Skip to main content

Full text of "Thesaurus chronologiae : in quo universa temporum & historiarum series in omni vitae genere ponitur ob oculos"

See other formats


- j 


J .^<!? 


# <1? 


lOU o THE 

LIONEL STEVENSON 

COLLECTION 

OF 
CANADIANA <!? 
i]@U]S[i]@[i] DUKE 

UNIVERSITY 

LIBRARY 
GIFT OF ..y.9.!?.I?l.....?tevens on 1 
T H E S A 11 

RUS CHRG; ^ 

•fc. N O L O G I JE^m^*^ 

Univerfa temporum &C hiilorianim 
feries in omni vitx generc p -ni- 
tur ob oculos. (tAuthorc^ 

J O H A N N E-H ENRICO AlSTEDI rJ 
Herbt)rn^Nafrovioruni., 1^x4. 
~ .s_ 


i 


. ^ -., 
tATERCULUM 

1 
Exhibjns fynchro 


nifmos variarum epocharum. 
; quotidiano ufui infervicns". 
Anni 


Annjl 


Indi- 


Cy* 


cy- 


Pcrio- 


PeHo- 


Adbi 


Ab 


Anni 
''\m 
aio. 


clus 
folis. 


clus 
luu^i 


dusju- 
Hana. 


dusju- 
daica. 


Olym. 

piadi- 


Urbe 
con- 


Julia- 
T^ 


55%'^ 


m 


8 
ci. 
3.600 


dica. 
^375 


7668 
9 


6^0 


5383 
i6^ 


IH^ 


7 


9 


10 


6357 


5584 


4- 


2376 


1669 
i6%^ 


rn4 


8 


10 


1 1 


6558 


5385 


160I 


^377 


1670 
i6i6 


55l5 


9 


1 1 


12 


6539 


5386 


2. 


2378 


1671 
i6i-j 


557<5 


10 


12 


13 


6340 


5387 


3- 


^379 


1672 
1628 


5577 


1 1 


15 


14 


6341 


5588 


4- 


2380 


1673 
161^ 


$57^ 


11 


14 


15 


6342 


5389 


1.602 


2381 


1674 
1630 


5579 


13 


15 


i<^ 


<^343 


5 5 9^ 


t 


2382 


1675 
16^1 


558C 


14 


16 


17 


<^344 


5391 


5* 


238^ 


1676 
i l^}± 


5581 


15 


17 


i'8 


llll 


1121 


1. 


2384 


1677 
[ i6'33 


55SZ 


I 


18 


19 


6346 


5393 


I 603 


2-385 


1678 
i<m 


%z 


2 
3 


19 

20 


1 

2 


^547 
6348 


5 3 94 
5395 


2. 
3- 


2^86 

i'^87 


1679 
1680 
"•t(?3'6' 


M^i 


4 


i I 


3 


6549 


5396 


4- 


2388 


1681 
i 1^37 


5586 


5 


22 


4 


^550 


5397 


1.604 


2389 


1682 
1638 


5587 


^ 


^3 


5 


6551 


5398 


2. 


2390 


168^ 
1^39 


5.:^^ 


7 


i4 


6 


6552 


5399 


3- 


2391 


1684 
i<j40 


5589 


8 


^5 


7 


^353 


5400 


4- 


2352 


1685 
i(>4i 


5590 


9 


16 


8 


^3 54 


5401 


1.605 


M93 


1686 
1641 


5591 


10 


2-7 


9 


^3 5 5 


5402 


2. 


^394 


1687 
1643 


559i 


II 


28 


10 


6356 


5403 


3- 


i395 


1688 
i j i<544 


5593 


11 


I 


II 


«^357 


5404 


4- 


2396 


1689 
\ i<^45 


5594 


13 


1 


11 


^3581 


5405 


i.(ro6 


^397 


1690 
^ 1 
\ 164^ 


5595 


14 


3 


15 


<^359| 


540^ 


1. 


2398 


1691' 
' 1^47 


559^ 


15 


4 


14 


6^60 


5407 


3- 


^399 


1691 
1648 


5597 


I 


5 


15 


63,61 


5408 


4- 


2400 


1693 
1 1^49 


559^ 


. 2 


<J 


16 


^562 


5409 


1.607 


2401 


1694 
, i^5o| 


5599 


5 


7 


17 


63(J3 


5410 


2. 


246! 


1695 


1 


J- ^ _ ., 


P R yE F A T I O. 

t^NcREDlBiLTS^^eft UtilU 

Wi tasjuxta&jucundicashifto- 

.._h% nx in omni vitx & arcium 

■ ^ lum providentix Dei libi ^^^^^^^^,,^^^. (emper fimilem , ecclefiae 
ftAmm inter calamitates nunquam nonflo- 
reuttm,pietacis prazmia certiftima,impieta- 
tis pcenas ineluaabilesjhxreticorum dolos 
irritos, tyrannorum technas evanelcentes, 
imperioium & conlervationes & mutatio- 
nes &: everfiones mirabiles , famiharum 
floiem fubito enalcentem vel cadentem, 
heroum hcinora eximia , denique exem- 
pla lingiilarum artium innumerabiliarquod, 
mquam h^c omnia uno velut intuitu per- 
luitrare polhimuSjid hiftoriae acceptum eft 
terendum. Hiftoriae dicoi cujus anima eft 
ventasjlux & oculus,Chrono=ogia. Intel 
hgo autem hoc loco ejusmodi Chronolo 
giam , qusE omnium aitatum &r feculorum 
lconunuam leriem ita exhibet, ut qui illam 
lcgit , ftaiim ideam ipfius mcnte comple- 
di,^ iftius idciE beneficio univerfam & va- 
ftam illam omnium rerum a primamundi r R iE F A T I O. 

origine ad fuarti ufque xtatem geftarum & 
paflim adnotatarum farraginem apte di- 
lcernere,initia,progrefrus & fines ipfarum 
ad certa tempora referre , & fingulas inter 
(efc conferre poflit. Hanc ad rem condu- 
cit hU: thelaurus chronologicus , in quo e- 
rucndoHercuMumlaborem exantlalfe mi- 
hi vjifieojb adeo quidem ,'ut rehqux lucu- 
•ibrationcs flnt veluti ludusj (i ad hanc refe- 
raritur. Accipe itaque hunc laborem eo a- 
nimo, quo ego exantlavi;&' fequentes ob 
fervationes non ofcitanter meditare. Pn»~ 
apt'0,Apvid hiftoricos &chronologos magna 
d{i rioniinum propriorum confufio. Sunt 
eniriirnultiSatutniJdvcSjMercuriijHercu- 
es,Ulyfles, ApoIlines,Joves,Ogyges,Atlan- 
tes,Darii,Xerxes,Ofirides,Artaxerxes,Pha- 
raoncs, AntiochijPtolemjei^Cxfares, He- 
rodes, &c. Oportet itaque ammadvertere 
ex circumflantiis, qualis fic ille , de quo efl: 
fermo. e. g. num fit Hercules Libycus vel 
Alemannicus , Mercurius .^gyptius vcl 
Germanicus,&:c. Betnde^ fcriptura nomi-< 
num propriorum farpe variat apud varias 
nationes, imo eriam apud easdem. Hinc 
legimus , Ehud & Ajoth , Salomon & So- 
lomon,Pekaia & Phaceia,Peka & Phacea, 
Joachiri & Jechonias , Nebucadriezar & 
NabuchodOnolor i Hircanus &: Hyrca- 
nus &c. Tertib, fa?pc accidit ut aliquis fit 
binomiuS i ut Salomon & Jedidjah , Her- 
mes & Mcrcutius , Memphis & Cairum 
(ive AIcairum,By2antium & Confl:antino 

polis PRiEFATIO. polis &c. Sxpc quoque cvenic , ut aliquis 
regno pulfus poftea fuerit reftitutus : unde 
bis venit in calculum. ^am , numerus 
rotundus interdum ponitur pro minori vel 
majori, ut 500 pro 490 , lxx pro 71 vel 
yt &c. ^into^ intervalla numerantur in- 
clufive vel exclufive. Sexto^ interdum non 
expnmitur charader temporis , fed iv •jrxti- 
ri five «c iyyi^a tcmpus tccitatur ;fa:pe etiam 
aliquid dicitur Kp cres'^»<4'»'. Septi?m , varie- 
tas in chronologiaetiam hinc exirtit,quod 
alii adnotant principium,alii mcdium, alii 
finem rpgni,conciIii,perronaj,famili2E&c. 
06luvo , jera Chrifti vulgaris difcrepat a ve- 
ra & exacta. 2VtfA^,diverfa poifunt eile ini- 
tia impeni: ut Cyrus fuit rex antequam ef- 
fet monarcha. Sic filii fxpe regnarunt una 
cum patribus , & poftea loli: unde duplex 
initium regni adpotari lolet. Decmo^ An- 
ticselares, Antipapx , vel Antireges a qui- 
busdam adnumerantur catalogo lcgitimo- 
rum , ab aliis omittuntur. Wndccimo , anm 
incompleti a quibusdam neghguntur , ab 
ahis adduntur,& vel pro complctis haben- 
tur , vel duobus aut pluribus tribuuntur. 
'Duodectmo.ZQQidM ut duo,vel tres uno iibi an- 
nofuccefterint. Dectmotcrtio^^xpc ducimur 
conjeduns inadnotatione temporis. Qnx 
omnia fi quis non oblervec , parum felici- 
ter in chronologiis legendis, texendis, vei 
retexendis verlabitur. A 5 i^^gjpi^l 
Pi£y< m^^^i T A B E L L A 

Inferviens computo quo- 
tidiano. 

i^nnus Chnfli Dionyftmm 1623 concurrit cmn 
K^nno cjlf . SS72. 

r^nno perindi Confiantinopolitan^ ■/i^r. 
K^nno fcriodiydi(in£five Sc^ligeran<e 63^6. 
K^nno pcrtodiydaicdfiu computi Htlkliss^Ss. 
Cjclo folis Sy luntzp^ \ndi6ltoni6 6, 
^nno dllunjti untver(alts^3pi6. 
K^nno paEit cum Abrahamo tmti^s^p» 
^r/no txitu^ ex AEgypto ^120, 
K^nno excidtt TrojA 280S. 
K^nno tcrnpli Silomonts 2640, 
K^nno Iphiti Oljmpiadtco 3. 600* 
K^nno Rom<e conditx 237 s. 
K^nno Nabonajjuri 2^72. 
K^nno Philtppeo a. morte Alexandri tJM, jg^s. 
K^nno Arti Sel.Alexandr. ]udatc£ ip3S- 
K^nno ulti?no defolattonts ]erufalem isS4' 
^nn» Htfj>antco 1661. 
i^nno ]uliano a corre&ione Kalendarii 166S. 
K^nno Martyrumfiu Elkupti 134-0, 
^nnQ Dhilkalde Hegirtn Mahummedam 1032- I N D EX INDEX HUJUS 

O P E R I S. 

I. Chronologin epocharum. 

I I. Chroifolopa patriarcharum. 

III. Chrcnologia ducur.3 i jtulicum , (^ regum Ht 

brAorum. 
\ Y. Ckroaologia ducum ]uds.orum poIJ captivitatem 

Baljlonicam. 

V. Chronobgia Jcriptionii (^ verfionii librorurn, Bir 

blicorum. 

VI. Chrpnologia contexfui Bibiici : cui fubneHitur 
ChronoligiA numerorum p/ofhtticoruni, 

Chronologia ftophetarum. 

Chronologia Pontificum apudjudios. 

Chronologia initii, durationu ^i finis regnorum: 
cui fuhiicitur Chronologta jubiUorum. 

Chronologia monnrchii Afjyriortim: ubi efi chro- 
mlogiadynafliA Medorum, Babyloniorumfi- 
ve Nabonajiati,^ Affyriorum. 

Chronologia mnarci^a Perfarum. 

Ctjronologia monxrchis. Grtcorum : ubi eH chro- 
nologiaregum Macedom^, Mgypti , Syrit, ^» 
Afidi. 

Ch^onologia monarchii RomanA. 

Chronologia brevit aliqttot veierum regrmum 
puta Sinarum, Sicyoniorum, Argtvorurh 
jithenienfium , Trojanorum , Mycenarum 
Lacedimoniortim, Corinthiorum , Lydorum 
Tyriorum,Macedonum,Pergami,Perfarum 
SiciliA,llf^efigothorum,LongobArdorum,Van 
dalorum, Ofigothorum , Italis., Hierofoiyrno 
zum, N.avarrti, Nar>vegu\ Arragonit.,Ltgip 
nis,LufitaniA. 

Cjhronologia regum GermAncrum. 

Chronelogia regum JEgypti. 

Chronologia dynafiiarum Rcmanorum. 

Chronologia brevis regnorum ^ imperiorum hoj 
diefotentium :puta Scotis., DaniA , Hunga- 
rit , Anglia,,Hi^aniA,PoloniA, BohemiA, Sve- 
ciA,TurC(irum,Mofcorum. 

Chronologia ngum GalliA : cui additnt chronolo- 
gia infigniHm heroutn. VII. 

VIII. 
IX. 

X. XI. 
XI L XIII. 
XIV. XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. XIX. 8 XX. 
XXI. 

XX 11. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 
XXVII. 

XXVIII. 

XXIX. 

XXX. 

XXXI. 

XXXII. 

xxxin. 

XXXIV. 

XXXV. 

XXXVI. 

XXXVII. 

XXXVIII, 

XXXIX. 

XL. 

XLI. 

XLII. 

XLIII. 

XLIV. 

XLV. 

XLVI. 

XLVII. 

XLVIII. 

XLIX. 

t. Chronologia disperfionii populorum, 
Chronologia recitam origines (^ inventores re- 

rum. 
Chronologia »ntiquiftmarMm urbium. 
Chronologia Scholarum. 
Chrmolegia Pontificum Komanorum , &fi:hi- 

fmatum inter eos. 
Chronologia mirabtlium quorundam beneficio- 

rum ^]udiciorum Dei. 
Chronologia fymbolcrum. 
Chronologia converfionii populorum ad fidem 

Chrtfiianam. 
Chronologia perfecutionum ecclefit,. 
Chronologia Conciliorum. 
Chronologia tefitum veritatis. 
Chrono/ogia hArefium.feaarum, ^ fchifmatum. 
Chronologin myfterii iniquitatu. 
Chronologiaordinumintermoaachos. 
Chronologia theologorum. "" 

ChronologiaKabbalifiarum ^ Rabbinorum. 
Chronologia PAtrum. 
Chronologia Scholafiicorum. 
Chronologia Jurucojf. 
Chronologia Medicorum. 
Chronologia Hifioricorum {$. Chronologerum. 
Chronolegia. Alchymit. 
Genealogia philofophit. •« 

Chronologia philofophorum (^ philelogorum. 
Chronologia poetarum. 
Chronologia Silyllarum. 
ChroHologta nativitatis ^ mortu virorum cele- 

briorum. 
Chronologia prAcipuarum eclipfium. 
Chronologia magnarum conjuncitonum. 
Chronologiacometarum poR Chriftum natum. 
Cbronobgia quorundam jynchronifmorum. I. CHRO ^n. vW. 190. 

i6i6. 
1717- 

2023. 
ZlSg. 

L CHRONO 

L O G I A E P O- 

C H A R U M. 

Po CH A /m^<7r«eftilIuflrctempoiis 
i*iuitium, undeannos, mcnfes&dics 
^^^in anteccdcncia & confequcntia nu- 
-■'ii(//$meramus, Ali&s appcUatur radix,Ara 
^"^ 0> hera temporii. Eftquc univerfalis 
vcl particulariS) facra vel profana,pri- 
mana vcl fecundaria , hiftorica vel 
prolcptica five technica, dcuiquc hi 
ftorica , aftroBnmica , prophetica , idque hoc modo. 

Epocha mundi conditi incidit a;quinodio vcrno, XXV. 
Martii. 

Primoannomtindiconcipercoportetannumy^f periodi 
J«///j»AScaIigcri,qua; cftfyftemaannorum y^So.&nafci- 
lur cxcontinua multiplicatione triumcyclorum, videlicet 
folis, luna: & indidlionum, five 18.19.1 j. Tanto enim intcr- 
valloin orbcm rcdcuacfcriae,aoviluaia & quorundam tri- 
butorum rationcs. 

Primoanno mundiconcipercoportctannum if^iperio- 
di ConftantinopolitanAfive GnfA, qu^ abAdamoad Chri- 
ftum numeratannos 5500, vel 5508. Dicitur *r<i»7«W/ GrA- 
corum. 

Primo .innomundi concipere oportet annum joj^ &tA 
^«/«OTJ, quarab Adamo adChriftumnumcrat annos 6984. 
dies 131. 

Periodu^ ^udaicaiaci^k hocanno. Perperamitaquehanc 
pcriodum Judxidcducunt aconditumundi,cum ntminor 
annis 189. Dicitui &ramundijudaica. 

Epochadiluvii inciditinhuncannumcOrrentcm. 
jEra Chaldgorum feu Babylonii incipit. Alii aiceflunt ab 
anno Scmiramidis iS.qui cft muudi 1774- 
Epocha prcmijponii Abrahamo facii, incipit. 
Epocha diluvii O^giani incipit. y/4n. JU. 2767, 

^932. 
3174- 
ii9T 3203. 

322Z. 
3227. 

3320. 

53^2. 
33 SO. 
33S4-' 
33<io. 

34'9- 
3i27. 3332. 

3620. 
362S. 000, jo L Chronologia Epocharum. Epocha diluvii Deucalionit incipic. 

Epocha exittti ifraelitarum incipit mcnfc Aprili. Hzc 
ctiam rolet appellari epochapromulg^tionf* /«^«,quia promul- 
gatiolcgisfubfccutaefteiitum jo dicbus. 

Epochaannorumfahhaticorum ^ jubiUorum incipit.Com- 
plc^iturautemJubiljBUsannos 49,non jo. 

EpochaexcidiiTrojani incipit 16 Junii. 

ipocJjatempliSalomonii incipit,anao 4 Salomonis,mcn- 
fe Majo. 

Epocha Olympiadum incipitmcnfe Julio circa folftitium 
xftivum. 

IpochaurbiiKomtconditAind^it 11 Aprilis.Qutdammul- 
tisfecnlisante setatcmRomulicpnftituunt hancxram: fed 
minusredle. Tametfienim certumfitRomamaRomalta- 
Hfilia & nomen & fundamenta prima acccpiffe: tamcn a 
Romulo & Remo redada cft informamurbis, cum antca 
noflnifi pagus effet. 

Efocha Nabon^fari incipit.i^ Februarii. Non rcdteap- 
pcUatur^r^ Sabuchodonoforti. 

Ipocharegii E7echi& iacipk. 

Epocha dtportationii fC tribuum iacipit. Appcllatur ctiam 
£raeafu>iHofei. 

Epocha prAdicationii Jmff9/£incipit, anno 13 Jofia:. £ft an- 
norum 40. 

EpochaDanielii incipit.Eftqueannorum 79. 

Epocha captivitatii Bahylonica, incipit. 

Ipocha ETechielii incifit} eftqueannorum 14. 

Ef.ocba excidii HierofolyroUani incipit. AppcUatur ctiam 
epocha cafui SedekiA. 

Epocha laxati captivitatis BabylonicA incipic. Hjec ipfa 
quoque eit epochafecundd monarchia,. 

Epocha LX X feptimanarumDanielii incipit.inao 1 Darii 
Npthi, ifa ut h^ec a:ra terminetur anno M.jji/. Scaligero 
incipitabaucumno.Funccioavere. 

Epocha injiaurationis templiincipit. 

Epccha monarchiA tertit. incipi,t,qu2e ipfa eft a:ra periodi 
Calippi,& inciditiS Junii. 

Epocha annorum Vhilippeorum , ^ epocha mortii Alexondr» 
ikf.incipit 11 Novembris. CoDgtuiteaim ajra Philippi cura 
xra ab obitu Alexandri. 

MraSeleuci eittiiplei. VncnicttAlexandrea^^Dhilkar 
naim, quiapoftmoitem AlexandriM. coepit eo tcmpore 
quo duo eornua, i. c. imperia nobiHora ei rcgno Aleiandri 
cnata fuut, videlicet regnum Syria: & vEgypti. Incipit anno 
3638, ijMartii: &appellatura;raSclcuciJudaica. Sccunda 
eft Antiochena i qua: incipic anno M. 3<^39 ab autumno 

Tertia ^H.M. I. chronologia Epocharum. \' jf 3666. 3807. 
3823. 

3poz. 390S. 

3907. 
390S. 

3P12. 3Q'P. 

39ZO. 3923. 
39SO. -41. Chr. 
3S. 

6g. 

86. Tcrtia cft Chjldaica feu Macedonica . qua? iniipit an M 
J634 a vcrc. Csezemm dkitMi iraSeleuci, qMi.i n mcr.tur 
a regno Seleuci Nicanons , qiii fuit poientiffimos intcr 
fucccflores Alcx.ndri M Appcllarnr eti m xra Grtcorum, 
c ntraSiuum , aurhoru librorum Maccahiorum , item SyrorHm, 
^ Syro- Grtcorum. 

JEra Dionyfii JE^ptiacn incipit, anno i Philadclphi, x\ 
Martii. 

JEraMaccahiorum incipit.non aHinitio fcdaracerdotio 
Juda:& rcpurgatiune templi. DicitiT ctum epcchaencdnio- 
rumjud^ MaccaUt,&c \n\t i^Novem' r. 

j¥lra HaJmcniorHmincipit, ipun\oannoSimot\is. 

jEra Tyriorum incipit. Hacutitur conciliuni Chalcedo- 
ncnfc. 

Epocha Antiochena incipit ali^ertatc urbis recapcrata. 
Hxcasra ell ufuata in<^uorundam concilioruminfcripcio- 
nibus. 

Epochaanni]uliani incipit acorredlioncKalcqdariiopc- 
rajuiii CxCais.luitKalendis lanuarii. 

£/)<»r^<i(if(«^eC4/«rt!fincipitidibus Martii. 

EpochaannorumapimoconfulatuAuguftiinit xi Scptcm- 
bris. 

-<5Er.aH;j;^iJwzVAincipitfub Augnfto, 1 Januarii. Ha?ccrc- 
bro occunitin tomis concihorum, & aUasappcllatur 4r4 
xr«,itcmjEra ( a:Dris. 

JEra liihrii Aciiaca,\nc\^\x. i Scptembris. 

Epocha Augujiorum incipit , acapta Alcxandria. Ha.*c fic 
appeilatur. quod iEgyptii ei.mnccclfe habucrint rccipcre 
cdidoAugufii Inriiliti9 Augufti. 

Epocha Augujiana incipit , ab appcUationc Senatus 0£ti 
viotvihuta. 

Epccha nativitatii chrifti incipit i Jinuarii hiijus anni 
quia Chriltus natus putatur if Deccmbris an.M. jy+p. 
Hxccft epocha vulgans&Dionyfiana. Vcra in iditinan 
num M. j 948. Caetcrum piior a:ra dicitur Dion yfiina , cjuia 
DionydusExiguus, abbasRominus, illamanno jji incro 
duxir. ttfienimIiufcbius,Hieronymus& (•'roffjcr Aquita 
nicus ctiam annos a Chrifto nato dclciipferunt in fuis 
Chronicis : hacc tamen numerandi ratio non fuit publicc 
ufitata. 

JEra pajftonli Chrijiiinci^it 1 f Martii : xra ajfumtionti Do 
w«»jfiveufccnfionisiniipit^ Maji. 

E ocha exciiiti Hierofolymorum per Titum incipic : anno 
M 401S. 

Epocka agonum Capitolinorum incijEit fub DomitiaDO} 
I Januarii. M". Cir 312. 

330. 

6z2. 

63Z, 

1079. 

IZSZ. 
Ij82. r2 Chronologia Epocharum. JEr» Diocletiaminciifit 19 Augufti. Nam Dioclctianus 
fublarapriore obrervatione,qua in orbeRomano deCon- 
rulum& Impp. nominibustempora fignabantur,edi£to ca- 
vit, ut anni inpollcrum aprimoprincipatus fHiannonu- 
merarcntur Qusquidem a;rafcriptoribus ctiam ccclcfia- 
iticis, Epiphanio. Ambrofio, & aliisufitata, duravitannos 
148, ufqur ad an.Chr.fji. quo Dionyflus Exiguus noluit 
annos Dumerareab impcrio perfccutoris,introdu(5tacpo 
chaabincarnatione Chrifli. Cajtcriim azraDiodetianiap 
peli.tturetiam traGrati&tAraMartyrum,&iX\iiCoptitarumi 
qu2 apud Africanos & i£thiopas Chriftiunos ctiamnum 
hodic in ufu cft , unde etiam appellatur xra uEthiopum ^ 
Ahy^tnorittn. 

JEra indiBionum incipit fub Conftantino M. a 14 Se- 
ptemhris. 

Mra ab enciniii urhii ConfiantinopolitanA incipit. Alii con- 
feruntinan.j^i vel^ji. 

Hegtra feuAra Arabum.fiveTurcica.iacipit. 

Mra]e7dagird five Ferficu.incipit 16 Julii. 

Mrd CeUUa , incipit , qua teformata cft sra Jezdagir- 
dic». 

^raAlphonfiitcgisCadilixScLcgionis.incipit. 

^ra Gregnriana, iDcipit. DiciturctisimAra Ltliana, Cla- 
vianafCalend rii reformati.t^correclionUnovA, 

Atquchsfunt prajciputeepochaS) praeterquasetiamillar 
occ\inxint,(c6 Yiibipatz i.ra Laodicenfium.Edejfnorum,Afca- 
lcnitarum, Philadelphenfium,DamafcenorumyGa:^nfium fye. 
Porro cpocha habent ccrta <»/^rx;«/I^;«,quaeapudaIios funt 
alia.hocfercmodo. 

Varro cooftituit tria temporis intcrvalla. Primum eft 
£t^Ae»,w«r/«>w,echDicisvidclicet:indeacreationeM.addi- 
luvium, annorum 16 f 6. Secundum tH. [av6ihs'' ^fabulofum, 
ethnicis nempe, quod ctiam dicitur ri^uiHsV) a diluvio ufquc 
adinitium Olympiadum jhoc eft, annum M. 51-4. Ter- 
tium eft i^s/n^n, indc a prima Olympiade, fiye anno M. 

3'74. 

Pi>^'/*conftituuntquataora:tates: cquibusprimaeft au- 
rea, ab exordio mundiufqucad Jovcm; fccunda/ir^ew/e^», 
a Jovis rcgno ad heioum , id elt, virorum prajftantinimo- 
rum , exortum : tcrtia Anea , ab hcroibus ufquc ad conftitu- 
tioncra monarchiarum : quarta ferrea , ufque ad fincn) 
muudi. , 

At^gufiinui conftituit fex hujus mundi vclut unius ho 
minis a.'Cutes, quibushoc feculum ficduraturum^quernad 
modum fcx diel us efl conditum. Prima eft ab AdamS dQ 
quead Noe,temporc diluvii, anno M.i6y6. Seeunda^eQ.^ 7. chronohgia Epocharum, /y diluvio ufqucadAbrahamum,annoM.i948. Tertu cltab 
Abrahamo ad Davidem.anno M.iSg^. ^arta cft a Davi- 
dc ufq; ad caf tivitatcm Babylonicam,anno M.j ;yo. §luin- 
ta cft a captivitatc Babylonica ufque ad Chriftum natum 
anno ^.5^49- 5; xf/i eft a nativitatc Chrifti ufqueadhuac 
aonum 1615. 

Muhi hiftorici conftitnunt tria intcrvalla juxta traditio 
ncm domus Elisf,quae fic habet: Sex millia annorum durahit 
mundu6:duo niillia inane.duo millia l«x , duo millia Chriftus. 
Hinc itaquc fcx miilcnani ab hiftoricis quibusdtm con- 
ftituuntur.&quidcmhocmodo 

Dies. 


Millena- 
riui. 


Annuf 
mundi. 


Heroes ftvt Guber- 
natores Millenari- 


I. 


Lunr. 


I. 


1000. 


orum. 
Adamrmoritur an. 


l. 


Martis. 


ir. 


lOOO. 


9iO. 
Noc: moritur an. 


J. 


Mcrcu- 


III. 


3000. 


zooy. 
David:moritur an. 


4- 


ni. 
Jovis. 


IV. 


4000. 


Z<5Z9. 

Chriftus : nafcitur 


r 

6. 


Vcncris. 
Saturni. 
Solis. 


V. 
VI. 

ittcrnitas.- 


fOOO. 

6000. 


an.55/49- 
Papa. 

Martyrcs. 


1' tgo conftituo fcx intcrvalla a crcationc mundi ufq; ad 
hunc annum labcntemrhoc modo. 

I. A creatiooc nnindi ufq^ ad diluvium func anni 16^6. 

II. A diluvio ad primam monarchitm anno M. 1717 
funt anni 6\. 

III. A monarchia priraa ad fccundam anno M.5419 
funt anni 1701. 

ly. A monarchia fccundaadrertiamannoM,j<Jiofunt 
anni tor. 

V. A monarchia tcrtia ad quartam anno M.jjoo funt 
auoi x%o. 

VI. A monarchia qoarta ufque ad hunc annum Chri- 
fti i6ijfunt anni i67t,ita ut hicannus Chrifti concurrat 
cumannoM.^pi. Nam ab initio quart^ monarchiseuf 
quc ad I annum Chrifti funtanni 49. 

Rurfus a crcationc mundi ufque ad illius recreationcm 
pcrChnftumconftituo odlo intervalla fivc catcnas chro- 
nologicas hoc modo. 

I. Bpocha «^>/«T;Minciditinan.M.i(?v6. Vide Gen 7. 

II. &^oc\i2 pttmijfionis AbrahamofaaA iacidit inan.M L^»n> <hr. J^ I. Chromlogta Epochdrum. s^n. Miirdt. 
HaftituT 
I. X30. 1013. ita ut a diluvio ad prominioncmfintanni 567. Vide 
Genefjz. 

III. Epocha. exitus ifraelitarum « iEgypto incidtt ia 
aD.M..i4j3-itautapromiflioncadexitumfint;.nni 430. Vi- 
dc Exod.12 

I V. Eyoch3.fund^tionii ttmpliSalomontt incilit in an M. 
931. ita ut a.) exitu ad fundamenta icmpli fiot .00^47^. 

Vidc/.Rf^<J. 

V. hyochi. captivitatiiBabylonict. mciAmn.lA.i^^o ita 
ut a fundatione tcmpli act captivitatcm Bibylonicam fint 
aoni 418. 

VI. fipocha captivitatii folut£ incidit an. M.^^ip.ita ut 
captivicatis anni (■■nt 70. 

VII. Epocha inftaurationi( terr.pli incidit an M. 3f31.it» 
ut inter folutionem captivitatis & inflaurationcm tcmpli 
(int antii d}. 

VI II. Ejocha nativitatii Chrifii iaci^k an.M.3949 dc- 
fineiJtc,& )9fo ineuntcita ut intcr in(taurat'onemtcmpIi 
& n rivit^rcm Chiiltilint .:nni 416. Intcl!igchiccpoch;m 
nacivitatis Chrifti Dionyfianam. £poch< Scciigcrana inci- 
,>it2nno M ^y+S. Qua dc rc p ucis ira ccipc.Chriftuscft 
, atiis ani^o 41 /jU^ulti.conienfu omniurii. Jam vcroanai 
Auoofti^iumcrjnrur vel i cardc Cxfaiis.aancM.jpoj.vcla 
conlulatu .nuo M 390^. Hinc aunus 41 a t<edc Csfaris 
concuirit'i rn aniK M.3«>48:fed 41 a conful.tu cohcurrir 
fumannoM 3949. Cur veroasfumiiur annusjQfO? Rcf,». 
Anni niundi a vcrc, Chiifti a J. niiario intunt ttfi cnim 
Chi)/i.us niruseftannoM. 3949 mcnfc .Ncpccm ri cxeun- 
te: tumcn cx traditionc Uiouyhi collocarur c)us Qiti vitas in 
ij iJectit>bris anni 3949) adeoque asra incipic anno 5950 
Kalcndis J-^nuarii Idem de ^ra Scaligcrana judicium cil. 
NimChnfti n-tivitas confcitnrinannum M.3947 cxeun- 
tem.nienfc Decenibri,& seraincipit auno M.j^^S Kalcndis 
Januarii. 

/ /. Chromlofria Vatrtarcharum jfumta tx Ge- 
nefs p. 11.21, 2S ZQ.cy^ Exod.6. 

AVam vixit an.^^o.Hcbrasiputant Cainum eflcnntum 
annoM.if. AKlcm 30. & C-inumintcrfccifle Abclcm 
an.M.ioo. Adumcll:il..turuusiIlc,^uifiliosfuosdcvor4Vit, 
h c.in moitcm pr2:iij.itavit. 

Seth vixit Jiaaos 911. Hic duas ftatuic columnas , unam 
lapidewm.altcram latcritiam.ut illa acjuis.haEcignifupcrcl- 
{«t. Pra:vKiten)munacumparencc Aaamomundumperi 

tutum ^n. Mundi. 
Ssfftfttr 23f' 

32f. 

39i' 
4-6a. 

6Z2, 6S7. 

874-. 
10 i 6. 

iii6. i6s8. 
i6p}. 1723. 
17 i 7. 

1787. 
l8tp. 

»8^9- 
1878. 

1948. 

204.8. 
2108. 

319S. 
2'99' 

2228. 
2S02. aMM^^^BHMMW^— —————— — — a— «i— — M»»*i«i— » 

Ili Chronologia Patriarchartfmi jj- turum aqua & igni. Columnis iftis infcripfitartesafcin- 
ytni^^.]ofeph.i.antiq.c.4.,\i\>i refcrt^altcram fuo «vo iaiy- 
ria adhuc cxtitifle. 

£nos vixit annos pof. 

Cainan vixit tn.^io. 

Mdalesl vixit an.Spf. 

J/ir«</ vixit an.96t. 

Enoch vixit an. 565-. poflea vivus in coelum transtatus 
eft. Ex hac hiftoria origincm fumfit '^Siuni cthnico- 
rum. 

MathufaUh vixit an.^^p, Non attigit millenariam an- 
norumnumcrum:quia millcnarius cft figura aeternitatis. 

Lamech vixit an.777. 

Noah vixit an. yf o. Hic cft Janus & Bacchus cthnico- 
rum. 

Sem vixit an.6oo.Hic cft ffimogenitus filiusNoe.non 
vcrojaphcth, Quod patet noniolum cxeo,qu6clScm pri- 
moIocorccitaturaMpfchiftoricumagcntc,u:dctiam,quia 
ipfius cximia prasrogativa poitulatutfit primogcnitus,ut 
potc cx cujus linca oriundus cratMcffias.&quieratfaccr 
dos & rcx altirtimi.Ncque cnim Scm eft alius quam Mclchi- 
fedcc, «•wKTOg >^ ufA.iiTu*^ rationc gcnealogiac. 

Arphaxad vixit an.jjS. 

5«/-»/? vixit ann.4j5. Inter Arphaxad & Salah t xx in- 
terprctes & Lucas c.j. ponunt Cainan,qui fucrir filius Ar- 
phaxadi & gcnucritSalah. Qtija: rcsturbatcalculumchro- 
nologicum. ItaeniniC/i;»:?» Itatuitur natusannoM. 1(^5,5. 
SaUh ijij.Heher ijjj Scc. 

Heber vixit ann.464. Ab boc didti funtHebrari, 

Feleg vixit an.j.39. Hoctemporc accidit confufio Baby- 
onica. 

RegH vixjr an.ij^. 

5^r«j; vixic an.ijo. 

Naher vixit an.i^g. 

Tharah vixitan.iof. 

Abraham vixit an.i^y. Abraham cft dccimus a Noe, ut 
NocabAdam. 

Ifaac vixit an 180. 

]9Cob vixit an.i47, Ab hoc inclufive n,umerat Bcllarmi- 
nus judiccs Hcbra:orum. 

Levi vixitan.ij7. 
J^y«/)^ vixit an.no. 

K.iath fihus Levi vixit ah ijj. 

uimram patcr Mofis vixit an.ij^. trUrcb. 7. 8. 9' 

1«. a. 72. 

'3' ti, 

16, 

17. 
18. 
>9' 
20. 

21. 

22. 

23. 
24. 
2i. 
26. i(t III. Chronologia]udtcumHebraorum. 2374-' 
2^13, 2} 17. 
2S32. 

z6iz. 
2.6$ z. 

269Z. 
z6qs. 
Z7lS. 
27^0. 
Z7iS. 

Z764. 

Z771. 

27SI. 
Z7S9. 
zSog. 
zS^p. ■Iv M. 
2S79' 

28S9. 

zgzg. 2969. 
Z9S6. 

29S8. III. ChronologiA Bucum (jr]udicum 
HthrAorum, 

Moye^nafciturjTixit an.iio.EA:<><{.7.D««/.^4Mo(ismcB- 
tionem faciunt Bcrofus, Diodorus Siculus , Trogus 
PompcjusJuftinus.Plinius.Strabo.JUYcnalis. 

To/«« nafcitur;prim6 didtus Hofca Num.ii. Vulgo ap- 
pellatur Jefus. Vixit an.104. ]of.i^. prxfuit fumm^ rcrum 
aun.if.incompletosindeabanno 149 j. 

Othoniel five Athniel folus prseft: fummas rerum an.i^. 

£^«^ vel v#/e//? pr^ecft an.8o.J«</^ 

Debora cum Barach praseft: an.40. J«</./, 

Gideon pra:c(k an.40. J«</.8. 

Abimelech GideonisF. dcgener przeft an.5.J«(/.p. 

Ihola praseft annos x^.Jud.xo. 

]air prseeft an.zz.Jwi^ 10. 

Interregnum Philifta;orum& Ammonitarum an.18. 

J<i/)A?Ae'pr^eft annis 6.]ud.io. 

Ebz.an five Abefan pr«eeft zn.j.Juii.iz. Hebra:i putant 
hunc eile Boas. 

Blon feu Ajalonfixcd in.io.Jud.iz. Hunc Ajalon non 
habent lxx. 

Abdonfixc[kin.S.]ud.i2. ' 

Samfon prascft an.zo.J««/i<y. 

£// faccrdos prjeeft an. 40. z.S<?»>. 4. 

Samuel propheta pra:eft an.40. computatis annis regni 
Sauh'^ .,4(!?(jy./:f.quibusdemtis,prxeftan 50 & sliquotm^nf 

Atque hi funt judices Hcbr.xorum,quos Avcntinus ele- 
^anter appelLt prxtores. 

III. Chronologia Regum Hebrxorum. 

Saul regnat an.io../f(2./i.ubi anniSamuclis & Saulisdi- 
cuutur fuiffe 40. 

Diixrj^/ rcgnat an.^o.m.^. z.Sam.i. 
Salomon rcgnat an.40. i.Reg.u. 
Divifio regni. Nntn.Due. 
&]ud. 
l. Rcgcs Juda. 

I Robeam an.17. 
i Abia an.£. 

j. Afa an.41. Mediii mun- 
diinciditinan.ij.AfjB. Rcges Ifraclis. 

]eroboam an.ii. 
Nadab ann.i. qui inclu- 
duntur annisjcroboam. 
/4an.i4. Tum ^n.M. 


III. Chronologia. Regum Hehr£orum. /7 


.An.ja. 


Tum cnim complcn-' 


tur 5000 anni a con- 
ditomundo. 


3029. 


4 yfrphat an.ij. 


4 Ela an.i. 


?»I4« 


30S4- 


j ]orttm an.8. 


j Zamri dies y.cum Ella. 


30ts. 


3062. 


6 Ochoziof an.r. 


6 ^mrfan.ii. equibusduo 
includuntur annis Elz, 


301^. 


7 Achab an.ii. 


3026. 


3063. 


7 Athalia faemina a n . 7 . 


8 Ochozias an.i. cum pa- 


So-l-s- 


3069. 


8 ]oaf an.4o.' 


rcnte Achab. 
3019. 


9 Ama^aiu.t^. 


9 Joram an.ji. 


30^8. 


3t39. 


10 jiz,aria, c^vii &c 


10 Je^Man.18. 


3063. 
Ozia fwcUJtas an.51. 


3190. 


II Jotham 3iQ.i6. 


II Joacha* in.ij. 


3091. 


3Z06. 


11 Achaz, an.i^. 


11 ]oas ia.i6. 


3118. 


3Z2Z. 


13 ^zeehioi in.z^. 


1) ]eroboam ILin.^i. 


3133. 


3ZSI. 


14 Manajfes an.jj. 


14 Zacharias meoC^. 


317S. 


3306. 


ij ^TO,'» an.i. 


ly S*//«»» menf I. 


317S. 


3308. 


16 ]ofiaf an.ji. 


16 Menahem an.io. 

Interregnum t. an. 


3176. 


3338^ 


17 Jeachof menf j. 


17 Thaceja an.i. 


3188. 


3 339' 


18 Eliakim, qui Sc 
]oja1iim an.ii. 


I8 P^«<r//ian.io. 


3190. 


33SO. 


19 Joachin five ]echonias 


tji Htf7«4 an.18, ^ quibusno- 


321». 
mcnf. j. Dcportatur Ba- 


vcm pofteriorcs dicun- 


byloncm,& anno 37 ca- 


tur anni tributarii, > 


ptivitatis c carcerc libc- 
ratur,& honorificetra- 
datur ab Evilmcroda- 
chd. 
10 Stdekiiu ZQ.ii. Hicannb 


3iS0. 
3360 abducitur Baby- 
loacm. 
(SS)e)^:5)»e)£iass0t^{Ss9^(5^^^ss)0Q(<^ 


/ y, chronologtA Ducum ]udAorum ^oH CApi- 
Un.M. 


vitatem Bahylomcam. 


ilum.iiuci 


3419. 


r-y Orohabel 3itk.i%. foluta captiyitatc. 
jC^Ref* Mefullam an.46. 


i. 


3^Si. 


2. 


5497. 


]oh.innei F.Rcfae aD.40. ! 


3- 


3S3r. 


j««i/w, cognomcnto HyrcaDUs,an.r4. 


4- 


3SSI. 


]ojefh an.7. 


s. 


3SS8. 


Semti an.ii. 


6. 


3S69. 


Ad[4M?/7//»f,cognomenro Eli.anii. 


7. 


3S8l. 


Maath) five Afatmath, an.9. 


8. 


B 3600. 
3608. 
361S. 
3629. 

36-39' 
3699. 

3779- 
3780. 

3783. 
37S9. 
3807. 
i8,S. 3SJ.6. 
3^73. 

38^2. 

5910, 

39"' iS IV. Chronobg.DucuwHebr.poH capt. 39f9. 
39f8. 
3982. 
39«9' Nngge.Cwc Nangcs,an.io. 

H«//<,aliis Eli, aD.8. 

Nahum an.7. 

Amosy cognomcnro $iracli,aD.i4. 

Afa/^<ir»/»i,cognomenro Siloab, ao.io* 

]ofeph jurtior, au.6o. 

]oha»ies Hircanm an.17. Hiceft rriravus Chrifti,poftrc- 

musJuda:orum dux ^pofterisDavidis. 
Inferrtgnum an.80. 

Maiathias MaiAb^tti five AfTjmonacuS an.j. 
^udoi MacabairusMarhatia: Elius an.5. 
Jenathan fratcr fudx an.cS. 
Simon fratcr Jonarhje an.8. 
"^ohannes Hircanm fratcr Simoriis ati.jr. 
Arijfnluitu, pvimus rex porticgembedcchiam,an.l. vi- 
venre patreHircano.ita uthicannuseonGurrar cum 
U patiis. 
AUxander ]nnns.w, fecundus rcr, an.17. 
AUxAnura rcgiua,quae&Salomc &Solit»2*aa.j(. 
HircanUi mcnl.5. 

Ariftobultn ll; Hircsni fratcr.an.f. 
Hirca7tu4 iteium an.zj. 
Antigoniu fit rcx, Hicrofolyma a Parthis capta.Rcgnat 

an.r. 
H«rW<'J-<4yr^/(5»/Vj,cognomcntoMagnus,annos 58. Hic 
anno ^911 Hiciofoivmsm expugnar. & fceptrum a 
Jiidaeis aufcrt, Antigono fecuri pcrculfo, & poftca 
fublatoSjnhcdiin occifis iudicibus de domo Davi- 
dis ordinariis,& fubftitutis profelytisinlcgeperitis. 
ADnu j<^3i inftaurat rcmotnm. 
Archelaui,HtxoAh Magni filius.an.^. 
Herodes Antipat^c^m ChriftuminpafTionc irridet,aa.i4. 
Herodes Agrippa,v^n.j. 

Agrippa ■tinicr five fecUDdbs, Agripp* fuperioris filias, 
ultimus ex linca Hcrodis Regnat annisz6. 
H ic deficit regnum Judzorum. 
Obfervationes. 
I RpsyH</,£<?r«w indeabAdamo ufqueadexcidiumtcm- 
pli per Titum anno M. 4017 in quatuor Atatts dividi pof- 
funt. Trima cft poteftatis patria:, & eft velutinfantia in- 
tiOccn%;fecunda eft poteftatis judiciarijc, & eft vclut ado- 
lefcentia vcgcta:/«r/i« eftpoteftatis regiae,& eft velutia:- 
tas virilis confiftens : quarta cft poteftatis pontificalis, & 
cft vcluti fcncdus ad intcritum vcrgcns. 

1 In Chronologia pairiarcharum antediluvianoritm tcnen- 
d-! eft rernl,i Tofrjihi lib.i.antiq.c^: Non fpedtandum eft, 

quot Kum.dnc. 
9^ 

10. 

". 

lar, 
*3' 
14. 

IS. 


2S17. 2S}2. 

26l2. 

26 iZ. 
2692. 
269S. 
2740. 
271S. 

27 iS. 
2764.. 
2771. 
2781, 
27SQ. 
zSag. 

3849. IV. Chronologu rerum Hebr. 19 quot annos quisquc patriarcha Tixcrit,red quando liberos 
genucrit:& anni gcncrationis pro comjilerisfunthabendi. 
Idenim cvincitchronologiaAdami,qui fuicannorumijo, 
cum genuitSethum. In patriarchtt pofi diluvium alitcr rcs 
haber. Sic Abraham natus eft anno Thari 70 currentc. 
Qudd autcm chronologi quidam cx^S.^.v.^.. cliccreco- 
nantur,Abrahamum natum efle anno noThar«,id frivo- 
lum eft. Nam Thara annos 60 manfit in Charan, ibiquc 
mortuus cft. Abraham vcr6 adannos 60 una cum parente 
manfit ibidcm.vcrum itautnoncontinuam ibimoramtra- 
xcritjfed anno xtatis 7; Charanefit profeftus ad luftran- 
dum tcrram Caaaan,& indcredicritad parentem. Eo au- 
tcm dcfun(5lo profc<fluseft in terram Canaan ad habitan 
dum. Atqj hoc fibi vult vox ^i'&<x);<77?.qua; occurrit AB.7. 

j Lxx interprctcs a crcatione ad diluvium habent an- 
nos 1 j6i:qui calculus cft mendofus. 

4 /» chromlogid ]udicHm duplex eft fupputatio > hoc 
modo. 
Prima fupputatio: ubi annis Secunda fupputatio: ubi an- Judicum annumera- 

tur interrc- 

gnum. 

]ofita prseft an. 14. & ali- 
quotmcnf. 

Othniel folus prajcft an.i^. 
quib. fi addantuj anni 14, 
quibus prxfuit una cum 
Jofua,prodeunt anni 40, 
dc quibus ]Hdic.3.v.n. 

Ehud an.8o. 

Debora an.40. 

Gideon an.40. 

AiimeUch an.5. 

Tholah an.zj. 

Inttrregnum an.18. 

]air an.12. 

jephtha an.6. 

Ebz.an an.7. 

Elon an.io. 

Abdon an.8. 

Samfon an.io. 

Eli an.40. 

Samuel an.40. ^493 zsti ni Judicum numeraa 
tur absqucinter. 
rcgno. 
]ofHa prxcft annis 18 
incoplctis.five an. 
17 &aliquotm<nf. 
Othniel an.40. 2SSt. 


ihud iD.So'. 


2631. 


Debora an.40. 


2671. 


Cideort an.40. 


27 tt. 


Abimelech an.j. 


271^. 


Tholah an.15. 


2737. 


]air an.ii. 


27S9. 


jtphtha an.^. 


27 6i. 


EbzAn an.7. 


2772. 


Elon an.io. 


27S2. 


Abdon an.8. 


2790. 


Samfon an.io. 


2S10. 


Eli an.40. 


2SiO. 


S^w«e/an.40. com- putatisannurcgni 
Saulis^<9./^. x;.2i. 


Z4i°- 24S^. i^i'^' 2^92. 20 IV, Chronologia rerum Hebrdorum. j In chronologia regum duplci quoquc cft fupputatio 
Nam alii initium rcgni Saulis figunt ao. M.iSyj, alii an. 
1881. Bt rurfusalii continua fcric numcrantrcges Juda & 
llrael.finc intcrrcgnoralii intcr Amaziam &Ufiara fivcA- 
zariam conftituuntintcrrcgnum Sinhedrin xi innorum, 
indc abannoM.jii^ adan.ji^o.quo dicunt Azariam ccc 
piflc rcgnarc:& fimilitcr interjeroboam II & Ztchariam 
collocant intcrrcgnum 11 annorum, ab an M.jijf ad an. 
J177. Poiro in comparationc regum Juda ic Ifrael obfcr- 
va.non t»m fines quam principia annorum rcgni fpcdan 
da cflcr&annos nuncplcnos,nunc incomplctos cfle intel 
ligcndos:dcniqucconregnum,ut itadicam.&interrcgnum 
farpeadnumerari regno. 

6 In chronologia ancum ^udtorum conftitui poflunt tria 
iniervalla. Prinium compied:iturxvi duccs cpoftcrisDa- 
vidis,aZorobabcic ufque aci AflTamona^os kve Macabajos: 
fccundum, Aflamonxcs Vrtcrtium rcgesxii.indcab Ari 
llobulo. 

F . Chronologia fcnpionis librorum Canoni- 
coriir/i Vet, Tejiamenti. 

GEfefyrwvidetiirMoi^esfcripfiflepauIoantc exitum Ifrae- 
litarum cx u€g)pto. Complecniturhicliber hiftoriam 
aunorum ij^Sjfivenumerorotundo 1370. 

Liber ]ob eodem t«fmpore a Mofe cxiftimatur fcriptus : 
quanquam alii ab ipfo Job, alii a Salomone fcriptum cfle 
putant. Ca-terumjob vixir.quotempore IfracHtsE in itgy- 
ptodcgcbant. Sunt.quiputantipfumcflcpronepotcm hfa 
vi,quiG€«p/;jtf.diciturJobab:qusfcnteutiaeft lxx. Inter- 
pretum in appendicc ad librum Job. Rurfus funt.qui eum 
non abEfau,(cd aNachor,fratreAbraha:,dcfcendere con- 
tenduntji ta ut fit tertius a Nachor: qua: fcntentia eft proba 
bihor. Nam 3VK & IIV i" Hngua fanfla non habent 
tantamai£nitatcm,utprounofumiqueant. 

2xodm vidctur compofita anno i poft cxitum. Capitc 
primoufqucadu. contincturbrcviculumhiftoria: 140 an 
norum,a morte Jofcphi ufquc ad eiitum cx./Egypto. Sc- 
qucntibus capitibus lAint gefta duorum annorum, vidcl. an- 
ni i4j-j,quoI{raeIita:cxiTeruntexiEgypto,&fequcncis. 

Leviticus codcmanno vidcturfcriptus Continctresgc- 
ftas iino menfe,ab initio anni fecundi poft cxitum. 

Numerti contincturhiftoria^S annorum,abinitio men- 
fisfccundi.annipoftcxitumrecundijufqueadiniiiummen- fis ^nn» M. 2St7. 28^0. 298». Z889, 2929- 2^68. 
3'24.. V. chronologia fcrtftionts Biblic£. 21 fisundccimi an.poftexitum ^o.adeoquc ab anno M. 14^4 
ad z49i>quo anno hic liber vitktarcoDcinnatus a Mofe. 

Deuteronomium continet hiftoriamfesquimenfis,abini- 
tio iimenfisufqueadydiem mcnfisii,anni40 adcxitum. 
Scriptus eft a Mofcfiexcipias ultimum caput demorte Mo- 
fis:quodproculdubioaJofuaeft additum. Dcquinqueli- 
bris Mofis Bullingerus accipit locum D*«r.ir.qu6dfuerint 
repofiti in arca foBdcris. 

Z,»^er Jo/M*continet hiftoriam i8annorum,indeamorte 
Mofisad mortemufqueJofuiEj qui illum videitur fcripfifle 
paul6antemortem,qua:inciditinannumM.ifi7. Qux in 
Hne libri fcribunair dc morte ipfius,putantur addita a Sa- 
muele. 

Li^«rJ«</jc«wefthiftoriaamorteJofuxufqucadjudicem 
Eli, annorum i^x. Scriptus putatur a Samuclc.aaoo M. 
2840. 

Lit«r R«/^«continethiftoriamroannorum:equibuspri- 
mum,videl.i6fo&ultimum,puta i66o,cnnarrat,intermc- 
dios praztermittit. Scriptusputatur a Samuclc anno z88o. 
ObfervahiftoriamRuth ab aliis rcfcrri adultima tcmpora 
Dcborx.adcoquc an.M. x6yoiab aliis ad tcmpora mcdia 
Gidconis,adcoquc an.M, 1670. 

Libtrprimttf Snmuelti putatur fcriptus ab ipfo Samucle.ar- 
gumentoloci t.P»ral Hlt.v.29. Alii arbitrantur ab uno ex 
difcipuhsSamuelis.vel a fummo faccrdotc exaratum elfc: 
qux fenccntia cft prooabilior: nifi malis dicere eflc opus 
contextum a variis authoribus. De libro fecundo Samuelii 
idemcftjudicium. Cziciumliher primu4 Sd«i«e/« defcribit 
resgeftas fub Eli, Samuele &:Saule;eftquc hiftoria an.8o, 
abanno M. 1809 adan. 1889, quoanuovidetureflefcriptus: 
fecundui continct hiftoriam 40 annorum, a morte Saulis, 
ufquc adfinem regni Davidis, h.c. ab annoM.iSS^.ufque 
ad an.i9i9.quoannovideture(refcriptus,idque vclalum- 
msfacerdote, vcl apluribus authoribus. Jofcphus author 
eft,apud Hcbrxos in more fuiffe pofitum.ut res publicc ge- 
ftai.fcribcnda: conimitterentur fummis faccriiotibus.Cxte 
rum libri Samuelis ab aliis dicuntur libri Regum,& ita qua- 
tuor Iibri Rcgumnumcrantur. 

Proverbia Salomonii funt parrim Salomonis a c. i. ad 10 
partimvirorum piorum «^'A»*,acap.io ad ic.partim mi- 
nilhorum regisEzcchiaac.ij.ad jo, partim Aguris c.jo 
partmi dcnique matris Salomonis c. ji. 

Ecclefiafles^Canticum profcda funt aSalomoncpocni 
tcutiam agcntc. 

]onM vaticinatur fub Joas.tcmporc Sardanapali. 7{um.ltl>r. 
6, It. TJ. 14. li. ^nne M. 
3igo. 
3140. 
3 So. 
3.^0. 
31S8. 

3220. 

32,8. 
33*6. 
3320. 
33^0. 33i4' 
33S<f. 

33i9. 

3i27. 
3S27., 
3S37. 
3S^0, 3S*S- 3i6S. 3S70. 3S72. ? V. Chronologiafiriptionis .Bibltc£. 

]oel > ■ 

Amos J ii ntur codcm fcrc tempore. VidcChro- 
iam propketarum. Micha, ' 

Habac 

Nahuin Habacuc LVaticinantur. Vide Chronologiam prophc- 

^"/^ I tarum. 
Nahutn 1 

SpfhoniMj 

Jeremias vaticinatur. Ejuseft/^-o/^Ae/i*; itcm 

Threni , c^nihus dcplorat mifcr^bilem ftacum Judsorum, 
indeamortejofia^rcgis. Adfcribantur eidem abHebraiis 
dfH) libri Regutn; quaa(^aimalii hos librpstiibuunt prophc- 
tx Gad & N athan,dccepti loco i.Paral tm.vtrf.29 : alii vcro 
divcrfis temporibus eoscompilatosefle volunt. Ca:terum 
primiti liber Regum continct ijfs geftas Salomonis , ^ <jua 
tuor fequentium regumjuda.& odo rcgumlfracli eftquc 
hiftoiiaan. uf,aban.M.i9j.9,adan.3af4:yec«M</«*continet 
resgeftas fcdecimregum Juda,& duodecim reguralliaelis; 
eftquehiftoriaan.3o6,aban.M.joy4.ad jj6o. 

ixjechiel "N 

Daniel 1 

Olfttdiofka j 
Abditn ^Vaticinantur. Vide Chronologiam pro- 

Haggs.us I phctarum. 

Zacharias j 

Malachidi J 

Buo libri Chronicorum^five Paralipomenon, putantur fcri- 
ptiab Esdra,vclafummoahquo facerdotc.veladiverfis au 
thoribus. Pri/»«* cft Chronicon Pentateuchi,Jofua:,Judi- 
cum,& utriusquc Hbri Samuelis: jecundtti eft hiftoiia an. 
490,indc aSalomoneufque ad rcditum ex captivitateBa- 
i3ylonica,b.c.abannoM.2,9Z9adan.j4i9. 

Lr^erfi^/r^ejabipfofcriptus.continuathiftoriamChroni 
corum,ab edido Cyri dcfolutiopccaptivitatis Babyloni- 
fs.ufquc ad an.19. Artaxerxis Miicmonisjita ut complcda- 
turrcsgeftasan. 144. 

Liber Ffalmorum putatur colledlus ab Esdra ,fi eicipias 
ultimum volumen, quod tcmporc Miccabajorum concin- 
natum fuifle credibilc eft. Ca;terum interpraecipuos Es- 
dra; labores commemoraturlibrorum facrorum colle(flio iu 
unumvolumcn. 

I,«^*ri>7c^e/»<^,abipfofcriptus,eft hiftoriaannorum f6, 
inHe ab anno 19 Artaxcrxis Mnemonis,quo Nehcmias ve 
nit Hierofolymampcrmifluregisufque adannum 6 Darii 
CodomannijqucmfuperavitAlexandcrM.N«/?«/».'.2.v.2f. 

Libcr E/?Aer<e vidctur fcriptus a Nehemia.R.Mofes ipfum 

tribuit Sumjtibr. 

16. 

17. 

l9. 

99. 

£0, 
21. 
22. 
23. 

2S. 39- ^nn» tM. 32Z8. 3239' 3260. 

3370. 
3370. 3S9^. 3700. 3S10. V. ChronologiafiriftioriK Biblica, 23 3820. 39zs. tribuit viris fynagogse magDarjPhilo.facerdoti JoachimiR. 
Abraham,Mardoch£eoi aliijEsdrs. 

y. Chronologia fcriftion^ lihrorum 
K^pocryphornm. 

LlbetTeiii continet hifl:oriam,quacpcrti«eEad tempora 
Salmanaflaris.a quo T obias fuit deportatus. Fuit crgo 
ajquahsNahumi & I-iabacuci. Scriptus vidctm-,apio quo- 
dam viro paulo poll ilhid tempus. 

Liher]uduh videtur fcriptusabEliachirafcuJoachimfa- 
ccrdotc magno tun\teinporis. Rcfcrimus autem hanc hi- 
ftorijm ad tempas AI<»rdokemf>(uii fcu Miro(ia'hi,iti at ille fit 
NabuchodonoforjCuUis fit mcntio in ho^hbio. Aliircfe- 
runtadrcs Cambyfis vel DariiHyliafpis. 

Oratio Manajfis 3ih ipfo cii rccitataia captivitacc. z.Chron. 

Liler £/ijr«fi/ fcriptus eft ab ipfo,tcmporc caotivitatis. 

'Epifiola]erentis. fcripw fuit ad dcportandosBabylonem. 
llUmpofuit Baruch, rniaiHer &amat^ucnfiisjeremi£, iq 
cxtremofuplibro- 

Additicnes adDaniefem ^ Enhevam: item, Liber tertim ^ 
quartui £i^r«,compilati funt a Judxis fub finem monarchia: 
Perficac. 

Lii/er SirachL, qui dicitur ecclefiaflicus, ab ipfo videtur 
fcriptus. Vixit tcmpore Ptoloma:i Euergctis, ut ipfc tcfta- 
turiiipra;fau.oneadlibrumfuum. AppcuaturJofuaSirach, 
five JcfusSirachi F. 

Liier tertists Maccabiorum cft oidine hiftotiar primus. 
Habet cnim geita fubannum quartum Antiochi Magni, 
qui ert annusM.j7i<). Scriptus putatur a Simone fummo 
facerdote. Aliihunclibrum.ut & duos rcqucntes ttibuunt 
Jolepho, facerdotiHicrofolymitano, qui aVcfpafiano ca 
ptus.cum Tito fUio ejusrclidus cft Hicrofolymis>&: poftca 
venitRomam. 

Liber fecundta Maccabiorum rccitat res geftas a fineSe- 
lcuci Philopatoris ad tcmpora ufquc Antiochi Eupato- 
lis.ita ut fit hiftoria fcrc i8 annorum.abannoM. 5770 ad 
an.j788. Aiuhor putatur Jafon Cyrcnaeus. 

Liber pjirnm Maccabsorum. iscitit rcs geftas fub Antio- 
cho Epiphanc.Eupatore.Dcmctrio Soterc, Alexandro Ba- 
la, Demctrio Nicanorc.Autiocho Enthco & Sidetc.per an- 
no$ferc 4i,iDdc ab aa.M.}77]|.ad an.3814. Credibile cft, 
authorem hujus libri cifc Johanncm Hircanum,filium Si 
monis,qui icbus omnibus,inticr£iiit.5i fiiit fuminus faccrdos 
poft patrem. ^itm. Ubr. [JS.9. 
10. 12, 24 V' Chronologiafcriptimis Biblicdt. $9*9- 
Sitpieatit» Salomonii fcripta putatur a Philonc Judxo.qui 
daiuit anuo Chr.^o.fub Caligula, 

f^. Chronologiaferiptionu lihrorum Ca- 

nonicorum N. T, S4- 

i4. ii. i6. ss. 

S9' «7. 
lOJi. i^ ML^tthittt o£tavo poft aflumtioncm Dominiannofcri- 
pfitevangclium. 
Paulus fcribic utram^ epifiolam ad Thejfalonieenftt > A 
thcnis, 

Lucoi fcripfit cT«ngelium ex orc Panli. 
Paulus fcripfit priorem ad Ct)r/B//jw Philippis. 
(adRomanos, Corintho "^ 
^ a > } ^■^'^ Corinth. Phihppis Lcn. _/r 
^P'^'^''] ,.ad r,>«.//;.Laodicca p^ '"^^** 

V.«</T;>«CTNicopoli J 
— TetrM priorem epiftolam fcribitBabylonc, 
— "^udas fcribit epijiolam. 

fGalatOf, "^ 
} Ephefios I 
! Fhilippenfes ! 
Paulus Romafcribitf/»/^. /?^.^ Cp/fjJ^fw/ii ^ 

Timoth.2. I 
Philemonept | 
^HebrAOS J 
— Lucas fcribit ASia apoflolorur^. - 
-^^acobui fcribitfuamepittolam Hicrofolymis. 
-^Petrui fcribit pofieriorem epiftoUm Roma. 
'-'MarcHi « orc Pctri fcribic cvangcliumRoma^: ubiuna 
cumPccro& Paulo, npn anoo 8,f?d 14 Ncronis,martyrio 
cftcoronatus. 

■—JohAnnes Ephcfi fcribit tres epifi^las , antcquam in Path- 
mon rclcgatur. 

"^ohannes fcribit Apocalypfin in Pathmo. 
johannes fcribit evanzdi'*^ fiphcfi contra Ccrinthum. 
Hoc loco non »*» rcfucritin compcndium rcdigcrc, qua: 
inantiquilluno fcriptoArabico de ^itis quatuor cvangcli- 
llarumcontincntur. Etfi cnimchronologiadiscrcpacano- 

ftra:occurrunc camen quxdam 4|<0A«»));u«»<^^f 

I, Apoftoli in hoc fcripco pcculiari nominc appellancur 
Albi: fivc quod albis uterencur vcftibus,fivc propter d o£lri- 
oa: candorcm , fivc pro^tcr vitie puritatcm, fivc dcniquc 
qu6d Chriftos Luc.zz. U5I. «poftolos comparaverit cri- 
tico. 

I I. Affl(/^^4(«fuicA«»t)jt<©-. AppcUatuscnimfuitaliono- 
minc Le%>i. Marc.z. v.i^-. Luc.s. v.zy.zg. In Aribico ipfi cti- 

buitur l^m.Lbr. 
l. 2.3. 

4-. 
/. 

6. 

7. 
8. 
fi' 

10. 

ii. 

12. 

13- 

14' 

tS. 

16. 

17. 

18. 

19' 

20. 

21. 

22. 23.24- 

2S. 
26. 
27 F, Chronologta/crtptionu Bthlica. 2$ buitur cpithcton EleSiutj fivc CUrus. Patria cjusfuitNa- 
ztreth. ParcQtcs cxtribulGtfcharfueruDC, Alphxus, patcr, 
alias Ducu,& Karutjas, matcr. Antc vocationem ad apofto- 
latum fuit publicanus. Marc.z.Luc.s. ScripAc cvan^clium 
ruumanaoprimo imperiiClaudii,incipicndoinPala:ftina. 
anno odlavo poflafcennonemChriflij&illudabfolvendo 
annofcqucnti nonoinlndiaflvc i£thiopia. Scripficautem 
Hcbraicc. MartyriumfubiitincivitatcBcfchberifivcNad- 
davcr: ubilapidibusfcrturobrutus; ctnaliifcribantcapite 
truncatum, &aliiclavis intcrramdcfixumcflctradant. 

III. Marcui eciam fuit iiufvfA®^. Appcllatus cnimfuit 
alionominc Johanncs Adi.ii.v.iz.zsc.is.v 37. Fuit unus 
c LXX difcipuiis, dc quibusLMr./o;& quidemfuitinteril 
losprimarius.PatriaciusfuitQaburshacivitas.-etfialiiHie 
rofolymiianum fuifVe docent.Matrcm habuir Mariam,con- 
fobrinum Barnabam. Aci iz.v.i^ Colojf.jf..v.io. Poflafccn- 
floncm Dominifuic fociuspcregrinationum Pauli & Bar- 
mhx. A Petro fadus fuit patriarcha Alcxandria: i£gypti & 
PcntapolislivcQuinquccivitatum. Petrusfuitipfipra^cc- 
ptor, & primus prxdicavitcvangdium Mjrci Roma:, Marr 
cus fci ipfit cvangclium fuum anno 4. Claudii, anno ix pofl 
afccnfioncm Chrifli , non in ^gypto , fcd Romaj , & qui- 
1 lingua Latina. Coronatus cil martyiio Alcxindrix, 
poftquam vixifl'etannos6o,&feptemannosgcrtiirctdigni- 
tatempatriarchatusAlcxandrini. Tra£lusfuitfunc,injc6to 
cervici ejus, per urbcm Alexandriam , & altcro dic mortuus 
cftannoi4Claudii,Chrifli ^4. 

I V. Lucoi fuit e numcro l x x difcipulorum Chrifli , & 
quidcmunus cduobus euntibusin Emaus. Patriaejusfuit 
■ni^(i,7n>Xii Synx Antiochia , ubi ctiam medicinam fecit. 
Con(ci Colojf.4..v.i 4-. VocatusfuitaChrifloZwc.io. Magi- 
ftroshabuit Petruni &Paulum. Abccclcfiis fuitordinatus 
comespcrcgrinationum & carcerisPauli. AH.i6.ufe}^adfi- 
ntm. z.Tim.^.v 11. z.Cor.S.verf.g. Scripfitfuumcvangelium 
&a£laapoftolorum Gra-cc.Alexandriar^anno 14 Claudii, 
anno 11 pofl afcenfionemChrifti , fivc j4 poftChriftum 
natum. Roma? affe^Slus fuit martyrio. 

V. Johanms vocatur Arabibus ChriftianisC(j»/«»3»»4/or 
evangelii , itcm gloriofut ^ magnus difcipului , Domino noflro 
]tfu Chrijio dileBus. Patriaejus fuiturbs Beitfaida : cxqua 
urbeetiamoriundifueruntPhilippus, Andreas, &Petrns 
Patcr ipfi fuit Zebcdxus , matcr Maria Salomc , fratcr gcr- 
matius Jacobusmajor apoftolus. Antc vocationcmfuitpi- 
fcator: quod vitar genus fcdatus fuit pater Zebedsus , item 
SimonPetrus,Andrcas,&alii. Poftquamcvaaj^cliumMat- 
thaei diverfis in locispraEdicafTct, & vidcret detcftandas hz sAn.Mundi. 
3S69. ^630. 
3^99' 

39H' ^M. Chr. 
99- 26 V, ChronologiaverfionumBihlicArum. rcfcs oriri de perfonaChriftiyfcripfit ipfe cvangeIium,quod 
|irxdicavit primum io Afia: divctfis regiooibus.deindein 
Iphcfo.ubi habitavit 17 an^nisjimperantc vidcKcet Ncrone 
fer annos, Vcfpafiano io,Tito i,Domitiano 9, quoanno 
miffus.eftabeo in eiikumadinfulamPaihmum: ubiman- 
fit 7 anDos.indcqucpoft mortcmDomitiani rcdiitEphe- 
fum, ubifcripfit trcs cpiftolas. Evangclium fuum Grajce 
fcripfitibidem,aano 8 NcroBis,Chrifti<.i. Tresrcliquitdi- 
{"cipulos, Ignatium patriarcham Antiochiac , Phchpharium 
epifcopum Sumariaj, & Phusgirc five Byrrum (qucmalii 
Abdiam vocant) fucccflbrcm in cpifcopatu Ephefino. Vixit 
annosioi. videlicet joantcafcenfioncmChrifti,& 71 poft 
afc«nfioncm:ol iitanno Chrifti io4,Ephcfi,anno 6 (vcl po- 
tius 7)imperii Trajani, poft afcenfionemChrifti 7i,pra:- 
(entcdifcipulo Phusgire, cui pra;cepit, ne aliquem docerct 
locum fcpulchn fiii. 

Atque harcoccurruntdc vitis cvangcliftarum incodicc 
Arabico, ubi&hocadnotatur: NeroccciditPetrMm(^Pau~ 
lum in Roma, m tknno 13 dt regtfofuo, fui trntpoR afcenfio- 
mm 3U 

F, ChromlegiaverJiommBibliorum 
F. & N. r, 

HOctempore videnturBiblia HcbraicJt primo inlingua 
Gracam verfa. Nam Plato &aliiphilofophiGraEci lc- 
gcrunt Biblia in lingua Gra:ca. 

Judaci , qui Alcxandro M. io occupaoda i^gypto fucrant 
authorcs, Biblia Hcbraica transtulerunt in linguamGrie- 
camtemporePtoIcmxiLagi. 

Lxx Interpretes, tcmporcPtoicmajiPhiladelphiador- 
narunt vcrlionem publica authoritate. Nam dusE priores 
vcrfioncscraat privaticonfilii &authoritatis, 

Hoc temporcvidcturquartavcrfio,qua:didlafuit ijjoj», 
commuiiu,3id poitulatum Ptolemiei Dionyfii.fratris Cleopa 
trae, ab Hcrode procurata & confirmataeffc. Hanc Lucia 
nus martyr an.Chr. jit reftituit cmcndatam, cx quo /»- 
y.tew]^ difiaeft. Atqueha^quatuor verfioncspromilcucap- 
pcllantur Lxx Interprctum fiveSeniorum. 

■ ]onathan jBfwU^^ie/.condifcipulus Simconis I, qui Chri- 
ftumiufantulum ulnis exccpit.compofuit Targum Bahylo- 
»/t»»/,ideil,paraphrafin Chaldaicam, aoois circitcr jo.ante 
Chriltum. 

Onkelos , filius fororis Titi Imp. vd.ut alii tradunt,Adria- 
ni, comi>»jfuit Targum Chaldaicum, quod quam proximc ad 
litcram Hebraii.»in accedit. Hajc paraphrafis , ut & prior il- 

la,ma- ^nno Chr. 90. 102. x8o. 2Z6^ 312. 38S. 4SO. ti6o. ms. J}20. 1S70. V, ChronologmverftonumBtblicarum. 2j la.magnaiapud Jud«oscft authoritatis. 'YcxiwxmTargum 
yocitat Hierofolymitanum, quodexaratum?ft fcrmonc Hc- 
braicocorrupto. 

Aquila profelytus, qucm Judaci dicuntfuifleafBnem A- 
driani Imp. adornat primam verfioncm Gtapcam poft Chri- 
ftumnatum. AUi collocant fub an. ijo,quo dcfecit ad Ju,- 
dajos. 

Chriftiani Antiocheni procurant vcrfionem Syriacam N. 
T.quam vulgo rribuunt Marco. 

T/;eo^o//o».difcipulusTatiani,fubCommodoadornatfe- 
cundam verfioncmGrxcam. Hicctiamfuit profelytus.fed 
poftcadefecitadMarcionitas, & tandemad Judaros. 

Symmach$is fubScvero adornatteitiam verfioacm Grz 
cam. H ic etiam fuit profcly tus. 

Origtnei quartam& quintam verfioncmGrajcam cxfitu 
eruit, & ipfefcxtamadornavit. Idcm Origenesedidit -n- 
i^xfrXoi,t^oi,-xxZ y^ oK-ncTrX», h.e.plurcs vcrfioncs v el inter fc- 
fcvelcumtextuauthcnticoconjunxit. 

L««4»w,martyr Antiochcnus,cftauthorfcptimac,{$.Htf- 
j^cAi<« odavar verfionis Graecae poft Chriftum. Odo iftis 
verfionibusadditiir nonaSc/>/?rc»»an.4oo.Haj vcrfioneso- 
mnes pcrierunt,fi excipias qu^ta fragmcnta Thcodotionis. 
Hieroxiymut Vetus tcftamentum vertit prim6 fccundum 
Hebraicamveritatcm , dcinde cxGrxcacditionc lxx In- 
terprctum: novum autem teftamentum non vertit, fcd ver- 
fioncm veterem Latinam emendavit. 

Temporc Auguftini variac vcrfioncs Latina; fucrunt in 
ufu,c quibus hx commcmorantur prscipuie. Prima fuit lt»~ 
/4, quam Auguftinusreliquis omnibus antcponit, utpotc 
verbis aftridiorcm , & fcntcntiis magis pcrfpicuam. Secun 
4a(»itcommunii^vulg(ita , quarficfuitappcUata, quodcx 
plurimis cfret rcccptior. Terttji fuit duplex illa Hieronymi, 
dequa paulo antc. Carterum verifimiie cftftatim poftan. 
Chr. ico.verfiones illas Latinas adornatas efle. 

Verjio Arabica hoc tcmporc vidctur adornata : quia Ara- 
bcs circa ha;c tempora capcrunt eicolcrc artes linguani- 
que fuam. 

IrancifcM Xr>w«»ii«archiepifcopusToIctanus & Cardi- 
nalis,fundator academix Complurenfis,impenfis ducato- 
rumlexccncics millcnismillibus, conjunftim cdidit V. T. 
Hebraicc &Chaldaicccum duabusverfionibusLaiiais>& 
N.T.Grjec^cum verfioneLatina. 

Abhocanno &deincepsadornata: funt vari^Tcrfioncs, 
GcrmanicaaLuthcro,Gallicaa Gcncveufibus, Hifpanica, 
Bohemica,Po!onica,Italica,Kngarica,Dalmatica&c. 
Benedi8u4 Arias Montanui fumtibus & aufpiciis Philip- 000. JS. 

30. 

iOO. 130. 

930' 

10^2. 

los6. 
114.0. 

123S. 

izgo. 
1422. 
iSi^. 

tSS6. 
16 Sl. 

16 }6. 
i6i6. 

i6sS. l6pf. 
1717. 
1723. 
17S7. 

17 »7. 
iZig. 28 VI, ChromlogiacontexttuBiblici, pi II. Hifpaniarum regis tAiAit opwregium, ut appcllant, 
h.c.Biblia V.T.Hcbraicc,Chaldaicc,Gra:cc & Latinc: N.T. 
Gra>cc>Sytiacc & Latine. 

VI. Chronologia contexttn Btbltci. 

COnfcr hanc chronologiam cum Antiquitatibus Jo- 
fephi. 

Mundusfre/J/«r-& (iicfcxto-<^/ii»;,quicollocaturin pa- 
radifo,ubi & ftatim peccatAi^ i},& poftlapfumer/gi/wr dul- 
ciffimaTocccvaDgeIiidici4. Videjofephum i antiq.c.i.z. 

Adam eft gubernator primi millcnarii. 

Cain pmatur natus ^Hoctamen aliircferunt 

Abel putatur natus 5 adan. M. i. 

Cain ^ Ahel hoc anno putatur ohtuliire (acrificium. tpi- 
phxnitti. Eodem tempore Cain fratrem fuum Abelcm intcr- 
iicit. 

Sf/^nafcitur. Vidc Chronologiam patriarcharum. 

Adam moiitur, annorum 950. EV4t^n..lA..^^0y dccennio 
poft Adamum. Marismui Scotm. 

Enoch vivusLnca:lumtransfertur. 

5«^moritur,annorum ^it. 

7^(7<ife,decimusab Adam,nafcitur. Appellaturgubcrnator 
fecuudimillcnarii. 

£»«raoritut,annorum ^oy. 

Kenan moritur,natus annos 910. 

Mahakleel moritur>annos natus 89;. 

lared moritur,annorum 9^1. 

'Nod^iprsAicat pocuitentiam,iioannis antediluvium:& 
parat arcam. 

Sem nafcitur EftpiimogenitusNoachi filius, 

Lamech moritur. 

Mathujalab moritur pauloantediluvJum. 

Di/Mxi/a/wcitholicumiiveuniverfalcincipitj&duratan- 
num&iodies. 

Hiceft/>riOT«*«»»«rfnovimundi,quoDeuspeculiarcfac- 
dus pangit cum Noacho,qui hoc temporc plantacvincam. 
^rphaxad etiam hoc anno nafcitur Semo. 

Salah nafcitur. 

Ntfnred ^dificat Babylonem & Nincvcn. 

Ideber nwfcitur. 

Fcleg n.ifcitur. Hoc tempore accidit confufio Babyloni- 
ca,&divi(iofiliorumNoc Gen.io. 

Regu nafcitur. l 

Serug nafcitur. I 

Naher\ w4n. %M. 
1949' 
187S. 

ipptf. 

i997. 
200}, 

20 Jp. 202J. 2026. 
2ozg. 

20^0. 

2033. 
203^. 

20^7. 
20^7. 

2062. 2 O&S. 
2088. 
2to8. 

2123. 
2120. 
21^8. 

2i8s. 
2192, 

2193' 
2199, 

■ 2ZoS' 221^. 
22l4. VI. ChronologU contextus Biblki. 2p nahor nafcitur. 

Tharah nafcitur. 

Abraham nafcitur anno 70 Tharas. Hic vulgo (latuitur 
gubcrnator tertii millenarii, quod rcdlius tribuitur Daridi. 

Feleg moritur. 

Hahor moiitur. 

N<?cmorituraBno2t.9fo.Vixit itaque Noecumxvi pa- 
triarchis, cquibusprimuseft Enos.uhimusAbraham. 

Tharah uua cum filio Abraham cx Ur Chaldarorum pro- 
ficifcitur^Haranem in tcrramCanaan. Atque hajc cft pti- 
raa vocatio Abrkhami. 

Abraham natus annosyjw/fr^ exHaran,Sc accipic di- 
vinam promiffioncm:undc 430 anni pcrcgiinationis Sc fer- 
\itutisnumerandi CnmExod.i^.v.^i.Gal.^.v.iT. 
t • Atque hxc eft fecunda vocatio Abrahami. 

Regu moritur. . 

Loth discedit ab Ajbrahamo Sodomam. 

Ayraham vincit reges Canana:os. Melchifedte oifert A- 
brahamofcflb pancm&vinum. 

Deus & Abraham colloquuntur. 

Ifmael nafcitur. 

Qircumcifio inftituitur, 

Sodomn z^ Gomorrha dclentur. Loth committic incc- 
ftum. .^^r«fc«OTvcnitadAbimclcchum. 

Ifaac nafcitur anno 100 Abrahx, & Hagar c domo Abrt- 
hami pellitur. 

Ifiiac divino juflu ab Abrahamo immolandtn,vivus fer- 
vatur. Rabbi Abcn E zra & R. Saiomon collocant ia an.i j x- 
tatis Ifaaci,Jofephus in an.iy. 

Sara moriiur. 

Ifaac natus annos 40 ducit Rebeccam. 

Efau,^]acob nafcuntur anno 60 Ifaaci. 

Abraham moritur. 

ifaac fame compulfus in Palieftinam.habitatinGcrar. 

f/5»« quadragcnarius ducituxorcsgentilcs. 

]acob proficifcituradLaban,& vidctfcalaminfomniis. 

Jacob accipitLcam uxorcm,& cxado fcptennio Rahe- 
lenl. 

Hocanno & Ccq(i.nz{c\iamrRuben,Simeon,Levi,Juda 
& Dan. 

]ofeph nafciturannoi4 fcrvitutisjacobi. 

Jaco^annoio fervitutisclamproficifcitur aLaban.&rc- 
ditcMcfopotamiainCanaan. la itincrcluiaaturcum filio 
Dei,& reconcihatur Efavo. 

Bina iitupratur. 

Rahe l ohiK. Genefis 
cap. tf' 

is. 

16. 

17. 
iS.ip. 
29. 
21. 

22. ^3. 

2S. 

26. 
27. 

28. 

29. 3». 3r. 
13. _ 
3i. 2il7. 
22Z3. 
22Z6, 

22i0. 

223^. 
2237. 

2238. 
22SS. 
2309. 

2370. 
2374- 
2^10. 
24.13. 

24.S2. 
24-S3- 

24S^- 
24-S4- 24i4- 

24.6C. 
2492, jo VL Chronologiit contextm Bibiici. ]ofeph ifratribusvendituriniEgyptum. 

JutU 8i ThamarishifloriahuccoUocatur. 

]ofef>h in carccrcm conjicitur : fequcati anno exponit 
fomnia,&an.iiz.9 exaltaturaPharaone. 

Septem annifertititatit a. Jofefho praidifta: incipiunt: & 
an. I z 3 7 feptem annijierilitatis. 

Manaffe ^ Ephraim nafcuntur Jofepho. 

Jacob mittit filios fuos in iEgyptum.ut coemant anno- 
nam. 

]acol> cumuniversafamiliadcfccnditiniEgyptum. Atq; 
hlcincipiuntanni ri^imediapars annorum 4)0. 

Jacob moribundtu prsdicitfata filiis fuisi& motitut an* 
notum 147. 

^ofeph moritur. Clrca hjec remporai>»»»<»»e decretum deinterficiendis He 
br&orum infantibta mafcuUt in iEgypto promulgatur. 

Mofes tiiicitm, Aharone,itnit ipfius.jam nato an. 1371» 
ttiennio aute ipfum. 

HocannonafciturJ<>/«4. V'iAt]ofi4..v.7.io ir. Aliicol 
locantinaunum 1401. C<i/e^eodemtcmporenafcitur. 

Mofes quadragenariui occidit -^gyptium, & ex iEgypto 
fugit in terram Midian, ubi ducit Zipporam, ibuj^ue com- 
moraturan.40. 

Mofesvocatur aDeo. Hocattno & fequenti decem pla- 
ga: immittuntur Pharaoui. 

Ifratlite. exeunt ex w/£gyptoij Aprilis. Poft^o dies lex 
promulgatunn montcSiuai.&aliafiunt,qua; defcribuntur 
in Exodoac.1z.ad36. 

BezAleel ^ Ahaliab incipiuntazdificarctaberii:|cuIum. LEviticus continet res. geftas uno menfe,ab initio anni 
fccundi poft cxitum. ^Rimo die fecundi menfis an. fecundo pofl eiitum conti- 
fferuntca,quxdcfcribunturNum.i4 ad c.^.ubi recitan- Gcnefis 
cap. 

37. 
39-^0. 42.43.4.4-. 

4S- 

4«. 

47. 

48.49. 

SO. 
Exoduscap i-4ir fiqq 

Adll. 
12.13. (^ 

feqq. ad 
36. 
36. &feqq. 

Lcvicicus. Numeri 
fap. 
1.2.3. & turea, qux gefta funt annQ prajccdcnte i4J4- Iclemjudi- feqq.adis. 
cium citdeiis.quidcfcribuntur cio.n.ii.u.i^. 

Hocanno&fcqq.ufqueadan,z49igeftafunt,qua: reci-li<*. '7. & 
tauturc.l^.17-18.19. ^ \feqq.ad 20. 

Hocannogefta funt.qua; recitantur ic.xo.ad finemli-U».^/. ufqj 
bri.Ex bis patet,IibrumN umerorum continere res gcftas in Mifinem, 
opuIoDciabinitio mcnfis fccundi an.i^y 4 ufqucadini- tiummeBfisundecimi an.40. Mofei 24-93' 2^-93' ZiOO. 2SI7. 
2^20. 

2S28. 
2S32. 

2SS0. 
2611. 
2632, 

2dfp. 
2692. 

3^9s. 
2718. 
27^0. 

27S8. 

276^. 
2771. 
2781. 
2770, *»7. 26i0. r/. . Chronologia contextm Bibtict. sr ] Deuterono- 
miuincap. 

34-' 
Libet Jofux 

Ofua fivcJefusfitduxpopuliDcij&ingrcflus terramCa- cap./.i .?. 
naanprimisfexannisdebcllatCananjeos. 4.^. 

lericho expugnatui, & rcli(]ua a c. 6.acl i>4 hoc anno & d.&Jefj. MOfes pra;legit Dcuteronomium aci.ad ji. pofleaprae 
paratCcadmortrem c.ji.jz.jj. 
Mofoe moritur annorum no. feqq fiui 

TcrraCanaaa di-viditur perfortcm G.14.& fcqq 
Ad hunc annum & fequcntes percinent <\ux uarrantur a 
C.18 ad fincm libri. Jofua moritur an. 2517 poftquath fum 
maererumprjefuifletan.if incompletosindeabannor^^} 
Alii tribuunt ipflus rcgimini duntfxat annos i8,ita ut fit 
mortuus ap.tjii iSraelitairfelicitcrpugnantinhoftem. 

X Ifrselitqa Deo deficicntes puniuntur oftcnnalifcrvitu- 

tefub Mefopotamixrcgc. 

Othniti iibcra t poputum a prima fervitute. 

Ehtul judicat populum. 

Ehud hbcrat populura afccunda fcrvitwcc iSatinorum. 

S«/»^/»r afleritpopuluminhbcrtacera. 

Debora (^ Barak hberant populum a tcrtia fcrvitute to 
ann«rum fub Jabine Canana;o. 

Gideon hbcratpopulum aquartafervitutefcptennali. 

Ahimelech interficit fritres fuos 65, reh(5lo uno cx Lxx 
in vivis. 

Thola prxcft fumma: rcrum. 

J/i/> judicat populum. 

Hicincipit iutcnegnum Phihftzorum &. Amrtonita- 
rum>,annorumi8,quintafcrvitutc. 

]ephthe agic-judiccm.&an.tydi hberat gopuhimaquin- 
ta fervitute. 

£iz«»judkac populum. 

JE/o» pr^cft populo. 

Ahdon prxeft. 

Samfon nafcituttempore fexrat fervir^JtisquadragenanJC 
fub Phihfta:is,& poftea populum libeiat abifto jugo,par- 
timcxdendoPbihfta:os,partim dcjicieado £des>inqmbus 
erant illi coflgrcgati. 

Qusefcribunturac.iy adfincmlibti.adea pertincntquae 
rccitanturc.z.utqua: non multo poft mortcm Jofua:gsfta 
fuilfe apparet. I^.&feqq. 
18. &fe^q. Liberyudi- 
cunt cap; 
I. 

2% ELimelich famc pulfus ad Moabitas fc confert » ibiqt 
commoratur decennium. Mottuo> 6.7.9-. 
10, UJ2. TS.16. 17.6- fiqq. Libor Rath, 
Cap. 
f. ^»11* M. 
z66o. 281S. 
2SZ0. 
Ztz6. 
2848. 

2849. 
2860. 
2868. 
2878. 
2879. 
2880. 

2881. 

288U 
2887. 

2888. 2889. 290 C. 

2902' 

2903. 
2906, 

291 '. 
Z912. 
2914. 

2916, 
2919. 

29ZO. 
2920. 
2921. 
292^. 32 VI. ChronologUcontextmBiblki. Mortuo Elimelcch.uxor ipfiusNaemiunacumRuth re- 
vcrtitur in patriam,& Ruth defpondctur Boazojqucm Hc- 
braji putant cfle Ebzanem judicem. SAmutl nafcitur. 
FiliiEli plan^ degencrtnt, 

Samttelit annorumaccipit vocationcmditinim. 

lfr^tlitfiviciiizVt\diO:xis,8c arcaDomini capta, audiens 
illud Eli cervicem frangit. 

Samuel prxen; populo. 

Dai>id nafcitur. 

Samuel vincit Phihftzos. 

Ifraeliu pctunt reg^m. 

Saul ungitur in regemlfrael. 

Saul vincit Ammonitas. Huc refcf gcfla cap.ii.ii.i| 
14.1J. 

David ungituraSamucle in Hebron}& SaulmaloSpiri,- 
tu agitaiur. 

David profternit Goliathum. 

S««/Davidcmpcrfcquitur. HincDavidfibi confulitfu- 
ga,& multa fortiter agit atquc paticur. 

Saulia pra:lio cadit. I ^ DAvid dcplorat mortem Sauhs & fccundc ungitUr iu 
Hebron. Contraipfumfitrex Isbofeth,quooccifoan. 
i89<),Davidatotolfraclerexconfirmatus occupatSionem 
fivc Hicrofolymam,ibique regnat an. 3 j.poftquam regnaf- 
fetinHcbronan.7.m.6. 

D«ai^ Philifta:os vincit,& arcam Domini rcducit,qux 
ad j-o annos fucratin domo Aminadab. 

iJathan promittit Davidi Mefriam. 

David cft clarus toga & fago. 

DavidCe polluit honiicidip & adultcrio,quam ob cau- 
famreprchcndirur a Nathane. 

Salomon nafciturexBathfeba. 

Thamar ftupratur vi afratre Amnone. 

Amnon intetficiturab Abfolomo,bienniopoftinceftum. 
Abfolomfugit. 

uii>/i/cOT icrtio an-no acxdc rcvocatur opej-fi^abi. ' 
, Abfolom malitur & cmolitut rebellioneni: ej«ttt»«atrcm 
rcgno:fcd vincitur & occiditur. 

Mephibofeth reftituitur. 

Seba fcditiofus pleflitur. 

fames tricnnispremitlfraclem. 

David canit Deo carmcn,& antc mortcm cantionem cy 
gncam recitat. 

David 2.3.4-. 

Lib. Sam.I. 
Cap. 
t. 
2. 
3. 
4. 

i.6. 

7. 
8. 

p.xo. 
//. &f«qq. 

16. 

17. 
18. &fejq. 
ad 31. 

3t- 
Lib. II. Sa- 
muel.cap. 

'•1 
2. 

3. 

4. 
i. 
6. 

7. 

8.9.10. 

11.12. 13. '4- 

IS.16. 

17.18. 

19. 

20. 

21. 

22.23. ^nno M. 

zpzz. 

2929. 
2P30. 

2P3Z. 

ZPSP. 
29^0. 
zpst. 
zpsz. 
2960. 
2p68. zpdp. 
2p86. 

298S. 

3ozp. 3031. 3os^. 
3062. 
3063. 
30 6p. 3110. 
313«. 
319O' 
3206. 
32Z2. 
32 Si. 

3308. 
333S. 
3339, 

33SO. 
•33S0. VJ. Chronolot^ia contcxtm Bthlici. m DAvid exmtti TrvXvTttfi^yf.isauovi numem populum. 24. •r" Juda 

'Rohoam c.ii. 
Abin c.iy. 
^> c.iy. ]ofiphat C.ll. Llioi ckudit & apcrit 
calum. C.17. Ifracl 
zp<^9. ]eroboam c.ij.i^. 
2p88. iiadab c.\<i. 
2990. Baafa c.l6, 
3oif. E/a C.16. 
3ois. Zamri c.l6. 
3014. Amri c.i6. 
30Z6, Achab. ci 6^.17.18.19.' 
lo.ii.zi. /•4. 

s. 

6. D^T^/rf conltuuitSalomoncm rcgcm. \czo t 

Salomon animacivcrtit in fcelerofos. Pctit&impetrata 2. 
Deo fapientiam. Ordiuatinfupcrrcgaum. | 

Templum Salomonis fundatur, & fcptennii fpatio ab- 
folvitur. 

Encinia templi celcbrantur. 

Salomon a:dificat regiam (patio ij annorum. 

Salomon conftituit politiamfacram & civilem. 

Regina SabA venit Hicrofolymam. 

Salomon covrumpitur a mulicribus,& fit idolohtta. 

Salomon moritur. 

Res geftsE fub regibus Joram c.S. 

Ochoz.i.^u C.8. ^ 

Athfiliafoemina c.it* 
^oas c.ii.ii. Hoc tem- 
* porefloret jO/W<»fa- 

cerdos. 
Amafla. c.14. 
Azaria fivc U^Oi c.lf . 
jotham c.iy. 
Achaz C.16. 
Ezechias c.i^.iS.I^.zo, 
ManaJJe cii. 
Amtn c.ii. 

Jc//«W C.lI.il.ZJ. 

joachas c.ij. 
Eliakim feu Jojakini 

C13.14. 
lechonias c.14. 
Sedekias c.i^.iy. 3o^S. 
3048. 3063. 
3091. 
3118. 
3123. 
317 s. 
3t7s. 
3176. 
3188. 
3190. 
3210, Ochozitu c.i. 

Joram c. 1. Elias trans- 
fcrtur in ccclum. c.z. 
Elifitis claret miracu- 
lis. c.j.4.y.6.7.8. 

Jehu C.9.10. 

Joachoi c.ij. • 

JOM C.Ij. 

Jeroboamc.ii^.. 
Zacharioi C14. 
Sellum c.ij-. 
Menahem cif. 
Thacejtt c.if. 
Phacea c.iy. 
Hofea c.ij.ij.- Liber. it 
Reg, i.p.d m. 

2S6O. 
2S81 M< 

5jotf. 
2 '93 »d 

. POD 

3Z19. 

zyps «d 
3360. 

iSS8. 

ziSi^ ad 
£g2i). 

. r/if^ ,ir{ !if: ■ 
toHS Ad jo}(; 
Soi<)ad'}i>S4 

50 52. 

3063, 
So'o. 
S°'9. 
3138. 
Sipo. 
3Zo6. 
322Z. 

i2Sl. 

3306. 

>3c8 

533^ ^ld 
3360. tmmmmm^^mmimmaamm^^t^<i^ mmm imm, m ,, ■■■■■ 1 ■ ■■!■■ 1 1 ■ 1 — a^n^aii^i^a 

j4 f^I. Chroriclogia contcxtui Btblici. Ql Hr nicum Cenefis recitatur ab Adamo ufqUc ad Mo- Gfnealflgia ]ud4, quantumtd Hczroncm filium recicatut 
nfque ad Uavidcm. 

GenealogiaioJlerort*mDiividitxzdlkt\ixvi^(^wtzd poflcros 
Zorobabel. 

(jenealogiajudi qusntum ad rcliquos filios rCcitaturuf- 
qiicad Davidcmyfubquo contigcrunt ea,quz commcmo- 
rantur c^.v.ult. ' 

(Jenealogia. Uuhenufiad ^ dimidis. trihus Manajfe rccita- 
ti!r ufquc ad deportationem faftam pcr Phul & Tiglath- 
Piladar. 

Genealcgia Levi rccitatur ufquc ad Scmjam, parentem 
Esdra?. 

Geneal^gia Tfafcharii, Benjaminis , Naphtha'i , Manajfis, E- 
phrairfti (^ AJtru rccitatui.ufque admortem iaulis. 

Vitafive Chronicum Davidu dcfcribitur a c.u. ad fiocm 
libri. \Tlta (ive Chrcnicnm Safomonii defcribitur a c. i.ad 10. 
Boboami & JibtA Chrontcon dcfciibitui. 
Chronicon^vitn Afa, defcribitur. 
Chrotticon jofaphati tcxicur. 
Joram; c.ii, 
Achatie. c.ii. 
Athalti c.ii.ij. 
'^oafi C.l3,t4. 
Arrj.ifii c.tj. 
Ufit c.if. 
^dthami c.17. 
Achaz.i c.i8, 
Hr^echtn c. 19. 30. 31.51. t 
Mar.ajfis cjj. 
Amonu -c.jj. 
]ofii. c H-5f- 
joAchafi, J <alim, Jecho- 
ni&^ Zidkii. c 36. ^ Chronkon fivc vica 
> dcfdSJbitur Liber I. 
Chron Mp. 
J. f.9. 
9. 10. 

cap. ti, f^ 

Lib.n.Chr. 
ca.T.Mcqq. 

IO.H.12.1}. 

14. IS. 16. 
17,18.19. 

20. 

21. &feqq. 

adfinem. S4i9. ANno primo Cyri conti^kfolutio captivitattt JSahyhni' 
Cie.qux cccperat anno M. jjj-o, a de*»ortatione Jccho- 
nis.non ver6Zcdckix,quicicportatuscftanno33^o, Con- 
Ucr '\er.79V.io.Ti.echi.v.2. ; 
I Cui.^.log't/! tcxititr corum.qui ducc Zorobabcle rcdicrunt 
Babylooe in ludaiam. Fucrunt circitcr 42560 cxccpiisfcr- 
'S &ani-!ris. j 
— .. .1.^ I . ■ ■ I i . . . Lib. Esdr*. 
cap. M. ^nna M. 

3-^21' 3i26. 3SS0. 3S63. 
3S6^. 

3S76. 
3S77. 

3^67. 
3471. 
3476. 
3^77. 

2330. 
233T. 
'■33^. VI. Chronologia. contexttisBiblici. 3$ ^ud*,i reduces opeiantur facris cxtrudo altaii. 

Mdificium templi ^urbii inftaHratio impeditur adhuc vi- 
vente Cyro: itcm fub Cambyfe an.j^zi: item fub Dario 
HyftafpiS an. 342.9 &fcqq. ufqjad DariumNothum. 

Haggt.w^ Zacharioi prophett. hortantur populum,ut o- 
pus(liuintermi{lumrefumant:iclquodfaciuntau{piciisDa- 
rii Nothi. 

Anno fcxto Darii Nothi templum aifolvitur. 

Anno feptimo ArtaxerxisMnemonis Esdra proficifcitur 
HierofolymQm, magno inftrudus comitatu:& poltquam 
c6 pcrvcnit,aggrcirus cft reformationcm utriusqi politix, 
civilis & eccleliifticx. Nchemias.acccpto nuntiodcadvcrfisrebusin Juda;a,;«- 
lunat (^ orat^. 
Anno lo Artaxcrxis Mncmonis Nehemiof venit Hierofo 
/y»?^w,permifru regis, & muros civitatis pcr annos ii in- 
Itaurat. 

Anno ji Artaxcrxis Macmonis Nebemiof redit in Ptr- 
fiam. 

NehemiOf reverfus Hierofolyrrjam , & fccund6 confecutus 
przfeduramjmftituitreformationcm. ASfu 
vii Sfueru4,ii eftXcrxcs,anno rcgni fui } inftituit convi 
vium. 

AHucrUsanno 7 ducitE/?^<r4W,quamHcrodotusvocat 
Ameftfin.q.d.Ham Bfther. 

Anno 11 Alfvcri ii«»»4» confpirat in Judxos.&tandcm 
fuspenditur. 

AllVerus aniio rcgni 13 Mordecajum ornat hoQoribus: 
undc Judxorum rcs bcne fchabcnt. JOb opibus & dignitatc florct co tcmporc, quo Ifraciit£t 
in ./Egypto dcgunt: & variis eiercetur caltmitatibus. 
Amtci ]obi v-ria cum ipfo inft.ituunt colloquia:quibus 
Dcus impouit fincm. 

]ob variis bcncdidionibns a Dcopetfundituf. z^-s^. xySalmm 90 a Mofe eft compofitus; foifan co temporc, 
1 quo revcrlis exploratoribus Num.is.v.i^f.. popuius ob- 
murmuralIctDEo,& Deus fcntentiam mortis dixiiret ma- 
ioribus viginti annis. 

2S87 ad\ pfalmi Davidcs compofiti funt ab ipfo cum fugerct a Sati- 
«n,i93o..\c & Abfolomo,atquc indignapateretur ab aulicis & aflc- 
clis utriusquc: item poftv^uam liberatus elfec ab atriasquc 
infidiis. S.d. 7.8. 
9. lO. 

Libet Ne- 
hcmia:. cap '■■&feqq- 

td 13. 
13. LibEftlicS- 
rx. caj). 3&fiqq 
8,9.10. 

Lib.Jobi. 
cap. 
i.i. c.3.&feqq. 
ad^2. 

42. 

Lib PCfm. 

(.laflis 

4. II, ^n. Jif, 
3776^ 

Zp37. 2970. 
324.0. 

32zp. 
2p68. 31S0. 
3U1. 

3222. 

323S. ^226. ^ 

fm 
3320. S34-0. 
■>6o>. S6 VL Chronolo^ia contextus Bihlici. TjalmiAfa}hi tunt ab ipfo dccanuti. 

Ffalmi ecclcfia: fuut fcripti tcmporc Antiochi Epiplia- PRoverbia.Salotnonii ah ipfo funt compofita co temporc, 
quo (spicntia&majcflasipfiuslonge latcc]; pcrcrcbuit 
1 um cnimcompofuit cantica looy. 

Tii viri vidcntur colltj;iHcproverbia a c.io. adzj-. pau 
16 foi{ mortcm Salonionis. 

Mimflri regPiEz,echiA collcj»,crunt provcrbiaac.iT-ad 30. 
jfgnr ^ mater Sabwonii co\\cf^(txmn)piovtr\-ixc.io.&c ji. HUiiL librnm fciJpfit Salomon paulo antc niortcm,ut & 
Camtcum ca7iticorum,\it lioc utioc|; lcripto teflaiam fa 
cerct fu;,in^ccnitcntiam. HJLc capita vidcntur pcrtinerc ad conciones, quas ha- 
bujt Eiaiasfub Ufid ^- ]otham. 

Hucrcfcrcaputy ufqucad 18: ita utprophctia dclmma 
nuclc cap.y.incidat in ;.nnum Achazfcxtum,onrrofapro 
phcvia cap.iy.i^,& 17. in an,cjus<lcmif^, i.c.an.M.jizi 

Hnc rt-ftrcsput 18. ufouc ad 3<J. ita ut omnia i/ta capita 
fintconcioncshabitje a primo anuoEzcchix' adan.cjusi^ 
h.c. abanno M.jiziad 513^. 

Huc rcfci cap. ?6,3-. 38. ita ut Scnnacherib fugatus fit an- 
noi4 Ezcchix, h. c. mundi ^i^f. Eodmi anno fczcchias lc- 
tha!itcra:grorat,5rob ardenrcscjuspreccs ipfiij anni vita- 
adjiciuntur. E^^rffW/sfw^clcgatiMerodachi filiiBal-Adanad- 
vcniunr/cifcitatum dc prodfgio retrogrudi folis. 

ConcionesdeChriflo,Cyro,Hcclcfia,&: fimilibus ac.40 
id iinem.funt habita: pofl annum Ezcchia: 1 4. jEremia^ anno Jofiz ij.h.c. Muhdi^^io incipit vaticina- 
jri ufqueadan.336i,itautfundlusfitofficioannos40.Cae- 
rcrum concioncs a c.i. ad ij. vidcntur omncs habitz fub 
ofiL 

Conciones c.ij.adi^.refero ad an.i.z. & 3. Jojakim re- 
is impii- 

Conciones c.19 adxf pertinent adan.Zedcchia: ii.quo 
-iexololYinafuitohfefra&exjiiugnata. 
Anno 4 To^akigphabitacflconciohujuscapitis. 
Anno } joiakim haiita fuit concio cap.16. & 17. 
Auno 4 Zcdekia; habira fuit concio hujus capitis. 
'crcmiis fcribitcpiftolam addeportatosJudcos,inqui- 
r .t Jcchonias. c.z^. Huic c^^ftolje coha^rcrc videtur 
oc 30.31. ' I 

■■.■mr— i i ■ < !■ . . I 

■ Annoi III. 
IV. 

Prov. Salo- 
.non.Claf. 
l.ac.i.ad 
10. 

II. 

III. 
IV. 

cclefiaftes] 
■Sc Caiiticu 

l^faias. cap. 
1.2.3. ■^i. 

6. 
7 &fe(jq. 
ad 18. 

iS.&feqq. 
adi^. 

3<^-37. 
38. 

39. 

4o6rfiqq 
adfinem. 

Jerpmi.isfc 
i.&feqq. 
ad 13. 13.1 4 n. 
16.17.1S. 
19. &feqq 
ad 2i. 
2s. 

26.27. 
28. 
2p.30.31. VI. Chronologia contcxtm Btbltci. 3j\ Anno lo Zedeki^e promulgata fuit conciocap.jt. 55.54. 

Jeremias invitatjucixos ad obedlcntiam Deo prsftan- 
dam crcmplo Rcchabitarum,tcmpore Jojakim. 
''■ Anno 4 JojikimiJcremiasdidlatfcribxfuoBaruchovo- 
hnnencommiaationum c.je?. * 

\\\ hiinc annum coliocanda funt qua: recitantur cap.57. 

& ,?8- . ... , i 

Occupatis Hierofolymis Jcrcmias libcratur a Babylo- 

niis,& manctcumGc-iaHain Juda;a. 

Jcrcmiasajohanna fihoCatCT cum rcliquiis populiju- 
d^ici.inter quasctiim fuit Barucli.invitusiniEgyptumab- 
ducitin, ubiarege Aptyc cllinteiicdus. 

Jeicmiis didatBarucho voUimen comminationum xn 
no 4 Jojikimi, 

Prophctia capitis^y vidctur prophctata temj:)oreJofi;r: 
quiatum temporisPhano Necho eipugnavit Hatzam. 

Hx prophcti.K vidcntur rcFcrcndx adrcmpus dcporta- 
liouis modo taCtaJ. 

Hiitoria hujus capitis videtnradditaaBarucho.nifima- 
iis diccic Jcremiam tum tcnipous udinic vixinc. 

Jcrcmi.tsorJitur threnos luos p.iulo pollniorccm Jofix. 3S. 
36. 
37.38. 
3P.4-0. 
42.4^.44 

4S.4<f. 

47. 

4S.4P- 
So.ii. 
S2. A\ Nno quinto Zcdckisc.five captivitatis Jcchonia; (cou- 
cununt enim) lizechiel iucipit v.iticinau. 

Auno fextoZcdckia-,{ivc caf.tivitattsJcchonixcontigit 
vifioc.S ;) 10 II. itemconcioac.li.ad 10. 

Anno lcrtimo h^bita fiiitcoucio cip.zo.ii.ii.i^. 

Anno nono hanta fuicconcio c.i^.ij. 
_ Anno undccimo habita fuit ccncio c.r^J.iy.iS. 

Anno decimo habita fuit concio c.19. 

Anno vigchmo feptiiiiO a dcportatione Jcchoni^: (hac 
cnin\ a:ta utiturEzcchiel) habita fuit coucio c.50. 

Anno undecimo habita fuit concio c.51. 

Anno duodecimo habitx fueruut coccioncs cap.31.55 

H-3r3<^-37.58:?9- ... 

Anno vigciimo quinto contigitvifio a c.^o.ad finem. ANno Jojakimi tertio dcfinentc , & quarto incipicnte 
contigit hiftoria cap.r. 
Anno iccundo Nebucadnczaris, amortc nempepatris, 
fomniitdcquatuormonjrchiis in foimaflatua:. 
NcbucaJnczar crigitflatuam idololitric.im. 
Ncbucadnczjt fomniat de arbore cxfcmdeDda. 
Balchafar, nepos Ncbucadnczaris magni, filius Hvilme- 
rodachijincerficitur. Ezccliiel c. 
i.&feqq. 

ad S. 
S.ad 20. 

20, adz^ 
24. 2r. 
Z6. 2.7.28. 

zg. 

30. 

31. 

3Z.ad40. 

4-o.&feqq. 
adfimm. 

Danit-l cap. 
/. [^An.Mtndi. 
339."- 

33S9. 
339°- 3393. S8 VL Chronologia contextm Biblici. \ 34-2I- 
3393: 3130. 
314.0. 

3iio. 
33iS. 

3124' 
31S8. 
32 3S. 
3220. 
33'6. 
3i27. 
3i27. 

3i37. 3729.. 3770. 

3774. 
3781. 
3781. 

37SZ. Danus Mcdus cvchit Daoi/lcm ad fummam dignita-j 
tcm.quaillcfruiturctiam Cyri temporc. 

Anno pnmo Balthafaris ofFertur Dinicli vifio quatuo^ 
bcfliarum. 

Anno tcrtio Balthafaris ofFerturDanicli vifio arictis & 
hirci, pingcns rcgnum Perficum & Alcxandri M. atquc 
fucccfforum 

Anno primo DariiMcdi Daniel aGabricIc accipit vati-l 
cinium lxx fcptimanarum , qnse ineunt a fecundo anno 
DaiiiNothi, ideftjan.M.jjiy, & tcrminantur an.M.4017. 
Anno fequcnti urbs per Titum cft excii^ , funt itaquc 490 
anniabanno i Darii ad excidiumurbis, exclufivc. 

AnnotertioCyricontigitvifio c.io. 

Anuo primo Darii Medi Daniel divinitus eruditur. 7. S. HOfeas incipit vaticinari fub Jcroboam 1 1. 
]oel cil Qvy^ov(Sh Hofea:. 
^iwwiocipit fubjeroboim II. 
0^i!»^m vide-urprophetairctemporcEzcchiclis. 
Jo»;McoliocJtiirfub Jeroboam II. 
Micha, prophct .t fub Jotham , Achas & Ezccbia. 
JJ»««fwprophctatfub Hzcchia. 
Hahacuc ? rophetatfub Achaz & Ezechia. 
SophontM prophettlub Jofia. 
Hagg^ui iacipit .ano i DaiiiNothi. 
Zachariiu incipit alterp poft mcnfe quam prophctarc 
coepcrat Haggacus. 
Malachioi prophctat. 
yide Chronplogiam prophctarum. 11.12. 

Duodecim 

prophetx 

minoics. Vldc Chronologiam librorum apocryphorum , & hoc' ' pjjj^^^' 
loco accipc particularem Chrpnplogiam librorum 
Maccabaeorum. 

Liber iertiu^ Maccahorum rccitat prcfliiras Judxorum 
fub Ptolcma:o PhiJopatorc, & libcrationcm ipforum a c.i. 
adfinem. Efthiftoria uniusanni. 

Judxi fcribunt ad Ariftobulum magiftrui^ Ptolcmsi 
Philopatoris:&rccognofcuntannalesfuos. 

Hoc tcmpore contigit hifloria Hclio cfori. 

Oniasfacerdos inccrficitur. 

Antiochus Epiphancs Hicrofplymam capit, & templum 
fpoliat. 

Aotiochofajvicntcin Judxa Elcazarus manctconftaos. 
Idem ficit mater cum fcptem filiis. Lib.j.MaCC 

Lib.2.Mac- 
cab.cap. 
I. 
2. 
3. 
4' 
3' 

6. 

7. Judas ^n. Mundi, 
37S3- 

37&6. 
3-! 96. 
3787. 
3787. 
3797. 
3788. 

3780. 
377i. 

3780. 
3783. 

37 96. 
3786. 
3786. 
3783. 
37SS. 
3788. 

37»9. 
3800. 

380S, 3906. 
3906. 

3907. 
3809. 

^9U. 

38ii. FI. Chronolozta contextm Bibltct. ^p Judjs Maccabasus foiiitcr rem gcrit cojatra PhiJippiim (5c 
Nicanortm. 

ADtiochus Epiphsncs occiditur. 

JudasrccupcrJtcivit.rcm fvn£lim. 

Lydas cum Judaris rraft it coDditioncs paris. 

JudaspugnatinTiruothcum&' Apollonmm. 

Jiidas»confli>;itcum Anciocho &: Lylii. 

Dcmctrius piajtcr pdum infclUt Juviajos pcr Nica- 
norcni, 

NuaDoroppctitmortem fedign^m. 

Deiis afRi^it Ju iacos pcr Antiochum Epiphanem pro- 
ptei foeJcra cum gcatibus inita. 

M^tnliias remgcritfortitcr. 

Jud.sM*ccaib£eusfortiterpuga3tcoutrs Antiochum £- 
piphjnem 

Juriasrecupcrucivitatcm, &inftitnit Enczaia. 

Judis umfr.uri"uspugnatadvcrfusgcntes. 

AntiochusEpifbancsmoricur. 

Dcmctiiosmoleltat Jiidi*oscoatrafidcmdatam. 

Judas ioit fccdus cum Romanis. 

JudiS pcrit m confli(flu. 

JonAthanIub{Htuiturfr;tri Judx. 

Alcxandcr Bala ambit & impetrac amiciciam Jud^eo- 
tum. 

Dcmetrius Nicanor violacamicitiam Jon.JtliaJ, & rcgno 
pellitur, Antiocho Enjthco , Alcxandri f . reltituto ia pater- 
numimpsrium. 

Jon-thas in bcllo contra Demcirium capitur a Try- 
phone. 

Jonathas intcrficitur ^Tryphooc. Similitcr Antiochus 
Enthcus. 

Jouatha;fucccditfraterSimon. 

DcmetriusopptimcrceonatusTryphoaem,capitur. Sub 
Simoncquietcagir]i)da:a. 

AntiochusTryphoDcmrcgnocxpcllic. 

Simon intcrficiturdolo. 

johaaaes Huc;^cus fuccedit ir acri Simoni. is. 

Lib.i. Mac 
cabcay.!. 
2, ^ ooo. 2949 ? (.0 VI. Chrorjologia, contextm Biblici. 3949 
3947 3949 ^ 
3947 S \^n. Chtijli. 
12. 30. 
30* 3r. H A R M O NI A 

G E L I S T A R 

Matth. 

CHriftus al> aitctno cfl V- 
y®" Patris. 
~ Pra:curfor Chrifti , ]ohan- 
nes Daptijl.% , nafcitur mcnfc 
Martio exeunte. 

— Chrijlus nnfciturBethhhc- 
mi mcnfc Septembri exeun- 
tCjfexto poftjohannem men- 
fe,4z anno Augufli.cx Maria 
virginc & feminc Davidis. 
Genealogia ipfius naturalis 
dcfcribitar k Matth20,Icga- 

isaLuca. 

— Cbriftus odavo die cir- 
cumciditur , Sc quadragcfimo 
die in templo dedicatur Dco 
tanqusH' pripiogenitus.ibiq; 
a Simcone cura gaudio exci- 
pitur. 

— Chriftus revelatur magis, 
Scfugit in i£gyptum , undc 
poft mortcm Herodis Afca- 
ionita; reverfuse<^«c;fr«rNa- 
zarcthae. 

Chjjiftus prophetia; Cnx 
tyrociniutn exhihetHietoCo- 
lymis finito Pafchate,menfc 
Aprili. 

JeA/ii«»«paratChriftovia, $.f.i 
mcnfe Scptcmbri. ad 15 

Chrijiiti btfptiz,atur a Jo- j.^^.ij, 
hanne.anno if Tiberii.anno ad fin, 
a^tatis XXX completo,menfe 
SeptcmbriGxeuntc. 

Chriftus baptizatus ?««/«!- 
tur,z diabolo fub fincm Se- 
•Jtembris &fcquentibusdic- 
bus 35,. Hic incipiunt anni 
7nXiT£ioti Chrifti. E Y A N- 

U M. Marc, Lac. adi6. 
&ar7 
ad fin. 
i.f.x6 
ad J5». 
2. *. r. 
ad II. 

ad fin. ad 41. I. ^. I. 
ad 9. 

ad II. adfin ad II. 
yf.zi. Jolmn. 
I. f. I. 
ad 14. '•tJ^.i^ l.f.ls. 

ad 15). 
adjj. Johan- ^». Chrifti 
31. 31. 3t. 3r. 

ITnm;>m 
Tafcha.y, 

31 ' 
31. 32. VL Chronologia contextm Btbltct. 32. 32. 32. Johanncs teftatur dc Chri- 
fto,menfcMartio. 

Chrift'js Vccat quinq; di 
fcipulos. vicicl. Andrcam,Pe- 
trum.Philippum, Nathanac- 
lem,&:quendam oivmv/j.3v. 

Chriftus e Juda:a profi ifci- 
tur inGalikam.whi docet in 
fyn;igoi^is,primum(^uc facit 
miracujum in Cana. 

Chriftus defcendit Caper- 
»«««», indctpeH/" rofnlymam 
adpajcha ajce»dit, ihiCiu€ rc- 
formattemplum. 

Chriftus ct4tnNicodemocol- 
loqui/ur, rr.cnCe Aprili. 

ChnHus cflmmoraturinju- 
</<e<icirciter odomcnfcs.ibi- 
que per difcipulos baptizat, 
&: ornaturteftimoniojohan- 
nis. 

CumChriftus audiretjo- 
haiMJcm ab Hercdc Anripa 
effc incarceratum. cx J^dxa 
proficifciturCapernaumum , &c 
primo transit Sjmari2m,at- 
queinea Sichcmam.ubicum 
muhere colloquitur. 

Chriftus cx Samaria 'venit 
in GaliUnm yihit^nt. docet in 
urbc Nazarcth.mcnfe Janua- 
rio. 

Chriftus rchda Nazare- 
tha venit rurftts in Canam , i- 
bique tdit fccundum mira- 
culum, Poftea pro ingrata 
Nazarecha dcligitCapcrnau- 
mum in mcdio 11 tribuum, 
ubi h.ibitcr: unde hxc dicitur 
ipfius civitas. 

Chriflus ambulans ad la 
cum Gencfareth vocat qua 
tuor difcipulos, Pctrum & An 
dream, Johanncm & Jaco- 
bum,menfeJanuario. Matth. Maic. Luc. 14. i;. 14- 1;. 4.^. 
ij.ad 


ad ij. 19.10. 16. ad 

31- 

14. ad II. S- f. I. 
adii. jft 

Ijonan., 
I.f.19 
ad jS 
fiS 
ad fin. 1.^.1. 
ad I i.y.ii 
ad fia. J. ?^.i, 
ad zi. 

ad fia. ^.f.i. 
ad 4j 4. f. 
44-i4d 
fin. 42 VI. ChronologU contextuiBiblici. /.K. Chip 
32 3^. 32- 32. 

4i' 33- 
Ttifiha trr. 
tittm. jo''^n. 

t.V.4: 

33' 
33. 

33. 
33f 

3S'. Chriftus ftipatus quatuor 
iftis dilcipulis ingrediturCa- 
ftrnaumum ih\(\\ic. f.nitd£c- 
moni3cuiii& fociumPctri. 

Chriftus cgreflus Capcr- 
naumo 'vemt m defertum: 
drinde docct atque lanat in 
oppidisGalilxcC. Cbriflus redtt C/tperKau- 
fwwwjibicjue docet acfanat. 

ChriftnsCapernaumo re- 
veuitur Hicrofolymam ad 
Pafchafecundum : i ndeque rc- 
grcflus Canam,cditmiracu- 
Inim quodfolusjohannesdc- 
fciibit, ncquc aliqiiid aliud 
gcftum legitur a Chtifto hoc 
intervallo temporis a pafcha- 
te fecundo ad tertium. 

Chriftus defendtt difcipulos, 
cum falibato vellercntfpicas, 
menfe Apiili. 

I curat fabbato manu ari- 
<lam. 

Defcendit ad mare inm in 
enti comitatu, 

Ordinat iz apoftolos. 33> Mattli. 
8. f. 8.1^.1. 
3+- f.f.i. Marc. 

i.'5J'.io 

adjf. i.y.jj. 
adfin. 1.-^. I. 
id i;. u. 7- 
8.U. IJ- 33' Docet de veia bcatitudinel j. 6. & 
& fandimouia. 

Venit Cipernaumum: ubi in 
ingreifu fanac famulumccn- 
turionis.&domi fusediemo- 
niucum. 

Chriftus egrcflus Capcr- 
naumoincomitatu (nohabet 
quasdam muliercs:tum docet 
admarcdcquadtuplici lemi- 
nc, luceina , zizaniis , femine 
f^ontcfuagcrmiumtCjiinspi 
arborcfcente & feimcnto, 
mcnfc Jiilio, 

Chiiflius trajicft lacum Ge- 
n*fareth,fc6tc^\ic Gedaram. 4-J- Luc. 

ad 41. I Johan., 4i.4?. 
44. & 
(.-^.ir. 
IJ. 14 6. 6. 6. 

6. 

7. II. 8.15. 4f. ad 
finem 
cap. 9.&8, Reiit ^n. Chrijii. 
34* i4' 34- 34- 34* 34' 34' 34' 34' 34- 

Tcfth. 

■v i. 

34< 34- 34' 34- Fl. ChromlogiacontextusBiblici. 4j ]oh Rtdit CapermumHm •• ubi 
Pharifzi & diicipuli Johan- 
nis fucrunt ofleDfi,qu6d u- 
terctnr confortiopublicano- 
rum,& hberahus epularetur. 
San/tt hxmorrho ufam, & 
liham Jairi cxcitat c mortc. 
Sanat itcm duos ca:cos ac 
mutum da:moniacum,mcn- 
fe Augufto. 

Chnftus f*'/'/«V/i»/ parabolas 
nuper propohtas ) Sc novas 
addit. 

ChriftusCaperniumo di- 
fcedit N.^zaretham,&c inftruit 
apoftolos fuos folcnniter^ 
Tum excitat mortuu Namc. 
Johames cx carcere legat 
difcipulosfuos adChriftum, 
meufe Scptembri. 

Chriilus voidtad fe omnes 
laborantes. 

Chriilus ungitur a Maria 
Magdalena. 

jchames occidit^^abHcro- 
de Ancipa.menfeDcccmbri, 
anno a'tatis iax ^4 currcntc. 
Chiiftus pafcit ^ooo quin- 
que panibus,& poftridicha- 
bct cgregiam conciouem dc 
pane vitx. 

Chriftus paflim obit Gali- 
/^^m,ibiq; varias habec con- 
ciones.mcnfc Aprih. 

Venit in confinia Tyri ^ Si- 
donii-, ubi fanat filiam Syro- 
phocuiflae.mcnfc Majo. 

Venitadmare GaliU/iy ibiqi 
docct ac facit miracula,mcn- 
fejunio. 

Trajicit infines Dalmanu- 
th/i, indcque uavigat verfus 
Bethfaidam. 

Venit Bethfaidam. indequc 
invicos Ca:l~arca:Phihppi. Macth. 
9' li.f. 
J6. 

li'f' 

9- 

lo.n. 
II. 14- 14. IJ- ly- i^. 16. Marc. 6. 6, Luc. 
5- 9.7. Jolian. i;- 6. L 54. 

3s. 
3i' 

3S' 3i' 3i' 3S. 3S. 3S. 44 VI. Chronologia contextm Bihlki, Cmfcendit tnontem Thabor, 
indcque defcendens fanat lu- 
nsiticum, & perambulat Ga- 
iilxam. 

Venit Capernaumum , ibicj; 
liabetconcionem. 

Prfficifcitur in ]udAam ad 
feftumlcenopegi^jUbi initi- 
ncre reiicitur a Samaritanis, 
menfe Septcmhri. 

Deftgnat LXX difcipulos, & 
llos inlhuit. 

Venit Hierofolymam ad fe- 
fitim jcenopcgiA five tabcrna- 
culorum,ibiq; docct, fub fi- 
ncm Septembris. 

lefto taberuaculorumex- 
afto proficifcitur in montcm 
olearum , & inde renertitur 
diluculoin temj lutnyvhi abfol- 
vitadultcram.habcrcjiiecon- 
ciouem, & fanato ca'co rur- 
fus concionatur , menfc O- 
dobri. 

Tiunt encsitfia, & Chriftus 
docetin porcicu Salomonis, 
menfc Dccembri. 

Exadis caczinn^itlit Hie- 
rcfolymis Bethah.^ram, ibicjuc 
crudit fuos difcipnlos de va- 
riis doftrinx capuibus. 

Pergit Hterifolytr,am , & in 
icinere commoratur inGali- 
\xz &Samaria,u'r.i finathy- 
dropicum,& concionatur de 
variis capicibus , menfeja- 
nuario. 

EjcCihlxirevertitur in]u- 
d£am,\h}c^ne fanat & docct; 
primoin finibus,dcindcHic- 
richuncccum Bethania:,dc- 
niquc Hphraimi. 

Sexto die ante Pafcha. vcnit 
BcthaDiam.ihiquc ungitur. Matth 
17- 17. & 
18. 19.20 16. Marc. 
9- II. Luc. 
9- 10. II. 
U.IJ. Ij. 14 
If.16. 
17.18. 18. 19. Johan. 8.9. & 

10. ir. II. Gjuinto^ .^n.ChriJli. iS' 

SS' 3i- ?i' 
Pafcha quin- 
■ m.Muili. 3S. 3S. VL Chronologia contextm Bihlki. 4f\ §^into die anfe P/ifcha vc- 
dlusafino ingredituiHicio- 
folymam,& indcexiiBecha- 
oiam. 

6}uart0 die ante Tafcha re- 
dit inurbcm,maltdicitficui, 
numularios cjicit cx tcmplo, 
&reditBethaniam. 

DtctertioantePafcha rcdit 
in utbc.ubi disputat intem- 
plocumPh3rillris,& piebcm 
iu(huit:in monte olivarum 
docct dc adventu fuo, ruiua 
cempii , & confummationc 
fcculi. 

D/e fecundo ante Pafch » |u 
d.ricoventus aguntdc Chri- 
fto intetficicndo , & paci- 
lciintur cnm Juda. Chiiftub 
concludit munus propheti- 
cum, 

Dieprimo ante PafchaChii- 
(lus comedit agnum , lavat 
pcdcs diicipuloium,pra:dicit 
fui proditionem,habet xd^i 
■7^9ot.-^o> icv Jchan. 14-. is. 16.17. 
inllituit cccnam , & er urbe 
lc rccipit in montcm o!ca- 
ruin,ubi pcr no<ll:cm pvodi- 
tus a Juda capitur, in urbcm 
abducirur,& coram Conci- 
lio ccclcfiaflrico fiftitur. 

Ijfn die Pafchn ( qui crat i ^ 
Martii, & tunc quidcm dics 
Vcnciis , ut hodie appclla- 
mus) ChriftusaConcilioec- 
clefufticopcrtrahiturad po- 
liticuni.ubi condcmnatur ad 
mortem crucis , quam pro 
uobisoppctiit. Poftca fspul- 
tus cft eodcm die fub vcfpc- 
ram. 

Chriftiis vigpfimo fexto die 
Marrii , qui eiat fabbatum, 
quiefcicinfcpulchro. Matth. 


Maic. 


Luc, 


j. an. 


11. 


II. 


19- 


11. 


11. 


II. 


19. 


u. 


11. iz. 


II. It. 


»0. 
13.24. 


IJ. 


11. 
ij. 
16. 


H- 


11. 


11.^. 

LO. & 

fcqq. 


t6. 


14- 


11. 


Ij. 14. 

ly. 16. 

'7- 


17. 


ir. 


^h 


18.19. ^n. Chrijli. 
3S. 3i' ?i- 3i' 
3S. 3<^-37. 4<^. 

45. 
4-S- 

SO. 

sz, 

ss. 

s6. 
S6, 
i7. :>4- 
iS. 

i9 4(f yi. Chronologia contextm Bihlici, Vigeflmofeptimo dit Martii 
refurgir, & convcrfatur cum 
difcipiilis. Colliguntur dc- 
ccm apparitioncs Chrifti ex 
cvaDgcliftis& i.Cor.if. 

G^ndragefimo diepoft refur- 
reEiionem afcendit inccclum: 
Scdecimopoft die mittitSpiri- 
tum S.ipfo fefto Pentccoftes. 
-4<3.2.AfccnfioChrifticonti- 
git anuo M. 5981. Galba & 
Sulla confulibus. Matth. 


-Marc. 


Luc. 


zi. 


16. 


!+• 


18. 


Itf. 

Johan. 
lo. 11. CHiifto inccElumfublatoundccrmapoftolifolicitifunt 
dc complendo numero fui coliegii , & eligunt Mat- 
thiam. 

SpiritusS.mittiturr&Pctrusconcionatur. 

Conciones apoftolbrum & conftitutionem politia» cc 
clefufticae cxccpcrunt varice pcrfccutiones , nominatim 
Stcphaui. 

Inhosduosannos&fcqq.collocandafuntgcftac.S.^jita 
ut euguchus itcmquc Paulusconvcrfi fmt kn.30: rcliquis 
fcqq. ufque ad 40. ccclefias in Juda:a, Galilaa & Samaria 
plantata:. 

Cornelius convcrtitur. 

Ecclcfia Antiochcnaplantatur. 

Herodcs I'ctrumincarccrat,Jacobum ^ladiooccidit. 

Paulus & Barnabaspcragrantvarias provincias, ibique 
cccicfiasfundant. Poftcarcdcuat Antiochiam. 

Apoftoli concilium habcnt Hicrofolymis. 

Paulus convcrtit Lydiam. 

Pauius fc confcrt in Macedoaiam, & docct Athcnis. 

Piulus Corincho profcflus vcnit fiphcfum , indequc 
Hierofolymam, Antiochiam &c. 

Piulus bicnnium docet Ephcfi & amplius. 

Paulus pcr Macedoniam & alia loca rcdit Hierofoly- 
mam.ubicapitur. 

Paulus Hicrofolyma captivas ducitur Cxfaream , ubi 
bicnnium fcrcdocetin vinculis. 

Piulus mittitur Romam ad CcEfarcrrt, Aifla Apo- 
ftol. Cap. 2. 

3.4-S.d. 
7. EPiftoIa ad Romanos fcripta eft Corintho. •> 
PrtjradCorinthioi Philippis. 
Pofterior ad Corinthios itidem Philippis. 
Epiit. ad GaUtoi Roma. Epift S.9. 10. 
11. 
12. 
J3.t4. 

IS. 

16. 
17. 
18. 

xg. 
20.21.22» 

23.24:2$. 
26. 

27.28. 

EpiftolacA- 
podol. ■ O nmi. m * j** ' ^nn* Cbr. 
S9. 

sz. 
ss. 

S9- 

ss. 
S9' 
S9. 

60. 
s6. 
67. 
S7. 
S(S. 94. 1 FI. ChronologtA contextm Btblict. 4: I I Epill. WE^^e/iwitiHcm Roma, 

Epi(h adPhilip,enJes limiliter Roma. 

Epift. adColojfenfes znivn Roma. 

Utra^ ad Tbejfdonicenfes A thcnis. 

PrioradTimotheum Lao^licca. 

Fojierior ad Timotheum Rc ma. 

Epift. arfTif«»»NicopoIi. 

Epifl ad Philerrtonem Roma. 

Efif^.ad HebrAosKom». 

JacohfM fcribit fnamcpiftolam finedubioHicrofoIymis. 

Petrtu prjorem fuam cpiftolam fcriSit Babylonc: 

PolterioremRrwi, iitprobabiliter colligitur. 

Jo^/»«w«fcribit trcsfuasepiftolas Ephcfi. 

judas hoc temporc vidctur fcripfilfe fuam cpiftolam, J HOctcmporeJohanncsfcribitapocaIypfin,quiecompIc- 
dtiturfeptem vifiones. 

Primavifio cft hiftorica, qua fcptem ecclcfix figurantur 
per fcptf m candclabra , & ecdefiarum litarum pjftores pcr 
fcptcmftcllas,f.i.2.j. 

Secundavifio cft feptcmfigillorum : ubi eap.^.(if> s.^tx- 
mittitur defcriptio majcftitis Dei & agni. Ipfa figilla c.6. 
& y.infinuant itatumecclefia; N.T. iudc a Chriftoin calos 
cvc(floufqueadan.<;o6,temporeBonif4cii II 1. 

Tertia 'vifio cli Icptem tubarum c.8.9.10.11. Scx tuba; fi- 
crurantitatum ccclcfix indeabanno 606 ad an.ifiy.fcpti- 
madefcritMtftatum ccdefixab aQtichriftoliberatae: & pe- 
riodusmenfium 41 incipitanno Chr.j6i. 

G^uarta wjto rerraminis juter mulicrcm & draconem, 
itcmqueintcrbcftiam&agnum c 11.lj.14. cftcxplicatiofi- 
gillorum & tubarurn, adeo*^uc complcdticui ftatumecclc- 
fiseaban.Chr.i.adiny. 

6)uinta vifo feptem phiakrum c.S. inliauar ftatum ccclc- 
fix indc ab anno 1517 ad huac currentcm & fcqq. alicj^uot 
annos. 

Sexta-vifo pCDnsrum mrretucls c.ry, 18.19. Sn fcllcieatis 
ccclcfia: in histeiiis c.zo. figurat ftttum ccclcfi2C,fortcab 
anuo i^ij^adfincmufqucfeculi. 

Sepwna vifo coclcftis Hierofolrma: c. ir. ii. ponit ob 
oculos Itatuni ecclcfix triumphanns poft hanc vitam. 

Hoc loco tcneatur connexio meofium Julianorum & 
Hcbrajorum: quiapiurimiim facitadintclligendumhifto- 
riasfacras. 

'Nifan fttje Ahib. Dics liujus menfis XIV rcfponf^ec if 
Mariii. Qoni^it Lxod.iz.v.d. Itaquc primus diesNifanre- Apoealypfis , 
Johanms. i II. III. IV. VI. VII. VIII. IX. ).f j VI. Chronologta, contcxtm Bibiici. 'fpondctii Martii,& vigefimus 31 Martii.vigefimusprimus 
(primo Aprilis, & trigehmus fivc ulnmus decimo Aprilis. 
' Hoc fuDdamento ja£lO}ialis fuerit coanexio in menfibus 
fcqucntibus. 

Bieu I>ies. 

, r» . i^ ?ApriUs. 

^ 2^,is^uc ultimus 9 j ^ ' Sivan^ zi 

30)isquc ultimus i r I 

Tamtt:^^ ix 

I ^^ 

V. i^jisquc ultimus 

r I V. 30, jOjisque ultimus 


i),iscjue uitimus r I l ' 
V. 30, 3o,isi^ac uitimus Epadisj 

r I 

Marchesvan^ if r» 

Culeu < 17 l ^7 

^ i5),isquc ultimus 

I '^ 

V. 3o,isqueultimus .Maji. 10 

8 }J^°'J- }julij. ^Julij. 
lAugufti. 

CAugufti. 
^Scptcmb 

CScptcmbris. 

' lOftobris. 
4 -^ 

^OfSobris. 31 

I 

7 
31 
I 

4 

5 

30 ris. ^^ lodobris. 
30 J 'NoTcmbris* ''*■ CNovembris. 

30 5 

^Dcccmbris. Tebeth ^*** Adtilulum XI rilL SPECULIIM MUNDI. iTri.i I QjJ.>t-.ior nioiwi- IScpccni icvolu-IAiuii 
M ciu.i; fccuii- I uoncs plaae- Imun- 
u Jiim tatiini. \Ai. Trigoiu (li^uotum 
calcftium. •R E S M E M O R A B I L E S. Anni antc 
Ciirirtum. Deccm xcaces 
mundi. Hiltoti. 

OOi. Arttouo- 
rjos & 
4 car- 
diiics. P R I M A. 400 

60Q- 
An M..7fS ^^r^ S £ c u N DA. 
Aa-M.. itoa. 1100. 
1400. ll.fERSA- 
RUM. 

III. GRA 
CORUH < 

^ s T E RT t A 

An.M.2i8t QjJ A RT A 
SSXT A. 

An.M.4775- ? 

Chr. «26. 5 S E P TI M A. 
An.M. ssn. l^^ 
Chr. i«o}. 3 1600 
1800. 
1000 V ■>r> Q. Igneus. 

V % ^Jl Tcrreus. 
n t:x =2: Atrcus. 
iS X ni Aqucus. 

V Jr^ ^ Igucus. Mundus cfcatur. Siiferrorei planett convaiitint ih trigouo igneo. 

Eniis nafcitur fub imtium trigoiu tcrrei : & nomoi Vei incifit invoe^ri fiib trigoao tcrreo & 

al-reo. 
Unoch nafcitur fub initium trigoni aquei: refte docet & faudc vmt tempore ejusdera t-rigoni & fequcntis. 

Adam & Enoch monuntur teiipore tiigoni ignei. iioc 1400, 

ifioo. 
1800. 

JOOO, JIOO. 

5400, 

jtfoo. 
j8:o. 

4000. 4015. 
411J. 

4613^ 

481J. 
joi;. 


^ % njB Teircus. 
Yi "iX ~ Aiircus. 
S X I^l A(]ucus. 
^r ifl Sl Igneus. 
y % li£ Terreus. n ^ — Ac'reus. 
05 X TTL Acjucus. 
Y ^ ^ Igneus. 
tf 1, njf Tcrreus. 
n m — Aereus. Noi*h nafcitut fub fiiicm primi & iniuum fccujiui aiiJleuacu, 

Mu)idus degenerat fub trigono acrco. 

Diluvium immittitur temporc aquci trigoni. 

Monarchia Bahylcnica mcidit in trioonum igneum. 

Sem fucccdit Noaclio cempore rrigoni tcrici : & Abraham nafcitur. k 5748. 

3348. 

-1547- 

1748. 
1J48- 
1348- 
1148. S X in, Atiueus. 

Y -^ Q. Ign="'- 

y "J, njg Tcrreus. 

n ^ — Acrcus. 

S X "l Aqueus. Ahrabam accipit promiJf:onem fub iiutiuin ttigoiu aerei; circumcijio laAuuituv. tempHs peregrinatinnn, anno- 

rum 4jo,incipit. 
Mojcs tcmpore aquci trigoui vocaturclivinitus,Sc cducitpopulumex j£gypto. Lex promulgatur indcfcrto: 

terra Caaaan occupat.ar. 
Tempore ignei ttigoni Debcra & Ciheon excitantur: ]ephtheiKm 6c Simfon: Troja cxciditut. 

Poteftas judiciaria commutatur in regiam. 

DAvid profpcre agit. Sabmon sdificat tcmplum. Regnum populi Dei fcinditur. Variidynaftii florcnt : puta 
Atliciiienlium , Latinorum, LaCLda:moniorum &c. Coiiguba-nato- IGubcmatorci .n.I-( Scx niillc 
^«:; „«3C,„ lcnariorum:^^ ''\:^''- 

"^" ' ger.ten. Prima : 

Patriarcharum antc 
diluvium. virr Patriarchicabl j 

Adamo ufyuead Adam 

Noc:puc:, Scth.l MoHturaunoM, 
Emos&c. uki.adj ,30. 

i-amech. I L r Seculum propheiarum ej> poetarum incipit. Decem tribus iu perpetuam captivitatcm abducuntur. Koma 

condita fumit incrcmentum. 
Hierojolyma e^ templum excinduntur. Captivitas Babylonica incipit, & folvitur pcr Cyrum. LXX.Se- 

ptim^m Dan.eiit incipiunt, Mtnnrchia Perfarum conftituitur, & floret. 
Temporc tcrrei trigom ^:?/e*»Brf<rA;, condit monarchiamCrscorum : & Romani variis bcllis implicantur. 

Maccabei profperc agunt. Kommi varie bclligerant. J«/««j Cs.[ar coaftituit quartam monarchiam. 

Chriftus nalcitur, 
Evangelium longe latequc propagatur intcr varias pcrfccutiones. 1748, 
IJ4S. 1148. 
S48. Sccunda: 
Patriarcharum poft 
dijuvium. Tcrna : 
Pcrcgrinationis If- 
rael. 'X- Patriarcha: a 

Noc ufijuead A 
braha:pucaScin, 
Arphaxad&c.ul 
c]uc iJThara. Quarta : 
Judjcuin in Ifracl. V .^ Sl Igneus. 
«a» % n^ Tcrteus. 

n t5t — Aereus. 
® X ni Acjucus. 

Y Jr^ Sl Igneus. y -% n^ Terrcus. 
H ^ £i: Aercus. 
S X 'H, Aqueus. 
Y A^ i2 Igiieus. Evangelium propagatur. Hireiici^tyranni incipiunt,adeociue/e/i»*»>J%///« in apocalypfi. Poftexcidium 

Hicrofolyma; incipiunt dies ujo Dan.ii. 
i?OOT«»« varie bcUigerant. Anno Chtifti jffi incipit periodus mcnfimn x l 1 1. in apocalypfi. Conftan- 

tmus M. «|iai^ imperii Roma transfert Byzantium: cjua occafione Papa impermmpoliticum mcipit 

ufurpare. 
Septern tubi,dt cjuibus in Apccalypf?, cfFunduntur. Grigorius Vll. cxcommunicat Imperatorcm, & Pa- 

pifmus invalelcit. Privilcgium Phoca de primatu Romant tcclefis. promulgatur : & Mahomed oritur. 
CarolHs M. floret. Religie Chriftima propagatur. Impciium Romanum dividitur lu orientale & occidentalc. 

Mahomtdismtu cotripit uniyetfum oiientem. 748. 
{48. 148, 
An. Chr. Quinta : 
Regum popuIiDii, Vapifmus magisinvalcfcit. Familia Auftriacamcipit fiorerc. Imperium Ottomannicum oritur. Hufs con- 

tradicit Paps. Dics i;;y. D^n. j2,mcipiunt annoChrifti ijyj. 
Capta Conftantinopoli bons litexx cx Grcccia migrant in occideutcm. Reformatit incipit per Lutherum. 

Septem phtaU.ie. (^\u\3iii „1 apocaIypfi,eft'uiiduncur. 
Temporc tiigoni acjuei Liga j^ U»/o incipiunt. Bafl«wcotripitBohemiam&Gerinaniam, 

Ab anno 1605. ad an. 1641. maximam univerfus oibis experictur mutationcm. Nam iftorum annorum 
X L fpatio ad nnem dccurrit fcptima revolutio planctarum: & uumeri m Danielc & Apocalypfi idem con- 
fitmant. Vidc paulo aiite axxomata 6c fupiaChronoIocumnumcrorumprophccicoruin. 174- 

574- 

874. 
1074. 

1174. I&O). Scxta : 
DucumpopuhDEi. ' Patriarchx poft 
Abrahamum,pu- 
ta Ifaac , Jacob , 
Lcvi,Kaath,Ain- 
ram;&xvijudi- 
ccs. X Rcges Juda , & 
xxYnduccs poft 
captivitatcm ufcj 
ad Hcrodem. Noah. 

Moiicuramio M. 
looy. 5- 

Abraham. 

Moricur amioM. 

lUJ. 

Ejus pofteritas flo- 

rec ufjuc adDa- 

Yidctn. tgucus. 1 1. Terieus. 11 1. Aercus. Scptima : 
Csfatum Italico- Oaava : 
Calarum Gratco- 
rum & Germa- 
norum. tini : L X X V 1 1 1 
Grsci : x x vt i 
Gcrmani. Nona : 
Caefaium Au- 
ftriacorum. Decima: 
Melioris feculi XIX Ca:&res Au- 
ftriaci. 4- 

David. 

NafciturannoM, 

1860. 

Ejus poftciitas flo 

ret ufij, ad Ckri- 

lluni. Auguftus. 6. 
Papa. I V. Acjueus. ■V.Igcieus. j(| 1l V L Tcrreus I X. XI. XII. I. II. j VI. Chronologiammeror.Prophettc. ^g^ r I 

Tehtth^ 18 I 19 
V. 19, isquc ultimus , ,ri 

Sthat4^ xo 14 

I 

11 
31 SDcccmbris. M anuarn. jojis^ucultimus MaiiUBrij. 
^Fcbruarij. ^Februarij. 
|Martij. Adar^ 18 xt 

Prxcipui tituli ad hos menfcs. 

Pafcha, 14 Nifan, zy Martij. 

A<jOTFg9<2j^'7T}, 16 Nifan,i7 Martij. 

Pentecejie.e Sivan ij, Maij. 

Tejlum five cUngor tubarum, i.Tisri, y Sepf. 

]ejunium five dies expiationi6, 10 Tisri,i4 Scpt. 

Scenopegiafivefeftumtahernaculorum, i| Tisri, I9 Sepf. 

EncAnia.i.] Cislcu, 8 Dcccmbr. V L Chromlogia numerorum Pro- 
fheticorum* 

JErcm.i^.^.io. Sie enim aitjehova.' Kamuhi impUbuntur 
BabylontA LXX. anni,vifitahovos;(^ pnflahoergavosver- 
bum illud meum optimum,reducendo vos in iocum hunc. Hi an- 
niincipiuntanno i mcnfcj Jcchonia:,qiiicurritcumanno 
Mjjfo, & dcfinunt anno M.3419, qui cft primusmonar- 
chis CynEsdr z.v.i. 

Ezech.4.;^.f.6. Egovtrodotibiannos iniquitatii illorumpro 
numero annorum,trecentos nonaginta dies;quibus feres iniqui- 
tatem domut ifraelii. Cum^ eru abfoluturm eos.incumhes la- 
teri tu» dextro fecftndotUt feras iniquitatem domHs ]udt, qua. 
dragintadies:diem unumquemefj do ttbi pro unoquoqj anno. Hi 
anui non funt arcefllcndi ab apoflafiafubjudicibus,urqui- 
dam fjciunt: fcd a divifo regno.quia hic fit mentio reeni 
lfiacl,&regnijuda:e(juibusillud ctiamappellaturre<rnum 
decem tribuum, Samaria: (a mctropoli) & Ephraim,a pri 
mo regc.qui ex tribu Ephraim oriundus fuitihoc,regnum 
duarum tribuum & Hicrufalcm. Horum duorum rcgno- 
rum peccata portare jubctur Bzcchicl: ita ncmpc ut jyo 
quidcm anni peccati domus Ifracl incipiant ab anno M. 

D^ Uo yt. Chronologiit numeror. Vro^hctic, iil. IV. 39^9, & dcfinaot anno M.jjjS.annoj Zedekiar.quocOBpit 
obfidio Hicrofolymz.-XL vero anni pcccati domus Juda 
incipiant ab anno \\ Jofia:, fivc anno M 3jio,& definant 
annoM.j?f8,quourbsfuitobfefl"a.Ratipprioriscalculiha:c 
cft. Sxpe repetiturinhiftoriafacra.quod Jeroboampccca- 
rc feccritpopulum. Exidololatria dcindc alia pcccatafunt 
orta,quaE tandcm regno toti ruinam attulerunt.anno 9 Ho- 
fe£,quoSalmanaffar, rex AflTyriorum ,rcgnum Ifrael ferro 
& flamma vaftavit,& Samanam tribus anms obfefTam ce- 
pit,& populum in Anyiiam abduxit. Si vci*6 tunc abdudli 
pcrnas fcclerum luorum dederunt, dicat tliquis.quomodo 
hi.innipeccati ultcrius cxtcuduutur? Rcipondeo: Aliquos 
cx Ifraclc cftugilfe & mtcr Judxos habitaJTc. Ha: vero If- 
raclitarum rcliquiaMinacnmJuda;is dcportats facrunt Ba 
bylonem.it» ut nemo relinqucretur Jem» zs. Atquc ha;c 
cftratio prioris cilculi. Pbfterirjtisratio fichabct. Etfiju- 
daji ante annumXlllJofia: etiam peccaruot:crevit tamen 
illorum peccatum ab illo tefiipofe Habcbant fiquidemo- 
ptimum principcm Jofiam: accedcbat egregius propheta 
Jcrcmi.-iS,qiiieosin viim rcvocabat. Sed nihil proficicbat 
rcfo.raatio jofix aut prxdicatio Jercmia:. Graviiis itp.que 
pev;carunt,quan'ificarcntes'>'onoprincipc,&: bonisprophe- 
tis,commancs erroresfuifTcntfecuti. Curruiiraiitcm ade- 
Cimotettio annojofia: ad obfidioncm urbis anniXLjquot 
etism apnis pra;dicavitjcremias,ita ut XL annipfxdicati 
onisJcrcmix';<&" hi XLanni Lk;cchiclis habcant communc 
principium& finrm, 

D a n, 9 . V'. z 4. Septuagint* feptimanA decifi funt fuper prpu- 
lum tuum f^fupercivitatemfnnclam tuam (^c. Fioem havum 
fcptimanuum,id eft,annorum 490, Chriftus Matth.z^. 
v.ts-Maras.v.i^. &>Luc.2i."j.zo.^^it ia cxcidioHierofo- 
lymasjouod inciditinan.Chrifti 69. Oportet itaquearcef- 
fere initium ipfarum ab anno M, 5^17, ua ut clapfis annis 
490 urbs fit excifa. 

Dan.ii.7.7. Pofi cortftittitum tempu^.confiituta temt>ora,f^ 
dimidium temporii,^ cum abfolvet dufpare vires populi [an8i, 
fiet ut abfolvantur omnia ifia. JPcr temptu fignificat diutur- 
nam moram: per tempora,<^ut[i ^w^Wccitw^Qtdimidiumtem- 
poris, cximm. Hic itaquc doccmur, ccclcfiam indc ab illo 
tcmporc quo finicntur lxx fcptimanaj difpcrfumiri.fedfi- 
ncm fore beatum. 

Dan.ii. ;i^.ii.u. A temtore autem , quo ablatM fuerit jugii 
cultu«,^pofita abominatio defolans.dies erunt miUeducentino- 
naginta. Beatus,qui prAfiolabitur f^ perveniet addiesmiUeire- 
centos triginta quincf^. Hoc tempus incipit ab ultima tcm- 
pli vaflatione.qux contigit anno Chrifli 69. Ab hoc ita- 

quean- 'l~ yi. Chrvnologia nameror, Frophetic. // VH. vii. qOc anoo opovccc cdmputaic dies iii)o,qui totidcm an- 
nOs conilituunt. Sunt cnim dics prophetici, quemadmo- 
dumcap. j facruat feptimanx prophetica:. Pervenicmus 
igitur hoc modo ad aunum Chrilti ijf9:/iDempc^9 anui, 
qui a nativitatcChrifti cffluxcrunt ad excidium urbis,ad- 
dantur annis 1190. Rurfus annus Chrifti 15^9 addc annos 
ijjf apud Danielcm,& pcrvcnics ad aonum Chrifti 1694. 
Hicitaque eft lenfus. Hcclefis N. T. du3c eruntperiodi.Et 
plima quidem erit ab excidio Hicrofolymitano ufque ad 
annum Chrifti uf^iquo toto tempoie ecclefia muhipli- 
ccm experictur mut-itioncm,ita utfit purganda,dealband;t 
& excoquenda perfecutiwnibus .intichrifti, ufque adeo, uc 
pauci fint pctmanfuri invcticjte & prudcntia.Confercum 
vcrfu 10 hujuscapitis.SccundaperioduscritabannoChri- 
fti I jf 9: quo tempore incipicnt pii contradicerc impietiti 
antichriftianccqua: tamcn ad tempus ahquod perdurabic, 
verumltajUt femper fint futuri pii, qui fe opponanc voce, 
rcriptis,marcyiiis. Etfanc inJc abannoChriftujj-^* ufquc 
ad hanc xtatcmid cgrcgic atqucmafcule fadlumcft.N*m 
circa annum 13^9 Vtty^rcha (qui obiit an. 1,74) TatllerM 
Cqui bbiit an.ij79) & Uf^iclefuf (qui obiic an.1387) cocpe- 
runtinosconcradicereannchrifto Romano. lodcufqucad 
hunc atinum i 6 i j quid fit pr*eftitum , ncmo non vidct 
DcinccpSjufquc adannumChrifti 1694 (qui eft cerminus 
aDanielc prsdidus) finc dubio fient ea.qux in Scripturis 
fuot promiflarcujusmodifunc TmvoM^oici hoftiumChrifti, 
con verfio Juda:orum,& alia,dc quibus paulo poft in expla- 
iiationc numerorurn Apocalypcicorum. HicobfcrYa.Dt- 
niclcm tribus inlocrenosducercad finem mundi. Primus 
cft c«/).2.dequacuormonarchiis:fccundu3 eft <rfl^.7. dciis- 
dcmrtertius cft cap. 12. quod elcganter coha»rcc cumcap.^». 

Apocal.^.y.y. Datum autem efl eu (locultis, qua: ptddic- 
runc cx fumo abyfli,ciangcnte quinto angclo) nort ut occi- 
danteos.fednt cructentur menfibtti (jHinq^. Hi mcnfes cfficiant 
dies iyo,hoc eft,rotidcm annos.fingulis mcnfibus i^tiin(fi>i- 
ir,^ifeii, id eft, triccnanis, uc conftac ex cap.ii. ubi X L 1 1 
menfcsredduncur per diesiz6o. Csetcrum anniijo quin- 
tx cubae incipiunc annoChriftiio^^quo temporcGrcgo- 
rius V I l,qu! priiis dicehatur Hildebrandus Senenfisiomni- 
potcntiam Pontificiam ftabilivit, & Axan fivc AfaD.ifiIius 
Tangrolipigis.impcrium Turcicum a patrefibi rclidtum, 
valdc amplificavit. Definuat icaquc hi anni anno Ch.ti 
fti iiii. 

Apoc.ii.-^J^.i.j. DHttim eli [^tnvLth) gentibtn: ^ itrhem fan- 
£iam calcabunt menfibm quadraginta dHobw.i. Sed dnbo ili/im 
dnobn4 illti tejiibiu meii,qui frophetabunt diebstt mille ducenty. 

_- VIII. IX. $2 VU Chronologtanumeror.ProphetJc. ftxagmta,amiiiifaccu. MenfesXLIIefiiciuDtdicsii^Ojqui 
funt totidcm anni , quibus gentcs calcabunt ccclefiam , & 
duo tcltcs.idcftjfcriptura: V.& N.T.prophetabunt. Verf.p 
C^ II. Et -videiunt homines ex tribubtUy^populiiy^^ linguis, 
C^ gentibui cadavera eorum ( duorum prophctarum , poft 
quam finicrintteftimoniumfuum)/'«r/m/^/w^<//>w/<//«»», 
0> cadaziera eorum nonfinentponiinmonumentu. Sedpofidies 
tres ^ dimidittm,Jj)irittti -viti, a Deo prodiens ingredietur in il- 
les,fiabunt(j^ ere8t in pedes fuost^ timor magnui cadet in eos, 
qui ipfosjpeiiarint. His verhis a^itur de tcftibus occifis & 
redivivis, ita ut tres dics & dimidius propheticc fint trcs 
annicum dimidio.Rcs tota fic habet. G<»m,hoccft,Chri- 
ftiani qui deficicnt,ficntqi perfecutores impii,hi,inquam, 
calcabunc ecclefiam annis 1260, inde ab anno Chrifti j6i 
ufquc ad aniuim i6it : & toto hoc tempore in facco pro 
phetabunt </«o/e/?w,i.e.Sciiptura: V.& N.T.Sed annoi6zi 
beftia vincet di-os iftos tcftes.qui annos jijucebunt fpre 
t!,ufque adannum i6zy.auo tempore illirecuperabuctvi 
res fuas. Cur vcroanni peifecutionis& prxdicationis in 
cipiiint anno}6irRefp.Quiiitiim cocjjit perfccutio Juliam 
apofkraz, & Pontificum Romanorum altercatio fchisma 
tica. Alii arcelfunt annos iflos ii6o ab anno Chriftijyfi 
vcl j8i,ita utfinisincidat inannum Chrifti 16^6 vel 1641: 
aiiifinem ftatuunt in anno K^^jjita ut principium incidat 
in an.433. 

Apoc. Ji.ir.6. Mulier (ccclcfia) fugit infolitudinem ubi ha- 
bet locum parattim aDeo^ut illic alerent (duo illi teftes,dcqui- 
bus patiinante) eam diebui miUe ducentu fexaginta. Hi dies 
funt totidem anni.qui incipiunt ab afffimtionc Dominiin 
coclum, & proiude terminantur anno Chrifti ii^y, quo 
tcmporc Bonifacius VJII inftituit Roma: primum jubi 
lx'uni,& iraanfam dcdit ecclcfis.utincipcretexfolitudinc 
fe recipcre in publicum.paulatim contradicendo idoloma 
nia- tam pucida:. Nam paul6 poft cxorti funt Petrarcha, 
TauIcrus,Wiclefus,&aIii. Cur vcro non eadcm ftatuitur 
cpocha prophetia: teftium &fuga: ecclcfiajinfolitudinem? 
Refp.Quia duoilli teftcsabanno Chrifti 55- adan.361 pro- 
phetarunt apcrte:fedab auno3<>i prophetaruntamidifac- 
cis. lbid.verf.t.^.Sed datA funt mulieri du£ alt, (fides & fpcsj 
aquiU magru, ut 'volaret aconjpecluferpentis in defertum,in lo- 
cum fuum , ubi aleretur per tempM, ^ tempora, ^ dimidium 
temporit. Hi funt illi ipfi anni iz 6o,de quibus pauio antc. Vi- 
dcctiam num.4. 

