tt 
vXyr^.'] Haec corruptifiima funt ; quae ita rciingenda 
efle puto. 

KffltT7»«s* 

. 'Ai^vij euTpe^a Koiui, 

Xi^iccT' ifto^vuv TE «rAtiyij. ■■ ■ " 

Sunt ex Cratini trochaicis. 

V. 21. "AfjcvX^ ah; 7i 'd^ris cic tS» cwr»/a»» «rt/^5» 
j^jij^©-.] Scribe, ci« tS» 2ATlNi2N tstvou)/. Quas 
vox Dorum eft. Etymologus : X-ATatttot wfol. Aupeii 
"fH 2ATINOYS AsyKcn. tf^>.«» J « Af|<f r ^(jt.^w?''»* L)c 
hoc PoIIuj:, Hefychius, Suidas, alii. Meminit et 
PJutarchus in libello t^ ^LvJufinM p. 446. 'O '/'if 
^\i ux j^^AMYAIA »^ 2HTANEI0N APTON P^^-x- 
TVf^D, j^fjtifo» eunvxve^ev 'fr \Xcuocii '» i(ff,^eicf*.loi ffj(«T»j 

^rfiXui )^ «i€?>'|Ct*f. Qlji locus infignis eft. I D Y L L. X. V. 2. Kv^luj Ct 'o'/fOi 'fTT 'tv')^ TO'I eC^OT^ft T«|tA»).] 

Scribe, « it' 'iv^u. 

V. I I. Ux^otfjclx t5t«' £«, 'f^'i T y.iOirxfjcltuy 't^tloS 
T«»©-, ovncTooca-cc^ji j iy^hriov 'f Tujun^Hiicf, AtjoA;'»t.] 
Vox «(^stS, quam hic ufurpat Scholiaftes, in rarifii- 
mis cft. Eft autcm «iptTr'», quod fummo fiudio appeti- 
mus et exoptamus. Verbum cognatum agnofcit Po- 
lybius, lib. i. p. 134. ^«^^«^«V^fV j» ^ii ^mXo^h. 
E<I>ETiiS (£ '/u^tui cinxyKecotcf <n tk li»axXit{^ yif/,i/ngk 

^<op9-ia)(7wcQ-«/ fZ3&i 'l».vfliti. Operam vero, deo volente, 
dabimus, idque alacriter et fine jnora, ut te regia in- 
flituta crga Illyrios emendare cogamus. Utraque vox, 
cum "e<^£t©^, tum 'TL^^iTui, lexicographis commcn- 
danda eft. 

V. 13. ' Atto vX^fHi Tn^is ccvrXeii, k^ COTt ci< A«yo'- 
»»». 'iyu 5 '«1*^ '*,?*'•] Scribe, iidl"i^ci 'e^. Tu vind 
ulundas, ego ne acetum quidem, quod fatis fit, habeo. 
Ceterum quod Attici Xocyujjo^, Alexandiini Xci-yifi«t 
vocant. Hinc feftum Alexandrinum Axytiroipoejlec 
diftum. de quo Eiatofthenes apud Athenceum, lib. 
vii. p. 276. cujus locum, qui uno atque altero men- 
do laborat, hic emendatum adfcribam. Kecf ci» AAs- 
%cc*!^fHtt, Tji if/cli Ax^y/.vo^poQ^x fo^To' Ti; 'viyiTs, izsk^ >ii Iff 
pti 'E^otS-vjrii ci TM 'fmf^ifofSfJu (TvyffeifjCf{^-n'Apazyeti. 
Asj^ ^e KTAi;* T5 llToXifA.oc4is ktI^ovt®- icpTiot) tij '^vnuv 
TTcu/^nS^wTfm ylnn, ^ fjcu.Xt<fBi, /zjrg* (leg. tk .afe<) t Ato- 
yvarcv, i^uT^tnv Apmiri t (^j^ovtk TiSi JicXt.isi, tj»* »kw 
iifi.s^y 'wyi, j^ Tii 'irtv lofTvt. t5 j) esTrivT^, >(^A«7z«f ]S 
Axy>ivo(pe^x, »^ Tci ii^fjCit^iiiTBi ujUToii AYTOI o«5r»8ffT, 
}ic/L^KXi^'iVTii £7n a-fiuchvy Keof i^ i^eci 'it^<^i AxyLuou 
mv.^ ouiTuv (peg«vTJ5 TnvHr.i. Ita legendus ifte locus. 
^a ipji apportaffent, ipft vefcuntur. Nihil vcrius. 
Quae fequuntur apud noftrum Scholiaftam, « yk^ 
ciyov Ki^vjfd/j©', trstSi ctp^o^e-tx (^KuiiTzt^, nonnihil 
corrupta funt. Scribendum, o'j»« K0PENNYMEN02. 
fini p/enus, Refpcxiire videtur Homerum IL T. 
167, 

OINOIO KOPESSAMENOS >^ iJ^^j. 

V. 18. 'A }(cf,XXf/,e(4X 5' '^^'''^ ^ icpis^ccix. 'irt j ecK^)i 
ci T^ y^^Xecf.1^ ^vofxi», £ i(^,XHTt^ fjceivTii.] Dc loctljin 
ei^it^ecici, quae et f^^vTn dicebatur> omnia nota ex 
Suida ct Paroemiographi?.' Adfcribam infignem lo- 
cum Plutarchi, haftenus parum intelleftum, ct qui 
huc facit egregie. Eft autem in Sylla. p. 55. edit. 
Bryan. T« 5 '^V^^i* '"^'s fjcecvTnrt t^ t^tuv f^oXx~ 

^iftnti ^ y^JrifSfitlt <Mi TlS VXU TYli 'E»f5s, SjBJfS^OJ UtriTrJ)! 

' I c . ' 1 ' .»' ' f ' V \ < > 

•7IK»Tft»» OfcavrUV, TlT\t)M ^)ipUV TUI 'itf^Tt, >Cj TO fCiV OK" 

ZxXciv fx,i^©^ etcjri r^.TiXf7n, t» flV 't^» «w^A^». vptu- 
^uvTo ^ futnv oi n^rotT-KiTToi, iCj j^^(p«^» t Knif^.i- 
Kuv OTt9f To» icriyjy o^Xov y^ ec^pcciov' cpuveiivlx ^ rSTtv 
avctf, )iff,^u7np TETTIFA' rki j ^e^TtfW, APOYPAI- 
OYS. Ita fcribendus ifte locus ex fide Codd. MSS, 
Nimirum Tirlty% five cicada in duas partcs erat di- 
vifa. hinc divifionem turbae ariJtf/;^ et /7Jt^// prx-. 
dicabant vates. nam cicuda, qua canora, urbanos et 
forenfcs, qua '«,pis^eiAx fivc ruraliSf rullicos et agreftes 
Q^q d#notabat. 21 8 J6ANNIS TOUPII ANFMA 

denctabat. Uxc mens Plutarclu eft. Ceterum ct 
virgines exolcts et retorridje, Mkvtejj diecbantcr. 
Qiiod, ut Theociiium taceani, collegifle videor ex 
Suida : rpawj a-i^Kp®-. *i cv Tm^B-iylct yiyA^xicT^oi' ^ 

^ MANTIN. Atque hinc explicandus vidctur Aril- 
tophanes in Lyfift. 596. 

'Ov^h; f&sAi yV^-/ -^''-^^' OTTEYOMENH j 

Qao refpexit Suidas, 'Orldb^lvi, fx.cti^nje^'^-/!. Confer 
Schol. ad Arilloph. Plut. 9. 

V. 18. tIu) cuiihjj 5 »^ jitavTa (prm, >i 'ori 'oSt^fx.M'- 

Tllil^ XlfjJ>y (pMtOf^JH), K OTt n^iiSZi^i ^ ^«OJ^a^raS. HtTM, 

oU «V cixg«v«V»i t,mii, )(^-H9i> 't^f^m^i-] Notandum 
Yerbum 'Evrtaev.'^»». quod fi alibi quaeras, fruftra 
quzeras. Nobis locus corruptus videtur, atque ita 
reftituendus : ii cti nsf-^xf^'' W 'Wf*'"^*"'''' *'^ **" ^* 
NATENIsy l,aon, ^ytjy» 'n^ofji.lujui' ^odcunque ani- 
mal adfpexerit locufta, mahm ei pranuntiat. Lucas 
xxii. c6. 'l55crze 5 oujm zTU4^irx.viy v^ ATENIZAEA 
tumS, «5n, Ko^ »T©- nw cuirt^ Iw. Synefius Epift. i. 
Tesf TniiiiciSi yct^ (potn* iTrn^v rncaaiv, ucuri^ ky::Xy^- 
tnv ENATENIZEIN TOIS BPEOESIN, kyi^M t» 
W«vifj. Vim verbi egregie expreflit Simonides in 
Epigrammate, apud Athenaeum, lib. xiii. p. 591. et 
Anthol. lib. iv. p. 470. quod ob fmgularem elegan- 
liam, hic integrum adponam. 

2 I M n N I A O Y. 

Jl^liriMi 'h 'i7m%i h>ix.fita)(nv"Efanic, 

'E| <?»>!? VAx«» etf^irvTTOt xg^JijiJ. 
^ptw^ fjtt&h ifjtHo hSiti ffjti' (plxreoi j ^ci,)^a, 

Ovx. 'ir oiitiJiuy, ei».' ATENIZOMENOS. 

V. 28. "09-£» i<^ ri zrtt^i S" "Aieu>r(^ \kncpct4vi. «f 
7- 'Eii(peg»«»«e (pei^Y efnriv' '» ki Toy ''Ev^oe^uvx itmd^v 
«7IT- hrlui ^ c* ToTj Tmf iifjtii ^u^pirui-] Altera lec- 
tio eft alterius emendatio. Sed neutra vcra eft. Scri- 
bendum, «5 « 'Eu^eg^*i» uTnauv «7n* 

Ad >^tfm Tnortem refpexit Euphorio. Quae mcns 
Scholiaftae. Euphorionis autem verficuli, quos laudat 
Scholiaftes, ita legendi et diftinguendi funt, 
n«g<pv{f>i 'vxKiv')^, in jS (p«7jj «57» 'ctoia^v 
'Vttretrii ottial%iaj etoiSTizir^ 'Aioixlatio 
"EtXfCi ctvTiXb^eiv, }4p^eifjt/a/JX Kuxvaaav. 
Quod vulgo legitur jwta (pdirn kct^v, contra metrum 
cft. Nam vox tpurti kmTper primam coriipit. de quo 
confulendus Suidas. Eft autem 'Atxxlhto axfoi «vlfA- 
A«»> ex Ajacis Janguine nafci. Quod et refte obfcr- 
vavit doftiffimus Hemfterhufius adLucianum. Hefych. 
"E«Kg, M(j(^ »1 •\v'x/i. Vocem non femel ufurpat Cal- 
limachus. Optime Scholiaftes, 0)5»«/ yig EK TOY 
•A1MAT02 " AtM>ri>i (^Mi rUu tKtKivJvr, DVERSIONES IN SCHOLIA. I D y L L. XI. V. 10. Kg«w(^ c* Nifxtai' ''Cli r'isv 'eS^ltfv rols 
ffinoa 'tihifxcif.'] Locus Cratini ita fcribendus eft, 

'il; iS-ltiiv SYNHAOAIAI rvii mnoti. 
" Anravru ^ itvc^ fisi oi)x.^t \eah)vict, 

K^Y f.t!ixat, j^ ffiy^tvK, i£ omfAtifix. 
Ubi notanda Comici ufA.(pi%<iXlx. Quod et tangil 
Scholiaftes. Hefychius : To^)jnU, a roTsroi «V (p^Jircn 
ru fogu. hiXoi 2 ^ rv uvJfiOi cMhiov ctirji. Immo vero, 
70 yiwaiH3i etthiev. Quod ex Cratino et Scholiafta 
patet. Simile erratum notavimus ad Suidam Epift. 
Crit. p. 149. Deindc vide illud, K«f fAtihx >^ (reXtvoi. 
Hefych. XiXtvev, ro yvjuMKuov. Qiiod vero fequitur 
fragmentum, ex Ariftophane dcfumptum videtur, at- 
que ita digcrcndum eft, 

'ClaoTi^ iyX^X^i 'iP(tii XfVirii xixtvisi. V. 17. 'A».ct rtr€Xfitf/tfvoi ^ssro '^ 'A<p^o^ryii, il(t rl 
(pct^y^)(Sv, revri^, tUu JifXTretet^/.] Scribendum, TE- 
TPliMENOS -xkn tk; ' AtpfoS^tnti. Amore faucius. 

V. 39. "E?-t yXvKUfjtrjXov Kocf fA./iXov yf^j^. ^XTr/poa. 
TXvKVf^Xov i^ivytTztJ^ ui uxfia tTr ii^f.] Sapphonis vcr- 
ficulus ita fcribendus vidctur, 

■ 'Q.i yXvKV iJ{^\oi 't^iuJiTK^ 'uKfta 'tTToirocf. 
Idcm «x^a» £;r' oirJa» et stt' «xg« t5 'i(r^iS. Quomodo 

locutus eft' Philoftratus Icon. i. 31. To 5 En' -AKPi^ 
TOY OZOY <q>njii he^u^v^v, u ^i K^ 'yihrx o-vKm hKti, 
Ad Sapphonis locum refpexifle videtur Philoftratus, 

V. 46. Ux^xytJbn JV '0 KfCtrivo; xcif u^ov X^jyjf 
xtos-ov, ts T n^^TTBV f<^ ri rQ/.vHvccf vtvifdfov, (?;st3i zra4' 
h)7roilcui (px(rt <rvvTiXeiv.] Nullus hic locus Cratino. 
Scribendum, KPATEYAS — «)HSi cnvnX^v. Cra- 
tevas medicus et hcrbarius antiquiffimu?. cujus prje- 
ter alios meminerunt Hippocrates, Diofcorides, et 
Scholiaftes ad Nicandrum. Meminit etiam nofter 
SchoL ad Idyl. ii. 48. KPATEYAS (^W ro (pvriv 
'ixeii >(5t{5rfl» «f o-tKVis uyflis. Idem ad V. 92. KPA- 
TEYAS 5 ^y* (pi}cr'tv eivccf rui uvifjtoiveti . tIm f/Cu eivScf 
'io^isntv fjtfXetJi), rlui j (peivlKiov. Quare non cft dubi- 
tandum, quin hoc nomen re(5le reftituimus. Ceterum 
hujus medici nomine fabulam fuam infignivit Alexis 
Comicus, quam faepius laudat Athenaeus, KPATE- 
YAS »1 ^otfi^nsTriiXyii. Crateuas, cr the ^ack- 
DoBor. 

V. 48. J^ixrKf, JtZt ZFOfjtX. kfjt^^onx Tfsfp^ ^S». 
tii (pxtrtv EAAHNES.] Hinc patet noftrum Schoiiaf- 
tam Chriflianum fuifle. Sed haec Colledanea non 
unum au^ftorem habent. 

V. 75. T/ irs^i kfjtvty^xvtatv TgSTrj^] Scribe, TffVtlJ 

Cratinus apud Suid. V. Uetihii^. 

Mia^lii yvvet4K0K, laSi ru, •mti^n^ j TPEIT^. 
Ita fcribendus videtur ifte verficulus. 

V.81. 'Ev^^isf^OV J Oti^rl, TTBtpO flKBoV oStCtl, Ci( 

^guTsfta* §" 'ig6)T^ hiMiori.'^ Scnfus nullus. Legen- 

dum. JOANNIS TOyPII ANIMADVERSIONES IN SCHOLIA. 2Ii dum. -Tnjj* y.U pcS-i» hunxt. ^urJ nihil imperJiJfet. 
it cofl hifft nothirg. Nam lua mula ibilicct ad amorem 
conlL/picndum fola fuffecerat. I D Y L L. XII. 

V. I I. TeTj fAiTu^^jt^^eis yitolf^iyu unool. »t«/ «- 
Hefych. 'Aa-ftu, u^vi. D Y L L. XIII. "\'. 7, Tov"YX£M 'Luy.fc/.tyii i\ov 'li^XKXiag (pY,OTi. A- 
5ST)^a'»'(^ A' a 'Tohli <t?tMlu[Xii >^ Kuyj>i3;. EvipoQ^ai» j 
£i|)iijt4» §" no<r«^(ai»«f tg^ui^a. (£ i!s;**o< t{;!2v<wv.] Sic fo- 
lent Mythographi. Sed et Grseca mutila funt ct cor- 
rupta. Nam hylam Apollonius Thcodamantis, Ni- 
cander KHTKOS filium facit. ad quam norman re- 
fingendus videtur Scholiaftes. Ccnfer Schol. ad A- 
pollon. Rhod. i. 131. 1207. et Antonin. Liberal. 
Mctam. cap. 26. Ceterum quem Socratem vocat 
ulerque Scholiaftes, Ifocratem vocat Suidas V. X^*- 
^«1». Quocum facit ct Schol. Apollonii, i. 40. Ego 
vero socRATEM Argivum, qui patriam hiftoriam 
ornavit, atque adco de Hercule Argivo, atque Ar~ 
gonautii fcripferat, hic intelligendum effe puto. Ejus 
meminit Laertius in Socrate, et Pindari Scholiaftes 
ncn femel. Sed de hoc videiint eruditi. 

V. 15. "E/g^iTOf 3 Et EAKiiN |tt£7K(pfi^<xSj Xtts t2v 
/8o2» T Mt »1» eiSiiri^ituv i^Xui 'jAx«v.] Hcec GrJECuli 
noftri interpretatio frigida eft, et longius petita. Sed 
locus poetae manifefto vitiofus eft. Emendant alii 
aliter, fed omnes perperam, et nulla gratia. Lcgen- 
dum proculdubio, 

a67J4'et EIKilN. 

Eu «xai'. in omnibus morigerus. Hefych. EYEIK- 
TON. t^jTrei^H. Quin et notanda amphibclia. Nam 
«««» verbum amatorium cft. Hylas autem Herculis 
isuA.M^. Philoftratus Epift. 59. ^ty, f»,i7htvii<; \yt,^a,- 
cufx,iy, o-h jwb ^iriev EISAI jW^ ^AcVe^, iy>) 'j oxvi)- 
tr»i hrr^yw,. Eheu ! cunStando conjenuimus, tu qiti- 
dem citius obfequi nolens, ego vero precari metuens. 
Atque hinc intelligendus Theocritus, qui ubique ve- 
nuftus et feftivus. 

V. 25. A\ IliXe^iciotg, (piiTi K«».J^;(;«f, t^ jixtrtXlir- 
etii tSv 'A/t^^t^avwv yjirut '^yx.Tifi';, coj UiXacioi'; «J^ffffijJ*- 
fttjj>i!rci*.'\ Sciibe, «y nAEIAAES Grc5o>'/7«'§<^;>.<^«*'- 

V. 30, K(XDo'i ^ ei ihJj Kj«v ety.^iiTii' »tj? vuJj i{cf.- 
XtiTSCi n^^tra, ^T* t5 rZv 'aJtivZv ^xnxiu; Ti^ovcnov.j 
Nugze. Repone, "^ "S r BI©YN£2N jix<r.xiwi n|ay- 
(r.!i. Vide Steph. Byzant. V. Ug^m,. 

V. 5 I . "EvXvTzi iCj £u;r^i5rii -sroieiTi 7W <?jai.] Scribe 
cum Reiskio, EYTrEDH. Vocabula ifta faspius per- 
mutantur. 

V. c6. 'E;>;J))T9 JV 'U^Mx.Xij; rol; ZkvSikB'? riiet?, 
iihi^^^eti Trufii mos SxJS-et/ T<j0vii^4f, u; ir^((i 'H^iJ*!^ j^ Yix^lfj^gi.X^I 'Teutari iftius, Hcrcf.lis praccepto- 
ris, meminit Lycophro in Alcx. 56. 

T«(j TEYTAPEIwIS /SsxaA» zPii^ufxxm. 
Ubi Schol. Toi j rt)i,x rxd-ru Tm^it. TEYTAPOT Sxw- 
Set/, i^ ^hkoXm reo ' Af/it^trtym'^, fs^jjHiv HfXKXKS, int 
T.uTUfoi y^ Tsliitift» tstov 't^c!ciz,iy. Qux ex eodem 
fonie dcprompta funt. Deinde fcribendum, «? i^n 
HPOA£2POS. Idem mendum fupra ver. 9. Ao^it- 
rixni; (priTit issjz 'Pxact/xdvjut^ vcuhv^^tiiictf 75» *Hgj6- 
fcXix. 'UfichToi j ujj^ T (iiSK!>Xuv 'Au.(pirfjuyes. Scribe, 
HPOAHPOS. Intelligendus Herodorus Ponticus fivc 
Heracleota, qui de Hercule atque ejus relus geffis 
fcripferar. de quo Stephanus Byzanr. V. KtMiyjVHsi. 
et Athenaeus, hb. ix. p. 410. Scripferat etiam, uc 
alia taceam, de Argonautis. Schol. ad Apollon. Rhod. 
i. 943. TiiTuv v^ HPOAfiPOS f^nf^y^Ji EN TOIS 
APrONAYTIKOIZ, (£ «t< i7reXifji.n<rcu> 'HfXxXn. Quo 
referendus Apollodorus Bibl. lib. i. p. 52. ubi dc 
Argonautis agit. 'Hpo^Tej ( leg. 'Hgoj^j^e?) 5 ouJ-nv iii 
riw 'xfxf/jj (pria-t zrXiuFccf, ctJict Tnif 'OfA.(paXYi ^evXdCttt. 
Sed ha;c noftra quodammodo occupavit Cl. WefTe- 
lingius in DifTcrt. Herodot. cap. 3. cujus fcrinia non 
conipilo. 

V. 60. Eioirv. 'yiyssv ixKi zro^ffu «v«/.] Hasc malc 
divulfa funt a praecedentibus, quas ita reftituenda et 
in ordinem redigcnda funt. Oh^ us k^ epucr.i x^^ivH 
^wiIjij Js' YAfl« V^vTOj, ec?h' us cv fici^i ovre;, v^ ijara 'V 
yvfjb^puv KATEXOMENOY. >i XiTfl^i j <; ufjcv^u. ii (puvn 
ct/JTou 'lyfiire, eiTi ci Tti ha^an 'o»7®-. Kaj iyyu; Q.tH- 
AYTOS, ^A To XiTrroruTov T? ^av^j netro, 'y.yav i'Mx.{ . 
7ri'f^u ^vcjf. Quas plana et perfpicua funt, et ad Theo- 
critum perquam adcommodata. 

■ A^ciici ePi iv.tre <puva 

'e| 'uhtrei- nAPEiiN JV fcdXu %ioiv, EIAETO D Y L L. X I V. V. 5. Tivi; h (px(rt T»T« xiysiv «j UXciruvx r (^1X0- 
<rt(pov, ux.ii!rcuri; uorvv ci ^ItuxIu ^^.Z^Hvuf en; Eix.iXiuv, 
c-vvTu^ofd/.ev Atovvaif ru Tv^vva.^ Legebam alicjuando, 
SYNTEYiOMENON Atovvalif'. Ut cum Dionyfo C0//0 . 
queretur. Schol. ad Apollon. Rhod. iii. 1144. ■*«*• 
X-fi(nfx.iv, 2YNTEYEOME0A. Sed nihil teincre mu- 
tandum. Apollon. Rhod. iii. 482, 

' MinXiuaT>fit.uj uvnooXtitmy. 

Ubi Schol. 'AvT<o«Ao'(m'», (rui.-a*rii(ruv, KXTtiTfi(p<{ ei 
ftj T3 KoivoXoyn(nfj.a^, 2YNTAH0MAI. Qui lccus no- 
tandus. Huc accedit Schcliaftes ad Sophocl. Tra- ' 
chin. 536. 'H A-<i'5;»«2^ .srfi; r pc'^^ei i%iX^caz<, Si^l^xi- 
yim^ >^ ^jjjjv, c.y oa-m a Al'^ot4 7K<j ^ T cinsv i-YN- 
TATTETAI AIXMAAIiTOIS, 't^r.A^ev hx ccTn^ ifxti- 
^vr.aziftiui oi}Xurcu ufMv. Ubi HuuruTii^uf ruig utp^^-' 
f4.xXuTeii eft cor.fabulari cum captivis juclHs. GfoHf 
ruii aJxfji-ciXuretg vccat Sophocies. HsEC piulo rariora, 
ct ab ulu Vctcrum rcmotiora funt. 

V. 64. 220 JOANNIS TOUPII ANIMADVERSIONES IN SCHOLIA. 
XV. I D Y L L, i^ta)7i^ot 'zSci '5 A<fl; >^ t^j 'h^£« y«^».] Legendum 
videtur, ci/ ttI .«;%< 'Efuiivyii hpMv, in libro de Hermlo- 
nes deltilrii. Sic "Jdjon laiidatur Athenaco, p. 620. 
ci T^ «nfe* AAe|«»J)i» ji^Si». Ubi inepte Interpres, De 
Alexandri facrificiis. Eft autem Hermione nomen 
urbis in Peloponnefo. Eft et nomen Cereris, quae ab 
Hermionenfihus colcbatur. Quin et Ceres Hermione a 
Syracufus in honore habebatur. Hefych. 'Egp'«»>). (c 
jj A>)jt«()T>)g, >^ ;j K««>) 2t;g«Kji?-^f. Hinc Z/t/z hymnus 
«? T«» 'E^fji.ii»il/M Ani/.nT^x. de quo Athenaeus, lib. xiv. 
p. 624. Qucm locum non intellexit Interpres. Con- 
fer Paufaniam in Corinthiacis, Plutarch. in Pompeio, 
et Zenob. Proverb. ii. 22. Addo Photium in Lex. 
MS. 'E^fyttovti. y^tiglov ktrvXct, vt ttvXi'; yi c* lliXeTrvvvii!-!» 
t;^?f<7w lEPA A>)|W))Tp<jj >^ Uifirs^ov/ii, «jx/A©-. 

V. lOI. "Ept/|, ttbA/j 'Zix.iXioH, ^'sn"E^V)f^i t5 Bwa;- 
tS >6«/ 'A<ppo^iT}];.'] Scribendum, rcZ BOTTOT x«/ 
'A<ppoJir>i;. Ejus meminit Diodorus Siculus, lib. iv. 
p, 326. ' £gf ^- cponriv liov fjiiv yivi^ ^AcppeoiTtji KUf 
BOTTA, jiXTiAiw; t.>oj £y;^a^/», ^'|v) .2^(p8ga»T(^. 
Ad quem locum vide WefJelingium. 

V. 112. Uuvm (pKsi Tfis ufc^oi^y» <:^rl^vm\ r^ 
'Aoi)vih >>OT zra^Tvlxi loion oTmfUv.J Scribc, IIAPA- 
T10£NTAI -T^^A^avih. I D Y L L. XVI. 

V. 34. Tis5 5 '''fe* 'AAfya* 7?\ 2/jit«» ■zrix.vm kietXir» 
'Ejtpogjiuv.} Scribe cum Reiskio, ANEIAEKTO 'E«- 
<^a£J&;». Omnia collegit Eiiphorio. Verbum ufurpat 
noller Scholiailes ad iii. 32. 'H ris^lM ^^voP^cyiazc, 
'ttynv Tifj fz^x"'^ ANAAErOMENH. Ceterum hujus 
fcripti Euphorionis meminit Clemens Alexandrinus, 
Strom. i. p. 389. 'Et/fog^'»» 5 c^/ -jiS izk^ 'AXiei^liv x^ 
TvytuiJ aur»i ('Of^ripoi) TjByiai ^pvivetf. Ubi fcriben- 
dum, -z!fe< AAETAAON. Quod et redle adnotavit vir 
longe dodliffimus Henricus Valefms ad Harpocra- 
tionem. De Aleuadis, nobiliffimis ThefTalis, confu- 
lendus idem Valefius ad Sozomeni Prologum, et Cl. 
Valckenar. ad Herod. vii. 6. Horum hominum 
mentionem facit Satyrus apud Athenaeum, lib. xii. 
p. 534. et Polyaenus Stratag. iv. 11. Cujus verba 
adfcribam, ut emcndem. C>a<5r7raf kcptHsi^^^ «f 
Aus^osM/, 'ivx TKi T AAETAAQN STNOIKIAS >yt- 
.&£Aj), »««1» Vzs^iKpnxro, 'oTTUi etffjovTfti ocuriSi aii i-m- 
enciipofj(,iviii ovX^cttci. Ita fcribendus ell ifte locus, qui 
vulgo corruptiffimus eft. Al ruv 'AX^^x^m Twjeixiciui 
funt contuber7iia live oppida Aleuadarum. Jamblicus 
Vit. Pythag. cap. 3. K«/ v7TcB-^'f^eii liu) ^uvxfiiv, «j 
rKi 'lyyvi ^hfuJ»} ITNOIKIAS. Ad vicinum cppi- 
dum incolumis pervenit. Huc facit D. Maithaeus, 
sxii. 7, 'AK^ms eS ^xtnXivi u^yt^rrj, y^ ■ar't^-^eii rk GliXTiun^iK cu/Tis, k-miaXin risi ^cyea c«a»aj, y^ THK 
nOAIN ATTCN cviTT^fiiTi. 

V 49. K.UKV0V x'iyi T UoTeiJ^voi y^ Kwif^i.} Scribe, 
UoT£iJ^v6i tCj KAATKH2. Hvginus Fab. 157. Cyc- 
nus ex CALYCE Hecatonis fi/ia. Ad quem locum 
confulendi Interprctes. 

V. 83. Tj)» AvifiriT^Mi Xiyi (c tIim Hi^inpovUv aA>)^£- 
vMf To T ^vpxKiiffiui «fv. olcv, iKi ^vpXK^imi.'] Refte 
viri dodli cmendant, etXa^svuf. Quod ex Theocrito 
conrtat. Intelligenda autem Ceres Hermione. de qua 
nos fupra. Hefychius : 'E^tjCiovr,. Kc<f y, Ari^viryif xaf n 
Ko^ni 'ZvpXK.nsvCii. 

V. 84. 'Q.i &isxvd1cMi (pyiTi, AvsifXiXctxi Xifji,]v ci 
'E,vpxy,!iimti.'\ Scribendum, At/ffifteAei^^ AIMNH. Lo- 
cus Thucydidis, ad qucm refpexit Scholiaftes, ita 
legitur, vii. 53. K«/ oourtii et Tvpayivci cujrr^ opavrti 
eiTKKTUi iZsf$<r^ieo^iiiy 'tmK^cr^vi<mvrii »^ 'SrO<!'yn(rsv]fi 
rcii fa^TOii, i%'i7rii<ri >^ 'iToci».iiaiv fj tw AIMNHN 
THN AT?IMEAEIAN }{^.Xii[ji.'ivlijj. 

V. 105. 'A7!c^^of/^e> 5 cwriv 'i^n TKliQriocui, .^j^ 
rk ri^rt^vXsriuux im 'Opylxm ru 'Opp^fS/Jiu.] Regcm 
iftum Orchomeniorum EPriNON vocant Diodorus 
Siculu?, vi. 10. ApoIIodorus, Bibl. ii. 11. et Paufa- 
nias in Boeoticis. qui in primis confulendus eft. No- 
tum oraculum, et ApoIIine profedlo dignum : 
EPriNE KAt<|af»e;o ttoV Upir^aneiaizo 
'Oif'' ijA^j y^iKV oil^rif^^' «^' 'iri y^ vtw 
Ifi^oe^i ytpcvn viIjjj zrcn^oxyt.i y^pml/jj. 
Cujus praiter Paufaniam meminit CEnomaus apud 
Eufeb. Preepar. v. 30. Ceterum noftro oraculo, etfi 
haud obfcurum eft, nonnihil tamen praslucet Apollo- 
nius Rhod. iii, 13 17. 

KxXkicv ISTOBOHA 9-ej) (riwafXo^i KOPJiNI^. I D Y L L. XVII. 

V. 61. *H jo Bsjivtx») '^yurfi^ 'Avltyovrn -f KoCirciv^^it 
y 'AvnTntr^a k^Xipi 'icoriiJ)cii(sT®' r>iv ov ru 'isCtrpoTrioi 
ttJm/ A<wj«£«» <ru'»oi^».] Legendum, praeeunte Salmafio, 
t5 'icarnaU)($rDi riuj c* ru TpiCTrt» ruv Au<piiav o-u/jooov, 
Triopium eft Cnidi promontorium, ubi ifte Dorum 
congrefllis habebatur. Nofter infra Tg;aVe» vocar, 
Quod perinde eft. Vide omnino Stephanum Byzant. 
V.Tg<o7ne». et viros dodos ad Callimachum. Confer 
etiam Cl.Salmafium ad Herodis Attici Infcriptionem, 
et Ifaac. Voffium ad Scylac. p. 17. De agcne autem 
Triopico confulendus Herodotus, i. 144. et Diony- 
fms Halicar. Antiq. Rom. iv. 25. Addo noftrum 
Scholiaflam ad v. 69. cujus verba hic adponjm, ut 
emendatiora legantur. Nam medelam, quam viri 
dodiffimi attulerant, fufque deque habucrunt. 'll r 
Aea^itav TnvruTToXii, Alvoii, IAAT20S, Keif/.a(^oi, Ki;, 
Kvihi. ci}4TUi j >(9<»^ vzja T Aaipi^ioiv kyeov ci Tg;<i;r4» NufA.ipeiii, ' ATroTi^uvi, UoirHdUvi. >{of.Xeini\ j, 

«jyoi», ui 'Ae^s-B<J^j (pnen, Ad Arifiidem, 
Kvih fcripferat, refpexit Scholiaftes. AdiQ^ei o 
qui iz^ ( 221 ) I N D E X AD ANIMADVERSIONES T O U P I I. A LEUADiE, 
x\. Ammonius, L E U A D iE, fbefali nobiltjfml. xvl. 34. 
emcndat. i. 109. 
^ejt. V. 93. 
Antipater, in Epigram. em. iv. lo. 
Apollodorus, em. xiii. 56. 
Aristides, c* 7^ <tsfe< K.m'^». Vide Schol. Pindar. 

p. 216. — xvii. 61. 
Aristipfi Arcadica. i. 3. 

Aristophanes, em. ii. 12. v. 118, |i6. xi« lo, 
■ ■■ ■ explic. xi. 18. 

Athen^i Interpres, not. xv. 64. 
Athen^us, em. iv. 20. viii. 51. 
'Atf«g. i. 52. 

B. 

Bbntleius, not. iv. 62. C. Callimachus, em. vi. 39. vii. 147. 

' ■ ' — — explic. i. 65. V. 109. 

Casaubonus, (Ifaac.) not. i. 53. iv. 62, 
Ceres, Hermione. xv. 64. 
Clemens Alexandr. em. xvi. 34» 
XeA<J^y}f, Jcroiati amica. iv. 62, 
KcXoK^m /3J««. viii. 51. 
Ko'g«<9®', zfox Alexandrina. iv. 62. 
CoRNUTus, em. et vindic. i. 3. 
Cratevas, medicus antiquijfmtis. xi. 46. 
Cratinus, em. ix. 19. xi. 10. 75. Atu[jtu¥ TQ^y^iXlTrloi. vi. 39. 
Demetrius Calatianus. i. 56. 
Aixgoy |vAoy. viii. 51. 

E. 

Eif >(jA7rfly arlow». Confer Schol. ad Luciani Navi- 
gium. et Epigram. Antholtfg. lib. 4. p. 481. — 
vi. 39. 'i.iti'tti%iii. X. 18. 

E2AAAES0AI. V. IO9.' 

Eratosthenes apud Athenaeum} tta. X. i^* 
Ernestus, not. i. 65. 
Etymolocus, em. viii, 51« 
EupoLis, em. i. 75. 

"e.ftrcu X. II. 

H. 

HiRODORirs Pcntieus, viii. 56. 
Hesychius, em. iv. 62. viii. 51. ad. i^. ^ 
HiPPOLOcHus apud Athenseum, cn;i. iv. zol 
Homerus, em. iv. 62. 
Hylas, Hercuiis vcnhri^. xiii. .15J I. 'I<7»|<*f<3^, verhum rarijftmum, v. zg». K«{»(9xy«^f. iv 62,' 
KKTffAoe^o;. iv. 62. 
KiyKXetec-niS fvB-/tj(ss. V. II 6» 
K<oa-£y. V. 136. 

A. 

hitylMc(^6e}-cLt fejlum Alexandrinum. x, 13« 
LiBANii Interpres, not. i. 48. 
Lycus Rheginus. vii. 78. 
Lynceus Samius. iv. 20. 
At;9i/xfA««f At/xyi). XVi. 84« M. 
Menander, em. ii. 28. 66. N. HtfAtnt vstftjTcvf. vi. 39. 
Rr Oiftt INDEX AD ANIMADVERsioNES J. TOUPII. 222 

oTnoj tcttthf^t-uii. vii. 65, 

0<<^«v. iv. 62. 

Olpo?i\f ytujii. iv. 62. 

OIXEIN, verbum antiquijfmum Laconum, iv. 62. 

Olympica patera. i. 1 17. 

Olearius, not. viii. 51. 

*03-w'«v. iv. 62. 

'OwJTnwftv. iv. 62. 

'Oi^^tld/iti. X, l8« Pan «f«®'. vii. 106. 

IlMgas ^^fAluu iituf. ii. 1 7. 

Jltts/irc^eir. i, II 7. 

UeutivHf, verbum rarijjimum. iv. 62.' 

Philostratus, em. viii. 51. 

Plutarchus, cm. iv. 16. 62. x. 18. 

PoLY^Nus, em. xvi. 34. 

TIpe/x<«; «C0<^<)V. iv. 1 6. 

TlfwKiyxxit^i^ecf ct izoOTxtyei^, verba nequijjtma. v. 

116. 
Ilg«i0y «^. iv. l6i 

2. 

'SMrmi wfet. ix. 2 1 . 
Schol. Apoll. Rhod. cm. xiv. 5. 
SfXtvcf, fars mu/iebris. xi. 10. 
Sicanus, fafer Cyclopum. i. 65, 
Socrates Jrgivus. xiii. 7. SopHocLEs, in HippoDAMiA, vxnd. et cxpHc. il. 

Strabo, cm. vii. 114. 
Strato, in Epig. em. vi. 39. 
Stephanus Byzant. em. vii. 65, 
SuiDAS, cm. i. 67. 
:ZtujTcirli^% confabulari. xiv. 5. T. Theocritus, in bucoliastis, em. vi 29, 
II in HYLA, em. xiii. 15. 

in THRYSiDE, em. i. i. 

Teutarus, Herculis fraceptor. xiii. 56. 
Trinacria, urbs primaria Sicanorum. i. 6^. 
Triopium, Cnidi promontorium. xvii. 61. 
TiMOCLEs, C#ot;V«/, apud Athenaeum, em. viii.51, V. Valesius (Henricus) laud. xvi. 34." 

Vinum Pteleaticum. vii. 56. 

Virgines exolet^et fjKcma dicebantur. x, 1 8. X. 
Xekarchus, ComicuSf v. 116», ( ^23 ) ♦Specimen glossarum laurentianarum, Florentiae. Quas inte- 
gras defcripfit Antonius Maria Salvinius -(-. Notulae et conje<5tur£e cdi- 
toris interferuntur. EniTA*IOS AAflNlAOS. Scribitur ad mnrg. 
0EOKPITOT. 

Princip. KTnPl KA0ETAE. u. KTAN02T0AE. 
\X,tV(m tIw <;ixUu. Fin. I2XEO KftM£2N. tih 

KHPIOKAEnTHS. Scribitur ad marg. © E O- 
KPITOT. [Idyll. XIX.] 

Ver,4. AAAATO. 'vTf atxWi. 7. TI A'OTK I20N 
EZSI. 0«</^^»i. [f. '^KVfncHji, {cilicet yenuj.'] 

MOXXOT EPJiS APAnETHS. Scribitur ad marg. 
0EOKPITOT. 

ITAMON. tuKuhi. Hsc fola Gloflk. 

ETPftllH. E«^t;»K«)', V. ©eex^nif. \^Nempe quadrin- 
gentejjimum Idyllium.^ 

Princip. ETPi2nH. Ei;gft>?r»i T»i. KTHPIS. »1. EFrTQI 
A'Hns. «w. Fin. *TS*SEAI 'TIAS. Mtvv» Kctj 

K«^0F. EniTA*IOE EIZ BlfJNA /S»»»,*»» ijwtj»»». y//- 
Jcribitur ad marg. Mx^t»;; ^g «m/t» t<{ ic-Mt/i^tT». 
iV>r/?<?» ©EOKPITOT. 

Princip. AIAINA. Ad marg. euXmy mnu<:, xttf 
fm 9-^»j»6t/, jtj i9n <J|tt»«x/ £«7», X7n) euXtvn tcv Kec»^ic7n!{. 
Fin. DAAISSTTON. «x rn «tht Tmhn miX^^TU. 

EAENHS EniQAAAMIOS. [Idyll. XVIII.J 

Ver. 5. KATEAE2ATO. ^. n^-nxXotytrc. Ad 
marg. jjj^t»» ith tLu xXt)ibju t^eiv s» iXama: iXxtti. [Ut 
legeretur KttiDiXDixm.'] 9. 'OTTIi. Ad marg. 'h tui 
ytwa^Km uh/i. 12. ETAEIN. ad marg. cuiTa n 
iXJ^Uu >(^^<itj^etv, ^))^a»7a tasr»». 14. ENNAS. Tiycvv 
Ofct;. 16. ArA©OS. c^vtiy ctui^. [ Potius ^a4[AU*, 
f. E^ui. Vel Homo.'] ibid. EPXOMENH. «Tra A«xe- 
^if/3vci. ig. XAAINAN. ■Tm-jrXufJicf,. [Vocabulum 
Grasco-barbarum, ut videtur, pro TmrXuf^^. Stra- 
gula, vel fimile.] zz. AP0M02. ad marg. '%% i^cvg 
«s 19 yvfjivxincv. 24. TETPAKIS. ad marg. eS^(^, 
Mcveif yx.^ of iis^eif iljiip^v. ibid. NEOAAIA. vtuv Xxer, * Omnia tamcn ex apographo Salviniano notatu digna dedimus. Exceptis illis folum, qu2e leguntur in. 
cditis Scholiis. Vide Praefationem noftram. 

•f- "In Theocritum tuum, imo noftrum, communefque delicias, opellam meam contuli j tranfcribendo om- 
nia ex antiquo glossographo laurentiano, &c." Salvinius San£lamando, Florent. 1709. Lit. MSS. 
Bibl. Bodl. Aliae funt GlofTas; interlineares quas defcripilt e Codice Laurent. numerat. 37. Porro non 
patet e quo codice Laurentiano defcriptae funt hae. Forte e Cod.43. Ita enim Sandamandus Salvinio, de 
codicibus Laurentianis. "Alius ille eft, ex quo GloiTas exfcribere inchoafti, num. 43." Lit. MSS. Bibl. Bodl. 
Sunt manu Salvinii. Habent aliquas lediones variantes, non alibi mihi repertas. Gloffx videntur minio 
fcriptje. Ut opinor, multa funt ex Suida. Crebra, non alias habenda. 

