Skip to main content

Full text of "Thoukydidou tou Olorou peri tou Peloponnesiakou polemou vivlia okto = Thucydidis, Olori fil. De bello Peloponnesiaco libri VIII"

See other formats


1^ RESbKVE Vr '\ 
0OTKTAIAOT TOT OAOPOT 

nEPI TOT nEAOnONNH2IAKOT nOAEMOT 

I BIBAIAOKTX2. THVCYDIDIS, OLORI FIL. 

DE BELLO PELOPONNESIACO LIBRI VIII. AD EDITIONEM 

CAR. ANDR. DVCKERI 

CVM OMNIBVS AVCTARIIS RECVSI 

ACCESSERVNT VARIAE LECTIONES DVORVM CODICVM 

ANIMADVERSIONES 

lOANNIS CHRISTOPHORI GOTTLEBERI a. m 

RECTORIS Q.VOKDAM SCIIOLAE TROVINC. MISNICAB 

COEPTVM OPVS PERFECIT 

SVAS NOTA-S ADIE?CIT 

INDICEM DVCKERI ET "^GLOSSARIVM GOTTLEBERI 

A V K I T . \ . 

CAROLVS LVDOVICVS BAVERVS a. m 

SCHOLAE AD HIRSCHBERGAM RECTOR. 
L I P S I A E 
SVMTIBVS ENGELH. BENIAM. SCHWICKERTI, A. MDCCLXXXX, 


/• -> '^^ C L. BAVERI PRAEFATIO. Quod vfu fere venire videamus, vt, qui in aliquo ceito genere litcrarum vel parte 
verfentur, omnes quidem veluti regiones eius prouinciae peruagentur, neque vllam 
earum ex cura fua ftudioue fepofuam habeant, ita tamen, vt, in reliquis quali peregrinantes , in 
vna tamen habitcnt, vt fedem collocenr, vnde etiain fi ad reliquas excurrerint, tamen iibenter 
ad illam, veluti notiorem aut familiariorem, id eft, reliquis gratiorem, recurrent: id ab illjs 
vtique fieri, deprehcndas, quibus, propter infinitam fere copiam, varietatemque infignem, qua 
rerum, qua oracionis, et detur hoc ficere, et vero pronum fit, propter fimilitudinem, ac 
veluti cruizTTx^EiM, quae cuiusque ingenio intercedat cum aliqua materia ftudii fui tarn late dilTufi 
ac pertinentis, in qua parte et libcntius ct vero promtius faciliusque, ob id ipfum, verfetur; 
falubr^ter admoduin confulente Deo literarum quoque bonarum ftudiis, nihil vc iutaclum negli- 
gatur, nihil fprctum iaceat, aut ob difficultacem repudietur, fed partibus pro virili cuiusque 
parte tradandis in fummam proficiatur. Ita, Erneftium, ipfe teftis audiui, et vero alii fciunt, 
cum omnes fcriptores pari fere amore ft-udioque profequeretur. Ciceroni tamen prae ceteris 
dedltum fuifle. Hunc nimirum et in fchola pluribus horis, quam alios, quin affidue et con- 
tinuo, interpretabatur ; in hoc legendo femper verfari iubebat3 quod ipfum (adeo fua cuique 
mens eft, fuum ingenium, fua quemque voluptas trahit!) ne difcipulo quidem mihi, turn iin- 
penfe amanti magiftrum et vnice admiranti, perfuaderet, aut eriperec, quin multo magis inuita- 
tus tenerer periodica Liuii implicatione et coagmentatione; quam ita penitus combiberim, vt 
etiam in meam orationem redundant, breuiorcs fentcntias plane refugientem, participiorum ec 
periodorum falebras confkidantem , et, quae coniun^la videam, vt iungi poHe, vno ambitu 
complexam; impeditiorem ideo multis vifam et obfcuriorem; quam ipfe fubiiide reuocare 
ftuduerim ad leniorem llmplicita'tem ; vt tamen aequum cenferem, exfpeilare, vc, qui vere 
Latina legerc vcllct, Liuianae quoque orationis gnarus accederet, Sed non imitacio modo 
difficilioris orationis mihi pbcuit, fed multo magis interpretation cui latior campus et operofior 
pateat per difficillora, quibus intelligendis etiam auditores meos fubigere geftiam. Quid mirum, 
fi et 7^''/ufj/(/;i;V oratio placuit ilia fimilitudine impeditioris obfcuritntis, interpretem pofcenris et 
cxercentis fat diligentem ? Quod, mature fatis propofitum mihi, vt qui mihi perfuafilfem, 
arcemetvim omnemdifciplinae Erneftianae pofitam efle in iiitelligentia interprctandi, efFecit, IV C. L, BAVERI PRAEFATIO. vt mature fntis cupideque verfatus in traJiando Thucydide iam primum fcribcndl vcl llbelli' 
edcndi periculum facerem fpecimenque proponerem de lectione Thucydidis optima interpret 
tandi difciplbia^ quam port quinquonniiim exciperent Condones Tluicijdideac a me editac; ex qua 
opera nata prodiit Fhilologia T'iucijdidco-Paullina ; quippe ct Paulium eadem orationis ditKcultas 
cidcm mihi commendabat. Quin et Lexicon vel Gloffarium Thv.cijdideim cum Fignrarmn eius 
Notatione, iam ex parte conieceram in chartas, editurus, nifi aut alia interueniflent mihi deman- 
data, aut line ipfo Thucydide fatis probaretur talis opera redcmtori librario; cuius copiam, 
plane vt fcirem, me debere obfequi huic ftudio meo, mihi obtulit cafus plane inopinatus, ab- 
ruptac huius opcrae per mortem pracmaturam B. Gottleberi, Scholae Prouinc. Mifiiicac Reclo- 
ris Celebris, cui primitus demandata haec editio per Amplidi Schwickertum, Lipfiae floreiuem 
Ribliopolam, morte B. Audoris velut hereditario ad me transmilfa, nunc prodire incipit, faxic 
Deus, felicita! Hie ego quid praeftiterim forte, non meum eft interpretari , fed peritorum 
exiflimatio et aequorum. Opera tamen data eft, a redemtore quitiem, Viro Opt. vt textus 
Graecus Ducki'tianaeEdiuonis, cum Sclioliis Graecis, Noth deinde Virorum Summorum, H. Ste- 
phani, Hudfoni, Waflii, Ducked, accurate exfcriberctur, adieda vel feruata Interpretatione 
Lat., turn deinde 5. Co/;/d^m Annotationes, quoad ab i!lo compofirae pcrgerent, Duckerianis 
f.iggererentur, quas, extreme loco, meae exciperent. Quae fubiedk funt a V'iris Dodi if. Edi- 
tion!, et hie in cxtiemo reddentur, vt prolixiora, quam quae, Notis inferta, fub textum 
fubiicerentur. Indkem quidem e Duckeriano, Gottleberiano, et meo, conflatum dabimus. 
Equidem fedulo feci, vt, quae explicari iuberet ipfe contextus, ipfi fubiicerem; de fingulis 
vocabulis ad Indicem ablegarem : Gottleberi Annotatione?, quoad exftarent, integras adderem, 
nullo admodum verbo omilTo aut mutato, ne vbi leuiora quidem aut minime necelfaria appo- 
nere, aut minus Latine fcribere, mihi fjbinde vifus elfet, multo magis, vbi diirentiret mecum, 
aut me reprendilTec : quibus fatisficere interdum ftudui: in plerisque tamen mecum fentit, quin 
me audore vtiiur. Praeclaridimam autem operam praeftitille cenfendus eft copla djta Variae 
Ledionis duorum Codicum: alterius /lupijlani^ de quo exponit Cel. Mertens , III. Gymnaf 
Auguft. Redor dignilfimus, in Diatribe 2. de Augujlmae Biblioth. Cimeliisy Pag. Vlll. n. 3. 
his verbis : 

jjMagnae venuftatis codex membranaceus, quo totus Thucydides comprehenditur. Eft 
ille pulcherrima librarii manu ftriptus, paucis tantum foliis cvccptis, quae rccentiorem produnt 
manum, cum a vetuftate, tum ab elegantia, quibus ille Demofthcncm (ncmpe Codicem De- 
mofthcnis, prius ibi memoraium,) fuperat, multum commend.indus. Atque miror, cur, prae- 
ttr Hoefchelium, qui quasdam ledionis varietates, olim excerptas, Stephano dedit, nemo in 
hunc codicem, quo elegantiorem non habemus, ftudioCc inquiliuerit, eumquc tradauerit cu- 
riofius. In Rcuferi Catalogo p. 69. n. 40. rcccnfctur in hunc modum : Thucydidib hiftoria- C. L. 5 A V E R I P R A E F A T I O. V 

ruin iib'ri o<^o cum fcholils ad marginem, (minutis, fed nitidis Tane liceris). Habetille codex^ 
vti Demoftlienis, iota, quod pofteriori tempore fubfciibere coeptum fuit, ad latus adiedlum 
V. c. sKsrjta rm ;f/it£^«^iiteras Demoflhenicis, fupra memoiacis, et clegnntiores et maiores, euiir 
dem atramenti colorem, fed formam, (]unm dicimus, maximam, et nobiliorem membranam.. 
A tincis et mufculis fartus ct integer eft fenaatus et purus ; fcriptura calligraphi rationem docet,. 
exceptis o<^o foliis, quae tachygraphi modum prae fe ferunt. in priori pagina, pinguiori ec 
peftcriori manu adieda haec verba leguntur: avTf; ^ j3i]3Aos h) t5 fj.v^o7roAiT8 toiv 'AS-rju^v 'Icnaui- 
^8, fiv i-A irig TroAeas alxi^ccKoiia-Bslcra'j , (ita Mertens — non (•> dubium a manu fcriptoris, an 
perperam tj'pis exprefilim,) i^r/^f i-'cf f (ita rurfus , non o,) w rm l^'uev av-ri. Hie in marg^ 
Diatribes Gottlebero transmilTae adfcripferat Vir Araplill qui Cod. contuliilec Hie defunt fe- 
quentia: kojitt^q^qv av -rvy^oiBv ■Ki^iTiaslv ^ eCy^sa'Q'Oi) tS? \pux>i t^tcov K£KTf!fjc,evui9 t5 AuT^ciiS-i^'jai t^5' 
ulaivin Kc\ci<rsu)i- v.aj\ t?? 'I^jtra X«'/t5 ,9ao-;Af/a;5 -tvyiiv. Et poftica paginae parte: iMi[J,i^&r! ri dynx, 
y,'j^i'a f.'.ii *! fjLO'Jctxn Kv^ix ©loSu^x '^ccaKccivx x.xvTuy.'i^-/ivr) ^ xo,t6y)jNH^ 'H YlxActioKoyri , tt s^xdtA^t} 
tS svcrsl^STcirii {ixTZlAt-jog kv^ih 'Av^^ovtKH, h hei ^coS- 1 ivhySJi'jovog i^ xctra t;?!' t ^S/iifi^^ia fA,rivQg.. 
ai^u<r tri^ a'hrii wkJo^. Cuiusmodi hiftoriolas vel adcalcem, vel ad frontem libri, adiicerequoque 
moris fliit librariis, quippe quos vel annum, vel menfem, vel diem, vclhoram, qua abfolutus 
fuit liber, aliq'uoties adfcripliiTe animaduertes. Fuit Graecorum ratiocinandi modus ille, qui ab 
orbe condito vsque ad natum Chriftum numerat annos 5508- quos fi demas, annum Chrifli 
reperies. Locus autem, quern in tabula vides, literis vulgaribus ita legitur: Kaj xac <J<a,3oAa?, 
x«( ■JTf^* rm (pcivt'erciiv Hcnv na) tuv aXAuiv &? s'JTrpeTreTaTcc cc7roAoyt;(r>iTai. km d.Q^ty-o^ii>io^ ■tt^cotov eg: 
ft^jcov, Svcnccv tTTOtrjO'a.'vo Tij 'A^iisjuoi^ orav fzs-rci t5to to Bs^og ysiiiStv TBAsvT^crri , tv km sIkotov 
tTof TrA^y^Siral". Complura hie perperam exprefla mutare nolui, quae forte in ipfo Cod. Ira 
efTent; cuius Notarioni Mertenfianae adfcripfit in Exempio Diatribes ad B. Gottl. transmillb,. 
Vir CI. a quo collatum Cod. accepiflet, Germanice quidem, fed a me hie Latinc reddito: Co- 
dex 269. foiiis (fcidis) exaratus. Scholiorum literae in quibusdam paginis fane euanuerunt. 
Dune p.iginae, alia alia loca defideratae, a manu alia redditae, obiter intuenti videantur orienta- 
libus literis fcriptaej reliqua quidem venuRe et diftinc!e exarata. Nuspiam eft litera maior 
initialis, neque nominibus propriis (hominum aut locorum) neque initio fententiae". (Scholia 
addita habet, in margine pleraque, inter verfus quaedam.) 

Huiic ergo Codicem diligencer collatum a Clar. V. accepit Opt. Schwickertus, et per dlios 
libros priores Leilionis varietatem Duckerianae edit, addidit B. Gotdeberus, ego reliquis. 
Quod idem pari modo faclum eft in altero Codiee, quem Mofqme collatum, dum ibi agebar, 
B. Editori tradidit Cel. et Excell. Matthaei, P. P. mox fucceflbr ipfius B. Gotdeberi, nunc 
Profellbr Vitebergenfis : cuius Codicis defcriptionem addimus ec ipfam verbis Dociill! 
Matthaei , ad me humaniier pcrfcriptam. Si -C. L. D A V E R I P E A E F A T I D. 

„Notitij Codicis. (Mo.-qu.) 
5,Seriiatui" nunc in bibllothcca fjiiililliiDae Synodi Mojquenfis, eftquc, eorum, qui fimt 
iii forma maiori, CCX\'II. Fuic quondam in bibliotlieca Maximi Margunii, sTrKruoTm }<.v&>f^i>i; 
vt ipfe fiia manu notauir. Eo mortuo cum aliis illius libris rraiisbtus eft in monaftcrium moiltis 
Atiuis Iberoniin, ac deniquc regnantc Petri M. patre Mosquam. Compleditur folia CCLI. 
eftquc chartaccus. Sa'iptus videtur in Italia ineunte feculo XV. continet hiftoriam Thucydidis 
cum fcholiis, eiusdem vitam, quqc in Eciit. Duck, legitur p. lO. .11. li. epigVammata , quae 
ibidem Icnintur p. 12 ct 17. ncc non Dionyfii Halicarnairenfis (in Cod. d?\.iy.ciovct(reci)g;) libel- 
lum, TTfji Tw &isy.v^iOii l^iMbdr^v. Hie libellus tamen fuie caret. Definit cnim in vocabulis 
Taci/tKiJv X ;'( Tctoiroia-zm p. i 36. verf 35;. edit. Sylburg. In principio et in fine hiftoiiae Thu- 
cydidis adlcripta lime non nulla Scholia in marginibus a manu recentiori. Ab eadcm inanu poft 
finem hiiloriae in proxime fequenti folio haec nota rcpericur: 'Kvrmioq fie^ toXctvivg n^-k to ysia? 

Lit huius ergo Godicis LeiHt. Var. reliquis fex iibris adfcripfi. Omnino tamen monuerim 
Encliticarum in ilio Cod. ncgligi Gammaticam rationem, accentum reiicieniium in vocabulum 
nrius; immo retinere accentum, nee prius vocab. mutare in grauem: velut, pro avTov ts, fcribi- 
tur a-JTov Ti, et fie perpetuo; quod, femel notatum, in fingulis notari, non magis attineat, quam 
plura praefari, redditurum poft abfolutam Editionem Textus Duckeriani, (et praeterea addito- 
rum in Edit. Duckeri,) quae addenda aut ipfi mihi, aut ab aliis monito , vel Opt. Schw ickerto, 
vifj fuerintj quibus rtddendis plus forte otii, veltemporis dcinde fuppeditet. Deus bene 
vertat ! 

Dab. Hirfchbergae , Vemi mercatus LipC tempore-, 1 790, '0 O T K r A I A O T 

^O A O P O T 

grrrpA^HS to npiiroN 

THVCYDIDIS OLORI F. 

HISTORIAE LIBER PRIMVS. EPITOMELIBRII. 

EpUanmii hello prejft^ cum, Corcyraeis auxilium negantibiis, Comtliiorum implorajfent opem, coto- 
nos ab ipfis praefidiumque acceperunt. Cap. XXIV. XXV. Ob id Corcyraei Epidamnwn circum- 
fedmt: ipfuque nauali acie Corinthiis viBis, cppidum capiunt. XXIX. Cum vero vi maiore vltionem 
Corintim pararent ^ Corcyraei ad focietatem Athenknfium confugimt, et, impetrato fubjldio, nauali 
praelio cum Corinthiis decernunt : in eo Athenienfes cum Corinthiis manus conferuerunt. LI. Sic foe- 
dus violatwn. LII. Potidaea ab Athenienfibus defecit. Earn Athenienfes , praelio fufis Corinthiis^ 
quifubftdio venerant , obfdionc cingunt. LXII. Lacedaenionii , concilia fociorum aduocato , ruptum 
ab Athmiej2fibus foedus cenfent ; bcllim decernunt. LXXXVIII. CXXIV. Hinc cum^ faepe mijfts 
vitro citroque legatis ., non conueniret , Athenienfes ct ipji , auBore Pericle, helium iujferunt. l^eteris 
praeterea Graeciaejlatus, Athenienfis Reipublicae incremtnta. LXXXIX. Paufaniaeque et Tliemi- 
Jioclis interitm referuntur. CXXVIII. CXXXV. 

VARIAE LECTIONES. a esiuS/Js ii-g^ifv -^(^rt CoiiJ. veit, TSt tU ItrSt ( Si^;itf</yvy /3;j5Xiiii/ Icil. ) r) ^(Sm CodJ. at, te(l( Stepbtta. eaxviiin imgiSt ruy- 
yfti!i< pifixSm jrfaTov A\ esK'jJfSK fuy5-f«$« ■^fCiTif AIJ- BaJ. etKvStSlt OXSfB JrofiJv i. Flor. esxuS/te {uyyjiifjf to nfSTn. CI. 
Tiiuliis Jf.itH in CoJ. Gr. vt et pagiiu vna et altera. atfui/SiSs 'EAXKviituv I'rs^iuv /3i/9Ai'ov i Rtg. Aug. esu. (<'>')'(<$?< ir^friv. in 
Mofqu. fjyyfi^Jv nfiTif. In Cajf. partim e vetere, partim e recentiore fcriptura appirelat fiiiffe essu^iSs {uyyfa*?? ^fZrti. Uaf. cod. 
SiotiSiia l,-<(iJ> «. k Aug. umittii OAi(S ct t>. Tj QKifit (quomodo EJili ommcs in libtis feqq. ) feu t$ OgiM potiut le£endum cen- 
fent Alii. 

ADNOTATIONES. 

b oaopOt] Deeft in Ccdii. A!SS. In fequentibus libris Inter eos, qui OjiAu legunt, eminet auftor vicae cius Mar- 
TOT OAOPOT liabent caetevot EJiiiones. Nos camen , ne cellinus. OAojb aurtor tpigr, in Antbtt. I. 44. at vide Tbit' 
qua in ticulo force dilcrepanti, arcicuium negleximus. HVDS. cyd.lW.io^, WassE. 

A 0OTKTAIAOT S T T T ?. «. 0OTKTAIAHS AS'nvdioi ** ^wey^xips tov 7ro\sf/,ov tv'j tlr\'}~svvti~i'j}v xa) A'^tivxirvv , c^? stto- 

cii^ii\oy:^TaTov t2'j -TT^oysysytiuiviiv rsKaxt^'jUSJog, oti ci-'i//.x'^ovTsg rs >i(rxv eg a-jrov dui^oTS^oi ttcc- 
^cc<rKsvri T» Tcttrri , Ko.) to dWo E?^>!vih.ov o^Hv ^uvtTccfzsvov ^ Tr^zg E-KXTs^ag, to /j,}v tu-Bvg, to ^s x.x) V A R I A E L E C T I O N R S. t Plut. in I.yc. p. 154. Reisk. laiidat i.ide hot libroj : es«!/5i'}rf< 'v T;'t n<A3ir«vvi|7i«K("c. e:iivS;S>)«OAe{« (vclTcOA»;ir)a ThiirydiJe fctiptuci 
fuilTe prrfuafiim habct/Z.^/cfi. Annoit inTliucyd. rf j;uv^/(«+«et fupraltiiprofi/v /Jtf. F.ulUih. ad OH.i. p. 1501. juwiyfa+irii moniutiae 
In.'fi. Mi>iLT\iXtitnic!ut C»Jf. fed abufo alteror. Vtet cap. /ii). (ieinde in codcm hacc vox fere Temper line rafura vno vllribitur, quoJ hij 
femel munuiire (jtis etit. t Ivxcift/vs , Coild. antiqiiiir. v. not. Paullo port niciiaiflinvk ti jpud Dionyf. de comp. verb. p. 16 J. Reisk. 
Faullo anie Marg. Ht:r. Viii. habct •»• r^uae glofla ert. t'sl/a;?! tegifTe eV, Tufpicccur quispiain ex eiiis intcrprctatione, i.^4Ult Sitpb. 
J) !!{>( inmrlfiK defunt in CVi^ vt eiiam in Aug. Man. rec. fiipetfcriplit it{}< Uajl^n. A D N O r A 
eOTKTAIAIIS /\5>;var»;] Suf()icor, vel potiiis perfuafum 
habco, fcriprum a ThmyJMt iuid'e ©otKtaIATIE ri Oha^Vy 
A5i/«rij{. Vcl , esKi'i. O/. .Vj. absque articulo. IJuo Tunc 
autcm, quae mc in Iiar.c opinionem adducunr: vnum, quod 
patcrnum ipfe nomcri ajicccrit, libro quarto, de (c ipfo 
loquciis, pa;*, huiu.; cdltionis 273, in fine, eaxuMijv tJv 
OAifH, i; ri.it {tytyfxytK. Alterum , quod verrfiniile fit, 
quuni eficnt alii cc: codcm tcinpore, qui nomen idem habe- 
rent , cum aliqui.!, quo ab iliis difcerni pofTet , adieciHe. 
Quod autcm cl'.'c dico vcridmilc, z\i ipfo Kchniiajle ranquam 
ccrtum traditur. Dicic enim, illuin vnluifie diCcrimen po- 
ncre (r.a'ii hoc eft ivTisia^i/.her/) i.ifer fe ct alios, qui idem 
codcm tempore non<eii habebanc. Vnde ctiam colliijere 
cfk, iiluin ira, vt legcndum milii videri <ii.\i, Icgill'e : vide- 
licet, 0i(Ki/J(5i)« T» OAeji*. Quae cnim alioqui a 'T<hucyi!'ule 
iw7-<5i«T<!A) polita dici poll'ct.' Scd tairien noii aliuu % Scho- 
litijlt (cribitur, (obiicict aliquis) quam ilium iiominis iui 
mcntioiicm tecifTe. Hoc quidem fatcor; verum depraua- 
tam fuiHc ct SchoHaflat Icaionem refpondco , vt ill! cum 
ea , quae tlFct apud Tbucydutfrn, coniicniret. Q;ium enim 
• pud cum legiirct, 0«xt/3;j><c t5 (v.i<>M, annotalle, ra/rac 
Hiliit-zx.! Vb e.V.fi« K«| Tw tzariic { vel ra ri Ttxrgir, ) o-jc/ixrot : 
led quum ilia verba rS OAo'fs libraril al cuius incuria intcr- 
cidillent , iia vt iam vcrum iion lomperirciur, ^uod Si'/.'O- 
liiijlts de adief^o ctiam patris nomine fcnbcbat, aliquem 
verba iila kkJ ra trar^d; apud cum fexpunxiHe: vt (qucmad- 
r.odjm dixij quae i^a.i Svii/itrjl.-irt iegcttntur , cum IciJlio- 
ne, ouae apud Tii:i.y,lit/e'u cxibbar, coniencirent. Quid- 
nam hie mihi opponent, qui quam habeinus -/(x^iiv tueri 
volcnt.* Non aliud (quod fcJam) oppcneie mihi potcrunt, 
ijuam hoc , DhirjCum tlnlkarK.-JJeum, et quosdam itiios lo- 
cum hiinc afTerentes, i|!ud'patris nomen minlme adircere. 
hcd fieri potcfl, vt eorum aetatc dcprauatus iam ille locus 
cfTet (quum nc cos quidcm fatis cmcndati': vfos elTe exem- 
plaribus, in omnibus o.-nnium vctcrum fcriptis, nequa. 
quam djbium fit) aut nomcn illud, quum a iD.'B'yy/c vel alio- 
rum iiuopiam fuum exemplar fcqueritc pnfituni I'oret, in ci- 
tando hoc loco dctraflum ab aliquo fucrit, qui apud ipfum 
TtucytliiL-m minimc cxrtarc ccrncret. 

Ad illud autcm AD;;/.-.rt; quod attrnct, fic certe ct apuj 
DUv.y/iu": HaHann-JJluin BaKa}i'3i)( AiJiwro;, non 4 ASij^a.-cc, 
Icjitiir: ct ab ipfumct de fc loqucr.tc dici vidcmus A'onVicj 
A'.t.^i.3i'«i \!iK3(.xttti(, non h A}i)txf,attn/(. Q^od fi vcl 
hie, Vcl illie praclixus elfct artlculus, aut co vtcrctur l/i- 
^:cr:x£(, aut ctrtc difi:rimen ponens inter fe ct aliumqucm- 
pi.ini Ti'ju cy {fit/em , qui non .Athenas, fed vrbcm aliam, pa- 
triam h.bcrcr. Vcrum, fi non .Oilier de graphc il'a, quam 
pro licrmaiia a me haberi modo diccbam , aliud /ongc in- 
fijnius a Tlu-ytluU pollcuoi fuiin^ difcrimen, di^'crc pi>tcri- 
nii.s. De CO autcm, quod a D!cny/^o fcribirur, A.-iK«fk«#- 
r;.;, Iion i A^..*ainistt^; , quuui ca.-ncn ra Af.in*i'ixftix; T I O N E S. 

n tituir) fcriptum fit, quid mihi videretur, antca dixi. 
STEPHANV-S. @«xi,J/Jkj — A^vxlxv'] Dfyi.rt. Ph.thicus his 
addudis, xo.tr, air, x»j ra /kjj'xi) ray xmf.wj t'-^yt^a;- Huius 
I'racfationis partem, ab initio a I ;/xAsTi; iv/^-av-e nirr.irum, 
in Lib. dc Compo.'itione laudat D. Haiictirn. rju: rtnf^ n In, 
ct Jt) ^ALi'rww, et [7r.iic.y.;iTXT0/. WaSS. De Kiore V'cterum 
Nomina (ua in principle I'criptorum fiioruiqineniorandi vid. 
Dio„. C/jiyfoJi. Orat. LIII. Helnf. Leil. Thcocr. C. III. et 
EaiiL XLII. Aduerf. i. Dvcic' 

Dionyfius Hal. laudat hunc locum bis, vt hie legitur: 
(vefi <ri//3. c. 22. p. 163. vfque ad verba c. a. x*'''"''*'* «'•''" 
Ta;Ti), et de Thuc. iud p. SS"-) item Demetr. Piial. §. 44. 
quoque eiUKvSiSii;, 'aSh/x/s;, iu,iy^x-^e riv TsAsuoy. Ste- 
phsnus t.imcn Thu^yJidcin fciiplilli: putat, aawJ.'Jij;, t5 
'OAif « , 'A5>(y«roc , vel fine artioulo, verbis fcholiallae com- 
motus, a-jriiix^i'.k^^v — inu^iinwv — Non improbat hanccon- 
iefturam Abrefchius in (Jbif. .VlKc. T. lil., p. i+r- e Lu- 
ciaii., de coiifcribcnda hift. , I'l'. II., p. si.') vbi cacoy.clus 
ille ad numerum vocum prooemii Thuc\didcl fuu:n pror- 
I'us cxculc, ( Kftr^f.04 \i.x/<T>i^vixjii [Uumt^v — xo>.!rii(, fJt- 
(yfxi/$ riv ToAe/!43» — it« izo'.eiJ.>tTxv — ) Sci hae ratioaes, 
iVlSS. aucioritate dejtirutae, nun iduncae videntur. Ad 
L. v., :6 verba: yiy^x^s rxura i airi; ©i-xy'/oi;? ' AStiJx'iot, 
.Stephanus, nihil moiuiit, patris noincn addendum die. Non 
video, cur illud necelFarium lit, quiini iiulq>;;m, V!;t) loco 
exccpto , L. IV. , c. 104. , vbi commode omitti potcrat, il- 
lud addiderit, Herodotum iinitatus, qui fe vocar modo 
HalknrnaJ]hi[em. v. Dorvill. ad Chi-rir. p. 4. Noftcr quo- 
que multa narrat de fc , quae in Tf:ucydiucm , .Vlilefii h- 
lium, Atiienienfcm. cuius fit mcntio infra c. 117. cadcre 
nequcuiit: v. c. L I, :i. 23. V, 26. ct alibi. Dc Tliucy- 
dide, Milefii F. , Pericli.'S aemulo, v. IMuf. in i'erici., 
p. ill. Schoi. ad Ariftoph. Vefp. v. 941. Liui rncmiiiit 
ctiam I'lato in Thc.iG;. p. 94. Francof. vbi pro V.i?t!rU-rc- 
ponendum MiA^jr/a. v. Xylandr, ad I'iut. I. c. \bi tjuituor 
fuill'e huius nominis viros, vti etiam ad fhuc. L. Vlil, 9s., 
noratur. Ceterum laudat hoc initium vlquc ad 'A2;'.*f«v, 
Pfcudo- Demetr. de cloc. p. :|i., vt demondrcr . longitudi- 
ncm membrorum, ctficerc magnitudincm. GOTTLCBER. 

[n.ivra'i Stiph. h. I. ita vult^lcgi: xiJyrfaC fi.>v';rJtJ tZ ol- 
x£/a — x»w TB -xT^ii, I. Tb a-arf c« 5vcK:tTc?. Sinccaufa Volcbat 
fcilicct coniei^uiam fuani, 7« 'o?,ii(n, indeconfirmarc] Go. 

['Ev TO?; irtfiv Steph. mallet: iy r«i; ai/rs.'; ineiv'] GO. 

Et/n'7fav^«] Sunt, qui ^v\i(ygx<ijx malunt, quomodo ap\iJ 
JJii'tum, Anniliiil prio f-actm, non Une inele^antcr; vcrum 
Noftcr ^u.ilYfX'lt ad minimum d-jcics, ncque vmquim alitcr 
locuius eft. Dcnique ita citat /J/'m. H/i/icai!:ij/tu< p. 141'. 
et alibi. EuJIatt/his-^d ()i. i' p. ijoi. Gmticiir,t i A^iH^itiii: 
rtityei^aTtt memoriae vitio. Kormula.n 'I'hu.ydidis ob- 
fcruauit hanccc DUit. Ciryf. Oiat. I III. Hiftoriam hanc in 
luccm tdidillc Xcnojiliuiitcin ait l.siirius p. 114. Dc Pre c- T H V C Y D I D I S HIST. I, i. THVCYDTDES Athenienfis bellum Peloponnefiorum Athenienfiumque, quod inter fe gefTerunfc con- 
fctipfit, e.xorfusftatim ab eo moto, fperans ctiam fore cum magnum, turn fuperioribus longe 
memorabilius: his conieCluns adduftus, quod et vtrique omni bellico apparatu fiorerent, et caeteros 
Graecos cum alterutris fe coniungere videret, partim qiiidem flatim, partJm vero etiam in animo ha- 
SXOAIA nAAAIA KAI JHTNOnTIKA EIZ OAON TON 0OTKTAIAHN. 
ijffav] Avri tb iiy.fsx^ov. J. na?u;(rK£-j? tv? Jraa-j,] -tw« ijuftxi^ov if;?.f'rc-fO< •Kxaaay.fv^ rji sriSffii , ttyi Tsji^ n£/cz-ovvi(jio/i; xg-^i^aruv 
hiiii; 4. HawTB.'^f/Dy rfo« t'xi'j-ffa;] ».'< cu^xiui Kr.) tli ^ovi^u^it ir.xriiifj y.ivitu;ov. J. To /-iei/ eJJuf] cm« roj «i-5affi«( rsv A D N O T A 

mio hoc vij. Lucia}}. Tom. I. p. 6^6. et de v. af;oAoy»;r«rov 
Hcrmogtnem p. 24. WaSJE. 

Vndo Thucydiilcs Kar' fja^if/ vocatur ruyy^x^sii, veluti 
a Synello , in calu. encom. p. 7j. Etymolog. in ■j-^i«.:ovr«Tvc 
Kj TTxfy. Tu <?;,■) 7 fcij?. Scholiaft. Thuc. sdl, i^g. ct Ouden- 
dorp. et Saliier. ad Thom. M. p. S + i. Ammon. in iVoj.-o- 
i)'o.i4.o; > p. 76. fft^vfji^fii? 6 Tx i$' cxvtS evyy^a^oy-f^oiy «? 
©aK'jJf^^?- Grcgor. de dial. p. 24. fvyy^x:^iii h t^ tturigf. 
it. p. 1. Scholiaft. I'indar. ad Nem. Od. (3. p. ;6g. b. eszy- 
SfJi); J fft/7yj.<4i£i;i> i '<}>.i^u. SallulHus, aj Thucydldis imita- 
rioncm , libros de rebus populi K. dixit hijJoria' , %vyy^x- 
(^■>,-i, occur. itiim et dill^entem n/t)ial!oiiem , vt Zcnnus in 
cone. Lepidi p. 142. obleruat. Hie, vt Nofter fere, ita in- 
cipit: (,1 Hift. I.) »fe- popu/! R., Al. LepiJo , Q^ Catulo 
Cujf. lie deiiiJe ml.'ltiiic et dowi gfjlas co!).pofu'i'-^ { %vjiy^:i-liK ) 
V. Vriir.. ad h. I. H. B. I. c. ?. ,.,Be!/um Jciipcurus Jum, quoil 
fOt'til.is R. cum lugurtha—gefflt. GOTTLECER. 

'Terria peri", recte habet, vt in ciaufula iingiilis fere an- 
nisetlibrixhuius belli fubieiita. De voc. ipfo v. Ind. HAVER. 
[In Reg. cod. eft lie: bAao ctI ytx\iin, et mox : ti nh vi? 
ia-l 5. Jr. A. Ita quoque in cod. Aug. Recepi igitur yii?. 
Reliqua in Aug. poll toMu-j defunr. Ante Ji/^yfiv-' Stcph. 
poiirum putat : «AAa);. Certe ab alio haec talia dilFerentia 
Ta rf«.;.eiv et svyyfi(pfiv adlura viderur, quae apparet e 
L. V. 26. vbi Noller vritur tu ysyfxipc. Arrianus tamcn dt 
IL. A., in prael". p. i. vt Nofter: nrsAt^wirt; , i .Xiyx 1 »«i 
'AfiropHM; 7r-:(t 'AAeJa/Jfa JvviyfaJ/cv. De fe adhibet Arria- 
nus u.uyiipSDi.li GOTTL. 

Tavir«Ai;«/] ill cod. Aug. Schol. interlin. ad h. v. hoc eft: 
t3 T?i>,.ij:. Mox ad i-JTOf.iiii'.rxj t "ov rsbvov , ad sJ5u;i ri-j 
X^t'iOv, et ad kxzisxc, t>jv xniay. GO. 

neAoTC.vifirlfcv] Defidcrari quis putet articulum rZ-j ante 
K^Hixix'i, vt, licut tSv n£Aj3-c.v.;?'«v diftu.Ti eft, ita etiam 
rwv A3i)>i'Uy dicatur, quum hie genitiuus ilium ftatim ex- 
cipiat: vtrum nee apud iy:o>'.yf.:im HaHcariiiJJeuin, lotum 
hunc titaarem , haberur. S lEPil, 

n; ixi>?.((iv,ax-j^ Non «; tToA/fiHff*v, fed- iw irroxltiv.exv, 
legille Val'aiH quispiam lufpicctur; ex eiiii interpretnrione 
coniiclens. Vertlt enim, quoil inter fe gejjh-u.^t , fed nul- 
quam leftio iila comparet: et (iwi, quum ■xMQj&ijf/ ifta vi- 
dcri verba pollinr, <Jf fTeA^;xi)(rj!v zfi: k'.f.^M; , inulto etiam 
euidentior plconnfmus liue pcrill'ologia ciTct, fi fcriberctur 
2v fTcAE,ui(»a/ "C^i iAAifAK?. Nam late velpotius latiliimc 
parct illud , qmvictfo int^r ft belUivi hoc p_ejjcrti>tt. Ac poifit 
aliquis bellum, quod III! inter fe gelTerint, r.arrare, qui 
tamcn, quomodo gcftum lit, id eft, quomodo liiigula (ea 
ptaefcrtim, quae alicuius funt momenti) in co gefta fue- T I O N E S. 

tint, taceat. Verba tamen duo poftrema, ■it^ii «aa>)A8«, id 
eft, inter fe, Scbol'mJJcs necefTario adiefta putat , ad diftin- 
guendum bellum hoc ab iis, quae aduerfus Perfas et alios 
geHerunt. Arqui ego primum quiden, Peioponnefiorum 
Athenier.Hur.ique bellum fine amphibolia dici poruilfe aio; 
dcinde ctiamfi contra fcrmo ille amphiboiiam erac habitu- 
rus, at ceite 3?a« ca.mjas,- ad eam toilendam fatis fuperquc 
futurum crat. ST. IHud <J{ ad soAf,'45v refertur, et ram prs &r,T6f quam pro ov commode accipi poteft. Afti. Port, ad 
Dion. Halic. Phrafis huic Smilis occurrit p. 216. v. s. ct 
p. JP7. V. 4. Hvns. ' ^ 

Sc. auTot. Poterat fcribere Nofter; o-j- non ideo tameii w 
legit Valla in exemplo fuo , quod vertit: beHum , quod in 
tcr fe i^cjjsr^nt. Ad Icnfum nihil rcfert , fiue fcribatur. jj,- au; i^isTTiP, Iiucll-v tur, 

_, ._ , _. Sic L. I, 141. KtKcq tiioiye xi-i.vot ii-" 

xsr Eivaf , quod mlhi fatius videtur, fc. rd iT0.\s!ii7-j. It. L._V, 
26. rx iTrarx, u; irci?.iiJ.!i5ii i'^yyijitouxi. v. Abrelch. Anim. 
ad Aefchyl.L. 11,?. 529. Diluc.Thuc. p.i.et Auftar. p. :^l. G. 
Vix operae er'ar, cur tantopere pugnarent Viri dofti in 
illo tJ; pro cv defendendo; fupplendum uCrev. Tamen et 
LatirJ, nominatim Cxzesoy fc placet, Jic dauoylrnt , p. hoc. 
Memorabilior clt pleonafmus, Ebraifmo fimilis, ■xcktiio-j ■xa- 
xeui'j, qui minor tamen fit, fi legamus «;• quae epexegells 
magis ITr, diiiraftior ilia quidem et molellior. Similiima 

cpexege;i Pauilus, :. I'irn. J, to. M. va^^xo\H%yxi 

7jr,- J/'j)>(.;oi;, (f.jJ, ) rc~i rraiiijixs.y, c:« lioi iyhero — c^s 
iiuyivdi vviiierjx. Sed iocus, a Gotticbero allatus, 5, 26. 
Tx'harx, «j IrdA^'iii Jtj, Siy.y^ff'l^';! > hue non pertinct; auc 
enim transpoiite intelligas : tittyit. a; ta (~!irx s?rj^. aut 
certe ." fubilitusre ra J.; h. I. non poffis. Immo eodcni tno- 
do dirtum eft, quo apud Horat. Carm. 4, 14. 7 — ';. quemdi. 
dlccrc, — quid — f'o/Jcs, i. e. didicere , qiiid tu polTcs, vel, 
qui, quid poflTcs, didicere. Et mox ibid. Speci^rrdus — • 
q:i,ir.tis fitti^a;\t ■riiiiiis, i. e. fpeftandum erat, res fpeftan- 
da, qu. ille iui.-iis fatigaret. BaveR. 

4^'Ei;>£-o;) apoihophum apud Thucyd. et apud alios in 
praepol faepe negligi, fatis notum. Sic I?:''. Tttu apud Ac- 
lian V H. L. I, 30. vbi tamen Perizoii. contra codd. male- 
ba: l^' I'-rjre.v, quod ciiet p ^rius ;;; ci.rru. Sic ixxo;, et eqai. 
V. Ruhr.qu. Er.iditiH'. ad Callim. h. in Cer. v. 87- Qi'' pl'-f» 
volet, adeat Reiz. ad Lucian. T. I, p. 719.] GOTTL. 

[ovii^Tnt) n. 3-?o; c:A;.-.)ABf. In MS. Aug. dcfunt Scho!. ad 
n. I. 2. 3- 4- 5-] GOTTL. 

KKSiTitfii.H ) fc. ajra, Ki?.i<iv,oi Ti. tS '^lyyfi^iij 'x-jT'.j. 
AntiquilJimi codd. quidam habuiile vidcntur .^tv.Tatft^ws, ae. 
tatc faltem, qua vixit Lucianus. Creperius enim Calpur- 
nius, fciiptoi belli Parthici, ineptus imitator/l'hucydidis, ©OTKTAiAor ^rrrp. a. tiirelv , Kou " «7r) irKil^ov a,v&^^7r:t>v. to, yx^ ir^o avrZu, kxi tx «t/ TTctKciioTS^x , ccc'^ig fih S'j^gh 
i ijLcydAa vofii^u ysvs(r&cLi, 'irs kuto. rig 'TroKiiMnq, 8ts ** £$ rx dWa. 

f Kf>iff/c T« yi^ Ref- <t «trii >i in)/ri( C'If. Aug. b F«) wAifrsiw 4vS{iirMv Mirg. Ew) irAi'^tv xiJv sAXwii iv$f6in<v leftum mallent /f/ii. 
l»i»»i:7oy W./ /-/a/, flj/. et Dion ll,ih: p gJT. Sic etiam ^./. i AJimra Dion p. |6l. Mofiju Mai g Ar. I.I. C S^il. et S.hDi. ad 
f.uriit Hippul. V. 369. 4uud prubiic Stefhanus. Paullo puA pro io M apud Dionyf. p. j{g. in cud. liudleiano le^itur it pro «>. 

k t;« t«j(7: Aug. apud Lucian. T. II. p. at. habet %u-ti';ctnhH. ^'trumque vcr- 
butn hoc iciifu repcritur, cv.!':iini tamen vfiratlus ell; v. c. 
1, iv. J?. Ilocr. I'aneg jo. layuAti 3-o;,,'fi« ^i/ravroc. Et fie 
alibi KiSi^a.ufta tamcii vera Kdio ell, quam etiam Dionyf. 
I. c. exhibit, et ipfe Thucyd. L. Ill, ?, repcrir : t5 ToA#/ia 
afTi x«3(?af«v«. T3 »i/viTJ:/ii»« ell glolTa ; quod conhrmat 
Scholiuii inccrl. cod. Aug. xiS.rafjfva, iax) t» rvvi^x/ii-iH. G. 

EAT;»a« — ) i. e. quoU facile av.ie cnfere {'Otmit — De fu- 
ture poll verba fpernr./li vcl futiinill, pro quo ct interdum 
aoriflus poi'itiir, v. Ernefl. ad Callim. H. in Dian v. j;i. 
et qu'is laudat. Vt lAsrf^e/v Latinorum fierare adhibetur. 
Cic. pro M. Vlarccil. 7. ,,i/uxm ( fiii'picionem } etji fpeio ejji 
fatj'aiH, nuiiquam ta>mn ve'liis ixtcnuubo. Mox ad fjf'vav, in 
cod rcg. et Aug notatur: >( tw jjf o»«i , HTolii ■x^uytuiai Ce- 
terum h. I. Lucian. I. c. p. 64. laudat ira: ^iyni rt x») ai- 
tJ{ i\xita( irttSui . KK| afioA. x«f f/£(^« t. w- baud dubie, 
mcPTiorirer. l.iuius L. XXI. i. vidttur ad Thucydidein 
rcfpcxiire: — licet niihi piacfjri, qiiod in principio ium- 
mae tonus p>nfejji ffn ique Juki rcrum fcrifitores l/elliimmaxi- 
me memorahile omnium, quae vnqua'i. gerta fint. nie (ctipru- 
rum. Vtonuit eriam Murct. V. L XI.X, 17 GOTTLEBEK. 

'EAt fi<y Tf '«■.] Ego haec veiba in I'hilol. Thuc. Paiill. 
ita intC'pretabar, vt dicerem, futurum 'isstStu clTe pro 
praelciiti: quia nm ita proponcrct Thiic. vr apparitura elTet 
in ipiius nairarinnc. .Sed nimirum haec inrerpretJtio mca 
ei lenteniiae data vel fuperftruda erar, qua purarem, ver- 
ba, if? fvd KxSifT. en referenda, vt fhuc. intelliijcretur 
loi|ui nun de tempore gelli belli, fed de ordine , argumen- 
to et materia operis iui , quo ordirctur delcriptionern belli, 
Aarlin ab initio eius, non a medio tempore, aut quo iplecoe- 
piflet ei admotus praeelTe. Quod etfi ex vita Noltri. a plu- 
tibus expolita , difcimus, eum llatiin ineunte hello curalTe 
omnia ad fe dcfcrenda , quae gerereiaur, quae nimirum 
illico literis mandarer, in commcntario<; certe conic^fta: 
ipfam tamen fcrihendi opcram non mli poll Amphipolim 
proditam agijreflum, indidcm difcimus. Qnin, poll bellu n 
plane edidilFe certe banc hiftoriam , parere, monct Schol. 
ad verba c. 1. i; ti)» T«AfKTi)y riSf tS roAifiti. Qjare locum 
habere ct mea ratio potell. Nam et ab en tempore ordiri 
poterat F hue. quo ipfe interelfet gerendo bello: vt Taci- 
tus ab exhrmis .AiigulH, libere ille quidem, ct fuo iure ac 
conlilio Qu'id aurcm ad voc. i^.jrl^i,t vtlrur U. Gottlcbe- 
rus ("iceroniii loco, p. Marc, fuffiic iimem , fptro , ejje falfajn, 
diirm ilc ell; hie eniin de re icrm dicit (.'iccro; nempe bo- 
rum crat Oclati et cominodum , et libi quoquc p'/tcere Ci- 
cero (iinulat, fallam elfe fufpicioncm. Aprior locus Vir- 
gil Aei). 4, J91. tanloi tumpi , non fperet nmores ; Qjod 
t\ de ma'li rebus: qiiidni de inediis:" Nos quoque : /<♦ roill 
nichi lijfftn , de malis ct inoommodis vftirpamiis. BAVER. 

['AAa' aTAfic) ^>eph. lei'it: iAAi x*) «TAfic.] G. 

Til< xfoyyuf/i^vai/] arpniitc 7"v;V<va enim , quae hiHo- 
rici nadmr , opp'iMu '• r ro;« i/V»(«'v«.c v Ooivill ad Cha. 
rit. p. •). .Ndfi Tfxui'f j|x<.o;, »' g:imenti Hi ulilu.'hii. Di.i 
oyl. de coaip. verb. [y. tby) \C 1. valdc reptchcndit. Mu- tata eft ftniftura, et fequi debebat, pro x^j rJ «aa» 'eaa. »» 

Ita : xxi OTi TO aAAo EAA. Ja.p« li/.iTi^fvov t. «. — G. 

Htxv if at'riy ] Lexicon Gr/iecum MS. apud Montfaucon. 
in Biblioth. Coislin. p. 600. 'Ha, krrt t» liASov , ircftvo- 
Itifv. K«j TTUfa QttxviiSif' aim&^QiTi( rt iisav j; ai/Tov. 0/ ii 
'lar-i? >(»«v. Sed ijffav ctiam Dionyf. Halic- v. Hort. Ailon- 
t^imv terri poteft apud Home: urn, fed huic vix eft, vt con- 
venire vidcjtur. Virg. All ego , quae Oiuum imei/o rcgina- 
Ceterum AuftorLexici illiut Sui.lum vxf.-ripiit in ija. WaSS. 
Etinm aliud Lexicon MS. in ead. fiiblioth. p. 234. hie tiitm 
legit. UVCK. 

' K%iiii,oiT(i yitxi\ Memorabilis eft lei'lio iitxt , quamWaf- 
feus et Dukerus a'l h. I. e Lex. MS. apud Montelalc. inbibl. 
Coisl. proferunt; itaque Ie2<ndum pronunciat .SuiJas in 
pa" x«f Tafa etixi/jijp "rut amyvm^iov' axiii^OiTii Tf if/rav 
ft ecurc*. Inde cppartt, dubitatiun olim fuiile de Kriptura 
l.uius loci. (v. Duk. in addend, p. 6?f. Ego quidem cam 
\ul<>arae praeponciulam putem tanquom exquiliriortm ct 
d.fficiliorem, luc, li codd. aliqui honac notae cam confir- 
martnt, dubirem, eam in textum recipcre. Eoniia iplanc- 
currit L. I, 118. itvai i( riv iciuiitii Walfii ratio, qui banc 
leftionem Ho i-ero tonuenitnriorem piitnt , quam I'hucy- 
didi, me non faris mouit. Nollcr en'm non adlpernatur 
lonico- poetica (ubinde, veluti i/^Sufartui L. Ill, M. , Tiri- 
X^r^ ib axoAAi/ari, \ III, 106. etc. Quodfi tamen ollcn- 
dat qucmquam lonica r.irio ; (acili m'jtari'me (ciibi pollet 
^ffav . vr Artii i loquuntur. MfT^rxv, atri> luii eft . c /xfrni- 
cav loniium , vt notabat V'alken l-lei;anti(l". ad Herod. UK 
20J. De liac niemoraru di^na leilioiie apud S'uidam nihil 
monult in Cur. nou. in Suidam, p Jij. Lipf Toupius Scho- 
liaften habuiiFe vulgaram in (uo libro, patct e kholio. G. 

Hex./] iia Schol. certe legit, qui polituin dicit, pto 
iiKux^av. Ceterum hunc locum in animo habuit iinitatus- 
que eft Liu. 21, 3. cum in verbis, helium omn. m-iximum, 
turn vero in his : neque bis ifjit tanlum vnquam viiium aut 
roborit fuit. X>. 

Tixfxtxiv^ T>i jTifffji] Quomodo Cinquir Fnarralor Gr/fecus) 
verum hoc comperictur, eos fuille «x,ui<^cvTac TafecxeKj tJ 
iriti), (i Pcloponnefiis pecuniae deerant? led nun ad lit vl- 
lum huius penuriae tcftimonium. Alioqui pri mam et prae- 
cipuam bellicr apparatus partem fcimus clle pecunianii 
quum etiam neruos belli prouerbium eam appe|l<t: et no- 
turn fit illud De'i'fijllrrnir, itt Si Xi^H.'^iToiy , x«i afyirv TbTan 
tiiiv fo yttteSxi Tfiy 3fiiTt.v. Sed plufa de bac obictlionei 
quum ad Ilium S^hotialltie locum venero. .StFPH. 

To aAAo 'FAAifyxoy — ] i. e. tv( «AA8« 'EAAi«ya«. Sic loqui 
folet rhucydidcs. c. X. rh AjTixoy, pro Ajjsart, ri ■'!fi,iv, 
pro Ti^orc etc. Mox |t;y/TiJM»yoy — i. e. yeliquis Gnecos vet 
cum Aihenienfibu! vel cum Laret/aemonlis coniunflwn /'»/. 
Marg I'lor. Vin. habet tpojJokmV"" • ^'i^"^ nlulTa ell. Se- 
quitur JiavonVfyoy . Ic. Jt<vk»ff9jii. v. .stcph. G. 

ri//iTa/ifysy) \'crb« {tUTaff3« hac ipfa de re frequenter 
vtirur. At Valla p. 10. contrariam ei dat iiiterprctatio- 
ncm. ST. T H V C Y D I D I S HIST. I, i. bere , atque tnollri. Hie enim motus profe£lo maximus inter Graecos fult, quin etiam in quadam 
barbarorum , ac propemodum (vt ita Inquar) in maxima caeterorum moi talium parte maximus exjlitit. 
jj|{L^ Nam fuperiores, et his longe antiquiores motus, ob temporum vetuftatem plane comperti efle non 
potuerunt. Sed conie£luris nixus (quas mihi remotiHimam a nobis antiquitatem fpeclanti contingit 
credere veras ejfe, eos) nee in bellicis , nee in caeteris rebus ad pace in pertiuentibus magnos fuifie puto. 

T«{f'fjs >coi( A*ff/» v'n^OM Tor,- AitxiSaiiiovloii;. T« yaf ffo uurav] ra MifJ'xi xat) Tguixi. z.v^i^xlvii avT) t3 tv^ayiTai xa) 

tvy*i<fvMtivTai. To Je et) /j«xf oVarfv ivri ts iitixt^i x«^ tvviX^i' Ovrt iq tu aAAa] KaraffKEvii JijAovcr/. 'h vuv EAAij AiavoK/ucvov ] TnfinitiUiim Jt/nVaffS*) pod J/«vi)h//ei'Ov non 
dernc, (ed reliftum efle fubaudiendum t oftcndunc alii huic 
fiiiiiles loci. Ex quibus eft ille p. 6g. eiVs rffiv lih hJ>» af j^tjv, 
rav Si SianeficSn-u Nam hie iridem lubaudire Infiniriuum 
ilXf"/ necelle eft. Atque obferu.indum eft, eundem vlum 
hie pracltare aduerbium ijji), quem illic pracfiac fJ3J«, quod 
ad paiticipiiim 'iuvisifuyi* fercur. At veto hoc iplum aj- 
verbium iCSOi; liniili loco adhibitiim babes p. )37. a (//> toi 
tiSoi ye aTfTH Twv A3)jva/av, iAAa J/fvot-rro. nam ct hie port 
iievof^TO oportet i/TaxMuv liihiiitiuum aflTxeSrjj, ex illo 
4»iT>(lumtum. STEHH. 

Nili hoc eft pro practe rito , vel aorifto , ^/«vc>)5ev, vt 
(ignificet, poft aliquam dubitatioiiem cr curftarionem , de- 
liber.itionem : turbatius lem diiiilerit Thiic. (ollocamlis ver- 
bis ; cum deberet . t3 fiiv eiSuc ^v^i^ufi. t-3 Ji k>-) Siuvsxfi- fcil. 
fvvhxc^c: Nil enim oppoiiirur t& fi/3C/« , cui alius modus 
Tb 5t/.ir«9«i (ubiici iJebchat. Sed li mecum expliccs ♦lavoa/j. 
pro praetcnto , refke habtat pofitus verborum. B. 

Mty/o) Jij ] a>) coniuntbo tarn completiua quam ccnfir- 
maciua inuenrur, vt inqiiit Pi ifci/?i)us , L. X\ III. p. 1170. 
hunc locum citans. Alibi ctiam .SV/vi.'. roller; Ji oi< cuii- 
)ra?aTAijfw|U*T/«J< «uj»("'' JfAci" HVD. i'c/e/. Arilloph. Ji^ /jfyks;, 
€t ffu/iTT/iV^vfiXTtxiv air cllc, VC: Off* 5i^ SeSij'} jif^, ry^v ifzavTH 
KXfSixv ,ichi'.:n. 1. W. 

K^M"* (/fv/T>< Jij] i- e. sravt; f4£>kic Cod. Aug. Schol. in- 
terlin. f ft • tJ J>) , avr) tb Tavt. ct Den. err. Phal §. ?6. it. 
Schol. Ariltoph. in Acharn. v i. p. i\(^. J li Jvj rvfiT^.y^aiiia- 
rixJ? , a\;'^ttsiv l>i?.ai ■ ex?^sxTO 5^ atVw x*.^* ©bXKO/oi)? «v tw 
irfooiiilw' Kfv>iff(c yi? aixt) Ji3 (xe^/^t), vt duo codd. CalF et 
Aug babriit "^cd VI li. I. Icriplit inira c. 50. vKvi^ax^" — 
vefiv tA;i3«< ftty/Tt) J>( ytr^v^Tat) — Ti Jij libenter luperlatiuis 
hac vi additur Mox ad v. ri en xa?.aierffa, in Aug. 110- 
tatur : ri if « a.Sgum, vbi leg. fj u Zf"n) i'vJfwTCJ. G. 

Pr mo Superlat eft pro Compaiatiuo , fzf(^av , maior an- 
te /aiflis. Ueinde Tfoyej-tv non ret'crtur ad ;es fiS/as ct fa- 
bul"la<;, quoil vult K. Gortlcberus , quae enim hie compa- 
ratio rerum confiftarum cum veris.' Aut quomodo fabulofe 
confida dicantur ttnie /nSfa? Et Troica , Perlica, vt veraet 
ipfa memorat Ihuc. .Sed ante afla , non minus (cilicet vere 
gefta ilia, cimrendit cum hoc iiouo motu et recenti. B. 

'r«rc "EAAijffjv] Aur pro Genir. xlvtisn tuv E'AAijKiiy aut pro, 
Iv T. 'fAA. inter Graecos, jpud Graecos. Id. 

[Suvf^zaXKv in Roftg. eft: evvtixixO'TO 'AStiMuloif' cl Si fisra 
mvTa a«-f?^' e.vtrcma fiint vitiola. In Aug quoque eft avjt- 
ItixoYTO MfTa Z.TaAxs , V. L. II, 29. urtfov Aax£3ai/«v/5i?, 
V. L. VIII, ix. 5i(] G. 

Mf'fH — x»J It! jta. ivSf.] Obfciua inconllantlam , vel va- 
rietafcni, Noiiro perqusm fri'quentern; til^ii enim, Dati- 
vus , pi-fcebar, tA/^-ojC a>3^«V«i{ Ira ct C extr ►ari to- 
Afftow, bJJ i( ri aAAa , pro, xara ra aAAa , vel, f;'c ttoMiicv. 
Pli:ra t.dia vido ii Ir.d conit.cl,), voc. SirufJuia v.i> in. B. 

Eri x>,u'!cy u . C .^i :ri. v] Q^iaiiiu s prin o alpe^tu le^lio mar- 
gini adictipta It; tA£/t«;v aptior vidcatur, tamen altera po- tius pro gcrmana habenda eft: quum alii plerique loci often- 
dant, Tfory^/V/fTO hoc lupetlatiuo libenter ita vti. Sic au- 
tcm et apud Dionyf. Halicarii. non illam , fed hanc y^st<^it<i 
habemus. Sed quid dc i'la dicendum eft fcriptura, quae ge- 
nitiuum r«v kA.'.wv ante aySfwVwv addit? Ad me quidcm cer- 
te quod attinet, earn minime cenico rccipiendam. ST. 

aJJv3:tov] Letlio altera, leiixctTx, tundeni omnlno fen- 
fum elTicic: fed magis Thucydidcam (vfpore veteri linguae 
Atticae, qua potlliimum vtitur 'Thucyti'uUs , magis conue- 
nientem) eftc crediderim. Sic certe pag. JJ. wiiitofim Si 
0! Tj.'aTi;') 0) uSivxTX eiviai Trfif ti nefs/xxxv ito>.if.sh, .')ic etiam 
pag. 199. 9^f«« ya? J/' arjSflixv khivxTtt ijv eTi^farstfiK. Et 
alibi , 1^7' kSvvara i^ahiro Afyshif xy^ AStfji'Oii; aiiocaroMfittM- 
Ncc vero ifto tantiim nomine in plurali potius quam in (in- 
gulari vti foler, fed ■x^^^mtrlx itidem atque er.'%eifi)r<fi;, quin 
eriain , vMv;(a , pro jraf/j-sjT-^ov, ct IxiXf'fVi^ov, atque TAtt/- 
Tf ov , diiit: et quidem Attiiorum ( ac pratleitim veterum) 
more, vti dixi. Ideoque mirum eft, Schvlinjltm annorafl'e 
dc illo tn-ix-'f>)Ti«, T/'«.;;irt'frt'/V vocabulum eCe. In eo certe 
ilium falli, (uo loco docebo. Cactcrum quamui< aJiivara 
niagis Thucydidcum efle, non Ibluni dixcrmi , led etiam 
oftenderim, tamen apud Dioiiyjtum Halharnajjinjem alterum 
habemus. S 

'AJt'vara ijv] Rccepi ita pro aJJvaTcv, quae Icflio eft per- 
vetulla et I hucydidis ingenio accommodara , vt apparct c 
Suida, in aJi/vaTa s/y^!/, avrl t5 aoLvaroy. rioAAaxi? xf;f('>)T«) 
©BKti5/J)(4 ToTj TrAifSi/vT/xor? avrl / nxwv , fiaAjTa It) TXUTt^i t?{ 
Mhai. Conhimat Schol. Eurip. ad Hippol. v. 269. evxuSl- 
^i(? aJi/vara ijv , avrl tb aSvvxrav. Ita Nolicr, L. I. I!?. Ill, 
S- IV, I. Vlll, 60. Probabat hanc correftlonem Valkenar. 
V. Gel. ad Eurip. Hippol p. 20J. Cetcrum Thucydides vi- 
detur hanc loqi.cndi rationcm delumfilTe ex Herodoto, qui, 
L. I, •ig. latum ait aSt/vxTa iriv xTo^vyiii-/' it. L. VI, p. 444. 
et 487. V. Koen ad Gregor. p. 5 J. G. 

EJjf.'V aji/va-a i(v. ] Sane Pluralem pro .Singular! pofitum 
agno/cere Noftri latio, et veto iain Herodoti, iubet. Ita 
etHomer. II. I, 107. ri xax" £?■) <f/Aaf£»vT(J;<f?«, p-if/Acv. Hie 
tamen explices : crant aSdvxTx, inexplicabilia, ti^th , xfd( 
t3 tiffTw , vti fJfiSij-.K), ad inuenicndum ; vt Latini, ■'.'Iffi- 
ci/e ail iiUc!!i;;:^}ul:im; .Simul Aflluum pro Faftiuo politum 
iC^iT/ pro 4jft5^v«(, et ipfo more Noftii. J!. 

'Ex Si Tfxiiv.^iuv , fcv — xt^sLCK- jy(i,;2/.fi] i. e. lef.i'.or.Hs 
f. aygtiineiitis I'ero , quae nilh! y revi paullo nlt'ius tejetctui, 
vcritat! cir.jentania 1. fiile d'igna vldentur , eo adJucoy, vt — 
fciy — ■Ki^ivsa'A, proprie ci; mrfvrjcf , nift ni.iliirius: liv (tJ) 
•x■■';lZtl>^ ( n. n-/r'C ) ^v/j-^xltci lict — quown f.'dcs i:onJl,.t , mil 
drren Glaubxoui digkeii es bey mlr feineUnhti^kelt hat, Ji:r, dli 
hh fiir glaubixiurdig halte — Abrefch. in Diluc. p. ;. fi^i- 
^xhii int. cum .Srhnl. Reg. et Roftgard. sviaytran xk) tvyxt- 
(f^xAxrjTfn , ct in Ai.ftar. p. 21). he ordinar: ix r. thix , uj 
^vi/^-:lyfi lzoi'(fii I ^fii Ti') in^sZstn (ac riy t.V;v) txoTri.n, 
Scnfus eodc.ii rcdit, led ordo hie eft paullo u'urior. ttxiiti- 
fix iiiac nceiii/gici, nji*tix , ttaitiltlynKTu , quibus variat ora- hCTM TO, O Y K Y A I A O T ^ T F T V. A. 0' 

ar^ibii ttoAcjiv irxvov, hi tri dkXn Ta^aCH.vjl^,. uxXira, is rni y« r d^rn du rd^ ^sxaf^cXcK; t«v 
cl^,,joai))i " ir/sv 'ti TS vv'j G>eT(j-a.\>(X. KaKmivyj , KOj^'^oiooJta, niXoTrow^a-a te ra, TraWa , xA^i/ Afx<2- 

Htlic. p. gT2. <l Bi«?o>«»« a«^. i;»i »'»"•■' D.HJ. Mofq. OiSi Clj^ p txuTml D'tn. //.!/. 
J» 1VI0S4U. vbi et verbis c. I. cxir. It ri iAA« , ruperfc. iti Ti »»."«:«■ ? O'Jri Dien. 


de compof. p. 169 •";» Aid. et lune. «a»ri» 

AviJ«»f» M'^f. et hjn--" gfnuiriam leftipnem cife cenKt Siepb. 
tamen yoiJJif CW./. eciiin .;».«»ti. r ttJiiPiit Maximus Tyrim T r) Tt i!eeli 0/«». H.ili:. p. l6$- J K«J' iitlp^iJ deeil /fr. C. 
Ayj>«yr» Dhn. lUliCirn. p3g l6f. Seil Ariaiiatro Id. p. gOJ. Kic 
II. p. 84. Kcljk. locum hunc citins. oJ5' fTifiiy.J.-r.i — ] wf quisq-uam alterum tulo ( mcrca- 
turac Uciendao caulTa) aj'ire f>o]Jit. Similis locus c(t infra 
c. 1 3. vbi ell Kr.T.i.Vya , quod Jones et poccae inpriniis ad- 
hibenc, vcluti Herodotus cc Callimachus, v. c. -hymn, in' 
f'ex vlu arciculi vf! I'ronom. rciar.' fcqucntis cafain loa. v. i}., ad quern v. Erneft. cf. Noller I, m,(,. H, i. 
ff«Tb»Ti rctuleris, pro, x <rxo- Sic ;t,,xJ..». V, 3?. :>:. Dionyl. .^e idiom. Thuc p 797. no- 
tar, fTjfii>vtiTfc. pro tTifsivvtf.f.Jj, adhibitum clTe, hoc loco 
laudato. Hunc locum exprcinr Long. Part. Ill, r. p. 270. 
BoJ. iJ»«i tr/(i/-/'.uy?x) ka) xari 7?v x».) kxtx 5«AaTTJ!v, VC 
nocabat .\brelch. Uiluc. p. i. G. tionem NoOer, vt etiam notauit Dionyf. art. rhet. p. 41 i- 
Kcisk. c(. Hcrmog. iff"; utii^s Jjivfrifro; , c. .;.. p. 511. G. 
"nv ir) lixxvT. «. liii T/r. W^-] fffi vix cfliigias, quin 
wiuvf-l f^'<^ Cenitiuo iunftum vidcarur; poflit tamcn ex- 

plicari -- 

praece.lciitein, quern et aJ 

aSjrr auc iungcre, ffics^e.V ir! TrAerfS/, quorum plurima, 

iileraouc, loii^iirmic retro oblara. Aut non fie cluiyeris 

Rom. 4. I r. >C2«vaVT( B JTlS-faffI 3(3 , r« ^iil3T. K. T. A. Cui 

limilcm locum adiungo, Nehcm. 9, 34. «' fr^otirx^.,- T%i»- 
-»ACv #m- vbi tamen lubiicitur: k*.) t* fijrfrjj.a'iieuitain 
M«T.-.»ar»««iJ T» X^^ini-iuy] V. Lij.iai:: >i IVogyra p. 1 14. W. 

L'h cimiCTgec) in C'jd. Au^. fcquuntur h. v. af.Ax ftivt* 
fittifc-.Tt; , quae c fupcriori Tcliclio hue cranslata funt. 
Schol. ad V. aJv^jv inlcrui e coJ. Aug. in quo non legun- 
tur I'cholia ad, n. j. 6. 7. %. Schol. ad x^xyaxiii c cod. reg. 
intuli] G. 

aJhA:^ n] Pro Ll^.'.j tvTot. quod Atticis latniiiare ell, qui 
huiusniodi multa in acculatiuo vfurjiaat , quuin alioqut 
fequcndo vul>j;arem orationis ftruiluram obliquo cslu (ni- 
mJrum genitiiio) iccndura eiTet. Vide Sie^bar.i Append, ad 
Scripta al. de Dial. Att. c. 9. p. I49. etc. H. 

Ki>.i iiTEix'Twvj Kciiik. in snim. ad h. I. coniicic : afJytiv lui 

iri/j;iTu.v , quippe numero feuc'is iisriemg:ie opere nullo rauni- 

t'lS. PotuiiTet ica Icribcrc Thucydides. Mox i>at>'x«fs rf»- 

C.v« didum c.1, VC intra c. j:. thv %^fiv f,!?xia-j, vbi Schol. 

atfjfi] Non dubiiim eft, quin rctle et j^^s^m itfKiy.ui. Piac. Mcnex. 14. ^..Ai'aw Pf^a;cv. Eurip. Ale. r^-..(iP*iy»i) hoc Schol. infcrui c codd. teg. Roilg. et Aug. 
MoV poll verba : Srt i; t'x Si.k>a in Rollg. et Aug. ci«v Tac 
»i.Ai(;«'« x'i '■«<« "-oy-^i- 'n iisdem codd. ad v. « )raA«( pe- 6x(«< Hotatur : b (3»^a<«;, Jro tC' xxKaixi i>!>f».Tui, s) fi«y 
irii- (^xi-.trm yif H 1-' 'EAAi; xsau^hj , a TiA«< i3,;3.*/»i; ci- 
xwft<v>( vile Scholion.j GOTTL. 

I'h •."/ 'EAAJk,-) hoc.caput fcholio prncfixi cum Grammio, 
pro i T«Avi (3«(3»<'»(C, ad quae verba ll-holion Roftg. et .Aug. 
pertinct. T4 It cx^iiix — h^ec pertinent ad xJiAo/xi.-; — e!- 
Iin-iim- Correxi cum Rciskio ad Dionyl. (T. V'l, p. 9 <">(;) 
Vcr!'i'"' <)"* ''0"''=' <^rc'^'0 *f^S ell Gorgias, quam repcrilTe 
fibi'vifus eft Scholialles in his verbis. Excmpla e Noft fibi vifus eft 5choli3l.es m fiis vcruis. cxc 
Dionylius con!»eUit Ep. U- ad Amm. p. go«. 
Schol. ad n. i" 3. 3. 4 ef 5- defunr] U. ro 
In cod. Aug. Cod. eleaantcr dicatur 'EA>.i; fii-«v4Ti(; iwx, quotl elt 111 

'5.AAi,»«; i~tTx,i:*^ i.Tt:. Kam nihil notius elt, 

poni pro ui$, qui ea.'; Inco- 

letur, vt eadem vox 'EAAi; in ijuam nomina regionum laepe 

lunt. Scd quia infolcns vid 

priorc mcmbro oiationis propria ilgnificationc pcnatur, pro 

ipla regione , in poftcriore autem impropria, pro incolis, V. 5JJ. V. vSchoI. ad Hecub. v. ijo. cf. Uud. Comra. 1. gr. 
p. U95- G. 

Kxj iriix- «(«< *vT»,-y,] Hacc verba inaxime turbant ordi- 
nem, certe iniplicaat llru^uram atqueexafpcranr, eo, quod 
intericfla Tunc illis duobus, t:-C'-aAA:«. Aiioqui nil fane 
alpcii hie deprchendcris. li. 
iTiK<r>v>Ti; hj; pom pro pamuo ir'Hiri»ht'" follic 'liutydUes, quum canquam dc fpoute emigtantibus T H V C Y D I D I S HIST. 1, a. Conflatenim earn, quae Graecia nunc appcllatur, olim non conftanfer habitatam fiiille: fed 
primum frequeute; mij^rationes indi; fuilTe f;i£las, et facile fuos quemque fines deferuKfe, femper ab ali- 
quo maiore numero coaccurn. Nam cum i^ulla effet negotiatio, nee vUus inter ipfos tuto commer- 
clo citra formidinem vel terra ve! mari locus efTet, cumque fingidi res fuas, et agros eatenus colerent, 
quatenus vitam paice agerent, ncc magnam pecuniae vim habarent, nee humum arhoribus confererent 
(quia incertum erat, quando quis alius incurfione repentlna labores effet ablsturus, limul etiam, quia 
nullis muris erant muniti) et quotidianinn ac neceffarium victum fe vbique adepturos cxiftimaient, non 
grauate/K»V fedibus mignibr.nt. Idcirco etiam nee vrbium magnitudine, nee alio bellico apparatu va- 
lebant. Atque potiflinuim optimus quisque ager his incolarura mutationtbus femper erat obnoxms, 

I. AA/o; psraviK- 
iaiU (iiiquit) quoni.im r.eccjjt in (Ueiii r.limitnum vbique /utiirtan , v: quocunqut Vi'itiren! , r.ecejpr::!):: in tlkm d/iweit- 
'turn <q:io ethiiji aiHci cmunu cjji fuliii er.'nf) vttr.dfcercntur. 
Nam ira iiiinc locum explicau-Jo , icpugnaiuii non lutjiie- 
tur Th-.icfiliJis; parrim cnim volunraria , pariim coafta mi- 
gratio hiiec videri poterit: atque hie elfe, cuiod a Oraccis 
voce a|>ti.'Iima (quae Latinls prac quauis alia inimitabilis 
eft) xiiSx-joyaii dicitur. lUc porro locus documcnto i'uerif, fe va.'/iiros exifiimabtn::. Se^i quamuis hie adusrbii xaXevii 

vfus ad ilium acccdat, queui habet, quum dicltur xo^M-Hi 

4>^f Eiv , eundemqiic alibi dare illi videacur, at) aitero tamcu 

mai>ls vlltato dil'ccderc iion pcrmitrit ioicaiTe iliud, quod 

diituiu eadcm de re fuir, xx] ^aSiu; i;tx-3i t^i/ i:iur(iv a^o- 

Mircc TSi- Vulia quidcm H x-T^io-o"^ vcrcit /ic'^rs: led idem , . - . . . , . 

'-A<;xn^ ^e\ urry.A^-no non emh^;r.f>aKt vertit, \Qiam pelle- (ideoquc nudtum veiborum in cum coniu:nii) non liatiiu 

" " repuiiiiantiae a nobis cos accufaii deberc locos, qui cam 
priiiio 3!pe(iT:u prae I'c ferunt: quales et alii noniiulii apud 
hunc Sciiptoreni occurrunr. S. 

'Aa-avi'TavTo] pro aJsxvro, vt icgir DInnyf. Halic. 1. c. 
Mox TTCi^xaxiv^, 11. oV.-.fT/x?, vt in- Aug. ruperrcripruiii, item 
ad marg. Flor. Vin. iiocatum eft. T?< yU t'l if/yij, diftum 
ad iimilitudincm: rh rrM7-;o)/ t5 /3ia. v. ad h. 1. c. 30. G. 

Multum > ac vlx cit, quin fruiha , laborat Srcph. in di- 
Ainauendis verbis, ii;Txt/l~xc^»:, a-Tsv.'i-erS.w, avCr-iffS^.i • 
quo'rum hoc cum indicari velir inuoluntariam cmigratio- 
nem, arc^uirur loco a femet a'lato , L. II %i;,sT:J; -^ uvijxci< 
i'/ly.'STc ■' vhi manifei'.o ci't fpoi.te fufcepta commigratio in 
beni. Commode tamen idem moner, ct plane ad cti/kvs- baatuy. Quam interprctaiionem ct yilus iequutus elt. Ve- 
rum ctiamli verbum a-Avrxs^xi pro pel!! e fetlihus ju'ss , (U- 
TXil'^xaSxi, id cd e:nh^yiire, fciles mutnre , p nius dici fo- 
leat, liic tamcn illud hums (igniticationem ii (aduerius illos 
interpretcs) dicainu? acciperc, locum eiusdcm Scy'iptoiis, 
quo noftrain Ibritentiam tucamur, inucniemu.s. Nam libro 
fecundo , pag. 95. legimu!:, xnKntSic Si xurcTf, oiii rd cat 
s'tu'^i-.x: tl'? Trc/.\si h rat; U-,'i;o7; t.xnia^Mi y s) iv.rrair.'C lylyMi- 
To • vbi contra ambj interputes niihi alFcntiuntur, non le- 
cus luinc locum vertentes, quam U noa Uvuixin; , icd iht- 
av^rsm aut ir:«v«T«r;; Icriptum forcr. Qj"-- '^""'J'-'t'O 
(inquit V.-iUii) fui: eh fane miilcfta , propter imicieyatan! p!e- 
rhque confuctiulir.cm Jejnpsr cger.di in apis. Alter autem, 
cundtm fcqjens fenfum, ita vertit; Grauis et di£ici!is l:i:ec 
jUis mi^ratio acciJit , piopiercn q:iod fmccipua pars eor:i7n jj^giv, vocabi'ilo, et voluiitarias mii^rarlones et coaftas; vrbem. mrz Noftri, plura vno vocabulo innucntis, vtrumquc hie Turi vitiere co:;f:ietii(p:t. Q'lod fi etiam ab hoc loco non 
reftllcrctur altera ilia interprctatio, quam triijuunt verbo 
J(v(«vT<p in CO, de quo nunc ajjitur, at certe hoc in ca ra- 
tioni nii;i:mc conlentaneum eit , vt uicatur, eo^s haud acpe 
fedibus fii; f'eHi fo'iius , quoil victum Jl'ji in tiieriJ nec'JJuri.mt 
vbique fe itApiuycs pxtnrcnt \ hanecnitn fpein hbi proponere 
torunj potius eft, qui (vti d\\\) f- is fedibus not: ei'uiuKt::!; 
veriiiii ex ii'/is fpoitlc dtiiii^rant. l",;.o , dicct quispiarn : led 
manet interim priore in loco fcrupulus is, cuius mcntij- 
ncmfccil'ii: TbueyluUm viJcri pollc duo dluc-ria mricerc, quum (3/*4oi'<evc( de iilit addit, de quiUus tanquam fponte rhaeam, indj Hacmoiiiam ab Hacinpne patrc 
demiyrantibus loquuf.is crar. far^^or cfirte diuerfa haec ct denique ThcfuHam diftam fcribir.^ Stcpb/iiiO 
modo non coiuraria ct iudicata a uie ei'ic, ct ab aliis iiidi,- rcgio a:,jh-jU, Cne adlpiritione. t: Enfteib. 1 catumiti: nifi ita-expoiiantur, vt dicamus, pcrjnde c;' bene idem k jja/Jari!.; expl. a) haud di.'iicultcr, ncmpe, vt 
facile ciTec j>elL-ntibus, eos dcir.cuere; b) l.aud acgrc, vt 
ipfi promte abirsnt. B. 

Eoc£»l Pro elx^v Mux. Tjr. pag. Si. mcac eJitionis habet 
^A«/ii5a/f. S. Eft in fine Diircrt. XIII. D. 

Nyv ©eff(r«A/«] In Cod. Ret; ell Icholion, TfJ«?cv ylf 
'H;ixi!x iKXMiTO. Sic C«/«//. Carm. LXV. l6. l.matki.H- coh- 
m'en Peleu. A. Id. Scrv. ad Virg. I. Gtorg. 49:. _ Scd aiiis 
Fjimtiila eft pars Macedoniae. Strcio IX. 443. pinnum I-yr- 
^ ■ ab Hacinpne patrc I'hc-iVjIi , ac 

eft Kluu-i , ct 
in l\.^. p.321. g GOTKTAIAOTHrrrP. A. y'. 

iUq , T^f Tf oAAj;? ocrct tiv x^xurct. hoi yx^ d^sTtiv y^f , a" ts ^uvx/xsig tit) liSi^m ' 'tyyivof/,tva( 
Tourui ivSTroinv, i^ Zv e^^S'St^ovTO , koj XfiX vtto cc\\o(pv\rt)v fixWov swsQhKsvovto. ' t;)i» ynv Att<x^i», 
ex t5 * J7r<7rA»7roi' , ota to* Kiirroyeoov , xTXcrixrov a^av , uvS-^vttoi amv ol avTo) det. xo) Traeci- 
hiyfix TO(?s t5 Asyj; iJx e\d.xiTov Sis, hx rxg ^ fiSfoiKixq tg tx «AAa, fu,ti ofj.oicdi aC^ri^nvxt. €K yxp 
tSc aAA;jc EAAaoof TraA'aw >? ^aVfi iy.TviTvroJTiq^ tvclo ^^r,txiii<; * ol ^uvxTCdTXTci, coi Q-fixiov ov, 
dvrx^u'oav KOf "TroKlrai ^ ytyvoijLVJOt , ev^vq cctto TrxKxiS fist^tfO hi eiroiija-av Tr^^&st dv^^cinrciiv Ttjv TroXtr 
W7S xa) eg la-fjai/ vti^ov , wg jj% 'r/.xv'^c iicrriq rrjq ATTi>ujg , dTTOiKtxg s^ijrsfixpxv. 

y. A>;Ao7 oe fioi ko) Tods roov 'ivxKxim drSsveixv ' iJ% riKi'X' "ttpo yxp -voov IpooiKoiv i^\v <Pa(vs- 
ra^ TTPcrs^ov koii-^ f^yacxfjuinri ri EAAaj. aoKSi as fMot , sae T^vofMX t^tq ^viMTra/rd ^ ttci) tly^sv , dWd 

X "Er >■'/*•(«»«' Cajf. Aug. y t5w ySv 'attik^V) }>i t> XtnTayim $%cu, itMrlafn im etc. Max Tyr. 1. c. 2 'E>rl irX«"j»» CaJJ. Aug. 
« M«T{y««» .^irjt. p. JJJ. V. tttfych. h Eirsiii/a? Miirc;. improbante .S>,-/i*. AT»mi«< C. et Di'/. Set in marg. recrntiorr manu , i>AA«< 
ftiTaii<l«. <'n<1. Mosqu. fiirciau'ac, in margine vcro /{ tl^tijiijK. iupra i« ri iiAXx I'cripc. in M. *X£t<v xni ifirAa. r oi )i/MT<<TaT>i omitcit 
O. << r«»«("»»' CI. MoTqu. / OuxiK<« /4r. C. ///./. f/or. £.)/; y" ijwt C/. Mox Marg. Aid. Vin. wfjf "EAA>(H(. *H Tf wt @fr«x?Ja'i Steph. de Vrbb. p. 343. QtttaMa — 
i irfcTi(iv ns':tTylac, v. Schol. de Emathia idem .Srephan. 
p. JSJ. 'H/i3-..x — •! vt~» Maxf5ov/a. Cell. XIV, 6. vi/>iiiis te- 
gionijusfue Viatiii'it miitnta , quod Mticrihniii , 'iifix^ix, 
quod Tueffkli/t, Aemonia dida Jit. Stephan. idem p. 5j. 
lifuvfa ij 0»«ffa/<«. GOTTL. 

["llTcvrxiKriT. Hoc Schol. eft Aug. pro 5«»«-4(Acv/k>), viciofe 
fcripto, v., corrtxi &ic<sx>.\x. l.ocus Gellii et Steph. inducere 
qucm po/Kt, vt Icgat pro 'H/iasJ/a . Mfiovlx. Sed Thellalia 
olim coniunila fait cum Macedonia.] G. 

rif Aojrov. !('«■» — "AfxarJ.'u:,-] tlermo^. p. 27. WasS. 

Aii ji? JfiTijw yfl? 1 pioftey furnr/iam reg'ionis bonitatem, 
fertiHtatem. .Sic Herodot. Vil. j. p. 507. if Ei/|?»'t>i xigixaA- 
^ii X»''ff — if"''!' Je ""f- sJ quem loc. v. Vaiken. it. Mo- 
rus V. Cel. ad l!ocr. I'ancgyr. G. 

I'ottt ijv KfiriT* Subaud. potlus cum Steph. ii(f^, l.xailx. 
L. VI, 2. Ti icfiiTiTJc T>),- 7?{.] G. 

Li^Kviftfi; potius lunt opes, poicnlin.] G. 

Tfi> 7«v 'attikiIv — ] hunc locum laudat Maximus Tyr. 
Did- XXIX, p. 84.._v('quc ad at}, fed om'ntit criT!.(7rov , cc 
paullo ante, pro fX"/ 1 habet (\aiipx-j( , mtiiiori.ne lapfu. 
Reislviu'i anini ad h. I., dclet iix ri, vc fcholion diftIoni.s: 
h TV- Abrefch. Oiluc. ad h. 1. capit cjri-r,\e7rai de /oi:i fpntio, 
propter it), hoc ordiiie: Ti)v y. 'a. a^xvix-ttv vax^t iik rd 
MwToytuy '« tS irixMtrcv , fyopteren quin maxhntir)! partem 
tenuis et maciknli e/l fo/i. Sed, opiiior, fi Noftcr iirnr>.ii- 
«v hoc fcnfu ccpilTet, forte fcripturus erat : t?« >^; 'Att;- 
K<i( J)ri»rAt.>5v . vt C. 4. T^; wi 'Eaa>|i/jkJc ^xAisstfi Hije>.u- 
fo». Simplicior ratio vidctur, fi in « t» iTiTAtrrov fupplca- 
tur xf«»t«- I"''':'' p'c'ie: (c- 1 7-) <t) rA«i>iiv xfo'vsv. Ti i«) 
indicat , Athcnienfcs, ferie temporis hsud interrupta, in 
Attica habitain.-. Ita L. II. x6. rUt yiif j:«»f«» ««1 '1 ailta'i oi- 
«*-««. V. not. ad Plat. Menex. c. g. Ita cepir h. I. magiius 
Animaduerfor ad Strab. VIII, p. J14. a r'elupijfimis vsijne 
tempoiiiuj. Et iTc iplum Srraboneni intcllcxille puto h. I.i 
totam enim Atticam MxToyiJiv ti k«) Tf«%irav yi-v vocar, 
alia< iTiTAn>>vi vcl limilc quid addidillct. Cctcrum lauda- 
vil Srrabo hunc lucum quoad fenfum: iii rSro q>ns)f a eu- 
)o/Wi)< KuriX'''^'^ T^v UO , uniDiit ifiAaJjoyrec airii , ftifJ" 
4»i3i/(*H>TOC «X«'» Ti)* '""''aK- G. 

Ex TB i)riTA».>ovl Hunc locum afTerens idem M/tx. Tyr. 
ibidem, non addit Un imcAti-roy: ira Icgens, Ti,* yiv At- 
T.x>r», J'i T* AjTTeyixv nvai, &T«ri2T«v Hf<v, xtH^uret, etc. 
Kt quod in margine quurundam vrtt. tcM. e rcgiune hutus loci fuperuacance additum cfl, y^d^iTAi U r« fxtirMUov,cet- 
tum eft, ex quibusdam fuiiTe primum defcrlptum , in qui- 
bus id non legclvatur. Quod autcni attinct ad r'y.?.!, fiue 
adfcribat'.ir, fiue non, idem manct fenfus : fed (I Icgetur 
MVTcyimii f ivx( , adicdiuum cr'it f.cTroyeav , quod iungetur 
cum Attix^v, vt lit, i:x Ti flvxi Xfvrcyfuv : (in t:>xt non ad- 
datur, ri /.cxroyiuj fubltantiui forma politum erit. ac certe 
magis mihi arridet haec noftra leftio. STFPH. 

Aia ri MxToytav'] Erat enim folum Atticum parum vber : 
ipfi deparci vidus, quails hominum paupcrum: rota vitae 
ratio adftric^a et diligens. Vide CaUiul>. Animaducrf. in 
Athenaeum, pag. 9{. HvDS. Et.?t-^o/. Ariftoph. Achani. v. 7j. 
et Av. II}. Videtur ctiam eo relpicere Lucian. Encom Patr. 
p. 4)to. .Add. Spanh. ad Julian. Orat. 1. p. 78. et ad Aiijhpb. 
Nub. V. i<)%. D. 

I.e. Tgxxt'txv, vt Strabo I.e. intcrpretarur. Hcfychius; 
AtB-reVfft'v I Kxttii ay^d^ , ij Mxrij y>l , kJi /xi) Mxxfi. Mox 
ad irafiittyiix habec cod. Schol iiittrl. xirt tb »>)(i«/K. G. 

[OBffav icholioii ineprum. olet* enim rciertur ad yljv, et 
jx t5 ixixxi7^av. V. praef. Abrcfch. ad auftar. p. % fq.] G. 

ilxKv oi mt'rol ««) ] Hrtodot. lib. 7. E«',r«{ A9i(v«.0i, if 
XciiOTXTov flit edv«{ xxfex^f'i^ott ^svsi ti iovrit u fifravifS' 
EAAH/ftV. HvD. 

L'aaao) ii iru ludice Grammio, verior haec eft explt* 
catio.] G. 

M£rcix/*c] Reftius legi videtur luroixlxf , quod melius re- 
fpondcat voci liSTXtx^ittn , paulo ante praccedenti , quam 
illud altcrum iTtixiac. Sic et pag. g. if 'EAAic in fitrMvlfari 
T£ K»J lieraiKl^irc. ST. 

'E{ T« aAAa — «i/|>(5?v«i] fc. X4'f /a , et «i/Ji)5h»W > n. EA- 
f.iix, e fupcrioribus. Reiskius in anim. ad h. I- imperfona- 
liter cspit: propter triinjitiones itt alias regiones non Jimiliter 
aufierl vel liici emenia capi. 'o//o/»if fc. qunm fi nullae f aflat 
ejj'ent migrationes. Mcin Reiskius in Diluc. Abrelchius 
p. 4. coniiciebat: It ri« aAAao Jimiliter vt ceterae , lefto- 
res amandans ad c. 13. pr. , fine caufa. RciT.e Schol. i(tolu( 
Tf 'Att/kiT. In marg. t'lor. Vinar. explicatur to iik quod 
propter migrationes populorum non aeque rebus aliis aufla fit } 
vt virorum multitudine i vel aliter, veluti vt elt apud ln« 
tcrprctem latinuin. Mox : •; fiifixiov ov, n. auTuv X""?'" G. 

Aii r. fiiT-nix. — atlfifS.] Difficilis fane locus, ncquc vno 
modo ambiguus; primum ob ai^ttSi-vxi, quod vcl vnluer- 
fam Graeciam, vel Atticam propric, fped>ct; dcinde ob 
ilioiui tfi^Hililer; quod refcrri pollit ad rcliquam Grncciami 
cui limiliter non au^a fit Attica, vel contra ad ipfam At> THVCYDIDISHIST. I, 3. 9 

i;/etea, quae nunc Thefialla vocatur, ct Boeotia, et Peloponnefi msigm pars, praeter Arcadlam, et 
reliquae Graeciae partes, quaecunque erant vberrimae. Nam inter nonnullos propter foil praeftantiam 
opes admodum au£lae, feditlones excitabant, per quas j/;/? profligabantur, fimul etiam alienigenarum 
iiifidiis magis appetebantur. Quamobrem Atticam, vt plurimum propter agri tenultatem feditlonum 
immunem, iidem homines Temper incoluerunt. Atque rerum a ine diftarum hoc non minimum eft 
indicium, ob ajjlduas migrationes Graeciam * in caeteris partibus non peraeque adauftam fuifie. Nam 
q«i aut bello, aut feditione e.xcidebant reliqua Graecia, eortim potentifflmi quique ad Athenienfes, quod 
iliorum fedos flabiies, tutaeque x"Jfent, fe recipiebant. Et, ciuitatis iure donati, ftatim ab antiquiflimis 
vfque temporibus ciuitatem hominum frequentia longe maiorem fecerunt : quamobrem etiam, quod 
Attica omnes capere, ac alere non poffet, colonias in loniam poftea emiferunt. 

3. Hoc autem etiam prifcorum /iom/nam imbecillitatem mlhi non minime demonftrat: nam ante 
bellum Troianum ab Helladis ciuitatibus nihil communiter geftum fuiffe conftat. Ac ne hoc quidem 
nomen (vt mea fert fententia) vniuerfa Graecia commune adhuc habebat : fed ante aetatem HeJenis 

' Nulla alia re aeque atque hominum multitudine auftam fuiffe etc. Acacius. hvds. 

0< xurs) kit] TM ysvei S>i\ovaTi. b »/af ^ffav aS^vXTOi. lia) irxfihr/iitx^TcSs TBA6>tf] i va;, ol ij.sv, tsra, SiH^iiav o^tk T« tlV*(. Tx'v Arrix^v cis\ rnr; auTvi clxeiv , rd xxtx fih to. a\ka ■x^i.ynxTX \i^ xi^ti^rJxi , olov ■zMrov ts ttr^ i-z/.x, ka; raAAa, kxtx at rd 
xAv5o; TuvavJfiav ftty^iAifv -ysviirSxi. "Aaao; {e btw, Sif/^e-'ov Si fioi vavrbi; tS :!-|?0E/j'ij//fv8 Aoys. rS Txi x^l'TXi tZv yaiijv /xerafJaA- 
Afiv tbX- oiKu'wfae, TO riy EAAa5« Kxrk rk xhKa mr^i fif'fi} fii5 oiJ.olui rr, A7T/X)) at/J^5^va!. tw tA>(5si t£v avj^wv. ^E;« 7*^ T>)s 

aAA»)« EAAftJoc] EK yif t>)( aAAi)? EAAaJs? e/ i-jvxT'lTXTOt EjtTia-TOvTE?, av£x;wfav irafa th,- hS^wivi, ji §Si2xlx; tittn? t5« oU^tnai. 
7.no>.iiiviii ■;ot«u'\Ki)Mli.oi, o tuv xMoTfluV raa-ic, o i><4>t/A«i«. 8- Av£;)jaiV»»] <"' Hf«>:A£r3«i, xj-.J MEirffvi'viix, ci xe?< MfAavJsv. Ka) 
xo;,r-rai ■yij-j'oV"'"] "' AS^v^roi to irjtAoiOv eiSi; iJ.tTtUho<SX'/ voMrtlxc- i^sgov S^ tixiri, S:k ro 3-A-;;5o«- E^^ I«v/*»] -TfOAifTriHoir 

JTi ffx^'f^' »'"*'' "^^ ffff-if^av uTEfov 5rfftXa(3ovT£i: xaAfffw/zev. ''o yi? |u»/(3>) /zSTa t^v olWiv tSv avJfSv f^iyu Si ri jiM-.^Htxi luAxv. 
Tbto icvT^v xJoffK7oVtt/ffe Tflv EKTsfJ^iS^ya* tbi; xtSgXi, ^rfoJ.jB? k*4^ t? cx^f'^oWvsc t^v jrf sffnyof '«v to:Jtuv tJ xa;f«. OiJ yi? 
hjii? TTfi th'tb t5; Imiai, awETS'Aav Jxe.Ve tJi/ s';(;'^ov oi Aiijvaloi, l(p' m xTiffE/v xyj o.Viira/ tiJv rijv. Ka) o! 3-£(^4;3fVT£C xa!TO(xiV«i, 
BTW xJtAErcrSai Ti)v XW?*"' i'TEfov 5rafeffX£i/;a3-av. Tbto Se x^.J 'AfiTM^ij; ev ti? IlxyxSsiyxiy.iJ! sTTOli^ney, e'muv' At/ffa^iE'vj ti^v 4"ii)» 
ii- ZaTijfi T<5; Axrix^J. 'O 5^ vB? btoC noAAwv xaT^i^t/-, o'vtwv £1'; Tijv ATTiXilv , Jia rd air4,XAi; Ei'vii Ti ^wfiov, TOirSrov eyi,£TO 
jrA^Sci, iLVf Tvf; Att(Kj;C r£vo%a;^'BfiE'vn^ , xx) fii( bVij; (Xisv?; Tfic^iEiy rSv o~/,>'0' t a'Ctyx-^ yeyo-Ji, (Kgicxi rd jrA>i5oi, x»:^ f'l; h.-aoixixi 
iKxiu.'i^xt. qIto^ ii irgaAifTTiKa-i xS'f^l-^^'"": eirfa" t'li luvixv sWsfivl/otv. Oux ijXiTaj 'Avrl tb y.iih.i%x. S.uu.vxtu ru 4i'x£>'] ticam 

nem n, non fimilirer reliquae Graeciae auftam coloniis, quas Attica emiferit, non item reliqua Graecia? Durum 

pe aliorfuin emi/lis : ve\finiliter, aeque, nempe, «c de- fane; vnde enim repetiram fumfeiis Ti)v 'EAAaJa; fed enim 

inJe, aliis temporibus; quod tamen minus aptum caulTae, res et contextus, et Auctoris coniliiuni, iul)et; quali yciba, 

neque e contexto cfficiatur,* non tempora conferente, fed t^v 7. ATr<xi;v, ad c; aurol, fiiit in Parcnrheli, et excepcionem 

loca; denique ob hk , quod, vt pro Genitiuo hie habere Atticorum a reliquis inducant. Ita omnia plana fuerint, et 

paceft Accufatiuum, ita dubium relinquit fenfum, vtrum fit, rei ratio conftcr, ct verbis; quippe ante haec infcrta, de 

coloniis non pcriade auftam , vtl Graeciam , vel Atticam ; Graecis omnino loquebatur. Heilmannus plane omilit. Sed 

an, colonias effecine, vt non ita augerentur ; impcdimento felicius forte nodum foluerit Heilm. ita vcrtcns, vt feiifus 

fuilTe, offccifle, quo minus augerentur. Sane proximum fit, migrationes frequentes fuilTe impcdimento, quo minus 

fubieftum ell:, Tijv Att<x.«'i»' iieque aliud ponitur, quo referas ita crefcerent, nempe vr pcllea; cui rei TEx/^wfoi/ clTc, quod 

<n/|>i3?var Ueinde quoque de eadem Attica loquitur, ex qua ad Athenienfes confugerint opulentidimus quisquc. Scili.-ct 

emillas in loniam colonias dicat; quod ct hiftoria doccc; vt ita haec resile, qumn probet Thuc. argumento, non, qua 

fenfus cfl'c videatiir : Atficam non fimiliter, nempe reliquae aliud probet. Obftar tamen et addituiti, e? t^ iAAa, otio- 

Graeciae, auihm fuilTe, i. e. incolis frequentatam, propter fum in hoc fcnfu, er, quod vix i:id; probari res ilia |)olljt, 

Colonias fubinde emill.is. (Nam, etfi inrei-Mxi; dicit, migra- quod in Atticam confugerint pulfi. Et tamen oVoi'o)« l.ic 

tiones, non a-roixiyi, colonias: hae tamc-ii intelligcndac vti- quoque obfcurius addatur. Cercrum pro ri JJ toiJ acvob, 

que fint, fi de Attica diftum intelligamus). Sed enim hoc legi poflir; roZSe tov a. Njm, vt TEx.iojfiov, ita etT«i'a3i.>(ia!, 

rcpus^nct et ti , quod propofiiiiTet , Temper ab iisdi.m habi fine articulo ponat Noikr. BAVER. 

tatarn, quietam ergo et frequentem fuilFc, ct alios eo con- A^d Trxf.xii] Vid. Petit. Leg. Atric. p. 130. DVCK. 

fugille; et quod deinde liibiiciat, colonias emilfas, vt non "riTs k^.) e; 'Ijju'av] adeo vt — Schol. Kc:(ig. ct Aug. reftvi 

iK«v?c oifffij?, qu'id non caperet incola<; omnes; fatis ergo notajit in Scholio, quod inferui, Jonlani hi. di. i per tjo- 

iam ptr Ic trc<|neiitata. Qjid ergo, fi iiibioaum verbi ai'^;*- Ai(vJ.;v. Atl cmenfss enim in eam rcgioncm deilnili, lones 

S;vaj (ir iiliqud Graecia, i)U..e dicacur non limiliter, non vt diili v. Hiiod. Vl'l, 44. Ihuc. V'll, j*. yt Attica ipfa. a;!- 

Atcii-a, ,iui-^.i, :d c(l . propaa.ita, roborat.i, prngrelfa opibus tiquilfimis temporibus appcllata fuit Ionia; ita Atheiiic i- 

aliorfum diffufis, nomen vjrcsque extendille, pet colonias, fes ledibus fuis nouis hoc nomen impofuere. Aiox p.o 

J3 10 ©OTKTAIAOT ^Xrrr. A. y\ «utS tv rl^ ' ^^Ki)Tih iirxvc-ciyTOi'j, Knuf tTrayofiivoov "* aura? iTr oli(!^i\siA s? rag dk\aq 7ro\si(, ' Kc-d-' 

f K«) Ti tivi Ci/r. b 't.l ir^i-fw C.f. Aug. i l.3.a7iV li/g. CafT. Flor. Aug. Sed man. rec. fuperfcr. rf «, 5.. * Aaroj C/. / 
K«3iMr«t il Ijiif iVio/. ad L. \'11I. c. 55. K«3«><««< etiam Reg. ct G/j^ Aug. Twy a-a}.aian IttShiiav legit Rciskius in anim> aJ h. I. t^v 
T«v — GOTTLE0F.R. 

I'e; 'Jwv/av) e codd. Rortg. Ct Aug. dcfcriplj hoc Scho- 
lioii.] G.' 

[O'lxirai) Sic correxi pro dy.iiecci, vt poftca Kareixlcxt pro 
KXTtixfTxi. 0."x>i»;v anrea nv.itaui in o'.mciv. In Aug. fcri- 
ptum crat hoc Sthollon ad v. trf-iiOti av^j'aijruiv.] G. 

'£{ THv 'lavlav] per Prolcpiiiii vcl oceupationem , loniam 
hie dii-'Um, uioncc Schol. Cod. Aug. vtpoll colonias demum 
eo nnilTas ita vocatam. Falfo hand dubie: Jones enim Cunt 
proaudores Graecorum, nol)ilininium genus e trilvjs , vnde 
ortos, ijuibus ceni'eri Graccos, dicat Herodotus, ct ex eo 
Cic. p. Flacc. El> cnim ex Ebr. p^, lauan, vel Ion, primo 
Graecorum nomine; ct Ionium mare diflumeft, a Graecis 
Graecorumquc coloniij etiam in Italia, quajn inlimam alluat. 
Vnde et antiqiiiflima Dialet'tus lonica eft, qua Hoincrus 
Herodofusque vtantur: in qua etiam cmineant ftamina 
Graecac linguae, tanquam in Coniugationibus , fccunda 
perfona, tvxtixi , quam antiquiorem (drmam ciTc alreri 
contraftS, ex tcrtia perfona apparer, tuttitx:. Ebraismi 
quoque, vel Orienralismi, lonum antiquitatcm loquuntur. 
Denique ex Alia vcnerunr Graeci, et rurfus in Atiam colo- 
nias emifcre, quad filii ncpotcs Ibos ad parcntes, horum 
vclut auos. DAVER. 

ntcTifCi] redundat port Tfa. B. 

Aoxfi"" oi HOI — I'x^v] Non lequi dcbebat f?it;fv, fed tx^'^i 
vt dcinde tw icKe7v infinitiuus iungirur. Vt oratloni idem 
tenor conciliaretur, Reiskius (in anim. p. I.) maluit eyj'^i 
aut fXiiv- Sed nullus cod. fauec corredioni. Triliucndum 
itaquc ell tw Jsxfrcum Abrefchio duplex regimen: in mcm- 
bro priori fiipplendum eft «.'«• cuius cllipfeos exemplum eft 
apud Paufan. Lliac. I, 47. f. hxtT i^ — i,v. v. Dilucid. p. 4. 
ct, (i quaerasalia mutatseconftrudionis exempla, cf. Audar. 
Dil'jc. p. 214. G. 

Aoxc7 3( ltd — fojEv] Etfi reflc defenditur a B. Gottlcbero 
ct aliis: legi tamcn poUlt, icxe7ii ii jjoi, i. c. xara ri i/.ti)l 
•oxoJv, Vt mea fert iententia. Ita enim pnni lolct illc Infin. 
Sed isKt7 Iciendum, oftcndit ct fubieftum, t^.x:, et remo- 
tius ab illo VuCpenfum tamen, xxf.i7aStci t^j.itvx;. Simul nota 
miram varicratcm Icxu (.x«v deinde Nominatiuum i7vxi ij 
jTi'xAnn; et ia.Ti Accufatiuum ; x.;?.fiV5ai'E^Ai<va;. B. 

l^vii^rarci — ) hoc ct fequens Scholion e cod. Roftg. et 
Aug. addidi. Alteram exftat quoque in Caftel. Schol. ad n. 
1. s. ?. 4. e Cod. Aug. lunt adlurr.ta.] G. 

AAAi Ti hi' etc.] Sufpicetui aliquis, Valium aliter IcgilTc, 
quum vcrtat, qiintdam locn ante liillitum Deucr.liunis Jilium : 
vcrum ego non aliain fcquutum leftioncm ciTc, fed xaf'a 
fubaudiendum cxillimaftc arbitror, et ri pro r.vi accipicn- 
dum. I'alfo autcm id crcdidilFe conftat, ct ri Hi/ ^(i Em.>i- 
vt; dlc\iim elTe pro riv fiiv Tfi t.fM\>e; Xfo^«»- STtHH. 

Ti (i?v wf 'E'.A.] Icil Kjiri. ct tji Tfi 'eaaijvo;, pr<i, xari 
Tout *?» 'Ea;. x('*'><'i- '■»X'"a>"'''^»i iclrxvtSv, vcl Sutx- 
t£», yiyrfihav- Vid. Ind. in: V'eil/um pro adUlliuo cum 

ijvai. B. . n- n 1 

[Kal itivv in •.''.aO Schol. ad h. v. rcccpi c CalT. Roltg_ 
et Aug. in quo aiincxa erant lup. Schul. verba ; 4>t) ri 
lxo»-] G. Kari '5n)] S.ilmnj. in Lib. de Hellenift. alifer, quam Siho- 
/iajles, huius loci Iciuciiriam exponir, ct pro xari, xx'i Ic- 
gendum putat, quod conrirmat MS', CaJ}'. Vid. ap. Salni'tf. 
p. =74. :82 ct 2%]. D\KER. 

Kara t'5>>) 3«- — Taftx^ffSa/] Particulae nimis multae, nee 
fuo politae loco, iiiipcJitam faciunt orationem. To aAAa 
ante ri [ih, pocius praeponi dcbebat v. x^tx i5.yf — deinde 
rx iih, quod abcffe potcrar, poftulabar, t« ii. Abrefch. in 
Diluc. p. 5. hanc ftruituram facit: xari i'3v)( ii (i. e. xa5' 
txara ii f3»f} irxfix^"^"' *y' ("""^^t th" ivuvuiilxy, aMx re 
(ci/iii (iliae gentes) xa) (/;/w) to ntA. is-; 7rA£i>ox. Periodus 
paium laeuis efficiatur, conftituenda quauis ftrucluia. Rcis- 
kio in anim. ad h. 1. taiitundem eft, ac fi dixifTer Thuc. : 
iSvK 3^ txwtX a^' ixutSj Taff%fff5a/, xal aAAa, xal fzaAJTa ri 
nt/aiyixoy. Senfus eftexpcditus: Singulac geittes pecu/iare 
fuiim iHwei; habueie, in pi/tiiis Pelasgica, rclit/uh opii/enticr i 
nee iunftim vmiies Grueci Hellenes appellati Junt, neque ante, 
ttemiejlatini poji tempora Hillcnh. Ccntem I'elasgicam trans- 
iillc in Hellenas doccr etiam Herod. 1, ^7. G. 

K«Ta iSv^ ii] Mollior haud dubic lefli;> Cod.Caflcll. Salmaflo 
iam probata, xx^ri eSvif. Ita cniin/f^/'i'/w^Hhabet z-xf(xfsSxi, 
cuius lit praedicatum : quod alioqui , fimpliciter et ablblute 
pofitum, (uppleii iubeat toi/« "EAA>)»a?, vcl ci 'EAAi(vf ;. Nam, 
quod, particulas nimis accruari , improbar Abrefchius, 
dignum haud eft vel afperitace Noftri, vel omnino Graeco- 
rum more, nimi.5 fere aceruantium particulas; quarum quae 
taiulem abelTe hie poftiti" Sed et ipfc vulgacum praefero, vt 
argutius , et dignius Noflro. B. 

['AAAa Tt) In CalT. Roftg. et Aug. Icgicur: c7oy @itfx>.o), 
Uoiuro), Agye7oi. In Aut;. hoc Schol. caput hsbcbat: ric 
Aacyixov. Male. \'ulgatum Schol. int. Dukeriis ; Pclasgi 
vocabantur Pelasgi, Bocoti tanrum Boeori — et fie caeteri, 
non vno communi nomine "EAAijvt; appellabantur. Sed 
Abrefchius Dil. p.4. Schol. lie icriplilFe purat: cltn IXe^xtyet 
fiovov tZ rifAaffywy, Boiuro) rw;v Ebioituv, hvu 0^ xo/vw ovofiart 
"EAAifvef. Vel rifAayyoi if.vnv to! IKf.xtyo), BoitiTO'i tw 
BmuTol — ] G. 

Kal ri ne>~ee'/!xiv iTiTAtryov] Nulla fere regio fuir, 
quam non pcragrarunt I'elasgi , ita vt latilhrne apud vciercs 
Pclasgiirum nomcn patucrit. Vide Heroilul. 1. i. c. j6. 
Strabon. I. y ct ij. ct Palm. Graeciam antiq. p. 24, ij, \%i 
39. HVDS. 

['ETiTA(i>(iy) Hoc Schol. e codd. Caff. Roftg. et Aug. in. 
ferui, ec pro 0f«-(7aAci, quod crat in Calf, correxi tx Aug. 
Uti.xttd. Caeteruiu h. v. adnexa erant in CalT. Koftg. ct 
Aug v. olcv SetsxMi — ] G. 

EAAi(v3{ etc.] Antiquitus ca tantum porrio prifcaeetauitac 
Gracciae EAAi; appelidbaiur, quae poftcrioribus rhe/Talia 
dift.i eft. Hinc dofli/fimus Grawmatieus iSeruiuf in 2./4en.) 
Graccos proprie TliclTaios elTc dicit; et Didym. ad i. It, 
AfiTHj'X'J '""? Oii^Qti ecrraAi'av /lionjy ry.v EAAaJa fi>a/ ^v,*n% 
xk) M'TraAHC th; £AA>:vac > Ku;ixi>>.vBciv Tm euxuiio}/. /ifi. 
JIarchui aufloriratcm nimirum 'Ihucydutis lequurus, Thefta- 
los afx'-x^c "^l xv^idi apud Homeruni E>.f.t>vx( Hue Graecos 
elfc Icriplir, I hcllaliam autcm ipfam loljm dici Giaeciam ; 
EAAifvac iiiluper proprie appcllari, tyui cam ThelTalia« partem 
inhabitarunt, vbi eft vrbs Larili'j, tcftis eft /ipvUedorus apuii T H V C Y D I D I S HIST. T, 3. ri fitfi Deucalionis cognomen iftud nullo prorfos modo v'ldetur fuifTe: fed fingulae gente«, cum aliae, turn 
maxime Pelafgica, quae latilTime diffuia erat locis, in quibus dfgebmf, nomen a feipfis indidiffe. Sed 
cum Hel'en, eiusque liberi, rcrum in Phthiotide potiti fuiiTent, * et caeteri ThiJJ'aliae po^uli nos in alias 

* Et fcie lUi (fc. Hellen ciusqus liberi) in alias ciultates ingereicnt etc. Acscias. hvds. 

uvt) Tb iX^'"'- '^*^ Tavu He livxi] mrl rS, uJ cA«4 t/va:/. \\u1 to XZiXntyiKiv'] rvri'iii To7t iSiai; otoiizsiv sx?'^'TO' oTjv. 

Tli?.xsyi>) iJ.6vov, Bo.oirci' bjtm Se MnZ ovaiixri iMijiti- 1 ETisrAerToy] v, st! XAfrTon t'-H'i ■>■?? 'EAAaJo? , if ivi ^AfiVov x?°'">^ •:• 
x?.ti3,isci/ nsAxvycl. TXuHu-j aCra'] EMii.iot ^x7h;, Aaifoc, EfcS'oc. Ah^c:> «? (fnfffi xa'.f 'Hr/iSa;' ASfov re Hs5ov rt kj-.J Al'oAov 
iTjrcxx^iiifj. 2. 'Era>5/iivK;»] afi$/|3(;Ao; i rfva? iT^yaj-fTJ , ^crtfuv c/ E/A>(vo; TarJe; tb; kAAi^C, ii al Sf./.oi tstsi;. j. Et* Siraboiiem, J. 15. Vide C^fuubcni Diatribam in Dionem 
ChryfiJ}. c. 12. ct Salmajium in So.'intnit, p. 100. HVDS. 

Eaa;(vo5 SJ xii etc.] Hellenes, et regionem, quam in- 
colebant, HellaJem, ab Hellene Deucalionis tilio ficvocatos 
fuiire, ex Dicaearcho ct Strnlone 1. 0. fatis conllat: quo 
tempnre veto hoc nomen per totam Graeciam prime ob- 
tinuit, a nullo Icriptore alleritur. Primo enim lefle Stra- 
bonc I. 9. vna tantum vrbs in Phthiotide ah Hellene contlita 
Hellas dicebarur, ct haec eft, de qua dicit Hcmfius : 

Et rurfus : 

rioAAei AxxiiSa Ei<r)v ri/ E}JjiSa ti ^^Itfv rt. 

Cum vero in hac vrbe Hellenis potentia magna euafllTet, 
injc etiam aJ legionem circumcirca vicinam nomen trans- 
iilfe perhibetur: de tora enim hac intelllgendus eft Homc- 
rus, vbi dicit : 

AvJfc? TB Kf,ioi tCfv Kx^ LK^uixt y.x) liieci Afyo?. 
latius vero illud per multa laecula non extenlum fuit: Ho- 
nurus enim eos folos , qui fub Achille ad Troiam milita- 
verai.t, Hellenes vocat, quos antiquae folius Heiladis inco- 
las fuilFe ilsdem verfibus lie teftatur: 

Kv^liiSo/ii i' ixx^.ivTOi Kc^ 'EAA'.jv£^, XX) Axxioi. 
Omnes vero Graecos in toto (uo pocmate runquam com- 
muni nomine '£>j,yivxi, led Afystn;, x*! A;j;aiB5, xxt Aivaaj 
nuncupat: atque ideo Thucydiiiis eft lententia ; Homeri et- 
iam aetata ibios ThelTalos lie audire, eo nomine caeteris 
Graeciae populis nondum communicito : quod etiam vlte- 
rius probar, quia nee apud eum Poctam t»v ^x^^x^uv ap- 
pcllatiu vlquam occurrat, (oppofita autem e: rclata func 
pifpx^o; KKi "eaaijv , t3 ^x^3x(:Kdv , Kr.] ti 'EAA;(yixcv) il ergo 
Karbaros igiiorauic Homerus de caeteris gentibus, quaeC-rae- 
cae non eirent, nee Hellenes nouit de omnibus Graecis. 
Sed vtrisquc his ThucydiMs argumeutis opponit Strab. lib. 
g. primo Htftodum et ArcbUochum meminiire n«v£AAi)'vftivi de 
Graecis vniuerhs, fecundo Womer. 11. (3'> v. 867. ^2f(3ajo<f«'- 
v«; vocalfc Tb'c Kaja;. Sed huiuS portremi argument! vim 
fatis eludit ipie Snabc, dum, quae alibi habet, firisinnuunr, 
Cares ab llomero non generali nomine, et omnibus aliis 
gentibus, quaeGraecae non fucrant, communi, fed particu- 
lar! et proprio, quod linguam Graecam male pronuneiaflenr, 
fecundum vo^is lit'nilicationem antiquam et magis propriam 
Paf|3if3>$wva; appellari. Nee quoad /icf^/'/tfcw au^oritatem 
valer primum argumentum , quia Wit Hum era multo reccn- 
tior erar: cum vero Hijiodus lecundum Chronicon Marmor, 
et plerosquc alios Hoiiiero vetuftior eflet, ii ex He/iodo pro- 
balFer pllius Puetae remporibus Graecos generali nomine 
'iM.ifMxi vocaros tuilFc, vicifTet Strnbo. Sed Hrjiodi verba, 
quae conlra T-'Ucy'iideni tlfe.t, hoc non probanr; ca enim 
haec I'ljnt; tjV ij-Iv (fiilicet H /ii'diim) jrff) twv nfoirfSoiv A£- 
yQtTx »'; UxytMnni t/iv)(Ttiie» niTx;, i. c. Hcjiutlum de Pioeti- dibus dixilTe, vnJucrfos Graecos earum connubia ambiuifTe. 
Quis autera hie probatum viuet, W./Z't// temporibus omnes 
Graeciae incolas, vno communi nomine, °£aai/v5,« appellari.' 
nav/AAv;>e; enim non omnes eos ligniHcat, qui regionem 
pollea 'EAA^Ja diftam incolebanr, fed qui tunc Hellenes di- 
cebantur An vero Hffiodi temporibus illi foli, qui anti. 
quam 'Eaax?* incolcbant, an vero omnes Graeciae populi 
Hellenes dicebantur, quoad banc auftoritatem aeque msnec 
inccrtum. Nos vero, 'Ihucyd'idls grauilfirai fcriptoris aufco- 
ritatcm fecuti , ncutrum verum putamus. Qui anriquam 
enim Helladem incolebanc ipllus Hellenis temporibus, Hel- 
lenes dicebantur: cum autem illius hlii et nepotes multi 
client, et potentes, atque ideo in omnes fere cotius Grae- 
ciae ciuitates eduxillent colnnias, inde faClum eft, vt per 
totam Graeciam difperfi fuerint, qui , quod ex genere Hel- 
lenico ellenr, comir.uni priuacoruin fermone ''zM.,;ji(i dice- 
bantur , publice autem diuerfa habueranr gentium /lomiaa, 
inter quas habitant, atque ideo ab Homno Athcnie/ifes, 
Elei, Arg;ui_, Uoeoti vocabantur Graeci, Hellenes vero nun- 
quam; ct lie intclligendus eft Thticyd'idis locus, vbi dicit, 
'Q{u>.ici. iJ.xf.M-i xx^usHxi "EAA;<y««, i. c. vt interpretatur Scho- 
I'lajhs Graean., in xirh xoivii; So^ia UTdvT&iv. Vt vero hi 'ea- 
A>(vs« caeteris Graeciae intolis immiili magis niagisque prae- 
valuilient, fie hoc twv 'ea;,ij>wi/ nomen magis magisque in- 
ceperat praedicari, donee tandem circa primam Olympiaduin 
ceicbrauonem pro communi omnium Graeciae incolarum 
agnofceretur. Cum enim Iphitus, (]uando hos ludos in- 
ftaurauerat, totius Graeciae incolas, qui tunc omnes aut 
Hellenici, aut fub Hellenicorun imperio fueranr, ad illos 
conuocailet, iisque foils, caeteris lege prohibitis, conceffif- 
fct certandi ius, eo tempore, quo communem piimo cele- 
brauerant conuentum, commune nomen prfmo videntur ac- 
cepilfe, et femet ipfos generali appcllatione *EAAij.;t,- , et 
omnes alios Barbaros appclldde. Hactenus AiiHor norarum 
in Chronicon Marmor. p. i]j. cui adiice Pnlmer. Grace. 
Antiq. c. 3. et Cufaub. in Strnbo::. p 240. IDEM. 

'Ev T? cj)5,fc,'n^ij V. Herod. I, 56. Gens Hellenicj Itc\ 
SivxxMmoc (3j;t;ASoc, s'lxes y^v riiv <p5:iuTiv — GOTTL. 

'ltXi'(r.hTm] Hobbfs being ftrong. WASS. In Keg et CalT, 
eft IcIiulioM, px70.iu<ru:Tuv. <J>5;wri> , quod lidern CodJ. 
habent, videant alii an probari polfit : nam regio cft^a-.ftirj;. 
Stinb. I,\. 433. K.\) ij VKj-a i>2iuTt<; xx/.e7rxi, xxj 'Axxixif- 
Sufpicor A vltimae fyllabae in A degeneraflc, atque inde 
errorem ortum e/Te. DVCK. 

ETxyoiJ.e:u'j] Quum praccederit }tx<Ji!xvTuv , videretiir 
fequi dcbuflle i^rxyxyotihuv, fed iiitelligendum ell erxyone- 
\>m liiTx Td Uxi'xi, id eft, <t !:'!h, pijiif'am fioi itt!<:>;i adt{:ti 
ejjent, eo< adducentibuu Hanc cette ~,qxCfi,^ ct (^(jZ/rt fequi- 
tur, qui vcrrif, eas gentes tidtliict!:tib.ts. STtl'H. 

Kiyj STTxyiiiS-.wj airii etc. J ^le. Parlus vcitit: tt ctiettrl 
Thcjjitliue litpuli eos in nlins ciuilales auxill'i cnuja ayccj]himt. 
Sed hoc non dc Theftaiis accipiendmn, verba co'niunda ,, ©OTKYAIAOT^rrrP. A, y'. 

iiuirovq fjLSV ijSn t7i oiuKm fixWav x.a\iiaSaj EAA>;i/af. « fxivroi xoAAj ye %^oi/« vovvaro >ta) oTtacriv 

TiJf ^vfjLTVXvTctq moaxa-fj, 8^' aWaq ri t^i; " fisr' Kx^Wictit; ix. rriq OS-(ooTtdoq, oI'tti^ hm tt^uitoi EA- 
A;;i«? ili<ra.r Aanaj}? Se iv toli 'nrscri, x.itj A^ysi'ag , koj A%a<«f amzKa^ei. » ^^1/ li^s ^a^Qa-^a^ 
t'l'eiice, ita. TO firi^l EAA>ivaig ttoi (w? sf^oi ^oksH^^ cLvrtTraXov ° tig 'iv ovofio, ctTroxeK^ia-S-ca, o\ ^' »k ui 
eKdi-oi EAAjjvs? Kara. ttoKhq ts oVo< i" ciAA^Xiiiv ^v<jis(rav , xa/ ^vfji,7ravrei vts^ov KAtiSinsg , iSh tt^o 
Tu>v T^iJi'x.-I!y (J/ ccTS-iveiay xa) dfju^ictv d\A^\ci)v d&^ooi eTr^a^av. ccA^A kouj rauTtju Tri'J '' ■r^arji'lii', 
•^aAaVo-fl >t^>j ' rd TrAsiu) x^^f^^vct, ^vv^AS-ov. 

m "t«(«v .M.irf. quod probat Stffh. Jr. C. AIJ. Flor. Baf. CI. Item Rtg. CnJT. Dtv. Aug. n MtrSc 'ax'^^'« Ci/7". Aug. » 'E« 
\i,\rp. Keg. f^iljl'. Aug. p 'AAAnAwv i^^^wvft 5ff«v {vviir«y .■//". C. Mosqu. i*i*ijivwv »iff«v aAAifAeic ^Viitfav. "AAAifAwv J/i5^^oyoi "rjaw 

iAAiAsK {u»(«i«» /J.iM. f ir{«7iiv Di(». r T«irAii« .-ir. C. yfW. Flm-. rk om. C7. et Caff', '>(!ii iA«i« Uaf. t4 om. Aug. et »A«>'m 
cum 1 fublcr. cviniTunt; nam aid rCv raiSx-j Icxvcivruv ««) szuycii(vuv. 
proindc vtraquc vox coniun<?la copula ad eosdem ^Ic. Hcl- 
icncm ciusquc liberos) refertur. /iciiclu!. Sic Vij'Lt vertit: 
Hellene autein riusquc /i/jetis itiPh.i'iotit/e leruin politi.r, eteas 
genus emohmenti gratia in alias cluitales ail,^iicenlil/us etc. 
HVDS Sa/maf. I. d. p. 427. hunc locum laudans fcribit 
im/THt, et p. J48. xvTHi, vitio typographorum , pro airvi;, 
quod cfb in Clar, Idem p. 275. ita vertit: Cum X'ero Helltn 
et eitts tiati Pbthiolitle Thejjaliae viyes colleg'tJJ'ent , ct in pic- 
ximas quasque vrbes femct induxijjcnt. Noii video, cur 110a 
polFit terri ailj-ac In Rig fuper h. v. fcriptumelt fcholion, 
T«; ^^tuTxti. quae nora ligura eft. Luciun. Tiiiion. p. 75. 
TCAiJv !(«>( y.^atfi ui" icTt^M^a ft( thv 'At7ixi(ii. x«) luicKi^x »5 
i ^iMcc^ia »xi /.oyuv igiiec iTfToAajjav «i!to<';. pt in Lati- 
nis Scriptoribus nihil trcqucntius. Vid. Gronov. li. de 
Pccun. vet. 4. DVCKER. 

Ambiguitas inert huic loco, quae noratur quoque in Cod. 
Aug. Quam vt tollerent SalmaiTus, (de Hclkn. p. 275 ct 
4J7) ct port eum Reiskius (Aniin. ad h. I.), Icgi malue- 
runt avTvC femet i/>Jos Djfercntitus el ingercniidus Ita 
Acacius quoque intelligit. Haec mutstio el\ leuis et ex- 
plicario facilis. Duckcrus veto, cui fuffragatur Abrcfchius, 
(in Diluc. p. 7.) vulgaram rcfte tuetur, ct, praeeuntc Scho- 
liaftc cod. Reg., ex v. <{)£';i'Tiw, nota figur.i, dcfumlt •hS.S- 
T«c- Ita tTtayifil/mv quoque ad Hcllenem eiusquc liberos, 
per naturalcm ordinem, ptrtinct, ct per airout intelligun- 
tiir incolae Phthiotid.s; quae explicitio linguae legibus ell 
confentanea. Salmsfiana corrci'lio prsptcrca parum verifi- 
milis videtur, quod v. hiyis^ai, cum reciproco poiirum, 
nusquam repcritur ; vt AbrelVhius, 1. c, monuit. Heil- 
manu"! in vcrl^one theotifca ad h. I. in iTuyofutm intclligit 
ivJ^iTo:/, et per airvi Htllcncm ct (ilios : quae inrerpre- 
tario, latinae Vinfcmii Hmilis, dura et haud verilimilis vi- 
detur, vt vulgata .'Vcm. Porti. GOTTL. 

'n.i.iMix\ vid Indicem. LucrtI- multis praebct regionibus 
aequor K//7;/fl/?n» opportunam fitienribus r.iuris: aliter paulo 
Aefchylus Pi«im.no>.fJit ',if ilrS^Xv ni^'oNilZlN iiAc/iiji'. WASS. 
Dc fen tent ia horum verborum agit S.ilmnf. I.d. p. 37J. et4J7. 
Et de TJI cjitKlx !ix>.^Of p- 54«. I'cqq D. 

*Et' tipt>.iix] ea lege alque ccnjitior.e^ fi l/tnqufm ficli fibi 
tuxiiium ferrertt. v. Schol. Aug. Fa^luni hoc vidct'jr colo- 
niis, auOoritarc atque fuafu Hcllrnis eiusquc Hlioruin , in 
alias vrbes Gracciac dcJutcr.dif. G. 

'noifl in Aug Schol. iiitcrl. eft: ri iSt; ivr) ra ii. G. 

T5 £«('■'?] quotiJiana cenfiieluJlnf, fermnne, Kcisk. in Oil. 
Abrclch. ad h. 1 coniicicbat : inaixiiia, et c. 10. cirabat. Scd 
quud banc correctioncin in Anim. non rcpctiit ; eum vide- 
tur illiiu puenituiU'c. G. Ti? c%iA/a] i. e. T^ ETjfi/Ji'a, per confuctudincm et confci- 
ciationem, cum (in dies ii)a<;is) inter fe mixti agercnr. Si 
cfl'et, in feimone, in vfu vitae, h addcretThuc. vcl x^ri ri.j 
qufJuj, diceret. na/.f.Qv xaMitSai, eft, faepius iam in dies, 
vfitarius, ita vocari coeptos ac Colitos. BAVER. 

[OiJx uTo vfa^ii-s x«)) Inferui xji), monente .'Vbrefchio, e 
cod. Cdllcl. (Dil. p. 7.) Stcphanu? corrigebat : airo koi»?c 
Si^li t quod probat Salm. de L. Hell. p. J49. et Graiimius 
yfxfrriii Js'ji);. Verba aTo yfx(f,Si ipec^Jnt Homeri teftimo- 
nium, quo vtitur Nofter. v. Abrefch. I. c. A cod. Calf. ab. 
lunt verba: xxM^eixi /xxMov 'EA/i<va4. In cod. ^ug. totum 
hoc Sch'il. non exilat.] G. 

MiAAov xxM^t^x:] Reisk. in Animadu. ad h. I. verrit: fre- 
quenter, c> (iio, hultum. lea fx«,\/oy lacpius adiiiberi ab Hc- 
roiloto, rhucydide et aliis. ficnium eiic ; a cenjuet.i .itte 
Jingularium Gta^tiae popiilorum cum Hclleyiis fiibjle (quae lub- 
oles pa(l»m vrbium praclidia tcnebat, et merctJe vrbes 
culiodiebat;/<?i'/tf;n ej}, xh ptpuli illi finyuUres feerjim i/uique 
llellcnei vocit'ireiilur, non iiiitcm lotuj illurum popiilorir': ioni' 
plexus ; ill quoJ inrillus acciJit, Expreilit verba vncinis in- 
clu/a ad corrcdionem xuthi;. G. 

Oi/ |ii£vTO< — ixvixfrxij fc. tSto ri cv<^«, quod in fupcriori- 
bus later: xx?.fic^xi"tr.Aiivx( ■ live nciie" (Hcllenum) il::i tiott 
omnibiii Graeeis impv/ilum r/i, I. apiij oiiines Ciaftcs inualuit, 
vt "£A/>(vf{ vocnreniur. lixiix^isxi idem elr ac kniK^xTv.sai. 
Ita quoque Schol. Aug ixvtxyjxi avr'i tJ iztxQxrysxi. Abrelch. 
in .\\\Si Diluc. p.ar4. notat : li mutuoiele rclpiciant /xotbc 
er Sttxcij' politum elTe xTxti pro: vx^ ax^vTuiy , ct lie ri 
iiivjXTo valcre, Swardv •Jk, n avrtT;, Hclleni eiusquc liberis. 
Sin ix:iiy.-7txt ablolute i'uinatur, de Pelasgis intelligcndum 
eflc, quibus haud conrigeric vocari Hellenes; et lie videri 
cepill'e Scholiallen vulgatum. Sed Schol. Aug. explicatio 
iimplicior videtur. G. 

°AT*<r.v U:ixisai ; ] .Sane, fi neutrum fit ixvixtitxi, Dat. 
xTxsiv eft pro T«f' xTxcit, iv air, apud omncs, per vniuer. 
fos. Scd tar.icn obftarc vi.letur, yiivyxTo, vt otiolum et 
hnguidum. Quid, li ixwxav lit. exprimere, cxtundere, pcr- 
hcerc, vt Latinis, peruinare; Er (Hellen) konnte es lange 
Zcit nicbt fo ivrit , nicbt tiahin iritigen ; fcil. vt ab co dice- 
rcnrur Hellenes.^ B. 

Ttxiiifu! —'nfiiifoi] auftor ma-time locuples , fiJe dlgmus 
buius rri ifl Honicms. Stephanus paullo poll probat t'refov. G. 

M.-t;.iffTj[ 'on>i^(,;] non, vt fide- dignus, quod hie quaerjt 
II Gottlcberus ; quippe infra ipfe Thuc. de hoc iplo Ho- 
nicro, vclut dubius : utm l^izf rtitTtviiivai, (i (iii (tamen) 
idoncus videtur, cui credat ; Immo liniplicitcr ell: cuius 
rci cuidcntiirunum argumcntuin praebet Hometus, neitipe T H V C Y D I D I S HIST. I, 3. »3 duitates, adfe auxUii caufa accerferent, ita demum propter diuturnum GongrefTum et confuetudlnem 
fatfumvidetur, vt finguli Hellenes vocarentur. Et tamen ue fie quidem Ibngo port tempore ijlud 
cognomen ad omnes etiam peruenire potuit atque obtinere. Homerus vero praecipiie hoc indicat. 
Quamuis enim multo poft bellum Troianum fit natus, niirquum tamen vniuerfos Graeciae populos ap- 
pellauit, nee alios, quam eos, qui cum Achilla ex Phthiotide venerant, qui etiam primi EAAjji/^? fuerunh 
D:\naos vero, et Argluos, et A(.4iaeos in ftds carminibus nominat. Nee tamen harbaros dixit, quod 
ne EAA'ji'ff quidem, a bntbaris diftinai, in vniim totiiif gentis commune nomen harbaro (vt mihi videtur) 
oppofitum, adhuc coahuflent. Quotquot igitur et finguli pnjfm EhXmQ (rant, et quotquot per vrbes 
fparfi fe mutuo ii>tellioebant, et qui vniuerfi poftea communi tZv eAAji^mv appellatione notninati fuerunt, 
propter u/mm imbecillitatem , et vitae genus mutuo commercio earens, nihil ante Troiana tempora 
armis coniunms gelFerunt Sed et ad banc ipfam expeditionem conuenerunt, quod in plerisrjue Grae- 
ciae pcirtibus iam rebus maritijuis operam darent. hyixC.ca,] TfAEto? £x,x?:«7-i?<7a,, Td KaA£r(r3*< "Eaa^v.-j?. 4- noAA^ 7£ xfcva] oCroii Kiyve'" oi Attjko! , xoAAiw x,«?ii'V «« e.oov^fff, Of 
'EAAxvi o' (aa?j3s?.?. ro 5.' nijc, oi' "EaAuvs? fc'c tx*^;)/, Kr^ ^'i/Vxavrfi:, iVi?ov zA«3fvTe«"EAAv«;. T«urf» t-^v ';i;y.Tua.y — ^my\ ^w;VrtW Co^W. addunt ad ilia ccw^m ^v/nem, glo/Tam fa- 
pi'.int. D- 

"AvrfeaAira U ?v iW« «rox£xfiV^«0 Laudat hunc locum 
Euflathliis ad Horn. II. B. p. if.;. ©oi/Kt/3ftfM «» cf'Hiri t J-'i fuo vfu loquendi , quo nunquam vnruerfos Hellenes vo- 
cet. BAVER. 

[Ev /te-jw) fc. |fi(3AfM f. «vT;7fa;.». Rationem Scholialhe 
iniprobat Scephanus, cr vrs?o'j praclcrr.] GOTTL. 

"rrtfoij Hanc leflioricm iVefcj ?gno)cic Sc/.'u/i/t/iee, imine- 
rito tainea aliciam margjiii adi'criptam improb-uis, uaiiquam 
ToAAu per l"e (ufliciat, er addicum J^sf ov abundet. STLTH. 

OiS^fiS — ] Reisk. in Dil. Abrel'ch. p. 7. coniicit: uini-iS 
VTUi r«w ^vfiTavrx^ — G. 

[TUcvdSsvTxi] pyo fpurio babhum fiiit. ro yif, n. 'O/t^jiKov 
'toc. Kxltat II. (3'. 550. In cod. Aug. h. v. leoitur: rd ya? 
hx^lf 5' exf'xizro naveAA'.(v«? k. A. v., vr in Homcro. Ari- 
Itarchus tr, vr coinmcniurat Eullarh. ad. J. c. p. 276., Zeno- 
bius h. V. fpurium habet. cf. S'chol. min. ad II. t. v. J95. p. 
lo6. .Sed Eultar'iius I. c. verlum Homero vindicac] G. 

'Slvoiiari-i] n."£AA;)vaf<. G. 

*3.wr/so«] Vid ScM ad II. I, jy?- cr II. t'. ?9J. etDiiite- 
arcbum p. 22. Ed. Hudf. Conrra Noftrum diiputat Straho 
VIII. J70. et XJV- 661. WASS Sahnaf. 1. d. p. 349- remouet 
ca, quae vetcres quidam aduerfus Thucydidein difputaisc- 
runt. Verfum Homeri, quern hie autert h.iumtiti'r Cy.^eais 
ex II. p'. 530. ipurium elFe etiam ibi atlnotat parous iV.^0- 
liajUs. fcr lie S,i!wi'f. I. d. p, 350. DVCK. 

[Tp yij Paf|Ji:f«4ia.'ni,'v) hoc Schul. addidi e CafT. et Aug. 
In Cafl'. aditflum era: I'uperiori Schol. Sed in Aug. verba 
textus : voi ^j:f/3afa;, praeliva funt; quod iinitatus lum. 
Refpicit .Schol. ad II. (i'. v. 867. v. Euftath. qui h. I. 1 hu- 
cydidei non imniemor fult. v. Clarck. ad locum Horn. c. 
p.^127] G. 

EAA;)ia,- ,Tiu] In Aug. cod. i'uperfcr. ro t\ ■Ttx^lXx.tt. S^A 

TC Tj, quod iiabuJiTe videtur Siliul. in. I'uo e.xetnplo, non ^, ,.„„>„ ,., ., 

comparc-t in codJ. G. ivT/Kfixai ^ipVw "eaat." /3if(3'f'«- Conieaura hnec proba- 

'AvTiVaAcvj Citat Hefyib. et expl. 'Evavriov, ix^pi^- damnat bills fit ex Helych. et Suida, quorum hie voci trcs iignih- 
I>. Ha/k.De Caribus v. Hcioilot. l, 161. WASS. Quae cationes tribuit: ivriTJiAty T?(je ewaiyfi, re ijxnTlyv, iwi| re ,x TO /i>(j£ "EAAifva; rui ih fv a:TOKf!<fiV0Jt« 
^vTiV--;Aov cvai.^- Etii hie locus non , quo ordlne editus eiV. 
laud,irur; tamen inde apparer, qualcm ordinem verborum 
conftituerit Euftathius. Idem fere fenfit Reiskius, (anim. ad 
h. 1 p. 4.' quanquam non meminit Euftathii, quod avrivx- 
Ao» k £v idem elTe dicir, ae : t.'? ?v avrlTxMV „no)>(/iim[Uc 
mihi videtur' eo tempore nomen 'Eaa>)'vwv (•>■«? no-nri ilti Ji<int- 
ficationl coi)f'ic>--'tu!>i, qua deftgnaret v:io vocabu/o popii/um 
'vnim-rfum hitrharU oj.puJhumM 'EAAiive^ funt nomen vnum, 
ivT^raAov, oppoiii folltum to?? (3a;?j3*?!»«. Sic Heilmanu': 
fere : Weil die Griechcu (Hellcncn: noch nicht im Ges^en- 
farz oegcn jenc untcr einem allf;eineinen Nsmen begrilton 
wareii/dcr lie davon iinterfchieden harce. Strabo (I,. Xllli- 
T 11 p. 976. Aim.) accurate hacc verba repetir, omifli> ta- 
men :' w'c ^fx<.W=«^ et fentenrlam Thucydldis refutare fru- 
ftra conatur; vtCafaubonus ct Ciarkius ad Horn. 11- (3- 867' 
bene monent. G. 

'AvTi'T«Aov) Intellige fin-^liciter per appofitionem, Neu- 
trius pro JVIafculino': Giacci, qui illis opponantur, quali. 
quae natio, quod noy.en diuerfum i;t barbjris. Ita lulbn. 
Jnfilc. I, %. §. 1. libjrl, et, his connarh.m, ferui, id eft, qui 
ferui, quod nam.pn, quae notio, qui ordo, qu'-d ienus ho- 
minum libeils r.pponatur. Ita ct fupra, c. ;. «xtr. jr;((' aSx- 
v«<oi5, uc, fiir^j.ov Jv, e.xpiicarelicvat uc |3i.£a.'cii/< nru;. HAVER- 

['AvT/TaAJv X5<) TO iVov) .<?tepb. coniicit, fcnbendum ellc: 
iwT^TaAov ■*"> Ti 'iirtiM , x».) TO ToAffiio-.'. 'EsitxI^x 5." ToAf><oy 
ivTixfiT*! yic Vw "eaAi(Vi o' (3if(3ifo?. 14 O T K T A I A T S T T T V. A. S\ s. (5', MtVi)? yof ' "TaAa/TaTOf, m ciy.ort ta-fitv, vavTtxov tKT^craTO, Ka\ rr,q vvv 'EWfstny.rii ^ttXcur- 
■ffri^ ' 'fTTfirKsiTcy i!iea,Tv<re- Koi riov Kvy.\x^ci)v v^c-oov ri^^e re, Ktif oiy-irvi "Tr^'Zroi t'2<v ■?r\si<rijt)vl syevsTo, 
Yiae^i ipeXx.<rcii , >ca) xi}? eawrS 7ra7o«f^yatot'a? ey>ice,Turr,a-ai, to, ts ^ Av^i>cov, aig sUoi, " xa-S-- 

i. (OJ yAfl EAA'/vss roTraAa*, >ta/ Ta;v ^S^'.^^tt^iii/. ol' ts ev tn riTrBi^ca TrfZ^ctS-ahclsrerioi , KOf offot 
vria-ag dxov, s^ffJ""? /l^^cfJTO fixWov Trs^cuZc-Qai vxvcrrj ett' aAA^A^f, eT^cijrovTO Tr^k Ai^TSiav, >;ysfj,i- 

5 naKit'iTXTH l/.irf. -•Ir. C. f/ur. B.)/ n«^«iiir«rof Caif. f 'Ei) fr^iffsv CI. pafllm fere ct Crt/^ Aug. 1) A^ffixJv /\frt'|-. C. 

CI. ct Dai.. ^ Kj3«.'f«i Ar. y 'Ef' 3"» C7. palFim, R,-g. Ci/!'. Aug. z 'EJivars C/. o AirJv C/. C. Ar. Aug. /;<^. Ciyr. * 

eT«i<« Ar. Mo J Aug. habet ««tJ «6(i«{ »;««)<.'»«. f t3 itKiUai C/. at^ue ica Wr. .er emend, cod. Baf. Ti» irAf/fov ir<{« t«v (3. Z)fl». 
Mosqu. tJ» jrA<"f«»- led in ma! g. ftfiptum: yf. xa.\ tI tiM^n ri fi'.H. JroriAo/, KxJ T3 Ua<!fof}v. Hcfychius : 'AyrlnxM/ , hxvTisv, 
ixi?^'- &ovxuilS<f(-] G. 

L'o !34?(3»?»c) in CalT. et Aug. eft, tc ^af^x(C(. Reliqua 
poll (3if|3a(fc; defiinc] G. 

0( o' «►«»{ tx*T»i] in Aug. in margine fcffptiiin erat sdh.v. 
hrxvi/.>ii"t. n- rcfumit 1. rcpctic I'uneriora ct in vnum col- 
lijiic. GOTTL. 

'Ocoi] Reisk. ad h. 1. malic, 'exi, fc. itoOji?, fie vertens : 
HtlUnes igltur tarn Hit JinguUres, et per ciuit.iies fparf', quae 
quitUm « /^yi»j (Hellenes) intelligerent , ct ab ip/is innllige- 
renter ; quam Ull vniuerji pojlmodum Jic di(!i. Sed nonopus 
corrciftioiic. G. 

■aaa>)Aiu» Ji/v(fff2v] Audire non pofTum inrerpretantes: qui 
fe mutuo intelligerent; etii et vis vocabiili et Genitiuus 
adieflus fuadeat ; fed res vetat. Quid cnin\.' Num Graeci 
minus fcfe mutuo intclli;!ebaiic .' Aut quid hoc ad re-Ti? 
Dialeflo dlffercbant, at non ita , vt intclligere fe non pof- 
fcnt- Quid enim nos hodie iaboramus in Dialeftis intelli- 
gcndi'- ? EiO vcrtere audeam : quicunque inter fefe eflent 
coniiclli, iunfli, inixti, tTi.uiJi'iv colcreiil (4Uam fupia dititi) 
iA;.i)'Aiu/ I't" iAAi)'A«i«, vt fupra ntriviiv , cum Geuit. p. 
Dat. BAVER. 

'Ajfc'oi] i- c. iSfoV »J«;*3 TJi iuvuftet — Sic loquitur IIII, 
55. oppunitur ttifti. Infra c. 11. bx «i>fooi «;.A3 /it'f" "• 
i.Ttixn- G. 

Kai TauTjjv] fc- fj, V. Schol- Aug. Reiskio in anim. p. 4- 
videbatur deefTe ,'; vel ^(6;. G. 

STf»T«/av ] Scio/. ad II. A'. 353. TfsTiiv male. WASS. 
Miva; yxg etc.] .Vlinoa maris imperium obtinuilfe tcftan- 
tuc Aiijloi. in Polir. 1. 2. c. g. Diadorus Siculus I. 4. Sto. 
bntus Krm. +s- Strabo 1. 10. jlpollahrus I. 3. aliique, 
qu!)S atTcrt Mm'/iin ia Creta, lib. }. c. j. HVDS. Vide Cb«;. 
ierl.inJi Oiig. Gentium Anciquif. p. 899. WASS. Et Selden. 
Mar. Clauf. I, 9- DVCK. 

Miv«; TaAai/THTo; iv] Rcisl'. elcganter legit: ■KxxxlrxTOi Sij, 
it icKOf — Sed non ell necclTc. v. cod. Auj. De Minois po- 
tcntianautica Abrefch. in Dil.citabat Plat. Lcgg. llll. 596- G. 
Mtvji; TxfalrareQ — inrtirxTc,] Eodcm niodo diduni fim- 
plicitcr, vt Lacinis, primus hoc fecit, i. c. primus fuit, qui 
tacerct ; ita tc h. I. Minos anciquilHrnus eft corum, de qui- 
bus fama pruditum fit, qui cialTtm pararcc. Reiskii con- 
ic^ira , inferencis Li poll rsAxli-arjc. locum haud habct. 
Ncqae enim per fe Minos fuit antiquiflimus omnium, de 
quibus faml conftarct; fed tantum qua clalfem paratam: 
quod eft ipfum illud, iraAa/r. — i%fi{CXTO. BAVER. 

\^ix Tfiu-i tvyK(ltttti) haec omaia vfquc ad ?« t« f.^fuxh 
abiunc a CalTci-J & L'aV Hjiv5?«TCi i^ix?i M»«) antea lacuna crat : «$' S Mlvm' 
quain c cod Aug. expleui. Abrclch. Oil. p. g. coniicicbat: 
u^* B tAivu^ vxvrtitcy \ f. tt^utov 'javrtmv tKT'^axTO} G. 

['flv — ) Hoc -Schol. addidi e cod. Aug. n. ^ra^xlrxret 
fuehuvt uv —J G. 

['fjr) TA(i>o») iuferui h; Schol. ex Aug. quod et in Cadcl., 
quanuils viriofum ct mancum, rcperirur. Legitur enim: 
«t1 yoAu f4f f oc Ty,( lx?UTiirev >) i TiTAf .>oy — ] G. 

[Ui/xA«ou;v yviffuv) hoc S'chol. adieci ex Aug cf. Strab. L. 
X. p. 74). 'Pi(n( cadein eft ac Vijycix, 'PhvxIx ct 'Pifv/;. vid. 
Srcjjh. dc vrb. p. 65J. ct Calaiib. ad 6'trab. 744. MOxsvot 
fcripfi pro Mt'juiv, Offric.cc. Cctcrum Schol. ad Tajy vMl^u* 
ct eyxxTx^iiax; defunt in .^ug.] G. 

Tou — livxi'] fc. tysxx : Vt redctus et ve£ligalia ei redirent 
et alferrcntur certiora et vberiora : nempe, non intercepta 
a praedonibus mare infcftantibus. Ita Cic. p. L. Manil. c. 
II. de piratico hello: quod veftigal vobis rjtumfuit? Obf. 
et ;:'v*i, de veftigalibus, quod fign. 1) colligi, redirc, eiii- 
komwa:; quippe et hoc iinpediebanr praedones ; 2) trans- 
micti, aiTerri , rcddi, e.'ngctie/o t aeidcii, 13. 

Kagx; I'^e^Jrxt^ Cares a Minoe eieflos e Cycladibus, me- 
Bioratur Libaitia in Antiochica, et IJocrati in Panachenaica. 
HVDS. Ifocraies Panath. 354, 34. Herodit. I • :g , 171. 
A^TiKOw et Ai)T?u<ov vtroque modo Nofter. E.">£x« fere Poe. 
tarum eft, aut Herodoti. WASS. Locum hunc de Caribus 
laudat Sent, ad Virg. Vlll. Acn. 725. a>!t;c.3» habct Tkmn, 
Magijl. U. 

To', T« f.y'Tiy.iv — xa^f^ii] Cod. Ar. Kxix';ci, follcmni per- 
inutatione. Sic Plat. Menex. c. la. Ut»xx2^,?xnivoi ««! efs- 
f^itxvTii vxv TO (9iffi*fov ix riji Sxf.icni;- v. Abrefch. A:.im. 
ad Aefchyl. T. II. p. 42. Si hacc leiTio, cui fauere videtur 
Abrefch. in Dil. p. g. , locum habear, per hypallagcn diilum 
elfet, pro, t» rt Ap^ixS <J«K»5y?iv riiv SaXxssxj. Sed, vtipfc 
agnolcit Abrefchius, non opus eft hac Icv'lionc, quae ope 
figurae defend! debet. C. 13. h. libr. di.xit vt h. I. tj ApTix3» 
KaJj-fMv. Leflionem xi5if(ii quoque confirmat Thoni. .Vf. 
in V. A>iTfixo'», qui h. I. ineminit. Oudcndorp. ad Thomae 
M. locum cit. fauet fcripturae AiiTfixa'/. v. Schol. Auguft. 
GOTTI,. 

[To, Tf A|)7jxiv) in Aug. hoc Schol. ita legitur: to ixiv ixrli 
tJ f rifl'UiM TO eu^\inx t«v /ifriav, to ii yurx t5 f ro" xritfxz 
Tiiv A^•T<<'l'■ f y'xf IJiji AtlT<t/Of<Jvlf 1 TAtf^< ^ifii xftscSv;- Ita 
infra, ad c, 13. in cod. Cilf. eft : Ajt^kJv . to rvrtiiix Tav Aji- 
TfcV TO Si furx t5 f , T^ KT?,'i3( Tuv Xf^Hv- Stcphaii. tamen 
hoc diftrimcn icmpcr ob'eruaii lugar J G. 

Ou) Keiskius iu Aniin. ad h. 1. logic ni. elcganter. C. T H V C Y D I D I S HIST. I, 4. 5" 15 4. Minos enim eorum, quos auditu cognouimus, antiquiffimus, claffem^fo" comparauit, maxi- 
mamqwe partem maris, quod Graecum nunc vocatur, in fuam poteftatem redegit: et Cycladum infu- 
larum imperium obtiniiit, et in earum plerasque primus colonias deduxit, Caribus inde puKis, fuosque 
filios ibi principes conflitiiit. Praeterea latrones (vt eft verifimile) quoad potuit, e marl fuflulit, vt re- 
ditus ad fe facilius venirent. 

5. Olim enim Grseci, et barbari, quotquot in continente degebant, marique vicini erank, quique 
infulas incolebant, poflquam nauibus alii ad alios mare traiicere frequentius coeperunt, fefe ad latro- 
cinia conuerterunt, virorum potentiffimorum duflu, idque turn quaellus fui caufa, turn etiam vtvi£lum 
pauperibus quaererent: atque adorti ciuitates nuUis maris munitas, et quae * pagatim incolebantur, 
cas diripiebant, et maximam viflus partem h'mc/ibi comparabant. Quod hoc fiicinus nondum ignomi- * Vicatim Ac.icius. CaflclUtim in.il.'tm. hvds. 
lilies 
Taiv 
Kal Tov TAf/'s-ov T«S |3(«] QiiTia @i:xuSt!>ii; , nc^ tov Ts-^eifn rav Xfof*- ['h r^j (ii) ;.>!T£t/cf4='vi)) Scholiafles non fatis ccpit mentem 
Thucyd., vt bene moriet Grammiu?. Non modo enim Mi- 
nos iullulit piraras, vr inftilaiiim iaeolae libcre ac turo ea, 
quae pendcrent regi, colligercnt; fed vt commodius fsci. 
liusque pcruenirenr «d rcgem «/ TfsffsJai. Poft Trfcffios? 
CatTcl. hahct : mItsi Se Jte?.] GOTTL. 

0< rif 'ea;,;(v£; T<i5r<S;,Ki etc.] Conftat, omncs fere geiites 
iTiari vicinas piratiGam olim exercuiffe. De Cilicibiis , et 
Ty'rrhenis teftatiir Eujlathius ad D}or:yfiuni, de l^hoenicibus 
Hr.odjtiis, de Phoceiihbus Iufih):is, de Saxonlbus Su!o7>itis, 
de Ciinbris Po/idoisius, de Libuniis veteribus Ajipi/mus, de 
Aogyptiis Helioiioru! , de Germanis Cacfai- et Tacitm, de 
Hifpanis fiutarchu^. HVDS. 

["UTt/f 5? Tf 'X«5) Laciinam ex parte fupplet Cod. CafT- in quo 
non omnia legi potuerunt. In Aug. plane nihil legi potnir. 
^ 'Aj-/* AJiT i%oy(Ji^M, Kjt) ftffo? T/ rif? .... KfifxA^jv/av. De V. 
"HTrei^ot laudabat Duk. Spanh. ad lul. Orar. i. p. J22. adJe 
Berkel. ad alteph. de V'rbb. p. 383. FortalTc ex Agathem. 
L. II. c. 17. fuppleii potelt lacuna; ^laigiTrxi Jt oaij c'.y/Ji-ii-.vi 
fif 'Hjtsi',?"? '■?«';> 'Aff.'aw r£ xx) Ai(2y>)y, x».) r>i'v EifWT>)Vi Alias 
a veteribus orbii' terrarum dci'crlbitur in duas partes, Aiiam 
atque P/aropam, quae compledcbatur African).] G. 

'Hf^'ivro iu«;,;.5v TSfiiSffSi-] Reisk. in Dil. Abrefch. p. 9. 
Tw fixM.iv fubAitutba: : //s'vs/, hoc fcnfu : ex quo tempore 
tantumiticdo , i- ex quo primuni huiplebant. Scd ipfe vir 
doiji'l^' no" probauit banc conicQuram, quod earn non re- 
petlir. GOTTL. 

[Oi" rii-j Mu-ixTurirm) ex Aug. Cod. inferui.] G. 
' nfcffTi>T5vTE;] Hacc et fupcriora rcprehendit Dionyf. de 
Thuc. iudic. p. i5C. G 

Kara xuiixi etc] Sic SuiJas in voce xuij.n. Q'l ii rai tv rj) woMoii olnSvTxi;. Broi? 'AfiTiJ^xm?- eiV'f- ^'' '*''-' fa'-^^'^'f?'''*''* 
5>)f.ibi5 xiifixi E» 5rfa/TiJ. xara nuiixi; 3e rw vxAxm t^ctw oixij- 
S-fro-a. HVDS. v\d.S:iii/iim in xw/^^v, ct Ki/Jhri Noras. Hefy^-h. 
Kufixi, icyvizl , gviiiti. apud queni in xi^i-x , pro xo/fiio-fia ct 
Ai5w'o>)(, repone xotfi^iix et aijSs'S))?. vid- A/zV.'. ct £yw. M. 
in xtfi«. WASS, Vcri'. 7. n^rrifov kItuv an atriav Icgas, 
forraliis non multum intercll. Scd ThucytliJes alibi an/Vwv. 
Vid. Indicem. InHovi. Od. a', v. 7. cadcni eft varictas fcri- 
pturae. DVCK. 

Kxrx xojVai; o;x5i//i.] Notabilc, quod ipfas vrbcs dixit ba- 
bitari Kxrk xufixi, i. e. fimiles vicis vcl pagis, xsj/^ijJov, non 
iunaas ant coinprehenfas vno ambitu, ncque vnomuro clau- 
fas, fed fparlis domibus et disieclis, vt Tacitus loquitur. 
BAVEU. 

Tov TrMTfov] Multi primo intuitu mendofe fcriptum rev 
!r?.f7';ov cxiliimabunt: fed- iiec Scholiajles nee Vet. excmpl. 
ysx^^y.v illam fafpeiftam habere ilnunt. STEPH. To vMovAr. 
Schol. ct A/5,9. zMhov. V.'ASS. riaVov, quod additur in Dan., 
vidctur effe fupplcmcntum alicuius Wagillri. D. 

To'v zmUcv ri pid] pro to r-Afi>cv t. (J. , fed nihil mutan- 
dum, vt vidit Schoi., qui locum, ex h. libri c. jo., adleSio- 
nem confirmandam laudat. Alia ratio ell L. II, 4J, 
<t>5o'vo; Toh ifiat -K^li rl-j avTi'T«Aov, vbi cum Steph. etDuker. 
legend. TO avr/sriAov. L. I. 7S. tcS TC?.i(.i.v tov r.z^xKQyiv. ct. 
VII. 5$. §o.'et Thucyd. poft gen. niafculini aut femin. po- 
nere idem genus. Vcluti t^^o^? J ififij— G. 

foiVa esvzi/s/Ji),') Ita fcripfi c cod. Calf, pro vulgato 0«t/-' 
xt/J(ai);, vt iam Steph. coniecerar. Jncus exflat L. I. 30. 
Roftg. cod. vitiofe 01! e:vv.vl. pro Ztu. Steph. addi vult poft 
eoi/xvJ. V. «';. Sei. nihil opus. In Aug. cod. dcfunt Schol. 
ad xftj tJ*! zM^'itv et Jx fX'*'"'*- C- . c 

1 u ^ O T K T A I A O T H T F T P. A. t. s*'. 

is ruiv Tfi n'TSifliiiToov Tinff eT< xo) ^ iiuv , olf Koa-fiog Ka\oog t5to (J~^av, xct) ot TraAaMo) Tali' wotijTm, feci 
'TTViSii Tuv KOLTcLTrKsivrov Travrax*' oiMOiooq ep^rwi/Teg, et Ari-ai ei(riv uq isre oov -TruvS-avovTat dva^iivTOiV 
10 'ipyov, ^ oig t i7r<^fAff el'^ liSiivai, isK o'Jtidi^vnm. eKrs'i^owo J's Kal Kaj '^ttii^ov dW^Aag. km fMSX^i 
■viie TTisAAct T»5 EJAciiog rai 'ira.Ka.ia) -v^ottco vifjuixcn, rrs^t ri Aox|XC tx? 0<^o\ct(, kclj AlruiA^g, xat« 
\Kxivx\ixg, Ko.) TflV TauT/? tiTTSi^ov. TO, T£ (ri^r!eo(^o^ii(r^cu T^TOtg Toig tiTTSi^oiirctig , diro Tiff 
iTixAaiixc \ririi6ig, ififnixivTiKe. 

7. Ui-a ya.^ n EAAaf i(riS:i^o(pj^si, itd, rag d.(p^iyS]iii re oUnrsig , Kiq ix. xa-^ctKug Tra^ 
aWn^as iO^'jug- y.aj ^uvfi^yt riiv (iianx'j fisB' rnKm e7roi>irat.vro , Sxnre^ c-i (ixef^.t^oi. crr,fu,(iov & i~\ 
TctuTcc Tijg LWct^og ^ trt isrco vefA,ofisva,, raiv ttots »a< if TrdvTccg ofioiaiv SictiTr/ixxTcov. ev Toig ' Tr^urrot 

d ns Rtg. t T.M?( nan. Mosqu. ad marg. vcro fccipt. y(. 5of^<. / n3v m) iT,- Marg. quod non probat Stefh.inus. g Tt 
htiuyUDemeir.Phil. et llrg.dif. Aug. fc oi'rw ?t> Uji. Mo.iqu. qui ct pro ixun , paulo ante, v. 6.,T«ir«. i nfJr:i Ji) .Wirf. 

qucd placet i'ff/'* «»> T(ir>i,- >J .t^.irf. ;. ilfiroi J« Cimrr. In cod. B.if. irj^roi 5> a prima minu, a corrccloce : ir^vrx i>i( re. Pio ijiw 
Musuu. iiiiittit leU iu nurg. 7^. ititii^v, Poit n^irci Mu$qu. fidv, fed ir. marg. iK :94Wtf OiIk 'x'^TOi ra ai<rx<!v>c/ — i^t'^snTo; o( rt Jojif? — ] Gemina 
his habec HeroJ. Jll, IJJ. p. 265. oex altxiviiv It! i^ifovra. 
vbi vid. Intt. Mcnex. 19. >? vUtf ziVx</»>(y ip^pei. L)c re ipia 
vid. lullin. XLIII. ). I'picrumquc eciam lacructnio maris, 
quod illis temporibus gloriac habebacur, vitam tolerabaur." 
V. 15ern'.-gg. ad h. I. CJonf. Sexr. Empir. Ill, 24. (f>af1 SI, 
cTi K*) siti^sit ruTO oi K/Aixt; tvo/iji^ov £;vai , ui xai ric h 
A)jri(^ T«Afi;r»(ffz/Ta< Ti;zi?c «J(if« e./ai JokjA'. Da latrociniis 
honcltis olim lac. Thoiiia(iu.s cxpofuit piuribus. Abrelch. 
(Dil. p- %■) norabar, Procopium iiniraturn efle h. 1. L. II. B. 
G- c. 14. Pta^ifixi T»; xtAa{ iv tfjrBoj) «x»0'"'' a <pf(ovTof 
airoit aiVx^vf' "« *?y«- 'f- H. A. C. 21. tix s^evTo; «i>rorj 
Kiv3i/'»sy T(v« >) i^fiy t5 «0«i (^ifcvrot iS ri loii iojti? (<«A- 
/cv. — GOTTL 

Tivs< e^Ti] Reisk. in anim. p. 4. malit : tivs? , oi^ en k*} vuw 

Kw viiv oTc] Si Icgas K3!i el;, vt margini adfcriptuni eft, vi- 
derl potcrit aliorum ticri, quam Hloium yTtifurwv mentio: 
ideoque minus fcriptura haec placet. STEPH. Laudac h. 1. 
Sui'las V KarAfic. WASS. 

Kx>Sii Jfay] pcrite, allute, fortitcr; nam iufte ef moderate 
pracdari, vt cxpl. .Schol. idem clt, quod apud Tercnt. 
Eui). cum ratianc infanirc. KaAtj< r.imen dicitiir, vt in re 
per fe mala, quoad ttrie et tortiter pcragatur ; vt Lace- 
dacmoniis /una laudi erant ajiute perpetrata. Ita Facet 
t'amilias Luc. 16. laudabac perfidum diocccten, non ob'rau- 
dein, fed, quod fciie fraudcm excogitalTet ac perfecidet; 
a3iT\J}:i/ta fraus et ipfa vitupcretur. BAVER. 

[Wx}.ai atTi rS —) Quis tcmperct libi h. I. a rifu? xaAfi; 
eft, fcriie, inttlligenttr, vel vcGramm. vult: fc> tiler, prtie- 
clart. Quam diiiicultatem mouec Stcph. , quod Schol. poll 
iAiHAirKy addat : if txAETroy' hanc tnllit Suid. a Dukero lau- 
dacus, V. xaA£;, vbi ita: iA«,(AaT»v, r, 'mM-rrov yi/xrs';.] G. 

[ApTt''«y; Quae i'cquuncur intuli ex Rol)g. qui addchat: 
*0.a>i?e«» ct Aug. Locus exrtat Od. /. 254. it. Od. t-'. 7).] G. 

OJ TaAaiiai rwv TciifriDy} Exftat tcltimonium apud plurimos, 
inprimis vcro antiquilfimum Homerum, in Odyllca y. ct in 
Hymno Apollinii, vbi nefcio quis aduenas atlacur hoc modo: 
n {ii»9i, t/>ic 1t<; Jre'3»y TA»r5' iy^'x nifAvOxi 
*H ri K*TU Tfff^iy, H fiav^iJ/oic k>JtKtie^i, 
nid Ti AifiT>if«; t/Tilf i/Ji i Tol y hxiunxi 
M'l/X"' T«f5<(X<>oi, luixo'y iAAoJaTOiVi $/fcyT«c- 
»bi Scholiajitt : i% aie^ev ^v ir«fi rorc xaAaiorc to A|]Tfv«v> 
fcAA* ilyjo^*'- OVDS. Add. tujittb. in Ud, >'. 14;/. quem lo- cum hie adfcripferat CUr. Wajfi: et lujlin. XLIII. 3. ibique 
iV)«. DVCK. 

nci^Tuy] port h. v. Reiskio videtur I. c. aliquid JcefTe* 
e. c. sraf oJc (palvfyrxi (fc. homines) Toiiiiiiyoi , penes qui,s coH- 
Jpieiuntur humines Jim'iU nwtlu percunfl antes eos f.nnes, qui ad 
Je deferantur. Noii magis necclTaria hpcc correilio, quam 
ilia iu Dil. Abrcfch. p. 9. vbi Vir DoflilT. legit pro tfurSy 
T£«, cz-cxoiiv.-ic- Signilicat eiiim ifuruvTit, Jingunt inteno- 
gantes, {. faciimt intetrogantes (to'S.'ts; c^utxv). Addit No- 
fter TA£oy*TJxw« v. vCitif, vcl debebat port riuii fequi tsiv 
tifvoi f. ruiSavoiieyoi. cf. Ouk. ad h. I. Caecerum alludit ad 
Horn. Od. y. 72. vbi Neftor ad Telcraachum et cius 
cornices : 

Oii Ti A>(i7i;f«c — G. 

TKlisrim — ff«TiiyT£s] V. Ind. in Pleonasmiis et Metoay- 
mice. l;uTxv eft, induccrc percontantes. 6imili .Metonymia 
Virgl. tcl. 6, 6 J. 6J. Pbaethuntladas mufcc cireur,tdat 
amarae Corticis, atque foto proceras e rig it n/iios , t. e. de- 
fcribit, narrat circumdacas, eicilas; et Eel. 9. 19. Qjf'i 
humum floientilms berbit fpargeient, aut viridi fontes 
inducer e t vtiil>ra } Non abfimilltcr Paullus Ebr. I, 6. 
oT«y — e'lSKyiyi Tt\/ 'TT^uTor. il; riy xisfuiv , h. e vbi praedicjt. 
denuntiac, exponit in terras vciicurum. Cetcrum, non vs- 
qucquaquc honeftam adco praeJationcm fuille, ex eodeitl 
Homeri loco patet ; quern haud dubic Nofter refpexic ; 
qurppe vbi fequatur: qui malum inlerunt aliis. Ac nc iplt 
illi quidem , i^uosrogent, pracdoncs dicuntur, fed tantum 
rcganiur, an he tcmcre errcnt, y///»/{" praedoncs; morcprae- 
donum, quod pracdoncs foleanr. Sed cnim alios haud du- 
bic poctas legeratThuc. et in mcntc habebat. BAVEK. 

TSv x»rj[TAi3vT»iy] I'oft xerarAjovraiy non temere pofita 
fuit interpuni'tio, led confulto: t|uum illud jriJs-f/t non aliud 
lorct quam ifarncfiQ , ideoque iiicptu'n futurum lit dicerCp 
T«; srt/V</i iftarSyTit- Quo ij^irur accufatiuuin hunc !ri/'«<c 
tender* diccinus ? nempe ad fub.iujitain pracpolitionem 
Kara. Vtitur cnim hoc poetico alioqui vocabulo et alibl« 
Kara xivit oi AJo'f'f- STEHH. In CodJ .VtSS. diftintiio pofl 
Ksyrxxi non KxraxMiiTuy collocatur. HVDS. ni/Tti{ inter 
Thu,yd yf.ieTTuiii ponit Suidas in xic;oiti(. i^ur^sii eriaiti 
expl Hffj\b. Li. Halic Ant. I, %\ ,:i(,x, kxtx 11 r ST IN 
To T(i4,o:Ti{. Sic MS. Vatic, v. cupjcm dc P'ucyd. §. 19. 
GlojJI ruana percontatio. liurlp. Eletlra ^90. it fiiy ia5|1 
n r £ T I S linx^i ftin, 'OAsAi/^irdti jtiv iuna. a -xiita ■xivtt T H V C Y D I D I S HIST. I, 5. C. 17 niamliaberet, Imo vero nonnihil etiam gloriae potius nfFeiiefc. Hoc aiitem nunc eHam cum alii non- 
nulli, qui in continente habitant, manifefle declarant, quibiis decori eft hoc fcite exercere, turn etiam 
antiqui poetae, apud quos illi vitro citroque nauigantes, vbique eodem modo interrogantur, numquid 
fint latrones: quod neque illi, quos interrogant, faflum vt fe indignum inficientur, nee illi, quibus 
curae eft, rem ex Hits fcire, hoc ipfis e.vprobrent. In meditcrraneis etiam aLi alios praedabantur. Et ad 
hoc vfque tempus multi Graeciae populi prifco more viuunt, vt Locri, qui Ov.olae vocanfur, et Aetoli, 
et Acarnanes, et qui finitimam horum agro continentem incolunt. Quinetiam ipfe armorum geftando- 
rum mos apud hos continentis incol.is ex veteri latrociniorum confuetudine permanfit. 

6. Omnis enim Graecia geftabatarma, turn quia domicilia nuUis munitionibus fepta habebant; 
turn etiam, quiatuto commeare vitro citroque non poterant: et vitae genus armis geftandjs aftlietum, 
vt barbari, coluerunt. Graeciae autem populi, quinuac etiam ita viuunt, fimilia vitae inftituta oliai 

2t£ y»j> (3^v k^oT.'fx i;.ti)A«T«v, ^1 ixMTTTO-/-, are vux.ro?, tr= asrji ^o^uv Iroi'av r'iv ^y-iix-j. O.i-^jo?' oii n /-^iT^ffC uz-s'i^ zaS, 
txaMv, Six to Of"^ xCMi^ifixr olov qixu^jx;. *Ev to!;] h TaTOti, 77<i:ijrixui- !/.T£fj3i|3*4f*' 7^? ^ ^^- J'-^' «VE-y '''•'!) ''"f SixiTfl i h' ino?? iii.iiiiTit- Eiijlfith. aJ OdyfT. &■ WASS. Grmnm/i- 
t:ci quiJeni dii^rimcii Ifafuuiit inter TrmSa^es^xi ec i^aiTxv, 
item inter ^Crm ct iowT>;ff.i/, ira vt ex corum ieiirentu non 
viJesTur dici pnlTc- ti^st/ t\»«,-Ky. Sednon credo Scriprorestir^TC- 
cos fei'cmper illoruni divftatisadligaie. Certe Liichni. I'leuJom. 
p. 'G7. proinilcue s-u'^/v ct IjiuVvjffiv , s-i/vSavfffJjii et egurav 
(iic't. Deinde, fi iani s-t/Te;? accipiamus pro iguniiriK;, cur 
jncprius (It dicere e^uTusiii; e^wrav, quam a-i/r£(? Tt/vSaveffSji:;. 
quod eft ap. eumd. I. d , ct intinita alia huius generis in 
vtriusi]ue linjuae Scriptoribus .•• Plane eilipfis ilia 5Vf/i^rt/;i 
et dura, et oblcura ell. Locum hunc Thucydidis ante oeu- 
los habuit irhihftfat. Vit. ApoJIon. II. 29. DVCK. 

'Xi? »rs — ov5i5;(Jo'vrwv] Demetrius Phaloem %. 2J. et legit 
qU Ti. V. Sextum Pyrrh. Hypot. ]!I, 24. WASS. 

[Ai^iji yi? .i kb;) Scripli ex Rolli|. et Aug. pro lix'i, Qiyfii. 
U'i)(,x <:\\ in duas povtcs. v. ErnelL ad Callim. H. in lou. v. 
5!. Scd f.illiturScholiallcs. Tlvucyd.de interrogantibus : cI; 
iztits?.U s'iif sloi'^xi, dicit: «x svEiJj^cvrwv" ita de ijs, qui in- 
terrooabantur, dicere necelle habebat : aCx ovsi^ii,<ii.ii)/a:v] GO. 
T« ■zxMtifi TfOTu vffz.] Sc. Kiri r.ccuxQ vcl Jij'fiB; />"• t'/tcr 
aut fii^'Of (lie enan Si-iioi vertendum clle, non f'Opii/i , vt 
AUurJiiis .iliiqiie vertunt, dudum viri ercditi docuciunt) 
Populus enim Atticus olim del'ciiptus crat in Pagos, quos 
ipfi Ji-Vb; vocant; eiuvdem vero pagi hoinines S^jtorai ap- 
pellabantur. Confer haec cum Annotatis ad pag. 14. 
iin. HVDS. 

N^fiETw] habitantur more veteri, i. e. incolac obtinent 
morein vererem praejandi : quali lit, habentur, tradantur 
i!lae repiones more veteri. liAVER. 

nifi' T£ Aoxftif — ] Laudat h. 1. Hermogcnes :r£fi ih'^Hh 
5eiv. c. nil. p. 521. vfque ad 'Ax«f,«vzs. GOn r,. 

Ai'rwAb',-] Tb:n[)'J. 1. 3. Ti yxf lO'jci (liyx {jlIv fiV».i tSv AJru- 
AC/i x«) fiajj'f'''" olxaj ii xxtx KU/ix; IcTiiyJ^Hf , y.i:i TxiTXf iiit 
TtOJ.i. id elt : Gemeni Aitolo.um ejji miigiiam et pugnaceiii, 
habiiiire autem per pagos Jine muris , et Ivnge cb inuicim 
ilijhntes. IIVDS. 

Si5>)fc;;,oj£.ff5w] Hue fpcflat Aimiiianus M. X.XIIl. vlt. v. 
Arijiut i Po'it. VI. WASS. Adde Petit. Leg. Aitlc. p. I2J. 
et 561. DVCK. 

Si5>ifo4,oj£(V3ii] Reiskius in Diluc. Abrcfch. p. 9. mallrj 
»i«>)fCyCife("V, vt c. 6. init. In animadu. 1. c. vulgat-im, fi bene halieati ita accipiendam put2t: Jn corfore fuo gerere 
fen urn, fiii lucnJi cuiijjli. Rcfle. Ergo nil niutandum. G. _ ^ 

Z:hji>o:^(i^i7siy.^ — CD 6. init. Iffw^fD^cf^-'] manitello hic 
idem ell: vl'us mcdii et aOiui, niillo difnmine. 15. 

["o5£v ri; i4.xy_xJ^xq) admodum contorta e.xplicatio : /ix-j- 
Aias, gladios, conlirmare Ihuc. lententiam, prifco.'i Graecos 
folitos e/Te gellare ferrura, et ixxv?Jx; quali dici iiixv^ix;, 
quod contubernaies ellent. Vocabulum verum eil lixuXa, i. 
Ij.xij>\i:, vt Stcph. cxNicandro et HclioJo probauif. v. Indic. 
Stcpii. Thef. et Intc. ad Hefych. (T. 11. p. ■>4»)_.]_ G. 

'Atk^xxmui — ' oi/OfWiC, cvx aeftx^fT:; ~- i^-oSov^} i. e. Six ri 
ciyy.l T. olx. afif. xx'i ri; e4'o5. oJx iiis^. vel, Six tiJv k^^'x^ixf 
t£v o'iX-J,<rucv , Kj--! i-!rur4,x?^ixv (vt dngere Jiceat vocabulum,) 
TOV i^puSiiv. V. et ad 6. n. 4. B. 

iuv^'Si) T>> SixiTtty £T<!;wff. pro, ^u:/^^CL'C, folcmniter, ple- 
runique ; vel. pro, >} Ji;v^3i(i SixiTa , ->(» iTTHoujTo, ijw euv 

"ncxii; ei (3cj>j2zj'oi] Ita Gollos armaros in concilium \'enif- 
fc, Liuius auftor eft, 21, 20. init. Neque alicer Germani, 
spud Tacit de Mor. G. iJ. 

Tai/Tx] Rcisk. in Oil Abtefch. p. 9. legit rx, ant hoc rat 
poll 'E;.>.«Jsc effe adlcribendum (vid. anim. ad h. 1.]. Viita- 
turn cerre eft in talibus t^. G. 

IxZtx — iijT'ji vefiofi;-/*] i. e. 'uti cvru vifiSTxi , vcl tS vifii- 
e^yji. B. 

E''; ■zmrxi 5;.t.] pro tx^x tx^iv. B. 

'Ev To'i't TJWT5J Si] Lectio prior niargini adfcrlpta magis 
mihi prob.itur, quae h.abet 0^, retinendo rci; et n-fSroi. Quod 
fi alteram fequendo, icriberemus ■z^aiToii, tumlibcrum cifet, 
vtiam particulam vellemus in contextum recipere, vel Si, 
vel Svi. Nam et apud alios nonnunquam Si pro Si, pofitum 
obleruatur. Sed haec pofterior leiitio mihi fufptda eft ■ax^xSio^- 
Susii^i- Quod 2utein SeMiiiJIes, legens vthabes in conrcxru, 
dicit elTe uz-£ffii,3xeiiiv particulae Si (intelligens didum cll'c h 
TCi; Tfuroi Se, pro I, toT; Sc TrficTOi, vel h r:7<TSe) illi neqaaquam 
hac in re fublcriplerim, quod cxemplum non aiferat, ct vix 
alFerri pollc exiftimcm : at vero exemplum huius articuli to"; 
pofiti eodem plane modo pro tbtcj, in promru lit inira, 
SioTi Ev ToT; Tfar^i evevets. et alibi, tv tcii; ^f.(if»,i Si vffE;. 
Nee vero hic articulorum vfus nobis mirus vidcii debet, 
quum fciamus vetcrem Acticifmuin in multis cum linfjua 18 O T K T A I A O T S T T T T. A. 5"'. i} AS>tvaiot rev t£ cwri^ov y.aTs3-£VTo , ku) dviiuivri rr/ oiairij iq to T^v(pi^u)r£Pov [/,£Ts'ry,a'uv. xcti o» 
ir^f(r/3t/T5^3« avjolg 7m evSaif/^c'joov , oix to dii^oo(ci.iTov, i iroKvg %^5i/o? iTrstori ■)(_nZvciq re '' AivSs 
in etvircivTO (Do^ivrsi, xa) ypvcm rer'Jiyuv ' tvioarci ■" k^ci>Q6\ov dvaoiiyjvoi rm iv r^ xs^cjA^ rer/fiv. 
«(p' a Kctt I'jjvjov Tiff "iTeKTiSvrieisg Kxrd ro " ^vyyevli Itt/ttcAu a'vy>i rt " caivr; -liariory^i. f/,iTPia. S' 
OAJ ic^nn Kcij eg rev vvv reo'Trov tt^utoi Aay.eocii//,ovioi ijj^^o'ai'To , acu eg rd. dXKa, Tr^og risg ttoAAs? oi 
ret fiel^ci) KSKTf!usvot, iro^icuroi fx-dAtTct Kcni'rria-av. iyvfivou&ncrdv re -Tr^ooroi, xmj eg ro (puvenc'j divo- 
ovvreg, AtTra usrd roZ. yvfjbvd'^ea-S-cct ii\si^avrQ. ro oe TraAof y.<v ev raJ ^ OhufiTria/M dy!avt <J<a^^- 

k Aivot /J.vr. I 'Ev/{«-i< Aug. \timMt Sitph. etC\cSuidas bis, et CItm. Alix. L. II. Paed. p. 199. m Kfa/SuAuv S:kol. Ariftcib. 
Vif. ygo. tti,im Rf^,. ec Vafiojan. Aug. Marg. Alosqii. n^upiKm. « SuvytvJ^ (ot deinde y fupra v fcripto) M irtAi Calf. Aug. a 
Ka(Txiii>i/> M,\rg, quod I'ciicic Supb. :k- ctiam Z)ji». in Aug. alrv i tKtAt fed fpatio reliCto inter i cc mcun, cui infeci puilit »ne. Nil 
tamen vidctur craluni. p 'OAfiiimcu /(r. Ionics afiiniratem habere, quae faepe wij dicit pro T«T<iif. 
STEPH. Plufa hac de re vide in Append, ad fcript. al. dc 
Dial. Act. p. i%\. hvd;. 

E» Tc7i rfWTc; Ji] idem eft ac fi dixiflct, h ii roii riv 
fliilfov KaTxSini/oi; z-^fT.i'A^iivxici airiv KXTiSscxv — omnium 
primi — Noller , vt er I'lato, rd ev toT^, elliptice adhibcr. 
Leclio ■nfuTot , quam etlam Schol. tuctur, viiice eft vera. 
Varictas codd. a librariorum infcitia huius fcrmae orca vi- 
detur. lU-isk. in anim. ad h. I. pronunciat, auc delendum 
cTe ii, aut Icgcndum otii. Sed ita pro more Graecorum 
fcqui dcbebat; c"Si 0!. Idem Reisk. in Oil. Abrelch. p. 9. 
malic jrfniToi;, aut it translocanduni ante ^rfiiroi. Sed nil 
mutandum. rd rgSroi in fimili loco, L. V]l. 13 eft vitia- 
tum. GOTTL. 

Si Tor« debet cfTe pro tcvtok;, fane fcribi debuit h roT; ii 
Tf. Aut. 01) legcndiim, vcl ctiam «. ra pro ravra eft apud 
Homer. 11. i, jig. ui e! liiv ri Thoyro. Ec vf. 12$. rx (pro 
«) -J- llfTf i53/z£v, ri iftairm, '• e. Tai/T« BAVER. 

[ Ev Tejj) Si lit pro iv ruroic polTtum, poerice, alcerum, rd 
3i traieflum, (quod eft uTigll^P.iii^stSxi) rctrahendum efte ad 
Tc't, vt lie re7;Si , paruiii luhtiliter eft didlum. Sic non 
amplius eft poeticum h roi^os Quis eaim ncfciaf, ih cffe 
idem ac ««;; et ita t3T;os pro tbtoic;] G. 

Amiiii/r: Ji«/r>i] i. e. Si' lijuitii'^y iixtra/' caufla enim ex- 
primitur. Sic Abrefch. in au6t. Oil. p. 216. Reisk. in anim. 
p. J. int. z(':; a-nnhifj Slxirxv, ad vitas ratiomiii tiitnsierunt 
r.onr.ihil ad vwlliliem remijjam. Quae cxplicatio durior vi- 
«lcrur. G. 

\y?^^v,>x) Steph. malic Tft/$ijAj vel rji'^ffa. Voc. avStiga 
parum aptam dicit h. 1. quod de vefte adhibearur.] G. 

O! r»fff;3. aircTt-'] uirii:- pro xarf' airc'c . vcl fj xvtuv, vel 
pro Genit. vt apud Herod- tx ii 0/ cT/a txovci, arma ei ha- 
Lcnr, i. c. eius srnia (fpolia) habent. B. 

nf«c,e. Tffiy tilxiito/wi] i. e. ci idxlijio'.si rS-i vgea^ur. vel, 
(i «v Tsji; Tftc^uTieaii ti/Jxi'fiovf; : aut, 0/ Trois^irs^oi c! iCSxl- 
f««y»c, per ajipolitionem et cxplicationeni. iiSx!ij.ovtf lunt 
homines lauti , opibus affluentes, coi^uc wc///'«f viucntes; 
quod bic fane addendum eft. Horat. Lpift. i, 1, 32. jj. 
B.-titus ciii'iit iam 
Cum fu/i//)it tunlcii fiimcl noun cor/ilia ; 
. i. c. diucs, eoquc lautc viflurus. Cctcium ordo ct fenfus 
vcrborum hie eft : ci sroAic y^^inh Ixtiii; (pro, i^ ou,) oi rg. 
ttuTOif {h avTcT;) r iCiaiiA. lel iClxi/iCvft) i-axCc. <^0f. ^it. Ai». 
oik rd a^geotxtTG-/ 1 Kdc) fit>A?ef/4. n(Vfivfx-j higau XC^^*^^ t'c^^* 
lltii verba, iix ri ap;si. po.'lint ctiam reUrri ad ill.n, ci tj- 
tii X^itQC non diu eft, ob mulliorcm viuciidi morcm vcl 
cultum; i. e. mollior illc mitiis I'ccir, vc diu lie culcrcncur, 
ct nupcr admodum nmtarcnt diu rctcntum rnorrin. li. 

[nff#|3iiWfaiy. ixit^xTii —) c cod- Call", pro itig corrcxi vTeg^xriv. In cod. Aug. reliqua port trgig^vregav defum ; it. 
Schol. ad V. i. :. 4. reliqua Scholia in eodcm cod. vetu- 
ftace tcmporij ita dclera funt, vt legi proifus ncqucanr. 
Vult autem Si hoi. v. Six ri i'^goiixiroj , ellc vzig^xrov, i. e. 
ill fua fede non cjji, fed refertiuia ad lup. meiiiivif ry SixIt*!. 
Sequebantur etiam in CafT- v. ivig^. S. t. d^gei. polk rfv^-ifAf 
xoi avSifja.j G- 

ECuxificvuy] ditiorum, nxxxglav. Reisk. in anim. h. 1- cor- 
rigit pro xuTcif, xiro'i, ifji fines, (qui alias iunt leueri.) 
Temcre. ACroTt enim eft vel pro ev xCroTi , vel pio xirSv. 
Thucydidi baud iiificquens eft Dat. pro gen. v. c. >) r^r; 
ZitgxKtidioit <-*«■;?> L. Vll, $0. ad qucin locum v. Duck, et ad 
h. V ^6. Abrelch. in Auti. p. 216. reloluit locum ita: ci 
TTgiff^vTfgoi xCtuv iilalfcvf;. Purum probanda igitur Schol. 
ciVTlvlmCif- GOTTL. 

XiTuvxf re ^Liicvt] Inter alia argumenta, quibus nonnulli 
probanr Athenicnics ell'e Acgyptiorum colonos, hoc vnum, 
quodrir/rfj iiiieas more Acgyptiorum geftare lolebant. Vide 
Aiai shami Chron. p- los etAlcur/i'i Forcunam Attic 1. 1 . c.i. H. 

K«! x!"^/^" reT7i>w/ etc.j Mos erat Athcnienfium (/r. an. 
tequam relp. eorum A Soloiie corrigerctur.) cipillos in coni 
fpeciem formare, et colligcre in verticc : quam criiiium 
metam nrrlyu:' higcei comprchendebanr, vt fe atrix^ava^ 
aut (vc volunt ^/iii fiwinvt hoc argumcnco indicaren-,-. Hie 
capillorum congeftus mulieribus Romaiiis (nam ec illae cri- 
nes ad vercicem conuolutos gclbbant) vocabatur Tntu/ns, 
vt auclor eft Al. Vane. Vide .4eliitni var. Hilh 1. 4. c. as. 
ec Kiihnii notas. Brodaeuw in Ipi^ranim. I. 6. p. 5-3. lu. 
nium de Coma, A'/V. Loenjis Miicell. ec Ateuy/iuni de Fort. 
Ate. 1. I. c. t. Cum Stephana mallcm ivegeti: atque ita 
apud Suidam in voce mTiyo^agii , qui non diftinguit port 
TiTTiyu;: IIVDS. Locum tangit Lujlat^.^'n. d. ct rationem 
cultus de Ino adi'.it quali ex noftro- WASS. 

'Ev tgeti] Quin vera ledio lit higtci pcrluadere mihi noH 
pofTum.- ot apud quempiam locum hunc cicanccm ezm me 
vidcre_m'cFr.ini. STEI'H. 

*£■.«■(•«•*(] ita recepi pro tz Hgcfi. Sic Reisk. quoque Icgen/- 
dum ftatuif. Margo Mor. Vin. explicac : «!?,"», fciie. Pro 
xfwjiv'Aev tamen malic xfttptAuc infcrtione cK-adniitin mirean/m, 
cir.iinn;is oiiiium co>:jii ingtiites vel coiitintntes. Sed nil 
mutandum arbitror. Euftath. ad 11. y'. bi'ius rei c Noftro 
mentionem facie, p. 395. 0/ uttgot tiyt.c7i 'A^>itx1oi — rtr- 
Tijjv (tliiw.ey exuTv;, tstI lyo^igm c/tiC TfTTiyxf yag s^Sgav 
X^utc;, lii xx) Wovxioi'SifS vf^-'-'i "! ei;j.^tiAQv tS yiiyife.f livxi. O. 

ICeoiii/AovJ i',i6( Ti eVf/ox^f tiai pociat. vnAc Ltjmo/ogus v. 
xfa/3i/Ai)«. K«fo:/AKv vocaiit Cyprii , Perfae Kiixgn Idem. V. 
fyKi»igiu^t,iitjo(. Vide .-liilhol. VI, ai. Xencfb. Cyr. V. 
35:. ct Lvcitin. Lexiph. fo/Zueem II. 30. Kg. Ciniius G/offaf. 
vfus eft O. Halic. l:tiain in V- H. Aelianus. Suidas in T H V e Y D i D IS H I S T. I, 6. «9 et apii(5 omncs fulfie teftantur. Inter hos aiitem primi Athenienfes ferrum depofiaeruiifc, at remllTlo- 
rem cultum fequuti, ad genus vitae lautius transierunt : nee inultum eft tempus , ex quo apud eos illi, 
qui de feuioribus, propter delicatiim vitae genus erant beatiores, ferre defierunt lineas tunicas, et aureas 
cicadas, quas capitis comam religantes cincinnis inferebant. Vnde etiam apud antijuiores lones 
cultus ifte propter cognationem obtinuit. Modica vero vefte, et ad huius aetatis confuetudinem ac- 
commodata primi Lacedaemonii funt vfi , et cum caeterls in rebus, turn vero praecipue in vi£tu, cor- 
porisque cultu, qui locupletiores erant, aequalitatem cum plebe feruarunt. lidem etiam primi corpora 
nudarunt, et veftes palam exuentes, certaturi fefe oleo vnxerunt. Olim vero in Olyrapiaco certamine 

Tftf()>ifAa x«j «;5',ffi?. I. 'E? to Tf v0f faVfjav f<rri«->(»«v] avr) tS f£eT£rtf«'«i'.W rgvipuvav liairx-i, rev s'ts-^gav Kxrct^fiava;. Kst 
re zgZTii] Iv toT; hyZsi j'-jAovoV/. xst) y'xg Jrefl ra ulttTx e^&vvt/vTo. O.uifpo?) ZHsxi /Jv, hx ■TravTi^ h-riyvuMSi xxj c'tSs Mxgva— 
f<^vH;. Ti.VTX o£ w; 1/ jrasjexpatf ti elgifTMf. A/t*] ri AiVa "viitiioi eTri^tTixut /.syei ri tf.Ki3v. iroi ii cvru; aurd o'vcft<s<^e<. *lupv?,o;, xgttj2uM{ avxiniifvai 1 et ivi^fct froiKi^uv xgufii>.av. 
Hiiic emeudcs licec et kviisu, in Tirnyoii^o^oi. Hunc bea- 
tulorum culrum ridet haud ineleganrer Striio inEpigramm. 
inedito, quod cum Lcdore conimunicabo : 

Oi! Tt'f Taffi xo|ii»^ (ti , ■zi^iavoTf^ot re xdunoi 
Tfjr,v;(;> a (litiui s^yx iiixuxotifoi. 

AA/« Ta ;.»■„■ rfira !T«i)»oc jltc; i ■iixtf^xglriitt 

'hJw« hKX?:>.D.Ti^i>^ ffto? 5ro5o?> 1) 5J yoyirit 
Moj4"5 3>|AKTffK; ff7ow £^5' Tix^lm- 
O! vifttpure^oi — Tj=i%«K i'f.^s/. Hermogenis p. ^9}. Conf. 
Anti^ihanem m Ancato. Tg'X''' abundac etiam apud Eurip. 
Iphig. Aul Mi(t' — vkUxhov £xT£fij!« T P J X O S. Hinc etiam 
corrig. Etynwlogtn V. a-ixiqsa- U'ASS. V'bi ex h. 1- laudst 
k^kifit. At in tvefcii;, higitii- nam non dubito, quin ibi ad 
h. I. refpexerit, Et fie praeter Suidain et Varin. in l-jiisiq, 
etiam CAm. W/f.r. II. Paedag. p. 199. Diftinflionem maio- 
rem, quam H)idfo>nis polt Tirriywj pofuerat, fuftuii : nam ea 
non elt in Ed. f'cimda Stephani, quam fe I'umma religione 
fequutum profitetur, neque m Raf. neque in Vafcos. Ab- 
ed etiam a Suida et Si:kci. Arijhph. Nee dubito , quin per 
errorem inrepferit in Edit. Porti. Etiam fententia ipfa po- 
ftulat earn tcUi, vt cuique, qui mode verba Graeca intelligir, 
liquet. Et apercum eft ex iis, quae habet Clem. Ale.<. 1. d. 
X*) xfw(3:^Wv, « f.'iTAox?? «'#■/ aiou xvs3hi/T0 x?"'^^' (xs^^"* 
tetle emendauit EpilcopusOxon.) tjigsii Ti-rriym xcat-i-^fiivoi' 
vbi mihi fufpeda funt ilia, c" e/xTAoxi"; tVlv eloo^ , taiiiquam a 
ftudiolb quodam , qui verba Lcxicographorum , nam apud 
eos haec leguntur, ad marginem tranfcriplcrit , proleii^a. 
Piullo ante oJ ^{irfi^Tt^oi tSv lioxtiiojuv iunt gi/iiides Jiini 
natu hilcr opulcntos, non, vt Schol. et Interpielcs Latini ac- 
cipiunt. Ita I'erizon. ad Aelian. IV. Var. Hill. 22. Scd iu 
re non multum interefTe vtro modo vertas, nectacile quem- 
quam TbC T^ss^-jTega; pro hominibui tempore antiquivi ibus 
acctpturum, puto. Ce:eru..i an cx.Herodot. II. ^6. linecon- 
trouerlia |>oHit conHci, Iiunc morcm adhuc obtinuiire apud 
Athenionlcs, quo tempore Hirtoriam fcribeb.tt Herodotu':, 
quorl (lutat Sa/muf. iu lib. de Cuma p. 542. quaerant alii. 
UVCK 

[*H iv TAoxj^) Suid in i/sfcs' habet: >f ciz/iTAoxJ ] GOTTL. 
t tf«i 'Wv*wJ i'oit V'll. 71. Aiye; X'^^Vt '" 'ASi'Hioi iq^ogyn Ttasiifsi, x«f avSi; "luvi{. add. C/em. Alex. I. d. et Excerpt. 
Peirefc. p. 2?4. D. 

Sxtt-;";] Lec^ioni, quae in margine eft, nullum dari poile 
locum cxiltiiiio STEPH. 

'h ffxrjij KXTiTX^] fer hypallagen, pro: 0! n^st^iTsgot tS» 
'luvuv -..XTiex"'^ rifv extvyiv rxt/ri^j. BAVER. 

Kngix — £ff5-^T(] I'ili vejlitu Lacedaemonii vtebatitur primi. 
'E« tok vi/» rgcTOv fcil. xxrisxevxriiiurf quod Reisk. Anim. 
p. -f. lubaudit. G. 