Apoc.ij.-j^.j. Datum^ efl ei {ftimx hcRiz) osloquensma' 
gna (^ blafphemiof: ^ data efi ei potejiof agindi menfes qua- 
</r4g-«»/fl<^«aj.PcrbcftiamintclligiturRomanumimpcrium: mcnles> "«5r VI. Chronologia mtmeror. Prophetic. si mcnfcsXLlI funt anni ii6o,quiincipiuntannoChnrti 6f. 
quobcftiaillaNcroinftituit primampcrfecutionem. Tcr- 
mmantur itaque hi anni anno Chrifti i jiy,quo temporc ex- 
piravit«i|/A»^ Romani impcrii,fruftra rcnitcnte Ludovico 
Imp. fruftra itcm Marfilio Paravino & Occamo ftantibus 
a partibus Ludovici. Ibid.-virf.iS. Hic fttpientin eR: 6^i in- 
telligentid prs.ditui eR, computet numerum beftit (fecunda:) 
numerui enim hominu efi: ^ numerui ejui fexcenta fexaginA 
ta ftx. Pcr bcftiani fccundam intclligiturPapaRomanus, 
qui fanavit plagam prima: bcftii',inftituendo Roma: koU- 
azcfCTm.TTnM' , id cft Ca:faro- Papatum anno Chrifti 606. 
Atque hxc poteftas fignific^curnumcro 666: videlicctpo- 
teftas tcrgemina uumcro tergemino. Qua: vcro eil ter- 
gcmina illa poteftas Papa:? Refpon.Papa libi vcndicat po- 
teftatem in cxloiquod claudit & apcnt pro fuolubitu:in 
terra,qviam donat pro fuo lubitu:in inferno.in qucrn dc- 
crHdit.qiios fua: tyraunidividctadycrfari. Caeterumidcm 
numerus 666 etiam fignificat tempus, quo poteftas illa 
lergemina fuit confirmata. NamcircaaunumChrifti 666 
Conftans Imp. confirmavit privilegia ccdefix Romana' 
nifi malis ita computare. Si ab anno Chrifti 94, quo fcri 
pta cft apopalypfis,numcrcntur anni 666, pervcnicmus ad 
annumChrifti y^oiquo temporePipinusftabilivitomui- 
potontiam Papa?. 

Apocicj^.i. G^i (angelus c ccclo dcfccndcns) appre- 
hendit draconem , jerpentem illum antiquum , qui efl diabo- 
lui (^ Satanm , ^ vinxit eum ad annos milltj. Ibid. f.y.S. 
Cftm vero explett fuerint anni mille , folvetur Satana* e car- 
cerefuo:Et exibit, ut feducat gentes, quA funt in quatuor an- 
gulu terrA , Gogum ^ Magogum , ut congreget eos in prAlium. 
Mille ifti anni incipicnt circiter an.i69 4,& definent an- 
no 1694, qui cftannus pra'di(fl:us a Daniele. Hocitapro- 
batur. Danicl cap.u. prxdicit fincm fux- prophcti^,dura 
cxprimit annos 1694. Ab his fubduc ancos 1000: rclin- 
qnuntur anni 1694. Vide paulo ante num. V. Duo autem 
hic praedicuntur. Primo Satanas vincictur ad annos mil- 
lc. Dcinde cxpletis annis mille folvetur ad cxiguum tcm- 
ipus,& excitabit Gog & Magog.id eft profcflos ccclefia^ 
noftcsad prxlium contra fandos. Sed ifti fubito vinccn- 
tur in ifto pr^Iio , & Chriftus veniet ad nu/riXH»!/ ? 
eeiun'^. Vincentur autem duobus modis. Prim6 feptem men- 
fihui ocddzmm a filiis Dci,ut cft Ezech.j^. vcifu 11: dc- 
indc (upervcnict Jefas Chriftus , & finem imponct rc- 
bus hujus feculi. Harc autcm ita vclim accipi, ut lerviant 
illuftrandx prophetix Daniclis & Apocalypleos, non au- 
trm fovenda; curiofitati. Ncquc cnim fincm mundi hoc ^S4 VII. Chronokgia, Vrofhetaruni. IJO. 
2SS- 

6Z2. tSSd. 

2.ZSS. 

ZZiO, 

24-SZ. 
S^SJ. 

2+90. 

2612. 
28^9. 

28po, 
zpoo. 

2914- 

2970. 

2970. 
2990. 

( 

3030. ^ 

l 

904.0. yel ilio . nno dchni®. led ex Uaniclc pronuntio, omnia i- 
(la,au£ ab ipfo prsdida func, atirolycndj cflc fpatio an- 
Dorum 1 69 5, incipicudo ab excidio Hietofolyma: pcr 
Titum. 

VII. Chronologia. Prophctarum. 

/\ , ^Vidc Chronologiam patriarcharum. 

En)i Gen.^.y^.KT. 

Enochy cu)usmcminit ]udas v.14. 

Nce, pra'co juftitia: & pccnitentia; , qui 110 annisantc 
prsedixitdiluvium Gen.6.v.i3. & pofldiluvium vaticinatus 
(clldcfatisfuorumfiliorum Gen.9.v.2s.^feqq. 

Se/n fuit Mclchifcdec. Vide Chroqol.patriarch. 

]acob movibuncius Yaticioatus e(l dc fatis filiorum Gm. 

]ofeph vaticinatur dc fcptem annisfertilitatis & flcrilita- 
iis.Cen.^i. 

JWtf/£;iDfignisfuitprophcta Deut.iS.v.is. 

MarU foror Mofis fuit prophctilfa. Exod.u.v.za. 

£t7e«»>fuitpropheta. Num.z2, 

Dfi^of<ifuitpropheticofpiritupra:dita.J«</if.4.T/.4. 

5»w««/ fuitpropheta& judei. 

D«T;i<i(fuitpropheta &rcx. Vidcpfalmos cjusprophcti- 
cosdcChrifto. 

Gad f^ J^athan florent tc^iporc Davidis. i,Reg,2z, 
z.Reg.r. 

■Afaph author it pfalmoruma 73 ufqucad 84 & pfal.fp. 
Fuit (^Jy^a»®- Davidi. 

Ahm Silonitei,lddo five Addo, (^ Semeja , florcnt fub Ro- 
boam& Jeroboam. z.Par. 9.^.29. J.Keg.ii.v.z^. 

Propheta eMtivvft&.- contraaltarcBet^el clamat.&cxpri- 
mit nomcn cvcrforis Jofia; , annis jfo antcquam fieret. 
i.Reg.i3.v.s2. 

A!cari([i,]ehu,f^ Hanani&oitDt tempprc Af^prcgis Juda, 
& Baef« regis Ifrael. 2.Pi«r«/./j./tf.£y /p, 
— E///wcIarettemporc Achabi. i.R,eg.i7, &anno50;o afTu- 
miturinca-Ium. 

—ElifAUicii contemporancusEIia:, &attingittcipppraA- 
mafiaTcgisJuda;.3.«eg.2. 

Micha, aliusabco, cujus prophctiaextat. Iscnimvixit 
pofliooannos.Af/V^.i.v./.Hicfub Achabo.2.S,e^.2z. 

]thafiel, f\vc]a:^el, pricdicitregijofaphatvidlpriamcon- 
tra Ammon itas.3.P<t>-4/.2o.a;./4. 

"ElifKtr I ^«»0 yM. 
3QSO. SI3O. 

3U: 
3170. 

Siio. 
3188. 3Z09. 
322«. 323S.. 331^ 3319- 
332.0. VII. ChronologU Prophetanim. ss 3340. Elierer ptopheta claret. z.Taral. zo.v 37. 

Jowflkf cbretfub Jeroboamo II. poft Jiarclanapali&antc 
Tiglat-Philcfciistempora. Aliifub Joas,& temporcSarda- 
napalicollocant. Sedprofenrentiaptiorifacittextus z.Reg, 
i4..v.23.2i Prophctavitin Alivria. 

Ho/efl^piopheratfub Jeroboam II. Ufra, Jotham, AcKas 
& Ezechiaadannos7o.Ho//.a/.i, 

^oel prxcenillc videtiir Amofum. Prxdicitcnimficcira- 
tcmcap.i.v.ii, quam finefrudiu pocuitcnti^E cvcniflc qucri- 
tur Amosf 4..V i.^ fetjq. tait (^vy^av^ Hofca;. 

-<iw«, jetjualis Holci" & Jocli, piO|;kctac lub Jcroboa- 
mo 11. & Ulia. Amosi.v.i. 

Ziuc/;. r»<M,..Iuisabcocujusprophetiaext2t. Hicenirr: vi- 
xitfubUliaa.P^kW.^tf.T/.j. altci cempoic mous.rchia; Pcili- 
ca;. Zachi.v.i. 

£/«/«*, oriunduscgencreregio, coucionaii ca2pit,,itquc 
ita gubernare ecclefum lub Ufia , & contmuavit fub Jo- 
thain, Achas& Ezechiaufqucad Manaircn.aquoferradis- 
fccluseflefcribitur. DocuitannoscircitcrSc autcio. 

Af/f^«fiTcAf/fA«<Mproc-hetatIubJoth.im, Achas& Ezc- 
chia. Ellitaquecontcmporancus Efua;. Ejusauditoresad 
huc iunt in VI vis tempoic Jojakim Jcr.2d.x'.;S.ideoque diu- 
tiflamcdocuit. Muh.i.v.i. 

oWprophct..t inrcgno Ifracl z.Paral zS.v.g. 

Hahacuc videtur hoctrmporc vixiHc fub Achiz & Eze- 
chia. Aliicollocantfub Jolia. iiedcroUm: Chionoloriacft 
apud Hcbraros) coUocatiat;enipora Manallistrcsprophc- 
tas, Habacuc, Joel,& Nahum. 

Nahutn circa hxctcmpoiaflorct fubEzcchia. Confol.i- 
ruicnim Judaeos nc Iibi icerurn ab Aflyiiis metuaut : ciim 
Hlaias jam fcrc yoannos in mmiftcno vcrfituscflet. Alii 
in tempoia Sardanapali Aflyriorum rcgis conjiciunt, quia 
contia Aflyriosviticiuatur. 

Sophotitoi ,li^ c ^cphanja, fub JoIia,psUiO aute rcfoirriatio- 
ncmecclclia?. prophec<t: quamvis aliiputentipfumpaulo 
poltrcformatam ccclcfiamdocuiflc. 

H«W<«prophctiiraflciict. 2.Par.il 34. v.22. 

]eremiai., onundus cgcnere faccidotjli,incipitanno 13 
Jofis;. ]er.i.v.2. quo anno Jofias iefbrm.itign;minIHtuif. 
Prophctavitannos4ofubJofia,Joichjmo& Zedtlua.Tac,- 
deminyltgyptiimfuitadduduscumrcliqiiiispopuli judzi- 
cij£r.-j.2 a;.4-J.44. ubiab Apiye,qui& Vaphrcs&H^jphrea 
dicrtur.intcrfcduseflcpucjtur. Jcicmia;Icribafuitii*~«f/?, 
quianonnullis ctiam numeratui mtet piophctas,ut & *^x- 
tira,&: Nehemtof. 

Mrioi prophcta occiditurajoachim J«,r.i^^ Num. Pmph 
2S. D 4S' 
^3' 

'i-i. 33^4' 

33i^' 33SS. 
3i27. 

3S37, 3P4S' 
P + S(> VII. Chronologia Prophetarum. Erechiel, oriuDduscgenerc facerdouli.incific vaticinaii 
in Chaldxa feu Mefopotamia. 

Vaniel anno 7 exilii Babylonici putatur intcrprctatus ef- 
fc fomniumNcbucadnczarisD«».2.&an.9Teliifomniuin 
dcarborc I)/i«i.Vixitincaptivitate BabylonicafubNcbu- 
cadnczare, &cjusfuccefloribus (videChronol.monarchia! 
Chaldjitem fub Dario Mcdo & Cyro. 

Obaditu putaturvixinctempcilate Ezechiclis. 
Haggtui anno 2. Daiii Nothi doccrccccpit: alteropoft 
menfe ZachartM, 

Malachioi > templo reflru(flo & cultu reilituto , profana- 
tioncs cjus nefarias rcdarguit. Hcbrari putant Malachiam & 
Esdram clTe cundem. 

if4»»«prophetifl'afloret.L«<:.2.T j7. annoChrifti i.a:ra 
Cxa£ta;Dionyfiana, biennio ante Chriftum. 

Agabua anno Chrifti^i przdicir famcm jiS.n.v.zs.Sc 
anno j6 captivitatem Pauli ASl.zi.v.ii. 

lohannes evangelifta &apoftolus fcribic apocalypfio. Hum. ?Tofk. 
4tf. 

47. 4». 
4P. 
So. 
Sl. S2. S3- S^. Obser- VIL ChronologU Prophetarum. S7 


Obsbrvatio. 


Prophetx varicdistribui pofTunt, ut patetex hoctypo. 


/"f4i/i.-qualesfueruntprophcts Ahabi & Jefabelis,noniinatim Scdcchias i.Re^.tt. 
' 


'Impiimt Bileam Sum.2s.& a^.&c Caiphas Johan.ii.v.fi. 


Trophttdt 


^SluorMm nomina filum txtant in Scriptnrii: ut Gad.Nathan &C. 


aliifunt 


("Triorts : ut Jofua, Samuel. 
J« 


rMajorei .• ut funt E- 
1 faias , Jeremias , E- 


I. A quantitate li-S zcchicI,&Daniel. 
J< 


broium in 1 JUmorei; ut funt rcli- 
V. quiXII. 


• 
"Jn-^d.otXifti, 
Efaias, Jcrc- 
mias, Joei, 
Abdias, Mi- 
i^»r«»> fcriptaj 
extant. Et liiS 
cheas.Haba- 


cuc, Sopho- 
poil Jiieftn 


'in terra fan-< 
dla : idqj in 


nias , Hag- 
^ funt 


geusjZacha- 
rtino 


rias,Sopho- 
nias. 


1 1. A loco: 
Ifiatl: utlll 


1 


qubd pro- . 


\ 


ifti , Hofcas, 
Fojieriorei: \ phctavc- 
ut Efaias.^ xint 
Jeremias ', 
Amos 8c 


^ Nahum. 
&c.Ethi 


1 


Extra terram fanSam: ut II I 
dividun- 
ifti , Erechiel , Daniel , & 


•1» l'^ 


V Jonas. 
t^nttdepvrtationim 'Ba- 
I iyUnicam.-ut X ifti. 
Jonas.Hofeas, Joel, 


Amos, Efaias, Mi- 


cheas, Habacuc.Na- 


hum, Sophonias,Je- 
remias. 
III. Atempore.j 
qubd prophc- 1 


/n dtportationt : Ut Hl 
. taverint 


ifti, Ezcchicl, Da- 
nid&Abdias. 
TtR deportationtn : ut 
111 ifti , Haggzust 


1 


Zacharias . Mala- 
^ chias. 


D 


5 

249Q. 

2S20. 
2Sop. 9849. 
2S3P. 

2900, 

zpio. 


s8 VIIL ChronologiaVontiJjcum^uddiorum. Hic quoqi illud non eftpra:tcrcundum,prophetasmul 
tos fuifle ffu-y^^ovissjhoc modo. 

\. Sup ]erobotimo II. vjxerunt Jonas, Hofcas, Joifl, & A 
mos. 

11. Suh Ufia,j0tham, Achas ^' Ex^chii prophctavit H- 
faiasifub |oth-m,Achas & Ezcchia MichcasUub Achas & 
Ezcchia Habacucjfub Ezechia ♦Jahum. 

HI. Suh ]o(ia prophct.iruD£ Sophouias^Jcremias. 

IV. In deportatione prophctaruut fizcchiel, Danicl & 
Abdias. 

V. ToR deportationem prophcraiunt Haggxus& Zacha- 
rias, templo noudum rcxdificato.; Malachias, ccmplo rcx- 
<lificato. 

VIII. Chronologia Vontificum ytddorum. 

ADmodumintricataeft annorum ratio in hacChrono- 
logia. Videris hac de rejofephum, Eufebium, Nicc 
phorumin Chronologia & Sigonium de rep.Hebr lib.j. 

-(f Wow.frater Mohs.primus Pontifcx a iratrc veftitus,& 
confecratusindefertoSiuai. Exod.^S. 

£/e/?^/ir,Aharonis lilius.mortuopatri fucceffit jufluDci. 
Hum.zo. Moritur poftjoluam Jp/24. 

P^»«e«, Hleazaii F. Vixic ufquc ad tempora Simfonis & 
Eli Num 2i.]of.zz.]ud.2o,v.2S. 

£/*fucceditinlpcumPhineis,ablthamaro AaronisF.ge- 
nusduccns. loter hunc & Phinces Jofcphus ex i.Chron.6. 
colloc-t trcs iiA.oi,Abifue Phineis F. B«^/c« Afaifuc F.&U- 
ru Buquis F. Sied Scriptura his pia:teritis,a'tateni Phineis 
ufqucad tcmpora Ehproducit:fortetde6,qu6d tresiftiuon 
fuerint fummi Giccidoces,fcd Phineis Tru^^iUTui. W' 

Achitob, Eli F. Phiueis nepos. i.Sum.i^. 

Achimelech Acliitobi F. Hic fuitinterfedusaSaule,quia 
Davidemexcepidet. i.S%m.2i.^ 2z. 

Ahiatha.r \c\\nViz\&c\\\i .i.Sam.Zi. 

Zadoc filius Achicobi una cum Abiatharc fuit pontifcx 
fubDavidc z.Stim.is.iy.^ip. i.Reg.i. Inde anno 2930 fo- 
lus.pollquamSalomon inceifecitAbiatharem Adonias fia- 
tri fuo regnum alfcdaup iWAcnttm.. i.Regz. Salomoncm 
autem rcgemhic Z2docunxit,& primus faucilus cft faccr- 
dotio in templo ejus. i.Paral.6. 

AchimaazSadoci V.2.Sam.is. i.Chron.6. 

Azxrioi Achimase F. i.Chron.6. Quidam ftatuunt ipfum 
filium Zadocici i.Reg.^.-v.i. ubi Azarias filius Zadoci dici 
tur fuiifeprxfcsSalomonis. Sed iftc Azarias cft filius non 
facerdotisZadoci,fedaIceriuscjusdcmnominis. 

Jdrsm Hum.Poptif, 2. S. 

6. 

7. 
S. 9. 
10. joeo. 
3010. 
3020. 
3030, 3100. 

3qo. 

3204. 
3223. 

32i<>. 3310. 

3360. 

34i0. 

349»' 
3i3»' 
3i6s. 
3600. 3637. 
3^iA- 

3670. 36S7. 
3*93' 

7*0. VI II. Cfjrohologia Pontificum ]ud£hrufn. sp loram Azanje F.^ „^^ ^^^-^^^ Jofephu?,fcd Niccpho 
J/i^Joram.F. > ^^^ ^^^^^^ 
.4xtoram Iht. J 

Sudeoi PhidcJE F. qui vidctur cfle idem cxxmJojatU faccr- 
dotc.qui Joafiim rcgem Juda: unxit, & dicitur pootifcr / 
Reg.12. Hictcftc Scnptura z.Pttral.z^. Sc Jofepho.vixit aii' 
Dosito. Optimc fuit mcritus dc rcgno Juda. Siquisvclit 
omittcr^ ties prarcedentcs , initium Jojadac confcrcndum 
ciitinanuum 5000. 

JoelSu.dez F.Hunc qnoque nonhabetNiccphorus. 
^oathan focIisF. Hic etiam appellatur-<iz<»««*j& cft is 
qui leftitir UfiaL'adolerc\:plcnti 2.Paral.z6. 

U,i^M jo3tha:F. HicYixitfubAchasregeJuda:.i.!?*^.74, 
Ner/A^ Joathie F. 
Odeai Ncrix F. Hic videtur elTe Sobva, Niccphori fub 
Ezcchia. 

Sstlttm Odca: F. Hic vidctur Eliachim Nicephori fub 
Manane. Hic qiioquccffe videturEliachimcujusfit mcn- 
cioin liliio Tuduh.c.4. 

He/a/jifiliusSellum, Hic tcmporcjofia; invenit librum 
lcgisatiuflum. 1 Hei zz.^z^. z.Paral.^^.. 

SAraia^jl^keplxoxo Sarea. Hic occifus cft a. Nabuchodo- 
uoforc zRegult. 

]ofedec SaraisF.in captivitatcBabylonica fucccffitpatri. 
Fuit fraterEsdr^, 

]eJHi fivc Jo/«<», filiusjofcdcch. Hic revcrfus c Babylo- 
nc in patriamjurbem & templum reficcrc ca:pit.EWr.2 . fift 
itaquc primus Pontifcx poft folutionem capti vitatis. 

]oachim Jcfu F. Neh tz. Sigonio videtur hic eflc Elia- 
chim.cujusmentiofitinlibrojudith c.4. 
l/w/»^fiIiusJoachim.JV«A«w3.^ Fuitavarus. 
Jo</<t5,fivcJojada,fiIiusEliafib.Ne^ew.72. 
]onathtu]odx F.NcA 12. Jofcphus vocat Johanncm. 
]addui Jonathx Y.Neh. 12. Hic cxcepit Alexandrum M 
vid1orcmcumcxcrcituacccdentcmHierofoIyma>&abipCo 
impetravitpopulojudaico cwTBtofAtuv. 

Ow»<r*Jaddi F.Cognomcn ipfiusfuirPr<yc«*. 
Siwi»3 0nia:F.cognomentoJ«/Z«*. Hunc Eufcbius fix 
tcrii. 

EUaz.ar Onise F. Ad hunc fcripfit Ptolcmxus Philadcl 
phus rcx -(£gypti,ut adfcBibliamittcict,una cum ixxii 
Intcrpretibus. 
Manajfes Jaddi F. 

Onias II. Simonis Jufti F. Hic tiibuta Ptolcmxo rcgi fol 
vcreabnuit. 

SimmlLOaix F. Hoc tcmpore floruit Jcfus Sirach. '^um Pautif. 
ll. 
12. 

H' IS. 

17. 
18. 

19- 
20. 21. i3. 2+. zs. 

z6. 
27. 

zs. 

29. 31. 32' 33. 

34-' 

3S, 3720. 

37rs. 3789. 3782. 
3782. 3783. 
3789. 

3807. 

38tS. 
38^S. 
3846. 

3S82. 
3882. 

3887. 

3911. 

39'^- 
39 z6. 3930. 
3936. 60 VI 11. ChrenologiaVontifcumyidAorum. 0»//J^22/. cognomcntoPius.SimonisII. F. Hic accufa- 
tus cft apud Sdcucum regcm Syria?,undc fcditio nata. 

Je^jqui & J4/C1», Simonis II. \. Hunc.abdicato fratre 
Oniaj Antiochus Epiphanes Pontificem dcclaravit,accc- 
ptis 500 talcntis,h.e. tribus tonnisauri. Sed concitata fc- 
ditione primus abdicatus cft ab eodcm Antiocho : & Ponti- 
ficatus ad tempus dati coeptus. 

Onicu I FAqui & Menelaiu, Simonis 1 1 filiusjafonis frater, 
crcatus eft ao Antiocho£piphaac,& poft necatus Hiero- 
folyma direpta. 

Lyfimtuhu» fratcr Menclai. 

^/«»7«*,qui& Joachim,ab AntiochoEpiphane fuit fuf- 
fcftus. Fuit ex pofteris Le vi.fcd non Elcazari aut Ithamari. 
OniasOnia: IllPontificis F.hoc temporc adPtolemxum 
Philometorem regem confugit,& templum in Hcliopoli 
itgypti condidit. 

J«fl?<»f M4cf/!i^*«<,Matthatiz Aflamon^iF.cipofteris Le- 
vi.fed non Eleazari,a populo fuit leftus. 

]onathiu Judz frater , princeps Judseorum, a Dcmetrio 
regeSyriae inh^tCkns. i.MMcab.9. 

Simon Jonatha: fratcr, princeps, fucccdit fratrijonatha:. 
Unde Pontificatus in Aflamonxorum familia una cum priri- 
cipatu fit hxreditarius. 

]ohannei Hyrcanui Simonis frater. 

-(ir/^o^«/«4johannisF.regisnomen aflTumfic. 

.^/fj:«w^£rj«»»<«4 five Jamncus,Johannis F.rex &Ponti- 
k%. 

Hyrctmtu AlciandriJanna:iF.rcx:pellitur afratrc mino- 
rc Ariftobulo. * 

Ariftobuliu II. Alexandri Janna:i F.pulfo Hyrcano fra- 
tre&pontificcrexfit&pontifcx:inde aCn. Pompejo pcl 
litur. 

Hyrcanua Alciandtijannxi filius,reftitutus a Pompejo, 
iterum pontificatum gerit:indecapitur a Parthis,& Antigo- 
noAriftobuli rcgis & Pontificis filiojac ne pontificatum 
refumere poflit,mutilatur, 

Antigontu Ariftobuli F. capto & mutilato Hyrcano pa- 
truo.rcx fit & pontifci :fcd abHcrodc AntipatrifilioAfca- 
lonita.rcgc illi a Romanis objcdcinterficitur. 

AnAlu^ fubftuuitur ab Hcrode rege & removctur, 

ArinobulttsAiexander Hyrcani rcgis &pontificisfilia:fi- 
lius.abHerode fubftituitur& removctur. Fuit fraterMa- 
riamocs uxoris Herodis. 

^»«/«i iterum ab Herodcrcge datur & removetur. 

]efiif alieni^na ab H erode datur & removetur. 

Simon T^tnrKPmtift 
3f. 3939' 
3943. 

394-7' 39io. 

39S4- 
39ii' 

39<fJ' 

39^7. 
i909. 
3971. 

3974' 3990' 
3991' 
3992. 
3993' 

4004. 

400/. 

^007. 
^008. VIII. Chronolo^ia Ponttficutn]udieoru9n. 61 

S£ 'L 1 , ''i^um.Ptntif. 

Simon Bo€th$ts 3jAeaigznsi,focctH.cxodis,ihcodcm ditur . js. 
& rcmovctur. 

MatthifuThetfhili JF. Hierofolymitcs ab Herodc datur, 

lofephut Elimi F.cogaatusMatckia^.iaejus locum fucce- 
dit. 

Joax.ar»4 SimonisBocthi F.Hcrodis uxorius^ab codem 
datur. Subhoc nafciturChriftus. Remotus cfl abArchc 
lao Hcrodis F. Eleazarui Simonis Bocthi F. ab Archclao rcgc datur & 
rcmovetur. 

Jefus Sia: F.ab Archclao datur & rcmovctur. 

^oazarus iterum ab Archelao fa<Sus,& pofl relcgationcm 
Archelaia QuirinoProcofs.Syria;remotus. 

j^nna Scthi F. aQuirino datus imperantc Augufto,rc 
movetura Valcrio Grato procuratorejuda^x fubTibcrio. 

Iffnaelus]3ihi F. dacur &: removetur a Valerio Grato. 

Eleazarus Aaax F.datur & removeturab eodem. 
,^ Simon datur a procuratore Valerio Grato, & remoyctur 
abeodem.adhuc imperante Tiberio. 

]oftphiis Caiphoi Annx pontificis gener, datur a Valerio 
Grato procuratore, adhuc imperantc Tiberio. Sub hoc 
Chiiftusert pallusannoM.jpS^. Curver^Johannescvan- 
geliftadicat.ChriftumeircpafliimfubAnnaprincipefaccr- 
dotum &: Caipha,cum nunquam bini fimul pontificatam 
adminiftraverinc,h?cadfcrturratio,qu6dpontificiiomaes, 
id eft qui pontificatumgeflifl:"ent,pontificesvocatifuerint, 
utquiexconfuctudincvecere,dignitatcm fcmcl fusceptam 
ufque admortem retinere debercnt. Annas ver6pra:cipue 
clt nominatus,quia erat focer Caiphar.qui tum pontifica- 
tum adminiftrabat. 

]onathasAanx F. ab Agrippa Herodc datus & remotus 
imperante CUudio. 

Simon Boifthi F. ab Herode Agrippa datur & rcmovc- 
tur. 

Matthias Annas F.ab codcm AgrippS datur & removc- 
tur. 

J£lionAtu Simonis F.ab Herodc Agrippa datur,& ab He- 
xode Agrippa fecundorcgeChalcidicseremovctur. Isenim 
mortuo Agrippa fratre regc Juda;ae jus pontifices inftituen- 
di a Claudio impetravcrat. 

]ofephu« CamydiF.abAgripparcgcChalcidica: datur& 
rcmoTCtur impcrance Ncronc. 

-rf»<i»»<wabAgrippacodcm datur&rcmovetur. Hiceft 
iUc.quem S.Paulus parietcm dealbatum vocat.<f<9 .2^. 

ifmaelui ^dantur & removcnturabHcrodcAgripparc- 
jofephw 5 ge Chalcidic;e. S6. 
S7. 

39. 39' 

60. 
61. 

6z. 
63. 

6i. 
66. 67. 68. ^9' 7 0. 71. 72. 73' 
7+. jf-OlO. 

^0:2. 

jf-cii: 
4.016. 
4017. 62 VI II, Chrobgia ? ontifcum yidAortim. Ann» datur & rcmovctur ab codem Agrippa. 

y[m Mnafcs F. "^ dantuc & rcmoventur ab Hc- 

J*/iM Gamaliclis F. /* rodc Agrippa regc Chalci- 

Matfhioi Thcophili T,J dicx. 

Phannittiyfivc Phanaflus, a populo tumultuantc fuit lc- 
dus. Sub hocHicrofolyma aTito captaatqucinccnfaan- 
noM..40i8. 

Hic non ab rc fueritadnotaremultiplicemrcip.Judaicx 
mut;itioncm,iQde ajudicibus.ufque id utbem excilam pcr 
Titum. 

I. Duces & ]udices fucrunt a Mofc ufque ad Saulcm. 

II. Rtges]udA(^ Ifrael fucrunt tres auntaxat.puta Saul, 
David&Salomon. 

III. Regts Ifrael regnarunt indc a Jeroboamo ufquc ad 
Hofcam.numcro XlXtregesjuda indeaRoboam ufqucad 
ZcdekiamfucruntXA. 

IV. Judxi deccnti fuerunt in eaptivitate Babylonica an- 
nisLXX. 

V. Pofi folutioncm captivitatis Babylonica: rerum po- 
titi funt Ducesi pofieritate David. 

V I. Trincipts AjJkmonAi five Macabxi fucccflcrunt du- 
cibus e pofteritatc Davidis. 

Vli. Reges fucceflcrunr Aflamona:is,& quidcm nonfl- 
ne multipliei cataftrophc.hoc modo. 

I. Ariftobuius.^nmasttx. 

3. Alexander]aftnAU^,{\-vc]oinQX\in. 

3. Alexandra rcgina. 

4. HyrcanU4,h\t.xitidn F. 

s. ArillobulttSih\tx.iiadnlc.^\xh hoccapiturHicrofoly- 
ma aPompejo. 

6. H>TC4»«4,reltitatus a Pompejo. Sub hoc Antipater, 

Afcalonita, Iduma:us,conftituicur procurator Ju- 
daeiE a Julio Casf <Sc prarcft an;4. 

7. Antigonu},Kniiohu\ii . rcgnat,urbellomaniscrepta. 

Hiceftultimuscx A<raftiona:is. 

8. Herodes Magnus, five AfcAhnita, Antipatiri Afcaloni- 

tx F. aRomanis conftituitut rex contta Antigd- 
num. 

f . Archelaui^Yitxodh M.F. rex Judaca:. 

i». Herodes Antipas, fratcr Archclai , tctrarcha Galilarae. 
SubhocprocuratoresJudaja:funtdatidRomanis: 
& quidcm ab Augufto Coponim, Marcui Ambi- 
'vitti, ^ Annius Rufui.-SL Tibcrio, Valerius Gratttt 
^ Fontiftt Filatui.a. Ca)o CaHgula Marcellftt. 

II. Herodes Agrippa,hi'Ao\i\Ai F.HcrodisMagniN.cbn- 
ftituitur rex Judaei a Caligula. 

iz.Agrippa\ v4nn» M. 
f1. 

76. 
77. 
7S. 
79* ^nna M. 
1717. 

1« t7l7. 17S7. 
1799' 

i86i. 

2093. 

2367. 
2380. 

^39-1- 
S4.S0, 

249}. ix. chronoiogia, durattoms Regnorurn. 63 izi ^^«/'/'rfjAgrippasfuperiorisF. In hocdcficitrcgnum| 
Judxorum. 

VIII. Pwc«r<i/or«rcxeruntjuda:amhocordine:a CIiu- 
dio Inip. funt mifli Cujpim Fadn^, TihertHi jlUxander, Cu- 
manus, ^ AntoniHi Felix: a Ncronc Porciw Fejiw, Alhinui, 
^ Geffisti Florui.Cah quo urbs eft cxcifa. 

I X. chronologia initii , durationis ^ 
fnts regncrum, 

MOnnrchia A(fyriorum incipit fuS Bclo , dividittir fub 
Sardanapalo an.M.joy^. definirfuL) Belfazarc ann.M 
5395, Commemorantur a Jofcpho Scaligcro du« dynaflia: 
Chalda^orum & Arabumin Babylonia , qua: atitcccfTcrint 
diluvium. Vcrum iilasnon moiimur, fedhabemusfufpc- 
dtas. Idcm judiciumeftdcdynaftia Chineafium,quamtra- 
dunt cocpiffc anno M.n6o. 

Dyrtaftia JEgyptinrum XVI conncdlitur cumMonarchia 
Aflyriorum, icautannusiftius dynafUs 155- concurratcum 
an.M.1717. QuodattiDetadpra:cedcntcs>Egyptiorumdy 
naftias , illa: vidcntur f abulofa: : ccrte illa: , qua: anticipant 
creationcm Mundifuntmcra fomnia. Dcfiit hocregnum 
fubClcopitraan.M.^^io. 

Kegnum SveciA incipit a Magop- ncpote Noachi ex Ja- 
pheto ,& adhucdurat. Eftiracjueregnum valdeantiquum. 
Kfgntwt Scythii eodcm tempore incipita Magog. 

Regnum Germanorum incipit hoc anno, & dcfinitanno 
Chr.SSr. 

Dynaftia Romanorum [tici^it hocanno, &iDdeufque ad 
noftram Ttatem durat fub Conti- Janigenis, Aboriginibus, 
./Eneadis, Latinis five Regibus, Confulibus, Imperatoribus 
& rontificibiis Romanis. 

Rtgnum Sicy»niorHm'mc'iJ^'it. DcficitannoiS44. 

Regnum Argivorum mcipitfublnacho, & dcfinitfub A- 
crifio an k^j^;. 

Re^nutn Gallix incipit, &:perStcambroscontinuatur an. 
M.5498.ufqueadhuncannum. 

Regnum LacecUmoniorHm incipit fub Eurota , & dcfinic 
annoM.}7oo. 

Regnum Athenienfium incipit fiib Cccropc , & definit 
an.jgyo. 

Regnum Trejanitrn incipit fnb Tcucro,& definitfub Pria- 
mo,annodccimo belliTrojani, quifuitmundi 1768. 

RespubUca jud&orum in terra Canaan incipit fub Jofua, Sc 2637. 
»680. 
000, 
2p2t. 

3077. 
5077. 

$'37. 
3203. 
3390. 
34-'P' 
3S-1-4- 
3618. 
3620. 
36, S. 

366S. 

3pco. 

369. 
369- 

44P- 
622. 64 IX, Chronologta durationisre<^norum. & dcfinit in excidio Hicrorolymiumo fub Tico anoo M. 
4018. 

Regnum Mycenarum incipit fub Sthcfleleo, & dcfinit fub 
Penthiloan.M.iSij. 

Regntcm Corinthiorumiaci^it fub Sifypho, & definit an 
M.JJ64. 

Regnum Lydorum incipit longc antc annum M.175J; & 
dcfinit in CroEfoan.M.3406. 

Regnum Tyriorum five Zidoniorum , incipit fub Abibalo> 
patre Hiromi,& definitan.M.jj^^. 

Regnum Medorum incipit fub ArfacCj& definit fui> Aftya- 
gean.M^598. 

ISiegnum AjJjiriorumiaclfitCah PhulBelocho,& dcfinitin 
filioScnnachcribiAfarhaddonan.M.ji^g. 

Regnum MacedonumiacipitCub Carano,& dcfinitinPcr- 
fco.quividuseft abiEmylioCofan.M.jySr. 

Regnum Bfl^^/o»wr«»»incipitfubNabonaflare, & dcfinit 
in Belfa2arcan.M.3J93. 

RegnumFerfiirumiacifit[a.h Cyro,& dcfinitinjczdegird 
annoChr.6i8. 

MonarchiaPerfitrum incipitfubCyroj&dcfinit inDario 
Codomannoan.M.3619. 

Regnum SiciliA incipit fub Dionyfio, & adhucduratfub 
Hifpano. 

RegnumScotiA incipit temporc Alexandri M.&an.Chr, 
1605 conjungiturcumrcgno Angiije. 

MonarchtaGrAcorum incipit fub Alexandro M. & conti- 
Quatui in -Sgyptoufqucadan M.39io fub Cleopatra. 

Regni!t;i Spis, incipit fub Sclcuco Nicauorc , & definit in 
Tigranean M.3881. 

Rcg>i(.muifiAiaci}pit fubAntigono, &dcfinit fubDemc- 
trioan M.}66?.. 

Regnur/i Pergami incipitfub Philctarro, & dcfinitfubAt- 
taloan.M.38i7- 

Monarchia Romana incipit fub Julio C«farc,& adhuc du« 
rat fub Fcrdinsndo 1 1. 

Regnuml(^^e/Igothorumii\cifit,8cdcf\nit an.Chr.ioio. 

Regnum Hijpanit, incipit fub W^eftgothis , & adhuc durat. 

Regnum Hungarit. incipit,&adhucdurat fub Impcratorc 
&Turca. 

RegnumVandalorumia Africaincipit. 

Regnum AngliA iacifn fub Anglo-Saxonibus, &adhuc 
durat. 

Regnumltalijiiacifit: & dcfinitan.Chr.773. 

Imperium Turcicum incipit fub Mahumcdc , & adhuc 
durat. ' 

Rtgnum \Ar,.Chrifti. 


IX. Chronologta]ubiUorum. 6$ 
629. 


Reg»«w N-»a/«rf« in cipit. 


; 


706, 


DucAtm Vemttts lacifit. 
77S. 


Regnum DantA incipit. 
800. 


Regnum Nor7vegu iucipit. 
000. 


RegnumPoloni&iacipit3Dte3n.Chi.io6. 
Sio. 


Regni SvecU novidyaailiiiacipt. 
861. 


Ducatiti A/o/f(3T//A incipir. 
1018. 


Regnum ArragontA i n cipit. 
X020. 


Regnum Legionii incipir. 
1080. 


Rtgnum Lufitanis, incipit. 
1086. 


RegnumBohemiAiac\\^it. 
1100. 


Regnum Hiero/oljfmitanutJt indfit, &nonlongep6ftdc* 
ficic an.iife. 


' 


^nita M. 


IX, chronologta ]uhiUorum, 


JfiSiUus. 


2S^8. 


TryRimu4 jubiUus completurhoc anno, quiconcurrit cum 
1 17 annojudicis Ehud. Iniriumiraque jubilazorumprs- 


t. 
cisc incidit in annum M.ifoo.poflquarn Ifraclita: terram 


occupatam & forte distributam colcrc coepcrunt. 
2i97. 


5ef«;j^/»«7«^i/*»MComp!cturanno 66 Ehudi. 


2. 


264.6. 


Ttrtim jubtliMiacidhza.iS Dcbora?. *• 


3. 


269S. 


g«arr«4 annoi Tholarjudicis. 


-f« 


2744. 


6^Mi«?«f anno f intcrregai Philiftararum, 
SextiMinao y Samfonis. 


S. 


2793' 


6. 


2Sjf.2. 


Sf/>r/w/«anno 34 Samuclis. 


7. 


2S9I. 


O^^x^w^anno 3 Davidis. 


8. 


2940. 


Nentu liaao ix Salomonis. 


9- 


29S9. 


Decimt44 anno 1 Afa:. 


10, 


30}8. 


Undecimusiaao lo Jofaphsti. 


iZ. 


i087. 


DHodecimu^ anno 13 Joas), 


12. 


3136' 


Decimmtertiui iauo z8 AmafijE. 


13. 


3'Ss. 


Decimusquarttu znno 48 Uzia;fiYC Azaria:. 


/4. 


3-34- 


Decimu- qtiintu/s anno 13 Ezcchi*. 


ts. 


33.83. 


Decimu^.jextmzaao 33 Manafie. 


16. 


3332. 


Decimu4jeptimui inno ij Jofix. 


17. 


33S1. 


Decimusociavua ^nno zi excidii tempIicxcIufiT^, 


18. 


3^30. 


DecimmKonu>s xnno X DariiHyftaipis. 


19. 


3^79. 


■ F/^f//w«< anno ij Xcrxis. 


20. 


3S28. 


Vigefimuiprimtii inno j Darii Nothi. 


21. 


3S77. 


Vtgefimmfecundui anno 33 Artaxerxis Mnemonis. 


22. 


3626. 


Vigifimtntertiuiiaao obitus Alcxandn M. 


-3- 


367S. 


r;^j//w««j«<jrr«5anno 10 PtolemariPhiladelphi. 


2^. 


372^. 


Vigeftmtuquintua anno 11 Ptolcmsi Eucrc»er2e. 


2S. 


3773. 


Vtgefimuifextus aano^ PtoIe-mxiPhilometoris. 


26. 


3822. 


Vigefimu^feptimfti nnno 18 Ptolcmari Phyfconis. 


27. 


£ 3S7I. 

3920. 

3969. 

40/s. 6if IX. Chronolo(^ia ]uhtUorum. .M Chrifli, 
1300. 

t^SO. 

13S4.. 

1^00. 
Jyf-zS. 
14 So. 

ISZS. 

JSSO. 
IS7S. 
160B. ^n.JH. /7/r. y^tgtjimuso^avus 2Dao x Ptolema;i Aulctae. 

Vigefimusnonus znno \^ K\i^\xiki. 

TrigefimHSinno xo Chrifti. 

TrigtfimusprimHS anno 6^ Chriftijquo templum fuitci- 
cifum pcr Titum. Attjuc ita linis impofitus fuit jubila:is. 
Jcd PoDtifcx Romanus inrroduxit jubilarum antichriftia- 
Dum anno Chr. ijoo. Tum enim Bonifacius VII I iufti- 
tuit, ut ccDtefimo qnoquc anno cclcbraretur jubilxus ad 
obtincndum plenam rcmifrioncm omnium pcccatorum. 
Verumpoftca Clemens VI propterlucn cupidinem impa 
ticbs mor^ jubiiacum ad annum ko reJuxit: Urbanns VJ 
ad 34COBtraxit: BonifaciusIX poftannos 16 in quinquaf^c 
fimumrellitucnsccIehravirannoiAoo: Paulus II p©rr6 a^ 
zfcontraxit.quod & hucufquc obfcrvatur. Atque ita tri- 
hus fccuiis duodecies antichriftianus jubiiarusfuit cclcbra- 
tusjhocmodo. 

Boiifiicius FZi/.inftituit uiccQteCmo quoquc annorc- 
dir?t. 

Clewens VI poft annos jOi 

Mrbantis P' l poft annos 34. 

Bmiftcifts IX poft annos 16. 

Tnnius zf poft a^nos 1;. 

KicoliUS V. "S — - 

Stxti4s / F, » 

Alexamier VI. l 

Ckmens VII. i.poft annos ly.* 

]uliHsIIL I 

GrcgDrius XIII. \ 

Clcmens VIII. J 

X. Chronologid monarchidi Ajjyriorum^ 

ANte hanc Qrnailiam Scaligcr collocat duas, quarum 
prlma eft Chaldajorum in Babylonia aunoM.iu6.fc- 
cundaArabum inBabylonia annoM.1449. Sed cutnutra- 
que antecedat diluviirm.mcrito nihili facimus. 

B«/«*iqui & Jupitcr BabyIonicus,regnavit annos f f ,inxta 
Anj;uftinum ^f. Hic eft Nf»j»-o^,quiG«»./o. jedificavit Ba- 
bylonem &NineYcn. AliiNimrodum volunt cfleNinum. 
Sed boii itacft Nam Scripturatcftatur d.I.primum,qui ccc- 
pit cflc potens in tcrra, fuiffc Nimrodum. Jam vero ante 
Ninum fuit Belus Afiyrius, qui fic dicitur ut diftinj^uatur 
aBcIoTyrio. Carteriim anni hujusNimrodi conneftendi 
funt cumannisSala& Heber. Aventinusauthorcft.Nim 
rodum cdcpiflc rcgnarc innisijipoftdiIuYium,idcft,anno 
M.1788. 

""•'» ■' — 

Ktnus t Num.re£$HM. i77i. 

1S24. 
1866. 

1904: 

1972. 
1990. 

2000. 

zoos. 
Z037. 

2067. 

209 S. 

2117. 

2147. 

2189. 

2227. 

2272. 

2297. 

2327. 

2SS7. 

2377. 

2407. 

2^SZ. 

2^9^ 

2}2I. 
2SS3. 
2.S97. 
2639. 

2722, 
27S9. 

2789. 
2S19. 
2867. 
29I2, X. chrmologia momrchtdi Ajjyriorum. 67 Kintu regnavit annos ct. Dicitur aliisAflurjJupitcr Af- 
fytius.BelusJupitcr.HcrcuIcsBabylonicus. 

6e»jiri»»»«,uxorNini,mortuo marito.rcgnatannis^z. 

Kinyfu jcognomtnto Zd^/jefi^anoos jS.Fuit fiUus Semira- 
midis. 

Aritcs,znr\o^ 30. 

jiralin4,Anno$ 40. 

Xerxes BMMt&Hf,za.ici. aliis 50. Qjjidam huacregcm& 
fcqq. duos prorfus omittunt. 

^rwawjtV^w.an.iS aliis ^8. 

£e/oc^,cognomento Prifcus,an.io aliis jj. Bclochus 
fonat jmatoreui Bcli. 

£/i/«fl(5>an.j.aIiis jcaliisji. Micconnedti^urcumAbra- 
hamo. 

Se;^»*»an.5i.Hic itidcm conncftitur cum Abrahamo. 

Mamy-thttiiZa.^o. Hicconnc€liturcumIfaaco. 

uifchaltps.in.ii. Hic itidcm conncdtiturcumlfaaco. 

S^^tfrt/^.an.ii.Huius anno i^naicitur Jacob. 

AlatrjylHi,Aa.]o. Hu^usanno 7 moritur Abraham. 

SparthittSrAhis Sparetw,Anaos 42. 

Afcatades. annos jS. Hujusanno 11 nafciturjofcph. 

^;«^»r/.?ej,annos 4 j. Hujus anno 19 moritur Jaeob. 

Belochtn, cognomento junior.annosif. 

Balatores.innos 30. Hujusannoy nafcitur Amram,&a&- 
no ij moriturjofcph. 

Iflm/TiV/a.an.je.Hiijusanno 6 moriturLcTi. 

5o/«r?f,an.io.Hujusannoi8nafciturMofcs. 

Lamfrats.ZQ.io. 

Sofarmosan 4-x. Hujus aQDO 1 coDtigit exitus Ifraclita- 
rum ex Agypto. 

AlirAr«oj,;^n L^.HoctcmporcflorctJofua. 

Teutamcs,in.}z. 

TeutAf4«,in. 44. Ajot fite Ehud judicat populum Dti, 

Arabelti«,An..^%. Dcbora 6c Gideon florcnt. 

Cfe.3/««,annos 4j. 

Anabos, annos 38. Abimclech & Thola judicanc Ifrae- 
lem. 

Bahiosan.^j. Jair judicat Ifracl. 

T/?i»j£Oi,an,jo.Jephtha, fibzan,Elbn & Abdon judicant 
Ifraelcm. v't 

Derr//«*,an.4o. Samfon florcr. 

Eupacmes,in.}S. £li & Samiiel judicant iGraelcni, 

Laojihenes.^n.^^. Saul& David regnant. 

P^ri/M^/wj^n.jo. Salomon anno iShujusrcgisincipitre 
gnare. NMm.re£H7n. 
2. 3. 
4« 

6. 

7. 

i. 

9- 
10: 

it. 

»2, 
13. 

'4i 
IS. 
t6: 
17. 
18. 

19- 

20i 

21. 
22. 
2-t. 
■24. 
2'S. 

26. 
27. 
29. 
29. 

30. 

21. 

34. 
3S. 

36. 294.2. 
2963. 

3O1S. 

3057. 2077. 3iis. 3'fS. 3Z3S. 32}7. 3297. iS'9^ 33S9- 6S X. Chronologta monarchtdi. Affyrtorum, 0/)hr.iten/,2n.ii. 

Ef/hacheres.ilus O^hratanes.innos ^t. Hujusalidoy con 
tigic di vifio regni Salomonis in regnum Juda & Ifrael. 

Acracarnes, aliis OcrazApts, an. 41. Jofaphat rcgnat in 
Juda. 

Tonosconcolcrosy Graicij SardanApalufAnnosio.Woc tcm- 
pore dividitur monarchia in Affyrios & Mcdos, & paulo 
poftaMrdifdeficitintBabylonii.undctrcsdynaftia; oriun 
tur ex hac monarchia. Scd ex Aflyiiorum partc non cxtat 
coDtinua feiies. Dynajiia Medorum. 
\ uirhacesy Sni- 
danapali dcbell;)' 
ror,an.i8. 

bacis fil.aliis Man- 
dancs,aaao5 jo, 

j Si)firmus,3t\ns 
Sarfomenes,2R.iQ. 

4 Artyca^.za.^o. 
cujus 3unoi9 Na- 
bonafTar Babylo- 
nins deficiens a 
Mcdis, novam dy 
naftiamin Babylo 
aiainfhtuit. 

j Arbianes , feu 
Cardicea^s , annos 
11. Hujus anno 
primo Sennachc- 
rib a propriis filiis 
occiditur. 

6 Arftos,qvii & 
bejoces, anaos 4.0. 

7 Artynes, qui 
tc Fhraortes.iegazt 
an IX. 

8 AftyhatOy!, qui 
& Cyaxares,S,cAr- 
tahanus.iegait an- 
nos 40. 

9 Apandoi, ^ui 
Sc Aflyages, regnat 
an.4o.Hujusanno 
f4 contigit cxci- "Dynaflia Ajjyrio- 
r:im. 

3077. 
PhulEclochtisa.]- 
tcr del^^cllator Sar 
danapalircgnatan 
48. Ab hoc ufquc 
ad Phul uou exUt 
continuafcrics. 

3'7(i. 

I Fhul, infe(\at 
regnum Ifraei fub 
Menahem. 

3186. 
i TigLth - Pile 
fer , fivc TigUth 
phalafar, eium in 
fcftat rcgnum If 
rael. 

3206. 
3 Jareh. 
321Z. 
4 , Sargon. 

3219. 
y Salmanaffar , 
expugoat Samari- 
am, & decem tri- 
busdeportatinAf- 
fyriam. 

3230. 
6 SenacherihiiM- 
ftraobfidctHicro- 
lymam* Dynajlia Bahylonit- 
rum ftve Naho- 

najfarif. 
I hiahoaaffar,cni 
proprcr libertatcm 
alfcrtam Chaldari 
novam cpocham 
infUtuerunc. Re 
gnatan.14. 

i Nafjius, an 2, 

5 Chinzerus ^ 

Forus,2a.^. 

4 Dm/(/««^, alias 
Dilulorus, annos j 
Hujus ultimo an- 
noSalmanafTar dc 
ccm tribus in c.-i- 
ptivitatem pcrpe 
cuamabduxit. 

5- Mardo - Kem- 
pad, qui Mefod^ch 
diciturEfa.c.59.v.i. 
annoy. imperii fui 
legatos mifit Ezc- 
chix. Eodcmanno 
Senachcrib intcr 
fedusfuit. 

6 Arkeanos , an- 
nos y. 

7 Interregnum 
annorum il. 

8 Belithus , an- 
nos 3. 

9 Aporonadicus , 
an.^. 

dium aMm.reiv^ 
38. 

4». '.Anm .A1. 3203. 3217. 
3219. 

322^. 3229. 32i.Z. 
32^6, 

32}8. 
3261. X. Chronologta monarchu Ajfyriorum. 6(} Medi. 
dium Hierofoly- 
ma;. Hunc Aftya- 
gcmCyrus evertit 
imperio Medorum A§m. 

7 Afar-haddon, 
filiusScnnachcrib, 
rcgnat annis 18. 
Hic cftultimus in 
hac dynaftia. Bahylonii. 

10 Herigei>alus, 
an.i. 

11 Nesnoemondit- 
dacus,a.o.^. 

IX Interregnum 
an.17. I 

15 JerMedin , an- 
nosij. 

14 Saosducinus, 
aunos^. 

ij^ Kiniladachuf, 
aBnos i+. Nihil 
puccct nomina cft 
apud PtolcmorLim. 

16 Nahopalajpir, 
•atcr Nabuchodo- 
uoforis.regnat au- 
nis ^o incomflc- 
tis. 

17 NabiichodonO' 
for, five Ncbu.cad- 
nezar, cocnomen- 
to Magnus an.31. 
Hic clt Hcrculcs 
Babylonius.ad que 
lcgati ex Hifpauia 
vencrunt. Tanta 
fuic ipfius cdcbri- 
tas. 

18 Evilmerodach, 
falius Na-buchodp- 
noforis,an.2. 

ly Neriglojfooror, 
fcu Neregafolarus , 
gcner (aHis filius) 
Nabuchodonofo- 
risjregnat nominc 
fihi fui Belfatzcr 
feu Laborofoa.r-, 
dach,annis 4. 

z o Laborofoar- 
dach, five Btlfax,er, 
folus regnat mcnf. 
5. Hoc occifo Da 
zius Mcdus , ahis £ 3 %Anno M. 
3267. 
3268, 
3272. 
328p. 
3302. 3SII' 332$. 3SS^. 33Sd. 33S8. 3392. yjinno %M. 
342T. 

34^i- 34B6. 

3S2S. 

3S2(S. 
SJ26. 3Si-S. 

3611. 
3<fi4' "70 XI. Chro-/iobgia monarchU Perfarum. Bitiylonii, 
N»i>oR$dus,re2,anm 
occupat, ao. 519}» 
& lenDat annisiy. 
Vi<f^us a Cyro pra- 
Hcicur Carmaoi^. XI. Chronologia monarchi^ rirfarum. 

CXrtu rcrum potitur per totam Afiam aa. 1. & aliquot 
mcDfcs. Danio.v.i. 

Cambyfes, filius Cyri, rcgnat annos 7. 

JM^gi fratres, mcnf.7. 

Dc.riin Hyftajpii, occifismagis^hinnitucquiadregncm 
evedus.rcrnat an 36. 

Xerxes,U.ye^rtaxerxes , cognomcnto Magau5,Darii fil. 
an.ii. HiccftmaritusEfthcr2,qui in facris appcUatur-*^- 
hoiverus, Sc a.]u(ixis Ahoiverui Pius. Rpgnat an.ii. 

Artabanus, mcnf.^. 

Artaxerxes[a]x3i%'Di.nm)LongimanuSiCx.MxK^oxti^,Xzi- 
xis fil.an.ifo. 

Xerxes Ilfive minor ipcaf.i. qui concurrunt cum anno 
40 Longimani. 

Sogdianus menf 7. 

Darius NothusiaXnci Syrus, regnat aonis 19. Antc regnum 
di^^ns^aitOchiis, ^yt Achu6,Pcificc Achafch, idcft, pria- 
ccps. 

Artaxer.xesfivifcuv,idc{kyMemoy,x(iOQit an.4?. Advcrfus 
huncCyrusminor , fratcrcjus, parat bcllum, inquo perit. 
Plutarchus Artajcrxi Mncmoni tribuit anaos 61 regni: 
quia indc a principio in confortium rcgni a pttrc Dario fuit 
vocatus proptcr bella varia obeudda. 

Artaxerxes Ochm, qui & Baritu Ochui,xc»mt an.zj. Fuit 
occifus a Bagoa cubiculano. 

Arfes, five Dariui Arfames , aBagoa cvc<n:us&iatcrfc- 
dusrcgnat an.^.incomplctos. 

Dariui Cotiomann$ti,\ii\\is ab Alcxandio^regnat an.^. 

ObprvAtiones ad Chronologiam monarchu 
JjJyriorum^CJr Perjarum. 

QUatuor funt rcgna fatalia , fummaque mundi impcria, 
quas Grxco vocabulo mouarchias appcliant. Ex his 
orimacft Mon^rchiaBabyloniorumfiycA/lyriorum.qux ufqj 
-idSardanapaIumftetitan.1140 juxtaEuiebium,i}oo juxta 

• Juftinum Num.repth. 
l. id26. XI, ChrofJologiamonarchUPerfirum. 7/1 Juftinum,i4oo juxtaDiodoiuiTi>ii6o juxta Oiofium.ijjo 
juxta BellarmiDum. Ex hisfentcntiis illa, qua: eft Juftini & 
Bellarmini , cum Scriptura facra & a:ra Babylonis optimc 
congruit. Nann Juftinus ex Trogo Pompcjoait, rcgnum 
AOyriorum a Nino ad cafum Sardanapali ftctifTe annos 
1300. Addebisannos jf Bc!ipatJ-isaHtcNinuni,&habebis 
anuos 15 jj'. Ita proxime pervenicsad annum Aliyiy.ini- 
tium XIX Babylouica; , & aunum M. ^077, cafum Sarda- 
Dupali. 

Duplcx eft fupputatio regni Aj^riorum: una eft- Africaoi, 
altera Jultini. Ulius fencs longc fupra diluvium excurrit: 
hujusc.lciilus quamproximcadScnpturx vcritatcmaccc- 
dit. Aitenim moiiarchiim iliani Itenllc aNiaoadSarda- 
napalumannos ijoo, ut paulo aqtcdidtumclt Priorcsre- 
gcs hoc ordinc commcmoraL; tieltt^ aan. j f: Ninus an.f 1 : Si- 
inirAmit an 41: Niniana.^z. Cxtcros omifit ufqucadSat- 
danap»!um lililupplcnturex Africano velEuicbio. Aftica- 
numoosfumusfccuti. EufcbiusconvenitcumAfricano uf- 
que ad Bal^um: deinceps variat. 

Inferie rrgttm Labyilomorum poft eveilam Hicrufakm qui- 
dam Laborofoard^chum difttn^uunt a BclfaKic, & faciunt 
ipfumNcrigloiroororis.tribuuntqueipfimenfcs j^quidam 
cundcm cfiecam Belfazercftatuunt. 

Suut qui costuniiim Perfarum reges recipiunt, quorum 
Scriptuia meminit , idcoque monarchiam Pcrfirum poft 
captam Babyloni uyannis circumfcribunt.Sed icvera phv 
res funt, ut ex Herodoto, Xenophonce, Diodoio SicuIo,5c 
aliisconftat,itautmonarchiaha:cficceritaunis loi. Hiciwt 
ciTa^al"* obferva, rcges Perfaruui deU-datos uiiUcpra:uo- 
n\\nc Diitiit!^Artti>;er?^i(, 

X l i. Chronologta monarchi^ Grx- 
corum. 

A Lexarider MagnHs ,yi£ioDzno, fit Dominus Afia:. R^ 
gnattanquammonarchaan.6i&:ahquotmciifcs. Obiit 
cnimaquoM, j6^^. ^ P..cgcs Macc- 

donia;. 

i Philipp' A- 

ruUtu , frater 

Alexadri M.rc- 

cnat mcnf 7. Divifto McnArchi^. 

RcgcsiEgypti. 

1 Ttolem&ui 
Lagi fij, fucc;- 
dit Alcxandro 
in tEovpco & Regcs Syrix 

363S. 
1 Se.eucuf 

Nicottor, iwt 
Nicator , rex Regcs hr 

i\x. 
l Antigo- 
nus capelUt 
rignuin. 
i Detne- ^in.Muttdi. ^n,%M. 36z6. 3633^ 3652. 5656. 3662. 
3662. 

3667. 

3667. 
36 6S. j2 XII. Chronolcgia momrch. Grxcorum. Rcges Mace- 
donia:. 
1 rtrdic(tK, 
adminiftrator 
rcgni,fuccc(iu 
Aridso. Re- 
gnatan.y. 

j Cajfander, 
trucidata O- 
lympiade ma- 
trc Alexandri, 
itemque Cleo- 
patra fororc , 
Roxancuxore, 
& duobusBliis 
cjusdem,occu- 
pat regnu. Rc- 
gnat an.19. 

4 Antipfiter 
(qui& Anrigo- 
n\i%,)Si.Alexm- 
i^^rjCafsadrifi- 
lii, mutuisb?! 
lisfcpecdunt. 

^ Demetritti 
foliorcetis rci 
Afije, Alexan- 
drum,a<juoin 
auxiliu.m voca- 
batur , interfi- 
cit, ^regnum 
occupat. 

6 Pjrrhlti,tc- 
gnat dies iio. 

7 LyfimachtM 
UDUs educibus 
Alcxadri M.rc- gnatat^. 

8 ftolemtm 
Cer««»' regaat 
dies 170. 

5) Meleagros 
rcgnatdicsiSo. 

10 Antipst- Regcs JEgy. 

pti. 
Africa.Regnat 
aD.40. 

3666. 

1 Ttolemtiu 

Fhikdilph" fil. 

regnat anD.38. 

iacomplctos. 

3713. 
3 Ftolemttu 
'Enjergetes i\\.ic- 
gnat an. z6. 

3729. 
4 Ptolem.Phi- 
lopator f.fauci- 
da regnat an. 
17, 

f PiolemAue 
Epiphanes , fil. 
quinq^ennis, 
regnatan.14. 

' 3770. 

6 PtolemAtii 
Philometor re- 
gnat an. 5y. 

3S0S. 

7 PtoUmttu 
Evergetes fecU- 
dui j cogno- 
mcnto Phyfci, 
fucccdit fratri 
Philomctori. 
Regnatan.2.9. 

3S34' 

8 PtoUma,tu 
Lathurui , re- 
gnat primoan. 
16. cum matre 
Clcopatri. 

3SS0. 

9 PtoUmAU* 
AUxander, fra t$r rcgnat dieS|tcrLathuri,cu 
4r iLathur' a ma- Regcs Sy- 

ria:. 
Syriae, Baby- 
lonia;,&c.uf 
quc ad Pcrfi- 
dcm , ejedo 
Antigono. 1- 
dcm fit rcx 
Afias capto 
genero De- 
metrio. Re- 
gnat an. 50. 
3668. 
1 Antioch^ 
SiJ/«r fuccedic 
patri Scleu- 
co. Rcgnat 
annis 11. 

568g. 
3 Antioch' 
Theos , fuccc- 
ditparenti,& 
regnat an.ij. 
370^. 
4 SeUuctti 
Callinic^ Thei 
fil.regnatan. 
10. 

5724. 
}• SeUucut 
Ceraun', Cil- 
linici fil. re- 
gnat annos j 
incoplctos. 
3726. 
6 Antioch* 
Magnttt, C2I- 
linici fil. re- 
gnatan.}7. • 
3763. 
7 SeUu- 
cus Philopator 
Antiochi fil. 
rcgnatan.ii. 
377S. 
8 Antioch*. Regcs A- 

triits , Anti- 
goni fi!. di- 
ctiis Poliot- 
ceces. Hic 
capitur aSc- 
lcuco gcne- 
ro , qui fi- 
nem impo- 
nit huic rc- 
gno , aono 
M.56^1. Ita 
rcmanet trcs 
tancum fuc 
ccfrorcs Alc- 
xandri. v^t. .Jn. Epipha 3668. 
3670. 3706. 37 16. 3729. 3771. XIL chronologia monarch.Gr^corum. 7^ Regcs Mace- 
dotiia:. 

II Sofihenes rc- 
gnatan.L. 

II AntigonusW 
did:us Gonatasre 
gnat an.36. ItaSe- 
leucidx rcgcs Sy- 
ria: , obcincnt A- 
fiam. Vicilfim An- 
tijonidiB , cx Afia Rcges -^gy- 

pti. 
rre ejeftus in 
Cyprum fugif 
fec , rcgnat an. 
10. Abdicavic 
fc fpote ob cru- 
deliratem ma- 
tris , quam & 
p6ft intcrfecit, 
cum vita: fuas pulfi.obtincntMa-iiilam infidiati ccdoniamufquead 
dominium Roma- 
norum.Lajriua: ve 
ro -/Egyptum con 
tinua fucceflionc 
retiaent ufque ad 
Auguftum Imp. 

I } Demetrius fil. 
Antigoni I. rcgnai 
an.io. 

14 jintigonusWl. 
cognomcto iijmiv, 
fuit tutor Philippi 
JulH,an.i4. 

ij rhilippus J«- 
fius , filius Deme- 
ttii, regnatan.^i. 

1 6 terfeus , re- 
gnatann.ii. Vin- 
citur ab JEcnylio 
Cof atcjue ita re- 
gnum Maccdoni 
cum translatumad 
Romanos deficic fcnfiflet, 
iS6o. 

10 PioltmAW 
L*thurusredux, 

itant: 
3S6S. 

11 FtolemAMS 
Auletes , Dio 
doro Dionyfi', 
rcguatan.ji. 

3»99- 
II ttol.Dio- 
nyfius ^ Cleo- 
patra foror, fuc 
cedunt parcnti 
Aulcta; , & rc- 
gnant ann. zi. 
Hic deficit re- 
gnum iEgypti. 
NamAusultus 
vido Antonio 
Triiiviro, ma- 
litoCIeopatr^, 
-/£gyptumred- 
cgic inproYin- 
ciam. Regcs Syrix. 
Epiphttrtes, filius Antio- 
chi M.regnat an.u. in- 
complecos. 

^ Antiochus Eupator 
regnat i an. 

xo Demetrius Soter 
regnatan.ii.incomplc- 
cos. 

II Alexander Bnla 
ii:nVehs,3.Q.6. 

II Demetrius Nica- 
»or, an.4 incompletos. 

ij Antioch^ Entheus 
cum Tryphone prore- 
ge an.z.incompletos. 

14 Tryfhonto\\x%in. 

5- 

ij AntiochusSidetes, 

cognomento Pius Sc 

Soteran.iis». 

16 Demetrius ite- 
rum, liberatuscapcivi- 
tateParthica.an.}. 

17 Alexander Zeben- 
na,ia.i. 

18 AntiochusGrypus, 
an.2.9. AntiochusCjyzi 
cenu s anno nono inci- 
pitfratri Grypomove- 
rebellum. Hinc ei ad- 
fcributur i8 anni.quod 
inde a ii anno Grypi 
fueritfupcriorfratre. 

i^ Seleucus Grypi-fi- 
iius, Antonius Eujebes, 
Philtppus ^ Demetrius 
gcrunt bcUa intcitina 
6 annis. 

I o PhitippM foltii , 
Demetrio capto , re- 
gnatbicnnium. 

I I Tigranes, rex Ar- 
meniq,obintcftina Sc- 
Icucidarum bella aSy 
ris evocatus , repnum ,yintio vW. 3900. 
■19 09' 

^n. Cf-r. Vcr. Vulg 
id. J4. ^jf XIII. Chronologia monarch.Romana, 3if- 
S6. 

69. 

70. 
70. 
71. 37- 

S4- 

dr. 

6S. 
68. 
6i>. ii. 


79- 


»i. 


Si. 


fS. 


p6. 


loe. 


fiS. 


iip. 


117 


1^0. 


f3f Reges Syrit. 
pcr annos 18 in rummatran- 
quillitate obtinct. 

LucuUus rincit Tigranc, 
& Antiochum Cyziccnum, 
quiinCiliciadelitucrat, dp- 
clarat rcgcm Syriar. Intcrca 
Tigrancs fc rccolligir , fcd 
vincitur a Pompcjo, quiSy- 
riam in provinciam rcdcgit 
paul6 antc , quam capcrct 
Hicrofolymam. 

.Y ///. ChronoloqU monarchm Romana, 


163. 161. JUlius Cifar an.8. 

J .AHguflus Cefar an.f^. Anno ipfius^z Chriftus nafci- 
tur. Nam anno ly Tiberii coinplcvcrat Chriftus ann. jo. 
Luc.3. Erg6an.i.TibcriicomplcvcratChriftu.san.if. Qua- 
rc fi dcmas ex annis Augufti i j annos.cocurrct annus Chri- 
fti primuscum anno^i. Augufti. 

Tittrius ZD.:.t.m.j.d.7. Hujusannoio sr.vera, fedvul- 
gari AD.ii.Chriftuspatitur. 

C^;«iC;i/»^«/4(an.j.m.io.d.io.Hujusanno5.Pilatuscon- 
fcircitfibimorccm. 

Cltudius an.n.m.S. Hujus anno 10 celcbratur Synodus 
apoftolorum-4c7.2y. 

Nerc an. 1 5 m 8. Pcrfccutio primaab hoc inftituitur. 

Galba m.y.d.ij. 

Otto menf 3. 

VtttUius m 8. 

Ilahius Vejpapanusin.^.m.u. Hic obfidet Hicrofoly- 
mam primo imperii fui anno.h.c.annoChrifti «J^.eamq; ex- 
pugnac pcr Titum F. Tacicus author eft, Vefpafianu ccnfo- 
rem invcniflchominesioo.no.uo.ijo.Het.iyo.aanorum. 

Titus Vefpafiani f. an.z.m.i. 

Domitianus frater Tici. an.iy. Perfecutio fccuada ab hoc 
inftitiiicur. 

Coccejus Nerva an.i.m.^. Hicin vi^isquatuor evangcli- 
ftarum Arabicccflicisappclbcur Nero parvus. 

Trajanus an i^.m.g.Pcrfecucio lertiaab hoc inftituitur. 
SubTr^)4nudciiciunc0f4£M/^e//7n/f4,annoChriftiioi. 

Adriunus an lo.m.ii, 

Antoninus Ptus aq.i2.m.8, Quidam ipfi tribuuntannos 
13 quidam 14. ricgse an.19. 

jiurelius Antoninus Philofophus^ L.AntoninusVerus co\- 

Commo- ', uiruuM. 3981. 7^»i. Impp. 
/rima claf- 
fis cft Im- 
peratcrum 
Italico- 
rum five 
Latino- 
rum , a Ju- 
lio Cxfarc 
adConftan- 
tin.M. 4. 

i. 

6. 
7. 
$. 

9' 
I». zi. 

12. 
XJ. 
'4. 

1S. 
16. 

17. { XIII. Chronologia MonarchU Roman. 7/ 2^6. 2^4. 

ZS^. 2Jt. 

2>4. 2SZ. 

Zi7. 2iS. 

z6z. 260. 

z6g. 267. 

27 1. z6g, 

279' 277 

Z79. 277 ZSS» iSs. 

2S6. £84. 

\ 

306. 304. 

jog. 306. Commedfts (valdeincommodusjan.u. m.5;. 

Ptrtinax m j. 

Didius jHtianuf menf.r. 

Severus. author fcxta: pcifecutioms,an.i7.m.8. Pefccn- 
ninusNigcrinSyiia.AlbinusinBritania.Sevciusin Panno- 
nia Impcrarorcs Cilutabantur. Scvcrus tandem folus obti- 
nuit vido & in crucem ado Nigro,& occifo Albino. 

Antcninus CarafnUit an.6.m.^. 

MacrinuS mcnf ^. 

M.Aurelius Antoninus Heliogabalus an.j.m. 9. 

Altxander Severus an.i j. Hic imperator ubicj; fcriKi ju- 
bcbac didum iUud Chnili : GhtoUtibi non vii fii:ri,alteri ne 
fecerts. 

Maximinus, author fr ptimx perfccutionis,aD.j. 

Alaximus Pupienus cf> Balt;tnus an.i. 

Gordianusin.^. Contra Mjximinum quatuor fadi funt 
AuguftijGordianus pater& fiUus.Maximinus Pnpicnus& 
Balbinus,cquibusGordianus folus fucccfficoccilisPupic- 
QO&Balbino. 

Phi:tfpus Arabs,^nva.m exlmpp. Romanis fuitChriftia- 
uus. kegnatan 6. 

X)er/«j.author odavxperfecutionis.an.im.j. 

Gallus ^ Volufianus an.j. 

Valetiantcs, iuihQi nonacpcrfecutionis,an.j.Habuitcol- 
cgam filiumGillicnum. 

Gadienus folus.fcd varicexagitatus ab adverfariis>quo- 
rum jonumeiantur. Regnavitan.7. 

Claudim an.i.m.i.d.4. 

Aurelianui an.8. 

Clauditu Tacitus mcnf tf. 

Probu4,\cie probus.an.f. Hic Impcrator Gallias libera^ 
vitaChroco regc Alcmannorum.csfis quadringentis mil- 
libushoihum:& tunc ccclefia GallicanapoftloQgasperfc- 
cutioncs aliquantulumrequievit. 

C^rui cum filiis Carino& Numerianoan.z. Imperator 
Carus, quamvis ethnicus, ecclefiam Thcflslonicenlem a 
tributis immunem fecit. l.s.c.defacrofanaiiecclefiis. 

DiocletianMtDiUthox dccim^e pcrfccutionis.recundo im- 
pcrii anno Maximianum collegam atfumit, & rcgnat an- 
nos 10. 

Co^fiantiw Chlortu ^ Galerius aflumum collcgas Se- 
verum & Maximiuum. Regnant ann.i. Maxentiu^ Ro- 
ma: imperium arripic : Liciniu4 a Galerio appcllatur Au 
guftus. 

ConflantinuiM. in.^o.m.zo. Hic eft primus impcrator, 
qui ecclcfiam a pcrfecutionibus refpirarc fccit. Pcrperam ^7«»». Impp. 
t8. 
19. 

zo. 
21. 22. 

2S. Z7. 
ZS. 29. 

30. 

32. 

33' 

34' 
3S. 
3<i' 
37. ift 39- 4». 4^ ^nnt Chr. 

Veri Vulg. 3Sf. S37 363^ 361. 
366, 36^. 
377. 37S. 3S1. 379- 
3SS. 3«}- 76 XIII. ChronologU monarchU Roman. ^n. Chrifli. 

Vul^. 
39S. 

^SS. 
jfSS. 

4d/. 
466. 
472. 

^72. 

^■»m< h'. 
Vcri Vulg. 
-fio. 40«. 

^S2. 4S0. ipfi adfcribitur donatio,qiiam vocaut Conitantini M. lUa 
fiquidcm cft Pipini & Caroli M, 

Confiantius Conftantini M. F.impcrator orientis.Aria- 
aus & perfecutor,icgnatan.t4. m.f. Confians &> Conftanti- 
ntM fratres Conftantii fuccedunt iu occideutc:{cd ConfUn- 
tinus non contencus fua ditionc, trucidaiur a niiktjbus 
CouHantis. Cooflans occiditur a Majjnentio.qui tc^nat 
an.3. Portea a Cooftantio vidus lcipfam occidit. Gallus 
panuclis Gonftantii crcatur Cafar. In cjus occifi locum 
julianus frater fit Calar. Atquc lia:c cfl prima di vifio Impc- 
rii fubfiliis Conftautini M. qux non diu duravit. 

J«/M»«5,cognomento Apoitata & Parabates,an.i.iiu8. 

JdvMWJWjmenf y.d.io. 

Vahm in orientcregnatan.i^.m.^. VaUatinianui ia oc- 
cidcnte an.ii.menf «^. 

CratianM (^ VaUntiniantts juniorfivefecundttSifiWi Valen 
ciniani.a morte patris imperant in occidcnte:& Gratiauus 
quidcman.8: Valentinianusauteman.iy.Gratianusoccidi- 
tur a Maximo,qui ad bre ve tempusimperat. 

Theodofiui, cogoomento Magnus, Major, & Senior, rc- 
gnatinoriente an.i6.Poftiiuncincipit lecuudadivifioim- 
perii. 

Arcadiut adfcifcitor a patreTticodofio, anno 5 imperii, 
& regnat an.iy.m.j.videl. annos ir cum parente,&annos 
ij.m.j.folusin orience. Hincinitiumimperii ipfiusabaliis 
rcfertur ad annum 39 j.quia tum cccpit folus impcrare, Ira- 
ter ipfiusHowori/wimperavitinoccidentc annosiS.m.j in- 
dc ab anno Ctirifti 395. fivc an.^o.m.j-. fi connumerentur 
duoanni,quibus rcgaavit cum parcnte,an.Chrifti395. Ab> 
Honorio eft talis fucccflio Imperatorum occidentis. 

Hfl«tfri«tf an.iS.m.f. 

VaUntinianu4 III. an.30, 

Maximu/! menf 3. 

Avitus menf lo. 

Majoranus an.4. 

Severus an.f. 

Anthemius an.tf. 

O Ukrius menCj, 

Glycerius an.i, 

]uUus Nepos menfes paucos. 

Auguftulus ni.io. HicabOdoacro regeHerulorumcoa- 
(Huscll ieabdicarc:& ficimpcrium occidentisdefiit. 

Theodofius i/, fivc Junior,o(3;cnnis fuccedit patri Arca- 
dio inoiiente,& regnatan.41. Deinceps fcquumur Impp. 
Conftantino»olitani ufqj ad Carolum M. 

Martianus iQ. 6. m.6. 

Leo '^iim. Impp. 42. ^3. 
4.4. 

4tf. 4^7. 4». ifum.Impp. 
Occid. 

X. 

2. 

3. 

4- 

s. 

6. 
7. 
8. 
9' 

10. 

II. 

T^m. Impt. 
orient. 
4P. 

s: XI 11, Chronologia monarchU Roman. 7/ 610 696. 
703. 
rtt. 

7lS. 
716. 

7^l< 
77i. Lto T/?r<ix,qui & Magnus & primus dicitur an.i7.m.6. 

Lco/«/ii«j,fiveJunior&Sccundus,aDno447abavoLeo- 
ne I. confors imperii fadus , cijm valetudinarius efTct, eo 
dcm anno Zenonem patrem fuum manu fua coronaTit,& 
ita rebus humanis excefTit.HiQc Zeno, qui a patria cognomi- 
natur Ifauricus, nnmcratur poftLconem I. Illc autem re- 
gnavitan.i^.m.f. Bafilifcus occupat imperium,&tcnctan- 
nis fcrc duobHsrdcinde itcrum rcgnat Zcno. 

Anafiaf usycogaomcato Dicorus.an.zy.m.j. FuitEuty- 
chianus,& impius perfecutor. Hoc tcmpore reges ItaHa:, 
Hifpania: & Africx erant Ariani: regcs Francorum, Anglo- 
rum & Germanorumpagani:lmpcratorfiutychianus:&ta- 
men ecclelia Chrifti deihui non potuit. 

JiififHMS, fubulcus in juventa , poft faber lignarius , indc 
miles.tandemtit Imperator. Regnatannis 9 m-i. 

'^ufifmanMS,]\ilhai efornre nepoSjrtgnatan.^S. 

y«y?/««iy«Mr<7r,Juftinianicfororenepos,an.i6.m.9. 

Ttberiusll an.8. Rcgnavit cnimannos^. cumJuftino,& 
folus aniios totidemabanno ChriftiySi.undequidamnu 
mcrant annos impevii ipfius. 

Mautttius.p-nxik Cappadox.regnat an.i^.m.j. Hic afo 
rcro declaratus fuit Cieiar anno y 8 j.unde quidam numcram 
cju'oannos,itautregn*veriran.io.m j. 

Phocas.ab excrcitu imperatorproclamatus.occiditMau- 
ritium,&fir obftetrii Antichrifti,dum BouifaciolII con- 
ccdicprirantumfupeiomncs ccclefias.Regnacan.8. 

Hnracltus coa^fitsit contraPhocam,eume^i miferctruci- 
dat Regnat an.^i. 

Confiantinus menf 4. 

Heracleona^mcnC 6. 

Co»y?A»i,Conftantini F.ani^, 

Cunfiantinus Fogonatus F.an.17 incotnpletos. 

Jufiinianus I I.fivejunior, Conftantini F.an.^.m.ro. Di- 
citur a nafo prxcifo pii-oTu)}]®*. 

Leontius P/imm«, Juftinianum nafo truncar, & rclegat. 
Regnat an.^.incomplct. 

Abfimarus Tibetius Lcontiumnafotruncat,&rerumpo- 
titur an.7. 

J«y?/>?M«//5iterum>rccuperato impcriojLeontium & Ab- 
fimarum fupphcioafficit.Regnat aa.8. 

fhilippicus an.i,m.6. 
jinafiafius ll.zn.z. 

Theod^fius III. an. i. 

Leo //::«r«5,iconomachus.re£nat an.i^.m.t. 
Confiantinus Copronymus Leon1sF.an.54. m.t. 
Leo JF. Conftantini F.an.j.&ahquotmenfes. Num, Impp. 
oTient. 
St. 
S2. V. S3. S4- 

ss. 
ss. 

S7. St. S9' 60. 

6t. 
6z. 
63. 

6s. 

66. 

67. 

68. 

69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74' ^nne fhr. 
Vulg. 
7S0. 800. S02. 
811. 
8,s. 
Szi. 
Szp. 
8^2. 

867. 
8S6, 
pil. p6r. 
p6B. 
969. 
97i. 

J02S. 
iO:jf.. 
10^1. 
10^2. 
lOSU^ 
l,>6. 

nS7. 
1061. 
1,67. 
toog. 
tci. 

lOOS. 
lo8t. 
1118. 
ll^f. 
1180. 
llSz. 
l:8S. 
I19S. 

IZ04: 78 XIII. Chronolo<iia monarchU Roman. {^""-imff 

2 __«' *r»«nfi 

Conjlantinui VI I cum Irene matre ad. 10. ConflaaeiQUS 7S. folus impeiat anooy^o.anDOSyilrcDc fola anno7$7,an- 
nos ^. 

Carolui Magnui fir Impcrator Occidentis» anno 800, 
if Dcccmbris.Rcgnatan.14. Hic incipit tcrtia divifio im- 
pcriijubi hxccfllericslmpcratorum oricntis: 

liicephorui,At]t€t'A Ircne,rcgnat an.jo. 

Mtchael Curopalata ■n.i. 

Leo F.cognomcnco Armcniusjan.^.m.f. 

MichaelBalbui an.S.m.p. 

Theophilui F.an.ii.m.?. 

Michael F, cum mitre Thcodora.an.iy. matrc occisaan- 
no impcrii 14. 

i/f/»/«<j,cognomcntoMacedo,an.xo. 

Leo VI F.in.zj.m.j. 

^iexander Confiantinui, fivc Conftantinus VIII, filius 
Leonisjlolusregnatan.^. AnnoioimpeniRomanusPatri 
c1asht1phuscollegaan.26.inde fblusrcgnatan.i6.ita utin 
uur.erfum regnavcrit an.;o. 

Romanus F. parricida, an j. 

Nirephorus Phocof an.6.m.6. 

Johannei Zimijca a.a.6. 

BafUiui^ Coajlantinus fraties an. jo. 

Conjtanttnus jolui a n ti s 3 . 

Romanus .n.j.m.^. 

MiihxeL I V, cognomcnto PapbIago,«n.7.m.8. 

Michael V, cognomentoCaIaphata,m.4. 

Conjiantinui Monomachm, an. 13. 

T htodoraTorphyrogcnttayCon)\ix Con(lantini,an.l.m.9. 

Mich.^el F/,cognomcnto Strato,an.i. 

Ifaaciui c.omnenui, an. 4. 

Cor!jianttnusDucas,in.6.m.^. 

Michael VIi, cognomcnto Ducas,an.i. 

Romanus Diogeneiyia. z.m 8. 

Michael uucat itcrum,an.6. 

Ntcephoru! Botoniatei.aa.^. 

^lexiMsComnenui,\ii3.Q\^ .zn.^j . 

Calo-]ohanms F.aliasjohani^es Comnei»USjaD.l>f.m.7 

t.mmuel Comnenui F.an.jy.m.j. 

Alexiui 1 1. Coinnenui an.tj 

Ajidronicui F. an.j..m.ii. 

IJaacius AngeluiComnenus an. 9.^.7. 

AlLxiu} II Angelui,3ia.%.m.^. 

7 heodorui Lajcares rcgnat an. 18. AdrianopoH, eitortnS 
urbe,uii anno iio6 impciium capcflit Henricui Balduinus 
fratci,qui rcgnatCooitantinopoli-an. 10: poll cum Petrus 
I '^'^ ~* ' Altiffio- 76. 
Tertia cl# 
Cscftlmpp. 
a Carolo M 
/. ad Ru- 
dolphuni 
Habsbui- 
genfcm. 
4- 
S. 
6. v4». Chrifii. 1222. 
I2ii. 
1269. I28S. 

1328. 1387. 
14.17. 814.. 

8^1. 
8i6. 
876. 
878. 
880, 
888. 

Poo. 

fil2. 

920. 
9i7„ P73. 
984* JIII. Chronologia momrchU Romlin. /^ Altijfiodorus an.y. tum Robertus an.7. tum BaUuinus II aa. 
3j. Et hiceft ultimus imperatoiumConftantinopolkano- 
rum , qui regnarunt aanis jj contra AdiiaaopolitaQos,ut 
paalo poft dicctur. 

Jofiannes VueOf an.3;. 

Johannes Theodorus an.j. 

Michael takologus an. 13. Hicrecupcrac Conftaatiaopto- 
lin. 

Andronicus PaUologus F.an.^j. 

Andronicus J«m(7r,nepos,an.i3. 

Johannes PaUologusyfumb fub tutela JohannisCautacu- 
zcni.poftea rolus,icgnat an.^i.Hujus &qqo i^Calo-Johan- 
»t>f,gencrCantacuzcni,fimulregnatan,3o.Dcincepsadmo- 
dum perturbata eft fcries Impp. oricntis ufquc ad captam 
Conliantinopolim. 

Andronicus IV, Calo- Johannis F.aa.3. 

Af«»«e/,Calo-Johannis F.an.^o. 

Johannts 7/ ^, Andronici 1 V F.an.j. 

johannes VIII, Manuelisjuni0risF.an.z4. 

Confiantinus X/,Manuelis F.an.io. Alii tribuuotipfi an- 
nos duntaxat 4, ita ut ccepetit regnare anno 14^0. Hujus 
anno 10, five 4, Conftantinopolis capta clt a Mahomete, 
jnno Chriftii4j4, Atquehicimperiumoricntisprorfu«ad 
Turcas transiit. Solenthiftorici hoclocotanquam fingu- 
lare adnotarc, quod imperium oricntis cocpcrit fub Con- 
ftantino, & fubConftantino defierit, qucmadmodum im- 
perium Roms cccpit fub Augufto, & defiit in Auguftulo. 
Sedjamcontinuemusfericmlmpp. inde a CaroloMacno, 
adquem paul6 ante fubftitimus. Ha?c dynaftia diciturcllc 
Imperarorum Romano- Gcrmanicdrum. 

Ludoviciis Pius, CaroliM.F.an i6.m.y. 

LcthRriustVn F.an.iy. 

Ludovia-s II five Junior.Lotharii F.an.i^.m.io. 

Cflr(?/«jC«/vH;,Ludovicipatruus,an.i. 

Ludovicus III, cognomento Balbus.an.i. 

Carolus Zi /.cognomento Criirus.an.S.m.tf. 

^r»o/;^«i,cligitur defertoCaroloCraftb. Regnac an. xi. 
Vicit Guidoncm AniicJcfarrm. 

Ludovicus zr, Arnolphi F.an 11, 

C<?2r/W«i, Dux FranconijB,an.8. 

Henrict4s Auceps,2n.i-j . 

Otto Magnus, HcnriciF.an.j7. Annisitfregnactitulopc- 
gis.dciuccpstituloimperatoris. Nomcn Cto fivcOteeft 
Qerm.^nicumOwroq.d Houto,acuftodia. 

Otto lI.'iQ.n. 

Otto III. F. puerib anooruni fitlmperator. Hincappcl- 'Hum. Inff, 
critni. 33' 

SS. s6. 

37. 
38. 39' 

4». 

4^. eccid. 

77. 
78. 

79' 
80. 
8t. 
82. 
83. 

Jf4. 
8i. 
86. 
87, 88. ^nXhTiJli. 2oen. 
joaz. ioi6. 1116. 
iizs. 
Ji}8. 

Ili2. 

110'. 

Ilpp. 

I2l2. 12 4-6. 12Si 
lZi7. 1272. 
1273. 
1291. 
I2g8. 
130$. 

J3'4- 

J34<f. 
137S. 80 XIl7. Chror}obgiamonarcht£ Romanorum. htus ef): Otco ^as Z(in£>; poftea di<5tus iaitMirahiUa mu»- 
di. Rcgnatan.iy.m.i. 

Intcrrcgnum mcnfium 4, 

Henricus Clau4ns,hcmSia£tvis8c II,an.t5. 

ConradHs 1 1, cognomcnto Saliquus.fi ve Salicus an. 14. m. 
io.Mcmincris5«/»f«»>eflc intcrdum idem^uod aulicum a 
Geim.fal. Hinc lex Salica,tcrraSalica, Salica pra:dia, Sali- 
ciclientc?:ficdi(fti,quodad aulam rpeftent. Saliciquoque 
di£ti funcFranci.a flijminc.quodFranconiamirrigat. Po- 
fleiiorfignificatioquadrathocloco. 

Henricuslll, cognomcnto Nigcr, Conradi F. an. 17. 
tncnf.4. 

Henricus JVY.an. 4,^ m.^o. Quidamtribuunt ipfiannos 
j4.qaiaincipiunc ab anno ioy4,quoHcaricus coromtus 
cft quadrimus. Hoc tcmporc cfl perturbata impcrii for- 
ma. NamRudolphusSuevus contraHcRricumcligit«r,& 
HcrmannusLuzclburgius contra ipfum lit Anticzlar. 

iJe»nc«iF.Henrici 1 VF.an.ig.m.^. 

Loiharius 1 1, cognomento Saxo.an i j. 

Conradus III AB.i^. 

jridericusBarbarofjeivelALnohiirbus an, 58. 

HenricHs VI F.cognomcnto Afpcr.an.^. 

Or/£7,Heniici VI F.an.i^.Philippus codetiidnno fitAn- 
ticasfar,&: iegnatan.c>. 

Fri''ericus 7/, annoOttonis i+.eligitur, & regnatan.jS. 
Hoc tcmpore Guelphi cc Gibcllini maximas dant turbas, il- 
lisPontificis.hisCarfaris.partesfequentibus. 

C(?^/ra//«^FridericiF.a patre defignatur Impcrator anno 
imperiiiplius 5f. Regnjtan.9. ContiaConradumfiunc An 
ticsfares Henricus Landgravius, Wilhelmus comcs Hol 
landis, & Conradus IV.Hinc quidam fcribunt impcrium 
hoc tcmporc vacafTc. 

Interregnum t.an. 

Richardus,£mei regisAngliat,ferc pmnc tempus in An- 
gliaconfumfictn.iy.AlphonfusreiHifpaniasfitAnticajfar, 
& flatus impcrii efl pcrturbatus. 

Intcrrcgnuman.i. 

Rudolphus J. Habsburgenfisza.ij .m.^. 

uidolphusNaJfoTjiHS ia 6.m. 6. 

Albertus Aufiriacus, Rudolphi F.an.j.m.^. 

Htnricus VII, Luzclburgius.an. 5. 

Intcrrcgnum an.i.m.iv. 

Ludovtcus II, cognomcnto Bavarus, an.33. Fridcricus 
Alberti Auflriaci F.fit Anticacfar. 

Carolus i F J0hannrsrcgisB0hcmizF.an.3i. 

It^enceslaus F.an.ii. 

Rt^pertus An. Chrijlt. 
14.00, 
I.tf.10. 
ijf-ii. 

ISIQ- 
I}S8. 

ZS7^. 
x6iz. 
l6ip. XIII. ChronologtamonarchidiRoman, 81 RtipertHS Palatintis .iq. i o. 
JorfocHfMarchioMoiaviar.an.i. 
SigifmundusyCiToli IV F.an.i6.m.8. 
uili ertt{s.AuJlriactfs, co^aomciuojuaioiyia.i. 
Tridericus II /, arcliiriux Aufl:ria;,an yj. 
Maxtmilianus /, Friderici 111 F.an.ij-.m.^.d.i^. 
Carolus T' an. 38.01.7. 
Ferainandus, (litci Caroli V, an, 6. 
Maximilianus //, Fcrdinandi F.an.iz. 
Rudo/phus 1 1, Maxim1liaQiF.an.36. 
Mattliia.i an.y.ni.i. 
Ttrdinandtis 11. 

Obfervationes. 

Intervalla monarchis. Romanorum conftitui poffunr qua- 
tuor, hoc modo. 1. A Julio Cxfare adConltantinum M: 
quod intervallum complcd:iturCa:fares Italicos fiveLati- 
nos,eoscjue gentiles^fi excipias Philippum Arabcm. II. A 
Conltantmo M.ufque ad Carolum M: quod intervallum 
complcftitur Imperatores Grascos , eosque Chriftianos. 
III.A CaroJ.o M.ad Rudolphum Fiabsburgenfem : quod 
iutervallum compleditur Imperatorcs partimGermanicos 
in occidcnte, paitimGr^cos in oriente. IV. ARudolpho 
Habsburgcnfi ufquead noftram3Etatcm:quodintervalIum 
complediturlmpp.partim Auftriacos in occideDte,partim 
Gra.'cosinorientc. iiimalis,ita conftitues hajcquatuor in- 
tcrv:lla. I. A Ca-fareadConftantinumM. II. A Conftan- 
tino M.adCarolumM. IIl.ACarolo M.ad Carolum V- 
IV.A Carolo V. ad noftram a'tatem. 

Quidam in catalogum Imperatorum referunt x x x illos 
tyraDnos.quifummanucrumannoChrifti 160 adfcraperc 
couati (unt, f])retoGa]icno, Rurfus funt.qui conftituunt 
tiesdalfcs hujus monuichia',& hoc modo.commemorant 
Impcratores. In prtmd cLjfe colloaat lxiv Impp. Lati 
nos,hac ferie. i. C.Julius Cccfar. i. D. Odavius C«efar 
Augultus. 5. Tibcrius Caefar. 4. Cajus Czfar Caligula. 
j. clauduis Ca:far. 6. Sextus Domiti«nus Ncro. 7. Ser- 
gius Sulpitius Galba. 8. M. Salvius Otho. ^.Aulus Vitcl- 
lius. lo.Piavuis Vefpahanus. ii.TitusVelpaiianus. ii.Ha- 
vius Domitianus. ij.Ncrva Coccejus. 14. Ulpius Traja- 
Bus. i).y£liusHadrianusCa:far. i^.L.itliusCafu. 17.M. 
AutobinusPms. 18. M. Auielius AntoniuusPhilolophus. 
ii^.L.Vcfus. 20.L. Aurelius Commodus ii.P.Hclvius 
Pertinax. 11. M. DiJius Julianus. 23. C. Pcicennius Ni- 
ger. 24. L.Septimius Scvcrus. ij. M.AurcIius Antoninus 
Caracalla. 26. P.ScptimiusGcta. z^.M.OpeliusS^vcrus J^fm. Impp. 
occid. 
ItO. 
UI. 
112, 
113. 
114., 
ItS. 

116. 