Porro de Qloffariis et GloJJii, confule Du Cangium, Lat. GIoIT. Prsef. §. xxxviii. Maufiacum, DifT. Crit. 
ad Harpocrat. p. 373. feq. Prsfertim vero CI. J. A. Ernefti, De Uf. Gloffar, apud Hefych. Albert. i. 
p. 2. Utraque orta funt, cum jam Byzantinum cum Romano conjungeretur imperium : quo tcmpore, 
Ghjfarum nomen ad univerfam Graecam linguam apud Latinos, et univerfam Latinam apud Graccos, inviccm 
pertinebat. Qiioniam fcilicet altera alteris crat pcrgrina j et omne vocabulum, fivc Graecum five Latinum, 
quod explicabatur, gloja dicebatur. Hinc rata, fub primis nempe Eyzantinis Jmperatoribus, (eo potifFi- 
mum, quod Latine conderentur Conftitutiones Imperiales,) Gkjfaria GrsecoLatina, viciflimque Latino- 
Grasca. Progreffu autem temporis, cum Grasca lingua magis dominaretur, cadcmque interca valde deflefte- 
ret a primaeva puritate, vocabula Graeca, vetera utique minufque nota, cspere interprctari per ipfa Graeca, 
iynonima nempe magis familiaria, nec raro recentiora. 

X Gloffarum ad Idyllia in hoc codice quae non (unt Theocriti, fufiiclat hujufcemodi folummodo Speci- 
mcn, Idem fecimus cum syringe. Unde faltem dignofci poffint ab eruditis. wuuxy^^y^i, 224 GLOSS^ LAURENTIAN^. e-twM.y-iy^, 26. AQS. otuv. 27. ad marg. n vv\, 
^Tus « 'eAsvjj Iw ^ivr.ti ii vi/M*, ucanp it ix^ (pcuyiTixj 
^oiiti^i tv rca i^ifio Tis }^eitjLm<^. 29. 'AT'ANEAPA- 
ME. o>a7/-i^. ibid. KOSMOS APOYPA. t*i x^ov^yi. 
.30. KAnn. Liteiulas », minio, fubicribitur iota. 
[Ne exiftimetur genitivus Doricus.] 33. HTPION. 
r>i(«9v«. 34. EK KAAEONTflN. sx T«/y tiHTrcJhv. ad 
niarg. ;(^.A« j<«p to %v\x. KotXtov >ysAte»]of . [E Suida, 
vel Lexicographis, ni fallor.] 38. 01KETI2. haarotv* 
T8 e<>yf. [Materfamilias.] 40. EP+OYMES. sA£t«n;- 
uijzt. ad marg. 7refiii!!/<rs;w.s^ cm^^Xo^aoz^ s» Eoig/t. 42. 
MAST02. Allinitur t/ fup. e. [Ut legatur fi^ms. 
Ita lcge f.e.Dtr^^f.'] 43. AliTil. e» rov Xuth. ibid. 
XAMAI. « j^. [Potius >(5!,']« yAw. Humiliter, ad ter- 
ram. Vt ;i;<x.ixxi^^v{, &c.] 45. OAniAOZ. 't« A »;;£»- 
Jt>v. [Vide Caliiergi argumentum ad hoc Idyl- 
lium.] A>/"«6y ti^yo^n)/. [Lecythus, five gutturnium, 
olei lervandi caufa, vafculum ilanneum fere eft. Hic 
argenteum.] 47. 'QS. 'iix. 48. TAYT EIAH. m/x- 
yyuai. ibiJ. SEBOY. (■> ohiTrcfnm. ibid. E I M I. 
■tu/iei^yi. [Sic. f. a*«jt^a/, i.e. oi/flifTt^KfiK/.] 5I.EY- 
TEKNIHN. Ad marg. rubrica. MiysA«;jf x«/ 'E/gvuj 
ewx^x^tyreCf zra4^ii '2,uin(p<)iyrii, N/>(j^«i©-, >Cj latAjit^. 
[ f. legend. 1«A^^.] '0< <5^ Qpoyiov. K«/ ^><«rigj4ff, 
M8A<Ti<' x«/ 'Eff^ievlw. [Vide Calliergi argum. ad 
hoc. Idyll.] 58. H MAN, a YMENAIE. >? ^>j». ErKHMION EIS HTOAEMAION. «^. 
[Idyll. XVII.] 

Ad ARGUM. UroXiixeuos <l)/A«J*iA<^«f, TlreXiftet4it rv 
Aocya y-c^ Bsgey<x)}j ar«<j. MOYNATIOS. [L M«uy«e- 
T«j.] 6. EKYPH2AN. %\v-^oi. 8. FEPAS. ^xnXeteui 
^iuv hiii)(3%. Ad marg. '0< ya} vfji,vei Hi 'sreiovf^iv «j 
^xmXiu/i £icn yifUi ro Seiwy »4j T<|tt«. 1 1. TI HPiiTON. 
Ad marg. 'Ovtu kcj fy>) XTo^a w«^y «j©? «5^»«» «»•- 
*«;».«. ibid. HAFA. •7Tzsg65i. 15. BOYAAN. Ad 
marg. x«/ Kx>isiy.x^^, /iovXxv xv. [L iy.] 18. AEA- 
MHTAI. Ad marg. ^vo n/n p»)ft«T* t». [Mirifica 
glofla.] 25. NEHOAEX. fx,yiKtri x<v«» rni ttbJWj Jti- 
vxfdfiei, 9-£«< avoftX(B'riow.v. 29. AAOXOIO. 'Ho»!?. 
31. SKYTAAON. peTiwAe». Ad marg. 'EKvruXecf, ^pey- 
yuXx x«/ A««« %vXx. Ux^ oi 'H^ohiru g^ooaj. Ejcvtk- 
A)), fiXKTijpix XK^oTm.^?, [i. XKftt7ru)(eiX.~\ *i ^^X}4X^iev. 
XKvmXvi, E7n?sAj) AXKuviKri, 'Hv ol vi (TKVTuXti %vXev i%- 
iCTf^jov iTnfAviKig. 33. 'OIIAA. Te|9« te x«/ faTTwAfl». 
35. TEINAMENOIS. T«<f roK^Tt. 37. KOAHON 
ES. TWfTTjj. Ibid. EHESMAHATO. Sed deletur 
linea rubra tranfverfa figma, et fit EIIEMAHATO 
XEIPAS. iyrucpfio^rov tTroiiimv. 44. PHIAIAI. Tey 
«i/Jpt^, icu> etai vojet. 47. AXEPONTA. Hk euimv(J(Si 
fAiv, xXtJ eveja^rvi. 48. NAMA. Ad marg. itti vxtt 
Hcf,nX^Hv Kvctvixv. [Qiiae quidem leftio eft editionis 
Zachariae Calliergi.] 50. X7nx.^xvxTi<rzc<m «? ^evs 
t^}4;. A<a »fl£« «fT») ^ihvTscf. 5I. 'H H I O S. roig 
ivmtu; euJTiuj i7ni(^Xis<nv. 52. nFO^HNEONTI MEP. 
T« 7nipiX*ifS^M. 54. KAAYAI2NI0N. «x KxXvJlit^ zroXtes. 57. AIXMHTA IITOAEMAin. eu^finrt/ Tlle- 
XifjccuH. [Ut intelligatur « j</yji. Ut Julia Severi. Sed 
prior gloffk, inquit Salvinius, quae fupplet fjtirpf^x, 
ct dativum facit, magis arridet.] 68. T P l O H- 
TON. l_/JC.] 'Z^ZXiTrlev. Ad marg. Tp<«4'. l^xnX^ji, 
&-C. [Ut in editis fcholiis.] 70. 'OSSON KAI 'PH- 
NAIAN. Ad marg. p^. <«rs». 'r>;»fl«, »»507!? fjCtK^ ar«A- 
Aft7». hxx. [ f. ATTBjj^uvoi AriXev, vel fimile. Porro, 
Rhena, Rhenaea eft, ut Calliope Calliopeia, &c. Sed 
ita fcriberes, 'Vnvax.'] 78. AAAHSKOYSIN. «</|a«- 
vevai. Ad marg. ip^ovnv. 79. X0AAAMOS. ivytui. 
8c. ANABAYZfiN. «^»!*»*», s-jjjits»?. [Mirabere vo- 
cem Latinam, ita Graece expreffam.] ibid. ©PlfH- 
TEI. D^.re/%i. [Conterit.'] 81. AAENTftN. tfiTret- 
g«». 84. AOIAI, &c. T9 avveXev X^. XTiuau^ nnv ■jra- 
A«?. 94. ASOArEJPEYNTI. vz<»^(n. 95. OABft, 
&C. Ad marg. p^. OAo*» fitv Trav^ xt t{^ru.ZQ/.6et ^x- 
ciXTixi, [Quae nefcio quo pafto, inquit Salvinius, 
mihi vulgata magis placet : Habet enim emphafm 
majorem.] 96. TOSSON, &c. cuixipmrKni. [f. i7n<pu- 
vvifi^. Ut illud fc. Virgilii, Tantae molis erat, &C.3 
Ad marg. rKrcv « «Aoej ^^^"^ «? w fev fixnXtuf «<- 
»(9», xip ii xevi^, Kj Ta<s xTi^eii i^^oi, 98. HOAYKH- 
TEA NEIAON. .2^ rm xpe>(9^«A»j, Kccf rm iTrTrsjn- 
7Kf4,evi, tv euiru tiJ£/s-)(Sf^}si. 99. BOAN. f^ff-^lt». 
zroXiflsv. lOI. ANAPSIOS. t;t;9^pef. I05. 'OI. «ztrg^. 
106. OY M A N, &c. ttK i^v, <pivri, tpaJhX®^, xX^' 
txy^jteji^. 112. TIS ANHP. ■sroiriryii. 1 20. n/^. 
Trri. evrui. 121. TOKEf2N. Poftfcribitur, recenii 
manu, «t;. Ibid. ©EPMA KONIHFE, .^sgfta «yy^j. 
123. EISATO. i^Hfjixre. 124. XFYIQ HEPIKAA- 
AEAS HA' EAE*. cv 2^^ ^j. [f. tv 2^1^ he.] lAs- 
(pcwrtvu ;j^f<7M. [Flavo cbore, inquit Salvinius, quale 
eft antiquum. An potius, adjicit, tAs<p««»r< XV'^» 
i. e. ebore inaurato ?] 125. AFJ^irOYS. Trurtfea. 
126. niAN©ENTA. KViuYi fiXtifjtfB/JX. [f. >e»<os-*! tiXetfjt,- 
(dfjx.] 123. BASIA. OAYMH. Aix Kccf 'tlpnv. 134. 
«OIBHSASA. ^Jnpxffsc. 137. APET. T. M. EK 
A. 'HHEIS. «m/t©- J^<»!. XAPITES n 'lEPnN. HSvXt.iev <r.»v 
[Idyll. XVL] 

Ver. 6. HETASAS. reti %ei^cci. 7. AY©IS. em- 
czo. 14. EPrOIS. Ad marg. p^. t^yfxxmv. [Illud 
ffpii videtur glofia Tjf i^fjLxo-iy, atque ita in textum 
irrepfifTc.] 18. AHiiTEPa. zro^^unpu KnfA,v» pw^, 
XTruri^u }iv*if,e,n «»} n pvv, XTrorffu ta-fji.iv rov "srXisleiv, 
ttcoTt^ j3»f T» wAkt». [ L yX^is, COXa.] Tlx^oifji.ix im 
ruy XyMTfZiiiiuv 'tcujlisi, r^ x^vtuv (tsOrtfJiSTifoy 'loujjtsi rut 
^ivut. 20. AAAOY. zretjjlis. Ovci^si ishfjta, vh xiisev. 
[Adjicit Salvinius, e Perfio. Quis leget hsc, &c.] 
21. 'OYTOS, &C. Xtyisaj ruvru. 22. AAIMONIOl, 
&C. <pnTiv <9ieK£yiT»i. >(^rK^ni. 24. ■^'YX^. 'pXt 
^nvecf. [Forte, inquit Cl. Salvinius, animo obfequiyfa' 
csre volupe, genio indulgere.] 25. llAilN. •8roA<r««. 
26. EHIB. PEZEIN. vfi^i ^iXu. 30. AIAAO KE- 
KPYMMENOS. -n^v»^®-. [Seccl Hebreeis, xdnit 

inqui* GLOSS^ LAURENTIANTE. inquit Salvinius, feptuaginta Interpretibus faepe ell 
Sepulckrum. 32. MAKEAH, &c.* a»; tk arl^^^jf *«/ 
ctK.rnu.»i. 33. AEINHN. pf. ^iwyjxv. 37. A40£X0I. 
atytXa^. 38. MYPIA. «itvTl-m. 57. lAONOS. ojaiaj. 
[f. «e»®-.] KuyiKH. ibid. lAONOS ANAP, 'O.ioi^flw. 
59' XPHMATA, &C. m yx^ ^sriy^Tct rm ^uiovno^j 
ei C^VDjti f«} TXi 'ta/JTafi Kh>vu/i-avx>ii(r>iisr.i. Aix nsT» 
h; TO(i (fi>,eii. 62. lOEIAEI. )(y.}n^M. 63. HAPEA- 
©EIN. ytKtiimf. Ad marg. A»)^o9-6>bj e» t« ivrtf iCl)}- 
«y»ft»y7ej. K«/ TTw^eA^^» cturits e^s<nXB-6j»'. [Addo egO, 
inquit Salvinius, etiam apad Latinos. Martialis : 
Non eft gloria pr^terire afellos. i.e. curfu fuperare, 
rinccre.'] 64. ANHPI0MOS. arA»TBf. 65. xp;ye^. 
[/^•] '"'"^- [Quafi fit X7S-0 Tn Afpi, TToXn, et intelli- 
gatur ejus cenfus.] Sed recentiori manu fcribiiur k?- 
yu^^. 69. XAAEFIAI FAP. Xiyca a-uu fxci>cnx.n. 71. 
KINHSOYZIN. p^. y.tntriiivrt. 74. AIA2. £x«v®- i 
czcTif [f. (mTTi^ ocmv A;^.».<ili;, ti oiX^ot. 75. HPION. 
TO^flj. 77. OIKEYNTE2. TSt/s K«^x]<^»»<£M' ein^vtrea 
<pr,(n <I>a.'w^;' ot)7T< p«p (7xni)(;^cJi i^fXr^irttv Evfxxev ■ 
o-ioti. 93. SKNIOAION. x^pt. 94. NEOI. «/' Ki- 
;t^f^<mf'J/Jetf ^oct^ tix^o^vTO raOi T»v auropo-i, yj^^u/j «^a- 
T£/teivrc. H, ctf cM/Xfcoloi ettrxtii x^Ci)TQ/i6ivTtti «j ju^ove» 
t*X, Kc(j ttkXiv ovk xpcuT^entrcn «j /t?^'"*- ^"i -/rztXiv 
^^ft.Xi770vTii x».ii ^eva aj ivx ^ovov x^tJrg/.uvn^. Ketf 
tii xJisev HK. 97. BOAS. ■zs-oXiuov. lOO. AZOAA- 
TS^. 'Ufohr®-, BiTt/x.iv. \_Bitumcn, Grsce fadum.] 
ibid. AH2A2A. BxluXuivieti'. 102. HASIN 'IKOI. 
e.d\x^oi. Adjicitur, ^t^i^ei iXiot ■sroirnviii. [f f.ttXoi.'] SYPAK0Y2IAI v AAliNIAZOYSAI. i.ih>:^. /s.»v 
[Idyll. XV.] 

Ver. 2. ©AYM', ScC. irxnvTev hxevert ^i^xIu/jxtzx,. 
ibid. AIOPON. ^ff.ha^pxv. 3. HOTIKPANON. ^ir- 
fctpxXev. [ Vox Grasco-barbara, pro its^a-KHpxXxiov, 
Cervical, Puhimr.'] 4. AAEIMANTOY. x<potov. 
iTnTTovis, Ad marg. p^. xhfi^ris. Alia manu, aJ^/- 
ftcM/TX, x:pe%x. K«/ x^eif/^i, e x(po%^. 6. KPHniA, 
•!Ta»Ta!;(;«y KiK£r,7nJh)f^voi xv^pn, Y,ytvy uxoSiif.i^rti^t^et. 
7« ATPYT02. ar«;A» wrev» •;TK^£;ir;x;j j^ tb li.r,K(^. 
Ad marg. «;(at^7rey]}TTif, «s^re r» T^t;^,. 8. OAPAPOS, 
T^zx.^do^fjiAtv'^' xvtipi/.ii. 15. AEfOMES, &C. ttk- 
^oif/ix. Xiyct) J^, &'f Aey« «7re<». ibid. ©HN, v. hiv. 
Tmvrx oU/j a as^xv {Jic] ■mTroTtiKiy xp^.'^o}y. l6. 
^YKOS. 7» ^^ooTwhi, rrii JctXxcxTrii xiro%Xiriy^, ar.vi 
TKf 0-^eii ^iovcn. Ad marg. Kc-^ (pvn^i, xvri ctXipiroiv. 
Dein lequitur ifla Conftrudio. 'o xyr^vi f.i,iv av sx«- 
►©-, *I2?'J'> 7rv.rtio rz^'Xv, Tovre J[' HOjjBCfMv Xiyetv ith 
•mivTnv rcov asis eXiyn ■srifr^xffS/.a/v. 17. TFISKAI. 
*cvnp uv rluj iXiKixv ivvf/n, ivhr.i h )^.^ fpivxi, aTf 
XppxC^a.<v iv rti ■j^c.i/ri^yjfi vtTfev xetf (pvnsi, V.VTi nirfcv 
«Xcti i;ptfiv. 20. EPr. tTT. F.Pr. « ^ii Kecf i€n Xovo- 
f^-jx ifjr.^7i^-^Teif. 2 1. HEPONATPIS, 85;»' STTOKaT»» 
tvovf.(^TMv 'Z^t.xTi^.ofBfov, a-/n^ ituj ^v^ye» <px(Ji, um^ 
«y Lcavvvvrctf x)i^x ^i^ Tnfo-.rii y^.ru ro r)).'5''^ cTvv^v^r.v. 
[Grsco-barbara vox, puto, illui uxy^vov, vel y^n- 225 

/;e», nam utrumque hic habctur. Mxv^vt) eft, fi mc- 
mini, veftis militaris apud Perfas. Porro citat haec, 
vel his fimilia, H. Stcphanus tanquam c veteri quo- 
dam codice scholiorum decerpta, -Thefaur, Gr. 
Tom. iii, col, 162. a.] 24. KOSMEIN. KoTftlu* 
rxv fixnXtexrxv. [Advertc quomodo fervaverint hic 
^XTiXicxsrxv, pro jixenXeiXv. BxTtXtosx cft VOX plcrum- 
que Byzantina, imo titulus Byzantii legitlmus, pro 
Regina vel Imperatrice. Phrynicus, Ecl. Nomin. ct 
Verb. Att. BASIAISSA. «5«f t«» xfx^eum ei-xtv , xns.tt. 
^xcnXetx, ri (ix<riXii. p. 96. edit. Pauv. vid. et pag. 
112. Quocum confer Mcerida Atticiftam, et Tho- 
mam Magiftrum. Scholiaftes Oppiani, i. 391, Te h 
ExTiXtos-ci T»i> NEfiTEPftN 1^1. Confer tanien A6t. 

Apoftol. viii, 27. K-xva^uKrii mi BASIAISSHS tojv 
A.^inoTmv. Rurfum, Matt, xii. 42. Apocal. xviii. 7. 
Frequentius BxTtXetot, nunquam BxtiXiotx^ pro Rt- 
ginr.', occurric apud Homerum. NonnuIIa huc faci^* 
entia, vel ha^c refutantia, fuppeditabit Hemfterhufius, 
ad Lucian. Wetftein. i, Judic. Vocal. viii. pag. 92. 
Eadem vox, ut illud obiter adnotem, non habetur 
apud Lucianum,] 28. FAAEAI. Ad marg. im ret* 
xS^Kuv, y^ f.i.yihv xvtivrm, 1 77Kfetf/.tX XtftJ, ytXri ;^*i*. 
Alia manu. ^Jjir; h, ort eucarif etTiv «/ ^A«/ fx,xXcc~ 
Kcif, evTii Kctf av ei vcxXxKyi. 30, OEPEI. «f t» «ty- 
y«e» Ad marg. rubrica. ih «5 rsotov xy^mv ^x^itcnx, 
(pipei T« iiJhp if/st. 35. KATEBA. ■sroersv XfyoeA^v 
t^mr,J>i XTTo ra tTov. 36. APrYPIQ. xpyve^a. y^Jtx- 
fxv. u. [f. pro ti^^fu.'] Ad marg. zrXtov r.vxXuatt, 
tpr^Ttv, ri ^voiv fivxv [I. |W»»i»] Xfyjftev f^^.^pev. 39. 
©OAIAN. To TKtx^ov. 40, MOPMn, £?»» e» o^a. 
46, xnAON. ■^kro Tey KXou/^f/^v. [Conjicit Salvinius 
KXouicTfjcH, cruris fraSiurn.'] 48. AYAEIAN. riw ryii 
ou/Xrr, B-v^cw. [Rede. At^A«of eft adjeflivum. AvXeiou 
vel 6», cft vejlibulum : non ewx^x.] 48. AirYHTr. 
STI. i^.ru ro AtyjT?^ii eu^ei. [1. «5»?-] 49- EHAIS- 
AON. n^y^^ TTUtyMtx. 50. 'OMAAOI. tnjfACpmovvrti 
tv rca ■zriMZ^Hv. ibid, KAKA HAirNIA. pf. nff-rx- 
■TFctiyvix. ibid. EPEIOI, fAi^XoTrftTrtiieov h%oi, «f 
fjcta/j ji-iXnv ovTii. 53. riYPPOS. «x7r<f ruffus. [Glof- 
fator hic Latinum vocabulum adjungtt, quod tamen 
male fcribit,] 54. TON AFONTA, 6»T<Hf. xvx%ot\r,v. 
{Ubi videtur 7»« legifle gloffaior nofter.] 57. Xli- 
PAN, «f riuj recliv xvruv. ibid. lYNArEIPOMAl. 
Kj fyca S^ rtiVTU «ffj)A3^e» «f rl'jtj tal/J re fjtev. [ Mi« 
randa locutio : quam vero vcjtcres Anglice, to my 
SELF. 58, ^YXP. 0<MN. oio%oXov. [ Ita fcriberc 
foitbant fetiuiores Grasci ; ut et oixXif/ji pro IxXtfj^si, 
Sic. Sed corrige to%oXov, venenatus. 63. ©ESn. 3««f 

ei7r>icnc. xXrfiu; sAJ^s». 64. ZEYS, &C. Ad marg. 
Krzx.Ti Tfl» f;cvJov /i' » Z<iLii tu.tyvi rri Hoa, I^q^x. Ad 
marg, ©|«»«|. hskkvI,. [Quas nefcit quid velint CI. 
Salvinius. Verum jupiter, Junonem aditurus, fe 
converrebat in ngKKv;.f*, Cuculnm. ThrOnax autem 
vocabatur mons, cui deus infidebat, exinde diftus 
etiam Kokkv\. Plura lepidiffima? hiftoriae vide fis a- 
pud editum Scholiaftim.] 68. AHPIS. honsa [1. 
h"oXis] cc».)iXcu! ,^7i;;i!<ncf. 6g. ©EPISTPION. XiTr- 
rs> ifjocnev. 70. IIOTTfl. /tsff i^. "3- '^^^^' ^'^ 
S f irarg. 226 GLOSSu^ LAURENTIAN^. marg. fvaiKif. hs/^w ttTensmTrry, octo t» \ia, [Sic fere, 
in gloffa interlincari j ubi tamen additur Latine, ea- 
dcm manu, fiu5lU5 aqu^rum.'] ibid. EN KAA. EIM. 
4v ethtot ic-[A.riv. Jjj'»» iVTv^m. 74. K'EIS 'i2P. K'Hn. 
«f Tov /LtSTK tk:/^. ;j^«veK. 75. nEriETEAAiiN. iu,(M 
ixsbiiTnay. JJ. AIIOKAAS. Ad marg. Tnxpoif^tx 
»?J». ft^ijTUi ei nCTre nvsj yiij.c<piif, XecZeyl'^ -nyx vvupr.y, 
Kxf «(reA^v7«j «f 79» Ju>.Xf/(sy kccj Kheicv^l'^ xvret. Titre 
yic^ •sre(r,crBCi rea acr®' «^»" Kx^.iezi ttuiy 'Tmv?^. 80. 
EnON. EPI©. cwru ae^yuG-au/re ipas^^^' PC^i^^' 81. 
ErPA"i'. riuu «xg^«>} ^w/fX(pixv. Avu a-tiucuyi re 
T^x^a. 82. ETTM'. xXytJn, '(^iuim, 85. TPl*!- 
AHTOS. 7ra.ijc(piKruT^ . To rg^f ev)^ ag^o-^iey X7re 
m r^ix XiyiToc^, x^ xegi^icy srAji^i^ «;t*«<v^. H r^/.^t- 
/jjT©- Xt^Ttn Aomii, eri imf r^iuy t(pi}^tij>i, Axpfe^- 
rrii, Hifin^peyr.i, x.ctj 'a^«. [Corrige «v cc^r,, et adde 
*?r£p A<af.] 87. ANHNTT. «wA>)^ft;7w (p>.i;j«£et;<rKf. 
9y. EKKNAIS. X7rexycuevo-iy iifJCoK koj D^Ttyiy^iny . 
ibid. nAATTASA. wA<«Ti/«fS(H5jW»^«/, .^i^ re x kccj 
re u o*iKeyen. 89 MA. 'ILvf^^x.evaiey t» 'M.x, i-m rm 
tey*y XKr^inm Xipfj^ey. 94. MEAITIiA. }(^-m. xyn- 
<PpxaiY. LiX ro TnK^/ma f^?^ey Hvccf nst^^ivey reii Km- 
^yijTKita-i. Mriaiii yfvoire x)^(^ iifjcuy xtig/.©-. 07. AP- 
PEIAS. £v<o( at ^xri, ;y»g^«« cccrlov efyuf Jjytn^ 
cfjcmvfj(sy r>i fjcnrQ/i. E<v«/ i\ fcx«»))v "ZiKvmixy. A^Xer. 
95- AnOMASIjIS. e^v ei^Xevori. Mti f/^i Kivev ro Lct- 
i^ei XTTo^^yiffni. [LJt in cditis.] «TrfxxTev XTmure^inn. 
Ad marg. «jjjtw, «^ xrv;i^tiayii tv t») «J«. 98. HPI- 
:STETS. «5 TDv. ibid. TON lAA. t» ,'>g)i»j« «|(ov. 
Ad marg. lxMf/,is ■<l/vxf«'nf®-. ibid. 'ATIS KAI, 
&C. 2wT|;)j<5 x<»/ Boi/g^f ««vOfiEf Ajnyectei, cu/Ju^irei ftj 
Jli^cms «A^sv* JixAw i^^irevTes Hj^|vi t« Ut^awy jixnXei, 
VTttf rm Kii>^vx.m Tnfjoiphylcijy ku/ >{cf.ru^^iyrm lisro T»y 
AjriyetJim. [Verba funt SuidcC j opportune tamen huc 
adhibita.] ibid. HPIZT. nyny xg/^ vfjcvrKn^. [Scribe 
w^vjjff?.] 99. AIA©PYnT. jiXXKixaii ireif^l^tru[. 
103. MAAAKOin. J^ To fjcri i%a4<pyrn rod rroiert]'^ 
ttf^ei^iiB-ccfy xXt^X <^oXouort^6*i, kmj Sij^ fjcimmnirm. 
106. KYIIP. AI12N. Xiyirzic\ KvTFQjii Aimcux, kuj 
/Aimri. AtmiX oi zroXii, Um QiOTrofyCTmi )icf,ruXiyl rooti 
¥j/7r^iects voXin. 111. ATITAA. ecuH. 112. 'ilPIA. 
Iv )(gtifa. ibid. 'OSA> &C. ect/n rev vmvT®- eTropaxpecis 
iiy^n. 113. KAIlOI. Tipuju Ki}7r<^efd/Juf 6f«J«s /80- 
ruvccf. To-esfetE^yi» [1. ecv]irit] rz^ip^/d/Jit nJyiKiy, 115. 
EIAaTA. j8f«;t(5t7K. ibid. nAA©AN^. e-vyohix. [fic.'] 
Ad marg. ffuyis, tv « -aXxrlisn rtss x^rtss. AyJ>i h » 
rfjciyevffiy [1. fjHffyisriy] hs ru t7n7itc(rfj{cf>ru. II 9. 
SX1AAE2. tih)s /SoTKvjjj. Adfcribitur, KXxht tvfjct- 
•^tiHS. Ad marg. o-Kvoii, » xyxhy^ecs, Kccf 0-Kriyn ape- 

<petfA,ff>i. [Hoc eft, inquit Salvinius, mtiumfornicata 
tonfiruSiio .] 123. li. «, nput/oTrH isty. ibid. EBE- 
K02. 7» fJCiXccv i,vXey, kccj f«sA©- 0(t<s<«f. [lllud j(9<vo» 
videtur, non pure £;a»v<>(5v.] 126. MIAAT. Ad 
marg. i^artiozt riui MiXrley. Dein rubrica. 'H MtXn- 
r»s, (prifftf, i^<l, Kttf ri/j ylu/ rns "Zxfjcfi yncrev ti^ruvi- 
fOfOf®"* oTrus vauv fnsf,Xxi{si ei ruTnires, n^vy 01 riw 
MiXiiley KOj riw 'ZtCfAsy »ti{3vyris' tv TWt^TK^f yt^ n^nsi- 
SJ< ^j^^ovTOj TwwjjTSf. ibid. KATABOSKiiN. j^jitw- 
t^tiyai, riyisi thans. [Alludit, uiquit Salvinius, ad terram Samiam iT^p^yKr^ni, cujus trochifci medi- 
camento dantur.] 129. rAMBPOS. jtynf, AieXt- 
Kas. 1 30. riTPPA. t^vB-^x. Alia manu, i?»» ^yns^ 
136. 'EPnEIS, &c, «g^ ivjtch ev rca nss-fjoe revrc» 
iK T4f cihv, KCJfjf TTtcXiy XTn^^cyj e;j A^foiTu. £a9"«)» 
yx^ iyjtth evhis ri^aay nsre fmcjl, xT^X ov f^v(^, 
143. NEiiT'. To 6»<ov £7©-. 145, TO XPHMA. 
ruv yj>xiy.u> hXoyeri. I44. FA YKY<D iiNO S. ^. 
yXvKV (pav{. ibid. '£2 S TAYKY. Xiccv, ifAfjciXts, 
148. 0502 ATAN. Kccf xyrip, ori isiy Xo-ir®-, ^- 
XoyoTi XiXv, ^^ifjcvrtPiOi i-yty \}zf' efyi^s. Et^v».t»y |. [Sic.] KYNIEKAS EPilS, n ©YflNY- 
XOS. XYNI2KAS EPQ2. [Sic] Tl^eim-mt Ai%~ 
»jjj, &vayv^s. Ei^uX^ioy th [ I D V L L. XIV.J 

Ver. 4. M Y STAS, Latina glofla, rubrica, men- 
tum. \^Barba potius.] 5. nY©Ar. to» UXxlavx Xtyi, 
[Inepta Glofla, inquit Salvinius. Cur enim potius 
Platonem, quam aliquem alium Athenicnfcm Pytha- 
gorcum?] 7. OIIT. AA. eioy ■stru^©'. tXifcaTliy,. 
8. EXiiN. t;^y Arlacas. II. ANA MESi;, Jjyoj*» 
oA^ye», TrtcfotfjoiXKas. 1 2. 0EZXAAO2. tTn^Tov. 
[Re£le, inquit Salvinius. Nam nomen viri quoque 
eiTe poffit ; ut illius medici, in quem Galenus toties 
invehitur.] 14. Ev XflPy^. ty roTriu. 17. KOA- 
XIA2. pf, nsx.Xtojs. Adfcribitur, e^»©- Te« »c9^;y- 
HS^S /ioZxois. KOAXIA2. iJs KSXp^ts. ibid. 'H2. p^ ». 
Adfcribitur ad locum, /3eA«i^ tw Xipf2/jx ihx, ecrty» 
rlui ylt/j o-n^Trloyris ivfio-xisc-iy el xvifaTrei. [Verba funt 
Scholiallae Ariftophanis ad Nubes. Conf. Salmaf. 
Hyl. Jatr. p, 207.] /3oA«®- x«/ i)JVav, nsX^ocs, vret 
uXxt,eyit{^s, ri^iuj fjciyccs, ec*iaorxJy] tK rris yis. 'Ovlty&' 
v^yn Treles ssJv jjoVj. KeX^ocs x^o ms »(5^^?. ad marg» 
KOAXIAS. ){$X;^Kii, » xXx^oyiKr,. 19. EAEIMON» 
&c. ii ^fty ety'^ ix,^ro. 21. 'AA'. Kvyio-f{^ evh* 
iTnviv. iXi^iy. 22. ot; *©ErSI;I; — KUf ris. 23. 
KHOA. Kecj i<p>) iKftyn, us ffr><p(S^ »T^ «jre». *ilS. 
as XtcM) isres ffz(pos «a-ev, «v i{c/t.if», hiXoyon, ibld. 
K'H<I>. ii KvviTKn. X n(pxr\ivf,{^^ias. [Hanc fi leftio- 
nem probaveris, coirige x')}<p«To.] 24. ENTI. K«/ 
ren tjto iXt^x, i^v^Q/iamv ctciriuu teiov. 29. BA©EI. 
^v XK^a ftijns. 30. AAPI2S. xeths. ibid. AAEN. 
tTreutii, its&s «;c^go». 31. KAKAI *P. av :{ff.i{3(Pfa^ 
en tfAynJn eu/ni. 38. THNijl, tw ok ^Kfvx fjcecXx 
ftiscn iKHya iyi){^. 39. Ad marg. MA^LTAKA, &c, 
«IX ^Xt^)jy hJijKi r^e^luu rots rtKJOis, KUf rruXty ru^^^iit) 
7nrtru{ «f XXkJ/M r^e^piw' euras axvjtocf, £x«vj} t^fXfxly 
UTre Oi(pfev, acurtf ^Xtahy •mrcru\ ^i^ovau, f{cf,^i{y,. 
Aliter. K«/ yt^ nsro rt ^aey vXns o^'i,XfOf/ey evK im- 
^i<pi^ lay ett($t- Kecf ocvni «» ^ccfASvau, is^' 'Ca i^jBE-ysv. 
42. AM*. AIKA. rtteujrn i^ Jv^. 43. EBA, &C. 
Tm^oifjcix. tsra xccf ocnrtt »v)(^ vyn?f>ii^iy . 45» ENAE- 
KATA. Ad marg. p^. hhi^sclo;. Adicribitur, >i»o»3 
ei nfti^ccf £|jjj(9V7W exTA', xctf yjji^c^V eivuf finvea ot/ft. 
hvievs ^vay Kfjcifay. [Corruptum, vel tJyzantinum hv-^ 
f>v;.] 47. ilYN, &C. yuu h i{e/,rtt, iii tnetyn rev Av~ GLOSS^ LAURENTIAN^. 

Ktf. [1. i(^^ zreunu.'] 63. AITEYMENOS OYK A- 

NAN. gr<v. ivyveif/iuv tr^f. «mt«v ot 3« ay! i-m 7ffu*li. 
HK «f nM/TK tuTTi^nei irt. 68. A TaXOS. « vw/^sf. K 
1«;^)?. oTToy «. «;r4< «j AtyuTnoi tty(, i{g.Tai. tk^i^ 01- 
snA^». Ad marg. ^. »? 7«s;(j©-. [Ego, inquit Salvi- 
nius, hanc non ledUonein, ied gloiJkni, facerem : «, 
rtt^i, id eft Aj T«;y)s.] 70. 'OIS TON. uf»» «/lofs 227 

etTra rn (!^i&<rfAxr\u. Quarc nihil hic Doricum.}- ibid. 
XEIAESI. rn K^tTk. 35. XAPOnON. GlofTa La- 
tina, fufcum. [Vult poiius Salvinius, ut de venufto 
puero, cafium. Porro ^^oTcti apud Helychium cft 
|«M',9-ef, quod adprime convenit Ganymedi.] ibid. 
EniBnSTPEI. j)y»y n^M /3««. Ad marg. »f 9-i«» 
«M^» iXoetiY. 37. riEYGONT. ^»<v(rx«0-». ibid. 
APrtPAMOIBOI. itXTnt^t'^. 'YAAS. Av^i^. ty.oy [Idyll. XIII.] 

Ver. 10. Xi2P. ah fita-nnu, &c. [Ut in editis.] 

OwTc Oir^i, ovrt 11 fxri^ec. atTnXsiTnro cwrov l\ocf,KXri<;. 

II. EK AIOS. %K TH n^ouia. 12. OPTAA. s-^ov%i. 

Ad marg. otmi ofain «znfjs Te» ««^(jy, [ f. >(5<Te»,] ifxo- 

f3/jr,i T»)f fjiy.Tf^, Kctf o-ei!mf*iitif rot zrlt^, ^egjfi^jjs A 

cuirtii r^o^plw. ibid. 'OPfiEN. /3Aswot/ffi. >)y»» -z?©? 

»(5<T^ tfP(ivmj. 13. IlETEYP. (recvt^. I4. IIE- 

nONAM. ViTKn^^. 15. EAKCN. TJar' «</']» <ft<i!^;t;- 

S^eij. Ad marg. x«/ 'Hgj4xA);j 'eAxai» otJiey, iTmtatvn 

$» Tji £«//T» «^iA««s, <»Df «i7rB«at<)? «f ««A>}3i>e» «♦og^ « 

'YAs«. ibid. AYTijl. };y»» £» t») e«</7» o<piXetcc. 20. 

MIAEAT. «r<5 AXKf^riy» Im ik tjjj ivDsJ^a* ssroAs!^. 

[1. Mtit<M, urbis Argivae.] 24. XOIP. ret Tmgx- 

Ju/.x<xrtX TKvtxAx. 26. E£XATIA1. rx (sstai rois 

Tfff^in Tdiv ^g/im i^XTiea SASJ9»-. 32. ZYFA. ^f^», 

>} >(^jio^x. Zvyet ttw^^ 'HgoJiTci) ifg/ijiofeif . 33* XA- 

KlEYN. T(Kar«»») xA<»ij. 35. BOYTOM. cpvXt^XQ/(0» 

Tm.^ic/.TrXrtTiei >(^XXftii), oTrrg ec&jsor» 01 /Soej. 40. EI- 

MEKa EN X£2P. iv p;«fT(f. nfa* hvfyu. 40. 0PYA. 

CorrJuitur in 5?"«- [Male quidem.] 41. XAi2P. 

•X» XKfAXt^^ov, Kccf nei, 42. EIAITEN. x«wo«^5, 

ibid. AFPOST. '^xfA.it. [Vox Latina.] 46. EII- 

EIKE. g;T£x«To. e7J77|aJ^». e^fnye». tTmveii tjjj Kfnvm 

tKHTo. j^J. E<1>Y2;AN. £»e5rAa£x»ji7iM/ t»] ;t«g/« eu/rov. 

50. A©rOOS. i^cM^pr/ii. ibid. arvfp©-. xsxtfM/^®-, 

52. KOY^tOT. eyAwTa x«/ S«'i:f"7' 5- AMOITPYO- 

NIAAA2. )S!^^i<n Toy «, TnaTfwn/^/Jt^». [Potius, in- 

quit Salvinius, fAiix^ui rn j? «? to «.] 56. MAIfl- 

TISTI. «5ro TK fjtouofi^cuf . Aliter et verc, ^kvBiti. 

[Ut in editis.] 64. ATPIOT. ocoosToMf. 65. nO- 

AYN, &c. MXK^x (ittxi. 66. SKETA. OIA. Ad 

marg. <r?. [i. e. Uti conjicio, ayifteie^iinx^.^ 68. NAYS 

— APMEN'. irtct. ivlfiTnaxaK. ibid. nAPEONTJlN. 

i»s;(jt Tft>» 'TrtxyfAXTm. 75. AHENON. ;(^xo|e»ey. AITHi:. Ifl<;^< 2l^Xii!}u. a Ae>fth. Et^v».. ifi.»* 
[I D y L L. XII.] 

Ver. I. HAY©. Scc. e Xopi ik m TTviiilit. 26. A- 
IIHNQES. «TnjAdej. Deletur hodieina leftio. 28. '122- 
IIEP. AAAi2N. Deletur, et fcribitur ad marg. p^. 
t^xXx. [Pro «»ke«. Saepe ita fcribuntur in MSStis,^ 
m)i!.x, ue».x, et fimilia.] 31. AKPA. ^px. 32, 
IIPOSMA5H. is&a-fA.Ti^yi, [Scd cft, inquit Salvinius, KTKAf2Tl' »j TAAATEIA. [Idyll. XI.] 

Ver. I. nE<I>YKEI. «?». Tntfvxl. ;f^e*®- ei*li xi*' 
yov, t{ff.Ttt eu/^v7m.Xsxylui. 3. KOY^tON, &C. nsv(pe% 
cPftvliJl}» UTmmv. 4. 'EYPEIN. /ne/.deit. iyay, ^§<C 
/i TJeu^eiUi a }(cfiTVf^iircn. lO. KIKINNOS. >(9f*eu;. 
II. 'OA. MAN. «7»» fjt-cuitKeii^ ibid. IlAPEPr. 
<r^os-x eiictf Kc^jf f^of,Toux. 12. ATAION. cn^f tk 
yat^,t(3t. ibid. AYTAI. (C<5»«/. I4. 4)YKIOE2. /3gt/- 
*^*,'. ' 20. AEYK. riAKT. f^iTi^^ui rv^ov. [Voca- 
bulum certe non Hellenicum.] 21. rAYPoTEPA. 
yxvfoy, srp^», fiiyit, x>c>ayii, x^^e/p^*. ibid. OIA- 
Pi2T. XXfA^^^oTi^, >(gi.JufMTi^x. 26. EMOI. Corri- 
gitur ifti). Ad marg. p^. e^, jjyK» en*j<. ^^. £2Y- 
T O 2. ix^A';. p^. ovTiiii. 37. TAP2 0I. (pKritei, 
<pi(n?)t^x. [Voces barbarje, Sc. ffci, ffce//^. Quibus 
nunc primum beo lexicographos infimx Graecitatis.] 
38. 'i22 OYTI2. fm^fxctf av^tirdetv cci HTii Kt/JtA«- 
■miv. [Ibi vulgata fcholia ahn. Alludit, Salvinius in- 
quit, ad nomen Cyclopis Homericum OYTIS.] 39. 
'AMi2. jjys» ifjisv. [ f . of^v.'} 40. Ai2PI. xej£/.x, 
XKeufUi. -Tm^ rov Otevret xcufov. 43* EPEX©EIN. 
xtvH(B-ccf. 49. KAN TJ2NAE. etvri roivh. 52. A- 
NEXOIMAN. XTreXiai^ atjMvoTi. tf(^.VTtv ea re ■srv^ 
ifittxXa, Ux xou/^ o-n yt hn(cf, « aet hxot Xxffi&- tIu/ 
ecpfvuj, vvfiCp* <piXy). 54. BPAXl' [fc'} EXONTA. 
7K r,ptMi cccrxi^xvx ipc^v^. [Ignotum vocabulum. 
Salvinius putai effe barbarnm, pro carXxyp(^vx.] Kctf 
^^y^' i-^ovTU. xotf ^^y^xi^a, xai>i, TmfX ro /ifip^'' 
/3ge;y)f avvi;^i ^fip^^f^®-. Brachia quitus fifes 
natant. [Mirificiflimum gloifema.] 57. IIAATA- 
ri2NI*. XTTo reu zfXxruyiZ^eiv , t5"< o>j^«o» eg«T(^. 
[Vox ufitatior, credo, o-a«7»><«.] 58. ©EPEOi;. 
KQ/i. [f. jjg/i, i.e. ix^i. Vel abbreviate pro xqavx.'\ 
ibid. riNET'. fJtxXk.ev. 71. 2^YZEIN. o-CpvQ. ejr- 
tiy(. H,«/ <pXi%ii a».evm\. K«/ o-(pvyfns;, ^pXiyf^vn, 
TmXfHSi, ^tirii, cpxto^, n x^r>iQ/ieK. Ad. marg. ^.. 
o-<pva-htv. 73. ©AAAON. >iyK» xXxhv tXeuetf. E<s NEKPON AAQNIN. ©eoxe^Tot;. 
[I D Y L L. XXX.] 