[Mir^lx) Sreph. haec verba loco fuo mota erte putat, quae 
ITc ordinat : IV ji largia. et^iir: Ixg-iaxvTa xrJj tJ t; rcii v'w 
Tfc:r«y v^Ztoi AaxiSxinovior 0" re izii^io xexTiJuenoi , x:fl J( rk- 
a>.?.x TCi^ TOAAoiV oiicSixiTOi xxri^ijffx'^ ] G. 

Tb{ vo?,?.h;] in Aug. cod. lupericr. tb; jrhiiTx;, vt ad v. 

ill'.^U} XiXTVJliSyOl^ V/.^9lOi. G. 

'itolloijirot] Vid. Spanh. ad lulian. Orat. I. p. 134. Quae 
inox fequuatur, iyvfi-ju%,cuv te t^Stci, ilhiftranr Cuf.iutr. ad 
D. Hal. p. 475. et Perizon. aJ Aelian. IM. Var. Hill. Jg. 
'AtfoHvx^ inter verba propria. Gymnafiorum ex h. 1. menfiorat 

psiim. tsj. D. 

'Eyvii-jiiOiisxy] prorfus Kudatifiint, vt effent fiie fubli^acuh. 
Vpoirot non nimis vrgendum e.ft; Crctenles enim facieprimi, 
a quibus Lacedaemonii, vt alia, huiic morem acceperuiir, ll 
quidem fides habenda eft I'latoni, Reip. L. V. p. 452. ore 
ijfXcvro rail' yv;j.vxt!uv v^Stcj liiv Kfiirei, tvi:rx AXKioxtfiitiau 
Laudauit h. 1. Thuc. Dionyf de iud. Thuc. p gjfi. G. 

'tyvii'j. rs TTg^ nempeinte.Graecos, Helladem incolentes. 
Ita tollatur dubiratio B. Omdeberi ds Crctenllbus. Nudatos 
aiitem intelligi vtique cum I'ubligacula, vel campellri ; uaai 
et de barbaris pauilo port J/f^Kj/zcViri tcwt-o ciHsi. B. 
[''Ofi-.jfcs) Od / V. 30.J G. 

[Txi^Tx hi Ck h z-xgexllxtsi) addidi a; e Cod. Ca/r. velutpcr 
d:gr:jfior:em. v. tyvuMu^'^itxi — j G. • 

'e; to l^x-i. a!7oJc/'»T.s-J Si ayosJvre; eft, exutis veftibus, rur- 
fus habes Acliuum pro Palduo vel Medio; dcinde u^ ri 
(j-avf^c'v eiit, per brcuiloquentiam cum Elli|>fi z-jx-ASc/Ttf, 
cxuris veftibus_ in conlpectiim progrelli ; aut pso qixvegui;. 
Quid tajBcn, i] /It a verbo arojjveiv, abire, prodire.^ Turn 
vero fimplicicer fit in publicum, in conlpeftuin prode.nres. 
Nam, exutos, iam dixerat, iy.vixniOiiSxv. Ii. 

A<V«] Pro f.irxin Suidas h. v. et fizec kMl^tyrxi exAeli*- 20 © O T K T A I A O T S T Y T ?. A. rV f . ^n^^c-fj.-'joi t5to a^i(rt. xcAA* o' av kx) uAXa rt<; uTTcdst^ns to TvaXcuh'j EKXi^'jiy.ov oiMOior^oTrx tm 

' vZv 2x^2x01x2 OiXiTMfMSVOV. 

^'. Ti)!' 06 -TToKiOdV OtTCit lUV VSOOTdTU Cp>lt(rS>1(rciV , aai y,d>J 7r\'j)'ifJ,iJt£ei)V ' CVTlxlV, ^ VfCiiSlTia^ 

jxaiAKov iX^(rai ■x,^);fJ-ccTa)v, E'tt' avrolq Tolq cclyixXolq isixco-i'j SKTi^av'Jo, y.o] T«f la-Sfj^g dTrsAxiji,2a,vov, 
(UTo^ixg re svSKd xctf rrig -z^oq Ti'? Tr^oirciKiiq s'y.xrot la-'/yoq- at oe '7rci?^xia), ^id rriv Xriq-Siccj ' £3-(7rjAt/ 
" dvTHTX^Txv, cc~: S'ccAciTG-tig ixxk'Aov coKia-Byirciv, ul' t£ sv rccig v^a-ciq ^ y.'j] iv ralq riwsipotq, '((^seov 

f Kul ntWi iTit fcriljcndiim cenfet M.iirfius. r Ka) deed .U. C. s kZv deert in Rr^. Paullo ante in Aug. efl a-reSti'ftui'. 

Cro vf»Txrx in Hor. ed. ert ti^Txrtt. In Mosqu. ytur^ra, nd Al.irg. veto: '/(. /jiran. Pro i)i9itr(:>ra in Matg. Flor. V'in. ell iittiar^i- 
Titit. t oijZt (v: videtur) iegebat .Sthi,/i.:fifs. v nffitf3.'«» i).:«. x 'Et) Tvo^.i; C/1/7: Aug. y 'Av7-ii%i»«» Ma>g. Ar. C. AIJ. 
Flor. Baf. in contc\tum recipiendum efle cenfet Stefhuuus; et quidem lie olim lecium a Scbelmjlc. z k«> xi h ruTi mauult Sftfb. to aJJucit. V. Hefych. >.tzz, v^x, xf.fifx b xAi'vovTa; Inquit 
Ktywulogus inaA£/4.a. U'ASS aJd. Ltijlalh. ad Od. J', p. 1560, 
DVCK 

[UjToii li ovTaic — ) Ita ex Cod- Call correxi, pro corrupto 
otTo; ii »" Tjiuri. Scnfus elt: Homcrus to A/j-a tanqiiam 
epitheton olei adhibet : (v. c. II. x'. fin. Ait" i/.ctla—) oSro;, 
A/V n. Thutydidcs, vcro oleum canquam nointu ipiiim. Sed 
ita quoque Horn. Od. 4'. 2:7. Sccph. corrigebat : oiirejj 
tttro'.] CjOTTL. 

[nfwTo; 0' 'eaahvwv) Ita, moncnte Srcph. correxi pro 5'] C. 

(riffl Ti;v AiXfJaz/icv/n'v — ) Pod AaxfSai/^ov/fciv dceft (certe 
fubincclligcndum) vt coniicic Steph. -riro /Jyaiv, aut tale 
quid, hoc feiilii : Sciendum elJ, eum hoc diccntem de Lace- 
dacmoniis, noii commemorare intirmas prifcorum vires, (ad 
robur enim nihil interoft, anniidi, ancum Cubligaculo) fcdvc 
oftciuiar, illos commu«ia cum barbarisinftituta habuiire.] G. 

[Twv «f%aittv) CafT. auTuv it^x^^'^'^-] G. 

[tJ 5e- f'???) Ita e CalTcl pro y.x) /*??. Haec verba, quae 
Steph. aliunde ct line I'cnfu illata retle vidcbantur, c Callel. 
cum reliquis coniunxi. Sed vt Duck, fcirc moncbat, ordo 
Scholiadae male e(l conftitutus. tViv olc i. c. quil'usi/tint, noa 
tliucllcnda funt, vt notum. Alius fuit auii^or huius Scholii, 
quam infcqucntis, quo refte tViv oI; explicantur.] G. 

S^it'U ri yjij.-jui,ia'}:ii\ in Cod. ."^ug. Schol. intcrl. notatur : 
tetTi TB ev TN yjii/i^-eOxi. Reisk. inDil. Abrefch. p. 9. legit: 
rr^i, 1. porius (htx t3 yjujii^^icir.f. ScJ in anim. I. c. tuerur 
vulgatam ; et (ic diccrc maluillc Thuc. , quam aut rj'3 ts 
yvii' ■> aut /isri t3 yvii-t. quia tani ante luAam, quam poll, 
vnili lin'. Lodio vulgata elt (ana, quam etiam Dionyf. i. c. 
habct : A.Ts iJ.iTx ra yj[ri yt>.tij/X;TO. G, 

Msri T» 'iv/i-jx^. >)Afiv.] Simpliciter eft pro, iyuiJ.vc:ffxvro 
»xi i)A<i't'. Ita Graeci dicunt, t^trx roij aifx?"'' y-x' l-rit'f.x^i;, 
i. c. a.'ff/;7iv xxl (i'/i«) Jr/ff^i. Nam et lurtandi vCiim inter 
uouoj mores proprie cciil'et, qiicm ct barbaris fcruari, no- 
niinariin deinde addat- CAVER. 

ii«(?*';-t»ra iy,'.;T(; etc.) I'.x lent et more fact! anonisoltm 
nudi iltccrtarunt : kJ. ita vt pudor ct lionos ocuhs feruarc- 
tur, noil line liibligaculo, cuius quiJem mcminlt /loweni', 
ct in alio inligni loco piacter ilium a S.holinJIe citJt'im, fc. 
II. y. vbi dc /{uiyali CMin l.pco pu^ilatiis a^onc. Vide luilr! 
A!!t>nill>con, I. s. c. 3 ^. 4. HVDS. .Sixf^anxrx— iyt^A^nrii. 
Miigljlfi- in ^fiiix. WASi. Oe 'OA-Jiixixxi; ct '0?.-jii:rixi- le:^. 
qujc dilputat Kiijley ad Arilioph. I'lut. jgi. add. inTr. 
V. 49 i>. 

r«'. ti TJAAi] Tcmpus, quo primum praeciiifli ccrt.nc de- 
(10 nt, diucrlc traditiir. Noniiulli Lu'luni volun- OlyaijMadc 
XX.XIl. vt Ut»ti:i i biiii/. Anonym, ad II. vj-'. hiymol. ^luflor in voce yuti'j&cix. Alii Olympiadc XIV. faflum mcmorant, 
vt E'ljlnth, ad Horn. II. ^' . Anonym in OUmpiadi.'; illius 
anno primo. Si vcro tarn vctus inltitutum ("licrir, quomodo 
Thiicycl. qui annis circitcr trcccnris pollhacc fcriplit, traderc 
potuit, non ita pridcm morem ilium defiilTc? Omninocen- 
leo negatiuam iiiduccndam, (cribendumque Kr) toAA* inf. 
Mtm/iii! de Arch. Arh. I. i. c. 6. HVDS. 

Oi TOAAa eVij] non nimis vrjendum, etll vel fccula quae- 
dam fiiit, quod Mcurf. obiicit; nam ct Cic- de Nat. L). J# 

50. inir. nupcr, ii! fjl, paiicis ante feculi', iniienta Ne- 

gatiuam vero dclcrc, plane fuerit contra mcniem I'hucy. 
didis , diuturnitacem ct perpctuitatem moris ortendere vo- 
lentis. B. 

Ue-^xvTir.i] Rcisk. in anim. ad h. I. corrigit : itixxmryA ct 
fubaudit: ixotTi^ $ix£,uij.xtx. Deinde coniicit : tri 3e xr.; wi 
i-j TWV fix^pu^tiv eV/v olz— Sic certe mollius fluere orarioncm : 
verum 1 hucydidcm non ma£;nam luauitstis curam in ora- 
tione habuiffe. Sed vir magiius in corrigcndis tarn multis 
lotis , folo ingonio adiutus, rare huius praeccpti mcmor 
fuin'e videtur. G. 

"Etiv oT«] quad vn'.im voc. accipe, pro njlv. B. 

["A5Aa T/5eT».i) Difcrimen, quod Scholiaftes hie pofl: .Am- 
nion. alinCque Grammaticos, ct Lucian. Soloec. c. ^. ct alii 
inter cci?,o-/ ct kSaoj ihituunt, relhingendum ell ad polleriuSt 
quod nwnquam p>aem!uni fignilicat, a^Aov vero tam pyat- 
tm'iini quam cennmen Exenipla repcriuiitur in Abrefch. 
Dil. p. 9. v. Suid. in ai^ov. In Aug. de/unt Scholia ad n> 
6 et tria v. 7 ] G. 

A.E^wff/.(fv(!i] Siiltfas in tisutcu legit Jic<^a'f<i?k«i, ct titKuhot 
[iTO ateaaiiivoi. vid. Voffmrn ad Catullum J21. WASS. 1 

"a>.>.u ti; — j Reisk. in anim. 1. c. coniicit: aaao t'..: hiyttt 
ceToin'^m. G. 

AixiTaftevQv] proprie Sixiniciiievov , ct hoc pro inlinitiuo. 
v. L. II. ftt. pr. axiifiix b'x orOSt xCriv jTCTTffrfJf/ev, pto 
vTO-rrevifSr.i. De verbo iixirar^r.! V. Valckcn. V. C. ad 
Xcnoph. Mem. p. 24?. G- 

K>.! iJi) TAai//«)Tt'fav cvrwv] fiini nauigallonis rjjit malor 
facultas , (q d. cum nauigabilius cflet '. I'lur. politus pro 
Sing. Ita loquitur c. g. TAwinw'rtpa lyiyirtf c{. fupra c- 4. 
Minos vavTixi-j exTtirxco. Imitatur Dioiiyn A. R I, 6j. 
7Aai,Vuv ii yswofXfvM*. .'»chol. rclcrt B-Ati.'.i*T/faiv ad TcAfWVf 
Ct, vt Sic|>h. viJutur, legit bViTv. Sed quis dicat iroAit vel 
5roA/Ti(C TAaiftoc ; G. 

[Ttixieiy — ) Schol. e Caffcl. inferui ] G. 

'iff5(i8« iTjAa/jfJjtvov] anguji'ias, ijlhinos occupitbant. Sic 
bilctzten die hrdcngen. O. .T H V C Y D I D I S HIST. I, 6. 7, ^i athletae fubllgacula circum pudenda geftantes ceitabant: nee multi funt anni, ex quo haec geflari defie- 
runt. Quinetiam adhuc apud nonnul'.os barbaros, praecipue vero Afiaticos, pugilatu5, at luftae prae- 
mia proponuntur, et athletae fubligaculis in certamine vtuntur. Multis etihm aliis in rebus demon- 
ftrarit quis, prifcos Graecos eodem vitae geneie vfos, quo huius aetatls baibari vtuntur. 

7. Vrbes vero, quotquot nouifTiine funt conditae, praefertim ex quo nauigandi ratio tutior efft 
coepit, cum maiorem pecuniarum copiani baberent, ad ipfa llttora moenibus cincliie condebantur, et 
ifthmos occupabant, cum mercaturae caufa, turn potentiae, qua fn tuercntur aduerfus uios quaeque 
flnitimos. At vetullae vrbes, propter aUiduam, ac diutumam latronum infeftationem , procul a mari 
potius aedificatae fuerunt, tam illae, quae in infulis, quam quae in continente funt fitae, Etenmi ef 
U^tsytKuf SSmv ii , TO e'^raS/iiv, iofTe^ai. Kx'i vjo-^ irAaiywrtjisiv] aitix; rvxieJ'-l tS ■jrMh. vt Si ffvyr.oieii; a^di Tts ct^y.ui^i. 

6. nsgineixs fi^A/cv Bxvcr.t] TTXVTxxi TB? 5r2f« Sa?.ZTTM «!vi>fWTB? tx/Tto^uriqic >.iysi £iV»|. Tff^Eff''-' ix-rlcfi-no] Aeitt.-i tt ffj'V, 

r»ar ji cm TUXiSiv iKrii^Q-JTii. 7. Fife? tk5 5rpoffc/K«5] to ■z^icoixo; Itt} Trof.eu; , o'ly.tioTt^ov iiaM.ov tb onofo;' effi yxg ofwv tuto 'ATf/a//(2*vov] verte, iittircepcrimt-, wegnchmen; f]iiia 
Ifthmi lunc inter vtedins continentcs, qiiarum vtrisque fie 
immineicnt , inter mcdias locaii et interiewi ; fie ietzten 
fich zuiichen ein. BAVEU. 

'Exaroi] Reisk in anini. p. 5. legic: "xa^w. GOTTL. 

'h->Tivx'iey.\\ Hie contra leftionem mareini adfcriptam 
avriffXBffzv, in contextuni rcelpicndam cenlVo, licet rctragan- 
te Stholialle. Opponuntiir enim haec, Trhi.'niuTiQu-/ hyruv, 
ct Six TMv Aj^7e*'a:v i'Tt'ro?,v xvTteX'^i^xv. Ol'nih intjtjir, tj[uia lev 
"Tt^X^-J ii ?.^^elx-, ill el>, vigeluitit latrocinia, vrbfs loiiotius a 
mar: audi fo/itae funt ■■ at pojiia vbi pyofllgalls a Mince frae- 
donibu!, T?Miii(!iT(^x lyhsTO (id eft, lyime »i/igis /ipeitiim na- 
vigatitini fuit : vet, tutior nauigatio fuitt nd ipfalittorii conili 
cOcptae. At vero alterius icripturae abfurditas refutatione 
opus habere non videtur : quae tamen a me admilTa fuit in 
contextum, quod nollem eum a fills feholiis dillentire. Sod 
fiiCpicatus lum poftca, (quod ttiamnuni fuf| icor) fieri polfe, 
vt ijife quoque Siho.'injtes ifjTi<TxS<!y.yeih:nTsu5u<ix-AcT\pmtt\ 
rcliqucrit. Nam et ipfa cxpofitio, quae nuilo modo con- 
venire vidctur, fi ad ttcaei? rcferatur, tolerabills fuerit, meo 
quideni iudicio, ad Aiitc/^v relata : vt vidch'cct intelligamus 
;.))«/;<> j/ETa fixxy.i ivx-/Tiu5e7exi iis, qui vrbes ad mare con- 
derc volcbant. Nam quod modo expofui, h-.Tiix^t >» A>iTE(:t, 
vigebiint /atiociitin, in eo vulgo receptam opinioiiem fccutus 
fum de lignihcatione verbi SLjTsyjr^ pro vigere, dumrcgyaf- 
faii. Quam alioijui mihi valdc lutpe^tam reddunt cum alio. 
rum fcriptorum, tUTi vero huius iplius aliquot loci, in qui- 
buseovtitur: et vero ab illis potius adducor, vt credam, 
hie ifrix-m dici abfoluce, quod iermonevernaculo tenir bun, 
vc), tenir fort. STEHH 

Ai'x Tr,i f:f^iixj i.:Tiirx«txv] Sicl ex optlmis M^S. reccpi, 
CjUaci leftionem duduin veram pronunciarunr S'tcph- Cram- 
niius, Rcjskius ct Heilman. Ad ftabiliendam earn facit lo- 
cus VII. 71. ItI ~o?.i avTiax^fli Tv,i vxvi-ixxlx;, ctttn niii:.i!e 
praelium diu Jurnljet, fitte niiiiis atrox fuijjlt. Abrcfch. Dil- 
p. 9 dttendit i;-,ri(rx»ff'«;, fc uir^y etpoll >.r,%tii^-j dillingilit; 
npcjiquam diu friiedoniliui rejiilciaHt. Std coiitorta vidi- 
tur cxplicatio nee ex antlquorum temporum fimplicitare 
inwl'igicur, ijuomudo hi hooiiaes line uauibus praedonibus refiftere potucrint. Reisldus in Dil. Abrcfch. p. '_o- 'eg' 
malcbat: xx^xixl, cA ctt) ■^nsl'^oy avT.ff%K(rx^, quae dnitijjtme 
fieidirai uut ad noffnt vj'que Icmfora, S-.x t^Jv A>;rriz-/ ajri Sa- 
>.&isav,',. Sed ipfe nil tribuit huic conieclurae, in anim. ad 
h. I. receptam tuctur. Horrciis, OblT. ad Thuc. p. 417. vane 
vcrtit: vrl>es vetiijlne .u-jTiaxid'-f^-' qwrn mnximt rtfifientes, 
validae; vel : vrbes— Six Tv.y '■■f'^'ix-/ ■, quae fc. fiat a man, 
huic fc. f.ti'relx vuixime cniitrariae, non litrx fiiJz>)?i fed ratio- 
nejit:is. 'Quid durius clTe potcft hac intcrpreratione i' De- 
nique iungit i;vT;ffx«ff«< cum urri !ix?.is(!v,i, fubiara diftinaio- 
ne : //uani'rnaxlnie, vitij/im, e contra a inari mngit remotae.'-^ 
Sed hoc eft argutari, licc habere rationem vlus loquendi. 
GOTTL. 

'Air;j;^oj5-Kv] v. plura in Ind. \". kvTiX'^- ^' 
Ki) h Tx:;] Etiamfi nonnullis in locis artlculum omittat, 
vbi ab aliis ponitur, tamen hie ante Iv non omifiire, fed 
fcriplifte nx'i k'i Iv txT^, mihi perfuadeo: vt vocula re, quae 
eft in x'Iti, illam xal iibi refpondenrem habeat. STtPH. 

"z^fC-O'j] Suidas in ifie^sn, e^ecov a;,A>iV.B; ix iiTrov. vbi fine 
Auftoris nomine Sc6o/. rorrafir. Herodotus et nofter 
Homeriim habeiit opinor auii^rem. H. |3'. joi. hi Si TruvTei 

M«?7-1/(?0I, b? li^ X-??E5 E(32V dxvi.TClO 4,(^iiCaj. Schol. XTOC^.SgVtKl'A- 

Herodotus I. 8!i. <t>E'l'OTSl' rs xa! ayvat rx ex. vox ell 
praedas abigentium : Homerus II. t ■ 4gJ. xrxg bt( fiol h^xSt 
To7ov, oloi K vis <t)E'p0 1EN 'Ax'^-"'--' '•? xJv'ArOJEN. 
WASS. 

"e.^ejov vi? ^aAij'ah;] inuadcbnnt. Sic marg. Aid. Vrn. vf 
Schol. in marg. I'lor. Vin. i'.;,ifc> 7if x*) i)-/o>'- Iimguntur 
n. haec duo. Sed non leniper. Xcn. Cyr. 1. p. 4'- xy\i<sn 

[Td £'4,£?ry).addidi to Ct dcinde ujr, tb, e CalT. Roftg. et 
Aug. in quo eft ordo : ri t'.f ffov i:>Ti tb e/jiTf aS' 1 «/3a«tto/. 
t ocus Hcrn.J. vbi ita occurrit, cft^VI. <^6. p. <)go. Otr«< 
o(;iiii!.;ii-/oi E'.;ff>i» T£ y.x^ yjyoy Tt? f/ TJj njirw A/"/ivs)ra?, h. n. 
depracdjbanlur, quam vcrfionem Gaici merito pro vu/ghta: 
A<gin. res ferebant et ngcbant, probat Celeb. Valkcn. ad K.f. 
cf. Animon. p. 2. ec EVan. Phil. p. ij8. Schv.eb. ad Onof. 
p, 106.J G. »2 T K T A I A. O T 2f T r r P. A. f . <i y«p aAA)fAi;f TS x«< Toir a\Am o(roi ovTsg i &aA<x.<r<noj kxtu uk8v Ka) fifX^i rifj's « m 

T^v vr}<r'ji)v ^ a)y.i<ra,'j. au'Tvi>nv it' A>;Aa yag "^ Kcc&<ztpuiV)jq vtto ASivmhiv ev "J tmo; ra -TroXtu.u, 
KOLt Tm &fix.'2v * dvccips^ncroov oa-oj ^irav tZv ts&vsmtoov ev t5 vfiCci) , vireo rifuffv Ka^sg f<Pa.v;jcra,¥, 
yviur&svTsg TKTS (TX^uli riv 07r\cd\/ ( ^tJVTsS'afj.fjitvr!, Kctnu t^oVoi, u vvv % sri S-ctTnaa-i. Kct^aTavrog 
ie rov Mivi) i».-«ut<x5, ir^ia'-'/j.uiTS^a, eysvero ttcc^' dW^Xac oi ya,^ in tmv v^<ra)v naxS^yoi dve^-fja-av v-x 
aurS, orS'TT'.p ust) TXi TroAAa? auTu/v KxrcoKt^e. km oI *" 'Tra^d, Q-A\x(rcra,v dv&^'xiTOi jwaAAjv r/oi} tkv 
• KTr,<rn tZv xei/^'t'Taiv Totifisvoi, (ieQaioTe^ov aiKHr -am tivs^ kx) reixv 'TfS^is^iciAkovro, ciig TrAscn'^TS^ot 
iecvluv '' yiyvousvot. iC^UfiSvoi yd^ ' Tciv Ks^^m , ol' ts 'i^crcmg tnrefji^vov r^v rm h^ikto-ovoiiv oaAetav, ot 

a 'En cm. CI. Auj. Scd manu rec. fiipctfcr. Paullo pod l'vrf< deefl in cod. Baf. * 'nim^itv Mnrg. Cr. B.tJ. Camer. Mosqu. 
Jitr. Baf. fed ex em. 'ittisti a prim.i man. Ita quoque in Aug. In Aid. ec IJaf. cd. umistv. c Ka3arif!((</v« M.trg. CI. improbat 
Stefh. Sic etiam tVi/T. '' Ti5; deeft C. e 'A*ai{e3«<f J» Ar. C, et Dit. Iv t! nii;^ in marg. Moi'qu. /" HnvriSifiii/vji ,\tiirg, 

,1r. C. Gr. CI. .■Il.l. F/or. B.if led Stcphant magis placet fuvrtja/ifi^vj , lie Caff, fed dcindtt fupra i ftiipto oi. |tl»r<^JIf<^/■/»> etiam Uan, 
r 'Sti non eft in Rtg, b tiff) Reg- i KWji» cum « lupra < fccipco CaJJ'. k ri»sV<v«< Oi//; Aug. / TJv om. 01. Oi> ^xK&tsioi] I. e. oJx e;jvii}oi t?? iax&(ss<ff. f. vt in f. c. 
nil. b x?»V«>" SaMiftp , periti return tnaritimarum. 
COTTL. 

['htoi fyvJ? T?« ixxuscni) haec verba defunt in cod. .Au- 
gudano. Abeft quoque xxi ante tuv »aa«v. I!ene. Pertiiiet 
cnini X*) ad praeccJens re, Inm, quant. Itaquedeleui.] G. 

Mfz?' '■B^'' '"] C//7r. abert tri pcrpcram. Non tantum 
coniungitur cum rfo«t vt V. CI- dudum obferuarunt, fed 
cum iro, el«- /iy'ijl. Anim. Hirt. II. p. J9. iiix?ii i'"' I'-ieviv 
Ti)» yx-ti^a. ct alibit t^ix^'i *'-i ex^y.uiyi. etiam t^-i^^ti M r^is- 
T«;. vocula « aeque fuperfluit apud Heroil. fi. ti t£v 3iaAAa- 
y«v. LXX. lob. .XXII, 5. (,XX, 4) ^To' r5 "ETI x^' i iri^-^ et 
IV, io. fw'Xf (<!-is*i k'x 'eti fiXv. £). W<7/. Antiq. IV, 1. 
formulam variat i^ixs' nre hcnnviv cut Sixve^yecv uCtcji kxi 
i)'^«v/ff3>c At fortille melius ibi Vat. fiix?' "tb , quomodo 
inter alios Demcjlbr.ies. v.'ASS. 

'AvMxiffK'voi] i- c. a-iu ay.Hv , kca metHterfanta habitebant. 
Kara oUei'v, i.yC. /cca marit'ima. Reisk. in Abrefch. Dil. p. 
10. ct Anim. ad h. 1. malic: aim Kxitiihoi^. Sine caulTa. 
Cacterum prop, diccndum erat: ivaxiruiixi • vrbes cnim, 
non homines olici^fa-J*) dicuntur. Forte rclpexic Hefych. 
ad h. I. ivuK'ff/itvo; — aval eixfiv. SliidaS: a.'.i;x.(r,ii'vo;, iv 
«.'; i»«T«Tfl) yi.-^i)*!;, if xva u-j- vbi tortalle leg. c'va cixav. G. 

Ka> HZ y.nsn. Prifcinn. XVill, 119?. j^tTov, ivr) rav, x«) 
(iMK?.ev O.tf^ivov. vid. Dioiiorum I. et fournefort, Iciaerar. 1, 

IJ4. WASS. ." 

oix Mff»cv] Sane vcrti potert, non mini me , i. e. vel maxi- 
me ; vt apud Homer, ei yxg uficivtv, i. c. eCx uyxiiv. Scd. 
hie comparandi vis conllitcrit comparatiuu : cux iteo'/t fcii> 
tCv Kxru eW.iCiTuv, non minus, quam qui coutinentcm in- 
ferius habitarcnr, c. 7. extr. cwrfc ot 5aA4ffff;oi, non tamcn 
nauigarcnti nonminus,ait, illispraedabancurinfulani. B.Wer. 

['AvtI ri >.lx)/) male; elV enim ix ittov idem ac f<5AAov. 
Rcprchcndcbat iam Stcph. banc cxpolitionem. Ita occurrit 
tux i'f'y L. II, $J. V. Schwebel. ad Onofandr. p. 6?.] G. 

NifCiCrju, K«f(; ti etc.] Cares olim fuilTe inlulano.s clare 
tcftatur Sirah, lib. XII. illosque Phocnicibus AlccefTUTe tra- 
dit Conon , \{ii$ veibis r •banUav 3' ixxiti.rm, K««« ".ax"'- 
'in xxf ri; xX>jt( »i(ffdC T»f> to Alyaitv i':itiitxv. Vide Mtuijii 
Crctam et Khoduni. HVDS. 

Tilw v^Vmv •ixi)»«»] Mclior fortalFc rcrlptura haec nxisxv, 
quae ligoidcat //Ki/mtfj in/n/4f jV/w cemiiJijJi: idcft# (OlsHiat in ens dedu.xijp , vcl, vr^« /» j/iVV condidijje, aut, incolis eat 
frequintajj'e. STEPH. 

'il(xi5a>J recepi pro Mx>;*av. Vidit iam verum Stephanus ; 
Reisk. anim. ad h. I. probat, i. e. incolis rel>lcueiiint. Mox: 
Ta{ ?roAA«; atiVuv xanoxire. G. 

''n;xiff.x»] non video, cur nonet i^xtiixv locum hie habe^fc. 
BAVER. 

Mzfjf'f/ov] Ita alibi: fupra ^afxSeiyfix. Mela I, ii.regnajjc 
eo Jigno nccolae affirmant , quoti etc. WASS. 

Al«fTyV«'v »£■] fc. ruTu Plat, in Symp. plencc. VI. rrxftij- 
fjov oi TBTB. To yxg — G. 

K«5a(fo(if>!(;] Legcndum efle xxixigoniviii, non K4t3«i?«iu^- 
yi;;, apparct ex £xii9>f(>2v, et cxad>;(>5, ec ixxdi;i)if, ec xiSxgsivt 
quae pas;. 207. habeatur cadcm dc re, nimirum in huius hi- 
iioriae narracione. Nil force aliquis Kx!>xifei€iKi, praccer 
vficatam fignificacionem, etiam pro xi5a/ffjJ«( poni exilH- 
niec : quod nemo mihi pcrfuaferir. STEPH Hanc veram efTe 
leflioncm, non xx^xigvi^hti:, apparct ex ixiiJy^av ec ixiJiifff 
quae habcncur p. 207. HVDS. Dc DcIo vide Platonem Phaed, 
p. 4+. d. WASS. 

K«3«ifOMt'vi(;] Satis dixerunt Interpretes pro hac leRione; 
itaque non eraf, vt Pet. Horrous, Obil". ad Thuc. p. 408 f. 
defcnderct x*£'«.f«;isni{, quod idem fignilicarct ac xx^xif 
fitvtf;, adiecte longa dilpucat ione hillo fubtiliori, polFc eciain 
vcrti : Delo infula depiejja., auc, deui^a, occufata : quae 
omnia funt xTgot^to^wx, G. 

'TTtV iiiiiffu — t4;in)»av] Hunc locitm laudat Qiiinflil. 1. 
O. L. Vim, 4. p. 854. Hurm. «\ ifvizxsi K. i.pxnisxv. Sine 
fenfu. 'Eft'/iaffi ortum eft ex Jte? *ift:tu, vt manifellum, ec 
corrigi dcbebat haec vitiofa leitlo a Kurmanno , nee ^« 
Quindiliani cextu poni. Merito Gesnerus earn expunxic 
e cod. Gothano, ct repofuit Jt^' ^itieu. C. 

(Kafi; t-Y'iivifo-av — ) Hoc caput Schulio praeAxi, monente 
Sceph. , pro li2g(; t« hri; xal <t>o/y/xf;. quae verba Scholia 
non refpondenc] G. * 

(Te?; dv) Repofui av e CafT. et Aug. pro >if.] G. 
[E.i!(itiu:^ in CafT. e(t iv(ijtt>i(.] G. 
[Kjci fx tk'tm) inculi X*} ex Aug. Quae mox' feqiiuncur, 
Tix Hi iixpu>.>.}f — referenda func ad (uperiora : K«f/; re 
ovTtj xx\A>ti\ixii, ec videntur ab alio auclore adfuca J G. 

iTai* aAAoy) Incc. laudarunc Pecic. Lege;. Ate. p. jo«.' 
Meurl. .Solon, p. 24. cundei|i de tvLa, c. 11. Calaub. ad 
Diog. Lacrt. I, 48.] COTTL. T H V C Y D I D I S HIST. I, 7. ?. H. alii, qui mare accolebant, licet rebus maritiu^is operam non darent, tameti fefe mutuo populabanturr 
et ad hoc vfqi'.e tempus medlterranea incolunt. 

8. Praecipue vero infularum incolae, vt Cares, et Phoenices, latroclnia exercebant. Hi enim 
plurlmas infulas incolebant. Hoc vero probatur iflo fgno qiiafi teftimonio. Cum enim Athenienfes 
huius belli tempore Delum luftrafient, et fepulcra fuftulifTent, quotquot eratit hominum, qui io hac 
infiila deceflerant, fupra dimidium Cares inuenti funt, turn genere armorum agnitl, quae cum ipfis 
fuerant fepuita, tumipfomodo, quo nunc quoque fepeliuntur. Sed cum Minos claffem paraflet, 
maria liberius vitro citroque nauigari coeperunt. Etenim praedones ex infulis ab eo funt fublati, quo 
etlam tempore colonias in illarum plerasque deduxit. Et homines, qui prope mare degebant, lam * 
parandae pecuniae ftudio magis dediti , conftantius ac tutius habitabant. Quinetiam quidam, ditiores 
c]uam ante facHi, vrbes muris circumdederunt. Etenim cupiditate quaeflus, et qui imbecilliores erant, 
potentiorum leruitutem fuflineb.^nt, et qui potentiores, quia magnas habebant facultates, minores 

* Maioribus lUuitiarum copiis Indrufli, Acacias, iiyos. 
7igni fiyei thv^. }\xi TiiX'f !r£f If PiA/oyTo , w; Et/vT£^«Wilvv,] Magis rlacet. Eftque obferuandum , did K«t«74vto? H) Sane refcrtur ad c. 4. M/»wc v«i/t. Ixris. 
yju'7ihT£i Tjj' ffxeyj) ?t/vT£52Wi"S. pro co , quod vficatius AVc tameii qua ftruaurani inde pendeat, fed non minus apte 
' ' ' ■ proximis continuetur : plane vti fupra: Minos clalTcm pa- 

rauir, ptaedones abegit ; nam adhuc omnes latrncinabantur : 
quod dcinde pUiribus probac; ita ec hie: jMinois autem 
re nauali conftituta, ce(iaucrunt ilia latrocinia. B. 

[t5 ax^.l^^) haec verba referc Sreph. ad 'i^r.miiaiTs^x ey. t. 
c: Sed V. nocain. Caeterum in Roftg. eft pro iyravi^.-'ii'iit 

-.. .- - ,-,— ,.. -.. ,, iTSoa.:x^uyu<!Lii vitiofe, et in Aug. •^rgoxvxjimiicii;. Sed in 

('v"Di'luc p. io.)'Horreus, In Obfl". THuc. p! 422. defend'it Roftg. vox fcripca erat poft xxl 'Poivixxi' et in Aug. nullum 
ivyreSxi-ii^hi):, tanquam clegsntius, et iuvr£9xiiiu-jy, portulare erat additum lignum, vnde patercr, quo cUcc referendum.] 
articulum t-j-, deniquc yvajffStvTfc rji pro iv t^, furian minus GOTTL, 
elTe Thucydideuni. Sed Icrtoribus paucis haec omnia pro- 
babit. Reislc. in Dil. Abrefch. I. c. er anim. ad h. 1. malit 
li/vTfJap.yeviav, n. otAwv. Sine caufTa. Scliol. vulgaram quo- 
que habuill'e videtur in fuo exemplo, vc e verbis ti'Vi^xTTTOv 
kfjt(>i<7xio-j — patec. GOTTL. 

tWTi^xiiiihot] Vel ideo fie legendum, quod |i/v5r£5«f(/i/vo/, dicitur , y/uiaihTsi ix tiJ? 5t/vT£3ii.fi/.it'v^? ffzfuij?. At vero 
•yMcSivTfi; ^mriSxiiiiiioi niulto etiani inuiita'ius cdet pro 
yiua'JiiTii ix tcu ^iivT^<(iilvxi , vel 6X tou ^mTeSxninhai civxi, 
SrEPH. 

Sequor Abre-hium , cui leftio recepta praeplac'ct prae 
altera : ^v^tsSxi- ■J-.oi, quae eft in bonis <;odd Quam fi quis 
inalit, fenlus fit, veluii legarur: xt£ nSxiifii-iOi eij avrH. ni Ix T. -jvii!. xxxevsyct 'a-/laT.] Breuit.itcm nota, folemncm 
aJmodum Noftro, pro tali ambiru': ci 'eN rx7i T^soi:; xcx. 
ii-iisT. 'Ei xirS-j. v.Ind. Sed ct Tiieophr. ita Char_. F.th. 
C. 2. f'f*« •^' ™''' 'a no* T>)« Tp:zT^4>(?, auferens aliquid eo- 
rum, quae fint a menfa, J. e. twv ev Tif rgxirc2,\f} eorum.quae 
fint /,•; menfa, aliquid auforc ex ca. Et c. 4. T^ UTb TV,i fi refcratur ad extm, fimpliciter ponatur, omilfo atrii, vel ixxK^slx^ oittyv.cxdSo:], narrat ea, quae lint fAf concione n.e pro )i liirav ^uvTB^xuiiivsi, fin ad t-joz-w retuleris, xk] obilite- 
rit, aut rcdundet ; nifi '^vnHu-Trrtiv fit pro fimplici H&TtTtiv. 
BAVER. 

"et; SiTJ-niri] claufi liic pareiithefin. Infequentibus ver- 
bis: xxTx-:u.iToi oi — rcdordltur Thucyd. interruptum fer- 
monem, c. j. per banc dlgrcliioncm, quod oe docet; quod 
vt Latinorum igitur, ita/jue-, autem, ita adbibetur. (v. obf. 
noftrair. ad I'lar. Alcib. 1. c. i.) I<.zt«-2vtoc 51 — Cmn 
igitur Mintii clnffim tnjlvuxtjpt, (vt fupra dixi) n. c. 4. Mi. 
ytrs yxuTixiv ixrytsxTO, Hiic refpicit Sclioliafces : ri cx^l''^ 
lT«vaAi!j.i;. n reperi fuperiorem (ermoncin. G. 

KararivTa; ii rou M/viu] De maritimo imperio Miiiols vide 
Schcjjtruiu lie mil. nauali 1. 2. c. 1. p. 56 ct Annolt.Z'X inir. 
cap. 4. HVDS. nAw,>44<jVef« pro z-Awifia/Woi't fing. pro plur, 
St([,h. id D. HaJ. c. XVJ. DVCK. narrat ex concione, (reuerfus), quae in ea, ibi, fint gefta. 
BAVER. 

[o; TZi'x ^&?.xaettt) hoc Schol. addidi e cod. Auguft.] G. 

M2AA3V —> rijv XTijViv ■sroi-iiir/oi] Ita loquitur Thucydides 
paullo poft, c. 13- 'E>.>.x-ioc — t£v jjfijfiisi-wv t^i xrtjirj t-i 
fixAAov V ?rfOT£{iov ffoif/.'.^;;?. Non itsque eft, vtcum Keiskio 
in aniin. ad h. I. dicamus, ante ^o/aVsvoi videri z^'u^yn vel 
J(' £T(f/EA£<'^? dceli'e. Mox; <i; jrABnare^oi ixvrZv — ditiores 
quam antea fuerant, fafti. G. 

Kx) TiU^ etc.] Tilxij !rc?(f(3aAAovTO. /-. Tx7; veMciv, ir' c/l ■• 
ris TcAfi? Tilzii'" exi,xMv. Sic Cicero Tui'c. 1. j. cum fojfum 
tatam cubkulnvi tfflo circumdedijlet. Ae. Port. HVDS. 

[KaJ T8T0 travaAijJ/'!) pracccilit enim : nix-iea kTiVovto, 
c. 7. alterum: w? ■^^MmuTiqo-j — yiy^tl,^^i10^, refj'ondtt illis : 
WEf ibff.'«; ;*»AA«i' 'i%- X?1I*-] G. 34 © O Y K T A I A O T ^ T r r ?. A. .;' V • &'. Ay a[/,ffj.mv 7 B fici ^oyJi, ^ tuv tots ^vvxirn Tra^'x^Ji', xa< i tocoutov Tolq Jvv^cioeui'o^-^cui 
KATSiAvfifJ'i'J^': Ti^f EXivKi w'jrifl^^ oLy'M , tqv <^'cKoi dyst^cci. AtyuTt Ss ku) o'l to. c-ad^STctTct YlsKo- 
■jrovvtiTiijv uvn/M'] -Tra^ci tuv tt^ots^ov ^i^syfJbivot, UiAoTra. ° ts tt^oitov, ttK^^si x^lf^arov, P a. vA&sv ex, 
rng Aa-tccg 6X,'^v "^ k civ&^'jOTnig ccTTo^ag, ^vmi^iv Trs^nroirja-dfjievov , r^f STraivvfjiiaf T^f x^'?*f> B-^lAvTriv 
ovTci, f o[X,iic » o^sTk, kx) v-s^ov ' Toig (Kyovoig en fJ.si^ui ^vvsvexB-moji , Ev^verB-sdiq u,)<j kv t>; At7<x^ 
VKO V{^x-<k'j^^'j ciTto^xvyjxog, AT^ing ys fitjT^oq d^s\pi ovTog avri , kxi STtT^i^'X'jTog Ev^vc-^sm 
V or' er^xTSVs, Mu-^ijvxg ts y.x) Tnv x^yjv, xxtx to oUelov , Ar^sr (ruyxxvsiv ^s cc-jtov d^soyovTX tov 
TTXTiPX ^ix Tov X^-Ja-iTTTrii Bx'JXTO'j) Kxt dig iyJ.xi a.vsx^'^1<rsv Ev^vaSs-jg, ^hAousvujv x,x) Tm MuKijvaioov, 

m 'r-i(»t ,M.fg. Cf. Cr. probante Sitrh-ino. ctiam Reg. et Cajf. Aug. Mosqu. Flor. ed. n Ai;»a/zsi tSv tSti Tfaxxv Ar. C. 

osqu. ct Oil. T« om. U. /> Sententiaai fic diftiiigiiit Fr, fortus: a. ;>3«v <« rZn '^rlxf ^x^' •"%■ i»9fiita< i-ni^'x, it,v*iin etc. 

'U i'lif^tat -Ir-CCI. Cr. A'.j.Ci//: r.i^-. .ug. r "oitsi'MC R'g. ' nx^xiyjro mMl Ae.Hcrtm n, quort vhtjtius, i^ntuitix^ t- x^ff 
^^fxixiU. t r=r( Uyi>i,< Jjv ATf.-r, 'Ay«^/^vov, STn ^. /<'^?. Aiiguft. Mti> Jioii eiar in r.i;^: maiius rccentioi inter vcifus adlcriple- 

rit. Deeft quoque in iJjf. et Aug. Sed inaiuis reccntior ou-w cialit i 'at{ et 'A-/a(i. linca traicja dclciiit. v "On Gr. Mos 
1 Kal i» tbtm tw TJ3TW (is/P.ov tjji) cvTf;.] j)« f«»» /tof /'« 
/?/7/a ditlores aH/ue potcntiores nunc ejjcnt fafll , i. e. mahr'i 
upparalu icriim iii/lrufli , fc ii xgors^ov, quo J paullo ante 
cxprc/fic port liif.f.ov. sic Sclujiialtes in cod. Auj;. in mar- 
line inrcrpretatur v. e'v ruTw r. rfoTw' aiiilic eniin; tw «i/v*- 
TM x^.i ii/To'fM. TfoTCc h. I. eil Jifitiis, coniliiio, in qua .liiquis 
verlatur, ct a w/ i» rfsToi ri'A, ell is qui in aliquo ell llaru, 
veluii li. 1. tfc/iTw. liitcrpres vulgatus v. h tm'tw tw r^oz-a 
vcrcic: 'fr'fi' t/!i!one, quod probar vnice Alircfchius in Auft. 
L)il. p. 2 1 6., et poft fiaAAcv, aut «i/vaTo) , aut e lupeiioribus 
iujxTicTifoi fujiplendutn clic pronunciar. Sed dubito, an 
hacc veiba in hac ilruftura hie et alibi lie conucrti polfint. 
lam ri iixMov pro more loqwendi Ttuic. potius pcrtinet nd 
cvTf*. ita vt nen opus fit lupplemento tb Syvara) 1 cuvxru- 
Ttfoi. Veluti paullo ante dicit: (c. 7.) vrbes Tregivtlxt /i»A- 

AtV 'Z**'** X^IHi^TUV' it. h. C. lli?.Mv ^Jl) ((T?<7/V TWV vfi«yftT«V 

jroicV'"!"- L. II. 42. fi^AAov );-, jfii/ifvoi. In quibus locis ri 
(ii>.Aoy iun^ltur vcrbisi et praefUntiam quandam i". abundan- 
tiam llgniiicat. GOTTL. 

Maw.av oiTec] Ego iic interpreter : magis cfl, vt tali con- 
ditione iam tuerint, quam, vt in illaprifca: Sie mochlen 
vitlmehr fi:bon In li'wfer I'offjjii'^gfeytt, nts Jie vor Tiiia 
gunmen: probabilius eft, ait, v cro propius, ita iani conllitu- 
tos nugis, qu.im aliter, quam priCco illo llatu, disicilo ct 
infclio, expcditioneiu Troianam iufcepiile. Tamcn ct iili 
rationi acccircro: certe et lie poiiit. BAVER. 

'TT/fwj Si Jrtftv zf'*"*" Icgas, multos leftioni hiiic /idem 
facieiucs locos inucnics. STEPH. 

'Ay*(i^(ivw» — TfBXnw Hermogene!. WAS!. 

[tJ i^ t) hoc Schoi. totum abeft aCall'el. In Aug. omlfTuin 
ell itiiytihoi.^ 0. 

oi Tixta^m] non fequitur, aut redditur, 'itov, vel i'- quare 
ad priora rcter. a. — Ttx^xKxfaii , non tantum, non magis 
Tyndarci fide obligatos habcns, quam (potius) ilia, quam 
Jixi, potcntia nixus; quali fcriplillct ft^AAsv tjcJ^""' vel ft. 
Jti ■r(iiitXt< (vcl, iui rd zfoix'" ai/vi/iei,) y/ — — ayaiv, vcl> 
i iia ri iytir Aut polituni eft pro, ^eto)i iik rd — aytn, 
1) 3iji tJ — rfcux'ii- K. 

Tu^lufiu ofKot;] Helcnae tarn excellens forma er.it, vt ac- 
cenii ca plurimi coniugem (ibi pollularcnr. ItaqucTyndaruj 
cum mctucrct , nc in Ic inlurgcrcnt illi, quibus Hclenam 
dencgarct, conlilio VlylFis vUis onincs iur.imcnto obllringir, 
fc iiiiuriam, li quis cupcrct int'cric ci, qucm eligcrct gcnc- rum, iunflls viribus propnifuros. Hanc hifloriam tradunt. 
Plutaidnts in 1 hcfeo, Aiiolloi/onis lib. j. P.iiijuniis in 
Laconicis, et Scbolinfles Suphrclis ad verba Tcucri in A! nee 
M.iJIigopbofo. HVRS. Locus Sophoc/is eft Aiac. p. 63, td. 
Steph. Adnotauit eum Palmer, in Excrcirat. ad Thucyd, 
p. 43. DVCK. 

Tci« Tvioiqiu ofxo;;] Huius iuri':iur.indi mcmlnit Paiifan. 
in Lacon. p. 108. Achilles «x hsxaia-ioi ro7i cfxai; t« Tw 
Jifioi. Kclpicit aurem h. I. ad noram illam babulam, qua 
Tyndarcus, rapta aThcfco Helena, iiondiini niatura, et niox 
recupcrata , dicitur cius procos iurc iurando obftrinxilFc, vt, 
li cui data in matrimonium, abalio rapcretur, omncs quou 
quot aJefTent, hanc iniuriam vicilcerentur. G. 

Ti sx^c^xTic n«A. — itoiyiilvdi] qui ceriijjimas Peloponnf- 
Jioyum res, a maioribus memoriae con/lgnatm aiceperunt. 
.Scholiiftae traicflio dura h. 1. non eft adinittenda. Cereiuin 
huius loci meminic Hcrmog. Tff< inioiv isiv. p. 58- Sturm., 
coque dcmonftrat, vcrercs in narratinnibus. relatione alio- 
rum, (xjxgicff) vios eftc, fidci conciliandac cauila. G. 

["itx J tVif'f);/«) .Vlcrito hocScholion rcpudiat Stephanas, 
ob intolerabilem traieftionem tx. Quodii ica crtct, poll t4 
fequi dcberet tuv.] G. 

[To i'^i-;) in Aug. ell port t*?;, bra;. Non addidi, quod 
et poiTet abcnc] G. 

rifaTov T\K^ii x?'(;-'«''fc'v] Scholiallac ftruflurain probat 
Abrelch. Dil. p. 11. vcrtens: opiilentijjimuiii. Sed nusquam 
ita loquitur 'rhuc. Quia fequitur Js-^fsv, quod rclpondet 
TW rfiitTCv" probjbilius eft, interprctem vulgatum lenium 
Thucyd. rciilius exprellilFe. Idem fcntit i'teph. in adn. aj 
Schol., p. $91., qui ■x^ura-i iungit v. fruiuij.ix» r-P,i ;c"?'»C 
extiv. G. 

nA))i)e; xi^y^"*] Aliter Plutarchus in Thefeo: Pelops 
(inquit) non pccuniarum magis vi, quam /iieroium, plurimum 
inter alios Peloponnefios polluit reges, q:,oii multas Jilias funi- 
mis viris collocajjet. etc. Aeneius. HVDS. 

' A >iAi^i» tK T?c 'As/ji; tX"'*] prop, i t/9«v i* Ty,( 'Atlxc 
(£t»A3a'vT. 'a.) t7xe' Loquitur, vt h. I., L. VIII. g. tx x{<i' 
(ixTx — a ijAi)ov i'x<ivTt( — it. c. JJ. V. GlolF. G. 

"a tfASfn — tx^'i Hypcrbatum ell, pro, x 'jjov ij/.5«v, vt 
apud I'crent. Adelpli. 7a illas, aii, et transtluce, 1. e. lu 
abi, et traduc illas. BAVEIl. 

e;« iy3f«cTK{] Lege i( cum AISS antca tU. WASS. 

Tijv i^uiVnUy Tiji X''!"! «V>iAvVify cvTX o/noif CXC'*] Itcfcrcn- T H V C Y D I D I S H I S T. I, 8. 9- ^5 

cluitates fuae dit'ionl adiungebant, easque imperata facere cogebant. Cum autem hac ratione I'am opes 
auxifient, ad Troiam cum exercitu poftea funt profe£li. 

p. Et Agamemnon mihi videtur claffem coegifTe, quod caeteros illius faeculi potentJa fuperaret, 
non autem tantopere, quod Helenae procos Tyndarei iureiurando obftriQos duceret Etenim qui res 
a Peloponnefiis geftas, memoriae proditas, tt fibi a maiorlbus tradltas acceperunt, et exploratiflime 
cognouerunt, tradunt, Pelopem prlmum cum magna vi pecuniarum , quas fecum ex Afia ad homines 
inopes attulerat, parata potentia, quamuis peregrinus eflet, tamen illius regionis cognomen obtinuifle 
"etpoflea longe maiorem 2/y?j/x pofleris obtigifTe, poftquam Euiyftheus quidem in Attica ab Heraclidis 
interfeiilus fuit; Atreus veio, qui ipfius erat auunculus, et cui Euryfliieus, quum ad e.vpeditionem pro- 
ficifceretur, propter neceHItudinem Mycenas, et earum imperium commiferat (patrem vero propter 
Chryflppi necem fugiebat, vt aiunt) regnum ejt adeptus. Cum enini Euryftheus non amplius rediiiTet 

ixTl^ovTO. 'Ayanijivuv Tt' liOi JoKf?] tS e|?c, 'AyxiJ.li^mv rs ftot iox.27 toii -ioAov aye~i>xf. K*] ot t« sx^i';ciTz] b miroiuro: 

Aiynffi Ji Kstj CI tx nsAoTOvvijff/wii fiv>)fi>i ffxtp^'^XTX SiSiyiiivai. "v ^ £s-i^;i,'ffs rd aa^i'^alx. T\i>.CTa ts -^Sto-j] rd e^?;, ni- 

*.ori TS T?UTOv iviilijTifi OMTX, oiion; aZ'^v. rd ^rfarcv , wjo? To,^a;.iiSsi xsm^xTm. T^v imcyvizUv] 'AttIx yag ra ■irguTov 

eKxAsiTO- "Ofiifs'c;" T;)/<j5£v t'| 'at^ij? yalif?. nef.07r6vv>t<70i yif \vv KXhttTn,]. K«) v^igov] azo ks:;-2 to fjyuei. 'ts-o 

'li(xy.MiSSv] HZ on i.V avTuv (/.ovav iifjO'Jiv^, xm' on ii' xvrvi. 'Argix; Ss fi;)rf J;] 'ATvSxiJ.eix liitry,^ ii^us^Coii., «Je/r*> 

*ATflwc. Toy TXTi^x] tov HfAoT*. i yxg nsM\p tov XgvtizTmv rev viiv avE.v.^v' 6 Je 'Ar^sif, (^o^aiiivoi jiij ro x-jto ri-3-if, 

eipuyiv- 'Av£X«Pf '="'■'] a>r! row eVflri/?A?e». Ei/Ji/j^eujJ "Ofi)(?o;- Ei/ji/rfei); 25£-/i'A!i.!J Tii; n6fs-:<i'5ao. oSi'Algsii nsAsjrl^/;. 

dum vijetur potius rijc X"'?'"! ^J iiruwiilx)/ , vnde Genic. Iviix'Jjsf.sCeiv ev ciCt^ to (^vtov , o ri; xzlni ivsi , piya, Cf. 

pcndet, quam ad e'jr^jAt/Vifv, vt oidinat Abrelcft. Dil. p. ii.— Phauor. in"Az-:cq.} G. 

c:J-/xiirt TEfiTOmTi/iEvoV) (x«iV£j> eViiAtTijy qvtx t?; %W(>2;, o/za;? [ O'v^^ci) W. a . V. l/O.J G. 

ty,in iuvTri) T>tv iTumfiixt. In hac llruftura i'ltt^Miniv ry.i 'f Ttf/.Jnjy] Vidcri cuipiam poffit decfTeK.vfTfj antes,T>(A;/rifv, 

Xttj^C, quae dura eit, Abrefch rh nxilv pro t«?««-;cJ"' iu'iit- yt Icgatur, v.-Azs^ STni^jniv cvtx ci^ui ff;^;s^y. Sed ita et alibi 

Ac. I'ortus malebat legi irafayjiEiy' et pro x^ext, x'"'??- ^<^<1 inuenies apud liuncScriptorem o/ii..j, non praecedcnte xa/T£?t 

nihil opus; nee codex vl.us adiuuat coniecturam. Dure vel Kxiroi. STEPU. 

ThucydiJes, vt alia, locucus cit t^m ir. t. x<^?''i— ^X^^''-> _ "ok»s <'xut'\ Qnomodo dici poteft cognomen re^Ionis ob. 

pro r^ x^?x frxgxcrjiv f- SiSuxevur quia tanicn ienhis aj'pa- tinuiirc , quum de nomine eius regis appelJara fitlv-lopon- 

ret, ffxi^n iiimcndum pro ^rx^xax^^v, et Dat. liipplendus, iiclusi' Confer.taneum cerre ratioiii fuili'c videtur, vt Jc- 

xirf, quanijuam parum fimnliciter hoc diflum eft Sed cul- 5o.'i'.tv«i potius quam trx^'v dicerer. Ego initur pcrin'de e,T« 
ili^'i hxu— b TCffaroy — ToAcy «-/J.>*i x jiOi Joke; Ayxjz— "En >isl^a ~-jtavsx^ii-''Al Q.uid ergo niaius eius pofterisob 

B xufiTi TO TA£.~oy >) c^i^i^ — TOd/ffaa-Jo*. Proprie icqui di:bc- tigilFe? An i'x-amiiiav , vt niagis, latius , frequcurius, con- 
bat: osui !fo|3ij — zciiisxcBy^,- Quam aiwcolutliiam ctiam ftantius, diutuniius, a!) iis appellarerur PelopoiineCus ? 
notauit Abrel'ciiius in Dil. p. 12. C'etcrum talia loca oc- Hoc praetulcrim ahcri, ex quo iicl^oi ilt neutr. Piur. ufi<?« 
currunt in optimis auftoribus, nee dcfunt in lacris, in pri- xC'h'^^rx, opes niaiores ; nam iilud pr^npius ad piopolitum. H. 
mis in Epiftolis Paullinis; quod Abrdchius, et poll eum, Zvjf.ix^ii-xtl Sc'.'ol. Camer. exponit per ei;7-:;^,,3;7y,... WASs! 
Baucrus, V. Cel. , vt raagnuin Erncrtium taceam, monere, Etiam Rej;. et CajJ' habent Scholiun Unt cCr:/x>f'i'r^M, i 
et exempiis docerc, non praetermjferunt. GOTTL. cunxz^p^jn. DVCK. 

'f.zio;y/iXj — ext'^ Vt largiar, i'xsiy pro n-x^ezeiy poni Suidas h. v. cvpijcst: sCr-jx^^^noi^ '^ 4t|>,5?v«), refpiciens 

|iofle; in iis tamcii lolis lociimhabeat, vbi res \z:i comp/iyatn ad h. 1. In codd. f)af. etAug. Schoiion imerlincare rcperi- 

ixi n/itiira , id dciiiquL' hnOeat in {q , vt etficerc pollit: v. c. tur: %vjrj£Xr%w.u ^yr) ra iVTuxy2-:-<'o'.f 4 nv/xx^Hvv^- G. 

(fio'|3oy e'xeiv, it.i elTe tomparanim, yt timorem elliciat ; habe- '~[7ro 'B^xy.f.ui&y xzo5xvin:g\ ah Heyacl'uUs hncyfeSti. Sic 

rci (in Ce,) quod timeiijum (It: ita Latini , /M^:?Jir vcniam, t!K:vtxi izo et alia. v. anim. ad Plat. A!c. II. p. i2j! Cf. 

excufatioucm, admirationem, i. e. admir;>.bi!itatem, condi- Abrelch. Dil. p. 451. et ad Aefchjl. L. II. p. 410. "g! 

tioncm ycniac; fojje ignofci. excufari ; fed id non conuenit ['A7vJ;e,«E;a) Apollod. L. 11, 4. p. loj. Hcyn." Euryfthei 

phrali, firuwiilxv t>,; x^?x; tx''''' <l^od fit, nomcn h.iberc matrem non Afiydamiam vorat, fed Ni!!i.TT;(y, Pelopis filiam, 

region is, a rcgione. Ego fic intelligo: Pelopem habuifle, sJfy^Aki — xy.i Nixlvr><;, rf? neWTo,-, 'AAxfys';, x^:, Wsurx', 

abltulilTc, cr>nlecutum ede, trtiy. riji XiLqx;, vt ab ipfo regio iis-sfov llv.y) Etfyf^si? iyhsro, «; xjcl Mi/Kj-vaiy tfi.-.el^.iu'cs- G. 

dicerctur. Ita et -jteph. cxpl. Quid lin-.plicius.'' Quid ex XUtx to o'iXihv, 'Args:'} l^almerius DiJuc. Abrelch. p. I'y. 

vfu loqueiidl mollius? ex quo ctiatn Archoii ille dicatur port h. v. notat : aei'tei ti. In Ai;^ cod. ad v. 'Arpej"' ad- 

iru.viioi, a quo annus (ignctur, quo fuerit Archon ; vt fcriptum, Tcy 'ATfE.-,' Quid lit, obiiurum elh G. 

diccrcnt: eV) aVzovro?, v c. KAE^yJjiow. BAVEU. 'Avex'^siTS"} S'chol. interl. in Aug. cxj^licat : dr^rgciLiv fc' 

^Anlxj Cicat Hudlonus Athen. L. Xllll. p. (J50. <« -0 ix-jrov, vtiii facris capitur. G. 

D 36 0OTKTAIAOT :^Trrp. ^'.• I. (^3$to ruv }1^a.x\ii^uJv , * y.x) aux ^vvcnm SoKhra shctj\ , Kai to ttXyjO-o^ TiBs^aTrvjKora, tuv Mux>?- 
vaim rs km o<rm Evi^va-Bevq ij^%« iriv ^ATtkiM'j At^sx -Trct^xXctQilo, kcli toJv Uf^Tsi^o^v T^f lIsKrnrt^a? 
f^i^Hi y.ctra,r>ivaj{. a fiot Say.u hyxiMiu-vav TraoccAu^MV, acti vavrr/ci " Tf a.u.x * tTrnrXiO'j rcov aWwj 
ia-yjjTcti, T^j * T^xTsUv, jj %«*"■< to ^ ttAsHov v (po(i:c ^mxyxyo,i'j, Trotyjcrxcr&xj. (^xivsTcLj ya.^ 
' vxua-t Te TrXuTXig X'jToi ci(piK6/^s;ig, kx) A^KXTi 7r^aa-7rx^x(rx,^v, cog Ofur^og riro ^iS^X^ksv, "^ e'lTu 
xxvog re>iu>!srZ(rx(. kcu iv tow (rurTrT^a aax tk Trx^xdocrii, (1'^>!ksv avrov uIlOAAHIZI 
NHEOISI KAI AITEI IIANTI A N ASS E IN." iy. av iv vr,a-'jcv B^a> raJs Tri^iciyJ^m 
(x-jTx, is i-A av 5rc/\A3t< ' sl'tjcxv) ^Trsi^Mrrjg uiv iy.^xTei , si jW? t< kx) vx-j~ikov tJ-x,£v. elK-.i<^siv S's 

X^tJ Kx) TXUTtI tTJ 'T^XTSl'x o'iX tJV XX TT^C X'JTtjg. 

i'. Kxi oTi fjKv MvKtjvxi fjLiy.0Qv r;v, >; d' rt xoov tote TroXKTfJLX vuv fxri x^iox^scov ocKSt ibajj, sx 
(tKoi^ii av Tig a-riusi'j) XP(L\j.vj<jg xTrtTot)), firi ysvBT&xj rov toXov too-^tov, ccrov o't xe TctriTxi s!^riy.x(rt, 
x.Xi \oyog y^xTi'/st. Axy.iixti.t.oviOi)v yxo tl 7; TroAif i^r,iJi,%B-ilyi , 8 AstC^S-eir; os xx '' xs Is^x kcu xng kx- 

X tiat iina 5ii T> Ju»«Toi/ 5:«5«t« c^iti FIcr. y T.- non eft in Rfg. z 'tnt jiA/tv O Gr. JirnrAt'a» Aug., fed t5 u .1 mami rec. mutatum 
in e. (1 Foifjn (pro ffaniv — ifiTij) s-faTt/av fcribemium, ct paulo infra ffaTi.a. At.Porrus b .M<>.Ao» (,r. pro to vkiTn. yij codex 
Ealil. cxcmeiul. f N»nl nA<"r»f f.'nw;. nuv.l iiihi^^tc Murg qiiod non probat i/.^'i. , d tir^u Uatlc tIts r. Cr. mix ai^riv aliel} Mosqu. 
e EV^rav iw jjirri^^orifc uv iu^irn Matg. fed voculam uv ledondare cxirtiniat S:epb, j "osav rt cl tt. Gr, g A>itp^si*t R. Gr, I'tjc, 
In O'JJ. quoquc nunus receas fupra «i perperani pofuerat t, t-ii^jtit in <.od. Baf. at Kv^ii'.-i in ed, Baf. b T< dccil Ar. , ['0(:t>(?«{ EifuffSfi;?^ haec verba c CafT. et Ro(>g. intvili. 
Miiiitclic cnini rclptcic Schol. ad huuc vcr.'ura Horn II. f. 
1 J 3 ] . GOTTL 

K*( ri tAm5«« TfSef *TetixoT«] et tiiiram faHOremque fUb'is 
eucu[>itui ejjit G 

[x^viiixti) Sod haec non eft fola ratio beneuolentiam fibi 
conciiijndi. In Aug. Icgitiir xj'C'f* itfKovnTi, errorc fcri- 
benCis.] G. 

EiJfi/ffS.^w? — T«f*P«,3£ry] D. Hn/ic. p. 136. in quibus in- 

xulxaxiuij ylviTm. wASS. 

nafaAa/3«i"vJ kil. xCtov, Pelopcm, vcl aCroCf, ncmpe pofte- 
ros, Txiixf. Ourius quidcm, cun intcrcellcric ^j-jivtx5>i''Wt 
fell. etTM, vcl aiJroi^c : vnde promtum (it, rcpcttre aCrcv, ku 
nCrcvf. nAVFR. 

[ I « iio CKi-TTTix'^ Melior elt Grammii interpretatio : a 

Kai vai/T.xM «] Reisk. in anim. ad h. 1. rult Icgi is. Sed 
ita ri >c«) non co.Tiniodc ftarc poreft. G. 

T>";> ?-faT;iv] Cuin verbo rci>)Veff3»i( r.on immcrito forralTe 
quivpiam '^fxriUy mzlit: fed li ad tun/cm accuf. er hunc 
infinitiiium et participium Jyvjya-,Mv reltrre cporcet, cogi- 
xnur fcripturam noftram rctiuerf. SI tPH. 

T<y vfXTilx/ — »cniff«ffi>«i] Sic recepi pro rfaiTiav, quod 
crcbro permutatum cum r?*rfi'a/' v. c. L. I. 15. vbi r^xTtkt 
pro rqxTils; ittciStrs. Monucre dudum S'ttphanus, Acin. 
I'ortui et Reisk'. anim. ad h. I. p. 6. ita ertc le^cnJum. 
lungerniun auteni eft cur.? v::iiecceSxh idcniquc cli ac cj.*- 
Tiifiv. Abrcich. in Aud. p. 216. dct'cndir Tf«r;a/, coniun- 
"ciis cum ^jyxyxym, i.Tttlleflo in ^oiiiaxtOxi, rt/.o ; quae 
valde dira eft clhplis. Locus Ariftidis 1". II. 19. lauditus: 
t4> ccAev rSrav iTCisjffafttSa iloftro non eft (iniiliS. Ntnui du. 
bitat TcVs/ Tteiueixiy ••(Tc idem ac uyiifeiv ^i.\e»' led an jto/m- 
rxt~xi limplicitor ita poni portit. Initiuiii capitis: 'Ayx/ifn- 
vw* iottit — «/«» eyc'^xi contirmat Ic^luincin Tfari/av. In 
^trixyxyu/ potiui tcAov fupplcam, vcl ^gxriurx;, ex ^(xti(xv. 

00 n I. 

ZrnxTilxv — iv/xyxyu/ vti^f-] Etiamfl ^gartixv Icgcris, quod propter verbum Toi-JicxeSe:! plane ncccfTarium fir; ta- 
men et r?ir;iv intelligas, ex ^i:a.Tiix rejHtcnd.Tiii, vt ^v^xya- 
yat habest, ijuo retcratur. Vnde lum rurfus, li 'sfxrixv le- 
i;eris, <;gxTilxv intelbgere pollis ad ■^onfffxa^Ki, rcs eodem 
rcdierir. Scil to :T/.eiov potelt ciTe | ro nCi vMlonxi' quod 
ii iunxcris tw JuviyxyiJw, lane leg rjaTt/av. B. 
["0/i><fo«; Od. E V. 307.] G. 

To' jrAeiov) i. e. ftaA/ov. Graeu. cod habet nxM.cv, quae 
g!')na dr. cf. 11. 37. et SVhol c. 38. Variat Noftcr to fix?J.oy 
>) cum TO TAe.'ov y, — Mox ad v. <i? '( )/ai)i>c« — in n.arg. Flor. 
Vin. I'criptus v. Horn. II. x'. ;gi. 'aaa' iye $/fT(fc; £t.», 
evt) TMovecTiv ce-jciseti. (Agamemnon) ct aiibi. G- 

riAtfra.i;] De Itrtionc, quae eft in conrextu, dubitari non 
potert, quuni latis noia lit elliplis piaepoiitionis eiv cum 
huiusmodi Oatiuis: at TAtTToc. quod marginiadrcrijitum eft, 
ab hoc loco plane alieuum iudico. STtPH. In Cr.mer. ad- 
fcripta erat inttrpreratio, diHum hoc elFc qucmadmodum 
illud, ■x>.thi>ti tJ iu\,liii.u. UVCK. 

Natffi ffA(.'ra/c] omilFum ell civ. v. Ind. Varia lcf>io, 
!tAii>!?. p-Tcnc pocrita lit; quanquam Gracci dicunt dc vno 
homine, ^W; •)/, et Latini, multus eft in eo j fed alio 
fenlu. B. 

[N.st'ir< rt 7!}.'Mxii) hoc Schol. infcrui ex CafT. et Roftg. 
accuratius (cripliirct Scholialles : \tiztt <ruv, W ^, ti-i vavel 
t£. Sic L. I. J9. ad v. u'v traSoy, mIttii Cxlf, jV k , Jt^j 
iv.] G. 

[nijaffx^v) ita c Cad. Roftff. et Aug. corrtxi vulgatum 
r-fcs'Tafaa'Xd.'v. Explicatur ciiim pracpolitio in vcrbo , vt lit 
Tgoi is p> atler.'/i, plene-. rf:c Si Throi? J G. 

ngoiTzxfxTxiiii] non rcdu/idat liic a-j'o;, fed (ign. !>tjiif>er, 
pr<.ctcr luas; non iplc niodu babuit inultas naues in fuos 
vlu-S, led Arcadibui quoquc pracbuit eas, quibus abundaret, 
neque egcrtt. Ita Horat. Epift. 2, 2. vbi plus appojcere Vi- 
tus, i c. practcr illud. B. 

'P-i TcvTO iiir.f.] redundar toSto. B. 

li ra I'xavcc rcKiiiifiiifxi] Imitati funt alii hanc di^ioncm, 
cuiUN fundus eft hie locu":. Aelian. V. H. -VIII, 6 »i tu 
«riTO< vrlf TifC i,yfx>iiixTl ■{ — &(axii/ Tixit>i(i&vxi, L. II, 41. 
inl 701 xji) 'Hfo'o»rc{ /xa>«; Ttxi-niiiuSiii. vbi Jegendum vide- T H V C Y D I D I S HIST. I, 9. i^' 27 Mycenaeis etlamvolentibus, Heraclidammmetu, fimul etiam quod virftrenuus eHe videretur, et mul- 
titudinis beneuolentiam fibi conciliaffet, ifa demnm ferunt Atreum regno Mycenaeorum, et caeterorum 
omnium, quibus Euryftheus ante imperabat, potitum, et Pelopidas Perfidis poteiTtiores hac ratlone 
faaos. Quas opes Agamemnon cum accepifTet, et clafTe caeteris longe praeflaret, non gratia potlus 
quam metu copias illas mihi videtur coegifTe. Conftat enim eum et plurimls cum nauibus profeaum, 
et Arcadibus praeterea nauis praebuifie, vt Homerus hoc declarauit, fi cui idoneiis tefHs videtur. Quin- 
etiam in ipfa fceptri traditione, dixit ipfum; Multis infulis, et omni Argo imperare. Nequaquam 
igttur infulas, praeter i;/n«ax (hae autem non multaeefle poffint) yf^ammnon, qui in continente dege- 
bat, in fua ditione habere potuiflet, nifi aliquam etiam claffem habuiffet. Ex hoc autem bellico apparatu 
coniecluram facere licet, quales fuerint fuperiorum faeculorum e.vpeditiones. 

10. lam vero quod Mycenae paruum. oppidum erant, aut C\ quod aliud illorum temporum nunc 
parui momentl videtur efFe, nequaquam tamen idea aliquis hoc infirmo Hgno vfus minus credat claflem, 
non tantam fuide, quantam et poiitae dixerunt, et ipfa fama obtinuit. Nam fl Lacedaemoniorum vrbs ccl UK kv liiru-y TToMMh £' ("( vavT/xcn fipjey T« ■7T},sl';Mi} Miirei avv vxvn: t£, 

iJwuTCv T« 5rois)TB rras'f T>)«'ev. 

vyVaiv, irUinix is Twv h t^ vi?ioXV fu "Agyat m'ffwv, vi^x^ xxi iTegav y.icuti toAASv. _ , , , 

Oi;k ux?,^e7\ b yic? iriv ix?,j3£? c>,(ii7a, rd ix t«v tsVwv ru; Suvai^ui; t£« avSfwTwv Tozi^fffi)^). M^ r-=vi<rS*< rSv roAovJ At/<- 

xX; TO ;..:) hT::05x T«ff7.xt,. A««5a,;^ov/^'v yay] Ti ffX"^/^* ="«Ii i/Vo^fff-v- xa7*?ir<M ^^ «;,' A«X£5*;(i(iwo-« A£A^3ot«s. H 

,rcA<;J ^ /^.(TfcTOA;; ^ £s-ajT>,. T« re /sjij £i;<rf(35« A^/« xi Ugx. n£A5T0vv,ffBj nsAOTOvvijfftf «i t£vtc (iO<f«f, A«x«v<j<.?, tur cum Toupioad Long. S. XXVI. s'l ra xr^ 'hj'oJ-— Long. 

S. XXVIII. iKX-lif hi TBTO TEKfiHf/oiffOH Xl?.! nAaTWV. Dioiiyi. 

Hal. de .nilm. vi Dcm.p. 115. ixan) yy-s kwti) (Grammatica) 
xa) T*; a?.f.ai T£X!-iii,yuaKi, GOTTL. 

'Ev tou e-xii'jrTjb] i. c. eo loco, quo poeta fivgtt, Agamevnwm 
fceptvum fiadilum ejje (a Thyeftc) II. (3'. v. loS. Sccptrum 
hoc fuit h.ifts, quam Chaeronenfes can(]uam Deuni vene- 
rati I'unr. v. Paufan. Villi. 40. p. 795. Ita Sceptrum louis in 
g«mmis eft hajla ftira. y. Lippcrti Daflylioth- p- 7. Sic 
b^'^i; Vi. 2, 9. V. Michael. Praef. ad T.I. p. 49. IHuitrat 
hoc eriam locus Aelchyli e. e. 0. v. 53J. "o/r.viTt 5' «i;^K')'' 
ijv fy.ii, ij.Zm.o-i iii ^e^iiv Tt-zoi^uq — v. lulHn. L. 4J, ?. 
Stanlti. T. II. 757. plura collogic. Rciikius in Dilucid. 
Abrefch. p. 15. foriptum fuilTc fufpicatur : y..-^ h to7; Trifi tk 
txytTclsM, i. e. in ilia Iliadis paitc, quae de iceprru Agamem- 
nonis agit. In animadu. tamen ad h. 1. coniefturam non 
confirmar, fed t^v t3 sxttvTfv vrxfiSosi-j cllc earn Iliadis par. 
tern Rhapl". B, a vcrlu 101. vfque ad 109. vbi enarret pocta 
fucceflionem fcepcri per maiores Agaaicmnonis. ^'erum 
quidenieft, carmiiia Homcri vereribus fccundum argumcnra 
cirari , vcluti KariAyyo;, Ta^ioc n.i!Tifc'>.A« , Nwi/o^izvTt/a , vC 
notariuit diidum Kulinius et I'cri.'.on. ad Aclian. XIU- 14. 
Sed emendatio folo ingcnio Kciskii nititur. G. 

'Ev tJ — zx^xSojii] Ita Paullu'!, Rom. 3t, Iv rat 'lu.lx f.iyn 
ti yfxipii, i. e. in hiftoria Eliae, in narratione de Elia, in ea 
parte, quae agat dc I'lia. BAVER. 

[oCx av bv vijVavi hoc caput, admonlru Steph., praefixi 
Scholio, pro, n-avrl uvaiTiniv. In cod. Aug. Schol. ad n. i 
ct ;. dcfuiit.j G. 

'E|w T«y xfj/cxiJav] "Jw poflit efTe xoif'ti p'letey ; vt infra 
alio loco expl. B. Gottlcbcrus; fed hie propirj lit, e.\cra 
finitimas, i. c. longius fitasi extra illaruni ambitum. B. E''i(ff«vl In leflione margini adfcripta redundat vocula ur. 
STEPH. Verfus Homer! eft II. /3'. lOg. DVCK. 

ST{>arEi>] Ira correxi pro yfaria. Ita vult legi quoque 
Reisk. Ai/im. ad h. I. (p. 6.) GOTTL. 

I.!t/x;7v»-.i] Hnc icfpcx'it Scao/i^jlesHcrmogenis-^- 62. WASS. 

Mixfsz 1?/] Pro ift. Mox el' ti fi:pplc aAAo- G. 

Seil. 5r:'A.(!-/i«. iv pro ha cxpl. B. Gottl. Sed nil opus: 
femper enim vt faruum oppidum defignarur etiam belli 
Troiani tempore; vnde ct af ud Virg. Aen. z. paruae Myce- 
n.Te. Cedit enim Tliuc. paruum fuille r« c'J/e;, at non t^ 
Iv.iliei- BAVER. . ,, 

Twv Tc'rf] l^cisk. I.e. cxcidiffe credit Tre^iipxyuv unt hSo^aiv. 
Paulloante pro ijv legit vvv. Pro /^/zjov polle etiam legi in- 
xfa), quanquam tt fubaudjtr; vel xr^!'-"- Non eft vc monea- 
mus, his corrcrtionibus nihil clfe trihuendum — G. 

[01; yig hivaxs,(3i() e Codd. Call. Roftg. et Aug. aJdidi 
tr/v.J G. 

[nxgi?,xii) In Au3. eft TaflAzETixi J G. 

Ac'rs? xxrixei) Fama diu durans obtinet, f. inuaiefcic 
Ita fere Eurip. Hippol. 1466. rSi-j r^? /-'f"<^/.ai' c|/cTsv5jrc 
(},?f/.«i fiaAAoy xairi^tiffiv , i. c. //<■ mugnorum vhoriim iiiteritu 
lulluol'o diu durans fi.:n, 7 ma.vime percnbefcit , vt Valkenar. 
V. Ccl. vcrtit, et loci Thucyd. non fuic immcmor. v. Eius 
adn. ad Hippol- p. 322. G. .... 

Axxilanioyiwi] Commoda collocatio nomi.nis praecipui, de 
quo agatur, et plane Lo^ica; quia idem eft, ac fi dicat: vel 
Lacedaemoniorum vrbs exemplo lit; quibus deinde Athenas 

°\v.xVxCTo^i<:,y) Infra ;| JTc9/<r.'ft;c, ponh, i. fir.git Thucyd!' 
des. Obferuatio fubfequens lutilis eit, quam ct alius Schol. 
paullo poft notat-] G. r n i. 

[E,;<rE/3«; ae'w) n. quod dicit Thucydidcs, fi vaftata vrbo 
Laced- ccmpla tamea mansaat. Eiusdem turfuris nota.J G. 28 0OTKYAIAOT ^TFrP. A. ». TctTHSvlig Tx s^ci<pr!, ' toAA^v av olfJM{ aTrfrictv tjjc ^vvxavj)^, •* Tr^-nXBovro^ ctoAA5 %fsj'», 7c7c s'Tret- 
T* wfoc lo-Kkioi MJim f(^'a^• Katro* lUM-worjyia-a rtLv 7,-svts ra^ ' ^vo aot^xq vs/zovIaj, t^? te |^y^ 
irda-ijc vySvTcii, kx) Tiiv e^o) ^vfx.jMiX'^v vroAX'2v ofivq "" <5=, ifTf " £yvo;;</(75-S((r>,f 7riA=i)C , ot/Tf if^oT? 
xa} xxJac-Kiuxli TroXvrsXio-i xf ';<3'a,<A5i'>;f , ^4^7'^ )i'Xfj,ai ^'s lai ttxAxi'm t?? EAAa'ac? t^o-^tiw olntaBsic-ri^, 
« (paii'OjT ay uTTOiJsfW^a. h^nvxioov Je to at>TO t2to 7raBov~lci)v, ^fnrkac-txv xv Tfjv ^■jvxf/,iv sUxi^sa-S-a^ 
d-TTO T?f (^xvi^xi o^S'joq T?f TToKiooq, r, t-iv. V oukovj XTTiriiv ely.og, oCds t«c 'o\l/sig rctin ToAecfuV fj,5.X- 
Kiv a-KOTTStv Hi rxi ^vvxfx.sii • vofMi^av Si rr,v ^ ^xjiciv iauvrrJ , fisyi~-/!V usv yivic-.S-M r'2v tt^o xurtji, 
AnTTCfMivr-' ^i "^iv vvv T^ Of^rfiH <x,ii 7rotr,<r£i ei' ti %»)} iccivTxvB-x vi^ivsiv, r,v slx-k ett) to usi^ov fiev 
TOtfiTnv ov']x ' •KctTfj.nraui , cfj,'j)^ <Js (pxivBTOji y.cu 5t4)C kvhe~i^x. TrsTroifiy-s yx^ %(A<W zx] SixKoa-taiv 
ViS>v • TX? fjbh hoiyojiv , * eikoa-i x.cu ikxtov xvS^iv ■ Txq hs (^tXoyiJriTii , 'TrsvTriy-ovrx- hrik2v, Mg ffio\ 
ScfUi, TXi fjLsyi'i-xg km iKxyJ^xg. xXXx-j yoZv fxsyi^aq tts^i iv vsiv Kx^xKoyo) iy. sfx.vri(r-'^r,. xvTS^;raj 

i nsAA^y yif a. (?(«» 'Ir. k nfsi>.5«vrs{ t« xti'i '"■"•?. «• »»**S « X- Cxf- > ^■^' i^'-'t^i'f v/iisvra. Ar. C. Dan. et Mosqu. 
in marg. vero ^fi'f«. m AJ decft Ar. C. et Ai«. .\;<.>squ. n =av«imrS<i.-«c rjf irU:-< mnlit .V/r-.*. o ♦«/v».r5 r7r. p oJx 

J» f>. ' ij SrtxTilav Ca/r. /Ji«. Aug. fed a maiiu rec. cotreaum. f{»T«ii> G*-. r Ksfj*';'"* C/- fed deinde manus rcccns fupra 
fcripferat «i. s l'/'«ori» Co;^. 'AriT- r. iuv- Tfc{ to xA. ailr. eiva/] Nifi adilitum fir, t?5 
}iiv(if<««Ci quod iimplicitcr fatis relsratur ad iT/7ij:V lane 
»rfo« TO xA^oc avTuv, codcm rcteratur, vc tit pio Tff), '/i" glo- 
ria conim, guii famam eoruin ; vel pro Gcnitiuo. Quid, C\ 
T(i( Iv/iii- eft gloH'cniai' Sed Tfo; inrcllige, pro glorja illo- 
rum, quae eft illoruin fama; plane vt iios : zii fcinen Jahrtn 
ift cr recht grojl; i. e. quanquain fit ea accate ; ita cc h. I. 
quamuis fint, cum tamcn fint ca fama. BAVER. 

rir/rtj in Schol. cnumeraiitiir hne parrts, MtiffH^axi^, rcl. 
omncs prime cafu . er tamen I'equ. t?« "ilAjJoc. Legeiidum 
forte, Jai«, vel if) ii;.ic. H- 

[K»i T« 'h/ijo« Rcpofui c codd. Cnll. Roftg. et Aug. ita 
pro 'lAi5o«. Alii tamen vocanr hanc partem 'H?.(h'.v, non 
'hAio*. Ceterum alii plurcs alii pauriorcs ntimcrant partes. 
Pracliat fcx cum Mela U, J. coiillitusrc. v. Cellar. Gcogr. 
A. p. 1168 ] OOTTL. 

[TiJ; ci 'ivii-zit^i liravTo) In cod. .Aug. hoc Schol. rcfle 
diuifum cit in dius partes; quarum altera pertinct sd Jto 
liol^cci, altera ad rji il $i/.xri5<rx? — quaiiquam inAug. prae- 
fixa funt verba : tw/ fiai i-Jiiixix'"'.] *J- 

TIcmk;] Nc huiic quidein locum articuio carere pofle ex- 
iftimo : articulo TiJ; iiiquam ante genitiuum rif.tut- Cur 
autcm id dicam, vel ipfa interprctatio Latina latis often- 
det. STEPH. 

l'Tirsit$u(x) Roftg. habct: J,ToJ«i«f« t« s-jAfwc "'i 

liTjA)).] G. • 

noAi/Tf A/ffi] Exfcripfit Schol. Suidas in t:Avt»a/c- WASS. 

tnsAfTiAt'ff/) Saidas hoc Schol. exfcripfit in v. s-eAi/7.'A/{. 
ol. ad V. J. in Aug. deed.] G. ^ 

KaTi Xft'fJ*:] '■ *• «*^* oi/fHi- Suidas v. x«(/>) fp. 3^4.) 
ETftfxi ii ecKKiJiJijC TMC Ji-'fiHC K(»V»? 1/ s-faT)|. KaTi ►.ui(ia« 
Ji T« TSAiiM TfOTM elKi^uex. Corrigi dcbiL'at a KulU-ro 
cJx/ffSfiffa" Scd non ei fuccurrehat, Suidnm hue retpcxilTe : 
in ai;imo habeb.it hui'is libri e. j. xjr7ji Kw.'ii; cixw(i<>j:{. Kcs 
docct, falfjn) etlc in hoc Ivulicruin. Monuit id lam dligcn- 
tiirmius Abrcfch. in OblF. Mifc. T. Ill p. 147- cf- Autl Uil. 
p. 217. G. 

'Tro3<iT<?«l Sc. tJ airii x;/as. RcfpicitaJ fiipcriora, h.c. 
jroAAijv iTiTfav TifC «»v!5/«*; »fo< ri xA/o< a^'rxv — Mox c. XI. 
I'TOOi/Tifa cv7a riJ; vii;i«- '<thol. cum to'aikc coniungit; 
fed fallo, vt ctiaiii monuit .Sti-ph. (p 59')- G. 

'TTo3iiT/f»] Intcll. aut •} wo'a/;, e Gcilit. r^t jrtAiw; vbi tamcn Genitiui abfoluti fint pro Nominatluo eiusdcm fub- 
iet^i ; aut ii-txin; e fupcriori, t<c ov^aiiiui \ Quid, li, muta- 
to acceiitu, legcris, i-zcici^cgu, vt Uipra, TAaifiwT£f« f)/>'ytTO' 
vt fit: pn;».'/J viJc.inriir, apparcaiit iriinor,i lama? H. 

"ASifvai'wv] Ita MSS (cmper, numquam 'Ajtvafwi', vt numi 
Veteres. uASs. Er liifctiptiones. vid. 5)'/r«/v;w. dePraeftant. 
ct Vlu Numiliii. PiU'crtat. II. p. $9- 9i- S.ihiiaf. ad liifcript. 
Herod. Atf. p. ^ig. leqq. Monlfaucon. I'alaeogr. Graec. p. 
127. et 'qq. DVCK. 

'aSij-b/wv 5ra9c'/7wv] Quotlfi fingamus , Utnt htc Athenicnjt- 
but acc'idr) e. G. 

('e| i«ro5f«-fw«) Alius Grammaricus reprchendit fuperius 
Schoiion, qui) Scliol. ThucydlJem imprecationis contra La- 
cedaemonios accufarat.] GOITL. 

'ato Tii; <;,xv!fx( o4/eft«] M txierna Specie vrbis, quae in 
oculo! iiuuyyit. G. 

"favffis cvj/fas] 4.j(vf(>o« "pponitur rei internac, folidae, fed 
occaltae. Ita Rum. 2. exrr. i i» tu ^a*s(>ii 'louoaio;, qui ex- 
terna figna ludaci habcat; opp. tm h tw xjutt.*, vcre, in- 
time IiiJjco. Ceterum h. I. ^avrfi; vtique redundat; nam 
oii( per fe omnis cfl $«•/*?«• aut ivjn. fpi'dcn:, quae w/o/f lit, 
i)ujc Oc/if apparcat. Ceterum oi^ic , rci verae er aequo iu- 
dicio opponirur ctiam loh. 7, 14. /iij xphsre kxt oJ/i/' cui 
opp. vero, iulle iudicare, nempe vim, oi/'yajMn (pcitare; quod 
et hie iubct rhuc. BAVER. 

'h »tiv] ad liacc verba Schol. apponit: xi xarTa Mwx>|H)y 
xW Tc'v ToAov (.'; Tfoixy- msle vero, in.'i te ct contr.i mcntcm 
Noftri. Vnde ct, quae reqtiiintur in Schol. >« hijotx, rel. 
quae rcftc habcnt, ab eodem Scholirille ncqucunt tile. Torre 
ilhul Schol. vel pri' r pars refcratur ad vcrbum am-iu/i cui 
cgre^ie eonucniat. B. 

(tJ >* fftyxfiTixJv) i. c. aduerbium comfarendi. Subinr. 

iT/^(t(fiJ[] G. 

['11 Jiiwcia) In CalTcl. et .Aug. omnia defiderantur vsque 
ad ToiifTiiv.j G. 

'Ofiiffs xciifffei] Citimini/iiu Homeyicis pdem hnbere. Accu- 
rate dixit Toiif^fi, noil TOiif/ue'i. qmbus rh-npfiuliae fiiigulac 
intelliguiitur. l'.Ul)ath. II. a. p. <i. ai ui auTei. ^xi/uilxf xx| 
xciiiiixlx <iu«Amvto. iit i^efif xottiait ;«» yaf, ii o/-^ (3i^A0{ Iri 
piineipio i.t .n Lui) thiu.-: Iliadcin T^y ti(( 'l/jiiie( Ttolffn, VC 
OJyilcam paullu poll dicic- G. T H V C Y D I D I S HIST. I, to. 39 vafl-ata defoletur, etfola templa, et aedificlorum areae relinquantur, exiftimo multos de poftens longo 
tempoiis progrefTu de illoruin potentia valde dubitaturos, neque credituros tantam fuiffe, quanta nunc 
ejl, {\rerumfuturarumfatus c\\mprillina\\\o\-nmg\ona.con^entnr. Quainuis enim de quinqiie Pelo- 
ponnefi paitibus duas pollideant, totiusque principatum obtineant, multisque fociis extra Pelajjonnefum 
imperent: tar.-.en conftat, eorum vrbem fniiia, et opimone hoinimm inferiorem vifum iri, quia neque 
co.iedificata eft, neque tempi's, neque aedificiis magnificentioribus eft j?Z;?rM^fi: fed antiquo Graeciae 
more pagatim cond-ta habitatur. Sed fi Atlienienfibus hoc ipfuin contingeret, e.\ manifofta ^Tbis 
diiutae fpecie potentiam dupio maiorem, quam fit, vi'^wmWi puto. Haud igitur nos incicdulos eftej 
nee vrbium fpeciem potius quam vires fpeflare decet, et exercltum ilium fuperioribus quidem longe 
maiorem fuifTe: Ted aetatis noftrae bellicis apparatibus inferiorem exiftimare debemus, fi quid hicquoque 
Homeri poefi credere conucnit, quem ab eo, qui erat poeta, verifimile eft maiorem in modum laudibus 
exornatum fuifl'e; verum tamen et fie inferiorem fuiffe conftat. Nam ex mille et ducentis nauibus etim 
tonjlarc fcripfit. Eoeotorum quidem /'«g!//i!J- centum et viginti virorum ; Philofcetae vero, quinqua- 
ginta; demonftrans (vt mihi videtur), et maximas, et minimas naues. At de caeterarum raagnitudine 

'Afxa?/xi!, 'AfycAiKij, Miceifviaxi!^ xx] tks'hAiSo?. i;rc5a:vi;'v7o? JJ Kf f ffyo'vroi; , te%a'j T^v Mc«'ffi»V(«K!{» oi AaxsSxiiicvioi. __ At/« 
/io(i,'a;J AaxMViKiJv xcJi MsffftfviaKiiv. Til; ^£ ^uiiJric-^: >;7Bvr«(] 'iT^ov, on rj; 'AfysAm?? ix ■■If^xv, h^Xu ev.SK^fOfiiKu; arc. rd 

i^<i< oi^wi Sc tfi^tvoir at vTcSie'^i^x, vcMui; xx} Ei/reAs;, ic»( b/s rvvcrmrSfiffi;-. x«i ret i^iic. UoKuli^.iin] vii?.vd!;i?cc'JBii, rs-^ 
A«; 72? tC U'iuhx(iX. |. 'A^vxiuy he to airo TbT»] e| iroBimoii a-^Ji TTifi AxxeSxif.avla-j rb, it r, iroAi; mtu'J Ifi^/iw^Efi), x») 
Ti /ifi Afi4;5f/>(. tire) H-wc av ■jrecfi 'a3><-.<v> , 'A5>)»ars« tv, xzlxfi^iicjoi To uCro i'§-^x^vi Lts (iir-^v <i ■rx^ayvx^-ii Te!}eiiJii, cri 
?.£f.y,5iTug ETifaTw to!; Axxeiaiiicnioii;. uM^ot^iov yceg TbTO rifi; cvyy^xqiia; 'isjiev ^^oOieni;!;. 'H triv] to i svyx.vnxov xvri 
"uv f-'x:; — ] Reist. in Dil. Abrefch. p. 17. cut ^v (latiiit 
deli.ii''uni, aur legciidum ai'-ri^w — ilxii i^iv tJv 0/.£>)?ov, 
5:oiij7>)V ovrar, aCrij-y i^'i tc iiti£,ov xoff(/?ffai. Sed nulla veliigia 
huius Icclionis apparent; nee opu' reperitione rev' Oii-i^ov, 
qua elcgantia loci pcrit. no/i(T^v i-Jx, i. c. more poetarum, 
qui lolcnt aug re et exaggcrare res (xofff/'^ff^.t). GOTTL. 

EJy.s;] lion {iq,n pi obai^ili;, crtiliblie eji ] neque enim fuo 
ipfe telti fiJem deroget; led, fieri polejt, fortalic faciuin lit. 
Ita facpe fheoJoretus adhibet, cuius ioca congelii in Glol- 
lar. Theodur. v. tixc'c- B. 

['ETiTxat/iii«) Hate adnotatio perrinet turn ad tc.-.jt^i', turn 
ad TEs-c/ifxe, qu'id iiil'ra legitur ] G 

[To TTOIlJTijS TETo/lfxEV ) In Bai. et Aug- leg. TOV !T01-<7^V VI- 

xotyxisui. Mox in CalT. i>af. ct Aug. rh :^i?.oes^o-j on e^i^.o. 
ff£i,Ji(fff». Roftg. et Aug. adduiit: iteov , on U-no 'HfOoorB 
TBTS u^i?.iiTr^ (leg. L^e^tiTx^ ) L'adcm leguntur in Call", alio 
Juco, nee Jatis dilcerni potcrar, vuum uq^iJi-^lai an St^i?.iilixi 
kgatur. Apud H'-roilotum v. c. Humerus arque Heliodus 
dicuntur oi 57o.>)VivTe; 3£cvon'ifi."EA;,>(ir(. Lib 11 109 et WtU'el. 
Cl. 1111. ifc. L. V. 95. TUura Si 'A/.xxic; ek ii(>.ti vOiy,fx; — 
Pracccdit antea : 'AAxaToc s-cii)''),'? } G. 

l\oct^y,sr.i] Cod. Gr. xQisnv,ctr/ ad iupplendiim hJatum. ma- 
le. WASS. 

XiA.'ifV K».( lixHocixv] Scco'.'^ft. hie ex Homero, vt ait, 
MCLXV'I. i-.umetat. Euftathius ad II. (2', ^5S. ex Catalogo 
Honiwj-i Ml.l.XXXVI. Varie proditus til Humerus. Vid. 
Ceiil. nd Virg. II. Atn :yg- ct Ahziri/ic. ad Oi-id. Efiilt- 
Heriiiion. p. 319. Dc Bueotonim nauibus ell apud I'ocram 
in Catalopo V. ih. et de I'.'iiloflctae ibid. v. 226. DVCiv. 

Lti/fiT'cii;J In OielL v. 35;, Audrom. v. 106. EiciU, v. 2. A Lj'cophr. V. :io. dicitur Agamemnon: XiAfcf%o? tb to- 
/Lf^fs-s ?-faTB. E,\ Hom carnlogo conlicitiir numerus i 186. 
nauium. v, Intt. ad h. poetas. Lycophron vfus ell n"umera 
rotundo. V. Potter, p. I j6. In Aug. cod. incipit Schol- jt^okj 
cTi EvQiTT. et retcrtur ad v. KiraAcvr'] ^• 

'Ekutov iivcgL^j] In Aug. ?)chc)l. intcrlincare eft: t^? i^iyu- 
Aj:?, et ad v. iequ. t«? is <I>:A3x7))ri?, tb? inx^xt l^/.onori, 
Eullath. ad II B. p. 260. hue refpcvir : Itej ya? $2iri 5rffi fitv 
Trt '^l.^0K7^(T8 h To7g i'^ifi E.TEv sa -iv7-)xovro£ IfETwv EiZ0!( ra? 
a^r>i vi}2«. (Iliad. B. S09) irEfS Si Bciulu-J, cri t? ixxriv eixojiv 
ciCroTi (xx^-,) v«J? — (ib. v. 5C0). G. 

A^TEfirsw] Secundum vulgaras Po/A.-c-.'-f cdltiones Icgendum 
eflct x;T'.^iry^, nun fine maiiifeiu) erroie. Nam xCt-^^t-^j; di- 
citur, qual! qui fit xiroi e'cjutiu ifir-A:. Ahifnrjs autem inon 
ille antiquus l^otta, vt vulgo crediiur, fed alius n:u!ris fecu- 
]is pollcriur) in fuo poemnti-) pro aurf^iry,; cv dixit xiro; 
iuv i^ir.fU in hoc vcrlu. Aire? Iwv i^ir^ii xir^sO-o;, airti- 
lixTO; Hii?. STEPH. Pcdlux I. I. c. II. AiJrffETa? (ita tium 
legend, ex Cod. Pii/.'^iii::) <SiSxvSii>i; u-jcpxee tb? xxi t^irlo-j- 
Tx; Kr'i uTOjiXX'^lii'iiii' ■!T£f!;iti.i oi xa}.ii t«« x/y.'d; i-Tif-XTdc,. 
IIVDS. hxiTi^i-9.u non ivTffETix;, Helych. Pollux, HelioUorus, 
Kujlath. UASS. Vid. Ir.tci fretcs I'ollucis I, 95. AOregeTut 
funt iixyjSJ-O:, non i^iTr.;, lunver})!. ibid. 120. fiVCK- 

Airz^irxi] I'oilux relpcxit ad h. i. I, ?5- si'TtfirifC, »Vw 
©ouxt/ii'i>); uici^xSi T!j? x=i ifirloTXi xx) aTe/ia.vcftf.'a?- ct. L. 
III. iS. i-tterum, vt notat Abrelch. Dil. p. 16., exprcint 
hunc locum I'rocopius, (B. V. L. I. c. II. Sie/Jf.ioi ifr^iov, 
xirigi-xi TTXVTS; ■ irtglyeu; >)v ev ai/TC?? iS^t;. Idem I . IIII. 
B. Cl. lo. TfjiVfa; a' bx iv in tb-« tm toAwj «aa' «»rif/T«i < . ta . 50 O T K T.A I A O T ^ T F F P. A. 

Jt ori tia-etv neii fitixtfi.oi TrdvTeg h rati ^lAox^vra vxver) ^s^tiKobk?. to^otcc? ydo tto-vtcu; TrsTOitias 

Tthu- a\Kuq T£ xal y,iXKo',Taq Trehaycg " Tre^cuuia-co-^aji fis'Ja cTKevm Trok-fimZr i^' ecu to, -yrXdia 
KeiTa.(pecf'c]tc syjvTag , aAAst t<5 TraAaii) T^oVaD KiirtyMTseav Tra^ecrKi'Jita-fiSvx. Tr^og rag Y f/^kctg 
yoZv y.cL\ iXctx^dg vavg to fjucrov tTKOTroZvTt, i .'^oWoi '' (patWro/ ^weX^ovreg , aig divo -naa-rig jTig 

EXXct^Og KOf.'y, ■KSjJ.'^QfJLiVOl. 

iOL. K'htvJ * ^'' ijv ovx V oAtyctv&^JOTria- ro(r8rov , ocrov ri dx^ijfAaTU. ^ T?f yd^ T^o'p7;g aTrd^ta. 
Tov TS 5-?aT5» ' €\d<r(rco nyctyov, Kct) ocrov 't]X7rt^ov ettiroBtv Tr&Af^woSvTa "^ ^toTsCarBiv. i-KuH <Je ct(pwo- 
fisvot fidxn ' i>c^dT>i(rav , h'rtkov ^L to yd^ e^vfix tm r^ccTOTri^co iy. dv hsixt(rcit>']o. (pa-vovTcif ' d 
*(J' ivra-j^ci'!rd<ryi rn hvdfjut x^ijo-dfisvoi , dAAd TT^og ysv^y uiv ing ' Xsfpovno-a r^ctiroaevot act) Kr\7i(a.'i, 

t npJ< Kitiv R,g. et in marp. yf. ^(„»C„H<. v rrv om. Cr. x U'f».i«»3« Cr. Reg. fed hie turn . fupra «, vt in 
Mosqu. V M!y;r« Sv C/. z 1.«;..»7.. ii iA3<vT.< C/. (J«(v5.«i USivr.f t^y/: «ff. Aug. rt At i,y 6>-. mox Tc,irc, declt 

.pud HermogL-n. c. tj. ».{) m'3- »•"• * t; yi( Cr. c 'EAi^., Gr. d b..«t.;..w Gr. Mosqu. f Port ^e:>TK.« 

poncndiin cenlot S'efh. nh-.ixo f.)>ii» , pott 5?A«» 5J dunuxat ixtuwi". ac /«.5J >i pro t«i« .JJ accipiendum putat. / .i* 
a)) Cr. e xifovvita Ci^ Aug. • 'Ey T»U ^ihcKT. vxvct SfJx'A.] Ita iungeniium atque inter. 
pungcnJum, non port vavff) coinmate pofito ; iicquc ciiim 
in I'hiloftetis tantum iiauilius, aut dc iis, hoc ofleuJit Ho- 
mcrus, intcrprcte ThucviliJe; quid enlm iiidc prolkcrec ad 
caulTam ct funimam? Scd , ex his nauibus , do quibiis hoc 
difcrtc tradac poiJta, coiiiet^urnin, vult, capi ad reliqiias, de 
omnibus acquc viiiuerli?. BAVER. 

ToJsVai] Homo: II- (2'. v. ij?. Tc'fwv id tiSiTti iVfi fni- 
XltOrj,. DVCK. 
, ntToliixt] Finxit remigts fniriniiyios ejft. GOTTL. 

{Tv; wfU T»r; xuxxii) In Reg. eft t»« herat tb? t- t. le. 
Supcrius Scholion sd v. aAAa,^ 7b», c cod.^ Aug. adicci.] G. 
ntflviat] Suit/as h. v. WASS. ct in n^uTcvsaii;. DVCK. 
rHf/»fw,-] i. e. T8« irff.T/a; tz rp vi)i iT<(iira{, oioy 3BAa{. 
Suid h. V. C.X Scholio no!}ro dcfcripiir. G. 

[n»?f»«(i;) Improbat banc expollnnncin .Steph., quod regcs 
intcrfucrinc illisi quos zfji-inii vocat. li codik Keg. Cair. 
RoAg. ft Aug. aiididi ante au'/a*, orov, pro :;■ Conleiitit ct 
Suidas, in xt(tviu;. CeterMin cod.Aug. CalFil. Reg. ctKoftg. 
fere cum Schol. vulgato coufcntit: rat xifir'iii ry Vi'i in- 
Burat, clay Jbahi;. Cafi'. tamen pro jrsfiT/BC habct ti(1.] G. 

'Efa ray] i. e. ^.^fi's. V. Thom. M. in.i'ja. Siue av£t/. v. 
Schol. ad III, C,i. V, i6. G. 

Taiv ni>.i^x h rlMt] r/uiliiis tjjet fummn im(>cfi'i ileliita. G. 
riATi* Hxra^fx/.Tzi Vide B/ty fill III \:i Schetfeium dercNauali, 
et Kej^awdc trircmiumct liburnicarum conlimftione. HVUS. 

[Tw TtxtM^f Tforifi —) Hoc caput .Scholio ex Aug. prae- 
fixi. Scholioa ad 11. 4. in Aug. diuil'um.cll in duas partes, 
inter quas pofitum eft Schol. n. 5. Pais poftcrior iiicipit 
a V. rx yig r. A|nr*v, et pertinet- ad tS r. Tf Jtm <— ] G- 

f'AA/.i KX) xiru) In Call", xxl decft. G. 
n^ioTa;) In Cafl'. <t<t/.^ovt«(. G. 

To nisii] Hiinc locum ob oculos habuit Euflath. p. srto. 
a. WASS. et p. 329. DVCK. 

H. I. laudjuit tuftath. p. 260, vt notarunt VV'adius ct 
Duck., non qua verba, led argumentum : t^i ykf uxli tov 
Gtvnvhiou xavsvxi ro fu'roy rsv t>.5/jvoc xal iMrlaoi A3|3cv z, 
Tfx/xi;^.xff5dtf , retfci cuvavrjri ttvai Tt* a^tOfiM., ci rcu tAi,^uc — 
Ct". p. 329. Mcdius uunietus funt L.K.VXV. , vndc in niille 
ct ducentis nauibus cencuni ct dun niillia fuillc crcdibile 
eft. To ffxoTi<vTi magis ornatui fcruit, quam ncccllitati. Ita 
Noftcr, V. c, II. 49- T« fuv uy <iT7cfxty'.<i c^iia un uyxv ^>ff<cy 
^y. Ci. c. 96. ei. libri. G- fEriy 4 cy^'i"'^'': Tf>T7oi ) In CalT. eft: h''. 
yJs;)'xov7a xitTt. .Scholion ad ifov Uxf^iixlix e Ci f. 1. c. 

oySc;ixo-Jz ■xiyTt. Schoiion ad (.toi icxgilixiix e Cafl. et.Aug. 
inferui. In Aug. eft aXPiiiiXTix. Uuck pro >j malic xxh \ ere, 
opiuor. Scholiaftes innuicNolirLimtompararccautras inter fc; 
huiusque rci caullam ram homiiium quam opum pcnuriani 
fuilTc. Deindc reperiri quoque voc. axS><:^'-"'''(- Viitatius 
certe vocabulum ell c:x?il^xTix.^ GOTTL. 

'Sl; — xtiiJTOiifvot] «; hie nonauget, neque argumentandi 
vim habet, led rfftringendi ct niinuendi: pauci, inqi:lt, 
erant, vt ex omni Graecia mi/Ii : i. e. pauci lane, pro ilia 
conditionc, fi cogitemus, ab vniuerfa Graecia niilTos: quod 
coKitante?, maiorem numerum cxfpcitemus, ncn itapaucos: 
pauciorcs erant, quam quos ex vniuerfa Graecia colleiios 
•crcdamus. Ita I.atini, nomijiarim Liuius, particula vt \n 
vtramque partem vtitur, ct colligcndi conJicionc, et immi- 
nuenJi cc coiirce idi. v. I. d. I:xc. Liu. v. vt. A<i-\i 3U, 24. 
ne earn quidem, I't amans, gratuitam : i. e. quod tamen ab 
amance exipeilaretur, -vc eo dignum. V. et ad C. fli. n. 3. 
BAVER. 

aUio'J] Hermfgenes Cap. XIII. it?l iztHoi-: Sf;yc'ri(7o; , alrnt 
jy ax >) i>,iyxv^iu-itix, cffsv 1) iiZ^nfi^llx. Non eft iiit'rcqucns 
in talibus conciium genus loqucndi. fupr. Cap. IX. rHv roTt 
iv/ijj.11 -^ix'"'') x'-l » TOjlrot Tii7i; Tivixfta i>(;x3i( — et C»p. 
CXa.^VIII. yiy-Hlvji irxf airii iiiyx(, xa! ots; iiiii tm D./t- 
vajy. Ncc delunt exempla aliorum Sctijitorum. Eodem 
modo r.xiz!^, vol Kxhoi ante cV*; laepe decile ohfcruat Sii- 
pkiiiius, Cap. IX. Sed omnes MSS. ct Eild. tuentur vulga- 
turn DVCK. 

'h if.iyxy!>^itivlx TflffBTOv] Hermog. I. c. hauJ dubie rncmo- 
riac vitio omidt rorilov. LauJat locum rhetor, vt Tcr* iahac 
^ifei demonftraret : oAiyavJjws-i'jt , ixw*^'*' i^of '* — G. 
Tj; iTOffa] i. e. oia Tijy ixJf'iv, rift lewofixf ivcxa. B. 
BichCtiv] TO ^iJ' TbuiyJ. inquit tlrfych. WASS. 
KicTiCttiv] i. c. TQficiiv Tx Tfc« T»y (Ji'cv. v. Aramon. h. v. 
ct \'alkcn. ct Hef)cji. G. 

iimplicitcr eft, viflurum , vitam fuftcntaturum ; nam 
(3ioT/i'tiy ell vcrbuitl ncutrum ; vt apud Xen. M. I. / «Ta rt 

X*> ifilS'A; ^KTtUill. B. 

[ni»Tit>«iy) Intuli ex cod. Keg.] G. 

'FKf«ri(»«y] I'oft hfilnex)/ ponendum cenfco timIxv ?(V- 
fiiJy, poft JifAav ii, duntaxat uvc^iyiniv. Ncquc cnim JxiiJi 
a pro ivti}^ iij accipieiidum puco, i'cd (quod valdc miruni T H V C YD I D I S H I S T. I, lo. ii. 31 In naufum catalo'go nullam fecit mentionem. Quod enim omnes in Philoftetae nauibus enentiidem- 
ct remiges et milites, aperte deckrauit. Omnes enim remiges, fagittarios effe fcripHt. VeQores vero, 
praeter rege?, et eos, qui fumma poteflate erant, non multos cum illis nauigaffe eft verifimile: prae- 
fertim quia mare cum beliico inftrumento erant traiefluri, neque te£ias naues habebant: fed prifco ' 
potius, et praedonum more conftruflas. Si igitur mediam quandarn rationem teneas inter maximas, 
et minimas quasque naues , non nniltos, vt ab vniuerfa Graecia communiter mifTos, conuenifTe conftat. 
I r. H'-ilus vero rei caufa fuit non tarn ipfa hcminum, quam pecuniarum, penuria. Nam propter 
commeatus inopiam copias minores diuerunt, et eas taniiim, quas ex belli fede pugnando viftum fibi 
paraturas fperabant Poftquam autem ad agrum Troiamm appulerunt, hnjlem proelio vicerunt, hoc 
autem eft manifeftum, net enim vallo foffaque caftra muniuiffent. Quinetiam ne hie quidem eos 
omnibus copiis vfos effe: fed iid Cherrhonefi culturam et ad latrocinium, propter commeatus inopiam, 

nf-ffxtoVa;] TVi v?oc riifi- y.uTXii ■/xurxt, tb? Kt:!7tii>.atcti- ^Tls^tveui] ra; t£i'(t7mc £v^tJ?^v>(! erri^irx',-, oiov Ja;.«c. 'Ev Tif.ul ■ 
«ic», VU^iOja, na.r^ox>.n, x*! twv roivrm h HMi. 4. 0^3' au tu -irf^oix %xra^?xY.TcC\ uy. >)/ , (^^<s\, asexviciJiisvct rx v^.Cix , (..•;£ 
jfirai izh T/Sfvai ra "-rf-x, cioth; Ss a-ja Ji&yfiv. Tw rrx^xiii Tfo'-w AiiT/xwT.-fov] t« yaf 7-a» Mf^uv z-Acj'a: az -^ffsv ff£(7aKsw/Xfv«, 

«AAi n^A y-xTU iKxi'e'^o-.Ta, Six tc i^^ tfahstSxi aCri; T^iojlxi- ^v ay Six tuto xoiM-ii>x. 5. To liicov iry.aTri.Ti] liieati twv txxTOv 
s'lK-ffi KJ-) rw> TTi'^TtiKnlce hh i eroo^Kcrof Triim-lci;- ci.ixytTXi iv b nrj xo.lm Sixxosiuv viav raiv avSfaiv x^idfiof, livgiuSuv Ssxa 
»M Siexaiuv. "Oeov ij hx^m'^lLx] (Tuyx^iliKu;, ort xx} riro xxxbivo. "is-fOv Se , cri Vi'uqtfiM ^ axs^lJ-xcia. Bic-rcvesn] 

T?»4ii;v t^iiv. Maxv sxfaTifcxv] Tjf riig ctTC^xtsui il; rifv ^■■ffx. tZ'/ vsuv, iv ji n^ioTicUxo; zi-lii. To >af sfufi* t™ <;^xtc- ■ 

?rf»u] tqviix f.iytt wv «x oVff h xp >; /.lyei "0/i>(f«; yiyie^Kh «AA^ vgeTiguv jUixfOTefov Six rxi twv (?j!?(3«fav sTiSfOftaC. AAA* vidcri pofliO pro fVsJa ii- Quod quamuis in hac fignifica-' 
tioiie acceptum , huic loco <;ptiiiie coiiu>niar, nunquam ta. 
men aulus tuilTem annotarc, nil! alii eiusilein Scriptons 
hunc illiu'! parriculje vluni (cie quo alioqui leuis tantuiii 
er.ir piinjo iufpicioj coMiprobalFcnr, qui tamen Inci nunc 
mihi ill promtu non iunt: led vnum aut duos ex illis in 
hoc ipio elTe libro recordor FottalTc quidem dixcr;t ali- 
quis, x^ixoixivsi potius pro a^ilxoy'i elTe aci i|>iendum , quam 
iTiioii pro tTTitlx: cui et ei;o non aegre alfcncirtr, Ii in aiiis 
omnibus, quos obferuaui, locis idem participium It-queretur. 
Sic autem J^aov et alibi v(urpar, icqucnrc yaf. Alicubi et- 
iam Tfxftiffiov Si, vel lix/lufiov Se, eodem len/u : quum adiici- 
tur argiimtiitum, quo probetur, quod diftum eft. STEFH.- 

'EreiSit Si x^i*oij.nioi — ] Hie locu5 varie viros doii^os excr- 
cuit. Mihi quidem poll a4.ix.:t-^i:ici limplicilijmum videtur, 
fubintelligere: ifcxv. vel part- pofitum effe pio uC^iacvTs. 
Sch'iliafies infra hunc vlum notat. Reiskii enim con- 
iiftiirae nulla codd auftoritate adiuuantur. In Diiucidatt. 
Abrefch. p. I8- legit; irrtiJii ttsaas; . aur aB^ooi-, ti/vJe «<fi;xo- 
fi£vci> lixxt ixfxTTtfxy ttv , nr.ani Ji mulli i^numero ingecte) 
illuc ycyiiJJiKt, piocul /fuiio vlciff-'ijti comniilTa pugna. In 
aniin. ad h. I., Reis.kius nihil enicndat. Pod p.i^iliicii'/ autem 
con;m^ponenduiii , ct port £zf iT--)(rj;y , punctuin putat: Si 
autem d.iet Tant.im copinrum fecum iluct'unnt, quantum 
futabant fojp hello gerer.do (ihi viflum ccmh/itarc, puftcaqiiam 
effulji pug;ij hiflem v'uijjliit. Aut: iinam, cum p> imxim ap- 
pclterent aut iiii^reJcnniiii- in hfjlicjw, pugnu cummijfa k'jlcm 
Juiiri.ouebant Hcilmanus j[). 13. port |K<>i7>(3'«y parenthelln 
iiatuii: (j'tAov ii r. 7. ig. ~. r? vx x-/ lie^ix>iexiilo). Scd to 
if, polV ^xitovlxi, non conucnir lupcrioribus. Stephaiius 
iiriiSti pro iTtila fumit. Ira I'laro in Phacjon. videtur ce- 
pilll-, c. 47. (qui locus exflar a|>ud Eulcb. I'raep. Eu. 14. if. 
vbi Itgitur irti ii , ou d Vigirus capit pro «AAi) kto S>i 
Sxvjiastit tATioo? axoi'tl' v'f'ffv;, i'^iiSij s-^Jiujv — cfiu xtS^x. ■ 

Sed hie lotus Platouis nouUum latis integer ell. GOTTL. 'Et£jJ>) — "IxfaTijffay] Non video, cur fe ita in h. I. tor-' 
queant Viri dorti; neque vero Parriclp. ai^ixci-i-ivei, praefer- ' 
tim, cum pcndeat ab £yf/Ji), pro verbo finito ponarur; quod 
plane inlolicum illius aeui i'criptoribus, in hac vero ftruttu- ■ 
ra ci.im coniiinftione pbne inauiiitucn. Verba i^Aoy Si, 
viquc ad imxi^xvlo, funt in pjieiithefi, ct Si teduntlat pod 
ijizlvovlxi (v. Jiid.i quod ell cojilbquens, reipondens tm, 
e77iiSij ■■ vel pro oJy e!l is, vel po(t parenthelin videbatur 
inferendum; et vero abell a 4. Codd. Ira ct redund.K apud 
Hom. II. I, 314. t'l Si x£ Ki5 Jftiarr./, iyu Si xtv aCrci s/.u/ixi. 
Naln, quod apud Theophralh Ch. Eth. z-(fi xy§. extr. txutx 
^va/.tifiiij5-xo'/.i£v3,-, pro avxfiii-ivJisxsTXi politum inueiiias, cor- 
ruptu'! haud dubic locus eft, ct verbum cxcidit, axxirt7v, 
vel tale. Nee vero id per fi ponit Nofter, vr, eos vicilFe, 
dicat; fed, quid deimie, nihilo minus, poft vifloriam fece. 
rint: ergo illud tanrum elk anteccdens, et infertum prae- ■ 
cipuac lententiae. Quid, quod pro Si legi poliit, ei-; 
B.^VER. 

[M«x!) ixQxinsxv) Hoc Scholion eft adfumtum e CalFel. 
Rollijard. ec Aug. Senfus: pugna decretoria, quum naues in 
{iccO ftatucrentur. Plene rereritur i^iwcx-j n i; re |i(f ok -ri; 
■ixva. L. Vin. 10,-. Locus Hom. ell: II. j2. C<)%. — TtivS' (I'ro- 
reiiiaum) fx'avE Aii^oavo; «•/>,'?— cf. II. N. 68 1. 'EvS- text 
Ai'xvTo? T£ >££{ x«l nfw7t(r;Aia, ©ry' i:^ xfl^ vo>av,i £;fo7«y«(.J 
GOTTL. 

AijAov Sii] Sc. hi TbTwv. Ita fupra: (c- S-) f^xfC^io-j Si. 
Ante 3iAoy colon Icripli. G- 

To yh^ t'cvfix] Pacne eft, vc tempora confundat Nofter; 
nam i^viix illud diu port primum proeliuni condidere, Iliad. 
7, 435. yx^ hie eft, nliuijui , aut certe hoc puft yx^ intclli- 
genduiii. B. 

['Ey Tp u' "oM>)foc) II. w- V. 337 et 436.] C. 

Qui'' ivlai^x'] i. e. oihi tc'ts, ne turn quidem. Ita faepc 
Liu. il)i pro tun, quodet addicj iii turn cooiul, cec- BAVER. OOTKTAIAOT S T T T V. A. IX ■:. ,;r. vTroKstTTOfiivoig avnVaAo* ovtsc. Tre^imrtav ^s W ^\3-ov sxovjs? r^c(^>ii, ko.) ovts^ oiS^oot, ecvsu \fi7Stxiy^t 
•ysii^yijtc PuvzxHg Tov ToXsf^'jv '^dipe^ov, pa^Mg civ fJ.*y_^ KPX-c'ivTsg eiAoi/- '' ol'ye ko.) iy. dS-^oci, ii}\Xsi 

vlrcrj Tr,j 'T^otav el\ov. dWu ^i eiz^'if^'^l'^v, rd re ■tt^o t^tuiv dT&sj^ ij'j, " kx) avid ys on txutx 
" 6vofji.ai-OTa]a jm tt^jv ysvofisvx, (J'j?A?Taf To7i t^ysic vTo^eere^x ov'Jx yjg (^i^fxtig, kx] tou vuv Tre^t 
xvriov Sid T»f "^ot/fjdg Aoyi narstry^niKOTog. 

i2'. E'Trii Kx) USTX ri T^M>id r; EAAa? hi fj.STXVira.1o t£ ko.) P fis1u)yJ^6T0 , ali~s fj,)j '' ;(Vo%ar«r(X 
xv^ij^hc^- *l Tf yx^ dvxx'-^^l'^'g T^" HAA^i'iJv s^. lAiV xpvix ysvcfiivt; ttcAKx ' (vs^xfivcs, kxi <rd<rsig 
iv TM( TToAeiTiv ' cog s-TrmoKu syiyvcvlo, d(^' uv fK-n-iTTTovTsg rdg ttoAs*? exTi^ov. Baijijoi re yxo q\ vZv, 
i^)jno7M erst ' fi/jd U.'a d\'j}(riv, i^ A^vrig dvaTd\ireg vwo Qsa-(rx\'2v , r^v vvt/ ^ fisv horjTjtxv, Tr^crs^ov 
ii " KxSf^'iiSx y^v KxKiiiJi,ivr,v u»t>iTxv C fiv S'e xuruiv kx\ dTroSxrftig ^ tt^ots^qv kv r}i y^ rxCrri, d(p' 

h lnt?rpunilionem port ivn/viv delcndjm fuidct Srcfh. iAir^i'fsvTj Cr. k E./i Mug. I Kon rp, feJ tii absque 3c- 
ccntu pro nvi Scb^l. fcripliilc credit Sttph. m n«(»Tii>x«»«*' Mari;. I. niPavri Mitrg. ;. Gr. CI. F/jr. n«fivr; etiam Reg. C.iJJ'. et 

marg. Baf. D.i». Aug. » Kal «ari ii raDra .-/r. C. oiri S>i TJiaToi (7r. C/. ec CnJ. Cum ,-/<•. et C. /)<i:. Aug. o 'ovoiisfiT/fi maiiult 

Sttfb. p KciT^Lic/fiTj A/ji-f. Fhr. CI. quod improbat j'c'/>*. Sit ctiam Kfg ct Oi/f. Aug. Baf. fed in CalT. reccntiore inaiiu inter 
verfus emendatum erat fit. f 'H»i>x«.-««v Rff. et G>. Aug. r 'e»<«'x*'«'" H'g- CnJJ'. Aug. J 'n? /») irtAii j>'ivgyr> f7r. j{ 

ivtrttiKl i)iV». (?/. Bjlil. iv lit T» njAi) C'rt/?'. Aug. lyiiirtt Rig. idemquc omiitic u(. t Miri riiv 'l>is iAaiiv .ir. et Kc-f. ti .M>» 

abefl a Cnj^. deinde ab alio adtlriptum. in Aug. quoquc dceft (i<». * K«2(iiiaJa Ctij'. Aug. y 'H* S) xs) «»riv C/. i 'E» t; 
7? xairj w^grifti Comer. CI. et CVi//; Aug. 'AvTtrxol Quum Datiuus fiia iungatur verbo am'xov, de- 
leiiJa quae poft ipfiiin imerpur.dio cit. Sl'EVH. 

'AvTeiX'" ^'^] Cum Stcph. et Rciskio /3/« coniunxi cum 
ioTtix'/- GOTTL. ... 

'Ill — xxi — taTiiX'''''\ Norabilis Metonymia: qua, Inopia, 
BCinpc Gritecurum TroianI rcftitcrunt Graccis : i.e. qiiie 
inopia Graccorum fecir, vtTioiani iis reiillcre polVent; vel : 
qua inopia Graeci ira di/iincrcntur , vc paucioribas relitcis 
Troiaiii pares ellont. v. I'hilol. Tliuc. p. 3s8. lit. d. AdJc, 
Rom. S, 5. \W\ U.X Jiiitiir icTOiJiiv 3ii ry; rxfxitt i. c. pri- 
vitas ii'tirma ipla tcciill-, obltitiiro» quo miniis Ica valcrec in 
homine; et memorabillus, 3C propius ad h. I. 2 Pctr. 2, 8. 
P>.s>ilutTi v.a1 ix»? i oixatia? ■■>/ — -iiux^^ ipxci-Jii^tv- J. e. illi 
homilies, .Sodomitae, cruciabant aiiiuium cius adfpeclu et 
auditu impictatis iplorum. Ceterum rd /i/a ir.a!iiiiJungete 
TM ivT/T»Aoi, quani tZ a;ri7xct , quod i.im i.abcat Datiuum 
tamcn: ct paene ivinus redundct, piu ayT'nruf.o:, viiibus pa- 
res, qujm, ply. ivT»rx'»' BAVER. 

Tore ill urc>.,iTO}t:voi(] In .Aug. cod., a J mar{>incm fcripta 
funt V. TOi; xxia xaif«». G. 

Ai/^ffov] G' . Jiiii«f«v7o. Suidas cum Edd. Hffycb. nefcio 
an hue I'pcclans, iii^ife-ilo, Ji(/*«z»>". WASS. 

Lcftio cod. Gr iie^f(oyra non ell fpcrncnda : medium 
certc viJcrur vfitatius. Hclyeh. oit^i(nro, Ji«,iii;te,To. it. 
ti3';,ffc\irM, liix'yrxi. Intra tamcii , t. 31. vtitur limplici in 
aft. c(;i ^j«»yT«« rev s-;A.«fiJv. Item L. VI. 5+. T«if TOA».miC 
ii(;,itev. Vbi tamea Duckirus int. Jr«>!»i>v, i^:uo-i. Dionyl. 
lY, 41. A. R. p. i--. vt Noltcr, tsv trexiaov Sii^tfov. G. 

Pel luUium, tolerarunt; ad cxtrcmum (urtinutrc; hiiic et 
iniux)(, pcrpetuum. Scliol. Jjij/uey, pcrtecerunt; niinium 
pro re. B. 

[Ai^+if'n irfiiivot) Ita et Suid. in v. h(^:;»ii. Uacc non 
Icguntur in CalTel. et Aug. fed iyvat, slf, i^otre. In Rolig. 
quuqiic ita, nil! quod H'f**^''" Icriptum tit.] G. 
^ Mi'f/' T«] Kon TN, fed T« abs(;iic acccntu , fcripfilTc Si-to- 
Unjltm crcdibile ell, aut potius crcdeiidum eft, quum dicat 
ttrv,*>dt\ni, cc cxijonac nyf. Ncque tamcn lc<^oacm hanc affcrt, tanquam quae llbi, fed vt qi^ae aliis quibucdam pla- 
coat. Vcruin illis, qui huic loquendi gcneri alTueti fuerint, 
lertio nolh-a magis placebit. STtPH. 

("Ehoi cvjtyxf.lv^irn) i. e. funt qui ra cnclitice fcribant- 
n. T«, et lie dedi. Sihol ad v. 6. deelt in Aug.] G. 

'o-i-.fiX'ioTala] Magis conuenire credidcrim o'vofias-eTjfa, vt 
Icgiiie Va/U videtur'. STEPH. 

T3!/ vJk — Ao>c» Kxrirxix.} Transpofitum, -pro, toS vtv — 
xKriTX- >.iyou. vtLiu. 6, 19. Iminincntim motcm liber t nti ^ pro, 
libcrcaci irnni. nio!. ct 4-3, 6- cniut mediae canis foaecifitt' 
pro canis med. (vcl in medio] praec. v, Ind. BAVER. 

Alt: Ts; xjiH^i;] per (toetat. GOTTL. 

I;a et Latinis propter nonnunquam cIT, per; Cic. p. Mil. 
ferui titleliffimi, propter quos vluit, i. c. quorum opera ; p. 
Role, fiktnet. parentc.', propter quns lutein afpexerit. B. 

'h 'EfJ.xi liiTXiljzIo] i. e. iv ry, 'tAAiJi f4(7i ra Tfaiixi 
liirxvx-^/iff!i; ijyav. v. iupra c. 2. G. 

I'^fXi 'it'f.i) Call". Iiabct TfixCi. In i(>x«ioA»>/a» fuppl. 
rJv 'E;./.i;v«v. AiT/i) B-arfij-fa^c?, fc. yfiiini. Incipit autcm 
archacoiogiam, ante Troiana tempora, c. 3. tk a^'i ri 
T?*i*i, c. 9. ct im'x TxI'^Ktxst c. 12. De diple ( •< et >) 
in niargine fcripta, et aliis huiusmodi nocis, Duckt-rus lau- 
dat Scho!. Ariltoph. ad Plut. v. 2;}. cf. porell Schol. hfc ad 
Nub. 197. MalaCp. ad Cio. Epp. ad Att. \"1II, 2. p. -jo. cf. 
f.;inclr. Clau. Cic. J G. 

[A)fA3i' ii xai) To K«) intuli e cud. Calf, qui habet : i\iKQ7 ii 
xsi Siu Turav.J G. 

M«7i>)xi4»T<jj Rc^iius utTaxl^iTOt vt iitlinlxi fupra dixit. 
STbPH. Kxi<f*.i^sTs, quod in quibusdani MSS. eft, non pla- 

cct. WASS. 

'n« n^ ittix&s-ta aiJJifSifvw] Fnenkclius accuratius vertir, 
tauriuam eiric ncgjrio ante ai'i^\t%\^.; quae l.itct in contcxtu 
veiboram : ,u"».v/ non gui.'ficrent, cr-fctrc et I'iret colligere 
mjuiiiant. Si immutcs onitionem, ct fuppieas .'jJiAAev, ifi 
aT» -• i. C. feJe: magi.t lrnt\'fc> ebii»t, quam vt, itii e.xpertes, 
crefcciepotutrivt " rcpcrics iicgationcm iic.linaiius (eqiiitur, 
vtplcfumquc, Ejicakelium : jiiV tiafs tt ixegen Mangel nitbi-' THVCYDIDIS H I S T. I, it. la. 3 3 

fefe conuertifle conftat. Quamobrem etiam ipfis difpeiGs Troiani per decern annos facilius reftiteriinf;, 
quod illis, qui femper in fuo agro relinquebantur, pares efTent viribus. Sed fi cum magna commeatiis 
abundantia et copiis frequentibus eo iuiflent, fine latrocinio et agricultura bellum continenter gefiilTent, 
Troiam proelio fuperiores facile cepiflent: fiquidem baud frequentibus copiis, fed quadam e.vercitiis 
parte, quae forte femper praefto erat, Troianis refiftebant Quod fi Troiam aflTdua obfidione preflrffent, 
et citius et minori cum labore earn expugnaffent. Sed propter pecuniarum inopiam, et quae ante hoc 
bellum gefla funt, inualida fuerunt; etbaecipfa, quae omnium fuperlorum funt celebern'ma, re ipfa 
comperiuntur inferiora fama, et rumore de ipfis fparfo, qui propter poetas inualait. 

12. Nam vel poft res ad Troiam gefi:as Graeci adhuc alio migrabant, fedesque fuas ti'ansferebaiit, 
ita vt eorum opes per otium non creuerint. Nam et ferns Graecorum reditus ab Ilio res multas inno- 
vauit, et ideo in plerisque ciuitatibus exortae funt feditiones, oh quas illi, qui fuis fedibus pellebantur, 
vibes condebant. Nam et Boeotii, qui nunc appellantur, fexagefimo port liii expugnationem anno, 
Arne a Theflalis pulfi, eum agrum, qui nunc quidem Boeotius vocatur, ante vero Cadm.eus, incolue- 
runt. (In hoc autem agro olim erat ct quaedam gentis Boeotiae portio , vnde etiam ad Ilium cum 

Kfoi yeu^ylav] uv -^yiira 'AKcifix; xy] 'Avll[iXxo^. Tov xo^siiov oii!^t^o-J] Sii^e^ov, t/ii-fffEvov, ciriiieAuf e|i)wsv, c.y.vucv. 'aaAz 

filfii Tw] 6HC( ffvveyy.^ivvcn , «AA« [■'i^si ra, avr) ra |Kt'f£i rivl. 6. AtfAaTOM tdT; if70i«] ra Tfai'y.x e^iyx^l^'-t- Kr) lislec rx 

Tfwi'K«] -?'%? S:ei^ ry,v uf^xx'O^.oylx'j , eJ; rx jr^o rCh Tf AiixiJv, £i? xilx tx Tfuiixx, sU t« ex'l'-'^'^ avzm. xa^ etjKTOv Ss fi^gas 
SiTAif T2pay?.»4'°? y-eiTpjt- S>i^7 Se y.y^ iix Tsruv Ty,v alrlxv , ci' ifj tb EAAhv/xc xx^ (ulx Tijv xf.ueiv if/ affSsvf?- Un-jyjiextx] 

{ffJXix 7'i? x«) xv^ifirrj itoiiu "h r£ yaf mxx'^^y,'"i\ lifxsri yij £Air/^ov7t? avra? i-xve/SsTv i-rxvi-^cyla, c?.5tci »' cTOAi/iHy, 

KJM or ifrluiis-jot e^eyrtvlov. ^A^/' ^v eK7:i'rlovTi;] x<p* a'v vf 7:c?.iuVy >) raff-wv. Tic ^olstz txii^C'J] •^oKKoX yx^ sijj'rscov' oiovt 

Tti/xjoc fth Jjrd t5 rrx'^oi ^k(3a>;5£); Six riv Aixvlx , lU Kvtqo'j ln^ixfio. xa.) "Ji/AoxTijj-iKt ^-x xiiv JlafiJo; 5iva7o» Si)A£;«v voffOK 
vcffijffx;, xx'i fii; <pipuv Ty^v u'itx^'''<''' > aTEASav ex rijc vxlqi'601;, txl:fs n-oAiv , ijx aix to iraOj; Mxfjcxixv ixdf.effs. Aio/it;^!}? vrra Ko- liyirii f K(;A:)9£ic, iii Txi Ai^v^/lSxi ■jyiaHt x^lxiro " kx) h Mv/effSii;, i-Jtb rm Glvfff^iJiJy, £ii i(3>)f/av, x«) aAAO< vc^f.ol. 'eJ Af v^f 

dvxTxvriil "Afvj), sroAi^ ©£ff<r«A/«s , «i}>' •!; atoiix^xi xxlx [UTOixixy xx'i ij h BoicnTix Apit, 1} ti Uoixrix Agvijt mv XxigiivnK ^en RuhijQ/rr.Aenucht aufkommen koniite." Huic inrerpre- 
"tacioni Scholiaitcs fauct, qui orium increinenti caud'ain ad- corflitenint; alias, quas dicam. Ita loh. r, ii. i ;tm|,k't;}? 

qui orium increinenti caud'ain ad- ti s-j:, i. c. tcquis alius prophetarum, nempe practer Mclliam 

fert, vr rouera ell, vt inox apparet: ficyii rt cv woMm Xfo'va aut Eli.ini, quern fe effe, negailct lolianncs. EAVER. 

jjffi/xa'^** ^■■fixiiui. GOTTL. [(^y,Mix-j -jiiri^) v. Herod. I- lOf. ec WelTel Qualis hie 

Simi-Jiciliimum luerit, vt -licvxxfxiTx pendcat ab aiiJifS^nxi' morbus ilr, patct ex Hippocr. de acre, aquis et locis, p. 29J. 

ne, vel, quo minus qaicta (ell'ct, ct lie) crciceret: quali fit, de Scytliis: eujux'xi yhcvrxit yojxixux i^yi^ovrai , wc xS 

u^t liii iievxxtxi Kci {etjTu) «</Jv}5ijia; , vel, «K fiij xi^. h tw yvvaixtii iix/Jyu'jTxi rs cy.clus. MeminiC huius inorbi Longin. 

{vcl S:x rsu} ■ijsux&iff'i. liAVEU. S. XXV'IIl. p. 1 59. cd. Mori.] G. 

[V.xl ai/'Juffiv srciii) In Aug. pro 2i/|i)tjv ell aiJJ))',). vitiofc. G. [Mx,\xy.lxv) Sic corrcxi admonitu Vv'elTel. ad Anton. Itin. 

['Er.-;v£.=.5£rv) Hoc ct reliqua vi'que ad .-'..p' m abf'unt a p. 490. I'rjbat quoque Abrefch. in Dikic. p. ig.j G. 

ChIcI.] COTTL. [''AAAs; 5ri>/.Ati! ; Sc. ;i£TE5-oi/.] G. 

'etit3aJ] MS. C/flr. eriTOToAJ. Pliyumqtic, magtta eK parte. '£« "Afxjc] ViisS'.eph.V'tyzint.h.v.QtibiTiiterpreies.ViVCK. 

Vtrumque agnofcic Pe//;/.v. Noirer fire ali.is £TiToAii led cr 'a^vj)?) Hacc vrbs Theflsliae lioeotiae fuit colonia, vt 

|titA£i>ov et E!r(7o!rA£rT»v. WASS. Stepli. fSyzant. tradit. G. 

'^'a;<' fcv) Non potell cum Schol. ad vh.i-uij refcrri, quod ['e^ "Afii<?) Hoc Scholion vt et ad verba Awfisrc re dcfuat 

fequitur mox 1-2; to'aei; exli^^av. Cod. Calf, tantunimoilo in Cod. Aug.] G. 

habct roieuv. 'A41' iv refte iilteilexit Int. vulgatus. Eil ['ll is Bmurlx "a?vm) VJdetiir leg. ;j Js h Eoiarlx — Hanc 

cnim idem ac fi' ««.] G. Arncnlioeotiae, poltea Cljaeroncam didam, ronlirmatSteph. 

'Ext/t7<;vt£?] Reisk. anim. ad h. 1. ir.allt 0/ ixxt^lavr^;. Sed Hyzant. p. 748. v. Xxifualx ■ ixxAf^ro os i- rjAr? xx) 'Ajivij to 

ipfc Vir i'agdcilllinus agnoTcit, arti^ulunj poll'c hand aegrc af%«r(sv. Ita Hornerus II. (s. 507. Vnd<; Euliathius p. 370. 

abefle. V'utarius ell ita (cribere; led ct iubinde occurrit ri ai exuMx y^xS^nst xx), "rj "Aj vi/ vvv X«(f«v£;'«.] G. 

participium line articulo, inprimis apud Poiitas. De articuli 'AvaTi/Tfj Jts (3issa?Mv] i. c. u\'ii';xTot yevificoi vri — ' 

on-.ilFicne V. Plutarch. Plar. QiiacH. T. X. p. 199. G. Sttlihiis ext'uiji — Suidas : 'AiarsfVa?, k-jx-ixTVi; Trciv.tKf xal 

Tac jtcAei? £x7'4<:v] h. e. ToKtiQTitxi 'xliifii. Ita alibi: y,sx-j f/ET-o.-Kiffj-c- ailiue, vt Demofih. in Jtc5. •^t^t sififn}? (T. I, p. 

yx^ Ci 'LTTX^TtxTxt xCtmv TTflMTot Tf xx) ofic/w? s^i<st ci'yyt'jeii;^ 55. Rcisk.) TO <i^ii:x£»v fi^io? JiviVTAro -r^rrj.'j/xs. G. 

Itaque non erat, vt l^runerus apud Palaeph. c. 34. 2. pro KkS/j-iilox] KxSiutiaSx, quod eft in Ct7j/.' nufquarn alibi in- 

J(f'Tfi(2i!« hci Ta« jf/Liff*?, Icgendum putaret rivkt \iij.c^xi. Alia vcni, et crrori (cribcntis tribiicndum puto. Ulep/'ntius in 

cxcmpla (unt collefta in Milccll. Oblf. Vol. 111. 149. cf. Eoncrlx, ixx^uro Si — xai K*5,uvii> i^i Qaxvoihf^. Uujlatb. ia 

Abrclch. Dil. 129. G. II. i. 487. :v«ja}svr«f ii l\t~-ni7oi fih uri tjJ; K«9/<;;i'J«j 

T«{ tc'a£({] vertcrim, >r//'f»rtx vrbes, illas, quae dcinde yijj. Dvcii. 

E 0OTKTAIAOT ^TFrP. A. 


iv Ku) h Wiov i<^ea.Teurav) Aau^js"? ts oy^oijKoru) erst ^vv Vl^aKkii^atg TlsXc7rovvti<ro'j fcyjv ■ * u6yi? rs 

re * aAA^s EAAaJi? ti-tv a ^oj^iti' T^civTa oi ravTci uts^o'j tuJv 'I'^oomoov ex-ricrSt;. 

(TfSTffj'/ J: rjcrav etI ji/iToHi yj^jcT/ ■TrctJfiiKxt ^artKiiau^ vccvfiKz re s^fitT-SsTO rj EAA^f, y.y^t Trig ■S'x- 
Aacrij-fjg axWoj xJTsr^ovTo: tt^vxoi o\ Ko^i'v^ioi Aiyovlof tyyvTx'Ja tov it if tsoith ^ ui]xx^i^!(ra{ tx 
Tregi T<x? vx-Ji, ' Kx) xpiri^m tv Ko^i'n-S-ij Trsirov T^f EAAaoof '' vx^j^yiyriB-r/jj^. (^xiviloj al y.u) "Ex/jCtoig 
' AfiitvonArji Kofiiv&iog vauTriyoi vavg TToi^cui Ticca^xg. iTri " <5' £r< fix\t~a r^iay.ocrix eg xrfj tcAsvt^j 

a MiMf 'V. et /?^!r. > oi' in Cr. t'a/c. c 'l^l-^i/iii Ar. C. CI. Gr. AIJ. Fhr. Baf. Dai. Caf. Cr. fed in hoc ■ii fupcr » 
rcciptum erar. In Aug. quoque Ifimitiri. d T« tXim. Cawer. CI. et Caff. Aug, t 'aa^«« nop eft in Dm. /' TtytiizhtK R/g, 

yiftlii.1t Calf. Aug. g riH'i«»~» Gr. fit.iilv^t ^■■'JT- Aug. b Mi rxx"(-."" R'g- > Ki) r^i'^cx ^firtv /» Ksp>»3H' C'jw. cciain Rig- 

et C<i^. .■\ug. it 'Evvji»i?y>S;»*i ./r. t'. Cr. /</J. Fhr. Rttf. CajJ'. O.m. Aug. / 'A(ii»«iia;,- 6V. m AJ Gr. Ka5fi))f5«] V'aria Boeociae nomlna reccnfet Stcplun. Hyz. 
p. ;;9. vbi ct huiiis nieminir, ex h. 1. iyxfuro H 'Aovfa xdt 
Mietx-rla xii 'siyv^U xa'i Katf/ijlci i» esi/KvJiVii;. Locum See- 
phalli i.im pro iinpciira h. v. lauJabat Uuckcrus. G. 

Kxi lLToSxf;ih] Keisk. in anim. aJ h. 1. p. 6. coniicit: 
axci:iVliC( xxl »fOTif;v. G. 

'Aij,' luv) Sc Ti:i( 1. «'■/;<«. Hoc fupplebat Rcisk. in Dil. 
Abrcfch. p. ig G. 

[E'l'i'nTo) Calf. iffovTj vc et paullo port. Item, art iy.xTov 
't>» riiAiv *,(omiy omi/Hs intermedjis- Obuius error c\\ Icri- 
barum] G. 

[A/a Tu-j T«iiJv) In oraculo apud Eufeb. V. so. Praep. 
cuang. ell: J(" eJor» 5-£vi;v?fcv. Apud A( oliod. I!, g. 3. k»1 
«vi7i'J/ Ti)» sif-jyx^^i;'- Uuckerus norar, ellc, qui humentes 
anguflias intclligant.] G. 

fEiiTiV) iiif) Diftinxi poll nVev, incifo port i; rcmoto. Ita 
rcite in Aid. Schol. 'rn ell pro ?tj.) G. 

['ttsjcv Tfiy Tf »ii)«»v «T«ff( ■«•) Call", ftira oVJ^f**''^* ""f tiv» 
Tfwt'x«v.] G. 

m/vi-O C/<r. (icA/c- TA*. Mag'ifiro inrcrpretc, ivr) t« 
H£Ti |5ia;. (i»'''J ^*'''' ~* |Sfa?t(-;c. Mud loiuim , hoc vcro 
Atticorum, Cwhlhu: ct HdUiit'ius apud t'hijtitim dicunrelTe. 
V'crum fioA'? apud nol'riim, Ifur. X:not>h. P/nion. Sophie, 
.-itfchyl. Ilitoi/oe. Cacrcrum h^tlf/i.iftlc. XXI, so. pro fioA<c 
CUnitas .-Hex. tio-jif. vbi eriam pro Td yura cleganrcr /4.V.v<i»- 
Jriitttl tSj vitT«y. Homeius ifixtn Jt) vara J«.j0ii(P«. Virgil. 
TtTgi dabo. Terint. Ccruiccs. Giol]iit vtruiiujue f/'.Vi et 
I'.'.f taiuUm reddunt. Qi^ii plura cupis de voce /^o'a.h, adeas 
Schol. Nicamlii p. 17. Sthol. Sotihoclii p. 2:6. Ed.Steph. 
156*. Schol. Tbearlli ad ld)l. u'. 4. .Schol. //r/c/yZ/Stcph. 
pa?» g. et J03. Oe ftcyc SchdI. Oppiani ad a', jjo. Verum 
Gram!i aticis c>>«<^>iy >.»;«». \VA53. 

Ka) Bx/n iviT3i,'//»i'] \'t hie poft ttri/X'""' JJf^afn'Ci fub- 
iongn x«f KKfri iviTa.'i.'vi) : lie poUquani initio huiu; prooe- 
mii. (kI cli non procul ab cius principio) dixit de Grjccia, 
B iraAai ^f|3aiV; ("xi'/^r.)), lubiun^it, «AAi lUTXtu^aecii rt lexi 
Tcrrt-rifH. STfl'H. 

Ou»»r: 3UT*,iw/i{J y.v«w i;(i» amflift [tJiiut fuis n:eiitre- 
liir — G. 

('E»' JfiiVT'^ Ouckpru^ '"git: Ix' Sfiiyf fo. j;"'??- Ira.ScIiol. 
ad L. 11. :''. ci ij !{<int> nru'ziiivonttoi cix/rai, Vulso ci/.^fai. 
Uatiuus viicitiur ;tl in his. .-\ceulaiiuui tamcn locum ha- 
bere viditur.] C. 

Kai /«.>a:] Lam .A/iJc partCiP, quae Ionia appellacur, co- lonijm Athenienfium f-iftam cfTc docent ctiam tUrodoiuSt 
aliique, quos afferr .Mew/ius de Fort. Ath. c. 6. HVDS. 

Ka) "licvaj (wv 'AS^va.'ci] Haec in Alia.:i minorcm dedufla 
colonia ell maximc mcmorabilis. Ab Arhcnicnlibiis, (;ul 
loiics vetullidiiiiit tcmporjbus dlifti func (L \ I. %-■ Merod. 
I, I4}J indiruin repioiii nornen lomae. d'. Eullath ad Iliad. 
D. p. ;9.'. qui locum ex S'trab. VIM. p. 587 ct 5itli. lauda- 
vit. GOTTL. 

'iraAia; ii xa) SixeAjac] Intclligitur hoc cfiam e di.lleclo 
Dorica in Magna Gr.-tccia vliraca, Lacedaemonios in iianc 
pairem Italiae colonias dcduxilFe. G. 

'lT«A/a;] Vbi ct rarcntum, S'partana colonia per Phalan- 
thum. Hor Carm 2, 6, 12. 

Rcgnara pctam Laconi 
Rura Fhalantho. BAVER. 

r/Kf/faf] Vbi ipfae -Syraculac CorintSiorum colonia. Cc» 
tcrum plcr.(equc harum coloniarum haudquaquam tauenc 
art;uir entatioiii Thucydidis , quippc ob luihas domcliicas 
plcraeque cii^Lie et cedere coaftae; vt Parthcnii, duce Pha- 
laiit.'iOjfugientcs, rdcgonus/ ufculumcomlcnii, alii. B. 

Ti ;r;AAa] Incod.Aug. in iichol. intcrl. ncratur : TaTsMi» 
rcc e'rl TOA:/- G. 

[Ta iriToAj) Stcph. malit: ro ivirchi, ir. pro rvfantie^, 
Tff«vv/5(i»" haud dubic quod in textu el): TvrxjsiU(. Scd nil 
murandum puto. In Aug. eft, vt in Rollgard. tviv xWua 
Uyti Tflv 7-i,'avnuv. In Aug. dclurt quoque verba: tht^ti t* 
Jtitoau. Cctcrum fai io cum Stcph.ino, vciba : t^v aJriav — 
fc-rincre ad x«i t. xg- '>'■ n'f.cn, vel in ifta : rSv TgiroSttii 
fid^.vuv •) lyye^ififc-v — J G. . ^ 

['Hrxj ua) txCtx) H.ice funt verba Thucydidis c. it. i«i 
Ti-y lixafxllxv — .Stephai.u* purat, Scholiallcn rcpugnare 
Thucjdidis vtrbis : Svxt'uTtfai H — I'ub tyrannis non polfe 
cxirterc opes — ] G. 

'Et) f>(rcr« 7-efa»i] Hoc exponunt S/fph. ad Schol. Span- 
bi'H. ad lulian. Oiar. 1. p. i:S. ot Bos Obllru. Critic. C. III. 
vbi in Scbbl Arilloph. ad Acharn. v. 61. pro .V) euro."; Aa^iJv 
■xi'jxei, rcffc en'Cndat yifxti- Seil hoc pr.iccepcrat Kiijlcr. 
ad Sui I. in j3ac;Afi;" quamquam noniiihil de hac emcndatio* 
ne dubitans, quae, mea fenrcr.ria, ccrta ell. DVCK. 

Cutii ccrris Koiionbus et iuribus, f. emit cor.tliticnibus et 
ptnfm.'is icnoraiiis. Infra c. 25. vocat: yifx vting^ciis-jx: 
vbi V. Schol. Suid. fifivt ifieiifvcv , ^ayifh, €)ovKui.S>ift 
Horn. II. $.445. nio^M ir) f'ljToi, tiiniliicr vt Xolkr. Hoc 
loco NolUi vtebatur Kul^crus ad corrigendum Scholialten T H V C Y D I D I S HIST. I, 12, 13. 35 exercitu funt profefll). Et Dorienfes o£logefimo pojl Troiam captam anno, cum Heracliclis Pelopon- 
nefum tenuere. Vixque longo poft tempore Graecia plane pacata, nee vWl'ifuorum motihus e.vcita, co- 
lonias emifit. Et Athenienfes quideni in loniam, et bonam infulariim partem cnlonJas miferunt; Pe- 
loponnefii vero in Italiam, et maximam Siciliae partem, et in ouaedam reliquae Graeciae loca. Sed 
omnes iftae coloniae pofl: bellum Troianum in has regiones mifiae fuerunt. 

13. Sed cum Graecia potentlam ampliorem mm adepta fuiffet, et pecuniariim vim longe maio- 
rem, quam ante, fibi comparaffet, prouentibus auQIs ; ita dcmum tyrannides in plerisque ciuitntibus 
funt conflitutae ; (ante enim regna erant haereditaria , et certis honoribns definita :) et Graeci daffera 
parare, rebusquemaritimis operam ftudtofius dare coeperunt- Corinthii autem primi feruntur immu- 
tafle nauium formam, quaesdeam, quae nunc eft in vfu , proxime acccderet , et Corinthi primum ex 
omni Graecia triremes aedificatae tradnriur. Conftat etiam Aminoclem Corinthium, n-juiunr fabrica- 
torem, quatiior naues Samiis fecifTe. Ex quo autem Aminocles ad Samios iuit, funt fere anni trecenti 

KXMiTai. Aa^ieTi ti oyScyiXaS] oi y^? 'HgxK^iiSxi fiH>.ciii-/oi KxrehSeTv t'n; ns^.cTOi'vifffow, tlgovle rev 'ATjAAwva' c JJ «UTaT( 

kvet^f Stcc Twv Tev5v uc^x^^^'iv- oi §^ vo/^/ffj:vr£C Tov iff^;icv fJyEiv aurov , hm ceroX'i^xvTei t5 jj^ijfffiy, ff"fC6*/3«AAa^f rcTc nsAoTov* 
VH^toi^ x«T« Tov iff^liyv' KAj tjrTt^Se'vregf hroitiffX'^lo CToy5«? , w7£ exarov trij 'J!X^ocx^^^;T'>'^ Tttv x^'^?xv neAcrcuvt/c^o/C. liETx 3^ Tar 
tKXrov ertf, ■n&f.tt t'i^Ovlo rov 'Ato Wwva tts^) rljf KxdoSn, o H avtTf.ev aiiiii;, S:u tSv rsvoii' eiV(3iAAEiv. civri?,eyo}/loij 5s Tion AaJ^iiuVt 
d; x«.( TforffOK ei'ev ii^«T>ii^ivviy £;>rEv> a; B amifxaTe rov x^v,iniov- 'uvu yx^ >Jyo> tov Vi^taxTo'j xoatcv. oi li, cvriSifv i-niyji!;^cuv» 
TM, BTVXOV Tiji Kz3ooH, vTigov Twv Tffflixwv iTiaiv T. if ii wfwrt) eirpoA:) 5Tf£ trSv e'iKCffiv ^v. 'Azaixixg c^eviiztjii] XTOinisy/i 

It) Krlffai !ro/iv It' If ijfoiv. 'EMdSc^ tVcj i xafix] bvt! tb Ewa. hlysi W *A,«Tf2K(fc7-«c, 'AvSKTOffa?. Ta a-o;.A« rufavv } 

Tsrlrit Ta It/jtcAi/. tjjv x'itIxv /~ly£t riji; TugxyvtSo(. tv^avvth:; h Tx7i !r/Atffi] Jii tmtj 51 tjffic^ Kxi Txvra ais5t>ii- >} yi» 

7i/fsii:« «x la teAew; aJjEiv r« Tf«77ia!T«. 'tir! ^>tToT( yigxcii] Lvt'i t3 It! (f ;«■..= ^^T; niizi;, It! iiioAayaixhoit 'jlfxtri. vart 

ii 'X^Ci iyr/JicTJAify T»» TV^xrAimv. h yctf ri'^avviii yoi^o-j xoitrla e%e< tv;v (ief.ifaiv, kx,] !i%i 5-d siV/ov. n^rfixo^ Gj:ffiAer«/] arJ 

Twv vutI^oiv Taf aAaft/Sisvo'fttvK) xari 5j»5(ix;^i' yivtfc- Sfa^iofav ii ^iyti rvgxvvlSoi y.r.] ^xaiMicci , ag v.»a o; Cpi\ocoif,iir ol H fijrofEf 
lihuiiOfat f^lyngiv. 'AvtiIxovIs'] Tr^cffeTxov aCr^. MET«%t'fiVoi< r^ rrff) rxi v«(/?J IvaAAiiJov;. Tuli^iv, xvo JTEvTijKOvTOfai* 

TCiEa' Tfiijfif;. Nii:i/Ti!7>)3>)v*^ J cti) x5(vb tJ Ae>ov7im. £t>) J' It! {laM'iX rf.'ax.] Eiko^ Iv ri ToauT^f XS'*'? TOAAa? ka?t in Ariftoph. Acharn. ad v. 6i. p. jig. vbi vulgarcm leftio- 
nciii : erf ^iiTcii TTSixm, icite mutauic in ye^zsi. ci". \'alke- 
rar. ad tiurip. Hippol. p. 217. Suidas, qui idem Schol. 
AiilU)phanis cxicriplir, hjLjcc quoquc zi^xei, vbi cadcm 
nionuit Kiiftcrus. OOTTL. 

I'i^xTx funt quail Itipendia, commoda, {i>t milltw.e commo- 
da,) cinokiincj-.t.!, Deputate, AcciAntien ; vt, quod ex praeda 
cuique iillignatum ced'crir, cius yi^xi vocatur ;ipud Homer. 
II. I. .Apud quern etiam t.-'.lia yi^xTx regciitiuni vibes mcmo- 
raiitU!, Iliad. 6, lyj. vbi Kcllerophonti , I'lim dimidia parte 
m'.i hoiioris, a.'fignatum Icgitiir rljico;, p.urrioagti (vt Cle- 
rivTis vol iacerdotibus ad'olct, U'ieAiiuffj,) arliullis conlita et 
araiida : iiec minus apud Herod. L. 6. p. 192. lidit. Bal'. re- 
cenlentur yl^xrx regum Spartanorum , quid de viftlmis, 
conuiuiis, alii.s caulfis , iis dcliinatum et eximium fucrit: 
vbi ibidem difcrtc vocaritur yi^su; (lonice, p. ys^xTX, vt 
Kr'fE* L. 2. p. k((;xtx.) HAVFU 

['eti <f.a;v£fir«) DcliJerar Stephanus fubtilitatem hulus c.x- 
pruntioiiis-. Suid.i-; ramen f>)TJv inter alia e.iplicac ({■xvifov. 
Hi-'iycbius quoque fijrwv, $«»Efiuv. Cctcriim accuratior cit 
interpreratio, quam cum co dedimus.] G. 

. [TUV rVfXJvlSuV^ Call". Ti?? Tt/fJ!Kv/50«.] G. 

Sed vulgata bi-iie liabct.] G. 

[ Ari tHj 'nxTcpiiv vx^xAtiijixvofievxi) Haec verba defunt in 
Cair. et Aug. Brcuiiis potcrat e.\i>licarc: ^xT^ozaiatoTci.] G. 

T^xul(xa ri] Hanc Icflionem temcre follicitabat Ucisk. in 
Dil. Abjtlch. p. ig. leg. vxvTixM T£ — Infra c. ij. J xxi 
fi«AA«y JJ^j/ri/tfVTB TO vxvTixov — G. ' AvtbIxovto] Atn'ofeni rc'i nntiticne cin'aui hnbebaitt, Grsni- 
iniu.s in i:ihi<s<Tv,% fubint. Stct, ct verrit: fraciaitebai:'. — Sed 
V. D. dcbebct hanc vim extmpiis probare. Non opus eft 
fupplere lih-, cum uvrixicit'^ gcnit. admitcat hac vi. vu 

Gioir. G. 

f rif offsr^ov «-J7-fi ) Senfus bene e.vpreffus eft, opinor, etfi, 
vt monct Grammius, non cidcm vis eft ™ Tsonix^i'" 6t 

ccrex^f"^ ] *^' 

MerxxriS^irx:'] S»!Jris iiih v. Si-hol.fcrlnia compilauit. WASS. 
H. S.'eph. rcpreheudit SihuHaj}ae inrcrprctationcm huius 
verbi. Sod Salmaf. de Mod. V'fur. p. }:/. put.Uf/fra%£/f.'^e;» 
ctiam habere figu;f!cationcm murandi. Ec Obleruat. aii lus 
Attic, ct Kom. p. rtg:. (cribir, antca (olis quinquc;einil)us 
vios fuilTc Graeciae populos, camquc rationcm mntnde Co- 
rinthius inftitutis tiiremibus pro quinqucremibus, vt hie 
S.-hol. DVCK. 

\j\oi;'i't Tfiij'fs/c) la CafT. y'x; l^a^y.axv rf/i/jEi;. In Aug. 
Schol. 3d vxvTm-iii^iivx: decftj G. 

Ku) Tf /■.)?£'?] \'ide Sciiligeii Animaducrfiones ad Eiifetii 
Cl-.ron. p, 61. Hvns. 

'a^.e/voxa^;«] Ita MSS. et Thi'mijliiis Orat. XXV'I. Ameno- 
clcni vocsz P/h:. N. JI VU , s6. Confer Hcrodot. I, r6|. 
WASS. Plii'Stis au(5lore, vt sit, Thiuyd'tlf fcribit, Aminoclem 
primum triremcm inliituille. Verum ikiu-ydides a Corin- 
tliiis- quidcm triremes pri.i.um inuentas elTe dicit , fed Airii- 
noclem caruni inuentorcm non facit. Sa'mnf. ad lus Attic, 
ct Rom. p. 69}. vbi ct alia vid. Iiuc pertincntia. DVCK. 

(iuae I'linius VII. 56. ct h. 1 protulit, tanquam Amioo- 
cles inucncrit triremes, caftigat Duck, ad h I. G. 

['E» Tui TCffaxa) In Aug. h toji/tw XS'"'!'} ^' 36 ©OTKTAIAOT ^TFrP. A. ry'- fin'/jd-nsq. 

H naAaiT^Ti, a. .41.1. R(i;. O/T. iug. Mosqu. !n d: ^.x«i;rar>(, fed indiiflo «. » r/v<T« Crt^ Aug. «t mox Vn, iiix.rt iidem. 
« K«l TjuT. a. om.Cr. et A\j. v ©i;iiTr«v BiA »■ 'tiA^iftv .W.-f. Cam. CI. Cr. Rer.. Cif. Aug. Paullo ante i).i«. ;-f«.Si) »> 
•I E. > A>:-f.«>» Marg. CI. C. et C«^. Aug. Baf. / VJ't'{!k U'gendum, vt lit fenfas : emporium, id eft, mercaturam praebentcJ 
vtrisque Grae>is, tarn lis, qui ab Aegaeo, quam qui ab lonio veniebant Cenchreas et Lechaeum. Palririm. "Aa^sTija CI. Gr, et CaJ'. 
in Gr. ert i^4!Jr»fj., fed « fiipra oi adfcripto. v Tjv -iMv ^rfjiijw AV/. * Ts om. C/. i/i/st >4r. C. C»-. C7. /</</. /-/or. et Tkor,,. 

M.ig. in d<». 1.1 Mosqu. iii« et fup. «, n.ript. «. > "AnAii. (I. et Ca/T- fed manus recens induxerat ii. Aug. iw^iy. Baf. fed 
inanuj reteniior fecetat lAiv. z ♦i-xa.irs /W.irf. a Mitsxhiii^ Ar. C. mmuhiuii CI. Bahl. etiam Krg. Mosqu. C<i//: et Aug. [rvti^hv —) Senfus eft, auflore Stephano : Tliucydldcm 
primo sxtay^x^tav hirtoriae fecifle, eamquc dciiidc curatius 
elaborallc] COTTL. 

IixutJ.xx'!t^ .Ad h. I. vid. WefT. ad Herod. IIJ, 5?,p. Z2\. G. 

'nx/.xioTuT^l Quidam A'lSS. ct EiU. ■xct^atruTij. quoinodo 1cm- 
per D. Halicarn. Trxf.xioTf^x Arijiot. Hill. An. I\'. i. et Ca. 
teg. p. J J. et T*Aa;oV£v.j; /IyiJio[ih. Nf^i. 3 57- "a leg. ex Vat. 
nJftcr p. XI. ex Marg. ^xKxitr6r\i. WASS. 

[KoftiBa) Cair. Ke»iv5;.-i.] G. 

[A(i! Tov <f svcv — xCri) In RoHg. Ct Aug. Six t5 Kt/iJ/rAa 
Ti/ vHv — ] G. 

[nxc 'H?oioTu) L. 111. JJ. Ki7a hf^oicv, i. c. copiofc. In 
Aug. deert Schol. ad ol KoflvSici] G. 

K»^ TxCry] om. quidam .VISS. male. WASS. 

'Et)) — Tai/Ti; <t1«;-x- «(««.] Nota Datiui vfum : ei proclio 
iunc 260 anni, i. e. p.jecerlapil funrcot anni, exquogcflum 
C.1. Ita Luc. I, J<j. cvTC( liiit IxTc; trtv ai/rj, hie ci eft 
menfi< fcxtusi i. c. ajiitur inenlls fcxtus, ex quo grauida eft. 
Neque alJter verbum tyj" adfiibcrur, loh. 5, 11. 17. Ccte- 
rum xA) non fruftra praemiilt rxu'y, fed rcfpexit illam prio- 
icni , quae et ipfa noji muitum abell'ct a tempore vel 3t:ate 
iplius; ill! )oo annis, hacc ct ipfa pacne tiecentis. BAVtR. 

"All }Ji roll ifiTof"*] Euftjthius ad Horn. II. 0. p. 190. 
hue rcipcxt: Biiiyjiliii; i: f'iTCf.ov airy.v EA/iiis; ?.i'f li. n. 
Coriiiihuiii, {. Ephyrtii. cf. Strab. VIl/. p. 58O. G. 

'E::iliicyiVTaiv] Supra c. 2. t'oJ iviiir,i-j>Tt( aAA))/,o(c, iire 
xmlx 7?v Brr J.i Ox^itsif;. Vcrbum ell lonicuin ixi;i!syiii, 
<juo vtirur facpiu? Hcrodutu', viide Nollcrdcfumliire vidctur. 
Occurrit etiam apud Xeiioph. C)r. \'II. p. 51s. cf. Ernefti 
d. h. V. ad Calf. H. 111 iou. v. 11. C. 

n>i*rTi>r«] llftnenim inteliigir, qui II. ^'. 570. 

O^ I) Mumi^^! s-'x" Hitrliincti T7»>J«5fOv» 
'A+vfioy Ti kjfi.Oov. 
WASS. vid. ilii hujl/ii'y. ct Cafaub. aJ Dion. Chryf. Corin- 
tliiac. p. 464. DVCK 

To."; r*A»/or; xo/i(7«."«') Intclligic maxime Homcrum, qui 
Corinth'.im ki-.ucy vocat, Jl. ^. 5:^0. AdTliucydidis locum 
rclpexit AtiltideSf 'ir'),a. iltntt-t xx'i rir i.Vao Jy' B i* xx- ?iaioT&Tts u^atev Tt Sjzvifrai j;<Bf/»v vxd ruv ^a^ruv. Car di- 
catur Corinthus a pocta u^veict, cxplicac Strab. VIII. p. 590, 
iix rb ffiTo'fijv «rf T.5 'la-5fJM Ks/^fKiv. Qucin Icrcuni Strabo- 
nis lau.Lit Eullatli. 11. (2. p. 290. Cctcrum praetcr Homcrum, 
l-'indarus Corinthi diuitias ctlcbrat, Olymp. Od. 13. v. 4. 
vbi o?.(3lx'/ KofivSov appellat; ad quern locum Schmidiushuiic 
Thucyd locum non practcrmilit. GOTTL. 

'ETfiJi) Tt] force Si leg. aut rt pro eo politum. BAVER. 

T« Ajivf/xcy] Si vcrum eft, quod a Scholi<iJle feribitur pag. 
}. A57/X11' quidem clfe tc cu';mjLx, videlicet tb{ >.if<;cii, atvero 
AjjTfixov dici xi k1v,hx, leiiioni margini adfciiprae altera an. 
teponenda eft Sic veto tt pa;;. 7. /jrixiurtfcy Tx^trxsvxsfti-.x 
legimus: vcrum f.frg'xS; viciliira habemus apud Diun. Halic, 
vbi fcribic Ap^ifixu; Sixgxvjxtuimcc, itidemque apud banc 
Erarriitoiem p. 23. videmus ri A>i5-J(x£{ opponi tm ^iXixSi. 
STEPH. 

['EtI t» Mhuc; — xxSf'^n) Rcfpicit ad c. 4. vbi haec ver- 
ba rcperiuncuT. Haec vtiba vsque ad xaO^^o dei'unc in 
Aug.] G. 

'.Kiz^ilsfoi] 'AftfoTCfJt pro xxt aii^crsfx apud Thucyillil. 
ac>.ipicndum tlVe docct Suii/as in \oce. \'erum \ trum aittpi- 
TifvJ pro iftj(!T^(>i.3tv fiimi poiiit (vc cenfec yJ<'. Port.) pro» 
nunciare non aulim. HVDS. 'A/t^oTt^x quidam ..W^hoc eft, 
viii'-rjui. eltganter, /■/«<■, /V/i/i-. II. IV'. 145. 

Tlo?.ls( ri liiv ti'f i)*j£v7(i 'iTTfsj ^ofinv, fixti?.lii Si xlTrr.i a'yx?.lici, 

'a M * O TEPONi xoff/«j i' "ts-w, i?jili;(i Tt xClot. 
Locum hunc refpexit hujleib. in 11. ^'. p. ago. WASS. 

'E/*-cjio» xafixo""'' «.'*?•'■'?*] Recepi uii^ort^x, e MSS., 
i. C. lusra 7fv t< ««} xa/i iHfjicexy' paullo ante : c.utc^'CV 
fi~;^ov' li. I. variat: !raj«';{ov-«f. I'almcrius in Exerc. ad aud. 
gr. p. 44. legit: iii.^:,Te(Oi(, hoc Icniu : emporium , i.e. mtr- 
c/itiiin praeOentes vti iiijiie G'aecis , lam iis , qui at> /ItgaeOy 
i/uiiiii ijiii ab lu'iia vei)iebitiit C(rcbi eirs et Lech^eum. Cum 
I'almcrio facit Reiskius, in anim. ad h. I. , n Grnecit, t.im 
intra, ijunni extra, //itiKum habitantibui: quod paullo ante 
lit: T(»» Ti l-.Tii rifACTCv.ifirai x*i t. /|u;. In Diluc. Abrclch. 
tJiiien idem Kciskius putabac: pcrinde die, hn^ireix fcri- 
bacur, ail ic/x|>or<f";. C> THVCYDIDIS HIST. I, 13. 37 ad huius belli confefli finem: proellumqiie nauale omnuim , quae noviiimis, vetufil/TImum, inter Co- 
rinthios et Corcyraeos eft commifTiim. Sunt autem etiam ab eo proelio vfque ad eundem huius belli 
finem anni ad fummum ducenti et fexaginta. Etenim cum vrbem incolantCorinthiiiitam ad Ifthmura,- 
emporium fere Temper habiierunt, quia Graeci, tarn illi , qui intra Peloponnefum, quam qui extra ha- 
bitai>t, terra potius, quam mari , pcriilorum /rgr«;K commercia inter fe quondam habebant. Pecunia 
quaque praepotentes fuerunt, vt et ab antiquis poetis eft declaratum. Vibem enim illam opulentam 
cognominarunt. Poftquam vero Graeci nauibus paratis frequentius nauigare cocperunt, latrocinia de 
;«nr; fustulerunt. Et vtrinque emporium praebentes, et mari terraque mercatum omnibus libcrum ae 
tutum exliibentes, vrbem pecuniarum prouentu potentem habuerunt. Poftea vero lones magnani 
nnuium coplam flbi pararunt, Cyri temporibus, qui fuit primus Perfartim rex, et Cambjfis, eius filii, 
aetate. Atque A; bellum Cyro facientes, maris agro fuo vicini imperium ad aliquod tempus obtinue*- 
runt. PolvcrKtes quoque, qui Ci(mb}fis tempore Sami tyrannus erat, claffe pollens, cum alias infulas 
in fuam poteftateni redegit, turn etiam Rhenenm, quam fubaclam Apollini Delio confecrauit Phocaen- 
fes vero, dum MafTTliam conderent, Carthaginienfes nauali pugna vicerunf 


M^Zf ■'■3 aC~5 XJokk] e? tJv re^.!UT'!jv ojjAovo't 


Jl ri Aiizjv 01 KofivS'/oi e]^i aax-jlii. I. K»ii "iwffiv uTffOvJ /t<£Ta: t^'v tSv KcfivS/av vai/TxTi'av ij rdv 'Uiva-j tlnuyiTxt ■zii>l. rd vavTt- 
'Pifve'Xv £Aiuy} (ii« ray KuxAaJwv ij 'P^jveia. <}>it'ZX£r; t£ M^ffuaAf'^vJ <t>»>!fr5, ci t?; EAAaJo;, as-3 *ftix<^o; voMuq' iliuy.XfU, ol 'Aii^cTi^ai Duck. EJ. in quo verbo, fi non eft vrtio operarum, 
later l-'alinerianum, J://|,orfs>oi;' ijiiod paenc pracciiierini al- 
ter), uiispdlsfx, in quo iupplcas, et), ill v-traiiique paiTcni. 
Et(i vix haheant i/iioVf jci , quo lelcraritur, cum antea non 
itr.t Domiiiati; lit ergo i/j^oreji , et' «.a4.iT£fi, fcil. r?; 'e.\- 
Aiia;. verius Articain ez Lacedaemoneui, funeriora Giaeciae 
ec inicriora. BAVER. 

[Miri Tijv Tuv Ko^i:i(au) Aiiciidi rSv e CsITl-I. Port imiii- 
Aeia, idem cod. hubet: ii hi i-io^ix toIv 'iwvwv oi^Ai) ev rij (S 
l^cflx t5 'Hf:oo'i-8. n. L. 1. 14;. Iq. Ill Aug. dcfuiu Schol. 
ad n. I. I. vtruinc^ue et J.J G. 

noAyxf«Ti); — ■jxuTixti 'i<y/,vMy] cf. L III. 104. n-jAuxjar^? — 
itf^^yffjt; Tiv« x^Q'^o-j vxvTtxu} , x^-.^ to^v a^.^.xv viiffuv u^^x^ , xo-^j 
Tijy 'Pifviiav s^uvy c;yi5ijxE Tw AtoAAwi; T(Jj A>/A*(d. G. 
' 'i>i)'v£iiv] .Apud Plut. in Nic. T. 111. p. 340. eft 'Pijv/jsy. 
' Herod. VI. 97. habec 'piva/i^. Difficile ell:, in tanta varietate 
aliquid certi pro.nunciare. 'Pi)«(a! tamen frequentius occur- 
rit. V. Wefiel. ad 1. c. Herod, ec quos JauJat. cf. quae ha- 
bent W.itr. et Duck. G, 

'£;.«;v] Cl. kiz?M'j, forte pro «» h.iiv. WASS. Nill potius in 
libri:;, qui «»£A»)y habenr, vltima 1) llaba vocis pracccdentis 
tcmcre rcpctita eft. Infr.Ili. 104. de eadcm re 'vi,mxv i^utv. 
'Ptiviixv hie haber.c fcripti ct edi:i. Et fie Paujaa. Mcifcn. 
C. vlt. Sed varie fcribitur, 'v-^mx, 'Pij/ai*, 'Vtivalx et 'p^n'a:. 
vid. lioljhn. ad Stepfi in 'P!(>;j, et Cellar. ]I. Geogr. 14. In 
Homer! l-.ymn. Apo!l. v. 44. vulgo eft 'Vn/xix, quod ibi Barr.ff. 
edidit 'Vvtyx~x: non Icio quam iienc. DVCK. 

'Avf5i(xE T^ij 'AtsAA.] Vide ThiicyU. 1. j. p. 207. HVDS. 

*a)x«6r«] De lef'done .Marg. *iix2i£i« vid. quaedam in An- 
tiot. Stefilmni ad Schol. 'I'mxaeij hie habenc oiiines i\V\ Jcripti 
ct cditi, Ncc tameu minus leitum cA tmiixm, qucn.admo- dum a N/xaia, Ni'xxii( et Kixsicu^. v. Spanheni. DilTcrt. IV. 
de Pracrtdiir. et Vl'u Nuiiiifui. §. vlt.et ad Callimach. in Add. 
p. 75J. vbi eosdem Aiiaticos ab heruiluto aliisquc Veteribus 
criani ^ukCh didos fcribit. De eo C\. nulla controucrlia eft, 
a <!>axE'j« aeque rcfle ric Latinum Phoccr./i! , ac plcraque alia 
gentiiia Graeci in sJ; apud I arinos in enjis exeunt. Hoc 
tanien negant Viri magni, ScriUg. ad Euleb. Chion. p. %u 
Snlwfi[. ad Solin. p. 66. aliique ad luftin. XXXXll. i. cC 
XLIII. 3. Vcllcin Illuftris Spanhemhn indicaiTct loca vete- 
rum, vbi Altatici 'ttozft^ dica:;tur. Nam in llao.ioto com- 
pluribus locis eft *axi:jEfc. vid. Lib. I. c. Ij2. 16?. ctleqq. 
in Eiifl.itkio autem ad Dionyf. perieg. v. 7c. variat fcriptura, 
de quo ibi Hvilf. et iiic Sieph. ad Schol. DVCK. 

K2f;<;j)53v/8« 'cUif-j] Hac dc re HeroJpt. lib. i. HVDS. c. i66. 
et/ij.'h. XLIII. 5. DVCK. 

"J'lDxaEr? — Kx^X'^t^O'-'^i t:!y.uy] luftin. XLIII, J. ^yCartha- 
gir.ien/iuni quoque e.xercUus , cum bellum, capl-s pifea:ormn 
naui'jus , trtum eJJ'et, f.tepe f::Aeru-nt , paeeniqne v'u'lis Jedt. 
ninl.i' Intt. huius loci non immemores, adduuc Herod. 
I, 1116. G. 

l^uKXci'i re M-xffc-aA.'-'v)^ Euftathius in Dion. Tcs^niy^ci, 
V. 70. de conditoribusMaliiliae <^«XE.~; et *«xtwy habct. Sed 
Berkelius, huius loci Dionyf. aJ quern tuftarh. coniir.enta. 
tur, mcmor, caftigat confulioncm inrer «j>fcxit.'5 et <i>t-xsr,". 
Hi enim a Phocide, Achaiac regione, ducuutur, tixxxiU 
vero, xTo Ty,; <l>uxxlx;, vrbe loniae. Melius .! ftin<'uic Har- 
pocr. in V. Kxscxf.ix , ad queui locum v. Manlf. p. 2^~. — • 
it. Salmaf. Plin. E.\erc. p. 94. Intt. ad luftin. L. XLIII. 3. 
Scaliger ad Eufeb. Chron. p. Ri.j G. 

["Jsjve; 'ilia — ) Haec altera pars Scholii abcft mcrito ab 
Au^. cod, MJHiiic miin Scholiaftes omiiia. Phocaci loiics ^9 0OYKTAIAOT HTFrP. A. «J'. is. «?'. AvyxT<iJTa7<* 7<*f Taora ru»i vavjix^v f/y. (pctivSTOj is xaj ravTo,, ^oAActi? ysvsalq vTi^a, 
n. Ti ulv »v vxvJr.icL tS>v EAA;?v4)y, ^aiaZxa vv, rx tb 'Tra.X.ciM, ku\ to, v-rs^ov '* ytyvousva. icxiiv 
is TTSciSTTOi'^iJ-ctMjo ofjbj)^ »K iXo-xkri'i Of 7r^o(7-%oi'Tf5 c.'JTo7?, -^r;^iT'^»j T£ TT^oa-ciu^ Kcii aXK-xv ci^x^. 
STrixAsoyTff yit^, ri? vfi(r8i KctJeir^s^^ovTo, ko.) ixd'Ai^u ocrot ' firj dia^n.^ (Ixov x<j:^av. kctx yy/V i'i 
iroAsfMi , o3-iv r]g net) ivvaf/,ig TTciceyeviTO , iisU ^vvsrv '" TrdyTBq is rjtrctv , oa-ot KUisyhovfo, tt^o^ 
oii'j'ng -vHi o-^s'JsfHi sKxroti ' xx) ini^/jtiiig " <r^xTstxg ttoK'j xtto Tiji sxvtoov stt' ci?.Aiiv Kxlx^^opn »» 

* 'oUrcL Ar. Cr. C. Di"!. e A/ Ti Rig. Caff. i To om. Gr. e Ki^xj^uUi Ma'g. AIJ. Pier. BiJ. probat S.epb. (Ic quoqiie 
Dj». K<f«i/>f«(jic /?=■?. Mosqii. / £r»«ri»< C f/r.' O. A". Atd.Fhr. B.if. Reg. Qijf. Difn Aug. g oV nut Cajf. Aug. b 'ertnti 
Cuff. A\i%. i Airal Cofl'. Aug. k Viyyiiiivx U. et Reg. ytitiinx Aug. / Mi deed Ar. C. Ail. Baf. occurrit vero in b'J. Fhr. 
iKUt ec in vtit. i'oil.l. telle Sterbant; illudqiie in fua Intcrpretatione agiiouit J'alla. Sunt tsmen, qi:i particulam noa adder.dam, 
fei) potiiis Iffiti pro 'iiti ceponcndum cenfenc. Mi in G--. defueiat, fed deinde inter verlus adfc-iptum erat. Caf. cod. yA 5ii,'n;. In 
Musqu. ix «7xi». >" n.<<»Ti< 5» iVsi Ji«» ks) <y<Ki»T» .i/.ir^j. /fr. C. Gr. ^/A/. f/jr. iSii/T quod lie drftinguendum putat Sfq^b. mivni il 

Va-oi J»ay, >;«) lylvsiri ?t{a; J|ii(;B< etc. Sic quoquc Djti. Uivrtt y»j 5a«v Ciff. Aug. In liaf. cod. eft Jiav *««. » i;r{«mij:< in' iihXM 

Htr<i7fc^j' i^i Tit UurSit noAi it l(l^tn CI. ct C.iff. fed om. jidAi}. ita quoque Aug. ZTfxnii; Reg. ct ex emendatione Gr. 

fcrlbcrct Thue. ferum eft, mquit i. e. non diu fafluin, pro- 
pius a noftra aetate abcft, fero poft illas priinas clalTes. B. 

BiiiisoMiji imice-i'] Vid. Plutarch, in vita Thccniftoclif. 
HVDS. 

'k%txi>st Ge!iiiax>.!ii fiteietii] n. vt pecuniam, quae ex me- 
callis Laurcuricis rcdihar, trirentibiis acdilicandis ad bclliiin 
Aegincticum, impeiidcieiiti quos redicus aiitca Atheiiicnfcs 
inter fc ilifpcrtiti eraiit. v. Herod. VII. 144. p. 569. ec 
Valken. qui i'olyacii. commode laudac, 1. 30. 64. ct. I'lut. 
Them. T. I. p. 446. Nep. Them. ;. qui Jiaud dubic fua ex 
HeroJoto funifcrunt. G. 

IU7*Tf£^'xj:r«] \'id. If. VoJ]'. dc Conftruft. Trirem. p. 7U. 
Tom. XII. Anriq. Ro.-n. Gracu. DVCK. 
Nns: Vcrdf^ke. G. 

AvT*) ouitii i?xev iicc rimit xxtx^;;.'] Pleonjfm' fpcclem ha- 
bet: J'.ae ii/tues non haL'cbaiit per iclani, I'cil. tiauem, tabu- 
laca. Scd ciiim qui alitcr clFcrret? BAVER. 

Tiyyofitia] .Sic rcpofui ex Clar. pro yvniir/x. WASS. 
[oi -Tfsffxevrf;) Deloui v. TfOfx- '^"~» iry.KUii, praeeunti- 
bus codd. Callcl. et Aug. in quibus deeranc. TUt Cryixouy 
nulla fafta cmc moncio , ncc, li laih eU'et, referri potcrat 
r(ctx'''''-t 3d h. V. Scephaiius hoc pluribus veibis monuir, 
quam opus diet. G. 

M^ SrxfKii] Particulam izr, habct Edith Florfnilna, ficut ct 
Vetercs Coiiicts : in aliis autem EJit. non cxtat. I'n.'lit qui* 
dem ccrre agnofcic et ipfc lianc ncgationem in fua interpre- 
tationc: quippc qui ita vcrtat : El it liinrcipue, qui regioncm 
ncn ovinia fuppttlltanttiii habebDttt. \'bi foi taflV teflius dixif- 
fet, Kon omnia ad vi Stum necejjaila funped':tantm Ell cnim 
hie alioqui gcncralior quam per ie lit vox Umniu : nili quis 
Jmjk^ malit ita brcuius et cius ct\mo prupius cxponcrci 
Jufficioitem viciui, vcl, ad viftum. Aut (vt loquitur I iuius) 
fufii-i.'iilini cliir.er.tis. Ell autem vjMe rationi conlciitancum, 
quod hie fcribitur; cum quo puKJire ct>i\uciiit, quod ab 
/tff'iaiio h }j3ifixf , pag. 191. mrjc cdiiitjpis, legitiir, his 
verbis : k^^ iiet*{l*»l« Kiroii ko* f»ittxStc$ai , <J; ii kK>ii»i in Italiam nauigantes , partim Veliam in Lucania, parrim 
Msflili.im in Gallia tondiderunt. Illi Phocaei i^itur non 
pocucrunt Africam petcre, ibique vtbem condcre, quae 
MafTylia, a Maliylis dicitur, quae non eft Mx(!cx?.ix fed 
yix(tcO>j.x , vcl t.'ixtC?.?.x Decep us fuit Sthol. nomine 
Mallylorum, qui habitarunt in Africa, v. MauJfac. Dilf.crit. 
p. 401. in cd. Har(>ocr. \'alel ] COTTL. 

ns/A*r; ye-jtxli] .Vli/tis bi minimi artatihus, Menfchenalter. 
Fore Ita apud U.odor. L I. 24. H-rciiics dicirur iloruilTe 
ye-iti xpoTEfav riTv T^.-yiv.Z'j , vr.a homintim aetate aite hcUum 
Trc'i.inum. v. ile hac v. PeriiOn.OrigiJ..Aegypt. c.XI. p. 176. 
Solet DioJorus ytvtiv XXX annis acquare; nee longc abeft 
ab hoc fpatio Herodotus, II. 142. v. Wellel. ad vtrumquc 
lo^^nm ct Diodori et Htrodoti. G, 

TlivriixOiTCfii;'] Nos : wit -funfzig Riidcin. G. 
riAc'orc nxxfi^t] Salonaf. Cbferu. ad U:s Attic, ct Rom. p. 
72;. legit liix^o.; Alitcr txponh Scbeff'cr. II. de Re naual ;. 
p. 85- ex cuius fententia locus non indiget emendatione. DV. 
,Vi£ri Kaii^jittij — iiSxci?.;vce] OmittitcU" hic ct apud alios 
Smcrdis, Magus, rex feptem menllum p:rum Icgitimus. 
Hinc in canonc I'tolemaci non in rcgibus rcfcrtur. G. 

hifxvgxhii] Si v.efxvfxixv fcribcre quis malit, non male 
fortalTe arliitfctut diftum a JUrucydide forma eadem, qua Ko- 
fitSliv, 'Afyday, aliaque multa dicit, fubaudieiis ;c<Jf2y vcl 
y^y. STEPH. 

Bfzx''< — "'*) *■!""■«» ri TsAAa tivtix.] Ex voc. yavTixa 
intellige txCf, inimo taoT*, quia ncutra foquuntur. Nam ct 
in P(xx'' '•"" intelligcndae funt yiiifiii/ac naucs > vt ex roto 
partes, quia nntar, eos haliuilTe naues paruas; quanquam 
txvTixi Pfxyjx hic ciTc polfunt clalfcs cxiguac, nuniero i|ui- 
dem nauium, fed taincn ct modo ac magnitudine; ccrte in 
r«AAji intell. TAcrx, y/n^a/n nauigia; etiamli TObra:y rctulcris 
ad txvlixi, vt lit, in his clalfibus, harum cLillium, picracque, 
ftil. naues, rel. BAVER. 

*OiJ/< TI A^' ei<j intcll. e^i ii iViy, dudum eft, nempe retro 
ab illo primo initio, ec propius iiii$ tcmpotibus, quibus ifta T H V C Y D I D I S HIST. I, 14. 15. 39 

14. Hae enim clafTes caeterarum omnium potenfcinTmaefuerunt. Veruntamen hae quoque /r/a^r, 
quae multis port Troiana tempora faeculis cvditerunt, paucis quidem triremibus vfae, nauibus vero 
quinquaginta remigum, et naulgiis longis adhuc ii>ftru£lae videntur futife, quemadmoduin erant et illae 
prifcae. Paiiloque ante Medicum belliim, et Darii mortem, qui poft Cambyfem reginmi Perfarum 
obtinuit, magna triremium copia fiiit et tyraiinis iti Sicilia, et Corcyraeis. Hae namqus poftremae 
ante Xerxis expeditionem clafles memoratu dignae in Graecia e.vflitenuit. Aeginetae enlm, et Athe- 
nienfes, et fi qui slnfueruiit, exiguas habuetunt cln/Jh, atque hariim magna pars erat naulum quinqua- 
ginta remigum. Atque adeo fero eas habuerunt, ex quo videlicet Themiftocles Athenienfibus, cum 
Aeginetis bellum gerentibus, fimul etiam imminentem barbari aduentum expeclantibus, perfuafit, vt 
naues facerent, quibus etiam in nauali proelio funt \Ci, quae ne ipfae quidem adhuc omnino conftratae 
ac te&ae erant. 

15. Clalles igitur Graecorum, et peruetudae, et recentiores, tales fuerunt; Qui tamen ilHs 
operam dederiuit, ingentem potentiam fibi compararunt, tarn ipfo pecuniarum reditu, quam imperio, 
quod in alios e.vercebant. Nam infella claHe nauigantes, infulas fubigebant, et illi praecipue, qui 
ngrum non fatis amplum, nee omnibus alendis fuffleientem habebant. Terra vero bellum (vnde aliquid 
potentiae ad aliqunn accefferit) nullum conflatum efl. Sed et quaecumque fuerunt, liaec omnia contra 
fuos quique finitimos gellerunt. Nam Graeci in rcgiones, a futs /niZi;// valde remotas , aliorum 

rifjTiixoyn^Oii 5 en] vevT^xSirro^o!; Hi vai/j, uiriJ jrfVTij'xovj-a: Iffffffa/^^v^. 'E|>)^Tt;//tv.r ! ^Ttifixsiihx. 'jlffTf? ixtcixl TCt 

TuAaiu. Toii; TVga'-ioii] Ve^uvi xxl ls(ijvi. n^cirSoxiiiv OT-ccj iix T))V ev M«fx3wK /•4iS.'^;>!'-'. 'Evstv/J.^xi^'^^ i ev ZxA^iiTvt 

iij^Oieri. 0< TJ0(j-%(Jv7fij ct Tfcffpjovrii; to/; vxutikoiq. "Offci lit) Six^Kij] ol Kxmr^icpoiievoi Tijv iAAOTf /«v , bTOt fy.e-^1.ivi ^fceril .-;] ra '■?>){) X'-; ^■fareia:^ fx.3-^iJ.'Si ■jra^tj bK f^fto-^v. Ofx etzyiiffav ol EAAj^vscJ kx hi^ij-^n^ sToidv, X^Tiinsi T£ Kx^ T0Affjh<r; x»,- cTajiaffTOvJifx; ff/. To yii^ ^vatyyiuv, 
e(}.!j. XX) Tcvix^n vni.; e;; ravrx cfj-iyxai^it. iii<la 5' iyu Tnvo' 
H4i0i: 4/;,o;5 y:jv ayaSv.v, xx) ev aif>3ow3J? cv/aixiZ. Sunt ranien> 
qui parriculam noji addendum, fed potius taxi pro ocm rc- 
ponei)di:m cenfcant: vt dicat Thiicj'didcs, illos, qui >ei na- 
van opernin dtil'nnt, vel, ad t e>,i ■,;auakm arJnnim atlieceranf, 
eas fvt'ijfsmuni itifii/as fiHtO! ejfe ful/tgcre, quae hahcrent 
Xfcfatv 3/ifxS, id elJ, agrum viercm , ve\ feraci:7n. Qui ien- 
ius rariorii e.'l- et ipfe conlentrneus : (ed praetcrquam quud 
nullius cxcmplarisauftoricatenititur haec leftio, nondubito, 
quill h'C (criptor, agrum vberem figniricare volens , alio 
vfurus fuerit vocabulo, et ^wf-*" £">•'»'»'« 3Ut tv^^oqc-i potius 
difturus in hsc iigniticarione, quam oiafx?. STEPH. 

Mi) Six^xcj ii'xoy %a;?iv] Negarionein nou abefTepoire docet 
conlllium nauinantium: quod ilbi dceder, ad cultum vic.ie ; 
hoc infuiis fubincnd.'s libi pararc ftudtbar,:. inao/.-:-; fere 
idem ac xVTa^xtti- Sic intra vocar Atheiias vrbem xirx;- 
KiTaTJJv xu) £? woAf/zcv x>,] It Ei'^^^'ncA (L. II, ^6.) GOTTL. 

["Otrm (iiiSix^x;!) lilduxi verba poftStapx?: -^ ol xxlx-r^eq^ovTe;, 
ii oi xxTx^gi^i^c/isioi, quaeabfunr re5le a CalTel. Kol}g erAugutV. 
Sunt enim (ine (cnfu. Abrekhius emendabat ea fie; jj o! 
y.xlxT^x^i-sg, >» ol KXrx';^£:f.of/.i\ot\ liue lUlftor Scholii, lljc 
alius criticus ipli (ubieciile vidvriir: oi xxlxr^i^oiisjoi r-^t i.v 
>.o~i>!xv, VTOi ~~ Scd dura ct conrorra ell correftio, quae 
ip(a t:imcn nullum probabiJem reddit Itiiium.] G. 

