Skip to main content

Full text of "Tiomnadh Nuadh ar Tighearna agus ar Slanuighir Iosa Criosd, eadar-theangaichte o'n Ghreugais chum Gaelic Albannaich"

See other formats


National Library of Scotland 

■iiiiiiiiiii 

*B000501617* TIOMNADH NUADH 

AR 

TIGHEARNA AGUS AR SLANUIGHIR 

IOSA CRIOSD. 

EADAR-THEANGAICHTE 

; N GHREUGAIS CHUM GAELIC ALBANNAICH. 

4i THE NATIONAL BIBLE SOCIETY OF SCOTLAND ; 
Head Offices— 5 St. Andrew Square, Edinburgh, 
and 224 West George Street, Glasgow. 

Gaelic 24mo. Testament. LEABHRAICHEAN 

AN 

TIOMNAIDH-NUAIDH. SOISGEUL Mhata, anns 

am bheil 28 

Soisgeul Mharcuis . . 16 
Soisgeul Lucais ... 24 
Soisgeul Eoin ... .21 
Gnìomhara nan Abstoì . 28 
Litir Phoil chum nan 
Romhanach . . . .16 

I. Corintianach . . .16 

II. Corintianach ... 13 
Galatianach ... .6 
Ephesianach .... 6 
Philipianach ... .4 

Colosianach 4 

I. Litir Phoil chum nan 

Tesalonianach ... 5 II. Litir Phoil chum nan Tesalonianach ... 3 

I. Timoteuis ... .6 

II. Timoteuis .... 4 

Tituis 3 

Philemoin 1 

Eabhruidheach . . .13 
Litir Sheumais .... 5 
Litir I. Pheadair . . .5 
Litir II. Pheadair ... 3 
Litir I. Eoin ... .5 
Litir II. Eoin .... 1 
Litir III. Eoin ... 1 
Litir Iudais ..... 1 
Taisbeanadh Eoin . . 22 Digitized by the Internet Archive 
in 2013 http://archive.org/details/tiomnadhnuadhart1892chur AN SOISGKUL 

A REIR 

M H A T A. CAIB. I. 

2 Sinnsearachd, 18 gineamhuinn, 
21 brei*h, 23 cgus mìneachadh 
ainm Chriosd. 

T EABHARginealaiehlosa 
Criosd, mhicDhaibhidh, 
nrhic Abrahaim. 

2 Ghin Abraham Isaac, 
agus ghin Isaac Iacob, agus 
ghin Iacob ludas agus a 
bhràithrean. 

3 Agus ghin Iudas Phares 
agus Sara o Thamar, agus 
ghinPharesEsrom, agus ghin 
Esrom Aram. 

4 Agus ghin Aram Amina- 
dab, agus ghin Aminadab 
Naason, agus ghin Naason 
Salmon. 

5 Agus ghin Salmon Boos 
o Rachab, agus ghin Boos 
Obed o Rut, agus ghin Obed 
Iese. 

6 Agus ghin Iese Daibhidh 
an righ, agus ghin Daibhidh 
an righ Soìomon o'n mhnaoi 
a bha aig Urias. 

7 A.gus ghin Solomon Ro- 
boam, agus ghin Hoboam 
Abia, agus ghin Abia Asa. 

8 Agus ghin Asa Iosaphat, 
agus ghin losaphat loram, 
agus ghin Ioram Osias. 

9 Agus ghin Osias Ioatam, 
agus ghin Ioatam Achas, agus 
ghin Achas Esecias. 

1 10 Agus ghin Esecias Ma- 
nases, agus ghinManases A- 
mon, agus ghin Amon Iosias. 

11 Agus ghin Iosias Iecho- 
nias agus a bhràithre, mu àm 
an giùlain do Bhabilon. 

12 Agus an dèigh an toirt 
do Bhabilon, ghin lechonias 
Salatiel, agus ghin Salatiel 
Serobabel. 

13 Agus ghin Serobabel 
Abiud, agus ghin Abiud Eli- 
acim, agus ghin Eliacim A- 
sor. 

14 Agus ghin Asor Sadoc, 
agus ghin Sadoc Achim, agus 
ghin Achim Eliud. _ 

15 Agus ghin Eliud Elea- 
sar, agus ghin Eleasar Ma- 
tan, agus ghin Matan Iacob. 

16 Agus ghin Iacob Ioseph 
fear Mhuire, o'n d'rugadh 
Iosa, d'an goirear Criosd. 

17 Uime sin nah-uile ghin- 
ealaich o Abraham gu Daibh- 
idh, is ceithir ginealaich 
deug iad ; agus o Dhaibhidh 
gu bruid Bhabiloin, ceithir 
ginealaich deug ; o 
bhmid Bhabiloin gu Criosd, 
ceithir ginealaich deug. 

18 Agus mar so bha breith 
Iosa Criosd : oir an dèigh do 
cheangal-pòsaidh bhi air a 
dheanamh eadar a mhàthair 
Muire agus Ioseph, roimh 
dhoibh teachd cuideachd, MATA II. f huaradh torrach i o'n Spior- 
ad Naomh. 

19 Ach air bhi do loseph 
a fear 'na dhuine cothromach, 
agus gun toil aige ball-sam- 
puill a dheanamh dhi, bu 
mhiann leis a cur uaith os 
ìosaL 1 

20 Ach ag smuaineachadh 
nan mthe sin dha, feuch, 
dh'f hoillsich aingeal an Tigh- 
earn e fèin da ann am bruad- 
ar, ag ràdh, A Ioseph, a 
mhic Dhaibhidh, na biodh 
eagal ort do bhean Muire a 
ghabhail a d'ionnsuidh : oir 
an ni a ta air a ghineamhuin 
mnte, is ann o'n Spiorad 
Naomh e. 

21 Agus beiridh i mac, 
agus bheir thu losa mar ainm 
air ; oir saoraidh 2 e a shluagh 
fèin o'm peacaibh. 

22 (Agus rinneadh so uiie 
chum gu coimhliontadh an 
ni a thubhairt an Tighearna 
leis an f hàidh, ag radh, 

23 Feuch, bithidh maigh- 
dean torrach, agus beiridh i 
mac, agus bheir iad Emanuel 
mar ainm air, is ionnan sin 
r'a ràdh, air eadar-theang- 
achadh, Dia maille ruinn.) 

24 Agus air mosgladh do 
ioseph as a chodal, rinn e 
mar a dh'iarr aingeal an Tigh- 
earn air, agus ghabh e d'a 
ionnsuidh a bhean : 

25 Agus cha d'aithnich e 
i gus an d'rug i a ceud-ghin 
mic ; agus thug e Iosa mar 
ainm air. 

CAIB. II. 

1 Thim na drvidhean urram do 
Qhriosd: 14 'lheich Ioseph leis 
dd'n Jvip/tit, lfi agus mharbh lle- 
rod ìia leanahana. A GUS an uair a rugadh 
Iosa ann am Betlehem 
Iudea, ann an làithibh He- 
roid an righ, feuch, thàinig 
druidhean 3 o'n àird an ear 
gu lerusalem, 

2 Ag ràdh, C'àit am bheil 
righ sin nan ìudhach a ta air 
a bhreith 1 oir chunnaic sinne 
a reult san àird an ear, agus 
a ta sinn air teachd a thabh- 
airt aoraidh 4 dha. 

3 An uair a chual Herod 
an righ sin, bha e fo thriob- 
laid 5 , agus Ierusalem uile 
maille ris. 

4 Agus air cruinneachadh 
nan àrd-shagart uile dha, 
agus sgrìobhaichean an t- 
sluaigh, dh'fheòraich e 
dhiubh c'àit an robh Criosd 
gu bhi air a bhreith. 

5 Agus thubhairt iad ris, 
Ann am Betlehem Iudea : 
oir mar so sgrìobhadh leis an 
fhàidh, 

6 Agus thusa Bhetlehem 
an tìr ludah, cha tu idir a's 
lugha am measg cheannnrd 5 
Iuda: oir asadsa thig Uachd- 
aran a stiùras mo shluagh 
Israel. 

7 An sin, air cio Herod na 
druidhean a ghairm os ìosal 
d'a ionnsuidh, gheur-fhios- 
raich e dhiubh cia an t-àm 
an d'f hoillsicheadh an reult. 

8 Agus chuir e iad gu^Bet- 
lehem, agus thubhairt e, 
Imichibh, agus iarraibh gu 
dìchiollach an naoidhean ; 
agus an dèigh dhuibh 'f haot- 
ainn 7 , innsibh dhomhsa e, 
chum gu racham-sa fèin, agus 
gu deanam aoradh dha. 

9 Agus an uair a chual iad 
an righ, dh'imich iad ; agus, I an vaiynidheas. 9 slànuieìiidh. 5 air a bhuaireadh. 

3 daoine glice. * onoir. 6 phrùmnsadh. 7 J'haylual. 

2 MAT. 'A II. feuch, chaidh an reult a 
chunnaic iad san àird an ear 
rompa, gus an d'thàinig i 
agus gu'n do stad i os ceann 
an ionaid an robh an naoidh- 
ean. 

10 Agus an uair a chunn- 
aic iad an reult, rinn iad 

. gairdeachas le h-aoibhneas 
ro mhòr. 

11 Agus air dol a steach 
dhoibh do'n tigh, f huair iad 
an naoidhean maille 1 r'a 
mhàthair Muire, agus thuit 
iad sìos, agus rinn iad aoradh 
dha: agus air fosgladh an 
ionmhas dhoibh, thug iad dha 
tiodhlacan ; òr, agus tùis, 
agus mirr. 

12 Agus air faotainn rabh- 
aidh o Dhia ann am bruadar, 
gun iad a philltinn a dh' 
ionnsuidh Heroid, chaidh iad 
d'an dùthaich fèin air slighe 
eile. 

13 Agus an uair a dh'im- 
ìch iad air an ais, feuch, 
nochdadh aingeal an Tigh- 
earna do loseph ann am 
bruadar, ag ràdh, Eirich, 
agus gabh an naoidhean agus 
a^ mhàthair, agus teich do'n 
Eiphit, agus bi an sin gus an 
labhair mise riut : oir iarraidh 
Herod an naoidhean g'a 
mhilleadh. 

14 Agus dh'èirich e, agus 
ghabh e d'a ionnsuidh an 
naoidhean agus a mhàthair 
san oidhche, agus dh'imich 
e do'n Eiphit : 

15 Agus bha e. an sin gu 
bàs Heroid : a chum gu 
coimhliontadh an ni a labhair 
an Tighearna leis an fhàidh, 
ag ràdh, A mach as an Eiphit 
ghoir mi mo Mhac. 

16 An sin an uair a chunn- aic Herod gu'n d'rian na 
druidhean fanoid air 2 , las e 
le feirg ro-mhòir, agus chuir 
e luchd-millidh uaith, agus 
mharbh e na bha do leana- 
baibh mac am Betlehem, 
agus 'na crìochaibh uile, o 
aois dhà bhliadhna agus 
fuidh, a rèir na h-aimsir a 
dh'fhòghluim e gu dìchioll- 
ach o na druidhibh. 

17 An sin choimhlionadh 
an ni a labhradh le leremias 
am fàidh, ag ràdh, 

18 Chualas guth ann an 
Kama, caoidh, agus gul, agus 
bròn ro mhòr, Hachel a' 
caoineadh a cloinne, agus 
cha b'àill leatha sòlas a 
ghabhail, a chionn 'nach 'eii 
iad heo. 

19 Ach an uair a dh'eug 
Herod, feuch, nochdadh ain- 
geal an Tigliearn ann am 
bruadar do loseph san Ei- 
phit, 

20 Ag ràdh, Eirich, agus 
gabh an naoidhean agus a 
mhàthair, agus imich gu ta- 
lamh Israeil : oir fhuair an 
dream a bha 'g iarraidh ana- 
ma an leinibh bàs. 

21 Agus dh'èirich esan, 
agus ghabh e an leanabh 
agus a mhàthair d'a ionn- 
suidh, agus thàinig e gu 
talamh Israeil. 

22 Ach an uair a chual e 
gu'n robh Archelaus 'na righ 
an tìr ludea an àit Heroid 
'athar, bha eagal air dol an 
sin: ach, air faotainn da 
rabhaidh o Dhia ann am 
bruadar, thionndaidh e gu 
crìochaibh Ghalile : 

23 Agus thàinig e agus 
ghabh e còmhnuidh ann am 
baile d'an goirear Nasaret, a 1 am. fochair 

3 •giCn do mheall ?ia druidhean s. MATA III. chum gu coimhliontadh an 
ni a labhradh leis na fàidhibh, 
Gu goirear Nasarach dheth. 

CAIB. III. 

1 Teagasg, dreuchd, agus caitheamh- 
beatha Eoin Bhaiste. 7 Thug e 
achmhasan do na Phairisich. 
13 Bhaist e Criosd ann an uisge 
Iordain. 

\ GUS anns na làithibh sin 
thàinig Eoin Baiste, a' 
searmonachadh am fàsach 
Iudea, 

2 Agus ag ràdh, Gabhaibh 
aithreachas : oir a ta rìogh- 
achd nèimh am fogus. 

3 Oir is e so an ti ud mu'n 
do labhair Esaias am fàidh, 
ag ràdh, Guth an ti a ghlaodh- 
as anns an f hàsach, Ulluich- 
ibh slighe an Tighearna, 
deanaibh a cheumanna dì- 
reach. 

4 Agus bha a chulaidh aig 
Eoin do fhionna chàmhal, 
agus crios leathair aige tim- 
chioll a leasraidh ; agus is e 
bu bhiadh dha locuist agus 
mil f hiadhaich. 

5 Chaidhlerusalem a mach 
d'a ionnsuidh an sin agus Iu- 
dea uile, agus luchd-àiteach- 
aidh na dùthcha timchioll 
lordain uile. 

6 Agus bhaisteadh iad leis- 
san ann an Iordan, ag aid- 
eachadh 1 am peacanna. 

7 Ach an uair a chunnaic e 
mòran do na Phairisich, agus 
do na Sadusaich a' teachd a 
chum abhaistidh-san, thubh- 
airt e riu, A shìol nan nath- 
raiche nimhe, cò a thug rabh- 
adh dhuibh-sa teicheadh o'n 
f heirg a ta ri teachd 1 

8 Air an aobhar sin, thug- 
aibh a mach toradh iom- 
chuidh do'n aithreachas. 9 Agus na smuainichibh a 
ràdh annaibh fèin, A ta Abra- 
ham 'na athair againn : oir a 
ta mi ag ràdh ribh, gur com- 
asach Dia air clann a thog- 
ail suas a dh' Abraham do 
na clochaibh sin. 

10 Agus a nis a ta an tuadh 
air a cur ri freumh nan crann : 
air an aobhar sin, ge b'e 
crann nach toir a mach tor- 
adh maith, gearrar e, agus 
tilgear san teine e. 

11 Gu deimhin a ta mise 
'gur baisteadh le h-uisge chum 
aithreachais ; ach an ti a thig 
a'm' dhèigh, is cumhachd- 
aiche e na mi, agus cha'n 
airidh mise air a bhrògan a 
ghiùlan : baistidh esan sibh 
ìeis an Spiorad Naomh, agus 
le teine : 

12 Aig am bheil a ghuit 
'na làimh, agus glanaidh e 
gu ro bhaileach 'ùrlar-bual- 
aidh, agus cruinnichidh e a 
chruithneachd d'a thigh-tasg- 
aidh 2 : ach loisgidh e am 
moll le teine nach feudar a 
mhùchadh. 

13 An sin thàinig Iosa o 
Ghalile gu Iordan a dh'ionn- 
suidh Eoin, chum gu'mbiodh 
e air a bhaisteadh leis. 

14 Ach bhac Eoin e, ag 
ràdh, A ta feum agamsa bhi 
air mo bhaisteadh leatsa, 
agus am bheil thusa a' teachd 
a m' ionnsuidh-sa ì 

15 Agus fhreagair Iosa 
agus thubhairt e ris, Leig 
do ) n chtìis a bhi mar so a nis : 
oir mar so is iomchuidh 
dhuinn gach uile fhìreant- 
achd a choimhlionadh. An 
sin dh'fhulaing e dha. 

16 Agus un uair a bhaist- 
eadh Iosa, chaidh e air ball 1 aidwheil. 

4 2 thaisg-thigh. MATA IV. suas as an uisge ; agus, feuch, 
dh'fhosgladh nèamh dha, 
agus chunnaic e Spiorad Dè 
a' tuirling 1 mar choluman, 
agus a' teachd air-san : 

17 Agus, feuch, guth o 
nèamh, ag ràdh, Is e so mo 
Mhac gràdhach, anns am 
bheil mo mhòr-thlachd. 

CAIB. IV. 

1 Bhuair an diabhul Criosd. 17 An 
dèigh do Iosa buadhachadh air, 
thòisich e air searmonachadh. 
24 Shlànuich e sluagh a bha 
euslan. 

A N sin threòraicheadh losa 
-^X leis an Spioraddo'n f hàs- 
ach, chum gu'm biodh e air 
a bhuaireadh leis an diabhul. 

2 Agus an uair a thraisg e 
dà f hichead là agus dà f hich- 
ead oidhche, an dèigh sin 
bha ocras air. 

3 Agus air teachd do'n 
bhuaireadair d'a ionnsuidh 
thubhairt e,Ma's tu MacDhè, 
thoir àithne do na clochaibh 
so a bhi 'nan aran. 

4 Ach f hreagair esan agus 
thubhairt e, A ta e sgrìobhta, 
Cha'n ann le h-aran a mhàin 
a bheathaichear duine, ach 
ieis gach uile f hocal a thig o 
bheul Dè. 

5 An sin thug an diabhul 
e do'n bhaile naomh, agus 
chuir e air binnein an team- 
puill e. 

6 Agus thubhairt e ris, 
Ma's tu Mac Dhè, tilg thu 
fèin sìos : oir a ta e sgrìobhta, 
gu toir e àithne d'a ainglibh 
mu d' thimchioll, agus tog- 
aidh iad suas thu 'nan 
làmhaibh, chum nach buail 
thu, uair air bith, do chos 
air cloich. 

7 Thubhairt Iosa ris a rìs, 1 teachd a nuas. 2 dearbh. 

5 A ta e sgrìobhta, Cha bhuair 2 
thu an Tighearna do Dhia. 

8 Thug an diabhul e a rìs 
chum beinne ro àird, agus 
nochd e dha uile rìoghachdan 
an domhain, agus an glòir ; 

9 Agus thubhairt e ris, Iad 
so uile bheir mise dhuit, ma 
thuiteas tu sìos agus ma ni 
thu aoradh dhomhsa. 

10 An sin thubhairt Iosa 
ris, Imich uam, a Shatain : 
oir a ta e sgrìobhta, Bheir 
thu aoradh do'n Tighearna 
do Dhia, agus dhasan ^na' 
aonar ni thu seirbhis. 

11 An sin dh'f hàg an diabh- 
ul e ; agus, feuch, thàinig 
aingil agus f hritheil iad da. 

12 Ach an uair a chual 
Iosa gu'n do chuireadh Eoin 
an làimh, dh'imich e do 
Ghalile. 

13 Agus air fàgail Nasaret 
da, thàinig e agus ghabh 3 e 
còmhnuidh ann an Caper- 
naum, a ta ri taobh 4 na 
fairge, ann an leth-iomall 
Shabuloin agus Nephtalim 

14 A chum gu'n coimh- 
liontadh an ni a labhradh le 
Esaias am fàidh, ag ràdh, 

15 Talamh Shabuloin, agus 
talamh Nephtalim, slighe na 
fairge air an taobh thall do 
Iordan 5 , Galile nan Cinn- 
each : 

16 Am pobull a bha 'nan 
suidhe an dorchadas, chunn- 
aic iad solus mòr ; agus a 
ta solus air èirighdo nadaoin- 
ibh a bha 'nan suidhe an tìr 
agus an sgàil a' bhàis. 

17 O sin a mach thòisich 
Iosa air searmoin a dhean- 
amh, agus a ràdh, Gabhaibh 
aithreachas, oirata rìoghachd 
nèimh am fogus. *rinn. *ehois. $ri taobh lordatn, 
A 2 MATA V. 18 Agus ag imeachd do 
losa ri taobh fairge Ghalile, 
chunnaic e dithis bhràithre, 
Simon d'an goirear Peadar, 
agus Aindreas a bhràthair, a' 
tilgeadh lìn san f hairge : (oir 
b'iasgairean iad.) 

19 Agus thubhairt e riu, 
Leanaibh mise, agus ni mi 
iasgairean air daoinibh dhibh. 

20 Agus airballdh'fhàg iad 
na iìonta, agus lean iad esan. 

21 Agus air triall da as a 
sin, chunnaic e dithis eile 
bhràithre, Seumas mac She- 
bede, agus Eoin a bhràthair, 
ann an luing maille r'an 
athair Sebede, a' càradh an 
lìon : agus ghairm e iad. 

22 Agus air ball dh'fhàg 
iad an long agus an athair, 
agus lean iad e. 

# 23 Agus dh'imich Iosa 
timchioll Ghalile uile, a' 
teagasg 'nan sionagogaibh, 
agus a' searmonachadh sois- 
geil na rìoghachd, agus a' 
slànuchadh gach gnè thinnis, 
agus gach gnè eucail am 
measg an t-sluaigh. 

24 Agus chaidh a chliu 
feadh Shiria uile : agus thug 
iad d'a ionnsuidh iadsan uile 
a bha euslan, agus a bha air 
an cuibhreachadh le galar- 
aibh, agus iomadh gnè phian- 
ta, agus iadsan aig an robh 
deamhain annta, agus air an 
robh an tuiteamas 1 , agus 
luchd pairilis 2 ; agus shlàn- 
uich e iad. 

25 Agus lean cuideachd 
mhòr e o Ghalile, agus o 
Dhecapolis,agus o Ierusalem, 
agus o Iudea, agus o na 
crìochaibh a ta an taobh thall 
do Iordan. I tinneas na gealaich, tutteamach. 
1 crith-ghalair.. CAIB. V. 

1 Searmoin Chriosd air «' bheinn, 
anns am hheil na h-ochd beann- 
achdan, 17 agus mìneachadh an 
lagha. 

A GUS an uair a chunnaic 
Iosa an sluagh, chaidh 
e suas air beinn ; agus air 
suidhe dha, thàinig a dheis- 
ciobuil d'a ionnsuidh. 

2 Agus dh'fhosgail e a 
bheul, agus theagaisg e iad, 
ag ràdh, 

3 Is beannaichte iadsan a 
ta bochd 'nan spiorad : oir is 
leo rìoghachd nèimh. 

4 Is beannaichte iadsan a 
ta ri bròn . oir gheibh iad 
sòlas. 

5 ls beannàichte na daoine 
macanta 3 : oir sealbhaichidh 
iad an talamh mar oigh- 
reachd. 

6 Is beannaichte an dream 
air am bheil ocras agus tart 
na còrach 4 : oir sàsuichear 
iad. 

7 Is beannaichte na daoine 
tròcaireach : oir gheibh iad 
tròcair. 

• 8 Is beannaichte na daoine 
a ta glan 'nan cridhe : oir chi 
iad Dia. 

9 Is beannaichte luchd- 
deanamh na sìthe : oir goir- 
ear clann Dè dhiubh. 

10 Is beannaichte an dream 
a ta fulang geur-leanmhuinn 
air son na còrach : oir is 
leosan rìoghachd nèimh. 

11 Is beannaichte bhitheas 
sibh an uair a bheir daoine 
anacainnt dhuibh^ agus a ni 
iad geur-leanmhuinn oirbh, 
agus a labhras iad gach uile 
dhroch f hocal ribh gu breug- 
ach, air mo sgàth-sa. 3 ciidn. 
* a 1 cheartais, na flreantachd, MATA V 12 Peanaibh gairdeachas, 
agus bithibh ro shubhach ; 
oir is rnòr bhur duais air 
nèamh : oir mar sin rinn iad 
geur - leanmhuinn air na 
fàidhibh a bha roimhibh. 

13 Is sibhse salann na 
talmhainn : gidheadh ma 
ehailleas an salann a bhlas, 
ciod leis an saillear e ì cha'n 
'eil feum ann o sin suas, ach 
a thilgeadh mach, agus a 
shaltairt fo chosaibh dhaoine. 

14 Is sibhse solus an t- 
saoghail. Cha'n fheudar 
baile a ta air a shuidheachaclh 
air sliabh f holach. 

15 Agus cha las daoine 
coinneal, chum gu'n cuir iad 
i fuidh shoitheach, ach ann 
an coinnleir, agus ni i solus 
do na bheil a stigh. 

16 Gu ma h-ann mar sin a 
dhealraicheas bhur solus an 
làthair dhaoine, chum gu faic 
ìad bhur deadh oibre, agus 
gu toir iad glòir do bhur n- 
Athair a ta air nèamh. 

17 Na measaibh gu'n d'- 
thàinig mise a bhriseadh 1 an 
laghano nam fàidhean ; cha'n 
ann 2 a bhriseadh a thàinig 
mi, ach a choimhlionadh. 

18 Oir a ta mi ag ràdh 3 
ribh gu minneach, Gus an 
tèid 4 nèamh agus talamh 
thairis, cha tèid aon lide 5 no 
aon phunc do'n iagh thairis, 
gus an coimhlionar gach aon 
ni. 

19 Air an aobhar sin ge 
b'e neach a bhriseas aon do 
na h-àitheantaibh so a's 
lugha, agus a theagaisgeas 
daoine mar sin, goirear an 
duine a's lugha dheth ann 
an rìoghachd nèimh : ach ge b'e neach a ni, agus a theag- 
aisgeas iad t goirear duine 
mòr dheth ann an rìoghachd 
nèimh. 

20 Oir a ta rni ag ràdh ribh, 
Mur toir bhur fireantachd-sa 
barrachd air flreantachd nan 
sgrìobhaiche agusnam Phair- 
iseach, nach tèid sibh, air 
chor air bith, a steach do 
rìoghachd nèimh. 

21 Chuala sibh, gu'ndubh- 
radh ris na sinnsiribh, Na 
dean mortadh ; agus ge b'e 
neach a ni mortadh, bithidh 
e an cunnart a' bhreitheanais. 

22 Ach a ta mise ag ràdh 
ribh, Ge b'e neuch aig am 
bi fearg r'a bhràthair gun 
aobhar, gu'm bi e an cunn- 
art a' bhreitheanais : agus 
ge b'e neach a their r'a 
bhràthair, Raca, gu'm bi e 
an cunnart na comhairle . 
ach ge b'e neach a their, 
Amadain, gu'm bi e an cunn- 
art teine ifrinn. 

23 Uime sin ma bheir thu 
do thabhartas 6 chum na h- 
altarach 7 , agus gu'n cuimhn- 
ich thu an sin gu bheil ni 
air bith aig do bhràthair a'd' 
aghaidh ; 

24 Fàg do thabhartas an 
sin an làthair na h-altarach, 
agus imich, agus dean rèite 
air tùs ri cl' bhràthair, agus 
an dèigh sin thig agus tabh- 
air uait do thiodlac. 

25 Bi rèidh ri d' eascaraid 
gu luath, am feadh a bhios tu 
maille ris san t-slighe : air 
eagal gu'n toir an t-eascar- 
aid thairis thu do'n bhreith- 
eamh, agus gu'n toir am 
breitheamh thu do'n mhaor, 
agus gu tilgear am prìosan thu . 1 a sgaoileadh. m 2 ni h-ann, 
3 deirim, theiream. 4 an dUhèid. 5 aon iota 
6 thiodhlac. 7 altaire. MATA V. 26 A ta mi ag ràdh riut gu 
firinneach nach tèid thu mach 
as a sin, gus an ìoc thu an 
fheoirling 1 dheireannach. 

27 Chuala sibh gu'n dubh- 
radh ris 2 na sinnsiribh, Na 
dean adhaltrannas. 

28 Ach a ta mise ag ràdh 
ribh, Ge b'e neach a dh'amh- 
airceas air mnaoi chum a 
miannachadh, gu'n d'rinn e 
adhaltrannas leatha cheana 
'na chridhe. 

29 Agus ma bheir do shùil 
dheas aobhar tuislidh dhuit, 
spìon a mach i, agus tilg uait 
i : oiris fearr dhuit gu sgriosar 
aon do d' bhallaibh, na do 
chorp uile bhi air a thilgeadh 
do ifrinn. 

30 Agus ma bheir do làmh 
dheas oilbheum dhuit, gearr 
dhìot i, agus tilg uait i : oir is 
fearr dhuit gu sgriosar aon do 
d' bhallaibh, na do chorp 
uile bhi air a thilgeadh do 
ifrinn. 

31 Agus a dubhradh, Ge 
b'e chuireas a bhean phòsda 
air falbh, thugadh e litir- 
dhealaich dhi. 

32 Ach a ta mise ag ràdh 
ribh, Ge b'e neach achuireas 
air falbh a bhean-phòsdafèin, 
ach a mhàin air son strìop- 
achais, gu bheil e toirt oirre 
adhaltrannas a dheanamh : 
agus an ti a phòsas a' bhean 
sin a chuireadh air falbh, a 
ta e a' deanamh adhaltran- 
nais. 

33 Mar an ceudna, chuala 
sibh gu'n dubhradh ris na 
sinnsiribh, Natabhairmionn- 
an eitheich, ach coimhlion do 
xnhionnan do'n Tighearna. 

34 Ach a ta mise ag ràdh 
ribh, Na tugaibh mionnan idir : na tugaibh air nèarnh, 
oir is è righ-chaithir Dhè e. 

35 'N&tugaibh air an talamh, 
oir is e stòl a chos e : na tug- 
aibh air Ierusalem, oir is e 
baile an righ mhòir e. 

36 Na tabhair mionnan air 
do cheann, oir cha'n urrainn 
thu aon f huiltein a dheanamh 
geal no dubh. 

37 Ach gu ma h-e is còmh- 
radh dhuibh, Seadh, seadh : 
Ni h-eadh, ni h-eadh ; oir 
ge b'e ni a bhios os ceann so, 
is ann o'n olc a ta e. 

38 Chuala sibh gu'n dubh- 
radh, Sùil air son sùla, agus 
fiacail air son fiacla. 

39 Ach a ta mise ag ràdh 
ribh, Na cuiribh an aghaidh 
an uilc : ach ge b'e neach a 
bhuaileas tu air do ghial deas, 
tionndaidh thuige an gial eile 
mar an ceudna. 

40 Agus an ti le'm b'àill 
thusa a thagradh san lagh, 
agus do chòta a bhuin dìot, 
leig leis d'f halluinn mar an 
ceudna. 

41 Agus ge b'e bheir leis 
air feadh mìle a dh'aindeoin 
thu, imich leis air feadh dhà 
mhìle. 

42 Tabhair do'n ti a dh'iarr- 
as ort ; agus uaithsan le'm bu 
mhiann iasachd fhaotainn 
uait, na pill air falbh. 

43 Chuala sibh gu'n dubh- 
radh, Gràdhaichidh tu do 
choimhearsnach, agus bith- 
idh fuath agad do d' nàmhaid. 

44 Ach a ta mise ag ràdh 
ribh, Biodh gràdh agaibh do 
bhur naimhdibh, beannaich- 
ibh an dream a mhallaich- 
eas sibh, deanaibh maith 
do na daoinibh air am beag 
sibh, agus deanaibh urnuigh 1 furthing. Sasg. 

8 I 2 ìeìs, MATA VI. air son na muinntir a ta bun- 
tuinn ribh gu naimhdeil, agus 
a ta 'g ur geur-leanmhuinn : 

45 A chum gu'm bi sibh 
'nur cloinn aig bhur n- Athair 
a ta air nèamh : oir a ta esan 
a' tabhairt air a ghrèin fèin 
èirigh air na droch dhaoinibh, 
agus air na deadh dhaoinibh, 
agus a'cur uisge air na f ìrean- 
aibh agus air na neo-f hìrean- 
aibh. 

46 Oir ma bhios gràdh 
agaibh do'n mhuinntir aig am 
bheil gràdh dhuibh, ciod an 
duais a gheibh sibh ì nach 
'eil eadhon na cìs-mhaoir a' 
deanamh an ni ceudna ì 

47 Agus ma chuireas sibh 
fàilte air bhur bràithribh fèin 
a mhàin, ciod a tha sibh a' 
deanamh thar chàch? nach 
'eil na cìsmhaoir fèin a' dean- 
amh an ni ceudna? 

48 Air an aobhar sin bith- 
ibh-sa coimhlionta 1 mar a ta 
bhur n- Athair a ta air nèamh 
coimhlionta. 

CAIB. VI. 

ì Tha Criosda' labhairt mu dhèirc, 
5 mu umuigh, 14 mu mhaitheanas 
d'ar bràithribh, 16 mu thrasgadh, 
25 agus mu ro-chùram an t-saogh- 
ail so. 

nPHUGAIBH an aire nach 
toir 2 sibh bhur dèirc am 
fianuis dhaoine, chum gu'm 
faicear leo sibh ; no cha'n 
f haigh sibh tuarasdal o bhur 
n-Athair a ta air nèamh. 

2 Uime sin, an uair a bheir 
thu do dhèirc, na toir fa'near 
galltromp a shèideadh romh- 
ad, mar a ni na cealgair- 
ean, anns na sionagogaibh, 
agus anns na sràidibh, chum 
gufaigh iad glòir o dhaoinibh. 
Gu firinneach a ta mise ag ràdh ribh, gu bheil an tuaras- 
dal aca. 

3 Ach an uair a bheir thusa 
dèirc, na biodh fios aig do 
làimh chlì ciod a ta do làmh 
dhèas a' deanamh ; 

4 Chum gu'm bi do dhèiic 
an uaignidheas : agus bheir 
t' Athair a chi an uaignidheas, 
duais dhuitse gu follaiseach. 

5 Agus an uair a ni thu 
urnuigh, na bi mar luchd an 
f huar-chràbhaidh : oir is ion- 
mhuinn leo urnuigh a dhean- 
amh anns na sionagogaibh , 
agus ann an coinneachadh 
nan sràid 'nan seasamh, chum 
gu faicear le daoinibh iad, 
Gu deimhin tha mise ag ràdh 
ribh, gu bheil an tuarasdal 
aca. 

6 Ach thusa, an uair a ni 
thu urnuigh, imich a steach 
do d' sheòmar, agus air dùn- 
adh do dhoruis duit, dean 
urnuigh ri t'Athair a ta an 
uaignidheas, agus bheir t' Ath- 
air a chi an uaignidheas, 
duais dhuit gu follaiseach. 

7 Ach an uair a ni sibh 
urnuigh na gnàthaichibh ath- 
iarrtais dhìomhain, mar na 
Cinnich : oir saoilidh iadsan 
gu'n èisdear riu air son lìon- 
mhoireachd am focla. 

8 Uime sin na bithibh-sa 
cosmhuil riu ; oir a ta fios aig 
bhur n- Athair cia iad na nithe 
a ta dh'uireasbhuidh oirbh, 
mu'n iarr sibh air iad. 

9 Air an aobhar sin dean- 
aibh-sa urnuigh air a' mhodh 
so : Ar n-Athair a ta air 
nèamh, Gu naomhaichear 
t'ainm. 

10 Thigeadh do rìoghachd. 
Deanar do thoil air an talamh , 
mar a nithear air nèamh l.foirfe, dhmqmhaìta, 

9 2 dcan. MATA VI. 11 Tabhair dhuinn an diugh 
ar n-aran laitheil. 

12 Agus maith dhuinn ar 
fiacha, amhuil mar a mhaith- 
eas sinne d'ar luchd-fiach K 

13 Agus na leig am buair- 
eadh sinn ; ach saor sinn o 
olc : oir is leatsa an rìogh- 
achd, agus an cumhachd, agus 
a' ghlòir, gu siorruidh. Amen. 

14 Oir ma mhaitheas sibh 
an cionta do dhaoinibh, 
maithidh bhur n - Athair 
nèamhaidh dhuibh-sa mar 
an ceudna : 

15 Ach mur maith sibh an 
cionta do dhaoinibh, cha mhò 
a rnhaitheas bhur n-Athair 
dhuibh-sa bhur cionta. 

16 Agus an uair a ni sibh 
trasgadh, na bitheadh gruaim 
air bhur gnùis, mar luchd an 
f huar-chràbhaidh s oir cuir- 
idh iadsan mi-dhreach air an 
aghaidh chum gu faicear le 
daoinibh iad a bhi trasgadh. 
Tha mi ag ràdh ribh gu firinn- 
each, gu bheil an tuarasdal 
aca. 

17 Ach thusa, an uair a 
ni thu trasgadh, cuir oladh 
air do cheann, agus ionnail 
t'aghaidh 2 : 

18 Chum nach faicear le 
daoinibh gu bheil thu a' dean- 
amh trasgaidh, ach le t'Ath- 
air a ta an uaignidheas : 
agus bheir t'Athair a chi an 
uaignidheas, duais dhuit gu 
follaiseach. 

19 Na taisgibh dhuibh fèin 
ionmhais air an talamh, far an 
truaill 3 an leomann 4 agus a' 
mheirg e, agus far an cladh- 
aich na meirlich a stigh agus 
an goid iad. 

20 Ach taisgibh ionmhais 
dhuibh fèin air nèamh, far 

l feichneinihh. 2 fe.vdan. 
3 mill. 

10 nach truaill an leomann no a' 
mheirg, agus nach cladhaich, 
agus nach goid na meirlich. 

21 Oir ge b'e àit am bheil 
bhur n-ionmhas, is ann an sin 
a bhios bhur chridhe mar an 
ceudna. 

22 Is ì an t-sùil solus a' 
chuirp : uime sin ma bhios do 
shùil glan, bithidh do chorp 
uile lan soluis. 

23 Ach ma bhios do shùil 
gu h-olc, bithidh do chorp 
uile dorcha. Air an aobhar 
sin ma tha an solus a ta annad 
'na dhorchadas, cia mòr an 
dorchadas sin. 

24 Cha'n urrainn neach air 
bith seirbhis a dheanamh do 
dhà Thighearn : oir an dara 
cuid bithidh fuath aige do 
neach aca, agus gràdh do 
neach eile ; no gabhaidh e le 
neach aca, agus ni e tàir air 
neach eile. Cha'n urrainn 
sibh seirbhis a dheanamh do 
Dhia agus do Mhamon. 

25 Uime sin, a ta mise ag 
ràdh ribh, Na biodh ro-chùr- 
am oirbh mu thimchioll bhur 
beatha, ciod a dh'itheas no 
dh'òlas sibh ; no mu thim- 
chioll bhur cuirp, ciod a 
chuireas sibh umaibh. Nach 
mò a' bheatha na 'm biadh, 
agus an corp na'n t-eudach 1 

26 Amhaircibh air eunlaith 
an athair : oir cha chuir iad 
sìol, agus cha bhuain iad, 
agus cha chruinnich iad an 
saibhlibh : gidheadh a ta 
bhur n-Athair nèamhaidh- 
sa 'g am beathachadh. Nach 
fearr sibhse gu mòr na iadsan 1 

27 Agus cò agaibh le mòr- 
chùram a dh'fheudas aon 
làmh-choille 5 a chur r'a àirde 
jgjgl 

4 an revdan, «' mhiol-chrìon. 
5 hhann-làmh. MATA VII. 28 Agus c'ar son a ta sibh 
ro chùramach mu thimchioll 
bhur culaidh? fòghlumaibh 
cionnus a ta na lilighean a' 
fàs sa' mhachair ; cha saoth- 
raich iad, agus cha snìomh 
iad. 

29 Gidheadh a ta misè ag 
ràdh ribh, Nach robh Solamh 
fèin 'na uile ghlòir, air eud- 
achadh mar aon diubh so. 

30 Air an aobhar sin, ma 
iha Dia mar sin a' sgeadach- 
udh feoir na macharach' a ta 
an diugh ann, agus am màir- 
each air a thilgeadh san 
àmhuinn, nach mò na sin 
a sgeadaiclieas e sibhse, a 
dhaoine air bheag creidimh 1 

31 Uime sin na bithibh làn 
do chùram, ag radh, Ciod a 
dh'ithèas sinn? no ciod adh'- 
òlas sinn 1 no ciod a chuireas 
sinn umainn 1 

32 (Oir iad so uile iarraidh 
na Cinnich ;) oir a ta fios aig 
bhur n-Athair nèamhaidh gu 
bheil feum agaibh-sa air na 
nithibh so uile. 

33 Ach iarraibh air tùs 
rìoghachd Dhe, agus 'fhìr- 
eantachd-san, aguscuirearna 
nithe so uile ribh. 

34 Uime sin, na bitheadh 
ro-chùram oirbh mu thim- 
chioll an là màireach : oir 
bithidh a làn do chùram air 
an là màireach mu thimchioll 
a nithe fèin : is leor do'n là 
'olc fèin. 

CAIB. VII. 