Ver. 7. nOTANOI. epwlef. 32. KATES. Ivloi l 
hJhvii *f)iXi ^Xx^^ccf . 33, TOYTXDY2. nsi ohv^. tiret 
^g eu-BH TK TmiXi eufiit.. A^' **'«;*». 38. XEIAH.. 

rcfitvi.. 228 GLOSS^ L A U R E N T I A N yE. 'niJt.vi' 4";. EPOTAS. Bh'/Tui. [Adnotavit Salvi- 
nius, Quid fi quis legit i^i^iTx; amante , i. e. den- 
tes .? ] ' 

HXHMA MOYSnN, 'H 0EOKPITOY SYPirE. Ovk 
« IvXir/i, x)lb.cc J^/oi ?';;&'i'. Rubrica. T» IIANI 
<n/e/tv|. Rubrica. 

Princip. E7ri rai Ha*/. xpapi rlu/ mj^iyfoi. Fift. ■©eax.g<Tov EPASTHS. Lu^iSi. Atriy^r.iar. [Sc. «5^»yj- 
■ ^ocriy^y. [Idyll. XXIII.] 

Ver. 1. nOAY*IATFOS. -mXv^ri^^ti. ibid. AHHN. 
Tcpavh [ f. x^ovhMog, a Latino vocab. Ita folet glof- 
fographus noiler ] 7. HYPSi^N. egwT*». ibid. 
HAPAMY©, ovhv et^v. ibid. AMAP. fxriXuf^oiru. 
[ f. |wa,\/y|(xflt^.] II. APIA. JjgJjV*. |;5£jo. tx^px. 
1 2. EIX. ANATK. T8 sro<«y •Ttv.vrtt hiXovori. xB-n 
KTrci^c; nt ipurof. [Salvinius CODJicit, ure ocvetpei uv.~\ 
14. HEPIKEIM. ivMvfd/j^. 16. AOIS©. OYK 
ENI. x«/ 7»'* * * * Lacuna ita fuppletur, t^<iU^^ 
•73)? Kv^^i^HM. 26. XOAON, Deletur, et fupralcri- 
bitur ;ra,^«». 38. BA©I. Deletur, et fuprafcribitur 
5M.5i. 43. KOIAON. cc^irn^si. 47. Hoc, cum verfu 
fequenti, includitur lineis, et parergis quibufdam ; 
et ad marginem adfcriptum rubrica, EHirPAMMA. 
53. TON NEKPON EIAEN. oiShvlM. [ Manifefto 
refpexit gloflator Anacreonticum Theocriti, '12; c^h 
yiicpov »^.] 54. ETYAIX0H. Xv^zJ»- [Scribe tXu- 
r?cj^-] 61. EHENAX. elijA^t. 63. AITAS. £g«- <E>iox.pi\av AIOSKOYPOI. Ko<»»i I«Ji. EyKViAioti-iy^v. 
[1 D y L L. XXIL] 

Vcr. 2. EPE0IZ. rov? etvovi [L (M^p6)7nsf\ UTt 
'TTK.polvveiv. 5. ©ESS. A))JWj. ibid. AAKEAAIM. 
eCTTO nstvis. 9. ENEKYP2AN. inrv^v. 1 9. AlIO- 
AHTONT'. KTToM^pvrcci. [Male, nam, «CTt-oXnpvrt eft 
Doricum pro oe^roAjjraT;.] 21. aPKTOI, &c. i^viXjt 
x.ajf rort Tmvrx ru, Ttiiacnoaa. ex rm CpiuXioov, ari^c^ov 
yoc^ ivSisti. 32. 'YIlHNEMONr. iTiciXTiBfiov. 34. 
OINOnoS. epS-g©-. 35. EPHMAZ. SXjl^ e§u/*«» tt»- 
5ro» <a%^i'ov. 38. 'AI A' 'YnENEP0EN. vTro^^rujin, 
Ad marg. «/' /i ■^n-foi naixj \sz3-ivipB-iv, 3.9. AAAAI. 
[ lege omnino AAAAAI. ut patet e proecedentibus 
et fequentibus.] ■^yi^poi. XiJdi y,ix.poi. [Nullius non 
pretii gloffa. Unde nimirum confirmatur extra du- 
bium conjeftura belliirima CI. Davidis Rhunkenii, 
cujus erudita lima fcliciter cxpolit omni.3. Vide 
Notas noftras ad hunc locum. Disjungebatur paul- 
lum a reliquis litera initialis /. , minio forte etiam 
fcripta, et iia demum excidebat. Sacpe etiam omit- 
tuntur in manufcriptis iiiitiales, minio deferibendas. Porro, vox x)hc(j fcribis magis erat familiaris.] 39, 
INAAAAONTO. ufAsiavro. 41. AEYKAI. «li^ 
hvt^n. 42. AAEIAIS. (p^oiifAQi;. <rwnrou!i. Ketf 'O- 
(jcYipoi, Xxr.ov y-yip^ [Unde male hic fortafle Latinus 
interpres >&/;-///. Hefychius, aASION K.HT. ti ttvk.' 
VYi, y.eij traipptav, xa/ Xiccij ^etx "^v-j,^, kc^ e-u/virtj. AA- 
210S. Aso-yj TO fyjh;, r, Tuuiloi.'] ibid. OIAA EPr. 
xxo ra iistya. 44. 'YIlEPOnA. vzs-ipri<pxvoi. ibid. 
ENHMEN02. ivni/.[Mvo;. ivhhj^ivog. 07rX«rtB/j<^. 
ibid. ENAIAASKE. tvhir)](n. [1. ivhcuniTi.'] ibid. 
ENHMMENOS. xtto rtt ivxprofjcxf, Kccf xpi6^ ^t<pB-ipav 
tvvifyCfB/je;. [Ccnjicit Salvinius xypoiKLu. Eft aliquod 
certe epithetum pellis.'] 48. MYES. fj^avTHsXot . 
[Recens et ^oifigf^itov vocabulum.] 49, KYAINAilN, 
avyic^is. [ f. Sangarius fluvius. Conjiciente Salvi- 
nio.] 61. EN ETOIM. J>sj(st v^ecr<^. 62. OYA' 
AYTOYrE. ccona-y!. ibid. AOIH2. iM ovk oXov 
zriofji.eif. 64. "as KEN 2E. Recentius fuprafcribi- 
tur « pro «f. 55. KATA2TAS, x^&Hrxi. [f. »(96- 
^/ywf.] 66. ©ENON, ruTfleav. 72. OPNIX. OOlN. 
<!vy*.pii zroii xXiKTcpcuj. [Hic autem Syp^g/j nomen 
videtur grammatici. Vid. fupr. ad v. 49.] 75. h* 
'P'. apn h i. ibid. KOXAON. fiovKi),ov. [Barbara 
vox. Vult quod Anglice dicimus a Bugle-hom. 
Sed Concha intelligenda eft, quam, marini littoris in- 
cola, inflabat x^imycus rex, ad Bebrycas fuos, honii- 
nes immanes, fuique fimiles, undiquaque convocan- 

dos. Helychius, KOXAOS. to;,- JzcXxtIioi; ix,p(*vr», 
«ar© TJjf ruv mcXTny/Aiv ivprtTtu;.] 8 J. I A P I I;T. ett- 
-jrni^tx Kcx^f TJxry [Conjicit t;alvinius -ij/y^ij»).] 88. Ti- 
TYXK. T^y^\o^<^. 98. ME©Yi2N. jf^-gjjoflijE», «77» 
Tuv zrX/iym iTri. lOI. OM. &C. aoarip <rufjc%cu-iH rt- 
aiv ^itjXxf*,ft.ivoii \2OT ruv ficiXio^uv. 102. ETINAS- 
SEN. iZxxTrltt. Ad marg. rnrvy h noXvhvKai 
fmpxliv, htKvvi T« rJjS-of oMrev, Kocf rtc xii^.x f/ciXn^ 
^Xx-^icicf. 'Of^Ui T« n^^oTi-njiy cuira cuh i7{97r\i. IC9. 
EHO. ovK itxiTn yxo. 112. 'AI MEN. yg. rtv fjci». 
AfJ,VKis. 115. AAHa>Ar. f.ciyKy. II 7. ^IAON. n 
ii; av [1. <7T)<] xpio-Kti. II 6. 'OTE. i fjciy. 119. 
EAAAXE. eAiXoE. [ fc. e^«oe.] 120, 'eTEPA. 
X»P'' 123. KE<I)AAHN, Ki(pxXYi. 129. AAAO- 
4)PON. xvovi. ibid, ANESXE©EN OIKOS. Dele- 
tur otiisi et fuprafcribitur v«»yj. [Nimirum v initialc 
voculs vetnsi adh^rebat fini prioris voculs «we^e^J : 
ct cum pronuntiarenr, vel fcriberent, «, et i, per ei, 
fadlum eft 011^3;. Animadvertendse hxc in codicibus 
manufcriptis traftandis et enucleandis.] ibid. AnAY- 
AilN. ol,iui XxXuv. fiouy. [Focifcrans, declarans. Ita 
quidem legifle olim videntur at intellexifl"e, non yai^i 
Conteniionem, iti. ytnsi Ficloriam.'] 131, ton. tvn- 
^po^pn. 135. 2E MEN. 'YMNHS. vfAvviazi iyu 
sro<jj77jf. Eti x/ii.oy fjciruZcMvi. 136. AOPYS. Xxoati. 
137. Ta MEN. xeif roli ci ijot Svu th A<©-. [Potius 
foite T6) duale legas.] 138. A0Ii2. tn^ix. Xvi($(p- 
^uv. [ Ut confulatur Lycophron poeta ? ]. 139. 'YI 
A^APHOS. Ifot Afx^r.oi. [Si ehflonem, inquit Sal- 
vinius, quse in textu notat glofl"a, fcribi dcbet ^e A- 
fxpnoi: fl expofiutia eft, ijot Aipx^io^i.'] 14. TAM. 
MEAA. XTm n^acv. [Hoc ett, lubinteiligitur articu- 

lus.] GLOSS^ LA 

US.] 148. EN OTKSf.. fitiK e^Kov. 151. ANAP. 
XiVKtTTTm. 152. ENI2ni02. UM7n«*. Oko^ twTt 
\nf<0^w. [Scribe j7npp))^.T®-, Adverbii. Mirum cft 
ut leviffiraa confeflarentur reccntes grammatici, ref- 
que luce clariorcs indicarent. Sed poftulabat hoc 
actas impcrita.] 160. OTTE, &c. 'Ouij^(>(sv. 162, 
'ftS Ar. iTti hfji.ii. 164. ANf20. ithloTKtvv. ibid. 
'AMA. «7TO». [Legebatur idco uf^ por ciTrcuf. Nifi 
hoc pro uifi^ in fine verficuli.] ibid. nATP. ««'^. 
Kctj 2ij^KtKfiTu.f. 167. ISKON. «7r«» Afyxdl/f x«/ 
iJ^iW. ibid. EIS 'rrP. Tm^oifxiXKai. ibid. ilXE- 
TO. OT'«<»j. 168. EXOIS. ANEM. tp^tvaw tkvtu «- 

^7». lOp. 24>J2, &C. AiJ^ M,Kf».l/j At*V>6i5t/J. «».' 

^/*Bf *?•«. ibid. AAA'. eiTnv Kv{kiv<;. 172. 'OMOI. 
>ttn(j». 173. lA. a «hxq)&- (.tii. 174. EPnHsor- 
21. psfCTt/ffT. /3«iJ/«t((n. Haec glofla rubrica fupra- 
fcripta ; fed fubtus atramento, alia manu recentiori, 
fcriptum eft, ^vmvat. Tmvavvin. [Qu£e eft, ut vide- 
tur, correftio gloffae.] Ibid. AHESXOMENaS. 
^ve/J^eci. [Nova lcftio non praetereunda ; forte non 
ita interpretanda. Verum haec glofla poflit refpon- 
derc illi jam explofae, ^^nvm. /S^^J/sffj.] Dein de- 
letur tcm^eiJSfJttf, et atramento, aliaque manu fcribi- 
tur hodierna leftio. 176. rONETSI, &c. «^ri. URENTIANiE. 229 

[Hoc eft, viJete ne.] 178. AAAOI. »vk itfjua. |e- 
let. ijc). XPONftN. Dclctur, et fuprafcribitur »t«- 
{«►. l8l. Ein. e AvyKivi. 182. TOI MEN. ru. 
H«ec eft corrcdlio w, quod notatur ut delcndum. 
187. nO0ON EIXON. Notatur lineola fubfcripta 
wijev, et fuprafcribitur ireief. [Ita vetercs nonnulla: 
editiones affcrunt a-e^B», pro (^«»e», apud. v, 191. 
infr.] 191. Tft A'A0P'. -nif h Hiet. 195. 4)01- 
NIKA. «s Tfl» A«<^«» t^v^^ei*. [Crijlam e rubris plu- 
mii.'\ ibid. 'IKET'. ecTmnK. 196. TOT MEN. 
AvyKte^?. ibid. EKOAOTS. nXoCTleiffi». 199. SA- 
MA. f.ttKfJi.^ef. 207. EHANEX. Xijef yt^ jcj^"»» 
cuwnv /3as».«» *^/e». [ f . /3««A«» «^Ai».] 212. E n' 
EAAOPi^. UK ivHsXui Lu. 'EXxip^» n^dyfic^t. 2 1 8, 
XI, AOI. '0/*>j()©-. 221. AITEAN. «». [Puto, pro 
Xiyiuf.'^ 223, KAAAISTON. 'nt*YH^ *"'• METAPA FTNH 'HPAKAE0T2. AQPIAI. 

Gloffa, hxeielt ;i/atA»XT». 

Princip, MATEP EMA. Msp^g?* ^*"" '^^ '^ 
AXKfjmyew. Fifl. TOIA 4)IAH. a Miyic^. Tmtfv^ti. 
Tmtnv^ti f{^i. *^* Plares fcribarum corruptelas emendare, tiim neotericorum Graculorum vocabula barbara prolixius 
ejiendere, poteram. Sed iftiufmodi fuis fe produnt indiciis : et nimis btec funt doSiSf qua jam, currente ca- 
lamo, fpeciminis plerutnque gratia, notavimus. T t ( no ) CODICUM VATICANORUM CLOSSiE SELECTiE. I D Y L L. I. Ver. I. 'A Tnwf. vi t«j ^patnXevi TTonsm. Vat. t. 
V. 2. M«A;9-j^TWf. w iiJi,i*iXeii yi^i. Vat. 6. V. 3. 
JlvfKraSi. eb^i{s'' ^ MvoXttfsi. eu/Xta. Vat. 3. ibiu. 
Tltcvai. ttpe^i^ Tu» zretf^»ta* Jtei. Vat. 3. V. 4. Kf- 
gjso». x8g«i7-^«pe», -ttAo* Jisgfls^ £_^«»T«. Vat. 6. V. 6. 
Ay,ih%y[i, iuf cM) eujTtji Ttnsvffyi; Xfx,i?\%-/\i. Vat. 4. V. 
g. 0/1 A«. «VA* nsiiev, oVy Arlii(s>. Vat. 2. 6. V. 10. 
SXKtTew. A<7iag«», Tfl» £> Tfti oTjKo», ijy«w» e» t») [^em^a., 
mjpocijtf^ev. Vat. 6. vieyyov x^vtov, i-n e» tjj f/.M/S^a. 
0f, x.ttj firiTm i|«A^». Vat. 4. V. 7. KeiTti^i. t» ^- 
7K;^;V«^w[««», tiy«f» }(^rei)^ifi5 jj t» «^ijef», tb jj^» 7>T);«t;». 
Vat. 6. V. 13. Kxlioi/Tff, Awp/x»f Kj AriiKu;. Vat. J, 
V. 15. 0e,t*<5. yo fAtfJtsv vzs-ece^x.^. Vat. 2. ibid. Me- 
0Zi&^utog^»«». ij^tTW TP» Kcufoy ryii fjHatjfAvQ^tM. Vat. 2. 
V. 16. Ay^«tf. xM«jjj^(7i8 f^oXeiim,?. Vat. 4. V. I9. 
Ax(pviShi «Aj^' eCH^i. tIuj im rov Axcpvtihi mfji^o^i 
icifts. Vat. 4. p^ectpirwj eceihti, Mpn cuj Ae<>e/HS^. 
Vat. 3. V. 20. 'lx£« fjt,oicm,i. XciTri rtv vtKccv. Vat. 5. 
1JJ9V» «5 «exgoi' 77)j /8«f>(5A<x>i5 «^f »)A^f, x«/ Kfar^ov 
tc^H ruv cc^uv. Vat. 4. »tj ^g Tni« zrXeiU /iiit(s>^iKlu/ 
fjisvaviv t^aht^^i. Vat. 6. t« wAeo», ««'t* eCKfov. Vat. 
2. V. 21. HQA-^Tm. ecyx.Xfisf' tK Siv^it. Vat. 2. V. 
24. r^eccpiruj, eni sro;(g4 t«» Ajot/x^i» wat* X^ofjctv. Vat. 
6. V. 25. Ei Tfti. rtii KfM^cti. Vat. 6. V. 28. rAy- 
(pttvoto. eCTe ntt yXv(pni oa-fj.liju jnfATrcv. Vat. 2. trt iK 
•aii yAwf^Jjff «^o» fiv^tZ^ev. Vat. 6. ^ec^irvt^ S^iTmvoto. 
Vat. 3. V. 29. Mfl«p:>eT!5ef. eAxeTWf. Vat. 6. TnTrXtf- 
^®- etvi^^reif, «s t» u^J/aj 7n9rAe»T«/. Vat. 4. /?tfe<- 
xtixAifToiy. Vat. 3« V. 33» Ao-KijTK. »)<rKtif/,ivyi, ffgt.Tt- 
e-KtiOcca-fMvti, t7nfA.iXrifd/Jti, Vat. 5. ibid. AfjcwKt. Kt- 
<p»Xoha-fA,cf TM «»w ■arv>(^.l^ov\t. Vat.5. V. 40. AtTTfoci. 
AiAejrgjis-jwer/}. Vat. 2. or^toti Ki>(^x^vfMvn. Vat. 4. 
Ibid. 25rsv/iJ», <ifi pi-vj/ee/ om/t« «j Ti^jw «A*. Vat. 2. 
Ibid. BoAov, T077B» ec>itiVT:>(s* . Vat. 3. «j fiexlw tw» 
i^Svuv. Vat. 5. Tjrzt» TZi ^ec^of^oy iTT ec^ci /3«Aoj >(j4A«- 
«rw^. Vat. 6. V. 43. '0<. ^x<piTtej 'At h e't, isroii. 
Vat. 3« V. 44, Avoti. XKfjcrii, »j3v» »e«*<x«{ »XtKtiics. 
Vat. 4. V. 45, A' «ar«y. oira» oA/j^» ex 77Wg«;»;}iA«y, 
At^<x»j, Vat. 4, ibid. AA<TfuTo/«. T«y e/ t<w uXt 
'X^v^fitvis, Trtvafma. Vat, 4, T«y Sufj(c/i,L^efjcivov tv tii 
«A/. Vat. 2, V, 48. O^XiWi. riuj av^t^etJV. Vat. 2» 
Tws xAoeJiff Tijf (Wrct^cci rfn Xfjc-mXn, Vat. 4. V. 49. 
T^a)%tfA3i, thj MQ/tfAsv fsctpvxUu. Vat. 5. 6. ibid. IIjj- p«. ffvCKHXitv. Vat. 5. V. 50- n«*5'« 'Tma-cuv fjcij^vvit, 
Vat. 4. zTocva^^v yx^ re ^aov. Vat, 5, V. 51. Ax- 
gjCTJfi». «f^iOfJ» «iTlEv©- «yxgjiTT?. j/ff. Vat. 4, V,52. 
Av^£yiKiosj, viyisv »e©- t»i t» ffJ7»u >(siXXfjCY\ xtto fjcifisi 
yjv et yjtvct >(st,XXfjCcu> (pxcn. Vat. 4. ibid. AKg^hiij^eu'. 
ajn^iSlov, >(gi,Xxhov. fic. Vat, 5, V. 53. ILyotvjt. it 
^gevXu. Vat. 5. V. 55. 'Tyg©-. yj^u^oi. Vat. 6. V. 
56. AtTToXti^v. auioXt>(sv fi X7ru,ryin>(sv . Vat, 5. cujt» 
KKxrvotev ')uvfisi'itv. Vat. 3« V. 57- K.xXvJhviu. t) ove~ 
fiS^ KVQ/tov rov zro^fjciu;, yj rev X7re KxXvJhvoi ^^i, 
Vat.5. V. 58. Tv^otvrtc. XefTri «0 xf«A«». lei)vi>(sv curt 
ris iZj^rorvTriS re TTwgosj^)^». Vat. 5. V. 61. 'E(ptf/ci- 
go». rtv eg»T<>(9», to» eTr^^f/ttsjTo^^». Vat. 5. tTn^^vfian- 
>(SV. Vat. 6. icyciTrri-t ov kc^ yXvKvjj. Vat. 3. V. 62. 
K»T9< Kifrof/cia. ^x<pirw\ xsvrot <p^eviu. Vat. 5. 6. 
ibid. Aotectv. mcfotfA-tX txt ruv yivoJo-i^svreiv Kctf fxri fii- 
Tuiioovlojv . V. Sj. n>)»«<y. TTtivHei ■srerKfJiSi Gios-xXtec;, 
Vat. 5. ibid, Tif^Trtx. >(siXo> f.(^-m . Vat. 6. V. 68, 
AvXTm. o^oi ZtKiXteci. Vat. 6. V.72. A^vf^^to. S^v- 
fjiSi zrvKvoii hvSfiai c-ujur,fi!pr,i, Vat, 6, V. 75. Ax- 
fj(^Xe*j. Suf^sf-Xii Kccj S)»f.cxXr, zfot*inKa>i h tvtccua^x, Trof- 
m St » r^tfAntce^x, Kccf iTHKeivx. Vat. 6, V. 98. E- 
Xv^Xjyii. KO.J iStiT-fAyiJyii. fiiTU^poftKyi n Xi%ii xtto rov 
XvflS. Vat. 5. ly^.f<.(pir,i. Vat. 6. V, 102. <J>fXT^ei. 
SnXov zreti, Vat, 5. 6. ibid. Tlxvl^'. Tmvru (nv ru Eg- 
^. Vat. 5. ibid. At^vK^. tKXti-ni, Xu^^ro-^v^i. Vat. 
2. V. 105, Ae^T«/. xhrcti. Vat. 2. V. 109. ft- 
fflMOf. ivfj(sp<pei. Vat. 2. V.II3. Mx^v f/st. xX^x H 
B-iXeti <rv, <a Atefjcnh^, f,ix^is fJ(st, n Ax(pvii <7X>f?i ri:// 
A^p^oSirluu (pnai. Vat, 5. ibid. MX)^^<^vfe,ocf. ^xipirccf 
fiSf^yiv f/st' V. I15' *^u>Xxoii. a^ i^^cvai^ rovi ^aiXiiSi 
)(cf,rw, ru opn. Vat. 2. V- I -5- 'P«>». ux.fur>i£,'.ov.. Vat. 
6. f/«» 711. Vat. 5, V. 130. H^. X7ro ris vtMJ. Vat. 2. 
V. 132. Ix. Kciui 'ffoS^oc. Vat. 2. 5. V. 136. irK<r)7ni. 
o< vvKn>(s^s(Kii. Vat. 2. V, 139. A<»iK TW T»» f/sifuv 
iTriKiKXmT-fBfJX. Vat. 5, V.140. E«/f3T. r,rnt <zfe/-ei^v 
cu/rov VI Tis Ap^.^ovTOi Jivjj. Vat. 5. V. 147' A/j<A«». 
X7re n/ii AiyiXis, Ij/ yx.^ ^yif/Si e» P,Pft,vo:*i. Vat. 2. x- 
K2^wrn^et AxKa)vt>(sv TsXnaiov K^r,n};. Vat. 5. »*)ir(^ 
Tm^ HtXeTrovvntnv, Vat. 6. V. I^o. 'Op<*«'. «i|«j 
TriTrXva-^uj «f ttJw 7rr,yl/yj reav *£2pA>». 'flgae Jj »j tvf/sg^piet 
Ef TSorfT»» ^p ;(ot»v©' e|ij«-x>j7W{. Vat. 2. 

I D Y L L. ir. CODICUM VATICANORUM GLOSS^ SELECTJE. I D Y L L. II. 

Ver. Ati^netf. rtwi7tXov¥ ytf etf ^pvuf reug ^ti' 

rneui. Ita f. fupplend. et legend. duas gloFa; con- 
fufa:. [ibid. ^iXt^ac.^l lu. tsrOf (p<Ao» [f. (p<A«««] or^v- 
»fl>7K ^xpfAOCnfft,. Vat. 5. V. 2. KiXiSOew. fic. TTcnt- 
e/ioy. T^ x£(^4«Aij». Vat. 5. ibid. Sts-vJ/*». tf^crf^iierzv. 
Vat. ±. ibid. ccmtm. cC7mi!h<rf^t fjt,»^is. Vat. 2. V. 

3« Bxpiuj<ii)¥7ie. T«» x«/ i^teovTK fjLi. Vat. 5. 9-A<o9V^ 
ftf. Vat. 6. XvTTisym fjLi. Vat. 2. ibid. KxTKjvnf^ctf, 
ji{cf,^V!m ^vretons. Vat. 5. ptiT^vim. Vat. 2. V. 4. 
Aoih}(ffiTcuo?. im Shihi^ iifjLi^oiAi. Vat. 5. V. 6. A- 
yxpaici. i^poi, (poviuf, ecvXffj^s^t?, x<ptXo?, Vat. 
2. «5<x(^ V7m^;^f. Vat. 6. V. 7« Tx^vcUi. TK^ug 

y.iTtt9X?i^0fJU/JCCi, ccv]t TOV X^^UTHi. Vat. 6. TOS >(5t^Cp«J, art/g< 7KJ 0fo£^0M«e$. Vat. 2. V. lO. &viut. reoy e» tw 
3(gf.iofyti}iuy (px^fX,Xy.&)». Vat. 2. ex T<a» ^tnu* f^yetuv, 

^(^ ^f) TO ')vf{0(,. Vat. 5. .2lj!i|C }{ef.7UpriT<^f{Ot,TUV. 

Vat. 6. ibid. ^^^TKjvnf^eif, .^j^ tiw» f» tw wt/g/« »(9'<«- 
/^»» (px^fj,xxuv. Vat. 6. V. II. <^eciyi. XXfjLm >(y,- 
Xev, ui (njf/,etet. Vat. 6. V. 13. Hg/isi!. .2/31 t»» |M»>)- 
fixruv icefj T» f^ciXxv®- ccifjcXT^ Tuv tiKfuv. Vat. 6. V. 
25. Afixjvjoi. ^tipecvBr,, oarohi •^oiro. Vat. 4. V. 
i8. 2«t» C^otAfAQvi. brui 01 TruXcctor tiyav, av» *cp^.9">i 
rv^^. Vat. 2. V. 30. E| A<ppo^nui. ix. hjyXfjetus 
rtli ACppo&irtii )(^ruo-x.dLiXTfji,it^. Vat. 2. V. 3 5- ^- 
pf*»7W<. >(947a tIw TsroXtv iiXxx.TVv<rtv . Vat. 2. /ixoi^ev 
nv. Vat. 3. V. 40. E5r<. jjj^so;, ;j<»e^» exayof. Vat. 
2.6. V. 41 . Tvvct4i(3i. et*]t ywjouiy^i (m(ppovei, Vat. 2. 
V. 43. Es Tg/tj. jtt£;5ig< Tg/iTif. Vat. 2. V. 58. 2««;- 
gjc». xi*/ >(9<»«j ')(X.i»^oazf.vpMi. Vat. 1.6. V. 60. K«- 
JvTnprtpov Ttii tKeim (pXetxi iv ru xvu fM^i. Vat. 1. 6. 
(pXtcci vTitp. Vat. 6. V. 63. ITo^^f». ex T<v<^ ^^X,'"^' 
Vat. 2. V. 67. n«>(9t. TTTJ. Vat. 6. V. 68. Ute^- 
fw^o». xvKXuT>}^ui. Vat. I. ibid. E» /i. to» cu/tyi >cj 
>ie0M»(». Vat. 2. V. 72. MiyicXoilii. *i ){g,TU ■ereXv oik- 
r^x.. Vat, 1.2. V. 75. K' Xf,cipiretXx/d/Jti. t^utmfjcivti. 
Vat. 5. fJcintTc-tXXfjctvti. Vat. 1.2. <z^reiXxfBfJtj. 
Vat. 4. ibid. s.vr,hi. o\v if^xnov. Vat. 4. V. 76. 
Afjcx%tcv. nrQ/.ff.^ov o5o». Vat. 5. ibid, Mtira». ^(jt^ 
7» |tt£ffS» T5;? 3rA«T«<*j ioW o^rot; «ffj nc otKtifiXru. Vat. 
I. V. 82. 'Q,i. imTtKnv ijf^i rt 'Q.i iv ra-ton. Vat. I. 
V. 88. 6o('v}/ai, Tu tistvui ^vFoivXu. \at. 2. ibid, 
no^M)Cj. t(ef.Tic -srcXv, Vat. I. V. 89. AeiTiru, ru 
fjti^ti Tis (mfMcl^. Vat. 5. V. 95. Mx;^oi. fxti^-^.v)if,cx. 
Vat. 5.2. V. 98. <l>cirn. ^oXxZ,i, cct/x<q.tipircc\. Vat. 
1.2.4. ^- J07. Ke;;;;t;2r;i;;J». jtj S^^-^JtX.Ui sppen». Vat. 

5. V. 102. Ainzig^o)(^puv. rov ivrpxipyi, rtv i^vrec r>i 
^cx \Xt7rupnv.^ Vat. 2. V. 109. KvvZ^uvretj . iv ru 
H^tfjcx^ccf dtryifASv Kouf etfccp^pov XTnrfXnar ^uvU/j, VTrs^ps- 
')vs/iZ,iiTt ^g (pcfAiruir.ci(.'C^of^JX. Vat. 4. 5. V. IIO. 
AxyjJ^. xpvfu,)istf. Vat. 4, ^yjoUi A(PpcotTtii, riycv» 
u» tiiisyis-fxx. Vat. 5. V. IH. <t<^x^io. fjcewB-xvt. 

Vat. 4. V. 119. Tg<Tef. T*TO «TTI» AiXCpn CTi Ifgji 

K 'Ztft.eciju. K(Cj x)ism rtvuv. Vat. 4. V. I35. l^Vfi/pxy. 
•ytwaty^ xvSpx fp^iHTzcv iTupx^t. Vat. 2. ibid. E^oojf . 
ffi/» (peSai t|)i;^,^y. Vat. 4. 5. ai (pvfy,v ir^f^iv. Vat. 

6. ibid. A8^»<«. 71^ •i^uf/c^n». V^t. 2. V» H'* ^" 231 

YfS^pwr^^»». i(rvxui x».tiXeti i)i\xXnfjci». %tif,(^ mfjcvo- 
rtiroi. Vat. 4. V, I45. AvXnr^tl^. rtn ccc>Xti<q>teiJ(. 
Vat. 2. V. 152. TlAof. XtTTUv rc (njfjcveaiev. Vat. 4. 
V. 156, Au^iohc. re iXoMciip^v, xyfnov uth^ t^ctvre t» 
reui rrziXccirpccii. Vat. 2. V. 165. 'EiXxvcctx. (nXUvti 
>(5<»«», (rtA«»flMo{ Trcin\ti(3» T« <«/]•. Vat. 1 . 2. 4. V. 166. 
Avrvy*. T&ju <t§S*<ptpetx» rcv a-pet4^ufjcxl&: Vat. c. y/</ 
C<?/r. TtXci ei^v>>^tii ^djli^n ru» BOTKOAlKi2N. I D Y L III. Vcr. I. KufjcX(rJh, 
Tmpxycicficcf, icufiss y>t^ fjciru KUfj(sv. Hyevf tpurtxue 

fjCiJtt KCtf llTTVCi, KCtf ahi 

zrcp»tKti, Kccf ro KUfA,X(B-ecf. Vat, 2. 6. V. 2. EXau/vei. 
eti »cff.ljj. Vat. 4. V. 5. K»«>c«»oe. >t»>i>(jff eihi pvra, 
a )(ff,p7rci Tjvff XKil^c'». Vat. 4» ^'5' 'i>vXxos^io. VTrcTr- 
rtvt, tvXxXov, (pooof, iKp<^yt. Vat. 2. V. 9. Ilfe- 
5^«©-. TscyisoiA t(of.^et^oci r^yjaa f^uv rev wwj4i»(9-. 
Vat. 4. 5, ibid. A7>rKy|«c8"«/. X7rc7rtiyyi»ctf fjct weoj- 
<rt<f. ibid. liciti^reti. t(sivti (!-v».xeyi iTt rc ttoi, ui H- 
OAISTItiN ^Yitnv. Ov S\i ctuj Uoy.a-en ^xpeiv. Vat. 
1. V. 10. Ttivuji, £>c«^» i(gi,TiZitxaTt. Vat. I. 2. V. 
II- ExfAdD. X<p' oii iKiXivcv, Tisnii» tKiXefun. KtXo- 
f^ccf, zrcitiriKUi rc KiXtiLu x<p' is rt SJtsAot;. Vat. 1. 2. 
V. 14. K<oj-e». oo^ ^CTuvrii Trapx rcii f(styoii Xfy^iTstJ^ 
fiXx^yov. fic. Vat. 2. X^otKni yup rrn ALCxpv)>^iS^ 
aayii eiKixi, ei)(si Kctf ki&tcv 8;^;«» £» \caiT%. Vat. 4. 5. 
V. 17, KxTua-fjcv^v. xcf.rKryiKC »> AfTTTi/»»», kcuiu». Vat. 
5. V, 18. Ilc%puazt. u }(^Xot>XifXfj(^m. Vat. 4« 5« 
rieM/ A<5»?. uhtfj(scy\ivi. Vat. 4. 5. V. 21. Ti».etj. fic^ 
i(cf,Tu. Vat. 5. ibid. Kccloctjli>(^. AritKui. Vat. 5. tum 
ra ctjjn)(sf,. Vat. 2. ibid. AtTrlx. «j. Vat. 5, «5 Atjr- 
rx KC-^ccf, 0>l(f,c-7mpx%ecf. Vat. 2. V. 20. K£»Se<ffT. ip- 
"pv irt^tjfJ^oii, tvcp^oavvr, tihylcc/ ip^tvazc, Vat. 1.2. V. 
23. KxXvxioyi. roii t» Kios-a Kc^vfjcvcn. Vat. 4. 5. V. 
29. Ucl' ffji,x^XTC, aricav,)(ff,rc rc» s| cuj}a ytvcfJo/Jov ■v)/o^e»j 
eioe Tv fjcn KTVTre» ■aoinim\ -jvfJs rcv Trtj^vv. Vat. 5. V. 31. 
Afpoiu. ti i» T« xf^(f ciy.aczjc. n ovcfjcx. ^xpt^ k ^xioc. 
Vat. 6. V. 32. UxpetitxTii, 7mpx7rc^<iliofBj>ri. Vat. 5. 
V. 35. E^5*>£<?. fjcia-%)r€tx, n «Etfe» tk tQ^x ^CKcvazt. 
Vat. 4. 5. V. 31. Ayg«<ft». n evo^, n xy^^Kn. Vat. 
1.2. V. 41. Atviv rct fjctr eeonii nyuviQirc S^cfJis», 
Vat. 1.2. V. 40. 'ifVKo^ni. ivriv'^» '"■i^.) '"'^ »^j. 
Vat. 4. V. 48. Mxa-hic. ^Xpfrt)c\,- xrtp fjcxXotc. eclf^ 
Ti< avy)(ff,')iv^eiv. Vat. 4. V. 49. ATgo^ro». XfjciruKtyn- 
rcv, Muvicv. Vat, 5. xSix){37rcy. Vac, 6. V. 52., Ov- 
Kir, ax tTi zrXic» eeazfjcctj. Vat. 1. 2. 5. 3. I D Y L L. IV. 

Ver. H \x. Kccf etrui KXf xXrf^i. Vat. 5. X^X rcu 
OtXuyeix, fl<n». Vat. 1. 2. 4. V. ^. Avtk;. AioXiKct. 
Vat.5. «»T»s ectJTccf tc^vTrlui )(g,TK riuu 'tcaripcu/. Vat. 4. 
V. 4. Mc^x. rcvi vzjcfjcxZ^iai ff,o<^ai (pnai. Vat. 5.. 
V. 4. 'tcptnicm vsTitxyi.ei , etartyi -zsfenT^ riov fjLXyJpcc*.. 

V!nr^nri,. 232 CODICUM VATICANORUM GLOSS^ SELECTjE. nnrpiTr^. Vat. 4. V. 6. AX<p^ot. t«> Tejroi' «v aJ p« 
A>i^«9f. Vat. 6. V. 5. £lvT6i, Aiym, a azi e/JWo-- 
>(SiAflf. Vat. 4. V. 12. n»Sis>li. tvTccoJit zroSntn. Vat. 
1.2. V. 13. K«i(9». «f t(ff-Mv, U? (ry.Mov ivpov tbv ^»- 
«(«jAav T»y A/yav«c, >} tsv K«^w*i)v«, irt tfcf.TiXiynv cwtoa, 
Vat. 4. 5, V. 15. n«pr<of. T>j»(W ^i,'tt ^ Te< XKfx.xCiOv- 
<nii fioo;, Vat. 5. V. 18. MxXxkm. «7»wAo«, ofearpeio. 
Vat. I. 2. V. 19. B;K}i/(rx<ov. ^ot<P\} ^xivTKtvov . Vat. 
4. ibid. AXTV^iov. egoj AXKXvi^» Trwgj* tov KpoTWvae. 
Vat. 4. 5. V. 20. Ylv\\t^oi. HSKKtvf^. Vat. 2. V. 
22. KxKO^fKTfiAiv. yjiKeiiJni, Vat. 2. zrevnfo;. Vat. 5. 
V. 23. MxXi/j.)ie>. eiOfAX TtTrev, Vat. 2. «f t» 5»/w« 
T>)f Xi[ji,>ir,i. Vat. 5. V, 28. EvpuTt, \kjv <rKU\yiX3i «j 
A£3-n>TO:^ ri[A,nTo'^, Vat. 1.2. V. 29. n<os-«*. T«a-of 
tv OXv[A,7ru, TltosMOv [1. Tli(mtov~\ iipov A<oj. Vat. 4. 
ibid. AfpegTTOv. <tsfSi tIw OXv[,c7nu* XTri^^uf. Vat, l. 
2. 4. V. 30. MiXtKTKi. fAiXTt etJiji if}M^t<3^. Vat, I. 
2. ,tt£A*^of. Vat. 5, V, 31. rivpp», ^2?'A*«*'*'*'** [^' 
h^v^f^ZoTTOioi'] evToi. Vat. I. ibid. Tx r^ewKoti. m, 
i^xyahfjcoiru iKc-tvx, Vat. 5. V. 32, A<vEw. u^v* «««^ 
7^// KfoTuvx ■ssroXtv. Vat. 4, ibid. Zo««t«/^f, «t/x «x- 
T«v« ivTct/jjM re ^ j;^ jtAiffrt; TenTS. Vat. 4. V. 33. 
TIvk'^. ottcv 7roifx,li/j xyuvit,eja/j<^. Vat. 1 . 2. jruj- 
ft»!v £f^J^o/4"^' Vat. 4. et^uvnisi. Vat.5, ibid. Mxt' 
^i. im xSAoti. Vat. 5, V. 36. 'O7r>i0(4. x?re nii ^- 
Anf, viyav utto rev ■srohi, koj iJhiKiv ewrov Aff.Xfv7)stot. 
Vat. 1.2. V. 37. E|«><X««r£v. zrXXTUM iy(Ktt.in ^Xu- 
iK. Vat.1.2. V. 38, Xxftios-'. ;^e^uv TfXi^fr.i. Vat. 

1. 2. 4. V. 40. A<. TovTe <^J!<n 2^1^}. rov ^.vxrev 'nii 
AfAX^v^th'?. Vat. 4. ibid. SxAijg». e»£i(^ t»)? tis^rx 
zreXu >(y,B-eXtKJi<; f^t^i. Vat. 4. ^(jixwTJxflf ^<g)Jf, «■nf 
^t iXx^v, Yj^wj xmx.Xvifu'^. Vat. I. 2. 7. V. 4I. 
T«;j;*. tmi ea ro imov t^ re tn^xffis^ K^etrlov. Vat. I . 