[\'>)ff!:'«) RoHg. ro'^f;?.] G- 

'Os-ri x3^ tyitcvlo] Quym vidcri podint yX£0'jil,iiv haec 
verba, Uqi xw iyhivla, (facis enim erat dicerc, nifthi iHcxv rfo'c TVi liiofisg TV!; «■$• ixa';oi{) multo certc iudius pieo- 
nafnuim itu perillbloijiam edcdicercmus in Icftione niaroini 
adlcripra, fi quidem haec, ^jffzv x«) eyi-jovlo, tJiiquam per 
fynonymiam polira , ferri codcm ccnfcrcinus : Ted non du- 
biro, quin potius ita intcrp'.mgendus fit hie loruj , vchrsi; Si 
cffii y.cxv, xy.) eyhov^o trfo; i;ic^vf tk? ir-J). ex«To/«. Verum 
quid hie particula xx) agere dicetur ? earn ccrre abelVe fatius 
fuerit, quamuis enim multis oriolam in locis ede videamus 
(qyod TJ!jcAx£i» vocai^t) nontair.en in huiusjiioJi. llla autcm 
expunila lejerctur, 5r^vTf; H tVoi ij(rzv, iyl'jotro t^oc ofx. tb; 
c:p- f'zaT"/;- quum taiiieii dici itideni podir, fati^-fuilVc ita 
loqui, Ti2v7f{ is iyhcvTO rfcr, qi etc. Atque (vr vcrum la- 
tear) alteram leftionem potius 'nui.y,Vuham cde crediderim. 
Cacterum lio.-um verborum j-a-^'i'; S/^oVu? tb^ cJ. tzaioi?. iti- 
denique iltorum, paj;. 4;. /i fi% f'.Vj a-fo?- ^rj^ioixf; tbc 
ai-Tiii e'xe^oi;, meminiire te oportebir, vbi tibi il}ud ioquen- 
di genus occurrcr, xxtx to cixo^o, de bcllis videlicet, fluae 
certis de caulls inter r',-'? f/^j'^a; effe conlucuotunt. STEPfl.' 

n/e\irei; S^ tj^yv — ex:Jri;;] Sed omnia, quotq-'it etiam fiiS' 
runt belta, f!i}iliriii po'^ul! inter fe geljlruy.t . Dillicultas, quani 
hie videre libi vifus elt Stephanu":, nuTIa e(t , vt etiam- mo- 
net Abrefch- Dil. p. ig. To xy] refpondet fere latiuoiufn 
tar.iieyii. G. 

'Oyoi x:z) iyi:o-';ti] IG.( eft h. !. quidem vere vel, forte; il 
qua tanitn beila elTcnt, \vcnn/i7 c/-u,n einige viaren. AbrefJi. 
accipir xk) pro tandem, refte. v. ec ad 4, ^%, 2. BAVER. 

'Ex5>)',af; Tfa:r;/5i?j 3c. i;. /n Aug. fupttkriptum ell: chv 
ir.htiiiyTe.;' G. mi 40 o Y K T A I A o T ^ r r r P. »« . <T '• 'f. ^s eg Tov TrdAoj Trcrt" yevofjLSvov 7ro\sfiov XccAm^eciiv k;c) E^e~^tsm, y.x) to clAKo EAA;;w«5f ' ig^viifji,xxMV 

iy.zTs^m on^tj. 

»r . " ETTsyiyvs^o ^i aKXatg re ciWoS-i xuiKvfza.'Ja. f/,rj " av^n^rivaj{. ^ liau laxri, * Tr^cx^ii^ltrccvToot 
67r< uiya. twv Treayf^ctTCdv , Kv^og ace) v ^ Yle^crtKn QccTiAa'a,, K^ola-ov KxBsK'iira, x.x) ocra svTcg A\vog 
TTCTau? TTfos S-ctAaiTfrai', eTrei-^^ccrevTi, y.a) Tccg sv t7i ^TTSieij TroXng e^^Auxre' ^x^slog *" T£ vre^ov, tm 
Omikoov vavTi;i'2 k^xtSv, xat rag vtj^isg. 

.t^'. 1'jt>xvvot <5s 'o<Tot ri(Txv ev rxlg EKAr^vmaig TroAsm, to i(p' txvTiiv fiovov * 7r^oci^ytj.svci, eg ts to 
cZux KOI eg to tov i'^tov ohov av^siv , cit d.(r<^xAuxg "^ o<rov r;KvxyTO, fixAi-a Txg TvoAug cckhv. 

SuvtitiiHfrtv Caf. Aug. /> Miyaf.cif Mnrg. q a: <tieA Ar. C. C,r. CI. A!J. Fir. Bif. etiam 0\!f. Dat. Aug. r 0^5' S» 
tiitcl Call', ct in iiurg. Rt-g. Aug. bed Baf. oui' orC bui-si. In Mosqu. ouS' airii- in marg. yf. ii' xi xuTitf. s LrfiTiit Ar. C. Siiid. 

AU. ireiriJc Reg Dan. Mosqu. v.mi( abtrat a Gr. doindc inter verfiis adl\riptuin pert ?fj!ri/«(. t fU Gr. v 'c-^tyiiiri C. 

Cr.' CI. Ar. Mojiju. et Rrg. 'tirty/vero Cirf. Aug. Marg. Mosqu. rf- Iniylyvm. x T5 ^j.', «i;e,aini ^/(ji-j. Al.1. Flor. Ba/. Kut.iitctTH 

u.i' etJ^^m-ai C.iiK. ^z Sit.'l. et Cc/I'. TO ai;5>3;»i«i Keg. y Holl 'icti non diflingjit 1'all.i, cui aduntit i'/.';->. vtpote ad lonum res id 
lendam, et pert liiMra ponendam fuadent iupb. et At. Fcruit. 'liiiDmrt Caff: -Gr. Aug. Mosqu. [oix (5i:'vTf« tTc/av) Refoluic durititm .Scholiaftes. Pro 
iTo/Bvi rci^ius el>, vc iam moiuiit S'tcphaijus, etjjbvtc. Di- 
cunt cnim Graeci pro -r^xninvt ^fxnUj «-ois<>3«<i vt iii 
aliis. In Aug. deCruit Schol. a verbis ' Os:i xxl iyij. — 2d 
xai 'EffTficoiy 1 GOTTL. ^ ^ _ ...^ r / 

['.\vvxHXcoi isxi) In Re?. Icgltur: ua^Moi itai, nii -.TTijitoot. 
viciole; in Cad. vV>(xoo> J<rzi ■ quae kdio i'auct vulgarae; et 
indicar.' viJciur , propter ri lurji , Scholii auclurein noil 
habui/le aiticulum in ino liliro. G vos fufpeflum habet, quod Mem ert ac bri^i>.hc>i. v. Schol. ad 
c. 99. vbi rd Uviiiiejcy h/uKuiix illullratur«^er to (i.9avov et 
kzi^uMov. Sic npud Lucam c. ij, 1;. ioi noi -i iri§ifJ.»v 

liigOi Tiji KAlffCVCftfa?.] G. 

'j1? fxawij Sc. trvx'j »'5"ff. G. 

noMiiiv XaAxiJiwv KKt 'Ege'i^ilu:]. Vt Hcrodot. L. V. p. 4*7. 
eft auftor, Milclii Eretriciifibus opcm tulerant in bcHo con- 
tra Chalcidenics, quum .Sanvii contra lirotrlcnics atquc 
Milcfios Ciia.'cidenlibits opcm tuliilcnt. Hoc bellam ortum 
clb (iipcr Leianto fertilidimo cainpo, aquis calidis, quae noAe(S ai i/'rii'xooi] t\ei/iie fubicctae chihate^ ma'm'ibus^ fe fcaruricbant in eo, inlignj, v. Spanh- ad Cailini. h. in Del. cor.iuit^eL'ant. Reiskius malit in Dil. Abiclch. p. :i..5ro/.c/« 
ai i.5t1«f«ii bf«t ivi/Tx'xoo;, ct Schol. hanc emcndationein 
conlirmare putat. Scd haec ietlio apud Scholiallcn in qui- 
busdam codj. variat. v. not. ad Schol. Crcdibilc eft, Sc/10- 
liaftcn IcgilH: kwnv^ioi, vt apparct ex oi yii? u^tixtso/' quae 
Ici^io orta eft ex articulo al ■ icd ll e(iv:tiixooi ellct a Thucy. 
didc, articulus a! praemilTus ellct, qui hie non vidctur abctTc poflc, vc Stcpiianus quoqiic ninnct. (Adnoc. ffrfSchtd. iinixovro.] G. 
p. 594.) Vulgata ccrtc rei ipficonucnicntior cllc vidctur. o. ~^ •.- 

'Tti(X33i1 Si vera Icftio , iun|;cnda eft tu iuvuv^Kicx^' 
*i/vtiT. vxi-xooi, i. c. iii Jti)x. vcI w« 'iVai vt- quail v^ifxcu;, 
obcdienccr, promrc, obnoxi- ; non adiungcbanc Ic illis pa- 
riturac, vt iis adcirenc ad bcllum vna gercnduin. Nam alio- 
qui non minus articulus 0/ praemitti dcbebat. et/ eft pro 
tuti- nee per fc communitcr bella parabanr. BAVER. 

Koivic T?jtTi(a?] Suulai in axo t« JWij? cum kilJ. WASS. 
Suitla! K'ultcri ibi habet ?-j>«Tt(jt{, velt. l.ild. TfaT.ic, pro quo 
tanicn Pcrtiis quoquc rr.aleb.-it TjaT«/*c. DVCK. 

['At^ Tii; Tff^) Delcui, admoniru Stephani , fur Itcnt'c; 
luyvufifvoi et KOivxi, ct coniunxi Af/Tii xi av.T- cum Scholii 
capite uiri r. 1<t. Dcindc verba : ofov axi — tJ 0u-jot male 
ia fupcrioribus adpolita , id jio>.u »x i\;<ft(sxv , hue rcpolui, 
<]iio pertinent; vt patct e Suida, qui in verbis: iT» Tf.tleiit, 
h. I. Thucyd iaudauit, adiumJla h. v. cxplicationc. Sic bene 
o: Jinauit Abrcfch. in Dil. p. if. quern fecutus fum. Cod. 
Re;;, ct Caflel. ad v. itrri riii 'ictt;, habcnt iri Tiii 'itm Su-.ts- V. S89. p. s6<). it. Valkcn. ad Herod. I. c. ct quos citat. G. 
[l/nfifvcv T;'A5,'icy XaAxiJi.-iv — ) Hoc caput praefixi Scho- 
lio pro JToAffiBv, vt iam coiiiccic Stephanas. Res certa eft 
c Strabone, qui L. X. p. figg. inter L'rctriam atque Chalci- 
dcm, Eiibocae ciuitatcs, ortam de Leianto campo conccrra- 
tioiicm dicit, incolasque pae%s clTe dc luudo ccrtaminis. 
In Cairel. cod. ponitur hoc Scholion pcft verba: 'EfirfuSei* /((«;. Sed in CalTcl. dclunt: xxr' leortfl* /ir, n/(<(voi. Cttc Td aA/o — Siiy»] Reliqui Graeci i» partis I'triusque atixl- ' 
Hum il!f:i(pie. G. 

l^KiT-itSii) Schol. mcntem Thuc. non .Tffecutus eft, vt 
monucre iam Steph. et Grammius, item Valkcn. ad Herod. 
V. p. 427. Sciilus elt: rcliqua Graecia (ri xMo 'f.K>.v,y,y.iy) 
iii<^, i. e. liieglcSti, i. c. vc pars Eretricniibiis, pars Chalci- 
deniibus laucrct. Faliii funt igitur ilia: on (tovoi — i/tJi- 
Xorro. G. 

KwAiJ^ieT* Iii) ai^ii5iim.f. x?.!] ScMiaJles cam fcquitur inrcr- 
punftioneni , quam habes hie, xfz>A/arwy intcjligens tw» 
WgffiKMv: at I'alla non dillinguit poll ''l».»i, vrpotc ad lonum 
res id rcferen«, quod Schol. ad res I'erlarum ret'ert. iigo, 
qu,'.muis Schclinjiem fcquwcus lim , Valine tamen intcrpun- 
ilionem niulto magis mihi placcre, ct melius cum praece- 
dcntibus vidcri cohacrcrc fateor. Perindc ac fi ita dlxilict 
ThucyHhiei : inylyXTo ii kx'i a/Aoic fth a/.Ao5< xoi/Miix'x rv 
fit! xC^tiUfjiXi, ix vxira iJ T0.~( Joiff/v, a; >iaii i't! l-iiyx xi^iiOetft 
Ki/jo; Ijrfrf&rcute. Vel, ci{ nsyc.\>iv );5i( aij^ffiv i}f.y,^i>Tii\i tS» 
ir^xyiiJ.Tu\i. Sic autcm hie accipit T^iyjixTx 'l'i)iicyMtU'S , vt turn nua audicndus ell Kullctusi qui ad Suidac 1. c> Tii/tOr quumdicic, en t'> TiC'i vavtt, tout '£aai|'v«i< TaTgdiiiaTniYitcn. T H V C Y D I D I S HIST. I, 15. 1 6. 17." 41 fubii^endorum caufa nullas expeditiones tunc faciebant. Graeci enim non adiungebant fe maximis qui- 
busque ciuitatibus, qiiafi illarum imperio parerent, neque etiam iidetn ex aefjuo communes expeditio- 
nes faciebant : fed finguli poputi vicini, potius per fe, folique bellum gerebant. Praecipue vero in illo 
peruetufto bello, quod inter Chalcidenfes at Eretrienfes geftum fuit, reliqui quo(jue Graeci fefe diui- 
ferunt, vt vtrisque auxilium ferrent. 

16. Mox vero et aliis aliunde contigerunt impedimenta, ne crefcerent, et lonifcus (cum res Per- 
farum magna incrementa cepiflent) Cyrus, regnumque Perficum, Croefo profligato, omnibusque, quae 
erant cis Halym fluuium ad mare vfque, fubaQis, bellum intulit, et vrbes, quae in continente erant, 
in feruitutem redegit. Poftea vero Darius, Phoenicum clafle vi£lor, infulas etiam infuampotejlatem 
redegit. 

17. Tyranni vero, quotquot in Graecis vrbibus erant, fuis tantum rebus profpicientes , vt et 
corpus tuereiitur, et fuam familiam amplificarent, quam tutifUme poterant, vrbes incolebant, nullum- 

cvvTSAilxi, aloyjcvd Ty.i ISixi iislx; ixxroc ri ^^avev. kxt itoTyiTU iny-juiis-joi. Tsvituvav rroMimv XaKv.iiiuv y.o^ 'Egergiluv] eto- 

A^jXBV BToi vgdi ahhiiMi Tifi r5 Aija^ktib veSln. 'Exa-f^wv] twv XaiAx/S^wv x»^ 'Egirgi^av. A<iT))] 5;fffTaa'5ij, «v£;<;«f^a-6i', 

B ffuvE/iiXscf''"- M yi? Afyt/, cTi Efief i'o-i))< , a/A« liovoi Xx;,kiSsi<; /j-dvci; 'f.girq:i<J(SVJ e/i<i%ovro. KuAi(j.xTX jivi ai/'^ifSffyaM] Mivn 
Ti TH. 'Ea-i iiiyx ~.Zv Trgxyiiiruv] tuv IligeixSv. rb i^iji, xx'i 'luei Ivt/fo; iirt^gxTi-jd, Kgoiaov xaJsAtu/' xiy-i rk s^iii- Kmi 

rai n^rni] sov^ati i>i>i,iyoTi, *£; t£ to ffufix} I? re ri ifuhuetnv rd loisv eiinx. MaAi'jcc rxi toA£i;J rd iia?ii^x avr'l rS Poflit tamen etiam, feruata hypodiaftole port "iiikti, feruari 
hie Icni'us : vt dicamus, "luri Kugei iTrcfgdreuas, jrgoxag>if&y- 
ruv [iiroj-?] ItJ f*^7« etc. Alioqui expunda inJe IjypolUgme 
diceiiiium eric, iust TrgoxoigieivTuv tuv ^guyfi&Tujv Kugoi 
[xvTjTil ixi'igiTivtc. Sed o( erae pretium ell cunliderare, 
quam vari.s modis deprauatus fuerit inT'«4''' ('''if- hie locus, 
vt, qui ill eas incidcf, non decipiatur. In AJil et tlorentina 
Icgitur, xaAt/ftijj-a t« fii) at^if^.Twxf, xir^ lasi. «-fO%wfi}ff^vTwi' 
£T( i^syz Tm vgxynuTuv Kvgoi;, ccc. polita vidtlicet Itigine port 
'imtt- 111 Geimaiiica vero habetur, xuf^viixrce tb fiii a^iiiS, .-r^it 
xchf iustt 7rgoXi^giicavT»)v £77} \isyx tuv Trgxyit&ruv- Ky^'OC t^CC. 
collacjta ante liCgif Ibguie. At in paiijienji quadam hae 
duae voces x«i "i^o-i uaieftae funt; ira enim in ca legitur. 
■xaAijxara ri fiij xv'^tjSviVxi. jrf oxwf ))a'«vTaiv e^l fieya tuv irg^y/ia- 
ruv, x*( lust Kvgoi xst) ti Uige. etc. Annotdt.un praetcrea 
inucnio ex qaojam vet. cotl. hanc leilionetn, x»! "\uei, irgo- 
Xaig'ti^u^TiiiV l?ri iJt.iyx tuv TgxyiuiTuV' Kvgai; yug xw ^ He^''^. 
etc. ijed fuipci^ta r.uhi ell cius hoc in ioeo fijes. Ac de 
his quidem iatis. Quod autem attinct ad articulum ri, qui 
in aliis cditiunibus poll xai?.it:-(.rx pofitus eft, eum partim ex 
aliquot veteru>ii cotlicutii , partiin ex Scholnlhie audoiitate 
praetcriiiili:iius: qui deelle ilium dicit, inrclligens ninuruin 
efTe lubaudicnduni. Qi^iod mihi fie verilimile, quia er alibi 
Tuiicjiiiiles eai:dcin d.it vcrbalibus conlhudi:)iiein , quam et 
ipfis verbis; vr igitur dueretur ixaAuuiij.it ai^>i0^jr^, ita dixit 
Kw^iiixrx izi) at;;/5>;v«;. ied et de hoc obiter adiiionibo, 
quod Scho/i/ijla oiniitere non dcbuit, iiiiiiirum ficut AtiTt/ 
articulus t5, ita vicillim TifiAxeiv iiegatiuani /xi)': hiut et 
fu))ra, in queiidam locum p.ig 6. cam 'Arrtxiai irageAKiiv ob- 
feni.iuit. STIPH Corner, quoque t« decile exilliinat per 
dliplin. DVCK. 

KuKviixTx (ii; atji)5.] (cil. uKi liil xC^. male Scl ol. Ae/tei ri 
roS- rede illc. li (u< ablit; nur)c nihil agit. BAVER. 

K«< liiiffij KeterendLis mihi viditiir hidnriuus ad iTrag^i- 
nvfi, vt Scho!ia:lcS vult, et verba Tfc%»|'i)»«vTwy — ruv 
wgiyiidruv ai lones, non ad Perlas, luppltiiJuiiique, atVoi"?. 
ij/oiiikis quidiin , quuiuin rei jiiiagiia inctimenta cefeyan:. Cyrus — bellum intulit — " hoc idem eft ac li dixiftet: bello 
inlerendo lones coercuit, ne maior eorum potentia iieret. 
Abrefchias vero in Addend ad Aeichyl. p. 64^ putar, "laj-.- 
peudere ab evtylyviro xuAuKxrx, atque pundum ante ' ii,iti 
dclet, et v^oxug^<rxv-uv — toIv Trgayf/iruv quoque ad lones 
rcfert. Probat Abrefchius hane muratain intcrpundionem 
in Diluc. p. 21. et aliis exempiis firmare ftudec. Mihi qui- 
dem iiiterpundio vulgr,ta , quae fimplicior videtur, m.igis 
placuit, quam Abreichiana ; itaque eam rctinui. Cctcrum 
in Aug crd. tw .Tfo;^iif>jir«yTiuv luperfcriptum : ic. twv 
nsfirav. GOTTL. 

Koi) "lairi] i. e. nominatim, maxime, inprlmis; vt Eph. 6, 
IS. 19. prccamini pro omnibuS; et pro me, i. e. maxime pro 
me. BAVFR. 

'EJsJAscfffJ At c. IS. Jot/Awff«|!i£vo? i^A^f promifcuus ergo in 
hoc Medii et Adiui vfus. B. 

['EoaAiuffc Z-^Ko'/oTi ill Roftg. et Aug. eit ISaAaa-Ev kvixaiti. 
Aiysi Se Xlciiv (I. Xi'ov ' x«.( ^d^io;.] G. 

T<ipxvvi.'i Is osoi — ] Abrefchius ordinem hunc facit, vt 
verba ; ci yxg ev Six e. tA. tj;- ^uvii^a;, ftatim fequantur v. 
h rxii 'LM>iJixalg voMSi , ea pje vncis includit. Tugxwci — 
Iv rx:g 'E,\>:.i;ixx'i xcA. (si ya? Ij 2ix. It) jtA £%• iv/dlisui) ri 
iavTuv jtio'vDv etc. Scholiaftae tamen ratio limpliciorelt, vtvel 
aliquid Uippleatuf: „S'et/ inil'i nun ej] J'c>-7iio Je Siaitis tyranr 
nis. Hi enim — vel lumatur yxg pro Si. G. 

ri i4>' exuTc^v] i. e. ro xx^' ixvrif. Hifych. enim explicat 
ri c:p' iauri, xxSt' ixurov. Ueisk. in aaim. p. 6. malit: tm 
i^f,' ixurZv, i. e. nu/li alii rei [ncfpicii'iite!, quam [uae tantum 
atlntis (breuij fpatio, tarn in rtbiii ad co^ pus piitiiie»ti!/us, 
quam in putenlia fuae domus mctlis omniius , quibus pojjcnt, 
Oinr/i.io pacir, aut^ethla. G. . 

Atl^tivJ Quomodo cum verbo aujeiv non minus ri tiiiitt 
quam Tiv iJioy cixov, iunfjere po.Iiiiuis? Hoc ne facciidum 
fir, non poll Trgoogufiivti , led poft gu/xx inteipungo: et all- 
quid practerca de lot loco in mcis annotationibas in Sdo- 
li.jltm vide. STEPH. 

'E; t£ ri eun*.— Jt'i^eiv] U e. h n ri atfit^>ieivt cff«v 43 GOTKTAlAOT^rrrp. A. /f. in'. 

iv Zr,a\t';t «7r« ■TrXsi=^ov ixo!>or,<Tctv ^vvafjus-jx;. ho '7ira,v']ayJi^Ev h EAAx? sir) ttoAw Xi^vov Kojsiyjro, 

in. " Ex£i(j!7 ^i Oi TS A&ivaii^iv ru^ocvm xat) oi sx Ttiq akXjiji EXXd^oi ' iTTiTroXv Kcii tt^iv rv^av- 
vio5siJ-»;c oi TTXilrci KM TsAiv'Jaioi, TrA^r rHv iv EmsAta,, v-tto AaKS^cuy.ovrjiv Ka.TeXv&r,a-a.v {h y«§ 
Aoi.y.i^ai'fiu)v fzsTg tvv ■" icJiTiv riov vvv ivoix.^v'Jc.^v " avTtjv Aa.'^ts:dv,^ i^i TrAiirov m IcrfMSii xpvov 'ractd- 
ccttra, ofMUJi sk <> TrctAaaxris kx) evvoixfj^r; , Ji^' «f' uTU^ccvvevTOi h. hn yd.^ kt fidXtrct Tiv^ay.otna. 

, o«l. *»■ •^-» 'cy" Car;. C# et Aug. Idcmque C.ff. h^ix'ii W. / E/ ^,' t. A/ar;. Gr. CI. ct Rf^. f Ti{ .ir^v C. Gr. <4». 
C Rit CafT Mm. b •f'-ei' "5>» <-'/. ec Ta,?: Aug. i AT-^.r/f. Af4'f • .>/r. '.'. improbat .S/^/-*. 'Ari^tT/f. etiain D.n. a prima 
manii receotior refinxerac in ir:A^»r/f«. Mosqu. inmarg. yf. iT.AMir/««. ^ 'Et..},- r, Ar. C. et /Xiv. in Baf. cod. paullo pod: .1 t5, 
JiAX,' / 'E«> ^■•^■i C. et Gr. Mox licg. U ri E«.-A.». et Dm. i^l t2v a»k.S. m kt^jiv C. et «/ C-i/./. vilt. tefte Siepb.vio, cui non 
ria -t ;'«'/j7i etiim fi. Ic-iiTc e.v eius inttrpretatione coniicit /tt, Portui. Kririv C/. (Jr. Ar. et «.^. C.:/; /'nyi. in Gr. emendatum 
id «/r.y. Aug. ,\l..jqii. et Marg. Aid. Vin. UTiiir.v. n *£» -.iJrj Htmog. c. I4. » n«A«.T*r« Hwmogen. c. I4. n«*.i«-«T8 iMflr^. 
Ar. C. Gr. CI. C.tf. et D.vi. Aug. Baf. iiitxiTO (iccKi'Sx Ti «iiu.x > x«} ii to Jti'Jsiv rJv 'J/ov o/xov. Sic 
AbrcfcH f)!!. p. 26. qui hunc vfum t5 t? illuftrac e c. 136. 
h. 1. i'vavTucSMi**! s; ra tZfix siS,icifA- Rciskius in Diliicid. 
AbrcfJTi. p. 27. legir: k ts tJ Ji' ai^iaAffa; rJ sHiiix fX""' 
x».J ii t3 tJv iJ-'Cv c 'xov at'Js/y tffsv ■^iu/xyro /.'.uMtx , xa? to/£i5 
«xBv. Scd haec niagis ei> explicacio, quam leitio, quae pro- 
babilis vlla ex parte hjbeii pofTit. GOTTL. 

'E{ t« tJ e-ftlfia] limplicitcr elt pro, «f) tS ». qua corpus; 
alccruni, ^,-, t; rd — «i/'|tiy, confilium iiocat. AntanacJalls 
Figura eii. BAVER. 

At' aff:px?.ilx(] i. C. Iv afipx^ilf , (Ht affifiaAffac, iffifftAais. 
Ita Graeci, iia ti.ui?; aytiv, Sia %fif<5v «X£ivi J< tjy^t '>X*"'» 
et alia. BAVER. 

MoAi^a] Minime feparari debet f^^Aire ab owv: quum alii 
teflencur loci, ThucyiiiJeum efle ita loqui, ccov ^Suvavro {la- 
AiT«. Expungenda igitur quae poll ij'Ji/'vavro elt interpunrtio. 
STEPH. Habet Suitlas in n^f.iTa, Schol. fecutus. Hejych. 
t^oifa, TUm. WASS. 

LTc fi^MTX — ) Stcphanus concedit quidem to (ia>.i^a et 
alias cxponi fi" iKj^ipiiae, fed vbi de iiumero agatur. In cod. 
Baf. Icgitur: tluii; ix-r^u-.tgrnui i Bcvr.. iztf^XTiv U. In Aug. 
omilTa" fuiit vtrba, quae poll ©ci-xi/J. fequuntur. Schol. ad 
verba i; rt to aUticc in eodfin cod. abcft.] G. 

[Ti ->i ixf^purh ~ rai) In Cad. leg. to 3) uxcf^xrov ourug, 
Tifx^tit Ta;.] G- .... 

El fti) i", Ti etc.] Idem omnino fenfus eft leflionis tnargini 
adfcriptae, non repetira parcicula si, ficut in altera. Vetum 
borurn x?i? rej(o(KB< bellorum an aliquod aJio'Aoycv fuilTc 
ifyci dicemus? Hanc Tiucyu'iJt! mentem fuilfe non puto : 
fed non fecu? accipiendum hunc locum, quaro fi fcriplillVt, 
k?i?jc lute^ JJTfax^if ti )rf« ngtdxv; tiJ; avrav t'x^TK?. vt per 
Tl intclli^anuis res aliquas ge:bs cflc, non memorabiles illas 
quidem, fed qualescunquc, Vti/fa tamcn hoc aniinaduertiirc 
non videtur : quippe qui vertcrit : W ^uiius nullum opus 
memo) in ilipium aflum tji, nip tiliquodaJuerfus fuos quivusque 
vicinos. Videndum autem (nam et de hoc obiter moncbo) 
an ffvo» iJio'A.-7c» ex Cap. XIV. cxponere debeamus o3ev t1; 
imI iCvxfui nxttyiitTo. \Lgo certe fub appcllatione ilia illud 
quidem, fed cum aliis multi?, comprehcndi exiftimo. Cac- 
terum obferuandum limul eft in horum locorum collatione, 
cum, p.jllquam hie dlxir, nullum, vnde aliquid putcniiac 
accelTenr, exciratum ed'c hi-llucn, addere, fcil a fingulis ad- 
virfms Jibi fnitimof tanium gifli fuijje ; tanquam haec exillo 
bellorum ?enere non linf, eoiuin inquam, ex quibus aliquid 
potcntiaeacquiritur: atquc hoc pio iis facere, quic Jc al- tero loco dixi, vt eodcm mode nullum iJjc'Aoyov 'fyov belli* 
aduerfus tb? s-tfiofxBc geftis vclle tribuere dicamus. STEPH. 
Quidam MSS. i\ /ii» ri, minus elcgancer. WASS. 

e; flit t'l Tl] i. e. c,T/. Excmpla huius vfus collcgit Abrefch. 
Diluc p. :?. G. 

ti t^yl e" Tl] «! fii} eft pro ;rA.)v , aAAi, txTj;, praetcrqoam, 
extra quam ; vt Gal. i, 7. quod (Euangclium) non eftaliud; 
r.iji quidam turbanc vos, i. c. fed tantum, practertjuam quod, 
tel. DAVER. 

0/ yaf — ] Non loquer de Siculis • qui enim in Sicilia fue- 
runt — V. ."^chol. G. 

[To 7Bf «vT< TB is) Hoc rarum et inauditum habet, to yi? 
eiTe it- frequcntius Si pro 731? poni. To yaa refpicere 
potius ad ea, quae cogitata lint a Thucydide, non autem 
I'cripta. Probabilis h. I. videtur haec ratio ; quam ex h. 1. 
Schol. laudat lieck. V. Cel. ad Arilloph. Aucs v. 97. p. IJ. 
etqiios citat. Sed non leinper vakr, vt, vbi yij lit, omilVum 
fit aliquod , quod contra Clarkium ad Homcrum monuic 
Erneili. Ceterum leguntur in Aug. modo verba : to yecg 
a-yr'i TB Si. J G. 

I'Zvl tA£i>o>) Steph, putar, Scholiaftcn legilTc in fuo li- 
bro: ixi TAsrov, quod aiioqiii frl TrMi^ti-j Jtv. te ?if(3. difluru* 
fuiilcr, non TAdc»«;. Ratio parum probabili.s.J G. 

'ATOAftOTfj* tivw] Admitti f nieo quidein iuditio) nnn pot- 
eft aTi/xoTff a , ijuod margini eft adl'criptum, nifi forte ad il- 
lud cJimffJv rcfpici in eo dicamus: quoniam quae fi«Jiv ^xvi- 
fiv (id ei\ iUiiJlre) xarigya^tTxi , ca merito, cum aliis, quae 
tfii/ied-j Tl Ka(Tf?7<54oyTai, co.l.ita, et iudicabitur et appcllabirur 
a.Ti(j.aTig*. Sed enim Hue ItniUTfga tltai, fiue it-o^iicrfftc 
fi»ai(quod magismihi placet) Icgamu."!, quomodo cam Karf/;ueTi7 
polic iungi dicemui? So'ellnjlcs t.Tmcn vult inde penderc 
(vt certe nullum aliud vcrbuiii, a quo pcndere qucaiit, com- ■ 
parct) non addcns, quonam id fieri modo poffit : ego vero 
ad ilium eius locum cjuum vtuero, qui fieri hoc potfe mihi , 
vidcatur, docebo. STEPH. 

MifTt- KOivJ — »xia s;ASi« Tf ttre?.iieT((tt «.»ai] Valde laborat 
S:cpiiaiius in hoc loco expcdicndo: li-^rt rcquircrc aliud 
fi>^T« liibfcqucns. Sed Abrefch. Dil. p. :%. Iciie (oilit hanc 
ditrKult.itcin , rcfolucns iroAfisWfa infii), cui iungit ri, vnde 
fit liririj ct ToA.uOTffa, f. TcA/^i^tfa, aut jixMcv r:\iiav. C. 

Mhts — x«T(f7. xa) — ii'vdi) nil opus analyii Abrefchianat 
,'t et duriori , ct a re vel cauffa et contcxto alicna; ncquc 
enim commode dixeris : non qua fimjulas vrbc: Graeci mul- 
tuni audcbant ; id quod nemo miietun (cd. (ingulac vrbcs 
crane cimidiorcs, magis incites, quam fciliccc fotcnt absque THVCYDIDIS "HIST. I, 17. 18. 43 que facinds memoria dignum ab illis eft faQum, nifi fl quod contra viclnos quique Caos feeerunt. Nam 
qui erant in Sicilia, admaximam potentiam funt euefli. Adeo Graecia vndique longo temporis fpatio 
fiitt impedita , turn ne communiter vllum illuftre facinus ederet, turn etiam r.e in finguLs ciuitatibus 

audax efl'et. 

18. Poflea vero quam et Athenienfluin, efc reliquae Graeciae, quae vel ante tyrannide prefTa fuerat, 
plerosque, et poftreinos tyrannos, exceptis Siciliae tyrannis, Lacedaemonii fuflulerunt (nam Lacedae- 
mon poft vrbem conditam a Dorienfibus, qui earn nunc incolunt, feditionibus confliftata diutifllme 
omnium ciiiiiatum, quas nouinws, tamen ab antiquiffimis vfque temporibus et bonis legibus eft vfa, et 
tyrannldis immunis femper fuit: funt enim anni maxime quadringenti , et paulo plures vfque ad huiui 

kxfipSt Aeia^awi i ©BKi/5fJt;«. riii ixi^^xrov, ri^xvvoi yk?, (Put), t2:« ?roAE(« «k8v. OSyxj h S/keAw] to ya? uvt) thU- 
i f,iya wsf! tSdi h SixsMx. ol yz^ h S;^£A(je eri zM'i^av, x».( ri ejljs. 'Et! tAe~tov exu^ifcx-j Svjiiuui] uyauv, ■K?~cic\ice Si;x- 

liiv 3-ep.-f|3aA5vr». ' fironuore^i: eiV*)] xari m);v« ri xxteIxcto. Kim T?iK rusavvtu^elirtii] xki t?/v, iJVoi xxt TforefOy. S>iMvoTf 

It So Tjjv r>)« 'A5j)'vif; Ti/fi/vwv. /£-/«' ^i jrAsiroi/? thx.i tsi)? 'X%Maiav Ti/f4vv3uc, xa) ae^TOi/'; TeMvTctlout kxTttAv5y,vi>'^ i-zi AaxiSai- 
/zovfajv. nAiJy Twii in SiKj/fe] Ti/fi£vv»n. tirai yi? tTaiT-o; xarfAy'S-ijffav t^v druvTuv. 'H yxg AaxtSxl/im] i) Cuvrct%i(, )) yij 

AaxtSai'fJuv ItI srAErroi- «>■ IV.yev ;^jo'vov ';x(riaitxra, ?rf3 Tij? twv 'HpaxAEfotSv xoSoJoi/ JijAovori, ofi«« /^eTa tijv xr/ffiv rSv vjy eveixovv- illis impcdimentis. Nee vero comparatiuum tunc ponerer, 
fi fiij refeiretur ad roAft)f?J{> quod latere dicar in aro^iioTi^a. 
Quid multa? (iHTE ell, x4 Ff^ f' w*"*; ^"' ''sf'e fubiiciatur 
aliud et ; quod ecLatini fjciunt, vc et tw !)^^ttf to et, ec hoc 
illi I'uggeranr. Liu. 30, 30. extr. r.eque — peterem, — et — 
petli; et contra jj, i;. init. et Anticchu^ venturum; nee 
Pliilippum aut Nabin quieturos. Qua ratione quis dicere 
vcreatur, aut durum puret: ittc lubet Jiccrc, et difficile ell? 
Nemincm ilia olFenderinr, re aJucrtcrlnt quidem, qui fciat, 
tieqiie efll', : non. Pigcr, Stephanum in his tricis obhaefilTe. 
V. ec ad c. 2j. Adde Herat. lipod. 2, 5- 6. 7. Neijiie excita- 
tur — AVy.vf hotret — • — • Forumyw vitat. lofeph. A. I. 2, 
15, 5. oui' ccuTc; — hixxjivs, XKJ tov Seoo (lie lege prOi toi 
3e«) x«T£$f o'vEf : et ipfe tion fatigatus ell, et Deo iilus; vel 
Ktti pro aAAa. BAVER. 

[K«Ta Koiva TS xa7-Ei;/tro) Stephanusniinis argutatur eth.l., 
non I'acis aute cohaerere oracionem, fi ri KanlxsT' repetarur 
in uTo>.;i<.ri^x Biixi ■, vcrbum potius contrariae lignilic^irionis 
i'ubiuns;! debcre, ToXiiaj aut ttToA/io? shout- .Sed v. not.] GO. 

'Etei3i< ii] Hermog. Tle^'i i-aHiSu SiivoTifloi Cap. XIV. M«- 
xfiv ie yhtTc/ji uTre^^xrov , ^tctiZw ij ahlx fri^cci xlrixi jjf Eiax 
fXVt oisv, iJ^£t5ij ^E 01 Te A^f.vaiuv — :>Td AciKiSatftovtaiv xxTi- 
AiiSiieav- vui; w ©BxtalJi) ; >i yxg Aay.sSxiiiav — xi'-i uel arvgav- 
vtuTOi i)V. aWlxv riii aWlxf kznUiiuSiV iVi) yi? hi naM^x — 
Kx^irxffxv' t.rx i-xvegx^lxi ijrl Tijv agX'i'' ' f**'* Ss rijv tSv tu- 
fffvvwv xxliweiv DVCK. 

Hunc locum inter e.xempla C-jegfixrS laudat Hermog. n?ji 
liiS- hiv. c. 16. vsque ad verba ; Tufa^vav Sii^.vsiv. GOTTL. 

0/ EX Tit; 'Eaa. Ti/'f. KXTin] i. e. 01 i-j TJ? 'eaasoi TiJf. y.xra- 
f.vOi\iTH s'iif?.ic5iisav t| kotS?. Duplex breuitas: et in ex, in 
quo lateat h, et in xarE/i/Siiffav deiefti funt, in (luofitcon- 
fequcns, eiefll funt. Aut, (i hoc (implicius lit, transpofite 
intellige, oi ruf xktea. ix tk; 'eaa. Sic quoquc remanebit 
breuitas in xxTi?^v%sxt. nAVBR. 

1't?,tuTaioi\ Keiskius in Diluo. Abrefch. p. Jo. ct in anim. 
p. 7. nialir ytvvxiurxToi , aut TEAEic'rAroj, peyfeHij[imi , robu- 
lUffi»ii, nob'il'jjimi. Sine caulla. G. 

'tt^ AxKiixiiiQvlu-t x27eai;3i)5-:»v] Fadlum hoc ell opera 
Clcomciiis, regis Laccdaemouiorum, qui Athcnicailbus opem tulit, iisque priftinum ciuitatis flat'.im reftituif, a. 
Clillhene mutatum. Hie Cli'lhenes cum Cylone, afTefta- 
tae tyrannidis comperto et reliquis reis expulfus eft a Cleo- 
mene. Pluribus nartat hacc Herodot. L. V. 6%. 72. cf, 
Thuc. 1. is6. 1:7. V'alkeiiarius V. Cel. ad Herod. 1. c. 
Paufan. 111. 213. et Schol. Arill. Nub. v. 37. G. 

Kt/o-iv] Non xllffiv, fed xr^eiv jtonnslli Codices habentc 
quam leilinnem fequendo, intelligendum elTct, non ex qu» 
earn cundulerunt, verum, f.ii- quo earn pojpderunt. (nam fi di- 
cere voluillet, ex quo ecim occiipayunt, alio vfusvctbo fuiller) 
fed nondubito, quia xtiV/v, non xr?a-;y, T.^acyi/zV^J'fcriplerit. 
STLPH. 

Ai.fiEwv] n. itb Herr.didis. Hoc nomine Augiiav Heracli- 
dae Spartani fuperbientes libenter vcebantur. v. Valkeu. 
ad Herod. L. in. p. 224. G. 

'Esri rrAErs-on wv iV/iEV Xfo'vov-] n. ejtI vmT';- x?- ('■■»''' foA;*iv) 
o!v "iHiitv — diutiffime ex his ciuitatibus, quas noiiimus , feds, 
tioniliu'! iartata .— • Quae fequuntur, Lacedaemonem ab an- 
tiquilhrni? temporibas bonis legibus elTe vlam , non conue- 
niuut Herodot'eis, L. I. c. Cj-'vbi dicantur Lacedaemonii 
habijiffe peHiir.as leges , vsque ad Lycurguin. oiza filv fie- 
Tf:(3j:AovTE; Ei)>o/iij2i}ff«v. G. 

["o/.!fti« EX ffaAaiTf^rs) Hoc Scholion inferui e cod. Baf. 
Ante V. «$' B , quae iunt verba textus abbreuiata, e quibus 
argumentum defumit, colon poiui. Pro xa5j'5a in I'uperiori 
Scholio e(l in Rcllg. nuSii^xi;. P.iullo ante deell ante ruy 
'Hfa:!cAe.-JMi', art. rft. in Aug.] G. 

' MaAira T£Tf«xo'r(a] nivrtjxogix omnino legendum cITe cen- 
fet A-.iflor Kotatum ad Chronicon Marmot. |>. 52. Vide 
AUuiJii Mifcell. Lacon. I. 2. c.y. ec Maifbam! Chion. p. 427. 
Ed. Lend. HVDS. Scaliger ad Eufeb. Chron. p. 61. haec etij 
o^iya TtMla definit annis XVII vt CCCCXVII. anni cfflu.xe- 
rint, CA. quo Lacedaemonii Lycurgi legibus vti coeperunt, 
vsque ad finem belli Pcloponnefiaci. Sed longlus incervaU 
lum fuilTe putanr, quos hie laudat Hudfonus. DvCK. 

TsTfxxocix x*-) 0'aj't.w !rAe/«] Auflore Seal, ad Eufeb. Chron. 
p. 61. clHuxetunt CCCCXVII. anni. v. not. Hudf. cc 
Ducker. C. 44 © O T K T A I A O T S T F T P. A. n{. KCU ;< h' ei'jTo ^uvaasvot, y.Xi ra ev rcug akKa.iq 'iroKfdi KxS-i^acrci'j.) /xstx di ir,:' '' t2v Tp^%ifi/:iv Kara,- 
XiKTiv iK Tiii EAAaJsf, 8 7rt-AAo7f iua-w vrs^^v Ka\ h iv Ma^ctBZvt fMaxn ■'Mr^^Vi' tt^o? hB-KJcti^ eyei'STO. 
^sxur^ is het fist' a.'j7r,v uv&t? d^^^a^o; t5 fisyciAu) roAi) stt) t^v EAXaicc inh-jia-oiMivog ' tiK^B. 
Ml LLiyxXn yjvivva i'TTty.petfXT^svToq, 01" ts ' Aay.saaiizoviot rm ^viJt,'n-o\sfx,f!Tccv1:i)<j EA\>;vci)v ^y^cravro, 
ivvdust Tveir/ovTfq, Kct\ o\ ABr.'jctloi, eTTtovTm xutv Mticoov, &ta,vo>jSe]/Teg ey.Ai-7ri1v rtjv -ttoXiv, kx) a.'.'ccr 
cusux^ctaevsi, ^ si txg vxvi Bf^i^xv'Jsi, vavTix.o) eyevovTO. kciv'^ rs a,7ra;(rcif.isv0i tov ^d^2x20v , v~s^ov 
i -jroXXu) iiC-Aoi&n^av Tr^cg ts A&)ivaiiig kx) Aay.ioxiiMovdsQ, 01 rs drrord'jTeg " (ixa-tXiuig EAA^vfc kx) cl 
P'jfji,7roXtf£>}S-cc-j']sg. ivvdusi yxe txvjx >" fisyirx iie(pdv>!' '(cyxiov yxo ol luch xxrd ynv, o\ }:\ vxvri' 
Kx) oXtyov uh %f Ji'oi' Pvvsjj,sitisv ij ofixiXfJi'i'X. s-Treilx is iivjsx^ivreq ol Axxiaxifzovici y.xi ^ o\ K^r,vouoi, 
e7roXfij,-<rxv y,-rx riJ'; ^vfMiJ.dx'^'v •a-^og uXX^Xyg- y.x) riv xXXu)v EXX^vu)v * si' Tivsg tth aixrxisv, Tr^og 
r^risg ii^tj ex^vp^iv. a)?e utto rm Mn^tK'Zv kg rivas de) rov TroXsfiov , td fih rTrsvS'ofisvot , rd oe •jroXS' 
uSvTeg lit dXX^Xcig >) rclg "* sxvtoov ^vuudxoig d^Pirxuivoig , ' sv Tra^scTKeuda-avJo rd 7foXsy,ia, nxt 

SUTTSieOTSeOi iySVOvIo, fJbSTX KlvOWMV fXg flsXeTXg -TVOtHfliVQl. 

p 'A*' B \x<ii*tii.hiu mir, rroKiTitf Reg. f TM dee.l Ar. C. Gr. Dan. r Tin M<Sav Gr. bene, iiidice Wafl". / 'Hm CtfT. Aug. 

* ni\«iro»v.ijioi /Ir. C. V yit ri.- Reg. 'Er0J>rtc et paullo ante 't»\itiiiTii Cajf. ItlSiiris qiioque Aug. * To iixuMnc CI. 

y Miy.f* J- i$«»i( ThuCydulem iiu^MKt exlfUmac S'tpbanits s 01 ante 'A3i)v«rsi om. Gr. et ' Vi/7- Bafilenf. Aug. ac Sii.iM\ et ab 

iisJfn al-.ell }» pod Ifjrtira. a O't Tittf Rfg. b tuirSv CI. vtroque modo NoCler. c EuTafjixinxjavro Bif. li ntfitniyi^crrt, et 

inter verfus «». Gr. Va^' at/) Hoc Scholion inruli e 
:ftio X, i. e. h' a, et (4 x, quam Schol e cod. Raf. Meraorabilis eft 
le(lioz, i.e. a/a, et (4 i, quam Schol. Kafil. inuenirincodJ.) G. 

[rif Hffi'a) Schol. mentioncm facir ad c. 20 h I. InAuj. defunc 
omnia Scholia a verbis t^ xirf, tto?.. xf- vCqaadS^xreisv, quod 
aliquot paginnc a c. ii. a rccentiori mnnu tunc Icripcae.j G. 

KkI Ji" aird iuvuiavoi] Rcisk. in Dil. Abr. p. 30. iegit : )wj 
hx ri Iniiii.cv, propter potentiam fiinm. GOTTL. 

^vittiiivoi] i. e. ivixTol ovTsc vc infra hoc cap. icx"" xari 
yfv pro, (ff;uJy I'X'Ji 'ffX"^"' ifsav. BAVER. 

I'Uii.riffav] Signum parcnthcleos cum Abrefchio (Diluc. 
p. JO.) et Reiskio, (Anim. p. 7.) hue tranfpofui. Olim erac 
poll j^xy-rai pofitum. G. 

MtT« oe T>v — xax&Avffiy] Tvrannis igitur fublatis — 
Reisk. In anim. I. c. corrigcbat oii pro Jj, line caufTa. Monui 
i.ir.i rj o'i poft dlgrelTionem poni, et.rcfpondcre lar. ipitur, 
itaque, cum fuperiora, quae intcrrupta A:nr, rcpetuntur. 
Cicero cuoque in ciiiirr.odi contextu rb a:i;e>n iJc adi:ibct. 
(Offic. I, 4?) G. 

A(«a'rr« 5J trsi] Scalig. ad fc'ufeb. Chron. p. 100. et V. de 
Fmenilar. Tcirp. p. 406. vnJc.ini aniios inter pusnam Mara, 
rhoniam ct .Sala.iiinia^n inrcrfuillepurat: Pitnv. X. dcDoCir. 
Temp. 2J. et Icqq. aliiquc \'iri doijli tantum decern. Rcuo- 
cat corum argunicnra ad examcn, cti omnibus ailcnrate cx- 
penf!"!, Scaligeri fentcntiam probat Vir ClarifT. flirr. Vttn 
ji!pb;n in Commcntar. Chronolog. ad Dajiicl. Cap. IX. Part. 
Hi. c. J. I'ljnc verba hacc 'IhucytlUii Ac Xcrxc oskutij ii 
trii itiT akrijy frl rtiw 'if.>.ulx Sv^uaoimoi ii>Jii, nihil iuuant 
adu.rfarios S^a/iatri, et, quod ftlem rcfte ammaduertit, 
bene exponi p'i!lunt, de initio cxpcdirioiiis a Xerxelblceptaei 
qui dciiiuo anno port puiiiiani Marathoniam c Pcrlulo miuiir, 
cr, qmrn Sardibus in I.ydij lnemalUt, telle HrrmlotoV^]. ^j. 
dtin 'c vcriiis Gracci.i.n pro;;rcirus cl). Ncc dcbucrat fc/av. 
Rat. Temp Pait. II. lib } c. 11. frribcrc : Mitrnthon'in l usna 
comniljfa tjt dri'ft » anno nnlc .'i:i//ir>itni/im, aufhre T^UiyttiHe, 
lib. I. p. I). Nam ixl rijii 'EAAiiji ifASc, non cl>, fugna com- 
mija ej}. DVCK. 

Hacc verba non nimis vrgcnda arbitror j incufucre cniin vndecim anni inter pugnam Marathoniam et Salaminiam. 
Sed Thucyd. non dc put;na Salaminia loquitur, led dc im- 
petu Xcrxis in Graccrim l".ido ; vndc accurate fcripiic dili- 
ijeiiti/Iimus auftor. v. n. Dukeri ad h. I. G. 

&ovf.uroiievoi.] at fupra c. ly. iioi>.iiisf. ibi aftiuum , hie 
medium eadem de re. V. Philol. Thucyd. p. 7J. go. et 
Indie. BAVER. 

Nai/j-iHo! lyhovlo] Plutarch. (T. I. p. 447. in vita Themi- 
ftoclis) ItvTi lio/lnav iTAirajy vavTUi kx\ Sx^xrVt; iroltire. Qiii 
locus eft e Platonc, Lcgsj. Illl. p. 825. ccYTt t'.^uv Jtait^v 
vculiiwv (leg. fiOfli-iuy) ixvTixvi yijonhvi— n. Athcnienfcs. G. 

Aifx?i5))ffj;v 5r?o? Ts 'A5))v£iV;— ] Hunc locum pulchrc com- 
parabat cum Ilocrateo, in Panc-g. c. i. p. 14. Vencrandus 
Morus, vbi ita : a! Teo^nt'xi, Si iv oIkS^i rx; w«Ar.c (Gracci) 
HTM T8S TAf/f«{ ctiruM i:iif,vi^xciv ■, i. C. Graecorum respuOlicae 
fie uiuifertinl pl'rosque Graecos, vt ccferentur, fe vel Athe- 
n'lfti/ibu! ve! Lacetiaewnih aillungere. G. 

[0/ "EAA-.fvfc) Monet hoc Scholiarte.'s , quod cfTc porcranr, 
qui lupplerent proxime praccedcns : ',\%,va7oi. l.n Callel. ct 
Krgio vero non eft 'eaaijvec. Sed adnotatum ad tsaaw 
iii>t,;i^v,ea'», %fo'-« iilsticxv] G. 

■xxvTu tiiyi-ix] Sc. Tx iStti. Non opus eft, vt hoc verbum 
cum Reiskio in anim. ad h. I. textui addamus. G. 

TxuTx — /i/yiT*] Ita fupra, c A. xsp' 'ASifvxhud i; (3/j3a;e» 
ov, ivez'^fobv, i.e. t;( ^i^yl-.vi c.tx;- D.AVEK. 

MfTiTu Siefiyti] In qu)dam meorum Schcdiafmatum locos 
proponcns , in quibus vox praeceilens cum Iciiucnte ita 
coaluit, vt ex duabus lafla vna luerir, locum iftum in cxein- 
pluin alToro. Dico eniin ct in hoc ct i'l quodam alio, par- 
riculam iij, vcrbo, quod iplam Icquibatur, adhaelill'c, ct qui- 
dcm liters I) m 1 murata : atquc Ita pro duobus vocabulis 
vnum tanrumm'ido remanfille. Oiiinino cniin pcrlualum 
halieo, a '/?«(7»//</r fcnptum fuirte , iuvi;iti -ia^ txutx lUyirct 
Jif i^iif- «iUod verbura co'i polltum Jia$i/»ir3«i vlum iuiic 
loco nijniinc habiar eonucnientcm : vt mccum fij^vbiintur 
quicui que luiit in Graeco lermiine cxcrcitati. \'crUMi quor- 
iuui patciculam iii 'LbucjUiJcs huic loco ajhiberet? Hoc H T H V C Y D I D I S H I S T. I, i8. 45 

belli finem, ex quo Lacedaemonii eadem Reipublicae adminiftrandae forma vtuntur: efc hacipfa decaufa 
potentiam fibi compararunt, in aliis qucque cluitatibus res compofuerunt.) Tyrannis vero ex Graecia 
fublatis, non multis port annis Medorum quoque proelium cum Athenienfibus in campis Marathoniis 
eft commifTum. Et decimo port banc pugnam anno barbarus cum magna clafle rurfus in Graeciam 
venit, vt earn in feiuitutem redigeiet. Et cum magnum periculum impenderet, Lacedaemonii, quod 
caeteris potentia praeftarent, duces fueiunt Graecorum, qui bellum .!kid communibus aufpiciis geffe- 
runt; et Athenienfe^, Medis aduentantibus, cum vrbem relinquere in an'mum induxlffent, omnesque 
fortunas conuafatas inde absportaffent, naues confcenderunt, et ab eo /.'./vjor^ rei nauali operam dare 
inftiterunt. Cum autem communiter Graeci barbarum repuliflenfc, non miiiro poft tarn illi, qui a Per- 
faritm Uege defciuerant, quam qui coniunflis armis bel'um ei fecerantj parti;i: id Athenieiifes, partim 
ad Lacedaemonios diuifi transierur.t. Nam has duas ciuitates maxima potentia praeditas fuiffe conftat. 
Hi enim terra, illi vero clafi'e multum potcrant. Hsec autem armorum focietas exiguum temporis 
fpntium durauit. Poflea vero L?cedaenionii et Athenicnfe'; diflbciati bellum iatcr fe gefTerunt, cum 
fuis vtrique fociis, et ex caeteris Graecis, fi qui vfquam inter fe diflldebant, iam ad alterutros prof;c;fco- 
bantur. Quamobrem a Medico bello ad hoc vfque continenter, modo quldem foedus facientes ; modo 
vero bcUum gerences, aut inter fe, aut contra focios a fe deficlentes, res bellicas praeclare inflru.-.erunt, 
et peritiores euaferunt, cum periculis in harum Jludio fefe exeicentes. 

tivafitxi xrjj tm as) TJf airy iroAiTf/a ;Kf?ff5»-)' «$' « Auxiiceiixivioi — 'A<P' b] yfu<fi£Ttti y.y/i x , it f\^ cc u cr^ of A«X£o«<f«<iv(Oi' 

T^'Jiv Tuci y.y^ KXTU^xsa £i;,£j>3v T« 5rjiivfi.-:7«i ric '7U^x:-ASxi K-^SxifovyTif. AiavoifSiVTfc] b'x 'i"' oixvoijSijTSi Bx fTToltjsav, t^AAct 

Savuu^ii, Tiii cAui? Jjtvoij'Sijffiy. V.a.1 avasxcvcediiixe-joi] t« axevij ocjxAx^ovTci;. A(sxf/5>(0'a»j oi EAA>)ve;. Ksif ol ^tfiTOAe- 

liijSX!iTi(] Tci? 'a5i)VJ!io/$ Kr!i jXuxsixiiiOtiot^. T^VTx\ Tci TgxvliXTX Tav 'a!}>jvxIuv KvJi rSv AxxsSxiiiOvtav. O/ixiXI-'^^j '"i 

ilixiXiUx ix TS ofA xxf cx''" ^ ftaAAov Ix tS o//» k«) alxi'^l- Ezsirx 5e S/ive;^5f /t£?] s} l^iv axg'(l>tt alrlx rij? /Ji5%>)? « ^.ffe/a^l 

VTiisv iysvsTO' ill Si: i'lihr^, u; /iirx TOvMnSixdv iyi-jiro Tof.ifiov, xcr.] s c-i tjix on iii]i-jy^T y/t h tv/y^x^ei; h r^ TEvrijuotraeTHf I'oi. 
Kiru Twv 4'i/fia:S%«vj rSv loia-j JjjAovcj-i. Tt'T-f i-:v, ^x'^'^l^i BrO( xaj tviiiiixui, XfxeivoiTH; itld;. Aix'ixiev} Suvix^-'^^' 'iXSia^ouv 

quis roget, in promtu eft quod refpondeam ; obferuaui enim, L. II, (^5. Rcflituerunt hoc verbum Herodoto L. VUI, 83. 

eum vocula Si) poft nomina fuperlatiui graiius (quod multi poft Abrefchiuni, Eriiditi/limi cditores : vui ri iiefx:vs, pro 

fortafle mirentur) frequenter vti. Sic enim pag 1. Ki'vjfJK Jj; I'-fz/vf, quod habet cod. Mcdiccus. In hac vccbi aufton- 

yxg air>t fif>(>ij o.) Tor« "em,v,(!iv iyivcTO. Sic etiam p. lOi. rate igicur non eft, vt nicti;. conieiJhiris Jocum tilbuamus. 

TfarorEicv t£ iJ.iyiro)/ Of rSro «3f o'sn 'A^-^va/wv iyhsTc- Eodem- Plura de eo erudite dirpntailit Abrefcfiius 1. c. GOTTf- 

que modo in line p. 67. ii) tijv jtAe/tb? ii) ^Kxi/xuxv xxrx- 'Ofia.Xi'-"'*] 'OlJ-xr/jiix ■; if , e«Ki/c/Jj; lih' a liiiv i'5«v vfiii; rijv 

(ffiv^ffiv. Sic denique et p. 156. h roTt B-Afj>>.| o-.^ v?£< iV axoiiv \uq\ih Poi/iix 1, 15^. vtitur D.Ual-c. i\o(icT Hi'iorloium 

uvTo'if higyol xa\?.si iyivcvlo. Qnibus in locis quamuis no. icquitur. Kai o?,iyot — aAA;(/.B; e\ HerOiloto laud.;t Sual.is m 

mini iuMgi, id eft ipi'um nomen proxime fubfcqui, banc vo- cfjaiv'^'t), vbi om. hs, cr, ol ante 'Aasfv^roi. WASS. Rurius Poll. 

culani videamus! vt ramen non ad ipfum, fed ad verbum IV. ;;o. tS >«? iAiai;/ftfav Tovitfo'v. Mi.'ii vero vnus TAtfOv''''*-'' 

cam pcrfnere dicamus, Graecae linguae polcere cpnfustudo piuriseft, quam decern PoUiices. Su!:l,ts pcrperam ex Hero^loio 

vidcri queat. STEPH. lau Jit, quae funt KKt^'AV'.f- Obloruarunt ibi/wfr'/TiVW. DV. 

A;E$in)j Elegjns eft conici5lura Stephani, legentis : J^ 'h '<i',ixixiiix\ i. e. Sv/i^xx'x, Dionyl. A. R. Hi. c. 33. |>. 

e;av>), quae, li coud. addictrent, in textum recipienda elTcr. j:o. Keisk. i\ingit t( 4,if.ix. */Aiav n x«l ciixixi^txv "iraiti- 

Non raro Si^ cum verbis iiniplicibus iequciitibus coalefcir, cxe3.y'. . Poliucis nocam de h. v. grauitcr cadigarunc VVaff. 

muraruin in 01, vt excmph's oftendit Hcinlicrhuf adLucian. ct Dukcrui ad h. 1. G. 

T. I. p. 3!(7- Arridet quoque baec corrcftio Stephani fir- ['o/ixixi-iix) Inferui hoc Scho). e cod. Baf.] G. 

luftio, ad Xcnoph. Mem. L. II, 1, 24. qui pro iisui, legit [Outci tb? 8-jn^ia%a;) Stephan. legit: e^ovre; ivTOi tb{ 

iil fffv) quaniquam, vt hoc in transitu muncam , verior jJi'b? o-i/umk^':?-] G. 

Jeftio eft StxiTiiffy;, quod verbum in repetita liac narrntione eI' rah vx Six-:x7e\,] S/ qui vnquavi dhiunfl'i effent li-ti^aii- 

dc Hercule I'rodicio, occurrit apud luftin Mart Apolcg. i^'o, f. /«.'«■ il/os oyta tljrt contentio. Honitr. 11. «. v. 6. ij 

11. p. 127. ed Tbirlbii, et in n-.cnrcm vcnerat ValkenariO a li^ ri -qZtx Jia=-<ri)/ ^fiVavrE- G. 

Praeliancidimo ad I. Xcnoph. p 243. Abrelchio vero hacc ^ix'^xhv] Po/fis ct inrcrpretari, (i qui difccdcrcntin partes, 

ratio Sicphani non prob.itur in Uilucidatr. p. 39. qui ita aliis fe adiungere vellent. Ita hoc ipfo vocabulo fupra vlus 

refoluit J.ft^ivt), ceu fcriptum cdet : Suvafiti yx? txZtu niyira eft, cr voc. iiix;l3>iffxv. v. Ind. BAVER. 

Tc viv Ki'.] a:x.;.xv4^xrx. \'eibum ipluui occurrit apud Noltrum, T« jroAfntia] Ollendlt hie locus, quam periculofum fit, 

vcluti L. il, ji. HI], (cg. Vi, 17. vc cc aduetbiuin emqixvSit qucnipiam tantum fuae coniedurae tribucre, etiam quae 46 T K'T A I A T S T T F P. A. /3.k'. 

ytuv ^i (rCDiertv auroli fiovov eTnrri^Siiig ajrcog * TroXneutrco^rt Ss^nTrevov'Jsi. A&Ky^ioi ds vuZg le rait 

K. To. i-Ci'j h TToXcctx, raiavra, sv^ov, yjo.Ks'Ka. ovrei TravT) i^nq nxufn^fuj Tri-svera,!. (ol ya,^ ccr- 
^P'jiTiot T«f <X/voac tSiv '^rncysysvyifii'jcov ^ Kct) h eTnx'j'^icc (r(p'(nv >;, ouoi^ag d^.xrxvtru)? -Traa aAA>;Ai)i/ 

dTro^anil'j • net) in houra, qti iTTTTiccg fj.h Tr^sTpvrctxag wv ^^%£ tuiv nsitrir^drii visaiv, \%waoxog h\ 4>i 
ei d *ies(M-fg. noil probat Sifph. $ofB« Va/c. et lie videtur a prima manu in CifT. fnlffe ; nam abrafum erat aliquid poft -j. Aug. 
iott. e iHAiTiujjfivfjV. f niMii¥ Mjrg. Cim. CI. Gr.Keg.CnJ^'. eicxcmendit. Cr. n»A<»v Aug. \'iilgo JttXiji.'av. g 'HfZ" om.tX 
lam Reg. ct Cnf- led in Reg. inter vetfus adfcriptum eft fcholion tJ »yB»To. ?fx«v deed in Baf. cod. in Aug. manu rec. ad- fcriptum io margine. k nii«.i«w »•) ii ■) Tr«f«K«»ii iWiH'^. Cam. Bit. alioqui optimis niri argmnemis vidcawr, vt absque yetcris 
alicuius libri alfcnfu i'uae conieiluraii leflioni locum in ipfo 
tcxtu (vt vulgari voce vtar) d.ire audeat. Hie enim quis vel 
ex conicftura tx To/,f;^/K« rcponendum efle non dicat ? (for- 
ralTe autem nee delic, qui iuiec) at hanc tamen, non illam 
vocein , in vcttriius etiam /it'ls Icgimus. Edo : fed fieri 
potert, vt in illis etiam libris pcccatum fit: dicet aliquis- 
Atqui et in quodam alio Thiicyiliiiis loco, ncc non apud 
Scholinjlnn idem vocabulum voacihx in cadem ilia fignilica- 
ripne Itgimus. Efto (tlicct idem; fed quid ii et ibi erratum 
fit? annon enim quod huic loco, idem et aliis accidere 
poruit? Haec refpondebit, qui fuam ilUm conictluraiem 
Jcftionem tx ro;if/a.xa mordicus (ibi retinendam cxiftimabit: 
vcTum quid ad id nlpoalurus tandem ell, illud vocabulum 
reXfjxix apud Dionyfiiim Halkayimjfeum etiam vfum eundcm, 
cc quiiloin non vno in loco, habere ? Sed (|uid dice, nori 
vno hanc fijir)i)icationcm in loco apud eum occurrerc ? Si 
in duccntiN dicam, ftirtjlfc non mcntiar. Sic enim tUto-m^uo. 
tttyx. 3ia$«Kii apud cum legimus, ac plerumque fine lubftan- 
tiui adiodione vtitur: vt r'x roAffiia yevvaroi, tx tx ~i>.i\'-M 
i'/KifiO! •• nee non tx ■x^Kiiux y.gUTi^c;, vel Mfir^ii, vel ienoi- 
Eodcm raodo denique (vt alia quamplurima exempla omit- 
tam) ct rx roAffii^ i-.exiT^, nee non zx vo.-Jinx jrfarTiiv, item 
Tx ToKiif.x xsfxcKivci^itiai apud cum inucniciius. _ Quin- 
etiam apud aliquem ex iis, qji Dhny/lo polleriorcs tucrunti 
hunc nominis illius vlum videor mihi obferualFe- STEPK. 

M«Ti — T<»tiV«>«'] Plutarcb. Moral. 97. ct hue fpeflatVir. 
(4g. WASS. 

Meri }(.mC:uv \ii>.irxi toikV"*'! "• S- Ip/i< pericul'is, (quibus 
dc vita dimicabanc) cxercitatiores fafli, edoStl. Secundum 
iUud^rirum: quae r.oar.t , decent. COTTL. 

(fifw] Non polTe admitii accufatiuum pluralcm <;.ojik, 
margini adfcviptum , fed rctincndum genitiuum fingul.ircm 
^ifv, alii eiusdem Scriptotis ollcndunt loci, qui eundcm 
genitiuum cum codem nomine iunclum habcnt. Sic cairn 
p. J 2. t'avTfiv 3) ^uiniix<'i ♦«?« tTOT»Af."{. Sic p. 447. Kjri Tuv 
niv Crviy.tt./ xai ^ig* t»«Ts/«». Qui tamen genitiuus abelTe 
potcA , quum ct abfentc illo eadem fit nominis i-reTtKf7', 
iiiniiicatio. Cactcrum grauiter S.holittjiem errarc, iuagcn- 
tem TK( ^vtifixxvii cum ityivrt , mca-c in ilium aijnotationes 
oltcndcnt. STEPH. 

Qux \iTiTi?.ui •xo'TfC (^o'f" T»{ |i/fi(ijjj;x< — ] Ordo eft: k'k 
»X«vT«< Tii; ^vnn&x^i I'TOTjAii't ifo'fB. viyirrt Ic. air it*. NoU monuifTom, quae quisqiic facile vidct, nifi Scholiaftes tiro- 
nes polFtt in fraudcm inducerc. V. L. 4.c'f«, vfui loC|Uentli 
Thucydidis e: aliorum aduerfatur. v. c. I, j6. gj. VII, 57. 
vbi fcmper in genltiuo, fine varictatc codicum. Ti yo'ja 
quoque polfet abellt;; vcluti L. V. iii. vbi paullo infolcn- 
tius de agris: «;^ovt2» t-ijv iiini^av ttizav i7roTt?,y,. Mccuni 
fentit Stephanus. GOTTI- 

"E^ovrs; -- Tajjsvrf; — ^ffisreicvrf?] haec participia pen- 
dent paitim ab i.yoi/To, partim ab 5fX'"'> quod ipfa ftruflirra 
doceat, vt fignent roo//«)n ct rationem, vel formam, qua vfi 
imperarint vtrique fociis: non ila imperabant, inquit, r^ 
tributum CKlgerenr, fed ita, vt, rcl. Hoc — ni moneatut 
.IC ccneatur, oblcura hie fint participia. In ^ysi/vTo intclligc 
xiriiv, vt iam monuit ii. Gottlcbcras; cui ibtim adde, c c. 
20. r*fj;ri/;t;ijvrfc Tw 'iTnrci^X'ft xTtinrerjc,, icil. xirev. BAVEU. 

f E,-<rv7s; ijisfv, vx i.TOTEAtT;) Calligauit meriro Stcph. 
St/ioliallen. <^:fB ell vnicc probandum. v. not. Cleterum 
TO ^o/tui caulla ell, cur Schol. cc/rtzTo:aiv ftatuat.] G. 

[Zuiiiixx>^ >i7a/To) Falfa funt (|uac nocauit Schol. InCafTel. 
fupetlcriptum uCrSv v. <iyi/Tii, ne quis ^yt.Va coiiiungcret 
cum ^ufinax^i. Haec doda manus etiam abrafit in Call", 
vlcimani litteiam v. yc'»K«. v. Abrcfch. Dil. p. 31.] G. 

lixT c'/irafx'**] Socils ncmpcpraefctlos, harmoftasdiftos, 
dederunt. vid. Diod. XIII. fi6. G. 

['nya;ro oijAtvsrj) Male; nam iungcndum eft cum ttom- 
riitusi. A Cafiel. aliell haec interprctatio. L"x hoc loco 
er aliis patct. Scholia com.nixta eilc ct diuctfas diuerforum 
elfe exp^tiones, vt Stcphan. bene monct ] G. 

['ETiTijJei'w; xxi iiioiaii) Stephanus argutatur nimis h. 1. 
ifT/Ti(Ji/ft'{ non idem clfc ac citcia;. Hoc proprienon vulc 
Scholiartes, fed hac particula fcnfum clariorem r-cddere 
ftudct. 'Erir:!hlu; Traf-irciecSxi cturOi;, aCLOnin:(/tlalf leip. 
Liic. revere chiiiateni , reuera non dilFert ab eo : Jimiletfi 
remfi. knbr.e tjuum LaceJ.] G. 

[noKiTtuet^f^ kvxyKicusi) Abcft ivayxa^wo-i in CalTel. Sed 
fenliis ira eft impcrfeClus. v. Duck.] G. 

[T»r« tiivov) Steph. arbit.-atur defiderari ii vel ii&- Poteft 
fubintelligi certe : ic t. nowov.] G. 

[y.xT i^jyagxl"") Poft baec verba in Reg. addita funt 
haec verba : i) iTiinWnnoi ei .\xxiiainovici ojiiDiud^vj'.i aircit 
Tc7( Axxio3i!to;ioi( , sii riiv ^ui/fixxlav , xxlSc Ti<» oAiyafx'*'* 
Calfcl. vero non habebat rd t'^yi et quae fequuntur; pro 
quibus haec fcripta luiit: cl Xxxiixiiic-.ioi niv o^.yxfx'^t f*-*^- 
Ae> h Tti; fviiiiaxo't KxSljxixt ' 'A5if>«rgi ii — itfiiQKgXTixt trni T H V C Y D I D I S H I S T. I, 19. !0, 47/ 19. Et Lacedaemonii quidem ita imperabant , vfc focios non haberent tributarios': fed hocfoliim ' 
fluderent, vt illi fuis officiis deliniti ,. paucorum pnncjpatu in Reipublicae adminiftratione vterentur, . 
accommodate ad futim inftitutum. Atheiiienfes vero, naiiibus hoftium tandem potiti, imperabant, ex- 
cept!'; Chronim etLesbiorum nauibiis, tribute etiam omnibus, quod penderent, impei-ato. Et ipforum < 
apparatus in hoc be!lo maior e-vftitit, cjuam fuerit vel maximus, quern olim habuerint, quo tempore • 
cum Integra focletate floruerunt. 

20. Res igitur vetuflas ti-.lcs efle comperi, quibus fides difficulter adhibetur, quamuis delnceps ^ 
et pir Jiiigida tempora quodlrbet argumentum proband] eaufa protulerim. Homines enim famam rerum ■ 
ante fuam aetatem geftarum, licet fint domefticae, fine accurata inquifitione alii ab aliis pariteraccipiunt.'- 
Nam Athenienfium viilgus Hipparchum tyrannum ab Harmodio et Ariflogitone caefum putant : et • 
tamen ignorant Hippiam,-qui filiorum Pififtrati natu maximus, /««£ imper^ire; et Kipparchum ac Thef- • r^i; aM<iM(. "EjjOiTf? i?cf!*«] Ti i%v,<;, hxn'^TSi ^cfm i-/, vrro'c^.iTt, Taj ^uiiiiax^i t^yZi/TO. Tt'« Ivtifiaz^': iy»-'To] omnia' ■ 

tt;, cc-^Tl ra tZ-j ^■Jiniax'"^- \\xt' oMyx^x^^''^] -^rBvTO StjAovoV/. ©EfareLov?^?] oirai: airo^i roll; AxKii-iqio-Aaii iTTiTy.rjiii^g nr^ 

ilioiait ttomIs-jss^c^ av:iyy.asuai 1 5jfa5r£i/ovrfi aCra) a:i?.C)/o'Ti ol Asy.tSxtiio'vioi. rd e^iif , ^B^XTciuo^lii J>(A«v5Ti fft//z/^a;>;a; TaVo 
fiovsy os-wc 5roAn-stV«(r/y iiririjiiiix; Cytart aCroii ' THre^i, xcct h>.iyx^xix-i. T\Xv,-j X(«v x«) Ac'ff;?/«vJ luj IviaiTm otiTuv. iVffO» 

3i xr^ Tarf{ iyji^'jieami. MtZ-^wv] ix tSv -f^Q^uy JifAovoT;. • ' H i'5 ra ZfariTa] ore eiXO'/ &QAJ!|3>; T>fV ru-t naJTui sviJ.(iax'«* 

jt! Tijv M^J.'Xwv. XxMtx ovra] jJaAffri ya} e'tsiv, e| aiii si-?T', vi-ntjav.^, on !iiyu?.a ij'v. Ta« ixUMj] r'xi; ccx^o&<Tt:;, ra; 4>ij;za{. 

'A^JiSXvlrui] ii Xi^ii fitrEvMvsxTj.,; k-i T^i ^xisi.iv. riji AfJa, AV;; tcv x^""^' Jsxif<«4"- 'aSs)vx.'wv yS-j] oinRi TCciJTX v?cira%rj, 

'A^ixidi T^f SoKHiTX^ sixlvi 'EaAkoo? fiV^.f, oTi vis zCro'l Soxtiicii^iici T\'iiix. 'iTfZX^xc' dicjrr.i] to i^-^ii "itttx^X''^ tv^xvjov <;>oj8{ i\iKiyn. In God. Haf. pro A«i<E5aj(/5n<;; eft: AsKeoal- 
liovtf. Sic aliquotics.] G. 

Tlo>.iiJ.ta-j'j Non 7r6?.£ui, fsd TrsMjiliav legit Valtn : quod et- 
iam meloi STEPH. At c/uiratcs, qirae in imperiiini Athen. 
conccireranr, non iam hoftes, fed iocii ; itaqce placet quod 
habent alii MSS. roAswv. WASS. 

no';,Eav] Hanc optimorum codil. lef^ioncm recepi, qunm 
defiderat etiam rei ratio , vt ct (uperiora et coniequentia. 
Probant eaLii , praeter Waliiiim, Abrefchius et Heiimaiufs. 
GOTTL. 

Kk) xe'-il'XTx] Reisk. in Dil. Abrefrh. p. jr. dclcr x^,), hac 
ftrn'liira : ij^x"'''' Xf K|^«7a! (psgi'v ri'^x-j-m; cao-/ 1 !r?.i?v tcov 
Afff.S.Vv. Sed nihil opus: in Ti|zi«5 ^igeiv, repetatur ijp^iiy, 
vel ordo iir: 'aS. ii?xc», •jxv-; re — vagc:^. xkJ — tc*. (Jo'fov. 
To x*i fequi debet ob fupcrius rs. impcrium Athenienfium 
probat Noller e nauibus imperatrs, et e tributo, quod iol- 
leie Athenienfibus focii iubebantur. GOTTL. 

K^* lyivero i; iS!x rugaexivn iisi?,o:v ii ti^-] i. e. iyhsl o aCraTi; 
^ ii. a-af. £. T. r. TsAftiov fiiiZ^av, If {iystsro) ttctc, w; tx xf*T. 
'i/S^sxy. Notandic voces poll comparatiuum , i} w;. vid. 
Abrelch. Auft. p. 41 J. Reiikius idem clTc dicit, «5 ac ta:;, 
vel oVav • (anim. p. 7) ^aaw ja/zw cliin atlbuc jr.ttgrls fociis 
hoiiefi'jjsme oftimaque cum fama fiorerent. Res fere codem 
redit. G. 

["ore f.^vsv) In Baf cod. base leguntur, quae ante haecvcr- 
ba: ore dx'^ coiiftltucnda vidcntiir: rd fej?, 1} ilvSiitx'^ tots 
(isTi riii axgcti(^vei Xv;j.liaxix(. ort lixo-/. Q^ac liatul dlibie 
j'equi debcnt et coniun^i cum vulgatis. Non addidi, quod 
facile iis carerp polTumus. in Aug. uefunt Schol. a verbis 
X<tAi7« "vra — ad 'aSh-jxIuv yavj G. 

navTi e'j?? TfXfij{j.'(o »iT£tff«i] Videtur fumfliTe h. I. Noflcr 
ri ■ni'iiicryi pro ryi^i^iTKf. Scnius delldcrat ccrte iianc vim ; 
iyjMriimfukm fipl'idtore, iv»Ji>'W(ire, f(r tmniafdd fmien- dae iihneA argumcnta, l>eyqunm Jit diffcih. Reislcuis haud 
dubie hac ex caulla coniicicbat: 7:f;aiei>A, (in anim. i. c.) 
Hcilmanus hac vi ra vi-a^iiv quoqiic fuini iubet. G. 

XUf.iZci — ^/s-fjffiy.i] Etd Tirft/'t.'y po.'Ht Clfc pro ^iTSff^fs 1 

firmarc, quod aliis exemplis prnbo in I'hil. Thuc. p. %i.%z. ■ 
hie tamtn interpreter ma^is atciuum pro pafiiuo, jn-ii/JiJvj'.j* 
■ x'^^^^x T^tit/Oi-'jr.i dillicilia creditu ; difficile fit, licet iignis - 
online eiuiineratls, ea credere. CAVER. 

0<' yxg mSguTTot] n. vu/j^afe' , pauHo port vocat vM.Oo;. :■ 
Haec verba vsque ad iinem, tanquam digrcliioncm, vncinis • 
inclufi. App.-ret hoc e cap. 21. vbi r3 J.'," quod Indicat, red. 
ire Nortrum ad luperiorem oratlonem, digreirione inter- - 
ruptam. vid. etiam 5'ciiol. ad c. n. inic. G. 

'o/^ei'ai?] P/iilter atqtie fi %iia , a'licna n fua gcntc fjjehty 
.Sic Keibk. in anim. I.e., qui icgi quoque poircofwf coniicir. 
Jpfc tr.men nihil tribnit cunieftu'f.Te. G. 

'hiv:ixim ySv tc tk^.^o; etc.] Vide Anyiot. ad lib. 6. c. J4., 
vbi fufe hac de re agit Tbucy,!. HVDS. 

[tauTX hiyti) la CafT. hrxZ5x.] G. 

'ATc5;tv£ry] Intfrfcfliim ejjc. Dc huius verbi vi'u diximus ■ 
ad Vlatonis Menex.^c. ij. Ita IxTriTTTctv, IcvcMsSi'^, ktco- 
5«vfrv, reMvrav vrrc ts — C. 

rieitrpurxni] Jta S.M. Aridoph. E.^. 500. WASS. Vid.' 
Mcui-f. in Piiiftrato Cap. XI. et qu^e in Pracfat. Tom. V. 
Anriquit. Graecar. habct Vir Clar. Inc.Gionouius. UVCK. . 
~Hex=\ In Aug. fuperfcr. Irt/fifc-vf/. G. 

n?£ir/3. i^x^ ■r. Tisja. vUu'J] transpoflte verba intellige, cc • 
per flypcrbaton: i-ex'-^ 'Itt. ' m^) i-j' Tt^ec?.. t. Uai- viiav. 
imperabar, nempe Athcnis, Athenlenfibusi vt ni-,i.x/mus, vel, . 
quia erat maximus (filiorum) iiKer fillos , I'iJidrati-, qui ■ 
ideo non impcrarcnt. Qjiis enim iungere velit, y,fxe T^y . 
vliuv; qui Genltiuus, t.'.'iiv, pcndear a v^st^Ctxto;. Hypcr- - 
bKon crg9 cll; qu,od hie jnonendum vel maxims crat.B.i. 48 o T K T A I A o r ~ r r r T. a. k. ko,'. ^loq Ml AfToys'TiJv, iv. Ttiv ^vvsi^oTCiiv cr^picTiv, iTTTrio, ii,Sfx,vvuirS-iti, t5 /Ltsi' d.TTScrxo'J'^o , cog TT^ouSoTog, 
QaXcfisvot <5'e", Tr^iu £i/\A)!Cp5-^vct/ , ^^acrct'jTsg t« ;ca) Kivauvsva-cci , to) IttttcI^-z^ci) wt^nv/^O'.rBg Tres) to 
' AiJiy-oi^ov icaA^usvov rrv YluyccBrivcciKriv TTOf^Trriv oixy,o(r[x,ivTi, a.7riKiii'ja,v. "ttoWu, os kcu aWcc £t« 
■Kcti vZv ovTci, y.ctt ii X^^^V °'-{^'^'^~if^^^<^> x-<^' o' ccWoi EW>ivsg m o^&aig olov'Jcif axTTre^, " 78g ts ActKS- 
^umoviOdv QxtTiAsccg fxri fjna. ^ri^y -Tr^oa-liSsa-B-aj eaoiTS^ov, dXhci " ^-jbIv xm) tov lirnxvciiyiv Koxov 
av7olg shut, og ii' iysvs']o tvcmittots. 8TCiig aTcKatTrcopog Toig ttoAAsT? ^ Q^rnticng r^f dAr,BBixg, km 

£T< TJt fTC.^X <Xa,K\0V T^iTTOVTai.') 

Kct. Ek J'g tSov Si^rjfjCgvctiv T£>cfJ.r:^i(tiv , ouu)g TOiavTO, a,v Tig 'jofJLi^nv ^:i\iTct a. di^\3^ov , jJjj 

i Ml/ ««'. C>: k airraXK Mifig. alcenm tamen leaionem uiagis TUucydideam effc credit Sttpb. I mixifin Mjrg. fed cum 
aliunde turn v^ro ex S^bol.aftt Ai»i»Sj,'iev fcribendum efi"e difcimus, Inquit Sr.-pb. m ParticMlam t« in yi miitandam effe contendit 

Suph.et hunc crroicm in aliis ciiain locis occutterc monet. « Amfy Gr. Cl. vt et mox infra, Reg. CnJJ. Aug. lial". Mosqu. In Gr. 
fuerac Suti>, fed d:inde factum Im^t, id eft %\iih. &icex?.U'\ Qiiamuis ct apiul Schollajlt-m etrloOci fcriptum 
fir, Tbuiydidtrn tamen hoc geminum tt pro gerr.ino «■«■ non 
vlinpairecondat, 3i/2ff«-acc!ain, non5«;.jrTTj:, dicenrein. ST. 
eerTaAic Nofter puto iiuiriqiiam. Ar cum Marg ArijU['h. PJ. 
P/afo in Apol. et alibi, vti et Aiijict. Thcophiajl. Dimifih. 
apud D. Halicarii. Philochtrui apud cundem. Xer.oph vtro- 
que modo Codicum vitio, fed frequentius ^e-r. Ftipolis, 
Mcmnd. Ly/ippus in Bacchis apuJStcphanum AeVth.A>!jtot. 
contra in Rhct. habet @!cex>.isr.o-j p. loj. Heiutloius, led 
femcl, ®iTlxf.ix&. VII. l:g. Dion. H/i/icn-n. ter noftrum ci- 
tan? exhibct Sttv. Sic ctiam Aejchjius Pcrf. 489- Ein'ipides 
I'hoenin'. 3?i. ec bis in Alcclt. Hippol. Ar.drom. ttaiibi: 
iiumquam iiTlxfJx : dcn'i'que tt pro ct rarilllme exhiber, 
ct fere in t"ra;jmentls , hoc ell, in quibus Grammatici libi 
jiimium pcrmifcrunt. In Sophoile ter aut amplius, v^aTlcn, 
(fli^xTls■, v'VTOj, e?.xTlav, xfttTlvtiv. S'ed et hacc mihifufpecta. 
In Comicis et eorum fragmcntis nihil frequentius. Infra 
pro TriTx.xTtij Dio Chryftji. Orar. VI. p. 191. s-xr/j/rifv habet 
memoriae vitio. Miror hoc r,on oidcruafle StltUr.um, cuius 
nntss publivi iuris fecit Clar. Wolffius. Ead. Orat. fcribc ct- 
iam r!»Ai,«(3i)3fC<«. WASS. 

%tecx}.ii\ Non fcribendum ell cum codd. quibusdam et 
Schol. ©it7:«A5;- vetus Attica dialctlus amat duplex as- 
Eurip'Jcs quo^ue litteram s frcquentauir. I'raetcr Intt ad 
h. I. ct V.Tlkcnjriuin P'rudirilf. ad Eurip. I'hoen. v. 406. 
Hcmllcrhul. ad Lucian. T. I. p. 91 — 93. praeclarc de liac 
re cgit. GOTTL. 

[Tai/rji //>«<] Merito Steph. notat Scholiaflen, quod Thu- 
cy'didem partium lludiofum rcddere voluerr.] G. 

[TTsrOTij/avrt; — X[ijt ijlti^.evex/ro) Vane legitiir hoc 
ol. in K'lftj. eft: i/TOToT^ffa/Ttj to 7rafxxiiil*x ^s^i('.i/V3a|. 
Tc «^M< i^d/.iuexv'!!. In Aug. (IroroTifCavTfCi avTi tb iVovciJ- 

aXtTtf. To I'Jl};, l<T3T3Tl)ffJIVTt{, Xx] VX^Xxdl^X /if <il)H.'ff 3 W . 

Tt xfix i?6>.ii,eaiTQ xm i;.J,t5HCxv. Vulg.ita eft in Ciilcl. 
nifi quod poll /nf/i:)>Jf5«< tft on, non male, iudice Duckcro, 
qui in editu aliquid dcelTc puiat.j C. 

njtfaxfi'fia] Rciskius int. i:i opeiis ipfa molitione, t» axfi^ 
TB tfyn. (Aniin. p. 7.) G. 

Tb iiit ii'Tirxo'Tc] In Aug. fupcrfcr. riJc in/3MA?c tS 'Ittih 

JljACVOTI. G. 

A«i». Til t! intcll. cum Einphafi : aliquid magni force, 
vtilc, illulVre. HAVtR. 

[toiJto' iyiv) Steph. coniicir: roiBra inv ] G. 

[ Mft« Tvfanit) b'iccorrcxi, provulg. Ti/fa'tvwy, vtmonuit 
Stiphaiuis.j G. 

L*Ei.(3BAi«»«f«i»oi) Stephan. malit : i>i/3»A{J»«vt(j 'ixm'f. Abrefch. in Dil. p. 32. non ditfiterur, cfTc voccm med'am 
vfu5 ratioris ; fed ftruiitiirnm non cum linguae gcniu pugna- 
re ; quod cxcmplis quibusdam docet.] G. • 

[Ai/Toy tov Dedi cum Steph. pro tok ailrov.] G. 

Aeay.dficv] Cum aliunde, turn vero ix Scho/iaJU Asuxi^io* 
fcribcnilum clfe difcimus. STEPH. De I.cocorio Hudfor.. ad 
Lib. VI. c. 57. Add. Maujj'ac. ad Harpocrat. in .\««x«fiov. 
et quae ad Mmtf. Panathen. c. XI.X. in I'raetat. Tom. Vlh 
Anti ;. Graec. adnotar CrOKOtiius. DVCK. 

Aiuxi^iov] Teiiiplum h liigai Tw KffxiiuxS- V. Harpocr. et 
Mauif p. 230. G. 

\nxiia-j s^xyvi) Praccuntibus codd. IJaf ct Aug. correxi 
KxiSuv pro ■raiSoi;, re ita poftulantc. Leos filias, Praxithcam, 
Thcopam ct Eubulam, pro falutc publics deuouit. v. Acl. 
V. H. L. XII, ;8. ct Periz.] G. 

[Ti iyyuToTif %fo»«) In Baf CdlT. ct Aug. tji t>v"{ '■? 
Xfjva" in Roftg. rx eyyO; tuv xgovuv. S'ubint. in Txe;yu- 
TXTui Xfo™) yeyohiiva-] G. 

[oCx e?$u; i\nrxt) Hoc Schol. inferui ex Aug.] C. 

Tb; t£ AaxiSxiii.] Particulain ts in •) .' mutjndafii ed'ccon- 
tendo, ct hunc crrorem in ali<s ctiam locis occurrcrc mu" 
neo. STEPH. Locum Heicdo:! (qui occurrit, lib. 6. c. 57.) 
falli arguit ThuiydidtSi non exgredb tamen Hire doti nomine, 
ob antiquioris (vt putat fj/mf^iuf) reuereiitiam. Vide 
Miurjium de Regno Laced, c. aj. HVDS. 

"liffTifi TB{ Tt \xxiix.y.ii-Aiiiv ^xtiHxi — ] Vclut'i, C cxtmpli 
caujjii Liced.Hiiicnioium le^ts — ajjinfuin fuum non i'KO, fid 
duoi'us ca/<ulis declaiare, vt ct — x*) rcfpiinder fupcriori Te, 
quoJ male niutari volcbat .Stephanus in yt. Gemiiio cxcm- 
plo demonftrat fentcntiam fuam : tb'; re Accx. ^. ~ xa( riv — 
Monuit hoc quoquc contra Stcphanum Abrefch. Dil. p. 31. 
Ccterum refutat h. i. Hcrodotum L. VL 57. — tuv ^x(si>.^u)i 
■yeftx, lio yf + ss Ti5i[ii^vt< r}iry,j Si, ti,'» euvTuy , Icil. t«; — 
Tf.eiixovTXf lx<"- .Vloiiucre hoc poft .Vlcurfium ct Piilme- 
rium, \\ cifcliiig us et Valkenarius, ad I. c Herod. Facie 
hoc Thuc\ didcs fiibinde, vt tacite fontra pattern hiftoriae 
dilTcnl'um luum declarer, v. c. L. II. 97. collar, cum Herod. 
V, 3. ad quern locum Icclu digna n<it.iuit IjuJatus Valkena- 
rius. In cod. Aug. Tu ir?i!<rT/3c»-5*( fupcrfctiptum eli : ivrl 

TB vf^"^"^"' ^• 

[.\axe^.;ir.i.via/ ^xtiAtT;) In Aug. intcrfcrlcur Sia. Ita etiant 
in Cilf. ct Roll?.] G 

y.ix <l'<t'i'a TforO.] Hoc codem verbo cum eodcm nomine 
vtitur paj". :j. ltd cum cius acculatiuo, i:on datiuo. Lc- 
gimus cnim, i! 7 if ^jfifi'c Zxfiiuv uro-iavlaiv, ii!i^ov xfefsHtfiiSa 
hxirixt I'luv. STLPll. :iuttv, quae kulgata fcriptura clt, dc- T H V C Y D I D I S HIST. T, 20. ai. 49 faluni eius fuifle fratres. Harmodlum vero et Ariftogitonem fufpicatos illo die, et ftatim aliquid afociis 
fuae coniurationis confciis Hippiae indicatum , ab hoc quidem vt praemonito abflinuifTe, fed cum vel- 
lent, antequam comprehenderentiir, aliquod memorabile facinus vel fiio cum periculo facere, Hippar- 
chum, in quern inciderant ad fanum, quod Leocorium appellutur, in Panathenaica pompa exornanda 
occupatum interfecilFe. Alia quoque multa, quae nunc etiam exflant, necdum propter vetuftatem me- 
moria exciderunt, caeteri quoque Graeci non recle opinantur: veluti, Lacedaemoniorum Reges in fuf- 
fragiis ferendis, non fins^ulis quemque, fed binis vti calculis; et Pitanatem cohortem apud eos effe, quae 
nunquam fuit. Adeo apud pierosque ipfa veritatis inueftigatio eft laboris impatiens, et ad ea, quae 
funt in promtu, potius fe conuertunt. 

21. Ex his autem necejfariis fignis, quae dixi, {{ quis res a me narratas, tales potifnmum effe ducat, 

'liJrafX;!'? ^^ "'-' 06TTaA3?] txZtx Xsyn i tvyygaipiii; <o; x«) uutI^ a-j t5 ylvBC rSvTliiiii'T^xriSSJv, kx) iix(!i\Mi ts? t£(>J 'A^iioSiov- 
'tTi>T07r>itxvmi£Tt\ UTS'/oifraaTiC, VT»Aa:(3ovrf? to s^ijc, UTOroxKffzvTe;, km va^xxfvjix iM^ji^'juu^ u, aii.' I^vMvsxmto, y.x) sy'jua5\fCX\J, 
*S.'.ii\i^ tJ ij/if f a] h ^ JijAovoTi evUeyTO ce-/i\eh riv Tvgxvjev. Tio 'l3-?r<Sf X'?' ws^iTf xovr:;] o Af yt;, tbto e^rj, 'on Iff T/a; ;ix,\Miv >}f%e tv- 
f*vviiv,85j"lTTa:fxo?. aJsAc^j; 5' ij;/ 'lT5ri» 5 l-yrx^xoi- ivf^eSti Si Trxgx Af^toSi's Xiy-f 'AffToyeiVovc^, a;^ m? 0/ 'A5>(vzi'<;( woy-o, rvgavvog iivt 
«:AA' W4 IJTo'c if>(*'-') avTcl liXAP.oy iXi^tlMvciiivjoi I-.rfav, k>,( y»i<jff3f'/TE<) l-rt) ^u^ov tov airh Ittxjvov, j;j£A4io'v ovra t^'Ft-t/b, vcfiro 
Asuxofiovy xxixr^ivxv. nsj! to Aeuxo^iov] i^Ji^u'fJ tsts li 'Att/x>)> xa^ Aucii t^v rCav SeivSv, vxlSav ai^xytf. Afftic dv Tiirxc satTB xc?«4 
iviiiSaixt, X*) x7ryfA?,x^e ry /.ifiH ryjv xoA/v. x*f rarittv U^ov syevero iv rji Arlr/.^^ xiiiAw^evoy Aewxof/ov. rioAAa 5e xo^ aAAoi 

en] e.T'Tf/ve/ to xtcttov tSv av5fwT«», oti b /zovov tx 'xxKxtXt x^Kx x«) t« syywTaTw x?cvm «|3za-a'//Twc axBHj*. to yaf tSv 
nEiO''5'fa7ii«v, a:f%«r(!v. O^x o^SSq c'lovry^'] xhiTlern^ Toy 'h^oSotov. AxKeSxi/^ovloiv IBaatAixi;'; 01 yhg AxxiSxiiioyluv (SxcimT^ 

iJ/>)'v}.B? s^t^O'j £v ry yi^Hnia exxTi^o; evx , iirl^iv i^onrx 5i/»a/4iv. 'AAAa Sviiv} vx of^w? ol'ovT*) /as) (Uif iiii^'fl TfaTiStff-Jet) 

fXuTi^ov, xMx Sveiv, Kx'i To» riiTavaTJjv] aa-o llirm-^i xaiinjg. 'H?i)5ot«? nx^rv^u , on i^j Uitc.vut^i; Ao^s; , riiTavaTsjs xAi(- 

SfiC aTO niT<2vi;c> xa(/>(; A;!X(i;Kxi(fc. Outw; iJaAa/TWfO?] avEjlTaTO?- Kx) It! Ta troinx^ rx iCx^S'it xx} xyx-!Tiisix]a. 'Ex 

JJ Twy tifijuilvai/] TO iirt^^XTiv btW) t« jmv bv vxf^xix, raixvlx si/fey. «it« f4£T« ri vxgxSslyi.ixlz v^egov Tfo? tbto xxoSlSati to, fenditiir teftlmonio Eujlathii ad Horn. II, x'. p. gos. add. 
Sunnes. aj I'hrynich. p. 4:. DvCK. 

lit rii;on;ibiiuis hie ell, etElliplis: iiaec vocabuli J/iJ^jov, 
lupplcndl ad vcrbum ir^o';i5er^y.t , hie in ipio voc.^vi^ui, 
curn interna phralisfit, \pc;ip<iu 'Tr^i^iSiaSiK^ /nx \pii4"i'- Simil- 
limus Taciti locus eft, Aim. 2, hitenJeneh nianutn re|iullr, 
i. e. repi^lic manum inteiidciuis (]bi inanum, vel, illam. Et 
ex Noiiro contuleris c. 14. naucs non habebant per omnefn 
(fiatifm) tabulata; vbi limiliter et deeft voc. vat/?, et rurfus 
tamen reJundat. Mira prorfus ratio, vix tamen inollius 
efSpgenda. Ceterum et Herodotus ita enarrat rem iplam 
L. 6. p. ig). Ed. Hcru. vt vidcatur in eodem errore verfa- 
tus, quern Thuc. notat; dicit enim, abfentibus regibus, fe- 
niores poiuillb Sua ^tji^oui xir^uv , duo fulfragia illoiuiii no- 
mine et vice. Ceterum B-foTiSfff^Kf hie eft pro iimplici 
t<'5£t3*,i, quo et Herod- vtitur. BAVER. 

'AAAi ovt7y] Auftoriratem hulus I'cripturae, quae rcccntior 
putatur, probat Euftathius, II. x. p. g02, a Duckcro lauda- 
tus : To ii Svih sitmiot z-^fx Toi? ■axt.xio'it (aliter ad Ody !!.<}). 
p. 1907.); h'l 5' cVw! Tafi ©oi/xtJi5>), qui hucrcfpcxit; it. 
ad L. nil. s. vbi vid. Hrud. Duck, et IMI, ;8. Ceterum 
docet quoque hie locus, ro lusTv, et dandi, non modo 
gignendi calu poni , contra Phrynichum, p. 90. ed. Paui : 
Ai/eTv etr) lioyiii yjvix?? Tiiir^.t , ovxi ^£ Jotix??. G. 

[Mij fiix) Ntgatluam, adcnonitu Stcph., addldi, quae eft in 
texcu. Hoc Schi)!. deeft in CafT. et Aug.] GOTTL. 

UiToyxT^y y.oxoy] A Pitana, iv^iiu, fiue oppido minori La- 
conico, cuius mentionem facit Herod. III. j,-. cf. Valken. 
obi. ad h. I. Cohors nirx/aTi-; autem occurrit apud Herod. 
VIII 52. qui Amompharetum tribunum fuilfc dicit t« Uitx- 
y^Tiay Aoj;m. G. 

['Hfo'joTo? — ) e cod. Baf. ct Aug. addidi. v. not. In Aug. 
eft : f.iyn Se kvo — leg. AtytTji) ii — In codciii cod. deeft 
Scbol. ad Uvrw; xT»^»i7rui<i;.] G. '0« is' iyevelol Ita Hefych. h rtirxy&rtti Ao';k<'« xiTotxiSi&?,s- 
TIKI, b'x iv TxTi xAiiSilxii;. Vide Metirjii Att. Left. I. i.e. 16. 
Non dubito, quin Heyoilotum hie quoque \nnuii Thucji/. qui 
I. 9. c. j;. huius cohortis mentionem facit. HVDS. add. 
Sp/inhem. ad Callim^Lh. hymn, in Dian. v. 172. et Th. Gale 
ad Herod. 1. d. DVCK. 

oirjDi; xTxKxiira^of] Sic fere Ar'ijlophiines in Danaidibus : 
BTa? xiiToli xTxhxiwuga^ i] ro/-.((ric Siexeilo- Hunc locum T6u- 
cyiliiiis procul dubio ante oculos habuit Dionyf. Hn/icern. 
quum Icriberet p. 154. btw; oxiyoy Irly h txTi; I'mglx:; xvtS 
TO TTBg) Tijy t^iTxaij k^i^^'Axq u.TxKxixoi^oy. nonnulli legendum 
elfe ful'picantur Tx?.xix(,)^oy. vereor ne male. STEPH. 

Hunc locum laudauic .Synef. in calu. encom. p. 73."EAAi)«'i 
yxQ xTx?vxlToigoi; tv,; xfr^^iixi; ^ Zjjtjjc;?, ^^ £> ^''xjj to yivoi; i 
eiiyy?x:pi-ji (n.Thucydides) k>.oiS(,gisse. Imitatus eft euin, vc 
iam Steph. et Duck, in emend, p. 66y. notarunt, Dionyf. 
Hal. L. nil. A. R. p. 718. Reisk. vbi de Eabio hiftorico : 
BTu? oMyoy £t1v Iv tx^^ i=;aflxi; xCtS to rsf! tij/ e'^tTXSiv Tiji 
aA>(3Eia« KTaAaiTafov. In Reisk. e(l eCrxAxlz-un'oy , ex men 
conieftura. Calaub- addit b'x hoc loco Thucydidco motus: 
oCx ohiyov e'Tlv — quod probabilius eft. G. 

'Etoi/x*] i. e. quae nil negotii habeant, expofita lint ct 
peruulgata, facile inueniantur, nempe audltione et faina, 
quam et nofte et fequi , in promtu (it. Ita Hor Carm. i, 
31, 17. />•«/■ paratis, i.e. parabilibus, quae facile habeam 
ct line moieftia confequar. BAVER. 

'Ex Je twv (]^ii!j.hu-J] Referuntur hacc ad fuperiora, di- 
greflione finita, vt to oitxt indicac Al>iefchius diluc. p. }2. 
orarionem aptiorem luperioribus reddit ita: ot-iu; Si t;c 
yoixt^uv, (i. e. El Si Tif o/iUi voiiii^oi) ix t, f'f . tex/z. , toixutk 
Ci'yxi lix^i^x X Siii^^ov — ijy^c^iino; Je (i. e. liyiitxtTO Ss) tJ- 
f SffSai xTTOx?oiylui <i; zx^xix, ix xnx^Tatsi. Mo.\ in T«/avr«> 
I'ubaudic Reisk. 0r« ciVov. G. 5° O r K T A I A T i T r r P. A. xa. Jt|3'. 
^^fOCS at/T^ef a7r»r^5 E7.-< to flU<7U>0Si tx.vtVix.r;K3ia- ey^'.' 
faViiJi' (TtiiiSiCtiv, dig To-Kxta, slvcu, aT^oxi^^l'-^^- '*'*) ^TroAf^tto? ^to?, '' xai-TTf^ xaJv dvB^ii^Trm, iv u {xh 
av irohsfLWiTt, tov TrctPOVTO. eit) fitytrov K^tvov'Jaiv, 'Trava-Ufi.svoov ^e, *■ rd d^aia ' fjudhhov &a,vfia,<^6v1(i)v, 
' dii avT^v Tuiv f^yi^y c-Kowi(rt, ^n^uxrei ofMuq fMSi^cav ysysvnfjLSvoq avToHv. , 

x;3'. K^ crx fniv Koycii eJ?rov sxaToi, >} jttsAAovTff 7ro\sfi^(reiv , ? h ctiiT'Z r^rj ovrsi, ■vaKsTrcv inv 

if/,o) ' dTTctyyiWuJir ilig ^' dv e^'oyLHv ' fzot tXM^ct tti^) twv ds) Ta^ovrm rd ^sov'Jcc * (jLaXtra. e'iTrstv, 
ixof/'iv'j) ort eyyuTcc]^. T?f ^vinrdcrtig yvuifirig ^ rm dktiBcag Ksx^ivtoov , hux; B'ietTla^. '^ rd S' e^ya. 
riv * 7rea%'&ii/7i'f iv rai TroAf/tisw, ik s;t '' too TrccficcTvxovTog -TrvvSctvcfievog ^^iu.s-a y^ci(pitv, sJj' dig 
iuii ' iioaii, dA\' clg t« avTcg "Tra^y/V , y.cu Ti-asd toiv d/^Acov , 'o(Tov dwctTov, d>iei2sia. 7re^) tKXTH 

< "at «; iTjifTi'. CI. p K»,'irsf irivTKV iySfiTav Rtg. q rijxi'" Dionyf- Hal. r &x<iitxl;itTiiv liZwsv Ctijf. Aug. / 'e«" 

KirZi A--. t 'ATij-yf.Aifi* ir.Di;c S'j!u.i)g. ad Dion. Malic, p. 146. --• 'iiit.t R<g. Cajf. Aug. x Mi/..?' il^iXi Cajj. Aug. y Tin 

it i\iiZ< .Ir. C. D.:n. z Ti U if-/a C. ra -/ij i^fr* .'''•• 4 MX^hrm Mjrg. AIJ. B.tf. non probat S/^'fb. In /<<•/. pro varia 
Jeaione adfcripcum erat yj. rSt Jux'^inin. Baf. cod. habct nfxxfilmiv. * T«» «»f«Tc/xovT»v Reg. c ^shiT Reg. Caff: Aug. Aeyovfi^ti] Primo aiticulus deeft 0/ f.c'yiyf- deinde ipll 
hiftorici, rerum fcriptores, intelligi polRint, iiiimo dtbcnr, 
qui et Ik dicuntur, ec Acy^i hiftoriie lunt, vc apud Lucaiii, 
Act. i> I. Toy TfwTOv Ao'rov Iroitieaiitiv , priorem hiltoriam 
fcripfi; neque vero praccer poctas alii turn cranti qui ifta 
componerent in modum tabularum Komanenfium , vel he- 
roicaruni. HcroJorus quidern fuas narrationes Temper ap- 
pellat \iycv vocabulo, vc :, JJ. cc alibi. Et ycro Herodo. 
tus ipfe fabulofus interdiini e(t, et auribusmagis, quani fidci 
rerum, fcniic: quod et Theopompi crimen eft. Quid, quod 
et rhetores clTe poffunt Acycro.o), vt Ifocrates in I'anegyrico, 
alii.' Nam et orationes dicuntur f^oyoi, vt c. 12. a.-, « t/xoy: 
Ita Paullus, 2 Cor. 10, 10. Ao'yov opponit fTi^Q?.x7;. BAVER. 

[To» 'HfoJoT-ev) In Roflg. ita legitur : 'H(c5o1o( fixfugu, 
vri >i» i UiTmanfi A^X'i-] GOTTL. 

[•ICk U(yx»() In Aug hoc Schoi. refertur ad v. i/'to Zfc'vB, 
*t (ic legitur; h.iyxvi il^kiroiel^fit ('xovra, vSi iAi(55. Schol. 
ad Kjii Ti zof./x deeft.] G. 

'At/t«.c] .^Juerbium hie norat: ita, vt iamcredi non pofint; 
incrcdibilitcrauflj, vltrafidemexaggerata : iri e7.:ti 3-r:^x. B. 
'et; t3 rtv!}^oei UviviKiiKCTx'} Vetujlate tc-^tporis in fabu'.as 
Jegenerariint : quafi , obtinueyunt , vt i>: faiutnyiim numrro 
repontrirtiii)-. Sic e.\pl. in inargine Aid A'inar. Rciskius in 
Dil. Abrcfch. p. 3 J. fine vlla caulTa emendat : «»»s-j( le^i ix\ 
Tc litimii — Paullo port V. 4. lacunam llatuit aliquot ver- 
borum, hutic circitcr in fenfum: w? rrtft tZv t&xxi !ti IrjoiTv. 
y,Sen II ret tjuij putuns , tx Ji'«nts rxflny.tiuiilius f/ilis liepte- 
benJ'i, qu(mai!o oforlcat ill Vibus antiqiir iu.licayi In anim. 
p. 7. idem Kcisk. pro avlru(, vult legi aut as-Jrw;, tibique 
fenfu, aut «.'«■«?, infenfibilitir, invbffruftte , .lUt t;ndcm iTO 
Tel ix TfTffci, quaf pc uiccruni , vt e fidt pyijlir>a, qua)>aude- 
rent ollm, ad fabularum fptciem daidcrenl. Vcieor, vt eru- 
ditus lector aliqu-^m eligac harum cmendaclonum. G. 

'.1« Tx>xii ir/wj In Aug. luperfcr. tl;^ aitafTcnti JijAcvcti. 
Mai^. Hor. V'in. habec brni, quae cxplicatio eft tZ u^. G. 

'iU waA ii'x) uTcxp.] Adiierbium hoc, ajr»,i;f'>""'*''»> /""''^t 
pcndct aut ab tCfijcSr^, kvoxt '"'o- ''tis (cetto, if>]uid(>i 
pcrlpicuc,) iiiueniri, (crcdac.) w; tjeaai3i ti:»j., vt in rebus an- 
tiquis poteft. quoad perduci ad nociti.im certam fidcinqae 
pi/Hir illaruni oblcuritas \ ica tltn icdunJer, vt in ixiuv f/vjo. 
V. Jnd. Aut pcnJec ab ilitu tali otdinc ac fcufu : ^i(>^ti*^ tlvir.\ uTTCxC'vTKi, fcil. liiyaAa, tTri^xt^, magna, illuftria , it 
%xKctix, qualia efti; poflinc antiqua, nundum fatis exculta ct 
conftituta lllud pracplacet, turn, quia ncgauir. magna 
fuilFe ilia vctera; turn, quia, dilFicile clFe, dixit, aliquid certi 
de his inucnire aut conftituere. Polfis et ik: tiq- urt>x?- 
il;xt u; TxA. lacis certo inucniri cfte talia , qualia cfte par lit 
vetufta. Tunc tamen dicercr, olx. BAVER. 

L'Avt) Tvl-iTx) Male. Vaila rede cepit : „Sent'ielqae com- 
perlum elje manifePiJJimi' /ignis, ita fi Vetera habuijji.'] GO. 

L'h Trt^iox*! — UTmcl 3<(fA5o»' Roftg. codex ita; ^ •rtgiox^ 
rv Ac'^M Br<i)( ifixivdi'ji. iiy.K^ov. Leg. irus'i {^alvilxf. In Aug. 
ij T. T. A. UTui ^xUilf^' 5/ijA5fV aCrii t ut 'X^eirfi tov xcc?iXiat 
ciiiyvfii-ov zfiyiixlx afKnnlut t'nrth. E confenfu horum codd. 
videtur Jraff) pertmerc ad 4.xi:s'iM, quod in vulgaris dcclh 
In Aug. ivgendum Jiv^^ov. Accui'jtluus iiiiyviifyo\i poteft lo- 
cum habere; non cnim refertur .id TttlTci, led ad inf. f/T«~v» 
vt in Utina lingua quoque dicitur. Cod. Roftg. quoquc ha- 
bet Sr^ysiiievoy. In Baf. legitur: utu;, <^tir), JivA^cx.] G. 

Kx) i wo'a.] Ktt) hie eft pro evv, vel lign. lie etiam hoc bcl- 
ium, vel, ira Het, vt h-.c helium apparear. I). 

(Ai<t£< to T<.Vt/») Vult Schol., K*; elfc pofitum pro x^v 
TC)'n/v. To IlEAOTOvvi)»''a.v pc'tincc ad ■xc/.tjioQ. V. Stcph.} G. 

[Thto '/if isi TO avTui) Duplex ell intcrpretatio airuv. 
Prior it'.^l T&/ k^X'ix'' refertur ad veiba praecedcntia : tji 
afX''" >*<iAAoy 3jvnx^o;Titv. Poftef iof videtut mcrito Stepha- 
no ari^uca nimis ct inepta.] G. 

navcxiifvuv] Sc. aiHiuiru^ belliim gerere. In Msrg. Flor. 
\'in. ^avrxiiha. Tanqiiam (Tc fcribendum fuilfe ThucydiJi 
V. D. indicate volibat, ob fuperius iroMfie;. G. 

A07M < ;r9v] 111 orationibus habendis, quae Aint partim e 
genere dclibcratiuoi (>( ^/aaovT^c iroXiittitiiv) partim cohorta> 
tiones ad virtucein, (ij »v xirZ msh o>t«?). G. 

'otx liiv A. tir ] lliud tex non habct vctbum, quo rcfcra- 
tur : nam fcquitur, x^?.t30M Tij» ixfii?. iixiiv>inov!vc3'.i ^v. 
Nouus crge accufatiuus ir.teriicnit, Trj ixfiprxy eft ergo, 
Ota </to«, pro, I'j tux (.>ov, Ii qua dixeruiit; vcl: quod atti- 
nct ea, quae — dixcrint. EAVER. 

Aoyij i;V«vj Non rcd;ind.-:t Ao'>«, primo, quia notat oratio- 
nes lull. u, publice hjbit.fi: dcindc, quia infra opponuntur 
Ta if)x T»iv AixHt'TuiY, qund vide. B. 

["ocx fiiv Aoyw) Hoc caput pracfixi verbis fcqucntibus« c THVCVDIDIS hist. I, 21.22. 5j 

quates eas ejfe dixi, et non potius credat, ear ejfe fates, quales ipfi poetae celebramnt, ees cum ornatu 
in maius extollentes ; neque quales memoriae prodiderunt orationis folutae fcriptores, qui, vt audito- 
nim aures capiant, veiborum illecebras potius, quam veritafcem confeclantur, quae res cum nv\\\[s m- 
tantur argumentis, pleraeque etiam ob ipfarum vetuftatem in fibulas nbierunt, ita vt (quodvfus obtinuit) 
nulla fides ipfis habeatur: fed exifliraet res ijlas er m.anifeftidlmis indiciis a we fatis accurate perueftiga- 
tas, quoad res vetuflae perueffigari poffunt, hie profefto non errauerit. Et licet homines praefens 
bellurn, in quo gerendo verfantur, Temper maximum iudicent, eoqu«finito, vetera vehementius admi- 
rentur, tamen iis, qui ex ipfis rebus geflis ^^//a perpendunt, hoc b-ellum fupcrioriL'us illisfe maius iulSJe 
demonftrabit 

33. Et omnia quidem, quae finguU verbis exprelterunt, aut cum bellum eflfent gefturi, aut cum 
iam id gererent, ipfamque rerum diQarum exquifitam rationem memoria retinere difficile fuit, cum 
mihi, qui res a me ipfo auditas narro, turn etiam aliis, qui ra/ aliunde acceptas mihi renuntlarunt. 
Verum vt finguli Temper de rebus praefentibus ea, quae maxima con fentanea erant, mihi ad vniuerfam 
rerum vere di£larum fententiam fummamqiie , quam proxime conie&uris accedenti dicere videbantur, fie 
a me commemorata funt. At vero res in ipfo bello geftas, non quas a quolibet audiui, dignas duxj, 
quas fcriberem, neque vt mihi videbantur: fed et eas, quibus ipfe interfui, et quas fingulatim ex aliis, 

ix a rat tlftfliimt. Oure «« Myoyfa<pot] xhirlilv^ rh "^HfoJorov. r[^oex'yoiyoTe(<o\i] to iioirefov , o v^oe&yii. 'Aveje- 

?^'.yKlx] iy. i^eyxnii «2' aToSit^m; "%i>n-«, b'j' a/i)2? ovtx. K») tSc vsKIm i-no %f si'k] to l%v,c, rk ttoKkU ceiruv. 'si{ 

■rxAxici ilvxi] 4vt) tb Svtx. 'Az-oxfavrui] >) re^ioxM tb Aoya, utucI Jii)/5ov xuTa, a; v^e'jrit tZ iiy.yntiivu v^iynxlx 

tcfxivTon; e'iTTUv. Kw) h ■xoKEfioi; «ro«] AdT£< to Tcr.uv. ray HeAoTovvifffiwK. to «|i)? , k«) 6 ffoAe^Joj utoi; rati; ax aurSv 
rm efym ffxoxiti S:if.U(rti, on iisl'iav I;-) yiyivifiihoi; rSv ugx^^'^'i: '■^" V*? ^^'» '''" > xCrav, ij rSv A^y/jxlm x*l rteAoTOvvifff/ftiv. 
r6li<;i, lid^uv Tif; iu)i&iJ.tUi airuv cyivsro. 'Oea lih ?.iiyat ci'xcvj TCOKxlasKeva^e, rcii S^jinjyo^ixi;. XaAifov rijv anf/jjtwv] 

jjaAcTO'/ i)v ii^ol T£ xuTu, <pi!irh, uv maex, xm^ rc7( xvayycMwci izoi, riiv kxiiptixv ruv Mx^^vlc^v hxin-^iiovsvtm. a; HsKtsv rotvuv 
iliol rx ieivTci s'l-arei^v , i;»;o|i/£>M noi T^f? cA>)? yvui^iii , iyyvrali: tk"v iA;)5i2{ Asx^^vraiv, urmi eigitret^. tbt^tiv , w( ih^x Ss, ore 
t.z-ov XV «Ai)3J;C , Stu( £i^ikx , ii xaij /iij airx exciva ra PitxOtvrx nvnixlx " i'Xirniilai; riiv ayvoixv T^o^xtl^err^ , ivx %f>)iriiroif toi^j 
c'iXtiati hSufiyjiixri)/. Ovi' uq tyoi eJe'xe;] lartiSij <()(/ai))(v«<o? Soxfi", TtTO Aey£<. 'Aaa' o;'; re ai/Vo; Trxgij-j] e-igxrifyii ykg x«< 

coJ.CaflT. vtSteph. Jamviderat, ct trjnspofui. Nam vulgo port Gortlebcri, quae neque cveibis efficiatur, vbi adflt Tig), de 

it iAi)5>f cvTa lin. ;. fcripra legebantur. In cod- Roftg. quoque rebus; neque cut i^xgo-ira fine res necelTariae et confeiita- 

alieno loco, port a.qxi-tra% tixerv . haec verba pollta crant. neae; immo hae: lunc r.: liayrx, Noltro ineinorata. Quid 

Contirmat rem auAoritas cod. Aug., in quo Schol. ■aqoxn- fimplicius, quam, vertere: de rebus, quae I'uo quaeque tem- 

rKSKtvx2,e' — ad marg. c. 22. init. fcriptum etl. GOTTL. pore af;endae proponerentur, indarenr, ade.Tenc; de quali- 

'Ev aora i'j;) ovt.] fci!. rH TOAffiw i vel, h tm jto^si-isTj- Ai- bet Cauda? Haec eft vis Thucydidea t?? xet, fubli-de, aliud 

tcrurrum repete e\ -aoMiiiitei)/. BAVER. alio tempore, I's;; Zeii zii Zc'it ; iitci- iiJe rej[ie(Jive, jedes. 

XaAewoK Ti^v uxgi^tsx-j airt^v] n. verba dicentium eadcm vialigs Snche, Angelcgaikcii. v. Ind. in ast. B. 

memoria tenere et litteris confignare difficile luir. Toms ngxx^ii'rHv h ru\ Participium l.extiivlav margin! adfcrt- 

locus ecregium tcftimonium de praellantia et fumma iide ptum habere hie locum non poteft : ac re alterum quidem, 

hiftoriac Thucydideae cxhibet. G- '^tga'xfihroi-j, fulffe adiiciendum videri portit : fed talis pleo- 

'Akj. t. Afz^.] Ipfa verba oratioiium, vel, rh hty^^i-ira nasmus in hac adieftione i^Kc, qualis eft paulo ante, vbi di- 

Siaavif^ov. «zfi(3t:?, KaT xxgi^itx-r abftraftum pro concreto, cicur, k4 era /j^/ Ao^ m ei'tov skxtoi. STEHH. 

axgi^yi> vel «xfi(3to?, vt erant, ad verbum, vtdidafunt, vt "zqyx rm ?,ix^k^rm\ i. e. res ipfae, Veritas eorum, quae 

vere habitae conciones. BAVER. _ _ _ dicert-iuur : quod verum eflec ex iis, quae (vulgo) rcferren- 

f'ET/lifoe'a'c) Hacc verba modo, fuperioribus omiffis, repe- tur, vel ad me defqrrcntur. A£x5r;jri- auteni duplicirer in- 

riui-.tur in Aug. Innuic his, Thucydidem aptc ignoratio- telligas, ac fortaft'e coniinklim, vt eft confertus et Tfi-.vic 

nem iuam practcxcre, vt enthymemata, orationibus inferta, fenlibus Thucydides : partim, quae in orationibus poneren- 

tacite dcfcndac] G. tur a concionantibus : vt t'fya lint res iplae, de quibus di- 

Twv tt,i\ 7rafv'v7iuv] Non abundat to aii, ncc interpretem ccrent ; paitim, quae vulgo fcrreiitur et geftae narrarcntur. 
puto refte ccpifTe vim particulac, cuius vfus eft elegans. "Xa Omnino mihi in mentcm venit, fuprapollta, "hex Koyitt liVov, 
ai\ Txgitrx, funt res, feric ct nexu inter fe ita cepular.ic, non fpcftare vtique conciones habitas, fed omnino fcrmo. 
vt nunquam abeftc dcbeant. Notauit vfuni Ta iti WclTel. nes , ruinores vulgo iailatos, et ad Noftrum delatos : quo- 
ad Diod T. II. p. 456 ct nos diximus quacdam de h. part, rum axql^nx fit, Veritas, quod verum in iis cft'ct, a quibus 
ad Menexenuin I'iaton. c. 8- P- Jl. G. fe excerplilTe , dicat, quae viderentur confcntanea rei. In 

nffi Tfiy «s) jTxgovTiDv] Hclcio, quid libi vclit explicatio B. quo tamen uon alleuero; hoc dico, jfioj/c ita explicari, nee 53 © O T K T A I A O T ^ T T T ?. A. xf3'. tTTtPsK^iov. BTTi'^ovot)? oe ev^tcTKslo, a ton o\ Ta^ovTig joiq e^yoig iK<i<^ot?, i rctVTci ^ tsp) t^v avTm 

Tcuv fjueXXovJiMiv ivoTi aii&ii, tcciTci to 8 dv&^aiTTSiov , ^ romTus ovtcuv kcu TragUTrXr/in'MV 't<Tia&ctj, 
u(pi?uf/.x x^tvsiv avTU , ci^-A.Ji'j']ioq i^u. K]r,[juc ts ' iq ds) fidKKov , J) dyoovKr^a. if to ■Tra^ax^^H''^ 
dx^iiv, ^vyiiiiTM. 

rf 'Eic» /'(I/?. e 'E««Tffv Reg. CiT. Aug. /t;c Cr. g 'av3(Xt/i3v Mirg. O. Reg. Cajj. Dion. Ifalic. In Cr. «,3pi:r.i»»y. 
i TtioTjrt Vy7"» ««1 »«p«'f^i«"''v M'ig. le'lioriem in contexcu retincndam fuadet Siefh. In Aug. deeA '^vtwv, vc apud Dionyf. p. 824. 
f Ei( Reg. C.ijj: Aujult. PauUo poll in-.Tv in Baf. qui.lqiiam clfe in tcxtu, quod ile concionibus publicis vtique 
cogat intcrpretari. EAVeR. 

[0i!J' »'{ inoi iiixii] V, coil. Aug. hoc caput Scholio prae- 
fixi. Vcrum vidit iam Sreph. In Schol. ad i^A' 0"? rfuCrot 
T«??v in Au?. dcfunt, quae polt iVcf/j;; fcquuntur.j GO. 

'ETr{-'^.3»»J !■ e. ir^f>tx»AH5>|Ka? ievwJtn itSen axfi/Si?. 
Rciskui'! fufp catur, in animndii. p. 7., dcclfc et^fov. Dcbijbot 
tale quid fcqui, non participium ; fed Jubaudiendum ivuSo- 
f<t)v e tuperiori T<//5«vj(ievoc > in verbis ^tafu tuv uAfaiv, ,ta6 
aliis aiiillui , Ttjl £Ki«t» — »'? quacunquc, quoad feri ^lOtiiit, 
eKCunitiffime inurjiigata. GOTTL 

['Effi/viZv) Minus plena intcrpretatio. 'ETe|if;tei3«} enim 
eft, rem dilijjcnter perlequi oracione paullo lofigiori, prac- 
via inucltiyjtione. Ita L. Ill, 67.] G. 

[Atroiy t<S» A£x5f'7wv) .'>tcph. I'ublnrclligit in uvtuj, rfxx- 
5</T»v. Jn Cad", omnia ablunr, practer: iziiiii ccS>t/,a tx 
ln5fuTi*x.] G. 

[n«f! Tuv h vo>Jiiai) ajdidi xfj).] G. 

['n^iMh;) Quae leqiebantur tTeiJi) aJ>/Aa t. avSf. indu5ci, 
quod due non pertinercnr. Ii JJaf ita Icgunrur haec: z-ig'i 
Tilt hoflxf, Ti)i Tt ^gisfoji aCriji, xx] u4je?.ehf.] G. 

["exoi) Hoc ScI.oI. inruli e codd. Call'. Roftg. et Aug. 
In regio eft : eix«v] G. 

Kzl e{ fih axfouen — ^uyxHTtti] Laudat haec Dion. Halle. 
p. ny. vbi eft «.5?».Vi/o/. WASS. vtetp. 146. "Oeotii^tn^Jieov- 
TKi — tiipiXinx lit. p. 6. DVCK. 

Kal i( ucj ixfoorffiv "jw; — <f«vf.Va<] Alludit ad hunc locum 
Dionyf. T>f( ffi/iS/ffeoi? o'vo.u. p. 165. Reisk. on «J; lih axfca- 
riv i(r7cv iTjTffT.;; ^ rf«+>)' fn — Laudatur etiam ipfis verbis 
apud eundem de Thucyd. Hirt. iud. p. gj<. vsque ad fincm 
capitis; it. in arte, p. 309. vsque ad v. ^(^Ihijix. In are^T. 
^Kyurr.; fubi.T aMoif. Lci5Honcm txxrifuv , quae paullo 
anrc occurrit, probat Rciskius. Dici enim iv-.oiat tivoj, be- 
neuulcntiam crga 3li<[uein. G. 

[niAiv Tfo« 'HfcJoToir; Addidi ex Caff. Roftg. ct Aug. t<Ja/v, 
et aiyiT7fT»i« abclV. .Stejih. putac dicendum fuilFe potius : 
riTOn ttitrltrt^, fed piacp. th vcl xjoj inrerduin huic verbo 
iungitur] G. 

'ATi»TfT!f3»l Pindar. Ol. 1. 44. K»f tm ti !<»■.? Pfo7ffiv ^f(- 
yni, ur'.f Tit 'a ,\ H n" Ac'v"* ddxiiufijihm iiiioici 7toiKi!.oi( 
'£iaT«rj;»ri M I'eOI. WASS. 

'ATiPT<7»fo>J In Aug. fuperfcr. Twv gvyygaiiniToiv. G. 
0»;i 5i (?sA><Vovj-«t —J I'lrplcxa eft oiario, quam Abrefch. 
in Dil. p. \\. lie cxpid^uic: (E/iol) aj ifx»'»Tft{ Tjd , th; 
•jTiiTJc , aur ixi/vK;, vi I axsttTai:, vt Scbol.) xf/veiv ai/ri «J;fi- 
A/ftJt, cJ-ci Kr^ t£« lUkt.c-.lut TOT* eJS/c Itts^^j, toib'tiuv ('yra-/) 
»*) «-x,«aTA<«;»y , xari to 4.3fa'T,uy, (Ja/n'ffOv7j!<, CKtxti)) ra 
»a^V< T«;» yMvtixi.ut — Sic inrillcvir l.uciiUius I". I|., ileion- 
fcrib. l-iif. c. 4: p. <^. Gciiit/uos sblolut.)!. ille extulit per: 
irviiTi ic«J «v5ie Ti ciiCix r.aT*>.afi»i. I uni »«<;);{ rJ5y yi^eiihan, 
per «Ait2ciAy Ti!ii> 7fyivif/4(y»y , cC Kif.{A/;<at K;/y<iy, per fi XfHffS*!) Tore iv5rc»), refit vti praefentibus. Reisk. in anim. 
p. 7. putat , »^^A.(X2 xf /ytiy idem ellc atque ufi^ifiu ir^ct t» 
xf/ktiv. ithahel/il ea falis vtitia ad iudicalionem rerum fulu- 
rai-um. GOTTL- 

"Offoi (i!)i/Aii(ro/T*.!] i. e. yf y»/ voluerint; fequitur enim, 
ctfxoiJiTu; c'^si, (aris erir; vel, (i cVci verteris, quicHnqiie, in 
«fx. e;!'i fujipleuciis, tovtoih vcl ai/ror^. lea omnia plana 
erunt; neque opus fucric duriori ftruClura Abrelchii, primo 
fupplenris, siiol, in ifx. f^e;, deinde, xp/ytiy ttirle, vt homi- 
nes, polleri, L-a iuditciit vtilla. Quis ita Graece loquitur, 
vt Iiifinirluuui ponat line fiibii-rtoj' Neque vero locum hie 
habeanc GenitiUi confcquciitiac, qui neque habeant , vnde 
pendeant, nee vero cum articulo, Tiv utM.iitrm 'eerir^t 
polJint efFcrri : .Stephanus quoquc iiuci- diftiiillinios ctnfec 
hunc locum. Scilicet vna iila explicationc tcu ttoi, concl. 
dcrit omnis ditficulcas: Satis erit, inquit, // ^f// voluerint 
hacc (a mc pofita} iudicari vtilia, ffxoxs.'y, i. e. a.'se exaz-- vel 
rgdi, £.'{ tS ex. (vt Ixxvbf, Sv.xToi, a^io;, infiiiitiuo iuiigun- 
tur,' tJ rx^i(, exploraram vcritattm ec geftarum rerum, et 
eorum , quae alio tempore futura et cuenrura lint eadem, 
vcl fiinilia, vt funt res liumanac, quarum fcmper orbis qui- 
dam vciluatur, vt eodem fere initio, modo euinruque rc- 
currant et geraiitur. Vel lie : (i qui voluerint cc;nlidcrare 
fidcm exploraMin rerum geftarum, et ilia iiiditarc vtilia t£* 
fJsAAcvTfciy, Icil. Tffi , i. e. ;rfi; Ti ntf.f.ojTX , xirci tx n- ad lu- 
tura, qua tutuia, ad ea, quae, more et urdine ingeniorunt 
et cafuuiTi hunianorum, rurfus, eodcm nrdine vel Ii iiilit 
procclluta lint , his vero (atis fuerir. Hoc nimirum addit, 
quia i.nprnbat eos , qui aurcs tantum permulccte fabulis 
vclint; quales PauHus notat 1 Tmi. 4, }, 4 x-,ij5o(i<:yei/« ri* 
ixcify" (plane, vt axf'aciv hie memorar Nort:r;; qui a vero 
auerfas aurcs ad fabutat (vt hie fiuStiiii;) accommodcot. 
Scd voc. cyrwy hand dubie eiicienduni ; ntc vero eft in iidif. 
Balil. nc'iue vllo modo locum habeat, ub Intin. ectcixi. BA. 

[To e|ii? K»? >) iiiyeitfj Pofui incilum port Sicncice. ,>Ordo 
et fn //• — ] G. 

'Av5(>a.'r«.oy] Ita rcfle qnidam MSS. Nam lones iv?s->»>!rtt'io{ 
et.Aitica vetus ; atque ita Htn^i/ler, neque aliter Riio.lifiiies 
Hefycbio refte. Noller autem alibi, vid. Indicem. I'/.ilo, 
Dion. Hali.arn. Xeiiif/j. Arijl;pbenes. et c recentioribus 
Clew. Ale.y. liijliti:ts M l.ucian. Eleganter etiam Pbilo\L\xn\i- 
chum vocat alicubi k/SQuTiU vafixoi^nx ieuir/ixli; Vtraque 
forma Hi/'poiryitter. a*5guxtix tnifialx .Aefihylus Veii. 406, 
Again. 1362. WA^S. 'A-.5f«.artiev ttijin Dion. Halicn'n. p. 6{. 
idquc Vila cum c>twv, quae erat lectio marginis, in contc.x- 
tuni rciipi voluerat LI Wafji. DVCK. 

[K«t« to avSftTdoy) Hoc caput praclixi .Scholio, quod 
fupra alicno loco p^'litum erat, praccunrt cud. Aug.] G. 

V.x\ TjrfaTAifff/ary] In Aug. fuptrlcr. fc. 5rois'Ti(7j« , et ad 
marg. fuyi^Mi. G. 

Toiij'rMv xx\ Tixf.] Rctincnda potius quae in contcxtu eft THVCYDIDIS HIST. I, 23. 53 quam potui accuratlflime, inueftigaui. Sed Anf? difflcillime cognofci poterant, quod illi,. qui (ingulis 
rebus interfuerant, dum gereientur, non eadem de rebus iisdem dicerent: fed prout quisque aiz/f in 
alterutros amore propenfTor erat, aut reminifcebatur, eas ita referret. Vemm men fcripta, quia nuUae 
in ipfis exftant fabulae, leBoribus fortaffe minus iucunda videbuntur. * Sed qui reruni geftarum veri- 
tatem fpeclare volent, et eorum, quae (vt funt res humanae) rurfus aliquando futura funt eiusmodi, et 
fimilia, non plura defiderabunt ad iudicandum ea effe vtllia. Nam mea Hijloria potius vt perpetuum 
monumentum, quam Indicium certamen, quod in praefentia audiatur, eft compoiTta. 

* Caeterum qui et res praeteritas accurate nolTc, ct in iis, quae iterum eodem confimilique modo (vt funt res humanae) rfa 
venient, haec a<t fuum commodum voluerit adhiberei non herde plura defidecatiit. Acacius. HVDS. 

Ttcvlii TS?) riay uvruv c/eycv] ccCtuv tuv AtxSfvroiv. cfa ict 5rw; 'rgirigot eiV«y s-ffl twv £u tJ 7ro?iiiiu f.i^yiav, xxt c^yu'J> EvrafJ* 

rS elxov. To /i>! [iuiuSei aiJrwv] vi?.iv Tfc; 'H^iSorov alvirleTir.i- Tw» te ysvoiJLhuv to caqjif] to t^y,i x*-) ^ 5/«voi«, afx«v- 

Tfc'C t|£i (?T0(, afxia-ei) x?rv») "av7o: ri yiygxiiizlva , Jj)/o»o't/ lu^jAiKa £iv».i, WTOf tJ$i;./,aa ^raffiv, offoi (SuAtiVovTo',) ffXOTtru TaTy te 
^'evCiUfvw.' TO ffaJ'*^ ''•^'J '"'<'■'' /ifAAciTwv tctff^iy,; 9rOTc aCSt^ TOivTuiv y.y.i 7ragx77?\v,cibiVi xxlU to uvSguTiiQv- Katx tj «y5ffc7r^'ovJ 

iitulvi 'i.l-/iKx TX k.^rjL-xna. Kr^fia t£ f« at! fiaAAov] xlfooj, x7^/i2, xiiv aAv'S*'*" ' xyuvieiix , tcv y?.uKiv Aoyow- uhirleT»!i 

if TX Mi)3ixa 'HfcJcTB. H kyuvici-tx} Sexiix. vaiSix, 7Tsi\fTiKov icyuvieiix xui^uiSotoiuv ij Tfxyi<ii$7riiSV' Ei to wajaXf^f^a 

illo principio male port koglx; pofinim videri, et port tx?x- 
iityiiXToiv e(Te ponendum; tunc aiitetn poft hiysiw interpun- 
gcndum non fuerit. Caeterum ad loci Thticydidh iiitcrpie- 
tationem quod actinet, vix alius apud hunc Scriptorcm ha- 
bet difficiliorem, et quae magis quaefita, fed minus inuenta 
fit: quum ne Schol'tajies quidem certam viam nobis ad cam 
aperiat; vt docebo, quum ad cius fcholium vencro, vbi et, 
quoinodo intelligcndum atque interpretandum hunc locum 
exiftimem, minime te cclabo. STFPH. Adde quae ad Diotiyf. 
Hnllcarn. I. d. pag. 6j. adnorat Sylbuvgius. DVCK. 

ToibVwv ovrorv] Reisk. in Dil. Abrefch. p. 34. pro ovraa 
nialit fieAAo'vT-wv, ,-,quu}>i qu.ne conlhieent, altquniido tnlla con- 
tim^evt, ant /iiiiilia , vt inter honiiNes, (Temper cosdem ma- 
nentcs\ In anim. p. 7. to ovtojv delenduni cenfet. Certe 
non eft necclBrium. GOTTL. 

Krijfiii Ti] Haec rcpetit ad vei^jum Lnciariis in praeccptis 
de Icribcnda Hiftoria; et QiiiniiH.itius huius loci ienfuin pul- 
cherrime exprelUt, lib. X. Tvtimi hijloriae oIkis nor. ail in. 
tuitinn rc! pugnamgue pracfentem, fed /id memorinm fcflf' ''"- 
tis (t i>:^tt:ii famnm ciorponitur. HVDS. KriJuo! — \vyy.itTat 
laudat D linl. p. 25. vbi habet kt. UiXexA, et pro 5r«f3!- 
X^rl'-x, non bene ^i-jrrai/Ti'xaf. at p. 1.^9. li xUi. vid. Vlin. Ep. 
V. g. Qjiivtil. X, I. WASS. Non e!>, cur rccedatur a vulgata 
fcriptura e; kii, quam etiam Liicl/iit. habet de Hift. fcrib. p. 
6?4. Kec dubito, quin pro eo, qiu^d eft in codcm libello p. 
605. ilv T/?, ti{ i ©B!;[/5.'J>)C 4.>(»lv, (hg aei xjitlix ffi/vTiSsi>). '£• 
gendiim fit k xci. Et lie emendatum erat a nelcio quo ad 
orain i.dit. Aid. DVCK. 

KrJfia T£ — i ayiLyii<i(j.x —] Bene interpres vertit te nam. 
LuclaniiS I. c vliratius dixit: x7>?Mii te yxg — (v. Abrcich. 
Dll 1. c.) Thucydides aurem liiAoriam i'uam vocar xT^fxa ii 
ail, puljiljtonem h. e. monuinentum ferenne, quod pirpetuo 
ipfiiis propriiim eff. v. Gesner. ad h. I. Lucianus paulio poft 
x7i?f/a 1 aAii5£i«v, et «7ft)-.>(ffM«, TO f/i/3fcCE« exponit : xc.! nit tc 
livSahg uaz-ii^te5r.\t aAA« Tijv uM^nxv rSv yiys-jiiiiiiU'j u~o- 
Miziri TO.'; vTECoy. Rcl'pondcnt (ibi pulchre ig Uti et *,• to 
TTx^xx^t.t'-x- Certiimcn (ayJue'/ia) U to vx^ov , vt Lucianus 
variat, viiica vrftoria, veluti in OJympionim celebritate, con- 
tcntii II eft; auOor non curat, quid pol'teri dc le Jtntianr: 
ycT':iix vero ad memoriam poltcritutis et ingeniifamam com- 
ponitur. lllud exprimit Nofter L. VI. i}. ?,ly>i liosyj] to leflio. Qjomodo enim Toiirmv onruv (vt alii legunt) dici 
poterir, quum iueaao'vtwv praecedar, quod ad hoc toiutuv fcr- 
tur.^ ^EAAo'vTKV (inquam) cum I'uturo ifse^x:. ^'t autcm 
Tci^Tiu-j xr.) s-afaxAijO-itov hic dicitur, f\c in concione Peritlis, 
ToixCrx Kxi TTn^itT/.iiCix: pag. jji. xxi ret fih n£AOTOvv»fff/fc;v 
i/iciyt toixZtx kxI ^xgx'x^tfcix Soxst eivoi/i. Aliter autem o/^oiot 
Kx) z-x^xz^iftix dici videtur, pag. 7g. ab eodem Peiicle, in 
ciusiUm concionis principio, 'ofS is xai yiv o/ioia xai jrafa- 
%?.>fSLX ^vi-cfivAevr^a fici ovtx. 

Sed eit practeiea quod celare te nolim fuper hoc loco. 
Apud D onyjitim Hnlicarn. afferentem hunc locum in Arte 
rhitoiiiJ, lapite s-e?) Ao'>iuv £?£TiS<rfa'? , port <<,'(}jfAi/^a !?gitur, 
X(?>!ff5>.) Txii KxXaixii; hoftuif : atque his verbis adiunguntur 
alia laiiqiiam ex codeni loco lumta : quum taiiien neque 
ifta, ncijue quatuor ilia lint Thucydidis, led Diony/ii loquen- 
tis de illo Thucydidis loco. Poltqu.im enim dixit Diony/ius, 
'Ikucydidrr.i innuere, hirtoriam clfc quandam ab exemplis 
petitam philofophiam, hunc cius locum nobis proponif, 
fumto ab jis verbis initio, tVoi Ji p-^^iisovlc^ tu-j tc yivoiihuv 
TO ffo:4.i? ffxcTEry. Sed a me er locus iplius Diony/ii ell afte- 
rendus. ha igitur ille: tSto xx') eouxiiSl^iii; eoixe AtyEiv , ve?i 
I'^of/ac A-f^it/V, 0T< x*i) i^oftx 4''A:ffc<J./a £7)v ix Tragxiiiyiiaruiit 
Ocoi 0£ ^su^.ij^cvrxt T&jv T£ ysv. to C- ffxo. x'A ricv fiEAA. 77OTS 
ov5iC x«7a TO aiSguveiov t. xx) iix^utiK taicSvAt u:^iAiiiXt 
X^'^c^v.^ Txi^ ^x?.aix^Q itjOftxigj xx) Totc TagaoiiyiiXfft tuv h^tHv^ 
«« i^o(ix Toi j:l-.u. Sed miiiime dubiuni til, quin inter <<)<;,?- 
fjfix ct xeifSxi omilFa fiiit veiba , quae hunc Thi'cydiitis ler- 
moi^em claudcrcnr, et principium alius Tcrmonis Dionyfii 
eflcDt: id eft, eorum, quae de hiftoriae laude adi'ciebat lis, 
qua.' dixcrat, et quae Thucydidis teftimonio lonfirmabar. 
Arbitior .Tutem et inter aitiiulum T^r? ae nomen srafaSt.'-/- 
ftaffi voces aliquot, aut aliquam (alteui vocem, defiderari, 
videlicet vel »oii«fO(»/, vel ■zoi^tSiv fii^?Joi(, quum paulo ante 
laudcm iliam poeiicae eiiao, ex Platonis Icntentia, tribuif- 
fet. Cicdibile tit igitur locum hunc ifta vel liinili adieflione 
poftc intesirum reddi ; vt cum ea i-a Icgatur: u<i,(A^iix x^ivciv 
dCril agxvTui I'^i. xe^'^xi Bv cfi' tx,'(; xtt?.xixT; i^ofixif xctl 
Toii TTi'f.n^ci), , ei; ^x^xh.lyiixiti tu-j v'Swv (n:m". fSav letineri 
polle ion videtur «? irof /a xoi/ |Siow : nilT t'urte (^.tMso^tx 
potius ex huius (ermonis principio hue aduocanduin alic|uis 
exiftimar. Verum ct de hoc moiicbo, particip iiim Aiywv in I"' 5 4 © T K T A I A O T ^ T F F P. A. xy . 

Kv'. TZv ^e 'TTPOTSPOv ipyotiv fisyiTov iir^cix^t] to MriCtKov. Kui t5to cfi!i)i auiiv votvfiaxfctiv KoCi 
•Kiloiia-xi^ouv T<*%Siai' t^i; x^/o-h' '' 'icyj- rhu ^l tS tto Ae/^s (W^xo? rs fisyx T^^jS^, •n-a.&K.u^xTcl, n 
\ ptjv>,vix,&>l ysvio-B'cn iv avri t>! EAAai^< oJa ix he^ac kv i'(ru) X^ovc^. iSTS ya,^ 7roAei<; Toirai^e A>;<p3-eic-af 
iem:^^ricrttv , eti fj,iv vtto (ix^Qci^aov, al ■^' vtto (r(poiiy etvTiJv uv']iTroXsfj,dVTOi)v. (sicri ^ at Koi) oUnro^cK 
ufTi^xXov aKnTKOfisvcuO '* «ts (^uyx) roTcuh dv&^JOTrci)V' ku) (povog, 6 fih , kut ittJTOV rov ttoXs/mv, 
^s ^ixTO " <rcc<nxi^8iv. TO, TS TT^oTs^ov d/.or, fMsv KiyofMSva, f^yu> os (nraviu)Tf^ov Qs^^M^fisva., ^k 
a.Tnr<t KXT=r^, a-acrfzuJi; t% tts^i, at iir) -n-Xil^o-j dybct, fj.^o<; y?? km " ia~x^'^ora.lot ol ccvto) S7rs<7X<ir 
»A(i Tf £«A£i'4'e<f . «< "irvKvori^cq ° ira^a. to, hi t5 Tr^/v XP^^ f/,vf!jA.ovevo/jt,£va ^vvsQricrxr ctvxfjt.ot re i<rt 
trap oU fj£y*Xoi, na) dw axj-vm Kxi XiiMor ^ Kxi ^ ^x VMra QAcl\pci(ra,, kx) jus^cc; ti (p&si^arA, ri 
AcwwiJ^W vDcro^. tclvtoi, yx^ ■wdv'Jct fu'^d t'i^s t5 -TToXifLU df/.x ^vveTrid-ero. ri^^av^o "^ is amis A&>t- I Ztiillli apud Dion. p. 1074. jVlox.pro tJ 'eaxb'Ji lU, apud cundcm tj 'faa. ir»AXi. Item pai 
en. ad Pomp. p. /fig. Cni a^Zv uutZv. /jSic diftinguunt ///./ : ire (Juya) rccxtit iJi.Jj.'tiiBv, xai (J»y»<. Ha 
iriptorem facpilfime vfiirpari oblcruat Steph. m Ht'iiXui Cl, it 'ux^f »"■*•"" <W."'t'. dm. CV. 6> 

'. ^j 1dK..K ...-'..^.n nivi.. IJ^t!/' n tC-y ri*f\i' v'lA f^,,r r it f fm nt n T Itfm ff^lT. Ii 'Ejx'v Caf. Aug. 
«; 81 r$Zy xirSy. At in cp. 
nxi pro ore apud hvmc Scrip 

bant l''alla et itfpb. 'l»xi;{lr*ro> liabct ctiam Dion. Hitlk. p. 187- f'^'^s- 
'T*iASt««» y*'-. C. Drt'/. et liic ill marg. ;ir;(;i/{oTaT»i. /,/«>« (i/fo? r<;« r!.'. vt Mosqu. 
>^ ri . . .y c..^ r^ tiif K^Wi ^Ct tSt ./..y..'4v<'.£ufv«. vSi ide.'Ti Incus esrtljr. In .\ paullo po& 

Hatciculam 

adpco- 

vid. Curhiihum p. 7. Item Heg. ct Cii^. 
T«?«uT(xa TffTEffSsii. Genus hoc fcriptorumvocari commijjio- 
nes, vc conllat e Suet. Cal. 53. port Cafaubonuni monuic 
Gesncrus ad locum cic. Luciani. Atringit et h.^^1. idem Lu- 
ciaiius, (quom. hillor. (it conic.) T. II. p. 7- ')'■' Tfj , wj i 
®ci,xi/513>); 4iH0-lv, U ui) xli-tix avvrSet,,. Ccterum liunc locum 
Thucyd. ante ocalos habuit I'olybius (H. L. III. p. a94. 
Erneft-) eumque clarius cxprcflit; j,'Itc?|"z? — ixv li'^Uv tj« 
TO Ai T.', KX> Ti«, XKJ T/vo; X'*?«'> «Tf i;^;f » xz) ro a-jajx^tw 
sreTtfa tuAoyov iVxE "* t/Acj , xa KaTaAf.TOftfvcv «i/t^«i «r«" 

Jl TO ft^AAov BJiv <>i4«Ae/ T« Tc?«Tai,." Quod Nolkr dicit 
xlUlix, Polybius variat t« y.xiiiiaiTi, quod vcro non tain 
grauc vcrbum eft, ac nr^fia. Verbis Noftri : twv ixUf.lvrav — ■ 
«'.;«A.fi« Kf'veiv «^T«, relpondcnt : Tf«5 iJ ftiAAov »a^/ wiftAei". 
GOFTL. ^^ 

KT^/ia Tf Iffx.i] non fuam veluti poireflionemaut?HO»««^«- 
fi/m (quod non lign. x7ii(ia) iiinuit Thuc. vt vult /!. Gottlc- 
bcrus; nequu cnim murlui icriptoris Kvijyjt dixeris iibros 
eius; immo jioftcrorum, Icgcntium, vteiinum, kt^*-* i"ud 
cO, ct ciTc vult Noftcr, eorum vtique, quos antca notalTet 
non auribus fetuirs, led vclle vera cognofccrc, et ex iis 
futura lanacitcr conieilare; his nimiruni futurum erat, et 
vcro nunc eft, vcriinrr.uni idem ct vtillllimum KTKua , in 
omno tcmpus 1 non pracfenti, inquit, auiium voluptati, fed 
perpctuae ac vcrae vtilitati in omne tempus, ^liyxnTai, 
compoiitum, datum eft hoc opus, hie liber, vcie hiftoricus. 
Nuspiam vero ea arrogantiJ Nofter inucni4tur, vt, poctaruin 
faftu, libi mmumciitum aeif ftrennius poiitum fcle iic, pro- 
fitcatur aut fpercc. tt fatis idoncus monitor cfTctLucianus 
6a>)'3»i«« intcrprctatiis: quin ct iam Schol. ita. BAVER. 

[K#f^o--, xTiffia) Parum fubtilis cxplicatio. v. not- ad h. I. 
Paullo port malit Hudfonus pro tk Mi.JiKi, (i. c. Pcrfica) 
Mi-Sixii c cod. Paril". quod etiain habct Auguft. l:quidcm 
mI mutandiim cenfco J G. , „ r • . 

'^ym^tvixei] Agn. Pollux HI, 141. hue fpeaat Lucianus dc 
Hift. conlcrib. (r}i. WASS. Dc fententia horum verborum 
\\A.'(:afaubon. adSueton.Caligul. c. LIII. /n/f)/»f;f/adl'lin. 
S . tp. i. ct l>i!s Obfcruat. Critic, c. HI. DVtK. [hyavieiix) Caflel. elegantcr explicit MUi%iv., i. e. quod 
ed ojltr.laiiilum higfrtium fncit ; nee habct, quae -in editis 
leguntur. In Aug. quoqucdceft Schol. ii iyuvieizx et ad it ra 
TKi'aXfiffiai it.iaTXXiixv r- x. texcy ctadTsVa Js^Tb tsA.] G. 

Zvyntirai] Lcgitur etiain ^i,yxiijT^, quod mirum vidcri 
non debet, quum plerisquc locis non oblcruetur a Tkui-ydidt 
ilia conl'uetudo noinini plurali ncutrius generis lublungendi 
vcrbum numcri lingularis. Non dubico autem, quia hoc 
vcrbum ad ilia, quae u^i>Jii.!c dixit, referatur: vr pcrindc 
lit, ac fi dixilTet, ^wyxeirtii, vd ^uyiui>rr«4 a; ktyizx (xzAA.ov, n 
£1; a'/Kviffux. Scholittjlrs tamcn eo non rcfert, lied cum x7ffMe 
iungit: cxponens ea^it £t/i nee non %{r,y^a(^iTtij\. V'eium 
ilia quidem prior expolitio admitti non poteil: at vero in 
pofteriore, potiu$^tr,7i>-fa:TTji(, quam i^a>7-?i.^(T«(i diccndum 
tuerat. Sic apud Uion. H,iJ. legimus in Aichneoto^ia, xjd 
ASyov iii'i!i>.it i^era TOAA^; evyxsinevcv iff cvt/3«{ • vbi certC 
cuymlfttvov accipi pro avyyiyfxiiizi-.oj, non pro et,yyfa^o)j.uio»t 
conftdt. Arque ira vtitur vcrbi huius parricipio in hoc libri 
decimi loco, iroA^-i x»tf ix ^xgxsxtvii; sv;-Kiini:a 5<t5io/rt{. 
£TEPH. 

iTari^i jtx^lt JTi) Stcphanus meritorcprchendit vtramque 
explicationem tS ^iyiuiTiui.] G. 

T«v ii ■KfcTtfcv »fv««] Reisk. in Dil.'Abrefch. p. Jj.malit: 
T<uv 3^, quod incipiat agere de bellol'eloponnefiaco. Teme- 
rc. Referuntur hacc ad c. 21. cum quo haec per U iterutn 
copulat. G. 

T&v Ss Tf.] Si 'hie eft cvK vt er£o ad caulTam accedam, ad 
propofitum vcniam. BAVER. 

^vtij vxvii. — €'xe] Si iue7v eft Genitiuus, explicandi vim 
habct, vcl caulFam indicat : euentum habuit cclcrem bino- 
rum proclioium mari tcrraquc, i. c per bina proelia alla» 
turn, conftitutum, inclinatuni ; {cntfcbieden). BAVER. 

tJtoi/ — voVoc] D. Hnl. p. 187. WAbS 

lam ii ri -rcfJiiu] Hie locus exftat apud Dionyf. dc ad« 
niir.ijida vi Denioi'.h. p. 1074. vsque ad vcffo;. G. 

noA/fiOu HijKo: iilya it?oi''(3>»1 Hypallage eft, pro: i xoAcf^o; 
Tfoi/'|2i( «'< niyx liiiMoi' Vcl pro : ri f<f;KO{ rei; !r»A. irgtv^ti E'l S 
l*iya, i. C. iiu f//*) /i/r*. BAVER. THVCYDIDIS H I S^ T. I, 23. 55 23. Beltorum autem fuperiorum, id, quod cutn Medis eft geflum, maximum fuit: hoc ipfun* 
tamen duobus naualibus, et totidem pedeftribus proeliis celeriter eft finitum. At huius belli turn len- 
gitudo longe procefiit, tu:n clades in ipfo Giaeciae contlgerunt. quales eodem temporis fpatio nun- 
quam alias. Nam in aliL- bcliis neque tot vrbes captae vaftataeque funt, aliae quldem a barbaris, aliae 
rero a Craetis ipfis bellum inter fe gerentibus (nonnullae etiam captae incolas mutarunt) neque tot exfi- 
lia hominum co!itige7'unt ; neque tot caedes aliae quidem propter ipfiun bellum, aliae vero propter feditiones 
commijfae. Et quae antea fama quidem ferebantur, fed re ipfa rarius confirmabantur, non incredibilia 
cuaferunt, vt f:u:t ca, quae traduvtur et de terrae motibus, qui in Iwc bil'o fimul et maximam orbis ter- 
rarum partem occuparunt, et vebementiflrmi fuerunt: et foils defeQiones, quae frequentiores accidei- 
runt, quam umquam ante mcmoratae fuerint: et apud nonnullos magnae ficcitates, et fames ex ipiis 
natae, et peftilens morbus, qui Graeciam non minimo detrimento afFecit, qu'n etiam quand^iUi siui 
partem abfumfit. Haec enim omnia cum boc bello fimu! inuaferunt. Eius autem initium fecerunt 

iixverj ^uyxurxi] rvrl^:, axl^H hh '^vyypx^iTirA. Atfiv ^^^[inyjxiv] vuvytxyjui Svj, h 'A^reiiiffiu, Iv Ea^xuhr Tl^ciixx^X' i'^Hi 
i/ ns//,cct:y h Tl^ceTatcc7i;. Tax^'xv Tijv Kfiei)i iax^^] y.yH'J rx%iui; iravsxm. TarB Js tm ^-oAff^aJ t« TliKOTOmftia. 'Ev 

iVu Xfiivw] tv 1ic4 iTiciv. Ei'rt Ss at x*.| oiJoi'TOfK;] ciov ^ riiirli:tix xy^ Alyiva. O 3e, Six ro •;x9iui,ei-j] ^vv^'/ix^v,, a^o 

K0IV8. Ta re Tforefov ccxoy [ih Acynizs^x] k>] Tit Afyo/Jf.'a (^>^c'ij) on iysvo'jTO v^crs^oj , affff arrxyiure^o-i l^/a Iji.-jJajavrc. 

TBrt's'^Vf on TOtxvrx f^iv ors iyevovro* K«j l^i^xtuvro rx ?,€yoi4svx xkc-^,, ^'j7V' >*<>-/ ''^ ^^syof^evx toivvv , a« «:7;7« x^x^rij ttc^s-j j 
i» r5 auii^H-jr-i Toutijrx. »x) yct^ ihsysro (<f»fff!) :T£fl ciiciiwv , xc^ ixAcl^'iiov t^^ta » km aCxi'^'^^' "OK yiycvxiiv ev tm xci^oi tS 
TOKijii SirjsTiga roixvTX, UTe T(Tei/5i(vai xfj Ti kiyoimx Tgorlgcti. Kx) xt uutav xt/.t A/^ici] cvjiifiuffr^, avo tuv xuxiJ-i^v Kqioii 

KOI/ Mtjioi- T^K a /.ajjiuiti vo'ffov 7:x3yjH&Tuv <}.;(»! inli^ovx. M*7«! rSJf tb TOA£(i« «f4Jfj ij cuvTxhi; , (ulx tb TflAt'/^a x|^ei. iuvijvix^t] D.Halic.p. ig7.malefi;vf|?if. WASS. Rabetetlam 
tJ 'EM'iSi TOAAi, clx, ec tti Si cipuv ttCruv. at p. 1:9. etp. I46. 
vrri tt^uv xvr. DVCK. 

L'Ev iVio jjjc'vm) Inferui e cod. Aug. hoc Scho). ,n. annos 
XXVIJ. innuit, quot Jurauit B. P.j GOTTL. 

noMii ricxISs-] Haec accrbe conuellit D. Ha/icara. lip. ad 
Pompcium p. isg. WASS. 

[olcv.) Intuli h. V. e Koftg. ee Auguft.] G. 

Xai 4.o'vs«] Etiamfi bVs $s'vo? potiiis fequi debuerit, quam 
«xf $o'vo;, locum tamen mininne fufpediUm mendi habere 
oporcer, quum idem huius psrriculae pro ilia vl'us et alibi 
apud h'jnc &:riptorem fpeilerur. STEPB. 

Oiirs ii7»if — y.w tfoyo?] hic rurfuSj xv.] fcquitur cvrf, vt 
«. 17. exrr. EAVER. 

[Htin<vj>.3ij aro xo/vb) CaH". Ro/I^. cr .Aug. habent : axo 
teoi-.i TO if.i)kex5-.j yeviaSo.^. In Aug. defunt Schol. ad T<4 rt 
^^OT.xx. li. Aiycfiiva et Ka) K5r' avTwv kx] Ai/^a/ ] G. 

[K»^i rx ?.tyQititx — on Ive'vuvto xfarspoy) Schol. vidctur 
iungcrc to t-^-.ti^c-/, v. tysvovTo, non vt IHucydides tm /E70'- 
fMva. Steph. fub'jenit Schol. , iubens incil'um poni port 
iyi-/o)iTo' quae coliocario ell dura. Ceceriim paul/o poll 
iungit Schol. Tfoxfeov tw /i»,-c';xfya.] G. 

\i^i^jOTii;x rotxvrx) Stephaiius malit: x>.( yty. h r. x. r. 
w«A. TOiat/Ta, XM. diiyoTiga i^re T. x. t. A. ;rf. autlic: oiivoTsixt 
K«J TciuZrx -~ G. 

'Axjj AtT-Of*.] V. /BrtW. B. 

S6;ffp(5» TEf <] pro ceiffficJ, quod conueninet tZ, xm^x y.arerff. 
fed ilUid Tefi per hyperbaton refcrtur ad axoj Myo;^ivx. H. 

r?c X3.-i] Malim, cum IVrA'c, luperlatiuum iV;(;yfoT47cx, quod 
margini adieriptum eft. STEPH. Et fie pro laxusiTigoi cx- 
prelTum voluir CI. WASS. 

'irxwi-sTaToi] Jn taiua confcndone libroriim rccej"! ita pro 
iXvfOTxlot, Dionyf. L c. quoque habet lexu^oTxloi. G. 

Uxgecri] Me hunc quidem locwo meudi lufpe^ura efle (febere dko, quamuis leftor exfpeftarepotius debuerFt, TajJr 
Ta; Ix t3 !rfi» %(>on;i/ UMiffio-jivoi^hxq, (vt liabct Dion. Hatic.^ 
quam Trafi t« ex roi/ 5rf!v x?"^'"' liill.iovtvoi.iiva- fiC enim es 
alibi neutro gentre vtitur. sTEPK. 

UcKvoTt^ii! !Txpx rx /-■v;(p«'.'.] primo- ^afa: eft pro GeilitiuOf 
qui fequi dcliebat Comparariiiuiii ; deinde velNeutrum im- 
liovtvsiiivx eft pro feminino , ad ti/kvoVs jki) , vel hoc pro 
Neutro : quia pertinct non folum ad proximum, ixMl-iii'it 
fed ad omnia reliqua incommoda; quod manifcfto oftendat 
Neutrum, livifiiovtvoiitva. BAVER. 

[Zyiiiiiucxi) Deell on, quod alias addi folet, vt notum. 
Verba ti-v he Ao:tiuS:i etc. e cod. Bal. addidi. Schol. ad Ksrci 
riSe TH Trc?.iiJ.H a;ix doeil in Aug.] G. 

Kfc! !j iz 'f^.-^x] Huic Isitioni margini adfcriptae deefte 
articuius videri cueat, vt viciihm reduntiiirc polrcrior in 
altera. Magis certc neccftarium in priori quam in pofteriori 
loco cfie conftTit, fi in ;:l!crutrc raiirum por.ere voluidl't : fed 
talis tair.cu repctirionis articuli cxcmplum decile non puto. 
STEPH. \'troque niodo Icribitur kx lixiix, et vy^^xi-ix. fed 
apud '[ly::cyci. fere vt in contextu. WASS. 

Ksi >) ix "jx'^a — y, ?.oiii>lSiii] Notandas duplex articuius. 
Pclk-rior abede poterat. In Aug. Iciipcum ad 0ilgaTx, tb; 
'a3i)«/=:. G. 

'h — (I'/.iiiJ/aff'a, -/I voce:,] non tarn redundat articuius, quam 
femininiim pro Neutro pofltum eft, to k% iix^Tx /3Aa-J;a», 
1 voir:;. Ita intelligent! non rcdundet articuius. Dedit ta- 
men Genus Nomini, quo refcrretur ; fed per appolitionem 
interpretemur : et, quod vel niaxime nocuir , ilic peftilens 
morbu5: vel per parenthelin : x>.] (j) exii"- (3a) 1; Aoi^t. v. li. 

"a^ik] roduridare hoc, dicit Schol. Non crediderim, led 
augendaerci caufa additur, omnia (imul, in et)dem bello, fimul 
cum bello, ij'fo bclH tempore cunfta, et beJIo, et vtro inter 
fe, ingrucruiit. Quid enim, li quaedam hor.iin fiuml, vno 
vel tempore, vel loco etiam, iucubuccunc' £. s^> O T K T A I A O T 5 T T F P. A. Ky.K^. valot Koi TlsXoTrovvria'ioi, Kva-etv^EQ rd? T^ictKOVT^TSic (TTTOVoai, ct'i avTolg eyevovTO ^ fis'Ja. Etj0oicii ciKaxriv. 
* A<oT< (5' ihj<rctv , Totf ahia^ ^ ey^a^poc, Tr^cirov , ko.) rdi oia'Po^di , t5 u,^ ^rivac ^tjr'^a'ctiTro'Js, ' e^ 
oTH Tocrir^q voXifMoq roig EAAjjc* >ici.TB<r>i- "^vv f^h ycc^ ct\!^BsrccT>tv -Tr^oipxa-a , d^pave^ctTtiv ^e \oyu, 
T=if AS'ttvctiHi ityifioii, /xsyJ.\iig yiy\ioju,i\iiig , kxi (^o^ov Tra.asy^ov'Ja.c Toig Ax-A-edat/xovioig , dvaynzc-ai 
'' eg TO 7ro\fiu,U'j. a.1 ^' sg to (pavs^ov AsyofiSvcLf aiTta^ , ctlo' i^crccv ckcct^^cov , avp' ciov KvuxvTsg Toig 
(TTTOv^cig^ ig to;> TroXsfiov KXTSTtjcrcfj. 

y.^. F. m'AAMNO'Z srt TroKig cv ^s^ia. ^' sT7r\io\/']t tou lovtov y.o\Trov T^or'oiKiri a avrijv 

r M«t' Ev,Jji« .^r. Mtrk tI)v Ei,3».'« D'wM. H.iUf. p. I4I. s Aiiri SI ixataf Flor. et Dioi. Uaii:. p. 141. PauUo ante $Ji.'(«f« 

deed in Mosqu. ,^i' ?, n a Tti< yjiiit fuiirs creilic Srcph. Aijti Ji fTj,;''. Cr. Aug. t U(iiy(x^x M.jrg. CI. atquc iia apu;! Dion. Hal. 
p. 141. et 146. nee non in €"•!. vet. Sttohatii. n{ji/r{«'l"« I'rijlian. p. iigi. Kd. Putl'i;!!. alibi fc<».yf»iJ/» p. 1207. Hfoi/fail-x etiam 
Wfg. et CajJ'. Aug. V Tivi .W.irg. et fii/li.tn. Pracfert Sit/ih. CK autlotitate .5V4»/. ct fui Co.l. vet. M^invx Viif^icn. p. Ii81- Mi 
T»»« p. laoj. reftc. Mi t«« /?!■!;. ct Cij^. Aug. * Ita dcmuin Steph. ex C'jrf re/, cui confsntit Dion, Hnfi:. p. J41. et 146. i(iTcv 

Ar. C. .(/./. Fhi. H'f. Mlf/fh. 1. Caullo poll Dionyf. de Thiic. piopi. p. 79C>. habet uWim. Mux >.iy.t Si iipxtt^irtty. y tk l\tg i.njf. 
ct mox >I i) «I{ /i./e-ii ct Aug. al >i It (,r. et Z)/Cf;. //.i//c-. p. 141. cU quoque Aug. Mox idem ai i) »»»>. = Sic legetat Oionyf. 

H'.lic. de coinp. Verb. p. 27. 'iJiKlnri U t3v. Wir^ E.'urAnvri t}» ,4/-. C Et ,SV*o/ I'iiid. I'jth. :(. i jO. et male Isv.m .ir«,T»». Harpocr, 
in '(iyi«, << Ji{ii «. T. I. k. /W:.v. 7yi»;<j- tif. Dili". XXVIII. p. 6j. Reisk. «;<5rAi9iTi tJ» *cf. et Uion. Halic. p. 4. Sylb. TfiaxovTBrec] Hue rcfpicir i'o/rf. h. v. et Itxiiiit Ariflopha- 
Htm, qiiali is quoque liac voce vtatur. Sed A>!J}ophanesnQn 
Tgixxoilnrsii;, vciuni rgixMvTiuTiSxi; sitovixi dicit liquir. 1385- 
ec Acharn. 19J. 251. Et (Ic Thucyil. int'r. c. 87- vid. luti^irm. 
ct Kubn. ad Poll. I. 56. DVCU. 

[t«« T^ianovTHTcii — ) Hoc Scholion intuJi e codd. Keg. 
Cair. Roltg. Baf. ct Aug. In Balil. tamen dei'unt extreina : 
BJTO Tw/ MifJntwv — ] GOTTL. 

AioVi] Nouuin cuipiam vijeri poffit apud bnac Scripterem 
iicTi pro iix t/, id ell f«r, qii/i lie caufa : fed apud alios quo- 
quc talein eius vi'uni habemus. Facile tamen crediderim Jj' 
Si t( Icriptuin ab illo fulll'e: quamuis ct x«5cti vbiquc apud 
eum nobis occurrat, non xxd' a, n, quod xxioxt a SiMiaJle 
exponi videmus illo Sisti p. 353. fed haiic cxpiiiitioncm fe- 
qucndo, vel iicn aliiid qu;im hie lignihcareti vel illi xuSori 
alium , quam confuetum, tribuere vfuin vcliet. Cacterum, 
licut pro oioTi dixi videri poife fcribendum 01' q, n, ita JJotb 
male fcriptuin ellc coniuricSe proej on, in iis, quae proxime 
fequuntur, ollcndam. Quum autcm dicendum ellet, tx( i' 
ahix; }<' in i\vax-j, (videlicet ric esrojiitt) lyfxi^x irfwrcv, 
maluit ita loqui, Sioti i' t?.-jgx/, ri; aW. etc. Sed inirum 
vi.lcri polfif, duo hacc t«; xirixi; ct t«; Six^otici, id eft, cau- 
fa; et illjjin/iones , (iuc t-ontroue>Jii>! , aut iHj/iiiiiit aut con- 
lentiones, ab co vciut feparari : quuin tamen non aliac uWi»A, 
id ell caufa', fiicrint, quam xi iix^ofx) , ij ell ilijjinjioaes 
(llue Tik liitpofx, vt trcqucntius loquitur, di}[iilia: vel M, </f 
qu'tbus diljijebjnt) adeo vt alius fortalfc ita fucrit loquuturus, 
iyfx>iix ii rfij-cy tx; J<i,JOfi<;, rx( roC >Zttn ttlrix( yi,cnh*(, 
fubaudiendo tu; e-roiixi cum vcrbo Ai^cjif. id ell, Primiim 
auteni controuey/iat fcrlpji, quae in caufa fueiant, cur foedera 
fvlufrinl. Verum lie etiam alibi IhucyHides ea, quae alioqui 
codcm pertinent, et velut coancxa funr, feparare vidccur. 
STEPtl. 

AioTi iAtiMv] Sc. rroviat. Ti.; ttlTlx( tyfxix dicit, non 
yfiiicii, aut, vt plures habent codd. s-f 0^ faj-w , quod baud 
dubie hilluriam abfoluerat, priusquam proocmium fcriberet. 
GOTTL. 

'Evfai^i] Apnii Dionji/ium Ha/irarna(/eum, ncq non in meo 
I'tt- excmp/jii xfoiyfai,a Icptar i quamuls ploonafinuin ilta 
letlio habcat. hll eniiii huiusmodi, vt co dclcillatiimdiccrc 
hunc Icriptorem pollimus. Nam (ic in hoc ipl'o libro, p. 17. 
irffsTifov xfoifitTx dicicur: et libro g. p. jo}. xfcTifcv 
»fo»»K<TT<To. Talis vcro eft pleonafmus ct quum dicitur 
aliquis TfoVtf»< afxin- Item cum »-f)y, fcqucnte itidcm verbo compofito, illam praepoCtionem praclixam habente: 
vt p. 44. Tflv «v xutS yiiftilxi Tgoiiiy-jare. Neque enim hoc 
bicompolito xfoiixy-tult vti ncccllo erat, quum iiiyvu'e lufH- 
ccre polTcr. Alioqui verbo xfoSiuyiuTe vti volcns, poterat 
fortall'e (li fatis diligenter, quae ad breuitatcni Ijciunt, con- 
fideraflct) illo conteutus elTc, ct hacc, vfiy it aCra ytvitBait 
omittere: nam bicompolito jr^oaiaynnri prachxa prdepofitio 
mcnti nollrae verba ilia rcpraelentarc poterat. S rEPH. 

I'fijTt TB yfi<j/a) In Calf, et .-\ui;. (.ht o\iyoj ty^x-lu fu« 
perfcr. cil vocab. 7T^oiyfx<\,x, in quihus ita Icgirur. Cetcrutn 
ex Stephani mentc, Schol. non ilatuit, aoriftum ell'e pofi- 
tum pro tuturo, (quanquam hanc enalhigcn docuit Calaub. 
ad l'ol}b. p. 222) fed innuide cum dicit; refpciStu hilloriae, 
quam antca Thucydides atroirx'^'''^"'' fcriplerit, Nollrum 
dixifle ly^xiix, refpeftu veto iedorum eum propric debuillc 
diccre: Vfa|«.] G. 

Ta !'.-i T(va,j Lc^tionem margin! adfcriptam alter! praefe- 
to, nun folum <|uod earn habeamus tam apud Schttiafltm, 
quatu ill vel. exemp/ari, fed multo etiam rriagi.<, quod ob« 
fcruarini, hunc numerum llngularem potius quam illuia 
pjuralem talibus locis adhibcti. STEPU. 

'EJ otb] Quum ejo'roi/ prior £./(//» mca habcret, ficut et 
quae illam praccclfcrunr, malui nunc, ex vna voce duas fa- 
cicns, fcribcrc i^ otou, quum ct idem ille vetus liber aifcn- . 
tiatur, et «■; Itcu fonct i* rhot x'rixi. Pollca autem ct apud 
Diony/ium Halicarnajfeum foripturam hanc rcperi. IDEM._ 

Tijv (iiv — 5reAe(ifr».] Vid. Halicarn. p. 134. vbi yuy if, 
pro V. xfo^ixsiy, xWlxi mole; dein Affyu hi «.f .xvf t«t)(» i pro 
ityilixi, ohfixt. Politutam fempet ncgligunt in his libris 
Sylourgius et Hudfonus. WASS. \ 

rif o^iaffiv] Dionyf. Halicarn. in commentariolo de Thucy- 
didis idiomalis, pro voce x^o^xsr/ aliam fynonymam habctt 
videlicet airia/ : licut et pro verbo iiyiiiai Icgltur apud eum 
i)io\ixi, quod iridem illi lynonymum efle nouimus. Nee no.i 
\iya i'i a^x-jf;&Titv, apud eum Icriptuin ell, iisdcm quibus hie 
verbis, fed alitcr collocaris. Quacmutatlones quaniuis nullo 
modo fcnfum mutcnt, vix tamen apud cum alias duas hu- 
iusccmoji in tam vicinis locis inucnias: vt credibile lit 
cum, iapfu memorix, duo fynonyma pro illis duobus po- 
fuill'c; praelicrtiin quum etiam Seholiajies xfi^xtiv Icgat, et 
aWlxt cxpoiiat. STtPH. 

rifo^atffiv] Dionyl. hunc locum citauit Ep. IF. ad Amm. 
p. 796. ct pro xf»4>*r'/ habct aWav, quae vox illam explicat. 
DeinUc tUiniiy [<ro tjyiitin- Memoriae vitio. GOTTL. T H V C Y D I D I S H I S T. I, 23. 24. i^ Athenienfes et Peloponnefii, ruptis tricennalibus foederibus, quae pofl: Euboeam captam inter fe fece- 
rant. Cur autem kaec ifli ruperint, caufas, et diflidia in primii fciipfi, ne quis aliquando requirat, vnde 
tantum beilum inter Graecos fit conflatum. Nam veriflTmam quidem, fed feimone minime celebratant 
Ci\i(?ivr\ fuijfe puto, Athenienfes, qui quod in dies crefceient, et teitorem Lacedaemoniis incuterent, 
belli mouendi neceffitatem ipfis inipofuerint. Sed caufae, quae propalain vtrinque ferebantur, propter 
quas ruptis foederibus beilum fufceperunt, iflae fuerunt. 

24. EPiDAMNVs eft vrbs ad dextram fita nauigantlbus Ionium finum verfus. Huic autem 

KXfiy.nov TO a;i«. Ti{ Tf/«xi)vTb'rf;? crovSc^] Metk aTt tni tSm MifJtzSi' lyhovro a! r^iXKavTarei; trzovSx), k»-I l^wAax^f'*" 

hTH ~tS, u? ytvt'ff^xt iT\) y Afro Twv Mif^;JC(i;v, tijj rHiJ nfA3Tvvyi/7;:2«aiv. Ey^r^.-l^z z-fe;rcv] Umt) tk, y^U'l^n /xer o^.iycv- I Tb /xi# 

Tiva ^tfTtjaxi ■!Tols] Aeixet T^ ivcKsv. 2.'A/if5frir>(v x^o^amv] a'lrlxv z.'A^avs-idTiii/ Si Aoya] nffu/^f^svifv. 'Aixyx&sai Ic 

ro xoAefifTv] tx ovoiixlxy f^,iixlx zTrdifHi. pvMlr^ yx^ 0)(Ahv, on lity&f.oi yiyvoinvoi el A^tivxloi xviyki^^ Trif^ffjjov tS 5roAf//». 
^ . Aii' ifav £K«T^f «v] xi K«5£ J?{ /)(3if yoiKSvai. 'EriSaiivoi lit to'ai{] i vvv Av^gaX'^y nxM^ron , yfMTivx 7rxfxy(xiiiJ.UTl^ii\il6; Ugiipxrivj !. c. eirlxv, vcritm caiiffam et interiorem. Dion, 
non legille e'lrixv vi-ietur, fed explicaffe, quia ibi non age- 
bat dc hoc voc. BAVER. 

'A^xvi^&Ttjv] Adiediuumpro verbo vtl panidpla ij^x/iffiJ.i- 

MiyxMi yiyvoiihuc] Ct". c. g{. huius libri. GOTTL. 

'Avayxifxi — vof.siteiv] Dionyf- 1. c. notat, Noltrum his 
verbis vfum elTe pro SublK uviyKifi et jroAcfiu, v.SJiol. G- 

Tout 'A5>fy. — diixyic.] Nil agit Dionylii explicatio, par- 
rim, quia nil expedit: neque enim in verbo pro SublJan- 
tiuo ell difficultas; led in breuitare; deindc, quia ne pofita 
quidem iunt verba pro Nomine, hie quidem , led refte ha- 
bent. Immo vera vis difiiculratis eft in Farticipjo, rcvt; ' Adtiv. 
!iey. ysv. quod politum eft pro Subftantiuo, vr fupra. Six rit 
tt^Sixrovf oiy.lxi;, i- e. Six t^v i^^x%ixv, v. Six to x(pgXKT0Vt 
Til olxiuv. c. 2 2. TO nil livtiuoti; xuTuii , i. e. rd fiii iilXI auTX 
IAu5uSti, id, quod non funt fabuloCe ornata ; Anglus fentiat 
et exprellcrit: their being nor l.ibulous. Ita et hie, r. 'a^-. 
izey ytvoiisvovf, elt, to rod 'A^^vxloui yeyovhxi fnyxf.cv?, tviv 
uv^iisiv Tuv 'A9i)va/,uy: id, quod nimis potentes ellent, ni- 
inias opes Athenienliuin. Ita omnia plana fucrint, vtut bre- 
vius, more Nollri , conferta ; Veram caufTam Icil. ede 
puto, niiniam Athenienlium potentiam, quae eos fubcgerit 
adbellandum: vel lie: opes Athenienfium (tanquam, vt,) 
veram cauiram, cos incitafie, puto, ad beilum; quafi Ger- 
inaiiicc elFeras : Das GroJ^ix'eyJen der Atheiiieiifer ivar die 
eigeiitlkhs Ui-fache , d'u Jie zmn Kriege atitrieb. Italus hie 
minus iaborer, cui promtum fit, vertere : I'efTer gli Atenefi 
(troppo) volenti: Anglus: the Athenian repubiick's (ftate's) 
waxing great. Sane debebat : Titv x>,\^^. Tfs'^. iimixi tZjxt 
TOf? \i. fisyx?>oui; yivoijjvovi, vel, t* fay. yaicSxi tc-J? 'a5. ij- 
T(? (vel , 0,) ^viyxxrev xiTai; u( to toa. Quid planius i" 
Qiiid oratioiii Nollri limiiius ? Sed et aiiis ibienne: Ho- 
rat. Caim. i, 7, i:. i j. 

Minuit furorem 
yix vn.t fofpes nauis ab ignibus: 
i.e. hoc, ea res, ea caufla miu fur. ijuod vix vna nauisfofpes 
euafit: quali, vix vnius uauis eualio, U ita loqui liceat. lea 
Carm. }, 24, 24. 

Dos eft magna parentiutn 
Virtus, et — — — 

calHtas, 
Et peccare nefas, aut pretium emert. 
I. c. ea eft magna dos, quod peccare efl nefas, et mort« pu- 
nitur: vt egngie expl Kentl. et Cel. lani. Plura notaui in 
Ind. Exc. Liu. V. PartUipii vfus. BAVER. 

[Ti ivituilx, g^iixlx —) Scholiaftes, vt Steph. monet, re- fpexit ad Dionyf Ep. II. ad Amm. p. 796. "dtxv S' avTc 

T?£4"'? inxTSfH TUTUV TifV i^C/CTlV, TX OiOflXTX VOI^ fDf<a7« — UC 

h tJ iriUTf p/jjAM ■zi{i Ty,i; xlrixi ri Vif.e(iK — 5r£T0i,)Kc i* 

a'vr! TiJ? iixvdyxii;, XXI tb TOXiliV , OvO/iX^IKUV OtTUt, flJIixllKKt 
TO, T£ iiXVX'} KXSXI I KX) Td*-^ TrOMfiStv] G. 

['AStivxiol) Re^epi e Kolig. ct e Uion. Hal. I. c. In Aug. 
eft ante 'A§iivuiai, vt in Dion., ynoiavoi. Defunt in eodeai 
cod. Schol. ad n. 1. 2. vtrumque et J.] G. 
'E; to ipxv- My.] V. fnd BAVER. 

'E?rfJ«/ivo'« sVi] Hie locus aliquando me torfit, non bene 
intelligciuem differeuriam inter 'lo'nov iriMy!i<; et 'lowov koA- 
«r5v, licet aliquando vnum pro altero ponatiir. Intelligit 
igitur Thiicydidfs per 'loviov y.of^xov id mare, quod aliis Adria- 
tic um dicitur, quod etiam faepe Ionium appellatur, et eft 
pars lonii mag«i. Ideo plures Ionium nomen vltra Acioce- 
raunia verfus Dalmatiam extendunt, licet alii Acrocerauni* 
fcceritit terminum lonii maris ct principium Adriatic!. Sic 
Theophraftus Apolloniam vocat Tifv xef) ro 'lewov, quae eft ad 
Ionium, lib. Q. de hift. plant, tap. lo. quod repetit lib. J. 
cap. 2. de Cauds plant. Sic et Cotton apud Photium de ea- 
dem vrbc : et fiuuius /iom per mediant earn fliiens exit in 
Ionium mare. Sic Appinniis ciuilium j. de diuilioiie imperii 
inrer 0(."laulum et Antonium: terminum ils ejje Scodrani lU 
lyridls vriem in medio lonii recejjus Jitam. Sic et Dio lib. 40. 
de Ofljuio, qui beilum in Dalmatia gefterat (de quo Caefar 
ciuil. 3.) tunc enim aliquando Ionium adnauigauit, et C An- 
tonium cepit, et quorundam oppidorum doniinus faflus eft. Sit- 
Icncm veio non cepit. Dalmatiam maiiifelte ad Ionium ponit. 
Ergo, vt Appianus vocauit Adiiaticuin m3ie Ionium yec-ftiimt 
lie Tkucydides de eodem Adriatico dixit Ionium Jhtum : nam 
noKToiJiuus maris proprie eft pars, quae in terras (eiulinuac. 
At Ionium magnum (quod vocat Virgil lib. 3.) niultuiii cs- 
tendebatur inter Pcloponnelum et kaliam, et plures com- 
prehcndcbat liiius, vt Corinthiacum, Adriaticum. Ionium 
veto angufte fumrum Acrocer.iuniorum inoutium promoil- 
torio finiebatur. Palmerius txcrcit. p. 44 nVDS. 

[h viiy Au^(xx,'oi — ) Ita recepi pro to mv A. praeeuntibus 
codd. Reg. Calf i^oftg. Baf et Auguft. n«fa»/fi(i(i*Ti'<^cvTe« 
Aof^Kiow, i. e. verhum mutatis litteris pe> uertentes, pejjime 
fcril/entes : n. Doracion, pro Dyrrachium Du> kerus lauda- 
bat Scholiaft. Anftoph ad Nub. v. 29. et Ran. v. 432.] G. 

'Ea-TAcovT< Tov 'ic'nov] Leflionem, quae eft in coiirextu, 
babct etiam Dionyf. U.iliia: najjais : quamuis alioqui talis 
praepofitionis pleonafmu«, qualem altera haber, in aliis qui- 
busdam Thucydidis locis occurrar STEFH. Quod in liar- 
peer. V. 'lovioi, vulgo cdirur, i« ae'^ix , fcrri polFet, nili et 
TbucyJides et Cod. Medic, rcpugnareut. Nam et ica fere 
H I 58 ©OTKTAIAOT S r T T T. A. yJ\ 
' TauXavTiot (iu^Qx^oi, l\Av^i>iov t^^vo?. ravrnv^ ccTr/uKKrav fibiv Kf^icv^cuoi, oitu^^g S" iyivgro ^izAiof 

Ao/f eTn TToAAa, aig Aiy fja^, ' d'wo TfiXiua Tivoi rm 'TT^orouxv '^o.o^o.p'jov s<p&de>;<Ta.v , %cu t?c 
dui'a^ttfw? T«c TraAArf i5-f^)73'>;(j-(Zi'. rot ^\ TsAevTciia, tt^o t5(Js t» •jrokefj.v , o itiu'jq axuruiy i^sSt(i)^s 
rm avvciTng. oi ds aTTsPiSivTii ^ /-'f?* '^'^'■' Q'^'^^d^oov iXr^i^ovTO Tii<; h t^ ttoAsi >ict]ci ts ytiV y.x) xajci 
SctAxtrcrav. cl oi sv iri -rroKsi ov je^ t'.iria duvtoi^ iTfiicri iTrii'^'^VTC, ' 7rsfi7ry<riv i? T^vKipx-vpatv Trg^o-Qsig, 
US fifiT^oTToAjv " so-ay, J'so'^tsvo* y,^ cr(pxq ■Trsaio^uv (p&et^ofuvifi , ci\?.a, lig is ' (^€vyav]as (rwa/'^J.^cu 

a T«A»yTisi Ctjf. AJ airiiy Gr. et Dion. Httlic. t 'Air*'jc»j«v, et paulo po.1 ^aviJmffav C. feJ t) » a manu aliena; x«Tv«i(rs» 
Dfmctr. PhaUr J. 72. non refle. Suvyxwosv etiam Ctijf. Aug moi nTy omilVum in eodem : in Mosqu. fitlmtxy, et fufcrfcr. >i lit. 1. 
t Ko{i»3ie«, y/vjf t2» i0' Reg. Aug. «/ k«1 tS «ax* i^u^iicd M.irg. Aug. ««) iw.B airj,xij CI. Reg. et CVi^;^: vt .1/jr^. ct in vtroque 
decrat rZn ante Ks^ivs/^v. /?./. etiam adfcrrptum habebat, yj. nail ax»ii, vc in £</. r Twv om. tV. f ^Cyaim inyxxii A'arr^. Ar. C. 
Cut. imptohic S.ef^h. aC-nxiiKut) -ni?.,: ^c',x\i,.(/. CumC. conlentit Gr. cum .W.ir^. et (jA D,7». Moiqu. g 'awS pto mi\s. Cri AUrg. /jr.C. 
AU Bar et Co,/, veit. Sii;b. Gr. CI. Daf. Aug. et Reg. Cif. D:n. Hn-mcg. «{) jiiS. 5ri». c. Jf. p. J64. h M«ri tJ« (:«f/5«fi,v deftrnt 
A. C O.iif. et.Mosqu. inquibus diiobuspoftrcmismanus recentior in ir.arg. pofuit. PauUo ante Baf. /{<»(»!««. i n<(iT«»» ^''•- * o5«» 
»«) Ta» Tw /j«f^ai'f«» ^r. caetera dcliderantur. I hi Cod. vct.Suphnni. ifi^yinas Marg. nun ftobit ilepba)ii/s. In Mosqu. i»v«A;i«{«i. y(nopb. VI. 'Ay«/3. 4. 1} ©jax^ aJn( Irlv — ItI Jf|i« 1/4 toi/ 
irotloy ilarMo^Ti. .S'eJ mulro fictjaentius ell h Si^ia, Iv 
ifi^tfu. Ariian. Peripl. Pont. Eux. pag. is. Ed- Hudl'. Ur.i 
ti tJ (f?bf tA/o/t/ fv Jffia 'Vif^x; ■rolitiJ.ot- et p. ig. ruii fiiv tx 
iiTO Sv^avrls rf.iovruv h os^iS. oij litl AiotKb(iaSx. Lucian. 
Scyth. p. S92. ec Vcr. Hiftor. p. 689. Ncc placet fcriptura 
Coil. Vojf. ap Poll. n. 161. tU ifiix Wa-TA/ofT/ — «J,- a^i'ufx, 
pro vulj h 3ffi« — h aff;e(K. DVCK. 

'Ev Jt|i? Irx^ioiTi TOY 'icviev xoAxov] Hcmftcrhuf. in pracf. 
Duck, ad Thuc. malit legi : evaef^ix , quod magis aificum vi- 
deatur. Sic legitur apud Hefycfi. in (v5/J/a, vbi v. Intt. 
Ita eft pro aduerbio loci capiendum. v. Erymol. M. in v. 
iv ii^ia er^TiJf.^ia, i. e. ix St^ixi; yj'S'i. Krudire HcmOerh. 
de h. V. eijit I. c. cf. PoIIuc. Jl. 159. Harjiocrarion v. 'lcv.o«. 
(p. 196.) hunc locum laudans, legit if ii^-.i. MaximusTyr. 
et Dionyf. I. c. item Schol. Pindari (p. 184.) et PCeudodem. 
5. 199- qui habet: e.'; tcv 'ic'nov — vulgatam habenc, quam 
cum codd. optimi tueantur, nee Hcmlierhufius damnct et 
tociis (L. 111. 24.) ci fjiieat, it «?<«■ recincndam ccnfui. 
le'vicf xoAxof eft .■Jtliiftt.'ciim niiite, quod masnain loiiii par- 
tem conftituit. V. Harpocr. I. c. Vude Diodor. L. XII. p. 
497- EtiJ;{.«v/oi tcxloixSyTtf It) tcv 'ASflzv. Cercrutn nocar 
.^brefch. Dil. p. 3 J I'rocop. I!. G. L. I, 7. defcripfifTe haec 
ad vsrbum: afaj i| 'Exiiiunti — ofiili,ely., s; 'EiriSiifOy, if 
Hiv h ofc'x (<rT/.hvTi rov 'ickov x/atc/. Ante oculos hibuit 
h. I. Nollri Procop. Or. llll. Tff! xliejiir. ■l«<r.». p. 3}. 
Hoefchel. U tS 'AJ^ianxS xiAa/i^i-a WfAiyd? fTifVoi) ti; iTO- 

.';K«" — GOTTL. 

n^iisixrfi — i'Jycf] Prifclan. p. laoj. habet ■x^oseix. aC- 
Te'y WASS. 

'A)r«'xiff«v] Diod. 1. c. imiKoi iitifX'ylfi KtfxtfKluv x«l 
K6f,»5/«v. vid c. i6. cf. Strab. VII. p. ^g«. "E;! M«(i»<,t Kefxi,- 
fafjuk x?/r.uz, 1} vtiv AffY'^;^cv. G. 

[n»/i|«yTf{ £xi7x-t) In cod. Raf. fequuntur poft uxitx-, haec: 
K*f 7 if /-"t' oA/yo/ (f i)it> • -luztiti/ i; rh V.sfxvfXM h utt'firo- 
Ai». O. ith Mv Kt(*iifXi\is xiiiiTvri Ti(> irai«(«». 'o St <r«Ai«;, 
KsjiMwf bij, xa) iy Krfxi-'fa «v, rt/vfitTtfi.!,5fl{ oWc^fir^v 'E»(- 
5»(i<(iv- Mouerc liic liioliis dubitationcm vijctur, Corey- 
raeos tuilfi conditorcs: Phalium taincn Corlnrhium. Quam 
foluitita, vt Phaliuin, C»rinthiuin, et Co.'cyrac vcrlatum c(^e er vna mi/Tum hane coloniam condidifTe, dicat. Qua 
admonitionc facile carere poteramus.] G. 

'^4A;«? 'e^xtoxmISh] Locum hunc reddere fufpefVum alii 
ploriquc polfunt, qui ante huiusmodi genitiuum habcnt ar. 
ticulum it cum quo vii; I'ubauditur : vcrum oiiiiinonis huius 
fufpicione liberate librarium podunt alii nonnulli, in quibu.% 
itidem practerniKTam cfl'e articuhim videmus. De vtrisque 
autem in titulum huius opcris didum Juir. STEPH. A Pha- 
lio Heraclidae dicuntur conditorcs Epidamni. Antbol. 111. I^ 
Holjlen. ad Steph. 'E^/Jjifivoc. DVCK. 

X*;a id ro» ■xxKaiav vo/ioy] Quaenam fuetint lursi quae co- 
loniae originibus fuis dcbcbant, non alienum erit paucis hoc 
loco perftringcre. Primo igitur ii, qui in coloniam mitre- 
baiuur, armis et commeatu a ciuibus fuis inftruebaiitur de 
publico, vr docet Liianiui in Argumento orationis Dc' 
mojlher.is, rrtfi tuv b Xef/ovi/cM. Praeferca publica iis Di- 
plomata debebantur, quae xzclxix vocabant, tel}e Hyprritfe 
in ojat. Deltaca apud Hn.pocrnt. Scd quod praccipuum 
eft, facta patria coloni fecum afport.banr, ignemque factum 
e penetrali vrbis depromtum et accenfiim ; qjod docet 
Auflor Etymthg. in nfv7«vt7«. qui quidem ignis f\ cafu ex- 
ftinf\us elfer, ex Prytaneo condrtorum acccndi cum opor- 
tebat. .Moris quoque erat, vt coloniac quotannis legatos 
in mniorevi paii/am (fie Curtius lib. 4- vertit, quam Graect 
ftifTfiToAiv liicunt) mjttcrent Diis patriis facra fafluros, vt 
teliantur Polybiut, cap. 114. Icgationum, er Curtius, lib. 4. 
Solenne etiam crat, vt coloniae ab originibus fuisPontihces 
accrperent , vt conlht ex ThucyiiiJe pag. 60 verf. vlr. ct 
S^holiajle ad cundcm locum, ijijin etiam, fi aliquando co- 
loni aliam coloniam aliquo deduccre vellent, moris erat, 
vt ducem a mahre patria poftularent, vt hoc in loco docet 
'ThucyJ. nam Corc-yraci colon! erant Cotiiithiorum, ideoque 
Phalium ex Mctropoli arcclTebant, vt coloniae Kpidamnum 
dcduccndae Ju.x lilet. Pima hac de re vide in Valcfii notis 
ad Excc;pt« PtIyhVt p. 7. JfVDS. Add Spanbtm Dillcrt. IX. 
dc V'fu It Praeft. Numifm. p. ?70. Ic<iq. DVCK. 