I Tha ar Slànuighear «' cronuchadh 
breth ghrad, 6 «' toirmeasg nithe 
naomha chur an neo-shuim, 7 agvs 
ag orduchadh urnuigh a dheanamh. 
13 Chomhairlich e do gach neach 
dol a steach air an dorus chu.mii- 
ann 1 caimein. 2 no 

11 "VTA tugaibh brèth, chum 
^ nach toirear breth oirbh : 

2 Oir a rèir na breth a 
bheir sibh, bheirear breth 
oirbh : agus leis an tomhas 
le'n tomhais sibh, tomhaisear 
dhuibh a rìs. 

3 Agus c'ar son a ta thu a' 
faicinn an smùirnein 1 a ta an 
sùil do bhràthar, ach nach 
'eil thu toirt fa'near an t-sail 
a ta ann do shùil fèin ì 

4 No cionnus a their thu ri 
d'bhràthair, Fulaing dhomh 
an smùirnein a spìonadh as 
do shùil; agus, feuch, an t- 
sail ann do shùil fèin 1 

5 A chealgair, buin air tùs 
an t-sail as do shùil fèin ; 
agus an sin is lèir dhuit gu 
maith an smùirnein a bhun- 
tuinn à sùil do bhràthar. 

6 Na toiribh an ni naomh 
do na madraibh, agus na tilg- 
ibh bhur nèamhnuidean am 
flanuis nam muc, air eagal 
gu saltair iad orra ie'n cos- 
aibh, agus 2 air pilltinn doibh 
gu reub iad sibh fèin as a 
chèile. 

7 Iarraibh, agus bheirear 
dhuibh- siribh 3 , agus gheibh 
sibh : buailibh an dwus, agus 
fosgailear dhuibh . 

8 Oir gach uile neach a 
dh'iarras, glacaidh e : agus 
ge b'e a shireas, gheibh e : 
agus do'n ti a bhuaileas an 
dorus, fosgailear. 

9 Oir cò an duine agaibh- 
sa, ma's e's gu'n iarr a mhac 
aran, a bheir cloch dha? 

10 Agus ma's iasg a dh'- 
iarras e, an tabhair e nathair 
dhaT 

11 Air an aobhar sin ma's 
aithne dhuibhsa a ta olc, 
tiodhlacan maithe a thabhaii 1 3 lorgaichihh. MATA VII. do bhur cloinn, nach mò na 
sin a bheir bhur n-Athair a 
ta air nèamh nithe maithe 
dhoibhsan a dh'iarras air iad ? 

12 Uime sin, gach uile ni 
bu mhiann leibh daoine a 
dheanamh dhuibh-sa, dean- 
aibh-sa a leithid dhoibhsan 
mar an ceudna : oir is e so 
an lagh agus na fàidhean. 

13 Imichibh a steach air 
an dorus chumhann ; oir is 
farsuinn an dorus, agus is 
ìeathan an t-slighe a ta treòr- 
achadh chum sgrios, agus is 
lìonmhor iad a ta dol a steach 
oirre : 

14 Ach is 1 cumhann an 
dorus, agus is aimhleathan 
an t-slighe a ta treòrachadh 
chum na beatha, agus is tearc 
iad a ta 'g amas oirre. 

15 Coimhidibh sibh fèin o 
na fàidhibh brèige, a thig d'ur 
n-ionnsuidh ann an culaidh- 
ibh chaorach, ach a ta o'n 
leth a stigh 'nam madaibh- 
ailuidh. 

16 Air an toraibh aith- 
nichidh sibh iad : an tionail 
daoine dearcan - f ìona do 
dhrisibh, no figèan do na 
foghannanaibh 2 ì 

17 Agus mar sin bheir gach 
uile chrann maith toradh 
maith : ach bheir an droch 
chrann droch thoradh. 

18 Cha'n f heud a' chraobh 
mhaith droch thoradh a ghiùl- 
an 3 , no an droch chraobh 
toradh maith a thabhairt. 

19 Gach uile chrann nach 
giùlain toradh maith, gearrar 
sìos e, agus tilgear san teine e. 

20 Air an aobhar sin, is 
ann air an toraibh a dh'aithn- 
icheas sibh iad. 21 Cha'n è gach uile neach 
a their riumsa, A Thighearn, 
a Thighearn, a thèid a steach 
do rìoghachd nèimh ; ach an 
ti a ni toil m' Athar-sa a ta 
air nèamh. 

22 Is iomadh iad a their 
riumsa san là ud, A Thigh- 
earn, a Thighearn, nach d'- 
rinn sinn fàidheadairèachd a' 
t'ainm-sa'? agus a' t'ainm-sa 
nach do thiig sinn a mach 
deamhain? agus a' t'ainm-sa 
nach d'rinn sinn iomadh 
miorbhuile ì 

23 Agus an sin aidichidh 
mise gu follaiseach dhoibh, 
Cha b'aithne dhomh riamh 
sibh : imichibh uam, a luchd- 
deanamh na h-eucorach. 

24 Air an aobhar sin, gach 
uile neach a chluinneas na 
briathra so agamsa, agus a ni 
iad, samhluichidh mi e ri 
duine glic, a thog a thigh air 
carraig 

25 Agus thuirling 4 an t- 
uisge, agus thàinig na tuil- 
tean, agus shèid na gaothan, 
agus bhuail iad air an tigh 
sin : agus cha do thuit e, oir 
bha a bhunadh suidhichtè air 
carraig. 

26 Agus gach uile neach a 
chluinneas na briathra so 
agamsa, agus nach coimhlion 
iad, samhluichear e ri duine 
amaideach a thog a thigh air 
a' ghaineamh : 

27 Agus thuirling an t- 
uisge, agus thàinig na tuil- 
tean, agus shèid na gaothan, 
agus bhuail iad air an tigh 
sin : agus thuit e ; agus bu 
mhòr a thuiteam. 

28 Agus tharladh 5 , an uair 
a chrìochnaich Iosa na briatli- i do bhrìgh gur. 2 cluaranaibh. 
3 iomchar. 

12 4 thàinig a ?iuas. 

5 thachair. MATA VIII. ra so, gu'n do ghaoh am po- 
bull iongantas r'a theagasg- 
san : 

29 Oir theagaisg e iad mar 
neach aig an robh cumh- 
achd 1 , agus cha'n ann mar 
na sgrìobhaichean. 

CAIB. VIII. 

I Ghlan Criosd an lohhar ; 5 shlàn- 
uich e seirbhiseach «' Chaiptin- 
ceud ; 14 agus màthair-chèile 
Pheadair: 23 Chiùbiich e an 
fhairge, 28 agus thilg e mach 
deamhain à dithis dhaome. 

À GUS air teachd a nuas 
o'n bheinn dha, lean 
cuideachd mhòr e. 

2 Agus, feuch, thàinig 
lobhar, agus rinn e aoradh 
dha, ag ràdh, A Thighearna, 
ma's àill leat, is comasach 
thu air mise a ghlanadh. 

3 Agus shìn Iosa mach a 
làmh, agus bhean e ris, ag 
ràdh, Is àill leam ; bi thusa 
glan. Agus air ball bha a 
luibhre air a glanadh. 

4 Agus thubhairt Iosa ns, 
Feuch nach innis thu do 
dhuine sam bith, ach imich, 
taisbein thu fèin do'n t-sag- 
art, agus thoir d'a ionnsuidh 2 
an tiodhlac a dh'àithn Maois, 
mar fhianuis dhoibh. 

5 Agus air dol do Iosa a 
steach do Chapernaum,thàin- 
ig d'a ionnsuidh Caiptin- 
ceud, a' guidhè air, 

6 Agus ag ràdh, A Thigh- 
earna, tham'òglacn'naluidhe 
a stigh am pairilis, agus air a 
phianadh gu h-anabarrach. 

7 Agus thubhairt Iosa ris, 
Thèid mise, agus slànuichidh 
mi e. 

8 Agus air freagairt do'n 
Chaiptm-ceud, thubhairt e, 
A Thighearna, cha'n airidh mise air thusa a theachd a 
steach fo m' chleith : ach a 
mhàin abair am focal, agus 
slànuichear m'òglach. 

9 Oir is duine mise fèin a 
ta fuidh ughdarras, aig am 
bhèil saighdeara fodham : a- 
gus their mi ris an f hear so, 
Imich, agus imichidh e : agus 
ris an fhear so eile, Thig, 
agus thig e : agus ri m' 
sheirbhiseach, Dean so, agus 
ni se e. 

10 'Nuair a chual Iosa 
so, ghabh e iongantas, agus 
thubhairt e ris a' mhuinntir a 
lean e, Gu firinneach a ta mi 
ag ràdh ribh, ann an Israel 
fèin nach d'fhuair mi creid- 
imh cò mòr as so. 

11 Agus a ta mi ag ràdh 
ribh, gu'n tig mòran o'n àird 
an ear, agus o'n àird an iar, 
agus gu'n suidh iad maille ri 
Abraham, agus Isaac, agus 
Iacob, ann an rìoghachd 
nèimh : 

12 Ach gu'n tilgear clann 
na rìoghachd ann an dorch- 
adas a ta 'n leth a muigh ; 
bithidh an sin gul agus giosg- 
an 3 fhiacal. 

13 Agus thubhairt Iosa ris 
a' Chaiptin - ceud, Imich 
romhad, agus biodh dhuit a 
rèir mar a chreid thu. Agus 
shlànuicheadh 'òglach air an 
uair sin fèin. 

14 Agus an uair a thàinig 
Iosa gu tigh Pheadair, chunn- 
aic e màthair a mhnà 'na 
luidhe, agus i ann am fiabh- 
rus 4 . 

15 Agus bhean e r'a làimh, 
agus dh'f hàg am fiabhrus i : 
agus dh'èirich i, agus rmn i 
frithealadh dha 5 . 

16 Agus an uair a bha am 1 ughdarras 2 thuige, chuige. 3 snagardaich, ^anteasatch. 6 doiòh MATA VIII. feasgar air teachd, thug iad 
d'a ionnsuidh mòran anns an 
robh deamhain ; agus thilg e 
na spioraid a mach le 'f hocal, 
agus shlànuich e iad uile a 
bha eùslan : 

17 A chum gu'n coimh- 
liontadh 1 an ni alabhradh le 
Esaias am fàidh, ag ràdh, 
Ghabh esan ar n-anmhuinn- 
eachdan air fèin, agus ghiùl- 
ain e ar n-euslaintean. 

18 Agus an uair a chunn- 
aic losa sluagh mòr m'a thim- 
chioll, dh'àithn e dol à sin 
do'n taobh eile. 

19 Agus thàinig sgrìobh- 
aiche àraidh, agus thubhairt 
e ris, A mhaighstir, leanaidh 
mise thu, ge b'e taobh a thèid 
thu. 

20 Agus thubhairt Iosa rìs, 
Tha tuill aig na sionnaich, 
agus nid aig eunlaith an ath- 
air 2 ; ach cha'n 'eil aig Mac 
an duine ionad anns an cuir 
e a cheann fuidh. 

21 Agus thubhairt fear eile 
d'a dheisciobluibh ris, A 
Thighearna, leig dhomh-sa 
imeachd air tùs agus m' 
athair adhlacadh. 

22 Ach thubhairt Iosa ris, 
Lean mise, agus leig leis na 
mairbh am mairbh fèin adh- 
lacadh. 

23 Agus air dol dhasan a 
steach do luing, lean a dheis- 
ciobuil e. 

24 Agus, feuch, dh'èirich 
doinionn 3 mhòr air an f hairge, 
ionnus gu'n d'fholaich na 
tuinn an long : ach blia esan 
'na chodal. 

25 Agus thàinig a dheis- 
ciobuil d'a ionnsuidh, agus 
dhùisg iad e, ag ràdh, A Thighèarn, teasairg sinn : a 
ta sinn caillte. 

26 Agus thubhairt e riu, 
C'ar son a ta sibh eagalach, 
sibhse air bheag creidimh? 
An sin dh'èirich e, agus 
chronuich e na gaothan agus 
an f hairge ; agus bha ciuine 
mhòr ann. 

27 Ach ghabh na daoine 
iongantas, ag ràdh, Ciod 4 e 
ghnè dhuine so, gu bheil na 
gaotha fèin agus an fhairge 
ùmhal dha ? 

28 Agus air teachd dha 
do'n taobh eile, gu tìr na Ger- 
geseneach 5 , thachair dithis 
dhaoine air, anns an robh 
deamhain, a' teachd a mach 
as na h-àitibh adhlaic, agus 
iad ro gharg, ionnus nach 
feudadh duine sam bith an t- 
slighe sin a ghabhail. 

29 Agus, feuch, ghlaodh 
iad, ag ràdh, Ciod e ar gnoth- 
uch-ne riut, Iosa a Mhic 
Dhè? An d'thàinig thu an 
so g'ar pianadh roimh an 
àm? 

30 Agus bha treud mòr 
mhuc am fad uatha, ag ionalt- 
radh. 

31 Agus dh'iarr na deamh- 
ain a dh'athchuinge airsan, 
ag ràdh, Ma thilgeas tu mach 
sinn, leig dhuinn dol san 
treud mhuc ud. 

32 Agus thubhairt e riu, 
Imichibh. Agus air dol a 
mach dhoibh, chaidh iad anns 
an treud mhuc : agus, feuch, 
ruith an treud mhuc uile gu 
dian sìos air ionad corrach 6 , 
do'n chuan ; agus chailleadh 
sna h-uisgeachaibh iad. 

33 Agus theich na buach- 
aillean, agus chaidh iad do'n 1 Air chor as grCn do choimhlìon- 
adh. 2 aidheir. 

14 3 sioirm. 4 Creud. 

6 Gadareneach. 6 cas. MATA IX. bhaile, agus dh'innis iad na 
nithe so uile, agus na thachair 
dhoibhsan anns an robh na 
deamhain. 

34 Agus, feuch, chaidh am 
baile uile a mach a choinn- 
eachadh Iosa • agus an uair 
a chunnaic iad e, ghuidh iad 
air imeachd as an crìochaibh- 
san. 

CAIB. IX. 

1 An deigh do Chriosd neach air an 
robh atn pairilis a ìeigheas, 9 
ghairm e Mata o bhòrd na cìse ; 
10 dtiith e maille ri cìsmhaoir 
agus ri peacaich ; 20 shlànuich e 
hcan air an robh dortadh fola ; 
32 agus duine balbh anns an robh 
deamhan. 

A GUS air dol an luing dha, 
J -*- chaidh e thar an ukge, 
agus thàinig è d'a bhaile 
fèin. 

2 Agus, feuch, thug iad d'a 
ionnsuidh duine air an robh 
am pairilis, 'na luidhe air 
leabaidh : agus an uair a 
chunnaic Iosa an creidimh, 
thubhairt e ri fear na pairilis, 
Biodh deadh mhisneach agad, 
a mhic, a ta do pheacanna air 
am maitheadh dhuit. 

3 Agus, feuch, thubhairt 
dream àraidh do na sgrìobh- 
aichibh annta fèin, A ta am 
fear so a' labhairt toibheim 1 . 

4 Agus air do Iosa an 
smuaintean f haicinn, thubh- 
airt e, C'ar son a ta sibh a' 
smuaineachadh uilc ann bhur 
cridheachaibh 1 

5 Oir cia is usadh a ràdh, 
A ta do pheacanna air am 
maitheadh dhuit'? no a ràdh, 
Eirich agus imich? 

6^ Ach a chum gu'm bì fios 
agaibh gu bheil cumhachd 
aig Mac an duine peacanna 
a mhaitheadh air an talamh, 1 dia-mhashichaidh. 

15 (thubhairt e an sin ri fear na 
pairilis,) Eirich, tog do leab- 
aidh, agus imich do d' thigh. 

7 Agus dh'èirich e, agus 
chaidh e d'a thigh fèin. 

8 Ach an uair a chunnaic 
am' pobull so, ghabh iad ion- 
gantas, agus thug iad glòir do 
Dhia, a thug a leithid so a 
chumhaehd do dhaoinibh. 

9 Agus ag dol do losa as 
an àite sin, chunnaic e duine 
'na shuidhe aig bòrd na cìse, 
d'am b'ainm Mata ; agus 
thubhairt e ris, Lean mise. 
Agus dh'èirich e, agus lean 
se e. 

10 Agus tharladh, air 
suidhe do Iosa aig biadh san 
tigh, feuch, thàinig mòran 
chìsmhaor agus pheacnrh, 
agus shuidh iad sìos ioìimìo 
ris-san agus r'a dheisciob- 
luibh. 

11 Agus an uair a chunnaic 
na Phairisich so, thubhairt 
iad r'a dheìsciobluibh, C'ar 
son a dh'itheas bhur maigh- 
stir-sa maille ri cis-mhaor- 
aibh agus ri peacachaibh ? 

12 Ach an uair a chual 
losa so, thubhairt e riu, Cha'n 
ann aig a' mhuinntir a ta 
slàn a ta feum air an lèigh, 
ach aig a' mhuinntir a ta 
euslan. 

13 Ach imichibh agus fògh- 
lnmaibh ciod is ciall da so, 
Tròcair is àill leam, agus 
cha'n ìobairt : oir cha d'- 
thàinig mise a ghairm nam 
flreanach, ach nam peacach 
chum aithreachais. 

14 An sin thàinig deisciob- 
uil Eoin d'a ionnsuidh, ag 
ràdh, C'ar son atasinne agus 
na Phairisich a' trasgadh gu 
minic, ach ni 'm bheil do 
dheisciobuil-sa a' trasgadh ? 

1 5 A gus thubhairt Iosa riu p MATA IX. Am feud clann seòmair an 
f hir-nuadh-phòsda 1 bhi bròn- 
ach, am feadh a bhitheas am 
fear-nuadh-pòsda maille riu 1 
Ach thig na làithean anns an 
toirear am fear-nuadh-pòsda 
uatha, agus an sin ni iad 
trasgadh. 

16 Cha chuir dume sam 
bith mìr do eudach nuadh air 
sean eudach : oir buinidh an 
ni a chuireadh g'a lìonadh 
suas as an eudach, agus nìth- 
ear an reubadh ni's miosa. 

17 Cha mhò a chuireas 
daoine fion nuadh ann an 
seann searragaibh 2 : no bris- 
ear na searragan, agus dòirtear 
am fìon, agus caillear na 
searragan : ach cuiridh iad 
fion nuadh ann an searragaibh 
nuadha, agus bithidh iad 
araon slàn. 

18 'Nuair a bha e a' labh- 
airt nan nithe so riu, feuch, 
thàinig uachdaran àraidh, 
agus thug e aoradh dha, ag 
ràdh, Fhuair mo nighean bàs 
air ball 3 : ach thig-sa agus 
cuir do làmh oirre agus bithidh 
i beò. 

19 Agus dh'èirich Iosa, 
agus lean e fèin agus a 
dheisciobuil e. 

20 (Agus, feuch, thàinig 
bean, air an robh dòrtadh fola 
rè dhà bhliadhna dheug, air 
a chùlaobh, agus bhean i ri 
iomall 'eudaich : 

21 Oir thu.bhairt i innte 
fèin, Ma bheanas mi ach ri 
'eudach, bithidh mi slàn. 

22 Ach air tionndadh do 
Iosa mu'n cuairt, chunnaic e 
i, agus thubhairt e, A nighean, 
biodh deadh mhisneach agad ; 
shlànuich do chreidimh thu. Agus bha a' bhean slàn o'n 
uair sin.) 

23 Agus an uair a thàinig 
Iosa gu tigh an uachdarain, 
agus a chunnaic e an luchd- 
ciùil, agus a' chuideachd a' 
deanamh toirm bhròiu, 

24Thubhairt e riujmichibh 
roimhibh, oir cha'n 'eil an 
nigheanag 4 marbh ach 'na 
codal. Agus rinn iad gàire 
fochaid ris. 

25 Ach an uair a chuireadh 
a' chuideachd a mach, chaidh 
e a steach, agus rug e air 
làimh oirre, agus dh'èirich an 
nigheanag. 

26 Agus chaidh iomradh 
sin a mach air feadh na tìre 
sin uile. 

27 Agus an uair a dh'imich 
Iosa as a sin, lean dithis dhall 
e, ag èigheach, agus agràdh, 
A Mhic Dhaibhidh,dean tròc- 
air oirnne. 

28 Agus an uair a thàinig 
e steach do'n tigh, thàinig 
na doill d'a ionnsuidh : agus 
thubhairt losa riu, Am bheiì 
sibh a'creidsinn gur comasach 
mise so a dheanamh 1 Thubh- 
airt iad ris, A ta, a Thigheam. 

29 An sin bhean e r'an 
sùilibh, ag ràdh, Biodh e 
dhuibh a rèir bhur creidimh. 

30 Agus dh'fhosgladh an 
sùilean, agus bhagair Iosagu 
geur iad 5 , ag ràdh, Faicibh 
nach faigh neach air bith fios 
air so : 

31 Ach an uair a dh'imich 
iad a mach, sgaoil iad a chliù 
air feadh na dùthcha sin uile. 

32 Agus ag dol dhoibhsan 
a mach, feuch, thug iad d'a 
ionnsuidh duine balbh anns 
an robh deamhan. 1 /hir-na-bainnse. ; Vihuideilibh. 
3 a nis. 

16 4 cailin. 
^lhvg losa sparradh gew doibh. MATA X. 33 Agus an dèigh do'n 
deamhan a bhi air a thilgeadh 
a mach, labhair am balbhan : 
agus ghabh an sluagh iong- 
antas, ag ràdh, Cha'n f hacas 
a leithid so ann an Israel 
riamh. 

34 Ach thubhairt na Phair- 
isich, Troimh phrionnsa nan 
deamhan a ta e a' tilgeadh a 
mach dheamhan. 

35 Agus ghabh Iosa mu 
chuairt nan uile chaithrichean 
agus bhailtean 1 , a' teagasg 
'nan sionagogaibh, agus a' 
searmonachadh soisgeil na 
rìoghachd, agus a'slànuchadh 
gach uile euslaint agus eucail 
am measg a' phobuill. 

36 Ach an uair a chunnaic 
e an sluagh, ghabh e truas 
diubh, air son gu'n robh iad 
air fannachadh, agus air an 
sgapadh o chèile, mar chaor- 
aich aig nach 'eil buach- 
aill 2 . 

37 An sin thubhairt e r'a 
dheisciobluibh, Gu deimhin 
is mòr am fogharadh, ach is 
tearc an luchd-oibre. 

38 Uime sin, guidhibh-sa 
air Tighearn an fhogharaidh, 
luchd-oibre chur a mach 
chum 'fhogharaidh fèin. 

CAIB. X. 

1 Chuir Criosd a mach a dhà Ahstol 
deuff, agw thug e cumhachd dhoibh 
mìorbhuilean a dheanamh: 5 theag- 
aisg e iad: 16 thug e misneach 
dhoibh an aghaidh geur - lean- 
mhuhm, 40 agus gheall e beann- 
achadh dd'n dream a ghabhadh riu. 

A GUS air gairm a dhà 
-^dheisciobul deug d'a ionn- 
suidh, thug e cumhachd 
dhoibh an aghaidh nan spior- 
ad neòghlan, gu'n tilgeadh 
a mach, agus a shlànuchadh 

1 bhailte mòra agus beaga. 

2 aodhaire. 
*an ti a thug thairis esan, 

17 gach gnè euslaint, agus gach 
gnè eucail. 

2 Agus is iad so ammean 
an dà Abstol deug ; an ceud 
fhear, Simon d'an goirear 
Peadar, agus Aindreas a 
bhràthair, Seumas mac She- 
bede, agus Eoin a bhràth- 
air ; 

3 Philip agus Bartolemeu, 
Tomas, agus Mata an cìs- 
mhaor,Seumas macAlpheuis, 
agus Lebeus d'an co-ainm 
Tadeus ; 

4 Simon an Canaanach, 
agus ludas Iscariot, an neach 
fòs a bhrath esan 3 . 

5 Chuir losa an dà f hear 
dheug so a mach a' tabhairt 
àithne dhoibh, ag ràdh, Na 
gabhaibh gu slighe nan Cinn- 
each, agus na rachaibh a 
steach do aon bhaile abhuin- 
eas do na Samaraich 4 : 

6 Ach gu ma fearr leibh 
dol a dh'ionnsuidh chaorach 
chaillte tighe Israeil. 

7 Agus air imeachd dhuibh, 
searmonaichibh, ag ràdh, A 
ta rìoghachd nèimh am fagus. 

8^ Leighisibh an dream a 
ta tinn, glanaibh na lobhair, 
[dùisgibh na mairbh,] tilgibh 
amach nadeamhain : a nasg- 
aidh f huair sibh, a nasgaidh 
thugaibh uaibh. 

9 Na solairibh òr, no airg- 
iod, no umha ann bhur spor- 
anaibh 5 ; 

10 No màla chum bhur 
turuis, no dà chòta, no brògan , 
no bataichean : (oir is airidh 
am fear-oibre air a lòn 6 .) 

11 Agus ge b'e air bith 
caithir no baile d'an tèid sibh 
a steach feòraichibh cò a ta 
'nadheadh airidhinnte ; agus 

* Samaritans. Sasg. 
5 criosaibh. 
6 is fiù am fear-oibre a bhiadh, MAT 'A X. fanaibh an sin gus am fàg sibh 
an t-àite sin. 

12 Agus 'nuair a thig sibh 
steach do thigh, beannaichibh 
dha. 

13 Agus ma's airidh an tigh 
sin, thigeadh bhur sìth air; 
ach mur airidh, pilleadh bhur 
sìth do bhur n-ionnsuidh fèin 
a rìs. 

14 Agus ge b'e neach nach 
gabh ribh, agus nach èisd ri 
'ur briathraibh ; air dol a 
rnach as an tigh, no as a' 
bhaile sin dhuibh, crathaibh 
dhibh duslach bhur cos. 

15 Gu deimhin tha mi ag 
ràdh ribh, gur so-iomchaire a 
bhitheas staid fearainn Sho- 
doim agus Ghomorah an là 
a' bhreitheanais, na staid a' 
bhaile sin. 

16 Feuch,cuiream-sasibh- 
se mach mar chaoraich am 
measg mhadadh-alluidh : air 
an aobhar sin bithibh-sa glic 
mar na nathraiche, agus neò- 
chronail mar na columain. 

17 Ach bithibh air bhur 
faicill o dhaoinibh, oir bheir 
iad an làimh sibh do chomh- 
airlibh, agus sgiùrsaidh iad 
sibh 'nan sionagogaibh : 

18 Agus bheirear sibh an 
làthair uachdaran agus rìgh- 
rean air mo sgàth-sa, mar 
fhianuis dhoibh-san agus do 
na Cinnich 1 . 

19 Ach an uair a bheir iad 
an làmh sibh, na biodh e 'na 
ro-chàs oirbh cionnus no ciod 
a labhras sibh ; oir bheirear 
dhuibh, san uair sin fèin, an 
ni a labhras sibh. 

20 Oircha sibhse a labhras, 
ach Spiorad bhur n-Athar 
fèin a labhras annaibh. 

21 Agus bheir am bràthair a bhràthair fèin suas chum 
bàis, agus an t-athair am mac ; 
agus èiridh a' chlann an agh- 
aidh am pàrantan, agus bheir 
iad fa'near gu cuirear gu bàs 
iad. 

22 Agus bithidh fuath aig 
na h-uile dhaoinibh dhuibh 
air son m'ainme-sa : ach, ge 
b'e bhuanaicheas gus a' 
chrìoch, is e so a thèarnar 2 . 

23 Agus an uair a ni iad 
geur-leanmhuinn oirbh sa' 
bhaile so, teichibh gu baile 
eile ; oir gu deimhin tha mi 
ag ràdh ribh, Nach imich sibh 
air feadh bhailtean Israeil 
mu'n tig Mac an duine. 

24 Cha'n 'eil an deisciobul 
os ceann a mhaighstir, no an 
seirbhiseach os ceann a thigh- 
earna. 

25 Is leòr do'n deisciobul 
a bhi mar a mhaighstir, agus 
do'n t-seirbhiseach a bhi mar 
a thighearn: ma ghoir iad 
Beelsebub do f hear an tighe, 
nach mò na sin a ghoireas iad 
ed'a mhuinntir ì 

26 Uime sin na biodh eagal 
oirbh rompa : oir cha'n 'eil 
ni sam bith folaichte, nach 
foillsichear ; agus an ceilt, 
nach aithnichear. 

27 An ni a dh'innseas mise 
dhuibh san dorchadas, labh- 
raibh e san t-solus ; agus 
an ni a chluinneas sibh sa' 
chluais, searmonaichibh e.air 
mullach nan tighean. 

28 Agus na biodh eagal na 
muinntir sin oirbh a mharbhas 
an corp, ach aig nach 'eil 
comas an t-anam a mharbh- 
adh : ach gu ma mò bhitheas 
eagal an Ti sin oirbh, a's urr- 
ainn an corp agus an t-anam a 
mhilleadh araon an ifrinn. nan ayhaìdh-san agus an aghaidh 

18 nan Geintileach. 1 : slrfàìiuiehear, MATA XI. 29 Nacli 'eil dà ghealbhonn | 
air an reiceadh air f heoirling : 
agus cha tuit a h-aon diubh 
air an talamh as eugmhais 
freasdaii bhur n-Athar-sa. 

30 Ach a ta eadhon fuilt- 
eine bhur cìnn uile air an 
aireamh. 

31 Air an aobhar sin na 
biodh eagal oirbh, is fearr 
sibhse na mòran ghealbhonn. 

32 Uime sin, ge b'e dh'- 
aidicheas mise am fianuis 
dhaoine, aidichidh mise esan 
mar an ceudna am fianuis 
m'Athar a ta air nèamh. 

33 Ach ge b'e dh'àich- 
eadhas mise am fianuis 
dhaoine, àicheadhaidh mise 
esan am fianuis m'Athar a ta 
air nèamh. 

34 Na measaibh gu'n d'- 
thàinig mise a chur sìthe 1 air 
an talamh : cha'n ann a chur 
sìthe a thàinig mi, ach a chur 
claidheimh : 

35 Oir thàinig mi a chur 
duine an aghaidh 'athar, agus 
na nighinn an aghaidh a 
màthar, agus bean a' mhic 
an aghaidh a màthar-chèile. 

36 Agus is iad muinntir a 
theaghlaich fèin a bhitheas 
'nan naimhdibh do dhuine. 

37 An ti a ghràdhaicheas 
athair no màthair ni's mò na 
mise, cha'n airidh orm e 2 : 
agus an ti a ghràdhaicheas 
mac no nighean os mo cheann- 
sa, cha'n airidh orm e : 

38 Agus an ti nach glac a 
chrann-ceusaidh, agus nach 
lean mise, cha'n airidh orm e. 

39 An ti a gheibh 'anam, 
caillidh se e : ach an ti a 
chailleas 'anam air mo shonsa, 
gheibh se e ì 

40 An ti a ghabhas ribhse, gabhaidh e numsa ; agus an 
ti a ghabhas riumsa, gabh- 
aidh e ris an ti a chuir uaith 
mi. 

41 An ti a ghabhas ri fàidh 
an ainm fàidh, gheibh e duais 
fàidh ; agus an ti a ghabhas 
ri firean an ainm firein, 
gheibh e duais firein. 

42 Agus ge b'e bheir cupan 
a dh'uisge fuar a mhàin r'a 
òl do aon neach do na daoin- 
ibh beaga so, an ainm deis- 
ciobuil, gu deimhìn tha mi 
ag ràdh ribh, nach caill e air 
chor sam bith a dhuais. 

CAIB. XI. 

1 Chuir Eoiti a dheisciobuil a dìC- 
ionnsuidh Chriosd. 7 Fianuis 
Chriosd mu thimchioll Eoin. 18 
Barail an t-sluaigh mu thimchioll 
Eoiìi agus ?nu thimchioll Chriosd. 
20 Chronuich Criosd muinntir 
Bhetsaida, §.c. 28 A ghairm 
tròcaireach dò'?i t-sluagh a ta fo 
throm uallaich. 

A GUS tharladh, an uair a 
J --*- chrìochnaich Iosa àith- 
eantan a thabhairt d'a dhà 
dheisciobul deug, gu'n d'- 
imich e as a sin a theagasg 
agus a shearmonachadh 'nam 
bailtibh. 

2 A nis an uair a chual 
Eoin sa' phrìosan gnìomhara 
Chnosd, chuir e dithis d'a 
dheisciobìuibh d'a ionnsuidh y 

3 Agus thubhairt e ris, An 
tusa an ti ud a bha ri teachd, 
no am bi sùil againn ri neach 
eile? 

4 Fhreagair Iosa agus 
thubhairt e riu, Imichibh agus 
innsibh do Eoin na nithe a 
ta sibh a' cluinntinn agus a' 
faicinn : 

5 A ta na doill a' faotainn 3 
an radhairc, agus na bacaich 
ag imeachd, a ta na lobhair l slochaint, ichrfn fhiù e mise. 

19 3 faghail. MATA XI. air an glanadh, agus naboth- 
air a' cluinntinn, a ta na 
mairbh air an dùsgadh, agus 
an soisgeul air a shearmon- 
achadh do na boehdaibh. 

6 Agus is beannaichte an 
ti nach faigh oilbheum ann- 
amsa. 

7 Agus air imeachd dhoibh- 
san air falbh, thòisich Iosa 
air labhairt ris an t-sluagh 
mu thimchioll Eoin, ag ràdh, 
Ciod e an ni a chaidh sibh a 
mach do'n fhàsach a dh'- 
f haicinn 1 an i cuilc air a 
crathadh le gaoith 1 

8 Ach ciod e an ni a chaidh 
sibh a mach a dh'f haicinn ? 
an e duine air a sgeadachadh 
ann an eudach mìn ? feuch, 
a' mhuinntir a chaitheas eud- 
ach mìn, is ann an tighibh 
nan rìghrean a ta iad. 

9 Ach ciod e an ni a 
chaidh sibh a mach a dh'- 
f haicinn 1 An e fàidh ì seadh, 
tha mi ag ràdh ribh, agus ni's 
mò na fàidh. 

10 Oir is e so an ti mu'm 
bheil e sgrìobhta, Feuch, 
cuiream - sa mo theachdair 
roimh do ghnùis, a dh'ulluich- 
eas do shlighe romhad. 

11 Gu deimhin tha mi ag 
ràdh ribh, 'nam measg-san a 
rugadh le mnaibh, nach d'- 
èirich neach a's mò na Eoin 
Baiste : gidheadh, an ti sin 
a's lugha an rìoghachd nèimh, 
is mò e na esan. 

12 Agus o làithibh Eoin 
Baiste gus a nis, a ta rìogh- 
achd nèimh a' fulang ainneirt, 
agus luchd na h-ainneirt 'ga 
glacadh le làmhachas-làidir. 

13 Oir rinn na fàidhean 
uile, agusanlagh fàidheadair- 
eachd gu àm Eoin. 14 Agus ma's toil leibh a 
ghabhaii, is e so Elias a bha 
ri teachd. 

15 Ge b'e aig am bheil 
cluasan chum èisdeachd, 
èisdeadh e. 

16 Ach co ris a shamhluich- 
eas mise an ginealach so ? Is 
cosmhuil e ri cloinn a shuidh- 
eas anns a' mhargadh 1 , agus 
ag èigheach r'an companaich. 

17 Agus ag ràdh, Rinn 
sinne pìobaireachd dhuibhse, 
ach cha d'rinn sibhse dannsa : 
rinn sinne tuireadh 2 dhuibh- 
se, ach cha d'rinn sibhse gul. 

18 Oir thàinig Eoin cha'n 
ann ag itheadh no ag òl, agus 
tha iad ag ràdh , A ta deamhan 
aige. 

19 Thàinig Mac an dume 
ag itheadh agus ag òl, agus 
tha iad ag ràdh, Eeuch, duine 
geòcach agus pòiteir fiona, 
caraid chìs - mhaor agus 
pheacach : ach a ta gliocas 
air a fireanachadh le a cloinn. 

20 An sm thòisich e air 
achmhasan a thabhairt do na 
bailtibh anns am mò a rinn- 
eadh d'a oibribh cumhachd- 
ach, air son nach d'rinn iad 
aithreachas. 

21 Is an-aoibhinn duit, a 
Chorasin ; is anaoibhinn duit, 
a Bhetsaida : oir nam biodh 
na h-oibre cumhachdach a 
rinneadh annaibh-sa, air an 
deanamh ann an Tirus agus 
ann an Sidon, is fada o'n a 
dheanadh iad aithreachas ann 
an saic - eudach agus an 
luaith. 

22 Ach tha mi ag ràdh ribh, 
Gu'm bi staid Thiruis agus 
Shidoin ni's so-iomchaire ann 
an là a' bhreitheanais, na \ 
bhitheas bhur staid-sa. 1 anns na margaibh, 

20 I 2 caoine, MATA XII. 23 Agus thusa, a Chaper- 
naum, a ta air do thogail 
suas gu nèamh, tilgear sìos 
gu h-ifrinn thu : oir nam 
biodh na h-oibre cumhachd- 
ach a rinneadh annad-sa, air 
an deanamh ann an Sodom, 
dh'f hanadh e gun a sgrios gus 
an diugh. 

24 Ach tha mi ag ràdh 
ribh, gur so-iomchaire a 
bhitheas e do f hearann Sho- 
doim ann an là a' bhreith- 
eanais, na dhuitse. 

m 25 Anns an àm sin f hreag- 
air Iosa agus thubhairt e, 
Tha mi a' toirt buidheachais 
dhuit, O Athair, Thighearna 
nèimh agus na talmhainn, 
air son gu d'f holuich thu na 
nithe so o dhaoinibh eagnuidh 
agus tuigseach, agus gu d'- 
f hoillsich thu iad do leanab- 
aibh. 

26 Seadh, Athair, dobhrìgh 
gu'm b'ann mar sin a bha do 
dheadh thoil-sa. 

27 A ta na h-uile nithe air 
an tabhairt thairis dhomhsa 
o m' Athair : agus cha'n 
aithne do neach air bith am 
Mac, ach do'n Athair : ni 
mò is aithne do neach air 
bith an t-Athair, ach do'n 
Mhac, agus do gach aon d'an 
àill leis a' Mhac f hoillseach- 
adh. 

28 Thigibh a m' ionnsuidh- 
sa, sibhse uile a ta ri saoth- 
air, agus fuidh throm uallaich, 
agus bheir mise suaimhneas 1 
dhuibh. 

29 Gabhaibh mo chuing 
oirbh, agus fòghlumaibh uam, 
oir a ta mise macanta agus 
iriosal 2 an cridhe : agus gheibh 
sibh fois do bhur n-anamaibh. 

30 Oir a ta mo chuing-sa fois. 2 ùmhal 3 tre tr y t 
21 so-iomchair, agus a ta m'uall- 
ach eutrom. 

CAIB. XII. 

1 Chronuich Criosd doille nam 
Phairiseach mu thimclnoll brisidh 
na sàbaid, 3 le sgriobtuiribh, 11 le 
reuson, 13 agus le miorbhuil. 22 
Shlànuich e an duine dall agus 
balbh anns an robh deamhan. 31 
Cha mhaithear toibheum au agn 
aidh an Spioraid naoimh. 

/^HATDH Iosa san àm sin 
^ air là na sàbaid troimh 
na h-achaibh arbhair, agus 
bha ocras air a dheisciobuil, 
agus thòisich iad air diasan 
arbhair a bhuain, agus ith- 
eadh. 

2 Ach an uair a chunnaic 
na Phairisich so, thubhairt 
iad ris, Feuch, a ta do dheis- 
ciobuil a' deanamh an ni nach 
còir a dheanamh air là na 
sàbaid. 

3 Agus thubhairt esan riu, 
Nach do leugh sibh ciod a 
rinn Daibhidh an uair a bha 
ocras air fèin, agus air a' 
mhuinntir a bha maille ris ; 

4 Cionnus a chaidh e steach 
do thigh Dhè, agus a dh'ith e 
aran na fianuis 4 , nach robh 
ceaduichte dha fèin itheadh, 
no dhoibhsan a bha maille 
ris, ach do na sagartaibh a 
mhàin 1 

5 No nach do leugh sibh 
san lagh, gu bheil na sagairt 
anns an teampull air làithibli 
na sàbaid a' briseadh na sàb- 
aid, agus iad neò-chiontach ì 

6 Ach a ta mise ag ràdh 
ribh, gu bheil san ionad so 
neach a's mò na'n teampull. 

7 Agus nam biodh fhios 
agaibh ciod is ciall da so, 
Tròcair is àill leam agus cha'n 
ìobairt, cha dìteadh sibh an 
dream a ta neò-chiontach. 4 an t-aran taìsbeania. MATA XII. 8 Oir is e Mac an duine 
Tighearna na sàbaid. 

9 Agus air dha imeachd as 
a sin, chaidh e steach d'an 
sionagog ; 

10 Agus, feuch, bha duine 
ann aig an robh làmh shearg- 
ta : agus dh'f heòraich iad 
dheth, ag ràdh, Am bheil e 
ceaduichte leigheas a dhean- 
amh air làithibh na sàbaid 1 
chum gu'm biodh cùis dhìtidh 
aca 'na aghaidh. 