2. V, 4g. *Pe/^v, )(^,fA,7rvXev, ri ro xin pe<«f peTxaAev. 

Vat. 4. V. 53. ;j<t<r|ti^/4"®-. ^XiTfuv, Vat. 5. V. 
54. 'aJIe. y^(piTcif xMf ih. Vat. 4. V. 51, 'Ap- 
fitSi. ve<y?J, KOj At%v\oi' a^t ■xnnx.vi^ riti tf^vi Jpti - 
v^wv OTvoff. Vat. 4. V. 58. lAv».4, (TUJUVnK^i, Vat. 
4. 5. 6. 0tK[x,lu/ m^ivi, Vat. 1. 2. I D Y L L. V. Vcr. 4. S<tT. XTrornrt. Vat. 2. cC7rr?fi(pi(B-t u^h- 
Mv, » <pet/|£o9-e, « n roinrov. Vat. I. V. ^. AuXt, eu- 
T©- Xf.^v(rti luj 7rBifA.lw, Kj ^kA©-. Vat. 4. V. J. He^r- 
Tjva-^av, ^' ii htXet ro )(^KUi om/A«v. Vat. 4. 5. V. 14. 
AxT<ev. Tev ev XKTMi S^j^vTti., rev xxni(3v. Vat. 4. 
V, 13. Ejtn^s^i. iyDfjt,vuimi. Vat. 4. V. 16. Kgji9-<v. 
TrBTXfASi IrxXton. Vat. 4. 5- V. 17. Ov f*Mi. evrt ti- 
•yav, evobi[A.ui. Vat. 1 . 2. ibid. Ai[/.vxei»i, jjysv rui 
Nw^jiVAtf. Vat. 2. V. 18, TeA£9-«<ev. «ev, iW«cg^<£v. 
Vat, 4> V. 22, Aixei(!-o[*uf, Slilcf.K^tJv)o-e[iuf xuf ifx- 
yo^^m, Vat.5. «^v i^t(m, ffsivov. Vat.4. ibid. KoC- 
;r«wj;f. 8»f « o^A«y)!r«f. Vat. 5. V. 26. E7rjj|«T«. 
^xiptruf i7roKi%xro, jjysv n-«>(5yf ew«<>j<rEv. Vat. I. 7ra« 
xe(g/(e( i7rotn(n. Vat. 5. V. 27. U^uleroKif. tirei vteK, 
voXv^Xxicies. ibid, Kvygi. ^y^^Kiftw. Vat. 5, ibid, AuAeT. /2»Ae^. Vat. 5. V, 33. T»t/, Urebu^^u, vs rn- 
ro. Vat. 5. V, 40. ^Jzvtfov. i%evhve[jt.ivev, <^jTiXii. 
Vat. I. 2. «{?rpe7rtf. Vat, 4. V. 43. 'T«e. «j/jfv ar«pv£, 
>)|)e ^p T« uihtov. Vat. 4, xf^T?. Vat. 5. 6, V, 48. 
Ax>\xy4uvTi. Xtyu^ov X^evct, Vat. 5. 6. V, 49. Ka» 
v»f. 7S4 ;(3<Viyj x»K)Jg/{e«. V. 50 A^vXKiaiti. tK /zsk^is- 
ncti, Vat. 5. h^uf «fvuv. Vat. 2. V. 53. Kp>)TJ)2j4. 
KioTvtiev. Vat. 4. V. 58. r«a/A«f. ynvXet Ae^»^ t«6 
^vXtvx Xyfnx, iv eli rt ycXx X[jt,iX^v(n. Vat. I. 2. 8, 7. 
XyfeiX zretfA.ivtt(ff,. Vat. 5, V. 56. rA«£;j«v'. tt?w j(9<- 
vwf Aey^^tteviM/ ^XttrKisvLu. Vat, 4. yA«;y)f to /3A<»-;(ju- 
v<ev. Vat. 5. V. 60. B«>(5A<«{^jf. ^axsXtxZ^u h fn -n 
i{^.TU fievKoXovi xh). Vat. 4. 7. V. 68. Bov*;«A<««s-J)f. 
P>iinsXtKuv [f.i>\uv t^yocnii. Vat. 1. V. 80. A»'«iiv. t«v 
Kotvui t^xyuhv. V. I. t^xyu^tnliAi, Vat, 2, V. 83. 
Kx^vtx. viyevv lofm ruv Kxpviuv nrti inXftrt 'ttu^ rtn 

^iK Vat. 5. ibid. E<pep7r^. tyftZ^i. Vat. 5, V. 

85. n<cff. « AXKi7r7ryi ujurti yxf fnv i^u^Ofitj rit Kojt^^t- 
T»«. Vat. 5. V, 89. ne;T^fA<«Ciro«. yXvKv avftXjH, 
re 7nmir[xivov T«<f ^eiXtaiv ti^ov XTroTtXetv. »ovv nvx 
(W£/tr/j(s» (TVfirleiv, Vat. 4. 6. V. 9I. ES^agjs. x/v«^ 
t%i^. Vat. 4. V. 92. Kt«/««-o*T(^. xyfiov fohv, >j 
xfvasxa*'^®' >(gt,X,ev(Jopti. Vat. 5. Avi[A.uv/s. mT^v®- 
>(9cAj<^j©-, of esj /3«t«4'», >)yjfv xj/]^ifv»ttfW. Vat. 5. V. 
94. AjcfA^^f. 7»<f iTt^tvniSKKoti (TvyKfivo^BfJX, Vat. 5, 
V. 95. A£;rtip<ev, rev <pXoioy. Vat. 5. ibid. MtXi^^uf, 
XTjivHi, Vat. 4. Ktjfctf, » i^etctf. Vat. 5. V. 96. 
TlXf^vcf. rri KXix^tTU. V. 103. <i>xXXfoi. X<iL/Kei, >j 
e (puXtJijT&: Vat. 4. V. 107. Ileu^i. KfxnS^. Vat. 
5. V. 109. Avuj, TnTreifet. Tevrt9tv ufifj^st, Kctf env 
«X®- '^f[j(.eui^ei(rt(j\ t» >iA<«. Vat. 5. V. I 1 I. 'Ovru. 
evrei) K.uf u^«f, «oevT£f htXevert, aityei^ire riti ^i^ifUi. 
Vat, I. 2, V, 112. Tflf MiKUv'&-. XfjCTrtXetpvlov ro^rov. 
r(K4 X[,C7riXiti. Vat. 5. V. I 15. 'Y7rlwifA,tet, vzs-xt^tot, 
Vat. 5. V. 119. E)(Sf.^n^t. i7renatv(nv, f[xx?iyuinv. 
Vat. 3. V. 120. nflep>)c&eii. ev;j< cu^xvn kckj av. Vat. 
5. V. 121. I.Ktyiseui, (pvrev Xvaruhi. Vat. 5. ibid. 
T<»i«<f, ^xcpi nXt^av, Vat. 2. ibid. T<»v«v, T<»kC. 
Vat. 5. V, 122, KvKrJh, nr^U(rKU, Xvttu, xff.Ju7r\a- 

fjiuf. Vat. 5. V. 127. Ucui. »' ^evXif). Vat. 1.2, 7. 
ibid. Kfl«A7n<J^, xyyeiov v^^e(pofev. Vat. 5, V. 133« 
K<jt9-eAo<e-'. Xx-^am fx,i X7re ruv uruv^ Kctf iat$i toujrljj 
xA<y«0ze. Vat- I. 2. 6. 8. V. 136. &ifjiirev. nr^nrov. 
Vat. I. 2.6. V. 141. 4>^<^»foj-e«. a-Ki^, i^e-e ev i)- 
ov^K. Vat. 5. V. 150, A<. iTm^x'^ tcu/rcf, Vat. 4, I D Y L L, VI. 

Ver. 2. AftXuv, f>(3»T£§©- ^A«v«T< tLu tcuirn. Vat. 
T. V, 6. Bx>it.i. zreitirtii /is&(m7rov rev Ax^vto@~'. 
Vat. 4. 5. V. 10. S>(5x«f. e7n77)^»7J)f. Vat. 5. V. 
13. ^fxi^ie, ») /iitXtvit 'sfef TflvTJf, » eOTT»CT7e ru kvvi. 

Vat. 4. V, 16. KXW^Ctf, etf VCJV TJf iXiH TrtTTV^XKlu- 

fx.fvuf }(s[A.etf, Vat. I. 2. V. 18. T^Xfjtfieci, ihj re/o 
hjtKTvXev if/t(ptgetaA> Xiyi, v^ rev /ts^i cn ifurx, >^ T<ts 
eti^v^iii Kivi ryiXeti eti i^urx. Vat. 4. V. 20. KflfA«v« 
p^Xfiret^ KUf rtr Xeihy. Vat, 4. V. 22, llt^ofUfx.etf. 

^' ei CODICUM VATICANORUM GLOSS^ SfiLECT^. 233 

ffvyi^skB^tv^^. V. 22. A(**x\tv. avicZu.Xtt, t/ih. V. 24/ 
ILtwXfiaTcli. Ttwi7rx4fi(mrt avt tfJisi, uh^i Xixrlu/ ttbhi- 
mt.ft. V. 27. ^Lyta. owr^ /HSv(^ nt^Xot n nTt^cM^. 
V. 28. rpXTT^x. i yt^Xfif^i), q il^u^x<pitrfA.tfyi. V: 
35. S;^r^. 53^^. V. 37. T/>t/;(j»<«' ^«"■''•J- V. 57, 
Atfjitifei, rfc^cY, fAljatt Ji'ci /SAiTfW stecf ^M^M. V. 28. O/?]»^. fMrtc eif^». 
tii^P!f>{B/Jtj XTn^XiTfi, Vat. I. 2. ibid. Avt?*. «sC?? re 
ecvT^o re tf4S*- Vat. 1. 2. V. 24. «I>fA«^*i. Tri66'& eii 
jcAUfav. Vat. 4, V. 25. A^«(. «^at x«/ 8;ai xhXag 
<SSt93-%Xi7m oujtIjjJ. Alh.x KXf tyu ctvr^ Kvt^iu cu/Tiui. 
K»<^«», <wn XvTmv, Vat. 4. V. 30. Exvf^ctT», Ij^js- 
vXKiX^trc n Kvm. Vat. 4, I D Y L L. VII*. Vcr. 7. E^«<»»», i5r9M», m^a-tittici. 74. Afjtfi- 
Tntar», euii^^i(pire, ^xfirzc\ XfjctpiireXetrc. V. 79. 
A»«(x.7v;t TK xvg/iif ^Tov. V. 96. ^ifji-ipfil^ot., r^iot rtt 
'ZifjLt^^tt., nptw tfist. V. III. nJhnui. f.{ef,Klh>yeii. 
V. 1 12. Et/^9». 7B» zreittfJist, I 17. Eft^Sefj^ctn. t^gKKiiHf 
fiecfjcf/i,Xrt Kccf j^vfjixn' V. I 20. IliTTwmgflf. upifjc^Jtf' 
f(9^» ;^vterl^^, x^^n^jifci ytietr» ^Xoieri. V. 122. 
Hfc^fein. TK ^iXnev SiXeicri. V. I54. AtlKfXiXmlt, 
tytfAimrif « tTiXavmlt, txxfxmlf. I e Y L L. VIII. 

Vcr. I. X«p<«»Ti, ru ^ftlm TFXvi^i, iveihftiTai. V, 
14. l7-«^a(r«^K. <az» tii /ixjjTg/t, tsttjj jufy«t*'. V. 39. 
Ueifji.etivirt. tvi^xfti zrcHrt' y^^trccf kuj zriMnirf, 
V. 41. Tlxvlnei. Jic. mcvTK^n, V. 74. n«xg«». » jty- 
»•» A»^» »I^K«, «t;*k* »i^ A««». To» •my.fcn, rtyetw xmp^6ti. 
V. 78. 'A^v. ii^v h i-m im r» tig.i^m nt ^fHi 1» xtki- 
TT» rtjru t(y.^<^h-iv, TrXnoJct t/^l©- pe«»T«f. V, 93. Ak« 
fn^c!. t» Kfpi^^ r)ti x^fArii. I D Y L L. IX. Ver. 21. AfX,vX»ie. mfjtthcXt&is, ifcfiig ttTmXiis. 
V, 26. l>(^ficuai, rccti <S!^i rrt li{gi-Q^tf, »)jrj». I D Y L L. X. I D Y L L. XI. Ver, 12. Avrvi\, f^stxf. V, 14. AvTU. MUTtt. V, 
21. <biXfUTt^. incXnferf^X. V. 36. Ak^u. XKfjtn. V. 
43. Qfcj(^». «<»«cQ-«/, V. 48. A/x«^«{nor. ««»»#«», I D Y L l. XII. Ver. I. Tg<T»|. «cjiTO TntffXivait iftett iVK%fiipt», 
V, 4. Axa-ittli^x, vcXvtjtxXt^f^, V. II, Aeihi. ifx- 
yuoHfjtx. V. 19. A»j|oJ^» «5 A^f, ct«iK%xret, ti.lljj,- 
«nre rev x^ pe«». V. 28. Atloy», x^Uvectef. V. 29, 
4)<Ao5r«^A«. 70» «g«^xe»o» woM^j. [f. legend. tfxrli^t/ rtt 
'mtihi. Vcl, 2»^ TK t^ttfBpcv trcu^ci. Sc. Vocatus eft 
iCjtTeloj^» «tlAonAIS, propter puerum qitem atieo iH- 
figniter amabatl\ V. 30. U^urm. tt^rx rluj x^-j^i too 
««l®-, V. 31. Ak^x. TfXtix. V. 35. tTnZerfect iyn- 
t(^Xartcf, V. 37« Agj^gjt^iSo/, ^^cnp^tt. I D Y L L. XIII. Vcr. 13. A<9aAoe»Tr. tfs^Tnuhi. V. 15. '£A««»'. fA- 
jy^©*. V, 25. E^XVetf. XKfUfttetf, V. 30. K<«»A)». 
t(SX7r<^ Km. V. 31. Evfvtevli. ^^»«. V. 32. K«7K 
^wp^c. «/» tve. ibid. ne»«»To. tvtifpvy, V. 35. B^JIo- 
/t<5». «5^®- ^tygl». V. 38. 0< fMccv. jt^ fjttTcv. V. 40. 
'Hfjtfvu. ^JzcXXfjtu. V. 40. '©p<fl«. fv^x. V. 46, n«- 
Xvpceijyhx, rxeXvp^ufYirev. V. 54« Tlxff^Jv^f{' . Tm^tife- 
fcvv. V. 64. ArfiTrlcmf. x^xrcn. V. 65. £mA«;/«> 
Sfl«»e, Jitjf^r». V. 69. E|e;(gt9-fl«gfl». sjyTgeTn^fl». V. 
74. HpijffT. tQi.TiXei^i. V. 75. Tg>!»C9»T«^t/yfl», w«j 
Xv^vpy. Ver, 4. KxKmi. a^j o«;(5»»^j. V. 7. O^/of^WTW. 
i}j5t/» fi^hiJi Xfj.uv Kctjj ^e/^^eav, rcvrf?i¥ X^p^ieArti, 
V. 8. OvS^ufjtx. ahifjtui. ac deinceps. V. 14. Airtisf- 
Xx. Xo-y^Xirec. V. 16. 'iTfxettsuvri. Tm^ ru Xriitf 
'iTTTnngcyl^. V- I8. XgeV<^i7W(. ^S/tfiLTfiilecf, trXtinxti, I D Y L L. XIV. Ver. 4. AvxXtti. Xr.fcu ibid. K<^»y«/. ^^^1, * Quae fequuntur omnes «ccrpta funt e codicc fcxto. 

U u y. 14. 234 CODICUM VATICANORUM GLOSSiE SELECTJE. V. 14. Xtf^ft). >)j9t«; a; Te» oiHS'» MSv. V. 42. Aik- l^Xif^i. -ni^ef Ktt^», lA«>i<«y. V. II3. K«iT»h /!•• 
A<3l&', TJjf s^vff»? Jyo KXtih»i. V, 43. A<Vflf. f«v&©-. T«»«f, V. 115. TLthiTii. /3g«^««T«. V. 148. O^®*.' 
V» 70. Teyu. vi t>XiKix, #1«^«;^©-. I D 1 L L. XV. I D y L L. XVIII. Ver, I . '£2f xf^v®'. iifisy, 2^ ^k^ovti *iKii /uisXti, V. 
3. JlcTtK^vof. <tsf9<rKi<pxXctiui'. V. IJ. T^irKMei>(s/i- 
Tni^vi, jWfg«5 6)v. V. 27. CtyoiJ^VTnt. ^X(piTUf U4io- 
^pvTrli, V. 29. K<yet;. kivcv, iX'^. V. 30. N«jm*. 71 
tiyf®'. V. 48, lovTU. rey yrapootTlw . V. 48. A<j</5r- 
71«. KtKfVf^fi^ai, xmtTtiXag. V. 50. 'Oj(*«A««. <ffi< t» 
^(^'''(dtglHy. ibid. E^toi. 'Znalfivoi ffvfx^avot. V. 50. Hx' 
wu(*tv9'> XTTfWftiy©-. V, 98. 'S.Tn^^v, )^tu, V. lOO. Ver. 16. Aynd^. Afxjti. T<f o<«y©-. V. 22. Ag#- 
jw©-. Jjyavy 75 «fTO ^/xy«oi«y, V, 23, Ay^<?T. ;(9tT«6 
Toy tofisv Tuv a*5^«iiy. V. 26. AvTi)isotim. "CZFfifj^, 
ibid. UfooniTrov. eu/Ttn. V. 27. AeuJtjy. x«{7W. ibid. 
AveyT®-. Tmvm^u, V. 29, n<i^(K. tvT^x^tn. ibid.' 
'At'. 1(^9^' o(. ibid. Avi^xfAt. em<pxvii. ibid. Agovfnf. 
Afifgii. V. 34. ZKKiMerlttv, ifthTfuv. ( 235 ) Cum foHum fupereflet, commode huc appofuimus verficulos^ 
nonnuUos olim defideratos ad finem nAiAiKaN f . Defcriptos 
ex Notis Cafauboni ad Diogenem Laertium, Lib. ii. §. 71. 
pag. 121. Vide Notas noftras, p. 307. XoTt ^poc^iot 7nX0fJl,iS <7t^tV UTrO-^VffZtft 
Kctf jlVOSOl, VlOTi^OL J\J iyjitV '7rcC?^lVCtyfHTZV 
OvK i<rt' Apvyctg ^^ i7rc»)fA,CC^Cl4 (pOD^* 
Kctf^f^i^ (icCfiav]ipQt 7U m^.Yifj^oc av)^cc^6tv» 

TetVTU ^f^ VOiOVm TnXstV 7ISTlf^Oolif)OV, 
KCCJ fJ(,Ol T OOpctfJCiVCO OVViDCtV CcSoAoCS (Ti^V, 
^OTTOO? CtVlKOL TUV ^IW CtV^HCtV iX^?> 

hyi^Kotm TnXeof^iB'* Aj^?it<>iioi (p/Ao/. 
At Si TctvTct yi (^i^&tv tiLVifji,ot<riv iTrtTfiTrets, 
Ev B^VfA^a Js KiyGts, T; fjci S^ouftovt ivo-x^ets i 
Utw fj(,iv Jjj Kfim Tct ^veriot fJtCth* iViKiV ff-iS^iV 
^CuLu, KOUf (pvhOLHBV ViKVeOV TFi^Ct Kifi(^ipOV, 
tOKCt J\j\ Hai KctAiUJuloS iTT a>vKGtOUS Q^VfiCU^ 

IIfiOf^oh.otfji>t Kiy TTctvatfj^os %<*Ae;T-<» TToB^co* •f- Porro STTPPLEMKNTUM ad prindpmm her- Proftat autem ibidem hac cum prasfatluncula. "5'/- 

etJLis AEONT04>ONOT, conftans verficulis triginta '* ^uetiti Eidyllia principiumy ficut et pracedenti jinis 

«t ofto, protulit Jof. Scaliger, Emendat. ad Theo- ** deerat, quod et ipfum ab^^ozchimo CvimtnTioJcrip- 

crit. p. 229. edit, Commelin, 'Xf^i^ru rv A<®-, &c. *' tum atque buc appojitum eft. 'r[ji.t*iTu tv ^m, &c.'*~ 

Cujus auflorem nuUum nominat. Confcriptum eft Signatura M. 5. Ibi tamen verficuli funt tantum- 

autem, ut videtur, a Joachimo Camerario, qui modo triginta et fcx. Undepatet, ut cx aliis nonnullis 

faltem primus edidit in libello perraro, cui Tit. indiciis, exemplar diverfum vidiffc Scaligerum. Jam 

** Theocriti Syracufani Eidyllia triginta fex, Latino vero in eodem libello, fub eadcm Signatura, proftac 

'* carmine reddita Helio Eobano HefTo interprete.— supplementum ad finem hkraclisci, prasceden- 

** Francof, ex Officina Petri Brubacchii. 1545«'* tos fcilicet Idyllii, conilan» verficulis ctiam triginta ec 

fex. ( 236 ) fex. Cum hac utlque pr?eratlnncala. *' T)eejl pra- 
*' /enti EidylHo finis, quem Joachinuis Caincrarius 
*• Crtecis verfibus a fie defcrlptum tidjccit, KxS'§'' epi, 
*' n mif^TTKv, &c." Profertur et hoc etiam supple- 
MENTUM a Jof. Scaligcro, Emcndat. ut fupr, pag, 
231. Qiii neque in hoc fciiicet agnofcit nomen Ca- 
merarji, fed conjicit ab ignoto quodiim poetafiro car- 
men confidtum. Quod miror : cum neccfle eft Sca- 
ligero, tantum non coastaneo, iifdemque ftudiis im- 
plicato, notiffimas fuifTe quafcunque curas Camera- 
jius, vir Grasce doftiffimus, impenderat in Theocri- 
tum. Quatuor aatem verficuli qui primj hic legun- 
:tur in Scaligeriano, non liabentur in cxemplari Ca- 
inerariano. viz. A«-k» «'1,' ej, &c. Interea ratioci- 
narl pofTet aliquis, ex eo prsecipue quod horum sup- 
FLEMENTORUM auftorcm, qui certe unus cfl idem- 
que, Scaliger ignoraverit, tamque parvi penderit, 
jpfa minime compegiflc magnum illum Joachimum, 
tsntum vcro defcnpfifle atque edidifTe, Caeterum nu- perrime mecum fummaquc humanitate communlcavit 
hjEC duo SUPPLEMENTA vir venerabilis, qui nego- 
tiis forenfibus literas omnes elegantiores adjungir, 
GULiELMus BURRELL, LL. D. Canccllarius idcnn 
Vigornienfls, a fe non ita pridcm reperta, manu ne- 
fcio qua exarata in folio quodam infititio, adhaerenti 
his Idylliis apud H. Stephani Graecos Poetas Heroi- 
cos. Ubi dicebantur tranfcripra fuifl"e e veter:} codice 
Epificopi Melfitani, Cum quatuor illis verficulis qui 
dantur ut prsediximus a Scaligero, fed defiderantur 
apud Camerarium. Rcnafcentibus litciis Grsecis, res 
fuiffe videtur eruditis T^iris haud prorfus inufitata» 
hujufcemodi Svpplementa concinnare. Ita iVIarcus 
Mufurus fupplebat lacunam in Mofchi bpitaphi» 
BioNis. Vide quae diximus in Praefatjone de Theo- 
criti editione Camerariana, quas Fabricii penitus in' 
duflriam fefellit, pag. x. Not. 6. Confer etiam No- 
tas nofliras, pag. 276. 277. 293, Quas hinc forte vd 
cmendare vd jUuflrarc potcrij. INDEX VERBORUM. Prior Numerus Idyllium, vel Epigramma, defignat : fecundus 

Vcrflculum. *^ i. I, 6, 30, 48, 49, 

> 65,82,95,133,134. 
ii. 36, 39, 66, 7obis, 72, 
127,138,154. iii. 13,32, 
35bis, 41,44, 45. iv. 9, 
32,46,50,52. V. 37,48, 
49,72^15,85,88,127,130. 
vi. 6,10^^5,15,26,36,40, 
41. vii. 31, 34? i39'^56- 
viii. 43,76,80. ix. 7,32. 
X. 15,18,28,30,31,37,46. 
xi. 46,47,54,67. xiii. II. 
xiv. 31,47. XV. 7, 30, 
33^63,97,110,126,145. 
xviii. 28, 31. xxi. i, 8, 
21, 28, 43. xxiii. 31. 
xxiv. I. xxvii. 9, 15. 
Ep.vi. 3. 
A i. 2, 26. ii. 7,145, 146. 

V. 102. X. 16. XV. 98, 

100. xvi. 83. XX. 43, 

xxiv. III. Ep. xvii. i. 
a. i. 85. Ep. vi. I. 
l xiv. 68. 
«t i. 40. ii. y6. iii. 14. 

xiii. 70. XIV. 42. Ep. 

ii. 4. 

rtsi^r^f XXiv. 121. 

k£ai V. 109. 

kCaf 1. 44« 

aChoLCif xii. 25. xxiv. 96. 

ay XV. 76. a}ayi ii. 6^, 102. iii. 47. 
vii. gs. 

ayAyot viii. 40. 

ayayw XV. IO3. XXVl. 2. 

aya^' xiv. 8. 

o,ya^i i. 62,78. V. 17. 

aya^oif Xxii. 162. Ep. XV. 

I. 
aya^oicrtv Xvii. III. 
aya^ov XV i. ^^. 
aya^of xiii. 9. XXix. 21. 

xviii. 16. 

aya^v Ep. xiv. 4. 
aya^a Xxiii. 2. 
aya^a Xvii. 105. 
tf^^ft»;' Xvi. 2. 
aya>^onivct 1. 3^* 
et^aAju' XXX. 28. 
ayaKyLA Ep. vii. 4. 
AyaiA.i{J.VO}V XV. I37. 
rt>ai' i. 85. V. 77. XV. 148. 
ayavoiTt Xlll. 54- 
et^aj/ftjf XVll. 85. 
ayaTmav XVUl. 5« 
aytTiarov XVI. 108. 
ayxTmri XV. I48. 
ayt-naro^ xvii. 64. 
£{>«roJ' !• 126. 
A^rfjufii XX vi. I. 
aYw^i XXV. 55. 
ayyHKMV Xll. 19. 
ctTj^JMoyTttf XVI. 86. 
ayytKov vi. 32. 

rt»®' xiii. 39. 

*A a>« ii. 95. iii. 4, 43. iv. 

58. V. 24. vii. 35,49. 

XXV. 177. 
ayc iv. 2>S' ^, 
Aytava^n vii. 52, 61. 
Kyt.avamQi' vii. 69. 
ay^v X. 2. XXX. 5. , 
ayeifeiv XIV. 40, 

«7«? xxvii. 32. 

ayeiro XI. 1 1. 

ayiKa V. 142. 

ctyiKatcus- XVI. g^. 

ety.Koy iii. 43. vi. 2. xxvii. 

cnyiKa; XXvii. 70. 
ayKnSbv Xvi. 92. 
ayif X. 2. 
rt;^p« Xll. I 7. 
a7;(#r viii. g^. 
ayyjia viii. 33. 
ayKiai XX. 33. 
ciyKotvatcrtv 111. 44* 
ayK^aofjLat IV. 31, 
et^Ki/AoK XXi. 47. 

«^Aetitf xxviii. 3. 

ayKaitn Ep. 1. 4, 

«>;/«(? Ep. xiii. 2. 

et^^OK XXV. 22. 

ayov xiii. 70. xiv. 42. 

ayovra XV. 54. 
ct) ope«!7i«yy XV. I 6. 
ei>op?t;S Viii. 5. XXV. I72. 
et^ogft/w XXV. 175. 
ayoi^^iV Vlli. 8l. 

ayo^ivco I N D X etyofiuav VI. 2^. 
ctyoT^ Xvii. 129. 
ayvei xvii. 33. 
et^oi, vii. 60. 

et;)^^ Xxi. 31,37. 

u^oi i. 16. xxi. 16. 
A^H Ep. iii. 3. 

«tp^OTl«pSf XXI. 6. 

«x^ot XX. 6. xxiii. 1 1 . xxvi.3. 
axii xxiii. 19. 

Ct^iKcUOV XXV. 257. 
AyjtiKamQ}' XXV. 21. 
u^iAcua Vll. 18. 
e.-^cum xxiv. 89. 
etpe/oi' xiii. 6. xxii. 36. 

xxix. 13. 
tf;e/@' XV. SZ' xxi^* 5^' 
ee^^ 11. 54' 
(t^amuf XXV. 23. 
tf;)fo/ XXV. 97. 
et;>fo/«&)f XX. 4. 
et^oif XXV. 33. 

A;j|o/« iii. 31. 

a^otcoTyu^ xiii. 44. XXV. 1 68. 

tit.^<&' ix. 23. 

et;^OTl^av XXV. I35. 

a^oTi^if vui. 58. 
et;i^»f Xvi. 90. XXV. I53. 
cf^uTVyiTru X. 10. 
e«;)^t/^(gr' Xxiv. lO^. 
tt-^m XXV. 48, 57. 
et;i^(i)S7r xiii. 42. 
et;ij«7?/f XXV. 51. 
et>p^H V. 106. 
ay^iAKoio XXV. 165. 
ctyyj^v^t 11. 71» 
dLy^iuoKoi XXV. 203. 
A^p^/(7W> 1. 106. 

et^^^dr xxii. 40. xxiv. 133. 
ay^nn vii. 125. 

ctya XXix. 7. 

et^y iv.6. xvi. 71. xxv.86. 

a.yiiVciL XXI. 48. 

a-yuvctJi Xvii. 112. 

et^j^uc/ XXiv. 115. 

a.yaivmt. 1. 9« 

ety»yfflv Xvi. 47. Xxiv. 120. 

*)' i. 65. ii. 102. vi. 9. a<Jk ii. 33. 

eJkxfuju XXiv. 31. 
aJkfXAvmtt 111. 39. 
ciJkfMLVT®' Xvii. 21. 
et</ity i. 130. Ep. vi. 3. 

rt,J^ iv.54. vii.31. viii. 68. 

xvi. 23. 
aA iv. 48, 54. V. 34. 
kJ\ct iii.20. vi.9. xx.8,44. 

xxvii. 4. 
kJ^'i i. 27. 
kSii' viii. 76. 
*<r«:« i. 95 
i<r«af i. 148. vii. 81. 

khtas vii. 133. 

rtJwj' xvii. 38. 

ei$(Hf i. 148. 

cthhtpicu xxvi. 35. 
6t(J^A^«a) xxii. 139. xxiv. 8. 
etSiK(pnf xxii. 5. 
aSi^n XV. 4, 

tf,JVy xiv. 30. 
kSi& V. 54. 

i<JiTo Ep. xvi. 5. 

et<Ka/ XVii. 10. 
atcAjs- XXV. 271. 
ctJiKpctyov XXii. 115. 

etJictvTov xiii. 41. 
etcf>x« viii. 64. 
et<:/k«r xi. 67. 
etJ)K>ic xxii. 56. 
etc/>>t«v xxii. 56. 

kJ)ov i. 7, 145. V.3I. X.22. 

xi. 44. 

kJ)^ XV. 51. 

ot</b/|a/ XXvi. 30. 
uJhKcof xxix. 32. 

aJ}},9dio xxiv. 129. 

ic/b i. I, 2. ii. 98, 141. iii. 
27. V. 89. vii. 42, 89, 
115, 128. viii. 76, 77 
bis, 78, 82. ix. 7 bis, 
8 bis. xi. 3, 62. xviii. 
40. XX. 1,21,28. xxiii. 
35. Ep. V. 2. 

kJbf xiv. 17, 61. 

AJiouSiJ xvii. 2. 

AJJyy XV. 149. 

AJbw XV, 136, 143, 144. A^aviSi XV. 127. 
AJtoviV XV. 23,96,102,1 Ilr 
XX. 35. XXX. I. 

AJ}»vif XV. 86, 128. 

uJbfHTVf XVI. 7« 
eti^Aiyoj/T XXiv.. 115. 

ui^hHTjjfnf xxii. 24. 
etj^^Aof viii. 11,12. xxi.52. 
xxii. 70. XXV. 204. 

eti^Kvf Ep. XX. 5. 
ct?3-Ao^o^r xxii. 5^. 
ai^KCf) xxii. 74. 
ttH i. 18. xiii. 38. xiv. 10. 

XV. 105. xvi. 109. xvii. 

49, 107. xxii. 77>2i5- 

xxvii. 27. xxviii. 23. 

xxix. 20. Ep. vii. 3, 

xiii. 4. 
ct^^e viii. 30. xi. 18. 
etc/JW vii. 26. 
cihJ^v XV. ^6. xxii. 25. 

Ep. xix. 6. 
et^iS^v vi. 20. vii. 100. viii. 

4,71. X. 56: 
cuiJhKTo. xviii. 36. 

ctnJbiaxu Xxiv. J^. 

ahSov vi. 4. vii. 141. viii, 
29. xviii. 7. xxiv. 63. 

et^^oyx/ Xvi. 3. Xvii. II5. 

et«<Au iii. 5. 

eteiJh)tj9iJ Xvi. 4. 

ete<Jh)j' vii. 41. viii.7, 10,84. 

xi. 13». 39- 
et«y^«n xxii. 110. 
ctei^.u^& Ep. V. 10. 

et«£^m$- xxii. 10. 

etfifdf XXV. 255, 270. 
ete/f«f XXvii. 20. 
rt«£;y XXii. 65. 

rtwpffly XXV. 73. 

ctHm IX. 29» 

ef«m viii. 6. Ep. V. I. 
et«£w viii. 61, 81. 

etwffljr IX. 4. 
ete/fl-Jif i. 23, 61. 
eui<m> XXii. 26, 135. 

eti)t«(W xxvii. 34. 
ct«i'ttoi' Ep. iv. 5, 
etsm» XV. 102. 

ctfi^votoy R B O R U M. dmetov xxii. 37. 
ettvv xiii. 29. 
«if« XXV. 17. 

difyoif XV. 26. 

rtipyyj- xxviii. 15. 
Atet xvii. 120. 
rt^to xxvii. 14. 

a^oySi^& XXV. 4. 
et^(/>a XXvii. 7. 
et>i<J^Kce V. 136. 

A»SbvtSif Ep. iv. II. 

rtMJomr XV. 120. 

««<JoK/<n viii. 38. 

etXiJben i. I36. 

(txcAu)' xii. 6. 
rttTut ii. 38. 
ctnTvuf xxii. 9. 
A5«ya Xvi. 82. 
A^vaas xxviii. I. 

A^vcucuf V. 23. 

A,^vaM xviii. 36. 

A^vcts XX. 25. 
«^VatTW XV. 106. 

a^vAToi xii. 18. xvii. 25. 

rt^yatTo/f XV. 47. XVli. 1 7. 
etdrtmTOf Xvi. 2. 

a:^vaTcov xvii.. 2, 8, 131. 
xxiv. 82. XXV. 41, 52, 
199, 276. Ep. xiii. 6. 

«J^cT^etTOV XXV. 24. 
A^vcua XV. 80. 
A^vcuQf xiv. 6. 
a^K»/ua,Tti XXI. 9. 

et^Aoi' i. 3. xxiii. 56. 

et3^j« Xvi. 16. 

a^yioTtcm. XI. 24. 

et=5P>)c7Ty XV. 78. 

a^oaji. XV. 132. 

et3;;o@" xiii. 50,51. XV. 72. 

XXV. 252. 
h^ vii. 77. 
cu i. 10, 23. ii. ^^ bis. V. 

55,64,15©. viii. 43,47, 

83. xi. 50,56. xvi. 82. 

xxii. 112. XXV. 9. xxix. 

21,35- 
«J i. 43,151. iv. I. V. 41, 

94,95. vii.80,120. viii. 

80, XV. 28. xvi.8,104. xxi. 25. xxii. 38. xxv. 

9, 10, II bis. xxvi. 18, 

24. xxvii.57. Ep.iv.i. 

vi. 5. xix. 4. 
at v. 20. viii. '^^. 
Ai iv. 40 bis. vii. 121 bis. 
«/ V. 18, 108, 1 12. xvi. 

90. xxii. 8. xxvi. 37. 
et/a xvii. 91. 

AiaxjJhb Xvii. 56. 

Atoi XV. 138. xvi. 74. 
iu}a i. 4, 5, 25, sy^ 143. 

iii. 34. V. 12. viii. 86. 

x. 30. 

euyay V. I48. viii. 49. 
ax^f i.14. iii.3. V. 73,84, 
89. vii. 87. 

€uyei^i vii. 8, 136. 

euyif iii. I. iv. 39. v. i, 
128, 145. vii. 97. viii. 
45. xxvii. 46. 

AiyoAmv XXV. 174. 

aejiahoio VI. 12. 

exyaxov^ Xvii. lOO. 

cujdCoTOv Ep. V. 6. 

ouyKw V. 128. 

AiyiKca l. 12 7. 

e«;/o;^<y Xxii. I. XXvi. 3I. 

AiyiTnj^^ IV. 23. 

eM>or V. 27. 

Aiyu^^iVKTiv Xvii. lOI. 

Ai^vttIi^ XV. 48. 

A/^t^-^T-lov xiv. 68. 
Ai}i>'^& xvii. 79. 

A/^^yv iv. 2, 34. 
Ai-)av& iv. 2. 

o^J'' ii. 159. 

aiSbi i. 103. 

Ai<r(W i. 6^. iv.27. xvi.52. 

eti*<Ato ii. 160. xvi. 30. 

al<h V. 42. 

ouSoin xvii. 74. 

aiSoy.iv» xxvii. 69. 

eu<ro/^?y@' xxiv. 68. 

aiet V. 113. viii. 87. xi.37. 

xii. 30. xvi. I, 26, 6^. 

xvii. 1 09. xxii. 1 1 3, 1 2 7. 

XXV. 98. XXV. ^§, 113, 

123 bis. dieif XXIV. 37. 

atfv ii.151. xiii. 57. XV. 10, 

26. xvi. I. xvii. 43. 

xxi. s7' ^cxiv. 31,43. 

XXV. 14. xxvii. 20. 
coiTor xiii. 24. xvii. 72. 

xxvi. 31. 

attTO) XV. 124. 

aiSf' V.62. vii. 86. xxvii.6i. 
at^aKtcoyti- vii. 138. 
M^AKoivrt xiii. 13. 
atbi iii. 12. X. 32. 
at^u ii. 134. 
at^ir' vii. 102. 
Ai^ioTTion vii. 113. 
At^ioTTmv Xvii. 87. 
ai^fiomTUy viii. 78. 
et/dp/®' iv. 43. 

cu^o) ii. 24. 

atK V. 51. xi. y^. 

aim i. 4,5,9. V.2I. xi.6l. 

aiKiv i. 61. vii. ^5. 

etty.ct ii.1 3,55. XX. 15. Xxi. 

46. xxii. 98, 125, 164. 
xxiii. 61. xxiv. 72. 

ajyjt^u Ep. i. 5. 

aj[j.aTiaj<7i i.47. V.95. vii.22. 

ai[xari xxii. 171. xxvi. 25. ' 

aiixaroiVTa xxii. 7« 

aiiJMT& XXV. 224. 

aifxoCofcof xxiv. 18. 

Aiixov vii. y6. 

atva Xxiv. 13. 
afvitSrai Xvi. 15. 
et/Vfcra/ Xxix. 16. 
aivieo iv. 32. 

{ovnj^t xxvii. ^^. 

aivo^^vTTTi XV. 27. 
cavoKiovTa XXV. 168. 
cavov XXV. 205. 
etTyoK Ep. X. 4. 
et/K©' Xiv. 43. 
atv®' XXV. 252. 
e«yyTO XXiv. I37. 

cuvav xiii. 23. 

aiveo^ XXV. 240. 

tf/^ X. 30. 

eiioi Ep. iv. 18. 
«tiWet vi. 26. 

(UOKA N D E X tuoKtt XVI. 44. 
euo?Jx,QV 1. 56. 
MoKo[xi^ai Xvii. 19. 
ciioKo'7ra>K& Xxii. 34. 
rt/W/ XV. 133. 
aiov& xi. 14. 

ewnf viii, 37. 

MTTiivoy XV. 10 1. 

et/TToAS i. I, 12. Ep. iv. I. 

ewTToKiovTa Vlil. 85. 

euTroAoy iii. 19. V. 88, II O. 

vi. 7. vii. 78. viii. 26. 
eu7roK& vii. 13,42. viii. 28, 

29, 81. 
rt/TToXw i. 86. vii. 14, 
m7r& vii. 148. 
euTTu i. 125. vii. 116. 
tu^i XV. 27. 
eor xxii. 155. 

AiTHfOlo IV. 17- 
MSm.vncu XV. 14. 
ewa-/©' Xvii. 72. 

A/o-of/iW xiii. 17. 

Mavy.viir>tf XXV. ^o* 

A/p^;/a Xiv. 2, 10, 58, 65. 

tf/T V. 75. 

klT XXV. 122. 

et/TW Xll. 14' 

eii-mi xxiii. 63. 

MTi V. 74. 

^■n vii. 75. 
et/T^/ iii. 36. 
ct/T?/v xiv. 64. 

eOTiy Xvii. 137. 

MTiviJLi^x xxviii. 5. 

MTivixivQf xiv. 63. 
etmo» xii. 20. 
A/Tm ix. 15. xi. 47. 
Anvdi i. 6^^ 69. 

eU^;'/(J)o)' XXi. 5. 
MyjxaXcoTov XXX. 12. 

MyjjjwTA xvii. 5 6» 

Myj/.YiTcX, XVli. 57. 
MyjMTMi XVll. 88. 
MyjjMTWn XVI. 103. 

et/4-' xxii. 113. XXV. 68. 
et/vjat xxii. 19, 198. xxiv. 

51. XXV. 53. 
rt/wxctj xvi. 43. cmiyjci.Tov XI. 51. 
a-mv^'JL iv. 50. 
aKa.v^M i. 132. 

ef>t«y.&fi«$- vii. 140. xiii. 64. 
a-Ac/.v^di vi. 15. xxiv. 32. 

eiK,ety3/<^fj- vii. 141. 
etMtv^Qf' i. 55« 

eLKA-^oiTo viii. 91. 
etK»k»T(o xxii. 169. 

ctKiffciTco XXll. 38. 

AwJ)®^ i. 69. 
c«y./x,/f Ep. xi. 6. 
tfx./pa»r XXviii. I5. 

<«xA?>»r xvi. 31. 

dLKKvrTOV vii. 104. 
eLKKm®' xvi. 106. 

Ct)Cj!/StV iV. 60. 

eix./>totf xxii. 185. 

etx//«ir XXV. 164. 

eiKoifjitiToi xiii. 44« 

e«;to/T/;' Xvii. 39. 

ax.oKTflt Ep. ii. 3* 
AKovTi^v xvii. 55« 

UKisei XX. 32. 

etx,K«y ix. 13. XXV. 196. 

eiMii[jLiv viii. 83. 
etwjomr XXV. 186. 
eOKOomojTi' XXV. I79» 
etx«3-et/ Xvi. 20. 
euacTM XXvi. 19. 
et;cKj-<a{ V. 39. XX Y. 162. 
AKus-ieu XXix. 21. 