[KaTi Oi) To'y ■xxfji^it — ) Hoc caput Scholio praclixl pro 
K«f/>5icc yhc(. Ita Iciiptum eft in cod. IJaf. vt coniccerac 
Srephau.] GOTTL. 

KojJy^.e; yhoii] Deleuit hoc caput Scholii B. Gottlebcrus, 
repolicu altero, lutlk rev v«Vey. Scd tamcn verba Scboliii T H y C Y D I D I S HIST. I, 24. 5$ finitlmi funt Taulantii barbari, genslllyrica. Hanc vrbem Corcyraei quidem mifTa colonia condiderunt; 
fed coloniae dux fuit Phalius ErahJclidae filius, genere Corinthkis, ab Hercule oriundus, ex met'opoli 
more ac inftituto prifco arcefHtus. Nonnulli etiam Corirrtliii, et alii praeterea Doricae gentis homineg 
eius coloniae focii fuerunt. Progreffu vero temporis, Epidamniorum vrbs magna populoque frequenc 
euafit. Sed cum mx dues iam multos annos (vtfertur) feditionibus inteftinis laboraflent, quodam 
finitimorum barbarorum bello attriti, magnaque potentiae parte priuati funt. Noui (lime vero, ante 
hoc bellum, illorum plebs potentiflimos quosque clues eiectt. At iUi, cum inde discedlfient, cum bar- 
baris, ad quos fe reseperant, eos, qui in vrbe erant, terra marique praedabantur, Epidamnii vero, qui 
in vrbe erant, cum ab Hits premerentur, Corcyram, vt ad fuae coloniae mntrem, legatos mittunt, 
orantes, ne feperdi finerent: fed etprofugos fibireconciliarent, bellumque barbarorum finirent. Haec 

AofcK/OK Kx^vti. TarwTifV itwuxirxv] iraxirciv, Bjjl cnrxv^^nam t?« oi'n/ac ■ «Aa' ujromlxv reiiiixvlei umfxt. K«7i 3i) Tov 

xccMKiov voittv] i ■Jtxi.cuai; voini; b'k «to tb ylvv^ iit&Mt, sAa' aVo t^? /nilfeTo^.c^t, rtiTitt, rif? xaT^iiog ■ ex j-^c KofivSi, Kc^lv- 
5<«{. Kar;iKA>t5f!i;] ra x^raxAifSelc xi/f/»; f iVfv. aTO yx? fisi^ovuv ruv 'h^xxmiSSv ' uSTct; aVaxAifSfi? Jto EAKffffj'vaiv ^syilxi. 

TSv TTfoeolKuv |3af(3afwv] twv T«vAa:miuv. Tx Sc TiMvrxtx'\ atTl-ri , r^Ao? os, xxlx tx T(f.iVT\XiX, ijywj kxIx rx riXeulxix TiJ? 

•t&Ccui; uCtHv. ngd raJt tu jroAf;i«] th n£Aoir3vn;ff/j:xB. 'O SiJtioi; avruv] tuv 'BxiSxiztluv. 'Ei to 'Hfaiov] h ra vau r^j oJ Kxlic yhoi , et KoftvBiot , Ix Koj /»5o(/, referr j ad ilia magis 
verba vidcntur. BAVER. 

[Ty,iTxl(!Svi) Stephan. malit: t?c arj^atej f. tj utijj wa- 
TflSof. Credir etiani, quacdam excidilTe in fequentibus. 
Sed non video, cur hoc Supplementum fit nccellariuni. In 
cod. Baf. ante Kcgiviiei;, additum yaf. Jn Aug defuiitSchol. 
ad Txurtiv dvuKieav et Karra Hi t«h v. ic/iov.] GOTTL. 

['Tto lAxrirevuv) Jn RolJg. etAug xvo legitur.] G. 

Ka) aAAoi] Nihil muto, et(; nonnulli AISS. alirer. WASS. 

rioAic ij.tya>.>{] Margin! adCcripta leftio admitti non poteft : 
tjuoniain coiiuenicnter quidem voMiiii^axtf >r«A(( dicitur, at 
■!T0Auai5^uTro; Sivxfnt non item. STEPH. 

I.rxc:acxfrii] c'l 'Zvi^xfivio:, Cod. Aug. G. 

'tto ttoas/zb] Quamuis dicatur cpStlgstSx^ i/Vo rivtii, potius 
quam 0slgfir^xi aro nvec : tamen velas meum exemplar 
ccTo hie, iiou i'to habet. Icidemque et pag j i j. non meum 
exemplar tantum, fed aliae quoquc, «tc in hgnificatione r» 
i-Ko habent. Sic autem et apud Uionyf. Halicarn. inAntiq. 
Rom. et in Thucyd. p. jij. v. lo. praepofitio kvo vfumeum 
habet, qui alteri illi i-xi peculisris efle exiftimatur. STEPH. 
Arifl'uki in Lib. de Diil. Simpl. c. XIII. ait limplicem ora- 
tionetn elFe ■^xcii.sxvrt!;, et alperiorem reddi, fi uicas, i-xu^ 
9f i^xsluisxi. ilefert etiam Hermogenes te?) ftsScJa hnor-iroi 
c. XXXV. haec, <;xvice<rx;Tei — e4i5a?>)a-a» inter exempla 
afi:pi§iiMa(. Nam ambiguuin elTe, a belio, an a feditionibus 
pericrint. Non pofTe dici cos a bello pcriilTe. Ifaque fen- 
tentiam efTe e bello fcditiones ortas, et a feditionibus inter- 
itum. Neminem enim di^-cre az-o jroAc>» l^Hifitfxv. Non 
adfequor, quid velit, et videtur argurari. DVCK. 

'Aro TOAff/B — i^Sd^iiexv] Ecrum vires frnHae funt. Re- 
cepi, praceuntibus codd. picrisque, axi pro I'-jri. Abrefch. 
in Diluc. p. 3J. quoque pr.iel"crt ire, et accipit pro ptjl, oA, 
propter; (iuamqua(n Cvi eundem fenfum fundere dicir. 
Leftioni JtJ locus L. 11. Ji. fauet fttii' a/ vt a?.>M vocyaix- 
re« — Sixq,Bxfij-jx: , i. e. adfliftum iri. Audiendos tamen 
h. I. optimos codd. arbittor. Non raro confunditur Jt3 
cum airi. V. c. Plar. in Phacd. 47. ind 3*ufi«s-?5 lAw/oec 
ii«X»F>(v i^£foVfvo«' vbi Stephanus malcbat : Jto, fed parum 
probJnti- Fifchcro, V. CI. qui formam cum tVa oxplicat : fpe 
eiuci, cum Uxd autcm, repc/'i a fpe ; fed nullis cxcmplis hanc 
rarionem firmat. Duckcro, Hermog. locum p. 38 r. non 
inceiiigenti, Abtefchius L c. lubuenit ita, vc dicar, Hermo- genem velle nihil aliud, quam, vt neget, Graecum efle di- 
cere : (fi^aj^v*; dxi riJ — eo (enfu , quo dicatur 0x(^\ixi vri 
TB — Reiskius in Uilucidart Abrefch. p. 36. coniicit; iri 
Stiftu TiMoc, aut kVo ylvB;, auf sSvn? 7-;»o? Sed hie non qiiae- 
ritur, qimmodo potuerit vel dcbue^it Thuryxi. fcribere, fed 
quomodo icripferit. Krgo nil mutandum eft. G 

nfoju/xw/ (3i'f/3i2paiv] DJod I. c el i^vy&itf xS^cit^evrt; lui 
«-«fa;Aa(3svTe; ivMuaxi tbV 'lAAi/f/«{ x«iv^ (xjr' xvtuv fTl T»f» 
*ExiSxiiVov — ■ G. 

At/vafifa? T>f5 xoAA??] In Aug. adfcriptum B|«i;vr??Taff:fC. G. 

tiji iuv&ij.. T. ToAA«] Eodern modo diftum, quo fupra 
C. 2. Tiii yij; if xfim , i. e. ra x^t^x riii yiji, to <?f/Toy {'■i^ai- 
Ita et hie, T. ivv. T. TOAA^c, pro, roi/ToAAau {liigov;) r. J»- 
vai^sa^, m^ilrum ex priftina I'otentia amifere. BAVER. 

[Tat Ss reMilxTx) In Aug. legitur hoc Scholion fie: rk 
TiMulxTx T^« <;ietat xvtuv. SCholion ad 'o Stjiiai; avrui abeft 
in Aug.] G. 

[Tiiv 'Exiixiiiluv) In luntina male legitur 'EiriJ«t/f/ii.v.] G. 

'EftJia-je] P»//a.v IX, 157. WASS. 

Tb; Jt/yars?] Dilicres, cpulcntleres. v. c. 26. vbi Schrtl. 
h. V. cum refpeftu ad h. I. xabWb? intcrpret.itur. Paullo 
port ad V. 0/ ii iv r>i voaci cktes, adicr. in Aug. 6 Ssjizof Jij- 
MvoTi. n. infinia plebs. G. 

TcCi SvvxTou;] Cum et,'/z« opponanrur, niagis inteiligant 
frincipes , proceres, tjuam opulentiores, qui ec in fopuli 
elle polFent. B. 

n#f<T»«-(v s-ffff(3ei?, a; infrfcrof.iy nfx'/] Hunc morem coIo- 
niaruin, quae legatos mittcie in metropolin tcnebantur, 
c.vplicac V'alef not. in Exc. -Polyb T. Ill 160. lirn. G. 

'Xl« f.i>)TfoV.] Non ex more, aut folcmnirer, qucd hue 
nihil faciat, fed necellitate fubafli, periculoque coii.pulli, 
ad auxilium petendum, quod' inde iuftiffimo iure cxipefta- 
rcnt. B. 

Tb« ti ^tiyonrtt(^ In meo vet, /tiro <p£vyt\iTXi legitur. 
Dici autem vel tpivyovrut vel ifvyovTxi de cxtulibus 'qui et 
(pvyiSii;) fed pro reis (quibu^ opponuntur a! iwxovTci) <t>iv- 
yovrxi tantum , neminem latere debet. Verum ad locum 
hunc quod attinet, lec^inncm, quam in contextu habes, 
confirmat tibi pagina 16. v. jo. in qua itidem legitur 1 tb; 
TE qifvyc-jTXi etc. STEPH 

"Xii re iptiyavlxf] In Aug, fuperfcript. eft : t¥{ taw/w. r. 
Schol. a4 c. 3j. h. 1. Q, I 6o ©OTKTAIAOT ^TFrP. 


m . trOi<ri , "• )CM Tov riHv Qap^xouiv ToKstiov xacJaXverttf. laXna * d\ uiTOLf Ko^e^ofifva " h to Hfcuov 

Si(rS'ai TO TTcc^ov kou '7!-tf/,^pctvTei '' ic AsAi^^f, TOV 3-sov "■ iw>!^c^Toov , el ■yra^a.h'iei/ KocivS-toti Tr,v 7r6?av, 
ug oi>ii,dti, Kct) Tiu.u)Ptuv tivu, ^ Trii^mTO utt' avToov ' ■Troisiad'af. ' o J' cunoig civsiAs, Tra^uoiva^, kcu 
nysarjctg -TroificrBitf. iA&ovTsg ^s oi E'7riocifji,vioi eg rriv Ko^i'j&ov, Kcfjci 10 jjucvtiIcv -Tra^ioocrccv rriv 
ttTrciyJxv, TOV ti oi-MTm aTTohuvuneg <r(P'2v sk Koefv&a ovto,, xa.) to "x^ifT^pov o>;A'5vr£g. ' eSkvTo 
ft uji (T^xg TTS^iopav ^ S^ia(p^sieofMevHC, ctAA' tTrafivva^. Ko^tv^ici as, * Tixja, ts to SfMiiov, vTreoe^a,\,^o 
TtrJ Tibbije'etv , {viUi'^ovTsg :^x^' tiTiTov kccvTuv slvaj{ Tr}v aToi/itaii >) Ks^y.voa.fx'v') d\La, oe x«< iiItu tZv 

•' ■' ./ . . . ^ ~ b ?• !■ ' -7 

oe(Ti Tctig niivaig dioov/eg 
ucnrip cd aXXai ccTToriUeij' iripi- 

m K») T^* 0»p3<Jf»y D.tw. In Mojqii. t>v deed. » A? Pri/lian. « Elt Rtg. p "AXAi Rff. CttfT- Aug. q E.'t C. r 

'twiicfra iM/irg. Gr. CI. ct Corf. rtt. Sttphiivr, Reg. Ctjf. Aug. atqiie ita a Thucydidt fcripnim fuilTc, et portea illo tmt^jTm expo- 
litum cenfet Slepb. t nei^^m Ming. Ar. C. Gr. CI. ptobaiite Sl<fh. cum ThixyMdi familiare yocaltfm ucn elidcre. iic 

eriim kig. Ci{f. Aug. Mosq. I iliifrjiai iASjvT»< i) Ar. dcfunt reliqua. v "o i' kCtvi ivtT>.i »«{»>cn[> C. et D.in. Caf. xiIt^v i,i7>.t 

s prima manu. ovrtr^ a corr. x 'e5/ovt« tStj Marg. qiiod reiicit Sicpb. y *3<ivifi/vsvc Ar. C. et Uan. Baf. z Kuiirt tier. 

a '£> T»{( TiKtiy. Gr. b foil SiSivTKvidcri polT^ omilTumvLTbum iiiitv, aut teliwlum ellc fubaudiendum docct Sitpb. c titfiiHuv Dan. KspKupdtujv, 0T« u'JToov -Trat^/ifiihuv , ovTtq ccttouoi. 'hts yao a iy TrctvriyC^i 
ykpa, Tci vooK^ofiSvct, hts ' Ko^iv^M dv^^i ir^oxajaeyjifisvoi ruv le^^v, ucttvh Wrai] Pilfcian. XVIII. p. 1178. ordinem inucrtit: xaj. 
iltTo'H. UiT»^, fed p. 1174. refte citat; denique p. 11 86. 
corrupte, na^- ii alrxOv\fi; U. i. e. tov 'Hfarov. ex (ecundo 
Lib. WASS. De Heraeo Palmer. II. Graec. Ant. 10. p. 352. 
DVCK.' 

[ngtr^fUv uVtSfJawo) Steph. putat ante irtisixvro dcelTc 
iXt 2"t 'sg. tfx fii^xyTO pro jTfJfJjjvTo. An Schol. Icgcrit 
irfir^eijcy pro ixsTf/*., incertum. Cererum arijute nimi.s ne- 

fit Stcph. , UiTitxy cxponi polTe v. v^iajlitxt. Sed totum 
cholion clt futile. Quid cnim ell, Ict'^tioiiem, 1. preces 
non admiferunt. fed au.\ilium.-' Immo icqiiitur, iis nullam 
opem efTe latam: quod docct etiam: aT^ixlm airi^reii-i'av. 
Delnde nee brcuitatem nee nuultatcm ag!U)lcerc pollum in 
icM ixfUKlut iTf>*fe\j/aw , quod tA</( ivri xfu^iut vocare 
videtur. Quin poterat h. v. omirtere taiiquam ci/vu,i^iiz, li 
brcuitati ftudere voluillct Thucjdides J GOTTL. 

[Tiliufiav] Boij3iia» Im. Rcfte. Sic et in margine coJ. 
Au". h. V. explicatur. Altera intcrpr. non ell huius loci. 
In cod. Baf in : itSlx^aiv, ^<ji)5«<av. Vtrumque Schol. tam 
ad verba Tiiiufixv vtat, quain ad 'Ev dwogif itx'"!' iirSai ri 
T«fcv, dcel> in .■\ug ] G. 

'E» e.T0fi4 f"ixo-.la — ] Nefcicbant , quomodt fe t frat^tnli 
difoimint expctllrent, f. qua raiicnejibi confulcreni in praejenti. 
Rcisk. tcntJuit locum Uuplirirct. In Diluc. Abrefch. p. p. 
ilxo' rciSicSr^ vel tix" re jta-3«, quod probat in anim. p Jj G. 

'Ev ir i?xev7o 3(t3ai] Si rttinenda leftio t'x »ro, ell ^ro 
tMTilxoira, contutb-bantur, eu'tlx'*To, cocr».Lb.in!Ur, tt in 
ittSai, fupi'leueris, Z-:i , vel, TfJ( ri , rjtlx ri H. Sed, (i 
vnquam, hie crrte ingoniolc ct U-lliiter a Keiskio eircnda. 
tuin, imino diiiifum i7x'>y to St. racioncm agcnJi in re (<ro- 
potita habebant h aitQcii in dubio, i. c. dubiam, .zTOfov. 
Nil llinplicius: nili, quo. I ro bis inijratius rccurrat- DAVER. 

[Avrl ri ri ri Tafi;TC() Sc. Xf'"" Tf«}>uii7«. Sic cum 
Gramniio correxi pro «'/t) t« w«fsvTO«. quod vitiufum eft. 
Stcphanus malrbat : «yTi th rlt rafovla.^ O. 

■fcTiffa'TMv] Veriiimilc ill iTijfovT* a ThH.yJiJf fcriptum 
fuin'e (quod et in vrl. mi-o cxilat) et poltca illo <irin'«r«iv 
cxpnfitum fuilTc. SIEPH. Sic ctiam loquitur Dion. Halu: 
WASS. 

Steph. praefert plurium coJd- irtlfcm. Vliratum eft 
veibuni quidcm bac in lej v. c. L. Ill, 92. ioi taiscn 00a femper adhibctur. 'ETffuTuv occurrit h. libr. c. iig. Mox 
jreifwvTo rccepi pro srfifMvr", quorum illud Thucydidis 
mori conuenienrius. G. 

[h! xafaJo.'ev — tj(» ircAiv) Haec verba praepofui infcquen- 
tibus, vt strenderat Steph. In cod. Calf, non adfcripta 
finit V. Siic TOV "fiAiov. In cod. Aug. defunt Schol. a verbis 
rii o}xi<:aT( — ad Toy Tf oixiTifv.] G. 

[Oixi?i)<) In cod. Kaf. i oixiT«. I>ene ] G. 

TJeif^vr' iw'] Magis Thucydideae confuerudini conuenic 
vocalem per apoftrophum non eliderc, praefertimque in lo. 
cis huiusmodi : quum in locis etiam iis, qui mulco magis 
clilionein rcquirere videiitur, non habcamus. STEPH. 

'EA3o'/7f; i)] Reisk. in Dil. Abrefch. J7. cuniicic: i!{. G. 

Ae pro oJv, vt facpius; ita nil opus, 3j Tcgerc. BAVER. 

['Evo'fij^'"' >^f — ) Haec verba non habent codd. CalT. et 
Auguft. menci Thucydidis non confcntanea: voik/^ovte; h'x 

iftSiv — ] G. 

'EifO'To' Tt] Leftio margini adfcripta ex errore (vt opinor) 
nata eft: videlicet ex rcpcC:ca per i.iiprudcntiam fyllaba ri. 
STEPH 

y.xVa re SStt.l Schol. expl. xxli ri joxo^v iiiutint quafi non vere 
iuftuni fucrir, fed vifum tantum habere fpeciein iiiris. Noa 
videtur lie (implicitcr politurus fuilie Noller, fi non ct 
ipit iulUini vidercturj quippe ec rationem atfcit vcr« iufli ; 
certe »'; adderet. B 

MIcci TAv Hefxvfaluv] Diod. XII. p. 497. deEpidamniorum 
pcrfugio ad Corinth, cxponcns, paullo aliter: t»« ii Ktf- 

HvfatH^ (ilCHv'jfit iiX Td jliCv^C T.jL'V aXCiKUV fiii viliTSIV TU NC- 

Tit5iaiii:a it(c7a Tp imTfd'niA.ei v. Well, aj h. 1. G. 

'Aro/xci] De hoc Sca'ij. ad Eufeb. Chron. p. 78 Sfaniem. 
dc \'fir NuiTiifm. p. ^6')- ct P/:/mrr. 1. d. p. )$6. DVCK. 

o'ti 7i() fv -rxvityOftffi} Ideo Corinthios grauitcr infenfos 
Corcvracit fu (fc dicit l)i'jdo>us Sicu/us (lib. I J. p. JOJ. £</. 
Steftb.) qu <d more rcliqturum coliiiiiarum facra patria Co- 
rinthum mittere ncgligercnr. Sed aliud dicit Tbucyilides 
his verbis, fc. quod yt^x Ifta, quae 11 colonis praeftari fole- 
baiic in publicis I'llcnnibus a.- ludis, illis non tiibucrint : 
neque (vt mos crat coloniis' ab oriijinibus fuis pontiticcm 
icceperint. Qui nios inprimU noraiidus eft, quoniam ex 
hac (vt opinor I vnica buixis St/jo/irjlae iu locum annoratione 
id difcimut. lib autem yiga *Qti4^ciAt»a idem t'nttrraler io- T H V C Y D I D I S HIST. I, 24. 35. 61 

autem fupplices in luiionis templo fedentes rogabant. Sed Corcyraei preces eormrt non a'dmlferunfet 
fA re infefta eos remiferunt. 

25. Cum autem Epidamnii nullam a Corcyraeis opem fibi latam viderent, ambigebant, quonam 
modo in praefenti rerum ftatu fe gerere deberent. Quare legatis Delphos miilis, Deum confuluerunfj 
ail Corinthiis, vt coloniae deducloribus, vibem dederent, operamque darent, vt aliquid auxiiii ab illia 
impetrarent. llle vero ipfis refpondit, vt vrbem Corinthiis dederent, eosque fibi duces affumereut. 
Epidamnii vcro, Coiinthum profecli, coloniani oraciili iuffu dediderunt, demonfrrantesetipfi.sm.faac, 
coloniae ducem Coiinthium fuiffe, et Dei oraculum declarantes, eosque rogabant, ne feperdi finerent; 
feiftbi opem ferrent. Corinthii vero et propter ipfam caufae aequitatera auxlliuni promiferunt, (quia 
coloniam iflam non minus fuam, quam Corcyraeorum effe ducebant.) Simul etiam propter odium, 
quo Corcyraeos profequebantur, quia Corcijrnei, licet edent Corinthiorum coloni , ipfos tamin conteni- 
nebant. Nam * neque in publicis foiennitatibus confuetoshonores ipfis tribuebant, neque in facrificli?, 
qxium vifcera distribuebant, a viro Corinthio aufpicabantur, quemadmodum caeteiae coloniae. Sed 

* Neque rem diuinam aufpicabantur, viro Corinthio operante fjcris. Sttpb. HVDSi 


V sIttu'j xoti xxivoTS^ov. ri yie^ e'lVsTv, on wsSe^zvlo riiv T^iu^ilxv , xw xart Sevro rijv rifiu^luv Trety^txit /ixx^av «v JytvtT*, 
x«i fft/'vsfSec Kdlic Tiiv (pfsffiv. Tifisjf/av B«'«y] ^oyiSeiav isuv. vi v7iaxu';iov ri xalu tuu aSixHvTuv riiiw^iuvi xalci rrX'v aiix^nruv 

auTUi Syi^xoif ixiixttffiv. 'Ev ^TCfM slxaiilo Seeiv^ to xafoV] SitSxi, to su Sic^n^' to Si ragov, mri t3 rx ra mt^ovro^' 

i^vhevovlo .yxs xxl r^v sroAiv iraf«5S»») «atl Tiizaglav Aa(36Ji'. Toy Bsov emjguTaiv] Six Ton *iAiov J>(Aovot/. E! ^ega$ois\f- 

KogivShu; T>i-J jroAiwJ i^' cffov oin(9;5« aiTOi >iv, KogiviiOQ uv. flQ oixi<;aT(] ix «''' xAti^a; KoghHioi airiti uxiffxv, a^^' s<Jt' oao^ 

otxi<;ii( <i>af.io(; , Kof /»5i04 iyhelo. K«! ijyfftova; Troietir^xi] t«5 KognSlouf. Kxrx to ;j.xvts7ov] xxlo: to iiivT£vf.ia. T^i* 

aTOixixv] rJii Ka^iv^lot^ Svf?.ovoTi^ Tov Tf ow'7y,v\ (i>x^iov- lixlu te to Sixxiov^ xalx to SokSv xCtoii; Zixxtcv. svoiJti^oj y^g' 
Itgx Tie vi>iJ.ii,oixivx] T«c Tiixx; x».f TTgoiSflxi. ngoxxlugx^f-^tO' Tttv hgm] iiiaynf Txi xxlxgxxi- sBoi yag ^v xgx'^?^'i ^ 

Ty,t ftiirfOToAew? A«/i(3avf<y. A'l xhhui aTrotxiaiJ «»t! t5 xl xsii^Seisai xtoixIxi, n£fi4/fOva»«« Si «tT8{], 'At7«iJ, >}, aiivTX^ii terpretatur rat Tiiik; xx) rgoi^glx; , id eft, prhicipem i» con- 
fe/Jii kctipi. Sed et mwlta alia (Tiuilcgia intclligi puiat Va- 
/</•</,.•, cuiu<:moJi funt iziyxij.:ai , xliinit yfji, er caercra , quae 
in Decreris Graecorum paliirn leguntur. Vide ^iinelt. ad 
V. a. p. JS. HVDS. 

'Ev Tx-.if, Cgesi^ Gr. h ruTi vxyt^yugfut. eleganter. WASS. 

oirt >«f — ] Nempe neque in — ]ta verti pored y&g. 
Reiskio in anim. p. 8. videtur aut yug delendum, aut i^xl- 
tOTO, vc\ (agmro addendum. GOTTL. 

[Zttiziiiocxi is — ) Haec verba poll dySfiv , intuli e cod. 
Hal ] _ G. 

[v.j'.] x7rdxoiv5TOTxgt)ii^?iM) Correxipro if, xj'.^ cum Abrefch. 
Diluc. p. 97. In Aug. eft n'ftMwv. Haec repetitio ts rrutj-i- 
fisKdj locum habct, fi colloces veiba: irx^>iij.£f,vj yxg, an in 
rx.viyvgcgi — Voculaln yaf I'aepiiis abundare, muitis excm- 
plis docuit Abri'l'ch. Diluc. p J/.] G. 

('o/iifs'o^) Iliad, e. 507. Pfcudodidymus cenfet ad h. I. 
/3j>i3ii/ifv>) pro ^^i^tlv.f ed'e a'r7/x<o-njv. L'ullatfi. tamen purat 
iuppleri polTe: h'v. Vctt. intt. arbitrari , addic, ei/iJ^Sjij 
HiToxi:' xir) fij/ztt?"?.] G. 

A.'Jo-.Ti;] Ad ca, quae inter var. left. IhiJf. adnotat e nnta 

Stephaniy adde haec eiusdcm t docco in iis, quae ad Scho.'ia- 

Jitm annotiui, alia tamcn huic loco remedia quaercnrcm. 

DVCK 

Ov« — SiJ8v7*f yit»— kn ^g.aK«'teg)^ojJL!voi r-^ Tregufgivwlei} .'<► Subaudiendum cum Sreph. mihi viderur ^rav, quod nullum' 
yerbum fequitur, ad quod referantur participia. Abrefcliio 
in Diluc. p. j6 videnrur pcrtinere hacc participia ad Jo-j:v, 
quod eft fiib finem cap., x«.| ^sxv vx oHumxIcc. Sed valde 
durum videtur, poll aliquot pcriodo.': adfumere verbum, in- 
primis h. 1., quuni ijray fcquatur, ob praecedcn.? t;>)fT-./cv7o — 
Res ipfa paullo alitir a Diod. XII. c. no. p-497. commcmo- 
ratur, vt iam monucrc Hudfonus ad h. 1. et VVcdel. ad 1. c. 
qui tamen verum eiredicit, quod iJiodorus tradat, e\ co- 
lonia in matriccm facra folenini riru fuille tran.'iniilTi. v. 
Curt. IIM, 2. Cart hag. le^,ni nd cc/ctrandum fncium a):»i- 
veyfny'mni more fatrio tunc venerant.' quippe (Jerthngir.em 
'Tyrli condulerant femper parentum loco cuJti. lura inctro- 
poleon, ratione colonijrum , copiofe explicauit Spanh. de 
vfu et pr. num. Dili". VDII. p. 575. cf. Valef. in li.xrerpt. 
Polyb. p. i<Jo. qui hunc locum Thucydidis laudare non 
negie.\it. E quo patec, facroruin principes e\ metropoli 
efte delfflos. G. 

KogiM^M uvifl — ] Relsk. fin Dilnc. .Abrefch. p. j/.) accipit 
pro ot) K- «., fub aufpicth vhi Cotinthli. In Anim. p. g. 
(ubaudit ey, i. e. cuw viro Cortnthio, per virurn Corinth, faci- 
entes fncrurum aufpicia. Qijod lie intelligendum eft : Cor- 
cyraeos non derulilTe priucipi alicui viro" munia faceutotis 
fummi, qui hoftiae capiti vinum infuderit, motsm falfam in- 
fperlerit, et crines frontis abiciUbs sonicccrit in ignem. ». 6« :d r K r A I A O T A r T T ?. A, M. K7. (p^ovSvTsg oi avTSi, ka) x^tifntTdiv dvvdfiei oVts? x*t' kxiivov Tov x^ovov '^ ofioict To7f EAA;fv<ui» 'rKHTiCii'rci- 

TO(f, HCLi Tn ii TToXiflOV TT U^OUTKiVn ^UVaTUTl^Oi. VUVXtK^ OS Xa« 'TTOXv 'TTqorXJllV E^IV OTe S'KCCl^OfiSVOl, 

y.M KctJccTti'J T(i)i» ^atxKiiv 'TT^oe'JOMrjo'tv TTji Ke^Kv^ai, Kkiog i%ovrcai to. tts^) xof vuvg. final.) uxWov 
i^ri^jCov'Jo « TO vavTUQv, Kcii ijirav ix. d^CvaTot. r^ni^itg ya^ ^ SMocrt Ka) inarov uTrij^x"''' ^sw^o^fi ore 

a>(piKsixv , oUvTo^d TS tov Q^iAajMi/ov ie-jcLj y.sKsvovTig, km AfM7r^a>UJiTo!)» kcu Asvuah'aiv i acct sxrjTciii 
(^^H^ig. i'!ro^£vB-r!(ra.v is t^'I^V '' K A-TroAKeuvt'ctv, Ko^ivS-iiov icray diroiKiav, akt tuiv Ke?K'j^cti'tiv, fui 
x'jXvoofJcu t/T aJTiJi/ Kx]st ' ^dkcfTjuv "rrsoctiijMivoi. Ks^Kv^a-loi d'e, iTreioi} '" hrS-fivTO -rig ts oU^To^xg 
■■xx\ (p^a^ig i^Kcv'Jag eg rtjv ETT^^afj-vov, t^-j ts dTroiKtuv Ko^iv&totg os^ofjtsvtjv, ix,x\£7ratvov Kai TrXiua-OM- 
• Tig tu^vg ^«T£«**( 5iX(5cr< vxvcl, .Kx\ vre^o'j hs^o) roAo), Tiig ts ©fwyai'Tietc sksKiuoi x«t' iTtn^etoii 

it LcQio proba et Thucydidea: mm ec hie et alibi "iiux pro tiuiti adhibitum nstauic Sttph. e.rk vtunxk Ar. C.ec DoC'Mosqu, 
T)vvjiUTi«8v Reg. /" e'msjiw Calf, et rurfus infra v. vlt. f mil uirii Gr. h Bl; Cr. et p.6\, I. •.',• Ti» K<f«. » a«A«»«v li'f. 

Cuff. Baf. Aug. * 'H«3«yT» Rti- Cajf. Gr. left. Aug. Dionyf. L. VII. p. 1495. Rcisk., qui Romanes ritus facrifi- 
cales cosdem dicit ac Graecorum. cf. Pollux, 1$ 57- ct 
Kuhn. GOTTL. 

[i;atT«fxi;) Male tcntatStejjh. h. V. Jcgl mauult: aT*?x«<' 
lllud quoque hoc fcnfu ndhibctur. In Call, et Aug. non le- 
guntur: fioovre; raj x«7ap%«;. In Aug. Schol. ad "o»t«j 
i-zoiKQi abeft.] G. 

'AM.XI irT»/K ] Nil agit Schol. iiiens lurcii^^eitxi , quod 
et per Ic iiitelllgatur ; nam quae colonia non niltritur? et 
tamen nihil cxpediat, a quo mifTac (Int. Haud dubie voluit 
tddere, aut debuir, Jt' nvrm, a Corinthiis. Sed crediderim, 
ad omnes pcrtinerc, vt a quibuscunque miliae coloniae ita 
coluerint luos auflorcs vel cunditores, feu Corinthiosi feu 
alios populos. B.AVtR. 

'oiiiix] Miretur hie sliquis «fw«, ct fufpcftum habcat, 
tanquajn male fcriptum pro cftcie/ ■ fed quamuis «ius officio 
fui!g.itur, clus tamen fedcm occupare non puto : quum et 
alibi tali adhibitum loco obfcruarim, et hie a nteo etiam 
extmp/aii agnotatur. STEPH. 

Xf >)fi^T«y — Jfioiat ToT( 'EAAif'wv r^uriKTSroni] idem eO, ac 
fidixillct: ovTts v\e3i3i — onoiuiraii; rS-y '{.f.f.iiyuv tAbjiw- 
T»To/«, vcl, vt alias Attici loquuntur: Tf.icioi iv to;"; jiiAn-a, 
(I. xf-ticmriTcii;.) vt I'lato fere Sympof 1. x.o:ti(iTV% ifx^Sit 
uv h TO.'; !ii\t'!a tu¥ tcti — lofcph. X, 2. 4,^0,; ai- i/ r<i7i 
(ii4A;Ta T» p«ffjA«;. lonet v. ciiom ita adhibcnt. Herod. VII, 
1 16. a.iff it\iiu( oiJLOia tm fiiifj^K. It. L. III. J7. Sijcai/fo; h 
AiAio."; hixmiTin, c/uix ri>7ii xf.\itiuT&TOKi, i.e. tAkVio; oV.— 
Hunc locum comparabat Hemflerhuf. 6 xix/, ad Lucian.T. i- 
p. 4. cum h. I. Nortri, et inde probat: vetercm "Ax^.'^a: cum 
lonica fere totam congrucre. Notauit et hunc vl'um ri 
tixo.x WelFcling. ad Diodor. XIII. p. J42. hoc loco Thu- 
cydidis non pracrermiflb. G- 

'Oiuia] V. I'hil. Th. Piull. p. S4. Ita Phil, a, 7. j,Vk< iVa 
iiZ, p. ico(. Pollis ct intclligerc, K«7i, xaS' Ofroiir, h iitciu, 
pari conditionc. Gottleberi ratio, explicantis, ifiolui, hic 
non procedit; nam rclinquit durillimam ftruduram, et plane 
abhorrentem ab omni vfu linguae, cvT«e iviinii Xiil^^'"t 
quod nemo^dixcrit; (i fit, ij Ivy. xe- magis fcram ; Nequc 
exempla to! /nxMra quidquam probant, vbi fcmpcr articulus 
adlit cum h, i, to?; nitXi^x, fc. titi TaiovTci(. Aptius alTcra- 
rur Homcricura, » >if ma*, vcrbo fcqucntcpro )wA*<. Sed, vt dixi, ilia ftruftura ovrfc ivva/iti x?>li^^'''"''< quae tunc a(d- 
mittenda fit. et agnofcenda, fi eneix fit pro ifioiDHt facit, vt 
hic locum noa habcat ohqix pro aducrbio, vcut per fc poUit* 

BAVER. 

n^ilx"'' iirxifSfiivoi] i. C. trxif. Six to xfofx"^' ^' "" 

vfoi^xov. V. Philol. Thuc. P. I. p. 93. Vel Mctonyinia eft 

<TjrifoV«n" pro xai,x<ufiivoi, gloriantes; tunc fimplc.t eric vfus 

Ififiniriui. B. 

[Ou vi? xti) Addidi «f1 e Codd. Reg. CafT. Roftg. Baf et 

Auu. Steph. cuniicicbat, roVf pracpojicndum e(Te jrAf ov.] G. 
Kai x«Tj!Ti)v— ] Reiskio (in aniw. p. 8.) vidcrur delcndum 

XX). Sine caulTa. Verrciidum itxj inprimis, etiam propter' 
ta — G. 

K«5 x«Ti Tifv — TtoivaU.] Durior ftrui^ura ex pluribus Ge- 
nitiuis ; xari ri-y TfMvjfxifffiv eft pro vcrbo Sti oi ^aiaxfj 
TfofVKx,(«'ai'. xari hic fign. oii, propter, non Siictui, vt male 
cxpl. Schol. Quid (fnim fit: glonabantur, fc nauibus vale- 
re, quemm/mfifiim Vhseices ibi antea habitarunt.* Quid ab- 
furdius, certe eontortius? Nam he abllrailum ponatur pro 
concreto, xxtx rcuf ^xixxxf r^oijotxiirxvrat. Cercrum xol 
ante kxtx redundat, aut fign. cii.ifi ; et per fc infbri crane 
potcntia nauali, et vera propter habicatioiicm ibi Phaeacum : 
quod alias gracce eft, ^aaw? ti, xx] rcl. B. 

[Kai ux'> «'?<' ixvTi) Huic rationi rcf^c obiicit Stephanus : 
Thucydidem, fi rem non vcram putallcr, fcripturum fui/Te: 
a( \(ytTxi. fcxAug. capiti Schol. addidi verba texrus: Kari 
Tijy Tuv 4>X!axxv- Ceterum Schol. a verbis Kari ti)v tw» ♦. 
jrjcfv. — ad K«) irsxv iJx aiu/xraniciunt.] G. 

Ti s-ff) Tx< vxiif] Suppl. XXTX, vel cum Schol. »« illud 
quoque fcript. in marg. Flor. \'in. G. 

'H — i'i>t!Ti}cvTi>} Quo reUraf ji; Ncmpc ad 'Tf»«v»/xi(ff(»' 
qua etiam, fcil. adiuti, qua opportunitate \U, vcl tainaccrtc 
incitaci, paralTent naucs. Polfit tamen, more gracco, J fim- 
pliciter elfe aduerbii vice, ^, fcil. iSZ. B. 

[(ili TiJ» i?iini»v) In Baf e(l : riir' iri, 3i« ti)» i^i|f.f<f»— ] G. 

ncf.iiitiv] In Aug. fuperfcr. t^J; Kof(»3ia«. G. 

(^'Hy«» — ] Hoc .Scholion deed in Aug.] G. 

LAvTlri?— ) In Aug. Icguntur taiitum haec verba: iHut 
urty Ti lyKX^.iiY, iyx^.tifiXTx tx"'' ] G. 

l'n.}<A«<«) la Aug. mi)>4Aiix/, pi»iQi,xv, ^vi^ixxlxv, iir(K«f/«».J 
GOTTL. THVGYDIDIS HIST. I, 25.26. 6-3 iHos contemtiebant, quod pecuniarum copia, vel ditiflimis quibusque illius faecullGraecis pares efTentr, 
©t bellico apparatii pQlleienr, quinetiam clafTe interdumy^ caeterls longe praeflare gbriabantur, praeferr 
tim quod Phaeaces Corcyram olim tenuiffent, qui renim nauticarum gloria floruerant : quamobreni 
etiam ipft chifli parandae operam ftudiofius dabant, nee p^um potentes erant. Nam centum et viginti 
r*aues ipfis fiierunt', qnum bellum gerere coeperuirt. 

26. Corinthii igitur,' cum omnium iilarum rerum wftas haberenf querelas, auxJlmm et Ambi*a- 
ciotarum ac Leucadlorum atquc fuorum cluium praefidia lubenter Epidamnum miferunt, omnibus, qui 
illuc habitandi cauiii le conferre voluiflent, fafla eundi potefb.te. Haec autem praefidia itinerepedeftri 
Apolloniam iuerunt, quae erat Corinthiorum colonia, Corcyraeorum metu, ne ab illis mare traiicere 
prohiberentur. Corcyraei vero, vbi colonos, et praefidia Epidamnum peiuenifle, coloniamque Corin-. 
thiis deditam intelle-veruiit, rem iniquo animo tulerunt. Statimque eo cnmliyiV nauibusprofe£li, 

avT( Tb STffKfifOkBvrf; ai/Twf. "Errj St£ iTaigoiisvoi] s yit^ kflv^io'v tt'xc-j vaulixcv. SiutSto, ipitah, f^rj en. Kklx r^v tuv 
iptuaxif^ TfOEvo/xifff./l ivT-l TK, ofiirfa'? TJf TfOEvoixifirri ruv ^ai&xtov. TgoevoiXTjrit f^lytt rij; Kffjt^f*?. y.a) ylcf oi ^xlxxs; tci/.zio'^- 
rEjo< >i<rm rm Ki^xvexluv , x« agi'ioi rk vxi/rixa. Kara rijy toIv 'pataxuv z-^oevoinitciv rij? KEfxt/j-K^] &■? ruv Ki^xv^xluv utu - 
io%st^ivluj /.^ii- y.x) ix' ''•p' ixvrS. ail yctg to /xti5w5e; (peCyei, KAio? Ixovtuv^ x^io( e;iov7wv rwv <}>xi^xc<iv h tx vsqI rai vau^: 
'H xa!/i2AAi!»j TO j avrniSsa. Sid xxlfixM^av, iite t^v qfiinfj rHi-/ <J>ai«X(i!V» /-Jif (fiaysTtv JCs/fM?. K*! iiaxv ix ai6vxlni\ ro vx uSuvxTOir 

(tf ffOTJJTO? £71 ^•^l-lX, o'iOV, BT£ TCAe/u.'? Jl/VaTOl, B T£ XC^ivJlTt. Xli'JTUH HV TBTWV] tiyHV, eyxX/.SvT£i CViXX TtKnUt TtfTiav 0( Koghiioi Taif Kff- 

Kvfxlot;, 'Eyx?i\iiixla e^oTfj] «vTi tb, x«7i ruv Ke^/.v^xluv tyxaAavrf?. xfo; V.sf/vS/oyj I'Siwc tiVf ra eyxxAerv , iyxt.^fixrit 
ixin.^ TijK <J;ptA£i«>] (i!<f4',>i£ia, . (3<is;3£/2-> cviJ.lJ.xxlx, laixvgix. - iial cxuliv 4/fBf^;] iTilJr-tv JtjAovoTi. nE^ajiH/xtvoi] 

)r;i^ovT£{. T«''i/ T6 xroixlxv Ko?iv5to:i ieSoijhtjv] rvri^i, tuv 'ETriSxiivluv to?? KofivJio/^ avx^e^onhiv. Tisi re (piCyevlxt 

ixfA£t/ov] TB? T/ouff/oi"? Tii? 4)i/7aJj:{. ICair' fTif'ffiav ^ejjEC^ai] x*7a f3A«/3>(v> x*) TiJffd' , ot«? ;7iiA» 7«iri«a'«9''>', i) xsjt kzeO.ttv,- 
Tgix ilSti c/nyugtxi, x«Ta4.f »•/!}»/; , sxiieixciioi xx) ifB?)?. tbj-wv •'V*? xara^if over t/; , a //ijJevo? t:yeiT».i, xx) yosj 5 £a-i>j£a(^a)V,. ■ 
^inrai xxra^goviiv. k'n yicg, xala 'Agi^crS^iiv, i i7!>tit«ff[Joi, l(^ToJi>fio« TXii .^tiAtjiiai-v^ ux ivf rt xCtiZ, bAA Iva (^^ lxe<'v«..: 

vEi'Sirov fi«/ e'lei* riv Ix Tfl« ti?jji(« 'eFIH'pETAN. Ec, in Sya 
racufarum direptione Lib. XIX. n*f?v o?2/ w«ff«v rijv voMv 
^nrAti^aiihifV uj3f£wc k*1 4'<"''<"'' ""' ^"vToluv xvo/Jtuiiruv. oi licv- 
•}•&? Six Tcii ^^ovTTXfX'^'""! E^Sf-C iSsiJixi 'EriHPEl AS'. 
axeixovTO- lofefihiis etiam de Ciulum iiiorum iniuriis in ■■ 
Alexaniirum .'\ntiq.XIll, n-ivj^ia ih ufi^i" xxt 'eHh'pEIAN 
jrjala/rwv. XV, 3. quaiido Herodes l^'ontificatum dabit ob- 
fcurocuidam, pofthabito Alexandrae filio, bx iliveyxiv, inquir, 
'AAflavJfa rijv 'EnH'PEIAN. ec infra, j;aAETwi: tia^s riiJ 
krinixv. D. Pentis I, 3. 16. 'I'vx h 4 K AT A A A.\ nS I N 
ijiu-j i'li xxxoroiuv, xXTttiCX'^''^-^*'^ <"' 'E n H P E A -Z O N T -E S. 
D. Malth. V, 43. 44. tjxHiixri sri i^^iSy, uyxT>ffffi( rov etc. 
TfCSi-JXiS^s "''£? ■>■£> 'En HPE A ZO' N T HN v^ix; xx) Siuxcv- 
ruv. illud hie obiter ro^o, a qulbus audiuiftis!* nenipe ab 
Euy'ipiiti. T\gii ei [mj, ii> TzTtToii^-Uoii £i:f-f ipUov, t« x' IxSfi 
tiit(~y. \\A, Aefchyliiin 2. Diecloy. 599. b. WnrfWr/u apud Sto- 
baeum p. 307. 'EnHPE a'z ONT A t;, xx) ffa^tTv eckxc. 
WASS. Add. SalintiJ., Obrctuat. ad lus Attic, ec Rorn. p, s.%%. 
DVCK. 

Tb'? ts qieuyovlxi] In Aug. fiipcrfcr. tb? v^Hcibi , et in 
marg. Aid. Vin. ra; Ji/varsc 'Ej7<J«n>'fti» , b? Jij/zs; fltJ/wJe. 
'Ext'AfKiv n. Corcyraei, xxt iz>isii«yv '1 perJiiciem — niriist 
n. 'E5r;3a/iK'i»c. GOTTL. 

[Tb« TABffiMc) Haec interpr. nititur verbi? c. 24. i ttifioi; 
ittilu%c TBC ouyxnti;. Schol. a verbis Kxl ixvriv (ffBf sc — ad 
'fit; S' Bx i'jrtl^cvro in Aug. defunt] G. 

[Ketrk pA<i(3>(v) Dofla manut marg. lunr. Vin. adfcripfit 
{cite : MO,-j probe, [sd vinlo : per coiitumelitim, xi5' ijijiiv.] G. 

[Tf/a siSjf — ) Haec verba Arillot. L. II. Rhet. 2. infcrui 
e codd. Roftg. et Aug. vbi rccentior manus ea addidir. Ix)- 
cus iiiomoriter c(l laudat'OS. Pro IxyraSiei^ii corr. exArirtot. 
ilJzoSuriic; et, poll h. v., reliqiia ex co fijpplcui. In Aug. cc 
Cair. delunt : ij xxt «srfa>;v ] C.^ 'EuvtHv] Gr. Bi/Twv puto male. NofteF alibi facpe retinet 
txuTxt. Hippocrates ixvriuiv. WASS. Ap. P/tH. XIV. 7. eft 
Ambraciotes. DVCK; 

Ko(i/5iuv ovrsv etc.] Corcyraeos in eins conditii focios 
Corinthiis addit Sc-ymiiu! Cbius-, his verfibus : 
OiC 9rAjjjioj;«f«; etiii >i 'AtoAAoi; '* 
Kofiv5(uv KsfXBfii/av t£ xllc:;. 
Quibus confentit Pauf.mifis in KliacorUTi 2. Vide Piilnin-ii 
Gr. antiq. p. 150. HVD?. Add. Span/jem. l.d. p.570. DVCK. 

Tb? te icCyovrx; — xirsi] Siiuhs in £Tirf£i*. *ET^fEa<^a) 
rt>, iniuri:!m facio tarn re quani veibis, et fere in contume- 
liam iiiierioris. Nnfter : K«J Tx(Hyy;iXe ■jTX^zqmhi.uiuv, ix^- 
afX ru t!-; <2Ti Tjjf? uMvii <;QXTixi holt E n H P E a'-Z O I xiroli;.- 
R^centhores procalumniari, inuehi, obtreftare, in foro lltes 
facelfere, corpus dehoneltare. Grammatici (3/a(^fi, ^AktVei,- 
et XXT try^iixv, reddunt xxt' tcxn^Hv l/ToyKof-iixa^ vel tiJv. 
ToA/ficf xaT«Sfp;.j^v proprle a voce "Ajuj;. Vna cum v^gi^u, 
TfocTi»AJrx/^j<j, t.'/3f.'c, ?.oiSofix coniungit Demnjl denes. Audia- 
nius Arijlotelem Rhet. II. Tf/a etIv eJ'J!) l?..yuflxc, xxTx^gini-. 
citTS, xx) 'EriHP E A SMO' £, xxl v^fif e, te -,«? xaxa- 
^^ovu)/ oMyolflT^ ic yx^ oiovtxi liiiiivc; x^ix irjxi, tbtoiv xxtx- 
<J.fiyiei. 1«K 5c ji-,)j£v,'c ij/wv, c/.iyweSiti xci i 'ETI H PE A - 
ZnN, 4.i/>era:/ x«ra4.fcvcrw^- i-n yxf 'eIIH P E A S M u" E Tx7; 
Poi/Aifffeff/v, ix '"'* Ti a(5TM, aAA* iva nil exeivu. Idem PcUt. Ill, 
16. Oi e"» ToAiTixaT; af^aT; T6AAi xf Jj 'tn H PE-l.'i.N x''i 
X«f(v £.'iJ5a:ri tt^xtIh;. Alibi vtirur de mulcla a parcnte im- 
polita. Pollti.y idem valcre trajir atque i^yoxxfieh. et nlio 
III loco Twv ix A.'xarj-fi'tx; ovofixTuv Ti avxot^X'iTsa, i^'0>,x^U'/, 
'E n H P E A Z E I N , xxTxiiiiiSssixi , xxrx\l)fv}oiiXPTVffTv. — • 
XX) re TfSyftx ruKOipxvTla, 'F 11 H P E A 'i .M o' S, c^ti^cix, -.(.£ u«o« 
/iOylx Iteriiiii in Cap. !rEf> ■^Lyou 'X'yjopo^. tarxTiuv, i:ri^tv- 
Miuv, 'CnnPEA'znN, Stunvuv. DioJorus XVW. Uraeci 
era, uaribus mutiiati dicunt fe ite^.-pw-pj^ «» rx^i .ttoMihv bn- 64 O T K T A I A O T S T r r f. A. xr. <. 

Srysa-^am ain^q (JjKQ-ov ya.^ e? -r^r Ki^Kv^ax o\ tZv ^.Tfi^a.fxvMv <Pvya2ei, rd^y^ re aTrj^eiKvuvTS^ xatl 
Pvyyeviia-/, 'riv 7rfoi9-%c/i4?^«, ' s^eano a-(pai acirciyeiv) Tisq ts cpey^ig ^ s^ "" o« Ko^i.Q-iot '€Tr6ij,\pa.v, kcu 
T^i ouriToecii ci7roxifJ,Ttiv. " ol 'ie LTrtSa^vM i^iv avraiv vTrtinisa-ccv. ° dWx T^ccTeuna-n/ itt' aur^f 
9i KsfKWfrtto* •" vxvir) T-TTa^ciKovTa fjLs^ci Tci)^(pvyei^ci)v, ug KctTct^ovJei i auTc?, nx) m ' lAAw^/iff 
-Trfioa-Ax^ivTsq. Tr^oa-KuSs^ofMSroi e(} * t>jv roAiv, tt^osIttov , ' Evrt^xfiviMv -re tov (i^Aif^svov x,m T8e 
Pivug, aTra&sVf dwisveii. ei ^l (Ji,ri, ci>i TvoKiixion; " %^)?VfT-S-a«. «f h'' mk iivsi^ovTo, " ol fji,h Ke^Kv^xiot 
C ir< <5' tV5,:43? T9 Xi>^i^j) hroKio^-KHv rijj ttoaiv. 

K^. K(5»(y-&(5< * J', (4^5 a'Jroif ix t?? ETn^ufiva ^K^ov dyyikot, or; ToAio^x.y'j'jaf, -TTX^ia-Kiuci^o'jTa 
* ?faT«ay xa* «'xa oi7^cf.:Uv k t^i/ Y.-TvivxfjLvov in^^vtra-ov , itt) tJJ *"/_;; y.:^ owa/ct Toy ^'■i'Aojj.S'jov liven, si 
Ss Tig ^ To-a^cwT.'y.x fj-h firi ' e&i\u ^vfMTiKu'j, fjATixm ^s (ijXsTcti T?f aTro.xirtf, TrevrvKOvIa ^^a-xjMxq 
KxJxBivTa "^ KsfiivStag fxiv-r). ktxv ^s y.x{ ol Trh'-ov'Jsg toWo), kx) ol ° to d^yvpov KxJx!2x\AovTi^ 
6^e^^>;(rtt» ^e ku) tmv Msya^S'j>vva.vTi a-!pug ^ ^vfj,7r^oTSfji,4'xi, ti d^x S avXuoiv'Jo utto Ke^xu^aiii* 
ttAjTv. ol is Tra^is-nsud'^o'JTo avTcig 6>iTji) vxv<r) ^u/jirTrkiiiv, xxt '' IlxXyig Ks^zWijujiv, Ti/ra-aoa-i. nxt 
ETTiixvptnv iie»S->i<rav, o'i -xx^itrxov TTBvTe. ' Ef/J-iovTig i'e, fiiav kx) T^cf^vvioi, ivo- AsuKxiwi ae, 
SUx' Kx) hu.7r^xy.iu)Tx\, outco. ©ijQxing is x^lf^^'^'^ 'rrriiTiXv , K'j) ^hxToig- HAs/i*? '' t« vavg « 
xevdg kcu x^»fx,x]a. avTiv is Ko^iv&tav vfjsg TrotagarKSud^oyTO r^txKiv'Jci, «,») T^«r%/Aj« ott^atoj. 

I 'iilfni Tf «*■< CI. Keg. Caf. Aug. m Ol deed CitfT- Baf. Aug. n '.".« S> «.' 'Et<5. Reg. a 'AA>.i deed Reg. f Ttnt.- 
fiatYTx yxyt\ Keg. CnJJ". Baf. .Aug., in ed. Baf. ytuti ri — q Aorit deed /<r. C. C/. fV/-. /</y. JJ i/. CiJJ'. D.tn. Auj. r 'I^;.»fIl^of CI. Gr. Ctf. 

I Ti» irUiv pro vulg. tS wiAi» M.irg. O.et I'ri/cinii. improbat Steph., Reg. Cajf. Itaf. Aug. / KojivSkv /Jcr. emendat. i.n marg. Pauilo 
pod pro i»ii»»i, in Aug. ell iVmi. fed man. rec. corr. iiiUrmi. v Ita i/f/it. j ex Ctx/. wf. Xf?rajJ«( /<>•. C. CI. (ir. Al.1. Flor. Baf. 
Sttpb. I. Reg. ct Caff. Aug. in Mosqu. Xfi(»fr9«ri, .v oj (t>v t?« 'ETi3«)i»a liKhn 'irf\tt Ar. caeteca defunt. y 'Ef4 U Ref. Caff. 

Aug. ~ .i* "^^ ^'■. ft luTs"? 'E»}«fiva Dc>i. omiiris It t;<. « £rf««i«v //r. C. C«/^ i)d'7. Mosqu. A tJ •ra^n/ries Cj^I C' . Aug. 

C 'fJiXJi /^/./. f/o'-- C.ij^; Di». dr. Aug. ,VUrg. Flor. \'in. <S/Afi. </ Ita Corf. vet. Stephani. K<f>v3i'oi< /Marj. CV C'-. /Jcy. * TiJjyu- 

•ig« .Marg. Reg. Cajf. Aug. /" SuUTfjuifi^/iv C7. (,V. /I^g. CijjT^ Aug. g KMAiisvre D.n;. * n«*;<i( «<*«Xi('v«iv T<i«f»i» Cf/T. S«<1 

n<A;>« ex cmendat. manuj reccncis, quae ii'; fecerat, abrads quae antca port i( fcripta fueranc. n»Ai."« K'($iXA<)»i> rirtmjtiv Aug. Serf 
■nanus rctentior fupcr »» fcripl'it j. i 'EfK^wii '<'■• Aug. Baf. ex emcndatioae. icd 'tfftui-jf a prima manu. * ^i C.iJ/. Aug. 

'A)roJf«yv'/ri«] In Aug. fupcrfcr. «/ TAkV«u. GOTTL. 'lAAtt;'ii<] Qu'<^*"i '^'^ W^^f-xi^- male. Er infra t^vtiSAhi, 

•AAAi ,f>T.6s<,rA luquMlum iJs intuUrunt. ScquorSchoL, « '"J"""' P^""" P"'^' ^ ^^ ^'""JfA"^ "J^^n vcicur formuU 

qui i;iAi per .*; cxpl. quod ilc capici.r pro ;,i, /.re/-,!'. - """ l'-''"^'- J>'= 5f?<^«»5.4-'^3>( K«^K*"-'«r C^""- -^/''- n.A« 

Prol.ac Abrelch. Dil. p. V- « excmplis hunc vfum lirmac. agn. p. ijgj. Pr,/c-/<7n«r. WASS. 

Rciskius (in Dil. Abrefch. p. jg.) malir, praccuntc coJ., Tp reAsi] Conftruftio marginiadfcripta noned Tiucyd! Jeer, 

delcii Ta i/Ai , quod repetitum ei videtur e tine vocis prae- quantum mcminifFe podum: ac ne apud alios quidcm in. 

ccdcncis, Icgirijue : s?xTiivm av, 3\it ii' i '■^x.-tu^tiv— G. vcniri puto. Altera autem vtinjr et vbi praepolitionem • 

Rcac fane pro tJ, cxpllcant tD iAAi Vi:i JoiY, i fed con. verbo leparar, vt pag. 577- «« Tf3,- Tp xiAf, ^fj,rcic^ KxBSi,H. 

fcrre etiam polHs cum Latino „/; vt apud Liuiui.i, I, Dcdi- •'«■ ^^' ^cbo.tajhs: .sv iefa7«yT«« xav i:if««ff/«», 5rjo<ric<f 

tisne vos, rel. Dedimus. W; ego rccipio, i. c. ego contra, -''s*''~«( »» xoAiJ. STEPH. 

quod ad ipc attiner. Rom. 6, 5. ii morti cius focii fuimus: n^ca-KsSf^'f*^"" ^^ ''■'»'' to'Aiv] Reccpi kftionem optimorum 

iAAi xKf T?; iva^itiat UintSa, turn x'ero et (imiliter reui- codd. diiHciliorem vulgata, TjrriAsi, et Thucydidi flccom- 

vilceinus. .Suo modo compares vlum iAAi cum fubftantiuis, inodatiorcm. Sic adfcripdt cod. Baf. doi^a manus. Non 

a Cor. 7, II. vbi faepiuj repetitum iA/.i lign. er, turn, (i^n-e. intclligi porcrt , cur librarii infolentiorem leftioncm er dif- 

Quod tamcn per ovv potTtum lie, vel igltur noret, ci e di- ficiliorcm defcripferint, ni/T cam inucniircnt in fuis libris. 

verfo, vel congruo, x»f aAAi)A«? , fuggcrere liceac, quod Hanc Icftionem praef'crt .^brcfcb. vulgaiae, Diiuc. p. 37. et 

Horat. tpod. 2, 9. fr^o ponit pro lOn/r/i m. e I'aufania, Noftrum imirante, probat ; Achaic. p. 55J. 

Er^o auc aduira vicium propagine 'HfaKXMix, ii xtotfKii,i<,lo - cf. Abrclch. anijn. ad Aefchyl. 

Altas maritat populos. ^- "• P" 334- GOTTL. 

Ante dixerat : Hcqut cxcitatur clalUco, - ncque horret — i"^*" f"'^") "oc Schol. e cod. Baf addidi] G. 

maris forunwaf vitat, rel. iVfO, i. c. contra ca, fed potiiis, XfitVfjJai] Prior F.ilitio mca xfitxtt^'i habet, ficLit ef cae- 

iinmo: Gall, m ynompinfe , dc I'aurre c6te, liitfir, dah'inge- tcrac ca (uperiorcs : quod aulus non fucrim iimtarc in xfK- 

^tn. BAVER. v«r9xi, (licet id requircntc llrudura orationis) donee ia 

fK*) J«Tf«T.<;»«0 Stcph. malit : l,i x^. Bene. 'aaa. enim ^"" ' "^'"P'<"-> '""«"'• steph. ' 

h.i. cOi, iieique.] G. \TH hit.^iia>jx<to:) Pro his in CalT. et Aug. eft : /«fT«|»A«- 

[Totb 7»f — Tfo»AaP«'>Tf;) H. V. non legantut inCafT] G. ;iii, i. t. pet fKr<HibeftH d'uuntm.\ C. T H V C Y D I D I S HIST. I, 26. 37. 6$ 

dein altera clafle, minaciter ipfis imperarunt, vt exfules reclperent, (nam Epidamnii exfules Corcyram 
venerant, demonftrantes monumenta, et cognationem, quam praetendentes, orabant eoi, vt fe in patriam 
reducerent) et praefldia, quae Corinthii miferant, et noao/ colonos remitterent. Sed Epidamnii nulla 
ipforum imperata fecerunt. Quamobrem Corcyraei cum infeflo quadraginta nauium exercitu, et ex- 
fulibus (vt eos redufturi) ac lUyriis in armorum focietafem aflumtis, bellum illis intulerunt. Vrbem 
autem obfidentes , denuntiarunt, vt et de Epid9;Tvniis, qui vellet, et peregrini impune abirent, alioqui 
vt hofles traclatum iri. Sed cum Epidamnii illis non parerent, Corcyi-aei quidem (ille autem locus eft 
Ifthmus) vrbem obfidere coeperunt. 

27. Coiinthii vero, poftquam nuntii Epidamno ad ipfof venerunt, qui vrbem obfiderl nuntiarunt, 
e.vercitum parare coeperunt. Simul etiam coloniam Epidamnum deducendam edixerunt, ea lege, vt qui 
vellet illiic iret, pari iure, parique honors cum caeteris ciuibus futuruf. Quod Ci quis protinus cum cae- 
ttris nauigare nollet, et tamen coloniae particeps efle vellet, numeratisquinquagintadrachmisCorinthiis 
ei in vrbe remanere licere dixtrunt. Fuerunt autem permulti, et qui nauigarunt, et qui pecuniam nu- 
nierarunt. Rogarunt etiam Megarenfes , vt fuis nauibus fe comitari vellent, fi forte fuae nauigationis 
curfus a Corcyraeis impediretur. Illi vero cum illis nauigare o£lo nauibus parabant, etPalenfes Cephal- 
leniorum, quatuor. Epidaurios quoque rogarunt, qui quinque praebuerunt. Hermionenfes vero, vni- 
cam. Et Troezenii, duas. Leucadii, decern. Et Ambraciotae, ofto. A Thebanis vero, et Phliafiis 
pecunias petierunt, ab Eleis naues vacuas et pecunias. Ipforum vero Corinthiorum naues triginta, 
et tria militum grauis armaturae millia parabantur. 

AvTBc] ra? 'ET(3«(iv/«?. "Hv rjoie'jjoftfi'O'] r^iTchavrcQ. Th« t£ $fBf8«] iTo xo/v« to Ik/A£uov ol Ktgxv^aToi, Kn) rsc 

ejxijrsfa? az-OTeiizeiv] t?« 'E^riJa/ivs. 'AAAa ^^alsunti It' auTiii] x».f ex'^fCcriuHCi k«t ccvrHv- SlQ xnTa^ovli; aCriai] tkc 

(pvydSxi. Tare yk^ !jv:cxov^iov. ri i^iif, r?oiT=Civi!t xxl tbj *IAAi/s>ihc s-foffAa^jvTt;. T^y ?roA(v] tijv toAiv, ®ovxvitiiiovt rj 

ftoAii, xoivov. 'xi5 S' 8x ixilSs'^ro] CI 'f.TiS^.ii.,101 oijAooT-;. 'laBiiii;^ yij x;j,^i^iMetai. noMcgxoxi^Tt^] el 'EviSifiviot. 'EtJ 

TJf iV-ji] Mirtt Tiliy- cTi JVtj xai oi-iota Uvfjt, To'^i'txiSxiivhti JifAovon, ivx >ia.x,u iX'.iVj'xivTX ui; iv liefhioi. Ei Se m Torru^xu- 

rUx] TOUTi^iVi ei rii b ^vMlr^ccTicix/i. Metejjsjv ii — ] aA/a £%fiv AffT'Ov, or/ ff:/n)j7>(«» £.'; Ti)v cc^iiyjxv, iiSoTu S^xxi^xi csv- 

Tif'xovTa . x«) liCiiTUy $>)ffr/ , it Kof/vSoi oixfii/- K>.) flarAp'? KE^'^AAiiviiiv] riaA^;, ut Miyafjf;. »-6ai? ii >5 n4A>) Tii; Ki^xK- 

^iivlxf- TirqetsroMi ydg hiv ^ KefaMtjviX) nihil t Kgmaix, Zuiixia, nguyeua. nxQxgKiUi;y2 t^v oixovoniav rev Tro^itiou. 

ZTgxlik)/] Rcisk. in Dil. Abrefch. p. ;g. legit: rxgicxeui- tur Valla: fed K«^/v5/*« metim etiam exemplar habet. For- 

^o/TO ai 'iixTclzv. in anim. vero (p. g.) malit tantummodo, talTe aurem et quum Kixt diccbant (quod ec apud hunc Scri- 

•;,;MTilxv. Sed nil niutanduin. Soltt enim Nofter plerumquc ptorem legimus) ogxxtixi fubaudiebant, quod hie adKofivS/oc 

re';ioiicm adiicere, fi sgxnlm adhibet, in quam expediiio adiungi videmus. STEPM. 

fulcipitur. V. c. II II, 74. Ti}y et! Sfajo;; ^^xTiiav ■xagsaxiijx- To xfyugiov Kars/3aAAo;/Te?] i. e. bxtIvOvIci;, KXTari^evreQ. 

4=v — VI, 91. fiij xrwvfiv Tiiv i( Tijy ZikcMxv rgxTtlxv. GO. Demofth. contra Timocr. p. 712. ixv is i-iij K«raj3«Aji rd xg~ 

'Stt) T? :Vtj] H. I. pulchre comparauit Sj-nf/7/ crnn Calli- r"'?'" - G- , _ . .■, ,^. 

machio. H. m ;ou. v. 63. ^x' lgx(« yxg U.xe ^A^ffS*,. cf. r[xgtsxiv&.%o,ro «i,to.? - ^t/^-A.^v] hjlituerurtt, dicreuerunt 

L.V,79-i^irc7,:cc,ixx)l„^chKiixxii,Sivrx,- C cum ,lhj «nu,gare- G. , ,. . ^ ^, . , 

'iffi, XXI o^LoU] Supple ,«f7«, aVf, parte, forte, conditione. „"-'il' K^jaAA ] na:A!,«cuin dupuci a e/fertur a TWj^//.i. 2. 

T<^^, quod Schol. fuppiet, alienum eft ab h. I. CAVER. Y'^- f"'.' ^"^- ^^P; '°'- "^■'^^"- .Suipicor eum. qui vctu- 

[aWt5. r,,..?) In Call, ell: h^ x,.} oi^oix r.,.', 'ET.^Vvfo-; "^^' Kripturam^Ce,/. C,7# mutauit, volu.ile faccie n^A..",-, 

i„?.o.ir,. Oetera defunt. In Aug. as/t^' t^ l'«r}i ««i ^.«'''*. quemadmodum hi laepe apud alios vocantur; icd impru- 

Tor 'e sifAoyoTJ.] G r-i , . ((ejjjcin reliquille ij. 6i.-AW. ibi habet n«A>7i«, < adfcripto ad v, 

(M£rfs;.,v) Hoc caput praefixi Schol. Vidit iam Sreph., et 1"°*^ vulgofub eo fcribitur. IUJ,xa^,o:. I^em Co<i. perneram 

rei ratio polhiUuir. Sed idem Steph. putat, Schol. ey.poli- P""" Kf^-aAAr'"". vid. E!</Urb. ad Dion. Pcricg. v. 431. et ad 

tionem parum accuratar.i efTc. 'txer, ?.cy<,, b. r. l- r. ix., ""'"'•■'•• Od.x. p. 1J96. DVCK. 

elle: reputari adiutorcm tudufi'ionh coloniae, i. e. ajiumcn- Uui^i] Si hacc ratio fcribendi pro e;, J, port Euripidis 

turn ad deducendam coloniam attuliiTe; led utrixm r. a-rt. fcmpora vfurpata fuit, vt notat Praedanti/I'. Valken. ad Eu- 

ell'e: pai-tl.-ipey". jicyi coleniae. -•Vrgutc] G. ripid. Phoen. v. zfig.; fcripfit Thucydidcs HaAAer;, vC codd. 

Kof<v5fji;J Lcctionein niargini adfcriptam K«;iv^(«i« fequi- habcnt. Et iic in reliquis. C. 

I 66 © O T K T A I A O T ^ T F f P. A. X!J , K^'. oix^rcpag ajruynv, ug i jxitcv ccCroig " ^T^icaj^vii. " ."» oi tt avTiTraSiTM, OiKcq '^&sAov ^2vat iv 
YliAoTTOvj^G-o) TTapa. TToAsuiv, aig uv cifiCpors^oi ^Vjjb'^otXTiv. ottots^hv o' uv di/ixjr&'ii s^voj rtjv aTrciKicv, 
liraq Kpajsiv. ti^sXov is iM\ *" t&J iv i^tK(polq fixvTCtca iTrtT^v<^xt. "^oAe/xov Jg liy. sii'v ttoisIv • si ^e 
fiti, Koi a.'jTi) a.vayiut.7^fi!7S<j^cL\ s'Pcta-av, instjoov iiicc^ofjbivmv , (^iXxg TroislaSai j}^ i ^ikovlas^ iis^ag 
tSv vvv cv'Jct]v «aAAoi', d'PsAsicii hsy.a. o\ a I Ko^^S-ioi a.TTsy.^tvav'Jo avroic, r^j zdq 7S vccvg x.ai T^g 
'Q:i^afbg ccTTo E7rt^ccfjt,v8 '^ d~ciyx.y(t>(ri, "■ ^^AsoVfcr^-a;. ' t^ots^^ov ^s, i KxkZg tyjiv , t8? fisv "tto- 
Xio^KslaSai , f sccuTsg i's Smx^ea-Sc^. Ks^Kv^alot Ss clvTs\syov, ^ vv ko.) inuvoi t»5 iv ETn^diivri) 
' d'7rayd.y(i)(Ti, ttoi^o'SIv tccvto,. STOifiOi as slvoj koj '' w7S dfjb(^OTS^iiq fA,ivstv Kojci 'x.ils^av, cnrovod'; os 
TTOina-xcrS-aij S'jOQ dv rj OiK>j yevyfja{. 

kB-'. Ko£i\iS-iOi * <Js i^iv tHToov vTT^y.^ov • d\?C STTSidij TfArioiiq avrdig y,(7a,v ai v?,sg, kcu ol ^vfiaax^i 
■Trap^iTccv, 7reo7rifji,\pav']sg Kwvy.a -tt^ots^ov 'tvoKs^ov Tr^os^iyTO. Ke^Kv^aioig , d^avTsg s^dou>y/iov7ci vavt) 

I 'tittiii Ti .Uiirg. 'Etril Si Ai . C. Gr. et Dan. Mosqu. m 'l< Citjf. Aug. n To 'etiS^^jvs Gr. o Ita Sieph. i. ex CcJ. -jet. 
SSi' in Ar. C. AIJ- r/m: BaJ. Sitpb. I. p 'f.t -ri h A. Gr. et paullo anrc n-.^s-nnv^tt j;. q ' ATrxyiyusi M.trg. C. Gr. Ar. AI4. 

FIcr. Biif r BSAtajajJai Mi'g. Aid. Vhr. Mosqu. /•■iA«i3«i et marg. (J-AjijtjJaii. .t nfJTjjov i' i Ar. C. Ri^. Caff. Gr. Aug. 
t Ai!7-o< Ar. C. CI. Gr. ['lor. Reg. C.itjf. Nug. v *Hv /«e«>ov Rtg. x ' h-nayiyutt Rig. Caff. Aug. y "nte deeft Ar. C. Dan. 

z tianc pactk'ulam locum dupcaujte cxidiinac Siepbatius, Oi utTiv airo'i 'Et(«.] AJIilbitum fjiSTov, vt fiij , r^cciixov, 
ioxbv. Ttiuryd. lie vtitur t« ti^ii(ihcv. v. Duck, in AJJ. p. 
66%. GOTTL. 

E/ a ri] In piaecedente Edilione aufus non fueram (i 5e tj 
fcribere, quam fcri|itiirjm nunc iion dubitaui t\'o\ exhiberc, 
vtpocc in il.'o vetujlo I'lbro inuentam. Nequc tamcn altcri 
locum in marginc iaitcm dare recufaui. STEHH. 

El So' t; ivTiT5;HV7-».(] Rcisli. conliLit : (anlm. ad h. 1) e! 
i' iTi T/£iJvc.v ivTiTOia/TK), nquod fi T.jtittamnii bac fathfaftlo- 
tie conienii non Jint, fed plus pojlukr.t. Non video , quid 
opus fit emcndatione. G. 

Ei a ri avTiT(;icuv7-«<] Sane debcbat, tivc; a'vriT. Scd aut 
Antiptofis eft. non vtique infolita Noftro, aut atTiTciiit^Mi 
eft, reniti, rcpugnarc, contra tenderci fi quid contra ha- 
beant. BAVFR. 

[K»4 xfi9i)vai i^Hf.ciTo) Quae fubfcquuntur vefb.i , defunt 
in CalT. ct Aug. Idem cod. non li.ihct Schol. ad Uaga- 
»Kfi/r)» , ct in Schol. ad nfit^im, it n-afsAapsv Jefunt verba : 
r^litlaffai — ruvay«viric> in CJtT. ct Aug.] G. 

rixoa TriMtrji aii Ji/fiSaC/v] Ve/ie fr, rem d!fcef>ttti! in lit 
vrbibiit Peloponneji, de quimis conuenijjet inter Ipfos. Uebcr 
welche fie fichuntereinandcrverglcichcn kbnntcn. Abrcfch. 
in Dil. }g. putat, accipi pofTe verba : ai; jK/.i(3irr;, pro 5rf(){ 
ii^unpSiti, i- c. evHf^un, i. C- in q:itis conuenire fefeqae 
tonfe'ie vellent. Qiiae dura eft intcrprctatio. In cut repcto 
cuiti Hcilinano, pracp. vxgk, i. c. iscii «ij (i/xa; o«>xi) 

\vii,putiv. G. 

aI{ Jt(f4(3i;ff.] Datiuus datus eft praegreffb Datiuo ; ae (I 
fit, raf" ai( ^■j;i(3- fcil. 5i*i^tcSr.i. .Simili breuitatc I.iu. 4, 4. 
in quam (donium) — fcminae conuenilFct (in cam) nuberct: 
e qua partus cITct vir domo, (ex ea) ducerct : ac li Gracce 
fit, 5 J(/(i(3afK. DAVhR. 

[^n!>i>.ev ii XX) —• Hoc Caput praefixi Scholio c cod. rJaf. 
vt vidcrjt i.im Stepl'.ainis ] G. 

f'lffii; yip' In co.l. Aug. addirum eft «•/.] G. 

EI 3. lii] Pracccifir: bcHum faccrc vctabant; foqui ergo 
debcbat ei ii, kii KQi^ts„Tii inm, fi tumen inignarc vcllcut. -Scd £1 ie nil, fin minus, refer ad fuperiora , quae velUnt ct 
iiiicietit ab iis fieri; fin minus, fcil. ifta faccrciit. Nota ct, 
jroittv ToAjfOv, pro vsi£7t5iit. BA\'EU. 

['Avrl t5 pa^o'vrwv) Auftorc Steph.ino occurrit pia^&iapud 
poctas, veluti Horn. Od. {i. i<)7. vix apud profalcos: iied 
Doruillius ad Char. p. 510. docuit (S/i^ai occurrerc apud 
Charit. p. 99. V. 6. Theophr. Charr. XXIIil.] G. 

itCotiiliim fi iri, facere potius a/ios, quam qui nunc ejjint, 
amicos. Id fia>.>.o-j refcram cum Steph. potms ad TOiiitHx.1. 
Polfit quoque cum .Schol. Flgr. cd. rclerri ri i^Hmsv ., id 
<^lMi, i. e. a/io!, loKge mttiores amrcot quam pmefentes 1 a 
quibus n. mala patercntur. lungitur enim isa/.ACv Subft. 
v. c. ,$ lixMov fi^vx^(i.-. VII. ?. v: ii-i>.?.cv i^utSce, ib. c. l'^. V. 
alia excmpla in Uiluc. Abrefch. p. 66j. AbrcfchiuS iungit 
(iaAA5» TM (3dAcivT».t, vt fit ordo: xjv «itb{ l:3yxxe^}i'ifS».l — 
uf. IV. it-Uvf TonTffdxi, iTfftn TiSv vJii jvTiov , S( f3aAcvr*i« 
ft.tAAev « n. ^eoiuc^ai. Hie ordo valde contortus videtur. 
Notstu dignjm eft, quod ad marg. Flor. Vinar. doila manus 
fcripfit: ItxvovTiiv, vt in Scholio vulgato, quod expl.lexv'*- 
Twv, nempe re /uaA/ov retulerunt ad ciTttv. v. not. ad Schol. 
Hanc intcrprcrationem Scholiaftae, exprclllr Interprcs vul- 
gatus. Cactcrum in Aug. ad h. v. notatur : «/ 'in {Sioti leg.) 
aTcixci ^ffJtv XAj }fiiyro auTs;. G. 

MaAAov] Nclcio, cur ad (^.//ei/; trahcnduni fit, aut omr.ino 
hie UboranJum. Simplcv ordo eft : dicebziir, fore, fi ilii vi 
agercnt, vt et ipfi cogcrcntur ajfcifcerc fibi alios amicos. 
magis, quam eos, i. c. prac iis, vcl, pro iis, corum loco, qui 
nunc client, alios pracoptare, reliftis, qui nunc edcnr, 
ni-mpc Corintliii';. Et Ici-^io Icxi'^'-ru' , ct cxplicatio Schol. 
praeicrtim ad Athenienfes trahentis, nugatoria tota eft, ct 
a coniexto alieiia. Qjid cnitn ineptius dixcrint Corcyraei, 
quam, li ipfos cocgerint Corinthii , vel iniuna agant, fc 
optituros elTc focios vulidiotei? Quali vero dc virlbui h'tc 
agatui, non de aequo. Athenienfes quidem ab cucucu ac- 
ciuit Schol. B. 
['AAA8C 4»J T. ff. <f .) i, e. («AAKt if Tv( jtaisrrx!. Quae fc- . T H V C Y D I D I S HIST. I, iaS. 29. 67 a 8. -Poflquam vero Corcyraei hunc apparatum aiidieriint, Corintlium profe£li cutn Lacedaemoniis, 
Sicyoniisque legatis, quos fibi adiunxerant, iiiflerunt Corinthios praefidia et nouos colonos Epidamno 
deducere, vt ex vrbe, quae ad eos nihil pertineret Quod fi eam fibi vendicare pergerent, in Pelopon- 
ncfo, apud illas ciuitates, de quibus inter vtrosque conueniflet, volebant iure disceptare; vtris autein 
colonia fuiflTet adiudicata, hos ea potiri. Quinetiam oraculo Delphico rem controuerfain committere 
volebant. Sad belliim' iieri ncn finebant, idque dijfuadebant : alioqui, {\ illi vim yJi? facerent, dicebant 
fe coaftum iri ^mxAW praejidiique caufa, illos fibi facere amicos, quos nollent, slterutros eorum, qui 
potentia tunc praeftarent. Coiintliii vero ipfis refponderunt, fi naues et barbaros ab Epidamno abdu- 
cerent, fe confultaturos. Nam ante, rem non bene fe habere dicebant, fi illi quidem obfiderentur, ipfi 
vero iudicio contenderent. Contra vero Corcyraei dicebant, fe ifta fa£liiros, fi et illi abducerent eos, 
qui Epidamni erant. Se etiam paratos efle dicebant, vt vtriquey^o loco manerent, foedusque facerent, 
tantifper dum indicium fieret. 

39. At Corlnthii nihil horum facere, nee ipfs parere voluerunt: fed poftquam ipforum naues 
plenae fuerunt, et focii adfuerunt, caduceatore praemifio, qui Corcyraeis bellum prius indiceret, porta 

TcS ^lAiKK? EAi'PJy, KS) ix; evyx'/uw^af. Aixx; tj-JeAov iosjv.-'.i] tTir^fi/r^ Sixx'rti^tMt xkj xJiShvp-^ t^uAavTO. Aixcti >|3£Aoy Souva.i, 

K'-ri roS, if.eyov Sins; kii^oligaui h^cvKf, avTH; rs licgniiu; xki Ks^Ku^xlm SixurateSon ly^x |3b'Awvt«<, kcc} avu^uvncairrj. Hi/f«« 
^^'^ivj ^V[i^u'/^ffii)ffiV' AiKXC7^y} SiTCipiivSyi^ H^fAov Se >:a} tw £v A£^.<poi^ yLuvnim — J livri rov, £?.£yov ob , on tfwr^tf'U— ' 

I'iv y.x) '.« izxvTiTov, rlffi yet'-'' '^^■'' ^ttoixI-iv kci) tu Si;:x:x- ' H^fAoii o£ Kx'i tm iv AsAif""?] ''''"5 7'''? ''"■ c^<J^syro rov %f-)«'//i>Vi 
0/ eAupn ci 'ET.eaff/.oi Six Kcf.v5/KC. 'ETiTfiJ/sc;] ryy ejriTfCTiiy t^? Kp/o-Ea; Sovvxi. Ei S) /-iij] t'l Se ix eieAy.tasi z-xuffxi 

Tiy Tohsnoy. Bi<i<^0(4i;'0iv] a/ri rot/ ^laSfivrav. Olii « PbAovta)] ol Kefxu^uToi , ti;^) ol lio^iyStoc. 'Etejsc] 2AAa? a'zo tuv 

Tx^ovlctiv (J'^Awv. if erifB; ?,iyei /li^AAOv t^l^^'A^ tmv vx^evruv ^i?.biy. Tt3v vtv eyroiy] twv vvv luXMOyruv. Aiyst Ss 'A^iivXiHg. Kxl 
TM? j3af(2ifB?3 T84 Txvf.xvTiVt;. 'ATxywiriy] aT^ayieairiv. 'AvTe^eyoy] ix, iyxjrix e?.iycv, kk}.:'. 'lax' in; U-.rl^ioc, o IvoStoq. 

ETOii-iOi Se ei'Jm] cut) tou , trof/ia; e^biTiVi ei f<ii exeivo (3sAovt«) , ffTOvJii; 'amtiSxeSr.f, y.eyeiy iv 'ETi5i|Hvu , xj-,) raj vret-t,^3iyTas 
lio^ivBluv, xk! tb; ^sii'J/S^yrx; Ksfxvixiuy , /;>)5}v c-firTovxat fj's nixwffiv, eti? av SUx; ai^dfiai' Kxtx ^a'jav] £$' lisuzixi, tix 

liij fv TM ftiTet^i a!AA>)ABS aSixufi. njoTEftiJ/ai'Te; Kijgt/xx] oja, srjSj Kisj-f^fonav oi K£>f/»5jo/. cu yij ?.u2^x l^a^ovro T\ei». quunnir verba, ex ej. Flor. intuli. In eadem eJ. proi'AAs? 
vitiofe le^itur ; aAAsfAB?. In cod. Aug. dcfunc Scholia a 
verbis ' ETTiTsi'}"''! — aJ'ET£j«;; it. ad 'Asayumv ct "Ero.vitx 
a i7yxi] GOTTL. 

[Twv vuv oyray) Noiiam hanc explicationem reprehendit 
Srcph. Sea, opinor, in capite iicholii eiTe (ixM.oy adiicien- 
diUTi. o( juiA.'.o/ syvii, i.e. potcntlnres. v. ad L. II, 42. Scd 
po:ius ad hl^vi rcicram (ixK^oy, i. e. fortiores amicos.] G. 

\\iyei Se) i- e. xhirrerrA'] G. 

'Airiyuri] Magis placet jVfrtJf. C. ct a/ii, qui uTtxy&yuCi 
exJiibcnt. «yiyuii.ey, xyiyu et llmilia apud Honarum. i^edu- 
plicationes amat Nofter, vt a'vTsirfTAeov pro ani'xMoy 29,13. 
Sic infra. W.VSS. 

'AT^yfty;..!!-'] Sic ducibus codd. ct editt. vett. recept pro 
wTiSyuffi. Scholialles quoquc lie legit, quod interp. h. v. 
per iTUTviVaff'. Male liuc rrahit WaHlus h-iTizi-Kto-j' eft 
cnlm ab avTeT.TAifB ; vt monuit iam Abrefch. Dil. p. }9 G. 
• Tsi? (i£v a-oA. e'at/T. of S:x&i,fg!}r^] Toi); fttv, inrell. Epi- 
dainnios, quorum ex iniuria bellum ortum eflet : e'xuroC;, 
vrros(]uc reliquos, Corcyraeos et Corinthios, iudicio con- 
tendentcs, velut i'\ iure agatur, vt tamen inter iiidicandum 
armis et vi agant, paci bellum rfiiftcntes, vim iuri iiit'eren- 
tcs. BAVER. 

'AvT^Atyov] RefpO'iiicrunt , eadiin rep;e(f!ruHt, Suidas, vt 
nofter Scliol., uynf.iyeiy, kvr) tS 'ita /Jyeiv. X\?^^Tuy. G. 

[O^x bmT(cf) Steph. argute iiiaais quam vcre reprehendit .Scholiaftae interpretationcm tanquam nouain. Scd v. not.] 
GOTTL. 

As] Particula S^ locum hunc deprauare vidctur: vt often- 
dent quae in I'cholium hue pertincns annotabo. SIEPH. 

"zrotjioi Se — ] Offendit Steph. rd oi, quod turbet fcnfum. 
Reisk. malit re. Sed !tAeov«4"i vt laepe 1 h. 1. haec parti- 
cula. G. 

['Eroi'uB? tzmrrA Stcplun. conigit; I- 'xeiv et toturri 
Scholion ita conlh'cuendum putar : uvtI tb et. 'j;e.v (ei niii 
exe7va ^uKoyrai) cvoyaxf voiifcacSxt ute i^ijeiv ty'ETnoafiva ku^., 
■<yyv X. T. TE(Z4)3. Koy. x. T. %. Ke^x- fiifJiv 3-f. Schol. tamen 
videtur innuerc, Thuc. fcribendum p. fuilFc, non inf. Sed. 
fUl, n. quod praeceHcrit av'T-E/.tysv ] G. ,.■ 

"xirEJ Reisk. in anim. ad h. 1. legit: t^idj- haud dubie, 
quoi! (equitur cwi. Sed non Temper respondent fibi hae 
parrlculae. G. 
. Eaii ;; o/xif ytyi<T«t] V. Ind. in etof. B. 

'Ets/Ji? !tA,){>e:? al v?f;] Poftjuam naues fociis nauaVibus 
tjjcv.t Injlructae. I'aullo poft : a\ v?sc iTi^?.ii(aiyro. G. 

V^oveii-i/xyrsi x>i?uxx vgcrefov] Poterat abcii'c n-faTEfov' fed 
frequenter talia loca in optiniis fcriptoribus obuia lunt. G. 

njcT. x>!j.] Nefcio, cur in contemtum Corcyraeoruin 
rrahat Schol. caduccatorcm mininn. Immo palaTn et line 
fraude agcntium hoc erat; et fine denuntiatione tali nou 
folebant turn bella fufcipi. B. 

[01/ yieg Pi^gx) In cod. Aug. eft: xa) b A<«5f«.] G. 68 eOTKTAlAOT HYFrp. A. k&'. A'. 

i<rea.xnyst <Js Tiii/ fisv vfiv A^jret)? c ^ IlfAAiky, xs) KjtAA/x^ar;?? o ' KaAAti? , Ka< TtfMclvo^ 6 TiuavS-a?. 
t5 ^t ■;5-f^5, A^Xi-Vi(JLOQ TS 6 "^ Ev^oTt'/u,^, n:tt Ica^x^^aq 6 Itu^x^. ' tTTiJij el's iyivovlo iv Akti'm Tvi 
Avx-iClofMi yni, ^ TO iS(>o'j tS h.7>ck\'xvcg i<^tv, iTr't Tu irofixlt t5 ' Aux^ax.'xii xoAjTis', ol Ks^ku^xIoi 
icfievKsi TS Teosirefzyav avToti S iv o-kxtm ctTre^hla f^ri ttAsTi/ £7r< (r(^a.q , y.Xi Tag vcct^? aaa tTr^v^av, 
iiaspet avrclg Pvvi^/i ax) t«? rrrj ETri'^afivov ■TroXio^x.^v'Jxg 'Trx^xT^^ra.ar&a^ ou,o\oyix, aiTi Tag usv iirti' 
Aw^af ctTroSccrS-c^, Ko^iv&tag is Srja-xvjxg h/ji'j, 'i'jig h " aAAa t< di^r.. 

'a'. MfT« h\ -vriv vxuiMXXiXV o\ Ks^Kv^aioi t^ottmov 7^a-<x.v']sg btt'i rri * AsvyJi^vri , Tr,g * Ke^av^ag 
axfi'7'??'V' "^^f i^^" *AAi;c 'ig eAxfiov aixu^xK-hag oLTTiKxuvav , Kosi'j^ing ^i iyi<rav']ig stxov. ute^ov as, 
iTf^n^tl ol Ko^iv^iOi Kx) o\ ^vfj,iMaxoi ij(r<j-))fJi.svoi Toig vava-\v, cci/f^Jfi^jtrav ett" ctx.^, t»? Sx\xc-(rtig a'iTx<r/ig 

« n»AfMfir«vT« Fhr. t mxt^lxa Sttpbam Cod. Ar. C. CI. Gr. Fhr. Baf. Rtg. Caf. Vafc. Aug. e MxMa Ar. d 'r^vrlua 
Dm. Mosqu. e 'e^hOi J' lyl^nri .Ir. C. Ail Flo,: Bif- '6»e5 Si iyhmt Cr. Mosqii. Male, iudicc WMSS. / 'AK^e*"'""" ^';^• 

g 'iv 'Ain'u. iTifovT-i .V/,i'f. Ar. C. CI. Gi: Aid. Fin,. B^f. reiicit Sie[,b. p.uitci ac alteram leaioncm ir.arginalem, «») imvTf* i-ntfitra. 'Ev 
■a«ti> etiam Ci^ ct /Mv. feci G( . aK«T(u. ex emendat. i» i«TJf Aug. fed manu rec. emend, a.ar.'u,. b iwoi/tat R.g. ct mux «;(»? 
i-riyyjiA", ct k^i) viK airsr^. In Aug. quoquc iiAsJusc. Sed maniis rec. o miitauit in u. / 'AvT»v»y<t«ev»i Ar. C. CI. .•//./. f/»>-. Baf. 
iinprcbat .SVf/.*., Rt^. Ciif. Aug. k n«fi »ro>.i r.Vi/f. Aug. / K«) v.« ti TtvT/«ai5<« etc. .-/'./. T/or. « ,/ K.> v«v< rt W>ti «)$/«« 

5i<<tJfi(«v tJv ■ntf.SiLtm .Ir. C. Kai nit ts »/»« nal Ji«« G''- Immo Cr. auaore UVi:K. Ka) v«:« " «vri«ai5t««. m T; air^ 't\ iiilff 

Marg B-f. I'ifc. II 'AXAir. Rtg. et lie vbique. 6V»//. l'.»/f. Aug. 'aaaS ti Gr. ec /rf<m mox tj^ijiuv. « AiuKl(<(ij iJff. Co/. Aug. 
vc et pag. 70. p i<.i(xiifxix( Ar. C. D.iu. [K«) /i>)y avo;) n. C. 27. f. aiirav SJ Kof . v?e5 Tx^sfmvi^ovTO 
rfii»otTx, Kr\ T^trx^'"" i^MTc:i. Ad obicftionem refpondet 
StepK., vcl toe milires habcii iion potuiiTe, quot xaftexivx- 
^o:to, vcl alterutrum locum apud Thucyd. depraiiatum.] 
GOTTL. 

['h xara^fonSvTf?) CalTcl. et Augud. et Ba/Tl., >i ««} xxra. 
$fi)»BvriC. In Baf. pro jrcivri, eft ij-oi«y] G. 

ne^Jii;^!'] Scriptura haec nfAAi';^(ii/ c.k illo meo exemplari 
petita eft. STEPH. 

['h 'AvaKTO(!x) In Aug. fic legitur : j ivaxToftsi y5 ?s-i t?{ 
>)Ve/f a, t3 J' axTiov Ai/.ti)» ] G. 

*Ev ixaT<«] Scripturain hanc agnouifTc viderur Scholi/ijirs, 
qui etiacn ex eoi quod in tali nauigio venirent, ollcndere 
voluific dicit, fc d£ pace cogitare; llue, animos ad pacem 
inclinatos habere. Altera autcm leflio h 'Akt/m plane (vt 
opinor) ab hoc loco aliena cO, et ex alio irrepfit, qui paruo 
inccruallo praecedit, (c. v. j. Hinc autem ct alia piciaquc 
mcnda orta efTc comperi, voce, quae paruo intcruallo prac- 
cederet, aut codctn plane a-;t codcm fere modo fcripta, in 
alius locum irrcpcntc. At veto rcrtia ilia leflio , hxirix 
aTifou.Tx, aut alicuius c(l male quod in vfteri /iVtc fcriptum 
erat legcntis , aut (Ijlta alicuius ■Kx^xiijf^ixiTit voceni illam 
iKXTia non Intclligcntis, et interim tamen veftigiis altcrius 
fcripturac infil>cntis. Scio alioqui talia menda ex co etiam 
potuiiTe nafci, quod Librarius, aliquo fibi diftantc, loni 
affinitate deciperctur. Scd hoc dc iis potius locis fii/'pican- 
Jumclldici, in quibus mendofa leftio magis ad tmenda- 
tam fimilitudine foni accedit, qiiam hie mcndola illand nite. 
ram accedat. STCl'H. \'iJ* r.tymol. A-j.^ortm in voce a*.x- 
T»«. et Schefferum dc Militia Nauall. p. 70. UVDS. 

'Ev inxTlt] Sic fcripfi praccuiuibus optiniis codJ. »;"» 
nmue a^Iuatia, quae non afceiiderct in tcrram. Sic Reisk. in 
tnim. p. J. ct aiue cum \'alla ct Stcphanus ccptrunt. G. Zsi^avrti rec( iraMi'xi;] Sc. yai/{. Laudat hunc locum Her- 
mog. p. J 54. tanquam exeniplum ivcfiuTct vavxy.yiKS. Reisk, 
anim. ad h. I. p. 8- notat ad TaAaii;" lyimnio vera xxtvif. 
Zevywciv vxvti c'Xe, nauem tii77ij/i h, remit, rtit/cr./iius hiflrut' 
re. Heilnianus vcrtit: Sie machten in den alten Schiflcn 
das Rudcrucrk zurcchte, dais lie in Sec gehen konnten, 
und beflcrten die librigcn aus. Stcpli. adn. a>l Schol. p. 
60J. Ti« aAAa« intellig'it: wedii/t inter veteres el tiouaf. 
Grammius melius v. ri; aAAac l-xirxiuiicx-jTi; , int. de in- 
ftrui'lione nauium, armanicnris in iigcntium, veluti vcliSt 
remis, v^gi^^iyiiaci, ixtt.\^:ttiv etc. GOTTL. 

[z«;|2VTf«) Hoc caput praeli.vi, aufloritate codd. Ca(T. et 
Aug. commotUSi qui ita habenti ct pro uCroT;, aCraTt cot- 
rexi.] G. 

[ivT^sTtffxvTii) Hoc Schol. abcft a CafT. et Aug.] G. 

'FTiff«t/aff.] Quod Schol. notat, dc vetujlorum operum re. 
fcflionc dici hoc verbum, ab (>oc vtique loco c(t alienum, 
vbi de vctuftis nauibus antea dldum tit. Simplicirer no.tar, 
aprare, 7.u rechtc machen, raccoiniWi/er, rtfeiye. HAVER. 

[OlnoJcfMc) Quae port (iJv.:33V»« leg- ri"'> '""t'" Cafl". In.An;?. 
dclunt Scholia a verbis Zfi'5=/T« re— ad flfijvi); ro.iinxcv.] G. 

oltxt !,yii)iiv.(t\Tx\ Dio.toi-. Sic. \. 12. si fiiv by Kof/'/5iOi 
'ixoiTi^ vj:u; (j2Soii>!>uyrec etc. HVDS. 

[Tt<r9-:»f<5xo>Ta} h. v. praefixi pro iTof.iofxnv, praceunte 
cod. Aug. Hae quadraginta naues et LXXX conticiunt 
CXX, quarum mcntio lit in fine c. 25. ad qucm locum 
Schol. refpexit.] G. 

'AvTxixyccyciifyoi] Idco re^iius avTitvayciycittvsi fcribjtur, 
quod fe<iu3tur xil ■jxfxraXxlt.tMOi : alioqui et illud ulyravayo- 
tifci admitti polTet. Talis autcm leflionis diucrlitas ct ali- 
bi occurret STFPH. 

[Oilx xKfi^Qi Eadcm rcprehendit fere Dionyf. dc Thuc. 
lud. p. 839. Noftrum vel ci, quae brcuitatem poflulcnt, T H V C Y D I D I S H I S T. I, 29. 3©. 69 

foluentes cum feptuaginla et quinque nauibus, et duobus millibusgrauisarmaturae militum.Epiclamnum 
veiTus nauigarujit, bellum Corcyraeis illaturi. Nauibus autem praeerat Ariftaeus Pellicae etCallicrates 
Ciilliae, et Timanor Timanthisy?/j«j-. Peditatui vero Archetimus Eurytiini, et Ifarchidas Ifarchi Jiliuf. 
roflcjuam autem ad agri Anaftoiii A^iium peruenerunt, vbl templum eft Apollinis, in faucibus finus 
Ambracii, Corcyraei caduceatorem ipfis * ad A£lium praemiferunt, qui vetaret illos contra fe naui2,are: 
fiinul etiam naues impleuerunt, et ** vetuftas quidem iunxerunt, et iugis aptarunt, vt nauigationi 
jdoneue eflTent; alias vero refecerunt. Sed poftquam caduceator nihil pacatum aCoiinthiis renuntiauit: 
et irjforum naues numero ofloginta iam expletae fuerunt, (nam quadraginta tiaiies Epidamnum obfide- 
bant) obuiam hofil procenerunt, et acie inftru£la naualem pugnam commiferunt. Et Corcyraei long* 
fupenores fuerunt, et XV Corinthiorum naues profligai-unt. Eodem autem die ipfis accidit, vt et illi, 
qui Epidamnum obfidebant, Epidamnios ad deditionem redigerent, ea conditione, vt peregrines quidem 
venderent: Corinthios vero in vinculis feruarent, donecaliquid aliud viFloribus \iieTetm- ie ij.T/if Jlafuere. 
30. Port hoc nauale proelium Corcyraei, cum tropaeum in Leucimna Corcyrae promontorio 
ftatuiffent, cacteros quidem captiuos, quos ceperant, interfecerunt: Corinthios vero vinQos afleruarunt. 
Poftea vero, quum Corinthii, fociique nauali proelio vifti domum rediiflent, (-orcyraei imperium totius 

* In nauigio aauario yti//a ct Srrph. In celoce Acnchn. iiVDS. *'' Vetudis armamcnta aptant. /Ic.ich.'s. idem. 

KHfl ^» irOAffta, ir?f(r(3.=ic h fiftfyj). liigX''-lo'i '^^ ir^.traii] xc,) f/^> a:u Tgirxi^lut tiTotiiaPov fV^O" vii, ort iVa? bx jJk Z?«'« 
Tftiv X'-^'"""" >i xxrx<p?Oii>(:vTei rav Ke^xv}xluv, tovto voiciJTi. Ti-; 'Av.ixTo^lici; >■??] ij '\jxxle^ix , yi? T?5 tin-ilfcv. tri 5e t4 
'Ax7;oi', A/fiifv. 'Ev 'AxWmJ iva e/fifvixa <f,gov«vT!; ivifMtuKttv. 'ATtfifi'Ta] uvxyo^titovTX, aT«!-ff'vJ/ovr«, xa tvxjrlx c^ov/ra. 

'A(ia er/n'f »►] a:louv i^KowoTi. Zsu^aiirei] ^uyufixTX airxii hSivri; £i; Ti ffuv^^fffJai. Zev^xvrei; te] iVT^ejrtrxvTii, TBf 

<?t/7»5 xgiJ.c(!XvTci Iv aCrxT^. luei yxg eSc; i'^Bffiv a'lgeiv cevrvt Lzd rut i TAfUffuy vfwv. Tis vxf.xiai] viiiitx y.eivif vat; ))V» 

t'iye rij lih 'i^fv'^xv iix>.ef.ij!J.iv«i uffxti xal i,uyuii«Tuv 7r?o(rSiii5e!irxi iii ffuvov^v, tx; cJ fTtiexiuaexy. 'EzifxcvxffxvTt;j 

ixifxfv&^u, rd EK xx^^xiOTtfTOi ili ■nix'j xxt&'^xciv tiSoTTOiu. KDi) tTiffKEi'ari;?^ h ruv ex^fuv oiVoJi/^o?. Z^iSKSvdeavrii, ex ex^go- 
rviToi; tixf voitifxvrsg. Ei?>ivxi<i]/'j il^vitt^i; jro/>jr;xo'v- Ttirsx^ixoiTce] TT^ceTvi yxg, on enxra-j uxosiv £i%cv. 'Evat//^«;%;ifff3rv] 

■.■!(V txviJ.xxix^ rxuTifJ Hx «Kf;|9w? SutyuTxi , zgie^urigxv 'lean; icx-j aCrS. hx Ss ry,; 0<igXi tw» rivrexxiSixa viSv, ri^y iTixrx' 
T£i*v xCtSv JifAor. xrJi aurxi f-iiv Ttf.tlu; iieq^Sigticxv, at Je Aojt«) iT^avi^xrla^eav , x«i aiXfi^AaiToi i^^^.^iisxv ixxvot. Uxfx- 

TOf.i] uvrt t5 e^oSga, Six<pe(OVTUg. /x^AAov ^ TOfii. Tjl airy ii i5,'i/f«] Sevrlgxv v/xijv ?.iyii ruv KEfxi/jai'wv. 'ET;;/L3:i:;l 

lh>S(. 'Az-oice^xii z-u^y.cxi. KofivS/8; it SiJffavTar] utoi fSi^iitxv. kx) cl h 'ttriixiivu x\^oi, KogivStcl eiti. TgOTsxTcyl 

TfiTx7<iv ij za?.xix 'At515, iit tViw Ei/VsAi;, KgXTinof, 'Agi'nif.aviii;, GovxvSiSifi' T^oTflfjov sj vsa 'AtS!?> )){ tf; Miv«i/Jfo4 XiX) oi xfJ.tn. 

verbofius exponerc, vcl, quae longiori oratlone fnt per- rod. loc. cir. eyj-o; iraf^T^jTav. cf, Weffel. ad Herod. L. III. 

trailanda, leuiter ninnis attiiigerc. v. Ste^.] GOTTL. i\. G. 

Kx, h. - T*f««;..-] Scbol. Arirtoph. PI. 445- et SuU.s ia , 'Ax.^=V5«,] K.«^.r.. Reisk. in Dil. Abrefch. p. Jp. malit. 

r,xox^oy.i, qui cxp. T^vrEASc, ct infra ^^vu ex Arljhpimne et «T»/,E,r3*.„ e cap. 30. pr. vb, azExxE-v^.. G. 

Dexippo exempla addiicens. 0/ abeft SchoL Arilbph. WASS. T?"'"'''] Tj =ja,»v, quod Gr. haber, faepjfflme et.am apud 

'' ^ '^ alios iegitur. Hoc Eujiath. ad Homer. 11. e. p. 551. ct 

n«vx£x«reExa] Herodotus bis tevxex^/Jex* 11, 7. Nofter V, oJyf]-. y'. p. ,f;oo. xoivov, Tgorxh-j autem 'Axt/xcv cfTe liicit. 

56. xf/roy x^; jExaxov ex5{. V, gi. jirxgro/ x«f o^xaxoy. et V, 5.^.^^/ Ariftoph. Phlt. 45?. et ex co Suiil. h. v. xf.Tarcy vcte- 

83. iriiiz7C-j xa) jEXixov et 111, 79. Tfsrs Je xa! 5^x* yai:«. He. ^^^ Atticorum, Tflvx:v; recentiorum cHe. Itaquc, fi bos 

roitot. I, «6. ili f'^xi. I, 119. ?xx xf(a xo-.; cixa. vid. et T/^M- fequimur, in 'Thiwydlilf vbique fcribendum eft rgoTTxlov Add. 

cydidctn p. J35, 15. 40J, 16. 432,8. ^fx* Svo PuJyiius 61. Etjmnl. M. h. v. Leucimncn rurfus memorat in fin. hiiius 

WASS. Cap. 1. 47. et III. 79. De ca vid. Palmer. 1]. Graec. Anr. lo. 

NaJc — i'£0f'f*v] Corruperunt, inutHes ad naiilgandum p_ jjj. ^t jg,. cuius emendatio loci P/;». IV. H. N. u. et- 

/ inhablles reddiderunt. v. Glo/Iar. G. ian, Harduir.o in inentein venit. DVCK. 

Tb; x^y 'EviSaiinov itoKm^xviTxt T«f2T>j».-i;ff5ir/ — ] i. e. fub TfcT(«rcy] Cur non fcribendurn fit xfoVaiov apud Thucydi- 

potelhtem redigerent. Sic. 1, 98. ^o?jo?xlx ■?7Xfe^ii<ravTo, k. dem, praeter Scholiaftcn uocuit Ducker. ad h. 1. cf. Greg. 

uirii- Hie locus ccniirmat correflioncm fragmenri Chara- de dial. p. g. et Kocn. it. quae di.vimus ad Piaton. Mcne.N. 

cis apud Steph.Byz. iix'n^ixirlx, a VallccnarioadHerod. VI, c. 10. G. 

p. J03. f. aliato xxxt7vci woAiofx/a vxgfi-^cxTO xCrvt, vt MSS. [Tfosraroy) Hoc Schol. intuli e Codd. Caff! Bafil. Rortg. et 

apud Stcphanum habent, quos Saliiial. ct Berkelius cuni eo Aug. In Call hacc manu antiqua iniiiio fcripta eranr. Ia 

fine caiifTa rcpudi.ibanr. cf L. 111. jj, etc. ri«f*i-?/»t contra eodcm perperam I'criptum erat: Tgiwx7<ij ^ tin '— Sed teli- 

efTe dcderefe, in deditionem venire, dot:uit Valken.ad He- qui codd. cum Baf. h. J. rgerxiov — ] G. A, Act. -^o ©oTKTAiAorsrrrp. i 

fKcxTiiv Tng >cetT iKsivcc Tcc Xcii^tct ol Ks^Kv^oiof , Kci) Tr\s6(ra\i]sq ff AeuKx^ct '' tIjv Kom&i'ov ecTciy.i'av, 

Koe'"'^""? ■ "^^ "^^ ■/Cfo'^'i' ' ■'■<='•' '!^'^?*?'«'-' l^^l'^ ^ ■'■^f vx-jiicr/JcLv ' iTrsy.^xjHv jr,i -&ctAa.ro-;;5 , y.«l; ri? riv 
Kaffv-^Ji'v ^ufjificixm eTTiTrAiovIsi " £(p-&«if:i'. jweZ?'? ^ Ko^jVS-jjj 7r$^itov']t rui Be^si TTifi^'ctv'Jsg vccvg kcu 
Toi» Tree? Kf''XU'»it(»f TToksfiov, evccuTT^iyjvTo, K!u TTct^iC-KSVii^ovio ^ Tccx^aTiTo, ' vsm ?-5AoK, ex. T5 avTfjg 
lle\o'XOvvri!T8 '' dysi^ovTSg kx) t!?? aWv? EWct^og e^sTccg, finr^c^ ■jn&ovTtg. TrviB'cc'jiiiS'jot o's ol Ki^- 
Hvpaici r^v TTa^ua-KSvh ctvToJv, eipo^ivTO , ko.) (rttra,-! ya^ lidsvog ' tAKvvx'v tvcnroa^oi, ids *> i-Tre- 
yecixLa.no kcivxiig iirs iq rag A&fivatav a-Trov^ag , «ts eg tag ActKS^cuuoviav) 'ih^s'J a-jTolg, ikSSirtv usg 
xh A^tivAiag, ^ufjifzccx^^ ysvioS-c^, ka\ u)<y>i\uoi<j -viva Tet^a.9-S-aj civr auriv su^iirKS(r&aj. oi as Kom- 
"><:; TkV&cusvot TctvTx, fi.K&oy KXi aiiTc) sg Tit? AS>ivug 7r^-j<7,35V5-3.7fyof, cVa)? f/.>i cr'^ia-i it^og Ti; ' Kf^- 
?ji>ct,('j>v vav'JiyM y.cii to '' ccvTio]/ Tr^oa-ysvo/xsvov, ifj-Trohov yvj*iTaj, SscS-xj tov -ttdAsuov , h {^nXsi/TOj. Kvea KccTcc^cia-tig h iny-Kn^iag, ig dmhoytav rikBov. kx) ol ' fMSv Ke^KV^cciot tAs^av roidis. n t3v Ko{iv3iijv Reo r 'Eih-vmow Ar. C. Permutant proFcao Scribac veteres rcccntesque h et . vocales litcras, nonnunqu.im 
eriors luud Icul. 'et^vi.3» ctiam Dm. s Tart dctfl Jr. C. CI. Aid. Baf. Oijj: Aug. t Ti ir.Mr?.. Ar. Gr. C. v r?( v»iH«Z''«t 

M.irg'. X 'ElljiTSV Res. Cat]: Aug. y "EOJofav M.irg. Ar. Gr. Vafc. I £T{aTli'«w .ir. C. Dan. a 'tT* Akt.V Or. i •E«<TA«5y 

}J •Jr. C. Gr. c EnaurJw Toro» wayr* .^arg. qucnl ferri poffe exidimac Sltpb. </ Ti «;iTir« /J.-^. Cajj/". Gr. I'afc. Aug. » Tfi» 

viuv Gr. / ■i-/i.'{svT<< Gr. .4r. C. Dan. g 'AJ.Xii^ia.v Ivs-n. Gr. led emendatus erat in prima litcra error Tcribentis, i fupra « poiito. 
li 'Etirt^r"^' Marg. 'tviyeiiuvra CI. quod malit .frrph. 'EityfaJ'jrvTi) Ca/n Aug. / Ki{«if»(v hutku tJ line xat Cnf!'. Aug. Scd rcc. 

nanus adfcr. xxl. k '\TTi<civ Marg. Gr. CI. et C ex emend. Sed banc leftionem ex aliqua margini adfcripta expofitione irrepluVc 
putat Stcfb.%nus. 'AttwSv etiam lifg. et Cnjf. Paullo poft 4 ^4a»ivt«( Gr. / MJ» deeft Fl. T?; r?{ tTf^^isv] Sc. T^v TCA^.ijv. Ita L. 11. 56. et paullo 
poft ibidem vt h. 1. t?? t£ -,?? srsiiov et paullo anre : trf^ioy 
m'v Ts ylfy. Reitius dixill'ct Scholi-iftes, hanc rationcin non 
tarn Articorum quam Thucydidis propriam cfle. GOTTL. 

['Erheiiv) Exfcripfit hoc Scholion Suid. p. 821- qui omit- 
tit cum cod. Auj. articulum ante n£if««t); ct nitrxix. Idem 
cod. addit cum S'uida pod ttoMuv, fid] G. 

Tb rt x?"''" '■*' TAerrov] Codd. to 57Ae7f5», ex imperitia li- 
brariopim tluxir, Thucydideae lacionis expcrtium. Mal'cu- 
lino vtitur, quod praecedif zfs'"- vid. not. zd c. J. G. 

['Art 6 QcuKvelht) Addidi c codd. Calf. Rotlg. et Aug. 
articulum. Roft^. ct Aug. addunt poft x^ecvixuc, f-iya. In 
cod- l>af. Icgituf fie: efaiSe 0. t. a-. Al>fiy afcfyiKa;. Cetcrum 
paium accurate hoc diclum. v. nor. ad h. I. Hue pertinent, 
praeccr loca hudata L. II. gl. t5v irJtfaAcyoy Td 013. It. L II. 
4J. ij3cK>{ Tor; ^affi wf J{ rdv avTdrsAov. VII. 5. i xx§i,\oyc( 
fiiya( h- In cod. .Aug. decft Schol. ad rTffio'rri.] G- 

Mtri T^y yai/(x.ix'**] Lcflioni ir.argini act'criptae nee mourn 
»ct. exemplar ilTentitur, nee video, quomodo poirit admit- 
tJ. STEPH. J 

Lcfkio Marg. wviutxi'i t Iiunc fcnfum habct, vt monet 
Abrefch. Dil. p. J9. yibenejicto huiiis praelii, maris imperium 
tbiir.utrunt. .Sed leftio vul<;ata rc^lc habct. G- 

nif'iO'Ti coricxi cum Reistio in anim. ad Ii. I. quam cmen- 
dationcin probabat .'\brclch. in Diluc. p. 39. Coniicit idem 
Reisk.quoqueTaficvTi- bed illud magis vulgataeconvrnit. G. 

nifiid'vTi Tcii 5/ffi] Ita, an TCf loyri tm 5<f <i , legcnduni fit, 
pendct 1 tcmporum raiione : vtrum co ipfo annOf cadcm aeftate, an fequenti, redierint Corinthii ? Sane aiterum hoc 
confentaneum magii vidctur rebus tantifper geftis: nifi in- 
eunte ftatim verc coeperunt; quia et vcrbum iT^TAfoy rt 
aertatis opu.s notar, ftatim poft proelium nauale actum; nee 
diu illud palTuri Corinthii vidcntur fuilTc. et addit: quia 
corum Ibcii laborabant : qitare rediiftc pollint tts^ic-jti t^J 
3fff< , cum fupereftct criam turn pars acftatis, opportuna 
gerciidis re[v;s. Quanquam fatcor, tunc kribendum t'uill'c, 
wffjo'yTcc ToiJ Oiftvi, ouod non rc!iipus, fed opportuniratcin 
ct cauflam notct: alteri lectioni melius congiuit Uatluus. 
temporis index : ac tamenvel lie debcbat, Toi; ^ifovi Tsfiisv- 
Toi; vel Tio Tf f/iu'yr; ^. aut h adderc : vel »(«. Certc noa 
fie leuiter aut tcntanda, aut ciieienda Icftio tuit. BAVEll. 

'FtI "Axt/j] Ad, piope, At'tium ; alias Noftcr adhibct jv, 
dc cuius pracp. vlu v. Duck, ad h. 1. c. 100. et quos citat. 
GOTTL. 

\jivTu) In Aug. legitur drxi. Schol. a verbis 'KvniuiBe^i- 
[Utai — ad oCiivit 'EAAijywv £/ffT«v3o< — Tx'i ffTOyJx'; in eodcm 
cod. dcfunt.] G. 

Xr;.awyo« — iii»] Sc. oyrej, vel ifxoitlvov ne quis ad intx*' 
(>ltav referat. li. 

'Ey/«i/7A»] Pronomine toutov, quod habct margini adfcripta. 
Icdio, minimc indiget hie locus: fie tamen vt ferri in eo 
poUic STEPH. 

'Of-yq] Hoc loquendi genus ofvj ^((o-/Tti (ne quis de illo 
dubiret) SchHaJies etiam agnolcir. STEPH. 

'Of7>i ^l(ovrs< Toy •— 9roAf/uov] Pro ^iffo/zfvm grauiter iratl 

iiit r. T- vc Schol. ccplc. Sic NoUci V, t. i>t</x« i^tw, ex- THVCYDIDIS H I S T. I, 30- 3i. Ti 

maris, quod eft in Illis regionibus, adepti funt, et nauibu5 ad Leucadem Corinthiorum coloniam pro- 
fe£ii, agrum vaftarunt, et Cyllenen, Eleorum naualia, incenderiint, quod naues pecuniasque Corinthiis 
praebuiffent. Et port illud nauale proelium maxima eius aiini pnrte, maris i.llius imperium obtinne- 
runt, et Corinthiorum focios infefla dafre nauigantes vexarunt. Donee Corintbii aeflate iam aduentante, 
nauibas, exercituque miflo, cum ipforum focii laborarent, ad Aftium et circa Chimerium Tliespro- 
tidis Ciiflra pofuerunt, vt et Leucadem et caeteras ciuitates, quotquot fibi erant amicae, fuo praefidio 
tutarejitur. Corcyraei vero et nauibus et peditatu in Leucimna e regione hojlium caflrametati funt. 
Et neutri contra alteros nauigabant: fed ea aeftate ftatiua oppoflta habentes, hyeme iam aduentante 
domum vtrique fe receperunt. 

31. Toto autem pofi: hoc proelium, et infequenti anno, Corintbii grauiter ferentes bcUum contra 
Corcyraeos fufceptum, naues compegerunt, et naualem expeditionem optime pararunt, remiges cum 
ex ipfa Peloponnefo, tum ex reliqua Graecia cogentes, eosque mercede folicitantes. Corcyraei vero 
audito illorum apparatu timere coeperunt, et (nam cum nulla Graecorum ciuitate foedere erant con- 
iuntti, neque aut in Athenienfium, aut Lacedaemoniorum foederibus fe adfcripferant) vifum eft ipfis ad 
Athenienfes proficifci, et focietatem cum illis contrahere, et opeiam dare, vt aliquod auxilium ab ipfis 
impetrarent. Corintbii vero, his rebus auditis, legates et ipfiAthenas miferunt, vi Athenienfes crarent, 
ne praeter Corcyraeorum claffem, ipforum quoque claffis hnjiibus adiuncla, fibi impedirnento eflet, ne 
bellum arbitratu fuo gererent. Itaque coa£la concione in difceptationem venerunt. Atque Corcyraei 
quidem haec verba fecerunt. 

KX) ira^x!ix?\st.ai!lou X5'l^^'^'^' ™ 0-joij.uti ruroi , b vvv o; TsAAoi K2rc;3)Aov x2Akc;. Ta re %fcva tcv TAiTrov] cai o QvxvStotft 

rli xA^rrsv affffvixwc- nefiovr/] hi^xf.'s-jM. Oi iimixx:" £toihvJ ivb tSv KsgKv^xiaV' riff! rf Xei/^^f/ov] iru y.x>.i7rr.] i 

rcToc. 'Avr;xa5t<^0|iiEM(J avTi'i^xloTriStvovTfi;. 'Oj")-)! (p/fOvTfCj o^yi^c/^evoi, Sia rov voMfiav tuv Ks^nvfaiuv. Ouiivoi 

't?,A>i)/uv IvexovSoij uk eviygu^>isxv txi; ffzi^Sxi(. Zvewboi] ((li^si- Kv^lug Si ivjTovoo^i i emit voAiins. Alnxtov, u 'A3ijv«ro(] 

plicae Schol. i^fgovro. Abrefch. Dil. p. J9. non improbat E' x tn e a^fa/vcvra kix4'oi^i'i in; \6 xEf aSe, 

hanc Scholiaftae ratlonem, vbi alia de h. v. monuic erudite. Mifxtr' tirsir 'oJt/jifi xciq-^ uimisiv ixittt, 

Hcilmanus h. I. ni'nagno hrifetu, acerrimt bclUnn cviurn Cor- E.' fii^ lyu ss ?.x^.i)n etc. 

cyraeiis geljcrunt. (pi^frj s-aAfaov eile gtrere beUum , Vir Hoc rainen loco refNiuerim ci/r<Si/. Confer I), a'. 240. et 

DcftlfT. it piobatum e c. 11. h. I. vbi eft Jia^ypeiv tJaj/^ov. J93. WASS. 

Scd hoc non e(i geicre, fed toloare, fujlliiere bellum. v. Kai ■ ^cxv yxf] Herodoteum fioc eft; quippe Herodotus 

Schol. qui Sit-ipe^ov interpretatur vTreiisr/oii. cf. L. VI. 54.. r«« ita caujj'am praemitterc folct per paientlielin cum yuq, p. 

ToAl/zBc eifif'ffoi'i i. e. vti'chol. Cart", exponir, Ji^j/yov, ad quern or;. BAVER. 

locum vid. Duck. De h. voce, quae inttrdum ^uf^cv (Ijini- ['o ajri iroAjftti) Sc. ^/acj, nifi addidit Schol ia.les.] G. 

ficat, vt varlot N. vt et de aliis, quibus eadem vis eft !ub- 'E„rfi.'.j,„v„] Rcisk. anim. ad h. 1. p. %. malit «r£y?«,^«». 

jcda, v. Eurtath. ad Horn. II. «. {T. I. p. %.). GUTTL. ^^ G. 

'Om */?cv-£c 7-<?v T0Af,«..] Nil allud (Ign. nil!, plane ad ''n4,iA.:«v - £i/Vfyx£ff5«<] Sibl comparart , acquhere. Hoc 

verl.um.iracunJe ferentes bellum, aegre lerentes. ind.pnati j-gn,-., f,. verbum dfe frequens, vti ouoqiic ^-^rfSx, ntque 

et oftenfi tardiutc belh , impaticnna doloris Icft.nantcs ad ^^,^~^ ^^^^-^ bj.„e iHuft.auit e.xemplis Abrelchius Oil. p. 

exitum belli: o^yv^ elt Nomcn pro Aaiierh. tgylf.uf, iht .q_ q_ 

«Vv«r vt c. 22. uxg.jlii^ J.s|>a5*;v, p. ixf,;3,3c, ^^t" u«s.?.hi. '^^ ^3^-,-] „. 'a„,^Sv. Mox i (3J;<smti,„ miemaJmodum ~ 

Ita x^AETi; <f.f>;.v, grauitei terre. BAVER. Sic marg. Aid. Vin- G. 

'Ev«.T>,r»5»w etc.] Vide Diod. Su: 1. 12. p. 304. Ed.S:e[.h. ^a - aCrSi-j] Var. Left, krl.xh, minime Graeca ; dcbebat, 

'^Y'^^' 1 ill • I n.- • r r^- .11- '■^ (■^*>'. «2i(V*;'wv. Vbi cnim dicur.iur utIimI; male etiam 

Ayt/?ov7e5] Alteri leaioni fauet Dion. Halic. WASS. ^iictur hanc kaionem Waif, loco Homeri, II. 2. ^jg.vbi 

Ai/riSvJ Alii 'At7/xo'». At I, 41. \iiiy — eT:x-/isx.Tii rxfic F/j^'/fS dick: non iam caput humcris K/y/Z^/ inftiterit, pro, 
Ki>f.v5/wv c'ixcTiv i/.a^iTf. Hcmcrus varietatem banc eaiidcm j)ici>. Quid /iniile!* Hie vnus idcmque loquitur ; illic, apu<! 
ita captat, II. (3'. ;j!j. Nullium, di/t.' iunc lubicfta diilinaa. U. 73 © O T K Y A I A O T S T T T V. A. A^'. A|3'. „AIKAI0N, (w A^fivdioi, tw, fi^TB svg^Ec-fccg fj,syd\>ii, fivn ^ufifiaxiag *" 7r*«2)fiA3- 
jttf v;fC , i^Kovfag "Travel tj}? tts Aa? iTriKa^ia^ (o^cnre^ Kct) riuitq vZv) dsyja-ofjUvug , ciya^i^a.^cm Tr^irov, 
jjbiiKtrci' [Atv, ui Ka) ^6fj.(p:fx ^io'JTcq- si os [xri, oTt ys ix, STii^^f/.tcc' hrsna ^s, oug nai rrsv X'^^'" 
0s!2cttov s^aa-iv. el S's t^toov fMrj^h " ca'^^q KXTAT^cmcrt , [j,tt oayt^eaSai, i^v oLX^xooori. Ks^}cv^xloi ^s 
usTci Trc ^vfifidxictg T^f ahiia-tciig Kctj taZ-va, TnTSuov'Jeg «%t(^a vfiiv ° 7r<za£^i<r&a^, aTrereiAav ttfixq. 
itrvy/iy-^ ^e to auro mirrihvfj.c(, ir^oq rs ^ vficiq £C tiiv x^Sictv tifJAv a.\oyov, Kaisqrccvy'Si's^a '^ avrm iv tu 
'Traoivn d^vfjLOooo'j. ^vixfj^ccxot rs yd,^ iosvog ttoj kv -rm ' tt^otS 'x^ovai lyJa-iot ysvousvoi, vuv dM.a)v tSto 
^e^TOfifvoi rriioti^v , «a) dfjijct. £f xov Tra^ovTo, ttoAe jitov Ko^D/^iotiv i^yifioi $i' avTo ' xxTsr>lf^sv. ncu -ttspu- 
i^nvM r ^oxH'Tct rifjt,m vr^ore^ov (rc€(^^o(rvvi^ , to (xri iv dWor^tcx. ^v^uf/,a.xia t^ tow weXag yvoo/xij ^vyntv- 

m nft^iiXopJinn M,irg. i. Ar. C. B.ir. Gr. Alil. Bi\f. K«) wf»«$tiA«(»^»{ Miirg. ». Baf. cod. vtrairque leCtionem reiicit Stepitnui. 

TTf^ointXs^tns R't~ '^^- "•''• St mr>x "On Ti i<c t-iri^inix. B £oi;f J{ M.irg. Rf/;. non probat Sieph. Mox pod JfylfsjJai ab emend, addi- 
tiim in cod. Bal*. xinU. o nx(i^xiiar S.r. p Legiiur ctiam ifuat : fed minlme dublam el), ijuin vera lectio C\t ijidf. Stepb. 
q AutJ» malit Stepb. vt Gr. CI. //'■. C ec Ktg. Caff. I'afc. Aug. r njS to Ciff. s X(i/-f deed Co.V. tef. Sttpbaai; ac fufpicari quit 
pnirit ex Icholio iiTcpl-.lTe. Steph. Deed etiam Rrg. Cnjf. Aug. Mosqu. led in keg. inter verfiis recentiore manu x^i'S. t Kurirainv 
Mtrf. <txii7ai^'>i Ar.C. CI. Piaf. Mosqu. Kaije,-i(f«» Cr. D.ir. Al.i. Flor. Kxii-ixjiii Reg. Cj£'. .\Urg. Sfrph. Ktriixfin, quod e M.i>g, 
adfert Hiiiif. eft in Marg. Port, cc in Aug. [MiAij-a cvfi^f^o'iTie) MalcScholiartes nmgn tS tvit^e^ovrx' 
Thucyd. e.nim, vt iam monuic Steph- eoniicftit cum k^xit- 
i«|ai.] GOTTL. 

['Hna« TB? Kf?xufa/tf«) Scholiaftes, fecundum Stephanum, 
nialo adCorcyraeos Iblos reflrinxir, quodpercliiet ad omnes. 
Scfiuicur cnim : ii,mf xx) y.iiu^ lijj. StriplilTe Scholiadeii 
putat Stcphanus : Sif^s^ y.^af lii KifKuiaUi. Hoe Scholion 
abef4 ab Augiilhiio cod] G. 

Utv^tiM(ihv,i\ Durius eft illud xfco^ii>,o(U)inu ficut et alia 
verba huiusoiodi ; ideoque pocius cum crafi iis vcuntur. 
[Verum dici potcft, Thucyd'ulem vocalium hiatum et di(!:^io- 
nis afperitatein vbique fere afleftalTeJ At vcro v^oaeifeiM- 
ftfrn( tarn alienum eft ab hoc loco, quam vfov^eiMiihin (po- 
fitum pro Tfoo^eiAofiivij;) ei conuenit: quum r^svi^fiut^xi 
quidem (igniticet prha deberit vel antea ileberi : at Tfcco^el- 
AtffSw praeterea ilcbtri ., vcl infupn- ikbeii. SI EPH. Quae 
vncinulis inclufa funt, non Itguutur in Adnotat. Stefbani, 
et videntur ell'c Hudjoni. DVCK. « 

Reisk. malit (anim. p. g.) Tfaffo4.£iAo/i£H);, fi pTures codd. 
addicant. Dubitat enim, an ab vllo gracco au^ote vfur- 
patuni fit t5 Tfoo^e^Afr./. Ufoto^eiv autem, tiuc TfCiro^elMiy, 
vlitatius cfTe SenfunielTe: npraeferliin finon fit magnum al'i- 
quotl bene/iihim, t/uod rependere debtunt hi, ad quos fe confer ant 
bintf-ii iiulhret. Cctcrum in margine cod. Aug. fcripta haec : 
rfrt/I^si Ta Kofr/9/i* ti)v xu^im tuv K. y«fi». G. 

Tei't r(^a{] Ineptit baud dubieSchol. explicans ToJir t(ax(, 
propitiijuos, non loco, fed yva-V;) . fententia, animo. Quo 
quid alienius ab h. I. Qui cnim in re iam conuenicbat 
Athcnicnf bus cum Corcyraeis.' Quod liitaeflct: non la- 
borarent vtique in pctcndo impctrandouc auxilio. Nccvero 
vfquam xff.xj; tic dicitur. Sane dc loco aut vieinia vixmagis 
cogicandum viJcatur; nifi, quod omncs Gracci, mariti:iu 
vtiquc et Cracciam incolente!, dici polUnt r>f.x(. Sed 
omniiio fign. afia. ttfi fciior hie vfus vocabuli eft, Macc- 
donicorum magis fcriptorum. Scd et paullo poft, rp raij 
!r<AJ{ yvaVs' fimpliciter vcrtcrim, aliorum confijio. SAVER. 

[n^Ai>( T>i yvuVv) Male Scholiaftcs hunc datiuuRi> (|ui 
occurrit paullo poft : rp t5 xiA«< yvw'ut ^vyKiiivntiitiv in- 
vcnit, eumquc iunvit v. xjaji?. SeJ yyujiy ibi pcrtinct aj 
tv>Ki>}»fi''(i» et oi ir/Aa( fun: vicini. la cod. Aug. voc. TiAt>( 
ante tJ yv^ii}) omiftum. G. 

'n? <ix) |tn4.of« — 9T1 fi — ] Videatur rxffxun pitT. na)' fed, vt Bauerus V. C. ad h. 1. notar, fcruit oppofitioni, on yi 
kV (rii,iiiux, vbi yt cAfa/tem, ccrte. G. 

[Ziiiutwcui Tt (Sf'^a.ov) Jntuli c IJaf. Steph. coniicit: «^- 
ftiluffxi Td fis^xiev i>ifAi/xu<. Oicitur enim, i xa) ^ f3e/32i<i«, 
vt notatur in cod. Aug. Attici in adiciliuis, definentibus in 
oi purum, terminatione oj vttintur. Sic fupra, I, J. ayxyxxiit 
Tgoi^j^t;. Plat. Men. 14. qn^lx ^ffixis;. v. Bud. Coin. Gr. L. 
p. 49g ] G. ; 

Zx(ph] Admitti non potcft leftio margcniajicripta, txf^St: 
quum alioqui Kxrx^iitovci non habiturum fit aliud nomeiii 
quocum iungatur, quam fiifjfw' et dici non polfit fofStvroi/Twii 
xjt7«7>)ffot/«-j ffa^/fif, pro eo quod eft, nihil i/oruni muni/ejltim 
/acient, {ed dicendum fit, iufSev rvruiy Kxrx'mcovei ex^itt 
vel ax^U tixTx^iisQijti. Ceterum quod fequitur, x«! rxCret 
iX"?' "(•''"'' 'rxff^isSxi , quidam putarunt perinde efte, ac li 
hoc ipio loqutiidi genere vtens diccrct, xx\ txZtx ia^y tx^fj 
xxTxttifeiy- ec itj Ahlar.chtlion in huius concionis interpre- 
tacionc fe intellexiflc oftendit. Quippe qui verterit: Sie 
igitur mifeiunt iios Corcyiiiei ad pctendam Joctetatem, vt con- 
fiderent haec quoque fe vobii declaraturos ejfe. Sed potius 
(vt opinor) dicendum {uexit, fe frmam huius rci fdem vtHs 
faHmos effe. STEPJr. 

r.x^ii xxTxr^ieoun] Primo futurum Indie, eft, pro xarTa- 
TijVaiffi, aor. r. Coni. Deinde pro varia lert. .Tilcrtur, ex<fS(' 
quod (i vcrc legitur, KXTx^^fiiuei notct, demonjlrcnt, probenf. 
Sed tx.^ii praeferendum, quia x«3(7«v«) notat, eificere, rej- 
dcrc. BAVER. 

[Kj) oiKxlui) Steph. legit: Sti xa) iixaltit a' rax''' <>' 
ihvTxt ] GOTTL. 

Kffxi/f . Si] Schol. Si expl. yig. Malim explicate aiv, vel 
yolv, quod fit, vcluti per afTumtionem, ex maiori in fyllo- 
gifmo: Ita ergo ct nunc Corcjraci, rel. Nun haben uns die 
Corcyr'iier, rel. iam veto, arqui. BAVER. 

[To ii lirTi r5 yxf) Male. V. not. ImprobatquoqueSteph.; 
qui tamen non fibi conllare vidctur. Scholiaftcn cnim, qui 
hoc rcpetit c. 77. ct 10:., probac; at rurfus c. i}2. ab eo 
ciilfcntit. In Aug. Schol. a verbis 'm x») rijv xifn — ad 
MfT« T?{ %unn- tJ? air. dcfunt.] O. 

MJTir?; ^vii/ixxlx; T(fj aWtivfut] Reiskius in Dil. Abrefch. 
p. 41. gcnir. airiisfui non ad 5<-7-'M«xf««i ^cd ad ixvfu refert. 
Sed narurali^ ordo verborum Icruandus, qucm res ipfa pro- 
bat: nee repcrit Vir Doilift". banc obf. in anim. ad h. I. rj 
a, quod pracccdit, fign. uy, non )«f, vt vult Schol. Cod. Clar. THVCYDIDIS HIST. I, 32. 7$ 33. „AEQVVM eft, viri Athenienfe=, vfc qui ad alios auxllii implorandi caufa ((]uemadmodumi 
nos quoque nunc facimus) veniuiifc, praefertim fi nulla magna beaencla exftent in eos ante coilata, nee 
jpfis vlla cum illis intercedat focietas ante inita, primum demonftrent, fua poftulata maxime quidem 
vtilitati fore ///;>, a quibus focietatein, auxiliumque pe/unt, Cm minus, faltem non detrimento: deinde 
vero, fe firmam ipfis gratiam habituros. Sed fi nihil horum perfpicuum fecerint, non indigne ferant, 
fi pojliilata non impetrarint. Corcyraei igitur perfuafum habentes, fe haec quoque vobis manifefte 
probaturos, nos focietatem petituros mlferunt. Accidit autem, vt idem inftitutum nobis fit et incon- 
fultum apud vcs, in hoc negotio, in quo veftra opera egemus, et in noftris rebus in piaefentia nobit 
parum commodum. Nam cum nunquam antehac cuiusquam focii voluntarii fuerimus, nunc hoc 
ipfum ab aliis petituri venimus, fimul etiam in praefenti bello, quod cum Corinthiis gerimus, propter 
hoc nojlrum prifcum infliiutum deferti fumus ab omnibus. Et noftram illam, quae pi-ius prudentia vide- 
batur, quod, focletate cum aliis inita, ob amicorum confilia, eorumque arbitrio fimul periciitari nolle- 

BTS fCi^yiticev o^f'AETf, u 'A5i;/a~e<i tri aviifistX'f^t H V/^'V) >( TO^i KofivJ/o/?. Sly.xiov sv et/ Ttii Tfi( toisthq y,xovTa( Si'^roizivas 
enxaf/a?, TfioTOa ccvtSiO^iai, on liaAf;^ fft//Jvf;f fovra Sh'jrxi- ^UxiO:; avrl tb ti/Aoyjy. ij tb K£j'Ki/Jj:;'a Svffuiyo^lu ftuMov rd 
B'jii^ifov ■x^o^if.^sTxi, ifng rd Slxaicv' >> Ss ri Kofiv3/s fiJ/Aov to Jixaiov, ijjrej rd ffi/fj^^jov ol yccf Kogi/^iai autifJ.ctXiOt yjaxv, oi 
ai KifxufxToi vnvi ei'xov ixaroy eixoei. Ta;, i-nire ivs^yiaiui] yincii; tbj Ki^xv^aivf. nxfa: Tb? sriAa;?] ts^x; tJJ yvufiyi' 8 

•) «j eiiv jS Keixufa TriAxii rCyj 'aS^vxIuv- 'sii xx'i tIJv jjafiK] rijv avrlxx^iv- BI(3a;iov] aiiiilusx^, rd Si^xiov SifAi/xaj. Ka- 

TJTijVaffiv] axoSs/faffiv. TK7t'Ti/, £i rmavra hrrold^narj iavrts <^>)tbvt«;, ivirvx^'V eisv ecv a^ioi' el Si ftij, ciTrorvyx^"^'"- SsixvuHct 
i' s-iiTOvi txoiTnc /xaAAov ricijrx xx'i Sixaiai; IxnuyjTv liv hio'iui. M^ c^yt^eff^xi] uro xoivou ro Sixxiov. KegxvgxToi Si] t9 

oi iivri rov ydf- MfT« riJQ |a///^- riji; air.] fitru tJJ; uWvitiai evjiiixxixi- T£Ti/x>)xe Si] Seuri^ov rSro x(ooti.ciov. Td 

auTO iziT^,Siviia] ro iSii-ixyfiojitv xxi iievxi^eiv, A^yei tr/Tiji.ufia. AAAi.?. Eyai Si iyriniScviia tlxoiiM ri ai^c^aSm uuroii eu( 
■,i-/ (li,; xxriu-/ <^i)ff() lajSci) ^vi^ij.xxi'v> vi'v 7^? i "J")''' ""^ SsoyaSx !}/«?;, xai uivy si srftv ^vvii-iaxSi-iiv, iijjf-^oiitv muv fio>iiiixt 
izTOAai/'sc/. xz-oruyxx'»otiiv. nfo; re wViJ?] cffov 65 ry,'J xglcn riiv vfiere^xv. ^iij^nxx^i re yifj xx^o egmmi eciiiv ^uiijxxxix;. 

njorffov ffiuf foffi/vif] ^ iSiurela, xx'i aTSCiyiJ.<!tij'/ij. Tji ra vi?.x? yKu/^jiJ voMixif «J/xw bffjj, el xxlk Trari^uv If xxrx legi \ L. HI. 14. loco ylyveaie Si x-Ageq, praebet bv, quae gloffa eft; 
vt etiam monet Abrelcii. Dil. p. 40- Mox eX"?' ceila. GO. 

[Aeiireg^v riro) In Aug. legitur B z^oaiiiio-j. Potius elb fe- 
cunda pars proocmii.] GOTTL. 

[At'yfi e^iTitSevfix) Rollg. aJJit: aia^ojiv vfirj et; ijfiwv 
c-ji^iixxixv TO iSio:ri-iiy tuixf xxSd tfijfioi eai^iv ~u)iij.xx'X(;' In 
liaf. c!l: ri iSiOT^ezyeiv. In Aug. iraniis receutior hoc addi- 
taincntuin ita adfcripllt: aia^/cj.Vy vi^Ty e'l; ^um irvuiixX'X-^ ri 
iJiCTiS-erv. Adfcripfiire videtur haec obfcura verba Iciolus ad 
{■.oi^uxxo! reyxg, vt extrema verba Roftg. cod. probant.] G. 

["aaa«;) Totum hoc Schol. , vsque ad i7rOTi.y%i/o,'«v abeft 
a CafTcl. et Aug., et parui preili c(>. Non ciiim, vt credit 
eius auflor, fuperiori rcpugnat. Qui iSio-z^xyii<>\-e7, lua ne- 
gotia agir, y,inixa^i' quoque, duin nemiiii fert auxilium.] G. 

[Ni/v yxg XXI ieoi-iiSa) Hacc verba, quibus decile quaedam 
Stephaiius credit, fie cxpcdit Abrefch. Dil. p. 4c. ecu lege- 
retur : vuv yij xa) SioiJ.e!)x iJi-ieTi; {tSto n. rd aAAo* Sufiiixxeiv 
if/iiV) xx) xzoTuyx- r. ^<»iSeia; Qy.eiyiuv) uv (t?? fiotf^iixt) t'fiiA- 
AOfiEv vi/v iTi!A«i/'!;a , el rjlw ^v/ei^xxif-iev. Res videiur apcrra 
ex Thuc. verbis : vtv xf.f.ut — xy.re':v,iiey. Si ita fcripfit Scho- 
li.iltes, perplexa elt Eius oratio. Melius fluit Steph.in. ertien- 
ditio: vCv y, ($»)»!) k.;'/ K'^y'^lt- Seofi- ij/z. • xxi it^' civ, tl s-fiV 
Ji/Vffofjj. » if^ifAA. ■/!// (3oi(5. iyoA. , x'TOTvyxxyofie)/-] G. 

'Xiii(\ Partem Adnotat- Steyhani dedit Hiulfoit. inter var. 
/eit. Addit Sttph. Intelligit cnim (meo quidem iudlcio) eos 
inftitutum ipforum tanquam inconfultum reprehcaluros, et 
i'e id damnofum fibi elle expertiiros. DVCK. 

aJtwv] Potius xCruv quam xCtHv I'cribcndum puto, quum 
praecedat ittUre^x. STEPH. 

ziiJ-iixxoi] Hue fpeiflat Hcrmogenis Scboliafta p. 44. F.d. 
Aldiaae ; eimtxx^' perpcram fcnbens. WASS. Ste^hanus praeter ca, quae Hudf. in var. kfl. lit. s ex eo defcripfit, 
haec habet: quamuis fateor ilium {datiuum) non femper 
lubaiidlendum relinqui. DVCK. 

[Ka5J efi-iiioi) Srephaa. pcrtinere credit haec verba ad 
e^-^lioi — xxre->u~^v t et malit abclTc Sid. Sed caput Scholii 
cauilam contir.ec, cur iiiit injiioi'^vtiiixx'xi?[ G. 

Il£fjfrj(:-:£v] Dionyf. H/iltiiiyiu:JJius, acris ThucydiJis repre- 
hciil'or, hujic locum im.'tatusclt lib. 6. p. j,"4. nam inValerii 
ad plebcm oratione ita clauditur quaedam periodus : xxt 
ys^'»(5T^)t£v '.f Sqx^^x yjiiuv tb x^fva tt^ovoix, ISix Tr^oq exxre^av 
;tl^Oi It-rix^eix ^.e^aiiiyij. En ! xefiirifxe (pe^ojiivt; dicit, quod 
alius diceret, z-fjifTifHsw el; ro (J-egtsBxi , licut a Tbucyclide di- 
citur, 'xegii-iixe (pxiyci^er.), quum dicenduna eiret (vfitatam fe» 
quendo orarionis foriiiam) ■jrs^ie'mxsv eU tJ i^xhedy.f. Sleph. 
in notis ad Dion.Ha.'ic. HVDS. Vid. >?/(■/)/&. Of erar. in Dion. 
C. -XVl. ct II. Schediafm. ^. DVCK. 

K«l ■ze^iiT'txcj — viv «i3»Ai'«] Et pyudeitttg, quam antea prat 
Kclus feitbmiiusy — reda^a, mulnta fuit, in impytidcntiam. 
Pfoprie dicendum erat: T=fi£>>(X£v £« rd •pxtveirSi'^ , vt infra 
c. 120. TAt/i) — e; rivxvrin xlaxc^i TEf/iji). Ita loquicur, vt 
Nofter ii. I., notance Stephaiio , Dion yl. Hal. A, R. L. \'L 
p. 1 139. TffilrijKfv li — Tgovoix — XTToX^eix <fef:/<fK(. Vlitatius 
Demofdienes in vx^xy^x^vt ad Pantaenet. p. 969. SgS)i re 
7!^xyiiu (ioi a'£f(eri)Xo? tl; xtottcv. G. 

['iSiunix) Scribere debebat : ISiCTrfxynocuvti, i.e. cum quis 
fua, non aiiena traftat negotia. Nofter infra, fin. cap. vocat, 
aTf«>7i0ffyv))y. Abrcfch. Dil. p. 41. excitabat L. V'l, ig.] G. 

[CJ xxrx irxrifiaj) Stcph. malit ■ru^S'So;^ fed codd. non aj- 
dicunt. Habet quoque Rollg. qui et pro el liabet iJ.J G. 

ZuyxiiSviiveiv] Rcuocaui ^uyxivSv.evei-i ex Edd. Vnft:. Steph. 
ct Bnf. ct Codd. CiiJJl ct Gr. pro eo, quod in tdd. Porti et 

K 74 ©orKTAiAOT rrriP. a. .0' Ay. iwtvfiv, foy a^sA/x xa< dr&svsix (^anoahf). -vri'J uh h yfvofiivtjv vcw^Loyixv^ aino) " KctTcaovag 
Ay'. ,,^rsvijcrsTaj ol vfuv Trii&ofZBvoti y.x\n n ^ ^vvtvx'A >ici]a. ttoXKo. t^? ^f^sTs^ea X?^"^- '^?*'" 
fih, on d^ty-iffxivQiq, xa) iJ% ir/^d;? |3Aa7r7if(r<, rriv tTrtK^^iccv 'TroircsoSs- eTreira, Ts^t -rHiv fj,syi=rioy 
■Mvh'vsCc-nac h^daivoi, uq av uaAirct ' fjbi-r dstfivriTH ux^rv^ta tkv xa.eiv *' y.a.ia^riTBe. vxutikcv ri 
KtyJJvu-s&cc, 7r\ijv t5 xa^' vfuv, -TrXsi^ov. kxi a-A.i^a.c-&£, Ttg iVTr^a^ia c-jrawjo-rs^ci, >• t(? roTf TToAf- 
fjLizH KvirnDoriBcf.^ ]},](! j;v ufj,fig dvjr^h TroKkriv x^rifJboir:,3V km, xH^"^^^ irturic-cKr&i i6vct.f/,tv iifxlv' Tr^oc-yi- 
vi<r^aj\, al'Tft 'Trd^env avrfTrayyeArof , dviv "* y-tv^uva kki SaTrcivrig h^icra. tccvr-^v km Tr^oasu 

V k«t4 ititm; CI. Cr. Pjullo ante tI!» (i>v y«»e(i'v«v Reg. fed Iv inter vcif. fcript. rec. mami. x "Ei" aJrort Marg. Cam. fed 
iitera leaic "atV^bt/^b. j re.ii.Mi St k.> Jury /?••?. z E.-w««X<'« .W.l^^. f/or. ita et I'alla, non probaiite i/<pA. Etiain /?f«. 
Vafi. fed A!.?, in marg. inanu rec. juyTi.z'a- « «"■* C. Reg. Cajj: Aug. t V.xrai^i'ii CiiJJ. Aug. i n{«y«»<«fS«' Marg, 
i Ki»5i»a» .Marf. improbat Slepb. Reg. Ctjj. Uaf. Aug. 

KcTx K«x/a«] i. c. xaxo} ovt»c, vt a) incrces et ignaui, b) 
imprabi, fegncs ec cunftabunJi ad alios iuuandos, noftri 
vnicc memorcs, aliormn negllgcntes. GAVER. 

'KTi^ayiiosv:^^ Vide Schol. Hcrmogenis p. 44. WASS. 

['A7rf*s/^) Corrcxi ita pro irajaja moneilte Stepli. quod 
non locuiii habere poteft. Abeft hoc Sirhol. ab Aug. cod.J G. 

['EvT.oSev 01 i-/»;>f«) i. c. raliones, quae robuy cmtjfae con- 
frituunt Dceft bcholion in Aug ad KaAi) ij ~v>tux^x.] G. 

ZvvTvxtx] Leflioiiem margini adfcripcam ^vfiiixx'a, pro 
%utTvxix, I'altae iiircrpretatio agnofcic: tjuam cainen adul- 
terinam piiro, et ab alijuo protectam, qui annorallct, his 
verbis, >) ^wtm-/}* '•^ it/itTt-fx; xfiiccf , inrclligi iftud. vide- 
licet li,iiy.jLxix- Vide et quae hoc de loco dicam apud 
Scholi^Jlim STEHH. 

'H ^uvtux'X — T?< ifttrffxi; Xf^'i] '■ *■ {•"'J'ttT/JJifXt/ut lif^jv 

Xtfix, quod eiiim nobis contigit, itiixilio vejlro indigere, multn 

moMs vobis eft prtfiiturum. Kei.<:k. anim. ad h. I. legit J/i«- 

fet. Tliucydidem lie eiliiiilTc, vi.t cuiquam pcrfuadebit'Vir tI^x;, ve/hae !n,/!geniiaf, a\it commedi vejlri Caeterum HuJfin! crat JuvKivJKvevfiv. Hoc leuc eft; fed tamcn monen- 
dum erat. DVCK. 

To nii IV iAAJT^'ij! — JuyKivJi/vfi/nv] Addit haec per cpcxc- 
gefin. .Secundum Bauer. V. CI. proprie dcbcbat dicere: tb 
fit) ^vyx. (■ wT* (ii) ^i/yKivlvviisiv, et hoc elTe pro |i/yx. tSMi.v. 
Monuit hoc iam Stcph. in Adnot. ad Schol. p. 603. "Ev iA- 
AsT-ji-i ^viitixxlx eft : ^v rw ^umtxx'-'y aAAs/c. f. i'AAu" fed tunc 
fequi debwiHet : T^at/rwv, f. ai/Td'jva;,«jj ii/yx/vouvft/fiv. GOTTL. 

Zw,y.iii-jif<isiy] i. e. iSef.siv iuyxivl. Metonymia. BAVER. 

Tiiv firv Bv etc.] Hunc locum mcndi fufpcAum habere nos 
vetant ea, quae icribit Scholiaftes, videlicet A[fTei» hie prae- 
pofitionem x«t4. nam hoc Ae/tciv ica iiitelligendum eft, vc 
in Proparafceue docui. STEPH. 

Tijv nh BV yxuiixxix'J] Pro kxtx rii-j (x. v. fiuc flint accuf. 
abfol. ,,1/uod mtinet at! aeuale frae/ium — Pro xxraiit^x; 
max coniicit Rcisk. (anim. ad h. I.) kxtx i-tojat invh/xxyrtt 
krtaiainiix — VC acculat. haberec verbum, quo reierri pof- Doft.ir. G. 

Tijy — ixvfixxixJ] Scil. x«tTa' fign. fv Tp yaviixxix. BAVER. 

(T(i.'r«» Tf.c/;iiov) I'arum accurate; haec enim pcriodus ex 
proxime praecedcnre pendct. In .•\ug. non legunt'.ir -Scho- 
lia ad verba rife? rt Cfiit et ad r«vof<f n)y vxvuxxixv, it. ad 't<p 
if,u«« et ad Ai'vc^ci Tefi>cvt>^M ] G. 

'z^' >)(*««) yh.'iieyfu: nos. ItaiTl, vt et it quarto cafu iun- 
ftum fumitur apud Atticos. Frequenter Nofter verbis mo- 
tum lignificantibus addit <t1 hac vi. v. Valkcn. ad Eurip. 
Phoen. p. iS. G. ('urittfl— ) Haec verba funtcxpofitio illorum: tiisiitt^x rvii^tftitx, iudice Steph.] G ^viifiaxix codd. quorundam et lunt. glodam fapit ri;; Ji/vtu- 

Z'->C- ^ ... 

Kx?.i >) ~vvT. — xt'f'd Nefcio, cur Schol. et alii Intt. lun- 
gant |uvTt/x'« tJc z?f'««' 9"* periphrali, vtut per ie facn 
commoda, nihil hie opus lit, cum iimplicillimc iungas, xx-k 
woAAi T?; ufitrifxc xf«'*f> P^r multas partes, ad multa, inul- 
taj partes vellrac vtiliratis. Zv.rvxix xxAij eft profpcra iors, 
percommodc cblata copia. Nihil (implicius. Etquid tandem 
fit Ji/vTvz'« i^c viitTffxf Xfilx; ; certe CinTf^x^ abeflet. B. 

[n(?i?if3!-/x<C{) Male. V. not. Melius exponit ri xaA^, per nr ai/ro.c- Haec verba dcfunt in CaOil. et Auguft.] G. 

'Ayi7 K>( ««) iiiSv — iT4*>i(l*( Ji.V3»i] hieeeje eji , vt tt 
vejlro, tt a.'iorum, auxiiio i'lJigeamur. Abrcfch. (Dil. p. 41.) 
moncc, videri pollV, irrnvflxi; cflc plur. , ob lupcriora : nTy 
mMMv THTQ ittitoitmii i)xtf<iv° fed reddendum modo elTc 
iiirixi, indigerc. G. 

'ExiKCuflx; iurSai] AfiV5K< hic eft, precari, petere: quod 
multu magis fign. antca : aAAmy tqvto Sit/rcfttyoi ifxc/ify" vbi 
nullo modo cflo poteft, inJigere , cum lit futurum, c: vo- 
luntatcm et coutiliiim vcnicndi notct. B. 

El (i>) fitra ttr.'.imi —] •top. «jtx/f, faquitur enim, JcJk; 
ilixfTU. Sed ila Nofter variarccnnllru^honem folet. Scnius 
eft •■ quoniam fen/imus, nos malt etdhuc tgijje, id iam corrigtrt 
Ubortmut. viiL Bauer, ad h. 1. G. ETtiT*, wtfi rit iiiyhmiv — ] Dofta manus ad marg. lunt. 
Vinar. (triplit . ridetur '-rtnx, on. Sed haec particula re- 
peti potelt kxo xcivS. Mo.v pro xara^tifOt, fcqui dcbebat, 
x«Tai>!*(ff3«, propter fupcrius fraiiiccc-'ti. G. 

n(uT fih «Ti — 'iriiTaJ Pertinet hoc ad varietatem ct in- 
conllautiam Noftro quaclitam , vt in altera parte omiferir 
irt ■ cui limilia notaui in Phil. Th. p. 57J. Sic paullo poft 
J; Toi); TOAAot/c ifJTijv. vJf 3> iTXnuDtTtSft X^t'^' "''' fi™''ter 
debeb.it, i( Udvouct eU ir. K. 

[Oox ir((v( Hoc caput Schol. pracfixi praccunte cod. 
Aug. In fuperior. tJ J/naiov Tfw-oy Ic. Tf opiAAovTai , i. e. 
alkganl. Ita quoquc paulo poft ri itCrifo/. v. Steph. Schol. 
ad Tify iJTiKKf/jiy Teiii'ffiffSt ill Aug. ileelK] G. 

[tJ futtrufiev) Intuli ri et n«v»« * BovxuiiftK e C»lT. Roftg. THVCYDIDIS HIS T. I, SI- TS mus, nunc in manlfeftam imprudentiam et imbecillitatem conftat effe mutatam. Nos igitur foh 
Corinthios in fuperioie nauali proelio repulimus. Verum quia maiore apparatu tarn ex Peloponnefo, 
quam ex reliqua Graecia contra nos veniunt, quia etiam videmus nos domefticis tantum viribus fretos 
non pofTe incolumes euadere, fimul etiam quia magnum eft periculum, quod caeteris Graecis imminet, 
jfi in illorum poteftatem redigaraur; idcirco et veftra et cuiuslibet alius auxilia implorare nobis eft ne- 
cede. Et venia eft danda, fi non malitia: fed potius opinionis errore, fuperiori noftrae quieti res con- 
trarias nunc audemus. 

33- »Quod fi nos audieritis, haec noftrae necelTitatis focietas vobis multis de caufis in honorem 
cedet et emolumentum. Primum quidem, quia nobis, qui iniuriam accipimus, nee aliis iniuriam faci- 
mus, opem feretis. Deindevero, quia, fir.os, in maximarum reium difcrimen adduftos, recipiatis, 
beneficium cumaeterno teftimonio quam optime apud nos collocabitis. ClafFem autem, veftra excepta, 
maximam babemus. Quarc confiderate, quaenam magis fingularis veftrae profperitatis occafio, quaeue 
lioftibus damnofior effe poffit, quam fi ea potentia, quam vobis effe ad!un£lam magnae pecuniae, 
nngnaeque gratiae antepofuiffetis, Ji, iv.quam-, ea nunc adfit, fponte fua, fine periculo, et fumtu feipfam 

Tfartc/OJEv. Tijv f-tsv tjv] TfiVov Tr^ool/MOv- TevofieKifv vavfi«%/«v] Ai/te< v kxt^. F.(p' ^f/a«] xaS' ijfiijjv. Amiitii srt- 

(lyciiuBxi] TOv K«fiv9/»v. 'Eeoixi^K Jt* eevToiil 'Arlixii ^ <ri/vTa|/?i i'lfil Jt« ffo/. ifyovv, ci SouAw^iltiiiiv aCreig- Awgayixovuvy 

Tj,?iyf;(r(zai{ ij ^je'ia. Tl^urov fifv] to SUxwv, xfajrov. oCx 'Vfjn? /SAaTTHff;] uffTTi? 0! Kof/»5/oc Ti)v ImuBftev z-oiiitccBi 

tl'/H'j |3oi)3->jffsT£. Eteito:] to evfi^^^ov, iojTi^oy. Mxgrv^tov] to iixt;rvfiav uSeTs^ui fiovoi 6 @0UKvSliiyii ^iyei. Zz-ceviaiTC§z 

fisyi'^ij. TX yk^ KX},x y.u.\ %5>;^a'///a, ff:Ts-'Via * Ta hs j^fftfova viKX, El i^v vt^eti «y tt^o toAAwv ;^^>j/ZiiTWv] kvTl toA/oJv ivi 01 

uviftg 'hSifvatoi, ;tf))^ta7-wv vfiSi f Afff^iM "onii,!!!. 'ET;(i))ffaff5E] liyogisaTs, Oi? £)riK«Aouvrix)] a? ijr&yovTxi Tjo? eviitixyjuv. et Aug. Obfcfuatio falfa eft. Occurrit enim /ixgrvgisu apud 
Xeuoph. Plut. et alios. Non accur.Ttius Thomas M. fcribifi 
lix^Tvfioy effe clcgantius quam v. lixgTugicti;. Nam Icgicur 
lixgrvflce apud Dcm- ec alios fcriptores Atticos; vt praeter 
Duck, (in addend, p. 666.J nocaruuc Oudcnd. et Stocberus 
ad Thorn, p. 598.] GOTTL. 

KxvTixiv Ts xfKTiiiJte^x] Claffem enim habemiis—' Sicrlfupra 
C. 22. xlljliec Ti ii Uil lixAAOii >t uyu)iisjj.ix — > ^u^ksitm^ G. 

S5ranwT^f*] Veiti magis Jingularis. Nolter VII, 68. Ko- 
%iiiaii «T0< S n ANI^ T AT 01, 01 av ixixi-ix ix tS a^aMivai 
P^aTtlovTlii TtKil^x Sia TO fiTVX^i"A i!i<pe\5ci. WASS. Theophll. 
Corydall. §. 57. lUpoilc. Rhetor, in Fabric. T. XIII. bibi. 
Gr. male: xx't sxc^l/xtSe tS; ii^l«i;ixq sxxviuTi^u,. DVCK. 

Ti; iCrgit^ix rTzviitiTega] i. e- quae fm tunae occajto rarior, 
id ell, vobis teetior, exoptatior ejji fotcfl— Paullo pod aper- 
tius : anu xtyiifi nai Ixva-'-^i SiSSaa ixuTifv , vc Abrefch. Dil. 
1. c. notat. Schoiiallcs hie non eft audiendus. v. not. ad 
Schol. G. 

[t-raviuTigx,] ncytrti.) InCalT rb ij.ty!-:<i recent! manu atra- 
pieiito Icriprum erat, cetera vcrufta, cc minio. In Aug. 
dceft V. iisyi<;ti. Stephanus nimis operoie, quanquam refke, 
demoiiftrat, paruin accuratam elFe interpretationem, et icri- 
btndum fuilTc lisi^uv, quae melior Ik explicatio, quamxaA- 
Afwv et ;i;fi(ff(fti«T6^a.] G. 

[t« Je x(?iIovk) Verba funt Homeri II. a. v. {76. Vult 
autem Schol., t'cc XEfs/ov* dici ab Homero de iis , quae reft 
*aM7c et xflf't^o'i 'int contraria. cf. Eurip. Suppl. v. 196. 
— f Ae|£ yig TI?" 015 TX ;<;e/fova 
riAEdu figOTOiaiy i';i tZv xiiSacvuv. 
cf. Valkcn. ad Phoen. 896] G. 

'h, ti >)v] AddidJTo >), quod hauddubieabforpfit infcquens 
«!• manifefte eft haec particula neceiraiia, vt monuere 
Abrefch Dil. p. 41. ec Reisk. anim. ad h' !■ l^ 9. Bauer, ad h. 1. putat, non opuselFe t^ Sj, qaod t); .— • s-TawaiTlj « diftuna 
iit pro avT>i CTxviuT^Tti. Sed dura eft explicatio, propter 
icquens £». Poteft quidem ita refolui comparaciuus , vt 
notum, fed non in tali ftruftura. Abrefch. in Autt. p. jig. 
aliud exeinplum talis abcrrationis e L. III. 39. proferr, vbi 
^ in cod. Dan. obfuit rji tl. G. 

El, Hv] Etiam praeter ea, quae a me iam notata ad h. 1. 
rcpetiuit B. Gottleberus, cacophonia vitatur triplicis voca- 
lis et foni ter recurrentis. Et veto auftoritate librorum 
caret Ti ^. Quare parenthefi ceite includ, omilTurus reftius, 
ni R. Gottleberus notam fuam oppofuilTet. B. 

["Aut! toaawk) Deiumra funt haec verba ex Olyneh. I. 
Demofth. princ. p. 9. Reisk. vbi Reiskius hunc JocumScho- 
liallae !audare non praetermifit.] G. 

ngocyevtisifji] Non puto futurum tempus hie locum ha- 
bere poffe : ideoque libenter 'jtgoayf/itioi/^ rctineo. STEPH. 

\TiiJ.visaa3i\ Suidas : iTiiiviexeis, u'jtI tb viyogatxTi. &ov- 
Ki/}(Ji(;" >)v vnii^i jroAAftiy x?*ll^^'^<"^ iTintjSxaSe. G. 

Hfi TOAA. — iTiiitjV. vfo<iyi\iec^v^] i. C. wfoeniiiiir. iraAAw* 
X?- praetulid'etis omnibus rebus, vt vobis accederet. B. 

I'Hyof&ffxTe) ReprehenditSteph. Schol.- interpretationem: 
non enim dici : ayo^a^siv tq^ ^of.Awv ;t;f ((naray, led fine prae- 
pofitione. Paullo poft ad verba tcxtus: i^yoiq i>) xnx in 
Roftg. et Aug. fcriptum eft : avrl t5, iSi o?.iyoi(. 'Ofitiooi; i 
oAiyov 01 TXiSx. In Roftg. male fcriptum erat TxiSe(. Locus 
cxrtat: Iliad, e'. v. 800. ij oA/yov ol ireiiix hixora yehxra 
Ti/Jei/?. Vbi Schol. minor, cA/yov exp. i5' oAwj. Sed haec 
explicatio huic loco non accommodata. Dutkerus idem 
fentit. In Aug. Schol. ad oJ« ^TixaAO!/>T«( et "lya/aij tm koivJ 
fX^Ei defunt.] G. 4to 

Kiv3(/v«] Magis ThucyJideum elt u^eu unSitu y.xl JaTiJn)?, 
quam a/£u xiviuiwv xai SxTru'jtit. STEPH. KnSvvuv] Huic 

uuphoiiia fauct, iilud a fernionis pruprietate comntcndatur. 76 GOYKTAIAOT Z T T T Y. A. Ay'. A^. (Pf^BTa Si [ziv Tiii ^roAAsc, d^STrjv, * cJi Ss STrafiwitrs, %a^;y, ^ vfitv d" avroig, larxCr ah tu t -rravT) 
"X^ovi^ oXiyoig h'ti a.ii,a Travra ^vve^ij. km c\r/ct ^vuuciyjag ^;ousvct, oig i'Vixa^ivcaj , dc-(^ci\iiuv Kca 
Koa-fiov H'/^ tia-crcv ^i^ovreg J; \r,\l/ifiSvoi ^ -Ka^xyivcvTat. Toy Js TrcXsiMv, at ovTrs^ %«;?(ritM< dv si>j/ji.sv, il 
T(f v/Miiv fi^ citTcLj iiT-c-&aj , yvoiiJLrs dao^Tcivsi , Kx) in. aiaSdveTUJ, , Tis AaKSoatficviiig (pc(iu) tm 

KxIccKa./ji.^x'JOVTci; ^ f!fj,ag vuv eg -rijv vfjLSTs^av ' tTrixst^tja-p , rja jw^ 7^ y.oiyu) £'%'3-f« iw.T "> aujZv as-: 
aAA^AaJv tS/zsv • " fJ-fiSs S'veiv (p-S-iicxi dfix^lci^cnv , jj Kxy.ia-xj v^x?, ri a-(pxi auTuc ^sHxic^a-x^&cu. 
* TfJ.BTi60v S; y au 'i^yov Tr^cTz^ncoj^, tZv ah, ^i^6vTa)v, vaSjos, os^xuAjjiiv t^v ^vay-x'/^ixv^ nxt 
■7rP0iTriQ\iKivii'j ^ xjroig jtixAAov, Jj x'nsTTi^^Xiusiv. 

k^. „ Hv ^i ?Jyi>Tiv, cog » ^iKctio'j tig er^iTi^ag x'jroiy.iic vfixg Sr/,s(r&cf^, fj.x&erooc-av, ug "Trdca 
d'TTor/Jx, £v fih TTXT/jiTx, TfuZ Ttjj fjLf^T^oTTcAiv do i^HfiiV)] OS, dWoT^iSTOJ. '' i yx^ stt] Ti) oiAci, 
ttAA' eTr) rZ cusioi Tcig XsiTOfiivoig ehxi ' iy.TrefjiTroyrai. ceg ce ridiy^'j, a-aC^sg t<ri. "Treoy-Afi^ivTsg yxe 

t oft J' Ut^vti-.r: CtlJ. Aug. f 'Tar» 5> xirtit C. g Uzfi/Ti Mir^. B.ir. CI. AIJ. Flor. B.:f. nuUo modo ferri poteft, inquit 
Stepb. Sic (jiioqtic Cajf. Aug. In Baf. vcro h tS »«vt> x(i»v- Sic Mosqu. er tnarg. Aid. Vin. b n«f«7''/vovTai Bf. AU. Flm: 
Bj/T Cr. Mox pro Ji' 'i(»ji»j in Aug. eft: 5i<T«f. Sed inaniis rec. emend. 5i' ovicf}. / n«f' airs/t C. O. Ar. dr. quod mallt Foilw. 

Ik Reg. Cair. Aug. t "TfiS.- All. Floy. Baf. et mox 'H.u(T/(.av Ar. C. Aid. ; marg. Aid. Vin. i:,iSt et iV'Tijiv. / 'e-/X"'{'»"» '<'■>'£• 
.•<r. C. reiicit Sripb. Sic et Oiii. et ex emend. /Jcf. m aitb! G'. Aug. f/i/;-. « Mi;S! 5u«r« C. In Aug. ^ij 5J 5ter». o 'Hii/Ts- 
{ov C/. f'/T^! et ex emend. Uc^. et vtcrque ii «u. Aug. 'Tn/r<f»v 'ASifvirti l(-/o«. Dm. Sed qui primitus Cotlictm exaraiierat, fpatium 
vacuum teliqiicrat, in quo deinde alius ex conicriura, vt vi.letur, fcrlv'ferat 'Aiv"'". p aJtok om. C/. // oiil y«( Ar- CI. 
mox »*Ai i-^t Cr. Mux pro '6»iiti in Call", ct .Aug. iiuXii. r 'F.^fnitir*! ,W.ir/r. Ar.C. refpicicndo ad nomen vicinius ixtixi*. 'E«»/|4- 
wivTii magis Thucydideum efle fatetut Steph. ita vt ad i'Tji»«i tcfcrii pclGt. 'EnTtV"'"! fj»« Z).;». Mosqu. Veruin praecedit gcnit. plur. bisque Homerus xviu 9«5 Sit ye 
pBAij, ct a»ii/ Kr/3uv« Pi'i/ofon. in Arirtoc. tie Anima. WASS. 

Kivii/yBJ V. L. x;/3i/'v<tv, elJ ill quibusdam ; led iiidiccCamc- 
rario recepca Icdio et\ urr.xuTifx. GOTTL. 

'Aft-ntv] Pro iCSo^ix Har/iocrat. vid. Ktymol. ita ct Ando- 
cides. vid. Siiidam. WASS. 

'AfjTiivl Rcisk. accipic pro Jo'fav aferift, et pro xoAAbc 
malic: !ro>HC. (in Diluc. Abrcfch. p. 45.) In cod. Aug. » 
manu rec. in nurHiiie adf,.riptuin : tCac-^lxv. G. 

*/fcoffa — k(eTti\/] i c. laudem, opinlo.ne.m virturis, nempc 
et libcralitatis atque officii, et foicitudii-.is. BAVER. 

'E; TCI/; toAAduc] Apud reliquos, apud orr.nes Graccos. B. 

Vxvri] Lectio margini adkripta nullo ferri modo poteft: 
hanc vcro l^a//ti refte iiirerprctatus clFe videtur, quae cunfta 
ferpuucis ex omni niemoria fitriur coatigfruiit. STEPH. 

Oi< iT(xaA»yT».t] n. ixilvoii, n qu'ibu! nu.xHium petunt. G. 

Tcv ii ■xi/.eiiO)! — n^ cisTr.t tcit^^m] Ordo eft: tl Si tic 
•"erat J/i«y, tov xoMfici fii; iriti}iit — ,tSi qu'is vejlrutn in ea 
0pi)i!one vfrjatiir , bellum nullum futmum , quo orto vos ad- 
tuua> e poffemus — Bauerus capit ita: tl Si ti; in. clirxu r. 
^oA. fii) tcfs5r.i (rciiTOj), Si' ovT«? xf^-"l*" «'•' t'i(/* '• Non 
iati.s refpondct confequentibus, quibus docct, bcilum certe 
futurum clTc, obLacedaemcniurum iiiuidiain.qua potentiatn 
Athenicnfium noilent iufto uiaiorcm fieri , et initnicitias 
Corinrhiotum. G. 

Toy Si ToA «i Ti{ fit) o'rrxi leitSta] OmilTum eft roicvrct' 
aincfii) c'tT».i r. toa. itfeHr.i toioItcu, 3i' Sj, (pro, ii' ou) rel. 
fi quis purat, non ta/e hoc bellum fore, ex quo, rel. tt hoc 
ipluin apte coiigruit iis, quae fequuntur, (ecus ac ecu fee R. 
Cottlcb. .Sane cnim oriturum bellum non crat, (i Aihe- 
rienfes non adiuuilTcnc Corcyraeos: at hoc volebar.: Cor- 
cyraei; itl/uni ergo fuadebanr, quod vr lie force Athcnicnli- 
bus, "ccupaturis coiidlia^flopoiineflonini, idquc adiunfto 
Corcyraeorum robore: ^mbus aJiunftis non poftciu non 
bcilum moticre; quare nemo diccrct; non adiuucmus Cur- 
cyr»eo5, quii LcUuoi non wit, in quo nobis proline. Quae ratio? Immo diceret; non funt iuuandi, «f oriatur, non, 
guia non orictur. BAVER. 

rvufisf? «/.t*fT«vt/] V. Ind. B. 

no\siiiietlovrxt] Agn. Suidm in ToAffjiffff/i/v, et expl. »cAf- 
(xiK«? lyjiv. vid. II." 4'. j;. F.ujlath. II. Ijaf. Ed. 33, 7. cc 
Marcell'in. WASS. 

Suidas h. v. T\o>.e!Uftilsn, xoxiitiiiCi ix^'^- &cv)tbSlSn( iv 
rf u- qui locus baud dul)ic innuitur. Paiillo poft : xoxiuM 
iziSvutivni. De hoc v. vt et aliis dcfidcratiuis v. Picrf. aJ 
Moerid p. 14. G. 

meg avTo7(] Reccpi ttCroTi;, Vt referatur ad Lacedaemo- 
nios ; quae lectio in optimis codd. repcritur. Mox viix; et 
iJlifHgxj edict, vctt. conrcxtis non tam conucnit, vt recepca 
Icdio. Sc."fus; Corinthio.s cum Laccdaemoniis Corcyracis 
fubaflis, deinde Athcnicnfcs pctituros. G. 

'Etix'I?i"*] H'^^ quoque meriro Icilionem , quae in con. 
textu ell, altcri nos praetLililTe, aiii cum aJiorum^tum ipiius 
etiani 'DJucydidis loci oftcndunt. STEPH. 

Kar' aCrSiv] Non abfurda eft Jcftio codd. Gr. .Aug. etFlor. 
ed. xxT ttiTU(. To KXTa enim cum accufat. quuquc eft cen- 
tra. Quacdam Iocs itaque, vbi ita to xari fumcndum, non 
corrigenda funt. v. c. apud Aclian. L. II. \'. H. c. 14. xxric 
Kf.itijx vfy TO S^aitx, non dcbcbat mutari in Gronouiana in 
KA^avo;. v. Abrcfch. Anim. ad Acfchyl- I.. J. p. 107. G. 

^a&tttt aiiafTaeiv] I'er Knallagcn pro ^Sarayra anagneei-j, 
F. Port. HVDS. V. 7. oi/t.v pro S-jolv cdi voluit CI. WASS. 

M>i3i Suiiv 4.3a#«( a'fi^jTMffjv] Niuee dutbut commodis it/ieio 
txiidant, vt nut nobis ptitt es inferant damnum , aut fe con- 
frmcnt, f. maiores opes parent. Reislc. in anim. p. 9. coniicit : 
Hy,Si I; tl JuTv, nneqiie excid.mt tm praeuenire ad vnum de 
ducbus. Ofdincm enim ciTe : /»){• ani^uci th t^i&atu i( tv 
SvtTv. .Scd nihil npus. I'robanda eft Scholiaftac ratio, iun- 
genris tc ^OxgKt t« xxxSity-i. G. 

♦3iSff».t ttfiXfr] i. e. xxTX TO (jSaffw, iv tZ 4i9<Jr«< ; ^Savsiv 
hie c(f, allcqui, atiJngcrc. Svui pcndcrc poteft vel a<j,3inn, 
vbi fit pro, «'{ SvQ, i. c. li; ^ingiv, altctutrumi vel al> T H V C Y D I D I S HIST. I, 33- 34?- 71 vobis tradens: praeterea apud miiltos quidcm afferens gloriam ; illis A-oro, quibus opem feretis, gratiam, 
et vobis ipfis, potentiam. Quae omnia e>; omni temporum memoria perpaucis limul contigerunt ; 
pauciqiie funt, qui ////x, a quibas belli focietatem petunt, pmefidium ac omamentum maius daturi, 
quam ab ipjis accepturi veniant. Bellum autem, in quo vobis vtiles effe poterimus, fi quis vefhum fit, 
qui nullum fore arbitretur, ?> profeflo fallitur opinione, nee videt, Lacedaemonios, veftrae potentiae 
metu, belli gerendi cupidos effe, et Corinthios * per fe validos vobisque inimicos elFe, et, dun*, nos 
orimos nunc aggrediuntur, viam fibi ad vos inuadendos llernere, ne communi odio in eos confpiremus ; 
neue alterutro fruftrentxir, vt aut nobis damnum priores infeiant, aut fibimet firmitudinem compaient- 
Cum igitur nos quidem focietatem ofFeramus, vos veio earn accipiatis, illos anteuertere, et infidias 
anticipare potiu«, quam infidiantibus contra infidiari, veflrae funt partes. 

34. „ Quodndixerint, iniquum elTs fuos colonos avobis recipi, difcant, omnem coloniam honors 
profequi _/}.'«;« Metropolim, fi beneficiis ab ea afflciatur ; fed fi ab ea iniuriam accipiat, alienari. Nee 
enim emittuntur ea conditlone, vt fint ferui: fed vt cum iis, qui cfo;?!/ relinquuntur, aequali iure fint. 

*■ y\pud fpfos [Lacedaemonios] auuloritate valere. Partus et Caf.t. HVDS. 

Iva fij) Tw xufjii tx^-*] ■"■? x"'''? ^%3?«i K'/M, a* iiy, xci-Jo) f,;;5?oi tuv lio^iv^iicv ysvoinvoi. MijJe ivotv] Mixti Sxti^cv. I» 

TEfiiffJii] T^o>,x^ih, Ti-gs^x^"' I ■»■"! ^gioTiiz f.xjipitisrj. Tuv iJ.h\ lii-iuv Svj/xn'ri. Mx!}£TU<rx-j] u;j.xitii; y:':^ ilfi, S:x Ty,v 

h^iTxj aCroii; voviffliev. ti uh ■!ricz>i<ra] iro T^i liijrgCTroAsui;. "O[ioioi toTq MiTOfii-joic] qj.CTiiJOi roTi v^oMifSsTviv hry ui'M^rufi. Tie excldant Huabus rclius ^SaTfJi, !. e. w« ti!i t^3. 
«luo minus iis potiantiir. CJuod Schol. iuiigit (fSijir*) >:«- 
xwiraf, per ordinem verborum fieri ner]uit; debcbar enim: 
tm'Si ivsrj ii^S.^Tuf:, M ip3. y.xx. Nee vero (ic cxpedien'c vliim 
vocab. Sve7v, ncccHaiio rcrcrcnui ad :^5cic^.i- (pS^ynv eft /Im- 
pliciter alii^un pcruenirc, re aJiqua |iotiri, iaintcnere; vt 
Phil. 3, 16. lU £4/3aff;i,u£v, quo iom pcruerjcrimus, quod 
jam teiieamus. Ncc vero 03u<ry.i ad infinitiuos retuleris, 
cum participio iungi pofcat ac debcat; ufiufTuffi q,3xirpn eft, 
per pcriphraiin, pro, fc^ i(,5£tu«h i/.ij tT/ru^wK, vel urvxi''> 
lion tenere. BAVeR. 

[A6/t5/ Jarffov) Hacc intuli , vt cf port h vTifpccTH, v. ^ 
e-jiTxht, e codd. OlF. B:f. Roftg. tt Aug ] G. 

'tiUtc^ov Se] Hacc verba cum Reisl^io et Caiicro, qui ilium 
fequitur, retuli ad caput fupevius, ct, vt res ducet, cum v. 
j)v ie >.iyusrj — caput nouum dcfcrip/i. Ccrerum pro viiin- 
gov legit Heilmanus: i^nirifcj, ct fie vertit: Il'ir haben alfo 
nur darmif zit denkcn 1 ihntn durch vtifci-n Antrag ■— i,uvor 
zu ko:>imc>i. Sed rcctius ad Athenicnfes pertinct, ob fupc- 
riora. Adinonencur enim Athenicnfcs, vt Corinthios prje- 
v-enianr. Mox pro tS-j fih, Itgit Riisk. (Diluc. Abrefch. p. 
4:.) i!iJ,Z-j (ifv aiiiovTti'j — Sine vila caulfa. In Aug. cod. ad 
rfiirifoj, Vt ibi Icgitur: vft^xffoy 'i^-, yj iiTO xar.Sy fcriptum eft. 
Mox ad Ti3v /zEv, adiertum : i^nSv, 3>)Acvo7-( iiinTwj. G. 

'tiMt. — ifyo'j] Haud dubie legendum, J;«V. non viiiiti- 
fsv' nee fatis inceliigo Scbd. Cod. Aug. a B. Gottlebcro 
alJatum, quorfum pertinear, •^;,U5j-£i'i/ (vt legit) /j>oy intclligi 
UTO Koivou ; nifi Voluir, \iiiiri^av, vojh-um ., referri ad vtros- 
que, et ad Corcyraeos et Athcnienles limul, commune efl'e 
vtrisqae. B, 

[n^oix^ivi Tie TtfuTeia f.si[i3&yciv) Haec inferuJ e cod. Aug. 
Call'elanus modo i';3bet: rU tj«t.i ^xii^u-jsr/.'] G. 
AiTs7(;] Omittit Ciw- ma/<?. WASS. 
Hfse^f BAei''e<>' — ^ enriji^vMiiiiv] Afecsfch, iu DiluciUatt, p. 4;. laudat locum Hcrraog. Ttfi c-lt^. tsn. p. lid. inttt 
plura a-jTfio-fcVfws' cxcmpla, ct cxplicat 7T?ce?ri^vM'Uiv , per 
4.3&VS1V e7n^isut/siv, alterum per ai^CvisSxi Jfi/Vefs^. Scnfus 
eft: „vcftrum eft, vr, accepra focietate, illis prius doles 
neflaris, quam c\-pccleris opporfunitjrem, qtia vos ex illa- 
runi iiii'idfis, tamiuam Liqueia, e.\pediatis. G. 

rif j;t;)3cvA. f/.5>\A. >) uiT-j Non do/i vtique ncftendi con- 
ditio hie requiritur ; nam qui dolus hie agebatur.* Immo 
aperte omnia agelantur, eriam pracfenribus Corinthiis et 
audicntious. Nocajdi rantum notio4icm affert praepol'ir. 
ix), et ienfus eft: Vcftrum eft, i. c. prudentiae veftrae, vti- 
litaris cr fecuriratis, nocere Corinthiis, occupare commoda 
priores, antcquam i!li occupcnr, i. e. antequam claflis noftra 
illis adiungarur, vt in cxtr. Orat. difcrte proponitur; banc 
ergo occupari a vobis, decct niajis, quam committi, vt illi 
iniiadant, et i'lc vos cogamini dcinde circumfpicere, fero 
quidcm ac fiuftr.T, per quae illos vicilTim laedacis. BAVER. 
[Mci^srucav) Argutatur Scholiaftes, parum feliciter. Ncmpe 
l^acSiruixxv fc. ra-o , fTf(> a/vos.'y SoxSfi, icribere poferat 
Schol. fccundum Srepbanum. Fn Aug. deeft aiTorj. Abfunt 
Scholia in eodem cod. a verbis EJ lih vacxaax — ad 'ek ra 
fc9(o; li-i vTcvqyi'iu cMCeptoeo, quod ad Sarttj^ sti Icgitur.] G. 
ExTt'inrovTK)] Iv'on minus ixz^iiToiTxi quam iArtsiiiriTr^ legi 
poteft: etiamii praccedar a/AoT?iBJ-a/. Nam iKTrli^izovlxi 
(quod c.\rat in meo veuri ccdice) ad aToixoi, vt ixTt/xTsxaf 
ad ciitcixix refererur. Fatcnr tamen, allum quam JItucydi- 
dan ly.Ti^nrs-rut potius fcripturum fuiffe, refpicic.iJb ad vicr- 
nius nnmen «To<x/«, praefcrtim quum jam ei verbum fingu- 
laris nuiTieri uf.f.crfiSrxi , non plurale xMot^ivvthi, apcatuin 
fucrir. STEPH. 

Ei.TTf,'i,Tovr3/] To nroixla , req::irebat Ixz^Mrers^i proprie; 
fed non eft, vt curtSreph. dicamus, alium fcripturnm iuifle 
porius iKTri/j-TTirai. In eiusmodi colleftiuis opiimus quisque 
ii^riptgiuai grascuruai et iatinorum pro lingular!, plutali 78 0OTKTAIAOT E T T T V. A, A^'. As'. "TTSp) f.'TTiSa.fjLvy ' £C y.^t(rtv, -TroAfjUM fjiaKXcv t) too ta-u) ' t^)iKr,Bri<rav to. lyK^JifJicfva fUjsK^ilv. xa.) 

^fOfLSvotq Tf jx Tit fxj^ioq firi vTr^yilv. 6 yoiq iXaX'^rai rug f2.siuiJt,iktM<; kv. ra xa^i^gcr^oi Tolg iv- 
civyioiq \afjc^ixv!tiv , cia'^ciki^ctTog a.v otctTs\oi>i. 

Kc'. yyACcrgrs ^s i^s ra? Acc>cs^MaoH'i)v cnrov^cig, ^r/,sfji,€voi ^/j.oig, * fMfiSsTs^iiv ovraq ^vf^iixx^q. 
'■ s'tprfja^ yu^ iv aiiTM?, tmv EKKriviSm ttoKsoov trrtq ixr,^aaH i£«a^a%67, s^sHvetf 7ra^* * oTrcTs^m a.v 
a,fii<iKr)ra,i kk^ilv. Kcci haov, ti rolaS's yJv drro rs tsUv ivc-7:3ve,j.'v t^dj 7iA/?^?v rsc; ;avc, y.x] Tr^-.c-'t 

TS Pvaaxx^^i iiB^aa-i, y.a) d-TTO tJJc aAAoS-fci' -ttoSsv oi^i?^E(xq. sha ev dcr/.KfjuaTi SK(rovr<xi, Treio-^sv- 
TU)v vfiuiv a. hicu^a. ttoKv Ss iv 'TtAsiovi curia. ^fJiHc, jMr, -jTSicravrsq vuai, i'^oiMSv. tjfMoiq f^iv yd.^, x.iv- 
^v'jsvovrcti y.Ai i/. ix^^^i ovrag, ^ cLitooa-scrBs. raiivhi as ix 0'T4/f yMKvrcti ix^^'^"^ " '>'~^"' ' '*'" t-vrov- 
rc^v yevri(ri<r&s , d?Aci Ka) uctto r^g vfiiri^ag d.^-^,g aCvaua S ■Tr^ocrka.^eiv -TVieii^nrS-e, iiv )i qinaicv, 
aAA' >; XMuivm xmKCsiv •' r^g in. t^j vf^'Ji^ug fM<rSo(^o^iig, r, y.a,) rijjuv ■Trzfj.Truv, iucQ'' c, ri dv ':nn:^r,rs^ s El. Rtf. Aug. r T» /r«A<(i«T« ipaXiiSvrM) iiiTi>.ii'v Afnrg. '£|3e/Wifc« etiam /?<•/. CaJJ". Cr. Aug. •» T> decfV Ar. * n 
abeft Ar. <■■ £>.:». Mox irxfxyitit in Aug. ex emend. )t«fiy<»3«i. y oUtrifuv AUrg. z E/fipTai ii Ar. a 'O'tniftK Dnit, 

* oiX'""'" C. Al.l. C'C- c 'ttJ D.vi. d 'AnwniSsi et mox yimVuSai Bar. Mux t,:v5i luil in Mosiju. i 'Ovray abed D.in. it. 

in .VKsqu.; in marg.Dan. recent, manu fcriptum. / kul liiiimm om. C/. et mox khI =iue anS /iff. g nfjAa^ify legebai .A'<j//j i 
imptobante i'/f/'i. * Tij ix t?< !.V"-<e« (iuSa^iojiat A/ar^. ^r. C. In Baf. et Aid. Vin. .marj. pauUo poft: )»«A. Ji(. vtitur, quod hie numcrus laret In colleiftiuis ; vt ex iiraix/as 
vocabulo tacilc efFicuaitur ct-ixoi. v. Abrcfch. in Diluc. p. 
42. vbi exempla qui velit rcperiet. Sic Liuiusfaepe. v.Dra- 
kcnb. ad L. 111. 38. GOITL. 

[nf0f(f>(r3'.)) .Steph. inalit: i^ iiv Tzfod^TKi, non probantc 
Gramrr.io: qui intcrpretatur : Manife/lum eji, iamque expo- 
nam vobis."] G. 

A«eftivo;« Tf tx tb eb5eo« f.:^ i^xufytrj] i. c. nauxi/lum veto 

veftrum imfilorantH'Us , il'ico , /ine vlla mora et batjitatkne., 

negetis. li'iixi cujii .Stephano, Interprete vulgato tt Rci.-ik. 

i% t5 liSiec TM Cxa^ysiv. (anim. ad h. I. p. 9.) iied Hcilma- 

nus conneilir cum iioimci, et cpponi credit h. v. kTtuTtf. 

„nocb ihnen in ilejnjtnigen , luaruiii Jie eiicb gei-ajizu anfpre- 

cben, x:i'.lfahret. Miror, cur ncgec Vir DoftilT., E^Si; ad- 

ieftiuuni non Indicirc cemporis celcritatem, fed fi (Ttaduer- 

bium. Vidctur Heilmanus niti Phrynichi auftorltatCi qui 

p. 5!j difccriiit tJ .-C3a et (i3i){ , quorum illud dc loco, hoc 

de tempore adhibcri dicit. Sed non negat, illud tanquam 

aJie^iuum, ita adliibcri, quod tamcn ex hoc loco conftat, 

et pauUo rarius eft. Ceteruin, quid iit £t3i), {tefia,) tiiiii 

et It tiSs/a;, (cettriter, fine mora,) plurcs docuere; veluti 

Hemft. ad Luc. T. I. 437. Valken. ad Ammon. p. 90. it. 

ad Eurip. Hippol. p. 291. Ruhnken. ad Tim. p. 9s. Erncll. 

■d Callim. Hymn, in Apoll. p. 6j. qui et monuit, iu% elTe 

Jiatim, item rtffa, ad Horn. Batrachom. v. ij6. Qui omnes 

tamcn non menrionero feccruiit huius formae : tx tb fCHiot, 

idem llgni^cantis ac ci!5i/c. Ad hacc verba fcriptum ell in 

Au"uft. yyu/ri. G. 

f Aff4.«Ai5-3ro«) Correxi ita pro at4,ec?J^arx, e codd. Rortg. 
Baf. et Aug. Pro ii*,i' e!l in codcm, (z^ Se] G. 

AbriTf — eCii Ti; tTfovi.] Quid ergo praeterea folutuii 
non erant? Transpofita funt nimirum verba, cum deberct: 
tiii xCriTs, vel, au xCttrt il rici; e-ro}. BAVEB. 

[ri lii-j fi)Ta») Stcphanusintelligit: vgopcif.MTxi, verba ipfa 
difcrta allegat Corcyrae-irum Corcyracus orator; Corinthius 
Tcro fciifum huius foederis exprimit.] G. 
'OT«T<f «<{ av if/rufTiH i/^tit] Baucrus V. CI. ad h. I. netit : ficui oTtr^foit placcat, inttlliget s«~ jk (. ntyetv, autcx pracced. 
It/.u/iaX"*- Abrcfch. in Aud. p. 219. dat. duobus e\emplis 
defendit. Sed vnius cod. Dan. audoritas contra leftionem 
vulgatam nihil momenti habtt. G. 

['H in vTto^iyny) Quid fit, xof.xKiCeii h vza^i'/ii^, Stepha- 
nus ignorat. In Auguft. feparatim fcriptum ell hoc Scho- 
lion, vt in altero margine Icgantur v. /avSivovTsi'C xc'.xxivti 
tb; 'A^if.xiai, et iJi altcro : ii iv vTo-nyiif, ■) li^u.iKut. Quor- , 
fum vero h*ec pofteriora pertineant, non apparet; priori 
rcfcruiuur ad ^u;iiixxlz<;, in eodcm coilico. .Apparcr ex hi.?, 
Tc J^ar/JK? "°" pcitiiiere ad ko^^xiuhj' fed innuerc vidttur 
Scholiaftes : Corcyraeos Athenienlibus adulari , quod Jtit- 
Kct;; eorum dicat; vel intcrpunAioneni ciTe poiieadam, vel 
ironice haec dici.] G. 

'siq.ff>elxi] Idem eft ac ^-jiiiiaxlxi- v. Schol. I, J. cf. 0. 26. 
;i. ci. libri. V'ariat orationem Nortcr. G. 

niiff!}hTM-/ Jfiafv] Sc.TeiiTv ixiiva~- iudico Baucro, (adh. 1.) 
reflius fcriplidbt Nollcr: TnitHi-zraf Jfi^; , vel ■zs.r^i-vr^. 
Deinde xiiaSijTut intclligendum efle quali To.ija-aiTi/, auc 
T«.frv fupplcndum, propter fequens , £ hc^iSx. Reiskius 
in anim. p. 9. putat; port iiintix cxciJiiie Ti/%e«. Pro 
breuitatc Thucydidis magis confentancum eft, lubaudiri 
ifoiuv. Abrefch. in Aud. p. 219. fere ita: ilrx c. ui. iiit. 
(ixti'va) a ie.'niSu, ujiu-i TrtKrOfyriLv, vbi precibus nojlris aJ- 
Jufli fueritis , are n. iix^t^en ^i*a(, quod ex itx'i^ivot ^inid 
initio cap. adfuniit. G. 

noAO a h xMlovil Nos multo magis vos reprebendercmus, 
acciijarcmus , niji perfuaJei i Vbbit pateremiiii — . Keisk. ill 
anim. p. 9- coniicit: k scxu ii — tftftcy; nos autem nonnt 
vos multo grauiui injimulabimus f G. 