11 Agus thubhairt esan riu, 
Cò agaibh-sa an duine aig am 
bi aon chaora, agus, ma thuit- 
eas i ann an slochd air là na 
sàbaid, nach beir e oirre, agus 
nach tog e nìos i ì 

12 Nach mòr ma ta is fearr 
duine na caora'? Uime sin, 
a ta e ceaduichte maith a 
dheanamh air làithibh na 
sàbaid. 

13 An sin thubhairt e ris 
an duine, Sìn a mach do làmh : 
agus shìn e mach i ; agus bha 
i air a h-aiseag slàn, mar an 
iàmh eile. 

14 Ach chaidh na Phairis- 
ich a mach, agus chum iad 
comhairle 'na aghaidh, cionn- 
us a dh'f heudadh iad a mhill- 
eadh. 

15 Ach an uaìr a thuig 
Iosa so, dh'imich e as a sin : 
agus lean slòigh mhòr e, agus 
ìeighis e iad uile. 

16 Agus thug e sparradh 
dhoibh chum nach deanadh 
iad aithnichte 1 e : 

17 A chum gu coimbliont- 
adh an ni a labhradh le Esaias 
am fàidh, ag ràdh, 

18 Feuch, mo sheirbhiseach 
fèin a thagh mi ; m'aon gràdh- 
ach anns am bheil tlachd aig 
m'anam : cuiridh mi mo Spiorad fèin air, agus nochd- 
aidh e breitheanas do na 
Cinnich. 

19 Cha dean e strì, agus 
cha ghlaodh e ; ni mò a 
chluinneas neach air bith a 
ghuth air na sràidibh. 

20 Cha bhris e a' chuiic 
bhrùite, agus cha mhùch e an 
lìon as am bi deatach, gus an 
tabhair e mach breitheanas 
chum buaidh. 

21 Agus is ann a ainm-san 
a bhitheas miiinighinn aig na 
Cinnich. 

22 An sin thugadh d'a 
ionnsuidh duine anns an robh 
deamhan, dall agus balbh : 
agus shlànuich se e, ionnus 
gu'n do labhair am balbhan 
agus gu'n robh an dall a' 
faicinn. 

23 Agus ghabh am pobull 
uile iongantas, agus thubh- 
airt iad, An e 2 so Mac 
Dhaibhidh? 

24 Ach an uair a chuala 
na Phairisich so, thubhairt 
iad,Cha'n 'eilamfear so atilg- 
eadh a mach dheamhan, ach 
troimh Bheelsebub prionn- 
sa nan deamhan. 

25 Agus thuig Iosa an 
smuaintean, agus thubhairt 
e riu, Gach rìoghachd a ta 
roinnte 'na h-aghaidh fèin, 
nìthear 'na fàsach i ; agus 
gach uile bhaile no tigh a ta 
roinnte 'na aghaidh fèin, cha 
seas e. 

26 Agus ma thilgeas Satan 
a mach Satan, a ta e noinnte 
'na aghaidh fèin ; air an 
aobhar sin cionnus a sheasas 
a rìoghachd 1 

27 Agus ma tha mise troimh 
Bhe-elsebub a' tilgeadh a mach 
dheamhan, troimh cò ambheil 1 follus, 

'22 i Nach e ? MATA XII. bhur clann-sa 'gan tilgeadh a 
mach 1 Uime sin bithidh iad 
'nam breitheamhnaibh oirbh : 

28 Ach ma's ann le Spiorad 
Dhè a ta mise a' tilgeadh 
a mach dheamhan, thainig 
rìoghachd Dhè do bhur n- 
ìonnsuidh-sa 5 . 

29 No cionnus is urrainn 
neach dol do thigh duine 
làidir ] agus airneis a thighe 
a chreachadh, mur ceangail e 
air tùs an duine làidir 1 agus 
an sin creachaidh e a thigh. 

30 An ti nach 'eil leam, 
tha e a m' aghaidh ; agus an 
ti nach cruinnich leam, sgap- 
aidh e. 

31 Air an aobhar sm tha 
mi ag ràdh ribh, Gu maith- 
ear gach peacadh agus gach 
toibheum do dhaoinibh : gidh- 
eadh cha mhaithear toibh- 
eum an aghaidh an Spioraid 
Naoimh do dhaoinibh. 

32 Agus ge b'e neach a 
labhras focal an aghaidh 
Mhic an duine, maithear dha 
e : ach ge b'e neach a labhras 
an aghaidh an Spioraid 
Naoimh, cha mhaithear dha 
e, anns an t-saoghal so, no 
anns an t-saoghal a ta ri 
teachd. 

33 An dara cuid deanaibh 
a' chraobh maith, agus a 
toradh maith ; no deanaibh 
a' chraobh truaillidh, agus a 
toradh truaillidh : oir is ann 
air a toradh a dh'aithnichear 
a' chraobh. 

34 A shliochd nan nath- 
raiche nimhe, cionnus a dh'- 
fheudas sibh nithe maithe a 
labhairt, o a ta sibh fèin olc ? 
oiris ann àpailteas a' chridhe 
a labhras am beul. 

35 Bheir duine maith a mach nithe maithe à deadh 
ionmhas a chridhe 2 : agus 
bheir an droch dhuine mach 
droch nithe as a dhroch ion- 
mhas. 

36 Ach tha mi agràdh ribh, 
Gu'n toir 3 daoine cunntas 
ann an là a' bhreitheanais air 
son gach focail dhìomhain a 
labhras iad. 

37 Oir is ann le 4 d'f hoclaib h 
a shaorar thu, agus is ann le 
d'f hoclaibh a dhìtear thu. 

38 An sin f hreagair dream 
àraidh do na sgrìobhaichean 
agus do naPhairisich,ag ràdh, 
A mhaighstir, bu mhiann 
leinn comhara f haicinn uait. 

39 Ach fhreagairesan agus 
thubhairt e riu, A ta gineal- 
ach olc agus adhaltrannach 
ag iarraidh comhara, agus 
cha toirear comhara dhoibh, 
achcomhar'an f hàidh lonais. 

40 Oir inar a bha lonas 
am broinn na muice-mara tri 
làithean agus tri oidhchean ; 
is ann mar sin a bhitheas Mac 
an duine ann an cridhe na 
talmhainn tri làithean agus 
tri oidhchean. 

41 Eiridh muinntirNinebh- 
eh sa' bhreitheanas maille 
ris a' ghinealach so, agus 
dìtidh iad e ; oir rinn iad 
aithreachas aig searmoin 
Ionais j agus, feuch, a ta ni' s 
mò na Ionas an so. 

42 Eiridh ban-righinn na 
h-àirde deas sa' bhreitheana s 
maille ris a' ghinealach so, 
agus dìtidh i e : oir thàinig i 
o na h-àitibh a's iomallaich 
do'n talamh a dh'èisdeachd 
gliocais Sholaimh ; agus, 
feuch, a ta ni's mò na Solamh 
an so. 

43 An dèigh do'n spiorad tlmgaibh-se. 3 as a dheadh ionmhas. 

23 3 tabhair. * as, à. MATA XIII. neo-ghlan dol a macli à duine, 
imichidh e troimh ionadaibh 
tìorma, ag iarraidh fois, agus 
cha'n fhaigh e. 
• 44 An sin their e, Pillidh 
mi do m' thigh as an d'thàinig 
mi ; agus air teachd dha, 
gheibh e falamh, sguabta, 
agus deadh-mhaiseach e. 

45 Imichidh e an sin, agus 
bheir e leis seachd spioraid 
eile a's miosa na e fèin, agus 
thèid iad a steach agus gaibh- 
aidh iad còmhnuidh an sin : 
agus bithidh staid dheireann- 
ach an duine sin ni's miosa 
naathoiseach. Isanneadhon 
mar sin a thachaireas do'n 
ghinealach aingidh so. 

46 Agus air dhabhi fathast 
a' labhairt ris a' phobull, 
feuch, sheas a mhàthair agus 
a bhràithrean a muigh, ag 
iarraidh labhairt ris. 

47 An sin thubhairt neach 
èigin ris, Feuch, a tà do 
mhàthair, agus do bhràith- 
rean 'nan seasamh a muigh, 
ag iarraidh labhairt riut. 

48 Ach f hreagair esan agus 
thubhairt e ris an ti a dh'innis 
so dha, Cò i mo mhàthair? 
agus cò iad mo bhràithrean ? 

49 Agus air sìneadh a 
iàimhe chum a dheisciobul, 
thubhairte, Feuch mo mhàth- 
air, agus mo bhràithrean ! 

50 Oir ge b'e neach a ni 
toilm'Atharsaa ta air nèamh, 
is e sin fèin mo bhràthair, 
agus mo phiuthair, agus mo 
mhàthair. 

CAIB. XIII. 

1 Cosamhlachd an t-sloladair agus 
an t-sìl, 18 air eadar-mhìneach- 
adh. 24 Cosamhlachd a? chogail ; 
31 an t-sìl mhustaird ; 33 na 
laibhin ; 44 an ionmhais fhol- 
aichte ; 45 agus na ntamhnuid. 
54 liinn muinntir a dhùthcha 
iàir air Criosd. 

24 A IR an là sin fèin chaidh 
■^*- Iosa mach as an tigh, 
agus shuidh e ri taobh na 
fairge. 

2 Agus chruinnich sluagh 
mòr d'a ionnsuidh, air chor 
as air dol a steach do luing 
dha, gu'n do shuidh e ; agus 
sheas an sluagh uile air an 
tràigh. 

3 Agus labhair e mòran do 
nithibh riu ann an cosamhl- 
achdaibh 1 , ag ràdh, Feuch, 
chaidh sìoladair a mach a 
chur sìL 

4 Agus ag cur an t-sìl da, 
thuit cuid dheth ri taobh an 
rathaid ; agus thàinig na h- 
eunlaith agus dh'ith iad e. 

5 Thuit cuid air ionadaibh 
creagach, far nach robh mòr- 
an talmhainn aige ; agus air 
ball dh'fhàs e suas, do 
bhrìgh nach robh doimhn- 
eachd talmhainn aige. 

6 Ach, air èirigh do'n 
ghrèin, dhothadh e ; agus, do 
bhrìgh nach robh freumh aige, 
shearg e as. 

7 Agus thuit cuid am 
measg droighinn : agus dh'- 
f hàs an droighionn suas, agus 
mhùch se e. 

8 Ach thuit cuid eile am 
fearann maith, agus thug e 
toradh a mach, cuid a cheud 
uiread, cuid a thri fichead, 
cuid a dheich thar fhichead 
uiread 'sa chuireadh. 

9 Ge b'e neach aig am 
bheil cluasa chum èisdeachd, 
èisdeadh e. 

10 Agus thàinig na deis- 
ciobuil, agus thubhairt iadris, 
C'ar son a ta thu a' labhairt 
riu ann an cosamhlachdaibh ì 

11 Fhreagair esan agus 
thubhairt e riu, Do bhrìgh 1 parablaiòh, comhadaibh. MATA XIII. gu'n d thugadh dhuibh-sa 
eòlas a bhi agaibh air rùn 
dìomhair rìoghachd nèimh, 
ach dhoibhsan cha'n 'eil so 
air a thoirt. 

12 Oir ge b'e neach aìg am 
bheil, dnasan bheirear, agus 
bithidh aige an tuilleadh 
pailteis: ach ge b'e neach 
aig nach 'eil, uaithsan bheir- 
ear eadhon an ni a ta aige. 

^3 Uime sin, a ta mise a' 
labhairt riu ann an cosamhl- 
achdaibh , do bhrìgh air dhoi bh 
faicmn nach faic iad, agus a' 
cluinntinn nach cluinn iad, 
agus nach tuig iad. 

14 Agus annta-san a ta 
fàidheadaireachd Esaias air 
a coimhlionadh, a ta 'g ràdh, 
Le h-èisdeachd cluinnidh 
sibh, agus cha tuig sibh ; 
agus le h-amharc chi sibh, 
agus cha'n aithnich sibh. 

15 Oir a ta cridhe a' phob- 
uill so air fàs reamhar, agus 
an cluasan mall chum èisd- 
eachd, agus dhruid iad an 
sùilean ; air eagal uair air 
bith gu'm faiceadh iad le'n 
sùilibh, agus gu'n cluinneadh 
iad le'n cluasaibh, agus gu'n 
tuigeadh iad le'n cridhe, agus 
gu'm biodh iad air an iom- 
pachadh, agusgu'n slànuich- 
inn-sa iad. 

16 Ach is beannaichte bhur 
sùilean-sa, oir a ta iad a' 
faicinn ; agus bhur cluasan, 
oir a ta iad a' cluinntinn. 

17 Oir tha mi ag ràdh ribh 
gu fireannach, Gu'm b'iom- 
adh fàidh agus firean leis am 
bu mhiann na nithe so f haic- 
;mn, a ta sibhse a' faicinn, 
aguS nach fac siad iad : agus 
na nithe so chluinntinn, a ta 
sibhse a' cluinntinn, agus 
nach cual iad. 

18 Eisdibh, air an aobbar 

25 sin, ri cosamhlachd an t-sìol- 
adair. 

19 An uair a chluinneas 
neach air bith focal narìogh- 
achd, agus nachtoir e fa'near 
e thig an droch spiorad, agus 
bheir e air falbh an ni a 
chuireadh 'na chridhe : is e 
so esan anns an do chuireadh 
an sìol ri taobh an rathaid. 

20 Ach esan a f huair sìol 
ann an àitibh creagach 2 , is e 
so an ti a chluinneas am focal, 
agus a ghabhas e air ball le 
gairdeachas ; 

21 Gidheadh cha'n eiì 
freumh aige ann fèin, ach fan- 
aidh e rè tamuill: agus an 
uair a thig trioblaid no geur- 
leanmhuinn air son an f hoc- 
ail, air ball gheibh e oil- 
bheum. 

22 Esan mar an ceudna a 
ghabh sìol am measg an 
droighinn, is e so an ti a ta 
'cluinntinn an f hocail ; agus 
a ta ro-chùram an t-saoghaii 
so, agus mealltaireachd bear- 
tais a' mùchadh an fhocail, 
agus bithidh e gun toradh. 

^ 23 Ach an ti ud a ghabh 
sìol ann an deadh fhearann, 
is e sin an neach a ta 'cluinnt- 
inn an f hocail, agus 'ga thoirt 
fa'near ; neachmaranceudna 
tha 'giùlan toraidh, agus a ta 
toirt a mach cuid a cheud 
uiread, cuid a thri fichead, 
agus cuid eile a dheich thar 
fhichead uiread 'sa chuireadh. 

24 Chuir e cosamhlachd 
eile mach dhoibh, ag ràdh, 
Is cosmhuil rìoghachd nèimh 
ri duine a chuir sìol maith 
'na f hearann : 

25 Agus an uair a bha 
daoine 'nan codal, thàinig a 
nàmhaid agus chuir e coga l naeh tuig se e. ^clochach MAtA XIII. nm measg a' chruitlmeachd, 
agus dh'imich e roimhe. 

26 Ach an uair a thàinig 
an t-arbhar fuidh dhèis, agus 
a thug e mach a thoradh, dh'- 
f hoillsich an cogal e fèin mar 
an ceudna. 

27 AgUs air teachd do 
sheirbhisich f hir an - tighe 
thubhairt iad ris, A Thigh- 
earna, nach do chuir thusa 
sìòlmaith ann ad fhearann? 
c'àite, ma seadh, as an d'- 
f huair e an cogal ì 

28 Thubhairt esan riu, 
Itirm nàmhaid èigin so. Agus 
tlmbhairt na seirbhisich ris, 
An àill leat, uime sin, gu'n 
tèid sinne agus gu'n cruinn- 
ich sinn ri chèile iad? 

29 Ach thubhairt esan, 
Cha'n àill ; air eagal 'nuair a 
chruinnicheas sibh an cogal, 
gu spìon sibh an cruithneachd 
maille ris. 

30 Leigibh leo fàs araon 
gus an tig am fogharadh : 
agus an àm an fhogharaidh 
their mise ris an luchd-buan- 
aidh, Cruinnichibh air tùs an 
cogal, agus ceanglaibh e 'na 
cheanglachanaibh 1 chum a 
losgaidh : ach cruinnichibh an 
cruithneachd dom' shabhal. 

31 Chuir e mach cosamhl- 
achd eile dhoibh, ag ràdh, A 
ta rìoghachd nèimh cosmhuil 
ri gràinne do shìol mustaird, 
a ghabh neach agus a chuir 
e 'na f hearann. 

32 Ni gun amharus a's 
lugha do gach uile phòr 2 : 
giaheadh air fàs da, is e a's 
mò do ria luibheanaibh, agus 
fàsaidh e 'na chrann : ionnus 
gu'n tig eunlaith an athair, 
àgus gu'n dean iad nìd 'na 
gheugaibh. 33 Cosamhlachd eile labh- . 
air e riu ; Is cosmhuil rìogh- j 
achd nèimh ri taois ghoirt 3 , { 
a ghabh bean agus a dh'f hol- 
aich i ann an tri tomhasaibh a 
mine, gus an do ghoirticheadh I 
an t-iomlan. 

34 Na nithe sin uile labhair 
Iosa ris a' phobull ann àn j: 
cosamhlachdaibh ; agus gun | 
chosamhlachd cha do labhair ^ 
e riu : > t 

35 A chum gu coimhliont- 
adh an ni a labhradh leis an D 
fhàidh, ag ràdh, Fosglaidh a 
mi mo bheul ann an cosamhl- J 
achdaibh, cuiridh mi'n cèill j 
nithe a bha folaichte o thois- ' 
each an t-saoghail 4 . 

36 An sin chuir Iosa am j 
pobull air falbh, agus chaidh j 
e steach do'n tigh : agus 
thàinig a dheisciobuil d'a I 
ionnsuidh, ag ràdh, Mìnich \ 
dhuinne cosamhlachd cogaii D 
an fhearainn. 

37 Agus fhreagair esan 
agus thubhairt e riu, An ti a J 
chuireas an sìol maith is e 
Mac an duine e . 

38 'S e 'm fearann an \ 
domhan : agus is e an sìol ! 
maith clann na rìoghachd j 
ach is e an cògal clann an 
droch spioraid : 

39 'S e an nàmhaid a chuir s 
iad an diabhul : 's e am fogh- | , 
aradh deireadh an t-saoghail : 1 
agus is iad na buanaichean ? 
na h-aingil. 

40 Agus amhuil mar a : 13 
chruinnichear an cogal, agus | 
a loisgear le teine e, is ann a 
mar sin a bhitheas ann an! 
deireadh an t-saoghail so- ei 

41 Cuiridh Mac an duine SE 
'aingil uaith, agus tionailidh 111 
iad as a rìoghachd na h-uilc D 1 thrnsaichibh. 2 7 os. 8 laihhin. 

26 MATA XIII. nithe a bheir oilbheum, agus 
iadsan a ta deanamh aingidh- 
eachd ; 

42 Agus tilgidh siad iad 
anns an àmhuinn air dearg- 
lasadh : an sin bithidh gul 
agus gìosgàn f hiacal. 

43 An sin dealraichidh na 
fireana mar a' ghrian, ann an 
rìoghachd an Athar fèin. Ge 
b'e aig am bheil cluasa chum 
èisdeachd, èisdeadh e. 

44 A rìs, a ta rìoghachd 
nèimh cosmhuil ri ionmhas 
aìr f holach am fearann ; ni an 
dèigh fhaotainn, a dh'fhol- 
aich duine, agus air sgàth a 
ghairdeachais air a shon, dh'- 
imich e agus reic e na bha 
aige uile, agus cheannaich e 
am fearann sin. 

45 A rìs, is cosmhuil rìqgji- 
achd nèimh ri ceannaiche 
àraidh ag iarraidh neamh- 
nuide maiseach : 

46 Agus air amas 1 da air 
aon nèamhnuid ro-luach- 
mhoir, dh'imich e agus reic e 
na bha aige, agus cheannaich 
e i. 

47 A rìs, a ta rìoghachd 
nèimh cosmhuil ri lìon air a 
thilgeadh san fhairge, agus 
a chruinnich do gach uile 
sheòrsa èisg : 

48 Àgus air dha bhi làn, 
tharruing na h-iasgairean e 
chum na tràighe, agus air 
suidhe dhoibh, chruinnich 
iad na h-èisg mhaithe ann an 
soithichibh, ach thilg iad na 
droch tisg a mach. 

49 Is ann mar sin a bhith- 
eas ann an deireadh an t- 
saoghail : thèid na h-aingil a 
mach, agus dealaichidh iad 
na droch dhaoine à measg 
nam fireanach ; anmseachd. 

27 50 Agus tiìgidh siad iad 
san àmhuinn theintich * aa 
sin bithidh gul agus gìosgan 
fhiacal. 

51 Thubhairt Iosa riu, An 
do thuig sibh na nithe so 
uile ì thubhairt iad ris, 
Thuig, a Thighearn. 

52 Agus thubhairt esan 
riu, Air an aobhar sin, gach 
uile sgrìobhaiche a ta fògh- 
luimte chumrìoghachdnèimh, 
is cosmhuil e ri fear-tighe, a 
bheir a mach as 'ionmhas 
nithe nuadha agus sean. 

53 Agus thachair, an uair 
a chrìochnaich losa na cos- 
amhlachda so, gu'n d'imich e 
as a sin. 

54 Agus an uair a thàinig 
e d'a dhùthaich fèin, theag- 
aisg e iad 'nan sionagog, 
ionnus gu'n do ghabh iad 
iongantas, agus gu'n dubhairt 
iad, C'àit an d'fhuair am 
fear so an gliocas so, agus 
feartan ud ? 

55 Nach è so mac an t- 
saoir 1 nach e ainm a mhàthar 
Muire ? nach iad a bhràithre, 
Seumas, agus Ioses, agus Si- 
mon, agus Iudas 1 

56 Agus a pheathraichc, 
nach 'eil iad uile maille 
ruinn ? c'àit uime sin an 
d'f huair an duine so na nithe 
ud uile 1 

57 Agus fhuair iad oil- 
bheum ann. Ach thubhairt 
Iosa riu, Cha'n 'eil fàidh gun 
urram, ach 'na dhùthaicli 
fèin, agus 'na thigh fèin. 

58 Agus cha d'rinn e mòr- 
an do oibribh cumhachdach 
an sin, air son am mi-chreid- 
imh. 

CAIB. XIV. 

1 Baratl Ileioìd mu thimchioll 
Chriosd. 3 Chàtdh en ceann a 
1 bhuntainn a dh 1 Eoin Baiste. MATA XIV. 13 Chaidh Iosa gu ionad fàsail, 
15 far an do bheathaich e cùig 
mìle fear le cùig aranaibh, agus 
dà iasg. 22 DhHmich e air an 
fhairge a dh' 'ionnsuidh a dheis- 
ciobul. 34 Shlànuich e sluagh a 
bha euslan, 

OAN àm sin chual Herod 
an Tetrarch cliù Iosa. 

2 Agus thubhairt e r'a 
sheirbhisich, Is e so Eoin 
Baiste ; dh'èirich e o na 
marbhaibh, agus uime sin a 
ta feartan air an oibreachadh 
leis. 

3 Oir 'nuair a ghlac Herod 
Eoin, cheangail se e, agus 
thilg e am prìosan e air son 
Herodiais, mnà Philip a 
bhràthar fèin. 

4 Oir thubhairt Eoin ris, 
Cha'n 'eil e dligheach dhuit 
i bhi agad. 

5 Agus an uair bu mhiann 
leis a chur gu bàs, bha eagal 
a' phobuill air, oir bha meas 
fàidh aca air. 

6 Ach an uair a bha co- 
ainm là-breithe Heroid air a 
chumail, rinn nighean Herod- 
iais dannsa 'nan làthair, agus 
thaitinn i ri Herod : 

7 Ionnus gu'n do gheall e 
ie mionnaibh, gu tugadh e 
dhi ge b'e air bith ni a dh'- 
ìarradh i. 

8 Agus air dhise bhi air a 
teagasg le a màthair roimh 
làimh, thubhairt i, Thoir 1 
dhomh an so ceann Eoin 
Baiste air mèis. 

9 Agus bha 'n righ doilich : 
«ach air son a mhionnan, agus 
na muinntir a bha 'nan suidhe 
aig biadh maille ris, dh'àithn 
e a thabhairt di. 

10 Agus air cur fir-marbh- 
aidh uaith, bhum e a cheann 
do Eoin anns a' phrìosan. 

11 Agus thogadh a cheann air mèis, agus thugadh do'n 
chailin e : agus thug ise d'a 
màthair e. 

12 Agus thàinig a dheis- 
ciobuil, agus thug iad an corp 
leo, agus dh'adhlaic iad e, 
agus thàinig iad agus dh'innis 
iad sin do Iosa. 

13 An uair a chual losa so, 
chaidh e as a sin air luing gu 
ionad fàsail air leth : agus an 
uair a chual am pobull sin, 
lean iad d'an cois e as na 
bailtibh. 

14 Agus air dol a mach do 
Iosa, chunnaic e coimhthional 
mòr, agus ghabh e truas mòr 
dhiubh, agus shlànuich e an 
dream aca bha euslan. 

15 Agus an uair a b'- 
fheasgar e, thàinig a dheis- 
ciobuil d'a ionnsuidh, ag 
ràdh, Is àite fàsail so, agus 
a ta an t-àm a nis air doi 
seachad ; cuir an sluagh air 
falbh, chum gu'n tèid iad do 
na bailtibh, agus gu'n ceann- 
aich iad biadh dhoibh fèin. 

16 Ach thubhairt Iosa riu, 
Cha ruig iad a leas falbh ; 
thugaibh-sa dhoibh r'a ith- 
eadh. 

17 Agus thubhairt iad ris, 
Cha'n 'eil againn an so ach 
cùig arain 2 , agus dà iasg. 

18 Thubhairt esan riu, 
Thugaibh an so iad a m' 
ionnsuidh-sa. 

19 Agus dh'àithn e do'n 
t-sluagh suidhe sìos air an 
f heur, agus ghlac e na cùig 
arain, agus an dà iasg, agus 
air amharc dha suas gu 
nèamh, bheannaich agus 
bhris e, agus thug e na h- 
arain d'a dheisciobluibh, agus 
thug na deisciobuil do'n t- 
sluagh iad. 1 Tabhair. 

28 2 builionna. MATA XV. 20 Agus dh'ith iad uile, 
agus shàsuicheadh iad : agus 
thog iad làn dà chliabh dheug 
do'n bhiadh bhriste, a bha 
dh'-fhuigheall 1 aca. 

21 Agus bha iadsan a dh'- 
ith mu thimchioll cùig mìle 
fear, thuilleadh air mnaibh 
agus air cloinn. 

22 Agus air ball cho- 
èignich Iosa a dheisciobuil 
gu dol an luing, agus dol 
roimhe do'n taobh eile, gus 
an cuireadh esan an sluagh 
air falbh. 

23 Agus an uair a leig e an 
sluagh uaith, chaidh e suas 
air beinn 'na aonar a dhean- 
amh urnuigh : agus an uair 
a bha am feasgar air teachd, 
bha e an sin 'na aonar. 

24 Ach bha an long san 
àm sin am meadhon na fairge, 
air a tilgeadh a null agus a 
nall leis na tonnaibh : oir 
bha a' ghaoth 'nan aghaidh. 

25 Agus anns a' cheath- 
ramh faire do'n oidhche, 
chaidh Iosa d'an ionnsuidh, 
ag imeachd air an f hairge. 

26 Agus an uair a chunn- 
aic na deisciobuil e ag im- 
eachd air an f hairge, bha iad 
fo # bhuaireas, ag ràdh, Is 
spiorad a ta ann ; agus 
ghlaodh 2 iad a mach le h- 
eagal. 

27 Ach labhair Iosa riri 
air ball, ag ràdh, Biodh mis- 
neach mhaith agaibh ; is mise 
i ta ann, na biodh eagal 
Dirbh. 

28 Agus f hreagair Peadar 
: agus thubhairt e, A Thigh- 
ìarna, ma's tu a ta ann, iarr 
)rmsa teachd a d'ionnsuidh 
ùr na h-uisgeachaibh. 

29 Agus thubhairt esan, 

1 dJCfhuighleuch. 

29 Thig. Agus an uair a bha 
Peadar air teachd a nuas as 
an luing, dh'imich e air na 
h-uisgeachaibh, chum teachd 
gu h-Iosa. 

30 Ach an uair a chunnaic 
e a' ghaoth làidir, ghabh e 
eagal : agus an uair a thòisich 
e air dol fuidh, ghlaodh e, ag 
ràdh, A Thighearna, fòir orm. 

31 Agus air ball shìn Iosa 
mach a làmh, agus rug e air, 
agus thubhairt e ris, O thusa 
air bheag creidimh, c'ar son 
a bha thu fo amharus 1 

32 Agus an uair a chaidh 
iad a steach do'n luing, choisg 
a' ghaoth. 

33 An sin thàinig iadsan a 
bha san luing, agus rinn iad 
aoradh dha, ag ràdh, Gu 
firinneach is tu Mac Dhè. 

34 Agus an uair a chaidh 
iad do'n taobh eile, thàinig 
iad gu talamh Ghenesaret. 

35 Agus an uair a f huair 
luchd an àite sin fiosrachadh 
uime, chuir iad fios air feadh 
na tìre sin uile air gach taobh 
dhiubh, agus thug iad d'a 
ionnsuidh an dream sin uile 
a bha euslan. 

36 Agus ghuidh iad air, gu 
feudadh iad beantuinn ri 
iomall 'eudaich a mhàin : 
agus a mheud dhiubh as a 
bhean, shlànuicheadh gu h- 
iomlan iad. 

CAIB. XV. 

1 Chronuich Criosd na sgrìcbhaich- 
ean agus na Phairisich air son 
àitheanta Dhè a bhriseadh Wn 
gnàthachadh-san ; 11 tha e a' 
teagasg nach e an ni a thèid a 
steach do'n bheul a thruailleas an 
duine. 21 Shlànuich e nighean na 
?mià do mhuinntir Chanaain. 

N sin thàinigsgrìobhaich- 

ean agus Phainsich o 

2 dìCèigh. A MATA XV. lerusaiem gu Ic-sa, ag ràdh, 

2 C'ar son a ta do dheis- 
ciobuil a' dol an aghaidh 
gnàthachaidh nan sinnsear? 
oir cha'n ionnlaid iad an 
làmhan an uair a dh'itheas 
iad aran. 

3 Ach f hreagair esan agus 
thubhairt e riu, C'ar son a 
ta sibhse a' briseadh àithne 
Dhè le bhur gnàthachadh 
fèin? 

4 Oir thug Dia àithne, ag 
ràdh, Thoir urram do t'athair 
agus do d' mhàthair : agus ge 
b'e mhallaicheas 1 'athair no 
'mhàthair, cuirear gu bàs e. 

5 Ach their sibhse, Ge b'e 
neach a their r'a athair no 
r'a mhàthair, Biodh e 'na 
thiodhlac do'n teampull gach 
ni leis am feudadh tu buann- 
achd f haotainn uamsa ; 

6 Nach feum e urram a 
thabhairt d'a athair no d'a 
mhàthair. Mar sin chuir 
sibhse an neò-bhrigh àithne 
Dhè le bhur gnàthachadh 
fèin. 

7 A chealgairean, is maith 
a rinn Esaias 2 fàidheadair- 
eachd m' ur timchioll, ag 
ràdh, 

8 A ta an sluagh so a' 
dlùthachadh riumsa le 'm 
beul, agus a' toirt urram 
dhomh le'm bilibh : ach a ta 
an cridhè fada uam. 

9 Ach is ann an dìomhanas 
a ta iad a' deanamh aoraidh 
dhomhsa, a' teagasg àitheanta 
dhaoine mar theagasg. 

10 Agus air gairm an t- 
slòigh dha, thubhairt e riu, 
Eisdibh agus tuigibh : 

11 Cha'n e an ni a thèid a 
steach sa' bheul a shalaicheas 
an duine ; ach an ni a thig a mach as a' bheul, is e so a 
shalaicheas an duine. 

12 An sin thàinig a dheis- 
ciobuil, agus thubhairt iad 
ris, Am bheil f hios agad gu'n 
do ghabh na Phairisich oil- 
bheum, an dèigh dhoibh na 
briathran ud a chluinntinn 1 

13 Ach fhreagair esan agus 
thubhairt e, Gach uile luibh 
nach do shuidhich m' Athair 
nèamhaidh-sa, spìonar à 
bhun è. 

14 Leigibh leo : is cinn- 
iùil dhall nan dall iad. Agus 
ma threòraicheas dall dall 
eile, tuitidh iad araon anns a' 
chlais. 

15 Agus fhreagair Peadar 
agus thubhairt e ris, Minich 
dhuinn a' chosamlachd sin. 

16 Agus thubhairt Iosa, 
Am bheil sibhse fathast mar 
an ceudna gun tuigse ! 

17 Nach 'eil sibh a' tuigsinn 
fathast ge b'e ni a thèid a 
steach sa' bheul, gu'n tèid e 
sa' bhroinn, agus gu'n tilgear 
a mach do'n t-slochd shal- 
chair e ì 

18 Ach na nithe sin a thig 
a mach as a' bheul, a ta iad 
a' teachd o'n chridhe, agus 
is iad sin a shalaicheas an 
duine. 

19 Oir is ann as a' chridhe 
thig droch smuainte, mortadh, 
adhaltrannas, strìopachas, 
gadachd 3 , fìanuis bhrèige, 
toibheum. 

20 Is iad so na nithe a 
shalaicheas an duine : ach 
itheadh le làmhaibh gun ionn- 
lad, cha salaich sin an duine. 

21 Agus air dol do Iosa as 
a sin, chaidh e gu crìochaibh 
Thiruis agus Shidoin. 

22 Agus, feuch, thàinig ' ch à in eas. 2 Isa iah . 

30 3 gaduigheachd. MATA XV. bean do mhuinntir Chanaain 
o na crìochaibh sin, agus 
ghlaodh i ris, ag ràdh, Dean 
tròcair orm, a Thighearn, a 
Mhic Dhaibhidh ; a ta mo 
nighean air a buaireadh gu 
truagh le deamhan. 

23 Ach cha d'thug esan 
freagradh sambilh dhi. Agus 
thàimg a dheisciobuil d'a 
ionnsuidh, agus dh'iarr iad 
air, ag ràdh, Cuir air falbh i, 
oir tha i a' glaodhaich 'nar 
dèigh. 

24 Ach f hreagair esan agus 
thubhairte, Cha do chuireadh 
mise ach a chum chaorach 
chaillte thighe Israeil. 

25 An sin thàinig ise agus 
rinn i aoradh dha, àg ràdh, A 
Thighearna, cuidich leam K 

26 Ach f hreagair esan agus 
thubhairt e, Cha chòir aran 
na cloinne a ghlacadh, agus 
a thilgeadh chum nan con. 

27 Agus thubhairt ise, Is 
fior, a Thighearn : ach ithidh 
na coin do'n sbruileach 2 a 
thuiteas o bhord am maigh- 
stirean. 

28 An sin fhreagair Iosa 
agus thubhairt e rithe, O 
bhean, is mòr do chreidimh : 
biodh e dhuit mar is toil leat. 
Agus rinneadh a nighean slàn 
o'n uiir sin a mach. 

29 Agus air imeachd do 
losa as a sin thàinig e làimh 
rì fairge Ghalile ; agus an 
uair a chaidh e suas air beinn, 
shuidh e sìos an sin. 

30 Agus thàinig mòr- 
shluagh d'a ionnsuidh, agus 
aca maille riu bacaich, doill, 
balbhain, daoine ciurramach, 
agus mòran eile, agus thilg 
ìad sìos aig cosaibh losa iad, 
agus shlànuich e iad : 31 lonnus gu'n do ghabh 
an sluagh iongantas 'nuair a 
chunnaic iad na balbhain a' 
labhairt, na daoine cmrram- 
ach slàn, na bacaich ag 
imeachd, agus na doill a 
faicinn : agus thug ìad glòi v 
do Dhia Israeil. 

32 An sin ghairm losa a 
dheisciobuil d'a ìonnsuidh, 
agus thubhairt e, A ta mi a' 
gabhail truais do'n t-sluagh, 
oir dh'fhan iad maille rium 
a nis rè thri làithean, agus 
cha'n 'eil ni air bith aca r'a 
itheadh : agus cha chuir mi 
uam 'nan trasg iad, air eagaì 
gu fannuich iad air an t- 
slighe. 

33 Agus thubhairt a dheis- 
ciobuil ris, Cia as a gheibh- 
eamaid na h-uireadadh'aran 
san fhàsach, as bu leòir a 
shàsuchadh slòigh co mhòr ? 

34 Agus thubhairt Iosa riu, 
Cia lìon aran a ta agaibh 1 a- 
gus thubhairt iadsan, Seachd, 
agus beagan a dh'iasgaibh 
beaga. 

35 Agus dh'àithn e do'n t- 
sluagh suidhe sìos air an làr 

36 Agus air glacadh nan 
seachd aran agus nan iasg 
dha, agus air tabhairt buidh- 
eachais* bhris e iad, agus 
thug e d'a dheisciobluibh, 
agus thug na deisciobuil do'n 
t-sluagh iad. 

37 Agus dh'ith iad uile, 
agus shàsuicheadh iad : agus 
thog iad do'n bhiadh bhriste 
a dh'fhàgadh làn sheachd 
bascaid. 

38 Agus b'iad a' mhuinntir 
a dh'ith, ceithir mìle fear, 
thuilleadh air mnaibh agus 
air cloinn. 

39 Agus air dha an sluagh tfòirorm. *crumbs. Sasg. 3 air breth buidheachais. MATA XVI. a leigeadh uaith, chaidh e air 
ìuing, agus thàinig e gu 
cnochaibh Mhagdala. 

CAIB. XVI. 

1 Dh'iarr na Phairisich comhara. 
6 Thug Iosa rabhadh d 1 a dheisciob- 
luibh mu thimchioll droch theag- 
aisg nam Phairiseach agus nan 
Sadusach. 13 Barail an t-sluaigh 
mu thimchioll Chriosd. 21 Roimh- 
znnis e a bhàs ; 23 agus chronuich 
e Peadar. 

A GUS air teachd do na 
Phairisich agus do na 
Sadusaich 'g a dhearbhadh 1 , 
dh'iarr iad air comhar' a 
nochdadh dhoibh o nèamh. 

2 Ach fhreagair esan agus 
thubhairt e riu, An uair is 
feasgar e, their sibh, Bithidh 
deadh aimsir ann ; oir a ta an 
t-athar dearg : 

3 Agus air maduinn, Bith- 
idh droch aimsir ann an diugh j 
oir a ta an t-athar dearg agus 
dorcha. A chealgairean, is 
aithne dhuibh breth a thoirt 
air gnùis an athair, agus nach 
'eil e'n comas duibh comh- 
aran nan aimsir a thuigsinn ? 

4 A ta ginealach aingidh 
agus adhaltrannach ag iarr- 
aidh comhara, agus cha toir- 
ear comhara dhoibh, ach 
comhar , an fhàidh Ionais. 
Agus air dha am fàgail, dh'- 
imich e as a sin. 

5 Agus an uair a thàinig a 
dheisciobuil a dh'ionnsuidh 
na taoibh eile, dhì-chuimh- 
nich iad aran a thabhairt leo. 

6 Agus thubhairt Iosa riu, 
Thugaibh an aire,agus gleidh- 
ibh sibh fèin o thaois ghoirt 
nam Phairiseach, agùs nan 
Sadusach. 

7 Agus bha iad a' reus- 
o achadh eatorra fèin, ag V» afheui hatnn, V a bhuatreadh. ràdh, Is ann air son nach 
d'thug sinn aran leinn. 

8 Agus 'nuair a thuig Iosa 
sin, thubhairt e riu, O sibhse 
air bheag creidimh, c'ar son 
a ta sibh a' reusonachadh 
eadaraibh fèin, gur ann a 
chionn nach d'thug sibh 
aran leibh ? 

9 Nach 'eil sibh fathast a' 
tuigsinn, no a' cuimhneach- 
adh nan cùig aran nan cùig 
mìle, agus cia lìon cliabh a 
thog sibh 1 

10 No nan seachd aran nan 
ceithir mìle, agus cia lìon 
bascaid a thog sibh 1 

11 Cionnus nach 'eil sibh 
a' tuigsinn, nach ann mu aran 
a thubhairt mi ribh, sibh a 
bhi air bhur faicill o thaois 
ghoirt nam Phairiseach, agus 
nan Sadusach? 

12 An sin thuig iad cionnus 
nach d'iarr e orra bhi air am 
faicill o thaois ghoirt an arain , 
ach o theagasg nam Phairis- 
each, agus nan Sadusach. 