AMio-yi xxvii. 39. 

etK^Ttlf Xvi. ,30. 

axAiyov V. 66. 

et)t»a> XV. 23. XXvii. ^6. 

tUTdL xxii. 158. 
AK^ xii. 31. XV. 112, 142. 
xix. 2. xxii. 189. xxvii. 

ot/^paK xxii. 196. 
«fxp«f ix. 30. xvi. ^^. 

aKfciTi^ov 1. 51* 
uy^ctTov XIV. 18. 
etKfctTcp 11. 152. 
dLK^ctyjiKov Xxiv. 60. 

oLKfiy.ovct Ep. i. 6; 

eCJtfilJLOViOSIV Xvi. 96. 
CtK^iT^JiDOV XXiv, 75. et,Kf)iC&' viii. 93. 

etKflCnf Xxi. 194. 

AKfiScii vii. 41. 

ot)cp/(J^f V. 34, 108. 
etx.p/Jo5»»p«i' 1. 52« 

AKfOKOIXOI XXll. 41* 

etx.po;' Xiv. 61,66. Xvi. 77. 

xxii. 48, 88. Ep.vii.5. 
«xp« xi. 37. 
etxpffli' xxii. 52. 

et;cp«p?/»r XXV. 3I. 
aktLuj xxii. 32. 
cUTyiiJLOvat. Xvi. 33. 

et;tT/;'«w7j' xxii. 86. 

et*T/oj' V. 14. 
omjKois V. 94. 
et;CAiK>i Xxii. 195. 

*Ast ii. 21. vi.ii. viii.56. 
xxvii. 60. 

a.KaZct.^\^cL XV. I 14. 
etA«t.55«t XXix. I. 
eLKoL^icii XX ix. 2. 
et^u^iia vii. 44. 
eiMt^ili- Xvi. 51. 
etKeL^nf ii. 154. 

aKct^ivov xiii. 15. 
etAct^/K» Ep. xvii. 3. 
ci?.ciK9i.Tv. xxviii. I. 

kKai XV. 17. 

e«AetTo xix. 4. xxiii. 60. 

etKyi V. 20. 
otA^sl i. 19. 
etKyii Xix. 3. 
eLKyiif V. 41. 
etA^ri> iii. 52. 

etA^®' i. 103. xxvii. 25. 
cfA^fi> viii. 23. 

uK^»irAiSTiv Xvii. 78. 
et^.iyca XV. ^^. XXvi. 27. 

eLKii^ctf vii. 147. X. 45. 
'hKiVTd V. 123. vii. I. 
AKilcti^Qr xvii. 18. 

clMcxsi XXiv. (^^. 
AKivct Xvi. 43. 

etKi'jij.xi iii. 25. V. 144, , 

etKiuoco Xiv. 7. XV. I 16. 
aKiCctTco XXvi. 10. 
etA/?/s- Xxi. 20. 
a.KifsJ7iv xxi. 14. 

eLKi^m V R B O R U M. fltx<3/a xvi. 9. 

axi^taf X. 40. 

aAt>ut xix. 6, 8. 
iA/x/a Ep. xiv. I. 

«A/K.OV IV. 55« 
k^ioKeuiTov X. 29« 

(tA/OK i. 102. 

«A/s- x. 13. xvi. 20. xxii. 

177. XXV. 17. 
AA/f xxii. 156, 177. 
«eAiTpoK X. 17. 
atA/rpi/TO/o !• 45* 
rtA/^ X. 56. 
etAWff XXV. 222. 
A\iuy.& XXV. 42. 
hxvuncroji V. 132. 
AkK(Mvet. Xxiv. 2, 34, 59, 

hKKiiwtiv xxiv. 76. 
AKKixwa( xiii. 20. xxiv. 22. 

iA^cwovff VI 1. 57* 

rt^\' i.59. ii. 18,40,92,1 10, 
145. iii.34. iv. 2,4. V. 

21,24,35,92,98,134. 

vi. 26. vii. s5i 49» 95- 
viii. 55, X. 3, 12, 29. 
xi. II, 34,42. xii. 22. 
xiii. 16. XV. 21. xvi. 
18,40,90. xvii. 74, XX. 
4,32. xxii. 17,85,103, 
109,123,141,169, 189. 
xxiii. 17,32,55. xxiv. 
20. XXV. 9,60,102,185, 
238,239. xxvii. 42,53. 
xxix. 10. XXX. 28. 

a.>Kai i. 19,92,113. ii. 10, 

85,96,163. V. 22,29, 
44, 61, 6sy 149- vi. 8, 
25. vii. 94. viii. 13, 
17, 25, 75. X. 20. xi. 
17,58. xiii. 5,23. xiv. 
I. XV. 38, 104. xvi. 
24, 27. xvii. 48, s5^ 
108. xxi. 27,60. xxii. 
165,201,210. xxiii. 14, 
22,25,35,48. xxiv. 86. 
XXV. 34,220. xxvii. 25, 
29, 30, 6^. xxix, 25. 
Ep. iii. 5. iv. 3. a,>Xat. ii. 6,67,149. iii. II. 

vii. 91. XV. 127. xviii. 

20. XXV. 94. 
i>AA ii. 127. 
a^^tf/ xiv. 44. xxii. 20,39. 

XXV. 88. xxvi. 15, 24. 
a^A«/$- XXV. 88. 
a^^ahati- XV. 10. 
arhAhoti^ XV. 50. 
a}^a\oiiri xxii. 82, 192. 

xxix. 34. 

a».aKoi<nv XX ii. 142. 
aKKoKHf xxii. 108. 
axKoKav xiv. 46. xviii. 52, 
54. xxii. 188. 

OKKOKaf XXiv. I 10. 

a)^av vi. 26. xi. y6. 
aKKiT iii. 42. 
aKKiTM iii. 37. 
oKK» xxvii. 19. 
aKKHKaif xxvii. ^y. 
aKKxKoie xxvii. 6y. 
aKKtiKvf xii, 15, 
aKKw XXvii. 59. 
«AAo ii. 34, 158. xi. I. 

UKKo^V i. 34. XXV. 70. 

oKKoi ii. 165. xxiv. 79, 

XXV, 127, 129. 
aKKotf xxii. 216. XXV. 94, 

140, 

aKKolTIV Xvii. 22, 109. 
AKKo-m i. 36, 37, iv. 17, 

19, 43 bis, 
a:KKov V, 54. vii. 36, 123, 

xiv. 37, 40. XX. 20, 

xxii. 166, 205. xxiv. 

61. XXV. 50,235. xxix. 

I4> 15- 

tfXAof i. 34. vi.46. vii.105. 

xiv. 37. xvii. 15. xxiv. 

131. XXV. 70,104,106 

bisjio^. xxvi.27. xxvii. 

I, Ep. xxii. 1. 
aKKoT ii. 155. 
aXKor^taif xxii. I46. 
aKKoT^iAKTi xvii. 99. 
eCKKoTflolf Xxii, 149, 150. 
aKKoTfia Xvii. 43. 
«AAB XXV. 50. OKKVf Xvi. lOI. 
aKKo(Pfoviay XXii. 129. 

aKKvSii- xxii. 20. 
aKKtnov XXvii. 16. 
oAAfi» Xvi. 20. 

aKKu xxii. 74. 

oKKa^iV ix. 6. 

«AAaii'- xii. 28. xvi. 25. 
xvii. 135. XXV. 116. 

aKKcaf vii. 109. Xxi. 34. 
aKiM^a xxiii. 34. 
aKoifjiav V. l6. 

aAo/To viii. 89. 
aA9/»m*" x. 48. 
aK& vi. 14. vii. 60. xvi. 

61. 

aXoypio Xvii. 29. 
«Aop^o/5-/j' xvi. 87- 

e(Ao;)(^of Xvii. 12 8. 
aAop^«s- xxii. 155. 
axoyjf) xxiv. 41. xxviii. 9. 
ttM-ia i. 83,117. xxvii. 33, 

47-.. 
«Acrof ii. 67. vii. 8. XXV. 

169. xxvii. 44. 

etATO XXV. 252. 
aKvlai xxiv. 68. 
AK(pitoio XXV. 10. 

AK(piov iv. 6. 

AK(piTiCotaf lii. 45. 
aK<piTa 11. 18. 
«AfdaC 1. 46» ,, 

«A<ya XXiv. 10 1. 

aKwSbf vii. 155. 

aAroa/ XXV, 30. 
aKaav vii, 34. 
aKeofiim xiii. 66. 
aKanrtMS V. 112. 
aA«7r?x.«$" 1. 48. 
a^' viii. 85. XV. 68, 116. 
xvi. 109. 

'ay.-i. X. 3. Xi. 59,65. XV. 

132. xxii. 99,130,142. 
xxiv.51. XXV. 190,227. 
aiiSi ix. 4. xi. 39. 

a.ijja^vvoi ii. 26. 
aiJLai[j.aKiToio XXV. 258. 
aiJMKSvvovTi Xvi. 59. 
ay.aKKohrat X, 44. 

ttixa^tTov K P X eqjun^mv il. 7^' 

er/xap vii. 63. xi. 69 bis, 

xiii. 10, 29. xvii. ^6. 

xxiv, 84. 

etiJt.Afav XXVll. ^2, 
a[j.ctfvyux XXlll. 7. 

AixafuhM iii. 6, 21. iv. 3,3. 
Aua^WtSbi iii. I. 
Aui!,fuKKlSi iv. 36. 
ttuara^ xi. 73« 
ccuara 11. 86. 
et^uaT/ vi. 4. XXiv. I37. 
a/A2CT0f X. 5. xxix. 14. 
a^t/p» xxii. 21. 
ay.Caiyiiv xxiv. 78. 
MJtCoMu X. 22, 
ci[j(.Cfoyiav XV. 108. 
aixCfosriov XI. 48. Xvii. 32» 

ajw«C«To xxiii. 13. XXV. 51. 

et[jiiiCo[xivov 11. 104» 
tt[iuvov IV. 41* 
tf/^cs/fKf XXV, 123, 
a[xnveo IV. 9. 
ct[ji^tvav XX ii. 114. 
auiKp^nv vii. 27. 
au.i\yi 1. 151. 
rtu5A>s xi. 75* 
a[jLihyuv V. 27. xi, 65. 
auiAynf^ V. 85. 
a[ii\yif iv. 3. 
a[iiKyoy.iVOV XI. 35» 
a[x't\ya V. 84. 
a[iiKym XXV. 103. 
atx^K^eu i. 25. 
«afAfojr i. 143. 
auiA^yif i. 6. 
a[j.ih^a xxiii. 25, 

«7>(8p«)' xxix. 8. 

auiip^a[Aivai XXVI. 3, 

rtjwfpoy xxiii. 3. 
a[xirifav viii. 75. 
auirii>a<r XXviii. 16. 
rt/tJTwpiiir/ 11. 31- 
a[xirifyiiriv Xvi. 107. 
auirifoif xxii. 177,214. 
rt/x?T?poy VII. 30. 
ti.[ji£rfot XV. 45. 
a[Mir)ifia!i Vli. 29. 
a[/jii^avioyr Xxii. 103. aijuvyjtviovrof XIV. 52. 
a[ivr^voi J. 85. 

otu/i/ vii. II. viii. 13. xiii. 

I, 3. xxii. 148. 
aiu^coii- xviii. 1 8. xxiv. 130. 

a[x[j.ara xxii. 66. 

rt///aj V. 6i. viii. 25. X.38. 
xi. 42. XV. 75. 

ct/-t.//'sr V. 67. xiv. 20, 48. 

XV. 132. xvi. 4, xviii. 
22, 39. 
rt/x/// i. 102, 

a[i[Mya Ep. V. 3. 

«t/>t//t/i' i. 15. ii. 14,35,66. 

V. 25. vii. 2,126,135, 

145. XV. 17, 5^^ 76. 

xxii. 170. XXV. 179. 

xxvii. 17. xxviii. 3. 
a[jLva^oi Xvi. 42. 
a[jLViiav xxiv. 61. 
tf/xwiec V. 139. 

aijLviSkf viii. 35. 

a[j.viSif V. 3. 

et/xw V. 24, 144, 149. 

viii. 14, 15. 

a[ji.votf>a>^af XI. 4I. 

aiJioiCaSif i. 34. xxii. ^6, 

a[/.oiCaiitv viii. 31. 
a[j.oiZaiav viii. 61. 
a[xoi^ov xxi. 30. 
-a[j.oKyia viii. 87. 
ayLOhytov XXV. 106, 
«t//oy V. 108. 
*/*©' iv. 61. 
a//®' xiii 25. xxiv. 11. 

tf/xoTO/ XXV. 202. 
a[Mrof xxiv. 242. 
a[jL7raiJirai I. I 7- * 

a[j.'7rauay Ep. ili. 2, 
^[j.TiSiov xvi. 38, 92. 
a[nri^yof Xxii. 20. 
a^j.TriKicovQf XXV. 157. 
a[KnnKof V. 109. xi. 46. 
Ep. iv. 9. 

ay.'7n-^ovw XXVII. 59* 
a^j.TTVi-j^nvai XXV. 263. 
a[jLTniM 1. 33. 
a[tuKhaf X. ^^. 
A[MKKui(UV XXii. 122. A(j.L>mo xxii. 86b 

A/>«/)tor XXii. 75. 
a[jjjKoio IX. 2 I . 
A[jjjvrcts vii. 2. 
A[jjuvri)(Of vii. 132. 

ct//i/|H vi. 14. 

e£/«/fft> xxvii. 18. 

rt/zi/oj?/y xiii. 71. xxii. 9^. 

a^jxjyjMov xxiv. 124. 
a//<p' Xvi. ^^, XXV. 9. 
a[j.(paivii XXiv. 12. 
a[j.ipi^i[j.nv XXV. 278. 
a[j.(ptKaKL>'\,iv Xlll. 48. 
a.[ip.TiaB,i Ep. vi. 4. 
a[j.(pi'7roKiiro VIU 74- 
ee/x<p/ i. 48, 55. iv. 19. vii, 

17,142. XXV. 102,195,, 

224. 
a;[xipi^if XV. 40. xxiii. 39. 

a[j.<pi^fov XIV. 42. 

A[x<piKKio-jf Ep. xiii. 3. 

a^jL^piKKcvprif XXiv. 46. 
a[iipf7roKUf 1. 124. 
a^jL^pfTToKcov Xxiv. 91. 
AfjLprfUTHf XXi. 55. 
AijL<ptrfmv Xxiv. 5, 35, 61,. 

119. 
A[j^lTfvaya XXIV. Q^. 
A[j(pirf>Lia)viaSa.o XXV. 152, 
A[jipTfL/coyiaSiti xiii. 55. 
A[j.^lTfuaviaSyi XXV. 7'« 
A[x(pirf'ja)vtaS)if XXV. II 3; 
A[xcpirfua)vof xiii. 5. XxiV- 

102. 

e«//^o/v xvii. 26. 

aix(porifai!Ttv XXJl. 96. 
a[j.<ponf!ts xxii. 130. 
a[t<p^Tifyis-tv Vll. 157. 
a[x<poTifoi X. 33. xvii. 27.- 
a[x^arifaif XXJi.1 86* 
aijjporTzfoiTt XJl. 12. 
a^jjpoTifotsiV XII, 10, 3^5 > 

152. 
a[j.ipiiTifov XXV, 69. 
a[x(ponfo-jf Xxii. 13, 26. 

xxiv. 3. 
a^xpoTifsov xiv. 66. xxii. 
30- 

a[x^orifaf XI. 70. A R B O R U M. t^x(p(o u. 143. VI. g. viii. 
3 bis, 4 bis. xiii. 3S. 
xxii. 23bis. 35,70,170. 
xxiv. 17,27,107. XXV. 
260. 

etfxfaff 1. 28. 
a//fj^or Xviii. 25. 

«/*a)K ii. 158. viii. 25. XV. 
68, 94. 

tf/xavTotf X. 50. 

ttf/.omosi vi. 41« ^* !"• 
rtK viii. 43. ix. 24. xi. 59. 

xvi. 48, 54. xviii. 25. 

XX. 39. xxi. 34. xxii. 

43,62. xxiv. 114. xxvi 

15,82. 
Av iv. 28. viii. 18. xvii. 

15. xxviii. 17. 
«/ i. 48, 115, 116. ii. 49. 

vii. 87, 92. xiv. 43. 

Ep. iii. 2. 
AYct i. 83, 86, 117. ii. 13, 

35. xiv. 9. XX. 45. 

xxiv. 22. 

avctCKv^av Xvii. 80. 
aytfCoY V. 87. 
AVACa viii. 3. ^ 

eiyrt^Kct/ XVI. 84. 
ttvnyKeuv XXiv. 33. 
am^y.rtv XXJii. 12. 
aya^SK Ep. xii. 2. 
etva^^iixixA Xxiii. 19. 
aya/Jffltf Xxiv. 24. 
rty<«p«y XXii. 1 80. 
avaKo^ar Xxiv. 49. 
ActfKpjovTor Ep. XVl. 3« 
«tCO^tTac XXV. 61. 

avetKTif xxii. 218. XXV. 78. 
etvctKroi- vii. 79. xvi. 34. 

etvahiTOi- iv. 56. 

otj'a^5A4='' '^vii. 113. 

«m//57-p>»T«i5a/ XXiv. 125. 
rtmfa/j-Jt Ep. iv. 15. 
etmvjt/s);' XIV. 53. 
etVAVUTet XV. 87« 

rtvol xvii. 70. xxii. 102, 

135. XXV, 145, 150. 
etva^ii xxiii. 20. 
Ayae^ft» ii. 66. Am-ra i. 68. vii. 151. 
etyafi^ixot XVi. 90. 
etmp/rof XV. 147« 
ampTsilatm XXli. 137« 
avapl»^avTdL{ XXll. 208. 
avafiriof ii. 6. xvii. lOI. 
avetiTiiv i. 50« 
etVflCftjttTo/ vi. 46. 
avaojovrat xvii. 92. 
o£yetr« i. 152. 
ava^l^-itv XXV. 277. 
ava^v Xviii. 57. 
avxTfiyji Xlll. II. 
avavTav iv. 37. 
avettp-jira xii. 24. 
ety^m» xviii. 48. 

etKift^pat V. 93. 
etyJip^st XXV. 256. 

avS^f xiii. 15. XXX. 20. 

et4flt i. 36, 141. ii. 3,17, 
22, 27,32,37,42,47, 
52,5y,6s. iv.55. V. 63. 
vi. 7. vii. 12. xiv. i, 
28. XV. II, 131. xvi. 
6^. xvii. 54. xxii. 85, 
115, 151. xxiv. 136. 
XXX. 23,26.^ Ep. xvi. 6. 

eti'<lpflf; X, 56. xxii. 55. 

av^aa-i xvi. 45. XXV. 199, 

281. Ep. xiv. 3. 

av^o/riv xxi. 3. 
av^^iiay xxix. 33. 

etyipj/W xxviii. 10. 

otyjpjr i. 'S'^. X. 45. xii. 16. 

XV. 6,49. xvi. 14. xxii. 

31, 154. xxiv. 109. 
av^^i i. 41, 86. viii. P)^. x. 

9. xvii. 38, 116, xxii. 

65. Ep. vii. 2. ix. 2. 

xvii. 6. 
flf^if/fltj^Trt Ep. xvi. I. 

etc<rp/oy V. 40. 

«yip/5-/ xviii. 23. 

rtx-Tpor ii. 150. XV. j^. xvi. 

57. xxii.113.xxiv.124. 

XXV. 6y, 116. 
av^m XV. 74. xvi. 2. xvii. 

34. xxii. 200. xxiv. 40. 

XXV. 119. xxviii. 18. xxix. 19, 23. Ep. xii. 

4. 

aviCaKKir viii. 71. 
aviCaKKfTo vi, 20. 
aviryra Xxiv. 23. 

aviyfoijfiv» xxvii. 68. 

aviSfay.iv Xviii. 29. 
avi^tiKav Ep. Xvii. 4. 
avnfxiva xxii. 63. 
aviifv(retra XIV. 35. 
aviifuireta-eu XXvi. IT'. 
etviia-ea XV. I34. 
aviKiifii^a X. 33. 

«KS^tArtt/TS 1. 72. 
«V«>tprt>2 XXVi. 12, 

aviKTTK^ot iv. 42. 
«^//0/0 xxii. 168. 
aviixoi7iv xxix. 35.- 
«l'J/-to)' X. 46. 
«v?/>tor Xvi. 61. 
«yj/x» XXV. 94. 
aviyia xxiv. 88. 
aviixahiov XXV. 239» 
aviyt.av viii. 54. 
avifxeova V. 92. 

«m«/}t«To xxiii. 18, 
««loxr xviii. 27. 

avt^oSbv xii. 19. 

«ye^Awpiwjrfy vii. 34. 

avif XV. 52. 

«v?p' XXV. 187. 

avifif vii. 32. xxiv. 79. 

«vfp/ vii.98. XX. 34. xxvii. 

21. 
«i^pojr ii. 138. xxviii. 19. 

avippn^av Xxii. 12. 
rtV5rrt XV. 5^. 
an?-» XXV. 149. 
avi^^i xxii. 1 29. 

rt!/«Tp«T5T0 Vlll. 90. 

ayii> xxiv. 137. 
avit/fov XXX. 9. 

«^fipt/yd^ X. 40. 

aviyj^t xxiv. 124. 
avi-^oitjjdv xi. 52. 
aviXieo Xxii. 170. 
rtra xi. 23. 
avyi^^ivov vii. 63. 
«y»5« XV. 119. 

ctvnKaTO N D E X etvnKdTO Vlll. oo. 
etvnhKuim XXI. 52. 
avimTAi XXV. 6. 

cfj^xp ii. 44. vii. 100. viii. 
49. xiv. 60. XV. 17. 
xvi.73. xvii. 9, 15,102, 
112. xxii. 44,94. xxiii. 

I. XXiv. 77. XXV.IjTOI, 

165, 247. Ep. viii. i. 

XX, I. 

mvi^iv XXV. 193. 
tt,n^i^y.at XV. 45» 
rty»p/.3^|Uor XVl. 64. 
rti'»gfi>Ta/i' 1. 8 1 . 
m^' V. 124, 127. 
«v^gfit ix.35. XV. 116. xxii. 

«!/:&?;/« Ep. xiii. 2. 
rtc^sgmojj 1. 52« 
av^iri V. 87. 
«y^sojT vii. 81. 
eLV^iro Ep. ii. iZ. 
tfy^afflty V. ^6. 
uv^iws-iy XXvii. 45. 

rtK^or vii. 121. 

etvdffflT? Ep. ix. I. 
etv^^ar/roi? xi. 4. Xvi. IO9. 

xxiv. 6(^. 

Av^^arrom Xvi.58. XXV. 79. 

xxviii. 20. 
ctvSgwTomi' xvii. 117« 

ttv^^aTTMf Xvi. 52. 
av^^a^Trm XV. IO7. Xvi. 26, 

66. xxii. 6. XXV. 218. 
«wa ii. ^^. 

avta^vi xi. 71. 
ttvm^ xxix. 9. 
«wotf xxvii, 24. 
ttvtctnv ii. 2^. 
etmf» 11. ^^. 
etviii^»<rt Vll. 124. 

rtwxfor xxii. 134. 

*xw' V. II, 41. vi. 2 1. 

vii. r. 
kviKo. ii. 147. vi. 16. vii. 

22. xi. 25. xvi. 94. 

xviii. 5. xxiii. 30, 31, 

34. xxix. 33. Ep. vi.5. 
etyiKitTCf xxii. II r. etviovrei XXV. Sy. 

awrotTo xxvii. Sy. 

etviai/.ai XI. Jl. 
etVo^^coTcti 1. 139. 
etv\iArov Ep. iv. .3. 
etlTot XXiv. 36. 
etVTtt^^ Xxiv. 35. 
cliTatT? XXiv. 50. 

etvT V. 26, xvii. 116. Ep. 
xvii. 3. 

tiyr<t{JiiiCetro XXiv. 6l. 

ttvTOr^tov xvii. 114. 
etvnxKotTct xviii. 26. 

etVTiKKoVTi xiii. 25, 
eiVTiipiKUTQ Xvii. 40. 
etVTiphilT Xii. 16. 

fitcT/ ii. 41. V. 150. xxii. 
179. Ep. viii. 3. xviii. 

etyr/at vii. 48. xvii. 20. 

etVTietyivTi Ep. iv. II. 
^VTtyivt\i Vli. 4« 

AKT/^ofrtf xvii. 61, 

KvTio-^^oto Xvi. 34. 
etVTKilf X. 13. 
etVTOKas V. 103. 
«yTfat VI. 28. 
etVT^oio vii. 137« 

eij'T?oi' iii. 6, 13. vii. 149. 
ix. 15. Ep. iii. 5. 

etVT^n Ep. V. 5. 

eti/Tfft» viii. 72. 
etvTt/yct ii. 166. xxii. 184. 
etvui 1. 93 bis. vii. 61. 
avuiv iii. 41. xxi. 19. 
etvuiJLii- vii. 10. 

etfyiTct/o Xviii. 17. 
etvwTct{Jt.av V. 1I44. 
etvvTii^yof X-Xviii. I4. 
etvuTlf XXV. 93. 
avvTo ii. 92. 
etj^SJ XV. 125. 

ava^iv vii. 5. viii. 19, 22. 
XV. 91. xxii. 164. 

avcaKrai XIV. 47. 
avw^a xiv. 15. 
ef|«/f i. ii. 
«Iji/o)/ xiii. y^. 
e/^toi xiv. 48. a|/oj' i. 44. xxvii. 32. 

tf|a> XV. 40. 

aoiS^at xvi. 5y. 

aoi^atf xvii. 2. Ep. iv. 9, 

tfo/^ai' i. 62. viii. 31. xvii. 

113- . 

aoiSaiv Xvi. 6g. 
aoiSkf X. 38. 

aoiSa^ i. ^js^.yo.y^^y^.yg, 
84,89,94,99,104,108, 
111,114,119,122,127, 
131? 137^142. vii..49. 
XV. 135. 

eto/jff xii. II. xxii. 223. 

aotSiiJLOf xiii. 9. ' 

ao/io/ xvi. 50,98. xxii. 24, 

215. 

eeo/.Jb/i- Xvi. I. 

aoiSbv V. 80. vii. 47, 78. 

xxiv. 107. 
aoiSof XV.27. xvi.44. xviii. 

^6. xxii. 218. 
ttoiSbrarn XII. 7» 

eto/J» xvi. y^. 

aotSvf xvi.-l^. 

aoiSav xvi. 21,24. xvii.6. 

aoKKHf xii. 30. 

■etjQVl Xvi. 60. 

etof* xxii. 191. 

et»r xi. 15. 

ttTT i. 16, 77, 147. ii. 

148. iii.43- ''^'^*35^ vi. 
15. xiii. 50. xiv. 23,30, 

46. XV. 102, 122. XX. 

2, 10, 38. xxii. 182. 
xxiii. 50. xxiv. 18,48. 
XXV. 56,164,254. Ep. 
vii. 4. xi. 2. 

axay^aSmj 111. 9. 
a-Trat Xxii. 12 1. 
aTraKatTiv xxiv. 54. 
aTraKOKMixiv xxviii. 20. 
a-raKav V. c,^. xi. P^y . 
eCTrcLKOi Xlll. 48. 
efrraxa^ viii. 59, 6^. 
a-TTdCKot XV. 113. 
etTTctAoj' XXvii. 53. 
anraKof xiv, 25. 
etTTetA*» iii. 30. 

a-naXtd E R B O R U M. A-rdKa xxviii. 4. xxix. 5. 

krrat/.an^A XI. 20. 
ATet.iJt.iiCofxivQi' XXV. 42. 

*7r«K ii. 56. XV. 20. xxii. 
86, 164. 

aTTcivcAJ^ Xvi. 70. 
rt^«r<j63?c Xvi. 109. 
tfTravTA XV. 88. xvii. 41. 

xxiv. 21, 128. 
tfTfltfOsfoy 11. 41. 
aTetg-^OfjLivoi VII. 33. 
ef7raL^')(OiA.ivoio XVli. I09. 
a-Tetira Xxii. I58. 
k^TTATOU XXV. 125, 
A-Tro/j-ai ix. 10, 
a^TTa.Td; XV. 49. 
arewlav Xxii. 129. 

«TfcC« XV. 38. 

rtT{(ft)Cajtto Xvii. 50. 
aTTih^a. XXV. 278. 
aTtSuT V. 15. 
aT« iv. 48. 
aTHKHTo.cTa. XXiv. 16. 
a^TTti-Tn^f V. 22. 
a^TT^^wiav XXV. 100. 

«TTftfo/ xvii. 77. 

rt-jri^^&iif XXvii. 34. 
aTTiXucm. XXI. 56. 

rtTSf^wv xi. 64. 

etTSOfTffll' X. 8. 

a'7ri'7raJJffa.ro i. I38. vil. 90. 
^TTJ? i. 22. iv. 33. 
a^Tna-Cas iv. 39. 

aTet^eivaTo XXll. 10 1. 
etTSin/fS Xxii. 105. 

«^i%<re«- xxvii. 54. 
a^TTiy^lJiivai XX vi. 27. 
ef^ri^j^flsTic/ vil. 45. 
ctTtp^^O» 1. 141. 
<t7rtp(^9«$- i. lOI. 
aTTiySoy.ivai XXll. 174« 
itTs;)(^9ojaiyoi' xvi. 105. 
a-TTnVia xxiii. 48. 
aTWiif xxii. 169. 
rtTm®' xxiii. i. 
aTrw^iv xii. 33. 

«tTTxv^of ii. 84. xi. 12. xii. 
26. ATnSit XXV. 183. 

«tTraw xxiii. 44. 

ctT/^s-nt/ XX ix. 13. 
etT/o/o vii. 120. 

ATTif xiv. 13. 

etTA»s-S XV. 30. 
et-TJ^c^roi' XXV. 271. 

fltTo i. 8. ii. 5^y 80. V. 3, 
95, 100, 102, 121. vi. 
18. vii. 5, 65. viii. 74. 
ix. II. X. 14. xiv. 16, 
41, 68. XV. 16,85,106, 
117, 140. xvi. 49, Sy. 
XX. 12. xxii. 31, 79, 
120. xxiii. 13,59. xxiv. 
78, 109. XXV. 73yi57, 
232,235,273. xxvi.io. 
xxviii. 16. xxix. 4. Ep. 
iv. 6. xxii. 2. 

a^TToQai» xiii, 15. 

aroCa^yi XI. 19. 

a^TToCKtiTov xvii. 136. 

aTToC^i^ov Ep. xxi. 4. 

a^TTO^yi^HV Xiv. 58. 

elT0<fft/4M XXV. 267. 

ctTToJW iii. 25. 

etTTo^aiJLai viii. 70. 
aTTOlKfif XV. 7« 
CtTO/fl-» 1. 3» 

a^TTtr/o^Kivov XXIV. 73* 
a^TToyt^ci^cii XV. 77. 
etTO^tA.ot^oi' XV. 43. 
aToy.haStiVTa XXll. 14. 
a^TroYJhivoJi Vll. 130» 
airovJKiv^m 111. 38» 
a7roKtj[JL[jt. X. 7« 
etTo^n^ovT XXU. 19. 
A^rohKav Xvii. 67, 70. Ep. 

xix. 4. 

A'7roKK<i>v& Xxiv. 104. XXV. 
21. 

a^TTOKviTO Vll. 147* 
etTOH/et^Hf XV. 95. 
aToppei vii. 121. 
rtTTOfln^i/Ja» 11. 43* 
et7ro5af«t5st XV. I08. 
etTOf^ffct/ Ep. IV. 14» 
aTO^^^aiiJil XIV. 50. 

etTTonMXJTiu xvii. 86. 

*c aTOTlKfJMTU. XV. 19. 

etTOTf/A|a« XXiv. 131. 

«TOTf/^ctf xvi. 17. 

aTOTgayetf X. 1 6. 
aTotp^tljLivv xxii. 141. 
aT07ri[jL-ylcu Xvi. 28. 
etTTo-^T-fjW-^f/ Xvi. 7. 
aTOTKayy^iVTif xxii, 35. 
etTTOTfO^f»' XXV. 68, 252. 

a-TTOT^o^i xiii. 61. 

atTOTTt/awi XXIX. 2-7. 
ATOTTva) XXvii. 5. 
aT^AKTOl XVI. 12. 

etTTfJTriff V. 40. 

aTp^ XV. 68. xxiv. 54. 

CtTTiTCU 1. 35. 

kTToyiiva Xxiv. 6. 

«TTo//.?)'®' xxii; 114. 

aT^pvv XV. 13. 

etTip:^ XV. 14, 15. 

aTCO^iV 1. 45* 

aTcoKiTO X. 45. XxiX. 6. 

aTcom^/.ivoi XXi. 21. 

etT&iTJfw Xvi. 18. 

aTuyno xiv. 36. XV. 63. 

if i. 66. xiii. 59. xiv. 4. 

XX. 25. xxii. 181. xxiv. 

13» 21, 53. XXV. 45, 

96. xxvi. 15. 
a^ i. 98. vii. 105. xxi. 

29,50. 
rffjt i. 100, 133. ii. 149. 

viii. 8. xiv. 3,58. xvii. 

62, 71, 83. xviii. I, 7. 

xxii. 12, 27, 123, 131, 

138, 204. xxiv. 46. 

XXV. 159. Ep. xi. 6. 
a^i iii. 37. vii. 149, 151, 

XX. 20. 

«t^afxffw XXll. 126. 
a^cua xiii. 59. 
a^euYii xii. 24. 

et^ot^H ii. 160. 

a^a^iiTKi XXV. 103. 
AjaTS vi. 2. vii. 122. 

A^ctT& vii. 102. 

a^a-^oji Xvi. 96. 
a^ayjia Xvi. 96. 
afvKihtxnv vii. 26. 

a^yctXm N X a^Kiw XXV. 274. 
a^}AKia 1. gS. 
A^>« xxiv. 121. 

A^yeiA Xvii. ^^' 
A^y ^autrt XX iV. y6. 
A^yittus XV. 97. 
A^yit^ xxiv. 102. 

Af>/?/w xiii. 49. 

Af7?/fi.V XXV. 167, 198. 
A(yiQf XV. i42. XXiv. I27. 

XXV. 164, 170. 

rtf7«5W/ XXV. 131. 

A^o^iv xxiv. 109. 

Af>'@' xxii.158. XXiv.129. 
u^yv^ttixotCot Xii. 37» 
a^yv^ias Xviii. 45« 
ec^yv^iotf XV. 114. 
ttfyv^i^ XV. 84. 
et^v^tou XV. 18. 
etfj/t/f/ftj XV. 36, 
tt^yv^oy Xvi. I 7^ 

rtf^/t/fi^ kvi. 65. Xxii. 64. 

aj^t/ffit) xJcii. 39. 

Af^a, xiii. 41,28,74. xxii. 

28. 
afhc Xv. 31. 
A^j^o/oa' i. 117« 
AfS^o/iTa;/ Xvi. I02. 
ec^ta Xvii. 128. 

etpf/ft,!' V. 6y. 

tt^TeufJMv 1. 00. 

rtf«<Sa/ Xvii. 117. 

rtjjcr^cs/ vii. 50. Xiv. 65. 

xxvii. 13. 

ii^Jjfx-» i. 10. 
dfctxKeo xiv. 36. 
rtgSTH/ XVii. 137. 

«jHT-o/ XXvii. 17. 
a^ovnc xxii. 2 1 7* 
Afn/ xxii. 175. 

ci^XfOTW XXV. 113. 
Af/atJVdf ii. 46. 
rtf/^M^®' Xvii.57. XXV. 141. 
ct^tSrixaToof XVi. 87. 

et^i^iMiTcu sSiii. 72. 

a^i^ucAJVTcu Xvii. 27. 

ti^t^lxovvTi viii. 16. 
A^td{ji.iiToi xiv. 48. 
«j/^ft®' XXV. 92. tt^i<mu.Qr XXV. 158. 
e4^/ri« xvii. 90. 
af/9£ff xviii. 17. 

e«^/9E?* vil. I3<^' 
rtji/f^foy XXV. 229. 
ec^/r(M;o/5a XVll. 45* 
ttf/rc/jom? 5cii. 27« 
«;*/5^if xiii. 17. xxii. 99. 
et^i^io^nv xxii. 154. 
aiiTiiTm Xvi. 48. 
Af/r/s- vii. 99, 100. 
et^t^v vii. 38. xvii. 2, 12. 
ecf/^j- xiv. 59,60. Xxi. 32. 
Uft^Tomu XXiv. 72. 
et^itp^it^if XXiv. 39. 
eep/^pfetl^swr XXV. 175. 

Af)tc«j)st xxii. 157. 
A^KdSiMi vii. 107. 
A^TMuri ii., 4^' 
ctpx?/ V. 7. XX*. 37. 
et^K<ii^ot(ri 1. 133* 

ct^x^^ft, V. gy. 
et^Kiov viii, 13. 

etpK/®' XXV. 190. 

«tjxTo/ i. 115. xxii. 21. 

rtfKT®' XXiv. II. 
etgXTOw vii. 112. 
eeg;tToi^ XXV. 1^5. 
oep^tT^yf xi. 41. 
k^et Xxi. 19. 
k§lJ.etKiety Xvi. 35. 

<»f/!>totT/ xviii. 30. xxiv.i 17. 

ctp/>totT07r»yof XXV. ^47* 
a^lxetT&' XVi. 72. 

otp//i/ xiii. 6-8. 

fltf/i/jm xxix. 9. 3Cxii. I^. 

et/xo/ IV. 51» 
d^(xdvtdi K. 39. 
et^vet i. 10, 1 1. xiii. 26. Ep. 
iv. 17. 

etfyetKtSii( V. 50. 

«sfvir xviii. 42. 

etfViojJ XI. 74« 

et^v& xi. 20. xii. 4. 
et^vcov V. 57. Xxviii. 12. 
etp^etTo vi. 5. viii. 32. 
«tp^jTee/ xvii. 10. 
ttpfc^///' vii. 95« 
ttf^diixcu ii. 65. Ep. v. 3. fitjloM' xxii. 45. 

«f|<y//'«5' XV. I35. 
etfoi/uav V. 40. 
etpoTpo)/ xiil. 31« 
etfoyfa XVlii. 29. 
etgot/pot/j- XXiV. 106. 
'A^^TTetKuKa XXiv. II 4. 
etffret^otTa XV 11, 48. 

Appo£iai xvii. 86. 

etppet^iV ii. 6. 
appmToio XXV. 264. 
app»KTOl&t XX 11. 16. 
appnKTov XXV. 112. 
appmii XXV. 83. 
etfj-?m xxii. 4. xxiv. 97. 

A^ytyoa XV. iil. 

AgTsi:// ii. 33. xxvii. 62. 
Aj7^///J)@' ii. 67. 
A^TiiMv xviii. 56. 
ApT?///j- xxvii. 15,17,29. 
etpT/ ii. 80, 104. xi. 9. 

xxiii. 26. xxiv. 63. 

XXV. 16"^. 

a^TtyKv^i^ Epi IV. 2. 
etgT/^oyTo Xiii. 43. 

a^TiTrayiis Ep. ill. 2. 
etfTOf XXiv. 135. 
efpTft>r XXi. 45. 
a^'^ayoi XXii. I lO.^ 
at^^efiay XXvi. II. 

flK^«o ix. I, 2. 
af^iokti X. 50» 
WT i. 64,70,73,76,79, 
84,89,94,99,104,108, 

III, II4, I 19, 122. 
etfX«T?i. 64,70,73,76,79, 

84,89,94,99,104,108, 

III, 114, 119, 124. 
etp;)(^»$- Xiv. 30. 

A^X^af xxviii. ly. 

A^-^^iKoyoy Ep. Xix. I. 
af^^o^ivoif Ep. xiii. 5. 
etfXO[x.ivof X. 6. 

W XXV. 43. 

ai^-)^aixi^' vii. 49. 
a^yrcoij.iSm. Xvii. I. 
u^toycd? xvii. 125. 

"- xxji. 161. XXV. 32. af E R B O R U M. af ii. 60. vii. 155. 

etnu XXV. 253. 
atrcK i. 24. 
Affi viii. 34. 

aa-n vii. 72, 78. 
ttTcAJimt 111. 38. 
^j) V. 31. 

tiLcry.ei.KA X. 14. 
tf3-x»T«e i. 33. xxiv. 138. 
ttlTlliVaf Kxi. j6. 
eLa-01/.ou Vlll. 55* 
««TjaAa^o/ IV. ^y. 
oamtKA^a XXiv. 87. 
tt.amt.a-iai^ XVI. 7« 

eMDrik xxiv. 4. 

wmh Xxiv. 123. 
aamSicorat Xvii. 93. 

«WOTiftwTKy Xiv. 67. 

eeao7<ror xxii. 184. 

etojcv i. 112. XXV. 229. 

hosn^tco ii. 162. 

«s-fflj xvi. 88. xvii. 8i. 
ei^ixtpu xiii. 37. 

eeriof XXV. 56, 
a^-^if ii. 166. 

e(s-??< XXV. 140. 

et9i^ xiii. 50. 

eescf^oy Xvii. 43. 

efrpa xxii. 9. xxiv. 77. 

dg-^ayccKoi X. 36. 

etrfJTToj- xxiv. 94. 

«t?l/ Xvi. 84. XK. 44. XXV. 

45» 153- 
wpjku XX. 31. 

afjyy vii. 24. Xxix. 22. 

^(j-v^oc. ii. II, 100. vi. 12. 

aav^tct vii. 126. 
a^vyoi xiv. 10. 
ct(r(pctKif ii. 34. 
cl<r<fieiKiai- XXiv. II 8, I.36. 
A(p(paKicoy Xxi. 26. 
UT^eiKTU Xvi. 100. 
aTipetfetydLvTt XVli. 94. 
6t3-<po.J?Aov XX vi. 4. 

ATipoSiKa vii. 68. 

a^oKocoy XXV. 236. 
<t(r« 1. 45* 
atrcoiJiivor XXV. 24O. 

etV xviii. 29. ATTtKetVTZt 111. 41« 

etTfltf ii. 151. xxii. 178. 
etTttfTo;' xxiii. 23. 

etTHfTHfor XXll. 28. 
aTct^Kimiy VI 1. yg, 
aTaSitKoy xxii. 131. 
etT« xvii. 107. xviii. 27. 
ctT« i. 13. V. loi. 
fl<T?/f»f xxiii. 6. 
ctT«{ iii. 48. xxiv. ^g. 
aTi^ltycu X. 7« 
ATp?of xviii. 6. 
aTiiMyiKai XXV. 132. 
aTiixayiKzAjvTif IX. 5. 
aTi^OTV.Tn xiv. 49. 

etT/r ii. 91. vii. 127. viii. 

87. xiii. 22. 
aTiTctKKi xvii. 58, 

aTlTOKKil XV. III. 

aTKy\Ta XXV. 203. 
etTgat>tTt/^/<F^$- iv. 52. 

AT^itSbuin xvii. 1 8. 

etTfmr li. 151. 