TStie ix «"■«■« *u>.i/Txl — ys}iii€it^f] IJlos vero, qui hojies 
in vos iryuuiii , non modi non iujiis co'ercebitis terminis, fed 
etinm — b'x '~a; eft, non mode non , et fcquente negatione, 
et line ca. Itaque non opus ciTe arbitror, cum Bsucro, \'. 
CI. poll Bx, intell. fio'vov, propter iAAi xjxJ, hoc ordine: 
Ttfii'ltt5i « jio'vev , cTut ytvtivitSi xwAur*} rStSi, ix^. dytuv 
K<H IT., kMA x»i {irifii^ft^f) xtotf^M (»VTti() ii»- «Tg r. T H V C Y D I D I S H 1 S T. I, 34- 35- 79 

Quod autem ijli nobis iaiuriam fecerint, perfpicuum eft. Nam ad iudiciuin de Epidamni controuerfia 
prouocati, crimina, quae nobis obiiciunt, annis quam iure perfecjui maUierunt. Atque m, quae in nos fuos 
cognatos faciunt, vobis fint documento, ne ab ipfis in fraudem inducaminri, neue ipjis, auxiliuin [>eten- 
tibiis, ex tempore morem geratis. Quem enim minime poenitet beneficioium in inimicos coUatorumj 
is vitam tutidime degit. 

35. „Neque vero foedera frangetis, quae Ciim Lacedaemoniis feciftis, fi nos recipiatis, quia 
neutrorum focii {umus. In illis enim diftum eft; quaecunque de Graecis ciuitatibus cum nullis focie- 
tatem habet, ei licere ad vtras partes libuerit accedere. Et fane iniquum fuerit, d iftis quidem liceat 
clalfem inftruere cum ex foederatis ciuitatibus, turn etiam praeterea ex reliqua Graecia, praecipue vero 
ex us ciuitatibus , quae veftro imperio parent: nos vero a praefenti hac, et, iu medio pojita (ocietate, et 
ab alio vndecunque au.vilio arceant. Deinde vero in criminis loco ponant, fi perfuafum vobis fuerit, 
quod petimus. Nos vero longe maiorem vos infimulandi materiam habebimus, nifi rem vobis perfuadeamus. 
Nos enim periclitantes, nee vobis inimicos,. repeiletis. Iftos vero, qui funt veftri hoftes, et qui contra 
vos veniunt, non folum non impedietis: fed etiam infuper copias ex vef^ra ditlone Jibi compararr 
finetis, quas non eft aequum: at oporiet aut illorum quoque milites mercede conduftos impedire, quos 
ex agro veftro cngurit, aut nobis etiam auxilium mittere, quocunque modo vobis vifum fuerit. Potifti- 

vcVui xx't ru fixxla, XX?' o"; ^ Wor^i- 'ZyKf.tiii.arx ti'.Ti?,^i7v] KoXaSf.u 'Ex t3 elSc'oc fi>) i7rov^yu/\ 'aaxizTai vzij^iTeTv. 

'EKKX'^'iXi rcii liiTXfJitMixi] «vTi T«, i laii' cf.ui Axii^avaiv iJ.iTXiisf.eixv ex. tb x^'S'^^'^-'-I "'5 'X??"'"? > c'-<r!fX::hxr3i; x-i iixref.clij. 
E'/fJfTy.! 7if h aCrxTi] f>ilo\i, yjil Si&voix. to /iiu fifroV, i Kegxu.'^xtof t^» Se Siavoixv, i Ke^!;'J:0!;. Avb rav i/fitT^PUv] xof.x- 

KiVii ?.x:^xvovTu; th; 'ASifvJs/s?, i} h Jtos-i7//J, 1} elfuvixai;. 'Ttsikowv) Trof.f.axii yLj Tttiji ^'x ■^evlxv E;.ti»-3v-.>cj>oi/v, xx'i xxrk 

Tat c'lKSiav hgirevi)!- f,iyei Ss Tfj) FlaAeav ri?? Ke$«AAi)»i'a? , OiTinsi; 'AS)jvxlaiy o/TCi vxt^xoot , Kegiv^laii su\i£ii.ax,oii*- K«> 

/ 

iluT. a?%>)?. Hnc rationc in priori membro vs^iavrzs^yii tamen ri^- /u/rfo^of/a,- T/^rtOi/ fcripfifTe purarctiir, hi nitS-t- 

figniticac: negilgere, opernm non impendere j in altero, parui c^ocix^ A\\\\'i(: a>r! tmv /iKrSoL^tfojv vitieri pollct, vc ^(sc^iix'j 

pertdere, non curare. Qijae durities ordiiiis non -quaei-enda dicerc avri ruJv z-^fVpffjy con/ui-uit. Niil forte iilud dunus, 

in Noftro, vbi ea facile carere polTumus. De vfu ra a'x quam hoc, iudicari debet. STEPH. 

c'tw5 V Duciv.adL. Ill, 194 GOTTL. .^^^, i, .,i.^,(,,„ ^^^6,,, _ ^,.c%:fisxi] Ordo efl : 'ufKk xx\ 

K«) .T.ov^vJ cm. a at fine fentcntiae difpendio abelTe ^^^^^ . ri,ixth>.. ,.,^9.$. h.. .,"« C,.eri?cc,, {yH,} xo,!^ie,^. i. e. 

nequit. WASS. . j- , - ,r ,, i • ''W '/'teth vel prohibere, quo minus milites mercenniios e 

nfo<rAa.e.-<v] Non !T?=f;.«(3£,y, led T?<!Aa^£.v ,//?//« iegir. ^^^R.-a reirio^e cooant ~ n. vt iis hac ratlone adirum inter- 

Verum U-<)uente ctiam pog.na, illud, non hoc, Icr.ptum eft, clidatis-^'Bauenrs praefert leflioncm f.,<r5<.4'<'?'^,-, hoc ordine 

ct zSMaJJe agnolcitur. STEPH. , ^ -, et fenfu : x:.Kiu. ri, « r?; i^=.riex,,aycere, prohibere vejlros 

Ovx cx^( - r^fff^ffSf, orAAi «a)- :Tf;ffA«(3. Tf?,ovr<r3Ej ^;^^^^^ „,ff£|<,4,i,f,/«; |„,;va-v « Jlipcr.diis et mercenaria miiitia 

A 10 modo. quam ego conatus ium, rem cxped.t h. Gotf- ^y/^,.,^^,,_ r „„.,.„^. ^^^^ „;„.^;,;^,///^„/. Duram elTe hanc 

leberus, Juppleto 0^ port c^^,. Mallem, aut adedct re »o-, ^ferpretationem, vix monendum videtur. G. 

aut probatum dedillet Vir Optimus, lie omitti loiere; Lati- ' 

nis quidem folemne, omitti, port non modo, fed fequente k.ik. kwA. t. — f^jirSoii.] .Si probanda leftio, tzig9o((,oiry(, 

ne quidem: quod hie non fequitur, fed aliquid, quod ofir- quam non commouifl'eiii , nili altera lua^o^cgtai;-, aurtorita- 

;«f/.'/", !Tffio'i>f(r.9E. Quare nondum me pocnitcat aliatafe in- rem et ipfa haberet , fenfum elle crcdam ; K»j;.i£jv x«xt/«<.'v, 

terpretationis , iiaudquaquam indign.ie afpera Nortri (IruiSu- fc. ir;, ctiam ab illis arccrc, auocare, mercenarios e veftra 

ra, ac nc afperac quidem, fed cor:llruendo eliciendac haud regionc. In (jottlcberiana ratione xuiAi/'fjv fimpliciter pofi- 

aegre. Certe enim iimplicius f.icwiv omiferis anre/f/r" f//<!.'?i, turn intcHigatur, fupplcto, «|(^v»m, iiieZo^ofiliv, quod ex 

quam 01/ fupplerls, vbi aflirmationem verba loquaiitur. Ces- fus^o^oqix^i modo fuo , rcperas. .Si tamen vera Icrtio ell 

nerum fequi fi placeat, placentem fibi in repetendo voca- (tiaOo-po^lxf, cxplicari alio modo, quam ego dixerim, pofie 

bulo lignificatioiic alia; qua de re attuli quaedam in Froluf. vix vidcatur: aut legcndum, TA*E liKrio^o^ixi: • fiue iunxe- 

Horat. 1786 et 1787. dicere polfim, ox«« ede bis intelligen- ris, Ixdiuv xu)^. rx; tue!}o^ef(xi, vt fupra explicaui, fuppleto 

dum, primo, vt pofitum fit cCx, i"'^'; pro, oi (jlovov, rurium axo, xt' helvuv, fiue xufLusn ric iziaS: ixehuj, [raCi l" r.uiMr. 

«kinde OTui? pro fvaf. Sed non placet ; quare aut Gottlcbcri, Farcor idem, in mea ratione, quam duriorem nppellet B. 

aut mea ratio valeat, et alterutra eligatur. BAVEK. Gottlcbcrus (in Thucydide aurem qui tandem vitari duriora 

"hk] Sc. xgorf.x^iTv. G. vbiquepo(iinti') fateor tamen, ad (j.ic5a:f,ofixi addi oportuilfe 

T«« Ix Tti; unerifxc fiiirSo^o^ni] Haec fcriptura, non quae a Tliuc. vcl fupplendum, r^< ftiff5. Sed nianeat altera 'eflio, 

margini adlcripta ert, in vet. meo txcmiiltiri qx.{\3X.: quod fi T0J5 n:g5t^c;n;. BAVER. 8o 0OTKTAIAOT Z r T T V. A. Ai'. Kr. pvaOipovTct d/TTc^iiy-vvfitv • not (jLiyt^O'j, ' 0T< ci rs auTo\ '?ra?Jfj,iot '' v/mv Sja-iz-j (iirs^ o-a^STctTtj •;rir<f ) 

fioi.x^<^ ^i^oiAivtig, iTyC ofiiia n dWor^tctxric) dXkcc iMaKtrct. fisv , ei ovvci<r&s, ft>iasva aA^ov edj 
KeiiTr,7Sa.i vaZg. ei Ji y.^, oTii ' r/v^unciTog, tStoi' ^lAov 'ixsiv- 

A?-'. „K«w oTU) 'rd^s ^vfjt,(^s^ovTct, fjiiv aoyifi Atysa-S-c^, (po^ii^Ta| os,.{jui, oi aCrd 'Trei&of/.svog, rdq 
a-TTOv^ds ■" AutTJ?, yvwTco to fih ^s^iog " aurS, itr^^v lyjiv-, Tag sv«i/t<«? fj,dAAov Oo^riTO'j • to ^s Ss'.^tSv, 
fxtl ^sPaiziv8, " dc&svig ov, tt^o? »V%t>oi/Ta? r^g ^X'^?^'? doss^sso'j irrofisvov. Ka'i ciua a "Trsfi jljg Kea- 
Kvpag wv I' TO "Trkiov j) /ia; ^m *■ A&>;vm'j QuAe'jiijtsvog- y.a,) i tx Kodr-.ra avrxig tt^ovouiv, crav if t3v 
uiAAovTci Kct) ^ 6(rov8 "Xct^oyTx ttoAs/mv, ' to avr«>i« Tis^itrKOTT^v , (Mdoid^ti %(y^/oi' TTPocrAa^stv , o it5ra 
u,iytr(^v nxip^'J ' olicsiHTcLj y.Oj '7!roA9[j,8TcLj. TTJg re ycl^ IrxAiag ko,) Ztx,sAiag xaiAoi? TTflt^aTrAs y.f^Tiw, i "On Tf cl aiTjJ Ciff". Aug. Scd in Aug. manu rec. rt pod ifri fuperrcr. k 'HiiTvMarg. Ar. Bar. Alt/. Flor. Baf. Reg. Cajf. Dan. Aug. 
Bafil. cod. delude in Bal^ ed. wjn/f. .V.ioA Dcmofth. / 'Exufirirt,- .l/.i'/. /4r. CV. C. fi/j/l placet Sicpiano. Canier. P.ig. D,tn. CmjJ". 

de B.if. lallicur liuilf. Idem in tcxtu ediderjc Jxufii-oiTot, quod mutatiim voluit Clar. IVfJI'c. It.i in Aid. Plur. et Ual". Paullo ante in 
Aug. pio livmSe luperfc. -SuwiinS*. m AJr/» C/. Paiillo ante (iii' eiri 0.:'<. in Aug. \\nii, fed ;i manu tec. fuperfcr. « Airs CV. 
t'fiA''. i^-i^:- I'nfc. B :/. Aug. o Sic diflinguit Ae. I'm :. itivAf ov wjj? lfX"C'^^( xa; <z5f''5 «5</?jfov hiy-iiiii. Cod. Aug. omiitit c m- 

ma port /x^fs;. /> Tst^isov FAr. Pafe.Bi'f. q 'AZ-.txiuv /li. C. r "iisati i C. "o»m o'tu M.irg, Bar. Aid. Flar. Cif. Pro hic 

ItE^lone faciunt alii quidam Tbucyd'utU loci : vt lib. 4. oVov 5i oSt'irai Taf«rvj:» , et lib. 6. S»ey ojtw irx^tirt. "Offcy b CVi^. Camer, Au^j. Baf. 
cod. y TotfyT-i'iia F/or. B.tf. * oUsiStxi ttxi iroMinTTXt Ai-irg. Ar. Maig. Aid. \'in. •nXtiuTrai. OltatoTUi re %al ir9?.itn*rat C. 

Ot'tiirui Tf x2i Cl. oUiiSrcii re txi irsAifidrzi Bar. Aid. t'lor. Baf. lleAifuir^i magis Thucydideum eflef quam irtAif^trroi cxiftimat S.'tft, 
Cuin .1/rtr^. et /<r. confentit Dan. cum B/ir. /</,/. et al. Edd. Cajf. Aug. BoijO'^rv a-oAAa 5J, — 1} iAAoTf/aff';. iAAi f^aAj'*— ^y] Ver- 
bal «A;.i — MifStva mi/, lion habei'.r in proximo, viije pcji- 
ilcant; vnde> nili di.xeriinus, Inhnitiuos pro Imperaciuis 
cile politos, pcndtrc polilnt ab illo, vcl iungi iili fupcriori, 
Ukxiihcuificyiiuv' vt verba, T.-A;,a Jf , rcl. ad verba, «/'% ofi. 
ii uMcTiluei;, fine in parentheli. Oblkt tamen iAAi, pro 
tiuo ditcret, xx), vel 5e • eCii eAAi non fcnipcr contr<:rium 
liotat, fed faepius er coniunduin; poll parcuthcfln vtique, 
vcl hyperbaton, vbi pollit plane clTe pro cJv, et Latino, 
iier.iqtie. BAVER. 

[.'.t/Tfi Ti x?'i) Stephanas reftius fubaudit iUxntv., et lie 
eft ad V. 5. vol ct Rollgard. habct: k^o ksjvb ts iUutov. Ce- 
tcrum delunc in Aug. S'chol. ad Kai izwyruv ct ad Bo>;5£r».] 
COTTL. 

'ori ol ttiTol — (2Ai44/ai] V/pan. hi Argum. Olynth. i. 
Demullhcnis. DVCK. 

• )'ti aire)] II. Coriiithii. Pro ii.u» Relsk. in Dilucidatc. 
Abr. 41. et a^iiin. p. 9. coniicit (Jfii'v re luc) iy,7v- Si accede- 
let codd. audoritas, icq'icrer RcLskiinii ; propen leo ramcn 
in banc fentemiarn, vt Jn'v praeicram, quod melius conue- 
nit lupcrjoiibus c. 3}. Kaf/»2/«{ oi/<a/<fv«« TJtf' ai/roJt it*! i.;mv 
•.x3f«« ovm; — et iliad per fe iutclllgitur,. Corinthios fuillc 
(Jorcyraco.-um huftcs. G. 

K«j KT«i] liifuf. Baucrus pro irtt, recepit ucsrff nefcio 
vndc, e: cxplicat: vli cutis arguwenlis conjlat. Scd melius 
cohacret crtf , h. e. quod pi-aejlat finnlfftnuim fiHem ct ami- 
citiam n. nos nunquam a vobis dciciihiros, quod Corinthii 
non modo nodri, fed ct vcftri funt hortcs. G. 

'orif ex^K. t/tj?] Dcbcbat if^rff. t/ti; ell vinculum fidei, 
pignuS) firniamentum; quo (enfu nuxime in plurali dicitur, 
t/tjic waf/xer/, argumcnra alierre, liJein faccrc. B. 

Oi/'x oticlx 1) 4AA3rf/«iric] i. c. quam vxinxiij lvniix%iaj fi 
cer.iemftritis ; res viJeri x-obh non potefi en Jem , ac fi terre- 
Jlrem repudiitj/eiis. Rti>kim in anim. p. 9. fubaudit: tJ 
kxx?.>.iirfiu9tt ^ufkiutxlxi i)T*'f '"'■i5«« x«l » vai/T/icif«. G. 

EJ ii ]fi\ Sc. Ju'vifffSi xftiAnc/, li tanien prohiberc non porti- 
tis, quo minus alii clafTc valcant. Hoc, vclut c diuerfo, re. pctas ex verbis, n'^ihxiM, xjuae cum ipfa negent, alia ,i»e. 
gatio opponi non pollit; fed, i.ii,ilvx ii', idem efb, ac fi di- 
c.nt, TavTj:« (t«J? xf.Kaui) xti^Ciiv ' cui rede jam fubiiciatur, 
fill minus. BAVER. 

'E;ci'f4ir«;r«c] In Step/j. ct a/. EM. oxvfuTXTei;.] Non mi- 
nus placet ixv^xTxroi, pracfercim, quum pat;. :6. ixviuTtfa 
ivyain; fcriptum lit, et alibi quoque haec fcriptura cxllec. 
STEPU. 'Exu?o« non tantum aa /uca, fed et ferjonas fpetilat. 
Plutiircb. Solone. ezvfdi; i(> Tr^ii ra; xxf.ti(. Apud lojcfcma 
p. igf.. pro ix^j^azxToi omnino leg. ixtJSi-rxTov, cui fauec 
Code.'i iamb, NolVcr pag. :6. 6. vid. Sihil. p. 462. Voc* 
izvgou vli Aelian. V. H. XIII, i. Xciioph. D. HaHcevn. WASS. 

'otij i;ii'j«;V«Ti)c] Kciskius in Dilucidatc. Abrefch. p. 41. 
rcponit: ij;"? "''«'"*« • n. vaii« K^KTijrai. In anim. p. 9. con- 
iicit: 'ti; txCt^ £X''f'i"'-«T»;, qui cx hue f arte finiljjimus rjl. 
Xcflio vulgata iiou egct niedicina. G. 

[<l>/Aov t'xs'v) HocSchol. in Aug.refetturadiA;.«(iiAi«.] G. 

Tc hSiit aJrSj Bauer, ad h. 1. expl. confirientiam timidam 
rupli et viu'.ati foederis : et oppolitum 52f<r»/ elle, alacrcm 
coiifciinliiim feniatae fidei. Tci JeJice ell ti;;ior, ne hoftes 
fuedus rupcum vlcifcantur, et ixftav cl\ conlidentia nimia« 
^irogantia, qua quis niniium libi tribuit, veluii h. J. fc, ec- 
iai:i line alieno auxilio, hoilibii'! parem efl'e. G. 
. [To iiiv iihof) Pliircs haec Scbolia confarcinarunc in re, 
fans pcripicua. Dclidcantur quoque omnia in Calf. polliJ«f- 
^ffsy ijv — vsque ad V. «i yxf 'ASifvxiOi iihorif. In Aug. verba: 
TO itcv KtJtxi — *,y ToTc airoU fcparatiin fcripta funr, caque, 
quae fequuntur, v.'jque ci •) if 't3tfy»7oi StJ.oTfc defunr. Verba 
sutcm : 0/ >«j "aSijv. iei.— a prioribus funt fciunda.] G. 

[©afffi)<r»'T£{ — ixuaitu-'ii) Stephanus putat, fcribendun 
fuillc Hxfevisxti y.a) xTuirxiiivcif — vt hi datiui cum fcqucn- 
tibus conucnirciit. Sed noniin. funt abfoluti-] G. 

To ii 5afffBw] Sc. aCri, nif Si!;afi(w fc. riliif. Mox Currj 
Rcisk. poll cy comma pofui, et port tx^fvi illud dcicui. 
Sic in Cod. Aug. Dicitur enim iJ«i(« Tfo'< r/va, non formi- 
d^ndus alicui. In Dil. Abrefch. idem Rcisfc. coniicicbat: 
i:\xitifii. In cd. Flor. Viuar. cradita mauus ad h- 1. ia T H V C y D I D I S HIST. T, 35-36. 8t 

mum vero vos nobis in focietatem aperte receptis opem ferre decet. Multas autem commoditates 
(quemadmodum noflrae diSionis initio monuimus) vohis demonftramiis, praecipue^ue quod eosdem 
habemus hoftes, (quod certidimum eft argumentum) eosque non infirmos: fed qui nocere iis, qui a fe 
defecerint, valeant. Cum autem naualis, ac non terreftris focii^as (vobis) cfferatur, alienatio par non 
eft. Quamobrem oportet voi potifllmum quidem {G potePcis) operam dare, vt nullos alios claflem pof- 
fidere finatls: fin minus, vt eorum amicitiam vobis concilieti?, qui dajje fint munitiffimi. 

36- „Si quis vero haec, quae a nobis dicuntur, vtilia quidem exiftimet: fed metuifr, ne iis obfe- 
quendo foedera frangat, fciat fuum quidem mctum viribus armatum aduerfariis maioiem terrorem in- 
cuffnrumi fiduciam vero _/«(:?« , fi kc/ mybaefa^«ffi non reccperit, ianrmam, potentibus hoftibus minus 
formidolofam futuram. Simul etiara fciat ilky fe nunc non magis de Corcyra, quam de Athenis etiam 
confultare, feque non optime iilis profpicere, quum praefontem rerum Rutum, pnce?nque CpeQ^ns, ad 
futurum, et tantum non praefens bellum, vrbem fibl adiungere dubitnt, quae maxiinis cum momentis 
arnica redditur inimicaue. Sita enim eft in loco opportuno ad traiiciendum in Italiam et Siciliam, ita 

€Tilvruii] Kxy iitiSv. *Ar3 rs 5rfo$«v«{] if v^epavSi, t( Ai^S-f*. iJ.a^i'ra it, (fixv'iSi;. Boij^e~i] Aihei to x?>i- '/h yiv^rrj,, 

PcjjJeiv %f i(. 'H «AAorf<«ffi«] w rififff/;. Ei ie f4)}] ivr/^ES'/? avo Tou Sitwtn , ify Ai/£( tm fJis^ifottri. <>l\ov cZ^"] xerk 

KOivou TO itKUtoV' To jotiv isSic^ aCrov] To (uv >Zccii Tce^ CTTo-Aa^, Ss5io(; ovt ^oiZs^ov ifi TOi^ AaKCtiffi ' to os ftij ?.t/ff:r'. ^ecgaoZvg 

«j£t>t-fOy itv Tor? evToTi;. To fijv ieoiif uiroZ- to Mrnai, Toci ffTCvia;! Toiro to-j (po^ov iiizcioiJv. ravro cC-j to xxtx ^c^ov, itx^'" 
ixit, y,i/.m h rp cumixX'?- wjOffAafj/isvo/ifHiiv " to Si Bx^soZv kxI tvsMt, to liii •^^■xi rfOffJfJaff^a; i kcSlv^t ov. ?rfo\' yaj tv; 
Axxc^x^fiOttiSi, TBi ix^^^i VfiH-i x.xl (V%^oyraCi toZto USse'iS^ov aai. ol yk^ 'kSiivxToi ieSiaTS( tijk tuv CT^Ovim x6siv mk k'j JtfAovc- 
Ti t'3f|j:vro Tvi l\i^y.'j^alovi, xxl T>(» «-.t' aCriSj SC'jxiiiv. x.ti iijAov, on to Oiuici toZto isyjlv k^ige toiq ASuvxIcii; itro tccvKs^xw 
^xitttv 3 0i:j3flv he tcT^ Aaxeoarz/zov/o/;. ^u^fftiffW^Te^ he TeciC ffvovoxt^ y text ecxtacStti^vct t8? Kefxy^ajii'?* fivror? izev TOt^ A^^ivxtoii 
iff5ev£4 t)V TO Sa^VOi TBTO, i,'j)iu»ni\ioii; T^v EK Tyi Ke^xufUf ^oySiixV To7i Se vo?:eiiioi( xvtZv TlsM^'r^vv-tiTloti, at^xXsi, xx'i uSt^jt- 
^v. "Otxv s; tov (/eAAowth:] to ej??. otxv ejhtii^yi xx) Si^ad,^ xo'f^"^ Ttfoe^a^U'/ ii; tov axihoy fiiMovru wcMlioy , to auTlxa 

irejia'KOTaJv. TBTt'Tii Ti)v lvi/Taf%B^av sifij'vTfV. K*! otovov] uvtI toC lix offov. xa) JjjAor Td tix osov, to b jigxSeuit kKhx Txx^- 

MeT« ftsyiTwi' xjjif jivj xxi^uv wv, turvyjav xal *Tt/%i«v ' i) iixfJ.ov x*.'fiu» ?J'yii UvtI tS uvxyxuv xxt Kivhi-juy. BfxxvriTui S' «» 

margine fcripfit : j-jleg. vcl ?rf o« i»xJo/ra?, ro"? ix^eo't xScf^e- Ini!. Et vtrumque refte dici docet Them. Mag. Porro vbique 

foil tffofiEvov ■ vel hoc inodo : l<TX"'yTXi rvi ex3?8? toT; xCroit varie fcribirur otrayd, osov i, eeovix, et ojov wx. DVCK. 

iJjeTJfov — ScJ nil tentandiim h. I. arbirror. GOTTL. ['AvtI tS ix otov) Locus iion integer vi letiir Stephano. 

'^ebi■.ci ov — ] In cod. Aug. adl'criptum erar : iAAs; t« In Calf, et Aug. deluiit verba : xaS f^AcT ro i^X offov.J G. 

aff5e>? XX' £ti(3Ali:j3?. G. Ka(loj tpcc^x^u-j —] i. e. Corcyram, a cuius beneuolen- 

njo'« iir%. t. kx'i? ] Non video, cur non aeqac aj'tum fit tia Hue inimicitia maximariim rerum momenta in vtramque 

hoc addiramentum priori, ucii-zei ov, cum manifefto fatis partem pendent; hoc eft : ii Ibcii (imus Corcyraeorum, baud 

opponantur voce, aaiv/i!; et lax'-J'^'Txi, 'x^or, etifm notct, exigua commoda pcrcepturi, ct contra ea fi alieni ab iis 

contra, aduerfus. Sane et fequenti congruit; ac forte ita fuerimus, f. holfes, maxi.nia damna experriiri i'utiius. G. 

medium interpofult Thuc quod ad vtrumque referretur, ['Avti t« av»vxi;v) I'rior ejcpoiitio rcflior eft. To eirvxlxc 

quail limpliciter ac per fe efiet pro ablatiuis; cum hoftcs refertur ad r!x£(KT«j, et xtvxIx' id wo^.tuSTf-f-] G. 

habeat potentes. EAVER. noA£;/.B7«f] Conueniencliis, quam sroAeftcrirJa^, videtur huic 

NJv Ti TA^ev a - pBAf^oWvo,] i. e. B i^iAAov Til) rat lUfx. ^ '"'^o ^«f ^"^^l-S^U ■■ quod babes et p. 32. duobus in locis. 

,. T. A. (BBAfuoWvo; (rvolr*) Repetit h. V. quoque Reisk. p. 9. Pro eodem autem et .xt<,A.-,.«5S»., d.citur. STEVH. ScdH^r. 

anim. adh. J. E!a fc/cbei- iaUnL'Lhr Mar.n mni^ ivlfn, pocyatmi A\cn Uxofa^ilir,^ ebe uq ■KcMiioy xxTx-mc^jf quod 

J^s er liber das Schkkfa! Athens eUn foi.^6hl elncn Ausft,n<cb huic loco non conuenit. nvCK. . 

tbut. Oiler dafelbe en'tjcbeidet , a!s uber das Scbkhfat von ncAffiBT*.<] tiwr.ica reduitur. Bauerus recepit !roA£ft<«r«|. 

Corcyra. In cod. Aug. ad yv»rw notatum crat: x;>r« q'lod nee ^oA£/«t^: , nec»oA^'.!£rr.r,. huicloco conueniret ; 

M,v5 to' V'-'t"- Quod Scholion hue pertinere arbitror. G. " 'f<'^ff'-''>';<. "e palTluc quidem d.ci polle. Scd parum me- 

[To /J^-«) In Aug. additur Sro,,-.] G. mor crat, dici ro.Te T0A<:,x£rv t,v*, pro Tm , ct ita quoque 

, , ,,r^, . , /■• T0A5|«£rij-3iK(. Thorn. M. enim p. 703. TfroA/fi>(T«f espl. 

[E.? TO tx^loy) defideranrur quaedam verba, quae fiipplct j ^„;^^,3,fj, v. Oudendorpium, et quos Jaudat. Ccten.m 

Steph., EC tov iiSf.Ktyrx xxI axiiov rxfoyra ToAffiov Tosx^Soy Abrefchius metito dubitat, quin eodcm fenlu ToA5,.j£rv dici 

relpondet tu offovB.J G. queat ac xoAfftSv. Baueri conatum, edentis pro ToAf(i«r*t, 

'Os'Ovb] Pro leflione ogcv iVai faciunt alii quidam Thucyd. ■xo>.e(iiHTXi, non improbar quidem Rciskiu':; dcbere tamcn, 

loci: vt L. 4. offov a b'J^tw ■Kx^stvxi. et 1.6. oV»v bira T«f£;ffi. fi ea ratio firma fit, omnibus in (ocis mutaii ■ro>.ttiiff^ti.\ in 

STEPH. 'os-ovb'J Loca, quae adt'crt Af/i^'rt?;.''/ , nihil faciunt ■xof^iuis^^.f, vbi figniticct : ad inimicitiam Jliihutari, ejfi- ari. 

pro lertionc csov bt<u. Nam Tburydides non minus faepe Sed, opinor, auftoritas h. verbi dehebar a Bauero probari 

dici: iffoyu et Qt»ixt quam itat utu, et orev >ii(7ru. Vid. primum, ancei^uam illud in tcxtum adfuincrec: vt nihil di- 

L $3 O T K T A I A O T Z T T T ?. A. A/. Af. ' C07S ix^e enei&sv vavluov sao'cit n(Ao7rovv>!(rioii STreA&sIv, " to, re iv&svos T^og rdiceT TraoaTriu^ui, 
Kai eg >' jccWx ^vy,(Po^MTaT6v t^i. )3^a%uTaT4» o civ Ks^aAaM , toT? ts ^vfi-Tvcurt tuu x.a&' iKxrov^ 
TO) a uv fjt,-/), ^ TT^oicScif r;u,uq fjJi-^ot]s. nr^iu, fx^v cvrcc Aoya a^ta. Tolg EAArici vccjliaa, ro Tictp' iifXAV, 
xcti TO rijiiTe^av, ^ kxj to Ko^iv&t'xv. ^ t^tcov o si -Trs^io^sa-Be , ra ^vo ' h to clvto iASsHv , x.cli Kop'v- 
Siot iifjuaq 'Tr^OKx'luAijipoiTaj , Kf^xo*a('o(? t£ ko.) ll(Ao'?rc,v<jr!<rtotg ufiu 'ja,vfjLX-^t!(rs]i • ^sPctf/^voi ie r,fJiaq 
t^sft TT^og atn^g ■TrAsioa't vava-) icCig ^ v^STS^aig dycovf^s<T&aji." Tciavra fih ol Ks^Kv^alot ilirov ■ ol 
ct Ko^iv&iot fMST ainig tcixos. 

A^'. nANAFKAION, Ksey.v^!X,('jC-j rZv^e y jmvov iri^) t5 ^i^acrS'ai c(pa,g tov Aoyov Trott^s-a- 
fiimv, aAA* dog kh) r/fiug ' re dor/Jifisv, y.x) avrc] in elxorccg TroAsfiivroLi, fJLvticr&sv^etg TTP-Lrov H.ai r./ucdg 
ire^) a.fj.(poTSP:i)v, ^roo x%) stt] tov aAAoc Aoyav Uvcuj • ivcc rijv a.(^' r;fjbiv rs d^t^ocrtv d^C^aAsreoov 'ptpoh^^- 
Te, nai Trjv riijvas x^^'^" f^*i d-Aoy^^uig d.-ivl)CYjr7be- (pacr] as ^vfxij.cc-)(^{av , Sid ra (riL^PQV , iSsvog ^ ttu 
0S^ci>r&<tf TO J' £77) y.ixKii^yict, Kct) ^ iy. d^sxr, ewsrijsejcav, ^uf/^fMu-^ov rs idiva (i'jAof^cS'Jct ir^og '• Tai- 
aix^ficija. ioe /xd^Jv^a, ' l%f<v, ilre 7rccpciKci.AHvrsg aXfy/Jj^jsc^aj^y kx] ri "TfoAig a/jrHy u/jca, avrdey-v 

V "n« dccO Ar. C. et D.tn. x Ton IvriZitv Ar. C. ItTttiiti ctiam Din. y Ti iit.\x /Ir. C. Aug. Rig. C.ijJ'. et hie prae- 
terea fu(iOjfiT«Tev, vt Aug. Scd manus rec. tij i fupcrfc. 0. i nf«»J« Afjrg, et {vt videtur) Sch'/iaftts. iion probat Stipb. a k<) 
tJ t*w K<f>v}tN> Rrg. xz) T»v Kof. CnJ/'. Aug. * Tbt-uv 5' S» 1} \t.irg. Ar. C. Bar. .^,'J. Flor, B.if. iciicit Sie:h. c 'tf t«i/t) Reg, 

It mutJv Cuff'. Aug. it 'uiiirtfiif .4r. C. Bar. CI. AU. BoJ. probant Sicph. ct Vort. Rtg. C.iJT. Aug. t T« dcsft Ar. f ns C. et 

Dun. g Oi!x Iw' afir; Ar. C. h Ti a5iimV«Ti« /4/'. .Vlosqu. i "Ex"'! T«f«]c«Aevr» legcbac I'a.'lj, vc ex eius inccrpcctatione 
coniicic Siepb. nx^xHxXStrx ctiam /?c'^, fed in marg. rec. manu TrafasaAsvr*;. cam dc cod J. auftorirate, quae nece/Taria crat. To ^oAe- 
|i«(r5w occurreie hac vi, qua vertimus; probat locus apud 
Nollrum, I, 57. TM^Mkxxc i-nrohiiiUTO, i. c. hojiis ytilditus 
tji Atbcr.ienjibus. Moeris ; xeTi!/.^/.ia.Tx(, i i; cx5exv z-fo- 
mx^tl<- (P- JPJ- ed- Pierfon.) Ita quoquc Thoin. M. teto- 
fJlioiTKi cxpl. ^cxlfiioi ye-joiiiio;. Vci Norter L. V, gg. zw? 

»$«« i!|»/v. GOTTL. 

noA£/.ic<;r>.;] Sane non uebeba;n in contcxtum recipere 
TOAJ/iio Jrj:/ , fed tentandi ca\i(Ta proponcre; quippe auiilori- 
tate caret, et ALrefchius ad me fcribcbat: j)Vereor, vc pa- 
tronum inueniat hoc iioui commatis vcrbum,*' quein Reisk. 
ramcn inuenit; led fcilicct cmeudandi femper cupidum et 
fautorem. Q^iare a me quidtm non fbliicitctur vltra 
ffcAf^sCxw. UAVER. 

T?« TS yif 'iraMxi;] Vi^e Xenophcnlls 'EA;>)yixwv lib.d-pag. 
585. Ed. Leuncl. tt liiod. Sicuium, Jib. li. p. 313. lid. Siepi, 
HVDS. 

riafiiirAa xfTrxt] i. c. iv TsfiijrAM hc'tki, Jita uloneo ait 
trailciendum luce. Sic loquitur Nofler c. 44. 1". Lll autcm 
hie locus ita rcfolucndus, quad dixerit: T««Ttyaf 'iraAfac — 
jy )U!Am xot^&TTt.H Ki.Tr/. Xiphil. p. 14?. i^ ' A to AAft'vi'a £v xaA« 
ftjy Tf{ 7(fi, ^v xaAw ii ry,( 5aAaTTJ)? — Xf.Vai. Cetcriim \\. I. 
jmitatus ell I'rocopius Or. 1111. de aed. luftin. c. 9. et W. G. 
Ill I J.xarAiijTafrJTAs x«J«-5ji(Ctib C 44 IvTafixAM. V.Abrcfi'h. 
Dil. ad 1, c. 120. p. i.;o. Rcisk. in Dil. Abrefch. malit: 
iuAu( iii TifajtAHv Mt~Txi, Ct lemittit Icclores ad c. 46. h. 1. 
vcl: Ty Tf vif 'iTx^lx xa! lix!/.lf— G. 

t(/fi4.of«,raT.'v iT<j Reiskio vidcntur in anim. ad h. I. verba 
fie orjinanda cfle : Jv^i^,. iri to7; rt Ji/xjraffi x>.) y.ai' txxsov. 
PfaxfT^ra *■/ xt^afJiiM tuSc ay fi^ — Peitineiit fiaud duble 
V. nit fvitx. ct xai>' jxaTov ad pfuxuT. xty. — 1)/ vriuerfi et 
fingu'a hi fiimmani hye-.iiffimam c.^am, i. e. vt O'l.r.U brcii'ittr 
ton.pUflar. — L'rudi:a ui.inus ad margincm luninac Vina- 
tienlis notjbat: Sic cxplif: |9faxi/r«r« Ki.;,aAJ'/M rtii rdv 
T« {i/nravTMv, xKi rCy xaS' ixaTCy fi.J JTfOtffS*) — quae fcrc 
cum noltrj riuiratiunc coniicniuuc. In Aid. Vinar. Tfe.'j5«t 
vcititur ; dclpiccic cc tcpudiaic. G. [Af/Tfi TO A/y«jUf») Male. Inepta quoqiie obferuatio eft 
de hac enallage. Iiitclllgitur enim in verbis: to.VJi {t/firaci, 
praep. iv, nee homines , led momenta inteliigantur, vc Iciie 
notanc Steplianus et Grammius.] G. 

nsoUit.!] Fcrri non potcft ilia, quam Margo habec, fcri- 
ptura. STEPH. 

[rifoJ^Te) E.>; hac enarratione pater, Schol. legilTc: xfietSt, 
quod ob iiiSoiTi locum non poteft habere. Ccterumdefunt 
in Aug. Scholia ad Mjj zfiithr.^ yinS; et id'E^ire Tjc««t'T»«.] 
GOTTL. 

Tglx iih o»T«] Reisk. conlicit in anim. ad h. |. z^lx i^h 
<« ovTa, MP/Z/J tres ejji potijjiir.um cLiJJis. Non opus ciV ad. 
derc verbum, cum a liSSoirt pciidcant h. v., vt ec t« Ha l( 
TO aCro i>Siyi- Ovra autcm pro ijyxf. Sic liauer. V. C. ad 
h. I. ccpit; ct manus doda ad marg. lunt. Vinar. fcripfic: 

CiVXf. G. 

TBTtJv J' fi] Neca quidem, quae in Marg. eft, tolerati poUc 
videtur. S'l EPH. 

TbTa;v i' 11 wefio-J/frSs] Quidam codd. et vett. editt. ha- 
bciit tv, quod reiinuit Bauerus, canuuam Thucydidis rationi 
accommodatum, et fie in not. ad h. 1. cxplicat; t'fzifii^tt^i 
« V TBTuiv, ni'flrtDii , Icil. yu.i// vi::im , cogitate , dua: cUJfes 
coniunftiim in', quod valde contortiim el}. Dcinde more 
Noftri, pergit hie Vir Doft., orationem obliquam in rci'lam 
mutatam eirc; xa) Ksf. a-fox — vbi on intclligi aut xju pro 
',if accipi po/fif. Mitto quae argutatus trt Baucrus in DilT. 
Thuc. p. 64. Sttphaiius ct puit cum Abrclch. in .Auft. p. 
219. non toleiari polic ftatuiint tJ ?y. Si ei locu< efTef, 
IVriptum oportcbat ; nili id Noftcr rcliqucrif fupplcndum: 
TdTSjy li tv 1/ mfio^i/taSe , tx Sio c\i'io3i i; ro ri/rc If.itit — 
In luiit. Vinar. doita manus quoquc deleuit ro ty. G. 

TofTwy ii »J Tfjiiii-.T .s'ane nicliu.'; ablit to ey. ti tamcn rc- 
tincan.r, quippe auiiloritacc non dellitutum: .ilitcr, quam 
ego imiitui, cxpli^ari vix qucat: mollioia aiFcrcnti ac lim- 
pliciora facile celTcro. Nam e4.(rSi , quod (u|'plcri vult B. 
Goitl. ct langueat, cc non h..bcar, Viu/e ropctacur. Ana- 
cohuhon q.iidcm in Noltro atjnolcirc, conio.ium ncmini 
viicacur, multo minus argutnncis: cc aJ Rom. g, j. quam \ T H V C Y D I D I S H I S T. I, 36. 37. 83 

vt nee inde claflem contra Peloponnefios venire finat, et earn, quae hinc venit, in ilia loca deducat, 
quinetlam alils in rebus commoditates egregias habet. Vt autem vniuerfa et fingula in breuiiTimam 
contraham fummam, hinc cognofcere poterlfcis, nos non effe deferendo?. Cum enim Graecis tresfint 
clafles memoratu dignae, vertra, et nodra, et Corinthiorum ; fi hanim duas per vefliram negligentiam 
in vnum coire permiferitis, et Corlnthii nos praeoccuparint, cum Corcyraeis et Peloponnefiis fimul 
naualebeUum geretis. Sed fi nos in vejiram focietatem leceperitis, maiore veftrarum nauium numero, 
iiojlris ad vejlrns odditis, cum ipfis Petopomiefiis- dimicare poteritis." Atque Corcyraei quidem haec 
dixerunt. Corinthii vero poft eos hzcc verba fecerunt. 

37. „QvoNiAM iili Corcyraei non foliim de fe in focietatem reclpiendis verba fecerunt: fed 
etiam fe a nobis iniuriam accepiffe, et iniquo bello premi, necefle ell, nos quoque vfcraque de re pauca 
primum memorare, atque fie ad reliquam orationem accedere, vt et noftra poftulata rebuT vejlris 
tutiora mature cognofcatis, et iftorum * v^um ac fociitaf em non fine caufa repudietis. Aiunt autem 
ijli fe modeftiae ftudio nuUius focietatem vnquam recepiffe. Illi vero hoc inflitutum fequuti funt, 
maleficii non autem virtutis fludio, quia nullum y«orMm fcelerum focium, nullumque teflem habere, 
neque aliorum opem implorantes erubefcere voluerunt. Simul etiam ip forum vrbs, quae fitu eft ad 

* Indigentiam Alii. HVDS. 

KtifxXuiiii] h/TiSBev 0! hriKoyci. K«> Ka^ txx^cv, rS i' av] Aefsret ri Afyofjev. i Smxi) , ivrl ei^clx; • Jv' $, (taioire av of « 

Bulivxvrei xx) kkS-' exarov. M:) v^oeaSxi vJiJ-Sr] ij,ij ■x-^oSuTi. 'E|eT£ V(ci awTo'c] lex''^^'''^- 'Avay^xiov, KefK-] a [ioyov ai 

Kffxtf«ro( f^oyov (TOiifiziTO •nfi ra Ss'^xuSai i/'/za; xCthi;, «Aa' ij5'^ ti-iicnro x«) liijtSv, Kxrifya^ouvret , on ttx^x tq sIkoq avro7t 
(ixxsfif!)*. ivayxi) ro/vt/v erl fiv'>}«-5.Jvai a/i.f.0Tt'fwi/ a-f oTEfov , oVi a Sixxiui S4^£t5e ctvTuCt xx} on vfosuxovTu:; caroi!; i^azotnix' 
iiTX ff,!^il■J y.ai ey) rev tt^^cv Kcye'j. 'Evftfixxixv, 5ii t3 i!u<^S''^'\ ** ^vveij.axifa\i rivt ii3c rifj cu(p;oTvvm. 'E7r£Tiia£vf«v] 

(tETexe'?f«'«'""e- Aiixvuedr^] ex^iv jiaiTt/^x rij^ alax^^lt' Kaj >J to'a/^ uvtSv xfix] xai i) rc^li eCrav cvfi^ixhci rp yvunn 

commodiffime adhibcaturj vbi flmiiirer Nominatiuus, to 'AJi' v,[iSv c4/«nr.] Pro ^.uSv, poftulationem noftram; B. 

aeiijiTav, caret verbo ci rcfponfuro. Non arguciae iftae Gottleberiis ira expl. ac (i legntur, r;5v «$' i/'aSv. B. 

fujit , feJ plane necelHtacis hermeneuticae ; fed neiniiii ob- T-^v twvo5 x?'^^' — xiraKmcis'] Priusquam Icgerem expli- 

trudantur, fimpliciora et probabiliora affercnti i li non, his cationem 3. Gotdeberi, iane mihi praeplacentctn : x;?«^«» 

mecum vtatur. BAVER. _ interpreraLsr neceliitarem, egeftatem CorcyraeoruiTi, nempe 

Ta ot'o] l\Co Etymolc'gu!, ei Magijler. Ita , Hefychio tcfte, auxilii egentiuin ; preccs, deiiderium, poftuiationem, x?il'C 

I>ores. Ncque alitcr (cribendum- Homer. liisd. «'. i6. vid. indicem atque intcrpretem, (per Metonym.) ne Athenien- 

Eujlathium p. 20. II. /3'. Catalog, v. J3g. WASS. fes illam temere xTo-exuro, repellerent, non audirciir, non 

'T/i5TE>*ic] Legitur etiam ^/aeTif.i/;, quae lefii'j non minus, darent, quo egorent Corcyraei, negarent auxilium, quo 

quim altera placer, vt /it fenfus; roflrayiini nauhiin aJiun- opus habcrent. Sed ;liud msi^is probo; vtut mea explicatio 

flioHe, p!ii>es htibehitis, quivus cum illis tiimicet'is : quum aiie- haudquaquam (pernenda videatur. Illam alteram amplcxus, 

qui nfjtras adueifum vos dimlcantcs hah'tturi ejjctis. STEPH. xf^^*" ■''wvJe e.\plicet vtiliratcm, quae ali itlis olleudacur, 

' A.ixyxa'in — «/i$orej<uy] Schol. ill Hcrmogeneni p. go. quam capere ex adiutis illis fociatisque detur. B. 

WASS. ifaff) Oil Alum igitur. Bauerus ra S-^ hue bene conuenirc 

'AvxyxxTov] In marg. cod. Aug. legitur: ij im^ifyofla Kofit- ftatuit. Sine caufl'a. In repetitionibus folet Jj ica adhiberi ; 

S/oiv. GOTTL. vt nionuimus. G. * 

['h3>() Sic e CalT. correxi pro J?Jicv , vt iam vidit Stepha- To 5J It!] i. e. ririi S' sxl. Pro yJt iiifTugx , videtur leg. 

nus ; qui pro ti^x-j-o maiit: xxiiiixiTo, prrjirinxeyunt , in- vtb jii^rv^x. G. 

cej/eiiint. Defunt in Aa^ Schol. a verbis 'AvayKxkn, K;fx.— '£^1 xxxbgyix — eX^'*] Haec Jaudat Scfio/. Hermogenis, p. 

»d Kal ij sroAiJ xirHj ui/.z.] G. 44. WASS. 

iMxxofiiBx'^ Ira icripli cum Steph. pro lixxvi^'^x, quoj 'E^e'Vi a-f ^a? ] Pro wa^xKx^^Sjrai;, quod habcs in marg. 

ptaeceii'it fixxoiitSx-] G. c regioiie ijirerpretationis i'tilLic , i'cribe Ti?axaABvr« 'ad- 

K£fxi/f. twvJe] Articukis rm praemitti, ex vfu, fed non notauit St'^ph. in mar?, luac bidit. ;. Va'lam videri Ic^ifTe 

vtiquc Ndllri, pntcrar ac debebat vocabulo Kcixugaiuv' vcl wafaxiAavTocj haec enim eft icriptuia, quam eum fequutum 

fcribi, ruvh rm IvEfx. BAVER cll'e ifla cius verba oftcndunt, aut tcjhm, a quo vrircuiitliae 

'hx rijv xcf.' y,iJ.Zv re i|f«ff<v — ] Vt, quod a vobis fetanms, adnonei enttir. Vcrum lioc quoque aniniaducj tciijiiin, par- 

to certiiis i.nte inpiiii<, x^.l r^v rmit %fe<av fantea |«vTt/j;(ai' tJculam ire ab illo port ix'-''^ """ aunoici : fed potius hunc 

T?« %?e(a; c. i\. v.H-abdt) nee vtlUmtew, tx ilhritm fuciettite locum pcrindc verti ac ii fcripturn elfi t, tov vx^xxxhS^rx 

ad vos 1 c.^'otiltiiitem, t'lm-re repiulietis. Reisk. in animadu. xlex'J'iici^^- quanquam et absque ajticulo forciffc e'fiici idem 

p. 9. Itgic TtiegiiitSi, admiitaiis, pro jtgtuSiiri. G. fciilus poteft. Sed iioflram Icripturain longe illi praefero: 84 © O T K T A I A O T ^ T F F P. A. Af . Ai?'. to; nMrn i-Jr) T8g "XiKxg iKTrXsovJctg , "" f>,dMra, r^i oAKni , ciuctyMj KxlaUovTcti, ^sx^'^'^^' " ^W 
r^Tit) " TO e'jTT^TVii uTTTCVOov , if;^ I'va fit! V ^uvudiXMO-iv hi^oig, 7r^o2ei2Ar,vTau, oAA' bVwf Kojct.fMvag 
duiy.MCt • Kott oTTuOi iv u) fx,h av '' y.^aToJct ' ^txC^oovrauf • a d civ AxBcoci, tt^Jov ' £%4.'criy • )jv as tth ri 
'TTPoo'Xd^'^o'iv , ' dviXtj-^vvTiti'Ti. )cxiTot si ii(rxv xvo^si ((icTTf^ (p^ccrlv) ciyciQo\ '' 'l(roo ixKy,'7ncnepot ricav 

\ri. „AA\' isxs TT^lg xi? aAA'ni , ins ^ ig *iy,oig Totciat Blciv. UTrorMi S's ovjsg, d(ps<rxcri re itx- 

k Ti»i Marl. CI. Cnff". Aug. Baf. cod. / r/nj3ai Ar.C. D,ui, m Hi>.i7x it r'm Alaig. I'lo. ex tncx miy%^ Baf. quod probare 

vidctur Sup'. « Ki) Tiro .1r. C, Mosqii. « ri tu^oj^ilti afnittii. Cam. cod. n.'.f. p -.D^ximirutn CI. C.ajf. Aug. f Kfarifiuft 

Af, (.'. Aug. Baf. cod. r lea .-tlJ. Bif. Srepb. I. 2. EiiSfovTiii reliijui tarn fcccpti quam imprefli, Aug. In C/i/J'. manu recent, uiper f 
fcriptum crJt u. s 'ExtvTif I'afi. 'l.x.11'" Bnf. All:;. / 'A.aiiiX''»r=»»» Ca/^ Aug. v "0»;;' £v xXiwririf i Mn'g- iniprobat Sii,». 

In CnJJ'. erat Ipatium vacuum inter 'iif ct aAj|:iTiT<(i»i erafa firiptura vetcrc. In cod. llaf. paullo ante : ^r^Ai/Smji. x Axtipi/ait 
JUiirg. ijutd pio iuterpietamiiito liabct iltpb. y ts deeft /Ir, C. Ei'j iJi'^. et mux antixti i< »»t<( Cij^i Aug. et intelligo, ovrt Ta(xxa?,cviTti v^ac Ji/^ifiaxfarA dic-/,Cjte5c:u 
li (i^ Tt.>xa>'5'8i'. iii *.■''» »''» <•' iibefcc) e , _/5" lefulfam patei en- 
tut: SIEPH. 

OuTi TTX^xxxKuvret «iffjji/'vs«-3»i|] i. e. vTc {^-nKiiuvai) ulty.u- 
yfcSj(.i, T-tfaxiAsvTt; (rt-.x ^tJufixxov fivaw} nequt pucljye juf- 
fandi roluerun: aiioiuni au.\ilium ht.floi antes. Qui n. eos 
dchorrati luillcnt, talia faccre, quae iplis c/Tent dtdecnri. 
Hjcc vt cc fequeiitia inrricata font. Abrefchiiis in Diluc. 
p. 44. iacclligit haec verba, tanquam icripfcrit Nolle.-: kts 
^hAotk; |"/(x;i Tivjt eXfiv »f<j{ ri zii»,>tiMXTX , «5I fzifTVfx, uTl 
a\tx- xjrfaKj(ABvTf« (i. e. .'kj (z:« (xiffj;(/vf/r».f ti ■^xgciy.xK Uv) 
AbreCthius ex rt tecit »'«, ncgatiua ajlcita e.x 8'ifi.a. DcinJc 
in verbis He ftifxt/pa (;(;f;»i irs T«fax. a'lexjucjv.i, tpccicm 
figurae tv J/a JcaTv inelle putat, pro: uSi ^x^xuxMyrsi civ 
T5 irtvrut itiex'^'t i"«fi'?« *?;""• '" marg. Hor. \ in. (ic 
exp!. « ^aAsufv:: a/V ;/ i/v£<r5»H T»?a>«J!/B>TS? ffviJ.^ixx'H- Lcfllo 
•Irera, Tx^xxa^S.-ra, e.tprclla elt a V'alla : nquett vhhUcet nol- 
len: v'.lum maLfaflorum Jiiiirum aut fo^ ium habcve-, aiil ttjitm, 
a quo vei ecuntliee adiuuntrrnlur. Qiiam Itivioijcin fi quis 
praeferat; (vt Vir dofhis in luiitina V'inar.) fie explicanda 
eft cum Abrcfchio I. c. oi3,- fti^xi/fa ix^'' — Tx^axxf.svyrx 
(«i/Tci/« ^i) itiixiTv.) Laucro Nomiiiatiuus re;;^c habere vidc- 
tur (anim. ad h. I. p. 10.) hoc fcnlU: /? tju:m In.: tculuy et 
vieeitt ad j'ocietatem :>:iu>:'.iriim et liityccii)'icrum. GUTTL. 

T\ufXKXf.cu;Tit aicx-\ \'cra hauj dul'ie leiftiu, 5r«f2>(x>,oi/}TfC( 
non B-jffjKaAotvTa. Ecquis enim Corcyracos jTxgixd/.ii, vo- 
Cabat ad fucietatem iniuriac.-* Qiiin, (i voi-arct, ncnipe vt 
fuclos, reftt eos piiderct obltqui lirjir-uiii ad latrociiiia. At 
iiic ret'ettur, quod reprehcnJaiur in iilis: nulunt fociis 
qualionerati, nv pudorc ruHundantur, li cos horrctitur Iccum 
Ucrocinari. Nam, quod cii;n Abiclchio llrppleas, f<i) kiixsTv, 
vildc hoc repctas.^ DAVER. 

['e;^«'v fiifrvfx) Non vcrilTnillc iudicat Stoph.i hanc cITe 
expolitioiicm roS aiVx'""^*), Kd yen. a]ex^''>M fubaudicn- 
dum e/Te verbis: nigTu(a ix"y- V- 'n't.] G. 

'H toAic — xir^xti 5lcn xsinl;^) i. c. vrh offortuni /ita 
^, adec, VI in fi> itiJ/i f otiunda ciufs Jibi ip/ii [■ificiaiit, ncc 
alioium fiiiettiie opus bebant. Sic in inarg. Aid. \'in. idoneo 
Ivct Jita. Pro Ki:iii;ii cinendat Rcisk. in anim. ad h. 1. xixn)- 
|(lvxi et diindc auTei;. G. 

Aurifxtt iter., x<J/i.J V. Indic. BAVEK. 

[nsAi( aCru,) Sceph. cxpung^vulc avTUt I. to^jtSv. Illud 
tamcn malic j G. 

[nifiTf-vi Ti cxfiia) Uacc verba addidi e Roflg. et Aug. 
n. Nollrum innuit tigura circuitiune vti. Scliolialtes non 
ia(isUcuGiam(n(o,4Uudaoncxpccirc(itvinirtiaiJrii;xif;.] G. ['Eti ry.i irgoaiflatxi) Stcph. credit omi/Tum elTe : C^ii^Itic, 
<|uod alioquin Icribendum fuilTet; tj v^oxigicu ct xxr.ix\ 
GOTTL. 

naf^Xei iixa^xi xirovt — ] Ordo eft: (iaAAov i(ctf»(i;v,_«i» 
^AUTTVCi riva;, ij xala Ji/v5j)Xj:{ (rcirra) yly/iaSr.i, (fc. to t.'vjq 
iixx';l;) ftc Abrcich. in Uilao. I. c. Bauerus non prol>4t 
TcvTO , qi:od ruj'plct Abrefthi'Js, quod i)cn I:abcat, quo rc- 
f'cratur ; led et hoc .nJdidinius ex addcndis p. S19. Vidctur 
huius ioci paullo oljfcurioris icMr'H cde : praibet (vrbs 
eoruni ob opportunitarem) ipfos indices tomiiium, quorum 
a.'iquos l.-.edtir.t, f. iiiiuriii affciuiil magis, quitin ex aequo iuie 
a.'iquo fociildtis fieri fas ejt. G. 

Tiv«] Reislc. poft haec verba inferit kviyx^ e fequentibus, 
quod illuc aberraucrit : ,,PraiJlui ipjts j:tus j'uus bane facut. 
tulem, vt necejjario fint ludices, non tiutem vi yailorum de- 
tefliy inrariaruin ,Ji qiiOf male tra.^ant. G. 

"h xxrx |a.3 ] Toi^TO, quod iupplent Abrcfch. et Gottlc- 
berus , vt ct ilurum, ct oblcuiius, concoqucrc non polTLim: 
Imino Thucydidcuni niajis fit; ficut JixaT«.| eft pracdic.itum 
Coriyraeorum , ita et xxrit JuvS^xiC c(Te, per periphralin 
pro, jivSffifvot/?, ft/>5n,«ova:{. Apparet enim, (xaAAov oftcndcre, 
iilud magis in Corcyraeos cadcre, quani hoc, vt fint magis 
iixawi quain xxtx Ji/v5>(xa;, i. e. ex cotriproiTiifTo, ex aeijuo 
aganr, aeijuo iure dilceptcjit cum latfis, vel foli cum lolis, 
vtl ad iudiccm arbirrumuc leflum. Nihil fimpiicius, aut 
coiitcxto aptius. .Sed ncc Gortlcbcri altcia ratin fpernitur, 
vt dicantiir ell'e iudices magis, quam paCflo, i. e. vi ir.aiori, 
quam ii diiceptcnt ex comproEniiro ; cui exflicationi tamcn 
obrtiterit voc. r/yi;, vtut rcdundct; et aliquod potcntius 
v'jcabulum poneret, quam iix?.?j-j, v, c. Smxrurff^v:, Sate- 
rsfcui-, et omn:no adicftiuum potiu'. quam aduerbium. .Scd 
accipi potcft, vt di.\i, ilia altera ratio. Et veto, per Ddo- 
giam, in alrero, xa7i ^LvSijx.irc, cvjiticcs yfuftSxi, venire ad 
paclioncm, der.cndcre; vt Luc. 10, jj. yniiis\oi x^lx tJ» 
To'scy, cum x^eniJJ^t ad iilum locum: ita, i; ^eycu( «A5«rv> 
inire difceptationem. BAVeR. 

TciJt ire'A»<] Paullo poft vocit «AAW{ , i. c. e.xtercs. vid. 
Glcir. G. ^^ 

MaA/Ta Tcif oAAowt] Si jaSm^x }i Icgaj, participliim ixrKfn- 
TX( politum erit pro IxvMtnt qui parricipii vlus va.'de durus 
edit. Alteram autcm Ic^lioncm rctincndu , ilia oratio re- 
lului in hanc | otcrit , i.u to xuTcvi, i'l itsx iri t«i); xefuii 
IxT^iKti , niit.i'CX Tot; u'fJii iixfi^'t x-ayxif xxrxlfcvTXf, id 
e(!, iti a\cey*it i^iv ix<.V< xxrxtgtin. Lit cnim aj ud cum (ne 
rallji'i.s) djtiuus kiiytf, non n»minatiuus a.Seixi. Alius ta- 
men, ftruilura inagis vfitata vtciis, dixifTct, iia t» jii/'roi/c T H V C Y D I D I S HIST. I, 37- 38. S^ ■malefida comm'itferdum appofito, ipfos iniuriarum, fjuas nonnuUis faciunt, iudices potius conftituit, 
quam vtexpaflo 2oa7jf/«in//// fiant; quod ad ilios J/;,// rarinTme nauigent, alios vero neceflitp.te illuc 
appellentes faepiffime excipiant Atque hac in re fitum efl ilhid decorum, cjuod praetendunt, fe ab 
aliorum focietate abhorruiiFe; non vt aliorum in fceleribus perpetraniiis focietatem fugerent, fed vt foli 
fcelera perpetrarent; vtque, vbi quidem potentiores e(Tent a/Z/V vim facerent; vbi veio laterent, plus 
emolumenti \i;ihsvent: et fi quid praeterea caperent, jif impi id enter negarent. Sed fi (quemadmodum 
praedicant) viri ciT^nt boni, quo minus aliorum c.iminatiombus obnoxii erant, ipfis eo m^gis fuam 
virtutem oftendere licebnt, iuve cum aliis difceptando. 

38. „Sed nequeergaalos, neque erga nos tales exiftunt. Nam cum noftri fint coloni, tamen 

x?o« Ti-jdi, liif.Mv ii TH« T?.sovTzf, i^'o T« (Six; TZt TvEi/|Uaruv ua; r«!'?«''r«« . Jf;«ii»Ta; , x»w Si^j^iJ^^Kiriv. fir* 
Jma^h'ir.v air«c, iii hUata fijAZ'Jij TitvcvSxfi. xatrcye « jrfonaS .(vtou (',( to hxui,iiv evvSix-f ,^ tf,Hv <ruf/*wvfa. 
TO ie i'/ov, auTo) xhx>ir!e) xa) K(iT:il. fy tmVw "/lyvs-^,) xiroTi ri affTovJsK iu!r?i farcy x:i) x:5fl!v3v. eix t^tq yxf tu;i- 

i^ tui^tiSxil', fvitff'. Airc?x» 3i(r/v] Tff.TfCJri) tJ <rx;>;fi«. ij Siffi; t?c roAfw; atTwv i^i.tcrlei ccCnZv tJ yv^/^}), x?^ <:»T^^?>t>i; fv) 

«v Ixfarav air^v oVh'?i;«. 'Av«7Xji xaTa/fovTa?] J:a Trvfi/f/ara;,. (S/^v. A^x^^^^-l] "ri Ji iixtl^'; A^7?-X(rc, li; t3 i/TO'3f%f<r2«, 

4,<A,xw«. Kkk TtfVu Ta f»!r,''fT;-,-) TO fj^, x«v TBTW TO uazDiloy E^^Tfiffi; 7r?c(3f (3A>)vT«i. KZi Tt! /?•«■ ^ Av^nT^i/vrCinvJ a?VM- 

fjevsi 5%;.ovc'ti, 'h^ xo;ifc'v;.«c atVi.'c rtni ik Ty,v Twv Aar^t/jwv iiuvo,iy,y. "Ocu i^^rloTs^dt] ixaTr/offTCTffOi. ci yaf ci/ijAojrsf, 

<f,o'(3o, Twv xsAaj xl;;,^x£^■f.v avayx&^o^-w Tb« ii<x?-/Ti-.:. T^v af£rv/j ^..A/av, Jv»a//iv, ci^-.^izpi^/xi-. ^ A.lou^i xal hx<'i^i^""i[ rd 

t|«i <i>a>£j«rt'f«v IJijv a</V«r{ t^» «f£T:^v Stixvi/yai J/ioJo-f xai hzot^ivo't rx iiy.xix. Amttxvtcc] ra SixvrxvTd, «« (^>) ti,- sjto:, UTS Sii avalxjj fxtrfft xjjTa/povra;. STEFH. 

'Avayxji] 111 cod. Aug. lupcrfcr. eft ab antiqua manu : Six 
ItviVlisiTUv ^Ixv- GOTTL. 

[',\va"/xv) — ) In Aug. Schol. conftat tantum verbis: Jj« 
xytvtz^Tuv j9(avi av^-}Kjj J O. 

[Af%£ff5.r,) Hoc canur pr.-iclTxi Sc^olio, prsccunte cod. A113. 
vbi fie Icsirur: Hxi^'^'-i) ■hxqI-jtoh cix^c^w,, Jio-i.-^sirjj'.) 4.iAi- 
xu:, iixied):!, ^i^ixSi;. Rollg. quoque habtt AjiriKiS;, ecmox 

fliroJix'S'^'-)] G. 

Af%i»3>.(] Si hoc voc. praefigendum eft Scholio, to SJ 
JfX=<^^''-'i quod fecir Gotcl. ilclcndum vtique eft ^6' led non 
video, quidiii et prioii Scholio anneOi porucrit: quod 
faftum elt sd c. 44. vbi ad voce, jitrlyvunx-j e.\plic2ruai con- 
rinuo anncftitur cxplicatio eviii-txxix; et iTrifixx'x;, non po- 
fito textu. BAVER. 

[Kt'» TcuTo, Ti svjrftTfj) Haec textus verba praefixi e cod. 
Aug. Ad jrfo|26(3A>)iT«(, adfcriptum in cod. Aug. &ri vxgxxx- 
Ta5i)'x!(C.] G. 

To £i/Ti>tTi« asTcviiy] CawemrJus poft adnotatam varieta- 
tem fcripturae addit: Exl>/ii:ater legilfe videtur, atrovSnv, 
HX "va fZH £uv«J;xi5ffiv iri^-.i;, v^lii^f.y.rxi. DVCIi. 

KaTXf/o'/a?] Grammaticus MS Bibi. Sang. KxTxiiovuf, «it). 
Tov liia. iSot/xvltov.i a. Zi/o<^m «:TO;/.mficvfVf/^raiy y. n. L. 
111. c. 7. Hoc Schulion dcbeo Rulinqiienii diligentiae, ad 
Xen. 1. c. Hoc verbum etiam occurrit apudLucian. inlou. 
Trag. princ. T. II. p. 6-^2. G. 

r.(i>T^a^uffrj] Reisl<iu.s in anim. p. 10. coniicit: k-^o; irx^v 
1. pixy Aa^fc'ffjv — I'aullo ante in cod. Aug. ad xgarHei, fcti- 
|)tUiTi: i^avefait, et ad f.a5uffi, ?,xBga- G^ 

■AA>,T7:Tffoi ^«-«v] Paiticuih «y cmn ^»«y nihil opus eft. 
STEWI 

'AA>)s-nj'r£?o(] Mihi notare viJerur, qui non pu.^lnt vinci, 
capi, in I'Oteltatim redigi aducrlariurum, propter aiTugxit 
Sttiy fupra memoracam; infia vocac Tfov'xoyra;. Scnius ell: quo funt potentiores et fupcrlores concerrantibns : eo nragis 
porerant nllendtre ac dtbebant, fe iure graffari , non vi ; 
qui, cum coi!i non polfent, neque e.^.trahi aj iuJicium, vino 
deiccndcrcnt in difccptadonern aequam, eique Icle oiter- 
rent. Haec prufcfto interpreratio , vf a verbo admltntur 
ipCo, ita tenori toti dirputstionis aptior eft, q.>i.im al-cra 
ScholiiilUe. Qaippe, Ii accuUiri argulue non pollcnr, i. e. 
innocences tllent : cur- in ii>dicium venircnt ? fin ob 
potentiam; eft id iplum, quod vola. Quid, quod aAifT/os. 
torenli conditione, notat i..ii'^J.uyxToy , qui argui ncr,- ear, 
ncmpe, quia c/am admiieiit; vt Manlius u-b:icit Patribus, 
apud Liu. 6, i6. Qj/o ma^'a ar^iii iubeiis pyaejiigias veflyns ; 
eo viaii'is Vi-reor, ne e!>jltiieyitis cti.i?i) ol/fBrudtitihn oeiiks. 
At Corcyraci aperre i'atis irr.probeque agcbant, facile co.ir- 
guendi, (\ apud alios iudices res agcrerur. Scd enim non 
comiiiittebant !e in iudiciun-;; nee vero exrrahi eo poterant, 
vt loco tuti, ibiquc manentes. t-o nimirum erant aA-^T/o;, 
qui cogi non poilent ad cauffam dicendam ec damnum re- 
ftiruendum. BAVER. 

['AxaTxrofHTOTseoij InCaflT.etAu^- deeft haec vox. Scepha- 
no non videntur hulc ex) llcarioni (axaT>jvofijTi;r£fi;i) accom- 
modara lequentia : 0! yx« iii^uTm. Itaque non male abeft 
h. V. in vtroque cod. Sceph. pro th; legi vult: aC^et] G. 

'AfsTiiv] i.e. iullitlam, aequiratem.libcralitatem. Muxviivxi 
autem eft pro medio, nempc, //<7.v; virrutem. B. 

[■fiA/av, SCvx/xiy) V.qga interpret^icio, et mcrito Steph. mi- 
ratur, quumodo haec trla fignificare polfic aetni. Uici' 
aureni xgniiv, ob praecedens xyxici-] G. 

l^sz'M'"'":] Hoc paiticipio fay^rnvsi expofirum ab aliqu' 
fuir illud Ss^ofxivoic. STEPH. Piaererea, A«/^^iv«j/, wafx'xx' 
hie aperre taptatam tolleret. >VASS. In C<?^C interprctat. 
ilia A«/:i|?avt?<r( (cripta erat inter verlus fuper iixoiii^O'i- DVCl* 

'Ato-xj. ii i'vTff] E CalT. et Aug. pro i' recepi ii, quo 
le^lius elt. G. 86 eOTKYAlAOr s T r r p. A. A»7'. A3-'. Trav civroi 


(^ctu,h '(7r) Tw uTTo T»Ta)v w3f''{f'^'^^ ' KctToiKt'o-cii, dA\' tV) Tol i?yf/i^svef re ihcu, km to, Biy.orx& 

^ evTTiSTfii, fxi net) oi'xOs^oiroi^ t* d^iaifMSvoi. naAov ^' jfi/, si nctt i!ua^TxvofJ.iv , tsTct^s //.sv, tJ^cti 

if i^fixq aXKx si tifix^Tvy' 

' AS'. „Kai Jacri ^v <Jwj; Tr^irs^ov sSsA^ff-o^ n^ivsa-^of h T- » ^o" Tf»%ofTa y.z< £^;t t« acrCpaAifC 

7rff<ox|/50-S^, TOW xa< to fuT^JTSf T« <3^w« ^a^£cr;co>TO- ;ta) hv^o rrA.-i<rvi , i rdy.u fiivov aurai «^af- aAAa Tr- UxPTny-^cri , nx) Y.Tr(^a.{ji,vov nf^STi^av iia-av , KXii'ifJ.ivnv uh » Tr^oa-c^omro , ik^ovTm z •a..x--«. malit Supt. - •E...c«r..V.v /?.?• CoJ. Aug. * •E.,f..;< A<«r^ C/. f'-.//^ <=.iam i" 1---E=bat. « i,Ke«.i^.^ 

n , !-'>;„ mapl! nHcL-f ^-cbhayo. rcpctendo iiJ xnivJ parciculam 2» aim .Vif{«Tii/oiM". fxfffti* Ac;. '".Il- U'"- Aug. tin. 

Mo"u c I/;»f.V]::X 5:?t;!;.T C. vcrbum rj, non occurnc in C../.^.-.. .^r.pha.i ec a ncc . iVi,/;.,/?. ^gnofcrtur. 

Tffi 
CO 

cen 

/ A5 d Gr. Mosqu . -, ibert a r.ff A. E e KV^. fed in hoc fuper verf. rcc. manu fcriptum. A<y..« - J...r.. i.r^f.r. D.. Q.u. C»</. hunc paiTrrn 

V^i vo J^..n poa'./... cra.-u. ac r, fubl?ituic, in marg. voci W adieao : vicilT.m ha.c. 5.;„f.rv pwna.s '"f "/- -c.cnd. 

nfulc A/r... T., 5.«r T,e.r., Aug. iii Alosqu. ia J.«rv. rf £5 T» U>, pcaefert .f/f/-*. * T* r. K{r« ■^■<'-. Ct /?<f. C^. Aug. f'Ti' J/ifi/) T3 ifixu m fiuibusdam edirt. correxit Gram- 
mius qucin Iccucus eft Diickcrus. In Aid et I'lor. eft ,;,/«v. 
Paullo ante pro eUci in Au'^. eft thy,. In quo cod. abcit 
quoquc Schol. ad 'ExT£fi:;)3£i>j<rjtv] COTTL. 

KxroiKtstu'] Magis piacer alrera Icfuo, quae annotata hie 
non fuir, Jbroix.vl;, quae cum «Vchk« ct UtsikU^ conucnict. 
Alioqul certc lU.oi^Uxi pro «?(»«/*»■.« pofitum dicctur.STEPH. 
Videtur Supl><ini!S, q;:am hoc icribcba:, alias res egilTe, ncc 
fatis attvnte infpexilTe Thiuyiltdem , qui non (^.<«(xi<r«( , led 
xari>.K(r7j.i dicir. Neque eiuiii poterac igiiorare, non minus 
rctlc dc hac re x2To;Kiirj!<, quam uzoiKiar-u dici. DVCIv. 

'Tto iTo/wv] Reisk. in anim. p. lO. legit: ixi riit kxei- 

KOV. G. EuxffTi!;] Ita, non h^fiirSa, legendum, refle agnofcHnt 
fere omncs, ec B. Gotrl. q li , vt z^i\e idem fiTf«r5« expl. 
iufte, honeltc,.refte, iure ; ita confcrre non dcbcbatJtrffTit 
asxovSci- hie enim tixfeTt; iTgn. fpeciolum fpecie decora j 
mulco minus tJ stT^tT^ t?; eixw;- vbi (1 ti/TftT^4 notct 
iiijlum, pleonaihuis Inducatur non ignofccndus; immo hie 
not3Z fpecitin, practextunif calumniam, iioiulationcm iurts. 
V. fmiic. BAVER. 

[^lx^ltlovTu<) Hoc Schol. ex Aug. addidi. Schol. ad KaAor 
y,vi «'■ K'-i yj^favpiitv in codem decft.] G. 

[folV Schol. ad K:ja3v i' vi/, I'l titi. i.iiXfrivoiuv in cod. Aug. 
ad V. oVrii in texf.i, additum eft, t-; Tarf/xp.] G. 

'Hv y-i oi Tf aw^o'-a -] Sc. 3/xif/. Senfus ell: Qu! fuperhr f. 
ej}, 1". potential- , ct opibus fuis conJiJenter et audaWer t^l* tou Ei/TjfiSc] Haud fcio, an alibi «pild hunc Scrlptorem cxftct ^f^xf.ovt) r.ixus , f. fitttit, alterum in iuilidum vocat , bunc 
ucrbium lxTf«r£c. quod margini eft adfciipcum: Valla „0n cicdihile efl, fe iKiftcis frntenti_.ie fu'jieclurum. G. aducrbium lxTf«rioc 

tamcn ita legit, et ETiT?«Tew>fM» Sed noftra Icftio magis placet, repetc'ndofcra xcow parriculam «v cum i^iTf arti/oi/ifv • 
vt perinde fir, ac li diOuin forct, ii' ay ixi-;saTivi>i(iiv h>- 

STEPH. Scholinjies ad III. 55. «x^?e3ri«?«v exponit ,J« toi/ 
wfiiroyro?. Hanc fignificationem hie quoque fcquurus Valla 
vertit, neque abs re helium eis intulimus. Quamquam auccm 
etia:-.! alii bonae Hotae Codices hanc fcripturain exhibcnr, 
tamcn puto auJicndum Stephanum. Nam li ca ciTet fenten- 
tia, quam cxprclfit Valla, omittenda fuilTcnt ilia fi>( k«(. DVCK.. 
oii' iTirexTtioitiiv fiJiTfiTflcl Leftioni quorundam coild. 
iK-etxit fauet Abrcfch. in Dil. p. 45- «f '" Auft. p. 2JO. 
quod V. Hefychius explicat ixJ^A«;. Schol. ct ita habuillc 
videtur in fuo tod. quod irfoeHAat interprctatur, vt ctValia. 
In cod. Aug. qui habet <xTf«irS; , luperfcr. eft quoque U- 
J))'a«c 1 ct in marg. explicatur : Jir«fP«AAo»T«c. liaucrus 
omnino dubitat de h. v. intcgritatc. Dc qua ctii non dubi- 
tandum eft, quod ixr^iT.*,- et ixTftT^Tura occurrit apud 
Eur. p. in Phdciiirr. v. 171. (vbi v. Valken. V. C) tamcn 
conrcxtui h. I. non conucnir. tCreifit eft konejle, i. tujle. 
Paullo ante r» tinitwii itrtviti. c Jj. tJ liTf f»ij li? ii*M. 
eOTTL,. llv ye ai tov rf«J;^ovT«, x. t. A.] I'rimo nugatur hauddubie 
Schol. cum fualillipli fi; ante Jfv' quid cnim fit, \iyin ti «;4 
J/xi)/; nee verbum THf^rv abtlle videtur pofTe, quod fimplieia 
ct plana omnia reddat; nee vcro «-f(iK«A«uVev«v videtur carcrc 
polie verbo aliquo , vel re, ad quam prouocct ille Tfav'x«»' 
quod verbum ei reddatur per fAyut n, iubentcm aliquid di- 
cere, pro caulFa, quo fe defcndat. Deniquc x^six'^rit non 
vtiquc interpreter , fuperiorem , potentiorcm , led , quail 
roedia forma fit, TfcfX'Vs"*. praetendentem, qui verbo ct 
fimulationc praetexat ifxnv, iuris fpecicm, (uae iniquitati. 
Quid aptius difputationi vniuerfae? Ita ct intra dicuntur 
nxqlxstitu ri rJrfHr^c r?c Kxii; , pracbere ipeciem juris, fi- 
mulare , fe velle iure aequo difi:cptare. Scio, media toriiia 
dici debuille, xa(ixciiivoj. Nompe ex iilorum lentcntij, qui 
in difcrimine Vcrborum mediorum , vclut in formula fyin- 
bolica, afleuerenc; cui me non inulruin fane tribucre pro- 
fcllum in Difp. Thuc. nondum pocnituit, tot poliea cxeni- 
plis fubinde tirmatum, quam vans eft'ct oiniiis aflcuetatio ct 
iatbcio fallae fubtiliratis, in qua iiotanda onincm terc 
Graecitatem ponerent atque exhaiirircnt nonnuHi iux^oKo- 
yoi Critici. Vfus conlulcndus eft Icriptoruni ,_ non Scho- 
iiailac audicadit auc Acciciilac illi, quos ipfi, ll icuixctint, T H V C Y D I D I S H I S T. I, 3 8. 3 9- 8? 

cum femper ante a nobis defecerunt, turn etiam nunc bcllum faclunt, dicentes fe, non vt iDaleuciis 
afficerentur, emiflos. Nos vero refpondemus, nee nos equidem idcirco ipforum co!onIam in infuta 
Corajrj collocafre, vt ab ipfis contiimel'.a afSceremur; fed vt ipforum duces eflemus, et quoad decet 
ab illis coleremur : caeterae enim coloniae nos honorant, et a caeteris colonis majtime dlligimur. Atque 
hinc patet, fi maiori colonoriim numero grati fumus, nos iftis folis immeiito eife ingratos ac inuifos, 
neque beJkim ip/is honefle illatuios fuiffe, nifi etiam inflgnem aliquarn iriuriam accepiiremus. Scd, 
quamuis peccaffeniuS; tamen illis quideni glorkifum fuid'et, iracundiae noftrae cefiiHe; nobis vero 
foedum ac infame, eorum modRrntioni vim attulifle. Sed petulantia opumque licentia, cum alia niulta 
in nos peccauerunt, turn etiam Epidnmnum, noftrae ditionis coloniam, dum belio vexaietur, Jibi non 
vendicarunt; nobis vero auxilii caufa eo profeciis, per vim captam retinent. 

3p. „ Et tamen diclitant, k hcc de re iudicio prius difceptare voIuilFe: qnod quhkmiion ilium, 
qui fuperior eft, et qui ex tuto ad aliquarn difceptationemprouocat, * oportet \ideri feruare; fed ilium, 
qui ante difceptationem ** facia veibis aequat. Ifti vero non priusquam banc vrbem obfide.ent: fed 
poftquam nos hanc iniuriam non neglefturos exiftimarunt, tunc vero et iflam fpeciofam iurls aequita- 
tem protulerunt. Et tamen hue veniunt, '^^■^ quamuis non folum in illis rebus peccarint : fed etiam vt 

* Obferuarc putandum eft. Alii. hvds. ** Faftls pariter atque orationc acqiiitatem retinet. Cafa. hvd3> ♦** Non fatis 
babentes, quae ipfi ea in re peccatunr, nih etiam vt etc. Cafi. HVDS. 

M£T?io'x!)7-ji] a-jipxxxlav, cznlxuz'j. riforffoy tSeAiJffad] Tf3 ra ^xiSeiv cnjTiiv. °Hv yt i] mIth ili, ik nv. a vac ouTui' H 

if r Tov b afi^xf.iix. ovrjr . xxl x^o^x?,P,ofiiv<iv !ix!}v, coxel-j .'Jyiiv ri. MtTi'Sifxe xov ^fovev b Ki!(>i'v^/3?- f-iSIJC yci^ riAx^uv, <f;fffj« 
ri Xuglov, xal xxTCia%trj, viiinv iix&i^criyji o! KefKvgxitt. xxl 8 SiT, (fijj-l. TfOfix'>^ '''"^ " xoC cm^xAii; xxl iff%</f a Trfoxx^Miavov 
tU xftai/' He ioxeh, oti Aiyet t) , aA>,a xurx^^ovcTv. 'aaa' ST£/Jii] ctKKce \j.£tx t>|V xfiv VEwv fXTf/iif""" Kat to tiiTftvh rSJi 

tix^;} rii lixy.mi riii ilxijf, h'^! xi)v «A>(5fiJ!y. y,5ixcvv yxg xaVc x.VnSdX'j tz iv 'E^ia.vfxvw. Ou rxxu ji^vov xutcI xfia^rc-jnt} 

At'ici ridcant. Interim, quod grauius fit, et il!a inrerpre- p. 75. tSv fttv -^TTrnTKi, roTi Si h hev KaS/yavrwf. Qui locus 

ratio apta eft, vt vocabulo, ifa tencri ct rci. Vorab. itrr^t- colorem ducit ex noftro. G. 

•xSe, cuius auftoritarem defendit B. Gottl. deinde ofTcndi '£« Uov —xu^i-ixvrx] Vcrtiiiu: qui fav'ta et res verbis fimi. 

apud lol'eph. Anr. lud. 3, 5. i. exfr. exs-ffTwj 'iaxn-jTo, ecc.j, lia praebiat, ct congrucre iubeat ac prober. Scd primo ita 

3. SfifffKEi/ovTa rev SfcV ixTffSTiJ?' fed vtrobique iigii. cxiinie, rcdundet i/zciV;. Ecquis cnim dixcrit: fafla et verba /)rt»-i- 

infigniter; non aptum huic loco. BAVER. ter ^mUia tcAiezc} Cui ergo iimilia ? Immo, farta verbis 

[Ei; Mv) Intuli ex Aug. cod. £;'« , quod necefTarium eft. congrua : Deinde, fi ita verreris, oppofita laborcnt , (> qui- 

Primo docet Schol. omilium elFc tJ?, deinde quomodo fcri- dem vfouzo-.TX verrcris, fuperiorem, valenriorcm ; quaecnim 

bcre dcbucrit Nofter, n. k i'v. Aiias additur 7vx ^. Steph. ratio (it opponendi potentiorcin ct facta verbis congrua ex. 

corrigcbat: ;,£iVfi £<c, Tva j). eii ij/. Cererum verba, Mi-ci hibentem? Immo huic opponatur /rtZ/i/r, iimulator, vanus. 

ti{ i(>, abfunt a Call".] GOTTL. Turn vtiquc, iT ita verteris, vt volunt, rt^ovxovr* explices, vt 

['o v5;) Correxi ex Aug. b vb? brw? , fc. txei et on omif- ego dixi, praetendcntem ius fimulatum, vtentem vana ipe- 

"fum — B fcr T. £. — ] G. cie iuris. iigo vero lie interjireter: cum, qui et fafta et 

[Aoxer>) Scholiaftes non videtur legKTe rnfe7-/.] G. dich (fic cnim difcrte loquitur liic NoUer,) in aequum de- 

r„ , 1 \ c..„k _ r. t , , ~ duxerit, ex aequo difccptet cum aduerfariis, nulla fibi po- 

IVaiiefxiiv "» — ) otephanus malit: reoaixi'^ xm ex tiu ^'"■»>-"'-i y--^ "^ i • t _ 1 

,'■'_,, - ' , , , , D„rt,;i„, 1, tentia arrcgata, led et orenone vtatur , qua ex aequo relcl- 

aciixAou; xxi icvt/fot/ »foKaAaf/£vw e!? xpltriV' roltulat hoc J'- ,.° in 1 ■ • rr j i 

/- ■• A„.„ ^ - -ij-L n. >• A ., 1 /" at et audiJt diaa a tenus pirtii, et rem caullamquc dcdu- 

Graccitas. Ante x;8ra$fov£iii additum eft xk, in Aug.J O. i"i vi. 0^0,01 ». t ,.'^,. , ^ ■, ^ ,• -v-, 

^ . . " •' cat in cam conditioncm (;» tf/f Z-nfff,, vt nil commoid, nihil 

Asr TXf£rv] Verbum T>,f=.""v nee in mco veleri ed , nee a pondcris habeat, quo praegrauet alterum , vt non minus 

Scbo/Uffe agnoicitur: fed nee Krt//a certe illud agnofcit. ji^g j-ogi po/lit ad ius obferuanduin , nullo veluti moniento 

Potcft autcm vel abv-fte vcl adcllc , prout participium 3-?«- potcniiac fuperior aduerfario, non minus liberc diduro, 

XtvTx e\poncmus; in cuiu.'i tamen expofitioue ,conftare libi qu^m iplc dicat. BAYER. 
ScholLilts non videtur. STtPH. ^ A-araiv/^fci)*,] In Aug. fuperfc. hxa?,iti,.,. G. 

'E? ;<rov] Libeiitius iegcrem i; xs Jcrov. IDEM. |^-Pi ^^ 'tTiunfi/M) Hacc v. in cod. Aug. feiunfta funt, et ad- 

'E« iVov — ] i c. fed cuius vert.t -fafl'is ex aequo refponJent. fcripta verboxaxf/, et Schol. ad 0CiTxxt7 imvcv xCrcl x/ixfTOiTsi 

Stcpli. malit £,* TO Iffov. Scd non opus. Abrcfchius enim dceil in eodem cod. In Schol, ad K«l !*■>, h »" 'il*lii dseiX in 

.ill Uilucid. p. 4j. exeiTnlutn profert ex Ariftid. T. I. Aug. Attic, poft j«</»i.] G. 88 0OTKTAIAOT S T T F f. x-y. fi. (T(pxi. iii ^ 'X^vv , oTi Aff-cpaAlrciTcx tjcrciv , rore Tr^ocrtivoj, ko.) (Mrj ev co ifistg fisv ^^u»[jt,s9-,i , »toi ^s 
^ ysv^v'jsvacri , f/,!]o' hi i vustg tJJs tb ^vvcc/j,si)? ccuri^v Tsn i fii']aKx2ov'Js?, tH^ c^tpeAsictg vvv fisra- 
^U)Ti]s, Kx) TMv (ifix»T)jy.xTCi)v ' aTToyevofisvoi , Trig ci<p' ijfjLiiv airtxg TO la-ov e^i]s' TrJ-Axt ^e '^ koivu- 
tra'/lac rri'j ^ijvxfiiv , KOtva. fcx) to, a,7ro(iatvov']x ^ tj(,£iv. eyxXfifixrcciv J) "^ fjbivoov o^fTo^if?, " ^ra tuv 
fiija, Txg "Tf^a.^ni t^toov fxri yMvoovetv. 

(/. „ilc |t6£» iv avTot TB fiSTx 7r^o(rr!x.ovToov ° Tav TH ot>t.x()i ■/.s(poi,Kx(ci)v ig ufj.x<; k^'XPjMsQ-a. , xcu 
sT^i QixiOi y.auf TrKsov'-KTui eicrt , ^e^nkxTc^. ^ oog ce ix. av oiKXi-jig auT^g ^ix'^irSs, fj,ci&!lv %^)j. si 
yib Si'^tfTxt (V Txig (TTrsvd'aig, i^ft'iau\ irx^ owoTs^^ig ' rif riv dy ^x(^oi)v 7ro\eu)v QiX'.rxi eAS-eiv , is to7c 
eTT* '^Xci^n iXi^ccv ' (Jcrji/ ;; ^vvS-^Kri STtv, aAA' oV<5, f^>! * ccAkm ' exvTov ccTro-epuJi/ , cixpaAsixg au'Jc/^, 
Kx) orig fJ-yj Tolg Se^auevoig, si (ndCp^ovSin , TroXsfjiov ^ xvt si^tjvijg Troit^rsr o vZv (lyjig fj^ TTBtS-oysvot 
Vfiiv " TrxS-oife d,v. i yxo TolcrSe yonov sttUh^oi dv yivao'Bs, eiKXx y.x) rifjCiv dvTi fvcTrcvdoov, "TiroXifMoi. 
dyxyn:i yd", ^ it ns uir xvt^v, ax) dfivvs(r&xi yyj aveu vtbiov Tirag. KXiroi '^ auxiot y irf, fj.d?JT<t 
fji,}v e>i7ro-}ci!)v ^ivoLj du,(^oTsootq , ti <Js fj.y\, TiiyxvTtoy, i^ri Tariff ^£-9-' tifioHv Ihof (Ko^ivS-toig fj,sv ys h- 

g 'EX{5' '^'- ^'■' ' KivJi/viJsjiv Cajf. Aug. i 'aito yivijiiim M,trg. Ar. Bitr. Caff. k Kjiv«i"f»«»T«« M"g- Cr. non probat 

Stepb. Sic etiam Dti'i. ex emendjtione: nam fuerat Kotvijavr*?. / 'zx'tV' «« f^^v ev aire) ftiri w^afinirrjiv iy<\*^fiiTbiv Ifx''!^'^" ^''• 

Caetera defunt. bit qiioque Wfg. ctCa/f". Aug. Quae defideroimir, in margine pod irfo»ii«9vra adfcripta luntin Aug. vt iiiCalT. Sed'iaRfg, 
ea, quae in £.1,1. lejunrur vsque ad ii: (ijw, ad Alarginem, cautfca fupcr verlus manu recent, cadem , cuius funt hcholia, addica funt. 
In C.iJJ'- ly»>,>iiiiTui ecijin iiiduSum . et in niarg. manu recent, adkiipta fviht, quae defiderantur foii rtfimxUrjt, fed pro U ufiii, ibi eft 
«^J< y(i«?. I'aullo ante eil in Baf. cod. ^jTj^jtfVavTjf. m Miviv dfitrox^f M.i>g, C Bur. .1/J. Fhr. B>-f. Mivtr ititrixti iVribetiduni cenfet 

Sier'b.^nul. 'Afurlx'^c Cr. n oUtok .Ir. C. Cr. Dun. o 'TMr oinitt. Gr. .-Ir. C. Dm. qui et t.).- iuit. l!af. p 'nc 5' ax i» /?»?• 

Ciilf. Gr. Aug. Ft x<!'< f'^i'i CiJJ. Aug. q Tx piKtrxt tHo ayfiifav :tj'A!<iv lK3iTt Ar. C. Mosqu. Dan. (,r. I>af. r 'liti Cr. s 'aaab 

Miri;. CI. Ctjl". Aug. /vcf. fed in iioc manu recent, fup. vetf. emcndatum uM.tit. In Mosqu. iiaasc. / a^tSv iio^t^'i'i Rtg. 'ATtufZ* 
Uurit CajT. Aug. V Ayr) R,g. Aug. Ciy, * naiwr' fiy Gr. j Ei ei'iM Dan. fed pzrticulam <I reientiot maaut fuperfctipfctat. 
z Aiiutiii i;i Hr. C. &ix- Dan. Gr. ['ETi'5a|ixv«y) Schol. ad v, ore ie-^aA. Jffav , non pcrtinens, 
iiiduxi, er, praeeuiitlbus coiid. CaiFel. et Aug., port /zsraAa- 
po'»re« pofui. (luod Ducktnis probac. cf. h. libri c. 40, 41, 
105, 115] GOTTL. 

Xf«v] G/-. C7. e';;c?'(»- at) editis Hat Z .Ma^ijler. pro iT^iri, 

xa) TffTti So[ihocl. i.{urip. Arijhph. Vcrum tarn £;ifi;y iiuam 

;tfgv pro ;ifi|. Cactcruin in adiiteratioiiibus iftis frcquciis 

nofter, quo nomine rcprchcnditurapud £);««. /y«//f. Anucrton, 

MeDc/ovra yaf lit XEiVi)^/ 

Nofler alibi, xfift^TieiV^j" i /i»%eiV3ai. WASS. 

OuTOj 3i xiv3uv£t/<i»ij Reisk. in Dil. Abrefch. p. 4(5. et in 
anim. ad h. I. coniicit: oiiro, H iUx; iiSo^xi mtiu/ivuri. G. 

'ATcyevoftem] Si »to yv.dntvoi fcriherc malimur, non care- 
bit excmplo (vc opinor) illc particulac xno vfus. STEPH. 

cipci. G V.XI rt«» Xjut^T. iiToys: ■) lite particulac ««■« vlus. STE 
Ko'fteyoiJ £' pcccati tilieni baud partr Koiyaffavrac] Nan placet xoi«on)V.«>Tfl!; , quod aliam con- 
ftruflioncm poflulet: quam ct infinitiuo j(oiv«iver» ftatim port 
dari vidcs : ex quo tamen fubortam clle Icclioncm illain 
««iva,n)»a»T«; crcdibiie ert. STEPH. 

KoKuravra; ti)» Ji/'vcftiv — fiij xcivwvciv] V. L. xoivwviffzvra; 
Steph. rede reiicit: fequi enim deberct: Ti)< Jtiva/itaic- 
Abrefch. in Auft. p. 3:0. iiiteiligit ica, ecu fcripfiirctNoller: 
T^Ani Si x»iva/»ivr«{ (»««) t^w idctixit, Koiva xx) t« [«»' ailrifc) 
«iT0p«iy«>T« (tktbc) ijcy (%?'!'■) »T(U ii liivuu «■) xAwfJiTo-y 
(wtic) i(«To;;iKc fi^ xoivw>»iy (j:?^) Tiiv ftiri xi; xfiffi; (f7xA:f- 
^iir«,v) r«T«y, n. Corcyracorum. Idto .nutciii Jfix7;x«,-, quia 
pucfciucs aderant, vt pcrpetuo c.l.' et urn de iisdcm, indc 
* c j7. vfque 40. Aliccr vcrJionum *uftorcs ccperuut. v. Abrefch. I. c. Ceterum Reiskius coniicit in Dil. Abrefch. 
p. 4C). ct anim. ad h. I. ctiiero-x^oi;, ct mox ri ;ttTu Txi xfi^fic 
TxvTZt explicat; wo/s/^cc tx ri-^ t^v Ke^Kv^^^iMv i/(3^eui xji| 
aiixlai tiyivu;. Ooflus vir in Horenr. Vinar. bibl. probat 
i:iJ.£TOx>i(> <c. oiTjt;, aut, fi quis nialit i/i£rcxj« 1 fupplet 
ixoyrai. Scnfus ell: cum vera :n folorum ciiwhium ftcietit- 
tern ncit vcnerilis, (nan conucnit) vos eorum, quae Jequuntur 
haec {mi\e) fafla, participes tjji., h. c. incominodorum belli, 
ex Corcyracorum iiiiuftitia orti. To fu'swy incomuiodum 
eft, fi quoque cum Stcphano mutetur in ^c'ybc. Hcilmanus 
(p. 4g.) locum ita capit hoc ordine: Hi, (i<j»«v t>xA- lu- 
Tox^i t 0^" x""- TOvTt/V T*» ntlx T^ Tfiffi; (i. c. fura rh 
ana^xlyOiTx tuv xfajtfcv). To irai Hcilmanus non copulatt- 
vamparticulam fumici proyfi', vt Portus, fed vertit: 6ac ra- 
tione. 'Afi(T5x«? refoluit in a izfTcxxt- Turvt rclcrt aU 
Corcyraeos, vt fit pro raViic , etfi xo/woyfiy non cum dar. 
perfonac iungi foleat. Sed ratio haec eft valdc contorta. 
T»rwv qui Jem ad Corcyraeos pertinct; fed pcndctaxfafti;, 
ct cum Abrcfchio in rfy fubint. ij xA»(,uaj-fty , I. xfiff^aran, 
vel tale quid. Ti f/sri T«cs-fa^«<> funtea, quae conlequuntur 
aftiones prauas, (///> Fiiuhle, Fo/gen der Verbrtchen.) G. 

UatM ii xQttuc. T. iiv. rel.] Brcuiter expedi.im locum 
difficllem ; moneo, xoivitVaifrac — ix"'' 'sne pendereacoepta 
ftruftura , oliXfUv, nempe Corcyraeos: alterum vcro, 4f«- 
Tcxou; cvrat, — KH — xojmwtrv , qiiod manifefto rcferatur «J 
Athcnienfes, pendcre non polfe ab illo, oi/c x?")'' f^J ramen 
ex illo rcpeti polTc) iiixi H xti' '""'' "■'< rcJruv obftcr, 
xoivuvsrv cfl'e, focios et paiticipcs rcddere. S'ed ct Gcnitiui 
du» durius fe cxcipiunr, xjivaiyfrv rovrut, focios clfe, fcil. 
Corcyracorum, T«y nirit tAj rti^ti^, qua coofequcaci* faci- ^ H V C Y D f D I S H I S T. I, 39. 40* 8^ 

ounc non inljelli, fed in fcelerum focietat€m fuisprecibus vos vocent, ac orent, vt fe, noftros hcfles, 
recipiatis. Quos oportebat, quum a periculis erant remotiffimi, tunc orf vos accedeiej non autem 
quando nos quidem imuriam at ^V/// accepimus, ipfi vero periclJtairtuf; neque eo tempore , quo voa, 
nullo fruQu-ex ipforum potentia peicepto, veftra auxilia i/jjir iam eftis impeittturi; et quo tempore vos, 
qui procul ab iflorum facinoribus abfuiilis , parem culpam apud nos fuftinebitis. Iam pridem autem 
opor.tuerat illos , viribus vobiscum commuHicatis, communes etiam r/'n/m ca/a/ ef eueiitus habere. Vt 
aut^m folorum criminum foci^ non fuiflis, fie etiam horum euentorum, quae res geftas fequuntur, vot 
minime participes effe oportet. 

40. „ Quod igitur cenuenientibus /rfn/j-(^Kff lurls argumentis inftrufli hue ad vos venerimus , ifti 

I vero violent! , ac alieni raptores Cut, iam planum eft fa£lum. Quod autem ipfos faluo iure recipere 
nonportTtis, difcere nunc eportet. Nam quamuis la foedere fit fcriptum , cuilibet ciuitatum foederi 
non adfcriptarum licere ad vtras veiit partes fe coaferre, tamen hoc foedus ad iilos non pertinet, qui 
in alterius partis fraudem veniunt: [eiadilhs, qui, ab altera parte non deficientes, falutis praeliJio 
indigent, et qui reccpti recipientrbus (fi fapiunt) bellum pro pace non funt atlaturi. Id, quod vobis, 
nifi nes audiatis, nunc eueniet. Non foium enini iftis auxiliares: verum etiam pro foederatis hoftes 
nobis eritis. Necefle enim eft, fi focietatem cum spfis contrahatis, ipfos quoque non absque vobis 
fefe tueri. Sed profefto aequum eft, vos praecipue quidem neutros veftris opibus iuuare; fin minus, 
contra, nobiscum aduerfus hos quidem proficifci, (nam cum Coriuthiis foedere coniunfti eftis: fed 

CM aiixufx-jrei xvTot (toyov lU rx ttotlx tJv 'ExUxuvov. Ktc) /zij Jy u ^ue7;'] KeUci ro , ev cicttvu rS Kxi^m. MifJ* ev « ifit'i^ 

TO i|i?«. (i>)r« liSTxSurere avraU T« u^eMlxf, viJ.£~i tots t?{ iuviinui xCruij oi {UTuKx^am^. Xkytt rov xa7« Zx[J.iut x«i Ai'yini- 
•lu-i ToAf/40V. To I'ffovj T«v Tif? 'ETi3i»f(K«. i(«7a: xoiva to, h a. alTixtaiisSx yx^, fni^i, tov( rvf^ixxx^ffxvTti; ro7(KigKVixioiti 

«5« tx,5s<iv(, KXi vfiiTt Si , TO Itn uiroTi f^tri uItiov , luci ito^intv KhfiiifisSe. Mij xvlu vfim rVTtl(] Tut KegnuiaSui. THTirtt 

nonim. Aliter enim explicare Toi/Twv non liceat, neque ad ilivTtn. Iliud quoque durius, quod negationem, vel infi- 

irfifej; referre ; ac force reftius afuerit. Alioquin pofllt tiationem, ao rcii — !oCtiv , fequitur alia , oppofira per iAAit 

elle cximium fane exemplum Dilogiae, qualis eft in fcriptura quod fere folcat afSimarionem fecum habere. Hanc afperi- 

f. yt vnl fubiefto, difette pofito, addatur praedicatum, al- tatem vicauerit Gottlcberi ratio ; non itidem inaltero mem. 

teri tribuendum, quod in illo, vtut femel poilto, dclitefcac; bro, j^i; f/i) — veiiirci: et illam meam rationem eaulTae et 

II quale ex Rom. i, 32. notaui in Log. Paul], p. s. J67. BAVER. tenori apciorem pucauerim. CAVER. 

" Movwv] Nee licvuj , nee /ic'vov, fed ftc'vtfc iibenrer fcripfe- Kx) oti; lii) — ] Kaec verba doilus Vir in Flor. ed. biblia< 

tim : «f<iToxB« quidem certe retinens, noB autem in i/iETc- thecae Vinar. (Icexplanauit : «i/J'o7(«tc(-( Jeja/iinii;, /tii Sef^fte- 

jjajmutans, cui non video, quomodo locus elTepoiric. STEPH. vet; ti <r«$?jvB(n, ■xoKiiiiv — «/>)(re/. Iiicommodum ell addi- 

Mii *AA«« /auTiJv «!ro«f«v] »Sid qui , dum r.on ab a/iorimi, tamentum, ar»«.fifovS«-. , quod non verrerunt Vinlcmius at- 

gut! fades habuit, amkitine foedtre dejilfcit , a/lorum auxi/io *!"« Encnkel. Quod (up|da doflus ille vir: ,i^ li^x,thoiih 

et fraefutio opus habet. Paiillo port varlar orationem : t«;« durum eft. Portus rctulit ad 07<; durum ct hoc vidctur: 

irigm iJuT«,«vsf, pro TDui «AA«» ixvrsiii kzo^uoZvTXi;. or'C — £'' <J-«<Ji?ov5«-<v. Pertinere videcur ad J^a^l.aCi i- «. 

GOTTL. " ratione et conhlio in lis recipicndis vli funt. G. 

Mi) — ar*9Tcpaiv — iuTxi] Particuiam jzi? , non credo, re- Vi sot^^ovoZs:,] Difficilis vero Jociis, vt fi qui alius; aut 

ferri ad aTOT£C«v, vt vult K- Gottl. fed ad iiirr.u hocfenfu: fuppieiidum vidctur: non faflinis, vel, quoj iiou feceiinc» 

Jt. (xi) SuTxi xa^. ijros-. ixut. qui non iJeo petar fecuritarera, fi quidem iapi.iiu ; aut pro d Icgendum fuj: hoc alteram 

vel auxilio cgcat, quia ab aliis fe fubduxerir. Quippe limi- plana omnia atquc expcdita redJidcrit. B. 
lis negatio lifquitur ; o-m y-ii— TroKtitav — ^oiYitu. Ueinde 'Av^ki) 7if — x*! «V''««'3a<] h. e. neceffe enim eiit, fi iis 

iTOTtfeiV non tancum (ign. » fociis defcifccre , fed, aliorum fdcdeic iiir.f.'i /ueiitis, vt, cum propulfemus hojies a nobis, et 

imperio et aufloritati fefe fubtrahere. Hanc enim Corin- vnfiiiet ijji no< fentiatis Interpres lacinus parum rcrtc ver- 

thii fibi alTerebant in Corcyraeos , vt in colonos. Notat, tit h. I., vt vidit Hcilmanus, qui fuliint. ante xiiC-.xeixi, 

quafi dcfraud.iTe alterum et priuare fua fide, fuo officio ; vt yaixi-, (vt Reisk. maluit legi in Dil Abrelch p ^6. it in 

I Cor. 7. {. coniuges I'aullus verat {<^q «io«ftrv aAAijAwv, anim p. 10.) vel i^h fupplct in v. hjiy>i^. Encnkclius 

fraudare fc amore et officio coniugali. Nota et variatos hunc fcnfum quoque exprclfit : necejj'e eft inlnit Jt ium ijlis 

numeros: w to7{ — r- UHnv, «(AA' Q%ii — ifiTi^r pro, «ht*fs iungnmini, eattdem vos eum eis perptti/ortungm- Q- 

M 90 GOTKTAIAOT s T r r P. A. |U. fUi. tTtP'^v df^tT'XfJ.ivaq ^syisa-Baj. ^^e yao riftii(;y 'Zo.imxv d'Trorivnaiv, ^ijC^cv ■7r^o<rs&iusS-a ii/a.vTia.v vuiv, 
fm aWw ns.KoTTSV'.'TiO'iX]/ oixce, £r^^(pi<rfjt,svc<)'j, si %§» «wtoTs df^vvetv • (puvi^^i oe tivTStTOf/jv, rhi tt^sct- 
ix^vja.g ^vfifjLXXHq avrov riva itoKx^uv. si yao r^g kxkpv t« ce-ZvTag ^'r/^o/xivoi t:i^-j)pfj(Ts]s, ^ (pa,vs7- 
Tctf Kxt a. Toi)v 6fj,ST£Pvv ix. sAcc'T<r'M rifjuv TT^oceiiTi, "^ iidi Tov vofiov icp" \jfMv auToi? fici^Aov S? £<p' 

fjLct. ,y^iKatcoficira, fih §v rd^e T^oq vfidq £%Oj"fv luavd, y.aj'd '' T^c EA\>ivci)v vofiag. '^ct^aivea-iv 
^s Kxi d^iiixriv ^a^/Toe, rotdah , 'riv in. i^'S'fJ* onu;, u)<rs QXdrr'Jsiv, i^' aZ (pAsi, e ,^~' iTrix^na-^oji 
dv']iSoS-?jvcij )if£iv (V Tijd TraqovTi (paf/,h X^''^- ^^^^ y*? fMXK^civ a-TrctvicravTsg ttots -rr^i^ rov AiytvijTSv 
v^ep rd M>!^i:i.d TrokijMov, Tuod Ka^rj&ixv eikotri vavq B\d^sre' ^ xa) ti ivi^yscn'x cxZrTi te kcc) ij eg 
r«jti(y<:, TO S'l fifji.xg YliKoTrovvnitrts^ axixoti; fjuj Qo>!&>!<rcLj , 7rct^e<rxsv vfjCiv AiyivriTuv fiev (TriKodrritriv, 
'Zctfjii'jiv ^e KoXxa-i'j. iuti sv Kai^olg Toi^roig tyivsjo oi'c fzdXi^a d.v3-^u>7rci stt^ ix^^^^ ""'^f a-C^sri^m 
iovjeg , S Tm dTrdvrajv dwe^ioTrroi eicrt Trance, to vi^ixv. (piAsv ts yd^ vyivToj tov ifna^ynvTa, rv km 

1% niittrr C. »»Ti Gr. nwii«Tf Rig. Ctf. Aug. * ♦«nrrt Cod.l. at. . In Caff, aliquid abrarum crat port r, fed fpatium minus erat, 
^uam qiioil duns llteras «i capere polTet ; in Mosqii. ^xMurui. c Scboliapn k«1 ksivJv vofjov legiffe videri queat Sujb. Dionyl. »ri{» 
Til TO BiuKu'i. llinji, p. 79J. hunc locum laudans, omittit Uawa. d T»< tJ* 'eaa. CI. t "Off /jrixfi'S" R't- ^i^If- *' ft^of. Cnjf. 

tbacii. Aug. S-i <ii;apiiJ3«ii. f li.»\ liiftfuU Dan. g TJv nmuun Q. Reg. CtJJ'. Aug. Ai' avxnuxfil ' fiyxKuK'! VOX gbncmatica et obfcura , cuius 
ob vfum Tbiicydiihnt rcprthenjit Dionyf. Ha/ic/irn. inlibello 
jTjfl rav TB euxuJWa IJiwfjirwv. HVDS. Ldcus el> paj. IJJ. 
SeJ fortains hie quoquc, v: alibi , qucmadmoJum adiiota- 
runt Viri dofti, xfirixuTccc^ , quam par crar, fuit Dionysus. 
Nam quomoJo actate Thucyd'ulls olifolctiim et oblcurum 
potuic clfc nomen maxux'i, quum Hiraiktus , pauilo ante 
cum, ec non muko poll, So[hocUs, vfi fuerint verbo ivss- 
KuX'^'i'^ Quin et ipfe Dionyfius fuo fe gladio iuguht. III. 
Antiq. 1 6. fcribens ivaxwjjis jE;(;i)fiff«« T»()(ff«ftfv5;. PofTet 
quidem videri non adeo fui oblitus fuiflb, vt voce a fe 
damnata vti volucrit, atque ide» hie praeferendum , quod 
elt in Cod. Vatic, xvcx^i- Sed hoc lirmius elTet, nili etiam 
alibi vfurpalTet, quae in Thucydide rcprehendit, quoium 
nonnuila obferuarunt SylbiiygSus ad \. d. a-sfJ rffv tS ©»x- 
)iimii. et H. Stfplr. Annotat. in Dionyf. Haiicarn. c. XVI. 
Scbolinflac interpretationem defcripfit Siiidm in avxnuxii- 
Add. Amnion, h. v. vbi pro ivojjij /.cxx^a xo^ifin , c Sfbol. 
Thuc. Tdorn- Alag. et Sujda> fcribendum eft ntx^i. DVCli 

'Kioxux^i] If* recepi pro a»ax«XK?i poftquam ValkcnariuS 
(anim. ad Am-non. I, j. p. 24.) docL:it iftxuxh obfolctuin 
effe vocabulum pro mox-i vcl U/xnux'i- Sic melius inttlli- 
ritur, cur IJionyfius (Lp- 11. ad Amm. de tdicm. TbucyA. p. 
75J. Rtisk) banc vocem tanquam obfolcram ct obfcuram 
reprehcnderit, qua vfus tomen fuit Herodotu': tt ipfc Dio- 
nylius A. R. Ill, 16. Parum fibi conftans fucrit Dionyfius, 
fi k^xtitDX>i'> vocem a fe adhibicam, oblvlctam dainiulTct. GO. 

('Avoi ix"'A Sic corrcxi pro avsu e codJ. Cj/Tel. Ruftg. 
£alit. cc .Aug. , quibuscum confentit cditio Baf. Conliririac 
"lefkioncm quoqje Suidas, qui h. Schol. dLlcriplir, ct c\ 
Erymol. M. v. lnx*itx"^f'- ff av<ij3A>(»if , "luod praeccdit, 
cod. Baf habct ava|2oA)(. GOTTL. 

nuVoTi] Forte ita leccndum, hiatu infuper habico. Et iic 
Thorn. Mag. in i(«x*iX>» WASS. 

['At<J xfivH iUxict hi) Haec verba, fcripta a J •/ U it>i, hue 
tianftuli c codd. Baf ct Aug. quod, vt vidit Stephanus non 
polFuiit vlla rati 'nc co pcrtiiicre. tJ ii in), fc. t\»o5*v 
^^tttOi , 1. e ni/i mfdli rjj't vtlil'n. Quae fequuiltur, ligni- 
ficaat, articuluui tcit ante yo'/M" aboJidate ] G. [E.'rl ^ojh) In Aug;, eft ei»)y, pauilo port pro a«v5i»vi)t», 
leg. AayJavfTf.] G. 

[Kai Koivou) Stcph. fufpicatur, Schol. legilTe pro x«} tc» 
vaiJUv , xor/ov VOIJ.OV, et tw ii^atSxi vult addi KtgKUfxlv;. ln 
Aug. codice vitiofe legitur: ipc^titSi Si tiriq t5 ie^acSxt 
voVov x«-\ov ] G. 

l^i'ra^a'vTuv) Sieph.contendit Ji'x* i'lii^:viihuv potius cITe, 
J/XoyvaftovHkTuiVi 1. 0(V,A;(Ao/c Six^ifcpfiuv IV Td'c t'evrtv J-h- 
<f,ltlj.xri. Pauilo port pro ivrEiVufzE/, in Aug. eft «vTf/«-oi;z.v.] G. 

'Af*t/vfiv] Hie quoquc ScboliajUn delcripCc Suidas in aV*" 
va»3«< . DVCK. 

['A/x:/'vfff5».i 3J) In Aug. omiflum eft Hi G- 

Tbj Tfoffiixovra; Ju^zfi<jj;wc] Videri pollit participium 
»Aeon4<^£/v, fed, moncntc Baucro, rationcm tctius (tntentia* 
rcddit. ,iDaJi et einem jtden Theile frty jlebe, die ibm zu- 
kcmmenden Bundsgenojpn zu btflrafen, Auto'v nva , rnant- 
quemqut, expl. .Marg. Aid. Vinar. G. 

[Ei yaf Hoe Seholion, vt et ad 'e4>' in^v c cod. Aag. 
aJicci.J G. 

^met'Txi] Qui i^ttitiTt pro ^ccjiuTxi hie legit, miror, vnde 
illud habuetif, ct quomoJo adniitti pofle cxirtimaucrit. STEPH. 

iXi::'jurxi xaj a) Superiors requirtbant pro «, mafculinum; 
fed ncutrum frequenter fcquitur, vbi mafiulino vel femi- 
nino opus erat. v. c. infra c. 55. iz\ t^» KxntitAaii, iqi 

»Ttf — i^SrifiTCVTO. G. 

•Tavtrrai xai a T. vizerefu*] Ex accurata ratione drbebaN 
4>av. xx) rscv unirf^K) eCx iXtttam, a iff/ xgi.sfifi. a> intt.'lii^c 
Zi'ffa- Quod ex C. 59. B. Gottl. aflert, i« Max«Jcv(a». /(^' 
ojTi^, pro, i^' ijvTff, alitcr cxpliccm, fupj>lcro, tfyov, Tfiyfjas' 
irfigfin aut«m , a TfCfLffn, pro future politum ell, quippe 
quo larcJt hoc vcrbum. BAVER. 

[MiAAfi tfxttivxi) In Baf cod. (z/AAsrs <f2v?vj!«. Male.] G. 

Opk Ixiasu ij.'iiv] Reisk". in Dil. .Abrtlth. p. 4^. coniicit: 
aix iAactv rivJ* ij/iry, ct per rSiit illt. Cnrtyra^ OS.] G. 

Ik^xxiunxTx — Te/ivJf] O/'on. //<>/. et om. ;xay3i, et alia rC- 
prehciidit iiiimcrito. WASS. Ell p. 134. xff! T»y tci/ fMt/x. 
iJi(tf«. DvCK 

nafa/vtffiv oi «a) i{/»ff(»] Haec noir.Ina, notantc Dionyf. 
I, c. , polira pro ragxiytiv xai ajij». v. Scholi.illes .Aug G. 

[nxfahttit ii xai «'t'«»(0 Hoc Schol. intuli ex Aug.] G. T H V C Y D I D I S H I S T. I, 40-41. 9» 

cum Corcyraeis ne per iiidueias quldem foedus vnquam feciftis) neque legem conftituere, vt, qui ab 
akeris defcceiint, ab aiteris recipiantur. Nam ne nos quidem olm , cum Samii a z;oi// defeciffent, et 
eacteri Peloponnefii varias fententias tuliffent, dubitantes, an ipfis auxilium effet ferendum , fententiam 
vobis contrariam tulimus: fed aperte contra illos diximus, fuos quemque focios perfequi debere. Nam 
fi eos, qui aliquod facinus patrarint, in vcjlram focietatem recipiatis, efc opem itlis feratis, erunt etiam 
ejc veftris fociis non pauciores , qui ad nos palam transibunt, iegemque contra vos ipfos potius , quam 
contra nos, condetis. 

41. „ Atque haec quidem fimt, quae apud vos de iure noftro dicere habulmus, quae ex Graeco- 
rum inAitutis fatis funt firma: vos vero monemus et oramus, vt earn nobis gratiam referatis, quam 
nobis in praefeatia refereadam cenfemus; quia non iaimici funius, vt yox laedamus , neque contra, 
amici tale:^ * vt vejira Uberalitate abutamur. Cum enim olim ante res Mcdicas in bello contra Aegi- 
netas gerendo longarum nauium penuria laboraretis, viginti naues commodato a Corinthiis accepiftis. 
Quod noftrum beneficlum, et il'.ud altcrum, quod vobis contra Samios dedimus, quum propter nos Pelo- 
ponnefii auxilium ipfis non tulerunt, peperit vobis de Aeginetis quidem viftoriam, de Samiis vero 
Arltionem. At.]ue iis temporibus hoc faftum eft, quibus potidimum homines, qui aduerfus hofle:; fuos 
«unt, propter vincendi ftudium caetera negligunt Nam pro amico habent eum , qui fibi nauat 

■♦ Vt moleftlae vobis fururi Cmus. Ce/a, Acacius. HVDS. 

Kxei^sieSe Kxt v/isU j^t uutSj. &.i' kvaxux'ii] kvxkux^ ^'>'^v elgtivti irgUxxifctt woAefiOv taihasx' ottv >» njH^it too TOAe^» 

sj3Ai)ffi«, ■jrx^ic rd xva e^e'v ri? dxuxx? rail SosiTUV. Kai tov voVov] aVo xsivb, Slxxiet he. To J^ rov af^sOM TTigiess})' 
iroAAol , 4.i)<r/w, eic) if/c'fK CtcotimTi; jrxf ufuv, omvE? a-oM/JBKi? fie^sTuci)/ kftcKiaeDi' kxI t'l ii^tcSs Kegxi'Sxttii; THsSe, xx) xoHii* 
varov 7ra/i(ff£« vofiSK , ifUn, izij iccvrui; Aa:v5av>)T£ ^f-axlovTei;. q,o^u 5e aCrvi, to Jfjaff^otf . vo'fcoi' k*ASv. iJx" eiJ'if^'O'CE™''] 

5/Ta^ovr«iv, 4ii)(rl», xOtuv , i^jisig ((ixvefug avrtUoiity. 'Atzuvtiv] ccijivvstv , ^oti^iii/' afiiivBirixi Si, xoK&?,eii/. E(y«?J T0 7«f 

«vri TH a. ^mUTfji] xvtI tov liiAAei t{,ayiivr^. Oux il^asCM iili^y] uiviTliroi XIctUxixu. 'Etp' v/uv] a»ri rev xx^ uiiut. 

ITxixhiffiv ii K*) a|/«ff(y] to iraf siveiV xx) khSv, fiiji-arx eura , iyoiJ.xTixmi; Trgoi^vsyxiv. ToiaySc, iv] iiv ZcfiK uvriSo^iivxi ^ifiiv 

iv tk ■xx^ovti 4'e/x£V j^f^nn). Oix ixA^o) cvts?] 0/ >•«? tb; £%??«« avyxgcTouvTii; jif^arrovTai fixAAov. 'ETijjffiiSjii]^ '''^ "■"*; 

j^ux:i x?-i'^xi. Tov hlyiytiTuv — • ?ro'A£//ov] rh ?rff) ruv kyx>.n&Tuv. Tuv i'Kavray] tSv irf 3A«(3o'»t«v ajtivTuv Tgai txj?*" » 

^iKixv ncro^x^fioTuv. Hagic ri vixav] *(ja» ha tiJv vIxhh- 'Etc! x«/ tb elxua] avri tov , k*! yij ri eUeix. Sin «- 

[Of ri? TuV fz9?B«) In Caflel. Roftg. et Aug. tiiT( I^Sfor? V. 82. p. 411. f. In cod. Aug. non reperiuntur Scholia ad 

«■( — ] GOTTL. Twv aTnvTojv cf llx^z to vixxv-] G. 

"nr' tTi;^f^(r3«.)] i. e. tanquam eiusmoili amicl, vt vtjira 'Er/)t?aTi«r/v] Duriusculum putat IX, 142. Pollux, p. Laer- 

Ofiera vtnniiir pro/xerea, qiiott earn lure quoiiam nojlro pojlu- tius, \liux>iv ii x^xfix vv^^x^'" « tutuv xxrie i^iihvot Eni- 

lare pojfimus. Reisk. anim. ad h. I. explicat ixixgiieSxi rivit KPA'tHSIN. V/ASS. 

tnutua offic'm ptrmutarc ■> vel , alicuitis opera vti prcpterea, 'Av&vtuv] Qiiidam x&yrav male. Vid. p. 8i» I J. lie, J 

^iiod tu ipfe ti anten operam ticilcris. G. et pallim. Sxxtra apud Platuncm, Aefchin. D. Hal. ob vehe- 

"nr" iTix?'i'!^xi,] Poflis et ad Athenienfes referre ; nee mentiam. WASS. 'kirifioxloi e Thiicyd. lauJat PolL II. 5g. 

rutfus amici fumus, quorum opera, vel, vt noftra opera Imitauis eft hunc locum Tbucydiilis Dion. Halic. II. 11. Kal 

vtamiiii ; vt fit lenfus: fane non i'umus amici vobis, a qui- »3£wo; t«» o:vi(Ke'f«v xTrexoi'-^*" irafa to wk^v. viil.Henr. Stepb. 

bus multum commodi fperetis : fed tamen aequum fit, ccrte ad Dionyf cap. XVI et in Annot. adillumlocum p. 10. pvCK. 

iniuria nos a vobis non affii.i , fed negando certe iuuari, 'kxiglozTol tUi ■jtx^x tq vuxv] Riflijuit omnia prae vmccndi 

ficuti nos abftinuinius tali in vos iniuria. Ceterum nugatur fludiu negligunt , i. nihil aliiid cogilaiit , quam vt viflorcs 

Schol. cum ta-ixf^i-Sii cxpl./<7f/)ir vti ; quod in h. 1. qui con- difcedant. Reisk. aniin. ad h. 1. malit : (iTri^Ur.Tin factli 

venit? Immo fimpli-itcr notat ;^fi;(r5ai. BAVER. negotio cotitani:e»te!. Leitio recepta proba ell, etrcpcritur 

[To TeoM.lix>% x?f.»9«i Si.id. in tT;%f^<rSw defcripfit Schol. in optimis codd. veluti Call'. Roftg et^Aiig Scbolion ad h. v. 

fed pro xi'^'^xi liabet xexfiitSxi. Ketineiidum tamen cum exefioxroi, Kr(oogxT>4 , ti xTrgoiotfrsi, v xvizlrc^^"- ^V^"^^ 

Duckcro ;^f?<r9ai.l G. notat, «Tffi0T7o«, iiomen vcrbale actiuo icniu diftuinellc. G. 

[to'v T£fl T^y uyxAniruy) Nempe Aeginetae Epidauriis 'A-re?U?rlci] Omniiio medioruni verbonim verbalia vtro- 

ftatuas Ojmiae et Auxcfiae ercftas furripuerant , fluas ne- que fcnfu , ct aftiuo et palfiuo, inueniuiitur. nff^cir/effSa* 

gabanr Atlienienlibus rcddere, qui iulfi crant ab Epidauriis elK q'lafi Latinum, circumfpiceye, concciiiplari. (obiicr cor- 

dehicuin vcftigal txgere, quod ob raptas ftatuas pcndere rigi velim in Fdit mea Orart. Thuo. p. 15 not. 2. lin. an- 

dcticrtdbant "Vnde beilucn ortum inter Athenienfes et tcpcn. jr/ii ■ // in leperi.) Eriain apud lofeph. A I._^2, i J, 

Aeginctas. Hue tclpicic Scholiallcj. Kcm narrac Hciod. 5. re|>eri, r» 5f« xktj^^jwij (vbi tamen leg. tuS Sm, quia K0A«ff. 

tcyxi ® O T K T A I A O T S T r r P. A. (jm. fi^. fiy. 91 

fir^oTe^ov sx^^oi ^ ' "n^oXifuov rs tov *■ dvTiTeivJa. , rjv km rvx>l <P«A<is uv • bttc) kcu to, olvMd'xii^ov- tI- 

/t*j3'. „Djii svS-uiLi>!<rs'JTig , x.cu viurrs^ii rtq ' irct^a. Tr^ea-fivTs^a axnci fj,a&oo»; ei^thco to7s ofiiioii 
ifjLxq '' dfiuvsT&oif • Ko.) ftri vo^(<7ri itnaia. f/iv'-^ to^s Aey saS-cij, ^vix(po^cc 2i, el TroAefi^asi , dWct f^va^. 
10 T5 ycie ^vfiC^sp^r, sv u) civ jic, sAot^^ra ■" dtzct^Tciviu, f^d/jrct STrsroj- )ut) to fiiAAov tS TroKfua (o) 
<po(35vrff vf/,xg ' VjEPttvpoioi y-sXevHcriv cl^tKslv) iv upavsT trt KilToLf kxi ^k ci^tov, i'Jra^S-sv'Jui auTcv, 
(^avi^civ ex^^^v rh x-t^i 8 fisWatrav tt^o? Ko^ivBi'm >c]ric:xa--B'oLi- tUc S'b VTra^-xp<rn<i tt^otiosv dia,Me- 
yapsag v-^o^Mq a-uiCp^ov v(pe\elv uxWov. h ya.^ Ts\tv]xix %a^<c ncu^ov £%»<ra, x-av lAaara-oiv ri, 
ivvuram uil^ov lyx.Avfi'^ \va-xi. fjt,r;a' oTt vccvtikS ^iifji,fjcaxfav fi£ya\>i<j ^i^oaa-i, th-tco " 'E<psAKecrSs. to 
yd^ fi)} uhxiiv T^i cfiotag, ' ix^^ooTi^a, ^vvctfiig, ^ t63 avuy.x '^ (^ave^^ eTra^&svJccg , ^id, xijSvvm t» 
•jfKiov BX^iv. 

fjty. „Hfj.si? (Js Trc^TreTTTcdMTei ck £i» " fn Aa>it^M[^ovi avTOt Tr^osfTrofisv , tjJj (tCPeti^ ^aufj.dx)ii 
' avTou Ttva KoAai^etv, vw ttu^' vi^m to aino d^iifMSv y.cfju^scrBcij{, ' koj firi , Tr, ijusTC^a, \|/;?(p«<) u.<^iAn- 
■B^ivfag, tTi vf/.STs^cc >ifjtJig /SAar^o^. " to <J' Ja-ov dnccTTo^oTe, yvo'/Jig thtov iKslvov sh<t,t tov ncueov, iv 

t 'Av3i,-«t« Mar/;. Sfeph. T. i xiri Mfi wft j/?uWfiiii (/«3iv Ar. C. Dm. k 'A(i«(/5t»5xi Ar. C. D.!". Mosqu. in marg. vcro: 
7{. a)L<miiiti. I T«Dt« Reg. m 'Aiixtrxv) CI. CifJ'. Aug. if»«{r«»ei Gr. ex emcndac. quum fuilVec iiix^riv;. u ol K/{«i/p«r»i Gr. 

§ 't.(ptf.Hn3x, Dan. Gr. fed in lioc cmendjcum' fupraftr. e. p ■uxy^'rifx BaC. q ♦«n{J< D.in. Mcsqu. Marg. Flor. Vin. habet r» 

pro TM. r T? dceft Ar.C. *,AvrS» KjAifiiv rivi Ar. C. Mosqu. Dan. Gr. Caf. Aug. but*/ tivo, fed man. tec. corcexit airit. t K»J 

^^, Tj' malit .Sieph. inteipungcndo poll (ii, ne haec particuia ad i.^tf.iiU-ir»t tendere videatuc, quum tc:i(i3t ad jJAa+ai. Mi deed Caff. 
V Ti'ji hat C. Gr. Mosqu, 

fcquicur, reu T«f£«-x>(>"'"!i) '• e. confifus eft Deo, rcfpexit t&cu irivv. — Ka) tic ruv e»wxi/J/J« Ti, a^iuru — v. Valkcnar, Deum. BAVER, 

["h^kv Sia) Non placet Stcph. Scholion. rixfi h. I. eft 
frae. Schol. ad ~ny iv5t;(x>i3fVTt« deeft in Aug.] GOTTL. 

'AvTi^iiTx] Vt retinerJ polFct MSi':avTa (quod halniitprac- 
cedens editio, iicut et ilia priores) aftiuam eiiK figiiificatio- 
Bem in neutram, contra Gracca« linguae confuetudinem, 
jnutare oporteret. STHPH. 

'EtsI xa) r« e'lxiTx] pro x»i '/if, quod probat Abrefch. Dil. 
p. 46. e Luc. Tim. 53 Its) x.^.i yiMiet T4fST«» Tot^ifn, cf. c. 9. 
j;reV Haii of(oia Ti>niro(ie» rati — G. 

Non opus erat, moneri a E. Gottl. hoc notare ua) >■<£?. 
•uis enim nefciati* Et taincn loca, quibus firmet, aliena 
junt ab h. I. nam in illis a) x«) redundat, quod hie non 
facit , vbi fign. /idro , etiam , ipfas res domelHcas, ipfam 
lempubl. b) i:n''. in illis notat a/loijui, fl hoc non feccro, 
fecerimus; (1 non ita fit; hie autcm fimplicitcr ell, ^iiia. K. 

Nf«'rff:{ T(«] h. e. txaTOt T({ , f. T.i? ti;. Stc L. VIII. 9I. 
Non itaque crat, vt Keiskius in Dil. Abrefch. p. 47. corri- 
gerct : muTifv; •r>j, rfpiitantes, ^ulsijuh rfl iunior. G. 

I. e. «» Ti« ilri) Jrt v£»r. Scd dtbcbat elTf, u^ioCti, ad 
j*9ii/ii(5«yn(' dcdit autem proximo, viKTffo(. 15. 

'AfiJ./£»5ai] ita legit Eiijlalh. II. 546. c. et antl^isimi rcd- 
dit, MsAi'^iv vero SuiJas in uititat^o^. WASS. SiiUae intcr- 
prctiLtio eft c Moli/tifle ad vert'. ?. pag. 90. ncc ad himc 
locum rcfcrtur. Potiiis hue pcrtinct, quod eft in princ. 
ciusdcni articuli apud Suiilnm : '\fvJvxt^xi. ©vxt}(5:ic fi«y «vt) 
T«*l kiiii^irSai. vid. hie A'^o/. qui rcdc cenlet, ins//3eff3a(, 
Buod noiinulli Alj/^ habcnr, ex iiiterpcctatione elTe. DVCK. 

1. e. «(i<f|3«r3»(, vnt glciche G:f.illli',k,it i» trvxiftn. Sic 1. c. GOTTL. 

['Afti;v£ff9«t) *Avt! t« ijiitin.') Male. Corrcxit hoc .Scho.V 
quod rn Aug. dceil, alius dortjor obferuat>r. I'oft t«?«J- 
A!)TT*i ponendum, ("altera intelligcndum eft, xKAm. Monuit 
etiam Steph. et cum Abrcfchio (Dil. p. 47,) probac hanc 
alteratTi expolkionem. iiuidas in aiimxaiai, @ouxailiti( fit* 
ivTl TH Jut/fJ.'ffSai. Quilocushucpertinet, ctad L. IIII.6?-] G« 

LMo'vov ii) Ita correxi cum Valkenario ad turip. I'lioco- 
p. 690. I'aullo poll ad verba: h w, in Caftel. Raftg. ct Aug. 
adfcripta funt: h u a-.T-i tv, a, ri Si fAaXTof, avrl Td, liSi 
ifyiX'^a- Vtraque nota parum accurate fcripra.J G. 

Ei jrcAffu(ff«»] prop- 3-aA£/u>(»fTe. Retulit Nofter ad vftrrffec 
TI? — Quod vni tribuit, proprie omnibus crat tribucndum. 
V. Bauer, ad h. I. G- 

Piane amat ita loqui Thuc. vf vni tribuat, quafi rcliqurv- 
rum perfonam fuftinenti, quod de vniuerfis intelligi vclit. 
lia C. 36. /ijj/, fuum tiinorcm — tirmiurcm fore; ncc ft de 
Corcyraeis iiiliS confultare , — nequc optime conAilcre 
Achenis, li dubitet , xel. i.e. vts ilia I'acere. cf. ad 4, 64. 
n. 4. BAVER. 

T» lilAMv T« TSA/fiu — ] irEl qutrti eutntiim btllum fit habi- 
turum, obfiutHm ejl. Male hie Sthol. v. not. G. 

['A-.tI tb i tii>.f,Mt — 3 Merito. rcprchendit hoc Seholioni 
quod abcrt ab Auguft., Grammius. Dcbebat potiiis cxponcre 
Schol. , tJ» (*#A.\o>Ta «(«» tStaSm in tbtm tJ ToAfjUU K(vJi/vo». 
Ill Aug. decft Schol. ad Kai ri fxiAAtv tcu xoMitju ] G. 

KiAciivriv] Kif.iuu Suiiias ionxy inquit, lUil alrixTi*^, dcia 
SehuLa exlt.'ribit non praeter (olituin. Scilicet, aliquando 
rctinct vim xiA»?, honor, vt fjrpc apud Itomoum , vnJe Schoii»ftv!i alccr. Ita lire L. 1111 6J. tsk.cJ xoJ xaA*; 3o<r«-a Eujlath. ad 11. a'. xeAsJwv unn' o^l Ims^xiy haud, ait, clle 

i^'iiv hianiia^x. Cctcrum hune locum laudat Scholiaftvs voeem JiffTonxij'v. Nofter alibi, etiam pro /•(•/c, aucJvi- fum. 

ad Eurip. I'hocnilT. v. 695. p. C')i. — a/niiTm, avr) -nu Sic Teitiit. lubco Cbieintiem, in I'amiliati fermono diccre 

iiiui^irxr if xai ecvHuilSttf a^iBTii ts-"? c'.iwlo.f >jf<a5 .zVuw«r5j,|. non veiitUS eft. I'irgi/ ile pelitiouc ct optJtis Tuus, 

Idem tacit Euftathius, (II. E. p. 414) <^v)»)y i rf«;i/**TiKJ: R<ri:ina, qu'itl O PT\iS, E.vfloi are Ititor, mibi W SS .\ ctpef- 

■AJ.7044HK, Ti imi»iff3» — T«5<.ff3<»( iw) AiTi -JMAi ri ki^l^^ J*ri /as til. vid. EfUlcium fsnt. XVI. et ///>«//<>». iJ^fl</. Ill, I T H V C Y D I D- 1 5 HIST. I^ 4r. 43. 43% 9.5 

opwam, licet ante fuerit inimicus : et ^ contra, hoftis loco pormnt, qui aduerfaturj qusmiiis ante fuerif 
amicus^ fiquidem velres domeflicas propter praefentis contentionis ftudium male curant 

43. „ Quae vobisCTim reputantes, etfi qui funt inter vos natu minores, haec ex maioribus natu 
cognofcentes, paremgratiam nobis digjiemini referre: neque exiftimstis, haec quidem, quae dicuntur 
a nobis, effe iufta; alia vero, fi belluin oriatur, effe vtilia. Nam in quo quis minime peccat, vtilitas 
potiffimum iWi? fequitur. Et imminentis belli' periculum (quo Corcyraei vos terrent, et ad iniuriam 
nobis feciendam hortantur) adhuc eft inceitum. Nee vos decet eoconimotos, manifeftas ac praefentes 
inimicitias contra Corinthios iam fufcipere : quin potius prudentiae erit vefti'ae, piii'nnas fufpiciones, 
propter Niegarenfes fufcepta?, minuere. Poftremum enim beneficium opportune colktum, licet fit 
paruum, tamen tnn'ms grauiusque crimen diluere. poteft. Neque vero-eo ailiciaraini, quod ad belli 
focietatem vobis ingentem claflem offerunt. Nam hominibus conditions ■^tA-ih\xs nullani iniuriam fiicere 
firmioreft potentia, quam H, repentina praefentium commodorum fpecie elati, maiora ^!*flfrf(7OT non 
fine periculis acquiramus. 

43. „Cum igitur in ea inciderimus, quae nos ipfi ollm Lacedaemone dixim\is, fuos qiiemque 
focios-punire jW f^t',- nunc vt'idem obtineamus a vobis poftiilamus, vtque, quando noflris fufFragiis 
adiuti et fubleuati fuiftis, ne veftra fententia nos oppugnetis, fed parerrj gr.itiam refei-atis, n.emores hot 

>,iTT(iy Tvfj 7fa:4.ifVi xxl yfi:piiv xtiii^mixi. aCit eVi Se. Kai to iJ.iAf.oii TOii toA^i^.b] avrX tcu i /i^AAwv tToMijx^. Kt?,£vouffiv 

«5iK£i'v] TO XSMUid oCk fTi jXfd^OVWV (ZCVOV ^.iySTat^ 'TV04^iXQ^ 'TTTt^i/tZV ii'JTi rijv l-iXX^Vy ft/^tf/iftt;' £QSl 5e TXVTyjV C-V T^ TfvriJKOV* 

rXiTtigi}i. H'yip TsABvTxix^ ^ fi£Ti r'iiv tx3?xv (pUJx euKuif^ui yivtiJ.ei>it kx} tx i^iji;, 'h tu xvTixx] rw srf <i{ c^lyovi 

Tm xurUx^xvefi^] T^SvjifiH tu}> Ki^xugxlui. 1} yug ex Biuv pov.yeix, x;wl)j kX) aif^anjc-- 'Hi-'-eii; 5^] oi et/Aotoi ivT£u5ev« 
nffi^fTTioxort^J tx'rvxii rivm. <f,<!^ei Si Six rS't/ra riu; 'A5'-)v«/oti{, art to t^s Tuxiii «^>)Ai!V> koAoti {i^ kxI xvto) vtfiTiimirci 
Uii iv 7^. AxxtixtiMvi] oix- h T^AxKfixipon- f'iirei.u-ji tOix eiVofWvi rt roi/j a^erf j «{ §v/t(i4^8« « ■ k*) ri tjiff, roSj-o xxi 7rx(' 

172. et 195. ct Theogniclsm 1 qyem verficrne donauit amicuj ['h yxf ix 3f«v) n. refpidt ad 4,xvegS , et tm uCtUx ^aveja 

tioRer c/,?.iiviKaTXTc; Anton'ius B/cutroa//, Schohe DeibienCiS tacite opponit: rijv ex Sfuv j3i»)'3£j*v, quae- eft >«fi/!r7<jef 

Moderator, v. 46s. Cy. ol KifxvgxToi non male. WASS. In tt^xy^i;. v. Sfcph.] G. 

CaJ/i adfcriptum eft Si:holio;> srafaivas;/. TfVCK. 'Hi^sTi; ci} i. e. iji.:. ovi/. B.' 

['arl «,4o»a,v A/r£T«,} Suidas, qui defcripfit hoc Scholion, ['iil^i^tjl) Hoc caput Scholi'o ptae/ixi eCaiT. etAu». pro 

sddit: xf^Tcii ■^agx eouK'iSiSy, , aAAa xa) ejt' EAarlo'vav. n. poft '"o r'/c" *%£•!' : et Tff/^fsr?^^^;, verbis, ix Tvx'it rivo';, prae- 

^,'«i» fequitur: Kfr-ra,. Seiilus ell : Hoc vcrbum non modo euntibus ii'idem co_dd ] G. _ . 

dr majnis fed et/am de dctfrioris conditionis hominious f.'ffiTEsrTfijwTf? c; £■/ t-^J Dc T?iUC-/d!dea hums loci bra- 

accipitur. Scd falfus dt Grammatkus; hoc enim non chylogia vide quae apud ^/Ww/Zcw annotaui. 5TEPH. 

jjroprium eft Thucydidi.] GOTTL. [nff(?rf<r:^Te) In CalL Roftg. ct Aug. iegitur Tffi-TtffSvrai. 

Ti}? Si i-rxix«fM<i - iiroi^ixi <ri<?fov ^iMl^l Baucrus Aip- ^choj. ad Oi« h 77 AaxtSa/ftov/ deeft in Aug.] G. 

pletT), liifc'-., vel intelleao xsc) , intcrpxetatur: ,7»o</ «///- ['J-* " ''? As«5«/^ov/) Steph. fufpicatur ante o.x declTe 

net ad fufpicionem, et in ;$£A6>v fuppkt: «utiv. Addit ^« qa^e^am verba. Scholiaiten autein licfcripfifTeopinatar: Jas 

Mfyaf^a,-, quod iili Co.'inthiis oncm tulerant: v. I, 27, 48. fv^: A«i:f J. e'.Vof^Ev, (^cra i'/to/xev ; ri T(;;(r.ffr.|i/^,i. xal xi eji?,-) 

Megareiiies tamen vrbc et portubus arcebantur. G. toixtTX xa) rag' C/iu^ xofil^ee^xi a|iffiev. In CafT. pro, TOia 

'H 7if - AJtra,] W«;«3fZi. Mot. 533, vbi xjc't/ fA«T7«i' »", flWtv ; rJ - Iegitur tantum oVi.] G. 

xjiifov ex- WASS. ^ Ai/Tov T(i/«] Vnuniquemque, xCtov sxartv, vt PIa,to loquitur, 

le^evrxlx xxg't] v. /yi/iVV. EAVES. V. c. Aic. 1. c; 21. avrei; uvtu exaTa;. Supra c. 4a, aCrev 

['h 7af reAsvT*i'a — ) Schoi. ad haec verba inttili e codd. nva. G. 

Cair. Roltg. et Aug. In Rollg. male ad fuperius adiunrtum Kx) fiv) tJ etc.] Interpungcndum eft poft fii;, ne haec pari 

crat. In Aug.SchoI.ad'H TK jsi;rix«rcfertursdv.a:i!7-/xa.] G. ticula ad w<f.tAi)3f'vT«? tendere vidcatur, quiim tendat ad 

H TM aiJrixa — t5 TAf»v EXfi"] i.e. nmm velle iiwgno cuin ^xi-S^xt, Admonitum .TUCcm Jeiflorcm voio, non pauco* 

periculo commtda Jihi jiariiyt , venari , quae in praefer.ii qui. huuc fcriptorcm locos liuic IJniiJt 3 habere ; id eft, in qui- 

H<m Jpecie vuna a.umum alliciunt ., JeU cito fercuv.:. Rcis!;. bus itidcm poft negatiuarn parricidam interpungere tiportear, 

(in Diluc. .Abrefch. p. 47) malit: ihSteh. In I'lorent. ed. ne cum viciniore voce' iungaiur , quum contra cum remo» 

Vii) bibl. doita nianus in marg. adlcriplit to pro t.;;. G. tioti iungi debeat. STEPH. 

[Tu a-fo; h.lyn) .Steph, coaiicit : ii,%T t/Jyev, quod «vt/x« 'ji^nAijSfvTa?] Reisk. in Dii. Abrc/ch. p. 47. et anim. p. 

£t, iind ^rticfetii eji:i G, JO. iubaudic; i/'fi^;, G. 94 e O T K T A I A O T S T r r P. A. fj^y. fj.i'. 

t osxn'^^i (3j'a ^^ic, ;U^rf dfJLVvrfjs aOrolg cLof/.Hai. ko^ rdo's 7roi5vTeg , to, 'Tr^oa-tJH.ov.Tai rs o^acrsTf, 
xa) Tot otPiTO. ' ^iikiu(rscy^s Cfxlv avroig. " * Toiavra as Kcti oi Ko^iv&tot f<Vor. 

fi^. A^fivaiot (Jj , dnic-acnsg cifi<^ore^m, yevofiivfi? x*< ^k iKK\rj(Tixq , tJj ^\v tt^te^o, ^ ijo-o-o* 
T^y Ko^fy&fiii' <x7rff(3'«£<*rro Ti'f Ary«?, iv os r^ vti^hm fzereyviicrctv , ^ Ks^Kv^at'oig ^•jf/.aax'dv fji^h fx,^ 

Pvfu.7r\ilv , i?:-JcvT' «'/ duToii al TT^og Yli^^^TTOvjyiTteig (TTro'jdcu-) iTrtfixxiav " S's ivroi^c-ayTo, '' rij «AA»;- 
Ai.v (Sj»;^£i/, ixv rig stt) Ks^k-j^ccv ij;, ^ A-S';?!'*?, »; Tag r^Jr^ji/ ^vfj.fiix'^^- i^oKSi yx^ o Trgog HaXoTFOi/- 
vtiTing woke flog ko.) ug 'iireirS-cii ccvToig, Kst) Jn- Ki^av^xv e'^iko/Jo fin ■7r(ios<r&aj ' roig Ko^ti^ioig, vav- 
TiKO'j 'ixayxi roa-^Tcv , ^vyy.^inj as oTtfixKi'a avTug akkytkoig, hx d^S-evsrfooig 5<riv , ijv ti % oen, 
Kof <y^/o(? Ts KXi Tflif xKKotg vx'j]iKoy ex^criv , ig •ao?^S[io'j KCi&iroivTa^. ofix hi Tn; '' tf iTxA'a^ kou 
EiKiktxg Kct\'2g i(pxivSTo avroig ^ v/io'cg w vra^xrAu) ksIt-^oh. 

X Kf{<t<(c(s< rArgt tdri Rtg. K«(«. ii TmAt nirc Cijf. Mosqu. Gr. Aug. PauUo ante «*) deeft in Mosqu. ante i itntit. y A<- 
X"}< S >i- f- iScutfri et fiipr < ret:, man. « Qifl'. Aug. Moz iiiuvcrt in eodcm cod. z Ua Sleph. z. et /'»'/. B3A(uiif3< '> uftrn miriitti 

Mug. Ar. C. Bii^. A!J. t'lor. £ if. S.'eph. I. 'e» t'uerac etijin in f»V. fed dciiide induftuni ecat. C'jctcri MJf. quuijue iion agiiol'cuRt /»J 
« Qiiin Tsixilr:! S« a Jhii.yMile f^ripcum fuerlt, non dubicac Stiph.mus. /> Kf;>ii'(xr;i; fiiv (vkuxx'Z' c*) Oj«. Mh dcjrat ui AV;. addi4 
turn tci.-. manu. in Aug. «»)*('»;«'»'• Apud .Ammon. p. I ji. pto K«f«ifji(jn Icgebatur ante Stcph. Ki{«tf«rs«. Paullo ante in Mosqu.l 
(»iT/>n<»a» (ij» — c d' littiiiaini CafT- Aug. ^ Tf f.'«c. cod. jn/^ f Xtii om. O. CVi/?; Aug. f "ot« .fuiAif* Co^i Or. Auj.' 

yAfi. Baf. g A/i. Gr. b Ti abell f/«r. A<XH«^<] Lefliun^m cod. ClHeJ. , (}U2m eriam confinr.at 
fioJ. Aug., probat viiice AbreHh. Dil. 47. cr exemplls con- 
ririnat, vbi ill.i diueriitas inodoruiii reperiatur ; v.c.Xenoph. 
K. n. L. VIII, 6. vbi Iliiigrln. cd. rede [iraebcat: [iirt uCrol 
won avfv srcvB ehav rxfxSi^Si, litm 7vroi; — ;(;o?roy lit^i^- 
Afre. Steph. et nouifl". Angl. irct^iHiedi, quod icciitus quo- 
que eft Zeun. V. C. et xxizis.c^i vitiofam lettionem habet. 
cf. Luc. X. 4. t^ij fix^i^iTf, xal (xif^fv* UevitiieSi- C^ae 
c.\empla ctfi probant, Kripcorcs optinios interdum lie iVri- 
plillc ; lianc snonialiam tamen non fcmpcr venaci I'unc. GO. 

B/i ii(i«v] Kol/is inuhis. ct. C. 6S. b ' i? av KffKu^av — 
(!ia HI""'' tix"*. I'orina eft poetica. Sic r.urip. Pliocn. v. ig. 
iaiitLtm ?iu , quod Ma.'':- Tyr. DUr XViill. p. J6g. profert: 
ixiiioyuv ecTsf' baud dubie lapfu inemo.''iac. Nee dcbcbat 
Daullius in textum recipcre Qlx, pro irtf, vt acutilfime 
iuJicat Valkcn. ad Eurip. Phocii. p. 10. cf. Msrkl. Praef. 
ad Mix. p. 27. Vtitur et hac I'orma Acfthyluj t. c. e- v. 
$57. /3/« A<e«, vbi Schol. ivu'ixy, axSfficT«(r/. Vfus eft haC 
forma quoque Arrian. Exp. Alex. Ill, 2. vbi dormitauit In- 
terpres latir.us, vt iam monjit Dauif. ad 1. c. Maxiini. 
Cemina hit notauic Abrcfch. in Auflar. p. :ij. GOTTL. 

Saac eft, inuitis nobis ; fed addenda eft inimiac notio ; 
cum olfenfa noftra, vt nobis aegrc faciatis. BAVER. 

lltiAf ilrcrdf iju* etc.] Scripcuram margin! appolitam , «» 
i//ir» ai/ror;, prolcclam clFe a quopiam arbitror, q u i i,Vr» uvTeij 
turn Ti if.Ta iungi non animaducrtebac. STEPH. 

TtiatCra ii] Non dubito, quin ojj, non Jj , a Thucydide 
fcriptum hie fuerit : praefcrtim quum ftatim eademparticula 
ii fcquatur. STtPH. 

{Mnii — itxicfi) Scholiaftes Lucian. T. III. p. H7. qui 
laudat, Phocyl. cITc tiicic. Oecurrunt etiam apud Arift. in 
Vcfp. 484. Alii Kc/iodo tribuunt, it. M;iret. V. L. VH, \%. 
et Mof. Solan. Scd Cie. VII. ad Alt. ig. vocat Vivi>i9iUui>t, 
V. Corrad. ad 1. c] C. 

Oi/x ttf'A MiAAov. In Aug. ad h. v. adfcriptum AA^-i 
;rivu xKJ fuAAai,' quae eft cxpl. li. vetboruin. G. 

lAniy.utXf] Ikeuius diflum, pro, niTO-ftim; li'ttpttx^TQ- 
fcaccacia mucaca, Jcctcuctuuc i vcl i ita inucaucre icaten- tiam priorem, vc — dccernerenti fcifcerent. Ita j, }(!. 
liiTe.vc:x Kx) xvx/.iyi9}i,at > uficii — iyv£c3*i. Vi J. Indie, v. 
Kreuitas. BAVER. 

[A:2$.^f£i Si) Steph. videtur aut Scholiaft. falli, out per- 
mutatas h. v. fedes putat , n. tTii^xxlft et evi^tixx-'i- Scribi 
itaque mauult : tviziixxix liiv Irsv «aa>i'a»i; — i^.tixxix ii 
crxv fiivcv. Sed non adfentitur Stephano Abrcfch. in Oil. 
p. J J. Mentcin quidein Schol. prioris fubobfcuram cfTe 
.jirimo intuitu, fed rel'pci^u belli, quo Corcyraei foli diftcntt 
tueiint, procedure , et in re idem dieerc, quod dicat fe- 
qu^iitis commeiici auclor. Probat quoque .Abicfeh. r; i^etei, 
contra Stcphanuni. Hoc Schol. ad iv. inTfyvuway totum 
abeft a Caflcl. In Aug. poft utTefiuMusxiTO omnia dcfunt.} 
GOTTL. 

Zviiiixxlx/] Ammenius in cynnxxti*' cuiiiixx^^* f^" "' '"'- 
tiexfSxi, quod rotundius; fed aliter libri. WASS. Oftcndit 
ibi Ammonlus difcrimcn inter j-i/fiftjtx'iv ct ixiiixxtiy' fed 
corruptum eft, quod editur, ir xurcii lTls;it kcM^lioi , t'i' 
iniiu ixi^gXTfvcifv. Forte, I'H' triicit iiri^fxTtvmt airol. 
Suidas in avtuixxU SchoHaften cxferipfit: fed pro ftoVey per- 
peram habct f<s'v<<. DVCK. 

V.^ ■xn^isxs^xi\ Ammon. p. iji.t cuius locum Intt. lau- 
darunt, pro fii} habet oi'* quippc nicmoritcr eitabat locum. 
Dcindc omirtit Ammonius, vt videtur, poft ixtifxxlxi, 
verbum iwaii,exrro, quod, iudicc Valkcnario, poteft abelTei 
vt ftruflura docet. Cctcrum putat Dounaeus, ^Prael. in 
Ucm. Phil, dc pace p. ijlj.) hune locum, ob duorum voca- 
buloruin fcdcm permutatam , hoc ordinc Icgcndum efli;: 
Ktfi«/f«/«i« (iJ» Uitixxiav (^i TuifrirSjM. et dcindc {(/^^c«x'«» 
i' ixei^axiTO. Indudus fuit hie Vir Doftill". ad hauc cor- 
rertionem, quod h. 1. hacc vocabula dillinguuntur. 'Eri- 
fiaX^xM effc/ocdus ad luendot fine! hiituni, (viilgo dtfen/iuum) 
^v/jLtixxiav autcm fioedus, quo exbilieantur aMxiJa at! qucdtit 
bdlum , fine feciiis /acrffat Jiue lacejj.itur. Corrcdionein dc- 
fcndit Dounaeus c verbis; li y'x^ ljr\ Kof. iMh t^- oi Ki(x. 
Ju/iTAir* • hanc enim cflc ixifixx^xr' driidc c verbis: ixi- 
fixx'xy ii iToiijsx\iT* — colligit, hanc clFc 5i./iH3x'«»> quum 
beiium dcfcudacur, vt, cum iufencur, Ui itifiKXtn- ^cd T H V C Y D I D I S HIST. I, 43- 44- 9^9 illud efle t'empus, quo potifiimum llle, qui fuam operam alteri nauat, eft amicus, et qui aduerfatlir,'. 
inimicus : neque Corcyraeos iftos nobis inuitns in focietatein recipiatis, neque ipfis opem ferstis, qui 
rot'if iniuriam faciunt. Haec fi feceriti«, et e.\ officio et dignitate vellra agetis, veijrisque rebus optime- 
confuletis." Haec autem et Corinthii di.veru^ifc 

44. Athenienfes vero , vtrisque auditis et concrone Bis coaQa, in priore quidem rationos Corin- 
tluorum non minus quam Corcijraeorum probarunt. In pofleriore verb; mutato confilio, flatuerunf 
nullam quidem belli focietatem cum Corcyraeis facere, vt eosdem et inimicos et amicos duceient : (fi' 
enim aduerfus Corinthios Corcyrnei ipfos fecum nauigare iufTnTent, foedera, quae ipfis cum Pelopom 
nefiis erant, rupta fuiflfent.) Sed tantum fubfidiariam focietatem fecerunt, vt alteri alterorum agro' 
mutuam ferrent opem, {\ quis aduerfus Corcyram, rel Athenas, vel eorum focios iret. Nam bellumi 
contra Peloponnefios vel fie fore ipfis videbatur ; neque pati volebant, vt Corcyra, quae tantam claiTem' 
habebat, in Corlnthiorum poteflatem veniret: fed eos quam maxima inter fe collidere volebant, vt cum' 
inualidioribus (fi quid opus efTet) et Corinthiis et aliis, qui clafTem habebant, bellum capefTerenf- 
Simul etiam haec infula ad traiiciendum in Italiam et Siciliam in opportuno loco fita ipfis videbatur. 

ifuay aliviii^- TaVSe] cji^xMTftiv to tvc^s- diov, t«! ccSixouvrxi.- 'AxtirxvTe; dii^OTS^ify'] UtiSe St<»iv Sixi^ff-^n; Tfiv «V4""»-' 

jiDSr/ axr«ij;. Mfrsyvutrxv] iiiTS^>i?.€vfxvTO. to i^^:; , sxiiifixxixv ii}'i vOiiaxcio:) litriyiasxv , STr^tiXxlxv S' iTro^iifxvTO. Six- 

4i£ffi Si suiiiixyj^ izilJ-xxix^. cxiiiXX'x f/.tv, otxv if.KiiMii Tiffjja'ffi Smiimi ivAnqot , e\i\xiix;:J.x S' , orxv fio'vci A.')!;»;<.oi St^ri 
Kcg^uexkii fio^^iixv. El yxg krr) Ko^ivBov ixUrjoy] ahix. Si' i,v ^v/ii^xxixv ixjvolv.trxv. 'E-viltxX'x-^ Si sVo.-Kffai'ro] airoi- 

JffAor, Ti ^T< fvfiiiXX'X, y.x'i i-aiiixxix. hi SI cvn^xx'^i «i"av Ti< rev xCrov exi T«i fv/ii^x^'I'-iv''', Ix^?''" '^^^ (J-'^oV lri;ixxlx Si, 
OTKV t1« fic'vovTM tvi.Ljj.xXiHJ.ha uStxHuhic So-^S^, 01/ //fvTOi xxl xSixov-jri trviJ-TSXTTyi. izilJXxix-j ci-j vCv (3of'Aov7-«i voi^cxi of a9w- 
va7oi. Tti),- toJtwv ^viJUxxvi] 'E.lxo'' 7^? ■"' Kffxff^i'oi ^viiiJ.xx»i rovi 'ZttiSxij,Av( xxi ZazuvJ/K?. TO.-? aAAoic] UiMvovvti- 

r((ii( StiMivoTi. "Ev arafaTAio KSiV^iti] TQti vxgxv^eoviriv 'irxMav koI ZixiKlx-j, exw tvj Us'fxuf *!'.■ Bo^3oi/<}. oix. iixtf Abrefch. in Dil. p. 49. non proI>at: htiiizaX'Xv quidem cHe 
quamUlitt focietatem, non vero Is-if^a^'av- v. Schol. ad c. 5?. 
Perfpi:uum hoc elle e L. VI, 97. et L. V, 27. ;J;>)4iViff5f — 
trnixxth- Cum quo loco confertur Suidas in voc. imiixxir', 
<lui e fcriptore anonymo habet: (tutja-j t^i(Tiv iySTOvSov sivxi 
irl ra T^ aAAj-Aaiv JT/fisx"""- Incclligitur inde, iTiiixxstn 
idem elle ac tJ «aa«'aw/ ^c^t^e^v, et imnnsftv, v. Etym. et 
Ammon. v. Mxv?ci. Apud Noftrum V, 27. c. 22. 25 et 
39. ^vfiixxx!« commiiratur cum v. tvovSxl, ita , vt ff^ovJic et 
^vitijxxlxv Tcifrff.9«i promifcue Icripferit; cf. infra c. 5 j. 
quanquam alias dillinguat, v. e. c. 76. Sed Doiinaeiim re- 
futat alius locus, L. V, 4S. Ko^hS-ioi Si 'Agyiluv oy7«5 |'/,x- 
*»*%"' — ^vvtTri'rfXTCaiiv fj^tii, GOTTL, 

Zunft^X- tTv^ax] Sane, ex vi vocabb. etymologica , ^lu- 
(t*x'« ^^ conditio auxilii ftrendi, Defen/iv- Biindnifi, Iti- 
ttxxitt. foedus aggrediendi «t impugnaiidi holtii: Offtnjtv. 
Allii^ncc. Sed enim, cum loco fuo mouendi verba non ad- 
fit ratio Critica , nee notatio niniis vrgenda fit, aut in vfu 
loquendi feructur, finiplicius eft, ^tj>mxx'^^ ■< vt frequenrius 
vocab. et per fe larius patens, t\{^ genut , ec complefti 
omnia i'.ira et a-.ixilia foedeiiim, qua defend.endis (ociis, qua 
hoflibus eorum bello pctcndis; tiryixxix' autem elTe fpeciem 
vel fotmam, quafi i!ri(3i>);>f'a"i conditionem opis fercndae 
contra impusnai tcs, non tamen, vt hi fint hoftes defenden- 
tium • vr Romani Clufinos iuualiant contra Gallos, Campa- 
nos contra Sarnnites iuuare ii;bcbantur, apud L'U. L. 5. 
«t 7. EAVER. 

■piJio^) Suidaj, qui exfcripfit hoc Schol., habct (z»vm, male. 
In Au<i. /xo'jov politum eft poll ffu^i//«j;w/zf'vu. Mox [iro (su\jl- 
wfirr^ in eodt-m cod. eft, hvi^t^xttoi. Schol. ad Ei yxf jtI 
KoVi'Scv IxfAftc* inferui c codd. Bal. et Aug. Pro tTO<i»ffay 
fcribere debebat a\iftor Schol. E»«<ijff«yTa.J C. Tii o!AA«'a«v] Flor. t« aAAsi'Aav ,- quod'pljcen vid.' pig. 2T,. 
6. 2J, 17. WASS. Nihil muto. Dceft x<aV«i 7%' vel limile 
quiddam : nam mo.i; dicit e^) Ke^xn^x'j , It 'ASijvac DiuKyf, 
Hal'u-. Ill, 34. it^^xxcvTi- ei'c riiv cJAAifAuv yyy. 'Thucyd. inir.. 
c. 50. SiiauvTii, ij^ i; tmv 7?v t^^k-jTsi^Zciv aaroparn'siv. Sniptor 
anonymus Z'^mA Suitiam in eTri/ixxiin ' $iA£av ri^iatv 'uTmScv- 
tiViXh fTl TM T^ a:AA>fAwv e^ntixxsiv. DVCK. 

T-j; aAAijAwv] Sc. y^ (. X'J'?x, nec opus, vt cum Wartlo ra,. 
quod eft in l<lor. , legatur, vt monuit Duckcrus. Pro aAAij- 
A(uv dot\i mznus in Flor. Viij. bibl. in mirgine Icriflit: 
dAinMiv. G. 

[Ts; tsVmv pJfiti&x^'!:) Hoc Scnoi. addidi e codil. Baf. eP 
Aug.] G. ■ 

u^cieixi] I. e. 3?oSbv««. Sic fupe.'fcr. in Aug. et in mcr-- 
gine additum ; xha ix-j iivj it^uvrxi tk; Kffxvfiftt?. G. 

c.vyx^i<en Si — ] Kara xtni to (|3bAovto. ita Schol. Aug; G. 

[Toi"; baaok) Hoc Schol. e codd. Kaf. et Aug. intuli. In; 
Aug. decft Schol. ad 'Ev rrxfureka xeiadai.] G. 

'Ei T«fiSrABi xeie3ai.] Thucyiliileu?)! plane loquendi genus, 
quod inuiri poftea funt imitati , vt videre eft apud Cujauii»- 
num in notis ad Diuit. Halic. p. 344. HVDS. 

Supra c. \(\. xukirxi 'xxt;&.rt,\s xtWixi. Strab. Vil. p. 492. 
Aim. x>.Kui S' ev tZ Ta^aTAw v^yijt^ t/ff/vt — G. 

Aut pro cJ; TapjSrAofy, vel pro v;Vj ct itinere polinim , vr 
praeter earn commode nauigarcnt ad Italiam; neque eniia 
Genit. 'WaMx; pendear a tra^&wXu (neque enim pi-after- 
nauigare volebant Italiam) fed a KarAC,- pulchrc, opportune 
qua Italiani lira crat Corcyra, vt, ad Italiam, vel ex il!«, 
conuncante':, hano ftaiioncm, hoc praelidium hal)crent. U. 

['Exciv Tijv Kf(>xyjav) Vidotur aliquid deelTe. Sreph.putat; 
xaAiv iiiixhiTt e'xii' t^Jv U^fxt/fiu. Abrefchius (in Dil. p. 5s ) 
exciiiilll- putac ; c7(r^jciai«.J G. 95 ^ O T K Y A 1 A T S r T T f. A. fis'. fir ^^ i vo\v vri^ov oiKct vaZ^ <*wTo7f oLifiritka,)! fiofiSiig. i<r^a]>i'yii ^s avriv Acc-A.e^Mf/,ittog is o ' Ki/Mfiovoi, 
nz) AtoTtfjug ^ c Zr^ofiQixov , Kct) Il^MJeai o E9fi»\iHi. v^oslirov ^'i axnolg.^ vcwfiaxil* Ko^n^wq, 
vv fx,)] s-tt) Ke^Kv^xv 7rXe'j)(n, km ftsWuxrtv diro^ixtvEiy , ,n eg tmv eiuivm r) ' Xi>itov eurw <5'^, K'jt>\vnv 
Kojci-^ui/xfjLiv. ^^oetTTQv ^i Txura, Tovfiii "> Avf(¥ svskx Tag tnroy^cig. a\ fiiv ,Hi vijsg a(^<xvSfTa/ €< 
" T>iv KjfJiu^av. 

fir. Q' 0: Ko^n9-iJt, iTTSi^^ auToig TTccoeo'H.sua'ro , BTrkfOf stt) T/)y Ki^Kv^xv vxvr) "TrevT^Kovra ksA 
eKx]oy. ^rrxv S's HXsi'jiv fih, oUx, l^^yx^ioov i'} , ^cohax- kx) Asvxx^fnv , ^inx, KfiTr^xwunUi ^}, 
ettJx Kxi ° s'lKorri , KXt K'Jxkto^ioov, fj,(x- avriv as Ko^v&iuiv , ensvrinovTa. r^xr/iyo) ^s rirMV firat 
jusv KsLf Kxjd ■TToXsig sx.xri^v , Ko^i<j&iu)v OS ZsvoKAiwitg Ev&v>cKe>ig . 7rsfi7r']ci xurog. V iTreiifj ^l 
ir^oTiUA^X'i rn KX^xYii^KV^xv tiTTBi^u), xTTo Asvux^og wAiovTe^ , o^fif^o^Txt kg Xtifis^tov ifig ^io-n-^aiT^- 
cog yng. in at Xiiirit, kx\ ir^Kig-^ uwl^ o-urS yJirxt xtto ^xKx<i(Tr,g , iy t^ '' EAxtxT^^i -t^c Qea-Tr^ain- 
^og, ^ E<pvBr!, ' :i^.£i(riJ'! "TTX^' ^' aurffj Ayf,s^H(rix /.i^fjcvii ig rtiv ^xAxa-crxy. ^ix ^s ■r>fg-Qs(r7r^ui]i^(i< 
A^j'^wi* Tforxfiog pi-ujv sa-fix.Wti sg xut^v, «(p' ov Kx^.Ttj't i'miyu/xtxi' c'%«. pi? M kx) &-JXfiig vrorxfiog, 
o^t^cov T^y @s(r7r^i)T(^x y.a\ Ksr.^i/>!v, u/v ivrag ^n fiK^x xiix^i t/j Ksi/is^ioy. ol ^h oijv Kq^i'vS-wi t« 

riTTSi^OU £V7XU&X O^fll^OVrXl TS Koij r^XTOTi^OV iTTOiriTXyTO. 

fi^ . Oi pe Ke^y.v^xloi ug 'i^Bovto tcuj^g •jr^otnrKsonag, 7r\r!^ou(ravTsg oskx >ut) iKxrot vxvg,'uii 

■ i Ki(«u»« Ar. C. CI. FIcr. nlfiiietti Bitf. Kii^autf CajJ". Gr. Aiic. Signo" fupri <i. pofitp, vt in v. ^iirtiue. It 'o7fcii$!xi AtJ. Bjf. 
I X»(iiiy CnjJ". Aug. Sed maii'is rccentior corrcxit ^u^/af. \id. p. %%.(. m Ku\itii Ar. m Ti-v Tin. Cr. o EV«»ri» Ci/T et moi 

i>»>f«ovTa 1,1cm ct Reg. 'AwjncrsfMv 6>-. f 'eti) i} /tr. C. I'to ?r{»»/(iif«:» Rf(;. rvv/f<i^v , «t in mirg. minu rcctnt. ir(>i<|i'{<i'- 

9 "Kt' aCr! .-jr. C. Z)j';. Alosqu. Paullo port ari iisliirtiK Cr. I'nfc. Ft fic fuerat in Cttfl'. (leindc acccntu ftiper • abcafo mjnus leceiu 
feccrat i-at. Ita ([uoq'.ie in Aug. r 'eajikt.Si Icgcbat I'jUa. 'EAdinJi Gr. fed deinde a fuper u fcripiiim erat. s 'E<>Ofi> malk 

yf*. fortuf, vt fit ngininatiuus, qui ad tSak refertur. t 'E{ii(r» .ir. C. .4U. Flor. £.if. S/eph. I. quod li tetinere velimus (inquit 

Stiph.inus) e\ pro aSiua (ignificatione ncutram, coptra fermonis Graeti leges, dare opoiterct. 'H|»'i(j> Dan. et Rig. inter verf. rec. 
-oianu. Mox in Aug. rijy ante SaAarrcv dceH, vt in CI. Caff, cc Bif. cad. v Air; Mar£. x 'ti ««(< non acaofcunt 4r. Q, 

Ddn. Csd in jnacg. atifccipium ecat. Afx* v«i/c aCro'i] Lacedaemonio Cimonis filio in contu- 
meliam tantum ciccem na,ues Periclis fuafu atriibutas fcribic 
Plutarcbiis in Pcrlde; <juera vide p. 167. Kd.Frjtncof.HVDS. 
vid. D'lodcr. XH- pag. J04. c. .WASS. 

[B3i(5iJ«) Adieci h. Schcl. ex Aug. cod. vt et ex eoJem 
Schol. ad Aaxfjseifto'.ioc et xjsfECxfuiTci.] GGTTL. 

AaxiJiifio'vio? i Ki'fif.«d/cc] Huius loci meminit Schol. Ariftid. 
r. II. p. If 2. /.aKsielfiuv Tf t Il.V-'»v»«, Vt probarcr, Cimo- 
nem A3K«n'ff«<. Quam bene, nihil dicere attlnct. G. 

'•ETi KifK.] Non vtique ell, -aJucrfus Corcyrain, vt hofti- 
Jiter: et(i res hie ferat; diceret tainen, fr) Kt^xv^aiom. 
^ippe et fupra c. J/. ir! roy aAAoc A.'rov Uvai. BAVER. 

'ATo(3a.'i'i/y] Sc. Jj t>(v y^v. Sic I, 116. nil! eft glolFa, e 
margine in textum illata. G. 

'E{ Tiiw KffKt/f«v] 'E{ Kifiwfav Gr. fine articulo reflius. Pro 
/.-ifiv Ar. itaAv'«i», t'orte Kw A«/«v. WASS. 

's.r>.it>i i-a'irWi K/fxi/fay] Aduerfus Corcyrtim. 'Er) verbis 
motum (igniJicantibus iunrtum, aduerfus lignihcat ; v. Valkcn. 
ad Eurip. PhoenilT. p. jg. G. 

n/fixTo.; (iiuTi(\ Homerica ratio nuoierandi , v. c. II. k. v. 
495., Cjuam Herodotus, (v. c. VI. loj.) ct Nofter, vt et alii 
imitati funt. Latini confimiliter ita. Cic. Oflic. III. 10. 
,,P«/H;/(Dionylius tyrannus), vt ^e tid tmUitiam ler/ium ad- 
fcriinent. cf. VValT. ad L. II. 13. G. 

ni/iXT. air.] Sane auTof non c(l primut, princeps : ncc 
tamen hoc vcllc vidctur Schol. led inde clHccrc , quia vnus 
nominctur; auod non eft tcmerc faftuin ; cur cnim Tcliquos 
nccc I auc alium oon oooiinat :* Latiivi quoquc dtcuut, ■tertliis ipfc fuit. Nam Ciceronis locus, a B. Gottl. allatuft 
nil agit, vbi lirtius Hmpliciter ponatur, duobus {.inJ nomi- 
natis ; vbi nee nos aliter poflimus: als di-ii diitten; propiut 
contuleris noftrum , vtut fere obfolctua^, JetbdrittCy i. e. <r 
^elbjl viar dcr drhtt. BAVER. 

[Al'tJc) Nemo facile comraentum Scholiaftae probabttf 
aircv ciTe Tfwrjy. v. Steph. In Aug. omilTum eft: nrgigm^j 
et pro piiMuttSai ivvaiiiiti, eft in cudem paAtvoii(\iM^ C. 

I'Entiiixuv} In fiaf. eft i^i<rtiiiciuv, non male.] G. 

'Ef Xniiifiey] Totum h. I. ante ucujos habuitScrabo, VTI, 
499. qui axfay Xti/iiftsv v«cat, vt Nofter. G. 

'e» rp 'iMniTiii] Aut pars agri Thefprotici 'EMttarn voca-. 
batiir [forfan, vt conVicit Palmerius , a porta '£Ae/«, queim 
memorat Pto/ewatus] cuius tamcn rci nullum auftorem h«- 
bco : aut 'a.tt&Ttii icribcndum, et (ignilicabit Eijihyrjm \a 
paluftri loco (itam, vt diftinguatur.i caetcris , quae codent 
nomine vocabantur. F. Pari, 'tfjuitrili pro 'E^aiirdi re- 
fc.-ibcndum ccnfco; ita enim ilia regio appellabatur , ab 
Glacuiite oppido, quod in confiniis Thclprocrae litum erac. 
Bfrkeliut. Vide Palnitri: Grace, antiq. p. igi. etc. et p. 
891. HVBS. 

'£4'i;fit] Deinde, vt Strait VII. Klxvfoi;, pro 'EAaiiriii re- 
fcribit Berke/his 'EAceivvnii. V. Ho/Jlcn. WASS. Hol/leniiis ti. 
Stcphan. v. 'E\aix reiinet fcripturam vulgatam. Ea fi refle 
h.)bct, nihil ptobabilius ell ieutentti J^almeri/ , quam eciam 
lequitur Cellar. II. Geogr. Ant. IJ. p. io?g. vbi vitio ope- 
raruin puto fcribi , in Gracciv cxcmplaribus Thucjd'idl cITc 
'IKtirtii. Nam ita IcgilTc ValUm, vt qui vcrcerit, in falif T H V C Y D I D I S HIST. I, 45. 46., 47; gj 

45. Hoc igitur confilio Athenlenfes in focietatem Corcyraeos receperunt, nee multo port Corin- 
thiorum difceffum, decern naues illis auxilio miferiint. Illarum autem duces erant, Lacedaemonius 
Cimmonis, Diotimus Strombichi, et Proteas Epiclisy?//.vj-. Jpfis vero praeceperunt, ne cum Coz-inthiis 
pugiiarent, nifi contra Corcyram nauigarent, at facere defcenfioneJ vellent, aut contra aliquod ipforuni 
oppidum venirent. Nam ita demumy^ ipfts pcrmittere dixermt, vt iUos pro viribus impedirent. Haec 
autem ideo praeceperunt, ne foedera frangerent. lilae igitur naues in Corcyrain peruenerunt. 

46. Corinthii vero, portc]uam res omnes ad proslium necrffarhis paratae fuerunt, cum CL nauibus 
aduerfus Corcyram curfum dire.verunt, quarum e;ant, Eleorum, decern; Megarenfium, duodecim* 
Leucadiorum, decem; Arabraciotarum, XXVII ; Anacloriorum, vna; ip forum vero Corinthiorum XC. 
Harum vero fui praefe£li cura Hngularum ciultatum erant, turn vero etiam Corinthiorum Xenoclides 
EuthycIisyf/zHj-, cum quatuor collegis. Poftquam autem ad continentem Corcyrae oppofitam in^'nuni 
conueiierunt, a Leucade vela faclentes ad Chimerium agri Thefprotici appuierunt. Ei\ autem portus 
et fupra eum exftat vrbs nomine Ephyre, procul a mari fita, in ea agri Thefprotici parte, quae Elaeatis 
vocatur. luxta hanc palus Acherufia in mare fefe exonerat: Acheron vero fluuius, (a cuo etiara 
cognomen eft nafla} per agrum Thefproticum fluens, in ipfam defertur. Fluit et Thyamis amnis, 
Thefprotidem Ceftrinenque disterminans, intra quos Chimerium promontorium eminet. Corinthii 
igitur ad iftam continentis partem appuierunt, atque /licfiia caftra pofuerunt. 

47. Coreyraei vero, poftquam intellexerunt i'.los contra fe nauigare, centum et decem naues rebuf 
« T?OC ToiTsv, In u \xoi. iTviiuTtgov Sc fS' 4TJ ToC TOTH \iyi<s^ai, oio'j TOU ';gXToS KiSoy. UgofT^iovTXc] iirJ Tijt AsvKlfiyy,; It; ri 

flr'rbus Thefprot'idt! ftta, fufpicatur Ptrius. H. Sttphanus in h. 1. eft fermo. cf. Straf). I. c. Ceterum in Aug. deeft Scho- 

marff. Edit, fecundae remittit Ledorem ad Annotata fua; lion ad 'Avf%ei.] GOTTL. 

nee tanicn in his quidijuam de hac voce habet. 'E^fi/'?)) cur 'A;^;tfwv — eff(3<sAAEi i% «tTi?«] Strabo L. VM. p. 499, vocat 

cafu tertio fcribi debear, non video, et vtique cum inter- 'AxisusUv ^.l/rjtiv, tai/kOv ^iiiha, ek ov t/^paAAEj i 'Axs^uvvotX' 

pretibu! Thucydidls et Pahiioio ciiin toAj? iungendum puto. nit, ^sm Ik t>)? 'Axi^Hsixi A(Vin<?. Vrrumque verbum ic^ah- 

Ncc adfentior Ccllario^ aliam eflc ^roAiv, quam meinorat Thu- Miv et l|V.|3aAA£;v, vt et KSaAAEiv, de fluuiis exonerantibu? (s 

cytUtles, aliam 'Eif'^f'i^v putaiui, yt ex eo patet, quod j;£(/zif,cy in mare I. lacum, dicitur. Plat, in Phaedon. 60. 61. eJj rci» 

portum luxta promonlOi-ium cffi fcilbit; vyl/is autem nomen Tifrajov ifi(3aAAf(, et abloiute. G. 

quodnnm fuey'it, diibitari. Nam ii 'F.^j:;? jj, quod cditur, et SiJa/i;?] \'id. StraboK. VII. p. J 24. Cic. Attic. VII, i r. 

Cellar'vis probate videtur, relinquitur, non alius cfTe poteft Athenaeum III, i. Paiifan I, 11. et Ptolemaeum. Plhiio et 

horum vcrborum I'enfus, quam Toxn illam in Hphyre, vr- Athenaeo (iumcn eft Th'efprotiae. Hodie iuxta Theuer.otum 

bem fcilieet in vrbe, fitam cire: quud intelligi non poteft. Calama. Ell: et eiusdem nominis pagus in Gedrofia. De 

Strabo Lib. VII. p. j:?. de Ephyre ita fcribit: Ctc^ksitxi ei Thuant'ia agri Phlialii adi Xenophont. Hi\i.\'\l. p. 624. NoHer 

tJtm iih t5 xo'atb Ki'xi/fo;, if ■x^ore^o-j 'B^C^a, a-oAif ©E<rT?«- ev^.iin S^Hi mcminit p. 209, 4. WASS. De Thyami fluu. ec 

Tw/ quae a '[hucydide fumra cde apertum eft, ct monuit Celtrine etiam Pnlmtr. II. Graec. Ant. 4. et j. Aevxifi-jti, de 

Pa/merius. In Caff- quoque et Graev. eil '£.{.;/>!)• in quo qua Cap. feq fupra quoque Cap. 30. in quibusdam At//' ed 

tamen non multum praelidii foret, nili fenrei.tia alteri AswAihij.^. Vid. Lnjaub. ad Strab. VII. J34. DVCK. 

fcripturae repugnarct. Nam in his <i quod fubfcriptum vo- 'h «xpa: k-jix^i — ] Hxfurgit Chimeiium promo-tlcyium. G. 

cant Grammatici, [Jerumque omitritur. De Acherufio lacu 'Ave'xei ij kkjcc to Xfi/ulf.] Nefoio, cur non verrafu.'-, pro- 

et Acherontc fluuio Pi?//n?r. II. Grace. Ant. 5. et 8- DVCK. moiucrium, (die Land(pitze) luftinet (^locum) Chimerium; 

["aaai( 'E^.i'?')) 02.'''™°'' '^'"'^ vrbcs huius nominis, vt illi impolitum eft. BAVER. 

notat Schol. I'lndari Ncm. Od. VII. p. 301. b. T/<r<r«?«{ \^EtuiicLt(^o:i) Port i^/ addidi e MSS. codd. CalP et Auff. 

av«7fa$£( T«c '£$■1^?*; ■ TfwTiiv /iJv Tijw — KofjvOov ovci/otffjEr- It), Vt iam diuinaucrat Srephanus : deindc A/rfrS*) polt 

€Xi- — e'te^J" »£ Ti)v lEfl e^tuxxixt/' — Tffj-ifv Ttf) Ttiv 'UAiv TCTB pofui J pfo IK, c Suida ip -ifaToxiocv, cjui hoc Scholion 

(vulgo leg. Ttjl Mi»A(v, quod emendauit (cite e Strabone exlcriplit, cm, pro quo in CalF. erat, cJ. In Au?. crat : x«} 

Vlll. p. S»0. Palmetius) TST^grtiv t^v »» e»*Tf«rer{. De qua imiiuTego-j .'nv Jr) t5 tozu MvefSr.1 ri ^g»Ti viSov.] G. 

N 98 QOTKTAlAOTSTrrP. A. /y.f. fj^yf. fj^S-'. 

tlg'^e '^ Miix.ici^/!i , Koi Aia-iyj^fji , ku) Et'^uiSaTo? , i-r^ctTOTrsosiicravTo iv fita tSv vrifroov , ed xaXhro^ , 

ZctKv^Siii/V %(A(o< oTrATra/ (is^iorj^/jKOTsg. rtccfj as ko^ rotg Ko^tv&fsig ' iv t? rnrit^(^ ttoKXo) tuiv ^a^Qa- 
pjiv 7ra^xQs^at;^r!>ii7£g. ol y«^ tuvt^ rnrii^Siraj^ cisi ttots (piXoi ccvToig eiaiv. 

firi'. ETSti'ij is Tra^sCKivaTO icig Kcf^iv&ing, Adj^ovTsg T^iooy rifjus^uv eriTici, dv^yoyTO ' elig £7ri vecv- 
fixyja UTTo rov XsuM^in ),vA.iig. na) aaa ' i'u) -TrXsovreg, Kcc^o^Zirt Tcig ^ roov Ke^>in^at(t)v vctvg fjHTico^ag 
7S Kai £7r< c"J<2? 'nX.iierag. ug oi y.aTeioo'j dhXriXng, avTiTraoiTcitrc-ovTo , Itt) fih to de^icv iii^ag Kse- 
K'JBXioov , al Ai'Jix.cCj vrjeg , to os aAKo avroi iivilyjiv , T^i'.t ■xtXri ■7roi>;(rx<jTsg rULv viuiv , oi)V *i^xs T^iiv 
t^parriyiv skxth slg. ' ovtoo [mIv ]\s^,ivqcuoi Ira^xvro. Kot^ivBictg o's to jmsv os^ilv Ki^ag ait^Uya^idsg 
vHsg E<%ov, KCLj ^ xl KfM'Tr^xy.t'Jirtdsg' y.xrx ds to fjCBerov ^ ol ciXKoi ^vfzficxy^ct wg ey.x~Of. euuvvuov ce 
xe^xg x'jTo) ol Ko^ivSioi, rcCig x^tra 7m vsoov 7rAf»<r<x/f, kxtx ryg AQ-ijvxmg '^ km' to os^tov tu)v 

fjiS'. ZviJ.fxt^xvTeg as, (■ttsi^/i tx (rtifj.s'ix snxTs^oig tips'/!, haviMxyjom , 'KoWig fisv OTfXhxg 
iy^ovrsg daiioTs^ci stc) tHov y.xrx'r^^'fJ'XTuiv , Trokkig 2e To^orxg ' is xxl aKovriTcig • tS) 7?<i?<.xi^ r^o^cd 
d'TTii^oTS^ov STi '' 7raoeay.svx<rfjcevoi. rjv rs ri vxvfjbxxtx y.a^TS^x, rnfih tsx^^, *<% o/zot-jog, '^rsC^otJLXxix 
OS roTrKsoj ■7r^Gcr(ps^!]g icx. evrsiS^ yx^ TT^os-j^xAAotsv aAA»Ao;?, a fxatuig xtisAvovto, vtto ts th 
-TrKriSovg y.x) o%As tc^v vsiv kx) fJ,xW6v t< Trt^euovTsg Tolg k'^i tS y.xTxr^Mfx.x'Jog 07r\nxig "" eg Ttjv 
vi'y.tj'j , oT >cxTX<ra,<jTsg sf/M^ovTo, ri(rvxx^ii<rm Tciv veZv. ^tsKTrkot " d iJx yi<rx'j , dKXx ° Svau) r.xi 
hu/j,yi P tottAso'j svauaxxovv , J) STTirrjan. ivxnx-yr) fjL)v *■ 8v ToAvg So^vfiog, x.x) Tx^ayjiorig ijv t] vxv-. 
fixyix, sv h xl AtJihx] vtjeg ^' Trx^xyiyvofMS'Jxi rolg Kspy.v^xiuig , ei'ir*! ttis^oivto, <po3ov losv ttx^ux^v 

y X»(i5"«ii5i»f Cr, MiKisSift f.'ii/r. Aug. fuperfcripto (Igno " quod videtur inferuire nom. propriis Indicandis. z aI deed Flor. 
Mox R^f. Atv«i>ft>i vt fupr. et Aug. a 'Ev tj, ii-rei^jj dcfunt .h: C. D,ui. h Ai/tj"? ^t\ci I'.c'.v .l/.i»/. Rrg. Ciijf. Aug. Mox 'l-wnSi 

x«l ii«p Dai. Correftor eS I'upc.i fcripfcrat inter itiiHi ct k«). c 'r.f omitt. CI. li N«i/f«rX''»» .W,i>-(r. occurrunr vtrhisque con- 

ftruflionis cxempla. Sic Rt^. et Cajf. /\tig. Mosqu. e "c.su C. D.ji. f Tiv deed .■li: Gr. C. Dav. Mosqu. g Ai abcil ^r. C. 
6V. Dji'i b KecT^ T> /V/.Ji'^. 6V. / Tt non agnofcunt Ar. C Gr. Dan. It Kurttnevatiiivot Ar. C. HarttJdtuitffiifct D.]n. I T3 

om. CI. Rig. CaJf. Aug. li mt-iiiif n ks'i G'r. Mox t«» dccft in Mosqu. tn sU Dan. >t AJ ex C, AIJ. haf. n sx G>\ « BjiiS 

T« ««) fif/f Gr. f t3 iiA<»» CitJJ'. Gr. Aug. y oEy dcell C Gr, Ar. Dan. r najayjve/.!"*' Scbol. ad Jiophocl. Antig. v. 133. 
et 260. Dun. 

[Tjtrc siffiv) Hudfon. ct Duck, laujant P.Tlrr.cr. Grace, ant. f'ri; ia-o ftf T«$opi:<) Suid. in (i'r/.-^sc habct : In iiSTai,o(2<. 
f. 278. ct Holft. ad Sreph. v. ZC^ora. Add. Srrab. L. VII. Mox c codd. CaflT. RolW. Baf. ct Aug. \-t ct c Suida addidi 
p. 499. Aim. et Calaub. Eij) }i vtjttliti ru S-jfijTit, tP; ^iiv rHi ante '/■:■;. Scholialtcs Aus;. cod. ad v. to nh ie^iov -» 

Atax/ftvify xL-fitvaii. In Aug. cod. nomcii ^ Afi/x//*n( deoft.] To 3J bAAsJ n. (<f»ov xa) eiu.uiicv xifat- Mox rffj: 7/A1J, 

GOTTL. i. c. liifvi, ilrry GeJl-t7v/iJer. C. 

A(tiK</uv>)] Apud -Sfrab. VII. p. 499. cditur A(i/K/,'i/<>f, in 'Exarifo/; Ji'Sif] Laudat ii/zV/^/ in ffijuira. wass. Vid.Llpf. 

Alincl. Pracfcrt tamcn e Noftro Calaubonus aji/x/h-h. CI. IV. dc Mi'it. Rom. Dial. vlt. Kuflfriii ad .Suidaiu non rciilc 

^H»«» — rajia(J«(3ci)5i)xcV«'l i. c. irafjffav fi'i TofioiiStT./, pracrto adnotat, locum Jllum cCap. I.Xill. liuias libri ciTe. dvck. 

erant qui - Vim h. v. c.>crlicauit Cafaub. cd Athcn. 1, 3. r„ . „v^ ;.. p CafT. rcccpi pro Tafi, xtf).- Suid. qui 

cf. Abrcfch. Autt. o,ui aha dc h. v. notauir. , G. y^„\. jchol. cxfcripfit in oi'uTa c?5?y,.., habct x«ri.] G. 

n«of(r«i;«5« Ten Kcf./^.J icil. ru sr^kra ■ vcl fimplicitcr r^^ riu<>'.\x, HfVfi-.To) Sui !. J. c. addlt \oc. ffi^iij;'^., v. 

vcrbum pol.rum pro lublhnt. ct vcrbo cfe, vel fitri, ac fi ,,^^.^j_ Non opus eft, addi I1. 1. to" ^ixfi- ^cKoiia ad verba 

fir, I? zatxexij^i hpon,. ba VFR._ _ _ ^.^-^ 'A^KvaiVi , it. 'Et\ zi:- KXTxre»l^iTm - ad «x •/«'«.• in- 

Tf i(S» .)(/«j?«v] V t hic dKit Tf.«y >ffjtf«jr (T/T/a pro fif rftU f^rui c cod. Aut'I G. 

tilii(X(, ira ct alibi loquitur, s rn'ii. , , ='■' -, . r , t- j t 1 i a ■ 

Tf .«» ^ittfOv t.Tlx] i. e. i( rfsT: ijitigxt, vt alius loquitur. G. ^r''' ''«" KSTari-aKJirav] A«/ Jem I odicke. Jn cod. Aug. 

iixviixxU] Fxemi la vtriusquc conftruaionis apud huiic cxrl''-it",f: cuv'iu:^'.ifm. G. , , -> . « , 

.rw/J/C) ra cxftare puto, CAU.s,taincn potius, qu«m ijicontcxru Ar„!crc,yy-,a(iexijxirni,i),} Sine aitl (tjoh-kv) "^Jtrjlfn^ 

habcMius. STFiMi. '11; abell CI. ct mox xfi. eciara C. A,: ''" "''"', <■"''','"• ^J*'-'' Tp piy Tfx.|i, (.j; c/^c.'at, it. gtit^f 

non bene, vvs.s. TOT//oy k ir,?.;^!!. G. . . , - 

M£««>b;] rjv:«5 habebant J/z/Ar cxcninliiria, quomodofcm- ,°''5e ^f«''-=] ^'■- x*?-'?^. ""V '"» ";'""5. ^'''^^"' "fc; nut 

per HeroJotut. lorma lonica. Nollcr »af.-, liic et alibi, atqiie adJcrb. pro adicd. »,«.«, arte iiupM, dctcrior. BAVrn. ^ ^ 

jta 7J. Wfi.-'/iTJr;;. p. 242, 20. 'Ai/.^rf. laudiiiis. Iva cti.;Mi ipk-in rifoirijiff^c] i. c. cmo'^i- Sic iit Aug. cxplicaturj ,,§uld^ 

Aiitiqii.V.lJ,54j. V. >S.«invua^nokuiitC/.,4/-.C.j«dc.\\'. if«r.p«f»i%-, e'^s/^. G. 


T H V C Y D I D I S HIST. I, 47- 4S. 49- 99 

emnibut ad pugnam necejfariis expleuerunt, qulbus praeerant Mlciades, Aeflmldes, et Eurybatus, et 
caftra metati funt in vna infularum, quae Sybota vocantur; aderant autem ijjjis et decern Atticae naues. 
Ipforum vero peditatus erat in Leucimna promontorio , et cn?n eo niille grauis armaturae milites, quos 
Zacynthii auxilio ipfis miferant. Inproxima vero continente Corinthiis quoqiie praeflo erant multi de 
barbaris, qui opem ipfts tulerant. Nam qui contin.entis illam partem incokmt, illis Temper funt amici, 

48- Corinthii vero, poftquam res omnes ad pugnam fiecejjariae -pavsitue [uenint, fumtis trium die- 
I'um cibariis, a Chimerio noO;u foluerunt eo animo, vt proeliuni nauale committerent ; primoque dilu- 
culo naiiigantes, Corcyraeonim naues altum tenentes et contra fe.venicntes confpexerunt. Vbi ver» 
in mutuum confpeflum venerunt, aduerfam aciem inflruxerunt, atque in de^tro Corcyraeorum cornu 
Atticae naues collocatae fuerunt, alterum vero ipfi tenuerunt, faQis tribus nauium agminibus, quorum 
finguiis finguli praetores, qui tres erant, imperabant. Hiinc igitur in modum Corcyraei aciem iu- 
flnixerunt. At apud Corinthios dextrum cornu tenebant naues Megarenres, et Ambracienfes. In 
medio vero agmine reliqui focii, * vt cuique forte obtigerat, pofiti fuerunt. Siniftrum vero ipfi Corin- 
thii tenebant cum velociflimis quibusque nauibus, oppofiri Athenienfibus etdextro Corcyraeorum ror««. 