II 7. 
118. 
119. 
126. 
121. S2 XIII. Chronofozia monarchiA Roman. Maciinus. iS M.Aur Antoninus Elagabalus. 19. M. Au- 
rel.Sevcrus Alcxander. jo.Maxiroiuus. 31. C.Julius Verus 
Maximinus. 51. M.Ant Gordianus. 35.M Ant.Gordianus 
1 1. 34. M.CIodiiis Fupicuus Maximus; jf. D.Ca:liusBal- 
binus. 56.M AnconinusGordianusIII. ^y.M.JuliusPhi- 
lippusj. . jS.Jnlius Philippus II. 39. C.Medius Quinftus 
Trajanus Dccius. 40. Q^Hrrennius fetrulcus Decius. 
4i.C.VibiusTrebonJ£uusGaIlus, 4i.C.V:hinsVolufianus. 
4-3 C.T"lJusy?vmiIixuu5. 44.P.Licinius Vilcrianus. 4)-.P. 
Licinius Gallicnus. 46. Saloninus Valeriauus. ^y.C.fu- 
iniusCadiusPofthumus. ^S.M.AureliusChudius. 49. M. 
jAurciius Qu-intillus. fo. L.Domitius Aureli.inus. fi. M. 
jClaudiusTacitus. fi.M.AaniusHorianus. 53 M.Aurelius 
jProbus. ^4. M. AureliusCarus. ; «•. M Aurclius Numcria- 
nus. f6.M AureliusCarinus. p.C.V.::ieriusDioclcti2nus 
^S.Aurciius Valerius Maximisnus. jp. F1. Aurdius Con 
ftautius. 60. C.Galciius Valerius Maximianus. 6i.C.Ga- 
lcri.TsVaieriusMaximinus. ^^i.Fl.ValerinsScverus. 63. M. 
Aureiius Maxcntius. 64. C. ValeriusLiciaianus Licinius 
Nos in prima clafle habemus duntaxat x l: quia non adnu- 
meranms !mpcratores>h.c.duccs,qui non fiicruntCarfares. 
Infetitvdii clnjfciedtam Imperatores Gtarcos x l v 1. a Con 
ftantino M.ad C^volum M.hocordinc. i.Fi.ValcriusCon 
{ilintiuus Mj.cnus. i.Fl. lulius CrilVus. 3. Fl Claudius 
Coftantiniisjunior 4 FlJiiIi!-isConfl:.ins. rF! Julius v..on- 
ftjQrius. ^ Magncntius. 7.Deccntius. S Fl.Claudius lu- 
li-nus Apofiata. 9. Fl.Joviauus. 10. Fl Valcntiniauus. 
ii.Fl. Vaiens. 11. Fl.Gratianus. 13. Valeutinianus Junior. 
14 11 Ai^gnus Maxiraus. li.Fl.TheodofiusMagnus. 16. Fl. 
Arcadius. i^.Fl.Honorius. i8.Theodofius Juuior. 19. Fl. 
PlacidiusVateotiuianus. io.Fl.Maitianiis. :j.Fl.L'coMa- 
gnus. ii.Fl. Lcd Junior. 13. Fl.Zeno If.juricus. 14. FJ. 
Anal"i:iias.,Dicorus. if.Fl Auicius Juflinus. i(?. FI.Ani- 
ciusjuflinisiaus. i^.Fl.JufliuusJunior. iS.TiberiusCon- 
fhntinus. i^.FI.TiberiusMauritius. ^o.Fl.Phocas. ji.Fl. 
Hcraciiu5. ^.Fl.Hcraclius Conflantinus. jj.Fl.Heraclio- 
oas. 34.H.Conftans II. ^f.Fl.Conftantiaus IV Pogonii- 
tus. 36.FI.Juftinianus il. 37.F] Leo I V, fivc Lcouitus: 
;8. Fl. Tiberius Abfimarus. j^.Fl. Philippicus Bardanes. 
4o.FI.Anaftafius II,cjui & Arthemius. 41.FI. Theodofius 
III. 41.Fl.LcoV. 45.FI. Conftantinus V Copronymus. 
44FILC0VI, 4y.Fl.ConflantinusVL 46.1rcne Augufta. 
Nosrccitamusduntaxat xxx v. In tertia cLiJfe illi recitant 
Imperatores Gcrmanicos x l v , nos x l v i, iade a Cardlo 
M. ufqueadhanc jetatem. 

~~~ "xlv. Chro- XIF. chronologia Rignorum P^eterum Sj\ XIF. Chronjolori.i dtqiioi veterum RegnO" 

rumdrDynnfiiarum. \ 

T. Regnum Sinarum five Chinarnm. 

SUcccfTio icj;um i ChineDfiHus arceftitur inde ab anno 
- M r fto,<juo primusrex Vitey reonyfrctiicitur. tn.ieau- 
merancrel'es i6^. icaurclucenrcfimu<quartus.nomiDc6o- 
noc regiijrccoEpcritsnnoChnfti n8o Cjeteiurnmitiurrt 
hu)usdynafl;ia:iutcciilu>ium uullameft. 
2. Rignum ^icj/onii)tUm. 
Hoc rcp^num dividitur in d :as dyn3fli.is. Prrrraeflre- 
gum 16, ab iiino M.1861 adKu. 18 i. Secuntlacll fepteni 
lacerdotumK.unci Apolhnis.ab annoM.tSrt ad an,i844 
qiio temporc dcfccit rcgnum Sityoniorum propcer rcdi- 
tum Hcxaclidiium in Peio^^onnefum. 

3. Regnnm ji*givorum. 
Hoc retrnum e(t proximum rcgno Sicyoniorum , & inci' 
pitanno M.io^j.cftcjueregum XIV, cquibus primusfuit 
Inachub.tcrtius Apis. quiaho nomineappclhtus fuit Ofiris 
& Serajns, & in /E^^yptum transcuhcluumimperium: «juar- 
tus, Argus, i. quo Atgos regio & Argivi nomcn hibcnt: dc- 
cunusj UanauSjUndcD ;naifuncdidi : decimusc}uarcus& 
ulcimuSjAcrifius, acujusulcimoanno.quiell M.1636, con- 
fui^it reguum Myccnarum. 

4. DynAJli» Athenienfium. 
RegnoArgivorumprox.maeftDyniftiaAthcnienfiuirij 
utpote qiis incipitanno M.l?94 Eftautcmquadripartita 
iftadyrtaftia. /*«»><« cftrcgum X V 11, equibusprimuscft 
Cecrops, diftus<Ji(pt/;}« & oujrix^"^ > anno M.ij^^rtertius,! 
AdiphiCtyon.cujus anno ptimo Mofes eduxu populum: de-} 
ciruusfcptimus.idcmqucylcimus, Codrus, anno M 18^0.' 
Sfcunda c(t Archonton ad totum vitx tcmi^us , numcro 
XI II, ab.Tnno M.18S2. adan.jiyj, qio mcipit/m/>dyaa- 
ftia Archouton decenoahum, numcio VII, ufque aci an, 
M.jt(>7/quoin.ipin^«>jr/<»dynaftia Archontonannuorum, 
ufqueadan iS-^o. circa quodtcmpus Syllaoccupvit Athc- 
nas. EtflcnimDcmetrius anno M j(^fo, & pofte.; Antigo- 
Dus Gonatis xa.i6Z6 Athen.^sccperunt,libcrtacem tamea 
civitatircltituerunt. 

5. RegnHm Trojanum , fiiif. DnrdAni 
C^ llti. 
Hoc regnum antiquitate proximc acccdic ad Athenas- ^ ^nnt M. 

2Si6. 
2sSe. 
2631. 
2671. 
171S. S4 XIF. chronologURegnorumVetcrum. Incipit cnim anno M.z^yo. Fuit rcgumfeptcm, ^uorum 
hjeccftfucceflio. 

Teucer: cujnsaono quarto Mofcs cducit populum. 

DardafKn.Tcucti generjfilius HercuUs Libyci. 

£richthonim,D»Tdani F, 

Tro;,firichthoniiF. Trojxconditor. 

J/<&f,TroisF.undeIliumdi6lum. 

Laomeflon.Ui^S. 

Fr iamttf, LiomcdoomT . Subhocoritur bcllumTroja- 
num. Nam Priami F. Alcxander, qui & Paris , violato )ure 
hofpitii Hclenam uxorem Menelai regis Grxci hofpiti! 
fui rapieodo irriuvicprincipes Grazcos concta fe & regaun 
fuum. 

6. Regnum Mycenarum. 

Hoc rrgnum proximc atringit antiquitatc fua rcgnurr 
Trojanum. Confurgit cnim aJ^ ultimo anno Acrifii , qui efl 
mundi i<;j<;. adcoqueincipit anno ^.1657. Eft; autcm re- 
gum VII. equibus primuscft Sthcnclcus, didlo anno M 
ultimusPenthikis,anno M.1805. HarcdynaiHacccpitdici 
Atridnnm ^ Pelopidarum ab Atreo rc^e tertio , & paicntc 
ipfiusPelope. Atreifiliusfuit Agamtmnon :quem trucida- 
vit^^lgyfthu^jadcJterClytemnefha", Oreftes Agamemno 
nis F.ulcifcitur cajdcm ijlam iu ^Egy ftho & matic 
7. Bynafiia Laceds.momorum. 

DuA funt dynaftis Laceda:mouiorum. Vrior eft regum 
XI li qusdcftituitur fenc annorum : />^y?mVr attingit fua 
antiojuitatc regnum Myccnarum. Quod attinet ad prio 
rcm,colloco Eurotjm iivcLclcgem, primum dynaftamin 
annam 1380, tempore Mofisj Lacedffimonem,in in.t4.70. 
Oreftcs, dyn.afta undecimus>idemque Agamcmuonis F. 
claruit an.M.i77j-. Poft^^rior dynafi-ia Laccdsemoniorum 
dicirui Hciacl;J:^rum abH-crcule,& incipit an.zS^p-cft- 
que duariim fimiliarum. Una cii Euryflhenidarum , altcra 
Frcclidarum. Illa eft rcgum XXX, abanno M.i84«;,quo 
cccpitregnareEuryfthcncs.ufqueadannum M.5700. Hscc 
eftrcgum XXIV, & aliasdicitui^Eurypontidarumab Eu- 
ryponte rege tcrtio, ficuti Proclidarumnomeri eftafratrc 
Euryfthenis, qui fuit primus rcx, ndmine Procles. 
8. Dynafiia Corinthiorum. 

Hxc dynaftia cftquintuplex. Frima. eft Sifyphidarum, 
regum VI, c quibusprimus fuit Sifyphus^quemrcferc-d 
an. i68o. Hic jedificavit Corinthum. i^ecww^a eft Corin- 
thiorumHcraclidarum.rcgum I V. annoM.1849. Hicob- 
ferva, Hcraclidas pepcrinc duas f.milias, quarum una dici- 
tur Hcraclidarum LacCdasmoniorum . altcra Heraclidarum" 
Corinthioium. Ttrtia cft Bacchiadarum , regum VII, c quibus %egt* Dtf' 
tUni. 
I. 

2. 

i' 
4« 
J- 
6. 

7. \ xir. Chronologia Regnorum Veterum, SS quibus primus eft Bacchis an M. 1993. GUiarta cft Bac 
chiidarum Prytancon, regum III, an.M.3171. 6Jai»M eft 
Cypfelidarumjrcgum 1 1, c «juibusprimusfuit Cypfclusan. 
M.ji^;. 

p. Dynaftiz LyAorum. 

Tres funt dynaftije Lydorum. Printa cft Atyadarum, tn- 
tcannum i733:& eft obfcura. Sff«»^4eftLydorum Hcra- 
clidarum,regum XXII, &incipitanno M.17J3. Duravit 
an.fjcutelcapud Hcrodotum. Ultimusrcxfuit Candiu- 
les, an.M.3110. Tm/aeft Mermnadarum, cjui&ipfifunt 
Hcraclidx. Eftrcgum V. cquibusprimuseftGygcsan.M. 
3138. ultimus Crqcfus , qm annoM. 3406 yk^us cft a 
Cyro. 

10, KtgnuniTyri fiveZidonii. 

DuA hic funt dynaltix. Frtma cft X I V regum , e qui 
bus primus fuitAbibalus an.M i^nifecundus, Hiromus 
Abibali f . qui Salomoni mifidigna ad a:dificium tcmpli. Se- 
cundaeA VII Judicum,quidicuQturSuffetcs,abanDO M. 
3364 adan. 3376. 

11. Dynaftia Macedonum. 

Gluatuar funt dynaltix M:cedonum. Prima eft rcgum 

X X 1 1 1 antc Alexandrum M. c quibus primus cft Caranus 
Hcraclida,annoM.ji37;ultimus, PiiilippusMaccdo,anno 
M.3f8f. 5ertt«rf4cftMacedonumin.^gypto,rcgum Xllli 
cqgibus pnmus cft Alexander M. an. M. 3610 fecuudus, 
Ptolemarus Lagides. Vide fupra Mouarchias. Tertia cft 
Macciionum inSyriafivc Aflyria, regum XXIj e quibus 
primuscftAlcxanderM. fccundus, Antigonus. Vidcibid. 
6h<arta e(t Macedonum in Maccdonia, regum XVlIi e 
quibusprimus cft Alexandcr M. fecundus,Aridxus &c. Vi- 
deibid. Memincrisautemhicadnumcrari AlexaudrumM. 
atquc ita hoc loco numcrum rcgum unitate cile majo- 
(cm. 

12. Regnum Pergami. 
Hxc dynaftiaeft regum V I, indc ab auno M.3 <J<> j.ufque 
ad an.3817, quo mori:ur Attalus , di£tus (piki.fiKTu»; quipo- 
pulum Rom. tcftamento ha;redcm rcliquit. 
1} Regnum Terfarum. 
6}uatuor\\ic funtdynaftia:. Pr/w<* eftmonarcbiaregum 

XI V, dc qua fupra. S^cund^ cft Arlacidarum, qui ficdi- 
cunturabArface, &potitifuntrcrum in Parthis, ufquead 
an Chr.130.quo Artabanus, Arfacidarvim ultimus,fuit occi- 
fus. 7"#r///icftabannoChr.i3o,ufquead aD.Chr.6i8. Hic 
primus fuit Artaxares an. Chr.i^Oifecuudus.Sapori vigc- 
fimusprimus, Cofroifs Magnusj vigcfimusodavus & ulti- 
mus Jczdegird, qui anno C1m:.<»i8 intcrfcdus fuit a fiho, ■ 

^^ .\ J > . (i ? o/toL^^, ia Rcgnorum Vctertim. Cj-ai) laB 'ylcKiis g^«;!r/rfc(bindcaM-linmfde:ubl pri- 
mo Pciiia f iili b Saiacnis, -^oltca pccuhiivn nadta cft 
rr^tm :nhi;n: ul^ucdicnn. 

• i<. l-cgnnni ''icilu. 

^ltfj/uor habct dynjfti.is hoc rcpniim. Prim* eft antr 
cii.-in « Rom.inos privenir,ab .-nn( M jt44 . qno Diony 
uusryr nniis inccpi* rr ; narc. ."■fr.v»«';jcft fn Roiranis.Tn 
rcrhiiftiim , &. poll C hriilumfubIiTipp.Rf>n-ianis&: Con- 
Itiprino o'itsnis , ufquc ad an.1150. Tertia elt iiihregil^us 
Sicilia: & Kcrpi.'is,;)ban. Chr 1150, quo Rogerius.iJiix A- 
. uli«r & C labria:, ^ capoli polt loooam o' fiiiicnr m Irr.ie 
r-toriConftintino o'u nocrcptf! , «b Aoaclero 1 1. >,nti 
p,pj, titulum icj;iN.Si-ilix obt'nu't. 0^/<»rM ell fub rcgi- 
. u>Hifpania:fi't^Ph)!:p/o 1 ! .nij -8. - 

Xi. Rignum iF^fi^thrf-im. 

G-^ihf ut'.icjue,tum 01tro£<'tiii t mWeftrogothi.primo 
cx Scytbiafccontuletui3t inSvcun : -icindc cx Svecia pto- 
fedi occupanmt T-uiicani Chei:on'fum, inoe vicina 
Triii.ciiea j Iftium loca.jdexiicm.mi Galli.Tm,H fpani m, 
It^ham, Afiicam, Bohcmi;ni. Hiurniulriplo flc Gocltc- 
runi uyn llia. ht, riv.o qiiiiciTi dyiaflia Gotiic>ium oiien- 
ulmm & occidcntalium uti.quidima ctt 'pfum Sveciajre- 
oQum. D<;«><^ uymltisGtnh riim eit in Svytlpii i-.uropxa 
adMctoticam p-ludem. Tertlo ciyn.ftia W cPgoihotun^S^sx: 
Wilig*.thorum,,cxtra Svecian &: Scythimilt duplcx. Pri 
ma elt inGflllia &Hifp.inia,re^uni xxxiv.c qui'uspri((|us 
fuit Ath.;aaricus, nno Chtilh ^^vj^ccun.^us, j*Iancus,an- 
no 38iiuUimus,Rodcricus q'ii an 711. aMauris re;niofiiit 
fpoii. t .s hx his ir.ulti Chnftianifmum oC lucrjs cikdi, 
dcRccruut ad Arunos. Namfub AtbanaiicoGothi intcr 
lcdp. ifi lant,itaut-iltcriiis f drionis rexfucrit AthanaiiciiS, 
iltciiusf ridigeiniis.qni diftfuntminoresGothi.CbrilLia- 
nilmuir. & iter sc.iodliaWlfila Ariano cpifcopo qi.orum 
rclujUT^e adhuc funt in Mjeotide. Secunda clt in Hif .itnia 
tintum.&: diciturdynalti Goiharum Aitiirum.ynno 716. 
quo Pel.i^;ius,c rcgio G^ thorum l;^nr,iiiuc, dux contia Sj- 
tucencs ' icftus , lerni ri dcra collerit Ulcimus rcx Aftu- 
rum ruit Veicmuncius, ^u icio,:n quo Gothoifm 1 gsuui- 
pioks defccit. C a:tctum,quo(h:ixi>Go:liosr.rmin c\ .Sc,y-I 
thiaprDfc(ftobinSvcci.-in:,bociiah;l-ct. AM.igOj» ornluntj 
Scyt.^a; & Gcthi.EtScytha-quidcm nunferunr in^cyhia,! 
Gpihi vero ini^c riogieili oc<.upaiunt Svcci;<ir,& jvblLaj 
ali'.iui rcdieruntinScyihiam pjrvam. Atquelarc caul,» «rli:,j 
qufui Gothi a Scythis orti dicuntui :item Huuni, ! olo .;,! 
Dani,&: -„lii. Nam pmncs illi cx Scythia funt prOj^rclh lu) 
proprias fcdcs. } 

16I B.egnum^ XIV. ChronoloqURenrmYitm Veterum. -Sl 16. Regnum Longobardortm in Rugi» <^ 
, Fannonia. 

Hspc dynaftia incipit ".n.Ciuifti 59 j. 

17. Regnum SvCTorum in G.^Uicia. 
■ Hociegnum cospic an. Chiifti ^oS.fuitque regum x, e 
quibus nounulli Ariani:ultimusfuit Andcc^n an.jS^. 
j 8. Regnmn Vandalorum in Afica, 
Hocrcgnum incipit an. Clirifti 418. cft<|ue regum fex 
equibusiutimuse/tGilimer an.530. 

19. Regnutn Oflgoth^^rujn. 
Bupkx eft dynaltiaOftgothorum.fiveOftrogothorum 
Priwit eft Oftroj^othorum luh impeiio Hiinnorum , mte 
sM Chrirti 451. hoc ordine ; Winitharius , Hunnimundus, 
TnoiismunduSjW.ilamir,Thcodcmir,& Widcmir. Secun- 
da ci\ Oltgothcrum, cxcuHb jugo Hunnoium:eliquc re- 
gum VII in Itali.i.equibus primus cft TheoJeiicus{vulgo 
dicitur Theodoncus Vcroucnlis) Thcodcmiri f.an Chr, 
4fi.fextus,Totild,an.j4i.feptimus,idemc]; uicimus, Theia, 
au.54i,vici:usaN.irfetc.Vid?fcq.tit:> 

20. Regnum It^liA. 
Hoc regnum a variisdynuftis fuitadminiftratura. Pri- 
mus rex barbarus in Italia eftOdoacer,rex Hcruioruni.an. 
Chrifti 47 6.Regnatan.i6.& 6 menf Nomcnhocfonat va- 
ftatoremagrorum.ODticfciVab Ct'bt7incu!tus:& fiit nomen 
nulitarc regum Gcrmanix-. Seiundus eit Thcodcncus Ve- 
ronenfis.rcx primus Oftgothoruminltalia.an.^oj. ivcgnat 
an.33. Tertius cft Ach-laacus, nepos Theodorician. 516. 
Kcgnatan.8. &HaTtHs, 1 heodatus an. j^4. Regnat an.i. 
grtt'»/«;, Viciges an.j-^fi.Rcgnatan.^. Sm;/i, Thcobaldus 
an.j4o.Regnitan.i. S£/'//>w«>,Araricusan.5'4i Rcgnat jn.j. 
0(94i;«j,Totilas an.y^i.Regnit in.io. Nontis eitThejas, 
an. yfz^qui vidlus eftaNaifcte. Atquc hic eft finis regni 
Oftgothici in Iialia. Decimus Italix" lex cit Albojnus.fub 
quo incipic dynaftiaLongobardorum in ItaUa.anno Chii- 
lli 56S:cltc]uc rcgum xxm.ufquc adan.Chr.yjd^quo De- 
fidcrius,ultinius Longobardorum rcx^ccelfitad guberna- 
culum.illudciuetcnuitannis i8„ Huic dyn.iltja;Lonoc»bacr 
dorum Impgrator oppofuit dyualiiam lixarchorum Ka- 
vcnnatum in Icaliii.qua; ca;pit annoClw.fo?. fu'j Longi- 
no.fuitcjue Hxarchorumxv,ufque.;da^n Chr.yij-.quoPau- 
lus PatriciusEucychius,ultimus lixarchus.floruit ufque ad 
an.743, quo anno Exarchatus ad Pontiiices vcnic. Ex his 
Videreclt,regnumltalia2 poltChriltum natura diviuipof- 
fcin quatuordynaftias. Pm»^ cIc.HcruJOLiiin,regisuarns. 
Secunda cft Oftgothorum.regum odo. Tertia c it Lon.»o- S8 XIV. ChronologidRcgnorumVetertim. Sardorum & Eiarchorum. 6^arta efl: Pontificum Roma- 
norunijindc ab anno Chr.745. 

21. Regnum Hierofolymitanum. 
Anno Chrilti iioo Godefridus Balduinus exfugnata 
Hicrofolyma condit ibircgnum,quodfmtrcgumfeXjncq; 
dmduravit. Fuitenimfublatum an.iijo. 

22. Regntim Navarr£. 
Hoc regnum condidit an. Chr.615). Ennicus Arifta, co- 

mes Bigcrnenfis, poftquam magnas Maurorum copias in 
HifpaoiaTarraconcnfi delcffct. Annoi^Si Catharina, nu- 
beus Johanni Albretano,regnum ad ipfum attuht. Scd is, 
quod contra Pontificem, Cxfarcm,Hifpaaum & Venetos 
proLudovicoxii Galliarumregcpu^iiairet.excommunica- 
tus & profcriptus excidit regno pcneuniveifQ.quodocW- 
pavit fcrdiPAndus Catholicus Hifpanias rex. JphannaAl- 
brctana ani^fj- AntonioBorbonio nnbcns.reliquias re«ni 
ad eum attulit & pcperic Henricum Borbonium, qui Na- 
varram cum GaUiis conjiinxit,anno ly^o. 

23. RegHum NorfvcgtA. 
AnnoChriftiSoo Gotho coudic hoc regnum,quodan- 

601387 conjundumfuitc •m.egnoD.tnia.'. 
24. RigKH.i Arragoni&. 
Hoc regnum condidit i\a!iiiTiirus m.Chr.ioiS.Conjun- 
ftum cft cum regno Caftellce un 1479 lub Ferdmando V, 
cognomcnto Cathoiico. 

zs Regnnm Legionii. 
Anno Chr. loio Ferdinandus 1 rcx Caftcllaz conjungic 
firiaifta regna,Afturjarum,Lcgionis,&: C*ftclla;. 
z6. Regnum Lujitanit,. 
Rcgnum Lufitania: feuPortugallii- anno loSoconditur 
ab Hcnrico duce Lotharingis.qui a foGtro Alihonfo VI 
CaftelJx & Legionis regcaccipic eamparccmGallicia.quae 
nunc dicitur Portugallia. 
Obfervatio de Himnii,Gothi6,Vaniialii, eorum/j; in Italiam, 
Germaniam, GaUiam, Hijpmiam e^ Ajn- 
cam irruptiont^. 
Anno Chrifti J7^, Valcntiniano, Valentc & Gr;tiano 
Auguftis, ingensRomano Imperio mutatio evcnic. N - 
H«»»i, Scythix ultra Tanaim & Ma:otim gcns.transu 
palude in Scythiam Europjeam trajeccrc, atquc Alart ■• . 
regionem primum fibi ooviam invaferc.magnaque fli 
edita ipfosadbcllifocictatemadegere. Erant;.utemin,Sv > 
thiaEuropasa jamprid-m Gochispermixti Gcta: Sc Gothi- 
ni,qua:fiintgcntesorigine divcrfx.utut alii confuivs nV.Ai 
Gothorum alii erant oricutalcs.alii occideocjks: cquii)us[ 
illi Oflrogothi, hi IV^ifigothi diccbaucur. li^'tfig'thi vcro, q'ii| 

& Vit- X I V. Chronologia. Regnornm Veterum. 8p & Vtttungt appcUati funt, quidam fucrc Grufungt, alii vcro 
T«n;»»^/.Alani abHunnis prciTijiisdem ad)uvaQtibus Hun- 
Dis.adoitifuDtGrutunffoSjCosque vicerunt.Hcrmenericho 
ipforum regc fibi mortem confcifceate,& Vithimari, fuc 
ccflbrc ipfms in prxlio occumbcnte, Alatheo &: Saphracc 
ad Danaftum amnem fugicntibus. Qijod ubiCetiiitAtha- 
»«w«i, rexTervingorum,mihtcm cocgit. Sed & ipfc ab 
Hunnis & Alanis fuperatus, & a Tcrvingis fuis dcfcrtus 
eibqui pcrtarfi pcrpctuorum cumHunnis bellorum, &in 
opia coadi, duciSus Alavino & Fritigerno ad ripas Iftri 
coDfcdere, Thracia porHfimiim ad manfionem approbata. 
MiJcre quoquc adVilentem Imp. Antiochia:agenrem,ro- 
^atumut ferccipcrft,pollicentcs ipfifidelem iubellisopc- 
ram, & fidei Chriftiana' fusccptioncm. AdmifitipfosVa- 
lcns,& Arianifmumipfds docuitiplc Arianus, Non multo 
polt Viderichus rex Grut:mgfrum,V ithimiri filius, cum A- 
iathco & Saphrace (qui fucrant Viderichi tutorcs) ad I- 
ftrum, geutilium fuorum cxemplo, veuerunt, orautcs,ut 
&ipfi rccipercntur. Scdrepudiati funtaducibus Valcutis 
Tumultuantibus veroTcrviugis, coquodfcrviliteradnio 
dum habcrentura iucibiis Valentis.sdvcniccum Grutingis 
Viderichus , tr..JLdo amnc. Ibi uli^uoties cum Romauis 
ccrtnunt, & tandcmfupeiato Valentcipiumfuiciumin ca- 
fuia ciemarunt. lude pcr latiflimos Thracia: , Mocfi^ , Da- 
cia; & Pannonia: campos, omnia ibi vaflarunc. Eadcm tcm- 
peltatc ciiam Longoba,rdi Vandalos beiloperierunr , abex- 
trcmisGcrmaniarfinibus, Oceaniquclicorc,Jcandiaquein- 
fulacgrelli. Cxtcrumctfi Theodoliusfuperatis Grutungis, 
illoscivitatedonavit, & partcm Romaniagriipfisattribuit: 
tantatamcnfuitreliquorum inprofcqucndo propofitofuo 
pervicacia.ut Grarciam omncm.Pannouias & Italiam inva- 
ferint.NamtuMionorioAlaricusGothos, Alanos& Hun 
noscx infci^^H^annonia in italiam traduxit,& anno Chr. 
410 RomarnWpit iiodcmferctemporc,Fr4M«'in Galliam 
irrumpcntcs.Vandalorum viginti millia fudcrunt. Qaa cla- 
dcfradi Vandali cum Alanis& ivevisduccGunderKO,fu- 
peratis P yrcnxis , in Hifpaniam profedti funt, adjunclo fibi 
prslitiio Honoricianorum. Fraucis vcro ad fcdes iuasrc- 
verfis.foh in G.<llia rcmanscre Burgundioncs cum partc ali- 
qua Alanorum. AunoChr.^ic) f^«//i;»rcxGothorum,fupc- 
ra^tisadCalpcn Vandalis,Alanis& Svcvis poftulavitabHo- 
noriofedcs in Gailia. Datacftipfi Aquicania lccunda. Ica 
Galli.micodcm tcmporcRomani,Burciindi i": Gothitca^it- 
rc. Poft fxccflum. FioDoiii in Africa Bonif.icius dux.is^ 
quem Ai gcflmui, mult. fcripfic,ar:ibi's Acriiducisin Gal 
lia apud 1'Jacidiuni fubverlus, cum vidcret lc non tuto poiTc Qo XIV. ChronologURegnorumVeterum, Atiicam tcncTc, Vandalorum Alanoriwiif^ gentem camGca- 
(enco rcge fuo cx Hifpania evocatos in Atiicam admi(u:> 
aDDO}i<>- Si!iA;oK« quoque& Angli evocati an.Chr.jjo in 
Biit. oniam contraPi(flos& Scocos,cum rclidtis fuisfedi- 
buj per Cbaucorum & Frifioium tertas , ad Rhcni ufque 
oflia vagarcntur, trajeccrunt mare, & fedcs in Biit^nnia po 
fucruiit. AnuoChr.447 McrovcusFnncorumrcx, invita 
tuslabafceutc Romanilmpeni ftatu& aliorum G-;llijsin 
vadMumm excmplo, Francis fuislclesin Galliaqujefivit, 
tncaiin]ue fcre Galliam rcqno Francorum adjccit. Anno 
Chr 4yo Attila HuHn.'runt n-Ar, omtiiumferc nationumfc- 
pceotnonalium victor, coadoimmaniquin^entorummil- 
lium excrcitu cx Fiuunis & Germanis, Scythiam. Daciam, 
PajfhouiaG & Gcrmaniam valtavit. Vidlus ab Actio in cam- 
pis Catalauuicis, in It.iliam fe recepit, eaque fubaftado- 
mum reverfusintcr uuptiarum gaudiaperiit. Tilii AttiU, 
ciunidercgnointcr iecontcndunr.invadenteipfos Ardari- 
coGefidarumrcgc vidi.dclerta Pannoniaad veteresfcdes 
litorisPonticiabiere. Anno Chr.45^ Saxones piraca:Are- 
moricuin trac^uminfcftarunt , Franci quoquc & Alem^nni 
transmifloRhcno inGallia prxdascgcrunt. An.461 Genfe- 
vicui cx Africacvocatus, Romam capit quadragefimopoft 
Almcum atino : Alemauni Rhxtiain depopulancur. Anno 
47 j Roma tcniiim capitur a Ricimere. Ncc muJto poft, 
an, 476 Odojcer Fierulorum reiadfcitis in commilitium 
Scyris & Rugis Germ.inia.' populis in Italiam progreflus 
Rornxrnccpu, impc^jnte Auguftulo, Dcopcr Gcrmanos 
juftas tyiannidis multos per auuos cxcrcita» posnas repo- 
fccntc. ^\c itaque Impcrii mijeftate cversa varia: P,cntes e 
Germauiafcptcuirionaii^^quam Jornandesmeri'i.o'vaginam 
& otKcinam populurum natior»umqucdixit)inRomanum 
folunileleeffudcrunt, ipsaciuffi uibecap^jtqucdircpta. 
Fdabuitenim Gothos LongobardosqueltaJ^BKindalos A- 

:a: Frjucos, Burgundos, Gothos,Gallia:^^os,Alanos, 
Gotho3, Vandalos, Fiifpania: Saxones, Anglos,Danos,Bri- 
tannia. Hs:ver6genccsGermanic2:omncsab Aqiiilonc c- 
rumpentes iugcnci populorum eluvic Italiam, Galliam,Hi- 
fpaniam, B)ic,;nuiam, Afncam , Aiiam,Pannonias, Nori- 
cum,Vin<.icliciain, &aliasproviuciasinvafcrunE. Ica muta- 
cis vicibus, quifpcliarunt,Rcmani, fpoliaci func? Chrono- 
lopiaefttalis. 

I Vrcnci, p^opuli Germania:, anno Chr.187 Bataviam 
Gallicercgionem occupavcic. inde ufquead an.Chr.4i8 a 
Romatiis ia'pepaitim vincunrur, partimpacantur, 

II. L «-grJ^rii ;:n 30J inRuoifi&Paunoniah^bitant, 

III. Svevi, quorum fcdcshtifliaie patuit,ingcntimulti- 

- . tudine XIF. Chroml o^ia Re^ > o um Vtterum. pi 17 SS. 1963. tudine fcarliunmin: Godipidlo legiV u 1. loium perGci- 
iT\.niim in G-.41i s proficifcenti , al cdlis iu commilitium 
M.(ri.omannis , Herulis . Twcilinnis , Alem-nnis , S xoni- 
hus, & Burgiindis:camcjaebiennium totnm vaftanr, atque 
indein Hiipaoum jcnetiarunt.G .Ilxciamcjucoccufarunt, 
conftitutoibi reono ann Ciir +08. 

IV. W«»»i ex Afia.fedcfaa transTanaim & Mxotim, 
crumpcntes, in Eurpcam trajicinnt au.744. & poltca fub 
Amla cxGetmaniairrnmpuntin Galli3m& Itali.im. 

V. Vand //, populiGcrmnnije, coi. fo tempore, quoGo- 
thi , duceRh;;d gifo inlraliam nruperunc an.4.06. Hdcml 
cum AlanisinG.illi'm ptnerr vetunt , & indc cnm ALnis 
& Svcvisin Hifpani m rrofcf^i lunt,regc Gunclciico An. 
408. Anno 412 Vjndali poft Svcvos Galla;ciam occui>a- 
runt, Aljni Lu{it.iui.(m. Anno j.i.s Gcnfcricuscx Hifp.-aia 
inMauiitanisi:-' venit,i iqiiecondidicrcguum,quoddici- 
tui dyuafti.» Vandalommin Airici. 

VI. GctiA axmo Chi. 1S7 conati frpius Iflrum trans- 
mittcrerepcllantur Poltcaanno ;(?*9 dutc Athuiuico co:- 
pciuntcmcrgcrc.iSc Wtfq^^.thi c^miimixx Gall ^ & Hifpania, 
Ojtrog thixuitm in Italia condideriint dyn.iftiam. 

V H. Lfjn<ioiat.dt, Svcvi a gens, Pannonias cj;vc(Iiducc 
Arjoinovcniuntiu iuliam, ibic^uc rcguum conduntanno 
Chr.568. 

XV. Chronologia Regmt Ccrma- 
nortnn. 

TUifco,l\\c TuiRho ^ TKis:fl, anuo 151 poft diluvium a 
Noaciio avo miliiis luEuropim cum loducibus.-con- 
didit vegnum Germanoium d: Saimatarum-& pofl mor- 
tcmamaj^jiiUis noliri.-, tuic cultiis uti nuntius&interjiies 
d:o um-, & proindc cft piimus Gcimanorum Mcrcurius» 
didtiisavI'U(|d>mintcrprct.ui. Rcgn.ivic au. 175-, vixit an. 
ioQ&-niplius tcinpoit Niui & Ncn-jiramtdis Ayentini.is 
hancfic-,t!iiinmNoachi,qui ncmpc poitdiluviu abilio fu 
t^cnitus Vcrum hxc fencentia Carer fijndamcnto Pomis, 
itaqueTuilco videcur z^cAfcenaz.(\\e. Afccnas,filiusGo- 
mcr.dequoapud Mofrn. AbiltoGomerdiclifuncGcrma 
ui & Cimbr', primo Coin'-ri a,^pel! .ti. Carterinn hominis 
Aiccnus vclligiafuntinH.ifna,'& Saxonia; vocajulis. 

M awr«<,filiusTu iconis.apud S.irnut.is Rhcni rerrnavit 
temport BcloJii Piiici& AL)rahje,innos66. Alias appelU- 
tur Ai HM, ^JJa.; & ;;:oii. lllrJS filais Tt^lPSr, Troiros 
condiiiic,irimosGerman~osiu GailiaBelgica. Germ. 
t. ^nn» M. 
2030, p2 XV. Chronologia Re^um Germanorum. 2*7S. 212S. zits. ZZ3^. ZiS7, Z3z6. i«^iT/0»,fratcr,veI,utilutraclunt,filiusManni,Gcrmani- 
cc^ngaaB vcl ^inmobncr rcgnatan.^s.temporcAbrahami. 
Ab hoc Gcrmani,qui circa finfe Occani habitant,dicuntur 
Inga: voncs,5riti>of)ner/qu6d intcriorcm Gcrmania: partcm 
incolant. Plinio dicuntur "VTigaivvoncs, q. d. QQ3ig fivc 
XCo^jHJO^ner. Hodie Sclandos vocamus, <juorum alii ad 
ostia Rhcni,aliiad Albim in Dania h»bitant. 

7/?iT;o»,Gcrm./^il8(t46'CX)ftem/filius Ingajvonis.rcgnat 
an.jo. Habuituxorcm nomine^rctja/qua: cft VenusGcr- 
manorum,unde5r<t;fag. Ab hoc didi luntlftasvoncs.Pli- 
nio \^itfta:voncs,Me »ueltr^cn tt)Ol)ncr. Hi iunt populi ad 
Danubium & Rhenum remoti,quos Iftjevon gubernavit: 
puta Celta» , Helvetii , Boji, Aravifci , Trcviri , Vangiones, 
Trcboci,Ncmctcs,lIbii,Bitavi, Catti,Mattiaci,Ten(fl;eri, 
Brudlcri, Angrivarii , Chafvarii & Fiifii. Hi enim omnes 
nominabantur X£?»lltt?ohner. 

Hermion & Herminon,y)ttYi\axMI lfta»vonis F. temporc 
Ifaaci regnat an. 6\. Nomeri habet ab excrcitu. Ab hoc 
funtGcrminiHerdevoncs,vjiios alii appellant Hcrmioncs 
& Hermunduros, q. d. 5?crOiiOin»tr/qu«ics funt Germani 
mediterrancijOit auf &cm harten wofencu :putaSemnones, 
Narifci, Hermunduri, Myrcomanni , & Qiiadi. Ab ifto 
Kcrmione uifamajordidla eft £»cr.J?«;eitnantJ tragen: item 
t.;mplum>petmaufaal/ueltrudum aCarolo M, 

Marftti, HermionisP.temporeJacobirc<;nat an.46. Hic 
cftM rsGcrmauorum,aquo didi funt Dichmtrfi & Stor- 
marti. Ab eodem conditum eftCQ?er6burg/9ppidum Mi- 
fnia:. 

Gaml>rivitts,£vc Cimbriti & Cimhreui.M^iCi F.tempore 
Jofciihi regnst an.44 Germanice appellatur^^ampfer. Ab 
hoc 6|uidam deducunt Cimbros.Cimmerios & Sicambros. 
Scdie(5hiis& Cim^ rusfiveCimber & CimbrifiveCimmc- 
rii a Gomcro, Japheti fiho.deducuntur ut paulo ante mo- 
nuimus. Hoc temporc apudAffyrios claruitBclochus ju-: 
nior. 

SxievM^GambriviiF.rcgnatan.^S. AbhocSvcvi&mons 
S vevus didifunt. Imperium ejus fuit a Svcvo montc ufque 
adRhenum. 

r<iW;i/»5rcgn,-\tan.4i.poftmortemJofe|ihi & antcnati- 
vitatcm Mofis. Ab hoc didi funt Venedi & Vandali,&i£ 
QLBcnDcn: qui circu Vifuigis fontes habitarunt, poftea in 
Africam infufi.repnum i. idcm conftituerunt, a Romanis 
tandemdeleti. AbhisVanciu.ii Jivcrfi funt Vandali,quidi- 
cunturSlavi,auales fiant Poloni,Bohen»i,Slavoni &Croa- 
tx. Vandalica: civitates,puta Lubeca,Roftochium,Danti- 
rcum,&c funt icliquia: priorum Vandalorum. 

Teuto, 7{um. r^, 
Gtrm. 3iP4. 2i-}S. 2SlS. 

2S70. 

ISSO. 
Zdip. 

2670. 
2709. 27 ZJ. X V. chronelogia Regum Germanorum, TfwfOjtEcutfcfc/Vaoiiali F. tempore Mofis regnat an. 17 
Ab iioc didi funt Tcutones & Teutonarii. Hic fuit Ger- 
manorum Mercurius fccuudus. Didus eft a CcUtfc^Cil/ ^^- 
terpretari,vcl a 'x^iW{ix\linnutre_). 

Alemnmw, '^(Umanu/ five *^(mon/ & 5((tmott five 5(ft* 
man/HerculcsGermanorum,regnjt an.^J^.tcmporcMofis. 
Hic eft poflrcmus rcgu Gcimania:, quos Bcrofus comme- 
morat. Qiiatnorhabuitfilios,(juorHnominafuntha;c:No- 
ricus,(Gcim yi^KV\\iiitV itcmOlmin&O^orcin/itcm Ncro 
& Norcjus.) Hunnus,Gcrm.I)cc5?inin'Hclvetius,& Bojus, 
aouibus hodicquc cert£epopulorum nomencLtiones funt 
ulitata:. Cxteruminfigne Alcmtnni fuit lco.qucm vetcrcs 
Germanivocarunt^2iri^lC'?(cri3!c/**(rcle/& '^(erclc.undc or- 
tum elt uomen Hcrcules. Hic rcx majoribus nofhis fuit 
dcus bclli,queminituri praslia invocabant. 

.Bo/i«,E)cr ^)Ct)i"r/AlemanniF.rcgnatan.<io. tempore exi- 
tuslfraelitarumex.i£gyj>to. Ab hoc didi funtBoji.Bojari 
& Bojemi. Sub hoc rege duo excrcitus , unus virorum 
('Cimbrorum) ducc Medo.regefuo.altcrmulierum fAma- 
zonumjttr^iJj^CJ^cn^tanquamcolonis iu Afiamemiififunt 
Amazoncs fivc Amazonides Grscis , Mazoncs Gcrmanis 
dida;,(aC0?a!3a i.e.w>«5(7)faeruntuxoresCimbrorum,vi- 
risfocictatemilitiindiconjundla:, 

jf«_gr«OT,Dct3inaramBoji F.regnatan.fi. temporcjofua:, 
Othoniclis & Ehud. Nomcn hoc notst infcnfum> infc 
ftum. 

Adelger, five -^///J^er.Ingrami FTregnat an. 59. tcmpore 
Ehud& Dcbora:. Ejus ii\\\xsT heodo Bojos dcduxit ineam 
regioncm.quam adhuc pollident. 

His temporibus itcrum fc cxcrunt Amazoncs:quibus re- 
ginaunaAf«r/'/s«inmihtia,altera/.<j«rfo//«domipra:fuit. 

Z,<»r«/» (Tacito Laertes) temporc Debora: & Gideonis 
reguatan.ji. Ejus armahodicquc ofteutant Rha:ti& No- 
tici. 

Ulfng { Tacito U^j!7«i) tempore Gideonis & Thola: re- 
gnat an. y^. Condidit Ulfiburgium, vulgo Afchiburgum 
adMocnum. Hicrex (ut &Iugr3m,Ade!ger,Larcin,&reli 
qui)ant)quisadhuccelcbratur carminibus. 

Paulo antc Brcnni rcgis initium Cimbri expcditioncm 
fusccp^rein Afiam duce Geltero. Oppofuit fe iis Laomcdon 
rcxTrojx:fed cum parum proficerct, fccdus cum iis iniit 
Amazonestii^min Afiamirrumpunt. Ita Germaniantcbcl- 
lumTrojanum non parvamAfia: partcm occuparuntjfibi 
quc vcdigalcm fecerunr. 

Brennw, Ulfingi F.alias Bimo ^ Brene.ict P5rcnnt:r/rc 
gnat an.jf. tcmporc belli Trojani.in quo Amazcncs.Scy- ^Tium.rei. //. '5. '4" IS. iS. 17. A Ho M 27S9- Z7i)^, 


3600. 30Z0. QMkXf^. chronologid Regttm Germanorum. 

iha',Mafi & alii Germ:ni llrcniic milinriint. Nomina- 
tim Am .zones Troj-nis fuerunt auxilio contra Gra^cos. 
\ \ rumrroini Peritliifdca jb Achillefuit interfefta. Poft 
cjptariiTrojam Cimbri& Amazoncs conj"nin:iscopiis ar- 
m 1 intjlcrunt Alix. ABrennonomcn habct mousBreww 

Htc.ior,i\\h,'Hcgciir & HrVwr, bcr J^(j^tai-/5picftUT/.^nfar/ 
&. )Of.:l>ter/ab ypfcfcn/J.e.mordcndojregnat -n. 31. tcmporc 
jc; hte. 

Fr<i«c«4,ali5sP,vi«ro&Frtf«cM,ber ^^ranrf/HeftorisF.rc- 
gn«t an. 4i,tcmporc Samfonis. Ab hoc orri & didli iuot 
f tauci.ficiuG; liiaGailoregCjdequoiiaulQpoft. 
/tf'(>y;,'«w :/VAw^«rregnatan.f8,ttmpore .^amuclis. 
KcisyCiiU.tS' H^//;r,tres filii W^lfheimi.facccdunt tem- 
poic i.;uhs& lJ.*vi.iis. Appi.ino dicunturCe//<.j,G/i/flr«<^ 
ji//)/rict«,qui pojuilisa lc did:is,videl. Ccltis, Galhs,& Hly- 
ujsimpcrirunt. Hucusque habetur continuaregum Gcr- 
mnorumferics. Deinccpspcr aunos 150 vatie leguutum 
vraerur a Gcim nis. 

Tutjuinio I-riico Roma: re^nante cliri faerunt apud 

Gvimynoshi rcguli: Bel!ove,'m. ccr^^MQrcnf^/Sigovefu^t tCV 

'.'' \\vci\ii Heliteniuii^iiCt iOeiCi/ Medo ( alius a^ illo.dc quoad 

z.} ;8. ) & Ciconiu^Mt^ecco. Hoc temporcLig-ues.ln- 

cs.SvrvijSenoncs, oic^mhri.Cim. ri Clnm.iuialiique 

^- Si Gcrmania: popiih,dudloribiis Bellovclb Sigove- 

; : •iironio & Me.ionc .^lpcstr.insgrtlTi Iialia: fefeluper- 

'jiiuu. i.lo» fccutilunt Bia|i,duceCii.on'o. 

: i>/('«»/«,dux Svevurum, clla gerit cum Romanisannos 

'CX,& ;n Italiaconditvarii oi'pidj,de ouibus paulopoft. 

; ' cfu.^ Thufcos deducit ad i.U'cs,& rc^-ioni ifti n^omcn dc 

> lil:llt. ' ■ 

.'<« ( ideft-Saroncs)apnd Cyrumres magnasgcrunt 
. .ifidi>im,ulii$ Lfitiiiifiu^, Ocj ^ nit)(;j rcx Getaium & Scy 
'tharum ,id cft, Germanorum orientalium) vincit P«num 
:Hyft.rsf>in. : ^ 

I .6rfw/7«5,Svevorum regiilus>Romam occupat. , 

Gernunoriim rcx Mathdoj a Philippo Mscedone vinci- 
itar, S^ed; aul6^>6fi vincitur PlviHppus a Germanis Danu- 
ilii accolis 

Ni/no (jif> Do iAlcx.indroM.bellumihdicuni. 
, l-^oltmo-rcmAlexandri M.apudGcvmanos cbrenthirc- 
^♦uii: Lf gifis.hrennus, Enriiimus , Thefjtiliis, Lomnorins ( aliis 
Lecno-.t.s.Oit 'ieftMVlJt) & Lutharius, Aih Lurhtrius ^ Lo- 
thaius, >,-irIim\yV > Dromi hctes. fix his Brennus d' xit Ccl- 
t*s iive Cimbros in Gr:£ciam,& tcmplum Dclphicum op- 
purnsvit : Belgius trucidavit Ptolcmxum Ki^eui tn : Lomno- 
, ■ - riui e^ iiiim. Tct. 
Gtrm. 37ZS. 
3S3S. iSSo, 3S90. 39'°- 44n.Chr!fli 
10. XK chronologU RegumGermanorum, ps rius &> Lutharius totam ferc Aflam fibi tributariamjfece- 

runt: Dromichetes.Gctzmm rex,Lyfimacluira captumdimi- 

fit. 
riruiomarusM^^XOiibvtwcnd 5nbmat;rr/rcx Bojorum 

viduscftaMarccllo CofRom. • 

Dorulacus,Dtv ©udacfe rcx Bojorumjcumduobus fratri- 

hu%,Britomaro ^ Ariovif?Oi\incnui aRomanis. Britoma- 

rusGcrmanicclonat &er^mtm<ir: Ariovifl;us,&er!Crilt)«n', 

Aliilegunt Anoniftus,&«i^mft:aJiiincpteAriojuftus,ut iic 

cx Gra;co''A^i!c,MarSj&Latinojuftus. 

Celeus, Teutobochus 0» ^^//«.rej^uli Germanorum, variis 

cladihus afficiunr Rnmaoos : &c anno 3841 gcritur bellum 

Cimbricuin,inquo Germani intulcrunt & acceperunt va- 

rias cbdes. C.Marius finem impofuit bclloCimbrico vi- 

(itisGcrmanis. 

Dtvico-, rex Gcrminorum, csdit Lucium Caflium Cof. 

cumcxcrutu: &an M.jggSM.Iuuiumiyllauum Cof. 
Ariovifim fiangit vires Gallorum. Numejut , rcxBojo- 

rum fe conjungu cum Hclvetiis, & Galliam ingreditur. 

Hunc ca'ditjulius Ca;Or,uc & Auoviltum. 

Pofl Ariovirtum in Gcrmania orientali imperat Boero- 
bijlas teuoi Romauorum. 

Circa hxc tcmporj Auguflus Cajfar Cotifoni, Gctarum 

(iitum eriur Gcrmani)filMm luam Julium defpondet , &: 
Marobodum , ]:cgem Svevorum, magnicudine beneficiorum 
iofccdus illicir. Verum enimvcro Germani antiquum ob- 
tincnt, h. e. Romanis fervirc nolunr. Hinc varia ultro ci- 
troque bclla funtgefla.ViLMUs& ViniciusdomueruncP««- 
nontos: Lcntulu^Go/^flJ iiveGi;t-s,qui & Daci appellaban- 
tur.tribus corum ducibus.noniin^tim Cotifone, carrts, rc- 
prcflit. Inter \\x(:Sic&mbrih\'c Bcftofili,duce MeloneXo\- 
lium cum copiis profligant.Drufus Cattcs,Sican)bros,S%>evos 
^ ChetHJcos ag^rcditur. Drufo fuccedit Tibcrius fratcr, 
qui Marc.jvannos primo a-loritnr. Tnm Pannonia & Dal,- 
matiarc cllant,re^eBAr/w73e. IccircoTibcrius Marcomai^ 
nis omiflis Pannonias aii(rredirur& domat. 

Quiutilius Varus Gcrmania' magna: prajficitUr. Ejiis .v 
variti.^m, libidinem atque (upcrbum ciim Germani fene 
non i>ollcnt,procereslu,jL»^fil.!cerdosCattorum;Sr^i;w«» 
du} llluis Sc:'c(ti,fac<:rdosCberufcGrum,Ferrr»OT<^>-«« C.tttw, 
EgtmnfMi, & tilius Sifithacm, Cbciufci, JSfrr^3r/m,fraccr 
Mclcnis (de quo pauyo ante) cnm filio TheodeTicoSlcimWi, 
cljnculum conjufant, authorc Harminio,five Armcnip,fi- 
lio Sfgtmari, ducc Chcrulcorum , bcr ^ettl\^<ken I )^:i^yx.ia- 
tinm ad (vlvam Hcrcrniam. Ncque foliim conjuranr, fed 
etiamcrtcitum dantlunm propolitum. N«mag^rcdiuntur ^fi. Chnfti. 06 XV. ChronolofriaReiumGermanorum. 19. 4S' 71. 7Z. gt. ios. 236. 369- 4S*. 77Z. Varum.&non procul aPadclborna tresIegioncsRomano 
mm cxdunt. Intcrea MaroHodus fugax in latebris fylva: 
Hcrcynix latitst. Hinc Arminius Tacito appcllatur Ger- 
manicE libcrator: Marobodus autem proditor & defcrtor 
pitrix' apopularibus vocatur. 

Annofexto Tibeiii Arminiusocciditura cognatis,quos 
Tibcrius mercedc ad hoc conduxerat. 

Sub Cltudio Chciufcorum gcns regem Roms pctir: & 
imperrat Italum, qui unus rcliquus erat ftirpis rcgia:, & a- 
pud Urbcm habcbatur. Patcruum huicgenus cFlavio fra- 
trcArminii.matcrnumcCathomaro principeCattorum. 

Exercitm utrimcfj G«r»»««i*faiutant Vitcllium Imperato- 
rcmGcrmanicum. 

Sub Vcfpafiano Claudius Civilis BathavtUi Brenno Cani 
nefas, i. e. ieIandusJ«/»«* Sahinns Lifign.^TulIiui Valenti 
nttiTrevir regio gcnercprocrcatus.beilum movcntRoma- 
nis. Sido (^Italm,ieges Svevorum.in commilitium acciti a 
Vefpafiano.inprimaipliusacieverfantur. 

Sub Domitiano Gerw^»imoveiu bellum Dacicum,com 
moti avaritiaDomitiani,qu6d foUcis llipendiis dcfrauda 
rcntur. 

Trsjanus expeditioDcm parat ia Dacos, (^noium rezcrat 
Dtcebalu4,A\i\ iUtcmSufagus. Abhoctcmporc ufqucadan- 
inim Ciuilli i}6 Germani vanc rebclljrunt & infurrcxe- 
runt advcrfusRomanoS)&ab iisvaricfunt vexati. 

Dum Romani cum Marimino decertant, Daci (qui & 
Gctxfuat,&Scytha:,&Gothi)aTra)anopcrdomiti fradi- 
cjMC, haclcnus quieti , hac tempcftate vires recuperant , & 
a1 raunthem fivc Aujhogoiham icjrem cTC3.nt:dcindc coa\ui\- 
dis hbi iinitimis Vandalis, Gepidis, S vevis, Marcomannis, 
Qiijdis,Peucinis,Baftcrnis,Carpis&: Bojis.transiro Danu- 
oio.MccfiiS & Thracias depopulancur. Tum imtium fuit 
hclliScychici,fiveGothici,quod continenccrcumoinnibus 
ferc Romanis Impp. cli: geilum,doncc Italia,Roma,poftrc- 
mo Hifpaniis potiti liintGothi. 

Athanaricus conditdynaltiam Weftp-othorum;M^/m/^4- 
r/«f dynalti.^mOftrogothoruman. 4JI. Odoacer , rcx Hcru- 
lorum,inltulia floretan <j.76.&c. Vide pauio ante. 

Svito,fiycSvido,itcm. itoSc Sido.xex Gcrmanorampopu- 
Iumafccognori!in.itum,Sx'/;o»«(Helvetios) traducitinlo- 
ca BurgundiiE & Rheno proxima. 

Carolus M.regulosGermanorum (inquibusnominatim 
eft /^/re/./W«ijadChriftianifmumadducit. 
Obfervatio. 
Dc prifco rcgno Germanorum ha:c fummatim accipc. 
Ab orbc rcftituto anno loi, temporc Nini ( vcl, ut Avcnti- 

nuspu- XV. ChronologiaRegmnGermamrum. ^^ nus putat, tempore Nimrothijanno M.1788 luifco gigas, 
p.^terGcrmanorum & Sarmatarum cum XX ducibus.Se- 
mi.frAtris fui (ut Aveotmuslocjuitur.NamTuifconcmfacit 
quaitumfiliumNoe) nepotibus cx Armenia venitin Euro- 
;|iam. Frater ejussvyr/;^ occupavir eam partem,qua: hodic 
Scythia appellatur. Abhoc Germani .appcilati funtScytha:. 
Cxtcrum TDillo luihato longc latequc eo tradtu.qui cft: 
inter Rheoum, & Ponrnm Huxinum , & Tanaiin , oinnem 
ambitum in regna.toparchias &tctrarchias oivifum,regu- 
lis fuisdistribuit.&colonias ubiquededuxit. Reguliilhfi- 
yt doccs hi fuerunt: Sarmatii , Dacus fiije Danns.Gcta (ive 
Cetfn, Tihujcus, Moefa, Vhrygus five Brjgus, Thjmrs five Bi- 
thynus,D,Amata,]nder,Alhansis,SuiiU5,F(inno, Salort, Axalusy 
Hifier, Adulas, Diclof, Ohalus, Epirus. Hi occuparunt loca, 
qua: hodicq; nomina fua ab ipfis in<dita rctinent.uti funt 
Sarmatia ; Daciafive Dania ; Gett , Goti ^ Getolandia ; finus 
Cod^nus,a Goto ^ Dano diHus ; Myfia five Moefta; Phrygia; 
Bithynia; Oaltnatia;]adera Colonia ; Allania ; Savus JluviHS; 
Pannonia; Sala urbs in Pannonid; Az,aiorum populus ibidem; 
Ifiria;Adulas mons inter OEnum ^Rhenum; Epirus, Ca:tc- 
rum Gerinauiapluribusdiftin(5ta fuitnominibus. Nam|& 
Scythia, Getarum<|Uc rcgio, (jua contingit Pontum,voca- 
biturrultraViftuIam, oricntcm vcrfus, Sarmatia:citra vero 
&Galatia,& Gallia,& Ccltica:ctiam Alcmanaia, Francia, 
& Tcutonia.Nimirum Gcrmania olim crat tcrrarum Euro- 
pae maxima. Scdrcdcamus adTuifconcm. Is leges c«ndi- 
dit,cascjue ccrtis carminibus comprchcudir. Lucos& nc- 
motajin quibus rcs divina peragerctur, confccravit: unde 
ooftrum n?a(fart a t»al&.-^<-lificu cxtruxit:adultctia prae- 
fentipoena cohibuit:deuiquc litctas invenit,adquarum fi- 
militudinem luasKadmus conformavit. Hinc magna cft 
afliQit:.s lingus' nolh^c curnGra;ca,non tantiim litcrarum 
nituia & poiclt*tc,fcd ctiim vocabulorum proprictate at- 
quc limilituuinc. e. g. 6i>^,ti)iit : x«;oj-m , f fi()ert IfiiV' > tnitt: 
ifjj.-no^, bi'»nbi); 3^,ga>u; >^v,c*<^,\\<S)t: «f^Lsf.arg^^ot^A^i-jfaul; 
hvaiv, fdfc»; ix^fci, adjter; f*v>.vi, mftl; %«TA<(^,fc^(fMic&; ttv^, 
fftr Sixonicc. ATuifconc ufque adKels^Gali & Hyllir ha- 
betur concinuafcricsregumGermanorum. Quinamdcili- 
ceps ufque adTarquinium Prifcum velCyrum imperavc- 
rint in Gcrmania.non ita liquct. Hoc aucem liquet.Gal 
liam & Germaniam unum regnum fuifTc. Hinc fcriptores, 
qui ante Romanos imperatorcs vixcrunt,Gcrmanos haud 
alitcr quam Ccltas,Gallos,& Galatas appellant. EtScrabo 
Gcrmanos quafi Icgitimosfrwcrcs Gallorum incerprctatur. 
Mcmorabilccft,quod Avcncinus ait, Gallos plerosque or- 
tos cflc a Germams:&,qucmadmodum poft natum Chri- % <fS XF. ChronologU Regum Germdmrum. Ilum longo tcmporc Gcrmania: conjunfta fuit Gallia, ex 
GermaDiaquc ortis rcgibns paruit : ita antc Chriftom na- 
tum Gcrmanis obcdifle principibus,unumquc regnum.u- 
num imperium cumGcrmaniafuifle.Vidcamus jam hifto- 
riam Germanorum fub Tar^ijinio Prifco. Tum tcmporis 
Ligurcs,Infubrcs,Svevi,Senones,&reiiqui,dc quibus pau 
16 ante ad an.5 340,du(floribus Bellovefo, Sigovefo, & rc- 
liquisibidcmdidlisjalpcs haftcnus infupcrabilcstransgref- 
fi, ItaliarTcle fuperfunduot. Deinde Boji puHi Bojcmia, 
Hercynfaq;aMircomannisSvevix populis vcftigia prio- 
rum.rege C/<ri>«ic,rubfcquuntur. Cumjamiuteramnem Pa- 
dum ai?»cic]ue oumia tencrentur, Pado trajedo , non Hc- 
trufcos modojfedetiamUmbros vctercscolonos agris pel- 
lunt,ftncoDam ufqucomnia occupaut.CisApcnniuum ta- 
men fc tcnucne. Condidcrunt Mcdiolanum,Ticinum,Co- 
mum , En.viam , Veronam , Bcrgomum , Trideutum , Vin- 
centiam, Mutinam, Parmam, Bononiam,Laudem Pompe- 
iam.&alia qu^edam oppida inftaurarunt. Bojorum tribus 
in Italiafuerunt CXIIrBouonia caput fuit.ipfis Bojobonia 
di(fta. Brenr.us dux Svevorum bella gcfHt cum Romanis 
centiim ac decem annos , & fex urbes in Iralia condidit. 
"Hocliofenam,Teutouicam, Scuam,Veronam,Brixiim,Ti- 
ciuuin & Mcdiolanum.eo temporc.quoRom.ieCapitolium 
eft conditum circa annum M. j^rto. Porro Thufci ducc 
RW^,avitis fedibus amiflis,a'pes occupavcre,& nomine 
ducis Pvhetorumgentemcondiderunt. Darium Hyftafpim 
vicit Landinus rex Germanorum orientaIium,quos Scythas 
&Getssvocant Hujus filiam Dariusinmatrimonium pe- 
tierat. Lnndinus Perfa; affinitatem fprevit. Darius ita fc 
centemni noo squc ferens a.nimo, Daciam ingrcflus fe- 
ptiagentis millibus hominum Danubium pcnte committit 
AnDoM.548o.regnanteArtaxcrxc Magno.Efthers mari- 
to ticcenta millia Germanorum novas fedcs hinc iudc 
qusfiverunr. Ex iis porticduce jBr^»»(?,filio regis Angilo- 
rum iu Svevia.in Italia confedit : portio Iliyticos finus per 
ftragcs barbarorum penetravit, & io Pannonia confedir. 
Bre»««j Svevorum regulus legatione mifsafocictatemiD- 
itcumDionyfio Sicilias rege,hofteRomanorum. Is pada 
focictate,& Tcutonum auxilio audus.bcllum velut cx in- 
tegrorcftaurar. Gcrmini quoqicjusfocietatefreti,Hetru- 
fcorum oppida,qu£ nondum expugQavcrant,bello laccf- 
funt, & Scnones five Svcvi diicc Brcnno Romam capiunt 
andoM.^f^o.CamillusScnoflKs C£Bdit,& Romam liberar. 
VarioMartc dcinccpspugnatumefta GcrmaDis& Roma- 
nis,inprimis tempore Fabii Maximi & Scipionis. Philip- 
pus Macedo, pater Alexandti M. domita Grscii in cam 

Gcrma- XV. Chronologia Regum Germanornm. gg Gcrmania: Magnje partem.quxlftro Pontoq; conterniiaa 
cft,Danubio tra)cfto,pr£cdandi causa proficifcitur,& M.n- 
thtam regem Gcrm^norum vincic. Sed revertentem Phi- 
lippum accola: Iftri vicerrnt & vulnerarunt Zopyrion quo- 
que, prjefedlus Alexandri M a Germanis vidus eft. Inter 
auxilia Darii Codomanni fucrunt etiam Svevi. Norici 
Bojiq^ Alcxan.*ro bcUum indixerunt, ut antiquis canitur 
carmininus. Poft mortem Alexandri M. Geitrsanorum a- 
lii ducc Bf/fi<7 Maccdoniam.alii Grarciamducibus Brenno- 
ne,Eftridano (^^Thejfalo, a\iiThr»ciam cum Lomnorio^Lo- 
thario rcgulis petiverunt,& caftris circa Hcrnum locacis, 
contra Caflandrum & Lyfimachum, rcges Maccdonum, 
pugn^runt. Drocmichetes,Cctixum rcx,Lyfimachumregetn 
inferenccm fibi bcUum vivum cepic. Tantus dcinde fuit 
Germanici nominis tcrror, ut ctiamreges non lacefliti.ul- 
tro pacrm ingcnti pccunia mercarcntur. Solus rcx Macc- 
donix Ptolemasus Ccraunos advcntantibus ipfis occurrit 
cum cxcrcitu. Belgius pacemipfiofFert. SedPtolcmsusin- 
fuper habitl conditione pacis in prarlio captus occiditur^ 
Hxc cum nuntiata per pmnem Maccdoniam cflcntjlutflu 
omnia replcntur. Dcfpcrantibus omnibus, Softhcnesunus 
dc Maccdonum prmcipibus Maccdoniam ab hoftili Gcr- 
manorum dcpopulationc dcfen<tit.Hoc£egre fercns Bren- 
ntis.centumquinquaginta millibuspeditum & quindccim 
millibus cquicum m Macedoniam irrumpit,& vidlo Softhe- 
ne tociusMjcedonia: agros dcprtedatur. Idcm fruftraob- 
fidct tcmplum Delphicum, Euridano & Theflalono du- 
cibus, Brennus in ifta obfidione vulneratus,ciim dolorem 
fcrre uon polfct, pugionc vitam finivic. Keliquias ipfius 
exercitus Antigonus trncidavit , ca dc causa nominatus 
Sotcr. At Lomnorim (quemStrabo Leonori,um nominat) & 
LuthuriiM in Thracia Byzantium occupant. Indeprogre- 
diuntur in Afiam, & occupata Troja Bichyniam & totam 
ferc Afiam fibi cributariam faciunt,camquc vclut cxaminc 
aliquo implent. In Bithynia occupantcam rcgionem,qua: 
ab ipfis Galatia eft didla. Tanca tum erat armorum Gcrma- 
nicorum inorientc fclicitas. Scd in occidcntc rcsGerma- 
norumaRomanJs paulatimattritasfucrunt. Namantebcl- 
lumPunicum II. M.Claudius Marcel.Cof primusRoma- 
norum cum cxercitu Apcnninum montem , Padumquc 
amnem tranfcendit : cum Bojis, eorumque fociis manus 
conicruit.cosaliquotprxliis cgiegiefudit,ad pacisdcmum 
coaditiones cocffic. NamF/n^ow<»rMW,rc2;em illorumfua 
manu occidit. Iftriam quoquc & lllyncos tum fubjcccrc 
Romani. Hannibalc ItaliamadfligcnceadTrafimcnuml!- 
cum Germani acerrimd proRomanis pugnaruntjfed iufe iQo XV. ChronologiaRegumGermanorttm. licitcr. Bodem anno,quo Hannibal Romanos vicitad Can-i 
nas.L.Pofthumius cum cxcrcituaBojisdclctuscft. Suf>'r- 
rato Hannibalc a Romanis Cn. Servilius Cof contri Ger- 
manos mittitur, fcd nulla re memorabili gcfta Romam 
rediit. Fada dcindc pacc cum Carthagincnfibus V.JE\i\js 
Cof C.Appium cum duabus lcgionibus &quatuorcohor 
tibus agrnm Bojorum invaderc juflit. Scd BojicaEfoAppio 
Placcntiam captam diripiunt.indcquc adCrcmonamdiri- 
piendam pergunt. Hic L. Furius Purpurio cum Bojis pu- 
gnam confercns ttcs ipforum Imf eratorcs nobiles cxdit» 
Bojis in fugam vcrfis. DeiudcCn CorncIiusCcthcgus& 
CTMiDutius Ruffiis Cofs.dcpopulanturfiuesBojorum.Se 
qucnti anno L. Valerius Cof circa Litanam fylvam Bojos 
fundit. Idem fubfcquenti anno Procof. circaMcdiolanum 
vincitBojos Sc focios eorum, Dcrulaco ipforum Imp. ftre- 
nnc pugnante. Eodcm anno(devicto jsm PhilippoMace- 
donijE regc) T. ScmproninsC^f in Bojorumagrumlcgio- 
nes ducit, & poil varinm pugnam illos vincit. Corncliu5 
Scipio Afiicanus cumalioexcrcitu Bojosinvadit Bo orun 
res tum Do>-«/flf»6f, rcgulus eorum, cum duobus fratribus, 
Brirot?ja*;i f<>. Aftovijio petcbat. Dcinde L.Qu.intius & Cn. 
Domitius Co{\ Boiorum agios rurfus vaflant. Ad cxtre- 
mum P.CornelinsNancaScipioaliquot miiliaBojorum a- 
cie vincit. Eoiisieam bcUi tcntsre ampiiusdctrcd:antcse> 
italia (quam tcnucrant annos 400) ad Noricos & Tauri- 
fcos ufquc ad Iftrum ( qui & Danubius) dcmigrant,& inrei 
Dinobium & Drsum fedcs caniunt.ubi nunc pars Auftriar 
Hungaria;cji!eeft:. Germaninon diuquievcrunt Nam poft 
^nDUin ahV C.6A.0 TeuroneSjCimbri & Ambroncs ciTm 
regibus fuis Celro,TeHiobccho ^ Bo/o, trinfccodcrunt Rhc- 
num,& Rom.5nos muitisafFecciuntcladibus. Acprincipio 
Cn.Papirium Carboncm Cofcumcxercitu dclevcr>jnt,ve- 
Tacolilyrico Dcirdexd Helvctiosprofedi.illisquefibiad- 
andis totam Gnlliam occutarunt. TransgrefTi Pyrenxos 
montes Hifpaniaminvafcrunt.magnaillata calamitate. In- 
dcpulfi aCeltibcris inGallias remigr«runt. Clim omncm 
Gslliam occupaflentjin Provincism Romanojum tend".int 
Diviecne piincipc,& Lucium CafTiumCof infinibus Allo- 
brogum cum exercitu ca;dunt. Mox legatos mutunt ad Se 
natum,pctcntes ut populus Rom.aliquid fibi tcrrar daret, 
quafi ftipcndium:c2terum ut vcllet,manibus atque armis 
fuis utcretur. Scnarusncgavit. RepuIfiigitur,quodncqui- 
vcranc prccibus,armis pctcrc conftituunt. Itaque M. Ju- 
nium Syllanum altcrum Cof. aggrcfli , caftris cxuunt , cum 
cxcrcitu cjedunt. Indc Scaurum Aurclium Co£ & M Man- 
hum atquc Scrvilium Carpioncm proconfulcs viccrunt. 

Germa- XF. Chroftologia Regum Germmorum. joi Gcrmani itaque ea tctnpeftate quinque fimul confularcs 
excrcitus populo Romano abstulerunt: quo metu omnis 
Italia contremuit. Adum crat dcRomanis, nifi C.Mario, 
quiin Africii bellumfeliciter geflcrat contra Jugurthamre- 

f;cmNumidarum,dccretum fuiflet bcllum Germanicum 
llc cnim duobus pra;liisTcutonas& Ambronas vicir.Tfw- 
tobocho regcipforum capto.TcrtioprajIioCimhrosdelcvit, 
Ctlto rcgc trucidato , Tigurinisque fuga ignobili dilapfis. 
Ab hoc deinde temporc majeftas populi Romani refurre- 
xit. Mithridatcs,magnus rcx Ponti.duarum & viginti gcn- 
tium rex, totidcm linguis jura dicens, vclut tufbo fepten- 
trionem orientcmquc involvit armis adverfus Romanos. 
AdSarm«tasGctmanosque mittitlegatos,& variisbcncfi- 
ciorum muncribusillicit. BellacumRomanisperxLvi an- 
nos gerit. Dum ha;c jn Afia geruntur & Gra:ci3,Gcrmani 
& Galli fervili i\xm\3\x.M,Granico duct.Italiam correptis ar- 
mis vaftant.domiti tandcm a M Craffb. Interim adfepten- 
trioijcm rcx Gcrmania; Ariovijlut {cujus uxor foror erat 
Voccionis rcgis Noricorum) cum copiis Rhenum in Gal- 
liastransit. Gallorum viribus fradisccntum vigintimillia 
Gcrmanorum inGallias ttaduda funt, Bojorum quoque, 
qui in agrum Noricum transicrant, triginta millia rege 
Numtjo ad Helvctios vicinos confanguincoscjue fuos per- 
rexcrunt.Hclvetii & Bo)i conjun(5lis viribusoccupareGal- 
lias.indccjj in ProvinciamRomanam & Italiamcontcnde 
rc meditabantur.Ad flnmen igitur Rhodauum, & Gencvam 
oppidum cxtremum Allobrogumarmati confidcnt. Divi- 
tiacus Heduus Galliarum princeps profugus Romam ad ^Cr 
natumauxilium poftulatum venerat. Mittitur in Galliam 
aRomaniscumaliquot lcgionibus C.JuliusCazfar.vJrcon- 
fuUris, foccr CnPompeji Magni, IsHclvetios cum Bojis 
vincit,& fupplicibus veniam dat,He!vctiisdomum redirc 
juflls,& Bojis in Hcduorum finibus collocatis. Bcllo hoc 
confcdlo, totius GAUx lcgati ad Carfarem veniunt,& de 
Germanis conqucruntur, multa quotidie millia Rl.cnum 
transircquibus locos, fedcs,agros dare cogantur:fucuru',r) 
eflc, ut paucis annis omnes e Galliae finibus pellevcntar. 
Cjefar Icgatos mittit ad^r/W?/?«w,rcgem Geimanorum, 
quiab illo poftuIarent,utaiiquem locum mcdiumutrii]S.q|i 
colloquio dcligcret, velle fc dc rcpublica, & fummis utn 
usquc icbus cum illo agerc, Arioviftus fuprroo rcfponfa 
lcgatos dimittit.Ubiadarma vcntum.Arioviftui vidns fu- 
ga elabitur. Belga; Gcrmanistransrhcnanisfcconjungunt. 
3!cd &illi vincuntur a Ca'farc. Eburoncs autcm Geimani 
cisrhenani intcr Mofam &Rhcnum Jcgatos Cyfaris & u- 
nam lcgionenn cnmquinquc cohortibus injcrficiunt. Hac J02 XV. Chronologta, RegumGermamrum, cladc audita Cxfai adco iadoluit, ut barbam capillumque 
fubmilcrit. Tum Bdgje omnesque Germani ad arma con 
currunt.& CasfarcmcxGermania cxpcllunt. G-lli quoque 
farpiusrcbcllanr.inflati auiilioGcrmanorum. Ca?faritaque 
cum compcrtum haberct .Gcrmanos eHe invidos, nequc 
Gallos fine corum favore in officio quietos contineri pof- 
fctransRhcnum inGermaniam mittit,& minios Germa- 
norum,quos fcrro non porerat,auroMMconciliat,muncri 
bus allicitjftipcndiis invnatrabipf^scqintcspcditcsqucac- 
cerfit, quorura opera G-lliam perdomitam felicifTimc in 
provinci.m redigit.In bello deindc civih Csefjr opera Ger- 
manorum ufus eit in Grxcia, Hilpyma, Euvopa , ^gypto, 
Afia &Africa. Nam& Foccw.rex Noricorum.in id beilum 
trecentos Carfari mifit equitcs. Apud Pompeianos eciam 
quicgenti fuerc Gcrmani. Confcdo bello civih Ccfar fit 
Difiaror perpetuus. Sub idem tempiis poit Arioviflumin 
Gcrmania orientah impcrat Boerobtfias, t^nzic Dacus, qui 
Dacos &Gecas crebris cladibusattrjCos,vjdns fo rictatc, 
& quotidiana armorum meditatiouc, labcrumque paticn- 
tiaeo prcmovit.ut facilc ca::i;ris Germania.' po) nlis antei- 
rent Hicfretus bonisfuoramartibus latifimifm intra pau- 
cps annos pepcrir imperium , finitimisque omnibus fub- 
jc(£tis Danubium trajecitjjuliumCielaremarmis laccflivit, 
Thraciam , Macedoniam , & lUyricum , Romauas provia- 
ciaSjferro flammaquc devaflavit,Apuliam,indcqi Romam 
invadere paravit,maiimum terrorem Julio Ca;fan & po- 
puloRomano incuflit. Bojos,quiad lJanubrm& Draum 
fedes tenuerantannoscL,poftcaquamItaha pulfi cotians- 
ierant, in Getmtniam Magnam tr;:duxit,& intra ilunnna 
Tyram, Boryfthenem & Viftulam fiuitim squc rcgiones 
vicatim distribuit, ubi nunc funt Roxo;ani, Bolii.Bodolii, 
Ungari, MoIdavii.Valachi. Habitarunt i. idcm Boji com- 
mixti Bafternis, Alanis, Gcpidis.Vandalis,Qu-.'is,Sarmar 
tis,& parueruntrcgibusDacorum,quos Getas vocant A- 
pudfcriptores pofthac ne nomen qnidem Bojorucn occur- 
rit.QUjidquid gcftumcft,Gotis adtiibui folctrquorum mar 
gnitudo Bojos obfcifriores reddidit. Poft mo;tem Arola? 
demum vclutnovafobole au(Si vires recupeiarimt.htbiec 
aGcrmanis gefta funt ante Ct.Jarum tempora. N udc i ic\i- 
ter iudicabimus, quo pado Romanos Imperatores ultio 
etiam lacefrere aufi fucrint Gcrmani Duos quippe rcipe- 
tuos hoftcSjParthos atqueGermauos,hinc occi ens,)Ilinc 
oricns Romapje majcftati vclut obices fataliter otdide 
runt. Ipfa quidcm Gcrmania fxpiiis triumphara,nunquam 
tamcn vida cft. Sub Oftavio Augnfto Daci. Gots CEte- 
rique Magna: Germania? populi, Komanos diflidcntcs ar- 

mis XF. Chronologia Regum Germanorum. 103 mis adoriii & invadcre parabant. Auguftus, uc Gcrmani 
faoilius nova affinitate continercntur , Cotifoni, Getarum 
regijuliam filiam defponditjfibi quoqucinvicem filiam re- 
gis in matrimonium pctiiit. Ciaudius Tiberius Ncro, pri- 
vignus Augufti.novies in Germauiam mitritur a vitrico, 
& mu;ieribus animosGcrmanorum iibi conciliat. Sicam- 
bros,Cattos &: Svcvos in ditionem accipit. Quadisginta 
eorum millia in G^Uiam traducit, juxtaque Rheni ripam 
collocat MArobodtti quoque, rex S vevorum, magnituHinc 
btneficiorum infcEdus illedus eftab Augufto. Verum c- 
nimvei"6 Germani fempcradingeniumreverfi,nonporuc 
runtfcrrcjugumRomanum.Hincvaria ortafuntbclla,puta 
Dacicum.Gothicum,& fimiiia.iifq; adannum Chrifti 771: 
quo tempor^ Germsni a Carolo M. ad fidemChrifti funt 
conveifi, variis bcllis prius actriti. Anno 845 Ludovicus, 
Ludovici Pii Imp.F. Caroli M. nepos, fit rex Germania;. 
NamLotharius,Ludovici PiiF bello cum fratribusfedato, 
& transadionc fad:a,Ludovico GermaDiam,& Carolo Gal- 
liam conccdicfibirctcntiilmpcrio &Icalia.Anno87<5 Lu- 
UovicM, Ludovici prseccdcntis F. Belgium , Haffiam, Saxo- 
niam,&alias proviucias obtiucttitulorcgis,annosvi. De- 
inccps GcrmaniaparuitRomano Imperacori. Pofluntitaq 
dyuaftia; fivc pcriodi regai Germanici conftitui numcrc. 
quinqiie.hoc modo. 

/. Liliera reip:^hlka(u'n&h3aDoM,ij2yidan.M.^7iS. 

1 1. Relpnblica turhata ab anno ^.5718 ad au.Chr.13t>. 
inde a Marcello ufq; ad initium belli Gothici. 

///. Reipuhlica amplificata per colonia^ fiyc migrationes 
ia Galliam , Hifpaniam, Africam &c.ab an. Chrifti z}6 ad 
au.Chnfti ^16. 

IV. ReipHhlica ittrum turbataah anno Chrifti ji6. ad 
an.771. 

V. RefpublicaChriJ{ianai'mdea.CiXQk>}^L ^ 

XFI. ChronologU Regum AEgypti. 

RtgnumMjyptiorumAisiAhmm dynaftias XXXII uf- 
qucadmonarchiam Augufti. Exhis oBo priorescumdi- 
midia funt prolepticA & fid:itia:,hoc eft,ab>£gyptiis,qui ja- 
(ftitabantfeefrcsnZs^^^iji-f^lssjlontfc antecreacioncm .mundi 
introdu(5l2:r«//^«^y««/hiftorica?iitautiioaDnusQona.'dy- 
naftix coDCurrat cum anno mundiprimo. Nosaduotabi- 
mus illa, quse fupt illuftranda: hiftorix facrx pcopter fyn- 
chronifmunj r^iumlfraeliticarum cum rcgnb iEgyptiaco. Z2S2. 

234-9- 

31*2, 

33S3- 
33S6. 
33S1. 
5423(. T04 XFI. ChronologiaRe^um AEtrypti. Qu.ia vcro Africani & Jofephi chronologix fub iniuum 
dilfidcntjC regione collocabimus utramque. 

Africanus. Jofephus. 

Dyaaftia XVI II. 

^ — ■ '^ " ■ i » «^ 

Amenophu. .An,JHiinJi,\ Amos fievt Ama/is , Pha- 
rao 111, ecclcfia: l^xic' 
liticae hofpes. 
Pauloaqtchsect^mporajacob cum universa 
familia in iEgyptum dcfcendit. 
Milphra^muthofii, Phariio Qmi, alio nomine Bn 
V II 1 , eft tyrannus in- firii. 

faoticida. 

Hoctcmpoie nafcitur Mofes. 
Acherres,V\\zt3iO IX, ?ft Armefis. 

tyrannus. 
Hoc tcmppre Mofes educit populum cx ^gypto. 

Dj/nafiia XX. 
Tsufinnes put4tur effc Chepreues Herodoti,& Chabreas 
Diodor!,& V phrisad qucm Salomon dicitur Itteras dedil- 
fe.cumtempliasdificiummoliretur. Hujus filiamSalomou 
fibidefpondit. 

Sujennes Scahgero eft Scfach.ad quem fugit Jmoboam, 
cuma Salomanc quasreretur ad nccem i.Reg 10. Hicidem 
jex depopulatus cft Ju4*Eim anno f Roboami i.Rcg 14- 
Diodoro Siculo dicitur Safokis, Juftmo Sufr.kis, JolephQ 
(Tiicsetic, LXX intcrpretibus o-»«7»)t«^ & <r«»wx»V«. 
Bynafiia XXIV. 
In hac fuit unicusduptaxat rex BocchoriiSaix.es. Hic eft 
So,five5«« 2,Regi./7. Jofepho dicitur Soa,c\im quo collufit 
HofeareilfraeliscontraSalmanaflarcm annoM.jii^. 
Dynafiia XXV. 
Tartuhont appcllatur Tiraka, L X X 6ct^,t^ lEfa.sv.v.p. 

" Dyn*fiia XXVI. 

Tharao Nechao,yci Neco, yiftus eft i Nebucadnezarc, 
Yidc de illo 2.Rog.23.]er.4.o. 

Apries, Eufebio Vaphrcs, Jfij-eaa.f 4. dicitur Hophreai cu- 
jus anno y cafus Sedckiaj contigit. 

Amafis confpirat contraApncm^eumque dejicit.Jm;» 

44. 

P/^l»«ji«««daCambyfcvincitur. Ab^o iocipitdynaftia 
XX VlI,qu.T cft Pcnfarum in i^gypto ab anno j CamKy 
fisiufque ad anuumiiDariiNothi,quo.iEgyptus dcficit a 
Pcrfisufquead Artaxcixcn Ochum.quiannoM.jdoircfU 
perat^gyptum,itautabeoineat XXXIdynaftia.quJP cft 
fecunda Pctfarum in iEgyptv. Artaxerxi Ocho fucccdit 

•« Arfcs 224^S. 2367, Jt4>*. XV IL ChronologiaBymfiia.rmnRoman. los xAn, %M. 1799- 1926. 1971. 2001, 

2063. 
210^. 
2143. 

2210. 
22Z0. 
22S3. 2283. 
2318. 
233S. ArfesF. & huicDariusCodomannus.quemAlexandcr M 
prjeliovidumimperioevcrtit. Ab co incipitXXXIl dy. 
naftia.qua: eft Macedonum in i^Egypto. Hjec fuit rcgum 
XIII,ab Alexandro M. adCleopatram. SucceflioDcm vi- 
de in Chronologia Monarchis Gra:corura fub tit. reg. 
iEgypti. 

XFII. Chronologia Dynajitarum 
Romanorum. 

NOvem dynaftis, Latinorum commemorantur, hoc or- 
dine. 

PrimM dynaftia Coriti-]anigerarum,h.e.fo{tcio- 
rinn Coriti & Jani. 

Gomtr, filius Japheti , regnavit an. 117. Anno rcgni cjus 
10 j Cham.qoi &. Chamefenus, in Italiam venit, eamquc 
fuis corrupit fcclenbus. 

Jantu fenioy,vegn2t an.^j. HiccftNoc, qui pcrluftrati 
Afia & Afiica in tiuropam venit,& inltalia in agroVitcr- 
bicnfi confedit, ibKjue Hetnifcos condidit. Poftea rediit 
in oiientcm. 

SahattM 54^/1, regnat an.ji. Hic fuit patruus mignus Ni- 
ni,puirus ab ipfo annoM.1810. Fuit rcx& Pontifcx ma- 
ximus Armeniorum, di£lus Saturaus. Hiac fabula de Sa- 
turpo expulfo per Jovcm,id cft,Ninum. 

C<»r<ri»4,fiveCr^»«*,rcgnatan.6i. Hic fuit filiusHcrcu- 
hs primi.i c. Thubalis filii Japhct. 

AuTuniiiCoritu4,itgnit an. 41. 

Malcttages CoritUi, legnat an.59. 

5iV/si»<«,rcgaatan.3o. Sub hoc giganrcs opprimuHt Ita- 
liam. 

Ofirii JEgyptiui, ex JEgypto votatus in Italiam. Hic gi- 
gantesexpuhtexltahS. Rcgnavit an.io. 

LtftrigoCigoifih OfnidcA\o prxfcdusltaha:. Regnavic 
an.33. 

Lybitis, cognomento Hcrcules, Italiam rexit annis 10. 
PofteainHilpaniamferccepit.eaini^ue valdefcnex gubcr- 
navitjimpcrio Italf a; commendato Thufco filio. 

T^«yc«*,fihusHerculis,regnatan.jy. 

■Alteuttiegaat an. 2 o. 

X//iw,qui &//«/«< &./^//(M,rcgnavitan.ij. Eius filiafuit 
Roma,qu«apatrccreatafuit prima regina Aboiiginum,& 
primaurbisRomsfundamcntapofuit. Sub hocregedivi- 
fafuitdynaftia,itauty?^<3r«5i«f5 ufqueadi£neam rcc^narint 
in Itaha, Coriti-]anigen& la Thufcia ufque ad an. M.j68j, Sum.tlynd. 
Jlatum. *•«' ^n.M. 239^. 
24.S6. 

2il9. 
2S49. 
2601.. 
2621. 264.1. 

26 i^. 
2691. 

27 3S. 2771. 
2774. 
2S1I. 

284.0. 

2871. 

2922. 

2961, 

29S7. 

301S. 

3027. 

303i- 

3076. 

30Qi. 

3132. 
3'iS. 

31S9. 319^' jo€ XV 11. ChronologiaDynafliarum Roman. quo tcmporc Tyrrhcnus five Larches , uJdmus Hctiurije 
rei,urbem Hctrurix Romanis dedit,& fincm ifti rcgao im- 
pofuit. 

Secunda dynaftia efi Aboriginum. 
Saturnuifive Romanejftn Prifctti,iaais ji. EfldcusRo- 
manorum tutelaris. 

PtcM Fri/cteiiiaDis 6j. 

F auni^>s Prifcm, anais 30. 

jimntu, iaais 51. 

F«/c/*»«*,annis ii. 

Jantt4 junior, tempore Dcborx. Hic eft Marsltalus five 
Latinus.quiurbemcoudiditinmontc.quam a fuo nomixic 
Janiculum appcUavit. 

Saf«>'»/«,ai.Romancflus,y«w>r rcgno fuo pulfus venitad 
Janum. 

P/f/«,tempore Gideonis rcgnat an.37. 

Fauntti, regoat an. 44. Hoc tempore £vander vcnit io 
Itaiiam,& Hcrcules bellageritibidem. 

I,<im««, habitus fuit filiusFauni, cum rcvera eflet filius 
Hcrculis ex Lavinia.qus ab eo prius quam Fauno daretur 
inuxorcm.imprjEgnJta fuit.«Latinusifte eftloceriEnex. 
Tertia dynaftia JEneadarum. 

Mnea4, ante tempora Simfbnis. 

AfcanittdjJEaez F. Agncminatur ctiam Julus. 

Sylviiti Pofthumtii,A.acx F.tcmporcSamuelis. Nomcn 
Sylviideinccpsinhacdynaftiahsiit. 

jEnem Sjlvttts. 

Lattnu4 5j/ii/..j,temporeSauIis & Davidis. 

Alba Sylvius, temporc Salomonis. 

Capetus S;>/x»/<i,temporeJeroboami. 

Capys Sylvius: qui ^difica vit Capuam. 

Calpetus (ahis Capetus ) Sylvim. 

Jiberinus ^//T/;«i,tecnpo,ie Jofaphati. 

Agriifa tyivius, O vidio Remulus. 

AllaUtus{LiyioKomu[ns)Sylvius. 

AventmusSylvius. Abhoc mons Avcntinus Bomcnac-- 
ccpit:qu6d A vcntinus in co fepuhus eflct. 

Pm^» f O vidio Falatipus ) Sylvius. 

AmultusSylviusQcca^it regnum cxclufoNumitorcfra- 
trc majorc. 

Nurr/itorSylvius.a. nepotibus fuis.Romulo &Remo,re- 
ftitujturrcgno,occifo Amuho. 

^arta dytfxftia efi Latinorttm five Regum. 

2?o»jK/«j;ncpos Numitoris, transfcrt legni fedemcxAl- 
ba in coh r.iiui novam,Romam. Coniiituit novam reip. 
formsm.divifopopulo in trcs partes,tribus appellatas:fin- Jlarum, 3279. 

3311. 

333S. 

3373- 

3^17. 3S14-' 
3SSS. 
3900. 

^r.Chrifti. 
800. 361S. XV IL Chronoloi^ia Dymftarum Roman. 107 .An. Chrijti. 
1370. 
1390. j^ulis praefccit tribunum. Rurfus fingulas tribus divifit in 
dcccm curias,& finguliscurionesprajfccir.j 

Interregnum an. i. 

NutnaPompiliuSftevnfoxc Ezechia:,Iacra ordinat,annum 
reformat.lcges condit. 

TuUtti Hoftiliut, homo bellicofus. 

Ancu* Martiu4,\<\\xmx ncpos. 

Tarquiniut PrifcUi,AateA Lucumo didlus, conftruxit Ca- 
pitolium tempore Nabuchodonoforis. 

Servius TuUm tTixquiDii gener. Occifus eft aTarqui- 
nioSupcrboTarquinii Prifci K 

TArquiniu4 Suptrbui, excogitavit vidcula, compedes, fu- 
ftes.catcnas.cxilia. Pulfus fuit regno, quod Lucretiam Col • 
latini uxorem pcr vim ftupraflet.anno M. 3441, quod appel- 
latur tempus Rcgifugii. 

Quinta dynaftia Cofs. 

Coqfiiles prirni fuerunt L.Junius Brutus & P. Vs»lcvius 
Poplicola. 

Sexta dynaftia Trihunorum, 

Tribuni milicum confulari poteftatc. 
Septima dynaftia Cofs, 

Cofs.in intcgrum rcftituuntur. 

OBava dynaftia Impp, 

Julius C&far incipit imperare. Succeflioncm vide in 
Chronologi4 monarchia; Rom. 

lS!ona dynaftia diviftonis Imperii. 

Impcrium dividitur in Gra:cum & Romanum tcmpore 
Caioli M. 

XV III. Chronologia Rcgnorum hodic 
florentium. 

1. Regnum Scoti^. 

REgnumScoiii incipit, tempore AlcxandriMagni, Pri- 
musrex eft Fergufius l. Ferquardi rcgis Hibcrni^e F. 
Abifto ufque ad Jacobum VI, h.e. an. Chr.ij^y, habetur 
contiaua ieries rcgum Scotis. Dividitur hoc regnum in 
duas dynaftias. Pr»>w^ cft a Fergufio, fiveaDnoM.jftiS^uf- 
qucadRobertum Stuartum, h.c.an.Chr.1370. luderegna- 
ruiuStuarti in fecunda dynaftia ufquead Jacobum VI, qui 
trimus regnum iniit anno Chr.iy^y, & rlli Angliamanno 
160J conjunxit. SuccclIioStuartorumefttahs. 

Rohertus II, Stuart. 

RobertwIII, F. /iarum. 6. Num.Studr- 
orum Ter. 
Scot. 

I. 

m 

2. ^n. Chr. 
14.06. 
14/9. 

I42+. 
Z4<5o. 
14.8S. 
IS12. 

ls6o. ts67. loS XVIJI. chonol, regnorum hodieflorentium. .Aitnt Chr, 
1439- 

14.4.2. 

147«. 

IS14. 

iS22. 

IS37. 

1SS9- 

JS88. Rotenui I V, Robcrti III frater. 

]acobu4 1, Robertilll F. 

]acobiu II T. 

]iuobtii lll T. 

"^tuobtu IV f. 

jacobtn V F. 

Maria Jacobi V vidua. 

hiaria F. Hxc anno iyj8 rupferat Fratjcifco regi Gal- 
lix:quo dcfun(fto,rcdiitin Scotiam, ubi nupfit Henrico Ar- 
li fiveStuarto :qncmintcrfici curavit: undc ininfulamcft 
deportata ; poft elapfa in Angliam anno i f 68,ibi eft decol- 
lata,pGftquam 18 annoscaptivafuinetdetenca. 

'jacobui VI MariarexHenricoStuarto F. 

II, RegNUM DAKIyB. 

Regnum Danit, anteChrifti nativitatemannis lofi or- 
tum, non poteil: ad Chronoiogiam accommodari ante an- 
num Chr.yyj, quo cccpit regnaic Cotrtcui. Alii incipiunt 
anno Sijjquofloruit/x^^r»*, tempore Caroli M.Dividitur 
in duas dynaftias. Prima eft Danorum ab Ivaro dcfccn- 
dentiumufqucad an.Chr.1438, quomoriturEricusX. Se^ 
cunda cft rcgum extraneoru , & nominatim ducum Slcfv vi 
ci & Holfatia; hoc ordinc. 

Chrijlophorttf Bavarut fuccedit Erico X, cujus crat nc- 
posexforore. 

Chrifiiernus{\vtChriftianu4 1, duxHolfatia:. 

"^ohannes F. incipitregnarc viventepatre. 

Chriftiernus lif. 

Jridericu! I, fraterjohannis. 

Chriftianui 111. Fncierici F, 

Tridericus 11, F. « 

Chriftianui I V. F.annorum ij. 

Bcrtius infua Gcrmaniaauthoreft, primumregem,no- 
m\nt Danum , vixill'eannoM.i85»8,& ab illoufquead no- 
ftratempora deducit coutinuam fcricm , fed non adjedo 
t^mporc. 

III. Regnum Hungari.*. 

S*x commcmorantur dynaftis. Hunnorum. Vrima cft bar- 
barorum, & incipitJnnoChr.581. quo primusipforumrejf 
Balamber cccpircfieclsrus. HuicfucceflitMundzuch,pa- 
tcrAttilae. Secundacii ducum ,qi]i cScythiainPanuoniam 
reciuces, evocjti a fujs gcntilibusHunnis,condiderunt dy- 
Bafti3manno744. Succeflioh5ceftejusmodJ:Arphad,Zul- 
tan F.ToxosF. Zultani,Gayzafivc GcifaToxiF. qui pri- 
mus fidcm Chriftianam eft ampleius. Huic fucceflit Ste- 
^/;/?»»iduxHungaria;,anno ^j^.rexfadusannoiooo. At- 

que 


14SS. Ii37. 

ii72. 
\t6io. 
16, S. XFIIf. Chroml.reiin.hodie fjrentium, rop quc hicincipit ttrtia dynttftti». Quarti* iacidit in an. ijoi, 
Quac cft regum Germanicorum & Francicorum , puta 
\renceslai,Otth©nis Bavari.CaroH filiiCaroliMartclli,Lu- 
doviciF.MariarF.& Caroli IL g«/«/<ieftBohemorum,aa- 
noijSy.quoSigifmundusCaroli i V. Imp.filius,Maria:de- 
fponfus, capcfm icgnum, quod gubernarannis ji. Cum co 
cxpirat dynaftia Bohemorum ia Hungarii. Stxta dyna- 
ftia cft Aafti iacorum hoc ordine. 

Albertm gener Sigifmundi. 

LadiilaHi f. coronaturinfans. Tutoripfidatut Johanacs 
Hunniades. Hoc tcmporc Vladislaus Polonusab Amura 
thccxdicurad Varnam an.i44+. VUdislaus ifte ab Hunga' 
riseratcYoc;ltus,antcquam ElifabcchaAlbeitividua cniza 
fuiiletLadisIaum. 

M^tthras HunniadesCorvimM. HicpcromncsTurca:di- 
tioues cocmitlibrosin cxpugnatione Conftancinopoli$& 
x\thenarum fcryacos, &iis inftruxit bibhothccam Budxj 
qua:cou.tlagravitaryio i}-i6,cumSolymannus vidoLado- 
vico Budam ccpifTct. 

Vlfidiilattif Cafimiri Polonia; regis F. 

Ludovi: m \x\ia,n%. Hi.canuoiji6 viduscftaSoljrmanno, 
& inpaludibusfcifFocatus. 

Fcrdinandm Auftri.',(M4 , profiigato Johanne Zcpufienfi 
Wcivvoda. 

Maximilianta F.Imperator. 

Rudolphtii 1 1. F. Imp. 

Matthifu II, poftcalmpcrator hocnomincprimus. 

FerdinandH4 II. ^ 

IV. Regnum Angi.i/5. 

iVtfXi^OT hic ^ommcmoiantur dynajliA. Prima cd Bri 
rannorumante Ca;farciu. Secund>t citRomauoruminBri 
tanniaatcmpore Julii Ca:faris. Terttatii Anglo Saxonum 
ab anno Chr.^^si ufque ad 800. Hzc dyaalha cft valde 
confufa. Primo fiquidcmregnaruntrcgcs Cantii, tumSa 
%;oncs auftrales.dchinc orientales: quorum rcgnum mod6 a 
Mcrciisfivc mcditerrancis, modoab occidcntalibus, ali 
quotics a Cantianis rcgibus cft poflcfruni. Fueruntctiam 
hoc tempore rcgcs Norrhumbrorum ad feptentricncm.In- 
primis hic cxcellit ^X^itekindus Magnus , qui obiit anno 
807, Isfuiteftirpe BoLonis Saxonum regis , qui vixitan. 
i6o. G^arta cft Anglorum, quorum primus rex fuitEg- 
beitusan.800. ^//w/;»efl:Danorum,an ioi7,Inhacdyna- 
ftiapiimus rcxfuitCaoutns. 5m;icft Normannorum, an. 
ic6'7, ^^i-io Guiliclmus Normanniasdui adrcgnum pcrve- 
nit. S*////»-iicft GallorumBlcfcnfium,an.iij6. oHavat^ Reg. Hung. 
/. 
2, 4. 

s. 

6. 

7. 
9. 
9. 
10, L sAnnoChr. 
2iS3- 

liiS. 
1603, 110 XVIII. ChromL regn. hodteflorentium. i— ~ Gallorum ADdcgavcnfium, an.iioo. Nonn eft rcgumcx- 
traneorum, putaWallorum,fivc Comitum Richcmonta- 
norum,hacfcric. 

Henricus VI L 

Htnricus VIII T. 

Eduardus VI I. 

MariaHcaiici VIII F. 

Elifabetha foror Marix. 

]acobHs VI rex Scotise,cjus nominis I in Anglia. 

V. Regnum Hispani^. 
Tempore Vandali, rcgis Germanorum, anno M.ijKf. 

Hi^dnl*} , filius Hifpalis , ncpos Hcrculis Libyci fuit clarus. 
Sed ab cd non potcfl ducicontiaua feriesufqueadannum 
Chrifti 369, quo incipit />rim;i Hijpanis, dynafiia, qua: eft 
AJ^cftgothorum j indeufque ad ann.Chr.711. Ha:c fuit re 
gum 54. Prmius fuit Athanaricus,a quo ufque ad decimum, 
nempeA!aricuman.Chr.48j,\reftgothircgnaruntinGal 
lia & Hifpania. Sed csfo Alarico in campis agri Piftavien- 
lis, regnumTholofa:finemaccepit,&ab hoctemporere- 
gnum Wifigothorum (five Wcftgothorum) intra Hifpa- 
Dias conftitit. Ultimus rex fuit Kodericus an.701. qui a 
Mauris fuitexutusregno an.711. SecnndadynaJliaHiJpanit. 
fuitAfiurum,C[m ex Gothisfueruntoriundi, qua.de causa 
folent appellan Gothi Aftures. Afturcs illi unacumCan- 
tabrisin vifti perftiterunt adverfus Saracenos , ac Pelagium 
ducem fibi elegerunt c familia Rodcrici , nova: dynaftia: au- 
thorem, anno7i6, Hazcdynaftiaufitatcappellatur Afturia- 
iimi & L egionis. Tertia%ifi Afturiarum,Lcgionii (^ Caftetlt, 
i^ lam inchoavit Ferdinandus I. rex Caftclla?, dudta Sandtia 
Alphonfi regis Afturiarum & Lcgionis filia^ann.Chr.1020 
^artatii CaUclla', Arra?^onia;& Aicilix, quaminchoavit 
icrdmandus V, cognomentoMagnus & Catholicus, aDuo 
1479. Hujus filia Joh^nna uupfit Philippo archiduci Au 
ftriac,& pepcrit Carolum V. ^inta dyuaftia cft Hifpania 
rum an. 1^785 quotemporein Phjlippo II. Caroli V. F. o 
mnia Hifpaniarumrcgna confluxcrunt : videlicetregnum 
Hifpanix, Arragonise , Sicilix, Neapolis, Sardiniae . Portu 
galliae &c. Philippus iftc pcriit phtiriafi horribili, & in ago 
nefifluseftlelpatio jj annorumexpcndifTe ^64. milliones 
ducatorum, c quibus nihil nifi cordolium pro frudu rcpor- 
taverit. Philippo II fucccffitfiliusPhilippus III. an.ijjS. 
Huic fucceflitfilius Philippus IV. au.i6io. 

VI. ReGNUM PoLONli^. 1 

§luinquedynaft!£hici:ccit2nmt. Frimacd antc tempota 
Pialti.quajad ccrtosannos redigi non poteft. SecundacH 

ducum Reg.^H^. XFIJL Chronol. regn. hodie florentium, m ducum Piaft:darum,anno Chr.8o6,quoPiaflusei ruftico 
fadus cftdux Polonorum. Tertia, eftrcgum Piaftadarum 
an.iooo, quoBolcsIausfiliusMiecisIai , primiducis Chri- 
ftianiin l^olonia.crcatuseftrcxab Ottone III Imp.g^*/- 
Meftregum Jagellonidarum, qui ficdicuntur ajagellonc 
Lithrano, quibaptiiatus eft an.Chr.ij86 & Vladislai IV 
nomen accepit. S^inta cft regumcxterorum, putaHun- 
garorum, GalIorum& Svccorum, indeab anno Chr.ifyi, 
quomoriturAuguftus, ultimusJagcIUnia^ftirpismafculaf, 
iucceflit ipfi Henricus rei Galliac : &huic StcphanusBa- 
thoriTransfy!vanusan.iy76:&huic Sigifmuodus III rcs 
Sveciaean.ijS/. 

VII. Regnum Bohbmi/e. 

Bojorum nomen cft valdc antiquum,ut patet cx Chrooo 
logia rcgum Germ. Scd admodum confufa eft dynaftia?^ 
Bohemics hiftotia antc annum Chr. 1086. quo tcmpore 
Vratiskus abHenrico V. Imp.primusrcgistitulumaccepit. 
DuiEitaqucpoirunt conftitui hujusrcgnidynaftias. Prima 
cft ducum,q'ioriim primus fuitZerhus.a quoBohcmi di- 
cuntur Zcchiadas. Frater iftius Zechi fuit Lechus, a quo 
Poloni dicuncurLechiadaf. Zt^^r^^/jjnationc S!avus,invafit 
tcrramanno64<>. Illi fucccrtit Croc«5 qui obiit anuo 709. 
Croco fuccclIit£/^/j(7S(fiIia>cujus maritusfuitPr/OT^/flw-f^qui 
Pragam condidit,& gcnti Icges prasfcripfit,anno yiz. H uic 
fuccelfcrunt Ntmulaui , Mnaiha , Vcricius, U^enceslaus, Bela, 
Nojlr icius , Bcr/ivogtHs, <^ui anno Chr. 5100 primus Chrifto 
nomcQ dedir.. Succeflionem feqq. ducum vide inGerma 
niaBertii. Secuneiael\ icg\im,inde abanno io8(.,quotem- 
pore Viadislaus ab Hcnrico IV crcatus eft rcx Bohcmi^ 
In hac fecuuda dynaftia eft talis fucceflio,indc a Carolo I V. 

CaroluslV.lmf.Sc rex Bohcmix. 

li^enceslnus F. 

Sigifmundus frarcr Wcnccslai. 

Albertus gencr Sigifmundi. 

Ladiilaus adhuc infans. Ejus tutor fuit Fridericus III 
Imp. 

Gtcrgiut Toditlrjicius, 

£«</«/<»«/ CafimiriPoIonixxegis F. 

Ludovicus infans. 

¥trdinandus AuflriuSi «, 

Maximilianus F. Imp. 

Rudolphus F. Imp. 

Matthifts Imp. 

Terdinandus Il.lmf. CoDtrahunc eligitur Tridericus V, 
eleflor Palatinus, annoi6i^:fcdpeI!itur anao i6zo. IJ2 XVI IL Chronol.regn.hodie florentmm. C4n. Chrtftt. J3Z6. 

i3ir. 
1388. 

9403. 

1410. 
1413' 
1421. Vlll. Regnum Sveci^. 

Hoc rcgnum eft valde antiquutn. Nam continua feries, 
a-lnotaro charaiierc temporis, deducitur a Magog ncpo. 
te Noachi an. M. 174^ ufque ad hunc annum Chrifti i6ij 
Vjdc GermaniamBertii. CacterumabannoChr. 800 ufque 
a huncannumconftituotresdynaftiashujusregni. Prim» 
Ci' regum domefticorum a Biorno llI,annoChrifti 813. 
ufque td an. 1387 quo tempore regnum pervenit ad regc 
L/..uia:,c quic-^us prima fuit Margarcta Danix rcgina. Atque 
hxccHfecHndadynaJliatvLb rcgibus cxteris. Tertiadynajftia 
incipitan.Chr.i ji3.quotcmporeG«y?«v«f recupcrat Uber- 
tatemregniSvecici. Succediioinhacdynaftiacft tahs. 

GK^;»x^«i.an.38. 

Ericus F.an.8. 

^ohannes 1 1 1 ftitcian.t^. 

SigijmmdusF.nnia.n.i^Sy faduseratrcxPoloniie. Con- 
, tra hunc eligitur Carolus IX, patiueHs Sigifmundi.corona- 
tusunnoi6o8. Carolofucccflitnoftra xtztcAdoif/ms-Gu- 
fiavus F. anno i*$ir. 

IX. Imperium TuRcicaM. 

Incunabula hujus impcrii incidunt in an. Chr. 6115 quo 
ttmp 01 c Mahomed lemm poticusinchoavitregnumSarace- 
norum feu Arabuni in Pcrfia,rcgum i6,ufque ad an.Chr. 
if4»-. Idem Mahomed inchoavit codem anno 611 Chali- 
f>hatum,i. c. Mcamtum io Bagdcd & Damafco. Chalipha: 
numcranrurindcufquc adan. Chr.S68. numcro 30. Poftea 
divifuscft Chahphitus ifte in Chahphatum Syrijc & .^gy- 
ptianno869. Chahphatus./£gyptifloruitufqueadan.Chr. 
ii4f.quo rerum potiti funt Mamaluki fivc fcrvi. Chali- 
phatusSyriaiduravitiifqucadan.Chr.iijf. Abcotempore 
crcvit Turcarum potentia.inprimis anno iiyy fub Otto- 
manno, undc impcrium ipforum appcllatur Ottomanni- 
cum. SucccfrioclfctalJspoftOttomannum,quilinguaipfo- 
rum apptllatur Sultan Ofman vel Othmen,& regnavitan- 
nos is. 

Orchan F.Ottomanni.an.^i.Hiccepit urbcmBurfam,vi- 
vo adhuc Othmcne,& ibi coUocante fcdem imperii. 

Morad five Amurates,F. Orchanis.an.31. 

Hf^ilderimChanBajazetjHn.^. Hic Bajazctcs captus eft a 
Temur Cham. 

Bmir SuUtman F.Bajazctis,fucccditpoft intcrrcgnumfcx 
aDnorum.& regnat an.7. 

MufeGilibH'utcr,in.i. 

Sultan Mehmed(iztci,»n.S. 

MoradChan five Amurates II.fihus Muhamcdis,an.3i. 

Sultan Turedi Ott0. 
ritannitU. 
l. 

Z. 
3' XFllL ChronoL.regn.hodte florentium. iij 1^83. 

1S20. 

Ii6s. 
1S7S. 
li9S. 

1604. 
1620, 
1622. 988. 

pjfO. ScltAn Mehmeei,ycl Muhamed II.F. an. 52; Hic ezpu<' 
o;navit Conftautinopolim. 

SuttanBaj.izet 1 1. P.Mahumcdis It. an.jOi 

SHltanSelim, dvtSelimus t. an.6. 

SultanSuleimttn.fiveSoliminaus F. ah.^j. 

SultanSelim,fivc Sclimus 1 1. F an.io. 

JWcrflrf, fiTC Amuratcs III. an.zo. 

Mehmed, livc Muhamed I tl. an.^. 

Achmat, five Amath,ab.i7. 

MuhamedlV. fuitltrangulatusanno i6iz. 

Mufiapha. 

lO. Magfjui Ducattu Mofcovis.. 

Tres conftituodyrfaftiasimperii Ruflicifivc Mofcoviti-^ 
ci. Pr/>w<t eftreip.libera-.hocmodo. Anno Chr. 861 Varaji 
fratrcs tres , Ruricui, Sineu* & Trubontti, apudRuflbsfc 
ptentrionales rcgnare cocpcrunt : ad quos gcnus Rufli^e 
pnncipum referunt annalcs Ruflici. Rttricui folusrcliquit 
poll fe tilium/gor«w,qui ex Olga Plcfcovicnfl fusccpitfi- 
lium Sventoslaum fivc Stoslaum. Hic inter trcsfuos filios* 
lerofoicum , olegam , ^ Ulodimirum fznitn^ eft pnncipa- 
tum U/o</tw/r»*j fratribus, qui bellumipfiintulerant,afc 
pcremtis , Ruflia poritus eft tota* Ab hoc deinde omnes 
Ruflia: fivcMolcovixprincipes ortitunt. Nam Ulodimi- 
rusrcliquit Xil filios, cquibus j4ro;/4/^ reliquitdcpotena 
Ulodimtrum , cujus pofteritenuerunt imptrium longa fc- 
nc. Secunda dynaftia e(t Mofcorum fub Tartaris, qui vi<5to 
carfoque Georgio principe, Mofcosfibitributarioscffcce- 
runt, atqueex fuoarbitrio ipfisduces conftituerunt. Hic 
cit talis fucceflio : Daniel,Johanncs Kaleta F. Johanncs i 1 
Kalcta: F. Demetrius f . Johanaisli, Bafilius F. Deme- 
tni, Gcorgius fratcr Bafilii,Bafilius II filius Bafilii I, Jo- 
hannes Ill,qmjugo TartarorumcXcuflb valdeamplifica- 
vit imperium. Tertia dynallia eft Mofcorum ajugoTar- 
tanco liberatorum : ubi talis eft fucceflio poft Johatlnem 
1 1 1. BafiliusF.JohanuiSjJohannes Bafilidcs,Theodorus F. 
Bafilidis, BorilfusHodum cleiflusaproccribus, Dcmetrius 
Badhdis F. profugus in Polonia, poltea magnus dux fadtus, 
fcd ip(b nuptiarum die incctfcdtus, anno i60Jj inejuslo 
cumeicdtusclt Bafiliusjuanovvicius. 

1 1 . Dynajii& Eledorum Romani Imperii. 

H«Edynaftia:cccpcrunt fubOttone III Imp. quifloruit 
anno Chr.«)84. 

Elccioraiu archiepifcopatui Moguntinta cocpit. Primus eie- 
dor fuit W^illigii , carpcntarii hlius, qui fortis foa: memor, 
loram palhm pinxii : unde rota iufigne archicpifcopatus 
Moguntini. 

~ '. H Turcd Oiio- 
mannid*. 

i. ^nno Chr. 
99°' 

S>Sp. 

IzSo. 

1006. 

IQ04., 
990. \H4 XVI II. Chronol. dynaji.hodie florentium. iiSo. 

1273. 
1230. U24. EltHoralu archiepifcopAtut Colonienfis cocpit. Primus cle 
£^or fuic Heribertw comcs Rotcnburgcnfis ad Tubcram, 
cancclUriusOitonis III Imf. 

EieHoralti archiepifcopatua Trevirenfts cccpit. Primus clc- 
dor fuit Ludolphta Sixonici fanguinis. 

Regnum BohemtA fubRudolpho I. Imp.fit EleH.ratni. 

Hcnricus dux Bav.^.riie abHeurico II Imp.conftituitui 
primusE/e5i7r Falatinm. 

Bcnuo dux Saronix , Angrix & Weftphalia: ab Henrico 
1 1. Imp.fit piimus Elecior Saxonii. 

Hugo, marchio Biandeburgicus. fuprcmus Ottonis 1 1 1 
Imp, prsfc(flus in Thufcia & Hccruria , lit ^ iimus £/«5^? 
Briinietitrgictit, 

12. Dynafli,^ ArchiducHm Aujlris. 

Lcopc!dus,cognomentollluftris, ab Hcririco I Imp.fi( 
primus M.irchio AuftrtA; <juo titulo fuit infignitus, qm. 
iftiperiifiucs reprcQis hoftibusegregie tutatusfucrat. O; 
can>iem foititudincm Ca-far Hcnrirus ci filiam fuam Ri 
chardamuxoremdcdit. f ri^ericus,annoi440, ezducepri 
rnus Archidux fadlus ell: , & polt obitum Alberti II Im 
peaator. 

is. Dynaffi Ducatuum, Marchionatuum, Land- 
graviatuum C^c. 

Orto \VirteIsbachius a Friderico I Imp. accipit Duca 
tum Bavarii. 

Henricus Marchio Mifnis primus fu^ familix fit Land- 
gtiviUi Thunngii. 

Fridciiciis piimus fua; familijB inveflitur Burggraviu- 
Noribergsnfis aKudo\f>ho I Imp. 

Otco Parvus creatur primus dux Brunfvicenfis ^Lune 
burgcnfii aFridetiro II Inip. Gcnusejusrefcrcur adBruuo- 
nemcomitem, qui floiuit an ^jotempore Henrici Aucu- 
pis, ci;!usfiiitpatiuus. 

Albcrtus I a Carolo IV invcftitur dux Megapolitantn, 
princepi Vandalii. 

Ericus I cft dtix Saxonis, inferiorii , Angria: & "Weft- 
phall^. 

Theodoiicus comes Aldcnburgcnfis & Dclmcnhorfta- 
nus acquirit ducatum HolfatiA pcr conjugium Hedvvigae. 
Caeterum ducatus Holfatia: eft ramus Wirichindece ftirpis, 
qui' eft valnc antiqua.Nam NVitichin ius Sixo,qui obiit an. 
Chr.3o7 fuir oriundus ex ftirpe Boboms regisSaxonum, 
quifloruit.?nnoi^o. 

^Vartislaus I primusexD«c«»» 'PonieranorumhxmMi fi- 
dcmChnitiaoamampledtitur. 

Hen- 


l :. Xi.1^. t^i^S' iirs. 1140, 

6S2. 

863. 

izzi. 
13-1-0. 
126^. 
Iil-i-. 

1430. 

1-1-00. 

1370. 
1470. ^nn» M. 
23<f7. XFin. Chronol.dynaji. hodte ftorentium. 11$ Henricus Brabantinus eil primus fua; familise HajftA 
Landgra-viiM. 

AJolphus Comes Clitia? & Marcha; in concilio Con- 
ftanticnfi a Sigifmundo Imper. inveftitur primus Dhx 
Clivii» 

'Ebcrhardus Barbams in comitiis Wormaticnfibus ab 
impct. Maximiliano I creatur primus Dux U^irtemter- 
gicM. 

HcrmannusMarchioVeroncnfisjCumFridcrico I Impv 
Italia rclid:a, Gcrmaniam ingrcdus , primus ab ipfo crcatus 
cft Marchio Badenfis Qf Hochvurgenfts. 

Henricus 1, Bcrnhardi clcdioris Saxoniat F. a Fridcri- 
co II Imp. conftituitur HarciniaE Pr/»«/ii«>;-^wWA 

Vladislaus cthnsirchaPbloniiefit PrincepiSilefi&. 
14. Dynafti& quorundam CofnitatuMm. 

Adolphus hoc lemporc eft Comes Najfovi* & Tutor 
Haflis. 

Theodoricus I a Carolo Calvolmp. 4otto accipitHtf/* 
landiam titulo ComitattM. 

Poppo Comes Hennebergicu4 claret. 

Gunthcrus Comes Schfvartzeburgenfis florcc. 

Burchardus fit primus Comes Mansfeldenfis. 

Adolphus a Lothario Saxone Imp. creatur primus cth- 
mes Holfatia.. 

Thcodoricus fit primi« Comti OldenbHrgii ^ Delmen- 
horftA. 

Ulricus fit primus Comestrifis. Orienlalis. 

Hcnricus fit primus Comts Stolbergenfis. 

Ulricus fit primus Comts Hanovicus-.iQ QincAi^zm tempu3 
Otto fit Comes Selmenfis. 

Simon Comes LippiA clarec. 

Ludovicus, Fridcrici Vi(5loriofi,eie(florisPalatim F.fie 
Comes Lsonfhimitu. 

is. Dynaftia ducaliiVenetorum. 

Anno 706 Paulus Anazctusfitprimusdur Venctus. 
itf. Dynaftii. Helvefiorum. 

Anno i]is libertas Hclvetiorum incipit in Schvvitz> 
Ury & Undcrvvaldcn: quibus pofteadiverfo tcmporeacce- 
dunt Luccin , Ztirich , Zug , Glaris, Bern , Solodurn , Fri- 
burg , Bafcl , Scaphufen & Appcnzcl, quse loca appcUantut 
XIII Caritones. 

XIX. Chronologia Regum Gallm, 

-<^r^o» ( aliis i//irio»^tcmporcTcutouis regisGerma- 
noiumfuic rcx in G allia,unde qua:damejus parsNar. N; Kur/i. 'tg, 
uuU. 2770. 288p. 
H99. 3Si6. 
SSS^. 
3i82. 

3626. 

3<is6. 

3682. 
3718. 3Ui- 

3770. 378t. 

3797. 

8.7. 

4.S. 116 XIX. Chrofjologia Regum GallU, boncnfis cft difta. Vide Willichium io GcrmaniiTaciti 
Trancio > quem pcrpcram faciunt Hcdoris Trojaai fi- 
lium,gubcrnat provincias in Pannonia » ibicjuc condit ur- 
bcm Jicambriam.ubi liodie cftBuda. Ego cumATcntino 
putanm FrancionemfivcFranconcm iftum eflcipfiffimum 
Francum,filiumHc6torisGermanorum,dequo vidc Chro- 
nolog.reg Germ. 

GfU, rcx Germanorum,nomcn dcdit Gallis, h. c. Germt- 
nis.quihabitaruntincotrad^u.quidicitur G^llia. 
• Sicambrorum dynaftia incipit h c Gcrmanorum iftorum, 
qui titulo rej^umguhcrnarunt iihmGermania: partera,ubi 
hodicfutuAiVcftphali &.- Geldri. Didi funtSicambri&Sy- 
gambriquati vicloriofiCimbri,vcI,ut vult Avent.nus.quafi 
providoria pugnantcs (giiq[t(ni6cr'. Ab his Sicamhris ori 
ginem fuam habenthodierni Galli five Franci. Pars etiv.m a 
Cimbris orti funt: ii videl. <jui Nortmanniam incoluni 
Nordmanni fiquidem funt Cimhii, qui cx Aquilone pro 
grcfliGallias diu depopulati funtjibique fedes pcfueruntj 
quasadhuc habcnt. Ca^tetumjUt ad Sicambros rcdeamus, 
primus illoiuni rcx fuit Af;irco»?»r«>j,AntenonsTrojani F. 
Regna vit an. 1 8. tempoie Arraxerxis Longimani. A venti- 
nus author en, \Jitharium.,tegcm ItsUar.gcnuiflc Anteno- 
rem. Utharius Germanis efl Outher, q.d. cuflodia cxcrci- 
tus. 

Antenorll F.rcgnat an 50. 
Friamu'} F, regnat an.i6. 
Helenti^ I. F. regnat an. 44.ante Alcxandri M. tempora. 
Nomen habeta ferenitatc. 

Antenor III F. regnat *ii. ]0. Ab hujus uxore Cambra 
di<3ipuranturSicanihri. £go malim derivare aCmibris 
I Frtamu^ F. rcgnat an.26. Sub hocSicambn didicerunt 
lingusm Saxonicam. 

Helentti /7 J.rcgnat an.i^. 

Nicanor F. regnat an. ^4. tcmporcHannibalis. Hicglo- 
riofam vidloriam reportat de Gothis in Saxonice fines ir- 
rumpcntibus,& Gcrmaniam depopulantibus. 

Marcomirtu II F. rcgnat an. i8. Fuit docftus, prudens,& 
phi!ofophi2fludiisimprimisaddi<ftus. 

Clodimirtti ,fivc Clodomirus, Gcrmanicc Luitmcr,qui 
populnmauger.Marcomiri F.regnat an.ii.tcmporc Autio- 
chifipiphanis. Occifus fuitaRomanisinprxlio. 
Anttnorl V. F. rcgnat an. 16. 
Clodimirm 1 1. F. rcgnat an. i o. 

Merodactii F rcgnatan.i8. Multa cum Romanis, Gsllis, 
vloguntinis, Trevircnfibus, &Colonienfibnsbellagefl"u. 
Cajfander f.rcgnatan.zi. Gallisfortiflimcicfiftit. 

Anthariui 


Sicsmhi. 
i. 2. 
3- 
4. 12. 
'3- 6z. 
69. 
90. 

"4- 
128. 

148. 
l6s. 

iSdf 

2x4. 

2S3' 
271. 
29». 
306. 317. 

319' 

329. 

337: 
3S0. 
360. 
378. 
393. 
398. XIX. Chronologia. Regmn Gallia. nj^ Anthnritu F. Galliammifcic populacur,tandcmabhofle 
Gallocafus. Regnavitan 54. 

Pcrturbata eft fcrics rcgum Sicambrorum. 
HicquibusHam incipit/iy/w/» </y»/j/ZwFr^»m«»;,hacfe- 
ric: quanquam ha:c dynaftia re vcra cll Sicambrorum, 

jintinpr V. rcgnat an 7. 

Ratherttti an.ii. Condit Roterodamum. 

Hichimer an.z^.tcmpoic Domitiaui. 

OdemaruA F.an. 1 4. 

Mitrcomirtts F.an. ti.Sub hoc Fkanci diVitiis & viribus 
yalde funt audi. 

Clodnmirui F.an.i^.Fuitprudcns & pacificus. 

Taraherttn Romanos Gcrmaniam dcpopulantes rcpulit. 
Rcpnavit an.ii. 

Smnj,yc\ potius Hunno,F.Romanos & Gallos aliquo- 
tipsvicit. Rc2;navit an.iS. 

Hyldericm F.prudens, pace & bcllo indytus rcgnac an. 
4P. 

Barrherus F.rcgnatan.18. 

Clodomirtcs 1 1. F. an.zy. 

Cvaltherus F.an.8. 

p.igoiierttia F. an.ii. tcmpore Conftantini lA.Afariui^ 
Gaifo Fraucorum rcgcs vifti funt a Conllantio Imp. patrc 
Conftaotini M. ' 

Clogio F.an. z. 

CWow/r«<,Clogionisfratcr,an.io. 

GenobaldiM l. fratcr Clodomiri , primus Franconia: dux, 
regnat an. 8. 

Ricbimer,Clodomiri F.rcgnat an.15. 

Theodomiruifrater Richimiri,an.io. 

Clogio Thcodomiri F.au.18. 

Marcomirui five MarcomerWyClogionis F.an.lj'. 

D^i^o^er/w F.rcgnatan. 5-. 

Ge»ebalduS)icgnt.t an. 19. 

Prima dynaflia regni Gallit,. 

Regnum Gallis dividiturin trcs dynafHas. Pr//»/» cfl; 
Meroveadarum feu Meroyingorum, quoium primus ell 
Pharamundus an. Chr. 419. Ha:c aliis dicitur dynaftia fe, 
cunda Francorum.refpedu fcilicct proxim.c pia'ccdentis: 
fed rcvera eft prima dyn.aftia regum. Secunda cft Karoli- 
Jai"um,fcu Carolinorum.a Pipino regc, patrc Karoli M.an- 
no Chr.yfi. Ha:c aliis dicitur dynaftia tcrtiaFrancotum: 
(ed revcraeft fecunda dynaftiaregum. Ter///» cft Hugoui- 
darum,fcu Capctorum,anno Chr. ^gS.ubi primus rcx cft 
HugoCapctus. Ha:c aliis diciturquarta dynaftiaFranco- Siesmbri. 
IS. 

16. 

Sicambripofl 
Chriftum. 

I. 

2. 

3. 

4. 

s. 

6. 
7. 

8. 10. 

ti. 
12, 
13- /4. 

S. 

l6. 

17. 
18. 
19. 
20. 
21^ 
iZ. I^». Qhrijii. 4J8. 
4S4. 

i6o. 

i6i. 
37^. 

iS8. 
646. 66g. 
&So. 

694^ 

698. 

716. 

7Z0. 

722. 

72.7. 

74-Z. 

7il. jiS XIX. Chronolotria RequmGa/iM. 

I ^ o o 

rum:fcd revcra cft tcrtia dyuaftia regura. Sedjam vidca- 
mus fcriem rcgum Galliaz. 

Fh 4rajt)ti}iiiu'S, Hoao.no &Thcodofio II imperatiribuS) 
rcgnaran.n. ruit6lius Marcomiriducis. 

Clodiu4,(i\t Clogio, cognomine Crinitus & ComatuSj 
rcgnat an. liJ. Hic eft Germanorum Luitbeg fivc Luitbig 
( q. d. populi via ) qui Francos ex antiqua Fraucia , qua: & 
Franconia.cransRlieuum in Galliasduxit. 

Merovetu,i\\3iS Merovingus ( a quo difta eft familia Me- 
rovingoru) reguit an 10. Hic vicit Attilam regem Hunno- 
rumio campisCatalauniciSjCjuiiuntadTiioloram.Hicipfc 
rex eftOO^tTWi*?, Germanorum, q. d.augmcntans montcm. 

ChildericitsV an.i6. Ahas dicitui HyUericu^. 

Clndoveus MagnuhClnldeiici F. primus rex Chriftianus, 
rcgnat an. 50. 

ChiUehertusT Sacccditt&c rcguat an. 45-. 

C!otharius,a.\iis LothariusXhiideberti frater,regnat an- 
nos s. 

r/?erf^?r/«j,aliisAribertus, Cl0thariiF.re5t.it an.9. 

C^£/^mc«.j,aUisHilpcricus,TuEcrChereberti, rcgnat an. 
14. 

Clothnrius II, alLotharius II. quadiimeftriscapefKtrc- 
gnum quodadminiftrat an 44. ^ 

Da^obertM^ F. cognomcntoMagnus regaatan.14. Expu- 
lit Judjeos e fuo rcguo. 

Clodov&m II F.an. 17. 

Clothariui II I. an. 4. Ab hoc incrtiar fua: initium & 
ex-emplumfumferuntqui poftcafecutifunt ad Pipinum lif- 
que rcges. Hinc icgni Gallici adminiftratio & fuprcma 
authoricastransirccccpitaH MajoresfiveMjgiftros domi 
CvePr^fcdospalatiijfQlo fcrenommc regibusrelid;o,ufqj 
ad Pipinumanno yyi. 

Childeticui / Jifrater Clotharii an.14. 

Theodoricus,(i2tCY Clotharii, an. 14. 

Clodovius III F.Theodorici,an.4. 

Childeberiiu //jfraterClodovaei III,an.l8. 

Dagobertui //F. Childeberti, an.4. 

C/o/<ir»t«/ Fjfrater Dagpberti,an.2.. 

Chi/pericui II,a.n.f. 

TheodoricM II, Dagobcrti fl.F.an.ij. 

Childericui /// f. an.9. ' * . 

Pipinffi ExiguuiiQveBtCvis; rcgnum Francictim nihilad 
fe pertinensoccupat, depulfis Childcrico & cjus uxorc in 
monaftcrium.authoritatc papa; Zjcharia;. Regnum tenuit 
an.i6.m.4. Memorautem Pipinus bcncficii Pontificis Ro- 
mani,ne ingratus iu fedem Papalcm vidcretui:, dedit illi 

Exarcha- 't4»-C''"fi'' 76S. 
s^i. f7g. 
880. 
SSf. Sgo. 900. 92 p. ^'^'m/^ 988. 997. 
i»Bi, 

lodi. 

IIIO. 

1138. 

Ii8t, 

1224. 

1227. 

1Z7I. XIX, ChronologtA Kegu?n Gaflu. irt) ExarchatumRavcnQ2r,audum ccrtarum regionum acccf- 
fione:quam Francorum largitioacrn Papaj poftea retuleruut 
ad cmcntitamCoDltancini donationem. Anno 7^7 fertur 
iuftitutum clTc Pailamentum. 

Carolus M.PipiniF.rcgnatan.4<7. 

LudoTjicus I, cognominePius,CaroliF.regnatan.i7. 

Carolus /Z, cognomincCalvus,an.57. Hnicprimoobti- 
git regnum Franciae,quod tcrminatur Mosa fluminc & Bri- 
tannicoOccano. 

Ludcukus //, copnom.ineBalbus Caroli F.an i. 

Ludovicus 1 1 1,^ ':arolot?ja>jnus,h\nh\ido\iciyin.s. 

CarolusiCognomiae Cirtllus.fuscepitrcgnum loco Csro- 
liSimplicis, qui annis minor crat.quam utrcmp.poiretca- 
peirere. Caroius autcm Cralfus regjnavit an. ?. 

Odo, comes Ancirgavenlis.e generc Witekindi, acccrli- 
tusfuit tutor Carolo Simplici. Rcg^navit an. 10. inftituit 
lili.i in lignoFrancorum dcpingi.incerto numcro.quem vo- 
luit eireternariumCarolusV lan.1380. 

CiroluilHy (uim Carolus Craffus uc;n fuit appcllatus 
H|, quiafimullmpcratorcrat) coguomine jimplex,xegnat 
an.2^7. 

2?W<?//)Attj,Bi)rgundioDum cJux,an i. 

Ludovicus ZFjcogUQmine Xri>^^m-!rinus, Caro!i Sim- 
plicis F. rcguat an. 17. Didlus autem cft Transnurinus, 
quod capto fuo patrc, fugcrai; cum matre ii;i Angliam ad 
avuticulum fuum Anglix regem, cujus armis .idjutus re- 
gnuiB-r^pit. 

'jfl^6tha^hih\xd&.y46i F.rcgnat an. 5^, Hugone Majore rcs. 
a"dminifirante. Q»i.aracionflrt)i-multo.ium animos cpnci 
liat.&r aditum fuisad regnum patcfacit. 

Ludovicus V, LothariiF. rcgnat an. i. venenofublatus ab 
iis,qui regnoii||il||HRlt. 

Wi/^^ Aiiiwor.cognomine Capetus velCaputius,filiusHu 
gouisMajoris, nobilium favorc fit rex: CaraliLudovici V 
iratremoramncdeute inLothanngia.quararegtbj^t titulo," 
ducis. Hugoregnavit an.y. 

Robertus F.Hugonis.tcgnatau.j^. 

H«»r/V«i /, RobcrtiF.ap.jO. 

P/^j/ji^/iw.^/^Hcrrici F.aBH^I^ 

LudovicusVI, Philippi jBBBfeomine Cra^lis, an. zS. 

I.Wi>w«jF//,cogno|nitfef|T^iot, an.45. 

Thilippus II, copiiomine A'tiguftus,an.43. 

Ludovictif VI II, Philippi 1 1 F..in.5. 

LH<5fo'i;/i,«i iX,cognomincSandus,an.44. 

Thilippus III, cognomine Audax, an.ij.VcfperacSiculie 
fub hoc rcge contigerunt. ^t/m. rtg 24. 

2S. 
20» 27. 

zS. 

29. 3e. 32. 
33' 3^. 3S. 

Tcrtia claf- 
lis rcpum 
lancix. 

37. 

iS. 

39. 

4^t 

4^. 

42. 

4?- 

s. /286. 
X316. 

J328. 
I3if- XiSqo 120 XIX. Chrofjologia Regum Gallt£. 


J4.$8. XS4-7<, 
ISS9' 
IS^O. 

JS74-' 
IS90' x6io. Pfei/«/'/»«iI I^j cognominerulcher,Philippi II I.F. an.iS. 
LudovicusX, cognomine Hutinus, Philippi Pulchri F 

ani 

Philtppus F,cognomineLongus,fraterHutiai>aD.j. 

CaroluslV, cognomine Pulcher,fiatcr Philippi Longi 
an.y 

philippMs r/jdifbusV lcfius.an.iz. 

Johannes /,Philippi Valcfii F.an.14, 

Catolus y, cognomine iapicns, Johannis F.an. 16. Hic 
facras literas in linguam vernaculam Fraucicam vcrti cu- 
ravit,&regnum,quo<iABgli pcne totum occupavcrant.rc- 
ccpit. 

Carolus VI, Caroli V. F.an. 41. Ejus filia nupfit Anglo- 
rum regi. Ab co temoore reges Anglix.Francije cjuoquc 
regcsfeappeilavcrunt.&IiliajbrancorumrofisAnglicanisin 
fuisinfignibusadjunxerunc. 

j Carolus ^I/,coeaomineVid:or,CaroliVl.F an ?8. 

I Ludovicus XI, Cajoli VIIF.an. 13. Hic fuit Protcus 

quidam.qui filiumfuumCarolum Vllljidtantumfcirc La- 
\tinc \o\mt, Ghtinefcit dtijlmiilare,^efcit rcgware. Vulgodiftus 

fuit bonusrex,& m ilus homo. 

I Carcltts VI I /,cognomine Parvus & Exiguus,Ludovici 

P.regnavit annos i+. 

LudovicM XII, Pater populi cognominatus , fanguinc 

proximus Carolo VII l,regnavit annis 17. 

I Francifcus /, cognomine Valcfius, cognatus Ludovi^ 
XII,regnat an.jt. Hic adTicinum captusfuitaCaroIoV. 
Imp. Inftituit Jinguarum profcflorcs anno i j 30 Paiifiis: 
quosinterfuit Iranrifcm Fi??^^/iM,Hcbraicedo6tiflimus. 

H««rif«< //jFrancifci F.an.ii. *• > • 

Traruifcui 7/,Henrici F.*n.i.& aliquotmcnfcs. 

Carolui IX> Francifci 1 1. fiater, an.14. Sub hoc varie ja- 
ftata fiiit rcsp. Francica, & nominatim laniena Parificnfis 
annoiyyiipfius aufpiciisaliquotmilliaabfumfit. 

Hefiricui 111, Valefius,Caroli IX fratcr.relido rcgno 
Poloni;E,capeffitregnumGanix,cuipra2eftan.i6. confoflus 
tandem amonacho JacoboQl.cmcnte,anno 1589. 

Henricus /r, Borbonius fi^Tc Navarraeus, regnat an.zi. 
confoflus annoK^iOjUtindicac hoccarmcn, 

Trlftla fangVlnco LILIa rore MaDcnt. 
Idem annoi554 ab cmiflario Jcfuitarum vuJnusaccepcrat 
in mazilla. 

Ludovicus XIII Henrici F. XIX. Chro- 'Njim. reg. 

gaii. 

46. 4». 
4P. 

so. 
SI. 
Si' S3. S4. 

Si' S6. S7. S8. S9' 
60. 

61. 6Z. 63. <f4. XIX. ChronologU mftgmum Heroum. 121 .An.M. 

2^70. 
24.93. 
26S2. 

2714. 27 it. 
2760, 278p. 
2900, 

339'- 

34.29. 5470. 

34-70. 

3SS0. 
3SSS. 
3i4i. 
3S70. 
361Q. 37 s 3. 

3870. 

^n Chrifti. 

79' 

310. 

380. 
4.80. 

S30. 
726. 
770, XIX, Chronologia mfignium Heroum, 

MOfes educit populum cx iEgypto. 
Amazonis bclla gerunt. 
Jofua debcllat reges Cananxos. 
Cidton fugat hoiies Iliaclitarum. 

ufr^jo»*»/* fuscipiunt cxpeditionem fuam in Colchos 
Excelluerunt autcm Hercules,JafoniCaftor,FolIux,Orpheuii 
Jphitui ^ Amphion. 

'JephtheWhcxii populum Ifrael afcrvitute. 

In bello Trojano duces Trojanorum fr*ecipui fuerunc 
HeSlor, S.neiii, Antmor ©• ?arU : Gra'corum, Achillei.. Aga- 
memnon dux totius cxercicus, Menelaui, AjaXiDiomedes, 
^eftor,\Jilyjfes,TatiDclus. 

Simfon induitur roborc iiDco. 
David indgnis eft bellator. 
Cjiru4 iuclytus cft vidoriis. 
Miitiadcs.Anx Athenienfis, vincit Pevfas ducc Dario ad 
Marathonem. LconidesyAux Laceda;moniorum, vincit Per 
fas duceXerxc,adSjlaniiuem.P^«/iiw/W,duxSpartanorum, 
-vinciceosdemadPlaccdS. 
Themiftocles ^ 

Artfiides,&i Cimon \ 

Miltiadis F. >funt duccs Athenienfium 
Thrafybulut i fortiffimi. 

Conon J 

LyJander,Anx Spattanorum.capit Athcnas. 
Epaminondoi e(l dux Thebauorum. 
Alexandex M.Aorct. J700 AmiUar , pater Hanniba- 
iis: 3710 H/»»«/^<»/, & cjusfratcr .<ii(/r«/'«/.eodcmtcmpo- 
xt SKfFabtM ^ScipioAfiicantts: 3760 Scipio Africanm ju- 
nior. 

]udai M/ucab&ui Sc cjus fratrcs florcnt, 
Cn. Pompejui e^ Juliui Cdfar florent : iccm Druftts an. 
3910. & Harminiui an.35150. 
Vejpajtanus QfTittM P, florent. 

Conftantiaui M.Roiet, & per intcrvalla vincit Maxcn- 
tium.Maximinum & Licinium. 

Theodofiui Magnus cft inclytus vifloriis. 
Artu«,(xyc Arturtii,iex Angh^ clarus eft vidoriis ad- 
vcrfus barbar^s. Inaciefuamanu intcrfecit 46ohoftcs. 
Beltfariui f^Narfes duccs Juftrniani florcnt. 
Caroltts Martellus inclytuscftadmirandis vidloriis. 
Carolui A/.muIta gcritbella. 2io//»W«i,ipfiusfrater,mul- 
tt fortiter gerit. 

-— ^n.Chriflt. 
14-2° • 

14.88. 
14.92. l6i7. 17S7. 122 XX. chronologia disperfonis pcpuL Georgim CaftriotM Scanderbeitu Amurathi Turca: cfl for- 
vn.\Ai.h\\\%i&c]oh^nnes Zifca Sigifmundo Imperatpri, 

Confalttu Magriut vir bellicofiffimus florcr. 

Chrijiophorui ColumbHi primus detcgitludiam occidcn- 
talem. 

MaHritiui HdJfoviM ia Bclgio florct. 

XX, Chronologia, dijpcrfioni^ populorum. 

AB hoc auno ufque ad annum lyyy, ccntum annorum 
fpatio.mundus fuit rcfertus coloniis. NamDeusadeo 
bcncdixit con;ugio poft diluvium, ut tantulo hoc anno- 
rum fpatio numcrus hcminumadco incrcvcrit,ut cam mul- 
titudinem una regio non fcrret.Gcminifcmper uno partu 
cdcbantuijfrarcr&foror.quiipfi quoquefiebant conjugcs 
Nemo intcrimmortcabfumebatur. Acccdcbat longinqui- 
tas vitx. 

Frima dijperfio hoc tempore contigit adBabyloncm:ubi 
poftcri 5'*w ioca vicina Euphrati verfus orientemoccupa- 
runt:C/7i»?», loca vicina Jordani & Nilo vcrfus meridiem 
J«/i/;«f^,minorcm Afiam Ycrfusoccidentcm.UDdcgcntesin 
Europafuntpropagata?:idqi hoc modo. 

Filii Sem fueruntquinquc. AbE/^»3funtPerfa::ab^j(7«r, 
Aflyrii: ab Arphaxad, Chaldasi: a Lud, Lydi: ab Aram, Syrii 
& Armcni. Nepotes Sem fcquuntur.AblTr funtAMcrjTOf, in- 
cola; Aufanitidis : a C/-'«/,iEoIes & oppidum Cholle:a Ge- 
ther , Gindareni , & oppidum 'Att^^to, item As^jcstw: 
aMe/Jr^, My/ia& mons Ma(ius:ab Almodad ,'E>i/iu^»»oi : k 
Scheleph, 2iA /,3;«<: k Chazarmaveth, SarmatrE: a Je>-/»c/7.Ara- 
cho{ii:ab Adoram,EvQATtti,'Pvfi/^ioi & Hircaniaiab Uxale, 
Oxii: a Dikla,Q£)c(mb 0^-«/, Cabolitce feu Oholit;E:ab 
Ahimael, Imienfcs:a Scheba, Y.»iieM, fivc Sacx: ab Ophir,0- 
pirc & OphoritCE:a Chavila, Hevila in Indii oricntali: a 
]obab,'lhct:2b Heher,Heht£i:iSchelach,Pelegz^ ]oktan fortc 
funt orti Amcricani. 

Filii Cham foerunt quatuor. A Chw ortifuHtCufTii five 
^thiopes:aAiiz.r.3i»7,Mafra i.c.i£gyptus:aP«AAfriadflu- 
mcn Phui & urbem Mauritaniae Phychis: aCe»/«^<?»,Cana- 
na'a. Nepotes Cham fcquuntur. hSabd funt Sabaii:'^ Cha- 
%>ilAi' AhXo, & Geculik:aS<i/'^e/A/i,Sabbathcni in./Echiopia: 
a Rahema, Cbaitnimi, Sc^riy/n^i: 2. Sabteca^^Zxiiciiisiii Sche- 
bd,%Sibxi:i ijedan-.AiaifitMi^d montcm Aldadamum.Pcfleri 
Mizraim funt Luditn ^Ludxi ia Mgyfto: Anamim,Nami- 
dx:Lehabim, Libyes, quorum antefigDanus fuit Herculcs 
Libycus : Pathrufim, Pharufii : Na^htuchim , iEthiopes 

id XX. Chronologia. dtsferjionts popuL i2j ad Napatam: Casluchim, incola; Cafllotidis & Ht/Ajx«s; 
?/7J/</?/OT, Palaeftini : Caphthorim , Cappadoces. Porro Si- 
don condidit Sidonem : a Chet orti funt Chicra:i: ^tbuf&us 
condidit Jcbus, qux poftca Jeruialcm : Amonus incolait 
Bafancm & G'\\z2a?m:GirgarfAUi eftpatcr Gergcfenorum: 
Hivi.tM,t^ author Gibconitarum:H;ir;t<c<« condiHit Arcam 
civitatemin Phctoicia: Si»<e«*, Caparofam inculuit^^/t';!- 
lUus gcDuit Arados& Antirados:Tz,(!war£5Mefl anthorin- 
colarum Tzemarajimi ufvjuc ad montem Tzmcmarajim : 
Chimath&u! nomcn dcditrcgioni Chamatha:,cujus mecio- 
polis eft Amaihus. 

Filti ]apheth fucrunt feptem. h.Gomer orti funt Cimmc- 
rik.pottea didi Cirribri^aAf^^o^ Malfigct^.Gothi & Scyth^: 
TiMadni, Medi; aJ/JT'?»,Iones: aTAw/^a/, Albani, Chalybes, 
olim Alybcs,& ibcii.qii oiimdidi fueruncThobrli^^iAie- 
yf/?fc, Cappadoces Myflcui,& Mofchi:a. TAir*r, Thraces. 
Nfpotes J^^/pf//7ilcquuntur. Ab Afc^ntis orti funt Afcauii in 
A(cania & ad i'ontum fiuxinum.qui indc progrcfli funt ia 
Gcrmaniamra K//'^<«//', Ripha;i,qui poAea didHfunt Paph- 
lagones:aT.^arw<^Trygammanes iive Phryges,& Turcs: 
ab f/a^Hrlicnes & j^oles:aT/.?ar/;V,CiIiccs, & urbs Cili- 
ci;e Tharlus: a Ct/n/r;, Maccdoncs,& Gcta:,qui poitca eti- 
am did:i iunt Gothi:aDojUw»7», Rhodii,Dores,Danai & 
Dardamdar.Uc Germanis videiupranum.X V. 

5ec««af<»^//^«^y7(»contigittemporc Jofu£e,poftquamPhoc- 
mces & alii Canana-ihiucindefugcruntia -^gyptumjGras- 
ciam.Africam &c. 

Tertiadijperfio contigit poft cxcidium Trojx. Vidc Chro- 
nologiam regum Gcrmanorum & urbiura. 

Ad^uartam dijperfionem pertinent varia: coloniae & ir- 
rupiioncs inde a temporibus Romuli ufque ad hauc a'ta- 
tcm. Hicinprimis excellit irruptio Germanoruni m Ita- 
ham,GaIliam,Hifpaniam &c. qua de rc vidcfupra o/i/trx»*- 
tiontin de Hunnii, Gothis &c. Pra.'ter illas migrationesj quas 
ibi commcmoravimus.funt & alia: plurcs. Nam Batavi&c 
Caninef^teseCittis profcdi.extrcmamGallia: oram culto- 
ribus vacuam adRhcnum occuparunt. ll^/».transrhenana 
gcns,transmiflo amne, ripam Gallicam infcdcrunt. Fecere 
idem VaiJgiones , Trtbocci, Nemetes. Marcomanni & <p)uadt 
jam anteAugufti tempora, transmifcre Danubium, & oc- 
cupata Valena.qua: nuncCroatiadicitur.ibi fedem fixcre. 
Carpos Diocletianus in Valcriam UiA\ixit Marcomannos ^ 
HermundtiroSyTihcnas intcr Marum & Cafum^bi nunc cft 
Translylvania,locavit. Vand-^los ia Hifpaniam Honorius 
admifit.a quibus pars cjus Andalufia cft dida. Alemanno- 
rum in Bclgicam primam, Trancorum ^ Burgundionum in 1124 ^X. Chronologia dijperjionis fopul. 
Gallusirruptiones fuerunt frequcnti/Iim2,ut &-rf«^/(3)'«w 
Saxonum^ inBritanniam,cujus pars ob id aliquamdiu Sa- 
lonia occidcntalis didlaeft. D4»»,&ipflGermani.quoties 
in Galliame^Britanniamf ixditotiis excurfionesfccerunt, 
toties in Frifiorum.BatavorumjMorinorum.Rhenum Scal- 
dimcjuc «ccolcntium fcdes irrupcrunt, atque illic omnia 
flammis & ferro vaftarunt, doncc tandem ipfi ctiam loca 
Rhcno proxima occupantes.fcdem fixerc illis regionibus, 
cast^ue a fuis infuHs Hollandiam & Zelandiam vocavcre. 
QuomodoRomani provincias colonis rcplcverintjvidca- 
pudAvcntinum hb.i. 

Hoc loco teneantur ifli aphorifrni dc numcro> convc- 
nicntia& difFerentiaUnguarum. 

I Euphoru4, & ahi numcrant Lxxv hnguas, cx eo,quod 
Lxxv anims cum Jacobo dicuntur defcendifTe in ^gy- 
ptum ji£lor.7.v.i^. Ahi eiiflimant,numerum linguarum 
accurate fubduci non polfe: pra^cipuas tamen hnguas cfle 
numero ixxii pro numero fumiharum Noe Genio.Cui fen- 
tentias nos accedimus,& hnguas iflas hoc modo recitamus. 
i.Hcbraica.five Judaica. i.Chaldaica,feuBabylonica. 3.Sy- 
riaca, ^.iEthiopica.feu Abyffinorum,five Indorum meri- 
dionalium, j. Arabica, flve ifmaelitica. 6.1ndica oricnta- 
lis. y.Turcica. S.if.gyptiaca,fivc Alexandtina. <>. Perfica. 
lo.Colchica. ix.Calecutica. ii.Punica.lcuPhoEnicumjqus 
alias dicitur Africana, Libyca & Maurorum Nigrorum. 
13. Parthica. 14. Scychica. i^.Taitanca. i6.Medorum. 
i^.Thracum. 18, Sardorum, 19, Grasca. zo.Armcnica. 
II. Mofcovitica. it.Rhutenica.five Ruflica. i^.Latina. 
t4. Gallica. 15-. Italica. z6. Hifpanica. 27. Slavonica.qux 
aliasdicitur lliyrica.,Dalmatica,&Sarmatica. 18 Croatica. 
i^.Germanica. 30.\^allica, feu Biitannica vctus, 51, An- 
glicana. ^i.Danica. 33. Scotica. j^.Hibernica. jy. Sve- 
cica. j6.Livonica,f€u Cuilandica. jy.Bohemica. 38. Po- 
lonica. 39. Rha:tica Alpina. His aceedunt xi x lingua; in 
ultima Afia.quas rccitatjofaphat Barbaj:us;itcm xiv prse- 
cipua2,qua; obfervatx funtinlndiaoccidental». 

1 Lingux variismodisdividuntur. Prmo funt finccra:, 
ut Hebriica,Gr2ca&c. vel mixts,utMofcoviticaci Grs- 
ca & Slavonica; Anglica.cx Germanica & Gallica;Belgica, 
cx propria dialedo & GallicajRhstica Alpina ex Helvetica 
&Itahca. DwWefuntbarbarae.vclcxculta;. TmwfuntEu- 
ropara:, Afiatics, African2,vel Amcricanae. 6^arto funt o 
rientalcs.occidetalcs.meridionalcs vcllcptctrionalcs.gKx»- 
to funtcardinalcs, vcldcpendentesacaidinalib. Cardinalcs 
vulgo numeranturquatuor;vidcl,Hebraica,Gr3eca,Latina, 
& Gcrmanica. His ahi addunt quintam,puta Slavonica.Re- 

liqux XX. Chronologia dtjperfionis fopul. J2S liquae dcpendent a cardinalibus. Sexth funt magis, vcl mi- 
nus ufitata:;& rurfusjtjuaj funt magisufitatx.velin fcholis, 
velin commcrciis potiflimum ufurpantur. Sic Hebraica, 
GrsBCa &Latina infcholis.Slavonica & Arabicainoncntc, 
Gallica in Gcrmania.potiflimum ufurpantur. 

3 DialeHi a quibusdam habcntur in numcro pcculia- 
rium linguarum. SiclinguaChaldaica,&SyricafuntdiaIc- 
(5li liogua:Hcbraica;,&habentur pro linguis peculiaribus 
Scd lingua Brabjntica,itcm Flandrica,non cenfentur pccu 
liares hns;ux,fcddiale(£lilingua; Bclgicae. 

4 Dialcffli lingua:vfr/?TO»c*nnmerantur fexrvidcl.Baby- 
lonica,Syriaca,Hicrofolymitana,Media inter Syriacam & 
Hierofolymitanam, Talmudica,& Antiochcna, qua: ctiam 
diciturCom3gcna,& Maronitica. 

f Dialedi principcs lingu& GrdCA numcrantur quinque, 
hoc ordinc:Commuuis,loDica. Attica,i£olica,& Dorica. 
Spcciatim autem hic funtpopulixLiii,quihac Hnguaolim 
funt ufi,& hodic quoque aliqua cx parte utuntur:puta,A- 
lexandrini, Ambraciota:, ApoUoniatar, Arcadcs, Bithyni, 
Bocoti, Chii, Cnidii, Corinthii, Crctenfcs, Cyprii,Cyriani 
fcuCyrcnffi,Ephcfii, ErctricDfcs,Gortinii,Hermionenfcs, 
Laconcs, Lycii , Lydii . Maccdoncs , Mcgarenfes , Mefapii, 
Mcfcnii.Nicacnfcs, Oropii. Pamphyli,Perga:i,Phryges, 
P6tici,Rhcgini, Rhodii.Samii, Siculi.Syracufani.Thellali, 
Thraccs,Thrcczenii:& remotioret ,ltsli qui & Latini,& 
Romani;Indi,Perfa?,Phccniccs feuPa;ni,Syri,& Turci.Vi- 

6 Lingua:Latina: varia: fucrunt dialedi:c quibus prx- 
cipux commemortntur quatuor,l^rifca,Latina,Romana,& 
Mixta. 

7 Lingua: multifariam eTperiunturw7«/«//9»ew.SicHc- 
braica tcmpore captivitatisBabylonicx valdc fuic mutata: 
Grarcahodie ufitata multum reccdit a pfifco nitore:vetus 
Gallica cratCeltica feu Gcrmanica. 

8 h\nom Arabicaia toto oricntceft ufitata:S//»'i/(»wc/T in 
irultis partibus oricutis.fcptentrionis & mcridiei. Gcfnc- 
rus in Mithridatcrccitat lx populos.qui hodic utuntur hn- 
gua Slavonica. Prag2e,in tcmplo Slavorum.vifitur rabula, 
in qua crumcranturi.xxix popu!i,qui haclingua utuntur. 
Prarcipuifiint Abjazari circamareCafpium.Bofncnfcs.Bo- 
hemi,Bulgari,Carni,Corinthii ufq; adDravum, CafTubii, 
jCircaffii circa Pontum & mare Cafpium,Croata:,Dalmata:, 
'Epirots.Gcpidc, Hungari ad Vagum fluvium, Japidcs.Ja- 
,2ygcs, Iftri, Lithvani ,Lufatii, Maccdoncs mcditcrranei, 

Myfii, Moldavi, Mofcovitx, Moravi, Novogardi, Panuo- 
nia: pars,Podo!ii,PoIonimajores&minoreS:,Rafcii,Rugii, ^nneM. 6tO. 300. 

1717. 
I7i7. 

1799' 

1947. 

20 00, 126 XXI. Chronologia originum variarum. Rufli fivc Rutheni , Samogitjc , Sorabi, Slivi,Jcrvii,SiIe(ii 
ultri Viadrum , Smolaenfes , Tranfylvani , Vaudali , "Wa- 
lachi. 

XXI. Chronologia rccitans originesc^m- 
ventores rerum, 

DlEus crcavit coclum & tcrram, & omnia qua; in iis Cunt, 
in ivi^bilia & vifibilia. /</«;» inftituiccoQjugium. Gin.i. Adatn invenit nomina rerum, fuitc[uc primusagricola 
Gen.z.^3. Idem introduxit peccatum & mortem inmun- 
dum. Cjf^.j', Idem ordinavitannum. Idem invenit literas 
Hebra:orum , quas Seth poftea incidit duabus columnis, 
Abrahjm.Mofcs.Esdras, & aliiexcolucrunt. Dcpundis 
HeDrsorumiJcm ftKtuendum cflTecenfeo. Hiceftprimus 
& antKjuiflimus Saturnus , qui dicitur fuifle cceh filius, pri 
musagricola, & filiorum fuorum deTorator. Evaeft prima 
iUa IJii 6c Rhea uxor Saturni. Nomcn Jfis fumrum eft ex 
Heor, IJcha. Hic memineris multiplicem efle dcorum & 
dearum apud ethnicos ongmcm, prout variipopuH viros 
aut focminas praeftantes pro diis habneruni : ut Aflyrii & 
BabyloniiBcium,./£gyptiiIfidem,Pa:niUraxium&c. 

L<i7»ef/?fuirauthor bigamiae:J«^«/ejusF.pecuaiia::J«^<!i/, 
fraterJabalis,inftrumentorummuficorum:r/;«^«/-c^/»fra- 
terjubalis , artis seraria! & ferraria^, adeotjuc ponderum & 
mcnfurarum, itemquc armorum &artismilitaris ^N/ii-TO^i, 
foror trium iftorum , docuit conficcre vcftes cx lana & 
lino. 

5«^fuitaftrologia: cultor poft Adamum:& Enochpoik 
Sechuman.700. Hinc Enoch appellatur^i//«*fenior. Ob- 
fcrva, poftcrosCaiuinveniffe & coluiffearies vica: auima- 
lis,po]t:erosSetha,rtcS vitaefpiruualis& philofophix. 

Nvachus cftauchor architedtura:, pnmusnauta indilii- 
vio,& iuventor vini poft diluvium afl.riyy. HiceftBac- 
chus,& Janus bifrons. 

A^o^//««4-ca;pitfub Nimrodo. 

VivifioUnguarnm hoc tempore accidit , & idololatria in- 
cipitauthore Cham. 

J«//cp,pacer Gcrmanorum, invenitliteras, adquarum 
fimilicudincm Kadmus putatur conformafle iiteras Grx- 
corum. 

Zoroajltr invcnit magiam & medicinam apud Baftria- 
nosinPerfide. 

■ HermesTrumegifius Chymiamdocuit./€gyptios> &lite- 
ras ipfis dedit,& horas oroinavit, & primus hbros edidit. 

Abraham SlSo. 
2200, 3210. 

2jf.OO. 24.19. 
24.40. 

2 4-i3- 24.60. 

ZSlO. 
2S20. 2S8o. 

2600, 2630. 
26SS, 
26^0. 
2710. 

2730. 
27S2. XXI. Chromlogia originum variarum. 127 Abtmham aftrologtam,arithmcticam & gcomctriam do- 
cuit-/Egyptios&PhoEniccs. IdemfoEdcrainvenit.VideJo- 
fcphumlib.i.contraApioncm,&i.antiquit.Ca:tcrumPhae- 
nicesinprimiscxcolueruntarithmeticamproptermercatu- 
ram,iEgyptii. geometriam propter Nilicxundationes. 

PJbori^Bewf primus lcges judiciaqucconflituit Argivis. 

Ofirii , qui ia Apvs, & SerapU rex i£gypti , venit ad Mar- 
fum rcgem Gcrm. & docuit Gcrmanos rationem conficicn- 
di cercvifiamjitcm agriculturam,artcm molcndiiuriam.fa- 
brilcm,& medicinam. 

ifisy foroi & uxor Ofiridis . vcnit ad Svevum rcgem 
Gcrm.poft cardem mariti, & lanificii, oleijac vini ufum do- 
cuit Gcrmanos. 

ProKiitheui Grscos docuit Logicam , Atlas cjus fratcr 
aftronomiam. 

Circa hxc tcmpora vidctur extrufta prima pyramis ia 
jfvgypto, in qua laborarunt trcccnta fexagiatamilliahomi- 
numannis viginti. 

rrof^/7«5invenitquadrigas. 

JE^Yf tii incipiuntextrucrcoVjelifcos. 

Mojei cft pater hiftorix, & primus cdit libros facrosiu 
mcmbranis. ldcmcftauthorjurisprudenti2& politi«eapud 
Judaros Idem una cumfororeMaria cftauthor carrainis 
apudHebrsos Idemconftituitprimus afylum. 

.^»?az<'««invcncruntbipcnnes& tympana. 

/</i8:D<j^//difcunt artcm fcrrariam. 

Cadmui invenit XVI literas Grjccorum , quibus Pala 
mcdcs bclio Trojano adjecit quatuor, 6 ^;^ <p v. Sc poftca 
Simonidcs Mehcus alias quatuor, -^ ^ r u. Palamedes 
ctiaminvenitpondera& mcnfurasapudGra:cos. 

fhemoNoe fcribit primum carmen apud Grxcos. 

BeUerophon eft pnmus pra^do marinus. Comparato fi- 
quidem navigio , longelatccjuc maritimislocis eft prjeda 
tus. Navigium ipfius appellatum fuit Pegafus : quia iniigDc' 
ipfius eratequusalatus. 

^/w^/p/o»apudThcbanosinvenitmuficam. 

Pelopi iD Elidc Jnftituitccrtamcn Olympicum, 

Chiron Giajcos docct medicioam. 

i/»rf«/«L/^^CMf primusiuvcuitftatuas. 

£>*</«//«, iuiignisftatuarius .cxtruxitlabyrinthum. Tyr- 
rhui,Dxdi.\\ cognatiic,inven irpiduiam. 

L/^/ziiyc^jft^MputaturiaYentustemporGobfidionisTro- 
ja:adfilicndum tacdium. Pauio ante invcQtusfuit///«i ^«- 
giUarium. Ludumfcacchia: aliitribuuntXcrxi philolopho, 
qui invenerit ad fedandum furorem regis Evilmcrodachi 
an.M.5j86. l^nntjn. 128 XX I. Chronologta, originum 'variarum. 

32S0. Numa primum apud Latinos nummos imaginibus nota- 

vit, & titulo nominis fui pr£Efcripfit : undc nomen nttm- 

tnus. 

3380. Simonides Ceus , vcl, ut alii volunt Melicus, qui claruit 

zn.^i^^^OtartemmemortAinycnit. 
3420. Papyrius clt primus JC.apud Romanos. 

34.60. i£fchylus eft primus tragoedus apud Grajcos. 

3480. Anaiagoias primus edit libros in Gra^cia. Alii hoc tri 

buunt Pififtiato tyranno, 
3494.. Empcdoclcs thetoricam invcnit. 

3i40. Ariftophaiicsprimusfo7wce<//«/»cxhibct Gra:cis. 

3370. Platofpeculitur Grammaticam: quamEpicurus primus 

docuit Grajcosan.M.jftSo, CratesMallotcsR«mano$ an. 
3780 fubmortemEnnii. 
3620, ChartA inventx funt ia iEgypto domita ab Alezan- 

dro M. 
3708. Livius uindronichus Romaj primus reprzfentat como 

^r^.ochr. diam&tragoediam. 
p^g Henricus I Imp. inftituit rorwf<iwe»/«,fiveludoseque~ 

ftres Magde urgi. Ab eo tcmpore ufquead an, Chr.1487 
hscfolennitascelebrataeU 56 admodummagnifice. Vidc 
Cofmographiam Miiafteri, 
X300. Hoctemporeinnotcfcerc cocpitvis magnetis,quadiri- 

gitur adpolos: undc resnautica maximum acccpitincrc- 
mentum. 
13S0. Berchtoldus Niger, vulgo0t^tt>ar<^/ monachusFran- 

cifcauus & Alchymifta u(um bombard& vulgavit , prout 
nunc cft. Alias anteh^Ec tempora bombarda: eiiam fuerunt 
in ufi]. Nam temporc CaroliM. CamolcusFrifisrex fclo- 
petiiduHollandia: comitem, cumduobus filiis transver- 
bcravit. Et Rogcrius Baco, qui circa an.Cbr.1284 obiit, 
pulvciis pyrii mcminit, Pono Nauclcrusoriginemhujus 
machinajadtcmpora Oithonis I V & lunoccntii 111. an, 
izij refert. Froillardusetiam mentionem facitbombarda- 
rumanno 1340 &au.i5j)j item Pctrarcha, qui obiit anno 
i574.Hiftoriaitemrerumgeftarum Alphcnd XI Caftclla: 
rcgis, docet, barbarosan.Chr.1343 bobardas, informes ta- 
mca^^doiianamcjueignivom^appellantur^multisanteafc- 
culis in bello ufarp.ale. Deniquc Petrus MafFeius tradit, 
znea tormeata confiare, vetultiffimo iu ufuefle apud Si 
nas/ive Chincntes. Exhisconftat, bombardaruminven- 
tioBemnouitsfimphcitcr, utvulgofit, adfcribendamen"e 
Bercholdo (Sd)»r>ari^: fedufumillum & perfcdidncm, vcl 
jpotiusimperfedionem.qualishodiecfrnitur. 
144.0. ] Subtridenco III. Johannes Guttenbcrg Argentincn- 
fis artem typographicam invcnit Argentin^e. Inde Mogun- XXII. Chromlogia anttqmjf urhium. i2p tiam venicns, candem fclicitcr complevit, ut func verba Jo- 
hannis Wimphelingi , qui circa iflud t^mpus vixit, 8c pro- 
inde magnam meretur fidem. Gutteubcrgiiim fecuti funt 
ArgcntinatJohannesMentel,AdolphusRufchius& Marti- 
nusFlachus. Porrohanc artemanno 1471 Ncapolimattu- 
lit Sixtus Rufinger Argentincnfis,& UlricusjQanRomam. 
Quidaminventioncmnujusartis,quarquoclammodo vidc- 
tur naturamfupcrarcadlcribunt Johanni Faufto Mogun- 
tinoan.i4fi, Vcrum illefuit Gutrenbcrgii adjutor. Petrus 
Bcrtius hanc glonam tribuit Laurcutio Johannis Harlc- 
mcnfi, cui Jauftusfit artem& typosfufFuratus, &Mojjuci. 
tiamdetuleiit.ibiqueanno 1441 libros edcrccocpeiit Dc- 
oiquerudimcntahu)UsartisChinenfiSusantcaliquotlecu- 
k fuerunt cownita. Vide Chriftophori Befol li Pcntada,ubi 
recitat illud Ariftotelis: Nil prohibet.artcs easdem.a divcr- 
fis, velcodem, vcl ctiam diverlo lempore , citra uLlam com- 
municationem inveniri. 

XXII. Chronologta anttqutjjimarum 
urbtum. 

CAiti extruit civitatem Emchiam , five Chanochiarfi 
Gen.4. Al:iappcllant£»0f , &ajunthancurbemin Sy- 
rii Damafccna fuille gubernatam a gigantibus. Auguiti- 
nusetiam meminit civitatis Cainen, quaz fic didafucrata 
Cain. Deniquc Philo recitat feptemcivitates, quas Cain 
condiderit. 

Noe egreflus ex atca fcribitur condidifTc urbeiii Sagal- 
hinam juxti Anxim amnem majoris Armeniaj. 

Nimrod. fi vc Bclus,condit Baiylonem (^ Nineven. Illarn 
pofteaSemiramis, hancNinusamplificavit. 

Treverti elt condita non a Trcbeta filio Nini, fed a Tre- 
vire.filioMani.regisGermanorum. Tigurum joannispofl 
Treverim: itcm Solodurum eodem tempotc ardificatum per 
hibctur. Undchaetrcsurbes .jppellanturforores. Circahxc 
tcmpora etiam adificata funt Ur (Ptolcma:o Urchoa.FIiuio 
Ura ) c^ Hjiran , dc qui us Gen n. item Saiem, Sodomdj GO- 
morrha, DdmaJcuf.Si alia civitatcs dequibusG«7 14. SunC, 
C[\ii Ravenntm apoflcris Nimrodi circa h^cc tempora con- 
ditameflealTerunt. Cartcrum ur s S^lem poltca appellata 
eft HieroJol)maPf.76.v.i. Multiplicem h.rc urbs paflaeftvl- 
cirtitudinem. Fuitenim viciesoppugnata, priroum aDavi- 
de, tum aScLak:rege-/£gypti , Io;.srcge Jfr^el, Scnnachcri- 
bo, Alfyriis fub Man.lfc, bisaNcbucadnezarfe^aMagofo 
duccPerfico, Ptolcihso Lago , Antiocho Epiphaoe, A^ol- \^nn$ 1960. 

1(,9j. 

2i<5o. 

2170. 
2210. 22-60. 

2300. 2330. 24-0. 244«'. Z460. SSto. 2i8S. 
^680. 

ZCQO, 1^0 XX JI. Chonolo^ia urbimn antiquijjimarum. lonioduccAnriorhi.Pompcjo, Gabinie & Craflo, Parthis, 
Sofio & HerodtfyVefpafiano & Tito. Adriano , Godcfrido 
Bullionaro, Saladino,& deniquc Sclimo Turca. 

Jekhinm^dix^ciXXLi aTclchinercgcSicyoniorum. Hoc 
nomine poftca didaefl: RhodM an.M.izio, cum Telchi- 
ncs..expulfi Pcloponncfo^co migrarenr. 

Tempoie Apidis regisSicyoniorum regnavitCres,Qwi 
a:dificavitCm«w. 

Druides asdificant Cenabum in Gallia > ubi hodc eft Au- 
relta. 

Athens. conditxab Ogygerege Ad^arfeuAtticar.inftau- 
rancura Cecropean.M. 2.400- 

jE/c«//».tcondicaeftab ElcufineOgygis AtticiF. 

Apisrex Argivorum coudidit Affw/>^;«invEgyptp. Ho- 
dieappcliatur Aicairum. 

Sparta condita eft a Itpartoncfratre Phoronci , vcla5par- 
to Phoroivei F. qui rcgnarecocpit apudSicyonios an.1143. 
AmpIificstacftaLaceda:raonccircaan M.i6oo. 

Epidnuru^in Ai^olideconditaeft ab Enidauro Argi F. 

^«/^'^/«('hodicSeviliaJcondicurabHifpali.fllioHercu 
lis Libyci. HcrculcsifteLibycusfuirfiliusifidis, & rcgna- 
vicinHirpania.Prarterhuncfueruncaliihocnominc. Varro 
cdrtmerat XLIII. 

Tempove (ervitutisT^lgvptiaca: conditxfuntpyramidcs 
•& multa' iiibes.<^gypti lervili opera Ifraelitarum. 

CoriritiTKi a SifyphoavoUlyflls cftcondita.primitusdi 
£la Ephyra. 

LHgduniimin GnUili conditum eft a Lugdo Francorum Boju>, rex Gcrmanoiurr condidit Bojohinum five Bubie- 
num,(^\i.x nuncPraga-ppellatur. Eodem tempore Amazo- 
nes, Cimbroiumuxorcs, in AfiaconduntE/>/?c/«7»multas- 
queaiias urbes. 

Fhanices tcmpore Jofua: fugicntcstn y£gyptum , Grx- 
ciam & Afiicam, muitasibi urbcs condidetunt, & nomina- 
timin Africacondidcruntregnum Mauritania:,Atlantedu- 
ce. Cujusrei tcftimonium etiamnum vifitur, tcdc Prcccpio 
lib.2. debello Vandalieo. N.-im in urbe Afric^e TingitaHafi:- 
cuadum fontem duazcolumns marmoreaicandida: vifun- 
tur.quibus ha^cverba lingua Phccnicia funt infcripta : Noi 
MaHrifei fumu^ , qui fugimm a facie ^ebofchuhA filii Nunis 
pr&datoris. 

Tro/<» conditaaTroc.amplificataablloTroisF an.itf^o 
Afciburgjim ad Mccnum conditum eft ab Ulfing rege 
Germ. qui iJlud primo appellavit Ulfiburgium. 
Tyrus cft condita. 

' pTft 27dp. 27SB. 

3197. 320S. 
3230. 
3238. 
3260. XXII. Chronologtaurbium anttquiff, /j/ i Poli excidium Trojanum duccs Gia:corum & jclic[ui«ej 
Trojanorum hinc indc funt di^crfa; iu Italiam , Germa- 
niam.G-iUiam & alias provinci jSjioiqj varias urbes c6dide 
run t.^»««f 4D Italii venit fecundo anno a Trojas eicidio,& 
ibi condidit Lnvinium. Uhffes dcccm annis hinc indc obcr- 
raas variascondiditurbcs^quibus nomiaitim cti Liihon^, 
primitus did;a UlyJ/ipone,in.i j 7 o. AnienorU (^ Priamifocie- 
tof Hcnctos in illyricum traducit,ubi fedcm figunt,& Pata- 
viumcondunt circaan.iyyj.item Venctiatum fuidamcn- 
tum jaciuut in a<juis,nomine inditoa Vencto lcu Hcncto. 
He/«»«J, Priami F.in Chaonia a:dificat multas urbcs. Bru- 
tus^tcx Rutulorum.puifusabi^nea unacumfihoTuruo vc- 
nit in Gjliiam,ubi aruficivit urbcmro«rj,uomine indito 
a fiUo. Idcm Brutus fc contuUt in Albioniam.cjmtjue vo- 
cavit Britanmam.ubi condidit LondinumySc appeUavit No- 
vamTrojam. Jurcus, TroiU F. Priami nepos inScythiam 
profcdius nomcn dedit Turcu. Trancio He<ftoris F. in Pan- 
noniam progrcllus condit ibi urbcmS/c^w^r»«w,qux ho- 
dic dicitur Buda. Polleri iphus appeilati fuerunt Franci, 
qui,qu6dnimis multi ellcnt, cxHungaria in GalUam pro- 
grcmcondidcrunt urbcm anno M.3110. qu.im appellarunt 
Parti a nomiuc re<;is Tro)ani,qui rapuuHelcnam. Duces 
fuosappcllaiuutPr»/j!/wojin mcmoriam Priami. Moguntius, 
itidem Trojanus, condidit Moguntiam. Trancofurtum ad 
Motnum condidcrunt poiteri Francionis. Per«/;«f , itidcm 
Trojanus,condiduPcrufiam inHctrunitcmporciialomo- 
nis. 

Alha /o»^/i co ndita efi: ab Afcanio &nzx F. 
Tphefus rcparatacftab Androclo. 
C<ir//j;j^<>cltcondita aDidone, 
Roma cft redadta in formam urbis aRomulo &Remo. 
Namantca fuicpagus.quian.M.ijyo nomcn acccpit aRo 
maltaUfiUa. Ha;c urbso(ftaviim efl ciptaa Gcrmanis. l:t 
primoijuidcmaBrcnnOjdeinde ab Alarico.tcrtio aGcnfc- 
rico,quart6 aRicimcrc.quinto ab Odoacro.fcxtoaTotila 
aBnoChr.f^y.lcptimo abcodcm an.jyo, odavo aGerma- 
nis duceCarolo V. Nonum itidcm a Gcrmanis capietur, 
utauguror. Bis cfl obfefl'a,fcmcl a Vitige,& femcl ab Agi- 
!ulfo,uidcm Gcrmanis.illo Gotho.hocLongobardo. 
Syr.«c«yi luntconduie. 

Aflacus clt condita,qua: poflea dida cft Nicomedia. 
Crc/^^inltaUacouditur^&an.ji^y Tarentum. 
Eclatanam condit Dcjoccs rcx Mcdorum. Selcucus in- 
ftaurat: a quo l^linius conditam c<re fcribit. Nomcn eft 
Chaldiicum. £<i/>/>,3»fignificatarccm. 
Rhegium in Italia cft conduum. 3309. 3360. 
34.00. 

3628. 
3710. 
oset 

30!<f' 394-0. 
43. & so. 160. 
304. «2r. 

S2a. 
6io. 

6jo, 132 XXII. Chronolog.anticjuiJJimarumurhitmt. ByxAntium conditur circa hxc tcmpora: amplificaturi 
PaufaQiacircaan.;480]& annoChr.318 aCondaotiooM. 
a quoinditum eft nomen Conftantinopoleos. 

Germani varias urbes in Italia condunt. Vidc fuprt Chro- 
nol.Gcrm. 

Majfilia in Galliis efl coodiea aPhoccofibus fugicotibus 
cxAfia metu Cyri. 

Alexandriii condita eft in iE^ypto ab Alciandro M. 
"•■ SM</<»,anti(|uifIima urbium Saxonia;,pcrhibctur condita 
jxo annisantcChriftum. 

Barz.tlonit in Hispaniis condita cft ab Amikarc patre 
Hannibalis. 

ArgentinHy U^ormatiayS^ira,Berga NormegJt^Clivia, Ratit- 
bona^Sc a\Jx(^nzda.m\iihcs longe antc JuluCajfaiistcmpo- 
raflorucrunt. 

DrufusrubAuguftoperripimRheni quinquuginta am 
pliiis caftella dircxitufque adOceanum. In iis memorsn- 
tur Bvnna, oh*m Julia Bona , Sc Bodobrig:* , vulgo Bopfart^ 
Idcmexrruxit caftcllum Cattorum,quod hodie retinctno- 
hficn fu-im CaJJll. Marobodns,icx S'vevoium,Bubicnum 
caput Bojomfse:, Marohdutn a fc cognominat : quam nunc 
Pngam dicimus. 
, Pofonit/myyvlgoPi^esDurg^conditum eft .iL. Pifone,cujus 
oper^ Auguftus&TibcriusinfuperandisPannoniiSjNori- 
cis,& Dairnatisufi funt. 

Colonra Aggripp/na con<]itar aufpiciis Aggrippar generi 
Augufti, & Agrippins Claudii uxoris.qus in oppirio Ubio- 
rumnataerat. NamillcUbioSjin fidcmacccpir,h«cin op 
pidum Ubiorum vetcranos coloniamquc deduci impcra 
vir. 

Aquiigranum conditum eft a Serenio Grano pra:fide Ro- 
m.inbfuh Adriano. Alii aGrano fratre Neronis.alii ab A- 
poIlineG'vino,quem in Pvha;tia cultum efle conftat, a:difi- 
catum trad:5nt. 

Tranccfurtnm adOder^m conditur. 

Co»/?^;j/»/i condirur a Conftantio patreConftantini M. 
Isenim non unoin loco fecit hyberna fuis m'!; ib is,qua; 
'yJnfiiintina cafira fuerunt appcllata. Idaomtu hxfit huic 
oco. 

Erfordia fub Arcadio & Honorio coepit. Eodcm tcmpo- 
re Venetis. exmulris pagis coalcfcuntin unum corpus. 

Theodoricus Veroucnfis condit Brancobergam. 

Sangallum coepit. 

i/er^/o/;» Gisbcrtus Francorum dux amplificat. Hoc 
cemporeeovencruntCilianuSjCoIonatus.&Theudoman- 
nusScoti,quiGisbcrtum ad rcIigioncmChriftianam con- 

Tcrtcrunt 7t2. 7S8. 8l6. 
t6t. 

poo. 2140. 2460. XXIII. Chronologia. SchoUrum. Tertcrunc. SedGailana.diicis conjux,duccm & Scotosin- 
tcremit. 

ii^j^jI/ijCrocifilia, & maritus cjus Primislaus condunt 
Prap,am. 

Civitates Saxoaix magnum incrcmentum acccpcrunt 
a Carolo M. nominatim BremAt Humburgum, Hildeshe- 
minm, Magdeburgum i OfnabHrgnm (^c. W^iteberga a "V^ite- 
kindo,rre»70MMaCaroloM.circahasc tcmpora funt extru- 
&.X. Lucerrta cccpit. 

■ Brunfvicum conditum cft a Brunone duce Saxonia:. 
Hiacipfi Bomcnjquafi Biunonis vicus. 

Dretdatd opusSlavorum.qui anteHenricum Aucupem 
ad Albimincolucre. 

Quat urbcs poft annumiooo cxtrudas funt, non rc<n:c 
numcraQtut in antiquis. 

XXIII. Chromlogia Scholarum. 

^ChoUpiUriarcharum privutA ^ domeJiicA coEperunt poft 
»3aa.M 5o,quo Abel natus pcrhibctar:Sc in fjmiliaSethi 
fuerunt confcrvata: ufquc ad diluvium. In his fcholis tlieo- 
logiainpiimis& aihologiafuerunttradita?. 

Poft diluviumS»»» inltituity^^o//»«»f>riv/»M«>, quspoft 
eadiftaelt Hebrxorum.Hxcper Abranamum,Jacobum & 
Jofcphum translata fuit in MgyptumyMhi pcpciit variasco- 
lonias,inter quas etiam fuit illa fchola,quam frequentavit 
Mofes aufpiciis filiarPharaonis. 

Ni>ww<^inftituit fcholamCAAWi«(Jr«»»Babylone,& in ur- 
be N iucve:qux dua: fcholx diu florucrunt. Tanclcin Nine- 
ve aBabyloniis eftoccupata,& ita fchola Babyloiiica foh 
rcmanfit.qux tcmporcDaniclis adhucfloiuit. Philolophi 
Chalda:orum didi ^wmAfaphim.m Perfarum.M-sji. 

SchoU Phoenicum cQc^ctvitit tcmpore Abrahami,a quoilli 
didiccrunt aftronomiam,& alias artcs. Hocquoquc tem 
^oi^BrMhmanes{ (yai putantur fuifTe pofteri Abrah^imicx 
coucabiniSjitaut fintdidli quafiAbrahamida:)inftituerunt 
fcholas apud j£thiopcs & Indos. Brachir.anum piopago 
funt Gymnofophifl& yGermmes & Hj'/o^«,qui male dicuntur 
AUobii. HodicBrachmanes ifti dividuutur in Baneanei (j. 
Bramanes. 

Tcmporc Hcrmionis re£>is Germ. in Gallia cocpit coSe- 
giumfivefchola Bardorum 8zDruidum,c\ai aTibetio & Clau- 
dio Carfaribus ex Galha pulfi funt in Gcrmaniam. 

SchoU Levitarumyinlhtmx a Mofe & Aharone.confeiva 
ta:fueruoiajudicibus& rcgibus:in captivititc Babylonic:, V.T. 2. I 3 s. 6. 7. ^nno ,M- 2S00. Zi07. z6go, 

Z790. 

27»9. 

z8io. 
S249' 3320. 337*. 
3S9i. JS4- XX I JJ. Chronolo^ia Scholarum, ctiam locuminvcneirn!:: poft captivitatcni aZorobabcIe, 
Esdra.Nchcmia & aliis funt propagatas nfque ad tcmpora 
Cliiifti>qui pa/Tim docuit in lynagogis. ViAtA^.is. •v.n. 
Finem iftis lcliolis impofuit cicidium Hieiofolymac pcr 
Rom.:nos. 

SchoLi in Afiica ccEpcrunt autlioribus Phocnicibus illis, 
quiexterra Canaanfup;eruntafacicyolu>r.& primofe rccc- 
perunt in yEcyptum, iudecjuc in Afiic m. Hinc orti funt 
pbilofophi Ailantici,Libyci & Hifpanici.quoiummcminit 
Auguftinus. 

SchoUGrAccrum, & in iis yf/^f«/f»/F«iw,primitus cccpc- 
runt authoribus Phocnicibus illis,qui ducc Kadmo fc rcce- 
pcruDt in j£gvptum,& indc inGra?ciam. Ab ifto Kadmo 
(qui fiiitHcrmes frvcMercurius Grrcorum) fchola diifta 
elt Kadmia fiveKadmea,& pofteaAcademia. PrimiGrx- 
corum philofophi fuerunt appellati Hterophanu. 

Ami-hion Ththis rcgnavir,& faxa movitcithara; cantu> 
h.e.dura & agreftia corda permulfit elooMentia & aitibus 
hbcr.ilibus,quasdocHicin fcholaafeinfticuta. 

SchoU medicorurH cccpcruntauthore Chirone,& iEfcula- 
pio. Vide ChroHologiam mcdicorum. 

SchoUpoetarum cocpcrunt authorcLino,qui fuit prjecc- 
ptor Hcrculis & Orphei. Orphei oifcipulus fuit Mufa^us. 
Has fcholas inft«urarunt Hemerus & Hcfiodos, & trans- 
mileiuncadGra;cospoecas,fuccefloresfuos,loDgaferie. 

SchoU Italice. primitus cospcrunt authore Evandro, qui 
cjc ArcadiaprofuguslocaTibericootcrminaoccupavit. Ab 
eotcmporefuerunt creberiima: Gra:coium colonia^inlta- 
liam, 

SchoU prophetayum tenapore Eli & Samuelis extra otdi- 
ncm inftitutajjdiu dmarunt inpopuloDci. i.Sam.i. 2.Reg. 

2.jf:6. 

Schola5o«>fl»/»cxortacftantc Chriftumnatum an.yco. 
annoab urbe condita jr,tempore Num^: idcjuecxAthe- 
nicnfisfcholxreliquiis. TcmporeScipionis Africani^ancio 
M. j7 60, ibi claruit Pantxnus philofophus Stoicus, Scipio- 
ni admodumfamiliaris. Ciccronis 3:vo viguitibi ftudiun) 
cloquentiae. 

Schola lonica authot em habct Thalctcm , unum c fcptem 
fapientibus. Ab hoc ufquc ad Proclum pcrannos amplius 
millc magnocum fucce(fu pcr coutinuam philofophorum 
fucceflionem ftudia philofophia: Athenis fuerunt ^ropa- 
gata. 

Schola Pythagon cccpit, admodum clara. 

Schola: Perfarum funt colonia fcholx Babylonicac. Illis 

pra;fue- V.T. ?/i». :S4i' idoo, 

3670, 

3690. 
3700. XXIII. ChronoloitA SchoUrum, 

o I3S prxfuerunt magi, id efl:,fapicntes,ufqucad an.Chr.631. quo 
expiiavit fecunda Perfarum d) naftia. 

Socrates crexitfcholam Athenis. Hxc pepcrit cx feiftas 
quinque 

1. Cyren:ticam, authorc Ariftippo Cyrcnaico. 

2. Eliacnm, authorc Pha:done Elicnfi. 

j. Mfgaricam , authorc Eudide Megarenfi. 

4. Cyni. am ; ex ciua ortum fuum traxit fchola Stoica, di- 
{kiTrvtKixtiSc Cynolargcs. 

i, Fiatonicam; cx qua nitaj funt ifta; dux, 

I. Academia, fciflainquinquc ramos : undcAcadc- 

miadividjturin vctercm,mcdiam& novam. 
1. Peripatui, {iYcLyccum Arillotchs. 

Ix his fcliohs diu florucrunt Athcnis hx ties : Acadcmia, 
Lyccum,&:Stoa. Scholaiftacthnicadur*vit Athcnisufque 
ad Procii tcmpora. Nam ThcodoliusII pauldpoftPro- 
clum facrificia cthnica & Orgia Bacchi fustuht, totoquc 
cthuicifmo abohto Chnftianifmum introduxit. 

Schola Eleatica incipit , authorc Xcnophnnc, auditore 
Anaxagorar, & commilitonc Socrans. Hxc pcpcrit ex fe 
fcholjm Ericuri. 

Schola Syracufann in Siciha hibuit Platoncm : poftca 
Archimedem,. Nicetam>Plautum, & alios. 

Schola Lugdmenfis ad Rhodanum vidctur hoctcmpore 
inftituta ab^xulibuG Gra'cis,quic6confugcrunt , cum A- 
thcna: capta:cfl'ent aLyfandro. Appcllarunt fcholam fuam 
riovoi Athenm .QictioM^ difcipulus , Manatius Plancus, 
re<ftorGallia.'comata:,fcholam inftauravit. Julius Ca;farco 
loco aramcxtruxit,adquam quotannis fiercnt cloqucntix 
Gixca: & Latinx ccrtamina. Anno Chr. 4^7 ib; docuit 
Euchcriuscpifcopusdifcrtus. 

Sc\\o\i Mejfana in Siciliahabnit Dicxarchar^i, AriftotCr, 
Usauditoicm: & fupcrioribus annis johanncm Gatinm Ce 
plijleditanum, qui tantus fuit thcolo^us, ut profiteri aude- 
ict.fi Ubrifaciipcrirent, fcperUci gratiamrcljituturum. 
Ifrancifcus Mauroly cus ibidem docuit. 

Schola Altxan^ina in ^figypto, inftaurata t£t.A Ptole- 
mxoPhiladclpho:quibibhothecam luculentani, quadiin- 
gentislibrorummiliibus ibiinftru>:it. EabellePcKnipcjano 
niagnam partem ibi conflagravit. 

icholx Fhartfxorum, Sit'Jduc£orum , ^ Htjfenorum poft 
ha^ctcmporaincij-iunt. 

%(A\(j\z Maffilienfis in Gallia, ajulio Carfare , Ciccrone, 
Strabonc, Tacito. S.Hicionymo, & aliis valdc cclcbrata, 
hoc tcmpore yidctur ccrpiflc. \tnn. fihol 

y.T, 21. 

22. 
23. 

2i. 

26. 27. 2S. 29 

30. il' 32. 

33' 

3^ 
3S' ^nrio ,M. 
37S0. \i^(f XX III. Chronologia SchoUrum. 3S00. 3S7Q, ^^70. 
3S80. 

^n> n { r 

t. ^ feqq 
3i. 32. Schola Cattnerjism Sicilia cocpit poft captas SyracuCjs. 
Ho 'ic Dmnidifciplinaruqigeneieeftfrequcntiflima. 

^choli MedioUnerfis videturhucrcfcrcnda. Virgiliusibi 
literisopcram dedit,anno M.J900. Auguftinus cloquen- 
tiam ibidem tiocuit. Hermolaus Barharus, Francifcus Phi- 
lelphus, GeorgiusMfrula, CjeliusRhodiginus, Hieroffay- 
musCardaniiSjJafoii 1C & aliiccleberrimi viri hanc aca- 
dcmiamfoperiorifeculonobilitarunt. 

Schola Neapolttann putatur viguiflc a:TO Pythagoraj. Scd 
hoc tcmpore inprimis floruit. Nam Lucihus,Virgihus,Li- 
vius,Sihus,Starius& Claudianusibi vixerunt. Bxolefcen- 
temreftiuravu ann iiia Fridcricus \l. Imp.poft centum 
annoscxornataeftaRobenoKcge.&poftahos 100 ab Al 
phnnlorege. 

Ojcana fchola infticuta cft i Seitotio in regno Arra- 
gonia:. 

Schola Panormitann in Siciba , a Verrc fublata, a L. Me- 
tcllo pra'torereftituitur. Hodieprivilegiis cft ornata. 

'SfhoU Fharijiortim, SadducAorttm (^ Htjfenorum funt cc- 
}cbres. 

C/3r//?«5inftituitf:holam ii apo(lolorum,& ^odifcipu 
lorum. Huic le aggregantni quidam viri& focminae, ut 
Nivcdc-musJoffphusdcArimach^a.Lazarus.Maria.Mar- 
jha &c. 

5chola AugHjlodunenfis, tefte Tacito, fuN primis Ca:fari- 
buserat ma^ninominis. Inftauracaeft aConftantio Imp. 
Conftantin! M.patre. 
B6-^ftq^. Apoftoli oppofuerunt Cefcholii Libertinorum , Cyremo- 
<rum , ^ Alexmdrinorum Ad 6. & rcformarunt multas jy- 
nagogtK ]ttd&orum AH.is.iif.. (jf ty. lnlhtucruntftiamy^/?o- 
lasnovas, puta Antiochenam, Alexandrinam & fimilesin 
variis provinciis. Antiechena ^ Alexandnna eti*mnum 
Conftantini M.temporeextiterunt. De fchola AlexanHri- 
na Eufebiusei Philone, & Hieronymus,referunt, M-ir- 
cumcvangehftam ccctus atque agmina pbilofo^h^niiijm, 
Icdionibus, disputationibus , meditationibus , & intcrpi e- 
tationibus Scriptursfacrajtotosdicsincumbentium , coe 
gilTc in cclcberrima urbe iEgypti Alexandria. Dedit harc 
PantXDum, Clcmentem, Origencm, Tryphonem , Hera- 
clam, Diopyfium, Anutolium, Pieriurn, Theonem,Athana- 
fiufn, Didymum , Ambrofium , Maximum phifophum e. i- 
fcopum Conftantinopolitanum , aliosqiic innumeros. C^e- 
tcrum apoftpli varias fcholas inftituerunt lisinlocis. ubi 
docuerunt, Yidc Chronologiam convcrfionis populo- 
rum. 

Gentiles philofophi , nominatim Platonici & Ariftotelici SO!. ^»nt fcktl 

V. T. 
B7. 38. My': 39' 

40. 

!^m. fchtl. 

I, s. <s. .Chrifti. XX Ilf. Chronologia. SchoUram. !•«. 1^0. iso. 170. 170. 298. 310. 3iO. 34-0. ^2S. 447. vaiias habucrunt fcholas in vaiiis impsiii Romani pro- 
vinciis. 

Succeffores apoftelorum ( Ignatius , Polycarrus , & alii ) va 
rias fcholas hinc indc plantarunt ufque ad tcmpora Con 
ftantiniM.Vidc (.hronolop.convcrf.popuIorum. Nazian- 
zcnus mcminit fcholarum Palseftina: , in quibus rhetori- 
camdiciicit:Sozomcnus mcminit fcholiePlotiniana: :Lao- 
dicearftholam habuit Epiphaniusfophifta,quamfreqnen- 
tavit ApoUinarius. Nicomedienfis Lai^antio clarafuit; 
quiibidocuitrhetoricam. 

SchoU EleBiva tempore Antonini Pii cocpir. authore Po- 
tamone Alcxandrino. Vidc Gcncalogiam philofophia:. 

Raibitii JHiUorum varias habuerunc fcholas poft ezcl 
dium Hicrofol) mitanum. 

Cantabrigienji icho\x inAnglia primiim Lucius rcxhoc 


tcmpore privilegia dcdit Dcinde Sigcbertus Pius, rcx Eftanglorum,idcft , Anglorum oricntahum, amphficavit 
an.6jO. Tcrti6HugoBalfamus,cpifcopus Elycniis.orna- 
vitan.iijo. Aliittadunt,an.j7o aCantabroHifpania;tcgc 
conftitutamcfTe. 

Lucius rcx fundavic etiam fcholam Bannachorenfem ia 
Anrjlia. Ex hacfcholaprodiitPelagius hsrcticusan.j^o. 

ClivU fcholamcrexitConftantinusImp. cicjuc prafccic 
Eumeuium rhetorem, falario fcicentorum millium num 
mum ciattributo. 

Tcmpote Coriftantini M. fchola: Chriftianorum valde 
floruerunt. 

Treverenfts fchola cft antiquiflima omnium Gcrmanis 
Acadcmiarum. AthanifiusexuljHicronymuSi&aliiibivi 
xcrunt. Paulus confeflor cpifcopatum iftius loci gcflir. 

Burdegalenfis fchola , quje pcr excellcntiam appellatur 
gymnafium Aquitanicum, valdefuitcclebristcmpoicHic- 
ronymi , qui anno j^ 9 meminit Mincrvii rhetoris , quem 
fchola ifta fufFccit Romx. Anno 1441 eftinftauratarcfcri 
pto Eugenii V Papa:. 

Academia Conftntitinopolitana fuit inftituta ab Impcr. 
Thcodofio II. 

Academia Bononienfis aufpiciis Theodofii II fuit infti- 
tuta.Ex rcfcnpto Thcodoiii appelUtur fons omnium fcicn- 
ti 'rum. Ufuatc nominata fuitmatcr ftudiorum. Carolus M 
cam coUapfam initauravit. Fridericus Imp. quod contra 
ipfumfedi Roman^adhxrcrct.Patavium annoii^o trans 
tulit. Azo, Bartholus , Accurfius, MarinusSocinus. Salice- 
tus, Maginus, & Jiiclarifnmi viri multumfplcndoriscon- 
ciliarunt huicacademia;. ScnatusBononienfisfcrturquot- 
annis quadraginta coronatorum millia in fuosprofcuorcs 

I 5 8. zx. IZ, 14.. '/. tt. 17. IS. An. Chrijli. 470. S4-0- 6i0. 791. 791. 794- Soo. 
aos. 810. B7Z. 
926. isS XXIII. Chronologia Schofarum, 

cxponere Eftibi bibliothccainftrudifllma, qujcintcfalia 
coDtinctBi^^liaEsdra:. 

Legi mnfis fchola in Britannia celebratur aducentorum 
philorophorum fcpulchris.quicircatempora Arturiaftro- 
nomi-m & ahasartesibi docuerunr. 

Academia £ery/«»/winftituta fuitajuftiniano Imp. Bc- 
ryci urbePhoenici^. 

Carleonenfis fohola aotiquitus cclcbratur in ADglia. 

Academia Erfordienfis (aadata. cftaDagoberto Franco- 
mm rcgc , qui a patre conftitutus fuit rex Thuringix'& 
Hafliac. Anno 13 91 inftaurata fuit cx academia Hcrbipo- 
lcofi , qux eo migravit propter diuturna bella. Variis pri- 
vilcgiis cft ornata a Bonifacio IX & Pio II Papis. Ma- 
gnus ftudioforum numerus eo confluxit, cum cPragenfi 
academia Lipfiarn , & inde Erfordiara muhi fc reci- 
percnt. 

Academia Parife»fis dc cenfilio Alcuinifivc Albinifun- 
datur a Carolo M.Sub Ludovico VII, an.iijj, & Francifco 
3 n . I y 3 o valde cre vit. Robertus L udo vici frater funda vit ibi 
Sorbonam. 

Academia P/»MX'/»^ inftituitur a Carolo M. Privilegia 
accepitab Urbano I V, Clemente VI, & Eugenio IV. Iri- 
dcricus II Imp. hancacadcmiam ioftauravit cBononien- 
(i.inodiom Honorii Papje, an.iiii. Urbanus V lyo p6ft 
annis eam confirmavit. 

AcadcmiaP<!i/>/>«/7i iivcTicinenfis inftituta cftaCarolo 
M.inftaurataa Joh;nne Galcatio.primo duceMcdiolanen 
fi. Syrus Aquilienfis tcmpore apoftolorum ibi docuir fa 
cramiheologiam.iudequeftatutum.ut civitasnonamplius 
Ticinumafiummc.fcdPapia vocaretur,quafi patria pieta- 
tis. • ' 

Academia Tholofana itidem fundata cft a Carolo M. 

Scho\siOfnahurgenfisinWc[[phi\u inftitutacft aCaroIo 
M. ui auchorcs Gra;ci & Latini ibi explicarentur. 

CoUegta canonicorum (^ clericorutn adjnni}:z efiCco^2tih\is 
inftituns a Carolo M. fucrunt tctidem fchola:. Canonici 
funtdifti.quodlibros canonicos expUearenti clerici,qu6d 
fustentarcncur cx bouis ecclcfiaiticis. Hucpcrtinet/c/jo/« 
F«/c/fM/K,quxtantamaRabanoMauroan. 8jo lucem acce- 
pic,utfueritjudicata omnis etudicionis penu. 

Oxonicnfis academia inftitura eft ab Alphrcdo Anghjc 
rege,confirmataaPapa Adrianoan.884. 

Academia Lo-vanienfis hoc tempore cocpit. Ornata cft 
privilcgiis a Joh-nne duce Brabantia^.confirmata a Marti- 
no V.Papa,an.i4i f. johannes Goropius Bccanus nuilam vel 
in Italia,vcl Gallia, vel Hifpania reperiri fcholam fcribit '2\um. /chel. ^Anne Chr, 990. 114S' 1196. IZ16, I2i6. IZ27. 1236. 1279. I2S6. 

tzpo. 
1312. XXI 11. Chronologia. Scholarum, i^p 

cumhac comparandam elegantia fitus atque jucundicate: 
atquc etfi Salamantica Hifpaniarum omnibus pra;ftet Eu- 
ropa:gymaafiismagnificcntiifcholarumpublicarum,fupe- 
rari tamen aLovaniofacielocorum. 

Academia Hijpalenjisia Hifpania erudivit Sylvcflrum 1 1. 
Papam. Avicenna & Ifidorus ibi florucrunt. 

Rewe»/»^jacademia:in Campania fundamcntafuntjadtain 
Concilloibi habitofub Eugenio lllrfedresadcxitum per- 
duda efl a Cavolo G vifio cardinalc Lotharingo Sc archicpi- 
fcopoRemenfian.Chvifli 15-60. 

Academu Montiipeffulana five Monfpclienfis inflituta 
efl:olimjurispradcntia.',nuncmcdicina:ftudiis frequentif- 
fima. 

Mutinenjis fchola magnum lumen accepit ab Azone,qui 
BononiaMutinam cflvocatus munerc centum marcarum 
auvi. 

Schola Ne/tpolit.tna efl valdc antiqua. Vide paulo antc. 
De fchola Romand vidc itidem paulo an:e in flholis Vet. 
Tefl. 

5cbola Ferrarienfis hoc tempore incipit. Inflaurata efc 
ab Albcrto Eflenfi Marchione an.1500, pnvilcgiis ornaj:a 
a BonifacioVllI. Docucrunt ibiSalicetus, Ang^clus Areti- 
nus.Andvcas Alciatus, ThcodorusGaza. Rodolphus Agri- 
cola ibidemcftcruditus. 

Scbola Biturigenfis inflitiua cft a Ludovico San(So, & 
Carolo fratre Ludovici XI,confirmata a Paulo II Papa. 
Docuerunt ibiRcbuftus,AlciatuSi flipendio iioocorona- 
torum) Duarenus,HotomaQnus,Doaellus & Cujacius,qui 
ibidemobiit an.if^o. 

r«»«£«/7.jacademia;fundamenrajaciunturaFridericoII 
Imp. ad exemplum Romana; & Parifinar. Renovavit eam 
Albertuslll archidux Auftviai.an 1365. UrbanusPontifex 
privilcgiis munivit an. 136^. Singula,' ibi facultates fuum 
patvonum clegcvunt : theologi Johanncm evangeliftam, 
jCti S lvonem,medici S.Cofmam & S.Damianum.philo- 
foplii.oratorcs&poetxS.Catharinam. 

Kca.iiciTiixConimbrtcenfis inLufitaniainflitutacft aDio- 
nyfioVlrcgePortugallia:. Aliquando traduda cftLilibo 
nam,fedJohannes III cam reduxit.asfumtis dodonbus 
cx locietatcjefu. 

KavarrA lcholamerexit Johannare^ina. 
Acadcmia Pfirw/iVjainHetrunaflorcveincipit.Iisdcm or- 
naturpvivilcgiis,quibusConfhntinopolitana. 

Aurelianenfis acadcmia condituraPhilippo Pulchro Gal 
lix rcgc, & infigaitur iisuem privilcgiis.quibus Tholo 
fana. N.T. 31. 

32, 33. i-f. 3S- 

36. ■ 

37. 38' 39' 4.9. 4?. 
4i' ^im* Chr. 
13Z0. '3S9. 
13^6. 
t3So, 1364-. i33»' I3S8, 1390- 

J396. 
1403. 
'404. 1^0 XXI 11. chronologU Scholarum. Acidemia Caduneajts (aaditut a. Johanne XXII,aliis 
XXI.Pontifice. 

Schob I lerdenjis in Atigonia feii Cathihuaia.&i Majori- 
cana feuBalcaica in mctropoli infulajMajorica:,hoctem- 
pore vidcntur coipiflc. In Majoricana doceturPhilofophia 
Raimundi Lulhi. 

Acadcmia Vifann io Thufcia inflituitur. Novos quafi 
natalcsaccipit anno ^487 fub Laurentio Mediccj&iterum 
an.i<45 fubCofmoMcdice. 

Academia Heidelhergenfis inftituituraRupertoII.fcuRu- 
fo.duceBivari2:confirmatur an.ijSyfubllrbanoVlPon- 
tifice.Infignem habuit bibliothccam. 

Acad-mia Pr/J^<»/Iifundatur a Carolo IV. Imp. §c rege 
Bohemi^ In hac acadcmia quatuornationes,Germanica, 
Polonica, Bnhcrnica, Sc Bavarica, eandem habebant pote 
ftatcm.Sedcumannoi409 ImpcratorBohemis indulfiflet, 
ut i^fi tantum valerent.quantum reliquaj nationes tres fi 
mul.Rcdorem agentc Johanne Huflo,uno die fupra duo 
milUaGermanorum Lipfiam fe contulerunt, flc intra odi- 
duum 14 M.fcholafticorum disceflerunt,& paulo poftrc- 
lijjui dilzpfi funtjita ut in univcrfum inde abierint^o M 
ftudiofoium.Erant enim iSi 44 M.exterorum. 

Acadcmia Cracovien/is (ntidatm a Cafimiro Ilrege, qui 
privilegia impctrat ab Urbano V. inftauratur an. 1400 a 
Vladislaojagellone. 

Acadcmia Senenfis poft aliquot vcxationes itcrum con 
ftitit:inprimis an.1387. Privilegia accepit a Pio IlPonti- 
fice,an.i46o. 

Academia Colomenfisiti.{\.it\}.it\xt a Senatu,privilcgiis or 
natur abllrbano VLparibusLutetianx. Docueruntibi Al 
bertus M. Thoraas Aquinas,]ohannes Scotus. Praiter fcho- 
las theologorum,juriscofl^ & mcdicorum fant ibi tria pu- 
blicagymnafia:Montanum,a primo gymnafiarchaGerhar- 
do dc Montci Laureutianum,a primo rcgentc Laurentio 
denominatum j Cucanum, quod hodie appellatur Novum 
gymnafium coronarum. Montani fcquuntur doftrinam 
Thom£e.Laurentiani,Alberti M. 

Avenionenfis academia confiimatur a Pontificibus ie 
fchilmate ibifcdentibus.PaulusCaftrcnfis ibi fcripfitinjiis 
civilccommentaria.qua: vocanturPra:Ie(3:iotjes Avenioni- 
ca:. Aiciatus ibidcm docuit falario 600 aureorum. 

Acadcmia Andtgavenfis erigitur a Ludo vico 1 1 ducc An- 
diiim. 

Academia fl'er^//>^/fn/7iinftauratura Johanne ducc"W^ir 
tzebuigico,cumannoi59i. ertetdilapfa. 

Acadcmia Salmanticenfis in rcgno Caftella: crigitur, & 

confirma- Hum. fchol. 
N.T. 
44. XXII L Chronobgia Scholarum; 14.1 Xjf-So. 
X4.38. x^}6. 
X4-S9- 

X4^o. X460, 
1460. confirmatur a Bencdifto XIII temporc fchifmatis, cum 
antchac fundamcnta eflcnt jada ab Alphonfo VIII rcgc. 
Ex dccreto concilii Vicnnenfis ibi docebantur Hcbraica, 
Cbaldaica,& Arabica liaguar. 

Acadcmia P^i/fwrw^i in Salmanticcnfcm mutata intcr- 
cidic. 

Academia Lipfenjis oritur cx ruinis academia: Pragenfis, 
aufpiciis Fridcrici ducis Saxonia:. 

Academia SanSi^ndreana fundatur ia Scotia a Jacobo I 
revcrfocxcarcercAnglicano. 

Academia Roftechtenfis conditur a Johannc & Albcrto 
primiSjducibus Megapolitanis. Plcne confcituituran.r^ij, 
Eft colonia academia: Erfordienfis & Lipfcnfis. 

Academia Cadomenfts in Normandia coaditur ab Hcn- 
rico V rcgcAngliie. Alii natalcm ejus rcjiciunt adan.i^ji. 

Actidemia Do/.^»^ inBurgundia fundaturaPhilippoBo- 
noduce Burgundiz. Valdc inclaruitannor^S^. 

Acadcmia Pi£iavienfis in Galliis conlhtuitut a Carolo 
VII rcgcFrancorum. CcIebraturproximeParificflfem. JO' 
han.Capnion,& Chriftophorus Longolius ibi docucrunt. 

AcadcmiaF/tire»r/»« vetus admodum putatur, Scd Co 
fmusMediccs evocatis cGrxcia viris dodiflimiseamred 
didit florentiflimam an.i438:florentior^m vero cjus filius 
LaurentiuSjdedicatione bibliothecie per Johan.Lafcarcm 
collcdxjcuinihilorbisdiciturhaberccomparabile. 

Academia Glafquenfi'f,&\c Glascavienfis.fundatur in Sco 
cia fub Jacobo II, 

Acadcmi» GrypswaUenfis inPomcrania inchoatur aVra 
cislao IX ducc Pomcranix:inftauratur an,iy47 a Philippo 
Pomer.-inorum duce. » 

Academia Bafilienfis erigitur a Pio 1 1 Pontificc, qui fui 
fcriba Concilii Bafilienfis.Honorata fuitiisdem privilcgiis, 
quibus Bononicnfis,Colonienfis,Vicnnenfis,cajtcrajqueia 
Gcrmania llni vcrfitates ornarx fuerunr. 

Schoh l^eneta perpetuo floruit,cx cjuo litcrsGrxciaex 
adaj fueiunt. EmanuelChryfoloraseilumcnintulit, Bcfla- 
iionCardinalis,olim archicpifcopus Nicsnus.eamibimo- 
riens dotavicbibliotheca 30 M.auicorumprctio, Illuftra- 
runt hanc acadcmiam HermoKius Barbarus, Johan. Bapti- 
(ta EgnatiuSjCoBlius Secundus Curio, Petrus Bcmbus.Al- 
dfls Manutius, cjusque filius Paulus, Antonius Sabelhcus, 
& alii, 

Academia Triburgivfis \a Brifgoja fundatur ab Alberto 
VI, «rchiducc Auftrix. Zafius fuperiori feculo ibi do- 
cuit, 

Verenenfis fchola florcre incipic. '^um. fihtl. 

ii.T. S7. 

st. 

61. 

6z 
6i. 

ds. 

S6. 

67. 
68. 69. 70. /470. 
/472. l^Sp. 


ISOO. 
liOZ. ISrS. 
IS06. JSrs. JSIS, 
lil8. 

JSiS. T42 XXI II. Chronologta, SchoUrujn, tfZO. Valentina fchola mirificc claret. Docucrunt ibi S. Domi- 
Dicus& S.ViDcemius Fcrrcrius. 

Academia Ingoljiadienjis \n Bavaria florct. Orta dicitur 
annoi+io exacademia Viennenfi AmplificatafuitaLudo 
vjco duceBavarias.qui anno 14)9 egregiaprivilcfia ci im 
pctravit aPio II Exindc eam ornaruDt firneftus& Albcr- 
tus duccs B.ivariaj. 

Acadcmia Jiibingenfis oritur curante Ebcrhardo duce 
Wjrtenbergito. ^ 

Aberdontnfis acadcmia inftituitur in Scotiaaufpiciis Ja- 
cobi i lltvixit ibi Hcdor Boetius plulofophus, hiftori- 
cus,&theologus inhgnis,an.uz6. 

Mantuana. fchola hoc tcmpore florct fub MarioPhilel- 
pho Francifci F. & Victorino. 

Acadcmia Moguntma aperitur a Diethero Ifenbargico. 
ALi refcruntadan.i46r. 

bchola Londinenfts in Angha fundatur fub Hcnrico VII, 
Ubcralitatejohannis Colcti. Floruerunt ibiThomasLina- 
cer,ThomasMorus,PoIydorusVirgilius,ErafmusRotcro- 
damus.Ludovicus Vives^Hadrianus Junius. 

Schola Salernitana in rcgnoNcapoIitano floret. 

Schola Taurina feuTuaiienfis in ItaliaCifilpinafloret. 
Erafmus Rotcrodamus ibi crcatus cft dodor thcologia:, 
quam ibidem docuit. 

Barcinonenfis fchola in Cathalaunia vidctur huc refc- 
renda. 

Academia Uf^ittenbergenfis conditur aFridcrico eledtorc 
.<f.ternum nomen ei compararunt Martinus Lutherus & 
Philippijs MeJancI^on. 

SchoU Vrattilavtenfis inftituituraSenatu. 

Acidcn.iaFrancofurtenfis ad Odcram incipitprocuranti- 
busJoachimo,Ele<fl:ore Brandcburgico,& frairecjus Alber- 
to pcft. u Cardina-le & Elediore Moguntino. 

SchoL^<,«»^/«?.'w/.jinregno C.ftella: magnificereftitui- 
tur a Fraii^ifco Ximenio Cardinale & Archiepifcopo To- 
let.->no. Euita ibi funt Biblia Complutcnfu tiium lingua- 
rum. 

Eburmfis fcholainLufiraniainftituitur, 

Academia Toletana erisitur a Fraocifco Alvaro. Aodreas 
Schottus ibi dotuit an.ij-bo. '- • 

Schola Granatenfis in Ba^tico fcu regno Granatae infti- 
tuitur. Ibi JohxnnesLatinus JEthiops K.hetoricam docuit 
noltratempeftate.. 

Schola Goldtb^rgenfis in Silcfia inftituitur: Tigurin» cti- 
am inclarcfcit inHclvetia. 

Acade- ^n.Chrifli. 
IS26. 

tS30. 

IS30. 
tS39. ' ■ " , — . . 

XXIII. Chronologia SchoUrum. i^j 1S3S. 
tfiS. IS39' 
iS^o. ii^3' ts4S. 
tS49. 

is^p. 

isso. 
ISSO. 

tS<So. 

lS6o. 
IS62. 
iS6s. Acadcmia Af<ir/>«r^e«/7>fundiatura Philippo Haffia: Land- 
graviojcoafirmatur a Carolo V. 

Corenenjis [choh in Tranfylvania inclaruit pcr Johan. 
Hunterum theologwm Sc mathematicum. 

Schola I.<»«yl»»«e«yiJ inclarefcit. 

SchohCAjaraugitJlanAia regno Arragooia: inftituttur a 
CaroloV.inlhuraturan.if84. Aliinatalcracjus confcrunt 
inan. 15-11 fubAdriano V 1 Papa. 

Schola (Jenevenjis in Sabaudia incipit. 

Schola Argentkitnfis inftituitur a Scnatu.Johaune Stur- 
miorcdore. Acccpuprivilegiaqua:damaMaximiliano II 
Imp.an.if<;6 in Comitiis Auguflanis, Colophonem privi- 
legiisillisimpofuitFcrdinandus II an i6ii. 

Acadcmia Hafnienfisy five Coppcnhagenfis, in Dania 
conditur aFrideucorcgcinftauratura Chnfliano III. 

ScholalI;i/fl/ieM/».f inSvccia originiseft vctuftx. Sed an- 
no I j4© inprimis claruit fubjacobo Zieglcro & OlaoMa- 
gno, 

Schola Elbingevfis in Boruflia fundatur ab Albertoduce. 

Schola Mifiienfis inftiiuitur a Mauritio ducc Saxonia:. 

Eodcm anno ab codcm duce fundatur fchoJa Portana 
adSalam. 

Eodem anno fundaturfchola^m/we^/Tf. 

hcdiicmii Regtomontana inftituitur iu Borufliaab Alber- 
to marchione Brandcburgiccrccapre primo Gcprgio Sa- 
bino. 

Acadcmi.i JfKw/j.fivc Salana, conditur a Johannc-Fri- 
derico cleifl orc Saxonia:. 

hczAemii Dtliingana in Bavaria fuperiorc inftituitur ab 
Othone Ttuchfcho 'Walpurgio, cpifcopo Auguftano & 
Cardinali.quiipfcmetdisputavit in hacfchola,& lcdioni- 
busintcrfuit.Alii refcruntad ao. 15-64. 

Acadcmia Ojfnnenfis inftituitur in llliberico feu recno 
Granatcnfi. 

ScholaGrf>we»/«inftituituraMauritioeIc(ftorcSaxoni;c 

Schola B ergomenfis sbundiZ pcntillimisomniumfaculta- 
tum dodforibus. 

Schola Gratimopolitana inDclphinatuflorct. Docuitibi, 
Jacobus Cujacius. 

Circa hoc quoque rcmpus inftituitur fchola Gnndiana 
in rcgno Valcntia:. 

Schola Lavingenfis ihftituitiir in fuperiore Palatinatu a 
■WolfgangoPalatinosannuentcFcrdinando I Imp. 

Schola Duacenfis in Bclgio inftituitur a Philippo II rc- 
gc Hifp. 

Schola Gorlicenfis iuLufatia fupcriori aperitur. N.7. 9t. P2. 

93' 9f. 96. 
97. 98. 

99^ 
loo. 

101. 

lO^Z. lOJ. 

tos. 

J06. 
107. 

lo8. 

lOp. 
110. 

tll. ^n. ^hr. IS70- 
1S72. 

isr^ 

IS7S' 1S76. 
1S78. 

1S79' 
iSBo. 

rs8t. 

-Sas. 
liSS. 
JSgO. 

1392. 
1600. 
i&o^.. 

l(ii7. 
16 zo. 144 XXI IL Chronologta ScJwUrum. 

EodemannofandaturfcholaNew^a/iljw/ipropc^Vrorma' 
mm,a Fridcrico I ll cleftore Palatin»). 

Schola Compoftell.ina in rcgno GaUicis, & Vifintina iu 
Bnrgundia crigitur. 

Tarraconenfis lcholaincipir. 

Seguntinenfis fchola in regno Caftclla: inclarefcit. 

Lugdunenfis fchoh in Batavia , five Lcidenfis , infti 
tuitur ab Ordinibus Belgicis & ■Wilhclrao principc Aii- 
raico 

Eodem anno inftituitur fchola jikorfintt a Scnatu No- 
rimbergcnfi, quiprivilcgiaacadcmicaimpetravitaRudoI- 
pho II. an.ifSi. 

Academia Helmfiadienfis fundatur z Julio ducc Brunfvi- 
cen{i,unde& JuUavocatur. 

Neofiadiana fchola in Palatinatuinferiori fundatura Jo- 
hannc-CafimiroComitc Palatino. Docuerunt ibiZacha- 
rias Urfinus & Hieronymus Zanchius. 

Schola Corbachienfis incomitatu\7aldecccnfifundatur, 
item Zmiccavienfisia Mifnia. 

Schola Po«r<»«;«jf/^w/», fivcMuffipontana.inLotharingia 
inclarefcit : fimilitcr Monafierienfis ia "V^eltphalia : Pofita- 
1 enfis , fcu Pofncnfis , in Polonia : Onnatenfis in Can- 
tabria. 

ichola Tranekeranam^hmtmzh Ordinibus Frifiar. 

Schola Herbornenfis inftituitur a Johanne Comite Naf' 
fovio. Eodem anno inchoatur fchola Servefiana. 

Sihola Stndenfis ad Albim erigitur : & Steinfurtenfis in 
■^eftphalia. 

Schola Hardevicenfis in Geldria inclarefcit : Murgitanain 
Kifi-aniis : ^■.racenjis irt Galliis, fundatur a inatrc Hennci 
1 V. vcis Galliarum. Ihi docuitLambertus Danxus. 

Schola Sedanenfis in Gallia indarcfcit: itcm fchoIa.Brfi. 
merfis \n Saxonia inferiori. 

Schola Dantifcana inclarcfcit in Boruflia: Nmanfenfii 
in Gallia Narboncnfi. 

Jichola iaimurienjis erigitur aPhilippo Mornaio inCal- 
liis. 

Academia Giejfena donatur privilegiis a Rudolpho 1 1. 
Imp. 

Schola Gre^ai»^^»;» fundaturab Ordinibus Groninga?. 

Academia SchaumbHrgica privilegiis ornatur a Ferdinin^ 
do 1 1. Imp. Succef- '2^um. Schol. XXII 1. Chromlogia SchoUrum. t4s I. 

II. 

III. IV. V. VI. X. Succejjio Vhilofophorum in quihm- 
darnJcholtSk SChola fjnriarcharttm. Vidc propriam chronologia 
SchoU prophetarum. Vidc propriam chronolo VII. VIII. IX. lam. 
logianit 
SchoUlonica. i.Thalcs. z.Anaximandcr. j.Anaximencs. 
4.AnaxagoriS. ^.Archclaus Milefius. 6. Euripc csphyfi- 
cus. y.Xenophanes 8 ParmcnidcsElcatcs. <^ZcnoElca- 
tcs lo.MclillusSamius ii.Lcacippus Elcates. ii.Dcmo- 
critus Atidcritcs. ij.ProtagorasAbdcritcs. i^.Mcthrodo- 
rus Chius. ij. Varii ufcjuc ad Proclum , qui claruit anno 
Chr.400. 

Schola Pythagorica. i.Pittacus Mitylcnajus. i.Phcrecy- 
dcs. j.Pythagoras. 4. Parmcnidcs. f. Hcraclitus. ^.Alc- 
maron. y.fimpcdoclcs. S.Lyfias. j.Thclanges, aliis Thc- 
lauges. lo.Aichytas. n.Epicharnvus. it.l-^hiiolaus. ij.Za 
molzis. i4.Variiu{qucadtempora Oyidii. 

ScholaSocratica. i.Socratcs.auditor Anaxagorx. a.Varil 
ipfius difcipuh fcd^as pecuharcs cxcitarunt: puta Plato,Ari- 
Iiocclcs,£udoxus, Antiiihcnes,Phsedo> Ari{lippu$,£u 
clides. 

ScholaPlatonica. i.PIato. t.Speufippus. j.Xcnocrattii. 
4.Polemon. j. Cratcs. 6. Crantor. y.Arcefilaus. g.Lacy- 
dcs. 5.£uandcr. lo.Hegefinus. 11. Carneades. ii.Clito- 
machus. ij.Cratippus. i^.Ariflarchus. ij.AmmoniusA- 
lexandrinus. i6.Plotinus. i^.Porphyrius. iS.Jamblichus. 
19. Synanus. xo. Proclus. ii. Hehodorus. ii.Hcrmias, 
annoChr.jio. 

Schola Peripatetica. i.Ariftotcles.i,.Thcophraftus&: Me 
nedemus Eretricnfis. 3. Strato LampGcenus. 4. Lyco^ 
6. AriltoCeus. ^.Critolaus. 8. Diodorus. «>. Erynnius,flc 
mccrti aliquot. lO.AndronicusRhodius. ii.Sofigcncsma- 
thematicus. iz. Alexander i£geus , prxceptot Neronis an- 
no Chr.50. 

Schola Cynica. 1. AntifthcBes. i. Diogcnes. j. Cratcs. 
4, Zeno Cirtiarus. y. Clcanthes. €. Chiyfippus. 7. Erafi- 
ftracus, & Diogenes Babylonius. 8. Antipacer. ^.Pofido- 
nius. 10. Phylon, 

Schola Cyrenatcfl. i. Ariftippus Cyrcn JEUS, <jui a Diogcne 
vocatus clt canis rcgius, qu6d fummum bonum in volupta- 
te coTpoiis collocaret x. Aretc hlia. 5. Ariftippus fihus, 
cognomeuto fc^iife^^,^^. 4. Pcolemxus. j. Antipatci 
^. Hegefias. 7. Anniceris. 8.ThcodorusAthcos,0(^avuj 
& ponremushujusfchoise. 

Schola Eliaca. i.Phardo Ehcnfis. i. Anaxarchus Abde I 146 XXIF. Chronobgia Papartim. rita. j.Pyrrho. 4. Thcodorus, auditor Zcnonis. j.Incerti 
aliquot Pyrrhonii. 6. Hcrodotus Philadclphiis. ^.Scxtus 
Cha:roncnfis, M.Antonini tcmporibus. 
XI. Srhola Megarica. i. EucHdes Megarcnfis. 1. Eubulides. 

j.Clitomachus. ^.Stilpo Megarenfis.qui fchola: Mcgaricae 
{tantainvcntionis&eloquentislaudcprajfuitjUtparumab' 
jfucrit, quin omnis Grscia in illum intcnta fttyxoJiawj, id cft, 
jMegaricam fedsmsmpledi diccretur. y . Mcoedcmus E« 
rcjrienfis, ejus fchola: qinntus & poftremus, aquo philofo- 
•ftii Erettiaci & feda Etctriaca eft appcllata. Alii Mcnede 
mum rcfcrunt ad fcholam EHacam : qua de rc videinfragc- 
ncaiogiam philofophia:. 

XXIV. Chronologia Porjtificum five Epifceno^ 
jiv.^anfli. ium Romanorum , ^ fchifnatum XXIX, 
qnaftb tUu coMtigerimt. 

P£/r«,7?vuigofjciiintprimum.SeJcra(rumhoceft ^<pi«A- 
- Iji^. Vide Chronologiamconveil.gent. 

"^ Horum , & aliquot fcquentiimi , incerra & 

L'.:iwi zn.w. j coDfufaefthiftoria. Scripts , qua:ipforum 

1 nominc circumfcnintur , funtpartimcor 
Cictuiii.. L rupi3,partimfuppofititia.PrimihiPontifi 

I ces,ut & aliquot fequentcs,fub cruce vi- 

Clemens ^. j xcrunt,& proChriftinominc plcriqucfc- 

J re omncs lupplicio afFefti funt. 

., AViAcletm an.p.m.^. 
n :. Euxrijlw ^in.^.tn.i. 

221. Alexander an.io.m.y. 

liz. SixtH^ iQ\o.m.\. 

/43. Telefphorni an.ii.m.<>.Putaturauthorjejunii Quadragc- 

fimalis. 

Bjginui an.4. 
ijS. l'iua an.9 m.6. Hicdccrctumdc Pafchacelebrandoedic. 

167. Anicetui an.S.m.^. Hicdecrcvit, neclcricuscomamnu 

trirct. 

Soter an.f. 

Eletitheritd ad.rj. d.zj. Eft primus epifcoporam Roma- 
norum, qui non periit morte violcnta. Abhoc Pontifice 
Lucinsrcx BritaniiorumDctit&impetrat, quifundamepta 
Chriftianifmi jaciant in iiio rcgno. 
zp^. I F/c7oran.9.m.i.Hicqua:ftioncmdcPafchat!scelebratio- 
neviolcntertraiftat, &abIrcQa:o reptehenditur. Qua:ftio 

autera Num.P^tntif. 'imaclaf- 
lls Papamnj 
. Lino ad 
Sylvcftrum. 4. 
S. 
6. 
7. 
8. 

9- 
10. 

it. 

12. 
t3. 'f. .1 20 Js 
2Zt. 
2Zt. 
23B. 
2^9. 
239. 
2S^. 

2SS. 

2S7. 

260. 

261. 

273- 

27S. 

284. 

297. 

504. 

309- 

311. 

314,. 336. 

337. 
3i2. 
3i9. 367. 3SS. 
399, 
402. 

424. 
4i3. 

4+0. 

46S. XX IF. Chronologtd Paparum. 14-7 autcmcrat, an feftumPaG haj dicDominico, vcldecima- 
quarta luna cum Hcbrxis cflct cclebrandum. 
Zf/i^cr»»»** an.i8.ci.i8. FuitMontanifta, 
C ilixtm.fiyc Calijiuiia.j.iri.i. 
Itrbanni an.^.m.y. 