13 Agus air teachd do 
Iosa gu crìochaibh Chesarea 
Philipi, dh'fheòraich e d'a 
dheisciobluibh, ag ràdh, Cò 
tha daoine ag ràdh is e Mac 
an duine 1 

14 Agus thubhairt iadsan, 
Tha cuid ag ràdh Eoin Baiste, 
cuid Elias, agus cuid eile 
Ieremias 2 , no aon do na 
fàidhibh. 

15 Thubhairt esan riu, Ach 
cò tha sibhse ag ràdh is mi ? 

16 Agus fhreagair Simon 
Peadar agus thubhairt e, ls 
tusaCriosd, Mac an Dèbheò. 

17 Agus fhreagair Iosa 
agus thubhairt eris, Isbeann- 
aichte thusa, a Shimoin Bhar- 
Iona; oir cha d'fhoillsich 5 ìeremiah. MATA XVII. fuil agus reoil sin duitse, ach 
m' Athair-sa a ta air nèamh. 

18 Agus a ta mise ag ràdh 
riut, Gur tusa Peadar, agus 
air a' charraig 1 so togaidh 
mise m' eaglais: agus cha 
toir geatachan ifrinn buaidh 
oirre. 

19 Agus bheir mi dhuit 
mchraiche rìoghachd nèimh : 
agus ge b'e ni a cheanglas 
tusa air talamh bithidh e 
ceangailte air nèamh ; agus 
ge b'e ni a dh'fhuasglas tusa 
air talamh, bithidh e fuasg- 
ailte air nèamh. 

20 An sin dh'àithn e d'a 
dheisciobluibh gun iad a dh'- 
innseadh do neach air bith, 
gu'm b'esan Iosa an Criosd. 

21 O'n àm sin a mach 
thòisich Iosa air a nochdadh 
d'a dheisciobluibh, gur èigin 
dhasan dol suas gu Ierusalem, 
agus mòran do nithibh f hul- 
ang o na seanairibh, agus 
na h-àrd-shagartaibh, agus 
na sgrìobhaichibh, agus a bhi 
air a chur gu bàs, agus a bhi 
air a thogail suas air an treas 
là. 

22 Agus ghabh Peadar e, 
agus thòisich e air achmhasan 
a thabhairt dha, ag ràdh, Gu 
ma fada sin uaitse, a Thigh- 
earna ; cha tachair sin duitse. 

23 Ach air tionndadh 
dhasan, thubhairte ri Peadar, 
Imich air mo chùl, a Shatain ; 
is oilbheum dhomh thu: oir 
cha'n 'eil spèis agad do nith- 
ibh Dhè, ach do nithibh 
dhaoine. 

24 An sm thubhairt losa 
r'a dheisciobluibh, Ma's àill 
le neach air bith teachd a'm' 
dhèigh-sa, àicheadhadh se e 
fèin, agus togadh e air a petra. Gr. 2 iomlait 

33 chrann-ceusaidh, agus lean- 
adh e mise. 

25 Oir ge b'e neach le'm 
b'àill 'anam a ghleidheadh, 
caillidh se e; agus ge b'e 
neach a chailleàs 'anam air 
mo sgàth-sa, gheibh se e. 

26 Oir ciod an tairbhe a ta 
ann do dhuine, ged chosnadh 
e an saoghaLuile, agus 'anam 
fèin a chall? no ciod i a' 
mhalairt 2 a bheir duine air 
son 'anama. 

27 Oir thig Mac an duine 
ann an glòir 'Athar, maille 
r'a ainglibh ; agus an sin 
bheir e do gach neach a rèir 
a ghnìomhara. 

28 Gu deimhin a ta mi ag 
ràdh ribh, Gu bheil cuid 
do'n dream a ta 'nan seas- 
amh an so, nach blais bàs, 
gus am faic iad Mac an duine 
a' teachd 'na rìoghaehd fèin. 

CAIB. XVII. 

1 Atharrachadh agus dealrachadh 
crutha losa. 14 Shlànuich e an 
leanabh air an robh an tuiteamas. 
22 D/ttnnis e yhulangas roimh 
làimh, 24 agus d/Cloc e a' chìs. 

A GUS an dèigh shè làith- 
ean, ghabh Iosa Peadar, 
agus Seumas, agus Eoin a 
bhràthair, agus threòraich e 
iad air leth gu beinn àrd, 

2 Agus dh'atharraicheadh 
a chruth 'nan làthair; agus 
dhealraich 'aghaidh mar a' 
ghrian, agus rinneadh 'eud- 
ach geal mar an solus. 

3 Agus, feuch, chunncas 
leo 3 Maois agus Elias a' 
còmhradh ris. 

4 An sin f hreagair Peadar, 
agus thubhairt e ri Iosa, A 
Thighearn, is maith dhuinne 
bhi an so : raa's àill leatsa, 
deanamaid tri pàilliuna 4 an 
so . aon dhuitse, aon do dh , fhoiUsic/ieadh dhoibh. 4 bothain. MATA XVII. Mhaois, agus aon do Elias. 

5 Air dha bhi fathast a' 
labhairt, feuch, thilg neul 
soillseach sgàile orra : agus, 
feuch, guth as an neul, ag 
ràdh, Is e so mo Mhac gràdh- 
ach-sa, anns am bheil mo 
mhòr-thlachd, èisdibh ris. 

6 Agus an uair a chuala na 
deisciobuil so, thuit iad air an 
aghaidh, agus ghabh iad eagal 
ro mhòr. 

7 Agus thàinig Iosa agus 
bhean e riu, agus thubhairt e, 
Eiribh, agus na biodh eagal 
oirbh. 

8 Agus an uair a thog iad 
suas an sùilean, cha'n fhac 
iad neach air bith, ach Iosa 
'na aonar. 

9 Agus an àm dhoibh 
ieachd a nuas o'n bheinn, 
thug losa àithne dhoibh, ag 
ràdh, Na innsibh do neach 
air bith an ni a chunnaic 
sihh, gus an èirich Mac an 
duine o na marbhaibh. 

10 Agus dh'fheòraich a 
dheisciobuil dheth, ag ràdh, 
C'ar son ma seadh a their 
na sgrìobhaichean, gur èigin 
Eìias a theachd air tùs 1 

11 Agus fhreagair losa 
agus thubhairt e riu, Thig 
Elias gu nrinneach air tùs, 
agus aisigidh e na h-uile 
nithe : 

12 Ach a ta mise ag ràdh 
ribh, Gu'n d'thàinig Elias a 
cheana, agus cha d'aithnich 
iad e, ach rinn iad gach ni 
bu toii leo ris : is ann mar 
sin, mar an ceudna, a dh'- 
fhulaingeas Mac an dume 
uatha. 

13 An sin thuig na deis- 
ciobuil gu'm b'ann mu Eoin 
Baiste a labhair e riu. 14 Agus an uair a thàinig 
iad chum an t-sluaigh, thàinig 
duine àraidh d'a ionnsuidh, a' 
tuiteam air a ghlùinibh dha, 
agus ag ràdh, 

15 A Thighearna, dean 
tròcair air mo mhac, oir a ta 
e gu tinn leis an tuiteamas 1 , 
agus is mòr an cràdh a ta e 
a' fulang : oir a ta e gu minic 
a' tuiteam san teine, agus gu 
tric san uisge. 

16 Agus thug mi e dh'- 
ionnsuidh do dheisciobuil, 
agus cha b'urrainn iad a 
leigheas. 

17 Agus fhreagair losa 
agus thubhairt e, A ghineal- 
aich neo - chreidich, agus 
choirbte, cia f had a bhitheas 
mi maille ruibh 1 cia f had 
a dh'f hulaingeas mi sibh 1 
thugaibh a m' ionnsuidh-sa 
an so e. 

18 Agus chronuich losa 
an deamhan, agus dh'imich 
e as : agus shlànuicheadh an 
leanabh o'n uair sin a mach. 

19 An sin, an uair a 
thàinig na deisciobuil chum 
Iosa fa leth, thubhairt iad, 
C'ar son nach b' urrainn 
sinne a thilgeadh a machj 

20 Agus thubhairt losa 
riu, Air son bhur mi-chreid- 
imh : oir gu flrinneach tha 
mi ag ràdh ribh, Nam biodk 
agaibh creidimh mar ghràinne 
mustaird, theireadh sibh ris 
a' bheinn so, Atharraich à 
so an sud, agus dh'atharr- 
aicheadh i ; agus cha bhiodh 
ni air bith eu - coinasach 
dhuibh. 

21 Gidheadh, cha tèid a' 
ghnè so mach, ach le h- 
urnuigh agus le trasgadh. 

22 Agus am feadh a bha i tuiteamach, guin na 

34 rè, tirmeas na gealaich. MATA XVIII. lad a' fantuirm ann an Ga- 
lile, thubhairt Iosa riu, Bith- 
idh Mac an duine air a bhrath 
thairis do làmhaibh dhaoine : 

23 Agus marbhaidh iad e, 
ach an treas là èiridh e. 
Agusbha iadsan ro bhrònach. 

24 Agus air teachd dhoibh 
do Chapernaum, thàinig 
luchd-togail na cìse gu 
Peadar, agus thubhairt iad 
risy Nach 'eil bhur maighstir- 
sa ag ìocadh na cìse ! 

25 Thubhairt esan, A ta. 
Agus an uair a chaidh e steach 
do'n tigh, labhair losa ris 
air tùs, ag ràdh, Ciod i do 
bharail-sa, a Shimoin? co 
uaith a ta rìghrean na talmh- 
ainn a' togail càine no cìse 1 ì 
An ann o'n cloinn f èin, no o 
choigrich ? 

26 Thubhairt Peadar ns, 

choigrich. Thubhairt losa 
ris-san, Air an aobhar sin a 
ta a' chlann saor. 

27 Gidheadh, chum nach 
tugamaid oilbheum dhoibh, 
imich thusa chum na fairge, 
agus tilg dubhan innte, agus 
tog an ceud iasg a thig a nìos : 
agus air fosgladh a bheoil 
duit, gheibh thu bonn airgid ; 
sin gabh, agus tabhair dhoibh 
air mo shon-sa, agus air do 
shon fèin. 

CAIB. XVIII. 

1 Thug Criosd àithne d?a dheis- 
ciobluibh bhi ùmhal agus neo- 
chronail, 7 oilbheum a sheacìmadh, 
agus gun iad a dheanamh tàir air 
cloinn bhig. 15 Labhair Criosd 
?nu thìmchioll maitheanais. 23 
Cosamhlachd an righ a ghabh 
cunntas d'a sheirbhisich. 

A N N S ■ an àm sin fèin 
^* - thàinig na deisciobuil 
chum Iosa, ag ràdh, Cò is 
mò ann an rìoghachd nèimh ? 2 Agus air do Iosa leanabh 
beag a ghairm d'a ionnsuidh, 
chuir e 'nam meadhon e, 

3 Agus thubhairt e, Gu 
fìrinneach tha mi ag ràdh 
ribh, Mur iompaichear sibh, 
agus mur bi sibh mar leanab- 
ana, nach tèid sibh a steach 
do rìoghachd nèimh. 

4 Air an aobhar sin, ge b'e 
dh'ìslicheas e fèin mar an 
leanaban so, 'se sin fèin is mò 
ann an rìoghachd nèimh. 

5 Agus ge b'e ghabhas aon 
leanaban d'a leithid so ann 
am ainm - sa, gabhaidh e 
mise. 

6 Ach ge b'e neach a bheir 
oilbheum do aon neach do'n 
mhuinntir bhig so a ta creid- 
sinn annam-sa, b'f hearr dha 
gu'^u oiodh cloch-mhuilinn 
air a crochadh r'a mhuineal, 
agus gu'm biodh e air a 
bhàthadh ann an doimhne na 
fairge. 

7 Is an-aoibhinn do'n t- 
saoghal air son oilbheuman : 
oir is èigin do oilbheumaibh 
teachd ; ach is an-aoibhinn 
do'n duine sin troimh an tig 
an t-oilbheum. 

8 Uime sin, ma bheir do 
làmh no do chos aobhar oil- 
bheim 2 dhuit, gearr dhìot iad, 
agus tilg uait iad: is fearr 
dhuit dol a steach do'n 
bheatha air leth-chois no air 
leth-làimh, na dà làimh no 
dà chois a bhi agad, agus thu 
bhi air do thilgeadh anns an 
teine shiormidh. 

9 Agus ma bheir do shùil 
aobhar oilbheim dhuit, spìon 
asad i, agus tilg uait i: is 
fearr dhuit dol a steach chum 
na beatha air leth-shùil, na 
dà shùil a bhi agad agus thu 1 gearraidh no duilinne. 

35 2 tmslidn. MATA 

bhi air do thilgeadh ann an 
teine ifrinn. 

10 Thugaibh an aire nach 
dean sibh tarcuis air aon 
neach do'n mhuinntir bhig 
so 3 oir tha mise ag ràdh ribh, 
gu bheil an aingil-san air 
nèamh a' faicinn a ghnàth 
gnùis m'Athar-sa, a ta air 
nèamh. 

11 Oir thàinig Mac an 
duine a shaoradh an ni sin a 
bha caillte. 

12 Ciod is barail dhuibhse ? 
ma bhitheas aig duine ceud 
caora, agus gu'n tèid aon 
diubh air seacharan, nach 
fàg e na naoi caoraich dheug 
agus ceithir fichead air na 
beanntaibh, agus nach tèid 
e dh'iarraidh na caorach a 
chaidh air seacharan. 

13 Agus ma tharlas da 
gu'm faigh e i, gu deimhin a 
ta mi ag ràdh ribh, Gu'n 
dean e tuilleadh gairdeachais 
air son na caorach sin, na air 
son nan naoi caorach dheug 
agus ceithir fichead, nach 
deachaidh air seacharan. 

14 Mar so cha'n e toil bhur 
n-Athar-sa a ta air nèamh, 
gu'n rachadh aon neach do'n 
mhuinntir bhig so a chall. 

15 Uime sin ma pheacaich- 
eas do bhràthair a'd' aghaidh, 
imich agus innis a lochd dha 1 
eadar thu fèin agus esan a 
mhàin : ma dh'èisdeas e riut, 
choisinn thu do bhràthair. 

16 Ach mur èisd e riut, 
thoir 2 leat aon no dithis eile, 
chum gu'm bi gach ni air a 
dheanamh 3 seasmhach am 
beul dithis no triuir do 
fhianuisibh. 

17 Agus ma dhiultas e * spreig, tagair ris. 
3 tabhaii\ 

36 XVIII. 

iadsan èisdeachd, innis do'n 
eaglais e : ach ma dhiultas e 
'n eaglais èisdeachd, biodh e 
dhuit mar Gheintileach, agus 
mar chìs-mhaor. 
^ 18 Gu deimhin a ta mi ag 
ràdh ribh, Ge b'e air bith 
nithe a cheanglas sibhse air 
talamh, bithidh iad ceang- 
ailte air nèamh : agus ge b'e 
air bith nithe a dh'f huasglas 
sibhse air talamh, bithidh iad 
fuasgailte air nèamh. 

19 A rìs tha mi ag ràdh 
ribh, Ma chòirdeas dithis 
agaibh air thalamh mu thim- 
chioll aoin ni a dh'iarras iad, 
nìthear so dhoibh le m' Athair- 
sa a ta air nèamh. 

20 Oir ge b'e àit am bheil 
dithis no triuir air an cruinn- 
eachadh an ceann a chèile 
a'm' ainm-sa, a ta mise an 
sin 'iiam meadhon. 

21 Air dol do Pheadar d'a 
ionnsuidh san àm sin, thubh- 
airt e, A Thighearna, cia 
minic a pheacaicheas mo 
bhràthair a'm' aghaidh, agus 
a mhaithèas mi dha 1 An ann 
gu ruig an seachdamh uair 1 

22 Thubhairt Iosa ris, 
Cha'n abair mi 4 riut, gus an 
seachdamh uair, ach gu 
deich agus tri fichead seachd 
uairean. 

23 Air an aobhar sin, is 
cosmhuil rìoghachd nèimh 
ri righ àraidh le'm b'àill 
cunntas a dheanamh r'a 
sheirbhisich. 

24 Agus an uair a thòisìch 
e air cunntas a dheanamh, 
thugadh aon d'a ionnsuidh 
air an robh aige deich mìle 
tàlann : 

25 Ach do bhrìgh nach 3 «' chùis uile air a deanamh. 
4 Ni abram. MATA 

robh aige ni leis an dìoladh 
e, dh'àithn a thighearn e fèin, 
agus a bhean, agus a chlann, 
agus na h-uile nithe a bha 
aige a reiceadh, agus dìoladh 
a dheanamh. 

26 Air an aobhar sin thuit 
an seirbhiseach sin sìos, agus 
rinn e umhlachd dha, ag 
ràdh, A Thighearn, dean 
foighidinn rium, agus ìocaidh 
mi dhuit an t-iomlan. 

27 An sin, air do thighearn 
an òglaich sin truas mòr a 
ghabhail dheth, leig e a chead 
da, agus mhaith e na flacha 
dha. 

28 Ach, an uair a chaidh 
an seirbhiseach sin fèin a 
mach, fhuair e aon d'a chomh- 
sheirbhisich air an robh aige 
ceud peghinn : agus chuir e 
làmh ann, agus rug e air 
sgornan air, ag ràdh, Ioc 
dhomh na bheil agam ort. 

29 Agus thuit a chomh- 
sheirbhiseach sìos aig a chos- 
aibh, agus ghuidh e air, ag 
ràdh, Dean foighidinn rium, 
agus ìocaidh mi dhuit an t- 
iomlan. 

30 Agus cha b'àill leis-san 
sin: ach dh'imich e agus 
thilg e am prìosan e, gus an 
ìocadh e na flachan, 

31 Agus an uair a chunnaic 
achomh-sheirbhisich nanithe 
a rinneadh, bha iad ro dhoil- 
ich, agus thàinig iad, agus 
dh'fhoillsich iad d'an tigh- 
earn gach ni a rinneadb. 

32 An sin ghairm a thigh- 
earn air, agus thubhairt e ris, 
A dhrochsheirbhisich,mhaith 
mi dhuit na fiachan ud uile, 
do bhrìgh gu'n do chuir thu 
impidh orm ; 

33 Nach bu chòir dhuitse, XIX. 

mar an ceudna, tròcair a 
dheanamh air do chomh- 
sheirbhiseach fèin, amhuil 
mar a rinn mise tròcair ortsa ì 

34 Agus ghabh a thighearn 
fearg, agus thug e do na 
ceusadairibh 1 e, gus an ìoc- 
adh e 'fhiachan uile dha. 

35 Agus mar sin ni m'- 
Athair nèamhaidh ribhse, 
mur maith gach aon agaibh 

bhur cridheachaibh d'a 
bhràthair an cionta. 

CAIB. XIX. 

1 Shlànuich Criosd a\ mhuinntir a 
bha tinn : 3 /hreagair e na Phair- 
isich mu thtmchioll dealachaidh : 
10 nochd e chiin a ta am pòsadh 
feumail; lSagusghabh e ri cloinn 
bhìg. 

A GUS tharladh 2 , an uair 
a chrìochnaich losa na 
briathra sin, gu'n d'imich e 
o Ghalile, agus thàinig e gu 
crìochaibh Iudea, airantaobh 
thall do lordan : 

2 Agus lean sluagh mòr e, 
àgus shlànuich e iad an sin. 

3 Thàinig na Phairisich 
mar an ceudna d'a ionnsuidh 
'ga dhearbhadh 3 , agus ag 
ràdh ris, Am bheil e cead- 
uichte do dhuine a bhean a 
chur uaith air gach uile 
aobhar 1 

4 Agus f hreagair esan a- 
gus thubhairt e riu, Nach do 
leugh sibh, An ti a rinn air 
tùs iad, gu'n d'rinn e iad fear 
agus bean 1 

5 Agus thubhairt e, Air an 
aobhar so fàgaidh duine 
'athair agus a mhàthair, agus 
dlùth-leanaidh e r'amhnaoi : 
agus bithidh iad araon 'nan 
aon fheoil. 

6 Air an aobhar sm, cha 
dithis iad ni's mò, ach aon 
fheoil. Uime sin, an ni a 1 tormentors, Sas^. 2 thachair. 

37 3 V a fhevchaìtm, V a bhuaìreadh. MATA XIX. cheangail Dia, na sgaoileadh 
dume. 

7 Thubhairt iad ris, C'ar 
son, ma seadh, a dh'àithn 
Maois litir-dhealaich a thabh- 
airt dhi, agus a cur air falbh ? 

8 Thubhairt esan riu, Dh'- 
f hulaing Maois dhuibh-sa air 
son cruais bhur cridhe, bhur 
mnài a chur uaibh : ach cha 
robh e mar sin o thùs. 

9 Agus tha mise ag ràdh 
ribh, Ge b'e chuireas uaith 
a bhean, ach air son strìop- 
achais, agus a phòsas bean 
eile, a ta e a' deanamh adhal- 
trannais : agus ge b'e neach 
a phòsas ise a chuireadh air 
falbh, a ta e a' deanamh 
adhaltrannais. 

10 Thubhairt a dheisciob- 
uil ris, Ma's e sin cor an 
f hir r'a mhnaoi, cha'n 'eil am 
pòsadh maith r'a dheanamh. 

11 Ach thubhairt esan riu, 
Cha'n 'eil na h-uile dhaoine 
comasach air a' chainnt so a 
ghabhail, ach iadsan d'an d'- 
thugadh e. 

12 Oir a ta cuid 'nan caill- 
teanaich, a rugadh mar sin 
o bhroinn am màthar ; agus 
a ta cuid do chaillteanaich 
ann, a rinneadh 'nan caill- 
teanaich le daoinibh ; agus a 
ta caillteanaich ann, a rinn 
iad fèin 'nan caillteanaich air 
son rìoghachd nèimh. Ge 
b'e neach a ta comasach air a 
ghabhail d'aionnsuidh, gabh- 
adh se e. 

13 An sin thugadh clann 
bheag d'a ionnsuidh, chum 
gu cuireadh e a làmhan orra, 
agus gu'n deanadh e urnuigh : 
agus chronuich na deisciobuil 
ìad. 

14 Ach thubhairt Iosa, 
Fulaingibh do na leanab- 
aibh, agus nabacaibh dhoibh 

38 teachd a m' ionnsuidh : oir 
is ann d'an leithidibh siu a ta 
rìoghachd nèimh. 

15 Agus an dèigh dha a 
làmhan a chur orra, dh'imich 
e as a sin. 

16 Agus, feuch, thàinig 
neach agus thubhairt e ris, A 
mhaighstir mhaith, ciod am 
maith a ni mi chum gu faigh 
mi a' bheatha mhaireann- 
ach? 

17 Agus thubhairtesanris, 
C'ar son a ghoireadh tu maith 
dhiom-sa? cha 'n 'eil aon 
neach maith ach a h-aon, 
eadhon Dia : ach ma's àill 
leat dol a steach chum na 
beatha, coimhid 1 na h-àith- 
eanta. 

18 Thubhairt esan ris, Cia 
iad? agus thubhairt Iosa, Na 
dean mortadh. Na dean 
adhaltrannas. Na goid. Na 
toir fianuis bhrèige. 

19 Thoir urram do t'athair, 
agus do d' mhàthair : agus, 
Gràdhaich do choimhear- 
snach mar thu fèin. 

20 Thubhairt an t-òganaph 
ris, Choimhid mi iad sin uile 
o m'òige : ciod a ta dh'uir- 
easbhuidh orm fathast 1 

21 Thubhairt Iosaris,_Ma's 
àill leat bhi coimhlionta, 
imich, reic na bheil agad, 
agus tabhair do na bochd- 
aibh, agus gheibh thu ion- 
mhas air nèamh ; agus thig, 
agus lean mise. ' 

22 Ach an uair a chual an 
t-òganach na bnathra sin, 
dh'f halbh e gu brònach : oir 
bha mòr-shaoibhreas aige. 

23 An sin thubhairt Iosa 
r'a dheisciobluibh, Gufirinn- 
each tha mi ag ràdh ribh, gu 
bheil e cruaidh air duine ' gleidh. MATA XX. saoibhh dol a steach do rìogh- 
achd nèimh. 

24 Agus a rìs tha mi ag 
ràdh ribh, Gur usadh do 
chàmhal dol troimh 1 chrò 
snàthaid,nado dhuine saoibh- 
ir dol a steach do rìoghachd 
Dhè. 

25 Agus 'nuair a chual a 
dheisciobuil so, ghabh iad 
ìongantas mòr, ag ràdh, Cò 
ma seadh an neach a dh'- 
f heudas a bhi air a shaoradh 1 

26 Ach air amharc do Iosa 
orra, thubhairt e riu, Do 
dhaoinibh a ta so eu-comas- 
ach, ach do Dhia a ta na 
h-uile nithe comasach. 

27 An sin f hreagair Pead- 
ar, agus thubhairteris,Feuch, 
thrèig sinne na h-uile nithe, 
agus lean sinn thusa ; air an 
aobhar sin ciod a gheibh sinn? 

28 Agus thubhairt Iosa riu, 
Gu deimhin a ta mi ag ràdh 
ribh, Sibhse a lean mise, anns 
an ath-ghineamhuin 2 , an uair 
a shuidheas Mac an duine air 
caithir a ghlòire fèin, gu'n. 
suidh sibhse mar an ceudna 
air dà chaithir dheug, a' toirt 
breth air dà thrèibh dheug 
Israeil. 

29 Agus ge b'e neach a 
thrèig tighean, no bràithrean, 
no peathraichean, no athair, 
no màthair, no bean-phòsda, 
no clann, no fearann air sgàth 
m'ainme-sa, gheibh e a' cheud 
uiread, agusa' bheathamhair- 
eannach mar oighreachd. 

30 Ach a ta mòran air 
thoiseach abhitheas air dheir- 
eadh ; agus air dheireadh, a 
bhitheas air thoiseach. 

CAIB. XX. 

1 Dhearbh Criosd, le cosamhlachd 
air a ghabhaii o luchd saoithreach 

l trld, tre. 

5 ath-ùrachadhy ath-chruthachadh 

39 ann an gàradh fiona, nach 'eil 
Dia fo fhiachaibh do dhuine air 
bith : 17 roimh-hmis e a bhàs 
20 agus theagaisg e d^a dheis 
ciobluibh bhi umhal. 

is cosmhuil rioghachd 
nèimh ri fear-tighe, a 
chaidh a mach moch air 
mhaduinn a thuarasdalach- 
adh luchd-oibre d'a ghàradh 
fiona 3 . 

2 Agus an dèigh dha cord- 
adh ris an luchd-oibre air 
pheghinn Romhanaìch san là, 
chuir e d'a ghàradh fiona iad. 

3 Agus an uair a chaidh e 
mach timchioll na treas uaire, 
chunnaic e dream eile 'nan 
seasamh dìomhanach sa' 
mhargadh. 

4 Agus thubhairt e riu, 
Imichibh-sa mar an ceudna 
do'n ghàradh fhìona, agus ge 
b'e ni a bhitheas ceart, bheir 
mi dhuibh e. Agus dh'imich 
iad. 

5 An uaìr a chaidh e mach 
a rìs timchioll na seathadh 
agus na naothadh uaire, rinn 
e mar an ceudna. 

6 Agus an uair a chaidh e 
mach mu thimchioll na h- 
aoin uaire deug, fhuair e 
dream eile 'nan seasamh 
dìomhanach, agus thubhairt 
e riu, C'ar son a ta sibh 'nur 
seasamh an so feadh an là, 
dìomhanach 1 

7 Thubhairt iad ris, A 
chionn nach do thuaras- 
dalaich dume air bith sinn. 
Thubhairt esan riu, Imich- 
ibh-sa mar an ceudna do'n 
ghàradh f hìona, agus ge b'e 
ni a ta ceart, gheibh sibh e. 

8 Agus 'nuair thàinig am 
feasgar, thubhairt tighearn 
a' ghàraidh f hìona sin r'a 
stiùbhard 4 , Gairm an luchd- 

^fhion-lios. 
•* fhear-riaghlaidh. MATA XX. oibre, agus thoir dhoibh an 
tuarasdal, a' tòisèachadh o'n 
dream a thàinig inu dheireadh 
gu ruig na ceud daoine, 

9 Agus an uair a thàinig 
iadsan a thuarasdalaicheadh mu 
thimchioll na h-aoin uaire 
deug, fhuair gach duine 
dhiubh peghinn 

10 Ach an uair a thàinig 
an ceud dream, shaoil iadsan 
gu'm faigheadh iad ni bu 
mhò ; ach f huair gach aon 
diubh mar an ceudna pegh- 
inn. 

11 Agus air dhoibh 'f haot- 
ainn, rinn iad gearan an 
aghaidh f hir-an-tighe, 

12 Ag ràdh, An dream sin 
a thàinig mu dheireadh, cha 
d'rinn iad obair ach aon uair, 
agus rinn thu iad ionann 
ruinne 1 , a ghiùlain uallach 2 
agus teas an là. 

13 Ach f hreagair esan agus 
thubhairt e ri fear dhiubh, A 
charaid, cha'n 'eil mi a' 
deanamh eucoir ort : nach do 
choird thu rium air pheghinn 1 

14 Tog leat do chuid fèin, 
agus imich romhad : is i mo 
thoil-sa a thabhairt do'n ti so 
a thàinig mu dheireadh, mar 
a thug mi dhuit-sa. 

15 Nach 'eil e ceaduichte 
dhomh-sa an ni a's toil leam 
a dheanamh ri mo chuid 
fèin 1 am bheil do shùil-sa olc, 
air son gu bheil mise maith 1 

16 Mar sin bithidh an 
dream dheireannach air thois- 
each, agus an dream a ta air 
thoiseach air dheireadh : oir 
a ta mòran air an gairm, ach 
beagan air an taghadh. 

17 Agus a' dol do Iosa 
suas gu Ierusalem, thug e an 
dà dheisciobul deug leis a leth-taobh anns an t-slighe, 
agus thubhairt e riu, 

18 Feuch, a ta sinn a' dol 
suas gu Ierusalem ; agus 
bithidh Mac an duine air a 
bhrath thairis do na h-àrd- 
shagartaibh, agus do na 
sgrìobhaichibh, agus dìtidh 
iad chum bàis e. 

19 Agus bheir iad thairis 
e do na Cinnich chum fanoid 
a dheanamh air, agus chum a 
sgiùrsadh, agus a cheusadh : 
ach an treas là èiridh e a rìs. 

20 An sin thàinig d'a ionn- 
suidh màthair cloinne She- 
bede, maille r'a mic, a' toirt 
aoraidh dha, agus ag iarraidh 
ni àraidh air, 

21 Agus thubhairt esan 
rithe, Ciod a b'àill leat? 
Thubhairt i ris, Abair 3 gu'n 
suidh iad so mo dhithis mhac, 
fear aca air do làimh dheis, 
agus fear eile air do làimh 
chlìj a'd' rìoghachd. 

22 Ach f hreagair Iosa agus 
thubhairt e, Cha'n 'eil f hios 
agaibh ciod a ta sibh ag iarr- 
aidh. Am bheil sibh comas- 
ach air a' chupan sin òl a 
dh'òlas mise, agus a bhi air 
bhur baisteadh leis a' bhaist- 
eadh leis am baistear mise ? 
Thubhairt iad ris, A ta sinn 
comasach. 

23 Agus thubhairt esan 
riu, Olaidh sibh gu deimhin 
do m' chupan-sa, agus baist- 
ear sibh leis a' bhaisteadh leis 
a.m baistear mise : ach suidhe 
air mo làimh dheis agus chlì, 
cha leamsa sin a thabhairt, 
ach dhoibh-san d' am bheil e 
air ulluchadh le m' Athair-sa. 

24 Agus 'nuair a chual an 
deichnear so, bha iad diomb- 
ach air an dithis bhràithre. I aaus sinne. 2 « dWiomchaìr eallach. 3 Deònuich. 

40 MATA 

25 Ach ghairm Iosa iad 
d'a ionnsuidh, agus thubhairt 
e, A ta f hios agaibh gu bheil 
aig uachdaranaibh 1 nan Cinn- 
each tighearnas orra, agus gu 
bheil aig an daoinibh mòra 
smachd orra. 

26 Ach mar sin cha bhi e 
'nur measg-sa : ach ge b'e 
neach le'm b'àill a bhi mòr 
'nur measg, biodh e dhuibh 
'na fhear-frithealaidh. 

27 Agus ge air bith le'm 
b'àill toiseach a bhi aige 
'nur measg, biodh esan 'na 
sheirbhiseach dhuibh : 

28 Amhuil mar nach d'- 
thàinig Mac an duine chum 
gu'n deantadh frithealadh 
dha, ach a dheanamh frith- 
ealaidh, agus a thabhairt 'an- 
ama fèin mar èinc air son 
mhòran. 

29 Agus ag dol a mach 
dhoibh à Iericho, lean sluagh 
mòr e : 

30 Agus, feuch, dithis 
dhaoine dalla, a bha 'nan 
suidhe ri taobh na slighe, 
'nuair a chual iad gu'n robh 
Iosa a' dol seachad, ghlaodh 
iad, ag ràdh, Dean tròcair 
oirnne, a Thighearn, a Mhic 
Dhaibhidh. 

31 Agus chronuich an 
sluagh iad, chum gu'm biodh 
iad 'nan tosd : ach is mòid 2 
a ghlaodh iadsan ag ràdh, 
Dean tròcair oirnn, a Thigh- 
earn, a Mhic Dhaibhidh. 

32 Agus sheas Iosa, agus 
ghairm e iad, agus thubhairt 
e, Ciod is àill leibh mise a 
dheanamh dhuibh ? 

33 Thubhairt iadsan ris, A 
Thighearn, ar sùilean a bhi 
3Ìr am fosgladh. I priormsaibh. 2 m ò, 
.3 avu dàil, ian xiaìr. 

41 XXI. 

34 Agus ghabh losa truas 
dhiubh, agus bhean e r'an 
sùilibh : agus air ball 3 thàinig 
radharc d'an sùilibh, agus 
lean iad e. 

CAIB. XXI. 

1 Mharcaich Iosa gu Ierusalem n ir 
asail; 12 thilg e mach an luchd- 
reicidh agus ceannachd as an 
tearnpull ; 1J mhalluìch e an 
crann-fìge, 23 chuir e na sagairt 
'nan tosd ; 28 agus chronuich e 
iad le cosamhlachd. 

A GUS an uair a dhruid ìad 
ri Ierusalem, agus a 
thàinig iad gu Betphage, gù 
sliabh nan crann-oladh, an 
sin chuir Iosa dithis d'a dheis- 
ciobluibh uaith, 

2 Ag ràdh riu, Rachaibh 
do'n bhaile a ta thall fa 'ur 
comhair, agus air ball gheibh 
sibh asal cèangailte a?m, agus 
lothmaille rithe 4 : fuasglaibh, 
agus thugaibh a m' ionnsuidh 
iad. 

3 Agus ma labhras aon 
duine ni airbithribh, abraibh, 
Gu bheil feum aig an Tigh- 
earn orra ; agus cuiridh e 
uaith air ball iad. 

4 Hinneadh na nithe so 
uile, chum gu'n coimhliont- 
adh an ni a labhradh leis an 
f hàidh ag ràdh, 

5 Innsibh do nighean Shi- 
oin, Feuch, a ta do Righ a' 
teachd a d' ionnsuidh gu 
ciùin, agus e 'na shuidhe air 
asail, agus air lòth 5 mac na 
h-asail. 

6 Agus dh'imich na deis- 
ciobuil, agus rinn iad mar a 
dh'àithn Iosa dhoibh ; 

7 Agus thug iad an asal 
agus an loth leo, agus chuir 
iad am falluinnean 6 orra, agus 4 y ?ia fochair. 5 btoraiche. 
6 eitdach uachdatì . MATA XXI. chuir iad esati 'na shuidhe air 
am muin. 

8 Agus sgaoil mòr-shluagh 
am falluinnean air an t-slighe ; 
agus ghearr dream eile geuga 
do na crannaibh, agus leag 
iad air an t-slighe iad. 

9 Agus thog an sluagh a 
bha roimhe agus 'na dhèigh 
iolach, ag ràdh, Hosanna do 
Mhac Dhaibhidh : beann- 
aichte gu robh an Ti a thig 
ann an ainm an Tighearna ; 
Hosanna anns na h-àrdaibh. 

10 Agus 'nuair thàinig e 
steach do lerusalem, ghluais- 
eadh am baile 1 uile, ag ràdh, 
Cò e so 1 

11 Agus thubhairt an 
sluagh, Is e so Iosa am fàidh 
o Nasaret Ghalile. 

12 Agus chaidh Iosa a 
steach do theampull Dè, agus 
diilg e mach iadsan uile a 
bha reic agus a' ceannach 
anns an teampull, agus thilg 
o buird luchd-malairt 2 an 
airgid thairis, agus caithriche 
luchd-reicidh nan columan. 

13 Agus thubhairt e riu, A 
ta e sgrìobhta, Goirear tigh 
urnuigh do m' thigh-sa ; ach 
rinn sibhse 'na ghàraidh 
luchd-reubainn 3 e. 

14 Agus thàinig na doiìl 
agus na bacaich d'a ionn- 
suidh anns an teampull, agus 
shlànuich e ìad. 

15 Agus an uair a chunn- 
aic na h-àrd-shagairt agus na 
sgrìobhaichean na gnìomh- 
aran iongantach a rinn e, 
agus a chlann a' glaodhaich 
san teampull, agus ag ràdh, 
Hosanna do MÌiac Dhaibh- 
idh, bha corruich mhòr orra. 

16 Agus thubhairt iad ris, An cluinn thu ciod a ta a 
mhuinntir sin ag ràdh 1. Agus 
thubhairt Iosa riu, A ta mi 
'cluinntinn ; nach do leugh 
sibhse riamh, Abeul naoidh- 
ean agus chìochran choimh- 
lion thu moladh 1 

17 Agus an uair a dh'f hàg 
e iad, chaidh e mach as a' 
bhaile gu Betani, agus dh'- 
f han e an sin. 

18 Agus an uair a phill e 
chum a' ohaile air mhaduinn, 
bha ocras air. 

19 Agus air dha crann- 
f ìge f haicinn air an t-slighe, 
thàinig e d'a ionnsuidh, agus 
cha d'f huair e ni air bilh air, 
ach duilleach a mhàin ; agus 
thubhairt e ris, Na fàsadh 4 
toradh o so suas gu bràth ort. 
Agus chrìon ann crann-fìge 
air ball. 

20 Agus an uair a chunn- 
aic na deisciobuil e, ghabh 
iad iongantas, ag ràdh, Cia 
luath a shearg an crann-f ìge 
as? 

21 Agus fhreagair Iosa 
agus thubhairt e riu, Gu 
deimhin a ta mi ag ràdh ribh, 
ma bhitheas creidimh agaibh, 
agus nach bi sibh fo amharus, 
cha'n e mhàin gu'n dean sibh 
an ni a rinneadh do'n chrann- 
f hìge, ach mar an ceudna ma 
their sibh ris a' bheinn so, 
Togar thu, agus tilgear san 
f hairge thu, bithidh e cleanta I 

22 Agus ge b'e air bith 
nithe a dh'iarras sibh ann 
bhur n-urnuigh, ma chreideas 
sibh, gheibh sibh iad. 

23 Agus an uair a thàinig 
e do'n teampull, thàinig na 
h-àrd-shagairt agus seanair- 
ean a' phobuill d'aionnsuidh, * cì 1 chaithir. 
2 iomlait 

42 3 'na uaìmh chreachadaìrean, 'na 
shlochd mheirleach. 4 Nar fhàsadh. MATA XXI. agus e a' teagasg, ag ràdh ris, 
Ciod e an t-ùghdarras leis 1 
am bheil thusa a' deanamh 
nan nithe soì agus cò thug 
an cumhachd so dhuit ì 

24 Agus fhrèagair Iosa 
agus thubhairt e riu, Eeòr- 
aichidh mise mar an ceudna 
aon ni dhibh-sa, agus ma 
dh'innseas sibh dhomh e, 
innsidh mise dhuibh-sa, air 
mhodh ceudna, cia an t- 
ùghdarras leis am bheil mi 
deanamh 2 nan nithe so. 

25 Baisteadh Eoin, cia as 
a thàinig e 1 O nèamh, no o 
dhaoinibM Ach reusonaich 
iadsan 'nam measg fèin, ag 
ràdh, Ma their sinn, O 
nèamh, their esan ruinn, C'ar 
son, ma seadh, nach do chreid 
sibh e ì 

26 Ach ma their sinn, O 
dhaoinibh, a ta eagal a' phob- 
uill oirnn ; oir a ta meas fàidh 
aig gach uile dhuine air Eoin. 

27 Agus fhreagair ìad 
Iosa, agus thubhairt iad, 
Cha'n 'eil f hios againn. Agus 
thubhairt esan riu, Ni mò 
dh'innseas mise dhuibh - sa 
cia an t-ùghdarras leis am 
bheil mi deanamh nan nithe 
so. 