49. Poftquam vero figna vtrinque funt fublata, concurrentes proeliuni nauale coramiferunt, 
multos vtrique grauis armaturae milites, multos fagittarios, et iacuiatores in foris ac tabulatis nauium 
habentes, vetufto adhuc more imperitius inftrucli. Acre quidcm erat hoc nauale proelium, fed non 
etiam pariter artificiofum: at pedcflri pugnae fimilius. Nam vbi inter fe confligere coepiffent, non 
facile diuelli poterant, cum prae multitudine turbaque nauium, tum etiam quod ad viftoriam obtinen- 
dam maxirae confidebant militibus fupcr nauium tabulutis, qui nauibus quietis pugnam ftatariam com- 
mittebant. Nullae autem nauium perruptiones erant; fed animis et robore magls, quam fcientia, 
pugnabant. Vbique igitur magaus tumultus, et proelium valde turbulentum erat; in quo naues 
Atticae, quae Corey raeis, ficubi aZ/ //o/?e premerentur, praefto erant, metum quidem hoftibus incutie- 

♦ Vt iingui; (fcilicet hix'^i^xv) iuffi funt confiftere in acie. AemUiiis Partus. HVDSV 

Xeiiiifiov SifMiiori. ZufiiTx] rgeT:; eisrj auTxi a! -jp.eit jiiK^xl, aZi t%iiurKi voMcU- Ttf AEt/nf/zvj] aK(uTiifiev K£fK</fa{ i 

Aivtuiivii. Mtrea'fM; rj] avri to-j ve^xyini, xx) f/i} tx ccyxugm /7«fi£va:«, aA/ aTrextitx!; Tv,i yHf. <i? xTo ii£ra<ps(;x!; rjiv 

«T£X^'v7-ttlV TlJS 7^5, KX) fV Ogcl O'JTKV. J? VX^X TO X^Uvy.] Ti^V "/ilV) KXi TEfJ TOV XCgZ AO/TTOV E1V«/. Et! l-ih TO Jf|'<5v] ri i;%v,liX 

iK^fxcit. Ta; 'A5j)>2(«c] ivoin^ov yxq xxt tbj 'A3s)v«i'a? ■aof.siiUM. 'EtsiJij tx ayiiJ.ua tuXTePOi;] c-j;j.(3:ax mx i'.'/,i'' "■£?; ^^'-''■ 

KXt^^v TJ5? {/.xX'A'i ^€iyM'J!iVJX. Kxi or£ iih xvsnivsTO rx s(/{i^jO}.x , y^^x^'^^^ '"'?? i^xx^iZ' ore 6ts KxriSTt^vro, Ij^x6:;^to. Etti tuv 

>:ar«7{>«/i;irwvj ffawSw/iirwv. Tiil xx?.xm rfj'.Tio] tm kxtx tx /.'.fSiKB- Oiz ciJ-owi^ to xx^ts^x xtto xa:vS. _ H(rit%x^iS(TX'f 

TSy via-/] cvT< tS, (it) vxv[/.xxv'jrctiv. Ai£xir/o; i' ax siffav] iifus-Aa; erJ to iiJi§a>is7y , xxt Ttxt.n vTO^^i'i'X't ''*i xCSii; i;/(3aA£.>- 

To7( £jr) TB Kxrx^gKuctTSi; ovkWui^'] Vid. Schejf'et: 11. dc Re [A/fxrAs?) Qiiae habet Suid. in SiiKZMi, partim hie, par- 

raxiali j. AimrrMi, dc quibus inox , rurfus dicit La piignis tlm L. II. c. 89. legantur. v. Duck. Kufterum fugicbat hie 

naualibus, J!, Sg. VII, 36. ct 70. Et iic faepc alii. V'id. locus e L. 11. quod ncfcicbaf, vnde haberec Suidas t» 

Kuhii. ad I'oli'.ic. I, ijj. et Scbeffer. 111. dc MHir. N.nii. 6. o/airxi'^^/v t;(v rav ivxvrlay re'^iv. .Scliol. ad UxXiff Si oi" 'isX'* 

eoqiic ttiain pcitincnr, quae adnorauit Fyelnfhfm. ad Ilor. II, hh-ortq dceft in Callcl. ct Aug.] G. 

2. in lin. Suidas in Siixr?.oi delcripiit iv.'l.olia ad h. I. led 'Ev p al 'Arlixxt] Hie Tbucyc/ii/es a-ff) tSv 'A^ifva/oy vtun 

verba ilia xai Siaex^^^n Ti-v ™v eysvTi'aiK tu^i-j , quae KuJJeius t;v Myov ToiBfi-'"'? > "'f' ''""f «i'rw> T?«Ti;v«? ■fJTiVf. S<.6c/ 

in fcholiis non legi dicit, I'unt e Scbulitijle ad II, %<). d vck. ad Sophod. p. :;i9, 22). EiLStepb. hvd.s. 'e» j — 'AS^jvai'avj 

. , J. o I -/T- I r t f J ^'acc laudans Schol. .Sopl.oclis ad Ar.tig. 15 V ixtrioj, inqiiit, 

Aiix^t.01 bx ^,axy\ Durch die Schiffe durcbZf.fchlUpfen und ^^^j ^-^ ■Ai).)'y;).')ev v£^v t»v Aoyoy 5r6,b7«ycc, .-rft^s rjy Ao'rjy 

ttudne Netienr:tnd:iiisen zu ttmcken. Infra e,txz?.M, c. 50. j-^j. ^^, atVay s-farjjrB?. I'ixm i.abct pro u Ty,, hinc corii-^cn- 

udulgmido peitninsiii <7 fiactcrhe. go tyl. ^^.^^^ ^^ ^^-^ hxvrhii; oinittit contra M.SS. Idiri ad verl. '266. 

AttKr?.oi] V. c. \T nauis procurrcns extra ordincm e medio, u vti aijnolcir, atque ttiam tc/; cvxyrioi;' led vtroque loco 

vcl ab altcrutro cornu, inlinuarct iel'e ordini nauium holli- 7-a?:?7eyt)'ftika/ pcr])cram c.xhibec. .Supia(). 98. antcp. Gr.xf Hal 

lium, aur, per mcdias tlapfa , » ttrgo adoriretur aliam aut ^wV{i' ita tcr hac in pagina; proinde in tt.\tuiu noil rcccpi- 

perfequcretur. BAViB. idvia v. 14. dclct copulam. wass. lOO ©OTKTAIAOT ^TFrP. A. n^'. isPiov yjpctg jm Yiogiv&ioov tTTovsi. 0» yci^ Ki^yai^aioi sty.ocrt vxvaiv ctinaq T^syyci^ivoi, kx) ycaja^ioo^av- 
T6f ' cnrc^d^ai if t^v W^i^ov, ' kui f^sx^i t5 <r^xT07retiii TrAtvcravTS^ auriv , km ^ STrsxGjtvTgf, ivirr^rt- 
rdv Tf Tag aK^vdg fe^/Lcag , >ta< rd x^*ifJ''^l°^ ot^^Trcca-uv. raJrj; /iih " iiv ol Koeiv&tot kx) ol ^i/fMfjbxxot 
il<r<rmro r$, xa) ol KspKVpdlot iTrsH^cimv. rj ^i avTo\ ^(Tccv ol Ko^iv&ioi , iw) rm iiioovvfji'j), ttoAv ivtx.'jjy, 
ToTc Kiex-^ei^ioig r'2v Sikocn vsm cctto iXoicrcrovog 7rA>;3-«? in rijg oiui^soog i Tra^iHTuv. " ol ^' A&tjvaioi 
ipoovTig jig Kepavpcting TriS^Of^civag , fjbxXKov ridri d.Tr^o'Pa.-Jirodg stts-z.^^ow , to fjbh tt^^tov ctTrr/Jusvoi, 
UTS tjLri iuQdXKsiv Tiv{- ^ iTTSt^ti (5'e rj t^ott^ " tyiyv fjo Aai^rr^ig , y.xt mKiiv'Jo ol Koeiv&ioi, tcti ^n j'^yy 
•Trdg Etxsjo ri^>! y.di SiskU^ito :i^h en, aAAa *" ^vvE7re<rov sg Tiro dvdyattg, uts imxn^vTou dX>^ri\oig 
rig ls,OBiv^ijg H.a) hQ-rivaiag. 

V. Trig ^s TpoT^g ysvofxivrig , ol Y^o^lvBioi rd CKdC^y; fi,h ix il^'*°v dvaoH^svoi rHv vsiv dg nxjaov- 
a-itxv, -TT^og ^} Tj}? dv&^MTrag ' h^XTrovTo, <Povs6sn/ ^leKTrAsov'Jig fixKhov >? ^^lyesiv rig Tt '^ avTuv 

s 'E< Ti» »«{«?« ilitifiv Ar. C. Jini{a5«« lU Cajf. Aug. / K«) dcefl Ii(g. Cijf. Aup. V 'A«ii/-Ji'vrf< C.i/T- et in marg. mans 
ttc. yp. /^tK^anjt. X oi) dctft Ar. C. Gr. y ol Ji Baf. Gr. i 'Em) U Reg. Cajf. Aug. a 'Eyivirt CI. Reg. Cajf. Aug. 

* Ey»/«riv M.irg. non pcobat Srepb. Reg. CaJf. Vnfc. Aug. c 'Erf^juvTS <t«ni(iv, commate oini:ro, Aug._ Nili poft irjiirtvT* intcr- 
punganir, fiiibendum cenfet Stepb. »{!« Ji ri rat <b9fiBB« iTfiTttm ^tteiciv, d Airit Q. Cdjf. Gr. Aug. [Oi!)t ?fxo/) Schol. rcferr iifx"* ad naues, et videtur in- 
nuere, nomin. ScSiotk — s'paT-iO'o) pro gen. conicquentiae 
pofitos. Scd quisque vidct iijx'o rcferri ad ^^ccrtiyci. Stc- 
phanus anacoluthiam orationis, Noftro familiajrcm, lingit : fed 
ditTiculutcm quaerit, vbi nulla eft. Eadem monet Ducke- 

rUS.] GOTTL. 

'Etiojci] Sic Sail, in Catil. 60. laborare, vbi Cortius h. 1. 
non practcrinifir. G. 

Nil lolemnius Liuio, quam vt voc. laborandi vtatur dc 
periculo in pugna ; pro quo et premi lubinde ponir : quo ct 
Noftcr vcitur c. 49. ne^ofxfvoi/c , fi talis notari in Thuc. 
placer. Vix attincbar, notari, vt tralatitium. bavfr. 

TatTji] Hue fpcftat LIbanius Parcntatione in Juliantim 
Imp. p. 252. WASS. In Caff', eft I'cholion ad fupplendam 

Clliplm, jv T>) fifffJl. DVCK. 

[A^aov on) Ita rccepi pro iti\ovoTi, monente Steph., faepif- 
fime pcccarunt librarii in h. v. , veluti Plat. Menex. c. i.] G. 
[KofiiSiuv) Ex Aug. et Bal". repofui KcfnSliiv, pro ' ASuvxlaiv, 
rt vidit ian\ Stcplianus. Pro o^it/Aovro idem Sreph. malcbat 
4rffvJ/«vT0. Ceterum in Aug. pro veuy eft njav, pro yijat eft 
r(a(, et pro k^sl^o.ro eft iiJ.(/A«i7-o. G. 

'A!rfo$«ffi>«?] Sine hae/il/itiont, hiculpatf, cilra reprchen- 
fionem (tanquam toedus vjoiaront) /<r iam ipjh fi-jji opem fer. 
rt. Stcphanus fine caufTa reprehendit h. 1. Scholiaften. vid. 
Abrefch. Dil. p. 5;. G. 

Qf. fine exccftionc, fine difcriminc, defendercnt tantum, 
an imptignarcnt i libere, remota fpccic dcfenfionis direfto et 
fimpliciter hoftem cxhibebant : obne U'eitt.iuftlgkdl , obnt 
VKiteres BtJe.-.ken, oeler U:>.ft'.iniie. bavfr. 

Aux^xfiro b3.-v «-iJ M,in mncbte loeiltr kt'tnen VnltrJ<:bied, 
mart vjnr nhhl tdnner zuriickkallentt. G. 

ti:t»ixf. di.] Diicrimcn lublatum erat, dei'enfuri, an im- 
pugnaturi venilfcnt : Corcyraei , an ipfi Athcnienics, hoftcs 
elTinr. B. 

cinixfttM'] Non video, qui admitt! pofllt '^tnlxtat/. stfph. 
In W?j. ct G///r adfcripr.im trar IchobonTiTfarfzara. uvcK. 

z.ti\(iTtti] l<cctpi cptimam Iciilionem pro |t;>/T««v" Icil. 
>rf 4>>nT« , quod iiipplct Scliol. Call', et Aug. qui ita quoque 
m Uiis codd. habucre. G. 

Non mutaui Icilioncm a B. Gottl. rcceptam ; quae tamcn 
rur magi^ altera pxobctur> non video j ec cum Steph. pracru- lerim , fw^reffov , nempc Athcnicnfcs. Plures ita Icgunt; 
et Scholion mancum videtur, quod incipiar, iyoirjriiT^&yiioL- 
rx' illud fysvv, aut, vel latis arguat, aliquid pracmiilum 
intcrcidiire. B. 

[zv.ivtsi —ay^xiii) Hoc caput praefixi praeeuntibus codd. 
Call". RoP.g. et Aug.] G. 

[Zxir/.ii^uv) Incptum hoc Schol. mcrito rcprchendunt 
Stcpli. tt Grammius.] G. 

'AvxSuizeici] Xid.Kubytium A(^Pe//ucem^,\2^. AefetylusVeri. 
418- i/'iT/BTo it SKa'*H NEAN, etc. vid. locum, wass. 
Clar. ll'itjji hie deleucrat diftinctioncs port e^AKcv et cfjuto. 
aiiuv. Kubnius ita dirtinguit ; ri rxa^ij fth vx C'^tcy avaiii- 

etc. Vt Thucjdldes dicat, Corintliios non pro more traxille 
rcligatas a fuis puppibus i'caphas hoftium, led potius ad cac- 
dem hominum, dcmerfis nauibus, fe contulifle. Ira «*&i.n 
viSv per pcriphrafin erunt vav;, vt apud Atfihylum quoque 
expoiiit SchoHaJin. Idque etiam lulpicabatur //. Stfpbeinus 
in Thef. prolaio loco turipidii , in quo ffx4.?o{ vf<tc pro naui 
dicitur : quod veruni puto. Nam li hie ota^i) pro alucis 
nauium accipias cum Scbo/ier/le , non facile dichi eft, quo- 
modo aluci nauium iubmeriarum a puppibus viilricium re- 
ligari porucrint. Scribic illc quidem ad Cap. 54. ct ex co 
Suli/as in xaToiiisxvTtd xuTaiUvxt hie non efle dtprimere na- 
ves, fed lace) are. \ erum hacc expoiitio , vt ibi adnotat 
Stfpbanus, mcrito in dubium vocari potcft, nee facile villus 
probati Scriptoris reftimcnio cOnfirmari poterir. Ilia aurem, 
quae fequunrur, «< narxiCetixv, per clliplin erunt exponcnda, 
hunc in modum, vt mihi videtur : conuerii ad cacdcn ho- 
minum, qui fueraiit in neuil'us , quas iubmerleianr, quiquc, 
malis, antcnnis, tabulisuc arrcptis, per mare fcrcbanrur. 
Scd tota llrudura orationis valde intricara eft. .Morem reli- 
gandi puppibus naues captiuas facpc mcmorant Tbucydii/ts et 
oiiincs alii. vid. Xinbpb. 1. Grace, pag. 445. Liu. XXX, lO. 

54. UVCK. 

Zxa^^tf — ix »Takcv — ^wyftni] Ordo vcrborum.ab Abrefch. 
con'.itucus, lie eft: Ti-j T^i-rr.i ytv. tl it.v Kc^'. aX i^/ixov ric 
tx- ri/ iiiv, a( xiT^iiicfixy , itaS. {aCrit) a^.*.x iexir. {adra^) 
IrcaT. ft- srjo; (tJ) <^ev. r. a>3g. , i ^uyfiTv. Duckcrus ct 
alii intricatam ftruduram huius loci notaiit, quae eft ab hy- 
perbato : t^ «»■ (*■ ix t'f'XH ttixi. r. v a( KxlaiCfiiav. quo T H V C Y D I D 1 S HIST. I, 49- Jo- lOl bant: fed proelii initium non faciebant, quod earum praefe£li metuerent AthenlenfTum ititerdi£lam. 
Dextrum autem Corinthiorum cornu maxime laborabat Corcyraei enim, cum eos XX nauibus in 
fugam vertiflent, et difperfos ad continentem vfque pei fequuti fuifient, et vfqiie ad eorum caftra naui- 
gaflent, et in terram defcendiflent, tentoria deferta incenderunt, et pecunias diripuerunt. Hac igitur 
in parte Corinthli eorumque focii vincebantur, et Corcyraei vincebant. At in finiftro, vbi ipii Corinthii 
erant, longe fuperiores erant, cni'a ex niinore numero XX naues Corcyraeoriim in hofte perfequendo 
cccupatae aberant. Athenienfes vero cum Corcyraeos premi viderent, iam minus diflimulanter ittis 
opem tiilerunt: primum quidem ab cmni impreffione in aduerfarios facienda fibi temperantes. Sed 
poftquam Corcyraei in fugam apertam , minmeque ditbiam fe dederunt, et Corinthii ill'is inftare coepe- 
runt, tunc vero vnusquisquemartum ad opus admouit, nee vllum amplius erat difciimen: fed eo ne- 
ceflTtatis funt compulfi, vt Corinthii et Athenienfes inter fe manus confererent, 

50. Sed verfis in fugam hoftibus, Corinthii alueos nauium, quas demerferant, reiigatos non tra- 
xerunt: at transcurrentes, ad homines potius trucidandos, quam viuos capiendos, fe conuerterunt 
ExfaTOVTO, 4lOV£f£lvJ TO fcjliOV TWV foluto, nulla vidcrar cfTc difficultas. Artie, ante infiiiiciuiim, trahcndi fignanre : religatas trahebanr relignndo , ncmpe a 

quern fuppk-uimus , fubinde omirtitur, vt mox fin. c. adffav- iuis nauibus, Tecum abduxcrunt. Sed aliud rci fubcft, cur 

^f, _ p^ _ a; (T^i. v^j; c>Ayxi ay.C^u; Hiri- niti forte poft^Tfi- hoc I'aftum ncget Thuc. nempc , veluti lacicndura iuent, 

5rovTO, abforpnis eft articulus. IMura excmpla huius generis vel vtilitatis caufla, vcl moris. Scilicet moris luiC.e pofllt, 

collenit Abrefch. Dil. p. 53. KuTxitiin aurcm h. 1. non eft vt captarum, vel demerfarum nauium_ icaptias fufpcnderent 

fuimerl^cre, vt vertunt interprctcs ; fed Tirsusyjn, vt Schol. a fuis nauibus, vi&iriac lignum , quafi fpolia nauis. Quod 

ad c. 5''4. cxplicar, memor huius loci: naraJi/iawTf;, «vr) t5 autem a? dixit pro uv, ncque Attitismus eft, cuni ct Attici 

TffJffavTf,- — roiiTO ii l^i zil to , a? Kxlxliauny- Jnterdum folcant refpicere cafum priorem , neque c periphrafi ab 

iix^ielntf/ ct Tfoit/fiaTji^Eiy Gracci dicunt , coyytimpete , ad Abrefch. tifta, fed, quia promifcuum eft, ervtrumque licet: 
Jfo-ciiv pro wv dixit, quae confjetudo eft Atrlcorum, vtScho- xt/'-oj y.u) ya^^x. Duckerus excitat Euflatli. ()d. E. p. 1532. 

liaftes nnrat; hoc fartum vidctur, vt Abrelchio in Dil. ad Horn. 11. s. jl.;8. vhi yS:-;e.t rclvaio?, et Eullath. yi$rj>!«> tj/jto- 

h. 1. placet, prcpterca, vt pareret, h Tfif.'^/fij-E; diftum cfie Jo?, r.j'v xc/;\o't>{t« >^iyu, t^v oiov yx'ilfx.'] G. 

Ta <rxi4.i) Twv vJtiv, (Quae non funt fcaphae nauium lubmer- ['AttixiS?, w-j kxtsIvov) Parum refle lace ccpit Steph., 

latum, vt male vcrtit Enenkel, fed carinae nauium, vel quod purat, Scholiafttn innuerc, atricum cfTe xxTxiCtuxii 

ipfiie tiaiies) vitaretque amphiboliam. Sed limplicius videtur pro Kxrilvev, item Scholiaftcn legilTe in fuo libro liv pro a?, 

dicere, 'Xhuc\ didem h. 1. negiexiffe atticifmum, vt fecit L. Atticismus eft in uv , v. not. Scholiaflen non IcgilTc Hv, ap- 

II. 51. rxmU iiiSv i) Sii^oix syKXfTi^e^v a ly^art, pro olj. paret e Schol. ad c. 54. vbi rcpttit verba: «c nxrxlictiuv. 

I'ro vsm a^ yjc-xntiix'j leacndum videtur Reiskio in Diluc. Auclore tamen Cregorio, dc dial. 1. c, to Kxrxiueeixv, atti- 

Abrelch. p. 54. ru-i vsSJv.^aMx HXT^Svv.tv, baud dubic quod cum eft, pro xxriSvov, et Koen. confirmat excmplis, v. c. e 

xxlxSCeiv fubniersenili vi capcret. Sed in anLm. ad h. 1. p. Noftro II, 5. on irt tx Tivuitn^hx cului i^diritx-/. Grammius 

10. xxTxi-uii-j vxvii dicir, non mode effe , demergere vndis vero ad h. 1. ncgar, xxIxoikkix-j tile pro xariiivcxt velx*T^3i/ov 

naiitm hojlikm peyfoiatnni, ff'l etiant exaywnre et fubigere, pofitum; Scholiaften vellc, atticum cftc wy pro a<- 0|t3tiiu:m 

ita vt in petejlnte tua ftt , et tii earn abilucere pojfis. Caete- adl.ibicum cfte, quod de lac ■xi^i'situ ipfc Thuc\didcs iudi- 

rum hunc locum laudauitGrcgor. de dial. p. 23. vid. adnot. cet, hoc fcnfu ; i,Corinrlii alueos nauium, quas dcmcrlif- 

ad Scliol. G. lent, (1. perdldljfent) religatos, trahcre fccum tunc ncglexe- 

Ta ff>:i.?i( Jak. avaS. Tajv vffiv, «« xaTao.] Si v.a.rxliiiv non runt.'< Argute nimis. KaTatJt/Vf/ev pofitum rliepro xaix.'- 

dcbet die fiibineigerr , led pcrfware, quod altcium mihi Ji/ov, f. y.arsi-ji!x\i attiee credidciim. i^v. Greg, dc dial. p. 23.) 

nonfrobatur, \t alienum a natura vocabuli; iitameniit- Sed Scl\oliaOen hocdixillc, cum Grammio ct Abreicn. Dil. 

ordo vcrborum fimpliciter crit : 0^% iU.y.'t ra txiiH,^-! maSov- p. 5.>. nego.] gottl. 

Itfvoi (ex, vcl a-rc, quod ctin xTXorxv, fufpeKiltvc , oniitti fo- nj. t. avSf. Irg. JijkjtA. ifoy. rel.] Nefcio , qui fcrri poifit 

let,) Tuv veuv, «t x.tT. Sed plane fuam \ira fcniet voc. x*Ta- ordo ab Abrefch. inftiturus, cum wfij referatur ad ivSji'irtf?. 

ivtiv, Ct fb.Kov fc/xSei^iitvoi eft qnafi {"lo vno vocabulo, modum Ninurum hoc eft, verbis vim faccrc. Ordo eft limpliciiiimus : loa © Y K T A I A T S T T T ?. A. /. va. dfiC^oTemv , ncc) •> fXiToAu r^i BxhciffffiK ' hrexaarm , iintdn ^uvifM^ccv dWriKoK, i pa^tioi t^i 
^iciyjioa-iv iwoi^vTo, '' oTTotot enoaTovv , ij ik^o.'^ovvtq. vaufjiaxici yaue aur;? EAA>?(r< -Trg^ot; EAXrj v ag ysHt 
7rA^,Bst ^syi'ri ^>i Tm ^^o ' avrijg yey£i'r,rctj. eTTStoij &s KXTSOiui^av Tit( Ks^y.v^cn'oui ol Kop'v^ioi eg 
rij'j ynv, Trgcf va vavdyict, Kct) Ti^f vi-A^ag TO? <r<psrB^)ig hfiuTrovro- y.cu\ raiv -TrKsircnv SK^xT/itrav, wts 
m Treoa-Kcai(7aj{ ^^cg id 1.v'^orct , " ol ainoig o Kccrd yljv T^itjog tm ,3 y.^Qd^vv TT^ciTf 3f /Sc^-S^xf/. er< 
^s Tx ^v't^ofa, T^ig Oc(rir^:iiTi^cg \iu^v t^tfiicg. tSto ct Trot^cravTsg , avBig dS-goicScvTSg iTnwXsov roig 
Ksay.v^ciicig. ol J'a Toig " TrXon'iixoig, nxi ocraj\ f!<ra'j Aoi'^a) fifjx roov Ar'Jiziv vsitv, KottaCro) ^ av'^eTTiTrKsov, 
^t'a-tLvng, un sg t^v yl^v (t^cuv Trsi^rtXTiv aTroGaivsiv. ' r^tj S'l riv ctpi, xx) ' iTrsTraMviro ' avrolg ug 
(TTtTrXav, y-x) ol Ko^ivS-iot e^xTrivtig irpvfivav sx^iov'Jo, Kaltoovreg etkotri vaZg ?iSrri'ja('j>v ■x^ocrxAsicra^ 
dg vri^ov Tu>v ^Ux QotjB-^g i^i-7r(fi-l>av ol A.^>;vcCioi, ^iia-av']sg (oVs^ iymro) (jui vmijB-aiira ol Ke^Kuoaiat, 
Xrti a'i c^STf^cM ^taa vrifg oKtyat d/xrjyei<j 'l(rt. 

VOL. 'la'jTag 5i/ Tr^o'iciovlsg ol Ko^t'v&ioi, kx\ VTroTOTffiO'ou/rsg dv' ' K^rivoiv shai ix oo'eti .scd^uiv, 
dkXd xXuag, ^ STrxv^z^'^^"- To'is .^s Ks^Kvpai'otg (k-7risrkiav yd^ [ixKKo'j £».t5 d'^xv^g) iy^ si)^iivTo^ 

.t Ahiiiiim CI. Rtg. Aug. irJV"" Crt^ / "Hfirjvrt Ban. iittSrra Gr. tx emendation;, fuerat Vwwrs. f OirJv mS* 

Dill. Mosqu. 6 'tw> ^a>.i CufT. Aug. / 'at«>;3/«v Gr. a corrcflore, quod fuerat Itix^vsit. k 'o-itt^at ln^nrSvrt Ar. C. ita vt 

dcfint ilU, U^rav, ». Dan. Mosqu. / 'ExurJif M.ug. Gr. CI. Flar. Reg. CaJ}'. I'afc. Aug. m Ktii'iiui Ai: C. D.ii. .Mosqu. 

u Oj .M."-g. Ar. C. Camer. Gr. I),,ii. o nAi»>5i? Reg. f 'Avr/!r;.«» CI. Caff. Dan. et ab emendatore Gr. Aug. ij "h5» 5' »v Gr. 
r 'ETiTiianTs .Mirg. 'fT»i.j»Ko C/iff. Aug. Scd manu rec. ccci. ?Ts>rai«nro. s AirsTt !c In'TAsw Ma>£. i. Kx\ Jc If Ni'iXirv .l/.ir^. I. 

„..„j „.o ir c<.(,fc *ji5 ^5 ;ti:iAB» C7. ex cmendatione. Sic ct Reg. cod. Ijaf- et Mosqu. 'in Ut ^t.lu Citff. Faullo po(J JJirri perpe- 
./ '.\3irjxun> Dm. Alu;qu. v 'luxvex"?'"* ^I<l- S'f. '^<g. Cajf. Dan. Gr. .'Vug. quod piol.ic Stejib 
tarn |<i) xivtSiiiriv. JltKTA. iTfXT. Tfoe TOV? livSj. I^OVCI/EJW /iaMOJ ij ^ftl'JfErv fcll. 

ai/rcv;> r''Oi ^cvevcavTci, <^iii7f ^jjovrt?, vel iupplcto k^-s. Satis 
notum eft, luiiiiiriuuin lacpius norare con/iM:ii» hCu, quod 
(ignificct vcrbum, a quo pendcat Infinit. v. lijd. voce. Inhait. 
et Philol. Th. Paull. p. 64. ka Aftor. lo, •!?. vxqieitisi 
k*ovtui, ct 4, 27. IS- fft/ufX^ffav — !T(!ii;<ra(. bavfr. 

AifxrAfovTf^] Rcis.k. in aiiim. ad h. 1. malit 5/ax£A<vovT£f, 
inu/'irem fefe iidhortetntt:, quanquam vlltatius iit SixxeMvo/ievoi. 
Scd non vfrifiniiie eft, libtarios faciliorcm Icijlioncm in dif- 
ikiliorem miitade. gottl. 

L<J»!ffi) Dccft in Aug. Mox in codem cod. ad ol fs-l — 
notatui: e't cc^Sgov inrxxlixSi.] G- 

liavfixxlx yx^ atrii] Rcisk. in DU. Abrefch. p. Js- cor- 

ligit vayii agx — GoTTL. 

N»yfi. 7 if] Si yicg fuam vim obtinet : rcfcrtur ad majni- 
rudincm cicdis, cc concurfum tor nauium, .iiKenicinoranim; 
pollit tamen clTc pro xai, vcl q-Jv, ct /ayl^ji pro /iii^uv. }>. 

lixvi'/^x] Agn. Suiilas in vat/rSyiov. Sic noltcr Lib. VII. 
f. 4;^. atque i:a laudat D. Hali,:/!ru, p. 150. ita loquitur 
XenOl>'.'On. wass. 

[A^riTa;; Dccft in CafT. ct Aug.] G. 

['ATOK^jcffS-J) Sic cSuida coxrcxi {v.vmiayiO'j)vtohTO>.tttiy, 
quod nvirJu-rc coiTuptuin ciV. In codd. Cart! Roftg. liaf. 
ct Aug. legit \i ax6A)(rai. Poft >Aytrsti, addidi c CalT. ct Aug. 
quae Icquuiittir. In Roftg: Icgirur modo : yi;» «» ii. t'f. ct 
in Aug. ii yii/ uv iiiTigu; ii(iiy.i.] G. 

[Aii/evc'ri) Decft in Aug., vt ctSchol. ad UfCgitotitfx^.] G. 

o] uCtqi:] Particula margini adfciipra pro cT niagis placet, 
quum motitni ad locum ligiiiiicct. stkph. Dcbuciat diccrc, 
quum ol motum ad Incum ii^»ni(icet. Scd fatis appaict, ;dtc- 
ram kciionem ci oiagis piicuiirc, quod ctiam Ji»df, adnoca- 
rat. DVOK. 

<>( sttrc": I ^pxTtii ^(otf^f^oiiOixiil i.e. vttfHJ, atUritt, prire- 
Jlo erni , i{ to ^otiS^th. Sic c. 47. »«f«p«(3n». v. Abrel'ch. 
AuCl. p- ii}. Marg. Aid. Vin. habct aj d, iJ n, tt. •Ka) or^i] Rcisk. in anim. delct.i«r}. G. 

['Tyifr? — ) Parun\ accurate, vt monet Gran\miusi potiiis 
quae aulerri poterant, etii nee fatis u"/it7( ncc lAoiifia* eiant.j G. 

['n«) In B.il". cod. eft ori.j G. 

[To yif ) Sttph. malit kgi : to yjcg o'J/i £. r. /. vcl : rSrt 
yxq e. T. e. Hoc verilimilius eft.] G. 

'ETETjeiwuTo] Habes iTrraiw'mo apud S.kollajlem (etfi al- 
teruni vcrbum frcqucntiusoccurr3t)qu3inuisa'itv.m (Jc^t/iAw 
apud cundcm lcg'i.iii:s, fcripiiflc tamen »'; «; £T.':TAu/fu(picor. 
.STtrii. F.rfi Gracci non xxiSvx, fed Tj:iiva c/.hij dicunt, ta- 
men promifcuc JTJiiavi^a' ct ^xixii^a \lurpant. Stanl. ad Ae- 
fchyl- Sept. cont. Thcb. v. 274. eui adfentior. Ita Aejih.i.i. 
Ariflopb. Eqiiit. 1315. et Pac. 5^4. Lacian. Zcux. p. Jgj- 
Thucjilid. IV, 96. ct faepc alibi, vid. lud. fed taincn aj/UJ 
cuni onmibui; locis I'criprura vaiiar. dvck. 

1:4 iviTxiu.n^o'] Et clainorcm fujlulernnt ad cor\greJ'unilum 
turn bgjlc. Nos dieimus ■ M.nn hatte fciion das rtldgefcarcy 
7.um -Angrift'erfchallcn horen. De verbo jrjcwiu'i^f/i' v. quos 
Duck, laudat. Diodorus L. XIIJ. p. Jjj;. Icribit trxtxyl^u. 
vtrumque proboiu eft. v. Weird, ad Diod. XIII. e. 16. p. 

'at cT/rAivJ Stiiiiam, qui haec corruptc atauerat in Ucu- 
Svx(, cmcndac CI. KuJIeiiis. conf. I, jo. et Spanbcim. ad lu- 
liaiii Orat. F. i\ 235. wass. \'bi n\ultis .i^lt dc pacane, er 
lurfiis ad Calliin. hymn. AjHiU. v. 98. Add. Zuyrn. II. Parer". 
J2. Ijpf. IV. dc Milit. Roiu. II. et Cnmcrar. ad Xcnopii. 
Cyrip. pag. 356. dvck. 

'n« iT/xA«v| Steph. probabat leftionem quorundam codd. 
ui ii lrir>.v¥. Male, fft enim tj «; fupplcndum, quodAttici 
poft jj; omittunt. Suidas in v. n^tiave: (f. 65.J cxplicat h. L 
ii; Tfac tJ affsw r;y«-cAt^ov. De liac cUipli v. \ alk. adPhoen. 
v. 1409. Krncft. ad Xen. Mem. II, 7. et Keen, ad Gtcg. p. 
3:. et quos lauibt. r.oTTL. 

fAt'o -rxixtxt) n- ifi^xTYittev priorem , ct trivfjaev alterum. 
cl. Scliul. ad L. Jill, 4j. Prior paean intclligitur m Ewip. * T H V C Y D I D I S H I S T. I, 50, 51. 103 

Et fuos amlcos per ignomntiain interficiebant, quia illos, qui in dextro cornu erant, fuperatos fuiffe 
r.efciebant. Nam cum nuiltae eirentvtrorumque naues, et late mare occuparent; poftquam manus 
inter fe conferuerunt, non facile dignofcere poterant, quinam viftores, aut qui vifti effent. Hoeeiiira 
nauale proelium Graecorum, cum Graecis commiffum, nauium numero omnia fuperiora loiige fupe- 
rauit. Corinthii vero, poftquam Corcyraeos ad terram vfque funfc perfequuti. ad nauium fragment.!, 
tabulasque colligendas., et ad fuorivm cadauera fufcipienda fe conuerterunt. Et maxima eorum parte 
potiti funt, ita vt ea ad Sybota comportariut, quo terrelh-es barbarorum copiae ad opem ipjis ferendam 
venerant. Sybota autem eft defe. tus Thefprotidis portus. Hac re gefta, rurfus collefli Corcyraeos 
infejia clajje petierunt. lUi vero cumy^ij- nauibus, quae ad nauigationem adhuc erant aptae, et quot- 
ouot erant reliquae, vna cum Atticis, et ipfi infefta claffe obuiam /zo/?j prodierunt, veriti, ne illi in fuuni 
agrum defcendere conarentur. lam autem erat i.ei ferum, * c'amorque miiitaris ad concurfum fub- 
litus fueraf, quum Corinthii repente in puppim remigare coeperunfc, XX naues Athenienfium contra 
fe nauigantes confpicatr, quas port illns decern priores miferant Athenienfes, veriti (id, quod :;ccidit,) 
ne Coicyraei vincerentur, neue fuae decern illae naues ob numeri paucitatem ab illis vim propulfare- 
non poffent. 

51. Corinthii igitur has matiu'e confpicati, et non quot cei-nebant , fed' plures Athenis venire 
fiifpicati, fenfim retro abire coeperunt. At Corcyraei eas non videbant, (veniebant enim vnde mani- 

* Et paeana, tanquam congreffuri, cccineraiic. Acaciiis. HVDS. 

txuTK-J $I;,b; ayioa-jTsi i'xts:vov, vofii^^oyrii KegKvgaiai iZycti. Tuv n-fo avry,;] ha tJv Ik S^if-XLtivi,. ha ri^v h Tixef,ta, TTgit 

rx ■jxvuyia] vxuxyia iJ.h iotri^wi >\iyirui, otjjv t1 tiJ; vsa? a'zox^.un^iy-, oiov z-ifSxAiov, » ti tcihtcv' vavxyiec Jl 5'^Aukw^, ^ xStx 
r<;( v6«c is-a'A£J2 .\iyeTai, Ta Je vuv tihrefnif t'/f ;)KS. Kx) tuv ttM'^uv] TT^el'iuv Itt^ovori euiixTdfj. ma yx^ o a-jejioc tj? 

Kigaucx ^fcac^^i-i/s- Vi^oaxoii'icxi] i^^o-jti^o-j ya^ t?? rx(^y,t t^-j iv rS ToAf/iw TrraVavTwv. rifo; ri Zi^^otx^ Zu^ora uMa 

fv Tyj >;Vc/(»w, CfZcc'/vi^Cij^ TXi^ tt^o i-ny.Qtt Mx^ticat^ •jv,aGi' 7:^0 rv,^ Ks^/.vflx^' Tai^ 77?^ciji[/.oi^] TxTi; irAijyelfan; [.',evt ivvay.hxii Is 

fl-Afiv. 'Hffav A0/T3-.)] tV>f'~?> a(SP.a^£7;. 'Avrtsr^jrAfovJ eyi ro xa.'Ai>ff« itf/ovor/. 'Hoij U tiv ojif] «' l^iya, on iw EffTe'fK, 

IjaV m? hyxTvi >! iiXXT>\ ufx. to yag £t) ti"; isTfi^xi, ut:x% xcirai h t'J Tflri). Vial i7reTa:u-j:^o aCToTg ug ezi'TMy] S-^} zsi.itixt 

pjflv Ci"E'\!.iijs() v^o /^i» T» T0/^|«8) TM ' Agci fiiTX J« T5*v ToAf/iOVi Tm AjroAAwvi. ■ TO d^ ui tTTiTTAVj Kcyii , avTi ra w; ^TfCC T» 
tt(^t.t Tb Ta/./fts. cr£f iiov v(o Ti;; vaviixx^"? siTjTv , oTi'^sv }.iyfi. /l? la-Zj-Zoi/vJ w« eTiTA/ovTe^ xalu twv KofivSiwv- 

ng'Jiivuv fxfBeiro] 'n^uizjxv K:^>itciai, Irt to y.xT u/.iyiv ava)y?''y /■^^ ^^s^xvTX to xf.o~cv. ya^ oi/ri'C iivjajjafSv, Is-j Tijv a-f :/Atva:v 
KUZ>^f■XTi~. rSro 0£ jTOiBffiV, t;x u^ co'^uisi Cavt^ui ^vjyuj, >sru xxt o?dyov f rKT/ovrf?' >( 'I'-ja l-tij tx iuTH ToTi Tro^.tfilcii So^Tii, 
fuoj T;Tfft'irx,iJv7>4. rifoi'Ss'/Tf?] ■xgi Tojy Kifxv^xiuv. Kx't vwoTorryeivTei] uir't ToZ vzavlivaxi/TSf. o'vru yx^ cl 'ASv^atm 

uia^uaci Tijv ?J^:v. 'ETriT.Mov yag paMov sx tb afxvi;] eel iUisi vijsi tuv 'ASifvuiuv. xxtx vut^ yiig »Jtws v,i:a-i. Kal 

Phoen. 1109. V. WefT. ad Diod. XIII. 553. Quae habetSuid. mirum, longiusaconfpeftu hoftiumconuerterena'.ies. baver. 

in na/a-.e?! cxfcripfit c.v h. 1.] gottl. [ugvirjx-j k^hccSxi) Suidas eadcm haber, praetcrquam quod 

["Affai TB ToAf/iB) 111 Aug. riv loAffiov. Deinde pro iiov, avxxnhirOai ct vrxvxxugsiv legir. In Cailcl. et Suid. cil 

iji endcm eft; ctsj is eSs' w?o Ty,i vxvfi. flxui. In codcm Tgi-iixvrxi , vt et in Aug. ^gi\i/x'jTXi t ct htcc ante xar o^.iyov. 

Schol. ad 'n.; sT/TAtv dceft.] G. Pa'.iilo polt pro uTrxmovri;. ii iva fi.it apud Suidam eft; Jts- 

('ETiS-A£Ovr£?) Sreph. k-git sT/TAfi/VovT£? ] G. TTisiTSit ivx /xi), vcj, vt vctuftiores editt. habcnt: vTxmQ-jTsi, 

nflOfivxv exjia'ovToj De hac pluali viik- Siheljci-um do Mijiria "/a j/ij. Scd praeiero cum Duckcro, viiigatam Icflionem 

Kauali, 1. 3. c. 4. et Gvor.ouii Obil-ruar. 1. 4. c. ;6. hvds. S'cholii.] G. 

P«tl. I, 125. Suiil. in Tqi\via-i. SalmaJ. Lpift. CXlIi. et i'eq. "tt. t. eex* /Jo^^. eV.] Poteft iungi , iV. t. oe'xi, poft illas 

DVf'K. decern; led et lie, ur- 't-tii\)/. ^oti^cui; rSv iexx. Ilocramen 

Reims ir.hH/eba7U, h. c. rcmcrum miniflerio ad puppim fenfu (ciiberet, opinor, rai; oixx. Vtrumquc f'o:tc voluit, 

ttiruein conuerteSiant. Sic ipfe explicit Cicero Epp. ad Attic, quad axo xoai, quod ita medium inleruit. ba vlr. 

XllI, 21. vbi Giaeuiiis huius ioci mn imme.Tior iuit. G. 'AjiC-itn'] i. e. irgt^ to aiiCveiv, i. e. l-oti^e'v. G. 

Simpliciter hie eft, reccdebant, I'cle recipicbant. Sic et 'or.Syai ift.j i. e. e^uaaeni, li loVt x(iuveiv, i. e. TtizeivoTegcut 

verba iutelli:;as , ad puppim conuertere ; non, (\\\o vertalur ii u^ts oxxgr. R. 

nauis, quafi teigiim vertat Iioftibu';, fed vc retro cedat, iron- uCx heat iuf. aAAi ?rAsioi/?i] i. e. cC fiavov oe. io:g. non eas 

te in hoftcm verl'a, fcniini rclercns Ic , non fugiens. kadi- tantuni, quas vidcrcnt. "otxi h. 1. non augtt, led minuit, 

lis(entcr expl. Schol. et rcclc. Sane deinde dieir, az-OTga- vel circurnlcribir. Ita Liu. ::4, 8- tion eti lujit niciita in mc 

zenmn i>ci JuJC uimuiiu <:&,. retedoe, abuc ; ic Uci^iUe ai- vclUu, i. c. iivn »m parua, nun cam pauca aut Icuia. B. I04 eOYKTAlAOT HTTrp. la. , ►;3'. vy , Ka) (■^AVjuxi^ov TSi Ka^iv&tug -tt^ViUvciv KoaofMivHr tt^iv Jivsq i^ovrsi etTrov, crt vifec Ustveu eTrnrKBHTC 
Tore * ^)f x«« ccCjoi aVsj^^J^oui'. ^vvsTKOTa^e ya,^ ri^ij, km oi Kog/v&m ^ cc-TroT^xTrofjcsvoi twk ^nx.\u(rtv 
iTTot^Ta.vTO. ovTu fjLiv n dTraWuyri iyive]o a.\>^^^'j)v , km ^ vavfixxict ireAeuTcc eg vokIx. * toTj <5s 
KeeKVfixioiq 7^x']o-7riS'evo/j,£votg stt) tJ? Asux-i/ii/j?, al eikocn v^eg " ai sk t^v A^/jvU^v uvtoj, m ri^-^e rXctv- 
K'j)t TS Aexy^a kcu Av^oki^ijC o '' Aeuiyo^a, &ix toov vsk^mv kcu vx\)a,yi'i>v Tr^ocrKofXioSetiTobi, KXTBTrKsa* 
e( TO T^xriwi^ov, » ttoKKu) vrs^ov >; ooip&ria-civ. ol o'e Ki^ku^xioi (^v yx^ v()£) K^o^^^pitxv, fitj jroAefMou 
ua-iv, BTrsiJx Ss eyvdio'xv, kx) "^ MOfxlcravTo. 

»3'. ** 1^ ^s vrs^xix dvayousvai outs At']ikccI T^iXKivTa vr/iq KXf to^v Ke^KVffxiMV otcu 7rAiJiJo«,?< 
^<r<«K, iTTSTT^iorxv iTr) rov sy rsli E'j'^sTOig \i/x.s'jx, iv oo o\ Kopi'j^iot aifaav^, (2>{\oiu,svoi iiSivcu si vxvjmx- 
yi\cni<Tn. ot ^s, xctf jU.e» vaZg a^xmq eiTro " T?f y^g, Kxi'Trx^xJx^x/xivsi fierei'^ng , .)t(Tvxa^ov , vau- 
^iLxxixg i hxvoifisvoi ci^yjiy sKovm;^ o^MVJsg ^ 7r^o!rysysvrif/,s<jag rs vxxig tK iStv S AB-yiva(c<>v ciK^ou<pi/erg, 
Kxi (T^ta-i TvoWx Tx aito^x ^v/j,2s^>!>iOTX , aixf^xXMTCtJV rs ^ ttc^i (^vAxK^g, '^g sv rxig vauTiv er/,ov, 
Kxi iiTi(rKSvijv »x icxv tcHv v£m, ev xco^Cui s^ijfMfi. ' t5 as o'ikcc^s ttAS ij,x^J\.ov ^isa-yJTrovv, ^ airti 
Koui(rBi}a-oyT(ti , ^s^ioreg, fjLn^ ol AB-fiyxloi , voyA(Txvrsg hsh<j<rBau{ toig <nrov^xg , hoxi S5 %fTf«5 ^A'S-of, 
sx m(Tt a-(pccg '" d7ro7r\siv. 

vy. YiJo^sv ii'j xvrolg , xvo^xg kg KsXttnov " m^t^i<TX'nxg, dvsv KH^VKi8 ° 7r^o%Sfj.-^xi Tolg AS)t- 

K Ai Rig. Caj]'. Aug. y 'A»»T{«iri(iiv«> Cl. U<g. Cijf. Aug. z TtXt Kf{«i/{«i'oi( 5J Rtg. CttJT. Aug, Mox xxTx^fxTcviiiugfi/vo; 

Dan. et .\w.iy.ii>; Rtg. Aug. a A! om. Gr. CI. *AtJ rli 'aS. CI. N^t! i-r'i raw 'AS. Reg. Caff'. Aug * A.-jyofO C/. Gr. Mosqu. 

c Duplex couftruclio, >i^uisxi/to (fcilicet) «» 'Arrtittci vij;«* vvl tcv 'attjx^; vaii; ci Kt^ui^utot Mp^tisivTj (pto u^fi,tesn)\ pol^criorcm vt magis 
Arti ani comptobat .4e. fmliis rf 1 5 V j;i(xU Keg. CafT- Gr. Aug. Mox in tfodern coit. in o! Ksfi'vJioi arc. deed, fed a manu rec. 

additus. Mux Murg. AUl. Vin. ivTzvxyiiiivui, et i7>.ji|i5i /vc^. r T^j um. ' /. /" tlfcyi/ "«■«»'»« Gr. a prijna manu: dcindc cor- 
reftor fecerat itjouyi — . ac OL-nique ■xci^xyt — g ASifvJv Ci(7I Aug. i n«fl 5.'^;*. 2. touum retrihunt Ciettrae. i Uuic loco 
nihil deeffe putac Stepb, fed praepol-.tionem ?rifi cum vcrbo Jjtixi^a/ fubaudiendam cclinqui. k "o>i«i ~Miirg. placet Siephaia. 
I ol om. f.'r. '" oVuzSi <iToiiA<"v .Wdi^. improbat SlephaKus. n 'e»/3i/Ss»«!vt«( Cilj^'. Aug. '£(«?</3a««»T«« if>iv «i({vki('«v Kf{. 

« nj«fi'K^«' C/. JJff . Ci/T- Aug. et mox Toi«5t« A;^^. iure hoc ScKol. majis Ka) iSxiiis^ov TuV Kctnilvi — ] Mlvabantur , i. c. »«;> pote- 
ranf animo conclpere , quiJ ejpt, cur Ccrintbii remis inh'tbc- 
rent. Ad Ttfi^vjxv y.^aoy-i-Mi in coJ. Aug. eft Schol. intcr- 
lineirc : ysxy.exvTH yic^ tjtxv. GOTTL. 

^iBxufi T. K»fiv3.] Non, quo iam vinceront Corinthii, fed, 
quod vix bene proelium repctilTenr, idque cam alacres. ba. 

[©sufii^w «■«) Hoc Stiiol. abeft ab Aug.] G. 

\^Z^xvxxti(i'TXi) Hudfonus coniicit • '"- 

^i&f.vtr/ jTO(>i<r.J Non video, quo 
rctcracur a B. Gottl. id urxXr.xy!^, qu.inv ad aia?>vt{y, cum 
tamen Schol. vcatur verbo iicKC^y.nxy. eaver. 

["ATaAAayi) — a'.'.if^w') Hoc caput -Schcl. praefixi ex Aug. 
pro : Ti)» iiuMtiv hroivicx\)To. Docet ri lihKyi>Mi in te.xtu, 
Scholiaftcn potius ad h. v. rcipcxilFc.] G. 

'AvSoKfJifs] Dc hoc Andocidc oratorc v. Plur. de X. Oracr. 
Vol. Vim. p. 316. et Phor. bibl. cod. CCLXI. Plura con- 
gcirit dc eo I. G. Hauptmann , in libcllo dc Andocidc orat. 
Artico, in Oratt. Gr. Reiskii T. VIII. p. 335. cf. Duck, 
ad h. I. a 

rAv3»x(5i)«) Hoc Schol. adieci e cod. Aug. rec. manu fcri- 
ptum. ci. Suida.';, h. v. Aculilaus, cuius mcminit Schol., dici- 
rur a Suida ; Hiitoricus antiquillimus. Scd v. g-iryyfaija, 
dicit eius fcripta cITe fpuria v. Kull. ct quos laudat.] G. 

Aiaryo'fou] Sic Andocidts Orat. 1. pag. 246. non \ii>yofui. 
WASS. Aiuy'fx( etiain Arijhph. Nubib. v. 109. et ibi apud 
Schol. Plato Comicus, Athenneus IX, 9. ct Plutarch. Vir. X. 
Rhetor. Item alius apud Lucian. Phalar. i. p. 737. Ell hie 
AnHocidis Rhetor, cuius ruperlinit Orationcs quitdam. Plut. 
1. d. De Lcogora Scbol. Ariftoph. ad Nub. ct ex co SuiJat 

m i^xsix/cl. D VCK. 

'iliiiir»yT*l Sc. uirkh/it lie fin pe tinkiuf(n. Propric U«- bebat aftiuo vti i^iufxv, vt Homeru.i , Od. y. it. ri)* S* 
(naueni) uqiu€xt. ^cA rcfpicit Noftcr ad Corcyraeos , qui fe 
in luas rtationcs rcccpeiaat, ct deindc Arhenienfium nauc» 
lulccperunt. G. 

[Tb« 'a3><w>8,' c\ KffKi;f«roi) In CafT. Roll, ct Aug. adfcripta 
hacc crantadfcqucns Bf/i(5-2V7-». Sed nil inutandum credo.] G. 

'Avayo'fi'v*'] Dotla manus in Aid. bibl. Vin. adicripfit: 
iiMTayttyontixi, i. e. folucntes, vt hoftili clalli obuiam ircnc. 
Comnioda cmendatio, li MSS. codd. aiiiiiuarccur. G. 

'Eiri TO* li T«l% Et/^.] Fuic igjtur (vt cxilliniabat Palmerius, 
rcclamaiite licet Scholiafle) ct Sybota portus in Thcfprotiac 
contincnte defertus, ct alius in inlula, quae crbim ZO^ots 
vocabatur. Vide Gr. anl!j. p. 276. hvds. Non vna, led 
plures crant hoc nomine infulae , vt conllat, c Cap. 47. vbi 
Scbol. tres fuiflc dicir. Vnde autcm Clar. W<"^o«*x intclli- 
ocrc porucrit, Scholiajlen negate Sybota portoin dcicirum in 
coiitincnti fuiire, quod nequc Palmerius , nequc Holjleaiut 
ad Srcphan. v. Zufiorm oblcruarunt, non Ido. Nam ct hie, 
ct lupra rap. {O. ct III, 76. dilcrtis verbis cum n\cmorat. dv. 

[toTc Tiff >)Vf('fi«) In Aug. Te.'j omillum.) G. 

'Aro T?« v??] Cl. «T» y<i(. Mallcm vaui ctiain omifilTet, vt 
Aft. XXVII, 13. ct Nofter non vno in loco. wass. Tie 
naut ifxvT€( mihi non magis iufpcftum eft, quam ifxvrsi axi 
T>(« yffC nam hoc quoque infrcquentius eft, quani a^xtTif 
folum. Sctol. ad II, 23. quum dicitur ~(x:t«; , luppltt rkt 
iixiJQ' alii Tie xyxu(>x(. 'Ihucytiidts alibi dicir a;«»r«« rjric vav«), 
lupr. c. 29. ct IV, 129. 'hwi yiii non minus reftc dici arbi- 
tior, q\iam jv y^, cf i* yS;, de quibus Salnuij Hp. III. dvck. 

'AKjinj/vfi';] Vox gloll'cmarica ct oblcuij, vt vult Dionjf. 
Haliiarn. p. 133. qui tjmcn eadcm vtitur p. igj. dicit ciiim: 
(iAixfiyift Mfnttim HA) axfaMifri^t x«f«iKri«f Kara wit. UVOS< T H V C Y D I D I S HIST. I, 5 1- 52. 53- »05 

fefte ab ipp confpici non poterant) et Corinthlos in puppim remigare mirsbantur; donee quidam, qui 
naues viderant, illas contra fe nauigare dixerunt. Tunc vero et ipfi lecenerunt. lam enim noftis 
tenebrae erant: Coriiithii vero naiiibus auerfis abierunt diuei fi. Ita autem alteri ab alteris diremti 
funt et haec naualis pugna fub no£le finita eft. Cum aiitem Corcyraei caftra apud Leucimnam habe- 
rent, illae viginti naues Atticae, quibus Glaucon Leagri et Andocides Leogori filius praeerant, per 
media cadauera et naufragia delatae, in caftra venerunt, non multo poft quam confpeflae faerunt. 
Corey raei vero (erat enim no.v) timuerunt, ne hoftiles eflent : fed poften illas agnouerunt, et in fuas 
ftationes receperunt. 

52. Poftridie vero, et triginta naues Atticae, et Corcyraeorum quotquot ad nauigationem erant 
aptae, nauigarunt in portum, qui eft in Sybotis, vbi Corinthii ftationem habebant, eo animo, vt 
cognofcerent, an proelio nauali certare vellent. Ilii vero, nauibus a terra proae£lis, et acie in alto in-. 
ftriifta, quiefcebant, quia fponte fua proelii initium facere in animo ncn habebant, quod integras Atha- 
nienfium naues acceftide, fibique multas difiicultates accidiile vidercnt, cum propter captiuos, quos in 
nauibus habebant, de quorum culbdia erant foliciti, turn etiam quod in loco deferto naues reficere non 
poftent. Sed de reditu magis erant foliciti, confiderantes.qua rationedomum fereciperepoflent, veriti, 
ne Athenienfes, foedera rupta effe exiftiniantes, quia ad manus venerant, fe iilinc nauigare non fine;ent. 

53. Placuit igitur ipfis, viros, in fcap.ham impodtos, fine caduceo ad Athenienfes praemittere, et ['A>te?x,ii^xvc7i) Sub h. v. Etymon tS «xfaiif.vS« oftendk. 'ATOTAsrv] Aduerbium o/xaJe margini adieftum,_ex hoc qui 

Vnde Steph. coniicir : thvtl StKifxieifixji:,;.] GOTTL. paruo Inreruallo praecedic loco, r5 Si o'Uxh ta5 , fumtum 

pHrofHv) Refpicit h. v. ad verba: xrJi t^iti ^efJue T« aa-of* elle crediderim. steph. 

¥vii^i^<tKirx.] G. 'tioKCi xuToj; — Efi^i|3i<ravT«?] Pro i,zp<(3^«-«<r(. Ita Aft. 

K*i iT<ffX£i/^v ax ac«y Twv »eSv] Ku/jit. ad Aclian. 11. Var. if, 2:. 23. IS<i|t- rok aTro^oMi^,— Tf/^J-o), yfaiimrsi, 

Hirt. 13. putat, Atticam phrafin elTe, pro jt/ixsk?? b'k «»>){. p- yfuii/xsi. B. 

Sed oVwvT6« poreft repeti x^o y.o,;S. dvck. _ ['r^^d I'ii JfsrTc^Evov) Suid. omittit li.v. apud qucm cetera 

'ETiffxetiiw Bx B<r«» tmv vswvj Sc. o'fwvTs?' i:aiies rcjici mn Icijuntur 111 xE/.i-riov.] G. ^ ..... 

poffe — Sic ina-xEi/a^siv t«; vaJ; VII, 57. vbi v. Duck. 'Aveu x-^^uxU] IW.^-j-iiis, quod eft in Reg.hic etiam legic 

ct. Morus, V. Ci. ad liocr. Pane?, p. 113.' G. Suit/its, et iimul Scholiajln: deicripiit. Mv^uxbiov ctiani laepe 

'E5riffxei;;)v] i. e. tacultatem, copiam, conditionem (.Wc-^/zV*- apud alios legas. In Pollucis exemplaribus VllI, 138. varia 

jlW/,) nauium reliciundarum : Metonymia. bavfk. eft fcriptura. dvck. 

-Tihiolxxoi] Nihil dcelie puto huicloco, fed praepolitio- "avei/ x>)ft/K£.'oa] Aut, quia videri nollent beilum habere 

nem Te?l cum verbo ontnovvj fubaudiendam relinqui. For- cum Athenienlibus , extra quod nil opus eiTet caduceo; vel 

raile autem et quum dicitur m hSvuv.^i'^Tt;, aliquis illam quod fqtiaderent Icgati, e.xperiundi caulTa, traftandos illi.s vt 

fubaudiri exiftimet. Caetcruni iWo; potius , quam ot«), I'cri- vellent, vel hoftiliter, quod in geltantes caduceum non li- 

bendum eft. stei-h. "oiroi et ct» pallim confunduntur , et ceret, et huius iuri et religioni , non pmJcitiaeaut toederi, 

idem fere denotant. Mox o< abeft Gr. bene; de inimicis datum intcrpreraicntur ; ac tamcn nefcireiir, ipli^nc impune 

inimicorum erat ilia follicitudo. PauUo poft TfoffTt/iJ^xf abire licerct, vnit a caduceatoribus temperatum foret. B. 

mcndofe quidam iibri. w.\ss. Supra cap. 29. T^ovsiiixvnt [k>)?Jxiov) Suid. habet xvfi'xdov et ^j^h^vovto , quod iiielius 

Kv'fUK* TrecVefov. Homef. 11. «'. 442. tc/ fz tTstiiiivj uvx^ eft, quam «ir£>xovT«<. Delude in Call", ct Aug. eft: t*?* 

ivJfwv '.'^■ya/iifii'a'v. Vbi eft pro limplici mitterc. Inluperiore exaT£f«.] G. _ 

loco Thacyiiidls pro prius mitterc : quam fignilicarioncni u<;i'rsn-iixi] yW///«(?, idem ac (implex ^r^ftj-a', apparorc vi- 

quum non omninorequirat hie locus, non plane damnanduin detur hoc, quod c. :<;. fupra addit wgin^o-j. Inclinat tamen 

videtur T^oeTT^nijxi Nam et alibi TjccTifiTeiv xi-'fi/x;: dixit Eruditilf. Duckcrus eo, \ t praelcrat Tftc5r=7i\J'«i- G._ 

TbucydidiS. \\i. Steph. Thci'. AiiJhf'V. Lquit. 471, :i;oejtifi- Scio , ct Lurinis praemittere fubinde valcre pro hmplici ; 

irav ^iA,»; dvck. vt apud Virg. Acii. i, 644. fracinl/il Acbnten, i. e. milit; 

T»u -. nAii 3<effx.l Sc, xfgi, d; rn TtMin quacuxfum. B. \t iple nou Iccutuxus. At hic co rctulcrim jrfc, quod redi- 

. o ic6 ©OTKTAIAOT ^Xrri*. A. Ky. v^. vcci'oig, xai TTfl^av Trwa-atrBat, Trsu^avTig ts sXsyov rcid^s. jjAAlKEITE, ^ u avo^sg aS'Ivxisi, 

'cttAo, d'jTaiooasv&t. ^ ii h^ i/fiiv yvuujut,!! st/ K'vAvsiv re tiaaig sttI Ke^.y-w^ "^i', ;; aAkocre, ' stTroi nii\ofM&a, 
"ttXHv , KM -vcLC, (r7rovSa.c \6sts , rfzag lia-^s ' vr^vTovg XxQivrsg, %^'»fVa(7-3-5 &? 7ro\sij,icig." Oi fJ.i'j 
^r; ToiavTcc CiTror t^v Ss Ks^nv^aiuiv to fji,h <r^a,TC7ri^av o<rov ' vTrffAHosv , uvspo/jTsv su^g AaQfTi/ ts 
auT^C xa) ccTfOKTstixi. o\ Ji A&fivaioi " TQidhi dn-sn^tvavTo. „OTTE a^ofiev TroAiiMH, co dvo^sg 
TliXoTvovvri'Ttoi, ar£ Tag cTTfovSdg XvofjLsv Ke^ftv^at'oig ^s -zoia-^i ^vfjtfidxof? ^c ji'O'J'^o' r,A&ou£v. li fiiv 
*v aAAcc-s TTct * S^\scr&e tAsIv, h •x.auX'jofzer si ^e st* Ke^Kv^xv '7rAsv(rii(r&s , J; eg ray instviav ti xoociO'j, 
i Trs^to^'ouiS-a. xxjd to ouvcctov. 

vSt'. Tcixvrct tZv K^riva,(it)v dTTOKPivauivuv , oi ah Ko^fv&ioi tov ts ^Abk rov Jtt* cixa TTo^so'JUva- 
^ovTO, xaj y T^oTcoCiov sTticrav ev rolg h rn rjTrei^M TvfioTOig. oi ^e Ks^KVoaici rd t£ vavdyia. ^ koj vs:-ie^g 
dvsiAcvTo jd xxtA <r(paig, i^ivex^hra vtto " ts t5 p5 y.M ** dviaii, og ysvous'jcg t?c vjxjog oiscrxeoxeriv 
avrd "^ irx'iTxyj}- ko.] tpottcuov '' dvTe^i;<rav iv Toig sv tk vriTO) I^uSoroig (iig veviy.i^y.orsg. " yvu^^r, as 

iKXTloot -VOiX^S T/j'J ViKtl'J -Tr^OCCTTOliJG'XyTO. Ko|(V-&<0< flh, K^XTrjCra'JTSg tHi SlXVU.xyJa jtAi%^< VVKTOg, UtB 

xof vavdyix ttAsi'TX ^ kx) vex^sig 7r^o(rx,of/,icra.<r&aj, Kxi dvS^ag txovTSg a.ixf^xA(i)Tiig hk iAx(j<TOvg %*A(i!', 
vxZg T£ KxJa^veravTsg ttsp) Sj2^o(i^xo<.'TX, 'e->;<rav r^cTrxlor Ki^av^xloi ds, r^txxovTX vavg fixAiTct 
^(a.'P^f/^ayTJC, xx) tTrst^ri A&f]iixloi t;ABov, dvsAou,s\ici id y.xTX a-(^xg avj^g vxvdyix, y.x\ vSKfug, xof 
oTi auTcig T>? T5 'TT^CfTSPXix TT^uuvuv x^nofisvci vTTexJ^f'jo'xv ol Ko^ivBioi , iaovTSgTxgATity.xgvx'jg, yMj 
ivsi^r; ^/iAS-ov ^ m avTBTrAsov ix tmvZvSotujv, hd TxZra r^o'n-alov s^ticrav. »t<w fih ikxts^oi vixdy fi^iHv. 

f "n «vS{« 5'aJ. Cc. q zlil Cit'vGr. r rh<;,Cr. cod. Baf. Aug. confimilitcr. s a«/jovt«{ irf*T»v JUarg.C/. Rtg. Cttjf. vterque 
cum diftinaione port Xa/3s'vT«?. / 'ET.)«»utei/ Rtr. Cnl}'. Aug. -.; T:i»St« C7. x BcvAj.'oSt Ar. y Tfo»«io» Cejf. Cr. Aug. ct 

toco hoc Cap. praeterquam v. 13. vbi TP05r«"ov Cnlf". Paullo ante /,Um ztf.'Mv, vc Cap. 45. in Aug. %»{''!vi fed manus tec. corr. x"?-"*- 
r Kk) ts< v!Kf»< i>£;A;vT» Ti «»ri »(»«?, ;5f.»<;;3<>TMv Marg. Cam. (In MS. Hal', dceftjo,-.) lea etiam legit Scbolhfles. Trc »iKe>i« anipleiHmt, 
tittf/fiiTut plane teiicit Steph. a Tj om. CI. K,-g. Cijj'. Aug. InGaf. cod. IXiv.y.^lvrxv a prim, manu, fed tec. vulgat. fiftit. * T» 
itliuu Cr. Re/r. c n«vr«Z' ^'C- << 'A-.f-i(j«» C/. Kff. Ci^". ii»7-/f»5i«» Aug. fed erafiim eft t. f rvi^y it tcl^Si juxri^ti /<r. C, 

C.im. D.i'i. Cr. f K«; rat viKfti? malit ,9/i-o/.?. g 'H^jjy oj 'ASijuJei .l/ai-f. ^/r. C. f.iw. 'ha3« "AS^nrsi C'A quod reiicit Sfepb. quia 
vetbum >iA3«w ad alium I'.ominatiiium (K»f<u}aroi fcil.) tefertur. 'HA3e» »i 'Ai^Mrw Rc'g. Cajf. i>.iv. Aug. i Oi x»W»AiJv CV. in matg. 
Cjjf. in cexcu, Aug. In cod. Baf. ei\ : avTtnh/,!iv. rum meditarennir, ante quem cxpcriri vellent, \-t ipfeThuc. 
addic, veifxv Toi^VaffSx), an permilTuri cum ciTent Athenlcn- 
Jies, Hon iinpedicuri. baver. 

'Aiixtire] In cod. Aug. adlcriptum : SiiU}iyo(lx KofivS/oiv y. 
eoTTL. 

n^uTut A«(3c'vTt«] Eund. fenfum vtraque Icftio eflicir. s ti-ph. 

Tfti/ JJ K»f ic. TO fijy Tf.] Aliena funt, quae difputat Scho!. 
«|uafi comma Ik goft rmie, ct Icquatur dilttibutio Corcyraco- 
lumccAthcnicnlium. Immo nil impedir, iungi, tSv Ki^x B. 

[TiSy ii) Secundum Stcphanum Scholiaftes loqui vidccur 
et de genir. Kfi;xvgaluv ct de noniin. 'A$tiJjc77i, tanquam f.ib- 
audiendis, quum tamcn in tc.\tu vtnimquc caiuin habeamuit. 
Quae de Phoebamone dicit, obfcura funt; cognoici ci'.im 
r.cquit, an l:unc gcnir. inter Thucyd. verba Icgerit. Hoc 
Scljol. in codd. CaiT. ct Aug. non rcpcrirur; ncc facile quis- 
^uam defidcrabit.J G. 

[T{i Tijfi ei Ttrifm) Non poteft Ttrifrti de refponfo ini 
rclligi; non cnim tria refponfa data abAthen., \t Grammius 
rertc monet. Vt e cod. Aug. apparet, qui CorintHiorum 
iiilitiyoftxy vocat Tf/T>t», haftcnus rcfponfiomm Atheii. vocat 
T»T<ifTi)y, n. oiffttiysf I'av , f. coneiunem, quae rcfponltoncm 
acontiner. >{oc S'chol. quoquc non Icgitur in codd. Cafl'cl. 
«t Aug.] G. 

[ti)» iTTiiiuxtxi) In Call et Aug. tanrum priora verba ad- 
funt viquc ad f.iyu. Quae lequuurur, ad c. 44. rd'cruntur, 
rbi ditlcivjitia c'l\ iuccj; tvmntxiii cc i7</Mx'i< ^^ i^'^'- i'^cv apparerc , air, l^niiaxlfy qucquc euMixx'ixv cfTc, quod Athe- 
nicnfes dicant Corcyraeos ^uufi.ix>!!;-\ G. 

Ka! vfxfrf;] Si:£-o/ia//es etrvt vfy.(!S( cti^evixOivruv, tanquam 
diuerfam k-itioncm affcrt: ex qua prius quidcm illud (id eft, 
additum articul'.im) libenter fumo : at hoc pofterius, geniti- 
vum videlicet, loco accufatiui, plane reiicio. Tatcor tamen, 
quod ad prius illud atrinet, paullo poft eodcm, quo hie, 
modo poft rx xxTX ff+«i aCru; txvxyix legi , ha- tixfi(, fine 
articulo: fed quidni et hie deeire ilium dicamiis ? s rtPH. 

KxuS'iia x*) vsKfK? avf/Aovro] Tat'ulas nauium et mortues 
tid fepc'.iendiim fujiulerur.t. Sequitur Noftcr Herodotum, L. 
VIII. i;. j>. 624. el Is ytxfci K«| ret vxuiyix i^!'^0((c/TO. Ho- 
mcrus quidem Od. .M. 67. vocat: w/vanac rt vtiv xxl euitxTa 
^uTuv, vt notat X'alkcnarius , qui cum Hcrodoteis, Aelchy- 
lum Perf. v. 411. ct eiujdem A<.;am. v. 668. pulchre compa- 
rat. Sequinir mox Z71 xa) ixv&)ix — xxi vtxfHf rfccxtfilcxr^tu. 
Pro »»)cf»c alitor dicunt Gracci vxvx^id v. c. Xenoph. H. G. 
I, 6. p. 42. Apud Plat, in Mcnex. c. 14. male ceperat Fici- 
nus BX iv*if»5f»Ti; ix ry,; 3x^.ure<i(, ttex nutii vtique non ali- 
ter lecepti, hie iacrnt. Explicaiiit hanc formain WelTcI. m 
Obii: I, I. et ad Herod. Villi, 37. G. 

Kuviyix Kr.1 KKjtt;«] NfKjel hie non funt ixvxycl' n'eque 
enim de naufragio fe.-mo elf, fed de pf't''"; vfxfei, inpugna 
occili. Ncc qyidquam expedir ilia collatio locorum, aut 
fimiliter diAorum; quid enim dilTicultatis fubcft .^ Illud 
grauius ec vuUns monctetur , lignum hue fuilfc vittoxiac ct T H V C Y D I D I S HIST. I, 55. 54- »0f 

eorum ttientem explorare. Per illos autem, quos miferunt, haec verba fecerunt. „Iniun-e facltisi' 
Athenienfes, quia bello nos lacefntis, et foedera frangitis. Nobis enim, hoftes noftros vlcifcentibus, 
imoedimento eftis, quia arma contra no/ fumta fertis. Quod fi vobis efl: animus nos impedire, ne 
contra Corcyram , autalio, fi quol.beat, nauigemus, et foedera rumpitis; nos, qui hie adfumus, 
primos comprehendite, et vt hofles tra£late." Illi ig'itur haec dixerunt. Quotquot vero exCorcyraea 
exercitu Cormthios audierant, fublato clamore llatim dixerunt, illos et comprehendendos et interficien- 
dos efle. Sed Athenienfes hoc relponfum •'/// dederunt. .,Nec bello vos lacefiimus, viriPeloponnefii, 
nee foedera frangimus. Sed iftis Corcyraeis {pc'ixs nojlris auxilio venimus. Si quam igitur aliam ia 
partem velitis nauigare, non impedimus. Sed {i contra Corcyram aliquemue Corcyraeorum locurat 
nauigetis, pro viribus hoc non negligemus." 

54. Cum autem Athenienfes hoc refponfum ///(> dediffent, Corinthii quidem fe ad nauigatlonem 
pararunt, vt domum redirent; et in Sybotis, quae funt in continente, tropaeum ftatuerunt. • At Cor- 
cyraei nauiura fragmenta, t;ibulasque et cadauera ad fe delata fufceperunt, eiecla et fluftlbus, et vento, 
qui noflu ortus ea in varias partes disiecerat. Et in Sybotis, quae funt in infula, viciiHm et ipfi tro- 
paeum tanquain viOiores ftatuerunt. Hoc autem confilio viftoriam vtrique fibi vendicarunt. Corin- 
thii quidem, quod nauali proelio ad noftem vsque viciiTent, ita vt plurima nauium fragmenta et mili- 
tum cadauera recepiffent, et captiuos non pauciores mille haberent, et feptuaginta circiter naues 
demerfiilent, tropaeum ftatuerunt. Corcyraei vero, quod XXX. ferme naues profligafl'ent, et, poft 
Athenienfium aduentum, nauium fragmenta ad fe delata, militumque cadauera fuftuliflent; quodque 
pridie Corinthii in puppim remigantes ipfis, fe paulatim recipientes, cefliffent, naues Atticas confpicati, 
et, cum aduerfus eos iuiffent, ex Sybotis j?/'/ non occurrifTent, hifce de caufis tropaeum ftatuerunt. 
Hoc igitur modo vtrique fe viflores exiftimabant. 
a'cPio.'-'fv i-o/t-fiou] «TOK?(«-ic 'A3;jvaiwv a-jo? neA03r<ivv>)(r<'H« v^drv), TJf tu^si is, titu^t^. Tusii '<<jiJ.i^x'>'i viii] r^jy ertliaxlecv 

^vl-CfJ-^X^av Klysi. (ijAAov ii kutx ra 3-?oAa.8ovTa, kA hraS^a i^ifsh. oii yx^ airol eriiiXX'ctn Ts/A.avTi:? £(33)}'Skv, eke/joi/? i.iuTav 
vuiiiiix^ii; ^S'T' KuP^ir BixoTui, ui; ij.s?,:i; xyj) i,k 'i,vnij.ax'^''t ^'i/ fff of <fii)(.£6» , Uvxiox'^-J tS oAs TOAs'/ia tutiA-, xxl rlji tZm '^vmiixo'* 
a-fdc T»« TOMiJ-iHi ex^e^t oUiluaiv ■, ritv ik sroAi ftt/^ovo? ^xAiTauv TOAeai,-, x!d Ivifixxj'jv evrsSijxuIxiiTXi. ^ Tx re yaviyia] 
y^i^tTiH, Til T£ vxuuyia xa) tb? vEzfBC milMizo, rcc xarie e^x;, iS,ey£X^hTav Jto ts tb f« kx'i uiitiv- Vc/oy-evos;] Mtrei li Sii, 

iV ^ iinyevciievo(. rigotSTroi^txyTo] iSi07rcj;isxvT0. KxTxhCsxmi] icjTi 7-3 rf<J<rx.'Tc<. a' yaf A^yei tir! t« ^x^Titxyrsi;. 

TOtirt Si hi xtti to, «« xtCTxiuveiav. M«AiTa;J ro ;i«A(T« 5 srf o; tov ajj5(xo» , oVi a'xl tUosiivnix- J irjoj to I'Xifielgxirei, OTt 

non pulforum e loco puanae, quod collitrere potuifTent tabu- tb rf«'(r«vT£« — Suidas totum orfcripfit m K«T*3v«-*vrs?. In 

las etoccij'os, quod Hon polTent Icilicec pulli ct fugientcs. edict, vctt. Flor. Baf. Steph., vt et Porti et Oxon. Icgitur 

gA VFR. B« — Sed cod. Cair. Baf. et Aug. ai — ] G. 

rr?i4iErw) HocSchol. in Cafl: et Au-t. abcft.l gottl. Tfiuxovrx wii i^xMrx] Naues omnino triginta ipfas naues: 

[reva'/zevcT) Hoc Schol. e cod. Aug. in'tuli. Mox ineodem nos ; /;///, ee'-^de ciseijiig Schife. Sic iuef.i^x adiedum nume- 

cod. ad V. ■jTxvTctxv,, Ic^itur, t?; Ktfxi/fa; rrx-iTxx^- Schol. ad ris. v. Schol. G. 

TlioenoincmTo deeft ia Call", et Aug.] G. Ad numcrum 30. refertur fiijAr^a:, fed non fign. plaiii', 

Oi/x EAaffffBs x'f^oivl In Call", crat fcriptum : y^?.iot yag iitifi ipfas \o. fed forte ferme, ad, gegen 30. Ad S/a^O-f/favri; 

x»it TfvTifKovTa. G. rcferri cum Schol. nemini probabitur. B. 

KaTaJi-VayTEt] Agn.A/;V<i;h.v. et Schol. exfcribit. WASS. {^Ai^i-rx) Potius refertur ad numcrum praecedcntcm, cuius 

1. e. 3:a4,0£/favTf«, vt mox variat. v. Scholiaft. G. knfl^ux iij^nihcatur, vt mecum facit Stephanus.] G. 

Non idem ell: cum a;a4.5£/favT«c, ne ex Scholiaftae quidem 'ZvuoH liASov) Nominatiuus 'A5.)varoi , qucm habct Icftio 

mentc, qui maius ponat S!x^!}el^ia, quam KxTxi^sxt' falfo margiiii atUcripta, non dubito quin fumtus lit ex his paulu 

tamcn, quia hoc ell 'ubmcrgcre, deprimere. B. ante pracccdtntibus, xk) tTfioi) 'A5i)v«roi ijAiov. Vndccunquc 

['A{ xxTtivtfmj Locus c°xlUt 1, 50. Scholion ipfuia «vr5 autem fumrus lie, ad aliuju jwrnnwriuum, vidtiiccc Kejxa- to8 © O T K T A I A O T ~ T T T ¥. A. ve'. v,-'. v^'. vs. Oi <J£ Ko^iv&iOi et-TroTrMovJe^ (tt' oua, Avef/Jo^iov, ' o e<riv stt) tu TOfiaii t5 '' AfiTr^aKi/^ xoAxjf, 
ilKov ctTTcirri- (tiv ^'e Mivov Y^sey.vpMm kui iKiivwv) Kctt KaTa<r^(rawfg iv amco Y^o^ivB-iag oIk^tooo.?, 
djifv^e^iCrU'i iTT oiKH' axi twj KsfKu^cu^jOV oiilccaoariHg fiiv, a yja-ccv duAot, etTTioovio, •Trs'nriicovTu as y.du\ 
Sid^oa-tm ^■^cra.vTSg "" i'^uKar'Jcv, Koij (v Ss^dTTSicc sJ^^v woWri, 'o-Koag amoic; t^h Ke^nv^av aMcq(j^o^<rcL\i- 
T£5 'TTfioa-TTOiria-siav. hvyxcLwv ^s aai ^vva.y.st avrm o< i^Xiinq -Ke^anoi " 'ovitc, j^g TroAeog. ri fXiv ° ovv 
Kspy-vpci 870) ■JTSpiyiyveTai T^ ■TroAifu.o) TMV Ko^ivS-t'aiv , Kct) ai v'fjsi tZv AS-rivMCiiv avs^^^VO'civ i^ avT^ig. 
ethia. (It avrt; TTPJOTt; eysvero t5 Trohifxa rcig Ko^iv&ioig P sg rig AS->!'Ja,i'iig , cti crC^fa-iv sv crwov^uig 
[/.sja KiPKVSXii)v i'ja.viJLct,xiiv. 

V?-'. Mj7« TctZra, '' (J' iv^tjg y.ajj rd^s ^vvi^ri ysvi(r3-a>i ' Totg AQ-rsvuicig y.at UsAcTrovvrja-tcig ^ia.<po^x 
if. TO TToKsfMilv. xSiv ycLp Y^om^mv 7r^ci(r<rovTCDv 'oiroog ' TifjM^r,(roovTM avmc , vTroTOTTf^TccvTsg Tti» 
SX'B-Pitv avToiv ot A^yivciioi, noTiSaixrctg , ot oiy.Sa-iv ivr) lu) l<r^iMu) Ttig ' ^aAAy^■;?c, " ovTug " ]\c^iv&t'cov 
aTrotKng, ixujuv oe ^v^fixxni ^s?* ^^°1^^^^^?^ UsAsvov to if ^ IlaAAmv Tiixog y.ct&eAslv, Kctt of/.n^iig 
^avva{' rig tj eTft^fjuty^yig U-!rsfj!,'^stii , kx) ''^ ToAoiTriv fMrj ^ixeoS-cci, '^g Kojd trsc encfrov Ko^ivS-m 
tTTSLbiror hi<rav-tg, fir, a.'^0Tcu<riv , Otto rs Us^^Uy.a Tru^ofMevoi y.a) Ko^ivB-tuiv , lisg re ' cc/^A^g Ti^g £^< 
@pd.y.rig ^victTro^rtccocn £o,tiU.a%^c. 

!/<". *" Ixvia hi TT^og t>c UoTihaictTag ot A&t^vuioi 7r^o7rx^sa-K.(vd.^ovto svS^vg fMsld. rriv iv Ks^Kv^a 
vxuaxxiav. o( is yd.^ Ko^dz-S-iOi " Q^oLnqoig ^ix(po^oi ria-av, Yls^ciiKy.x<, is o AAs^xv^^s, MccKSdovcov 

i "o l-t Cr. k 'AfiirfiKiaKo Rag. I Miv decft Dan. nr 'E^ixmon C. Cr. Ar. n "Owri;; om. Cr. Sed deinde adfcrlptum 
habet in imo marg. o oJ» deed Flor. p nf8; Marg. fJ< Rtg. 1 Al ci,i!i: Cr. In Mosqu. (itrk Ji ruirx. r Tcrc deed Krg. 

Cajf. Aug. s T.ttwfiiowTai Ca.l. vir. Slefjb. Cr. I'nji. Tiiiu^iiHTcii Bif. t naXme Cif!'. Aug. v 'ovraf oin. CI. et Cu/: Aug. In 

Rig. recent, manu fup. verf. vt fcholion. x Kspiv5i'»» »«!» ittUt-j^ Jr. Dnt. y nax-^sv CI. CifT. z t3 A;itSv Caf. i'lif: Aug. 

a ■'AXUtif M ef^Kx? C/. Aug. Sic etiim R,g. et Cijf., fed in vtroque recent, manu adlctipt. t«(. In CaJf. quoque a prisma manu 
{i/v«x«?i«un, et ex emendat. {i/varro-niraji. Item tviitt^xnf Aug. * TtiaJra ii rtjl rtst Cam. in cod. lijf. ritrx Ji. Tsiiura 5i irfJc 

Ti« .Marg. I. Higi TBf jW.irf. 3. CI. fed 5rfJ« in irff) mutari poffe ncgat Sttfb. m^l to; Rfg. Cajj: Aug. f ♦»«{•{ KSk Ji««isjei t7. 
/Jfg. Ci^ Aug. ea'ci, hoc verbum ?a5ijv referendum conftat. sthph. De 
Ana6h)ri() Palmer. HI- Grace, andq. \. dvck. 

'Avt£tA£ov] Leftio coci. Haf. avreTfTAsov praeplacer, quam 
in tcxnim recepiiTem, fi plures codd. addicercnt. Sic c. 50. 
mino'i kvTCTi^/\.£0/t vbiquidam codd. avrf^rAsov. GOTTL. 

[EiMv azaTYi) Hoc Schol. intuli ex Aug. Schol. ad 'Ato- 
srA^oTs; dccft in codcm cod. > et ad 'AtISovto nihil adnota- 
rum niii : liriu?.tifxy. Bene.] G. 

'En'/xxviv ii x«l] Rcisk. in aniin. p. 10. aut xr.] dclcndvim) 
ant yt'vfi ci pracponendum ftaniir. G. 

'OvTCi] lugulat Gr. fed fine caufa fontica; fic enim Auftor 
faepe, et fentencia fuauius exit. wass. 

'Ev c^ovSar?] Qiium intercetleret inter Ipfis et Atbenienfes 
foedu!. 'zniijcyjxt h. I. ffTsvJij vocat , et pauUo ante ^vi4- 

' Scil. '.Tt;, vel pro, t'vffTo-.tci ovrf?. vel fimplicirer, tempore 
ftedcris, vigcntc focdcre, e.iin circt focdus : vt, in fitee 
hoftitia aufui , i. e. cum (tzmcal pav cfTct. _ baver. 

hlera raZra —] In Aug. adfcriptum eft J3 aWlxi. G. 

Tfiy Kofi.S/'wy Tfaffffo'vrai/] Cum Corinthii fe inftxucrcnt, f. 
id agcrcnt — damit umgiengen. G. 

?tTi/i«;f>)««pvTa<] In Vf/. eft quidcm TiuftpuVoyrai, non ri;<ar- 
fieu.Tai, fed in liinili loquendi gcnerc illain, non hsnc, (cri- 
{turam habet, p. 32. tTa; f^ij iTo^if'ffwvra^ Kt i^ag. no. iiou. 
ti . fcriptllni eft in co quoque, in^xtciy owait TroMim yhtiTr.\, 
m n on-»c '>'£v;;tf.T«(. ''cio tamen id'c viciffiiM t| io.sdjn\ loco.s, 
qui faciant nri) ilia fcriptura Tiuuetfcoinai, in Uituro indicatiui ; "OTTKii Tiiiu^yi<!{i!-iTv/\ Leftio quotuudam codd. Ti)fi«rifi)ffovTan 
Articorum vfui ma^is eft confentanca, qui futuruni tw 5t«c 
iunnunt; vt plurcsnotarunt, v. c. Abrefch. Dil. 745. 750. 
Vaften. ad Theoc. p. 30. Erneft. ad Xenophontem, (Mem. 
II, 4. ;.) Ven. Mor. Ifocr. Paneg. p. 55. Sed Nofter non 
videtur fe huic legi adftringere, fed colli, vtitur plerumque. 
V. c. c. (i2. cTwc I'i^yavi. c. 76. iVa'« ToAt/^o; yeyy,Tr.t, etc. 

C. fup. CXX( — WCc'STO/lffffliV. G. 

[AtTKj) Addidi c.x Aug.] G. 

'TrTQTCzyirsvTec] i. e. Jxovo^j'ffavTfC, fufflcAti — Suid. Jtoto- 
T))**?! air.arixf!' t(7-:vei)ffa?. G. 

'ttotot. t. t'x??-] '• '^^ fufpicari, Corinthios cffe, forealii- 
nos, inimicos. Ita Virg. Ge. ;, 44?. fufp(f}i tibi fint imtrei; 
i. c. mctuas , ne vcniant: et Horn, /uif 901 — .ufAtrw Sivaret, 
nc f\t ribi mors curae, i. e. noli mttiiere, nc moriaris. No- 
men ipfum pro verbo, vel pracdicato. ba\ i-R. 

"Es! tm iVSftw) ^■ id. Step/}, de Vrb. in naAAi/w) et ntrlSam, 
et quae ibi adnotantur. Add. Thucyil. IV, 1:0. nvr.K. 

[t»{ UiKX — ) Hoc .Schol. inferui e codd. Cal^ Koftg. et 
Aug. In quo et aliud Scholion : nji) o,«>''f»{ etc. ci>, quod 
adieci. Hue refpcxilfe putabat Uuekerus Suidam in c/.i>)fcy, 
■Knfx BcvKvSiSf hixuQ''' to ci'c f/fifvijy iiScfttiCv ill rvy9y,Kai<. 
Sed vcriiimilius pcrtinec ad c. 82. h. libri.] G. 

'ETiJij.'uHfVB;] Apud Dorienles, inquit //r^'iA'M. qui fu- 
blica negi'ria rcsque ciuitatis adminillranr, lJ,mlnr^i vocan- 
tur, qui ;iinilcs liii.t iis, qui ab Athenicnf bus D,)i,a'cti vo- 
cantur, id eft, T.ibuni. 1 cloponnelii autem Doric! funt ge- 
neris : quo lailum eft,.vt Achaeorum magilJratus Demivrgos n:m, (vt non lonne abeam) p.'jj.' icgitur, tTfairfflv o»«C o!"?*- Uo'i'^'*-" Liuiiit diccret, 1. U- c. ?o. hosdein inV'Mnwc 
>t,6 TIC riv^V.T*)," non v«v.,r*,. stfph. appeUat Tbiicjd. Vide r//;v>f^/ Aducrlai. 1. 14. c. 11. ii vds. T H V C Y D I T> I S HIST. 1, 55- 56. 57- ^°9 

55. Corinthli vero, illinc donnim nauigantes, AnaQorium, quod in ore finus Ambracii fitiim eft, 
per fraudem ceperunt : (erat enim ipfis commune cum Corcyraeis,) et, Corinthiis colonis in eo callo- 
catis, domum redierunt Et Corcyraeorum oftingentos, cjui ferui erant, vendiderunt, ducentos et 
quinquaginta vinflos aHeruarunt, eosque diligenter ac offlciofe curarunt, vt in pafriaiii veuevCi Corcy- 
ram ipforum ditioni adiungerent. Eorum autem plerique potentia principes erant ciuitatis. Sic igi- 
tur Corcyra in bello contra Corinthios gefto fuperftes remanfTt, Atticaeque naues domum inde reuer- 
terunt. Haec autem fuit prima caufa belli, a Corinthiis contra Athenienfes fufcepti, quod illi cum 
Corcyraeis contra fe foederatos nauali proelio certaflent. 

5 (J. Poft haec autem ftatim accidit, vt hae quoque fimultates inter Athenienfes et Peloponnefios 
orirentur, quae ad bellum gerendum illus compuUrunt. Cum enim Corintliii hoc fiuderent, vt ipfos 
j^thenknfes \\c\keYentm-; Athenienfes, quod eovum inimicitias haberent fufpeclas, Potidaeatas, qui in 
Pallenes Ilthmo habitant, Corinthiorum colonos, fuosque focios et veclig;;les, muros Pallenen verfus 
ard'tjicatos demoliri, et obfides dare iufferunt; et mngiftratus expellere, nee in pofterum reciperc, quos 
Corinthii quotannis mittebant: veriti, ne a Perdicca et Corinthiis folicitati, aye deficerent, caeterosque 
focios, qui in Thracia erant, ad defectionem fecum traherent. 

57. Haec autem Athenienfes contra Potidaeatas ftatim pnfl n.male proehum ad Corcyram com- 
niiffum moliri coeperunt. N;.m et Corinthii aperte Atheninifbiis eiant infenfi, et Perdiccas A!e.\andri 

uTur>f] 011; Cf.im raf i-/, iruvnio-jTO. *A^e3iivj-<i] iix rk Iv tJ n-oAf|iiM avxAwuara..^^ xal oi* kTTeiiriivxJ. _J'^ Si tutu k*.; ra 

inUQOv tS 'E;.a»v;x5 t?ot» S-^mT, k^.! a; in^vic l^irk liuX'-tv th« ixXuxiTx; SavnTBV , aV.ai? xe x».! ShAKC tb« fiii kxtu yvuii^v 
oWeix-j T0A!/i5vT2C. Abi-h?] rs« 'ASDvai'BJ. Tc hnxM-.yjiiv tu'/.h] iv! ri, to //^fo; t« Tfi'xK! '"" «4'0?^'-' ^h rif HaiAAKviiv. 

'OftifVac] T»? hfxx E<?t)v>(« SiSoi^hm tk hix"?^- '<*> cfi-JiQVi 5hv«<, "v*, iiv axo^wa-iv, ii^.^uTOi ■>i»«vT»t. ^ Ea-iSif/^inr/a?] 
\\(ty.>.i,-,OQT;t)i iTTi ■r0odi<rr, 7rs(iTTy,v el-jo^ f.iyet. fvihlit^r/^'^ i'fXOvre! s-ffiTo'^ztvoi, 4.t/A£J?5i«.'v rajiv^ s;iovT£«. tTchy.iu'i^ymjvi: 
kriiiif.ifTui; T^i u-^aAriaeuii; Tifv r^ixm. cyc/ix afxji)? o i^itniJ-iufycf rrxfx Kof<v5/o(«. aAAoi^ 7 if aAA^c t»S a{>;^<H7-j!S xaAtffiv. 
'Jrtov 5e, iVi tbVsj u7ii-;iM.ov oi Kogh^ioi xxrx iro; uez'-'Txi nsriSaiurxn;, <£.•; as-ci'xoi;. 'O 'AAfsavSf b] tb ^.lAtAAijvcij xxMlihu, 

Sulfas in S>„i,>ifyH. Ku) ti^y.ir, llx^<:^x\ Tb« .!2-r' iVo? IxTfft- f^s/cV^vo' 7rfe>r«T2;.a,«(3avf;v, quo, pr.ieeuntc cod. Reg., retuli. 

wo/if'-.MC Kcf(v5i'wv 'ET(5>;ftjb-fV8« xeAft/cvTf?, nefcio an hue Abclt a cod. .A.uguil:.] G. 

fpcaan;:- wa.is. Idem, quod Hefychiu<, dc Dorieniibiis Af/ff,zv-f«] Sc. 'AV*ro<^ Sic in Aim. luperfcriptum. O. 

Icribir Liijht/j. id Od. ^ . 18:5. et de Arglui.s ac ThclValis Txirx] Siue Tft:;r*, imc toi«Jt« Icgas, pcnnde elt ; ltd 

/rryn;. /M. De more Magillratuuin a MetropoHbus in colo- ^^0; tk',- in ref ric mufcrc haud poflis. steph. 

rias mittendonim 5"D/7h/j?«;. DifTcrtac. IX. p. 581. dc Vlu ct reiraSi z^oi; T'^-^noTi^xiiTX^ — T^cTx^iextv^^c^To'lAhtclch. 

Praetlant. Numifm.' dvck. in'Dil. p. 55. k-clioiiem te?) quorundani codd. delenditran- 

'Eril>tyM(yi(] Ep-^emluygos, i. Demiursos. Hoc verbum quam vcrani, quia, quae c. 56. narrcnrar, non tain adiierin,<! 

in verlione retinendum puto. FuilTe eos magiftrarus aCorin- Potidaeatas, quam Corinr'mos tctcndilTe, apertum iit. Brc- 

tliiis miiTo.s apparet e Liu. XXXVlll, \o. Athcnicniium de- villime itaque fcriptum elTe pro: raJra J=^ zs?) r. n. oi ' hS^.- 

marchis iiinilcs lucre, cf. Schol. Drakenborchius, diakclo vxhi -zx^een. iiSii ix.'tx rf/j I. Kfcx. vx-jjix^ia-j x^e; Ixshm. 

doricae congruenter, edidit Dmniurgh. v. pracrer Inrt. Liu. Praepollrioncm rjcr in.comrofiro iuppeditarefupplementum. 

Duck, ad h. 1. gottl. Sed Abrcfchius humani aliquid palTus eft, dum dedir iniiocis, 

['E)r(Ji;fii'i?rB?) Steph. rr.onebat, diuerfis e:;pofitionib«s ad- ?r?c<rjr*fe<n<Ei'«^c'vro, ciim tamcn legarxir: T{>3Taff«-K£i/«4ov7-c, 

dendiim" luiU'c i'AAw;. Scd lubindc orr.itticur. I'ro 'Ao-xA-^- in qua it.i^liojie , oitines conCentiunt codd. Itaque rota ex- 

^,i!j eft in codd. Call". Rofrg. et Aug. 'A(rxA.T<«5^,-. Verba, plicatio AbrefclVil corruit. S'cnlit crrorem Abrefc.'mis in 

quae po<t Af'ye. fequuntur, defunt in Aug., vt ct CalTel. et Aua.irio, p. ;3?. addit enim : extidine ac praeternafTa elle 

Rollg. In quibus duobus poil f,(yu, fcrlpra I'unt verba : x<*f verba, in Dilucidatt., 1. i-,mOilo tegatur Kgocxttfiexcv^io-jrc, 

itiifvi "'X — quae fupra mo ioco , ad cinifa:, adicci, vbi in ante verba, quia quae— G. . . ^ 

cod. A:^s. reaius fcripta erant. I'eifime kripta funt in vul- n?!-? re:),- UtuS.] Saflc et, nilueyftis PotidcctT.fes , vt ipfe 

nato'.Scholio ad fiiiem, caque deltui.l G. c. 57. cxtr. ait, ric dfficr.tnt : vndc et cbf;:!is dare r.i(?l : et 

" ['ov3pa Kf;i??) In Call", et Aug. irldij^/refycc , lytfix x?x^i. alieni ab Athcn. ct hoftilitcr iatis Ic gelli/Ie memorantur c. 

Aug. adiicit: TJifa KsfivS/c/; «To/xaiSi poit ithoi. poftcrius, 1 58. nA\fR. _ __^ . 

ad v. oVt)?««J G. c^a,fffti; Siu^-ogct ^r«v] Rcflc C'/. (pavse^^i y-^ ^- 1- was.";. 

['at awolKOii) Scholion, quod fcquebatur ad JfiVavTEC fti) Conhrmant ctiamalii A///." Lt lie Tiucyt/hfej nUbi. v. /n//ii;. D v. 
artrusi, dclcui, quod non hue pcrtiuct, kd iulra ad v. 'o 'AAe|«/Jfe] Qui Maccdonum iinpentun conltitmt, luit I 10 © O T K T A I A O T S T T T ?. A. rf . vy,'. tCtVTH dhKOui y.i^ A?f^«, KOivri tt^o? avrov ivavlmiMsvoig , ol A&>ivxioi ^vtifixxiav iTrma-xvTO. ^sSii'? .. 
iTcexra-sv, k ri rriv ActKsSaffiova, TritzTTuiv, bVi'f TroksfMoq yivr,7cu cc-jjoig Tr^of ' n«Ao7rofV70-««?, kcc) ■^k 
KooivSiisg '^r^oa-STroiiiTO , T^f Ylori^atct,? svikx diTO'rxcnoiq. ■7r^o(re(p?oi ( hi ?.iyHg xa) toT? i975©^a;tw 
-s^lkKihva-i ax) ^o7']ix(otq ^'uvxTTorvvctr vofit^oov, si |i;>tix%« rxZra * exoi ofio^a oitx ^ tx %a>§<a, 
paov XV rev mAsfJtcv fisr x-jtZv iTOtua-^a^. o^v ' oi A&tjvxlu xi(T&ofj,e:'Oi , km Q>hKoixsvoi Tr^oaaTxAxu.- 
Qa.vSi-1 Tx-J 'TvoKsoov Tcii xTrorxTiig (hux^v yx^ ti^ixmvtx vxug xTToreXXovrsi kx) %(Aw? oTrXtTXC '' it) 
T^v yh aorS, Afx^-^^rs t5 Aw-oix^hg fJ-sr xAAn-j ^sax <r^xTnyhrcg-) eTnTLWiiTi rolg x^x^j.^^ ruiv 
vsiii/ Uori^xiX-viv ts 0[ji,K^ifi Xcti^iiv , Kci) tcj TsV^a? axS-sKuv, Joiv tb -TrkitTtov tvoKvoiv d^vKxy-^v 'ixuv. oTT'jii urj aTrcr^trwvrctf. ; av aTrcr^Jo-wvTOf. ^ ^ ^ 

vn. ncTtSxMTM h's 7rsfi-'pxv']sg fih y.u) "" ttx^' A&fjvxfa? Tr^jViQf/c , eiyrcog Teic-eixv fit, (rC?m -tts^i 
vsa>TSpi(uv fjbtjhh, lk<Jonsq hs kx) eg Tm Axy.shxty.cvx ysTx KoeivSt'-^v, iTr^xira-ov owug STsiy,xTxivTo 
TiuopMv, h osr,. iireih'ri 'iy. ts A&>;vxfm sk 'ttoKAS 7r^xT<rovTBg i^h " eu^ovro i7:i7r,0UQ-j , «AA' x\ vntg, 
o'xl ytUxKsioviav, KM smc-Cpxg ifiom iirKiov, kx) P tx tsA*; t^Zv AxK'Jxtyovtx'V 1 O/TeV^civTo av- 
To7c, h S'T< YloTi^xixv tuia-iv A^ijvxiot, kg j^v Arjr^v iir^xkuv, tots h'r, y.xjx lov kxi^ov rhov x(pj- 
Txvtcf^ as'Jx '■ Xakx.toii)v kx) BorltXic^v , y.uvv ^vvoyoa-xnsg • kx) Ils^hiKKxg -nii^u ^ XxAKthixg, ^ 7xg 
alter Alexander: de quo vide //.r»^»/. 1. 8- c. 136. etc. h vds. 'ETf^sA/^wTa] V a k : hojl,! n-at efftflus. In Flor cd. Vin. 

lUrodotus non mcmoratibi Ale.andrum. qui In^perium Mace- bibl. manus doda ad cnplerat. Sed mel.us : bello f"""''"- 

doniac conftituerir; nee Alexander iUc apud Hero^otum 1. d. cejj.tus nb Athcn.a^/.bus : mh qUiS legat; r.5T.Af^W.. ScJ 

aUuieftabeo, dc quo hie a.it Thu.yMlks. Vid. dc co et hoc vcrbum audonrate deft.tu.tur, et Valla non reprehcn- 

Pcrdicca SM»ho„.^- Lib. UilT. VII. p. 7,7-- leqq. Ad dendus videtur. Moeris quuleai : x£T0A./.<.r«. »;; */>« 

Alexandruni hunc in O//; refcruntur , quae Schol. infr. hoc Tfo«x5*'«- (P- ^°5-) Thomas M. lus addit: k«, ^^M^.o; yivc- 

fap adnotat ad ■AfXf^?ix« A«x.K,W Rette. vid. lUrc^ct. k"»«, |n cod. Aug. fupcr h. v. fcr<ptum : t,;..^,oc ,.. Hanc 

IV ., ,. r.vri; evplicationem conte.\tus polfulat. O. 

IX, 43- 44- DVCK. 'e, „] Reisk. in anim. ad h. 1. ii delet. G. 

TK^iiiKXt *AA(JivJ?«] Hie Alexander, Perdiccac pater, ^^^^-^ 'A3^vxh:f) Adicci ex Aug.] G. 

fuit Amyntae filius, (Herod. VIII. c. 139. p. S'ie.et ^,>J^f.v' n£A<iron»ir/»«] Indignacil: haec k-aio 'A3>)y«/«c. quae margi- 

diftus. V. Schol. ctHarpocr. p. 31. 'AA4«»Jf''« — » e'-'xaAwKS- ^^^ occupct. Nam ceCroit de illis ipiis iiitclligitur. steph. 

,o< <})<A<AA>(/ , v!'>, liiv 'Aiiu.ru, jrarnf Ji mfSiKxB. cf. Ariftid. nfoi-'TO/dVoj In cod. Aug. Schol. interlincarc eft: ivrJ 

p. 199. et 574. 1'. I. lebb. et T. II. p. 470. Fratcr hums ^^^^^ iron^ra. G. 

Perdiccac, (U.) Philippus, pauUo port commemoratur et c. Ufttities AoV««] R"" """ "' c^mmunUaiiit. G. 

59. II. 95. Perdiccac hlius luit Archclaus, (vid. Noft. L. II. [MiieiJovfa) .Sic corrcxi c cod. Aug. pro vitiofo MaxeJov/wc. 

100 cui priores leges oflo fuerunt, vt Perdiccac fcptem Vjderat iaiiiStcph., qui volebat M«Kt»«v»'j<, 1. MaxiJoffi emcu- 

fecundum HeroJotum, 1- c. In hac hiftoria reg'om .Maccd. j^^; j q. 

confentiunt mire Herodotus atquc Thucydides, vt iam no- •j.^j .^-^ ^-^ «yrw] Praeeuntlbus optimis codd. ct moncnte 

tauit PracfLintiir. Valkcnar. ad Herod, p. 686. Add! poteft Rcisk. incUum port uiri polui. To airi refcrrur ad Pcrdic- 

Plitonis auitoriras, qui in Gorgia (p. 312. BaC 2.) in quo ^^^^ q 

quaedam repcriuntiu: (ingiilaria , ad rcgcs Macedoniae pern- y^^-^ ^^^ y-^ ae/rS) Caput Scholii : rfin ToAfaw tx; axeri- 

ncntia, hunc Pcrdiccam q->ioquc patrein Archclai voeat, ■ ■ • • •■ >■ " - '--■r-> ~. a.,- r. < t.-k„i 

^ t 

Archclaus, 
vt eum vo<- 

ait idem Plato Ale. Sec. p. 2:8. ad quern notauimus quae- 
dam. Hirtoriam renum Maccd. bene iiluftraujt Spanh. de 

Vf. et pr. num. T. 1. p. 371- r.oTTL. Vfce^iitj KCisK. (in anim. p. 10.; vuit pun nui. viiuuiii .iul 

To -AAtJiivoV-) E cudd. C:air. Roftg. OC Aug. hue rctuli, cr fubaudiri, /T?«<r«w. quod Icquitur, aut cxcidilTc, Hi* ^vvto, 

infra ad V. 'A?x«f«T« dckui.J G. aut MT«f*^<>». Pnus probabik eft. C T H V C Y D I D I S HIST. I, 57-58. m 

fjhis, Macedoiium Rex, eorum hofUs erat, cum ante focius et amicus effet Lien autem faflus efl eorum 
hofti?, quod cum Philipjo fratie fiio et Dctda, communiter bellum contra fe gerentibus, Athenienfes 
forietatem fecifTent: cumrjue fibi idea metueret, miflls Lacedaemonem i-.t/j-, operam dealt, vt bellum 
inter ipfos Athenienfes et Peloponnefios oriretur, et Corinthios fibi conciliauit, vt Potidaea defetlionem 
ah Jilhenienf.hus faceret. Quinetiam cum Chalcideufibus, et Bottlaeis , qui fun t in Thracia, cgit, vt 
vna cum Potldo.eat'u defeQionem facerent: exiflimans, fi ciuitates iftas agro fuo finitimas haberet focias, 
fe bellum cum illis facilius aduerfas Athenienfes gefturum. Quae cum cognouifTent Athenienfes, et 
harum ciuitatum defe£lionem praeoccupaue vellent (triginta enim naues, et mille grauis armaturae 
milites in eius agrum iam miferant, duclu Archeftrati Lycomedis j^/n, cum decern aliis coUegis co pro- 
fe£li,) mandarunt nauium praefefl:is, vt et obfides a Potidaeatis acciperent, et vrbis muros demoliien- 
tur, et accurate cauerenr, ne proximae ciuitates defectionem facerent. 

58. At Potidaeatae , miflis ad Athenienfes legatis, fi forte ipfis perfuadeie pcfTent, ne quid noui 
de fe ftatuerent, Lacedaemonem etiam cum Corinthils profecli egerunt, \t, fi foret opus, au.\i!ium 
Lcicedaemonii ^2ir!.xent. Vbi vero, opera diu confumta, nihil pacati ab Athenienfibus impetrare potue- 
runt, fed naues eorum in Macedoniam et in fe pariter veniebant, et fumml Lacedaemoniorum Magi- 
ftratus ipfis promifei-unt, fe, fi Athen'eiifei contra Potidaeam irent, in Atticam irrupturos ', tunc 
demum cum Chaicislenfibus et Bottiaeis communiter coniurati ab Atheuievfibus defecerunt. Perdiccas 
quoque Chalcidenfibus perfuafit, vt, reliflis et excifis vrbibus maritimis, commigrarent Olynthum, et I TOi"i iTi ©fsixii? 'X:e^xiSiven] f,Vi '}u^ xx} h iCfioiu Xx?.xih7;, o'/rivtc UTr^xy.sx-i fi? e^xx^v. 'O^zofa:] x«) Huxfinia xy^ * 1 
OS ev 

K*) ; 

aAAlfAoii. ,--.j --. - -, - .. . , .. ^ . . -- „ 

roMi(, ivx liyj xTora'fi. 'Et! Tijv yv.-j xuth] ts Us?^ixxx, iix rijv r5 ^i^lrrza Pcv,i:ix-j. 'Eti^sM'uiti rcig a?;;'ci/Tiv] Ititit'.- 

f^ouciv, ivTiKXcjTr.'' bTa yif '^(Ixj aTJJic^ijff '•:■/-£;■ Mi ff^ij/ 5rffi v£UT;f .'(^fiv] msut£^x toisTv. Ka! rx TtAij] y.'Oi oi TS'x?- 

Xovj-e; tSv AjtusJai.uov/aiv. o'l yx^ Axxtoxiiu-noi t« iVx^'""*? '^^^'■1 ixx?.vv, c.x ro xCrii( tx reAt) roTf wsuyiixm nSfvai. Tot£ 

i<i Kxrx Tc\i KXi^cv TKrov] TO /|i??> cjfuaii bSh tif ov izirxiisiQ-j > tote ivj , xx) tx t^iji, K«j flff 3'xk*5 velSnJ tifiOfSuvTO yxg Ttsi n/ft.!/. ir?f(rt3s<?] Non video, cur excidilTc .nliquid videatur, TfcjSBAs?, et v. 10?^ Kxi^iluv ^eo^drx;. Scbol. & perpcram, 

cum omnia pcndcant a fubJcclo eiroxesoy. ea vfr. tk ruyiixTi Tunta-j tu-j etj^xluv xai TAifJei. dvck. 

'UTiih] Reisk. In anim. 1. c. Icgjr: Izil ii. gottl. ' ["At';^ciTfc) In Call". Baf. ct Aug. 1-oc Scholion ita leguiir: 

F.i/'fOvToJ Schol. legill'e viJcrur itfcv. v. Schol. ad rort S^j. o! AaxeSxinovioi ri; a!5>%ovTac xfAij ixijAsv , Six ro riMi TOii 

Forte li'Jfv fufov TO ETir^'jf/ov . fc ov. G. vfiyiixri Ti^hm. Caetera defunt. Hoc nomen efTe gcnerale 

A; £Ti MaxfJoviav — ] AbciTc police xi , Vt in Reg. non le- Magiftratuum, non folum apud Laccdacmonios, docuitDucke- 

ginir; atramcn ftare poteft, modo lubintelligatur •kmusxso^, rus ad h. 1. Aug. cod. non habet Schol. ad Mi^ c^-wy lait 

tx ix-Mcv- Abrefchius hoc non improbat; (in Dil. p. 57.) viarefi'eiv.] G. 

coniicit ramcn «'( pofl'e legi, vt xto xoni adfumatur sTAfOv. 'rTf«-;tovTo] C. reftius vTrlcxero. WASS. 

Prius praeplacct, itaque diltinxi verba duplici incifo. G. Tors hfi xxtx tow xxi^ov] PoHit alicui in mentem vcniit, 

Ti Ti'A^ Tuv AxxeSxi/i.'] Ad ca, quae adnotac Sc/jot. add. vt diligcntcx monct Abrefch. in Dil. 1. c. extrema verba cfTe 

Aleiirf. Mil'cell. laconicor. II, 4. et 111, 7. Scd non Lacedac- interprerationem tS toVe, in priniis quod frequenter tote e-^» 

monionim folum, vcrum etiam aliorun\ Magiftratus teAij di- fine ilto comitani, Nofter fcripfir ; fed ita L. II. 84. loq'iitur 

cuntur. XempI). VI. Hirt. Grace. 5. princ. Vi tUyiia rUit h vt hie. Paulio obfeurioribus verbis apud graecos et latinos 

f xa^li tc'aei. Eft enim nomen generale. Sctct. paiu. Horn, ad fcriptorts addi;^ gloffae, quae dcinde in tc.^itum irrepfcrurt : 

11. x'. ?<;. Te'/o« lignificat x»,( t>j a?x««> ♦'•^i '« x^iuj^xtx, u( led %ix credibilc eft, Iciolum aliquern hoc loco gloflam t« 

ivejij iCfUv irx^a. it ©Hxi/Jiij) xw zimo^Sivti. Vx Eiijlath. ibid, to'te adiccilFe. Qujppe breuitatis magiftri fiaxjoAcyfaiv mtcr- 

p. 789. V'liian. ad Demoi'th. Lcptin. p. 282. Ed. Parlf. riM^ dum non contemnunt. G. 

xrJi r^K TM apxo'vTwv Tijiy,-/ ivtiii'^tsciv , ua-ref xc.) euxaii'oi)? Tc'te 5i.,rel.) i.e. tum vcro, nempe /i/Vc > his rebus moti, 

Aj>-£i , AxKcSxiiJ.3\/'uv TX TiAif , To? a^jjovT*? c'vcfiii^wv xvTuv. induHi ; ita demum, hinc, his dc cauliis ; ita non rcdundet 

Ita 01 fv TfAci pro his, qui in Magiftratu funt. vid. Leoparii. fubieftum, xxrx rev xaijo'v ex. ncque auf cmeiuiationc aut 

1. Emend, j. Aefchyl. Sept. contr. Theb. 1032. etiam in lin- excufatione indigeat. Ita et Scliol. cxpl. bavfr. 

gulari dicit: ToixZt s'^cJe tm3e K;eo/x£i«v TtAEi- \h\. Schol. (3'. [to /??? — ) Hoc Schol. non eft in Aug. et pro illo ad- 

rccte iiuerpretijtuj: f j8*/f4' nam v. ioi^. cvsdvm vocat 5>)f<»v icnptum; Uiri mivS to l«'«t)-] G. I I 2 ©OTKTAiAor ^rrrp. a. vtj. v&'. f . ^cc. eTT* B'ctKua'crij TToXfig SKAiTrovTctg, na) ^ Ka.Ta.{ia\ovTeti, ccvai>iKrct(r3-cif s? 0\v'jS-ov, fjLi'cfj re -ttoKiv Ta,iir>iv 

A'/u.vJ?!' e^juKS vsfieaS'Jbj, eoog av o -w^oq K^tivainQ voKifioq n. Koi oi fMV dvcoKi^ono ts, Ka^ui^nvTSi rag 
TToAsti, aa) £f ttoAsuov Tra.^io-KS'jd^ovTO. 

v3-'. Af ai T^tccKovTcc v^isc, *" riv AS-i^vccioov a,<Pty.v^vTaj £? to, stt) '©^aVvf, Kat Kotra.Xa.y.'^siviia't 
*' Ti]v T£ Ilondut'ccv y.Xi txA\<x, cKPsTiiioTa. vof^ttravTsg ae ol T^ctmyo) ct^vvaTa sJvou TTfo? ' ts Hs'^^ik- 
Kct-j -TToKsfifi'j r"^ Tva^ia-n ^vvdfJLsi , y.xi to. ^vva'PsrSirax'^^^'^, t^sttovto^ btt) t>;v Mx-^i^ovixv , iO' otts^ 
y.oCt^ roTTsoTSJiv e^STrsurrovro. km KXTccravTsg , BTrokifiav fzsTei ^iAitttth, x,a.] icov Ai^^n dSs\(Pi)v, 

^' . KcLt iv Tiirct) oi Ko^iv3iu, Trjg YloTwaiag oi<p£~^y.vici.q, x,x) toov AtJik'mv veciv tts^i 'MaKt^ovtav 
iciv, osoiOTsg 7rs^\ tm %«ij^«w, kx] oIksIov tov Kivouvov riy^fievoi, 'TrifjtTrno'iv eatvTcHv ts eS-eAovTttg, kcu 
rw'j aW'jov liikoTiOvvri'Tio^v iMtcr^^ TrsitrxvTSg , e^ay.ocr/iii y.cit xiKinq T^g TrdiTag oTrknaq , kx\ tJ/<Asf 
TeT^XKOtnyi. e^^xT^yn '' as a-jJo!>'j A^<r«t)f o xhiyAns, y.x'ja, <^iXixv ts xutS ' ^ijiit^x ol TrAsTro* 
iy. Ko^iv&a •r^xriaiTaj iSsAovTci) '' ^uvi<rTrovjo- ^v yx? Tolg IloTi^'aixTaig cisi ' ttsts STrini^siog. kx) 
d'piy.vSi'TUf rsa-crxPXKQTn "" ril^'i^a. v<rs^ov stt] Q^x.irjq^ " 'n Ylort^xia XTri^f;. 

^x. HA&i OS Kx\ tolg \Brivatotq sv^iig r; xyysAix t^\i ttoAs^jv, oti d.<psrx(rf nxt 7r£f/,7riicriv, uq 
TjcSovTO KOj Tag fxsjx A^iTS(t)g STmrxsovTug, OKrx^iAtug eavTCOv oTrKhag x,x] j£Tcrxaxy.ovrx vxvg, 7r^3f xa 
etCpsr-STtfc, KXi ]\xWlxv TO'j KaWix^a vrsfMTr'Jov " avTov <rpxTnyov. o'l xOiy.oasvot eg MxkiSsvi'x'j tt^-j- 

V KjiT«;3«AA,tvTji{ Cr. max in Aug. h omliriim , fed a rec. manu adfcriptum. x 'Enf.mSri C.I. Cr. ct Reg. 'EiiA»tot> Cijf. Aug. 
Uyi-nBii, ir. Baf. y rtf n ujtS yic Cr. z T« non agncfcunc Ar. C. Cr. Al,l. B.if. Jifg. C'JJ' D.i'i. Aug. n nJAflnv Cnjj'. Gr. 

Vajc. B5ii>i" Keg ex enierijatlone ab ej<lcm maiiu. Aug. I2i>.(3iv. h T-k 'A3i(yai'iv om. Gy. c epii"-? .ijafla M.irg. non probat 

Siepb. cum Triicy^/idi famili.ire lit, poncre ri i^r: efinff absque fubllantUio. tl T^v nanSa/av lieg.CnJJ. Aug. e T« deert /f;-. D.\n. 

/ ToTfjTOV M,trg. Ar. C. Cam. ti n^irn Gr. Mosqu. rl n^intcv Cajj'. Aug. Fd/i. Mox Hi^ia CnJJ'. Aug. a correaorc; priino fcriptucn 
videtur A/fJd. g 'EnliifikiitiTiiii Ar. b A' aiJr** Gr. i oix.'iiiiTa A!<I.FIor. B.if. Cajf. k Si/v<irjvT« CI. Rrg. et ex emendat. Cr. 
/ noTi om. CI. m 'H(i<fa om. Gr. n Hie loci i», non i5, cum i\\IU malit Sttph. ita vt iungi poflit cum i.'r»{»i/. *h Aug- accrreriorc ; 
prima manus videtur fcripfiifc ?. « AvtJv .M.ir^. C. Cl. Gr. gcnuJuam Icctionem eJ'e cciifet Stefb., Reg. Cajf. In Or. cmcnd.itum eft 
«JtJ» pro «Jr»». In Aug. quoque eft titit. In Aid. Flor. Baf. zjiZi. [Av«ix/«'a(r9>< — ) Schol. ad h- v. deeft in Aug.] gottl. 

'iff J5-. »■.«")«■■] Cur hie Medio x-rirur.^ Nempe iiga. initios 
vfus, iibi, /««'» locum munirc. bavfr. 

'EKAelTBffi] 'EkAithji quidain Md". mendofe. Delude v. 5. 
voces T«i» 'A3i(v«/ay pcrpcram omirrit Gr. wass. 

03A(8^\] Eriam in Scytace p. ^3. Ed. Gron. BoA(3i), oivTO'jui. 
At Thucyd. IV, 103. Aefchyl. Perl", v. 494. Aiiflot. Hirt. 
Anim. II, 17. et Slefh. in Boa^*;, EoVij, vt hie quidain libri. 
Qui in Cod. /vi?f . cmendauit b«;/2;,v, lortalfis ante oculoshabuit 
«a, quae leguntur ap. Stefb. in Be/|3^. Sed Stepbanum in 
vitiofos Codices incidjlTc , non line ratione fufpicacux Vojpus 
ad .Sc)laccm. nvcK. 

Ti in-1 ejf'ioic] .Saepe legas apud Thucydlilem t« ir) 0f«'- 
«»;, non adieilo illo lubftantiuo : quod .-.lioqui et ab A> ijh- 
fhane additur. s tkph. Xuf/a line dubio ex interpretationc 
eft. In CiiJJ'. adlcriptum erat IchoUon, f«'^^ oy,f.o/iTi. Ti itzl 

«fa'iei<« Cap. 68. DVCK. 

'A.JtTir«cT*] Sc. x*)?'*. G. 

Tp rafwffj! iifvii^f.] n. oA/-/)) «»)(. Sic in cod. Aug. ad- 
fcriptum. G. 

TIcAffx. Tf . nrf J. Kal Ti X"?] Scil. S/ia , contra vtrosque 
funul. B. 

'e.;.' iVtf] Putct aiiquis fcribcnduni elTe J^i' Myrf^, non «4>' 
«»•»?, quuin illud, non hoc, apte ad MaxtSo-.ixv pollit relerri : 
fed a multis (I'peciarim a Sitiila in \oce 0bxi/3iJi)«) proponitur 
hie locus ita icriptus, i^' o^tf, quum e\cmplum allcire 
volunt 4»«x»A»5/«(, quae eft iu generis diucrli m. Ego ta- men credidcrim, i^' cirtg non diclunv efTe pro £4,' iJyTff, fed 
potius , rffTO/T^n W Ti(v Maxtcov/iv non aliter elTe accipien- 
duiB, quain (i diduin elfet, TfirojTxi ixl to in Miit(5ov/« 
«f> »v, aut certc aliquod huiusinodi nnmen, neurrius et iplum 
generis, illis verbis, st) to iv MansMni, fubiiuiduin elfet. 
s T I r H . 

'£.;.' oTff] Prop, icqui debebac lip' »»«? , fed fubaudien- 
dum cum .Steph. ejvov aut rale quid. Abrcfch. in Dil. p. jg. 
nubem exemplorum congellir, vbi pro mafculino aut I'cmi- 
nino, neutruin adiefliuum aut pronomen politum elt. Supra 

x*< a Twv iitiTi^m mk tf.iteK viii.'j rrfsiiiiri. Idem Abrelch. 
in Aut\. exempla e Platone huius vlus illiiltrandi caulFa pro- 
tulit, p. 1:4. G. 

Nempc, «;« TO TfeTf«'S>.) «; MsxcJov/aiv' ad ^iro^miiri eflenr, 
ncmpe, vt Macedoni.im inlellarent. B. 

K*! KXTa^iyTt;] Reisk. elegantcr coniicit in Dil. Abrefch. 
59. et in anim. I. c. ittti xarw t«vt£c> propter ijuSiv, „a far. 
ti maris et merldle .M.ictJoninm inuadentes , Pbitippo et fra- 
tribus e parte terrae continentis et boreal! traclu Perd'ucain 
oppugnanlibHt. Sed Icdio vulgata eft fana. Karas-^vrfj ^to- 
Atnav li. *., i. e. cum Pbilippo vellum gevere coeperunt : idem 
eft ac xxrir^eat i; xoM/iav. v. Kuhn. ad Paul", hi. I. p. 443. 
quod probat Abrcfch. Dil. ad II, 1. p. 157. Ita L. \". 4. 
x*l HXTa^uvrei ix rut rtix'i' iToA.'ftav, vbi Diickerus Fornim 
et Acacium, male intelligcntes re xarxrauTt^, de munitione 
BxiciiuiLirum , leprvhendtc. L. li. i. tutrajAirit t$ {vv'Xwc T H V C Y D 1 D I S HIST. I, 58. 59. 60. 6r; irj 

banc vnam vrbem a ninri remotiorem communirent, lliis autem, qui prijhnas fuae patriae fedes relia- 
quebaiit, cum fui, tuin etiam Mygdonii agri partem, quae eft circa paludem Bolben, deditincolendam, 
qiiamdiu helium contra Athmnzvi'ics fufceptum duraret. Atquc ilii quidcni vrbes demoliti in Icca me- 
diterninea commigrarunt, at ad bellum fe parare coeperunt. 

59. At trigiiita Atlienlenfium naues in Thraclam peruenerunt, efc Potidaeam, aliasque ciuitatej 
iam dei'"ecine repererunt Duces vero exiflimantes fe cum praefentibus copiis non pofTe /?,'«/«/ gerere 
belJum et aduerfus Perdiccam, et ciuitates, quae defecerant, in Macfldoniam, quo etiam ante miffi 
fuerant, fe conuerterunt. Quo poftquam peruenerunt, cum PhilippOrCt Derdae fratribus, qui ex locis 
niediterraneis in Macedonia^}! cum exercitu irruperant, arma iunxerunt, vt bellum Perdiccae facerent. 

60. Interea vero Ccrinthii, cum Potldaea defciuilTft, et Atticae naues circa Macedoniam effcnt, 
illi oppido timentes, et domefdcum e.xiftimantes periculum, mife.unt cum de Tuis voluntaries, turn 
ftiam de caeteris Feloponnefiis merceJs conduftos, mille et fexcentos, omnes grauis armaturae niilites, 
et quadringentos leuiter armatos. lUis autem praeerat Arifleus Adimanti _////«/,• et propter elus ami- 
citiam potiflimum, plurimi voiuntarii milites Corintho eum fequuti funt. Semper enim Potidaeatarum 
ftudiofus fuerat. Et quadragefimo die port Potidaeae defe£iionem in Thraciam peruenerunt. 

61. Nuntius autem de iftarum ciuitatum defeftione Athenienfibus ftatim eft illatus. Qui, cum 
intellexifFent illos etiam, qui cum Arifteo erant, eo praeterea aduenifle, ex fuis bis mille grauis arma- 
turae milites, et quadraginta naues, Calliamque Oilliadis ^'^V;/;« cum quatuor collegis praefeflum, ia 

Sx^xntoxf&To^ai 'ASifva'ci/Ci ivT(( va^u^ciXissioi. 'A-jomlcanixi I? ' OAvv5ov] tjJv o'ltHfStv k-ixyayeTt ilg rijy "of.u/^ov. 'Effj9«- 

(S/ijKSTav] iliCE Tov TJegiixxxv /ieTCc^Ci uTTO'.ii^iiijvy^. ^A^e'mxvtxi] a-f' 'ASsjm/iav Tfo? Mffo/xxav. Vi/Bj TSTfaxatlovi] tp'Aol 

ajt'i ts, jUEri TifragaKOvTx ytiiigx; a^' « ^ na-rlSxix aTc'TJf. 'Hi Tlorlixia kvi<;ii] uurl ra h ji yif-lgf. 5, ivxi t5 «4>' i. c^a-o^H-vv. vbi Schol. y.xTX'i&vr£i, xqx^v t5 !roAr>» s-eiijyavTE?. alioqui fcnfu. lungetur autem ij cum uTffoi'. Vide quae an- 

GOTTL. notaui apud Scho/rajiem. stfph. 

KcTaravTEt] Nullo modo probari poteft conieftura Reiskii, 'etI ©?ay.»i«] Reisk. in Dil. AbrefcJi. p. 59. corricit: r»t 

K!^<j ^-ivrf?. Quis cuiin he loquitur ? Et xixoi illuj friget, 0fjiK>)v, in if TlonZ. Sed gciiit. conftantcr ei> in talibus. L. 

ncc Jfani/o quidquam proficerent. Incpta plane loqucndi VIII. 16. (^.uyiiv iTroiclTO Iff! t^« Ei4/xs. Ita azoxAsovTH Ix' 

ratio. KxTx^a-^Ti; eft, cum co venilFcnt, caftra poiuilfent, olV.s I, 55. kMtx<i?\t''x)i It' ol'xs ib. etc. In animadu. p. 11. 

da Jic Pojlo gefiijh hutten: quod alibi eft, iigvi^evoi. RAVfR. pro yt legit ^, vt Srcph. maicbat, aur ^{. Si codd. addice- 

Ai?5a] Ai-f J« fecundo calu in Cnjf!, vt UuSxyofx, 'Aqy/nx rent plurcs, ^ rece[>iirem ob t/'Tifei'. G. 

et alia, quae etiam communiter per net a cfterunrui-. dvck. ['^h c/.t! t5) E codd. CalT. et Aug. pro to J, correxi ^. 

['Eff;36(3Ai)Xo'rw/) Hoc Schol. iiituli e codd. Reg. Roftg. Baf. Vidit iam Stephanus.] G. 

et Aug. In Bil. tcTOMiiiBii-j^-i. Male.] G. 'HaSe — i» a7>£-A/«] Alias dicunt Graeci : ,;x£v ^ ayyef.tx, 

['Ajjfva/av) Sic correxi e Calfel. pro 'ASijviJv.] G. f. «>rfAoc, frequentius, vt fcite not.it Doruillius ad Charit. 

[VfAol xeABvr<M) Exi'criplit hacc Suidas in ■\iiXci.^ G. p. 57. qui leftu digna praebct. G. 

[TbJ-ov Uii^y) n. Adimanrum , qui fuit , iecunduni Plut. "haSe — on «;^Er^5(] Grauiora iis, quae ad voc. ef;^ta-3«) 

Them. p. 449. Rciskianae, Archon, n. Olymp. LXXV. a. moueantur, notanda lunt: i) Gcnit. iiyyef.ix rSv roAeav, p. 

nil. Inter hunc annum qt eum, quo gefta lunt, quae h. 1. rsfi r. !to'a. c) diftracta ftrucUira, et plane pleonaftica, nuii- 

narrat Thucydides, i. e. eum, qui praeccffit annum 1. C. P. tius de ciuitatibus, quod defecilTcnt, pro breuiori , de dc- 

interlunt anni XLIIII. v. Duck. J G. feclione vrbium. B. 

L0£miTexA^.-«) E cod. Aug. pro Qifusoxf.ifv, correxi.] G. 'ET/n-ajo'vraj] [hii a Co;hthi:s aducr.[(J}nt , pofl priores ai 

'EviTiiSiiot] i. e. t(,tM;. V. Heiych. L. IIII. 73. r.';x(iy;S«^ Athenierjibiis mtjjiis copias. Sic Rciskius int. in anim. p. 11. 

riEi'SixKi! EiriTi(5e;o{ uv' vbi Schol. (^'iKcq. cf. VllI, 47. Apud Tb'4 (::7iTxfovrx;, i. e. praeterea ad:icr,ij]e, potius vertam. In 

Lyiiam Or. I. p. :6. Reisk. cT<rij'JE/c; xal <jL'.c; coniungun- Dilucid. Abrcich. p. 59. idem Reisk. fulpicabatur : Ixci iti- 

tur. G. qto-rrxi;. Sed iple nil tribuit huic conietlurae Vir Doctili". G. 

'Hfi^fii] Non reftc abeft a Gr. Antiqui fere addunt, noftcr K«AAf«v tJv K«aa] Vide GronouU Oblcruat. 1. 4. c. 7. p. 

in primis. w.n ,■;.<!. 107. iivns. 

['A4.' B — «TE7i)) Haec verba defunt In cod. Aug.] G. AiJtwv] Quin genuina fcriptura fit ca, quam in margine 

'Xltf'i' «'T1 0??ii«>(5i Ji Malim cum K»»//<J i)> qiiam p, eodem habes, dubitare te vctabuac muiti, quibus hoc loqucndi 114 © O T K T A I ^ o T ;^ T r r P. a. ^a. ^d'. ■)(^{a'j ci'.'ayKxiccv TT^cg TOV Yls^aihia'j, w^ avra? y.ciT^TTeiycv >; Uon2:itci, x.ut o Ai^irivg ^ 7ra^g\,jAn&coi, 
ecTrai'i'ravTff^ iy, t^s '^{ayuoovid'^- km dC^tKoizsvot s? '' liiji^oiav, Kcly.sl&ev iTrt-^r^avTsg , km 'Tret^d'TavTeg 
TT^vTcv " tS X^?^^^> "'*' ^X sXovTSi, tTTOoiuov^o Kojo. yljv %^og ir,y Horiaaixv, T^icry/Kiotq fth oTrAiTctii 
scffjm , %<H^<5 OB Toiv ^ufMuci'/^.vv xoAAo7c, Itt'^svo's ' as e^aKotrfotg MaxJiJ'ci'iH' rciq y-sja <J><A(Vts kxi 
Ylavcavts. ciixx ds c^.-c Tra^cTrAso'.' s^ao/x^yiovla. Kctr cKiyo-j oe '>rpolo'.'Tig , * reijalot d^iKO'jro h 
Yiyct)vo'j , Kcti i?^cno7rso?6crci,vTO. 

^3'. UoTi^aixTM is y.cti o\ fis]ci h^t-i(ug Tle\o7rovv^(riot 7r^o-S'S'x,o[ji£voi ra? A&Kvaiai, ir^a.ro'Trs- 
SsiJOjTo V TT^og OAvv&ci) h tui Icr&fia' jm^ dyo^av t^co t?? TToKsijg e'TSTroiijvTO. * <r^a.Tr,yov fih 8v ri 
itj 7rs<^^ TTct'nh o\ ^6afyt,uxo( Jf^^vTO Aprecc, r^g ^s t'777rii , Yls^^tKKa;'. oi7rs<r>! yd.^ s'j&'jg TaAiv t^v 
AS'ijvxi'm', KM ^wsu,cixii )/ Toig YloTio cttdzMg , loAasv dvS'' aiiT8 Kaja^fi^ag k^oirat,. ^ii d\ h yv(i>{iri 
TO A^(r£4)f , TO uXv fisS-' ictvii T^ctroTre^Qv ^ 'iyjj-r\at, h t^ Ir^ii^^ s/riliisBiv T^g ABtivaiiig, tjn i-Trtcticri, 
XaKKiHag Jf, km rng i^co i(r&u,5 '^vfiixdyjic, km t^i/ Tcc:^d Yls^^tMVi ouiKoviOM 'tir-irov iv OXvvBui' fii- 
vsir KM ' oTdv A&y/VMct kiri a^xg. %ai^&;<r<, y.ci]d va)T8 f^otiQSvTug €v asTcc rroisl'j ^ avrm rag "T^oke- 
jjnag. l\ak\{ag ' d av o tuv AQ-ijvm'ui)v ^^XTijyog, km ot ^c/ystf voyrsj , 7^g fjLsv ** t^lay.sa ivxg imriag 
KM Toov ^vfxyAxi^v hXiy^g eTr) Okvv&a d7roT6u-7rii(riv, 07r<t)g s'l'^y-ijffi jHg sksIQ-sv i7rij2oijS-siv. « avTo) o' 
dvxrticravlsg to <r^a,rc7rsaov, s%^Wv £7r< t^v IloTt^Mciv. km i-st^>j TTPog rH 'Kr9-fj,u) syivovTO, Kctj sloov 
Tag svu,vTiyg Tra^ccrKSucc^o/zsvag ug ig yAyji'j , d\/TiKu3-f-a.v']o km avrot. y.Xi « ttoAu ' vts^ov ^vvi- 
^i(xyov. km) avTo fivj to tS A^iricog Ks^ccg, km orot ttspi sksI'jov ti^av Koen&MV ts kclj tuv cihK<ii 

p 'o T«{»Au5i,- Gr. f bI^iixv Baf. Cajf. Aug. r T> xuf/o» .4r. s A' i'tmiioi? Ca^. Aug, Sic mox v. II. T5« 5' i'^fi; G<. 
t TfiT^ii* Daw. ill marg. v nfJ 'o?.!i'/'is Ar. C. Or. atque ita legcbat /'.i/Ai; non probantc S/efh.vio. Cajf. Gr. Oan. et hie in m.iig. 
w{>,- 'oXuvSi' a cortefloic. In Aug. irfj 'oAu'vJs a coir. Prima manus fcripfer.u 7if>< 'ohit'iuj. In Mosqu. irja 'o;.ivSe(. x irfsriiySw 
\Liv 6v t5 9re?S ,-/r. Er^aTijySv Se t5 fxlv xe^fi 'W'r^. Iiuius Itfclionis excmpla quacdain occiirrcre ohforuauit Srepb. alcoram tan\en in con- 
textu a Tbucyiiidh iKIo ncii alienam elfL- tcnfet. ETfatmyJv (i!v tb irifa Reg. Ciifl'. Aug. Mox in Baf. cod. t^yvrxi. y To"« decll R<x, 
- 'Ex'*" '^''/r'- ^ug' " ""T-' Sv /.',i^; Aug. /' A-jTjt R,-g CijiJ". (ir. I'njc. .Vup. Mnsqu. c a' it Mug. it Matoiiyntl'iilf'., Aug. 

a correilore. Paullo pod '0Av»3«» Gr. f Ai3r»i 5i /(/,/. F/or. fi.//: C», /" "TfifiK k«1 {tin(i. Gr. Mox in Mosqu. jr«{» /Kfivs, aj 
marg. veru n^) j«iv»v. genus adhibctur, loci : quod plane idem eft cumC.illico, quo 
dicitiir, /iiy cinqu'iemc, id ell, ipfe cwn ullis qiiatuor. s i li';i. 
Qui Ti'.icyJidem ex profcfib. iiUiftrare adgrelR I'unr, tuto rij 
To xilfu;0¥ rccipere pctuJITent a:/rov. DVCK. 

Ai/Tow] Correxi c codd. et re ica poftulanre. Probat hanc 
corrct'tioncm Doruill. ad Chariton, p. 103. qui jiluribus de 
hoc loqucndi gcncrc difputat. Ita liemper loquitur Noftcr, 
V. c. fupra C.46. KofiO'fc'V Si Hf/ovAffJi); — Tf/zTTct «i/'rec. Sic 
Homcrus ct Herodotus. (Vl. 103.) Demoftli. contra Mid. p. 
JJ:. aifiHivTX rgtrty xutov. gottL. 

niftrrov airSv] Notum eft fatis, ai'rov acque dici polTe ac 
folere; fed, res qui cogat ita legcrc, non video, cum eodem 
rcdcat. I'.t q^iid prohibebat Noftrum aliqiiando variarc, 
ponciido, quod non minus reflc dicerctur.' ■ bavi r. 

[t«,- h TxTi — ) Hoc Scholion c codd. CalTcl. Rollg. ct 
Aug. adicci.] G. 

eff»ii(/] Italibri: eif'iit Siciliac, ©/f/io; Aetoliaeoppidum. 
vid. ad bteiih. Berle/mm ct Hv/Jlcn. At Poljb. p. 57. tj/juijv 
vocat illud in Sicilia n-c;.(x»""'- 0((M ^ &tff9a/.o\ilx^ . kaj 
'HfutOijt. Schedao MS. ^Ingel'i Apiotii. Vrbs I'liertalonica a 
CaiFandro acditicata , nomcn liabet v.xorb, quae I'liilijipi 
Amvnrao (ilia erat. wass. [Ztfiit'iditxi) Addidi e cod. Aug. r-inilatKi' quod iam diui- 
narar .Stephan'-is.] G. 

["Er< il —) In codd. CalT. Roftg. et Au'rufV. fie legunn:r 
h. V. £T< ^^ Kw ai'ri) K«; nuhji (in Call. nlS^x, vt ctRoftg.) xtc] 
E^?o/j! a-oAfi? MuKchviKr.i. In vulgara ante 'ti fubint. krd 
Koiva, c-^fiihit>.(. In cod. B.tT. ita fegitur : 'tuxKiWa — vc)ji 
lAxxtiiiiK>,.\ iKX>.i7ro. aurti Ka) FluoiX ttx] Hlfom, zoKiii \lxY.s- 
ictixxl. In Bffo/jj nil mutandum; namSrrabo, Lucianiis, P'ty- 
moiogus cum nuiivis non du('iicant. Sic et Piin. codd. Luc. 
in /V A. XVIJ, 10, 13. V. AN'alT. in add. p. 6rt6.] G. 

'Ex Tti( MixfJ.] I'x hoc loco dcpjelicuditur, Macedoniam 
dim anguliis iimitibus coavilaram fuillc, quando Berrhoca 
cenlebatur fuilVe extra cius limites. I'uit autem Berrhoca 
propric P>otriacorum ciuitas. Pa/meriiiT. HVDS. 

Bef/oi«wJ Vid. AiUcnJ. p. 666. WASS. 

'ETiTftiJ/niirffl Reisk-. in auim. p. ii. ixiKgl^ite^ cxplicat 
h. I. vipiaii aiicuti , vtl iii/ljlert , graJum figerr, animum at! 
aligu'iil cotiueriere eiyue :nbatrert ; et xix£<S<v cohacrcrc cum 
ircffi-CiTO. Iji Diluc. Abrclch. 1. c. malir idem Rei.skius k*.) 
deleri, rcddi euim rationem, cur ab(ec(rerint. Scd ]<rior ex- 
jilicauo pracl'.at. .Scnlus c(l : Berr!i<-eam qu\;m Nenidcnr, 
Athenicnles le eo conucrtille, vt occuparciit hanc vrbcm. 
Abrcich. iji Auit p. :;j. conii'arat cumAriltoph. Vcfp. 4:0 T II V^ C Y D I D I S , II I S T. I, 6i. 63. 115 

loca, quae defecerant, miferunt. Qui, fimul ac in Macedoniam perueiierunt, illos mil!e prlores iam 
Thenna ootitos, et Pydnam obfidentes offenderunt. Pydnam auteni ct ipfi cafiris, copiisque lunftis 
oppugnanuit: fed poftea, fact.! pace efc focietate necefl'ina iiiita cam I'erdicca, (juod Potidaea et Ariliei 
aduentiis eos vrgeret, e.\- Macedonia recefleruiit. Et Gen-hoeain profecli, et inde reuerfi, eoque 
oppido prius tentato, nee e.vpiignato, itinere pedeftrl Potidaeam veifus iueiunt, cum tribus miilibus 
milltum grauis armaturae ex fuis, praeterca vero cuin nuiltis foclls, et fe.'centis Macedonum equitibu?, 
qui cum Phiiippo, Faufaniaque erant : fimul etiain Icijtuaginta naues oram niaiitimam legebant. Et 
lente progrelli, tertio die Gigonum periienerunt, ibique caflia pofuerunt 

63. At Potidaeatae, et Pcloponnefii, qui cum Arifteo erant, Athenienfium aduentum expe£lantes, 
in Ifthmo, prope Olynthum cafha pofuerant, ct mercatum extra vrbem agebant. Socii autein totius 
quidem peditatus ducem elegerunt Arifteum ; equitatus vero, Perdiccam. Protinus enim ab Athe- 
nienfibus iterum defecerat, et, lolao duce in fuum locum fubrtituto, Potidae;itas in bello iuuabat. Hoc 
autem erart Ariftei confij'iim, cum exeicitu quidem, quern in Ifthmo fecum habebat, Athenienfes dili- 
o-enter obfeniare, fi contra _/« venirent; Chalcidenfes vero, et focios, qui extra Ifthmum erant, et du- 
centos equites, quibus praeerat Perdiccas, Olynthi manere, et cum Athenienfes contra fe venirent, a 
tergo impre(lionem in hoftes facere, eosque circumuenire. Contra vero Callias Athenienfium dux 
eiusque collegae, Macedonum equites, paucosque focios Olynthum verfus miferunt, vt illos, qui 
Olynthi erant, illinc auxilium fuis contra fe ferre prohibez-ent. Ipfi vero motis inde caftris Potidaeam 
verfus contenderunt, et cum ad Ifthmum venifTent, et aduerfarios fe ad proelium parante? vidiffent, 
ipfi quoque aciem illis oppofitam inlhuxerunt, nee multo poft conflixerunt. Ac ipfum quidem Ariftei 
cornu, et quotquot de Corinthiis, aliisque militibus deleQi circum ipfum Jlrifeum erant, hojiium coriiu 

T»? TforffH? %''■'«;] Ts? h ra't x- vai/si tSv 'ASuva/siv. ©^f/Kifi' afTi] aninlictxi-, on ^ v'v QsesaMiUti To?Lii, ti^A«i ©i^pif 

Kx; nxvsavlv] CVTCi c Uxvsx\ixi; , xurie fiiv rr/x;, i/ici; t5 A(^hu y xxru ie i'A^is; aStAtfc?. Es r/ywiov] Ttyuvoi, X"?^"^ ^^^ 

(Z6T.t|i! yixxthjlxi; xy.) &^x/.-/,;, « ^o>.u aTf^ov TlOTiixiaq. 'Eti <r,f2C X'^?**'"] ^"^ ''^i'' VctiSxixv. Ts? woAsfi/s^] Ty( 'a5i«- 

va/a;. _Tb( — iTrias] tb? ftfra "{"lA/TTra. Avto) Si avxstidxvm to ^gXTOvsSov] vuv ivri tb tyiigxyrei nUTei.\ 1} A^Ji5, 01/x 

i'ra? £»/$•?£$£ aivgo. Vulgata verfio : et Jndc reuerfi , mira Schnl. AuSlor F.tymol. viya-m 'Ax^x inTx'^i MxxiSo'Axi kki 

eft. GoTTL. ncAAif'vij.; , inde fiyaJv i ^icvvsm inquit. pro nauium tutela 

'ETct'igii/xvTii] Sane incongruuni eft, vt icuerji vel conuerji apud Phoenices Hej'ych'nis v. accijiit. Acthiopum rcgem fuiile 

dicantur co, quo cojnmodum veuiirent, vcl vbi effent ac ait Steph. Gigonom. Indigitameiita Orphei in Baccho huiic 

verlarentur. Ncc tamen alium fenfuin adinilerit additum titulum minime agnofcunt. Ibi pro n^uToyo-ii' i.^ixi nra;e, vbi 

yixiliev. Nempe diftinsji'.enda eft vyh Beroea et rcgio merito haeret Scnliger , fbrtafie icg^ndum Ev(iiji7rx:e- fupra 

Rcroea; in lianc vcnere ita, vt a tcriJo telinquerent vrbem, dixerat '!so?.vogyiov, ftj^ttxe riaciv. vel'potius, ("^sro. Meminit 

vt non oppiigiMturi; fcdrepente, ex itinere a relifta vibe ViywAx^ Trirgai, fed iuxta occanum, /Jpolkdor.Wl, 3. vid. 

ad iplam conu^tcbantur. bavir. Herodot. WW, i^l- wass. 

Ta %Mji»j"^W: Tbom. Mag. in vtigia, et Aloeiis v. ^cigiex.' [iCn! ©jjtKsjs) liaec verba a manu rccentiori addita funt in 

«;. DVCK. Aug. a vero in ccdem prorfxis orruJluni.] G. 

U£ifd<rx:TBt b-?5to» t5 »:«?/«] h. c. iv/rfrj^v !rc;^ff«;,«v<,;. j^^^^ 'o?.iv5^] Nonrfsc*OA-Jv9«, fed t?o"OAi,-v58, legit J^al- 

V. Thorn. M. h. y. quj lauJ.-.to hoc [oco, docet, hoc vcrbum /,,_ ^.^ ^ regionc interpretationis illius annoraui. stumi. 

hocfenfu, genitiuo mngi. Huius loci quoque mennoncm ' ^ ,_,. . . . ,, . . , 

fecit Moerii, p. 319. ad quern v. Pierfon fiiftath. ad 11. A. Srf.-.T«..] Leftionis margini adfa.ptae potius, quam al- 

p. 445. propric paffiuum hac ^i adiiiberi dicit; locum tamcn "V^'^* ^.''P.'"^'^ occurrunt: fed tamen ne hanc quidem a 

c Thucydide laudat huic f.milcm; ™y «,,^«/ - ^f,j2v, T/.j.vo''/'^" llvlo alienam^ di.xcrim. 'di^m.^^ 

(A'JI. 12.) At Libr. Illl. 25. rev f.iiUva — iTii(3:-o ■> vbi c To (usv — ^gxTexiSov izcvni} i. C WTS xvtov, ixmrx r. Tf*- 

MS.S. leg. (TriiguV eiusdem lib. C. 70. rijc Nifxiat t«(?«v. G. rJmSav — i:TiT>tgi7v — G. 

[Kara "/?») Hoc Schol. addidi ex Aug.] G. ' [Ts; rc^ifilni) .Schol. ad h. v. , vr et ad tb; — lTfr(ai, e 

tiyuvev] fffytoi'/Jji appellac Artem'hltius E^he/tiis : ^i^ffsv cod. Aug. infcrui.j G- ii6 0OTKTAIAOT Z T T T ?. A. |Q'. ^y. ^y. Xoyd^sc^ E Ir^i-^avro to naB^ fctuT^g, km eTS^'^X&o'j ^tooiiovTsg iirtvoKv- r'o Je aAAa ^parcnrscicv 
*' IloTi^a,ictrS)v Kcti n!\o7rovv>!(ri!i)v tjiraoLTO vtto tuiv A'9'>?i'a<wi', KMf h to tjT^oc nccTsC^uyev. 

fih, oTTCTi^ooere ^iX)itvov'.'sv(rifx,:c^>i<rctgy 5? £■»■< t^c OAoi/^&a, ?? e? '' T>iv noTtoaiav. ' tSo^s ynv ^uva- 
yayovTi rig f^^^' sccuxh ug ['" eiV] iKiyj'^ov " X'^f's'i', o^of/,si) (iictcrwrS-:/^ eg ri^v TloTi^cuav. y.x) 
TToc^'ijK&s Taqd T^v xr,\r,v ^nx Ttjg S-cc\x(r(rr,g QccAAofiivog re Kcci %aAf7rac, cXiysg yAv rtvag dToQaX'Jn', 
T»c OS ttAs/k? " a-Mj-ug. ol <J' d-Tro t?c OXvjBa toig TlaTiSatdrcug fici^&Oi (^ difiXit ^s i^^xcvra 
fixKiTct TccSisg, Kci) «V' '' K'X.Ta^pa.yig') wg r fu-ctxyi ' syivsro , aa] Ta (r>;fzsla, ':-:^S>i , |3^jc%t) fLsv t< sr^o^A- 
■&0V. a>g ^orjB-riuov']sg , km o\ Maae^ovsg m'Tsig ' avTiwci^CTd^avTo , wg }ico\v(rovT£g- * i'Tre) i'e Sid 
td-x^g V vuyi TaJK hBti'jccioov iytymo , xa) id crrjfista Kctreo'TrdaSt; , -TrdXtv s'iravsx^^>iv ig to Teiy^oc, 
Kcc) 01 MciKt^cvsg TTUffd 7isg AB-rivaiag- l-rnrsig o ^oerec^otg Tra^-yivovjo. fj,s]d Js rri'j udxvv, ^ r^o- 
Trdiov "sTfia-U!/ ' ol A3->;va:oi, Koi r^g vey.^ig vTrocnrovoag divsooTcv) tc7j UoTidctidTctig. dTtiS-avov o'c 
n^TiauiXToiv f/.h >ta,) riv ^vfifjt,AX^<iv , oKiyu) eXdcrcnig ■v^io.koo'Cmv, KQ-tivcitcniv ^ Sn avroov, vrevrtjuovTcc 
xai SKctTov, :idt KccWtag o <^^a,T>^yog. 

^y. To S' iK Tov i<r&fx,ov riixog s^S-ug ol AB>!Vci!oi d'jroTeiX'G'(X''JT£g k<^^o'j^ovv. to <J' sg Tr,v HaA- 

g 'Erfs'v. inj' CI. '£TfnI/«» tJ Ka5' Baf. Cuff. Cr. Aug. n corrcflore; r^'"^^ fcriptum manu irfiixvTt ««y ixjrlif, omiffo ri; 
et M ^}>.u ('iiff. Aug. h Twn noTiS. »a\ tJv niA. f.7. Reg. ( aff'. Aug. T«» ri n«Til:ii«Tiv, Men in eodem : i 'AfiT<u« Tijf noTiS».'«<. 

J 'offi AV^. f.'iij^^i Aug. ec in CafJ'. inter vcrfus yf. llt^x, k T^v om._ f^''. In V'r.i. cod. r^y rbr.'iaja*, xa) TrafvrASiV rcliqua dclunt. 
/ Sic diftingjit Steph, ilo^e ySv^ ^uvxyaySvri Ti< [tii' iavrS w< tU /Aax»7oy x«^jov , Sfc^i^ /?i«3«j3flE( ^? Tiiv neTt'Saiatv. ''tS-^tv Av iu;«y. G»*. 
m f ;< deell Wff . D<1«. Aug. >i Xaijiou Dav. o Ai«ji.-a« .Mitrg. p 'ahiTx' f'l. R'g. Cajl'. Aug. 7 C-tiiiue/i/ , vndtf vertebot 

I'alla, Kitrititav!;: habuiflc crc-dit F. Ptr:. r 'Eri'-/v«Tj Reg. CitjV. Aug. et ex eini:nd.Tt. Gr. Mcx In Caf. ed. fih to. j 'Atjnrefic- 

ri^ntTo Caff. Aug. » 'fiireiSi it /Ir. C/. /?f^. Oij^. Aug. v Tf»:iJii»» Cn/^i Gr. Aug. a: Oi omitt, CV. y a' airily 6V. et contra 
V. vlt. t5 Si /«. 

'Et^Ix^^vto to xaS' /ai>rH{] Sc. t/$o«. Chariton, p. 125. me poni't, curfu pexnimperc aj PotiJacam. Quod, \T fim- 
ttiiiTOi cTgitpxro Tv( xaH' avrcv' qucm locum cum nofVro plicius i'uerit ad ftrudurain, ita ad rem nihil fcccric additum : 
comparat Doruill. p. 624. gottl. coiitraftia in anguftiim copiis; quid eiiim hoc prodc-ni-t non 

maiiUiro? Ergo alrcram raticncm praetulerim : contrailo 
cxcrciru ad Potidacam curfu tcndere, ui iA^x'^'fi tanquam 
provimuin locum, cr miiiimi intcrualli; quafi per hypallagcn, 
lAaX'T'"' X'^S'"i cuius Sia^iiitx ertet Ixaxire)/, locum i^ix''''' 
remotum. baver. 

['h it~y>xv) Rcftior h. cxplicario priori, v. not.] G. 

I'Ev, 0,-) Stcph. mallt; oyiev, vci I'cribi port i,/, ii2^M\i.'\C 

["Hts?) Cafl". cod. Jrrif ] G. 

[Kxf.uTie:) Schol. KaAs>r«) potius fcribcrc debuilTet. In cod. 
Bal. leg. TO tuTffoir^fv et paullo pod ; ^rfofS.'isAij/itwov f.lBct. 
Male. Schol. ad BcijSo! er liaJ! t^i KXTx^x^ii , it. ad 'irxs:; 
et 'E( rd ntx't <•'" -Aug. aditci.] G. 

["f.ftTrjsffStv — ritxm) i'ic .Suid. led accipitur quoque h. v. 
pro mariiine terrac promincntis, vr notauitKuhnius ad Poll. 
I, 99. N'ofter habct xi'-'i'i portus, (VII, 5;. VlII, 90.) Suidas 
nddit : ;^>(Ax) k») tSv A/fifnuv al l^cx^l- v. Ducker.] G. 

A/« rf,i 5j!Aft<rff>(;J Praeter, 1. ptoftcy mare, E.\cmpla huii:s 
vfus collcgit Abrelch. Uil. p. (<o. G. 

Ziicui] Ita Alj/: (cA Marg. lixtoLscti, qua^||do lfi.crntc^, 

■mojibenes, Xenopi. Pi'ato. Nofrcr J<a»-«,'<o«»;j^bis tcrqu.-. GOTTL. 

S'ETavax"?*'*) Hoc .Schol. ex Aug. inferui. Vnde faftum 
etur, vt eadcm verba in tcxtum i'uerint recepta. v. V. L. 
Schol. ad 'HTo'fijirf filv in eodem dceft.] G. 

SEv «(zi)xav/a iyhiTo) Quae adduntur in editt. abfunt a 
el.] G. 
'n? £ic] Verba hacc ic lU iAiJx'Tev X""?'"" ^d pracccdentia, 
non ad I'equcntia pertinent : idcoquc ita intcrpungendus eft 
hie locus : tio%t VBV ^ViUyuyovra riJ< fifV iavri u( ci; i>.iX'^'^ 
X<of I'oy, JfoV'."' ?:atxtOx^ if tijv Hot. Admonct vcro ct Scho- 
ttaftes.1 aif iAix"^"" Icquciitibus adnedi oportere ; icd' debuit 
ctiam admonere, particulam a^ vtl "n, fuperlatiuo iunftam, 
intcrdiun apud hunc Scriptorem ab ill.) ita diuelli. STrpM. 

'eSo^c yvv ^mxynycvri — r>:v ncrloxixv} Ordo eft, fecundum 
Abrelcnium: (Dil. 59.) 15. y. Jwvjty. t. ft. ia-jrS i^ciuf 0iaa. 
i( T. ricT. <uj (h) x'^fl"'' iAa'x-'Mi *<-'. «j(iTW«- Hanc elliptin 
plutibus exemplis probat, v. c. Si' f\ateote;y y.xt eAi'yov, x«Ti 
P(:ixi, Itcc »eAAB etc. Hoc paullo durius h. 1. vidcatur, quod 
pracpolitio nulla tw If^ux'^iJ iuncla lit, quae tanien in ad- 
latis exemplis additur. Pofterior cxplicatio Schol. congruit 
Abrefchianae , quam et probat Grammius. Hue redit eti.im Demojihe interpretatio Acacii, quae haud dubie probabilior eft, vul- Dionyf ILili^-nrii. qui noftrum fere (equitur p. 418. iixeucf^ 

•ari I'orti, quam Icquitur Heilmanus. Xuf/oi' frequenter dc ro eSiia- et quidem iplc 7?tf.^d'. 119, j. hoc cr<'o reponen- 

vrbe apud Noftrum. Reisk. coniicit in D'l. Abrelch. I.e., dum. wass. Sed T/'Ufj^Z/V^H .ilibi quoque verbo (implici 

vt ct anim. p. 11. pro xwfi'ov, xf»,(<£»oi, n. adminiculo curj'us in re fimili vti docet huiex. Ncc pauca illi'.is apud alios lunt cepiit in angujium contra{lis Irrumperc in I'rliem. G 

Hi&saa^a'.i li T)jw noWJaiav] i. c. |2/a, f. luTie (ilas hi^^iTi/ 

i( T))» rioTtiaix/, n. c.kJ aifiTv mt>iv. .Sic kre \'II. 6<). ^uAe- 

lt$voi ^i2ffac3«» l( ri tfa, i. e. ihtx I3(x; I'^f^DsTv- G. 

'tSi^f — \<itxyx-r. — jS.iy. t\; flor.J ()rdo et I'cnUis auf hie 

fit: vilum ei eft, contrattis copiiii ill anguftum, quam nia,\i- cxcmpla. Ncque tamcn diftitcor, non ram probabile elTe, 
fcribas hx dc i'uo addidilTe, quam de compotito detraxilTe. 
Do voce x^jAi'j vid. quae ;d VII, j?. inter Var. Left, adliotat 
Huilf. AAA. Kuhii. ad Poll. I, 99. Suiiiiti in xiAa) dckripfit 
Scholiailen. dvck. 
KuTa^avJt] T« xwf '«'• v- Sthol. ad h. v. G. T H V C Y D I D I S HIST. I, 63. 63. 64, 117 

ffbi oppofitum in fug;am vetterunt, eosque perfeqnentes longe procelTerunt. Reliquus vero Potidaea- 
tarum, et I'eloponnefionim e.vercitus :ib Atheiiienfibus fiiperatus eft, et in vrbem confugit. 

61. Cum aiitem Ariileus ab hofte perfeqiiendo rediret, poftquamreliqumn exercitum vidit viQum, 
dubitauit, vtram partem petens, Olynthumne, anPotidaeam, belli fortunam periclitaretur. * Tandem 
tamen ei placuit, cum fuis militibus, in minimum loci fpatium contraftis, et eormn acie confertiffima, 
Potidaeam curfii petere, et in earn penumpere. Et in vrbem ingreffiis eft ab ea parte, quae mari 
alluitur, prope crepidinem, *" telis petitus, et aegre eo penrtrans , paucis quidem amlftis, plerisque 
veto faluis. Qui vero Olyntho, auxilium Potidaeatis laturi , prodierant (abeft autem a Potidaea kxa^ 
ginta ferme ftadiis, afque, vt in edifo loco, confpicuus eft), poftquam pugna commifla eft, et ftgna 
fublata paululum illi quidem progreffi funt, vt auxilium Potidaeatis krrent; et Macedonum equites 
aciem inftruQam ipJIs oppofueriint, vt eos impedirent. Poftquam autem viQorIa penes Athenienfes 
repente fait, et vexil'a rcuulfa funt, in vrbem iterum fe receperunt, et Macedones ad Athenienfes: 
neutris autem equites adfuerunt. Poft pugnam autem Athenienfes tropaeum ftatuerunt, et caeforum 
militum cadauera pace fequeftra Potidaeatis reddiderunt. Ceciderunt autem ex Potidaeatis quidem, et 
fociis paulo pauciores trecentisj ex ipfis vero Athenienfibus, centum et quinquaginta, et Callias 
eorum dux. 

64. Mox autem Athenienfes murum, qui Ifthmum fpeclabat, c'rcumuallarunt, et praefidio cufto- 

* Optimum videbitur, vt colleftis fuis PotiJaeam , quod proximum crat oppidum, curfu 'peri-umperet. Acacias. HVDS. 
** Alulcis milTilibus petitus, paucis etc. Acacius. HVDS. 

fftrr.i, i-^Xotari Jii Kf.iivov. Slz i>.ayj';ov] if iAa%/rov xoiftov >Jy!i, on ffvjii^sv aixH? , w; ysvic^on £" oA/yw X'^S^'f' >i fi-^/'^ov 

TO oii-ttfix My II T?; noriSxlai. syyvf ya^ tji/, -^Tef ij OAt/vScc- to ySv lif ih^xi^o-j To7i i^ijt evvcevrifi> n«fi rijv j;-.<A^v] 

Xv,''^ xaf.iiTr^ cl tfiTfcdev tS 't^c; !3if,xcex-j rslxn; 7.oo-ft^^-^\iS-»i>t Ki^ci , iix tjji; tjDv y.vi.'.&ru-/ |3i'av, (Wi) ts ts/%o; ^XaTrciTO. 
E/f>)r»L( ii T*fi^ TO £Oiz^v»i) jjijAi'f (Joe;. JSaijSo'iJ o; MxKiicvu. 'Atrf^fj ii] Hyovv oi.'raTir.; "OAi/v5o; t?? TieriSxlxi;. K*w 

fVi KXTXlf.xvs;'] JjojAcu yif to ^wf/ov it "o/t/v5c;. 'l-xxe^i] cl *iA/s-Ta. 'E; to nixoi} riji "OAt/'vSs. 'iTTe-r? i' iSeTsfOiq] 

ill ry liixf fifAovcr;, «T£ toic A9i}vi/o;; A5i(vaioj , ure to/"? UoTiiix.'iTxii UoTiSxiiTo)^. 'Taroffs-o'vSs?] ifreiSxv Ti fti^oi -JiTT-^Sif 

t:~v nuxoiihu'j, li!) JuvafzEvov tss; vtxfs; aurS ?,x^srj, airsi ycvie^Ki ffffovaic, tui ou Aa(3sv ifa.J'ii , y.at tots ■hclMm nciyj>-jT»j[. JVi i'i 
wtAAaxjc cTf y.i.< iffrovju? ai^Tt; iy.c-^li^<mo, Sijf.oyoTi kxtu to 'I'co: ixoyrei iy.&TC^oi, x*.} T^c l-tUX'-li 'Vo^'/o'th yivaiiiv^i;. 'a-o- 

Tiixii^ciiTSi] TO TTfo'c 0;v»5(;v og£v Ts'iX'i vepiaiKcSci'.y.fxvTe; , ."va j^tj ti; <'-xexq,vy^ tSv t.hoy. To i' k; Ttiw n«!AAi(V.)y] to s-jt; 

K*.( Ti- <r);.'/frr:] ViJ-. Lipfium dc Militia Rom. 1. 4. hvds. t% rraAA^'vtj; TfT^o?. 'Enh.l. induit fignificationem aducrbii, 

Su'idas lYi avt\Li1x x^S^vk^ nelcioan hue reierri debcat. Confer I'jw, notantc Abrelch. Dil. 61. G. 

P/titonem ^Ci. wass. Vid. fupra ad Cap. 49. dvck. 'ex tb 'IsS/zk] i. e. a parte, a regione Ifthmi: ncmpc, 

['Ev tJ f^xs) Haec verba tantum adiunt in codice Aug.] mutate fpectantis litu, quod in Jrthmum vcrliim efler, ctiam 

GOTTL. ex Lflhrno ex altera parte pertinebat: vc powoerJamKomdms, 

Kw TBC vexfB? vircSTravSui ixiSossof] Vid. Turnei. V. Ad- rum extra murum, turn interius poft murum, dicitur, et 

vcrf. 7. Heialii. 7. Aduerf. 9. er, qui //<'>-<7Aj'o quaedam debet, Graece dici poliit, £x tS Tilxnf- B- 

AV;T*ff;rtn«. deFunerib. Append. Cap. IV. Add. quae adnotan- 'ATOTiixisxvTSi] Hitrpocrat. in avonixUai, et c\ co Siii//as : 
tmadAe/il7n.XU■ Var. Hift. 27. Z./«. XXXI, 38. C/iduccalcre qui etlam cTOTsi'x'ffi* cxponit t;jv tuv tuxCj u^Klgitiv, fed 
ad CoTifulein vii^h-, qui indiicias ad fepel'ieniios cqiiiles petfret. alia eft iignilicatio liuius vocis Cap. 65. dvck. 
Et XXXIII, II. Iilfm XXIII, 46. raciras inducias eius rei ['T-trfx^.ur!)) .Sic e cod. Aug. fcripfi pro vvix^^iyci.'] G. 
caula mcmorat : faJJerum diem ivduciis t acids , fepeliendo To 0:= tc n«AA>('»)v] Sc. Te.^o^, niurur, qui verfiis Pdllcntn 
vtrimque caefo! ill acie, confumferunt. dvck. fp^Uabat. Ilcilinanus reprehendit hanc vcrlionem ; non 

'tto»-to'vJ«;] In fed. Aug. ad marg. fcriptum : Itk cirot- enim dc vrue rallenc fcrmoncm eiTe , fed de Chcrfoncfo 

3wv. r.oTTL. hui'.is nominis. Supplct igitur : to 51 Ic. /«fc?. Non actcn- 

Qf. fubicftos pafto, fubcotutos: vcl pro aduerbio, Jto- dit V. D. ad iinem ii. cap. vbi dicit : aT»rt/xi« to U ri^c 

ffTc'vJwci pafto de iis tollendis inico. BAVtR. Hii.'Ajj.jf^ ts.-.^oj. Itaquc haec \ erba non po.uau vcrri : li/tfi 

[aJtb) 111 cod. Aug. eft ai/Va, et paullo poft pro a«|2cv, eft t:,7Ci!> Pa/ki:e bin keine Mauer gtzvgen ffy. Alaiiiieftuni eife 

/a((2K.'v.] G. puto, dc vrbe, non de peninfula, ieinionem eQe. Par!; miiri 

To in, Ta 'is^fii Te'xoi] N'crtitur: 
ff>i(i»baty vt njo,\ ; to 9' U l\nt.f>^i\(it murum, qui IJlhmum Pallcnen vcrfus non erac eircumualiata, vt ca, quae Ifir.nuim 
ct f. cap. variat t« ir, fpedabat : Ivd paullw poft hoc factum eft, ,vt iam e line «a- 1 1 8 © O T K T A 1 A O T 3 T F F P. A. |^'. |«'. |/. 

Xit) 'TruvBcivsficvoi o» si; t^ ttcAs/ Ad'isvxioi 7r,v YlxXKmv civsixtrc'j ovrctv, ^fo'i'w vri^ov 'n-e^Trouinv sPcc- 
Koa-iHg Kcti %<A;oos o.TA/rri? sxvriv, aa] c^c^fii^^vx rev A(ri)7r;W r^ctT^ysir. o? a,<pty,cfiivci sg Trjv IlaA- 
A^vjjy, xa< e<^ A(?t;r;3f c^fiuitMSvog 'TTfiOTfiyayi t? Uoti^ccU rov ^^cctov, juiJx, ti^axv Tr^oi^v, actt aii^ixiv 
afta, rriv ynv. eiig '' ^r SiSslg tTrs^'jei * f f /(ia%)?i' , ci7rs']siX"^s to in. t^s liccKKrsviig lilyoq- ncc) '' «Ti)j 

Trovvijtrs ^ aAAo 7ra(>x.\'jyov yiyjr,ra\, ' ^V';s(ziiXsvs [x,h , -TrXr/V 'TrsvTUKoiriJiy , avsicov rrtfific-ATi tolg 
aWoiq Ux\siJ<rai, oT^oog * B7ri'7i-',\izv o crirog dy']iax^' Ka) ecvrog '^SsAs rSv (UvqvtjI'j sIjm.. S ug a iy. 
gVff^s , (SifAs'wfi'of xai iiri riroig 'not^aTx.zvd.^si'j , y.a\ o-rrog rd i^ooBsv e^st ug a^ira. , SKTrXyv 'z-oteiTOi 
Xa^^'v Tvv (^vXctKi-iV Tm A^r,vai'j)v. kx) Traeciuhnv h Xx\y.i^£va-i , to. rs dWx ^ iTroKiatt , Kcu 
' Zs!>av,\{i)v Ao%^V«t? 77^5? T^ TToAsi, TToAA;}? i\i^-9^£tflcv. ^ eg is Trjv TliAoTrovvrirov i'TT'XTcrev ott/i 
u(pi\eici Tig ysv^c-STXj. ui'Ja, ^g Tr,g YloTi^aixg Ttiv ci:roTBtXiO-tv , ^a^ailov yh txtn* ''*? B^ciKOO-uig iuu 
%<A(i;c, T>;i/ XxXiuhyJiv Ka/\ 'QoT']tK>i<j i^a, aoj srtv ci aa^ 7roKi<Tfx.x]a siAs. 

p:/. Taig ^' AS->ivcn'otg kolj UsAcTrovvfja-ioig ahioui fih ximq Tr^osysysvrivro ' eg dXK-iAovg- Tclg 'm-v 
Y^opivB-toig , oTt Trivno'Jt^xixv, ea-jT^v 5(rxv d.7roiyJxv , kxi dv^^ag '" Ko^i<jS-i:ov ts kcu ns\o7rov'J7iTi(M)v iv 
uvtH ov']ag iTToAiooyiir xoig cf' " A&>ivaiO{g eg m YleAoTrovviitriyg , hi exvToov ts 'ttoKiv ^v^fx.xx(^x xa) 

z TittnlMiisAiX. Cr Mosqu.OiiB. a "E^iSirvrai Gr., Aug. dupl. ace. ab cad:m manu, ct mot -hIil-^sh Or. b a" o5eW Rtg. CtJJ. 
Aug. c Ei.- 7»y iiix.1' -''• C- 'E<- riy iiixi" G*"- ^t '"■" Ojn K.iul. iVlosipi. rf oi'ra Am. e ^^ifiiKrjst O. /" EtI irA/»v C 

Co/: Cr. f 'Cii 5> Bit Ui.3< .^f. i^«r/«j. A E^vjTjAiVe. .V/.i/?. G< . O. quod interpretati voluit I'all.i. R-g. Oijf. Aug. In Cr. cU ex 
emend. i ''£»iivA/Mv /J<i-. Caf. Aug. i Attica eliipfis apud Tbucyil-dtm fcequens : intcEer erit locus, fi dicj., »« ti T.i» n.x.»»vnr- 
n> Sy}e« 7r/^i»v rif«« At. Port. I nfJ^ -W.jrj . ■„^,tyr/miT(, cod. Baf., fed ed. Baf. T{)-/ty£v>(m. OT niA»«»n(r/ji» t« x«1 k»{>v3,«v 
Marg. n 'ASijvaiji« sjT(« ij Ti( n«A. Gr. 

pitis indicaujmus. (,ivar noch ttkht nut e'luer Circumval/at'tons- vlla condicionc conieaandum, refpicerent? Aut quod auxi- 

linie umzo£in). Dc Palkne peninl'ula, Dionyf. R. A. 1, p. liura iiulc fpcrarcnt obfcfll? bavfr. _^ ^ ^ 

124. Rcisk. ct .Stcph. Byz. h. v. p. 620. de vrbe huius no- ['A^z*?'^') Stcph. malic: «va;ic»f.rv, <r«fff*; ii t9jbt8 thjc 

nunis in hac pcniiiluia I'lCa, Cell. G. A. p. 1048. gottl. yivo/i^ytf, 1- -/fvaftlmj G. ^ 

fTi J- i; T,)v n«AA,'v,v) Hoc Schol. e cod. Aug. intuii.] G. ^ [oJ"v<4?V''«' " *« ^«« k«.c,] Haec verba dcfunt .n 

Tir^oiihoK «.'-«] Si felutt/a ej/'ent ini/iias partes. Hac for- Ai/tc? KStAe rwy .uswo'vTtty tS*)] Sc. t){, f. cU rn- G. 

ma vtitur quoquc iiurip. Iphjg. in Taiiris, v. 9J2. [-(-^j^ iVuSsv) ciammius bene inonet, haec non ad iequen- Asira; yevo/,u:tv Tw(i2T5{ atrwv J/^*' tia, led ad priora pertinere. Nam ^\t>.ciu:ai; t. e. r. wa- 
fa^«i.'.;.i.'ivi alterum confiliiim indicar, qui, cum non perfaa- Noftcr can-> fubindc adiiibet. v. GlolT. Xenoph. Cyrop. VIII, ^^^^^ prius, relifta Potidaea, extra cam aductl'us holies agcie 

7. ;o. cienanter ad animiim a corporc icparatum transt'ert : ftjniit 1 G 

V V^r'^S'bl^i^fJarT;"."^.''^'""- ''''''"■'^"- •^'-^''^'1 V""'' mterpretari voluit. quod in marline habcs 

\ . (^ei. ui.iii. i.-ir. irdj,iii. L. .}. u. vcrbum tu.sxcfuiisr vernt enin>, i.hs focus citm alia prae/ia 

'A(J<;ti5{ Agn. Stcph. .9/>\tA(!n;V Ep. 330. Si-y/a.v 26. Hero- f^y,,^ („,„ pertnultos Sermyliiir. steth. ;1^ quidam ?uvfT(i- 

dot. VII, 123. oppugnaflo Lyfandrum, ait Paufanias 111, rag. ^^.^.^^ ^^^ y^cc vtitur in Ep. Pluto. Bclluin vna cum lociis, 

253. Rem I'arrat Phtarciiis Lyfand. 444. vbi IcgLndiim quorum Jux crat, Cap. 6. admijurtraiiir. Hac forma apud 

'A$i/Tafav. V. /iriJJot. Pol. 173. s. An hue pcrtincat ^ A^/i;- Koftrum ?i/;iTfo3u(/frv, 4t,«T.ff(3-«iv, ^vi^Ttfisstr., iviivo?.iTiStir. 

Tare? aVrfAoj apud Theopbrajl. Cauf. PI. HI, 20. ncfcio. jvilul tam'en immuco, quia lingularitcr cffcrcur ; potell ctiam 

WAss. ■ ^ habere vim funplicis. wass. 

['At* e? j!«ik) InBaf. eft: iTo rif* e^jtxif;.] G. lAifAo.cV; — Xx/jLiii^si) Hacc verba dcfunt in Aug. ct 

["esji vif Jii tS J'.) Sc. 7fiJ4,«jv, n. "A^i/nJo;] G. Callcl.] G. 

[r«,Ti)p.'«;) Hoc Schol. addidi c.\ codd. Call". Roftg. ct ^ttiiu^Joiv] Quod in Reg. ct C*^ eft 'iawMuv, id eo per- 

A"g.] G. tincre puto, quod Caf.iub. adStrab. 1. p. 50. adnotat, multo- 

'11 aAAo ir»f4An«*] '■ c. iTfe»5c'«)T(iv, q%iod L. II. 91. iun- rum noininiim initiis modo E, modo adfpirationcm pracponi. 

■itur T« !r«?aA07w. G. Add. lli>/J}en. ad Steph. v. 'Hi;i*Mix, et Ke/a-J. I. DilTcrt. 4. 

nafiA:",»vj Incptit haud dubic Schol. cxplicans tcrrac mo- ^. 5. 3'i-/W, Reg. hie, 'Ef/ii/A/«» v S.fjii/A/«/, 'EfFw^^i 1 S.f/iu- 

tum. Qui eiiim tarn lirgularcm cafum, ncc frequentcm aut Xi;. VibniaSie^&MiisvQtitSignvfJu^f vbivid. Ho/jte». ovcK. THVCYDIDIS HIST. I, 6^. 65. 66. 119 

clire coepcrunt At miirus, qui Pallenen veifus fpeclabat, nullo va!lo cinclus erat Nee enim extfll- 
mabant, fe vno codcmque tempore et isi Iftlimo excubias agere, eumque tutari^ et in vrbem PaUen.en 
transire, eamque muniie poffe: veriti, ne Potidaeatae eorum ]ue focii fe, in duas partes diduclos , iii- 
vaderent. Cum autem Athenienfes, qui Athenis erant, Pallenen nullis muris cinftam efTe intellexlf- 
fent, aliquanto port mille et fe.vcentos grauis annaturse milites de fuis, et Phormionem Afopii ///wk, 
ducem eo miferunt: qui cum Pallenen petiiffet, ac Aphytide caftra mouifiet, copiasPotidaeae adinouib 
paulatim procedens, et fimul agrum vafLms. Sed, cum nullus ad proelium contra ipfum prodiret, 
murum, qui Pallenen verfus fpeclabat, valio cin.vit. Atque ita Potidaea iam vtrinque vehementer 
oppugnabatur, fimul etiam a mRv'i grauiter premcbatur, nauibus flationem aduerfus ipfam habentibus. 

6$. Arifteus vero, cum vrbs iam effet circumuallata, nee vllam falutis fpem haberet, nifi R quid 
ex- Peloponnefo, aut aHqald aliud infperatum accideret, auftor erat, vt, quingentis exceptis, caeteri 
obferuato vento fecundo nauibus abiient, vt res frumentaria diutius obfcjjls funpeteret: alque ipfe vnus 
efTe volebat de numero eorum, qui remanerent. Sed cum rem illis perfuadere non polTet, ac ea, quae 
his proxima erant, parare vellet, et operain daret, vt quae foris erant, optime fefe haberent, clatn 
Athenienfium praefidio inde enauigauit Et apud Chiilcidenfes permanens, cum alias res bellicas 
adminiflrauit, turn etiam, iafidiis ad Sermyliorum vrbem locatis, multos occidit. Quinetiam per lega- 
tos in Peloponnefum riiilfos egit, vt aliquod auxilium Potidaeads mitteretur. PofiPotidaeam circum- 
vallatam, Phormio cum illis mille et fexcentis mJlitibus, quos habebat, Chalcidenfem et Botticum 
agrum vartauit, nonnulla etiam oppidula cepit. 

66. Atque hae fuerunt Athenienfibus et Peloponnefiis criminationes, quibus alterl in alteros ante, 
quam belfum aperte Jufdperent, funt \'R. Corinthiis quidem, quod Potidaeam, fuam coloniam, et viros 
Corintliios ac Peloponnefios, qui in ea erant, Athenienfes obfiderent. Athenienfibus vero contra Pelo- 
ponnefios, quod illi ciuitatem fociam et veftigalem ad defeSionem faciendam impuliffent, et fo pro- 

Tijv n«AA>)'v>fV. K>J f'l 'A^ivVio;] ^ >•«? oih cxuSh h'V utto ©faxi),-, /Jx Jt ^j'^i,- r;"v h riaAAi/vjj >» AfvTif. 'lavix;"^ JJ li-rrrj 

*A|.i/ric;. iSsi y^f hi tb J'. Z^-iti;^!!!!;] a T£j>> exuri, a/.Aa T6f) x?4 lloriSxlx;. 'H aAAo vagaMyon] o'tot Biiciiu^. (iMSsfdV 

yct( 01 "fi/iAifve^ av2j;wffi"v toib'tk tivh yivc/ii-jH > oiuvii,o'is£iiiii to ix tutu xaxcv. 'n; J' iy. izatii/] sttxivo; Af.TfWC. tj rj??, 

(t; Si |3!?AoVfv5C TCi eri tk'toi? Ti)i^X{TXiva.^iiv, cCx iTrei^ev. Ta Ti ccf.f.a ETOAs'^iE/] tx /ii) a.'Xa^a-JTx rmv 'A^ijvft-i'ijv 5>)AovJn lirs- 

Affici roii; XaftxiSivri. KoiJ Sif^zuA/aiv] to sj-ic Sru , xx] toA/.b? tuv SfffiuA/av J;^4,5;ije , ?,cx>lffxi ai/rsc v^ci; TJJ eatTwv TOAEt. 

tri Si 1} SfffiuAj?, Xa^.xiaix^ 5r«A/«, tx n~v 'A^ij-.'xiwj (pgcvisx. ^c^fiitnv fih £X"''J x-ro^ov, vZq h tt of/ii'aiv to JTfo? TJi Ttx^Kv,:-^f 

Tt.-;K<'» if^uAia-yauv, r-^v X^AxiJix^v xr) BoTTixiit yviv iS^'a, Kaw ouxi Hx>.\ov to tTS^ov fiigo^ Tiji (;,tAaK>7c,_ ox£f 6i';(;t-K 6 KjiAai'x?, Tfiv 
ti T£A£i/riJa-«). K«) 4'a!/i^/, c~/ to ::•? o? tJ] naAAK'vj; /xffo; <J;(Aiov ijv toi^c 'a5))v«i'o;?, to Js s-fo; 0Ai/'v5u» ix,S?av. (txora:( ovv viiii/.tfTfl 
TO TB 4>ofnluv3; ftf'j"»» "^5 ixavav ovtuv tZv naAAijvf'i*^ to x*i>' ixvTUg [^igof q^-j?.x(!tsiy. Z^lriv] ita-6 KOivS to , en oi Ko^hHiti. 

[Aic'4.5fi<i£v) h. V. pofitum eft port tv? sxvtXv toAf/, in cod. vbi mco periculo Icgas Es-aj raAov> vt ipfe alicubi ThucydhlfSf 

Au<r. Pro Te^iivXK clt in eocii-Mn zr^it/Ai?. la eodcin oinif-- er Suidas. Dc ^f);//V origine AriQote/es apud Phitarchum ill 

luin eft t£v ante 'AS>)vitrc<j».] gottl. Thcico p. 7. et Quaeft. Koni. p. 298- vbi ,^^3^, 0; A'S. P. 

'e? T£ T^v n£Aijycvvj)C-ovJ Scil. aKofs? !r£(*'^fciv. G. legciidum. In hac regione ciuiras Ciijieria ; 3.ui\.oi Cii.ii a- 

C't'/Anv) In cod. Kaf. eft cf^'Acv.] G. ciizeaus 27^. illam deniqiie ct totam pvouindam a Karbaiis 

[nxK?.ifjiuv) Cair. Roftg. er.Vug. habcnt: n«AA/»*iwv. Sine excilam nariat p. 303. Adi i'.v/r/dw v. HUxtx. wAss. 

audoritate vctcnim. Gentile eft nxAf.iivioi, v. Steph. Byz. 'f « c.-AA>)AKi] Non male Mtir^, •it^ci Uf-h^Xd;, fi libri arcc- 

p. 621. forte reftius eft : naA/v(,i'fc/.] G. derent. AJr/a, quod paullo poft rcpctittir in G;-., ex pratcc- 

ncTrix!-/]' Regie eft inter A.\ii cc Ludiac oftia. vid. 'Wi-ro- dtnribiis (aris intelligifur, vt alibi paHim, IDI .«. 
iiotiim VII, I;^ 1:7. qui homui^ix- Liiiiutn XX\'I, :j. Plln. Tor« fih Ko^.-vJ/oisf Reisk. in aiiiin. p. 11. conii).-ir: — K»c 

IV, II. trans Strymonem perpcram locat. M.SS. et Auilores f/vSiojs £1'; rb'; 'A5>fvai'«c. In Dilucid. Abrefc.'). p. 6:. add it 

vniuerfi t gcminant, vt a Jiotyaco vcl Borjcio Phrygiae caull'as hiiius emcndationis, quod Icquatur roi"; 0' Ai;. f< tb« 

diftinguatur. vid. ct Diotijf. Ha'icarn. p. 196. In-imani cr- rTfA^r. et krafjosxv/. -Sed hacc c contextu iacilc poiflint 

rotc^;W«?«xXIl, p. 311. fii ni»xr«,^«» T^« B»TT(x5« cxJiibct: fuppkri, line corrcitione. G. .... J 20 O T K T A I A O T Z T T T ?. A. ^r'. i^'. ^n- 

oys TToXeaog ivut ^v-jsjipuysi, aAA' tri ° dvox.v/^>! >jv. ih'a ydf ravra o« Ko^-c-^o* tTr^a^av. 

^^'. no^to^KH/.'Avtig tie T^f U.o'Ji^atag, ix *i(r6x<x-^ov , dvo^Zj re (r^i<riv iv6v]ci>-j, kcu a,fia. "Tcsp r^ 
yjjopioo hi'ioTcg- -Trcci^SKclAiiv ts siiS-vc l' ig r^v AuKsdM/j.ovcc ra? ^vixudxa?, iict) naJeQouuv ikB-ov']sg roov 
AS'ijvciim, oil (TTrov^ccg ts AfAvKsrsf shv, y,a) doiKolsv t>iv llsKowovvtia-ov. "• Aiyiv/jfoj ^b (^avi^aig fjuh 
a 7r^ST(isuofji,s>/oi, ^s^iorsg r^g A&>!vccii{i, ' ■a.^v'^cl ^e ' hx KX^^cc fiST avrm ivrtyov lov ttoXsjmov, kiyo-j]eg 
iK shaui avTovofiot Kcijd ' rdg CTirov^dg. ol ^i AaKsocitfMvioi , ^ 'n-^ocr7TUBaKa'AiTc(,<i']sq -rm ^v[jLf/,dx<^v 
' T£ Kduj it rig 11 a\Ao sd^ri ^OiyJj(r&aj inro AS'yivaiidj, ^6Akoyov a(p'2'j auT^j 7roir,<jc','j']eg rev atiS-oTa, 
Xeyeiv eyj^evov. kx) y dWoi ts * Tra^icvr^g iyx.X^tix^A iTrot^vro ' ug iKa^ot, kcc) '' Msya^ilg, ^riXHv)eg 
ah y.at ttssa ix o?Jycc ^id<po'^ci, (.loikirx Se, XifMvuv ts n^yicr^aj[ " twv ev x^ A^r,va.M'i d^x^ > '**' '^'ii 
A^'j-ySig dyopxg, Tra^d Tag (nrcvSdg. 7ra^e\&6'j']sg ^'e ^ reAsuTccioi ' Ko^ivS-toi, y.xi T^g dhksg edtrav- 
reg TPmov '' ■Traflo^vvoj riig AccKfoaifioviag , ST^stTrov Tddos. 

^)l'. jiTO niS'lON S ■jf/.dgy i AcczeSxiiMviot, il^g ax^' iifiag uCrng TFo^uTEtxg kx) cfj,f\txg 
dTrt^oTt^ag ig ts; aAAs?, 'i;v n kiyco^sv , Kx&i'r>j(ri- ;:«) dn' avri, crMy^ia-vvijv fj,h S/^ers, dfixS-iX ds 
^ TrAitovt ■TiPog tx 'i^oo Trpxy^xjx %«^<7^f. Tra^Axxjg yao Tf^oxyo^svovToiv fJiMuiv d if/,i^J\.2fi£v ' vrro 
A^riVXiiiV QAxTr']£(T&xi , i irso) aiv sSi^x(Tkoiu,sv sux'Tots Tr,v ficiS-;]<Ti]/ s7rotii<r&s , aAAa r^y \eyovTU)V 
uxAAov vTTSvostTB dig '' svsKX ' tZ'j xvTclg i^ix oixUpi^m Asyaeri • y.cLf Oi xvto iJ tt^w 7rd<rxBiv , «AA' 

c 'Av«k!X'' "••■?• P ^'* ^S- 1 AiyivifM/ ri Ar. C. Rig. Cjff., Aug. AiyivSrai t}. r K(,;;a 5' ix Gr. s oiX'i«'f» .'"''• Flor. 

Baf. C/iJJ'. AuR. a coir. Mox in Mosqu. ixitx. t Ti« om. C. v Ufit'ctP.itiJTn Reg. x Ti due.l Rig. C.ijJ'. Aug. y 'k>.>.» 
Mar". Bil". cod. 'axa«> omnmojiulit S.'epi. quiim feijuatur M«yaf:."f, quod cum icAXsi , Don aAA« cohacixc- 'aAA.i Gr., led e.-nenda- 
tiim HsMt, z naaivTtf Ar. D.i". a llluJ vif Attlconim more reduiularc putac At. Poitiis. b Miyx(;< Maig. et Ceil. vit. Su- 

pbayii. Sic ct ii^<e apud Aiip.aphiitiem inuenics. c tJv om. Gr. d Tsf-umTtt Ar. C. D,tn. Moiqu. e 01 KsffvSiti Rfg. f In 

Ban. erafa veiere fcripcura, dubie ir^fotuUri, vel vtiv. ^ 'r(xJv/Wi>;f . Balii. cod. In Z)(i«. ni.inu rec. fupfruftriptum erat x. 4 n>.<»i 
C. CI. CajT. Gr. Aug. Mosqu. i 'ajtJ 'aS. Gr. k "evikcv Reg. Cajf. Aug. I Tw» auTojt XhU Sia^nfinav Tbucydidim fcriplifle 

fiifpicatuc .y/f/ii. alioqui (inquit) videtui Icriptutus fuiffc tw aurjrf Jii? Si«(^»f»rv, vel potius fine illo pronoraine, tuh itiuv iici^ifxv, 
IkuC T^ 'iii» iii(fof*, p. 104. 

'Ea5. ff^i. Jf*ix ^ETa noTiJ.] '£/5o'vTc5 hie, fimplicircr pofi- planum eft e \'erbis ThucydiJis. Notauit quoquc hocGram- 

tuni, {["n. cxpcditionem retifTcnr, cum L-xcrcitu accclllU'ent; mius ad Scliol. p. 608. Schol. ad Kari ri; fT0v5i{ deeft in 

c^ttiv refertur ad Ifixxo^TO, et /htz ntnS. fit, fociis I'oti- Aug.] G. 
dacenlibus, vc cos iuuarcnt. baviR. Ei' ti« aAAu] Rcisk. in aniin. ad h. I. legit aAAoc, alius quls 

fs^lffiv) Schol. ad h. V. adnotatum erat in Cod. Aug. ad Lacedacmoniorum , qui fccius iictt ejjit. Lcftio vulgata rci\c 

CTi laiiTay. Schol. ad Oi! fievrai eye iroAtfco? dceft in codcm fe habct. G. 
cod.] GOTTL. [Tc'v fiwSo'raJ Articulum c cod. Aid. addidi monenteSteph. 

0<5 nivTci «TS ToAffio? — ^uvif(uyet] Belium nor.dum eiupc- Exftat quoquc in textu.] G. 
rat. Ita .i\riftoph. Fquitt. v. 641. if i yij ^'ftTv i iroMfic; 'aaao;J Non dubium eft, quin «aao< re, non aAAa rt, fcri- 

KaTtfVa'vi- '''• in Acharn. A. II. Sc. 5. Transfertur ii. v. ad bendum fit, quum lequatur oi Meya^sT;, quod cum aAAo; re, 

ca , quae magna vi crumpunt vcl vehemcnti cum impctu non cum cImx n, coliaerct : vt ii Lacine dicas, cum alii, turn 

in obftantia quaculs fcrunrur, vt Eruditift". Valkcn. docuit veto Megtrenfes. stkph. 
ad liorip. Hippol. p. 309. G. Utyxfth] Jiemcl de diucr£i fcriptuxa horum ribminura* 

[oix y'^X'i'") ^ ^"°^- Aug. adieci.] G. quale hie vnum habc-s, tc moncbo, cam in mco vetfi-i exfTif 

He?) TM Xffh itiioTK:'] SolUcili, metuentes o[>pitlo ; ica infra plari clTc potius per. 5, vt hie in Marg. habcs Meyaf f Ci quum 1 

C. 74. htasvrit !r£fJ Tj x<^?f- if- 1"I» 7°- iti«xQ Trnfl roTi; in textu (vt vulgo vocant) lit Kty»ge7i. Sic nA«T«(tr{ et 

nM3Tr.n)<fi'o'C. CA\m gen. ri a T£?) TtZ-j h itfavei' iiSioruv. nAarai^i (vt alia pler.ique huiusmodi oniittam) legitur. Sed 

VII. 75. vt (foiSjrf^*! wff) Th — Xenonh. Cyr. 1, 4,32. j£f»«< hoc arnxaiTsfon' Iicut ct /tt^c, quod apud y*rj/?o^*/7»«H quo- 

«r£fi TI tJ t//ow KJtf Ta Ki/V»(/. Vidctur liacc forma ex Homero que inuenlcs. stepii. Etiam Clar. W«<//iHuJ verbo monet, 

dcfumta, v. c. II. p. 340. 542. cum vtroquc cafu : fcripturanx huiusmodi nominum in Codicibus vetullis, tan\ 

Ovri To'ffoy }/ixua( irifi SslSix n«rfo'KAoi», per ti;, quam (ic efle. Inane eft dilcrimen, quod inter pro- 

*Offov J;i«l Kt^x^i xiii iflSia (jimeo) — G. pria et appcllatiua c Cbocrobofco adfcrtur in Etyniol. M. v. 