Fontimui an.y. 
Antert€S an.i. 
VabiantM an.14. 

Corntltu4 an.z. Hoc tcmport ortumcft prhnum fchifma 
Novatiani AntipapxcontraCornclium. 
Lttciw an.i.mcnf.8. 
Stephantu an.^.m.jt 
Sixttu 11. ao.i. 
TDionyjiw an.ii.m.3. 
Telix aa.i m j. 
Eutychianui an.8.m.6.d.4, 
CajM an ii.m.4. 
Marcellinui an 8. 
Murcellw an j.m.i.d.ij. 
Eufeiiu» an.z.m.7. 
MittiaJes an.i.m.i. 
Sylvejler an.ii.m.io. Hoc tcmporecelebratur conciliutn 
Nucnum an.jifij & Conitantinus M. ccclcfiis, nomin^tim 
Rom jna:. opulenta fuppcditat fubfidia ^ non tamcn <Zy f\\xx 
patrimonium Pctri vocant Papiftaj, 
Marcta m.8. 
^ulius an.if.m.f. 
Ltberiu^ an.ij.m.^.Fuit Arianus. 

Eeltx 1 1. an.i.m j.vivcntc Libcrio.HucrcfcrTJ^^i/Jwflye- 
cundum f clicis cum Libcrio. Hicronymus & Athanafius 
fcribmn, Libcriumfubfcripfifle pravitati haircticae. 

Damafui an. 17.^.5. Urficmasmovctyc/^/ySw/icontraDa- 
malum : quodaiiifaciutit tertium, ahi appcllantcontinua- 
tioncm prxccdcntis fchifmatis. Hinc cft, qudddcinccps 
variatc.lcuiusfchifmatum. 
Syrtciw an.ij.m.i. 
Anaftafiuf an.^.m.i. 
Innocentim an.i^.m.i. 
Zofimui ad.i.m.4. 

Bonifacitu an.^.m.io. Contra hunc Eulalius moyttfchi- 
fma,(^\xoA. aliis cft rmi«OT>alus quar/um. 
CAlcfiintu an.S.m.j. 
Sixti^ IIL an.^.m.ii. 
LeoMagntM an.io,m.n. 
Hilaritii an.(5.m.io. 
Simplicim an.iy.m. j. Smm.fomif.\ iSi 
16. 
17 i 
18. 

i9i 

20. 

22). 
3.3. 

2S. 

26. 
27. 
28, 
29. 
30* 
3^' 

3i. 

33' 

II. Claltris 
Pontificu 
Sylveftroad 
Bonifacium 

ni. 3*. 

3S. 
36. 

97* iS. 39. 
4». 
4'. 

4-^ 
4^. 
4<J. 
-»7. 
48. ^nno Chr. 

4-99' 

iz6, 
S30. S3Z' 

as. 
S37. 

S4^. 
SSS. 
SiO. 
S73. 
S78. 
S90. 148 XXIV. Chronologia Paparum. 60S. 

69<i. 607, 6ts, 
618. 

626, 

639. 

6^1. 
649. 
6S4-' 
6SS. Felix 7ZZ. aliis //.an.9. 

GetaJiHi »a. ^.m.2. 

Anffiafitti Z/.an.i.Fuit patronusEutycIiianorum&Ne 
ftorianorum.EfFuditinmorteintcftina,utolimArius. 

Svmmachw an.ij.m.S. Sc/»//»* quartum [a\.qttintMm) ^ 
Lturcntio contra Symmachum excitatur. 

Hormisda an.^.Hujus filius Silvcrius a Vigilio per fchi- 
fma dcjiciiuraPapatu.Vidc paulopoft. 

'^oharmes /.an.i.ra.j. 

Jelix lV.7\\n III.an.4. m.t. 

Sonifaciui 1 1.zn.j.d.z. Hic luccefTorem fibi clcgit Vigi- 
lium.Sed caflavit paulo poft clc(flionem ijlam, quamfcn- 
ticbat omnibus dispUccre. Diofcorusmovetjifef/w/ig'»*»- 
tum ( al. fextum ) contra Bonifacrum > dc cft Antipapa 
dics i8. 

Johanncs 27. an.5. 

jigapetM an.r. 

Sylveriui an.j. Vigilius eicitac fchifma fextum (aliisye 
ftimum~) contra Sylverium. 
, Vigilitu an.i). 

Pelagius an.^.m.io. 

Johannes Ill.in.ij. 

BenedfHut an.^.m.i. 

Fclagiut II. au.it.m.j. 
I Gregorim Magnw an.ij. m.fi.d.^. Hic miflls in Angliam 
mon3chis,magDam partem Angliie a Paganifmo ad fidem 
Chrifti convertit: Unde a Beda vocatur apoftolus Anglo 
rum.Inftituitmultasceremonias & nugas.AppcllaYitfcfcr- 
vum fcrvorum. 

Sabinianuf m.f.d.r?. 

BcinificiM ///.mcnfS.d.zj. Abhoc ufcjue adjohannem 
VI 11 incipit regnum beftiae : quiu Bonifacius aperuit os 
fuum ut ambitiofa beftia. 

Bonifacius 7F.3n.8.m.6 d.ij. SubhocRoma: cdebratum 
fuit conciliam,in quopromulgatumfuitprivilegiumPho- 
ca:deprimatu ecclefiaeRomana:. 

Detu deditin.i. 

"Bonifacim F.an.7.m.io.d.zf, 

HonoriHi an.ii. m.j. Hic Papa accufatur a Grxcis,qudd 
^verit Monotheletifi. 

S«x/^mM« menf II. 

]ohannes I V. an.i. m. j. 

Theodortu an.y.m.j". 

Alartintu3in.6.m.}.d.it. 

Eugenius m.6.d.ij, 

Vitaiiantt* an.i^.m.y. Hic anno 666 pra;cipit facra pcra- Nitm.Ptntif 

^9. 
SO. 

il. 
$»' 
39' 

SS. 

S^. ST, 

ss. 
S9' 

69. 
61. 

62. 

63. 

64' 
6S. 66. 
67 Ill.Clar- 
{is Fapaium 
» Bonifacio 
111 adno- 
6S. ftrama- 
rateno. 

j 69. 
70. 
71. 

7Z. 
73' 
74- 
7S' 
76. 
77. ^tt.Chrifti. 669. 
676. 
67S. 
682. 
683. 
68^. 
68S, 

687. 

688. 
702. 
70S. 
708, 
708. 
7IS. 
731. 
742. 7S2, 
7SZ, 
7S7. 76S. 
768. 
772. 
796. 
816. 
8 17. 
824. 

827. 
828. 

«44. 
«47. 
8SS. Xiyx. Chronologia Paparum. J40 giLatinc. Unde quidamcxiftimantnumcrum 666 ^poc.13, 
QOD folum huic tempori,rccl ctiam ordiaationi (putavoci 
iAuTHv(^) quadrare. 

AdeodAttu zti.-j.m.t. 

Bonta an.i.m.y. 

jigatho an.4. 

Vacat fedcs. 

Leo II. menCio.d.i8. 

Benediilut II. an.i. 

Johannes V. «n.i.d.ii. Schifmafeptimum Petri & Thcodo- 
reti ante Cononem incipit.AliiscftotSF^vMw?. 

Cono» menCii. d.13. Schifma oSlavum Thcodori & Pa- 
fchahs antc Scrgiumincipit.Aliiseft»p»«w. 

Sergiui an.ij!m.8. 

Johannes F/.ao 3 m.i. 

johannes VII. an.i.m.y. 

Si/i«»/«<,aliis Z,ftmuf,d.zo. 

Confiantinti^ 2n.6.m.i. 

Gregoritu II. za i^.m.8. 

Gregorim /77. an.io.m.9.d.l£. 

Zacharioi tn.io.m.j. Hic incipit ycAr/5w/i »»««»» (aliis 
decimum, Bellarmino oBavum) per Theophylad^um Anti- 
papam. Zacharias Virgilium epifcopum damQavit hxrc- 
lco&,qu6d ftatucret antipodas. 

Stephanta II. d.4. 

Stephanu4 Z7/. an.f.d.iS. 

P<i«/«*, fraterStcphani.aa.io. m.r. & vacat fcdesannum 
unum. Huc quidam icfciunt fchi/ma decimum per Philip- 
pum Antipapam. Aliis cft ttfidedmum. 

Confiantintu m.i. 

Stephantt4 ir.an.j.m.y.d.iS. 

HadriantM /.an.i j. m.io. 

Leo ///.an.io. m.f. 

Stephantn V.mtn(.-j. 

Pafchalii an.7.m.5.d.itf. 

"EHgemtu II. an. j. m. 1. d.to. Schifma undicimum ( aliis 
duodecimum) cxcitattir per Zinzinum Ancipapam. 

VaUntiniu d.4. 

Gregoritia I V. an.itf. 

Sergiiti II. Os porci dic^us.an.j. m.i. 

Leo /I^.aij.S.m.j.d.f. 

Johannes VIII , five potius Johanna PapiflTa. an.z.m.f. 
d.4. Ab hoc Papaincipit regnum merctricis magnx ufquc 
ad Sylvcftrum II. Ha;c merctrix dacmoniacum adjurans, 
interrogabat quando dxmon reccdcrc vcJlctxui diabolus 
rcfpondit, Hum.Pontif. sjinno Chr. 8i7' 

Si8. 
868, 
87i, 
883. 
S84. 
8Ss. 
891, 

89S, 
S9S. 89 S, 

pot. 

90S. 
907. 
Q08. 

908. 
910. 
912. 
912. 
92S. 
9 -'P. 
9St. 
936. 

9-1-3- 
9^6. 
9S(S. 9(Ss, 96S. 
971. ijo XXIF. chronobgia Paparum. P pa pater patrum, Papijfi, pandito partum, 
' Et tibi tunc edam,de corpore quando recedam. 

BenediSliu IIJ. mcnf.8. dics 16 Schifma ■duodecimum (aliis 
decimumtertium) excitaturpw Anaftafium III Anhpapam. 

i^icolatts an 9. m.6.d.io. 

Hadrianui l Z.an.4. m.17. 

]ohamies 7 X, al V II 1. an.io. 

Marinm an r, d xo. 

Hadrianui III an.i.m.j.d.i^. 

Stephantii Vl.^l.y.ia.^. 

Formoftti an.4. m.6. Contra hunc Scrgius Antipapa ex- 
ciiix. fchifma decimumtfrtiiim> aliis decimumquartum. 

Bonifactus F/. d.if. 

Stephanus VII. al.Vl. mcnfi. Hic abrogat dccreta For- 
mori,& cjus cadaver c fepulchro extra^umignominia af- 
ficit. 

TheodoriM Ih aj?.^- Hic caufam Formofi defcndcndam 
fuscipit. 

johaanes X.aliis IX.aQ.4. 

BeaediSfts 7 F. an j. 

Leo V .'iies 40. 

Chrifiophorus m.7. Huc xti&itm fchifma decimumquar' 
/«»»,a!iis decimumquintunf )iotcz Leone & Chriftophorum. 

Sergtw 1 1 1 »a. 1. 

Anaflafius III an.i. m.z, 

Larido mcnf.i. d.ii, 

]ohannes X I. al.X. an.16^. 

Leo FLmenf.^. 

Stephanus VII I.ilY 11. ta.l, 

]ohannes XII. al.X I. an.;, 

Leo Vil. an.4. 

Stephanm I X. al.V III. an. j. m.4. 

Marinu4 Il.ia.^.m.i.d.i^. 

^gapetut II an.io. m.3 d.io. 

]ohannes XIII alXH.an 9. Hiciacif it fchifma decimum- 
quintum (3\.iisdecimumfextum,^c\\zivc\iao duodectmum) in- 
ter Leoncm.Benedidum,& Johanncm X 1 1 L 

Leo VIII.aa.i.Hic fuit crcatus ab Imperatorc,Johannc 
X 1 1 i adhuc vivente. 

BenediBfts V, an.i Huc j^cninezfchifma decimumfextum, 
aliis decimumfeptimum , ifitci Bcnedidum V & Leonem 

vin. 

]ohanttes XI V. al.X 1 1 1.an.<J. m.ii. d.f. 

Donwi an.i.m.j.Huncquidam omittunt,& cjusloco col- 
locaot Bencdidum qucndam,& Bonifacium VII, cui tti- 
buunt menf.i. d.u. 

Bfnedi- NufK.Ptntif, 4n.Chrifti 
973- 
974-.' 
984.. 
98S. 
99S. 
996. 999. lOOJ. 

1003, 
loog. 

1024^ XXIF. Chronologta PaparHm. ^y/ 1034-. IQ4-.7- 
10^8. 
104.9. 
10 is. 

I0i7. 
idiS. 

106 1. 1073. BenediBus r/.al.Vll.an.i. mcnf.j. 

Benedtcius VII. in. 9. d.ic. 

^phannesXV i\.XlV.Ai\.:. 

]ohannes X VI. al.X V. an.io. 

]ohann(s xr/J.al.X V J.mcnf.4. 

Gre^ortM F. an.i.m.8. Schifina decimum fepttrr.um ('aUis 
decimnm oHavum^ Bellarmino decimum teriium) cxcitatur 
pcr Antioapam Johannem contra Grcgorium V. 

Sylvffter iZ. an. 4. m.<f,d. II. Hunc fcnbunc fuiflTc necro- 
mancicum.Abhociccipjt rcgnum dr^^ouis raagniusqj ad 
Imiocennum 1 V- 

]ohannes XVHI.2\.XV\l.m.^. 

johannes XI X. al.X VI 1 1. ao.6. 

Sergiu! /F. an.i.m.S. 

B-enediatn F///.al.VlI.an.ii. 

]ohannts XX. al. XI \. an.io. Bellarminus in chronolo- 
gia fua ita fcribit: Hii ter/:portbtti,^i6tu Pomifices Romaffi a 
pietate veterum degeneraverant , principes JeculifanHitate fio- 
rehant. Talts fuit Imperator Heuricut cttm uxore Chunegunda, 
Romanu4 lmp.Gri.ctii,Chnuttu rex D.inia & Angli&,iiteph(t- 
ni4i rex HungJiris. cum filio fanBo Emerico, RobcrtM Sancitn 
rex Vruncorurn , MAg/iU4 Ferdinandtt^ rex CafteSi ^ Legionii 
ch:P tixore SanHia. 

Benedt8ti4 I X. an.ir. 

Gregoriui VI. an.5. Schifma decimum oBavum ( aliis deci- 
mumnonum, Bellarmino decimumquartum) onmt intcrSyl- 
vcftrum & Johannem Antipapas: cj^uibus fublat,is,& Bene 
A\(Xo I X rcnuntiaacc,creatus e(l Gregorius V I.qui dqpo 
fitus fuit tanv^uamSimoni^ACUsaConciiioSutrinio. 

Clemens //. menf 9. 

Bamafvu //. dzj. Hoctempore vacatfedesan.i. 

Leo /X.an.j. m.z.d.8. 

ViBor II. aa.i. m. j. d.13. Schifma decimum nonum (ahis 
x/ge/J"w«w,Bcllarminoiy.) cxcitaturaBenedido Antipapa. 

Stephantu X.an.io.m.y, 

Nicelatii 1 1, an.x.rn. 6 .Hic eft CQn(litutiis ab Hcnrico I V. 
Imperatore. 

Alexander II. an.ir. m.<f. d. zx. Schifma vigtfimum (aliis 
ti.Bcllarminoi6.)excitatarferHonoriumAntip3panicon- 
tra Alcxandum. 

H ildebrandtts , di(\\is Gregorim F//, an.ii. m.i.d.j,. Hic 
primus imperatorcm exco£rimuuicavit,& potcftatcmcon- 
ftituendi impcratorem fibi arrogjvit. Gvtbertm, qui dici 
voluitC/«wv«^i,conftituitur Antipapa ab HeniicolV. Huo 
jBcllarmiousrefcr!;yf/?i/'w^ decimut7ffeptt»>um:^v.pd ^liis cft 
\vtgefimumprimum,[cd rcvcra cft vigefiniumfecundttm. Sur7.Po!. 
139- 

/42. 
/4/. 
'44. l^S. 147. 
/4». 

lio. ISI. J5 4- 
ISS. 
IS6. 

l>7. 
li». 

tso. i6ii. 1086. 
1087. 
1099, \JS2 XXIF. ChronologiaPaparum. II '9- 
1119, 

IIZS. ^139' 
"43' 
ii4-S. 

ns3- X>8z. 
liSd. 
I1S7, 
I1S8. 
1191. 
U9S. 
1198. 
^^^. 

X2Z7. 

1ZS4: 
1261. 

xz6s. 

127 r. 
1276. 
1276. 
1276. Viaor IILan.1, 
Urbanm II. an.ii.m.^.d.iS. 

Pafchalu Z/.an.i8. m.j. Albertus & Thcodoricus Anti- 
papae cxQitiatfchifma vigefimum ftcundum (aliisij.Bellar- 
mipo 18 ) contra Pafchalcm. Alii hoc fchifma tribuuBt Grc- 
gorio V I II Antipapa^.Pafchalis primus in epiflolisfuisan- 
nos Impcratoris, ut confuetum crat, numctare defiit, & 
Pontificatus annos fubflituit. 

Gelafiut /i.an.i.d.4. 

Cnlixtw 7/. aliis CalUftus.an.y.m.ro. 

Honoriitt //.an.f. m.r. d 17. Anacletus II. Antipapa exci- 
tit fchifma vigtfimurn tertium , quod aliis cft 14. Coslefli- 
nus Sc Viilor yigefimum ^uartum, quod aliis tHvigefimum 
quintum. 

Innocentius /Z.an 13. menCy. Huc Bellarminus collocat 
fchtfniadeamum »o««»»PcmLeonis contralnnoccntiu l\. 

C(£lejitnui 1 1 mcnfy.d.13. 

t-uctui II. menf n. d.14. 

Eugeniui ///. aD.8.m.4 d.ij. 

.Anajiafitti / F. an. ^ . m.4 d.14. 

Hadrunus /Ksn 4 m.S.d.zS. 

Alexander III. an.zt. Vidor, Calliftus & Pafchalis cxci- 
t^Bt fchijma ziigejimum i^uintum contra Alexandium. Bel- 
Urmino cft vigefimumprtmum.iliisivigejimumfextum. 

X«««*///. an.4. m.z.d.i8. 

\irbanu6 ///. an.i.m.io. d.ij. 

Gregoritti F///. mcnfz. 

Clemens ///.an.j.m.r. d.i^. 

Caeleftintts / / /. an. ^. m. 9 . d. ir. 

Innocentitti ///.an.i8.m.6. d.5. 

Honoriui lll. an.io. m.8. 

Gregorim JXan.i4.m.;,Hic cft confarcinator cpiflola- 
rum decretalium. 

CeelefiinttsIV.LiT. 

Sedes vaca( an.t. 

Innoeentiiti ZF.aD.ii.m.j-.d.i4, Abhocufqj adjulium II. 
incipit rcgnum Locuftarum. 

Alexander /F;an.^.m.y.d.j-. 

Mrbanits I V. an. j.m.i.d. 4. 

Clemens I V. an.3. m.^.d.iy, 

Sedcs vacat aB.i.m. 9. 

Gregorius X.an.4.m.4.d.io. 

Innocentifts F.mcnC f. 

Hadrianui F.mcnf.i. d.7. 

Johannes XXI. al. XX.mcnCs.d.g Bellarminus iif.Mi- 
rum,cur iJle]ohanttesPepad[icivolueritXX: cum nuHus pr&cef 

Jerit Sum.Pentifi 
t6t. 
162. 
161. t277. 
1281, 
iz8s. 
1288. 
t2p4-' 

Mp4. I30S. 
1316. J3}4. 
1342' 

I3S2. 
1362. 
1371. 

1378. 1389. 
14.04. XX IF, Chronologia Paparum. is3 

firitXX. Scdcrrat BelUrminus. Nam Papa iftc re<ft^ fccit: 
quia Johanaa VII 1 cft adnumcranda catalogo Paparum, 
atqucitaiftePapa rcvcra fiiitjohannesn. Quod li omit- 
taiurjohanoaicft zo. 

Ntcolai4i /Zl.an.^.m.g.d.ij. 
Mnrtinui //. aliisl V.an.^.m.i. 
Hortoritn I V. an.^d.i. 
Nicolam l V. an.6.m.i.d.i4. 

CoeUJiinin F.m.f.d.17, Hic Papa.raro cxemplo.dimifsa 
fponte hac dignitatc.ad monafterium rcdiit. 

Bonifacitu F///. an. 8.m. y.d. 18. Hicprimus jubila»um 
inftituitanno 1300 :&intravit ut vulpcs.rcgnavit ut lcoi 
mortuuscftutcanis Cocliclavigcrum fejadlitavit,& tem- 
pore jubila.*i rcfponditoratoritrus Albcni Ca:faris,cle(5tio- 
ncmnonhabcrcrobur.quodfiaefua authoritate fa<Staellet. 
Hinc primo dic fc oftcntavit in Pontificalibus.poltcroau- 
temdie habitu& infulaimpcriali indutusgladium antc fc 
nudumdefcmjuflrit|&altavoceproclamavit:Ecceduogla- 
diihic! 

Btmdiilfft I X. al.X.aI.X I. mcnf 8.d.(?. 
Sedcs vacacmenfii. 

Clemem r.au.S.m.io.d.Kf. Hic transtulitfcdcmPontifi- 
ciaminGaliiam.Avcnionem : ubirainfitannis circitcr 70. 
Scdcs vacat an. i. 

]ohmnesXXll.aX XX I.an.18. m.j. d.i8. Huc rcfcrtur 
fchifma vigefirnum fextum Nicolai Antipapae:quod aliis crt 
■vigefimum feptimum. 

BenediHtti X. al. Xl.al. Xll.an.y.m.^. 
Clemem Vj.aa.io.m.j. Hic Papa rcvocat jubilazum ad 
annum quinquagcfimum. 

Innocentitti T/. an.p.m.S.d.i^. 
Urbanui F. an. S.m.i.d.ij. 

Gregoriut XI. an.y.m.^.d.y. Hic Papa rcducit fcdcm ad 
Urbcm.quia Itali incipicbant dcficerc a fedc apoftolica. 
Mrbanui F/.an. 11. m. 6. d. y. Schifma vigefimumfeptimum 
aliisiS.BcUarmino i3.)omnium graviflimum& longifli- 
mum.quippc foannorum.cicitatur a Clcmente Antipapa 
Avcnionc, contra llrbanum Romx fedentem. Clementi 
fucccllit in fchifmatc Bcnedicflus XIII: cui fchifmati vo- 
lcns Concilium Pifanum remediumadhibcrc ( funt vetba 
Bellarniinijillud auxit, depofitis duobus Pontificibus, & 
creato AlcxandroV. Indccnim tresPontifices fimulfcde 
bant : Gregorius X I l.Bencdiaus X 1 1 1.& Alexandcr V.& 
paulopoft Johannes XXIII. 
Bonifacitt4 /Xan.i^.m.ii. 
Innocentiui V II. tn.i.d.ii. >Jttm. P»nttf. 19 1. 
192. 
19 3' 
1O4. 

ipi. igi. 197. 
198. 

»99- 200. 

201. 

20Z. 
20J, 
204, 

20 S. 206. 
2t.7. ^n, {hrifti. 
740P. I417. 1431' 14-47. 

J^S8. 
14.64. 
1471. 1484. 1492. XS03. 
iSoi. isix. IS22. *S34- 

tsso. 

ISSS. 
ISSS. JS4 XXIV. Chronologia. Papartim. Gregorim X/L an.S.m.y.cl.y. 
Alexartder V. menf 10. vivcntc Gregorio XII. 
^ohannes .XXZii.al.XXII.an.j. d. ij-. vivcnte Grcgorio 
XII. Hic Papa ( quemadmodum ctiam Gregoiius XII 
& Bcnedid^us ) fuit dcpofitus in Concilio Conftauticnfi.ita 
ut trcs Papa: ab uno Concilio fucnnt dejedti. 

Martinui III. didus V.an.ij.m. j.d.io. Contva hunc 
Clemcns Antipapa cxcitiyit fchifm» vigefimumoBavum , 
quodaliis cft i^iBcilarmino zy. 

EugentM F. an.if.m.ii.d.ir. Hic deponitur a Concilio 
Bafilienfi.fufFcdoinejuslocumFclicc. Atc^;hoctti.fchifma 
vigefimumnonum: zliis }OyBc\\iimino 16. Memincris,Onu- 
phrium commemorarc XXX fchifmata , Bellarminum 
XXVI.ahos XXIX. 

l\icolau4 F.an.8.d.i9. Felixabdicatfe. 
CaiixiM 2;2.al Calliftus an.5 m.4. 
Ptta 11. antcadi£i:usiEneasSylvius.an.;.m.ii.d.i7. 
Paulus yj. an.6.m.io,d.i6. 

Sixtuil V.AD.io.d. 4. Hic rcvocat jubilasum ad aatium 
zy. Ejus epitaphjum indicat ingenium bellatoris : 
Dic unde Ale£l;o pax ifta lefulfir, & unde 
Tamfubito reticentprajlia? Sixtus obit. 
Innocentius F///. an.^.m.io. d.ty. Ejus epitaphium ta- 
le circumfertur. 

Spuicities,gula,avaritia,atque ignavia defcs 

Hoc^O^axitfjjaccntjquotegeristumulo. 

Alexandtr F/. an.n.m.6. Ejus cpitaphiumtale cft: 

Veudit Alexandcr facramenta , altaria , Chriftum : 

Emcrat ille prius; vcndcrejure potcft. 

Tiusni.d.x6. 

J«/»«i//. an.^.m.j. Ab hocincipit revelatio & occafus 
antichrifti. Fuit bclhtor ftrenuus,quiVenetis eripuitRa- 
YCnnam,Foro!ivium,&alialocaabipfisoccupata. 

Leo Xan 8.m.8. d. zo. Sub hoc incipit doccre Lutherus. 
Ejus cncomium talc cft: 

Raptorcm forfan fi tu mirare Leonem, 
Ignoras uncis uuguibus eflcfcram. 
Hadrianus VI. menf 8.d.6. 

Clemens F//.aa.io m.io. SubhocRoma diripitur ami- 
liubusCaroIi V. Eifaftum cft epitaphium talc: ^ 

Condieus hoc tumulo eft C/ewe»i,qui)ura fide^pque 
Pctuidit, & miferas orbis & urbis opes. 
Paulus ///.an.ij. d.ij. 
]ulius ///. an.y.m.i.d.i^. 
Marcellus //. d.zz. 
PaulusIV. an.f.m.i.d.iy. 

Pitti Num.Pouttf.i 

2 08. 

209. 

210. XXIV. Chronologia Paparum. jss\ IS66. 
1S72' 

1S8S. 

IS9°- 
i}po. 

ispi. 

ISpz. 
l6os. 
l6os. 
l6zi. 
l62S- Pius IV. an.j.m.i.dij. Sub hoc conduditurConcilium 
Tridcntinum. 

Tim F.an.6.m.j.d.i4. 

Gregorius XI 11 3ia.i^ m.io.6..ij. Hic promulgavit Ka- 
lcndanumnotumfivcreformatumanno 1581. 
Sixtus F.an f.m 4. 
Urhanus F//.d.ii. 
Gregorius XlV.m.io.A.io. 
Innocentius I X. mcnf. 1. 

Ciemens Fi //.an.ii.m.i.d.j.Hic fuit Papa 5reA«2«>s«7K7®'. 
l(oXld.i6. 
Pau!usV.ia if.m.io.d.15. 
Gregorius XV. an.i.m.^. 
UrbanusVHl. 

Ohfervatio. 

IpifcopiRomani refte distribuntur in trcs claffcs. PrimA 
continctpaflores fimplices fine mithriS)& fere martyrcs.a 
Linoad Sylveftium l.ideftab annoChr. 70 adan.ji^. Se- 
cwW^continetepifcopos mitritos.quietfi nonfuerunt pef- 
fimi.traditionibus t.imcn ac decrctis fuis antichriflo ma- 
gno fedcm psraiunt, inde a Sylvcftro 1 ufquc ad Bonifa- 
cmm II 1, idcflab unuoCl1r.3i4.ad an. 6c6. Terda dnffn 
continct Papis,vel potius ;T5Vi«?,couflituentes corpus an- 
tichriftimagni.indeaBonifacioIII ufcjue adan.Cbr.16z5. 
Hjcc ultima claflis fubdividitur inquinquc pcriodos.puta 
inquatuoiregna,& regnioccafum. Primumregnumdichui 
beftii magm: quia Bonifacius III apcruit os fuum ut am- 
bitiofa bcftia. Duravit a Bonifacio III ufquc ad Johan- 
Dcm VIII, hoceft.abannoChr. 606 ufque adan. S^f. S«- 
cundum rtgnum dicitur meretricis magn&: quia Johannes 
V 1 1 l.vcl potius Johauna.tanquam lupa fedit Roma:. Lu- 
pshujus iugenium fucccffores imitati funt in hoc regno, 
quod duravitab an. 8f jufqucadSylveflrum II anno 999. 
Tertium regnum eft araconit magni, a Sylveftro II an. 999 
ufque ad luuocentium IV an.1145. Nam Jiylvefter.illc II 
fuit nccromanticus & impoftor,cujus fraudes & tyranni- 
demreliqui funt imitati. 6^artumregnum eft locufiarum, 
ab Innoccntio IV an. 1143 ulque ad Julium 1 I an. IJ03 
Appcllatur locuftarum , quia varii monachorum ordines 
hoc tcmpoie funt cnaii. Occafus antichrijitani hujus regni 
cftajulio II an. ifoj, quiPctriclave in Tiberimprojeda 
cum cxcrcitu armatus urbe exccdcns,dixit,Qu,ia clavis S. 
Pctiinonamplius valetjvalcatgladiusPauli. Qj^oquidcm 
fado inclinatio rcgnihujus figniticata videtur. Ca;tetum 
conceptio antichrijli incidit tempore Vidoris tcmerc ac fu- 
pcrbc excommunicantis Afiaticos : nativitM ^ infantia, Num.Pontif. 
229. 230. 
231. 

23Z. 
233' 

234-. 
23S. 
236. 
237. 
23». 
239' 

2^». ^tuu M. fi*7. 204.7. 

222p. 

218 f, 
24-37. 237^. 
24.SZ. 24S3' rs6 XXV. ChronalogiamirabiliumBei. empore Sylveftri,quo audita cft vox in aere, Hodit vene- 
numinfHfum e H eccle/it Xcilicct pcr luculcnta illa dona.qui- 
ousConftantinus M.afFccit ecclcfns : adolefcenti0,tcmpoTc 
Bonifacii 1 1 1,qu* primacum a Thoca impctravit:y«x;«»/»« & 
ro6ur tyrannicum cum Tariis oundinationibus conjundum 
tempore Caroli M. ufquc ad Luthcram :£//«* ingrnvefcensy 
cempore Lutheri. 

XXF, Chrmologia mirabilium quorundam he~ 
neficiorum ^ judiciorum Dei. 

EUoch vivtts transfcrtur in coElum. Genef.s. 
Diluvium univerfale fuffocat omnes homines exce- 
ptis oOiO.Genef.7. & S. Aventinus & Sebaftianus Franck 
eiiftimantplureshomincs tumfuiflefulfocatos.quam un- 
quamfuerintinhoc mundouno& eodem tempotefimul. 

Sodoma (^ Gommorrha igne coilitus dcmifTo delentur. 
Genef.i8.ip. Uxor Lothi mutaturin ftatuamfalis: ibid, 

]efeph vcnditus a fratribus fit prorer iEgypti.ubi przdicic 
feptem annos fertilitatis, & totidcm ftetiiitatis £ive famis. 
Gen»f.37. t^ 4'. 

Dtluvium Ogygium contigit , qaod fuit mijus eo quod 
Deucslionis fccuJo fuit. Vide Auguftinum. 

Diluvfum Deucalionis accidit,quo Gr£cia,Italia Sc Atlan- 
ta infula fucrunt vaftatx. Hoc cft aliud ab illo Deucalio- 
nis,quod univerfum terrarum orbem inundavit. Iftud c- 
nimcftipliflirnum Noachidiluvium. 

M<»/<ireccnsn2tusmiraculoscconfervatur Exod.z. 

Mgy\ tt** univerfa dece plagis cxcrcetur Ex. T.uftjj ad c.iz. 

Sexcentena millia ifraelitarum cxcunt cx ^gypto, ducc 
Mofe.& transeunt per marc rubrum,in quo funocatur Pha- 
rao cumomnibusfuiscopiis. Ifraelits. ita liberati a tyran- 
nidcPharaonis ingrediuntur defcrtum,in quo dctinentut 
annis 40, ica ut fuerint manflones XLI inde a Succoth 
ufquead campeftriaMoabitarum. Toto iftotcmpore va 
riis bencficiis Dcus teftatus eft fuam looganimitatem , & 
populusnovcmmurmurationibusfuam ingratitudincm,ut 
c fcqq. patebit. Vide Exod.iz.^ is.Hum.ii.f^ feqq. 

Deus populum ducit in dcferto.prxmittcdo angeLum ante 
facic ipfius j iuterdiu obumbrando caftra»M^c, ad dcpellcn- 
dum folis ardorcm;nod:cilluftradoc«>/«w»/t/^W,adfedan- 
dumterroresnodurnos. Populus ^ixmo murmuratpropter 
aquas amaro/s , quas Mofes edulc:it injcdo lieno. Dcinde 
mmmurat ob cibt fenuriam : ubi Deus ccclitus dat manna, 

quo inn» M. 2^i&' 24.60. 
24.79. 

24PZ. 2493- 2il7. 2S2e, 
2fi2. 

2611. 
2612. XXr. chronohgia mirabilium Dei. rs7 

quoalunturannis4o,& mittit coturnices \ti caflra. Tcrti6 
murmumt oi defeSlumaqm.,^\Mm Deus educit e pttra Por- 
r6 populus defiiit a Deo facicndo fibi aurrum viciiUim , & 
idco ca:duntur jooo a Mofc &I{raclitis. Vidc Exod 13.15. 

l6.i7.}2. 

Nadah (^Abihu.filii Aharonis,transgrcfli officium (uum, 
cxanimantur igoc ccclitus immilfo. Populus quarti mur- 
murnt carnis dcfidcrio,& fanidiomannz. Dcfidcriumiflud 
fuitcxplctumdaktiscoturnicibus,& puuitummortc fubita- 
nca multorum. Giuimo Ahjiron (^ Murin murmurant , nhi 
Maria pledVitur lcpra fcptiduana. Scxt6 populut mur- 
muratob rtla-ionem exploratorum. Eam ob caufam Dcusmi. 
naturmajoiibus ieannis,Jllo$non iagreirurostcrramCt- 
naan,exccptoGalcb& Jofua. yidzLevit.io.^ isium.it. 

Dathan.Abiram,^ Corah pereunt hiatu tcrra;,<ju6dau- 
thorcscfl"cntfcditioniscontraMofcm& Aharoncm Nu.16. 

V of ulvisfeptimo murmurat in Dcum cx cladc immifsa. 
Virga Abaronii fLotti.2iiMm.i7. 

Populuso5/»i-oOT«rw«mcxpenuria aqux.qua; daturcx 
pctra. JStcnopopulut murmurat ex ta:dio itincris,panis & vi- 
ta;. Ided Deus immittit fcrpcntcs ignitos,a quibus libetan- 
turintuitu«eneiferpentis,&, fimorzis regibus cxpugnatis, 
eorumrcgnaobtiDcnt. AfinnBalaamiot^uitu]:. Ob idolo- 
latriam & libidincm cadunt Ifraclita; i.^ooo. Num. 20.21. 

22.2S. 

MofesmortutiikDcoCcpelimi.Deutj4. Jofua cum popu- 
loingicditur tcrram CaniauiqHorum ingrcfluj<7r</a« divi- 
ditur. Primisfcxannisdcl cllantur Cananasirubi Jmf/»oex 
pugnatur luhis.fol ^ luna fiftunt motum fuum pugnantcjo 
fua.& catfis rcgibus XXXIII terra occupatur.Jo/./.<i^ c. 13 

Mons Ida inccndio deflagrat. 

Viginti fex millia Benjaminitarum confligunt cum qua- 
dringcntismilhbusllxaelitarum.&prima vjcc proftcrnuni 
cx iis vigintiduo millia, fecunda vicc odtodecim millia 
Tcrtia Ticc & dic Ifrjelita: proltctaunt vicies quinquic; 
millc & ccntum. Judic.20. 

Ifraeliti. dtficiunt a Deo pcr idola & conjugia. Idco pu 
niuntur fcrvitutc odtcnnahfub Cushan Mcfopotamia:ic 
gc.Ab illaliberantur pcrOthniclem za.z^iS.Jud 3. 

ifraelitA dtfifiunta Deo.Sc ideo puniuntar fcrvitutc ofto 
dectm annorum,aqua libcrantur pcr Ehud.qui trucidato 
rege Moabitarum Eglon occidit loooo Moabitarum, an 
M z^^o. jud.f. 

5(i«>£;jr libcrat populum opprcfliim aPhiliftxisjC^dcn 
do fexccntos ftimulo bovis.J«</.i. 

Ifraelits, deficiunt a Deo,Sc ideo opprimuntur a Jabin rc yAitno tM. 26s2. 

Z692. 
274-0. 2767. 
2770' 2S^8. 2868. 28SS. i92s. 

2937. rjS XXV. Chromlogm mirabtltum Deii gcCanaan lo aonis. Abhacfervitute liberanturperDebo- 
ram & B.u«k an KJji.Totusenim cxercitusSifera;, quic- 
rat dux JabiniSjCsfus eft aB^rako,& Sifcra occifus a mu- 
licre Jahclc,qu32 infixit faxillum in temporacjus |«</.4. 

lfra'elit& dtficiunt a Deo, & ic'eo caftigantur a Midianitis 
feptem annis. Ab hac fcrvitutc liberancur per Gidconcm 
an.i6f9. Is miro ftrategematcfudit hoftesjW.7. 

Abimelech intcrficit fratrcsfuos numcroLXix.&fragmi- 
ne molailsfusamulierccoufoiitur ab armigero.Jw^/.p. 

liraeliti quinto deficiunt aDeo,&ciAtb dt^Mainz inmanQs 
Phihftasorum & Ammonitarum , a quibus liberantur pcr 
Jcphtham an.i7«Sz. J«<^.z;. Jephtha etiamfudit 41000 E- 
phraimitarum. f «rf. f^. 

Troja poftbcilum decennalccxciditur. 

ifraelitA fexth deficiunt a DeoySc idcopuniufitur fextafcr- 
Titutc fubPhiliftseisan.40. LiberanturaSimfoncqui mo- 
ritur an.i8o9:inquoanno dcfinunt xl anni fervitutis fub 
Philiftasis. Ahi tcrminant hos annos nuptiisSimfonis an. 
ly^i.idcoqueinitium figunt inan.iyfiiquod non convc- 
nit cumveritate chronologise. CxterumSimfon trecentis 
vulpibus incendit fegctes,vineas>& olivetaPhiliftxorum: 
ca;dit mu!tospcdefoJo,&millccx iismaxillaafini:dcnique 
triamilliaipforuminterficitdejedlissdibus.J«</.7j.74.j:y.i<J, 

Ifraelit* vincuntura Phihftsis numero 40oo:&poftea 
jocoo.capta arc2faEderis:ad cujusrei famamEli pcrtcrri- 
tus frangit ccrvicem. i.Sam.4.. 

Samntl rcportata infigni vidoria dc PhiUftzis rccirpe- 
rat omncs ci vitates ab hoftc ercptas. i.Sam. 7. 

Daxid profternitGoliathum/.5<»w 17. 

David circa hoc tcmpus varias reporta t victorias de Phi 
liftaMs,Moabitis,Soba:is,Damsfccnis, Edoma:is, Ammoni- 
cis & Syris. Nominatim ccpitiooo currus,7Co equitcs & 
xocoo pcditcs Sobasorum.'iiooo Syrorum: 18000 Edo- 
raaroium:rurfus7ooo cquites & 40000 pcdites Syrorum 
2.Sam.8.(^ lo.i.Chron.ip. 

Pejiii Jub Davide Sihioihct 70000 dienon toto.i.Chron. 
2i.verf.i.f.. 

Salomon cft ciemplum hcroicas fapicntia; & magnificen- 
tisjfcd&infignis infirmitatis.Nam elocutus cftjooofen- 
tcntias,& compofuit cantica iooy:obtulit 1000 holocau- 
fta: cibarium ejus quotidianum erant 300 cori fimila:, 66 
cori farinjE,io bovcs pingucs,iobores pafcuales,ioooves 
capra:ve prartcr ccrvos &c: habcoat 4000 prsefcpioxum c- 
quiiium ad equitatum, iiooo equitcs, currus J40o:dat>at 
HiramoquiUanuis 10000 <:'orastritici in cibum profami- 
lia.toooo corosolei tufi,ioooocoroshordei,& vinibathos ^.nn9 vW. 2p86. 

3002. 

303S. 

30^t. 

3076. 
30po. 

3122. 

3227. XXV. Chronologia mirahiliumDei. i^q ioooorbabujt dclcftumjoooo virorumi:crantci 70000 ba- 
juU, 80000 cSEfores lignorum,& ff;^<ft«x7ay, qui illisprzcf- 
fcnt,36oo:in dedicatione templi facrificavit 1000 bovcs, 
&IZOOOO oves caprasvc:a regeTyri Hiramo acce,>it 110 
talenta auri:habuit prarfedlos xdificationi templi j-jo^fin- 
gulis navigationibusei Ophiraccipiebat^ro talcntaauri: 
a rcgina Auftri dono accepit 120 talcnta auri: quotannis 
accipiebat 666 talcnta auri:exaurofecit clypeos2oo,<juo- 
rum unicuiquc impofuit aurcoS ficlos 6oo:fccit fcuta joo 
cx auro. quorum UQicuique impofuit tria pondo auri.fivc 
fidos auicos joo:ab i£gyptiis netum vehentibus per tcr- 
ram fuam pro curru sccipicbat vedligal 600 ficlorum ar- 
genti,& pro cquo i j o:habcbat uxorcs principes 700 & con- 
cubinas 500: habcbat homincs pcregrinos in rcgno fuo 
tf36oo:cum arca focdcris inferreturin tcmplum cjus,adlui 
ilti incererant faccrdotes 110. Yide i.i?«^i. 4. j. 8. p. /0. ^ 
z.Chron.i.z.i.ii.q, 

Abm rcx Judae contra Jerohoamum regem Ifraelis colle- 
git 400000 virorumdelc(florun).Jeroboam vcrocontra il- 
lum duxic Sooooojcquibus j^ooooo occubucruntinpraslio. 
z.Chrcn.is. 

Ajfa ingenti pra:lio vincit regcma;thiopum Zaram.qui 
eduxerat in acicm decics ccnties millc viros, & currus 
500. 

E/ioi propheta claudit co:Ium annis j & menfibus 6 
i.Reg.17. Idem impetratis a Dco pluviis madlat 8fo faccr- 
dotes Baal i.Reg.18. Idem turbinc raptus lu ccclum trans- 
fcrtur vivus. i.Reg.2. 

Ahab percutit ccnrum milliaSyrorum,& murusAphcki 
corruit fuper 17000 fugicnrium.x.Rf^.^o. ^efahl, uxotA- 
habi,pci fcncftram deturbata devoratur z C2Dibiis, 2. Reg.p 

Sardnnapaliis fc ipfum abjicit inrogum,quo ctiampala- 
tium conflagravit. 

-/f/y<i/^i«i,Latinorum rex.cum tonitruaimitariconaretur, 
cum toco palatio abforbctur hiatu terra:. Vcftigia xdium ad 
huc cxtitiircinlacu pcUuccnte DionyfiusHalicarnairfcri 
bit defuo tcmporc. 

Amafia rcx juds pcrcutit Idumasorum loooo, & loooo 
captivorumdejicitcfaftigiopctra:. a.C^r<7».2r. 

Circa hoc tcmpus Vekah rex Ifraclis intcrficit cx Judsis 
ccntics vicies mille die uno.omncs robuftos: & Ifracflitar, 
bcllatores illius.cjudxiscaptivosduxerunt 200000 mulic- 
rum,puerorum,& puellarum. z.Chron.zS. 

Samaria cxpugna-tur a Salmanairare poft obfidione trien- 
oalem.&deccm tribusincaptivitKtemperpetuamabducun- 
turin ColchoSjIberos&c.s.Re?./». 1 

H^' 


33i'' 33i6- 3^20. 3^}9' +7/. 3S'9' 3S62. SdiJf. i6o XXV. Chronologia mirahilium Dei. Hoc anno xcc\Aitprodigium foluretrogradi,^zi^\i.o\z^z- 
ti Merodach filH BaUdan vcnerunt fcifcitatum ad rcgcmE- 
j.tc)\\3im. 2.chron.22 v.31. Eodem 2nao Senntuherib icr Af- 
fyrius ca:fis iSfooo fuis militibus relinquit obCdioDcm 
Hicrofolymoruro.&domumrcvcrfusa filiisfuis occiditur. 
2.Chron.32. 

KebmadnezAr Hierofolymain BabyloDiamdcportatdc 
cicsmillecaptivos2 Keg^^.AtquchiciacipitcaptivitasBa 
bylonica lxx annorum. 

Nebucadnezar conjicit trcs focios Danielis in igacm , a 
quo illi non Ixduntur. Dan.3. Idcm in fortcm brutorum de- 
truditur.Da».4. 

CaptivitM Babylonica laxatur per Cyrum, cui in przlio 
contraMalfagcrasrcfcdlumcft caput. 

Miltiades in campis Marathoniis deccm millibus Athc 
nienfium fexcenta Pcrfarum millia profligavit. 

Xerxes anuo feptimo regni fui collcgit cxercitum ter & 
vicies centenouim millium, & feptendecim millium,fex 
centorum &decem, eocj; dudo trans Hellcfpontum intra 
oiennium quater vidus cft a Grxcis, totacjue Gra^ciicx- 
jsullus. Et primo quidem viftus eft ad Thermopylas.ubi tria 
milhaGra-corum vicernnt viginti millia Perfarum:deindc 
mari duobus prasliis.ad Artemifium & Salaminem:quart6 
a Pluieas Xerxes parva cymba aufiigit poft pugnam ad 
.Iamme,rcIi<5l:o Maidonio duce, qni viftus cft aa Plateas. 
Beiium Peloponnefincum, Pttgna Leucirica.Bellum fiiciale,8c 
LcqucDtia bellaitaexhauferuntGriciam.utPlutarchus tra- 
,:;>^,e muniverfamfuo xvo Don fuiife conficiendis tribu^s 
millibus miIitum:quot tamen olim bello Perfico unum Me- 
garenfium oppidulum confecerat. CcEteruni bcllumPelo 
ponneliacum duravit tres novcuarios.ut pvicdiitum ciat, 
h c.iy annos. 

Kcw^co/^/VwraGallisduceBrenno. Occifi fuerunt fcna 
;orcs,diiutaa:dificia,& nihilRomanisrclidtum eftniflCa- 
pitolium. Poft feptcm menfes urbs liberatur a CamiUo. 

Alexander Magntnia exercitu fuo habuit 31000 pedi- 
tum,4joo cquitum,i8inavcs. Hoc tam cxiguo apparatu 
totum orientem fibi fubjecit. Prima illi congrcffio cum Da- 
rio in campis Adriftis fuit. ubi ultra centum millia pedi- 
tum.&dccemmiiliacquitum ca:cidit,fetccnta millia mili- 
tuminfugamvcrtitj&dcfuocxercitu vix )z pcdites.cqui- 
tcsiio amilit. AdGranicum vcrociimbarbarorum viginti 
millia peditum, equitum autcm duo milha occubuilTent, 
tantumex Alexandriexcrcitu 34cecidcre. In fecundobcl- 
lo Darius aggrcditur Alexandrum cum treccntis millibus 
pcditum.& ccntum millibus cquitum:fed ca^fa funtPcrfa- 
' rum ^vna JH, i7to. 3760. 

377f. 

3781. 
3SOI. 

3839. 

38^6. 

386». 
381S. XXF, Chronologia mirabiliHm Dei, t6i rum, peditum unum & fexaginta millia , cquicum dccem 
millia>capM quadraginta millia. Ex Mace ionibus cccidcrc 
pedcftreiMntum ijo.cquitcs ijo. Darius in tertio confli 
ftueduiitcontraAlexandrum 40000 pcditum & looooo 
cquitum:fcd fupcratus &captusfuitabAlcxandro,qui kos 
praslio totiusAfia: impcriopotitus poftcareliquasprovin- 
cias ad lados ufque domuit. 

BiliHm Punicum I ca;pit,& duravit annis 14. Pofl va- 
rias utnnqi cladcs vidti funt Cartha2incnfcs,ita ut 73 aavcs 
optae fiDt,iif dcmerfe, noooholtiumcsEfa, 15000 capta. 

m bello G/i/^fcoM.Marcellus Viridomarum obtruncavit ic 
jooeo hofliumfudit. 

BeUumPunicum /f,quod Romani cum Hannibalc gefTc- 
runt,in folis Italia,Hilpania & Sicilia quindccics centeaa 
millia hominum non totis annnis feptendecim confumfit. 
Inprimismemorabilccflprxlium adCannas,ubiHannibal 
fudit 60000 Romanorum,inquibusfueiunt LXXXScni- 
torcs. Tandcm tamcn Hasdrubal , frater Haonibalis, & 
paulo p6il ipfcHannibal aRomaois vi^t fuerunt. SL^*" 
Uui, cujas virtusinhocbellocmicuitjctiam ccatumdeccm 
Gallorum miUia occidit. 

CaroCe»/ori«tf gloriatur plura oppida fc inHifpania ce- 
pifle , quam dics in ca egcrit. Stmpronita Grticchus trccenta 
ineademdclevit. 

Antiochus Efiphanes tndao 80000 hominum gladiofus- 
tulit, 40000 compccUbus vinxit. to<idcm vcndidit. Non 
femeltamcn aMatathia&JudaMaccabaeis fuit vi<Sus. 

TaulwiMmilitu vicitPcrfcum rcgem Macedonum,occi- 

fis lOOOO. 

Bello Punice III Carthago capta fuit, & inflammata 17 
dicsarfit. Migrarnnc 50000 hominum,rcliquis flamma & 
fcrio conlumtis. Evcrsa Carthagine pcftis in fola Numi- 
dia oftingcntamilliahominumdcIcTit.in maritimaAfiica 
lOooo.&apudUticam joooo militum. 

Mtt hridat es icxPoazi una epiftola intcremit 800O0 ci- 
vium Rominorum per Afiam disperfa ncgotiandi causa 
Ipfc vi<ftu$ fuit a Pompejo , cui idco Magni nomen indi- 
tum. 

Cimhri ^ Teufones in bello Cimbrico cxdunt fupra ccn- 
tcna viginti millia Romanorum. Indc tancus Roma: ludlus 
mctustjuc obortus cft.quantus vix ci Hannibalis vidoriis. 

Alexander ]amn£ui contra Ptolcmajum Lathurum eduxit 
8ooooJudarorum,equibusca:fafunt joooo. 

BellaServilia inSicilia& Itaiia abfuniferunt infinitaftr- 
vorummillia. Scfflpetenimilhin hisprazlds fueroat infe- 
riores. 3960^ /<f2 XXFi ChronologumirabiLiumDfi. Hocanno & fcquentibus varic pugnatum eilRoma:,3c 
a Romanis alibi. N zmprofcriptio SyUi. 4700 cives abstulit,& 
in iis fenaiores C X L. Idem Sylla quaiuor legiohcs Marii, 
fnifcricordiam ipfius implorantcs , obcruncavit. Marifts 
looooo Cimbrorum delcvit. BeUumciziUCdfaris(^Pom- 
peji ad millia trecent3,& plura Bcuti,CafIii Sc Sex. Pompeji 
bcUum abstulit. C£/irgloriatur,undecies ccntcna & nona- 
gintaduomilliahominumdivcrfisprjeliis a fe occifa,e.xce- 
ptis iis qui bcUo civili pcrierant.In bcllo Belgico CCLXXII 
millia ad inteinecioncm fere dclcvit : & bicnnio poft 
CCCCXL miUia Germanorum. Pomptjut in dclubro 
Minctvas infcripfit,fufa a fe,fugata, occifi,in deditionem 
accepta, hominum vicics fcmd ccotena txxxin millia 
Bcllo Pompcjano dcfl.:gravit celebeirima Alexandria: bi- 
bliotheca.inqua fuerunt 40000 librorum:ex quibusaliqui 
crcduntuc e flammis erepti. IdemPompejuscaptisHiero 
foiymis trucidavitixooo judxorum.Idcm vi£iuscftaCae 
farcjCtfi habebat slus quam dupium copiarum Cicfjriana. 
rum, Nam Cxfarhabuit izcocPompejus 48000, ad Phar- 
falum. Ti/ftwrm profcripfcrunt 500 Scnatores,& equites 
Romanos fiipra bis milie. Antoniwi ^ Cifar novem de 
ccmquc annorumtributa cicgerunt inunumanuum. Car- 
fare interfcflo.cum arma fumcrcDtur pro libcrtstc,finguli 
civcs vigejwja/n quintam omuinm bonorum dcpendcre 
funtjufl»,& hocampliusjScnstoriiordiDisomnesjiu fingu 
las ecJium fH3rumtegulas,fexa(res. Plcrxque omncs pro- 
vincis fub Romano imperio.fiuduum cx agro pafcuo^«i»> 
/am quotannis perfolvcbant,</£f;w/t»; exagro arvo. Dedu- 
clio coloniATnm fuit longc trifti(Iima,& untatiflima Roma- 
nis. Dcducebanturcnim pafllm legioncscohortesque vc- 
teranafin agros& oppida,raiieric|ueprovincia!esmomen- 
to tem.poris bonisomnibus provolvebantur.-inquogurges 
<jnidamcaljmit3tum apparet. Disrrahebantutafiquotmil- 
lia hominura, liberi a parentibus, domini a familiaribusj 
UTorcsa viris.&in variasterras fpargcbantur. SolusAugu- 
^n. Chtifii. ftus infola Italiaduodctrigintacoloaias coUocavit. 

Harminius dux Cherufcorftm,iptcvficit tres legionesRo- 
manorum.totidemque alas,& fex cohortcs, duce Quinti- 
lioVaro. Ckdesifta Variana adco gravis fuit Romanis,ut 
cumCannenfi poflitconfcrri, Ab eo temporcRomanifub 
iTiberio.Caligula.&feqqlmpp. QfqucadValentiniaoitcm 
pora,variepugnarunt advcrfusGermanos &Anglos,& vi 
drorcs nomcn primo Germamci,]po{hcjL ctiam Allemannici 
aflumfcrunt 
27^ I Theatrum Fidcnenfeopp.ymit^oooo AflWj»««»». 
^^_ Sub Chndio fames univ^rfum tcrrarum orbcni corri ^+. d}. <iS. »2. "4. XXF. Chronobqia, mirnbiltum Det. 

c> m pit. Haacpr«diiera«:Agabus><^or./x. Durayit Icptcmaa-j DOS. J«</(«/ arma arripiunt:fed trifti eventii. Nam jufTu Flori 
interfedi funt HierofolymK 6?o, CtfareA ab incolis xoooo> 
Scythopoli in Coclcfyria i jooo, Afc»lone in Pal.Tftina ab in- 
colis ifoo. Ftolemaide looo, AlexindriA iniEgypto , fub 
Tiberio Alciandroprjefide, joooo, Damafci ioooo:at(}ue 
hxc Tcluti per fcditioncm & tumultum gefta funt:Iegitimo 
dcinde & apcrto a Rjomanis ht\\o,]oppe capta aFloio cxfi 
8400,/» monte Cabulone z ooo,i n pugna ad Afc^tlonem loooo, 
per inliiii»! iooo,AphacAyC\im cspta effct.i^oooyin monis 
Gartztm,uiooi]otapXyin qua fuic jofephus, joooojo;'/!* i- 
tert4m c«/»f(afubmcrfi ^2.00, inTarich/ii6 caifi 6 foo, GamaU 
intcrfedi & fponte pra:cipitati ^oocnec quisqutm homo 
cx cafalvus clapfus cllpra:tcrduasmuIiercsforores:GMc/j/4 
dcfcrta,in fnga trucidati looo.facmina? & pucti capti jooo, 
Gedarenfinm i zfa 1 3000,capta 2 100, przccr cos qui ia flumc 
defilicrunc infiniti:i» ldHma.A vicis CAfi lOOOo.Gerafii 1000, 
M»ch4,runte 1700, infllva ]ardes 5000,1» Majfadd caflellc, 
fua manupcremti ^^OjwC^TeBfaCatuloprsfidecsfi jooo: 
in ipsd Hierofolymorum urhe , per omne tempus obfidionis 
mortui fame immani.aut cajn,undecies centena millitica- 
pti & venditi ccntum millia, vcl, ut Lipfius computat,dc- 
cics centena millia czfi , & nonaginta fcptcm millia capti 
fuat. Summa ha:c colligic duodccies ccntena quadragin- 
tamillia:in qucm calculum non veniunt innumcri, qui exl- 
lio&famchinc indcpcricrunt. Ita nempcjudzi dcdcrunt 
pocnas ingratitudinis fua: crgaChriilum,& per tocum cer- 
rarum orbcm dispcrfi funt. 

Servitu Galba in Hifpania , trium civicatum convocato 
populcquafi de commodis ipforum a(flurus,fcptcm millid, 
n quibus flos juvcntutis confiftebat.repentc trucidavic. 

Hoc anno iacipit prima perfecutio fub Nerone, quam a- 
lix novem exccpcrunr,dc quibusvideChronologiampio- 
priam. Hic ifta breviter accipc. Anno 74 Ftlix epifcopus 
Romanus propria manu 300 martyres fepelivit:an. 119 Ale- 
xander epifcopus Romanuscum duobus diaconis,& Her- 
mcsurSisRomana: QuajfitorcuiBizjo familiaribus fuisin 
fucccnfam fornacem tuitconjcdus:an.in</««w milleChri- 
(liani in cruccm fublati funt in Armenia. 

Sub Tito contigit horrenda coQflagratio montisVefa- 
vii ineampania:quam videapiid Avcntinum. 

Anno 17 Trajani incipiaDC ]udt.i rcbellarc dace Barco- 
chab:undcpaflimad inteinccioncm dcleti funtinitgypto, 
Mcfopotamia,Palaeftina,& alibi. InEnitamilliatumpcrie 
runt. In fola i^gypto trucidantur looooo. 237. 
252. 270. 
279' 
306. 3i7. 340. 
Si7. 

3SS. 
gi9' 364' )67. 373. 164- XXV. Chromlogia rmrakUum Dei. 

Maxmmtti Im». per trcceata vcl quadxjttgcQta raillia 
Germanici foli vicos incendit. 

Sub Gillo & VolufianoImpp./xf^Kab v£thiopiacxorien8 
omncs Romanas provincias pcrvafit , & pa: ly continuos 
aniaos cxhaufit. 

TerccntumyiccnainilliaGothotiimalioraraquefcptcn- 
trionalium cardnnruraFlavio Clandio. 

frobm 7w7/>.hbcratGaliiasaChroco rcgc Alem^nnorum, 
caefisquadriugcntis millibus hoftiura. 

Confixnthitis M. pacem rcddit ccclefiis: vcrum ita>utill<e 
fempcr tiincnfucrint iub crucc. Nim Liciniusati.ji9 cpi- 
fcopis interdixit conventus, & an.jzo movit perrecutio- 
nem inoricntc&an.jn.cvertittcmpla.atquctrucidavit c- 
pifcopos, quos fcicbat Conflantino favereian.jz^ Sapor 
in Perfia obtruncavit 18000 Chrillianosrjulianus quoque 
apoltata, Valens Arianus,PerfTr, Vandali Ariani in Mauri 
tania,&alii alibiChtiftianosafflixcrunt De Licinio refcri 
Sozimus lib.T. iUum una pugna ex ijoopo mihtum.quos 
habcb3t,.imi{i(rc omncs,tribusexceptis. 

ftrft, rebclUonem ficiunt, & pcr provincias Romanas 
grailantur. Idem faciunt Goihi,SarTnatA,Gni,,Yriinci,Saxo- 
nes,^ igUqu-i Germtni. Nominatim Eranci & Saxoncs diri- 
piunt 40 urb?s ad^^^Rhcnum , & in iis Coloniam, Mogun- 
tiam.WormaEiam.Spiram & Argcntinam. 

Multie urbcsin oricEtcpcrcuntterrarmotu. 

Germanorum univerjiioi coadla feptem (ibi regcs dcfi- 
gnat,& cumjulianoconcurrit. 

Kiccmedta pveriit terrasmotu. 

Sapor Perfarum rcx in Mefopoiamiam movct cumeen- 
cics millc &ampliijs,& exurbe Amida abducit joooo. Ju- 
lianus trucidatur aPcr(is,quiSyriamcum quiaqucprovin- 
ciis & variis urbibus cripiunt Rcmanis,anno x6i. Eodem 
anno pcreuntali^uotmiUia Jodxorum.qui aufpiciis Julia- 
ni inftitueraBtaedificaretcmpIumHierofoIymis. 

NuntiatoJuhani obituarmaconciamatunivcrfusorbis; 
videl.Gcrmani cum Svevis in Galliis & Rhqtia:Quadi cum 
Sarmatjs in Pannonia & Myfia:Gothiin Thracia:Pi<5l:ones, 
Scoti & Saxones cum Angiis:Mauri in Africa. 

Tcrra:motus ingcns totumfcrctcrrarum orbem concu 
tit.diluvium Niccam& multas infulas pcrdit, grandines 
magna; Conftantinopoli homincs multos humi ftcrnunt 
&c mediotollunt.dcniqitcmplum HicrofoIyma:a Juhano 
apoftata rea^dificatum corruit & igne calitus dclapfo com- 
buntur. 

GUiadi cum Saxmatis Aquilci»m fpoUant, & ibi duas Ic- 
jiioncsRomanorumfundunt. Hutmi addccies centcna o- dlogii ^n.ChriJli. 377. 378. B94> XX y. ChronologiamirahiliumDei. i6s\ 407. 409 & 

■4-10. 
421, ftopinta millia trajiciunt inprovinciasBenbrum.Sudalio- 
rum,Rutheniorum, Cumaniorum, indeq; ad Ofthrogo- 
thos pcrgunt,& indc in Pannoniam, ubi icdcs inyitisRo- 
manis oceupant. 

Uf^ifgotht e^ G«^fefFunduntfcinThraciam,ThrflaIiam 
& Epiram. Valcns Gothis oricntem adeo urgencibus oc- 
curfilrus ab iis vincitur & vivus crcmatur: <juo cafu poft 
Canncnfem pugnamnulIusfuitlu6>uofior,affirmantcMar- 
cellino. Hicronymus quoquc & Ruffinus aDnotant,impe-i 
rium illo dic inclinari ca:piire:quia tunc barbari provia- 
cias R.onun«s ita occuparant, ut indc non potuerint am- 
plius crpclli. 

ThecdofiU4ltnp.Thcffi\onicspc\:C\in\n)um fcelus fcptcm 
miliia innoxiorum capitum in theatrum qu>ihad ludos con- 
vocatos, immido mihtc necavit. 

Vcnti pugnant pro Thcodofio Imp. 

ffwnwijAttila ducc,pra;lioalceroRomanos vincunt.Pan- 
noniam fibi fubjugant , Buda impcrii fcde dcleila. Aono 
401 Alaricm rex Gothorum Romanos fundit ft/garquc: 
an.40j Ifauri rcbelIanE:an.406 Germani & Scytha; partem 
occidcntalem impcrii vaftanr: VandaliAlanisjundti profi- 
cifcuntur in Gallias : an.407 Vandali pr.Tdancur & inccn- 
dunt Moguntiam, Spiran>> ArgcntiQam,Rhemos, Amlpia- 
^um, Regiacum, Tornacum &c.an.40y Alnricns Romam 
obfidct,& an.410 capit. 

F^v»</<!»^»/«j,rexGothorum,plusquam ducenta milliaGo- 
thorum duxitinltaljam.Sed tantamultitudo p^rtimfamc, 
fiti &pefte,partimaStihcone confulc dclcracft. Zofimus 
author cft quadringcnta millia fuifle in cxcrcitu Rhadagifi 

Siib Kcnorio Imp. Roma: tantacaritas &raritasomniG.an- 
nonx fuit, uthomines hominibus j*m immincrcnt>& ia 
Circo palam audita fit illa vox,P(j«« prtstium humant camf, 

/f««»/cumnumerofiflimo cxcrcituinSIaviam in^pctmn 
faciunr:an.4Zi AUni eHmVandttlit Granatx Portugallisq}. 
rcgna pc»pulantur:an.4i5 Gothi urbes plerasque Thra^iap" 
occupant.ibiq; an.jS habitantjan.^zy Vmdali cum oi^ia-j 
gentorum milliamjuvencute Mauritaniam in Africa occuh 
pant:an.4i8 AttiU fe jadat mundi tei;rorcm,Deie|ue fla-, 
gcllum,& pofcit Myfiam utramque , Thvaciao"» , Achajam, 
Msccdoniam,Illyricum,Germanium:an.4X9 Vanduli Hip- 
poncm cxpugnaat,Auguftino prius vita perfun6to:an.4}ii 
Vdndali fumunt incrementum in Africa , csfis Theodofii 
junioiis legionibus. Eodcm tcmporeC/jrf<'«ifccundus rcx 
Francorumpoft mulcasclades Rpmanisillatastotumillum 
finum.qui intcr Sctldim & Somonam inteijacct, occupat: 
an.45 5 Conftaucioopolis maxicaam partcm dcflagcat fpa- ; .An.ChnJli. i66 XXV. Chronologia. mirabilium Dei. 447. ',62. 4n 4-73. 
476. 4*0, 
4PJ^« 

joS. 

iZO. 

i39' tio tr:dui:an.4;9 Genfiricus occupatCavthaginem.totjm- 
quc Africam fibi fubjicitian. 441 Perfii , Saraeefti, Ifitun, (^ 
Hunni erientalesyia provincias Romanas cxund.int:& At 
tila cum ingeati cxercitu cx Pannonia irrumpit in Grar 
ciAm.urbibus non paucis captis.&populis compluribusin 
deditionem acceptis:anBO 44.^ Salvianus,M3f[ihx cpifco- 
pus, ».d tor tantaquc mala attonitus>0(3:o libros confcribit 
deprovidcutia&juftitiadivina. 

MuriConftautinopoli una cum lxxvii turribus cor- 
ruunt. 

-.imTf», domitis uuivcrfis prope Scythi;epopuIis.totior- 
bi ferrum & flimmam mmitatur,& in Dacia cum Roma- 
nispraeIiatui:.Idcman.4yo. LXX urbcs in oriente vaftat, 
& domito feptentrione.cum quinquies ccntenis millibus in 
Germaniam {'rogrcditur,& an.451 cum Aetio bis pugnit in 
cimpisCatalaunici3,ubi centum & nonaginta milhaHun- 
Dorura occumbunt.prafternonagint» miUia Gcpidarum& 
f rancorum,qui no<5lc- ea qu^ priehum anteceilit.inter le ar- 
mis congrefli.mutuis vulneribus conciderc. Atquc iia furor 
AttiljE fraiflus fuit. 

Genfiricus cum trccentis miliibus Italiam populatur & 
Romam fpoliat 14 dicbus. idcm feqq.annisSiciham,C©r 
ilcam.Sardiniam & Balearicasinfulas capit. 

Vefuvius^moa^ Campanias.ingentem copiam minutifli- 
mipulv-ris cvomuJt,ut totamfereltahamo!>tcnsbiavcrit 
Hoc ctiam acciditannoprimoTitiImp.& tcmporcTheo- 
dorici rrgis Itaha?. 

Roma tcrtium capitur a Ricimcrc. 
Odoacer vidlo AuguftuloImp.feappcllatItaHa:rcgcm oc- 
cupataRoma, 

In Galliii Imperator nullum amplius nomen gcrit,& plc- 
rique £c dcdunt Francis: an.^Si Theodoricus Oftrogotho- 
rum rcxMaccdoniaminfeftat. 

Tcrrasmotus durat trcs feptimanas : pluit fanguinc ali- 
quot dics:lanccaj «rdcntes in coclo vifuntur. 

Clodoveus, quartus rcx Gal!jaj, vidricibus «rmis pcrgit 
ufqucad maritimas Galliajoras, & 10,498 vidis Gcrmauis 
Chriftianifmum ampledtitur. 

Clodoveus cafdit Wihgothos interfedo Alarico. & ficac- 
^uiritTholofam,Bufdcgalam,Pi(5toncs&c. 

Theodon Bohemorum rcx Noticum univcrfum in fuam 
poteftatcm rcdigit. 

Vttiges Dalmata Mcdiolani jugulat trccenta millia ci 
vium. 

Totilui Romamadoritar&fpoHatamincendit:& atJ.jjo 
illam iccrum capit. An.jj} Narfis, dux Jultiniani.Totilam 

oppii- flt! 

%/itlti9 Chr. SS4. Sif. 

sas. 

S78. 

ssp. 

609. <iii. XXF, ChronologiA mirabilium Det. 167 opprimu & iD.tcriicit,una cum fucccdbre Theia. Unde to- 
tim icsliam lecipii Impcrator luftinianus : fub quo^<._/?fc 
graflatur Byzantii finitimisquc locis, tauta vi,ut iu Cngu 
los dics quiuque millia.intcrdum ctiam deccm, perierint. 
iub eodcm (^noquc rn totaItalia,vaftantibus camGochis, 
fuit/<iwf.fjUt iu folo Piceno quinquaginta hominum mil-j 
lia fhmepeiicrint,& partim in ufurnciborum verfa?fintnon 
carncs fo!um huma»x,(cd humaua etiam cxcrcmeuta.Duai: 
muiieres feptendecim vi;"os per iufidias notftu interfece 
rant,& comcdcrantiipfa; a decimo Oiftavo.cjui id feulaat, 
carfa'. MatresquoqiliiiOiumcarnibu5pafta:funr. 

OJirogothi cum 70 miilibus Gallorum in Italiamprofedli 
a Narfc;prcflicantur:atqueita lmperium,ab:irbarisli' era- 
tum, vcluti renovatum (ubftitit ufque ad ccnipora Caroli 
M.aquofauacum eft & ui aovam nooilioremc]uc formani 
immuratum. Etficuimind.cabanuo yj6 ufque ad an.775 
varia quoque bclla finc gefta , & nominscim Lougobardi 
fuam in Italia dynaftiam habuerint, Saraceni deaique, Ma- 
humedoduce , oricntem infcftaiint ; irnperium tamen Ro- 
manum fuo quafi ccnorccontinuo dccurrit in oricnce, & 
Impp. Grarciparcem Icalix cumurbepei- fuoscxarchoste- 
nuerunt.ita ut polt Thciarn Lougobardi mmauam tota Ita- 
iiafintpociti. 

Romani Pcrfas vincunt : Britones la^cnti prxlio a Saxoni- 
bus funductur : Hunni altero prxlio in Pannoniafuccum- 
bunt. 

Alheitmii Lcngobairdorumrcx, Thufciam, Umbrian),&. 
Papiamoccupar. 

Komamiiix Afia, Perfide & Armcnia multas urbcsPcrfis 
cripiunt. 

Inundationem Tiberis & aliorum fluminum rnaximam 
fcquitur graviflima peftis. 

Mahumed, fivc Muhamed, annes 13 impenditcompofi- 
tiouiAlcorani. 

SUvi in lllyricum & Dalmatiamirrumpuat ; quamexio- 
decenucrunt,fuitqueabipfisSlavoni*'<li<^a. TerfAinh He- 
racliocrudelitcr gralfanturin Syna &Afia, & Palxftiuam 
cum j£gyptoarmisoccupan£, CoftQcs,iex Perfarum, tao' 
dem vinciturab Heraclio. 

Mahummed pahm obtrudic abfynthiumfuum: & ab illo 
temporccrevitipfmsicgnuminoriente. Q^uid?Ipfasquo- 
que H:fpaniasanno7i4 ingrcffifunt Saraceujj&ibiappcl- 
iaci funt Mauri a proximo poriu, c quo (olvcrit cuni iu Hi- 
fpanias vcnircnt. Tenueruntilludregnumannos 3oo. li- 
dcmcepeiuntHicrofolymamauno 655 fubHcracho,& tc- 
nucruni ufquead ann.i:oo. ^nno Chr, 

678. 

719. fzS. yzp. 

13Z. m- 900. \j6S XXV. ChronologU mirabilium Dei, 

Hoc anno & tribusannis feqq. non ^luit multis in locis. 

Zulcimin fivc Solymannus obfidcc Conftantinopolim, 
clafle navium 3000» armatorum jooooo. Sed cxcrGJtus 
adcominuitur bcUo, tcmpeftatemaris, fpeculisque ardcn- 
tibus, utvocant, utdeccmtantum navcscxtantonumero 
redudta: fuerint obfidione foluta. Hoc tcm|»orc Saraceni 
inflcabanno 621 potitifunt Arabia, Palaeftina, Syria.Pcr- 
fia, i^gypto & Afnca. Et poftquam ex Africa trajccilfcnt in 
Hifp^niam, indein Gallium progrefli funt trecentis & fe- 
ptuaginta millibus armatorum. 

RexSaracenorum^fi/^/ij-flwtrcccntamillia&feptuapin- 
taquinquemillia hominumducitin Galliam, ibiqucBur- 
degalam capit , &ufque ad Turonum internccione Jelet 
multa Chrifti.ikiorum millia. |^anc taotani Saracenorum 
multiiudincm Carolta Martellw, Brabantix dui.aliasTudi- 
tes, funditus dcleic unopra^Iio, trucidato Abidiramo.. Garp- 
lus ifte Martellus fuit pater Pipini, &: av us Careli M. 

PcftisConftantinopoIitollit jooooo hominum. 

MHhnmmedmi discedunt in quatuor fc<ftas. Ab hoc tem- 
pore vires Saracenorum valdc debilitautur fub Carolo M.& 
£eqq. impcratoribus. Nam anno 806 Pompejopolis cum 
Navarrasregqo ipfiseripitur: 808 in Rhodo nihil poflunt: 
8iO in ItaUaca:duntur:846 fraftra Romam petunt: 849 a. 
Romanis ad intcrnecionemdclentur.cumfecundamobfi- 
dionem parant:an.iooo & deinccpsTangroIipixTurcoru 
dui ci ipforum rcgnomultasprovinciasdcccrpit:io89 in 
Hifpaniis cxtcnuantur ipforum vircs in pugna cum feptcm 
comitibusrio^o rurfus cae !untur > cum ipforum copiiC c- 
qucftres cflcnt viginti millium , 8c ann.io^i tertiura, cum 
eiercitum dudarcnt rcgilus viginti duo ius nobilem , e 
quibus 17 vivi funt capti: eod.an. 1091 rurfus inftaurant 
vires,&Valenti«mHi(pamarumadoriuntur:(edcx i^ re- 
gibusoccumbunt zi. 

RomjB contigitinaudita Tibcrisinundatio, ut etiatxi fu- 
pra muros urbis aqua cleYaretur. 

Carolu/i M^^gnua infinitis hominum millibus viftis fit ter- 
ror rMundi,& ccclefiam ditat vedigalibus ampliffimis. Prae- 
cipuaipfius bella funt haec i.J[qu:unicum, quodipfireli- 
qucrat parcns Pipinus. z.5/i*o»/<:«w frimum,in quo, anno 
77i,vicit Saxoncs ad fontes Lippiap. i.Longobardicum , in 
quo vifto Defiderio regc finem impofuit rcgno Longo- 
bardorumin lutia. A.Saxonicum fecundum , in quo Saxo- 
nes iterum funt vidli. fiellum hoc, primo aunumcrato, 
duravit totos annos 33.ufque adan.8o8 Saionibusad quas- 
cunqucdefcdlionum occafiones bellum reparantibus. Bis 
untum jufto praelio JeccrtatHixi ci(^ , & idco numeramus 

duo Chrifit XXF, Chronologia mirabilium Dei, rop Sn. 

824, 
832. «4^. 

8si. 
862. 
86j^ 

911. 
9i«- duo folum bella Saxonica. Witckindus & Albioa , duces 
Saxonmii} non tam adveiCtatebeJli,quam lcnitatc Caroli 
vidi nomen dederunt Chriflo. yBellum SaraeenfCHmG.vQ 
HiJpanicum;ih(\uoi.D.yyS (tcmporefcilicetbclliSaxonici) 
vidus a Saracenis amiHt quadraginta milliahominum.PoIV 
rcpatato cxercitH, & fupcxatis Saracenis , totam citenorem 
Hifpaniam ufque ad Betim fluvium recepit. Paulo p6ft 
copia: Francicacpcrfidia Vafconum, dcnu6 a Saracenis cir- 
cumvcnta:, magnamcladcmaccepcrunt, in quapcriitRo- 
landus filius fororis Caroli. Ultus eft hancpcrfidiimCa- 
rolusin Vaftonibus, & repulfisSaraccnis,qua:in Hifpania 
rcccperat, przfidiis confirmavit. Debilit ;ti tuerunt Saracc- 
ni hac itrage , & pauiatim, accedente Gothorum fortirudi- 
ne, cx HiTpania cjcdi. (>.BtU.umLongobardicumJecunduTnt 
in quo compefcuit rcliquias Longobardorum inltaliatu- 
mukuactes. j . BeHum Bavaricum , inquo fincm impofuit 
regnoBojorum.q^cocpcratan.Chr.jjiJ. ^.BeSum SorAticurn, 
in quodomuitSorabosin Myfia, quiSaxoniam & Thurin- 
piamcrebroinfcftabant. 9 BeUumadverJia HunnosSi uiva- 
ros, quos ofloannorumipatio debihtatosdomuit, primd 
anno.quifuitChriftiy^i.maximapartenobilitatisHunno- 
rum felici pra'ho dclcta, 

Lbcujli ex Africa volant in Italiam, eamque vaftant. 

Fcpielui, rex Poloniac, dcvoratur a muribus. 

In Gallia ingentfs grandincs c medio tollunt homincs 
& pccndes , & terrxmocus in Italia abforbec oppida & 
mojircs. 

AbhocannOjfcdeoteSergio, ufqueadannum looo fta 
tus ecclefiafticus valdc degcncravit , Poncificibus Romanis 
pra'benTibusexemphimSimonia;,rcorcationis,ambitioQis> 
& fimihuminfularum. 

S2:va//«OT«grafratur inGcrmania.& cogit parentcsdc' 
vorare propios libcros, & libcros vicifllm parcntes. 

Lf«/>9X'/r«f»Gcrmania:rcx Slavos vincit,& adfidcm Chri 
ftiaoamadducit. 

Prope Brixiampluitfaaguinem: maxima Rom^cft in 
undatio : in Galha locufta: tegunt terram inftar nivis & o- 
mnia vaftant. 

^rnolphus Imp. contra Guidonem Anticxfarem in Ita- 
liamprorectusRomamcapic. Idcmanuofcqj.funditccntum 
millia Normandoriim. 

HuDgaii vaftant Getmaniam : & itcrum anno 915 per. 
iricnnium. 

Conradus Imp. bcUum atrociflimum gcritcum Hemico 
duceS.".xonia:. 

Henricus Aucefs Imp. Vandalos domat , Pragam capit & iH.ChriJii. 932. 9S0. 

9^9. 
970. 

9»9' 
997- 
1010, 

10j}.2. 
1047. 1960. 1061. Tjo XXV, Chronologia mirabilium Dei. Bohemiam facic tribuunamj Vandalos denuo czdic > & 
Hungarasvincit. 

Saraceni devailant Hctruriam & Genuam. 

Ottho Magnuilmp. Bohcmosrebellcsdomat, Hungaros 
fugat, & -lios rcbcUes ad ofEcium redigit. Prarteret Bel- 
gium & Bnigundiam occupat.Danos vincit & ad Chriflia- 
nifmumpcr ucit: Italiam ingrcffus Bcrcngarium Anticx- 
farem rcgno pcllit , filium rcbcllem domitum in gratiam re- 
cipit Hnngaros vincitjfundatc ifcopatumMagdeburgen- 
fem& Mifnenfem>A'^and-tlos& Slavosfugatrltiliamdenuo 
ingrcifus, Bcrcngarium capit , Johanne Papa dcpofito Leo 
ncm. VIII fubftituir,&Bcnedi(flumrelcgat. 

Ramirus.tcx Lcgionis , Saraccnos ad intertiecionem de- 
let,prslio ingenti ad Talavera commifro. 

Hatto Bonofus,frx(ul Moguntinus,amuribus devoratur. 

Ottholl. Imp. regemGallije fciiciterre^>rimit, fcdnon 
pcrinde Grarcos & Satacenos. 

Tempore hyberno & vcrno flumina paflim exundinr 
magno cum tcrrore.xflas ficcillima fequitur. 

li^ilderolphus epifcopus Argentineniis a muribus devo- 
ratur. 

Famcs, & peftis omnium maxima , toto orbc graffantur: 
an.i o II marc cxundans fubmcrgit multas urbes, 

Aliquot tnillia hominumia. Ihadiii /uffocaKtur aquiscx- 
undantibus. 

Fames per feptcnnium integrum grafratur. 

T4»^>-o///)<j:duxTHrcorumconditiegnum,quod i)0 an- 
nis permanfir, & regno Saracenorum valdc nocuit. 

Guntherus Hcniici III CasfariscanccllariusvidctDcum 
in folio majcftatis fux fedentcm, &flnd:o gladio adtur- 
bamaftanterndicentem: Ketribuamhofiibusmeu, ^oforibus 
meiirepencttim. Paulopoft, cijm multimagnatescxtin£ticf- 
fent, deauo videt Dominum, gladium recondcntem& di 
ccntcm: Jgnii exarjtt inird med,(^ pertinget ad infernumufqj. 

Hdc snno & deinccpspcrturbatuseft ftatusimperiioc- 
cidentalis abHenrico IV ufquead Carolum IV an.ij46., 
Fuerunt enim anticasfares , interregna , & conteationcs in- 
ter lmpp.& PontificesRomanos. 

Turci invadunt Hierofolyma , & ufquc adan. 1100 oc- 
cupant Syriani,Cappadociam,Anciochiam,Bithyniam,Ly- 
ciam, Pifidiam, Paphlagoniam, Galatiam, Ciliciam utram- 
que.Pontum, Anatoliim ( quarhodicTurciadicitur,) Me- 
diam UQiverfamjChium, Samum, Rhadum, Cyprum,Cre- 
tam. Knao ni)j^. Saladint44 SHhanti«imi\im£ orientalium 
provinciarum paitis dominus, fatis conccdit, iclidis fe- 
ptem filiis,qui a patruo Saphadino trucidantur.uno excc- 

pio. to6z. 
io6s. 

10 62. 

1070. 

lops. lopg. lopS. 
iiao. 

itos. 
1112. liiS. iizs. 
iiz6. I 28. 

1132. 

i'3S. 
t'3S. 

114.0. XXF. Chronotogia, mirahilium Dei, jji pto. Hincbclla civiliainterduosiftosnata,&ipforumim- 
perium magis magisquc inclinare cocpit , Tartaiis anno 
iioo furgcntibus , Changio Cbamo impcratorc, i quibus 
Turci fcmpcr vidi funt. 

Horrcnda fames & pcftis graflfautur toto orbe. 

Htmicm /Klmp.hoc tcmporcincipit bellagcrerc,k 6i 
pra:liis intcrell:. 

Michielu DucA imperio tam fxva fuit pcftis,ut vivi pror- 
fus pares non eflcn t mortuis fepeliendis. 

Tantacftreium omnium raritas, nominatimvini.ut ob 
illiusdcfedummiflificiquibusdam locisnon potuerint cc- 
lebrare miflfam. 

Diluvium accidit in Syria, quo innuraeri homincsfue- 
runt opprefli, Hoc diiuvium prardixit aftrologus Maha- 
mcdanus argumento conjundlionis omnium planetarum 
(exccpto Saturno) in figno pifcium.qua: fucrit fimilis illi 
tcmpore Nol', quo omnes fcptem planetx coicrint in co- 
dem figno. 

BcUum facrum advcrfus Saraccnos a Chriftianis fuscipi- 
tur,& duodccimcxpeditionibusin terrarafandam inftitu- 
tis continuatur ufquc ad an. 1170, ita ut duravcrit annis 
i9^,magnocumdamnoRomauiImperii,utpotecujusTircs 
attrivit. 

Cmtum miUia Saracenorum carduntur. 

Ptftilitat cornpit oricntcm i & Hicrofolymis quotidie 
toUit 300. 

Henricw V Cxfar impulfu Papa: perfcquitur parcntem. 
Poftea ulcifcitur impictatcm Papa: , & Romam icdigit in 
fuum obfcquium. 

TameJis,Trtnta,(^ aliijluvii fiftuntcurfum per intcgrum 
diem. Moguntiaultramediam partcm deflagrat,incendio 
fublatis 1000 hominum. 

Terr&mottifi univcrfam Syriam concutit. 

Lothariiis Saxo.poftca Impcrator, vincit Henricum V 
Imp. llrrinque cadunii: 40 millia hominum. 

TMme c^ pefte terna hominum pars perit. 

Hyems afpcraenecataves, & paritfamem acpcftem. I- 
tem terrac motus in Italia 40 dies durat,cvcrfis muliispa- 
gis. 

Ultrajeiium maximampartcm deflagrat ipfodie pafchar. 

MultA urhes defagrant: ^ati Augufta,M6guntia,ahquot 
monafteruSpira;& Argcntinar.Goslaria.H-laSaxonum. 

Tlandria & vicinaiocadiluviopuuiuntur. 

^ohannes de Stampis, five dc Temporibus.armigcr Caroli 
Mmoriturin Gallia,annoa'tatis )bi. 

G velfhi o» GibeUini turbant I taham . An.ChnJii. 
1062. 

1170. 

1176. 
IiSS' 

12*0. 1212» 
7221. 

1230. 
1232. 

ns3' 

1236. 

1239- 
124.1. 

124Z. 

124.6. 

1260. 

1270. 

1276, 
I2S0. 
1282. 

1287. 
tiSp. 

1290. 

izps. 
130Q. \iy2 XXV. chronologia miyabilium Dei. AU<)uoc millia hominum &l>cftiarum iaFrifia jrcreuat 
^luvio. 

TerrAmotm iu Sicilia tollit ifdoohomincs,& muhasni' 
besin oricntc & Gcrmania concutit. 
X)//»T//»/»Qtiturio HolIaQ<iia. 

Terraemotuscvercit boQam partcm Antiochiar, Tripolis 
&: Damafci. Eodem anno Catina in Sicilia cvcrtitur terrte 
motu.ioooo hominum delctis. 

T^r//ir/©pprefl'erunt TurcGSj& dcinceps devaftaru^at in- 
feriorem Pannoniam, Poloniam, Silcfiam,BohemiamjMo- 
raviam , Croatiam, Scrviamj Rafciam , & Bulgariam. Mc- 
morabilc eftpr2elium,<juodan.iz4icumSilcuis commifc- 
tunt. 

Reges Hifpani* ca^dunt 200 ntillia Saraeenorum. 
In caftris propc Damiatara pejii* 3000 relinquit ie 70 
millibus 

InFrifiapcreuntiooooohominum diluvio:aa.i43j Al- 
phonfusrexHifp.cseditioooooSaraceuos 

iWec:^/»W»,com-itifl'aHennebcrgcnfis, paric una vicc jjo 
libcros. 

U^ormatia conflagrat. 
Miecitlaui Caffifcenu* dcvoiaturamuribns. 
Eclipfin folis kqmmv pejiit , ktvn fames taaia,ut matres 
dcvoraverintliberos fuos. 

Moas inBurgundia deferit fuam flationem , Jc alii cuidam 
monti fe aggregat. In hoc fuo mnere tolUt jo«o homi- 
nes. 

U^ormatia denuO> coofiagut. In Hungaria aliquot millia 
hominum fame peicunt. 

0£l:o urbes in Scmiadefiagraat^j. 

jilhige!7fiumid ccntum inillia vincuntur ab odo millibus 
Papiftarum. 

Comitifla quaedamprope Ctacoviam una viceparitsS li- 
bercs. 

ComitiflaquadamHollandia» />««*/ «»« viee 36iliberos. 
Brema^ Hamburgum coDRagizat. 
VeJperA Sicuk }oMinii funtfitales Gallis:quippc qui Ipa 
tiobihoriiomncsadunuminSiciliafuuttrucidati. 
In $chadiifufo(a/2turX V millia hominum. 
Terr&motui univcrfum orbem concudc. 
Suldani£gypti delet reliquitifChriflianorum ia tcrra fan-i 

aa. 

Inalpibus XV arccs pereunt temmotu. 

HociemBoreO//i>w/*»»««impetiumTurcoEumaTarta 
ris haftcnus opprelfum longc Utequc propagarc cojpit,crc 
ptaTartarisAnatolia &omnibus prQvinciis,quasGraeciin < I * " '■ I II ■> 

XX?\ chromlogia mtraMium Det. ij^ Afia tenuerant. Ab eo dicitur Imperium OthomannotHm, 
qui ufque ad hunc an.i 6x5 adhuc rcrum potiuntur in magaa 
orientis partc. Anno ijioTurci perHcUcfpontum tiajc 
cerunt inEuropam: an.1318 univcrfamLydiam fibi fubju- 
gant:an.i3}icum quadragintamilliumexercitu plerosquc 
omncs Grzci^E portus populantur : an. 1341 Thraciam & 
MyfiaKi devaftan t: an.ij ji Macedoniam frcqucntes folici- 
tant:ar>. 1^63 Johannem Palxologum Imp. Conflantinopo- 
litanum fibi ficiunt tributariumj& ab illo tcmpore Impera- 
tores Conftantinopolitaniincoafultis Turcis non funtaufi 
capcflrereimperium.Annoi393 BajazctcsThraciam.Macc- 
doBiamjThcffaliam.maximam^ucMyfis &Bulgari3e par- 
tcmfibifubigit,& anno 1396 trecentis millibus aggrcditur 
fcxaginta millia Chriftianorum, czfis viginti miilibus,& 
fuisami(fisad 60000. Advcrfus illumexcitatur fulmen il- 
lud belliT4wer/;i»«,five r«TOirC^^.-»,Tartarusan.Chr 1397. 
qui quatcrcentcnis cquitum millibus,& peditum miUibus 
lcxics ccntcnisBajazctcm vicit.CcacfisioomillibusTurca- 
rum.) &catcnis aurcisvindu incaveacanccllatapcr Afiann 
circumduxit , ipfoquc. cquum confcenfurus , ufus cft loco 
fcabelli. Anno 1408 Muhammecl inftituit Jannifaros, 
quorumopcratotumfcrcoricntcmTurcas ad fetraxcrunt. 
Annoi438./^wvMM/ybcumtieceutisequitummillibuscxcur- 
rit in Pannoniam inferiorcm : an. 14^1 Mnhomet II vaftat 
Aihenas,& anno fcquente fub Conftantino expugnat Con- 
ftantinopolimtreccntismiilibus.inipfis feriis Pcntecoftes, 
DcoficpunientcfchifmaGr^corumcircaproccfTionemSpi- 
ritus S. Idcm in.i^fii univcrfam Pcloponnefum dcbellat,& 
an.1464 odoginfa milliunijuvcutute rutfus eo fe confert: 
.an.1470 cx Stiria & Carinchia ahquot millia captivorum 
abducit:an.i47jinAfiaduccntrim & tiiginta millium acie 
couflata buphratcmtrajicit &inPcrfia plerasque urbcsca 
pit:aB 1480 amittit 30 millia fuorum,Hydruntum in Apu- 
lia intrat caefis ii millibus Chriftianorum: & anno fequenci 
obit poftquam duoimperia & duodecim rcgna fibi fubjecif- 
fet. Ipnfucceditfihusnstu nnDimxxs Baj«zeth,^\ii an.1484 
Yallachiam depopulatur, an.1486 Gctas fubjugat, an.1491 
Epidamnumin Slavonia occupat, 9^.1493 vincit CKriitia- 
bosio Croatiaamidis X millibusfuorum, an.i^^S.feptua- 
giutaminia inRufliammittit, & in Dalmatiamrurfrasfccf- 
fundit,an.ijco Modenam Vcnctorum inPcIoponncfooc- 
cupat. Annoiyi7 Se/»/»«^, Bajazctisfilius,.^5£gyptumuni 
verfam domat, extincfto Suldanorum & Mamalucorum no 
roincatqueimperio , cafis 10000 hoilium&amplius. Aa 
no ifii SclwuKnm, Sclimi F. BelgraduminHungariaex 
pugnat : an. 15-^ ; Rhodum accipic quadriugentis tfirrmi wilnno Chr. Igll. 
I3IS. 

IJZI. 

13^9. I3i9' 
14.27. J74 XXK chrorjelogiamirahiUumDei. bas,& ciuccntenishominummillibus:an.ifi7rcgcmHun- 
Cariar Ludovicum inpaludes pr«cipitat,duccntcna millia 
hominumpartimcasdit, partim capit, captivos millc quin 
gfntos obtruncari in confpc^tu iuo jubet , Budam cxpu 
gnat : ann.ij-i^ Viennam obfidet ccntcnis & quadraginta 
millibus,fcdobfidettantum,ami/risSooooexinnumerabiIi 
cxcrcituran.ifji itcrato Vicnnam,fcdhaudminusirritoco- 
natu aggrcditurran.itjj tcrtia ot fidione tcntat Viennam: 
anno ifj^aimavidlriciain oricntemtransfcrtcontraTec 
m, fcm iophum , & Mcfopotamiam omncm atquc AflTy 
riamoccupat:anDo ifjy aliquot adhuc urbescapit. Abco 
temporcTurci nonmultum promovcrunt. EtfienimSeli- 
mus II anno ]f66 Cyprum Vcnecis cripucrit, Tunes & 
Gulctam Hifpanis in Barbaria, Valachiam HuDgaris:iIIa ta- 
mcn non veniuntincomparationem cum iis regnis, q«a: 
Turciantcafibiacquifiverunt. 

SubHcnrico VII Imp, tanta peftisorbem tcrrarumaf- 
flixit, utvixtcrtia hominumparsfuperciTct. Eodcm auno 
Tewplarii tolluntur uno dic. 

Exdisfentiente Csfarum elciStione bellum civile aritur, 
quod graviflimc Germaniam affligit. Hoc anno vacatfo- 
lium l^apiE, lmperatoris,& regis Gallia;. 

Teftti f^ ffl.mes adco farviunt , ut plures judieati fuerint 
mortuicilc quamfupeicflc. Parcntcs dcvoraruuc proprios 
liberos. 

Leprofi in Gallia fontesinficiunt veneno. 

Angli c*//«»r ultra X X X millia Gallorum, &iniisXI 
principcs, LXXX barones, MCC nobiles. 

SubCarolo IV pcfliscpidemia tricnnalispcrtotumtcr- 
rarum orbcm graflita efl: : Lubcca;abripuit ^oooojmona- 
chos nudipcdcs 1144434: Florentije 100 milha hominum. 
Pluit etiam fanguincm , & tcrrxmoius duos montcs ab- 
forpfit. 

Temporc Pctrarchaj,utipfercfert, tamvalidain Italiam 
incubuit/if/Z«,utcxmiIIcnis hominibus vix decem fupcr- 
cfTcnt. 

Hoc tcmpore Judxi pafCm mal^ traiSbantur & ma- 
ftantur. 

Jchannes Zifea in Bohcmia coUigit 40000 militum , & 
pafTim diruit monaftcria. Vulgo appcllatur bcUum Huffi- 
ticum. 

In Hollandiapercunt 100000 hominumdiluvio.abfor- 
ptis 71 cgrcgiis pagis. 

Elccfliorcs & principcs Gcrmania: magnum cxcrcitum 
ducunt adveifus Bohemos. icd Panico terrorecorreptisiufa- ^n.Chrifii. 1484, '^94' XXF. ChronologtamirabiliumDei, ///j 

giunt. Idem fatum cxpcriuntur annoi^ji inalterofuo 4« 
milliumapparatu. 

Leodium vnfiatHr > 8c ^oo infantuli projiciuntur in 
Mofam. 

Triamillia Hclvctiorumtrucidant vigintimilliainGal- 
licocxcrcituad Bafilcam. 

Afperrima hyems ingruit/j^ nivibus fc inviecm cxci- 
picndbus. 

Ingcns tcrrzmotus in rcgno Neapolitaao dclat joooo 
homiaum, & totam Ncapohmconcutit. 

Tantusfuisa:(tus>uta!iquotfylvicconflagraverinr, 

Hocanno Ctirolus B«r^««</«jad Nanfeum ab Hclvetiis 
eftfupcratus & trucidatus, poflquam anno fuperioriLo- 
tharingumadortusmagna partcditioniseum pcpulifl'ct,ac 
paulo poft ab Hclvctiis, Lotharingi (ociis, cladcquoc][ue 
ingcnti affedusfuiflct. Inultimo coDfliduHcIvctiiacce- 
pcruntimmcQfasopes: putamagnumfigillumaureum,fce- 
ptrum'& pilcum , aurca & argcntca vafa, veftcs, ornamcnu 
facrajarma, fij^na & tormenta militaria. Tanta pccuniarum 
vismilitibus rrxJarceflit, utpileis cas inter fe partiti lint. 
Tabcrnaculum ipfiuslongepulcherrimumin mulra frufta 
divifum c(t. Parcas .Trgenteas nonnulli , ciim ftanneas puta- 
rent, viliffimo prctio vcndidcrunt. Adamantem ipfius, toto 
orbecclebcrrimum ,quidam vcndidicfacrifico aureo num- 
mo:&facriftcus,duobus coronatis Poftcaemtuscftfepties 
milIeflorenis:ruiIus,undeciesmilIcducatis:deoi(juc vicies 
millc ducatis venHitus fuit,& infula: Pontificis Pv.omani ho- 
diccjucinfcrtus vifirur. 

Tantusfuit vini piovcntus, uc nonpotucrit excipi ob 
dcfcdum doHorum. 

Ttrdinandtu virtute ConfalviMagni rcgno Granafz po- 
titus cft.cxclufis tota Hifpania,vel fub jugum reda(ffi8,& ad 
fidci Chriftianx profcffioncm adadis rcgulis Maurorum 
&fubdiciS:Undccognomenrum C/tthclici poftcatulit. Te- 
nuerantMauri ^vciaraccni rcgnum iftndan.circitcr 780. 
Cztcrum codem ^.unoCkrifioihprn^ColuTnbtti deteiit no- 
vum orbcm veifus fcprentrioncm , qui hodie appclb.tur 
Amcrica fcptcntnonalis. Americm V Jputiui anno 14*^7 
dctciitAmcricam mcridionalcm. Ubi non eftfilentioprs- 
tcrcundum, dcrciftioncm novi orbis,rcformationem rcli 
gionis,cuIturam dcni.fl[uc linguarum & artium codcmfcrc 
tempore cocpifre. 

Maximitiantti 7»j/>.bcIIagdfitplurima &difficiIIima,do- 
miforisquc. 0(ftodccim viiflorijE ipfius commcmorantur 
aSebaftiano Franck. In bello Sieamhrico £iidn ioooo Gal- 
lorum. lahelloE-ilgico capitur aBiugcnfibus,fcd totiusim- jtnit» Chr. 1517. ISIB. IS2S. JJ30. 1^40. isaa. lyi XXV. ChronologiA Tnirabilium Dei, IS(f2, pcriiauxiliis liberatur a patrcFriderico. In bellt HungAricc 
fclicitcrpugnavitjnonitcm in belloFlorentino. JnbelloVene- 
f<? omnc imperi.um tcrrcflrc Venctisadcmit. In helloGal 
/icoGcrmanimihtcs corripiuntur morbo^qui diciiurGalli- 
cus,enmqueanuoi49yinGermaniamdcfcrunt. 

Rudici tumultuantes,aid jooovjaMaximiliano cogun- 
turinordinem, 

Careluf r, tumrexHifpania:,expuKt c regnofuo Marra- 
nos/quijeraat reliquiz Saracenorum , occifis barbarorum 
amplius^oooo.ldeman.iyijfadlus Impcrator gcflit bclla 
XIV. In primo cepit rcgcmGallia: Francifcum an.ijzj:in 
fecundo cxpugnavit Romam, & cepit Pontificcm Clemen- 
tcm VII an.ifiy: in tertio domuit Francifcum.qui contra 
datam fidcm rcpctebat Neapolim;r'» quarto pugnavit ad- 
Ycrfus Carolum Geldrix ducem,partesGalli fecutum: in 
^«i«wcoegitTurcamdcfcrereobfidioncmVienn2:in_/ijc/tf. 
Florentiamfubcgit, rcftitutisMcdiccis:iny«/>f//wtf7oo na 
vibusAfricam domat,conftitutoMuleaflcimpcrii vafallo: 
vcrumhoc bellum anno 1J41 infelicitcr cccidit.naufragia 
abforptis 130 navibus: ino^^jvodomat Juliaccnfcmduccm: 
in nono Protcftantes yiaciv.in decimo Magdeburgenfcs obfi- 
dct:in undecimo dimittit principes Protetkantium cap tivos: 
in duodecimo Metin obfidet:in </e«»z<»/er/waggrediturGaI- 
lum:in</e«»Jo^««rri»apudantipodcsinnovoorbcperFerdi' 
nandum Cortefium & Francifcum Pizzarum 18 prxliis via- 
citiSrcgcs &regna. Ab co temporc aliquot myriadesln 
dorum ab Hifpanis funt ca?fa:. Cuba,Hayti,Jucaia;,qua: o 
limfexccntis fingulae aut dcnis hominum millibus fuccin 
dtachodiepauciliimoshabentincohs. In Mcxica&Perua- 
nafimiliter fxvitumeftj aUquotmillionibushominumde 
lctis. 

BcUumrufticorum in universaGcrmaniafupra^ooooe 
homincs (ustulit. 

InFlandria & Sclandia magna fuit inundatio $ Decem- 
bris. VidcSebaft.Franck. 

Marc opprimit monaitcrium quoddamNcapeli monte 
cje<So,quihodicappclktar»>(?»i«»er«OT. 

Circahxc tempora incipit hl/»m Belgicum,^noi hodie- 
cjuedurat. Caufa fuitlnqmficioHifpanica &tyrannisDu- 
cis Albani,qiii moribundus gloriatus eft fcxSooopcr ma- 
num carnificistrucidaffc. Aliquot millia hominumabillo 
tcmporcfuntciefa. In pia:lio ad Ncoportumfunt trucidati 
7000 Hifpani:obfidioOftcndac utrinque abstuht 80000: 
nuptrr admodum , an. i6zz , obfidio jBergopzomii fustulit 
15000 Hifpanorum. 

Bellum Gallicum fupia 500000 Chriftianos abstulit.inde 

ab an- 1370. 
JS72. 

IS86. 

Xi88. IS89. 
iS^o. 
fjp8. 
1600. 

t6oi, 
160S. 

1610. 

16 12. 
i6ij. 16 19. 1620. XXV. chronologia?nirahilmmDei. /7/ 

abannoiy^i. ufquc ad an.i^ij. Nominatim aucem crudc 
litatePharaonicanobilitata cftlanicnaParificnfis an. 1571. 

Mttre ptrdit in Bclgio multa oppida.multosque homincs. 

NuptiAParifirt&3\i<\\xQi hominum millia in Galliis abfor- 
bcDC. 

C6n^3inx.\ao^Q\i pluit locuiJii. 

Formidabilis illa cUlfis Hijpanica profligatur ab Anglis 
ducc Francifco Drakc. Thomoi Candifch, finAas, redit do- 
mum,pon:quam totum orbcm circumnavigaflct. Id aute 
ipfum prxflitcrant FcrdinaadusMagcIlancs anno ifzc^Sc 
Fraocifcus Drakc anno i;8o. Olivarius, HolIandus> idem 
fccit anno 1601. 

Conftantinopolioriturfeditio.quafflw/^^rawr XII mil- 
lia domorum. 

Henricus IV rex Gallia» obfidct Lutetiam : ubi XIII 
millia hominum/JiOTe pcrcunt. 

Tiberis cxundat Rom^,&/)er«/rfif oohomincsjdamnum- 
que inarf Umabile ur bi & locis vicinis adfert. 

Henricus IV rex Gallia; totam fere Sabaudi^ occU- 
pat. 

Magnus cft ttrrtmotM 8 Scptcmb. 

Botzkai pugn%t pro libertatertligionit. 

Mnio quorundam cvangclicorum incipit Hala: Svevo- 
rum,& Liga Papiftarum,Hcrbipoli. 

Terrs.fnotni ^ntat 4 fcptimanasLcmgovis &BiIeveldaj. 

In Gallia pcieunt XII pagi & 4000 hominum exunda- 
tiont fluvii Marne. Toco hoc anno mira hinc indeconti- 
gcrunt. Nam i Aprihs Ofnaburgi in Wcftphaiia pcric- 
runt 1400 sdcs incendio: 6.7.8. Aprilis Cadas in Bohemia 
duo pucri clamarunt : i^c^rct t)mt/ fr^rct \)xnbiht^itt cuc^/ 
rBOrauff «Jflrtct \\^ti poftea disparucruot. 17 Aprilis confia- 
grant foo a;dificiaMadcburgi. zo. ii. Aprilis Ziccavia:dao 
excrcitusinaere vi(ifuntConfligere,& voxaudita cft incc- 
grum o<ftiduum,dics & nodcs, QCCcc/ttJCC Dir ^cutfc^Iant». 
i9.Majia.dificia,homincs&pccudes/>mcr«»/eiundatioae 
Vinaiia: &c. 

BtUum Bohemicum e^ Germanicum oricur.quod hodicque 
affligit patriam noltrjm Germaniam , & fustulit fupra 
Soooo.Eod. auno, i^ Augufti, oppidum P/owr^ in Rhastia 
obruitur montc,qui cclcrrimo mota opprcllit ijoohomi- 
ncs. Eod anno & fcq. fulget hotribihi comcta menfcNo- 
vembri,Dcccmori & Januario, 

Leyisterrt.mo:%u fuit obfcrvatus.mcnfe Jaouaik). 

~' M. J/S XXV U Chromlogia fimhotorum. An (hrifli. 
50. 92. 

170. 
210. 

269. 

32S. 

5-? 7. 
SSU 

^70. 
376. 

3S0. 
400. XXV I. chronologta, jymholorum, 

Syfnholum apoflolicumi catholicum & occumencmni, hoc 
ccmpore videtur compofitum ab apoftolis in concilio 
Hicrofolymitano.dc quo Aci is. Huc pertinec illud Cy- 
priani ia cxpofit.fymb. Ducejfuri ab invicem afoJioli,nor- 
mainprAfficationit in ccmmune conflituuntj. 

SymLclumClen.etJtiiPapAcii cxpofitio fymboli apoftoli- 
ci. Videcpift.i.Clementisad Jacobumfratrem Domini. 

5;'WjW«wj7rf«i«eftrepetitioqua;damfymboliapoftolici. 
Videapudipfuih Iib.l.contraha;refcs c.i.& 3. 

TertnUianm itciiJitReguldmfideiyVih At prxfcriptionibus 
hserccicorum. 

Gregnriuf Neoafarienfis fi ve Thaumaturgus cdit fymbo- 
lum contra Pauium Samofatcnum. 

Symbolum c ncilii Antiocher.i // eft editum contra Pau- 
lum SamGfarennm. 

^ymb lum Nicenumefh editumcontra AriuiTi. 

bymbolum Atknnafli ub illo fcriptum elt Rom^ itidcm 
contraArium. Putlicatumcftpoft 300 fere annos in con 
cilioToleta-.:o,& inde ufquead noftratcmpora inccclefia 
ufurp.Ttum. 

Ariani ti.hiy:t fymbotum In concslio fuo AnticcheHo tl > il- 
ludrjMc mutilnt ad epifcopos occidcntales,quos nulla ad- 
liucpevfidiaEAri.uiiEl^bescoRtaminaverat. 

Symboliim cc^cilii Sardicenfis a cjuibusdam improbatur, 
quodPatrcsiftiusconcilii omiferint nomeno^^»o7!f. 

Ariani cu-^unt duofymbola in condlio Sirmienfi,&c cognnt 
OfiumcpifcopumJld fubfcriptioncm pofterioris. Damna- 
runt Photinuminduobushisceconciliis. 

Symoojim Jymdi IllyricA confirmatfymbolumNicenum. 
Hiic pertiuet fymbolum Bafilii ^ £piphanii. 

Symboium DamafitCpiCcopi Romani, extat 4tomo opc- 
rumHieronymi. Hocfymbolum anno 381 roboratum fuic 
dccreto imperatorio Gratiani, Valcntiniani & Theodofii. 

Symholum Hieronymt ad Damafum Papam hoc tcmporc 
videtur ab ipfo confcripturti. 

Symbolum concilii Romani adverfus ApoHinaHftaS infti- 
ruti.damnat Apollinarem,Ariuin,Sabellium,M.acedonium, 
Euhomium & Photinum. 

Symlolum concilii cecumenici 1 7, <juod «/? Conftantinopolita- 
num primum,editum eft contra Maccdonium in<Ajfi^%i^ 

Concilium Toletajtum I edit fymlolum contra Prifcillia- 
niftas ScArianos. 

Symbo- XXFI. Chronologia fymbolorum. lyg 


444« 
4^'. 4P^ 

SSQ. 
SS2. 

Sip. 
64.0. 

6SS. 
67S. 
67S. 
680. SymbolHm Ambrofii ^ Auguftini cft potius hymnus , quJ 
fic incipit: 7« Deum laudamw. 

SymboltimPelagii iBiionio habetur pro orthodoxo. Et 
fane multa habct egregia. 

Symbolum concilii Ephejini magni,<^\io(i eft tcrtium occu- 
menicum,editumcftcoutraNeltorium. Appellatur vulgo 
j^»3^o/«/wCyri/Mqiiiaabipfofcriptum cft nomine conciUi, 
additis capitulis X 1 1,in quibus funt anathematifmi. Du- 
rantc hoc concilio quidam Keftoriant ediderunt Jymbclum, 
.quoPatribus concilii perfuadere conabantur fc concedcre 
unum tantum cflTeChnftum, ciim rcvcrt duos ftatuerent. 
Contra hoc fymbolum Charifius Philadelphia: ccclcfia: 
presbyter edidit coufeflionem fidci.qua: appellaturSyw^o- 
/«wCWi/;/,quodrcpctitumfuit inconcilioChalcedcMcnfi 
cccumenico. 

Confejfto Leonii Magni epifcopi Romani cft edita contra 
Eutychem,&; approbata in concilio Chalccdoncnfi. 

Symbolum concilii ChaL-edonenfis,(^uod cft quartum oicu- 
mcnicum , editum cft contra Eurychetem. Mcmorabilia 
funtquatuorilla advcrbia.qux in hocfymboloegregiecx- 
primunt naturam unionis hypoftatica: in Chrifto , quod 
nempe illa fit fadla uiwy^^iTz.iiiXT^iTrlui, otJ^eu^fTz.K, cI^oiq^- 
fw?. Cartcrum Patribus hujus concilii exhibuit Eutychcs 
libcllum confefllonis fuar.quaefolet appcIlari^w^<>/«»>£«- 
tychetii. 

Symbolum GelaftiPapifnk miflum adepifcopos Maccdo- 
niaj, ciim cpifcopus ThcfTaloniccnfis totius Maccdonia: 
Metropolitanus Acacianis adharfiflet. 

Symbolum concilii Conftantinepoli-ani 1 7,quod eft quiatum 
cccumenicum.editum cft- coDtra Theodorum. 

In Codice dc SS. Trinit. l.i.tit.i.recitantur ^«oj^w^o/zi 
]uftininni Imp. qua; proculdubio hoc anno, po/i concilium 
ncmpccccumcnicum.fuerunt promulgata. . 

Symbolum concilii Hijpalenfts H cditum eft contra Acc- 
phalos. 

Symbolumfynodi Lattranenfts cditum cft fub HcracHo. 

Symbolum concilii Toletani F/ // cft editum. 

Symbolum concilii Toletani XI eft editum. 

todcmanno cii edkum Jymbolum Jynodi Bracarenfts III. 

SymbolumTrullanum edirum eft in concilio fcxto occu- 
menico,quod cft Conftantinopolitanum I II. Editum au- 
tcm cft contra MoDotbelctas. Hoc codcm tcmporc fcri- 
pium clt Jymbolum MedioUnenfe. itidcm contra Monothelc- 
tas. Cum enim Imperator Conftantiuus Pogonatus tum 
oricntis.tum occidcntiscpifcopos ad conciliumunivcrfale 
Conftatinopolim invitaflct, cpifcopi auicm oecidcntales 

' ""^ M~~i '■iurn. fymb. 
18. 

19. 

zc , 24. 27. 
28. Sp. 

30, 

3i. 

3i. 

34-. 
3^. ^n. Qhriftl. €80. iSo XXV l. Chronologiajymbolorum, 

pajrtim per xtatem,partim pcr corporis morbum.partim per 
itiQcrisdifficultatcmconciliogencrali nonpo({ent intcrcf- 
fclcgatione fuam fcntentiam pro fidc catholica adverfus 
MonothcIctasPattibusconciliifignificare ftatuerunt. Ita- 
que Mediolanum vocatis epifcopis rif , Monothcletarum 
hajrefimcondemnaruntj&fidei formulamunanimitcrcon 
ccptamadeosdem Patres transmifcrunt. Eodcm temporc 
AgathoepifcopusRomanus pcr legatum fuum Conftanti- 
nopolim ad Gonftantinum Imp. & omncs epifcopos ibi 
congrcgatos mittit fidci confeffionem, qua; Aichm fymbo-. 
lum AginthoniiAtzm fynodi RomanA,hi qua fuit confcriptum 
tum temporis. Porroineodem coucilioConftantinopoIi- 
tano Macarius archicpifcopus Antiochcnus,fautor Mono- 
thelitarum P attihus cxhihet fymbolum quoddam. Macarius 
ifte tandem in caftra Monothchtarum trsnsiit. Deniquc 
fymbolumSophroniiin coAcm conciliofuit leftum& appto 
batum. 

Symbolum veterit AUmttnmcn, ecclefit.h.oc tempore vide- 
turconcinnatum. 

Illud fic habct.-njc^ttji&erfaig &jem^iubel bnb aUcjtfTncn 
jwcrc^m/ tmt oXkn ftnen gc^tet&in. ^c^ qtionb an axn @ot 
X>aUera{mac^cigm/ainfc^cpfcr ^ifmeiot»»t cr&e/i^nratkrcjf^ 
fc^cpfDe. '^^a,i\o\xban\inin ainbornun ®iu»/t>nfurn ^^erjeti 
^c^fitm Z^rifrum. ^df ^t\o\xb an &en Mifj(;un ©aift. ^c% 
^iiowbilia^] t)fe Orie6enem6&eain 9tt?are®oti|f/£»eriett>a8aii 
angenge/ »nt fmmatar \\ii an en&e. ^cJ) gefoub/bas bcrfdbf 
®i>tfes @un geanboft t»art t»on bem ijailigcn !i£ngif 0anr 
Q5a6riiief. J^^^gelouS/baser empfangenttjart Don bem ^aili. 
gfn©aif}/jMuer geBorn tt>art t)on @ant ClQ^ariun ber rainun 
maigcbe. 3c^geiou6/ba0eranbirren?er{te tt^as als ain anber 
menfcfee/h)an bas er nit gefunbot. ^c^ geIou6/ba8 er an bem 
brieqoffen jot* ^tto^tt tt)art in bem ^orban i>on @ant %0s 
hang. ^c^ gefou6/bas er gefangen tvart t>on ben^lJuben/tnt 
ge6unbun waxvont ftn gefpotet tt>art/tjnt angefpuuit »t>art. 
^c^ gelou6/ba8 er gemartiret tt^art/bntan bas^ruir^eerhan* 
genkt)art/bnt baran erf{^ar6 an ber menfc^aitt^nt niutan ber 
%ot\)aU. 2i«^gefou6/ba8er a6 bem€ru)r^egenomentt)art/i)nt 
^er erbc 6egra6en tt)art/bnt barinne (ag bri tagbnt bri nac^t. 
t^c^ gcIou6/ba8 er an bem britten taq, crfluonb/g«tt?arcQ5ot 
bnt getrare menfc^e. 3<^ gefou6/bas er entfc^ain nac^ flncr i)r. 
fi-enbi finen lungern tjnt flnen guoten friunbin- ^c^ gcfou6/ 
^as et an bem bieri^ogftt: tag nad& finer brjienbi je himelo fuer/ 
jeberangeftc^t Ifltner junger bnt aUer manget/bie ftn tt>itbing 
voatm. ^c^ gelou6/bas erba fi^it jje ber jefuin ftnesO^aiter 
in c6un gett>a((ig bnt e6un ett>ig. ^^ ge(ou6 in bannan tiunftig 
an benniun4ef>cntagertai(ent>i6er(e6enbbnt t>t6ertotnacl>iK 

tverc^en. 


37. 5«. 3P' 40. 7S7. 
79^. 
794' 

Szp. 
S6S. 3S. 36. 36. 

36. 

37. 3S. 

39' XXVII. Chronologiaconverf.popnlorum. iSi mrd^en. ^c^ gcloub an ^ie ZCriftanbait gotfid^ t>nt aUic^. 
^(^g«lou6 gmianfami &fr ^ailigcn. ^c^ gclcub a6Iaf; mlnof 
ftun^c nac^ (jottarcr ruuc. ^c^ gclou^ brftcnDi mincs (i6c6. 
^^ 9c(0u6 no^ bifcm (16 t>cm cnxgcn (16. ^c^ gc(ou6/Da6 mir 
gdonct fol mcr^cn nac^ mincn tt>crc^cn xc. 

Symholum concilii Toletani XIII eft cditum,anno 4 Ervi 
giiregisWeftgothi. 

TcmporeScrgiiPapa: cditum cikfytnbolum conciliiToU- 
tani X VI. 

Symbolum concilii NicAni II cft cditum. 

Symbolum concilii Trancofurtani cft cclebre. Huc pcrti 
DCi fymbolum Caroli Magni, quod in codem conciiio pro- 
mulgavit. 

Symbolum concilii Parifienjistik. cditum fub Ludovico & 
Lothario Impp. 

Symbolum coneilii l^ormatienfii cft cditum. 

tx his fymbohs exccUunt ifta tria,ApoftoIicum,Nicc- 
num & Athanalii. 

XXFII. Chronologia converfionis fopulo- 
rum adjidem Chrijlianam, 

T^ J ./fgicx oricntcproficifcunturad Chriftum,M/i//A.2. 
iVl Duodecimapojloli, fcptuagintadifcipuli,Nicodcmu«, 
Maria, Martha, & alii cx Judsis fequuntur & coufitcntur 
Chriftum. 

^udii Hierofolymii habitantes, viri rcligiofi cx omni na- 
tione>converIi funt decimo poft afcenfioncm Chrifti dic, 
in ipsa pentecofte.^<!?or.2. & ab hoc dic ccclcfia valdccrc- 
vit AQor.6. 

Difpcrfioccclcfi^ Hicrofolymitana? poftlapidatumStc- 
phanum,occafioncm pricbuit divulgandi cvangelii perrc- 
gioncs Juda:a;iSc Samariar,ufquc ad Phacniccn,Cyprum,& 
Autiochiam.-/ir9<jr.8. Atquc hxcjirima quafi coloniafutt cc- 
clefii, Hierofolymitant. 

Philippui diaconu^ ^evangelijla coBvcrcit eunuchumrc- 
gina: Candaccs.yi<f?or.s. 

Saului conveititur,undc proverbium : Ex SauloPaultts. 
iHiftoriam vidc AH p. 

Fetttu Lydda:,Joppaf, & ahbi paflim docet evangclium 
inJud2Ea,Samaria,&Galila:a.-«4<9.p. Atquc ha?c ciljecundn 
I colonia ecclefit HierojolymitanA. 

ff/r«*convertitCoine]Jum&plantatecclefiaraCa:farc^ 
ASi.io. Atq; hajc cft ttrtia colonia. '^um. fymb. 4^. 
42. 

44- 
4/. 

47. '^um. con- 
verf. 
I. 
2. An.Chrifti. 
43' */<. 47, 5fi^ jf- 1S2 XXVI I. Chomlogiaconverf.' populorum. Sluarta colonia ecclejit, Hierofolymitani, eftccclcfia Antio- 
chcna ^<3./i.Hicincipit nomcnclatura Chiiftianoium. 

Petrtu libciatus cx carccrc, hinc inde propai^atcvange- 
lium A8.12. Hicnon cftlilcntioprxtcreundum.quod He- 
rodcsAgrippa annoj Claudii.h.c.annoChrifti 45,pericrit 
phtiriafijUt author e{i.Ji>Jephtn antiq. lih.ip. cap.7. Quare fi 
Pctrus hoc eodcm annoab Agrippa fuit incarccratus, non 
potuit anno praicedenti fivclecundo Claudii occuparcfe- 
dem Romanam, ut nugantur quidam. Apoftolus J«C(:^««, 
co^nomcnto Major.hoc anno decollatus eftabHcrode A- 
gnppa,adcocj; brcvc admodum liabuitapoftolatusfuicur- 
hcn\nm.A8.i2. 

Faului ^ Barnabof pcragrata Scleucia, Cypro,Pamphy- 
lia,Pifidia..Lycaonia,aliisquclocis A{ix,quintam ecclefi&co- 
loniam dncnm.Aci. 13.14.. 

Paului ^ B«r»«^;iiredeunt Antiochiam.elapfobipcnio 
./^^14. Commoranturibi longum tempus. Huc,ncmpe in 
annum 49,refer hiftoriamjcujus Paulus mcminit Galat.z. 
iierf.i. 

Concilium five jynodut apofiolorumhibetuY Hierofolymis 
ASi.is. Hoc tempore vidctur fafta divifio apoftolorum: 
<juadc re funt du^ traditioncs. VLna eHCypriani ^ Ruffini 
sn expofit fymb. qui tradunt.apoflolos.prius quaminorbcm 
tcrriB difpergcrcntur , normam prardicationis & fummam 
dod^rina^Chriftiana: in communc conftituifle.Normaifta 
ufitatcappellatur fymbolum apoltolorum. Altera e.i\ Ori- 
genu in explic.Gen. ^ Eucherii Lagdunenfis; qui fcribunt,cer- 
tas provincias apoftolis dcfignatas fuifle,in quibus praici- 
puc docerent: pricntcm Thoma; & Bartholoma^o, meri- 
diem Simoni & Mattha:o,feptentrioncm Philippo &Thad- 
da^o.mcditerraneas rcgioncs Matthia: & Jacobo Jufto,pro- 
vincias maris mpditerran^ Johanni & Andrca:,occiden- 
tcm Perro fcjacobo Zcbed£Bi,fcd totum paritcr mundum 
Paulo. Hinc feftum divifionit apofiolorum quotannis in ec- 
clcfiaRomina diciy Julii celebratur. Alia qua:damdivifi» 
inter Pctrum & Paulum commcmoratur GaLz. ut Paulus 
gentibus, Pctrus circomcifiom , h. e.judxis, cvangclium 
annuQtiaret. 

Petrm poft cpdcilium Hicrofolymitanum venit Romam, 
ut cxpugnaretSimonem Magum : & indc fe recepit in A- 
fiam,ibiq; cvangclium prardicavit Juda;is. Antiochiaecom- 
moratus cft fcptennium:qu6pertinet ejus feptennalis epi- 
fcopatus Antiochenus. AnnojS fcribit priorem epiftolam 
Babyloae. Aano 67, qui eft imperii Neronis i4,reditRo- 
mam, ibique pauculos menfcs vivit, non ut epifcopus,fed 
uthofpes,martyriique coronam unacumPauloibidemac- 

cipit. i^ii. (^tirijit. XXni. chronologUconvcrffopiUorum. 1S3 cipir. Damafustamcn Papafcribit.Petrum vciiifTe Romam 
rubNeroncan.Clu.6o,qui eft? Ncronis.Hincpatct.errarc 
illos, qui contcndunt Pecrum ij- annos ecclcfia: Romanse 
pra^fcdiflc. Nam cumNero 14 tantiim annos.eosquc uon 
folidos, impcraverit, & Pccrus, omuium Cilculo, palo affi- 
xus fit ultimo Neronisanno.quornodo potuit 1 ^ aunos Ro- 
xciX agere epifcopum ? Csterum qua: iraduutur dc modo 
disceptationis Petri cum Simone Mago , <:J)»j<t(^^;<i^ pQtids 
quam i<^s/ii(^ cfie vidcnturretfi res ipfa certa at. 

Paultn hoc anno vilitat ecclefias in Afia, AB is.'(i:coa- 
vertit Piuy£^iam & Galatiamranno ji recipit fe inMace- 
doniam,quamCluifto adducit.ut &quosdam Atlienis,^- 
<3or.27.anno ^3 confcrt fe Ccrinthum, ubi feie bieonium 
commoratur, -<^<5^./S;anno f4 ex Alia rcdit Hierofolymam/ 
dc inde rurfus vifuat ccclefias Afiaticas.atquc Ephefi docei 
bieunium &amplius,-<4(9.;p.anno f6 redicHierofoIvmam, 
ibique capitur.&captivus duciturCa:f«ream,ubibienuium 
fcfc docct in vinculis yiSIor. 24.: inno ^y ducitur capcivus 
Romam , vf<i?.27.anno y!> Roms: in iibera cultodia docet 
cvan|»clium,& multas fcribit epillohsianno 60 libcratur 
cx ore leonis z.Ttm 4 •u.2/. h.c. abfolvitur aNcronc:dcin- 
ceps vilitat ccclefias, & pcragrat Hifpaniam atquc Afiam: 
ant.o 67 redic Rornam,ibi,]ue cxdirur gbdiojuiru Ncro- 
nis. 

Johannes, Zcbcdici filius , fratcr Jacobi Majoris.fortitus 
eft Afiam,& Ephcfi maximc vixit.unde vicinasAfia: ecclc- 
fias adminiftravit. EpheioRomamatiduftus fuu ad perfc 
rcndum fupplicium. Sed cum ar»re porcamLatiuam infer- 
vcncisolcidoliumdemiilus nonLxderccurjin Pachmum rc- 
lcgatus eii fub Domiciano. Sub Nerva tameuEphefum red- 
iit,& fub Trajano apoplexia corrcptus obiicanno Chiifti 
io4,a;tatis iio.quanquam aliifcribunt,iTrajanooccifum 
elTc. 

jindreas prsdicavit in Scythia, Sogdiana, ^tthiopia in- 
teriori. Cappadocia, Galatia, Bichyuia, ad Poncum Euxi- 
uum,in Thracia, Macedonia, Thelfaiia, Achaia, & Epiro. 
Sub Vcfpafiauo crucifixus cii Patris urbc Achaix. 

Philippw a^ojhlw prxdicavitinScythia.unnis io:& ran- 
dem pcragtara minori Aiia cruci affixus citcum duabiisii- 
liabus. 

Thomoi docuit inIndia,i£thiopia,Taprob.ina,extrema- 
c|uc oiientis ora, & ad uk:nmrn Oceatiiuu B^achuuauiB 
gentcm convercit 

Bartholomiu/i docuit primiim inLycaonia,poftca in Sy- 
ria&lndia,ac poftremo in AraieniJ.,ubi jUifu re£;is Afty»- 
gis excoxiatas cft;quod fupplicii genus Perfis erat ufitacuin. 

U~~4. N^jj». conr 
xerf. 24. IS, 16. 18, l^n.ChTifii Sl^ SI. 5£. 5/, 51« Sl. 1S4 XXVI!. ChronologUconverfpopulorum. Indis rcliquit evaogelium Macthaei Hebraicc fcriptum : 
guod Pantinus fchola: Alexandtina: magifler ibi rcpcrit,& 
fecum Alexandriamficportavit. 

MatthiituHtbxsixi primo concionatus cft,& odaro poll 
afcenfioncm Chriftiando.h.c.annoChriAi 4j,evangelium 
fuum in Judasa edidit.Poftca anno ji pcragrata Afia & Poq- 
toip^chiopiamyenit.ibi^ucpoftxbapnoiumdoccndila- 
bores obtruncatus elt. 

Jacobui Aif>h£i, co^aomcato MinoryitcmfrMer Domini, 
]iifii!^ fj^ Ohlioi, ciim jo annis j.'C}dflet ccclefiam Hicrofo- 
lymitanam.de fuggeftu,five,ut tliitraduDt,dc pinna tcm- 
pli dejedlus fuit. Scriplit epiftqlam contra infulfae fidcipa- 
«:ronos. Tanta cjus fuitexiftimatio,ctiamapud Judaros.ut 
Jofephus inter caufas excidii Hierofolymitani hancquoqi 
rcferat, quod Judaci Jacobum, ciim juftifFimus cflct, occi- 
diflcnt. 

]udas Lebh^w yfivc T haiidAUi, iwti ]zcohi &c Simonis, 
primo docuit cvangelium in Mefopotamia& Ponto,poftca 
cum Simoi^c fratrc m perfidcm profcdtus.ibi ab cthnicis fa- 
ccrdotibus trucidatuscft, Scripfitcpiftolam. Mi(lus ctiam 
fuit adAbgarum EdcITenorum regcm.qucm fanitatirefti- 
tuit,& evangelii doftrinam illis in locis propagavit. 

Matthia^, qui jn locum Judx proditoris fuccelfit . & cx 
Lxx difcipulis fqit,inagreftibusj£thiopis docuit.ibi^ila- 
pi4»tus & capite truncatus fuit. 

Simon Zelotes^fwt Cananites, £iitcx]zcohi & Juda: Thad- 
dari.annuntiavit evangelium iniEgyptQ.Libya.Perfia.Cy- 
tcne.Africa, regionibus ad occidentalem Occanum, & in- 
fulis Britannicis. Iqd? vcro revcrfusHierofolymam,fratri 
Jacobo in epifcopatu fucc^flitj&apno xtatis iio cruci cft 
a^xus. Hicpoftremusomniumapof|olorutnobiit. Proia- 
dr !nipfoprima?ctasecclcfiaedcfinit. 

Marcui evangelijia , Pctri difcipulus & nepos ex forore 
A^or. 12. i.Pefr..s . coBfohi;itixis autem Barnaba: Coloff.4..a.h 
eodemBarnaba & Paulo ad rninifterium evangclii asfum- 
tus eft: & quamvis jn Pamphylia cos dcfcruit, tamen non 
dcfiit in propagatione cvangelii laborarc. Nam & cum Bar- 
naba in Cyprum navigavit;& Roma; cvangclium fcripfit ex 
orePetri.anno 67j& Alcxaadiina: ecclcfia: cpifcopus con- 
ftitutusjfiaitimis locis,circumquacjue ab>Egypto,ufquead 
Pentapolin cvangclium docuit. Tradi^ur etiam docuiflc 
Laureaci in A"ftii^» & Juliobonas in Norico. Tandcm rc- 
verfusAlcxandna.ibi pcnit in carcerc:quanquam iliitru- 
cidatum elTefcribant. 

L«f*/.nationeAntiochenus,profe(Iione inedicus.fuitfc- 
(5tator Pauli, & omnis pcregrinationis ejus comcs. .«^<?./<J. uliuChtiJli. XXFII. Chronologu converfpopulorum. 185 do.^feqq. (^ feqq. z.Cor.s.Yctmt cvangelium fuum cx orcPauIi dc 
fcripfiircanno Chriltif^. Atq; hoc efle cvangclium.quod 
Paulus Rom.i6. fuum vocat.nonnuUi exiftimant. 

Hucufque efthiftoriaconverfionis profcdx abapofto- 
lis&evaogcIiftii,cxqua •videre eft, quomodoimplctumCt 
illud Pfal.iQ.Inomnem tervAm exivtt fonui eorum. Ita cnim 
eft,utlrcnacus& Tcrtullianus de hoc& fcqucntibus annis 
fcribunt:Ecclefiasfundara:fucruntin Germania,Iberis,Ccl- 
tis, Orientc, iE^ypto, Libya, medio mundi. Britannia, Sar- 
matia,Dacia,Scythia&^c. HincTertullianus in ha;cerum- 
pit verba:C/7r//?/ regnum (^nomen ubiq^ porrtgitur.ubicjjcre- 
ditur.ab omnibus geiitibiu fupra enumtratis coUtur,ubi^ade- 
ratur. Etfi autcm pracdicaiio apoftolorum intcr omncs gen- 
rcs fruduHi fuumattulit:tamen nonpropterea totxgcntcs 
convcrfs funt,fed paulatim,vel perfecutionum acerbitate 
prcfljCjvelhasrcfium diluvio abrcpta:,inchoatain cvangelii 
luccm amiferunt, doncc unaquarque gens fuo tcmporc ad 
amplcdcudam fidem Chrifti vocarctur. Carterum Hegefip 
/)«< fcibit.ad hxc ufquc tcmpora virgiuempuram&incor 
ruptam manfiflc ecclefiam. F.tfi enim non ftatimfadla cft 
meretrix:ca:pit tamcn paulatim ab apoftolica fimplicitate 
degcnerarc. 

Proximos ab apoftoiorum tempore dod:ores,qui difcipu- 
li apoftolorum [ncnnt , fuccejftonem apofioUcam uommant. 
Huc pcitincnt Ignatim & Papioi difcipuli lohannis , quicc- 
clefias plantatas fovcrunt : itcm Luciw Cyrenfs five Cyre- 
niu* , commilito & cognaius Pauli AQ.ii. (^Rom.td. qui 
inVmdclicia, Rhartia, provinciisque Danubioconrcrmi- 
niscnca Ratisbonam , rcligioncm Chriftianam plantavit: 
quod Crefrens, Vauli difcipulus,2.Ti»;.4. fecit Moguntia: 
Tittu, Pauli difcipulus, in Dalmatia z.Tim.^-. Clemens,Vi\i- 
licollega,P^i7.4. Metis:M/«/fir»««,unus c LXX difcipulis, 
Eurharius ^ VaUrius, Pctri difcipuli, Trcveris,& circa Co 
loniam atque Argcntinam -.Trpphimus, Paulicomcs-^cT.zo 
C^z/. Arclatcin Gallia .decujusfontcomncs Gallia;civica 
tesfidci rivulos acccpeiuur. Cranzius authorcft, Bardo- 
vici ( qaa:urbsSaxouia:olimcclcbcrrimafuit , aliquotan- 
nis ips.i Roma antiquior ) Ncronis tempore difcipulum 
quendam Pctri , nomen Chrifti prxdicaflc , cujus fcpul- 
chrum millepropemodum anuis magno in honorc fuerit, 
Hicnoneft prxtercundumfilentio,qu6d Ire>it.usUb.i. con 
tra VaUntinum aliquotiescitatecclcfiarum Gcrmanicarum 
tcftimonii:& qu6dH;£rfl»yw«xadSuniam & Frctclam,epi- 
fcoposGermania}adDanubium,fcripferit. Vcrumidoneis 
do<ftoribusdeccdcntibus,multifariam dcpravatafuitcvan 
gelii doctrina j & nc ia intcriorem Gcniuniam , Sa:^ 

M f 'Hum. con~ 
verf. ^.[hrifli. ISJ. 1^0. 393. jS6 XXV IL ChronologtAconverf.populorum. 

niam, Thuringitm &FrancoDiampiopagatafuit. Multas 
etiam ad Danubium & Rhcnumrdiquas ccclcfias Attila 
evcrtit Ca:terum in hiftoria, quam deiuceps pcrfequcmur, 
ha:ctriaaccuratcdiscernercoportet, plantationcm, confir- 
mationem , &inftaurationemdo(flrina:evangclii. $ic v.g. 
apoftoii plantaruntcvangelium Antiochix.Ignatius con- 
firmavit. Ita Lucius Cyrenccus , Crefccns & alii plantarunt 
ecclcfias inGermaniii Bouifacius Auglus Moguntis, A- 
mindus Argcntina:, Florcntius, Arbogailus, & aliialibi iu- 
ftauratores , non authores religionis Chriftiana: dicendi 
funt. Cstcrum Eucharius fuit primus cpifcopus Trcvi 
rcnfis, qui obiit ai.nn.66. Indc ufquead hanccetatemhabe- 
tur continua fcrics epifcoporum Trcvircnfium. 

Commodo imperante Indorutn nuntti ad Dcmetrium 
Alcxandri^ epifcopum vencrunt , petentes, ut cruditus 
quispiam & pius dodor cvangcliifibi mitterct^ur. MifTus 
eft autem Pata:nus, fchol^B Alexandrina' catechetes, qui in- 
de, utpauloantediximus , evangeliumMattha:i,aBjrthor 
lom^EO defcriptum, Alexandriam dcportavit. 

Mammea, mater Severi Imp. Chriftiana fuit , inftituta 
AntiochisE ab OrigeneAntiochiam revacato. Obiit Mo- 
guntia:. HoceodemannoLuciusquidamprsEdicavitevan- 
gclium Augufta; Vindelicorum ; & fub Diocletiauo an, 
Z90 Narciilus Gerundenfis ibi inftituit primum epifco- 
pum 5 Dionyfium Crctenfcm, qui cumaliis Chriftianis a 
CajoDiocletianiduceibiinterfedlus eft. 

Ad h£EC tempora pcrtinet quod Tcrtullianus libro ad- 
verfus Judsoscap.y. fcribit: Cuidextram tenet Fa-erDeus. 
nifi Chrijlo fiiio fuo! quem exaudiverunt omnesgentes, id eff, cui 
omnes gentescrediderunt? cujus pr&dicatores 0> apoftoliinFfal- 
mis David ofienduntur, In universa, i»^«i^, tcrra, exiit fonus 
eorum , & ufque ad terminos terra; vcrbacorum? Inquem 
enim alium uni <. erfi gentes crediderunt , nifi in Chriftum , qui 
jam venit ? cui ^ alijt, gentes crediderunty Parthi, EUmiti,, ^ 
qui inhabitatit Mefopotamiam , Armeniam , Fhrygiam , Cappa- 
dociam , ^ incolentes Fonttim ^ Afiam , ^ Famphyliam , im~ 
morantes ^gjptum,&regionem Africs,, qu&eRtransCyrenen, 
inhabitantes, Rornuni, ^ incoU tunc ^erufalem Judii, ^ c&te- 
r&gentcs-.ut jam ^» Getulorum varietates,^ Maurorumincul- 
ti fines, c?» Hijpaninrum omnes termini , ^ Gallinrum diverfii 
[nAtiones , ii;^ Britannorum inaccejfa Romanis lcca , Chrifto verh 
\j'ubd(ta , ^ Sarmatarum, ^ Dacorum , ^ Germanorum , ^ 
■^Scytharum , ^ abditarum multarum gentium, ^ provincia- 
[rum , c^ infuUrum multarum nobts ignctarum , ^qu& eriu- 
Imeraremintis pojfumus? Inquibusomnibus lociiChrifti nornen, 

I 9"^ '^um. etn- 
verf. XXV 11. Chronologiaconverf.populorum. 1S7 284-. 
2^2. ■:6^. 3S0. qui jamvenit,regnat:utpote ante quemommtim ctvttatumfor- 
ta, funt apertdi^ cui nullAfunt clauft. 

Thilippus Arubs, ex Impp. Romanisprimusamplcditur 
religioncm Chriftianam. 

Carus Imp. ethnicus ecclefiam Thcflaloniccnfem a tri- 
butisimmiincm facit. 

Confiantius chlorus Imperator , Conftantini M. pater, 
cgrcwit" tiitatus cft Chriftianos, ade6 quidcm , u t fub co do- 
i5triua Chrifti ad ulteriores ctiam Gallos, Italos, Britan- 
nos, cosi]uc quicircamontcm Pyrena;um adOccanumul- 
quc occidentalcm habitant, propagata fit. 

Confiar.tinhs M''gnus primo imperii fui dccennio bella| 
gertit advcrfiis collci^as fuos , Maximianum , Galerium, 
Maxcntium ,Licinium, pcrfecutoresChiftianorum; &iis 
gloriose vidlis partimoratoria & rcplaChriftianis concefr 
ht.utq; illa velinftaurarent, vel ex fundamentis cxtrucrcut, 
prxcepit : p.Titim ecclefiis reditusannuosattnbuir. Ethoc 
quidcm ecclefis tcmpusPaulusOrofius cucxiculfraelita- 
rum cx j^gypto confcrt. Currcb.Tnt enim , ut funtverba 
Thcodorcti , alfidue omnes nationcs ad fidem Chrifti , & 
baptizabintur , patria funulachra conquaifantcs. Nomi- 
natim ad /««/ .jintcriores,& iberos rcligio Chriftianapro- 
pagata eft imperante Conftantino. 

Sub Valente, perfccutionis Arianica: authore , duo Mact- 
carii,JE^y ftivs & Alexandrinus, quosdaminfulanos con- 
vcrterunt. Gothorum dux Fridigernus, a Valcnte advcr- 
lus Athanarichumadiutus , amplcclitur religionemValcu- 
tis, & llifilas, GothorumcpKcopus, Gothicaslitcras invc- 
nit, & facra ScripturainGothicamlinguamconvcrsa, reh- 
gioncm ChiiltiTnambarbarosdoccreinftituit, etismfub- 
ditos Athanarichi. ScdrcvcrafeduxitillosaChriltianifmo 
ad Aiianifmum. HacderePauIus Diaconusitafcril it: Pe 
tentibus Gothn, ut eu epifcopos mittertt, a quihus fidei ruUimen- 
tafusci[:erent , VaUns doHores adeosmifit Arianos, quieosinno- 
tnine Fatrts per Filium , in Spiritu faticio baptizaruntL,. Atqu» 
iia univerfa illa gens cffeiia tfi Ariana. Porro fub Valente 
Saraceni dodrinam Chrifti acccperunr. 

Theodofius evertit fana & idola ethnicorum , qus toto 
Valcntis tcmpore fucrant inpictio , & legcsfcripfithacdc 
rc pcr totum orbcm. Qua occafione multi ad fi -lem Chri- 
fti pcrdu(flifunt: maximccum Aleiandrir m;<gnifti:entrlli- 
mum illud vS«rapidis tcmplum in ^edem Chnftijnorum 
commutatumfuiflet. Nili ctiamimmodicainuud^tioplu- 
rimos JEgypticrum ad Chriftianam religionem adduxic. 
Pcrtiuct huc edictum five lex de appellatione iiv cnomineCa- 
iholicorum, promulgata an.jSo a Graciano, Valcnciniauo 'T<lum. con- 
vetf. 

29. 30. 3'' 32. 33' ^nXhrifti. ■^08. 420. 4^+. 474. -fptf. •SS XXV JI. Chronologiaconverf.fopttlorum. & Thcodofio.tribus Auguftis. EiMt illa initio Codic.tit.de 
fumma Trin. Csetcriim Chryfoftomus hoc temporc in 
PhoBniciam idololatria:dcditammifitidoncos paftorcs,rc- 
giisedidis inftrudos:& Sryr^^, Conftantinopolidcgen- 
res, ab Ariana haercfihbetat:& Sy^/A/w.T/Zriaccolas.pcrido- 
neosdodlores convertit: infuo deniqucexiho apud Ifau- 
r^iinArmcniaccclefiam inftituit. Hocfeculocvangelium 
ufquc adeo propagatum fuit, ut Crefconius (advcrfus quem 
Auguftinus & Cyprianusfcripfcrunt) dixcrit, inChriftit- 
num nomen totum quotidic vcrti orbem. 

Cum Arcadius Imp. fincm vitje non ita procul abcflc 
fentiret> nefemortuo filiolus odcnnis Thcodofius aJtatc 
immaturadctrimcntialiquidcapcret, Isdigcrdcm, Pcrfa- 
rumrcgcmpotcntiffimum,tutorcm inftituit, ipfiquetum 
filii , tum imperii curam commifit; qua: rcs amplificanda: in 
Fetfid chriftianazreHgionicgregum occafionemprasbuit. 
Nam Maruthas , Mefopotamise cpifcopus , temporeillo tu- 
tt\x in Perfiamahquoties legatusmiffuSjmagorumPcrfi- 
corum impoft uras patefccit. 

Theodofioll ad imperium evc£to varix gentes fidcm 
Chrifti fusccperunt. Namapud Scotos esvangelium propa- 
gavitPalladius aCocIeftinocpifcopoRomanomifTus, qui 
ctiam Anglos a Pelagiana haircfi libcravit : Hihernos convcr- 
tit Patritius Scotorum archiepifcopus : Burgunditnes , ab 
Hunnisafflidi,ad Chriftianorum Dcum, Chriftumcon- 
fugiunt, qucm poftlongamdisceptationcm judicarunipo- 
tentiffimum omnium deorum: ]udt.i deniquc Cretenfes,dc- 
tedis impofturis Mofis , qui nominatur Crctenfis , dodti- 
namChriftiampIcxi funt an.434. Hic ciBcato Rhenano 
adaotarelibethaEcpaucuIa. Burgundionesinitio, mox il- 
lorumcxcmploFranci Chriftumadorarccosperunt: aqui- 
bus Alemanni. & pofthosaFrancisdevi£liThuringi, Bo- 
jarii, Saxones, Slavoni, Nortmanni,indeque Hcfri,Frifii,& 
cjeteri rehgioncm Chriftisinamfusceperunc, 

Tcmporc concilii Chalcedo&enfis Severinus in Nori- 
cum,five Auftriam, rcligioncm Chtiftianamintulii;uA- 
dc Noricorum tpoftolus appcllatur. 

Sub Zenonc Imp. cum Vandali Arianiin Africacrudc- 
lifTimc perfequerentur orthodoxos, multi barbari five Van- 
i^aiificT converfationem relegatorum martyrumad veram 
Chrifti agnitionem addudii funt. 

iranci religionem Chriftianam fuscipiunt , cum ipfo- 
rumrex Clodovcus a Crotilde uxore exgentc Burgundi- 
ca prius effet convcrrus, impcttata divinitus viftoria ad- 
vcifus Alemannos. Ubi memorabiliscft voxRemigiiRe- 

morum' Soo. "> 
320. S S28. i7^. 
602. <fr2. 

64.8. 
688. 6pc. 
6g6. XXV II ChronologUcon^verfpfulorum. iSq morum cpifcopi ad Clodoveum : Adora , quod incendijii 
CChriftum) incende,q$4odad0r»fti{fimulachra ) 
— Sub Ansftafio ^ ^uftino Majere multi Per/krum fuerunt 
convcrfi : nomiaatim Ferfii Immireni ^ Zathus Lazorttm 
Terfarumdux. C«'i/4ief quoquc.Perfarum rex, omnibusrc 
ligioncm Chriftianam pcrmifit. jilamundurusySzticcao- 
rumdux> anno pi conTCtfusfuit> & ciim Eutychianico- 
narentur ipfumfeduccrc,dixit,fc litcras accepifie, quibus 
Michaclemarchangclum mortuumcflenuntiaretur.Qu.cm 
nuntium cum Eutychiani epiCcopi faifum efle dicerent, 
quod in ancelos mors non caderct, fubjecit illc: Qj^omodo 
erg6vosaf$irmatis,deitatemmortuamefle. 

Sub ]uftiniano multifuerunt converfi : puta Getes Herulo- 
rum , &Gordai Hunnorum rex, una cumcentummillibus 
gentis fuse: Abasgi, & alticirca Tanaim : AzMmitA, & ab his 
si(\.\HomeritA -.Theodo , Bojorumregulus, unacumfilio& 
tota Bojaria atquc N otico a S.Ruperto Vangionum epifco- 
po,an.j8i. 

Sub ]uftino Juniore Armenii Chriftianifmum funt am- 
plexi. 

Britannia, cijm lux evangeliijamdudum ibi obfelcverat, 
poftliminio converfa eft , procurantc Gregorio Magno, 
cpifcopo Romano, qui Auguftinum quendam &aliose6 
mifit. Etfi vcro multi abufus, qui j«m tum in Romana ec- 
clcfiahajrebant, in Britanniaminvedi fuerint: paganita 
mcn a gcntilifmo «d Chriftianifmum tradudi taerum 
Quod ipfum ad fequentcsquoqueconverfionesobfcrvare 
oportet. „ 

Suh Heraclio AmaDdus Gallus G/iW^x/ojconvcrtit , aris 
Mercurii, quem cole^^ant. deftri!d:is:& Chillenusicotus 
Arrehatfnfemptowincikm Chriftoacidrxit. 

Eligius Gallus coi5VcrtitP/<i»</m. ArhogaftushocKvnpo 
rccftcpifcof us Arcr nrina,'. 

Galltu & Columbanus Scoti pafllm in Germanid , & in 
Sveuid prasfertim, multasccclefiasfundaBt. Chi.ianta,Sco- 
cus, Franciamfuperiorem convcrtit,ipfefaftus cpifcopus 
Herbipolcnfis. Alibi in Germania idcm fecerunt alii An- 
gli & Scoti.Nam ex Bricannia in Germaniam copiofx colo- 
niajccclefiaftica: duiftsfucrunr. Hoceodem anno 40000 
P^r/flr«TOadChriftumconverfaeflctraditSebaft.franck. 

l^eftphalos ad fidemChriftianam adducunt Evaldi duo, 
Albus & Niger cognomiuati. 

Jrf/7;, dcvi<f>o ipforum ducepcrPipinum, convcrtuntur 
ad Chriftianifmum , opcra Wilibrodi Aogli, cpifcopi Ebo 
raccnfis. AhilcguncU-^/^/i/w^. Hicinpatriam rcverfusmi 
fitinPrifiam Witbcrtum,& poft cumAJf^^illibrordum fivc Uwn. cm- 
39. 40. 4r. 42. 4i. 44- 4S- 4<?. 47. W^MMMiM ^n.Chriffi. 69S. 

yrsT 772. igo XXV II. Chromlogiaconverffoptdorum, 

Clcmcntem cum XI aliis."Willibrordus poflct Trajecftum 
venit. Porro Svvibcrtus cpifcopus Anglus HoUandos con- 
vcrtitjfive infulam Baduam,idcft:>Batavorum. Ibidemdo- 
cuerunt "Wcrcnfridus & Adclbertus. Svvibcrtus etiaman- 
no 708 idcntidcmadS«A;(>»«proficifcitur,ilJosqueadfidem 
Chriftiinvitat. 

Thuringiciicz Erfordiam convcrtuntur. 

Bonifaciusnatione AngIus(quemGermanorumapofl:o- 
lumvocant) aGrcgorio II Pontificc in Gcrmaniam mif- 
fus. abanno 718 ufqucad^f f fub Carolo Martcllo & Pipi- 
no non tanttim ecclelias ad Rhenum & iu Bavaria refoima- 
vit, fedinintcriori etiam Germania, Francooia, Thurin- 
gia, Frifia,& vicinis locis doftrinara evangelii (quanquam 
multis fuperftitionibus jam tum contaminatam) latilTimc 
propagavit, cvocatiscx Anglia piis & eruditis utriufque fc- 
xus:Hc//^f etiam,quiilicem Joviscolebant,convcrtitinlo- 
co , qui dicitur Geifmcr : inftituit cpifcopatum Herbipoli, 
Eifteti & Frifingx : denique fundtvit cccnobium Fuldenfe. 
TandcnaFrifiisfuittrucidatus. 

Carolus Magnus.indeabanno^^i ufquead an 805-, to- 
tos triginta tres annos longum & difScilc bellum gciTit 
cum Saxonibus, viginti quatuor novis expcditionibusin 
ipfosfusceptis. Toticscnima fidc Chriftiana fusceptade- 
fecerunt iterum , & fcrro atque igni ad Rhcnum ufque 
omnia dcpopulati funt. Tandem armis fradi ferio ad Chri- 
iHanifmuminccpcruntanimosconvcrtcrc. tt^i/e/:/W»i,dux 
Angiivariorum, qui tcrrisad Vifurgimimperavit, & jil- 
bion, c[u\ adAlbim & Hcrcynia; jug^impenumhabuit, ba- 
ptizati funt anno 785'. Finis belli Saxonici vigefimodc- 
miim poft iinno fuit. Quo tempore Carolus M. duo idola 
Saxonum, Irminful, fivelrminfaul, hoceft, ftatuam Her- 
micnis regis Germ. ('abi intcrpretantur columnam Armi- 
ai\)Sc Crodon.fivcSaturnum, delcvit: & Saxoncstrans Al- 
bim,maximam partcm,in Gallias traduxit,eorumquc in fc- 
des colIocavitOboiritos.utrcligioChriftianafirmioresra- 
dices in animis Saxonum agerct: varias dcnique ccclefias 
variisin locis condidit,quas in decem cpifcopatus divifit, 
qui commemorantur hoc ordine: Epifcopatus Osnabur- 
genfis , Halberftadicnfis , Paderborncnfis, Monafterienfis, 
Hildeshcimienfis,Verdcnfis,Mindenfis,Bremcnfis,Magde- 
burgenfis & Hamburgcnfis. Nequc veroS^xo»//» tantum, 
CaroliMagni virtute,fi:iem Chrifti accepit,fcdetiamHo/- 
fatia, Dithmnrfia , Vandalia, Hungaria: quibus adde Venetos, 
Carnos.Slavos,(j> Avares in Pannoniis habitantes. Hicfin 
gularis Dci providentia animadvcrtitur. Cum enim his 
temporibus Mahumedana impictas Orientcm devaftarct, 

vifurh XXFIl^ Chronologia converfpopulorum. ipi 826, S46. 862. sds. PST. 

9B6. 

062. 970. pS8. 9^9. loto. vifum fuit Deo hatic poiblicam ccclefia: cladcmacceflione 
Germanorum & aliorum populorum compenGrc. 

SubLudovico Pio Imp. Caroli M. filio illatum eftcvan- 
geliumD^jww ^^ 6'xcc/«. Quo tcmfsoreHeraldusDani^ercx, 
primus regum Aquilojiis fide ChrifH imbutus fuit. Ea 
dem tcmpcflatc Hunni,Avares (^ Moravia. Vrolpho Pata- 
vienfi cpifcopo partim meliusinff:ituti,partim converfi fuc 
runt. 

Bohemi ad religioncm Chriftianam adducuntur, qua- 
tuordccim ducibus ipforum baptizaiis. 

Sclavt a Ludovicoll vidi,& adfidem Chriftianamper 
Cyrillum &Methodium cpifcopos convcrfi, in fua lin|»ua 
cclcbrintfacra. QuodcumNicolausPontifcXintellexifret, 
graviter hanc ob caufam reprchcndit Cyrillum & Metho- 
dium.quircfponderuut : Omnit (piritus laudet Dominum,^ 
omnti Lingua confiteatur ei. Qjio quidem rcIpDnfo Pontifex 
tuncfuitconrcntus.&ipfisinduIgendumceDfuit. 

Bulgari a Ludovico II impctraut cpifcopum, & diaco 
nos.aquibus inflituuntur in fidcChrifti. -r^x^/im s^Hunni 
religionem Chrifti, quam non ita pridem abjeccrant,reci- 
piunt. 

— Henricus Auceps & Otho Magnus Impp. religioncm 
propa^antapud Slavot. 

InPclonid Miecislaus efl primusPoIoniz dux Chriflia- 
nus. Hic duds mctropolcsGiicfna;& Cracovia:, & aovem 
epifcopatus inftituit. 

P;lgrinusepifcopusPafavicnfis& WolfgangusRatisto- 
nenfis in Hungayid rurfus leligionem Chriftianam propa- 
Canc fub duce Gcifsa fivcG.iiza,qucD,i cliiDiczonem vo- 
cant. Geifla ifte fu5t parens Sccphani,qui annoiooo tex 
f«ftus,& anno ioio,cumGifeIam fororem Imp.Henricill 
inmatrimoniimi exj*ctcret, cum tota Hungarorutn gcnte 
baptizatuscfl. VeruDtamcn,cumpoftcjusmortcHungaria 
fidc Chnftiana rurfus defcciffcnt, An ireas duodecimo poft 
StephaDuanDorcxfaduscdi(5lopubIiccpra;cepit,ut omnes 
Hungari rclida fuperftitionc eihnica,ad verum Dei cul- 
tum redircnt. 

Rcligio Chriftiana in KufCiam, qux Mofcoviahodic dici- 
tur.efl propagata: Vladomiuo Rutfia- duce.in uxorcm du 
ccnte Annam Conflantinopolitani Imp. fororem, & Cou 
Aantinopoli baptizato.cuiBafilii nomcnfuirinditum. 

Jn Danid fuperffitioncs cthnica: prorfus extirpantur, 
Hcr.ildo pegnante:antccujus tcnipora Dariipleriquepro- 
mifcucrcligioncm Chriftianam&cthnicamcolebant. 

Prwri»<adfidemChrifli convcrtuntur.Hfwm quoqucab 
Imp. Hcntico II poftliminio ad religioncm Chriftianam Num. con- 
■ter}''. 

St. Si. S3. S^. .<5> S^. S7. S3. S9' 60. ^n. ^brijfi. tepp. \jQ2 XXV II. Chronoloiiaconverf.populorttm. no6. 112 S. Ildjf.. 1168. 
I^p2. 23S. adducUDcui inltauratis epilcopatibus a Caiolo M. & Ot- 
thone conditis.fed barbaiorum armis dirutos. 

Chriftiani Argonauta: . ducc militix facra; Godefrido 
Buliona^o Lotharingije principe,occupatisplerisquc Afias 
provinciis, Lycaonia, Cilicia, Syria, Mcfopotamia , & Co- 
magcna, capiunt urbem Hierofolymam, ibic|uc,expul(is 
Saracenis,regnumChriftianumcondunt:quodduravitan- 
nisfoliimSS. NamSaladinusex iEgypto cvocatusmagnas 
rebus Chriftianis inPalasftina, Syna & Mefopotamia da- 
des intulit, S>c regno Hierofolymitanofincm impofuitan- 
no 1187. 

C hriftianifmus incipit in Tomerania : propagatur & con- 
firmaturdecimoodavo poftanno. Quo tcmpore "V^artis- 
laus Pomeranorum princeps cum tota gcntc ab Othone 
Bambergenfc epifcopo baptizatus cft. 

"Vf^icelinus in Vandalid propagat cvaBgelinm : unde ap- 
pellatur apoftolus Vandalorum. Anno ii6o,cum fcxcnnio 
auteobiifletWicclinuSjHenricusLco potentiflimus Saxo 
nia; dux PribislaumHcnctorum /ivcVandalorum duccm, 
impcrata faccre coegitrqui quidcm abeo tempore dodri^ 
nam Chrifti amavit& propagavit. 

Bolcslaus Polonus Prutenos fivc Borujfos bello domitos 
ad fidem Chrifti adduxit: qui tamen non perftitcrtfnt in 
Chriftianifmo, qucm anno 1117 fratres ordinis Teutonici 
Borufliaj intulerunt. 

Rugi^ni con vertuntur,principe ipforum Jarcmaro bapti 
zato,& docendi munere perfundo. 

Livonia, a vicinis debeIIata,Chriftum agnofccrc cocpic. 

Tartari ad fidem Chiifti convcituntur. 

Lithvmi Chriftianifmumrecipiunt,inftituto cpifcopatu 
Viln^. 

Fides Chrifti prim6aLufitanis,poftca abHifpanis, po- 
ftremo a Gallis, Anglis & Hollandis in Indiam partim o- 
ricntalem partim occidentalcm,adeoquc invarias infulas, 
inde ab anno Chriftii^^i ufquc ad hunc annum i6ij eft 
illata. Tametfi autem doclrina Chrifti plurimis fupcrfti 
tionibus Papifticis confpurcata gcntibus iftis traditur ab 
Hifpanis : non tamcn negandum eft, Chriftianam rcligio- 
ncm barbaris iftis proponi. 

XXFIII. Chronologia ferfecutionum 
ecclefid, 

CAiniti, perfccuti funt SethitoiyCivc poftcros Scthi,inde 
abannoM.ijj-.quonatus cft £nos,&:ecclefia non am- 

plius '^nno Jlf. 2370. 2i20. 
2ii2. 
2612, 

26S2. 
27i-0. 

2770. 

2S4O. 
3020. 33SO. 34-iO. XXFIII. ChronologU perficutionum. ipj pliusinfamiliisfuitconfervatajfedinpublicoscocruseffufa 
Genef.^.v.ulr:nC(\vic ad annum M.i6y6. Gen fd.v.i. (^feqq. 
Perfecutorcs iftos fusculit diluvium. 

Decretumdcintcrficicndis Hebra;orum infintibus ma- 
fculis in iEgypto promulgatur aP^<irfl«>»?,qucm Jofcphus 
appellat Orum, Africanus Misphragmutholim Exod.i. Ab 
hocanno ufquead an.M.i^fj Ifraelita: variisprefTurisfue- 
runt ex»rcitiin ^gypto,undc ha?c pcrfecutio folct appel- 
lari Servitttt JE^ptiaca:cni Dcusfinem impofuicper dcccm 
plagasitgypti & fubmerfioncm iEgyptiorum in mari ru- 
bro. 

Sex fervittttes ifraelitarum toties a Deo deficientium tem- 
porejudicum hoc ordinc commcmorantur: 

Prima fuit.o(iVcnnalisfub Syrix &Mefopotamiaj rege:a 
qua fucruut liberati pcr Ochonielcm anno i j z 8. ^ud.j. 
'verfs.p. 

Secunda fuit annorum 18 fub Eglon rcgc Moabitarum: 
a qua liberati func pcrEhud fivc Ajoth a«n. M.iyj-o. J«</.i. 
iitrfi^. 

Tertia fuit fubJabinrcgcCanaan,cujusduxbellicuscrat 
Sifcra. Afflixcrat islfraelcm 10 annis. Silcram vicit Dcbora, 
adfcito Baraco Helli ducc Judic s v. 21.31. 

6)«<if/<i fuit fub MidianitisjaoDorum 7. JW/c.tf.i/./. Hos 
vicicGidcon novipisliigencre Judic 7. 

§luinta fuitfubPhili/laris & Ammonitisan.18. qua libe- 
rati fucrunt Ifraclitxper Jcphtham an.iy^i. JWi^.t;.?. 

Sexta fuit fub Piiili{lxis,annorum 40. Tempore hujus 
fcrvicutis nafcitur Simfon > qui Philifla:os itiultis modis 
mo\zi\At.]ud.i.4:^feqq. 

SuiEli populuslfracliticus infcftaturaPhiliftaris/.Sfl^. 
4. quos vincit Samucl i.Sam 7. 

Achab ^ Ifebel affliguntpiosDcifetvoSii.Re^.i». & no- 
minatim Nabothum lapidant i.Reg.21. 

Cnptivitof .^JJyriaca.c^na. dcccm tribus zhAu&x fucrunt 
aSalman.lfare a.Re^.i7.gravc vulnusattulit ccclefiaj. Rc- 
manfeiuntenimfoliimdua:tribusinrcgnoJuda,quibusSa- 
maritani deuiccps fuerunt infefti non folum bcllo.fcd ctiam 
ha:refi,ita ut capitalefuerit odiumintetJudjEOs & Samari- 
tanos. Huc rcfcr,qu6J SennacheribS^cctffot parcntis Sal- 
manafiaris Hiciofolymamobfedit. z Reg.iS. 

Cjprrvita^ Babylonica.jo annonim , pis in populo Dci 
fuit molcftiflima : ubi ad crudelitatem Babyloniorum ac- 
ccflit iiifiiltatio Idumasorum, & ipforum cum Babyloniis 
collufio Pfat.137. 

Vexattones P«r/«r«w, quibus Juda;i,cx caplivitate Baby- 
lonica dimiffl, fucrunt prohibiti nc urbcm & tcmplumrc- 

" N 'Htttn.perfti:. Ss 12. ^n.M. jp^ XXVIII. ChronakffU perfecutionufH. B783. I. 3'- 

2+Sf. 
.■}• 43' 


6S. jEdificarentjDonmcdiocricerfaucianint pios. Tcrautcmid 
cft fadum. Ec primo auidem a Cambyfe impeditum fuit 
SEdifitium templi & inftauratio urbis viventc adhucCyro 
Esdr.+.v.s. Deindc Xerxcs fcu Ahasverus prohibuithanc 
ipfam inftaurationem civitacis Hicrofolymitana: & poHtia: 
JudaicaE Esdr. 4.^1.6. Huc refcr machinationcmHamanis. 
Deniqi ArtaxcrxcsLon^imanus fcu Arcachfafta prohibuit 
iftim ipfam rcftaurstionem Hicrololymorum.£i(/r.4. xi.7. 
T-trfecutio Antiechi hpi.hantt,(^\ik templum profanavit, 
&hortibili furore fzviic in JadzoSjnotacft exlibrisMac- 
cabarorum. 

DcrjAjiationes Judt^per Romanos (^ Parthos iUatA > ab eo 
ccmporc,quorca:pc|us HieroIoJymam cepit,graviterfau- 
ciaruuc puhjlum Dci gregem, qui tum temporis crat reli 
quus. ^ 

hercchs Afcalo»ita..co^non.\cato Magnus,patrdvitinfMD- 
icidium illudimmanc Alatth.z. 

Herodes Antipfu decoiUvic Johanaem Baptiftam Mat- 
ths.t 14. 

— -Chriftus multa pcrpefTtisefta Pharifa:is,&randemcruci 
^ £B. X u s. ViJ.e 4 evang'.liji(ii. 

— Apofioli capiufitur ^ JIage//antur:Siefl)s.nus lapidatur:cc- 
lcfia Hicrofolymicaua picmuui Sc dispcrgitur. -^l^sr.-f.i. 

.. 7.6'. 

]a olm fpojlolta, coc^nomcmo Af^/or.trucidatur ab Hc- 
iodcAcriippafiatic.Anripa:;&P«;<« ab eodcm incarcera' 
tur. Acl.iz. 

P^k/^j aJuda:isphnJma pzuxnr,Aol.i4.i^feqq, 

Or//rt<.s apoftoli variis peifccucionibus func cxerciti, par- 

tixn ajucia:is>parcim a Gencjbus:& mifeicomncs funttru- 

-i.isti, ctccpro fohanne, quaucjuam hic qucquc fubTra- 

ano ptjhibctur occifus. WAcChronologiam converftonii po- 

pulcrurn, 

Decem pnfccutiones fub primis cthnicislmpp^uficat^ nU- 
mGraocar,hoc ordinc: 

— Frirna fuit fub Ncrone,qui orientcm fidem Romx pri- 
mus crucncavit.ut ait Tcrtullianus, a quo idem Nero ap- 
pellatur dcdicator damnacionis Chriftianorum. H«ec per- 
fecutio interahos fustuht Petrum & Paulum. Nam illc cru- 
cisjhiccapicis fupphcio afFc^lus cft:quanquamaJiiutrum- 
^uc decollacum fcribunc.Hocquoquetcmporc Antipas.de 
quo Apoc.z. vidccur c mcdio fublatus. Dccrctum Nfcronis 
tale fuilfc tradicur:6T«fe(^«« Chriflianum fe ejfecofitetur^i^tan" 
quam generu hnmant conviffus hojiii ,Jine ulteriori fui defen^ 
Jione.capttepleUitor. Hicobferva.Senatum quidem imperan- 
le Tibcrio Chriftiinos jutliire exccdere Roma.fcd impe- 

rator I '^itm.pttfic. i6. 

17. 
19. 

19. 21. 

22. 23- XXV III, Chronologia ferfecutionum. ips 

ratorem interccdifrc. Et licct CUudius poftcaCtriftianos 
Roma cxpuleritjidtamen ohiter fuit faAum. 

Secuada cd fub Domitiano, Titi fratre^fub quo Johan 
nesin Pathmum relegatus.&Timotheus.Oaefimus atque 
Dionyfius Areopagitamartyrio coronati lunt.Dchac per- 
fccuiione fcribit lgnatius:E^o exagitor fartim exiUiitfartim 
citfiodiisypartim vtncuiii. 

T«r»« eflfubTrajano. Hsec pcrfecutio novcndccim an- 
nis pcrvagata cft totum fere orbem,& inter alios fustulit Si- 
mcoocm cpifcopum Hierofolymitanum & Ignatium. liM 
hacperfecutioncPlinius fecpndusfcripfitadimperacorem, 
<jui refcripfit,Hof^f»»5(Chriftianos intelligit)/»^«»>eW«ff; 
non ejfe,oblatos veropuniri oportercj. 

GiHarta cft fub Adiiano & AntoninoPiOi QuadratusA- 
rhcnicnfis epifcopus & Ariftides philofo^ hus Adriano a- 
pologias pro Chriftianis obtulerunt. Qua; quidem apo- 
logix hoc effcceruntjUt Adrianus perfecutioncminhibuc- 
rit pcculiari tdid:o, in quo h^c inter alia lcguntur verba: 
Pro quibui hominitu^ (ChudiiDis) ^ aliiprovinciarum prA- 
(ides jamantcdivopatri meo fcripferunt:quibui iUe refcripfit ,ne 
quid interturbarent hochominumgenw.nifiqui convidi effent 
tentajfe quippiam contra remp. Ltmpridius quoque fcribit, 
Adrianum voIuilieChriftotemplum cxtruerc. fiodcmcr- 
gaChtiflianos animofuitAntoninusPius. Cum enimfub 
illo rccrudefccret pcrfecutio anno 140 , Juftinus philofo- 
phus apologiam exhibuit Impcratori, qui pcrfccutionem 
inhibuit publico edido promulgato Ephcfiintotius Afias 
conciliojubi iuter alia fic ait Imperator:Si quilpiam cuiquam 
Chri(liano,quia. Chrijiianui fit.pergat moUfii& quidquamyaut 
criminu ir/ferre,ilIe,cMi crimen illatum erit,etiamfireips4 Chri- 
fiianus deprehenfmfit,abJolvatur:qui autem illum accufaverit, 
jufium debitumqj fuppliciumfubeat. Et h^ec cftauartapcrfe- 
cutio fub Adriano & Antonino Pio, quam alii ftatuunt fub 
Antoniiio Vcro:fortaflis ideo , quod Adriaivus & Antoni 
nus Pius Chriftianis fuerint xquiores. Verumeoimvcro 
ambo ifti imperatores fub initium initantcrperfecutifunt 
Chriftianos,iIlisqucnonfucruj3ta:quiorcsfa<fti,nifipoftrc- 
mis annis. 

§luinta (aliis qu«rta)cft fub Antonino philofopho & L. 

Antonino Veio. Ha?c inter alios Polycarpum , ecclefije 

Smyrncnfis cpifcopum &apoltolorum difcipulum abfum- 

fit:item iiifti.nummartyremfivc philofophum. Juftinus i- 

lte,Apol!!naiis,& Mclito apologias obtulerunt Imperatori 

AntoniiK) Philofopho, ut diluercnt crimina,qU2Chriftia 

nis ob)icicbaiuur. Ad hujus Impcratoris tcmpus refcrtui 

perfecutio Gallicana admodum immanis : ctfi cam nonnuUi 

_ _ Hum.pirfic. »r. id: ^n.Cbripi. 10 3. 2^6. 2SU 2SS. 3«i' ip6 XXV II I. Chronologia perjecutiomm. ad Commodi Imp.tempora refcrunr. Hic non cft prarter- 
eundum decretum Antonini Philofophi pro Chriftianis, 
Cum cnim legio Chriftianorum (qua: poftca appellata fuit 
Ki^auj\ia^oX<^tfulinineitrix,in bello Gcrmanico conttaMar 
comannos precibus fuis vidoriam a Deo impetraffct, Im- 
pcrator rcm omnem ad Scnatum perfcripfit,& ne quis Chri- 
ftianis deinccps molcftus ciret,hujusmodidecreto fanxit: 
^lubd fi quii Chrifiianum detulerit,hoc folo nomine, ifuodChri- 
fiianui fit yvclo ut delattu fe Chrifiiartum impune fateatur,mo- 
do nihilei objiciatMrprdter religiontm,diverfum:delator vero e- 
jui vivtu cemburatHr. 

Sexta ( aliis quinta) eft fub Scvero. Objiciebantur hoc 
tcmporcChriftianis varia cnmiai: ^uod deos,^uos ipfi Impe 
ratores colerent,qui(j^ 'B.omanum imperium ad tantam dignita 
tem extulijfenttifii contemnerenttVarii-fqj calamitnttbtu impie- 
tate fua orbem terrarum funeftarent : efuod C:tput afini pro deo 
colerent ^c. Qua; ciiiiuna Tcrtullianus in apologetico di- 
luit. 

Scptima eft fub Maximino, quo non fuit crudclius ani- 
mal in terris.utCapitolinusait. Hancperfecutionemqui- 
dam omiitunt,qu6dMaximiuus pafiorcs tantumecclefia- 
rum fucrir pcriccutus. 

OBava cft fub Decio,fubquo,ut aitCyprianus,Dfoc/7«- 
ri domopriiab.intur,pairi7noniofi?oliabantur,catenitpremeban- 
tnryiarceribu/! includebantur, bifiiu objicitbaKtur,ignibui pu- 
niebantur. Tota?muItitudinesin hacperfecutione,infolitu- 
dines&: mcntesprofugcrunt,ibic|Ucfame,fiti,frigore,mor- 
bis,& vi latronum fubktifunt. FabianusepifcopusRoma- 
nus,Sc L.iutcutius Fabianidiaconusiiocdiluviopcricrunt: 
quod nollent proderc thcfauros ecclcfia:. 

Hiona eft fub Vaieriano:in quaCyprianus Carthagincn- 
fiscpifcopus (cujusfingula piopc verba fpitantmartyrium) 
capite truncatus cft. Galienus,filius Valcriani,ipfc quoquc 
una cum patre ecclcfiam vcxavit perfecutione, quam edi- 
(Xis propofitis relaxavit, motus calamitate patris, quo Sa- 
por rex Perfarum confcenfurus equum utebatur pro fca- 
bcllo. 

Decima,c2c^i viccnnalis perfecutio, (quq appcllatur turbo 
pcrfecutionis) incipit authore Dioclctiano.qui cdidopu- 
blicato pr;Eccpit,ut tcmplaatque oratoria Chriftianorum 
evcrterenturJibriBibliorum facrorum crcmarentur,& qui 
magiftratus, officii,aut dignitatis alicujus honorem fuif- 
fent adcpti, de gradu turpitcr dcponerentur, privati vcro, 
qui in prpfcflione religionis Chriltiana; perftarent,Iiber- 
tatc privarcntur. Non multo poft,aiioDiocletiani& Ma- 
ximiani coilcga: edido niandatumfuit,utecclefiarumpr£e- 33<f. XXVIII. Chromlogta perficutionum. jpj fidcs iitcj.^c miniUri iu vincuh tiailerentur , &' omnibns 
machini.5 tojmenrisqiie adhibitis ad facrificandum idolis 
adi:;f entur. Innumeri crgo Cluiflianimartyrio coronati 
fu; Linultisramen pra; fbrmidinc fuccumbentibus. Dcin- 
ccfsvero cdida ilUImpp. de tollcndisChnftianisiraexa- 
Ipcrati funt.uc uno menfc feptcndecim miJIia Cbiiftiano- 
ruxn (inquibu.s etilmi fuit Sciena Impeiatrix) occifa rcfe- 
i ;ntiir,cxceptiscxulibiis. Glifccnte aiitcm iudics perfccu- 
cione.auno ftatim c)us fecundo,DiocIetianus& Miximia- 
uus ci a-gritudiue impcrio (c abi^icanr,& illc quidcm Ni- 
conicciix G.;lerium,iiic vero Mcdiolani ConftMuiumAu- 
giiftos dcclaiantauno}o4. Co»/^<i»//«tf,cuioricnsobvcne- 
lat, cdidum pro Chriftianis publicat; GaUritu inceptam 
pctfccutioncminfuis proviuciiscontiuuar,cacjuciurc Ai<»- 
ximinHtn cx foroic ncpotcm Ca;larem cooptatum,focium 
hibetidoncc orto intcr Maximinum & Maxentium Maii- 
mianifilium.qui Roma; impciium arripuciJt, bcllo, pcrfe- 
cucio Chriftianorum ocftavo.poftquam mota fuit.anuo.le- 
niri& mitigari cocpit. QusmvisMa.Timianuspaulopoft: ad 
ingcnium rcvcrfus. Chuftiinos infandis modis pcrfcqui 
cocpcrit. Galcrius biennio poftmorbo correptus,edidum 
fuo & Conftantini nominc cdidit, Mt Chrijiianu pof/hac 
parceret»r,ac ttmpla ccnwntuiq^ daraitnr.fmul ov3ns,Utipfi 
folenncs pro imperatore preccs funderent. Maximinm quoq; & 
Maxentius a perfecutione dcfiftunt : erfi Maximinus fexto 
polt fui cdidi promulgationcm mcnfcChrifti.inos rurlus 
iuoriente perfcqui coepit. Acccflit tandcm & Z/V/»«,qucm 
GalcriusAugultum appcllavcrat.crudelitas. qua; oricatcm 
vehcmenccr afflixit. Tajidcm vcto extini^is fcx hoftibus 
Chnftianorum, DMc/er/^»(j, Maximiano, Galerio , MaxOjfiot 
Maximino,^ LjV/w/o, folus CoufUntinusM. rerum potitns 
snno 515 fiucmdiuturna: huicpcrfccutioui.utpotc lo ap 
norum.impofirit. Et ha; quideiu funt dcccm illa; fa,mofx 
pcifccutioues :cx quibuialii nonam tiibuunt Aurcliano, 
vel potius cjuspta:tc(5tis. Vcriim Aurcliaous.cumedido dc 
periccutionc adverlus Chriftianos promulgaudo fubl.."ri- 
pturus cflet, divina ultionc prohibitus fuu, & poftrcmx 
contraSamofatenum fynodo Antiochcnxauthoritatcmio- 
terpofuit. Quidam nurneranti^ pcrfccutioncsfublmpera- 
toribus,ita ut undecima fit fnbCooftantio Ariano,duo:'e- 
cima (nb Juliano.dccima tcrtiafub Valcntc Ariano. 

Pcrfecutioncm violcntam cxccpit fraudiilcnta, authorc 
Ario. Nam Conftantia Confbncini M. (oror comtucnda- 
vitfratri prcsbytcrumquendsm Arianum , infiguis pictatis 
aomiue. QUii ConftaDtinopcifiiafit, Aiiumgravi injuria 
alfedum cflc. Imperator hocmodo circumvcntus,ftudc- 
j _ - Nittm.perfic. 33- ^n. Chrifii. rp8 XXFIII. Chronologid^erfecuttorjttm. rc Ario cocpit, itauttandem Ariani Athanafium AlexanHri- 
num cpifcopum ccdcfia deturbatum, Trevirosincxilium 
cxpulcrint. Prarterca Conftantinus M. juflit Ariumrecipi 
in communioncm ccclefia:. Mortuo ConftantiiioCc»/?/?»- 
;;'«< filiusabanno 33 9 epifcoposorthodoxosiucxiiium pcl- 
iere, & AnanosfovcrccGEpit : quamcrudclitatempoltan- 
num jfo Ychcoientiusexercuit, ciim extindisduobusfra- 
tribus folus impcrarct. 

Conftantiolmp. fuccefilt J«/mw«<, cognomcnto.^^(>/?J- 
ta,y qui perfecutionem pcrfuafionc mixtam , & proindc iu- 
pcrioribus omnibus noccntiorem adverfus Chriftianos 
.movit, utfunt TcrbaNazianzeni. Intcr cajteros ver6epi- 
fcopos AthanafiumiQprimispcrfecutuseft. 

Valens Imp. initioorthodoxus, moxab Arianisfedudus, 
perfecutioncm movit , qua B.ifilius mirabilitcr fuit exagita- 
tus. Mortuo Valente & Valentiniano. ]uftina conjux Va- 
ientiuiani, quie jampiidem Arianis favebat, orthodoios 
plerosqucei-arcopos, & inhis Ambrofiumquoque Mcdio- 
lanenfem perfccuta eft. T^uta vcro fuit immanitas Aria- 
norunijUt longc tetriijs & dunus orthodoxos pcrlicuti fint, 
quam ulii unquam pag- ni fecerant. 

Ferjecutio Per/ica iqftituta fuitab kdigerdePerfarumre- 
ge,&contiDuata aGororanefilio. Occafionemhuicpcrfe- 
cutioni prx'buit intempeftivus zclus Audx epifcopi, qui 
Pyia;um,h.c. cemplum i,;;nis in Pcrfia evcrrcrst, illudque, 
monitusarcge,inftaurare nolebat. Tantusfuitasftushujus 
pcrfecutionis.ut uno tempotc ccciderint I6000 Chriftia- 
nbrum. 

Gothi.Vandali, !Lii3tc^nehi.rham nationcsinvaduntimpc 
rium occidentis,& ccclefiam vaftant:nominatim Athmari- 
cui rex Gothorum Arianus. 

Donatifti in Afnca crudcHtcr fa»viuntinCatholicos. 

Perfecutio r^W«//V<»incipit,authorc Genferico.Hoc cnim 
duce Vandali ex Hifpania in Africam progicfli,cum partim 
gcntilcs, partim Arianicflent, inorthodoxot crudclifilme 
fa:vicrunti& qui Ariani crant, vcncnum illudfuum,quam 
latiflime, epifcoporumfuoruminftindu,propagaruut. Hu- 
nericui fuccedit patri Genfericoanno 478, &in primordio 
rcgni modcratiusagit, fedanno fcptimo horrcBdum in ca- 
tholicos inftituit pcrfccutioncmi Qui autem fucccflciunt 
ci icgcs, etfi aliqui mitiores fuerunt eiga oithodoxos.plen- 
quev^men in ChriftianosfaiYicrunt. Adcocrudclisfuitlpi 
ritus Arianicus. 

Anafti^fitts Imp. perfccutionem movct advcrfus ortho 
doxos, quiparcre nolcbant cdid:o,quoipfc,imitatus pras- 
dcccflorem Zcnonem,fanxerat, ut fynodus Chalcedoncn- 

fis DC Num.perfic. ' innB Ch iro. S30. S6S. 610. 6zz. t297. XXV III. Chronologiii ferfecutio?ium. i^p) fis neque prsdicaretur , neqnc dnmnarctur. Cum enim dis- 
fcofio oria cflet «^e ifta fyDodo, exiftimavit fe hoc pado 
tranquillicatiecclcfiacconfulrurum. Eosigiturqui huiccdi- 
(lonon obtcmperabsnt, tauquam inimicos publica; pacis 
in exilium ejccir. Simile htiic fuit edidum Heraclii, quo 
cautum crat , neque imam , neque duss operationcs aut vo- 
Inntates in Chrido fjtendas eHe. NimirumHeracliUSerat 
Monothclera. 

Cehades , PevGrumrex, impcrantc Anaftafio crudeltrer 
fxvirinChtiftianos. Polt Coadem jC^j/rwquoque Pcrfa- 
rum rex, co^nomento M agnu s ,]\x^miixiO impcrantc, Sy- 
riam & Ciliciam invadit , pliuimaS(.pe civitdtcsgraviflinic 
ob Chriftianifmum affigir. 

Sub ]\ii\'\mzno Ari ina perfecutin ^ autljorcGilinlcrVan- 
dalorumregcmulcosChriJtiaccsabripic. 

Go/Jb» in Italia crudeliflimc iieifcquuntur Chriftianos, 
Tor;7«*pr2ecipucrcge, quiflagcUum Dci nominabatur. Go- 
this auxitiabanrur Aicmanni , doncc snno j fi Totilas a 
Narfete , duce Jyftiniani, pra;lio vidus interricitur : cui 
Theioi poftrcmus Gothorum in It: lia rex fiiccefiitripfc quo- 
quca Narfete viclus, & infu^a occilus. AtqueficGotho- 
rum in Italia rcgnum , quod annis 77, & pul licis commo- 
dis, & vcraepietati ioleftiffimunifueiatjconcidic. 

/,oH^o^4ri^/exPannouia,ducc Albino, It.iliam invadunti 
ibiquc, pulfispra:fidiislmp. Jaftini.mi. Longobardicorc- 
gnoinftituto,annisio6,ufqucadannum744, ChrUlianosi 
crudeliccrperfequuntur. • 

C(>/5'oi'VA'//nflr;Perfarumrex,fub HeraclioRomanumim- 
pcrium undiquiqueinfeftat patTimque Chriftianos duriccr 
alfligit, &cxpugnataHicrofolyma,nonagi;itamillia Chri- 
ftianorum JudaristrucJrlanda commitcic. 

Muhamedyfwe Mahomcd, Arabcs, qui Hcraclioquidem, 
militaverant, fed ftipendia fua a prafcdo Hcraclii accipcre 
non poterant :hos, inquam, Arabcs fiveSaraccnos Mabo- 
medcThraciainSyriam, Damafcum, & Phocniciamabdu- 
cic:in Chriftianos,fibiparerenolcntcs,crudclitcrfa:vit;co- 
piasHeraclii aIiquoticsprofligat:a Rom:i»ToimperioPhoc- 
niciam,Syriain &jrEgyptumavellit:ccflcfiascveitit:Chti- 
fti nomcn delcre conatur. Atquc hoc fuit initium nnmen- 
(x ilHusporcnria:, quatmillc jam annosccclefiamfuigavit. 
Nam quisncfcit, Saiacenosfibifubjugalfe Afiam: in.te tra- 
jccillc in Africam ^irrupiffc inl"hraci.*m , Sicilui.ii , baidi 
niam,Hifpaniam,GaIIiam ? 

Pcrfccutioncm M.-.humcdanam a SarJccnis ad Turcas 
transtulit Ofman five Otroman, a quoimpcrium Tprci- 
cum hodicque dicitur Ottomannicum. 

N 4 ^um.perfi,. 41. 43. 4h 44" 4S. 4<J. 47. 1360. 200 XXV lll. Chronologia ftrjecuttonum^ Perfecutio infiieuta ab Antichrifio Romano durat indc a 
remporc "W^iclcfi ad noftram ufquc xtatem. Ha:c, tanquam 
foccundiflinna mater , enixa eft anuo 1^66 Inquifitioncm 
Hifpanicarn,anno 1548 Intcrim religionis in Germania, 
annoiff4 peifecutioncm triennalemin Anglia, Bella Gal- 
lica & Germanica indp ab anno i h 6. Bellum Bclgicum ab 
>nno 15-68, LanienamParifienfemanno iy7i.& alias mon- 
ftrofas (ilias. InGalliis in^ic a colloquio PolUaceno anno 
1^62. ca^fafunt 500000 marryrum. Atque lia; funtpcrfe- 
cutionespiorum univerfalcs: patticulates funt innumeiae, 
puta quod Cain intcrfecit ASelem, EQu infcftavit Jaco- 
bum, Saul & Abfalom Davidcm, &c. Singulari autcm ftu- 
diohiceft adnotandum, qu6driuliiisfcre ccclcfis pcrfccu 
tormanferit impunitus. Nam,utab nvpordiar, dtluvium 
fustulit impJQS Dei contcmtores& ecclcfia: perfecutores 
Fharao, decem plagis excrcitus , una cum fuis fubmcrfus cft 
in mari rubro : Cftjch»n, Sytix rex > deletus eft ab Othniele: 
Eglcn, Moabitarumrex, trucidatuseltabHhud, 6c loooo 
Moabitarum funt taffa : Sifera trucidatus cft a muherc : Mi 
dianita.um 1^000 funtcsfaaGideonc : Ammonita, funtvi' 
(fli a Jephtha: PhilifiAt moleftati fucrunt a Simfone,qui non 
tintumin vitaipfisnocuit, fedetiam moriendoocciditul- 
trajpoo PhiIifta'orum : Samuelin-fignemvidlorismadvcr- 
fus Wf^ewQbfinet: Achab^ /y'e^e/cruentamortc pereunt: 
Sennacherib , filjus Salmanajjarii , ca;fis ab angelo 18^000 
fuis rrulitibus relioquic obfidioncm Hicrpfolymorum, & 
paulo^oit a fuis fihis occidicur : Nebucadnezar pri vatur ufu 
rationis:C«w^^jmoriturcx vulncre,quodacccpcrat, cum 
afccnfuro equum dcciderct ei vagina gladius : Xerxes ab 
Artab^no cft interfedus : Perfa: fub Artaxerxe Longimano 
vincuptur ab Athcoienfibus : Antiochus Epiphanes occidi- 
tur: Fompejus mifcrc perit : Herodes Afcalonita proptcr fufpi- 
cioncm inildiarqm pccidittrcs filios. Antipatrum, Arifto- 
bulum & Alexandrum : Herodts Antipof rclegatur in Gal- 
lias : ]udii ofores & perfecutprcs Chrifti & apoftolorum 
puoiunturobfidione&excidip: Herodes Agrippaqhit phti- 
riafi: Neroidu gUdii feipfum transfodit: Bomitianus^to- 
curantc uxore interficitur a libertis : Trajanus moleftatur 
feditionibus Judasorum & fubito corripitur rcfolutionc 
membrorum, & ftuporecorporis, quem excepit aquaio- 
tercus : Adrianus experitur feditioncs Judxorum : Decius 
cum toto cxercitu ca,*fus eft aGothis: Valerianus aSaj»ore 
rege Perfarum viftus eft, &captus annoxtatisfcptuagcfi- 
mo, &in fervitutepcrpetua confcnuit, itaquidcnj,ut Sa- 
por equum confcenfurus, Valcriaoi cervice incurvata pro 
fcabcUo ufusfucrit: Diocletianus exirifti a:gritudincinfu- 

km •2{um.p 
4«. XXIX. ChronoloqtA conciltorum^ 201 lam impcriicommvitavir viraprivata:G<i/fr/Kifccdoulccrc 
circa pudcnda corripitur: Maxentius, Maximinui,^ Lici^/ius 
vincuutur aConftantino M:]uliamsaprJltttaiapi3£\ioad- 
vetfus Pcrfas lethaliter vulneratus manum fanguine imple 
vit, illumque in acrem projecit, his verbis ad Chriflum ad- 
ditiSyViciJli CaliUe: Valens infigni pra'lioaGothisfupcratus 
vivicomburio honeftatur:C(?/re« //. afilioSyroccrudehf- 
fimc intcrficitur: Cothi f^ VandAli variis bellis conficiun- 
tVLX : Mahumed.tni perpetuis bellisexagitantur : aJfecUanti- 
chtijii Rowaw/ vjriisquojquc & difficilibusbellisimpUcaD- 
tur in Gcimania,Belgio,Gallia,& alibi. I 

X X IX. Chronoloiia conciltorum. COncilia V. T. capcrunt ex quo inftitutus fuit a Deo 
feuatus illcqui appcUatur Sanhcdrin,{!ve Synedrium,' 
itcmque Coiiiiitorium : quod fuit magnum, & parvum.l 
Synedrium m^ignum conftabat ex LXXI SenioribusN«»>.| 
II. & plenc conilituta politia Mofaica erat Hierofolymis. 
Syntdrium parvum conibbat XXi II fapientibus,eratque 
collocatumiupotra cujusUbet civitatis,juxta tcxinivt Veut, 
id.v.iS. Quodficivitas non habcbatcentuni & vigintiho- 
miues.conftitucbantur in ea tjntuni trcs judices. In N. T. 
magnum illud Sanhedrin paulo ante Chiiiti tempora ad- 
huc viguit. Nam Kciodes primo anno uativitatisChrifti 
coadto Sanhcdrin qua." fi vit cx principib. facerdotum & fcri- 
bis populijubi Lhriftus nafci debcat:& illi redle refpon- 
dcrunt ci fcriptura prophetica./« BethUhem. Atque hoc 
fuitlcgitimumconcilium,etfi maloanimo fuit coadtumab 
Hcrode. lllegitima fuerunt feqq.concilia. i.Sanhedrin il- 
lud ]ohan. ii. quo agitarunt confilium contra Chriftuni. 
i.Sanhedria, quod Chriftum condcmnavit. ^.Sanhedrin, 
quod -/4^.j.o»4.fuir toadum conrra apoftolos. ^.Sanhe- 
drin AHcr.i. quod itidem fuit coadum contra apoftolos. 
^.Sanhedrtn Stephani, nt appellatur: de quo A£i.6. Sextum 
Sanliedrin eft v^nwMASl.zs. S^/>/iw»«weftJj>fiDbiminoris,de 
quo jofephus lib. lo. Ociavum cft Mattlffx apoftoli , dc 
quoin vitaejus. Nonumc[i Zacharia;,&«/er/wJ«»jfuithabi- 
tumeoanno,quourbsfuitexcifa:dcqHo utroquejofephus 
Si.d dchujusmodi conciliis nobis non eftanimusagcrc:fic- 
ut nec dc conventuMarix,Elif»bctha;.Zachana.',aIiorum- 
que piorum Luc.i.&z. aut clciftione Matthix-r^fl r.aut or- 
diQationc leptem diacoi\prum^J? tf.aut couventupiorum 
indomoCornclii.<iA/o. Ktficnimhiconvcntus aquibus- 

]dam habentur pro conciliis five (yuod!s:tamcn hocfirpa- 

, __ s^ntio Chr. 
iO. ips. 217. 237. 2^0. 2S2. 202 XXIX. Chronologia conciliorum. tumaccuratejcum concilia nominentur conventus.inqui- 
bus congregantur prxfidcs ecclefiarum vel ex toto orbe 
Chriftiano.vclcxunius regionisprovinciisjadtracftandum 
decausa ecclefia;:undc concilia funtalia generalia& cccu- 
mcnica,alia fpecialia & provincialia. Dc his itaque aga- 
mus. 

Af0^oU\ii^it\xx. concilium oecumcnicum & c:tholicum 
AB.is: quod eft primum in N. T. Chriftianum coqcilium. 
Qushoc fecutafunt concilia.disparantur inquinquc claf- 
fcs.hoc modo. 

In prima clajfeCuQt conciliaante conciliumNiccnumab 
anD0Chr.r98adan.51tf. 

F«7oycpifcopusRomanus per fiterasefficit,uthoc anno 
paflim conciJiacogantur>&ipfc fynodum exprcsbyteris & 
diaconisP,.omaniscolligit. Fuit autemin hisconciliisdis- 
putata quarllio, Ac pafcha cclcbrandum fit dic Dominico 
qui proxime fequiturdecimamquartvm lunammeafisNi- 
fan , vel more Judaico quacunquc fcria fcptimana? , primo 
poft ajquinodlium vermimplenilunio? Affirmativam pri- 
mx partis defendcrunt Synodtu Rotnanay CAfarienJJsjPontica, 
Achaica^J^nodtu apud 0BJlrenam,8c shs fatisobfcuras. Ne- 
gativam cjusdempartis luscinuitfynodus.^/'^'''*^^*?'^'^^''- 
lycrates Ephefiorum epilcopus convocatis innumeris ex 
viciniaepifcopiscommuni omnium confenfu decrcvit.pa- 
fcha rccepto in Afia morcnuUa habita ritione diei Domini- 
cae celehr.'ndum cfle. Sfao<^\isGaUicana ctfi dccrevit, pa 
fchadieDominico celebrandumeffe: Iren^ustamen,prx 
fes fynodijfe oppofuit poftea Vidlori.quod is Afiaticas cc- 
clefiis ob diveifara pafcha; cclcbratiouem excommunica- 
ret. 

Synodu4 Africana dcctetum condit de rcbaptizandis ha:- 
icticis ad ccclefiam catholicam rcdeuntibus. Cujus erroris 
author &fuggeftorfuit Tertullianus:quempoftea fccutus 
cftCyprianus. 

Synodtu Arabiana celebratur Philadelphiaj , pra:fidc Ori- 
gcnc. 

Synodtis ArK^ana II pra:fide Origcnc damnat errorem 
illorum ,quiajetantanimascum corporibus intcrire&rc- 
furgere, 

Synodui Afiicana II authore & piicfide Cypriauo cogi- 
turcontra Novatum,& decernitlapfos inpeifecutione ali- 
qua.fi rcpifcant.recipicudos eflc:illis vci6,qui propter x- 
gritudmemnon polliDtexplcrecuniculumpQcnitcntia:>fub 
exitum viiae paccm communic^dam enTe. 

Synod'M Afi-icana III ab ccclefia cjicit Feliciflfimum , 
presbyterum f-^liofjra & fcclcratum. 

Syno- XXIX. ChronologU conciliorum. 203 Synodua Romana 1 1 damnat Novatum. 
Synodus Africmtt IV Bafilidem &Marcialcm ab cpifco- 
patibiis fuis redc prohibcri dcccrnit j proptcrca quod in 
pcrfecutionc idolis facrificaflc, ic m epifcopatum fraude ir- 
rcpfiifc conftarct. 

Synodtu AntiocheKa daranat patronos fchifmatis Nova- 
tiani. 

ConciliutnCarthaginenfe pra^fidcCypriano ftabilit ipfius 
crrorem de ha:rcticis rcbapcizandis, fi ad ecclefiam rcdire 
vcHnt, 

Syncdi apud lconium ^ .9y««<iflf/»conftituunt,neabha:reti- 
cis vcnientcsiiicccltfi.jm intromittantur,nifi prius omnia, 
quarab hxrccicis audivcruncpublice coram ccdcfia cxpo 
fueiint. 

Sjnodm Afiicana rauthore& prifideCypriano ftatuic. 
infjntcs \el ftatima nativit.)teb.TptizaiipoJre 

Syn,dui Antiochena II ^ II I damnant Paulum Samofa- 
tcnum. 

Concilium Sefuanum , fivc Sinuejfanum , tra£lat caufain 
Marcetliiii epilcopi Romaci. 

Concilium Llil;eritnum,tQmfovcCoa{limim M.in Hifpa 
niad 
Syr 
ocnfi. cccrnitintcralia,p!dluras iu ec.lefia noeflTchabendas. 
ncdm Arelatenfis I habetur Atclate in Gallia Narbo- Synodus i^eot&fufienfis multum disceditapuritate primi- 
tivarecdefia:. Annoji^ \\aJoztm(yDoA\i% Arelatenfis II. 

Conflantinui Af.fingiturRomam convocaflc ijo faccrdo- 
tcs Jud.£orum, quos vicerint 14 epifcopi Chriftiani, qui- 
bus prxfcderit Sylvefter,qui taurum infufurrationc in au- 
rcm intcrfccerit, mortuumtjuc invitam rcvocaverit : quo! 
miraculo Judari fiut convcrh. 

5«c«Mrf.if//T///iconciIiorumcftabanno Chr.ji^^adan.^ji. Secunda 

Anuo Conftantini M. lo concilium occumenicumN/Ve- claflis con- 
num I ji8 epifcoporumd.imnath.trefin Arii,& probat fcn- ciliorum a 
tentiam occidcntalium dc pafchatc celcbrando dicDomi- 
nico, qni incidat in lunam ly. 16.17. 18. ly.io.vel ii.poft 
ajquiDccfliuin vernum. u^ 

Circa hxc tcmporaPapiftx fingunt tres /ynodoskSyU^ 
ftro cdcbratas cflcRoma;. 

Huc \jdctur collocanda fynodui AncyrAna,qa3m alii rc- 
fcruntadan.508. luit coadacoutra Nov^tidifcipulos. 

Anuo Conlbntini M. 10 Synodua /» T^rojArianaJiocef- 
ficit fuis calumniis & mendaciis, ut Impcrator Athana- 
fium mittat in exilium in Gallias. Hancfypodum poftea 
evocaNit Conftantinus Hierofi>/yrfjam,-id cclebraudam pa- 
ncgyrin pro dedicationc martyrii Salvatoris.quod Impe- fynodo Ni- 
cena ad E- 
phcfinam. L4n. Chrifii 3B7. 339- 
3^0. 3^1. 

347. 
34S. 

349. 
3SI- 

3SS. 
3S6. 3i7. 
SiP- 204, XXIX. Chrdmlogia conctltorum. 360. rator xdificaverat. Eodcm tempore \ii^t.\m [ynodus Cnr 
thaginenfts pra^fide Grato ejits loci epifcopo. 

Syuodui Antiochena circa fioem ConftantiDi M. depoait 
EuitathiumlaudatiffimumccclcfiasAntiochenaecpifcopum 
adulterii falso accufatum. 

Synodui Romana confirmat fidcm Nicenam. 

Synodus inoriente,tiieDnio poftreditum Athanafii ad ec 
cleham Alexacdrinam cudit formuJam fidci, qua: revera 
fuitAriana^utut illius epifcopi voluerint videriabAriani- 
fmo alieni. 

Synodus Amiccheu» authoribus Arianis ce!ebratur:& fe- 
cundaAntiochenaab iisdcman.;^^. 

Synodus Agrippinenjis ,Ceu Colooicnfis> damnat Euphra- 
tam epifcopum Colonienfem, qui deitatem Chrilti ncga- 
bac. 

Synodus Romana denuo confirmat fidemNiceaam.& da- 
mnat Arianifmum. 

Concilium Sardiienfe jyo epifcoporum iDlllyria in iote- 
grum reftituit Athanafium & Marcellum. 

Synodtis Hierofolymitanet reftituit Athanafio fuam digni- 
tatem & coramunionem. 

Alexandrinajyncdus cosdaab Athanafio coDfimiattcfti- 
mouia de ipfius innoccntia. 

Syncdus Syrmienfts Arianorum celcbratur in Pannonia: 
ubi Ofius Cordubcufis verberibus cogitur ad fubfcriptio- 
nem.Phounus in illafynodo fuit convidus & damnatus. 
Contrahancfynodumfuit aliahibita inOriente. 

Concilittm Mediolanenfe pra;fcnte Conftantino in exilium 
pellit epifcopos,cjui damuationi Athauaiii fubfcribcre no- 
kicrunt:quale5fncruntHilarius,Ofius,Paulinus,&c. 

Conctlium Arelatenje ^ Biterrenfe m Galliis deccrnit.vcl 
potiuspctit,inpi)ustju.;mdecretoinAthanafiumfubfcvibc- 
rccogatur.dcfide ipfius inquir..t. Scd Valenscjusque focii 
priusdamnationemAthanafiicxtorquent, Abhoc partium 
confliduPauhuusagiturincxilium & Hilanusdamnatur. 

Synodus AncyrAna. tX2t\\ix.Eudoxium cx ecclefia Antio- 
,chen3. 

Synodus Arimincnfs (^ S*/««fM««codem tcmporefruftra 
fe opponit Arianis,quorum antefignani V?.iens,Eudoxus, 
Urfacius,AcaciuSj& slii, contendcbant, homoufii vocabu- 
lumc mcdio tolleodumefle. Tandcm pra;valentAriam>& 
f«utore Conftanao cjiciunt epifcopos occidentalcs, qui 
fentrntia: Ita: fubfcvibere nolebant,cquibus fuitHilarius 
Poitea fcrecipjunt in oricntem, &c,!ynodoi\icdnd indidla, 
plerosqiie in fuam fentcntiam tr;?hunt. 

Acacius confcnfu Imp. Conftantii convocac fynodum 

C..njlan- ^n. (^hrifii. 361. 361. 36X. 363. 

36^. 
36S. 

36S. 

36i, 

36S. 

367. 
368, XXIX. ChronologtA conciliomm. 20$ Conftaminopolim cxefii^cofhBnhyDix. Ibi decernitur.ho- 
moafii vocabulum efle tolIendum,& FiliumPatri fimilcm 
efle dicendum. Qui fubfcriberc rccufarunt, in exilium funt 
mifli. Synodo huic interfuitUlfilasGothorum epifcopus, 

Synediti AntiochenaindicitUT 2b AcAciiois. Eodem tem- 
pore Conftantius ibidem cogit frequcntem fynodum,ubi 
Meletius fc oppofuit Arianis. Porro fub Conftantio ( non 
autem Sylveftro I Papa ) celebratum eft concilium Gangrenft 
contra EufebiumSebaftia: in Armcnia epifcopum,qui crat 
Pncumatomachus, 

SynodtM Alexandrinaimxio imperiijuliani.cumpetmifru 
ejus ledircBt epifcopi orthodoxi ad {uas ecclelias, coHfir- 
mavitNicenamfidem. Ibiadfuit Athanafius. 

Macedoniani Oichna. cogunt conciha. 

Acaciani coagi^t^xntjymdum AntiochiA,6c vocabulum 
homoufiii recipiuot cum oecretis concilii Niccni. Hinc di- 
citur fynodus ^«//of/7f»;i Artanorum cojvcrforum : quia- 
duam ahi cxiftimant,illos in grattam Joviniaui Im». hoc 
lccilfe. 

Athanafius aufpiciis Joviani Imp. convocat fynodum 
Alexandrinami^ux dcccvaittiiicm Niccnamapoftolicisdo- 
gmiitis cfle conicntaneam. Impcrator fcntentiam fyoodi 
confiimat,& ecclefiisdefrumentoprofpicit. 

Synodw Laodtcena poft mortcm Imp.Jovini.ini dcccrnit 
multa fuperftiiiofadc difciphna ccclefi.:ftica. 

Synodit4 in Illyrieo, con^ii a Valentiniano & fratre ipfius 
ValcDtc,Ariana labe nondum infedo,confirmatfidemNi- 
cenam. 

Syncdut Lampfacenayiningufio Hellcsponti, veram fidcm 
JcTrinitate confirmat. Accufmtibus autem Arianis cpi- 
pifcopis orthodoxos propter dccrctum hoc fynodicum a- 
lud Valentcm Imj^.ipfc omnia aifta rcfcidit,& orchodoxos, 
<|ui in ipfius poteftite erant.in exilium ire juflit. 

Macedontmi converfi.c^ni cum Liberio epifcopo Romano 
in gratiam rcdicrancconvocant fynodum Siculam ^Tar- 
fenjem,(^ Eufebtus ttnk cum fui«Tyanenfe»>yitC[uc fidcmho- 
moufiii ccDfitcntur,& formubm Niccnam confiimant. 

Valcns Imp, in fynodo Nicomedten/t (.oe^itEleuilnm Cy- 
ziccniim e^iifcopum Micedonianum uthibfcribat fideiA-, 
cianorum. 

Circa ha:c tcmpora diverfrfynodi in Gallid & Hijpmiii 
funtcelebrats.inquibusAriani fuut damnaci,puca Valens, 
Utfacius.Auxentius.Gajus&c. 

Synodu^Roman^ fah Damafodamnat Auxcntiumcrifco- 
pum Mediolanenfem Arianum,& confirmat fidem Nice- 
nam. I ^nm Chr. 
370. 
37S. 

380. 5«/. j^ 3S2. 393. 383. f»-f. 3S6. 39 0. 393- 397. 39 S. 399^ 400. 206 XXIX. Chronelogia. conciliorum. ^^'«^'^/«i i/^Kf/V/» confirmat fidem Nicenam. 
SynoduiVa,Untinti'n\Gi\\\x% ordinat qua;dam infulfa.v.g. 
nedigamisordinatioadfaccrdotiumconferatur. 

Synodus Romana. aliajitidem fubDamafo.damnat Apolli- 
narem,cjusc[ue difcipulum Timotheum,& rcliquos ipfius 
fedatores. Reiterat criamArii,Sabeliii,Macedonii,Eono- 
mii &Photinidamnationcm. 

Synodus CAfarauguftana damnavit HeIvidium,PrifcilHa- 
num,& illorum fedatorcs. Eodem annoThcodofius M, 
convocatfynodumCo«/?/i«//«o/>o/;>w,quaz eft fecunda cccu- 
menica. Fuit coafta contra Macedonium & aliosPncuma- 
tomachos. Inter aliadecernitur,reddcndas &committcn- 
das cfTe ecclefias omnesillis,qui unam SS. Trinitatis divini- 
tatem confiterentur. Poft hasc conftituitur , epifcopum 
Conftantinopolitanum cminentiam proximam poft I^o- 
iDanumobtineredebcre. Ordinati ctiam funtpatriarchae, 
iisque ccrt£E provincise attributse. iiodem nnao fynodus 
Aquileienfis(cv.\tihn\ iutcrfuit Ambrofius)damnavit Pal- 
ladium Arianura,& examinavit Secundianum atqueAtta- 
lum propter Arianifmi fufpicionem. 

TheodofiusaDamafo (oMch^ms fyncdum in^ich Romi, 
a\ix a Theodoreto appellatur maxima. Inter alia decrctum 
uiir.utdccimx &primitia:afidclibus folverentur. 

In fynodo Ccnftantinopolit.ina Thcodofius rcprchcndit & 
dil.^cerat formulas Arianorum & Eunomianorum, folam 
veroHomoufianorum probat. 

Novatiani coguntfynodum Angariyf^woi eft oppidum 
inBithynia,& concludunt non cfie facicndum fchilmaob 
disfonsnu.imcclebrandip3(chatis hoc vtlillo tcmpore. 

Syncdus Burdegalenfis luflu Maximi Imp.damnat Prifcil- 
ii^niftas. Maximuscenfet Prifcillianum cumfociiscapitis 
damnaii oportcre. 

Synodus Treverenfts damnat Thacium epifcopum,fociam 
Prifcilliani. 

Concilium Carthaginenfe Z/fancit coclibatum facerdo- 
tum. 

Concilium Hippenenfe cclcbratur:itcm Bagajenfe Dona- 
tiftarum. 

Concilium Carthaginenfe III confirmat ftatuta coDcilii 
Hipponcnfis. Auguibnus Hipponcnlis epifeopus illi intcr- 
fuit. Eodemannocclebrata fuit Cyt\odusTauritanen/is. 

Synodus Carthaginenfts I V fancit decreta 104 , in quibus 
mulca fiuit puerilia. 

Epiphaniusin^«£'<^aCy;.ri,& Thcophijus Alexandrinus 
in fynodti Alexandrtnis damnautfcripta Origenis. 

Synodus Carthaginenfis V interalia deccrnit.ut facefdotes 

& Levi- in. C^fffi' 492, ^<?/. 418. 424. 
4Si. 4f<'. 447. ^-ff- 44?. -f-fP. -f-fP- XXIX. Chronologta conctltorum. £o/l & Levita: absiincant ab uxoribus. Bodem anno Syncdus 
Toletana 1 fcribit alTertionem fidei fux contra Arianos & 
Prifcillianiftas: deinde decrcta zi ad vitam & morcs fpe- 
dantia promulgat. . 

MiUvitanum concilium in Numidia damnat Pelagium, 
Subfcripferuntintcr^lios Aurclius cpifcopus Carthagincn- 
fis,& Auguftinus Hipponenfis. 

Ab hoc anno ufque a.d 4io{eptcmJyno(iiCarth,7ginenfes 
commemoiantur , in quibus prjecipuc contra Donatiftas 
aiftum cft. 

Cwft/w^sTf/fw/iprobatcccIibatumfjcfrdotum. 

Ccncilimn Carthaginenfe Vl durat fcxcnnium,& tandera 
dccernit.nc cuiquam vel epifcopo.vcl facerdoti ex Africa 
aut aliis provinciis metropolitanos habentibus.ad Papam 
Rominumappcllarchceat:fedfitprima cognitio caufarum 
ecclcfiafticarum penes epifcopos & metiopolitanum, fe- 
cundapcncsconcihumprovincialejulcima pencs univcrfa- 
lc: iiem.nc ujlum jus dcinccps Romano Papx fuper Africa- 
iiis ccc!c(ias conccrnatur. 

Cclebruturconcihum Carthaginenfc VII. 

7»;mMf/.-/7^fintconcilij aban, Chr. 451 adan.^Se. . 

Concilium tphefinum magnum , quod cft occumcnicum 
cehium, fub Thcodofio II damnat Ncftorium , quiduas 
pcrfonas in Chvifto ftatucbac , & Mari^m Sto-nyov dicerc 
nolebat. 

Syfjodu^ Regienjishihctuiin Gallia. 

Romana fynodi44 indicicur aValentiniano adcognofcen- 
dumcaufjm Xyfti fivc SiitiPjpa:, quiaccufabatur, quod 
Chryfogonitcm,fccminamDcoronfccratam,ftuprafler. 

Concilium Arauficanum 1 hibetur in Galii2:44i Vafen- 
fe I icidcminGallia. Huic incerfuicPiofper. Aliasappclla- 
cur Vafrioncnfe, 

Concilium Arauficanum 1 1 celebrarur contra Pelagianos 
Eodemanno r^ytwyi Il.ubipcrmitciturlcdoribus potcftas 
ducendi conjugem,& prcsbytcrispotcftaspradicandifuis 
plebibus, 

Synodns Cmflantincpolitan^ fub Thccdofio damnat Eu- 
cychem, quiduas naturasi/n Chnftomifcebat,ejusc|Uccar- 
nem de ccclo allatam didicabar. Auno fcquentc habetur 
denuo fynodus Ccnfljintinopoli coutra Eutychem, 

Ephefina fynodus , qua; dicitur fccuada, iccm Xri-q.ifcr, 8c 
prardatoria.approbathdcm EutychisjFIaviano &Eufebio 
Dorylxo calcibusacritcrimpetitis &compaIfis adfubfcri- 
bcndum: undc iynodo nomen prardatoria: impofitum. 

Synodus Beryticnfis abfolvit I.bamEdeflcnumcpifcopum, 
quemdamnavcratfiphcfina II. Tcrtia claf- 
(Isconcilio- 
luin afyno- 
do Ephefi- 
iia ad Trul- 
hn.im. mitfpmtf^^^mtf» 


4S3- 208 XXIX. Chronologia contiltorum. ^6s. >'. 48S. 

SOS. 

iio. 
S12. 

Si4- 
SJS. 

szs. 

Sil. 
SSO. 

s6o. LeoMagBus, Papa,cclebrataliquot^«tf//oiRoiw*,quibus 
trritahabentur (Jecretafynodi Ephcfins II. 

Concilium Chalcedontnfe , quod efl: occumenicum quar- 
tum,epircoporum 6^0, habcturfub Martianolmp. contra 
Eutyciiem & Diofcorum , atqucad dcftruendam fynodum 
Ephefioam II. 

Concilium Arelatenfe III habctur. 

ConciliumVeneticum 16 canonibus fancitdifciplinamcc- 
clefiafticam. Hoc tcmporc habetur concilium Carpentora- 
Stenfeia Gallia de bonis ecclefialticis:itcm Turoninfe^. 

Ab hoc anno ufque ad f 13 RomA habentur novem fyno- 
<!//,cquibus fecunda an.484 damnavit AcaciumConltan- 
tinopoliranum.-quarta an.494 ecclefije Romanz attribuit 
primatum:fcxta an.joi cx prxceptoTheodoricircgisIta 
liajcognovit caufam Symmachi papa: : fcptima an.foi tra 
davit deconfcrvandis bonis ccclefise: nona an.yi^ cgitdc 
in vaforibus rerum ccclcfiafticarum. 

Huncricus Vaudalorum & Alanorum rexconvocat Ho- 
moufianos idconciiium Carthaginenfe , ut disputarent<:um A- 
rianis. Sequutumeft rcgisedidlumdcpcrfequendisortho- 
doxis. 

Concilium Agathinfe celebratur. 

S idonenfii Jynodwin Aicitnx ab Anaftafio Imp. adfubver 
tendum decreca fynodi ChaJccdoneuCs. 

Synodus Aurelianenfis cdchiztnt in Galliaproptcrcorru- 
ptum ecclefiaftici regiminis ftatum, & disfolutiouem di 
fciplinar, 

In fynodo apud Heracleam coayeninnt 100 cpifcopi : qui 
ab Anaftafio Imp. & Timothco Conftantinopoleos epifco 
pojlIufi,reinfeda disccdunt. 

Epaunenfe concilium celebratur in Burgundia: aa, 516 
T.^rraconenfe in Hifpania:^'!^ Gerundenfe itidcm in Hifpa 
nia , itcmquc Cifaraugujianum in Tarraconcnfi pro- 
vincia. 

Synodus llerdenjis celebratur in HifpaniS : & Valentina 
ibidcm. 

ConciliumToletanum II celcbratur : an. yj4 Aurelianen- 
fe II: an.jjS Aurelianenfe III: an. 541 Avernenfe: ao. H^ 
Aurelianenfe I V. 

ConciliumConJtantinopolitanumfecundum, quod eft quia- 
tum cccumenicum, fub Juftiniano Imp. comprobat qua- 
tuor priora OEcumenua. & damnat Anthemium, Theodo- 
rum & Oiigenem, couftituiiquc quod Mariafit dieTvHSi- 
Aliicollocantinan.yfj.Duravitbicnnium. 

Abhoc anno ufquead an.68o celebratJE funt fcqucntes 
fynodi:an.j6o Tarifienfis I: ^6S.Turonenfis (^ Lucenfis: ^jo 

^ Lugdu- ^ .Chrijli. 6So. 680. XXIX. Chronoloita, conciLiorttm. 20Q 

Lugdunenjis : ^yi Braccarenfis in Ludtanu: ^71 Braccartn- 
ftsll: ygo Farifienfis II, (^ Gradenfis: f8t M.itifiomnfis I: 
)8j Lugdunenfis II: jS8 Cabillonertfis: ^89 Tohtana contra 
Aiiauos.quosLcanderpontifcx Hifpalenfisitaconfutavit, 
ur Rccarcdus rcx Hifpanorum Gothicus , qui patri Lcone- 
oildo Ariana: fe(n:a:defcnfori fuccelferat, unacumproccri- 
bus&omni gentc fua renuutiaretpatcrno errori: f^o Hi-- 
(palenfis: J9J Matifionenfis II: ^99 Valentina: ^i)%/ Komana: 
601 AngHcaaa: 602. P;.'9Ax;fe«/w, inqua .ibbatiOa accufatiir, 
qnod in monaftcrio virum pro tccmina habcat muliebri 
YcfLe indutum,&alium quendam pucruni: 606 Cjnci'ium 
Romanum, in quo Bonifacius III promulgat privilegium 
Phoc2(cujus paricidiumapprobaveratjdcprimatuccclefiae 
Rom. quem patriar^ha: Conftintinopolitani ha>ftennsini- 
pusrnaverant; 610 Synodus Romana, in qua Bonifacius IV 
inftituit fertiim oninium fandorum, poftquam ab Imp. 
impetraHct Panthcon,iDquocollocavit Mariam virgincm 
inlocum Cybcles: 6i^fynodus Bavarica, Frandca ^ Bur- 
gundica fubClothario rcgcFrancia: contianovas cercmo- 
niis.quibus Columbanus & Gallus an. 600 ccBperantpo 
puhim fanguincChrifti rcdemtumin fervitutemredigcrc 
atquconcrare contra inftitutamajorum: bi<; fynodus Anii- 
fiodurenfis in Gallia Lucrduncnli: 619 Hijpalenfis fub Kidoro 
conna ha:rclin Acephalorum: 635 ToletanalV: «54 Tole- 
tan* V ^ VI: 640 Lateranenfis fub Heraclio : 6)-o Ltte- 
ranenfis Ramana alia contra Paulum ConftantinopoL epi- 
fcopum monothcletam , & editftumCouftantinilmp. quo 
nec unam , ncc duas in Chrifto voluntatcs aut opcrationes 
confitendas impcraverat : 6fi ToletanaVIl: 6^^ Totetana 
V / / /: 6 f 6 ToUtana IX: 6^8 Toletana X:66 4 jynodus Britan 
nica , iu qua fuit adtum de obfcrvationc pafcha:, tonfura 
clcricoruuT, & aliis pontificiis cercmoniis, quas Angli & 
Scoti inde ab apoitolorum temporibus ignorabant: ^yj 
Toletnna XI (^ Braccarenfis II L 

§U4^rta cUJJis coDciliorum cft ab aDno Chrifti 680 adlQuartacIal 
an.ifiy. 

Synodus Anglicana approbat quinque concilia univcrfa- 
lia. Hoc quoquc tempore habetur cc;«c//r«w7 Romttnumi^ 
MedtoUttenJe: dc quibus videChronolog.iymb. 

Synodus icita g^cnciihs.c^ux cliConfiantinopolitana III, 
lub Conftjncino Pogonato damnavit Monothcleias. Di- 
citur alia;, T uHana, (^uh poft 17 annos, videl.a n 707 Ju 
ftiniiDus II Imp. Patrcs revocavit ad fyno-dnm Conftan- 
tinopolitanai» in loco facri palatii, qui dicitur Trullus, ut 
condcrcnt canones fynodicosjquodomillumctat fub Con 
Itantino. Dicitur etiam TnnSiKliiScquinij^^extit^eu. quinifina- 

O fis concilio- 
rum a I) no 
doTruUana 
ad au. Ciu. 
1519 / ^n.[hrijli. \^2io XXIX. Chonologta. conctLtorum. 6S6. 92}. 'no. •rs^. 7^2. quia asfumlit quosdam canones concilii aecumenici V. Per- 
Jniflumfuit in hacfynodo, ut faccrdotcs ducerent uxores: 
& ecclefia Romana fatis acerbe fuitnotata. Qua: quidem 
caufa eft, quod nonnulli papjt, nominatim Scrgius, rejcce- 
rsnt, &erraticam appellaverint hanc fynodum:qua:nobis 