28 Ach ciod i bhur barail- 
sa? Bha aig duine àraidh 
dithis mhac, agus thàinig e 
dh'ionnsuidh a' cheud mhic, 
agus thubhairt e, A mhic, 
imich, dean obair an diugh 
a'm' ghàradh fiona. 

29 Agus fhreagair esan 
agus thubhairt e, Cha dean : 
ach 'na dhèigh sin, ghabh e 
aithreachas agus dh'imich e. 

30 Agus thàinig e gus an 
dara mac, agus thubhairt e 
mar an ceudna. Agus fhreag- air esan agus thubhairt e, 
TMd,aThighearn j gidheadh 
cha deachaidh e. 

31 Cò do'n dithis a rinn 
toil 'athar 1 Thubhairt iadsan 
ris, An ceud fhear. Thubh- 
airt Iosa riu, Gu firinneach 
tha mise ag ràdh ribh, gu'n 
tèid na cìs-mhaoir agus na 
strìopaichean do rìoghachd 
Dhè roimhibh-sa. 

32 Oir thàinig Eoin do 'ur 
n-ionnsuidh an slighe na 
flreantachd,agus cha do chreid 
sibh e : ach chreid na cìs- 
mhaoir agus na strìopaichean 
e. Agus ge do chunnaic 
sibhse so, cha do ghabh sibh 
aithreachas 'na dhèigh sin, a 
chum gu'n creideadh sibh e. 

33 Eisdibh ri cosamhlachd 
eile : Bha fear-tighe àraidh 
ann, a phlannduich fìon-lios, 
agus chuir e gàradh 3 m'a 
thimchioll, agus chladhaich 
e ionad-bruthaidh an fhìona 
ann, agus thog e tùr, agus 
shuidhich e air tuath e ; agus 
chaidh e fèin air choigrich. 

34 Agus an uair a dhruid 
riu àm an toraidh, chuir e a 
sheirbhisich a dh'ionnsuidb 
na tuatha, a dh'fhaotainn a 
thoraidh. 

35 Agus rug an tuath air a 
sheirbhisich, agus ghabh iad 
air fear dhiubh, agus mharbh 
iad fear eile, agus chlach iad 
fear eile. 

36 A rìs, chuir e seirbhis- 
ich eile uaith, tuilleadh na 
sa cheud chuideachd ; agus 
rinn iad orra-san mar an 
ceudna. 

37 Ach ma dheireadh, chuii 
e a mhac fèin d'an ionnsuidh, 
ag ràdh, Bheir iad urram do 
mo mhac. 1 trìd. 2 trìd an deanam, 

43 3 dìge, callaid. MATA 

38 Ach an uair a chunnaic 
an tuath am mac, thubhairt 
iad eatorra fèin, 'S e so an 
t-Oighre, thigibh, marbham- 
aid e, agus glacamaid 'oighr- 
eachd-san dhuinn fèin. 

39 Agus rug iad air, agus 
thilg iad a mach as an fhìon- 
lios e, agus mharbh iad e. 

40 Air an aobhar sin, an 
uair a thig Tighearn an fhìon- 
lios sin, ciod a ni e ris an 
tuath sin 1 

41 Thubhairtiadris, Sgrios- 
aidh e gu truagh na droch 
dhaoine sin, agus suidhichidh 
e am flon-lios air tuath eile, 
a bheir a thoraidh dha 'nan 
aimsiribh fèin. 

42 Thubhairt Iosa riu, 
Nach do leugh sibh riamh 
anns na sgriobtuiribh, A' 
chlach a dhiult na clachair- 
ean, rinneadh i 'na cloich- 
chinn na h-oisne : is e an 
Tighearn a rinn so, agus a ta 
e iongantach 'nar sùilibh- 
ne? 

43 Uime sin tha mi ag ràdh 
ribh, Gu'n toirear rìoghachd 
Dhè uaibh-se, agus gu'n toir- 
ear do chinneach eile i, a bheir 
a toraidh uatha. 

44 Agus ge b'e neach a 
thuiteas air a' chloich so, 
briscar e ; ach ge b'e air an 
tuit i, ni i mìn-luaithie 
dheth. 

45 Agus an uair a chuala 
na h - àrd - shagairt agus na 
Phairisich a chosamhlachda- 
san, thuig iad gu'm b'ann 
mu'n timchioll fèin a labh- 
air e. 

46 Ach an uair bu mhiann 
leo breith air 1 , bha eagal a' 
phobuill orra, oir bha meas 
fàidh aca air-san. 1 è'àill ìeo làmh a chur ann. 
44 XXII. 

CAIB. XXII. 

1 Cosamhlachd bainnse mhic an 
Righ. g Gairm nan Cinneach : 
12 peanas an fhir a bha dìCuir- 
easbhuidh trusgain na bainnse. 
15 Is còir cìs ìocadh do Cheasar. 
23 Barail mhearachdach nan 
Sadusach mu thimchioll aiseirigh 
nam marbh. 

\ GUS fhreagair Iosa, agus 
labhair e riu a rìs ann an 
cosamhlachdaibh, ag ràdh, 

2 Is cosmhuil rìoghachd 
nèimh ri righ àraidh, a rinn 
banais - phòsaidh d'a mhac 
fèin ; 

3 Agus chuir e a sheirbhis- 
ich a ghairm na muinntir a 
fhuair cuireadh chum na 
bainnse : ach cha b'àill leo- 
san teachd. 

4 A rìs, chuir e d'an imn- 
suidh seirbhisich eile, agràdh, 
Abraibh-sa ris a' mhuinntir 
d'an d'thugadh cuireadh, 
Feuch, dheasaich mi mo 
dhìnneir : a ta mo dhaimli 
agus mo sprèidh bhiadhta air 
am marbhadh, agus a ta na 
h-uile nithe ullamh ; thigibh 
chum na bainnse. 

5 Ach chuir iadsan an 
suarachas e, agus dh'imich 
iad rompa, fear dhiubh d'a 
fhearann, agus fear eile chum 
a cheannachd : 

6 Agus rug a' chuid eile 
dhiubh air a sheirbhisich, agus 
thug iad masladh dhoìbh, agus 
mharbh siad iad. 

7 Ach an uair a chual an 
righ so ghabh e fearg ; agus 
chuir e 'armailtean uaithe, 
agus sgrios e an luchd-mort- 
aidh sin, agus loisg e am 
baile-san. 

8 An sin thubhairt e r'a 
sheirbhisich, Gu firinneach a 
ta a' bhanais ullamh, gidh- 
eadh an dream a f huair cuir- MATA XXII. eadh cha b'airidh iad air 1 . 

9 Air an aobhar sin imich- 
ibh-sa gus na rathaidibh 
mòra, agus a lìon daoine 's a 
gheibh sibh, cuiribh iad chum 
na bainnse. 

10 Agus chaidh na seirbh- 
isich sin a mach air na rath- 
aidibh, agus chruinnich iad 
gach uile neach a f huair iad, 
eadar olc agus mhaith : agus 
lìonadh tigh na bainnse le 
muinntir a shuidh chum bìdh . 

11 Agus air dol a steach 
do'n righ a dh'fhaicinn nan 
aoidhean, chunnaic e an sin 
duine aig nach robh trusgan 
na bainnse uime : 

12 Agus thubhairt è ris, A 
charaid, cionnus a thàinig 
thusa steach an so, gun trus- 
gan na bainnse umad ì Ach 
dh'f han esan 'na thosd. 

13 An sin thubhairt an 
righ ris na seirbhisich, Air a 
cheangal duibh eadar chosan 
agus làmhan, togaibh leibh e, 
agus tilgibh e anns an dorch- 
adas iomallach : an sin bith- 
idh gul agus gìosgan fhiac- 
al. 

14 Oir a ta mòran air an 
gairm, ach beagan air an 
taghadh. 

15 An sin dh'imich na 
Phairisich, agus ghabh iad 
comhairle cionnus a dh'- 
f heudadh iad esan a ribeadh 2 
'na chainnt. 

16 Agus chuir iad d'a 
ionnsuidh an deisciobuil fèin, 
maille ri luchd-leanmhuinn 
Heroid, ag ràdh, A mhaigh- 
stir, a ta fhios againn gu 
bheil thusa fior, agus gu bheil 
thu teagasg slighe Dhè ann 
am firinn, agus nach 'eil suim agad do dhuine sam bith : 
oir cha'n 'eil th.u ag amharc 
air pearsaibh 3 dhaoine. 

17 Uime sin innis dhuinne 
do bharail, Am bheil e cead- 
uichte cìs a thabhairt do 
Cheasar, no nach 'eil 1 

18 Ach air tuigsinn am 
mìruin adh'Iosa, thubhairt e, 
C'ar son a ta sibh ga m' 
bhuaireadh, a chealgairean 1 

m 19 Nochdaibh dhomhsa 
airgiod na cìse. Agus thug 
iad d'a ionnsuidh peghinn 4 . 

20 Agus thubhairt e riu, 
Co dha a bhuineas an dealbh 
so, agus an sgrìobhadh a ta 
m'a thimchioll? 

21 Thubhairt iadsan ris, 
Do Cheasar. An sin thubh- 
airt esan riu, Thugaibh uime 
sin do Cheasar na nithe a's 
le Ceasar ; agus do Dhia, na 
nithe a's le Dia. 

22 Agus an uair a chual 
iad so, ghabh iad iongantas, 
agus dh'fhàg iad e, agusdh'- 
imich iad rompa. 

23 Air an là sin fèin thàin- 
ig d'a ionnsuidh na Sadus- 
aich, a their nach 'eil aiseirigh 
ann, agus chuir iad ceisd 
air. 

24 Ag ràdh, A mhaighstir, 
thubhairt Maois, Ma gheibli 
duine bàs gun chlann aige, 
gur còir d'a bhràthair a bhean- 
san a phòsadh a dhlighe 
daimhe y agus sliochd a thog- 
ail d'a bhràthair. 

25 A nis bha seachdnar 
bhràithre 'nar measg-ne ; a- 
gus air do'n cheud fhear 
dhiubh bean a phòsadh, 
f huair e bàs, agus do bhrìgh 
nach robh sliochd aige, dh- 
fhàg e a bhean d'a bhràthair. 1 cha by/ìiù, iad e. 2 ghlacadh. 
3 grvàis. Gr. 

45 Vionnan a' pheghbm Romhanach 
agns 1\, MATA XXIII. 26 Agus thachair mar an 
ceudna do'n dara, agus do'n 
treas bràthair, gu ruig an 
seachdamh. 

27 Agus 'nan dèigh uile 
f huair a' bhean bàs mar an 
ceudna. 

28 Air an aobhar sìn anns 
an aiseirigh, cò do'n t-seachd- 
nar d'am bean i ì Oir bha i 
aca uile. 

29 Agus f hreagair losa a- 
gus thubhairt e riu, A ta sibh 
air seacharan 1 , gun eòìas 
agaibh air na sgriobtuiribh, 
no air cumhachd Dhè : 

30 Oir anns an aiseirigh 
cha dean iad pòsadh, ni mò a 
bheirear am pòsadh iad ; ach 
a ta iad mar aingil Dhè air 
nèamh. 

31 Ach mu thimchioll 
aiseirigh nam. marbh, nach do 
leugh sibh an ni sin a labh- 
radh ribh le Dia, ag ràdh, 

32 Is mise Dia Abrahaim, 
agus Dia Isaaic, agus Dia 
lacoib ì cha'n e Dia, Dia 
nam marbh, ach nam beò. 

33 Agus an uair a chual 
am pobull so, ghabh iad iong- 
antas r'a theagasg-san. 

34 Ach an uair a chuala 
na Phairisich gu'n do chuir 
e na Sadusaich 'nan tosd, 
chrmnnicheadh iad an ceann 
a chèile. 

35 An sin chuir neach 
àraidh dhiubh, a b'f hear teag- 
aisg an lagha, ceisd air, 'ga 
dhearbhadh, agus ag ràdh, 

36 A mhaighstir, cia i an 
àithne a's mò san lagh? 

37 Thubhairt Iosa ris, 
Gràdhaichidh tu an Tighearn 
do Dhia le t'uile chridhe, a- 
gus le t'uile anam, agus le 
t'uile inntinn. ' iomroll. 

46 38 Is i so a' cheud àithne 
agus an àithne mhòr. 

39 Agus is cosmhuil an 
dara rithe so, Gràdhaichidh 
tu do choimhearsnach mar 
thu fèin. 

40 Air an dà aithne so 
tha'n lagh uile, agus na 
fàidhean an crochadh. 

41 Ach air do na Phairis- 
ich bhi cruinn an ceann 
a chèile, dh'fheòraich Iosa 
dhiubh, 

_ 42 Ag ràdh, Ciod i bhur bar- 
ail-sa mu thimchioll Chriosd ? 
cò d'am mac e? thubhairt 
iadsan ris, Do Dhaibhidh. 

43 Thubhairt esan riu, 
Cionnus ma seadh a ghoir- 
eas Daibhidh san spiorad a 
Thighearna dheth, ag ràdh, 

44 r rhubhairt an Tighearn 
ri m' Thighearn, Suidh airmo 
làimh dheis, gus an cuir mi 
do naimhdean 'nan stòl fo 
d' chosaibh'? 

45 Air an aobhar sin, ma 
ghoireas Daibhidh a Thigh- 
earn dheth, cionnus is mac 
dhae'! 

46 Agus cha b'urrainn aon 
neach freagradh sam bith a 
thabhairt air ; ni mò a bha 
chridhe aig aon neach, o'n là 
sin suas, ni air bith f heòrach 
dheth. 

CAIB. XXIII. 

1 Chomhairlich Criosd do , n t-sluagh 
iisdeachd ri deadh theagasg nau 
sgrìobhaichean, agus na?n Phairis- 
each : ach gun an droch eisemplezr 
a leantumn : 5 is còir d'a dheis- 
ciobluibh bhi air am faicill an 
aghaidh an uabhair. 

A N sin labhair Iosa ris an 
^ t-sluagh, agus r'a dheis- 
ciobluibh fèin, 

2 Agràdh, A ta na sgrìobh- 
aichean agus na Phairisich 
'nan suidhe ann an caithir 
Mhaois : MATA XXIII. 3 Air an aobhar sin, na h- 
uile nithe dh'iarras iad oirbh- 
sa a choimhead \ coimhid- 
ibh agus deanaibh iad ; ach 
na deanaibh a rèir an oibre : 
oir their iad, agus cha dean 
iad. 

4 Oir ceanglaidh iad uall- 
aiche 2 troma, agus do-iom- 
char, agus cuiridh siad iad air 
guailnibh dhaoine ; gidheadh 
cha charuich iad fèin iad le 
h-aon d'am meuraibh. 

5 Ach an oibre uile a ta iad 
a' deanamh chum a bhi air 
am faicinn le daoinibh : ni 
iad am philacteridh leathan, 
agus iomall an eudaich mòr ; 

6 Agus is ionmhuinn leo 
na ceud ionada-suidhe anns 
na fèillibh, agus na ceud 
chaithriche anns na coimh- 
thionalaibh, 

7 Agus fàilte fhaghail air 
na margaibh, agus daoine a 
ghairm Rabbi, Kabbi dhiubh. 

8 Ach na goirear Rabbi 
dhibhse : oir is aon àrd- 
mhaighstir a ta agaibh,Criosd; 
agus is bràithre sibh fèin uile. 

9 Agus na goiribh bhur n- 
athair do dhuine sam bith 
air thalamh : oir is aon Ath- 
air a ta agaibh, a ta air 
nèamh. 

10 Cha mhò a ghoirear 
àrd-mhaighstirean dhibh : oir 
is aon àrd-mhaighstir a ta 
agaibh, Criosd. _ 

11 Ach an ti a's mò 'nur 
measg, bithidh e 'na òglach 
agaibh. 

12 Agus ge b'e neach a 
dh'àrdaicheas e fèin, ìslichear 
e ; agus ge b'e neach a dh'- 
ìslicheas e fèin, àrdaichear e. 

13 Ach is an-aoibhinn 1 ghleidheadh. 
2 eaUacha. 

47 dhuibh-sa, a sgrìobhaichean. 
agus Phairiseacha, a cheal- 
gairean, do brìgh gu bheil 
sibh a' druideadh rìoghachd 
nèimh an aghaidh dhaoine : 
oir cha tèid sibh fèin a steach, 
agus cha'n fhulaing sibh do'n 
dream ata dol a stigh dol ann. 

14 Is an-aoibhinn dhuibh, 
a sgrìobhaichean agus Phair- 
iseacha, a chealgairean ; oir 
a ta sibh ag itheadh suas 
tighean bhantrach, agus air 
sgàth deadb choslais a' dean- 
amh urnuighean fada ; uime 
sin gheibh sibh an damnadh 
a's mò. 

15 Is an-aoibhinn dhuibh, 
a sgrìobhaichean agus Phair- 
iseacha, a chealgairean ; oir 
cuairtichidh sibh muir agus 
tìr chum aon duine a dhean- 
amh do bhur creidimh fèin ; 
agus an uair a bhitheas e 
deanta, ni sibh mac ifrinn 
dheth dà uair ni's mò na sibh 
fèin. 

16 Is an-aoibhinn dhuibh, 
a chinn-iùil 3 dhalla, a their, 
Ge b'e duine a bheìr mionn- 
an air an teampull, cha ni 
air bith sin : ach ge b'e bheir 
mionnan air òr an teampuill, 
a ta e ceangailte 4 . 

17 Amadana, agus k 
dhaoine dalla ! oir cò aca is 
mò an t-òr, no an teampull a 
ta naomhachadh an òir ? 

18 Agus, Ge b'e bheir 
mionnan air an altair, cha' n 
'eil suim ann : ach ge b'e 
bheir mionnan air an tiodhlac 
a ta oirre, a ta e ceangailte. 

19 Amadana, agus a 
dhaoine dalla ! oir cò aca is 
mò an tiodhlac, no'n altair a 
ta naomhachadh an tiodhlaic 1 3 a luchd-seòhiidJi, a thrbraichccru 
4 fiiid/t fhiuchaibh. MATA 

20 Air an aobhar sin, ge 
o'e mhionnaicheas air an 
altair, a ta e a' mionnachadh 
oirre fèin, agus air gach ni a 
ta oirre. 

21 Agus ge b'e mhionn- 
aicheas air an teampull, a ta 
e a' mionnachadh air san, a- 
gus air an Ti a ta 'na chòmh- 
nuidh ann. 

22 Agus ge b'e neach a 
mhionnaicheas air nèamh, a 
ta e a' mionnachadh air righ- 
chaithir Dhè, agus airsan a 
ta 'na shuidhe oirre. 

23 Is an-aoibhinn dhuibh, 
a sgrìobhaichean agus Phair- 
iseacha, a chealgairean : oir 
a ta sibh a' toirc an deachamh 
as a' mhionnt, agus an anìse, 
agus a' chuimin, agus dhìobair 
sibh nithe cudthromach an 
lagha, comrom, tròcair, agus 
firinn: bu chòir dhuibh iad 
so a dheanamh, agus gun 
iad sud fhàgail gun dean- 
amh. 

24 A chinn-iùil dhalla, a 
shìolaidheas 1 a' mhìn-chuil- 
eag, agus a shluigeas an 
càmhal. 

25 Is an-aoibhinn dhuibh, 
a sgrìobhaichean a^us Phair- 
iseacha, a chealgairean ; oir 
glanaidh sibh an taobh a 
muigh do'n chupan, agus do'n 
mhèis, ach a ta iad an taobh 
a stigh làn do reubainn, agus 
do eucoir 2 . 

26 Phairisich dhoill, glan 
air tùs an taobh a stigh do'n 
chupan agus _ do'n mhèis, 
chum gu'm bi an taobh a 
muigh dhiubh glan mar an 
ceudna. 

27 Is an-aoibhinn dhuibh, 
a sgrìobhaichean agus Phair- 
iseacha, a chealgairean : oir 1 soagas. 

4B XXIII. 

is cosmhuil sibh ri uaighibh 
gealaichte, a ta deadh-mhais- 
each air an taobh a muigh, 
ach air an taobh a stigh a ta 
làn do chnàmhaibh dhaoine 
marbha, agus do'n uile shal- 
achar. 

28 Mar an ceudna, a ta 
sibhse an leth a muigh am 
fianuis dhaoine ann an coslas 
fhìreana, ach san taobh a 
stigh làn ceilg, agus eusaont- 
ais. 

29 Is an-aoibhinn dhuibh, 
a sgrìobhaichean agus Phair- 
iseacha, a chealgairean ; oir 
a ta sibh a' togail àitean- 
adhlacaidh nam fàidhean, 
agus a' deanamh leac-lithidh 
nam firean deadh-mhaiseach. 

30 Agus ag ràdh, Nam 
bitheamaid ann an làithibh 
ar n-aithriche, cha bhith- 
eamaid compàirteach riu am 
fuil nam fàidhean. 

31 Mar sin a ta sibh 'nur 
fianuisibh 'nur n-aghaidh fèin, 
gur sibh clann na muinntir a 
mharbh na fàidhean. 

32 Mar sin lìonaibh-sa suas 
tomhas bhur n-aithriche. 

33 A nathraiche, a shìol nan 
nathraiche nimhe, cionnus a 
dh'fheudar leibh dol as o 
dhamnadh ifrinn. 

34 Airan aobhar sin, feuch, 
cuiream-sa do 'ur ionnsuidh 
fàidhean, agus daoine glice, 
agus sgrìobhaichean ; agus 
cuid dhiubh marbhaidh agus 
cèusaidh sibh, agus cuid 
dhiubh sgiùrsaidh sibh ann 
bhur sionagogaibh, agus ni 
sibh geur-leanmhuinn orra o 
bhaile gu baile : 

35 Chum gu'n tig oirbh 
gach uile fhuil fhìreanta a 
dhòirteadh air an talamh, o 2 dli 'aìiabltqra. MATA 

fhuil Abeil fhìreanta, gu fuil 
Shachariais, mhic Bharach- 
iais, a mharbh sibh eadar an 
teampull agus an altair. 

36 Gu firinneach a ta mi 
ag ràdh ribh, Gu'n tig na 
nithe so uile air a' ghinealach 
so. 

37 A Ierusalem, a Ierusa- 
lem, a mharbhas na fàidhean, 
agus a chlachas an dream a 
chuirear a d'ionnsuidh, cia 
minic a b'àill leam do chlann 
a chruinneachadh r'a chèile, 
mar a chrainnicheas cearc a 
h-eoin fuidh a sgiathaibh, 
agus cha b'àill leibh ! 

38 Feuch, fàgar bhur tigh 
agaibh 'na f hàsach. 

39 Oir tha mise ag ràdh 
ribh, nach faic sibh mise o so 
suas, gus an abair sibh, Is 
beannaichte an Ti a thig ann 
an ainm an Tighearn. 

CAIB. XXIV. 

1 Dtiinnis Criosd roimh- làimh 
sgrios lerusaleim : 3 ciod iad agus 
cia mòr na trioblaidean a bMtheas 
roimhe sin: 29 comharan a 
theachd gu breitheanas. 36 Do 
bhrìgh gu bheil là «' bhreithean- 
ais foluichte, is c'òir do gach neach 
faire a dheanamh. 

À GUS chaidh Iosa mach, 
^ agus dh'imich e o'n team- 
pull m K agus thàinig a dheis- 
ciobuil d'a ionnsuidh, a 
nochdadh dha aitreabh an 
teampuill. 

2 Agus thubhairt Iosa riu, 
Nach faic sibh iad so uile? 
gu firinneach tha mi ag ràdh 
ribh, Nach fàgar clach air 
muin cloiche an so, nach 
tilgear sìos. 

3 Agus air suidhe dha air 
sliabh nan crann - oladh, 
thàinig a dheisciobuil d'a 
ionnsuidh an uaignidheas 1 , XXIV. 

ag ràdh, Innis dhumne, c\ùn 
a thig na nithe sin gu crìch ? 
agus ciod e comhara do 
theachd-sa, agus deiridh an 
t-saoghail 1 

4 Agus f hreagair Iosa agus 
thubhairt e riu, Thugaibh an 
aire nach meall aon neach 
sibh : 

5 Oir thig mòran a'm' 
ainm-sa, ag ràdh, Is mise 
Criosd; agus meallaidh iad 
mòran. 

6 Agus cluinnidh sibh cog- 
anna, agus tuairisgeul 2 chog- 
anna : thugaibh an aire nach 
bi sibh fo amhluadh 3 : oir is 
èigin do na nithibh sin uile 
teachd gu crìch 4 , ach cha'n 
'eil an deireadh ann fathast. 

7 Oir èiridh cinneach an 
aghaidh cinnich, agus rìogh- 
achd an aghaidh rìoghachd : 
agus bithidh gorta, agus 
plàighean, agus criothanna- 
talmhainn ann am mòran àit- 
ean. 

m 8 Agus chaV eil annta so 
uile ach toiseachthruaighean. 

9 An sin bheir iad thairis 
sibh chum àmhghair, agus 
marbhaidh iad sibh, agus 
bithidh fuath aig gach uile 
chinneach dhuibh air sgàth 
m'ainme-sa. 

10 Agus an sin gabhaidh 
inòran oilbheum, agus brath- 
aidh iad a chèile, agus bithidh 
fuath aca d'a chèile. 

11 Agus èiridh mòran do 
f hàidhibh brèige, agus meall- 
aidh iad mòran. 

m 12 Agus^ do bhrìgh gu'm 
bi an eucoir air a meudach- 
adh, fuaraichidh gràdh mhòr- 
an. 

13 Ach ge b'e bhitheas 1 os ìosal. 

2 iomradh. 

49 3 bhuaireas. 
* tachairt. MATA XXIV. seasmhach chum na crìche, 
is e so a thèarnar 1 . 

14 Agus bithidh soisgeul 
so na rìoghachd air a shearm- 
onachadh air feadh an domh- 
ain uile, mar fhianuis do na 
h~uile chinnich : agus an sin 
thig an deireadh. 

15 Air an aobhar sin, an 
uair a chi sibhse gràineileachd 
an lèir-sgrios, air an do labh- 
air Daniel am fàidh, 'na seas- 
amh ann an ionad naomh, 
(tuigeadh an ti a leughas.) 

16 An sin teicheadh iadsan 
a ta ann an Iudea, chum nam 
beann : 

17 An ti a ta air mullach 
an tighe, na tigeadh e nuas a 
thabhairt ni sam bith leis as 
a thigh : 

18 Agus an ti a ta sa' 
mhachair, na pilleadh e air 
ais a thogail 'f halluinn leis. 

19 Agus is an-aoibhinn do 
na mnaibh torrach, agus 
dhoibh-san a bheir cìoch 
uatha sna làithibh sin. 

20 Ach guidhibh-sa gun 
bhur teicheadh a bhì sa' 
gheamhradh, no air an t-sàb- 
aid: 

21 Oir anns an àm sin 
bithidh àmhghar mòr ann, 
amhuil nach robh ann o thùs 
an domhain gus a nis, agus 
nach mò a bhitheas a chaoidh. 

22 Agus mur biodh na 
làithean sin air an giorrach- 
adh, cha bhiodh feoil sam 
bith air a tèarnadh : ach ai: 
son nan daoine taghta bithidh 
na làithean sin air an giorr- 
achadh. 

23 An sin ma their aon 
duine ribh, Feuch, a ta Criosd 
an so, no an sud ; na creid- 
ibh e: 24 Oir èiridh Criosdan 
brèige, agus fàìdhean brèige, 
agus ni iad comharan agus 
mìorbhuilean mòra, ionnus 
gu mealladh iad, nam feud- 
adh e bhi, na daoine taghta 
fèin. 

25 Feuch, dh'innis mi 
dhuibh e roimh-làimh. 

26 Uime sin ma their iad 
ribh, Feuch, a ta e san fhàs- 
ach, na rachaibh a mach : 
feuch, atae sna seòmraichibh 
uaigneach, na creidibh àn. 

27 Oir a rèir mar a thig an 
dealanach o'n àird an ear, 
agus a dhealraicheas i gus an 
àird an iar ; mar sin mar an 
ceudna bhitheas teachd Mhic 
an duine. 

28 Oir ge b'e ait 2 am bi a' 
chairbh 3 , is ann an sin a 
chnnnnichear na h-iolairean. 

29 Air ball an dèigh triob- 
laid nan làithean ud, dorch- 
aichear a' ghrian, agus cha 
tabhair a' ghealach a solus, 
agus tuitidh na reultan o 
nèamh, agus bithidh cumh- 
achdan nan nèamh air an 
crathadh. 

30 Agus an sin foillsichear 
comhara Mhic an duine an 
nèamh : agus an sin ni uile 
threubha na talmhainn bròn, 
agus chi iad Mac an duine 
a' teachd air neulaibh nèimh, 
le cumhachd agus glòir ro 
mhòir. 

31 Agus cuiridh e mach 
'aingil le fuaim mhòir na 
gall-truimp, agus cruinnich- 
idh iad a shluagh taghta o na 
ceithir gaothaibh, o ìeth-iom- 
all nèimh gus an leth-iomall 
eile. 

32 Ach fòghlumaibh cos 
amhlachd o'n chrann-f hìge : I a shlàwàchcar , 

50 2 bail. 3 a chlosach. MATA XXV. an uair a bhitheas a gheug a 
nis maoth, agus a dh'fhàsas 
an duilleach, aithnichidh sibh 
gur fagus an samhradh : 

33 Agus mar an ceudna, 
an uair a chi sibhse na nithe 
sin uile, biodh nos agaibh gu 
bheil e am fagus, eadhon aig 
na dorsaibh. 

34 Gu deimhin a ta mi ag 
ràdh ribh, Nach tèid an gin- 
ealach so fèin thairis, gus an 
tachair na nithe so uile. 

35 Thèid nèamh agus tal- 
amh thairis, ach cha tèid mo 
bhriathra-sathairis achaoidh. 

36 Ach cha'n 'eil flos an 
là no na h-uaire sin aig duine 
air bith, no fòs aig ainglibh 
nèimh, ach aig m'Athair-sa 
a mhàm. 

37 Ach amhuil a bha làith- 
ean Noe, mar sin mar an 
ceudna bithidh teachd Mhic 
an duine. 

38 Oir mar a bha iad anns 
na làithibh roimh an tuil ag 
itheadh agus ag òl, a' pòsadh 
agus a' toirt am pòsadh, gus 
an là an deachaidh Noe a 
steach san àirc. 

39 Agus nach robh fhios 
aca gus an d'thàinig an tuil, 
agus an do thog i leatha iad 
uile ; mar sin mar an ceudna 
bithidh teachd Mhic an duine. 

40 An sin bithidh dithis 
air a' mhachair ; gabhar fear 
aca, agus fàgar am fear eile. 

41 Bithidh dithis bhan a' 
meileadh 1 anns a' mhuilean ; 
gabhar a h-aon aca, agus 
fàgar an aon eile 2 . 

42 Uime sin deanaibh-sa 
faire, oir cha'n 'eil fhios 
agaibh cia an uair an tig bhur 
Tighearn. 

43 Ach ata f hios so agaibh, namb'f hiosrach fear an tighe 
cia an uair an tigeadh an 
gaduiche, gu'n deanadh e 
faire, agus nach fulaingeadh 
e gu'm bristeadfe a thigh 
troimh. 

44 Uime sin, oithibh-sa 
ullamh mar an ceudna : oit 
is ann an uair nach saoil sibh, 
a thig Mac an duine. 

45 Cò e, ma seadh, a ta 
'na òglach firinneach agus 
glic, a chuir a Thighearn os 
ceann a mhuinntir, a thabh- 
airt bìdh dhoibh 'na àm fèin 1 

46 Is beannaichte an t- 
òglach sin, a gheibh a Thigh- 
earna, ri àm dha teachd, a' 
deanamh mar sin. 

47 Gu deimhin a ta mi ag 
ràdh ribh, gu'n cuir se e os 
ceann a mhaoin guh-iomlan. 

48 Ach ma their an droch 
sheirbhiseach ud 'nachridhe, 
A ta mo Thighearn a' cur 
dàil 'na theachd ; 

49 Agus ma thòisicheas e 
air a chomhsheirbhisich a 
bhualadh, agus air itheadh 
agus òlmaille ri luchd-misge ; 

50 Thig Tighearn an òg- 
laich sin ann an là nach 'eil 
sùil aige ris, agus ann an 
uair nach flos da, 

51 Agus gearraidh e 'na 
bhloighdibh e, agus bheir e a 
chuibhrionn da maille ris na 
cealgairibh : an sin bithidh 
gul agus gìosgan f hiacal. 

CAIB. XXV. 

1 Cosamhlachd nan deieh òighean, 
14 agus nan tàlann : 31 mar an 
ceudna rnhi-innsee.dh mun bhretth- 
eanas dheireannach. 

A N sin samhlaichear rìogh- 
Q achd nèimh ri deich òigh- 
ibh, a thug leo an lòchrain, 
agus a chaidh a mach an 1 bleath. 

51 2 an tè eile MATA XXV. còdhail an fhir nuadh- 
phòsda 1 . 

2 Agus bha cùignear dhiubh 
glic, agus cùignear amaid- 
each. 

3 Thug iadsan abha amaid- 
each an lòchrain leo y ach cha 
d'thug iad oladh leo. 

4 Ach iadsan a bha glic, 
thug iad oladh leo 'nan soith- 
ichibh maille r'an lòchran- 
aibh. 

5 Agus air deanamh maille 
d'on fhear nuadh - phòsda, 
thuit clò codail orra uile, agus 
suain 2 . 

6 Ach anns a' mheadhon- 
oidhche, rinneadh glaodh, 
Feuch, a ta am fear nuadh- 
pòsda a' teàchd ; rachaibh a 
mach g'a choinneachadh. 

7 An sin dh'èirich na h- 
òighean ud uile, agus dheas- 
aich iad an lòchrain. 

8 Agus thubhairt na h- 
òighean amaideach riusan a 
bha glic, Thoiribh dhuinne 
cuid do bhur n-oladh ; oir a 
ta ar lòchrain a' dol as. 

9 Ach fhreagair iadsan a 
bha glic, ag ràdh, Air eagal 
nach bi na 's leòir ann dhuinn 
fèin agus dhuibh-san, gu ma 
fearr leibh dol a chum an 
luchd-reicidh, agus ceann- 
aichibh dhuibh fèin. 

10 Agus am feadh a bha 
iad a' dol a cheannach, thàin- 
ig am fear nuadh-pòsda ; a- 
gus chaidh iadsan a bha ull- 
amh a steach leis chum a' 
phòsaidh, agus dhruideadh 
an dorus. 

11 'Na dhèigh sin, thàinig 
mar an ceudna na h-òighean 
eile, ag ràdh, AThigheam, a 
Thighearn, fosgail dhuinne. 1 fhir-na-bainnse. Zrinn iad 
U'àsal vile, agus choidiì iad. 

52 12 Ach f hreagair esan agus 
thubhairt e, Gu deimhin a ta 
mi ag ràdh ribh, nach aithne 
dhomh sibh. 

13 Deanaibh faire air an 
aobhar sin, do bhrìgh nach 
aithne dhuibh an là no an 
uair, air an tig Mac an duine. 

14 Oir is cosmhuil e 3 ri 
duine a' dol air choigrich, a 
ghairm a sheirbhisich, agus a 
thug dhoibh a mhaoin : 

15 Agus do h-aon diubh 
thug e cùig tàlanna, agus do 
neach eile a dhà, agus do 
neach eile a h-aon ; do gach 
aon fa leth a rèir a chomais ; 
agus airball ghabh e a thurus. 

16 Agus dh'imich esan 
a fhuair na cùig tàlanna, 
agus rinn e ceannachd leo, 
agus bhuannaich e cùig tàl- 
anna eile. 

17 Agus mar an ceudna 
esan afhuair a dhà, bhuann- 
aich e dithis eile. 

18 Ach an ti a f huair a h- 
aon, dh'imich e agus chladh- 
aich e san talamh, agus 
dh'fholaich e airgiod a j 
mhaighstir. 

19 An dèigh aimsir f hada 
thàinigTighearnanan seirbh- 
iseach sin, agus rinn e cunnt- 1 
as riu. 

20 Agus thàinig esan a ! 5 
f huair na cùig tàlanna, agus i 1( 
thug e leis cùig tàlanna eile, 1 
ag ràdh, A Thighearna, thug 
thu dhomhsa cùig tàlanna : i 1 
feuch, bhuannaich mi cùig f 
tàlanna eile thuilleadh orra. I , 

21 AgusthubhairtaThigh- 511 
earna ris, Is maith, a dheadh 
sheirbhisich fhìrinnich; bha ^ 
thusa nrinneach ann am j . 
beagan,cuiridhmiseos ceann ! e j 3 is cosmhuil rìoghaclid nèimh. MATA 

mhòran tliu : imich a steach 
do aoibhneas do Thighearn. 

22 Agus thàinig esan a 
fhuair an dà thàlann, agus 
thubhairt e, A Thighearna, 
thug thu dhomh-sa dà thàl- 
ann : feuch, bhuannaich mi 
dà thàlann eile thuilleadh 
orra. 

23 Thubhairt a Thighearna 
ris, Is maith, a dheadh 
sheirbhisich f hìrinnich ; bha 
thusafìrinneach ann am beag- 
an do nithibh, cuiridh mise os 
ceann mòran do nithibh thu : 
imich a steach do aoibhneas 

! do Thighearn. 

24 Ach an uair a thàinig 
esan a f huair an t-aon tàlann, 

i thubhairt e, A Thighearna, 
j bha fhios agam gur duine 
cruaidh thu, a bhuaineas san 
àite nach do chuir thu, agus a 
thionaileas san ionad anns 
nach do sgaoil thu ; 

25 Agus air dhomh bhi fo 
eagal, chaidh mi agus dh'- 
fholaich mi do thàlann san 
talamh : feuch, sin agad do 

! chuid fèin. 
a i 26 Fhreagair a Thighearn 

I agus thubhairt e ris, A 
1 sheirbhisich uilc agus leisg, 
J bha f hios agad gu buaininn- 
l ' sa san àit anns nach do chuir 
mi, agus gu tionalainn as an 
1 ionad anns nach do sgaoil 
iS mi ; 

^ 27 Bu chòir dhuit, uime 
a S sin, m'airgiod a thabhairt 
}} do'n luchd-malairt, agus air 
1! 5 dhomh teachd, gheibhinn mo 
j chuid fèin maille r'a riadh. 
ij' 28 Buinibh uaith, uime sin, 
■j an tàlann, agus thugaibh 
A a dhàsan e, aig am bheil na 
^ deich tàlanna. 
m 29 (Oir do gach neach aig XXV. 

am bheil, bheirear, agusbith- 
idh aige gu pailt : ach uaith- 
san aig nach 'eil, bheirear 
eadhon an ni sin a ta aige.) 

30 Agus tilgibh an seirbh- 
iseach mi-tharbhach so do 
dhorchadas iomallach : an 
sin bithidh gul agus gìosgan 
fhiacal. 

31 An uair a thig Mac an 
duine 'na ghlòir, agus na h- 
aingil naomha uile maille ris, 
an sin suidhidh e air caithir 
rìoghail a ghlòire : 

32 Agus cruinnichear 'na 
làthair na h - uile chinnich ; 
agus sgaraidh e iad o chèile, 
amhuil a sgaras 1 buachaill 
na caoraich o na gabhraibh : 

33 Agus cuiridh e na caor- 
aich air a làimh dheis, ach na 
gabhair air a làimh chlì. 

34 An sin their an Righ 
riusan air a dheis, Thigibh, a 
dhaoine beannaichte m' Ath- 
ar-sa, sealbhaichibh mar 
oighreachd an rioghachd a 
ta air a deasachadh dhuibh o 
leagadh bunaite an domhain : 

35 Oir bha mi ocrach, agus 
thug sibh dhomh biadh : bha 
mi tartmhor 2 , agus thug sibh 
dhomh deoch : bha mi a' m' 
choigreach, agus thug sibh 
aoidheachd dhomh : 

36 Lomnochd, agus dh'- 
eudaich sibh mi : bha mi 
euslan, agus thàinig sibh 
g'am amharc : bha mi am 
priosan, agus thàinig sibh a 
m' ionnsuidh. 

37 An sin freagraidh na 
fìreana e, ag ràdh, A Thigh- 
earna, c'uin a chunnaic sinn 
ocrach thu, agus a bheath- 
aich sinn thu 1 no tartmhor, 
agus a thug sinn deoch dhuit 'ì 

38 No c'uin a chunnaic * thearbaidheas. 

53 2 ìotmhor, pàiteach. MATA XXVI. sinn a'd' choigreach thu, agus 
athug sinn aoidheachd dhuit? 
no loninochd, agus a dh'eud- 
aich sinn thu ? 