Oi Tf trpfw. — MiSirt;, Kfv^^x ii — ,'/?yov.J Poffit aiicui iTTJf{. 'jij txaToi Ihcpc dicit Tbucy^l. WA. Indie. In qua 

vidcri *< rcdimdarc, quia [larricipium praecedat ; led illud formula xtfiasZi pom ri) »; adnotatum eft in iJff. et C/iJf. 

rartitip. pcndere polJit ab itti-ioj- fu.-ifcrunt bellum non ad Cap. i?. vid. Grotiou. ad Lucian. I. var. Hift. p. 64?. ra 

Kita^cuiii'^oi, non per legatos, i. e. i;j^i xj., fed occulfe. 1!. fiicov Si ol auniixx"> •'« «><««'• Vbi iniicarus eft Tbucydidem 

[Ai7i>i;Ta; f*>) ^/'7iyf«ft(*<»«« "T? erovvaj; — ) At crant «V 1, 48. dvck. 
rrsvJsi, ideoquc non aiTCvo/iti, poterant in belli communio- Li'f yt»3*.«] De hoc Pcriclis dccreto vid. Aiijloph. B. I33.7- 

nciu wniic pakiu, iiCm'i^K, nc i'otdUVaui vidvtcutuii vc A- )'ji< Ct T3ielx,e» Uui. Hi, p$5. vvxim 961.. ex iV//, in T H V C Y D I D I S HIST. I, 66. 67, 68- 121 

fefti pro Potidseatis aperte fecum pugnaffent. Nondum tameii bellum publice conflatuni erat: fed ab 
armis adhuc abstinebatur. Corinthii enim haec priuatim egeiant 

67. Sed cum Potidaea obfideretur, non amptius quieueruiit, cum de fuisviris, qui j«fn erarnt, 
turn etiam de oppido, cui timebant, foliclti: et protinus focios orare coeperunt, vt Lacedaemona 
veniient: et 'qifi eo profefli magnis ciamoribus in Athenienfes inuehebantur, quod et foedera fregif- 
feiit, et Peloponnefum iniuria afficerent. At Aeginetae, non palam illi quidem legatione mifTa, quia 
Athenienfes metuebnnt: fed clam, cum ipfis bellum maxime fuadebant, dicentes fe ex foedere non cflTe 
fui iiiris. Lacedaemonii vero, fociis piaeterea aduocatis, et fi quis-alia quapiam in re fe ab Athenien- 
fibus iniuriam accepiffe diceret, legitime fuae gentis concilio conuocato, eum, quivellet, dicere iuffe- 
runt. Tunc vero cum alii in mediam concionem progrefH, prout finguli fe laefos iudicabant, de Athe- 
nienftbus conquerebantur; turn etiam Megarenfes, demonftrantes cum alia non pauca, quae fuae rei- 
publicae vehementer intereffe dicebant, turn vero praecipue, qaol ab agri Attici portubus, Atticoque 
foro, praeter foedus arcerentur. Corinthii vero, cum Lacedaemonios ab aliis prius flrf i^Z/am infligari 
permififlent, in medium nouilTimi prodierunt^ et haec infuper addiderunt. 

<J8. „ F I DE s, quam vos, Lacedaemonii, publice priuatimque inter vos ipfos feruatis, facit, vt, 
fi quid in alios dicamus, minus credatis. Atque ex hue fide , *aequitatis quidem laudem reportatis: 
fed maiore rerum externarum infcitia laboratis. Nobis enim faepe praedicentibus detrimenta, quibus 
Athenienfes nos erant affe£iuri, vos tamen nunquam audire voluiftis, quae totles demonftrauimui: 
fed potius fufpicati eftis, haec a nobis dici propter priuatas fimultates, quae nobis cum illis intercede- 

* Moderationis laudem. Acacius. hvds. 

rrovJarci v^ tcevTHi; eix'v oi 'a5ii-jz7iii. Kxtcc ri; STos/Scii] xxtx t>)v gviapuvlxv rHiv ayroiSav- SvMoyov s^U)/] tok e'su^sric 

Af'/ei fi/AAryov, cTi £/ Tivr£A>;»ij i",/yvsTO ce/. Mx?.i^x di, A(fziv»iv rt dfyis^i/^l ^ulv, on Tle^ixM-c, fif AAay /»■) ov Jovv^-f tUv 

Xf»ff/iiTtov TQij ayx^t^xTc^, KXT€ffKs:^xff€v fjyet^ix^ , »j5iy,xg/. tStuv av xCtcv b AAKif3(a3>j; Txii; utv , ^^ero o, ti ie^vtMi rv 5t 
ipitffXvTo^j OTt 5iik tbto uSufiu, ojtwi h(u^i*i /.oyov Ttcv x^mixTuv y i-/.sTvo^ ^^icx^ cj'n-e, /zaAAov sko'tth, otwC [ivi Suffei^- i Si vttb^u^wv 
Tov Aoyo'/i (irsyci vl/J^sv sic x^y s-cAiv *xtx Kiyx^iuv, a*ifov xirnt tifysffS*) f,i;ihu)i kx) xyn^x;. xx4 rav 'aBiivxIcov Ssfu^>iShTii>\i 
xuTii iK^euysi. ti Si i^arh, crt Six tbto tjjw \f/?4)ov iisiiyxye, Siori oi Miyx^eiq' Atr^xaixv ti5v SiSJcvxx?,ov negiK^Jm uji^isxv, srojvic/ 
MuTiiv eyKX^^vvTSi. To ttitov vfixi] tp tti^dv, u AXKeSxiizoviott rijv KaS t/(xac at/ra; voAireia^ xx) 5/-t(A(;i?» xTTfroT^^vg v[^iq ec th? 

«AAh; Eaa>)v«5, mv T( >t(yuiiev, KxSi^tjVi. 'ATjfOTJf «?] viixf a^i'iHi > fJi} vei^oiihut. Hf Jj ra tjor T^JiyiiXTx] 5rf o? tx tui/ 

fappleas, tijv ' Kerctaiac; »«•«» ykf MiyagiHijt iralggv , et Icgen- ['AjriTJr^fBc) E cod. Aug. h. Scho!. intuli.] G. 

dum ffuvEi/vfT/v. WASS. *E« TK? aAA«c] Reiskius puraf, (anim. ad h. 1.) deerte poft 

^Aoyev Jbv»h) v. Plut. Pericl. p. 654. Tou IcyiniiXTos , n. kAAbc, ijVa?- G. 

Mincruae; quam ftatuatn labricauerat Phidias, v. Plut. in "h» ti Af'ytif/tv] Sc.iuir xirm , i. e. /t con^uerimur tie vid- 

Perii-I. p. 65?.] GOTTL. norum no/fiorum perficlia et i/o:n}nathne. Apte Nofter huae 

['EyxaAS/Te?) .Srcph. malit : KiKAbvrfs. In CafT. Roftg. et li^^iaeiioy tribuit Corinthiis. G. 

Aug. eft «)r(iKo:Ae'9-2!»Tf;. Rem carpfit Ariftoph. Acharn. A. JI, 'At' hi/tb] t5 n^a , moi!eratlone:n (iue modiim in rehis 

5. V. 523. Priores quatuor verlus habet quoque Plut. in veft'h tenetis — G. 

Pericl. p. 657. Rcisk.) G. njo? tx t'^a trfxyuxrx] Nos: in die ausviartigen Angelt- 

'Tfjasl Haec repetitio ferri poteft^ nee e.\emplo caret, genheiten. Itaque non modo cum Scholiafte |i/V/ii«x«' • '^"^ 

Mox quidam CoM. ■irKioji poerice. wass. omnes Graeciae populi, praeter Lacedaemonios, lunt intclli- 

To r/Tcv — rvt( Kxd' vnxi xCrvi xoAiTti'aj xx) ofiiMxc] /lite- gendi. v. Gramm. p. 60S. G. 

gyitas et files, quam in republica tidminiftrandn et in rebus "AAAa tuv Asyo'vrwv] Gen. pendet a praeuio Tff) 1 non ab 

"piuntis innicem vobis ftob.itiu Haec fides e'fFefta tuit apud vitoiotiv. v. Abrelch. Dil. p. 62. alioquin diccndum erat tmj 

Lacedaemonios legum et inftirutorum Lycurgi Icueritate, vt AlyojTx;. G. 

or, qui reipubiicae praeenent , niodum tcncrenr in imperan- 'liia S4X<poiuv] Spcciem anaphorae hie notat Abrefch. p. 6j. 

do, et ciucs, modefte patcndo, nihil committerent, quod vt L. IL 37. rx 'iSix Sii:pc?x CI. Kauer. pro Six^ifovrav pofi- 

rcipublicae (latum rurbaret. In cod. Aug. ad II. v. Icriptum : turn elTc credit, et trullra corrigere lie .Steph. G. 

iifHiyoiSx Tgliif KoiivSim. G. T<5v — iSix Six<f.osKy] SuppkrJ etiam pollic, eyrwv. BAVBH, 12a © O T K T A I A O T S T r I' P. A. ^>}' . ^B\ tlTTsiv, 'oa-ci) xxtf (jbiytTit eyyiK^ijLciJci syjfjt.£v , vtto fisv A&>ivaii>iv v(2p<^o/J4vot , vtto dt vf/.m dy^sA^usvoi. 
najj si fjbh ci<pcL'jgiq ■wa 'ivTfg r,ai'!iovv r^v EAAaoa, oiOct<rKaX(ccg av •" cog iy.Siooa-t 'Tr^ocrtOst. vvv oi ri 
iu izxK^)}yo^ilv , aiv t^c fih Ss^aKuifjcsvui o^uts , *" tok (5' kTn^nKeuovrag ctiiT^g, XMf i.% jjiwrct tj7s 

KUffdv ' TS tnroAix,(icvTsg Qio, /ifjt.'Zv sJxo", ''tci^ YioTi^uiav inroXtooxav. m to fjbiv , 'nnxMt^ojajov x^^^o^ 
irpog TO, stt) Q^anfig ' B7nx^')j(r&xi, t; dl vavTiKov civ fieyt^ov ^ Tva^icx- HiXoTrovv/icrisi';. 

^B-'. i,Ka) roi'j^s vfzsig ahioi, to, t£ tt^vtov eda-avjeg aur^g rr;v 770A/1/ fisfa, to. }vir,hx.x x^aTwy<*(, 
xai{ vrs'ov T« fzx>isa iryicrcu "* Tsixv ^ toJs ts di) ccTro-e^ivTsg i fjuivov t»c iiir e/.efvjov so ii\Mftsv8g 
i\su9-£^iag, dWd. xcc) t»? "* vfiSTS^ng '^^-4 ^va/xxxag- » yjif ^aXctxroifisvog, '' d.\X ^wdfisvog fih 
'3rxv<ra^, -Trseio^uJv Jf, ccAtjS-B^i^cv atno (>^i, etTTS^ >iclj ir,<j d^Matv-rrig x^£T>jg ug tXsvSs^y.v Tm lAAa^a 
(pi'^srof. fJboAtg J'i ^ vu'.< Tf ^v'j^.K&oftsv , KM s^£ vvv itt] (pxi/e^oig. %^^f yx^ iix. ei doiTi^fisSa' fn 

m TlxftHtMjiciTt Di». n 'Hjxii dccft .'//•. ^ o oix'"" ^''- ^- ''''/• Z^/'"'- Sj/. vt et paullo infra. Sic etiacn vttoqite loco Crtg". 
Aug. et Motqii. f 'cu dceft Gr. dcinde inter verfus fcript. et rurfiis induaiim. In Mosqu. u« ad marg. fctipt. f t4< C. rit< 
ii Rtg. Cajl'. Aug. r In vno exemfUiii «{« non legi obferuat Schol., led legr debcrc cjlftimat Sitpb. O.-nittit etiam CI. Reg. Haf. et 
.Aug.. in marg. veto a man. rec. additum. s Tt om. Cr. t 'atox??'-'" ^'- f- Gr. CI. Aid. Ftcr. B.if. C'Jf. Dan. Aug. v n«(- 
#JX« T»r< n<A0TOvv.,f,-»i( /<r. C C/. Mosqu. Kfg. xl Ttixi fhtJii Baf. cod. xi 'liK'TifKt .4r. C. Keg. Gr. Mosqu. y AAAi J Gr. 

z n;» yi roalit Stci>h. a 'EiritxiriTu A'.irg. Aug. man. tec. corr. «>» iniTrt't. '£v TM ff yw la-fiJv] n. cam fumus iniuria effefli, G o T T t . 

^*H TO aa/er») v. Suid. in vxgx/.x?.u^, qui hoc Scholjon 
exlcripfit.] G. 

[O' aymit; xa! to S/kuiov) 'AyS«{ fant rationes, qtiac firma- 
mcntuin cr tobur caulfac tfSciunt. V.xt to iixxiov lisnificare 
*idctur locum argnmcnti a iufto dcl'umti. In cod. CalT. cc 
Aug. port iUxiev ell : Ke^a. quod xi^a?.tcio'i haud dubie eft, 
i. e. caput argumenti, n. edc iuiium , vt fibi ab Atlicnicn- 
libus laefis, au\ilium a Laccdacmoniii pracftetur. Duckcrus 
putat, TO iiKxioi ciTc .Synonymum v. ayuvit, vcl lumi, vt 
Kf^aAaia. In cod. Aug. dciunt .Schol. ad verba To T/rov inscc, 
et njc? ret iiu TtfuytiXTce, it. ab 'Oiru xxl tiiy. lyx. ix — •'d 
TlgofeSii. Schol. ad Tb? ju^v ieoti?.uiihvt ex Aug. addidi.] G. 

Tl Se7 nanfiiyoger/] Tlfgl iniUuv. Moxad os3«A»/*«'m« fpcAa- 

Vit Pollux, 111, 85., vt Ct C. 69. C.V tKSlyWV 3f5BAw/tiyH«. G. 

[Ka) « ToAAa ^(0TafiaxcByriilv>i() Hoc caput .Scholia praf- 
fixi, pro Toi"; iiinrifOit ^v/Jiiixoii, auclorc Stcphano. JnnuxiBt 
Corlnthii, Athcn. Ic procparalVe, quod conlcii Ibi client ad- 
oiilTorum, icircntque, Corinthios has iniurias non toleratu- 
>us. In Set ol. ad Tar; i' brifini.niirrai in Aug. pro xixi Mt- 
yafiuft eft ij.J G. 

['Ato xoivs) Omnia, quae in cdltr. leguntur, a CalTcl. ab- 
iiint vique ad xf«Ti;»a:(. Schol. ad EiVoTe ugx abell a cod. 

f'.TOTi ixga] Non indignutn hoc cenluit Scholi/tjies, dc quo 
adnuincret, in vno rxnnplari illud xQa non Kgi ; fed quiim 
taccac, vtrani Icftionein practtiat, ego non icidein ta..'cbo, 
vcruni tlxOTt uga maais mihi plarcrc dicam, quod alii^^ in 
locis ita loqui hunc Sci Iptortm oblcruarim. Ex iis autcm 
mum habet pag. 15:. i^itnTi xfx J«i;vi)9i(»ay. Cacrcruin dc 
participio iTtf.xPcurti: , quod llatiin lequitur, id eft, lic cius 
iignilicatione, a BuJaio dilTcntio. Niliilo enim inagi.'^ hie 
vai/utfi'if hjlerc tb 7r(t>.xpii/ fgnifrcationcm puro, quam in 
quibusdam aliis huius Scrifiio-ii loei.<, quos turn hoc con- 
tuli. STEVH. Vide eius Append, ad Script, al. dc Dii'.l. 
Act. p. rtj. HVDS. Butlacii in Conimentai. p. 193. icq'ii- 
tur i'htm. Altig. in iviyu, vbi h. 1. adicrens icidem Tf oinit- 
tit, vt Cr. hx 'Cajf. ell iiKcrptcutio h'ia^titt, BVtk. El — T0AE.ui,'ff6vT«fl Aut pro pafTiuo diftum, jrof-einiStienTxi, 
i. e. fi bcUo pctancur; vt c. 65. t<S ts «aa« Iroll/iei, clTe 
poreft cetera bello pcrllquebatur, prenubat : aut pro ailiuo, 
KoMiiy,e!iuai' quod paene praenilcrim; quia non tam mctiiijji 
hie ariTuantur Athenienles ab aliis belluin, quam ipfi parairc 
fe .'i gercndo. "Afa autem hie fign. /«</<■, i'tuic. 2.ur nitni. 
rum, videlicet, tl agx Ji quidem , li nempe; vt l Cor. ij, 
15. tiVrf cfa yfxfol cix lyfliOiTxi' vbi tanicn crte poflit, _^ 
eigo, nempe, vt illi volunt; ex illorum icntentia. BAVfR. 

,K^fxtijev — JioA«(3cvTfc] Vcrllo haec deicndi potcft, e L. 
VI. 5g. TOi; iT/xBfsic — T« «TAat iirO.ctPtTv. Schol. ad I, 143. 
i/VcAaj3f<"V, int. ixoxKiZTtr). v. Addenda p. 666. C. 

'E^jxaifoVaTov] In cod. Molcou. ad marg. not. 7-f. inxett- 
gtKTXTov' quod viiratius videiur verbiun fuille. C. 

['ivixxi^iTaTOv) Hoc Schol. c cod. Aug. additum.] G. 

'ET(Xfii»S«t] 'As-exfifffSsK eft cx'interpretatirr.c. wass. 
Stephanas in Thell Icribit, in vulg. Lex'rch cirari ur:cx?y.fS*t 
Tx liri e^axtt;, pro olitinere Thra.iam: fed iTne nomine aufto- 
ris, cuius fi non auftoritas, at ccrte fides cxcmplarium defi- 
derari pollit. Apparct, nuflorcs Le.vrcorum antj^oculns ha- 
buillc hacc verba TiiicyiliJis : led iidem pcrpCLim nniilcrunt 
pratpofitioneni tj;?. qua aJdita plane alia eft iyntaxis. Vtrum 
autcm kgcndum lit tT;xi»^«'5».i, an uxox^faStxi , non dtlinio. 
Hoc pliiriuin MJJ'cit i:(/(/ audoritatc nitirur, quam •y<x?>r 
»3«) , et vidirur illi hie adcommodiii poile ca ligniHcatio, 
quam in Phla. cki ct Luciani locis apud Siephanum habct. 
ScholiajUs CnjJ'. nm\ habet Icholion iliud, quod eft in edito. 
SuhlMS dicit, ixtxt^tt»Ji apud Tbucjit. tftc to" a-eAA<SK.t xtx?v- 
••3.X). Dvr.K. 

Uclendit Abrcfch. hanc leOioncm in Dili!c. p. 6r. ct 
Si-'.ol. ad c. 41. xoAAiJxi; xi^'^" *>-. '• accomniodat, quod 
Suidas repetiit, vt Diicketus monuit, qui videtur leijioni 
""■"Xpif'Ssn I'ailerc , quod ell ipxavTWC et i'x2i«c XC^'^^f- 
Aurelei.ius Ixiic^^cSai ilhillrar aliis verbis, in quibus praep. 
jx! augct; v. c' i-riagxt^v, ixiMyiit. Haueriis pro liniplici 
poi.tum cfTc iTixfKrS'vt ct, liue legannis isoxC'i'SjM > ''"* 
l)riz?>!«-5sq, iiei.truni plus ligniticare. Quod conhrmat quo- 
que Abrclch. A\ii\. p.. iz6. G. 

[rin»'rtr«f) Stcph. ob tiuKi* «v, diccndum fuiflc putat, T H V C Y D I D I S H I S T. I, 68. 69. 133 

bant. Ideoque non antequam iniurlam acciperemus : Ted poflquam earn accepimus, focios iftcs ad- 
vocaflis, apud qiios aequum eft, nos eo prolixlore oraiione vti, quo etiam grauiora crimina liabemus, 
quae obiiciamus, ab Athenienfibus quidem cum coatumelia laefi, a vobis vero neglecli. Quod il 
Jfthenienfei in aliquo obfcuro loco delitefcentes iniuriam Graeciaeiaceient, nobis demonftratlone opus 
eflet, qua vos rerum tgnaros doceremus. lam vero quid longa oratione opus eft riohh, quoi-um alios 
quidem in feruitutem cib ipf.s iam redaflos; aliis vero, et praecipue nofais fociis, infidias ab ipHs Ami, 
ipfosque ad belkin, fi forte vnquam bei!o appetantur, iam pridem praeparatos videtis? Necenim 
Corcyram clam et per dolum capfcam nobis inuitis retinerent, et Potidaeam cbfideient: quarum vrbiura 
altera quidem eft opportuniflima ad res Thraciae obtlnendas, ita vt illis libsrius vti pofiimus ; altera 
vero maximam claffem Pelopoiinefiis in bello fuppeditaflet. 

69. „Atque vos ipfi rerum iftarum eftis auflores, qui et tunc prin-.um eos poftbellum Medicum 
vihsm fitcim munire, etpoftea longos muros aedificare pa(Ti eftis; quique tib eo tempore ad hoc vsque 
perpetuo libertate priuaftis non folum eos, quos illi in feruitutem redegerunt, fed etiam nunc veftros 
focios. N^mnonis, qm aHos in feruitutem redigit: fed is potius, qui poteft qmaem hoc impedire^ 
fed tamen negligit, vere hocfacere eft cenfendus : praefertim fi Graecorum liberatorem fe efte profi- 
teatur, et praeclarum iOius laudis titulum prae fe ferat. Vix tandem vero nunc congregati fumus, et 
ne nunc quidem ob certa ac manifejla crimina. Nee enim amplius eflet confultandum , an iniuria fue- 

evuiJ-axiiiv. TlarfExxA/TZTE] Kuy/dif irafaxaAery, 'rivij to zs/ltiV, ^ to n? OTf irf rSy-i. axv^ovyxfro Sief^tif, 'Ev oijrfOffijitE.'JIvTei^e'/ 
«.' ayuvi'!, xs) to iUaiov. 'OiTui kuI ix.iyi'rx iyxJ^ijijjLTU t'x'] Kxrii twv 'Ajifvai'div, y.xl u/iiv J><acvot(. 'A^aveic tk ovth] lij-sMf 

/;Ai(3o't(o{ liSlxuv, Tlgoeiiii] uiiiv roTs AaxEoa/fiov/oi;. Tk4 y^lv iei»\aifilvvi] tkc AiyivifTa;. Taii; i' eiri^H>,£uavTa(} TltTi- 

ixiurxi; njj Meyx^ivffi. KvJj ex jtoAAb s-f oT^fEffxej/aff/jEiu?] <5c euvuhcTui; ri; iaurSv aim^rlxit xecl yiyvatcxevTag, uf Tivrtui «« 
ivtJsfifSa. u^^u xoMi-iifiroi^ev. imoTagcCxivxci^iyviJ ce^ro xoivS to cgSre. EjVote «?a:] h aAAw K xsirxi to af«. Etixki- 

^OTarovJ x?iioS:iiiTxrov. 'Efrixxi^orXTOv %«f.'oi'] ^ riorlSxix. 'Ejt/j;?*)"?'?*'-)] aro^f )i(r5*.f, ivE^yeixv veieTy. H oj vxvtixov 

aevj ij 5t E^WKEv xv vvfiixxx^xv vxutix^i'j , si KCAEfiOi; ysvitffsTo'jt $i]}.oveTt. Met« tx Mif^/xi] i^stx tsv vc^ef^ov tov M>f5iX0v» 

KfaTtvari] ,'ff;(;t/j'o^-oii5'ffjii. 'Er, ToSe Ti] -liSy^fi riSe. Oi yxg o isfiiaffaizivni;] to ff;^^/za: ffyAAoi'«rf:e';. 'AAifS^TEfOi' tbto 5fa] 
TO Sh^5v. EiTEf J ete/. Kx) Tijv x^lusrj] TO fff(L:voAc'y><^2> TO x^imiix Tyi itxxicsvvm tx*'- OoSi wv -stI <f«iie^Oii\ Kxj vu* 

^yiviTO. In cod. Aug. defunt Scholia ad 'ZxMxigirxTo-j, it. Ou yxf & SovXccxr. — S?S iAA* 6, rel.] Etiam per omiJfionerK 

ab 'Er/Xf^fJ^-t — ad 'Ei To'dE TE.J G. /xo'vov et xx) e.vpliccs haec verba : non ille modo, qui redigac 

TmSs !/%=."« alVjoi — x^xxv-jiv,] Inter excmpia ff^oJjoVfjToj in feruitutem, led et ille, isque inulto veriiis, hoc tacit, 

in or.itione refert Arijliii. Rhetor, in Lib. de Diet. ciu. Cap. eavfr. 

V. item quod mox Icqultur , y;svxxi,iTi yaf ^^o'voi 'eaai/v^jv, [oi ya? h iti^usxi-isvoi) Hoc Schol. e cod. Aug. intuli.] G. 

pro quo habct ijo-. Ss notoi tSv '£aa. Pro K^ar^ffa) ri^v to'ajv- 'o ot/»o/i£KJ? — i^fi Haec verba in rl'um fuum conuertit 

ibi reftc emendatum eft x^aru-jxt. dvck. Schol. Greg. Naz- 1. Inuett. p. 7,2., vcAbrclch. indicauit in 

Kx( Tavh ifiUi xItkhI Magna vis et acerbitas ineft in hac Auft. p. 227. Mox fuper x\vi3-i^e?ov in cod. Mosq. luperfcr. 

parte orationis imieitiuae , quam etiam notauit Ariftides de eft; «?, vt malueric librarius aAij^e^^jM; , citra rationetn 

dift. ciu. c. 5. a Duckero laudatus. Hanc c^oS^othtx imi- Thucydidis. G. 

tatus eft Demofthencs Li OJynth. oratr. Quae culpat h. 1. L'AAt)3e's-£?ov tSto Jja) Hoc Schol. ex Aug. cod. addidi. 

Thuc. in Lacedaemoniis, orator accommodat ad .^thenicnfes, In eodem cod. Schol. ad EIVe^i et Kxl tH-v x^iaetv abfu.nr.] G. 

et Phllippo rribuit animum Sgxrilgicv Athenieniium , quem 'A|'"«'"' ~ (p^e^Txi] Cit. T. Mag. in ajia. Si fto'Ai? cui« 

Nufter h. 1. iaudar. gottl. Af^.' intelligc PfaolMj. S\ (icyiq, izitx pixu quomodo vtrum- 

'ZxtxvTii xCTtii Tviv to'aiv] Miforunt quidem Lacedaemonii que Articis iu vlu elTe ait Th. Maoijlcr. At ccrte apuJ 

legates ad Athenieiil'cs, qui cos ab hoc inftitutoabftrahcrcnr. Heme) urn conlunduntur. Deniquc f£o7«t et ^ioAoj idem lo- 

Icd irrito conatu. v. inira c. yo. 91. £ Diod. Sic. L. XI. c. nant. \v.\ss. 

39. p. 4J4. G. K«i in vJv et! 4.«v£por«] Brcuius poterat, omilTo vDi', dicere: 

Oi yx^ h SouA. — Sga] Stohaeus 'p. 311. ct Hermogenes A\A.'i, Hi thto. v. Bauer. Senlus eft: Vix tandem conuenimus ; tt 

qui minus rerte i izh Jot/A. wass. AEJovA«f(£,;oc c Thucydide tamen cur conuenerimus, et quoitam conjilto, objcurum vJdetur^ 

lavidat >'o//h.v HI, 75. dvck. gottl. 

oi y'xf 4 3«Aaiff-«ft£voc — ] Reisk. in anim. ad h. 1- quod 'EtI tpt:ve(oT(;] Cum haec verba refte expllccr mecum B. 

brcuiter hie dixcrit Noftcr , explicatius lie difturum tuilTe : Gottl., non videtur ilia praefigerc debuiireScl-.oJio, cui prae- 

B yce^ i ia^uexiiivot liovov tvto S^x , h. c. avasifii riji iMvSe- fixa Icgercntur verba x?^^ 7«pi "t/x, el xSixov/j-eSx, lel. quae 

fix;. Mox pro: aAA* i iuvx/iivot Baucrus credit diccndum manil'efto latis rel'piccrct. Schol. diccns ; uondum mini liquet 

fiulTe, { i Sv)/ii*(ye(, aut policiuQ vtcnduni. C vobii", nos elTe lael'os. Poccximt tiwefl ec ad ^xysgi rcicrrj* ,34 G O T K T A I A O T S T F F P, A. |^'. 

o-MTrHV, dkXa. xm&ou dfivvifii&a. ol ydo S^uiv'Jsi QsQaXsvfzivoi, a^of » ^isyvooKorai fj^ri xaj- i *■ (i,i\- 
hov'Jsi S7rif;'x,ov']ai. KaJ{ eTrircifiS&a., o'io. clc^ " o\ h^nvcCioi xet^ ct/ xctx' oKiyov xoa^civ i'Ki t^ tti Aa?. 
xa) A<ii'3-ai'f<i/ ^£1/ otoiM'joi, Stx TO ai'a((r^;7T0i' '' u/iAiii', ^o-c-ok S-xop^Tr yvovTsg Ji eidofa^ tts^io^uv, 
icr/^vaoii (yKSt<rov']<ti. ricrvxci^fT^ ' y^-S f^ovci YAKnv^v , o!) ActHsoaifjUiViot, is tJj dwctiMBi rtvci, dWa tjj 
ji4fAA>;3-f<, dfiwofievof Ketj uivot in. d^xoi^ivrjv iriv ^ av^/jcri'j toov ix^^^v, dt'7rAcccriiiiJ,iv>iv as KctJctXiiovTSi. 
nctiTot * eXiyeaSs d(r<^aK:1^ shoj , aiv d^cc o Kcyoq t5 'i^ya SK^drsi. tov ts yd^ M^oov av-o) hfii'J ex. 
-TTSeaTMv yKi TTPCTe^ov tTTi rvv UiXoTTovvriJov sAS-ovto,, n ^d 7ra^'\'Ju,uiv dPi:tjg TT^oawavTria-c^- ^ K<tf 
vuv T^i A&fivM'h'f }J% ty.dg, bia-in^ iySlvov, <xAA' iyyvi ov'Jag , 'Tre^ti^Sire, jca) am t^ i7r(\3-etv aCro), 
dfivvsaS^ ^^AsaSs fidXAov ewicvfag , xct) £« Ti;%a? , ■Tr^cg ■yroAAoi ^waraus^Hg dyoovn^ofMivot, Jiajccrri- 
iccj- tTTi^dfiSiioi >uu Tov Qd^Qct^ov ctvTov ' TTS^) avTM rd ivkim (rC^aXevTct, ko.) -n-^og ctvT^g t*s AS-ifvctw 

i M/AJiivr« Gr. ex emcndatione. r 01 deeft C«f. d 'Viim-i At. C. Mosqii., fed fiiperfcript. u. et Gr. a prima manu, deinde 

tmendatum vp3v. c MJ» yif ^Li>» CI. C/if. Aug. f Aiv.ix.v Mng. Ar. C. Gr. Da<i- Mosqu. f AfyoSi \Urg., fed /Aiyeri magi* 

placet Stfpb. quam A<r<(r3f aut i/Uyitii. b Ka> toj >£» .-Jr. Ai». Mosqu. i n.f) avrSv Gr. Non fjcis apenum ell, «i;r!y, an tirn 
At in Gr, it«() xirS Cajf. AVi/i'. et Schol. ita intellexifle: nam ytrisque illud Schol. con- 
gruit. B A V t R. 

Ipiii vuv st) <pxvtgo7() Hoc caput e CalTel. praefixi Scholio 
pro xf-i'^ 7''? '• ai'xBfu^it.] GOTTL. 

Oi -/if Jf«»rf<(3t(JaAf;/K-'''«'] "• Arhenienfes innuir, qui ante 
conftirucrant, quomodo LaccJacmoniorum vires coiiiminuc- 
rent, qui cunflando, niliil itatucbant. Vnde ^i^vMui^eiOi 
illi, et ev iuyytixirti hi vocannir, i. c. ov KtitfixoTti;, vtAlire- 
fchius (Dil. p. 6^) interprctacur. Reiskius in anim. ad h. I. 
legit: TTfCi oCi' ly/uKOT xi , xm ci liJf.MvTii Tfo; cv («/AovTa? 
(vel faSuiicviTx;) £Xffx<»''*'- Sirenai /iggre,liut>tur eel , qui 
vel id iffum ignoiani , hoflem ailutnht ; et non cunflantts 
aggrediuntuy tos, qui fegties funi el lorpiji. FortalTe fie fcri- 
beie potuiffet Thucydides; led certe non ita Icripfif. G. 

Ol ifuvT. ^£f3»uA] Altrruni participiorum politum eft pro 
adutrbii), ql. ^t^o-j\fvniyu<;, eiJv |3oaAj, conl'uko, confdioantc 
inito ; vt apud lolcph. Ant. I. 2, i6. y. rsij et' xtwmIu — 

quod niii ita ibi cxplices, Hif.outiv aut rcdundet, aut plane 
•iicicndum fit. b A v E R. 

[OiJ hiy/ux.o-Tx( t-fiSie) Verba, quae port >)>«{ in Schol. vulg. 
Icguntur, dciunt omnia in cod. Aug. J G. 

MiAAo»«{} M/AAovraj ex emend. Gr. at re£lc M(J\ et ScAe/. 
Mox V. 4. liiv yif CI. quod idem fianificat. WASS. 

Kcl i-^i^ifit^a o'u tii] Vipian. in Prolcgom. ad Dimoflh. 
Olynthiatas oblcruat imitationem Dcmofthcncam huius loci: 
fed c nicmoria laudat , >»« 'tynt o1» Hi X'^f'^''^ *' A^taiai 
i») T»Jc T#Aa«. Dvr.K. 

V^^ iri^aneSx o!a oJit] Vlpianus huius loci mcminit in 
»(oMyoiih3(i ad oratt. Olynth. Demofthenis, p. extr. , vt iam 
l>iick. indicauit , fed memoriae vitio : Kiii iff^tv ci{C cSu x^f- 
*l 'aH. iffl Tei( atAac. G. 

[o'« c'W) Adicci h. Schol. ex Aug., vt ct ad "EtI t«; wf^a<, 
tt Ara ri iva/cSifrcv, it. ad 'hicuxii."'' 'fi M''" ^• 

e«fc""j Reibk. in anim. ad h. I. malit Sx^'f ■"><" • quod 
Bon clt neceffarium. Nam Sxffun b. 1. Int. ice. tile potelt, 
^lod eft Atticorum. Sic iniiariXii apud Platon. in Phacd. 
c. 40. ad qucm locuni vid. I'.ruditill. Filcber. quod ante 
F.uni iam monucrar dili^tntillimus Abreich. in Au^lar. liil. 
p. 24;. vbi alia ex- mpla rem confirmant. Non opus itaqiie 
eft iorr'eiti(,ne Stt| hani apud i.'allim. H. in Dian. 22. repo- 
nenris tta/^vuai pro luiMutf vbi Icitc idem monuit A. Fabri. 

fcOT TL. 'irxv^Si] Proprie dicenduin erat l^x^f^lft' '^"'f* P*''*'" 
turn eft pro comparatiuo, vt monet Bauer. G. 

'EyKsitovTf.f] i. c. incumbcre folcnt , amant. Eo minue 
erat, quod i>»f ?■«""' corrigcret Rtisk. Nam et liic futu- 
rum pro pracfcnti ponitur. bavf. R. 

'utvxi^ire y!ct> liiioi tZv 'eaaij'vwv] Hjcc verba tanquarn 
exempUim eioi^lriTOi; laudat Ariltid. de dift; ciu. I, J. vbi 
pro yi; eft 05. G. 

Oi tJ Svvififi rivic oAAi tJ fitxxv.tci ifitnciiivei] h. e. non vt 
ttrtvata , fed minis vanis x<lcifcentes alivrum iniurins , vohii 
illatns. Bauer, rcprehcndcns int. lar., reddit : tuti;io femper 
auxilio, quod fperetur femper , nunqjam re tribuatur , quaii 
clTct: it.i>.>.oiTi( aitine5f.\. Quae inferpretatio fere eodcm 
redit. G. 

Au«i(ffi/] Quidam Alj: iivaiiiy , fed ex interprete. Firmat 
Diedotis, vbi Thucyil. tere exfcribit. p. 262, d. 268. et alibi. 

WASS. 

Bene defcndit leftioncm hanc Wa(Ti;is, prae ii-iuinv, qur.e 
eft g!o(Ta, commode lauHans Diod. Sic. XI, p. 434. AatxeJai- 
jio'vfOi — v-ruzrevcxv tcirSv t^v ai/JijriB • qui ad hunc 1 hue. 
locum rclpexiire vidctvir. G. 

'Ar^aMii] Bene Sehoiiaftes ^tfcstMriKcl. Philox. Clo.T. 
i»4i»A<c, miitum. Rcisk. in Mifc. I iff. T. VI. p. 2x7. inter- 
pretstur: fidi, eerti, conjiantes, fpem non /iil/cnles , unod ab 
hoc loco alienum eft, vt mecum fcntit .^brtlch. Dil. p. 64. 
qui exempla huius vlus v. irfa^ii piotulit. G. 

"nv af«] E Schol. Aug. patet, logi in cod. aliquo m' non 
male, opinor. Quamuis cauti et circumlpcfli dicebamiai ; 
piofetlo rumor rem iplam fupcrauerir. G. 

'ni S^x ixfttTii] Nclcio, cur tiv h. I. praeferam tm 

«fi- quid enim notet, mC\, fortajffi ; qiiali miiius cfTerrc 
velit, quod i»s>a planius-et certius dicat : ufx enim eft, ci-go, 
hoc lenlu : lama ilia de vobis, de vcftra diligertia, vl r.unc 
afipaiet, vt les docct, vt i.im videmus, icaior ciat veto. 
Oiu. etiam, wv aoV«<> '• «• -«?> •»• '^"^^ '^'■' *"'''' • deimic 
(xfoTK Tci; ffyoi/, notat, maior erat lama vcro, re ipla, vltra 
verum laudabaniini. Schol. expl. vehemcnrius, quam pro 
verbis: ^fviiK i)v, falla erat lama; hoc non vtiquc dicunt, 
fed tantum , maioremvero, re ipla, ex parte veram, non 
onuii:i«. baver. 

['hv if a) Hoc Schol. adicci ex Aug. cod. Compendium 
Icnbeiidi jf*. ligoiiicat yfi^trai. IndJicat vaiiani leclionem T H V C Y D I D I S HIST. I, 69. 135 rimus afifefti: fed qua ratione illam \]ci(c\ (jueamur. Qui enim ^a^/; faciunt, re inm deliberata, mini- 
meque cunciante? inuadunt homines, qui nihil certi adhuc ftatuerunt. Scimus autem qua via, et quo 
niodo paul.itim Athenienfes in ahos graflentur. Et quamdiu quidem fua facinoia, propter veftrum 
ftuporem , occulta fore putabunt, minus audaces erunt: fed vbi cognouerint, vos haec quidem fcire, 
fed negligere; tunc rem vehementer rrgebunt. Vos enim foH Graecnrum , Lacedaemonii, defides ac 
otiof, e^Vis; alios non armorum vi, fed cunflatione vicifcentes. Et foli hoflium vires non crefcentes 
acinfirmas-, fed iam duplicatas euerfum itis. AtquI cauti et circumJpeSi'i s(Tt ferebamini: de quibus 
profe£lo rumor diuulgatus rem ipfam fuperabat. Nam et nos ipfi fcimus, Medum ab extreir.is orbis 
terrarum partibus oHm in Peloponnefum prius venifle, quam vos pro Reip. dignitate cum veflris copiis 
obuiam prodiretis. Nunc etiam Athenienfes a vobis non remotos, (vt ille tunc erat,) fed vicinos 
negligitis; et pro bello, quod vos illis inferre debebatis, illos arma vobis infereiites propulfare, et cer- 
tantes cum homin'bus, qui nunc huge funt potentiores, quam ante fuerint, incertos fortunae cafus fiibire 
mauultis: quamuis fciatis vel ipfum baibarum fua ipfius culpa plerumque offendifTe, quinetiam nos 
ipfos in bello cum ipfis Athenienfibus geflo, ipforum erratis potius, quam veftris auxiliis iam iaepe 

Tfu^iv ffXcV-vCi , !-'« a:va(3f/5Ai)^isva'5 'ii^xovTii.t v.c.rii tH'j ayvcKvrwv. Oi'a oSii] cua t^qttoi. EtI tsj srf^ar^) ejri t»« Axxilui- 

licvixf. Aia Td mccicb,tTc-i] iiit tv,v iLyvoix'j- 'Uxuf&i eyxileiivrm} fetra (3«fB^ hnriSi^cot/rcti. 'Hfvxui^iTS 70.? (iovoij 

iT-'x/'-irrajv KoKxy.iiii. ' ftai^:e\u(; eiviy^] ^^crtxliKc), h «Ss:) ffipaA^o'/JevO'- 'Xlv afx] jf*. iv a^x. O^cyai; tS ( gyn ixfarst'] 

THTf^iV, 6 AC7C5 )l/4u5y,i yjV TU V{J.^iZ Lff^X},£{i £tV6'.U 'H T« T«f* l//^atyj TO iff X-^tI Ttf JJ/Tf^, 0>jAOi' Se aUTUV TO OY-'J^^O-J. A^fw^ 

TT^oavxtTsiCi'.]] k%iO{j.ttXui- Ka5 h tux«c] I« Ti/';^a« xa:Tarty«.(. yif a-fcc /i/Ei<^ov« ■jro^tfiZv, tvx^'' kxMItu svjeqyoti. Uigl 

ttirui TX irMlul Iv tm ?Evai t5s ^xKxfutoi yoAiixvavTX vautiXXK^xi, STi? iyhiTO «'.V(0{ T^r, IfTT^K- '^"M i'?"? at/TOv; xoic A^i^yfiUusi Scliolii auftor «v pro iv. Schol. ad 'isxvfoii lyxetcTjrr^ ct 
*a4/.«i? Trgo!i^x\Tiicxi dcelt in Aug. it. ad v,<rvxii,e^i ex Aug. 
iiiicrui.] GOTTL. 

[t« inxf xsipxMTi ti-jxi) Stcph. coti'icjt ; ?rff J t»i aut : to 
Jfi«; iraaAer; u.vji, quod piobabilius eft.] G. 

Vjtl vi/v roO?] Al. K».( ToJ< vtt». Bene. WASS. 

Niiv rout 'a5-^v.] Neicio, cur WafT. praeferat alteram leclio- 
nem, nji vuv 'A5>)^. qjali Athcnic-nies , qui nunc iint, oppo- 
nantur lis, qui cZ/ot I'uerint ; at icmpcr crant iidem cr efTe 
h. 1. dicuiirur. Senilis eft; \t olim, ante, Perfarum peccatis 
vicimus : ita niim Athemenlium peccata nobis proiunt. 

BA VER. 

'E« ti/'x«{] Schol. infcrlincare cod. Aug. expl. «5v'a«5 
l«(3Bffti{. et mox ad xx-rx^yivM, in eodem cod. fcfiptum; asro 
Koivoi; povMeSr.i- vitiofe pro ^euMcie. G. 

[n?c? i^sl^cva] In Aug. dceft ?rfo<.] G. 

ne?! aJru] i"://? i/ifius cuJpa. Sine caufTa idonea rcptehen- 
dtt hanc vcriioncm Kaucrus , tanquam a Icnl'u et contexni 
alienlirimam. Pro irff) aJrw edidit vff, aiJTy, quod exi'licat : 
h xotS ic. TM £; Tv;;j«5 xaT25-i?v«). Dure, et citra vium tcu 
jTifi. Nofter quidem I. \"l. 33. xtf} «'4^i>< a^JTe/"? TrajVan, 
vbi Schol. B-fj") aJroi? c^x>.S(ri. Cum hoc calu eodem Icnlu 
dicitur, pofletque , opinor, et hie elfe »tf) ajro'v. Exempla 
huius vl'us coUegit Abrelch. Dil. p. 598. et Auilar. p. 2:6. 

GOTTL. 

Ileci rtJno] Si ■xigl cum Dar. eft rro wf?) eumaccufat., fane 
T£f! xiTii (.lie pollit pro Tsfl xiTi, circa illud, in ea re; \nde 
non lit alitna ab via mea inctrprctatio; quam ramen i'acile 
damnaucrim, cum dcinde quoquc memoret hoftium peccata, 
per quae vkcrinc Laccdaciuoaii ; led enim vetcor> vc ve] ■TTi^'i e'xvrm , vel Tffi cavrh, i'gni£care poftlt, fuamct culpa> 
per le ; ccterum e contexto vix aliter explicctur , a quidem 
avrai legtiis. K.' 

I'^ixvjj.xxi'fKt} Stcph. putaf, inter vau/j.. et iV'i quacdam 
declFe. In Aug. pro vanfixx^'X' ^^ vxitfixxiffxyTa-] G. 

Ka'i rrgic xiToif tcu? 'A3-<v«/i;f] i. e. fv t« TOf.li^u tu »fOC 
aiToi'f. Sic Reisk. ■>r$(i(fifu^ii haec verba in an;m. ad r. 1. 
p. 11., vt Portus ea iam ccpit. Mox iffjac Ic. Uyuv.i^oiii-iHi, 
et attca poll: xal fc. sTri^ii^evoi. In Diluc. Abrtlch. p. 65. 
ideiK Reiskius lie locum conilinicbat: — 7:^ii cCto^^ r. 'A. 
•xo.r.ci ynxi 3' lih — fcientes , harbarum quidem phirimn per 
fe i[ifu:n, mu/ta qiioque per /)ihi:nienfi:s pnjjiim fu'ijje : t!$s nil- 
tew viilffe magis per ilhiuin (Athenienjium) errurei , qiinm 
vejlraiii ofituliiiicntem aut vir.tlii:att'jne!)i. higcniola ell: l-aec 
explicario ; led tamen contcxtui non accommodata. Rcpre- 
hcndunt Lacedaemonios CorintlMi, nimis lebus luis, in lor- 
tunac ca(;bus inecrtis, praetider.tes , exemplo perLvum et 
iploruiu Athenienfium; quorum illi fua culpa, vt et hi, ia- 
ferioves holtibus fuerint etc. G. 

[Avt) roZ, airSv) SchoLiaftes iunxit h. v. tjJs t. 'A5i(vafH«, 
cum TTf^iytyiyttfiivat , tanquam dici poflit : vif'ylyyceSxi Tr^ot 
Ti'jot; tt wgci Tjva. Male, vt iam monucre Stcp.'i. et Gram- 
miu.s. In ^foc airoit iupplendum eft: ayuv^(^i/i(vv^- In 
Cair. et Aug. legjtur lie : uvtI tb xx) TfJ; r.v/ 'AS!)»a(«v- In 
Aug. T« omiilum. Aug. addit ad n-4fivs>^'-'«.'<"»«> tnam ad 
h. \. Icripra font in MS. Aug. pertinent ;uirem ad wfie 
roui 'a5.) to cx^^Xf uiTixrtxij u>t1 toC yi^ixcZ y u-dTi Tci/ , T«y 
'A^vf/xlxv. Vnde apparct , Auctorem huiu.s Scr.olii con- 
flruxiile : vfoi — Toii 'a5>(». frtf^ytyfv>iiUv>ii- Scd non opus clt 
h»c ligura durillima. v. not.J G. » 26 ©OTKTAIAOT STrrp. ^&'. 0. i"^' e'X'S'f* " tottAscv >i ajVik vofita-r; rcc^ ^eysa-^a^. fttrU fih ya,^, (^t\u)v dvci^iv e<riv ttfictoTavovTCof 
y.xT>;yc^ia, Ss, s%-&^i!y a^tKija-avTciiv. 

,0. uKci) c'-f^'-if ^'-'■^ '!''^^? "'') aAAo<, ' vofii^ofisv a^iot fiveii roiq TrsXag ^oyov i'TreveyKslv • ccKXoii 
xs Ku) iiiya.?^!>)V 7m .^iA<ps^ovxci)v .iKtBs^cioTm y "tts^i wv in, cchSoA/saS-aj rjfMtv ^ ysooKfiTS, io iyAoyt- 
/racrS^ 'n-acTT'iTS, jr^sf ciQvg v<jXv AB-n^a,{yjq ovrxq., nx) cacy vyS'v x.a\ a? 3r«'/^<a(pj|fi'7<3£?, o dyaiv 
^M. clusv ys, vsujTseoTCio), Ko.) hnvo'^crui o^eii, y.cq iirnskscraj, %7<y, o uv yvZ<rtr vfxeig de ra. 

-apd,-^vvctaiv raAfi^iTatj, k^ -Tra.^cLyjoiifJt.nvvM^wjiv'la^, ■• Ka\ sv rotg hivoiq guSATrt^sg- to ^i vfihs^ov, tKcui 
t 

Trig TS 6-Jvd'Mxg hha. Tr^a.^cti, rijg -ts yv'^fjUfjg ' fMr/oe rolg Qs^aioig Trirsurof tmv ts ^siv-oov fLijosTroje 
noA^^i] i- e. xoAAajoi. Callim. H. in Dian. zy. w«AA»r; 
iTUniffxTO xe^fc. '• ';• ti!a;,^k(;. Sic Sranl. ad Ael'ch. Aga- 
inemn. 732. ct Abrclch. aii Arillacn. p. iC6. ct. Erucft. ad 

h. I. p. •'+. GOTTL. _ 

'A$' viiZv] Quum praeceilat -^^5,- , non dub'ium, qv.:n bic 
itidcm lii^wv icribcndum lir ; alioqui certe .Ci^Z( ct v/iSiv Icribi 
oportcrct. De liis iiutetn verbis -rfc; avroter.avt 'ASijvaifov; 
vide quae apud Scholittjieni aiinotaui. steth. 

Airia] Confer Ifuciatem Pancg. p. 9S1 =0. WASS. 

>I kItU wiiisv TxCrx Atv£(r5»J ^am v( coKijueiawui- de 
voUs- h. c. non odiocrg? vos hoc dicimus, fed obiurgamus 
vos. 'jfV»- bcfchiveien u'n< iiber euch, luir f^hien euch dUfes 
zu Geniiilhe: iinijaiiibey vieiicr r.acbzuder.Len. v. Schol. G- 

Mrlx] Aut fTl fupplc, tjr' «i.T'a> accuiandi caufTa ; aut 
aJr/iv "intcJ.lige quiii air/affiv, ac'ciifacionem, accuiintium 

more. BAvfr. ,. . „ /• . * /• 

[Te >i —) Hoc Schohon e\ Aug. adieci. ■ Etli t3 ^ per le 
non eft iAA« , refolui tanicn pocelt locus ita, vt idem lit, ac 
dixiffet Noftsr iAAc:. Ti i Tcquinir^ propter TOiAfsv, quod 
idem eft ac jiiAAOv. In eodcm cod. nd v. airlf tti» — .»d- 
fcriptum in marg. Y^ . ^^^^ dubic yviVn.] G. 

[Er^TAifSw) In CalTel. et Auguft. eft IxwW <^ "w. pro 

'aJ<«< — incyiyM~y\ Plut/trch. dc Adul. 71. vbi pro «*« 
ir^W? loir irifoii. Ibi pro unction . lege Crs^ctwti Kcl Jaf- 
^tt'?«Tw%i)» KOK-'w. Supra ix-' «x^?a. vid. Euripidtm Hec. 

12^7. WAIS. 

Tc.'; Tf A2?] Apud Plut. jde difcr. am. et adul. (T. \ I. p. 
i(,L. K<.hk.) qui h. I. laudauit mcmoritcr, pro to7c tsacc. eft 
Toi"; fWfo'c' Pro Sf.cK in edict. Turn. Vulc. ct Bong, eft 
ivi^iai. Forte «y ajioi leg. G. ^ 

rifc? or«;] i. c. olof iiffiv «; 'A3i(v*r«i, (rj»; ac. G. 

N<»ir«yiW75ici] lea Codices Ct S^bol'iajlae in Thucyd. Hcr- 
mcen.p. I?5. Dion. Halic.p. 119. adi{m/»i>«i, quiraivayKar* 
non male repraclcncac. vide ew.dcm p. 2:0, 4c. wa.ss. 

1. c. non contenti lua force fcmper noua et inaiora animo 
concipiunt, f. asgrcdiujicur. Locum laudauir Dionyf. ICp. II. 
9dAmm.de iis," quae propria fuac Xhucydidi, p. 1104. vfquc fE^illzevci) in CilT. et Aug. eft offyefrawx- quod.perludc 
cfi] G. 

'tTivoirai oiik xa! l-xiTi?.iffxi tfy^i] Tarn promti funt in 
excegititmils quair. gel etulis tebus. \'cThemiftoclcs. v. Ncp. 
]. Celcriras h'ac ftruduia bene c>;priqiJcar, pt fubbinitas len- 
tentiae, quae ijieft In re ipfa. Imicatus eft h. . 1. , opinor, 
Demofth. Olynth. r. p. 32. Reisk. ii«> -y^Syxi Trxirrxv vftttc 
(Atlicnicnfes) oSutxtoi rei jijSfvra' x^-.J rfi5«i i^ ivvtirie!ie 
wv, (zv eV5«« ToiCire. Callimachus U. lou. 87. fublimem banc 
Yvxi*it^ quoquc aj Pcolemaeum Acgj'pti regcm Hinftulit: 

'EffT«j.3S x.=ry3; 0'- timT t« xev fifi •/<"<?!(• 
Non immemor fuit Erncfti, V. Cel. huius loci Thucydidei, 
qi:i;m. <'und\im hujus pulchcrrimac jcntcnti'.e rcrtc habct. 
.Similiter fere L. VI. ii. f. xfsv/i* piiyx i7vxi, x*} H ''"f* 
vfairt>« ^vMufxff^r.'i T£ x^; i;'|««o« utrxxf:}'*^-"- Abrelch. in 
Auft. p. 227. notJC, Herodiainnn cam (L. 11. 45.) ad Seuc- 
rum accommodafTe ^oticxi rt o^i^ , xxl to vc'iSev inrtfi^gt 
i^iif. Caecerum Abrelchius argiirari videtur, cum t« in- 
vovjsxi vim tribuit ob nwr^foaoisl' exccgilare pratteycttt f' 
cogilalis nddtre nova, vt vim praep. in verbo cxprimat ; fed 
idem eft ac n)?(,-a<, vt l^iTO.icxt eft ttxitxi. Mox yariat No- 
ftcr: yiuny)etixiyiwt!)j{, vbiapcrcum eft, It) nil hgniticaje. G. 

\\<x\ iioioiiexi) Hoc caput Schoi. praefixi, pro «; ««» ii«- 
$*f»»T«{, c cod. Aug. Maniferto rcfertur Scholion ad illaia 
celcrcm vim excogltandi aliquid illudque mox elHciciiib. 
Quod Steph. haereUit; legi mahiit proptereaysS^ai provonft* 
Jnfequcnna obfcura lujit. In Call", legitur. ixii iTsrfST^ xi 
TsiKrii. Duckerus putat, ^brtalFe efte axcrfox^^ h. 1. i)r»- 
TfoTxiiv, et lignilicare voluille Schol. , Corinthios maluille 
dicere rxy, quam Suvaniv, quod Jwsifti* diccre mali^ omini* 
cffet. Sed et haec milii non expedita videntur.] G. 

l't-!rire?.er*i) Aibnojiitu Abrefch. in Diluc. p. 6j. hoc ca- 
put Scholio praefixi; pro i iv yvSeiv.] G. 

'ETrryyOvzi imih] Sc. o^si;, h. e. tardi fjVs. G. 

\t facile concelVerim, ixivoy.rxi non clle plus /implici 
vogfjcr hic tan\en agiiouerim aliquam vim pracpofit. fr), vt 
lit: et rihil noui, nee quidquam prictcrea, dccernerc; 
nempe, quia praecellit; tantum vt vetern tcncatis; nee vcr» 
vnquam , vbi yivtiaxm fit dcccrncre, imyinirxtiv, inucncris ; 
quod aiitcr eft tu inantn vt iu i^tuiitKtn , vbi 4t) uihil ail- T H \^"C Y D I D I S HIST. I, 69. i^T" vi£l5riam at illls reoortaffe. Siqnidem veflra auxilia fperata iam noiinullos adhuc imparatos , qwod ih 
fieti efreiit, euerterunt Neqiie veio aliquis vellrum haec 12 rc^;)/ magis ob odium, quam expoftula^ 
tionem dici, putet. Nam expoftulatio qiiidem eft cumamicis, qui peccarunt^, fed accufatio eft contra' 
ininiicos, qui iniuriam fecerunt. 

70. „Praeterea fi quos alios, ipfi nos dignos effe cenfemus ^ qui proximis vitium exprobremusv 
praefertim cam de magnimomefiti rebus agatur, qtiarum nullum vos fenfum' nobis habere videmini, 
rec vnquam confideralTe, quales fint Athenienfes, cum quibas ceitamen vobis eft futurum, et quo* 
modo vel omnibus in rebus fint vobis louge praeftantiores. Nam illi quidem funt rerum nouarurn 
ftudiofi, at celeres ad escogihmdum , et ad re ipFa exl^quendum id, quod excogitarint Vos vero ad 
res iam partas conferuandas, e^' ad nihil noui excogitandum, et ne ad res quidem necefiarias peragendus 
cipti ejlis-. Praeterea, illi quidem vel fupra vires funt audaces, et g;-auifi7ma quaeque pericula fubeunt 
praeter hominum opinionem, et in afperrimis quibusque rebus bonam fpem habent. Veftra vero ratio 
eft, res veftris viribus inferiores gerere, et ne certis quidem ac exploratis r.nimi confiliis confidere, et 
eiiftimare, vos periculis nunquam liberatum iri- Quinetfam illi, Vi vobifcum conferanfcur, fant 

iirsiS^ ir^TTAif^rs i Ksfi.S-fo;, /.(f^i ralvu} , on ix ' riix<^v ei'M'' «:^/ '/«>) uxn^iieTyii vv t/iS oviihi^otuvo;. Of f/lv ye, veiute- 

TOiBTo'v £T'v. 'ExirsAsff^.i] d^iig k-rra koivb. <->vii Tmsyxy.~ix] ioi xSv muyy.xtan vs^iyivetSKi ri Si i^ixlrS^.i mTt tcv kemiv. ait. Etiam cap. 71. in voc. ET;Tf;i;v!)'«w? aliqilid tribiwrim 
rw It) 1 quia de /toiii'i inucntls fermo eft, et lubinde mutan- 
dis. Scilicet non pofTunt talia vna obleruatiuncula compie- 
hondi ; contevtus audiendus eft, per quern nunc^ retineant 
vim I'uam particulae, nunc redundent. uA'/cn. 

[Tfi 5' i^iKirSw) AblKnt hcec" verba in Call", et Aiig. nsc 
potcit f^LyJa^t^ iigniticare ci^iieh,'\ CottL. 

f<iS>li ii ol lih] Ipie Dior.y/iu! elcganti?.m huii'sce ioci in 
Rhetorrcis annotat; et in Uiftoria I'ua- p. 355. ilc imitatur: J/ 
sjv xa} Taja ytii>tiy,'J T0Aff4Ti>if yi/ovTc^ rn£< xa'i Ta^x iv)ic:ii:\i 
liuxurui. Lliiiiis ttiain 1. 4;. c. 23. in oratione Itg^.torum 
RJiodiorum locum h'.mc Latinc eft interpreraras. Al/nniea- 
fium fopiilum (inquitl/Wwd tj} cslesem ct fupra vires /iiiiLjcem 
ejji ad conanduvi : Lnccdae'iioniitin cu>ifiii:orem, et v.'x in ea, 
gtiibus fidit , irgyedn->:te:». iiVDs. Obiirusrunt hoc etia:n 
H. Stfph. sA Dion. Hal. C. XVI, e-C«faub. ad eumd. pag. 36. 
Steph. quoque in Dicaearchi SympraiV. p. (i^. leribit , Ic de 
hoc loco Tbucydidis egiflfe in luis Schedialmat. et duo ex co 
incnda luftiilille : de quo in Schcdialm. illius cditis nihil 
inuenio. nvcK. 

Tin fa yyunnv tmhiituTcrit\ vltra coi\fiHiim temerm-ii ^ fie bene 
Acacius vcrtit , vt itquentia doccnt. T?; yvufi-^i; n>(SJ ri^r, 
Pf^xloif Tfi'iiiivxi^ i. c. vt Abrcicli. in Au^t. p. 3:9. reile cx- 
plicat : fivii t^ fis^xix •/vJ/ipsrJTfve'Kf. Non audiendus Bauc- 
rus, qui hunc gen. partim ad e»of« vult rcferri , partini ad 
lequcnii.t; vt lit : KzTx tiJk yvui^iv. Caererum Uionyl^ de 
idiom. Thuc. p. gog. f- h. 1. iis adnumerar, in quibusinlunt 
liii(ar.iulei( ax>fuxrictiOi Tfi/ «rvTi3eV»'/Te xx^ T2fC;.io/«i» xew 
a-aftffiJffsav, ciiaiacieri Thucydidis niinimc Conuenientcs. G. 

'Ev Till? ciivoTt] Quidam /i//ri mt! rcr^ J., led Uli/<:. Hitiic. h 
turn cl:is Mff. et idd: \v ass. 

To Si viiiTii;'jv\ Sc. 'fyoy, • Ponitur h. !. «vt1 rCn fuii&Txv 
^gaytix, vt Dion, de idiom. Thuc. p. 804. hoc loco Inndato, 
dicit: iKmpe icq-.ii debibst, ob c' fiiy — v/ieT; Js — BautrUJ 

cauHaiu mutacae cuuiLruttiyAis in co iuucuiiid libi >ilus tft. vt oppofltorum acquabiliratem Nofter vitaret, ne nimia con- 
ciniiitatc luxilriaretur. G. 

Tiii S^ yvufJtiK l-'-'iSi T. pe/3. irir-] SI haec (Tt periphralTs yvw- 
fijj? (3ij3a!Xi, Icripfurus I'uiirc Thuc. videatur, tw (3f(2aiw' vC 
lupra, TO TTi^sv rr,i voAirttx( , non tx ti7«. I't l.inc Genit- 
ita abi'ohite vel ilmplicirer porri fcd^t, vt egof explicaui; cef- 
I'erim tamcn K. Gottlebero, velafrenlcrim, ni piuralis ob- 
ftare videatur. Sed irafi yvat^'iv xi)/SvyevTx'i, quod vertirur, 
vltra conhiium temcrarii, non sllcqi'.or : qiiid enim fit, vltra 
confilium temcrarium elTe .' ' Aut quae tenieritas non eft 
vltra confilium.^ Quare aut Hcilmanno ad'enfcrim, vertenti; 
plus audent, quam ipli (ab initio) cogiratTcnt ; nempe, re ipfa 
ct fuccclFu illedi etelati, pro«rediunrur lon^ius, quam an- 
tes conrtituerinr; vel Tif* yvd'tiiTj inteJll2;ani , plus, quain 
crcdihilc fit, vhra , quam quisquam putet; Quo' quid lim- 
phcius? Scd, quod t?; Swainuii; IvJfii vertirur, jTiinora, la- 
ciliora viribus, tenuiora, quam poliitis , cum piura et maiora 
poilitis , laiie contexto aptiffimum eft; fed diceret Thuc. fi 
hoc velkt, fvJti'Ttfa, vel v^^oSehe^s- Intetini mcliura noH 
allaturo contcxtus lulFecerit. ba ver; 

rifcc Jf*K? fitAA^fTi; •-] Exprellir hoc' Liuics,' laudatiis ab 
Hudlono, (L. XLV. 2j.) Atheniercfium populum fama eft 
celerem ct lupra virts audaccm elTe : Liecdacmoniorum 
cunfliitorejii, et vix in ca, quibus fidit, ingredientem. Paul- 
lo ante : ity,Si roT? ^ijSxloii r'jt; y/wfi-.?? TTfuiJaxi- Archidsmus, 
rex Laccdaemoniorum, c, 84. h. libri : K*( to |3faJi kkJ (iih- 
Aov, 1/ lifu^airai [iHMTu vfiai:; i^ij aiV^u'-firS". G. 

['Avj:(?ff3/i(n^»if';) Ita correxi, montntc Srephano, pro xro- 
^ifSf.tflxhvi; , quod non poteft !JtM.;iri( fignificarc. Schol. ad 
c. 69. ad V. a i^iMovTi^, fcripfir : ava(3f|3/>(iUfiu.',- igx'-'"'- '-^ 
cod. Ang. delunr Schol. a verbis UiSulon rn^iZnai — ad xijo? 

hoiltiOTXTOV^l G. 

' A-oSiiiiiiroi^ v. hS."] Agn. Pollux IX, 9. Vocem tvJ. feruaat 
Hefiodiis, Xenopb. Arijiotele!. Lex \xtiis apud Aefchiiieyn in 
Tiwi. MlJ* (if ^iirw ufx*!'' l*lS;iiieiv , (OjV "E N A H M N » 1^^!/ 13! ©OTKTAIAOT ^TrPP. A. Koarivrts " re rm kyj^^oov, ^ stt) ttAsI^ov * s^sfXoi'Taf, km vtKCiifjLSvoi , iir sXccxiTOv eiva7ri7r']ii(rtv. «t« 
if, Toii fiiv (TcifiX'Ttv • dWoT^icoTUTOK VTTi^ Tfjif voAscii^ ^^fwcTaf, T^? ** ^s yvjofA-ij, olKeio']cir^iq 70 TT^atr- 
(Tf*!' T< vws^ a-Jr^f. K(X^ a ,ttsi/ av STnvo^cra.v'jei, f/,fj '^ STrs^B\&a)(ny , '' oIksijov 7S^ecrS-a.j tiySvToij- a, ^' av 
eveXQ'ovIsi KJrir^iivrci^ , okiyx ' -tt^o? t* fMikkovroi, to%57i» ir^ci^a.'fjti. tiv a' dex ' th xa) tts I'^a (r(^tt- 
K'Zcny, dnsKx^Ta/jeq S a\A« iTrKrt^-Jixmv Tfjv xosixv. fxovoi yd^ ^ f^Jfu"/ xs xa) ofMOi'jx; iATTi^ariv a cu 
eTrtJO^TMTt, oit TO Txx.'ix'/ Tijy S7rtxst'p>;<riv TroiSioS-c^ &>¥ dv yvMO"!. xa) xatSxa fiSTx ' Trovimv Tavra KOf 
Ki'jdv'jjcv Oi o.K'i t5 xli'jcq ii/,o'/,B^^!j-f kx\ dTroKx'JUTtv lAa^ir-t xalv uTTaf j;(^<)vTi)v , otci xo as) yJJdT^xf, 
KOI [i^Tf ** EJ^r^/y aAAo x< flyfifrS-a^ >J xo rsi oso'fja tt^x^clj- ^vu,<po^dv x£j*% titrcroy r\f7Vj(Jxy dTr^xytAova, 

» K«) ri Ifiiia "rii/u Cr. Sed ifisia inJuClum d>. jr T« docft Ri^. pro eo }> (7r. y 'gimtAjf-jv (7r. z 'iTif/fj;'"'*' '^''• 

C. D.iK. Haulio port pro Ik' iAb;<;i9b» in cod. Mosqu. eft /ir«A«'xK»». <i Dubicari poccft (inquic S/tph.) fitne ex errorc Kibnrii 
am luec letiio, an ipl'e Acho/iitlles non <iAA«T{iKr<ir:i?i led axxorfijic, apud TI-<u:yJidem legerit. /< rijij 5> /ii-j. Ci/7- Aug. 

* 'Efixiariv /?<'f. Oj/. fid in hoc primum futile l-^i^:>.i^itv ex eo colligi poteft, quod erafis quinu&dam p,iatimn vacuum, et nota fpiri- 
tus ' rcliiU crat. In Aug. /{/AJxjiv. 'si. noua inaiiu additum. rf (lUst* H^g. Sic quoque fuerat in Gr , Ifd emctid. o;««.»». In 
Aug. tj<tTx, man. rec. ol*tiv,-. c Id ell, iKiyti *iyBvTict uiri Ti^if rit fit'AA*vT« i94S^tii, Itue ir^); ri itifitvM tta) nm^tfri/ic-tx euyn^ttHtrret* 

vel, «fj,- ri #t/AAovTa, vv aw-ii^ T^rc etiJr*^ irf x^fT* rii^'j^jd »;(:) H^UT>i7iiv t>,-Ki^iri, Ac. Port. j' T5 C. .4^. .-/A', /'/or. iJiy. Ta C'J^ Ci*, 

et fii/7 non lo. *» S' uf« »«) ra /Jcj . In Aug. afa ri. Super tb Schol. Tr/«<. f "Afut C. i "ex"' ''' 'i^'-^ '*> Mi(fs»<» .•fr. C. 
B.»r. C/. Gr. .IJJ. Flcr. Bef. ke^. tj£'. Daii.AVi^. i ziiiGr. Paullo ante i/mm CiJJ'. k "Eofrija } «aa» riGr. rriEPO'PION. Sic f,uvtv ra hi^iioi opponic ThfOgnis 792. 
T>ion. Halicarn. Ant. V, 55. airal yhourni lit^vTrJi tt^c; rov 
'en AH MO'TNT A Tity i/'rarwv' iic ctiam t<J>.,'xi;<raj Clemens 
AUxand. ■sfnii. IV. p. 640. 'EKAHMH'SAI U t5 ffuiixro; 
K».i *EN A. 4 Mtf: A 1 ^fc,; tov ©eov. W'ASS- AiiJ. Sfiifijjem. 
id Callim. hyiini. in Apoll. v. 13. et /n;i;.'/i)f/f.f Pullucis 

1. d. DVCK. 

'Affwff/a] In cod. Aug. fuperfcr. kToivniji. gottl. 
KfaTUvr^t n xuv ix^fi^v £t1 rMi^oj e^ffX"*'''*'] Abrelch. in 
auft. p. 229., vcl c KfXTSvre; infclligi \ult to x^xtiTv , ton- 
giJTimt viflur:am feyjcquiinlur, \ el luppiendum : aCrovi, ho« 
lies vicifcuntur. Prius pracplacet. G. 

Kfar. — t|if j;ovT«/] Ncfjio , quid fit opus fupplemento 
Abrcfchiano, \bi iitfx"'^' ncutrum lit, nee cafiim requir.it; 
immo fimpliciter omnia proccjunt: vbi vicen'nt holies luos, 
loDgillime piogrcdiuntur, multum teirae vcl a»ri occupantes 
et peruagantcs, ct viitoriac i'rurtum perfequentes. baver. 

*Av«r(-TOu*iv] Alhenaeus lib. 1. ro ii-jxximiv »ufiui «t1 -iu- 
jjif» I'iri I >i«v a^vfiiiv , cMytii(tiv. EadciTV tere verba occur- 
runt apud Su'idam. hvd,'!. Citat Luffalh. p. 1641. 7. et 
Suittat in iyjuiirrtiv e.x Atbtnaei I. p. 25. wa.ss. 

Anhnum defponiinst. v. Suid. h. v. et qiios laudat Kiifte- 
rus. G. 

Significaxc bic videtur, recldunt , ncinpe a conitu, a Ipe 
et condJtione commodi , minimum perdunt, mininio d«mno 
affitiuntur, quia tantum plura nonacquilierinr, luis rctcntis ; 
aut lign. receUuiit ; non multuai retro cedunt, non longe 
refugiunt ab hofte. V'trolibet fcafu bene rel'pondcrit diuer- 
io i^ifx'*^"!- ^■ 

['Et' i>Mx,'^e-/ avKTi7;rv*i) Obtempcraui Stephano, quiScho- 
lio volebat practigi hacc verba. Apparet , ca ad luperiora 
verba non pertincre, fed explieacur U;awixrvti. Dotia mi- 
nus in Flor. ed. Vin. ad marginem kixjiirrvti/ his verbis 
praefixit. Poftcrior int. vera eft. Alius, opioor, Scholiaftes 
cxplicauit Verba isr' i^ixfsoi. In cod. Aug. dcorant priora 
rerba vlijue ad /^ovt*.] G. 

Er( ii] TlftiTi, vel , vc alias Graeci , nominatim Plato : 
Tfii is- G. 

'AAAoTf;«ir<STiji{] ,Scio inucniri aliam leiElioncm, «; c'«5i»- 
riroif verum ex leholio cam irrepfilTe manil'eftum eft. Libct 
•utcm oftcndcre, quam piocui a ucatc nutjjiilis aberraiiat Interpretes. Val/a ira : Quln ttiam indefendcndti vrte mini- 
Jlerio alifniffimoyum quoque vtuntur , fed conjilio inlimoruin, 
Quafi videlicet 7"/'.Yr^»/;V/c'J' vecabiilo ffa,'y.a<r/ ita vteretur , vt 
eo vfus tft quicanquc hoc uillicSuin iciiplit: 

^ut^xra r}/.Aa T(f^ftv itcci iaiixra tcAa' kttyttgtn, 
Kt^xto^ i\^ TTivi^v (r^iv eTo;//3Tiir>f- 
At yiiui lUlnfemius (ic : Praetena in nii.'ititt peregrinis vtun- 
tur, fid ciuium ttuxilio res giibernaniur. Atqui veiSchollaJlae 
admonitio de lubaudienda particula wc. longe aliuJ his verbis 
lignilicari , admonere eos poterar. I'iura auteni hit de ifto 
loquendi genere non dicain, quod de eo in quodam Sclic- 
dialniate lule dilTcrucrim. sttpii. Hoc quoque in editis 
Schcdiafmarum libris frurtra quaeras. dvck. 

T#r; fit; euiJ.x<riv ^M.iTfuaTaTen] h. e. eoi ppra pro vrbt 
obicfJant , taaqiiam fint nun fun, fed alienn ; 11. non parcunt 
coipori, vilipendcntes illud in dilcrimiiiibus belli lubcundit. 
Sicle.'e Vener. Morusad Hocr. Pan. p. 60. yiV vsuntur eot pore 
in pyaeliis, quif/i illud /it alius kominis corpus. Et ira quoque 
Scholiaftes explicate videtur, vt doccc ro i;. Sed ValU 
atque Vinfemius locum capiunt, tanquam .•\thenienles vf«n- 
tur pcregrinis militibut, fed contra mentcm Thucydidis. 
Minus rcLte locum intellexit Stepi.anus, vertens: corporibus 
alienijfimis pro ciuitnte, at conjilio maxime pruprio vtuntur, 
Quam ramen verllonem probat Grammius. Maxime laudat 
Ablancurrium, qui ita ; ,-,ils deliherent eux memcs et feferuent 
de toute forte des gens ptur /' execution. Nee nvehus Heil- 
manus : ihren Leibern tiacb ballen fie Jich im geringjlcn nicbt 
an ihre Vaterjladt gebunden. Sequitur : tJ li yt^n e'xtioTi- 
T>i i; re T^ieteiv r) uwff m^rfc, i. c. a conjiliu f. prudentia 
eorugi, quae lota ad ipfos pertinet , reipuHtcae rationes pen- 
dent. G. 

fn; iAA«Tffoic) In Aug. fie legitur; tjilxti ro wj, ij iAAf 
TfHurirc/c. In CafT. vero defunt verba; fv' (i li;.] G. 

IahAoki'ti) Pro h. V. legitur in Aug. oMttit-rkT^. Ab eodera 
abcft Schol. ad m.; <Tif<A5»i»<.] G. 

'a {Lh av iwinifj'ivTfcJ Ordo (ecundum Abrcfch. Auft. 229. 
hie eft: Km Tif. ^Jw ijy- oixtim, en /n) i^t^i/Jitiritt « i*'- 
»«i.'»«vr«c (.ilt'n) ktfiifXfeSi'- vid. I'up. p iiC., 8. G. 

*A i' sv — xr>f7aivr<Ui lt,tya rfei ri iii^?,c,TX rvx'^^ xfu^tn- 
Tt;] 'o*Jy» fc. 1)} »vr«/. uliuae vero comnU'i/a minis Jilii pe- 
^cierunt , iaee admodMin exi^ua putant, Ji ca comparent cum T H V C Y D I D I S HIST. I, 70, 12^ implgri, vos vero ciiiictatores. Item illi funt peregrinationis cupidi, vos vero dcfides plemmque domi 
manetis. Exiftimant enim illiquidem hac abfentia, quumperegre prnficifcuiitiir, fe aliquid fibi quaefituros ; 
vos vero, fi bellum aliis inferatis, vel rerum praefentium, quas podidetis, ia£luramvo3 hziuros putatir. 
Illietiam, hoftibus fiiperatis, longi/Time progrediuntur, et vitli qiiani minimum animo con{lein:mtur. 
Praeterea veroyi/// corpoiibus, vt alienifimiis, pro Republica vtuntur, confiliis vero ma.vime proprii?, 
vt aliquld pro ea faciant: et nifi cogitata confecerint, fe rebus fuis priuari putant; quae vero armis 
quaefierint, perexigua iudicant, fi cum illis conferas, quae fperant fe poflea fuis aclionibus quaefituros. 
Quod fi forte rei alicuius tentatae conatus eos fallat, nouam aliarum rerum fpem fibi proponentes, id, 
quod opus efl, e.vplent. Soli enim pariter et habent et fperant ca, quae animo conceperint, propterea 
quod celerrime aggrediuntur res, quas cogitarint, et peragej-c ftatuerint. Atque haec omnia cum labo- 
ribus, et periculis perpetuo moliuntur, rebusque psrtis minimum fruuntur, quia quaerere femper 
fludent: et diem fef:um nihil aliud effe putant, quam conncere, quae conducunt, et otium iners plus 

&ToJi(|Libif( T^; oi'ufi'a; 3-a7f.'Scc. k>) It.Jk.uSci S'-n-ioii u>MT^loti Tfo? to x.rnc«e^iy^ auTisi;. Tk ETeASiJV] oletHe, (Jn(ff)v, 07-(, sxv 

i?.aZ'^i'' mxTiTTVSil it i-.ccTXvivTxi, >< u^vi-iitri. 'Et' i^.KZ'^ov] ccvti t« ale i^.c':-/,i';o-j. 'AAAffrfiwT-aT-o.;] Ae/xei to a; , u' y, 

it; a?,AOTgloi<;. Oly.nonHTy;] n-f.-5 t>!v ^nr^lSes ivjhovaTf Mif Ixi^e^OanJ i-ii^ Tgi'^uri. nfc? ri i^iAAsvrx] kzo xuvS, 

jjyavrixf. Movpf yx^ tp^Hff/J to 5 f ^J?C » utuj t j^ovot yx^t ^•-jffiv , a kv yvwfffv, s^.-ri^Vffi t£ q^i-slui;! xy.] ex^'^h ^ici to raxsixv rviv 

l^'X^iCiCiy zme^cSsii. tjmtov yaf Tig sTivoii, liTX i^.Tii^n, kj'^ £i5' utui^ ezixsiieT, u'n^o'j il x^.i xtxtxi. K«) //Jfre iogTijj] fiittirh ccmmoil:! , qiinc fiad'io et opera mii/tit cc;fC?qiii fe pcffi 
fperant. Abrcfch. in Dil. p. (ij. terc lie cxplicat : ■x^!i%-i-j- 
Te? HUTU , Vjy^-jTxi l?Syx Ti/%e.^v z-f cc Tx jv,i/Acvra: xt-^Bkvx: vt 
auTu'j. In aurt. p. 229. leui mucationc ; 5rj>a|. {xCru,) of.lyx 
iiyiyTxi v^oi Tx iie?.f.e:TX Tvy^sTv. ct. IIII, 55. ci; to /z>) imxi'- 
fo(i£von ait i?.>.iTli iiv T?5 ooz>)yfa5 ri r?i5;fiv. Rcisk'iils in 
aniiiiad. p. il.coniicit: xXTXTr^xtuvTiu-j-, Ji ex mi'imi fer.ler.lia 
rem r,-jjerint. Jn Dihic. Abrclcii. p. 6$. malebat ijcm 
Rcisk. , ritxvTi(, aut e.' Ti/';^3iei/ 5r{>af4vT£; magr.a quadam in- 
conftantia. baucrus putabat ; ircijavrc^ die, pro tt^x^zi, quod 
ptndeat ab ityb^rxi, vcJ iunyicndum tlfe tuxii'J ^^xixjrei;- 
Acm. Porrus t'crc ira.- o^.iyx i-yiivrxi xutx ttqI; tx fjiAAovTa 

tffif^l'.l 1 f. TT^Ot TX itOliSVX XIXj XTVi3:i(!0{ifJX Cvyx^ijXVTi;' Vcl, 

Wfc? Ti tJ,sMojTXt wv ffiiJrKt Tar; xvruv TtSaiiSi TeuSit^xi xx) 
K?aT>)«-fiv eAjri^Bc- Q'^^ac ejitrcma circumlocutio noftrae 
inr. conueiiit. oottl. 

■'a iiiv — a S' Kv] "a pofiniin eft pro e" Trjot, ccrrc in priori 
mcmbro; alioqiii non coiiiiruar ("tquentibiis : putant, ie Juii 
priuari ; nam in akcro quidcni poiiic cc ad rf.-iJavTj; relerri. 
B A \' F R. 

''Hv i' ggx TH x«} Te/(?«] Sic rcpofui pro t8. quod librarii, 
pro non intcllefto t« pro tivo;, vt cxpl. Scholiaftes Aug., cor- 
rcxerunt. Difficiliorcm ledionom oprimi coJd. tiientur. 
Sequinir quoque : KjrtfMemTSi aAf,x — G. 

"Ex«t' «] Traieclio, quae eft in Mf/. nullo Aucloris exeni- 
plo dcl'cndi poteic. wass. 

Mo'voi yxf ^sZ'isi TS xs-jf — J 1. e. x»4 yxp fz;v;i, a uv Iz-rj. 
i\~li,-i^i Ti [i'^sr,) ttidui, XixJ "^lifff- Rationem ftatim addit ; 
iix TO — V. Abrefch. Dil. p. 65. G. 

[Mo'woi yxf) In Aug. ita legitur : fto'woi yxf uv y-jucn. Scd 
a a rec. manu fupcrlcr. Mox ; xr^ s7tx iAxi^ei. DcnJque 
xji) slUiiTui drotiS-' BTji«) iyx^'?''' '■'■"^i ''Tffav kt^txi.] G. 

MfTi a-cvw/] ricvB Gr. quod ob ntsmeri varietattm non 
difplicct. Ac viJ. p. 106, \. (cd. Duck.) wa.s.s. 

Aiiivs;] Ex Honieri) Od. »'. 20:. Tva ftttxir eiugoptivH xxrk 
Sv(<jv A'lfi N A {Si.jt/a. iDE.M. 'EAajji?-*] Scliol. Aug. cod. fupcrfcr. hx if^iyj^x. Sic Schol. 
vulgatas ad et' e;.a;j;;rov p.aullo ante. G. 

'Eo'T))/] Hue I'peftjt Urigeves contra Celfiim VIII, ^92. 
A-?Aov, ori 0; TO dsiov I'^^TXsiii'jui c^/3f jv 5/Aovte? E"TAOrO'?I 
Ti Ti'^rroitv, liCTXAxi-'.^ivovT!; tIu-j S'-jiiOTeAm e'ojTiHV £0(>t;5 yiy, 
wC ^'.jffi Ti; xy.f twv EAAi(v/xav s'o^'iJ'i' , xaf.iSg ?.iyaivt iih x?,f.o 
E5-lv , i TO T« thvTX TT^aTTCiv. vhi IcHfentia liimmi viri pi) 
li'.Tx^.. cum yl')'/. ikgitar. Sallujl. inOrat. Marii. Sudorem,t>:il' 
verew , et alin tal'ta refniquant nc!>is , quibus ilia E P \' ll I S 
inciiniliora f:int. D. loan. IV", 54. E;.iov )!Pn"f,IA' hn, t,it 
TOiw TO SiKifiix Tou vsii'^KvTOi ai. Vbi V. 30. ^. av, naiH 
huiusmodi parriculas tcre ncg'sit. Probant Alex. Cant, ec 
Iff. MJJ. et Act'iiop. Confer bionem XXXVIII. p. 85. d. 
Aeltaii. V. W. XIII, i. Pindar. Ncm. Vin."oi[ov aoV»i ifJovs- 
for?. Hefioil. iymd Po/j/l/iiiii; p. 489. jd!itip6oii/.apudSicl>i;eii!H 
p. 97. V.' A ss. 

K*.) f<;»r£ £o?rv)i/ — tx osomtx v^S'^x:] Nee vl/um allnm diem 
fejhim hnber.f , h. e. nullnm vohiptntem niaicrem effe fiitaiit, 
niji earn , quae in excreendis officiis coiiliitentur. Ori^enes 
contra Coll. p. 404. Ho elc h. , \t iam notauit Wafiius,'hano 
grauillimam fcntontiam laudat : ioiTvi y>.?, a; ^.ijW t/; xo^Jj tSv 
'E;.?.1)V(kCv ffo^JlSv, X2AUC ?.eypiv t *iSiv aAAo e^lv , v) to tx SIovtz 
rrf xTTirj. Atcingit h. 1. Nolrer Laconum ysuv'xv xT^xyiiovx 
diebus icriatis, vt paiillo poll corum dilciplinam aullera;n 
notat; quod obferuac Abreleli. Awii. p. 231, f. Quad dicat 
Noll cr : AthcnicnJ'es fompcr, nc diebus quidtm felfis cx- 
ccptis , occupati i'unr, non tani otiofi , veluti Laceuacmonii ; 
nilul enim niaius , iiihilquc cxcellcntius, otficiiis reile ob- 
cundis, putanr. Loca, huic (imilia, quoad Icnrentianr , qui 
requirat; .'Kbrefchium adcat in Diiuc. p. 66. ct Auv^t. 1. c. 
quae, quod h. 1. nihil lucis adt'crrent, omilimus adfcubcre. 
i; o T T L . 

M^Js EOfnJv" rel.] i. e. in ipfis feflis nil agunt, nifi vtilia 
ct bcilicae virtuti apta, feni'us excitatura ct firmatura irenc- 
rolbs, libtrtatis et imperandi amorein, veteris lanac tucndae 
curam, vircutis honorcin; talibus enim ccnlebantur Ath'e- 
jijenjium I'clU ; ct haec expUcatio cynucjMC cume^co. la 1 50 ®OTKTAIAOT S T T T ?. A. oa . OCC. ,}Ta'J-fl? USVTbl T'jICClUKi 'X.vJlKCi&eTfty.VtCig TToXsrjjg^ u> Axy.soai.iMoviOi, diCiaiWiXS- KXt cutSc 

T^v riTV^.tetv ' * T»TO<c Toil/ ay.&§s;'3-i)i' ■" £x/7rAs(T3v di^Ksiv , o< ai; t^ /ib Trx^aa-Ksuyi diacttA Tr^carcrciXTt. 
7} iJg ■yv:iijt,>j, h a2iKoi}'j1eu^ ^v^ct ^(Ti fxr; BTTiJ^e^l/ovJsi ■ dW B'tt) to) fih XuTftlv rs " T^g oi,K?<iig, y.oj 
(t'jTCi duvvofLevot fiii (skd'Tr'jicrS-co, , T3 'i(To\i vsfzsTS. uoAig ^' uv •ttoAsi ofjLOia. Tra^oix.Sv'Jsi , hvyxdnsle 
THra- vZ'j J' (aTtee y.ai afji i^))\u)cra.iME<j) a^%aioT^a7ra vf/,-!)',' ra iTri'Jri^'ivfji.x'Jsi tt^U avTHg iTiv. " dvayxJl 
J" P coCTTio 7i'/0"1i dii Tu iTiyiyvoi^svo, "i Koa^fiv ;cai- ^j-o%Jt^»V)7 ulv ttoAsi rd dy.i-.KTct vou-iiza, d^ira, 
irek ■TToKXd ^s ' dya.yy.a'^ofiivoK; Uvaf, ■^roW'iiC. y.di ' rlji i'jrQr/jiricn-cq ^s7. hoTreo y.a.] tx rm ASiivmhv 
' uTfo TW TroXvzeieiai " iTriTrAm vfiiv 'kc^xivm'Jcu. f^hci^ f^^" ' ^^ "^^^^ u'^t'trS-i) vfjuZv n Q^xavftK. 
vuv ^e Ts7c T£ dk?:Oig, ^ 'y.xt Ylcfi^aidrati , oxttts^ virs^s^ac^s , Sort&ria-cije, kx]x Ta%of '• ec-^xXov'Jsg 
if Tvv A-r']iy.K-J- n'x a>i dv^^xq t£ (piXag y.xi ^vyysvstg rotg kx&i'roig TroorjaSs, KXt >!uxg Tiii uXJ'J^g 

I Mi Ar. AHuerbium U K'litentiam cbfcuram reddcie, iJeoque tollendiim cffc ccnfct 4c: Port. vi 'fti T>.ir.-!» Calf. Gf. Avj.. 
n Ti« om. CI. CnJ]'. Miz- « 'A/^yki ii CaJJ'. Aug. »'.</;. Bo/. Paullo ante a vcrl'is vCv i' — vfque ad ;»it»x«i>"' ''o Stobicut 
S. XLI. p. 142. banc >;:iv eicerpfit. Pro vDv 5' Icgitur 5/. p "nnrff ihtii (lel i,i) rix^it Gtfmrns , apud Stob. I. c. q KficTtt 

Tbucydidfm fcriplilVc ctintendic Siepb. et vice vcrfa in line period! iiTv , non 5«r. Stob. (io/i|iji pro v»|ii(i«. r 'Av«yK«?e(ii»>( C. 
'A»iy««?(»(ii.!(f Stohttus. s T<< (Iceil fir£. G1/7: Aug. t 'Xni rlif tsA. Gr. v 'ett) tA«c» Ci;;^ Aug. Kina/zavTei ii<-g. -v Cu« 

decil Ar. y K«i rtfj ner. O. Caff. Aug. s 'E»/3«AA»vrn C. tanc fcntentj.im ct Pciicles Jifpucar, 2, 56. ct Paullus, i Cor. 
J. "iubct Corinthios, er omnino ChrilHanos, tofra^siv. teflum 
agcre, virnicis ftuJio. E wfr. 

[AijtrreTUi ti; Ta; — ) Argute ma'^is quam vere. In Aug. 
cod. dccrt praepolitio. Et porcft abefl'e , vt mo.'c ad c. 71. t". 
«iv(Tr£T«i Tb? 'Afyti'tt.;- ft ita frequenter. lungitur tamen 
fubinde h. v. el; et n-ja'?.] r, OTTL. 

'Heuyjx' ifr^iy/iovx] Petit Laccdacmonios h. 1., vt monui- 
mus , non minus ob otium quani propter molciUliimos l.ibo- 
res ct iullo Icueriorcin vitam ; (iffxoAi'av iairroicv) qxiae ix'iTta- 
vo« arxijff;; vocarur, L. II. 39. cf. Abrclch. Auft. I. c. G. 

'AffxoAfav tTfTOvov] Non video, cur Laccdaeinonios vtiquc 
tangat, cum ct ad Athenienlcs rcferri poirit, quibu.s incrs 
otium haud minus (it miierum , quam vcl occupatiflimum 
bellum. Nil tamen intercclFcro , quo minus ct ad Laccdac- 
Hionios nahatur. B. 

['Ato KOiv'i) In Aug. additur : Aijtt^jv.] G. 

Oi'fffSt] Docct nos Schoin>Jlt% > alios interrogatiuc , alios 
^'ronui.tiatiuc haec legi:lc, x«) aliens t^/ yicvxif' i rourcti 
Tin ivSf. STtri). 

K^.t n'ittii rift yavx'*" «' tbtoic — i^XfTv — ] Pcrindc eft ar 
fi dixilTef : oix eUtSt rijv >;f ux'^v if xiTv M r/,s7^iti — Sic or- 
dinal Abrclch. j\ui.\. p. 250. quod Reis.k. probat in anini. p. 
12. jyitfi/ue ex'Jlimiitis , quielem ill'is quam ninxime proe/rffe." 
Vinlcmiiis ante hos duumuiros iam ita lUuxerat orationcm 
in vcrlione lua ; (p. 71.) tt non putalis — it. Acacius : „aa 
igntratis — DoAus \ ir anonyijius in Flor. cd. Vin. putat, 
•Iclcndam cfTe ncgatinnem. G. 

t'm unvjajTXt) In cod. Aug. eft «(i(/voi<T»M.] C. 
oi iroitirt t5to) Addidi ncsationcm e cod. Aug., quam 
■nanus rcccntior adlcrii^lerat. Laccdacmonii enini non ira 
rcHabantur, vt laceliiti, propuilalTent a fe iniuri.is.] G. 

Tj fth TXQuencvf flxsia rrfuecttfi — aiiKUiTai^ Rciskius in 
anim. 1. c. hacc verba ita conllituic: rp niv t^w'.'jij iUxi* 
TTfateati > r^ ii Ttfxrxtvf ify aSiKSnrxi — qui iujiil!,im et 
ttijuitaiem cxtuUnilc, ex nnimi fui fententia agtnt • ilaautcm 
rtmpai alas halitnt res fu/ts, vl fi iiiiu) iam quls ipjis afferaf-^ — 
Scd hacc iiiucttio nullius iiicicui coJicis auc\oiicacc , nc; cA nccefTaria, quanquam hie ordo ell rci rongrucntior, quam in 
vulgatis verbis. Scnfus eft ; ,ini,n exijiimatis — qulflcm /. 
otium illis fuppeiiitare, qui aeqiium, in appatntu ret urn omnium, 
feruent : iniuriaque Jibi illata , rjienilant ■, fe ita comparatos, 
vt non paiianiur Jibi iniurinm fieri, n. ob Ulam ?raf«- 
isxivit. In yM lTiTg^<iiojTs;, Juppl. koixiieixi. G. 

'AAa' eVl TiJ fiii At/!r6."» — Td ."ffsv v£;t£rf] i. c. feil iuri; 
aequnbilitatem banc ejje creililis, fi nemincm lae'JJ'ati', attamen 
defer.ikndis aliii non ilamno ufficiamini. To '.'ffov paullo ante 
ilxxia Nofter dicit, duin docct, vcram quiercm inelTe qui- 
dem in eo , Ii quis luum cuiquc tribuat , attamen iniuria 
atVeftus, ie vlcilcatur. Sed Lacedaemoniorum quietcm non 
cITe talem ; cos cnim in aequitate erga alios obleruandi 
nolle, fi (c tucantur contra aliorum vim , liue iniurias pro- 
pulfent, dctrimenti quid pari. Hoc neceirario in omni 
bello qcrcndo fcqui , vel docct locus c Polyb. XI. 4. ab 
Abrelcliio prolatus , xa>Ti ■s-oAf^^io tbto ^aQiTsirai xa-rk ro 
xAi.Vcii, faai «At;ffir«Ai). Cum tota Corintliiorum orationc 
idem Abrclcliius (Auft. p. 234.) vult conlcrri, c. 83. 84. 

Ilg. 120. 121. 144. G. 

['A/ii'/fff^K:) Ita rcpoful , fcnfu poftulantc, pro afif'vtfit" 
et praeeuntc Abrckli. in Dil. p. C-^.^ G. 

nc'.'fi c'fw/a] In ciuitate, quae iisJem ac vos inf.ittitis, lati 
liSJX'f vi.ilur. G. 

I'viicyvuiiovi) Qui e.xaminarc velint hanc expofitioncm, hos 
amaudat Stcph. ad h. 1. 42. Te yicg /ii) iciixiin Tti; inclu;, 
(Xvfi^rffa Ji,'v«/i.«.] G. * 

[Ti Iff* ^ij/hff!;) In Cair. Icgitur: ^ijASffi «'« 'A5>)va/5.;. In 
Au«. additur: T«r» ii to" "ffoy tfntiv. Scd Scholion edirum 
ad hoAfi oV"? omilTum eft in codem cod.] G. 

aid 5' etc.] \ ide, quanta lit brcuitas in hac apodofi (cifi 
nunc particula >tv I'equentc oJ Icruit) q\iuni ptrinde lit, ac fi 
dictum iorcr, vwv Zi vx ^'A'-^^ TtAer "rx^otxwTu-j vuSjvf &AAa: 

tTi-ifisiiixT* Tfc< avTvty TiCt U¥ r«T». Ti", xi'"'''' Ic'd qui lub 
illis paucis \erbis latere haec non animadiicrtit, non inirum, 
(i fans apta apodolis illi elfe videatur. STErii. ^vn i'lrx; — 
ill Siobtttus pag. 244. \ bi ifx^erfCT* iiniiv, pro yiitinn neviiix. T H V C Y D I D I S HIS T. I, 7 I. 151 mali afferre, quam laboriofum negotium. Quare fi quis paucis rem totam compl'^xus, cos diierlt ita 
natos effe, vt neque ipfi vclint, neque alios mortales quiefcere (Inant, is verum di.verit. 

71. „Et tamen, Lacedaemonii, cum talis Respublica fit vobis adiierfaiia, vos cunfhmiin: et 
ciiftimatis, illis hominibus diuturnam fuppetere quietem, qui fuo quidem apparatu iniuriam nulli 
faciunt; [eijamen prae fe ferunt, fe eo efie animo, vt, fi lacen'aiUiu- iniuria, earn non fint neglecluri: 
veium ill eo ius et aequitatem ponitis, fi neque alios molefliis afiiciatis, neque vbs ipii, dum vira 
prepulfatis , vllum detiimentum capiatis. At hoc vix confcqui pofTetis, ctiamfi iv/ ciuitatem veftrae 
proximam, et iisdem moiibus, ac Inftitutis vtentem haberetis. lani vero (quod et paulo ante declara- 
vimus) vellri mores , ac inflituta nimis funt antiqua aduerfus ipfos. Sed ncceffe eft, qucmadmoduni 
artikus accidere folet, nouiflima quaeque Temper euincere. Et ciuitati quidem pacatae maxime con- 
ducunt inftituta, quae manent immota : fed illis, qui ad multa perkulct coguntur ire, nouis etiam et 
commentitiis artibus eft opus. Ideo etiam res Athenienfium propter multam experientiam magis 
nouatae funt in melius; quam veftrae. Haflenus igitur haec veftra tarditas progrefta terminetur. lani 
vero cum aliis, turn etiam Potidaeatis (quemadmodum promififtis) opem feratis, in Atticam celeritate, 
quanta maxima poteftis, irrumpentes: ne viros vobis amicos atque cognatos infenfinimis hojiibus pro- 

uhirTSTXi tii TB« Aaxmi';*?, olr/vic £v eefrj) bk Itj irsuov. H eff^oAfav It/tovovJ avo xotyoZ to iiy£7i^ai. Ou ruTOii rSv 

Z AuKsiatiJ-QviOi t H TOtslTS TUTQ. rxuTX Tivcti KXT i^i/JT'/jffiy i rivi? 5g KXTx cc^o^xctv civiyvucxv. Myj AuTery te] vr£ aoiKBtv 

fivMtSet XXI koiKKiiiiO' ejjOvif^xi' hik] Six tSto to "ffov vii^ere. floAsi oncly.j ciJ-oyjuiiiovi, Tec "<r« (^sjABfti, 'Af%J!(OT|'sT«] 

eiov U'X^x Hi^] cc^(?,yi. n^cuTTi li TVt 'A9>)v«/bc vEWT£J07roi8«. Aviiyy.ti S^ ut^ig Tt'^vi;;] TXgu to 'Ofi^jfixovi Tij'/ yiig ueiiy,v 

fi^AAOv srrtHMtiiff ccvSgi^'^ott 'H t/C hv-ovcyTscai vsur^Tii ocl'C^i7ri?,'^TXt' As) tx sTiytyvcixevxl tvto z^o? to a;f%£i(crfOT«. ovk 

flsi, 4-ij(;lv. Ufixi; xi) TOiHTHi fiVa;, xiw ugx^''' t3s> <^>(A«>. 'ET/T£%v^ffEft); Set] lTiTf;i;v;jffE<ti? , i^ev^iniu?. imfihii Se ry zx^x- 

^ofjf. V-ixxhuTxi] xtxxnOToi^iirxi. NSv li Toi( te] o< kvif-oyoi ekSev. 'Ti^eif^xfhi] uziex"'''^' 7^? at/uTi^a roi'i UOTf 

Sgiiir:iif. Svyysvei;] ^ugieT; yScg el TlOTtixi&Txi. ITf o{ tTi^xv Tak] ?rf 0; TWi 'Afj-e/a?. tx^S"^ 7«? >?**» ■''O'^f AaxeSxipO'jloit. ct avxyxx^c[j.iv>ii corruptc, ar jro i' rcftius vrroquc loco Si 
exhibct. WASS. 

'Aj%i5!;oTjOT* viiSv tzirifSiCiiXTx] i. e. mores Vfflii nntiqtii, 
i. c. fimpliclt.TS et candor, nihil vale}7t ndiierfns Athsnienjium 
caltiiiitatem ct cor.f.Hum\ nos dicimus : attvateri^ches Helia- 

gC7l — BOTTl. 

'Aviyv.il etc.] Aufim rropcmodiim contendere, fcripfifTc 
Thucydiileiii x^xtsi, non x^xtsTv' ct vice vcrfa in fine period! 
ecTv, non hi' ac non fecus intclliu;cndum cflTc liunc locum, 
quam li Jr.i fcriptum habcremus, inayxti Si, liazi^ t/%h(^- uel 
rx ixr/iyvciXivx x^xrui htu xx\ ^<tvxx^t^<rf i^h ycof.ii tu ^xij^rx 
MOizijix x^i^x EiVai, a-fo? 7eo\Kx ci a/xyx. leiixi, xeAAiJ? k«1 r?; 
fjnTEXvifffEw; Ss'v. STFTH. 

'Ay&yy-ii S' K(s-t? Tix'''^^ ~ *-iXTi1\i\ Keceffe aulcm cfl prae- 
(lent noil Ijima quaeque, veluti titli! ope>n iiuioitis nuim or- 
nuia, potior/t hiihcntiir vcttijlis, {utz-s^ tbx^W 'c- tx ixiyiyv. 
if) x^xTcl t. ufxcuor^cz-dv). \ aide incertuni elt, Tliucydidtin 
ad ilomcri locum, a Schol. laudatum rcipexille. Ci. 

I'oiiilfixov) Od. K. V. 351. In Aug. ell: i^ixMiHtiv, ct 
axKovTEiri. Male.] G. 

Ti fTiyiyvoiifvx] Hue fpertat Antifhanes Alceftidc. toZto 
yitunxmt, OTi'^EN K AIN o' N 'Er X E I'PHM A, nay TOAfiijjov 
y, noAAwv n A A A I a" N f ?< %f ;)<ri(^iJr£f »v. w AS';. 

[K«( k^x"'''' t) Hacc verba addidi e Codd. Call, et Aug.] C. 

"Af/^z] ic. e'V). Quae Icquuntur, Abrefch. in Dil. p. r,/. 
ita ordinat: trjo? ToAAi Si avxyxx^eiiiieii; iivxi SeT xr^ t3/.a?; 
sT'T«j<>!(Vf*{» <J^ Stcphanum, qui inakbac Icribi j^ro xfi:tTtiy3 x^xTi7, et Suit pro Sti. Male vtrumque. Caerenim cxcitanit 
Abrcfcliius locum Liban. Orat. X\'111I. p. 483. e Noftro de- 
lumtum : BK xxveojii^x tS /.syovroi, w; e'v tx7; tIxvxi^ t'x 
tTTiyiyvoiievx x^xrii. 'E-:rsxv^ti; aurem ilia incfV in inuc- 
nicndis artibus , quibus ca fupplcrentur, quae praeceptioni- 
bus non elTcnr dciinira. Veluti leges, quae non ad taia 
mulriplicia diucrfaquc tcmpori, quae incidunt in ciuitaie 
aliqua, ipedare pofTunt, pro rcmporum ratione, fupplenrur, 
rcltrlnguntur, vcl accuratius determinantur etc., vt lequea- 
tia doccnt. G. 

['E5r/T£%v>(irE»?) Steph. corrigit : Tf o;£T;r£;2'.'-^«'es){ ct Tf «;- 
fls't/f^rEWi-] G. 

KexxlvuTxi] fnnoiiata funf ; partim inftituta er le^es pro 
rcmporum ratione, partim ciuitatis forma: de qua mutatioiie 
brcuifer dixit Aclian. I-. V. 13. Abrelch. in Dlluc. p. 67- 
purabat , Hcfyeh. in xekk/voto/iijjt*! hue refpcKilTe , caputque 
glollae faciebat: xixxtvuTxi) xsxarjOTo[j.y,T»t, ■•ivenTegi'^xi. G. 

M^Zf ^'«> a'-' Toi/St] Inter cxempla ^x^uTijTOi ponit Arijll- 
de.r, de Diftione ciu. Cap. Jl. , {ed habet f*£%f .; bv, et iw- 
f.'irStti. DVCK. 

[Oi ijiif.oyoi) In CalTcl. ct Aug. i-r'/.oyai e;TiuBs'i. Dicit 
alias Schol. tV/AO'/o;. v. c. ad h. libr. c. 78. Bai. cod. t'/r£-j5i» 
ci iTlMyoi. Occurrir etiam fie in Aug.] G. 

[=.vyyiti7(;) Hoc Schol. intuli e Reg. Call", et Auguftano, 
in quo port T\oTiSxi&Txi adicripta lunt vno tcnore : xfoc ri; 
'A(>y£/»? — AaxeJz/fiov/oi?, quae pcrtlr»en: ad \. Tf v," irslxi — 
\ t apparet c Itqu. SthoJ.j O. 133 ©OTKTAiAor ^rrrp. a. OCL. 0^'. H7S TTPOi ci'j&^^Traov toov ali7&U'Joi/,vja)v. Xvis^t yao (rirovaoii «% oi ci i^r;fxiuv aWoig ■Tr^ccnov'Jsc, cikK 
o\ |ttv Qiiri^iflsq oiq civ ^vvofj,cara)<ri. (inAofMsvcav as xjfjbm TTi^oS-vaoov sivoj, fMSvsfxsv. ins ya^ otxia av 
TTOibiusv fjusj a(iu\\ci[ji.s'JCi, «T£ ^vvriBs'^i^ag a,v aWaq sv^oifisv. vr^og rd^'e ^nAsveir&e sv, ko.) " Tr,'j 
TlsAoTTovvijc-cv ';rsi^a.o-Be fiij s\x(rcrrv s^>iysl,<r&ai, S? ol Trctjs^sg vuav 7ra,o(oca-av."- 

o3'. TcixvTcc fj>!v 01 Ko^tv&ioi sJttov. ^ tZv OS K^fi'jaidi'j , ('ervx,e yd^ '7r^e(r(2£i'a 'WioTiocv Iv t7; 
Aa-A.s^a.iij.ovi TS^i d,K\ci>v •rra^'iKra,) kolj wg 'ri(rS-ovro rm Asyijv, sSoPsv avrcig ■Traei'JriTia. * sg th? Acks- 
ocituoviyg sheet, toov fj,h syx.k>!fj.d,Ta;v nan /j,y;dh diroKoyi^tTOfxsvisq , m ctl TrcAeig evsuxAav , '^ ^rik^cui 
is, ■TTSp] ri 'TTCi'jJog oog ^ ra-^scag avToig (iaksvTSOv siij , dKh! sv ' "TrXsovi (tkstt'Jsov. y,dj dfMct t>?v <7(ps- 
TSPciv TToAiv s^ihov'Jo cyiuCtiVcti , ocTfi f sl'fj ouvxfAiv , y.Xi CTr6jj,vyi(nv S Tot^cra.^S-M Toig ts tt^sc-^vts^oic, 

<i Ti! ntAiTevyifTS nfifSiSi f/5 h.irsi.tf Marg. quod ampleclitur Stepb. Dion. H. irif> 'u. p. goj. 1>«tt{v. h T«v t^^j/. 
e tU Ktg. il Silc <liilinguic Strfih. Sir^Irai il, wifl TiZ TuvrJe ut i reyjat ailrtrj /SsAti/r/ov t'h, € lU.iiin Reg. Caff. Aug. /" A»m- 

fiiv cVi GV. g not-»iffjj<i C.iff. ctnc:idutum » inter vcrfus fccipto ; Aug. I'ro i/SeAj-.Tj in tod, Mosqu. cl^ IC.iKitim) ad marg. fcriptum. nfo« irifxi Ti/x\ i. e. fi's iriguj q.i?.lx-j. Sic in Reg. cod. 
explicatur. gottl. 

^^kfuiJiiv av — ] Poft h. V. fubaudiri vult Reisk. anim. p. i:. 
roi/TO Sfuvrei, aut ajdcndum ; quod ncn probo. Dciiidc Ic- 
gcT.dum cffe ; srfo? Sewv rivx rCiv ojx/wv. Vcrum eft, hanc 
pracpolltionem cum gen. in iurciurando exprimeniio adhi- 
bcii; vclutj Xcnoph. Occon. 11, 3. jrja'j rajy ^ewv. Arllloph. 
Plur. 39 {. n-fo( Ti;c 'E^Ix(, per Vejlam. Sed h. 1. fignit. ad. 
verfus, 1. apud. K.\cnipla v. apud Abrcfch. auft. p. 231. G. 

[TfaTtr<r9«() E cod. Cair. ita I'cripil, vt lain diuinarat Ste- 
phanas.] G. 

AiySavo/x^voiv] Hunc locum non reftc capiunt Inter [>p., et 
ScholUijla alludic ad rj ccjxItSiitoii Laccdaem. 37, ;o. qui 
nempc ad Ibciorum iniurias occalluerant. Vide intra Cap. 

i2. lin. I. WASS. 

'AvSfO/Viav ru-j alsBxvoiiiaani] i. e. (^.f ovi(zw» . vt leftc Scliol. 
Rcisk. in anim. 1. c. CNplicat xitOxvoiii-^vii , homines f':i'f:i ft 
iiiiUcio pratditos. Rciicic itaquc emcndationein in Diluc. 
Abrclch. p. 68. aUx^'^oiii^iu-/. G. , 

Ai»5a/o/.tlvwv] i.e. a'/ffSijo-jv ixi'JTUv , vt rcfle e.\plicatur ; 
ita lupia, ToS; 'A^iivulovf ouvxfiho-ji Txf exuro^it 1. e. iijvxfirj 
tXO'JTxt, 5wvar«u{.ovT«{. \'. Ind. v. Verbum fro AdU^. el 
tjje. E A V E R. 

['htoi t&t iJfiTUv) Admodum inepte. Reftc ipfovti-tuv fub- 
ftituit. V. not. In Aug. defunt Scholia ad verba 'ogxlur ct 
Ai' ifitiilxyi it. ad KiMtiniv.] C 

Ufc( T^Si — 7re(iSacx\] D:on. Halkarn. vbi tf.xrrov male. 

WASS. 

T^y Uthozcyjuca/] Lcftioncm margin! adfcriptam non du- 
bito, quin ampltftj pporteat, vt verbum f^ijyeiVS*) iuum 
ccnitiuum habcat. steph. Dion. ll.Tlicari:. tamen p. 135. 
habct THv ntAOTOvvifffov, et i^yjyelaixt l.ic pro Trgoiyen ii-u tjv 
ntAOTc'vufC-ov iy^-nlvtsi airfit poni Icribit : quae interprctatio 
mihi (atis obfcura elh dvlk. 

lift nfA0Tcvn;f<,»l Steph. amplcftitur leftioncm Marg. T?t 
niAcTsvv^iffK, propter iJ^f^eiVSai, fine caufla. NoAcr enim 
cum 1.0c calu verbum conftruit L. W. 85. tk; i»u ^uiiitix'^t 
iiiyil'^ax. it. L. 1. 7C). pr. Sciolus haud diibic correxit ac- 
culatiuum. G. : 

TltificSi H Ifdseu i^r/e'f^"] Dionyf. dc Thuc.^idiom. 
p. X03. ftatiiit, l'i>:t!~eOsi poiitum elFe pro vfcu^iiv fjw tijv 
ri'Atrrvntffiiv y,yv{:iiii( xur^;- quam interprctationem ob(cu- 
ram habet Dutkerus ad h. 1. Certe vox Thucydidea laci- 
Jior eft iptcUedu, quam hac vcrborum ambages. Dionyiio 
fuppeJitauit, vt c.\pcdit Abrcfcb. (Oil. f- Cy) ri *"{<», ptae- pofitio in i^!iys7tr!}xi, quae indicium ei fecit verb! cxtrin- 
i'ecu5 adfciicendi. Phcuit ei •Trgceeysiv, non quod tf ■!r(i lateat 
in tj, led quod hoc compoiitum vlitatum noucrat in hac re. 
Inlia c. 75. TT^oxyxysTv riiv ccfxi' h tcos- c. 144. ci Tcxrl^a 
iiliZy —! e( Tttis wfoiiyxyov aura. Simpliciliimum eft diccre 
TO f|>)V£('ff5iM ell'e idem ac -^yiieOu:. Sic c. 76. ini'ra, ("ere, 
\"t h. 1. T^i h Tj; n£AOTCvvv;ffM ^cAt/f irr) ro u;^£?.iiiov xx7x<:if 
ff«,«fv»( 1^1)7 tiVSs. cf. Ill, y3. Apparet ex Ids ct aliis locis, 
non fempcr praepolitioncs in verbis vim ^licjuam habere, 
quod pluribus in locis pro compolitis fimplicia veiba liiblli- 
tuiintar. Vio f>.afffu habet Dionyl. 'f^trrov, m.cmoriae vitio. 
Thuc-j'didcs enim eertc Icripfiftct h.xTmv. Caetcrum pro if 
oi, in Aun. eft ^, male, led manus rccenrior emend. 5- fi' 
iKgariiv )( iiyiiv) In Call", et Aug. eft xgxrcTv xMu/] G. 

Taiv ie *A5 ] \'ide Tricllnii Schol. ad Stphtclis Antigonem. 
nvD.<;. p. 218. Ed. //. Steph. vbi Triclin. dicit, iliud tw» 
'ASijvaiMv clTc k;xvoierc-j. DVCK. 

Sequi dcbcbat: ci z^ie^sic, {tzvx^ — rxfiex) ii( yffjcvrc — 
tio^f xff" uuToU— Rcisk. in iJil. Al'rclch. p. 73. volcbatro x*i 
cxpungi; led tranlponatur, cum Abrclcldo, poftjoojs. nvij'um 
elinm iis tjl— Ncquis obtruderet I'hucydidi h. 1. orationem 
ivavraro'oorov cum Triclinio Schol. Sophcclis in Antig. v. iii. 
p. 218- Steph., Abrel'clviiis in Diluc. p. 70. hunc ordincm 
iJtit ; TiSv il 'A5i(v2f«v ^ xfiSr^tx' irvyj yxf trgCTtgoy fv tJ 
Axi- vxgaex' ii; rcOevTo — ex vlu Herodoti ct Thucydidis, 
qui vnum alrcrumquc vocabulum verbis partutliclis im- 
miiceant, quae extra cam faiircut collocanda. I'robat hoc c 
Noftio, L. HI. 70. XA) >(■/ yuf riiiOix; eisAcTfc'Jfvoc rs rut 
'a5>)v«/«i.v y.x: t5 Ji;/<a T«ffirxxfi, vt^vciv aiVcV utoi e! tnSgn. 
Alia I'.ca e.x Hcrodoto laudauit; v. c. \I. 87. 102. L. Villi. 
92. liaec ratio acute eft cxcogitara, fed valde dura. Thuc. 
dcbtbat Icribcre tCv Si 'aO- rr^cc^ii;, led vcl omilit zfirfiti(, 
quod c v. T^is^itx iciilorcs lacile poftenr defumerc n^ie^eit, 
vcl in KsfiiSic; latcrent Icgari. Perrinct hie locus ad j'aram 
accurate Icripra loca, quae Nortcr, altera recenfione lu»4oriac, 
forralTe nuitaturus fuillct. G. 

Twv ii 'AOtT'- ?'■• r~V- 'i^'O Simplicillimc inlcUIgi ct folu'i 
potcft l-nrflurac duritics, i! yif pro in ."iCceperis : xj../, on 
ir. »rf«ff|3. 'a3ii». TXgciex x»ii a; f,si. — — tjof;;' aiTc7;, rcl. 

Ita et in alrero loco: x^.l, •<» yxg UnZixf izikyouriy 

ttOroit i. e. x«( er; X\fiOiu( (r!;) it> tii^.trg. — uray- air. NeC 
veto incuria, led data opera ita locutum Noftrum , credere 
fuadet et indoles eius , et vniutrla al'pcritas orationis , et 
Herodoti imitatio, et quod faepixu iu loquitur, et ipfuin 
acumcu ItruUu^ac. lAViR. T H V C Y D I D I S H I S T. I, 71. 73. ' I33 

datis, neue no? caeteros prae defperatione ad aliquam aliam focietatein quacrendam cotnpellatl?. * Nul- 
lum autem flagitium admittemus, nequeindeos, foederum confcios, necjue aduerfiim homines, quos 
quid.m tangunt iniuriae focioram. Non eiiim qui dellitati ad alios fe conuertunt, hi foedera frangunt: 
fed illi , qui opem non ferunt quibuscum iui-arunt. S'ed fi vos ad opem nobis ferendam animis promtis 
effe volueritis, tn vejira focietcite ac foedere permanebimus. Nee enim pie faceremus, fi peimutata 
focietate vos defereremus, nee alios maiore, quam vos eftis, amicitia, et familiaritate nobiscum cou- 
iunclos inueniiemus. Qiiare de his diligeiitius confultate, dateque operam, vt Peloponnefo ita prae- 
fitis, vt potius aiigeatis, quam imminuatis ipfius impeiium, quod veflri maiores vobis tradiderunt. 

73. Atque Corinthii quidem haec dixerunt Athenienfium vero legati tunc ibi aderanf, (cafu 
enim quodam legatio Athenienfium aliis de caufis Lacedaemone iam ante aderafc) et cum haee verba 
audifTent, ad Lncedaemoniorum magiflratus fibi eundum efle cenfuerunt, non vt ad crimina refponde- 
rent, quae ciuitates Athcnicnf.bus obiecerant : fed vt in vniuerfum oflenderent, non celeriter qtiicquam 
ipjls decernendum : fed plus temporis in rerum tantamm confultatione ponendum. Simul etiam vole- 
bant fignificare, quanta eflet fuae ciuitatis potentia, et aetata puouefliioribus in memoriam reuocare ea, 

* Qua in re nihil dclintjuercmus, necjue in decs, foederuir. confvlos, nequc in liomineSi qui ifta fentlunt etc. AciiCiiis. 
Hobh/iiii. i:vDS. 

tiQictiiv h' av ioizov ciihl Izsii^ iiirs-j Kcfi'v5<C4 a-?o« eri^av cviiiixyjav TgXTriTe^ai , liij ficif^vimo? v-xi rSv Aai<tSx!iit!-/!ii.v, vu» 

TCVTO KXTXCVAVCt^il 1 KCSi Af^ f ;, 07^ cCo£-J uStKOV OfW/ifV , £1 TT^Oi; STe^H^ T^UTTUl^SV ffl//^fi«%0t^5- ahlTTBTXi i^ T^i; * Af^yeliVCi OlTtV£^ 

fX^fiiiiiiiiey.sivTa^^ciTou^ AxxsixiiiC'j'm. Ofxiav] twv i^ofwv TiZv cfxwv. Aiff,5ay:fiE'v«vJ liroiTuv i^tujrav, if tUv 4icj!y.a:v,>i rajv 
Vfwdjv. A/' £jij'/f*vj c-jiiii2XiXiSy,^o-Jcri. npoffiovTf;] ;rf sffiovrt? Ha! la'izaABfiEvoi ffi//^(jx%erv. Mevavi-nv] >)7«v , h -ry; i fieri ^ci 

evuiixyjx- 'E5>)7£/>5a(] ccgx^'^} x^artiv, i ciyn-j. Toiuvra fili at Ko^bBn/i] ijii^tas Jrfc; fih rij-j KUTtfyo^ixv Tuv Kcf:vSluv, 

TiyJ Uzo/^oylxv ruv ASijvxiNv' t^o^ hs r^v i^r'tTT^^'^iv avrifjvj riiv uvTiB^crj A^X'^^l-^ov tcv Auxi^xtiiovicv. ' Etvx^ 7^!? 7:^£rj3iix 

y^srefjv] vycvv, truxi'^ ir^fovTc? Tf^ff^ei;. Tlx^iT^rix] SUxiov e:'vxi ■zx^iivui. MijJtv aTsAcyijffafflvoi/;] «{ fjiiya (f.(o-ju-J 6 

ABvi/XlOi;, iSl iToAoysTr-ti, or; x>jio';z£voc twv AxxeSxiiiOvluV' ' flv al toA£/;J ui ffijiiixxoi riov AxxeSxijievluv- IlcAiv £f3sAovro 

C>i!4yvxi] TO ffijfitivai, Jaxov. tA^» to ct^iixvai 7T?,i!inx £%£; riiv tisvrtjTa. nage?.!}o;ri;] £TE;,£fi,'vT£C, it) ^ivuv ;r«f£A3ovTft, 

'ESo^sv ctuToTc] Seqill ilchebsc aTO/.Cjtjijeiifjoii, vt Icgi vult quidem Nofter : ^n^ofuvai jrffi tcv z-avrog Aoyu Sti^Zffxi' ma- 

Rcljk. ill auini. p. 12., item ltf;.utx-/Txi;. Non onus c/1 cor- lim ramen T£fi 5r«>Ti;{ ad ^hmvtscv rcfcrri. Reisk. in Dii. 

rcAionc, refohianir mode, cumSchol. , xx^trtsTix, in Jixaioy Abrclch. ]i. 75. J^^/tSffai credit pcnderc ab i^ov^.ovro, quod 

c7ixi vxgilvxi, vel TTXfiivxr acculatiuus deindc pendct ab in- inl'equenti pcriodo occurrit ; led ipfe Vir DoflilF. dclcri 

iinitiuo. Excmplisab Abrefchio in Dilucid. p. 71. etinAufl. voluit hoc non Jatis comitate i'criptuni coinmentum. G. 

p. iji.prolatisfubiici poteft locus c Plat. Ale. lee. c. 12. huic rifji tb Trxvrai] Verba haee ti^) tb ■jtchtos fequentibus 

icre finiilis : ts'S ij 'hBuvuttsi uyxya-irivTxi Ta v^iyiixrs, xr!\ iungo , ita locum hiinc interpungcns, i-^KHcxt ii > vi(;'' tou 

eTCf Bftf-.K? 1 Ti'v; Xf^ I^^XX'^'f tSv ■zx^ovtuv y.xy.Zv azor^cTriiv jravrJs (S; b Tax^"i xvro7i p\s?.ivrcov eiif. quum tamcn vulgo 

tJi'srv, (38;,£U5/if'»oi« xCrOif Sixs'iv zfarjTov liiXi, (3Afv{/«vT«5 irjs? rccepta llruflura lit Imiusmodi, itf^Saai ii uf b Txxi'^i Ciirai'i 

A,y,'iwv«. ixiT/!v eVffarav. got il. ^u?^ivriov i% jteji toZ jtxvroi. STEl'H. 

'AzoMy>ie<in!-jcv( — S^f-iiaxi oz] i. e. uMm JifAwyovTa^ , vel 'Ev wAecu] Sc. x?'""- C 

i>)fMCui iiti>.c;rxi. Nam et tt.zo?.oyviC:^iJihoug ell idem, quod 'Ev it>Jovi] Non modo tempore, fed ct cura, dili^entia j 

Ssy.oi'Tx; azof.oyucBxi. Pollit ct pendere SijAucxi ab £jo?£» pluiibus. b.^vir. 

Ttx^iTijria. BAVER. Ztii-iivxi'] Superlcriptum in cod. Aug. h. v. 'ixxSi- Vult 

[.Mtya 4.f(ivwv) In Caff! ct A.ug. eft (/fysAo^eovwv. Sed lilya figniriearc lonac diclum cllc pro svniuyxt. Notauit ct Scho- 

^.fcvu;-/ probum eft, quod occurrit .ipud optinios Icriptores.] liaftes. Sed aifii^vxi, vt et fc-ij/^jve, iranlierunt, vt alia, v. c. 

coiTL. _ iy-k'-X' c lingiia lonica, in Atricam. De sy,ii>:\tti plura loca 

['n; zijJoVevo;) Srcph. corrigebat : jj «? Ky,ioit£vcg, quod poilent laudari, ii res non clftt harum rerum pcvitis fatis 

mtrito Abrefch. in DiUic. p. 73. improbat. Prius iS; verten- cognita. O. 

dum, quam, \t lit admivantis, alterum, tanquttm, de Ln:t- [Tc r^fzjva/) Quae practcr lonismum h.v. addit .Schol. ^rAtjvra 

daemcjt'tU follicitus. In Aug. cod. verba iig Kij30j«eve? , a ev.iixvx: — si^dr-^rx' Iiis fignificat, verbum ffij/zi/jj in pronun- 

praecedentibus llntola (: — ) luut Iciuncla. ^'identur itaquc ciando, propter to a produJtius licrii! latius dilleudi. \' 10 it i.uov 

perfincre ad verba textu.s : 'u>X It itUo-ii fxivriiv. Caetcrum leg. eft vel zMlcvx , cum Srephano , vel -irMiia. Correxi 

deflint in cod. Aug. Sc!;ol. a verbis Toixi/ra juiw ci Keg. — ad jtAeio/j:.] G. 

Tlxgini'ia, it. ad 'iiv at rcAeiS etri;//-/ tjJbA. ff!(^ij?v«i.] G. Tc:; ts irgnT^uTlgoif] In niarginc cod. Ailg. IcriptUra : tu\) 

AvifMrxi tf] Pro f'li TO, i. iVf cyJ.Hsxi. Sic Abrefch. in Asxctxiiiotiuv. G. 

Dil. p. 7.?- 'l'''> '^^''^ iungatur iiifiniriuus v. T£f! roC :TXire(, To.; t« Tfeff,?.] AJditUlU ill C«d. Tfiy A«X{J«;j«c>/«V; gloffe- 

1'. )38A£w<gy Tffl Tiu sav-of, ftiliil intcrclie putat. C. 73. dicic ma viJctur. 13. 134 0OTKYAIAOT ^YrrP. A. c7. oy , ksaScti -Kcci avTo) k to tt^v^o^ a'nm bIttbiv , iI'ti firi '' ccTroKvXvot. ' at S' ix.iXivov n "" ■TTaeiha.i, x,At 
TapskBovret; o\ h^ttivaloi iKiyov Toid^f. 

oy. i>H MEN " 'rr^'-c-^sva-iQ m^v iv. k avTikoyUv Tolg ° vf^ere^otg ^viJ,iJ,xxt:i? '^y^y^'^o, aAAa 
TTSp) u>v >J TToA/c iTfiiJ/^B'j. P aloS-ofis'joi ^s Kx]a,Qo>!v iy. oKiy>jv nffav ri/xiiv, 7rcc^>jAS-ofxe», i toT? eyjcA*;- 
fMctTt Tui'J ttoAsjO'j d'jIs^ivTeg, (>i ya.s Tra^d ^uutcuq vfU'j im fif/^V'J, iVs T»TCe)y, oi Ac'yoi dv yiyvoivTo) 
ci\^ oTTuiq fjiti'^x^ijoc TTS^i IJLSyd.K-i)v '7r^ayiJi,ci']ci)'j , Tolg ^vfjufjAxoi^ 'T^st^Ofj.tvot, yjlfiov QfiXs'ja-fjcSs' x-ci) 
ufx,ci ^^Xousvci TTSo) t5 ■TTXvTog Aoys t5 'k fifJt'oii y.ccBir^Tog oriKoixrcu, ug isrs (XTrnKorciig ixousv a. 
KSKJmi^^, *i Tt TToAig ^fMU)v d^io. Aiya ' hi. y-cc) rd fih -ttuiv -jraAoud ti hs7 kiyBn; m duoxl 
s jwaAAov kiyuv uciflufsg, ri ' o\pstg 72<j dy.^a-oyJv'j>v ; rd ie M>ioiKd,, y^a] otra, ^ a-JToi ^vvi~s, si Kcti di 
o%Aj< jwaAAoK fVa( as) " Tr^oQxWousvoig , dvdy/,>i Xsyew. xcti yd^ ots fjfiufv, £vt' iic^Mj/a " sxii/- 
^vvsuero, r,? t2 fiiv leya fxs^'jq fisjs^rxsre , '^ t5 ^s kiya , ju,*/ yrccvTog, el' ti Cl'^sAsi , f£^i<ry.oij,B$-x. 

b MiAXow tv iCrof legcndum cenfct S.'efh. e\ Cod. itt. Sic O. iJff. Caff. Baf. in marg. Aug. i Tf/xtrJo Ar. C. D.in. 
k 'AicxaUiCci Cr. 'A-amtiKi} in m,irg. 'a^iskmAuj Rfg. i^cuKiii Cajf. Aug. In Gr. funt ties vaii.ic Uaiones. Primum in tcxtu 
fuerac itoKu>.iii, deinde ex :i fafliim erat ti, ac dcniquc fupra Tcriptum •<. / o! Si Ar. C. Cr. In Mosqu. «i 5>. m 'LruVe* M.irg. 
B.ir. C.I. Gr. AU. Flor. Bj/. Reg. CaJf. Baf. UiMui, ti -^a^ihxi. Aug. iimiii. Mosqu. wifi/var at fup. -/;. lr:,hui. « n{<5,3ivja Dhn. 

Halicarn. p. 794. v. not. « 'T^KT/foK M.xrc;. et Ci/:, fed ex emcnd.it. Reg. Cinrlfuf iiitcrveifus fcriptum hahet. In Aug. i3 t fuper- 
fciipt. I/. Mosqu. ./(iir/ftic. /) Alriaviitoci .M.irg. ,7 £.'( AVj. et mox p. I ^fi, J . A/i-m et Ci.f i r 'l-.f)vCn,'/; Aug. Contra p. 136, 6. 

v«ui) Gr. * Ma^J.ov dccft Z).i'/. in marg. fcript. rocerti manu. In Mosqu. paullo inte eft oJ ixoa*'. / "0l|^:« CI. Reg. Ca/f. Gr. In 
Mosqu. VJ.IK, in marg. veto: yf. !!>/«, in Aug. ifii? quoque. v 'HiiU xCtiU Ae. Port. Air?; C. ct qnafi ita Icgiliet, interpretatur 
Fc/Zfl. /J^f. CaJ. Gr. et ex emendat. abrafo t D.iv. Aug. a- Pro i^iv airi ,rfc/5«>,A»f»«««iv. Wf. fort. y 'ExivSi^vtifTc /W.>rjr. 

2 Mi! 5! Aty», (1^ ^xtTlf, tVri ii^nAer, «ji t>cil|£'5« f^- Mi) nfuntufii^x legilfc videtur Ki//rt .- cui confonat Stepi. Ctd. vet. Miit Aiytf, cum 
rS fupra fii) fciipto D.in. $T({ij«if<«3« /i^j'. Cii^ et ex emend. Gr. , vt et Aug. MaAAo/J Quomodo rj«T/ff3«( hiniri fignificationem ab- 
fcnte particula av acciperc poreft.-* cr tamen fianc accipcre ncccITc fiircr. ConiciiViiram itaquc mcani, veteris liln-'t auclo- 

fequcns 
xiyu' iTfo; ri !}»:(%. s rtPH ritate conlirmatam , fequcns itagiic mc 
, Kribe , |U»AA9V XV OiHTVi EX TIMV nafe/3o'yTf« — h.iyov\ Bene s-.«f /(> j;£<;5«i ' dieunnir cnim, 
qui pracuia mcdirarione ad diccndiiin prodeunt, Texfiijxt i. 
•rctfigx^'^'"- ^^- '"'^- f- '^- i^' ^- 7y- ^- Abrclch. ad e. 90. 

GOTTL. 

[najfA-9ovT£<) Schol. in \iilgatis cditt. ad xx^y,K^o\nt pofi- 
tum, hue c cod. Aug. repoluimus , uui aptior eft locus, cf. 
c. 90. h. lib. Cctcrum Duckcrus merito hoc difcrimcn inano 
iudicat. v. L. 111. 69. Alitor Suid. in n-*?eA3£iv. Scd v. 
Abrefch. ad c. 90. p. 99. qui ■Jtx^i^xie'ixi picrumque do iis 
adhibcri dicir, qui piacparati ad verba facicnda accedant.] G. 
nfic(3£t/ffi;] fc'x liis vocibus, quae a Diov.y/lo HalicarnaJJeo 
in ThmydiiU velut poi-ticac notancur, (e quibus vna clt vox 
jrfiff(3£i/n;) nonnullae ab ipfo Dionyjio in Antiqu. Rom. vfur- 
pari lolent. ii vd":. 

Vcrbum hoc Thucyd. proprium. Intt. Dionyf. de Idiom. 
Thuc. p. 794. male r^tt^tvcix, vf cr icxlxpof.ii, yroirficjlevfi; 
ct XKTu^cii cdiderunr. Manitclhim eft, Dionylium rclpcxilTo 
ad h. 1. ; nee xarajSoA^ pcrtincre porcft ad 'Yf.atsmixTiit&. 
Mirandum eft, Rciskium non c MSS. dcdillc vcrajn Ictlio- 
ncm. Ccrerun\ in Aug. ad h. v. notatur ; itf/jtrycgix 'a9i»- 
y«<MV E. Ci. 

['h ^if'i xfayiiXTini) Hacc verba in cod. Aug. notata funt 
ad V. texrus ; yoiii^evTf? fixAWv — redius, vr opinor. Cere- 
rum verba ; txuthv ixf-arxra — uei, in cod. Aug. ad x'taio- 
jiivoi JJ — polita liinr, et cum his coniunitum eft .Schol. ad 
V. c. 72. inir; tcixCtx liiv.] G. 

['Oti i rfis^tvtii) Subinr. miitlutxi , quod fubiiidc oaut- 
Htur. V. Kocn. ad Grcjj. p. .:i ] G. ['h KctTu^oiitti) Sic corrcxi pro \f. Koenius ad Gregor. p. 
21. malir Icgi c Gregorio: on 1} x^et^ttx T^fa^evai;, x» 1} 
Ka7«(3oH<ric y.xla^oii urafa ©ct/x. iUmi. Rettius cerre confti- 
ruillct Schol. hunc ordlnem. In Aug. eft: on vgir^tuti: 
xy/j Kxlx^oum xji) xxTxjSoil 01/ M'/irm , ti fxi) iUf xxfa ©ot/xw- 
Si}f. In Call'. 01? Kiytrxi — vt in Aug. In Baf. ra KKrafiti 
oi oC f.iyerai ti n9 s-afK — bene. KjfTa(3c>)ff'< ^r^d alios quo- 
quo rcpcrirur. v. c. Them. Ep. Villi. Cctcrum iicholion 
ad x«f>;'ASii,ufv, quod luo loco inferui, deleui] G. 

'E« «vTiA»y/ay] i. e. ."w avnfJ; uitev. Subft. pro vcrbo po- 
fitum. G. 

'r/(iTi?«i;] SicRoisk. in anim. ad h. I. legit, quod praceun- 
tibus codd. oprimis rcuocaui. Corinrhios quidcm nunc non 
potcranr locios fuos vocarc Athenicnfcs. G. 

KxTafJo^y] Reprchcndir, vtnimis ixoeticum, Dienyjtus acer- 
bus Cenlor, quando ira iplc loquitur, ai/roxaToxfiTse. r.^xvy^ 
explicat Hefychius. Adi Arljlofhantm .'Vcharn. 711. Suidum 
1, 50. Cotinthum p. 3. cruditillimi Hemftcrhufii Pollucem II, 
i;6. Noftrum fecuti Philo, Pliitnrchus, App'tanut, lojtpbus, 
alii. Deniquc i)ratorcm agit Tbucydldes. Paulio fupra, D. 
Hnruarn. T^ic^cjslx , fed corrupte. vid. Pellucem IV, s6. 
VllI, l?7. xa7a(3o>)<ri{ comiicium, Glolfac. wass. Dionyf. 
Halicarn. p. 133. in Thucyditie rcprchendit xarafJoAti, tam- 
<iuam pocticuin. .Scd CI. H'ajf'. pro eo haud dubie retle 
cum Syll'urgio legit kxtx^o^. Pro Tftt^tvtia ctiam quidam 
Mj/i Dionyf. habciit rfic^turif. nvc;K. 

K«7«^ii^v] i. c. ft^/ij-iv, xXTtiVoftxy. v. .Suid. Etfi rcprc- 
hendit hanc vocem Dionyf. 1. c. ; ea tamen vfus eft ipfc. 
V. c. A. R. L. VI. p. 1137. ?.-oAaJ xa7.x(3o}i IxeS^ro. L. VH. 
p. 1344. De h. V. vid. Hemilerhuf. ad loll. II, If:*. Greg, 
de dial. p. ;i. ri>,v vfec^iixv Tfic^tutiv, km) riy nxrx^oy.tiv 
x«ra/3o^v — K»v( (xkAAov QovKViliif. cf. Kocn. G. 

n«f •|A5ef/«»J Hue fpedant verba Svittgc v. iran?.S(iv pr^ T H V C Y D I D 1 S HIST. I, 72. 73. 135 quae nouerant, et iunioribus narrare ea, quorum nullam habebant notitlam. Eos enim, fua oratlone 
audita, ad pacem , quam ad bellum, propenfiores fore putabant. Cum igitur ad Lacedaemoniorum 
maoiftratus acceflTfTent, ad eorum concionem fe quoque verba facere ve!!e dixerunt, nifi quid prohibe- 
ret. Illi vero eos in medium prodire iuilerunt. Tunc Athenienfcs in medium progreffl hacc dixerunt' 
73. „NON propterea ad vos legati fuimus, Lacedaemonii, vt ad crimina nobis a noflris focils ob- 
ieclu refponderemus : fed aftis dc rd>us vniimus, quarum caufa ciuitas tins hue mifit lam vero cutn 
iiitellexerimus, non leuem contra nos criminatiouem inftitutam efTe, in medium prodiimus, non vt 
ad c!u;tatum crimina nobis obieQa refpondeamus, (neque enim a nobis apud vos, vt aut nollri, aut 
iftorum iudices, verba nent) fed vt vos moneamus, ne celeriter magnis de rebus, fociorum reikis 
ad'iutli, male confultetis : fimul etiam , quia de toira accufatione contra nns inftituta vos certiores 
facere volumus, nos neque praeter decorum et ius obtinere, quae poffldemus, noftramque ciuitatem 
dignam effe, cuius ratio habeatur. Ac peruetufta quidem quid opus eft recenfere, quorum ipfi rumo- 
res de illis fparfi potius funt tefle,, quam oculi eorum, (jui haec funt audituri? Sed res bello Medico 
ambls geftas, et quaecunque nouiftis aeque atque nos ipfi, quamuis valde molefta fint futura, quae 
haec femper proferamus, tamen commemorare eft necefte. Nam quum jtj- j//tjj- gerebamus, propter 
ccmmunem omnium Graecorum vtilitatem pericula fubibamus, cuius vos quidem participes fuiftis, nos 

7fa4.£i,-, x*'?"'' ''■*'5 a-'TiiiTOii Jv;/z>;7 Ofliai; kit. "oti ij ■K^ia^iviTii , 1} Ki7a(3o>)<r/? xii to xxrcifioii, ttz^cc @6xvSi5yililu;- , '-'"'i 
eC xvriMyla.:! toi; iniiri^ai^ if'Mt-uXO'i] s*'" eTf£Ij3f vffJ£|«EV th to OLtTetTrth roi? eviMiaxoii ^Haiv- KaTafJon'/] y.ot-r^f/oqix'j. AAA 

0T«; [lA iuiiu;] 01 yu? xx]a tiko; ^fXTtvovTii ■, ij ui xSixcviiivoi rovTO TTOiSffiv , vi ui iire^oC^ xjif xzTa^/povBfiiKi*. t£;<;vixw; Se 
'ASifvaTo? Siixyuji)/ ixuro-/ xv.] aixxiov xr.] {iiyxv-. x*< oix sixxru^^oiifTOv. "A xexlf.fiiBu] ttyovv riiv rSv 'EAA>(H<;v k^x^-i- 'A|i.« 

AoV« ''^''l aJiJTaiivs;. Uic'V ■zxf.zix] rx xxtx 'A//a^o'>«^ 1 xx) &§xxxi;, xy^ 'HlxxJ\etSx; , <f.>)<r/v. Ti Si MijSixi] all yxg 

ijiiyxf.xux'iv 01 'ASi)vxit!i tx M^hxci. 'EKivSuvi-jtro] lislx xrAiituv iTgcemra. 'H« tS {J-h e^yu ne^c^} btsiSij iui Mc/xiiAifC xCtIxx, e-!T£f.5iTv, inquit, ro xvapxMofisvsi/ 5:?ijvw tSto !ik- 
TtQ.'t'^xeSxt. Haec inrcrprctatio huic loco minus ccnuciiir. 
Hejyc6. rrxfel(n?.9o\iTm. WASS. Ja/Vrtj- locum illiun delcri- 
pfit c.9./'o/;''.y/<» Ti.ucyd. ad 1, 90. dvck. 

'aaa' cr«« li-^ QxhU; 5r£(3c>£v5i — ] Interprcs latinus addi- 
dit: vt vos moneaihtn; line neccllkate. Mellor ratio eft 
Abrefchii, (Dil. p. 7,^) qui e line period! finf.iiiivoi JijAwffaj 
hue transl'crt : xM.x {fivKiiuvoi S>i?,Sffxi) cvu; — xo'-) a/^x ((3a- 
ArVfvOJ StjA.) '!•£?) — noTTL. 

~nv ixo*; —1 i. c. i//a peiuetiijla penitent nb aUoriiJH nar- 
retione magh, qtiaiii ab nudientium euidcntia. Reibk. in 
anim. Icqit AcV^j 1 vt ad wv tt /jufrvfii; pertincat : „qtwru'n 
naryationi magis aiires auilientium , quam oculi funt tejles. 
In cod. Aug. od h. V. jn margine fcriptum : 01 aySvei is to 
iixx:oi xeixKxiiei fiilx t5 ffi///4.f'pcvTc;. G. 

■Vx li M. — ^^cfix/./iiui'/oi'] Suitlas in :r<io/3i;,Afffi>«f, qui ct- 
i.im uuTol cum quibusdam Mff'. tt Valid, i\ vero omittjt. 
WASS. Dion. Hali:iiyn. p. IJ4. inter iimftxlx TkucydirUs 
ait cllc commutationci nufciilinorum et locmlninorum a 
communi forma loqaendi rcmotas, et pro exemplo adfert 
Jfj^;H(;v pro o'xAijff.-v. Sed ramcn etiam alii, iiqje probatillimi, 
Scriptorcs ira vruntur voce c%/ci;. V.t Grammatici hac figni- 
licatione ox'^''' potius, quam i'^Ai^irr/, diccndum efic pracci- 
piimt. Vid. Amnion, et Th. Mag. Q\.zc I'cquuntur (f^ or- 
(iinat Pcrizon. ad Sand. Mineru. 1,6. iycyKif w^* xb'i TrfojS.iA- 
Miil-.o:i Aeysn> er locum vcrtit: neceffe eft, ms, qui femper 
ea pruferimu! , apud vos quoquc ilia dicer e, licit minus grata 
vobis futurn. In P(;>7/ \ crilonc Latina refte eft, quod haec 
femper proferamus, non quat, vt liic. dvck. \Tx oJ Mi)o;xk) Abrefch. aliud caput praefigit Dil. p. 74. 
i! oxA« £T2<- Reftius quam vulgatum vidcnir.] G. 

[0/ ' hSiv.'ix'ioi rx Uv,otxx) In Caltel. etAug. additur ; hSi^ G. 

K«) 'iux uirt:\\ Vo'wet ipji — Sic reccpi pro auToii; c tot 
MSS. et Suida. Contextus quoque banc Icdionem flagitat, 
prsccipue iila: If oJ^ei? (fVCvjrftiv xxnccizhuv Hanc leflioncm 
probant Abrefch. in Dil. p. 75. et Reisk. in anim. ad h. 1. 
Doithis vir in cd. Flor. Vin. defcndit Kuroi; et lubint. ^!i7v, 
vel xJrcTi, pro iavroT;, coniicit. In •jTPOjlx^.AoiJ.lvotg lupplcn- 
dum <if/.7v, vt, praeter Int., Perizonius ad Sani:Hi Min. I, 6. 
et Abrefch. 1. c. f aciunt : 'Avliyx>j St Aeyei-j rx MifSixi, x«) osx 
aCro'l ^vvi^Sf (yt^^v) T^9^xX?.cfiivot;, tl xx\ {Tiro) /zaAAov St c^AW 
i-;xt {viiiv). ReisK. in anim. ad h. 1. irfo(3j:AAof/fvo/; cxplicat : 
recufaiitibus , detreflantibus , repudi/iKtibus , fajiidientitus 
(vobis.) G. 

Ai/rci iv'jt';i] S'l Jctjerimus xvtc7(;, fcnfiis fiierit : quaecun- 
que illi bello adium^ta, lilud coiifccura, fcitis : quafi lit: Itx 
j'rs ytvoiiivx guv etiroti- Sed nemo facile hanc IcOionem 
alteri praetulerit. ■Kfo^xXMfi.evaii;, fi cum B. Gottl. retuleris 
adji/v/i-f, non crit pro Inrinitiuo; pro quo tamen habere 
malim, rcferendo ad ve.'ba }■' ox>.ov frxi. bavfr. 

K«.( yx^ ere io^ujiev etc.] Hunc locum imitarus eft Demo- 
Jlhenes in orationc pro corona: i toAA«v pejv r>fx« , iixcra^ 
axBffiTf im , jti'./.i^x Si xirx?^v fnv, u avS^s; '.\3>ivxioi, d iyu 

li^J Tx i^yx TuV I^Tff l)fZU:'v 7T0VUV t/.Tf/XfiVi£ , VfJ.tii Si t'tifSs TBfi 

Aoy*'? ai/rSv an'|fff5e- HyD.?. 

["ll? r5 lih) HocSchol. e Calf. erAug. inferui. vid. Schol. 
ad c. 7j., ct verba Schol. ?«; yxg MkbAij; — ] G. 

AsVaJ Cemmemoratione, n. cum laude,. quae gloria eft. G. j^6 ©OTKYAIAOT ^TrrP. cy. or. p>l&r!<^STai (5s « ' "Tra^aijria-sui fjLcikkov evsKct, J/ //.a^TV^t^a, Kai dr.kdocrex'g^ tt^oq oTct'j vfiiv ttoXiv fit) ew 
(inksvofiivoi^ d.ym >iaTa.T^(reTaji. (pafjbh yd^ Ma^/z&oovi t£ /xovoi TT^oxivSweva-ai t^J Qec^Qct^nt , kx) 
OTS *" TO vrspov ijxSsv, H"/^ ix-civo] ovleq kcctu ym duvvser&aj , ecr^ci'jlsg iq Tui vaZq 7ravo!]iJt,i)^ vj ^aka.- 
fXlvi ' ^mvaviMct'/ria-cu, otti^ 'i<nC^^ i""? ''-^7* ''foksi^ aCrcv iTrnrkiovTct "* t))v IlfAoTrai'i'^o-oy tto^^Hv, 
' d^vvdruiv ovtoov "ttpo? vccvg TTokkdg dkk^kotg i7ri^o>;B-£iv. rottLTieio^ ds [j.iyi-ct\i avTo? iTrotridS. 
vurf^iiq yd^ Tctii vciv(r)v, wg ^ ^yJji avru) ofioiag ^<r>jg t« ^wdf^eaig , zccjd Tuxog Toi ^ vkiovt t5 
^^ar^ d'nxv^>!<ri. 

0^ . i^oiirs uiVTci ^ ja-xd ^uf/,3dvTog , kcu (ra,<^Zg oyikoiBivTcg, o7t iv Tolg vava-) tiji' EAA^jciJi/ rd 
'n-fidy/iccTcc iysvno, r^tcc rd d^skifjC'^raTX sg auTo Traasa-^^of/^sBa, dei&aiv ts 'jsoov 'jrku'^ov , Kctt kvo^x 
TPXTriyo'i ^wsT'jtiTaTov, Koi TT^oS-vfzfav doxvo']clT>;v vaug fJLiv ye Ig rdg ' nroay.oo'i'ag , oktyct) '' ikd<r<T8g 
jm ovo ixoi^u)V (asixiroKkix oi a«'%cvT«, og utnuiTxrog sv rco ^evo) vxvaxyjitrai eyivsro. c-tts^ 
" cx'Pe^xTa 'sceixri rd Tr^dyfj-ulcf kxi ° aurcv ^ did t5to vjxfig iriar,(TaTS, fidki^a Sij dvo^x ^svov 
^ rm uig vf/,ccg ikBcfjoov. vr^oQ-n/Mixv oJ kx) Trokv Tokf/,!;^cTdT/;<j ioSi^xfJLS-j, oi ys ^ sTrsiOri r^^jLiv -axtx 
yriv i^Btg ifio^&si, rav dkkxv '^oij jW£%^< ^/aiv oakivovToov , ^^iio(7X/j,£v , exkiTrovTig tjjv Trckiv, ax) rd 

a ri«f«'»<»«a? C. t t3 om. CI. c Savxuitax^tat Reg. Gr. Baf. Port. il Ti)» n vitXtir. Re;;. t 'ASuvimv S» 'hrm C. Or. 
Ar. CI. CajJ'. Da'i. et a prima manu li/g , led delude abrafum erat «v. In Aug. ajuvirwy 2v V»t«iv. f o'» tn Gr, Paullo ante pro 
yiiiit3<)< in Baf. ed. erac xiv>i3i>< vitiofe. g rX<<ovi Reg. h £i//i/SavT3{ tots Reg. CaJ/', Aug. » Tfianoiio! /!>•. C. k 'EAirrsv Reg. 

I tJ» om. CI. Reg- Cajf. flaf. Aug. m "omif edidit Ae. Pore. n i."«ipi< CajT. Aug. o Aire) lieg. C.tJJ'. et 3 prima m.inu C>. 

fcuTlw Aug. p Aii Toro 5S |i3Ai» iTtjt^ttTi St CI. ^li tSto H) jiikitx Inii^rtTe i'v5j« Reg, CaJf. Aug. J TJk «•'« ifS* i^r. Pauilo poli 

r«;i;i>({5T<{»v cod. Caf. in marg. E"/ t( iJ.f.£At7] In Aug. adfcrirrum ad h. v. ^5 u.pcf.th;. G. 

STtfiffxs/zeSa] Qiium iam o!im annotaircni •rs^icxc^i^t^x in 
marline, e rcgionc interprctarionis Vallae > quod is Icripcu- 
ram hanc fequutus effe videatur : poftca ct mcum vetus 
i.^emplar el alTcntiri compcri. steph. !d eft, iios niiteiii 
omni commeiiiorntiotie , Ji qui J profit , lie priuemur , vt Sleph. 
in marg. Ed. 2. dvck. 

M>i vx-tToi — 7efi»xc.««5ar] Rcisk. in anim. ad h. 1. legit 
TijvTK; ct TEfiffxa'/jE^a' vt iam antea Steph. maliiit •noiuxu- 
(/f5«) quae cmcndatio placet Bauero, ad h. 1., quaiiquam non 
ncaat, vulgatam inteliigi pofl'c ; quaiu bene habere puto. 

GOTTL. 

Tot/ — /07«i/ — fji) — TfjiffKoVO Ncmpc Myoi ell ius, ma- 
teria, copia, conditio, venia commemorandae rei : et ^1^1- 
eKOij-fHa elh p'jj'urmis priuari, arceri liebeniiis. Ita I atini : 
triliunis nuxllii laiio eir, i. c. ius t'crendi aiixilii : afllomm 
habere, i.e. ius agendi ; ctGraeci, it~a>i.Kayif aCx ts-iv, i.e. 
conditio liberandi l"e a malo. bavfk. 

Mi;a3»n'J In Clem. Alex. VI. Strom, p. 626. pcrpcram 
IKxfx^iaiiTtn licviv TfCKivSi/vf i/ffai 1 t*) pro re , crrorc obuio. 
Sy/i'ur<;io ibi non vcnit in mentcm locus Tbiicydinis- dvck. 

y,\xi<xiiiii n fjo'voi] Frcquentius additiir praepofitio h M»- 
f«3<u»i. V. c. L. II. 34. Dcm. pro coron. 60. qui I'ua haulit 
ex h. 1., qui fundus ellc vidctur. „;ii rt? h May. T(iKnSu- 
viutxiTtt(. Alia loca collcgimus ad I'lar. Mcnex. c. XI, p. 119. 
S'ed cxquilitius videtur, oinittcic in ralibus pracpolltioncm. 
Sic Plat. Mcnex. 1. c. 0! MxpuSS-ji Jt Jafsevoi rijy rfiy |3«f/3af4)v 
J^'va^t"■ Ki'fip- in Plu)cn. 611. .M»Ki)'»ai«. Callim. H. in Lau.- 
Pall. 18. —in* Ticv 'lix *fi| iiixx?,et egiv , vt R. Bentlcius 
vcrillime corrcxit, pro 'iSxj, quam emendationcm , praeter 
Frncftium, probat Hcmftcrh. ad Luc. T. I. p. 252. cf. 
Wcilcl. ct 'i'alkcn. .nd Ilcrod. Villi, p. 705. et ad F.urip. 
Hippol. p. 226. Cel. Ze\:n. hanc cllipnn notauit quoqiic ad 
Xenoph. de Rep. Lac. p. $4. G. 

nfixr,}u/evcxi] Elinc decantatum illud mutuatus eft ius- 
iwtvuinn Demojlhcnis ; Oix i-ii) Sxat ^nigrtn; « Ma" ni; iv Mxsx52ji n P K I N a T N E t' S a N T a S etc. Vid. PJu- 
tarch. de Gloria Athcn. QjiintH'uin. XIJ, ic. Lucian. in 
Dcmofth. Enconi. ct Longinum Cap. XVL mox v. 5. av 

CVTWV .MjJ'. vt 40, 13. W ASS. • 

U?axniuytZer^ to} |3j:f(3ifw] Notandus Dat. incommodi ; //; 
pemuicm barbmi. ngoKuSuveuctii explicat cum ScSoliafte 
fere Abrcfchius (Dil. p. 74.) KisJwveJffji) xjio k*? tn-^f tu 'ea- 
AifvJXH Tf05 Tov (3af(3afoy et xjr7i tb px^fii^H, Niinis argute, 
opinor. Ill ennn ■a^oxrjivtiuaaii Dale alios pvguare. Tw ^*f- 
Paf u explicat idem Abrcl'chius ailutif:is barbaruni ; cuius 
vlus phua excmpla coUcgit. cf. Auft. IJilucid. p-23;. Rcisk. 
in Liil. Abrclcli. 1. c. ct liaucrus malebant : xgotxivSv/fScxi. 
Sed aduerlantur codd. optimi, et Demofthciics, 1. c, qui ad 
h. 1. refpcxit, Longinu.s, qui locum Demofthenis laudat, (tejI 
v-iivi S. XVI. it. Llem. Alex. Strom, p. 626.) G. 

Jiane omni modo pracftat Tfox/vj. feu intellexcris, prae 
ceteris Graccis, feu pro ceteris; fed Datiuus ci durius iun- 
gatur, cui lane aptius fit, rgorxt;iuv. BAV^R. 

[hU'i! xiyji/'va) Haec verba defuiit in Aug. vfquc ad v. jy 
MxgaSSvi. Ccterum dciunt in eodcm cod. Schol. ad 'Ottsi 
lexf^ ct Tm T/tovi tb v?*J"5 ] G. 

("Effxev) Hoc Schol. deeu in CilF.] G. 

ASvviruv ovTuv] Sc. n(AOTOvyi(»ia;y i cx pracccJ. ntA»T5/»c 
»oy. Ita Hauerus. G. 

Tw r?.io;i] Malim cum Raucro mafcuiino gcncre accipi, 
quam neutro, quod facit Scholiaftes. Illud eft Thucydidi 
iolemne. Supra c. 5. rdv rAtiVoy tb j3/n. v. adL. ll.c. 45. G. 

TuTB |ufi|3ayTi)«] W'aii. malit : ^vn^uvTOt t^th. G. 

I'oijDTH— TBTK {tf(/3.] Toib'ra eft pro toujtw Tf;'r«), eCft/yrti 
pro By. K. 

l&Munxri>tS() Rcpofui ita e codd. CalT. Reg. ct Aug., quam- 
quam SxvixxT(Xb; lorte defciidi potcft a Hxutix faQum.] G. 

Ai)Aft3^'.ro«] -SimpLiciter ponitur, \t Latlnis, e./d.-CfCCgiiitQ, 
i. e. cum diet cognituni. Ita c. 76. xaStci-:;, fell. tbtb. B. 

'Ey T«r« vx-jel rSv 'jtAA. rx Tfa-,7i.] nfi>f'J:''a lunt i'"» po- 
tcutia, felicitas bvllica, coiidiiiu ici bene gerimdacj opes; T H V C Y D I D I S HIST. I, 73. 74. 137 

veto non omni iflorum conimemoratione, fi quid nobis profit, priuamur. Haec autem dicentiir non 
tarn, vt nos excufemus, quam vt tedemur, et declaremus, adiieifus qualem ciuitatem vobis confilium 
minime bonum ineuntibus ceitamen fit futurum. Praedicamus enim, Jios folos olim in campis Mara- 
thonis magno cum periculo aduerfus barbarum pugnaOe: ct, quum iterum venit, quia terra ipfum pro- 
pulfare non poteramus, nos vniuerfos naues confcendifle, et ad Salaminem proelium nnuale cum eo 
commififle: quae res ilium impediuit, ne, infeila clafie fingulas vrbes petens totam Peloponnefum 
vaftaret, quod vejirne ciuifates aduerfus ingentem clalTcm inutuis auxiliis fe iuuare non poffent. Ipfe 
vero maximum kuius ni documentum dedit. Nam claffe viclus, quia potentiam fiiptriori parem noa 
amplius habebat, cum maiore copiarum parte, celeritate, quanta maxima potuit, inde fe recepit. 

74. „ Cum autem res, quae /m«c acciderunt, tales fuerint, cumque manifefte pateat, Graecorum 
fortunas in nauium praefidio fitas fuifie, nos ad has res peragendas tria vtlliflima contulimus, et maxi- 
mum nauaim numerum, et prudentiflimum ducem, et impigerrimam animi promtitudinem. Naues 
quidem ad quadrin^entas, paulo pauciores duabus fo/;HJ- claflis partibus : Themifioclem vero duccm, 
qui praecipuus autlorfuit, vt nau:.le proelium in maris anguftiis committeretur, quod manifefle res 
Graecorum feruauit; eique propterea, licet vir effet peregrinus, vos honorem habuiftis longe maiorem, 
quani vllis aliis, quiiad vos ante venerfnt. Animi vero praefentiam et itudium vel longe ardentiflimum 
demonftrauimus, qui, cum terra nullus opem nobis ferret, et caeteri ad nos vfque barbaris iam ferui- 

«5.'w|«v, <«' Se" 'A3i)vj!rti< I'm," rraf^ Jii/;./*«. M^" TravToc] f/i) Tayio? i~Trs, 3'i tx t? Kifimoi igya.^ to Se «?iffitoV5«, h ^iei 

aviVva^t'ov. Ou T.-ifaiTijffea';] «'%! Ivfxa: tov o-'itu-j ffi/yyvwfitjv <}-i«(;i. ■nQCxnlmiCsxi] {nlk xiv5:/'vb- liuxican^xi tu pu^^^&^ta 

h MxfxOuyi, vgo t^« 'Zf.huSoi xr/Suvivirxi. t«5 ii n?.xTceie7i ux'nv , oti vreiav zz^jyhnTO. nxviin-ie'i] xx) yi^ovTCi ny^' vioi. 

'Ote? ecyjv] U'/jv, ixssx^e, iii-tu>.vai. Tw xA^ow th -isoirv] Ksc^u'j to ttfJov tS •;sxt5. Tjihtu ijhroi] ^^xufix'uxaji; rsrj 

<f,il(riv. 'fw Ta.« vxve'i ru/ 'EA;i>('ntv] ^yav ^ ,^!iy,5t:x rZv 'i.^.}-iiviKS:v 7TScty;iKToi-j h tx7( vuush -.iv. ^ 'Aji3/iov t£ v£a;y] txCtx 

itx-jIx TSf' 'h?oJJ't« KiTroi^ xala Sis^oSov. dvo lioi^uiv] JivtI t5 to SjVxo/jov , o Iriv Sixxainx^ e'^tfxovla. iisxv y^^ xlwSsxt, 

nl^xxosixi' KXTx Si x/J.v;, Til^xnosi^^. oySoixo'/TX- tSto kv liy^'t ore airal ijliiti to Hiioi^ov Ssacuxxiav. 'Ev rw «vwj fv tJ 

Zx\xiJ.r,i. Tciv cl/i^uv iiSt) (iixi;' ^l-iZv ouf.ivovTMv] MzkeJJtov, 0£ff<raA£v , Aczfav, BciulZn, (^«Kf(Kv. liiz?' ''"7? -»Affc'; iJfiSw. 

'Hjifc'ffafsfy] ajiov ir.^ivxtuv. Aii^.Jei'j'X.Ti;] to Six^2ciscivrii nvii (pxei to iix0xgii>/ryi iaff«vrt«. aAAsi Si a-ajiTojss-ii/, on 

vt c. 89. init. v/yf<r5x) cum fv hie eft , penderc a re nauali, laudatis patet. Kgregic egcrunt de hacreValken. adHerod. 

in ta vcrti, ea cenfcri. ba viR. L. VIII. p- 6i9- '-"f 640. cc Veil. Morus ad Ifocr. Pan. p. 71. 

[nxg 'h?i>5oV«) L. VII [, 44, 48. V. nor. Schol. aj 'Ev txU qui huncThuc. locum non praect.-rniifir. Ceterum laplus cit 

vxvrl Tfiy 'EAA>('ywy et 'hpi^iiiv Tt y£«y dcfunt in Aug. Hoc Waliius in loco fkrodoti laudando (VIIJ, j.), qui agit de 

Scholion cacterum in cod. Aug. adlcriptuin cil ad v'. Tfo5a- pugna ad Artcmifium. Monuit id quoquc Hcilmanus ad 

(i(av — T0A;/.!),-'O7-aT>)y.] GOTTL. ll. !■ G. 

ZTtxTv,ylv\u-,tTUTXTot] Lyf. in F.pit. p. loj. vocjt Tlicmi- *E? rij rtT^uxos.'] 'e« l-ic eft, vt 400. naucscflcnt; ad 

ftock-m l*x-,uTXTov elTUJ xr.i y^avyji x,) TfSSjw. G. numerum ilium quadringcnrarum, quern vniucdi coiilicere- 

n^oSvulxv aoxyorarijy] Paullo polt votat: TriA;^i)joriT,}y, mus. baveR. 

animum ncenimum, Jlui/ium ejjicadjjimum. G. [Ai/toi i\iili;) E codd. CafT. ct Aug. inferui v/if"?.] G. 

TeTfaxoir/ic] Ar. C. Tfixxostxi. Numerus totius clallis t\iTo\ v. Valk. ad Herod. VIII. 677. G. 

«afE? tZv !TevT>}KovT-i<iwv, crant, mqa'it lifrodotiis, oiytxoeisi, x4 'tfiui; erw^'iraTf] Thcmilloclcm iapientiae ergo olcac ram* 

f(3Joax'!«/y7a uik.) [ux. vid. Ncpolem ThcmilK p. 45. wass. donanmt Laccdaemonli, ct curru, qui SpaiTac cactcns prac- 

NaJi ii Tx; TiT^xKoclxf] Numerum poluir rotundum na- ftabat. /'/j//rtJ-<:^'»j in 'I'hemiitocle. hvds._ 

vium giaccarum, vt ct Demuftli. dc cor. c. 70. Tcixxoelmv 'ETiiitisxTi] Oieae ramo et curiu. v. Plut. in Them^c. 17, 

m£v twv Txiruj T^iiifsuv , Txi S:ax(,isixi tj ■xUi; (Athcnienfium) p. 47a. ixtha 0) (Them.) yoi/a;; 'a?i%iiov iSotx-/ SaAAa •sl.^it- 

wx^ieXiTQ. Sic rciiqui oracovcs ; v. c. Ilocr. Paneg. c. 31. mv' xr) tSv xzri rvV a-a'Aiy x^naTut tj srfartvoy iSu^-^ex^Tc — 

x!XT>,;iho, Tfi„'fE'« 3ia-A«ffi'2; fify , 1} ffsJ^/Tayrfc ei a?.f.oi. Lyf. Laccdaemonii praeteiea inilcrunt c.\ iuuentucc fua, qui cum 

Lpit. p. lOj. Rcisk. Ita iecundum Diod. Sic. L. XV. sx- ad tines vlquc prolcqiicrcnnir. Vulgo ci StuTec^Tx tiibue- 

Arhcnienics ducenras naues dcderunt. Accuratius ii nume- banrur (Plat. Mene.\. 10.) Arilhde vero audirc dignus trac 

rum nauium iiicamus, claliis iuit 378. nauium (Herod. Vlll. maxinae, ux ix'7« S-i vmToiv .ifio; . (Tic leg. pro ^xitiX t. x.) 

c. 41!.) Athcnicnfes iccundum Herodonini (VIII, 44..) mile- ix SsuTefiii^v tx T^aTstx t'xtiy. T. II. p. 177. Icbb.) O. 

runt uo. naues. ct. Plut. in 'I'hcm. c. 14. p. 467. Rciskius [Tfiy a/Awv — J«Afoi'»T«/l Huius .Stholii caput _^emendauJ, 

' in Ncriione vcrnacula oratt. 'riiiicvd. h. 1. capit ita, fanquam cum antca a'Stlf iliotiSa lUjiaum cllct male cum aAAajy. Ad- 

Atheniciiies niiienac quadriiigeiua!. naues. Male, vt c locis iunxi isiiur ; nixv.^l^* i^if'tvotrmt quae verba lepaiatiia 138 OOTKYAIAOT ^TFrP. A. o^. as . clKeiu GictO^Ci^avreq, firio' u<; to tuv Tre^iKoihrov ^Vfificixw koivov 7reo\i9rilv, fitjie (rKS^acr&svTi^ 
a%*sTc/ "■ ccvToig ysvicB^M , aAA' f cr(3a'yTf ? f ? rdg vav^ , •A,i'.4uviva-ui , xai fxi] o^ioSfivctt , oti tjfjCiv is 
T^osii/ukn^tjcare. U7S (^xfjXv ix ri<T(rov avro) cii(^eXtia'aj\ vfM? , ^ TO^fTi- t^th, vixsig (mv yap a/no t£ 
t\y.'i!iii)i!t)v Tm "TToXi-jov, y.ct) iir) rS) to Acittov vi^scrQ-oji, ^ STTetlri s^sicrctTi vtti^ vfziv na.) i^ ^/^^'v 
T07r\iov, i^ofj^ri<rctTV Its yiiv r-ifMSv tTi (raJoi, i TTct^eysvEoSs. viueii ^ij d-Tro ti Tr,q tsK isar,^ sti ce,uoc- 
fievoi, Koi vt;')^ t?s iv Q^xyjEia iK-Trih ii(r;ig Kiv^vvsuovTsg, ^vve<ruierafigv v[/,x? ts to fxipg , net) i^fjiciq 
avT^g. il as 7r^or£X'<}^^<TU,fisv Tr^ore^ov tu> M;J»^, ^sto-avrfq, a!(nrto x,a,) aWoi, Trs^t tT; %.'<;oa , ' » jt:^ 
tToXy.ria'XLLev v^i^ov 'c(T\i'>;v u ig Tcii; vaZc, aig on^pB-aoaiva- i$)v av ^ 'in i^st vixoig fjifj s-xfivTag vavg 
iKctvcig vctvaxxilv, dWcc KX&' tia-vxixv av avTci " Tr^oiX'-i^^ia Ta Tr^ay/zara y ri e3ii\sT0. 

oe. n^Ko a^ioi ea-fjch, u) Aans^ai/jcovioi , xa) Tr^o&ufi^ag tvexa Tijg tots, xa.) yvuutjg => ^uvecsug, 
*' «§%^? '■f hs e%o,ttfi', To7s EAAr/cri firi ^Toog ayav s7ri(pBov:t<g ^iccy.sl<rS-eo; xa) yd^ avj^v ' t^v^s 
ikx^ofis'j il (3tx<rciu£'joi, dXK vcioov f/,h ix s&s\r,(rdvTij)v 'Tra^xa-'ivai tt^s? tx vTroAoiTTx ^ t5 QofiSx^a, 

tlfUV OS 'TTffOrrSkQ'OVTCCV tS)V ^Vfl/U,XXl^V , KXl XIITOOV OSriB-cVTOiiV TiyS^O'JXg XXTXT^VXI. (^ avTii Jg t5 

t'l^ya xxTtivxyxx(rBr;iMEv ' to Tr(>uiTO\i ■Tr^oxyxys'iv avT^v eg xoas , fjLxAi^a fih vtto Ssag, 'sTtsna ^ J'j xcu 
aliud Scholion conftituebant. Scholion igirur MxKcSovmv — 
*w)!£wv coniunxj cum fcquenti , praeeunte cod. rcg., cuius 
fcripcuram probabat Duckerus.] gottl. 

['i:|. «'«•*;««■.) Hoc Scl'.ol. inruli e codd. Baf. et Aug.] G. 

['aaaw; , TX olxsTx) Haec verba ablunt a codd. CalFel. ct 
Aug] G. 

'il?] Acccntum addidi, qui eft in Aid. et Baf. cd. ac cnim 
oft 8tm; v. Schol. G. 

[M>)5' ac) Addidi hoc -Schol. e codd. Baf. et Aug. In Aug. 
legitJr : ntfii Krwf, vciitTiKS(. Icui transpolifione.] G. 

[E/; aAAac X^?^i) In.Aug. coniundim lie Icgitur : tJ« aMat 
Xt'Ctt "^TCit oi ^iyii evfiiicixoit.i G. 

['AAAi (3ci)9tr» — AxKtixii-eovloii) Abfunt a codd. Cafl". et 
Aug. rede. Hue cnim non quadrant. Haud dubic adfutum 
eft ab inepto Grainmatico.] G. 

H Tt/xeiV TbT-u] i. c. TB c^ipiMiv. G. 

[Kurarxtuii t5 ki>(',u«to«) In Cod. Aug. refcrtur hoc SchoJ. 
ad verba uz yjsfov, in fuper. vcrlu. In codcm cod. dcfunt 
Schol. ad verba To mitov ct Ov ■raffyfvceSc, it. ad EJ S^ 
«■? "f X*'?')'*/*^* ' Hffl T^ ;|j«f « ; OCi^y av iTi citi Ct nfoe%«i- 

To AoiTo»] In Aug. Schol. intcrl. eft : f.omcv xc"^- G. 

'Et5/oi) ioeltxTs] Potcft ctiam intcrpungi poll iSilexre, tol- 
kndoetc, vt in I'/tr. lefl. srrrH. 

'Ato Tifc Bx «ff>t; in] Quite inm nulla ejjet, h. c. l^Sefiidtitt 
*t in CJalF. explicatxir : quae ejji ilefiljjit clii'itas. Sic l.atini, 
jiominariin Cicero, loqui folciir, egraccolonrehauricntcs. G. 
f Oi% tvctii] Magis CO rcfpiciar, quod, rclida vrbe ct rcgio- 
nc fua, plane carcrcnt fedc et patria; nun oirv;, Ic. tti^iv, 
quae no/ is iam nulla tffct, quani non haberomu.s. bavcr. 

Ei i} vrfcvtxt-'ci"!^" — T'? Mi;?w] Scil/i not regi Ptrfamm 
ties tkdiilijjanus, fubieciffrmus — G. 
, fAAAilftiTuvay?/^.;) Hac\; verba iion pcrtiacut ad iif^^nf tihoi, fed fupplent, \-t putabat Crammaticus , ouae diccre 
dcbuilTet Nolicr. Steph. credit ca pofira ciTe polt it^v.tr.^ it 
T. vaSf, ct port x^C'' iupplct : ^^t?.^rxiiv/, quod nou fubinr. 
poilit ; ir(i>.izi(:xiivj. Nimis argute.] G. 
~Hi] Gr. c'l, vt pag. 75, 13. " was,";. 

'a/ tt'^ioi to-fitv] Hermoc;. Lib. II. a-jf} lituj cap. %. c me- 
moria, vt puto, a^x a^ioi ScKtiitv v/^iv, u Axxtixtia/tci ; et in- 
ter excmpla ^x^irtflsi orarionis poiiit. dvck. 

Af' e^ici iaiiiv — oiaxfiVS*.}] Et ita non digni viJemiir, 
opinoy , I'liins a!.ic>itjt:s et intelUgentite reft! conftHi citvja, 
quam tunc tsmporis pioiauimut — q-.iibits Graeci tarn valt!e 
inuiikant. .Sulhili intcrrogatioiiem, citra mcntemSchnliaftac, 
monentibus Abrcfchio (in Diluc. 75.) tt Rcislcio, (in Mifcell. 
Lipf yi. 6fii.) Ncg.uio ante h-u l.oc rcquirit. Huius loci 
meminit Hcrmogenes, fed pro itiilv Icrinlit haud dubie me- 
Miorjter Soxffifv. Abrci'ch. in autV. p. 253. credit, fa^'him 
hoc cfTe potuillc, vt eo magis interiorem fenfum lifterct. 
Reiski J.S, 1. c, praeferebat lectioncm cod. Clar. x»^ Iv.ltiui' 
fed iciolus, qui ignorabat, t?{ y-jinxt pendere a livlccuf, 
haud dubie to xaw inlerebat. I£\plico autem cum Abrelchio, 
rf.t yvwitii; ^v.itsfx; > per ^-viJ^ijv ^uvtriiv- Reiskius in aiiim. 
ad h. 1. p. 13. pcrinde elTe dicit , iwirtut Icgarur, abl<]uc 
xw, an copula interfcrarur. lHoVi;; ?yvtff.v c<ie,hittlt!^eiuiam 
veti et redi ciinJUii; ll copula addatur ; yva'/iM" cftc bonam 
vtluntat:m erga patrlam et bonejioruni conjiliorum conftan^ 
tiam, ct ^uvsciv, pnii/cntitin:. Prior ratio pracftat. Heilma- 
nus V. Ju'.jViwc habet glolfam, quae in textum irrtpferit e 
Scholio: line caulfa idonea. Dorfus vir in Flor. Vinar. bibl. 
^uvfctu; vult deleri. Eiusmodi iirurtura duorum nominum 
eft Thucydidea. Ceterum Gen. yv^Vt; pendct a ^vtfrtut, 
ethic, \ t ct agx>!(> •''' tvtxx. v. Abrclch. I. c. Baucrus nc- 
gat, icfx^t ab «ir«x« pendere, fed ab ix-ufSo'vi.? iixKiUSxi, et ' 
videtUT :>chul. fccucus. Uuilu clfc Kftiunlxt et fvuiii,( ^ift- T H V C Y D I D I S H I S T, I, 74. 75. »39 

rent, decreulmus, vrbe relifla et re familiari euerfa, ne fie quldem reliquorumfocloriun communionem 
deferere, neque difperfi, inutiles ipfis efle ; naues confcendere, et periculum adire, nee vobis i^uccen- 
fere, quod nobis auxilium ante non tulifletis. * Quamobrem nos non miiiorem vtilitatem vobis attu- 
liffe, quam accepifle nos, praedicamus. Vos enlm ex vib;bus, quae habitabantur, profeBi, vtque eai in 
pofterum habltaretis, poHquam vobis magis, quam nobis timere coepiftis , auxilium tullftis : quo enini 
tempore adhuc eramus fului , vos nobis praefto non fiiiflis. Nos vero ex vrbe, quae iam nulla erat, 
profe^li, et pro ea, de cuius falute perexiguam fpem habebamus, periculis nos obiicientes, et voi**pro 
virili et nos ipfos vna feruauimus. Sed fi Medis ante nos adiunxiflemus, agro nodro, vt et caeteri, 
ttmentes ; aut fi poftea, <\\x^Ci profigati naues confcendere aufl non fuidemus : profeSio vos, qui claffein 
fatis firmam non habebatis, nauali proelio certare non amplius oportuKFet; fed fine certamine res ipfi 
barbaro ex animi fententia fuccefilffent. 

75. ,,An igitur, Lacedaemonii , propter talem animi alacritatem, et prudentlam, quam tunc de- 
monftrauimus, et imperium, quod obtinemus, digni videmur, quibus Graeci adeo inuideant? Nam 
hoc ipfum accepimus non per vim, fed turn, quia vos ad perfequendas reliquias belli contra barbarum 
gerendi remanere noluillis, turn etiam, quia focii ad nos accefferunt, et nos orarunt, vt fuarum copia- 
rum duces effe vellemus. Itaque vi et natura ipfius rei, imperium ipfum in hunc ftatum primum per- 
ducere coacli fumus, praecipue quidem prac metu; deinde vero, honoris etiam ca.:''i; poftremo etiam, 
vtilitatis gratia : nee amplius tutum nobis effe videbatur, cum multis inu'fi eflemus, quinetlam cum 

♦ Itaque nos non minus ndiumento vobis fuifle, quam id confequutos efftf, praedicamus. Sieph. HVDs. ♦* Ex parte, Acatiut, 
Vos, qui pais Graecorum ellis. Alii- IDEM. 

Ta <ilKi'.x iix^3i!fievre;, hx IttI ti?« ViAeai f '/A-^T7»f , ccm' Iff! ™v ffxtui/v Twy i/ rxig oIkIxh; , xxf rft aA/>); Tf J/Bff/a:? , iiv Hx ijv 
ivyXTOv uzex^ieSx:, vrs ty tx~; vat/ffi cpf^Eiv. raxx ii xx) sttI xt/vuJv xy^ ficfxttiiuTuv thtj a'i/vv<;>;5;7»».f SCtixly^. MijJ ic] Troiyfr:- 

Kuf, litio i<Tui. UfOM-zi'ii] tiii ^S3^.izi7'j H?'<' IT «/•'=".', aAAi §iv,5:,i!c^- Mifjc cxiixaihlsi] t\c, itAAa? %4if«j. A-cseioi atroTc 

ysvisi^.;] TOt; cv[JLiix-/,oii (^vieiv. Kiw tiii 6^y,s2vJo^] kvo koivh, vi'^tuaxiitj, uMx (3i)i)3iiV viih to/; AxxsSxiizovioii;. TiisTi 

iziv yif] xxlc.exiv:) r5 voiinxloi. To M:zov] %fo'v«. Oi ■^agtyevisSe] £;'; (icii3tici-J- Oux hitj)? etiI OCk ism r?? iroMui, 

h Pgxxiix e/.t/oi ai Tf;>)f £/; > i} ri SKizxla rav av'J^aruv- E< Si ir^offE^wf «a-«;^.£v] 0; AO>ivxiiii 7rQ0<ni^3ciisv. "xiffi-c? xx} 

«AA5i] cl e>iPa7oi Jj(Aov;t(. TUgi tJ %W4'a] ixiitZv iif/.ovoT:. ^iii^^xiiihoi] aAAa (/e7iv«T^»'«1 £'« «AA>(V %wj;i:v, u; ciToAihi. 

Oiih «» ETi eSii] TO tiii;, «3tv «y ihi viiSi rhi AaxfJisi^iOvia; v«t/;/j.'%Erv. Mij E^ovTai vavi ixxvai] iixx yiif it'xov (iovx; vxiii. 

'AAAi x«5' ^Vy;c/.'iv] ifzi-^ijr/. U^oixagy.^i] rgar-.jA!}!. 'A?' a-:oi eit/xev] h i^aiT^eii, af a , ^sjo-iv, «|i;i itSjih evexz tv: 

aff'j;? i;f.uiv fC) (J-SovEiirSai t^; ai'X^SJ ''■^ "/vwV;)? fi/vf (TfecJ •iy«i' Trfoa/f^ffEK.?. flfcC ra t/ToA0;-2 rS (32?(2a<>B] jt^o; ti(v 

J.TcA£/4.9£iV*v /ia/;i(v. ew? yi? Mi/ziA>)C fjo'vov ijAiov 0; AxxeSxi/ioj^ci. '£| «</t« 51 t« Efy«] extIJ? ^.i/Vsia? aurije ri vgxfiiXTOi. 

f^eysi Si rij:; cegxP.S- ^ yxg ccgX'^'^ «£i jJ.iiruTr.1. 'Tto iicf] t» p«f|3»j«, ^ rwi' xxxui ^xOovl^nv iv ry icfXV "'^l*'""- K*) 

ff;v, cur Athenienfibus non inuidcnditm fit imperium. Non 'Et($5ov«i{ iixie.'] Cum hoc nil aliud fir, nifi <j>3i>ii£~aSKj' noa 

vitlcii, cum E5r<4.5-ova? JixxErs-Sxi paliaic accipicudum fit, quo- video, ii atliue dicatur, (pBoviTv nvl rivof, quidni et palllui;, 

modi^ ttgx^ii ''^^'^ pcndcra pollic. Commcmoraucvat Noltcr q,5oi'i<>i)*) t<v!«. Ccrte Gcniriui funt limplicitcr, omiiro 

tria ilia, cipire iupcriori , (in princ.) quibus praclbarent reli- ?r£f), vcl pro xxrci cum accufar. davhr. 

quosGraecos, ct ita corum inuidiae cxpofifi client. In Aug. ,^^v ^j,^ ^^.^^>^j jn ^oj_ y^^ adfcriptum: rjv ifX'?!' Ji" 

cod. ad V. ETi$5ov«;; SixxiTaSxi adkriptum ell : i^Sitiavro yui- ^gy^^,_ Q. 

n. Athenienlcs. gottl. r - . ^ .« - / \ ti 1 ' j 

'a?' £^,0, if^Lh S,xxus3^1 S\ intcrrogatio tcllitur poll: ^ [n?oi t^i; vT»A£,$9£«r2v fjix^v) TIaec verba, vtet /^vov, de- 

J,»x£r<x3*,, Icgendum etiam ell, «V. ™m ^euto. ,Std ita f^nt in cod. Aug. la Call, exrilant: £»« yiig t?« Mi/x^Afi - 

languct oratio et iacct ; aja ell, ««»J quid, ecquid digni «< AarxfJaiuov/oi.J (j. 

fumus? Qui inrcrrogandi modus grauitcr aflSrmct; vt apud ['^H t£» xaxaJt) Repofui e cod. Aug. jptotiyut, quod non 

liu. Ecqiiiil fent'u'is, in quanta eirvre vcffaii'nii? ba vtR. eft luiius loci, vt rcele vidit Stcphanus, «. VultcnimSchoi., 

r'nytfy vgoxig^acM;) Steph. zgoxigtcu cxplicat (ffc'vijiiv. In verba Thuc. iniclligi polle vel de meru barbarorum, vcl do 

■ Aug. hoc .Sthol. dectl.] G. metu eorum, qui lub illorum impcrio malis atrcifli fuerinr. 

ABv^ffiwf] Cl. male x?.) ^uttem;. vid. Indiccm. wass. Steph. auttin capit, dc metu, qucoi uifcrebant.J G. 140 ©OTKTAIAOT r r r P. ce . 0? . T<£i?f, vrt^iv y.a) u}(p(\it'ets. kx) m dT(pcik]c; STt ^ eSoy.ft sivcti, rot? TroWoli dTrvX^lf^^^if?, xai rivct!* 
Kaitf^ri aTrcroivToov •A.cnST^'XyLuivcov , *^ vfiSiv ts Tji£iv ' »xet< 0^5/4)? (pfAwv, dA\' vTOTr'Jitn Ka) SiaOo^'jiv 
etTniv, dvivTU? y.muvsvsiv. y.ut yd^ dv cci dTro^d/TBtq TT^ig vfixg lyiyvovro. Trdcrt oi dviTii^&onov , id 

ot'. „T«?7f ySv, u Aay.;oxifj,6'M0i, raf ev r7i nsXoTrovvnerii) TroKstg £7r< to ' vjuuv ooCpiAificv kcctu- 
<rr,(ruasvst £y>;ysic-iTi- kxi e« tots viroanvavrsg otct Travroq aTrrrxpso'iyi sv tn riysfLovta, uxpttso 
ifzciq, et/ Ic-fiev, (xn civ r,a-c-ov vfiZg XvTrr^ig ysvofjisvag rolg ^vauaxotg , xal dvayKcttrS-hTctg civ Jj 
a.o-^i;v iyyt-uarux; ^ ri avr^g >iiv^vvi'jsiv. stoj? ao' *iixui 3-civi.ict-sv iolv 'TriTroiri/iM.usv , id ° aTfo t5 
d.v^^vTTu'is zfOTTH, li dcyr^v tb P oixSi^ojiisv^v ios^diMsB-x, y,ai to.Cti'.v firi 1 dvslpLSv, vtto iZv ixeyl^tnv 
vtHtjS-svTBg, •viy-rs, 'Mi ciag, Kct) cu^psKsfug- j^J^ aw w^iIto* '' tS toi^th virxoPavTsg , dkX ds) ku3-st!^'toc^ 
rev f!<r<rn) vtto tS SuvaTcore^a y-arBf^saS-ar * a^iot tb afix vou,i<^ovTBg sivai, xx) vfjCiv ooy^vrsg, ' ue- 
X^ig is rd ^'caOB^ovTa Acyi^ouevct, tu SiKxt'-xi Xcyoj vvv '^Hia^i. ov iostg %'j>y 'Kx^xTvyov la-/}): t1 
x,']^(rxT3-oii , TfloSiig, t5 fxij xAe'ov £%f<v drrsT^XTTBro. f7raivs~i(T&ai tb d^ici ohivBg x^r,(rxfJ,Bvct Tjj 
dv^PxirBta (^icn, oo^b he^nv dfi'x,Biv, ^matoTcfiot »/ kxJx t^v vs"ct«%KC«i' oCvxfuv " yivouvTai. aA/yug 

g Aext" legebat I'lilla. h 'TfiZv n xal ^(I'v C. « oU I'ri l(tt!xt <j;amv V»ruv, i»>i iw. Cr. k 'Xiiiy M.irg. C. et fic cum no- 
mine u^lKiiis-j iunftuHi erit tanquam naturJin I'ubftantiui iWAiiay accipiente. Sitfb. Sic etiim Dan- I Ilic l^ir/iWit videri poflit 
accuHitiuo iunQuin; fed ad icxrci;iiJxiiitot fcrtur, vt pod i(>,yiTsii fubuudiatur aCrZv. Srepb. 'E«i>y5rie dr. m Aiairavrif Reg. Car. 
If 'Axi-xS^jJai Cr. 'ATyx^f^' R'S ^''JT- ^"S- '' "^^ <-'mend. Gr. quod fiicrat ii!ixiiiii. o 'atJ tb iv3faTr,'ve G»-. p Ai5j»<»it» 
Mnr^. Ar. C. O. R.g. <,:J/. Aug. Daa. f 'Asiiifv Kfg. Cajj'. cod. b.if. iv.'ijiiv in m.U2. In Aiig. iiKjiiv. W.imis rec. corf. Jv.ijiiw. 
r tS omitt. C/. Non a^jf srer, quo pertincnr, quum v. 7. p. 4^. ad qucm hoc in Add. adnocarnc Hu.lfi'i. bis legatur tb, fed puto ad 
prius referendum. s ~A(iet t« vsixi'^ovrtj fcV« «7v«i .-/»■. i).i«. N5(ii?o»T«t iini Mosqu. / MiXf H'g. (-'if. Aug. « r<y<v<i«r«i Ar. 
C. Cl. Reg. Cajp. Dai. Mosqu. Aug. in quo fupra a nianu vet. fcriptum yj. yiv^vrxi. 'sife^clai] In Aug. Schol. imerUncare eft ad h. v.jJTav 

^ogiiiv. GOTTL. 

fT« 4>o'pb) Hoc Schol. .ibeft ab Aug.] G. 

K«( «z aff^aA^?) i. c. « •) is i^vjaA^f, fine vt fit k*.( pro yap, 
liiie Icrilicndum fucrir, x«J yij , vt mo.x fub f. cap. (viJ. VllJ. 
76. cr Clod".). G. 

['exS?"") Non eft in CalT. et Aug. Quae fublunt^untur, 
Stcplijno non videntur locum habere, nee alils, vtoj'inor.] G. 

K(vii/v«v] Reisk, in aniin. ad h. 1. coniicir, ante xivJiivav 
dccfTc, aviu. G. 

['Aj/cyev) h. V. inruli ex Auguft. et Baf. cod.] G. 

[Ti)v cMyafx'*") Rciiqua detune in Aug.] G. 

'EjnyfiVS^f] Hie quoquc l^tjycTtSe primo adfpeftu videri pof- 
^t accufariuo iuniJlum : fed non dubiuni eft, quin hie ad 
participium xxra^itriiiitvoi fcrarur : vt poft eJityfTcJe (ubaudia- 
nir avTuv. Ad pronomcn autcm quod attincr, fi t-'na" icriba- 
tur , cum nomine u^i?.iiic'j iunilum erir, tanquam naturam 
fubftantiui u<f,(Mixv accipiente. sTtPH. Puro IcgcnJum 

?fi«». WASS. 

Sc. uCrav, poteft ctiam accuf. fuppleri. Supra c. 71. ii«) 
*t}» n«A9xc/ii<cij» itei^ueSt ;ii) eAiacu c^iiysTtdeci. v. Bauer. 
Noftcr conrtru\ir iftfyuVS*) cum ace. L. VI. gj. G. 

('Aa-« T?f MvniAM) Stcplianus putabar, hoc Seholion non 
pertincre ad h. v. , fed ad v. fup. cap. ifjiTv ie s-f cfff a9cvt»iv. 
Abrcfchius tamen in Diluc. p. 77. fublifrere pofle l-.oc Seho- 
lion credit c cap. 89. ct h intelligatux eo doccrc vellc cius 
juclor, quo fpertct ixoini-avrtf.^ G. 

[^/AiAsiiSifov y'xf TO ivSfiVi/cy) In Cod. Baf. futvvTr.\' Irtl 
^i;.tAfi'9«f :» (t. ^if.i?jC!}igOi, nili int. tI xi>if) 'J'" «' «/5f airci.] 
c <> T I !. . 

'Afx"" e7''f»'"'i'c] i- c. xafrcfixa;. Abrefclilo vidctur (Dil. 
p. 75.) Hclyciii'.is h. 1. intendill'e, dum explicit iyxfarut, 
iTDTJixTniic:. Vt Noftcr to iyufXTk; fumk; ica Plato .\lejie.\. 8. TO iyxQXTcf Tr,i ito?,cii>tt i. c. potentia vrbis. gotti. 

OiVwj] Qiiapiofter, proinde ; fic c. Si. it. L. VI. 92. v. 
Abrelch. Dil. p. 77. C. 

Cnxiiioniv:-/] Quidam Alff' iihitht/v, fed refte 3;*J<3c,y//>fy, 
quod ptr tnnr.in tradituvi interprcrarur Sol/uJIhs. \va.<;s. 
Magisprobo JiSoji/iifv, nee illud per m/inus tiaditum huceon- 
vcnire puto. Accepimus , ait , im^oium dantibm et defeftn- 
t'ibus f<'i'Us, e>.a^ciicv rij'j ijX'i'' *!!'■''' v^ots/.i iyluv tkv Ji/;i//<f;)Ja'»« 
x^.i avTuv ii>iSi:lorj i-yiiii'/ai Kxlx^livxi, t ap. praeccd. cui icn- 
tcntiac ma;;!'; congruit Jjdcfiinfv, quam i.iSiJo(i6i(v. dvck. 

E! acx^" " iixhioiiimv] Ducktrus malit iiSoftlitiv, quod 
probat Rcisk. ani-.!!. p. i:. qui coniicit practcrca : xxgcdieo' 
fjf'vitv, aut vij A/a Siltfthtiv , quod ipfe grauitati Thucyd. non 
conlentancum purat. ttii fimpJex, aut TX'xi.Sjiiiviiy reftius 
vidctur, quam vulgatum; non aulus funi tamen in Thucyd. 
hoc vcrbv.m mutare. v. Schol. L)c re, ci. L. ll. j6. xmiir- 
fisvei yif, Tfac cij eo/|»iTC, <,«•>)» f;iefi*v afX".^- Ci. 

A«i.«,us'v;f.] Non video, qui minus hoc icctedicatur, quani 
iixKx^rSiti , iixioxi!, i.iisx':> l"^'^ notent, ab a/io accipcrt. 

B A V K R . 

AiaiiScfiivifv) Infcrui hoc Schol. c cod. rcg.] G. 

'fxrlSiiiv) Reg. habct a^hiiSv.'^ G. 

Jtb i^x'i' ^ifAcvIVi) Hoc Schol. m cod. Aug. fbperfcripnim 
eft V. a^ioi Tf a^« ] G. 

[KaOiTuiTo() Scliol. ad h. v. addidi c CalT. reg. Baf. et Aug. 
aJdint vc/ii^OfjivK.] G. 

f KiTizfff3«t, «f j;f(r3*i) Ca/T. habet : ivf.te^x-.] C. 

[Mix(<ii i) In Call". nix(> «• Paullo poft in Aug. pro ao- 
yif'ilitvci ^Tt — leg. Myi^ifitvii iv*, ruri^i h rw TfoAapon-j 
Xfj'.a J G. 

[lev ratittxmtitet) Art. addidi e Bafil.] G. 

[ai>-£i ti)») Stejih. malit : tou itf) r>7? h.tuOtgixi rSf 'EMf- 
»»». Abcft hoc SchoL a codd. Calf, et Aug.] G. T H V C Y D I D I S HIST. I, 75- 7^. Mi 

nonnullos, qui a ?:oiij- defecerant, iam fubeglHemus, vofque nob's non amplius aeque, ac ante, cfietis 
amid, fed fufpcflios ho/ haberetis , nobisque efletis ifiimiei, imp«rio depoflto periclitari: nam qui a 
nobis defeciffent, illi fe vobis adiunxiffent. Nee vlli mortalium eft inuidendum, fi in maximis pericu- 
lis conftitutus fuis rationibus profpiciat, quam optima poteft. 