«tTpg>tift;f XXV. 170. Ep. 

xvi. 6. 
aT^i(tdi( vii. 19. 
etTp/TTo/^/y xiii. 64. 

etTfo-TTo/ lil. 49. 
etTpt/Tor XV. 7. 
ATl/z.oy xii. 28. 
etTt/?oc/ i. 56, 

«^ i-37»75- ii-i45- iv.48. 
V. 149. viii. 71. X. 37. 
xvii. 3» xxii. 144, 221. 
xxiii. 40. XXV. 1 04, 1 29, 

240. 

ewcu ix. 19. 
auciKioi XIV. 4. 
tfX/;al' VI. 38. 
Avyueto XXV. 7, 29. 
A-jymeo XXV. I 60. 
Ai/>«w XXV. 36, 43. 
At/^j/Kf XXV. 54, 108, 
Avymah XXV. I93. 
£uui^t/wv XXV. 241. 
aun Xvi. 12. 
iw^' Xi. 22. 

«uy^Tj- V. 78. vii. 90, 
156. xiv. Z5' xvi. 7. XXV. 94. 16^. 

(WKaKat xiii. 31. 

twKOMts X. 6. XXV. 219. 

eWAatf XXV. 99. XXvii. 36. 

ctwA*? XV. 60. xxiii. 54. 
cwKiiaif xxix. 39. 
ewKiiay XV. 43. 
^fjW/jf^aWT/ Vli. 71- 
ewKyiT^t^Qr ii. I46. 
tfjt;A/st vii. 153. XXV. 87. 

«wA/i' xvi. 92. XXV. 61,76, 

ewKtov xi. 12. 

<«/A/$- XXV. 18. xxvii. 44. 

auKotTty Ep. V. I. 
oU/Aoj' V. 7. vi. 43. 
ewKco XX. 29. 
cwKeof X. 34« 
ew^oyiivoto Xviii. 43. 

«u/oy xxi. 7. xxiv. 88. xxv. 
. 42, 255. xxvii. 9. 
cwQTi^cu viii. 48. 
cjyf/oy ii. 9, 58. iii. i.i. iv. 

41. V. 145. xiii. 4. 

xxix. 15. 

aA>'aay VUl. 28. 

etti^Vtff xxii. 144. 

auTiv xiii. 58. xxiv. ^^9 

f7- ... 
cujt' xxiii. 53. xxvi. 22. 

coiTat ii. 24, 89. iv. 15,54. 

vi.33. xxi.2. xxvi.15. 
ewTu. viii. 74. xi. 6y,. xv. 

6y. xxvii. 63. 
ouuTou iv. 13. 
cwTai viii. 80. xi. 12. xxii. 

222. xxvi. 2. 

ewTaii- V, 81. xi. 78. 
eWTdUTiV Vll. 70. 

euJTflii' iii. 38. vii.7. yLv.2Z' 

xxvii. 61. 
ewTa^ i. 52. vi. 23,32. vii, 

131. xvi. 66. xvii. 7. 

xxii. 51, 87, 105. xxiv. 

107, 137. XXV. 13,88, 

206, 211, 227,232. 

eu>T<i$- iii. 2. iv. 2. V. 17, 

42. 

tmcU N D E X ejjreif i. 35. ii. 25. vi. 30. 

xiv. 23. xxvi. ^^. 
<wTi ii. 150. xxiv. 30. 
auTu xxiv. 37, 50. 
</j>T« XV. 2. xxii. 117. 
c(A»T)»' xxi. 17. XXX. 5, 23. 
cujTw xxii. 220. 
cwTim ii. 29, 119. iv. II, 

47. V. 96, 121, 140. vi. 

45. ix. 22. 
iwTir i. 112. xxii. 191. 
«jjTo xxiii. 25, 28. 
cwToiTU xxviii. 13. 

eWTO^i V. 60. 
eWTO^iv XXV. 171. 

ttWTo^/ V. 60. vi. 15. xi. 60. 

XXV. 153. 
twTot xxii. 213. xxiv. 90. 

Ep. i. 6. 
«juTo/i' xxi. 8. 
ewToif xiv. 15. xvi. 80. 

XXV. 59, 277. Ep.xi.4. 

eWTOKriv XXll. 18. 

eWToixATaf XXI. 27« 

tfjyTov i. 30. iv. 12. V.I4. 

vii. 74. viii. S^. xvi. 
65. xvii. 18, 33. xviii. 
12. XX. 35. xxi. 56. 
xxii.2 1 1 . xxiv. 12. XXV. 
39. xxvii. 35. Ep. XX. 
6. 

AuTovoA XX vi. I, 12, 19. 
AuTovoAi XXvi. 23. 

ewT& i. S8, 89. iv. 5,'6o. 

V. 85, 99. vi. 25. vii. 

100. viii. 7. ix. 25. X. 

19. xi. 50. xiii. 9. XV. 

84. xvi. ^6. xvii. 105, 

128. XX. 41. xxii, 153. 

xxiv.50,120. XXV. 120, 

150, 181, 194, 209. 

xxvi. 9, 30. xxix. II. 

Ep. xiv. I. 
«wTts XXV. yy^2c,y. 
euTvf xvii. 124. 

tWTO<p\otov XXV. 208. Ep. 

iv. 3. 

e>x/TO(p-j!i IX. 24. 

ewTO) vii. 5, 56. xi. 14. (sy>T« 1. 92. 

flu;T&) V. 82, 134. X. 53. 

xiii. 14, 15,17,21,37. 
xiv. I. XV. 118. xvi. 19. 
xxiii. II. xxiv. 134. 
XXV. 34, 43. Ep. xvii. 
10. 
djJTcov vi. 2. xvii. 8. xxiii. 

ewraf ii. 133. V. 40. xxii. 

78, 185. XXV. 83, 

'^39- 

(W/iVA i. 43. V. 91. XXV. 

146. 
eijyivW xxii. 51,110. XXV. 

264. 

oijyjw XXV. 243. 
tujyjM^aji XXV. 225. 
etjj'Xy.W viii. sl-^^^ 
tL(p ii. 4,157. xiii. 24. XV. 

2S' xvii. 5. 
Kqxu^oio ii. 134. 
u(p(tvTQr' iv. 5. 
rt<p«P XX. 15. xxii. 203. 

XXV. 146, 243. 
A(prfp«7« xxii. 207. 
A(paj«of xxii. 139, 141. 

et^styf OT«po/(?-/ XXI. 49. 

6£(p5px>t viii. 43, 47. 

ct<pjpTa>v IV. 29. 

ct(psp4« xxvii. 64. 
a(pif V. 79. 
et(p«;c? Ep. vii. 6. 

ei<p»(XijLiVov XXil. 52. 

A^3» ii. 25. 
a<phiTov xviii. 52. 
«(p^ovrt viii. 40. 

<z<p^oyo>' X. S'^. 
ei<pi)iiTO Xiv. 5. 
a^piKoV xi. 42. 
rt(?/>t« XV. 144. 
et^tKHTclt XI. 61. 
> iKptltVcV XV. 149. 
et(plKOVTO XXvi. 25. 
etipyi/aci' Xiii. 19. 

rt^yjof xvii. g6, 

et(pvitoy XXV. 119. 
et^V?/or Xxiv. 106. 
aipviico XV. 22. A<p^o^Tet. l. 138. ii. 7. XV. 

loi. xvii. 45. XXX. 17. 
A<p^oSiTA X. 33. xix. 4. 

xxvii. 63. 
AtpfoSiras ii. 30. vii. s^. 

ef.(pu^!o vii. 65. 

Ap^«;"/et<ft»y Xviii.20. Xxiv.74. 

Ayetioi XV. 61. 

Ayjuoi XXV. 165, 180. 

Ayjum Xxii. 157,219. 

Ayjt^v<if Vii. 71. 

^%f' ii. 36. 
rt.p^?/' xvi. 96. 

et;)^^p<rov XXiv. 88. 

A-^fpovT* xii. 19. XV. 136. 
xyii. 47. 

Ayi^ovTt XV. 86. 

Ayi'^ovTos XV. 102. Xvi.31, 

41. 
eiyjL^lv Ep. iv. 10. 
et.y^oiJM V. 35. 
etypoiJ.iVQt Xvi. y^. 
AyihcAJf Xvi. 74. 
AyjKnet Xvii. 55. 
AyiKyii XXii. 220. 
Ay/Awo/ 
<t;);;^o$- iii. 12. 
ti^y^yTov 1. 60. 

et;)(;^pj/OK XXV. 72. 

ttyjim xvii. 106. 
etp^p/ xxiii. 49, 50. 
W^ iii. 17. 

ttyy^ov X. 49* 

et-l' XXiv. 32,93. XXV. 65, 

74- . 
^4«^^ xiv. 23. 
k^etjo xxvii. 48. 

dL4»<^ X. 25. 

et'\.0ff0V Xiv. 40. 

et&> ii. 148. xvi. 5. xvii. 
S^. xviii. 14,55. xxiv. 
9. Ep. xix. 3. 

etft»^8>' XV. 132. 

ctwf/ xi. 40. xxiv. 38. 

etwpTO XXiv. 43. 

etcof vii. 3^. xiii. 2. xviii. 

26. xxi. 24. 
tteoTOf xiii. 27. 
ttaT^ ii. 2. 

i?ctJ/^rj R B O R U M. B. 
0(iSi(a xxiii. 22. 

/Sa^/ xiv. 29. 
l2a^UM iv. 21. 

(2a5ii!x.if vii. 132. 
iSadioir viii. 66. 

iSrt^&f viii. 49. 
iSot^i/ i. 27. 

(iu^vKoKTros- Xvii. 55. 

/SjtStu; iii. 42. xiii. 23,35. 

xviii. 14. xxii. 32. 
/Sse^t^ viii. 65. 

^et^va-mv iv. 19. 
/Saulcw Xxix. 38. 

^aivi xxiii. 56. 

/3<aw viii. 47. xvii. 42. 

iSrt/Ttfj' iii. 25. V. 15. 

^axTfoy XXV. 20 7. 
BdKyj Ep. Xvii. 3. 
B«Jtp^oc/ xxvi, 13. 
(iaxoLvoi viii. 79. 
/2aA? xxiv. 59. 
/SetAwj' xxii. 209. 

^dkoia-ai Xvi. II. 
jSfltAoi/ XXV. 229. 
/?:«>Afc iv. 44. 

^amt i. 1 10. v. 49,88. vi. 

6, 9. xxiii. 5. 
^a».iif xxvii. 52. 
(^a».ir vii. 119. 
jSstMm vii. 118. 
/3ct>Awo xxii. 86. 
^an^na xxvii. 17. 
/Set>^j, xxvii. 16. 
^a».oiji.at XXV. 163. 
/SrtAAevTfr XXV. 26. 

jScoAft) ii. 54. xxvii. 53. 
/Srt/xjf XV. 22. 

^a^CiToy Xvi. 45. 
^afuyMvaTo? xviii. lO. 
^a^Si^ai XV. 104. 
/SstpJuTffo/ xxix. 30. 
/Srtpf/ xxiv. 27. 
/?cfpa<* i. 100. 
^a^iiaif XXV. 262. 
jScepy|uamr XV. I38. /Sifw i. 96. ii. 3. xxiv. 19, 
47. XXV. 147. 

0afuvoixivoi XXii. 143. 

/&fpt^ iii. 15. xvi. 74. xvii. 
19. xxii.204. xxiv.ioo. 

^as-a XX vi. 23. 
^aT<£(j.at 11. 8. 
^xTcAJVTai iv. 26. 
^aTiKiia XX iv. 71. 
^afriKdjitv Xxi. 60. 

^aiTiKcxjTi xvii. IIO. 

9>ATiKdjTiy XXV. 58. 

/Sst^/A» xiv. 64. 

^aTiKna xxii. 122. 
^ariKm xvii. 95, 132. 
^etTiKm xvii. 105. XXV. 24, 
III. 

^aTiKmf XV. 22, 52. Xvii. 

74. XXV. 7. 

^aTtKmv Xvii. 12. XXV. 1 1 7. 
^ATtKtosav XV. 24. 
(iaTM,ty&)v V. 13. 
^ATnav^ci) vi. 39. 
^cc^a^iSTt Xvi. 78. 

^CCTCAJVTOI 1. 87. 
/SetTO/ i. 132. 
/SscTptf/j^or vii. 41. 
^ar^a-^a X. 52. 

BctT?^ iv. 41, 56. 
/SfltToj xxiv. 88. 
/Sc«Tw vii. 140. 
^avTS^i vi. 10. 
/S«4«« V. 127. xiii. 47. 
iS<r»>Aot ii. 56. 

(6iCaKa^ Xiv. 66. 

/SifstAo/ iii. 51. xxvi. 14. 
^iQaft>iJiivA xvii. 61. 
9>iCKaii^ivov xvi. 63. 
/SsC>tx.«t xxvii. 64. 
/25^^/52/ i. 46. 
B?C(,w^ xxii. 29. 
Bt^fyKJr xxii. 77, 9 1. ' 
BiCfu/Mv xxii. iio. 

iS?(!fa;ca)j- XXV. 2 24. 
/SfAf/i-iJ^it XXV. 253. 
^iKiyjtov Xi. 16. 

/3iA» xxii. 5. 

B'tKA?jo<pftfy XV. 92. 

/SsAor XXV. 230. xxvii. 28. 
*D BiuCftvtat^f XXV. 202. 

iS«vT/<&' V. y6. 
Bi^vtKtt xvii. 34, 46, ^y. 
Bi^vtmv XV. 107. 
Biffww* XV. IIO. 
0ta(jy XV. 76. 

^te^o{ji.fvai XXii. 9. 
B/styTof iii. 44. 
/S/» XXV. iio, 154. 
^/j» XXV. 55, 91, 261. 
/S/ji^/ XXV. 138. 
/2/0^' xiv. 40. Ep. xiii. 3. 
/?/or X. 52. XXV. 33. Ep. 
ix. 2. 

BAs/i/t/wy vii. 114. 

(^Ki-TTitC XX. 6. 

^Ki^Trrra X. 47. 
^KiTToiTa XX. 13. 

/SAJTToy xxiii. 12. 

^Kiipa^m xxi. 20. Xxii.204. 

/3Af4«^ viii. 75. 
^KH^otvTo xvi. 92. 

^KOTV^w XXiv. 116. 

/SortK xvii. 99. 

/Sictf i. 120. 

/Eo*f xvi. ^y. xxiv. 34. 

fioavKviS XXV. IC8. 

/2o«/our xxii. 80. 

iSo?o/3-/y xxii. 3. 

/2o?r iv. 1,26. viii. 48, 80. 

xiii. 31. xvi. 92. XXV. 

88,123. 
/2o?oc57 xvi. 37. XXV. 17. 
^oh^oot xxii. 23. 
^omoiiov XX. 41. 
/Soi" viii. 80. 
/SoACof xiv. 17. 
iSoAoK i. 40. 
^oiJidvTi i. 107. V. 46. 

BoyCvyM X. 26. 

fioy.Cm V. 29. 

/2ogf«to XXV. 91. 

/Sogjw X. 46. 

/So^r/!/ XXV. 8. / 

iSo3-x,e iii. 3. 

^OTKil XXV. 184. 
^OTKUV IV. 2. 

iSo(7K?<^5 xxvii. 46. 
^oTKmi^ V..103. N D E X 0O<TKOIVTO IX. 4' 

^oj-KoiT viii. 25' 

^TKOVT XXV. 132. 

^oTMVTcu iii. 2. XXV. 8. 
(^oTKovTi xiii. 26. 

^OTKeu V. 8^' Xi. 34. 

fioa-Kcov viii. 48. 
/?oT<^ xi. 24. XXV. 120. 
^oTAvoi. xxviii. 12. 
fioTciveu viii. 37, 44. 

lioTcivaUf Xvi. 91. 
^OTUvas xi. 13. 
/SoTW XXV. 87. 
^OT«g«r XXV. 139. , 

^OT^OTTAtS Ep. iv. 8. 
0OVKCtli X. I, 57« 
^OUKOKiOVTA Vii. 92. XXi.38. 
^OVKOKiOVTl Vlii. I. 
^OUKOMOVTO XXV. 29. 
fiouKOKloti- XXV. 12 2. 
fiotJKoKiois-t XXV. 13. 

^ouKoKtov viii. 39. 

(iouX.oKoi XXV. 151. 
0OUKOK& Ep. V. 3. 
/SoyA«i/ Xvii. 15. 
^ouKajovT& Xvi. 70. 
^ouKcmv XXV. 272. 
^ovKoivio xxii, 162. 
BovTfatJT/» XXV. II. 

B<ft/fj/flU' vii. 6. 
/S«/^/ xvi. 55. xxii. 150. 
XXV. 151, 218. 

jSoya-/!' Xvii. 10 1. XXV. lOI, 

141. 

iSoi/Ta XX. 34, 
fiouTas 1. 86. 
$ouloi/.ov xiii. 35. 
jSo<yy viii. 6. xvii. 126. 
XXV. I, 95, 98, 114, 

^35' 
l^ciCvKoio xii. 3. 

^^ctCvKom vii. 146. 

^^yXi' Xi. 54. 

jgfaK,)» xxviii. II. 

B^ei(rtKci vii, II. 
^^a^iovcti Xvi. 79. XXV. 2 70. 
j2fatp^<0!'(Sr' XXV. I49. 
^iay^iojtv XXll. 48. 

^a-^v xxiii. 38. iSf«;)(;if Xxi. 13. 

i3gf<p?et xxiv. 7. 

l^<-i(pi& xvii. 65. 

/£f.<p@^ XV. 14, 55. xvii. 

58. xxiv. 16, 83. 
^^i^ou.iv& xii. 23. 

^t^ov<rai XV. 119. 

.%oTo/ xvi. 4 bis. xxii. 54. 

Ep. xiii. 6. 
jSgoTo/f xvii. 51. 

B^OTota-iv XV. 105. 

^fOToi/ XX. 20. xxiii. II. 
iS^^oTotf xvi. 4. 

(i^orcov Xvii. 81. 

B^o-x^oto iii. 54. 
/Sfop^oi/ xxiii. 21,51. 
.%o;)^« XXX. II. 
B^Qv xxi. 7. 

B^vyavTo XXV. I37. 

Bt/CA/J)^ xvii. 115. 
^vCkivov xiv, 15. 
iSt/^ov xi. 62. 
/Si/^ot/ xxii. 1 7, 40. 

/St/^cratV XXV. 238, 272. 

/SwojD/o ii. 73« 

^eoKoKta^iif V. 44. 
0a)KoMa<r^io IX. I . 
^coKoKiar^di V. 60. ix. 5. 
^atKoKiaa-^coiAi^ vii. 36. 
^coKoMa^Ai V. 68. 
^coKoKiKcu ix. 28. 

^coKoKiKav viii. 32. 

^aKoKiKOi i. 20, 64, 70, 73, 

76, 79, 84, 89, 94, 99, 

104,108,111,114,119, 

-122,127,131,137,142. 

vii. 49. 
(^coKoKiKoii Ep. ii. 2. 

(^coKoKov iv. 13. XX. 40, 42. 

xxvii. 2. 
&COK0K& 1. 92,105, 116. iv. 
5,37. V. 62. vi. I. ix. 
8. XX. 3, 32, 37. xxvii. 
I. 

BanoKco XXvii. 46. 

l^coKoKco viii. 80. 
/Sfijx,©' X. 38. 
^coKaKoi XV ii. 80. 
jSwjuo/ Ep. i. 5. 0c0[AOif xxvi. 5. 

/3ft)jww vii. 155. 

^coiAav xvii. 127. xxvi. 8. 

^cuv xxvii. 63. 

/Sws-/)/ ix. 3. 

^Ci)i^iO[Xif V. 66. 

/3(5>s-g«o"0jU?r V. 64. 
/SwToc/ i. 80. 
^coTav 1. 113. 

/SwTtff vi. 44. vii. 73. ^K^^^-c^^K)^}*^);^):^^^);^)!^):^-*^'»^ r. 

y i. 124. iii. ^j, iv. 13, 
29,60. v. 25,119,148. 
vii. 94. viii. 10,14,15. 
XV. 18. XXV. 50, ^6, 

V-^n^ ^79^ ^97^ 215. 
xxviii. 13, 
:^ V. 69,71. 

ya xi. 79. 
yx^n i. 54. 
yoL^dtrtv ix. 36. 

>3t/ay xviii. 20. xxii. 91, 
128, 182. xxiv. III. 

yaiYi XXV. 259. 

yui/is xvii. y6. xxv. 146. 
jaA xi. 65, 

;«,Ace V. 124. xi. '^^. 
ycLKa^vivai Xviii. 4I. 
ycKa^wov XXiv. 3I. 
}ciKaKT& i. 58. V. 53, 58. 

viii. 41. xxiv. 3. xxv. 
105. 

}aKava vi. 35. Xxii. 19. 
TdKaTiia vi. 6. xi. 19, 6^. 
TaKaTiiav xi. I3, y6. 
TaKaTiia; xi. 8. 
;[aA««i/ XV. 28. 
yctlJLcu 11 i. 40. 

ycfxC^' xviii. 16. 
>x/>t(!fj xviii. 9, 49. 
ya[jiC^& XV. 129. xxiv. 82. 

;ajMCf<y XXii. 140. 
}aiJLi^il(r' Viii. 91. E R B O R U IVr. ya.<xiv Vlll. 93. 

ytixoi xxvii. 24. 

yxixov Xxii. 151, 166,206. 

xxvii. 57. 
;«iw@' xvii. 131. xxii.148. 

xxvii, 25. 
><t//w xxvii. 32. 
}aix(o xviii. 58. 
•ytv viii. 53. xix. 4. 
raKi//x»<J^rt xii. 35. 

;a^ i. 16,19,62,68, 102, 

130. ii. II, 98, 118, 
124, 155. iv. 22, 44, 
50^57- V. 5,10,29,31, 

44,67,82,90,94,97, 

109,114,134,142. vi. 
18,29,34,35,40. vii. 

3»i5»3i»33535>37»39' 
56,^6. viii. 51,84. ix. 
33,35, X. 25,53. xii. 
i^bis, 25. xiii. 34,485 
yi. xvi. 5, 14,60,69, 
82, 108. xvii. 4, 26, 
60,98. xviii. 22. XX. 
21. xxi. 2, 26, 29,32, 
34,37,44,62,63. xxii. 
68, 115, 116,169,182, 
207. xxiii. 21, 62,63. 
xxiv. 25, 73. xxv. 5, 
29'44>54^93»i 15^121, 
124,164,183,197,201, 
230, 260. xxvii. 8. 
xxviii. 5, 12, 17, 24. 
xxix. 5,2 1,29. XXX. 1 6, 
35. Ep.^iv. 17. y\. 4. 
viii. 3. xiii. 5. xvii. 7,9. 

}ci(i^Tat viii. yy. ix. 7. 

■yt^uTAivTo 1. 136. 

>»f xxi. 60. xxvi. 4. 

■)a.^i^ct XXvi. 23. 
ycL^i^A^ XXiv. 1 7. 

yttcr^& xxi. 41. 

yetJuKQF' V. 104. 
^«wAojJ- V. 58. 
^aj/f/oavTff XXV. I33. 
yauifOTifci XI. 2 1. 

>« i. 17, 6^, gs, 139. ii. 
20, 146. iii. 8, 27. iv. 
i4>53»54- V. 14,22. vii. 149, 151. xi. 60. 
XV. 148. xvii. 106,137. 
xix. 5. XX. 5. xxi. 6^. 
xxii. 59,60, 62 bis, 74, 
162. xxiii. 45. XXV. 38, 
114, 117. xxix. 35. 

yiyct^oTif vii. 124. 

yiyetatTis- XV ii. 25, 

yiyeiaTi xxii. 17^. 

yiyiv»(xi^' XV. 56. 

yiyivnfxivitv xxviii. 8. 

yiy^u-^iTcu Xviii. 47. 

ynvctixiv»^ xviii. 42. 

yiiVA(xiyoiT{ Xvii. ^g. 

ynvoui^' xxii. 74. 

ynvoyLivov xvii. 75. 

yavovTo XXV. 124. 

yuTovi? XV. 9. 

yitTovQt xiv. 23. 

yinm xxi. 17. 

YcKa.^(is vii. 42, 128. 

ytKctotiTA i. 95, 96^ 

yiKcto-cu vii. 156.- 

yiKctcrdLi xxiv. 57. 

yiKctucLTct xix. 7. 

yiKcAJo-a i. 36. 

>5A<y]/T/ i. 90. 

>2A<yr vii. 20. 

^m^t xxii. 183. 
^ino/r xii. 18. 
yivi^' XXV. 83. 
>5ma vi. 36. 
yivitcif ii. 78. 
>?i'f/cto-ia)j' xi. 9.. 

yiviiiiTctv xvii. 33. 
yiviiov XX. 8. xxii. 88. xxv. 
226. 

yivite^y XIV. 28. 
>m^ XV. 41. 
yivi^v xii. 12. 
yiViT XXii. 107,113. XXV. 

245, 280. 
ytvotixuv iii. 12. V. 149. 
yivoiixi^ct xii. 1 1 . XV. 5 r . 
>«co/o XV. 70. xvii. 66. 
yivoiTo 1. 134,146. iii. 54. 

vii. 62. xvi. 19. 
yivgr iv. 62. viii. 33. xxv. 

172. yivuv xiv. 6g. xxix. 33; 

^fgasooT Xvii. 109. 

yi^cufcv Vll. 94. 

yi^etiTig&' XV. 139. XXV.48. 

yi^etvQr' X. 31. 

>?5>rtr i. 5, 10. xvii. 8, 69, 

yi^eim Xxii. 223. 

>jfor XXV. 43. 

^^foj/ra XXV. 7 1. 

yfgoyrJr XXI. 6. 

^jfOKT/oc iv. 58. 

T^goj^T®" i. 45. 

yi^eav i. 39. iv. 4. vii. 17,. 

150. xxi. 12.xxiv.103. 

XXV. 1,51. 
y<yv[Xi^A xiv. 51. 
ycAJj-eu X. 11. 
yiraKotpov i. 13. V. lOI. 
yy, vii. 35. 
yn^at. xxiii. 29. 
yn^etKioi xiv. 69. xxix. 27. 
>»fctA«(y xxvii. 38. 
>»£«£$• xvii. 24. xxiv. 131. 
y>f^ct(rKW!riv xii. 2. 
>«? XV. 8. 

yiviT xi. 4. xxii. 192. 
yiviTcit xi. 58. XXV. 92-. 
yivcoa-Kiv xi. 5. 
^/i^fflir^tft» xi. 30. xxix. 5. 

>Aoc:/;ttfi/ Xi. 43. Xvi. 5. 
TKetuKeti iv. 3I. 

>A«t/z,rtf xvi. 61. xxi. 55. 

xxviii. I. 
yKetuKcttf vii. ^g. 
>Aa<pt/ea£r Ep. vii, 5. 
yKctyrov V. 56. 

yAt/HjfOf viii. ^y- ^y- 13' 
xxiv. 7. 

>Ai/XJ^ey XV. 1 I 7. 
yKMi^aTt^x xii. 32. 
>At/X.?fft/Tefc£ XX. 27. 
yKuKi^coTigov ix. 34. Xl. 53. 

XX. 26. 
yKvKiav xiv. -^J . 

yKv/M iii. 54. vii. 84. xxiv.. 
73' 

>At/K,t/)ts(f7r®^ XI. 46. 
yKtjituy,etKov XI. 39' 
yK-jy.vv ii.ll 8. vi.22.Xvi.40. 
^Av^ttj- N D E X yKvMf xi. 22, 23. 
yhum^m®' XV. 146. 
y?\u<pocyoio 1. 28. 

^A.«yaja.f IX. 30. 
5/Aft>ccr|} XXV. 226. 
^AeyojTjr XXV. 188. 
yyat.^lJLOi^ Xxii. lOO. 
yyfoiia.y XV. 38. Xxi. 62. 
yyasricu Xxii. 63. 
^yft)3-« XXvi. 19. 
yvaTOiJLat Ep. XV. I. 
^yftjft» XXV. 177. 

roA>'0)' XV. 100. 
yovcu xvii. 44. 

^o^^atXJoCfT XVI. I I . 

yovcAjj-i xxii. 176. 

yoyov XXV. I59. 

yovu vii. 7. xiv. 70. xvi. 
18. xxii. 196. 

To^yoi XV. S^^S^y^^i 70« 

ro^^w XV. I. 

youy xi. 7« 
T^ot/miT/ xiii. 53. 
^ovmr/ xxiv. 74. 
y^cuA vi. 40. vii. 126. 

y^auotv XV 19. 

7fou«f ii. 91. V. 121. 

y^(t}xiKdt. XXUl. 46. 
y^ciuijutf VL 18. 
y^ci[X[Aol,T XV. 81. 

yfccu.y.xTct. xviii. 47. xxiv. 

103. 
y^cfTTTot, X. 28. 

7ga4c« Ep. xxii. I, 
>g«(NJ,oi' xxiii. 46. 
y^i-rdf i. 39. iii. 26. \ 
yvat XXV. 30. 

■^■qct xxii. 81, 1 13. 

y^oy Xxii. 121. 
■yqaty 1. 42« 
^y/:zy:l XXvii. 58. 
yjl/.yctt XXii. 146. 
yjuva(Tioto IK 80. 
^t/avof^!' XXUl. 57- 
yjixvot^ XVl. 8. 
^!;//.;'0!' V. 13. XXX. 30. 

^t/uvojS^iv xxii. 188. 
yvva i. 32. ii.44. xvii,i29. 
xxiv. 6. >/yi'*/ ii. 132. iii. 50. XV. 
12, 73. xxiv. 72, 86. 

y-jVcu-A vi. 26. 

T-c/w^tst xvii. 38. 

yjvcfr^^T XXvii. 26. 

;i;i/aaif iv.36. vii.120. XV. 

64, 1 15. XX. 30. xxvi. 
18,24. xxvii.27. xxviii. 
II. 

yvvctty..of ii. 41, 150. xii.5., 

XV. 108. xvii. 43. 
yjvctiKd^tKct^ viii. 60. 

yvvai^t XXviii. 2. 

yuvrf xxvii. 64, 6^. Ep. 

xviii. 3. 
^i/cy/r xxii. 69. 00000<3>0000<:>00<3^0<i>0 A. 

<^' i- 5» 14» 35» 37 t>is, 45» 
49» 55^75^ 86,90,92, 
96,132, 134,138,145, 

151. ii. ^Z-^^Z^^^^^^-» 
48,76,78,86,89,121, 
I27,i33,i54»i64,i65. 
iii. 41. iv. 5,12,43. v. 
6,12,35,41, 47»58, 68, 
77, 81, 130, 137, 146. 
vi. 2,3,5,20,26,29,31, 
36,46. vii. 13,18,27, 
31,42,78,88,98,109, 
111,115,123,125,126, 

I35»i36»i39'i43»i45- 
viii. 5,8,11,28,29,30, 

3i»43»47»57»58,62,67, 

69,70,80,81. ix. 1,19, 

27,28,32 bis,36. X. 13, 

^^^Z^^Ze^^iJ^B^- xi- 4» 
5,10,17,20,22,23,24, 

27^28,29,33,36,37,38, 
52,65. xii. 8, 14,15, 
21, 26 bis. xiii. 4, 10, 
15,17,21,23,25,30,32, 
35»43»47»49'59bis,6i, 
^ ■ 65, 67, 6(^, 70, 73, yS' 
xiv. 6,8,11,21,29,39) 48, 58, 60. XV. 7 bis, 

30» 37» 41» 57^ 84,93, 
113,128,132. xvi. 15, 
16,25,38,48,54,80,90, 
92,94,96,97,98,108. 
xvii. 3, 18,20,27,32, 
34,44,46,50,51,56,64, 
71,74,83,93,97,110, 
111,115,124,135,136. 
xviii. 7,8,13,39,45,47. 
xix. 3, 7. XX. 15, 17, 
22,23,25,31,34, 45. 
xxi. 8,12,15,17,20,25, 

47»56»59»6i»65- xxii. 
12,14,15,19,21,32,34, 
36,38,44,46,66,71,78, 
80,86,88,90,91 bis,96, 
98, 99, loi, 105, 108, 
110,112,113,116, 120, 
123, 126, 127, 128, 
138,144,145,146,149, 
151,156,163,166,167, 
168,170,171,175,181, 
183,185,191,192,194, 
195,202,203. xxiii.ii, 
13,18,40,49,51,52,53, 
56,60, 61 bis, S^^. xxiv. 
10,12,17,19,22,26,30, 
34,41,42,46,51,55,56, 
62,71,76,82,87,95,97, 
101,105,109,117,130, 

133,138, XXV.I,IO,IJ, 

42, 45»49»50»5ij^2, 65, 
^7»7o»75»77»8i»86,96, 
104,108,1 10,118, 128, 
129,130,141,146,150, 
I53»i55»i8i, 199,213, 
214,235,237,244,247, 
253»255»?56,258,266, 
268. xxvi. 7,10,13,14, 
15,16,22,24,25,29,30, 
32,35. xxvii. 22,48, 
60, 64, 70. xxviii. 1 1, 
14. xxix. 15 bis, 20, 
28,29. XXX. 7, 13, 15, 
i7»2i»37»39»42. Ep. i. 

5. iii. 2. iv. 5, 15,18. 
vii. 6. X. 3. xii. 3. XX. 

6. xxi. 3. xxii. 4. 

^ayj^ VERBORUM. ikyvh il. Iio. 
SkivTav xvii. 8r. 
Ski xxii. yg. 

^M^aMov XX iv. 42, 

SouSxKia xviii. 33. 

ShLlSoKlJt.al. i. 351. 
ik/juoi' 11. II. 

Jk///o>'/ ii. 28. 

^3M//o)'/ xxii. 62. xxix. 36. 

Sauixoviot xvi. 22. xxii. 145. 

Sauixoviar Ep. Xi. 4, 
Saiixoy& iv. 40. 

J«t//^»j' vii. 34. 
«Jk/j/i/yro xiii. 38. 
SeuoiJifvottri xxiv. 51. 
(TawTtf vii. 24,32. xiii. 32, 

^aiTH^iV Xvii. 28. 
ia«'(pf<yi' XXV. I5O. 

Ja;4«i- xii. 25. 

^(Wtm XV. 40. 

SitMoiJi.iv& vii. II o. 
Siix,fu xxiii. 38. 
<Jotzpt/«.xiv. 38. 
(Jjtjtpj/s XV. 41. 

SoLKfuOiVT xiii. 54> 
S^ax^iKTi Ep. vi. 2. 
JeOCft/cra> 11. 64. 

SkKTvhu xix. 3. 

^JeWTvAo;' viii. 23. 
SetKeiTai XV. 48. 
JetAHTO Xxii. 127. 
Scl^^TCiTO iX. 36. 

AoA/®' Ep. xix. 4. 
S^aiJLdKat i. 75. iv. 12. . 
SkixaKS,v ix. 10. 
SauAhav Ep. iv. 17. 

Sci[jLaKas viii. 36,73. xxvii, 
7- 

Sayiaa-Sei iv. 55. 

SkfjLa(xni xxii. 93. 

Act//rtT«p X. 42. 

AafjLaTift vii. 32. 
A<fc//atTf®' vii. 155. 
A«i//o/Tet? vi. 1,20,42,44. 

<5flt/x®' iv. 22. Ep. XX. 6. 

Sa^.oTai iv. 21. 
Ajt/xmxnf Ep. xii. I. 
SkjxoTia-tv XXviii. 22. «Jk»' iv. 17. vii. 39. 

Jot;rrt^ V. Il8. 
SkanKnTi 11. 14« 
<5Wt/;cffx.@' V. 112. 

SkTuT^iX& vii. 15. 
Jkipw ii. I. xi. 45. Ep. 
i. 3. 

^rt^m/r Ep. iv. 7. 

Jct<?>Kfltj' ii. 23. 

Aa<pvi i. 77,82,97. viii. 6, 
82. ix. I. Ep. iii. I. 

Aa:pyiSi viii. I. ix. 23. 
Aa(pviS®' V. 20. xix. 19. 
Ep. iv. 14. 

Aa(pviv i. 113. V. 81. vi. 

42. viii. 5. 
Aa<pvir i. 66,100,103,116, 

120,121, 135, 140. vi. 

I, 5,44.. vii. 73. viii, 

8,3i>3^»38,7i>92- i^. 

14. xxvii. 41. Ep. ii. 

I . V. 4. 
^atpoivov XXV. 232. 
^a-\.iKiar vii, 145. 

Si i. 2,6,10,11,23,30,32, 

33»39»43>44>48,53>74>' 
jy, 82, 125, 133, 147, 
149,151. ii. 1,10,59, 
61,68,72,79,83,89,92, 
98,103,106,130,136, 
138,157,158. iii. 1,10, 
33'44,46,50,53- iv. 2, 
19' 30, 3I' 36, 42, 51- 
v. 8,23,^6,41, 49,51, 

73» 83,91,95, 104 bis, 
105,122,124,125,131, 
138,139- vi. 3' 10,11, 
I4,i5'27»35>37»39»43> 
44. vii. 7, 17,20, 35, 
38, 41, 66^ 71, 72 bis, 
90,113, 120, 128, 138, 
144, 147,156. viii. 14, 
16, 17, 20, 32, 35,41 
bis, 58, S9i 77 bis, 78, 
85, 90. ix. 2, 3, 5, 6, 
7, 8 bis, 9 bis, 12, 14, 
16, 17, 19, 20, 25, 31. XI. 3.".i3»33»40,43. 

50»5^»58,78,8i. xii. 2, 
11,18,23,32. xiii. 25, 
28,33>39»40,5i,55»6o. 

XIV. 2,4,9,15, 18,31, 

Z5^^7y5^^5^y 64, 66, 

XV. 5, 72, 89,109,114, 
119,120,125,134. xvi. 
4, 8,10,20,22,24,25, 
26,29,36,42,46,59,64, 
S^i 68, 81, loi, 106. 
xvii. 8,25, 31,43,44, 
52,62,63,65,66,68,75, 
76 bis, 84 bis, 91, 93, 
105,111,116,118,126, 
133. xviii. 51, 52,55. 
xix. 2, 8. XX. 9, 26,28, 
37»38,40,42- xxi. 17, 
20,36,38,42,43,53,64. 
xxii. 10,13,19,20,40, 
48,76,89,90,98,112, 
125,126,132,135,171, 
176,186,198 bis, 210, 
211, 215, 223. xxiii. 
2, 6, 10, 13, 26, 31, 38 
bis, 43,45 bis,38. xxiv, 
6,11, 18,25,27,32,49, 
52,57, 61, 81, 89,91, 
93» 94» 123, 135. XXV. 
1 1, I 8, 23, 37, 60, 64, 
68,71,74,83,94,96,97, 
98,99,105, 123,126, 

I3i»i37»i47»i48,i72, 
175,180,187,195,202, 
205,207,224,226,23 1, 
233»234,24i,242,243 
bis, 245, 251, 271. 
xxvii. 20, 31, 37,38, 
41 bis, 43, s^, 6g. 
xxviii. 25. xxix. 6, 8, 
14,18,22,35,36. Ep. 
i. 3. iii. 3. iv. 5,g. v. 
3» 5- vi. 5. viii. 3. xiii. 
4. xiv. I, 3, xvi. 5. 
xxii. I. 
SiSk«y.ivro viii. 4« 

SiStyy.iv& XXV. 228. 
SiSiy.at ii. 61. 
S^iSaavi" XV. 120, N D E X SiSpLwb'' XX V. 24. 
SiSij.nrou xvii. 18. 
SiSbim[Ais- i. 16. 
SiSoiKro XV. 58. 
isj^mro xiii. 65. 

SiSoviiiJi.iVQv xxiv. 88. 
J2iv)c«y i. 102. 
SiSa^nTeu Xvii. IIO. 

Ski xiv. 64, 70. XV. 29, 

41. 
S^^^ioTif xxii. 93. 
<J«i)oj?To XXV. 74. 

J«?A.oi' XXV. 86. 

SiiKAVCiiiTKiV XXiv. ^6. 

^tiKA XV. yS. xxvii. 51. 

JwActx X. 5. 

^«AsMrt ii. 19. XV. 6^. 
S>iiKMM iv. 13, 14. 
SitKAias li. 83. 

^«Ao£/8 Vi. I. 

S^.iKivoi xiii. 13, 33. 

Ji/A/yoK XX i. 39. 

S>iiKotf xvi. 43. 
<J?/\ft»f XXX. 15. 

Jj//aa Xxi. 53. 

Sitmva xxvii. 21. 

Jwa xxiv. 58. 

Skvcu xiii. 44. 

Jw»K xvi. '^'i- XXV. 4. 

i^/co/ xxiv. III. 

JWco/cr/ xxii. 190. 

Siivov xxiii. 12. XXV. 137. 

XXVi. 12. 

Siiv& xvi. 44. xxii. 45. 

Ep. xi. 2. 
^Sit^iv xix. 5. 
4^/fov xxvii. 44, 
Sii^a xxvii. 47. 
SiiMf xxiv. 60. 

SilTVitJVTif XXi. 40. 

hfTTVov Xxiv. 135. 

<5«/p«/ xviii. ^j, 

Ji^/ ii. 86. xiv. 44. XXV. 

n6. 
J^x^ ii. 86. iii. 10. 

SiKa,(A.»vov XXIV. I. 
SiKetTa XX vi. 29. 

AfK(ptS) ii. 23. 
AlK(piS^ ii. 21, 62. aja^/ia ii. 50, yy, 103. 
AfA(p/$- ii. 23, 26, 29, 55, 

149. Ep. i. 4. 
i^./xm ii. 137. vi. 33. 
SivSfstrt viii. 57. 
^sy<rg))?wtt/ XXV. 30. . 
^iy<Jf/6) xxix. 12. 
SivSfa V. 47. 

ijy^Jgo.j' XV. 121. Xvi. 95. 

Si^afjLivA xvii. 59. 

Si^tov xiv. 65. XXV. 161. 

Si^iiQt iii. 37. 

Si^iTifx vii. 19. 

Si^iTif» xiii. 57. 

Si^iTif»^ xxii. 121. 

<Jioj' xiv. 50. 

<??©' xxiv. 35. XXV. 220. 

S-iTTos i. 55, 149. 

^Jjp^O/XSKfit Vi. I I . 

S^i^fji,' vii. 16. 

Skfixa. ii.90. xxii.52. xxiv. 
134. XXV. 6s^iy5,2yy. 
Si^ljLe(.Ta. V. 5y. ix. 10. 
J^iiT/t/fie XXX. 24, 41. 
^icr/XK Xxiv. 33. 

Js^/>t(u xxiv. 27. 

Sicamtv XV. 100. 

SicaToiv(t ii. 162, 

<JeOT73T» V. 10. 
£^iuKUKleavif XV. I4I. 

Jot/f' i. 21. xxvii. 10, 12, 

45. ,., 
(Jk/T viii. 50. 
<r<56T8f< ii. 131. 

ScAJTi^OV 1. 3. 

<JouTif@' viii. 71. 

J» i. 19,68. ii. 64,67. iii. 

40. iv. 15. V. 83. vii. 