39 No c'uin a chunnaic 
sinn euslan thu, no am prìos- 
an, agus a thàinig sinn a 
d'ionnsuidh 1 

40 Agus freagraidh an 
Righ, agus their e riu, Gu 
deimhin a ta mi ag ràdh ribh, 
a mheud 's gu'n do rinn sibh 
e do aon do na bràithribh a's 
lugha agam-sa, rinn sibh 
dhomh-sa e. 

41 An sin their e mar an 
ceùdna riusan air an làimh 
chlì,Imichibh uam, a shluagh 
malluichte, dh'ionnsuidh an 
teine shiorruidh, adh'ulluich- 
eadh do'n diabhul agus d'a 
ainglibh : 

42 Oir bha mi ocrach, agus 
cha d'thug sibh dhomh biadh ; 
bha mi tartmhor, agus cha 
d'thug sibh dhomh deoch : 

43 Bhami a'm' choigreach, 
agus cha d' thug sibh aoidh- 
eachd dhomh : lomnochd, 
agus cha d'eudaich sibh mi : 
euslan, agus am prìosan, agus 
cha d'thàinig sibh g'am amh- 
arc. 

44 An sin freagraidh iadsan 
mar an ceudna e, ag ràdh, 
AThighearna, c'uina chunn- 
aic sinne thu ocrach, no tart- 
mhor, no d' choigreach, no 
lomnochd, no euslan, no am 
prìosan, agus nach do f hrith- 
eil sinn dhuit ì 

45 An sin freagraidh esan 
iad, ag ràdh, Gu deimhin a 
ta mi ag ràdh ribh, a mheud 
as nach d'rinn sibh e do'n 
neach a's lugha dhiubh so, 
cha d'rinn sibh dhomh-sa e. 

46 Agus imichidh iadsan chum peanais shiorruidh ; 
ach na fìreana chum na 
beatha maireannaich. 

CAIB. XXVI. 

1 Ghahh ìia h-uachdaram comhai^le 
clium Iosa a ghlacadh, agus a chur 
gu-bàs. 6 DÌCung òean àraidh 
a clieann le oladh luachrnhoir. 
14 lieic ludas e ris na h-àrd- 
shagairt. 17 DìCith Criosd a 1 
chàisg maille fa dheisciobluibh. 

AGUS tharladh, 'nuair a 
^*- chriochnaich Iosa na 
briathra so uile, gu'n dubh- 
airt e r'a dheisciobluibh, 

2 A ta fhios agaibh gu 
bheil a' chàisg an dèigh dà 
là, agus a ta Mac an duine 
air a bhrath chum a cheus- 
adh K 

3 An sin chruinnichuachd- 
arain nan sagart, agus na 
sgrìobhaichean, agus sean- 
airean a' phobuill, gu talla 
an àrd-shagairt, d'an goirear 
Caiaphas, 

4 Agus ghabh iad comh- 
airle le chèile chum Iosa a 
ghlacadh le feall, agus a chur 
bàs. 

5 Ach thubhairt iad, Na 
deanamaid e san fhèill, air 
eagal gu'm bi buaireas am 
measg a' phobuill. 

6 Agus air do Iosa a bhi 
ann am Betani, ann an tigh 
Shimoin an lobhair, 

7 Thàinig bean d'a ionn- 
suidh aig an robh bocsa 
alabastair làn do oladh ro 
luachmhoir, agus dhòirt i air 
a cheann e, agus e 'na shuidhe 
aig biadh. 

8 Ach an uair a chunnaio 
a dheisciobuil sin, bha fearg 
orra, ag ràdh, Ciod is ciall 
do'n ana-caitheadh so 1 

9 Oir dh'f heudadh an oladh 
so bhi air a reiceadh air l hheirear thairis Mac an 

54 duine gu bhì air a cheusad/i. MATA 

mhòran, agus a bhi air a toirt 
do na bochdaibh. 

10 Ach air aithneachadh 
so do Iosa, thubhairt e riu, 
C'ar son a ta sibh a' cur 
dragha air a' mhnaoi 1 oir 
rinn i deadh obair dhomhsa. 

11 Oir a ta na bochdan 
agaibh a ghnàth maille ribh, 
ach cha'n 'eil mise agaibh a 
ghnàth. 

12 Oir air dòrtadh na h- 
oladh so dhi air mo chorp-sa, 
is ann fa chomhair m'adhlaic 
a rinn i e. 

13 Gu deimhin a ta mi ag 
ràdh ribh , Ge b'e àit am bi 
an soisgeul so air a shearmon- 
achadh air feadh an t-saogh- 
ail gu h-iomlan, aithrisear an 
ni a rinn a' bhean so, mar 
chuimhne oirre. 

14 An sin dh'imich aon 
do'n dà fhear dheug, d'am 
b'ainm ludas Iscariot, chum 
nan àrd-shagart. 

15 Agus thubhairt e, Ciod 
a bheir sibh dhomh-sa, agus 
brathaidh mi dhuibh e 1 Agus 
chòird iad ris air dheich buinn 
f hichead airgid. 

16 Agus o'n àm sin a mach 
dh'iarr e fàth 1 air esan a 
bhrath. 

17 Agus air a' cheud là do 
fhèilL an arain neo-ghoirt- 
ichte, thàinig na deisciobuil 
chum Iosa, ag ràdh ris, C'àit 
an àill leat sinne a dh'ulluch- 
adh dhuit, chum gu'n ith thu 
a' chàisg. 

18 Agus thubhairt esan, 
Kachaibh do'n bhaile gu 
leithid so do dhuine, agus 
abraibh ris, Tha am maigh- 
stir ag ràdh, A ta m'àm am 
fagus, cumaidh mi a' chàisg XXVI. 

aig do thigh-sa maille ri m' 
dheisciobluibh. 

19 Agus rinn na deisciobuil 
mar a dh'orduich Iosa dhoibh, 
agus dheasaich iad a' chàisg. 

20 Agus an uair a thàinig 
am feasgar, shuidh e maille 
ris an dà f hear dheug. 

21 Agus ag itheadhdhoibh, 
thubhairt e, Gu deimhin a ta 
mi ag ràdh ribh, gu'm brath 
fear dhibh mise. 

22 Agus bha iad ro bhròn- 
ach, agus thòisich gach aon 
aca fa leth air a ràdh ris, Am 
mise e, a Thighearn 1 

23 Agus fhreagair esan 
agus thubhairt e, An ti a 
thumas a làmh sa' mhèis 
maille rium-sa, brathaidh 
esan mi. 

24 Gu deimhin a ta Mac 
an duine ag imeachd, a rèir 
mar a ta e sgrìobhta m'a 
thimchioll : ach is an-aoibhin 
do'n duine sin le'm brathar 
Mac an duine : bu mhaith 
do'n duine sin mur beirte 
riamh e. 

25 An sin f hreagair ludas 
a bhrath e, agus thubhairt e, 
A mhaighstir, am mise e ? 
Thubhairt esan ris, Thubhairt 
thu. 

26 Agus ag ìtheadh dhoibh, 
ghlac losa aran, agus air tabh- 
airt buidheachais, bhris se e 2 , 
agus thug e do na deisciob- 
luibh e, agus thubhairt e, 
Gabhaibh, ithibh ; is e so mo 
chorp-sa. 

27 Agus air glacadh a' 
chupain, agus air tabhairt 
buidheachais, thug e dhoibh 
e, ag ràdh, Olaibh uile dheth : 

28 Oir is i so m'fhuil-sa 
an tiomnaidh 3 nuaidh, a 1 cothrom. 2 agus bheannatch^ 
agus bhris se e. 

55 3 «' choimkcheanyail. MATA 

dhòirtear air son mhòran 
chum maitheanais pheac- 
anna. 

29 Ach tha mi ag ràdh 
ribh, Nach òl mi à so suas 
do thoradh so na fionain 1 , gus 
an là sin an òl mi e nuadh 
maille ribh ann an rìoghachd 
m'Athar. 

30 Agus air dhoibh laoidh 
a sheinn, chaidh iad a mach 
gu sliabh nan crann-oladh. 

31 An sin thubhairt Iosa 
riu, Gheibh sibh uile oil- 
bheum annam-sa an nochd ; 
oir a ta e sgrìobhta, Buailidh 
mi am buachaill, agus sgapar 
caoraich an treuda. 

32 Ach an dèigh dhomhsa 
èirigh a rìs, thèid mi roimhibh 
do Ghalile. 

33 Agus f hreagair Peadar 
agus thubhairt e ris, Ged 
gheibh gach uile dhaoine oil- 
bheum annad, cha'n fhaigh 
mise oilbheum gu bràth. 

34 Thubhairt Iosa ris, Gu 
deimhin a ta mi ag ràdh riut, 
air an oidhche so fèin mu'n 
goir an coileach, gu'n àich- 
eadh thu mi tri uairean. 

35 Thubhairt Peadar ris, 
Ged a b'èigin dhomh bàsach- 
adh maille riut, cha'n àich- 
eadh mi thu. Agus thubh- 
airt na deisciobuil uile mar 
an ceudna. 

36 An sin thàinig Iosa 
maille riu gu ionad d'an goir- 
ear Getsemane, agus thubh- 
airt e ris na deisciobluibh, 
Suidhibh-sa an so, gus an 
tèid mise a dheanamh ur- 
nuigh an sud. 

37 Agus thug e Peadar leis, 
agus dithis mhac Shebede, 
agus thòisich e air a bhi bròn- 
ach, agus ro dhoilgheasach. 1 fiueamhain. ìlir. 

56 XXVI. 

38 An sin thubhairt e riu, 
A ta m'anam ro bhrònach, 
eadhon gu bàs : fanaibh-sa 
an so, agus deanaibh faire 
maille riumsa, 

39 Agus dh'imich e beagan 
air adhart 2 , agus thuit e air 
aghaidh, a' deanamh urnuigh, 
agus ag ràdh, O m' Athair, 
ma dh'f heudas e bhi, rachadh 
an cupan so seachad orm ; 
gidheadh, na biodh e mar is 
àill leamsa, ach mar is toil 
leatsa. 

40 Agus thàinig e chum 
nan deisciobul, agus f huair e 
'nan codal iad, agus thubh- 
airt e ri Peadar, An ann mar 
sin, nach b' urrainn sibh faire 
a dheanamh aon uair a mhàin 
maille riumsa? 

41 Deanaibh faire agus 
urnuigh, chum nach tuit sibh 
am buaireadh : a ta gun amh- 
arus an spiorad togarach ; 
ach a ta 'n f heoil anmhunn 3 . 

42 A rìs an dara uair, dh'- 
imich e agus rinn e urnuigh, 
ag ràdh, O m' Athair, mur 
feudar gu'n tèid an cupan so 
seachad orm, gun mi 'ga òl, 
do thoil-sa gu robh deanta. 

43 Agus thàinig e agus 
f huair e iad a rìs 'nan codal : 
oir bha an sùilean trom. 

44 Agus dh'fhàg e iad, 
agus dh'imich e a rìs, agus 
rinn e urnuigh an treas uair, 
ag ràdh nam briathra ceudna. 

45 An sin thàinig e chum 
a dheisciobul, agus thubhairt 
e riu, Coidlibh roimhibh a nis, 
agus gabhaibh fois ; feuch, a 
ta an uair air druideadh, agus 
a ta Mac an duine air a 
bhrath thairis do làmhaibh 
pheacach. 

46 Eiribh, imicheamaid : 2 ttir aghaidh. 3 iaffc MATA 

feuch, a ta an ti a bhrathas 
mise am fagus. 

47 Agus air dha bhi fathast 
a' labhairt, feuch, thàinig 
Iudas, aon do'n dà fhear 
dheug, agus maille ris cuid- 
eachd mhòr le claidhibh agus 
bataibh o na h-àrd-shagart- 
aibh agus o sheanairibh a' 
phobuill. 

48 A nis bha an ti a bhrath 
esan air tabhairt comhara 
dhoibh, ag ràdh, Ge b'e neach 
a phògas mise, is e sin e ; 
deanaibh greim air. 

49 Agus air ball thàinig e 
chum Iosa, agus thubhairt e, 
Fàilte dhuit, a mhaighstir; 
agus phòg se e. 

50 Ach thubhairt Iosa ris, 
A charaid, c'ar son a thàinig 
thu 1 An sin thàinig iad, agus 
chuir iad làmh ann an Iosa, 
agus ghlac iad e. 

51 Agus, feuch, shìn a h- 
aon diubhsan a bha maille ri 
Iosa a làmh, agus tharruing 
e a chlaidheamh, agus air dha 
seirbhiseach an àrd-shagairt 
a bhualadh, ghearr e a chluas 
dheth. 

52 An sin thubhairt Iosa 
ris, Cuir a rìs do chlaidheamh 
air ais 'na ionad fèin : oir 
iadsan uile a ghlacas an 
claidheamh, tuitidh iad leis 
a' chlaidheamh. 

53 An saoil thusa nach 
feud mise a nis m' Athair a 
ghuidhe, agus bheir e dhomh 
tuilleadh na 1 dà legion deug 
do ainglibh ì 

54 Ach cionnus an sin 
bhiodh na sgriobtuirean air 
an coimhlionadh, a tha. 'g 
ràdh gur ann mar so is èigin 
tachairt ì 

55 Anns an uair sin fèin XXVI. 

thubhairt Iosa ris an t-sluagh, 
An d'thàinig sibh a mach 
mar gu b'ann an aghaidh 
gaduiche, le claidhibh agus 
bataibh chum mise a ghlac- 
adh? Bha mi gach là a'm' 
shuidhe maille ribh san 
teampull a' teagasg, agus cha 
do chuir sibh làmh annam. 

56 Ach thachair so uile, 
chum gu'm biodh sgriobtuire 
nam fàidhean air an coimh- 
lionadh. An sin thrèig na 
deisciobuil uile e, agus theicn 
iad. 

57 Agus air dhoibh-san 
Iosa a ghlacadh, thug iad leo 
e gu Caiaphas an t-àrd-shag- 
art, far an robh na sgrìobh- 
aichean agus na seanairean 
air cruinneachadh. 

58 Ach lean Peadar e fad 
uatha, eadhon gu talla an àrd- 
shagairt, agus chaidh e steach, 
agus shuidh e maille ris na 
seirbhisich, a dh'f haicinn na 
crìche. 

59 Agus dh'iarr na h-àrd- 
shagairt agus na seanairean, 
agus a' chomhairle uile, fian- 
uis bhrèige an aghaidh Iosa, 
chum a chur gu bàs. 

60 Ach cha d'f huair ìad : 
seadh, ged thàinig mòran 
do fhianuisibh brèige, cha 
d'fhuair iad. Fa dheòidh 
thàinig dà f hianuis bhrèige, 

61 Agus thubhairt iad, 
Thubhairt am fear so, Is urr- 
ainn mise teampull Dè a 
leagadh, agus a thogail a rìs 
an tri làithibh. 

62 Agus air do'n àrd-shag- 
art èìrigh, thubhairt e ris, 
Nach freagair thu bheag ì 
Ciod e a ta iad sìn a' toirt 
fianuis 2 a'd' aghaidh 1 

63 Ach dh'fhan Iosa 'na 2 a' fianuiseudh. MATA XXVII. tbosd. Agus fhreagair an t- 
ard-shagart agus thubhairt e 
ris, A ta mi ga d' mhionn- 
achadh air an Dia bheò, gu'n 
innseadh tu dhuinn, an tu 
Criosd Mac Dhè. 

64 Thubhairt losa ris, 
Thubhairt thu : gidheadh tha 
mi ag ràdh ribh, 'Na dhèigh 
so chi sibh Mac an duine 'na 
shuidhe air deas làimh cumh- 
achd Dhè, agus a' teachd air 
neulaibh nèimh. 

65 An sin reub an t-àrd- 
shagart 'eudach, ag ràdh, 
Gu'n do labhair e toibheum ; 
ciod a.m feum tuilleadh a ta 
againn air fianuisibh ] feuch, 
a nis chuala sibh a thoibheum. 

66 Ciod i bhur barail-sa 1 
Fhreagair iadsan agus thubh- 
airt iad, A ta e toillteanach 
air a' bhàs. 

67 An sin thilg iad smugaid 
'na eudan, agus bhuail iad le 
am basaibh e ; agus ghabh 
cuid eile air le slataibh, 

68 Ag ràdh, Dean fàidhead- 
aireachd 1 dhuinn, a Chriosd, 
Cò e a bhuail thu 1 

69 Agus shuidh Peadar a 
mach anns an talla : agus 
thàinig cailin àraidh d'a ionn- 
suidh, ag ràdh, Bha thusa 
mar an ceudna maille ri losa 
o Ghalile. 

70 Ach dh'àicheadh esan 
'nan làthair uile, ag ràdh, 
Cha'n 'eil f hios agam ciod a 
ta thu ag ràdh. 

71 Agus air dol a mach dha 
do'n fhor-dhorus, chunnaic 
cailin eile e, agus thubhairt i 
riu-san a bha 'n sin, Bha 'm 
fear so mar an ceudna maille 
ri losa o Nasaret. 

72 Agus dh'àicheadh e a 
rìs le mionnaibh, ag ràdh, Cha'n aithne dhomh an duine. 

73 Agus, tamull beag 'na 
dhèigh sin, thàinig an dream 
a bha 'nan seasamh a làthair, 
agus thubhairt iad ri Peadar, 
Gu firinneach is ann diubh 
sud fèin tha thusa ; oir a ta 
do chainnt ga d' bhrath. 

74 An sin thòisich e ri 
mallachadh agus mionnach- 
adh, ag ràdh, Cha'n aithne 
dhomh an duine. Agus air 
ball ghoir an coileach. 

75 Agus chuimhnich Peadar 
briathran Iosa, a thubhairt 
ris, Mu'n goir an coiieach, 
àicheadhaidh tu mi tri uair- 
ean. Agus, air dol a macr- 
dha, ghuil e gu geur 2 . 

CAIB. XXVII. 

1 Cheangail na h-uachdarain agus 
na seanairean Criosd, agus thug 
iad thairis e do Philat. 3 Chroch j 
Iudas e fèin. 19 Phuair Pilat j 
rabhadh o ^mhnaoi mu thimchioll : 
Chriosd, 20 diì'ionnlaid e a làmh- j 
an; 26 agus leig e Barabas fa \ 
sgaoil. 

A IR teachd do'n mhaduinn, j 

ghabh uachdarain nan 
sagart uile, agus seanairean i 
a' phobuill, comhairle le 
chèile an aghaidh losa, chum 
a chur gu bàs. 

2 Agus air dhoibh esan a 
cheangal, thug iad leo e, , 
agus thug iad thairis e do , 
Phontius Pilat an t-uachd- j , 
aran. ! 2 

3 An sin, an uair a chunn- 
aic Iudas a bhrath e, gu'n t 
do dhìteadh e, ghabh e aith- s 
reachas, agus thug e air an c 
ais na deich buinn fhichead i; \ 
airgid do na h-àrd-shagart- 
aibh, agus do na seanairibh, r 

4 Ag ràdh, Pheacaich mi, t 
ann am brath na fola neòch- ( 
iontaich. Ach thubhairt iad- ; 1 fàistneachd. 

58 MATA 

san, Ciodesm duinne ; amh- 
airc thusa air sin. 

5 Agus air tilgeadh uaith 
nam bonn airgid anns an 
teampull, dh'imich e roimhe, 
agus chaidh e agus chroch 1 
se e fèin. 

6 Agus ghlac na h-àrd- 
shagairt na buinn airgid, agus 
thubhairt iad, Cha chòir an 
cur san ionmhas, oir is luach 
fola iad. 

7 Agus air gabhail comh- 
airle dhoibh, cheannaich iad 
leo fearann a' chriadhadair 2 , 
chum a bhi 'na àit-adhlaic 
do choigrich 3 . 

8 Air an aobhar sin goirear 
do'n fhearann sin, Fearann 
na fola, gus an là'n diugh. 

9 (An sin choimhlionadh 
an ni a labhradh le Ieremias 
am fàidh, ag ràdh, Agus 
ghabh iad na deich buinn 
fhichead airgid, luach an ti 
a mheasadh, neach a mheas 
iadsan a bha do chloinn Is- 
raeil, 

10 Agus thug siad iad air 
son fearainn a' chriadhadair, 
mar a dh'orduich an Tigh- 
earna dhomh-sa.) 

11 Agus sheas Iosa an 
làthair an uachdarain : agus 
dh'f hiosraich an t-uachdaran 
dheth, ag ràdh, An tusa Kigh 
nan Iudhach ì Agus thubh- 
airt Iosaris, Thubhairt thu. 

12 Agus an uair a chuir 
na h-àrd-shagairt agus na 
seanairean cionta as a leth, 
cha do fhreagair e ni sam 
bith. 

„ 13 An sin thubhairt Pilat 
ris, Nach cluinn thu cia lìon 
nithe air am bheil iad a' 
toirt fianuis a'd' aghaidh ? XXVII. 

14 Agus cha d'thug e 
freagradh dha air aon f hocal , 
ionnus gu'n do ghabh an 
t-uachdaran iongantas ro 
mhòr. 

15 A nis ri àm na fèille, 
chleachd an t-uachdaran aon 
phrìosanach a b'àill leo chur 
fa sgaoil do'n phobull. 

16 Agus bha aca, san àm 
sin, prìosanaeh ro chomhar- 
aichte, d'am b'ainm Barabas. 

17 Air an aobhar sin, an 
uair a bha iad cruinn an 
ceann a chèile, thubhairt 
Pilat riu, Cò is àill leibh mise 
a chur fa sgaoil duibh 1 Bar- 
abas, no losa, d'an goirear 
Criosd 1 

18 Oir bha fhios aìge gu'm 
b'ann o f harmad a thug iad 
thairis e. 

19 Agus an uair a bha e 
'na shuidhe air caithir a' 
bhreitheanais, chuir a bhean 
teachdaireachd d'a ionnsuidh, 
ag ràdh, Na biodh agad-sa 
gnothuch sam bith ris an 
fhìrean 4 sin : oir is mòr a 
dh'fhulaing mise an diugh 
ann am bruadar, air a shon- 
san. 

20 Ach chuir na h-àrd- 
shagairt agus na seanairean 
impidh air a' phobull gu'n 
iarradh iad Barabas, agus gu 
milleadh iad Iosa. 

21 Agus fhreagair an t- 
uachdaran agus thubhairt e 
riu, Cò do'n dithis is àil] 
leibh mise a chur fa sgaoil 
duibh ì Thubhairt iadsan, 
Barabas. 

22 Thubhairt Pilat riu, 
Ciod ma seadh a nimi ri Iosa, 
d'an goirear Criosd ? Thubh- 
airt iad ris uile, Ceusar e. 1 thacM. 

. *f/itr deanamh shoithiche creadha 

59 3 choigreachaibL 
4 ioniacan. MATA 

23 Agus thubhairt an t- 
uachdaran, C'ar son ì ciod 
an t-olc a rinn e 1 ach is mò 
gu mòr a ghlaodh iadsan, ag 
ràdh, Ceusar e. 

24 Agus an uair a chunnaic 
Pilat nach do bhuadhaich e 
bheag sam bith, ach gu'n 
d'èirich an tuilleadh buaireis, 
ghabh e uisge, agus dh'ionn- 
laid e a làmhan am fianuis an 
t-sluaigh, ag ràdh, A ta mise 
neò-chiontach do fhuil an 
fhìrein so ; faicibh-sa sin. 

25 Agus fhreagairam pob- 
ull uile, agus;thubhairt iad, 
Biodh 'fhuil oirnne, agus air 
ar cloinn. 

26 An sin leig e fa sgaoil 
Barabas dhoibh : ach air dha 
losa a sgiùrsadh, thug e 
thairis e chum a cheusadh. 

27 An sin thug saighdearan 
an uachdarain leo Iosa do 
thalla a' bhreitheanais, agus 
chruinnich iad a' bhuidheann 
uile m a thimchioll. 

28 Agus air dhoibh a rùsg- 
adh *, chuir iad uime falluinn 
scarlaid. 

29 Agus air dhoibh crùn 
droighinn fhigheadh, chuir 
iad m'a cheann e, agus slat 
chuilce 'na làimh dheis : agus 
lùb iad an glùn 'na làthair, 
agus rinn iad fanoid air, ag 
ràdh,Gu'm beannaichearthu, 
a Righ nan Iudhach. 

30 Agus thilg iad smugaid 
air, agus ghlac iad an t-slat 
chuilce, agus bhuail iad sa' 
cheann e. 

31 Agus an dèigh dhoibh 
fanoid a dheanamh air, thug 
ìad an f halluinn dheth, agus 
chuir iad 'eudach fèin uime, 
agus thug iad leo e chum a 
cheusadh. xx vn. 

32 Agus an uair a chaidh 
iad a mach, fhuair ìad duine 
o Chirene, d'am b'ainm Si- 
mon : esan dh'èignich iad 
chum a chrann-ceusaidh-san 
a ghiùlan. 

33 Agus an uair a thàimg 
iad gu ionad d'an ainm Gol- 
gota, sin r'a radh, àite cloig- 
inn. 

34 Thug iad dha r'a òl fion 
geur, measgta le domblas : 
agus air dha a bhlasadh, 
cha'n òladh se e. 

35 Agus an uair a cheus 
iad e, roinn iad a thrusgan 
eatorra, a' tilgeadh crann- 
chuir : chum gu'n coimh- 
liontadh an ni a labhradh leis 
an f hàidh, Roinn iad m'eud- 
ach eatorra, agus chuir iad 
crannchur air mo bhrat. 

36 Agus shuidh iad, agus 
rinn iad faire air an sin : 

37 Agus chuir iad a chùis- 
dhìtidh sgrìobhta os a cheann, 
IS E SO IOSA RIGH 
NAN IUDHACH. 

38 An sin cheusadh maille 
ris dà ghaduiche 2 ; fear air 
a làimh dheis, agus fear eile 
air a làimh chlì. 

39 Agus thug iadsan a bha 
dol seachad, toibheum dha, 
a' crathadh an ceann, 

40 Agus ag ràdh, Thusa a 
leagas an teampull, agus a 
chuireas suas an tri làithibh 
e, fòir ort fèin : ma's tu Mac 
Dhè, thig a nuas o'n chrann- 
cheusaidh. 

41 Mar an ceudna, thubh- 
airt na h-àrd-shagairt, maille 
ris nasgrìobhaichibh, agusna 
seanairibh, a' fanoid air, 

42 Shaor e daoine eile, e 
fèin a shaoradh ni 'n comas- 
ach e : ma's e Righ Israei!, 1 'eudach a thoìrt dheth. 

60 ?dà Jhear~reubainn,dà chreachadair. MATA XXVII. thigeadh e nis a nuas o'n 
chrann-cheusaidh,agus creid- 
idh sinn e. 

43 Chuir e a dhòigh an 
Dia ; saoradh e a nis e, ma 
tha toil aige dha : oir thubh- 
airt e, Is mise Mac Dhè. 

44 Agus thug na gaduich- 
ean a cheusadh maille ris, 
am beum ceudna dha. 

45 A nis, o'n t-seathadh 
uair bha dorchadas air an tìr 
uile, gus an naothadh uair. 

46 Agus mu thimchioll na 
naothadh uaire, dh'èigh Iosa 
le guth àrd, ag ràdh, Eli, eli, 
lama sabachtani 1 is e sin r'a 
ràdh, Mo Dhia, mo Dhia, 
c'ar son a thrèig thu mi ì 

47 Agus air cluinntinn sin 
do chuid diubhsan a bha 'nan 
seasamh an sin, thubhairt 
iad, A ta am fear so a' glaodh- 
aich air Elias. 

48 Agus air ball ruith a 
h-aon diubh, agus ghabh e 
spong, agus lìon e do f hìon 
geur i, agus air dha a cur air 
slait chuilce, thug e dha r'a 
òl. 

49 Ach thubhairt càch, 
Leig dha, faiceamaid an tig 
Elias g'a thèarnadh. 

50 Agus an uair a dh'èigh 
Iosa a rìs le glaodh mòr, thug 
e suas a spiòrad. 

51 Agus, feuch, reubadh 
brat-roinn an teampuill 'na 
dhà chuid, o mhullach gu 
ìochdar ; agus chrìothnuich 
an talamh, agus sgoilteadh 
na creagan : 

52 Agus dh'fhosgladh na 
h-uaighean, agus dh'èirich 
mòran do chorpaibh nan 
naomh, a bha 'nan codal, 

53 Agus chaidh iad a mach 
jas na h-uaighibh an dèigh 

'aiseirigh-san, agus chaidh iad 
a steach do'n bhaile naomh, 
61 agus nochdadh ìad do mhòr- 
an. 

54 A nis, an uair a chunn- 
aic an ceannard-ceud, agus 
iadsan a bha maille ris a 
coimhead 1 losa, a' chrith- 
thalmhainn, agus na nithe 
eile a rinneadh, ghabh iad 
eagal mòr, ag ràdh, Gu flrinn- 
each b'e so Mac Dhè. 

55 Agus bha an sin mòran 
bhan (ag amharc am fad) a 
lean Iosa o Ghalile, a' frith- 
ealadh dha : 

56 Am measg an robh 
Muire Magdalen, agus Muire 
màthair Sheumais agus Io- 
seis, agus màthair cloinne 
Shebede. 

57 Agus air teachd do'n 
f heasgar, thàinig duine 
saoibhir o Arimatea, d'am 
b'ainm Ioseph, a bha e fèin 
'na dheisciobul aig Iosa mar 
an ceudna. 

58 Chaidh esan gu Pilat, 
agus dh'iarr e corp Iosa : an 
sin dh'àithn Pilat an corp a 
thabhairt da. 

59 Agus ghlac Ioseph an 
corp, agus phaisg e ann an 
lìon-eudach fìor-ghlan e, 

60 Agus chuir se e 'na 
uaigh nuaidh fèin, a chladh- 
aich e ann an carraig : Agus 
charuich e clach mhòr gu 
dorus na h-uaighe, agus dh'- 
imich e roimhe. 

61 Agus bha Muire Mag- 
dalen, agus a' Mhuire eile 
'nan suidhe fa chomhair na 
h-uaighe. 

62 A nis air an là màireach, 
an là'n dèigh an ulluchaidh, 
chruinnicheadh na h-àrd- 
shagairt agus na Phairisich 
gu Pilat, 

63 Ag ràdh, A Thighearn, 1 gleidheadh. MATA XXVIII. is cuimhne leinn an uair a 
bha am mealltair ud fathast 
beò, gu'n dubhairt e, Eiridh 
mi an dèigh thri làithean. 

64 Orduich, uime sin, an 
uaigh a bhi air a coimhead 
gu cinnteach, gus an treas là, 
air eagal gu'n tig a dheisciob- 
uil san oidhche, agus gu'n 
goid iad leo e, agus gu'n 
abair iad ris an t-sluagh, 
Dh'èirich e o na marbhaibh • 
agus mar sin bithidh am mear- 
achd deireannach ni's miosa 
na'n ceud mhearachd, 

65 Thubhairt Pilat riu, 
Tha faire agaibh ; imichibh, 
deanaibh an uaigh cho tèar- 
uinte 's is aithne dhuibh. 

66 Agus dh'imich iad, a- 
gus rinn iad an uaigh cinnt- 
each, a' cur seula air a' 
ehloich, maille ri faire. 

CAIB. XXVIII. 

't Tha aiseirigh Chriosd air «' cur 
mi cèìll do na mnaìbh: 9 nochd 
C iosd e fèin doibh. 11 Thug na 
h-àrd-shagairt airgiod do na 
saighdearaibh chum giCn abradh 
iad gu , n do ghoideadh as 'uaigh e. 

A N dèigh na sàbaid, aig 
briseadh na faire air a' 
cheud là do'n t-seachduin, 
thàinigMuire Magdalen, agus 
a' Mhuire eile, a dh'f haicinn 
na h-uaighe. 

2 Agus, feuch, bha crith- 
tfialmhainn mhòr ann ; oir 
fiàinig aingeal an Tighearna 
nuas o nèamh, agus air teachd 
dha, charuich e a' chlach o'n 
dorus, agus shuidh e oirre. 

3 Agus bha a ghnùis mar 
dhealanach, agus 'eudach 
geal mar shneachdadh, 

4 Agus air eagal roimhe 
chriothnuich an luchd-coimh- 
id l , agus chaidh iad an 
riochd mairbh. 5 Ach f hreagair an t-aing- 
eal agus thubhairt e ris na 
mnaibh, Na biodh eagal 
oirbhse : oir a ta f hios agam 
gu bheil sibh ag iarraidh Iosa, 
a chaidh cheusadh. 

6 Cha'n 'eil e 'n so; oir 
dh'èirich e, mar a thubhairt 
e : thigibh, faicibh an t-àit an 
robh an Tighearn 'na luidhe. 

7 Agus imichibh gu luath, 
agus innsibh d'a dheisciob- 
luibh gu'n d'èirich e o na 
marbhaibh : agus, feuch, tha 
e dol roimhibh do Ghalile ; 
an sin chi sibh e ; feuch, 
thubhairt mise ribh e. 

8 Agus dh'imich iad gu 
luath o'n uaigh, le h-eagal 
agus mòr-ghairdeachas, agus 
ruith iad a dh'innseadh d'a 
dheisciobluibh. 

9 Agus agimeachd dhoibh- 
san a dh'innseadh d'a dheis- 
ciobluibh, feuch, thachairlosa 
fèin orra, ag ràdh, Fàilte 
dhuibh. Agus thàinig iad 
am fagus da, agus rug iad air 
a chosaibh, agus rinn iad 
aoradh dha 2 . j 

10 An sin thubhairt Iosa j 
riu, Na biodh eagal oirbh : 
imichibh, abraibh ri m' 
bhràithribh iadsan a dhol do 
Ghalile, agus an sin chi iad 
mi. 

11 Agus an uair a bha j 
iadsan ag imeachd, feuch, 
thàinig cuid do'n luchd-faire 
do'n bhaile, agus nochd iad 
do nah-àrd-shagartaibh gach ai 
ni a thachair. j co 

12 Agus air cruinneachadh k 
dhoibh-san an ceann a chèile sii 
maille ris na seanairibh, agus 
air gabhail comhairle dhoibh, an. 
thug iad mòran airgid do na j sli| 
saighdearaibh, 1 luchd-faire. 

62 * thug iaà wram dha. MARC 1. 13 Ag ràdh, Abraibh-sa 
gu'n d'thàinig a dheisciobuil 
anns an oidhche, agus gu'n 
do ghoid iad e, an uair a bha 
sinne 'nar codal. 

14 Agus ma chluinneas an 
t-uachdaran so, cuiridh sinne 
impidh air, agus ni sinn 
sibhse tèaruinte. 

15 Agus ghabh iad an t- 
airgiod, agus rinn iad mar a 
theagaisgeadh dhoibh : agus 
a ta a' chainnt so air a h- 
aithris am measg nan Iudhach 
gus an là'n diugh. 

16 An sin chaidh an t-aon 
deisciobul deug do Ghalile, 
do'n bheinn far an d'orduich 
Iosa dhoibh. 

17 Agus an uair a chunn- 
aic iad e, rinn iad aoradh dha : ach bha cmà &ca fo 
amhams. 

18 Agus thàinig losa, agus 
labhair e riu , ag ràdh,Thugadh 
dhomh-sa gach uile chumh- 
achd air nèamh agus air tal- 
amh. 

19 Uime sin imichibh-sa, 
agus deanaibh deisciobuil do 1 
gach uile chinneach, 'gam 
baisteadh ann an ainm an 
Athar, agus a' Mhic, agus an 
Spioraid naoimh ; 

20 A' teagasg dhoibh gach 
uile nithe a dh'àithn mise 
dhuibh a choimhead : Agus, 
feuch, a ta mise maille ribh 
a ghnàth, gu deireadh an t- 
saoghail. Amen. 1 iompaicMbh, teagaisgibh. An SOISGEUL a CAIB. I. 

■ 1 DreuchdEoin Bhaiste. 9 Bhaist- 
1 eadh losa. 14 Shearmonaich e sois- 
D geul rìoghachd Dht. 16 Ghairm 
, ; e Peadar, Aindreas, Seumas agus 
u Eoin. 23 Leighis e aon anns an 

robh deamhan, 32 agus mòran do 

mhuinntir a bha euslan. 

\ ^POISEACH Soisgeil Iosa 
J i J " Criosd, Mhic Dhè : 
jj 2 A rèir mar a ta e sgrìobhta 
I anns na fàidhibh, Feuch, 

cuiream mo theachdair roimh 
I do ghnùis, a dh'ulluicheas do 
I shlighe romhad 
^ 3 Guth an ti a dh'èigheas 
| anns an fhàsach, Ulluichibh 
1 slighe an Tighearna, dean- 

aibh a cheumanna dìreach. reir MHARCUIS. 

4 Bha Eoin a' baisteadìi 
anns an fhàsach, agus a' 
searmonachadh baistidh an 
aithreachais chum maithean- 
ais pheacanna. 

5 Agus chaidlì a mach d'a 
ionnsuidh tìr Iudea uile, agus 
luchd- àiteachaidh 1 lerusa- 
leim,' agus bhaisteadh leis iad 
uile ann an amhainn lordain, 
ag aideachadh am peacanna. 

6 Agus bha Eoin air eud- 
achadh 2 le fìonna chàmhal, 
agus crios leathair m'a leas- 
raidh ; agus bu bhiadh dha 
locuist agus mil f hiadhaich. 

7 Agus shearmonaich e, as 
radh, A ta neach a' teachd 1 luchd-aitìch. 
63 2 a/'; chbtnhdach. MARC I. a'm dhèigh a s eumhachd- 
aiche na mise, neach nach 
airidh mise air cromadh sìos 
agns barr-iall a bhròg f huasg- 
ladh. 

8 Bhaist mise gu dearbh 
sibh le h-uisge : ach baistidh 
esan sibh leis an Spiorad 
Naomh. 

9 Agus tharladh anns na 
làithibh sin, gu'n d'thàinig 
losa o Nasaret Ghalile, agus 
bhaisteadh e le h-Eoin ann 
an Iordan. 

10 Agus air ball, an uair a 
chaidh e suas as an uisge, 
chunnaic e na nèamhan air 
am fosgladh, agus an Spiorad 
mar choluman a' teachd a 
nuas air. 

11 Agus thàinig guth o 
nèamh, ag ràdh, Is tusa mo 
Mhac gràdhach, anns am 
bheil mo mhòr-thlachd. 

1*2 Agus air ball, tharruing 
an Spiorad e do'n fhàsach. 

13 Agus bha e 'n sin san 
fhàsach dà fhichead là air a 
bhuaireadh le Satan, agus bha 
e maille ris na fiadh-bheath- 
aichibh, agus f hritheil na h- 
aingil dha. 

14 Agus an dèigh Eoin a 
chur am prìosan, thàinig Iosa 
do Ghalile, a' searmonachadh 
soisgeil rìoghachd Dhè, 

15 Agus ag ràdh, Choimh- 
lionadh an aimsir, agus a ta 
rìoghachd Dhè am fagus ; 
deanaibh-saaithreachas, agus 
creidibh an soisgeul. 

16 Agus aii dha bhi 'g im- 
eachd ri taobh fairge Ghalile, 
chunnaic e Simon, agus Ain- 
dreas a bhràthair, a' tilgeadh 
lìnsanfhairge: (oirb'iasgair- 
ean iad.) 

17 A gus thubhairt Iosa riu, Thigibii a'm dh^igh-sa, agu& 
ni mi 'nui iasgairibh air 
daoinibh sibh. 

18 Agus air ball dh'fhàg 
ìad an lìonta, agus lean ìad 
esan. 

19 Agus an uair a chaidh 
e beagan air aghaidh as a sin, 
chunnaic e Seumas muc She- 
bede, agus Eoin a bhràthair, 
agus iad san luing a' càradh 
an lìonta. 

20 Agus air baìl ghairm e 
iad ; agus dh'f hàg iad Sebede 
an athair san luing maille ris 
an luchd-tuarasdail, agus lean 
iad esan. 

21 Agus chaidh iad a steach 
do Chapernaum ; agus air 
ball air dha dol a stigh do'n 
t-sionagog 1 air an t-sàbaid, 
theagaisg e. 

22 Agus ghabh ìad ìon- 
gantas r'a theagasg : oir bha 
e 'g an teagasg mar neach 
aig an robh ùghdarras, agus 
cha b'ann mar na sgrìobh- 
aichean. 

23 Agus bha 'nan sion- 
agog-san neach anns an robh 
spiorad neòghlan, agus 
ghlaodh e, 

24 Ag ràdh, Leig leinn ; 
ciod ar gnothuch-ne riut, 
Iosa o 2 Nasaret ? an d'thàinig 
thu g'ar sgrios-ne ì Is aithne 
dhomh cò thu, aon naomh 
Dhè. 