cft OECumenica ultima. Alii perperam addunt fcptimam» 
videlicet Nicenam II: quo nomine alii infigniunt Con- 
flantinopolitanam IV fubConftantinoCopronymo. 

Concilium Toleianum XII celcbratur: 68} Toletanum 
XI U, 6c paulo poft ufque ad an.^pj-. Toletanum XIV, 
XV, XVI ^XVIl: 698 AqHtleienJe , quod ia dubium 
vocavit Concilium V univcrlale , quod vidclicet Maria 
fit hcti»isi. Sed rcdudum cft a Sergio ad faaiorem mcn 
tcm. 

Synodu4 Lcndinenfis ii3.hi\hc\i\tMm imsginum &cocliba- 
tum faccidDtum. 

Confiantinopolitana IV abolet imjginum ufum. Huic 
opponitui'5ywo^r«Z?pw^«i!iaConft2ntinoPapa. 
Grcgorius li Papa cc\zv nt fiynodum Rom&. 
Bonifacius rc!ebrat^72(?i/«w Mogunti& , in qua plurimi 
ritus Papiftici fuut ftabiliti, fubeafpccic,ac fi Germani & 
Galiiapaganifmoad Chriftianifmum hocmodo adducan- 
nn-. Hinc alii Bonifaciumappellant apoftolumGcrmano- 
rum; alii coirupcorem religionis orthodoxar. 

' Synodus orienialii in Syni, auchore Damafcciio, defendit 
vencratioDetn imaginum , & Imperatorem Leonem ferit 
anithematc, quod imagines e templis tolii juflifiet. 

Synodus Confiantino; olitana fub Leonelmp dcccrnit,fAn- 
<^orum iurerceflionem effefabulam, imaginumque acre- 
liquiarum culrum & adorationem efle mersm idololatriam. 
Gregorius III an 755 Remt. celebrat antijynodum , in qua 
damnat Lconis dccretum , ipfumque cxcommunicat. Ob 

hu:us fynodi & Pontificis auchoritatem Roma cum tota 

[ Italia & occidenteab obedientia Leonis receflit,tributaquc 

[& vcdligalia ei amplius reddere detredlavit. 

j ynodus Auguftnn* coaianiit fidem & obedtentiam k" 

disRomanai. 

Synodus Romana cclebratur : anno eodem Francica , ubi 

omnium primo in tomis concilioram habetur annusab in- 

caroationc Chrifti: 744 BritAnnica, contraSodomiticasli- 

bidincs clcri Anglicani:anuo toAcmSuefilonenfisiZdtccM- 

perand.itti regulam ecclefiafticam. 

'iynodus Confiantinopolitana I V, fub Conftantino Co- 
i»ronynio,jj8 epifcoporum,denu6fancit imagincsfando- 

rumintcmplisnoncfl!chabendas.Htnc VIl OEcumenicam 

- ocarunt. 

Synodui 7tfp» 773. 779- 78?. 791. 
794' 80 j, 

aiz. 
8id. 

S3i. XXIX. Chronologia conctliorum, 21 j\ 

Synedus Vernenjis cehhiztuv.y 6 f Afch&menfis,$c Dingulfi 
nenfis, utraquein Bavariaiy^is in Gentiliaco, villaapudPari- 
fios, dcccrnit fynodus, fandl^orum imagincscfle colendas, 
cui tamch dccreto non omncs fubfcripferunt. 

Synodu/' Romana aPontificatu dejicitConftantinumPa- 
pam , quod viderctur veromagiftratui, Impcratori Con 
ftantinopolit;jno favcre, & cultum imagiuum improbarc. 
Subfhtutus fuit in ejus locum Stcphanus. 

Synodui Romana, iuthoxc Adriino Papa, deccrnir, ut po- 
pulus Romanus omnefuum )US&potcflatem in Carolum 
transferati ut pontifex & fynodusdignitatcmpatritiatusci 
conferat ; ut ipfehabeat jus & poteltatcm eligendipontifi- 
cem, &: ordinandi (cdem apollolicami denicjue ut archiepi- 
fcopi & epifcopi per fingulas provincias ab co inveflitu- 
ramaccipiant. Rcfraganteshuic decreto anathcmatizat fv- 
nodus. Ha'c veroPontifex contulitin Carolum pro Lon- 
gobardorum opprellione & traditionc patrimonii Petri. 

Sy»(7flf«* D//r;f n/»celebraturaCarolo M.-an.ygf Anglica- 
na: an.78^ alt^ Angltcana , &codcmanno C-onJlantinofoli- 
/Aw;i,qua imuginum patroni vincuntur argumentis. 

Synodpu Ntcena II, qua; Gra;cis dicitur univerfalis five 
occumenica feptima (aliisodavajcomprobatadorationem 
imaginum & interceflionem fandorum. 

Aqtiiteienfis Jynodiu coDdhCymbolum 8c 14 capitula. 

Synodtti Francofttrtenfis fub Carolo M. cpifcoporum 300 
ItaIia:,GaIlix,HifpanisE,& Gcrmaniae,damnat Fcliccm Au- 
rcliancnfcm epifcoj)um & cjusafreclamElipandum,quidi- 
ccbant, Chriilum juitacarnemcflefilium Deiadoptivum. 
Ibidem contra imagineseftdisputatum, itaut fucritanti- 
fynodusNiccna; II. 

Synodm Hallenfis fubCaraloM.habcturian.So^ Carolus 
M.iu^«o</o-^5'«r<!;jr.j»e»/;proponitqua:ftionem dc procef- 
lione Spiiitus fan<fti : circa cadem tcmf 01 i fynodta Com- 
pofiellerifis , Parifienfis ^ Saltburgenfis juflu Caroli ha- 
betur. 

Synodiu ce^chiitui: apud Thecdonii ViUamm ducatuLut- 
zenburgico:an.8ij Arelaten/ts, Tttronenfis, CakilonenfiSfRhe 
menfis,Moguntta£nfis:omncs (ch Carolo M. 

Synodui Aquiigranenfis cclebtatur fub Ludovico Imper 
item Tiiintnfis: Hc fub codcm,an.8i4 If^ormatienfis.ia.ii^ 
Mogtintina o P.*rifienfis. 

Synodu! Aquiigranazh ofEciisrcmovetatqucexiliis mul- 
dateos, qui confpiraverant in dcpofitionem Ludovici 
Imp. 

Synodm Aquifgrana renovat canoncs dc officio coxQm, 

qui ccclefiaj & icip.prxfuut, 

___ ;^4«. f"r//?«. 84S. 'L sss. S64.. R6s. S66. S66. S6S. 
S6^. 

S70. S70 87 212 XXIX. Chronologia conciliorum. Cclebratiu [ynodns Meldenfis. 

Rabanus Maiirus jufluLotharii Imp. & Ludoviciregis 
Geimaaia: iudicit fyDoclum Mogunti& , in qua Godcrcal- 
cum presbytcrum ranquamhxrcticum de libero arbitrio, 
pva^deftioatione, & faDguincChrilli malc rcnticntcm rc- 
fUtat. 

C elchxitm fynodw Rotnana ad inftaurandum difcipli- 
nam eccleiiafticam : ^Svefftonenfis: in.^^j Valentiaa;Ttci- 
nenfis) rleftatuecclcdx ,'ittm CpnfiantinopoUtmtt deconjun- 
dlioncccclcfiarum ciientis& occiJcntis. 

Celebratury)«ot^«4 Metcnfis O^ Aqupfgrana. InillaThict- 
bcriauxorLotharii rc£isLotharineia:arcetur amatrimo- 
nio.&poenitentia: fubjicitur: inhacLotnarius aecipit jus 
ducendi aliam uxorem. 

Synodtn Romana dimait afta fynodiMctcnfis & Aquis 
graueaiis. 

Synodus Frmcica, jubet Lotharium cum uxote legitima 
reconcUiari fub poena excommunicationis. 

Symd-Ji Confiantinopclitrna appiobat cultum imaginum 
fub Michaelc Imp. pra.r,'iuibus legatis Nicolai Papx : & 
I cjuoci Ignatius )ufte amotus, &Phorius rede furrogatus 
iitjdceernit.NicolausPapain fynodoRi»».i»ircfcinditad^a 
fynodi Cocft^niiuopo]itancT,quod quxdamcontraprinci- 
patum Romani Pontificiscr.mtinferta. 

S )inodHs If^ormatienfis cdh iy mboUim & canonesSo. 
Photius in fynodo Conftmtinopolitana. curat librum a fe 
fcriptuni advcrfus tyrannidem Romani Pontificis apluri- 
buscomprovinciaIibuse;nfcopisfubfcribi. 

S-fiiius Imp. indigocfeiens, quod aPhotio ob parrici- 
dium Michieliscominunioneprohibcrctiir,qaa:ritinyy»(;- 
doConftmtinopolitand , an Phctius potuiflTct jurc fuccedcrc 
liznatio inexilium pulfo?Pronunt!atur,PhotioamotoIgna- 
tium reftitucndum efic: cui fententia: finolit Photiusac- 
quicfcere, licere ipfi coram Pontificc Rom jno contra Igna- 
tium inftitucre adiouem. Quidfit? Adrianus Illcgatos 
Photii & Ignatii zuditin fynodo Romana, , &librum Photii 
a comprovincialibus fubfcriptum, pedibus omnium con 
culcatum cxurit, ipfumquc cum fociis anathematizat. 

Synodus apud Acciniacum coercet parrhcfiam Hincmari 
archicpifcopi Rhcmcnfis (quam advcrfarii appellant petu- 
antiam ) qui fcripfcrat contra Caffaro-Papatum Roma- 
num. 

Synodus Confiantinopolitana { quam aliqui dicunt cccumc- 
# nicam oftavam j Photio pulfo rcftituit Ignatium in patriar- 
chatuin.prasfidcnribus AdrianiPotificis Legatis. Omncs ibi 
obligantur ad obcdientiam Romans fedis : fabfcribeotcs 

I intro- ^.(htifti. S7l S7d. XXIX. Chronoloiia conctliorum. 

o 2I3\ Sgo sps. 90S. pld. p6z. intromittuntur , rccufantcs , cum igDominia foris rclin- 
quuntur. Bulgarirecens adfidemconverfi, qusrunt inifto 
concilio, utriecclefia; fedcn<rant adjungere, Romana:vel 
Conftantinopolitanar. Quidam ci: Gra^corum epifcopis 
conquerunturapud Impctatorcm de tyrannidePapa?. Lc-| 
qatos domum cuntes Sclavi capiunt , &; bonis omnibusi 
atqucauthenticoexcmplari.inquoomniumUibkriptiones 
crant, privant. 

SjnodusColonienJis, rccitatis dclibroepiftolisPauliadTi- 
morhcum &Titum, faccrdotes & cpifcopos avaros , Vc- 
neri ventriquedcditos ij^nominia notat, & tribu movct. 

Cclcbia.tai: fynodus PoruigonenJis.innuA leiftd c(t proflcn 
te Imp. Carolo Calvo epiltola Papx dc primatu Anfcgifi 
Senenlis cpifcopi , ut quotics utilitis ecilcliiilica diili- 
rct , ip(e apollolica vice per Gallus Sc Gcrminias fruc- 
rctur. 

SynrdusTrecanenJis excommunicat eos, qui inltaliaoc- 
cupavcrantlocaecclcfia: Romana:. 

Synodus Macrenjis celebratur: an. 8S7 J^nodus Colonienjis 
promulgat 6 capita:aD 8S8 fynodus Moguntin.^ exi^itdeci- 
mas fub pocna excommunicitionis.& coujugium presby- 
tcrorum xquc actovnicanoDcm damnat. 

Synodus Metenjiscxi^^it decunas, fert fcntentiamdequi- 
busdam facinorolis, jubct ne faccrdotcs in domo fua ha- 
bejntfa;minam,necmatrem,necforoiem,nevecIcncusar- 
ma portet, vcl iaiumentJ laicalia : dcnique coacludu, quia 
unusf t Deus& unum baptifma, utinfanteni nonnifi,unus 
c baptilnaatis fontc fuscipiat. 

Celcbratur Sjnodus Triburienjis: tn.^oo Razennatenfis 
^J^nodus ada Stcphani VI Papa: publicc omnibus fped:an- 
- — |tuujs crcmit, & ad-aFotmoh Autipapa: probjt. 

DuA JynodiGallic»nA habcnturRhemisdcbonis ecdefia- 
fticis. 

I Cehht^mr Syitedus jHtheimenfis: aa. ^ij Buuburgcnjts: 
l^jf Erfurdenjis:^jf.^ Bonnenjis: ^ .\^ lng*lhettnenjis:^^i Augu- 
jiana:*^^8 RavennatenJis-.Si Ingelheirftenjis II. 
j OthoMagnus Imp.habety^»e»/«;;; A^w;£,quadcponitur 
Ijohannes Xil Papa, quod junmcntum Impcratoii ma.'- 
(titum non fcrvaflct, aureascruccs &caIicesfcortis d;stri 
jbuiflct, Zachxum dcniquc virum reprobatum, & divina 
Irum humanarunique rerom infcium confccrcflct cpilco- 
|pum,& Hungaris d(.ftinaHet,utfuisconiionibus ipfosin 
jlmpcratorcminitigaict. Eleclusuaquce^t Leo V IILqui 
Otiioni ejus^ue fuccclforibus fcuitatcm dedit ordinandi 
Pontificcm, &cligcndi fuccclforem. Joiiannescongrcg::t 
Rewx Antifynodum , & Lconcm anathem.itizat. Johan v^n. (^hrtjit. 967. 970. 972. fOff, XO-j^S, ^«4». io^S^ loja. lOil. XXIX. Chro'/jolo<ria conaliorum. 

o 214 

ne X 1 1 crcbushumanis ful iato.c um Romani Bcnedidum 
clegifleat , Impcrator Romam rediens tn (ynodo reftittiit 
Leonem , Beneriidloin ciiliuiu rclcg;.to H.nibn: irum. 

Otho Imp. ii(7/»«, Poutifice oh;<niie XII in Irocm re- 
pofito, fynodum celebrat, in qiia urbem Romam &exar- 
chatum Ravenna; Papas icddit. 

Niccphorus Phocas celcbrat fynodum Conftantinnpoli) 
quod Polycudus patriarcha imnrobarct iplius tonjucium 
cum vidua Romani antccefroris fui. 

Ctichxnni fynodus Ingelheimenfis: ^j^ f,no4tisVintonien- 
Jisiu Angliaaflerit conjugiafaceidotum: 977 Conjianttno-l 
politana jynodus dcponit Scamandrcnum patriauiism: 991 
Jynodtts SylvaneSenfis cognofcit in causa Aruulfi , ^ui an. 
99y e carcere dimiflusrcitituiturin fedemdignitatibiua-a 
fynodo Rhsmenfl: 1001 Henricus li Imp. in Jynodo Metenfi 
argritepifcopos, quod nonimprobaircnt conjuoium Con- 
radi Auftrafiorum duciscum Mathilde fanojuine fibi pio- 
jcima:ioo7 iilem Imp. in Jynodo Francoftrtenfi Itndtitvigc- 
recpifcopaium Bjmbergaj: :oifr idem imp. Aqtit^.grani in- 
dicit fynodum, i^^^i tractafir de re^>. |»acaiuia , & ira Dci 
placanaa pcr iciunia-, folennese!eemofynas,& iimiha. 

Synouus No-viorfiCigenfis deliber. t de inftaurauda relif^io- 
Di:\oxj.GAnd»iheimenJis lynodtM\r\\\(it{\Ano talvJt fuuin jus 
contiaMogunt num: eod.an.^woAW Salegunjtadenfis com- 
ponit disfcnfionem divinorum otlicio^um: an 1014 ccle- 
biunii jynodtisTrancrfurdf ina ,ini{uz Mogunrinus ceditde 
fualcmenriacontraHildefianum:rojO Ttiurtenjis pixCtats 
Imp.agit de obfervatione .ejuniorum. 

Synodfis Sutrii confenfulmp Hcnrici III cligitClemen 
tem 1 1 , tribus Pontificibus profligatis. Ibi Hirejurando ob 
ftringuntur Romani.ut a Pontificum elcdtionc iu polteruiw 
abstineant. Sutrroiiflwawz venicntes.Clcmcnsconiccritr,:, 
Henricus imperitoriis infigniisdecorjtur^tum ad fc-.ic; a 
ireformationcm, qnx per 2.00 annos ajgrotarc tii:eoi.tu!, 
convcrtuntur,&in^»<»^<jimprobantnundinationeiniacro- 
rum ordinum. 

Henricus III Imp. infynodo Mersburgenfi trad^t o.c <: ■ 
dionc Papa?,& coUationc cpifcopatuum in Germania. 

Celcbratur^^orfo* Rhemenfis:3.n. 105-0 fynodtis M'gu,)!f » 
prxfentcImperatoreprohibctSimoniam & coniutufH ' ■ 
dotum,&ft:atuir.neclerici alantcancs autavcs advcn-irn.' 
nem,nevefecularianegotia& turpialucraexerccant. 

SynodM VerceUenfis damnat fentcntiam Bcrengarii , qiii: 
transfubftantiationem in Mifsa negabat Vari&jynodih\Q<\ 
indcdchac confoverfiainftitutxfuntaLeone 1 X Pa a | 

Leo IXiajynodo Romand excommunicat Gregoiiiim! 

__ vcr rr nno Chr. l»SS. lOiS. 1967. zo6.p,. 107S, XXIX. Chronolo'i?n coKciiioruin. 21 s Vercellenrcm epifcopum propter adultenum. Serf paulo 
pofteumreftiniiic. IdcmLcoan loft \n(ynodo\Y^ormatienji 
GerlurdumLeucorum cpilcopum in numciumfanclorum 
adfcribic. 

Vidlor 1 1 in fynodo Florentind clerum ad obfervantiam 
canonum adihinnt, mukosque turn Simonia', tum torni- 
cationiscausa fuis fundicnibusprivat. PcrSimoniam au- 
tem inteilige,(l cjuisinfalntato Papa epifcopaiuma principe 
feculari accepiflct , per f"oruicatiouem autern.conjugium. 
Hildebrandus Cardinalis injynodr» GdlUcmA eodcm modo 
damnavitSimoniacos. Eodcm innofynodm Turone» fr s pci: 
mittit iierengariopotcfliatcm fuumdogma publicc dctrn- 
dcndi. Tandcm tamcnVidorl I Bercugarium,n;ietumor 
cisinje(5to,fuamfententiimrctradatccocgii:. 

Synodw Romana facit, ut Bcrengarius pra:fcriptam pali- 
uodiam canat. Nicolausl Imj/yWo Sutritnfi deponit Be- 
nedidum a Papatu. An. 1064 lynodia Mantuamt dcponit 
Honorium: & Alexandcr li iuccralia confticuit, miflam 
noueircaudicnd^mafacctdo.tccoDCubinaiio. Au io66 cc- 
lebratur^»«rf«< Tiburienjis. 

Synodtii Medio/aneafis extirpat Simoniam & harrefin Ni 
colaUurum,h.c.prohibetneImpp.& rcges pr.tfician: cccie 
fiis pailcres, & nciacerdocesincou;ugi.o viv^nr. 

Synudw Vintonienfis dcponit Stigaotmm antiiiitemCan 
£uaricnfcrn,qu6daBcnedido perperam ei-edo palluim ac- 
ccpiifct: io6i> Moguntina prohibct.ne Imperaior Uciat di 
voitium: 1070 Aio^««//«<ircjicit Carolumepifcopum Con 
Ilanticnfem, cui nec pixfcncia, ncc fiudium Impcritoris 
prodcHcpotcrjt^quiipfumeo promoverat. 

In Synedo Erfurdieaji impcrator & Moguntinus decimas 
cx.torquent Thuringis:ann6 1074 Gregorius V ilin /^-wi^c^/i) 
Romana omciibus cleticis iuteidixit conjugio, & Simonia: 
reos anathematizavit. Intellige Simoniam uc palulo ante 
iiod.anno archicpifcopui Moguutinus, cum cliricis deli 
berandi fpacium fex menfcs dcdilfct , in fysodo Erfurdienji 
juilu Gregorii VII proponit lub pocna anathematis,ut la 
ccrdotesautconjugiumabjurarcnt.autalcaiis miuiilcriof: 
abdicarent. Exadx' etiam func decim^ a Tjauringis. Sy- 
noduscxivitin cumultum. 

\a fynodo Moguntind c^fKco^Wi Curicnus Pontiiicis no 
mineinjungitMoguntiuo,utuniveif spresbytenslibi fub- 
jciilis, aut conjugio,3Ut facns ordinibus ioterdicac, ni iplc 
fua digoicaie exui vcUet. Sed iUe ici diificulia;eiupcr.ttus 
ipfi Paps rdmquit execucioiicm. 

Hildcbrandus (ivc Grcgorms V 1 1 10 Latcrano habet fy 
Hodum Rom& , m qua reddit rationem de Simoni.icis cx .An.[hrijli. 1076. 1076. 1076^ laSo. 1081. jo8s. 
1087. 1087. ic88. lops. I0p8. 216 XXIX. Chromlogtit corjciliorum. communicaiis. Qui fint Simoniaci, ex antecedcntibus' 
patet,. 

In fynodo O^ormatienji Henticus IV Imp. & z6 epifcopi 
ccnfent deponcndym eireGregorium VlI,coc]nc nominc 
adipfumfcribunt. Uecreium hujus fynodi comprobacum 
eilin^»o</(jTir»»e»/7feuPapienfi ab cpiftopisGallia:& Ica- 
hs nonpaticis. 

Gregorius VII Henricum IV Imp in (ynoiioRomana cx- 
communicat,addud:ahacratione,(.juod Romanircrum do- 
mini &imperium & porificatum, in quos libuerit,cr,insfer- 
rcpollint. Dum hxc geruntur,P.u!andusPavmcnfis faccr- 
dos defertad Hildcbraudum concilii Wormatienlis dccre 
tum,quoPapamagisfuit exafperatus. 

Putslicata Imperatoris cxcommuuicatione proccrcs in 
concilio Oppeuheimenji dcRciuDt ib Hcnrico:qui tandcm Ro- 
mam tcndit, ihicjue precibus & lachrymis segrc obtinec ab 
Hildebrando ut laxet anathematis vinculum. Eod.anno co 
mtiiitTriburima abroganc imperium Henrico. 

Epifcopi & procercs cx Italia & Gcrmania in fynodo 
Brixienfi decretumfaciunt dc dcponendo HilJebrando, 

Heniicus IV Roma capta & Hildcbrando claplo conci- 
/j«w<^nndicit,eled:o Clementc n I. 

^/^^««/«««/yKOi/wdCogiturcontraHildcbrandum. 
VKftor III in fynodo Bencvmtana, damnat ancipapam 
fuum Clcmcnten III, icem qui afcculari poccftatcdignic*- 
tesecclcfiaiticasaccipiunt,quiqueillas dant, fccularcs. 

la Jypodo GarlJungenfi ConradusTrajcdlends orationem 
habec contra cyrannidcai fcdis Romana: , & pacera lua 
det. 

\n jynodoMoguntina Impcrator, prQceres & epifcopi lc- 
diamHildebrandi expIodunt& damuant. Sed Gregoriani 
anticipant conciliumMoguntinum,& in antifynodo §itted- 
linburgenfi cKtiaiMthAtxnm II, qui Romanis diflfidens,*/» 
quotfynodos indixit 3.AMelphimy'Troiam,Placentiam^Juro- 
wew,inque illis a(^a Hildebrandi confirma vit. 

Urbanus II cclcbrat aliam ^»o<*««» Fliicenti& jC\.\\ns dc- 
cretacombuflitj^»(j</«*R(iwa»,!». Idemllrbanus eodem an- 
no iaci\itconciliumClaromontanum,ahi decreta fuit cxpc- 
«itioin tcrram fan(5tam. 

Hocanno& feqq.celebranturha:fynodi. Rhotingamenfis 
judicat Anshclmum Cantuarienfem epifcopum in regcm 
'ilafphemum,qu6d Romanum Papam agnolcat fumraum 
'oncificem:& omncs Angliar epifcopia fidc & obcdicntia 
eius recedunt. InB«r«»/j Anshelmus convincit Graecos de 
proccflioncSpiritus S.perpcramfencientes. la RomandUi- 
banus II excommunicat laicos , qui invefiituras ccclcfia- 
■ I ■ < — — — 

XXIX. Chronologia conciliorum. 217 itoz. iios. 1106. 1107- 11,8. IllS. in6. rum <tant,& clericos qui ab illis accipiunt. Id Parifienfi dc- 
fignantur ad expcdicionem iu terramfandtaBncircitcr ccn- 
tum mjllia, poflquam Alexius Imp. Urbano II liccris cx- 
pofHilfet rabiem Turcarum, 

Romeinafynodus cogitur ad tollcndumfchifma intcr Im- 
pcratorcm& Hapam. Papafercns judicium ipfcpars& ju- 
dcx fuit contra Imper. abfentcm. 

\n fynodo Londinenfi Anshclmus primd prohibet uxotcs 
faccrdoti 'US in Angiia. Sicqucnti anno innumcrubilcsSo- 
domiias invenit. 

In (ynodiiVLortntinAVAchiWs II Papa rcprimic Florenti- 
nuni cpi(c(>pum,q«i [Kilam ailcverjbatantichrillumjam ef- 
fen»tiim,c]uu vidclv t in ccclcfia tot mala fieri. Incodem 
conc!lioPj|Kicxcicavic Henricum V ad ainu contraHen- 
ricuin 1 V. Imp. hod.-vnno in lynod,> Northufan^ con\wx3at 
epif o;>i& pia:l..ti cuni Heorico V adveifuspatrem ipfius. 
Syncidm MogunrinmnicxtHiaxico IV hwito iaix^mzim- 
penali-i. H<Hi in.\a!ynoUo l\farflalhnfi\?i(c[\i\i^ 1 1 pallia cpi- 
lcopisCcrm;ma' mimurat. 

l*.;fchalis 1 1 in;lixic SynodumTreca. propter invcftituras. 
Scd Hcnricus V ipli concradixit,& quam potuit m-ximo 
apj»aratulcalicam expcdicionem medicatus eft. [ 

Anshelmus \a lynodo LiruoU.ienfi 'wvi^z^wit.aQ. quispiam 
per manum laicam epilcopatum vel abbatiam accipcret. 
Idcm in zUi jynodo Anglicand fan(fticnes fccit de calibacu 
iacerdotili. 

Pa(chalis II iaA\c'\t Jynodum Beneventmam propccr in- 
veftituras. 

Injynodo RomanaP2f2 fibi fancit inveftituram. Id vero 
Don racum habet imperator , qui anno iiii Romam profi- 
cifcens reconciliaturPapa:, &abiiIo folenniter accipit pri- 
vilegium de invcftitura per anuulum &yirgam infuo rc- 
gno Eodcm anno Pafchilis habcc lynodum Btnevtnii ^ 
\Cypera'.i. 

Sy nodtu Romana damnzt privilcgium de inveftitura Cx- 
.faridatum:(^uoilPafchalisqucriturfeconcc/Iiircadtempus, 
|utliticr;retur ab jpfius infidiis&vi. Eod.auno Anshelmus 
lin^Wi>Lon://»f»/;dcccrnit,nullas dignitates ccclcfiafticas 
la manu laicoium (umcndas. 

j Hcnricus V a Poutificccxcommunicatus/y»<>i^«ra indi 
Ixit Mcguntii., undc cum pcriculo vicx cvadc. Eod. anno 
iHcnricus V cxc\':^Ait\xi jynodo Colonienfi. & ictrum excom- 
imiinirafir. 

j Pafch.«lis 11 ccIebTatK<»TO<i^»<»i«wdc invcftitura& ex- 
communicationclmperaroris.-quiexercitu confcriptoRo- 
mam vcnicfugicatcPapa m Apuliam. In eadem jynodo Pa- ^n. Chrijli 1118. 

1119 (^ 
1120. 1122. ms. liz6. 1130. n^i- 113S. 1139. 2t8 XXIX. Chronobiia conciliorum. fchalis concedit privilcgium Carncnfi abbaci,ut abbasab- 
batum nominctur. 

GelafiusPapa '\n fynodo Capuana damnat Cxfarem cum 
fuoGregorio VIII antipapa. 

Calixtus II in^M(wioi?/>eOTe»/7damnatconjugiafacerdo- 
tum, deccrnit Casfarcm excommunicandum ,anithcmati- 
zat advcrfarios fcdis Romanje.denique pronunciat,Papam 
a neminejudicari pofle aut dcbcre. Anno iirp in (ynodo Co- 
lottienji CuDO Prasncftinus legatus Pontificius anathemaiu 
Casfarcm decrctum publicat, & executioncm urget. Hoc 
ipfum facit idem Tritslarit. Imperator ab omnibus dcfer- 
tus,T/^«mdcceniitparcDdum tandemnccefficati.nercgno 
excidatarcePoncificum. CalixcusadS.£«c«>windicicfyno- 
dum.ubi Impcracor jus & privilegiafua,diucurnamque pof- 
fellionem inveftitura: profert, fcd Papa fuam voluntatcm 
opponit. 

Ciefariani&Pontificii convcniuntHer^//!o/f,&paxqua- 
liscunqucfancicur. 

In (ynodoWormatienfiCa£^it,\ittxnoAi% anachcmacisex- 
folverctur.jus invefticurs rradidit Pontifici. Mox ea^cm 
caufa tradatur Bambergs. cum iis qui Wormaua: non fue- 
raut. 

Czlixms injynodo Rotnana damnac conjugia facerdotum, 
hoftcsomnipotencia: Papalisexcommunicat.quatuor tem- 
porum jejunium infticuit.cum anteater jcjunatumeffct in 
annoi denique defiuicja Romana ccclefia non hcerc disfen- 
cire. 

Johannes Crcmenfis Cardinalis legacus a btcre Honorii 
IIj^«fl^«,*?>habetI.(?»af/«<contraconiugia faccrdotum. Sed 
ipfe cum fcorto deprehenfus cft ibidcm. Eodcm anno ia 
fynodo M<j^a;;/<»« confultatur de rcgc fubftituendo in locum 
Henrici V rebus humanis excmti. 

jipudCretcuin Fraacia habetur concilium dercgulafra- 
trum mihtia^ tempii:an.ni8. r^o/o/i celcbracur concilium: 
an 112. 9 Londtnt, dc conjugio faccrdotum. 

In (ynodo Claromontand InnoccntiAis 1 1 Anaclctum II, 
Papa Papam damnat & execratur. Synodm apud Stampoi 
fuafu Bernhardi Innoccntium Papam lcgitimum agnofcic. 
Sedillccathedracxclufus,in fynodo Remenfi(^ Placentinaza. 
ii3ifulmina& excciationesm Papamiterat. 

In conctlio Tifanolanoceaiini ab omnibusGermaniiB & 
Gallias cpifcopis comprabatur , Anadeto anaihcmati- 
zaco. 

li^eflmonaflerienfis fynodtis in Anglia feveri/fimc damnat 
conjugia facerdotuui. 

InnfflccDtms II Roma. cogit fynodum ex mille fere epi- 

fcopis, 114^0, ii6z. n66. 1174.. 
ins. 1179. iiSo. iiSo. 
i:S2. 
iiSj. XX IX. Chronologia conciliorum. zip rcopis,& decernic, excommunicandum eflc.qui clericum 
rafumautfacrificum undlum pcrcuflerit.ncc abfolvendum 
elFc nifi ab ipfo Papa. 

Abhocanuoad an.1414 varias fynodi cclcbrata; funt,cx 
quibus plcraequc funt obfcurse. Nos attingcmus celcbrio- 
rcs Anno iijo per Franciam agitantur conventus de mit- 
tendis auxiliis Hicrofolymam contra barbaros : 1160 in 
concilio Papienji confirmata eft eledio Viftoris III Pap<e 
conrra Alexjndrum 1 1 \,a^ni\n anttfynodo ClAremontana ei- 
communicat FiiJcricum lmp.& antipapam (unmViflorem. 
AlcxanJcr in La/«r*»<>indicitconcilium,quod Walden- 
fcs judicat hxreticos>& multa deccrnit pertinentia ad re- 
formationem clcri, vidcl.ne uni confcrancur plurcs ccclc- 
fia: aut di{;nitatcs, nec ei qui pcr fe prxfidcre non valcat: 
nec promittcnda alicui beneficianondum vacantia:pra'la- 
ijis non convenire fumtuofas cpulas, venationes, & hujus- 
modi pompas,quKoneri fintecclcfia:. 

SynodM Oxonienfis XX X dodorcs cx Gcrmania,qui re- 
d:um ufum con)Ugii& facramcntorum docebant,cautenis 
notatoscregno An^li.Tcxigit. Eodem temporc Henricus 
II Anglia; vcxCaJleiii inHybernia dcvidarcligionemcum 
Anglicana conformat. 

Conftaniincpoli inftituitur colioquium intcr Germanos 
& Grajcos dc |'roceflione Spiritus S. prxfeute Henrico 
Leonc ducc Saxonia:,qui cum excrcitu Hicrofolymam pro 
ficifccbatur. 

Norihanfoni poftulat EboracenfisprimasScotos fua» in 
fpe<ilioni fubjici.fedrepulfamfcrt. 

Hoc anno & duob. fcqq. in comilio L*ndinenfi agitur de 
primatu Biiciuniie inter Londinenfcm & Eboraccnfcmc- 
pifcopum.& de confcrvationc Ibtus ecclefiaftici. 

KomA deccrnitur de continentia cleri & equis pnlato 
rum:itcm ne tencanturccclcfiafticiftarejudiciislaicorum: 
deniq; auriculatis confcflio. 

Romt. cclcbiatur /^-rtoi^w 2S0 epifcoporum : qu2 uficate 
dicitur magna. lutcralia placuitconcilio Petrumlegatum* 
expcdire inGalljam ad cognofcendam & comprimendam 
ha;refin Waidenfium five Albingcnfium, qui prascipne in 
Vaiconia AlSingcnfi degebant, & appcUabantur Cathari, 
P ublicani & Patirmi. Alii appcllant AlLtgenfes ^ Alhtos. 

Infynodo Mrguntina Fridcricus Barbarofla & Alcxandcr 
Papa reconcilijntur. 

^ynodui Parifienfis dccernit copias auxiliarcs contra Sa- 
ladinum ./E<:yptium. 

la loncflto Veronenfi LuciusIII Papa ditflat rcntcntia* 
contra magilhatum Romanum. ^n.Chri/li. 
IlSS. Z204. 1207. I2li. IZlS. 124.0. I24I. I24S. 1247. 1260. 1263. 220 XXIX. Chronoiogta, conciltdtum. Clcmcns III ce\chia.t Ji/Hodutn in PBlonid,8cin eaprxci- 
pit faccrdotibus ccclibatum. Danorum plebs excommu- 
nicatur.quodfuis faccrdotibuscoDJiigiadccrcvifret. 

In Monte PeJfuUno concilium celebratur,quodeccrnitur 
facramilitia in Albingcnfcs,& pugnantibus remiflio omni- 
um peccatorum promittitur. Ingens igitur excrcitus coa- 
Auseft.qui Bitcrris occupatis duodccim millia Albingcn 
fiumantipapiftarumtrucidaruut. 

In Hijpanid dclibcratur de Albingenfium converfione. 
DominicusHifpanus monachus verbi prasdicatione & vi- 
ta;intcgritatc opus elTefuadeuscum aliquibus clericis pe- 
dcs discurrit,& prasdicationiso-pus ftrcDueaggreditur. 

Roma, PapaOthoailV imperium adimitcundosqiabc- 
jus obedientia abfol vit. Eodem anno Parifiu Almarici fe(f>a- 
tores damnantur ha:refeos,& cxuruntur.ipfo ex terra cruto 
& pcrfterquilinia tradto. 

Concilium Lateranenfe decrevit exoeditionem pro recu- 
peranda terra finfta. canonem Miflx' ab apoftolis ptofc 
dum cflc pronuntiavit, trinsfubftantiationem ftabilivit, 
auricularem confcflionem jnaifcripfit & confirraavit.laicis 
prohibuitcalicem euchariftia:,damaavit Alraaricum & Al 
bi^enfes, 

Henricus Gncfnenfis archiepifcopus abdicat faccrdotcs 
conjugio Gnefm. 

Id concilio SylvaneHenfi [acobus Pr^neftinus extorquct 
vigefimas redituum ecclcfiafticorum la fubfidium cathe- 
drjcRomans. 

In ^«o<^oZ^f^/«(;^«rgf»/?feuRatisbonenfiEberhardus Ju- 
vanenfis five Saltzburgenfis epifcopus habct orationem 
contra Albertara Romjoum legatum.&probatexScriptu- 
ra ejusque compIcmentoPapameflcantichriftum,incujus 
fronte fcriptumfitnomencontumeli;e,Dc««y»w,errar«»o» 
poffum. 

Synodui Lugdunerifis inftituit ut Cardinalcs rubeo gale- 
ro ur4Dtur,& tridericum lllmp. nondumauciitumexcom- 
muuicat, variis dcniqj fanftis feftos dics confecrat. 

Conri/mw Sc^ce«i«^e»/ein Svecia.authorc lanocentioIV, 
interdicit facerdocibus iivevorum Gothorumq; conjugia, 
quibusexemploGrarcorum pleriq; haiftenusutebantur. 

IiiDocentiusl V m ^v/o^^u f^r<jrij/flX7f«//perlegatun)fuum 

irapcrrat ex totaPolouia quintam partcm redituum ecclc- 

fiJhcoru in tricnnium,profubfi .'loadverlus Imperatorem. 

Couradiis cptfcrpus edit quatuordecim ftatuta Cotonii 

contrj fjceidonim concubinas. 

lIrb.;nuslV Rtw^ MkDfrcdumprivatfceptioSiciIi:E,co- 
que Catolum f r.ncoium regis F.douit. 

Conci- 1267. ■ I — » 

XXIX. ChronotogU corjctltorum. 221 Z2T4- 1286. 12S7. tzgr. izgz. i^Pf. 13H. Concilium Vitnnenfein Auftriaconditleges , quibusmo- 
nachorum luxus damnatur,& paftor ovcs fuas non pafcens, 
impictatis acccrfi tur,dcniq; minores duodeviginti annis ab 
aris facerdotiisqjarccntur. 

Lugdunenfe concilium joo epifcoporum habetur pro recu- 
pcranda tcrra fan^la.CumThomas Aquinas in itincre mor- 
tuus cflct, Bonaveutura in pra;fentia Michaelis Paiarologi 
Imp.Graecorurn, Grcgorio X prarfidcnte, cum Grsecis con- 
tuht deprocenTionciipMitus findli. Genuflcxioadmentio- 
ncm nomiuisJefuibicftinrtituta.Mcndicantcsad quatuor 
ordincs rcdaifii funt, viginri tribus d.^mnatis. Rudolpho 
Habspurgenfi confirmatiimJcU imycrium. Sratutum,par- 
ochialcni ecckfnni rionconficiendaminfra lyannumcon- 
itiruto,ncc ei cjui lcicntia &morib«s noncxcellat. Lcgcs 
dcnicj, Utscdc fiJtmaKomani Puntificisele£^ionc. 

Herhipoli Probus Tullenfis cpifcopus contra Johanncm 
Tulcul«t.um Honorii I V legatum.qui quarcim partemo 
mnium proveacuum totius Gcimania; per «juatuor annos 
cxigebar, ovaticnem gravcm habciis dignitate fua fpoHa- 
tui,&propterca adconcihumgencr-lcprovocat. 

Paftfiu babcturconcihum contramonachos mendican- 
tcs.quipaflimdacendi & confefiiones audicndimunereab- 
utebautur. 

Londins ftatuitur ncmini homicum licere ampliiis pr«- 
dia darc ccilcgus monachorum.ncc iaccrdonbus aut mo- 
nachibcnieie poilelhones siicjuas nihrcgispeimiifu. 

6fl//zti«/^i,.'»j^»o</(?,McQsidio Tyiolho facris luterdici- 
tur.qui cgi cgia oratione pro vocac ab antichiifto ad xquum 
paltoreni. 

Philippus PulchcrFranciae rcx Bonifjcium VII I de ca- 
pitihus a.iquor. numcro L*cccm,incufat,cju$quc lcgato cx 
rcgno cum dedccore ejedo ad fcdtm apoitohcsm tum (ut 
ip(e diceb..c) v3cnnteni,futurumq;concihumappel]at. Me- 
mor.ati'ccflrctponfunnphus,quoddcdit Bonificio poftu- 
Loii ut ipfuni pio doiiiino tcudi agnofcerec:i«.«?r ««i w?«- 
xinia fatuitas (y>c. Bonifacius vicifhm regi anathcmatadi- 
citj&ejus rcoQumAlbcrto Imp. quemprius extrcmc odc- 
rat,douat. 

Concilium Vicnnenfe in Gallia decrcTit cxpeditioDPm io 
tcrram fandlam.cgit dc rcformationc clcri & hbcrtate ec 
clcfiaflica, pronuntiavit juramenta a principibus praflita 
nou fnbjeilioDis fed fidclititis cfiV,clcricos con)iJgutos& 
fecuLribus ncgotiis implicacos tumtuolisque veftibus or- 
natos puniendos, & monachis aucupationes venationesqi 
aufrrcndas OrdoTemplariorum ibidcm cft annihiLtus. ^n.Chrifti. 1320. 1339' i^o^. I^TO. ijfijf.. lJf.}T. 222 XXIX. Chrenologia conciliorum. Animam rationalcm cfleformam corporis humani dccre- 
tum cft. 

Impcrator Ludovicus cum principibus Imperii comitist 
celebrat Trancofurtt contra infolcntiam Papa:. Ibiftatutum 
clt, cledum regem Romanorum citra Pontificis Romani 
confenlum debcre luscipereadminiftrationcm impcrii.ncC 
uUum labjcctionis )uramcntum Pontificicircprarftandum. 

Idem Imp. Ludovicus Spiram coDvocat omnes clcdorcs, 
duces,cpifcopos,comitcs,human£E divinxq; fapicntia: do- 
diffimos, ut pro Imperatoris & Eleftorum potcftate pro- 
nunticntcontiatyrannidcmPontificiam. 

In concilio Pifanoi^ Cardinalium, 3 patriarcharum , 180 
archiepifcoporum & epilcoporum ,300 abbatum, theolo- 
gorum 180, & lcgatorum Principum Europx variorum, 
Bcnedidus XIII & Gregorius XII antipapa: , perjurii, 
(chifmatis &ahorum criminum damnati & Pontificalibus 
piivati fuutjin utriusque locum fuftedVo AlexandroV.Sed 
neuter voluit parere conciho,fcd utcrque tenuerunt Ponti- 
ncuus inhgnn, Benedidus quidcm ufqjad mortcm,Gie 
gorius vero uf«j; ad concihum Conftanticnfe.lbidem Ladis- 
iaus Sicihx rcgno privatur, quod Ludovico Andegavcnfi 
asf^gnatur. Interim Benediduseodem*nno celebratanti- 
lyuodum admodum cclebrem,utpote cuiomncspcncprjc- 
ti Caftellaj, Arragonis, & Navarr^ intcrfuerunr, numc- 
ro 110. Verumiftifummadisfcnfionc in contrarias partes 
deliberando distrahuntur, ita ut cundis diiabcntibus tan- 
tum X V 1 II iu fcntentia pcrmanercnt. 

Jchannes XXII Rotn& lynodum cclcbraiu. in prima 
feffione poft MiflTamdeSpirituS. abuboneborrificefaluta- 
cur &m altcra fctfionc fimilitcr,ita ut confufus concihiim 
!"olvcrit. 

ConciliHmConfiantienfe, oxvninm fere nationum, tribus 
Papis fchifmaticis dejcdis eligit Martinum V,& damnat 
Johruinem Huftum.fancito prius hoc tmhXctmtcHireticit 
non ejfn fervandam fidem. Cum JohinnesXXll PapaCon- 
ftantiair. ingrelfus antc portam dc curru dcciderct,cxcla 
mavir.Hicjaceoinnomincdiaboli. 

Sub EugeniolV indicitMX ConciliumBa/ileA,in quo Eu- 
geniusclt depofitusfurrogatoFelice V.qui tamen fadlionc 
bugenii impcditus Romanam rcllam confccndere non po- 
tuit.fcd Laufanna: rcfcdit. Fragmatica fanHio ibi eft cdita 
contra Papam:damnati concubinarii& annata:communio 
fubutraqsfpecic BohemiseftpcrmiHa:PontiHcis & Cardi- 
nalium nepotcs &cognati a cardinalatufueruntcxclufi:fe- 
ftum conceptionis.itcm vifitationis Mariie eftordinatum. 
Duravithoc coocihuman.n.m.<^.d.i7. 


ISOI. 1S17. IJIP. lS'-.2. isz^. 1S2S. XXIX, ChronoLogta, concHiorum. 22 j In Ilortntino concilio,c^\ioA Fcrraria; fuit cocptum,F]oren- 
tix iiDitum.inter Grascqs & Latinos adumcft dcprocefli- 
cncSpiritus fandli.dc purgatorio.dc fummi Pontificis pri- 
matu>cic azymo & fermcnrato in cuchariftia,dcque panis 
transmutatione. Scripta; & fubfcriptx funt litcra: unionis 
an.i 4 5 9. Jofephus patriarcha Conftantinopolitanus poft 
fubfcriptionem fubito cxanimatur.chartam confcffionis ad- 
huctencns manu. Poft bicnnium tamcnGr:ecifuafuMar- 
ci Ephefini epifcopi ad priftina dogmara ritusquc rcdic- 
runt. 

Moguntii decernit facultas thcologica, cxcmplo acade- 
dcmia; Parificn(is& CoIonienfis.Mariam finc peccstoori- 
ginali conceptam. Qiii contradicebant diccbantur Macu- 
ltfi&. 

Cardinalcs contra Papam Julium confpirantes convc- 
niiint primo P//;V,dcindc Mediolani,ttn\6 Lugduni. Ule vc- 
to cogit antifynodum Roma:, qux finita cft an.ij-iy, Julioj 
intcre.* tcmporis mortuo,qui ncquc ccclumj ncquc lofcBP 
num moricnti reftarc crcdebat. 

Lutherus disputat contra indulgcntias: & an.rpSin co- 
mitiis Auguft.-jnis provocat a Thoma Cajctano cardinali 
ad Papam,indcc]; ad concilium, 

In quinta clajfe (unt concilia, & colloquia dc religionc, 
indeabinitiorcformationis ap.iji^ ufquc adhunccurrcn- 
tcm annum. 

AndreasCaroIoft^adiusI//yJ'x rlisputat cum JofaanncEc- 
cio.qui provocatLutherum,cum ille tanquam auditor ad- 
vcniilct. 

Luthcrus vocatus redditrationcm fidei fua: ia conventu, 
iy'ormatienfi,S<. profcribitur. 

In comitiis JSJorimbergenfihus Pcntifex Romanus per Ic- 
gatum fuum accendit principesad bellum Turcicum & ad- 
verfus Lutheium. DeJreta funtauxilia contraTurcasLu 
dovico Ungaria: rcgi,& cdida contra Luthcri doc^lrinam 
publicata. Odoginta tamcn gravamina mittuntur aPrin- 
cipibus Romam adI'ontificcm,quiconciIium (reneralcpo- 
ftulant, in quo ftatus ecclcfiae emendctur. Eodem anno 
jZvvinglius Tiguri propofuit 67 thcfes in folcnni con 
ventu. ^ 

Norimbergi continuantur comitia.in quibus Pontifex pcr 
■ Campcgium poftulat ab eledlorc Saxonia?, ut provinciam 
jfuam aLuthcianis pur^et Eodcm anno incipit bellumfa 
(fr*fWf»rflr/«TOinterLucherum& Caiiololtadium. 
) Ratifboni fancitur,ut cdidoWormatienfiin negotiore- 
ligionisparcatur. Eodcm anno incipit bellum fiacramenta 
!f/«»jinterLntherum& Zvvinglium. Quinta claC 
lis concilio- 
rum ab an- 
tio i;ii> ad 
\n. I52J. li26. JS27. 
liZp. JSSO. IS32. JS3S. JS36. ts^:^ JS4-4- 1S4-4- JS^S XXIX. ChronologtA conctltortim. JS46. I S/)ir*agitur de componcndo negotiordigionis. Eodem 
anno ircdecim Helvctiorum pagi disputationem infti- 
tuunt JBa/^e»«,ubi OEcolampadius coUoqucns cnm Eccio 
pugnat in Papiftas. Eodem anno disputario mftituitur 
HombergA in Haffia a Philippo Landgravio. 
JS«r»*fuit Hisputatum dc religione. 
Spirs. in Coinitiisprincipcsquidam & ordines proteftan 
tur contra dccretum Spirenfe. unde ortum cft aomen Fro 
tefiantium. Eodem anno LucUcrus & Zvvinglius collo- 
qnuntur Marpurgi: &c Smalc*ldi& Ht cooventus Proteftan- 
tium. Argcntincnfcs quoquchoc tempore faciuni foidus 
cum Hclvetiis. 

ProtcftAntcs exhibent Carolo V coDfef[)onem fujc do- 
(flrinas in comitiis Auguft& , unde confejfw dicitur Augufta- 
na. Sub finem hujus anni fit iaiunm fosdern Stnalcaidici. 

Ra ubon& i;^ Norimberg& negotium fidei ad concilium 
Chriftianum & libcrum univerfale difFertur. 

Ccn-ventHt Smalcaldico interfunt Icgati Gallici & Britan- 
nici.quicumProtcftantibusaguDt de foederecumillisjun- 
gcndo. 

Melanchthon fcjibic U^itehergA Forrhulamconcordixin 

rc facramcntaria:an.i v 7,j Smalcaldt& fcri-^untur articuli, 

quiappellanturSmalctldici: 1J58 Luthcrus disputat contra 

Antinomos:i J39 Francofurti poft variam disputatiooem 

Protcibantibus dacaj funt inducix quindecim mcnfium: 

^4.0 Hagenoi,Spir& c^ lK^ormati& habcnturComitia incau- 

sa reliPicnis: 1^41 Ratt*uon& conrinuatur coiloquium in- 

ccr Eccium &c McLnchthonem, Wormatia: cccptum.fed 

iiiteri uptam:eodcm anno proceres Auftriaci X X 1 1 bis pe- 

unr li. cilo fupplici aFcrdinandopiamrcformationemec- 

cle(iarum:i j 42 Spir& Tridentum norainatur locus futuri 

Conrilji, «juod Paulusl 1 1 ftatim eod:m anno indixit : fcd 

iemum coepit an.i f 4 5- & finitum cft an.i ; 6 3. confirma- 

rum an.ij64 a Pio IV Papa. 

NorimbergA habentur comitia,quibus pocna deccrnitur 
in cos,qui cumitii Spircnfis decrero non obtemperent. 

NorimhergA in Comitiis conqucruntur Proteftantcs fc 
injuftis pia:fciiptionibus gravari a Camcralibus in caufis 
leligiouis. 

In conventu ^/^/V^eCasfarProtcftantibus cavet,& conci 
liuin in Gcrmaniacclcbrandum promittit. 

li!^ormati& dccernitur colloquium dodorum antc nova 
comitia Ratisbonie inftuuendum. 

Proteftantes fo»ve«««Kf Ftancofurti,& dcliberadt derc 
pudiando ConcilioTrideutino, Eod. anno RatitbosA dis- 

putatur XXIX, Chronologta conciliorum, 22$ putatur inter CzOreanos & Proteftantes theologos. Bu- 
cerus,M.(trtyr& Fagius docentin Anglia. 

Libcr/,»/criw,i.e.formuU interrcligionis ufquc adTri- 
dcDtiniconciliifincmfcrvanda.fcribitur AuguftA ia comi- 
iiis,& ibi promulgatur:unde inter thcologos eioritur bel- 
lum adiaphorijlicum. 

Auguftt. in comitiis Cjefar proponit dc profequcndo con- 
cilioTridentiuo.dc fervando Intcrim.de reftitutione bo- 
Dorum ecdenaflicorum &c. Eod. anno in PrulHa oritur 
heUum ofi*ndricHm de jufhficatione. 

Tormula Pajfivii confcribitur,quaimperii & rcligionis 
libertas eflrcftituta,& libcr/»/m«wcxpiravit. 

Londini habetur disputatio intcr Papiflas & cvangclicos, 
quaj in perfccutionem dcfinit, 

Warfavii. in Polonia deliberatur de recipienda & doccn 
da Confeffione Auguflina. Eod.anno inchoatum cft col- 
loquium i^'0r;77<7//<,inquopra;cipui fucruntJuliusp|Tug& 
Philippus Melauchthon. 

Elifabetha rcgina Anglio: prohibet in comitiii, ne <)uis 
pofthac Romano Pontinci parcat,& inflaurat religionem 
finceramab Eduardo antea inflitutam. 

Rcx Gallia: in Fonteneblio convcntum agit procerum re- 
gni.m quo (iecernitur,aut gcncralc, aut nationale haben- 
dum cfle concilium. 

Convcntus habeturDr«</^e,ubiFlacciani accufantWit- 
tenbergenfes & Lipfenfes.quod non rc(flc fcntiantdeper- 
fona Chrifh & coena Domini. 

iiihtmv colloquium PofpacenuminG3\\iz:Sc%xxno i^S^ in 
Sangermano. 

Maulbrunnt. inflituitur colloquium intcr Palatinos & 
Wutcmbergico5:if6f Sanffa Liga fancitur. 

CoIloquJuni Altenburgenfe inftituitur intcr thcologos 
Mifnicos & Thuringicos : quo ccrtaminc moto Flacius 
flaccefccic magis magisquc cfl vifus. 

BtllumTUcianumdt(\xhiia.ntii peccati cxoritur. 

^ynodus Sendomirienfis conatur conciliare Luthcranos & 
orthodoxos. 

Synoduscc]ebraturR«/iei7« ab ccclcfiis reformatis. Eo- 
dcm anno couvcntus habctur DresdA,Si. fcribitur formula 
confcnfus admodum elegans. Eod. au. FranctnliA collo 
quunturthcologi cum Anabaptiflis. 

Nemaufi in Gallia cclcbratur fynodus arcformatis. 

In convcntu Torgenfi fcribitur formula concordia: , in 
qua rhcclpgiLutherani partcm alteram non auditamcon 
demnarunt. 1S7S. 

1S7<^. IS77. IS78. uss. ISB^. 
ii86. liSS. isSg. 
1 Jpj. lipS- i6cs, 
1618, 226 XXIX. chronologUconciliorum^ Lindtvii coUoquiturJacobus Andre^e cum duobus Fla- 
cianis dc pcccato originis. 

In convcntuL»V^ff»/er^e»/» aboicntur Scripta Melarich- 
thotiis theologica. Eodcm anno Torg*. conftituitur concor- 
diainter Ubiquiftas & Flacianos:& anno fcq. 15^77 inmona- 
(ierioBergenJicx formulaTorgenfi dedolata & cmcndata fit 
Bergenfis.qua; vulgo C(7«c<jr(^/4 L/^«rappellatur. 

Conventus indicitutFrfl»c<»/««/ a Cafimiro comite Pa 
latino. Veuiuntc61cg«ti rcgina:AngIia;,dcputaticcclefia 
vum Gailiearum , Ungaricarum , Polonicaruin, Bclgica 
rum &c. 

Hocanno & fequenti varia colloquia funthabita TAnger 
mundi, J.mgenfaltz.AyMarpurgi,Hertx.bergA, Torgt., ^ Cajfel 
lii. 

^luedlinburgiia Thuringia colloquuntur cheologi Saxo 
nici & Brunfuiccnfes , c quibus illi quidem dcfcnderunt 
ubiqitatcm, hi veio eam impugnarunt, & vehementcr pe 
tierunt,ut errata in Bcrgenfi concordia emcndarentur. 

He/Ve/^cr^A disputat Gry nxus cum Luthcranis. 

In Polania Cncitur confenfus inter ccclcfias reformatas 
majoiis & minoris Polonia.',Ruffia:,Lithvaniaj,Samogi- 
uz. 

A';(?OT/'%rtr.'jVcoi!oquuntur Jacobus Andrese& Beza. Eo 
dcm Anao BernA habitum fuit colloquium cum Samucie 
Hubcro.itcmque Claudio Alberio. 

Pilloiius&Jacobus Andrea;colIoquunturBWcȣ. 

Urbanus Pisxias li^i{temberg& colloquitur cumHunnio 
& aliis Luthcranis. 

T^«ro;3« infolcnni conrvcntu fancitur confcnfusSendo- 
mirienfis. Hod.anno eioritur bcUttm Hftberimum de prje- 
deflinatione. 

RattihonA colioquuntur Papiftx & Lutherani. 

Va^pinci in Gallia cclebratur fynodus a reformatis. 

Dordrechti in Bclgio cclebratur fynodus nationalis. 

XXX. chromlogia tefiium veritatis. 

TTfies 5;mwm dicuntur.qui veritatcm coclcftis do6lrinx 
indcabiuitiomundi adnoftram ufqucastatemasffrue- 
runt. Digcrunturfecundumquinque ordincsfiveclailcs. 

In primo ordine funt tcftes veritatis ad Adamo ufque ad 
Chriftum:ubi funt patriarchje,prophetje,faccrdotcs&Le- 
vitK pii , & poft tcmpora Maccabseorum omncs ii,qui cx- 
pcdabant falutare Ifraclis,five adventum Mcflix^quales e- 

rant Zacharias & Elifabc th, Simeon. & alii. 

Secun- Primus or- 
do teftium 
veritatis in 
V.T. n.ChriJli. 70. 180, /pj>. 
230, 

2^0. XXX, Chronologta. tefttum verttatts, 227] 

— — Secundus 

Secundtts ordo compledtitur Chriftumjohannem Bapti- ordo teiliu 
ftam,(iuodccim apoftolos, LXX difcipulosChrifti, Mar- ^'^'•"t'si 
cum, Lucam, Paulumapoftolum. Atque hifuntprimixUi ChnOolR"- 
1 M T- A queadPa- 

heroesNov. Tcft. ^^^ 

Jn/mioor^/«efuntPatres,pii PontificesRomani.Conci- Tertius or 
ha quajdam, & Chriftiani Impp. inde ab anno Chr. 70 ad do eftabin- 
6o6,hoc modo. |fc itio Patrum 

Sandorumapoftolorum^ifcipulifuifTeleguntur^Antio '^fq^-^dan 
chi(iIgniitiu^,The(phi^Ui,MAximinu4,Ser^pion.Hier2oo\i,Pa- *" '^•"'*^- 
pias: SmyxDXyPolj/carpm: in variis Aha: locis, Hege/ippm,Pho- 
CiU, Agrippa cognomento Cafior , Aiollinaru, Meltto Sardenjis, 
AftertU4,\XrbanWyPapyriui, MHfanu4,Modeftm,B .iccylidcs, El 
pifim,Bvdefanes,Rhodon,Apolloni*ii,Polycrates, & alii, quo- 
rum nomina extant apud tufebium: Alexandri2EP4«r«»/<j 
^ Clemens Alexandrinui: Crct«e, Philippti^ ^ Pinytus: Arhc- 
nis, Publiua, 6^adratui, Arifiides: C*orinthi, Primus, Diony- 
fius,Bacchylus:ikomx,]-uftinus Martyr,Linus, CUtus,Anacle- 
tus , Euanfius, Alexander / , Hixtus l , Telelphorus , Hyginus, 
Pius I, Anicetus,Soter,Eleutherfus h Vi^or /. Lugduni , Pho 
tinus, Iremus Qr>c. 

Martia. ^cWzx Gpmmodi Imp. fuit Chriftiana, &ablm- 
peratorc multa beneficia impetravit Chriftianis. 

Vid:or, Romanus cpifcopus,fcribi: imperiofius adPoIy 
cratcm.mandansut de Pafchatc die Dominico ccJebrando 
cum epifcopis Afiaticis reliquis con veniret:quodvnifi fieret, 
fore ut a communione ecclcfia: excludcretur. Convocac 
igitur ex vicinis ccclcfiis Polycratcs epifcopos.quos proptcr 
multitudinem fe ncgat in litcris fuis potuifle recenferc. 
Proponuntur litera:Vidoris,dePafchatc agitur,fit delibe- 
ratio,& tandcmimaniniconfcnfu omnium dcccrnitur.nc- 
quicquamdeantiquorituobfervato.hincufque abapofto- 
lis proximisque eorum fucccflbribus,ad minas Vidloris,im- 
mutandum:(ed Pafcha,rccepto in Afia more, decimaquarta 
Iuu£eab ^equinoftio vcrnoprim^, habita nullarationediei 
Dominica: celebrandum efl~e,cum id non fit contra Scriptu 
ram. Sic itaque JynodusAfiatica fe oppofuit infolentia: Vi 
dorisepifcopi Romani:quod ipfum etiam fcccrunt eptfcopi 
GalliA,&cia iis nominatim/«»tfwj. 

Mamms.a, matcr Scveri Imp.fuit Chriftiana. Proculfts.jia 
palatio hujus Imp. vixit ufque ad mortem. 

TertuJlianus pcrftringit nafcentcm Paparum ambitio- 
ncm. -<'/<< i^/c,inquit lib.dc pudicitia, f^/i?«»7 effe propcfitum, 
^ quidem peremtorium : Pontifex fcilicet Maximus , epifcopui 
epifcoporum dicit ^c. 

Vznx. & fiequentcs hoc tempore fynodi funt habits in 
Afia.Afnca & turopa,fub Gordiano,Philippo.Decio,Gal- ^nti» ^hr. Z4.6. 
308. 
310. 

320. 326. 336. 3iO- 360. i6^. 
380. 
38i. 228 XXX. Chrofjologia tejlmm verttatts. lo,Galieno& Aureliiaolmpp. Iniisomnibus nullaHepri 
matu contentio cxortacft, Epifcopi mutuo confcnfu clc 
gerunt,qucm magis idoneum cxiftimarunt,<jui rcbus fxx- 
eflctjfuftragia colligcret,cpiftoIas nominc fynodi confcri 
bcret,atque alia exequeretur.quae ad munus iftud pauco 
rum dierum pcriinent. In fynodo Arabiana Philadclphix 
prieerat Origenes, ut & in alt«fa Arabiana:in fynodisple 
risque contra Novatum Cyprianus,contra Samofatenum 
Pirmilianus Cjefare^ Cappadocia: epifcopus, & Malchion 
presbyter Anuochenijs. Romanus cpifcopus nequc voca 
tus,ncqueagnitus fuitproepifcopo occumenico. 

Thilippui jir.ibs. ex Impp. Romanis primus religionem 
Chnftianam pi ofeflus cft. 

Concilium Elibertinum in Hifpania canone trigcfimo fcx 
to ait: VUcuitpiHurtu in ecclefiit ejfe non deberiu. 

-<4«/c«iKjErfffj;>jinvehitur in fupcrftitionem circa rcli 
quiis,& improbat.percgrinktiones religionis causa fuscc 
ptas. 

T.ufebius CAfariefis inter alia fcribit, quod triftifljma ilh 
pcrfecutiofubDiocletianopotiffimumorta fitapetulantiaj 
fupeitia & rixis facerdotum atquc cpifcoporum,qui & Do 
irani contrafcirritavcrint,& ethnico tyranno occafionerr, 
cogitjndi dcdcrint > totam Chriftianam religioncm cfTi 
mcrum pravorum hominumcommentum. 

Pxphnttitus in fynodo Nicarna contradixit iis,qui vole- 
bant epilcopos & facerdotcs conjugumufu privare.ideft, 
totiferme coucilio;obtinuitque,concubrtum cum propria 
uxorc habendum cft pro ca(titate. Protulit cnim magno 
totiusConciliiconfcnfuillud Pinli: HinorabilesfuntnuptiAr 
(^ leHus inccyitaminntus. Eodcm temporc Conftantinus M. 
prasfedit Concilio. Sunt qui fcribunt a Conftantino Ma 
gnoapprobatumeflejusSaxonicum.in cujus fpeculoponi 
tur hsEc thcfis : Tapam nihil mandare poffe contra jura Saxo- 
num : item , Clericos non hahere poteftatem adeunds. hiredita- 
ii«. 

Concilium Carthaginenfe edicit.nc clerici procurationi- 
bus fcu adminiftrationibus politicis fe immifccant. 

Spiridion,GveSpiridon,uxo]:»tus Cypti epifcopus, tempo 
rcQuadragcfitnseappofuithofpiticarnesporcinas. 

Vigilantius oppugnat invocationcm fandorum , oratio 
ncs pro mortuis,adorationem reliquiarum & imaginum 
candelaruminterdiuacccufionemtcaelibatumrpiritualium. 
& alia fimilia. 

Synodus Laodicena cxcludit c canonc libros apocryphos. 

Gregorius Nyjfenus fuit cpifcopus uxoratus. 

Synodus ConfinntinopolitaTra oecumenica aThcodofi o con- vocata inno Chr. 39*. ■fiS. ^20. 4P> 

JOO. 

S7Z. 
600. 

6ot. 619. 
630. 
6s8. XXX. Chronologia tejitum ventatis. zzq vocata conftituit patiiarchas ca legc, nc quis ex alia pio- 
vinciainaliam temereirrumpar. 

SynoduiCarthagir.enfis /rcanone 16 fancit.ut cpifcopus 
vilem fupclle(ftilem,& meufam vidlumquc paupercm h»- 
bcst. 

Synodus Carth:>gimnfis VI ( cui Auguftious ,Profper, & 
iliiintcrfuerunt ) candem poft loogam dcliberationemdc- 
ccrnit.neullum jus deincepsPapa^Romano fupcr ecclefias 
Africanas conccd- tur. 

Thcologia Auguftini tH a.\iJL qUam hodie Papiftarum. 
Idenieitjudiciumdcthcolo»iaC)'r//7«an.45o: Theodortti &c 
Proctieptjcopi Cenftantinopolifjnieodcm an : Eucherif cfiCco- 
pi Lugdunenfis an 440. Profperi yi^uitanici, auditoris & 
imitaioris Augufti an. 44 p Salvi^ni cpifcopi Maflilienfis 
30.460: S«/o»« epilcopi Vicnncnfisan.470. 

Epifcopi Germanii ^ GaUii fctibunt cpiftolam contra 
Anaftafium II P.ipam,& cjus compliccs, fubClodovco rc 
gcGallia:. Aflirmant intcr alia,majoicmcfl'cauthoritaicm 
conciliorum.quam unius Papa: Anaitafii. 

Ful-entius mulca docet,a quibus pleraquc dogmata curix 
Rom.<^,- .2^^ fruaiiv disfident. 

Preslytcri^ clericiRomani cditii fcriptisoppu»oantfcn 
tcntum illegitimam fynodiRominar V, qusSymmachum 
Papafnlegitimeaccufatumabfolvcratillegitimc. 

Epift:opi Ligures .Veneti (^ Iffrii,fxcti authoritJtc Concilii 
Carthaginenfis VI, opponunt fe Romanar tyrannidi. J«- 
nilius etiam & Primafius hoc temporc utiiiter doccnt. 

SynodusBracc.%renfisllAimaiX.S\mov\iAvi\ 8c nundinatio- 
ncs paftorum. 

Gregorius Magnus Papa hinc indc iu fuis fcriptis muhi 
ponit , qu<e veritati adverfas decreta Pontificia opem fe- 
runt. 

HefychiusSwt Ifychius.cpifcopus Hicrofolymitanus in 
commentario fupcr Lcviricum multa habet tcftimoniadc 
vcritatis Chriftianx pra;cipuis capitibus. 

S^artus ordofive clajfts compicdtiturteftcsinJc abaano 
Chr. 6o6,quo Phocas Impcracor Bonifacio III pri.mjtum 
fuper omoes ccclefias conccflit,ufque adanoum ij i7,hoc 
modo. 

Synodus Hijpalenfis rigidam ccnfuram excrcec in clericos 
concubinarios. 

Sophronius ^ ifidorus junior five Hijpalenfis ira docent,ut 
exiispIurimacuiia:Romjnxdogmata pofiint refclli. 

Concilium Toletanum IV a. faccrdotip removet ambitio 
fos,Simoniacos,fccIeratos,concubinarios &c. QH2rf us or- 
do teftium 
vcritatis abl 
aiino 605. I 
ad 1JI7. 6SS. 
670. 
67S. 72.0. t^i. tso. Soa, 2^0 XXX. Chromlogu tejiium veritatti. ConciltimToletanum F//2 dccrctumfaqcit contra Simo^ 
niacos. 

Cifarius, abbas Lirincnfis, egregia qu^dam fcribit, quas 
non favent dodtrina^Papiilarum. 

Toletana Jynodus XI cgve^ic conftituit difciplinam ec- 
clefiafticam quantum adcpifcopos. Idem fccit Anglicana 
fynodus zn.b^o: Q^no ipfoaniioctiam habitacft^«W«iC<'»- 
jtantinopolitAna ///>quse cft fexta occumcnica, & inter ali^ 
pcrmittit faccrdotibus uxores, atque R.omaaam ecclefiata 
acerbc perftriugit. 

BedaVenerabilu 9iOXct Oitc^uc inmultiseft nofter. 

Cum i«i7/yrt«r«ilmpcratoranuo 9 imperiifuiimagincs 
tolli lufliftVtjnc Sataceni habcrenr.qucd Chriftianos idola 
latri^ accuf<rent, cumquc eam ob caufam Grcgorius III 
iPontifex imperatorcm damnairet.tributaque ei dare vetuif- 
fet,enitumeftgraviffimum fchifma inter eccIefi,<sorientis 
&occidentis,im6 iScinipfooriente. NrfmJohannesDama- 
icenus in Syria cum cpifcopis & monachis ima.<»^inum ve- 
Qcrationcm^in fynodo, qua; dicitur orientalis, dcfendir, & 
Lconem.inathcmateferut. Lcoautcm anuo y^oConftin- 
tmoaolim vocavitP.itres,quidecvcveruntfan(5l;oium invo- 
cation-m eile fabulam ,imai,mumciue & reliquiarum cul- 
icum&idoratioucaieiremeramidololatriam. Huic decre- 
10 omiies fu'fcribuat;, excepto Germauo tantiim patriar- 
cha,qui lefponte abc/icat. Surrogatur in cjus locum Ana- 
ftafius. ImpcratorimijErincs & ftatuasin foro comburit,6c 
cdi(ftocavct,nequiseas vcneretur aut adoret.Gvcgpriode- 
niquc pcc htcras impeiat,ut nifi gratia (ua cxcidere vclit, 
idcm faciat. 

Theodorus EfhcG.ConJlantinus Natolia:, Bafilius Pifidia:, 
FaftilM Pcrgami, Jo^«»«« Nicomedi^e, Co/«»<w Epiphauix 
cpifcopi fentiunt cum Conftantmo Copronymo Imp. non 
iicerc ftatuas & imagines in tcmplis Chriftiauorum habere, 
neque adorarc. Fa(ftum hoc eft in Synodo Conftantinopo- 
litana VIII, 338 epifcoporum. 

Adelbertus GaIIus,C/ewe«^ Scotus Adelberti difcipulus, 
Samfon Scotus Clcmentis iiimWiiiis ,Sidonius Laureaccnfis 
& Virgilius Salisburgcnfis epifcopus.opponuutfe Bonifacio 
ciniflonicuria:Romauas,& ipfius errorcs atqucfraudesdc- 
ccgunt ac oppugnant. Bonifacius ille cxtollebat authori- 
tatem PontificisRomani>conjugium facerdotum abroga- 
bat,vitam monafticsm& traditiones humanas prajdicabat, 
MiiTas pro mortui$,& alios ritus partim iuftitucbat,partim 
defendebat. 

Carolus M. rex Galliz & occidentis impcrator opus in 
quatuor libros diftindum confcribi curavit adverfus mia- If- 'n.Chrifii. Sio. Sij. $20. 544. Sso. Ss8. 860. 861. 864. 8is. 870. XXX. Chronologia teflmm verttat^, 231 ginum cultum.in quo piacclara tcftimonia lcguntrr dc va- 
riisdodrinsChriftiana; capitibus adYCrfusPontificios er- 
rores. 

C/^W/«»,Taurinen{is epifcopusjconcionatur & fcribit 
contra adorationem imaginum, crucis & rcliquiarum: itcm 
contra invocationem faqdQrurn,& primatum Papae. 

Leo Armenitu Imp. Gra'cus,& patriarcha; Conftantino- 
^oXxfxxiX-.Theodotiu-,^ Antonius CafflmMus fucceflbrThco- 
dotijimprobanticonolatriam & primatum Papx. Idcm fa- 
cit]ohmnes Singcletus,^i;;ccc^toi Si^ legatus Thcophililmp, 
iiiemquc fucceflor Antonii in patriarchatu. 

Ludovicus Impcrator Caroli M F, cognomento Pius, fc 
opponitfaftuiecclefiafticorum:undcilU confpirant adver- 
fus ipfuni, Idcm Imp. jubet convcrti Biblia facra in lin- 
guamGermanicam.ut rudioresetiam legere & intelligcre 
poirint. Idcm anno 836 indicit Syuodum Aquisgranijubi 
renovantur canones de otiiciocorum,qui ccclsfia.' &rcip. 
priefunt. 

Drogo, archiepifcopus Metenfis, filius Caioli M. & fratcc 
Ludovici Pii.miirusfoitaLudovico cum LocharioF & va- 
lidocxercituRomam.utScrgium il Papam.Oi/iw/obin- 
gluvicm vocatum, retrahcretadobedientiamimperii,& de 
aliisquoquefccleribusredarguerct. 

Bertramui prcsbyter multa utilia fcribit de corpore & 
fanguineChrifti. 

thotiu4 patriarcha Conftantinopolitanus fcubit librurn 
contra Nicolaum Poatificem. 

Otfridu4 IV iffenburginfis fcribit lingua vcrnaculaFranco- 
aica de pr^cipuis capitibus religionis. 

Methodiui lUyricw & CyrtllM docentinSlayonia, Polo- 
nia, & Moravia. Quos ciim Nicolaus Papa intclle-xiirct lin- 
gua patria in facris uti, a^grc id tulit, ipfosquc gravitcr hanc 
ob caufam reprehcudit. !>ed re£te illi rcfpondcrunt , fcri 
ptum cffc : Omnii Jpiritus laudet Domintim > iQ^ omnii lingu» 
conjiteMur ei. Quo quidcm rcfpocfo Pontifex tunc ac^ 
quicvit. 

Jo^^»««, archiepifcopus Ravennas, fe opponir Ponrifici 
Nicolao , nec vuh fuis conccdcre ut Romam vifitent > & ad 
Pontificcm appellcnt, 

H«Wm'c«j, epifcopusAuguftanus , contracceUbatum a- 
cerrimc pi'.gnat, 5: confirmat facerdotes Germanos pecu- 
liati cpiftolain agnitionc &profeflione fandaiiftiusiibcr- 
tatis.qua illi tutic utebantur, 

HincmarM , archicpifcppus Rhcmcnfis > fcribit con.tra 
«jfjjJ^/sM/Papa:. ^tivo Chr. 
880. 

8po. 
poo. 9^i' fO^O. 1049. loso. 1^60, 1074', 1077. loSo^ 1088. iioi. iioi. 232 X X X. Chronologta tejiium njtritatis. ^pifcopi Bavarii adtnonent Johanncm IX Papam offi 
cii fui. 

ArnbrofiMs Ansbertm multa habec contraria dogmaiibus 
Papiftarum. 

/»yy«o<&7l<iT;c»»<i/fw/ia£taStcphani VI Pontificispubli 
cc, omnibusfpedantibus, crcmatafunt. HocPlatinaacci 
difleputat interaliahancob caufam, quod Poatificesipfia 
vefligjis Petri disceiTerant. 

Ottho Magnus five I, Imperator, confors imperii patcrni, 
Romam profcdus rcprehendit Papam Johanncm XII, 
quod venationibus & libidinibus efTet dcditus Qua:rcprc- 
henfio cum nuUumlocumhabcretapud hominem infaua- 
bilem , Ottho communi voto cleri , eo depofito fubro- 
at Lconcm VII. 

fltnricus 111 ^ IFlmperatorcs.depofucruntquQsdam 
Pontificesnon lcgitime clcftos, ahos(^ue fubftituerunt: fla- 
gitiofos, alaftorcs §d fcditiofos puniverunt: concilia advcr- 
fuscos congregarunt. lidcm ecclefiisdederuntpaftorcs& 
doflores. Hinc Cnatzius a.n:Hoc tempr.ra tuhrunt fitbHen- 
ricu ttt epifiopi g^ abbates ab regibus inveflirentur. 

BerengariuSiAizconm Andcgavenfis, difcipulus Fulherti 
epifcopi & cpndifcipulus-<€</e/«j^»»i,re(Slc docct deeucha- 
riftia. 

Nfc«/«f , abbas Grxcus, cdito fctipto conjugium facct- 
dotum contfa Pontificias damnationcs defendit , fecutus 
partes Michaeli« patriarchx Conftantinopolitani , qui fe 
oppofuitLconi IX Papae, quiin fynodo Moguntina cum 
40 cpifcopisconjugiafacerdotuni damnavcrat. 

PetrusDafnianif cpifcopus Oftienfis, fcripfitintcrahali- 
brum de corrcdlione cpifcopi & Papa; , ^uo corruptclas cc- 
f lcfia: fuorum tcmporum pcrftringit. 

Gregorius VII, ahas Hildcbrandt, fecutus yeftigiafuo- 
rupi prxdcceflbrum , «troccs inimicitiascumHcnrico IV 
Imperatorcmagna cumChriftianorum, & inprimisGcr 
manorum.calamitatc atque fanguinis cfFufione,geflic. 

Lamberttts Sfhafnaburgenfis,monzchas Hirsfeldcnfis,in 
ChronicoHirsfcldcnfi multadicit contra inolitosccclefiae 
Romanx abufus. 

Liber cditur deunitateccclefia:,inquo tyrjinnis Hildc- 
brandi Papas graph icc dcpingitur. 

Ivo, Carnotenfisepifcopus.fuit rigidusccclcfiafticajdi 
fciplins, multis modis tumlabefadatac, cuftos & exador. 

Sigehertus monachus Gcmblatenfis , defendit Hcnricum 
IV Imp. &fcribitcootra Gregorium VII fivcHildcbran 
dum. 

Pafchalis II PapainfiftitveftigiisHildcbrindi. Epifto 

lam\ '^nno Chr. liip. 112S. 1130. II4S. uso. IISS. lliS. XXX, ChronologiateJiiuTnveritatis. 233 lamipiius rcfutat Sigebcidus. fiodem temporcaliaqnoquc 
fcripta eduntur contra Pafchalem , nominatim abecclcfia 
Lcodieoiij qua: Papz objicitcrudelitatem,malitiam,frau 
dcsquc cjus complures. Vocat infupcr Romam Babylo- 
nem, & vehcmenter accufat Pafchalem , quod epiftola fcri- 
pta hortatusfit Robcrtumcomirem Flandrcnfcm, utLeo- 
dieDfcm pro\inciam ferro & igni vaftaretj& reprchendcrit 
quod adhuc imperaiori obcdiret. Conradus quoque Tra- 
;«5e»/?jacrircrdefenditcsufamHenricilV voccacfcriptis: 
qua de rc apud Avencinum. 

Rupertus , T utienfis abbas prope Coloniam, deplcrisque 
dodrinx Chriitijna: capitibus egrcgic fcribit. 

TheodoTtcus, abbasLeodicnfis, carminibuseditisinfcdla- 
tur Simoniam curia: Romans. 

Hildeberdus, epifcopus Ccnomanenfis, poetafuofeculo 
fa tis i n gcni ofus, profa & carminc reprehendit abufus eccle- 
i\x Romanx'. 

Bernhardus, abbas Clatcvallcnfis, in fuis fcriptis hinc in- 
dctyrannidcm Pontificiamperftringit, incjucpeccataclcri 
libcrcinvchitur. Eodcmtcmporc P«/r«i,abbasCluniaccn- 
fis,Romanam tyrannidemanimadvertit & accufavit Berri- 
hardus etiam Cluniacenjis zdVctmm Clunijcenfemfcripfit 
fatyraiii carmine diftylico . in qua clerum & Romanam cu- 
riam non uno modo infedlatur. 

dttho Vrifwgenfis contra politicum Papx gladium fcrihit. 
Lombjirdus etum multa habct , quibus Papilmus oppugnari 
potcft. 

ArnolduSi Brixienfis cpifcopus, damnat, quod clerici jus 
tcmporalisgladiifibiufurparent: quam obcaufamdamna- 
tuseflhafrefcosab Hadiiano IV. Eodcm temporc ]ohm- 
»<jS<*m6am;;/«,cpifcopusCarnotcnfis,fcribitobjurgato- 
riumclcri,&: Polycraticum, inquo utroquc fcriptoduritcr 
infc<^atur fcelcra Papa: & totius deri. IdcmfaciT. Elifaheth 
viigo Germana. Petrus quoquc Comeftor clerum infimulat 
ignorantix,negligcntia:,facriIcgii. 

Frideticus Barbarojfa Imp. Adriano IV Papx relpondet 
itt , ut ipfi exprobrct fuperbiamepifcopo & fcrvo fcrvorum 
indignam. Interaliadicit,cardinalcsnoneflcpra:dicatores, 
fedpndatorcs. 

EtmuKdus, C.intuaricnfis cpifcopus, fubindc ufurpavit 
hxc verba : Per munera, qus, nunc data, nunc acceptafunt.cor 
rupta tR Chriftianitas hodie, deficietqj prihs quam ammadver- 
icnt .T.ift f:c:-.y^.r? ftuduerint abhacpefte^'. Eodem tcmporc 
Petrus Bleferfis, archiepifcopus in Anglia primum, dcinde 
Rothomagi , graviffimc vituperat morcs vitamque fpiri 
tualinmcoriuptiflimam.neglcdionemofficii.abHfumcla- ^n.Chrifli. tz6o. hs4 XXX. Chronologia teflittmveritatis. 1167. U70. 1190. 1197. tlp8. J228. 1240. 12S0. 12S4- vium impium.Romam etiam vocat Babyloncm & Ur Chal- 
dscorum.unde jubet exire. 

ir^aldenfes , authore"W^aldo , n\ia.i Pauperesde Lugdunoia- 
ftituuDt reformire doftrinam ic vitam Lu^duni ia Gallia 
Cijmcnim convcnilTentquidam divitesfjllcndiotiicaufa, 
fubiro unus concidit mortuus. Quo fpcdaculo "Waldus 
commotus cocpit fc.fuamque domum, &alios familiarcs 
docere atque admonerc de panitcntia. Eodcm tempore 
Ekbertus.ahhiS Florini dicccefis Trevercnfis.fcribit dc pro- 
fanationeac profufioncbonorumecclefiafticorujn, deque 
profligata monafterioium pudicitia. 

PeirusCantor,Tnona.chus Gallus, fcribitlibrumabbrcvia- 
tum, in quo taiat non tantum vitam Epicuream clcrico- 
rum, & ncgledioDcm officii , fcd & multos alios abufus Pa- 
pz ejusquc facrificulorum. Indulgentias dixit pias cfle 
fraudcs. 

Hildegardit monacha in fuis prophetiis infc£tatur fpiri- 
rualium fccleratim vitam , officii negledionem, & ecclcfix 
defolationem. 

Albigenfes vcritatem dodrinx caleftis concionibuspa- 
riter & armis dcfendunt. 

Gualterus Mapes, archidiaconus Oxonicnfis.fcribit faty- 
rasin vitiacleri. 

Amulphus, archiepifcopus Lugduncnfis , a fpirirualibus 
nccatur, quodfcclera, libidines &errores ipforum rcpre- 
hendiflet. 

0/>«/2"a/«»?/r/^<?m/«OThoctemporeconcinnatum, taxat 
multos & tetros abufus prxlatorum Sc ccclefi^e. 

Ludoz/icus IX tranciae rex legem faocit contra Simo- 
niam &fraudcs Papatum, quibus illi omncm collationcm 
dignitatum ccclefiafticarum fibi rapuerant. 

Gulielmui Parifienjis accrrime infeftatur faccrdotcs fui 
temporisin libello cie collationebcncficiorum. 

Otto Bavariaeregulus fivedux duritcr cipcobrat cpifca- 
pisfuis Icvcmiftamimpietatcm & impiam levitatcm, qua 
nunclmperatoris, nuncPapjepartcsipfum tutari jubebant. 
Eodem tcmpore Rupertus C^/)i/o,cpifcopus Lyncolnienfisj 
reftitit Papa; , Angliam dcglubjsntis expilationibus , qua: 
annosampliusducentosreguum ADgliasexhaufcrant.Idcm 
fecit paulo poft S«w«W«<archicpifcbpus Eboraceufis. llf^it 
hemu^deS.Amore, magiftcr Parificnfis, conqueritur totam 
cccIcfiamhypocrifiinfed:.m. 

Matih&us Parifienfls ,hilioiicus Anglus , multananatin 
fuo opcre hiftoricodegraviflimaPapas tyrinnide, quimi- 
risartibusomnia ccclefiarum jura, ckdlioncs &invcftitu- 

rasad U». Chrifii. XXX. Chromkgta. tejimm ventatis. 23$ 12SS. I28S. I2PS- J30^. 1300. 1320. 1330. 13S0. J3^4. 1370. rasadfe rapucrit, torumquc ADglijc regnum iitdcpra;da- 
tus,cxpilavcrit,& emunxcric. 

Thomtts Acjuincts habctplurima, quibusmuri Babylonis 
cxpugnari poflunt. Anno ii<>y ]ohannes Semeca , ^loffjizor 
dccreti&pr32i>oruusH.ilberftarenlis,reftitit Clcmenti IV 
dccimas per Germaniam cxigcnti. 

Pro^«i,epifcopus Tullcnlis,rcfiftitHonorio IV Papx. 
quartam partem redituum ecclcfiaHicorum a clcro exi- 
gcnti. 

Henricui diGaviiavo infuoQuodlibeto fccundo disfcric 
contia in.ines cau(as dispen(anonum Papar. Arnoldns de 
Villd »ova reprehcndit quoquc hoc tempore crrores cu- 
lia: Roinauae. Frtdericm ittm & J«co/«5regcs Hifpania:& 
Sicili^Edctellanturclcricorum vitia. 

Vaiia: pidura: hoc tcmporc, ut & fequenti, funtcdita:, 
inquc templis & monalleriis e.vpicdx , quibus Papa & uni- 
verfustlciuspuuguntur. . 

Giiil. Durandtti JC. cognomcnto Speculator, infcriptis 
fuis quciitur dc conuptiirimis ecclcliallicorum moribus, 
quod (ccuti (int vi.im Balaam cx Bozor. 

Durandui de S. Portiano non paucahabct, quibus oppu- 
gnari pocclt Papifnms. Durandus ilte piimum fcripta Tho- 
mx propugnJivif,qua: poftea accrrimc*oppugnavic. Eodcm 
ccmporc Gulielmus Occam cum Dante Aligerio Florcntino 
fcribit proimpcratorel.udovico contraPapam. Idcmfacic 
MarliUusPatavinus\C.Occ3^vnocoxw\is. 

Thomas de Brad \t(^ardinus Anglus accrrimc pugnavic 
pro gratia Dci contra libcrum arbitrium ejusquc patronos 
fcholalHcos , idque non (ine approbationc multorum. 

Nilus T heffaUnicenfis iichicfilcopnfi , alias NicoIausCa- 
bahia, fciibit contra primatum Papa; & purgatorium. fr/M- 
cifcusPetrarcha tytannidcm& avaritiamPontificisRoma- 
ni pcrftringit. Eodem tcmpore Johannes Taulerus ceicgic 
reptehcndit clerum Romanum : qua de causa Johanncs 
Eckiusipfumut fufpe(^umcircafidemcontemfit. Johannes 
de Ru/fefcifsd hoc quoque cemporc rcprehendic graTilTima 
fcelcra fpiritualium. 

NioUus Orem coram Papa Urbano V & Cardinalibus 
habuit orationem invc^itivam iu cleri Romani turpitudi 
ncm. Hoc quoquc temporc Cnro/us V, co^nomcato Sa 
pieus, rcx Galli.£ , facrasliicrasin vulgatcmlin^uam vcrti 
yuravit. Idemlibrumediditcoutratyiaunidem & rapacita- 
tcm Paparum. 

]ohannes U^UclefAo^lus multa docet contt a Papam, 8c in- 
ftauiat dodrinam Waldcnfium. Bibiia transtulic in lin- 
guam Anglicanam,& fcripfic lodlibroscontraPapam. ^n.Chrifli. 

14-00. 14.04. 

14-10. 

J4.I4.. 

1434- 
1440. 2464. I4ds. 1472. 2^6 XXX. ChronologU tefiium veritatts. 149S. Hoc«nno& fcquentibus Jo/7<tBa«H«/} ^ Hieronymusde 
Traga^oik Wiclefum inftaurant doftrinam Waldcnfium, 
camque longe lateque propaganr , adr6 quidem, ut an.i^ ji 
ccclcfia Conftantinopolitana peculiari epiftola gratulata 
fit Academiae Pragcnfi , camquc adhortata ad conftan- 
tiam. 

Editum eft Spteulnm Aureum , inquocrrorcs &fcelera 
curia: Romana: dcpinguntur. 

Trancifcus de Zabarellit JC. & Cardinalis in libro dc 
fchifmatc & ConciIiomuItafcribitcontraerrores& tyran- 
nidcm Papaj. Idcm facit circa hoc tcmpus Johaanes Petrus 
Ferrerienfis itidem JC. fummus tyrannidis Pontificia: ofor. 

ConciUum Confiantienfe decernit contra Papam , qiiod 
PapafitinfiaConcilium, &qu6d Concilium poflitacde- 
bcat judicarePapam. 

Nicolaus Clemangii, magifter Parificnfis,& archidiaconus 
Bajocenfis, cdit librum de corrupto ccclefiie ftatu. 

Concilium Bafilienfe cdit pragmaticam fanftionem con- 
traPapam : damnatconcubinarios&annatas: communio- 
nem fubutraquc fpecicBohcmis pcrmittit. Hancfandio- 
nrmanno 1438 inconventu apud Biturigcsapprobat &in 
fuo rcgno fcrvari fancit rcx Cirohis V 1 1. 

Gregorius Hajmhurgenfis JC.Bafilicnfisfcribit contrapri- 
matum Pap£E,& Papam vocat antichriftum. 

Nicolaus Tudefcus five Siculus ,atdneTpiCcopiis Panormi- 
tanus & Cardinalis, JC.celebns , non paucafcribitcontra 
lapam Papiftarumque errorcs. Idem hck .^neas Sylvius. 
Defenditcnini, Conciliumcflcfiipra Papam, & Germanos 
laudat,qu6d Papam oppugncnt.Sed poftc^faftus Papa con- 
trariumdocuit. 

Rodericus cpifcopus Zamorcn'fis,& referendarius Pauli 
II fcribit Speculum vita;humana:,in quo gravitet invchi- 
turin Papam& fpirituales.- 

Hocanno obiit LaurentiusVaUa, fenator Romanus , qui 
refutavitfiftitijm iihm donationem Conftantini M.& Pe- 
lagianam Papiftarum opinionem dc libcro arbitrio meri- 
tisquehumanis. 

Baptifia P/-»//»!?crfiturpiteradulatusfitPapis:tamenni- 
mia i^fofumturpitudincac malicia coadusaliquandofub- 
indicat horrendamcretiicis Babylonicss fcclcra. Antonim 
Rofellus JC. circahsc temporafcribitlibrumtituloMonar 
chias , in quo probat, Papam non cfle dominiim mundi, nec 
pofle aut dcbcteCa;fariimperare, nec omnino habcie u- 
fum glaHii temporalis. Adfert quoqucmultisrationes.cur 
Papanonfitfupcrioraliisepifcopis. 

Bifronymu4 Savanarola monachus Dominicanus hoc ChTifli, XXX. Chronologia tejimmveritatis, 2^7 anno cxuritur Florentiac proptcrparrhcfiam, quaufusfuit 
in trskditionibus & primaiu Papa; confutandis. 

GluintUi ordo tejlium verftatMcd aban.Chr.1y17 adhunc 
currentem i6i3:ubifunt fAnim-TmffKnurttf quidamrnter 
Pontificios , qualis cfl Aventinu^, partim varii do(ftores, 
martyrcs & confeffbrcs, Prajcipui doBores funt Lutherusy 
Melanchthon , Zivingliut ^ Calvinm , qui infinitos difcipu- 
los rcliqucrunt. Prajcipui martyres [ani AnnM BurgiM, Au- 
gufiinui Marloratm , Cajpar Colignius Admiraliw GaUii, 
1'etrus RamuitSi alii in Gailiis & Bclgio noti. Ab anuo 1^40 
ufqi adan.ijSo novicsccntcna milliaChriftianotu inBel- 
gio,Gallia, Anglu, Italia, & Hilpania, rcligionis causa tru- 
cidatafunt:atquc intcrcosfuerunt ijfBaroneSji^S Comi- 
tcs,39Principcs. Prxcipuic<j»/f/7omfuuticformatiin Gcr- 
mania, Gallia, Bohemia» & alibi,hoc modo. Anno 1)30 
Auguflana ronfeJfiozH cxhibita Carolo V aliisquc Romani 
impcrii ordinibus. Eodem Atioo Confejjio quatuor civita- 
/«»?ibidcm& iisdcm eli: cxhibita per lcgatos Argentina:, 
ConftantiXjMcmming^&Lindaviar. Q^iibusdamdicitur 
Confcflio Svcvica. Anno iy6i Confcjjfio Bajilienjis cti con- 
fciripta, & ab Argcntinenfibus etiam paftoribuscommuni 
fublcriptione confirmata: po(tcaan.if6i rccognita. Anno 
if36. Helvetica prior eft fcripta, & fcq. anno convcntui 
Smalcaldicopropofita. An.ijfi Cofejfio Saxonica i Mebnch- 
thoiic eftconfcripta, ut Conciho 1 ridentiaocxhibcretur. 
Anno ifti Confcjfio U^UrtemhergtnJis a Chriflophoro ducc 
\(^irrembcrgcnfi per lcgaros eit piopofita Conciho Tri- 
dcntino. Anno 15- 5-9 Confejfto Gallica cftcxhibita primum 
Amhoda' Francifco II, demJc anno ij-6i Poffiaci Caro- 
lo IX: tandeman.if66 inluccmcmifiaLatinc. Annoiy^i 
Confeffio Anglica eft fcripta. Anno 1566 Confejfio Helvetica 
pofterior a rcformatis Helveticis , Sabaudicis , Polonicis, 
Hungaiicis & Scoticis ecclefiis cft fubfcripta. Anno 1^66 
Belgtca Confjfto cft edita, & anno lyyj Bohemica repctita, 
rctcntis plcnsquc quoj exubant la prima cditione anni 

XXXI. Chronobgia h^ereJium.feSlartm^ 
feht/matum. 

H ^retici (§^ feHarit hzbcnt quinque x-^ng-ipv)*^ feu di- 
vcrticula,fub quibus lateic fe pofle.&hbminibus im- 
,ponerc fperant^videl.ju^dicium rationis humanie.dogmata 
philofophorum, traditioncs majorum,enthufiafmos & mi- 
racula. Schifmatici ambitione abripiuntur,aut iludio fub- Quintus or- 
doteftium 
veiitatis ab 
annoijr/. 
ad Id2}. 


2^S XXXI. Chronologia. HArefium. 37. s^. tilitatisvel ctiam charitatis.utilli quidcm ajunt.ducuntun 
Horum omnium catalogum ita colligimus. 

Epiphanim numcrat hsrcfcs X X ante Chrifti adrcntum, 
quasrevocat adquatuorcapita,jB/ir^«r//5»«w vidcl.indeab 
orbis creationeufquead temporaNoc.per deccm gencra- 
tiones five zutcs: Scythi/mum,z Noa ufquc ad turrimBa- 
hylonicam •.Hellenifmumfive GrAcifinum ,iadt ab Abraha- 
moufqj adChriftixtatem: & Samaritifmum fivc Samarita- 
nifmum,indeadcdudionc deccm tribuum inA(ryriamuf- 
que ad Chrifti tcmpora. Hellenifmui rurfus dividitur in 
quatuor fcdtas :puta Pythagoricos,Platonicos (ex quibus 
orti funt Pcripatctici) Stoicos& Epicureos:qua?divifiocft 
Clementis Alexandrini & Epiphanii. Samaritani habue- 
runt mixtam rcHgionemex Judaifmo & GentiHfmo,& in 
quatuor fcdas fuerunt divifi ob diverfitatcm feftorum. 
Sunt autem hi:Gortheni,Sevii,Ejfeni,(^Dofithei. Horum c- 
tiam Tertulhanus meminit. Jnter ^uUaos quoque,ctiam an- 
te Chriftum fneront ha^refes feptcm:videl. Scri^«,magiftri 
tfaditionum :P/7;jr//iz, fanditatis, vcl potius hypocrifcos, 
magiftn:5/!</rf«f*/,juftitiarftudiofi:Hewero^^^/i/?*,ccrcmo 
niarum magiftri:£j|7iifkHis OfTcnijHeireni & Hafidasij vi- 
tx fohtarijE amantes,& veluti monachi Judarorum: JV«f<t 
c^4/,quietiam Dcftruftorcs& Mortificatores appellautur, 
carnium ofores: dcnique Herodiani,cnu Hcrodem rcgcm 
Antipatri Idumasi F habebant pro Meflia.P^^rr/i/ rurfusha 
bthintfeptem^iii{\Ordines,hocotdinc:Stchemitas,lmpingen- 
tes,Sanguinemfundentes,Mortarios,6^idaeheofacere^faciarri 
iUud,Examtre,Ex timore. Viicnoltram encyclopsd.Iib.io. 
c.y. Cartertjm ifidorut Ub.S.Etymol.c^ his quoquejudajo- 
rum fedas recenfet: Morkoneos,Civc Masbothcosi Gentfteos, 
^ Merifteos. Sed his miflis vcniamus ad N.T. 

Theudoi ]udiu« , cujus mentio fuAif.s. dixit fc prophc- 
tam,qui vcrbo Jordanem fcinderet ac fiftcret. ^udas Gali- 
l&us eodem tcmporc docuit,omncsmagiftratusJuda;orum 
tollcndoscfle,unumautcmDeum pro dommo & regc ha- 
bendum. Alio nominc appellaturjW<fcf Gaulonites. Idem 
judas GaltUu4 docuit nulla tributa Romanis pendcnda elfe. 
Vide ]ofcph. lib. 2. belli Judaici cap.7. 

NazMrAt confitebantur quidem Chriftum eflc FiHum 
Dcijfcd ccremonias lcgis Mofaicaj utiad falutem neceflfa- 
rias cfle docebant. 

Huc collocamus h^Eicticos illos, quos Nicephorus cx 
Hegefippo recitat his vcrbis: Proptereaecclefiamvocaverunt 
virginem,quodnondume(fet inanibm ^vann corruptadoSiri 
nit, Pritnui eam depravare coepit,quodinpetitiont epifcopattis re- 

pulfam An Chrifii, XXX L Chronologia H&refmm. 2s^\ iO. i6. 71. fulfnm tulijfetyThchnttSyUnm e feptem hiretic-u.Sc pletejw.e 
quibui ^Simon eR tunde Simonimi diffi: ^ Clcohius, unde. 
Cleobiani-jC^DoCnhc' ,unde DrJitheitnii8cGonhqiis,undeGor- 
tht..mi,^ M.ishothcnSyunde Mnibotheni. Exhis foJus Simon, 
qui appellatur Magus & Samarttanus, vulgo cxiftimatur 
patriarcha hajrcticorum N. T. Illccxiftimavitdonum Dci 
pccuniapofTidcri ABor.8:Sc docuit,fe efl'cdeum,quiinSa 
inariaapparuerit,utPatcr,in Juda^a utFilias,ingcntibusut 
Spiritus fandus. Scortumfuum Hclenam.quam&ScIencn 
appellabatjpccuIiaremDcivimefTcaffirmabat. Romzma- 
gnifica ei ftatua inter duos pontes Tiberinos pofita crat, 
cumtaliinfcriptionc,S/>Wfl«t Deo SanSio. Cumdxmonumo- 
pc in coclos evoiaret,prajccps ad humum fuit ftratus ab ipo- 
ftolo Pctro Roma: an 67. Porro JEternales, f^ni docebant 
hunc mundum non pcriturum.vidcntur rcfutati a Pctro po- 
ftcriori cpift.c.j. 

Tfeudoapaftoli iiz evangelium de Chrifto recipiebant, ut 
intcrim obfcrvationem lcgis ad lalutem neceflariam cfle 
ccntcndcrcnt.Contra hos primum apoftolorum concilium 
Hierofolymis fuithabitum AB.is. Horuminnumerofor- 
te fuerunt Thebutiani illi, Cleol/iani,DoJitheani,GorthAam,(^ 
Moibotheni.dc quibus paulo ante. 

NicoUif£,de c^uihnsApoc.z. ortifuntaNicolao; nonillo 
c feptemdiaconis ..4^.d,fedalioquodam. Namdiaconiifti 
fuerunt repleti Spiritu fan6lo,& inculpatie vit£B,& deniquc 
lcguntur^gTvojjittV^-^^^^^^^^^^f^^^^^^^^^ioiuodamNi- 
colao haufctunt fuunadogma,Liccrc fcortari & vefci ido- 
lothytis. 

Alexander, HymenAtis, c^ Philetut z fide defcivcrant, do- 
centes nullam eifc rcfurredionem, & conantes reduccre 
ceremonias Mofaicas. Dc his vide i.Tim.i. 

Hermo^enes ^ Phygellus fucrunt fchifmatici z.Tim.i. 
Mc«AWer,difcipulus & fucceffor Simonis magi,florct. 
Docuit fe cfTe falvatorem mifTum pro falutehominum,& 
magiam fuam tanta: efTe cfEcacix, ut pet cam vincantur 
angcH.Sciflatoresipfiusdicuntur Mf»fl««/rM«/ 

Ebion cocpit ftatim poft excidium Hierofolymitanum, 
pr^ceptore Cerintho. Ab illo Ebionit». , ab hoc Cerinthiani 
funt orti. Cerinthftt doceb.it,mundum non a primo Deo, 
fcdipfoignorantefaftumefrejjcfumnoncfrenatumex vir 
ginejChriftum in Icfum defccndifrc poft baptifmum,&ab 
co iterum rccefliflc; circnmcifionem & ccremonias Levi 
ticasadfalutemcflc ncccfrarias;mille annis poft rcfurrcdi- 
onemtcrrcnum Chrifti rcgnum fututumefle. E^wwcadcm 
doccbat, & prxterca folo Mittha:i cvangelio utcbatur, 
Paulumqiapoftolum.tanquamapoftatamlcgisrcjiciebat. \^n.^htifli. 
80. 240 XXXI. Chronologia Harefium, 108. J20. 

t3o. Diotrephes primatum afFeAabatincaecclef]a,ubidcgebat 
Cajus.Vidc j.cpift.Johan. 

Saturninui f^ BafilidesAi^ciifnM Mcnandri,hoc temporc 
florent. Saturninua docuit, unum cfle Patrem.a quo fadi 
fint sngelijmundum & homincm ab angehs cfTc fa£lum; 
duo eiie hominum genera creata, unum boaum,aItcrum 
malumifalvatorem non cfTe homincm nifi putativeirefur 
redionem camis nullam elicimatrimonium cfle dodrinam 
dasmonumjfolafidc deipfohominesfalvosfierijprophetias 
alias ab angclis mundi fabricatoribus,alias a Satana cfieiab- 
ftinendum cffe ab cfu auimalium. BafiUdes doccbat.unam 
lcfTe fummam unitatem & virtutem,Abraxas nominc,qua: 
fit Pater innatusi ab illa fumma unitate feu Patrc innato 
quinquc virtutes.angelos principes & 3 6 j coclos cfTe faftos, 
ita ut vSi fit a prima unitate,a ►«/ Aa^jv, a xoyv <p^otn(rti,z 
^^ovr,tj^ oTxpicu) j^ ^uuxfcni,k ovuuoifAH Sc (Tdtpix virtutes, & prin 
cipcs augclos,& ab his primumcoclum, dcindcabhorum 
derivatione reliquos ccclos fados. Prstcrea docebat.ani- 
maefohus eflefalutem,non corporisiprophetiasamundifa' 
bricatoribusprxcipuisprofcdlas cireiidolothytis utilicerci 
fidcm efle naturalcm ; fidcm xempore pcrfecutionis abnc- 
gsri pofTc. 

C/ir/iocMmjGnofticorumcoryphaiuSjPlatonicxphilofo- 
phise fcientiffimus,fed vera: theologix ignariflimus,doce- 
i/>at,mundumnon fadumcfrcaDeoiChriftummerumfuif- 
("c hominem,ex Jofeph & Maria natumjalios etiam homi- 
nesChrifto efTc pares vel fuperioresinihil cflc malum na- 
tma,fed opinionciangelos malos placari pcccatis & turpi 
liominum vitaiuxorcs communes effcdebercianimasin a- 
lia fubinJe corpora immitti, ut amplius peccentidenique 
myflcria hxc in abditocontinendacfle. Abhocfedu(flore 
origiucm fuam hzbcat Carpocratiani. 

Chiliafii a Cerincho & I^apia Johannisevangeliftasdifci- 
pulo orii.doccbant fau<n:osregnaturosmilleannispoft rc- 
furredionemcumChrifloin terris.abufi locojobannis^- 
fcc.20. 

Bitrcochab, Pfcudomcflias Judajorumjfloret. 
F«/e»//»«4,philofophus ini£gyptoPythagoricus &Pla- 
tonicus.fupenores propcomnesharrefes,quod rudiorcs vi- 
derentur,admiitis erhuicorum poetarum falmlislenivit & 
cxpolivifjcaqi omuiaaMatthiaapoftoIo relida cfTc dixit, 
EiusdifcipuhappeliaturF^/e«ri«;.«»/.Dogmataipfiuscrant, 
elTe triginta deos, quos^onas,fivc Grsco vocabulo aiu- 
y««,vocabat,c Q^\\\hm^nmi.(n^v^it,(\t\jiv6@^K)(nyvi,^ioiy\n- 
dum &.filentium, c quorii conjugio prodicrit fccunda J£.o 
Qumfyzygia,»»j»^«Aj)^ft«&c. Cnriftilhabuiflecorpusccc 

" ' ' lcftci ij*. '44' tso. XXXI. Chronologia, Hxrefium. 241 cftejfidcm iDcflc homini a naturaj non eiTc refurrcdionem 
carnisXcdanimamtantumpcrChriftumfalvariiquxdami* 
Irgc&prophetisnon circprobanda;prsBter quatuor evan- 
gcha efle quintum,quod Valentini appcllibatidcnique tria 
eflchominum genera,unum wy^jC/^&j^^», altcrum 4't;;y^\, 
tcrtium ffwjxoyi-.Ajebatwy.iO^&r.iff hahere fidem exccllcn- 
tiffimam,& a n.itura fine ullis opcribusfalvati.quos cxScth 
cflc volebar> undc SetHiani hsrctici: & hos arbitrabatur 
fieri non pofTe ut corrumpcrentur, quidquid tandcm age- 
rent:idcoque quodlibet fccleris genus idtrcpidc pcrpetra- 
bant. +«/;^>ctf?,aIterumgcnui hominum.ipfosquoquccori- 
ccdebat a natura habctc fidem,fedexiguam,qu6de pejorc 
fint feminc:operibustamcn eosfalvari adftrucbat,cx Abe- 
lo genitos, unde Abelit^ 'Zu.^my.ii dcnique fivc Carna- 
lcs nullomodo ad falutcm pcrvenircpofic a)ebat,tanqu:m 
CxCaiugcnitos,undeCAiN!ANi ha?retici. Hividcnturcflc 
alii iC/i;<i»n.-q'ii an.Tjo CajJnum,Sodomitas,Judam,& a- 
alios iis fimiles falvatos cfTc dicebant. De AbcHtis & Sethi- 
anis idemcftojudicium. Porro G«o/?/oaCarpo.crate orti, 
conccfTcrunt in Valcntini fententiamrundc alii noiiaCar- 
pocrate.fcda Valentino ortos eflc ajunt.Sunt ctiam,qui a 
Nicolao ortos produnt. Sunt autem didti Gnoftici, qu6(l 
cxccllcntcm fibi doflrinani arrogarent. Ophei circa haec 
tcmpora oriuntuf ab Opheo, qui innumerabilcs mundos 
fingtbat. 

Aquila , fivc Aquilas , PoMicHi, primo gcntilis , Adriani 
imp.affinisjdcindc Chriftianus, & tertio Judacus.videtur 
mixtam rcligioncm amplcxus cfle. 

BardefaT?tjiA, authoic Bardefane,fucrunt Valentiniani, Sc 
infupcr fatum Stoicum dcfcndcrunt. EoHcmtcmpotc A- 
^«« docacrunt,aqQam eflx Dcocoaeternam. 

Secundm {aquo5«c«Wr4»/nomcnhabenti fuitpnmarius 
Valcntinidiicipulus&fchols fuccefroriny£gypto. Exco- 
gitavit ndvarfi fyzygiaim i£6nurn,& fyzygias praeccptoris 
ingcniofius divifit, & aronas ftatuit cflc fubftantias, cum 
prarcertof illos habcrct pro' nudis tantum divin^ mentis 
afFtdibus. Sccuodi fucceflibr fuit Pro/o»?*«^,qui.<£onas e 
tiam alitcr diftinxit atquc Valcntinus aut SeclinduS, Pto- 
loma:o coxvus fuit HeracUon,cvi]\xs magna fuitin Valcnti- 
niana fchola authoritas. llle itonas quoquc fetinebat, & 
hominem triplici natura conftareajebat.non vero tanium 
cxanima& corporc rmoricntes.ut ab ajtcrna mortcrcd 
mcrentur , olco , balfamo & aqua ungebat. Heraclioni in 
fcholaValentini fucccffit Af<rrf«c,aquoMarcit3; didifunt 
Marcus iftc habcbat darmonem ■mi.oi^o , i e fimiliarcm; 
magicis prieftigiishominum meutcsdcludebat,& corpori- ^n.^hrifti. J;t>. 242 XXXI. Chronotogia ti^refium. bus ad ftufraabutcbaturidatuebatduorerumprincipiaiQ- 
ter fe contraria, aiynv ^ A</jdvjiEonas 50 asfimulabat 14 li- 
teris Grajcorum , quibus fex alias addcbatj ncgabat, Chri- 
ftumasfumfifle naturam verc humanamibaptifmum& fa- 
cram coEnam corrumpebatirefurrcftioncmcarnisnegabatj 
innumcras denique fcripturasipocryphas recipicbat.Mar- 
co coxvus fuit Colarhas, fivc Colarbafus.qui unum deum 
<livcrfisnominibus appellari ajebatjChriftumcx joiEoni- 
bus compaiftum effe docebati Jefum a Chrifto divcllcbatj 
vitam-& gencrationem hominum in feptem planctiscon- 
fiftere affirmabtr: quas etiam BUfti fuit fententia.qui fuit 
nequitiamagica: pcritifrimus,& infupcr docuit Dcum ef- 
fe authorcm peccati, ceremoniasque Judaicas defendebat: 
quaiduoetiam fuerunt dogmata Florim fcu Flotiani^prcs- 
byteri in ecckiia Komana.aquo Tloriniani didlifunt. Rhi- 
torimi hoc tempore oriuntnr.authore Rhetoriojqui omncs 
harrefes probabat. Dicuntur «tiam Lampetimi aLampetio, 
ejusdcm hserefispatrono. 

Eodem ferc temporc.quo VaaentinusyEonibus fuis cc- 

clcham Dei pcrtarbavit, Cerdon quoque ortus eft, & ejus 

difcipulus Marcion. Cerdonis do<9:rina erat.duo efle rerum 

ptincipia contraria, deum videl. boaum & malumj Mofen, 

& prophetasadeo malo.quemdicebat l€gis& Judasorum, 

cvangclium adeobono,quemdicebatChrifti &evangelii, 

prodiilleiChriftum neque verc natum, nequc paflum eflei 

non cflc refurredionem carnis. Mafcion prseter dogmata 

Gum CerdofiC commania etiam docuit.materiam creatio- 

nis fuifle deo coseternami ^MTtfA^l/ii^^mv darijanimas damna- 

torum tandcm falvariiconjugium cfl'cmalumi& baptifmum 

totiesrcpctendum eflt)quotiesaliquis laberctur. A Cerdo- 

nianis & Marcionitis orti funt DoceUyfivt ^xuTBtf.qui Chri- 

■ftu non vercjfed hxnci tantumhabuiflfe corpUs,& in eo paf- 

fum eflPedocuerunt. PorroMarcionistlifcipulicommcmo- 

rantur muki, videl. Lucian^,^peUes,Potittts,Blaflu4ySincerttii 

Ba/il!ctts,Prem^on.PythonjHerm0genes,Phetnion,Borbcr* yStra- 

^w,a quib. orti fnnt Apelliani.Borboriani feu BarbeliothA.Phe- 

TmonitA a^ Stratiotini Exhis cclebriorcsfunt-<4^eZ/M«t,quo- 

Tura prjBceptor cum Philumcna fua.quam prophetiflam ap- 

pellabat.publice fcortabatur,& doccbat cfle dcum unum, 

qui flt reliquorum deorum principium,Chrifto denique tri- 

bucbatverumquidem corpus,fed itaut illudpoftafcenfio- 

ncm in coelum dcpofuerit. Apellis fucccflbr in fchola fuit 

Severui.i quo Severiani nomen habent. Severus ifte rcjicic- 

bat V. T.inquc ejns locum fubftituebatlibrosquosdama- 

pocryphos:mundi creationem ingelis tribucbat}vinum& 

fexum mulierum d.imnabat. Hoc' x68. J70. XXXI. Chronologia HArefium. 24^ Hoc anno & feqq.aliquot claiuerunt ifti hxrctici. S«- 
rAwwj Sethum habcbant pro ChriftQ,& angelos cum muhe- 
ribus congredi didlitabant. Abelinni feu Abelonit* fpera- 
bant fe confecuturos falutemimitatione Abclis. Cmnimi, 
fivc C/»//»»i, omnes eos damaabant, quos Scriprura nobis 
commcndat.eosautem probabanr,quiaScripturarejiciun- 
tur.Itaquc & Cainum (a quo nomcn habucrunt) & Efavum, 
&Core,Dathan & Abiram,& Sodomitas laudabant & co- 
lebant.Abhis natifunt-<i»m^(9x,qui quanto pofTentmaxi- 
mo animi conatu prxceptis Dei advcr(abantur.Porr6 Perti- 
tt fingebant Chriftumtricorporem,& munduni dupHcem. 
Adamiani, five Adamit&,n\ nuditate pcrfccflioncm confti- 
tuebant. Ophitt, qui & Ophsei & Ophiomorphi dicuntur, 
fcrpentcmilium.per qucm Evt fcdudafuitjcolcbant &ad- 
orabant,tanquam is fuiflet Chriftus. 

PMxc/ijinAfrica docct,unam tantumcfTcinDeo pcrfo- 
nam.Adrcrfus hunc fcripfit Tcrtullianus. 

Hsrmogenes, Tatianw ^ Mont»n$u fucrunt coarvi. Htr- 
mogtnes fivc Hermiiii,(3. quo Hermogeniani fivc Hermi^ni) 
pofuit materiamDeo coa:ternam,& inDco unam tantum 
cfle pcrfonam contendit. Tatimw, cpifcopus >p«AoJi|®-, 
legcm Mofaicam fustulit,Adamumdamnatum cflc docuit, 
omnibus hominibus fpem omncm vcni*B prxcidit niii ad 
fuamc^clcfiam acccdcrent,improbavit carnium & vini u- 
fum , nuptias damuavit , Chriftum ncgabat natum cife ex 
fcniincDavidis Difcipuli cjus appcllantur £»c>-/i;;/4. Mon- 
tanni, difcipulus Tatiani, circumduxit duas muUerculas, 
Prilcam & Maxmiillam & ipfarum fociam Quintillam.fc- 
ipfum asferuit Paraclctum Spiritum fanClum, inccituofos 
concubitus conceflit, & panem cum fanguine huraano in 
Sacracana milcuit. Ejus difcipuli appcllantur Montaniftt.: 
item §luintiUiani k^coito QmatiWi, Pef uziani,(^ Cataphry- 
£«.apatria Montani Pepuza Phrygix oppido. Horum cr- 
itorcm fecutuselt Tcrtullianus,a quo r«rr«///'/»»i/?<e funt di- 
(fli. Montani fucceflor fuit Theodottta Epheftnm iive Theo- 
\dotion, undc Theodotiani nominati. Hi Chnltum ■^Xtvolt- 
6^6nnf fuifle contcndcbant, & Chriftum ex virili feminc 
conceptum efle a)cbant. Thcodotion i!le fuit difcipulus 
Tatiani;& tandem Judarrs fcadjunxit. Thcodotium cxce- 
pit Procliif, item Alcibiades, Themifton, Patrccltts, Artemon ^ 
Alexander. Hx his Proclusan. Chrifti iic fcripfit pioMon- 
tano. Ejiis difcipnliappcilantur Pr(7CiV4»»/<e. AbAttemonc 
dicuntut./ir/^wo;;/>ij,quiintcraliadocueruntChriftumnon 
eflcDeumab actcruo. Piimaiius Artcmoaisdifcipulusfuit 
Theodotui Thrax. Ab hoc fuit alius eodem nomine,author in.ChnJli. 200. 2Z«. 340, 24.4 XXX I. chronologtA Hdrefium, '"1 ' JlILg-^ Mekhi[tdtcinno*tim,<^x doccbaat Mclchifedccum aoAfuiT 
fc homincnijfcd virtutcm Dei. 

Apofloliei fucruat ptogeoies Eact^atitarutn. Hac autcm 
Una le apoflolis maxime (imiles videii volebaoc,quod in 
fuam cpmmuoiooem non recipercot coojugibus utcntes, 
& rcs ptopiias poflidentes. Tafeodrongiu ioccr oraodum 
iadicem maous taoquam palum queodam ionaresimmi^- 
tebant , ut in precibus fuis ardcotioics cffc videicotur. 
Hioc ipfis nomcn. Nam tkto®- palum,& ^Syf^ Phrygum 
lingua oafum fignificat. Nomioabantui ctiam Spirituslet 
quodma.xiina Spiritus faodi dona habcrefefc profiteien- 
tur>&aliosomncsab ipfis disfidcotcs appellabaot ^v;^*Hi 
feuaoimales. 6}uartadecimani, aliis TeJfaresdeeatitA , uho 
prohaircticisproclamatifuDt aVidore epifcopo Romaoo, 
qu^ddecimaquartaluoa pafcha celcbrareot. Artotyriti in 
(^cra coEoa prdeter paocm cafco ctiamutebantur.quodca- 
feus frudus eflet ovium,quo facrificii gcnereDcus primo 
dcle(£iatus efie lcgirur. 

Or/^eKMWffcquunturf^ogmataOrigeniscujusdamj&tur- 
piaquxquepatrsnr. Abhisaliifunt.qui dicnntur Origenift^ 
Sc AdamaniiiAiicifnli Origcnis. Hi foot Chiiiaftas & Al- 
leeotift:E,& alia qua^dam dogm^ta pr^ccptoris fui defca- 
dunt. Aflecla ipforum fuit Hierackaa five Heraclas ao.ij^. 
a quo AiQdiMniHieruchita. feu Heraclits,. Illi ncgantrcfur- 
reftionem carnis. Origeniftis affincs funt Liheratores, qui 
doccban:Chrilto defcendeoread iofcros crcdidiflc incre- 
dulos.& inde libeiatos elTe. 

Beryllitt fub Gordiano Imp. contendit,animam cum cor- 
pore interire, & icfurgere in noviflimo die. Seftatores i- 
pfius dicuntur Jery//^««/,damnati incoocilioArabito. Di- 
cuufir aJias Arakici, & Qiir,'^^"^^'^- HelcefaitA authore 
hekefio iioc tcmpore docebant.licitum cffe fidem ore ne- 
gare,0)od6 in corde retineaturrduos item Chriftos profi- 
tcbantur jaquam itcm & quasdam mulierculas Helcefa^o 
cognatasadorabaot.F«/?j?r,aVaIeDtequodamficdicli,con- 
jugia improbabant, ideoque tum fc.tum hofpitcs fuos ca- 
ftiabant. kebaptizamesin Africa, Agrippino. qui Cypria- 
num iaepifcopatu Carchagioenfi prazceflicauchorcdocue- 
runt baptizatos ab h^reticis iterum effc in ecclefia bapti- 
z ndos. Appeliantur ctiam ./^^rj/Zi/Ki^i»» ab authore. Euo- 
dem errorem erravit Cyprianus. Alogiani xi-pv non priiis 
fuifTe dicebaot.quam ex Maria oafccrctur,eaque de causa 
evangelium JohanniS repudiabant. Samf&i futura prardi- 
cebant,& ideo Progooftici & Prophctaiappellari volebant. 
A^uarii adniifccnt vioo aquam in euchariftia. Noetiani 
fequuntur NeHtum AfiaDum.Moocaaiftam. Is unam dun- / A». C^rifii, MS«. »69. XXXI. Chronologm Hdirejium. 2^s taxat inDco perfonam ftatuir,& rcipfum pro Mofc gc/nt, 
fratrcnaque fuum Aharoncm appellavit. Seleucimi,z\x^o- 
rcSclcuco,fequutifuntHermianos,an.z47. 

NovatH6 presl/yter C irthaginenfts docet, hominibus,qui 
poft baptifmum inabnegatione fidci ,infirmitate quadam 
& metupcrfccutionislapficfrcnt.non fupereflclocum pos- 
nitcntiaj. SociumhabuitNox-^i^MWtt»» piesbyterum Roma- 
num.Difcipuli cjusappcllaptar Novatiani.Sc Cathari,andd 
fe reliquis.vita & moribus puriores efle jaduarent. 
I SabeUtM,Notn difcipulus, docet, Patrem,Fihum & Spi- 
ritum fanftumcircunampcrfonam,fcd noniina tria. Haec 
barrcfis efteadcmcum h£ercfiHcrmofffnis& Praxcar. E-xi- 
ftimarim autem Praxcanos.Hcrmogenianos & Sabclhanos 
eirc ipfiflimosP/i/ri/^^i/^^iww.-quippc fi una tantum eft pcr- 
fona,utiq; DcusPatereil paflus. | 

N*;>o;.cpifcopus jEgyptiacus, fuitChiUafta. UadciJepo- 
tiani funtiidem cum Mtllenariis. 

Faulm Sar)iofatenni in Syria efifcopw affirmat, Chriftum 
non efl« Deiim, fcd hominem tantum,^^' Mt^ Xe^f»» 0ff 
c*'COT'ja'^v,& Dcum ita habitafle in Chrifto, ut fuctint ^vu 
pva^i ^ifor.f^tii fxni^f'^ ut^^nmti^h' latS i'(ouuy.i 'm,*%7ni.at. 
Ejusdifcipuli appellantur S.imefteniani,FaulianiJl£,Sc 'Av- 
■\an?tt%t Idzm. docncxnxii Monarchiani;C\c di£li,qu6dunam 
pctfonam dicerent cflc monarcham hujus mundi. 

Manes Pcrfa . quem djfcipuli appellarunt Manichseum, 
quafi manna fundentcm,infanix nomcn vitantcs: hic,in- 
quam.Mancs negabat facrofan<^am Trinitatemj vctus tc- 
ftamcntum rcpudiabatjduoprincipia coarterna, unum bo 
num.alterum milum ftatuebatiDei boni fubftanriam fru- 
ftillatim in ctcatutis distribatam ^{{c. ajebatjncgabat Chri- 
ftum vcrc partum cflTci pcccatum diccbat cffc Cubftantiam 
hominis qucmex duabus animabus conftarc fingcbatjpro 
rcfutrciflionc carnis introduccbat corporum quidem m«t- 
(^•^'il;}**^! , aaimatum vcro «t «t«m)^-n^i<rfvidenique fcipfum 
appellabatChriftum & Paraclctum, 

Af«/«ri«*,epif opus in j/Egypto,interpoIavit dogma No- 
vati.&fcccflioncm fccit abccclcfii. Abiftofchilmaticodi- 
dr funt Meletiani, qui fcgregatas ab orthodoxis ecclcfias 
habueruBt,& poftca cum Arianisfefeconjunxcrunt. 

-/tfr/<«,nationc Afcr.profeflione prcsbyter AlcxandiiouSj 
innotefcit hoc temporc,& docct,FiIium Dei effc crcaru- 
ram.non vero Patri nwoA^tv v^ 9^if'(noni.c.co<eternum& 
confubft.ntialcm.Hincutebaturhis formuhs,lF,iT' cv% h, 
Erat,quando non er/i/.-& rurfus,tanquamfeipfum cxplicins, 
^» Tnti, «TT cino if ^«jjs , Erat aliquando, cutn non erat Xc-^i. 
Damnatus fuit io concilio Niccno an 51^. Carfcium hae- kA». c^^ffi'- 31S,' B.i*^ 34^ 3S0. 246 XXXI. Chronologta. Harefium. refis Arii a prima fua origioc in plurcs faftioocs & fcfta^ 
divifa fuit. llnde in principio ftatimAriani alii diftifuc- 
runt uietiani Jive Eunomiani , alii Macedoniani ; quibus fuh 
Theodofio majore acceflerunt Dorotheani (^ Marianiiqm 
rfathyriani ctiam difti fucrunt: & pofterioribus tcmpori- 
busorti {untPytheriani ^ewPytheciani, Vultani.Sc alii. Por- 
r6Ci?/«/^«*,Ariocoxvus,negabatDeumimmittcrepoenas, 
Ejus fcdtatores appcllan tur Coluthiani. 

Donatui nafcitur fexto poft Ariumanno.&turbatccclc- 
fias iqAfrica. Hic ciim dolcrct,fibiCa:cilianum praslatum 
cfle in cpifcopatu Carthagincnfi.ab ecclcfiscommunione 
fefe fecrevit, & poftca fchifma vertit in haircfinjdocendo- 
cam dcmum ecclefiam pro vera habcndam efre,qu?eomni 
macula & peccato carerct. Vim quoquc facramentorum 
fuspendebat adignitarepeffona;adminiftrantis,&ide6 ba- 
ptizatosab hjereticis^i. e.catholicis & orthodoxis,rcbapti 
zabat. Difcrpuhejus fucrunt appellatiDo»ar//Z4,item Mo»- 
tenfes,pars .A^a/o««i, quod fcquercntur Majorinum,qucm 
elegcrant epifcopum contra Cxcilianum : item Montenfes 
8c Campates.qnod in montibus & carnpisclam convenircnt 
Sciflrfucrunt in variasfadiones.hocmodo. C/rc«OT«//M«« 
tumfe tumaliosvita privahanr.utmartyres infua fedVaha- 
berc-nt. Sic fucrunt appcllatijquod inhabitarcnt cellasina- 
gris hinc inde. His gcmini (uernnt Timoleontes , qui ipfi 
quoqj in auftcritate&homicidiiscollocarunt rcligioncm. 
Utrisque mitiprcs fuerunt Rogatenfes,Urbaneirfes,S' M*xi- 
miniftA: contra quos poftremos rciiqui D«aatifta: cocgc- 
runt concilium Bagaia: ex joo epifcopis.ia qup conftitue- 
ruiat.ut baptifmus hasrcticorum valerct. 

Sub Conftantio prti (\xtitArchontici, ultimaValcntiQia- 
norum fajx. Illi crotionem mfundi tribucbant angelis.fa- 
cramenta cx ccclcfiacliminabtnt.V. T.majpri ci partcre- 
jiciebant,fubfticutisapocryphis,deniqneconteudcbantho-. 
mincs, quanquapci flag^tiofifllme vivercnt, falvos fieri,mo- 
do Dcicognitionemtliquampraefe ferreiu.Coa;viillisfuc- 
x\.\xxtAngelici,<^m angelos adorabant.Archonticorum focii 
fuerunt AfcodruptA, qui ficramenta non agnofcebant, & 
proindc vafa ficra furiosc frangebant & comminuebant. 
His disfimilcs funt./4[/c//*,fiYcU/r/V«/<ar«, qui utrcm infla- 
tum gcftabant, neque alios verc Chriftianos cffe arbitra- 
bantur,qui noQ idemfaccrent:taoquanihujustnpdi fplief- 
(ent utresnovijvinooovorcpleti. 

Hoc tempore florucrunt Af«jf/]j//««/,alias Pfalliam,Euche- 
tA,Euphemit£,,Spirituales ^ Martyriani;(^\ii in asfidua ptcca- 
tioncmeritum collocabant,&otiointerimcrantdcditi. 

P^0/i»/^,S.irmicnfis cpifcopus,docet, Chriftum non efTe 

Dcum, 3^0. 37-0. sSo. XXXI. ChronologU HarefiHm. z^j D.eum,fcdpurumhomincm,quirumclcmum fuic ■uzrup^iaiA 
initiumacccpciit.cumexMariacuncepruscfl. Huncerro- 
icm haufiraM^r«i^ii.Ancyrxepifcopo,q.ui docebar.Trini- 
tarcm effcdeitarisexrenfionem.qiia: uc cera liqucfa<5ta pro 
iifu& CEConomia poltea contrahatur in unum:idcoc]ueex 
Farrc extenfo f ilium , cx Filio extenfo Spiruum fandum 
produccbar, h.c. unarn rcvcra perlonam concedebat. Ab 
hocdicuntur Marcc/iiant.ficui a. Photiao Photiniani. Utriq; 
ctiam dicuncur Luciani ab cximio hujus ha?rcfcosfautore 
Luciano. 

Macedoniui, epifcopus ConftantinopoHtanus, docct.Fi- 
liumquidemeircParri peromniafimilcm,fedSpiricum(an- 
dum cGe crcaturam , Filium , inquam , conccdit clTc Patri 
o^fXOTonfed non«^»l(neK,& Spiritum fandum ait vim eflc 
aDco conditara, qua: eifcntia: divifione fingulis creaturis 
infu.adeo ut fingulx creaturje partcm aliquam ciTentia: Spi- 
ritus fandiintrafchabcant. Abhocdidi fuuc MactJoniani 

Aetim , cum Paulino cpifcopo AntiochcDo defunfto 
Ipem adipilccndi epifcopatum fruftra animo concepiiret, 
docuit Filiumnon tantum£7f^»3Jo> eflePatri.fedctiam t^ff^ 
Tmv^ iiifAsic)! , omnino dufimtitm. Difcipuius & fcriba cjus 
Eunomiui idcm docuit. iplbrum fedatores dicuntui: Ano^ 
moei.Gixcc u.y«fAsm. Fioceodem zcmipots Atatim ^ Aeriut 
floruerunt. Acatius docuit Filium cire Patri 'of{$(^ne» ^^ 
(pt/OTK.Aerios >(jc^ ^tA»j<ni'.IpIiorumdifcipuliappellantur-<4M- 
tiani ScAeriani. Alir legunt pro Aeriw,Aetifti,&i: pro Ae- 
riani, Aetiani, Ex his Acatiani etiam di<:untur Semiariani. 
Eunomianorum difcipuli funtN<i/n^iMr«,quidiccbautFi- 
liumfcmpcrfuiire.fcdnoafempcr fuiirciiliurojfed ex quo 
nauiscitdcPatrcFiliumeirccocpiire. 

-<tf/i<j//<««r«,fivc Apoliinariu», uterquc fcilicet, pater & u^ 
lius, illc prcsbyter.hic lcdor Laodicenus, docucrunt, Ver- 
bumDci accepifTc caruem iine anima rationli,& divinas 
perfonas eflc inasquales,magnum vidd. cffc Spiritum fan- 
dum,raajorcmFilinm,maximumPatrem.Abhis.<^^o//«»flri.^ 
Jid funt didi. Eodcmtemporc darucrunc. Urji«»i fchifma- 
tici:item-4;»t^ro/><>»7or/>^ir<e,quiauthore Vadto \iyeAudio clo- 
cuerunt Deum habere formam huraanam. AHas appclhiv 
tur Anthropiani & Audiani, vulgo Vadiani. Anthropomor- 
phitarum errorem fuum feccruot Aie///o«ii 

Helvtdiui docct.virginem Mariam poft Chrifti nativi-r 
tatcm habuiflc cx Jofcpho.alios fJios. PriJcilliafMii fuit.Gno- 
(ticus,&docuit,aniraam.cfl'ee)asdcmfubftantia:cum Deo, 
mundum creatum a principe maligno>V.T. nou eilereci- 
picndum,carniumufumcfleillicitum,pcijuxia &mcndacia rwrj*.'/^' '■'3. ^. Chrijii. 3S7. ^248 XXXI. Chronologia H^rejium, Jt-CO. ^io. rh .f^^. 44i' jreligioDis fua: celanda: causa. cfTe licita Scc. ^ovintanui Ao- 
'cuit peccata effe parta & hominem polt baptifmum non 
jcccarc Sed:atorcs horum haireticorum appelljntur Heivi- 
diamyPrifeilli^ntJiA 8c ]ovinianifit,. Hclvidiani ctiam vocao 
tur Antidtcomarianitii. 

Fatricianit attthorcPatricio, vctusteftamentnmtotum 
nonrecipicbant, & eosipfoslibros > quosreci; iebsnt,pro 
hbjto mutilabant: carncjrj <juoquc a diabolo crcatameflTe 
^tuebant, ideoque homini Chriftijnohcerc arbitraban- 
|tur, mortem flbi ipficonfcifcere, ut fe hac ratione cxuat 
n)ole carnis. Paterniani codem tempore , authore Patcrno, 
docebapt, ipfcriores partes humani cprporis non a Dco, 
fcd a diabojofa^bas eile, & pmnium flagitiorum UccDtiam 
partibusillis tribuentes, impuriflimc vivcbantrqua de causa 
etiam appcllati funt Venufiiani aVenere, & EthicoprofcoptA 
q. d. morumirriforcs. His fubjunguutur TertuUti, quife 
utiTertuhum ajebant.fcelciatorumhominum anipiasin 
dsmonas converti , vcl filtcm in bcftias, quarum naturam 
illa: hahperint in corpore. Pattalorinchft, digito corapc- 
fcunt os.ut raciturnitat'' fua poflint Deo f lacere. A regionc 
3.ppc\\3Qt\iiTal>ennefiet*. 

Bcllarminus & Barpnins Vigilaatiumetisim putant in ou 
mcrohsBrcticorum. Veiumcnimvcr6illcreAedocuit,non 
eflc honpr.pdas re{.iquiasfandloiuiB, & inaoem cflc fan-,, 
6lorum in vpratipacm. 

iiudipedales fub Theodofio juniore nudis fempcr pedi- 
busamLuiant. iub eodcmF«r*, fcui»^«W3/i»i,a>erfantur 
omnemcpnrerf ticnern. 

telagitti ,^titomoxiic\i\xs, dpcuit, Adamumctiarnflnoii 
pcccaflct.cnprJturum umcn fuiflcj peccatum Adami ipfi fo- 
li npcuiffc, npn etiam ejus ppfteris ; libidincm non eflc pec 
catum i hominem haberc liberum arbitnum ad bonumj 
nullum clTe pecc^tumoriginalc; finegratia Dei pofTe im 
pleriomnia mandata. £jusdifcipulus £\iix.CoeUftiu^ inhiii 
ca: unde Ccelefiimiixinx. iidem cum Pelagianis. Semipelagia- 
»»funtpropagoc|usEdam Pclagianorum , ut & MajftUenfes. 
qui erant rehquia: Pelagianorum inMaflilia. Huc ctiam 
collocarirplcnc CoZf^nWMni, quitortampanis, quamGrs- 
ci i(9)jt.v^^ vocanc , Matia: virgiai fuperftitiosc ofFerc- 
bant. 

Nefiorius , epifco;>us Conftantinopolitanus , hoc anno 
docere cccpit, Mariam npn pofle appellari tf£e7»'K9*> fivc ma- 
trem Dei, &in Chrifto efleduas pcrfonas. Hoc quoque 
tempprc 6.pimt Mofes Crtw»/«,juda2usfanaticus,quifc ven- 
ditavitproMofe. 

Luciferiani, authorc Lucifcroepifcopo Caralitano, qui 

fuit »/<». (hrifti 4-^7. XXXL Chronolvgia Hdrejium. 249 ^Mn Qvy^o^®^ Hilariijdocucrunchuncmundum, quodin 
mkligno Ht pofitus.^ne opus diatoii) & animus human^s ex 
carnc fumi. Appcllati cti-mfuntHomonymiani, quialii- 
de^«ant homonymia vocis caro. 

fw/^f^w, archimandrita (ive abbas Conflantinopolita 
nus, utconp:adiceret Ncftorio, docuitin Chrifto ciTc u- 
nimnaturam,&hoc velutemblcma ufurpavit: Exdualttt 
\quitltm naturii fcio Chrijium ante unionem conftitijft,poR unio- 
ntm rtro unam dantaxat in illo fuiffe fcio (^agnofco. Itcm: 
Exduabta naturu Chrifium ejfe confiteor , induabut cor,fiflert 
ntgo. Atquc ha:c fuithasrcfis £utychis,qua; unacum Ne- 
ftoiianifmo ulque in noftra tcmpora durac in oricniis 
partibus . ita tamcn . uc varix fmt fadiones. £t £utychia- 
nifmus quidem hashat-ec propagines atquc fruticationes. 
jPrim6 feofFcrunt MonophyfitA , qui alias appeilantur Sche- 
tnatui, J heopafchits., & a loco JEgyptii. Hi docebant , Chri- 
ftum quidcm confUre ezduabus naturis, nou vero fubfi- 
ftcreiu duabus naturis, itauthxc controverfia in duabus 
iftis vocuhsconfiftciet o^ & c». In hocerroredefcndcndo 
occU)»atiflimusfuit Johanucs Philoponus,celcbrisphiIofo- 
phus.qui cnam docuit tres perfonas effe trcs deos,atquc ita 
crroicmTruhcitarum ictroduxit. Tritheita: ifti aliasdi- 
cuntur Trtformiani. Poft Monophy(itasciant>4«/»A<«/<, (\c 
diAi. quodnulloscpifcoposaguofcercat. Hi naturasduas 
concedebant,fcd proprictatescarumita coufufas effc con- 
tendebant, quemadmodum gutta acetiinmarecfFufa fuas 
tmittitvircs. HiappcilatifueruntS«j/eri/£aSevcroepifco- 
po Antiochcno, J«/»«»//?tf ajuliano Halicarnafla:o , T/;cWtf- 
fiani a Theodofio Alcxandiino,a \oco Contobaptits. ^ An- 
gtlitt. Deinccps intcr Eutychianos commemorantur A- 
gnoeti., vulgo AgnoitAy cujuscrroris patrociniumThcmi- 
ftiophilofophoadl«.ribitur. Hidocebant divmam Chrifti 
naturam ( hanc enim folam poft unioncm agnofccbant, 
tanquam abforpttefletplanchumana) qu^damignocafTc, 
uthoram cxtrcmi judicii. Atque hi rurfus inalias tresfe- 
das, Damianorum, Paulinnorum , (^Fetritarumdiyifietiat. 
Hos fequuntur ]acobit£, fic didi a qnodam Jacobo Syro, 
qui totam Synamipfiffima Eutychis dodrina imbuit. Rur 
fijsaiiididi funt Armtnit, qui ad dogma Eutychis in Ar 
mcnia hoc addebant, Chriftum rfon asfumfiifc corpusex 
Matia, fcd lilud ab ipfo conceptionis momcnto incorrupti 
biic habuiifciquod ipfum per fe etiam,& in fua: natura: pro- 
prictatcadorandum effc docuerunt. lidcm quatcrnitatcm 
in Dco flatucbant . & dcitatem paffam effe dicebant , dcni 
quccruccm Chrifti colebant. Unde appellatifunt^itfa^T»- 
AatJo/ , oxi(»«A«t7?«f , JttradiiA, TetradifU ,i«,vgoX(i,i^i^ ,iL .An.Qhfifti. ^7i. 6o4. 4zz. 2S0 XXXI. Chronologia Harefium. ipforum lingua Chazinznrii. Poftremi intcr Eutychianos 
Mmotheleu , \u\f^6 Monotheliu, & Univoluntarii commc 
morantur , qui a Cyro epifcopo AlcxandriDO, & Scrgio pa 
triarcha Conftantinopolitano origincm fuam ducunt. II 
lorumdogma crat, inChtiftounamduntaxatfuiflc volun- 
tatem,& unam opcrationem:cx quofequebatub unam tan- 
tumfuiflc naturam. Humanam ChriftiToIuntatemappel- 
labant OnKivTj-ny, quod ipfaperfc nulla cflct> nequcquid- 
quam vellet. Atque hx funt propagincs Eutycnianifmi, 
cujus author Eutychcs cocpit, ut annotavimus, an.447. 
propagatorcs ita ferc fibi fucccflcrunt : J«//#« Halicarnaf- 
ftui AM.j^o,ThemiJlitn SkD.^S^t^acobus Syrus 3it\.^i6,]ohan- 
nesThiloponus iB.^o^, Armeni 607, Monotheleu 3.n. 6i6. 

Pacificantts didi funt, qui authore Zcnonc Imp. unio- 
Dcm quandam facere voIebaDC iotcr Caiiiolicos & Eucy- 
chianos. 

Papifmus hoc ccmpore in nervum erupic, quando Phocas 
I-mp. Bonifacio III PontificiRomano primatumfuper o- 
mnesccclcfiasconccflit. Subhoc Impcratorefloruit Tiwt». 
//bc«f,quiappellatusfuic Aa»^®- ideft, felis.velacasfiis o- 
culis, vel a malignicate. Is profeflionc fuit Euiychianus , ut 
&ipfiusdifcipuli,quidicunturr/»>(?/^««»«. 

idahumetifmus incipit authorc Mahumcce, quidogma- 
tafuacongeflitin peculiarcmlibrum, quem appcUavit AI- 
coranum. Prxcipua capita funt : Deum habcre eflentiam 
corporcam, anima prasditam; non efletresin Deopcrfo- 
nasj CiTriftum non cilc Deum, fed magnum & fandlum 
quendam prophetatT» ; Chriftum non efle rcvera paflum, 
fcd (^1\1^<.- fJiff. pro eo Juda;is©blatum; ceremonias Mofai- 
cas, puta circumcifionem, deledlum ciborum , lotiones va- 
rias corporis,& fimilia ad falutem efle neccflariaj bona ope- 
ramereri vitam seternam; polygamiam eflelicitamj vitam 
asternam confiftere in voluptatibuscorporis. Ha;c pcftis, 
Mahometifrnus dico, totum orientem longc latec^uecor- 
tipuit. Tamctfi cnim aliqua: in iis locis funtecclefia:: ta- 
mcn quam mifcra fitillarum conditio, &quam dcpravata 
fitdodrinje confeflio, ex eointelligipotell, quoddecera 
funtgcnera Chriftiaaorum, quioiicntcm hinc indchabi- 
tarc traduntur. Quorum primi funt Latini , qui funt fub 
obedicntia Pontificis P^tjmani : fecundi, Gr*«, qui patriarr 
chamCoDftantinopolitanumprofuotgnofcuntcapitc:tcr- 
tii, Indi feu ALtbiopes, fub presby tero Jonanne: quarci, ]aco- 
bit&, qui & Coptiu, qui circumciduntur , & unam tantum in 
Chriftonaturamagnofcunt:quinti, Nejiorianiia Tartaria 
&India: icxii, MaronitA, quifuntMonotheletae , inLibya 
&Pheenicia:feptrmi,-rfrwe««>quifuumhabentpr5cfidem, \,Ann$ Chr. 64.2. 729, Bco, XXXI. Chronologia H<£refium. 2si\ cai omnes paieuc , (juem appcllaac Cacholicum : odlavi, 
Gfor^M»»,quific(ii6lifunt aGcorgioequice (cujusimagi 
nem in vexillis circumfciunt)& Mcdiam, Perfiam, &, mare 
Calf lum incolunr, & Grxcorumlingua atque ricibus utun- 
tur:noni,S»rM»«, quific dicunturailurcivitacc Aflyrix, & 
inplcrisqucfcquuncur Gr«ecorum religionem, &aliasap- 
pellantur Samaritaui : decimi, Mox.arabei , in Arabia, qui in 
multis confcntiunc cum ecclcfia Lacina. 

FI. Conftans Imp. i\\\tmonotheletaci\x^t\\^. Nam fratrcm 
Theododum & mukos fandos parcim intercmic, parrim 
exagitavit, quodnon approbarcnt TypHm. h. c. formulam 
concordia: a Monothelecis cufam. 

BcIIarminus hajreticisadjungic Iconomachos, Scdperpc- 
ram. Ec(i cnimharrecici & athei poilunt efle iconomachi: 
tamcn iconomachia, quatcnus cft iconomachia ,nullo mo- 
docrtharrefis, fcdbonumopus: quia& Mofes,& Ezechias, 
& alii Undi fuerunt hhs*o(^^i, Cxtcriim controvcrlia 
iconomachica duiavitufque adcxcidium^Conftantmopo- 
leos. 

TcmporcDamafccni florucrunt Metangiimoniut , ficdi- 
di, quod lAii^yyvrfAs^ dcfenderent, qualiFiliusfitiaPatrc, 
ut vasin vafe. 

Abhocanno ufqucad an.Chr.ifio pauca: novae harrcfes 
fuut OXX.X. Mulca auccm fuerunt fchifmata : ubicxccllunt 
fchifmata Poncificum Rom. de quibus vide Chronologiam 
Paparum. Huc eciam a Bellarmino refertur yc/.'//>w« Gr,ieco- 
r«»»,quod ait anno 860 temporc Nicolai primi cccpiire,au- 
thore Photiojfedan.iofo erupillc, icautiltotcmporcGra:- 
ci apcrnflimc fcab ecclclia Romana diviferint, & errores 
(uos de proccflione Spiritus fandi a folo Patre, & de facriti- 
ciononcelebrando inazymo, & de primatufummi Ponti- 
ficis,& aliosdefendcrc cocperint. Ha(ftcnus vcrbaBclIar- 
mini. Scdlciendumcft, Gra-cosnonfchifmafecifle, fcdof- 
ficium bonorumChriftianorum , quando crrores ccclcfi«e 
Latina: rejeccrunc, & rccufarunc obcdire PonrificiRoma- 
no; eth intcrim ncgarinonpoccfl.illosnonunomodoquo- 
que crrafle , uc iutcr alia cft illud de proceflione Spiritus 
fanih. Porro Bcllirminus in fua Chrouolocia fcqucnccs 
commcmorac n£erclcs:an.ioj8 errorem Berengartt aic». cu- 
chanftiam : an.1170 Valdefii errores , non cflcobcdicndum 
Poncifici Romano, indulgencias nihil valcrc , non cxcarc 
purgacorium.fandos non accendcre precibus noftris &c. 
an.1198 Alhigenjium errorem , qui ccclefiam Romanam diu 
vexaveriucconcionibuspariccr&armis:an. 13 7 zerrerw U^i- 
clefi: an.1400 errores]ohannu Hujs: an.ijiy errores Lutheri, 
quem vocatha:rcIiarcham, & patrcm hxrcfiarcharum : an. v/4»ni Cbr. 2S2 XXXI. ChromlogtA H^rejmm, 1200. ! I2fi^. 1299. ISZO. lyitf errores Andrei Caroloftadii :2ni^^o errorts Conftjfiotti. 
^ttrum &c. Vcrum entmvcro noofucrunt harrcticiillido- 
f^ores, fcd rcformatorcs hxredca: pravitatisinregnoAa- 
tichriftiRomani. 

AlmaricuSi doAorParificnfis, docuit, lcgemDeiPatris 
<Jurafle ufquecdadvcntumChrifti, lcgcmChrifliufquead 
Almaricum, legcm Spiritus fandi ufque ad fincm mundi 

Fratricelli, authorc quodam Hcrmanno . fals6 docuerunt 
fefoloscfle veramccclefiam, & perfcdtos, uticrantapofto 
li , ficfuam fc£l:amimmcdiatceire aChrifto. Redctamcn 
docuerunt.authoritatem ccclcfix Romanz nullam cfle pro- 
ptcr malitiam prdclatorum. Inter i^jforum placita & hoc 
fuit:Omncs Poniificcs Rom.a tcmpore Sylveftri fuiffe pra:- 
varicatorcs, cxccpto Ccclcftino V. qui raro cxcmplo, di- 
mifsa fponte fumma dignitate ad monafterium rediit,poft-| 
quamfedifTctmcnf j d.17. 

^eghar(ii(^Be^hins,<^meTantmonichi 8c monialesabs- 
qucvotis, doccbant, homincm pofTc in hacvita fieriim- 
peccabilcm,& non tencriampliusadjcjuniaveloratioflem, 
& in gratia crefcerc nop poffe. 

Ab hoc anno ufque ad noftram xtatcm peftilentes hx- 
refcs ab infcris fuerunt revocata:. Nam principi6 Anabepti- 
y?* furere cospcrunt. Deindc A^/V^/if/ Serxetm Hifpanus 
docui t, nullam cflV in Dco realcm gcncrationcm aut diftin- 
(^ioncm. Combuftuscft Genev«e an.ijyj". KAhxcDaxid 
Georgiu* Delph.is docuii , fc efTe cximium prophctam, & Fi- 
lium Dei Chrifto majorcm , & anno tcrtio poft mortcm re 
furrc£lurum, & regnumlfraelrcftituturum. Cajpar Stpenc- 
feldius docuit, humanam Chrifti naturam poft alcenflonem 
mutatam cffcin divinam ; vocalc verbum, tanquamlitcram 
occidentcm.rcjiciendum efle; folofpiritu nos contentos cf- 
fedcberc. Lzhertini^^ciz qucedamEleufinaclim&iBtcrfe- 
fc doccnt. AndreiM 0_fiander docuk juftitiam, qua homo ju 
ftuscft.cflcipfamDciefrentiam. Matthiof Flaccius lUyrieus 
docuit, peccatum originis cfTe fubftantiam. Valentmus Gen- 
//7«,patriaConfentinus, anno 155-8 Arianifmumrenovaas 
doccrc CQspit , tres divinas pcrfonas efTc tres fpnitus x 
tcrnoSjCffentialinumero differentcs, itautPatcr fitmajor 
Filio & Spiritufando. Francifcus D avid ia Tranfylvania 
docuitfolumPatrcmefrevcrum Deum, Filium& Spiiitum 
fan£lum eflTe virtutesDci, non diftindas a Patrcperfona. 
vel rclatione, vel cfTcntia ; Chriftum effc purum homincm, 
fcd dici vcrbum Dei, quia verba Dci annuntiavit. Fau- 
fius Socinus corrupit univerfam theologiam , inprimis dc 
Ifacrofantla^ Trinitate , & juftificatione hominis coram 
Dco. 

Tatro. ^nno Chr. ICX^, .^nno Chr. 
X9Z. 

326. 4i9. 

Si4. 

4oo. 

606. 670. 

"^704. 
713. 

7-t^. XX X fl. Chronologia myfleriiinic^Hltdtu. 2Sj\ 

fAtroni Ubiquitatii five Ubiquevoliprxreatia: ab lioc| 
tcmporc ufquc ad noftram ztatcm tumultuantur, 

Bifripuli Arminii t.iciUQt CchiQnaiocccielus Bclgicis uf 
quead an. 1618. 

XXXII. Chronologia myfterii iniquitatis, 

MTflsrium iniquitatu cfl dodrina Romani antichrifli 
quae hoc modo •vircs fumfit, 
F/V?(7rPapa omnipotentiamPoBtificiamparturitviolcn- 
ter tradlando qua:fl:ioncm de Pafchac cclcbratiooc. 

Conflnntinui M.pacem,templa,d£cimas. & fimiliadacec 
clefiiSiCjuzrcbusiftispoftcafuntaburar, 

In fj^nodoNiccna conflituitur.ut in fingulis proviaciis 
una aliqua ccclcfia prima & fuprema,& udus aliquis epifco- 
pus primus & fuprcmus habcatur,qui Mctropolitanusap 
pcllctuc. Hac occafionc Carthagincofis cpifcopus faflus 
zii Primas ecclcfiarum Africanarum, Alcxaodrinus &^y 
ptiarum , Antiochcnus Syriacarum , Conftantinopolitanus 
Grarcarum, & Romanus Italicarum. 

ZvfltnM, Bonifacim I , f^ CosUflinm I , durantc concilto 
Carthagincnfi vi,& fummis viribushocagut.ut primatum 
& monarchiam aliquam in rcliquos epiicopos acquiraot, 
fed excidunt fuis aufis^qua dc re vide Chronolog. Conci. 
liorum. 

Theodor:cu^,xcx Arianus,ecclcfiaj Romno« & Pontifici 
mukumhouoris dcfert. 

GregoriuiMagnui, Papa,magifler cercmoniarum,defor- 
mat ecclcfiam ritibus fuperfhtiofis : & contcndit cum pa- 
triarcha Conflantinopolitano de primatu. 

Phocas Imp confirmatB<7»t/<i«<7///privilegium de pri- 
matu ccc!efia:Romanx fuper omnes ecclcfias. Hicincipit 
disputatio mulciplex Pontificum Romanornmcum cpifco- 
pis oricntahbus dc piimatu. Porro Innoccntius PMntheon 
Roma: confecrat virgini Maria: & omnibus Martytibus, 
confcnticntc Phoca. 

Veneti incipiunt cligere duccm de liccntia Poatificis 
Adcodati. 

Ari ertu^jTcx ItaJia?,aIpcs Codias dat ccclcfix. 
Conflaniino Poiuifici Conftantinopohm proficifccnti 
Imperator Ayiaflafl.y^ Nicomcdix occurrens prottracuspe-] 
des publicc rlcolculatur. 

Ikm rci Aogliz Gregorio III regnum fuum fjcit vcfta- 
galc. 

Hoc anno P/f>inu£ aathoritatc ZathariA Pontificis lex /nfantia an- 
tiduifii. AdoJefcen- 
tia anti- 
chrilti. ^n.Chrifti. 
Soo. 

900. \2S4 XXX 11. Chromlogia myjieriiiniquitatis. 1900. 
lOzO. 

X073- 

1076. 
10 f 6. 

— - -V. 

UOO. 
tl-i-O, 

uss. Francorumcfficitur,&fcdiapoftolicat rnulus didoHcs do- 
aat. 

CanlUs rezFraDcorum fingalos gradys fcalarum Bafili- 
cx S. Pctri dcofculans ad VoxxiiRctmHadrianum afccndit, 
qui eum in atrio fupcr gradus cxpcftabat. Hic cft Carolus 
Magnus, 

Hoc temfoteCarelui MMgnui ratam habet donationcm 
patrisfuiPipini,&fcdiapoftolica;plures provincias donat. 
HincLeo III Papa gratitudinis ergo transfcrt imperium 
occidcntaleaGrsecisad francosin dicnattlisDomini. 

LudovictuPiui lmp.x3.znm habet donationemCarolipa- 
tris,& illamacccrtione aliqua illuftriorcm efficit. 

Hadrianus III Papa, CaroloCraflb difficultatibus belli 
Normannici implicato,ad S. P. Q^JL retulit.Ne in creando 
Pontifice Imperatorii expe^aretur a^thoritai,fed ut libera ejfeni 
^ cleri ^populifuffragia. 

Contra Ludovicuml Vlrap. legitime eledum.in Italia 
Pontifex falutat Imperatorem Ludovicum Bofonis F. Ad 
hunc annum fic adnotat Bellarminus: Poft Carolum Crajfum 
magitaefiortaperturhatioinlmperio. Alios emm (Pontifices) 
creabant Germani,alios Itali. Idcrhadhunc annum ficadno- 
tat : Vidtfeculum infdix.in quo nuUi fcriptores iUuftreSinuU a 
Cencilia, Pontifices parumfoliciti de repubL 

Gregorius V. approbat EledoresRomaniimperii. 

Ordtnes monachorum circa hoc tempusincipiuut magno 
numero. Vidc Chronologiam propriam. 

Hu temporibus, iit Bcllarminus,j«i^«> Pontifices Romani a 
pietate veterum degeneraverant.principes feculi fanditate fiore- 
bant->. 

Hildclr andus ,x\ommt Gregorius VII, primus Impera- 
toremexcommunicatj&poteilacemconftitucndi Imp. fibi 
arrogat. 

Clcmens VII d^t turbas.prohibendo conjugium facer- 
dotum,& excommunicandolmperatorem. 

BellHmfacrum,^Modippt\hnio\tt Expeditio cruciata.m- 
cipitfubUrbano II &' viresRomani Imperii valdc dcbili- 
tat ufaj ad an.iiyOjPontificibusRomanishocurgcntibus, 
non alitcr ac fi prora & puppis rcligionis in tcrras fandtx rc- 
cuperatione verteretur. 

Pafchalu II primus in epiftolis fuis annos Impexatoris, 
utconfuctum erat.numerarc definit & Pontilicatus annos 
fubliituit. 

Gr^/;^»«5compilatdccrcta,& Lemhardus fententias:qua; 
duofcriptaPontificiamomnipotentiam valde promovcnt. 

Hadrianus I V Papa Henrico I I regi Anglise concedit 
Hibeiniam,ea conditione,ut a fingulis domibus quotannis 

denarium 1177. 
11$%. U99. i2es. 

1208. 120S. 1210. 
I21I. I2IS. 
1218. 
1220. 
1221, 
1223. 122^. 

I22S. XXXIL Chronologia myjierii iniquitAtis. 2ss dcnarium S.Pctro pcndi curct.atquejura ccclcfiafticailliba- 
ta fcrvct. 

Vi^f^Alexander Imperatori FridcricoBarbarofla: coUum 
calcat pcdibus pro Papalis fuz hiimilitatis cxuberaQtia. 

Innocentius III Fridcricum IlabHenricopatrcimpera 
torem dcfignatum Germanis libentirtimis invidct, atque 
Othoni fafccs defcrri cxtorquct.cum quo Phihppns Anti- 
cajfatafpcrrimis prafhisconflixir. Cwwr/io/iW Pontificiscx- 
communicatiooibus pertcrritus ducatumSpoletanum ip(i 
remittit. 

P/;//»//><7Francia:rcgcexcommunicato,diccbaturinFran- 
cia , Regnante Chrifto, nou . Rtgnante thilippo. Eodcm anno 
Alphonfus Leonix rcxpaiiexcommunicatione «rgctur. 

Sedes ConfiantinopoUtana Romana: fubjicitur per annos 

Innoccntius canoncmMinarHrmat. 
Frsnci/cuiiSc non longe poft anno vidcl, iiifi, Dominicm 
ecclefiaiu Romanam feuio futisccntem priftino vigori re- 
fhtuunt. Huc pcrtinct,quod tradunt hiftorici, Innoceu 
tium vidiflc in fomno Dominicumhumcris fuisLateranen- 
nenfcm a:dcm fufFulcientem, uc rueret. Memincris hic, 
Gratianum,Lombardum,Francifcum & Dominicum, qua- 
tuor cvangcliftas antichrifti,ordine quodam fibi invicenrj 
fuccedereab an.1140 ufqucad an.iii6. 

Comes Tholof& cxcommunicatur , qu6d AlbigenfibHs fa- 
vcret, Eodem auuo & feqq. bellum infertur Albigenfibus 
juflu Pontificis, 

0/r/?o /w/>.cxcommunicatur ablnnocentio III, 
I ]oha7inesAnglta.rex3iUZih.cTnAte.fcic\.mi\ii,8c rcgnumil- 
hus ptimo occufianti pcrmittitur. Hinc anno m j rcgnum 
Anghx & Hy bcrni^ Pontifici obnoxium facit. 

Koma: in conciho fancitur transfubftantiatio & confcflio 
auricularis. 

P</r««yf///^<»/(»r«<Galkis,ImpcratorCouftantinopoleos, 
coronam Roma: accipit ab Houorio III. 

Friderictti Imp.R.omx corouacusecclefiamRomanam ci- 
vitate & comitatu Funderum muncratur. 

i?o^fr//«Conftsntinopoleos Impcratoi proficifciturRo- 
mam.uc a Pontifice coronetur. 

Honoritti III inveuicCiboriHm,in quohoftiaaffervetur: 
&prascipitprocidcreingcnua,cum hoftiaa presbytcro at- 
tollitur vel circumfcrtur, 

Stigmata, Frandfri prasdicantur. 

Grtgorius IX dccimas extorquct Anghse , & anno feq. 
confiicuit, ut io ccdefiis cantetur hymnus bcacE virginis 
Salveregira. Ideman.ujo compilatDecrctalcs,& dodto- 124-0. I24P. IZSO. tzss. 127 1. 
U74- 1279' tzSj. zsd XXXII. Chronologia. myfiern inicfuttAtu. ribus injungit.ut eas toto orbe pro legc habcant. Eodcm 
tnno Fridcricus Imp. gratiaro a Pontificc init prctio uncia- 
rum auri centics vicies millium.poftquam interccflbrcs fru- 
{ba sdhibuit. 

GregoriuslX inter aliahoccmblemaprofcrt:D«tfy««i«. 
mmariamagna,Sol,hoe efl ,Ptipa,Luna,hoc eR.Im^ erator. Hic 
ell.cjui adeo vexavit Fridcricum rmp.ut ab illo non immcri 
to fuerit appellatus Antichriftus. 

Pontifex quintum Bcueficiorum, ut TOcant>rapit in An- 
glia:&rurfus jn 1144 trjbutum exigit ab Anglis,qui patri 
ftiintuali concedcndum efle concluduBt. 

T idericus abdicatur impcrio,aPapa,fruftrl interccdcntc 
rcge GalhjE. Muluferi& fandlorum fanciuntur. 

MatthxusParisidhuncannum ita aDaouiiNovaineu- 
rid Romana inolevit confuetudj,ut cum hellum inttr aliquts nt- 
hiles movereturyunampartium adeam confugientmt, excommu 
ntcando alteram,^i/los abfolvendo,potenter foveret,ut quiper 
iUam refurgeret , omni tempo-. e ipfi teneretur ohligatus. Porr6 
hoctemporePontifices curiam fuam habcnt,.id quampro- 
vocatur in negotiis etiam civilibus. Tricns quoquc pro 
ventuum ecclcfiafticorum penditur a devotioribus faccr- 
doti. us,dimidia vero trium annorum a ca^teris. Prxtcrea 
.ib Innoccntio I V ftatuiturin concilio Lugduncnfi, ut Car- 
dmales incedant galero pallioque miniatis,& vchantur e- 
quis phjlcratis,ad ordinis cohoncftationem. 

In Galliis.Bclgica prarfcrtim,Pontifex primo viccfimam, 
|acmoxdecimamomniumprovcntuum & dccimarum exi- 
git , additis contra refradarios comminationibus gravifli- 
mis. 

Friderico vita funfto poteftas Pontificum valdc crc- 
fcit. 

Lcgati Pontificis abfolutionem omnium pcccatorum x- 
re mutant in Anglia. 

Gregorius X creat feptem Elcdores pro fuo lubitu. 

Michael Imperator Conftantinopolitanus in coacilio 
Lugdunenfi promittit Pootifici ccclefias Gfxcas ilii obfe- 
cuturas. 

iJicolaus lllzh Imperatore Rodolpho Habsburgcnfi ac- 
cipit Romaniam cum exarchatuRavenn^,ita ut Imf>cratori 
nihil planc ibi liceat. Hic itaque Impcrator Imperatores Ic- 
gitimofuoinltaliamjure dcfraudavit. Htfi enimlcquenti- 
bus qiioque aunis Imperator fuos m Italia habuerit vica- 
rios:tJinen iliititulotantumvicarii cranc&aPontificibus 
conflituebanrur, 

Martinus II, didlus IV, legatum fuum in Gcrmaniam 
tnitcit, qui pccunias coiradat. . 

HonoriM 1293- t2J4.. 129 s. 130S. 1311. 132-1.. 

'333' 1^40. '3H- XXXII. Chronologta. myjlern tniquitatu, 2^7 Honorius l V vicarium Imperii pra^ficit Icalis. 
Pontifex qartam proventuum faccrdotslium partcm ex 
Germaniaaufcnc conatur. 

Inauguratio Coeieftini V bis centecorum millium homi- 
num concurfued nobilis. 

Bonifacius VI 11 potcftatcs omncs tum ecclcfiafticas, 
tum civilcs, fua: fub)c£las cfle jaftat. In publico inccdit 
gladio accin(nus.& corona rcdimitus.fequG Papam juxta Sc 
lmpcracorcmelfc3it>anno ijoo.quo primum juhil^um cc- 
lcbravic. Adici;cmFranciar Philippum ita fcribic: F<?/«wjtti 
tefcireje in temforali ^Jpiritn/tli nohii/ubjacere: atque nuUius 
pri.hendt. aut facerdotii conferendi jus adte pertintrcj, Contra 
fentientes pro.infanit habemus. 

Idem Bonifacius introducit fcftos dies apoftolorum, 
cvangclift.irnm & quacuor dodorum ccdcfix: comporit 
orationcmillani,-^'U« virgo gloriofa:(zxx.\xm decrctalium h- 
brum cdit,&annoijoo Jubilarumccntefimo quoqueanno 
cclebrandum in rcmifllonem pcccarorum indiccndo ma- 
gnum excioc hominum concurfum.adeo quidcm.ut vix 
pcrurbcmquamvisamplam & vaftam iucedcteliccret. 

Clemens V majore quam fui dcccflbres folcnnitatc con- 
fccratur. Aderant rcges Francia:, Anglia:,Arr3gonia:,cum 
maxima partc principum Germaniie & Francia^. Rcgura 
fraties Pontifici ad fixnum utrinquc ancillabancur. 

Acriter disputatur dc vilirate, colorc, proiudione, am- 
plitudinc,& forma veftium Cordigerorum,pcrindc acfific 
arciculus fidci. Eodem anno Templarii ad morcem pafllm 
trahuuturjuflu Pontificis. Eodem anno ClemcnsPapadi- 
vulgata(5laqua;damconciIiiVienncnfisfub nomineCj»/?*- 
tuiionutn CUmtntinarum , quas (cholis & ccclefiis obtru- 
dit. 

Bo»o»/.tinpoteftatcmPontiiicumrcdigitur. 
Kex TranciA cmcuzim fuscipit. ]<»/?«»»« XXII , aliis 
XXI, poftquam Ludovicum Imperacoremfatiscxjgitavit, 
obitdicm limm,& tclinquit thefaurum XX dccics centc- 
num milliiim Philippicorum. 

Bmcdi8us Xll fibi tribuit, quod Imperatoris erat pro- 
prium,in civitatibus impcrioobnoxiis:& propria authori 
tate tatiiTi f.icit aliquot magnatibus & principi4>us poflclTio 
uem civicuum & ditionum,in quas,cum ope Pontificum 
disccrpeicuu Impcrium.ipfi invol.ivcranc:vcluci McdioU- 
ni, M^ntui', Fcrraria:, Vcronaf, Patavii. Circa hoc tcmpui 
omnia Ron)& fiMntvenalia 

Timpla,l}icerdotes,facra,rrux,altarij,ChriJius. 
Clemtns VI Johannis XX I i conatus advcrfus Ludovi 
cum lmp.perfcquitur,& ipfiprxcipitut intra certum ttm- 
- _ .Aiin» Chr. liio. liSZ. '3ii- 1^60. 
137S. 1399. t4i7. 2sS XXXIl. Chrorjologta myjlerti tniquttatis^ pus dcpooat impcrium. Hic cft ultimus Imperatorutti , 
qui Pontificum odium in fe coticitavit. Nam fequcntcs 
Impp. omues ad unum cx 1'ontificum arbitrio pcpcndc 
rudt. 

Clemeas VI infulis Fortunatis fivc Canariis przficit rc 
gcm Ludovicum. 

Clemtns VI decurtato JubiIa:ifccuIo,icvocatiIIud«dan- 
numquinquagcfimum. UnodiccjUiuque hominummillia 
acccdnnt & reccdunr. 

CarolusIV Imp.Pontificisgratiam captans.omncmciiri 
Germania authoritatcm facit: qua de causi Presbyterorum 
Imperator, (^ Imperii Germanici proditor appcllatur. Eodem 
anno ]oannit Neapolitana Pontificcm civitate & comitatu 
Avenionis donat,emeutito vcnditionis titulo. Exeotem- 
porc comitatus ille in ditionc cccjefia: fuit. 

Carolus IV lmp.Roma'coronatur,duonimPapi lcgato- 
lUm manu.quibus promittit,{e non ampliiis diem unuiTi 
Roma:moraturum poft pcraftum inaugurationis facium, 
fcque confeftim ex Italia disccflurum. Hic exdamar Pe- 
trarcha : O infamem dicm ! O pudendum foedus! 

Trarjsfiihjl(ir?tiatio'p:i(i\m crcditur. 

Dno Pontificcs fcclcnt,fuis fiipati Cardinalibus : Ur^/«- 
nus Vl Rom^e, Chmens Avcniout. 

Bonif/icius IX inllituit <»«K.i/^j,hoceft,vei£ligal pra:dio- 
rain rcclefiafHcotum a primo anno poHeflionis pcndeu- 
dumfcdi Romanajsdverfusinfideles. 

Pontifcx fe conftituit dominum utb^ Roma; fummum 
& unicum: fonnam juiisdi(flionis mutat: tribunose?: au- 
thoraticxtiaheosadmuuiaurbisarccflit: dcnique in arcc S. 
Aufcli rrxfidium collocat,ut urbem in officio contineat. 

Alexander V diplomate ftigmata Francifci confirmat.ei 
in fidei articulis haberi jubet,illisque feftum ponit. 

Poftquam Alexander V translationem Scripturarum in 
lincruas vcrnaculas damnivit in coricilio Pifano,cavet in 
AngUa folenni cdidlo nc quis facras Scripturas vcrnaculo 
fcrlnoHC cxplicet. Nam id codcm loco habendum ac ha:rc- 
fin,& iequum in utroquc periculum fubcfle- 

Sigifmundus Imp. Martino V gcnua ponit.cjusque pedcs 
devotc deofculatur. 

Pontifcx Gcrmanos quater commovct contra Huffitas. 
In quartis caftris funt 40000 equitum. 

Nicolao V fedente tantus eft concurfus ad Jubilaium, ut 
ccclefiarnon omnes «ripcrcnt.muhique de jontc S.Angcli 
in Tibcrim fint pra:cipitati. 

Paulus 1 1 mitram Pontificalcm prctiofiflimis gcmmis 
corufcam geftat. & primus Pontificum jadat, Pontificcm 

" Roma- * XXXtt. chromtogia mjjlcrii iniqtiitntis. 2sg Romanumhumanaomniadivinaque jurainfcrinifi pcAo- 
risfui continerc. 

Pfalterium Virginis Maria:,itemque Rofarium, compo 
nitur ab Alano dc Rupe. 

Sixtm /K Papa gcrit bella quatuor, ex faccrdotc fadlus 
dux, 

Reliquia: paffim in mapno funt pretio. 

Innorentws VIII indulgentiasYenumdatjviventibus & 
mortuis profururas. 

Ferdinandus Carholicusab Alexandro VI Pontifice trr- 
rasnovas quaspcrfuos dccexcrat donoaccipit. Idem Pon- 
tifcx Africa: oram regi Portugallix dnno dat. Idem indicic 
Jubilxum Romar.ad quod vocantur nominatim optimates 
quique. Rcmotioribus conceditur , Jubilarum vel apud 
fuoSjvel Romaf per illuc miflbslucrari numerata pecunia. 

Papa Carolum VIII rcgcm Francia; titularium Conftan 
tinopoleos Impciatorcm ponit, regnique Neapolitani in 
vcftituram illi larcitur. Bajnz,etushoc tempore pacifcitut 
cum Pontificc,feipfi in fingulos annos 60000 ducatorum 
penfurum, fi irma Caroli Turcorum cervicibus avertat, 
Nempe ab ipfis Turcis pro furamo habebatur Pontifcx 
Rom. 

juliui II abjicit clavesPetri in Tiberim,arrcpto gladio. 
Ideman.ijio jubct Franciae regem abjiccre tutelam Fcrra- 
ria;,& contra ipfum parere renuentem confcribit excrci- 
tum. Idemannoijiimuniaducisobitin obfidione Miran- 
dula:. 

Cum Leoni XBcmhui cardinalis aliquid ei evangelio ob- 
jiccrct.fubridcnsilledixit : Nunquamnoncompertsim ahund} 
fuit.qHantum nobis (^ cottui noftro contulerit htc de Chrifto fa- 
bula. 

teo X plcnifTimas indulgentias circumcirca mittic ,'dc- 
cemafTibusin fingulosa:ftimatas. Qua occafionc L«/^«r«f 
incipit concionari & fcribere concra indulgeniias. Atque 
hic incipit fcncdus Antichrifti. 

Paulo III acciamatum fuit: Paulo III Opt.Max.in ttr- 
tU Deo. 

Clemens Vl 1 1 cclebrat jubilajum. 

Papa excommunicat Venetos. 

Libris Bononiae & Neapoli excQ^s przfigttur hjec rn- 
fcriptio : Taulo V Vicedeo,ChriftianA reip. tnonarchA intiiihf- 
fimo,Fontifi(ii omnipottntii, conjervatoriacerrirpo. P. Scneftus 
antichiiili' o'r. (hri/ti 300. 32i. 
S24' 913. 

loiz. 
1070. 
1080. 
iioa: 

11 oS. 

119. 
nio. 260 XXXI H. Chronol. ordmum intermonachos. «S;O3C)aC)CCGC)0«Q0QC3(33aC»eQCSae(aCS{^ 

XXXIIL ChronologtA ordinum inUr 

monnchos. 

IN V. T. intcr Judsos commcmorantur duo orcliDcs,quos 
Deus probavJt. Primus ciihiajirs.otum Rum.6. fecundus 
Rechabitarum ]er.5i. Illc cojpitan.M. i4y4,hic 3070. Pra:- 
tct hos fuerunt fcds |'f>'0^<>/J>w//4r«;«,quicrantidololatrjE: 
Ammonitarum ^ Moahitarum.c^ui filios luos offercbant i- 
dolo Molechi; GalHdorum, idumAorum, Samatitanorum , qui 
intcrJuda:osdegcbaiJt,&aliquid lingulaieprx rcliquisha 
bebant: J<»/e»/Mr«CT (^Menelaitarum,>:^ai tempore A.itio- 
chi Epiphanis fcquebantur Jafoncm & Menclaum: item 
Phari/korumt Saddiic&orum , Hefjenorum, &c. de quibus vidc 
catalogum hajrecicornni.Ze/or^r/^w.qui fubindebcllumin 
dicebant reliquisjuda:is:6"/r«rim<w,qui poftcxcidium ur 
bis&templi hinc ind^jgrailiibancur. Dc his vidc ]ofephum 
hiJioricum]ud&orHm ^ tebaftianum Vranck inChronico. Kcs 
brcvitcr hoc loco cnumcrabimus pra;cipuos ordinesmo 
nachoium. 

PaulH^ Theb&itf, pximv.s eremita,ob perfccutionem ine 
remomanfitnfqiadtcmpor-» Conftantiui Magni, 

AntonituEnmita incipitfiorcrc.Hunc inP^larilinafccu- 
tus cfliHilarion, Paulus Simplex, & alii monachi orientaies, 
quirtonhabucrunt; totordincs.quot excogitarunc monachi 
accidsntalei. 

Ordo Eremitarnm ccepit:8c an.j84 crdo BaftHanorum. 
Hoc tempore incipit ordomonachorum Benedi^i,itim 
Bencdi(flusfitpatcromniummonachorum. Hic ordo lon 
ge latequeeftpropagatus.NamTrithcmlus annoiyoonu- 
mcravitineomonaittria ifooo& amplius.qua: habuerint 
abbari2s:& Volaterranus fuo tcmpore numcravit i^Pon- 
tificescxhocordincCardinales xocArchiepifcoposi^oo, 
iSpifcOpos 4000, Abbatcs fcriptis celcbres ij/oojCmdlos 
canonizatos if6ooo. 

Ordo CluniAcenfis primuis fcccffioncm fecit a rcgula Bc- 
ncdicfli. 

Ordo CamaUttlenftum incipitauthore Romualdo. 
Ihcipit OrdoVaUii Umbroft. authoreJohanncGualbcrto. 
OrdoCarthufianorum incipit. 
Ordo Ciftercienfis incipit authorcRobcrto. 
Oido CanonicorumReguUrium iacipit. 
Ordo equitum S.]ohannis Hierofolymitani incif it. 
Ordo Templariorum incipit: itcm Primonfiratenfium, 
Ordo Carmelitarum confirmatuv ab Alcxandiolll. Alii 
rcfcrunt ad an.ii4f. _^ 

Orio ^». Chrijli 
Jipo. 

"izoo, 

120S. 

1217. 

12>8. 
1ZZ7. 

12^3. i-4-io. 
1524.. 

IS99- 16 i 8. 

Z4SZ. 
24-S4- 
34-20. 
3699. 
3700. 
3780. 

39S«. XXXIII. Chronol oydtnum fr/ter fnofjachos. 261 \ Ordo milttum Teutonicorumincipk. 

Ordo Cruciferorum confirmatur a Calcftino III. 

Ordo Minorum confirmatur ab Innoccntio III. Ordo 
redemrionit captivorum confirmatur ab codcm. 
Ordo Frapcij'canorum,ic\x Cordigerorum.fi veMinoritaium, 
incipit. 

Ordo Dominicanorum, fcu Przdicatoruni,confiimatur ab 
HoHt)rio III. 

Ordo Cjrmelitarum incipit. 

Ordo ZanBimontalium i,. clara, , qux fequuntur rcgulam 
fratium Minoium,confirmatur. 

Ordo Eremitarum S.Auguflini ab Innoccnrio I V hoc no- 
men ,iccipit:& an 11^4 ab Alcxandro IV rcducitur ad u- 
num &eundem ordincm.qui hoHicedin ufii. 

Ordo sylveflrianorum confirmaturablnnocentiol V. 

Ordo Flagell ,nt:um incipit. 

Ordo Coelefiinorum incipit:& anno 1199 Ordo Servorum 
!B.M.im.(S<: an.ijiS OrdoEquitum Chrtfli inLufit^nia. 

Ord.) ]eJ'uatorum incipit aiithorc lohanne Columbino 
Sencnrc:&an.i37j Ordo montis oliveti. 

C\xcAhxctzm)^oizco\\hxmi^\i{,OrdoS.HieronymiiS,Geor- 
gii dc Algn ^ Ordi) Stopetinorum. 

Ordo CUricorum RegHlarium confirmatur a Clcmcnte 
VII. & Ordo Capucinorum ab codcm an. ifjo: &: OrdoCie 
ricorum S.Pault ab codcm au.ivjj- 

Ordo Societatu Jefu authore IgnatioLoyola confirmatur 
aPaulo III. Hic ordo valdc crevit.adcoquidcm uttotum 
fere orbem rcplevcrit magnificis collegiis ulcra 3000. 

Hoc tcmpoie quidam numeraruut iijo^^ monafleria 
per orbcmChriflianum. 

XXXir. Chromlozi^i Thcoloo-orum. 

PAtriarchi. ante dtlu-\ 
vtum. ! 

Patriarcht pofi dilu- LVidc Chronoloj^iam patriarchaJante Chri- 
yium. \ rum, prophct.uum &Pontifi- ftn*"- 

PrcphetA. { cum Juda.orum. 

LevilA (^ facerdotes. J 

Emira. 

LXX Interpretes. 

"^cftu filiM Sirachi. 

Piido8oies tempore Marcahtorum : itemquctemporePhx 
rifsorum, Sadf^ucarorum, & Heireuoium. 

C/?>'i//<«iQcipit4UQOiucisfua: 31 doccre. Prinw «tas 
theoiogix Secund^ ^- 
tas theolo- 3S> 60. 70. 
$0. 

100. 
IIO. JSO. 177. 
iSo, i$o, 
190. 222. 
226. 230. 

2/f.O. 2J0. 2S4: 
260, 202 XXX IV. Chronologia Thcobgorum, gii fub 
Chrifto. Chriftiis infhuit undecim apcficlos Matth.2S. &illosin- 
duit Spirirufjndlo Acf.z. Nomina apoflolorum hscfunt: 
Simon Pctrus,AndreasfraterPctri,JacobusfiliusZebcdii, 
Johanncs frater Jacobi, Philippus. Bartholomxus, Tho- 
mas, M.atthasus, Jacobus Alphii, Judas Jacobifrater ,Si- 
mod Cananitcs. HisundccimaccefIitM^///7iVM, ifl locum 
Jud^e Ucarioti* Acf.i. His thcolpgis adduntur Marcus & 
Lucas evangclifta: : Paulus apoftoius: L X X difcipuli Chri- 
fti. Luc.io. Vidc Chronologiam convcjrfionis populorum. 

fatres pcculiarinominc dicuntur exccllcntcsillithcolo-JTertia ajtai 
gi,quiproximcfcquutifuutapoftoIos,abannoChr.<fo uf-!'^^*=°^°g'* 
que ad an.ioic. De his vide peculiarerD Chronologiim. |f'"^°'^ 
Alias tempore Patrum vixerunt ctiam ahi thcoloei , hoc 
fermc ordme. 

A/^mW«;epifcopusLcmovicen(is,claret. 

* Qji^idratui.viAii multos a Chrifto fanaros. 

'tapm , difcipulus Johannis, pofteaauthor fuit Chilja- 
ftarum. 

Arijlides philofophusapologiam fcribit proChriftianis 

Marcu^s.fxinwis epifcc^pus gentilis, Hierofolymas crea- 
tus:Don quod Hierofolymaadhucfucrit, fedcjuiacpifcopi 
Hierofoly mitani fueruut appcllati ratione juris, ut loquun- 
tur.nonrationcfadi. 

Melito Sardenfis epifcopus florct : & Pt»^fr<?/M EplKfio- 
rumepifcopus an.170. 

Egcjippuii cxJudxofitChriftianus, 

Apotina.rii, epifcopus HicrapolitanuSjfloret:itcm Diory- 
fim epijcopU4 Corinthiacw. Bardefanes Syrus fcribit contra 
Marcionem. ^j(>^iZ<!»//«philofophus infcnaturcdditratio- 
nem de Chriftiana religione, & ob id decollatur. 

Attalui fit martyr. 

^antmuii philofophus Chriftianus & theologus , przcc- 
ptor Cletnentis Alexandrini florct. 

Symmachw , intcrpres Biblioruro, darct: item Agrippinus 
epifcopus. 

]uliHsAfiicamis,chxoao\o^Xi.%&: theologus.fcribit. 

Ammonius A lexandrinus (ciihit cappnescvtngclicos, fi- 
vehairmodiam evatigelicam. 

Amwenius philofophus Chriftianus docet Alcxandriae. 

Bahyla4, cpifcopus Antiochcnus, florct. Fitmartyrfub 
Decio. ^ 

Paulus, ptimusErcmita, manctindcfcrto ufquead"ou- 
ftintinum M. ^ ' . 

Cbrnelius Papa fcripfit epiftolas. 

Sixius II Papa&martyrfcripfithbrujnfcntcntiarum fi- 
veproverbiorum. 

Dionyfius\ U«. Chrifii. 

260, 
270. 

2So. 

28S. 

306. 

310. 
312. 

3Z6. 

33° • 

340- 

54.0. 
3^0. 

3S0. i6t. 

36S. 
36S. 
36S. 
36S. XXXIV. Chronologta. Theologorttm. 263 Z)/<7w^y/'«;epifcopusAlexandrinusflorer. 

Vi^orinus epifcopus Pidavicnfis & martyrfloTfct. Ejus 
commentariusin Apocalypfin titat. 

A7i(itolius, Laodicca^ epifcopus , Sc ^rchelaus , cpiCcofUS 
Mcfopotamia',florent. 

Mtthodius GrAciM , cpifcopus Tyti &: martyr, fcripfit 
qu^dam, quorum fiagmenta cxtant. Dorotheus Tyrsnfis 
(cripfit (ynopfin dc vita proplietarum & difcipulorumChri- 
i\'x. rierius, prcsbyter Alexandrinus, didusOrigenes jUr 
nior,flor.et. 

Co-jfvantinus M. Imp. fcripnr &• habuit variasorationes 
LatfnaSjcquibushodic una tantiimfuperelt , pulchrafauc 
& luculcnta dc Chrifti adventu & divinitate. 

Antoniu: ercmita incipit f!otcrc;item H(?/»«iCordubcnT 
fiscpifcopuSj&P/JW/i^/^^imartyr. 

I,«f//«»ttjinftaurat verfionem Bibliorum. 

Eufebiiis PamphiHepifcopus Ca-faricnfisfcripfittheolo- 
gica & chronologica. FuitArianus, imo fignifer & prin- 
cepsArianorum,utait Hieronymus. PafhKutiuscoafcffoi: 
hoc ctiam tcmporc florer. 

^»/<)w/«fabbasfcripfitfcptem epiftolaslingua./^gyptia- 
ca. ^Hvtncus presbyter hiftoriam cvangelicam vertit car- 
rtiiDe. 

Fachomius exmilite gentilifit monachus, ^qualis^cdi- 
fcipulus Antonii crcmita;. 

Ser/i^MwcpifcopusfcripfitcontraManichxps. 

]ulius Maternus Firmicus fcripfit iibrum dc myflcriis & 
crroribus profanarum rcligionum. 

Lucifer epifcopusCalaritanus ficitfcli:fmaj& fitpaterLu- 
cifcrianorum,5/)m<^/o» uxoratus Cypn cpifcopus floret. 

Marius r/(!?ori»tt5-/^/erinfcne(fluteconveituur.ruitHie-. 
ronymi pr^ccptor. 

GregoriiMBtticui in Hifpaiiia agit epifcopum, Seladiui 
Agcnnenfisin Gallia. 

Pacianui epifcopus Barcinoncnfis fifripfit epiflobs tres 
contraNovatianos. 

Bidymus Alexandriniu , epifcopus Turonenfis, ca?cus,a 
primaa:tatc,di(5lavitoperaplurima &nobil)flima. 

T/V««BoftrcnusepifcopusfcribitcontraManicha:cs. 

Metrofhanes epifcopus florct. 

Cyrillui Hierofolymitantu fcribit Catechffes. 

S. Martinuf auditHilarium : poftca fitepifcopusTvuo- 

nenfis. ApoUinarii , five Apollinarius, epifcopusLaodica- 

nus.fcripfit innumerabilia. Nunc cxt«ntlolum pfalmiL")a- 

vidisabipfocarmineheroico dckripti. 

- _^ _ ^n Chrifii, 
368. 

369. 

37^. 

380. 
3SO. 390. Jf.T0 ( 

420, 45«. ^4-0, 44i. 460. 470. 264 XXXIV. Chronologta, Thcoicgorum. binf}:vis Ethretn diacoDUS EdclTenus varia fcripfit. Hila- 
Tton mortachus claruit. 

Damajtu Fonrifex fcribit noDDuila. Taufiinus diacoaus 
fcripfircontra Aiianostemporc Dimafi. 

Vhilo CarpatkitM fciibttin Canticum canticotum. Vigi- 
titu cpifcopus Tridentious hoc ttmpore florct. Efl: ahus 
a Vigilio.quiPacrjbusanDumcratur. Iscnimvixit an.^^y 

Philaflittu epifcopus Brixia; fcriliic librumdc hxrefibus 
ufque ad fua tcmpora. 

Idaciui C/aru^ , epifcopus Hifpanus , fcribit. ^mphilo- 
chius , Iconii c[ifcopus , fiiit dodilfmius philofophus & 
thcologus , adeo ut Hicronymus ipfum faciat a:qualem 
Bifiho & Grcyorio Narianzeno. Qu.a:dam ipfius fcripu 
extant. 

Theophilus, Alcxandrinai ecclefis cpifcopus> Hicrony- 
mi a;quaIis,fcripfitiiescpiftolaspafchales, £odemtempo- 
ic vixit jo^««««i,epifcopusHjcrofolymicanus,&I?«j^»«4, 
presbyter Aquileitnfis*, utcrqucHieronymiarmulus. Huc 
etiam collocantur Diadochtu , PalUdiut Gctlata , G^ttdentim 
epifcopus Brixicnfis , Aurelius Prudentiu/i &. Chromatius, 
epifcopus Aquikicnfis , quprum omnium fcri^ta hodic 
eztiut. 

Hqc temporcfloreot ifidorus Pelufiotamomchus, Maxi- 
mus cpifcopusTaurincnfis, S^r^e/zwf cpifcopusPtoIcmaidis, 
Paulinus epifcopus Nolanus , Severus Sutpitius , Lucianus 
prcsbyter , Paulus Orofius prcsbytcr Hifpanus , Hefychius 
monathus, Prec/«.f cpifcopus Conft*ntinopolit£.nus, Af/ir- 
cusl.rcmita,NonnusPanopoli:anus. 

Sedulius prcsbyx^r.fcripfit carmine& prosa. Abaliis col- 
locajur fub an, 5 jo. Eu/eiiusEmefenui fcripfit vafiashomi- 
iias. £w«jiJ/ Papafcyiputepiftblas. 

Hoc tempoi^ florent & fcribunt , Ettcherius epifcopus 
Lugdunenfis, Claudianus Mammertus cpifcopusVicnnen- 
fis, Sidonius ApoUinnrii epifcopus Ar vernenfis, ]ohannes Caf- 
fianus Maffilienfis^resbytcr in Gallia, Vtncentius Lirinenfis 
presKyter, S«>fr«/M& 5<7z,oOTe»«f fcriptoreshiftoriaeecdcfia- 
ftic<e, PetrusChryfologus epifcopus JR.aveunas, LeoMagnui 
fnpiyFlaxianus. 

Nilus monachus Conftantinopclitanus , Simeon Stylita 
(ficdidlus, quodannis Si ftcteritin colnmna) Hilarius Are- 
I latenfis, Theodulus epifcopusinC a:lofy ria, Proffer Aquitani- 
|<-«.f,-4r»e^««7««;or,florent & fcribunt. 

Theodorus presbyter, & S/j/w/iww^ cpifcppus Maflilicnfis 
fcribunt. . 

Faufius Regienfis inGallia,S/j/o«««f epifcopusViennenfis, 
Eugen; fiUus,& Remigius epifcopus Rhcmerifis florcnt. 

• Mneas ^n, CliTifti. 4pz. Soo. fio. 

iiO. S2j. J30. 
S40. S44. 
S4i' j6». S70, 
)S0. 

Si^i^. 

600. 
601. 
630. 

630. 

6^0 XXXIV. Chronologia Theologorum, 26 s JEntM G/»2,t«i>CmW«epi(copus Africanus,F/Vi?oy Mticen 
/icpifcopi\s, Get7natiiusMaJfilitnJis CfiCcopus, ScPemerius 
prcsbytei florent & fciibunt. 

Getafitts Papa fcribit. 

GeUfiusCizycenus.Gilda Sapte»s,Pafchafius diaconus Cai- 
dinalis, Cifitrius Arelatenfis epifcopus & Cajftodorus clarcnc 
& fcribunt. 

Andrtoi epifcopus Cajfarea; Cappadocix, EnnoJius,Pe- 
trus Diaconus, Boetius philofophus & theologus > clarent & 
fcribunr. 

£«^»/i/)/«;abbas Africanus floret. 

MurceliinusComes. ]phannes Maxentiiis nnonachus & pre- 
sbytcr Annochcnus. Fortunarus cpifcopusPidavienfis, & 
Auitus Alcimus cpifcopus Vienncnfis , floreut & fcri- 
bunt. 

D»sffyj7ft5EJc;^««jfcriplitcyclumPaC:halem &colledio-. 
ncm l-c!0!unicanonum. Idem omilsa profananumeratio- 
ncannorumabimpcrio Diocleciaui perfccutoris, numcra- 
rccccpitab incarnationcjcfu Chrifh. 

ViPiOr Afiicantts epilcopus llnbitad Huneticum regcm 
Vandalorum dc ratioue fidci Catholico:. 

Leonttus B',z.aniinus mouichus fcril'it contra Ncftoria- 
nos & tutychianos. Vtcior Ca^uanus epilcopus ctiam hoc 
tempore fcribit: itcm ];<'///« Orgslitanus cpifcopus, & -4r«;flr 
pccta. « 

Anafi.jfius Sinait.7 f. ril- it. 

]«wf//«j,cpircopus Afric3nus,& Pr/wfl/7«J,difcipulus Au- 
gullini , & }unilio fjmiliaris, itidem epifcopus Africauus 
Utica; vcl Iiifiinupilis; fcribuut. 

Matttmis LUm.icnlisabbas, & poftca cpifcopus Braca- 
rcnlis, lciibit: itcm ProcofiusGaz.Aus, ^ohannesCltmaa^s, Do- 
rotkeus Anhimandrita , Aff.Y«ir</«icpifcopusNoviomcn(is, 
Datius ML*dtclane) fis cpilcopus, 5: Liheratus archidiaconus 
Cartii;5giucn(is. 

JV»<»«//«/ft;rr«»«/«icpifco]»us Pidavicnfis fcribit. 

Rui erti,s Bi vaiorum apollolus : itcm Augnfitnus ^ Mel 
///«i Acgiorumapo(tolifiorent. 

Euiigrius ScholafiiCHs, & Gregorius Turcnenfis cpifcopus, 
fcribuuc. 

Gregorius Magntis Papa fcribit. 

H«/)c///«icpi(co}iusHicrofoIymitanusrcribit. 

Sophronius cpifcopus Hierololymitanus ultimus floret 
acfcriuir. 

]nnai Hybernus, ali&s Anglus. Angliam,Gallias & Iialiam 
m!iiticcillu(lratutnovusquidaniapo(tolus. 

Eligtus cpifcopus Novromeniisfcribit : ScAdtianuscfi- 

_-_ , ^n.Chrifti. 6jO, 

6s2. 
6sS. 
670. 
680, 710. 

ns. 
720. 

740. 
760. 

77: 
7S0. 

SlT. 
HlZ. 

812. 

820. 
S30. »3S. 
S40. 8S0, 266 XXXIV. ChromlogU Theologorum. fcopus Northumbrorum in Scotiaflorct, itcm ArbogafiUs 
epifcopus Argcntoratcpfis. 

Zfnuu abbas florct : & Maximus monachw^ Conflantioo- 
politanus ac martyr fcribit. 

^«</oe»«f,(i vc D/i</o,cpifcopus Rotomagenfis claret. 

Hildephonfus epifcopus Toletanusfcribit. 

Cf/ar«aiLirinenfisabbasflorec. 

Smaragdus abbas in Anglia, & Kilianus Scotus cpifcopus 
He»bipolenfis,fiorent. J«//<i»«j cpifcopus Tolctanos, &: 
^»^y?<»//«^epifcopusNica;nus,fcribunt. 

£on/yi««jarchicpifLopusGermanicusfive Moguntinus, 
alias Vcnofiidus, claiet , ac fcribit cpiftolas. Coronatus efl 
martyrio, 

Gregorius ^unior five II, Papa , fcribit: ittm Anthelmus 
epifcopusin Scotia,& Af(»r«ffiw«ipresbytcr. 

Othmaxus momcywis clarct. Abhoc iagenaOthmariiibiit 
in proverbium. Ger/»Aff».repifcopusConflaQtinopohtanus 
fcribit hoc temporc. 

Cofmas,]o\\inDis Damafccni focius,floret:item Antonius 
Meliffa mona.chus. 

R«^m«iepifcopusWormaticnfis, ScClemens Antifiodo- 
re»/«epifcopus,difcipulusBcda:, florent. Johannes Mailro- 
fius Scotus , & ]ohannes Hierofolymitanus patriarcha flo- 
rent. 

Vaulus Hiaconus, charus Defidcrio rcgi & Carolo M.fcri- 
bit : & Hadrianus I Papa, an. 771. 

P;i«/w«5 Aquileicnfis cpifcopus fctibit : itcm Allinut fcu 
Akuinus, Anglus, Bedx difcipulus , & Caroli M. pra:ceptor 
atquefamiliaris. 

l^/f^/f^prwiepifcopusConRantinopolitanusfcribit. 

lI/«flr<f«jmonachusfciibitm3rtyrologium. 

Ludgerm, primus epifcopus Monaflcricnfis, florct:itcm 
Ej/»<!irr«icancelIaviusCaroliM. * 

FafchafiusRatbertus abbas Corbeienfis,-(^»i^^«rr/(« mona- 
chus Corbeienfis, Claudius Siotus , ]onas Aurelianenfis (^ 
Theodorus Studites clarcnt ac fcribunt. 

Halitgarius epifcopus Ca.mcr3CCDCiS, AmalariusFortunO' 
/«5epifcopus Trevirenfis, Nithardus Caroh M.ncpos cx Ber- 
tha R\ii,Treculphus epifcopusLexovienfis, & Hilduinus ab- 
bas S.Dionyfiiflorent & fcribunr. 

Theodelphus cpifcopos Aureliancnfis fciibit. 

StrabusFuldenJis,mona.chas,Kihani difcipulus,cioperi- 
bus magifiri dccerpit gloflam , c^vx dicicur ordinaria, in 
fcriptufas utriusqne cefiaracncuqua: poftea auda & ornata 
fuit a pofteiioribr.s. 

B«rrr<»»?«i,presbytcrin Gallia,floretac fcribit:icem £«/<?■ 

gius ' ^n.(hrifii. 8s8. SSo. 
870. »80. 
S90. 

goo. po6. 
946. 960. 
990. 

toio. 

lOiO. 

loso. 1060. J070. 

1077. XXX IV, Chromlogia Theologorum. 26 j loSo. 
icpo. gius minyi Cfi^cofUsT olcuaus-.kcm Angelomus moaichas 
Gillus .Chrijiianus Drtithmarus monidxas iticlcm Gallus, 
Walafridus S/rabo abbas Augiar,& Sitneon Metaphrajles. 

Uicolaus l Va.p2,Ji^hotius patriarcha five. epifcopus Con- 
ftantinopolitanus,N/f«<w David, Anajlajius bibliotheca- 
rius & abbasRomanuSjfcribunt. 

H;«fw^r«jarchiepifcopusRemenfisfcribit. 

Huldericus cpifcopus Augnftanus fcribit:irem Johannes 
Diaconus , Aimonius monachus ^ Ado epifcopus Vicnncn- 
fis. 

Othfiidus Cr Pafchafius florent. 

Remigius Antijiodorenfis fcribit: item Ambrojlus Ansber- 
tus. 

Leo VI, Imp. Conftantinopolitanus , cognomcnto Sa- 
picns.fcripfit or^ricnes itemcpe cpiftolamad rcgcmSara- 
ccnorum dc Chtiftiana; fidei vcritate. 

Marcus Eremita, Rhegino abbas,Qr> Radulphus Ilaviacenjis 
fcnlunt, 

Luitjrandus Tidnenjts, ^ ly^itichindus monachns Cor 
hcicnlis.fciibunt. Hadamarius itcmabbasFu]denriSj& Gi- 
felbertus monachus, florent. 

MofesBarhepha, epifcopus Syrus.fcribit. 

Huc a quibusdam collocatur Smaragdus abbas in An- 
glia. 

Tulhertus Carnotcnfis epifcopus, Burchardus epifcopus 
\\"oxm2tia^s,& .Berwoabbas Augicnlis fcribunt. 

Scholajhcos yidc in Chronologia propria. 

Glabrr Rodulfhus monachus,HermannusContra&us ex fa- 
miUa Comirum Zcringcnfium monachus Augia: propc 
Conft;'ntiam , & LeolX Papa,fcribunt. 

Hnmbertus Cardinalit ^ Petrus Damiani fcribunt: itcm 
\AdelTvannus cpii^co^ns Brixieufis, & Haymo archidiacoaus 
! Cantuavienfis. 

Ceorgius Cedrenus,Ado Trevircnfis cpifcopus, Adamus 
iBrcmcnfisCanonicus & ]ohannes Curopalates lcribunt. 
j A>7jelmus Lnccnfis epifcopus fcribit eodcm fcre tempore, 
^f^Xio Anjilmus Cantuarienfis, dequovide Chronologiam 
I Schchfiicoium. Hoc ctiam tcmporc fcribunt Anfelmus 
I Lauduucnfis, iuthoi s}oi[x intcrhnciris, im/7oWKj Conflan- 
tt£?:fis,Johanncs Micrologus, olympiodorus,Lambertus Schafna 
'• burgenfis ^ IngtdphttsAnghts. Quidam O!)jnpiodi.rum col 
i]ocant.idan.f7o:quidamad 800. 

j Marianus Scottis monichus Fuldenfis, Brtino Carthufia 
; norum inUitucot,& l-vo Carnotenfis cpifcopus,f~cribunt. 
I Samiiel Marochtanus, cx Jndxo Chriftianus,fcribit con 
, tra Juda:os. Qiinrta ?tas 
thcologix 
fub Schola-j 
(licis. i ,yin. Chrijfi, 
llOO. 1139. 

1177. 
IIpO. 

1200. 

jzis. 

J220. 
IZjt-O. 

J26S. 

1290. 
I3OS. 

13 zo. 
1330. 134^0. JjSO 

136 }6o(^ ^ 
1370. \ 1380. 
1^10. 
jr-f'4. 
1^30. 

143S. 26S XXX IF. Chronologia, Theologorum, Leo Ojiienfis.ZachariM Chryfopolitanusy Sigebertm hiftori- 
cus monachus, Godfiidus abbas Vindocinenfis, Btrengofius 
ibbis, Euthjrmius ZignbeHus,]ohannes Zonaras monachus,& 
Rw/)/rr«iabbasTuticn(is,fcnbunt. 

uilgerus momchus, Hildelertus archiepifcopus Tiironen- 
Cis, Sc PetrusCluniacenfis zhbas xquahsBcrnhardi &Hugo- 
nis de fanfto Vi(5lore,fcribunt. 

Ottho Trtfingenfis fcribit. 

Thearianus, Hugo Etherianus, ArnoUus CarnotenfisAohan 
nesSaresberienfis,(^Gulielmus TyriusSciibum. 

Gothefiidus Viterbienfis , Thiodorus Btlfamon pattiarcha 
Aiitiochenus,& J<»«c/y;w//<abbasfcribunt. 

hmocentius 111 Papa fcribit. Ejus opera duobus tom.-s 
coDtincntur. 

ConradusMrfpergenfis abbas fcribit. 

uintcntus dePadud daret. 

]acobus a F//r/4«, epifcopus Tufcuhnus,fcribit. 

Hugode S. Care fcribit bie''ia commcntiria in univcifa 
Bibhai item Concordantias BibHcas. 

RobertusScrbona, aiithcrcoUegiiSorbonje apudParifien- 
fes,fcribit:item ThctfiOi Cmtipratenfis. 

Ra,imundus Z.«fi;«i variafciibit m philofophia & thcolo- 

Kicej>horus Callifias fcribit : ittm ldiDta,a^m nomine pro- 
prioiu^ppreffoedidithbros c)ainqucContemplationum,rc- 
gulas II vita: ChriftisnajjS: quardam aha. "^ 

NicolausLyranus, aliasdeLyra, ex Judaifrro converfu& 
adfidemChrii}ianam,& Ordine mrnorumasfumto.fcriplit 
Poftiilamfive conunentariuminuuiverfaBiblis. 

Guido Carmelfta fcvibit de omnibus harrefibiis : Vetrus 
Bertrandus de juiisdiclionc ecchefisftica: Afiefanus Afienfis, 
fummam csfnum coiiicicntix : Ltmdulphus Carthufianus, 
commcntarium iup(ahr,os,& hiftonam viia^JefuChnfti. 

SimondeCafiia.Sc NicclausCabdfila archicpifcopus Thef- 
falonicenfis fcribunt. 

Riihardus Radulfhus, Armachauus archicpifcopus , flo- 
ret. 

Francifcus Petrarcha, ^ ^channtsTauUrus [cnbuat. 

]ehannts ll^icUfdoccrin Anglia. 

]ohtnnes Rusbrochius fcribit. 

Vince/2ttusFerreriusB.oict. . 
']ohun.Hufs,^ Hiercnymus dePraga docent. 

Paulus Eurgenfis, ex J udajo Chriitianus epifcopus.fcribit 
additioncs ad Poftill.im Lyrani. 

Bernhardtnus Sentnfis fcribit variashomilias. 

Jchannes 1440. 
I4S0. XjfSC. XXXir. Chronolo^aTheologorum, 26p Johames 4e Capifirmo, Alphonfus Tonfiatus ^ Ant-oninHs 
Florentinus fcribunt. 

JEneoi Sjlvius, podea Papa Pius II, fcribit. 
Lat^ entius ^ujiinianus ,pximus patriarcha Venctus, fcri- 
bit: itcm Bejfarion Cardinalis, Grtgcrius Scholarius, Georgius 
Trotofincellus; item Dionyfius Carthufianus ^ Jhomtu de Kem- 
^«,uterqueBclga,&faDi5limonice Ihidiofus. 

Ambrofius Camaldultnfis , Pacificus monachus , Angelus 
Clavafius { 3iUthoi fumma;cafuum coofcientix.quxdicitur 
angchca ) B.if>tifiaTi:ovama!a, (^imhot Cummx cafuum con- 
fcientia.',q'JX' dicitur Rofelia ) ]ohan. Picus, & Marfiiius Fici- 
nus,[cxibunt. 

S^tinta ttM theologig. incipic fubLuthero.iibi funtthco- 
logi Papirtx,Lutherani,& Orthodoxi,cquibusprzcipui 
fuat i(U. 

Orthodoxi. 
Z>i>inglius mp. 
Bucerus , Carol- 
fijdius, O EcoUmpa- 
dius 1S20. 

Leo]udt,Ctinra- 
dus Pellicanns iS30. 
Johan. Caltinus, 
Bitflta/ider , Marb- 
ratus , Viretus , Mu- 
fculus, florcntanno 

'Jif- 

Petrus Martyr , 
Hieron. Zanchius , 
Buliingerus , Urfinus 
Botjutnus , Olevia- 
nus, Peticerus, Zege 
dinus, Aretius, Sim 
lerus , Laxattrus, 
Gxaltherus, B zjt, 
Sadeel.Damus, Tof 
yi««iaban ijjo ad Pspiftx. 

7^20. ]:han. E- 
ckius,]chan R jfenfis 
e/,ifiopus , alias Fi 
fch:rtn,Thpmas Ca- 
jiranus,Thprr,/uMo 
ttis.]ohan. Fiii>er,]o 
h^n CochUuSyAm 
brcfitis Catharinus, 
AlLerttiS Pighius , 
qni omncs (ciipfc- 
iimt a(ivcifus Lu- 
thcrum. 

liio, Canifius, 
Sttuchus,Latomtts. 

iiio.]uliHSpfiuc\/ 
Poli*s,Stt!(phylus,Ho 
fius. 

liSo. Gregoriusde 
Valtntia. 

ngo. BcIJarmi- 
nus,Baronius ^c. Lutherani. 

Luthetus tii7. 

Mcachthvn.Bren 

tius ^ Btigenhagius 

1}Z0. 

Frflfmus Alberus, 
Andreas ofiartder , 
ErhardusSchmpfitis 
Cifjp.ir Crudger , 
Mrbanus Regius. 

li2S. 

Mathcfus, Mat- 
tha.i4s ]udex, Flacius 
lUyricus , M^rba- 
rhius , U^efiphalus 
Sim:nPault,zh an. 
15-50 cd iJ7'^' 

]acoLus Andrti,, 
Chcmnitiiis , Da vid 
Chytrs.us yHunnius, 
ab anno i j 50. ad 
1600. an. 15-50. 

XXXV. ChronologU Kabbaltjlarttm (^ 
Rabbinorum. 

KALibaliflarJudxispeculiari prsrogativS dicuntur.quia 
monteSinai ufqucadTalmud confedum propagarunt 
dorttinam ficram, hoc ordine. Quinta ?tas 
tlicologiac 
lub Luthe- 73- 270 XXXV. ChrondlogU Kabbalijlarnm: JW/>/ei,qui Kabbalam accepit a Deo. 

yfua % 

TinthiS I 

Eli I • 

S^muel jScder01am,i.c.ChroDologia 

David Judsorum committit «%« 
^evia-fA^o in fingulis annis totius fyftcmatis chiono- 
logici. I phetas hoc ordine : Zachariof , Hofetts , Amos, 
\ Micha,]oel, Nahutn, Habbacuk. Sccl ChroQO "7- Abihn Silonitei \ 

Llioi: quem Judaji adhuc 
fiipercfle dicunt. 

lli'£MS I 

]cjada J 

Bofcoi^ Judari in Sedcr Olam commemorant iftos pro 

Jcel 

AmosJ logia repugaat. 

Z^c^^r/^.aliusab co cujus prophetia cxtat. 

Micha. 

Habiacuk, 

Nihum. 

Zephanja. 

jerefnias. 

Baruch. 

Esdra. cum viris fyaagoga; rnacns, qui fuernnt nnmero 
C X X , f X quorum reliquiis fiiiu Schtmeon Hazzaddik , i. e. 
juftus. H]cobferva,Juda:osob/ignatiooem vi(ionis,C[U5m 
vocantC/),'?y7w<wC/?/j/o/;jCollocaretaaa M.5441. 

L XX liiterpretes. 

Jejihua Ben Sirach. 

Aritigncii ifch Soeho. 

Jofe Ben ]c'cfer. 

JehofuaBen Barachia ^ Nifthai Atbelites. 

^ehudaBen Thabbe.y.i^, ^chimeo?^ Bcn Schatach. 

Schemaja (^ Ai?talioa,Gere Zedeck. 

FiHel ^ Schameai. Jonathan Ben \lz.iel paraphraftcS 
Cli:.Ida:usflorctan.;«;i3. Sednoa venuiucomputumKab- 
bslirKnxum. 

Kiibban Schimeon I, Ben HiUel. 

RiihhanJohananBenSKkhai. . 

R*bb.in GnmlieL /, pra^ccptor PauJi. 

j Rabban Schimcon 1 l.Thtlo, Judasus Alexandrinus, fub Ca- 
[ligula an. Chr. ^o.Jcfeph Ben Gorjon, five Jofippus, florct 
fub Vcfpafiano, an. Chr. 71. R. Eleazar Magnu^ fub eodcm, 
ut& li.JehofuaBen Chanania. 

RabbaaGamliel I LRsihhiAkifa,pto(c\ytas,&oxet an So^, 
Onktlos Cer, paraphraftcs Chaldaus , an. 90. Akiias Ger,\ 

para-l hxlift. 

t. 

2. 
3- 
4. 
s. 
6. 
f. 
g. 
9- 
10. . 

it, 
12. 

^3' 

J4. 
is» t 18. 

19' 

20. 

2i. 22. 
23. 

2S. 

26. 
2f. 
Z*. 

29. 3«' 

3'- 

3z. 

33' 34- \t/in.Chrifti. lio. zig. 

2So. 

24.3. 

..'.'.?. 
367. ^29. 474. 

47tf. XXXV. Chronologia Kabbdiflarum. 2ji\ paraphraftes Giajcus, eodem temporc. R.//w?<i«/ando 90 
oftcnditmodostredecimiaterprerandilegcm, 

llahhan Schimeon /n.Hoc quoquctcmporc vixitR.Af«> 
profelytus,& K jehttda BenThefna. 

Rabbenu Haccadofeh,Q.c di(kn% obcximiam dodlrinam& 
fanditatem (fciiicct Pharifaicam) aliasR4^^» ]ehuda Han 
»^y?,i.c.pnnceps,(|uia fuit pracfesSanhcdrin fivc magniSc 
natus;item,author Mifchm five Mifchnajos,id eft, ^407f^w 
(TEw; |udaicar:hic,inquam,omnes majorum traditiones,fivc 
Kabbilani,rc<legit in unum voiumcn.fex partibus diftin- 
(f}un\quod policu vocatumcft'r<»/«>a//,q.d.dodlriuaIc. Hic 
Rabbifjniiliarisfuicimpcratoii Antonino Pio, Atquc harc 
cit eiiuh;)^! ,fticcejfty,¥iibhi\iiiamm,ubi folct movcri hiec 
quxftio, An hodic extent opcra kat>bincH:um,qui fcripfc- 
runt antc Chrifti advcntum? Johanncs Girctius,& alii non- 
uaili ainiK.Bellarminus ncgat,qu6d in iis fcriptis.qua: di- 
cuntur c(ic prodita ante Chriftum , fiar mentio cvcrfionis 
riicruQlcm & tcmpli pcr Titum Vcfpafiani. Hicnon eft 
liHltio pra:tcreundum,librum Zo^/»romnium Hcbr^orum 
ronrenfu antcc("iitumTalm«deirc coiafcriptum. Cumve- 
ro in iltolibro non tantum pun^ftorum &accentuum fiat 
mentio,f?d & nominaquorundam, ut Chirek,Cholem,Schti- 
ek, SsgoIfJzere, Scheva, Sdgo!ta,Maccaph,Sarka, Schopharho- 
ich &c. exprimaDtiirjcum,inquam,hasc ita fe habcant.fal- 
um cft, pun<ila Hcbrasorum a Maflorethis invcnta cfle. 
Egofic judico : l^Hn<fti Hcbrxoium fcmpcr fuerunt inde 
IV; inicio Ivjjus liDgua;, tjnictii non fcmper fcribcndo cx 
prelfa fijrrur.t. 

i?,C^j/.i,auchorThofaphoth. 

Ra.bhi ]oih.%nan compofiiitTalmud Hicrofolymitanum 
;njuda'a. 

SR>niicl]archinat fuit aftronomus. 

Raf i-.z>.a Hehr&tu. 

HilUl H,innafi,%m\\ot Kalcndarii Hcbraici. 

Raf Ajfe,Mth.oi Thalniud B^bylonii, quod fic appella- 
tur,quia compofirum fuitin Babylonc. Ifte Rabbi tuit rc 
(flor lchola.'Suricnfis,qui mortc pra:vcntus non potuitab- 
folverc Talmud Babylonium. Completum autem fuit a 
Mare Af/i^-.fuccefiTorc R. Afle.qui obiit an.419: & aM/irfi 
lio Raf Alfcaliiscjuc corum fociis:& feptuagefimo tcrtio 
demum anno poft mojtem Kaf Allc obfignatiim & uni- 
vcrf.ilitcr ajudsisreccptumfuit. 

Rahhena,five Raf Afina. 
• Rahbini Tiheriadii confccerunt Mafforamrundc appcHan- 
tur Mairorita:. balifi. soo. 

g20, 
967. 
1070. 

jeSo. 
1103. 

HCi, Iic6. 

lt?S. 
1136. 

11-^0, 

1167. 
1173. 

1174' 

ZlQO. 

/Ip4- 

1220. 

1270, 
I2S6. 

izgo. 

I2gj. 

1310. 

ISSO. 

1400. 

i^zi. 

1427. 
l^SS- 
J4S9. 
1460. 

1490. 

1317. 2/2 XXXF. ChronologtA Kabbaltflarum. Hocanno ccntigit obfigostioTalmud Babylcoid^quo 
contincturjusdivinum &Judaicum. 

Raf $chadia,Ytxit&.\xs(c\\o\x Suricnfis.floret. 

Knf Scherira ^ F. R. Hai. 

Rabbenu Gerfchom , GsIIus : itcm R. Mofche Haddarfchan 
Narboncnfis.itidem Gallus, 

Jfaac Beimirutnymedicus. 

Raf Alphes. 

Rabbi Sihlomoh ]archi,6.i(\\3s Rafchi.fuit Gallus dodif- 
fimus,quifcripfitcommcntaria in univerfaBibliafifinTal- 
mud. 

R Nathan compofuit Aruch fcu Lexicoa Talmudicum, 
andeBaal Aruch dicitur. 

Da-vid Al Davtd, pfeudomeflias.decollatur. 

Seder Otam hoc tempore concinnatur. 

Rabbi jehuda Levita fcribit librum Cofri. 

R.Mofe BenM.aimon,AiQ.ni Rambau. 

R Btn]amin,^\i.t\iox Itinerarii. 

R. ^^e»E;tr/»,Hifpanus dodtiflinmsjfcribit in univcrfa 
Biblia. 

R.DavidKitnchiiC^ Mofche Kimchi,£tAtvcs,C\itit Gramma 
cici Hcbrxorum dodi/Iimi. 

R.Mofche Gerundenfis, didus Bar Naschman. 

R. Schimfchon ^ R.jehuda Chafid, prsceptorcs Rabbenu 
Mofche Mikkoz.i. 

R. Mofche AbenTafon,E\ic\iciem vcrtit inHcbra:um,qui 
hodic extat. 

R.Meirde Ro/e»^«r^,fcribitlibrumRacc3aath. 

R.Menahem Raccanathi. 

R.SchemJcf. 

R. j2:/?<«c,author libriJefodOIam. 

R..y^^/«ro«H4w6c»,fcribitlibrum Orach Chajim. 

Don Meir.mcdicus rej^is Caftiliae. 

RUfeph ^/^«,author Sephcrikkarim.h.c.libriarticulo- 
rum fidei. 

R.Afor(^sc^ai,author Concordantiarum Hcbraicarum. 

PaUitti Bnrgenfis.ejudxo Chriftianus. 

R Lt/>OT«»,blasphemus,authorlibri NizzachoD. 

R../4e'ri!J^<j»7, aftrologus vaniflimus. Prxdixic adventtim 
MefTix anno 1464. 

R. Elia Mifrachi, R. Izhac ben Ortnaah , ^ R.Jaacof Aben 
Chaff, ovf^otoi. 

Elias Lex;/f/»,cognomento Hammed ikdck , i. e. Gramma- 
ticus, mortuus cit anno i y ^y.cijmantcmortemChrifto 
nomen dediirct^addmHiisfecumaliis triginca Judxisadfus- 
cipieadum baptifmuin. QuideinccpscIarueruntRabbini, 