16. „Nam vos quoque, Lacedaemonii, cluitatibus, quae funt in Peloponnefo, imperatis, ea 
Reipublicae adminiftrand.'.e forma in fingulis conftituta , quam vcbis coiiducere putati"^. Quod fi tunc 
in Imperio femper permanentes, hominum odia vobis contraxifTetis, quemadmodum nos; fcimus pro- 
feQ.0, vos non minus, quanmos hodie fuinus , graues rt acerbos fociis futuros fuifle, et in neceflTtatem 
venturos vel fortiter dominandi, vel de propria falute non fine periculo dimicandi. Ita ne nos quidem 
vllum animaduertendum , aut ab hominum inftitutis alienum faclnus fecimus fi imperium noto tradi- 
tum acceperimus, idque fiftcptum deponere nolimus, fn'Z'UJ' maximis ri-ir^x coafti , honore, metu, et 
vtilltate. Neque vero nos priml huius exempli au^lores fuim us: fed perpetuo naturae iure eft con- 
ftitutum, vt imupoillior a poteutlore co'dceatur. Praeterea hoc ipfuni fifcimus , turn quia nos hoc impe- 
rio diqnos efle iudicabamus, turn etiam quia vel vobis eo digni vifi fumus ad hoc vfque tempus, quo 
rem vtilltate metiente-, quadam sequitatis fpccie vtimini; quam aequitatem nullus dum (quotiescunque 
rei per vimparandae occafiofefe ipfi obtulit) proponens, et vtilltati anteponens, a rebus fuis amplificandis 
eft deterrltus. Dignique funt laude, qui humanum ingenium fequuti, vt aliis imperarent, in fuo domi- 
natu fuerunt aequiores, quam imperii, quod obtinebant, magnitudo fen-et. Profeclo fi qui alii hoc 
airoi'i aj^iiAifjov. 'Et) to inh a.^iKi[io-i\ t>)v oMyx^'/Jx'j avro'ii (ptjir'iv i,>^i>.:iJ.o-/. Kc; fi Tort vTroiteljavTe;] k-xo r?? MvxaAi(« 

itiMvOTi. 'AT);%5£ff3e] ci yccg afX''v'''fC ixieitiTXi. q.t>.eMi3isov ya^ to a-zS^'joV/vov. 'EyxfXTxi;] lazu^ai- Ai^SiHo^Uvifj] 

xalsi SiuSoxiiy eiiciih^tM. hV.j TatTijy liij avfT/^fv] e^xTlitUf- K«.) iJ$£Ae/ac] tS 'i^Xea Sij/.avoTi. Kas^fTwroe] vof<i>a ovtoc, 

vofii^o/ifv«. Kxh'.fyis^y.^] KaTl%£ir5w, afX'.o'^-'-t- *A|^si re auz] S va« ruv Mysfihuv , ^a'iioi t5 ce?X'''' xr^i C/iTv avToif 

iJcxBftsVi fisx?'( » '■^ eu\ji^iQc.na Aoyi^o'/'.Eve/ ijrE. raT^r'v, h ra v^o^xpovTi x?"*':'' wv,_h ria sjesari x?"''"?' "'? ^"'■xIm /.»*,'» 
;ge?ff3E, T« T^? *Att/5e?/a;? Titi 'eA/'.-^'vwv 5>)A8i/CT/- xfliovlec iixsiov ii-^a^yji^ \iZj i/.(v!}e§>l? eivjit t»? 'EAA^^iac. Tk Jy/i^f^svTaJ 

kvi KCivH T^ vvv, y.i'^ c^i^ot ivravOx rov Taf M%i)(iivov j;?o'>ov. Aixxiai Aoya] aixxiov Ao'yov ?.iy£i tiJv iXsv^efixv rav EAA>(vaiy. 

NJv xpy.a^s] hj-xu^x to wi evi^irx x?'^<"' ^■'fMi- "Ov t^^/j tsj] o v3; roiirof ovriva tlxxtov ^oyov bSii? twtots Trfaxflvxi, 

aTtiT^uTttlo TM 3-/.fCv s;^£;» TJ xlifffiffSaf- TO hi li-^ vt^nlZi xCrv^ 'atIix^ ei'v>i3tiu, di( xai Trxi^a l^micaSe-Jii Trofi^ixi;. Uagx- 

Tuxcv] ^asXTVX'''rai. nfo3r<,-J fffOT/fiiffrac, xjoxf/v*?. 'Eira(vt;V5«)] koffru^ f<EV. iavTit hi Afyei. Tji avSfsiTc/a] tji 

voftTOiUti} ri a»Sf«Tc/a <;.i/V£< «?;tS'- Aixa.oVsf oj] «»rt tb ftfrfiwTif o;. "aaab; y' «k] xogi^ui fiiv , £is T»; AaKeSae/fWv/B; Si 

Ve-jtxvSx to vJv) In Aug. leg. hrxuSx ro vJv lyeTwTo; ;Kfo'vB yf^a/, /?tfrf;V.f f/ar oitemperare, f. jV/fnV e/ proprns naturae 

iti):u In Roftj. Tcy ny- Credo, articulum poncndum effe fyincipiis co:ip-i(eiUem Je py^ehre. De hac forma cnidiriUl- 

artc tvfTaTa] ^gottl. me c.\roi"uir Heniftciluif. ad Callim. H. in Dian. v. 69. p. 

[To ji (/^) In A115. leg. TO ti fiii uTTU^ cv.-^ifia zsC'tto!;, 105. To u^Xi^iv h. 1. bene cxplicat Bauerus, x^x^n i^iMiv, 

Jii- xsJ) — haud d'.ibic' Ti«'TT£i leg., fubiar. x £;>».; , vi.1 vsgi'^- <f.'Afrv. Hoc eft naturae h'ajnanac accommodanim. Artiiigit 

Tc'v. Sub initio in eodem cod. iixxmw pole cvrivx abclV.] G. hanc rem Cicero, L. I. OlV. 4. ,-,huic ycri viJeiuU cup'ii'itnti 

[nxcxTi/xivToi;) In Aug. plenius Icglrtft- lie: ivTj t« ttx^x- adiunct.t eji appetitlu principatus — cf. L. II. defin. c 14. Cr. 

•nix^-'irot, a; TO fiiv, avTi rZ i'iJVTO(. Ex codcm cod. addidi AixacTfCO/] la cod. Arg- Schol. inccrl. eft: «»t! tb fi£»- 

Icq. .Schol. Tf3K£>£v4!« ] G. TfrWTSfOI. G. 1 /- ■ o.- 

r'ETaivfVSiw) Ex Aug. cod. h. Schol. inferui, vr et illud *H xxrx Tiv vrifx^^ax-j SCvxn:v yhaMrai] Bauerus Cnniurib- 

ad S.KxioTcfi: In eod. cod. dtfuiit Schul. ad MeTfii^ofnv et vuni haud fatis aptum 1;. 1. habet ; fcrib«ndum purar I'liitre 

K«; Ix t5 hriaxK; ] C. IVEvo/isSs. )fa vr ad Athcn. referanir. Dobeb«t, velpt.tctur, 

Xf>)Tc^ln» T(7 ivS?«5rf/a 4.i.'r£/] i. e. qui pro tnrata ingenii ob iupcrioia et cnnfequentia , hanc ^P.aiv ad Arhenicnies re- 

humani indole aliis imperandi , iupiitine fitngtir.iur officiis ma- ferrc Noi>cr; fed infinita fcntciirla non h. i. vidctur inepw. 

gis, quam opes et poteatia (uadeve pojfir.t , cmni laiide I'unt AbrelVh. in Auft. p. 253. credit: vitandi ergo tj (f,cjr««i' 

maiorcs. Xi^ieir^ t^ utSemrda ^itn tit, hkmanam naturam haec Lo tertja pcilbna Arhcnienlcs dicere. O. 143 iH. ra © O T K T A I A O T ~ r T T ?. A. or. of. 

y civ ^v 0(5/zs-&a, to. rifjbhi^a XuQovTciq Set^ai " av fiahtTO,, si' ti iJ.i7^tx(cfisr vf^tv is ku) l 

o('. „Kai ikcta-armivct yclo iv rdig ^VfjL2ok<x.(cuq -Tr^k T^i ^ty,(/,(t4a%«c ^ly.aii, xa) ttcc^' ruiv avToic 
tv To7? of;i.oioii vofjLoiq Troir.a-avTEi rai y.^((rsiq, CpiAo^usiv ioKiSfjLSv. y.ai ihsiq (TKOTreT cwTm, ^ rolg ku) 
akko&tTTii ' 'ixaciv af%«v, xa< na-CTQ)) itfiaiv vr^k t^C vTrnx-oaq fiST^ion 8(ri, '' ^lou ' tSto ^k ■* ovstSi^e- 
"M. « |3<aifscr3-a< yap olg av e^v, iix.ci^s(T^at i^h Tr^ocrSeovTai. ol Js, elS-iTfZivoi ir^oq t![j,aq d%o 
■5 \'(rs oaiXCtv , >iv rt, Trafid to f/.tj ol'scrS-ai x^livai , >; yy&'wj; , J; ^vvdf/,si rri ^id Tfjv d^x^v , Kxi ott rai 
t5 aTTO 
*• -AV (ii;i^tn! C<Tf. iJ'-. In Baf. ed. (ijTf.afs.en. jf T> wXtr.v .•/r. C. Mosqu. In Aug. t> irX<ov. r^ r,xh<i Cajf. Gi: Paullo port cod. 
Bar *.X(,vi,Kiry. r Tur^ JJ StAAoS/ iiB .W«»j. a 'Afxi" ^%!(»'«'^- T^v ifj;?/ l/,n.. f .i/;: In Aug. ifx^v ?x"> man. rec. fup. r^v. * A." 
»ri milit Stetl'. c yiTo deed Da^. d 'ovLSiJij-f ,Mdrf. e Ante C.if/.Jjri, fiibaudienduin eile .^.ijovrii 5-if cxip.im.it SrepbMius. 
f UK(ii<i<: Reg. Ctilf. Aug. ^ 'attJ i5< Tfir^,- //r. 'ai.3 ^ifiro.! WW. f/jr. C i/. In Aug. il a man. rec. inlcrtum. /) nAfovt.T^^.t 
Cnjf. rccentior manus addidciat In ftonte i. In Aug. >iA«vt«Te>r/. i i' it £» C/J//; Gr. Aug. * •AiiMnnoi w >1 «»3{«»«., «< 

Vjixi (ifAAov /M.ir^. Pariiculam » non agnofcunt ,^f. C. nee D/iw. [E/aioTSfov) Steph. malit : PiaicTtfov ^fiirvarf?J!vra{.] G. 

[TaTemt Itiiev) Siiid. fi£Tf/«^f<v exponitT«T£ivo4)?0'.'£rv.] G. 

TaTA^ov] nAfc'wvp. 45.5. WASS. .ScdibialiiquoqucTAei'oK. 
TotA-^ov, vel TO wAlov, olniium eft in Tlnicyd'ule. D VCK. 

'Ev «:« |(//.i|3iiA«/«i« a/xai;] Sigoniu! 1. ?. de Rep. Achen. 
ait ssiii^Uatx pada fuilfe, turn inter priuatos de rationc pecu- 
niaium, turn inter ciuitaccs dc dando ct accipicndo iiirc 
inter priuatos. iiVDS. Si//i/3o'A«/« in vniuerfum <unt /)i?rf<7, 
cenuenta, coniraflu', ct cvm-.ofMici iix>i conliouey/in, iuiiiciiim 
de pafto el couirsf/ii. viJ. /;.■/</. Conim. L. Gr. ct Sa/.-n/if. dc 
Modo Vfurar. p. 425. Ta iiAoo;xov Athcniendum multis locis 
perftrlngit Ayijlcj'hanes , pr.ielcrtim in \'ei"pis. De co luc 
ctiam nfonet Schol., apud qucm pauUo ante ad verba nal rx}' 
i,n7ii Re^. ct Cef pro (piAovutiw rettius , vt puto , luibciit 

4>lAo5ii£trv. DVCK. , rt 

/h i-aiijps, coiurouerfih, cum fccin, ad paHnrum et con- 
trafluum /tequitntem fpeStanlibu:, etft detaiori fuimus ccr.di- 
thne — Nos dicimus .- ob wir gleich zu kurz gekommen 

iind — GOTTL. _ 

[>^■A<l^I>'.t^y) Ita correMmus pro <p,f.a'ixii-j , praeeunnbus 
codd. Reg. Cair. Rollg. ct Aug.] G. 

l'oiiota,( yciJ.<iii) Ablurde dida hacc iunt; locus itaquccor- 
ri'tcndus Ducketu vidctur : ra re Jevm kxI tw ffoA/rj. J'ottC 
aliquid excidit quod Abrclch. in Dihic. p. 79. lupplet: 
oVoio;« voVi"« Ae-/£i , i-ri t« rerj V«-<n; Trjo; t£ tov Ji/ov — vel 
A/yei Tor? iVcj; s-fo's te — aut reU 'itot^ ■z^k tsv JfvOK t£ ks! — 
Sed dcbcbat Svlwliaftes potius ^ui^iiicx^x diecrc , de quibus 
«ft I'ermo. G. . _, 

['ExoimiSivTo) V. c Ariftoph. m 'Itt. i'. 1314. 
— y^^ — " 

Ti 3.>!2T>)'?'« auyxMleij , oi; li toAij >)Se 7/yt(3e. 
vbi Sclio). in <ti?.ii,Kci ^<r«v 'ASifvaroi. cf. Acliarn._\'. 3r{- 
OdjJy fJAicairiv aWe, irAnV J-n'ifw S«x6;». Vbi Schol. oiov lOjTa- 

e'T«//i«; tJ? 'A3i)/af«{ x«.'iMjtrJ G. _ .. , . 

Kal »<3«i? CKOB-tr — ] Ordo ell : Jioti t. «x oy. Ka) Toi« aA^c3< 
»B "x. « I xi' >>'"■' ~ f<«Tf I'aic Jtfi. Sequi nunc debet fere, 
quod rcricujt NolU-r : xxt bJ^v aTtiKof p&d,ovTxt yuf. Pii^c 
eOxi li — Sic Abrci'cli. iiipplet fcutenri.im, in Dihic. p. 78- 
Vidit iam pulchre lacunain Stcphanus ad li. 1. ,,/ttjiie ijia 
iuiut rti (cur nemo hanc dnminationem crga lubice'los tyran- 
jiii cxjiiobrct) caiij/a e/J, fucJ vim faciunt — To >af poll (3/a4fff5»i( demonflrat, reticuilTc Noftrnm aliquid, quod yif 
immutat Abrcfcliius, cique ob ncxum fubftituit is. G. 

Tor? xx'i] -Si Ti'iiis legas, quod erit pro raroii, necefTc eric 
hoc tanquam SeixTixut poni : quuni tanicn dicerc non polFi- 
mus, certos quosdam ab illo J./xn/ffSai : idcoquc altcrilcilioni 
acquicfccndum eft. Sed in vrraque animaduertendum eft, 
datluos ad vcrbum oweiSH^crai tcnJcrc : non fccus, quam li 
Icriptum toret, xai voe'if ax:7ri7 uCtZv Sioti riro ax cvsiii^trxi 
TOii Kxt u^mBI Jra txusi^i agx- '^tc. s teph. 

Tor? vxt «AAo3/ Ta £%«ff(v] Schol. lupplet rugx, quod 
Duckerus in noris ad Schol. p. 610. rcprehendir. SeJ 
Abrelchius bene defendit .Scholiaftcn, non agi h. 1. dc fub- 
icdis aliorum impcrio, fed in vniuerlum de omnibus, quj 
quan^uis Arhcnienribusnon parcanr, tamcn illorum impcrium 
vitupevent, non iccm aliorum , qui minus .noddle erga lub- 
ditos fe gerant. G. 

[nSiffxit, Zy.vBxit) Ita correxi ex Aug. pro negfiis, 2xJ5i««f 
quod, vt contextus docet, quern illuftrat Schol., non potoft 
locum habere. Stcph. iam monuit vitium , qui malcbac : 
nt?»ii> Sxi/'Sji.] G. I 

[Avr! ri — ) Male, \-t fupra lAuXi^ov cxponebat pro k5J 

ifyXX''^'^-] C. 

A/oVi] Rciitius fortalTe Si\ c, rt fcriberetur, nc hen pro in 
poiitum videarur, tanquam diftum (it iien tsSto oJx o'wfj3/<^«- 
rai, pro ToJro oux ovCiiii,ie5o'.i. Pctius cnnn intelligit, Sia 
Ti/x tt'irlxv TouTO cCk c'v£i5i^fTai. I'atcor tamcn, me in ns, 
quas c rcgione ii«crpretationis Valhe adfcripli, cmendarto- 
nibus illud iiort non hoc, led illo modo cxpol'uiirc. Iracnim 
ibi : Neinoqtie eoymii conJiAtrat, tf.jJ ciimen non obie.'lnrt lis, 
qui vsquam alibi imperimii hahtnt , fliam/i alioqui minus In 
Julrd. At veto, li 3i', c, Ti Icribanuis, aut certc 3icr< retincn- 
tes, CO, quo di.\i, modo cxponamus, ita intcrprcr.iudus erit 
hie locus ; jWemoque eoriim conjiderat , quamobrem ijJud non 
obieflitur iit , qui lis que etc. Vcrum et aliud hie animad- 
vcrtendum ell , ante verba liacc pj4(^(c3«t yxf ci< av i.;y, 
fubaiidicrulum nobis clTe pi^^ovrai yif. vt totius loci hacc 
fentcntia fit: Kemoque eoruiii conjiderat, cur ijiud non obief!. 
etc. /tlque ijlam liuius rci cnufatu tj/c, quod illi vim faciant. 
At illi, quibiis cjl vim facirndi potejlits , iudiciis nihil infupcf 
opus hitbent. Caetcrum dc hiri ligni/icante cur, fr.:c, quam- 
obrem , (nili potius fcribendum eft {/ 01 n) diilum a wc luit 
pag. 14. STIPH. T H V C Y D I D I S HIST. I, 76. 77. 143 

noflro imperio pot re nlu!, .nanifefiifhine (vt arbitramur) declnrarent, quam modefie nos in eo geramus. 
Qiiamquam ex Iiac nofha modeftia plus vitiiperationis, cjuam landis, immerito reportamus. 

77. „Qunmuis enim in iiidiciis de contraQii, ''cum fociis difceptantes, de iure noflro decedamus, 
quamuis etiam iisdem :udiciis, iisdemcjue legibus, quibus et nos ipfi apud nos vtimur, parique condi- 
tionc cum illis difceptemus, tamer, litigiofi effe videmur: et eorum nemo confiderat, cnr hoc ipfum cri- 
men cum exprobratione non obiiciatiir iis etiam, qui vsquam alibi imperium habent, et qui in fubditos 
minus modefte fe gerunt, quam nos. lUisenim, qui rei per vim gerendae poteftatein habent, nullis 
iudiciis eft opus. At illi nojirifocii. afTueti iam aequo iure nobiscum difceptare, fi quid illis vel noftra 
iudicio, vel propter imperii potentiam, vel etiam quomodocumque fuerit detraclum, quod ipfi fibi 
non detrahendum putarint, non habent gratiam de pluribus non ereptis ; fed modicum illud, quod 
detraftum eft, grauius ferunt, quam fi ftatim ab initio, depofito iuris inftltuto, aperte vim feciflemus. 
Illo enim modo ne ipfi quidem contra nos dicere potuiflent, non oportcre inferiorem fuperiori cedere. 
Homines enim, (vt eft verifimile) quum iinuria afficiuntur, m:.g:s indignnntur, quam quuni vim patiun- 
tur. Nam quod ab eo proficifcitur, qui eft pari conditione, id propter pUuIs habendi cupid;tateni 

ttlvtrriTxi. 'Hfisrc^x] KF"f?- 4'fff- '"•1'' ^'fXt'"- Ai~^x: «v [Aji»';ji] i-^Xo'jori p:CiicT£^ov cit^^xirxi. MSTji&^i/iEv] rxTiivct 

X?ctxi/;, yx'.Bo i| iVjtim/x^ hixxi^c'is^x Tgci zCrii , k-iItci it-ii'^.svoi (■,'« u';y^i^;T!i £%£<> tc x>.Io-j- Kxi 7:x^' ^u.lv ai/ToT?] ro f?-<«» 

x«l iv To'ii Trip '^{lyj otxohii iof^ci^ TiOiiiffxvTs^ r^C K^/ffe/;, tf,i^.oyr/.u'j ooicQu[isv. Ev rot^ oiioioK voi^^t^] ciioioi^ i^oixoi^ f.iytt rov re 

a'B cx*'^'" ''?7A'A ""'^t risi9X'i, Sxi/5a(«. lit.) ifirsov i)iiuv] avr) rev vSe liffffov. Oux ovitSif^iTxi] wfo^ffsx*;. b'k c>iiii^iTai 

TO ptxiov T^5 x^x^i ^"Q' xf.f-cii, u?.f.x (j-oioi; ^af lii-iiv. ikmu^mixi] xvt) tov ilxxiu v^urlliv Tr^ii tb? Jtijxo'b;. Z'lBicii^voc 

9rfo< ^f*^C — ciAi?.£7v] htx TVruv e5f;|e- TO ffjr^vtov rii^ xhtttxi- o Se vov^ Totovrog. exv Tt tccojto 7:6i^uat irx^ jj/zwv T«^* o voij-l^Hfftv 
tiirsi iJ.i) oixxiov thxi, ayx-JXXTciffn- aK li^e as ro SiUxiov , x>J^x ro ir^?' o iv.eTvoi tsiil^^m fx-^ Sixxiov. "Hv ti Jtxfx to (^ij] iiv 

Ti rafi riv ixvrSv Sa'^xv 3i'x Ti,v VTri^x^'^^'' W"" x^Z'f t h Ae^w, S) eO m yoiJ-isueit i^xrliiiB^yx\. 'A//« reu evJeCLc] Miirsi ij 

J/TfJ' "» }i, f.Tf? rev hasavi- 'Hsl i.Tro Trfoiri);] to >)i xjt) ri i/;. "Oinj^o;' y, Hiiiii xv^^uttuv Tri^n. *ETA£i)v£X7-B/ii:v] xxtU 

TOV rtji xfxiii vofisv. Ex£lvut i isS xv] o oi kin) ri yig. 'aSixviuvoi oi — fiXMoi cfyl'^o'jrxt] iia tbto , 4.i)ffJy, c^y'.i^oyTUi 

[n^e^iii^irxi) Abeft h. v. in Auj. i. e. exprobratur , quae non aequh partibiis /lue aequo lure tiobifctim vt/intur. Reis- 

vis elt apud Horn. 11. y 64. Suid. Tfj+fff, o'vfi5i^£, hoc kius in anim. ad h. 1. p. 15. I'ubaudit quoque rfffffsio'/^vod 

loco Horn, laudato, ^'ndc srfo^cfi apud Pol)b. (Villi, 27. hoc fenfu : jypaite i/.'a iuris pritiati , quam dff.ihrn.nt , vt vi 

t.) exprobiario.j gottl. Jibi eitptam. I'aucrus fuppier : •tre^i, 'iyiixx- Faciiius c(V, fu- 

[EiSiffftivci) Addidi rcliqua verba Thuc, ad quae pertinet perius vcrbum icpeti. Abrcfch. ad h. 1. p. 79. improbat 

Schol., non iolum ad f(5;ff/it'Ki(, vr bene monec Step!;.] G. Scholiaften, qui Jt«? fupplct. G. 

\_Mto\) Sic correxi ex Aug. pro xiri, decent quoque fe- ["o,^^fo«) Hacc verba ex Aug. infcrui; locus exflat : II. I. 

qucntia.J G. > , . n. • ^ /rn n. • » 1^4. .Sed ibi in vulgaris edinonibus efl: : l ^1,^,; — Cete- 

rM>) «.xa,9v) Abundat to ,4, etabcft inCalT. Roftg., inAug. ^^^ j.^^ Scholion reficit Stcph., quod non le-ritur in CalT., 

vjjctiireralumcfre. ^Sed_atticeT^fc;.«.,.] G. ncc immerito. Propter comparatiuum praccedentem , parci- 

lO^x ..rf - «/,A« TO T^f -) Hacc qui Jem non funt vcr- ^^^^^ „ j^ ^.jj rctinenda eft] G. 

ba Thucyd. , led intcrpretatio coruni : ^rxfx ro ij.yi oitQ^x\ r > - ^ 

y'ijvaj.l G. [lixra tov vofiov) vt fncere folent , qui tmperio pfaefunt. 

'naf« to' ,,!i CU5.V X?^y'^) '■ e. T*f' Ixi-.o, S ^,!) olovT*, ^" """ eft opus caput Scholio praefigi $«v£?£«, vt vult Ste- 

XeHvc, - Durior vfus eft infinitiuoium, quos ^.Tofter amat. pfianus- vid. Abrelcli. Dil. p. 79.J G. 

Abiclch. in auft. p. 234. fuppier poft n-), xf^,^>-u n. (?,xcsiii- 'Exf/vui,- Je] Sclioliailes cxponit to ii , per 7*51, cumque 

SfjvKj. Mox: s ;i;ajiv "x**^'" fc. ^ftrv, ^^ ^Jfio'xoVevo' (idem fequitur Stcphanus. Sed propric praecedcre dcbcbat : ii/» 

lorct, fi Icgcrctur rEfi'(rxsj5»u) x-^^'^u'^fgo' {rSre) q-egariv, 4 f*" tiSiciihoi, pro quo eft: o/ Se ilSicfiivoi — Si hoc animo 

ti aro" tow't)).; (afX??^' G. tencamus ; I'cqui nunc potcft : ixihui Si — v. Abrcfch. Dil. 

L*H /o'7'o — ) Schol. decft in Aug. et pro illo legitur: p. 79. nns fere: ;;; jenem I'tille nber — G. 

yvfofif — ■■( Aoyu If if7w. Ita vr (it oCvxini idem ac /jycv, ('Exci,.i,,-J S'choliaftae non adier.rir.ir Abrcfch. in Dil. p.f79. 

quam interpretarionem Stcph. vitupcrat.j G. ctfi primo intuitu Scholiaftae ratio j robanda videtur.l v. 

'A'.a« tJ hh5e] Sc. Tigicxoiicvoi. To iiSseg eft, to i^xssev, nor.] G. 

t^TE/fc, vt oppofitio docer. To" irAsiiv hgn. commoda, ergo \^Al.KiiJ.cvoi ii — ) Praceunre cod. Aug. caput Schol. Aip- 

To hiih minora, non eadem commoda. Senfus igitur eft: pleui. Antca verba modo praelixa erant : fia/-./.«v o'f;i'4«y7«i|.] 

r,on gyatiam h/ibent, quod iis ptouique commotio cor.ccilimus, Gottl. 

nee COS omnibus iftiuamus; iiia^is mulio iiuli^naniuri quoil {"im; >tn'iv) Correxi ira cum Steph. pro ijf<«/.] G. 144 ©OTKTAiAor :S'rrrp. a. 3f . roi, s |3<^^o/i«V5/. TO fjiev ya^ diro t5 <V«, (Joxf* ' ■xXiovsySJila-^xr to ^' d-Jro s^ y.^sfrfovog, x.a,']ci- 
^ "~ '^■'■" tiKOTuq- TO -ra^oi yd^ at) (ix^v Totg vTrtinooi^. vfziig y dv in si Ka3-e\ovTeg >!uug 


liVCU. «• de^MTC, rdxa, dv T>iv lovoiav, (jv <5'«st to fifjuiTS^ov ^iog sih^OctTi , ^ fiS7a2dAuTi- e'tTi^ ola kcc) tots j 
TT^of Tov M^oov J<' oAiya r,yi^(rd/ji,s\/Oi '' dTTtosi^cLTSy oaoicc km vuv yvaxTsr^s. diJ,r/]x yd? ta ts kxS-' M 
vfidq aiiT^i vo//,ffj.x rotg d\Aoig ex,STS, kx) 'tt^oo-su iJg h.XTog ' i^tm , Hts T^sig x^n'M, ' a-S'" olg n ^ 
oAA;; EAAst? voui'i^si. 

ori. „Bi'As'j5C-^i h Q^x^itiig, dg i -TreA (i^xxim. kx) f/,>i dWs'Jfft'xig yvlfixig kx) lyKX^axct 
i^stT^ivTic , cUflov ' TTcvov ^ 'TT^ocrStjr&B. T^ OS TToXsjj.H ' TOV TTX^xAsyov, ocngsr), TTff'iv ev avTca ys- 
vi<r&xi , > Tf^i^ixyjiaTe. fj-rtuvvofisvog yxo (^iKsi * sg Tw%ac t« TroAAa ■ns^urxTS'ai. aiv i'<rov ts 
a.Tv'iX''^U'':i-, * xai oTTOTs^aig s'reu, sv d^tiX'M mvSvvsvstxi. lovTsg ts ol *' xvB^uittoi sg Tisg 7roAf|(ijff, tc!)1\ d 
'i^yciiv "TTooTS^ov ixovTxi a Xf^v v-s^oy ^^xr Kxy.oTTx&^vTsg Si '>}^>t, tuiv Xoyonv d.-jr'JovTxt. fifjbslg hs s* 
iSsfMid TTOi Toix'jTij dfzz^'Jix ovTsg, 8t' avTct, ii&' 'Ojlia? o^'2vT£g, Ksyofisv vuiv, 'ijjg STt av^xi^STog d/x^o- 
ri^oig ri ivtia^tct, crTTov^dg fii] \6siv, fjurjh Trx^x^xtvsiv Tiig o^y.ag, tx Ss hx^oox S'uri ?MS<rS-xt kxtx ** t^» 
^wBriKyiv. ' f) B-s^g t»? o^Kiiig fjLxfjvoxg Troiifisvoi, '7r£iex<r6as&a duvyscS-Xi ■TroKiu.a xPX'^vTxg TxuTn 
n a,v v<Driyr,<riJS. I n*»»v««T;»S«i Cr. m 'r-iti yet TB Mi'5« itnirifz rirm witxtmt iitix'tft defunt D/i». aJuripti minu recensiiTlmJ. 

» Ei»«< ii%iT R<-g. 'Af^iTt Ar. C. CI. Z)a». Gr. Mosqu. p M»T«/?iAi(r< C. 6>. Da«. </ 'TusSfi'faTi fV. AV.". r Ehtiiv Kfg. et 

a teceiui manu t(ii»i. s oi/Ti tU Cr. t Tin nSvtv Dan. Mosqu. v nfo3>(»S« legilTe videtur ^'alla. Po:ji^aixi Gr. In Gr. eft 

w(«f3i(T3« line accentu. * ri Trxox>.iyBy, Vr»v Sa^aeus. y nfnyiJ" Ar. C. Ao. Mosqii. z 'Et Ti!x*< tiMI '•iff. Aug. a 'OTOTi'fKK 
/?■•£. * "AvSfnTfi T!r< TC>.!V:ic ./r. f 'TiiiU Gr. ,i T<» decft Wr. C. Mosqu. f Fi ii jiw 3«o{ .W.i;j. CA, fed I'oifjn adfcriptutn 

erat ad votulae ? explicationem. Sttpb. Ei ii (i^ 3<et Tiff. C<J^. Aug. et ex emendat. Gr., in quo a prima manu fcicrat ?. Itltm 
non habebat »(ii.'v.-r3«i. Scd deinde adfcriptum crat iiiivxt^ai, vt in Bafil. cod. / 'T(Piyi'tU Mosqu. In Flor. ed. nfBiiyujit. To kri TS "ffs] Sc. yEyovo? > Joxf? (airoTi;) xAsovEXTiffiji! — 
(f\c capicndi funt iniiniciui) Sciil'us eft: Elenim /! iniuiia 
iis iaftrtur , nlf 'tis , quiliufcum eaitem iuvh aeijiialiititate 
fiuuniur ., creilunt , fe laetli citra ius a talibus, qui dcheant 
vibil flane Jibi aryogare: Jin a potoitiorilius tale quid Jibi 
acciilit ; putant banc vim, a necejjit/ite Jibi impq/itam, fujli- 
iitnilam,tiileyanrlameJJ'e.,cui ptopuljantlat fint impares. go ttl. 
'Ts-o 7«» — VTnixocii] Stobiieus p. 244. vbi «el , non aU)y 
quoniodo et .\tJJ. wass. 

['h JJ iintTifx) Hoc .Scholion inferui ex Aug. In hoc cod. 
dtL-lV Schol. ad 'ETAfovExr8,«(v.] G. 

[Tl^cfLxiTeiiTan) Rcfyicit Schol. aj cuerfiorem murorum, 
a Lyiandro tadam. v. Xcnoph. H. G. L. 11. p. 6g.] G. 

Tax* a»l '• c. Tuxiut, non fovtajji, vx vulgatus int. vcrtit. 
V. Abrcfch. Dil. p. go. G. 

'Afuxlz yag ri t$ etc.] Sc. veflra enlm iura cum aHis non 
ccmmunicdtis. Tanti ciuitatls ius Spartanis fuit, vt id ipfum 
ncmini communicarint, ni(i cxtrema vrccnte npccilitate. Vide 
.Meuy/ii Mifccll. Lacon. {. 4. c. 10. p. z%%. hvds. 

'Ejifc-vJ Sc. {; jioMiMv. 'Efihai et 'jcJo;, n. it ii^xi") verba 
propria de hacrc. v. Valkcn.ad Eur. I'hocn. v. 766. Abrcfch. 
Auct. p. 234. Mox: trt THToit xfliTxi, (c. vofiliioif. Laconi- 
tae iuucntuci inaior crat lictntia belli quam pacis rcmpore. 
Abrcfch. cirat Crag, de Rep. Lac. L. Ill, T. Xll. Inft. 6. G. 
tit/il^ti] Sc. xe?ff9*'- L. 11. 38. aySsi— xxi Ouchii; yofi/(J»y- 
Ti;. vbi V. not. Arg;unKntanir auceiu lie : Quisque Laccdae- 
monc in alias vrbcs inilcdus, ncc fuis, ncc Graecis icgibus 
vitam accommodat : quid farturi lint I^ccdacmonii , fi prin- 
cipatum nailili fucrint ^ Ccrerum viJetiir I'hucydidcs hie 
intiutre Paufaniam. ScholialU<; Auguftanus ad maioiuem 
adlcripfit ; ts» nac«av/.(> x'iAttitxi. G. oU vi a/.f.ii 'eaa. vcfit^fi] i. e. a voiil^ii. Datiuus enim, more 
Graeco, datus eft verbo x??^«'i quod praecedcrct. bavsr. 

BHAtt/fff5f — fiij Tfoff5>(»'3f — xfcJiiyvfcire Se] Haec Syn- 
taxis ex linguae indole et excmnlis rcpctenda eft. Plat. Ion. 
ihl Kxl iiij aTTOKfCi'tf. V. Thorn. M. in fcij (p. 611.) in primis 
Abrcfch. Autl. 23)-. et quos laudat. G. 

[BBAfi/'fffSf) Hoc Scholion addidi e cod. Raf. In Aug. 
iifAtyoi.] Ci. 

T8 W3Afff« — T«fi.Vjfff5ai] Sloiafttf p. 352. vbi cr rs vxfx- 
Aoyov, Itm. fed non ita Attici. v. Tb. Atu^ijl' urn. Tov T«f/i- 
Aoyov liabet Schel. ct Ko/ier alibi, norantlli'is Granim. veil. 
Philo, Plutnycb. D. Hal. lofepb. \-traque forma, raf iAcyej ^ 
xoaJ? /'o//i/A"ll, 119. Diodor. ct fof.Tx ■!tx^k>.;yx. nfoiidyvuTt 
rede feruat Stobaeus. wass. litiain Suidas cr ex co S^-bof. 
Luciani ad Abdicat. ex h. 1. adfcrunt ri rii?JnH tov t«?<£ao- 
ysv' quod ita diclum eft, \'T fupr. Cap. 5. tov Tf.e7^cv ri fin. 
H. Stcph. m Append. Tlcl^ p. 157. fcribit, Tb. .Uagi/l'um 
potius debuilTe diccrc, rxf^iyoi elfc Thucydidcuni , quam 
Attic'.ini : quia PoJIiix hunc vfuin non alii rribuat, qi,an» 
'Tliucydidi ; quod minimc fafturus fuilfe videatur, ii ccrcriH 
Acticis cum Thucydidt communis fuilTct. Mihi non adcurate 
ratiocinari vidcrur Stepbiinus. Nam ex eo, quod Pollux Thit- 
cydiJi hunc vfum tribuit, non magfs coiihci potcft, euin 
lolum fie loquutum, quam Ayijhpbani, P/atoni, Metiandrt, 
et multis aliis propria fuifTc omnia vocabula ct loquendi ge- 
nera, quibus cos vfos fuilTe faepe dioit Pollux.- dvck. 

UoKiftv TOV xctfiMyoy] Stob. to ruti>.cye'j, citra rarionera 
Thucydidis, qui ob v. xoMitof malculino vtitur, vt iam 
nionuunus. G. ~ 

KftKineitiyts >4f (}iMi — Tifi.'y«»5ai] Qiiod btllum enim tra. T H V C Y D I D I S HIST. I, 77- 78. I45 

contra iuris aequabllitatem fieri videtur. Quod vero fit a potentiore, hoc ab incultabili necenTtate pro- 
ficifci videtur. Idcirco etiain nojlri focii , quamuis iniuricif his grauiores a Medo paterentur, tamen 
tolerabant. At noflrum imperium durum efl'e videtur, nee immerito: nam praefens rerum fbtus 
ftibditis eft Temper grauis. Sed vos, fi euerfo dominatu noftro dominaremini, fortaflTe beneuolentiam, 
quam propter noftri metum fufcepiftis, mutaretis; fi modo nunc quoque talia facinora vobis facienda. 
cenferetis, qualia vel tunc exiguo ilio tempore edidiftis: quo, in bello contra Medum gerendo, prae- 
fuiftis. Veftra enim inflituta cum nullls aliis communis habetis : propterea quum vnus qiiisque rff 
volns peregre proficifcitur : neque his vejiris inftiiutis vtitur, neque ihis, quibus reliqua Graecia 
folet vti. 

78- „Q.uare maturius confultetis, vtpote de rebus non paruis : neque coniiTliis et criminationi- 
bus alienis inducli, laborem proprium praeter fuperiores vobis nunc imponatis. Incertos autem belli 
euentus, eorumque magnitudinem, anteqiiara in ipfo verfemini, animo praecipite. Bellum enim, quod 
prnducitur, plerumque calamitofos exitus habere folet. A quibus vfrique et pariter abfumus, et vtro 
modo res fit ceflura, incerta nlea tentatur. Et homines p/fni2//^, quum ad bellum proficifcuntur, res 
prius aggrediuntur, quas poftea gerere oportebat. Quum autem malis iam premuntur, confuitationi- 
bus vtuntur. Cum igitur neque nos ipfi adhuc in vlla huiusmodi culpa fimus, neque vos ?'« ^.i effe 
videamus, vos monemus", dum integrum eft, vtrisque re£le confultare, ne foedera frangatis, neue ius- 
iurandum violetis: fed controuerfias iudicio dirimatis ex foederis pa£io. Alioqui Deos foederum, ac 
iurisiurandi praefides conteftati, vos, fi bello nos laceflatis, propulfare conabimur, ea via, qua 
praeiueritis. 

0! sCiJ-iixxoi , on uiixt'is^xi vtlii^HiFi , Kxl vx^ ^nx^eaSxi- "ff«? yxg i.titv airii; ij «?j;?c cl'/,oiiev. 'h ie ^jierifx af %^] kfx^ 

tSv 'A3>i:xiuy y ipiMivSguiro(' To Tajov] to ivfT^xoj f to af%ov. Ei xarSeAovTE?] rioiiavreuerai. xx!}eT?,ov yxf airZv rx 

nlx>l 0' AaKf J«(fiovioi. E'/Tep. oi«] to /|?«, el'Tff ofioix ymatde oi* ksI ct) th M:t$u. Ka5' vfix^ airvi vcinizx] iSi'ji yx^ 

Ievu fifnoiiccxv Twv 5r«j>' at/ToTc yoiiliacv ci Axy.iixiij:t.vioi, kK>.x k*! IJ^vijAaTHi/. Ei( exa^mi e|:»'v] lU i:gX^^ 3i)Aovot;. Tt<'ro;f 

JJf?T«/J ToTi Tif' ujitv. B«A£i/eff5fJ i-JTiiHtv 01 i^Uoyoi. Kx) /is) aAAOTf f«i?,] TxTi tSv Kof/w3/«v. flfcVSijff^e] avi^ijff^e, 

eaurorc SifAovoTj. napaAoyov]- iTfcffJozijTCv. lgti:'ixic( rev Trxfx^oyov. Eq tvxx( tx TOf.^x] iliuSii^oTiiTX. Oii^^Of, —ytxiji' 

lirxiiEi^erxi xvSgx?. flfpuVaffSai] Trs^iT^iTrtcHxi. 'ATf^of^fv] txxTigoiqyxgro nif.KO'j Uo^xtc-j, x«1 a^ievf'c. Ko!> o'iroTipoi^ t<;xt] 
ai^Kov iyiv oxatov [Jsgoi xtvSuvevcti- Kr^^v.sviTXi] i^erx Ki:Svvaiv TgirleTxi. Iovtpc t£ ot a:v5p£UT0(] oi aTgo^vAsvToi kx) xvcijTOi* 

Tm tfyoiv] xfo ruv SlvMvfiarav 5>)Acvot(- A XP?" i^fpov] i t^ya Sif^ovcTi. 'AfiXfrix] Tff TfofifxSelf^ otjiH^ix t5 TroAf/^B. 

AiUxt^STOi] at/rc-SaV/o;. Kxli t'o li/vS'tfxijO za?i Tic l{jLo\oyla<; Txi h rxTf cvuSxTf. 0ekc Ttf« o'pj</«?] «? £v t«.~; tTsvlait 

aiicgxiicv. ' T<piiy!ieie] oi>iyi-T£ uftCi;. *E; ts; 'A3>tvai'a;] xxrt: rZ-j 'A^t^vxiav. 'E^hmOoi/to kxtx r^Sf ai/TB?j l5o4 yx^ 

h'ltur, pUyimique folet conueili hi fartanae cafus incertos f. aCrc xl yjuiixt sipegov et Kx) roMfxtiTia dcfunt in Aug.] G. 

aduei-fos. gottl. TSv efvavj Vide nos ad.9<i//ny//a7HiiioianoncMaiii. wass. 

[e;< xit^AOT^Tx) Parum probat Stcphanus hanc cxpofitio- [ripo toJv (3BAEt/fjariBw) Stcpliaiius argutarur cc hie verbofe 

nem rfii; Tvxyiit et vcrti mauult : iv/ortunid ] G. in re plana. Si;holiallcs lupplct, quae leftori i'ponte in inen- 

L'o/zitjos) Iliad. 4- V- 359- 1» -Aug. jclunt Scholia, ad tcin vcniiint. Homines vulgo, trpo twv j3aA«i/;x«r«y, 1. B-foVe- 

Ei{ ex«70? i|i«lv et ad nE?(/T«ff3«i.] G. pov t. |3. tX'"'''"*' ■'■•^i' ifTuv, a x- ''• '■} G. 

['OTorov) Steph. coniicit; oTOTEpov.] G. TSv Aoyatv] Intelligi velini, Tep! tSv ^vji^xriigluv Xoyuv. 

'lo'vre? — e; tbc a-oA^fiB?) V. L. toi? to/.£>oi; Thucydldl con- s n I'H. 

venicntior elle videtur, vt vulgara e.\plicarioncni difiicilloris 'Ev uhinx] Alius ita loquutus elTct, In iisiux ttu roiKir^ 

redoleat. Sic Herod. VIl. c. l6o. ovii^tx xxtiovtx xj^gw-ra— atixgrlx ire ai/To) ovte?. Si' uiix( hvrxi cfSvTi; idem. 

i. e. ti'c avSpwTovi vt explicat icite Valken. ad 1. c. limulque ''ll Seb'c] Fortairc aliquis el Si f<j) margini adfcripfcrat .id 

h. l.Thucydidei mcntionc tatVa, praiilert V. L. vulgatae. G. voculae ij expolitionem. idtm. Lib.V. cap. ^fi. i) To're jrcfEM/ 

Nullo modo probari porelt altera leUio, toi"; vohlfuiif. Quis a^Tii? — Plato Phacdro, •irxsx <i/vx^ ifiieti 5iSrxi rx qvtx, H 

enim ita loquitur, ihai traKiij.u. Aliud lit, (i pracpolitio ac- alioqui oix xv ijaSev e!; riis to ^aov. Demojih. LyJIas, alii.- 

cedat, quae caimn aliquem rcgat. bavfr. Sed cap. leq. y^v hi liil iz-xxveuti- WASs. 

[oi .Vtpc(3«'a£i/toi xx'i iv3>)Tci) Steph. llimis argute to «vc'i(to/> [oi/c iv Tai'c) Calf, et Roll'g. fttpTuparc , bc ek rxTi;.] G. 

prion minus accommodatum, rcprchcndif. Mox Schol. ad Txvt^i ^c. cSoi — hac > atiom-,i'!a — Mo\ i;.^i,>-c.V5e idem 

verba 'Aj^fWa et Ai^tclgiTof it. ad '£; TBt 'A.$itvitiB;° '£Ti re eft ac ^gotfyiit^e. lii Compolitis 4 vzo lubmde ell -go, Sic 

T 146 ©OTKTAIAOT ^TrFP. c&'. TT . o-&\ K ToiavTO. fih oi AStivxtci iIttov. iTrsidn a) tuo/ ^ ^ujjt,u.d%i)v t;>iiicav ol ActKsh'a.ifiiviot to, 
cipdc auTi<f, TTf^i Tuv ira^ovTuv. x,ou joov fiiv ' ttKsoviiiv ett) tc uuto a\ yvoiificu eC^s^ov, dotKSiv rs r^i 

tt'. „KAI ctvTog ttoXAmv rtori TroXifMuv tfXTrii^oc ilfii, u) Aa.nsdM[/,oviot , y.cti vfiiv T»f ev t^ oCtI^ 
riKuta, ' 0Pu>' u're firj-vs dTTSi^ta. eTTt&tJurja-cJ Twa t5 k^a (i-Ti^ " ccv " ol ttoWh) ttccBoisv) fi^TS dyxS^ov 
Hu) ccc-(pci\si " viixio-awa. sv^oijs J' dv ^ tov TroKsfiov rovS'e, ire^) « vvv fiaXsvea-Ss , i'A dv iXdx'TOv 
ysvofuvov , si (r{i3(p^ovooq ri<; uvtov luXoyt^ono. ^r^oq f/X-j yd^ '^ lyi YlsAoTTcvvna-i^i 'no,) d^vyshovaq 
TTcceofxcioi rjfjioiv >i d\>i.i^ , Kxi S'ld ■xa.yjcui)) oiov ts e<p' 's>ix<rcc sXSt~iv TT^og ^ dl dva^ug, c'i y^u ts sxdg 
ix>i(n, Ko) "TTPoa'STi BccKccccrriq euTret^oTaToi licri, x.xi rolg aWcig ' dTTccctv dptTct s^r,fiTVvTc(4, TrAsrw 
T£ iSiM Kx) orjfji^oarioti ^ ndi vaua-), ncu t'TTToig, y.x) oVAoif, kx) o^AiW, o<rog ix. iv aAXv kvi ys ^ yjaoita 
'EKKriviK^ i'Ttr sri Ss y.di ^ufjifzuxng " ttoAAs^ (^i^a vTroTeXslg £%»c<- vriif x?^ '^C*? r^Tug pa^iiug 
iroAifiov d^ao'S'Ui, ko.) rt\n TrtTC'Ja'civTcig , dTrcc^aa-nsvug tTreiX'^hccr, -Troie^ov Tccig vavcrh; ^ dkK 'rjceiig 

g T»i«vT« it »I Reg. Cuff. Aug. h rSii ti Ji/(i(t«xuv Ct. Keg. CaJT-'Aug. i iTAtifvav Reg. C,:/f. Aug. Paullo ante In Aid. 
Flor. Bjf. r^Sf aiTB(. In Mosqu. rfeeft (xiv ante n^iin^v. Dfinde Kl rtx-jri e(l in V'.ifcof. Al^l. Flor. IJaf. k 'o 'Afx^Sji- 

tu( /i'. C. I '£» «i/t; t; Mosqii. /ViZ/rt vertit qu.ili hacc fcrlpiura aut hie Tenfus ciTet , Tuiirss J{v «.'-«. m "av non agnoluc C 
n or omictit Gr. o Sctiiiai cum Sft'ftba*i9 malit Ac. Port, aut ccrtc legcndum, ii^yt i-rei^ia — n^ri iyxhlv i t^^rs ai^^tt^ie vr^ijuvret. 

p TavJi tJv ircA.-)i9v C Mosqu. TowSi non agnofcit Ar. T5» irS^ejiov otr. LI. Cum C. confentit Gr. cum Ar. Dan cum CI. Rrg. etCtJf. 
fed in vtroque eft 51 «», et t8» irif-tiiov inter verfus fcribitur tainquam fcholion. I.n Aug. ro'vli, rifV in marg;. a manu vet. Icgitur 
Schol. t^vSj t5» ?iSAi(i[v. q T«< dceft ./r. C. D<i" et Cc. fed in hue adfcriptum. r Ka) liruy. Gr. / a' ii>i(<i< (7»-. / "Airso 

€r. Sic mox >«ui), et Cap. %l. v. j. 5r«<»l. Cap.' 82. p. I50» 9. /)->:Ai((zjm. Cap. 90. A/yS'i- In Mosqu. deert i'f.ca. r x;nw 
0»^; et in marg. yj. X'-fVi 8 »»' «{i.'7t»v. a: noAAi; deed Reg. y AAAi Gr. "Eifii* non habet Dan. alius in marg. adfcriplit. vT0Aafi|3;£»fiv apud Xenoph. de Ven. c. 3. de canum quodam 
jencrc : lUI ii a< ki/kAo/c vof.f.xTt jjf wftfvari . iiro}.aii^umexi ix 
T« xfc'sHiv Tx iX''>l — I'aullo port CxcOinti eft jfc^jniri. v. 
Eruditiir. Schneid. ad PleudodciTi. dc cloe. p. 141. Plura 
exempla protulit Kiid. C. Gr. L. p. 536. gottl. 

'r^ityiitSt'] Eodcm modo didum , quo vTreh^^ai , ct vero 
idem plane hie notat : tjuacunquc praeiueriti.<;, initium fecc- 
ritis, exemplum dederitl'', nobis pracmonOraritis, quid cr 
ros t'acere conucniat : priores feceritis in nos, quod nos vo- 
bis rcddamus. B A v F R. 

roiauTce licv] Pro 3}, quod eft in Peg. cr C<7^ fortaftis 
fcribcnduin eft 3>); vt in illo, quod eft (\ipra can. 43. yoixura 
S) x*) ol RofivSioi eiVow, placcbat Stefiiane. Sic cap. 53. Oi 
fkr/ in TOixuTce t7rov. Vid. Var. lefl. p. 49. dvck. 

I'eSs? 7a? fi%»») '■'"C Scliol. in cod. Aug. refcrtur ad 
V. i?/3«A£y»vTi) %aru c^£( aCrti;. Quod accuratius. Ideoque 
pracfixi h. v. pro ittrx'mr&iitvoi ailrgj.] G. 

[naPtt Ti;) Roftg. Xfoj ri?.] G. 

[^ur.e/ri() Stcpnanus malit : iiotia'xovrfc.] G. 

nsAcfiifTta] -Schol. Arijlei'lj. ad Aeharn. 393. ^ohiiiirict Ic- 
gifTc vidctur. vtroque noftcr modo. Articuluin, qucm ante 
Vkf;^iJ»fio« quidam Codd. habcnt, ctiain alibi addir Tbucyd. 
WAS.';, hcmoftbenent h rm Tffi cimtegiSv eodcm artificio 
»ti, m rcprimcndis Athcnicnfibus , ad belluin aducrlus Rc- 
•cm Ptriirum inflammatis, quo hie Arthidanuim in l.acc- 
daemoniis, cupiditatc bellandi cum Athenieniibus flagranti- 
bus, obfcruat Dion. Hal. in Art. Rhetor, p. 46. ct 56. dvck. 

'A5.K£r> T« TB< 'A3>(va/Kt xal foKiniritt tl-Jtui] Memoritcr lau- 
dauic h. 1. .Schol. Ariftoph. ad Aeharn. v. 193, leo^iiu^fct toTj 
'A5>)va/3i« i.Vai, vt probarct atticam rationcm , elle jlur. in 
ycxialibus pro ling. E quo ctiam non Thueydidis tlFc pro- prium ita loqui, vt Schol. ad C. iig. infra innuit, fed Arti- 
conim. G. 

'AfX''52f»«] Sc. Archidiimu! II, Leorychidac fucccfTor, et 
eius c Zeuxidamo fiiio nepos, nam Zeuxidamus diem ante 
parrcm obiir. Eius res gcftas , ct fub ipfo concitarum hel- 
ium Pclop. (a quo primum eius dectnnium 'hfX'^^t^"i 'rcxi- 
hoi; denominatum, tcfte Harfocr.) brcuitcr refcrt Paufau. 
Vide Meurjtum de Regno Laced, c. 17. hvds. 

EAe|£ TCiiJs] In vert, editt. a librarils feriptum. ^tuioyo^ta 
'A(>Xi^'I^» 1" cod. Mosqu. additur; fiatif.ia.i .\x»fijiitcvitiy 
TTQCf auT^Q. Artificium diccndi laudat Dionyf. Art. rhcr. p. 
294. luiius loci nicmor : nxfx ru esuxvolSp ' Afx'^'l^'t t «' 
^>)7iv 0;t/xi/Ji'Jij{ rv*iTCv tivai xa) tu^gotx — G. 

Kai avToi] In Aug. cod. notatur : ^ifjicyo^lei 'Agx<^^>i> 
InroTgljtiitx Ta( .\2Xf jai/.fcv/t<( ■xc>.tiit7)i. G. 

'Tfiwv tb;] Bauer, malit tk{, prorivit, fed cxcmpla dcli- 
dcro, quae hunc caium quoquc fine acccntu pro tiv«{ pofi- 
tum probcnr. t« pro t(vc« eft e. lofi. huius libri. Valla 
vertit: et titles ejfe fclo e.v x-ibh, qui ttelai'is eiutdem funt : 
quafi feriptum eflct ; toivtk; ogu, £u — Item tm pro tiv/. 
V. L. II. 43. ct Abrcfch. G. 

[Atljtfi to) Hacc verba intuli ex codd. Cartel, et Aug.] G. 

IA^T$ ixiigia:'] Videndum, ne vera leftio fit tcij'vt. ncque 
enim huie n^Tt poteft IcvraiteiliotSiJi illud, quod eft ante 
ayaOcv. Atquc vt libcre, quod de totius loci fcriptura fcn- 
tio, dicam, vci ita leribcnduiu fuilfc vidctur, i%s litjyi ariiflf 
(Tf5. rtvx Toy tfyou {onf av oi T. «"^5citv) /xijTf ctyx^ov fitirt 
uc^. ere. aut ccrtc rctincndo quidcin xa! iffg-aAJc, led non 
ponendo n^rt ante iyaSc'v. Cur mininic iT/3f/ii;Vti aliquis .^ 
ilk TO /tfijT» UyxSov fitiTt isjixfi; iOftlaxt- Quod ii i7jr5o'» 
Qiarticuia /<i/ts illi won prac(i.\a) cc xa) ile^a^.^( fcxibtitxur, i T H V C Y D I D I S H I S T. I, 79- 80. 147 

70. Haec Athenienfes dixerunt. Poftquam autem Lacedaemonii audierunt fociorum querelas 
aduerfus Athenienfes, et quae Athenienfes dixerant, fummotis omnibus, inter feipfos de rebus prac- 
fentibus confultare coeperunt. Atque maior illorum pais confentiens eandem tuht fententiam, Athe- 
nienfes iam iniufte agere, et quamprimum belhim effe faciendum. Archidamus vero ipforum Rex, qui 
et prudens et mode(Uis vir efTe videbatur, in medium progreflus, banc habuit orationem. 

go. „iPSK quoque, Lacedaemonii, multorum iam bellorum funi peiitus, et illos de vobis, qui 
funt eadem aetata, qua ego, pariperitia praeditos ejj'e video; ita vt propter imperitiam nullus ipforum 
belli cupidus fit futurus, (quod multis accidit.) neque id bonum ac tutum fit iudicaturus. Hoc autem 
bellum, de quo nunc confultatis, fi quis ipfum fapienter perpenderit, non minimum fore comperiet. 
Nam aduerfus quidem Peloponnefios et finitimos noftrae vires funt prope pares , et cito ad fingula 
eorum oppida venire poffumus. Sed aduerfus viro?, qui et agrum procul incolunt, et praeterea reiuni 
m.nritimarum funt periti^imi, et caeteris omnibus rebus optime funt infrrucli, et priuatis, et pubhcis 
oplbus, et nauibus, et equis, etarnvs, et hominum copia, quanta in nulla alia Graeciae parte eft, in 
vno dunta.\at loco, (praeterea vero multos focios vecligales habent,) quo tandem modo bellum aduer- 
fus iftos facile fufcipere oportet? et qua re fretos, cum fimus imparati, nos adeo feftinare? AnciafTe? 
At /iac inferiores fumus. Sed fi ei parandae operam demus, et nos aduerfus iHos inftruamus, in kac 

e~xcv 01 Axxsiaiiio-Jim TXfic ri« I^Asfiii; ■Sixe,cvrui; paf.eCesHai, Kat Stuxr/OisTy, J/aucvT-fC tb« roAAMj. 'Exi to aCri a! y^Slixi 

t4i£f(Jv] wV=vobv. Kxl TO/.-'MXT-i*] o?<ov T»As;rirA:<. 'Ofui] /s.'tj, ri li^zsi?«i. ^ M^" i^f/f/a] y^f-wii ««■£/?« !rsAf/iO^ 

0/ TOAAoiJ o< k^xiiivro,. eL>o,«] la.- uBi to Tfco.'fzwv. 'Ea«%<70v yr^iiim-t^ i?7«v oi' £Afl!%.>« Ka<?s ytvifffo/^vov. Hfoe 

nUyxi Tsi ntAez-Okujffiss] 01 avwv£«, xxl to SuvxTiv. na^o'fioioc ^/iuy i» aAxij] U TajaAA>(At|- vi^oiJ.&X'" '/'«? ^avni. ^ E^ 
txa^a] A£(7r£< X"!''- 'E>:«5 eX«»-'] -ri?? n£Aorovv>('(rs ixii. w« Sucx^?iii o irof-ino^ S<i t« £>o5<«. ^ EJtifTi/i'raiJ^ ftrfe- 

Triffiivoi lUi. nABTt.] Sih nffir/K*. Ka! rin ^i^Butmrxi] xS>i JfAovo'n. 'ET£;;(jSi?v«<J ero;>»{ |A5e<i'. AAA ^irtvi 

ifta ad iT£i?f«v referrentur; hoc cnim ccneiflat efCer, aya^ov [eJ?o/t£) Hoc Scholion ex Aug. addidi hue, quod male ad 

tea) i"ir4-aAj« illud voiiiaxi. Addo autem ct hoc , pofle qui- v. ekAovi'^oito adicripnun fuit. Itaque hoc delcui , quod 

dcm rctincri ^h'te arn^U £.t;5. itidcmquc (iifVe aya^ov xs) abort , vt et Schol. ad n?k li^v yag th: ^£^o■>T(lnl^<7ivi in Cafl, 

a'if$*Af«, fed mutando vtT^io-avTa in vofii'ffair vt /xij'te pofterius et Aug.] gottl. _ . .. ^ , 

cum hoc vofi/ffiii iungatur, ficut (^>,'t£ prius cum illo £r;5t/F?- Toy toAe/xov] Haec in aliis ii^ dcfunt ; in aliis ledem mU- 

ffaj iungitur, id eft, ad illud refercur. STrrii. tant. PolTunt ab efTe. wass. 

'n-rs fi^Ti xTiislx imBvix>i<rxi — (i^tb «v«3ov — voi^lrxvrx] ['Hytfv S<' eAk^itov) FevcVevov iunftum t^ «v fignjficare pot- 

Pciidct vofiltx-.TX ab iTi'Sui^y.tfxi, illudque poiitum ell pro eft yr.>,sc!Mvoy. Stephano tamcn nierito dilplicct cxpoiitio 

rubllamiuo, vo/^iVej, vt rclpondcat u-nn^ix. Sic c-gregie Scholiaftac , tt AiToV.(Ta notat in bx av sAaX'To/ — wrtAvwan* 

.'Vbrcichius h. 1. expedit, gen. e^yK gcrcndo viccm prono- idlum. hi Ca>rcl. vero :?7av 5. t. xxifi yt^iinvov, legitur ctiR 

minis airi. Quod li adcllet, Icribeiiduni fuillc ; «i-£ liin Reg. •)•)-«» 3. e. Kxifi x. ifyn yt-jticciieiic'/. In Aug. Schol. ad 

iitsiflx Tiyu — ii^TS as^xf^U toji'mx-^Tx ro tgyov , hxiSvi^v.sr^ •E^iJ;(;,70v 7£vc'/.i£;sv ctn?oy;ii'/ >af T««n£Acr3vv^ir/_a« dcfunt.] G. 
airi. Participiis vti Noftrum, c\cmpla ab Abrcfchio adlata [Oi dymii xjtt to iv:urov) Abl'unt haec a Caflelan.] G. 
docent. V. c. Ill, 77. toAA^ 3ofJ|3w xal T£iJ)o(3.,/zfyo<. ib. c. g2. ['Eh x>:?>c?mm) E codd. CaiT. Roftg. et Aug. addidi haec 

Iv (ih £1? if'vif — ToAf/iSfiEvftiv ie — ka non opus elt correftione verba.] G. ^ ^ ^ /r 1 

Stephani : ix-iye krcgSx — ;i>;'T£ dyx:>aM fi-^ts «V$. , aut reti- [TiJ,- nsAcTavvijVs //.if) In Aug. deed f'xij, et polTct ab- 

nendo 142) ac^xhh-< led pi/te ante avaScv delcndo, vt ab elle.J G. ■ a u' 

lTi5i'/.i*ir«l pendeat. Acm. Portus cumStcph. makbat ntuar.!- uxiria je ISia Kal Stumala — ] I-t)cus pulchcrrmius. Archi- 

Ceterum quod attinet ad rcni ; Lacedai--moniorum iuucntus danii oracio toAi/ju'voeto; et rra2iirr/.tj. Similis locus clt apud 
clle Demollheneni, notat idem Uionyf. p. 352. gottl. Item Nolirum c. g;. G. 

[rAi/xOs xTTilgu) Sunt verb.i Piiidari, quae in proucrbium [nAu'rw) Aia tx n£fff/x«) Hoc Schol. e Br.l. ct.'Xug.iUatum. 

abieruut, vt pattt e Schol. ad L. II. «• qui vycac T«fo<(</«-] In cod. Aug. Schol. a verbis Kxi rht Tfuvtangi — ad Ev 

GOTTL. KSiv^i deluut.J Q. T48 O T K T A I A O T ;=' T F F P. A. tt'. wa'. tt^'. scTfisv. ei $s fii?^'Jri(rofiiv, xai * dvTiTru^ctcniiuaa-ojLis&a , x^bvoq kvi^at. dhKa. toIq x^^f^'^'^'^ > «AA« 
•TroW'M ' tTt ttAjoi/ T^a lAAitTrofisv, ka) iue iv aorjca ixofiev, ins tToifj^Mq ik toov idi'nv (^i^ofisv. 

T(z'. „Tc(,x, ccv T<? '' SuecTotti , oxt TcTf o7rAo;f avrm kui to) 7r\>;Ssi tJ7rs^(^i^sfjL€v. , u'^t ti^v ynv 
Sri^v BTrt(poi]Mvreg. Tolg ^e «AA»; y^ t^t ttoAA^, ^c a^-x^acn , acci sy. &a.\a.<rcrr;g , iv diov'Jcu, STrct^ovTat. 
it ^' Ml T^i ^vfiiMcixm d(pt<rciva,i Tru^acof/.sBcc, dirjost x,at TisTotQ vcivc) QorjSsiv , ' to ttAsov 5eri vritrioih 
■taiq. ri'i ifv BTcct rif^m 6 TroXeyxc ; si f^tj ya,^ J) vavcr) -/.^ajria-oiJLiv , v ra? ■w^oc-oom d(puiP^a-oiji,ev , d.<p' 
uv TO va,v]tKQv Tps(^ii<Ti, ^Xa^ojjbS^ct "^ TXTrAiit). ««V THici) lioi ' >ici]aXve<r&iXi bti ■A.a.Kor a\Kooq ts 
Kcc) st ^o^GfjLtv d.^^a.1 fjuaWov r^f Sicc(po^a.g. (JLti ydfi ^>j Bx,Siv>; ye t^ iA-Triai ^ STraiiuiXiBa, uq Ta%i) 
•TrcLvB^riarircu o •jroXsfioq, riv i^v yriv evJroov Tdfjbmfxsv. oi^oiKct Js [/.dWov, fjktj kcu Toii "TToiKrir avTOv 
Z v7co\(w(i)fjt,sv. iSTOog siKog, ABrivaiag (^^ovvfj,d]i, y,i^Tt '' t'^ yTi ^aXsZa-cu , fx,riTt aia-Tre^ dirsi^aq Kct]ar 
TrKayrt'iM Tot TtoAefjU't). 

7r3'. „Oiy fJbrjv i^l dva.i(rS-^ru)q avr^i kbAsvu r^i ts ^vfJLfjuixisq 'IfJi'^v iav (^Autt'Juv , xm) Itti- 
^akivovTag lAtj x.arci<pCf0^a.v , dKkd oirXa fih fjktjTfci) Mveiv , 7rifj,7rstv as Ka\ ahtdcr^cu , (Jbrirs 7roA£|tto» 
ayav ^fjAivlag , fitjS-' dg STTiT^i^ofiev H,dv t^toj ku) xa riutre^a avToov s^u^tvso-Bm, ^vfifia-xcov rt 

X 'AVTinaf ««iuif«(«v Marg. 'AvrnrKfirKii/XToiuiit CI. Sic quoque Reg. et Cn/T. Aog. at Gr. primum itTiitufxiHium^iiiiia , deindc 
«o induflo «»Tin«farK<i/«5Si(j<(ie3«, cod. Baf. quoque ita. n n^<«v ?ti Ar. C. Dan. Gr. Baf. cod. Mosqu. * e*f'foiii Ar. C. Van. 
Cr. Mosqu. qui ec Taxu habet. c Tt-nKiav I'afc. d Ti tAi'm Rig. Ctijf. Gr. Aug. t i^myin^at Ar. C, Dan. f 'g5i«i{5(iiS» 
AU. Flor. Baf. I 'AToAi'ira/iiv .M.irg. Ar. C. Dan. 'Ain^il-nujin Cr. Mssqu. 'lir»/ii»>iiw airiir {..ijf. Aug. h Tj dccft Ar. C. ^AvTiTtx^affKtvoitoiii^x] Sic recepi praceilntlbus codJ. et 
probantibus magno Hemfterhuf. ad Thorn. M. p. 852. ct 
Abrclch. in Auit. ad 1, 142. p. 261. Actiei frequenter ita. 
Talia loca tenrarunt Viri dofli facpius, fine caufTa. v. c. Plato 
Ale. I. f. ci }' vt' in5 itaiiciyuy-tiir^. Vbi Fabcr non bene; 
*{ WTO cS i^rxiixyuyiiativ, f. wc tu l/ie l7rceiSxyuy>jtiii(. Vuigata 
benefe habet. cf. Ernoft. ad Xcnoph. mem. III. 7. f. cottl. 

Hie vtique mttliinn elTc debet, vbi iif, n$s paiabimus ; ne- 
quc attincbat, loca afferri, vbi pro pajjtuo ponerctur , quod 
hie locum non haberet. Nimii omnino lunt Viri dofti in 
difputatione de Verbis Mcdiis, quali tota Graecitas in iis 
verfetur. baver. 

\x^vmxTx) In codd. CafT. Roftg. Aug. adiiciunrur verba : 
■xhnTti yig Yitxi ai AxxeSxini/m. Commodius vidcntur ad 
Schol. OvTt Ik tCk ii/wv 4<£'i?0(i<v pcrtincrc.] G. 

Ka) BTf iv KCivM c'xoi-iiA 1" aeraiio. Probat hanc Schol. et 
Int. latinj explicarionem Welfel. ad Herod. VII. p. 569. 
Confirmat haec Arill. Pol. 11, 7. ire ev tu xoivm r?« toA«»i? 
i^iv ucfy TtohijiHi niyi?.ii( x-/xyy.x^<inivci( ^oMiieTy — G. 

♦ffoftfv] Rcisk. in Diluc. Abrelch. p. 8I. corrigit <f,((6iiify. 
Sine caufla. G. 

[ne'vifn; yiif ei AaKtixl^ioist) Addidi cl AaKeixijioytt e Balil. 
«b fupcrius ciusdem arguinenti, quod non repcrirur in Call'. 
et Aug. Mo,\ ad v. tcxrus ; Ix t«» liiaiv addidi, auii^orc Ste- 
phano, Sti.] G. 

m Gxftoitj] e«f'f«"< C?/-. Ar. C, fed illud fanius eft. waSS. 
Quod paullo ante in optimis ciuibusdam Ml/', ell, i/riT«f«- 
WMuxtoitt^x, id minimc reiicicndum arbitror. It potclV 
fulpieio clfc , alteram fcripturam ab illis ortam, qui ncfcic- 
bant, vcl non cogitabr.i.r , non infreqiicntcm elle in hoc 
Scriptorevn'wis futuri prualtero vliim; dc quo monet U.Ste- 
pl'anut ad Dionyl. Haiic. Cap. XVL dvck. 

['T«f$f jfl.w) Quae notata funt ad h. v. , vt ct ad itiav, 
dclunt in Callel. et Auguft. , vt ct in hoc ad i^<fh ec 'Eti- 
ifoiTufTfi. Schol. ad 'AAAif y? l^i referrur in Aug. ad {■tiy^i- 
TS/Tt(. In codem defuut Schol. a verbis Ka) i* ia^xtttii — 
ad 'A;^iTiiv«<.J G. [Ta? ■jt^oti^Ht U^ui^iiaotuv) In Aug. fcribitur ad h. 1. iik 
TO airo<:iicxt t«'« ffi/ftf<a%B;. In eodcn\ dcfunt Schol. a verbis 
*H T«? irfoeiiovi — ad MxrakiiaSxi.^ G. 

KxTxf^ift^xi] In Ausr. Schol. interlinear! explicatur tJv 
ToAf/xov irxijtxi, vt in Scnolio fubicfto. G. 

[To paAAov) To fixMov COS haud relpicit, quos Scholiaftes 
intellijlt h. 1., Archidamus cnim innuit Athenicnfcs, vt 
monet Grammius.] G. 

["oui)fc«) Iliad, y. v. i6o.] G. 

OuTw; elxo;] Quomodo hunc locum legilTe Scbot'iajiem di- 
cemus, vel laltcm fufpicabimur .•' ' 'ASi)va/wv ccrrc ledum ab 
CO fuiflc tellari videtur eius cxpofitio ; fed an negatiuam par- 
ticulam ante e/xoc fcriptam inuencrit, an de luo adiccerit, 
dubitari poteft. Vtrocunquc autem modo fe res habeat, eius 
cxpofitio irtam prae fc fert leclioncin , oZrui oCk lixot 'a5i(- 
vkluv 4;f3n(ftaTi. Quod autem ad ea, quae proximc Icquun- 
tur, attinet, praeterquam quod ^i)r« non vidcnir agnofcere 
ante Suf.iutai , etiam pro datiuo rf. yi alium aftert, videlicet 
iiniv. Sed fieri poteft, vt negatiuam voculam de fuo pofucrit 
ante (lxQ( (cxpolitionis gratia) ex illo (iifre funitam, et port 
ilnTv adiccerit ttu rifv ySjt, aut aliquid huiusmodi. Eum deni- 
quc aliter locum hunc leu,iirc perfuafum habco , fed non ta- 
mcn tarn diuerfam, quaiu prae fe fcrt eius cxpofitio, Icftio- 
ncm eius fuidc. Vt autem ilium milium facicns, ad fenfum 
V'cniam, quern ei, quam habertmus, lertioni lubcffe puto, 
primum quidem ovrut fon.irc arbitror vtque adeo: atque haec 
velut cpiphoneiiia clfc, ttru^ tlxot 'A3>iv. etc. dcinde 4ifoni- 
liXTi elle diiJhun pro Jto (J,(>on)VaT«Ci /J''"' animi magniluJint. 
Poltremo, his verbis tJ y^ IvKivtxt (<i ita fcripfit Tbucjilidts) 
fignilicari, in\ixt-j n vcl inf-ox^exft ri Sia ti)v y^v rroiiiaxi , id 
ell, TiJ m() ry,; iifiiaiKt riii y>)C 4pc|3i«. stfph. 

OtTi,; tiKo;, 'A3>fvjiY(i« ^(ovtiiiun nuTt Tp yp — ] i. e. ntc 
vcri/iiiii/t -jl , .Itl^cnlinjn til) eiutiim .\imum fiifluyos al'niuiil 
terraf caujjj , aut tiinquam impfiius b<lto confliruatum hi. 
Nemj c, CCS inituros pacis conditinius qua.<icunquc , ne agcr 
ipforum valU-r.ir. Abrckh. Dil. p. 8I. iungit tlxoi v. <^f ovu'- 
f**ri) ct vcrcit cum Scholiallc u'xJfi Jud. Tp -,p cife cuium T H V C Y D I D I S HIST. I, 80. gi. 83. X49 

faranda * tempus teretur. Sed foitaffe pecunia? At ifta multo etiam fumus inferiores, nee in aerario 
habemus, neque ex priiiatis facultatibus promte conferre pofTumus. 

81. „Confidatforfitsnaliqiiis, quod armis et hominum multitudlne illos fuperemus, vt illorum 
agrum incurfionibus vaftare poffimiis. At illis eft etiam alius agar longe latere patens, quern in fua 
ditione habent, et res, quibus indigebunt, mari veftas importabunt Quod fi honm focios ad de- 
feftionem follcitare conemur, quonlam horum maior pars iniulas incoUt, his etiam auxiiium claffe 
ferre oportebit. Quodnam igitur eat hoc noftrum bellum ? Nam nifi aut clafle fimus fuperiores, 
aut illorum vecligalia, vnde claffesalunt, fubtrahamus, plus damni capiemus, quam dabimus. Atque 
in hoc rerum ftatu ne lioneftum quidem amplius fuerit bellum deponere : praefertim fi nos diffidii 
autores praecipui fuifle videamur. Neque vero ilia fpe efferamur, hoc bellum cito fedatum iri, fi 
agrum ipforum vaftemus. Imo vero vereor, ne liberis etiam nojlris ipfum relinquamus. Verifimile 
enlm eft Athenienfes adeo e.vcelfo efle animo, vt neque agro feruiant, neque tamquam imperiti bello 

confternentur. 

82. „Veruntamen non fum etiam vobis autor, vt et noftros focios ab illis laedi ftupide finatis, et 
illos, nobis infidiantes, in facinore manifefto deprehenfos non arguatis. Sed cerifco arma nonduni 
mouenda: at legates mittendos ^//zfnnj-, et de iniuriis, quas fociis ftcerunt, expoftulandum, \t&tamen, 
vt neque nimis aperte bellum declarent, et Jtgnifuent , nos baud permifluros, vt haec diutius faciant. 

♦ Tempore opus erit. Alii. HVDS. 

it^iA hliS-:i?o,. T^8 U^tlToy-tv-] TB hM %fW*Ta. 'Ev xo-vw] t«,«/« J^jAovo'r,. Cute U rSv :J/«v^<^fV»fi£v] ?r_^»i<T« 

yi? «; \ct^iixiii<i-jii. 'TTff$f?ofifv] cl AaxiixiiiUiOi. AjiSv] x£/?£/v. 'E5r<$<"T5vra?] K«r ixf/rav £f%o,«vo<. AAA., 

y^ Ui] eexr.-^, Kxt 'Javlx. Ka) U ^^Aaffff.,?) to Ik, IcjtI tS ha- 'ETalovra;/] uai^MCisi- A$/7ivaiJ «.zc'mfy^. ^ T.? 

ci; Ux.] x«T« :rorovTfcV»v. "h tM ^e><roScvi] xi x/.'S.,. Kuy th't-j;] rS ,r?iyi^:cT,. K^r^A^if-ri)^,]^^ «J^ tov^ ToA£,«y 
caulTae, pro },i r^v y^v, fiue t?? r?« £%«« k. ml>h, vtSchol. di^^mum, iniquum cfl; fed cum Bnt,u0 nonx fimie Jignum; 

vclit. Idem elTc, ac fi Thucydides icrinferit: £t«« £<'«V tJJ Germanice dixeris : e! J?dt thm Stolze der Atbinienfer abn- 

tZ, 'a5-^v. <iPov.,'M*T,, ^„'t£ t? •/. I. (xiri;) ~ Sed contorts ikh; at non ita Graece dixcris. ba vfr. _ 

eft haec ftruftura, nee ri tUk h. I. eft t?^t«v . vt monet ["^Hv r^iv yx> «^r<.. t^k^m^O Haec verba infcru. e codd. 

contra Abrefchium Baucrus, fed verljlmiii ejt, quod vel cum Calf. Roftg. et Aug. Scholion prox.mum ad ^fc^^^xT, non 

dar. conftruitur, vely;m;V/V.W;Ww fignificat : Quamquamineo reperitur in Au|. , vt et Schol. ad Ei;rj£v|/o,/iv et Uav nru, 

ronaftenriorBaucro, tanquam fjxo; nullo in loco capiatur pro it. zA n^oaxyuyi] G. •• »/ 

^'i'.-f/; Nofterfubinde ita. v. c. L. II. in or. Cncmip. 56-Baf ^ K«r*$«;fav] Refte Schol. lA^rxf.v. Suid. rcpctiit. Mox 

PoreftScholiaftcs quoque h. 1. docere, qui iun'_;it TO ti'xJc cum «AAa, fc. xeaei/'w- G. .. 

tt.ov,''.«T/. To~$?»v,',«"CiimBaueroex|lico; 5,i to' <f f oW*. vt 1. e. oftendcrc arguendo, nos deprehendiHe et agnouili* 

c8o.'iT£i?/«rr"' ^'^ T^viTf,?/«. Durum etiam id, ranquam confilia illorum. Eft Metonym. Anteccd. p. Confcqu. bavpr. 
refoluipoliit cumAbrclchic) 'aSjjw^i'hc in'A5.,v«'«)Vi vtScholia- Mn'i>' «; tiriTf^J/o/zf/] Bauerus h. i. bene o.plicat; luppkt 

ften Icnilfe putabat Srephanus. Cetcrum ivf.tCttv Tp ^jj idem enim poll (zijTf, J»)ABVTac , led ita vt fit pro x«l SiiASvTxt, uf 

elle videtur ac in orat. Periclis, c. 143. y?? t»£x« »;c t/'araxa'tiy. ' ^- eviT?sioiii-J. Solet Nofter ncgationcminiquo loco ponerc. 

vid. Abrefch. aucl:. p. :3<;. Reiskius in anin\. p. 13. malit ^. ^- jn _j^ ^^ ^'|,5 Jj^^j ^o xp."l^''' xvuffxffBxi. i. e. ox 

le"i Tt) Tiixrii /'»l-""'e firu/'ie, ftu temporibus fc accommoJare; ^^^^gaeOxi — Et fic qutique ccpit latcrprcs latinus. G. 
quant; aar.i non ncgat SsAti/'tiv tJ rji ,■ polfe exf oni : prne ca. "i^an pocnitct me meac intcrprctationis, praelcrtim a_B. 

rltiiu f. Ill/lie vietuqiie, m ea ab hojlihus cuii imipntur, con- Qott[, cc Intcrpr. Vulg. probatac ; fed tamcn ct (icpolht: 

tUtior.ibus quibu.que ncertis et iiulit^nis fubfa-ibere. scttl. y^^^ tamen oftendamus, nos peimilTuros; non vt dicamus hoc 

e;«'-1 Non vtiqucnc<To, tJxcc poifc clfc, lUcens, congruum, iiimirum, aut prohceamur, led, vt taccndo et Icmter agendo 

aequum: nam ct u>.lr:^i ita dicitur, m: fit iure, mento ; ct praebeanws illam de nobis opinionem. BAVtR. 
»pud Horn. 11. I, 120. ci is aiKe, ct vl". 126. evK ijteiiKf, in- lulxovcuufSx') Dceft h. v. in Aug.j U. 150 eOTKTAIAOT S T T T ?. A. TT .3'. '!ry. iTMCayiiy^ , y.a] EW^vciiv xa< (iueQci^uv , si'^TroSsv rival >i vavjiym >i x^K/jtccTMv dvvetu^v '!rfiO(r\t!^pcfj,eS-a. 
dvsTTiip&ovov ^s, o<roi uxnri^ kx) milQ vtt' A^tvaiuiv iTn^akiuoiMS^a , fx,n EAA^ca? fiovov a,\kci xa< 
(ia^Qx^ac TT^oo'Katiovra.q, dtcKToo^rivcu. kcli ' ra ctviu>v afJLX ' iKKo^i^cufisS-a. xati ^i* f^h ' e-7rxK8(rci)(ri 

T( ■TT^SS'i^iVOfjitVMV tjfjCuili, TXVTCC CC^I^X. fJV OS fJbrj, " OieK&OVJOiiV " gToil' OVO Kx) T^I^V, XfliWOV IjJ")?, »?» 

^OKfi, TTSip^xyf^mt,. i'f/,ev £x' ctvT^i. kx) i'a-iiii o^iivTSi nfiSiv 'fi^n t^v ts Tra^xcTKSV^v, kx) j^i Aoyag 
avr^ofJboix vTroa-fifMOAvovrxg, fixWov civ il'noisv, Kx)ynv hi xTfAriTov e%oi/7sf, kx) tti^) Tra^ov'Jm dyx- 
S-uv kx) i!TU) s'p^x^fji,svj;v QaAsvojus'jot. art yx^ " xKXo n vofj.i-T-^'Js t^v y?v x'jtmv J; ofift^ov v/eir kx) 
iJ% ij(7(rov, V otTii) ajicstvov '' s^si^yxrxt. rig (psioscr^xi x^l *f ' ivT</TAfi7oi', kx) fj,>j ig xwojotxv k:c]x- 
'TtiO'x-j'Jag airisg^ a.KyjTr'^oTi^iig 'ixstv. el yx^ aTrx^xa-iiivoi, roig tZv ^vfinx}^^ lyKA^fjixcriv iirsix^h- 
7^5, rsuifzev x'jrriv y o^xxe, oTTMg fiij ai<rx,iOv kx) elrro^ajTS^ov tTi nsAoTrovv^crj) ■ir^x^^dfjt.sv. iyK\f;fjLx']x 
fjbiv * yxp kx) TtoKs jiv km iotoolm oiov js kxtuXvcxi. iroAf^ov ds ' ^'vf/,'7rav']ag d^Xfjtivag ivsKX tuv 
ioim, ov ^ i-ax^x^i sloivxi Kx&oTi XJ^^^i^^^) ii pxdiov svTr^iTrcog S-ecr&Xi. 

Try. „K^) civxvS.:^ix fJ'V^iv), Trokhisg fji-ix iroAn y.^ Ta%w k-TrsABsiv, ^ok£itu> iivxi. sic-) yx^ kx) 
SKSi'voig ^K * 'i\x(r<riig %PYiy.xrx (^s^ovTsg ^vfifLXxof kx) stiv o -jToksfiog i^, oVAmi' * roTrksov , dkkd 
^xTrxvijc, ^1 '^1/ Tx oTrkx ci)(psks7, xkkoog ts kx) ^rre/oioTXig tt^o? S-xkxa-a-iHg. TOPKro^f^sS-x iv )' tt^^jtov 
xCt/jv , kx) f/,fi Tsig Toi'j ^vfif/,xx^v koyoig tt^otsoov eyrxi^i^'fis&x. oI'tts^ os kx) t^v d.7io^xivovrci)V 
^ roTTkiov iTT ftf^^oTsex T^f a(Twff s^ofisv , isjoi kx) KX&' fiTvxixv r) avroov T^oiioofisv. 

i ti airSv Cajf. Cr. k 'SLuniQiiiiuie Aug. Sed man. tec. ijiwafiJi/iiS^. FJj>: Bif. I 'E»«HBmri Mirg. proSat Stcfib. 'Swt- 

niufi C. 'ET«K"ar( ti Cr. 'Erijciijurif ti Gr. Mio error c(i. Fortadls poll.-iiore loco voluit fcrlberc CI nam hie plenimque cum Rtg. 
et Citff. confentir. In 6V. autem el) lyitniutt, auHorc Diickero, vt at cod. Liaf. 'riaxiijiTi Rt-i;.CaJ/'. Aug. 'Eirxnaairi D.tn. luantsutt ti Alosqu. 
m 'iLi.iirruy Ar.C. Dan. « 'ErJv k«1 Juo /?ci:. >•:'.>. ex emtndat. inter vc.fus. o " K\>.iri£i\ff. i'af: . p "ortrCr. q 'n^if/irSn 

Gr. T 'Et) tS nxtUn Ar. 'et> itUI'mi Caff. Aug. jMox Rfg. ilt iTtSv. s rif iio'a.'mii Cr. CI. i Eilftw. i^LXi if, Cr. v 'txit- 

fi Dan. X T3 irt.itv Caff. Cr. Aug. y njirifv Caff. Aug. : t3 "A/oh Reg. Caff. Cr. et hie haii^irifa. [iTfOffaSfc/fffi) In Caff. ev/x5gclt!i] G. 

'Ai£xl^5o;iiv — ] Sc. xaat > o'ffoi (fTri^uMviHTX! oto Tnu'j£)i) 
affxef X. ;;. Jt' 'Ai^. jt. {cturif) jrfoffAa/?5vT«5 fiij 'E. fi. — 
Pi3(r«5?vai. Ita fcite Abrcl'chius, (Autt. p. 235.) qi^l iixcfi- 
^i;v2: expl. 5;' ai/roJi' e-w^ify;?!, vt -.'im cxpriirat pracpolitionis. 
Sed nimis iubtiiirer. AixauSiivxi eile idem vidcnir z\: ffu^f.-ixi. 
jlcisk. in,anini. J. <;. malic leg! : oVoi ia-/P.«Aeiovrai , urxcf xx} 
yfisrj t3-i(3aAEi/c'|ii*5*. Sed pro brcuitatc Thuc. lubinrclligitur 
illud iTti^gMictrxi , quo non eft opus in coiitextu. J'.a.icrus 
reioluit ira : ca-si pro iniltaig «'i , et icq^ui dcbuifFe i-ri^H-Mviv- 
TM. Sed uriuiam perfonam dcdilVe tw iiiiilti. Quae ratio 
inufitata et valde dura : ilia vcro facilior, et Icilpri Jillgenti 
yila in mentcm venif. gottl. 

['Ex£i'v3(; i^M-jiiTi) h. V. defunt in CalT. et Aug.] G. 

"Piroi — fTj(33i/A. — ^i«ff-«5«»«i] Etiam Abreilii. cogitur c.x 
fcripci/Afi/ojifSa fupplcrc ad ueat , ir'/Jei/Afwovrj:!" iaris duricer, 
yr c lequenri ; ct mea ratio 'J'hucvdlJis ingenio apricr. v. 
Phil. Tniic. Paull. p. 107. lOg. vb'i liiiiilliinum e.vemplivri 
*ttuli, ct quod plane cximar uinnan dubiratjoncm, c 3, 67. 
_«» ol iiyino»ti, Zsntg iiii7i tvv, xoi^jstieOe, Quid m.uiileitius :" 
Quid fimilius huic loco.-" JijiffaSiJva/ hie eft, eonarl, quacrcre, 
ftudert lahitem ct ftcufitatem parare. Sed iix(;aj!)iivxi die, 
^QT alterum feruare, quis vnquam audiuit.-' Hoe nimirum 
eft, in minuris arjutantcm n'.igari, et grauiorum obiiuilei, 
leuioribus vnice attentum. «aver. 

['OffCJ a'ffT<f — ) Hoc Schol. ex Aug. CaflT. et Roftg., quod 
male transpotitum eft ad 'A^.ifrTorffB;, intuli.] G. 

Ti xiru-j itTafii^iLiiiHx) Baucrus iunxit haec fupcrioribus, 
ct infiiiitiumn i"v(|ui debuille ftatuit, quod pendeat 3 ittf.fiu. G. 

[n^'if/isv ^M^;) Male int. Schol. Senl'us cf^.: Jimul Jome- 
Jlica praejiilix cxleHicrmis. Suidas : 'ExTof.'^nv, {•tvitexdv, 
s»M(yii». V. Gramni.j G. 'Exaitifffu.ffi] Vcrbum (caxHciv, quod in marginc habes, a 
Thueydide huiusirodi locis adhibctur potius, quam alteram. 
.ST FPU. ReCte Stephanas. I'irmant et alii .MjJ. vid. Ijiji- 
cem. WASS. 

Hv ioKti] MoncRte Bauero, iungcnda crant prop. h. r. 
iftfv Iz aCrnQ. G. 

[uo^e-jfcuei^i) Parumaptc. 'livm tTri rivxcfi beliumlnferre, 
Vt nocum eft. Monuit etiam hoc Grammiu.<;.] G. 
^Lraqixeixv) Deeft in Call". etAug., vt in hoc abfunt Schol. 
• verbis K*; t« avrSv Xfix IxTaci'ufitUx — ad Ar/xi(TO».] G- 

Kc.f yijv £Ti xTiiiiTcv f'xovrtt] In primis, et quiiiem, alccrum 
X*) kruit i^e^yxaix. v, Bauer. G. 

"O;.ii)fov] Agnolcit et cxplicat Suidas in ofutgi). hlxft"* 
TO sl; ili>iif,v 3i3«ftsv:y en-) euv2y.nxi(. Coni'cr H/irpocr.ct Hejyci,. 
V. ciitt(i7v. Etytnol. p. 3 35, zo. wass. 

°OjL'.;(fcv txeo] Bauerus fupplet iiix,(- iiolite putare , terram 
vobis alio , quam pigntris loco e(p, G. 

Nojidum pocniret inteif rctationis a B. Gottlebero proba- 
rae ; veruni tamen et iic pollis : terram habere pignus , i. c, 
ejji, in le continere, pracbcre , efficere, •xxfixi" < 'ta eftc 
comparatuni, vc lit pignoris' loco. Ita Ixeyym' dicitur, quoj 
taheat pignus, i. e. lit, praebeat. BAVhR. 

Ovx 'i.rtcv ottf aittivsy] i. e. TotuTm fixAAoy, tctt aiuntvt 
Vt L. VII. 63. V. Abrefch. Aurt. p. _i?6. ix yifisoi ellc^eiAAoy, 
V. lupra c. 1, !i. «») ix iiciroj /,f7xi iaxv ol nietSrai. cl. L. II, 
5;.,, vt oCx iixira, f<aA/T2. v. Moeris p. i$z. cf. Picrlba. 
V'i'um particulae illulhauit quoque Schuebcl. ad Onof. p. 
65. G. 

[Aii TB lilj reiicTv) To nl) ante rsiuii/, inruli, auflorc Cram- 
mio. Siudet hoc contexfus orarionis in fequentibus.] G. 

(Aii -i (t<i/oKi.5nov) Rel'eruntur h. v. in cod. Aug. ad T H V C Y D I D I S HIST. I, 82. 83.^ «5« 

Interea vero cenfeo, noftras ipforum res parandas, et focios, tarn Graecos, (juam barbaroS, noh'u con- 
cHiandos, fi forte vel clafTis, vel pecuniae vires aliquas alicunde nobis praeterea adiungere poflimus. 
Non eft autem inuidendum, nee vitio vertendum illis , qui infidiis appeiiti, (quemadrnodum et nos ab 
Athenienfibus nunc infidiis appetimur) faluti fuae confulunt, non folum Graecos, fed etiam barbaros ' 
fibi adiiingentes. Simul etiam noflras fortunas expromamus. Quod d noflros legates audicrint/'iibc 
crit optimum : fin minus, duorum triumue annorum elapforum fpatio, iam melius inftrufli, belluni 
illis, fi vifum fuerit, inferemiis. Et fortaffe, quum noftros apparatus iam cernent , et verba ipfis idem 
fjgnlficantia, fadiius cedent, et agrum adhuc integrum hubentes, et de praefentibus bonis, et nonduna 
ab kn ft e corvupUs dcliberantes. Nihil enim aliud ipforum agrum effe putetis, quam obfidem, quern 
habetis: atque eo magi':, quo melius eft cultus : cui quam diutiihme parcere, neque illos , ad defpera- 
tionem « z-'oto compulfos, cxpugnatu difficiliores reddere oportet. Si enim imparati, fociorum cri- 
minationibus folicitati ac hupulf, ipfum vaftemus, videte, * ne plus dedecoris acdamni, quam dccoris 
ac emolumenti Peloponnefo afreramus. Nam publicae quidem, ac priuatae criminationes dilui, toUique 
poffunt: bellum vero, quod priuatorum caufaxib vniuerfis eft fufceptum , cuius incertus euentus fciri 
non poteft, honefte deponere non ejl facile. 

83- „Neque cuiquam ignauia videatur efte, quod multi vnicam cioitatem celeriter non inuadant. 
Sunt enim et illis non paucio;es, quam nobis, focii, qui tributum pendunt. Et bellum geritur noa 
tam armis, quam pecuniis, quae in eo gerendo confumuntur, et propter quas ipfa arma funt vtilia, 
praecipue vero hominibus medlterraneis aduerfus maritimos. Primum igitur has paremus, et proma' 
mus, neque fociorum verbis impulfi, nd bellum mouendum prius feramur. Qui enim eorum, quae funt 
euentura, caufam in vtramque partem magis fuftinebimus, quam vlli alii, iidem etiam per otium aliquid 
eorum prouideamus. 

f Ne In ignominiam aliquam et difcrimen Peloponnefum coniiciamus. Acacius. HVDS. 

xcn5 oe xef.ciui. Ufoaxywy^] v^cae^^fotcet- 'Ay£7rl^5o;ov Jt] a-ioyov, af/wf/))TOv, ixiho:; i-^Xavori. Oaoi wcvsf <)^E'« "» 

'a3))v«(<i'v] e^ni^^i rij'J oivaiiri tmv 'a5>(v«i'i<jv, KxrXTf.viTTu-i rvq Aaziava;. Kx) r« airuv cif^x iKTO^i^dfitSx,] ■ao^i^iiov i^uvii Ik 

■fSt lifJETf^iwv iXuiiiiv. ns^^x'/iisvo:] (JirAifffifvoi. "ifiEv It' xuTue] tto^iusoih^x. axo tb ie-jxi. XlxgaSKivvii'] eTmitxetxv. 

'At(x>)tcv] eSiaTo-j. 'h oV>)?ov '"xf'"] oVf?'' ■ hixu^ov to ixi^ £is"j'n»« ■zx^ix^t'-^^"''- 't«?x to cfta f'/ff/v. Kx'i ix xecoi] 

iia TB nil TuiUM xvTuv Tiiv y^v. 'E( afrovoiav] Six to frioxlvSvvov. 'AAjj^ttot^^kc] acxirVf. hiij aiffX'CvJ o T*? i" ^o- 

Af/iw yT'aiiVjoi-, xvxyy.ui,eTxi uTTOfUv, y.x) ek aiV%i/v>)v xxSiraa^xi, ii SaMvui-J, ij Ixi neyx?.^ ^^ulx tcv toAs//o» xa;ra,',i/«y. Evixx 
Tui ]iia>i] ioj'wv f.iyit tZv KofitSiuv. B yx^ ijv xoijx tx iyx?.viixTa ■aunx-i tSsi VleAc^ovviiffluiv, uMx fia-juv ra-i Kofr.Si'wv. ef'ffj*^] 
avcd(a5xi> Kxrxf^ucai. 'Af.Xut re xx} ijz-cifuTxi;1 vMo/oiv e-jv xx) S'x tSto xsiI-^'^''''^^ Seojj.i5x. kxtx xoivi ie to, f tiv i a-oAf- 
/*!i;. OiVf? Si] iiiitii el Aaxiixifiajioi t) aiT&v vgciianiv tuv azofitjas/^evuv. 'Et' «(i^orefaJ xai v/x-rfv xxl ijTTXv. O 

f'O 7«f iv ?te?.iiitf) Haec verba in Aug. caput habent : runt bellum, moderate gcfTerunt, et vfi funt; vt iie^xi rit 

jTEijiSf'Tfc TffzH/xEv. Vctba fcqucntia : i^xlsn riiv iCvxinv — vx^ovrx , vti praefentibus, rcl. BAVKR. 

TBS Aix«v«c iniquo locopolita, retull cum coJd. Call'. Roil^- 01/% otAwv totaIov, xM.x i^^^yij;] Proprie fequi debebat 

ct Au5. ad 'Av£5r/4.5ovo> Jl. Schol. ad 'AAij7r7cTlftfj dccrt in ij, vcluti L. II. 37. hx xvc iJ.ifHi to vAsTov I; rx xonx, it av 

Au''.]' GOTTL. ufiriit rrr'nTiiixTr^. vbi vid. Schol. to— JrAercv, avrl t» f4aAA»v» 

Mtv >sf ToAcoiv] Cr. CI. male. Copulam faepe geminar vt Icgcndum eft. cf. c. 59. ei. libr. G. 

Noftcr. WASS. Ai' ))v] Per quas (pecunias) Int. vulgarus : propter quas ; 

ZviizxvTXi] SuifjratTu; titiui if. Gr., fed fulus. v. 46, 15. male. Proprie dicendum, o;' ij?, vt mcnct Pauer. ad h. 1. 

45, 12. ID P.M. A^i, cum atcufailuo, fer , iam lumirur ab Homero. v. c. 

i'AAAi fio'vov) In Aug. addifur cal.] G. inixrx Si' (<;,■» xl>iv. Od.a. 143. Cl.irk. ad II. 5. v. 510. G. 

Oi rxhoy ivT^tTtui 5tffSai] Vide nos ad S.lllujlii lug. Cap. ["AAAa'c t£ xai iJjrfifwVii/i — } Hoc caput lubllitui Scholio 

LXXXV'. WASS. ex Aug. pro vi.lgari Jaa-avij;. Doccnt etextrema: xxra xon5 

(SiaSxi ToAsftsv] i. e. xxraSiaSxi- Sic Flar. in Menex. c. 14. 51 to, 'nv ^oA«/xo«, quae pertinent ad ),V. t? o« Sx^xrHtit.] G. 

7!o>.iy.ot »c fiCT^iui tir.TO. Thuc. I, III. dicit xxTaSeaHxi. G. [t1 xCtuv — xxoP^teciJ.svu')) Haec verba delur.r in Aug. In 

1. e. (iiiirc, xttoBcc'Jxi. Sed apud Platon. loco allato a B. Call'd. cadem Icripta crant recci'.ri manu inter vcrlus.] G. 

Gottl. fitTslui i5nj» Te» TiiMno/, clTc f ollit, modcfte liabue- ['Ett' «f<4<oT{f«) Hoc Sdiol. ca Reg. Lntuli. 153 0OTKYAIAOT S T T T V. T^. TTiJ"'. y,Ka.) TO |3^a(J't) Ka] fisAKov , o fMifii^ovTM fMaKtra tifJ-o^v^ fin a.l'rx,vvs(r3-e. o-TrjufJamf te 
yoie, (rxoKccirieov av ' Tra.v(ra,i<r&s, ^io, to etTra^cicrKSvot fyj^«<^s7v x<*i ajxa eXsuQ-i^ctv nat '' evS'o^oTii- 
Tijv iroXiv ' ^MTravTog vifMOfzeQ-x. x.a] ^vvxtxi '' fj,ci\trct a-co(^^o(ruv>i e/M'^om tst' slvou. fjLovot yd^ ^t 
avTo s-jTvpa-yiciiq ts iK i^v'^^i^ofjLSv , Kct) ^v/j.(po^ciig ^laa-ov hs^aiv ttKOfisv tcuv ts ^vv 'nccttvu) ' sttot^w- 
vovToov ^uif 67r< Toi ^Bivai, ivAoa. to ^oxhv tifuv , K)t iTrcci^oixe&cc voovri. km tjv tic ci^a, ^vv Ketjrtyo^ia, 
TTcipoPvy};, i^h ^ Srj aaXKov dx^scrS-^vTSi ^ dvs7rsi'<T&>!fj,sv. -woKefU/iot ts xa) eC^aXoi tiid to evKOCficr 
1' yiyvous&ec, TO fj,h , 071 izi^jjf c-o)(^^oa-uvrti ' 'Tr^.iiTov fxejix^i, aicr/yvtic ^e £v\pvxtcf sv^iaAot $e, 
'' duaS-BTi^ov TM'j voij.'l"j Tni v7re^o\pi'cci TTMhuousvot , KCLi ^vv %aA£xor;;T< ' crvC'soy.-'re^o!/ v oirs avri^p 
d'/KH'irslv y.ai " (iri tu dx^iia ^vve'Jo) ciyccv ovTSq, txc toov tioKb^mv Tra^ctr.KSvdi Aoyui KaAii^ fjLijM'pi- 
aevoi, " d'JOfiOiu)c, eey^ STTsPilvar voa(^Siv ^s ° Tag ts dictvoictg tcHv ttsAch 7ra.PX7rX)j<riiig eJvxi, act) Tag r. n«i/»oi»»» M,irg. nxCiHtU CI. ntitifi^e Reg. Caff. Aog. Cr. Sed hie «i fuper » fcripto. wittiU I'tfc. 
gifff videtur Scho'.i.tfles: quam ledioneni (l"'!"'' i> '■,"*•) aliquis ex pirce fcquens, I'cribere hie .VJoforariiv pofjit. giflf videtur A^*»/i.i/««: quam lectioneni [inquit J.*i'/>».) aiiquis ci piric icqucm , n-nucst mt .»si>tiireiriiv poiiii. c dixTrxtrit Cafi".- 

Aug. t'af:. Thorn. Mag. v. l^l'ititf. H M«Ai« ki> sxit^ttuvH (ir. e 'Ef»Tfi.»ivT»v M.trg. ( I. K,g. Caff: in hoc tamen eadein maim 

)r fuper J ieriptum crat, Ang. Paullopofl in cuJ.Baf. a pr. injnu /T«ifo(ie3«, acorreUore: i«ifi^e»a. /' Ai on. CI.R.g et c'.'.i^ .iug. • 
g "av iir£<rJv("» Mi''g- Bar. ,-/,-. non probac Steph., lit;, etex emendjt. reteiuiorii manus (ajF- In cod. Rjl". n prina mjnu Sv .Vii»Ji- 
(/«, a correacre ivt-riiriiitiv. In Aid. Flor. et F.af. a» iT!(»iw"- I" Cr. int^-r verfus pro varia leaione cl> <<vmix><(iuy. * r»»«-' 
Kt3» f.'r. (■ lUiov (iir. Cr. k 'A(i»3C,-ifiiv Gr. C/. Reg. Flor. ed. ct c.iin . manu recent, lupcr v polito Caff: Aug. / j:M${j»i,-cf« 

/4r. Mosqu. In G<-. quoque correftor fuper v fcripferat i. Mox in cod. l!al. it«) 2rf aCrSt a prima manu, a correa. ? v. lu. w Poft 
(<« hypoftigmen ponendam cenfet S/epb. n 'Av»)ii*5 D<»v. et in marg. ittiiiiuf. o Tk ti tJ» ir/A«{ S.x/j.as /Worf. 

vni rei, codcin in loco, fua appellatio imitetur. VC- vcrbi 
in «i5j; C0>j^?ocuw,i tk-hst., xlex'J'-^i is tilij/i/x'* i non (ecus 
accipicndi tunc iiuain li nsJcm eajcm de re vtendo verbis 
clTct diCtun\ ; QTt etlhu^ ry tvKOtnti TAt.Vov iiiTsx^^ ^ a(3H; ii 
ft/lt/x'*' Alia enallagc eft in eo, quod, qiuiin x-sAtfuxg) 
dixillcc, lubiungicur ii<liuxix- Locus itaquc capicndus, tan- 
quam icriptus cller : tu-\,-jxoi n kxI tyj3»Aoi iiu tijv ru^gctuvnv 
yiy/of/eS*. fuiivx'i |iiv^ on «ijai{ «'an;)fOffi/«(C TAtiVo' fUTixHt 
a.'Js,- oe (i\iuxix. v. Stcph.] G. 

[A(a r« ri5« iixctiiv;) Ita ex Aug. fcripfi pro 3ik ri tuKitftMi. 
Ita iam Stcphanus diuinarat.] G. 

LAiSjfiivwv i') Dcell in Aug. 3'. Apiid Horn. }' SnifS* eft 
II. 0. V. 56J. r' mSfuv, li. F. v. 531.] G. 

To fih] i- c. ToAffHKc) (ie». Ita oratio concinnior elTet : 
fequiruT enim; cv^nAoi ii. In Aug. S'chol. incerliueare ell: 
ro jiht voM/iiKov. G. 

nAe<>ovJ Gr. TAiev. Vid. 3, 19. 91, 9. 107, 5. 13S, II. 
Vtroque modo nollcr, fed rccepta leftio huic loco accomino- 
darillima. afta3^?'£(>ov quidaiu A/y.' pcrperam. wass. 

"On xiStu( — uicx'i'it] Kauerus norac ; to ivxoeiiov, tH* 
jclSS cc x'ltx'Ji^^ "O" inter ic ditVerre iisquc ngnilicari lardi- 
latan l.acetlaemon/oium in auileniio et j'ubcundis pe<icufit. V.x 
modcllia autcm et conlilioruni grauitatc, aUvUirc I'hucydide, 
tortitudo nalcitur. Qui enim in omnia priidentcr inquirit, 
circumlpicir, ne Ic commitrat fortunae dubiac, ct prudenter 
cun6\atur. v. not. ad Schol. G. 

Mioii — eu-^ivxix] Simplex jnfcrprctatio eft: vbi eft pudor, 
ibi ct (irauitas : banc enim pudet tcmeriratis ; vbi auccm ell 
tortitudo, ibi eft pudor : tortcm enim pudet trepid-ire in re 
prudenter cocpta. Quare, cum vtrobique niodeftia lit et 
pudor, et. in graultate, et in ibrtitudine, conCoquens eft, ve 
pudor rtddat tt graucs ac prudcntes, et vero fortes, ynde 
non debet, inquit Archidamus , opprobrio elTc nobis illai 
cunrtatio, nee timtir videri. aiii, l> ab aiVxs/vji diliniclam 
\Tique volueris, interpicterc licet verecundiam et obfcr- 
vantiain/'j; m, quas iniupcr habere vercanrur: hinc lu^fcyii 
crunt motifjii; nam ct Cicero medejlts vocat Icgibus vnice 
parcntes. bav'fr. 

'Afiadi'ufty rfiv wo'fMDV t(;C J»ffo4''«< Taiitueluyoi] Ita ex 
optunis codd. tccepi, pto iftx^iftui' illutl lueliiu couucoit [Tww «aa«i> lyK\>iiixTm] Defunt in Aug. h. v.] gottl. 
[K«J ^eiioiiiHx —) \'idcnt'.ir haec a librario per iinpruden- 
riam praepotita elTe verbis ; exeiio^rei ytcg. Hue non perti- 
nent, vt e te.vtu Thuc. apparct.j G. 

['EvJcJoT-iri)/) E Call", et Aug. corrcximus.] G. 
[^AvxgaaKiuot) In Aug. legitur iiTx^aSKeuov ] G. 
MaA/Ta;] Non pertinet fzcAiS-a ad ^fioiv, fed ad 0, quod eft 
ante vcrbum jj.(fi.(porrM, id eft, cuniitatio, de qua magis, quam 
dc alia re vlla, nos accufant. si tPH. 

SxoA^i'rifov] Rcisk. in Dil. Abrefch. p. 84. coniicicbat : 
rxx'JTtiO'i- Contra rei rationem , vt etiain n\onet Abrefch. 
in Dilucidatt. ad h. 1. G. 

K».| xftx — iixirxMrio] T. Magifler. WASS. Eft aplid Tho- 
mam in tT(5o|o?, vbi variam Icclioncm indicat: svJoJoc \iiv- 
TOI, x«) £i/Jo|o{ yfi^trcn TXfct ©MXaJiJj!' ttxi xftx — Siaira-/ro(- 
DVt;K. 

tiSi^'T&rtj;] Schol. legiflTc videtur Stephano ivSo^ore^xv. 
Sed correximus cam vocein cMS. v. nor. Sed Iciiiio vulgnta 
eft proba, quam norat Thoin. M. r. iz-lSo^o;- Vox tuh^at 
rarior eft; occurrit tamen bis, norantc Sailierio, apud Etirip. 
in Med. v. 59;. Hippol. v. 7/^. G. 

AiaB-«yr«;] Sic e bonis codd. et Thoma M. auftore, v. 
e«r>'o5|i>C, fcripli. Ita quoque c. 8j. h. lib. G. 

OiJx iitxi^uiit^u ^Jo>?j I- c. >)•./ Tx^ix^f "< Jiv iTxl/oi Iro- 
Tfitvti tiiixt e- T. ieiix, barum laudt voluptale, iiltcebris — 
nos aOrlj'i non patiii.ur. G. 

'Avs)rei'»5i(fif,j In mco vcteri libro fcriptum eft kvtxil9i\i- 
fiei, et rcilc : quia nullum hie locum vocula xy habere poteft, 
quae in altera eft leftione. stepei. 

liaucrus recepit : at ixttt!}tiii£V in noris tamen xv intcliigi 
inbct. Placet hacc leftio, quam conlirm.it Bal'. cod. eteditt. 
vctt. Verilimile eft, coaluilVe av iTrtleStinci in vnam vocem. 
Stephanus tamen non probat «v iTeisH^nev. G. 

[Ei/(3kA«i iix TO tUMffne-j) Haec delunt in Auj.] G. 
['E(i^ar/» Txfix"} '■ c./^.Jl, VI noiir afpitreant diiictfae 
fgnijicatiener, 1. j'eimo I't.te fc fcrt iliurrfum hortini vocabulo- 
rum vfum. To ante aoitsv Jeeft in Ai'.ij.] G. 

iTviv ;*={;v) Steph. nialit Tic Af5«<«,'quod dc du:ibus fit 
fcrmo. Mox poft ilia verba : 3»i' iv htv teih, idem Sreph. 
aiiquid cxcidiJlc puoc Eoailagen nominuiq dicic b'chol. quud THVCYDIDIS HIST. I, 84- I53 

g4. „Nec tardltatis atque ctinQatloiiis , quum focii in nobis maxime reprehendunt, vOs pudeat. 
Nam fi ad bellum properetis, ferlus id finietis, quod imparati id fufceperitis. Simul etiam liberam et 
clariflimam ciuitatem femper incolimus. Atque hoc, quod nobis vitio vertitur, modeftia prudens maxi- 
me efle poteft. Soli eiiim propter hoc ipfum et fecundis rebus non fumus infolentes, et aduerfis 
minus, quam alii, cedimus. Neque mouemur iilecebris eorum, qui, praeter noftram fententiam, cum 
laudatione ad pericula fubeunda nos inftigant. Et fi quls cum vituperatiorie tios ad idem incitet, ei 
tamen non magis, dolore commoti , adfentimur. Et propter hanc modeftiam et bellicofi et circum- 
fperti fumus ; bellicofi quidem, quia verecundia pkirimum habet modeftiae, et fortltudo ;;/Kn)n«ff» 
verecundiae. Circumfpecli vero, quia fimplicius luftituimur, quam vt leges contemnamus; et, feue- 
ritate adhibita, modeftius, quam vt its non pareamus : fimul etiam quia in rebus inanibus non Tumus 
admodum folertes, ita vt hoftium apparatum oratione magnifica vituperantes , re ipfa diffimiliter />?/« 
peifequamur. Sed ita i?ijlihtimur , vt et aliorum cogitationes nojtris fimiles efie, et fortunae capjs 

H(lJ.:povTxi] 01 Kc^h5ioi lUit^oMTtiji. TO t~^i KTu, Kx) TO /Sj-aJD ^!iSJ\i , xu) (itiAAow, lilii^o-not^ f;aAiT« r«v otAAiaw tyxf.iiiixruv , n^ 
oc'itx-J'^cSe. y.xJj ■^iiiCiieSx Sia TXVToi; ry,-/ voMi eMu!>eSXv, Kr.] ivh^orxTiiv. fnuSovTs; yk? , irpjoAx/rffOv «v TrxCaxit^i, Sja: ri 
ifux^xantuii, iyx,v?H^- Cts^ckHov Sv h ro, (i^ ajj^'-'""?''- Zu^gO(Tvv!i eft^?"''] <r^4.'?oa-t.'v^v ^eVifif ova Ae'rfi t^v (isTi Asyio-ps 

Tuyx''^'''"'^' •*' ■^'i" «A5r'70v, Kxi) aro (pCirea!; [iomy ciim2xhusxv. T«t' EiVaij to ^ixSO xa! to («aAo». Twv re |Dv eTafva] 
rxvTX ^dvTx Tfo? tc'v KofW?/ov arolitvii. ir.ihoi >■«? nxli: ti k«,) l-avivinsv xCrii;, y.xla ri K^ til/f^Ev,^ eliruv a^r8?yieAA>(T:vj. 
TloMiiixol re, K«f st/jKAoiJ fi'/SsAo/, Six to tvxasiiov. acra^pei; to x^slov irois'i >S tu-j oisixxtuv hax^xyy;. Ttjv re ya^ xlou k*^ tUv 
«;a-X'''>")'"'*'''^ " xvT5TlB-^t! cum-^Ciiuc, kxJ to ao/tov e /^^.us-ivxajf ;»;£<, (i; ea-i aAA« nyj aAAoi/ Tisruv t-?,v M'^tv. uiyMtTifviru^^iiffvviii/ 
Ks-j Tijv iuMCttixv o'.ioiai Tlismf. Sii Bv bVw votrv, roAE.uiKof T£ yiyvo/is^* •"-< 6'''(3bAoi, Jio! Tojunoffiiiv. av«ric>) yaf, Ts; iCxosi-iyiC 
ffai$?offi/v>(« JrAfTrov /i=Tf%eiy, S/a to T^i ii/niV/is; kji) uUvniOMXi iltat- uUvmovcti Sb ovt*?, f:V»i^ i^ii/i/xa? nv^ ToAE/i(K8«. _ r^? yjip 
a;3«« xiy-i aiJXtvj),- i< fu-J/KX'^ ''•Af<>Jv /isTs'xEi. 'O/itiiof AlSoiihm 5' ciyS^u-j z-f.hvef sio: !iiTl(pxyTxi. ^ 'Aiza^^ejefoi] o j^^ eiSu{ 
TI xaxov Toiijffai, a(i*3ir« xut5 ejjei aijAovo'r<. ifiUEr? sk, tpin^U TraiSivdiaSx xiixiai ix^''' tb Kalx^^an7\i t3v vo/zjoi'. tbt e7;>, i 
vxihuiiuSx, an Jjrffofav twv va/niv. Kw) l^v %«Aeto't>)7;] oi yxf AxKiSxi/iovioi ^2fi/r«T)(v ei'^ov xyuyiiv, x-^i'^^'S i'lli'Vtmiit 

x«) ffaxpfovi^sVEVOt. £v yaf Aax£ja//iovi E^iofoi t<v£? ^ffav, o'is'Itivx 'ISaiev xgyouvrx, rourov erurlov, A^yovTES, on o apywv , xoif tu» 
H>'/i«V «-Tft/'j£( XKTa^fOVErv. ^H W7E «I/tSv] t£v VoVw S"<A0V0't(. Ksi« |L!^^ Ti^aXIfE'"!!! Jui/ETO)] Txxx^e'ix, Ti tO'pirnxTX rHi/ 

Aoyaiv. «< 7«? AiixwKE?, ^^xxuKoyot. "Ej>-oj iTre^'ivXi] u( rSv Kogiv^lav Uriiii o\ituv. T»v TeAa«] «vt) t5 twv ofiolut h- 

Ta TtxiiiviiiiMor feqiiitur quoque ffw^'fcv^TEf oil, pro quo tacite rum coUocado , fed intricador pro vcrborum fimplicitate, et 

dcdit Baucrusi7w4>f5v^7£f0(. Pendet autcm gcniduiis j7rf?o\)/i«« alienior a fcnlu verborum , qui lupcrioribus paruin eft con- 

ab a/:t*5ET£?ov, qui eft rcfolucndus ita : xizxiiTSfov TraiSeuoiis- gruus. Laudar enim Archidamus ilmplicem educationera 

yol M «Ve vTifovTsc^ioi tuv -joiiuv , Vt dciiide iaciliori vtirur popularium i'uorumet feucritatem, qua leges reucreridifcanc: 

ftruftura: eu^(ovi':e?ov ;? — Rciskius probat ^.u^SeVejov in rebus iuutiiibus er ardbus vanis plane indoftos effe, quibus 

Diluc. Abrelch. p. gj. Abrcfch. vcro in Dil. p. S3- retinet quidt'in homines vulgo vtantur ad reprehendendun\ hoftiutn 

aiix^iuioi, et TrxihvciievQi pro nomine, vt mox d<Jje?.siJ.ivai apparatum non fine ingcnii quadam fpecie et oftentatione : 

c. 85. polltuin putat, cxemplis additis c L. II, 51. IIII, 69. (rSmrm ToA.?ra?. kj:Aw« /^/^iJoVevo;.) non aufem cos pares eiTe 

Sed li a(«3t5-Efoy lei'irur ; hacc ratio non valet. Dicitautem re ipCa ingeniofe diftis "congrueuter agi.ndi, n. hoftcm re- 

au«9£T£fov, cum rclpettu ad ca, quae Corinthii dixcrant, c. primendi (ejvm iiretihxi ye ipfa exjc-qui). Ita inftitutos eos 

68. iiiixSlx is tAei'ov; Tfo? ra eJoi Tgxyiixra xf^'^E. Notum credere , vicinos quoque valere acri ingenip et confilio, quo 

eft, Arhcnienfes exprobraiTe uizx5ixv Laccdaemoniis, tanquam j"e aduerlus hoftes i'cite tueri poirmt ; ipfisquc cfTc pcrfua- 

iaa'ffoic- vid. Aelian. V. H. Xll. 50. ct Periz. cf. Noftr. L. jum, fortunae calus non mcris verbis mutari tollique poffe. 

nil, 84- GOT I'L. Noftram explicationem v. ■jojii^eiv S. t. Sixvalxi — T«f«TAi(ff/8{ 

[01/ Ta/^Euo'ftsSa u^') Excidif, \t opinatur Steph. ,' ante £,">*), adiuuant confequenda , in primis extr. cap. jroAi/ re 

are, aut i'ru, aut toitbtsv.] G. i:x(^s^eiv h heT »op>i^£iv i»i>?a!rov kvOguTn. G. 

[o; 7a? Ax'^cSx:iievioi) In Aug. eft AaxwvE?. Mox ante Ti axc''"] ^'- tUv kxi^iUv lupplendum xxlx, Test. Sunt 

4i(f/i«'(XEvo(, omilfum eft x^AETiJ;, et ei ante e'/ Tivx.] G. aureiu baud dubic fubtilitares et Icucs contentiones Athe- 

K«l fi-^ Tx axie''x ;i./£TOi uyjiv ovtec— | Latinum incerpre- nicnfium in concionibus, ex artium ftudio natae. b.wer. 
tern fenfum bene exprelliiTe puto. Abrofchius (in Diluc. p. [zoU^itri-iXTx) Ita pratcuntc Abrefchio Dil. p. gj. correxi- 

84.) conftituit locum Ita hoc o: dine: xx) nij, |uv£Toi xyxv i'vxE? mus pro ^^tfi^-it^xTx , quod non hue quadrat. Ita non opus 

Tce axfETa, fifft^o'uen' J^o'vai xx/.Z; t^c t. ?roA£/z/wv xafaTzEt/i;, eft, cum Steph. fupplere vcrbum, quod cxciderit ante tBi/ 

ScvoiJ-oiui leyv i-!:t'iihtui (rxiSeuoiuvor') voiil^ti]) Si (vxiSiuoiii-joi) Ac'rcuv.] G. 
are Ti< Sixvaixf rav Ttf.xf ■xx^xzf.itaiiii; elvai, r.x\ ric Ttsocxurlii- ['JI4 rijv Ko^ivt}im) .Steph. putat; caput huius Scholii efCe : 

i Tux«( Ao'yw SixigeTiii. Admitdt igitur Abrcl'chius Scho- y.xi i/.ii tx kx?s'x ?. «. "»t£«, et dcelTe in Schol. |uv£twv, n. Liaftae rationcm, te copuhmdamclTc cum «, atque a fcriprum i,; rwv JCo?/v3<«v hVw Juvetwv ovtwi/. Pro Ko?n3/(oy quoque 
pro/.iij, quod praecclTcrit x») fii) . '■ e. h>I"'> cui fubiiti de- vidctur .Srcph. rcponcudum : 'Atiifvxim- Sed haec Uiccrta 
bucric re — (*>) > non te — »'. Arciliciola eft quidem vcrbo- fur.t. Totuin Schwl. abclt ab Aug-j C. 154 0OTKTAIAOT ^YrFP. A. tt^ . "TTS . cy.svai^cfj.s^ix. y.u) iJx i^ tKiivwv coi a.u.ct^Tr)Tou,ivci>'j i'/jtv os7 rag (X.7ri^ag , aAA' uc r,u.'i'j avjm 
a(r(pc.\xi ir^ovoiifjLiviiiv. iroKv js ^ixC^s^eiv « au vofii'^siv avS-^nTrov dyBflJOTra^ k^xtitov ^s uvcct or<f i* 
toiq d'jay)ic(.toTei-roiq TUiS'BvsTai. 

-TTt. nTctvTag 8v dg ol iracTe^eg ts fj/uCiv Tra^sS'oa-aj fieXsrag , kcu etino) ' StctTrccvrcg ^ a,(psA^fjuvoi 
iXOfisv, fit! -Tra^iifjbsv, |t6;?(J" i-n-eixQ'Bvrsg iv ^i^a^^i /j-o^iy rifii^ag, tts^) Trokkoov c-MficiTCiJi/, x.x] x^rifJ-ci-Tuiv, 
Kcti '^o\i!>i'J , y.cu&o^rjg, QaKsvcoofisv ^ d\kx H.a&' rja-vxi^v. t^s^t i' rifuv fj-oiWov tr£^i)v , ^ix l(j~/,uv. 
Ka) -TT^cg Tiig A&i;vaiyg -TTSfXTveTi fjch 7n^\ ' irig Ylolt^atdg, 'TreuTrsTe ^s Trip) oov ol ^iiaax-^ot (^x^'iv dSt- 

HflT&XI, aAAiWf Tf Kd) STO^fJ,!t)V OVTOO'J CtVTiOV OUCtg ^' d^VM. i-jr) Oe TOV OlOCVTU, i "Tri'OTteOV VO[JUfJl.0V «<• 

* ctt' dotzyvTci iivui. Tra^ac-y.svd^scrSs Se rev TTohtjiov dfjua, "^ tclvtu ydo Koi y.fictTirct " ^hKsvijS- 
c&i, KO.] TCig evavTi'stg (poQs^:oTa]a.. Ka) 6 jmsv Aex^oufzog TciavTo, eItts- Tct^ik&ci'v $s' 'E&svtAa.t^ag 
f$\iu]cuog , iU rS)'j E(poer,]v tots uv, ^ iks^s Tolg AaKS^aifjio-jioig oo^e. 

ITT ■ uTOTS JL46V koyovg rag 'irokkag rHov AB->ivmci>v is '^ yiyvJxTK'ju' E'TrcuvecreuTsg yd^ '' woAAa 
iavT^g, ioaijbi av'Je'tTrcj , cog " ix. doty.'io-i Tj}f yiiMsn^ag ^vfjbjjLdy^ag , y.ai r!jv nikcTro'JviiTov Kcihot si 
Vr^og rig MriSag iyivovTO dya.Bo\ tots, ^ Tr^ag h' r,^dg Kay.o) ix/v, Snrkacriag ^rsfiiag d^toi siirtv , on 
dvT dycc&cov y.a.x.0] y-yivijvTxt. K tjuug ^e ofioioi y,x\ tots kx) vvv i<riMv, aa'i rig ^vafjuaxovg, ^ rn 
(rci)(^^0'jiifjLS'j, i TTS^io^^cfisS-a dor/.i^/jLtvag, a^'e fiikk^crof/,e<j rtfioi^slr ' 0(<5" «x£T/ fi'-kknTi KcinZg Trdcrx^'v- 

p Ti i'^yiu Cr. q na{«rK!ua?4(i<5« Murg, C.I. atque ita legebat Valla, probante Sitpba»0. Sic quoque Reg. Aug. et a primi 
fnanu Cnjf. G' . ct Baf. deinde in his tribus alius fuper w fcrlpfera; ». Cajf. etiam it Sr iitafr„st\Livjw fed rccentior manut iv cancel- 
lauerat. r a»i iixnlt, etmox 11.1II l^nx^iyra Gr. i^iiil etiam Mosqu. s Ilia u$!X.iiin»i ixi^itv pro Sx«»Tet tj^itXiCitiii polita cenlVt 

^e. Part. t Tit decft C. Gr. Ar. li;g. O'Xt Mosqu. v C^iiitxi .Mjrg. Aovai l^t aSmevra Uvxi CaJJ'. Aug. Aoyai «a{amii/«?<«3l 

Dan. In vtroque deinde adfcrrpta erant, quae dcliderabantur. .v 'Et5 iimSna Marg. Cajf. Aug. y TaSra yip k{«ti,-« Reg. Cajp. 

Aug. I Bs^ii«<r4e C. Paullo poft in Aug. TSiavTs (?t£v. a STiveAaiSnt, ct infra p. I{6, 3. j/vei fjv. A 'exijev Jy ts?< .l/.jr». probat 

Sitpb.t Cajf. itug. et ad marg. manu rec. Reg. c rivi««i Dan. d 'EotuTB? irj;.Ai Reg. t otx abeft C. /' n{3? 5J iijiSt Ci/T. 

Aug. g 'H(£s"» S' V-'" Gr. 'llujrc S) Ha) ?(««» Reg. h V.I »a^f. Gr, X>i<p(n3iitr, fed » fuper e fcripto Gr. i Disiun^^c 0! i", 

auc tin I'cribe.Tdum putat Slipb. aut (i e'U' retineatur, diccndum ySp pcA ipfum fubaudiri: cum verolimiliot fit Ellipfis particitUc 
ji{, quam vucis itaii, vt vult Siholitifli-s : ctiamll, quod ad fenfum attinet, nihil interht. ol 5' 6x In Gr. Aug. 

T<St Tt] Marg. rii rt twv »#A«; J. ordlne opinor venuftio- ' a/^sxiiuyei ex'l*'yl Pro fxnri; u^t>.viuia, vt monuit Ae. 

re. WASs. Porrus. G. 

[Tmv iiicluv kibfuTav) Si cui lUfpl'^cit, auftore Abrefchio, ["EfcTi a i;C\) Schol. ad h. v. inferui ex Auw. Ceteram 

(•DiL p. g5.) haec interprctario ; legi pofTe cfic^av, vt verterit Scholia dcfunt ineodem ad verba njoffTis-TiiffJC Tvx«i ^^'^fff 

Ablancourtius : nous ejiimons que Us Jentiment! de nos vol fins ^afXCKfux^ciiiBx, it. ad rioAi! re Sixipi^nv et 'Ev rsi; hixy»aia- 

jfint pareils aux tiSlrer. Scd nihil t)pus elTe puto eorrcftione. t<Stc.{]. Ci. 

In cod. Aug. cum hoc Scholio cohacrcnt ea, quae func in [M^ tw? 4i5StxvTi() Schol. refcrt v. J.i /Vxtv ad pgAii/ffc- 

Schol. vulg. ad T»c uiv Act-sj tS/ toMS/' iiitv — h iixSoxy (xiv > iAAa xaJ' y.evxlxv quum pcrtincant ad proximc prae- 

ii iirav, vbi pro Ta/.tu« eft ToAiTj/a{, vr in Koftg.] Gottl. cedenria. v. Steph.j G. 

S"lv' ^ bT«{ >j ff</vT3|/c) Grarainius quoque rcprchcndit ntf) t?^] T>f? omirtunt alii libri, >Ti paflim noftcr. wass. 

incm a Schol. faftum , qucm loquitur Abrclchius, nee "EAsJe tci'?] M.tIo e'AfJtv h toT( Aaic. Quo iliihim modo 

tocuin habere in hifcc particulam ncgantcm.] G. fuir pag. ?/. Iv oiV ^?:c<ixei ijftaf hx ixirx linTv. stfph. 

. nxfssKtvx^ctitix] Scribendum potiu<: vxfafHivx^KizfBa' Ao'tk; rii toa;.s'c] Kon abfimiliter ille apud P!utarc/'um 

quod penndc iir, ac fx dixiiTet jragxtKivi^esSf-i Ssi, vt lequi- p. 216. cuidam r.on abs re, led plaribus ajciiti, 'xi J<v», Jn 

tur $xt" »•*• STEPH. h HojTi TM ih-.Ti Jjfji.-ct lupra alius, interroganti Pcrinthio- 

Hacc Icflio non tentanda cum Stophano, qui malcbac ram legato multum loqiiaci, quid refponfi I'erret, t/ J' aAA»j 

9Mfxrxiva^u!u2x' non cnim h. I. adiiottanu Archidamus i^^, i on #0 ;/o'a.-c ijrxiru >(yuj, iyit 3! ritaxuv In Icgen- 

ciucs I'uos, led, quid I'aciant, quae inllicuta Icquantur, docet. duni ex Mf. Dcnique fimili in caula Cleomcncs : ~nv tlf^- 

Mtcum delcndit vulgaram Abrclehiiis (Diluc. p. 85.) qui port xaru ((pi», ra y.iv Jj i?z?? » tifiiv^i^Ki, iiU rSrt ii xs! ri itirx 

M«t H* repctit TrxgasKiua^eKiSu y ct ante ijfiiSy xiruv lupplet i ri/v/if^n" rec 0' hrt rrxeiv tJ iixijii^ti. vide furifiii. Orcft. r. 

H(- G. 639, cr Herodot. HI. 46. hn Grammaticus : 

[rif cc TiJc AeyfC — rtJi/Tr»T»() n. c. 6<). *t^ irfc( uirif TMt ni yip AcV<"; Aiwjsiva a-vfy-BTKi tc'/;;. 

'A5>t»a(»!? — TfCi^fVEvjtiiivBC J G. 'AAa' tiiT av "Ajij; veoxno; ifixfey rfaru, 

'£;{«/» J«r] Reisk. in anim. p. 13. coniicit: tx'i* o'eV'^J" l!ot>A>) fitV apx"> X«ip i' l^rf^sfyi^tTM. w m:s. 

)»ry. Sine caulfa. G. Thc j/e^y aoV"? ~J H-iec brciiis orario Sthenclaidae moribus 

A»r] Rcisk. anim. 1. c. coniicit Jsj-y, quod pendeat ab illo I.accilacmonionim eft acccmmodata. Fius tacit mcntioncm 

ililii!>x. Std hoc nulla rutitiir aucloritatc. G. I'lur. in coinm. an Iciii (it gcr. refp. T. Villi, p. 204. Rcisk. 

[Kf(iriT»{ — liit'f) In Aug- lit incipit: xfijTiTo'y (fiff/y-] C. iisquc oracionibus adiiumcrac c gcncrc TCAiruu, quae cyxtt T H V C Y D I D I S HIST. I, 84. 85- 8^, 15? 

oratione explicarl non poffe exiffimemus. Semper autem, vt aduerfus bene confultos aduerfario?, re 
fa&isqus nos praeparamus: neque fpes nojlras in peccatis, quae forfitan illi committent; fed in noftra 
ipforum cautione, tutisque confiliis collocare oportet. Nee exiflimandum efl, multum interefle inter 
hominem et hominem: at ilium, qui in maxima neceflltate eruditur, praefliantirtimum efle. 

85. „Haec igitur inffituta, quae maiores nobis tradiderunt, c^uaeque nobis ipfis, ca perpetuo re- 
tinentibus, magno emolumento fuere, ne abiiciamus; neue in exigua diei particula, de multis capiti- 
bus, de pecuniis, vrbibus, et de gloria, properantes decernamus: r.t per otium hifce de rebus naturt 
confultcmus. Hoc autem nobis magi?, quam aliis, propter potentiumfacere licet. Et !egaios ad Athe- 
nienfesmittite, qui cam iltis expofiuknt de Potidaea; mittite etiam de iniuriis, quibus focii fe ai ///« 
afFe£los dicunt, praefertim cum ipfi pnrati fint, iuie difceptare. Ei vero, qui fe iudicio ofFert, bellum 
vt iniuriam facienti prius inferre non licet. Simul etiam bellum, et res ad hoc necejfarias, parate. Haec 
enim fi faciatis, confilium et vobis ipf.s optimum, et aduerfariis maxims formidandum inibitis. Archi- 
damus quidem haec dixit; Sthenelaidas vero, qui tunc vnus erat ex Ephoris, poUremus in medium 
progrelFus, ita Lacedaemonios eft alloquutus. 

86. „EQViDEM longam Athenienfium orationem non intelligo; nam in fuis laudibus prae- 
dicandismuiti fue.unt; nihil tamen refponderunt, quod non iniuria noftros focios et Peloponnefum 
aftecerint. Atqui ^\ contra Medos quidem olim boni fuerunt, iara vero contra nos improbi funt: 
duplici poena funt digni, quod mali ex bonis fint efFe£li. Nos vero femper nojlri fimlles et tunc 
fuimvs, et nunc fumus; neque (fi faplmus) focios nojiros iniuria afflci per negligentiam finemus, neque 
auxilium ipjis mittere cunftabimur. Ipfi enim fine vUa cunftatione mala patiuntur. Aliis enim mul- 

SfwTftiv. S^re tiivitsiioi, tco« to b IttSeim^x. to ii a avrt rS fiti, n I oirai; ij ci^Tx^ii, Kv^ zoMiiixo)^ x*) eL^b^o/ ynotii^ce, 
waiStuciiiiOi liH •jouiiii-j Txc Sixvatxc Tttv vUxi xx) t«c TreciTTiTTliiTx; rv^xi c/iolxi EiVx) Aoyw Jiaif tra? , mr) tou , vx <"« At)r» 
Ae>B 

Aoyas 

?<■«« 

VXtOt - . 1 - . - . - , , 

Ko?iv3iov ahiTTiTin 6 ' hfyjixnixi. Aj« jVxJv] h' ijv E%o,uev iffzi/'v [ii irtit tp^aaccTii; xtto?.eei,i!iiv txvthv^ S, a/3aA/«i'. ^ A/kjsj 
iitxj] Xf/<rE(?. Tvi liil ?.cyui; Tuv 7rcf.?.aiv] lMix>)roi;ix Zi£<'e>.xiS\l t5 l4io'?« "^'^ ™'-' 'A3>(»«:'ai», xx'i ra 'A?X'SxlMi.^ to J^ t?« 

i„liv,yofixi!, ffi/vTCfiiK, KX, AxxwviMov- 5/a Tbro Tfoo/ftis tsx exe<- TjjcJth? ri?? tyfj-oyoeixe jii/tviiTx^ nAaTSfXO? eJ^Tort xoAit;koj« 
xxfxyyir.iiXffi- 'iTf'ov, Jr/ yixj nvei vxfx AxKsS.utiOvhii x^X'^'^^f' "" ugi^iisv ■jhn, oi? i^o^vc ix«M-i , ii'x ra i^o^xv t^tiJ* 
iroAEw? -xiayiixrx. h hxocxi ii i,ex)i. Ilfoe t«« M>i'an«j xxtx tZm M>)'5<av. KaxH] viv xxxoTsoroi. Oiaioi xxl toteJ 

lAei/3i?«T*l tJ; 'E/AiSJo; oxAo»or/. OiJe (i£AAxV(;f.iEy] JxffSijffoW-J*- Touro Tfo« 'Afjjijinov, As'ycvras.^ «;_ asj- (3f«ii/v£iv. 

O'li' ixiri fitAAsffJi'] vzxx-asioj to ewiiSi^, .V ^, cTeioi) bxeti fiiM.evTi xaxSi jrxtxnv- to tx; lii^Mvun , ni B^) utTteg ert rau 

et niyi^oi; fpirent. In Aug. et Cad. Schol. interl. eft ad ver- noAAa] Abell a nonnullis libris, non rcfte ; fcquinn- «7«. 

ba : Tb« /zEv AoyB<J Tcv ffKoro'v 4"('' tb ?.cyv. G. 9of. avass. 

[TxiTyii Tii; S>,iii,ycsix;) Haec verba e cod. Roftg. cr Aug. ■Eyho-.ra xyx^o)'] Fortes fuerunt. v. ad Platon. Mcncx. c. 

adicci.] ooTTL. 14. I.audat Atlicn. veram torcitudincm, connindam cum 

['iTfov — h hxlox^ Si y.ffxv) Haec defunt h. 1. in Aug. ad- anlmo bono, patriae amante; JequicurcnimxaKof. i.e.lupcrbi, 

fcripta vero ad Schol. TiT'v TfAaj c. 8+. Ceterum Suidasin ad iniuriam iulerenaam p'-ochues. G. 

"ttpoeoi, T. 1. p. 925. hoc Scholion exlcripfit, a verbis Tx?a [Aijaovo'tO Deeft in Aug. in quo defunt SchoL ad verba 

AaxtSaiiiOihii. Apud Suidain infercndum ex hoc Schol. poft njo? tk M^otf? et Kxv.si, it. ad OmJ .'iEAAiiffOf'fvj G. 

Axxiix^liojio,;, xfxovTsc Kuftcrus fontcm, c quo hauiit h. 1. [t5to t?o« 'Aex'^"!^'") ^^'^-'^ ^'^'^^ inlerui e Roltg. et 

Suidas, non indicauit: ncc Toupius , quamquam gloflam Au^ult Quae ncccll'aria fere h. 1. iunt , quod paullo pot 

proxime anteccdenttm explicauit, T. I. ' Imcnd. in Suid. Scholiaftcs dicit : (ad 'AaAoi? f5v yi?) rxirx rxMv Tfoi; Agxi' 

p. 1^9.] G. ixiiov uTTOTihii] G. . . I <r • 

rnoAE««) In Roftg. %0/^vtlxi. Scd Suidas habcr quoque ofJ' bk^t. ,ilAA»5-< k«x£« T«ffj:s<vJ Hi cnim non mala paiiun 

Toi«5.] G. func, ftM" 5St T«<r;«Br., vt luppkt Abrelchius 1. c. lutcrprcs 
156 eOTKTAlAOT S T T T T. A. v<r'. ir('. 

aWoii fxiv ya^ %^^jt6a7a ir< ** ttoWo. acti vrin xatl ihrTor rjfjCiv os, ^vujj.axoi dya.&o), in y va^a^oria 
Toic hBrivaioiq k^iv, ' i^s itKUii Koi KoyoK; ^ia,K^i]ia , ^it^ Aoyo) ku) civt^c (^AxTTToaivovg- dKKa, "> t<- 
fi^^tlTia (V TciXSt, y-cu -TravTi crSivsi. no.) doi rifiai tt^sttk QaAivsa-S-ai dar/.i^jiiiviii , firiottg oidaCKsrit). 
dXXx Jbi fJLikXovTaq dS'tKitv , fxdWov 'K^iTrsi ttoXvv xf't'oi' (in^^siisaS-ca. ^p^!(P^^ta■^■l iv, tL /iumdai- 
fiovioif d^idOi Tffi ETrd^Tfii to\ TroAefiov Ka) fjLrJTe T8i A&>jva,iov? sccts fifit^m yiyvsaBai, firjTS j^q 

TT^'. ° loMVTa Xi^aq, i-77f^ri(pt^$v ctvTog, Ecpo^o? oov , ff rrjv iA.KXr,(rtav -voov Aciy.goutu.ovuov. o 
is (a^tvycrt yd^ Qcr, hm i ^iCp^)) ix. e(p>i ^ ^iccyiyvcic-y.stv t^v Qoriv "^ ottots^o, fist^cav , dXXx ^aXoy^sjog 
avT^q cpaif^aJ? d7rcSsix.vvfji.svovg rtjv yvcdfj-riv, s? to "TroXsfzsiv fxiXXiv oof^ljirai, iXs^sv, „0t4) fih vfivv, 
S> AccKS^aijjtivici, '■ ^okSci XsXuo'Sai at <nro'j^a), za.) o\ AStivaloi douslvy dvaTtiTO) i? citslvo to ■x,!ti^tor 
{iii^di T< %(W^i'(;i' auToTc) orii) iJi jtti? ^cy.5(Ttv, h Ta st) •9-«Tf*a. djccrdvTSi oe ois^r;cra,v, ko.) TtoXXai 
irXsiHi tyivovTO cic, (Sokhv al a-TTcv^a) XeXvcr&M. Tr^oa-zcaXsc-AVTsg ts riig ^vfjuixd^ovq, uttov, „0r< 
<r(pi<ri fjtiSV ' ioKelev d^iKilv o'l ABrivdloi, ' {siiXfaSctt oe y.a] Tiig ^' Trdvlag ^vaad'/o^i '7raea,KccXi(ra,v7i(;y 
■^ri(^cv iTrayayfir 07rct)g koiv^i (s-iX^vcdasvoi , tov "ttoXsuov TrotZvlai, *;'■' " Ookv- kw{ o'l ij,sv ^ drnxo'^^v- 
(rav ctt' oiaa onxTTPa^dfUvoi tuvtw kw{ ol ^ A&yiva.i'j)v Tr^iO-^sig v~seo-j, £^' atts^ ^X&ov x^1!^^1'<^<^''"^^^- 
h Se ^layvwfi); avTrj t?c ex.}iX>;(Ttctg, t5 jdg cnrcv^dg XsXvaS-ui, lynerc sv toJ ' tsJcc^to) koj oBndTU) irst 
Tuv ** T^icfA.ovTu'JiaciOV (TTrovom TT^oy^xoo^yiKViciiiv, at sysvovTO fis'Jd rd ' Ev^otad. 

'kyI . E^p>!(pi'cravTo oe o't AaKSoatuovtot rdg civmodg XsXvcr&at, ^ km 'jroXifi^ria eJvat , i tocStov 

k n«XXi non agnofcunt Jr. C. Cr. Dan. cod. Caf. et Mosqu. / oi iixan Gr. m Ti/iufwr/tv Afarg. Cam. n n{3< to< Hi*. 
CI. Caff. Aug. Rtg. qui in marg. adfcriptam habet alteram lertionem li<i. o TtxSra %\ f.lfxt Ar. C. CI, Reg. Ctjjf. Dn'i. Aug. .Vlosqu. 
p ^Myivitufiv Rrg. Dan. q na'rt^x Marg. cc Gr. a prim.i manu ; delnde in fronte adfciipcum crac t, ec mutaca fcdes acceocus. 

r AiAuiSoi icicif I Rfg. s &tifTiv el 'AitvuTsi aitxiTt Gr. t Ba^iCif^i CtjJ'. fiaXiiisin Aug. v n<i>Ta< deed Ar. C. Dun. Mosqu. 
X tmiuT Cajp. y 'AtiX''(1"" 'egiTe vldecur Sctoliafles. Nam cum illis verbis xut ti ASiya/am TtfUgm u>i(9y fubaudit a«> mi>£ idem 
verbum ivix^i*iJ»v, z 'AOifytfroi D'^^. In Mosqu. irfij/Setf fupra fcript. a Ttra^Tui i'r<i xa) itxiri^ Rfg. h T^i«x0vri}«y Dan, 

e fcJ^scixi Reg, Aug. Mosqu. d Ka) wcA'/itiV 'A3i)y«isif, b tb». D, Halicarit. p. 834. 

lat'inw: infri itfAMtivert'itfammiede : /ine v//a cuticJtitione. huius vocis v. Erneftium ad Xenoph. Mem. I, i. p. g.'et 

Quid hoc fit, jf^ie v///t cunfJtitwne ma/a pati, nemo facile in- quos Isudat. cf. Ducl<. ad Thuc. L. VI, 47. p. 386. it. 

relligat. Reisk. in anim. p. ^^ purat : miMisW t'o t'x.Vi Abrefch. auft. Dil. p. 236. vbi alia huius vfus verba funt 

ttff^Mfi KxxSi Ti(rx«iv. idem cfle difhim atque niiufeTv roTf collefta. C. 

ixcTi ere. Ita lufus videatur inefle in jxif.^u, vcl acumen: Kflmri yctf etc.] De fufTragiorum ratione apud Laced. 

fi»H cun^abimur vpem ferre iis, qui r.unquam cunflantur in- vide P/utarcbi Lycurgum, ct Cranium dc Rcpub. Laced. 1. 1. 

mria irffici. .Scd tarn i'euero fcriptori vix tribui potcft tale , c. 8. Kx totius huius loci fcric patct, Lacedacmoncm pitra 

aciunen. gottl. Ariftocratia non vlam fuilli:, vt plures crcdiint : fed et lic- 

Oii' u'lctTi] Stcph. malir: oJ 3", am oi H. Si orS' retinca- mocraticum rcm|-cramcntum in ma^nis negotiis vUiipaire, vt 

tui, dicendum, yaf fubaudicndum, cc verifimiliorem cfTe docet Jfocy.ttes in Arcopagitico. Palmtrlus. iivds. Eft in 

eliipfln TB yi?, quam ri ixniy,. G. Exercit. Palmer, pag. 45. De varia iigiiiticatione tS irij/ir 

[oiJ%) wffTtf) Innili T5 iLexi? e codd. CafT. Roftg. ct Aug. 4i/<^«v vid. Rud. Comment, p. 167. et VaUJ. aj Harpocrat. 

Mox, admoncnte Abrcfcliio (Diluc. 85.) corrcxi Ssxricy pro li. v. dvck. 

Afxrcty. Grammius mcrjto Scliol. caiHgat, quod i^eiSii lub- [Twv xarf cvTay) E cod. Baf. addidi.] G. 

int. ftatv.it, et quod /ilMtr/ h. 1. lignilicare cunSlarl negat. [Tivi« ii §iisii) Ex eodcm cod. h. v. ailicci.] G. 

Jn cod. Baf eft pro ix.> «« '' '■] G. "Avas-iivrfj ii] Reisk. in Dil. Abrefch. p. 91. legit i^, fine 

'aaaoi? (ii» ;^f i)'(iaTi eT( ■^roM.x — ] 'Aaaoic n. Athenienlibus ; caufTa. G. 

rcfpicit ad verba Archidami c. 80. G. [B»Atc3».)) Hoc caput Schol. praefixi, cum antca Ixxyxyui 

[Uu; a^ux^) Stcph. fufpicatur dcelTc (/c'vov. Mox pro cflec. I'ertlntt enim Schol. ad hacc verba.] G. 

iA07-/« fvibftitui vult. «;.()0«.] G. S'S<f«y fjrayavsrv] Vid. Cap. CXIX. \vass._ 

['H/fJi;) Cod. Aug.additair^. Sed videturcorrig.aJrif ]C. noMiioi TeiinTiv] lii-llum gerant. Si fcripiifTet Toirff/, hoc 

fAiixfrv) Ex Aug. intuli hoc Schol.] G. cflVr, bellum faccrcnr, f concitarcnr. G. 

M>)T« Tvi ^vnnixni KXTxrrfi'jiiSucj] Sequi proprie dcbchat, 'Axf^'-'f •('*»] I'lrtcm adiiotationis -Stcphanianac dcfcripfit 

propter jare, infmitiuus. Scd noftro talis ftruilura inaequa- IlutJf. in l^ar. Leif. Addit porro Slepbaiiiis : fed te femcl 

lis non infrequens ; occurrit etiam apud alios bonos fcripto- monituni velim, faepe hanc diucrlam Icdiouem, absque 

!(•;. G. vlla Icnfus differentia, occurrere. dvck. 

'Eisvlufv^i^** a"'''!'; "^.Jofoc — ] Epbvrus populum in fiiffragia [\<x't cimiui) Mcrito dubitat Stephajius dg hac vi vcrbi 

m'Jit, i. {opiilo (lotfjiafem ftijfrngii fercnJl dcdii, Dc hac vi iix-!t!i^nt^»j\-^ G. T H V C Y D I D I S HIST. I, 86. 87. 88- »57 

tae funt pecuniae, naues, etequi; nobis vero boni focii, qui Athenienfjbus non funt tradendi: neque 
iudiciis verbisque de controiierfiis eft difceptanduin ; cum et ipfi nojlri focii noit verbis tantum laedantur; 
fed celeriter, totisque viribus auxilium ipjis eft ferendum. Nee doce?,t nos quisquani decere nos con- 
fultare, quum iniuria nobis infertur. Imo vero eos, qui iniuriam aliis facere parant, diu confultare 
decet. Quamobrem, Lacedaemonii, e dignitate Spartae helium decernatis, nee Athenienfes maiores 
fieri finatis, nee focios prodamus : fed Deorum auxilio freti bellum iiiis, qui faciunt iniuriam, 
inferamus. 

87. Ilaec loquutus, quoniam ipfe Ephorus erat, in Lacedaemoniorum concione fenfcentlas roga- 
vit. Tunc autem (nam voce, non calculis fufFiagia ferunt) dixit, fe non pofle cognofcere, vtra vox 
elTet iraior. Sed , quia volebat ipfos, fententiam aperte dicentes, ad bellum mouendum promtiores 
effe, dixit, „Cuiveftrum, Lacedaemonii, foedera rupta efle, et Athenienfes iniuriam faceie videntur, 
furgat, et in locum ilium (quendani locum ipfis oftendens) difcedat; cui non videntur, in alterum 
difcedaf. Illi autem, cum furrexiflent, difce/Honem fecerunt, et longe plures fuere, quihus foedera 
rupta videbantur. Aecitisque fociis, dixerunt: „Sibi quidem videri, Athenienfes iniufte agere, vclle 
tamen et caeteros omnes foeios ad fufFragia Ferenda accire, vt de communi confilio, IT videretur, bel- 
lum facerent. Atque illi quidem, his confeftis, domum abierunt. Poftea vero et Athenienfium 
legati, rebus transaflis, quarum caufa venerant, inde recejj'erunt. Hoc autem illius concionis decretum, 
foedera effe rupta, faflum eft anno ab initis tricennalibus foederibus decimo quarto, quae poft res in 
Euboea geftas inita fuerunt. 

88- Lacedaemonii autem foedera rupta efle, et bellum gerendum efle decreuerant, non tarn 

Pfu^vvovri iexriov, aAA' ix) tou Ifoiihcv jjfovoi/. "A^Aoi; fih >«?] txHtx tu^^iv ttgoq 'A^xiiuimv UTTOTctvei, Aeyovra, us 'HXueicl 

lie'V 0/ 'a5>;»^'~i"- 'o(^ 3f, 5ri? a^'"'/,'^ '■''•'* "*' k^oyi'ia toTj 'ASivaSoii iiix^TugiiiTev. 'AAAa TqiufitTeovi a5ra| xEjV^f >» A^§(e 

Ta^a Tu ^vjTO^t' y x^^ ^^ ^^ '"'? "J^o^trtx^ Ac7'u XEytiy uvTiiv. 'ASixeTv] Tb$ 'A5)^va:/a?. xx) txZtx tt^oi; A^x^^^H-^^' KgivVfft 

yit^ pof, xxl i 4';)4;w] Ti)» hwoiox>f' tb Aoya i ■^>j.^u x^lvveiv oi Auxtixiim.iOt, uaXcc pojf. ohv, >) ■zu-fTfi ^oSieiv, >i •^'ffy%ii<^B«'t 
tive; twv ?ra?o'vr«v, (rivsi ce fiouff:^ kzxivijTii tcc il^^ij-i^x.) i^tl^xi ri X'-'?'"" eCroii] to e'Jifc riii Sixvcix( ouru^, i>.i^s, Sii^xf 

t) %(i;f/cv aoToig, tq ■)2?. 5f/J«? tI %wfiov ai/roTs , 17^05 to tV.fJe. AckoTev] eSo^xv. BaAsTSoij 5.- xx'i — i-jxyw/ii-j] (iiva 

•yxf ci T^sf^iii; Tzs\lxy, xxl ix'' avtxy to 5rA«5c? tSv ct'iiiz-xxuv. Ka/ c! /ih] tf'/Hv ci sviifixxoi- C^iar^x'^iy.iyoi rai rx\ 'l-iH-i, 

CTi TO mCrxa5xl ~t ttx^c: Toti u^x^"'' ^'xyr^u^xtSr.i AeyiTuf. xx} oi-iciii? 5raA;v to tb; o!J>j;ovto!? TfOTaf«w to?5 kt-^xooi;. rifss- 

peit v'itgsv] uyixiisi^x" S>i?.0'ji}ti. 'X.^nfiXTieumi] %i'-,,7y.aT/5'») iJ.h , tT' to vfa^x^. ^^((/liaTdraffSaf lis, to xigSxvxi. xal ffij- 

liiiugtn t^v M^iv. 'h is Sixyyuiiij xvrit] Siay\ufi>i, iiSiyiueiu xul Si^xgictf. iStxii is at/Tif v A^|'?- MsTii ret Ei/(2oii<aj i-is!}' 

X?i)f*aT/ff«vT£?] Suit/as v. xi^ff'i'TiaiiJi.svoi hicSchoI. exfcribit. ['iJixJ ii uurif — ) Suid. in J/ayvJ/iif, i? Af|/f JJ/xij ©BxtJ/Ja. 

vgxyiiciTtijTaeixi Hejycb'w , vt hoc in loco. Dion. Hnlicarn. Et fie dicendum fuiffet SchoJ. , nifi addendum eft Qaxuiiiv. 

XI, 28- txe2i)To M Ta fiiifixrci; XPHM ATl'znN ri xx)Sixii- Thom. M. fallb contendit, Atticorum clle Sixyvuiiiiv, led non 

^wv Tor« otofihoif, ct lof. Anv.YU], 12, 2. Demojlh. Si riro Siiyjuciv. v. Intr. Occurrit ctiam hayvaffii; apud Plar. XI. 

Ix TTKwToc T8 x?o»» E H P A T M A T E t' E T O. WASS. Lcgg. 684- th'ts Sij Siayvutii; £T;TETf«(;5a; — qui locus^ vt 

'E41' aTff ka3o» ;xf,)//;«T/(ravT£;] Perfefla ilia re, cuius cau£a et ea, quae Inrr. Thom. laudarunr, probant fatis, hoc vcrbum 

venerant. Mox li Sixy\un^ voc. aTTixwTffsv eft I'ccundum quoque eilc atticiim. Reitjus Siiidas voccm Thiic. propriam 

Thom. M. p. 2 11. quam SiiyvuTii. Sed v. not. ad Schol. elle ;irbirratur.] G. 

To 5,«-,<va,'ffxw ita adhibct, pro ftntueye, decernere. Died. XI. t?/»xovtbt««v ffTCviwv] v. c. ij. h. librl, vbi vocantiir hae 

p. 4^4. Lacedaemonii oity-ca'a,^, x«A<!£,» th? 'a5>(v«/»« avows- ^..j,,}^; T^raxovTBTe*?. Vtrumque dicinir. v. PoUuc. J, 56. 

lev-sh Tx Tslxi. Alns in loeis limplex adhibctur, vt mo.x g^ Juncrorm. Et^-molo<nis in Tf/axovrBT.,! huius loci mcminit, 

c. 91. Alia cxempla V. in glodario. Gottl._ _ fed vitu.ie : <,'« x«?i tJ ff.-m^'f^r (Thucyd.) r^y rfaxovTBTf- 

[Kg^lictTUx.Tt;) Sxiidas iioc Scholion delenpht in x^mxTt- j„„ .,,^~._. ,.bi rcponcndum eiV <rTo>o<:'/. G. 
ff^fjfvci, et in %p,j(/«Ti4s<r3»'.)- — 'E«w 3i Ti; f'/trji tiJv Af;iv ,^ , , .. 'n T n u r 

hsn^rixdi, XiWril,s„ bxsT; to^ airi a>,Ao.~, iAAi to, Tjiy^itf/ £>tx^.<r;ivTO - .i^5>;5^ffayj /J. tlnhc. p. I4I. W.\S.<;. 

X^licixj. Cod. Bal". habet : /^Jy ya? iri. In Aug. dei'unt 'Ev|/-.)i/ff*vT(i] Hur.e locum cxceipfit Dionyf. de Thucyd. 

Schol. ad verba Kfi'vBffi yz? jSo^, xal a' v^;)$«j ; Aox«reyj K«) «i liift. iud. p. 854- Reisk., vt reprehendciet Thucydidem, 

ftsv et .^/«Tfa5«^^£^0l rxvrx.] G. quod praete.\tu belli c. 24. enarrato , poll duo millia v«,>- 

Aiayvu/itj] T, A'lag. et Suit/as hic voc. y< ass. luum dcmum aU veiam cauIFam vcniiret. G. ,58 0OTKTAIAOT ^TFrr. A. -Kr,'. tt^' . /. 

TWf Au/itjtia%<»iv Trncr^iVTi<; rote Aoy3<c, o(rov (poGiiusvot T«f * AS-ijvaiotii , fj.ii S'jf) fzci^ov ^uvtj&uo'i'j, 

ttS-'. 0« yae A&i'Jaioi rpoTtoo roi^as ^\Sov £7r< xa Tr^a.yfj,XTX ev oig tiv^if&riaa.v. s-JFtidii M^ooj 
dvexciueio-civ sn t?? Eu^^V;??, viK>i3-6VTeg aa^ vxv<t\ xst) T^^'y t^TO EAAfjs/ajK, xa) oi xa7<*?'"y°''^^f aJriaii 
ToTf '^ vatxrii' tf Mi';caA)?i', ^u(p3-a.otfiTav, AscDrux^oii /wsv d |3a<r(Ast(f rm Acc>tsoai/j,ovim, o(TWB^ >iy£~n$ 
Tiiv £1/ MuxxA>; EAA^i/o/v , a.7rexo^^n(^sv stt' ol'na, ex'^v * Ti}? dno YlsKoTrovvriCrii ^vjj,u.oixovq- o\ ^s A&n- 
vcuci, y.a\ o\ ^ diro lu)v(uQ -kcu EAA);(r7rof ra ^vfjificixoi , n^r; ' d<pe~>!;iOTsg aTro Qa,(ri\sci)q ^ vTrofMStvavTei 
1,ti-Q-j S7ro\ioey.iiv, Mii^cov iXo\n(t>r koj s-TnxitfJ'dravTsg siAov ctvT^v , ' iKKtTrovTjov zm Qa^Sa^'jiv. xa^ 
jLLsfd t5to dfrs'TrAsva-civ e^ E\\);(r7rovTii ug sKctrot xajd Trokitq. A^fivcu'uiv is to koivov , iTrston avroTf 
01 Qd^Qaeoi (K t«? %a'^a? aT^A-Soc, ^iszoijii^ono su&uq o&sv vwe^ed-ivTo Trai^ctg , " xo) yvvxly.xi, ko) 
inv "Treoiicrttv Kajac-Ksv^v. xctj t^v ttoAiv dvoiy.o^o/ze'iv 'jra.^eo'Keud^ovTo, Kctf rd tiixh- tS ts yct^ 
7r?P(i3oA« 3?'^Z^'=' ^''■'^''^'j xa^ " otWaj, al jUEc TroAAa* S'^rsTTTo.Wff-ay, oAiyai i s ws^ilja-ctv , kv ttii avTol 
• i<Xii>ivria-av ol ^vvaro) im Ils^crm. 

<r'. ActKS^aiixcviot ^s, alaS-cfisvot to fMsAXov, '^ i^A&ov TT^sa-fisfa,, rd fth , km aino'i ijdiov dv o^Hjv- 
TCC '• finTTOT sy.eiv8g, '' ji^^te aAAov fxri^ivct riix°? a^ofTa- to ^l ttXsov, t^v ^ufzfjtdx^v s^ot^vvo'jtcijv, ko^ 
(poQiifJ,svjov t5 Tf vavTiK^ auToov TO ttA^-S-o?, ' TT^'Jirjv ix w'i'??%^) ^A '''^^ ^f ■'"'''' M'7<'"'5y ttoAs/^ov 
loKfjbctv ysvofisvrjv. /i^iav t« adx^g f/,tj reix'^^^iv, dk\d kou twv s^m Yleko%Qvvri'rii [jcxkkov^ ' o(ron 

e Hypoftigmen pod 'A3i)va.'s< tollendam cenfet Stfph. f Naart Gr. in ed. B.if. » Ta; ;/ niAii)r»vv.;'iri. Cr. i 'awI ris- 
'ixyi'a? C. < 'A(l)j.-i)iioTJc TB l>xri\l>i<: .tr. C. Gr. Dan. k Aliquis fortafle malit irafafUi'vavrf,-. / 'EtiAhtSvtmv .4'-. C. Dan. Mosqu. 

Gr. fed in hue emend. ^/up;t ir Icripto. 7.1 K«i deed .4r. C. Gr. O.in. n o.'««"«' et »nrTiK£i«» Ca//'. y\iig. 'E»xi)Vitff«» M'rg. 

Cam. 'E««vav .</•. C 'Esmnfjavi ctin marg. yj. sf«ii»sw. Ita Mosqu. i/nnvsv ct D«>;. Moxai»3«i»5(jivoi cod. Baf. p 'ha3»v Tffir/3ii'« .Ifjrj.G^. 
C/. Aug. prubat Sttpb. Reg. et cum adnotatione variantis fcripturae inanu recent. Vf. It -tftt^sU-: CaJT. Schol. Baf. nocac, Icgi »{f»- 
/3;r«. ? M^t' i»i<Vs< C/. cod. Bal". Mir* inji'v*? 7?ff . Ci/'. Aug. r M^t' :<'»>.<iy .4'-. C. ALL Flor. Baf- M«V 'iKUi Oijf. Aug. jnfr' 

it^Aov a corr. i njW /WiWj. Cam. O. Reg. Caff. Aug. t Ad ir»M«n referendum eft, nil! legatur rr*^. /•>. P»«. »«>« il.-i(««» 
cod. Baf. 

♦<i(i«/x«voi TM? 'AStjva/oK?] Non neccfTe vidctur poni hypo- Non eft, vt Stephanus hoc vcrhiim fufpcftmn ftcjar, t»n- 

fti<Tmcn port 'ASvvai'ci/Ci quod haec ^oi^sfi*'" '^5 'A5>(/a;iou{ quam fcribcndum HiiflTcc T«?ifi5i'vavTf j._ OcLUrrir cnim fupra 

jcparari a fcqucnribus non dcbcant : quum perinde llr, ac fi c. f 6. quo haec I'pcAanr, icnnonc quali rclimro. v. Abrckh. 

diftum forer, qxi^HiJ-tvci i^i) oi 'A9v»v«i"oi It) (.ter^o-/ ivw,^M9n. Diluc. p. 91. 'Ato Psf.A/a,-, n. J-fC? Pr;-/«r/(«(,^qiii, vt 110- 

Conlercndus c(t autcm hie locus cum iis, quae cadem de re mm, Mxr i^'X'i'' '^^ vocat'.ir, fiibindc (Jict/AjS; iih'Xf- v'- 

dicit paij. 14. in fine proocmii. sTf I'n. ad Mencx. c. 14. p. 47. G. 

T«« 'a3))/2/«?] Steph. hypofUgmen port *Ai>(vaitf« dclet. [Xei;i«v« Ji«|3i(?a«'a:vrf«) Aut mcndum larct in hac Toce, 

In Au<i. quoque oinittinir. gottl. aut nouc diihim opinatur .Stephanus.] G. 

Ol yif '^ivi!t'ol — ] Hac digrcflionc incrementa potcntiac 'n? l*tt^oi] Pro «« sxiToic tv/i\-ii concifum et eloquens lo- 

Athenienlium , a bcUo iiidc cum Xcrxc gefto vlque ad bcl- quendi genus, TbticydUi t'amiliarc. nv'D<!. 

lum Pch>pi)nnefiacum delcribit. Quod tcmpus eil L. anno- 'ETtiJi) aiJroK ol ^i^^s^ot — • iTi?A3iiv] Pro ire tm( xo'Cf 

nun. V. cap. 118. G. auTuv. Sic c. 106. to oi tA^9-o; ireX"'?')''*'' iutoi( rSicst^rixi 

[Xufx.;) Stephanus malit litlgaf aut liotat, et pro i-Craj, ir o'xa. v. Abiefch. Dil. p. 91. ct in Auclar. p. 240. Quod 

uirav. Si quid mutanduni lit, maLim vto in kro. In Aug. ad rem attinet; Died. L. XL p. 4?4. hunc locum Thuc. 

dclunt Schol. ad verba K«l vxvt) kxJ Tt^" et ACtuv, it. ad W ante oculos habuit. G. 

lTrrX,iiij.ufxyTei; ct 'ExAiTo'>r«y] G. Airor? — is-?A9ov] v. Ind. v. Dat. Ita Hom. II. I, 200. 

At»ri/x''^i*s] Kes ab co gclhc a Paufania commemorantur, MOl yi^at «fX""«( a*'''*! p- to vtfa; fioo. Hcrodot. ret ti 01 

ct tieroihio, I. 7. Vide Mturjium dc Regno Laced. Cap. 17. ota« t-^ousr/, i. e. ri ot'.« xutjv. ba ver. 

HVDS. ['Ex Tf»<4?vi)cxa)— ) To xat) addidi c cod.Roftg. ct Aug.] G. 

'A4i6T)|Ko't£« a»o jSaffiAiu;] 'Atq non agnofcunt quidam libri : aitKoni^ovTO — Tariajj (Jt. cum h. 1. c. 144. vbi nairat 

quia praccelTerat. NolVcr pracpol. non'adhibet 470, 12. 417, Pericles, patres luftinuille Mcdos, ct ri vTii^x<''''Tx rcliquil- 

10. quam alibi retinct. Vrroquc modo loquitur /J. liiilic. Ic — Diod. 1. c. 'K^maioi iitra tiJip h nf.xTxiXit ydcifK nintLo- 

et Demojlb. vid. Uiedorum 263. a. WASS. Supra Cap. XV III. (zitav fx IfOK^iivoc K«i Zx^xfihot tU/x xh^ yc/varxaj k'c rij "AiJir- 

o" Tt «T0Ti4»rfc |3«»iA.'ai,- 'eaak'^C. dvck. varc- cf. Plutarch, in Themilt. p. 45». Rcisk. eJ TAei>o/ t*» 

'xiroiiti.xvTi;] Aliquis fortallc malit Trafxinhxvrti : ficut t5 'A5i)va(o)i< v-rt^iHsiTO yov^ac xa) T-uvaiKat tic Tfo/^ifya ~. '".'^'."' 

rrx(xiiu-/>.t vtitur, cadcm de ro loqucns pag. 42. Fareor ra- 11, 12. I'cribit: Athcn. coniugo libcrosquc — abJitis infu- 

mcn ibi nou vti vtrbo illo line adici"Uono, fed dicere trafa- //'/ — demandant, i. c. Salamina ct Acginam. v. Inrt. G. 

tttitnt Tf o{ ri v;rif.oirx t« (3«f(3«f b. hoc cnim Laccdacmonlos [Tiiv xivi(ri)» vegmslxi) Steph. malit arlxv. Praep. T«f) e 

faccre nohiilTc ibi dicit , quud hie kribit ab Atinjiiieulibus voc. TricStxv irrcplide putit. ScJ r$f,>sfia quoque eft ru 

I'adum tuilTc. stepm. familiaiis.'] Q- T H V CY 6^ I D I S H I S T. I, 8*?. 89. gd. 159 

fociorum verbis in dufti, qiiam metu, ne Athenienfes fierent potentiores j quia magnani Graeclae par- 
tem illorum imperio iam fubieftanr videbant. 

89 Nam Athenienfes hoc modo ad res gerendas venerunt, per quas creuerunt. Poflquam Medi 
ex Europa disceflerunt, nauali pariter ac pedeftri pugna a Graecis vi£ti; et qui ex illis ad Mycalen na- 
vibus confugerant, profligati fuerunt: Leotychides quidem Lacedaemoniorum Rex, Graecorum, qui 
apud M/calen erant, du.v, domum abiit, cum fociis, qui ex Peioponnefo venerant. Athenienfes vero, 
et focii, qui ex Ionia et Hellefponto venerant, cum a Rege iam defeciffent, ii: ilia expedi/:c>:e perfeue- 
rantes, obfidcbant Seftum, quam Medi tenebant, et ibi hyemantes earn a barbaric- dereliclani ceperunt. 
Poflea vexo ex Hellefponto in fiias quique vrbes nauigarunt. AthenienHum vero commune, poftquam 
barbari ipfis infefti ex regione difceflerunt, ftatim absportarunt z//jw, vbi depofuerant liberos, vxores, 
et quicquid fupelleflilis fupererat: feque ad vrbis aedificia, et muros inflaurandos parabant. Nam et 
c.\iguac ambitus tnurorum partes in variis locis adhtic ftabant, et aedes pleraeque conciderant paucaeque 
fiij^,ererant, in quibus ipfi Perfarum principes manferant. 

90. Lacedaemonii vero, cum intellexiffent, quod futurum erat, legati venerunt, partim quidem, 
quod et ipfi libentius vifuri fuiffent, nee illos, nee alium quemquam muros vnquam habentem: partim 
vero, idque praecipue, quod focii illos inftigarent, et metuerent cum claflis eorum magnitudinem, quae 
pauIo ante ipfis non fuppetebat, turn etiam audaciam, quam in bello Medico demonflrarant. Poflula- 
runt autem ab ipfis, ne muros reficerent; fed potius omnium etiam vrbium, quae extra Peloponnefum 

eAapov ci 'ASifvaroi t^v tvfioiav- O! yxf 'A3>)varo(] u^X'f ''■?? TrivTtfXovTUSTlai;- 'Evsiiij MijSoi] ^xviix^STtJi to ^wpiov xxt 

irl Tf ax^yjiix > xxi Iz-i tJJ swroiila. Ka) vxus) xy^ ^fi^'u] xarx Tc'i^rj y.x'i th; aySJvx; tiHeik^, vxt/S) xxl ti^n. to Je, Jto 

'tAAifvwv, Oxviix^ixsv, TCiXa to ra? Mi(3«; TOffsri^C cvrtzc, i-ao hik^Sq yji^xj: aurif «T5Aa!9?i/w- AiJrwv] rwy Mif'Jaiv- Ei(«k 

iT5A(«jx«v] Sijro'? 1} To/i? fJ-ytTc^ y.x) x^evjixui kx) SijAi/Kw?. Ka! tjrix^'l-'-xiixvTei] rov xiiiiSva Sixfti^afx-jTei;. 'ExA/to'/tcov] 

ij-ytsv alpxvitSevTaiv. 'Ex Ty<; jfoifaf] TBTfriv, ix T<'Oi<^v;vo? i xa! Iy. EaAx/xrvo?. Ka! Ti^v ;rffHBffa:y xxTxexivvj-j] t^v xivifT^v 

•xi^ivtixt- K«( tSjv !to'A(v] J/iTTeAJ-v TroMui xzl Tf;j;i5v sxhijitxto' xx) loixs xv^ionTi^XM T>i( toAeoi? t^v Af'fiv M tu-j oixiuiv Aa;^- 

ftiveiv- K«! Oixlm] u-/t1 tb c'ixiuv. "Ouyfo?, — o! Se SCm sxcziMi. Mtjo^va tsTxoi; f'aj'>''«] 'Ar£tx''^ov yccg t'xay ti(» b-o'ajv oi 

[KufifttT^^'av) Steph. malit xt/f.'ttTffcv.] gottl. toAei (ai»'9;( "tw) S/xo'Sfv, Ix tS iff^aAc/a ^t/vo/fffiv. Ctef. Pcrf. 

['Ex) Tav cixiwv A»f<,8iKiv) Verba cctiIx<^0'j — AxxeSxtiicviat 56. xxTx^iiyst n.x^vaiT;l: t?. (/.ifT^i ^- G. 

deleui, quae 'pertinent ad caput : utiSe/x t. ix'^''"] G. TI^kt^cIx i(a9o>] Si ramcn ita Jcgcndum, non vriqiic fit, 

K«l OIK.*-.! — ] Nom. abfol. s,//uod attlnet ati neiies pleras- t]; ^r^sc^ilxv, fed, Iv vftc^iix, Six ■x^ta^ilxi, TT^te^iCo/Tet. 

que. V. Schol. Ita L. ]II. loy. ol oi 'Axugvme;, 0! itev, oi ik — BAvrR. 

lin. 71. vbi V. Duck. G. [MtjS/va — s;(;ovt«) Cum hoc capite hue rcieci Scholion ad 

["Ofiiffo?) OJ. {i. V. 7?. ol Ss Sua sxoTif.oi, i-ih — et r. h. verba, praceuntibus CodJ. Baf. ct Aua. Ceterum Schol. 

101. tov 51 erffcv — vbi Euftath. p. ijtj. pro raf-/ oCct rxoTi- ad Mfra afuv ct To i^h ^hAoiumcv defunt in Au;;.] G. 

Auv. In Schol. pro Sua correxi Ji/a. De h. Syntaxi v. Pfcu- nja'ifv] Vfiv CI. Marg. Cam. peilime. nct'Ij/ ex it^uiav 

dodemttrium §. 60. p. 41. Paullo ante in Aug. leg. pro clegantcr. vid. Aefchinem. Tiemofih. p. 57. Mox %\jyxx^i\iii, 

«vt) tb, avT/ Taiv.j G. pro quo alii %-jyxxTx^jciM,tii, etiam alibi Noftcr. wass. 

'EffKif-xf'''] '• p- fx^fxv. Suid. etxtjvijvxv, ivr) tb MXija-aiv. 'h|i'hv te «trh4 ^ii} Tfi,vf^f/v, «AAi xil] Scqucntia docenr, 

GOTTL. _ fupplendiim tfTe « /iovcv — aA;,a x^t) — Plenc lie loquitur 

' 'ha5ov I; ^rfsfflSs/av] Diibitari pofTit de leftione margini ad- Noltcr L. VIII. 6S- t"- x^-r b licvot/ /zj •Jt^'xsoi' oira, aAAi xxl — 

fcripta, an :r(er(3slx n^minandi caiu , an Tffir(3f/x dandi cafu, Non opus eft cum Rciskio icscrc, (anim. p. i ^) ^^lnv re k 

fcribcndumin ealit : led magis hie, quam ille, placet, .stfph. fxAov avrvi- Noftcr omirtit b ;jcvcv, I, 144. cl ySvTXTigtt; 

Tifie^iix aliquot Mjf vid. p. 2%o, 17. ;gi, 9. Arijloteles Pol. ^f-.^v, J-rcr^yTf? MsJJk?, x*) b'x 2ts TocuiSt o^iiuiuvoi, iAAi x«f 

jif X. led potior letlio -^^.Ssv vgie^ita. wass. tx iTa}Vo-irx exAe/TcvTs; — i.e.* ;/.cv<ii/ b'x iro— Diod. V, p. 

'haSov Tfse^itx] Sic reccpi praecuntibus praeftanrirtlmis :J99. i,s^ig h txTi; n/a-oi?, iAAi i*x( — v. ad h. I. Weirelin^'. 

codicibus, pro c; Tt^te^iixv, quae glolfa hand dubie eft datiui, it. p. 7. ct 141. Reisk. anim. ad gr. auftores, ad Polyb. '1". 

«r facilior Icilio. Conieruauir cam quoque Schol. Rafil. IJIl. p. -1,10., ex quos laudat. G. 

y^&:^iT».]iixx TH lUt irgeai^ih. iorixui. Sic leg. eft pro x{>f<r- 'AAAi xa)] Siinpiicius hie interpreter, ct praeterea. Neque 

Pifav. Proliant Steph. et Abrelchius. Graecos autem foiere enim tJ .'zovovomitrilblcr, fcdrantum /^/vov, fequcntciAAa: xc.;. B. 

verba plurima cum datiuo, loco accufiitiui cum tU vci a-fc?, Tut iSa rtfAoTovnj'j-B] Sc. ■zot.iendTm, prnprcr cffo;;. Sic 

conftrucre, exempla vbiuis obuia probant, quoriim magnam ccpit interpres lat. FriJ. Portus rel'ert tfoi? ad tca/thij, nifi 

eepiam attulit Abrdch. Diluc. p. 91. Sic L. JI^ 44. Mti tj? kgatur ««■«/{• G. i6o 0OTKTAIAOT S T T V f. A. 


PvveiTKX^t, " ^vy-Act^eKiiv fiila. a-C^oov t»? <!rmQoKiiq- * to ft,iv QnKo/msvov kxj v'jtott'Jov m yvoafj,ni i 
^nAivTsg k T^C AQ->!vafiii, a? S's ri (3a^3a^i^ , si av&ii tTrskB-oi , ix, civ ixovTog dyro " e^v^i ttoBsv, 
uxryrep vvv ik rm (Bui2iJv , ocfjciaSctr t^v re ni\oTro\i'j>i(rov nva/nv * s^pxa-M a.\iax'-i>^>IO'iv rs xa^ <x<po^fji,nv 
MAVfiv ilvou. ol (J' A&>;vccioi, QefMiroKhiag yvMfx.)j, ra? fih AccKSOMf/,oviiig ravT E'nrovTCLq, a.7roK^ivccfj,ivo4, 
on Triu'd/ao'iv ^ a? ctv-r^g TF^ia-^ug "tts^i cov Aiyji(riv, sv&ug ccTritAXcc^av ^ saurov a inikiviv ctTro'^sAXeit 
coi Ta%*r«< * 3 @£fMiTOK\vg E? Triv AciKsS'ciifiovx , aAAsf as tt^sc savTci lAofisva? 7r^s<r(istc, fjuri ev^iii 
SKwiaTTSiv, dW E7r(?-%f7v //.s)ifi rotr^TH, '^ esj? af Uavov to ts7%oc ai'^ajcrji', iVs aTOjita^fcT'S-ac* £X t5 
aKxyxaoTaVs vy«f. jsr^i'^siv ^s Trdnai Tra,va>ifxs\ tsV £i' tJj ttsA?/, xo) a-Jraf , x«^ yjvxiy.a^, xa) 
TraTiJaf, (pSioofisvSQ fJ^fire i^iaiMirs S'tifiocn'ii olnodo^rjfjbct-roq , oBev t<$ oltpsAs/x ircct iq to s^yov , dAAd 
nx^ccip^vTai 7rai'7«- ""f ® Z*^ ravra otod^ag, y,d\ VTrsiTiov, ' id a.KKa. on a.\nog Td>is7 'w.^d^oi, 
coxs'^o. x.dj ^ k T^!' Aeuu^uifMva. s\Q-ciiv , » Tr^o(rr,ef Tr^og -vdg «^%ac , dAKx ^i>iys, kx) '7r^H^x<rt^g]o. 
Kx\ oTTOTs .r)g auTO'j f^oijo tccv sv jiKa avja)!/ o, Tt in stts^x-'^'^' ^"^^ ^^ x-oivov, 's<p^, „'Yiig ^vfM7r^s(r!2iig 
A'JXfJ>ivsiv, d(rx,oAiag ^s T<roo»6r>?c xuT^g vTroAsttp^ijvar Tr^oa-^sx^a-^xt fj,ivToi sv rdx^i ^£«"', »«' ■9'«"- 
fjLx^siv, aig UTrCi) "ttx^sktiv. 

Ta'. Ol Je, xx.jovxsg, T(5 S ah <B>Sfj,:roK\s7 S'WSi^ovxo , ^id (piKt'xv aCri- tuv ^s xKK'jO'j d^^r/.vafjbs- 
vm, Kut (rx(pa)g KXTfiyo^^vraiv, oti T£;%('^«ra(' re koj ^ ^i^> v\pog Xxfx^dvsi, »x s/%oy oTruig x^^ dTrfTV'^xf. 

V Si/vx«T«,^»W>' Ar. C. Ejyi<«T*/5»Xiry Dtin. Mosqu. St>v««3<Afr» Gr. x T>v nJv Gr. y '0}(,J(S Gr. a prima manu , deinde « 
< faSum ctat t. z ■£$««■«» Ux^in ilvxt i»a%i{i(jf» tj m> iipofii^v /{.-f. Aug. OjfT Moxir/(tTBTiv ed. Baf., fedcod. naT »/^/^^t*ly. /• 'Et 
«:tb< Cr. ii««W» Aug. Pju'.Io oiuc W deeft in Mosqu. b 'Kai/J-Jv Si r.i,?: <Sr. Auk. "^ O dcell C. Cr. .-/». i).i//. rf "cm Sn 
tS Te'xs* ixavlv a'/furiv Ar. C. Alosqu. /.'«_?. Cj^i Da». B-if. Aug. ^ Ti^;v« K-.g. CnJJ. G'. Aug. / Ej; t^w ;J.-^. et moit jr{«$»»<f«r» 
4;<j^. Aug. 5 kJv atelt /i/-. t. i)<J«. Mosqu. b 'Hh jr/jarf i^a^ifimn Ar. C. Gr, Dan. Mosqu. "ocoii ^■jvii^'iKsi] Qi'iiu! fociete: cum LaceJaimoniis et yeli- 
-qu'is Peloftonnfjiis interceilelat. Supra c. i..k».( to xMo 'Eaajj- 
-ViKov oVwv ?t/»(™^£i5v- Int-.Tpics vulgatus alicer. Scd £,>xi!t(, 
~:vcpaul!o ante, diccnjum luilFct. goT-TL. 

Sc. T£i;»;>f- Hoc. et tcnori aptum, et veibo, in quo non 
vro luia lit praepofitio. Si altera intcrprctatio probetur, 
lupplcas, ;; '^viiiixxtx. Scd cnim vnde Uacc rcpctas ? tc 
aliud lit , 'vvl^xtixi efTc , iungi f'ocictatc , aliiid , Ja/iraro 
aJTOii;, quod, limplicitcr ita politum , nemo intcrprctctur 
tcmcrc, j'ocietas ci eraf. ba ver. 

To (itv (3tfA9i:svov] D- Halicaru- in Epift. II. ad Amnmeum 
5. 10. inter idiotilmos Thiicyd. cthoc rccenCet, neque propterea 
in Antiqq. non adhibct. vt VII, 24. t<?a^/z;ov {ih ri ^VMimov 
,viiBt iyoittMU Js'Acv Si 70 ivyit^^Qv IX, 9. cr alibi. Quod 
ad HiftorI.-unJpci5br, .idi Diodoriwi XI. p. 262, d. Nefioicm 
Thciniftocl. p. 48. w ^^f. Dicnyf. Halic. n.in abftinuifTe ab irai- 
tando hi'C ccnere loqucndi Thucyd'uiis , obfcruat cciam H. 
Steph. Operar. in Dionyf. Cap. X\'I. dvck. 

Pro ^Hkiisti. Notauit hoc iJ/'a/** Thuc. Dionyf. Ep. II. 
ad Ainm. p. 799. Reisk. Scd iple vlus eft Dionyf., vt no- 
rauic Duck. Bene A' alia cxprcllit, nqu'u! veJIent ac fufp'ica- 
leniuf, tion piztcfecUntes Hit qu'idan Athenieiifiius — Cf. 
Diodor. 1. c. vzarrfuffc-v airuy riiv aitusu , qua ds cauila 
acdihcationen\ niurorum inhibcrc Aatuunt. G. 

[i\ii ii Ts vTotrm) Altius iufto repctit cxplicationerrv t5 
»T<i«T«v, ct nugatur in rcliqui?.] G. 

'SK ii T« |Taf(3ifB] Diod. I. C. rov yif E/cl"*"' "' *'«*'''', "■** 
fuytviiidi — iij'^ iraitixi vaM.; rireix-a^hxi — i% uv igliif' 
Jtsvo/ fxilui; Kir*Tc>,£(i);(rfiv ri; "Eu.ijjxii — G. 

fii»'v. Origcnes contra Cell'um, p. 5. Hoefchcl. in funili loco : 
•xxo txn'vOi« ay«}x<i<JoiTO. C. 

'K>ttx*'V »"•) af"? (*•] Non ajaofco cq'iidem hie Hcttdiadyin ; fed.diftinguo «v«;i;ufi)ff(v, locum, praefidium, f»o rcoiperct 
fcfe, et a.fef/ii(>'i ''"'«?* erumperct. Vrrumque vero vfxisbclh 
pofcebat. b .^ v f n . 

0t,'«TOKAj»; yvuijts] Secundum DIodorum I. c. .\thf niciifes 
primum laconicorum Icgatonim lullis difto non audiciifcs 
erant; illi tamen architcclos iubcnr ct fabros illico maiius 
ab operc contincre. Themiftocks igirur rvve^aMviJ tXA" 
y,tvxixv — G. 

Tiixii^fn — xxihiiie) —] Diod. 1. c. p. 435. xavJifftiJ rsiX'- 
^£;y TJiv xo\iv, c Nortro dcTumlit, e quo repolucxunt Rhodom. 
ct Weird, pro tux'^'^v, Ttix'i^i"- ^'- Wcllel. 1. c. G. 

K«i iriiTav, Tu xM.tt — ] Sic interpunxi cum Reisk. in 
anim. p. »?. Melior eft intcrpunftio quam vulgau, eamque 
fecutus ell interpres lacinus. Probabat quoquc cam Ahrcicii. 
in .^uiitir. Dil. p. 240. G. 

Ou rjoffje; Tfe; t«; ifz«t] Ncpos.in Thrm. c. 7. Thmu- 
JJocles adh-e ad niitgijlratus uo/iiit. G. 

'A\fje Ji?rt — ] i. e. l^faivvt. Locum laudauit Thorn. 
Mag., vt probaret, Siiyn/ ellc ^^xiCiiv. G. 

Ait-Vf] Sc.To xgiynx. rem extraxit, prolacauit. Portic ti- 
men fuppleri, rov xf^"^- b.^ver. 

'ot; bit) Aliquis fortalTc iion fcribere hie malit , aut Si', 
0, Ti, Vt in duobus locis, quorum antca fafta mentio fuit : at 
e^o.nihilo magis iftud or/ iulpertum habco, quam luox u(, in 
Ills Sxuita^tiv ue HTu !7ifiitit. STFPH. "oti pro I, en etiam 
in interrogatioiic poni, dudinn ex Homero, Herodoto, Arijlo- 
phtjne, aliisqiic adnotarunt V'iri iuRi. Quacri tamen poteft, 
cur tam inconUanter modo ot*, niodo 0, n fcribatur. Htro- 
dot. I, 47. *£TiffwTe'«vrjcc 0, Ti rsiiuv Tvyx^^^* ^ Av^clv fixffi?,iCc 
K(o7eci. Ibid. III. Eifera xgerefn on fih »tu xgcBi/iniii Agra- 
>o? litTuriiifi/xTo. Et lie iacpc apud alios. Scio/. Ariftoph. aj 
A'cJp. V. 22. Icribit in J, n pro quart, abundare 0, 'ATlixii(, 
rec aliud clTe, quam tI. 1l autenr dicirur per clliplui tb 
iix, 'luid y id tfU, propter quid. Itaquc ex illius leucwuciii* T H V C Y D I D I S HIST. I, 90. 91. 161 

erant, quarumcunque ambitus adhuc (larent, eos fecum demolirentur : voluntatem quidem /«aw ani- 
mique fufpicionem, quam de Athenienfibus habebant, non declarantes ; (eifpeciofam caufam praeten- 
detites, nebarbarus, fi rurfus Grrtmae bellurh inferret, vilum locum munitum haberet, \nie contra 
Graecor proficifceretur, quemadmodum tunc ex Thebanorum vibe fecerat. Et Peloponnefum omni- 
bus receptaculum et perfugium fatis tutum fore dixerunt. Athenienfes vero de Themiftoclis fententia 
Lscedaemonios, qui haec dixerant, confedim dimiferunt, lUis dato refponfo, legatos hifce de rebus, 
quas d^xiffent, a fe ad eos mifTum iri. Themiflocles autem Athenienfibus erat autor, vt fe Lacedaemona 
primo quonue tempore mitterent, aliosque legatos, praeter fe eleftos, non fubito emitterent: fed 
tamdiu retinerent, donee murum ad iuftam altitudinem erexiflent, ita vt ex altitudine maxime necefla- 
ria vim hoftis propulfare poffent. Idem etiam autor erat,.vt omnes, qui erant in vrbe, ex omni ordine, 
aetate, fexuque, et ipfi, et vxores, et liberi muros aedificarent, nuUi aut priuato aut publico aedificio 
parcentes, vnde aliquid vtilitatis ad illud opus faciendum percipi poffet; fed omnia diruentes. Cum 
autem ille haec docuiffet, et addidiffet, fe curaturum caetera, quae eflent illic agenda, difceflit. Cum- 
que Lacedaemona venifi'et, non adiit Magirtratus ; fed rem trahebat , et fpeciofas caufas fingebafr, or 
praelendfbat; et quoties aliquis de fummis Magiftratibus eum interrogaffet, cur ad Reipublicae Magi- 
ftratus non accederet: „Suos collegas a fe e.vfpe£lari; fed eos aliqua occupatione impeditos in vrbe 
remanfjffe, diceb:.t: fe tamen fperare, eos propediem venturos, etfemirari, eos nondum adeffe. 

91. Illivero, cum //a« audirent, Themlftocli quidem fidem habebant, propter amicitiam, quae 
ipfis cum illo intercedebat : fed cum alii venirent , et aperte arguerent , muros aedificari, atque adeo 

\x*eixiHO'Jici. iuvfi7i(n£i] !r£f/(3eiAo« JitAovoTi. Mfxci ff^iwv] tSv 'A^valav. To ftli/ l3v?,ol-isvav] to tii-j^pa^aiiivov xaft 

vvoTTOv Ti)« y-jdimi; u Ji)AH»Tf«. ax ^rTfv aTrAw? thv yvufiifv a JiiaSvt-e;, aAAi (htx 5rjiJ«-5j<K>(? , to psAoftevov ti;; yvw^^ij?. h 
(tihoiQ yccp iiavov 1} yvw/iii) (fayffHT*)) Iw Si rcit huirlmi; tial to vTOvOBfievoy ixoHfi/TTeraij. iix il t5 i/xotts to kjuttow rHi xirav 
«-oAiT£/3? eitiizivti. K*! a^offi^vj olov, *; 5? sf/ieu'fiEvo? tj; eiLlfriiA- 'Aaa' £T«r%Erv] koiaJitx). Tiixi^i'^l f{?ji(v mdKTitiv 

TB rsixii ff</vff;<eff5«). navra^ Trxjitii-iii] to %&\iTai, ai/r««, xal yvyei7*xi, xj!) ■xxlixi;. to ii TUMimalt (i>(S£vo« in txI^ oixlxis 

i/TOA£iTOfifi/M. 'E? TO efT""'] "'? '"•''' XTiffJv. n&iTx] Tic olxoiontiUXTU. rif s'^iaffi^ETo] airlxi rfotreivev. E^SSX^txiJ 

ivifyjTxi %hoi- iiit^ifXirxi itoKiry^i. bx aK?<|3i); ^ jrafjcyfK^i). xirii yi? 5tu Tej) rZi ' k^yivxiu)/ ^^iyii'__ xx\ jrxie^icvTtt 
fMyov. liH -HOT Bv TO {i.ii xajeA^erv, ri avriitx iiiMi' ri Se STi^ieiv, rd avxpxMonsvov kxt «f xij , Xfovoi tbto Sixxgi^'t^xi. 

quum hanc fignificationem haber, fempcr fcii'jcnJum eft 0, t<. verbis, non vera fiint, et ipfe videtur fenfilTe Schol. addenda 

\,i:ye Thorn. Mnglfier, cuius locum hie adCcripCtrac CI. Wajfe, voc. nvixore. Caecerum habec hoc Schol. Suidas in Taf£A5£ri>, 

in JifSyo) cxponic e(3f45i/v£. Inter pres non m^Xc, rem tyehehat. fed oniirrit: kxt a?xxi- A CalFel. defuut : xiO'V i'xjrgi- 

Vid. Sulci, in Siayeiii et JiijyE. Quae hie Sc/jn/. de ilgnifica- ^aaSou, quae pofTunt abefTe.] G. 

rione verborum Ta?£A^£rv et IteaS.-.-/ icribit, etiam ap. ^^/piaa. "tJ-oc] Aiii vegxi;. fed reccptum egregie tuetur Nfpos hue 

adDemofth. ?rfjl tUv h Xe^fovveu p. 5S- ct Sul./am in xajtA- refpiciens, non niultum Juferejje munitionis, fed ec nofter p. 

5«ry IcJuntur. Sed vid. hie Seepi. ad Schol. add. quae fupr. 52, 20. wass. 

ad cap.'^73. adnotantur. D VCK. Tt/xf^fTiaf ti xx) uiiei Axii^avei] Sc. TiTxot, quod c xeixfc^--- 

'o, Ti] Scripii ita pro cri, curr^ Duclcro, qui ex Schol. txi fumendum. v. Nep. Them. 7. iio» inu/tum fupereffe i«a- 

Arilloph. Vcfp. V. 32. docct, in 0, t. abundare 0, ct tI per ttilionis. Forma loquendi eft Herod. Vlill. 6. To TEr^o; h^i) 

cllipfin t5 5,«, elfc propter quitl, i.e. quare. Mox bx £7ri?- It«a|£« £Aajiij3av£. cf. Noftrum L. IIII, 69. ai in*x(«i ixif-^eii 

XtTDji, i. e. MOW vij'nt, obcat. Heroi. V, 97. Itea^