25 Agus chronuich losa e, 
ag ràdh, Bi a'd' thosd, agus 
thig a mach as. 

26 Agus an uair a reub an 
spiorad neòghlan e, agus a 
ghlaodh e le guth àrd, thàinig 
e mach as. 

27 Agus ghabh iad mòr, 
iongantas uile, ionnus gu'n 
robii iad a' cur na ceisde so 1 tigh-aoraidh. 

64 3 bho, à. r'a 1 chèile, ag ràdh, Ciod e 
so ? Ciod e an teagasg nuadh 
so 1 oir le h-ùghdarras a ta e 
toirt orduigh eadhon do na 
spioradaibh neòghlan, agus 
tha iad ùmhal dha. 

28 Agus chaidh a chliu air 
ball a mach air feadh na tìre 
uile timchioll Ghalile. 

29 Agus gun dàil, air 
dhoibh dol a mach as an t- 
sionagog, chaidh iad a steach 
do thigh Shimoin agus Aind- 
reais, maille ri Seumas agus 
Eoin. 

30 Ach bha màthair-chèile 
Shimoin 'na luidhe ann am 
fiabhrus ; agus ghrad labhair 
ìad ris uimpe. 

31 Agus thàinig esan agus 
thog e i, a' breith air làimh 
oirre ; agus air ball dh'f hàg 
am fiabhras i, agus fhritheil 
i dhoibh. 

32 Agus an uair a bha 'm 
feasgar ann, air do'n ghrèin 
dol fuidhe, thug iad d'a ionn- 
suidh iadsanuile abhaeuslan, 
agus iadsan anns an robh 
deamhain. 

33 Agus bha 'm baile uile 
air a chruinneachadh chum 
an doruis. 

34 Agus leighis e mòran 
air an robh iomadh gnè euc- 
ail, agus thilg e mach mòran 
dheamhan, agus cha d'fhul- 
aing e do na deamhnaibh 
labhairt, air son gu'm b'aithne 
dhoibh e. 

35 Agus air dha èirigh sa' 
mhaduinn, fada roimh là, 
chaidh e mach, agus dh'imich 
e gu àite fàsail 2 , agus rinn e 
urnuigh an sin. 

36 Agus lean Simon, agus 
an dream a bha maille ris e. 1 air a. 

2 dìomhair. uaigneach. t 

65 C f. 

37 Agus air 'fhaotainn 
doibh thubhairt iad ris, A ta 
gach uile neach ga d'iarraidh. 

38 Agus thubhairt esan riu, 
Rachamaid 3 a dh'ionnsuidh 
nam bailtean eile làimh ruinn, 
chum gu'n searmonaich mi 
an sin mar an ceudna : oir is 
ann a chum na crìche so 
thàinig mise mach. 

39 Agus shearmonaich e 
'nan sionagogaibh air feadh 
Ghalile uile, agus thilg e 
mach na deamhain. 

40 Agus thàinig lobhar d'a 
ionnsuidh, a' guidhe air, agus 
a' lùbadh a ghlùin da, agus 
ag ràdh ris, Ma's àill leat, 
tha thu comasach air mise a 
dheanamh glan. 

41 Agus ghabh Iosa truas 
mòr dheth 4 , agus air sìneadh 
a mach a làimhe, bhean e ris, 
agus thubhairt e ris, Is àill 
leam ; bi-sa glan. 

42 Agus co luath as a labh- 
air e, air ball dh'fhalbh an 
luibhre 5 uaith, agus rinneadh 
glan e. 

43 Agus thuge geur-ordugh 
dha, agus air ball chuir e air 
falbh e ; 

44 Agus thubhairt e ris, 
Feuch nach innis thu bheag 
do neach air bith : ach imich, 
nochd thu fèin do'n t-sagart, 
agus tabhair mar ìobairt air 
son do ghlanaidh na nithe a 
dh'àithn Maois, mar f hianuis 
dhoibh. 

45 Agus air dhasan dol a 
mach, thòisich e air innseadl; 
gu ro fhollaiseach, agus air 
a' chùis a sgaoileadh mu'?i 
cuairt, air chor as nach feud- 
adh Iosa dol tuilleadh gu 
follaiseach a steach do'n 3 itnicheamaid, the.irigeamaid. 
* ris. 5 milire. MARC II. bhaile ; acli bha e mach ann 
an àitibh uaigneach : agus 
tHinig iad d'a ionnsuidh as 
gach àird. 

CAIB. II. 

1 Leighis Criosd neach air an robh 
am pairilis: 14 ghairm e Mata o 
ùite togail na cìse : 16 dKith e 
maill* ri cis-mhaoir agus ri 
peacaich: 18 g.habh e leith-sgeul 
a dheisciobul air son nach robh 
iad a' trasgadh. 

A GUS an dèigh làithean 
àraidh, chaidh e a rìs a 
steach do Chapernaum ; agus 
chualas esan a bhi san tigh. 

2 Agus air ball chruinnich- 
eadh mòran an ceann a 
chèile, air chor as nach robh 
àit a chumadh iad y eadhon 
timchioll an doruis : agus 
labhair e am focal riu. 

3 Agus thàinig iad, a' toirt 
d'a ionnsuidh neach air an 
robh ampairilis, aira ghiùlan 
le ceathrar. 

4 Agus a chionn nach b'- 
urrainn iad teachd am fagus 
da leis an t-sluagh, rùisg iad 
mullach an tighe anns an 
robh e : agus air dhoibh a 
tholladh, leig iad sìos an 
leabadh air an robh an neach 
a bha tinn leis a' phairilis, 
'na luidhe. 

5 'Nuair chunnaic losa an 
creidimh-san, thubhairt e ris 
an neach air an robh am 
pairilis,Amhic, tha do pheac- 
anna 1 air am maitheadh 
dhuit. 

6 Ach bha dream àraidh 2 
do na sgriobhaichibh 'nan 
suidhe an sin, agus iad a' 
reusonachadh'nan cridheach- 
aibh fèin, 

7 C'ar son a ta am fear so 
a' labhairt toibheim mar so 1 
Cò dh'fheudas peacanna a mhaitheadh ach Dia a 
mhàin? 

8 Agus air ball, air aithn- 
eachadh do Iosa 'na spiorad 
fèin gu'n robh iadsan a' reus- 
onachadh mar sin annta fèin, 
thubhairt e riu, C'ar son a ta 
sibh a' reusonachadh nan 
nithe sin ann bhur cridheach- 
aibh? 

9 Cò aca is usadh a ràdh 
ris an neach air am bheil am 
pairilis, Tha do pheacanna 
air am maitheadh dhuit, no 
a ràdh, Eirich, agus tog do 
leabhadh, agus imich ì 

10 Ach a chum gu'm bi 
flos agaibh gu bheil ùghdarras 
aig Mac an duine peacanna 
a mhaitheadh air thalamh, 
(thubhairt e ris an f hear air 
an robh am pairilis,) 

11 A ta mi ag ràdh riut, 
Eirich, agus tog do leabadh, 
agus imich do d' thigh. 

12 Agus dh'èirich esan air 
ball, agus thog e an leabadh 
agus chaidh e mach 'nam 
fianuis uile, ionnus gu'n robh 
mòr-iongantas orrauile, agus 
gu'n do ghlòraich iad Dia, 
ag ràdh, Cha'n f haca sinne 
riamh a leithid so. 

13 Agus chaidh e mach a 
rìs ri taobh na mara. ; agus 
thàinig an sluagh uile d'a 
ionnsuidh, agus theagaisg e 
iad. 

14 Agus ag dol seachad da, 
chunnaic e Lebhi mac Alph- 
euis 'na shuidhe aig àite 
togail na cìse, agus thubh- 
airt e ris, Lean mise. Agus 
dh'èirich e, agus lean se e. 

15 Agus tharladh, 'nuair a 
shuidh losa chum bìdh 'na 
thigh-san, gu'n do shuidh 
mòran chìs - mhaor agus 1 pheacaidh. 

66 * àraid. MARC II. pheacach maiile ri losa, agus 
r'a dheisciobluibh : oir bha 
mòran ann, agus lean ; ade. 

16 Agus an uair a chunn- 
aic na sgrìobhaichean agus 
na Phairisich esan ag itheadh 
maille ri cìs-mhaoraibh agus 
ri peacachaibh, thubhairt iad 
r'a dheisciobluibh, C'ar son 
a ta e ag itheadh agus ag òl 
maille ri cìs-mhaoraibh agus 
ri peacachaibh 1 

17 Agus an uair a chuala 
Iosaso, thubhairteriu, Cha'n 
'eil feum aca-san a ta slàn air 
an lèigh, ach aca-san a ta 
tinn : cha d' thàinig mise a 
ghairm nam hrean, ach nam 
peacach chum aithreachais. 

18 Agus bu ghnàth le 
deisciobluibh Eoin, agus nam 
Phairiseach a bhi trasgadh 1 : 
agus thàinig iad, agus thubh- 
airt iad ris, C'ar son a ta 
deisciobuil Eoin, agus nam 
Phairiseach ri trasgadh, agus 
nach 'eil do dheisciobuil-sa 
a' trasgadh. 

19 Agus thubhairt Iosa riu, 
Am bheil clann seòmair an 
f hir nuadh-phòsda comasach 
air trasgadh a dheanamh, am 
feadh a bhitheas am fear 
nuadh-pòsda maille riu 2 7 am 
feadh a ta am fear nuadh- 
pòsda aca maille riu, cha'n 
f heud iad trasgadh a dhean- 
amh. 

20 Ach thig na làithean 
anns an toirear am fear nuadh- 
pòsda uatha ; agus an sin ni 
iad trasgadh sna làithibh 
sin. 

21 Agus cha'n 'eil duine 
sam bith a dh'fhuaigheasmìr 
do eudach nuadh air sean 
eudach ; no, ma dtifhuaigh- 1 trosgadh. 2 'nam fochair. 
3 leathar-hlmidealaibh, 

67 eas, buinidh am mìr nuadh 4 
a chuireadh g'a lìonadh suas, 
as an t-sean eudach, agus 
nìthear an reubadh ni's 
miosa. 

22 Agus cha chuir duine 
air bith fion ùr ann an seann 
searragaibh 3 ; no brisidh am 
fion nuadh na searragan, 
agus dòirtear am fion, agus 
caillear na searragan : ach is 
còir fion nuadh a chur ann an 
searragaibh nuadha. 

23 Agus tharladh gu'n 
deachaidh e troimh 4 na h- 
achaibh arbhair air là na 
sàbaid ; agus thòisich a 
dheisciobuil, ag imeachd 
dhoibh, ris na diasan arbhair 
a spìonadh. 

24 Agus thubhairt naPhair- 
isich ris, Feuch, c'ar son a 
ta iad a' deanamh an ni nach 
'eil ceaduichte air là na sàb- 
aid? 

25 Agus thubhairtesan rm, 
Nach do leugh sibhse riamh 
ciod a rinn Daibhidh 'nuair 
a bha uireasbhuidh air, agus 
ocras air fèin agus orra-san a 
bha maille ris 1 

26 Cionnus a chaidh e 
steach do thigh Dhè ann an 
làithibh Abiatair an àrd-shag- 
airt, agus a dh'ith e aran na 
fianuis 5 nach 'eil ceaduichte 
do neach air bith itheadh, 
ach do na sagartaibh, agus a 
thug e, mar an ceudna, do'n 
dream a bha maille ris ? 

27 Agus thubhairt e riu, 
Dh'orduicheadh an t-sàbaid 
air son an duine, cha'n e an 
duine air son na sàbaid ì 

28 Air an aobhar sin, is 
Tighearna 6 Mac an duine air 
an t-sàbaid fèin. 4 trìd, airfeadh. 
5 an t-aran taisbeanta. 6 Maighstir, CAIB. III. 

1 Leighis Criosd an duine aig an 
robh an làmh sheargta, 11 Chron- 
uich e na spiorada neò-ghian ; 
13 agus thagh e dà abstol deug, 
22 Dhearbh e aingidheachd an t- 
sluaigh a bha 'g ràdh gu'n robh e 
«' tilgeadh dheamhan a tnach le 
Beelsebub. 

A GUS chaidh e rìs a steach 
^do'n t-sionagog ; agus bha 
an sin duine aig an robh 
làmh sheargta. 

2 Agus rinn iad faire air, a 
dh'f heuchainn an leighiseadh 
se e air là na sàbaid, chum 
gu'm biodh cùis-dhìtidh aca 
'na aghaidh l . 

3 Agus thubhairt e ris an 
duine aig an robh an làmh 
sheargta, Eirich sa' mheadh- 
on. 

4 Agus thubhairt e riu, Am 
bheil e ceaduichte maith a 
dheanamh air làithibh na 
sàbaid, no olc? anam a 
thèarnadh, no a sgrios 1 ach 
dh'f han iadsan 'nan tosd. 

5 Agus an uair a dh'amh- 
airc e mu'n cuairt orra le 
feirg 2 , air dha bhi doilich air 
son cruais an cridhe, thubh- 
airt e ris an duine, Sìn a mach 
do làmh. Agus sliìn e mach 
i : agus rinneadh slàn i mar 
an làmh eile. 

6 Agus chaidh na Phairis- 
ich a mach, agus ghabh iad 
comhairle air ball maille ri 
luchd-leanmhuinn Heroid 'na 
aghaidh-san, cionnus a dh'- 
f heudadh iad a sgrios 3 . 

7 Ach chaidh Iosa maille 
r'a dheisciobluibh aleth chum 
na mara : agus lean sluagh 
mòr e o Ghalile, agus o Iu- 
dea, 

8 Agus o Ierusalem, agus 
o Idumea, agus o thaobh 
thall lordain ; agus iadsan a C III. 

bha timchioll Thiruis agus 
Shidoin, thàinig cuideachd 
mhòr dhiubh d'a ionnsuidh, 
'nuair a chual iad cia mòr na 
nithe a rinn e. 

9^ Agus thubhairt e r'a 
dheisciobluibh, long bheag a 
bhi feitheamh air, air son an 
t-sluaigh, chum nach dòmh- 
luicheadh iad e : 

10 Oir leighis e mòran ; 
ionnus gu'n do dhlùth-theann 
iad ris, a mheud 's air an 
robh plàighean, chum gu'm 
beanadh iad ris. 

11 Agus na spiorada 
neòghlan, an uair a chunnaic 
iad e, shleuchd iad da, agus 
ghlaodh iad, ag ràdh, Is tusa 
Mac Dhè. 

12 Agus thug e sparradh 
teann 4 dhoibh nach deanadh 
iad aithnichte e. 

13 Agus chaidh e suas gu 
beinn, agus ghairm e iadsan 
a b'àill leis : agus thàinig iad 
d'a ionnsuidh. 

14 Agus dh'orduich e dà 
fhear dheug, chum gu'm 
biodh iad maillè ris, agus 
gu'n cuireadh e mach iad a 
shearmonachadh ; 

15 Agus gu'm biodh aca 
cumhachd a leigheas eu- 
slainte, agus a thilgeadh a 
mach dheamhan. 

16 Agus air Simon thug 
e Peadar mar cho-ainm : 

17 Agus Seumas mac She- 
bede, agus Eoin bràthair 
Sheumais, (agus orra-san 
thug e Boanerges mar cho- 
ainm, is e sin ri ràdh, Clann 
na tairneanaich,) 

18 Agus Aindreas, agus 
Philip, agus Bartolomeus, 
agus Mata, agus Tomas, agus 
Seumas mac Alpheuis, agus • dha. 2 diomb. 

68 3 mhillcadh. * geur-àithne. MAR' 

Tadeus, agus Simon an 
Canaanach, 

19 Agus Iudas Iscariot, an 
neach sin a bhrath e : agus 
chaidh iad do thigh. 

20 Agus chruinnicheadh 
an sluagh a rìs, ionnus nach 
robh e'n comas doibh uiread 
as aran itheadh. 

21 Agus an uair a chual a 
chairdean so, thàinig iad a 
mach a bhreith air : oir thubh- 
airt iad, Tha e air mhi-chèill. 

22 Agus tnubhairt na 
sgrìobhaichean a thàinig a 
nuas o Ierusalem, A taBeel- 
sebub aige, agus is ann troimh 
phrionnsa nan deamhan a ta 
e tilgeadh a mach dheamh- 
an. i 

23 Agus ghairm e iad d'a j 
ionnsuidh, agus thubhairt e j 
riu ann an cosamhlachdaibh, 
Cionnus a dh'f heudas Satan 
Satan a thilgeadh a mach ? 

24 Agus ma bhitheas rìogh- 
achd roinnte 'na h-aghaidh 
fèin, cha'n urrainn an rìogh- 
achd sin seasamh. 

25 Agus ma bhitheas tigh 
air a roinn 'na aghaidh fèin, 
cha'n urrainn an tigh sm 
seasamh. 

26 Agus ma dh'èireas Satan 
'na aghaidh fèin, agus gu'm 
bi e roinnte, cha'n urrainn 
e seasamh, ach a ta crìoch 
aige. 

27 Cha'n urrainn neach 
air bith dol a steach do tliigh 
duine làidir, agus 'airneis a 
thogail leis, mur ceangail 
e 'n duine làidir an toiseach ; 
agus an sin creachaidh e a 
thigh. 

28 Gu deimhin a ta mi ag 
ràdh ribh, Gu maithear na 
h-uile pheacanna do chloinn damnaìdh. hreitheanais. 

69 : iv. 

nan daoine, agus g ch toibh- 
eum a labhras iad. 

29 Ach ge b'e labhras 
toibheum an aghaidh anSpior- 
aid Naoimh, cha'n fhaigh e 
maitheanas a chaoidh, ach 
a ta e an cunnart peanais 1 
shiorruidh ; 

30 Air son gu'n dubhairt 
ìad, Tha spiorad neòghlan 
aige. 

31 An sin thàinig a bhràith- 
rean agus a mhàthair, agus 
air dhoibh seasamh a muigh, 
chuir iad fìos d'a ionnsuidh, 
a' gairm air. 

32 Agus bha 'n sluagh 'nan 
suidhe m'a thimchioll ; agus 
thubhairt iad ris, Feuch, a ta 
do mhàthair agus do bhràith- 
rean a muigh ga d' iarraidh. 

33 Agus fhreagair e iad, 
ag ràdh, Cò i mo mhàthair, 
no mo bhràithrean ì 

34 Agus sheall e mu'n 
cuairt orra-san a bha 'nan 
suidhe m'a thimchioll, agus 
thubhairt e, Feuch mo mhàth- 
air agus mo bhràithrean. 

35 Oir ge b'e neach a ni 
toil Dè, is esan mo bhràthair, 
agus mo phiuthair, agus mo 
mhàthair. 

CAIB. IV. 

1 Cosamhlachd an t-sìoladair, agns 
a bhrìgh. 21 Is còir dhuinn solus 
ar n-eòlais a phàirteachadh rt 
muinntir eile. 26 Cosamhlachd 
an t-sìl a ta fàs an uaignidheas, 
30 agus «' ghràinne rnhustaiid. 
39, Chiùinich Criosd onfha na 
fairge. 

A GUS thòisich e air teagasg 
a rìs làimh ris a' mhuir ; 
agus chruinnicheadh sluagh 
mòr d'a ionnsuidh, ionnus 
gu'n deachaidh e steach do 
luing, agus gu'n do shuidh e 
air a' mhuir , agus bha'n 
sluagh uile ri taobh na mara 
air tìr. 

C2 MARC IV. 2 Agus theagaisg e dhoibh 
mdran do nithibh ann an cos- 
amhlachdaibh, agus thubh- 
airt e riu 'na theagasg, 

3 Eisdibh ; Feuch, chaidh 
fear-cuir 1 a mach a chur sìl : 

4 Agus tharladh 'nuair 
chuir e an sìol, gu'n do thuit 
cuid deth ri taobh an rath- 
aid, agus thàinig eunlaith an 
athair, agus dh'ith iad suas e. 

5 Agus thuit cuid eile dheth 
air fearann creagach, far nach 
robh mòr thalamh aige \ agus 
air ball dh'fhàs e suas, do 
bhrìgh nach robh doimhne 
talmhainn aige : 

6 Ach air do'n ghrèin èirigh , 
loisgeadh e ; agus a chionn 
nach robh freumh 2 aige, 
shearg e as. 

7 Agus thuit cuid eile am 
measg droighinn, agus dh'- 
f hàs an droighionn suas, agus 
thachd se e, agus cha d'thug 
e toradh uaith. 

8 Agus thuit cuid eile air 
talamh maith 3 , agus thug e 
toradh uaith a' fàs suas agus 
a' meudachadh ; agus thug e 
mach, cuid a dheich thar 
fhichead uiread, agus cuid 
a thri fichead uiread, agus 
cuid a cheud uiread 's a 
chuireadh. 

9 Agus thubhairt e riu, An 
ti aig am bheil cluasa chum 
èisdeachd, èisdeadh e. 

10 Agus an uair a bha e 
'na aonar, dh'f hiosraich iad- 
san, a bha mu'n cuairt da 4 , 
maille ris an dà i hear dheug, 
an cosamhlachd deth. 

11 Agus thubhairt e riu, 
Dhuibhse thugadh eòlas a 
ghabhail air nithibh dìomhair 
rìoghachd Dhè : ach dhoibh- 
san a ta an leth muigh nìthear gach ni an cosamhlachd- 
aibh : 

12 Chum as ag faicinn 
doibh gu'm faic iad, agus 
nach aithnich iad, agus ag 
cluinntinn doibh gu'n cluinn 
iad, agus nach tuig iad ; air j 
eagal àm air bith gu'm pill- 
eadh iad, agus gu'm biodn j 
am peacanna air am maith- | 
eadh dhoibh. 

13 Agus thubhairt e riu, 
Nach aithne dhuibh an cos- 
amhlachd so ? agus cionnus 
ma ta a thuigeas sibh gach 
uile chosamhlachd 1 

14 Tha 'm fear-cuir a' cur 
an fhocail. 

15 Agus is iad so iadsan ri 
taobh an rathaid, anns an j 
cuirear am focal, an dèigh 
dhoibh a chluinntinn, air ball ; 
a ta Satan a' teachd, agus a' ì 
togail leis a.n f hocail, a shìol- 
chuireadh 'nan cridheach- : 
aibh. 

16 Agus is iad so iadsan i 
mar an ceudna a chuireadh \. 
air fearann creagach ; muinn- 
tir, an uair a chluinneas iad 
am focal, a ghabhas e air ball 
le gairdeachas : 

17 Agus cha'n 'eil freumh 
aca annta fèin, ach maindh 
iad rè sealain ; 'na dhèigh 
sin, 'nuair a dh'èireas amh- 
ghar 5 no geur-leanmhuinn air 
son an fhocail, air ball a ta 
iad a' gabhail oilbheim. 

18 Agus is iad so iadsan s « 
a chuireadh am measg an 
droigninn, an dream a dh'- ! i 
èisdeas ris an f hocal ; . ; ( 

19 Agus a ta ro-chùram j 
an t-saoghail so, agusmeall- jf 
taireachd saoibhreis, agus f 
anamianna nithe eile teachd I . 
a steach, agus a' tachdadh i ì-sioladair. 2 freumhach. 3 tnath. 4 'ua fhochair. ^tnoblaid. 
70 an f hocail, agus nìthear neo- 
thorach e. 

20 Agus is iad so iadsan a 
chuireadh ann an talamh 
maith ; an dream a chluinneas 
am focal, agus a ghabhas e, 
agus a bheir a mach toradh, 
cuid a dheich thar fhichead 
uiread, cuid a thri fichead 
uiread, agus cuid a cheud 
uiread as a chuireadh. 

21 Agus thubhairt e riu, 
An toirear coinneal chum 
gu'n cuirear i fuidh bheul 
soithich, no fuidh leabaidh? 
nach ann a chum a cur ann 
an coinnleir? 

22 Oir cha'n 'eil ni air bith 
foluichte, nach foillsichear ; 
agus cha robh ni air bith an 
cleith 1 , nach tigam follais 2 . 

m 23 Ma tha cluasa chum 
eisdeachd aig neach air bith, 
èisdeadh e. 

24 Agus thubhairt e riu, 
Thugaibh fa'near ciod a 
chluinneas sibh : leis an 
tomhas a thomhaiseas sibh, 
tomhaisear dhuibh fèin ; agus 
bheirear tuilleadh dhuibh-sa 
ta 'g èisdeachd. 

25 Oir ge b'e neach aig 
am bheil, bheirear dha : agus 
ge b'e neach aig nach 'èil, 
bheirear uaith an ni sin fèin 
a ta aige. 

26 Agus thubhairt e, Is 
amhuil rioghachd Dhè, mar 
gu'n cuireadh duine sìol anns 
an talamh. 

27 Agus gu'n coidleadh e, 
agus gu'n èireadh e a dh'- 
oidhche agus a là, agus gu'n 
gineadh an sìol, agus gu'm 
fàsadh e suas, air dòigh nach 
f hios da. an uaignidìieas. 
2 os àira\ 

71 : iv. 

28 Oir bheir an talamh a 
mach toradh uaith fèin, air 
tùs am fochann, a rìs an dias, 
an dèigh sin an làn arbhar 
anns an dèis. 

29 Ach an uair a ta 'n tor- 
adh abaich, air ball cuiridh e 
an corran ann, a chionn gu 
bheil am fogharadh air teachd. 

30 Agus thubhairt e, Ciod 
an ni ri 'n samhluich sinn 
rìoghachd Dhè ì no ciod e an 
cosamhlachd leis an coimh- 
meas sinn i 3 ? 

31 Is cosmhuil i ri gràinne 
mustaird, ni, 'nuair a chuirear 
san talamh e, a's lugha do 
na h-uile phòraibh a ta air 
thalamh. 

32 Ach an dèigh a chur, 
fàsaidh e suas, agus cinnidh 
e ni's mò na luibh sam bith 
eile, agus^ fàsaidh geugan 
mòra air; ionnus gu'm feud 
eunlaith an athair nid a 
dheanamh fuidh a sgàile. 

33 Agus le iomadh d'a 
leithidibh sin do chosamh- 
lachdaibh labhair e am focal 
riu, a rèir mar a b'urrainn 
iad a chluinntinn. 

34 Ach gun chosamhlachd 
cha do labhair e riu: Agus 
mhìnich e na h-uile nithe d'a 
dheisciobluibh fèin air leth. 

35^ Agus thubhairt a riu air 
an là sin fèin, air teachd do'n 
f heasgar, Rachamaid thairis 
do'n taobh eile. 

36 Agus an uair a sgaoil 
ìad an coimhthional, thug iad 
leo esan anns an luing mar a 
bha e ; agus bha longa beaga 
eile maille ris 4 mar an ceudna. 

37 Agus dh'èirich doinionn 5 
mhòr ghaoithe, agus leum na 3 an coibhearta rìs an coibheart- 
azc/t stnn i? 

4 '?ia fhochatr. * stoi tonnan a steaeh do'n luing, 
air chor as gu'n robh i nis 
làn. 

38 Agus bha esan ann an 
deireadh na luinge, 'na chodal 
air cluasaig 1 : agus dhùisg 
iad e, agus thubhairt iad ris, 
A mhaighstir, nach 'eil suim 
agad gu'n caillear sinn 1 

39 Agus dh'èirich e, agus 
chronuich e a' ghaoth, agus 
thubhairt e ris an fhairge, 
Tosd, bi sàmhach. An sin 
luidh a' ghaoth, agus bha 
fèath 2 mòr ann. 

40 Agus thubhairt e riu, 
C'ar son a ta sibh co eagalach % 
cionnus nach 'eil creidimh 
agaibh. 

41 Agus ghabh iad eagal 
ro mhòr, agus thubhairt iad 
r'a chèile, Ciod e an duine 
so, gu bheil a' ghaoth, agus 
an fhairge fèin umhal da? 

CAIB. V. 

1 Air do Chriosd na deamhain a 
chur a mach as an duine anns an 
robh legion diubh , 13 chaidh iad a 
stigh anns na mucaibh. 23 Leighis 
e a 1 bhean air an robh dòrtadh 
fola, 35 agus thog e o na marbh- 
aibh nighean laìruis. 

À GUS thàinig iad gu taobh 
eile na mara, gu dùthaich 
nan Gadarach. 

2 Agus an uair a chaidh e 
mach as an luing, air ball 
thachair air as na h-àitibh- 
adhlaic, duine anns an robh 
spiorad neòghlan, 

3 Aig an robh a chòmh- 
nuidh sna h-àitibh-adhlaic ; 
agus cha b'urrainn neach air 
bith a cheangal, eadhon le 
slabhraidhibh : 

4 Oir chaidh a cheangal 
gu tric le geimhlibh agus le 
slabhraidhibh, agus tharruing 
e na slabhraidhean as a cheile, 1 adhartan. 2 ciùine. 

72 t V. 

agus mhìn-bhris e na geimh- 
lean : Agus cha b'urrainn 
duine sam bith a cheannsach- 
adh. 

5 Agus bha e ghnàth, a 
là agus a dh'oidhche, sna 
beanntaibh, agus sna h-ion- 
adaibh-adhlaic, a' glaodhaich 
agus 'ga ghearradh fèin le 
clachaibh. 

6 Ach an uair a chunnaic 
e Iosa fada uaith, ruith e agus 
shleuchd e dha, 

7 Agus ghlaodh e le "gutli 
mòr, agus thubhairt e, Ciod 
mo ghnothuch-sa riut, Iosa, 
a Mhic anDè a's ro àirde % 
tha mi a' cur ort à h-uchd 
Dè, gun mo phianadh. 

8 ( Oir thubhairt e ns, Thig 
a mach as an dume, a spioraid 
neò-ghloin.) 

9 Agus dh'fhiosraich e 
dheth, Ciod is ainm dhuif? 
Agus f hreagair esan, ag ràdh, 
Legion is ainm dhomh : oir a 
ta sinn mòran ann. 

10 Agus ghuidh e gu ro 
gheur air, gun e g'an cur a 
mach as an dùthaich sin. 

11 Agus bha treud mòr 
mhuc an sin, ag ionaltradh 
am fagus do'n bheinn 3 . 

12 Agus ghuidh na deamh- 
ain uile air, ag ràdh, Cuir 
sinne dh'ionnsuidh nam muc, 
chum gu'n rachamaid a steach 
annta. 

13 Agus air ball thug losa 
cead doibh; agus air dol a 
mach do na spioradaibh 
neòghlan, chaidh iad a stigh - 
anns na mucaibh, agus ruith 
an treud sìos gu dian le àite 
cas do'n f hairge, (bha iad mu 
thimchìoll dà mhìle,) agus 
thachdadh iad san f hairge. 

14 Agus theich iadsan a 3 do na slèibhtibh. bha 'g ionaltradh nam muc, 
agus dh'innis iad sin, araon 
anns a' bhaile, agus anns an 
tìr. Agus chaidh iad a mach 
a dh'f haicinn ciod e an ni ud 
a thachair. 

15 Agus thàinig iad cham 
Iosa, agus chunnaic iad an ti 
anns an robh an deamhan, 
agus aig an robh an legion, 
'na shuidhe, agus 'eudach 
uime, agus a chiall aige ; agus 
ghabh iad eagal. 

16 Agus dh'innis iadsan a 
chunnaic e dhoibh, cionnus 
a thachair do'n ti anns an 
robh an deamhan, agus mu 
thimchioll nam muc. 

17 Agus thòisich iad ri 
guidhe air imeachd a mach 
as an crìochaibh. 

18 Agus air dha dol a stigh 
san luing, ghuidh an ti anns 
an robh an deamhan air, gu'm 
feudadh e bhi maille ris. 

19 Gidheadh cha do leig 
Tosa leis, ach thubhairt e ris, 
Imich dhachaidh dh'ionn- 
suidh do mhuinntir, agus 
innis dhoibh meud nan nithe 
a rinn an Tighearna dhuit, 
agus gu'n d'rinn e tròcair ort. 

20 Agus dh'imich esan, a- 
gus thòisich e ri chur aiv cèill 
ann an Decapolis meud nan 
nithe a rinn Iosa dha : agus 
ghabh iad iongantas uile. 

21 Agus 'nuair a chaidh 
Iosa a rìs thairis anns an 
luing do'n taobh eile, chruinn- 
icheadh sluagh mòr d'a ionn- 
suidh ; agus bha e làimh ris 
a' mhuir. 

22 Agus, feuch, thàinig 
aon do uachdaranaibh nan 
sionagog, d'amb'ainmlaims ; 
agus an uair a chunnaic e 
esan, leig se e fèin sìos aig a 
chosaibh. 

23 Agus ghuidh e gu dùr- 

73 3 V. 

achdach air, ag ràdh, A ta 
mo nighean bheag ann an 
cunnart grad bhàis ; thig, tha 
mi a' guidhe ort, agus leag 
do làmhan oirre chum gu'n 
slànuichear i, agus mairidh i 
beò. 

24 Agus dh'imich Iosa 
maille ris ; agus lean sluagh 
mòr e, agus dhòmhluich iad e. 

25 Agus bha bean àraidh 
an sin, air an robh dòrtadh 
fola rè dha bhliadhna dheug, 

26 Agus dh'fhulaing i 
mòran o iomadh lèigh, agus 
chaith i na bha aice, agus cha 
b'f heairrd i bheag e, ach gu'm 
bu mhiosd ; 

27 'Nuair a chual i iom- 
radh air Iosa, thàinig i am 
measg an t-sluaigh o chùl- 
aobh, agus bhean i r'a eud- 
ach : 

28 Oirthubhairti,Madh'- 
fheudas mi beantuinn ach 
r'a eudach, slànuichear mi. 

29 Agus air ball thiorm- 
aicheadh tobar a fola; agus 
dh'aithnich i air a corp fèin, 
gu'n do leighiseadh i o'n 
phlàigh sin. 

30 Agus dh'aithnich Iosa 
air ball ann fèin gu'n deach- 
aidh cumhachd a mach as, 
agus air dha tionndadh san 
t-sluagh, thubhairt e, Cò a 
bhean ri m' eudach 1 

t 31 Agus thubhairt a dheis- 
ciobuil ris, A ta thu faicinn 
gu ^ bheil an sluagh ga d' 
dhòmhlachadh, agus an abair 
thu, Cò a bhean rium 1 

32 Agus dh'amhairc e 
mu'n cuairt g'a faicinn-sa a 
rinn so. 

33 Ach air do'n mhnaoi 
bhi fo eagal agus air chrith, 
air aithneachadh an ni a 
rinneadh innte, thàinig i, a- 
gus leig si i fèin sìos 'na làth- air, agus dh'innis i an f hìrinn 
uile dha. 

34 Agus thubhairt e rithe, 
A nighean, shlànuich do 
chreidimh thu ; imich an sìth, 
agus bi slàn o d' phlàigh. 

35 Am feadh a bha e 
fathast a' labhairt, thàinig 
dream o thigh uachdarain na 
sionagoig, ag ràdh, Fhuair do 
nighean bàs; c'ar son a 
chuireadh tu tuilleadh dragha 
air a' mhaighstir? 

36 Cò luath is a chual Iosa 
an còmhradh so a labhradh, 
thubhairt e ri uachdaran na 
sionagoig, Na biodh eagal ort, 
a mhàin creid. 

37 Agus cha d'fhulaing e 
do neach air bith a leantuinn, 
ach Peadar, agus Seumas, a- 
gus Eoin bràthair Sheumais. 

38 Agus thàinig e gu tigh 
uachdarain nasionagoig, agus 
chunnaic e an iomairt 1 agus 
iadsan a bha gul, agus a' 
caoineadh gu mòr. 

39 Agus 'nuair thàinig e a 
steach, thubhairt e riu, C'ar 
son a ta sibh ris an iomairt 
so, agus ri bròn'? cha'n 'eil 
an nigheanag 2 marbh, ach 'na 
codal. 

40 Agus rinn iadsan gàire 
fanoid air 3 : ach air dhasan 
an cur uile mach, thug e leis 
athair agus màthair na nigh- 
inn, agus iadsan a bha maille 
ris, agus chaidh e steach far 
an robh an nigheanag 'na 
luidhe. 

41 Agus rug e air an nigh- 
eanaig air làimh, agus thubh- 
airt e rithe, Talitha-cumi ; 's 
e sin, air eadar-mhineachadh, 
A chailin, (a ta mise ag ràdh 
riut,) èirich. : VI. 

42 Agus air ball dh'èirich 
an nigheanag, agus dh'imich 
i ; oir bha i dà bhliadhna 
dheug a dh'aois: agus ghabh 
iad iongantas anabarrach. 

43 Agus thug e ordugh 
teann doibh, nach faigheadh 
duine air bith fios air so ; agus 
dh'àithn e caileigin a thoirt di 
r'a itheadh. 

CAIB. VI. 

1 Rinneadh tàir air Criosd le 
muinntir a dhùthcha. 7 Thug e 
cumhachd dd'n dà fhear dheug os 
ceann spiorada neòghlan. 14 lom- 
adh barail mu Chriosd. 16 Chuir- 
eadh an ceann do Eoin Baiste. 

A GUS chaidh e mach as a 
sin, agus thàinig e d'a 
dhùthaich fèin ; agus lean a 
dheisciobuil e. 

2 Agus an uair a thàinig 
an t-sàbaid, thòisich e air 
teagasg anns an t-sionagog: 
agus air do mhòran a chluinn- 
tinn, ghabh iad iongantas, ag 
ràdh, Cia uaith a ta na nithe 
sin aig an fhear so? Agus 
ciod e an gliocas so thugadh 
dha, gu bheil a leithid so do 
f heartaibh air an deanamh le 
a làmhaibh-san ? 

3 Nach e so au saor mac 
Mhuire, bràthair Sheumais, 
agus Ioseis, agus ludais, agus 
Shimoin? Agus nach 'eil a 
pheathraiche an so maille j 1 
ruinn'? Agus fhuair iad oil- | 
bheum ann 4 . 

4 Ach thubhairt Iosa riu, 
Cha'n 'eil fàidh gun urram, I i 
ach 'na dhùthaich fèin, agus ii 
am measg a chàirdean, agus ! 
'na thigh fèin. 

5 Agus cha robh e 'n m 
comas da mìorbhuil air bith j bl 
a dheanamh an sin, saor o I iai 
gu'n do chuir e a làmhan air ! 1 am buaireas. 
2 nìonag. 

74 3 gàire fockaid ris. 
4 ghabh iad oilbheum ris. MARC VI. beagan do mhuinntir a bha 
tinn, agus gu'n do leighis e 
iad. 

6 Agus bha iongantas air, 
air son am mi -chreidimh. 
Agus ehaidh e timchioll nam 
bailtean, a' teagasg. 

7 Agus ghairm e d'a ìonn- 
suidh an dà f hear dheug, agus 
thòisich e air an cur a mach 
dithis agus dithis ; agus thug 
e dhoibh cumhachd air spior- 
adaibh neòghlan : 

8 Agus dh'àithn e dhoibh 
gun ni air bith thoirt leo air 
son na slighe, ach lorg a 
mhàin ; gun mhàla, gun aran, 
gun airgiod 'nan sporan ; 

9 Ach bonn-bhròga 1 bhi 
air an cosaibh, agus gun dà 
chòta bhi umpa. 

10 Agus thubhairt e riu, 
Ge b'e ionad air bith anns 
an tèid sibh a steach do thigh, 
an sin fanaibh gus am falbh 
sibh as an àite sin. 

11 Agus cò air bith iad 
nach gabh ribh, agus nach 
èisd ribh, air dhuibh imeachd 
as an àite sin, crathaibh an 
duslach a bhitheas fo 'ur 
cosaibh, mar fhianuis 'nan 
aghaidh. Gu deimhin a ta 
mi ag ràdh ribh, Gur so-iom- 
chaire 2 a bhitheas e do Sho- 
dom agus do Ghomorah ann 
an là a' bhreitheanais, na 
do'n bhaile sin. 

12 Agus chaidh iad a mach, 
agus shearmonaich iad gu'n 
deanadh daoine aithreachas. 

13 Agus thilg iad a mach 
mòran dheamhan, agus dh'- 
ung iad le h-oladh mòran a 
bha tinn, agus leighis siad 
iad. 

14 Agus chual Herod an 
righ uime, (oir chaidh 'ainm 1 cttarain. 3 so-fhulaing . am follais ; ) agus thubhairt 
e, A ta Eoin Baiste air èirigh 
o na marbhaibh, agus uime 
sin a ta feartan air an oib- 
reachadh leis. 

15 Thubhairt cuid eile, Gur 
e Elias a fann. Agus thubh- 
airt cuid eile, Gur faidh a 
t'ann, no mar aon do na 
fàidhibh. 

16 Ach an uair a chual 
Herod so, thubhairt e, Is e 
Eoin d'an do chuir mise an 
ceann, a th'ann ; dh'èirich e 

na marbhaibh. 

17 Oir chuir Herod fèin a 
mach agus ghlac e Eoin, agus 
cheangail e ann am prìosan 
e, air son Herodiais bean 
phòsda Philip, a bhràthar 
fèin, do bhrìgh gu'n do phòs 
e i. 