~~~~ Chriflia ^«. (;Ar»y?/. 4o. 70. 71. 7t. 7Z, no. tss. ijo. 170. i8o. 20 J. 30+. XXXyi. chronologta Patrum. 273 Chriflianis nonfuntadeo noti. Nullum iiaqucfueritope- 
rasprctium illesrecitarc. 

XXXV L Chronologta Patrum. 

P^/r«,qnific percxccllcntiam vocantUT, dividunturin 
trcs claflcs fi vc ordines , ita ut quilibet fcre ordo trecen- 
tos propcmodum complcdaturannos. In primoordine Cunt 
Patrcs, quiinde atcmporibusapoftolorumufqucadCon- 
cilium Nicenum,3nno 3i.6,vel,fi malis, ufqucad an.500, 
floruerunt. Suntautem numero X Vil, hocmodo. 

Dionyfius Areopagitaiimt difcipuhis apofiioli Pauli^^.ir. 
Ipfi tribuunturopera dccoclelh & ccclefiaflica hierarchia, 
&:qua;damalia. 

C/ewc»5RflWfl»«5,Papa&martyrfubTrajano.Operaip(i 
tribuuntur hxc: variarcpiftolaz, Canoncsapoftolorum.,li- 
brirccognitJonum, &libriconftitutionumapoftohcarum. 

JgmtiHS hoc anno fit epifcopus Antiochenus, tertius poft 
Petrum & Euodium. Ejus epiftola; extanc. 

Poljcarput , cpifeopus & martyr , fuit asqualis Ignatii, & 
fupcivixit ufque^ad impcrium M. Antouini. Ejus cpiftola 
ad Phihppcnfes extat. 

Hermes, qucm Paulus falutat Rom.i^. Huic tribuuntli- 
brum,qui infcribitur Paftor. 

]ujlinua Martyr ^ Philofophtts fcripfit apologifim pro 
Chriftianis an. 150 anativitatcChrifti. Qusdamipfius O' 
pcracxtant. 

Atheaagor tifyxaaalis Juftini fuit.& infignem quoq; apo- 
logiam pro Ghriftiaois fcripfit,qua: unacum librode rc- 
furrcdionc cxtat. 

Theophilm , epifcopus Antiochenus, fextus a S.Petro. 
Ipfius commcntaria iu quatuor eYangcliftas , & libri tres ad 
Autolycumcxtanr. 

Tariantu, JuAini auditor, poft martyrium Juft'ini defecit 
afide, &fa£luscft ha:refiarcha. Ejus libcr contra gcntiles 
cxcat. 

Irent.u4 fcripfit multa, ^ quibus duntaxat quinquelibii 
adnos pcrvenerunt. De his quarritur, Grarccne anLatinc 
fint ab authore fcripti, quoniam non inveniuntur nifi Lati 
ncconfcripti. 

Tcr/«//f;t«i*5, tcrtiusfcriptorLatinuspoft Apollonium & 
Vi^lorem, fuit picsbytcr Carthagincnfis, & initio ardentif 
fimi zcli: deinde in Montanihajicfinprolapfusftrinxitca 
lamumadvcrfus orthodexos. Ejusopcracxtantunotomo. 

Clemens Alexandrinm , prcsbyter cjcclefia: iftius loci , fuit Prima claf- 
fis Patrum 
ante conci- 
lium Nice- 
num-». 6. 7. II. Xi. -r. ^n.Cbrifii. 
zz6. 

23). 
24.9. 

28S, 
ZffO. 326. 3iS. 56 <. 

3T0. 

370. 
370. 

374-. 
3^0. 27 jf. XXXV l ChronologiaPatrum, ir Panta?ni martyiis difcipulus , iSc Origcnis pra:cepfor. A 
Cafliodoro appcllatur Cootcxtor. Scrip/irmulta,«quibas 
eitant Stromatia libri 8, pedagogi lib.5,& Oratio adgentcs 

Crigenes Adamantifn , dcccpms cxPhtonis philolbphia, 
in multos incidit crrores. Ipfiu? opcra tfcendunt ad fena 
millia librbrum, tefte Epipnanio. Std riiaximam parccm 
perJf ruflt. Duo tomi hodic extant. 

Gregorius NeocAfarieKjis cfiCcopas, fuitauditor Origcni 
&amagnitudincmiraculorum appcllatur Thaumaturgus. 

CAciltM Cyprianw, exmago cpifcopus Carthaginenfis, 
diligenDfllmclegitTcrrulIianum. Opcra cjusconlUtuunt 
unumtomum. 

Arnobiu4, fa^f^iisex paganoChriflianuS, fcripfitcontra 
Pjprphrrium,& coutragcDccs, 

Laitamitti Firmimm , Ainobiiauditor, pcrvenitinfcne- 
(fiute ad principatum ConflautiniMagni. HicellCicero 
ChriO:i:?norum , quemadmodum Cyprianus > corundcm 
Ciefar.ob fimiiitndinem ftyli. 

InftcKndoordine funt Pitres XX, (juiclatucruntaCon- 
cilio Niceno idertjabaunojKj.ufqueadan.fiOL.qao Pho- 
•cascccpitimperarcj vel, fimalis ,acl an.fiSr, quo ceiebrata 
fuit fcxca ^ ulrimj fynodus cccumenica, ncmpe ConlUuti- 
nopolitana III. Scnestaliscfh 

AthaT2aj:i*i , epifcopus Aiexandrinus> muitifariam fuit 
exerciras ab Arri fedlatoribus. Scripfit fymbolum, quod 
obtulit Concilio Niceno. Koc demum pofl: aunos fcre 
500 eft publicatum in concilio Toletano. Ejus opcra romis 
qnatuor comprchenduntur. 

Marariws, cognomento Senior.fcripfithomiUas L II. 

Iiiliirmsy Pidavorum ia Galliaepifcopus, fuit Athanafii 
squalis. Cum cflet jam proVe£lar jetatis, Chriftianus cft 
fadus, 

O/i/^mAfr/ewr-afwa^jepilcopuscjuslociio Africijfloruit 

BAJUtuAMagntii, aichiepifcopus Ca:faricafi$ in Cappa- 
docia.floruitfubValcnte. Opcra ejus vulgo redigunturin 
quatuortomos. 

Gregoriui NazianzenM,tfi^cofVLiC)\x%\ocii cOgDOmcnto 
hcroIogus,fuita:quali$ Bafilii &"ftudiorum comcs. 

Epiphanitts, Salamina: Cypriepifcopus>fioruit fub Valcn- 
te, Gratiano & Theodofio. 

Amhrofitu, epifcopus Mcdiolanenfis, Gratiano & Theo- 
dofio imperantibus floruit. Quinquc tomi cjus hodicfu- 
pcrfunt. 

Gregorim Njfjpntti , epi fcopus cjus loci uxoratus , fuit fra- 
terBalilii, interfuit Concilio Conftantinopolitanoprimo, 
& fcripfitfymbolumineafynodocditum. 

Hiero- 


390. 39'- 42*. 430. ^jo. 44». 44^. 49i- SOO, S96. 7C0. 73t. XXXVI. Chro^iologia Patrum. 2js t3> '4. Hieronymu4 , Stridonenfis cpifcopus , floruit anno 14 lo. 
Theodoui, utipfedcfc tcftatur. Ejusoperacompinguntur 
tbmisnovem. 

AureHuiPrudentiui, pocta, floruitfub Theodofiofenio- 
re&filiiscjus. 

Johannes Chryfoflomm, primo vcrfatus in foro , poftca fa- 
(flusmonachiis, tumprci'byter Antiochcnus, deniquecpi- 
fcopus Conflrancinopolitanus, nonfinccausa vocaturDe- 
mollhcncs Chriflianorum.Opera cjus redada funt in quin- 
quetomos. 

.<?«^«y?/««*, cpifcopus Hipponenfis in Africa, fortidimc 
pugnavit contra Manicha^os.Donatiftas , Anthropomor- 
phitas,Hcl vidianos, & Peiagium. Opcra cjus comprchen- 
dunturtomis dcccm. 

Cyri//»5, cpifcopusAlcxandrinus,imperanteThcodofio 
juniore pr*efuit cocilio Ephcfino coado contra Neitorium. 
Opera ejusrcdadafuntinduosdomos. Hic Cyrilluscft a- 
UusaCpilloepifcopoHierofolymic.ino. 

Theodoretui , epifcopus Cyri , fuit a:qualis Cyrilli , & ali 
quando ctiam ad veifarius , utpote N cf tori&nus. Sed poftca 
rcfipuit, & Ncllorianamhajrefin anathcmatizavit. Tomi 
duoipfitribuuntur. 

Leo MsgniM, Papa.fcripfit homili as & epiftolas. Inter epi- 
ftoLscxcellit.quxdiciturfundamcntumfidci. 

ProjperJiquitiinu^. cpifcopus Rhcgienfisin GalliS,fcri- 
pfitchioQologica & theologica^inquibusetiamfuntqux- 
damcarmina. 

VigiitM fcripfit libros valdc cruditos contra Ncftorium 
& Eutychcn. Qiiidam putant hunc Vigilium eflc epifco- 
pum& martyicm Tridentinum Qijod fiita cft, pcttinc- 
bit ad annum 4^0 juxta centurias Magdcburgcnfes Ve- 
rum videturcfle aliusabifto. NamArator poetaoiFert fua 
poematahuic Vigilio, quifcripfitcontra Eutychcn. Arator 
autcm iftepcrcinetadan jio nonad an.4oo,quo vixitVi- 
oiliuscpifcopusTridcntinus, adqucmfirripfitAmbrofius. 

Tiilgentiui Carthfiginenfa,(uit cpifcopus Rufpcnfis. Q^x- 
dam ejus opera extint. 

7/7(/or«5j«K»<ir,epifcopus Hifpalcnfis, fcripfitphilologi*'' 
ca.hiftorica & theologica. 

In tertio ordtne funt Patres VII, qui, exceptis duobus'co„ciIio 
ultimis.florucrunt inde ab an. 681, ufquc ad an.i«^o, quo Conftanti 
Scholafticicocperunt. 

Beda Venerabilu, prcsbyter in Anglia,fcripfit miilta, qua; 
ofto tomis comprchcnduntur. 

Uhannes D^mafcenui, arqualis fuit Bcds, & ut hic occi- 16. 17. 19. 19' 

20. 

Terria claf- 
fis Patruin a nopolitano 
/.) ill uCqj 
adSchoiar- 

ilicos. 

2. ^rt. Chrijii.\^ t76 XXXVII. ChronobgiaScholaJlicorum, 88». 

1079, 10S9. 

X130. 
nfo. 

1130. 

IT-fO. dcntcmj ita ille orientcm illuftravit. Quidam collocant 
DamafccnumfubTheodofioSeniorc. Sedcrrant. Scripfit 
cnimadverfusLconemlfaurumpro defcnfioneimaginum. 
Scripfit mult2,atque inprimis libros 4 dc orthodoxa fide, 
inquibusipfcprimus univcrfamthcologiam methodo ali» 
^uacomprchendcrccftaggrefTusjijuod iraitatus eftlongo 
poft tcmpore Lombardus. 

Rabanui Mtturitf , abbas Fuldcnfisj &:'poftca cpifcopus 
Moguntinus» muitafcripCt prosa & verfu. Edidit com- 
mentariainunivcrfam Scripturam. Tantaefuitcruditionis, 
ut necfimilcmltalia,nec paremGermania habuerit. 

H^^wojCpifcopusHalberftadcnfis.fuit Bedse confangui- 
neus& Alcuinidifcipulus. 

Theophylcuim , archiepifcopus Bulgarorum , ridctur hoc 
cemporcvixiHc. Baroniiisipfumcollocatinan.ioyr. 

OEc«»je«/«J,fcriptorGrcECUS a guibusdam coUocaturin 
m.Soo.ab aliis in an. 900. Vcrifimilius tamen eft illum 
floruiire an.1070. 

Bernharduo ,zbhis Claravallenfis, rcfertur in cafalogum 
Patrum,ctfivixerit tcmporeScholafticorum. Scripfitmul 
ta,qu2 a quibusdam digcruntur in trcs ordines. 

XXXni. Chrenologia Scholafiicorum. 

S ChoUJlici, (^ui fic appcllantor ,(jt7' l*«;^.!j!', fimiliter ut Pa- 
tres dividunturin trcsdaffes five statcs. Prima itOi.Sc 
v&luti protafistheologisfcholafticaj.cftaban.Chriftiiojo 
iifquc ad an.ii;o. Compleditur fcholafhcosXII hoc or- 
dinc. 

i^??^4»r«* , archiepifcopus Cantuarienfis, disputavit in 
Conc:ilioR.omanoadvcrfusBercngarium. 

G«/V»5«W«5,epifcopusAvcrfanus,fcripfit varia opufcu- 
la Grsgorio VII Pontifice. 

Anfelmusy archiepifcopus Cantuarienfis, fucceflit Lan- 
franco, Ejus opera tribus tomis diftinguuntur. 

Petrtu Clumate»/is , ^bhis iftius loci, fuit cequalis Bern- 
hardi. 

HHgo deS. ViSi0re,a2UODC Saxo.profeffione Carthufianus 
Parificnfis,fuitasquahsBernhardi.MuItafcripfit,qu£Etribus 
tomis compiehcnduntur. 

Richardtti de 5.Fi<3tfre,Scotus,fuit amiciflimusBernhardi 
& Hugonis.Ejus opera duobus tomis continentur, 

Gr«/M»««,monachus Bcncdiftinus.compilavit Decre- 
tuni Bouonia!,h.c.collegit Canones. 

Petrm I.ootW<^«*, epifcopus Parifienfi8,codem tcmporc 

floruit» ^nno Chr. USO. J24S. 12S0. 

MZSO. 

IZSS. 

1260. 

126S. 
izSo. 

t2ffO. 

1300. 1301. 
131 a. XXXFII. ChronologiaScholafiicorum. 27 7 \ floruit,quoGratianus:& ficut iftc collcgit canones,&: Ca- 
noniftarum quafi magifter fuit : fic illc colicgit fenccntias 
theologorum,&: magiftcr fcntentiatnm.item icholaftico- 
rumdicifoIct.Notantur articuli i.6,inquibusdifcipuliMa- 
giftrum non teucnt,fed rejicinnt. 

Petrui C<7>»e/?or,fuitftater nothusLombarcIi. Appcllitur 
MagifterhiftorixScholxfticae.quia fcripfit iu libroshifto- 
ricosutriusq; teftamenti. l)i<flus fiiit comcftor.quia tam 
crebro in fuis concionibus& fcn;>tisallegarctScripiuvam, 
uteam vcluticomedidc videretur. 

GultelmM Antijiodoren/is,tpi(coii>ui ejus loci.fcripfit fum- 
mam theologicam fcholaf tico morc. 

Gw//>/wf«P«r//;f»/ii,cpifcopuscjusloci,variarcripfit. 

Alexander (ieAles,fiwc Alcnfis, nationc AH^lm , praece- 
proi Bonaventura:& Thomx,fcripfitilumjiianiitheologi^, 
& Poftillam in tota BiMia. Primus commcntstus eft in 
Lombardum. Appeliatus fuit fons vita & doiUor irrcfra 
S^ubilis. 

Media jive fecunda itas thcologije fcholaftira: eftab an. 
Chriftiiijoad an.ijzo. ComplediturfcholafticosX Vhoc 
ordinc. 

>^/^fr//*j,cognomcnto Magnus.cpilcopus Ratisbonenfis, 
multa fcripfit in philofophicis & theologicis. Ab hocoita 
eftprima fcholafticorum fedta.qua; dicuiuAlbertiftarum. 

Vincentiu» BeUovarenjis cdidic Ipcculum dodnnalc.natu- 
talc.hiftorialc & morale. 

Thomits -4^«/>j(W,lcalus,natus an.iii^, fcripfit pJurima, 
qua: hodic 17 tomis comprchenduntur. Ejusdilcipuliap 
pellantur Thomiftaj. 

B<?»*T;m«r^,D.icionc Italus,dignitatc Cardinahs,fcripfit 
varia.quxhodicduobus tomis contincntur, 

Petr$is de r<jr^«/«//i>Car<iinalis Hofticufis,florct.ra(5lus 
cft Papa.nomine Innoccntius V. 

Udalricu6 Argentinenfis fcribit in Magiftrum , & codem 
tcmpore Rupertttt de Rtiffia, 

JEgidiu4 Roman$t4, ^Lccnimui Thomifta.florct. 

Ricitardui de medta l^iUa,HemictuGandavenfis(ive a Cttn- 
davo,^]ehanncs Parifietifis {cribuntin Magiftrum Ganda. 
venfis ctiam fcripfit Quodlibeta, & appelUtur dodlor i6- 
lennis. 

]ohannes Dtt»;,Scotus,cognomcnto doAor & magifter 
fubtilis.fuit primus & perpetuusThomo; impugnator. ^- 
)us fedatorcs dicuntur Scotifii,,^i fuat icrtia fccSa Scho; 
lafticorum. 

Augufiintu deAncona fcribitin Magiftram. 

Alanfu,doAoi uaiverfalis co» nominc,fcribic. 9. tx. 
12, 

Sccunda »- 
tas fchola- 
.HcoTum_> 
ab Albefto 
M.ufque ad 
Duiandutn. 
l. S' 

4. 

s. 

6. 
7, 
8 

9- 

10, 
n. 

12. t3. 
'4-. ^nno Chr. 
1317. 13 ZO. 
1320. 

1330. 
1349. 
I3S0. 

i4-io. 

f-4-20. 

'44". 

£4£9^ 
iioi.. I. 1717. 
1799. 20Z-0. 27^ XXXI 11. ChronologU Scholafikortim. 

Petrui Aureolm ^ Antonius Andru commcntantur in 
Magifttum. 

Tertiafcholajiicorum Atai eft ab an.ipo ad lyio. Com- 
ple<£litur SchoUfticos XXXV hoc ordinc: 

BurandtuaS. Portian fcribit: itcm HervAUt Uatali4, «- 
qualis Durandi. Durandns hic cft alius ab co.qui appclhtur 
Specu!ator,quiafcripfitSpecu!um]uris. 

Francifcu-f Mayronii.Guil Ocmr» (qui Scaligcro dicitur lir 
ma fubrilitatis, & initium dcdit quarts fcdxScholafticOrl 
rum.qui vocantur Occamilla;) Monaldu«Dalmata,Nicolau* 
de Lyra ^ Pel giu^f Al'u^ru* fcribunt. 

{'etrtti Palud nm , Guido Carmelita, Adamw Coddam, ^ 
lohannes deBae ȣ,f ibunr. 

Roberttti Holkot A nglus & Gregoritn Ariminenfis commtn- 
tantur in Ma^iftr im. 

Thomas Argentinexfis, Richardui ArjnachanusNicolatti de 
Gorrum 7^ Alt>honfi<i Vargas commcntautur in Magiftrum. 

Henricus d: Hnjfid c;^ Marfiliui ab Ingen (cnmnt. 

Johan.C^preoluat^ Petrta al' Alliiico,epi{cop\ii Camera- 
ceniisjfcribuot. 

Tnomas Valdenfis,]ohan.Gerfi)n,C2aec\[in\l$ Parificnfis,& 
Augujtinui i^^Rowi.fcribunt 

^ekawtei de Capifirano fcribit:6r an.14^0. Johannes Baf. 
foliu/i. 

]ohxnnes de Turrecrefnatd,Nicolatts de Cftid cardinalii, (^ 
J)ionyfiv. Carthufi inu^f.iciv^um. 

Gabriel Biel docet Tiibingas. 

Thomas de Vejo Ca etanui,]acolffei Ahiaintit-,Sylvefier Prie- 
raS)FrancifcM VtSoriayDominicui d S().'0;tcribunt. 

XX XVIlh Chronologia ]urisConjp Itorum. 

PAtriarchA antc diluvium lcgcm naturse inculcarunt li- Pnma atas 
bcris & domefticis fuis, in familia Sethi,poftcrisCaini| urspm 
Cainizantibus. ''"""''^..^' 

:Roah in ar-ca,teniporcdiluvii,eandem rcgiminisformam 
ufurpavit. 

N/»»-o</ politiam Babylonicam certislegibus inftn'xii. 

Gomer duxit coloniss in Italii.m , eamque docuit I^^cs. 
jTwj/c^patcrGcrmanorum.idcm fecit circa hsc tcmp* r \n 
Germ.inia. Nam ceitis carminibus complexus eft^j.qux 
pcrtincnt ad religioncm & juftiriam. 

ALgyptii rudimenta fuarum lefjnm accepcriint ab Hc- 
bra:ts:uomiaatimab.<^ir«^<iOTo,&an.M.ii5oaJ<»/e/^^,pro- 
rege JEfj^n. 

Pher(r.*!uSy 


2^S3. 2^60. 

2700, 

27S0. 

2810. 
29i°' 

304-i- XXXVII L ChromlogH]Ctorum, 27 g f>ooxoneui^Kx^vtox\yca. re:^,pxi«iu* legcsjudiciacjuc Argi- 
yis confticuir. 

Curopii^xwaxA dyuafta Aihcnicnfium.imroduxitlegiri- 
mumcoiijugii ufum:(Sc indc diiilus cfi <!V(pa>7jjqu6dhomi- 
nes J^<ptjf7i efFecciir. 

Mofss(^ )«//-iro)aciunt fun4amcntapolidxJudaica:E.r«flJ, 
i^.-quim Dcus paulo poft variis legibus pcr MofcniDtoje- 
mavit. Lrgcs iftx ccrto ordine colTcdx exhihentfyilcmi 
jurisprudentia: diviniHima: : cujus aflertorcs fu?runt LXX 
Seniorcs.quos Deus aJjun.xic Mofi Kum.ii. Septuaginta i- 
(h coaftJcucbant fcqucnu lus tcmpoiibus Syriedrtam ma 
^«««j.crjus princcpsrcpra:fentabatMofea,itautin univer- 
fumeffcnt LXXL In qualibetetiamcivicatcerat Sa/ihedriH) 
i. e. nbui^ioi , five Confiftorium yparvum , quod conftabat 
XXIII (apie;itihus, cratque collocatum in porca civitatis. 
Synedrium mago.um primo fuit conftiLUtum in Siloh, 
poftca Hiero&lymis.in locoGazithii. c, camerd dolata & 
polita, uade etiam appcllatur confiftorium Gazith. Hoc 
Sanhedrin Hcrodcs fustulit,& alios fubftituit fiue potcfta- 
te fanguinis : unde Judsi temporc Chrifti refpondcn: Pi- 
iato. Nobii non licit SQUrjicere quenquam. Indc ob falfam 
Chrifti ac^ufacioacm annos^o antequam templurn aRo- 
raanis inccnderctur, cxConiiftotio Ga2iche}:puliifunt,&; 
inHamithconfedcruut. Cxtccum hocConcilinminibant, 
Rex cum principibus populi.hoc cft.cum duodecimprin- 
cipibirs tribuum, qui rcgi asfidebantitum L X X Seniorcs^ 
&principcsfaccrdotum,qui viccuis quatcrnis facerdocum 
yicibus iiveclainbus^iinguii fingulis pra?erani:deniqi Scri- 
bs.h.c. lcgisdoftores.DclecQindcBabylonicatransmigra- 
tioncConcilio.cum reveriis in patriam Judxis rcliquain- 
ftituta rcftituerentur,etiai« Cicetdotibas |»ot;ltas in Con- 
ciho judjc^ndi eft data. 

Infcholii LevitKfum iadc ufque ad Chriftum explicata 
fuitlcxMofiSiita ut fchol3eilta;fucriric theologici£& juri- 
dica:. 

^w/i/^iiSyo^, Athenienfiujn icxjleges tulit, qua: fucA.ua,t 
appcilatie Amphiȣtyonici'. 

Mincs,icx Crctenlium,ab antro Jovis Icges liias pctita^s 
elTc dixit,utmaioicmcisconcili.jretauthor;tatcm. 

0?'e/l«.j,rexMyceuarum,primus caufam dixitin Arcapa- 
go. Alii hoc tribuuutMarti. 

In fcholii prophetAtum lex Mofisctianafuit explicata. 

lalcmon ]\iA\cinm. iufi^ue tulit df merctiicum iLiiarum 
infancibus.cx ^ify? naturali, i-B,sg }. Rcges quoque judx"& 
jIfraL"lis liabuctunt fuos coniilianos. 

L^^CMr^gwijSpartanoruni livc Laccdismonionim lcgisla- v/<38tf ^}. 324.0. J2p0. 

33S9' 
3i-ZQ. 

34.Z0. 

3S*.o. 2S0 XXXVI 11. Chronologta]Ctorum. cor,lcge8 fuqs ab oraculo.Pychio acceptascfledixicutma- 
orcm illaz appliu^um in venirenr. 

Romulua a PhoiBicibus acccpit legcs quasdam. 

Numa urbcm vi & armis conditam.legibus & moribus 
deintegro contjere paravit. Dixitautem.fclegesfuas accc- 
pifTe ab Egeria.ut illis conciliarct venf randam authorita- 
tcrti. Lcges Numa? & Romuli longc poft a Scxto Papyrio 
iuunumlibrumunacum fcqueatium RRlegibusfuntrcla- 
t«e:uudc appellantur le^es Papytianae. 

Zaleucw, {ive Saleucw, Locrenfium lcgislator , diiit fc a 
Mincrva legcsfuasaccepiflrcutmajoriciTentin pretio.Sca- 
ligcr Salcucum rcfert adan.NLjj^o.ad temporaPythago- 
t^.cujusfuerit fedator. 

Dr^co, Atbenienfiam lcgis!aior,rcmp. fuam vatiis infor- 
mavitlegibus:quasSolon,pra:terquam qucC de ca:decrant, 
abrogavit, propter feveritatcm. Draco fiquidem omnibus 
peccatisconftitucrateandem poenam.capitis nimirum. 

Sclon in j£gypto audi vit Sonchitcm Saitcm,& multaslc- 
ges jnde Athcnas transpcrtavir. 

]ucl&i reduces ex BabyloneyAnct Zorobabele,inftaurarunt 
fuara politiarn authoribus viris fynagog^ magn3e, id cft 
Esdra & fodslibus ejus revcrtentibus ex Babylone,quorum 
fuiife numero CXX fcribunt Rabbini. 

Tapyriui primusRomanorum JCtusflorctra quo ufque 
ad Juftinianum conftituimus fecundam jurisprudentis x- 
ca^em. 

Leges XI I Pahularstm ab Athenicnfibus & aliis Grxcisac- 
cepta;,perlcg»tosRomam dcportatae fueruut. Paulo ani^ 
hoc tempus fioruit Charondas lcgislator apud Thurios. 
Antelegcs Xlltabularum lata fuit lexAgravi* an,j46y.&: 
paulo poft Lex Tublilia,Lex de A^ventinoy Lex Tarpeja. Poft 
leges XII tabb.ab anno M.jjcjufque ad an M.J969, h.c. 
aQ.Chrifti 10. lata: funt ha? leges : Lex CL)dia,Leges Cmu- 
kji , Lex uEmilii Manilii , Lex de amhitu , Lex de mulfiii , Lex 
Cornelii deTatritiii,Leges 4 CLicinii.Lex Canukja, Lex Gt- 
nutia ^milia, LexPAtitiz i^ Manlia,Lex de unciario foenere, 
Lex Cincia.Lex derepetund'u,LexVoconia, Lex Agtarin (repe- 
tica) Lex CAcilia Didia,L«x de legibtK, Lex fumtuaria,Lex Li- 
cinia Mutia^Lex judiciaria, Lex Plautia triplex,Lex repetun- 
darum(coa{iiin3iti) Lex Cornelia multiplex,Lex Jiumentaria, 
Lex Pompeja, Lex de ambitu ( repetira) Lex Calpurnia,Lex 
TulliajLex de kgibm fetendit (cea&im^ii) Leges Ct.faru,Lex 
Clodia multiplex, Lex Caf[la, Lex Fahia, Lex L^toria, Lex Le- 
norist; Leges Augufti de tejiamentis , Caducarta, de judiciii, 
SumtibM , Amhitu,Peculatu, Repetundis pecunits, Vi publica, 
Majeflatu,Lexjudiciaria,Lexde infamibus; Lex regia,LexFal- 

cidia. Sccunda x- 
tas Juris- 
prudcntiae 
poft Papy- 
viunx-'. ^nno JH. 3920. 
4- 6e. 
70. 
80. 120. 

'9S. 270. 290. 380. XXXVI Ih Chronologia ]Ctorum. 2Sf' cidintLexTHria CaniniaiLtx ^lia Sentia,Lex]unia Korba- 
na de jiatu L/ifm«or«;7?.Vide Zafinmin catalogo legum. 

rlato fuit infignis dodor juris, uc ex ip{ius*Kriptis coa- 
ftat. 