21, 22, 29, 120, 154. 

X. 41. xi. 6. xii. 12. 

XV. 29, §6. xviii. 9. 

xxii. 103, 115. xxiv. 

20, 47, 84. XXV. 12, 

29, 47, 142, 166, 212, 

272. xxvii. 21. xxix. 

37. Ep. iv. 13. 
Md i. 38. 

Siiiav Xvii. 98. 
SnKiT V. 27. Si^Kticm^t xxii. 189. 

ShKov X. 13. 

AnKov xvii. 6^. 
SiiKovoT xi. 79. 
%.» XXV. 46. 
Snvcuov Xvi. 54. 
A»o; vii. 3. 

<r«g/ftTO/x4^' xxii. 70. 

Sha-av XXX. 10. 
<J»(7-a3-a Xvi. 100. 

Si viii. 61. X. 10. xiv. 

27,42. XXV. 157,219. 

Sia. xii. 21. XX. 41. XXV. 

46, 230, 256. 
A/' xi. 29. 

A/ct xvii. I. xviii. i8. 
A/a ii. 46. 

Siay xi. 7, 81. 
SiaSiiK»!rA^t Xxiv. 83. 

SiaSif iii. 14. 

SiaitaroiJtjai V. 22. 
Sia^^jTfliTOt vi. 15. XV. 99. 
^taiTa xii. 34. 
Siaxftvaijii^' xxii. 175, 
SiaK^iToy xxii. 163. 
<J)s«^\tf|d5 xxiii. 42. 

^feaxJp?»*- XXV. 120. 
Sia^iif xi. 44. 
Sia^rtav^itTai xvi. 9I. 
<J)«7roi'T/@' xiv. 55. 
«ftaCTfo XXii. 201. 
Sia^iKratvTo Xvi. 97. 
Sia^^tf viii. 24. 
SiaTitva(jLiv@' xxii. 67. 
<5^'ap^f»?-J/Tot/ XV. 54. 

«5/^A»w Ep. vi. 2. 
<J/<i«ocTpa viii. 86. 

SiSa^at viii. 85. 

^/jec|«j' vii. 92. 

SiSa^a XXvii. 49. 
SiSht.a-KaK& xxi. 2, 33. 

<5/<Jk3'x.i<3w/ xxii. §y. 
S^iSu3-Kouiv& xxiv. 113. 
<ft<ftc3-z,« xxiv. 70. 
SiSot xvii. 52. 
SiSotM vii. 124. 
i/<J» i. 143. xxvii. 6. 
AJ^s- xiv. 6^. 
SiSuy.aTQm viii. 45* R B O R U M. it^ufJMTOKOV 1. 25. 111. 34. 

SiSliMLTOAQr' V. 84. 
SiSviJLoif Ep. V. I. 
SlSayj iv. 18. V. 107. 

SiSofv xxix. 9. 

SiiS^Ay.iY XXV. 233. 

J)«<rprt/!/ioi' xxii. 20. 
«ftejtfetyfijs-an vii. 154. 
Sii^aKTKri xxiv. 25. 

J)s\M»' xxiv. 32. 
^nhua-Av xxiv. 122. 
i/ffrt/fg xiii. 23. 
SliTri^a-ay xxii. 217. . 
J/?pacK xvii. 80. 

i)sp;)^o/x«;'&) XXV. III. 

h^yj xxvii. 68. 
<J/jT/!/rt|t;' viii. 24. 
Sii<pouvi xviii. 26. 
Siitpcavir' xviii. 28. 
J)9;)^«t/?K xxii. 203. 
Si(iAi XXV. 37. 
J)^»i//st/ xvi. 68. 
^i^viliivu vii. 61. 

S^nKoa^iyiTiv Xll. 18. 
SinMo-ioi XXV. 127. 

J))»\^« Ep. xix. 3. 

A/V XV. 124. xvii. 73. 

SiKcL^iiv xxiii. 63. 

J);t» XXV. 33. 

SiKKiS®' xiv. 42. 

iJ)x.7V0J' 1. 40. 

S-tvat i. 140. 

Sivaif xxii. 50. 
«T/miT? xxiv. 10. 
Sivii^" ii. 30. 
Sivoiro 11. 31« 
AioKKict xii. 29. 
AioKhiiSoi XV. 18, 147. 

A<o//wJ\rt Xvii. 53. 
rxioyi.yiSiQ!' i. 112. 

A/ocfirs Ep. xii. I. 

Aiovvff'.? XX. 33. XXV. 9. 

XX vi. ^^.^ 
A/ori/o-ou xxvi. 37. 
A/oi/^/o-w xxvi. 6, 27. 
A/oj- iv. 50. V. 74. vii. 44. 

xiii. II. XV. 70. xvi. 

I, 70, loi. xvii. 1, 17, 

33,72,78,137. xxii. 1, ^S-^^^^S^^SI' '^'^JV. 21, 
80. XXV. 42,51, 159, 
169. xxvi. 31. xxviii. 

l\to<{)a.vn xxi. i. 
SiirKaKit XXV. 254. 
Si7rKa.(Ttov xii. 26. 
J/f xxii. 4. xxviii. 12. 

Si(fi^aK0f xiv. 41. 
<J)<pgo/ Xxiv. 12 2. 

^iip^ov xiv. 2. xxiv. 99. 

SKp^a XXV. 249. 

J)(Pfa>K xxii. 142. 

Sixe^ XV. 6g. XXV. 107. 

Si^-oi- xxii. 63. 

J)(yxf/ i. iio. vi. 17. X.30, 

SiaKiif xi. yg. 

S^ieuKiv V. 107. 

SitoK^ vii. 53. 

A/ft»'<* XV. 1 1 . 

Aimai vii. 1 16. xvii. 36. 

Aiavaia XV. 106. 
Ai6>vu(roio li. 120. 
A/ft>Kt/(70t/ Xvii. 112. 

<Ra)fct/ xxvii. 25' 
SpLaas Xxiv. 47. 
Sixroif Xxiv. 49, 50,52. 
<J//«a)i/ XXV. 36, 47. 

Soiat xvii. 84. 

<5o/«t; xxii. 138. 

Som xvi. 17. xviii. 50, 

Soinf xxii. 62. xxvii. 60. 

S-oia xii. 12:. xxii. 138. 

SoKaiTiii 1. 150. 

SbKitif xxix. 19. 

<Jo>c5/ xi. 2. xiv. 7, 58. 

«Toxj/r xiv.. 21. 

S^oAcMov xxi. 42.. 

<ro;ccVTtff IX. 26. 

SoKico xi. 50. xvii. 13.6. 

SbKiav Xiv. 25. 

SoKiiiav xxviii. 18. 

<ro;ta; XV. g^. 

ShKov i. 50. 
Souiv xxvii. 60. 
Soixoii- xvi. 34. 
<ro/y.oy ii.9i.vii.46.xvii.i 19. 
%.or ix.33. xvii.17. xxiv. 
52. cTo/aiy xvii. 106. 
Jo//«r xxviii. i6. 
SbvoKOi Ep. ii. 3. 
SoviovTo vii. 135. 

A<yf/?«oa7 XV. 93. 

JofTO)' xxiv. 137. 

«Togi/ xvii. 103. 

So^ojii xxii. 136. 

Sos- XV. 30, 66. 

«Toi/j-of/ xvi. 24. 

«Toy/ xxii. 190. 

So-^^A xvi. 78. 

«JowfrtT/ xxiv. 123. 

Joi/ffltTos- xxii. 185. 

^Toy-TT-w XXV. 6g. 

Sb^.of xxii. 120.' 

S-^ayyMTa vii. I57. X. 44, 

Apcc/^Ciw XXvi. 33. 

S^^aKovTOi xxiv. 14. 

S^aMiVTi Xxiv. 89. 
Si^ailOVTif XXX. 8. 
J'^rt|o{//?yor XXiv. 28. 
Sga^av XV. 19. 

«rg«4«^' xi. 27. 

S^^ir^cAJixivai xviii. 40. 
«rf//.i?/«4 i. 18. xxii. 107. 
S^iliiiav xi. 66. 
S^oyLov iii. 41. xviii. 39, xxi. 

19, 27. 
<Jfo//or xviii. 22. 
S^oToivra Ep. i. I. 
<Jfocr(i) XV. 132. 
S^^di V. 61. 

«Tpt/jf i. 23, 106. V. 45. vii. 
74. viii. 46. Ep. iv. i. 
<Jfi//' viii. 79. 
«Tfv/Vcx) ix. 19. 
Jpy/Ao/o i. 72. XXV. 135. 

S^^VlAOlTl XX. ^^6. 
S'^y.oi7iv XX. ^6. 

S^^vy.a iii. 1 6. 

Jp;///dyr i. 117. xiii. 6y. 

S^uof V. 102, 117. xi. .51. 

XV. 112. XX vi. 3. Ep. 

V. 5. 
Jft/y/K vii. 88. 

S^fvToy.ov V. 64. 

«Jy' i. 26,48. xxii. 5. xxiv. 
8. 

«Tt/rae N D E X S^JVA X. 2. 

Jlm//a/ xi. 29. xxiii. 42. 
«ri/m//«c ii. 108. xxvii. 61. 
Jt/muw XXV. 217. 

Suye/.rov Ep. iv. 4. 

SbvovTsi xxii. 8. 

(Ji/foVTi Xvi. 78. 

Jt/0 i. 26. V. 47, 81, 84. 
vii. 4, 71. xiv. 14, 45 
bis. XV. 37. xxi. 6. 

<5yox.8U<rs)ta xxvi. 5- 
iy(7"?ffi)r 1, 85» 

Sl^i^UTCt. VI. 7« 

«yi/^^/v xxiv. 

«rc/<r,u?i'2y?ft»' xvi. 8g. xxiv. 
98, 126. 

Swry.o^Df vil, 119, 

J^^aj^Cjffl)' XXvi. 32. 

<Jt/aTOrt IV. 45* 

Jt/ocnso;- iii. 24. 

Sug-avi XV. 31. 

Sb?a,vot xiv. 49. XV. 87. 

Sbco xxii. 137. xxiv. 13, 

^wArt XXV. 129. 
j!/4><J^y.«eTa> XV. 103. 

S^aS-tKct xviii. 4. xxiv. 80. 

SaSfKotTcUOf 11. 4, 157. 
^«Aat ii. 94. 
iwA? V. 5. 

JV.)/*' xvii. 29. xviii. 8. 
^xa, ii. 17,22,27,32,37, 

42,-47, 50, 52, 57, 63. 

xxiv. 40, 94. xxvii.36. 

S^aixATA ii. 103, 153. 
SaVUKI XX. 29. 

Jw^at xxiii. 20. 

Sa^UTM V. 139. 

J«jjjcro//flt/ V. 99. vii. 43. 

A<yp/tJae 11. 156. 

Aft)fK2ccrr xvii. 69. 

Afdfwor xxiv. 136. 

A«f;o<- Ep. xvii. I. 

«r«f/rJW XV. ^^. 

Aa^ig-l Xviii. 48. 

<Ja»fo/r XXii. 151. 

J(ygo/ i. 9. iv. 30. ix. 2 2. 

XXV. 118. xxvii. 55. 
xxviii. I, 9. ^eu^a XXviii. 25. 

SaTti xxvii. 21. 
J^ajs-fii i. 25. iii. 36. v. 96. 
viii. 86. xxvii. 59. 

<?<y3-dai/ iv. 47. 

SroTivotv xvii. 14, yBomyiOi^:^y!a^}m:^)<^}^ E. 
?a{ Xi. 43. 

ioty» xxii. 190. 

srti^ xxvii. 22. 

tav xviii. 1, 13. 

8a|a XXV. 256. 

iup viii. 41. ix. 34. xii. 3. 

xiii. 45. xviii. 27. 
jfltpof xxii. 43. 
£*$• xxii. 147. 
iS,f xvii. 50. 

iATari Xxii. 165. 
Sat?^/ XXV. 14, 41. 
facriv XXV. 37. 

t(r« i. 140. V. 9. xiv. 43. 

XX. 17. 
«Ccuj^g XXX. 15,43. 
iCouvov xxii. 31. 
«foA^? vi. 21. vii. 152. 
iCeoxoiJMv xxviii. 15. 

iCct\ov XXV. 237. 
iCuv XV. 57. 
s^jvof XV. 123. 
iC)f<raL XXV. 213. 
iCAct-l*!' xxii. 122. 
'eC^ov vii. 112. 

iCeoyocTO Xvii. 6o. 

s>7t/5sj' iii. 8. iv. 63. vii. 

72,112,136. xxiv. 20. 
i»!/^/ xxi. 8. 
t>7:^ xvii. 6^. xxii. 69. 

XXV. 103. Ep. V. 5. 
«^-i/p?/ xxi. I. 

iyii^Quiva X. 50. 
i>^A«f« XX. 1. 
iyi\ot^iv XX. 15. 
tyiyJi Xxix. 17. syrfam vi. 46. xvii. 5. 
«^'«i/To i. 88. viii. 92-. xiii. 

2, 9. xiv. 27. xvii. 64. 

Ep. xix. 5. 

iyi^!TllJ.OV XXIV. 7« 

fe^/fjTo 11. 88. 

S^^Crtmp^^ifTetTa IX. 27« 
iyKaTdt. Xxii. 202. 
iyKctTA^oiTO XVll. 14« 

«>/.?///«/ iii. 23- 

tyKi<pcthoio XXV. 261. 
iy-A^ctTicof XXV. 266. 
j^y^fOTio/ira/ XVlll. 7. 
iyvco ii. 5. xvi. 49. XX. 34. 
t^ya)!/ ii. 85. iii. 15, 28. 

sj/fo^av XV. 81. 
iy^i^ XVm. 55. 
iy^it XV." 3 1 . 
«>;)^s^/ xxii. 143, 147. 
iyxof xxii. 184. 

iy-^ouvTct X. 53. 
«^p^f/suy XI. 2. 

«>« i. 57,116,145. ii»23, 
28,72, 103, 114, 138, 

145, 164. iii. 24, 32. 
iv. 30. V. 39, 63, 76, 
81, 83, 98, 114, 134, 

146. vi. 25,32. vii. I, 
27'37'38,i5^-viii. 14, 
18. ix. 12, 29. X. 12, 

^3^^7^3^^35' xi. 27, 
50, 64. xii. 23. xvi.66, 
loi, 106. xvii. 7,135. 
xxi. ^6, 62. xxii. 71^ 
116, 153, 175, 221. 
XXV. 37,60, 173, 180, 

206, 227, 235, 253. 

xxyii. 23, 41, 35. Ep. 
viii. 3. xxii. i. 

iycoyi XI. 25. 

iycov i. 14,120,130. iii. 22. 

V. 37,116. vii. 87,131. 

xiv. 34. XV. 60. XXV. 

262. 
iSciiv xxiv. 127. 
tSoui xxviii. 19, 
iSiSoKTo xiv. 20. 
tSii xiv. 19. 
takKTo vii. 78. E R B O R U M. i^yjih ii. 124. 

i^n^tiriv XXV. 82, 

iSi^a^i xiii. 8. 

siiiata-XJx Xxiv. 119. 
iSiSiM-Kov V. 37. 

tSiSkX xxvi. 9. 
£<J)<yxov xxii. 139. xxvi. 16. 
i^oY xxvii, 32. 
tS)faTi xxii 147. 
s<rox«/ XV. 32. XX i. 16. 
iSbK<i>[iis xiii. I. 
«(ToKT/ iii. 53. V. 128. 
sj^ol' xiv. 18. 
l<ror vii. 166. 

Ui^A xvii. 20. XXV. 237. 
Ep. xiv. 3. 

«(Jfa/y,s xiv. 41. 

sJpotiufK xii. 9. xxii. 204. 
I^Tfitr xxiii. 52. 

sigC£|«4T0 XXV. 145. 

e<rf>» Xvi. 12. 

I%e«?/ xvii. 19. 

eiJgoroipw xxiv. 109. 

«^y XXV. 238. 

i^jyat^w XI. 59» 

«Witv Kxi. 43. 

jJa>K,:t i. 57. V. 133. ix. 22. 

tSaM V. 8, II. 

*^ayAv iv. 2. vi. 43. xi. 81. 

xvii. 30. 
fs/<JVr«/ XXV. 58. ■ 
m^n-A xxii. 153, 
«/T? xxvi. 18, 19. 
iii^Tnv xvii. 7 1 . XXV. 77, 1 "j^, 
ii^a-ctif ii. 107. 
'i^io Ep. iv. 3. 

t^icri;' XX. 15. 

lliT ii. 113. 

flouiv®' ii. II g. 

t;)!' xii. 33. xvii. 39. 

f»v xvii. 13. XX. 25. xxiv. 

131. XXV. 218. 
inf xix. 8. 
i^' xxiii. 2. 

lSci4-«>' Xi. 3. 
i^ilfel, V. 91. 
S^S/get^OVTfiT i. 34* 

«5s/gct/ xvi. 81. xxii. 186. 
XXV. 244. i^ihilf XX. 3. XXll. 117. 

xxix. 8. 
«3«A«r xxvii. 33. 
i^ihnTii xxiv. 85. 
i:&iA»<&' xxix. 4. 
«^?A»T8 xxii. 161. 
i^iKoi xxvii. 17. 

i^i\otixt XXV. 43. 
i^iKolf Xi. 65. 

fc^Aoj^T/ xvi. 28. 

i^iK\iiriv XJi. 23. 

i^iKa xxvii. 1 1 . Ep. iv. 16. 

i^i\av xiv. II. 

i^v xxiv. 160, 167,203. 
i^iVTo xiii. 30. xxii. 182. 
iSaafit xxvi. 10. 
id»x«u xxix. 18. 
e^nicdi v. 13. xii. 25. 
i^»)ii ii. 41. xxiv. 107. 

XXV. 50. 
«3jf>c8y xvii. 1.6. 
iduKa^i iii. 16. 
i^yicc xvii. yy, 

■ i^y&' XXV. 114. 

«^•j;?^' Ep. xviii. 4. 

■i^pyiuy vii. 74. 

i^vfM^it xxvi. 9. 

s3t/<7a V. 81. 
i^u<ri V. 1 1 . 

« ii. 124,127. iii. 28, iv. 
48. V. 35, 147. vii.50, 
109. xii. 17 bis. xiii. 
10. xiv. 58,65. XV. 70, 
89. xvi. 44, 50, sy. 
xviii. 21. xxi. 41, 6^. 
xxii. 58, 62, 71, 171, 
188. xxiv. 67. XXV. 6, 
45^ 80, 173, 179,215. 
xxvi. 28. xxix.io. XXX. 
37. Ep. vi. i. XV. I. 
xvi. 4. xxi. 2, 3. 

tiA V. 78. 

hA{xiYai XXV. 16. 

.i/rtj/ xii. 30. xxiii. 29. 

■iMfivot Ep. iv. 9. 

mfOr vii. gy. xiii. 26. 

.s/>s xxiii. 42. 

«/<$"' ii. 95. 

i/<5«{T<t XV. 115. 

* jp «(f^ xxii. 205. XXV. «41. 

XXX. 2. 

tthv XX. 1 2. xxiii. 53. xxiv, 

24. 
iiSif i. 19. xiv. 22. XV.25. 

XX i. 64. 
uSiTo xiii. 60. 
iiSiif XV. 91. Ep. XX. 6. 
iiSoixif ii. 25. 
j/J^oy ii. 77, 157. vi. 21. 

xxi„ 29,41. Ep. xvi. 3. 

iihvT XXIV. §2. 

iiS®' vi. 34. XXV. 40. 
uSac xiv. 62. xvii. 18. 

XXV. sy, 
m viii. 13,54. ix. 33. X. 

43. xiii. 14. XV. 26,94. 
xvi. 64,97. xvii. 116. 
XXV. 190, 279. XX vi. 
29. xxvii. 15. 

iinv Xvi. 109. 

«Hf vii. III. XV. 74, 
ii^' IV. 49. xii. 10. 
it^' xxi. 50. 

tl^ct^ XXV. 213. 
il^i iv. 20. 

iimTt iv. 10. V. 86. xiv. 

44. XV. 139. xvi.51. 
iiyji ii. 126. 

iiiCH xxii. 14. 
itKov Ep. xvi. 3. 

HJtqa XV. IIO. 
ii\u.'^ai Xvi. 84. 
E/Af/3q«)' Xvii. 60. 
E/As/^q«r XXvii. 28. 
£<A?/Tet/ i. 31. 

«Aiv xxiii. 49. 
liKiu ii. 131. 

ilKilhV^Oi xxv. s^. 
UKtikv^iy XXV. 56. 
ciKt^ocy xxii. 81. 

«AJTO^JWv XXV. 131. 

WJ-TToSaV XXV. 99. 

«A/TJwir xiii. 42. 
iiKv^.vT®' XXV. 246. 
eiuATA xxi. 13. xxiii. 40, 
56. xxiv. 138. xxvii. 

52. 

uu^^ 11.5. XV. 73,89,91. N D E X »//// iv. 30. xviii. 48. XX. 

i^. xxvii. 42, 58. Ep. 

xxii. 2. 
w xvi. 30. xxix. 12. 
iivcxMom xxi. 39. 
«y«a xxii. 162. xxiv. 105. 

XXV. 172. 
cW xxviii. 13. 

ilVoSlolo XXV. 4. 

«t' iv. 58. XV. 77. XXV. 
177. Ep. XX. 5. 

«Tct»' XV. 25, 38. 
S/TCtTS XX. 19. 

«Vs iv. I. V. 9. xxii. 116. 

XXV. 181. 
«x« i. yy. iii. 31. vii. 19. 

xxii. 181. 
iiTiiv y(~' 37' xiv. 19. xvii. 

WTTiv ii. 138. XI. 68. xiii. 

51. xiv. 22. XXX. 17, 

40. 
f/TTw xvii. II. 
ii^TTot X. 45. xii. 14. 

«7ro//>t/ XXV. 49. 

«TTo/ xiv. I I . 

«TOl/Tfll XVI. 13. 

iirrav l. I38. vi. 42. vii. 

90. xxiii. 49. XXV. 62, 
. 189. Ep. xiii. I. 
t/f/6t V. 50. 

itfOTO-/MV VIU. 9« 

«fTO/zii- VII. 2. 

f/fTTo/ viii. 75« 

flf(p' vii. 131. 

s/r i. 63. ii. 103. iii. 25. 
iv. 27,53,56. vi. i,ii, 
39. xii. 19. xiv. 28,50, 
61, 68. XV. 136, 147. 
xvi. 52,96. xvii. 1,32. 
xviii. 11,53. XX. ii>39- 
xxii. 12, 27, 167, 183, 
193, 203. xxiv. III. 
XXV. 17,124,153,223, 
229. xxvii. 52, 64. 
xxviii. 9, 15. Ep. vii. 
j6. xiii. 4. 

«V vii. 71,72,125. xi.33. 
xvi. loi. xxii. 65,178. xxvii. 23. Ep. xxii. 2. 

iKralav VI 1. 88. 
iicruTo Xvii. 123. 

iia-ctipizAvi xxii. 29. 

ila-i^^aixi xiii. 23. 
Ujiv^au.is XV. 68. 
iiyim xxvii. 18. 

ilTnKv^i XXV. 182. 

iiTiSi Ep. xix. I. 

ilTlS-iiiv XXV. 44. 
ilTlv XXV. 12, 90. 
iia"My.cv XXV. 199. 
iia-Mv XXV. 140. 
{/^•OfOftjy XXV. 115. 
iimviK®' xii. 13. 

£/V»^« XXV. ici. 

iiTco xiii. 30. xxii. 202. 

iiT i. 123. vii. 105. xxii. 

y^. XXV. 178. 
t/Tfit viii. 3 1 . 
tm i. 124. ii. 44bis, 150. 

vii. 105. xxii. 73. XXV. 

f/T/ 11. 34. V. 78. Vll. 4. 

viii. 10. 
ii-^ xxi.15. XXV. 106. Ep. 

xi. 6. 
ir^c vii. 15. xxi. 53. xxiii. 

3. XXX. 30. Ep. xiii. 3. 

xvii. 7, 9. 
«p^fjf xxiii. 12, 48. XXV. 

220. 
iiX^ow. 117. 

if^iT i. 68. 

a;;(^3To ii.127. vii. 20. Xxiv. 

26. 

iiyov xxi. 47. xxii. 187. 

ijo i. 72, 129, 140. ii. 10, 
55»56, 61,65, 89,106, 
131,136. v.^7. vi. 27. 
vii. 2,6,15,40,44,94, 
102, 129. viii. 35,72. 
ix. 10. X. 13,49. xi. 
13,16,29,48. xiii. 18. 
XV. 59, 123. xvi. 33, 
58,85. xvii. 1,13,130, 
137. xviii. 34. xix. 2. 
XX. 26. xxi. 11,20,43, 
^6. xxii. 11,17,21,30, 40>52,57'9i'9S»^i2, 

125,133,142,144.170» 
191, 213. xxiii. 39. 

xxiv. 106. XXV. 3,49, 
87,117,134,173,250. 
xxvi. 7,17,31. XXX. 42. 
Ep. xiii. 5. XV. 2. 

'EMicCai XV. 139, 
i-Aal^yi^i V. I 19. 
iKAli XXX. 45. 
i^tKiosmo Xxii. 78. 

2jtst/>i' xvi. 71. 

iYM,^TvVAVTO XXii. 80, 

e;tj{fst XXV. 195. 

karo/f XXV. 12. 

ix^^ov xvii. g6. XXV. 220, 

h.cK^Qr xiv. 19. 

tAac^oTi^ro XV. 7» 

£>tarK xxii. II. xxiv. 52. 

E-x^tTot ii. 14. 
'£>u«Tct ii. 12. 

£;totTOx Xvi. 51. 
hxTovTetSif xvii. 82. 
wCotAj xxii. 210. 
i)<£<i\iv xxii. 198. 
iyXctvTi^ xiii. 32. xxii. 32. 

iKilVct Ep. i. I. 
iKilvoK XXV. 121. 

imvigr xxiii. 33. xxv.179. 

m/KTo xvi. 43. 

i/.iiTQ xiii. 34. XXV. 2. 

wad£/ iii. II. 

iM^Toiiiov xiii. 73« 

£>tf^t/;/To vii. 145. 

£;t»Ao/ xvii. 97. 

fK»A@' XXV. 100. 
imKt\.(t4 V. 9. 
wm/fl-et/yT/ XV. 88. 

iKKpTA Xvi. 39. 
iKKctyi Xvii. 71. 
t)tAetC-i' xiv. 32. 

iKkeui xxiii. 17. 

iKKaxicriv XX. 36. 
JxAfAstdoj/Trt i. 63. 
iAA.i'].ClTi XXii. 151. 
tJtAs4« V. 19. 
iKKh^iV V. 2. 

jjtA/v' ii. 139. 
iKKiy^» iii. 44. VERBORUM. iK}jY^>i(iif vii. 133. 
tx^in 1. 140. 

iKKuTlV Xxiv. 33. 

fKfxcavu V. 9 1 . 
W/Aflt3crsTet/ XVii. 122. 

tKvi<^ iv. ^g. 

fKVV^HTO Vi. 30. 

iKo\M<rcy xxii. 196. 
jjtxrt^Aoj' XXV. 133. 
iK^TroLyKaf XXV. 1 14. 

tK^Tn^TTOTATeU \\. ig. X\. ^2. 

fKTTKdjtrdi xiv. 54. 

fKTOVfOlVTO XVI. 94. 

wpBt«v3si' XXV. 196. 
fKffixdtSm xxiii. 52. 
fx^/3«K viii. 74. 

tXfy<p3«K XXV. 227. 
«;tTato-&> V. 0. 

UTwy?)' xxiii. 47, 60. 

tKTfKta-etvret XXli. 206. 

WTfAfs-c/r xxviii. 10. 

fKTfKf^OU XXV. 53. 

WT»a-etTO Ep. xii. 3, 
•XTO^Jl' X, 9. 

tKTo^ ii. 51. 
'£^T«(> XV. 139. 

fKvKtvSrro vii. 145. 

t)tt,A/oj' xxiv. 18. 
fKuKtojiv xxiii. 52. 

fKv^vnra.v Xvil. 6. 

fKofnnv iii. 51. 
f;t(pu^ XXV. 236. 
«Jtfyj-ayTctj Xxiv. 47. 

iKfov xxii. 134. 

iKetC' XV. 8, 20. Xxiv. 10. 

iKu^'' vi. 22. 

iAtfictf iv. 44. 

iKsuoV iv. 7. 

fKMa V. 54. 
iArt/6) XV. 117. 
fKaiJiCcivf XXV. 65. 

fAfitojcy viii. 36. xi. 42. 
tAdx/m iii. 2. XX. 33. 

tKajJViTou iv. 23. 
JAtfX/yo/y.iyct XXV. 90. 
iKOJJVOIliVOl Xvi. 36. 
iKojJVeov XXX. 13. 
iKec<p^ov ii. 92» 

s;.«fj0' ii. 124. sxtfffOTxf» xii. 6. 

fActffe.) XXii. 212. 
fKfyiv Xxiv. 71. 
iKfycAj i. 86. 
tKiu vii. 119. ' 

fKil-TrfV iv. 30. 

iAwxsr Ep. xiv. r. 

fKtKM^tt X. 38. 

fKiKoy^ei IV. 40. 

'EMyx Xviii. 28,31,37,41. 

xxvii. 2. 
'EKfva. XV. iio. xviii. 25. 

xxii. 216. 
'EAfmK xviii. 6. xxvii. i. 
'ea?)'^; xviii. 48. 
fKi^a. ii. 94. 
«A?|4:' XXX. 21. 

fKidj^i^i V. 8. 

iKdj^^cp xiv. 59, 60. 

iKi(petvri Xvii. 124. 
sM^otyT/yo)' Xxiv. 99. 

«Af^avT®- XV. 123. xxviii. 

8. 
eAH 1.-4. 
fK^e-iv xxii. 165. 

fAS^jf XXV. 28. 
iK^yif XXvii. 16. 

jA:&o/f xxii. 60. 

fK^eifv xvi.52. xvii.9. xxiii. 

17-. 

'£A/;taf i. 125. 
eA/K?*- XXV. 127. 
'EKiKii^fv XXV. 180. 
'EA/jtHi- XXV. 165. 

Ia/w Ep. iv. 8. 
i?^KT<iv i. 129. ii. 122. 

'£A/x.a>y/ XXV. 209. 
i?^Ke<)Viat.<ri Ep. 1. 2. 
iKivvua-etl X. 51« 

tKt^ i. 31. 

jA/^i XXV. 242. 

fKf^rov li. 9*' 

'B.KtTMVTQr XXV. 9. 

'tKlosi^iV XXiv. 30. 

tKfvjycroio li. 78. 

lKty^^j'rCf> 1. 30« 

eA/.f ii. 17,22,27,32,37, 

42,47,52,57,63. 
8A;ti« xxii. 100. txx» 1. 40^ 
«Ax«<- vii. 21. 

«Ajtm xxii. 17; 

«A;to/ i. 135. 
tKKOfjLca l. 130. 
lA;t@' xi. 15. 
eA;tf.»>' xiii. 15. 
fhXACi xxii. 119. 

i>XiCfV XXV. 271. 
EKKaojmvToy xiil. 29, 
i»^cf,yj}y Xvi. 46. 
iyKo^TricMc-tv 1. 42. 
'iKot{jLot.y Xvi. 67, 
eAo/5-tf XXvi. 20. 
Ikoitxi xxvi. 7. 

fKolTO Xi. 49. 

eAomr xxii. 119. xxiv.48. 

tKTiSif iv. 42. 
eAT/j: xxi. 66. 
iKToi^ou xvii. 31.. 

tKvytyJtii- i. 98. 

eAw(7ct^ xxvii. 54» 
eAft) xxi..49, 

fKaCyiTOiVTo Xvi. 89, 

eAft!)/ iii. 41. xxii. 75. xxv. 

206, 212. 

ilJL ii. 23. V. 82. xii. 8.. 

XV. 7. XXV. 258. xxvii, 

2. xxix. II. 
f^A ii. 39,108. ix.5. xxiv.. 

7,8. 
«/>t5t xi. 26. 
fixot^' xxiv. 113.. 

ilJM^if XX i. 29. 

j/ast/ V. 1,128,145. xxvii. 
45, 46. 

iixouvoixiiv XXX. 31. 
ilJLeUf V. 130. 

t^oLM<po^it Ep. ii. 4^ 

i/a«v XX. 22. f^ 

iy^vti iii. 42 . 

i}jM,vm 11. 82. 

e/.z5tf ii. 146. xxvii. 12. 

iy.(tjjrav xxi. 4I. 
euCctAe XV. 3. 
iuCetKKi xxiii. 51.. 

iuCoLj-tKoVfl XVU. 85« 
fuCctcr/AtUJ}' Xvi. 1 00. 

iui N D iu.i V. 6^, 148. xiv. 8. 

xxi. 50. xxiv. 35, 68. 

XXV. 215. 
zixwtv xxiv. 115. 

ilAilo XV. 10. XX. 2. 

ilxiKki xxii. i8r. 
ilxiXKiv xxiv. 66. 
fljLiv XXV. 116. 
^lJiiTftKrctvro XVI. 35. 

il/.iT^»Tiy X. 3p. 

j/^m; vii. 86. xiv. 21. xvi. 

21. XX. 10. xxii. 61. 
iy.nTATo xxii. 218. 
?/>t/a;/ji/ xxiii. 56. 
?/>uK ii. 144,156. iii. 3,49. 

iv. 30, ^(^. V. 18, 126. 

vi. z^.zy. ix. 5,14,32, 

35. xi. 2, 44, 6s. xiv. 

7,14. XV. 72. 

ty.iJ.iKn^ Ep. xix. 5. 
iy.iJ.iv vii. 28. 

j/.t/>iji/fiu xvi. 27. XXV. 29i 
59, 119. xxix. 2. 

iy.lJLW0V XVI. 35. 
f^;/; XX. 32. 
ty.VATCtTO XXiv. 62. 
iyvjfTUTo XXV. 243. 

J//07M3-8K xiii. 66. XX vi. 28. 
«/>co/ ii. 3. xii. 19. XX. 15, 

21. xxiv.49. XXV.204, 
252. xxvii. 44. 

^yov i. 59. ii. 17, 22, 27, 
32, 37, 42,52,57,63, 
164. iii. 12. V. ys. vi. 

22, 39. vii. 30, sg. 
xiv. 30, 36. xxiii. 21, 
26. xxiv.73. xxvii.22, 
39, 58. xxviii. 6. 

«u^ xiv.54. xxii. 71,173, 

'222. 
f[M xvi. 73. XXX. 38. 
iy.ouf xxii. 68, 

iyTrai X. 29. 
iyTri^oVety.A XV. 34. 

«//77-25-« XXV. 31. 

iy-Tnif XXV. 13. 
iyTrhim XXV. 20/. 
«w7rA?frtf iii. 23. 

iyTrhiiTATO, Xxiv. 3. iyTTO^^cV IX. 6. 

iyuKiiTcivro XVI. 37* 
iyipuKiov Xxii. 200. 

s/z^tj- ii. 56. 

iy-\uy^ XV. 83. 

tv i. 14. ii. 33,36,46,54, 
68, 86, 108, 120, 161. 
iii. 20,44,46. iv. 7,42, 
57. V. 69,87, 129. vi. 
45. vii. 28,29,51,66, 
110,111,113,132,134, 
140, 157. viii. 51. ix. 
4, 9, 16 bis, 19 bis, 26. 
X. S-^^^-^S^' xi. 36 bis, 
44,58, 79. xii. 2. xiii. 
40,43>47'62,64. xiv. 
14,29. XV. 24,47,73, 
74, 113, 117. xvi. ir, 

34. 43» 45> 75y ^o, 96. 
xvii. 17,34,68,99,117, 
124, 129. xviii. 1,18, 
28,32,47. XX. 5,35,36 
bis, 39,40, 42,44. xxii. 
36,48,61,79,87,106, 
146,148,163. xxiii. 6, 
29, 36. xxiv. 80, 84, 
101,108,111,115,121, 
i3(^y^35' XXV. 25,58, 
y6y 90, 92, 112, 133, 
140,158,166,228,240, 
249,259,261. xxvi. 5, 
33. xxvii. 4. xxviii. 12, 
22. xxix. 3,8,36. Ep. 
xii, 3. xiii. 3. xiv. xvi. 

3- 
j"' XI. 53- 
ef xvii. 133. xviii.7. xxii. 

27. xxiii. 3. 

IvoL Vi.l,22. XX. 139. XXV. 

8. 

iVciMy>u&' Xxii. 94. 
iVctWx i. 134. 

ivccv xviii. 4. 

iVCtVTlOV V. 29. 

iKflcvT/®' xxii. 65. 

ivct^yii iv. 61. 

■iva^i^yiQ:' vii. 86. 
JfiiiawToc/ Xvii. 82. 
£y<rf/v.££ xi. 40. X 

iv^imSii' xvii. 84. 

h^iKCtTCil@' X. 12. 

gfJ^jKajTGr xiv. 45. 

ivSiciot,TKi XXii. 44. 

ivSiactTKov xvi. 38. 

«yi/at3fv-TT« iii. 36. 

ivStvuivri XV. 82. 

svi/ot/s- xvi. 95. 

ivSo^iv XXV. 80. xxvii. 48. 

ivS^o^i V. 146. xvi. 22,32, 

95- 
«fiTo/ XV. I bis, yy. 

ivSbv XV. 55. xxvii. 69. 

ivSuKi&^f XX V. 25. 

EvSbiMav iii. 50. XX. 37. 

iViSilTCtTO XXiv. 27. 

m/Krt/ i. 134. v. 125. 

iVilTet Xi. 66. 
iViK XXV. 135. 

gfj^tc-f xvii. 46. xxix. 37. 
iviKu^Tctv xxii. 9. 
m/x2 viii. 52. 

SK?xA«^ Xxiv. 46, 52. XXV, 

g6, 244. 

iVi^ilTCtyiV& Vii. 7. 

jy&ViTsf V. 10. 
ivtiyiv& XX ii. 44. 
jf^' i. 124,128. V.47. viii. 
43,45bis,47. xvi. 12. 
iv^ct viii.45. xiii.30. xvii. 

22, 60. xxii. 30,44,83, 
g5 bis, 107, 159. xxiii. 
23,24. XXV. 100,112, 
276. xxvii.64. Ep.iv.8. 

iv^uS-^ XXV. 52,165. xxvii. 

23. Ep. xxi. I. 

iV^ctSi XV. 136. XXV. 44. 

Ep. XX. 7. 
ivSav xiii. 3^. 
iv^yi viii. 35. xviii. 53. 
iv^»f V. 51. XV. 148. £p. 

xvi. 2. 

ivdoi V. 62. 

<y5« xvi. 68. 

iv^cov V. 67, 123. xi. y3. 

XV. 8. xxiv. 127. 
ivi ii. 26. iii. 49. xiv. 49. 

xvii. 3, 106. xviii. 33. 

xxii. 94,190. XXV. 163. 
tvt E R B O R U M. hi xxii. 6^. xxix. 12. 

ividiirol^ XXiv. 100. 
mcams^ Xvi. 71. 

w^/KTiw Ep. xvii. 5. 

mS^au xvii. 102. 

sy/KWijfltf viii. 84. 

«K/<m XXV. 34. 

w-vj.fi' xxvii. 10, 38. 

tKm«T»r xxvi. 29. 

tvKjcc xi. 6. xiv. 44. xxvi. 

6. Ep. X. I. 
fmotxMSix! XV. 129. 

«me^ipa^voK Vlll. 18, 21. 
JyyJTtK XX. 2. 
ivvuro xxiv. 138. 
«xo»T«e ii. 103. 
fVOiKj-eiv XXV. 68. 
«VOjfTtf^ XXV. 194. 

ivoHTt xxii. 103. 
ivo»<nv xiii. 39. 
JKo/;t<» IX. 15. 

«VO/l/Jt/OK Vll. 87« 

iVoiJLtutriv XX. 35. 
«Kopp^ay 111. 4* 

h& XV. 95. xxii. 177. 

XXV. 116. 
ivo-x/^Hs^ xxix. 36. 
tvT xi. 46. 

iVTetvtJTM Xxiv. 105. 

8KTc£v^«t viii. 26. 

fxT/ i. 17. iii. 39. iv. 52. 

V. 21,65,109. ix.9. X. 

28. xi. 45 bis, 46, 47, 

51. xiv. 24bis. xvi.3. 

xviii. 37. xiji. 6. xx.9. 
«m.d6K i. 32. ii. 3^. 
wuaMn XXV. 279. 
ivu^iv xxii. 194. 

iVVTTViet. XXi. 29. 
ivv!pa.vTec XV. 83. 
{Ka>/>t«« xxii. 109. 
syw/;i£»v xxii. 33. 
iva';n& xxii. 1^2. 

f| ii.30. V.25. vi. 14. vii. 
55.60,137. xi. 15,27, 
32. xiii. 60, 63. xiv. 
46. XV. 47,49,60. xvi. 
21, 47. xvii. 21. xviii. 
I5>45»53»57- ^xii. 14, 56,61,177. xxiii. 15, 
54. xxiv. 41. XXV. 38, 
124, 149, 165, 170. 
xxvi. 26. xxvii. 42. 
xxix. 15, 22. 

l^ums^ xiv. ^'^. 

i^cihet.7ra^i il. 85. 

i^aKATO Xvii. 100. 
i^fltn;)^«3-atl' XXii. 207. 

i^ctviovTa. xxii. 8. 

^AVlKJ-AVTif XXV. 156. 

«IfltT/ystj- ix. 34. xiv. 32. 

XX. 20. xxvi. 14. 
i^ec^X^ viii. 62. 

f^eWTIf XXV. 51. 

«|«>'JA.at«reK iv. ^y, 

i^ryi^ovTO Xxiv. 21. 

f^iSlSc^iv vi.40. xxiv.103. 

«i« viii. 17. 

£|« xxiv. 81. Ep.xviii.3. 

f^iiKiTo xvii. 24. 

jls/^w^vTef xxiv. 17. 

fc^e/To//' XXV. 38. 

I^i/s- xi. 42. xviii. 18. 

xxvii. 33. 
"^iaci^dii^ov xiii. 69. 

i^iKivcaTeiv XVI. 40. 
J^tXatra^at/ XXiv. I I 7. 

«iix? xxvii. 50. 

f^iy.et,^etv^u lii. 3O. 

^fv^oif xi. 63. 

f^iv^oKj-ct xi. 63. 
?f«v3ft»y xxiii. 36. 

«IsToyrt^rec Vll. ^l. 
i^fTroveuTi xxix. 24. 

f^i^TTOVUTiV Ep. XX. 5. 

«f«TTt/o/ xxiv. 19. 

f^t^ilSm,i XXV. 64. 

i|fr' XV. 93. 
«f«Te{vt/«&>» xxii. 106. 

ilfrciLVvosa. XXV. 270. 

t^tTiKiSsvi xvii. 131. 

