Internet Archive BookReader

Tiomnadh Nuadh ar Tighearn agus ar Slanuighir Iosa Criosd : air a tharruing o'n ghreugais chum Gaelic Albannaich; agus a chur a mach le h-ughdarras Ard-Sheanaidh Eaglais na h-Alba