Roma: vixit P. Sempronitu : & an. 3 ^ 9 o T. Coruncius: 
an.nfo S. JElifu & P.jEUw: in.^j^o M.Man/ift4:3n.$Soo 
P.Mut Sc£V(ila::in.^^)v) &Mut. ScAVola:3a.iS^o TMtilim 
Rufm (^ S.PomptjUi: ^a.i%(,oLuc.C&litu ^ntipat£r:%n.iqoo 
Lucil Bdbtn , P. oBa-v. Balbiu , Cn. Aufidiu-i , C. Juventites, 
C. OrbiMA, Sexttii Pafyrius, P. Servitts Sulpitius Rufus, C.Tre 
batius Te/ia, A.OJfJitis, A.Caffelius, g_ ^Uus Tuhero, oui o- 
pincs tcnipoieCxCiris & Aiiguitiflotucrunt. 

Ant flius Labto paier cl.iret. 

Auditorcs Scrvii Sulpitii floruerunt: Ofmpe lii, Cafus, 
Titius Cijjus, Aufidii duo. C.Atte/us Paccuvius.Flavius Pri- 
fcus,P Alphenus Varus,^ i£t\.\s conful. 

Antifiius Labeo F. auditor Trcbatiijpnmusvclutifeflam 
quanclam juriscumyf//»>(jCfl^//tf»f armulo introduxir. 

Coccejus Nerva,^itzv & filius,floicnt fub Tibcrio.cic fe- 
(fla Labeonis: Jlf«,'«r/.v^ SatinMS,de fe<fl:aCapitonis:C/ij^«f 
Longinus urerc|uc, alter coulul. A Caflio.fedlante Capito- 
nenijdiifli iunt CafTiani. 

Atninius Rebius,A^ cxonc incerficitur. 

Proculus florct Ab co di^fli funt Procuiiani. 

Cdius Sabinus fuit de fcdta Capitonis: Pfg<»y«j, dc fefti 
Proculi. 

Neratius Prifcus,]uveKtiusCelfus,mcrc^nc fedatorPegafi 
florcnr: 

Domitius Labeo,],ibrUnus ^ Ulpius MarceUusRoieot. 

Tcrtuliianus]C. (iinde Senatuscofl.Tcrtullianum) floret 
fubSevero;ircm A>w/7.P;i/)/7j».a«ai, qui poftea occifus c^ a 
Caracall3,qu6dfratricidu:m ejusnollctcxcufare. Cajus^o 
fub Caracalla : Dc»;;r/.'i:^ Ulpianus fuic auditor Papiniani: 
]uiius Paulus, .rqualis Ulpiani : Pempomus, a:qualis horum 
duorum:JV/<j<if/t/w//i,Papiniani auditor. 

C;dex Gregorianus libris V componitur a quodamjuris- 
petito.hoc nomine. Is compilavit Conftitutiones Impera- 
torum ab Adriano ufquc ad Valcrianum & Gallicuum,h.e. 
ab an.Chrifti 117 ad an.KJi. 

Coa'f>;Jfer»;<>^cwr/in«jlib.I.componitur ab Hcrmogenia- 
no Africano JC.circa Diocletiani tcmpora. Ifto contine- 
bantur Conftitutiones Claudii, Aureliani, Probi, Cari.Ca- 
rini.Diecletiani & Maximiani. 

Codex Theodofianus lib.X V I, authoritate Theodofii Imp. 
confctiptus.contincbat Conftitutiones Impp.indcaCon 
ftantino M. ufqucadTheodofium. 6S2. 2S2 XXXV II J. ChronologiA]CtOYum. Ltx Sali(M lata eft ab aotiquis rrancorum rcgibus, ali- 
quot annosantc Juftinianum. Occurrunt in ifta legc ha:c 
vocabula, Sparvnrius pro accipitrc minore, Hahichus.pto 
tni]ote,F0reJla,fto CikUy Hovavarthus.^vo cancTillatico. 
VcUtz.unius.fio repearvorum,& fimilia. 

Jujlinianus Imp. opcraTrihoniani (hominis alioquio a- 
vari & profani) Thcophili, Dorothci, & aliorum . Confti- 
tutioncs Impcratorias ciCodice Gregoriano, Hermoj^e- 
niano & Theodofiano,intra XII libros coardavit.quos 
Codicem appellavit: qucm poftea cmeadavit,& appellavit 
Codicem repetiu PrtleHicnis. 

Idcm Imp. ex vetetumJCtorumfcriptis curavit coufici 
P^Wf^fl^fivcDigefta lib.L. 

Idem Imp. exeunte triennio Inftitutionesjttrit lib.^.fcri- 
bi jufllt.Idcmnovaslegcs.quas tumipfetum Impp.qui pro- 
xime ipfnm antecefleranr, ftatucbant, in unum volumen 
ttAi(\.iS,l>IoveUas nuncuparifanxitrqinbusan.ir^o &dcin- 
[cepSjFriderici & aliorum Impp Conftitutioncs acccffcrunt. 
His fubjungi folent Confuetudines Feudaies a variis Dd, IjJ 
Iteris mandata:. 

Gregorius Magnus.Vapz Romanus,fcribendo decreta )a- 
citfundamctajuiisPontificii, Gratianusmonachus & Grc- 
gorius IX Pontifex redigum illud in fj-ftcma. Et Gratianus 
quidemcompilat Decictum an.ii^o, Gtcgorius autemlX 
au.1130 pcr Raymundum CapellaDum Sc Pocnitcntiarium 
fuuni in uuam volumenredigi curat Conftitutioncs fum- 
morum Pontificum.qua; «ycT {^«yAi' appcllantur Decretales, 
item Gr£gorian.i,diffctcm\x causa. Acceflcruntccim anno 
Chnfti 1 2. 9 j BoaifscicinA, qua: Bonifacii VlII Pontificis 
mandato, per Guilielmum archiepifcopum Ebrundunen- 
fem> Bevengarium epifcopum Biternenfem,& Richardum 
vicecanceliarium rccognitx,in feitum Decretalium rela- 
txfuatpcrDyuumMugellanum JC.&ruifus anno ijiiac- 
ceirerunt C/e7;;t»rw,£,quasLlemens V ediciit.msgnaex par 
te in Concilio Vicnnenfi .Johannes autem XXlJ.ejUS in 
Papatu fufccfibr^in uniim volunien redcgit ideniquc £*'- 
travagantts tumjohinnis XX ILtumaliorumPontificum, 
qux cxtra tria iila voluniina quodammodo vagantur.Atquc 
bsceftunapars JurisPontificii five Canonici.qua: refpon- 
det Codici. Altcra pars rcfpondet Pandcdis,& appellatur 
Decretum,\a quo funt varia,'Patrumfenteati«,compilat3:a 
Gritiano,an iiyi, 

IndeaPhoca? tcmporibus ufque ad an.Chr.iifo non cx- 
cant Intcrprctes luris : non quod nulli faerint jCti , fcd 
quod publicc non docuetint & fcrit.'ferint. • Tertia Ju- 

rispruden- 
tii a;tas 
poft JulH- 
nianuno. Ivo ^n.ChriJlu 
1088. 

IISO, xipo. 1200. 
12^0. 12SS. 

iz6i. izCs. 

IZ9S. 

134-0' 
1380. 

ISZO. 

is6o. 

jsgo. 

1600. ^nne M. i6sS. 

i7oO. XX XV III. Chronologia]Ctorum, 283 ' hvo clarct. Alii collocantipfumfubPhilippoPulchrojJB. 
Chridi 1190. 

imtriui iff^ernerus, Gcrmanus,author fuit Lothario Imp. 
ut hbros juris civiHs pubhcc cxponicuraretr&hiceftsqui 
firinnkis inItaha,Boaoai£ nimirum.pubhcc docuitpodju- 
-^iniani tcmpora. 
\pUcefUintti,liacni auditor, florctritcm Bag»roidus,Rod- 
fredus,]ohannes Bafianus,Antonius Lyus, ^ Af/»r/*»«f,quem 
Jafoaitnilunquamfanidixine. 

Az.0 docct Bononia; & Monrcpcfiukno. 

Accurfius florct: itcm Petrus Fi»c4,aflcrtor ImpcriaUs di- 
gaitatis:item Odofredus. 

Hoftienfis reprobat duras opinioneslnnocentii. 

Speculator,CivcGuilelmus D«raW«,fcribitSpeculum juris, 
undcipfinomeuS'pcculatorisinditum. Hujusxqujles funt 
BartholonuusBrixitnfis,]channes dtDeo,]acobus deBtUi) Vifu 
&c 

Gvido Gr(7j(/«5>poflca Papa Clcmens I V,fcripiiciDUtroq; 
jure. 

Dj/nus Magellaaus kBoaifacioYlll evocatusfcztumDe- 
crctalium conicnbit. Inde ufquc ad hanc ietatcm floruc- 
runt innumeri jCti, nominatim5/»r/^u/«i,mortuusan.ijn" 
Baldus, audicor Bartholi, qui docuit Bononia: & Ticini: 
P tnonnitanus, fcu Nicolaus Siculus: Johan Schneidemia, qui 
obiitan 1 f 08: ]«/<>», qui obiir an.iyiy: Everhardus de Mid 
delburgo: Zafius : Marantn : Oldendorpius : Buds,us : Andr. Al- 
ciatus, qui obiit an is^o: Fr Duarenus, qui obiit an.ij f^. 
Tiratjuellus: Corsfitts: Bodtnus: Gif>haf2iHS,qui obiit a^a.i^jj: 
CujaLius,<>u\ obiitijSy: iy^efiniectHs,(^m obiit ijSS: Hoto- 
tnannus, aui obiit anno i^ ^o:DomIIus, nai obiit 1592.. 

Dionyfius Gothofredus, Hermannus Vulteju:, \ohannes Gced- 
d^ushoc feculo florent. 

XXXIX. Chro'/jQlo<ria Medicorum. 

o 

INfantiam medicinx collocamus in dixtetica & botani- 
ca,.^nre exorciim trium fcholarum.hoc modo. Patriarcht. 
antc diluvium &: poft dil '.viuai in duabus iftis medicina; 
paitibu'* , iiscniplongc^Tce(l:antiffimis,rxce!hieriiUL: nomi 
nacim >7.v, qui pUnt^vic vineam, Gen.p. i/.zo, 

Zor 'fler, fivc Soroafler, Bidrianorum rei, filius Chim, 
qni hi S liptuiisdiciturChanaan, tcm} orcNini & Semi 
rjmirjis, ma iam nJtur.-.Iem invcnic. a-lei que &medici- 
nain -onnicani eicokiit Hic dicitiir Zoroafter Scvth.; &: Piima 2tas 

mcdicins. ^nne ^W. Z020. 
2100. 
2t8p. 22S0. 

2Sgo. 
z6go. 2700. 

2720, 27S0. J-fPO. ^^4 XXXIX. Chromlogia Medtcorum. primus> ad difFereutiam Zcr<»«_/?r# 'Perfs,^ fecundii oui ma 
giam naturalem infinitis nugis confpurcavit > & fuit appel- 
latus Zarades Ferfa,ittm Zarades Perfomedes. 

MercuriuSi fweHermes, cognominc Triifriegijiui, auditor 
Noachi, prim6p2dagogus& poftfctibaChufi, idcmqi)* 
praceptor Ofiridis ac Ifidis, hberorum Cbus, hic, inqui mj 
H*rmcsmedicinam&:aliasart«sdocuit. jEgyptios: quas 
ibidem £oykuihahara,ciim cx PhoBnicia iniEgyptum fe 
contuhflet. 

jifclepitti, Hermetis auditor, medicinam propagavitin 
^gypto. 

^acob non igaarus fuit phyCcae, & proindc nec botanica:, 
argumcnto loci Genefso.verf.s^. Idem de Salomone judi- 
cium. 

Ofirii, rcx ^gypti , venit ad Marfum , regem Germano- 
rumj&Getmanosdocuitrationcmconficiendicerevifiami 
item ngriculturam, artem fabrilem, molendinariam, & me- 
dicinam. Ofiris ifte alias dicitur Apis, Serapis,Orus, A- 
pollo , & Dionyfius : qux tamcn nomina etiam aliis tri 
buuntur. 

]efeph hujus attis fuit confultidimus > argumento loci 
Gen.so.v.2. 

ProctidesfilixProeti.formaprajftantiflimas.fedinfuro- 
rem ^^x, fuerunt a MelampodeiAaits hellcboro , quod mde 
melampodium dicitur. 

Chiron Centaurui five Thejfaltcs, herbarum naturam & 
potentiam inprimis habuitpcrfpectim. Ab illo herba Ce»- 
taurist, & Chtronium ulctti habent nomen fuum. Ab illo 
inftituti fucrunt re/«« (^ Jafon Argonauta: , (^ Achil- 
ks filius Pclei dui Gra:corum. JEfeulapius ctiam, qui ex 
iEgyptoin Graeciam venit,fuitquefilius ApoIiinis,nonil- 
lius, de qiio paulo ante, fed alterius cujusdam: hic, inquam, 
iEfcuIapius curn Chirone amicitiam coluit , & non exi- 
guam luccift medicina: Grascorumattuiit. Ejus filii, Ma- 
chaon 8c Podalirit*f , interfuerunt cxpeditioni Trojana:. Ibi 
Machacui fuitinterfedlus: Podalirius. in Grasciam revcr- 
fus, fcholam ibi apcruit, cx qua tres colonix fcholarum mc- 
diearum fuerunt dcduft^: nimirum Rhodia, Cnidia, & 
Coa,iB<{uibus MedicinaDogmittica five Rationaltsfmt cx- 
culta. 

Infchola Coatalis cftfucccfliopoft^fculapium: Peda- 
liritis , Hippoljchtu , Sofiratus , Dardanus , Cleamitides , Crifa- 
mii, Theodorus , Sofiratus 1 1, Crifamis 1 1, Theoderus 1 1, So- 
Jlratus III, Nebrus, Cncfidicus, Hippocrates, Heraclides, Hip- 
pocrates Magnus five Cous, qui fuit dccimus feptimus ab JE- 
fculapio, & floruit tempore Artaxerxis five Darii Longi- Secunda x- 
tas medici- 
nz in tii- 
bus fchalis, 
&c variis ie- 
ftis. ^nnvtM. 3S30. 3(fS0. 
36S0. 37X0. 
3^30. 3800. 
3927. 
^n. (hnfti. 
Zt. 

tzo. 

14-0. 
3S0. 
3P0. p6o. 

1060, 
to70. 
loSo. 
1120. 
ii6a. XXXIX. Chromlogia Medicorutn, 28S mani, an.M.j^^o» aequalis Democriti, a quo multa didicit, 
qucmquc valdc eft admiratus. 

Temporc Hippocratis floruic Acron Aj^rigentinus , qui 
initium dcdiiff dlx cmpiricx, inqua poft Acioncmcxccl- 
hierunt Crito, Philijlion, Philinus, MeAodotuSt <^ Strapiomn- 
no Chr.960. P()/?mH//>^ocr<»/i(5fcholamiftamrcxcruncper 
annos pcnc ducentos. Nam Thejfalus Hippocrates^Dracd 
Hz/^/iccrifim, fihiHippocratisMagni,clarueruntan.jf30. & 
P<?/y/'«^, ipfius geaer, poftfocerumruscepit curam fcholx. 
Thcflalusrcliquir Hippocratem III, & hic Hippocratem I V, 
qui gcnuit Dmconem II, ex quo natus cft Hippocrates V. 
Polybuminadminiftrationc fe-holic Hippocraticx fecutus 
cft Diocles Cariftius, qui primus ex pro "cflo fcripfit Anato- 
niica,&f«itmcdicusrcgisAnr.igoni. HuicfuccefljitPr/i««- 
goriu Cous, cz Afdepiadcis ulcimus. Apudhunccoodifci- 
puli {uetum Philotimus , 'Eudemusy ^ Herophilus: cr qui- 
busHerc/f^r/widcflcxitifchola Hippocratis, moxquccum 
fecuti funt Chry/ippusSc Erajifiratus. Mithridates, rcx Ponti, 
inrcliqua ing.cniifui magnitudinc, medicinx pcculiariter 
curiofus fuit. Nam ab hominibus fibi fubditis, quifu^re 
.\irsmagnaterrarum, fingulacxquirens, quidqua:qucra- 
dix poJIerct, ad quosufusnerbarum folii pertineient, fcri- 
nium commcntationum harum, &exemplari.i,& cfFeiftus 
inarcanisfuisrcliquic. Paulopolt enatafuityi*?/» Methodi 
ca.c jus authoifuit Themifon LaodicSus; qucm fecuti funt 
Diofcorides, M.ADtonio& Clcopatra: familiaris, S(j»-«««f E- 
hejius, MaJSLUs five Antotjius Mufa , medicus Augufti Carfa- 
ris, Antipater , Thejfalus Trallianus, Agathinus Magnus, Scri- 
boniusLargus, i\.\h1ihcdo ,^ Archigefies tcmporcAdriani 
Imp. 

Mcdicina Hippocraticatftis fadbionibus velutcxoflata, 
fanitati priftina; fuitreftitutapcr G«/ct?«»?, an.Chr.140 uf- 
que ad an. 190. Ipfi coa:vus fuit Marcellus Sidites an. 170. 
Poftcafecuti funt variimedici.nominatim Oribafius,Mar- 
cellinHs, 8c alii tum Grxci.tura Latini. Fradis ftudiis mcdi- 
cisapud Grxcos & Latinos,hanc gloriam^raie^adfcra- 
pucrunt, poftquam ipforum rcges Mahomed & Almanfor 
jn Marocho bibliothecas & fcholas extruere cocpiflcnt. 
Hincfclicimulrorum annorumfucccflii egregiimediciibi 
cfFulfcrernominatim Ifa^c,y,erapion (^ Rhax.es. 

Michael PJellus, Gra^cus. 

SimecnSethi,ju6xas. ' \ 

Pethis Damianus, medicus & cardioalis. 

H/t/y ,6Iius Abba. 

AvcrrM, Avicenna ( utcrx[uc CordubehCsj Sc Mtfue, Tertia xtas 
medicinsE 
poft Gals- 
nunu/. xAnfio Chr. 
ISeo. 

IJZO. 

tiio. 

14-00. 

iio6. 

2} 26. 
ISSO. 

IS^O. 

isde. 

1570. 
iiSo. 
Jipo. 
1600. 


2Sze. 

3iO'^'. 
3SI0. 

3i^o. 

3^io. 
3^90. 
3720. 

3SS9. 2S6 XL. Chronologia Hifioricorum. ArneldHide ViU.ano-' a , Chymicus : itcm Bernhardus Gor-, 
donius, & GentUit VulginAs. 

Gulielmus Varignav» , Matthtus Silvaticus , Sc Petrus Ape- 
nenjis. 

Thomaide Garbo f^ Cuido deCauliacc,ch.hmpn%. 

Don \<eir Judajus.medicusrcgis CaftilicB. 

Matthiolus florct. 

]ohan>7tsFernelius DiCcimr. 

Andrtas Vefalius ^ Theophre,flus TarAcelfus. 

Hieronymus Cardanus, Hiercn. Trac.ffiorius, ^^hUusCa- 
\farScaliger,<^m obiitan.iyjg. 

Cunradus Gtfnirus, Fallopius,Tuchfius, Gratarolus ^ Mar- 
tinusRuip.ndus. 

Hadrianus}unius,Themtu Erajiustjacobus Schegkius,Theod. 
Zjvingerus. 

Toieflus, Petrus Severinus. 

W^eckerns, flaterus. 

]ohm.Heurnius, ]ofephus S^ercetanus. 

OsivaldusCroUiusyScheuntmannus,Sennertut. 

X L. Chromlogia Hijloricorum. 

MOfes cft pater biftori^H Deipfiusfcriptis, & rcliquis 
hiftoricis facrisvide Chronolosiam librorum Bibli- 
corum. 'g' Dicljs Cretenjis, ©» Dares Thrygius fcribunt dc bcllo Tro- 
iano. 

Herodctus HalicarnaffiHs compleditur hiftoriam Grx- 
cam240 annorum, ufqueadfugamXerxis. 

TAwfy^^^^cf poftHerodotum texuit hiftoriamocftolibris, 
indea fuga Xcrxis ufquc adannum citcitcni belli Pclo 
ponncfiaci. 

Ze»c/'feo», PlatonicoxTUS,afincThucydidishiftorisein- 
cipit,& bella intcr Gr^eciiE ci vitates gcfta, circiter 44 anno- 
rum fpatio.dcfcribit. 

Megafthe «, Perfihiftoricus, clarctacfcribitde judicie 
temporiim & annalium Perficorum. 

Berofus fioret: cujusfragmcntaab orbcconditoufquead 
Sardanapalum fupcrfunt. 

Pclybius, homo Gr^ccus, cftomnium, qui nobisfupcr'- 
funt, hiftorijERomana; fcriptorum vetuftilfmus. FuitSci- 
pionis junions, qui Carthagincm dcIevit,confiliarius. 

t^iodorus Siculus fuam hiftoriam dcducit inde a diluvio 
0-yg'st]fqucadJuIiumC^{arem. HuncPliniusintcrGrae- 

cos' Prima claf^ 
fis hiftori- 
coiurri an- 
tcLivium. ^nno JH. 3900. 
3910- S920. 
3940. 

21. 

22. 

40. 
41, 

4^. 

70. 

71. 
80, 
100. 
IIO. /20. 
/i^. 

JM- 
/4^ 

/50. 
177. 

200. 
222. 

224. 

230. 24S. 
290. 3i<i. 370. XL. Chronobgta. Hijioriconm. ^Sy 

cos ait defiiflc nugari : Juftinus martyr celebcrrimum Gix- 
corum hiftoricum appcllac. 

'^hUu.'! CAfar fcribit. 

Dionyftus Halicarnaffius , hotnd Grsecus.fcribit dc rcbus 
Romauis fumma fide. Conjundtiffimus fuic Pompejo bc- 
Qevolentia. 

In;/M5,clomoPatavinus,rexichiftoriamRomanam. 

Strabo fcriLMt hiftoriamgcographicam. ObitfubTibc 
rio.circa annum Chrifti i j^. 

Vakritis Maximus fcribithiftoriam variam. 

Vellejus Faterculus fcribit. Is fub Tibctio fuitprsfedus 
equkum in bello Germanico. 

P^//c)J«rf<ie«i!iabccqua:damhiftorJca. 

P<iw;><;»///iA/t'/;ihiftoriamgeographicamfcribit. 

6)^C«r//'/«dcfcribitrcsgcftasAlcxandriM. 

tltnius iciibit hiftoiiam uaturalcm. 

]ofe, hus]udf.utif:%\udxov .im pcrtcxic, 

5i7//»/^5,P]iuii;sinuhis,fcnbicgcographiam. 

P//<Mrf/.«/, Trajani modcrator.multa habethiftorica. 

Cornelius Tacitus Borcv.ktm P linius SecundusTicizi »mi- 

ciflimus, & ^«^'''«/«f.AdrianoabepiftoJis^Phnioqucfami 
liaris. ^ 

^*;'/^?7/«fcribit:& an itSJElianus. 

P/?r<j'<iw;>^Ca:fancniisfcribitAtticj,Corinthiaca&c. 
P^/<^(j»Chronologu$fuitAdrianilmp.libcrtus. 
J«/if/»«^,cpitomatorTrogi.florct. 
Arrianui hiftoricusfcribit. 

X)wjfe«f;£««^>/w<coiligitvifasphilofophorum. 

Bgefppu^, ex Juda-o Chiiltianus , fcribic hiftoriam cccle- 
liafticcsm io(<e a Chnfto ufauc ad fu.i ccmpota. 

L. F/cm5 fcribit epitomcn Li vii,& rerum Romanarum. 

J////«<.4i97V;*;y/«,Chriliianushi(toricus,fGribitlibiumdc 
'tempo> ibus ab origine mundi ufque ad fua tempora. 

Herodistnw ^oi^^z, & Gra:cc fcribii hb. 8, Romanorum 
priucipum. 

DionCaftut cx Nicsaurbcoriiindus, fub AlexandroSe- 
ivcro iteruin Cof juflli ipfiuscoatexuithiftoriam 981 an 
nomm. 

Arriantti, alius a fuperiorc.florct. 

]filtm Caiitolintoi , /£lim Lampridiiu , Flavius Vopifcus, 
JEUusSpartianuSy <^ VulcatiusGaUicanus, uno fcrc tempore, 
fub Dioclctiano.fcfipferunt vitas Rom.Impp. 

Eufbius Pamphili epifcopus Cxfarienfis, Arrianus , A- 
than -fio infcnfus, fcriyfit Chronicon, <juod Jofcphus Scali- 
'ocrrcccnfuir. 

Amtvianm Marcellinus , GrxcusmilcS; Latincfcribichi- Seciinda 
claflis hi- 
ftoricorum 
aLivio ufq^ 
ad £urcbiu.r Tertia elaf- 
fis hiftori- 
corum ab 
Eufebioad 
noftra «ew- 
tsnu/. 


390' 

4.30. 
4^0. 

490. 
S30. S30' 
S4-0. 
S60. 
i66. 
iS». 
S9<i. 

S9^' 

700. 

774- 

»14: 2SS X L. ChronologU Hifloricorum. ftoriam Romanam ab obitu Doiriti«ni ad Valcntis Imp. 
fub quo vixitjinteritum. 

RuffinusFresbyter Aquileienfis, H-icronymi prim6 ami- 
ciflimus, deinde asmulus fadlus, fcripfit libros duos hiftori^ 
ecclefiaftica^, quos addiditad hiftoriam Eufcbii Caifarien- 
fis a feconvcrfam cx Grxco. Palladius, xqualis Ruffini,fcri- 
birhiftoriam variam. 

Paulns Orofius, prcsbytcrHifpanus, Auguftini difcipu- 
Ius,fcripfitad ipfumlibrosy.hiftoriarumab orbc conditQ. 
Eodemiempore i^cxi^di Severus Sulpitius librosduosdchi- 
ftoriafacra. 

Theodoretus cpifcopus Cyria», afqtialis Gyrilli, fcribithi- 
ftoriam ccclefiafticam a Conftantino M.ufquead Theodo- 
fium juniorem. 

Socrates ^ Sozomenus { uter que N o vatianis erroribus i m- 
butus j fcribunt hiftoriam ecclefialiicam ab eo tcmpore , ni 
quo dcfmit hiftoriaEufebii,ufque ad fua tempo-ra five ad 
Theodofmm jiiniorcm. 

Vicfor Uticenfis epifcopus fciibit de perfccutionc Van- 
dahca. 

Aurelius Cajftodorus fcribit Hiftoriam Tripaxtitam , & 
Chronicum brcveab initio muudi ufqucad tempora Theo- 
doricircgisltahje, cujusfuit confiliarius. Eodemrcmpore 
Vicior Afyicanus . epifcopus Tunnenfis , fcribit hiftoriam 
cofmographicam. , 

Frocopius claret ac fcribit dc bello Perfico & rcbus fub Jti 
ftiniauo^cftis. 

"^ornnndes epifcopus Gothorum fcribitde bellisGotho- 
rum & Romanorum. 

Dacius epifcopus Mediolancnfis componit Chroni- 
cum. 

Agathias fcholafticus fcribit res Juftini, Juftiniani, & 
ipfius ducum BcUifarii & Narfetis. 

MarcellinusComes, vir confularis, fcribitannalesab obitu 
Vakntisufqucadan.io Juftiniani. 

Evagrius Scholaftieus fcribit hiftoriam ccclefiafticamab 
eotcmporequo defiitSozomenusufqucad an.ii. Mautitii 
h.e.an.Chr.y^iy. 

Gregorius Turonicus epifcopus fcribit hiftoriam Franco- 
rum. 

'BedaVenera.hilis fcripfitChronicon amundiinitioadfua 
ufque tempora: item varia hiftorica. 

Paulus diaconus Aquikienfis fcribic de rcbus Longobar- 
dorum. 

Eginhardusy ixvt Eginsrtus.canecllarius Caroli M.fcripfit 
cjus vitam,& hiftoiiam Francorum. 

A :a- XL. Chronologia Hijioricorum. 28 p 879. 

po8. 

9^0. 

9^6. 

960. 
tojo. 1070. 
1077. 

xcSi, 
1083. 
ttot. 

1118. 
tl4-S, tiso. 
ti8o. 1186. An*ftafiiti bibliothccariusRom.fcribit vicasBontificum 
Romanorum. 

AdoVitnnenfis £cnV\x ^t fex «catibusmundiChronicum 
aborbeconditoufqucadan.Chr. 879. 

Rhegino abbas fcribitChronicum ab adventuChr.ufque 
adan. yog. 

I.«///)r4«</^,Cremoncnfi$ epifcopus.fcrfpfit dcrebusge- 
ftisinEuropa fuo tempore. ■ • 

I^/r/VA/»*/»«monachusCorbcicn(isfcribitdercbusSaxo- 
nicis,Hbir.;sgcfl:aslmpp.Othonumcommcmorat. 

IrodoarUunzhhn^ fcribitChronicum Remenfe. 

HermdnntuContra£lu$,i mcmbrorum fcrcomnium con- 
traftioncficappcUatus.cxfamilia Comitum Zerin<»enfium. 
monachus Augienfis.fcrihitChronicum de fexmundi^eta- 
tibus,quod perduxit ufque ad an. Chr.ioji.fctLcontinua- 
tum fuit a Beaoldo ufque ad an.ic(Sf . 

Georgius Cedrenus fcripfit Grxce compcndium hiftoria- 
rumaborbcconditoufqueadannumChf. 10^7. 

Lambirtus Schafnaburgenfis fcripfit hiftoriam Gcrmani- 
cam,& incepitaborbcconditoufqucadan.Chr.1077. Sed 
continuavitmon8chusquidamufqucadan.i47x. 

^ohannesCuropalates fcripfit hiftoriam ab an.Chr.Sii.uf- 
queadan.1081. 

Marianus S<^c/«;,monachusFuldenfis,Ccribit chronicum 
jibinitiomundiufqucadan.Chr.1085. 

Sigebertus ,moaichus Gcmblaccnfis fcribit Clironicum 
ab an.Chiifti 381 ufque ad zn.ini.Robertus de Mont* coati- 
nuavit ufquc adan. izio. 

J»/7/tn.Zo»«r<t(,monachusGra:cus,fcripfit hiftoriam uni 
verfalcmaborhc condito ufque ad cxitum Alexii Comcni 
Imp.i.e.anChr.iii8. 

OttoVrifingtnfis.Hcnnci IV Imp.nepos,HcnriciVforo- 
rius.Comadi rcgis fratcruterinus, Fridcrici 1 patruus, ini- 
tie monachus,tum abbas,deniquc cpifcopus,fcripfit Chro- 
nicum ab orbc condito ad an. ufqucChrifti 1146. quibus 
addiditlibrumodlavumdcfine mundi,antichrifti pcrfecu- 
cione,rcfurreCiionc mortuorum,judicio finali,gloriabca- 
torMm,& fuppliciis damnatorum, 

Petrus Comefior , magilter hiftoria: fcholafticz, florct. 

Gk//#/;w«;,1 yrius arcnicpifcopus.fcribit de bcllo facro. 
Eodcm tcmporc Helmoldus Butfonicnfis fcribit hiftoriam 
Hcnetorum fivc Sclavorum a Carolo M. ufquc adan.Chr 
1168. 

Gothofiidus Viterbienfis fcripfit Chronicum uQiverfale, 
quod appcila vit PantKcon,fortalTc,ut cgo quidem auguror, 
quod bencficia & judicia Dei contincat. ^n.Chrifti. 
IZOf. 1220. 
12 SO. izSo. 

130S. 
J344- 

t4S0. 
lJf.6-0. i47£. 
SOO. 290 XL. Chronologia Htftoricorufn, Nicetcti Choniates fcripfit hiftoriam, quat cxtat Grjecc & 
Latine,aban.Chr.in8 ufqucadan.iioy. 

Conradtts AbbofUrJpergenJis fciipfitChronicum a primO 
rcgeAflyriorumBelo ufque adFridericum II Imp.h.e. an 
Ghr.ji29. DicKUtaliasCii«ra^«« » Lichte»an>, 

Honorim Auguftudunenfis fcribit fummam hiftoriarum,fi- 
vc Chronicum" magnum. 

JacobuskVitriaco i^iribit hiftoriarnHicrorolymitanara& 
occidentalem. 

Matthius Pari/,Civt Parifienfis, fcribit hiftoriam Aogli- 
canamab an,Chr.io67 adaa.itfo. Eodcm tcmpore Af/ir- 
^f»«jP<?/«i,aichiepifcopus& Pocnitentiariuslnnoccntii IV 
Pontificis j fciibit Chroincum, in quo brc-viter tcs gcftas 
!rapp.& Pontificura pcilcquitur. Facit mentioncmjohan 
ais Va^a: fccmins: quod ante i pfum feccfunt Marianus Sco- 
tu£ & Sigcbertus. Eodcm tcm^ovcVinctntJus Belldvacenfis 
fcribitSpecuIumhiftoriale abinitiomundiufque au. 1144. 
quod pcftea concinuavit aliquis alius ufque ad an. Chr. 

J?<rp^y.< diVoragine fcribit hiftbtiamLombardicam. Sit 
fni:didusobcreurasallegationcs,qu6d elTet vcluti voragc 
Bibliorum. 

N/rc//?£7r/.'jC?/'/«/?«f,hiftoricusGr2cus,incipit anativita- 
teChriftij&i dcfinitinannum 6if. 

Nicephurrfs Grc^T^w, hilloricus Grscus.fcripfit dc rcbus 
H'npci?!^ricnt'i'is.iban.Chr.i?.ooadan.ij44. 

Frni7"rfr(!^K^,hiftoricusCalius,floret. 

Thvins Blondus fcribic hiftoriam ab inclinationc impc- 
rii,h.e.ab an Chr.407,ufqucadan.i44o. 

JEnenf 5y/x/j«.f,patrii Secenfis,poftea Papa Pius I I,fcribit 
hiftorfca varia. 

Johames Aventinus in annalibus Bojorum habct hifto 
jriamaborbc ccnditoufquead annum Domini 1460. Lao 
nicusCkalcondyla Arhenicnfis fcribit hiftoriam de origin( 
&rebusgcftisTurcarum ufquc ad an.Chr.1461. Additur 
iiuichiftoiia:appcndix,quiecontinuatur ufque adan.iy6j. 

Baptifta Blatina Ccahit de vitis Pontificum. 

Marcus Antonius Coccius Sabellicus fcribit hiftoriam ab 
ofbe condicopcrenncadcsprimoquinqucid cft.libros 4f: 
poftca continuat pcrcnncadesfcx.i.c.libros 47« Nam cn- 
ncadisultimanonhabct nifi librosduos. Johannes Naitcle- 
r«j,prajpofitus Tiibingcnfis & primus rcftor acadcmiae an- 
noi^^^.fcribitingensChronicum.ibiniaoM ufqucadan. 
Chr.ij^.induo volumina diftinK5bum:equibus primum 
continct gcncrationcs 65 ab Adam ufquc ad Chriftum,alte- 
rum gencrationes fi. Philifpus Bergotrenfis fcribit hifto- MSIO. XL. Chronologia Hiftoricorum. 2pi riam aborbe conditoufquc adan. lyoj. RaphaelVolAterr»- 
nus lihris 3S compleditur hiftoriam uuivcrlam cum geo- 
griphia. Albertui Krantzius Bambcrgcnfis fcribit Mctro- 
polim)qu<e continct hiftoriam ccclcfiafticamtitcm hifto- 
riam.Saxonicam & Van'ialicam,& Chronicum aliarum fe- 
ptentrionaliUmrcgionum. johanTr iti)emi»s {qucmMaxi- 
milianus I in prctiohabuit)fcribit varia hiftorica, HeSlor 
Boetius Sfo/«5fcribit hiftoriam Scoticam. 

Abhocannoad noftramufquc aEtatemvariafuntprodita 
in hifi^oricis. Exceliuat autem hic olaus Magnus, Be^uus 
Rhenanus, Guicciardinus, Carion , Paulus Jovius, Miinfterus, 
Funccius,Melanchthon ^ Pettcerus.Sleidanus, Scaliger, Thua- 
nus, Mefetanus. 

Atquehifunthiftorici,8quibus alii funt univerfales.alii 
particulares:& rurfusaliifcripferunthiftoriamdivinim.alii 
profanam,aIii ecdcfiafticam.puta Jofephus, Egefippus Ju- 
liusAfricanus,Eufebius,Appendix Hicronymi,Profper A- 
<juitanus,MarcellinusComes,Ruffinus,Socratcs,Theodo- 
retuSjSozomcnus, Cafliodorus,Euagrius,Niccphorus,Cal- 
liftus, Zonaras,Nicctas, Niccphorus Gregoras,Laonicus 
Chalcoadylas, qui hiftoriam orientalcmpcrfequuntur. In 
occidentalis vero ecclefia; hiftorialcgendifuBthi.Profper, 
Mar.-cllinus Comes, Orofius,Sigebcrtus,Honorius Augu- 
ftodunenfis,Ottho Frifingcnfis,Chronicon Hirfchaugicn- 
fe Trithemii. Inftir omnium pofFunt cfle Ccnturix Ma- 
gdcburgenfcs,qua: confercnda: funt cum A'nnalibusBaro- 
nii. Porro hiftoriaprofana cft vel aaturalisapudPlinium> 
Straboncm, Solinum: vcl politica, caque vcl virorum illu- 
ftrium,vel familiarum,vel ciyitatum.vcl integrarum gca- 
tium. XL. Chronologia Chronologorum, 
UfebiusCtfarienfis fcripiit temjioia ab ©xbc condito uf- -■queadannumDomini 
Hfer^K^^^MicontinuavitufqueadaQ. 
Pwj^ercontinuavit ufqucadan. 
Cajjiodorus pcrduxit ad annum 
MarcellinusComes.id annum 
Jfidorus HiJpalenfiSfZd annum 
Beda VemrabiHs, ad annum 
Nicefhorus Conft^ntinopolitarms.jtd an, 
Ado Viennenfisizd ^naxim. 
Rhtgino -4^^«*,adannum 
Hermannus ContraHus.id au. 
Lambertus Schafnaburgenfis,3kd $u, 
Marianus ScotnSf^d aanum 530. 

381. 

448. 

5*1- 
6XS. 

7M- 

842' 
879. 
joy. 

1077. 
io8j, 2009. -^fJh 24i3' 2pj XL. Chronologia Chronologorum. L0O HcJiieTj/is, 2d3iDDU.m I087 

Bertholdus Conjlantitnfis, ad an. iioo 

SigebtrtusGemblacenfiSiSii. aa. mx 

Gothefiiduf yiterbienfisfZdiD. ii8f, 

Dodechinus, coatiunHor Mariani,ad annum iioo 

RobertusdeMente,coDtiD\inotSigcbtiU3.d an. iiiz 

Martinus Pclonus,i dannutn 1185" 

Sifiridus Preslyter, idannum I307 

Matth£UsP^lmerius,idiD. 1449 

U!^ernerus,aathoiiA[cic\ihtemfotutrt,^d annum 1484 

Matthifu Palm er/«jadannum 1489 

'^ohannesN^iuclerus, id 2.uDnm ijoo 
johannes Linturius,coatya\iitoi'^ ttDtiitZd aDQUm lyi^ 

Paulustangius, idnDnum ijij 

Lntherus ab orbc condito ad annum i JI7 

Alexander ScultetusjOid annum 1541 

]»hannes Ptmccius ab 01 be condico ad annum i jfj 

GilbertusGenebrnrdus,s.diD. 1J66 

OnuphriusPanvinius.id an. IJ7°' 

Gerhardus Mercator,id an. ij??- 
CWKw«C/«r/aw«,locuplccatumaMclanchthonc 

&Peuccro,adaunum 1^90. 

Robertus Belljirminus,3d,\a. 1611, 
Henricus Satnerius "^ , , , ,. ,- , 
T^r.i«. Gordonus >^^ «/^= ^°°'^"° "^S.'^*^ *^ 
il«£«^««;:r.>-««^«0 ^Jvencum Chiifti. 
G*/^r Baronius hiftoriam ccclefiafticam dcduxit 

ab advcntu Dominiadannum ^ izoo 
Centuru Magdeburgenfes hiftoriam ccclefiafticam 

deducuntabadvcntuChiiftiadannum lioo. 

XLL Chronologm AlchymU. 

HErmesfive MfrcHritts Trifinegifius hanc aiccm accepit a 
Noe,& tradidit difcipulofuo^^yf/f/w. 

Armenophis,ttx ./Egypti, bcncficiohujus artisconftruxit 
lapidem vocalem , qui appellatur lapii Memnonis , itcmquc 
efiigies Mtmnonis,<^ux radiis folis ida vocalcm fonum cdi 
dit. 

AfiT/^jfuiteruditusinomni fapientiayEgyptioruin,cujus 
magna pars fuit Chymia. S uut qui putant Mofen cflc Mer- 
cunum {ive Hcrmetem. Ahi hoc trxbuunt Jofepho. Scd 
ncutra fcntcntiaxft proba. 

Alius c^uidimHermesTrifmtgiftus hoc temporc claret in 
>£ gypto- . __-. 

Sethofis Prima xt 
Alchymi.t 
ab Hcrm 
te ufque i 
Gixcoi. 2ps XLL Chromlogia. AlchyrnU. Setho/is (^facerdotes Mgypiif cxcolunthinc inc uf<^; adaD. 
Chr.194. Ab >€gyptiis acccpcrut ChaldtiSc Magi Perfarum. 

Phryxus,Ctxcomm primus,hanc aftcm exercuit. Nam Sccunda x- 
illeaurcumvellusinColchidc fuspcndit,quod poftcaJa/tfwl^^Chymia 
Medes ope abstulit. jfub Grxcis 

Atreus , Pelopis F. maximas divitias couquifivit per 
fuumagnumfivearietcm,h.c.pcr transmutacioncm metal 
hcam.uc fcribic Callisthcnes confanguineus & difcipulus 
Ariftotelis 

ExpeditioAtgonauricfi in Cblfhos ad aufereDdum vellus 
autcum aSuida.Apollonio, Sc aliiseiusnaviwationisinrer- 
prctibus ftatuitur fuiflcprofcdio inftjcura ad auferendum 
membtanam, in qua ars faciendi aurum fuerit defciipta. 
Duccs prscipui fuerunt H'crcules,J.i(on,Oiphcus,& Am- 
phioc,ahusabiilo,c[ui fuitrcxTbebarum. 

S^/c»jo»putatuihii(reguarushniusattis. 

SibyltaCumana videtur protulille carmen a:nigmaticum 
de matcria lapidis philibphorum. 

Py//7«^flrfl<fuitiniatusartishujusf;jcris. 

Pfw«»cm«5,princepsGra;cus,c}ucm tantoperc admiratus 
cft Hippocratcsjfuitinfignisinhacarte. Ho.iie fupcrfunt 
ipfius fragmenta. 

VirgiUus fcivichanc artcm. Scd confpurcavit iplam ma- 
giaaccromantica. 

DiocletianoresagcntciniEgypto,Alchymia nonnifi ad 
paucos reciiic. Piiblicum cnim ci.us cxcrcitium prohibnit 
Dioclctianus.combuftislibrisdchacfcientiafcriptis. Cum 
cnim animad vcrteret >Egyptios adreiniculo hujus artis ina- 
ximasfibiopescomparaue.quarum vihoftilesRomanorum 
impetusprofligaveiint.librosiftosflammisabolendos ccn- 
fuit,ut cft apud Suidam. 

^amhlichus hanc artem calluit. Huc colloco Platoncm 
Chymiftam, Ariftotclem Chymiftam, & aHos , quorum 
mcntio fir in Turba. 

HeliodoTUs Ubros fuos dc Chyma dedicavit Thcodofio. 
Hujus xqualis vidctur fuiflc Heraclius Synejius,c^ni dc cadcm 
matetia Icripfit. 

Merlinus Britannus ^cufC\t At allegoria lapidis philofo- 
phici. HucpcrtinethiftoriaArturiregis Anpliar. 

Stef:ha»usAlexandrinusdcsiHc Chymici lcribitad Hcra- 
cliumlmpcratorcm. lnhoctcmpus&; (cqq,duofeculacon- 
tcrre licet Theophra/ium, Hieroiheurrt, Archelaum, Peagium 
phihfopbuni,Ofhnem,ZoJfmum ^ olympiodorum, <^ui dc hac 
arte fcripfciunr. 

Bulcajis feu Albulcafis Arabs.itcm Sa/>«wm inBamcar Ji Tx^rtia attas 
Tefsa: Almanfsr vcx Arabumin Hifpania,an 96o;itcm/f/j/y, 5^\; 7"if ■ 

bus. yAnn» Chr. 1060, IS30. (^ 2P4- XLIL Genealogia PhiloJophi£. SaJniyCalidyGeber & alii per univcrfam Maurorum rcgio- 
ncm huic arti fuutopcrati. His addc Morienum Romimum, 
0> Artefium. 

Michael Pfellus opera fua Chymica infcribit ImpcratoriJQuarta ar- 
ConftaatinoDucas:& hoc tcmporc Chymialongelatequcl"*^*')'™'* 
piopagatur. lUam fiquidcm cxcolucrunt.an. 1188 Rc^ertus'^^"!^^' 
Baee in Anglia: itzo Albertm Magnus inGcrmania. &Jtf- 
hannesdefacro Bufto in GaUia:iii f Thomui AqutHOs & Rober- 
tus difcipulus Baconis;iZ40 Guil.Parifienfis inGallia: 1300 
Amoldus deVillanovd: iiio L«fli«i,difcipulus & fociusAr- 
oldi : I u o Chriftophorus Parifienfis: 1340 Petrus Bonus LorA- 
bjirdus de Termria:i ^2.0 ]ob.dePy.upefcifsd ^lfaaeusHoUandus: 
r4f5 Bernh rdus cemes Trevifanus : 1490 Hieronymus Sava- 
narola ^ BafiliusVaUntinus: \^o6 Trtthemius ^ Henr.Cor- 
nelius Agrippa: ifii JEgidius de Vadii: ift^ Ulftadius ,Theo- 
phraftus ParacelfusyAuguftinus Pantheus. 

Palingenius,ChryfippHs Tanianus,Dionyfius Zachariw, Ni- 
colauslUmellus,]ohan. Dee,]ohan.Pontanus,Gerhardus Dor- 
nAHs, Theobaldus de Hoghelande.Alexander k Sfichttn,Sendivo- 
gius,8c infinitialii. 

XLIL Genealogia PhilofophU. 

GEn.edogiam & vclutiftcmmaPhilofophiartraditurus, 
pra;mittam aliquotcjus definitiones & divifiones. 

Philofophia va'ie definitur, Alii enim dixcrunt,/Zf/»»» ejfe Definitio 
ftudium vtrtuta: kln.ftudiMm cerrigenda. mentu: a.lii,appetttio- Philoro- 
nem recid rationii: ilii,tegem vit&: i\ii,ftudium artu ccnvenien- P^ mul"- 
tu,h. e. virtutis: ilii,artem vit&: alii, divinorum (^ humane- " 
rumfcieatiam: a.\ii, artem re£i& rationii. Et ha? quidem .lcfi-i 
nitioncs.a Stoicis profeftx.ia idem rccidunt. Pythagoias 
& Plato philofo-phiam definiunt meditationem mortis: qUcB 
fcihcet quotidic hbcrtatem anima: de coiporiscarcere iii- 
titut educere,hominem a fcnfibus avellit,pur.i mentc rebus 
feappiicat.nuda mefatcDcum contemplatur.a rebus fenfu 
biljbus abducit. Hinc PlatoinPhaBdone int^prctatur for» 
poris fugam {igm^czn,^ antmum in Je coUeBum. Platouicti- 
am definitur x7^<n« CTni-Kfini , acquifitio fcientit, : Ariiioteli, 
i-nryifAV T^i elxri&^xi , fciejttia veritattt. Plures dcfinitiones 
vide in Encyclopaedia rurfus philofophici. 

Philofophia varie etiam dividitur. Et primo quidcmphilo- DivifioPhi 
fophiam triplicem cfT: veteres tradidcrunt: Dogmaticam, l^^ioi'''!^ 
AcaUemicam,^epticam. iSogmutica eft.qujedogmatajideft * ''^ *" ' 
decrcta &feDtentias ponit, affirmando aliquid vel ncgan-[ 
do. -<^cWe«?/<;(?cft,qu£Epleraqucincertafacit,qua;dam tan I XLIL GenealogU Philofophia. 2qsS tum probabilia , integra lemper judicandi poteftate. S«- 
ptica cft.quajipfa etiam probabilia tollit,nihildefiniens,oc 
hoc ipfumquidcmNihildciinirc. Ab aiuhorediciturPyr- 
rhonia. Ca:teium ijHintupUx fuit Ac^de^nm: vetm , mealia, 
nova,PhiloniaiAntiochea. FfJ.i^ authorem habctSocratem, 
qiii fubiata Pythagoricorum tc alioium aniscefTorum <io- 
gmatica philofophi.a disii-rtationem in utramque partcm 
induxit,& fc uihil fcirc profellus eit,ucque ahud,quamf« 
ambigcvc,& ahos reddere ambigcutes pra; fe tuHt. Qua qui- 
dcmin re fuit vcrciim^jj^Xjcjs.Oi pater Aporeticoiumifed 
tamciicummodojquia & Icicutium & opiuioueus admiiit. 
Hoc idcrn feccrunt Pi.itOjSpciiuppus.Xcnocrates, 6: rtii- 
qui in Platonislchoia ufquc adArctfikun. VccushxcAca 
demia accenlcri potefl: Dogmaucis:quiahoc ij>ii fuic pro- 
pofitum.utiemcruatem asiTcntiendi fpcrnerer,cautione in- 
ducla. Sedtnedia illa , qua: ducem haiict ArcefiUm, nihil 
fciri affirmavit, uc illud quidcm ipluni, quod ciociates fibi 
reUquiiret. lcaque famofim iUa«i iTm^ii , (ufenfm r^tentsfi 
»m,induxit. Secutacfl«(/i'«,Caru<:;adc authoic.quirtmi- 
flt aiiquid ab Arcefila; pcrcinacia. Tameth cnini omnia po- 
fuit ««tjt^A»)^'^ id eft,nihil a nobispcrcipi,pollc:arebusta- 
roen verum 8c f^ifum non tustuljt.fcd tautum a nobis xg^TTj- 
^«f.id cfl.artcm judicandi ac discerncndi. Hiuciiliid Ci- 
ceronis de Carueade & ipuu^ afledis ; Veri ejfe idiquiii non 
Wgamut , Percipi poffe negamm. Quarta acadcmia, qua; fuit 
Ehilonu, sid vctcrem &Piatonicam propius acceiTu: utpocc 
quae dovuicjquicdam comprchcndipofle.nec fapieutemo- 
pinari prohibuit.Philo i.taqj a iuo pr^ceptoxe Ciitoniacho, 
Carncadis auduorc,abiu. QAiin.ta efi Antiochi, qui Philo- 
uis auditor fuu. Hic evidcati* & fenfuum caufim fiftcc- 
|U£,& vcteicmacadeioram inftauravit. Sti/i/if/.ducc&au- 
thorc PyrrhonCidocucrunt, res ex xquo inditicrcuccs, in- 
certas & injudicabilcs cflc:ide6nec UnfiiS, ncc opiiiiones 
noftras ycrum lut falfum diccie. Ergo ctccipfisiidcaiha- 
bcndana,fcd opinationis expcrccs mauerc nos debcre.iine 
inclinacione.finc motioue, de quaquc re finguia dicemes, 
IS^on tnagii efi,quam non eH.-itefn^, £r?, 3S7«» e7i,neqgNon tli: 
Non magti hoc.qtiam itIud:Nihil dejinio:Co}:fidiirans Der fevero: 
Omni rationi ratit cppofita Teperiiur. Scepixccrumuaqipro- 
pria fuit uifixojx, i. c. Nulla dr^lio icu aflirniatio, qux cum 
niedia Ar.cefi!as Acadtrnia,utpoie e7ra-^^t defca(atr:cc,con 
vcuit. Deitide philofophia drvrduiu in CcKtempUtivam ^ 
ABivatn. ContimpUtiva fubdividitur iu primam pLiiofo 
phiam,phyfiolo^iam,& maihematicarn:;*^^!..» in ethicam, 
.aconomicam,& poluicam. Teriij ab aliis fhtuuntur trcj 
paries ^\ii\oio^hisE,:Moriilu,NAiHrali4, (^ Kxtionala five Lo- 2()6 XLll. GerJealogiaPhilofophU. g:ca y QU2 Epicuro dicitur Canonica. Quam partitiouem 
Stoici vatia imaginecxplicarunt. Asfimilantcnimphilofo- 
phiam animali; oiTihn^ ac ncrvis Logicamjcarni.Hthicami 
ioimz, Phyficara: item o-uo.cujus extcriora & teflx fint Lo- 
gicaialbumen.Ethica; vitcllus five intima,Phvfica:item«- 
^r^jcujus fcpem dixcrunt Logicam;fru<Sus, Ethfcam ; tcr- 
ram & arbores, Phyficam:item «r/ifjcujus muri fint Logi- 
cajcivcs, Phyficajleges & mores, Ethica. Et has quidem 
comparationcsrecitatDiogcncsin Zcnonc. VerumSextus 
Empiricus inprima& fccunda comp2rationcvariat. Nam 
de<?t;o,ait,vitellum Ethicam rcfcrre,albumenPhyficam:dc 
animali, Piiyficam cfle vcluti fanguinem & carnes.Ethi- 
camanimam. 6^ar/oPofidoniusapud Senccam traditquar 
tuor gcnera aitinw.vHlgares opificumj/«flf/cr/«,qua:ad vo- 
juptatcm oculorum & aurium tcnduBt;/>«m/« fivc iyKv 
Kxiai;, cjua; aliquid liberahbus fimile habcnt, & dicuntur 
Mjthcmaticq,Phyficq& Logic^;//^fr<?/«fivchbcras,quibus 
propofitum cft ftudmm vntutis. ^into philofophia va 
rias habuit fecflas & familias:quarum fcriem tradet hxc no- . 

ftra genealogia. Sant autem in univcrfum ^natuor feSie.;Bar'\j^ y^^^^, 
harica,ItalicayGr£canica,(^Elei}iva. Ifophorum. 

Barbarica feclei dicitur,non quod reipsa barbara.fed quod ' Scda bat- 
extraGrxciamfuerit. Gr«cien!mbarbarumdiccbant,quod barica. 
ipfinoaintelligebant. Barbarica itaqnc feda latc patct.Ac 
primo quidem ante lapfum protoplai^orum, philofephi^e 
thefaurus concredituserat Ada.mo;(^nipofi lapfumc magao 
&ckro igae retiuujt fcintillas fubcinerefopitas.&cas pcr 
manus tradiditfiJiis.ac intereos primogcnitoS^f^o.qui, nc 
periret tabula naufrago parenti rclidla , duas ftatuit co- 
lumf as , unam lapidcam , alteram latcritiam , ut illa aquis, 
hsciaoifuperelTet.In illis,qua; invcnta notaque hadenus 
cflent,infcripfit:equibus l^idea,Jofcphi etiama:vo,inSy- 
ria adhuc extitit,ut illc prodidit lib.i.antiq Jud.cap.5. Ab 
Adamo & Sethophilofophiam didiceruntpofteri,nomina- 
tim Lamech.^ni cum ipfo Adamo vixit. Lamech inftituit 
Noachum filium , qui fupcrfuit annos fexccntos ante dilu- 
vium. Tofi diluviutb a Noacho & tribus ipfius fihus, Sem, 
Cham ^jafhet, fapicntia pcr totum tcrrarum orbem eft 
d i fFufa , i 11 Hebnos, Chald&os.JEgyptios, ^thiopof, Indos, Perfas, 
Scythas, GaUos,Celtas,8c quidquid aliud alibi hominum fuit. 
Ad HebrAos quod attinetjtaliscftfucceflioherouminfcho- 
la vcra? & iutenieratx f hiMophix : Sem,uibraham,ljaac, 
]acob, ]ojeph, Mefes,]ofua, Samuel, David,Salomon,Prophetdi 
& fenesccnce jam republica, fedaiii EjfAi,SadducAi,Phari- 
/i>.quibiis poft Chriftum natum fucceirerunt Rahbini,Tal- 
mudiJiA,CabbaliJiA,3pnd quos rudera qusdam prifcse & gcr- man<c XL^I. Geneal&giaPhiloJophU. ^7 manat philofophix vifuntur. Ab Hebrxis fua acccpcrunt 
ChaldAiizAio\o2}s. inprimis operatii&^^/im.in quorum 
dodrina Af/)y<imitinftitutus,& Hermes illc Trismegifiuf,p2- 
triarcha philofophiae Chymica:,qux ufque ad tempora Dio- 
clctiani finibus i€gypti vcluticlaufain maeno fuit hono- 
re.Ex Judasa,Chaldiea& ^gypto philofophia translatacft 
ad Mthiopas ^ 7»</0j,quorum philofophi communinomi- 
ne appellantur Gy«;»()/o/>^//?<iquodnomcn veluti pcculiarc 
man/it phiiofophisiEthio»»um. Namlndorii philofophi fcif- 
fi fueruut in Brachmanes 8c Germanes : itcrumqucintcr Ger- 
manes fuitgcnus quoddam,qui Hylobii (pcrperam Allobii) 
quodinfylvis vivcrent. funtappcllati Apud Pfry??./ fuerunt 
Af/ifi.indcaDanielistcmporcufq; ad Chriilii natum, &iil- 
tcrius. 5c)rA?«ctiamfuoshabuerunt philofophos:G<»Z/ifuos 
Ba<dos ^ Druiidas : Germani (ivc Celt* fuos facerdotes, qui 
appcllantur Semnothi.i: Gothi luos Parabufceos. Augufiinus 
ctiim aliarum gcntium philofophos nominat, AiLnticos,\ 
Libycos,HiJpanos,lib.S. decivit.Dei cap.g. Nimiium,philofo-i 
phia ab orbc condito,& ubiquc fcrc orbis fuit:ctlt multis 
modis fuerit vitiara.inprimis altercationibusja quibus ta- 
^nen vcturnflimi philolophorum, tcite Clement» S.Stromat. 
fucrunt alicniilimi. 

A Barbarica phi!ofophia,minirac barbara.m.inavit ,& Scfta Itali- 
proximc ab ea abeft Italica. Ejus caput cft7^'r/.;/i^<jr«{,qui ca. 
fuit Phelccydis Syri auditor, & varic pcrcgrinatus cft,in 
i£gyptum,ad vates Memphiticosiin Babylouiam.Perfiam, 
& Indiam,adprophetas (in quibusputatur fuifle Ezcchicl) 
Magos,& Brachmanas. Claruiteo tcmpore,quo foluta cft 
capnvitasBabylonica. Docuit in ealtalix parte,quxdi(fta 
e^ magna^iacia. Docuir,inquani,philorophiam Jtalicam 
quampluiimos:cxquibusfunt <t?<C7« dv^Miipriwavirorum; 
Sahuc$t* ]\ixtz Sc2\\iCx\im,Charondas,Archytas Tarentinus, 
Telanges, Xenophanes, Epicharmui, Parmenide} , Mehjfus, Zeno 
EleatiS, Heraclitus, LeucippWi Democrituf, EmpedocLs, Haufi- 
phanes, Thtlolaus, Eudoxtu^ Protagoras , Diogenes, Arifioxenus, 
qui fuit trjy ^tv!^ Arifioteli. P//j/octiainin multis 1'ythago- 
rifliu. Cxrcrijm ]efethusi.contra App, ii\xihor cftiPythago- 
ram & noviflc jud^orum iuftituta,& iu multisfccutumea 
cfle. Clemcns tradit,circumcifum fuiflc Judaico ritu. Scho- 
lafivcipf.us coilegium non ultra novcm vel dcccm genrra- 
tionesmanrir.inde ab Olympiadc vo ufque adAlcxandii& 
Ariftotelis a:vum. Singuli tamcn & fp.irfi diupoltej fuc- 
runt:& tcmporcquidcm CiccronisN<^/i//«.j F/^K/«i.fub Au- 
gufto ?.Stxtiits:^oi\ eum Seneca,ic alii quidam Stoici:dc- 
niquc Chymicimulti& nonnulhPlatonici,quiPyihagorif- 
farunt. 2pS XLII. GemdogtA PhtlofephU, Tcrtia philoTopherum natio eft Gr«<:A»/r4,caque triplex, 
PoetU*,Ior.ica,Eleatica. Poetica eft vetuftifFima,& in ea Li- 
MtSyLiai difcipulus Or/f^ea^.Orphcidifcipuliis Muf^tu.-aui 
ad an.1700 & fcquentes rcfcruntur. Tres illi poetas polTunt 
appellari trcs Charites fivc Gratiz. Profunda fuitipforum 
do(Srina,ut cx hymnis Orphci cft colligcre. Atque hi funt 
poetafclaflisprimaj. InfecuBdacla(lccollocamu$Ho»»<r«»» 
^ Hejiodum.qnoium ille refertur ad tcmpora Dtvidis,hic 
adlonae. Intertiaclafrefuntilli novemlyriciPo'ett,,x.itiC^M3im 
novem Muf^ Gixcz: Pindarus,(cygau6 Sc olor Dircajus di- 
£lus) tcmpore JKerxis : Simonides, Pindarb avy^^ev^^iStefi- 
chorus^lhyei44,ttm^oic CroEfi: Alcman, Baechylides, An»- 
creon, (a (]uo carmen Anacrconticum) AIcaus, ^ Sappho. 
Quiomnesfucrnntfereiequaies. Namvixerunt abOIym- 
piade 57 ufque ad Olymp.81. In quarta claflefunt quatuor 
Poeti.tioqmm quatuor cardincs poefeos: Hipponax,3. quo 
carmea Ismbicnm •Hipponadiicum : Glycon.a. quo carmen 
G\y coai cum: Afclepiades,a. quo carmcn Afclepideum:Pi&«- 
Ucus,z quo carmen Phalscium. In quinta clafle funt fe- 
ptcm PoetxGrxci^anumcro Pleiadumdidi FoetA-Pleiades, 
quod fere eodem tcmporc vixerint:videl.T^fiocr/>«i,N«4»-, 
der, CaUimachuf, Apollonius, Homerus junior,Aratus, ^ Lyeo- 
phron. Hi omnes florucrunt fubPtolemaJO Lagi filio.Pto- 
lcmajo Philadclpho,&Ptolema:o Euergcte,hujus nominis 
primo. Infexta clafle ponuntur Pveti. herotci , tragiii ^ co~, 
mici:Tyrts,us, Empedoc/es, Theognis, Phocylides, a.h Olymp.^f, 
ad 60: Soph0cles,J£fchylus,Euripides, Arijlophanes, Menandett 
Eupolu,Cratinus.Archilochus,zbO\ymfi3At']^ adiji. Apud 
Latinos primi Poetaj fuerunt M.Livius ,Ennius. N&vius, 
Plautus.TerenttMS, Lticretifs: qui omnes florueru»t iis tcn\- 
poribus , quibus Romani belU Punica geflcruDt,& paulo 
poft. Hi Pcec^^^pauciscxccptis) philofophiamfcriptisfuis 
ita infperferuntjUt nonnifi magni viri,& setatejHdicioquc 
niaturi>pofliint Lunc frucflum ex iis caperc. Philofophia lo 
nica & nomen,& numerum prajcipuchabuit. Ei dcdit ini 
tium Thaks, unus c feptem fa pientibus:qui fuctunt omnium 
philofophorum priini & «|o;tf quadam flc dicuntur. Hi 
florucrunt poft quinquagelimam, vel fsltem poft quadra- 
gefimam Olympiadem, temporibus Croeii, Cyri & T«r- 
quinii Pnfci. Thales ePhoEniccJud^a; finitima.oriundus, 
philofophiamfuamcBirbarico fontehaufit, SexfapicDtcs 
eiapponuntur hoc ordine: Solon,Chilon,Pittacus,Bias,Cleo- 
hulus, Periander. Horum xquales fuerunt Pherecydts, Pifi 
ftratus, Epimenides , Anachnrfis ^ Myjfon. Thaleti fucccflit 
Ar.aximander dilcipulus: huic Anaximents :\\mc Anaxago- 
rc.s Clazomenius, c^-acm aadivit Arcbelaus, qui philofophiam 

cx lonia Scfta Gix-- 
canica. XLII. Genealogia. Philojophi£. 2Qp^ 

exlonia transculit Athcaas,& Socratemhabuitdifcipulum 
Atquehzc eft fedaZo»/V«,Phyficis tantum dedita. Socrates 
fupcrycnit, qui totam naturalem illam philofophiam ad 
morcsconvcrtit.adcoquc Ethicaintroduxit.Id cft,quoda 
junt.Socratcm de ccclo ad tcrras philofophiam dcvocavif- 
fe. Quo faftum, ut diverf^ philofophorurn fcifta: prodic- 
rintjprout Yarieipfiphilofophide finibusfivc mctis bono- 
rum & malorum dispurare coEperunt. Stemma Socraticum 
ita habct. Quinque habuit difcipulos,authorcs fci5t.irum. 
Primus fuit Artftippus Cj>'re»*/V«i,a quo Cyrenaici:puta Pto- 
lema;us,Antipatcr,Hegefias (a qiio fcda Hegefiaca) Aoni- 
ccris.a puo fcdta Anniccria. Ex Cyrcnaica fcda quidam dc- 
rivant Epicuream. Sed alii cx ElcaticaortJmfcribuntrqua 
dcrcpaulopoft. Sccundusfuit Ph&do Elien/is,a.<^\io Eliaci, 
in quibus nominatim c(t Mencdcmus Eretrienfis.aquo E- 
retrici. Tcrtius fuit Euclides Megarenjis,3i quo Mc£;arici, 
quiiidem Eriftici & Dialcdiciiin quibus nomiaatim func 
Eubulidcs. CliiomachuSjStilpq. Quartus (aic Autifthenes, 
a quo Cy uici,& in iis Diogencs,Crates,& Zcno,a quo Ze- 
nonii fire Stoici«c quibus infigniorcs funt,Cleantnes Ze- 
nonis fucceilor , Chiyfippus , Diogcncs Babylonius , Anti- 
patcr Sidoniu5,PaniEtnjs,& Pcffidonius.quiE fucccllio ufq; 
ad Ciceronem cxtenditur. Qijintus fuit Plato, 
cujus audicor Succcffor , Speuftppus, nepos Scccllioncm faciens,-4r//?i?- 
cxfororexuifucccffc- telesicm fucccflc- runt 
Xenocratcs, 
Polemo, 
Crares, 
Crantor. ruQt 
Theophriftus, 
Ntrato, 
Lycon, 
Arifto &c. Ethadenus Vetus Academia, rctincas prajccpila Platonis. 
Scd Crantoris difcipulus Arceiilaus fi vc Arcefilas £\ikauthor 
fecufidifeu medii. Huic fucceflit Lacydcs.qucm false faciunt 
authexem novs, AcademiA. Lacydi fucccflerunt Teleclcs Evander. 

Kc^efiaus. 

Carneades , vertts author 

novA AcademiA. 
Clitomachus. 
Philo , qui quartam Aca- 

demiam inftitnit. 
Kur.\oQ,\\\i%,author quinti. ioo XLIJ. Genealogia VhilofophU. Memincris.Academicos a quibusdam diftinguiin vetercs, 
mcdios,& novosrita ut Speufippus.Xenecrates, Polemott,CrS' 
tts (^CrMKtor pertincaQt ad vetcrem Academiam:^ree/</*i 
ad fccundam : Lacvdes e^ reliqui ad novam. SeSia Eleatica 
(juibusdameft cadem cum Megarica. Vcrum hax ab E« 
clide orta cft, iUa a Xenophancj. Dicirur autcm Eleatica a 
fuccefloribus Xenophanis,quierant Eleatcs. Succcfllocft 
talis : Xenophanes, Tarmenides Eleates , Zeno Eleates , Meliffus 
SarhiustLtucipnus Eleates , Democritus Abderites , Trotagoras 
Abderitts,MethrodorHs Chius, Biogenes Smyrnt,ut, Anaxar 
chus Abderites, Vyrrho Elienfis, Kaufiphanes, ^ Epicurus.ani 
claruittcmporc Alcjandri Magni,& ncmcn dcditfcdaiE- 
picurcofum,quosinter non pauci fucrunt athei. H.« phi- 
lofophorum fedx ofquead Augufti,&aliorum Imperato- 
rum proxime fequentium temporaperfevcrarunt.itautin 
tetRomanos ipfosaHi Academici.alii Stoici,aIii Epicurci, 
alii Pcripatcticifucrint:plurcsquidem Epicurei.multi Stoir 
ci,non pauci Academici.fed rariPeripatetici. Sed Epicu- 
reorum, Stoicorum & Platonicorum feda; magis magisqi 
decreverunt poft tcmpcra Conftantini Magni.Peripatcti- 
carcvivifcente,annoChrifti44o,inSimplicio & aliisAri- 
ftotelozelotis, non tantumfin Gra^cia, fcd etiamin ArabiS, 
Germania,Italia,GalIia.&aliismundipartibus. 

SeiiaeleSiva ( Grxcis <i:^>.ix2t)ii ) aPotamoneAlexandri- 
Bo cftintrod«<Sl:a:ficdi<fla, quod fcligat&excerpatplacita 
e fingulis fecftarum. Co2pit hcc frda rcmpore Diogcnis 
'Laertii,quicirfa M. Antonini Impcratori? a;vum fcripfit 
Superion feculo, imo &aliqupt ?,ntecedentibus, invenit 
aliquot lui cultores. Nam Chymicifere omncs, iremquc 
Picus Mirawdula, Pctrus Ramus •, & illorum difcipuli (fi cx- 
cipiasRamozclotas) feftameleftiram slcgerunt.adcoquc 
nullius peculiarisfeda: nomen ufutparunt, fedlibere funt 
philofophati, &inftaiapicularum variisfloribus afTultaO- 
tes, vencno fere reli(fl;o, md fuaviflimum in fua alvearia 
compoptarunt Hi ergo H?rmetemTriimegiftum vcnerantur, 
fed non adorant : Pythagoram admirantur, fcd ipfius «Jtb? 
((pcc nonndmktnaf. PUtoKim pro Mofe Atticiflantchabent, 
fed Bon pro MoTe eio^i)!(.x.rai : Ariftoteli aliquid deferunt in 
quibusdam philofophicc partibus , fcd minjmcfaciunt cum 
Avcrioc, infano Ariflotclis admirarorc, quiait, nuUumcr- 
rorcm in Ariftotele invcntum. cflej Ariftotelem efle rcgu- 
lam & cxemphr,quod naturainvtncritad dcmoftrandam 
oltim?m pcrfedioncm humanam ; Ariftotelis dodrinam 
cflefummam veritatcm, &ipfius intelleftum fuifTefincm 
humani intelledlus : denique Stoicos^Cynicos ( Stoici cnim 
funtaemuli Cynicoium) noninomnibus, fedinmultisno 

' ftro Sefta Ele- 
dtiva. II. III. IV. V. VI. XL JI. Cemalogia PhilofephU. soi. ftro dogmati concordarc, cum Hicronymo ftatuunt: at 
que ita> uno vcrbo, obfcrvant illud Ariftotclis, Amicum 
Plntonem, amicum Socrattm,fe(imogii veritatem ejfcj. D e his 
confule Lr^yJarw, inftauratorem philofophia:Stoica:,&ad- 
miiatorcm inpr'mis Scaeca: & Epifteti, Stoicorum ,quo- 
rum ille vixit tempore Ncronis, hic, Antomni Philofophi. Indiculn^ Authorum qni firipferunt in varits 
Philofephid parttbii^. 

MEtaphyftc*. fcu piimij philofophi^ rres funt ^tatcs.Pr//»* 
cft inf^ntia iiuc Ariftotcleiy^^faWfi eft tcmporcArifto- 
tciis ; tertia poft Ariftotclcm , ubi fuut trcs clafles mctaphy- 
ficorum. In frim^ clajfe funtmetaphyiicitcxiualcs,id cft 
commentatores Ariftotelis , iiiquc Gixci > Arabcs & Latini. 
In fecHndaiaat metaphyfici methodici Ariftotelici. Inter- 
tid fuot mctaphyfici methcdici rccedentcs ab Anftotcle. 
In prima ciaiTcfunt Avcrrocs, AlbcrtusMajfnus,Alexandcr 
Aphrodifaus.fVlexanderAlcnfis, Suarcz, Fonfeca, (Scalii 
Scholaftici atquc Jcfuitx. cquibuspleriqucMetaphyficam 
Ariftotelis vcxarunt potiiisquam illuftrarunt. lufecuuda 
claffc fuucClcmcns Timplerus, JacobusMartini, Johan- 
nes Combachius, & alii, qui dodrinam dc intelligcntiis & 
anima fepsratatraduntinmetaphyfica. In tertiacbflefunt 
Matthias MartiQJus , & alii , qui dodlrinam de iutelligcntiis 
& aaimafcparararedtcfcpar.intamecaphyfica. 

PiJcnmaticA fcrijjcoies funt i. Rabbini & Cabbalifta?. 
i.Placouici. 3. Peripatctici gentilcs. 4. Chiiftiani fcri- 
ptorcs. 

ScriptcresPhyGologit,(\int i Hcrmctici & Platonici. i.Pc- 
ripatctici & Galcmci. j.Arabcs. ^.Rabbini & Cabba- 

Scriptorat ArithmeticA prascipui funt Caidanus , Stifclius, 
Rsm.us, Ceninia trifius, Uriii/ius, Simon Jacob, Schonc- 
rus, Clavius, Hcizo Bufcberus,Lanzius,& Metius. 

Scriptotes GccmctriA piscipui poft Euclidcm funt Albcr- 
tus Durerus,Rcgion.oiuanus, Orontius, Ramus, Dafypo- 
dius,Claviu3,AHrianusRumanL!S,LudolphusaC6lIcQ,Bar- 
tholoma-usPitifcus& Metius. 

SphArica egtcgic tiadidcrunt Thcodofius, Johan. dcfa- 
cro Bofco (qucmiiluftravicClavius) Peuccrus, Scribonius, 
Fiifchlinus,Sculcctus,Kcci:cim3unus Theorioi pUnetarum 
pcrfccuci fucc Erafmus Reinholdus, Purbachius , Coperni- 
cus & Origanus. CcrnputHm ttadidcrunt Jofephus Scali- 
gcr, Henifchius.OrigaDus, A/irolfigiA£cd]^tozcs pra:cipui VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. XIII. xAnno M. 300. 
600. 

700. 302 'XLII. Gefjealogia Phiiofiphu. funt Pcolcmaeus, Cardanus, Campaous, Raazovius, Magi- 
nus.Onganus. 

Geographiam infignicer tradiderunt Ptolemarus , Appia- 
nus,Munfterus,Mcrcator,OrtcliuSjMiginus,Kcckcrman- 
DUS& Gi^as. 

Ofticam fivePerfpedivam accuratc tradiderunt Vitello, 
Alhazenus.RogeriusBaccho, Rifncrus.authorPctfpcftiva: 
communis, Clemens Timplerus. 

Mftfcam egregic tradiderunt Boiftius , Fabcr & Lip- 
pius. 

ArchiteBonicam illuflraruntArchimedcs, Vitruvius. Hc- 
ro,Ioi:danus^eo Baptifta Albertus,JohannesJucundus. 

Philofophiam praflicam accurate per(ecuti funt Ariftote- 
les,Sencca, Epidetus,Bodinus,Tholozaaus,Lipfius, Tim- 
plcrus,Kcckermannus. 

Qijatuorfuntfchola: veterum Logicorum. Trimae(hHe- 
briorum , inde ab Adamo ufque ad Noachum , & rurfus a 
Noacho (quieft Prometheus fenior & primus) ufquead 
Salomonem & deinceps. Secunda eftmathcmatica, inpri- 
misPythagoreorum. Tertia eftlonica a Zfnone ufque ad 
Socratem. Siuarta cft Socratis. Ex hac Socratis fchola 
quinqueorras funrfcholaLogicx atotidem difcipulis So- 
cratis. Prima eft Logica Pjrrhonia , authore Anaxarcho 
Pyrrhonc •.fecunda , Ariftippi : tertia Euclidis : quarta Anti- 
fthcnis : quinta Platonis.-ciquaorta: funtdua:fedla:, una 
Academicorum, sltera Peripatcticorum. Authorcs in fin- 
gulisfcholisvidcin Encyclopajdialib.io.c.io.pag.iSjy. 

Authores Hebrdi, Grui, ^ Latini disttibni folcntin cer- 
tasartates linguarum iftarum. SiclingiJat Hcbraica:a:t8tes 
funt quinque , Gra:ca: quatuor, Latina; quinquc : de quibus 
vide d.l. Quotcmporehi velilliauthorcsclaruerintjidvc 
ro ex Chronologia theologorum, JCtorum, medicorum 
&c. petere licet. 

XLIII. Chronologia, Vhtlofophorum ^ 
Philologorum, A D«»? inCgnisfuit philofophus, atpotcqui multarcti- Prima «tas Duit vcluti rudera iftius fapientia: , quam Deus ipfi im- 
plantaverat. 

Seth impofuit nomina feptem planctis, & in duabus co- 
lumnis multa transmifit ad pofteros. 

]ubal lAndccn inftiumentalem excogitavit. Cen.4. 

Enoch maximaincrcmcntadedit aftrologiai. HiceftAc- 
lasfenior. • 

Noie JiS6. 
178«. zozo. ZOjO. Zl^O. 

zijo. ziio. 234-0. 2380. 

239+- 
* 2520. 

z6jo. 
Z68g. 

2700. 

2930. 
3203- 33'». XLIIL Chronobgia PhHofophorum. jos 

Hoe archite(flonic3m didicicaDeo, &fapientiamama 
joribus acceptam Semo & Japheto concredidit, 

Zoroafitr, Ba(flrianorum rcx, invenitmagiamnaturalem. 
Hunc collocamus in tcmpora Nini , cum quo dimicavic. 
Alii collocaxit looannispoftclademTrojanam. 

Mercurii*t Trifmegiftw fuit patriarchaphilofophorumin 
iEgypto. Ejus difcipulus fuit Afclepiui. 

Abraham (rcfercntcjofcphoy intcr alia docuiraftrbno- 
miam ,in Chaldsaprimum, dcindein Phocnicia, poftrcmo 
in ^gypto. Philofophiam Abrahami propagarunt lfa»c, 
Jacob)& Jofeph, an 1180 & 1119. 

Fhanices inprimisdcditifueruotaftroQomia:. Brachma 
««etiam io ha:c tempora funt ctjllocandi. 

Druidesin Galliaoperatifiintphilofophia:. 

Phoronew , primus Argivorumrcx, politicam eicoluic 
Primus enim legcs judiciaquc Argi vis conftituit , & homi 
ncs aferina agtclhcjue vita ;<d cuhiorem rcvocavit. Indc di 
duseftprimushomo,& Nonno ^^^joi/®-. 

Promethcui ignem de ccclo abscuht, h.e. rationis ufum 
monftiavit & Logicam invenit. -<^//<t<,fratfrPromethei, 
aftrologiic fuit deditus in Mauritania, & Orion ibidem. 

Memnon, rex i£gyptius, magise natmalis fuit pcritifli- 
mus.adeoquiv-^em, utex nigrolapideftatuamnbifimilem 
fabricarit, quar, cum folis orientis radii illabebantur , in hi- 
laritatcm &rifumfe fundebat, & varias voccs edebatrubi 
autcm fol occidcrct , triftitiara pra: fe ferebat & lachry- 
mabatur. 

Mofes omnem philofophiam iEgyptiorumfuitdodus. 

CecropSy^nmwi Athenicnfiumrex,conjugiilegitimumu- 
fumdocuicadcoquephilofophiampradlicamexcoluit. 

iCi?</w«<literas GriEcasinvcnit. 

Amphion, rex Thcbarum , fjxa movit cithara: cancu, h.c. 
dura& agrcftiacordipcrmulficfuaeloqucntia. 

0«^//)«<,infignisphilofophus,folvjtarnigmatafphingis. 

Linn-s, &ipfiusfucce{1bres poecasGrxti, philofophum 
didiccrunt & docueruut. 

Snlomon fuit princeps omnium philofophorum. 

N^^ow^^rfuitperitusaftrcnomia:, & habuitinaula fua 
infignesaftronomos, quemadmodum &:omncs regcs Ba- 
bylooii. 

Tcmporc Jercmia; & Daniclis florent feptem SapUntes 
Gr<ef/£,qui vulgo rccitantur hoc or<^inc:ThaIos Milcfius, 
Solon Salaminius.Pcriandcr Corinthius.ClcobulusCorin- 
thiiiSjChiloLaredacmoniuSjBias Pricnaeus, Pitcacus Mity- 
leuzus. ExhisrW*/, Herodoto Phocnix diiflus, & Solon, 
•pocta & lcgislator Athcnieofis, in i£gyptum fc rcce^erunt ^nno JK. 33ZO. 33S9' 
3370^ . ■'■'■ " . I I... .1. — - ■ I- -M * -l- l - III, I I.. 

S04 XLIII. Chromlogia PhihJophorf4m. 


33S0. 

3?9o. 
34.00. 

34-io. 34^0. 
i4^3°' 

3^80. 34.90. 

34-94' 
3io6. 

3io. 

3SZ0. ftudioinvifendifaccrdotes : Fittactts MitylenAtcs [ciiffit lc- 
gcs prosa & elcgo. 

Therecydes Syrus, fuit coxtancus ThaJctis: AnacharfisSey- 
/^i»,(TOy;j^a»(^Solonis. Pherccydcsfuit pra»ceptor Pytha- 
gora:, & primus omnium dc diis & natura fcripfit. 

Magi apud Perfni florent. 

Tythagoriu Samim floret tcmpore Ezccticlis prephetaj, 
qucm dicitur convcnifTc difciflins causa. QuiJam pro- 
diderunr.ipfum natumpptrcjudajo,ideoquc facrisjudjco- 
ruminitiatum & circumcifum fuiffc. Primusnaturam Ve- 
ncris invcnit,& univerfum hoc>(9V/<5y, fe vero ^tXant()o»z^- 
pelhvit. Anaximander, Pythagoras coajvus, infignis fuit 
phyficus, Thaletis difcipulus, & primusgnomoneminvc- 
* nit,fph£Er5m(queconftruxit. 

5w;^«jW«Ce«^invenicartemmcmoria:. Pratterhuncmc- 
moranturaliitrcshocnomine. 

uEfopus floruit tempore Solonis & Crccfi. 

Anaximenes, nobilis phyficus.auditorThalcMs&fucccf^ 
for Anaximandrijfloret. 

Xencphanes Colophonius , & Parmenides Eleates, itemquc 
ZenoEleafes, auditoresXenophjnis, clarent. Zcno Eleates 
Arifloteh celebratur invcntor dialcdlicx , ut Bmpcdoclcs 
rhetoricaj. 

Epicharmfti.iudnoT Pythagora;,doccr. 

Leucippusy Zenonis Elcat^eauditot, atomoruminventor, 
claret. 

Htrnclitus a Dario Hyftafpis v-ocatur per. literas. Hic 
(emperflevit. 

Anaxagor MfVcnchs prarccpror, di£lusfuit fSi t^ dj^Xit- 
r^. qnod Deumdixiirct cffe mentcm infinitam, & uun- 
quamrifcrit. ArcheUtis Milefius, difcipuhis Anaxa?or^& 
Socratis prsceptor, ex lonia Athcnas Phyficam primusin- 
vexit,&hincPhyiicusfuitappcllatus. 

Demoiritus, princcps Gr^ecus, & prxceptor Hippocratis, 
clarct. Didusfuit^sip/oij^^^Aijcini-^-.id efl, fapieDtia& ri- 
for,qu6d fapicntiae laude cclcbris eflet,& omnes deridcrct. 
atque infanire diceret. 

Empedocles.xxatc paulo infcrior Anaxagora, Parmcoidis 
xmulator, propagat philofophiam. 

Meltjfus Samius docet philofophiam. Fuit anditor Par- 
mcnidis. 

Pericles orator claret. 

Tempore Haggsi & Zachariz clarcnt Meten aftrono- 
mus& Protagoroi Abderites, qui Xerxem hofpitio cxccpit 
anno M.3486: itcm Socrates, & Alcibiades. Socrates fuitau- 
ditor criam philofophorum, Anaxagorjc, Damonis &Ar- 

chelai Secunda 
Philofophi) 
n;tas poft 
Pythagori. 3600. 

3602. 
36os. 
3610. 3620. 
36Z8. 36SO. 

3660. 
3670. 

3680. 

36Q0. 
3710. XLIll. Chronologta ^hilofophorum. 30$ nel i Hunc Cicero parcntcm rhilofophis vocat Nam 
pfmn audiveiunt Plato, Arift-oteles, Eudoxus, Antifthe- 
nes PhazdojAriftippus&Euchdes. Mortuuscftannoastatis 
70 hauftucicuta:. 

Cebes Thebanus Aoict : item Euripides, philofophus Sccni- 
cu5,(juiin phyficis Anaxagoram, in rhetoricis Prodicum 
Caeum , in morali philofophia Socratem habuitpHfCe- 
ptorem. 

Lyfins oxiiox clarct:& aQ.j^jo i/ocr<im, difcipulus Pro- 
tagora:. 

Cre/«wmcdicus, philofophus &hifloricus, Pcrficamhi- 
ftoriam confcripfit. 

PUtOj princcps ille inj^cnii , docct univerfam philofo- 
phiam. Monturipfonjtali, anno M.J614. 

Archytas T<»r€«r<««f, difcipulus Platonis, fait mathcma- 
ticuscxcellens, inventorcubi:yfr//?//'^«*C)'re»*«<<,a quofc- 
da Cyicmica. , Demojlhenes (^ ejsts adverftiriiM ^fchiaeshoc 
ctiam tcmporcflorent: itcmEWoAr»«,.^fchinisf . auditor 
Socratis, itcmquc ChaldsEorum & itgyptiorum, quibus ab 
Agcfilaocommcndatusfuit. Hicinter ethnicos primusfa- 
ftos confcripfit.ac poft cum Hipparchus. 

Antifthenes.Biogenes CynictM ^ Ariftoteles clarcnt tcm- 
porc Alexandri M. Antiithencs ci oratore philofophus So- 
craticus,fuitauthorStoico-Cynica:fcda:.IIiifucccIfitDio- 
gencs. 

Speufipptu fucccdit Platoni in fchola : Speunppo Xeno 
crates. 

Fhcedo Elienfis nomen datfcfta; Eliacx , qux poftea a Mc- 
ncdcmo Eretrieufi Erctriaca appellata cft. 

£«c//</*i Megarenfis philofophus, claret. Hic c patria fua 
Mcgara quotidic Athcnas venicbat , ut Socratcm audirc 
poflct, ciim moto bcllo inter Megarenfcs & Athcnicnfcs 
Mcgarcnfibus Athenas venirc interdidum ciret. 

Crates Thibanw ^ Heratlidts? onticm florcnt. 

Theophrafttu fuccedit Ariftotclihocanno, quo Ariftote- 
lcs obiit. Alii mortcm Ariftotelis prorogant in an. M. 
j6yo. 

Pyrrho florct.a quoPyrrhonii &Sccpticiphilofophiha- 
bcntnomcn. 

StilppjStrato, ^ Cmtes Athenienfis florent. 

£uclides , Platonicus philofophus , pater matkematico- 
rum.doccc. 

Ef'icurui. a quoEpicurci,& Zeno Cittictit, luthot feda? 
Stoica',florcnt. 

Cleanthes (^ Archcfilatts ihatthvi. 

ChryfippH4 Aoict: itcm Erafofthenes mithcm^ticuSm Chry- s^nno Jll. S720. 
3760, 
37S0. 
S790, 
3S4.0. 

3^70. 

3S80. 

SZpo. 
3S90. 
Sgio. 
Art. Ckrifii. 
S. 70. 

So. zoo, 

20S. 

239, 270. 290. 
350. 3C6 XLlll. Chrdmtogia Phttofophorum. fippus fuit Trv^.v^afumrei. Libros cnim 371 Lugicoscoti 
fcripfit. 

Carneades ^Archimedes florctit. 

Tanttiitt S?«V««, Scipioni Africano familiaris, florct. 

^/(pi^f^^/orfCJ.PanstiidifcipuluSjclaret. 

Ari/i*rchufRoiet:&c an.5810 H/;)/i«rrA«fafl:ronomus. 

Lucretifts poeta cflcximius philofophus: itcm VirgilitU 
an.j909. 

C/c<ro orator & philofophusflorctittchi M.BrMt$ti,ori- 
ror& jC.a^qualis Ciccronis. 

P.Terentitu F^irro.Pvomanorum ille doftiffimus,florct.Ifi' 
dorusauchorcft,il!um compofuilfclibros 4IJ. 

D/t^wwjfcholiaftesHomerijdocet. 

Crtitifpit* Athenisdocet. 

Vitruviw, prmccps architcftorum , ctatct tcmporcAu- 
gufti. 

Jfy////< Hv5/»f«,aflrbt:omus & mythologus,floret: an.^o 
Colur»e!la, lcriptor rci ruflica:, itcm Seneca philofophtis, prsc- 
ccpror Neronis, ab ipfo occifus. 

Plimta, qui pcriitin Vefuvio,florct; 

€Ufinti!i.tnus claret: an.jo ApoUonlUs Tyati&its, magus, 
'\tr:in Pltnius Junior, Procof Bithynije: 100 Tavorinu.' ^ 
Plutarchjis: iio GeUius, ^ t«««»«j,blafphemusillc apofla- 
ca: JtemPo/s?wo»rhctor& Ariftides philofophu*. Quinam cx 
Patrilm fucrintphilofophi , vidc in ChronologiaPatrum. 

f/c?/fWJA»jmathcmaticusfloret,itc Secundtts Pythagori- 
cus: 8n. if } Athenttu ^ Hermogenesrhetor fub Adriano Pio: 
I ^4 Apt(UjU4:i% o]uliui PoUux ^ Maximtts Tyr<«/,fub Com- 
modo:i 90 ApoUonius Alexandrinus. 

Fhilojhatus vixit fub Severo. Ejus patcr Philoflratus 
fabNcronc^filiusPhilDflratusfubHcliogabalo. 

Alexander Aphrcdiftus Fcripateticus claruit fub ScTCro 
&Caracalla. 

<<^»7Wo»r«j, philofophusChriflianus ,docctAlexandria:. 
Ejus auditor fuit Plotinus. Hoc ctiam tcmporcclarctCe»* 
forinus. 
j S«»7«e/j4rc/?/««*Juda:useflinfignisaflrologus. 

Por/i^^^r/wj, blafphcmus.fub Aurelianoflorct. Fuit.iudi- 
torPlotini , ScpTxccptotJamhlichi, qucmaudivitNaztan- 
izenusfub Conflantio an. jOo. 

Johannes StobAus Roict: an.ijS 'Eumeniusrhetor. 

Themiftius a quibusdam huc collocatur : itcm Julius M. 
Tirmicuf. , 

Lihaniusfopfifta ^ Thton mathematicus clarent : an. j9j 
Chalcidius Platcnicus ^ PAppus mathematicus. 

.Proc/«f, mathematicus, cnjusfphsraexrst , & cjusdifci- 

' pu!us jin.Chrifii. 

4^90. 
470. 
iOO. 

S30. 

603. 

spo. 

780. 
820. 

S80. 

960. 
1034' 

lOiO. 

1060, 
1160, 

12S0. 

iz6o. 

IZ70. 
ijeo, 

J320. 

J330. 
1440. XLIIL ChrGmlogia Phtlofephorum. 30 j pulus Marinus florent AtJhienis. Quidam cxiftimant Pro- 
clumfuiflTe Chriftianum, 

Urfo fcribit librum dc fomniorum interpretationc : an. 
468 Plutarchtis rhetor clarctAthcnis. 

JEnetn GazAus, Platonicus Chriftianus, florct: an.490 
Zofimus GazdHs e^ He^t^;«/,author Lexici. 

Symmachus ^ Boetius } Confulcs Romani, foccr & ge- 
ncr, itcm Byonyfius Exigum conditor icra: Chriftiana: , flo 
rent. 

Prifiitinus (^Tefius, Grammatici, florcdC. 

Simplicius, Ariftotelicus , & Damafcius, StoicUS, clarcnc 
fub Juftiniano: 5-41 Themifiius chiet. 

Phif^nus, cognomento Grammaticus, fuit philofophiiB 
Platonica: & AriftotcHca»pcritirtimus,fcdMonotheleta. 

Bedavenerabilfi floret, ac inulta fciibitin grammaticis, 
arithmeticis , aftronomicis. 

.<^/c«/««i,feuAlbinus,CaroliM. prxccptor, difcipulus 
Bcda:, fiiititilignisphilofophus: ut 8c Rahanus Maurus, Al- 
cuinidifcipulus. 

ullhategniusRoict: 01.899 Albumafar f^ Muhamad Ara' 
iienfis:i.n 9x0 Vitello Opticus. 

A im anfor itx Ai3.hnm floret. 

GuidoAretinus^cnhn muiictm., 

Merholdus, alias Merbodius, putatur efleauthor libri mc- 
trici delapidibus & gemmis. 

Michael Pfelius, dodlifllmusphilofophus &medicus,flo- 
rct Conftantinopoli. 

Averroes fcribit fupcrunivcrfum Ariftotclem, undc ap- 
pcllatur Commentator. Fuitmagnus Ariftotclozelote^. 

ri»f«»r*«imonachus fcripfitfpcculum dodrinalc,in quo 
tradratdcomnibusartibus. 

AlbertusMagnus excelluitcognitione philofophia:, ut& 
cjus difcupulus , ThomoiAquinas. His addcalios Scholafti- 
cos,quos vidc io propria Chronologia. 

Petrus Hijpanus , qui poftca fadluscftPapa, nominc Jo- 
hannes, fcripfit Logicam. 

Arnoldus deVilldnovac\%rtt. Dehoc &aliisPhiIofophis 
Chymicis vide propriam Chronologiam. Johannes de Ra- 
■vaniyLothiiia^as, hoc temporc difcipulos fuos primus dc- 
duxit ad dialcAicum docendi ac dispu-tandi modum. 

Marfilius Patavinus, coxvus Occamo,fcribitprolmpc 
ratorcLudovico. 

RaimM/tdffs LuUius floret, 

Bejfarion Cardinalis dcfendit Platonem. Item Theodorus 
Gaza , Georgius Traf>ex.untius , Emanuel Chryfoloroi ^ Ma-' 
taracit4sRoTcnt. 


\3oS XLIV. Chronologia PDetarum, iSoo, 
Iil6, i^n.jM. 2^i3- ZiSOt 2620, 
2630. 

2700, 
2710. Z730. 28go. 

2930. 
2gog. Laureniius Valla florcr: an.1460 Francifcus PhiUlphus &c 
Johannes Regiomontanus: 1470 Georgius Purbachius, Sijile 
xander ab Alexandro: 1480 ]ohan. Picus MiranduU, Marjilius 
J/aw«i,philofophus Plaronicus, AngelusPolitianus , Hermo- 
laus Barbarus , PomponiusL&tus, vctuftaris Romancemaxi- 
musadmirator, Rudolphus Agricola:i^<)o ]ohannes Jovianus 
Pontanus, ]ohannes Regiomontanus , ]ehannes Trithemius, Hie' 
ronymus Savanarola ^c. 1494 Ambrcfius Calepinus. 

Irancifcus Titelmannus , Francifcus Mirandula, Philippus 
Beroaldus, Raphael Volaterranus. 

Coelius Rhodiginus,AlduiMaHUtius, ChriftophorusLongolius, 
]ohannes L\euchlinus,Polydorus Virgilius,PetrusGalatinus,Phi- 
lippus Melanchthon,]ohannes Schonerus, Ludovicus Vmes, Ni- 
colaus Copernieus, Hieronymus Cardanus,]ulius Caf.scaliger: 
iffo Petrus Ratnus , Perionius Ramiadvcrfarius, Auguftinus 
Hunntus, Reinholdus 8cc. ij-6o. ]acobus Schegkius , Montorius 
&c if/O. Carpentarius.Preigius ,Toletus,Ponfeca, Zabarella, 
Picolhomineus-.i^io Pacius,CreUius: if^o Tycho Brahe, Beur- 
hu[ius,GocUnius:i6oo TimpUrus,Kechermannus,8c alii.quo- 
rumfcriptaverfanturinmanibusomnium. 

XLIF. Chronolcgia Voetarum. 

MOfes ^ Maria ejus foror primum carmeo condidifTe 
lcguntur Exod.is. 
Prima vatcs P hemonoe ^xivmim vcrfumhexametrumfe- 
citt 

'Zvf/.<p't^i-n Trli^' oiaivt» , xjjjai/ te fntXioxetf, 
Debora condit epinicion ]ud.s. 

Amphion,ycx Thebanus, citharas cantu movit f3xa,h.e. 
eloquentia fohitS & ligata permulfit homines faxcos. 
Z,/«««,pra:ceptorHercnhs Grajci, floret. 
Carmenta,matCT EvanJri.a caimine fuitdidlarnifimaUs 
carme» ab illa deducere. Hac quoque tempcftatefloret Or- 
pheu4,L\n\ difcipuhis Fucrunt & duo ahi hoc nomine. 

Af«/A»«,Orpheidifcipuhis,claret.Pr£Eterhuncfucrunt& 
duo alii hoc nomide. Cxtcrum in haec tempora videntur 
collocandi Poeta:,quosPaufanias& Eufebiusdocent fuifle 
Homeropriorcs:puta Philamnon-. OUn Lyciu4, Pam;ht<!s A- 
thtnienfis , Thamyrevs, Demodocta , Pheniui , SibyllA , Artfteof, 
AsboluSflfatis S)CC. 

David coadidit multos pfalmos oratione ligata: item 
Afaph. 

Salcmon con^i^it multa cantica. 

Homerus videturnatus lonicamigratione.Alii collocint Sccunda x- 

ipfum Prima stas 
pocfeos an- 
tcHomc- 
iimi—'. t/inno J\i. 3120. 
32^0. 3300. 3370. 
3380. 370S. 3900. 120. 
330. 

36S. 
3S0. XLIV. Chronologia Poetarum. 309^ ipfum 100 annis poft hanc mi»rationem in Eliasrcmpora 
an.5059:alii ad Efaia: cempora leferuntan.ji^oralii collo- 
cant in an.ji6o. 

Hepodtu florer. Obiit pauloantcioitium Olympiadum. 

Archilochui floret : item Simnnides Melictu , (\yt primui, 
qui fic dicitur if^a.x.Q^n:u^ 'ivi>^. Fuerunt enim prjecerhunc 
cres aliieodcm nomine. 

Tyrtita floret:&an.3j(o.T</(?/itf<ipoctria.itemq; AUmim 
lyriciis,& Arion: nto ]eremieu propheta fcribit threnos; 
3518 Stejtchorus,AlrAus,Glycon,Hipponax:3.\>A.\czo carmcn 
Alcaicum,aGlyconeGlyconicum,ab Hipponacfle Hippo- 
nadicum eft diftum^an 3510 Solon & Pittacus Mitylens.us: 
ao. 3338 Sappho poctria : J 3 j o Epimenides epicus : an. 33 j8 
Jheognii. 

P)'rA4^.^rAJ& ipfcfuit pQcta,ucconftat ex carminibus c- 
jus,qua»dicuncur aurca. 

Simonides aliiK a fupcriorcran.^jjo Ibycus lyricus: 3410 
Phocylides: ^^ij Anacreon lyricus : ?4f^ Pind.irus , Sc Simo- 
nides alius a fupcrioribus: 34<io JEfchyliis rragicus : 3480 
Euripides,8c cjus a'qualis Sophocles: 3490 Bacchylides: 55-40 
EUf,oli.' (^ Arijlophanes : 3660 Merander ^ Cratinus: ^bjo 
Theocritus ^Aratus: ^6So Lycophron: }j 00 Callimachus. 

M.Livius ^ Plautus func incer primos Lacinos pocfcas: 
iccm an.3710 EnntuSiiy^o Terentius, 5798 Pacuvius,}Sio 
Lucilius,i%^o Lucretius^jS^o Archias & 6^Cfl/«/«; Acquc 
ha:c cft infancia pocfcosLacinx. Dcincepscft Yiiihsa-tas. 
hoc modo. 

CatuUus florec: 3909 Virgilius ^ Horatius,^9i6 Manilius 
^ C.Gallus , }pio Pro^erttm , i^io TibuUus, 3940 Ot;/- 
dius. 

Macer junior floret : iccm an. 5-0 Perfius, 60 Seneca tragi- 
cus & Lucanus, Scnecaj iftius ucpos , occifus a NeroqCi 
70 Silius Italicus.So MartialiSx$o ]uvenalu. 

Virgilius Romanus florcc fub Adriano: 170 Marullus fub 
Anconino:zio Oppianus:iio e^^Serenus: 1^0 Cypri^nus:iSo 
Ruf.Avienus ScCalphurnius Siculus: 100 LaHantius. 

]uvencus , ^ocu faccr,florcc fub Conftancino M. iccm 
3yo C.Marius Vi^orinus,Hilarius,Alp%ius Avitus ^ Septi- 
mius Afer. 370 Damafus Papaeft ecian8||j>occa,icem Grt^»- 
rius Nazianzenus ^ Ambrofius. 

ApoUinarius cpilcopus carminc heroico vercic pfalmos 
Davidis. 

Claudianus,8c Aufonius Gallus florcnc fub Theodofio I: 
r''rW<;«//«i,poccafaccr,fub eodcm & filiis cjus an.^^o^iccm 
Fortunatus. tas popfeos 
poft Home- 
ium_;. Tcrtia itas 
pqefeos cft 
fubLacinis 
poetis. ^n ^hrifii, 
4.26, 

42S. 
430. 

4-4-0. 
4-4-S. 
490. 
sao. \jTQ XLIF. ChromlogtAVoetarum, USo. isia,. 
1^30 ^ 

fm- fm- 
1600, NottKus , poeta Grarcus, claret: itcrH, Paulinus^ cpifcopus 
Nolanus,& Sjnefius,cfiCcopns Ptolemaidis. 

Sedulius florct fubThcodofiojuniore. 

Troba, F4/co»;/»,poetria:florct:item £«^cx/4,uxorTbeo- 
dofii 1 1 Imp. etiam poiftria. 

Sidonius ^poUinaris, cfiCcofMS Averncnfis,fcribitcarmi- 
na & cpiftolas. 

Projper AquitanicHs carmine fcribit dc rcbus facris:item 
Hilarius AreUtenfis cpifcopus. 

Coluthus, & Alcimus Avitus cpifcopus Vienncnfis , flo- 
rent. 

MaurusTerentianus florct: item BoetiusSevirinuSif^Iaur 
fius Gallus:an.^^^ Arator, poeta facer fjo Dracontius: j70 
Venantius Tortunatus , epifcopus Pidavicnfis: 700 Mgi- 
(i/(»5,monachus Grascus: 774 Paulus Diaconus: 810 Pbiles, 
Graicus: 814 E^/»«r/«j, cancellarius Caroli M.8jf Rabanus 
Maurus,&c TheodulphuSfCfiCcoipus Aurclianenfis:rojo Pe- 
trus Comgflor ^ Merboldus: 1060 Petrus Damiani:m^Hil- 
debertus,i£.f\(co}^as Turpncufis:iijo BtrnhardusCluniacen 
fli:iiS6 Giintherus Ligurinus ^ Gothefi^idusViterbienfis. Dc- 
inceps ufque adannumijfo poefisnonadcofuit exculta. 

Hoc tempofc Francifcus Petrarcha pocfin priflino nito- 
ri rcflituir.Eum annoi46o fecutuseft G^uintus ^milianus, 
itcmque Philelphus -.i^yo Conradus Cf//«,primus Gcrma- 
nix fo'^tdi,AngelusPolitianus,BaptiftAMantuanus: 14.80 Am- 
hrofius Camalduhnfis , Marcus Antonius SabeUicus , Jacobus 
Wimphelingius: 1490 Marfilius Ficinus:ia. 1500 Robertus Ga- 
fuinus, ]ohan, Prancifcus Picus, SanazArius, Flaminius, Eoba- 
nus Heffus. AbcotemporcpoefisinGermania,Iialia,Gallia, 
Anglia.Scotia majfitnc fuit exculta,non folumab^i§,quiex 
profefrofuntpoetcB,fcdetiam athcologis,JCtis,medicis & 
philofophis:inter quos exccllunt hi: 

.^«^««^«•J.chymicus^M^/^WfJb/AtfBjphilofophus & thep- 
\pgus:Thomas Morus Anglus,annoij3y ab HcnricoVHl 
Anglia? regc,interfc<Sus. 

H^eronymus Fi^<i,cpifcopusCrcmpneofis:M<irfe/if«j Palin- 
^«ni«J,Chymicu;: Henricus Glareantjts,EHriciusCordus,Geor- 
gius Buchananus, Alciatus JC. S/roz,a:.«, ]ulius Ctfar Scaliger 
& ]ofephus F. Lotichim, Sabinus, Stigelius, Olympia Fulvia 
Morata. j^ 

Paganus , Lautemachius , U^idebramus , Nathan ChytrAUS, 
Pjulus M^iiJft^SiDouza. 

Pincier , mcdicus , Taubmannus , Heinfius , & infiniti alii. 
His adde Rabbinps poetas,qualisan.iji7 init Elias Levita. 

Ex his fucrqnt multi poetaz fatri: fata. Mofes,David,Sa- 
^omon, ]eremias , Cyprianus, LaBantius ,]uvencus , Hilarius 

C.Mar- 2620. 
2680, 

2710. 

2230. 

3000. 
333P' 
33S0. XLV. Cbronologia Sihyliarim, j/j C.Marius ViBorinus, Gregorius Nax,ianzenus , D/ima/us Pa- 
pa, Ambrofius.FrudtntiusiAuftnius, Paulinus. SymfiusySetlu- 
lius, Sidonius ApoUinaris , Projher , Hilarius Arelaienfis, Alci- 
mus Avitus,Arator,Boettus ieierinus, Venantius Fortunatui, 
Paulus Diacfnus,Theodniphus,Rabanus, Betrus Damiani,Hil- 
debertus,Gothefiidus Vittrbienfis, ¥rancijcus Petrarcha, Rober- 
tus Gaguinus, M.Anton. Sabellicus, ]acobus Wimt~helingius, 
Amhroftus Camaldulenfis , Marfilius Ficinus , Bapttfla Man- 
uanus,]ohan. Picus, ]acobtis San>ix.nTius,'EUmir.ius, Thomas 
Morus,Euckananus Siz. 

A' L ?\ Chronologta Sibyllarum^ 

ihyUa Agrippa,(^ux & Perfis,Sc Chald&a,Sc prcprio no- 

mine Sambethe dicitur. Hxcdicitur ortac^S^i^li', f^<(^- 
^o>y.TK,ex Noe fanEiifftmo. Vaticinata eft dc rebus geftis fub 
AlcxandroM!6c' deincaruafione S^Aoys. 

Si'.yU,a Libyca, feu Libyjfn; cujus mcminit Euripides in 
Lamix prou>go. Ha;c dc vocaiioncgentium & nativitate 
Chrifti cx virginc prophctavit. Fortch^cfuicDcbora. 

'^ibyUa Delphica vaticinata cft dc nativivatc Chrifti cx 
yirginc.HujusmeminitChryfippusincolibro,qucmdcdi- 
vinutionc compofnit. 

Sibylla Italica,Civc Cunna in Italia; (^inm N^evius in li- 
bns bclliPunici. Pifo inannalibus nomiuat, ut funt vcrba 
Ladantii lib.i. dt falf. relig. Fortc hxc fuit CarmeDta,ma- 
ter Evandrifatidica,de qua froveibium;C«/» w^/rt^Ei/^»»- 
^ri loqni- 

Sibylla ErythrAa ; i,:^nx GrcBcis Iliam petencibus cft vati 
ciuata,& pcrituram cflc Trojam. & Homerum mecidacia 
fcripturum, &Dcum ultimistcmporibus fe humiliaturum 
nafcendo exvirgine. Ejus acroftichisexta?i;ancinfcnten 
tiam, 'liio-»; XS'»*''* ©^^ jj«s,(miT:}^,5-«t>^tfj. 

Sibylla Sami:t,Ai{\i Pytho;dc quaEiatoftbenes in anna- 
libus Samiorum. Harcde divitc aafcicuro ex pau^^ercula 
vaticinata cftjdc tali,inquam,divite,qucm beiha; !;crrx fint 
adoraturxjh- e. de Chriuo. 

Siiylla Cumana, nomine Amalthea, itcm Demophile & 
Herophile.Hxc noscmiihxoi attulit adiegcmTaiquinium 
Prifcum , &r vaiicinata cft, cx stcrnitareproditurampro- 
lcm pcrvirgincni,&fublataferrca ctaie foreauream. 

Siiylla HeUeJpontica,n2t,a. in agro Trp;anQ. HxcSpIonis 
& Cyri tcmponbus claruit. 

SibyUa Phrygia; qua: vaticinara cft Altiffimum ex cg:1o 
ycnturuni in has teiras pcr virginenj. ^u^f. Siijii. 


3310. 
3320^ 

3^38. 

3932.- 

v/4'). (hrifii. 

1309. 
1437. 

1462. 
1470. 

1483. ^12 XL FI, Chronol. nattv. virorum cclebr. 

Stbylla. Tiburtia,(i\tTiburtmaA\^3. Albunea. Hajctcm 
pore Augufti Cjefaris, paulo ante nativitatcm Chrifti, ad- 
hortati cft homincs, rjominatim Auguftum, ut colcrcnt 
puerum c virgine nafciturum. 

Hoc numcro & ordinc Sibylla: commcmorantur a La- 
dtantio&aliis. SehaftianusFranck recitat undecimiibyl- 
las tali ordiue: Sibylla Agrifpa, Libyca, Delphica,Phrygia,Sa- 
mia.Europn, Pe Jica, Erythr&a, Cumana, Chymica . Ttburtina. 
Carmina ipfarum vide apud Juftinum He cultu vcra: rehg. 
Ladanrium hb.i.&^.de falf.rehg.& Hb.-c irSDei. Augu- 
ftinum lib. 1 S.civit.Dei.c.i^. itcm in libris carminum Sibyl- 
haorum. 

XLFL Chronolo^ia nativitatis 'virorum 
aliquot ccUbrium. 

ADam nafcitur, Vidc rchquos patriarchas iu proptia 
Chronologia. 

Ifmael: 1044 Lothxo^Z lfaac,Mpab,Sc .dmmon: tioZ E' 
fau ^ ]acob. 

Ruben: 1194 Simeon: zijj Levi: zi^6 Jnda: 1197 Dan. 
^^.^9]ofeph. 

Amreim: 1370 Aharon; 1574 Mofes: zSij' Samuel:i26o 
David. 

Thates nafcitur Olympiadis 3f annoi. 

Epimeaides Cvctentis nafcitur. Viiic anaos ly^^cquibus 
dormivit continue yy. 

Sapphe nafcitur Olympiad.41. 

M<*ria viigOjmater Chrifti.nafcitur. 

Avicenna, medicus Hifpalcnhs.nafcitur. 

Bartholus de Saxo ferrato JC. 

Johannes Annius Ff/erww/w, commrntator Berofi: 144 1 
Baptifla Spagnolus A^«»?«fli»«i,Carmchta,& poeca. 

Nicolaus C«y^»«f, cardinahs, theologus & ^hilof 
nafcitur. Obiit annoi464,&pra:disitmutaiionenn- 
nis anno ij-iy. 

Johannes Capnion, cognomento Reuchlinus.oz^cM 
primus ferchtcrasHebraicas&GrxcasinGcrm„i-!!ani . 
portavit. 

Johannes Trithemius nafcitur. Hic anno r y o 8 praedixit 
mutationem rehgionis inna annos I, futur.m. 

J<?««.; P<irr/.?^y<«f,Calabcr, ■ oeta: 147 . Ntcolaus Ccp^rni- 
cus, mathcmaticus : 1478 Liltus Grtgorius Cyraldus, philo- 
fophus. 

Martinus Lutherus nafcitur lslebii:ipfo dic Martini.ua- 

dcipfi 


Sityl. 149Z. 
1496. 

t499- 
isoo. IS2S. 

JSZS. JS40. JS47. 930. 
9S7. 

II40. 
1Z3S. 
i2go. XLVI. Chronol. natw^viror.celebrium, 313 

dc ipfi nomcn indutum: 1484 ]uliu$ Cnfeir Scaliger nafci- 
tur. 

Henricus CormliusAgrippn nafcitur.i^SS Helius Eobanus 
Hejfus. 

Martinus Bueerus defcritordiaem DominicaQotum. 

Andreat Alcistus JC.nafcitur Mcdiolani. 

Cunradus Heresbachius JC. nafcicur. 

TbilippHs Melanchthon nafcicur Brcttx in Palatinatu in 
feriori. 

^ohan Brentius theologus. 

Joachimus Camerarius , philofophus : r y o r Hieronymus 
Cardmus,n\zAic\xs: lyoy Levinus Lemnius , mccWcas in Se 
landia : iyo6 Georgius Buchananus Scotus» poeca:ij09 Jo- 
han Calvinus.theolo^nsiip^ Nicolaus Hemmingius, thcolo 
gus in DaDia:i^!9 Theodorus Beza: ifio ]aeobus Herbran- 
dits, chcologus Tiibingcnfis: IJ14 Pe/r«5 C;i»///«f , Jefuica 
nobilis. 

C Jpar P<««r«i,phi[ofophus & mcdicus, nafcitur. Hic 
annoif86 ex carcerc duodecennali libcratur. 

]acobus Aniret,, cognomtnto 5chmidUn, cheologus.na- 
fcicur: ivjj ]ohannes MA/or,cheologus & poeta, 8c]ohannes 
PoJJeliHSyiWniiratOT linguarGrarcxapud Ro(tochienfes:if jj 
]ohan C/«/«i, theologus 8cpoeu:i^i6 Felix Platerustmcdi- 
cus: if59 Chriftophorus Pezelius, thcologas. 

]ohan.]acobus GrynAus, rheologus & polyhyftor: icem 
]ofephus Scaliger, pnnceps chronologorum & philologo- 
rum:i54y fr<»»«yc«i|«»/«i, Biturix, theologus:if46 Tycho 
£r«^e,princeps aftronomorum hocfecuIoiitcmJ«»«iI>(7«- 
fa,p^tcii8c ]ohannes Pifca <?r,theologus. 

Rudolphu4 Gor/ewioi.philofophus.nafcitur Corbachii:J«- 
flui L/^^/M^.philologus & polyhyftor,Bruxel!is; is^%David 
Pareui , cheologus : l f n Georgius Sohniui , cheologus : 
1551 AntoniusFayui , chcologus Gallus, & ]uliui Paciui]C: 
Hff Hirmannin Vulteju4, ^ ]vhannes GcedddM, ]C.ii 6 oCa- 
Jpar Bauhinui,mcdicus,3.a3tomic\ii & botanicus Bafilicn- 
fis : ij6i Amandui Polanu«,thcoloous. A XLVL Chronologia moriis virorum 
altquot celebnum. 

Dam moritur, snnorum 950. 

Enoch aslimiiturincoclumanno a;tatis 56;. 
5er/?moritui,»nDoiuni 911. 
Enos moritnr,uatus annos 905. 
Xf«<7»moritur,natiisaDnos 910. 
Alah i/(j/f«/moritur,annorum X^f. lJ(.22. 

l6si, 

I6i6. 

I99<i' 
zoos. 
2083. 
20SS. 
2123. 
2126, 
21 ss. 

2171. 
2187. 
2228. 

2309. 
2332. 
2362. 
244-0. 

2493. 

Zjl7. 

2888. 
2929. 
3174- 
3421. 
3602. 
3628. 
3742. 
37S7. 
3902. 

394-1' 

.Anno Chr. 
16. 
IS. 
39- 
43' 
67. 
78. 
81. 
104. 
107. I0S4. ^14 XLVI. Chrondl.rnortts 'vtrorum celebrium. J4r«// moritur, annoram 961. 

X«w«f/[;moritur>annorum777. 

Mathufalim moritur, natus anQOS ^6^. 

Peleg moritur : 1997 Nahor. 

Soah moritur.annorum 950. 

Tharah moritur>annorum toy. 

Sara motitur.annorumii^. 

Abraham moritur.natus annos 17;. 

S<i/i»A moritur,annorum 4jj. 

5«OTmoritur,annorum 600. 

//wiJ^Vmorimr.annorum 137, 

Ebtr moritur, annorum 464. 

Ifaae moritur,annorm 180. 

]ofeph morituK , annorum iio. 

Levi moritur, annorum 137. 

Kahat moritur,annorum 133. 

Amram moritur, annorum 137. 

Aharon & Af<7/cjmoriuntur: & Mofes cft annorum iio. 

]ofua (^ EleazMT moriuntur; & Jofua quidem natus an- 
nos 104. 

Samuel feptuagenarius obit. 

P;»T;;Wmoritur:i968 Salomon. 

Hefioduf moritur circa initium Olympiadum. 

Danielyixxx ufquead tertium annum monarchiae Cyri. 

?/«/<? odogcnarius obit OlympiadeioS. 

AriJloteles^DemoJihenesoheuni3.aao 3 Olympiadis 114. 

Chryfippui obit Olympiadc 143. 

Ennifu fcptuagenarius obit. 

Pompeju6 cx pugna Pharfalicafugicns occiditur:3jio7 Jti- 
liui Cifar occiditur. 

Drufu4 in Germania moritur. 

Ovidiui in cziho moritur. 

Liviui obif. 

P///»/«< fibi morEemconfcifcit. * 

]acobui Major decollaturabHerode. 

Petrui ^Paului RomasoccidunturaNcroap. 

Marcfu incarceratur Alexandii^. 

Jacohu6 Minor lapidatur. 

]ohannes moritur. 

5/m<!»|incrucem adus obit. In hoc,tanquam apoftolo- 
rum ultimo, definit prima a^tas ccclefias N.T. De Ignatioy 
CyprianoySc aliis martyribus videChronoiogiam perfecu- 
tionum ecdefis, tcftium veritatis &c. 

Beetiui ConfuiRomaaus truncaturcapiteaThcodoiicQ 
VeroncnfiregcltaH*. 1 

Hermannua ContraHtti, chronogr3phus,obic. 

Maria- \ ^nno Chr. 
I0S6. 
10 P7. iigi. 

1200, 1330. 

14.12. 

1416. 
1417. 

14-28. 

1429. 
1463. 147S. 
I49S. XLVI. Chronel. mortis virorum celebrium. s ^S Marianw Scoti*i,hi{ionciis,ohii Moguntia;, 

Lanfianct4«iavchicfiCcofntCznt\i2xicnG$,obit:ii09.4«s- 
helmui , epifcopus Cantuaricnfis : 1139 ]ohannes de Tempori- 
biM, armiger Caroli M. obit anno ^tatis j6i : 1164 Petrui 
Lembardui, cfiCcofus ParifienfiSiObit^ii^o ir»m«*,juris- 
prudentia: inflaurator , obit. 

Placentintis ]C.obit. Hicfuitlrncriidifcipulus.&primus 
prpfeffionem juris in Galliam propagtvit. 

jizo JC.moritur Bononia;: 113*! johannes de facroBufto, 
fivc BofcOjMinorita.profefTor mathematum in Academii 
Parificnfi : 1 1^ ? Odofiedui Beneventanus JC; ix-j^Accurfiw,, 
jjloffator: \iyj\.Thomaf ^^«1»«/, Dominjcanus:ii8o Al- 
bertut Magnuf, epiicopus Ratisbonenfis: 1304 Dynu^ ]C: 
i io 6 Jacobut Ravanui, <Hui omniumprimus ca,quae amajo- 
ribusfimplicitcr erant tradita.ad dialedicum arguendidis- 
putandivc modum deduxit: ijo8Jo/;^»««D««f, Francifca-^ 
nus: i^\<)BartholomAUA de?ratu]C: i^nDantes Aligerius^ 
Florentinus, poeta, moritur Verona: in exilio. 

CinusjC moritar: \i^S]ohannet AndreAjdiAns turbaju- 
ris cnnonici: \ ^^^ Bartholus.-iiy^Francifcus Petrarcha,fhilo- 
fophus & pocta:i 37 f \ohannes Boc*//«x,Florcntinus,poeta & 
aflronomus :i379 ]ohannes Taulerui , Colonicufis.moritur 
Argentina' :]ohm.lV^tclef \^ij. 

Bartholomi.ua Saticetus JC. moritur Bononix : 141^ Ewa- 
nuel Chryfoloroi obit Conftantia:in concilio, Sc]oha». Hufs 
ibi comburitur. 

Hieronymui Pragenfis comburitur Conflantia:. 

Jrancifciti Zabarella ] C Vztiyinns , obit Conflantia:; 
1410 £<»/</«< dcUbaldisJC.moritut decrepitus: i^ijPf/rw 
de Aliaco obit: 

]ohanms Hf^Uclefin cxilium mifTus obiit,ut paulo ante di- 
ximus,annoij87. Ejuscadavcrannoi^iS jufluMartiniPa- 
pae efToffum & publicc crematum eft. 

Jo^/»»»e.f Ger/c«,cancellariusParifienfis,obit: 143 f ]ohan- 
nes de Immola,] C.Booonicnds: 1457 ]ohannes de Rupe fcijfa, 
cardinalis: 1438 Paulus deCaftro JC. 

G<or^»«^ P«r^/ic^x«^, mathematicus, obitVicnn^: 1463 
B/o»<^«iP/«T//«i,hiftoricus, multorum Pontificum fecreta- 
rius: i46jL^«rm/«5F/i//^, diligens lingua; Latinx inflau- 
rator, obit Roma: : 1471 Bejfarion Conflantinopolitanus. 
cardinalis: 1477 Bartholom&usCipoUa]C :itcm Alexanderdt 
Immold]C: 8c ]channes Regiomontanus,Yicanx ohit. 

Theodorus Ga;^ obit Roma: : 1481 Francifcus fhilelphus, 
orator & pocta, obit Bononia:, propemodum nonagcna- 
rius,in fumma paupcrtatc:icem -B^///y?a P/«r/'/7«. 

RudolphusAgricola obic Heidelbeiga;: 1436 Ctorgius Tra. Ix^ti.Chrtfli. \3i6 XLVI. Chronol.mortisnjirorum cekbrium. 14.^8. 
IS03. ISlS. IS22. IS30. ISSS. 1S36. />f;^M»/iMj,K.omx, qui in feDe^ute omnium literatum fuit 
obiitus. 

Hermolaus Barbarus moriturVenctiisiitcm Jo^4»»« Pi 
cus Mirandula,8c Angelus PoUtianus. 

Hieronymus Savanarola jufTu Alcxandri VI Papjc ftran- 
gulatur & crematur Florentia:. 

^ohannes ^ovianus , poeta , orator & hiftoricus obit 
iyo6 Chrijio horus Columhus.icpcnoi novaruminfularum 
ifoy Marcus Antonius SabeUicus,hiiioncn%: i^oSConradus 
Celtes.ptiinus Germania: poeta : 1^09 Philippus Comin&us,\ii 
ftoricus: . ^ioP/7;///'/>«i.BerW'^«iBononienfis,orator&phi 
lologus, itcm johannes Gtiler Kiijfershergius theologus Ar- 
gentinenfis. 

Lancellotus Decius JC. obit : 151 6 Baptifta Mantuanus. 
i^iy Alhertus Cr/i»/W«.f, theologia; & decretorum do£lor 
hiftoricus : i^yi^^afonMaynus^Ci & JohannesTe:^lius, Do- 
minicanus.obitLipfia:: 1^10 Sehaftianus Brand.poeu & JC; 
author navigaticnis Narrsgonicx : ijii Raphael Maffeus 
VolaieranuS})\i&ioiicns, Sc Terdinandus Magellanus, cx[ns in 

J»r2liocumIndis: 15-12 Reuchlinusmotnni,<[u.cmPetrusGa 
«//»«i,Minorita,deffndii,editoIibroan.i5i8. 

Chriftophorus Longoiius, hc\g^,ohit Patavii:if 15 Fr/«»ci- 
fcuskSickingena^zj^ Thomas Linacer, pocti. & aichiater Hen- 
rici II X regis Angliarjitem ]ohannes Staupitius. cc^ucs Mi- 
fnicus.infignistheologus ; itcm Petrus Mofellanus: i^z^Tho- 
mas Miint:^r,cx f^Hoit impoftoranabaptiftaiitemJ«c<7^«f 
Ceporinus:iiiy Albertus D«rer, pidor eicellens,& vir (a- 
piensiitcm Jo^/!« Trobenius, typogiaphus Bafilienfis: Hippo- 
lytus de Marfiliu]Q: 1529 Paulus 2l,'wy/«J, hiftoricus: ScJO' 
hannes Cuftiiriiinnus.vncdicus & hiftoricus. 

PetrusPalladius, theologus Danus, moritur: 1531 Bilihal- 
dus Birckhaimerus, Jehannes OEcolampadius, rheologus Bafi- 
licDfisijohan.Stcfierus, mathematicusTiibingcnfis i Huldri- 
cus Z?vingltus,thco\o^ns Tigurinus,in praslio ca^fus crcma- 
turrijjz Gregorius Haloander,]C.\ cvkctns ohiv. i^i^]ohannts 
Velcurio ^hy(\cns,Henricus Cornelius Agrippa,]ohannesAven- 
tinus Thoma^ CajetanusCardinalis: i^^j Philippus Deciui]C, 

johannes Fijcherus, cpifcopus RofFenfis.poft diuturnum 
carcercm,in quo a Pontifice creatus fuit Caidinahs,hoc an- 
no muldatur capite ab Henrico IIX regc Anglia:, quod 
Catharina; repudium,& Papa: dignitatem abrogatam ap- 
probarenollet. Idcm lupplicium candem ob caufamfubii 
Thctrjos Morus.Ka^]^ cancellarius. Eodem anno moritur 
Euricius Cor^«ij mcdicus & poeta:item Huldricus Zafius, 
Friburgi. 

Santes Pagmnus,Oidiais Prsdicatorum.obit.homo twXv- 3S4-3' IH7. IS4^9, liJT. ISSt. liSj. XLVl.ChronoLmortis vtrorum celebrium. sijX yXwfl®^ i item De/tderius Erufmus Roterodamtis : i jj8 ]ohan. 
Carion , mathematicus & chrono^raphus: if^o Franct/cus 
Guicciardinus, hiftoricus ; Helifts Eobanus HeJfus,fo'6t3.iGuil. 
Bud£us,JC.PsidCicnfis;af^olfgangus Capito, thcologus Atgcn- 
uncnCis:i^4-illri>am4s Regius, theologusi TheophraflusFara- 
celfusy mcAicvis;Simon Gryn&us, philofophus: ly^i Leo]udA, 
theologus Tigurinus; Gerhardus Noviomagus, thcologus 
Marpurgcnfis;i:^<Vrc«y»?«f F«rr«r;e«/7y,philofophus Italas; 
Petrus CholinuSy7n\,y!yAea-T]^,Tig\in. 

Ludovicus Vives, Hifpanus, obit Brugis : itcm, Cajpar 
Contarenus, c3idiDa\is,0T3iZot Schi{ioiicus;Nicolans Cofiernf' 
cus ;]ohannes Eceius, thcologus Papiftai Albertus Pighius, 
ejusdem C.ii:inx;Andrs(*s Bodenjiein Carolojiadius,thcologus: 
1^46 Martinus Lutherus. 

BeatusRhenanus,i\\\iCiiiitoi multorum bonorum autho- 
rum, obit: itcm.,]acobus Sadoletus, cardinalis; ]ohannes Scho- 
nerusy mathematicus, Irancifcus Vatablus , profeflbr hngua- 
rum regius in academiaParilicnfij Perr«f£«w^«;,Venctus, 
cardinalis. 

Cajpar Cruciger , fenior , obit : item Hieronymus Fracajio- 
ri«j , mcdicus &: philolophus Veronenfis. fiodcm anno 
Francifcus Spiera Italus,abjuratoVcnctii«.Luthcridogmatc, 
in horrendam incidit conltcrnatioacm. 

Alciatus, obit Papis: Paulus Fagius, infignis Hebrxus,in 
hD^ii.:]ohannesS(>angenbergius.thco\oz,*s. 

Nicolaus Ambsdorfius obit. Is dcfcfendit hoc paradozum, 
Bona opera ejft noxia ^ perniciojd adfalutem. fiodcm anno 
Cantabrigia: obiit Martinus Bucerus. Ejus ca^averin An 
glicapcrlccutioncan.iff j-ellefib(rum& comballum.Qija- 
dricnnio p6ft,fuohonoii cflrcftitutus, publicisquelaudi- 
bus oiuatus if6o. Eodcm anno ohiit Hieronymus Cagnolus 
jC.confiliariusducis Sabaudia?: ittm ]oachimus Vadianus, 
medicus, poiita, & hiftoricus : itcm Georgius Major, thcolo- 
gus, qui rcdc disputavit, boua operaad falutem effe ne- 
ccirana. 

]odocus W-^illichius , mcdicus & philofophus Marchicus 
Francofurti, obit:itcm,P«/r«f yf^M»tt^,aftronomus & co- 
(mographusiI,/».!:/ir«j Bonamicus , philofophus Patavinus; 
AmbrofiHs C.itharinus, ^ ]ohttnses CochUus, antagoniftx 
\,\nhci\: Paulus ]o.viHs, cpifcopus Nucerinus, & hiftoricus: 
AndrcaiOjiinderthco\o^us:]oha?7nts!>ichardus,]CTubin' 
cnCis:SebaJlianus MUnfierfts, Hcbrxus & Cofmographus 
alilicnfis : O tvaldus Myconius ,thco\o2\iS Bafilienfis. 

Erafmus Retnholdus, aftronomus, moritur; itcm ]ohannes 
BaptifiaEgtnttius.hiiioixcus.i jf4. StgiJmundusGelenius , phi- 
lologusj HieronjmusSchurffius]C. i^fj OtympiaFulvia Mo- 


isi7. ii6o. uS XLVI. Chronol. mortis virorum celebrtum. r»U; Georgius ^gricola, fctiptorrerummetallicarumj Gim- 
ma Frifius,mcdicns & mathcmaticus. 

^oh annes lorfterus, author Lexici Hebraici,moritur:item, 
Conradus Pellicanus , T ignn i johannes Sleidanus , hiftoricusj 
Marianus Socinus ]C.li^olgangus Lazius, medicus&hifto- 
ricus i jindreoi Tiraquellus ,]C. Parifienfis i J«y?«5 ]on»s,Je- 
nier , thcologus. Eodem anno comburitur Jft^<i»»« Hoppe- 
rtts, cpifcoj»usGloceftrcnfisin Anglia. 

Vitus Amerhachius ,fhi\oCophns , obirlngolftadiiritem, 
]oha»nes Rivius Atendorenfisrij-fS ]acol>us MicyUMs, philo- 
logus Grascus Heidelbcrg^i ErhardusSnepfius, thcologus- 
]^n^n(\s;Reginaldus Polus, Cardinalis.authorperfecutionis 
Anglican5annoijf4;JoA«»»«B«^e«^«^»«j,theologusWit- 
tcQbergenfis ; ]ohannes Ferrarius Montanus JC. ]ohannes 
Fernelius Ambianus medicus: 15-99 Robertus Stephanus , ty- 
pographus do<5tiflimHS; Erafmus Sarcerius, theologus; An- 
nasBurgius,]C. &fupremaecuria: ParifienfisConfiUarius> 
propter rcligionem primo ftrangulatus, dcinde combuftusy 
Fr^»«7c»fD««re»«iJC.Biturigibus. 

Philippus Melanchthon , Pho^nix Gcrmania:, obit ; ^ohan^ 
nesa.Lafco, P oloans ; Petrus Lotichius fecundus , poeta & mc- 
dicusHcidelbergenfis; GeorgiusSabinus, poeta, Francofur- 
din Marchia:if6i Conradus Lycofthenes; Caf^ar Schwenck- 
feldius, eques Silefius , & theologus ; Petrus Vtretus, theolo- 
gus: I j6i ]ohannes Stigelius , poeta ; GabrielFallopius, mcdi- 
cusPatavinuSjPcrrwf Martyr, theologus; IJ63 Sebaftianus 
Caftellio, philologus ^^(i\icfx[\% iHenricus Glareamus , foct^, 
Fnburgi ; Hieronymus Frobenius , typographus Bafilienfis; 
ij-(S4 Theodorus Bibliander , TmXvy^^arji^,'! ignii ; ]ohannes 
Calvinus, Ccneyz; Andrea^ Gerhardus Hyperius, thcologus, 
Marpurgi ; Fridericus Staphylus, apoftata, Ingolftadii. An- 
dreasVeJaliHs, anztomicus: 1^6^ ]ohannes Matheftus, in vallc 
Joachimica ; Adrianus Turnebus , philologus Parifienfis; 
Guil, Farellus, thcologus; Hieronymus Baumgartnerus, patri- 
tius Noribcrgcnfis dodiflimus; Conradus Gefnerus.medicns 
& poIyhyftor;J#^«»»M£«»^i«/.medicus:ij66 Georgius Caf 
fander , thto\o^\isV z^^iiki ; ]ohannesDraconite! , thcologus 
Wittcnbcrgcnfis 7nvTKy>^ari@^ ; Leonhardus Fuchfius , mc- 
dicus; Carolus Molin&us ]C. Parificnfis ; J(7/?«»»m Funccius, 
theologus & chronologus , truncatus capice, Regiomonti: 
1567 U^olfgangus Mufculus , theologusBcrnenfis; Jo/?/j»»« 
Oldendorpius]C. Hamburgcnfis, Marpurgij J«j?«i J(7»«f,ju- 
nior,JC. plexus ctpite Hafnis: 15-68 Guil.Gratarolus, medi- 
cus; ]ohannes Oporinus, cypographus Bafilicnfis ; ]ohannes 
Schneidetvin JC. 1569 Ccelius SecHndus Curi$ , philofophus 

Bafilien- lS7t>. iSSo. XLVI. Chroml. mortkvirorum celebrium. sm BafiHcnfisi PaulusEberHs, thcologus WittGabcigeaihiVi- 
aorinHsStrigeUus, theologas. 

BrenttHsobn: 1571 CLHtiiusEjpencAHSySorhonxVzvRca- 
fis theologus; GeorgiusTabricius.foctx.i^yiBenediffutJlriM 
Montanus, author Bibliorum Regiorum Antuerpienfium; 
Johannes Cnoxus , Scotus ,thcologus ; Ste(>hanusTx.egedinus, 
thcologus Ungarus ; johannes Geropius Btcanus , medicus & 
philofophus ; Auguftinus Alarloratuf, Lotharingus , juflu 
Guifii ftrangulatus ; PttrusRamus, ficaria manu intcrfcdlus 
Parifiis; DionyfiusLambinus , philologusGallus.obiitpau- 
!6 poft cjedem Rami: IJ75 Baldninus JC.Parifiis; Andre/u 
M«/?/« jC.collaborator Aria: Montani in Regio opcre; Ab- 
dioi Prtt^rius , thcologus, Wittcnbergas: 1574 ]gachimHS 
ll^^eftphalM s,thcologus Hambnrgcnfis; ]oachimusCamera- 
riustPaulus Manutius, Aldi F. BenediSim Aretiua , theologus 
Berncnfis: ij^f Henricus BulHngerus; Masthias Flatius lUy- 
ricus ; ]ohannes Hojpinianus , philofophus & thcologus Bafi- 
lienfis; Hadrianus juniuf, medicus&philologus; PrancifcHi 
MaurolycHs , Syracttfanus , mathcmaticus ; Jojiaj SimUrus, 
thcologus; Valentiniis Erythr&us, matbematicus ,primusre- 
(flor academia' Altorfinas; Guilielmus XyUnder, mathcmati- 
cusi]oachimus Rhceticus , 0» ]ohannes Stadius, mathemati- 
cus;iy79S/^»«/(t«iifo//«j, PoloHUs, cardinalis& epifcopus, 
prxfcs concilii T ndentiai i offvaldus SchreckenfHchftus.m^- 
thematicus.Friburci. 

Laurentius Kirchovius, JC. Roftochii; ImmanuelTrtmel- 
//«5,cxJudi'oChriftianu5, Scdani:if8i JohmnesFichardut 
]C.]ohannes MarbachiHS,t\-\^o\o2yis,^xg!cnax; Andreas Mti 
)(:«/«>, ihcologus, FrancofuitiadO(icrami FrancifcusPor- 
tus, Crctcnfis, Geneva:: i jSl ]ohannes Bauhinus,G3i\\\is,^- 
(dcxi Georgius Buchananusn^H} ZachxrioiMrfinus, thcolo- 
2as;Thoma6 Eraftus, philofophus& mcdicus: 1584 ]ohannes 
S/iTO^«c«5,mcdicus&hiftoricus : Abrahamus Bucholz.erus^ 
theologus & chronologus; Carolus Sigonius,oi2toi & hifto- 
ricns, BououJi':u8j-I.«(/ow L^-varerwi^^thcologuSjTiguri^ 
Ambrofiui Lobtvaffer , J C. Rcgi omon ti; Simon Sulcerus, tneo- 
logus, B.jfilca;; Fridericus U^idebramHs , theologus& poeta, 
Hcidclbcrg:e:if8<;M/ir«««^C/;fwi?jir/«;,thcologus, Brun 
fvviga?; Rudolphus GHaltherHSyihto\og\is,T\pan;]ohAnnes 
]acobus li^eckerus , mcdicus iMatth&us U!^efenbecius,]C. An- 
tucrpianus.^X ittenbcrga::iy87 ]ohannes Bodinus,]C.Aodc- 
giveaCis; Andreas Gail,]C. Co\oaiz;]acobus Schegkius , me- 
aicus& philofophus, Tubingx; MarousAntonius Muritus, 
orator, Roms ; Timotheus Kirchnerus, theologus, Hclmfta- 
di\;]oachimus Maifterus , philofophus & pocta; C<»^«y o/«- 
v.anus, thcologus Haborax ; Aatonitts Perenotus, cardina- ^n.Qhrifti 320 XLVL Chronol.moYtis virorum celebritim. 1S90. 1600. lisGranvellanusj '^ohavntsWigandtis , thcologusBoruflus: 
;j88 Tilemannus Heshujius, thcologus, Hc\mttidii i ]ofeph 
Mafcardus,]C Theodorus Z^vingerus, philofophus, medicus 
& polyhyltor j ]oachimus Mynfinger JC Theodoricus Schne- 
^jj«5, thcoIogusTubingenfls: 15-89 Henricus Mollerus,theo- 
logns.H-mbnigiiChrtfiophorus Plantinus, Antuctpix; Mar- 
titius Cromerus, epifcopus, hiftoricus Polonus ; ]acobus Za- 
barella, philofophusPataviaus; TilemannMS Stella , witht- 
mzticus, Sigcnends i^ohannes Sturmius, philologus polyhi- 
rtor.Argcntinar. 

]acobus Andre& , Hieronymus Zanchius , Johannes Avena- 
rw5,theologi,obcunt:item Cujacius.Francffcus Hotomannus, 
]Cii:Jacobus Theodorut TabemAmontanus, medicus,Heidcl- 
bergx: NiccdemusFrifchlinus, poeta, orator & philofophus, 
cx captivitate arcis Hohenauracenfis cfFugerc conatus, 
rupto funiculo in fubjedam pctram pra;cipitatus, miferc 
perit : Fortunatus Cre//i«i. philofophus.Hcidclbcrga? obit: 
ly^i AntoniusSadeel, Baro Chandxus j Hugo Donellus, JC 
Simon Pauli, theologus: 159Z NicoUus Selnecttrus , thcolo- 
gus Lipfia?:iy93 ]ohannes Leunclavius,^Ki\o\ogyis &c hifto- 
ncMSyWitai^x, Orlandus de Lajfo , m\x{icox\imi\xiiccu\i^i\n- 
ceps, Monsci; Martinus Mirus, theologus : 1594 Gerhardus 
Aferc«/or,chronologus & cofmographus jjohannes B.^rchol- 
ten, JC.if?) MichaelNeander, philologus Silefius ; Reinerus 
Reineccius, hiftoricus, Helmftadii: 1J96 ]acobus Kinsedon 
cius, theologus, Hc\dc\hcxo3:;L'AmbertHsDanAHs, Triderictu 
Sylburgitts ; PetrusXimenius, Lufitanus , thcologus Papifta: 
Pranctfcus Drack, in tcrtia expcditione Americana mariti- 
ma moritur:ij97 Cajpar Cruciger , ^umoi;]anus Douan,^ 
]ohannes Pojihius , medicus &pocraj HieronymusCommeli- 
nus , typographus dodiffimus; Aldus Manutius , Pauli F 
H^yS Petrus Calaminus, theologus, Hcidelbeiga:; Nathan 
ChjtrAus,Biemx;Abraham Or?e//«5, Antuerpicnfis, cofmo- 
graphus; Henricus Stephanus.typogxtphns dodiffimus. 

Bez,a,Tjicho Brahe, DavidChytrAus, Theophilus Golius.mo- 
riuntur: 16O1 ConradtisDafyvodius, mathematicus; Philippus 
G/«ycr«f,hiftoncus, ArgcntiDa;:N/W««i Crellius]C. & can 
ccIlariusSaxonis (decollatur) MatthAus Drejferus, hiftori' 
cus & philologus, Lipfia;: 16 oz PauUts Melijfus Schedius, 
ipoeta, Heidelbciga?: 1603 MgidiusHunnius;HenricusRan 
x.ovius,T^xoxcx Dani£:i6o4 Melchior] unius,oxitox Axgcn 
tinXyDavid Rungius,xhcologus^incnhcxgcn{is;Petrus It^e- 
Jenbecius, ] C. Cohuxgi : 1 (> oj Geergius Afy//«i, theologus 
Wittcnberga:; Barontus, cardinalis : 1608 Palentinus Forjie- 
rus ]C. Philippus Ntcolai;i6o^ ]ofephus Scnliger:i6iz David 
Pureus theologus,& Dionyftns Gothofedus ]C. 

^ ^ yjj^^f^- ^nno %M. 3180. 3^30. 3329. 

3^2 7. 

3^i9' 

3^69. 
3^70. 
3619. 

3i26. 

3619 

377i. 
3776. XLVll. Chronotogia Eclipfium. ^21 XLVII. Chronologm pr^ctpuarum 
Ecltpfium. 

EC///>/e;funtprxftantiflimus aftronomiar& clironoloo-ix 
thefaurus.quippc bafes,& charadcrcstempoxis infaili- 
biles. fix his prsccipux func ifla;. 

Prima eclipfis,qu£eabauthoribuscftadnotata,incidi^in 
tempus conccpti Romuli,fuitqueyo/Af. Hoc tcmporc ccEsit 
declinarc regnum Ifraelis. 

Auno 18 Nabonaflari contign eclip/is /««ij.&an.jijyy^- 
lis. Hoc tempore decem tribus Ifraclis in pcrpctuam capti- 
vitatem funt abduda: an.M.jii8,&Romulus mortuuseft 
an.jijfjquoipfoan. Scnnacheribrex AflyriuscarftsiSfooo 
fuis militibus folvit obfidioncm Hicrofolymorum & fugit, 
paulo p6ft a filiis fuis occifus 

AQno quinto Nabopalaflaris nccidk eclipfis lunt.,8c an.M. 
H^l.folit. Hoc tcmporc fuit corruptiflimus ftatus regni 
Juda?, undc illud picfluris variis afFcilum eft. Naman.M. 
j3fo cocpit captivitas Babylonica 70 annorum, & an. jj6o 
HicrofoIyma&templumaNabuchodonofor funt eicifa. 

An.7 Cambyfis fuitw///y«/«««.quotcmporeJudaEiaCy- 
rodiraifliprohibentur a^dificare tcmplu&inftaurareurbe. 

Anno ji DariiHiftafpis (mztclipfis lunA. Hoctcmpore 
Darius ad Marathonem ingcnti clade fuitvidus ab Athc- 
nienfibusjducc Miltiadc. 

Eclipfis filii accidit inapparatu Xerxis.qui vi^us eftad 
Ther^mopylas & Salamincm. 

Confpe(fta fiiit eclipfisfiilis ante pugnam ad Plataias , ubi 
Mardonius Xcrxisdux iterum vincitur. 

Eclipfisfolii confpicitur hoc anno,quo bellum Pelopon 
ncfiacum fivc ArchidamiumLaccda:moniorum cumAthe- 
nienfibus cocpit. Tantafuit ifta cclipfis.utcirca mcridiem 
ftclls confpiccrcntur. 

Eclipfi^folu confpicitur odavo anno bclli Peloponnefiaci. 
HoctcmpoicdefiitpcrfecutioJuda:orum,DarioNothoca- 
pcflcnte imperium. 

Eclipfisfolts accidit fub finem belli Pdoponnefiaci. Hof 
anno Athena: fiint capta; a Lyfandro. 

Eclipfis lun* fuit confped;a,& Darius Codomannus vi- 
ilus ad ArbeUm ab Alcxandro M. qui tr.anstulit monar- 
chiam a Perfis ad Gracos. 

Mjgna icltpfisfolii contigitxtiam luna interdiu coEloferc 
QO fait obfcurata, ludis ApoUinaribus. 

H oc anno eclipfis /«»*fuit confpcfta,& fcqucnti anQO ctr 
pit bcftia illa Antiochus Epiphanes. 8782. 39OS. 
\in. Chrifti. 

su 4i' 

S9' 

3'7. 
3+8. 
360. 

m- 

S27. 
733- 796. 
7^7. 

9o6. 
807. 

8op. 
810. tlZ. i22 XLVIL Chronologia Eclipfium: 

Eclipfis ItiHa. y caquc magna.confpicitur, & tcrfcus.rcx 
MaccdbnijB vincitur ab iEmilio Cof. Atquc hic cft finis 
regni Maccdonici ad Romanos translati. Maccabari ctiam 
hoctemporcincipiunt. 

Circatcmpusoccifi Ca:faris contigitw/</>/7;/«»*. 

Temfore pafTionisChrifticonfpicitur tclipfit folif, csque 
totiUs-.itemeclififis lu/iA. Ma1th.27.Marc.1s. Fuitautcm hoc 
|»lanefupernaturaIc:quiacclipfcsfolisordinari^cOntingunt 
temporcriovi!'onii,i(tavci6plcnilnnio contigit,quod indc 
patct,quiaJuda:ipafchafuuindivino mandato cdcbrabant 
plenilunio. 

Primo Augufti z^ ecUpfis filii,Sc Herodes Agrippa^tiaiti- 
tutabang^lo. Pamcs gralbtur ;nSyria. 

rc/i^/j/t^/fejpiffccditpiimam pcrfceutioncm fubNcronc 
qusE capit annr 6^. 

Ecli{:fisfi>lti ti\hociT\no,o^Mo Atiu'> ccxpit. 

Mixims fala eclipfis apparetjArianisgraflantibus. 

Ab3uroTaufqucadm{:ridicm/o/patiturcc//^y7». 

Eclipfisfolii confpicitur hoc anno.quo contigit divifio im 
pcrii fubHonorio &Arcjdio. 

. Eclipfisfolti confpicitur,& au.^ro Roma capieur ab Alati 
corcge Gothorum. 

EclipfisfoHs inix cocfpcda. Hoc tcmporc Gothi gralTan 
tut, 

Eclipfisfolis cofifpidtur,& anno <fo6 Phocas confirmat 
primstum Papx,& Mahomedincipit an. 6iz. 

Confpicicur eclipfis folis , & controverfia dc cultu imagi 
numincipitjorientalfbus illum impilgnantibus,occidcnta 
libus probantibusrquanquam DamafcenuS etiam in oricnte 
fcripfit pro ima^inibus. 

So/pcrXVl Idies obfcuratSs fu!t,tanta:que fucrunt tc 
hcbrs^Ait naves quoquc a curfu abcrraverint. 

Sol mirabili prodigio pcr dics fcptendccim obfcuratus 
maBfit.Rellarm, in Chronol. 

Lurm ter fuit obfufcata, & fol femcl. 

I nit ecltpfis foUs. "^ 

Tresfuerunteclipfcs, I Hoc temporc fubCardloM. ac 
UDifolisidux Ihna. j cidit magna mutatid , divifd 

I nit ecUpfis lunA. > impcrio in orientale & occi- 

Tresfueruntcclipfes, 1 dentale, Chriftianaq; religio- 
tiiiifoUs,Scdnxla- '. ne longc piopagati. 

ȣ. J 

Hoc anno ecUpfis foUs praEccflit rtiorrem CaroliM. Fuit 
autem prodigiofa eclipfis:quia,ut fcribit Eginhardus in vi- 
taCaroli M.apparuit pcr fcptcm dics macula nigri coloris 
infolc, Hocprodigiumprocul dubiofignificavitobfcura 

fioncm 831. 

izpo. 
J3i7. i. 

79S. 

tSpo. 

238S. 

31S0. 

39rs. XLVII. ChronologtamagnuonjunB. ^z^ rioncm cvangelii fubPontificibus.qui aCaroteM.ejusquc 
parcntc riimis ditati cocperUnt ifFcdtarc rcghum fecularc. 
Ca:tcrumha:ccclip/isaba!iisconfcrturinan.Chf:.8i4:quod 
intclligcndum eft de vera annorum xra,qusB a vulgari anti 
cipatur biennio. 

Trcsfueruritcclipfc$,ilna ihyo/#,duai iri lun^. Hoc tcm- 
porcLudovicusPius afiliis captUs incarccrcm conjicitur, 
& ccclcfiaftici nimium fibi fumunt in politicis. 

Zcllpps folh rifiaxima fuit,ita ut ftella: cernerentur>ut in 
Vcrifllma hO(fle, Idem fadum eftanno 899, 

Iclipfis folis pt*ccdit conftitutionem imperii Ottoman- 
nici. 

Nonisdcccmbristatlta £\iitfolis defeciiC}\it vii fucritma- 
jor. 

StptJrifia Junii.fcrJa fexta,mane,tam horrenda faiteclipffs 
yo/if^utavesiriterram dccidcren:. Hoc tempore Johanoes 
Hufs in concilio Conftanticnfi fuit combuftus 6 julij. 

Quatuor fucrunt cclipfes.una infolt,trcs ialun&. Ciia 
hoc icmpus corpit belluih Smalcaldicum & rc/igio varie 
fuit ja(5Vata. 

XLFili, ChronologtA magnarum cdnjun^io- 
num ^Jive revolutionum planetarum. 

COnjunBio magna dicitur, quando Saturnus & Jupiter 
fpatio annorum 794, dicrum ^^('fcunumcro roturi- 
do, fpatio annorum 800 ) ita percufrunt duodccim Zodiaci 
figna.utdenuoconjunganturfubinitium primi corivcntUS 
ftiiintrif^onpfignorumigneo. Alias dicitur rcvolutiopla- 
nctarum. Hupisriiodi corijundliones fivcrcvolutioncs in- 
dcabiuitio^':ufqucadhunc annumcurrcntcm i6ij con- 
tigenintfeptem.finumercsannummundicondiciinclafivc, 
fin Ter6cxclufive,odo:hocmodo. 

Mundirs creatur aDeo. 

Herioch floret. 

.Diluviuminciditpoft hanc conjun6iionem,an.M.i6'j"'f. 

Hxc conjun(ftio accidit tcmpore fcrvitutis iEgypfiac«. 

Dcccm tribus in perpctuam captivitatcm abducofituran. 
M.jiiS.aliquoi: annispofthancconjundionem. 

Chtiftusnafcituran.M.3949annist6 antehancconjun- 
dtionem. Annis 4; poft hanc conjundioncm accidit cxci- 
dium ufbis & tcmpli perTitum. Csicrum anrio M. 39^0 
rcfpondetinnusChrifti ji,<juo cccpit fungiofficiofuo his 
in terris:undc appellaturprirrius annus politia: Chrifti. r cenjur.lhe- 
rk. 
0. 


2. 


i. 


3' 


i. 


4. 


^- 


s. 


^' di 4770. sssz. ^24 XLVIIL Chronol.magn.conjunBionum. Huicannorcffondetannus Chrifti8i6,cum pauloantc, 
vidclicet an. Chrifti Soi^accidiflet divifio impcriiRom.in 
orientale & occidentalc fubCarolo M. 

Huic annx) refpondct annusChr.i6o3,quocontipitma- 
gnaconjundioinSagittario.i^Dcccmbris. Atquehajfunt 
o£to five feptcm conjundiones magna;,qua: inChronolo- 
gia eundem habcnt ufum cum cclipfibus, ac proinde funt 
munimenta calculi aftronomicohiftorici. Si omittatur 
prima conjundtio, qux figitur io ipsa crcatione,& numc- 
renturconjundlionespoftcreationcm.eruntfeptcm.dequi 
bus teneantur hiaphorifmi. 

I. Prima conjunciio poft creationem mundi accidit co 
tcmpore,quoomniafucruntheroica, 

1, Secunda conjunBio accidit eo temporcquo homines 
primimundi fusque dequc habucruut conciones Noachi, 
qui coepit concionari anno M. 15-36, annis izo antc dilu- 
vmm. 

3. Tertia conjunSio zccidit tcmpore piefluras five fcrvitu- 
tis ^gyptiacJE, a qua libcrati fuerunt Ifiacliix 6^ annis 
poft. 

4. 6^arta conunSlio acci^Jit 17 annis anre Romam con- 
dit.im , cum S^turnus & Jupiter convcaiflent in trigono 
igaeo. 

5"' 6]>««?^ c niinclio magnaStitmni & Jovis in principio 
Leonis concigit anno Chr. 16. 

6. Anno Chrifti 800 rurfus coepit igncus trigonus. & 
fextacon unBio accidit anno 816, quo tempore Pontifices 
abuti cosperunt donatione Pipini & Caroli Macni. 

7. Trigonus igneusrurlus cccpir annoChr.i6oo,ita ut 
anno i6o< conti[;erit »7/jj^«« ^^«/««5/oSaturni &Jovis,nu- 
mtto feptima, in ignco figno Sagictarii. Hanc fecuta cft 
hoc annoi6z? conjnndiominima Saturni & Jovis in Leo- 
nc(tgnoregio& icidemigneo. Hujus conjundtionis ignis 
confumet omnes fcoiias & fsces urbis Romx anno 163 f> 
quo ad finem dccuiret revojutio Romani imncrii fub trigo- 
nis. Hicfolentduo ifta notare. i.UrbsRoma odingente- 
fimofereannofubfuisfignificatoribus igncisPhccnicisin- 
ftarfuitrcnovata. r.SubinitiummonarchiaRomanajHic- 
rofolyma fucrunt capta, & Judjei difpcrfi:fub fincm ipfius 
rccolligcnturunacumfiliis Ifrachqui aDno^ourbisRoma: 
condita: fuerunt abdudi in Afl^yriam. 

8. Anno Chr.i64z accidct conjundio Saturni &Jovis 
in Arictc, qu£e portendit aovi alicujus imperii revclutio- 
ncm. 

9. Hoc loco non pofliimquin tndam Speeulum Mundi, 
Ifivc porius Harmoniam trium voluminum , puti voluminis 

" Biblici' VHum. cojuni II. III. IV. V. VI. X LVIII. ChronoLma^n.conjunHionum, 32$ Biblici feu prophctici.Ccxleflisfive aflrologici,& Hiftori 
ci fcucxperimcntalis. **** Tcncnda funt autcm dc ifto 
Speculo hfec aiiomata. 

Solus Deus majcftati fua; hoc fervavit , ut punfta tem- 
poristumprarteritijtumfuturicxadefciat. Ficriitagucnon 
poteft, ut homo.quantumvis pcrfpicax,texat accuratam 
ChronoIogiam,ncdum definiat fiituri remporis momenta. 
Neque tamcn idco numerorum chronologicorum & pro- 
pheticorum cxplic-itioeftomittcnda. Nam cumDeusnu- 
mcros quosdam in hiftoriis & prophetiis verbifuiexpref- 
fcrit.ingratitudinis & negligentia: fuerit, illos non expen- 
dcre in timoreDomini. 

In conjundtionibusmagnis fivercvolutionibuspbncta 
rum.quibus iili ad initia redeunt.ut non cit probanda fu 
perftitio vcl lcrupulofa diiigentia,ita quoquc laudanda non 
cft negligcntia.vel irriho. 

Caput ii.Danielis debct nobiscffecynofurain cxplica- 
tionc numrrorumprophcticorum Nam illud nosatcmplo 
fecundo veluti manu ducit ad cxcidium ipnus:& abcxci- 
dio templi an. Chrifti 69 ufque ad tcrminum dierum nu- 
merat primoannos u^Ojdeinde i^jf.hoc ert,annosi<f94, 
connumcratis annis69,qui efiluxcruntaChrifto ufquead 
excidium temph. Ab hac fumma fi fubducanturmillc anni 
Apoc.io.perveniemus adannura Chriflii^g^. Uudecolli- 
gimus.feptcm phialas indc ab anno 1^17 ulque ad annum 
1694 ciFundendas.ita ncmpc.ut interea icmporis vafa ira' 
armentur,animentur &exanimentur,& vafa mifericordia; 
prcmautur & a prefluris liberentur.JudsEis & gentibus cx 
rcmotis mundi angulis in unum collei5lis,ut poftea firflo- 
rentiffiraus ecclefia:fbtus periooo anoos. De converfio- 
ne Juda:orum,qui abdudli funt a.SalmanafTarcinfiguis cft 
k)cus H0f.3.'v.4..s. 

Ptajcipuac mutationes ab anno i <f o o ad annum 1 7 o c 
c olligi poffunt ex conjundtionibus planctarum collatis cun^ 
numeris apecalypticis , qui nos manuducunt ad annum 
Chrifti 1611, i6ij, i6j<,i<;4i, 1694. Vide fupra Chrono 
logiam numcrorum prophcticorum. 

Hiftoriarum collatio. novaium ftcllarum obfervatiO;&; 
dc|tiquemorum hominum infpcdioplurimumconducunt 
ad prxdi^ioncm convcrfionis rerum humanarum. 