*^?Ti\8ajrtr vii. 65. 
«^a/povTo Xxiv. 112. 
t^movTa xviii. 24. 
i^xfrtT Xxiv. 120. 

t^nfi^a» xiv. ij. 

i|»pft)«^8 XXV. 189. 
S^Trtlee Xiv. 28. f^oTt^iv XXV. 267. 
«|oT/=&' XXX. 13. 
f^ou-Siif XX. 10. 

f|ox* vii. 14. 

«|o;)^et Xi. 6, 
«iop^ov XXV. 18. 

t|« xiv.36. XV. 133. xxii. 

109. 
toiKcts i. 86. 
«o/;c« xxii. 154, 180. 
ioiKiv xxii. 57. 
ioiicoTai xvii. 44. XXV. 39. 
foiMTif xxii. 73. 
«0/y.aj- i. 41. xvii. 63. 

iOKTCt 11. 64. 

iota-eu XXvi. 2. 

lof XX. II. xxi. 27. 

lovTeL ii. 100. V.36. vii.79. 

xi. s^^9' xvii. 58. xxii. 

97. xxiii. I. XXV. 147, 

160. 
fovTi i. 44. 
iovTa>v xxii. 6. XXV. 100, 

197. 

eopTat XV. 26. 
Ik xxiv. 58. 
Iks- xxvii. 26. 

fovjei. XXV. 158. 

fouTiv xvii. 69. 
st' i. 133. ii. 67. iv. 6,17. 
vi. 12. vii. 44,54,86, 

130- ^' ^5' ;^^' 4. 14» 
69. xii.io. xiii.13. ^^^* 
66. XV. 8, 20, 72, 84, 
133. xvi. 14, 52, 60. 
xvii. 43, g6. xviii. 37. 
^x. 24,33,34. xxi. 12, 
58. xxii. 74, 142, 149, 
192, 212. xxiii. c,6. 
xxiv. 4,137. xxv.9,33, 
48, 57, 88, 94, 252. 
xxvi.17. xxix. 39, Ep. 
vii. 3. 

fzciyiiv ii. 110. 
f^TrcLSiv ii. 91. 

fTTCtit^iV XXV. 232. * 

«Trtd' XV. 137. 
fTTCUViTCUf XXiX. II. 

tTTtU^i N X fT!w|e xiv. 22. ' 
iTetia-Sbv XV. 49. 

i'7rocKo&' viii. 25. 
ira.KHTUt viil. 28. 
i-TTcchKiro XXIV. 56. 
fTet//5/Ca{]o Vlll. 8. 
tTatHAt/VJ Xxii. 2IOr 

$^«Mf xvi. 12,28. Ep.3rvi.2. 

i^TroLViK^av XV. 140. 
i-TTAVIlKb' Xiv. 54. 
«Tc«i'^ef)' XX. 21. 
iyrctv^u V. 131. 
sxwar^» Ep. XX. 3. 
«Tetfowft» XXV. 24^^, 

iToc^M iv. z8. 

STTrtTitl' iv. 51. 

STrjeTtffs xix. 4. 
t-TTMa-ov XXiiJ, 44. 
fTHt^TW XSili. 91. 

•T^ Ep. xix. 6. 
iTTiCMVi xxiv. 122, 
tTTiCnTAV XXV. 155. 

«Tj^^fTo xxiv. 34. 

«T*%«,woy XXV. 70. 

6T2JK57 i. 35. 

iTTiio^v xiii. 54^ 

tT«3v//e<f X. 17. xiv. 57. 

«x« i. 90, 109, 135, 148. 

iii. '^S^ 49. iv. 29, vi. 

5. vii. 14, 95, 119. 

viii. 15,24. xi.71. xvi. 

40, xvii. II, 28, 90. 

xviii. 14, 25, ^G. xxi. 

40. xxii. 80,130. xxiv. 

32, 120. XXV. 15, 38, 

184,196,211,274. Ep. 

i. 4. XV. 3. 
iTH-y-cAi vii. 24. 
iTw^?/ xxiv. 69. 
m/7ov.m/a'/v xxii. 83. 
i'7niyou.iv@' xiii. 47. 
«TKs^ vii. 153. 

st^/t' XXV. 43. 

tTTinct xii.18. xxiv. 59,95. 

XXV. 85, 88. 
iTTif^^i xiii. 46. 
'ETTiim XXV. 4.^^166. 
iTriKiiTQ Xxii.90. Xxiv.ll6. 

«-TiAst/xfcjys xiii. 65. «TJAaeaj* XXV. 212. 
iTrifiaHTo Xxili. ^y. 
iTKfJLOl^ciTO XVll. 37» 

fmiy.Cotc i:vii. 98. 
65n|w4rtTo 11. 144« 

i775/>'.T«!rt;' Xxii. 124. 

fmvof^iTo xxiii. 61. 

iTnviuov Xxii. 186. 
S77ty5<ay iv. 60. 

tTTiOIKiV Ep. Xi. 5. 
i^TSTArtTat^aOTX IX. 22. - 

s^nTT^w xviii. 16. 

JTTJTTsSfojr vij!. 96. 
f;75f«ir{|' Xvii. 47. 
iTTi^tlTA 11. 90. 
fTTif^iTeU XXvii. 56. 

i-Tritri XXV. 239. 
i7ri«oD/>c?:'o/f Xli, 1 1 . 
mr/ xi. 33. 
i-TrtTou vi. lO. 
8x?Tfit|«y XXV. 204, 

iTTi^ViC XXV. l8l. 

i7n-)(ilT0 ii. 152. 

?7r»C«Agf xxviii. 2. 

87r)»«T(!tytf/ XXV. 20. 
«7r«K.oXoi/.9«/ XXX. 42. 
iTTnAu^i XXV. 86, 121. 
i-Trnv xi. 78. Xvii. 2. XXV. 

28. xxvii. 39. 

i-7nifi(pi&' XXV. 208. 

Itt/ i. 20,49,51,124,150. 

ii. 23,40,48,112,113, 

139,140. iii.47. V.47- 

vi- 3»J3»33- vii. 67,93, 

122,130,155. viii. 89. 

ix. 30. X.31. xi. 17,31, 

33. xiii. 32,49,53,63. 

XIV. 34, 64. XV. 115, 

121, 134. xvi. 10, 31. 

xvii. 48,83, loi, 104, 

126, 127. xviii. 58. 

xxi.6o. xxii. 6,3 2, 128, 

145,196. xxiii. 49,55. 

xxiv. 15, 17, 89. XXV. 

11,95, 108, 133, 146, 

148,151,218,257,259, 

276. xxvi. 8,23. xxvii. 

70. Ep. X. 3. xi. 3. 

xviii. 2. im vi, 2a 

fTTi^ouvoi XXvi. 29. 
iTriCctivco Xxil. ^^. 

iTTiCciivcev xxii. 120. 

iTTlCotAyif XXvii. 18. 

iTriCochKiiv xxvii. 61. 

fTrtCocKKoixeu Xxiii. 27. 
fTrtCoLi- XXV. 269. 
f7riC»TQfcf XXV. 128. 
«x/lTa/xaA®' XXV. I. 
f^rtCpyas xxii.93. XXV.I48. 

i-TriC^ii xxii. 43. 

i-TTlCcOlJLtOL Xvi. 26. 

tTTiCa^^it xii. 35. 

«T/^Ot/K/Jk XXVi. 34. 
i-yrt^^iA XXV. 18. 
t7riW:ct XXV. 50. 

fTrt^JLif xxii. 160. 
iT/J))g7r/oy xiii. 36. 

Sx/j{o/ XXV. 268. 

m^d^fatvTat xxii. 3. 

f^ri^uixyiTotTot, xiv. 33. 
iTrt^^aa-Kiic vii. 25. 
i'7riKt^o[J.iotTai. XX. 2. 
iiriKKtZcdV XXV. 201. 

iTTlKctV^ClViTa.t Ep. X. 4. 

iTTiKuTca XXX. 41. 

i7rt{A.ihMT& X. 54. 

«7r/|a?Tjoi' xii. 26. 
i^^rtixii^ic XXV. 79. 
t-TriiAaixnrov XX vi. ^8.. 
«Tmr xviii. II. 
fTTivJbTa xxvii. 32. 

i7r«r/ayfTct/ viii. 43. 

iTtn^if xiv. 13, 20. 
Stt/ovtoj xiv.67. Xxiv.126. 
i-TrtovTQr' Xxii. 89. 

«T/ot/fs viii. 6. 

i-TrtQuTA XXvi. 14. 

8T/TfltaJS ii. iS. 
ST/T:<5-oy xi. 2. 
iTriTrkcaovTi Xvii. 9I. 
fTriTr^iTrn XXV. 40. 
fTrtfpauviiv XX iv. 96. 
sx/^y^/ XV. 59. 

iTTi^pi^ou XX iv. 97. 
fTT/ppi^itv Ep. iv. 15. 

fT/«r»OT0)' Xxiv. 105. 

sxwxwy/fi? xxiv. ii6. E R B O R U M. tirteants-ds Xxiii. 38. 
tTKmuSotfy Xvi. 93. 
m^fi!U XI. 38. 
f7n^y.iy& Xvii. ^jlO^jll^. 

«■OTSttTtt-iat xviii. 35. 

tmp^^O) Xiv. 69. 

fOTTttiJ^f vii. 42. 

fTmufjLiis' X. 55* 
iOTTrtftJS XV. 90. 
f7nra.c^if XV. 90. 

«OTT/T^/ox xxiv. 53. 
«-T/TpiTf* xvii. 41. 
SOTTfjTfYj- xxix. 35. 
tmipZuo-^oKTci ii. 6z. vii.127. 

fTntp^d^ant^a X^ii. 166. 
E^;)^aAx« Xiv. 53. 
f-m^ei^y.A 11. 20. 
^'m'xa^yi& Ep. Xvil. 2 .- 

f777;)(^?/fct Ep. xvii. 8. 

f7nyiiSm.i xiv. 18. 
fmy^tiVtotTty XVIl. 12.5* 
t';7T'4-aa'?">)ff"/ XXI. 4« 
fnKa.yy^i^i XX. 4I.. 
S7j?ifle{? Xxiv. 107. 

tTs^H xiii. 16. 
S7j?.?o vii. 95. 
tTj^^r' XXV. 33. 
»7nM8^ xxiii. II. 

iTa/»»!ret viii. 18. 
fTrmjo.^ XV. 107. 
«xo/uotf^y XI. 80. 
fTOt^ofj.i^a. XXV. 32. 
fTOKl^etTO V. 26. 
fToyatuay XV. 80. 
fxoTrtf V. 137* 
iTopotyj-JJ' XXV. 43. 

i7r& xvii. 136. XXV. 66, 

77- 

fnrou^eiytay XXV, 5* 
STro^Oii/jy®^ XXV. 57. 
fTT^y^is ii. 143. 
«-TrfiT? XVli. 35. 
l-piA XV. 19. 
«;7?y<ra vi. 0^^* 
«T^wcTf XX. 1 1 . 

f7?^Dmy xxii. 98. 
8;n/^/^9y V. 41. 
fTniyiality XX. 22. 

f77KiJt.cditts xxix. 29. f7ruyi.0TA XXI. 62. 
«;7Wf(r<tv XXIV. 82. 

«f(«{f XXV. 265. 

ifctiA. V. 132. 

«fctuo/ V. 134. X. 12^ 

«ffltKTflu vii. 97. 

«faeiTcJ^ vii. 146. 

ffrt.&flt/ xviii. 51. 

tpfltfl^/f xiv. ^^. 

«ffltojtt/ 1. 7^». 

«ffltrtff. xxiii. 15. 

jpfltrau ii. 149. 

i^ArityAv xxviii. 21. 

i^ATov vii. 103. 

fj;.' xxviii. 10. 

ii^ya. XV. 46. xvii. 6, 81, 

^y. xviii. 32. xxii. 42. 

XXV. 122. xxvii. 46. 

Ep. iv. 4. 

i^yt^mTO Xvi. 90. 

«$>«^ ^- 23. 

«f;f«Tflt X. 9. 

«fJ«T/K3t X, 1. 

i^jATivcurt XXi. 3. 

«f>o/o XXV. 2. 

«g>o/f XV. ^J. Xvi. 14. XXV. 

218. 
igyottrty XXV. 32. 

tfTov V. 105. XV. 20. xvi. 
56. xvii.13. xxii. 118. 
xxiv. 45. XXV. 176. 
xxvi. 37. Ep. vii. 6. 

Jgyw Xvii. 10. XXV. lOI. 

iiya XV. 2C. 

«57«)« XXV. 247. 
«fJo/r vii. 106. 
«gio/a-flt ii. 15. 

i^litvitf XXV. 3. 

ifj^/^iy xxii. 2. 
«f?3/{?To xxiii. 15. 

«ps5/ff-<r«76 V. III. 
«f?3/a-iffl V. IIO. 

«f« XV. 126. Ep. X. 3. 
«gf/J^ V. 24. xxi. 61. 
i^ti^cdv vii. 70. 

«feocflff V. 64. 
«f«o/ XV. 50. 

i^Hf xxii. 64. Ep. XV. 3. 
xvi. 6, f^HTouf vii. 104. 
ffHTctixiv^ xxiii. 49, 
«ff<5-fl[f XXV. 266. 

f^HTfMcKrt Xxi. 12. 

«f«T{v xxviii. 24. 
i^i^Av XX vi. 37. 
fpf|itf xxii. 131. 
tfrr}j.oti- xii. 27. 
i^cAj^oyS^ota-tv vii. 1 17. 
«fcv^oMVwy xvii. 127. 

«fot/)'H Vll. 45. 
«pci;K«»>' XXV. 221. 

«fsew xxix. 3. 
«f« vii. gy. 

i^yifJLeL^ia-Kov Xxii. '^^. 
i^iifJLtaj; XXvii. 62. 

i^HTt/TCtTKi XXV. 75* 
i^tS(jLeuvovTt Xii. 31. 

i^iKvSiif xvii. 108. 
Ef/drtK/5- iii. ^^. 

«f/5»Mflt XXV. 132.. 

«f/^0/ XV. 80. 

«f// V. 23. XV. 10. 

ipviou XXV. 248. 
iftv& XXV. 250. 

«p/?-J^ V. 30. 

«f/(ri« iv. 63. 

«g/(r,fty iv. 8. V. 136. vi.5. 

i^KrSbiJLir V. 6y. 

«f/a-Jft» vii. 41. 

«p/<7(Jft>y i. 24. 

«p/(po/ viii. 50. 

«p/foy V. 21. 

«p/<po/f vii. 53. viii. 27.- 
ififeov viii. 63. 

i^tfiaif 1. 26. 
ffteuv V. 26. 
£p;t@^ XXV. 279. 

'E^fxca i. 77. 

'Ep^amo xxiv. II 3. 
'Ep.««ffl XXV. 4. 

«py®' ii. 121. vii.44. XXV. 

185. xxvi. II. 
«ffflt/ xvi. 25. 

«fO//Lxw XXV. 219. 

«g(^ xxix. 22. 

ifTi i. 105, 106. V. 44. 

«p775/ xiv. 6g. 

i^Tnis iv. ^6. XV, 136. 

sp^T<e N D E X i^mrdi XV. II 8. xxiv. 56. 
t^TTiTov xxix. 13. 
l§mv XV. 26. 
CfTo/ xiv. 50. 
cpOT/^x®' Ep. i, 2. 

ip7noiJi.ff XV. 42. 
«^•^' XX. 2. 

»0*^« XX. 2.7. 
fppm 11. 89« 
«/p>»|8 XXvi. 22. 
ippiye/.<TlV XVI. 77* 

f/^j-l-oti' xxii. 12. 
«fra XX. 16. 
Eft/Xrt XV. lOI. 
Jfy;co/ Vii. 127. 

«fu%« xi. 57. 

«Jt/VTO XXV. 76. 
«ft/a-ao/// XXV. 273. 
^uoMf^eo XXii. 191. 
6?^' V. 44. 
«pj^fo IV. 56. 

«gp^iTflu xvi. 58. xvii. 96. 

«fp^o^jy*/ Xvi. 93. XXV. 89. 
i^^O[AiVelV 11. 13- 

if/pixivnf XXV. gy. 
f^'^i[/.mif xxiv. 19. 

i^^O[Mva XVIU. 16, 
^yovTiu XV. 105. 

l^^Mycit xviii. 40. 

t^\ci V. 45. 

\^m xxii. 192. 

^m<romiv XXll. I 74* 

sf(i)M3-£^ xxiv. 99. 

«j«^' ii. 69,75,81,87,93, 

99,105,111,117,123, 

129,135. 
SfavT/ ix. 13. 
Effflf ii. 7,133. X.20. xxiii. 

47> 59- 

«f«f ii.55. vii.56. X111.48. 

Effija-/ XXX. 40. 

^a>7i xxiii. 24. 

Ep«T« iii.15. xix. I. xxiii. 

4. xxvii. 19. 
«j«Tsi i. 93,97. ii» 64,118. 

iii. 42. X. 10,57. xi.i, 

80. xiii. I. xiv. 26. 

xxiii. 9,43. Ep^Tat^ XXX. 6, 45. 

«?«Tctr xvii. 51. 

Ef«T«$- vii. 117. xii. 10. 

XV. 120. 
«fftjTJf vii. 96. 
Epa)T/ xxvii. 62,' 
f^art vi. 18. vii. 102. 
ifaTiSk iv. 5g. 
t^roTlK& Xiv. 61. 
t^eoTlMu! XXX. 36. 

i^coT& i. 37,98,103, 130. 
ii. 29, 151. xiv. 52. 
xxiii. 20. 

i^coTiiKov 111. 7* 

«^ i. 5,6,25,26,40,93,130, 
145. ii. 14,43,50,90, 
116, 143, 152. iii. 13, 
17,42,44. iv. 5,23bis. 
V. 16,37,78,98, 123, 
144. vi. 23,35. vii. I, 
52,61,70,81,84,104, 
131. viii. 56,70. X. 46. 
xi. 18. xiii. II, 15, 19, 
21,28,49,51,75. xiv. 
6^. XV. 22,27,57,61, 
108,143,149. xvi. 41, 
45,92,106. xvii. 9,27, 
29, -iy^ 42,50,72,96. 
xviii. 7, i4bis, 17,39 
bis,44,54,56. xxii. 82, 
91,105,109. xxiv. II, 
BSM.Iim' x^v. 28, 
61, 121, 135. xxvi. 2, 
II, 25. xxvii. 16, 54. 
xxviii. 3,15. Ep. vi.3. 
vii. I. xvi. 2. 

fcroc5^»Tcii[j.t XXV. 215, 
iTcDioyUf iv. 46. 
iiTct>tou(ra4 Xui. 61. 
io-A)f.oti<n xxiv. 34. 

iTAV XXV. 117,128,130. 

l(r^o[jiivot vi. 4. 
la-ha^^i^A i. 21. 

iTiCKi-TTOV Vi, 35. 

iTE^^ov xxi. 24. xxx^. 28. 
iinSmJ Xxii. 134. 
iTif xxiv. jS. 
iTnyiv XXV. 107. 
iSr' XXV. 26. iSrKct vii. 93. 

iS^Kotf xvi. 14. 

iS;Kov vii. 4,12,39. xvii. 

117. xxii. 215. 
i^K& vii. 100. xvi. 30. 

iTl}a^ii XVI. 54. 

iTiSiiv viii. II, 12. 
«^/jftii/ ii. 112. xi. 28. 

iTKctKiTaTCC ii. I32. 

iTKt XXV. 274. 

iTKOTICt^OV XXV. 214. 

iTo^ri 1. 87. 

iTO^Hf 1. 90. 
iTO^VtTi V. 3. 
iTOfcafjLif XIU. 4. 
s<rofa>K Vlll. 56. 

iTO^CdTCt VI. 31. 

soTOOTt XXV. 210. 
lam^totr vii. 53. 
ccmTo Xxii. 168. 
iotrfet/iT-ej' Xlll. 6'^. 
iosiircu vii. 67. 

iftTET iv. 41. 

««JSTaU i.103. V.25. vii.52. 

viii. 25. xvi. y2' xxv. 
35' 

iesvi X. 5. 

«wi y^ 75^77^^37- vii. 43- 
xviii. 10. xix. 7. xxii. 

54. Ep. xxi. 3. 
ic^tjLivoif xvii. 137. 
sojoK^ xii. 23. 
iojvfjLivcof xxii. 139, 

«ocT//>iij'ft)»' XXV. 84. 

«f' vii. 67, 105. 
«rrt/ xxiv. 84. 
«50.»' xiii. 24, 
isoLT Ep. XX. 7. 
«sttiTfltj' xxii. 49. 

«sacrotVTo Xviii. 3. 

«sttcT-fltTo vii. 150. xvii. g^. 

i9i V. 22. vi. 32. 

i<?i[ji[/.ivov XX iv. g6. 

i<^vi vii. 141. 

«f» xxii. 98. XXV. 259. 

irnKavTt XV. 82. 

SS7 ii. 48,154. iii. 20. iv. 

55. V. 68, 72, 75, 92, 
104 bis, 106. xi. 4. 

xxk R B O R U M. xxi. 33, 34. xxiii. 28, 

30, 32. xxiv. 40 bis. 

xxvii. 2,4,9,43. xxix. 

29. 
l^» xxii. 205. 
«S7y xiv. 52. xxi.53. '^xiii. 

29. xxiv. 68. xxvii. 29. 
i^-Xiv XXV. 223. 

i^^iTHV XXV. 154. 

{^r^oedYTo XXV. 12 6. 

«fBx xxii. 170. 
i^fwvTo xxii. 33. 

i^^aToU XV. 127. 

«s-ft» xxiv. 86. 

t5T/p?y XXX. 12. 
«j-ipflagft>To xxii. 46. 
iTpiyyiTO Vll. 17. 
i^u^iay&' XXiv. 48. 

««^7* vii. 58. XV. 8. 
to^Tieu xiii. 25. 
«^T/rt? XXV. 31. 
sa^To^vTcc vii. yy, 
i^Tov xvi. 52. xvii. 27. 

xxiv. 6^. Ep. i. 6. 
$^52 xxii. 96. 
i^Y xvi. 54. 

J^5«/ XV. 70. 
«5^)' XXV. 221. 

«^a» xiii. 71. XV. 43. XXV. 
107. Ep. iii. 5. 

iTa^w XV. 4. 

iT ii. 90. V. 37. vii. 5. 

xvi. 14. 
€TflUfe« XX. 18. xxi. 16. 
eT«/go/ vii.31, xiii.38. Ep. 

xi. 3. 
iTcuioii- xvii. III. 
eTo/gox xxiii. 48. 
iTouf& xiii. 51. xxiii. 45. 
gToipar xxii. 178. 
iT(w?6) xxi. 38. 
iTca^uY xxii. 35. 
tTat/t?To i. 66. ii. 83. 

tTetz?iy V. 12. 

tTuy! xviii. 34. 
iToi,{jioYTo xiii. 35. 
sTrt|t XXX. 6. 
iTAftf^i XX vi. 13. 
<Teej*;?y Xxii. 102. «THya XXi. 51. 
ircniv xi. 54. 
ETiox^c^ot Xvi. 104. 

moy XXV. 173. 

m0' xviii. 15. xxv. 124. 

e75ffl{ xxii. 120. 

e75p« xxiv. 45. 

e75p>i XXV. 255. 

iTl^viipi XXV. 207, 253.. 

«TnpoK xii. 14. XXV. 174. 

xxix. 15. 
«T^fK XXV. ^y. 
iTi^Cfi xxix. 15. 
«T«f^S«y XXV. 72. 
iTi^cov xxii. 116. 
«Tfp»? Ep. x. 3. 

iTiTVKTO XXV. 141. 

sTou|e XX. 20. Ep.xviii.i. 
iTcAr)(i vii. 3. 
«T«;)(^' xiii. I. 
iTicov xiv. i6. 

tTHTuiAoy Xll. 37» 

«T/ i. 28, ^^. ii. 60, 83, 

137» ^59' iv. 58. viii. 

23, 93. xiv. 62. XV. 

130,141. xvi. 72,97. 

xvii. 121, 134, 169. 

xxiii. 21. Ep. xviii. 4 

bis, 
«T/3« ii. 156. 

iTl^iYTO XXV. 109. 

tTtixciTiv xvii. 6y. 

iTi[x»(rAY Xvii. 12. 

«T/crtlfltTO xxii. 185. 
iTiva^i ix. II. xxii. 90. 

tT0tlJ.lf.7itT XXiv, 87. 

eTo///o/ xxii. 155. 
eTo//>toy xxii. 70. 

ITOI^JLOTCiTilY Xiii. 63. 

eTo///&) XXli. 61. 
ST®' vii. 85. xviii. 15. 
XXV. 124. Ep. xiii. 4. 

iT^CfTTiV XXV. 85. 

iT^ilJLif xxvii. 51. 
«Tff<p« lii. 16. 
iT^iipiv ix. 23. 
iT^apiT xxiv. 102. 
«TfSp^oy 11. 147* 
iTPu-KH V. 42. iTuM-)^n xxiii. 54. 
«71/// XV. 82 bis. 

iTl>lJ.cof XXV. 178, 

«Tr/TctK iv. ^'^. 

tTUTTTi XXX. 14. 

fnx^f Ep. xiv. 2. 

«7t/;^9« xxii. 83. xxiv. 22. 

«71/4-«^ XXX. 20. 

iTV^^^iV X. 4. 
«T<i)!7-/ec XXii. 102. 
«TWT/®' XXV. 236. 

«w iv. 31. V. 25, 117. X. 
39. xiii. 15. xvi. 13, 
25. xxiv. 92. XXV.19. 
Ep. iv. 5. xi. 3. 

«t/*>«-?oj7y XX vi. 30. 

fuecyiOtyj XXvi. 30. 
a/fleAst;tetT@' XXviii, 22, 

ivavifAov xxviii. 5. 

fuCoTOV V. 24. 

ey>* iv. 62. vii. 7. 

«(/>'i'a)/>'-<i»i' xiv. 61. 
iuSkiy.av XV. 71. 
EuSaixiTTTrov 11. 77» 

et/<rHj/ xviii. 12. xxi. 2* 

Iv^eic Ep. iii. I. 

et/iVr' xviii. 54. xxiv. 7, S* 

iv^a. xxii, 22. 

l(/Jox ii. 126. 

luS'0VT®' X. 51. 

eyfjpoy xiii. 21. 

«t;e/J»r xvii. 47. xxvi. ^^^ 

ivt^yccrme Xvii. II 6. 
«vep^oy X. 43. 

iv)i}^.YiaY XXvii. 42. 

E(/«f«,fflt xxiv. 70. 

iu^iai- XXX. 7. 

ft/^c/ xxvi. 15. 

«t/^y/y.«s-aur XV. I43. 

«t/5t/r xi. 23. xii. 25. xvi, 
18. xxiv. 23. xxv.23; 
xxix. 17. 

fjKcty.Tict, xiii. ^6. 

tuKicLToio XXV. 248. 
ivX.xAo/0 ii. 166. 
«!/y-f/5oj' vii. 34. 
Eyjcf/T®' vii. j, 131, 

HIKT& X. 52. 

l.uy.au^ Xvi. 55. 

«t/U^XNj' I N D E X tu[X{tm xiv.' 25. 
tvixciK& xxii. 157. 
huixA^a V. 10, 73. 
Eu[xot.^di V, 119. 

fu[ji.afif XV. 61. xxii. 161. 

ty/>istf?a>f Xiv. 23. Xxix.23. 
fufUiiif V. 18, 
tt//x?yi»5a XVii. 62. 
ili[XiViaf Ep. IV. 18, 
tu[XiT^oy XXV. 209» 
Buu.iSiuf V. 134« 
Ey//oAT©' XXiv. 108. 

svyst xxiv. 133. 
ft/m xxiv. 84. 
mct(ot^ Xxiv. 9. 

fymi' X. 58. xviii. II. 

fuveif Xxii. 33. 

«uyAs- xiii. 63. xviii. s';. 

xxiv. 41. xxvii. 70, 
fyv» xxvii. 67. 
Eyw* xiii. 45. XX. I, 42. 
Evm XV. 2, 2yj^4.y6yy6Sy 

76;. 

«i/V7tt ii. 3. 

tt/oJ/za/o Xvii. 29. 

ii/oS(xoi7i iii. 23. 

SvTTfli^/if XXV. 2Q8. 

tU-XCtKTOlO 1. 128. 

jt/TaTg/lotv xviii. 53. 
?:/^aTf/(Jkj xviii. 53. 
fyTT^v^f? xviii. 49. 
tvTm^co vii. 32. 
tu7ihoyidi[i>i ii. 46. 
iy;7?ioov vii. 62. 

It/ps ii. 95. 
st^fi X. 17. xi. 17. 
a/fset vii. 78. 
it/p«fit xxii. 15. 
ft/ff/«v xvi. 41, 

et/pHV xxiv. 33. 
£t/£?sr XXi. 64. 
j!/g«;/ XI. 4. 

iuiiiTitf xi. 76. Ep. iv. 2. 

£vf/of XXV. 183. 
iu^o[jiif vii. 12. 

it/gov iv. 13, vii. 58. xxi. 

48. xxii. ^j. 
tt/ft/ xxii. 193. 

Ey^/xsibv Ep. Xiv. 2. Et/ft//>ti<Joj'T®' Ep. XV. 3. 
iu^uvovTt xiii. 31* 

Et/ft/<&ev XXV. 205. 

iufK^i^vov xviii. 36. 
Ei/gt/T®' xxiv. iq6. 
it/j«v XXV. 210. Ep. xvii. 

2. 
Et/fwTao xviii. 231 

iu^coTl iv. 28. 

ivftc ii. 76, 
st/sKV xxviii. 16. 

«t/3-?Cj£yx XXVi. 32. 

Et/.'^vi®' Ep. xi. I, 

iVTX40V Vll. 8. 

«yVKOTTf.» XXV. 43. 
sj/3-oat xxiv. 8. 
ius-(pufa xxviii., Ig, 
«m vii» y6. 

iUTiKVmV XVlil. 51, 
iUT^MTOKTIV XXV. IQ2» 

iuT^f/ci. xviii. 57. 
iuT^iyis XXV. 7.. 
^/rvjtov xxiv. 86. 
Et/Ti^/J^ XV. 67. 
tt/t/<Jf« XXV, 182, 
tt/^a//,»r XXvi. 8. 

VJ(^ia.Vi-6!TtV XXii. 178. 

ti/i^^vet; xil. 8. 
R'"?»?ov(gr XXV. 29. 
it/;;^'/ Ep. iv. 14. 
iuatii Ep. iv. 7. 

ft/«J» xiv. 16. xvii. 37. 

xxii. 42. 
st/ftxJjff iv. 25. 
it/«j«r Ep. vii. 4. 
t^" i. 40>47. ii. 128. vii. 

22, 53. viii. 50. xxii. 

70,205. xxiv.i22. Ep. 

iii. 4. 
npai. vii. 43. 
s^stf/z.« xxiii. c^6. 
i(fi(i£ov xxiii. 60. 
t^pdiCci) xxiii. I. 
iipstd' iv. 9. 
t(pcc/vov vii. 8. 
8ipot/>ifitv ii. 102. vii. 42,91, 

128. 
i(pfiv ii. 130. 

tfetv»^:(/ Xxii. 21. ifctvTo txy. 187. 

«^«p//tofl-Jtyv 1. 53. 
S?>«3-/tt XXV. 115, 

ipcLTKiv viii. 73. XXV. 172. 

i!f>a.TY.OV Xxi. 22. 

f^«T ii. 151. xiv. 6, 
tf^^st/xiva ii. 139. 

ifi^O[XiVOt XV. 121, 
i<p£iSb[M^' XXI. 41, 
J^fiVflt; XXV. 200. 
i(piKyMm[Xitv Ep. XXii. 4. 
i^?pov xi. ^6, 

ip^TH V. 83. 
npifTucmf XXii. 15, 

i(pioja,[xiv& Ep. viii. 4, 

f^«4«*^i' ix. 2. 
t^i^etfot ii. 115. 
i^^ciTAi ii. 114.. 
«^/iTfit/ Ep. viii. I. 

itpHTO XXV. 205. 

iipiKd^v vii, 60. 
ipiKcta-ct ii. 126. xi. 55. 

iflXciTttf XV, lOQ, 

ipKan V. 132. vi.. 42. 
jr^/A«(nv V. 135, xvii. 39, 

70. XX. 31,42. 
i(pi?\ii7tJLV xii. 15, 
f^i[xifov i. 6i, 
«fw//tf@r viii. 82. 
«^/3-j« y» ^y. 

i<pf?a,[xivcii xxi. 5. 

i^oQtiT ii, 137. 
f(potvix^n xxiii. 61. 
ifo/TJ» ii.^ 155. 
ifovouS» xxiii. 62. 

f(p^a.!jv.[xctv ii. 84. 

j^p/|«)' XXV. 244. 

itpuy.v XXV. 250. 
i(puKa£>jciv XXV. 269. 
«ipt/Tjf^sv xxiii. 59. 

E^t/ptt<a»' Xvi. 83. 
E?t/fdf XXviii.^17. 

i(?ucmv xiii. 47. xxii. 213. 

if)yajD xix. 3. 
iya.v^a.vi xiii. 57. 
8;^«p» viii. 88. 
i')^} V. 61. 

^^. viii. 65. XV. 3,18, 
128. E R B O R U M. 128. xvii. 22,81. xxvi. 

31. xxvii. 25. Ep. xi. 

5. XV. 2. 
i-^t^v viii. 54. xi. 49. xii. 

2,^. xxi. 37. xxix. 20, 

28. 
i^iif X. 17. XX. 8. xxix. 

jp^^iy vL 26. vii. 18. xiv.< 

21. 
s;)(^irow XXV. 213. 
iyij XV. 68. 
v^A xi. 22. 
iX>ir xxix. 33. 
i;)(^9«/foi/T/ xxiv. 29. 
s;^9«c< xxii. 172. 
iy^if ii. 144. V. 2. viii. 

72. XV. 2Q. 
f;^9/S-oi' Xi. 15. 

»# vi. 23. 

*x^e«« vi. 24. 

i-j^^^ut xvi. 85. 

$;!^of ii. 45. viii. 36. xvi. 

65. xxi. 34. XXV. 198, 

xxix. 22. 
%^m xxi. 57r 
f;^/? xi. 74. 
i-^KT^ i. 26. xxii. 268. 
s;^/OTfc i. 96. vi. 30. vii. 

157. X. 34. xiii. 68. 

XV. 131. xvii. 36. 
j;^/3-a/ vii. 148. xiii. 53. 

xviii. 2. 
\yci7Af viii, 19, 22. xi. 

i-^ia-m y. S9' 
i^y vii. 139. 
t;)^v7A xi. 54. xxiv. 54, 

123. XXV. 169. XXX. 

3- 

i;^VT/ V. 7, 94. XVll. 108. 

xxi. 25. 
fp^oi/<r' xxviii. 19. 
rxouTi Ep. xiii. 6. 

f;j^« iv. 54. vi. 34. viii. 
21. ix. 16, 20. X. 13, 
37. xxix. 5. Ep. viii. 

3- iy^av ii. 7,121. iv.io. viii. 
^ Z^-,55' xi. 15- xii. 26. 

xiii. 39. xiv. 8. xvi. 

16,56. XXV. 112. xxix. 

II. Ep. X. 4. 
r^avri viii. 70« 
ip^(i»f« xiii. 70. 

i-^tty X. 54. 

i^^jy^w ii. 106. 

i^MS/ Vll. 14. 
icoKTrii XXV. 115. 

tay ii. 119. viii. 64, 93. 
xi. 34. xxii. 69, 153. 
xxiv. 100. Ep. xi. 6. >K>:^>:^)K):^);^>K3^}sK-«{-<<>^>j^5C05^ z. 
^^ xxix. 6. 

^rt^iw XXV. 209. 
{eatorav XXV. 83. 

Lxjtvy^®' iv. 32. 
{akqi vi. 27. 
^etAw iii. 50. 

(at.KarQf iii. 49. 

Z:<x@' vii. ^'^. xviii. 19. 

Ep. XX. I. 
(arfi xxi. 66. 
^ArcAjiT i. 85» 
^Ay^^Hoy XXV. 6. 
(e/ ix. 19. 

Z<i viii. 59. xvii. 82. 
iJLf iv. 43. XV. 64. xviii. 

52 bis. xxi. 23. xxii. 

210. xxvi. 34. 

(iipufOV X. 47. 

{>) xxiii. 32. 

Iw xxiii. 42., 

Zmi xvii. 133. xxiv. 97. 

Zijy@" xvii. 73. 

(00/ ii. 5. 

lo:pov XXV. 85. 

lu)a xiii. 32. 
^i/^ffl xii. 15. . 
(mv Ep. xvii. 9. ("«V X5cix. 20. 
^«Kf Ep. ix. I. 

laias Xxix. 5. 

^«KK^Toc/ xvi. 8 1 . 

^mr V. 79. 
^wo/r vii. 86. 

^aoiTiv IV. 42. 
^roovra XXvi, 4. 
tfiwrif Xvi. 59. 
^o»®- xvi. 53. 
(coorom XXV. 125. 
Zft>7rwp/a;K XV. I3. 
("wr»!?/ vii. 18. 
(a>5-»g@' XXvi. 17. H. 

j5 xii. 20. xvii. 62. xxii. 

27. XXX. I. Ep. i. I. 

xiii. I. xviii. 3. 
» i. 7, 51, 6y bis, 130. ii. 

5->79->9^i^^9->^A^' iv. 
3,62,63. V. 15,39,52, 
80, 116, 148. vii. 24 
bis, e^, 6^, yy ter, 88. 
viii. 83. ix. 21. x. 34 
bis, 47. xi. 3, 49, 56^ 
S7, 81. xiv. 32. XV. ^y, 
129, 140. xvi. 18, 49, 
62, 74 bis. xvii. 117. 
xviii. 30 bis. xx. 27. 
xxi. ss^ 64. xxii. II, 
25, 58, 64, 66, 89. 
xxiv. 87, 88 bis. xxv. 
36,170,171,197. xxvi. 
29. xxix. 17. F.p. XV. 
I. 

X XXV. 17, sy, 157. 

« i. 16. ii. 6,20,1 14,1 16, 

155^^5^' iii- 7» ^^ 15» 
34. iv. 1,14,53,58. V. 
50,79. vi. 18,35. vii. 
31,96. viii. 21. X. 38. 
xii. 15, 35. xvii. 40. 
xviii. 10 bis, 11, 21. 
xxii. N D E X xxii. 70,75, 152,207. 

XXV. 40,84, 1 24. xxviii. 

24. Ep. xix. 4. 
f XXV. 33. 
'rCck xvii. 32. 
iiCri xxvii. 8. 

»;<t>i3' XV. 64*. 
«;!A>s/ XXV. 44. 
yiyx-TrAjv Ep. xix. 4. 
^;/c<TO XXV. 62. 
>)>?/f2 xxi. 20. 
iiyi[AoycAJOv XI. 27» 
iiyi[j.ov<yu<ToU XXV. 47» 
«^S/>toyc:X»3-(r<> XXV. 60, 
x^/.oy XXV. 266. 
hyvoinTiv Vll. 14. 

«]"' xvi. 87. xvii. 124. 
xxii. 39. xxiii.52. XXV. 

,139-. 
yiS' xxvii. 2. 

«<J^ Xvii.51. Xviii.15. XXV. 

18. 

ii^ii xxvii. II. 

})JV< XXV. 81. 

tiSiiov xii. 4. 

»)j« i. 102, 130. ii. 76. V. 

120, 143. xiii. 26. xiv. 

18,29. XV. 57,69,99. 

xvi. y6, 78. xvii. 28. 

xviii. 38. xxi. 24. xxii. 

6, 155. XXV. 128. XXX. 

2. 
fti» xxiii. 4. 
JiSi^ov Ep. xii, 2.. 
«J^ XV i. 40. 

H<r(ymx vii. III. 

«s ii. 119. xxii. II. XXV. 
36, 9ibis, 171, 175. 

m XXV. 95. 

Uikioio xxii. 84. XXV. 54. 
mMQr' XXV. 85, 118. 
HiKiou xii. 9. XXV. 130. 
HfAiw xvi. 76. 
«?f xxii. 130. XXV. 211, 

m^i XXV. 92. 

>)J2-KV XXV. 136. 
UiTicjvi Ep. vii. 5. 
n^iK i. 139. xiv. 19. 
n^ihi iii. 40. viii. 29. )i^ihoY xxiv. 90. XXX. 27. ' 
ni^oi xiii. 69. 
w32o;(7/ ii. 125. xii. 21. 
»K«t XXV. 161. 

rKil 11. 4. 
nKcuvovreu vii. 23. 
Msta-at Xiv. 35. XXV. 256, 
264. 

nKATi xxii. 104. 

iiKiiiTi XXX. 39. 

«A^g XX. 39. XXV.197,261. 

Ep. vii. I. 
j«\^oK XV. 61. xxiii. 20. 

xxiv. 20. 
i^KiKx xxiii. 4. 

rKDUaTaf XIV. 54« 

»»At/^j xxii. 183. XXV. 164. 

rKu^cf Xii. 1,2. 

xfjLA^ XXV. 32, 86. Ep.vii. 

H[xaTt XXV. 56. 

x/xjtT/ xii. 2. 

»»//aT@' XXV. 2X6. 
y,[j.Uf XXV. 32. 

)f//»i' ii. 41. iii. 8. iv. 9. 
vii. 129. xxi. 30. xxiii. 

23-. 

. ii[xivQr' 1. 4^' 
«//^Kw xiii. 40. 
nijiif vii. 86. viii. 73. xi. 

50, 79. xiii. 3. xiv. 6, 

25,29. 
Y[jLiTi^(ii xvi. 6. 

i,[XiTifi1V XXV. 61. 

},[j.iyivit& VI. 3. 

«//^,&jffli' XV. 137. xvii. 5, 

13^- 
«w./K xi. 7. xviii. 28. xxii. 

147- 

>,[j.iovoiTt XXll. 150. 
ry.tovci)V XVi. 67« 

))///5-v xxix. 5. 

>i[j.ipKix.Tov ii. 133* 

«y viii. 26,35. xii. 25. xx. 

28. xxiii. 25,45. XXV. 

223. xxvii. 31,32,35. 

Ep. iv. 15. 
«y ii. 78. iv. 49. xii. 13. 

XX. 27' 2txi. 40. xxiii. 4, 15. XXV. 216. Ep. 

xi. 4. xii. 3. xiii. 4. 
myKiv xxii. 121. 
w?/)t» xxiii. 16. 
nv^' i. 77, 81. ii. 66. viii. 

28. 
»)x^s i. g^. ii. 102, 145. 

XV. 17. xxiii. 58. 
w^if xi. 26. XV. 2, 114. 
»fy3o//?j- ii. 143. 
wSiov i. 8obis. ii. 118 bis. 

128. xvi. 9, 47. 
m i. 149. iii. lO. v. 23. 
mSi ii. 38. xxvii.