Philofophi rerumaftronomicarum pcritiores numeranr 
quatuor monarchias non fccundum prardominiumrcgno- 
rum,fcd fecundum quatuor cardines mundi. Pnma cflo- 
rientalis, AfTyriorum: fecnnda mcridionalis, Pcrf;irum &• 
Gra'corum: tcrtia occidentaIis,Ronianorum.<^uarra fepten 
crionaIis,fivc boreaIis,quam Dcus conftituct in feptcntiio \^2if XLFIII. Chronol.magn.conjunciioKum. VM. DC per lconcm fcptentrionalcm, magna cum admiiationc 
illorum , qui divinam Apocalypfin & harmoniam illam, 
quamhiccxfcrto <iigitomonfl;ramu$,nihilifaciuac. 
'■ Quia vidco varia parata judicia mcx Chronologia pro- 
phetica: , vifum fuit facjendum ut fequcDfi clypco Sacr^ 
Scripcurie mc munircm. 

I A crcationemundi ufqiaddiluvium fuiitanaii<r(^,&: 
^eneratfonei decem ihoc modo : Adam, Scth, Enos, Cainio^ 
Malalecl,Jarcd,En6ch, Mathufalah.Lamcch, Noe. Genef.s 
^7. i.Chron.i. 

2, Adiluvioufq; sdpromifrioacm Abrahamofa«3:amfunt 
anni i6y,8c generaticnes decem^hoc modo: Scm,Arphaxad. 
Salah,Hcber,Pcleg,Rcgu,Scrug, Nahor,Thara,Abraham, 
Geit.io. (y> 12. i.Chron.i. 

i A promifrione Abrahamo fafta ufq;ad ejcitumexiE 
gypto fuuc anni ^}o,&cgenerationes fex hoc piodo:Ifaac,Ja- 
cob, Levi, Caath, Amram, MofeS) Exod.i2.v. 40.^1. Gen.zi. 
2S.2p. Exod. 6.7.1. Chren.d. 

4 AbexitucxvEgyptoufqjadfundationem templiSalo- 
monis funt anni 479, & generationes itadecim hoc modo; 
Aharon,EIcazar,Pinehas, Abifua,Bukki,Hutzi,Zcrachja, 
Merajoth,Amarja,Achitob,Tzadok. /..Reg.d.a?./. i.C/7ri>«,<J. 

f Afundatione templi ufq; ad ipfius cxcidiumpcrNe- 
bucadaczarcm ftint anhi ^.z 6, 8c generationes cfuindecim hoc 
ordioe: Salompn, Roboara, Abia,Afa,Jofaphat,Joram,Aha- 
fia, Joatham, Achaz, iizechias, ManafTc, Amon, Jofias , Je- 
chonias,Zcdckias,2 Re^ 25..^«//^./. Obferva tcmplum cf- 
fc cxcifum annoij NcbuCad'nezaris,fi numerecur initium 
regni ejus'moreScri'pturae,qu^numerat; anQoscjus ab an- 
noi8 patris.quiipfumadfcivitconrcgem. ■ ' 

6 ' AbfcxcieliocempliperNcbucadiiezarcmufqueadcdi- 
dlumCyride templo rexdificandofuat anaij? & genetatio 
«»«,nempc SaIathiel,Ef</r.2. A^^iw^.i. 

7 Ab edido Cyri ufquc ad iaftauracionem templi func 
anai iti & geasratio una, nempc Zccobabel. Esdr.^.Mat- 
ths.i /."■•• ' ■■■•■ ■ " • ■■■■•"■ ' ■■ • ' - • • ■ 

8 Ab inflauracione templi fecundi ufque ad ejus exci- 
dium perTitum fuhtanai ^9 o >8c generationesundecim, hoc 
ordiae: Abiiid, Eliacimus, Azor, Sadocus, Achimus,EIiu|ii 
EIcazar,Matthan,Jacob,Jofcph, Chriftus. D<i».p. MattW.U 
Atquc hic calculuscolligitacreatiouc mandi ad excidium 
tempIipcrTicumannos4oi8. ■ ' 

9 Ab extidio ceiiipli per Ticum ufque ad bcllum Gog & 
Magogfunc anni i6x^.Dan.iz.v.ii.iz.^poc.zo.v.i.7.9. An- 
niifti ccrminantur anno Chrifti 1694: qnia templum elt 
iicifum anno Cbrifti 69. Ab hoc currcntc annb 1613 uf- 

quc ad XLIX. Chromlogia cometarum,. 3.27 \ m; qucad 1694 crit protafis five prarparatioadmille annos a- 
pocalypticos.quibus elapfis incipiet belluni Gog & Mapog, 
& hoc cxcipiet illuftnsille adventusDominiadjudiciumi 
quod quandolitfucurum ipfe iblus novit. NosexScriptu- 
ris hoc foli^m novimus.millc annos&beilum Gpgiticum, 
ut appcllatur.auteccfluraultimum jiidicium. Quddfiquis 
ha.'c & fimilia prima froute nou intclli^ac.huncoroutno- 
biscum confcrac prius,quam fuum iudicium dc tcbu^uon 
incclledis ferat. 

XL JX. Chronologia cometarum vost Chri 
flum naturn. 

Ulti fnnt authorcs , qui dc comctis fcripfcrunt hiflo.- 
riam,idcjue vel ci profcflo, vcl Ipaifim: nimirum.Jo- 
fephus, Manilius, Xiphiluuis abbrcvi.>tcr Dionis, Plinius 
Senefa,Svctonius,EufcbiuS;Niccphoius,rontanus,Amci; 
bachius, Niphus, Apiarias.Funccius, Milycluus, Carioa, 
Cufpinianus,FuncciuSj Suelfanus, Peuceras, Camcvauus, 
Atctius, GarcTus, Gtimina;us, Prxcouui, Daf) poJius, La- 
tomus,Celichius, Ircna.us, 'Zcifius, Nagciius, Kcckerman. 
nus,Puteapus,& aiii. Ex quo comecographorum.utica di- 
cam.catilogo quilibct pcrfc vidct,h.nc hidorixpaitsma- 
licujus cflemomeuti:utpotcquam tot & tanti authoicsdi- 
lif^^cnter excoluerunt.Non uaque in.incmopcramn)eium- 
• numconfido,ficomctas,qui iudea Chriflo natoapparuc- 
runt, hiftoricc recicavcvo. Qu.od attinet ad illos comctas, 
quianccChrifti nativitatcm fulfcrunt,vix (lccem vclunde- 
cim ab hiftoricis funt adnouti,& ouidcui varia admodum 
chronographia. Qu,3proptcr iilos recicare nihil attinct, fi 
excipias eum, qui anno M. jfi^ arfit,quo tcmpore cccpit 
t>cllum Peloponnefiacumiitcm iftum,qui paulo antc nati- 
vitatcm Chrifti fuit confpcdus, dc quo Sibylla Au"ufto 
confulenti refgondit: liic puer te mtijpr eU: hunc »dorn. Ea- 
dempra:dixit,comctamiitum fignificarcChri/liauam rcli- 
.An. Chrifti. ^iontm. 

Cometa cft vifus. Hoc tcmporc Qu,intitius Vaius a Gci;-, 
mauisduccAiniioiocft ca;fus. 

S.uj^uinolcnti coTfieu ^enunciarunc moricm Augufti 
Cxlaris. 

TcmporcCla!jdii vifuscft«?»«/«,pluitcj;fanguinc. Hoc 
anno obiit Claudius:cujus in impcrio fucceflor fuicNcro, 
qui matrcm.uxorem & ptsceptorepi Scuccam intcrfecit,& 
perpctuum latrocinium cxcrguy:. >S- 16, i6. merxrum. 
I. 

3. Sf. 62. 

66. 

6i. 
69. 

77. 
73. 

79.. ipq. 
ipi,. 

323- 

337. 367. 

377. ^83. 3Sp. J28 XLIX. Chronolocria cometarum. 

o Vifus eft cemeta,^ tres y^/«,fub initium imperii Ncronis, 
quod fuit merum larrocinium, fi excipias vulgo jadlatum 
quinqucnnium ipfius. 

Apparuit cometa fex menfibus,qui fajvitiam & tragicum 
exitum Ncronis portendit. 

Cometa arfit fex menfibus: quem fccutus cft temmotttt, 
quoLaodicea.Hicrapolis & CoIofTscin Natoliafueruntsf- 
fliarse. 

— Cometa gladio flammivomo fimilis, & immincns nrbi 
Hierofolymse,inJuda;a & alibi,eft vifus:qui excidiumur- 
bis fandla: portendit. 

Cometa.qui a jacuiifimilitudine acontias dicitur.appa- 
ruit. 

Apparuit c<7«»eM,quiem Titus imperator carmine dcfcri- 
pfit. 

Cometa fado apud Cyprum & alibi multx urbcs horribi- 
li terra;motu corruerunr. 

Cometam exceperunthorribiles venti,terrajmotus,&pe- 
ftis,nominatimRoma:. Hunccometam cum monftrarent 
Vefpafianojille perjocum dixit, pertincre hoc prodigium 
ad regemParthorum,quicomam nutriret. SedVefpafianus 
paulo poft mortuus cft. 

Vifus cft cometa,f^m a.hithx fimilitudine appellatur po- 
gonias.Tum tempori$ fubitoconflagravit templum pacis, 
multa bellafccuta funt,&:Roma plurimis maximisque in- 
commodis labQravit.quorumcaufanihominesinCommo- 
diflagitjofam vitjm rctulerunt. 

Vifuseft cometa.c^xxtm cxccpit inccndiumCapitolii.pc- 
ftis item & bellum. 

Tcmporc Severi confpedlus eft cometay de quo Romaj 
fuit opinio,eum magnum aliquod malum portendere. 

Comet». varii prajcefTcrunt peftilentem Ariihaerefin. 

Cometa denuntiavitmortem Conftantini Magni,& infi- 
nita mala,quje fecutafunt. Nam tres ipfius filii de fumma 
impcrii contcnderunt, & Chriftiani immanibus periculis 
fucruntcxpofiti. 

Vifus c(l f«»/»e^«,& Jovia«nus impcrator a Pcrfis vidus, 

Cometa fafto,fa6I:us cft terrjemotus fcrc pcr totum or 
bem,adc6 ut mare egrederctur litora,& multa: urbes,innu- 
meriqi populi opprimercntur. 

Cometa, Lucifero fimilis, qui a gladii fimilitudine xi- 
phias appelhtur , intcr alia malainvafioncm Eugcnii por- 
tendir. 

Itidcm cft vifus cometa,Luci£eio fimilis. 

Sub Arcadio vifus cft cometa,(\\xi cjusmortcmiignifica- 

t. 

Confpc- t^umetlu eo- 
metarum, 

4. ^n.Chrifli. 
410. XLIX. Chronologia cometarum. 329 44^. 4-S3. 1 
4S4- 5 ^S9. 
ug. 

SSO. 

S8g. 
>P4. 

C02, ^io. Confpeftus eft cometa enfiformis, qui multa portcndit 
mala.Nam Roma capta fuit ab Alarico rcge Gothorum.Ca- 
lamitatcs in orientc & occidcnte vari^ acciderunt. Tauta 
enim eotempore cardes hominum fa<Sta efl,quantam actas 
nulla aconditomundonovit.TotaEuropa periitrAfiaepars 
non exigua eft attritarAfrica quoquenonfuit horum ma- 
loriim cxpcrs. Beilum,famcs,ficcitas & peftis certatira in- 
fcftarunt orbem.Tanta ctiam fuit foHs eclipfis.ut ftclla: me- 
diodierefuircrint. 

Sub Honorio alius fulfit corneta.qvLcm fecuta cft fcditio 
iniiniversalta!ia& Hifpania. 

Apparuitco»s«//i,&"«pud Tolofamfanguisfluxit. ' 

Cometa multis dicbusmicantefaduscft terixmotus.At- 
tila quoquc maguam paitem Italixadftixit,&mult»s pra:- 
clarasurbes diripuit.hxulesconfugiunt in eum locum.ubi 
hodic lunt Vcnctia-, qua; circa hoc tcrnpus fucrunt con- 
dita:. 

— Co7«e/^,terra'motus,&alia portenta apparuerunt. Attila 
poft longam obfidioncm capta Aquilcia, Vincentiam,Vc- 
ronam, Mediolanum, Ticinum, Auguftam Rauracorum, 
Argcntinam,Vormatiam, Coloniam,& aliasRheni civita- 
tes pari tcrrore pcivadit^tandem ab Atcio in campisCata- 
launicismagnopra:lio vin«itur. 

Cometa vifus eft,&aliaaccidcruntprodigiajpoftqua:in- 
guin.iriapcftismulcosabfumfit. 

Infoliti cometA apparuerunt.&fcdla Arianorumlongcla- 
teqne graflatacft procurautibusOflhgothis. 

Vifus eft mwfM barb;-tus, qui pori>endit tcrraEmotum, 
quo multa' urbes & homines perierunt. 

Sub Juftiniuno ardet cofwf/zi.-quem fcquitut terra:motus 
deccndii,fcditio ConftantinopoIi.pcftisAntiochia: &ahbi 
locorum. 

Cometn informa lancex apparet Roma capituraTotila, 
Hunni dcvaftant branconiam & Thuriugiam. 

Vifus fuit cometatSc Pcrfa: fucrunt vidi a Mauritio. 

Apparuit horribilis cometa:<^i\cm[tc\iza funt multama- 
la,nominatim fi<:citas, annona; caritas, bellum Longobar- 
dorum in ltalia,& agmina locuftarum ibidem. 

Cometa maximus cft vifus,& innumera alia eacjue hor- 
icnda piodigiaaccidcrunt,qua:cxdcm Mauritii Imperato- 
xis,tmmisM»homcdiscihimtztcs, 8c >(ui(nx^9-na7ryncu> Von- 
tificisRomariportcndeiunt. Nam Bonifaciiis II 1 aPhoca 
impttravit.Lc Roma caput ccclefiivum & diccrctur & ha- 
berctur , ftuflra refragantc patiiarcha Conftantinopoh- 
tano. 

Cometes appaiuit.Tum Cofroes Peifarum rcx Hierofo- J^umtrm t«- 
mttarmm. 
ZZ. ^. Cbrtfii' ^jo XLIX. Chronologia cowetarum. '^is- 674.. 

67S. 
676. 684. 7Z9. 74-S. 
761. 

7C.3. 

9i^. «i?. lymam dinpuit, & anno 611 Mahomed cocpit. Vifa funt 
hoc tcmporc alia ctiam prodigia &horrendatonitruaau 
dita. 

Cometa eft vifus Bgura acinacis.CircahoctcmpusSara 
ceni Damafcum, Hierofolymam,& Syriam totam occupa. 
runt. 

Appa):uit magnus cometaiqvicm. fccutaeftficcitas.peftis, 
& fames. 

— Tribuscontinuis mcn(ibusapparuit«we/A-quotcmpo 
rc SaraceniimpcriumRom. vchcmcnter adflixcrunt. Nam 
magna claiTe vcnerunt iq Siciliam. Bcllarminus in Chrono- 
logia collocat cometam in an.678,& addit tribus annisfe- 
queotibus non pluifTc. 

Comtta apparuit.qui pcflcm,tonitrua,famem & cluvio- 
ncs fubfecutas fignincavit. 

Duo cometA vififunt. Ingenspeftishocanno orbempcr- 
vafit,priEfcrtim Conftantinopohmjubi jooooo hominum 
pcriere. Non multo poft Luitprandus Longobardorum rex 
Rcmam obfidet,& SaraccpiCarthaginc cxAfrica moven- 
tcs ip Hjfpaniam navigapt, & cjus provincix partcm oc- 
cupatft. 

Cometn in Syria apparuir. Varii morbi fubfecuti funt. 

Duo cometA.ntiMsir^ orientc,alterinoccidente,fulfcrunt 
Turczin Armeniamirrupcrunt. 

Vifus eft cometAt^nzm fecutum eft magnum frigus, & 
pofteautcdo.Turcarumquoqucpotentiacievit. 

Ante obitum Caroli M. apparuit fiugularis & terribiUs 
cometa. Unde imperator attonirus cum Eginardp philofo- 
pho contulit.dicens, quod mutationcm regni morccmque 
principis portenderet. Vcrum philofophus uolebat cum 
contriftarcfed locum ptophcta.'adducensdicebat,-^)?g»« 
coeli nolite timtrtj. At imperator devotus , Non aliud ,xn- 
quitjtimere debemus, aifi illum,qui nofhi & fidcrisillius 
creatoreft.Sedejus clementiam laudare tcncmur, qui no- 
ftram inertiam,cumpeccatorcsfimus,talibusadmoueredi- 
gDaiui indiciis. Quia igitur talia portentacumapparent, 
omncscomaiuDiter tanguatjomncs pro virili feftinarede- 
bcmustUtmifericordiaminillo dominante confequi valea- 
mus. Hasc in fafciculo temporum. Alii tamcn hanchifto- 
riam recitantde Ludpvicol. Caroli M.fiUo. 

Apparuit f<»w£/<»iitem aono 830. Circahoctempusprc;- 
ceresecciefiaftici cx odioergaLudovicum Imp.qupdrefi- 
fteret ipforum faftui, concitarunt filios ejus ad confpiran- 
dum advcrfus parentem,cumquc capiendum &in vincula 
conjiciendiim. 

Trcs Sjf.!. > 

S68. 
S76. 
88Z. 
poo. 

90J. 906. 
91Z. 94*' 

964. 

9S4.. 
1000, 1917. 
lOJI. 
tOiS. 

10^3. 

loiS. 
1066. loaz. 

1068. XL IX. Chrohologia Cometarum. ^ Tres comttA aptc disfcnfioncm & bcllum fr^trum filio- 
rum ^udovici Pii.propter divilionem regni cxortum.appa- 
uerunt.Saraceni ex Africa in Italiamirrumpunt>& Romam 
diripiunt;fed rcduces in itincre fubmerguntur. 

C«w«//» apparuit,& terrajmotuseftfaftus. 

Cometa apparuit.qucm pcftis&famesfecutasfunt. 

Comtta eft virus,& Trcveris incendio vaftata. 

Mortuo Arnolpho Imp. vifuseft cometa:([nem fccuta eft 
incurfatio Hungaxoium Saracenorumquein Italiam. 

Apparuit cometa. MoxHungari in Germaniamfxpein- 
curiiones fecerunt.camcjucvaftarunt. Berengarius quoque 
iippcratorltalicHsLudovicum rcgem Longobardorum o- 
culis privavit. ^ 

Arfir coraeta, i^ucm mumplcxgrando eft fecuca. 

Ci^w^/Aaliquotfunt vifi.Nou ita multo poft Hungari Ita- 
liam ingreiri multas vicifTim intulerunt acccpcruntqi cla- 
des,&fccuta eftmagnainundatioaquarumpra^cipueinSa- 
xonia. 

Apparcnt comets.t qui portcnderunc bellum>famem,& 
rnortcmanimaliumomnisgencris. 

In Italia vifus eft cometa mira; magnitudinistquem fccuta 
eft peftis,cluvio& fames. 

Cometa & alia prodigia func yifa,famemjqua? mox fccuc^ 
eft.prarfagientia. 

Cometa portendit famem,pcftem & ccrrxmotum. 

Cometts & variaprodigiaapparuerunc. OcroIIIfupera- 
vitCrcfcentempatritium.quiRoma; principatum occupa-r 
Terat:& fcptcm Elcdorcsinftituit. 

Anno tcrtio Hcnrici 1 1. cometam & alia prodigia cxccpe- 
runt famcs & pcftis.c quibus hjEc adco in valuit,uc fepelien- 
tium ca^dio.viviadhucfpiricumtrahentcs.cum mortuis fc- 
pclircntur. Peftis illa duravic triennium , & multa oppida 
planc exhauHt. 

Cometam fecutacft peftis,& bellumin Polonia. 

Cometam fccuta eft fames.eluvio & peftis. 

rulfit cometa,&i feditioin Italiaeiliexorta. 

Comttam fecutum eft bcUum inHungaria. 

CoMttmn in Poloniafamesfecutaeft &morsregis. 

Comeies per totumorbemdiuapparuic. EodemannoAn- 
glia pcr Wilhelmum Normannum varic afflida.tandcmq; 
iubadafuit. GrcgonusVII fivc Hildebrandus cxco.mmu-- 
nicat Hcuricum I V, & Rudolphum in cjus locum fubfti- 
cuit. 

Comtta fignificac magnam ficcitarcm.peftem&famcm. 

Apparuit for?«M ignitifTimus ,corundemmalorum, quic 
diximusadduosprxcedcaccsannosiindex. '2{uTH.com. 
J 49- io. 

ii- 
i2. 

S3' 
if. ss. 
s<f. i7. 

i8. 

S9' 

60. 
61, 

6z. i3. 

u. 

6i. 

66. 
67. 
68. 69. 

70. ^n. (hnfii. 
1071. I09s. "^ 
lOffd. l 
1097. f 
1099. 
iiot. 
1106, 
1I09. 
1110. 

ItlZ. J JIJ2. 
II4S. 
1211. 

X2Z3. 

tz^o. t2S4- 
1264., 3B2 XLIX. Chronologia Cometarum, Viruscfl <:0i»«M, eadcm portendcQs mala, quxdiximus 
ad trcs prxcedeotes , inprimis varias feditiones. Namin 
dcabanno 1060 majeftaslmperatorisab Hildcbrandope- 
dibus conculcata fuit : Saxones rebellarunt: Cxfar faftiis eft 
Papa^fupplex : Rudolphus contra Henricum eft elcdus, 
fedtandcmc3Efus:PapaabHenrico IV. in maximas angu- 
ftiaseftredadus&c. 

— Singulis annisfinguli cometi funt vifi. Conradus & Hen- 
ricus V. fcopponuntpatriHcnrico IV. NominatimHcn- 
ricusinfanda impietatc parcntem abimpcrio remotum & 
Bingascaptum miferctraftat. Sccutumcft bellumfacrum, 
quod multisannis duravit, & toti orbi Chriftianofuit in- 
aufpicatiffimum. Nam magna C^riftianorum jaduia ge- 
ftum eft. Ingentia quoque & multa malafrcuta effepro- 
dunt hiftoria: : utputa fames & pcftis miferanda ferc per 
totum orbem, item funcftiflimum bellum, quod Pontifex 
cxcitavit in Germania , Saxones armando contra Henri- 
cum V. Qttinquies in ifto bello dcpugnatum cft multo fau- 
guinc, & plurimi pra:flanti(Iimiprincipcs pericrunt. Seda- 
ritanriennonpotuit,donec impcrator.viduspcrtiDaciam- 
bitioncPoBtificum.cdiftumavifuiHenrici III abolcvit, 
quo fanxeratillc, ne quisproPontificc agnofceretur, nifi 
impcrator cledioucm ratam habuifTet. 

Apparuit cometa. Svevi & Danideficiunt abimperatorc 
Lothario,a quo coguntur in ordincm. 

Cometa fuftit. BellumoriturinterSaxoncs, Vandalos & 
Polonos. Nobilcs in Haflia rebcUant. 

Apparuitgrandis cometa. Sequenti annoTartari inPo- 
loniam & Silefiamirrumpcntcs magnam iiominummulti- 
tudincm trucidai unt , & fingulis abfciderunt aurem , ut fci- 
rcntnumcrum occiforum. 

Cflwerafulfit inGallia. Friderico II. Imperatori non bc- 
neconvcnitcumPapa. Guelfifequuntur Papam, GibelUni 
ftantapartibusCsefaris. 

Apparuit cometa. Sequenti anno Tartari in Poloniam 
magno cxercitu incurfionc fa<5ta , igne & ca^dc omnia com 
plcverunt: poftca per Moraviam in Hungariam ingrcfli, 
cam tribus annismifere afflixcrunt. In Burgundiaaccidit 
horribilis terr<emotus,qui duos montcs loco movit & mul- 
tos-homincs opprcfTit. 

Ccw*/<iportcndithorribilemYcntum. 

Apparuit co»wf/« magna cauda.Mo vit c Galiiis cum ercr- 
citu Carolus , fupcratoquc Manfredo, Siciliae regc , rcgnum 
Neapohtanum occupavit. Bicnnio poft SaraceniinHifpa- 
oiam trajiciunt, magnasque cladesinferunt & accipiunt. In 

Hetruria t{um. com. 
7t. l^n.Chrifti. izpS. *j 
J300. ! 
iSoi. K 

130^. j 
130S. 
1307. J 

1312. "^ 

1313. l, 

13'^. I 
131S. J 1337. 1340. 1347. 

J3SI. 

t3S3- 

1363. 

137 S. 
13S0. XLIX, ChronologtA Cometarum. ^33 1382. 
1390. 

t39^' 

/40/. I 
1^02. C 
1403. J Hetruria quoque magnitumultusexcitatifunt. Anootcr- 
tio ab comcteBandoGar Babyloniorum & Aflyriorum rex 
Armeniam ingentibus copiis invafit , Antiochiam czpu- 
gnavit.ftrajemque Chriflianorum ingentcm cdidit. 

— Singulis nisce annis finguli comett, funt vifi , qui inccr alia 
mala indicarunt afflidionem Chriftianorijmperfamiliam 
Ottomannicam, quarauthore OsmanfiTcOtfomancxEpit 
anno Chrifti 1197. Pcftis quoque pcr uniycrfum orbcm 
graflataeftanno ijof. 

— Fulfit«7Wfr4, & fimilitcrquatuoTannisfeqq. Hoctcm- 
pore Henricus Lutzelburgius vcneno eftfublatusamona- 
cho. Dc impcr.itore cligcndo fa(fta eft contcntiofivc bcl- 
lum civile , quodgraviflimcGcrmaniam adflixitintcgrum 
odcnnium.Maximaquoquehominum&jumentorumpc- 
ftis,itemqucannona:caritaseftfubfecuta. 

Duo ccmeta. hocanno fucrunt confpedi. Contentioin- 
terLudovicumBavarum& Clementcm VI eftorta.Locu- 
ftajquoquemuhumdamni hincindcdederunt. 

Comttes in coclo vifuseft. Galliab Anglis fupcra-ii funt, 
10 miliibuscards. Peftis tlcrcntia: ly milliaextinxit,&pcr 
agrumfccd-a ftragcdelarviit. 

Cometa fulfit. Mox peltis pcr totum fcrc orbcmgrafla 
ta eft. 

Extind:o comtta hujus anni graves ventorum xftus fccu- 
ti funt:pcftis itcm & raritjs annonx. 

Comet.4m fccuta cft ficcitas , & incendium multiplex a 
fulmineortum. 

Arfit cometa : qui fign:4icavit reformationcm Johannis 
Wicleff. 

— Duo cometa fulferunt, prognofticafimultatis interprin 
cipes Francos cxorts. Bcrtholdus monachus Gcrmanus an- 
noijSo invenitbombardas. 

Cometam extincflum fccuta eft peftis fa^va. 

Cometa falfit, quem inauditi & incurabilcs morbi fccu- 
ti func. 

Cows/a apparuit, qui veru appcllatur, qucm peflimum 
putant aftrologi. Significavit It.»lorum pcrfidiam. Nam cir- 
ca hxc temporaca;perunt paflimexcutere juguni impcrii 
GcrmiHici. 

— Singulis annisfinguli ccmeta fulferunt. Sccuta; fiintin- 
gcntcs calamitatcs , varii & inauditi morbi : amnes cxjnic- 
runt: peftisfuitgraflata: TamcrlaBesfivcTamyr;s,Scytha- 
rum acParthorum rcx.cum innumcrabili excrcitu Alum 
invafit, & fcipfumappellaviiiram Dei & vaftitatem tcrra:, 
quomodude Attila proditum cft, quddfe appelhvcrit fla- linm^ tm. 

9S. 

89. 
99, 
91. 
92. 
93. 

94' 
9S. 
9<f. 
97. 9^99' 100. lOt. 103. /94. los. 
106. 107. 
108. 

109. 

IIO. 

III. 

112. 
Ili. 14-39' 
'4+4. 

I4-S6. 1460. 
t47l. i4-7S. 
14-77. t4-9i. 
isoo. ^i-f XLIX^ Chronologia Cometarum, gcllumDci. Huflltarumdux Zifcafelicitcrpugnat inSigit 
mundum Imp. 

Apparuit cometa mazimus , qticm fecuta cfl annoiiK cati- 
tasfexannorum. 

Comtta fulfit,& folis tcHpfiS fuit. Sccuta funt varia bclla, 
iiumcrb 8. > 

Cw»*//»fulfit. Ars typographicianno fcq. cft inventa. 

Cofwewardct. Rcx Gallix niovctinHclvctiim. Vladis- 
lausrcxHungariaecxditutabAmurathcad Varnam. Scdi. 
tioglifcitinAnglia. Turca anno 14J4 cxpugnatConftan 
tinopolim. 

Apparuit cometa, quem magcus vcntus & tcrra:motus 
fccutus cft. Turca occupat Lemnum, Mitylencn & Eu- 
boeam. 

Co7w««,quemnigrumafpcllarunt,varichominumnien- 
tes afFecit. Eum fecuta eft mors Alphonfi regis Arrago- 
num:qux iEmiliam, Sabinam, Campaniam,uniTerfumque 
iregnum Neapblitanum& longo &gravi bclloimplicavit. 
Secuta cft & pcftis aliquanto diuturnior. Turca occiipat 
Pcloponncfum. 

Vifus eft coineta. Muhamed five Mahomet II. inde ab 
anno i^yi duoimperia&duodecimregnafibifubjefcit 

Ardct cometa. Multiprincipeshocannomoriuntur. 

Duo cometa. apparucrunt. Secuta funtbclla&epidemiar 
indiverfis partibus, &anno fequenti asftis fcrventiffima 
Peftis adco fjcviit , ut cognati proximi dtf fereren t fuos. Ca* 
rolus Burgundi«Edux adverfus finitimoscoimpetumovit 
arma , ut multorum ctiam annorum bcUum eicitaverif: 
quod finitumeftejusmiorte. UflanusCaflTanusParthiaiat- 
quc Armenixrcx dimicavit cumMahumedc, itautingcn- 
tcm infcrrct& acciperetcladcm. StcphanusMoldaviz Pa- 
latlnusrtiagnapugnavicitMahumedemadDanubium.Po- 
ftcriorem comctam Germani vocarunt caudam pavonis, 
&plcriqucjudicaruntfignumfuiflcbelIiBurgundici. 

Vifus eft tometay & Carolus Burgundus occupavitLo- 
tharingiam. 

Arfit co»j««,qucm cxccpit fervcntifl^ima ajftas, adeo qui- 
dcm, utnonfolum frugcstucrint cxficcatae, fed ctiam inte- 
gra: fylvas acccnfae, rnagni fluviieiarucrint, farvaquc peftis 
gralfata fit. Carolus Burgundus cxfus fuit ab Hclvetiis. 
Multi principcs hoc anno obierunt. 

kxActeometa. Hofnfncs&bcftiajmoriuntur. Turcabo- 
nam pirtcm Dalmatia: & Sla voiria: occupat. 

AppatuitctfW«M. Tartari devaftant Polonram, Mofcovi- 
tasLithvaniam. Parva^crucescxaercdccidunt. BellumBa'- 
arkum aliquaot^ poft oricur. Pcftis & famesgraflantur. 

CoiM- '^itm.tm. ^ii6. tsi6. 
is^j. 

ISZT. 

iSzP' 

JS30. 
iSSi. IS32' 
JS33' 

IS38. 
1339' XLIX. Chronologia Comstarum. ssS] IS^J Comtta portendit mortcm PhilippircgisHifpaniK, filii 
Maximiliiini Imp. itcmquc bellum Mtximiliani cum Vc- 
netis & Galiis:deniqucinundationes, ventos&anDonxcair- 
ritttem. 

Comttam fecuta efl reformatio pet Lutherum>(}ui fcirpfit 
contraindulgcntiasannoifi^. 

Apparuit cometci.,(3^m\ fecuti cfl xHras plena catara^is 
nubium,terrxmotibus,variisque tcmpeftatibus. Anno ijtj 
exortum edbcnum rufticorum, & Galius captus aCaro- 
loV. 

Vifus eft comtta tcrrificus cauda oblooga fanguinci colo- 
ris. TurcaUn£»aiiamvaftavit. Agminalocuftarumhincin- 
dc multum darivni dedc^^unt. 

QuatuorcoOTe/* hocannoapparucrutit. Turca Vicnnam 
obficlionccinxit,mulrasquc urbesin Hungaria occupavit. 
Sudor Angiicanushoctcmpotealiquotmyriadashominum 
fustulii. 

Cowjfr^ vifitur. Multi pagi«!'^ oppidain HoIlandia&Se- 
landiaacjuj^obruuntur. TibcrisinundatRomam. 

Ifiqxit conicta non fine dadc oricntis & fcptcntrionis 
Etcnim Tiirca in Hungariam & Aultriam irrupit. Rex 
Chrijltafius magna clafle in Daniam proficifcitur ad repe- 
tendum regna lu». Hclvetiorum bellum in ncgotio rcligio 
nisgcritui.quo bisa Tigurinis infclicitcrpugnatumcft. In 
priorcpra;Iiora:fuscft Zvvinglius. 

Coiifpc<f^uscft«»7er>i tcrnbilis. Turca irruptionemfa 
ciensin HungariampellituraChriftianis. 

Arfit (ofnetn xiphias fcu cnfiformis. Scquuti fuar ttrrar- 
motus in Gcrmania, mutationc!; in Anglia,& conrcntioin 
cer Carolum V. cum Gallo fupcr ducatu Mediolanenfi. 

AppavuitcuW^Mignco eolore.Sequutacftepidemiamul 
tis inlocis. 

Itejumfullitf<'»3fr^ Sequentiinnosftasfuirfervcntifri- 
ma, qua: ipfa? ctiam (vlvas incendic, & flumiaa fomesq; cx 
ficcavit. 

Cometam fccutaeftpeftis & cxpuga.ltid Buda:. Carolus 
V infcliciter trajecit in Africam , mulris navibus & militi- 
bu^ proccllos.1 tcmpcftate percuntibuS. 

Comttam fecutafunt agrtiinanoxiarumlocuftarum. Ex- 
{psditio ChriiHanorum in Turctm malc ccfGt , miluibus 
morbo cpidcmico magnarn pirccmcxciniflis. VinumaJco 
acidum fait , uc non fucrit potui. Appellatum cft vinum^ 
Turcaruin ai> nifelici expeditioQC , cujus raodo fadli cft 
mcntio. 

j Vifus e.ft cpmeta , qucm fecjuenti anno cxccpit bcRum 
I Smalcaldicuni & pcrfccmio Gallica. 'i^m. €tm. 

i2i. IZ9. 130. isr. 

1 13^. 

JiJS. 

136. 

137. 138. m- J40. i^t. 1^2. Mi. '44. ISS6. Si6 XLIX. Chronologia, Cometarum. 2SSi. IS7Z. Apparuit«we/«. Deccflerunt hoc aono multi viripii& 
dodi. In multisGcrmaniiepartibusdereformationceccle- 
fiarumanxiclaboratumeft. ' 

Fulget cometa. Carolus V. abdicat fe impcrio.cui fucccdii 
jferdinandus frater. Initium belliBelgici inciditinanaum 
Iij66 obinquifitioncmHifpanicam. 

Confpe(^a eft novaftella in fidere Cafliopcia:, quam vul- 
X igoprocometahabuerunt. Nuptia:Parifina:hocfnnocclc- 
Jisi ' 'brantur,inquibusplusfanguinisquamvinifuitfufum. 

1 L ' — Apparueruntfingulishis annisfingu!ifo«ie/<e.qiiauquim 

i6o2 I ^'■^^ pofteriores a magnis viris habcntur pro novis ft ilis. 

604. QUjidquid hujus fit , portenderunt ha:c prodigis v.nas 

^ _'] mutationcs in Belgio , Hungaria , Bohemia £c Ger- 

mania. 
i6i8. Ncmo cft , qui non obfervavcrit hujus anni cometam, dc 

quo multi multa fcripfcrunt. Prasfagium ipfius jam cheu cft 
in manibus noftris. 

$cd concludamus hanc cometographiam hominis ethni- 
ci Hcrodoti minimc cthnica fcntcntia , qua: extat lib.6. 
Cum Deus puniturm efi gentem 'vel urbem , prodigii-i idprius 
folet fignificare^. Qijofacitetiampia&gravisillaChriftia- 
ni hominis vox : Loquiturcum hominibm Detts, non modh Im- 
gua humanaptr prophetas,apoftolos ^pafteres.fednonnunquam 
etiam ipfis clementu informas i^ imagines diverfa^ compofitit. 
In qua fcntentia finio , ubi illud priiis admonendum cfle 
cenfeo, divcrfitatem calculi in h iftoria comctarum faspc in- 
deoriri.quodunusidernqueccmetafulfcritfubfiuempraf- 
ccdentis &: initium fequcntis anni. Num. com. i L. chro^ I n n n 

o 

t-i B 

3 P 

-5 £J O C 
1-1 «n z 


2 


»> 


O 
3 


■< 


H 


K 


o 


n 


n 
rO 


» 


G 
C 
3 om D I G- H 
3 

c" 

3 n =1 i-Y*^ o Ui -t' I ! I I „ 


oo 
■7 


O 
^ 


O 

- 1 > 
^\rn 


. O 00 00 j SO 0\ o U-, — 

>-> I H o o o 
o o 
o ! o ?2 

n. c ri C f, &-3 ^;? :ci c n o 4^ «-1 •-< ooov'-» xjj«s-->vo O ^ 5' a. c ^ 33 S L. Chronologtn Synchronifinorum Hic notentur iftx regulje pradicx. 

I. Dnto anno mundi invenire annum periodi JulianA. Adji- 
cc ad annos M.764, & exurgct periodus Julianarut i<Jf 6 an- 
nis ad diluvium addc 7 64, & exurgit annus pcriodi Julianx 
1420. 

I I . Dato anno periodi Juliam invenire annutn mUndi. Ab- 
jiceab annis periodi Julianajannos 764, &remanentaQni 
mundi : utabjedis 764 abannis 1410 pcriodi, rcmanent 
«nni lA.i6^6. 

III. Dato annopetiodi ydiam invenire annum periodi J«- 
daici. Abanno periodijulianarabjice ^j^ireliuquetur an- 
nuspericdi Judaics: ut abje^ftis 5)j5 abanno 1410 pcriodi 
JuJians , relinquiturannus 1467 periodijudaicae. 

I V. Bato anno mtindi ante Chrijium fcire ejuotut fit ille 
iUe anntM ante Chriftum. Ab annis mundi fubtrahc antios 
5948, & relinquenir -nnus antc Chriftum natum:ut fub- 
dudlis 16^6 a 3948 relinquitur annus iz^i. 

V. Datoannoperiodi]ulian6.fi:irecyclumfolii. Dividean- 
nospetiodipcr 28: reriduumeflannuscyclifolariscurrens 
Quodfi nihilrelinquatur,i8 efl cyclus. 

VI. Dato anno periodi]ulian& fcire cyclum luna,. Dividc 
iannos periodi per ip^rcfiduum eft: annus currens cyclilu- 

naris llve auiei numeri. QU;6d finihil reUnquatur, 19 ert 
cycius. Eodcm modo venamurcyf/«»2/«^/c?w»«. fidatum 
sr.num penodi JuHaniE dividamusper ij-. Nam rcfiduum 
eftcycltsIndiiSionis. 

VII. Bato anho mundlfcire annum Olympiadis. Ab anno 
mundifubducji^jrrefiduumeftannuslphiteus, Hunc di- 
vidcpcr^: Quotus dabit Olympiadcmclapfam,refiduum 
eritannusiftmsOlympiadis. Sinihilrelinquartur.eftquar 
tusnnnus Olympiadis. 

VIII. Data Olympiade tnvenire annum Iphiteum , ^ ex 
^nno Iphiteo coUigere annum mundi. Datam Olympiadem 
multiplicaper 4:prodibit annus Iphiteus. refpondens an- 
no quarto data? Olympiadis. Anno Iphit^^o addc ^i^j^nam 
OlympiadcscoepcruntannoM.5174) & prodibitannusM. 
quiconncxuseftcumannolphitco. V.g. Chriftusnatuscft 
Olympiadc 194: queC multiplicatapcr4,exhibet 776,30- 
num Iphiteum. Huic anno tdde 3175, prodit aniius M, 
J949 quo Chriftuseft natus. 

IX. Dato anno M.fcireannttm urbisconditt,, ^vicij/tm. 
Deduc 3197 abanno Micurrentc: refiduum critannusur- 
biscondita;. Deindedatum annumurbisaddead 31^7:^0- 
tns critannusmundi rcfpondcnsannourbis. 

X. Dato anno Chrifti annumperiodi^ulianA invenire-)„ An- 

nisChri- L. Chronologia Synchrdmfinorum. ^^q his Chrifti addc 413: totus «xliibet annum periodi Ju 
liana:. 

XI. Dato mno periodi \ulianA fcire annU9f) Uhrifii. S\ih 
dudHs annis 4715 a numcro pcriodi Jplianas, rclinquitar 
annus ChrilH currens. 

XII. Dato anno Chrifti fcire annurh ]udaicum. Annis 
Chtiftiadde j-jfioo 

XI.II. VatpauneChriftifcireannumtnundi. AnnisChri- 
ftiaddc3949. Dateanno M.fcire annum Chrifti. Subducahaj 
nos5949abannoM. 

XIV. Dato finnii Chrifti , fcire anHnm ]ulianum. Annis 
Chri(tiadde 4y. 

XW. DatoannoChrifti,invenire cyclum folit/lur.A ^indi- 
Bit^nit. AnnoChriftiaddc g procyclololis, i piocyclolu- 
nx, j pro cycloindidionis: pofteadividc. Rcfiduuminui- 
cat cy clum. Si nihil rcmanfcrit, intcgri cycli iunt fumcndi- 

Sed manum de tabula : nifi forte fuerit operarprctium ca- 
pitaquxdamchrbnblogica enotarc ex Tatuld Ch*onicd fe- 
cundkm Alaihematicorum Vitnnenfikm computationem edttd 
annp ii7i. In plerisquc cnim confentit cum noftro cal- 
ulo. c 

An 

t. 

tos6. 

iSi6. 

fii7. 

iSiB. 

t6S7. 

1701. 

1788. 

/P4«. 
2001. 
202$. 
20^8. 
20i2. 

2108. 
2198, 
2208. 

2^0lt 

2^43- 
24-93- 

2i03. M. Adam&Eva. 

Noah. 

Sem. 

Cham. 

Japheth. 

Diluvium. 

Aureum fcculum I- 

talia:. 
Babcl turris. 
Abr-hjm. 
Argcteum fcculum. 
Promidlo Abrahas. 
Ifaac. 
Sodoma & Gomor- 

rha. 
Jacob. 
Jofeph. 
^.gyptus. 
Molss. 

i£neum feculum, 
Exodus. 
Jo(ua. An. M. 

»773. Samfoa 2783. 
2826. 

28.^0. 

2863. 
2S87. 
2901. 
2910. 
2930. 

29S3- 
3036. 
31^0. 
3ISI. 

3176. 
3ip^. 

3197. 

$21 3. 

3^39' 
3i^3. judiceslfrablitarum. 3293. Hie XVI 
annu anticipat caU 
culuf Vimnenfis. 
Trojadevaftata. 
Samucl. 
Saul. 

HcrcHlcsGrascus. 
David. 

Stanneum recuium. 
Thcbaj. 
Salomon. 
Tcmpltim I, 
Homerus. 
Hefiodus. 
Jonas, Efaias, Ho- 

feas,Amos. 
Olympiades. 
Micheas. 
Nahum. 
Roma, , 
Samar.ia. 
Habacuc. 
A xbanum regnum. ^40 L' Chronologia Synchromjmorum, An. M. 

330S. Jcremias. 

Zephanias. 

Ezcchiel. 

Nabuchodooofor. 

Captivicas Babylo- 
nica. 

Pythagoras. 

Solon. 

CytusrLiberatio Ju- 
djeorum : Zoroba- 
bel:Templum II. 

Haggjeus. 

Zacharias. 

Perfaru monarchia. 

Socratcs. 

Lacedxmonii. 

Achenicnfes. 330S. 

33i^' 
33<^i. 

33Sp. 

3^12. 

34.30. 3-^ 4-3' 
?44^ 
3S0S. 

3S29- 
3S^Si 

3SS3' An. M. 

3612. AlczanderM. 

36Z2. Monarchia Grxco- 

rum. 
3701. Ferreumfeculum. 
37Si. Jonathas Macca- 

bxus. 
iSis. Romanicapiuntjc- 

rufalem. 
3SS7. Pompcjus capic Je- 

rufalcm & Syriam. 
39og. Herodcs. 
3913. C.juliusCxfar. 
39ZI. Oftavianus Augu- 

ftus. 
3931. Herodcs occupat 

Jerufalem. (tas. 
3963. Jcfu Chrifti nativi- 

HoclocoVicnneDfcs ifta fubnedtunt: Variaen fupputa- 
tio annorum ufque ad Mejftam. Secundhm 

Chronobg. 39^0. 

Abbatem Urjperg. Pieum Mirandulam ^ Viennenfes 3961. 

Theopiil, 

R. Nahajfon. - ^ _ _ 

Pantal. Bafil. ^ Hebr, - - - 

P. Lomhard. ^ _ - - — 

J. iHnccium _ - ^ _ . _ _ 

R. Mofen - - -^ — - _ _ 

J. Brentium — — — — — 

Jofephum _—-- — " — — - 

Origenem - — - — - — — — 

Epifhan. - — - - '— - - _ _ 

P. Or fium - — --— — — - 

Hieronym. , — — — — — — - 

Thilon.(s> Auguflin. — — —-,- 

Jfidorum _:..___ — — 

Eufehium - — ~- — - — - 
Nauclerum ------ — - 

Bedam " " ' 
Thalmudifl. L . Gauric. ^ Tetr. Aliae'. - 
Suidam ^ Cujpinianum - «.^ ^ — — 
J, Regiomontanum (^Alphortf'- 

F I N I S. ■ 3474 
5707 
3970 

- }97t- 

' 3)»96- 

- -40J8. 

- -4111. 

■ 47 f 8. 
--5019. 

.J049. 

- -JIOX. 

- V9S- 

- -5156. 
-JI99. 
-•yioi. 

- 5100. 

5343- 
-5yoo. 
-«;5>84. I N D E X '^.t INDEX RERUM 

MEMOR.ABIL1UM. A Bdias propheta. S^uand» 
prcphetaverit?22.i8.i6.i7 
Abel €^ando natut} 28 

Abelonitx.fivc Abelii^.6^<»- 
les hAreticif 24.1.24.3 

AbcnEzia JudiEus. Scribit in 
univerfa Biblia. 2 72 

Aborigines. Ipforumdynaftia. 

106. 

Abraham Patriarcha. iJafci- 
tur.is.ig.zQ.ACcifitdivini 
tits prorrijponem p. /4 zp. 
peregrinatur.2p. invenitar- 
tesqutudam. 127.^03 

Abiaxas Hoc nomenBafildia- 
ni commendant tanquam 
J.nilum.qutafi Grkcii litt- 
rnjcribatur u/i^^cc(,reful- 
tant tnde 36$ quot caelos illi 
comminijcehantur. 24-0 

Abyflini. Epoch* ipforum. 12 

Academia Phtoais.SciJfafuit 
in quinque ramos. 13 s. zps. 
299' 

Acadcmjje. Unde fnt diBi^ 
134-. recitantur. 1 37 .(^feqq. 

Acatiani. Cogunt Jynodii. 2os. 
quales hs.retict? 24.7 

Accphali. Sunt hiretici. 24.9 

A(fla apoftolprum. S«»///^«r 
Scri,tur&. 24.. Chronologia 
hujus libti. jf.6 

Adam. EjusAra.9. mors.t3.14.. 
njtivitas. 14.. lgpfuf.28. efi 
propheta.s.4.. invenit nomi- 
na rtrumjiteras Hebraica* 
&e. 126.302 Adamantii. 24^ Adimira: , fivc Adamiani. 

€^aUs h&retici? z^t 

i£gyptii 'DynajHAfpforum.63. 

103 104.. 
.^•neas. Condit dynaftiam in I- 

talid. I06 

.^cncs. Valenfinus commini 

Jceb.itur XXX deos hot no- 

mine. 24-0.24.2 

JEix varia:, Cemmemorantur. 

P. 
Aeriani. Fuerunt hiretici 24.7 

^^fculapius. G^uisfuerit? 284. 

iEtatcs mundi. .A poettt con^ 
ftituttntur quatuor. 12. ab 
Auguftino fex. ibid. 

JEthiopes. Ipforum epccha.12. 
qualem hodie ampleffantur 
religiinem? 2so 

Attiini.Fuerunt h&retici. 24.6 

Agihus.Efipropheta N. T. s6 

Aggarus prophcta. Vide Hag- 

gxus. 
Agnoeta:,yc« Agnoita;. 6^«- 

lesh&reticif 24.9 

Agones Capitolini. Epocha i- 
pforum, II 

Agrippiniani.g«<»/« hAretici? 
244- 

A,haron frater Mofis. Safci- 
tur.30. eU primus juds^rum 
pcntifex. jS 

Ahasvcrus. S^ualii futrit ? ss. 
7o.Frohibtt inftaurationem 
politiA^udaict,. 194. I N D E X. Ahias piopheta.F/o«f,i4. «c- 
cenfetur KabbaliftU. 270 

Alanus fcholafticus Appella- 
tur donor univerfalii. 277 

Alaricus. F«/> rex Gvthorum. 
s6.i6s. 

AlbcrtusMa^nus. Efi ex »u 
mero Schilafticoriim.z 77-^ 
Chyr/iftjtrum. 294- 

Albigenfes. ddnntttr. 172. 
22o.SlHxlesffterint?2i9.23^ 

Mchymii. A quoinveMa?r26. 
Ejtts /doslores. 292. ^feqq. 

Alcuinus.alias Albinus. Euit 
prtceptor Caroli M. 266.307 

Alemanni.F/i^e Gcrmani. 

Aicxandcr Alenfis. JE/? e nu- 
mero Scholafticorum, Z76 

Alcxandcr Magnus.^o* epo- 
chfi.io.eH prttnws in Graco- 
rum monarchid. 71.Ss.fuit 
mclytut keri)s. 117.160 

Altxandria. G^ando condita? 
132. egregiam habuit biklio- 
thecam^fcholam. 13^.136 

Almanfor.P/om. 28$. 293 

Alogii {ivc Alogiani.F/«er«»f 

h&retici. z^^ 

K\^h.oa^\i%.IpfinsAra. z2 

Amazpnes. Fuernnt foemin& 
beUicofsL aptid Germanos.93. 
()4..izi.inveneruntbipennes. 
127, ■ ' 

Ambrofius. Ejtn fymholum 
quale!i 79fuit eptfcoptnMe- 
dioUnenfts. 274. 

Americus Vcfputius. Detexit 
Americam meridionalem. 

I7S. 

Amilcar. luit pater Hanniba- 
lis. ' 121 

Ammonius. Hoc nomine fuit 
doSore ceUfiA. 26 z . item jhi 
lofophui. * ibid. 

Amos propheta. G^andojlo- ruerit? 22.^8. ss.s7. accen^ 

fetnrKavbaliftis. 270 

Ampbidlyou. F«/r rex Athe- 

nienfium. S3-Z79 

Amphioni Inventt muficam. 

i26.fuit eloquens. 134..J03 
Aaiha.f tidx.Incipiuntfurere. 

2S2. 

A naftafius. Multi fuerunt hcc 
»omine:t uta impp. Romani, 
77.78. fcriptores. z6s.266, 
267. qttitres X^ix.kq^Iix.S: »p- 
peUa>itur,Anaftafnts Sinai- 
ta,(pifcopfti} ^ bibiiotheca- 
riui. 

AnnatK. Damn.<ntur. 222. 
Z36. a quo fint inftitittA? 
zs8. 

Anaxagoras. Vrimus Ubros e- 
didit Gr&cii.izs. fuit infi^ 
gniiphtlofephu4. 364. 

Andreas apoAo^us.Vocatuf a 
Chrifto.jfi. curriculumapo- 
ftolatut ipfiiM. 183 

Angclici.g)«4/« h&reticif2.^6 

Angclitae. ^luales h&retici! 
Z49. 

Anglia Regnum Angli& inci- 
pit. 6.J.. varias habet dyna- 
ftiai. 109 

Anglo Saxones. Ipforum dy- 
naftia. ' 109 

Anni a crcatione mundi uf- 

' que ad Chriflum. Ab aliti 

aliter nitmerantur. 34-0 

Anfelmus. Multi fuerunt hoc 
nomi»e:tutk Lucenfis,Can- 
tuarienfis, Laudunenfis, Ex 
his C antuarienfis accufatur, 
quodfitPap& addtSiior. zi6, 
(^ hic efl e fcholafticarum 
numero. 276 

AnthropomorphitJe. S^ales 
h&retici? Z4.7 

Anticarfares. Turbant impe- 
rium, 79.SQ 

Anti- I N D E X. 

Antichriftus. Ferfequitur ec-\ hem.iSz.f^fe^q. Vatiisper 
clefiam. zoo. quufithzoo. aA fecutionibui extrcentur.ig^. 
tates ipfi-M. 2jj. ^y?^^. 'Apoftolici. Fuerunt hdretici. 

AntiJicomavita?. G^iahs >?«-| 244. 

retici? 24S Aquarii. ^uemnt^ haretici. 

AtitiochJi. Ifftui £ra. lo.iil 244.. 

Aot ochns. Multifuerant hocAc^mh. EU interprts ^i!/Iio-_ 
ncmine inter regesSyriA. In' rtim.zisUr mutai rAigio 
iu exccUit Antiochw Epi- 1 Kc>;y. 24-1 

phanet. sp.72.73. 161. 194 Aqmignnum. G^uando coniii- 

Antipapje. Fuerunt al:q»ot.\ turrj? 132 

i^^f.^feqq. 21j.214.216 ^ Aiibcs. Ipforiifn epncha. iz 

Atii\iyi\odi.Cogunturntincab\Ai3iWici.€}uales hdretici? 244- 
Atifi7:ii ^ Pfipis , nunc ablAi^itoa.^slpDtiafaciir.zi^ssto» 
orthodoxi: 2os.204.20j.z(iS.\AvAtjs.FUrec-.. 298 

210.2u.21s.z16. |Aicliic!uces Auftfix. Dyna- 

Antitx&^i^.Sluales he.rcticil243\ fiia tpforum iacijjic^. 114. 

Antonius Eicnviti. mvehituriAxchiiccioaica.ylHtorcm ha 
in fupcrftitiomm.228 fioret.\ betNoachum. 126 

260. I Aicliontici. ^«.«/« he.retici} 

Apcllitx,fivcApeIliani.6^/i- 246. 

lcs hiretici? ::42 , Argeniina. €)uanJ.o scr.Mta^ 

Apocalypfis S. Johan. ^/.?«- 132. 

do fcripta;94. Ejtu chroio- lAigivi.Regnum ipforum inci- 
lcgia. ^ 7. Loca tjutdnm hu- p^t.^s. efi regum x 1 v. 8^ JU4 libri expiuaHtur. i i.j3.j3 

Apociyphi libri Biblioruni. 

ChrOTioUgiaipjorum. 38 

ATrtCtum. Wnde fuari^ habeat 

tfiginem ? ij 

AfoWiajitis.Mitltifkerunt hoc 

nomincj ■ puta Apollinatii 

HierapoHtanm, doifor eccle- 

fiA.1pi.262. item Apollina- ArgomuXx. 6>uifueri)it1 121 
Argonauts. Chrifiiani cu-j, 
fic appellentur \ 192 

Aiiani. Eilum.j^boU- 17S. 
pe/fequuntur Chrifiiancs. 
1p7.1gS.19p.zo 4. conxoc.mt 
f/nodum.203.204. damtun- 
tur. 203. i3r-fcqq 

Aiuni converii.^^/^i? 2oi riiLaodicenui,ittdem '^Oi-?'"'' Arioviilus. >«« re^ G:rma 
ecclefiA.263. h^reticus. 206 nornm. - i>noi Apollinarifta:. €hiales hAreti- 
ci? 247 

A pollo. Vluref ftterunt hoc no- 
mine. 2S4 

Apoftoli. Cur ab Arabibtts 
Chrifiimii app.ilentur Al Ariftides. Fuit i)ifignts dux. 

izi. aliui hoc noniine fuit 

phikfophusChrifitAnua.ipi. 

262. 
Ariftotclcs. Ipfiuifchola. 13 s 

i4ifioret^. 30S brr24. Vocantur a Chrifio.^ Amhmttici.A quo inventai 
41. Concilium ipforum. 74. 127. 

182.202. Symbolum ipforum. Aiius. Symbclum ^^concilium 
i?8. dijperfio per totum or- > ccntra ipfum.nS. Perficu- I N D E X. tionem procurat.197. htre- 
fin fuam propagat. 24.^ 

Armcnii. Facmnt cum "Euiy 
cht^'. 2jf.9.Z}0 

Arminius. Vide Harminius. 
Hoc etiam nominefuit theo- 
logus in Belgio. zi } 

Atnbhins.Duo funt hocnomi 
ne; ^unior zo^. alter , qut 
fmplictter appellatur Arno- 
bius. 27^ 

Arnoldus dc villA nov5.6)««<i 

docuerifi .23s.2S6.j07 

Arragonia. Regnum Arrago 

nis. incipit^. 6$. eonjungitur 

cu?nregno CaflelU. * S 

Artaxerxes. Tuit nomenfami- 

liare regibm Ferfarum. 70 
Artcmonitaf. luerttnt h&reti- 

ci. 243 

Artcs. A quihfts invents}, 126. 

127.128. 
Artotyritae. §^ales hAretici'; 

24.4. 
Artus rex. Inclytus efi viSlo Aflronomia. A quo inventa > 

iz6.127.30z.303. 
Aftures. Ipforum dynafi'm.96. 

S8.110. 
Athanaricus. Fitit rex Gotho- 

rum. 86.8g.96 

Athanafius. Edit fymbolum, 

178.mittiturtnexilium.203. 

reftituitur in integr 11^.204. 

futt epifcepta Alexandrinm. 

27 4- 
Athcnagoras. £i? tx numero 

F.,trum. 273 

Athcnje. Capiuntur: 83.quan- 

do conditi, ? 130 

Athcnieufes.2leg»«OT ipforum 

incipit. 63. quatuor habec-, 

dynafliM. 83. SchoU, Athe 

nienfium. 13^- 

Atlas. Multi funt hoc nomine: 

putaltalicttf 10s.Encch.126. 

soz. Grtctti. 127 

Attila. Fuit dux Hunnorum in- 

clytiffimus. 90.166 

Audiani. G^uales h&retici} 247 rtti. 121 Avcxioes.Floret, 28S.307 

Afa xtx.Inftgnem reporm i'«-| AugufHnus. £;«* fymbolum Sloriam. isg 

Afamonaji. Vide Hafmonxi. 
Afaph. Annumeratur prophe- 

tit. i4 

Afaphim, Fuerunt philofophi, 

133 
AfcitJE. Fuerunt hi,retici. 24.6 
Afclepius.f «i/ Hermetii difci. 

pului. 284.292,303 

Afcodruptas. Fuerunt h&reti- 

ci. 246 

Asdrubal. Fuit frater Hanni- 

bafii. izi 

Adi Re^num Afi£ incipit. 64 
Kixnx.LoqHitur. ts7 

Afluerus. Fi^e Ahafvcrus. 
A^yxn. Monarchia ipforum.6i. 

66. (^ feqq. 70. 71. regnum. 

64. dynaftia nova. 68 quaU ? 179. moritur paui 
unte expugnationem pittri&. 
i6s. interefl conciliis. zo6. 
Z07. qualiifit ipfius theolo- 
giai2 29.fuit eptfcopus Hip 
ponenfis. 27 s 

Auguftus Ca:far. Varis, epochA 
ducuntttr ab ipfius confula- 
tUyviSorid ^ honoribus. 11. 
elifecundus Romanorii mo- 
narch». 74 

Aviccnna.F/or«£_.. 28s 

Auricularis confcffio. Infti- 
tuitur. 2'S 

Aufonius.P/tfr«£j. 3^9 

B 

BAbylon E;«j Ara.p. quan- 
do (Ldificatdi 28.1 z(> 

Baby- I N D E X. Babylonii. Regnum ipforum 

incipit. ^4- novd dynajlia. 

68. 
Bacchus. Multi funt Bacchi: 

puta Noe ts.126. ^c. 

Bajazetes. Vineit Chrifiianos, 

fed 'vincitur a TamerUnt^. 

173. 

Baldus JC. Tuit auditor Bar^ 

tholi. - 2S3 

Barcochab. EU pfeudomejfiai. 

26j.2jf.O. 

Bardefaniftx. ^aUs fuerint 
ht.retici^. 24-1 

Bardi. Fuerunt philofophi. 133. 
297. 

Bariholom^us apoftol' C«r- 
riculum apofiolatus ipfius.tSs 

Bartholus JC. N/»/f»/«r. 312. 
meritur. 2S3 

Baruch propheta. Ejus liber. 
23. qualu fuerit . i s . accen- 
fetur Kabbaliftu. 270 machoSiAlbigenfes, ur^alden- 
fes , ConfeJftoniBas f^c. non 
reEle accenfet h&reticu.z^-S. 
2si.2s2.reBe conqueritur de 
Pontificum quorundam ne- 
gligentia. 2S^ 

Bellux. Immittuntur aDeout 
noceant hominibui. Vide Lo- 
cuftasjMurcs. 

Bclus.Eflprimu4monarcha.63. 
66 

Bcnedidus. Efi pateromnium 
monachorum. 260 

Bcrengarius. Varia ipfius fors. 

2tS 

Bernhardus. Duo funt hoc no- 
mine celebres: Clarcvalienfis 
^ Clunia£enfis.233-e qutbus 
prior ille accenfetur Fatri- 
bui. 276 

Beiofus.F/(7r<£^. 2S6 

Beitramus. Quid fcripferitj? 
231 I Bafilidiani. ^luales />*reWc/? Bclfarion. Infigni bibliotheca 24.0. 

Bafilius Magnus. Tuit archie- 
pifcof ui Cnfa. rienfis. 274 

Bcda VcnerabiHs. Tloret^. 
27S.307 

Beghardi & Bcghinx. ^id 
docuerint^? 2S2 

Bchfarius. Fuit infignis dux. 
121 

Bclla varia. Bellum Trojanum. 
^ duces in eo prAcipui. 121. 
exempla bellorum longe tru- 
culentif[tmorum.is7 .^feqq. 
S28. Cffeqq. Bella theologo- 
rum.223.jeqq- Bellumja- 
crum. 2S4.3S2 

Belbrminus. Aliter enumerat 
fchifmata Paparum , quam 
lytilgo fit.i4.7.<^feqq. Idem 
fateturyPontificesanno 1024. 
apicijtexeterutn degemraf- 
Je. iji. Vigtlantium , lcono- donat fcholam Venetam.i^-' 
efl Platenicw. 307 

Bcftia in apocalypfi. ^alis 
fic? i2.S3 

BibHa facra. Ipforum chronolo- 

gia. 2t. (^feqq. item 28. (^ 

Jeqq. verfio. 26. 27. 1S7. 231. 

23S. Pontifex Romantts pro- 

hihet translationem ipforum 

in linguamvernaculam.2sS 

BibHothcca. Infignu fuit Bu- 

dtL.ioQ.item Alexandrina il- 

la, quam inftituit PtolemAM 

Ph1ladelphui.13s.item Bono- 

nienfis.isS. iteMedicea. /41. 

HeidelLergenfis.jam transla- 

taRomam.i^i-o.VeHeta. 14.1 

Boctius.C/^reo. 26S.307 

Bohemia. Regnum Bohemii 

incifit. 6s. varioi habet dy- 

nafiiws. III. convertitur ad 

fidemChrtJti. 191 

Y~~s I N D E X. Bombardx. Slunndo invenu? 

Bonaventura. Diiputat eum 
GrAcii de procejfione Spiritm 
fanSli. zzi. accenfetur Scho 
lafiicts. Z77 

BoDJfjcius. Multifuerunt hoc 
mmine. Bonifacius VIII. 
Fapa infiituit primumjubi- 
l&um. iz.iss. Idemfuit fu- 
ferbifftma beftia. iS3. zi7. 
Bonifacius III. Papa acci- 
pit primatum a Phocd. 77. 
148. eumf. promulgat. 209. 
Bonifacius Anglus.e/? Ger- 
manorum apofioltu. 190. ah 
aliU appellatur cerruptor re- 
ligionii, 210. coronatur mar- 
tyrio. 266 

Boji. Nomec^ regnum ipforum 
eHvaldeantiquUm. 93.111 

Borudi. Convertuntur ad fi- 
demChrifii. 191.192 

Brachmanes.JF«<r«»r philofo- 
phi. 133.297 

Bramanes. T/ferunt philofophi. 
13S 

Britannia. Convertitur ad fi- 
demChrifii. 189 

Biema Capit incrementumfub 
Carolo M. 133 

Brunfuicum. G^ando condi- 
tum ? 133 

Buccrus. Docet in Anglia.zzi. 
ejui cadaver effoditur. 317 

Burgundiones. Ipforum irru- 
ptio.124.. Converfi» adfidern 
Chrifli. 188 

Byzantium. Vide Conftanti- 
nopolis. 

C 

CAbbalifta:. Vtde Kabba- 

Cadmus. Vide Kadmus. 
Cjefares. Ipforum chronologia 
&clajfes. 74..&feqq. Ciin.€luando natuf? zS.extru- 
xit urbem. IZ9 

Cainita^. G^alcs hAtetici ?2^i, 
243 

Caiphas. Fuit Pontifex Max. 
temporeChrifii. 61 

Cajani. Vide Cainita:. 

Cajetanus.E/?yc^o/fl/?«'. 278 

Cilipfns.Ejmper.iodi. 10 

Calvinus.N<i/f//«f,5zj. Iloret- 

Z69 
Campates. ^ales hs.retici! 

246 
Canones ccclcllaftici. Con- 

duntur dedifciplina ecclefia- 

fiicd. zio.zii.c^fet^q 282 
Cananes {yno^ici.Conduntur 

de capitibtts religionis in va- 

riis f^nodii. zoz.&feqq. 
Cznonici.Gluiprimitus itajint 

diHi ? 138 

Canticum canticorura. EHli- 

ber canonicus.21. ejui chro- 

nologia. 3s 

Czf eti.Sunt regesGallii tertii 

ordinis. ' 117.119 

Captivitas AfTyriaca. Eju« e- 

pocha.io.fuit longe gravijfi- 

ma. iS9'i9K 

Captivitas Babylonica. Ejui 

epocha.10.13. 34. Ejm Uxa. 

tio. 10.13.34,160. Euit mole- 

fiijfima. 193. 

Ciimtn. §^iiprimim carrnen 

fcripferi^! iz7 

Caroloftadius. Diiputat cum 

Eccio. 223 

Carolus Burgundus. Vincitur 
abHelvetiu. i7s 

CarolusMagnus. Fitimpera,- 
tor. 78.regulosGermanorum 
adfidem Chrifti adducit. 96. 
multa gerit btlla. izi. 167. 
168. inftituit , confervat , & 
amplificat fcholoi. 138. mul- 

' tos adducit Chrifio.190. cu- 

rat fcri- 1 N D E X. rat fcribi libres q^uatmr ad- 

verftis cultum imaginutn. 

230. 231. ratam habet dorta- 

tionempatritfui Pipini. 234- 
Carolus MartcUus, Tuit inft- 

niidux, 169 

Carolus Qijintus. bAultagef- 

fit bella. 176 

Cirpocratiani. 6^/iUs htreti- 

ci? 240 

Carthago. S^andc conditai 

131 
Catalogus teftium vciitatis. 

Texitur. zzd.^feqq. 

Cataphrygcs. Tutrunt hnreti- 
ci. 243 

C%ih2n. Hiretici. 24-$ 

Catholici. Sic appellatifuerunt 
Chrifliani. 1S7 

Cccrops.Efl primt4^ rexAthe- 
nienfium. 6^.83. 279 303 

Ccrdoniani. §)uales h&reticif 

Cercvifia. S^ui* primtt^ csfte- 

rit^ ? 127 

Ccrinthiani. 6)uales h&reticii 

Childsei. Ipforum &ra. p 

Chaliphx. ^ando coeperint-j? 

112 

Cham filins Noe. Venitin Ita- 
liam. lOS.PoJieri ipfius. 122. 
123. Introducit idoloiatriam. 
126 

Charta:. Aquo invents? 12S 

Chazinzani. SuntpropagpEu- 
tychii. 2S0 

Chilianus. Convertit Francos 
ad fidtm Chrifii. 1 8g 

ChJliafla:. Siuales b&rttici? 

China. Regnum Chin& efi val- 
dc anticjuum $3 

Chwon.Docutt Grtcosmedtci- 
natn 126. 284. I 

Chrifli< "Nativitas, Ejhs epo- 
cha. 11.13.14.4.0.7^ 
Tritavus. 18 

Baptifmus. 4.0 

Vita,couciones,& 
miracula. 40. ^ 

PafTio. EjH4 epocha. 

irhifioria, 4-S.74- 

Sepultura. 4./ 

Rcfurrcdio. 4.6 

An'umtio,ye«afcen- 

flo. Ejm epocha. ii. 

46 

Chx'\{i\AXi\.Variiiperfecutioni- 
bui funt obnoxii. 192. Ipfis 
fcilso obje&um fuit.qttod c^- 
put afini coLrent_,. 196 

Chrooicoriim hbri. A quo 
fint fcripti? 22. chronologia 
horum librorum. 33 

Chronologi. Enumerantur. 

291 
Chronolor;ia. Ejut utilitaf. 
j.Obfervationes necejfari& in 
ipsA texenda c^ retexenda. 

4S 

Chryfoftomus, Esi Demofihe- 
nssChrifiianorum. 27 s 
Chymia. Vide Alchymia. 
Ciccro, f/orft^. 306 

Circumcellioncs, (S)ualei hA- 

rettct i 2^6 

Circumcifio, Infiituitur. 29 
Clemcns, Muiti fuerunt hoc 

nomine: puta, Clemens Pa- 

pafivc Romanus, 14^.2751. 

CUJU1 fymbolum extatj.ns. 

AIcxindrinus.27i.2 74e^c. 
Clerici. (S^ui primiiits itafint 

dicii? 138 

Clcrus.£/7 corruptus. 208.210. 

2js.reformatur.210.211.2i3. 

214.219 221. 
Codei. ^iuotuplex apud]Ctos? 

281 I N D E X. Coclibatus faceidotum. San- 

titur. 206.210. 

Calefliani. ^alts hiretici? 

Colatbafii. ^ales h/iretici? 

24-2.282 

Colloquia religionis causi 
inAhwiZ.Vide 223.224..22S 

226 

Coloeia Agrippiaa. S^ando 

condita ? 132 

Colonia: ecclcfiarum. E»«- 

merantur. 181.1x2.^ feqef. 
Coloniac populoium. £»m. 

Tnerantur.122.123.1z4.. colo- 

marum deduHio fuit ufitata. 

Rcmoftii. 162 

Colonia: fcholarum. Z33. ^ 

feqq. 
Columbus. Pri/wiw detexitln- 

diam occidentalem 122.17$ 
Coluthiani. S^ales h^Lretici ? 

24.6 
Collyiidiani. GjiualeshAreticii 

248 
Comeflor. Curfie appeltatttd 

277 

Comctaz. Ipforum chronologia 
traditur. 3^7.^ [eqq. 

Comiiatusin Romanoirope- 
rio. IncipiunLj. us 

Comitia rcligioniscausain- 
ftituta. Vide 216. 223- 224. 

22S 

Com ccdia. 6J«« iUa. primo re- 
prifentavericj ? 128 

Concilia. Primum N.T. conci- 
lium.7 4-182.20 2. fymbola a 
Conctliis diverfis edita. 178. 
17 g. Plena enumeratio conci- 
liorum. 201. ^ feqq. item 
227 (^feqq Ccncilia cecu- 
menica ab cmnihui confli- 
tuuntur qu4tuor: videl.Ni- 
cenum.203. Confiantinofoli- 
num I. 206.Ephefinum.207. Chalcedonenje. 208. Hie ad- 
duntur duo.-puta Confianti. 
nopolitanumfecundum. 208. 
f^tertium zog. Perperamiit 
accenfetur quartum Con- 
ftantinopolitanum ^ Nice- 
num fecundum. 210. zii, 
Concilia particularia. 202. 
&fi^i' Concilia htretico- 
rum. 203.&feqq. 

Concubinatus. Damnatur. 
21s.z22.236 

Confeflioncs ecclefiarum. £- 
numerantur. 237 

CpnfufioBabylonica. §^a»- 
defaHa? 28 

Conjugium. A Beo inftitu- 
tum. 126 

Conjugium prcsbyterorum. 
Damnatur. 206. 213. 214.. 
217. 218. 2ig. 220. frobatur. 

210. 2Z0. 

Conjundiones planetarum. 

Recitantur. S^s.&feqq. 
Connexio mcnfium Judai- 

cotum cum nofliatibus. 

4.7.4^8.49 
Confalvus Magnus.F«rfi»//- 

gnii heros. izz 

Conflantinopolis.£/i0c^/t en- 

cAniorum hujut urbit. 12. 

ttrbs capitur a M«homedcj. 

79.conditur. 132. 

Conflantinus. Multi Impp. 

fuerunt hocnomintj' 77.78. 

79. 
Conflantinus Magnus. £/? 

nutritim ecclefid. 74- 7S.147. 

187. ZS3. Vincit hofiesfuos. 

121. infiituit, con/ervat & 

amplificat fcholoi . 13 7.indicit 

concilium Nicenum.zo^. ap- 

probat ju4 Saxonicum. zzS 
Contextus Biblicus. Ejus 

chronologia perfingulos Scri- 

pturA libros. 30 

Contb- I N D E X. Contobaptitz. §luaUs hireti- 
ci? 24P 

CoDYcrfio Judaeorum. F«o 
hrevi. st-sz^^-szs 

Convcrfio populorum ad fi- 
dcmChrifti. lii.f^feqq. 

Coptitaj. Ifforum tfiocha. iz. 
qHalesfinCjf 2So 

Corinthii. Regnum ipforum 
ihcipit. 6^. variof habet dy- 
naftiof. «4 

Cofmus Medices. Infigniter 
eFi liberalii erga littrarum 
cultores. 1^4-1 

Cofioes. Tuit rex Per/arum. 
Ss. Duo ctltbrantur hocno- 
ipp mmtj. 

Crantzius. Floret^. 291 

Creatiomundi.r/«/o 28.126 

Crcta. Gluandocondita? 130 

Cyclusindit^ionum. Conne- 

Hitur cti c.nnii Chrifti, mun- 

di ^c.2.6. 337.epochaindi- 

Siionum. 12. Mtdus inve- 

niendi hunc cyclum. 338.339 

Cycluslunae. ConneSiitur cum 

annii Chrifti , mundi (^c. 2 

6. S37. Modu4 inveniendi 

hunc cyclum. 338.339 

Cyclusfolis. ConneBitur cum 

annii Chrifti,mundi^c. 2. 

6. 337. Modtts inveniendi 

hunc cyclum. 33S.339 

Cynici. Sch:>la ipforum. 13S. 

14-s 299 
Cyprianus. Coronaturmarty- 
rio. ip6. prtfidet in conciliis. 
202. 20 j. incidit in errorem. 
2o3.fuit epifcoptst Carthagi. 
nenfii. 274- 

Cyrcnaica fchola. Vid^j ifs. 

'4S. 
CyiiUus.Symbelum ipfisss. 179 
Multi fuerunt hoc nomiru Cyrus. Laxat captivitatem 
Babylonicam. 3 4.. ijtts men- ^ 
tionemfacitEfaiat.36. ever- 
titdynaftiam Medorum.6p. 
(^ B^byloniorum. 70. poti- 
turrerum pertotam Afiam. 
70. Duo fuerunt hocnomine. 
7o.Cyrsnprimt4s,fiveftnior, 
tli infignis htros. 121 

D 

DAmafccnus. Pugnat pro 
cultu imaginum. 2 1 0.230. 
quando florutrit? 21^.276 

Oamafcus. &iuandb condita? 
130 

Damafus Papa. Edit fymbo- 
lum.i78.fcribit^. 26 jf. 

Damiani. 6^ales ht,retici! 
24^9 

Dani. Irrumpunt in Britan- 
niam. /24. convertuntur ad 
fidem Chrifti. igi 

Dania. Regnum Danid.incipit. 
6sfiorttL>. 108 

Daniel. Eju^ epocha. 10. fepti 
mana.. 10.io.liber.22. addi- 
tiones ad hunc librum. 23. 
chronologia ejmdem tibri.37. 
38. loca quidam ex ipfiuipro- 
phetid ixplicantur. so. si 
quando fioruerit hic prophe- 
ta? s6s7. 

Dardanus. EuitrtxTrojanM. 

Darius. Puit ncmtn familiart 
regibtis Perfarum. 70 

David. Moritur.tj. rtgnat.16. 
32. tjMchronicumfive vita. 
33.ili propheta.sif: profiernit 
Goliarhum. is8. infignes rt- 
portat viSorias. ibid . acftn- 
fetur Cabbalifiis. 270 

David Gcorgius. G^iddocut- 
rit? 2S2 puta Hierofolymitanut. ^tf^.jDcbora. ]udieatpopulum'Dti. 
jilexandrtnu^. 27S.(^c.\ 16 19.31.1fl prephttifia. s^ I N D E X. Deccm perfecutioncs fub 
impp, Rom. Vulgo tot reci- 
tantur. 74-7S.i9^ &feqq. 

Dcmocrkus. luitinfignUfhi- 
lofophm. 2g3,30/f. 

Deportatio dcccm tribuum 
populi-Dci. Ejiis epocha. 
/o 

Deutcrotiomium.E/?//^c>'c«. 
nonictu.zi. ejtuchronologia. 
30 

Dialcflivaria:. X2s\ 

DiiavIumDcucalionis. E;«<! 
epochn. 10. ER duplex. ii6\ 

Diluvium Mofis fivc Noc. 
£/«4 epocha.p. Fuit catholi- 
cum. is.28.xs6 

Diluvium Ogygium. Ejme- 
pecha.p. luitmajw dilwvio 
Deucalioneoethnicorum. is6 

Diluvium in variis provin- 
ciis. Exempla. i68.^feqq. 

Diodetianus. £/? perfecutor 
ecclepe,. 7s.1p6.1p7 

DiogtacSilloret. ^oj 

Dionyfius, Suntmultihocno- 
mine:puta rex , cujtu epocha 
proponttur 11. epifcopus Ale- 
xandrintn. z6s. tnonachus 
Carthufiantt6.26p, Areopa- 
gita. 273 

Dionyfius Exiguus. Introdu- 
citepocham Chriftianam.ii. 
12.26S 

Disperfio populorum perto- 
tumorbcm. S^ueindo coepe- 
rit?28.i22.eRtnultiplex.i22t 
123.124. 

Divifio linguaruni. §^ando 
cceperit? 126 

DivifioRomanilmperii. E/7 
varia. 76.78.107 

Docetx.Ftterunt hArctici.2Ji.2 

Dodorcs ecclcfi«e. Vide Pa- 
tres. 

Dominicus. £i? untts e qua- tuor evangelifti6 antichrifti. 

2SS 

Domitianus. Epochaipfius.it. 

iz.perfecHtioflb ipfoinfiitu- 

ta. 74-^9S 

DonatioConftantini Magni. 

UuUaefl. 76.119.236 

Doazxidx. Perfequtltur Chri- 

fiianos.ipg.damnantur. 207 
Doaitas.TuithjLreticM. 2^6 
Dorotheani. §^alet hArttici? 

z^6 
Dorothcus. Hoc nominefuit 

epifcoptts.z63.itemic. 2iz 
Dicsdz.^andoconditaf 133 
Dmidts. Condunturhem. 130. 

inftttuunt fchotas. 133-29^ 
Ducatus in Romano impc- 

sio.Incipiunt. n^.ns 

Duces HchKsorum. Kecitan- 

tur.i6.i9.tresfunt cUJfesdu- 

cum pofi captivitatem Ba^ 

bylonicam. 2» 

DulidBi. ^aleshtretici. 24* 

DuotefrcsinapocalypfiiSM»? 
Scriptura Vet. ty ^ov. Tefi. 

S2 

Durandus; Duo fuerunt hot 

nomine ; t4nu^ ]Ctu4. 23S. 

278. Z83. alter fcholafiicMS. 

23 s 278 
Dynaftije varise. Recitantut. 

6s.&feqq. EBionitaj. ^ales hAretici? 
239. 
Ecclefia. D«<e periodi ecctepA 
N. T. confiituuntur k Da- 
niele.si. ecclefia femper fuit 
fubcruce. ipz.&feqq. 

Ecclefiaftcs Salomonjs. £/? 
libercanonicM. 21. chhro/w- 
logiaipfiiM. 3S 

Eciipfes. ChroHologtM ipfarum 
tixitur. i*i-&fi^'i- 

Hgefip. 4 I N D E X. Egcfippus. Ecclefiam puramiEt£otd'u. G^uando condita 
'vocat virgintm ; impuram, | 132 
raeretricem. i8s. ex IuUao .[ fit Chrifiianut. 262.287 
Hcdiya Cchoh. ^iualitfuerit? 

Blciftorcs impcrii RomanL 
DynafltA ipforum incipiunt. 

Eh.Effjudex (^fiturdos.id.tp, 
i8. ejtu filiidegenerant. 32, 
accenfetur Kabbalifiie. 270 

Eliaca fchola. G^alit fuerit^? 

146 
Elias Levica. EliceUhis]u- 

diu*. 272 

Elias propheta. Clauditi^a- 

peritccelum.33.floret.s4. ac- 

cenfetur Kabbaliftii. 270 
EIifa:us prophet.-i. Florets^. 

acccnetnr Kaibalifiis. 270 

Enca-nia. Suntvaria:puta]u- 
di. MaCcabAi. II, urbii Con- 
ftantino^olitanA, 12. JudAo- 
rum. 4449 

Encratirx. Tuerunt hAretici. Efaias propheta. G^uandofle' 
ruerit? 22. ss. S7, chronolo- 
gia prophetiA ipfitn. 36 

E fa u. e^uando natut ? 2p 

Esdra. Ejudlibri. 22.23. chro- 
nologia horum librorum. 34. 
3S. Esdra reformator. 3S. i- 
dem, theologus. 261, accenfe- 
tur Kabbalifiis. 270 

Efthcra. Ejuiliber.22. additio- 
nes ad hunc librum.23. chro- 
nologia hujua libri. 3s 

Ethicoprofcopta:. e^ualeshA- 

retici? 248 

E vangelii propagatio.F///tfn. 

ge latecj^ per totum orbem, 

iSs.iS6.tS7.^feqq. 
Evangchftx. Ipforum chrono- 

logia 24. 2s. harmoniti.40. 

& fiqq- 

Enchct^ , five Euchita;. Eue- 
runt hAretici. 246 

Euclides. Duofuerunthocno- 
triine: videlicet Megarenfis, 
quihabuit fchoUm Megari- 
cam i3S.29p.3os:^ mathe- 
maticHs. jos 

Quales hAretici. 343 
Enoch Kafoitur,(^inccelum 

trr.nsferturvtvui.is.^s.isS. 

e.fifropheU. ' ^^'Eunomiani 

Eyaminondas. Euit infignis) 246. 

•^- "^ Euphcmita?. Tuerunth&retici. 

24<i 

Euicbius. Multifunt hoc no- E^iicaius.Habuiifcholam.iss, 

30S 
Efx^h^myjLS.TuitepifcopusSa- 

taminA Cybri. 2 74- 

Epifcopatus inftituti. Caro- 

lUs M, fundat mtiltos epifco- mine : puta Eufebitts Pncu 
matomachus.zos. C^farien 
fis. 228. 263. 2S7. Emtfenui 
264 t,f.^r^'- '90 Eutyches. Snnbolumc^conci- 

Epilcopi uxorati. §}uidam e- j W contra ipfum.,79. Da 

numerantur 228 mnatur, 207.208, &,iid do- 

Epiftolajapoftolorum. C/;r<j-! cuerit? 249 

nologiaipfarum. 24.46-47 Emychi3tii.Sunthsretici.24p 
Epoch.-E yznx.Commemoran- Exarchi, Incipiunt ^ dcfinunt 

^"^- 9 regere Italiam. 87 I N D E X. Exarchatus Kiycnn^.Pipinm 

hunc dono dat Pape,. iip 
Excidium Hicrofolyma:. E- 

jm epocha. lo 

Excidium Troja;. Ejtis epo- 

cha. lo.iss 

Eiitus Ifraelitarum cx ^gy- 

pto. Ejm epocha. lo.i^ so 
Exodns.En liher ScripturAfa- 

crA.2o.ejutchrofiologia. 30 
Expcditio cruciata. G^id jit? 

ZS4-2S7 

Extravagantes. ^id fint in 
jureCanonico? 2S2 

Ezcchias. Ip/iuiepocha.io. re- 
gnum. 1 7 .33.3 4 morhu/s. 36 

Ezechiel. Ipfiua epocha.io. li- 
ber.22. chronologiahuiuali- 
bri. 367. locu/i quidam ex ejtti 
prophetid explicatur. 49. so, 
quando fioruerit hic prophe- 
ta} S6.S7 FAmes. Exempla horrenda. 
32.i6i,i6s. 167. i6g,i7 0.171. 

Feidinandus Catholicus.C«y 
fic diHui? 1 7s 

Flacius IUyricus. Turlat ec- 
clefias.zzs- quid docuerit^? 

2S2 

Flandri. Convertantur adfi- 
dgm Chrifii. 189 

Floriniani. G^ales hiretiei? 
24.2 

FoEminx illuftres. VideMi- 
ria, Dcbora , Semiramis, 
Amazones. ltem,Hulda.ss. 
Hanna. s6 

Fosminxliterata?. r/^e 310 

Franci, Irrumpunt in Galliam- 
8p. fuerunt populi Germn- 
nit. 90. migratio ipforum. 
123. eonvertuntur udfidem 
Chrifti. 188189 Francifcus. Effunui e quatuor 
evangeliflit antichrffti. zss 

Francifcus David. Gjuid do- 
cueritl 2Sz 

FratriccUi. §liuid documntJi 

2S2 

Fridcricus Barbarofla. Ex 
probrat PapA fuperbiam. 233 

Frifii. Convertuntur adfidem 
Chrifii. iSg igo 

Fulgcntius. §}uid docuerit} 
2ig.fuitepifcopm. z7S GAbrid Bicl. £/? celebrts 
fchokftictu. 27 S 

Gad propheta. Floret. ^4 
Galcnus, Floret. z8s 

Galli. Undedi^iUi6. regesipfo- 

rum, 117.0- feqq. 

Gallia. Regnum GaUis, incipit. 

63. variA dynaftiA GallicA, 

tiS &feqq. 
Gatius. Infigni prAditus fuit 

memoria. ijs 

Gelafius Papa. Sm^/f. 26s 
Gcncalogiaphilofophias. Te- 

xitur. 2g^ 0"j*^f> 

Gcnefis. T.fl Uber canoniciis. 

2 . Ejtis chronologia. 28.29. 

30 
Genfericus. Tuit rex Alano- 

rum, go. populatur Italiam. 

166, 3 
Gcometria. A quo invental 

127 
Georgiani. G^alesfinfi 2st 
Gcncrationcs ab Adam ad 

Chriftum. Enumerantur. 

326 
GcDtiUs.Tuit hAreticw. 2S2 
Gcrmancs.F«cr«»/ philofophi. 

135-297 . 
Gcrmani. Regnum ipforum in- 

cipit.63. reges varii.gi. C$* feqq. I N D E X. feqq. multiplexconverfiore- 

rum Germnnicarum. 97.^ 

feqq. 
Gerfon. £/? celebrii fcholafti. 

cw. 27S 

Gcix. Sunt iverfi a Gothii. 88 
Gibcllini. Turbant Italiam. 

171.332 
Gidcoa. judicat populum Dei. 

16.ig.31. eil infignii heros. 

121 
Gigantes Opprimunt Italiam. 

los 
Glofla ordiuaria & incerli- 

ncaris. A quo fcripta^i z6o. 

267 
Gnoftici. CoryphAw ipforum. 

34 0- q»aUsfHerint hAreticii 

Gog. Bellum Gogquandoinci- 
pi^L.? ij 

Gothi. Multiptex ipforum dy 
naftia.86. bella^migratio. 
S8.(^feqq.i6s. ^feqq. am- 
pleiiuntur Arianifmum pro 
rtligione Chriflic1na.187.per- 
fequuntur orthodoxos. ips. 

ipg 

Gothiai.Suntdiverfia Gothit. 
ss 

Grammatica. Aquo inventail 
izs 

Graciauus. Compilat decreta. 
2S4-Z76.2S2.efiunmequa- 
tuor evM^gelijiit antichrijli. 

2SS 

Grajci. Epocha ipfrum. 9. n. 

monarchi.i. 6.^. 7,. ^ feqq. 

itngua i2i jcholA.i3if.,error 

de procefiofie Spirittu fanBi. 

2i6.2i9.zzi.Zii.religio. 2S0 
Gregori us. Sunt multi hoc no mine.Giegorias X 1 1 1 Pa- 
pa reform^it Kalendarium: 
unde eR epocha Grtgottana. omnipotentiam Vontificiam. 
i\- Grcgorius Magnus in- 
fiituit multas ceremontoi. 
'4*. 2S3- mittit doSicres in 
^ritanniam.iSp.GiegoTius 
Thaumaturgus five Keo-l 
ctfarienfis edtt fymholum.l 
178. cuT fit ^peUatui Thau- 1 
matfirgin.2 7^. Grcgorius 
N y fleii us futt epifcoput u- 
xorAtui. 228. 27^. Grego- 
rius I X compiUt ; ^ecretales 
2SS.282. GregoriusTuro- 
n icus/cribit htftortam. 288 

Gubcrnatores millenarioru. 
Ab aliti aliter recitantur. 13. 
29 

G vclphi. Turbant Italiam. 171 

3i2 

Gymnofophift(j Tueruntphi- 
lofophi. 133.297 

H 

HAbbacuc prophcta.gwj»- 
dojloruerit ? 22. 38 js. s7. 
accenfetur Kabbaltftit. 2 70 
Hadrianus Papa. Ejttt fuper- 
bia netatur. zj^ 

Ha^refcs. §iualts fuerint antt 
Chriftum} zsS.qttat (^ qua- 
lesfintpoli Chrtftumi238. <$» 
feqq. 

Hsrccici. An rebaptizjindi} 
202.203. Effugia hi.tttico- 
rum. 237 

Hagg^us prophcta. G^ando 
fiorueriti 22.3s.s6.s7 

Hamburgum, Capit incre- 
mentum fub Carolo M. 
1^3 

Hannibal. Fuit infignit herot. 

121 

Harminius. Fuitftrenuifttm/tt 
Germanorum rex. p/. 96. 
121.162 12. Gregorius VII ftabi/it Harniooia qua tuor cvangc- I N D E X. liftarum. Breviter prcponi- 

tur. ^o^feqq. 

Harmonia (pcculi hiftorico- 

prophctici.F»'<^< 32^.^25 

Hafmonaji. Epccha ipforum» 

II 
Hebrxi. iVeJudsei. 
Hedor. Efi rex Germanorum. 

P4. (^ aliuijiiux Gricorum. 

lii 
Hegcfippus. Vide EgeCppus. 
Hegira. EH epccha Turcarum. 

12 

Helcefaita'. §l»ales htrettci} 

Helvetii. Cavtmfs ipforum. 

Helvidiani. Tuernnt htretici. 

Hcividii!s. D^mnatur. 206. 
quiddocusriO. 2^7 

Henrici lmperarores.7/i/or«»? 
Ititcejfto So. Henrici I F /ors 
eflvaria.zid. Henricttt lll 
f^ 1 V deponunt quosdam 
Fontifices. . 2j2 

Heracleonitaf. 6^a'es hireti- 

«? 2 4' 

Heiaciita!. Quales h&reiici'> 
24.4. 

Hevcules. MHlti funt hoc no- 
niine lio puta,Hercules Ba- 
bylnnicui primus 67. fy> fe- 
cnndus. 69. Hercules Ale- 
inannictti gs-HercuIesanti- 
quijfmxijThubaljos. Her 
culesLybictii. 10 i. 130 

Hermcs. Multi fuerunt hoc 
nomine Hermes Trismegi- 
Jiui invtnit chymiam , Qr> 
quidam alia. 126.284.. 292. 
297 303. Hermes,docfor ec- 
clefii yfalutatur a Paulo. 2 73. 
Hermes Trumegijim fecun- 
diuifive junior. 292 Hermiani, fivc Hermogcnl 
ini.Tuerunt htretici. 243 

Herodes. Multi funt hoc no 
mine. 18. dz.fuerunt perfe- 
cHloresecclefiA. 194. 

Herodotus.F/oretj. 286 

Hcroes infigniorcs. Recitaa- 

tW. 121 

Hcfiodus.Fijr^t./. igS.iog 
Hefleni. SchoU i^forum. 134. 

135. fecia. 23S 

HefTi. Convertuntur ad fidem 

Chrifti. iSi.igc 

Hsfychius. luit epifcepus hoc 

nomint->. 229. 26^ 

Hiberni. ConvertUntur adfi 

dem CkrijH. iSi 

Hierachits. §}uales h^retici} 

24-4- 
Hieronymus. Vertit Biblia 
27. edit fymbolum.i78 fuii 
spijcopm Stridonenjis. 27 i 

Hicronymus de Praga. Ct)»- 
tradicit antichrifto. 236 

Hicrofolyrtia. Eius excidium 
ter chalddos. 36. regnutr. 
Hierofolymitanum. 6i. 8S. 
obfidetur hiC urbs a Ve/pa- 
fianoj ^ expugnatur h Ti 
to.74: muUiplicem hic Urbs 
pajfa efi viciffitudinem. 129 

Hilarius. Exiilai. 204. Duo 
fuertint hoc norhine: Arela- 
tenfis.264.. (^ PiSiavienfis, 

274- 

Hildcbrandus Papa. Stabilii 
omnipottntiam Pontificiam. 
si. 21S. 232, primus excom- 
municat imperatoretff. is^. 

2} 4. 

Hillcl Judsus.F/flW/. 270 
Hippocratcs. Pluresfuerunt^ 

hocnomintj, 264.28} 

Hifpalis. Efi nomen viri ^ 

urbii. 130 

Hifpa- I N D E X. Hifpania. JErA IiiJpiinica\Jacchus apoftolus. E lu epi. 
^ualisUi. regnum Hijp^niii /ioU.^^.^T.m^.marij/riuM 
incipit. 64.. varifn ha.betdy- j 18^ igjf. : najlittf. 
H i ft o lii.Mofes ef! pater hifto- 
. .jlorin. 127 

Hirtorici. Chronolcgia ipfo 

rum texitur. zS6 

Homcrus. Dho poedfunt hoc 

nomint^. zgs 308 309 Jacobusfatiiaicha. Nafr-eur 

ii.2p.eff propheta. s.i 

Jagellonidar. UWe<^/(ff<? /// 

Jambiichus ^iaretij. jo6 

Janus. Multi funt jani:pu:a 

NoH.ii.ios.izd.Q' apud poe 

toi tliiaia,alii. Homiues^4sx^e»«fl/. ^Vrf» Vi-IJaphcch filius Noc. Poferi 

ipfiua. 122 

lconom^ichi Ccntroverf.^ ico- 
notnachtca. F/W«ImaguTjm 
Gultus. Iconomachi,^Ua ta- 
les ,nonfunt ht reriei. z^ i 

Jephthe. J«</<Mr populum Dei. 
16. ip ji.eflinJigKuheros.izi 

Jcremias prophcta. Epoch» 
pndicationuJeremiA lo.ejHi 
libri.zz. zj.chronologiA ho 
rnm librorum. 36.37. lecHs 
quidam ex ejU6 prophetia ex- 
plicatur. 4p. quando jiorue- 
rit.'i i,i7. accenfetur Kabba- 
iijifi. 270 

Jcroboam. Duo funt reges I- 
frixelitarum hoc nomine.i6. 
17.33 ta longa 
\'OfA3ii7i(^. Ari.tni hoc voca- 

bulum oppugnant zo^.zhs. 

orthedoxi defendunt. 20 s 
Homoufiani. Hocnomineap- 

pellati fuerunt^ orthodoxi. 

zo6 
Hofca vtx.RegnaL^, 17.33.?^ 

Hofcas piopheta. Quundo 

prophetaverit. zz.3S.is.j7. 

accenfetur Kabbalijiu, Z70 
Hugo de S. Vidore. Efi ex 

numeruScholaJiicorKm. 276 
Hugonida:. Sunt regesGallin 

tertiiordinu. /77 

Hungari. Convertuntur adji- 

dem Chrijii. ipo./pi 

Hungivi3. Rcgni<m Hungarii, incipiL^. 6.^. los.jioret.ios. \Jevob02imitx. ^ales fite- lop. 
Hunni. Ducunr colonias. 88. 

multiplex efi dynajiia ipfo- 

rum.108. vartt beUigerantj. 

164^.16$ 
Hufs. Contradicit antichrijio. 

236.docetj. 26S 

Hudira:. Bello pcfuntur ,fed e- 

vaduntjupcriorcs. I7^.i7i 
Hybcrni. rWeH.berni. 
Hylobii. lacrunt philofophi. 

133 2P7 

I 

JAcobita:. ^iualesjinif zso 
Jacobus Andrca:. Disputat. 

2ZS.2Z6 rtnt^? 260 

Jerufalem. Vide Hicrofoly- 

ma. 
Jcfuitaj. Ordoipforum incipiu. 

261 
Jcfus Sirach. Vide Sirach. 
Jczdegird. Ipjiu>s ira. 12. mors. 

8S 
igniitius. Corcnatur mar:yrio. 

ips. accenfetttr Fatr.;.4A. 

Z73 

Imaginumcultn<;, StAhilitHr. 

210. zii. 212. rtjicttur. 210. 

211.230 231 
Impcratorcs Homani. Vide 

Ca;faresKomani. 1 N D E X. Imperium Romanum.l7»«/'»/. 
7jf..dividitur.76. yS.renova 
tur.i67.transfertut a GrAcis 
adFrancof, zs^- 

Inccndium. Montes, Adificia, 
JylvA y (^c pereunt incendio. 
157163.171 

Indi. Converiuntur ad Chri- 
JiumiSd. qualem hodie reli- 
gionem ampleciantur in JE 
thiopid^ 2S0 

Indidio. Vide Cyclus Indi- 
c^ionum. 

inquifitio Hifpanica. E/7 no- 
centtjfma pefiis. i79-zoo 

Interira rcligionis. EH infe- 
lixpartui, zoo.zzs 

Intervaila hiftorica. Varie 
conftiftiuniur k variis tz.i^. 
14-3^6 . ■ 

Inventoies rerum. Recitan- 
tur iz7 

Inveftitura: ecclcfiafticae jus. 
Hoc Vontifex confert Carolo 
Miigno. zii. pofteafibi tifur- 
pat.216.z17. Imperatores hoc 
juffibi vendicantj. 217.218 

infti tutiones juris. 5«»/ com- 

pen iium jurHprudenttA. z Sz 

Job. Etfti liberf^ chronologia. 

20 iS 

Joe! propiicta. §^ando pr^- 
phetaxtritu.zz.38.ss.s7. ac- 
cenfetu r Kabbaliftis. 270 

Johanna Vv^\^2i.T)ehacmere- 

trice vide_j. i4p 

Johannes apoftolus. Ejus li- 

hrl 24.4.0. ^feqq.47.s6. 

vita.zs.26. curriculum apo- 

flolattts. 1S3 

Johanncs Baptifta. Nafcitur. 

4.0. teftatur de Chriftd. 4-1. 

decoUatur. 43-194 

Johanncs de Rupefcifla. In- 

vehiturinclerum.* 23 s Johanncs Duns Scotus, Efl 
celebris Soholaftictu. 277 

Jojada facerdos. Opttme fuit 
meritui de regno ^udd.sg .ac- 
cenfetur Kabbaliftis. 270 

Jonas prophcta. €}uando Vsti- 
cinatu^fit^f 21.38. ss.S7 

j oi3.^\\zth..Regnatapud^ueUoi. 

17-33 

Jofcph patriarcha. Uafcitur. 
is.2p.moritur.30. efiprophe- 
ta. S4 

]oi\^s.Regnatj. 17 

Jofua. E/? dux populi Dei. 16. 
1 g . ejM liber. 2 1 . nati vitof. j o 
chronologia libri ejtts. 31.^0 
fua efi in/ignis heros.i2i.de 
bellat CananAOS , deviBi. 
XXXltl, regibttt. ts7. ac 
cenfetur Kabbaliftis. 270. 

Joymisiaiiix. §luales hjiretici. 

248 
hcaxus. fpjitti ^mbolum. 178 

fcripta. 273 

Ifaac patriarcha. Nafcitur.is. 

zp. immolandui fervatur. 

29 
liidorus. Btio fuerunt hoc no- 

mine celebres:juniorfive Hi- 

J^alenfis. 229.275. ielufma. 

264 
Ifis. Multi,funt de hoc nomine: 

puta Eva protoplafta, 126. 

JEgyptia. 127 

Ifriielitx. Ipforum exittu ex JE- 
gypto.iQ.l4.iO,is6. reges. 16 
17. reges. 16.17.33.j4.. Benefi- 
cia Deiergaipfos.ts6.Novem 
murmurationesipforum.is6. 
IS7. Sexies deficiunt k Deo. 
IS7. 1S8, vincuntuf a Phili- 
Jiiis. tsSfexies infervitutem 
rediguntur ttmporejudicum 

193 
Italia. Regnutfi Italit. incipitL>. 

64.. Va- I N P E X. 64.. varias habet dynaftitu. 

87 

Jubilsi. Ipforum epDcha 10. /«- 
hiUiMofaici. 6s.66. Papifti-\ 
ei. 66.2S8 Zipi 

Judasapoftolus, Ejtt^epiftola.l 
24.. 47.18^. curriculum a; 
ftolatu4. 184. 2S8 

Judas MacabsEUS. Epoeha i- 
ffu4.ll.teigeftA.3g.fHit i»Ji- 
gnis heros. 121 

judcci. Reges ipforum ante ca- 
ptivitatem Babylonicam. 16. 
'7. i3. 34-poft captivitattm. 
iS quaiuorpottftatei.iS pen- 
tifices ipforum. i8. ^feqq. 
'varia ipforum fcrs 6z reiel- 
lio ^ caUmitas multtplex, 
i63.multi exiiitempore apo- 
ftolorum convertuntuf ad 
Chriftum, iSi 

Judiccs Hebra^orum. Reci- 
tantur. 16.iQ.31. liber ]udi- 
cum.2i.chronologiahujui li- 
bri. 31 

Judith. Ejm lihtr. 23 

Julianiftx. §luales hnretici} 

249 

Julianus apoftata. Vide 76, 
164. igS 

Julius Casfar. jinni ]uliani 
conneBuntur cU annis Chri- 
fti, mundi (^c. 2. epocha ho 
rum annorum.ii.cAdes Ct.- 
farii.ihid.Cifar efi primui 
Romanorum monarcha. 74-. 
varia gerit beUm. 101.162 

Jupitcr. Multi funt hoc nomi 
neiputa .Ajfyrius. 67 

Ivo. Euit rigidus cuftes difci- 
plintL ecclefiaftica..23i. quan- 
do claruerit ? Z83 

Jurisconfulti. Enumerantur 
278. &feqq. 

Juftinianus. )uriSprudentiam comprehendit certo fyftema- 
te^, 28 z 

Juftinus Martyr,five Philo- 
fophus. Scrihit apologiam 
pro Chriftianis. igs 

K 

KhhhAM^x. Ipferum (hro- 
nologia. 26g. ^fqq. 

Kadmus. J.iterat Gr/icorurrf 
invenit, g7.1z7.303 

K.ectffu^emfrTntc. In lucemedf- 
tur hicpartus.iS3 329, Vide 
etiam Primatus Pupac. 

Kalcndarium. Rtformatur: 
unde tra Kalendarii refor- 
mati. 12 

Karolidx, five KaroIini.5«»^ 
reges Galli&fecundi ordinis. 

117 

Kilianus. Vide Chilianus. 
Yiimchi.Duofiatreshoc nomi- 
nefunt celtbres apud]udA$s, 

272 

Krantzius. Vide Crantzius. 
L 

LAccdarmoaii. Regnum i- 
pforum incipit. 63. habetif 

duas dynaftiat, 84- 

Ladantms. £/? inter Fatres 

primA cl jps. 274. 

Lamech. Hafcitur. ij. efi au- 

thor higamii. 126 

Lampctiaui. S^ales htiretici} 

24Z 
Landgraviatus in Romano 

imperio. /»«/>«««. 114 "s 
Lanfrancus. £/? pater Schola- 

fticorum. 276 

Lapis Memnpnis. pualufue- 

ritL,} 292.303 

Latcrculum Chronologi- 

cum. Typus qu tidiano u- 

fuiinferviensprpnitur. 2 
AccTtty<^. Hi( vox contmet^ 

ftumtrum itftii 666. (» a- 

peealypfi. i49 I N D E X. Lechus. Efi pater Polono- 
rum. i" 

Legcs. j4pufi ^udios fuerunt^ 
lati. a Mofe he^^KruK 2 79. 
apud Spartanos a l.ycurgo. 
279.280. apud alics tth aliU 
zSo.281. Leges XI i tabula- 
rum,^ aI:a aptid Romanos 
perjlringuntur. 280 

Lej^ionis dyaadii.Incipit 6s. 
conjungitur cum aliis re- 
gnu. 88 

Lco. Multi fuerunt Impp. hoc 
nomine^. 77. 78. Leo Ma- 
rnus Papa edit confejftonem 
iV9.fcrihit varia.27S. Leo 
X. Fnpa hiflorinm de Chri- 
fio appellat fahulam. 2S9 

Lcvita;. Habent fuM fcholeu. 
1^3.13^.279. 

Leviticus. Eii liber ScripturA 
canonici. 20. ejus chronolo- 
gia. 30 

Liberalitas erga literarum 
ftudia. Exempla vide 137. 
139.140.14.1. 

Liberatores. Suntu hiretici. 

244- 
V\hfLX Cov\coiA{<e.E{i aborti*! 

Patrum Bergenfium. 226 
Libeitas philofophica. §^id 

habeat proprium} 300.301 

Libri.-r4 quoprimhm editi.tz^. 

127.128. 
Liga. £i? fosdus Papifiarum. 

177.22$. & 324 in Sycculo 

mundi. ' ' 

Lingua?. Ipfarum confufioaS. 

Lingua Germanica affini' 

tatem habet cum Grua. 97. 

Linguarum numertn. 124. 

dinleBi ipf^rum "variA. tzs. 

liyigUA ArabicA (^Slat>oni- 

c& i.fus latiffime parct. ns. 

izd. divijiclinguarttm. 126 
LJnus. Efi nomen pi^efs. 134. 298. 303. 308. item PapA. 
146 

Lisbona.^<««^<» condita} 131 

Litcra:. Literns Hehrt.orum ia- 
ven-J Adam.126. .^gyptio- 
rum , Hermes. 126. Gr&co- 
rum,Kadmus 126.127. Ger- 
manoTum , Ttiifeo. 126. Go- 
thorum.UlJilaf. 187 

Litv ini. Convertuntur ad fi. 
dem Chrifli. 192 

Livius. Duo funt hoc nomine 
celebres.unus hijioricus.287 
alter.poeta. 309 

Livoni. Convertuntur adfi' 
dem Chrijii. 192 

Locufta;. Nocent. 169.333 

L ogi ca &uti eamprimo docue- 
rit Grt.cos} 127 

Lombardus. Efi quartus e- 
vangeitjia antichrijii. 2SS. 
appelliitur magijier fenten 
tiarura. 277 

Longobardi. Vynajiia ipfo- 
rum. 87. beila. 8p. migratio. 
90.91 

Lucas evangelifla. Ejus libri. 
^^.^o.&Jeqq.iS^.-vita.'^^, 
curriculum pr&dicationit. 
184 ■ 

Lucianus. Multifunt hoe no- 
mine:puta martyr. 26. 27. 
hAreticttfiaquo Luciani di 
8i.247. ^ blalphemusphi- 
lofophui apojiata. 306 

Lucifcriani. Giuales hAretici^ 
Ludus Scichix.A quo inven- 

- tU4i 127 

LuWius. Floret^. 294.307 

Lufitania. Regnum LuJitaniA 

incipitD. 6s.8i 

Lutherus. Di^utat. 223. 224. 

nafcitur: St^ 

Lyccvm. Hoc nomine appella tafuir I N D E X. ta fuit fchola Ariflotelis. 

Lycurgus.Fwrt legislmrSpar- 
ttmorum feu Laced&monio- 
rum. 2792-80 

\.y6i,Regnum ipforumvicipit. 
6/f.,tres hnbet dynafiins. Si 

Lyfano'ei". F»it duxSpartano 
ruah 121 

MAcib.Ti. Epocha ipforum. 
II. tres lihri. 23. chronolo- 

gin horutn librorurn sS.^g 
Mjcedoniani. Damnantur. 

206. qutd doCH-erint-, ? 24^^. 

247 
MacecionianicoovciTi.g««- 

lts> ZO.s 

Macedoncs. Regnum ipforum 

incipit ^^.varia^ioatetdy- 

nAjitM. Si 

Maculilta:. G^ifint ita dicli} 

Z23 

Magi. Kegnant apud Ferfa^. 
70. magi i^vifunc. Chri- 
fium. iSi. funtj philofophi. 

304- 
Magia. A quo iuvenja^ 126. 

303 

Magdeburgum. Sumit incre- 
mentum fub Carolo M. 133 

Migos^. Beliur/t Magog qnan- 
do incipiat-,} S3 ¥i/ius qui 
datu]apb3ti apfsUaiur Ma- 
gog. 63 

Mahomed pfcudopropheta. 
Rerum poiitux. m. 167.199. 

2S0 330 

Mahomcdifmus. Invalefcitj. 
167. 199. zso. fcinditur, in 
quatuor feHoi. 1^8 

Majoiiai. GUtales htiretict] 
z^6 

M.ilachias pro^hcta. g«<»Wo 

• floruertti 32.38 i 6.^7 Msnades. E/«< regnum. 17. 

precatio. 23. chronicuft;. 3.^ 

Mincs. Fuit h.ircfinrcha. 24S 

Manichan. 6}ujiUs hiretictl 

Maichioqatus in Romano 

impciio Vide ii.<i..iii. 
Marcclliani ? §^alts hAreticil 

2.<^7 

Marcira:. <^»alts h&retics> 
Marcionita;. 6^alts hdretici} 

24.Z 
Marcus cvangclilla. Ejut li- 

ber. z/t..jf.o. firfetjq. vita.zj. 

irjjiituitj fcholum Alexan- 

dri&.i36. curriculum pridi- 

catiouti iS^. Fuerunt ^a- 

lii hoc ncmine. 262 267 
Mardp J^i^jus. OrnAtuT hono 

ribf.f ab Affuevo. 3S 

M.'ria foror Molis. Efl pro- 

phettffa. S-^ 

Mariavirgo Efl 6ic%i(^i.zo7. 

2oS.quando iiata} 31Z 

Mariani.6^^/tj hirctici^ 24.6 
Miioanx.^^itlesjint.,} 2So 
Marfihns V icnms. Ef? philofc- 

phns Platonicus. 30^ 

Mai(ilius Patavinus. Defen 

dtt tmperatorem. S3-307 
Marcialis. Hoc nomincfuit epi- , 

feopus.203. Z.6Z. item pocta. 

30? 
Martyres. Exempla vidt_) zs. 

z6.i§jf..^ftqq.20O. 

Martyriani. SfHales hAretici ? 

24^6 
Mi.i!i\\\C'aic<, Sunt reliquii P»- 

lagianrrum, 2^^ 

MziXontx.-t^luales fint^} zji 
Matthxus apoltolus Fjus e 

vangelium. z.^.^o. &Jeqq^ 

iS^-.curriculut?) apojiolaius: 

1K4 
Matchias apoftolus. CarriVx- 

lum apojiolatus tpjius. 1S4 I N D E X. I 

Mathufalcm. Diutiffime o-\ jlorueritf 22.38. ss.i7. Duc 
fTmiutn tnortttlium wxitjA prephetA funt hec nomincj. 

Maximilianus I.Imp. MultaMiWe anni ia apocalypfi Jo- 
gejfit bella. I7s.t76\ l\inD\s. Ipforum epocha. S3 

Maximinifta:. ffluales h&rtti-\lAi\\tmin. Giunles htreticif 
ci> 2.^6^ 24 j Me(ii . ^egnum ipforum incipit. 

04.. c ntinuatur t^ defmit. 

68.69 
Mcdici. SchoU ipforum. 134.. 

Chrenoiogic^ enumeratio. 

^83. &Jeaiq. 
Mcdicina. A quo inventa? 

I26.0'propagata.i27.283.& 

feqq. 

MelancJithon. Scrihit ^ dts- 

putat.z24..22s.moritHr. ^.8 
M.c\chi(cdcc.6luisfueritjns. 

54 
Mclchifedcciani. Tuerunth^- 

retici. 2 4- 4- 

Melcnani. €}Haks hAretici? 

24S 
Melitonii. G^ales hiretici? 

247 
Mcmphis. Giuando condita? 

??" 

Menandriani. ^^uales h&reti- 
ci } ' 239 

Mercaims, Multifunt hpt^V^o- 
mine:MtputaMercuriu4 Ger- 
manorum primui. pi. ^ fe- 
cundut. P3 Mercuriui Tris- 
megifiuiy de quo vide ad tt- 
tul. Hermes. Mcrovingi. Sunt reges GalliA 
primi ordinis. 117 

MefTaliani. Fuernnt hiretict. 

24.6 
iMetangifmoDit«.6^<»/fj ha- 

V^ reticif zsi 

Methodusinveniendi annos 
mnndi , olympiades, & fi- 
milia. Traditur. 338 

Michcas propheta. S^^ndo Miltiades. Tuit dux jithtnien- 
fium. 121 

Maabilia bencHcia & judicia 
Dei. Prolixe commemoran 
tur. is6.(^feqq. 

Mithridatcs. Fuitrexgentium 
XXII, & totidem Itngua- 
rum peritui.joj.una eptfiold 
interemtt aliquot millta ho- 
minum. 161 

Moguntia. S^ando condita? 

131 
Monachi. Mendicantes redi- 

guntur ad quattior ordines. 

221 

Moazrchix.Ipfarum epoch&.p. 
io.i3.chronologia.66.^feqq. 
70.(^feqq 74-. & feqq quo- 
modo d prioribus numeren- 
turf 3^s 

Monarchiani. §luales hAreti- 
ci? 24S 

Mono^hy (iix. 6^ales hireti- 
cif 249 

Monothclethx. Symbolum & 
conciltum contra ipfos. 179 
Z09 ipforum dogmata. ijo 

MontaniftaJ. G^ales hdreticif 

243 
Montenfes. ^ales hAreticif 

24.6 
Moravi. Convertuntur adfi- 

dem Chrtfii. 191 

Mors vliorum cclebriorum 

V'tdcj. 3'3&fiq^ 

Mofcovia. Ducatw MofioviM, 

incipit 6s.ii3fioret. 113. con- 

vertitur ad fidem Chrifii. 

191 Mofc I N D E X. MofcsCrctcnfis. z;/? mpoflor^ 

Mofes propheta & dux. N j- 
fcitur. 16,30. EjUi mentionem 
faciunt etiam ethntci 16. vo- 

catur divinitus. 30. efl infi- 

gnis propheta. i.^. (^ heros. 

121. appellatur paterhiftoriA. 

286. res varitu conftituitj. 

iz^.miraculose confervatur. 

Jj6.fepelitur a Deo iSJ.jecit 

fundamenta poliiit.]udaicA. 

279 
Muddi creatio. Inciiit menfe 

Martio.p Modm inveniendi 

annum a creatione mundi. 

33S 
Mozirihes.§)ualesfint^? 2Si 
Mures. Bevorant quosdarn ho- 

mines. 169.170 

Mufxus. G^ando claruerit^} 

298. Tres futrHnt hocnomi- 

nt-i- 308 

Mufica. ji quo inventai 128 
Myccnaium dynzdii. Incipit. 

6vi..efl regum VII. S4- 

Myftcriuminiquitatis. §^id 

fit ? ZS3. Ejtu chronologia, 

2S3.&feqq. 

N 

NAbonafTar. Ejut Ara. 10, 
dynaftia. 68 

Nabopalaflar. Fuit pater Ne- 
hucadne:^rts. 6g 

Naluichodonofor. Vide Ne- 

bucjdnerar. 
Nahum piopheta. Gluando 
prophetftveritj} zz, 38. ss. 

S7 

Narfcs, Vuit infignii dux. 8i. 

121.167 
Nathan piopheta. Tloret 32, 

i^ 
Nativitarii. €^aUs htretici} 

247 Nitivitas virorum cclcbrio- 
rum. Vide 3i2.&feqq. 

Navarra. Regnum Navam 
ineipit. 6s. conjungitur cum 
regno GalliA. 88 

Nazara^i. Fuerunt hireticihoc 
nemine^, 238 

Nebucadnczar. Plures fue- 
runt hoc nomine. 23.24.. Scri- 
ptura numerat annes Nebu- 
cadneyaru a morte patrit 
ejus. 37. NebueadneTar ade- 
ptu^ ef} cognomen Magni.68 
amittit ufumrationu. 160 

Nchcmi3S.Ejttiliber.22.chrO' 
nolngia hujus libri. 3$ 

Ncpotiani. G^ales hAreticii 

24-S 
Nero. Efl author primt perfe- 

cutionii. s3.74.163.194. 

Nero parvus. S^ishocnomine 

appelleturl 74 

NcUoriani. Sequuntur dogma 

Neftorii, 24.8. 2so 

Neltorius. Symbolum & con- 

cilium contra ipfum. 179- 

207.efi hArefiarcha. 24» 
Niccphorus. Multi fuerunt 

hoc nomine : puth Impp. Ro- 

mani.78,&fcriptores, 290 
Nicolaita;. ^ales hAretici} 

239 
Nicolaus deLyra. Annume- 

ratur Scholafticii. 278 

Nilus. Fuitepifcopfts hocnomi 
ne.23f. ittmaliufpprofejpont 
monachus. 264. 

Nimrod. Mdificat Bahylonem 
& Nineven. 28. efi prim». 
monarcha. 66, 129. inftituit 
fcholam, 133. &> polttiam. 

27« 

Nincvc. §luando Adificata\z8 

Ninus. Efi fecuniturex Ajfy- 
riorum. 67 I N D E X. 'Nqzh.Moritur.is.nsfcitur.zS. 
efi fropheta. s ■4-. invenit res 
vari/is.jzd, ccndiditurbem. 

120 

Npbilitas. Coepitfub Nimro- 

do. 126 

Noetiani. §luales fji.retici} 

244 I 

Nonnus. ^^adoclaruerit} 310 , 
Norvvcgia. Regnum Norwe- 1 

giA incipit. 6s. conjungitur 

cum regno Danit. 88 

Novaiiani. G^ales h&reticil 

z^s ' 
Novariis. Dogma ipfiu^ da- 

tnnatur. zoz 

Novella?. Fertinent ndfyftema 

juriiprHdentie. Jujlinianei. 

282 

Nuiiipedales. Sunt hAretici. 
248 

Numa. EH fecundu^ Romano- 
rum rex.107. invcKtt nu- 
mos. 128. varioi legci pro- 
mulgat. 2S0 

Numcii. Sun^ libef cmonicu^. 

ZO.ZI 

Numeri prpphetici. ^xpli- 
cantur.49 tsp (eqq i^uomcdo 
pojftnt c?» debeam appltcari} 

O 

OBadias. VidekhAns,. 
Occam, Defendit impe- 

ratorem. ss. annttmeratur 

SchohJlicU. 278 

Odoicci.Tuit rex Uerifiorum. 

S7.cepitRomam. 9° 

Oecolampadius. Duputat^. 

ZZ4 
Oecumenius. ^andoclarue- 
' ritl 276 

Olympia Fulvia Morata.F«« 

faemina literata. 31 

Olympiades. ConneBuntur 

cum annii Chrifii , mundi f^c. 2, 337.Epocha Olympia- 
dum. 10. Modtif inveniendi 
OlymptAdes. 33S 

Onkclos. §lualii fuerif, 26 

OpheiifiveOphirx. Giuiles 
ftterinthi.rttici} 24/ 

Oracula cthnica. Defijciunt 
fub Trajano. 74 

Orbis terrarum. Convertitur 
adfidem Chrifii. iSs. 186. (^ 

fin- 

Ordincs monachorum. Ma- 
gno numero irui^iunt. 2S4. 
enumerantur. zdo.zdi 

Orpheus. §luando claruerifi 
298.308 

Origcncs. Vertit Biblia. 27. 
docuit AlexandriA i^^.prA- 
feditinjynodo. 20 z. ejmfcri- 
ptA damnantur. 206. annu- 
meratttr Patribui. 274 

Origcniftse. Ccnfentur innu- 
ffiero hireticorum. 244 

Originesrcrum. Videlavcn- 
toresrerum. 

Osporci. Cur Sergiui I Fapa 
fic fuerit diiiiu} 231 

Ofeas. FiieHofcas. 

Ofiris. Multi fuertmt Mgy- 

ptiorum reges hoc nomint^. 

10s.127.z84 

Ofins. Exulat. 204 

Oftgothi, Regnum ipforum. 

87. migratio ^ bella. SS. 89. 

91.167 
Octo. Multilmpp.fuerunthoci 
norpine. 79, Ottho Magatfs 
reprehendit ^ deponit Fa~ 
pam. 233 

Othonicl ]udicat populum 

Dei. 16.19. 3t 

Ottomanoicum impcrium. 

Unde acceperit nomen. nz. 

17 z. 19 9. 333- amplificAtur. 

173 I N b E X. PAcificantes. Fuerunt hdre- 
tici. zio 

Panilc<5lx. Alonomim appel- 
lanturDigefia. 282 

Pantjenus. Duo celebrantur 
hoc notnine.alter f/hflofophHi 
Stoicui.Js^ alterecclefiAdo- 
Bor , ^«/ docuit AlexandriA. 
136.1S6.z6z 

Papa. Chronologia f^ claffis 
Pontificum Romanorum re- 
fitanTur.[4.6.(^ feqq. Mul- 
ti ex Papis fuerunt hdretici, 
fchifmatict, h^retici > necro- 
tnantici,Simoniact,libidino- 
fi (^c. 147. & feqq. epifcopi 
Anglit, ncedunt abobedien- 
tiaPapt,, 2i6 

Paphnutius. Contradicit Pa- 
tribm Nicenii > qui conju- 
gium facerdotum improba- 
bant. 228 

Pipi^mus. Invatefcit. Zio 

Papifta:. Celebrieres ipforum 
theologi. 269 

Papyrius.Ef? primtn Romano- 
rum]Ctu4. 128.280 

P^tahuCcci.^luaUs philofophi^ 
207 

Paralipomenon libri. Vidcj 

Chiouicoium libri. 
Pitis.RapitHelenam. »4 

Parlamsnt:um./»/?i>«//«r. iip 

fartus inlolitus Exempla.172 

Pafcha. Ckrifitu celebravit 

quinquepafchatapofl bnpti 

fmut» fuuni. 4.2.43. Pafcha 

fi4itfeflumapud]udA0s, 49. 

qutfito de Pafchatis celebra- 

tione -violeter traiiatur.i 4.6 . 

147 202 zOi.227 

Pafchalis 1 1 Papa. Befinit in 

epifiolu fuii numerare annos 

Imperatorum. is2 Patctniani. §^tfies h&retici? 
24^8' 

P a t rc s . Peculiari nomine fic ap- 
pellantur prscipui doSiores 
ecclefiipofi Apofioiorttm tem- 
pora. 262.273 

Patriarchx. Enumeramur 14.. 
ii.2S.2g.3o.ipforumregtfKen 
eRpaternum is.ditparantur 
in duoA clajfes 18. ig. fchoU 
ipforum. 133. fuerunt ]Ctf 
antediluvium (^paulopofl. 
278 

Patiiciani. §luales h&retici} 

Patripafliani. §luates hAreticil 

248 
Pattalorinchita:.g«a/« h/tre- 

tici} i>« 

Pauliani , fivc Paulianifta:. 

Glualesht.rettci'' 24^.24.9 
Paulus apoltolus. Eju4 epifio- 

U. 24.46.4.7. martyrium. 

26.183, curriculum apofiola- 

tui, 46.t81.1S} 

Paufanias. Tuitdux Spartano- 

rum.i2i,item hifioricui.zS? 
PegiCns.§luidfit} " 127 

^z\i^\%xi\.Suntha.retici. 248 
Pelagius. Edit fymbolum. 179. 

e ! ui dogmata . 24-8 

Pcntccolte. Alia efl ]ud&o- 

rttm 4-g. alta Chrifiiano- 

rum. 4-6 

Pcpuziani. §luales h&retici} 

243 
Pcrgami dyniiiiz.Incipit.d^.. 

efi regum VI. Ss 

Pcriodus chronologica. Efi 
Tnultiplex:puta]uliana.z.6. 
g. ]udaica. 2.6. g Confianti- 
nipolitana.^.g. Calipfi. 10. 
Modtt^ inveniendiannos pe- 
riodi]ulian& vel]udaici.33g 

Pcripatus. Fuitfchola Artfio- 
telu, I3S.I4S I N D E X. Pcripatecici. §luaUs philofo. 

phi? 299.300 

Pcrf«. Regnum ipforum incipit. 

64.. menarchta ipforum, ^4. 

7/. multiplex dynafiia. 8s. 

fchoU.i34.multi ex iit con- 

vertuntur adfidem Chrifli. 

iSg. Perfs vexantjudAOS.193. 

ipjf.. perfequuntur Chriftia- 

nos. 198.1 9 p 

Perfccutiones. Decem vulgo 

recitantur fub Impp. Roma- 

nu.74..7S. Plena enumeratio 

variarum perfecutionum. 

tpz.&feqq. 
Perfccutores ecclcfia:. P«- 

niuntur aDeo. 200.201 
PelUs. Exempla vide is8. 167. 

168. 170. 171. 174. 32S. ^ 

feqq. 

Petrarcha. Contradicit anti- 
chrifto.si.23S.reflituitpoefin. 
310 

Vtttitx §luales h&retici? 249 

Petrus apoftolus. 'Ejtu epifto- 
U. 24.. 47. martyrium. 26, 
182. perperam ftatuitur pri- 
mui Papa. 146. curriculum 
apoftolatui ejiM. 181.182 

Pharao. fuit nomen familiare 
regihus Mgypti. 104. 

Pharifaei. SchoU ipforum. 134. 
i3S.fecla. 238 

Philippus apoftoIus.C«rr/V«r 
lum apoftolatui ejus. {83 

Philif pus Arabs. E/? primui 
Imperator Chriftianut. 7S. 
187.228 

Philippusdiaconus. Conver- 
tit eunuchum regint Can- 
dacet. 181 

Philippus Hifp.iniarum rex, 
Expendit sd^. miUionit du- 
catorum. 110 

Philippus Macedo. Ejtu tpc- 
cha. 10 Philo. Duohoe nominefuntct' 
lebres:] udAta. 270.&> theoUh- 
gtts, cognomento Carpathint. 
264 

Philologi. Enumerantur. 302. 
&feqq. 

Philofophi. VartA ipforum fe- 
di,. 296 

Philofophia. Ejtu definitiortes 
variA.29 4.& diiiributiones. 
29S.ut feqq. fcriptorts qui- 
dameximif. 301.302 

Phocas. Efiparicida Mauritii 
Imp & obftetrix antichjifti. 
77.14S.zs3 329 

l^hccBiccs.FugeruntafacieJo- 
fus,. 123. 130. condiderunt-) 
multas urbes inJEgypto,A- 
fiica,& GrAcid.130 inftitue- 
runtfcholof. f3j.134.303 

Phoroncus. Primut (tpudAr- 
givos conftituit leges & judi- 
cia. 127 27 9 -30 3 

Photiniani. §luales hAretici? 
246.247 

Photinus. Damnatur. 204. 

Photius. Opponitfe Papt,. 212. 

231 
Picus Minnduh.FloreL,. 308 

Vihtns.Confcifcitfibi mortem. 

Pipinus. Stabilit emnipoten- 

tiamPapA. S3.i'9.2S3.2S4- 

PhgxMgyfti. Vidc^ is6 

Platina. §^omodo fcripferit^f 

2^6 

Placo. Invenit Grammaticam. 
i28.ipfiui fchola.i3S .14-s- fuit 
peritui jurii.zSi. & univer- 
fiphilofophii. 30S 

rVinius.Duofuerunt phihfophi 
hoc nomincj. 506 

Plotinus. ^luando claruerit^? 
366 

Pncumatomachi. Damnan- 

tur.206. I N D E X. tur. 206. quid docnerint^ ? 

Poetae. Ipforum fchoU. 13 4' 
chronologica enumtratio.zgs 
30S.&feqq. 

Polonia. Regnum Tolonii. inci- 
pit. 6s- varint habet dyn» 
fti/u. no.iii 

Polycarpus. Coronatur marty- 
rio.igs. annumeratur Fatri- 

but. 273 

Pomcrania. Co»v«r/i/«r adfi- 

dem Chrip. 192 

Pompejus. Tuitinfignit dux. 

izi.variaconfecitbella. 162 
Porphyrius. Tuit bUuphtmut 

fhttofo. hi*s. 306 

Pontificcs Judxorum. Reci- 

tantur. sS-&f«q<J- 

PontificcsRoraani. VidKVtk- 

P*- 
Praga. €^ando condita^i 130. 

Praxcani. 6}uales hAretici: 

2^S 

PiSiXCiS. FuithAretictu. 243 

Primatus l>a^x.Incipit.S3.7?. 
re<icitur a concilio Cartha- 
ginenfiV 207. 229. item a 
Photio.212.231. ^aliu Gr£' 
cii.2t3. Latinu item & Ger- 
manu.229. ©• /«^7- fiahili- 
tur a Piptno & Carolo M. 
S3. 76. iig. item h concilio 
Romuno. 20S.209.210. item 
a concili» Confiantinopolita 
no. 212. itemadtverfis Pon- 
tificibui. 2i} 

Prifcillianiftar. Damnantur 
2o7.quiddocuermt? 2.^8 

Proclianita:.Fwcr«?i/ h&rttici, 

2^3 
Viodns.Hocnominepluresfue- 
runt :pHta hii.reticu/i.2 43- '' 
pifcopti4.26^.mathematicu6. 

300.307 Prodigia. Pajfim recitanfur. 

3Z7.&feqq. 
Promcthcus. Docet Logicam, 

127.303 
Promiflio Abrahaifaaa. E/W* 

epocha. 9'ti 

Promulgatiolegis. ijmtpc- 

cha. io 

Prophcta?. Ipforum chronolo 

gia. S 4 • &feqq.fchoU. 13 4 
Profper Aquitanicus. Intereii 

concilio. 297.229.fuit audi- 

tor & imitator Augufiini. 

229 

Protcftantes. Undtfic diBii 

224.. jpforum coUoquia & 

faedera. 224.223.226 

Proverbia Salomonis. Sunt 

liber ScripturA canonicA. 21. 

chronologta hujttt libri. 36 
P[i\\iini.Fuerunt hdretici. 246 
Pfalmorum hbcr. -<i ^«ocoi/e- 

Sitif }22.chronologia hujttt li- 

bri. 3S 

Pfathyriani. G^ales hAreticif 

246 
Pfeudoapoftoli. S^aUs fue- 

rint? 239 

Pio\cmxi.Fuerunt hiretici hoc 

nomincj. 241 

Ptolemsus. Hocnomen fami- 

Itarefuit regibut JE^pti.7i. 

72.73 
Pusna Lcuftrica. Exhaurit 

GrACtAm. 160 

Punda Hebracorum, A quo 

invental 126. ipforum anti 

quitasajferitur. 271 

Pyrrhonii. €^ales philofopht} 

29S 

PyxhigoTiS. Ipfiui fchola. 134. 
I4i. 297. phihfophia. 293- 
297. quandofioruerit? 304. 

Pythcciani , fivc Pythcriani. 
S^ales hiretici? 246 I N QUattidecittiani fcu Qu^ar- 
tadecimkni. Talso procla 

nmntur hAretici. 24.4. 

Quatuor xtatcs mundi. Ex 

TTimte poetarf*m.iz.339- ^x 

mtnte fubtiUorum hiftori- 

corum junt decem. 32^^. in 

Speculcmuudi. 
Quatuor monarchi^e. Vidcj 

Monarchia:. 
Quinifcxta fynodus. Curfic 

Appelletur? 2.og 

Quinrilliani. Fuerunt hereti 

<i. 24; 

R 

RAbanus Mauius. Muha 
fcripfitj. 276 

Rabbini. Enumerantur. 26p. 

&feqq. 
Ramusphilofbphus. Corona- 

turmartyrio. 237.319 

Ravenna. £i? urhs antiqua. 

130 
Rebaptizanres. Sunt h&retici. 

2 44 

Reformatio reli»ionis. 7« 
choatur perLuiherum. zz3 

RcgesHebrajorum. Reeitan 
tur. 16.18.33. chrohologia i- 
pforumvariat. 20. libri re- 
gum.zz. chronologiahorum 
librorum. 33 

Kez^ai.Ipforum chromlcgia. 16. 
63.&feqcj 66. g^yij^j.Si.^ 
feqq.uf^j^adizi. 

Respublica Judaeorum. MuU 
tiplicem experta eR mutati- 
onem.6z.tncipit^. 63 

Rcvolutiones planctarum. 
Chronologia ipforum. 323. 
Vide etiam Spcculum mun- 
di. 524. 

Rhetoriani. ^ales hdretici} 
24Z D E X. 

Rhetorica. g«« eam invent' 

ric ? 128 

KogzctaCcs.Fuerunt hnretiei. 

zjf.6 
Rolandus. F«r/ nepos Carolt 
M.exforore. izi. i6g. Hic 
efl ille Rolandus,cujus colofi 
fi videntur hinc indi in ut- 
bibus Saxonis,. 
Roma. Anni ab urbe conditA 
conneBuntur cum annie 
Chrifii,mun4i &c.z. 'Epo- 
cha RomA.io. urbs capiiiir. 
po. 131. 160. conditur. los. 
131. Modus inveniendi an- 
num urbii conditA. 338. Ro- 
m» purgabitur brevi kfco- 
riis. 324 

Romani. Dyn^ftiaipforum in- 
cipitj. 63. monarchia. 64. 
multiplex dynaftia. loj. va- 
ria bella cum Germanis. p8, 
&feqq. SchoU. 134. 

Romulus. Efi primus rexRo- 
manorum. 106.107 

Knffinns. G^ando vixerifi z88 
Kuth. Ipfiusliber.zi. chronob 
gia hujuslibri. 3^.32 

S 

SAbelliaui, G^ales htirttici} 
zi-i 
Saccruotes juda^orum. Fue- 
runt iheologi 261. & ]Cti. 

2'/P 

Sadduca:l.ScAo/< ipforum.134. 
i3S. fecfa. 238 

Snlcm.Vide Hierofolyma. 

Silencus. Fuit legislator tTnet 
Keioi ftudiofus, ut Draco 5 
a,K£/tlie^Kix/is. 280 

Stlicus.§luidfit}8o. Sfilicalex 
quandolata} zSz 

Salmanafrar.£A:/«g»/i/ Sama 
riam. 6S 

Salvhs^ns.Tuit epifcopus. 22p Salo- I N D E X. Silomon. Regnat.xd. 3^. i3. e- 
jus Itbri. 21. 24. chronolo- 
^ia horum Ubrorum.B6. vi- 
tafive chronicum hujusre- 
gii.si magnificentia.iiS.is<?. 
peritiajuris.2 7p. ^philojo- 
phiA. 303 

^dimzni^Expugn.xtuy. 6S.1S9 
SamariraDi. Tuerunt hiretici 
^fihifmatici. 23S 

Saniofatcniani. §lualts hire- 
tici} ^4^ 

SamfcitcE, ftve Samfxi. Sunt 
hfretici. ■^44 

,Samfoa.r»rfe Simfon. 
Szmuc\. juiiirat populum Vei. 
16 i9.e;us libri. zi. chrono- 
logia horum librorum.jz. efl 
propheta. i 4 

Sandio piagmatica. "Editur 
contra^ pam. 222.236 
Sauhcdiin. Mutaturak Here- 
de iS. infiUHitur a MoJe->. 
1 201. fuit magnum & par- 
'vum. ihid f^ 2V9 

Sitaccni.Grafjntur. I6S 

Siiflanapijlus Subipfodividi- 
tur monarchia u^jfyrtorum. 
63.68. Jeipfumpertmitj, 'Sp 
Saturninialii.6^<«fo h&reticii 

240 
Satuinus $unt fnulti hoc no- 
n>iru:puta Adam protopU 
Jius -4.. 126. ^abutus. 10 s 
Gtrmanicus. t9° 

Say^ajioh. Exuritur Tloren 
ti& 237 

Saul Regnat in prputo Dei. 16. 

Sitonz^. Migrnnt inJngliam. 
po.t2-^tempore Cyrififirue- 
runt^. 9^- convtrjuntur ad 
fi.iemChnfii JSS.190 

Sc.nderbcius Fuitinfignishe- 
res ^22 \ S ccaoipcgii. Fuit fefium apud 

]udAos. 4+-4P 

Scc^lic\.§lualtsphilofophf. xgs 
Schematici. luerunt haretici. 24-9- 

SchiCmiti.InterFapas.i47.& 

feqq. Gricis falso impingi- 

tur fchifma. 250 

Schifmatici.6^fl&j? 3^7.338 

Scholaltici. 6^< hoc nomint 

piculiariter ita appellentur'' 

z76.Etfutnerantur. 276. & 

feqq. 

Schola:. Rccitantur.i33- & fi- 

qtientibi 
Scjpio. Multifuerttnt hoc no 

mineapHdRomanos. tzi 
ScoiiiRegnum Scotii. incifit^. 

64. /07. conjungitur cum rt- 

gno Angltii. 108. convertitnr 

adfidem Chrifii. i9S 

Scythx.Ipforum dynafiia inci 

pit.63.ortifu71taMagog.s6. 

undt hoc nomen fint adepti. 

g7.ample£iuntur religionem 

Chrifiianam. tSS 

Sedlarii. Vide Schifmatici. 
Sz6kx. Inter Mahorttedanos. 

16S. inter Chrifii.,nos. Z6p. 

inter fcholafiicos. 277. 27S. 

inter ]Ctos. 2S1. inter medi- 

co!. 28 4:29+. & philofophos. 

2p6.^feqq. 
Semnotbci. &ualesphilofophii 

297 
5c^xiT\di2itii.§iualesficerint hA- 

retici ? ^4^ 

Sedcr olam. ^/Wy;£^.' 270 
SedesP.ipalis. Aliquctiesva- 

cat. i4.Q.isi.^iSz.iS3trans. 

Jertur Roma in Galliam. iS3 
Seleuciani. ^^uales htretici ? 

2 4-S 

ScUacvis.Ejwepocha. io.it 

Sem. Efl primogenittct Koe fi.. 

liui. is. & ipfe Melchifedec. I N D E X. IS.S4: eju6poJieri. izz.fchola 

ipfim. 133 

Semipclagiani. G^ales hAreti- 

ci? 248 

Stmii^mis.ER tertiA inordine 

regum Ajfyriorum. 67 

Stntchzhh.Obfidet Hierofoly- 

mam. 68. ipfius exercitttiper- 

cutiturabangelo. 160 

Seticci. Duofuerunt hocnomi- 

necelebres, 306. 30Q 

S^ptem fapicDtcs Alio atque 

alio erdine enumerantur. 

298 303 
Septem figilla, tiib2c,& phia- 

Ix in ipocalypfi:47.5/. Vi- 

de etiam 524 Speculum 

mundi. 
Septuaginta difcipuliChrifli 

Defignantur. 44 

Scptuaginta Interpretes. Re 

cedunt a calculo HebrAo.ts- 

16. ip. Vertunt Biblia. 26, 

261 

Septuagint» fcptimana: Da- 

niehs. Ipfarum epocha. 10 

so 
Scrvetus EH hAretictu. zsz 
Scth, Nafcitur. 14.. 28. erigit 

duoi columnas. /4. is. 126. 

2g6.302.eslpropheta, 54 
Sethiani. Fuerunt ha.retiti. 

Sevcriani. Gjuaks hAretici? 

24-i 
Scveritz. Sunt hdretici. 2,4.9 

Scxccntafcxagintafcx. 6^« 
lufitnumerut in apocalypfi? 

i3 
Scx millcnarii mundi. Infer- 

viunt hi/loriii. 13. Vide etiarr/ 

Speculum mundi. 3^..+ 
SioyWx.Enumerantur.srt.^i.^ 

SilyUci Ci.manA pecuU^ri*i7 

fit mentio. 293 

Sicambii. ContinuAnt regnum GaU.it.. 63. Dynafii» ipjorum 

incipitj. ii6 

Sicihn. Regnum Sicili/i incipit. 

($4 quatuor habet dynafttas. 

86 
SicyoDiorum dynadia. Inci. 

pit. 63. enduplex. 83 

Sidonis dynaftia. 64..8S 

Simon ipoilolvs.Curriculum 

fpfiti apofiolattti. 184. 

Simou magus. Expugnatur a 

Petro. 182 

Simoniaci. Papifia.hocnomine 

perperam infigniunt eos , qui 

epifcopatum injalutato Papa 

accipiunt a priruipibui. zis. 

2i6. VeraSimoniaen nundi 

natio fiicrorum ordinum. 

21 s 
Simonidcs. Multi fuerunt hoc 

nominc: 128.304- 309 

Siinfon. judicat populum Dei. 

i6. ip. 31. efl infignii beros. 

121 

Sinarum rcgnum. £/? valde 
antiquum. 83 

Sirach.E;»* liber.zs.Ipfeannu 
meratur KMalifiti. zyo 

Slavoni. Convertuntur ad fi- 
demChrifii. igo.igi 

Socinus. £/? ht.reticM. zjz 

Socratcs. Ipfim difcipuli. 135- 
14.S. zgp. quos audiverit in 
philojophia? 304.30S 

Sodomi. Deletur. 291S6 

Sodomia. Damnatur in clero 

ZlO 

Sol. Sifiit curJum.is7.retroc«- 
dic^. 160 

Solodurum. £/? ttrbs antiqua. 
izp 

:io\'^a. Tuit legifiatcr Attictu. 
j iSo.iy'!:nti>! iVIlJapienti- 

■rc. ZpS. ^Oj 

Sonljoni''b^>ropheta. ^ando 
forut I tu ? 22.38.SS.S 7 Sparta. 1 N D E X Spinsi.. ^uando condita? 130 
Speculum mundi. Proponitur 

liBori pio ^ fapienti. 324. 
Spiridion fcu Spiridon. Fuit 

epifcoptHMXoratuf. zzS 

S piricuales. Sunt hAretici.i^^. 

24-6 

Stada. ER antiquiffima inter 
urbes SaxoniA. 132 

Stoa. Tuit fchola afiud Athe- 
nienfes. 13S 

Strabus. Efi author glojft ordi- 
naria. 266 

Stuarti. Sic appellantur reges 
Scotii. 107 

Succeflio apoftolica. Succef- 
fores apofielorum inftitue- 
runtvarias fcholaf.137.pro. 
pagarunt doSlrinam apoftolo- 
rum. i8s. Gluinam prAcipul 
fuerint? 227 

Svecia. Regnum SveciA incipit. 
63.6s.ii2.floret. 112. conver- 
titur adfidemChrifti. 191 

Svvencfeldius. G^iddocuerit? 

2S2 

Svevi. Dynaftiaipforum.87.fe- 
des. 90. fn 

SMtiini. Glualesftnt} 2si 

Sylvius. Hocnomenfuit fami- 
liare pofterii JEnea.. 106 

Symmachus. Duofuerunthoc 
nomine. 27.262.307 

Symbola. Recitantur. 178. ^ 

SyachioDiimi. G^idam pr<^o- 
nuntur. 337 

Syncdrium. Vide Sanhcdrin. 
Synodus. Vide Concilia. 
Syria. Regnum SyriA incifit^. 

T 

TAbcIla chronologica du- 
plcx. Prior infervit eom- 
puto quotidiano. 6. pofterior 
ufumhabetinhiftoriis. 337 iti TabenlTcfiocx. SjualeshAreti- 
ci? 24.8 

Tabula chronica mathema- 
ticoru Vicnncnfm. Sluam 
proximi accedit ad verita- 
temhiftortA. 339-3-^° 

Talmud. ^idfit, (^quota- 

pleXf Z71.272 

Timcthacs.FuitinftgniiTar- 

tarorumprinceps. 173 333 
Targum. 6^otuplex* 26.27 
Tarcari. Convertuntur adfi- 

dem Chrifti. 192 

TafcodrongitJE. 6^aleshAre- 

tici} 244 

Tatianus. Pit hArtticm. 24.3. 

273 
Taulcrus. Contradicit anti- 

chrifto. S1.23S 

Tcmplarii. ToUunturunodii. 

174-.2S7 

Templum SaIomonis.E/'«* e- 
pocha (^ fundatio. zo. 13 . 33. 
inftauratio. 10.13.3s 

Terraemotus. Exempla. 16^. 

&ftqq-328.&feqq. 
TertuUianiftiE. Puerunt h&re- 

tici. 2/f.3 

TertuIIii.g«fl/« hAretici>2Ji.8 
T cnulliAaas. D uo funt hoc no- 

minecelebresytheologus 178. 

qui incidit in errorem 2oz. 

& hArefin.2^3. idemq^ per- 

ftrinxit ambitionem PapA. 

227.&]CtM«. 281 

TelTares decatita;. PJso ten 
fentur in numero hAretico- 
rum. 244 

Tcites vcritatis. Enumeran- 
tur 202. & feqq. 212. 220. 
226.227.(^feqq. 

Tctradita: , fcu Tctradifta:. 

€^ales hAretici? 2^9 

Thales Ipfimfchola.iSjf.fuit 

unut eVII Sapientib$u,298. 

303 

Ta N O E X. Thcmiflius.F«// phtlofophm, 
^ ptonotheletd. zso. quando 
clarnerit ? 306.307 

Thcmiftocles. tuit tnfignis 

dux. IZl 

Theodorctus. tfi inter Patres 
fecundt. cUJfs. 275 

Thcodoricus Vcroncfis.P'«/ 
go appellatur ^xtttxdi bOtt 
55ern. ^uit rek Of.gotho 
rum in Italid. Sy 

Thcodofiani. Sunt hdretici 

Theodofius Imperator. Buo 
fuerunt hoc nomintj. 76. 
Theodofiui Magntts ,five Se- 
nior,efiikclytui xiiBoriis.izi. 
convocat Jynodum oecomeni- 
cam. 206 

Thtodotianl.Tuerunt htreti 
ci. 2^3 

ThcodotioD. §lualis fueriL.? 

27 2^3. 

Theologi. Chronologia ipfo- 
rum. 261. 

Thtof^Cchhx.^lualesh&reti- 
ci ? 24P 

Theophilus. Annumeratur 
Patribtis. 273.fuit etiam a- 
litu hoc nomine epifcoptt!, 
264.. ^ alitti]Ctuahoc no- 
mintj 282 

Theophyla(flus. Annttmera- 
tur Patrthtes , (^ appellatur 
copjpendtator Ch^yfoflomi. 
276 

Thomas apoftolus. Curricu- 
lum apofiolattts ipfitt^. 183 

Thomas Aquinas. 6^aliado- 
cuerit^ ? z^s.multa fcripfit^. 
Z77. fuit peritus ChymtA. 
294 

Threni Jeremije. Sunt lihtr 
Scriptur&facrA. 22 

Thucydides. ^ando florite- 
rit^? 286 Thuringi. Convertuntur ad 
fidemChrifti. iss.igo 

Tibcrius.5«^ hoc Imp. bapti- 
zatur (^ patitur Chrijlus. 
74 

Tigurum. £/? urbs antiqtia. 

I2p 

Timolcontcs. Sunt hAreticii 

246 
Timotheani, G^aleshnretiti? 

zso, 
Tobias. 'Ejtis liber. zi 

Torneamcnta.6^^/ir<»?o in- 

fiiiueritLj ? 12S 

Totih.IncenditRomam. 166 
Traditib. EftziaHa , puta E- 

lt&.i3.Patrum. 182 

TidgOidin. §luiseamprimo re- 

pr&fenta-verit. ? 128 

Transfubftantiatio, Pafiim 

creditur. zsS 

T r c m o n ia. Gjuando condita .' 

'33 

Trcveris. j<f quo conditat 91. 

12$, 

Tria raundi tempora. Vide^ 
Speculummundi. 524 

Triformiani. Sunt htretici. 
249 

Trigoni aftronomicO-hifto- 
rici.r<WeSpeculuminundi. 

3H 
Trisme^iftus. Vide Herrhes. 
Troja. Ejtts excidium.io. isS. 

regnum. 63. 83. 84.. urbsh&c 

quando condita} 130 

TruUanum cocilium & fym- 

bolum.6J«<»/e: 1^79.209 
Tuifco. EB pater Germano- 

rum. 01.97. tz6 

T uxcx. Ipforum epocha.j 2. im- 

perium valde pmpUfieatur. 

Si.ii2.i7o.i7Z,i73. idemin- 

cipit, 64,iiz 

TyfogT2fhii.Aquoinventa? 

128. 129.33^ 

Typus. I N D E X. Typus. (ViHidfitinhiftoria,tc-\ qHiftionemdepafchate.i^6. 

cleftctjitcd. ziA 202.227.2st 

Tyrii. i pocha ifforHT» 1 1. fe- Vigilantius. Male tucenfetur 
gnum, 64:8s\ hirsticu. 2^8 

YiigiliMS. Duofuerunt hoc no- 
mine. 27^.293.30^] 

Vita longa. Mjua exempla. 1 s . 

7^171 

Unio. Ir)fe'ix aborius. 177. (^ 
5214. in Speiulo mundi. 

Uibanenfes. S^uales hs,retici'i 
24.6 

Uibes antiquiorcs. Recitan- 
tur. izp.f^jeqq. 

Utiicularii. 'Bff.^runt hAreti^i. 

w 

VU^AldcnftS §luales fuerinf> 

" 2ip.2^4. Ipjorum doSirina 

inftauratur. 236 

Wellgothi. Rignum ipforum 
incipitLj. 64.. 'varifu habetj 
dynaftias. 86. migratio t^ 
bella. S8.Sg.91.16s, VAdiani. &uales haretici 
247 
UbiquiftjE. Sunt homines tu 
multuofi. 2S3 

Ulyflbs. I-uit dux Trojanus. 
121. condidit varias urbes. 

'^^ . . . 
Valentiniani. iS^ales hiretici} 

24.0 
Yiledi.^aleshAretici? 24.4 
V aiWi.Refutat donationem Con 

ftantini M. 236 

Viadih Regnumipjoruminci- 
pit. 64. efi regum VI, 87. 
Vandali vincuntur. 89. ir- 
rumf unt in Italiam. 9 1 . funt 
duum gtnerum. 92. vaftant 
Cilliam f^ Germaaiam. 16 s. convertuntur ad fidem ,.„ ^ , , _ . 

Chrifti. i88.,9o.i92.perfe-\^^^y'''}r Cont^^tuntur ad 

quuntur Chriftianos. 19S J.'^'"' ^"'f' ,. .'^'■'^' 
^, -'. I- • •■' wiclefus. Contradic.t antu 

Vaudahca: civuaces. 92 , •/, , 

chrtfto. SI.23S. ejus caaaver 

effoditur (^ crematur. 31S 

Wiligothi. Vide Wcftgothi 92 

Varro. Conftituit triatemporis 
intervalla. 12. fuit Romano 
rumdoSiiffimuf. 306 

V?netia:. Ducatui Venetm in- 
cipit. 6s.iii 

Venns. Multifunt Veneres;pu- 
ta Germanorum, gz 

Venuftiani. §luales hdretici? 

248 
Verfioncs Bibliorum, Sunt 

vari£.26.27. VideetiamWi 

bliaiacra. 

Vcfpafianus. Obfidet Hierofo- 
lymam. 74 

Vcfpcrae Siculaj. ^alesfue 
rintl 172 

Vi<^or- Papa. Violenter traii^t \3^itcbercra. Extruitur a U^^i 
tektndo. 133 

^nekiadyis. Adducitur ad 
Chriftianifmum. 96.190. c- 
bitu. loq.iiy^ 

^X^liihs. Fuit epifcopus Gotho- 
rum.. 86.187 

X 
Erxes. Eff Ahafverus. 3s- 

Inflicifer mouet f». 
Grtcos.160. Fiiif etiamphi-\ 
lofophui hoc ncrrtintj. 127. 
Xinienius CAidia-Ais. Magmz, 
fumiibus editj Biulia. 27. 
142 

A A 2 XEn 
70. N D E X. ZAbarella. Duo funt eeU'^ 
hres hoc nomine:alter pbi- 
lofophus. 308. alter jCtus. 

Zacharias propheta. G^ando 
jloruerifi 22.38.sd.j7. Duo 
prophetA funt hoc nomine^. 
ss 

Zadoc. Tuit facerdosfub Da- 
vidtj. j8 

Zaleucus. Vide Saleucus. 

Zcclwis.Efi pater Bohemorum. 
III 

Zcdckiis, Epocha cafus Zedi- kit,. 10.36. annos hujus regis 
ufurpat ETiechiel. 37 

Zephanja.FfWcSophoaias. 

Zidonii. Vide Sidonii. 

Zifca. Fuit infignis heres. 122. 

174:334' 
7.oioi(ici. Invenit^ magiam. 

126.303. Duofutrunt hoc no 

mincj. 283,284 

Zorobabel. £/? primus ]udio- 

rum duxpoli captivitatem 

Babylonicam. 17.34-2.80 
Zvvinglius. Dilputat^. 223. 

224.. occumbiu in ptAlio. 

316 
B R E- Apocal 
I. 6. 7. 8. 
9' 

10. 

II, 

12. 
BREVIARIUM 

APOCALYPSEOS. 

T^pquentes-pagelU vacarenty-placuit hoc brevU' 

rium apocalypfeos adjicere ^quod facit 

adtUufirationempag. 4.7. 

O s T pr^fationem c.i.ad "5^.15?. eft 
propofitio bipartita ^.19- Scribe 
c]U£ vidiJliyC^ qudfrntt^ quapojl 
h^cfuntfutura. D ux itaque funt 

paites hujus libri. 

—-Parsprtma eft de prxfentibusrputa feptem 

ecclefiis. 

Tarsfecunda eftde futuris,ac.4.ad finem, 

& eft tripartita hoc modo. D e u s, plenus 

majeftate&: gloria,ita reget ecclefiamN.T. 

ut magnum discrimen (it futurum inter vafa 

ir« & mifericordi^. Nkm 

I. Vafi ir£ replebuntur vino excande- 
fcentiXjCo Qidivit^o^o feptcm figilla aperien- 
cur. 

Vafa mtfericordiA replebuntur oleo pacis. 
Atque hcEC fient inde ab anno afTumtio- 
nis Domini u(que ad annum 606. 

I I. Vafa ir£ replebuntur vino excande- 
fcentieE eo ordinejquoy?/>/^w tuhd fonabunt. 

Vafa, mifiricordi(£ poft varias preffuras e 
mergent,non aliter atque Chriftus & Judai- 
caN.T.ecclefiaemerferunc. 

Atque hxc fient inde ab anno ^o^ adan- 
num 1517. Aa 3 Apocal. 
is. 
x6. 

17. l». 19- 21. 

22. Breviarium Apocalypseos. III. Vafi tYA rcplebuntur vino excande- 
fcentia?,quod "Dcnsfiptem phialis exceptum 
propinabit, inde ab anno 1517 ad hunc an- 
num 1^13 & aliquot (cquenres. 

I V. Vafa mifericordU miraculose trium- 
phabunt. Nam meretrix Babylonica con- 
ficietur cornibus befti«e,cui infider,6c con- 
gregato univerfo i^gypti &Babylonis exer- 
cicuChriftus pr^fto erit,qui beftia & pfeudo- 
propheta per fervos fuos devidis,Satanam 
mille annos hgabit,ut interea temporis ec- 
clefiaabhoftibusfuis Uberata ferviatDomi 
no Sal vatori fuo ufque ad tempus ultimi bel- 
h Gogici & Magogici: quo confecSo, i'^ 
mifertcordia fient vafagloria m coclis, & vafi 
ira{vafa igmmima in inferno. 

Apoc.ii. "^.18. 15. 
^nimvero una tejior cuinjts audienti verbapro- 
pheti£ lihri hujm:Si quis adjecertt adhdtc^imponet 
ei Detis plagas firiptas in Itbro ifio: Etfiquis abs- 
tulerit aliquidexverbts itbri propheti^ huj(^s,aU' 
feretDet^ partem eju^ex Itbro vit£.,^ex 
urbe illafan^fa^dr ex iis^qH<£firipta 
funt in libro ifio. 
C OR R I- 


CORRIGENDA. 

Pag J7.1in 20. poft ZMcharitn lege MnUchiM. 
Pag.ui lin. pcnult. pro ^«f«r legc nefos. 
Pag.iji. 

fl\9S- Innetintiui 1 1 1^ pl»8. 

pro< 1198. Hononui 1 1 1 >lege< IiI6- 

LI216. Creinrtu^ IX j j 1217. 

1227. CaUftinus IV J V.1241. 

Sunc quidem 8c alia, praEfcrtim in numcris, quz fpon- 
giam requirunr: ied ita comparata.ut quilibetin- 
fra mcdiocritatcm veifatus in hiftorii polEt illa 
einaeulatc^. 

F l l^ t Si 


-'I I / 7, ^^ '? f 

3 . \ ^ ^^"W 

1