18 Oir thubhairt Eoin ri 
Herod, Cha'n 'eil e ceaduichte 
dhuit bean do bhràthar a bhi 
agad. 

19 Uime sin bha diom 3 
mòr aig Herodias ris, agus bu 
mhiann leatha a chur gu bàs , 
ach cha b'urrainn i. 

20 Oir bha eagal Eoin air 
Herod, air dha flos a bhi aige 
gu'm bu duine ceart agus 
naomh e, agus thug e fa'near 4 
e ; agus ^nuair a chual se e, 
rinn e mòran do nithibh air a 
chomhairle, agus dh'èisd e ris 
gu toileach. 

21 Agus air teachd do là 
iomchuidh, rinn Herod, air 
co-ainm an là an d'rugadh e, 
suipeir d'a uaislibh, agus d ? a 
àrd-cheannardaibh, agus do 
mhaithibh Ghalile : 

_ 22 Agus an uair a chaidh 
nighean Herodiais so steach, 
agus a rinn i dannsa, thaitinn 

1 ri Herod agus riu-san a 3 diomb. 4 choimhid se. shuidh maille ris, agus thubh- 
airt an righ ris a' chailin, Iarr 
ormsa ge b'e ni is àill leat, 
agus bheir mi dhuit e. 

23 Agus thug e mionnan 
di, Ge b'e ni a dh'iarras tu 
orm, bheir mi dhuit e, gu leth 
mo rìoghachd. 

24 Agus an uair a chaidh 
i mach thubhairt i r'a màth- 
air, Ciod a dh'iarras mi ì A- 
gus thubhairt ise, Ceann Eoin 
Bhaiste. 

25 Agus chaidh i air ball 
le cabhaig a steach a dh'ionn- 
suidh an righ, agus dh'iarr i, 
ag ràdh, Is àill leam gu'n 
tugadh tu dhomh, gun dàil, 
ceann Eoin Bhaiste air mèis. 

26 Agus bha 'n righ ro 
dhoilich; gidheadh air son a 
mhionnan, agus an dream a 
bha 'nan suidhe maille ris, 
cha robh toil aige a diultadh. 

27 Agus air ball, chuir an 
righ a mach fear-millidh, agus 
dh'àithn e a cheann a thoirt 
a steach : agus dh'imich esan 
agus thug e an ceann deth 
anns a' phrìosan • 

28 Agus thug e a cheann 
leis air mèis, agus thug e do'n 
chailin 1 e: agus thug an 
cailin d'a màthair e. 

29 Agus an uair a chual a 
dheisciobuil sin, thàinig iad 
agus thog iad a chorp, agus 
chuir iad ann an uaigh e. 

30 Agus chruinnicheadh na 
h-Abstoil chum Iosa, agus 
dh'innis iad da na h-uile 
nithe, araon gach ni a rinn 
iad, agus gach ni a theagaisg 
iad. 

31 Agus thubhairt e riu, 
Thigibh-sa air leth do àit 
uaigneach, agus gabhaibh 
fois car tamuill bhig : Oir 1 VI. 

bha mòran a' teachd agus a* 
dol. agus cha robh ùine aca 
uiread as biadh itheadh. 

32 Agus chaidh iad gu àite 
fàsail ann an luing air leth. 

33 Agus chunnaic an sluagh 
iadsan a' falbh, agus dh'aith- 
nich mòran e, agus ruith iad 
d'an cois as na bailtibh uile 
an sin, agus bha iad rompa, 
agus chruinnicheadh iad d'a 
ionnsuidh. 

34 Agus an uair a chaidh 
Iosa mach, chunnaic e sluagh 
mòr, agus ghabh e truas mòr 
dhiubh, a chionn gu'n robh 
iad ' mar chaoraich gun 
bhuachaill aca : agus thòisich 
e air mòran do nithibh a 
theagasg dhoibh. ^ 

35 Agus an uair a bha nis 
mòran do'n là air dol seach- 
ad 2 , thàinig a dheisciobuil 
d'a ionnsuidh, ag ràdh, A ta 
'n t-àite so fàs, agus a ta 
nis mòran do'n là air dol 
thairis : 

36 Leigairfalbh iad, chum 
gu tèid iad do'n tìr mu'n 
cuairt, agus do na bailtibh, 
agus gu ceannaich iad biadh 
dhoibh fèin : oir cha'n 'eil ni 
air bith aca r'a itheadh. 

37 Ach fhreagair esan, a- 
gus thubhairt e riu,Thugaibh- 
sa dhoibh r'a itheadh. Agus 
thubhairt iadsan ris, An tèid 
sinn agus an ceannaich sinn 
luach dhà cheud peghinn a 
dh'aran, chum gu tugamaid 
dhoibh ni r'a itheadh ? 

38 Ach thubhairt esan nu, 
Cia lìon builinn 3 a ta agaibh 1 
rachaibh agus faicibh. Agus 
air faotainn fios doibh, thubh- 
airt iad, Cùig, agus dà iasg. 

39 Agus dh'àithn e dhoibh 
a thoirt orra uile suidhe sìos l ghruagaich, nlonaig, 

76 a air a chaitheadh. 3 aran. MAKC VII. 'nan cuideachdaibh air an 
f heur uaine. 

40 Agus shuidh iad sìos 
'nan buidhnibh fa leth, 'nan 
ceudaibh, agus 'nan leth- 
cheudaibh. 

41 Agus air dha na cùig 
builinnean agus an dà iasg a 
ghabhail, agus amharc suas 
gu nèamh, bheannaich, agus 
bhris e na builinnean, agus 
thug e d'a dheisciobluibh 
iady chum gu'n cuireadh iad 
rompa iad ; agus roinn e an 
dà iasg orra uile. 

42 Agus dh'ith iad uile, 
agus shàsuicheadh iad. 

43 Agus thog iad dà chliabh 
dheug làn do'n bhiadh bhriste, 
agus do na h-iasgaibh. 

44 Agus b'iad an dream a 
dh'ith do na builinnibh cùig 
mìle fear. 

45 Agus air ball cho-èign- 
ich e a dheisciobuil gu dol 
anns an luing, agus dol 
roimhe dh ' ionnsuidh na 
taoibh thall gu Betsaida, gus 
an cuireadh e an sluagh air 
talbh. 

46 Agus an uair a chuir e 
air falbh iad, chaidh e gu 
beinn a dheanamh urnuigh. 

47 Agus an uair a bha an 
t-anmoch ann, bha an long 
am meadhon na mara, agus 
esan 'na aonar air tìr. 

48 Agus chunnaic e iadsan 
air am pianadh ag iomramh ; 
oir bha a' ghaoth 'nan agh- 
aidh ; agus thàinig e d'an 
ionnsuidh mu thimchioll na 
ceathramh faire do'n oidhche, 
ag imeachd air a' mhuir, agus 
b'àill leis dol seachad oirre. 

49 Ach an uair a chunnaic 
ìadsan e ag imeachd air a' 
mhuir, shaoil iad gu'm bu 
tannasg a bh'ann ; ngus 
ghlaodh iad. 

77 50 (Oir chunnaic iad uile 
e, agus bha iad fo bhuaireas : ) 
Agus air ball labhair e riu, 
agus thubhairt e riu, Biodh 
misneach mhaith agaibh ; is 
mise ta ann, na biodh eagal 
oirbh. 

51 Agus chaidh e suas d'an 
ionnsuidh do'n luing ; agus 
luidh a' ghaoth : agus bha 
uamhas mòr thar tomhas orra, 
agus ghabh iad iongantas. 

52 Oir cha d' thug iad fa'- 
near mìorbhuìl nam builinn- 
ean ; oir bha'n cridhe air a 
chruadhachadh. 

53 Agus an uair a chaidh 
iad thairis, thàinig iad gu 
talamh Ghenesaret, agus 
tharruing iad gu tìr. 

54 Agus an uair a thàinig 
iad a mach as an luing, air 
ball dh'aithnich iad e. 

55 Agus ruith iad air feadh 
na tìre sin uile mu'n cuairt, 
agus thòisich iad air an 
dream a bha tinn a ghiùlan 
mu'n cuairt air leabaichibh, 
ge b'e àit an cual iad esan a 
bhi. 

56 Agus ge b'e air bith 
bailte, no caithriche, no dùth- 
aich an deachaidh e steach. 
chuir iad na daoine tinn air 
na sràidibh, agus ghuidh iad 
air gu'm feudadh iad bean- 
tuinn a mhàin ri iomall 'eud- 
aich : agus a mheud is a 
bhean ris, leighiseadh iad. 

CAIB. VII. 

1 Fhuair na Phairisich coire do na 
deisciobluibh do bhrìgh gifn d'ith 
iad le làmhaibh neo-ionnlaidte. 
14 Cha saìaich biadh an duine. 
24 Leighis Criosd nighean aig an 
robh spiorad neò-ghlan, 31 agus 
duine a bha bodhar. 

\ GUS chruinnicheadh na 
^*- Phairisich d'a ionnsuidh, 
agus dream ;ìraidh do na MARC VII. sgrìobhaichibh a thàinig o 
Ierusalem. 

2 Agus an uair a chunnaic 
iad cuid d'a dheisciobluibh 
ag itheadh arain le làmhaibh 
salach, (sin r'a ràdh neo- 
ìonnlaidte,) fhuair iad cron 
doibh. 

3 Oir cha'n ith na Phairis- 
ich, agus na h-Iudhaich uile, 
biadh, mur ionnlaid iad an 
làmhan gu minic, a' coimh- 
ead beul-aithris nan sean- 
airean. 

4 Agus air dhoibh teachd 
o'n mhargadh, mur tum 1 siad 
iad, cha'n ith iad. Agus a 
ta mòran do nithibh eile a 
ghabh iad orra a choimhead, 
mar a ta nigheadh chupan, 
agus phoitean, agus shoith- 
iche umha 2 , agus leabaich- 
ean 3 . 

5 A.n sin dh'f heòraich na 
Phairisich agus na sgrìobh- 
-ichean dheth, C'ar son nach 
'eil do dheisciobuil ag im- 
eachd a rèir beul-aithris nan 
seanairean, ach a ta iad ag 
itheadh arain le làmhaibh 
neo-ionnlaidte 1 

6 Ach f hreagair esan agus 
thubhairt e riu, Is maith a 
rinn Esaias fàidheadaireachd 
mu bhur timchioll-sa, a 
chealgairean, a rèir mar a ta 
e sgrìobhta, A ta am pobull 
so toirt urraim 4 dhomh-sa le 
'm bilibh, ach a ta an cridhe 
fada uam. 

7 Ach is ann gu dìomhan- 
ach a ta iad a' toirt aoraidh 
dhomh-sa, a' teasgasg àith- 
eanta dhaoine mar theagasg. 

8 Oir air dhuibh àithne 
Dhè a thrèigsinn, a ta sibh a' 
cumail orduchaidh dhaoine, 
mar a ta nigheadh phoitean agus chupan : agus mòrau 
eile d'an leitiidibh sin a ta 
sibh a' deanamh. 

9 Agus thubhairt e riu, Is 
maith a ta sibh a' cur air cù] 
àithneDhè,chum gu'n coimh- 
id sibh bhur orduchadh fèin. 

10 Oir thubhairt Maois, 
Thoir urram do t'athair, agus 
do d' mhàthair : agus, Ge 
b'e neach a mhallaicheas 
athair no màthair, cuirear gu 
cinnteach gu bàs e. 

11 Ach their sibhse, Ma 
their neach r'a athair, no r'a 
mhàthair, Biodh e 'na Chorb- 
an, sin r'aràdh, 'na thiodhlac 
do'n teampull, ge b'e ni leis 
am faigheadh tu tairbhe 
uamsa : 

12 Nach leig sibh dha à sin 
suas ni sam bith a dheanamh 
air son 'athar, no a mhàthar ? 

13 A' cur focail Dè an neò- 
bhrigh le bhur beul-aithris 
fèin, a dh'aithris sibh : _ agus 
mòran d'an leithidibh sin do 
nithibh a ta sibh a' deanamh. 

14 Agus 'nuair a ghairm e 
an sluagh uile d'a ionnsuidh, 
thubhairt e riu, Eisdibh 
riumsa uile, agus tuigibh : 

15 Cha'n 'eil ni sam bith 
o'n taobh a muigh do'n duine, 
a thèid a steach ann, d'am 
bheM e 'n comas a shalachadh; 
ach na nithe tha teachd a 
mach as, is iad sin a ta sal- 
achadh an duine. 

16 Ge b'e aig am bheil 
cluasa chum èisdeachd, èisd- 
eadh e. 

17 Agus an uair a chaidh e 
steach do'n tigh o'n t-sluagh, 
chuir a dheisciobuil ceisd air 
mu thimchioll a' chosamh- 
lachd. 

18 Agus thubhairt e riu, 1 ionnlaìd. 2 prais. 

78 3 àiteacha-suidhe . ^owkc Am bheil sibhse mar so fath- 
ast gun tuigse? Nach^ 'eil 
fhios agaibh, ge b'e ni air 
bith athèid a steach san duine 
o'n leth a muigh, nach 'eil e 
'n comas da esan a shalach- 
adhì 

19 Do bhrìgh nach tèid e 
steach d'a chridhe, ach do'n 
bhroinn, agus thèid e mach 
do'n t-slochd shalchair, a' 
glanadh gach uile bhìdh. 

20 Agus thubhairt e, Is e 
an ni a thig a mach as an 
duine, a shalaicheas an duine. 

21 Oir is ann o'n taobh a 
stigh, à cridhe dhaoine, a thig 
a mach droch smuaintean, 
adhaltrannas, strìopachas, 
mortadh, 

22 Goid, sannt, aingidh- 
eachd, mealltaireachd, mac- 
nus 1 , droch shùil, toibheum, 
uabhar, amaideachd : 

23 A ta na h-uilc so uile 
a' teachd a mach o'n taobh a 
stigh, agus a' salachadh an 
duine. 

24 Agus air dha èirigh as 
a sin^chaidh e gu crìochaibh 
Thiruis agus Shidoin : agus 
an uair a chaidh e steach do 
thigh, cha b'àill leis flos a 
bhi aig neach sam bith air ; 
gidheadh cha'n fheudadh e 
bhi'm folach. 

25 Oir chuala bean uime, 
aig an robh nighean bheag, 
anns an robh spiorad neò- 
ghlan agus thàinig i agus 
thuit i aig a chosaibh : 

26 (Agus bu phreugach a' 
bhean, Banshiropheniseach 
a thaobh cinnich;) agus 
ghuidh i air gu'n tilgeadh e 
an deamhan a mach as a 
nighinn. 

27 Agus thubhairt Iosa ! VII. 

nthe, Fulaing do'n chìoinn 
air tùs a bhi air an sàsuchadh : 
oir cha 'n'eil e iomchuidh 
aran na cloinne a ghabhail, 
agus a thilgeadh chum nan 
con. 

28 Agus f hreagair ise agus 
thubhairt i ris, Is fìor sin, a 
Thighearn : gidheadh ithidh 
na coin fo 'n bhord do sbruil- 
each na cloinne. 

29 Agus thubhairt esan 
rithe, Air son na cainnte so 
fèin, imich romhad ; a ta an 
deamhan air dol a mach à d' 
nighinn. 

. 30 Agus an uair a bha ise 
air teachd a dh'ionnsuidh a 
tighe, fhuair i an deamhan 
air dol a mach, agus a nigh- 
ean air a cur 'na luidhe air an 
leabaidh. 

31 Agus a rìs, 'nuair a dh'- 
imich e o chrìochaibh Thiruis 
agus Shidoin, thàinig e gu 
muir Ghalile,troimh mheadh- 
on chrìoch Dhecapolis. 

32 Agus thug iad d'a ionn- 
suidh duine bodhar, aig an 
robh staduich 'na chainnt: 
agus ghuidh iad air gu'n cuir- 
eadh e a làmh air. 

33 Agus thug e a leth o'n 
t-sluagh e, agus chuir e a 
mheoir 'na chluasaibh, agus 
shil 2 e, agus bhean e r'a 
theangaidh. 

34 Agus air dha amharc 
suas gu nèamh, rinn e osna, 
agus thubhairt e ris, Eph- 
phata, is e sin r'a ràdh, Bì 
fosgailte. 

35 Agus àir ball dh'f hosg- 
ladh a chluasan, agus dh'- 
f huasgladh ceangal a theang- 
aidh, agus labhair e gu ceart. 

36 ^ Agus dh'àithn e dhoibh 
gun iad a dh'innseadh sin do 1 amaisceachd. 

79 2 sheil. neach air bith : ach mar is 
mò a thoirmisg esan doibh, 
bu mhòid gu ro mhòr a chuir 
iadsan an gniomh am follais 1 ; 

37 Agus bha iad gu ro 
mhòr air an lìonadh le h-iong- 
antas, ag ràdh, Rinn e na 
h-uile nithe gu maith : tha e 
araon a' tabhairt air na bodh- 
air gu'n cluinn iad, agus air 
na bailbh gu'n labhair iad. 

CAIB. VIII. 

1 Bheathaich Criosd an sluagh gu 
mìorbhuileach. 11 Dhiùlt e comh- 
ar' a thoirt do ?ia Phairisich : 
14 DlCiarr e air a dheisciobu.il 
bhi air am faicill an aghaidh 
taois ghoirt nam Phairiseach agus 
Heroid: 22 Thvg e a radharc do 
dhuine dall. 

A NNS na làithibh sin, air 
J -*- do shluagh ro mhòr a bhi 
ann, agus gun ni air bith aca 
r'a itheadh, ghairm Iosa a 
dheisciobuil d'a ionnsuidh, 
agus thubhairt e riu, 

2 A ta truas mòr agam do'n 
t-sluagh, do bhrìgh gu'n 
d'f han iad a nis tri làithean 
maille rium, agus nach 'eil 
ni air bith aca r'a itheadh ; 

t 3 ^ Agus ma leigeas mi d'an 
tighibh fèin 'nan trasg 2 iad, 
fannuichidh iad air an t- 
slighe : oir thàinig cuid aca 
am fad. 

4 Agus f hreagair a dheis- 
ciobuil e, Cia as a dh'fheudas 
neach iad so a shàsuchadh le 
h-aran an so san f hàsach 1 

5 Agus dh'fhiosraich e 
dhiubh, Cia lìon builinn a 
ta agaibh 1 Agus thubhairt 
iadsan, Seachd. 

6 Agus thug e ordugh 
do'n t-sluagh suidhe, sìos air 
an làr : agus ghlac e na 
seachd builinnean, agus air 
toirt buidheachais, bhris e, VIII. 

agus thug e iad d'a dheis- 
ciobluibh, chum gu'n cuir- 
eadh iad 'nan làthair iad : 
agus chuir iad sìos an làthair 
an t-sluaigh iad. 

7 Agus bha aca beagan 
a dh'iasgaibh beaga : agus 
bheannaich e iad, agus dh'- 
àithn e an cur sìos 'nan làth- 
air mar an ceudna. 

8 Agus dh'ith iad, agus 
shàsuicheadh iad : agus thog 
iad làn sheachd bascaidean 
do'n bhiadh bhriste, a bha 
dh'fhuigheall 3 aca. 

9 Agus bha iadsan a dh'ith 
mu thimchioll cheithir mìle ; 
agus leig e air falbh iad. 

10 Agus air ball chaidh e 
steach an iuing maille r'a 
dheisciobluibh, agus thàinig 
e gu crìochaibh Dhalmanuta. 

11 Agus thàinig na Phair- 
isich a mach : agus thòisich 
iad ri ceisdean a chur air, ag 
iarraidh comhara uaith o 
nèamh, 'ga dhearbhadh. 

12 Agus air deanamh osna 
dhasan 'na spiorad, thubhairt 
e, C'ar son a ta an ginealach 
so ag iarraidh comhara? gu 
deimhin a ta mise ag ràdh 
ribh nach toirear comhara 
do'n ghinealach so. 

13 Agus dh'fhàg e iad, a- 
gus air dha dol a steach do'n 
luing a rìs, chaidh e do'n 
taobh eile. 

14 Agus dhì-chuimhnich na 
deisciobuil aran a thoirt leo ; 
agus cha robh aca ach aon 
bhuilinn 4 maille riu san luing. 

15 Agus dh'àithn e dhoibh, 
ag ràdh, Thugaibh an aire ; 
bithibh air bhur faicill an 
aghaidh taois ghoirt nam 
Phairiseach, agus taois ghoirt 
Heroid. 1 os àird, 2 trosg. 

80 3 dJÌ'fhHÌghleach. * aran. MAKC 

16 Agus bha iadsan a' 
reusonachadh 'nam measg 
fèin, ag ràdh, ls ann air son 
nach 'eil aran againn atae. 

17 Agus air aithneachadh 
sin do Iosa, thubhairt e riu, 
C'ar son a ta sibh a' reuson- 
achadh do bhrìgh nach 'eil 
aran agaibh ? Nach 'eil f hios 
agaibh fathast, agus nach 'eil 
sibh a' tuigsinn? am bheil 
bhur cridhe fathast air a 
chruadhachadh 1 

18 Air dhuibh sùilean a 
bhi agaibh, nach faic sibh? 
agus air dhuibh cluasan a bhi 
agaibh, nach cluinn sibh? a- 
gus nach 'eil sibh a' cuimh- 
neachadh ì 

19 An uair a bhris mi na 
cùig builinnean am measg 
nan cùig mìle, cia lìon cliabh 
làn do bhiadh briste a thog 
sibhì Thubhairt iadsan ris, 
A dhà dheug. 

20 Agus an uair a bhris mi 
na seachd am measg nan 
ceithir mìle, cia lìon bascaid 
làn do bhiadh briste a thog 
sibh 1 Agus thubhairt iadsan, 
Seachd. 

21 Agus thubhairt e nu, 
Cionnus nach 'eil sibh a' 
tuigsinn 1 

22 Agus thàinig e gu Bet- 
saida : agus thug iad d'a 
ionnsuidh duine dall, agus 
ghuidh iad air gu'm beanadh 
e ris. 

23 Agus rug e air làimh an 
doill agus threòraich e mach 
as a' bhaile e ; agus air dha 
a shileadh a chur air a shùil- 
ibh, agus a làmhan a chur 
air, dh'f heòraich e dheth an 
robh e faicinn ni aìr bith. 

24 Agus dh'amhairc esan 
suas, agus thubhairt e, A ta 
mi faicinn dhaoine mar 
chraobhan ag imeachd. 

81 VIII. 

25 'Na dhèigh sm, chuir e 
a làmhan a rìs air a shùilibh, 
agus thug e air amharc suas : 
agus dh'aisigeadh a radharc 
dha f agus chunnaic e gach 
uile dhuine gu soilleir. 

26 Agus chuir e dh'ionn- 
suidh a thighe fèin e, ag ràdh, 
Na rach a steach do'n bhaile, 
agus na innis do neach air 
bith anns a' bhaile e. 

27 Agus chaidh losa agus 
a dheisciobuil a mach gu 
bailtibh Chesarea Philipi : a- 
gus air an t-slighe chuir e 
ceisd air a dheisciobluibh, ag 
ràdh riu, Cò a tha daoine ag 
ràdh is mise 1 

28 Agus fhreagair iadsan, 
Eoin Baiste ; agus cuid eile, 
Elias ; agus cuid eile, Aon do 
na fàidhibh. 

m 29 Agus thubhairt esan 
riu, Ach cò a tha sibhse ag 
ràdhismi? Fhreagair Pead- 
ar agus thubhairt e ris, Is tu 
Criosd. 

30 Agus thug e sparradh 
dhoibh gun iad a dh'innseadh 
so uime do neach sam bith. 

31 Agus thòisich e r'an 
teagasg, gur èigin do Mhac 
an duine mòran do nithibh 
fhulang, agus a bhi air a 
dhiultadh leis na seanairibh, 
agus na h-àrd-shagartaibh, 
agus na sgrìobhaichibh, agus 
a bhi air a chur gu bàs, agus 
èirigh a rìs an dèigh thri 
làithean. 

32 Agus labhair e a' chainnt 
so gu follaiseach. Agus rug 
Peadar air, agus thòisich e 
r'a chronuchadh. 

33 Ach air dhasan tionn- 
dadh mu'n cuairt, agus amh- 
arc air a dheisciobluibh, 
chronuich e Peadar, ag ràdh, 
Imich air mo chùlaobh, a 
Shatam • oii cha'n 'eil spèis agad do nithibh Dhè 1 , ach 
do nithibh dhaoine. 

34 Agus air gairm an t- 
sluaigh, agus a dheisciobul 
d'a ionnsuidh, thubhairt e 
riu, Ge b'e neach leis an àill 
teachd a'm' dhèigh-sa, àich- 
eadhaidh se e fèin, agus tog- 
adh e a chrann-ceusaidh, a- 
gus leanadh e mise. 

35 Oir ge b'e neach leis an 
àill 'anam fèin a choimhead, 
caillidh se e ; ach ge b'e 
neach a chailleas 'anam air 
mo shon-sa, agus air 'son an 
t-soisgeil, coimhididh esan e. 

36 Oir ciod e an tairbhe do 
dhuine, ged chosnadh e an 
saoghal gu h-iomlan, agus 
'anam a chall ì 

37 No ciod a bheir duine 
an èiric 'anama? 

38 Oir ge b'e neach a 
ghabhas nàire dhiomsa, agus 
do m'fhoclaibh, anns a' 
ghinealach adhaltrannach a- 
gus olc so, dheth-san gabh- 
aidh Mac an duine nàire, 
'nuair a thig e an glòir ' Athar, 
maille ris na h - ainglibh 
naomha. 

CAIB. IX. 

1 DIì 1 atharraicheadh cruth Iosa. 
11 Theagaìsg e a dheisciobuil mu 
thimchioll teachd Eliais : 14 Thilg 
e mach Spiorad balbhagus bodhar : 
30 Roimh - innis e a bhùs agus 
^aiseirigh. 

A GUS thubhairt e riu, Gu 
^ deimhin a ta mi ag ràdh 
ribh, gu bheil cuid dhiubhsan 
a ta 'nan seasamh an so, nach 
blais bàs, gus am faic iad 
rìoghachd Dhè a' teachd le 
cumhachd. 

2 Agus an ceann shè làith- 
ean, thug Iosa Peadar, agus 
Seumas, agus Eoin leis, agus 
threòruich e iad leo fèin air C IX. 

leth gu beinn àird : agus dh'- 
atharraicheadh a chruth 'nam 
flanuis. 

3 Agus rinneadh 'eudach 
dealrach, ro gheal mar an 
sneachdadh; air mhodh nach 
robh e'n comas do ghlanadair 
eudaich sam bith air talamh 
a ghealachadh. 

4 Agus dh'fhoillsicheadh 
dhoibh Elias maille ri Maois : 
agus bha iad a' còmhradh ri 
Iosa. 

5 Agus fhreagair Peadar, 
agus thubhairt e ri Iosa, A 
mhaighstir, is maith dhuinne 
bhi an so : air an aobhar sin 
deanamaid tri pàilliuna 2 ; aon 
duitse, agus aon do Mhaois, 
agus aon do Elias. 

6 Oir cha robh f hios aige 
ciod a theireadh e: oir bha 
iad fuidh eagal ro mhòr. 

7 Agus thàinig neul a chuir , 
sgàile orra, agus thàinig guth 
as an neul, ag ràdh, Is e so 
mo Mhac gràdhach-sa èisd- 
ibh ris. 

8 Agus air ball, an uair a 
dh'amhairc iad mu'n tim- 
chioll, cha'n fhac iad neach 
air bith à sin suas, ach Iosa | 
'na aonar maille riu. 

9 Agus ag teachd dhoibh 
a nuas o'n bheinn, dh'àithn 

e dhoibh gun na nithe a j 
chunnaic iad innseadh do 
neach sam bith, gus an èir- 
eadh Mac an duine a rìs o na 
marbhaibh. 

10 Agus ghlèidh iad a' 
chainnt so aca fèin, a' fios« j 
rachadh d'a chèile ciod bu 
chiall do'n aiseirigh o na 
marbhaibh. 

11 Agus dh'fheòraich iad 
deth, ag ràdh, C'ar son a ta 
na sgrìobhaichean ag ràdh, | ' cìuC n 'etì d' aire aìr idthibh JDhc. 

82 2 bothaìn. MARC IX. gur èigin Elias a theachd air 
tùs? 

12 Agus f hreagair esan a- 
gus thubhairt e riu, Thig 
Elias gu deimhin air tùs, agus 
aisigidh e na h-uile nithe, a- 
gus mar a ta e sgrìobhta mu 
Mhac an duine, gu bheil e 
gu mòran do nithibh f hulang, 
agus a bhi air a chur an 
dìmeas. 

13 Ach a ta mi ag ràdh 
ribh, gu bheil Elias da rìreadh 
air teachd, agus rinn iad ris 
gach ni a thogair iad, a rèir 
mar a ta e sgrìobhta uime. 

14 Agus 'nuair thàinig e 
chum a dheisciobul, chunn- 
aic e sluagh mòr mu'n tim- 
chioll, agusna sgrìobhaichean 
a' deasboireachd riu. 

15 Agus air ball bha 'n 
sluagh uile, 'nuair a chunnaic 
iad e, fo uamhas mòr, agus 
airdhoibh ruith d'aionnsuidh, 
chuir iad fàilte air. 

16 Agus dh'f hiosraich e do 
na sgrìobhaichibh, Ciod e mu 
am bheil sibh a' deasboir- 
eachd riu 1 

17 Agus air freagairt do 
neach do'n t-sluagh, thubh- 
airt e, A mhaighstir, thug mi 
mo mhac a d' ionnsuidh, anns 
am bheil spiorad balbh : 

18 Agus ge b'e ionad sam 
bith an glac se e, a ta e 'ga 
tharruing as a chèile ; agus a 
ta e cur cobhair as a bheul, 
agus a' gìosgarnaich le 'fhiac- 
laibh, agus a ta e a' seargadh 
as : agus thubhairt mi li d' 
dheisciobluibh, iad g'a chur 
a mach, agus cha b'urrainn 
iad. 

19 Ach fhreagair esan, a- 
gus thubhairt e ris, O chinn- 
ich gun chreidimh, cia fhad a bhitheas mi maille ribhì 
cia fhad a dh'fhuilgeas mi 
sibh? thugaibh e a m'ionn- 
suidh. 

20 Agus thug iad d'a ionn- 
suidh e : agus an uair a 
chunnaic se e, reub an spior- 
ad air ball e ; agus thuit e air 
an talamh, agus bha e 'ga 
aoirneagan 1 fèin, agus a' cur 
cobhair as a bheuL 

21 Agus dh'fhiosraich e 
d'a athair, Cia f had an aimsir 
o thàinig so air ì agus thubh- 
airt e, O bha e 'na leanabh. 

22 Agus gu minic thilg e 
san teine e, agus anns an 
uisge, chum gu milleadh se 
e : ach ma ta thusa comasach 
air ni sam bith a dheanamh, 
gabh truas dinn, agus cuidich 
leinn. 

23 Ach thubhairt Iosa ris, 
Ma 's urrainn thusa creidsinn, 
a ta gach aon ni comasach 
do'n neach a chreideas. 

24 Agus ghlaodh athair an 
leinibh a mach air ball, agus 
thubhairt e le deuraibh, A ta 
mi creidsinn, a Thighearn ; 
cuidich thusa le mo mhi- 
chreidimh. 

25 Agus an uair a chunnaic 
Iosa an sluagh a' ruith cuid- 
eachd, chronuich e an spiorad 
neòghlan, ag ràdh ris, A 
spioraid bhailbh agus bhodh- 
air, a ta mi ag orduchadh 
dhuit, Thig a mach as, agus 
na rach 2 a steach ann ni's 
mò. 

26 Agus ghlaodh an spiorad, 
agus reub e gu ro ehràiteach 
e, agus chaidh e mach as : 
agus bha e'n riochd mairbh, 
ionnus gu'n dubhairt mòran, 
Tha e marbh. 

27 Ach air do Iosa a ghlac- 1 aomeagan, aonairt. 

83 2 feiriff, gabh. MARC IX. adh air làimh, thog e suas e, 
agus dh' èirich e. 

28 Agus an uair a chaidh 
e steach do'n tigh, dh'f hios- 
raich a dheisciobuil deth an 
uaignidheas, C'ar son nach 
b' urrainn sinne a thilgeadh 
mach 1 

29 Agus thubhairt esan riu, 
Cha'n eil e comasach gu'n 
tèid a' ghnè so mach le ni air 
bith, ach le h-urnuigh agus 
trasgadh. 

30 Agus dh'imich iad as a 
sin, agus chaidh iad troimh 
Ghalile : agus cha b'àill leis 
f hios so bhi aig aon neach. 

31 Oir theagaisg e a dheis- 
ciobuil fèin, agus thubhairt e 
riu, A ta Mac an duine air a 
thabhairt thairis do làmhaibh 
dhaoine, agus cuiridh iad gu 
bàs e ; agus an dèigh a chur 
gu bàs èiridh e a rìs an treas 
là. 

32 Ach cha do thuig iad a' 
chainnt so, agus bha eagal 
orra fheòraich dheth. 

33 Agus thàinig e gu Ca- 
pernaum; agus air dha bhi 
san tigh, dh'fhiosraich e 
dhiubh, Ciod e mu'n robh 
sibh a' deasboireachd eadar- 
aibh fèin, air an t-slighe? 

34 Ach dh'fhan iadsan 
'nan tosd : oir air an t-slighe 
bha iad a' reusonachadh eat- 
orra fèin, co aca bu mhò a 
hhiodh. 

35 Agus air suidhe dha, 
ghairm e'n dà fhear dheug 
d'a ionnsuidh, agus thubhairt 
e riu, Ge b'e neach leis am 
miann a bhi air thoiseach, 
bithidh esan air dheireadh air 
chàch uile, agus 'na sheirbh- 
ìseach do na h-uile. 

36 Agus ghabh e leanabh, agus chuir e 'nam meadhon 
e : agus an uair a thog e suas 
'na uchd e, thubhairt e riu. 

37 Ge b'e neach a ghabhas 
ri h-aon d'an leithidibh so do 
leanabaibh a'm' ainm-sa, a 
ta e a' gabhail riumsa ; agus 
ge b'e neach a ghabhas rium- 
sa, cha mhise ris am bheil e 
a' gabhail, ach an Ti a chuir 
uaith mi. 

38 Agus fhreagair Eoin 
e, ag ràdh, A mhaighstir, 
chunnaic sinne neach nach 
'eil 'gar leantuinn 1 a' tilgeadh 
a mach dheamhan a'd' ainm- 
sa; agus bhac 2 sinn e, a 
chionn nach 'eil e 'gar lean- 
tuinn fèin 

39 Ach thubhairt Iosa, Na 
bacaibh e : oir cha'n 'eil neach 
sam bith a ni mìorbhuil a'm' 
ainm-sa, d'am bheil e'n com- 
as olc a labhairt gu h-eal- 
amh umam. 

40 Oir ge b'e neach nach 
'eil 'nar n-aghaidh, a ta e 
leinn 3 . 

41 Oir ge b'e neach a bheir 
cupan uisge dhuibh-sa r'a òl 
a'm' ainm-sa, a chionn gur 
le Criosd sibh, gu deimhin a 
ta mi ag ràdh ribh, nach caill 
e a dhuais. 

42 Agus ge b'e bheir aobhar 
oilbheim do aon neach do 
na h-aonaibh beaga so, a ta 
creidsinn annam-sa, b' f hearr 
dha gu'm biodh clach-mhuil- 
inn air a crochadh m'a mhuin- 
eal, agus gu'm biodh e air a 
thilgeadh san f hairge. 

43 Agus ma bheir do làmh 
aòbhar oilbheim dhuit, gearr 
dhiot i : is fearr dhuit dol a 
steach do'n bheatha air leth- 
làimh, na dà làimh a bhi 
agad, agus dol gu h-ifrinn, 1 leanmlminn. 2 thoirmisg. 

84 3 'nur n-aghaidh a ta e Isibh. do'n teine nach mùchar a 
chaoidh ; 

44 Far nach bàsaich an 
cnuimh, agus nach tèid an 
teine as. 

45 Agus ma bheir do chos 
aobhar oilbheim dhuit, gearr 
dhiot i : is fearr dhuit dol a 
steach do'n bheatha air leth- 
chois, na dà chois a bhi agad ; 
agus a bhi air do thilgeadh 
ann an ifrinn, do'n teine nach 
mùchar a chaoidh ; 

46 Far nach bàsaich an 
cnuimh, agus nach tèid an 
teìne as. 

47 Agus ma bheir do shùil 
aobhar oilbheim dhuit, spìon 
asad i: is fearr dhuit dol a 
steach^ do rìoghachd Dhè air 
aon sùil, na dà shùil a bhi 
agad, agus a bhi air do thilg- 
eadh ann an teine ifrinn ; 

48 Far nach bàsaich an 
cnuimh, agus nach tèid an 
teine as. 

49 Oir saillear gach aon 
neach le teine, agus saillear 
gach aon ìobairt le salann. 

50 Is maith an salann : 
ach ma chailleas an salann a 
shaillteachd, ciod e leis an 
dean sibh deadh-bhlàsda el 

j Biodh agaibh salann annaibh 
I fèin, agus bithibh sìochail 
r'a chèile. 

CAIB. X. 

1 A ta Criosd a* deasboireachd ris 
na Phairisich mu thimchioll deal- 
achaidh fir agus mnà pòsda : 13 
bheannaìch e clann a thugadh d'a 
ionnsuidh. 32 Roimh-innis e a 
bhàs agus 'aiseirigh. 46 DlCaisig 
\ e a radharc do Bhartimeui. 

\ GUS air èirigh dha as a 
■ sin, thainig e gu crìoch- 
i aibh Iudea troimh an dùth- 
j oich a ta air an taobh thall do 
lordan : agus thàinig slòigh 
d'a ionnsuidh a rìs ; agus mar 
85 C X. 

bu ghnàth leis, theagaisg e 
iad a rìs. 

2 Agus thàinig na Phairis- 
ich d'a ionnsuidh, agus dh'- 
f hiosraich iad deth, Am bheil 
e ceaduichte do dhuine a 
bhean a chur air falbh ì 'ga 
dhearbhadh. 

3 Ach f hreagair esan agus 
thubhairt e riu, Ciod a cìh'- 
aithn Maois dhuibh ? 

4 Agus thubhairt iadsan, 
Thug Maois cead duinn litir- 
dhealaich a sgrìobhadh, agus 
a cur air falbh. 

5 Agus f hreagair Iosa agus 
thubhairt e riu, Air son cruais 
bhur cridhe, sgrìobh e an 
àithne so dhuibh. 

6 Gidheadh o thoiseach na 
cruitheachd, rinn Dia iad fear 
agus bean. 

7 Air an aobhar so, fàgaidli 
duine 'athair agus a mhàthair, 
agus dlùth - leanaidh e r'a 
mhnaoi-phòsda : 

8 Agus bithidh iad araon 
'nan aon f heoil ; ionnus nacli 
dithis ìad o sin suas, ach aon 
fheoil. 

9 Air an aobhar sin, an ni 
a chuir Dia cuideachd, na 
cuireadh duine o chèile. 

10 Agus anns an tigh, dh'- 
f heòraich a dheisciobuil deth 
a rìs mu thimchioll an ni 
cheudna. 

11 Agus thubhairt e riu, 
Ge b'e neach a chuireas air 
falbh a bhean fèin, agus a 
phòsas bean eile, a ta e a' 
deanamh adhaltrannais ^na 
h-aghaidh. 

12 Agus ma chuireas bean 
air falbh a fear fèin, agus ma 
bhitheas i air a pòsadh ri fear 
eile, a ta i a' deanamh adhalt- 
rannais. 

^ 13 Agus thug iad leanabana 
d'a ionnsuidh, chum gu'm MARC X. beanadh e riu; agus chron- 
uich adheisciobuil a' mhuinn- 
tir a thug leo iad. 

14 Ach an uair a chunnaic 
losa sin, bha e ro dhiombach, 
agus thubhairt e riu, Leigibh 
do na leanabanaibh teachd a 
m' ionnsuidh, agus na bacaibh 
iad : oir is ann d'an leithidibh 
a ta rioghachd Dhè. 

15 Gu deimhin a ta mi ag 
ràdh nbh, Ge b'e neach nach 
gabh rìoghachd Dhè mar 
leanabh beag, nach tèid e gu 
bràth a steach innte. 

16 Agus ghlac e 'na uchd 
iad, agus chuir e a làmhan 
orra, agus bheannaich e iad. 

17 Agus an uair a chaidh 
e mach air an t-slighe, thàinig 
neach 'na ruith, agus leig se 
e fèin air a ghlùinibh dha, a- 
gus dh'fheòraieh 1 e dheth, A 
mhaighstir mhaith, ciod a ni 
mi chum gu sealbhaich mi a' 
bheatha mhaireannach 1 

18 Agus thubhairt losa ris, 
C'ar son a ghoireas 2 tu maith 
dhiomsa? cha'n 'eil neach 
sam bith maith, ach a h-aon, 
is e sin Dia. 

19 Is aithne dhuit na h- 
àitheanta, Na dean adhal- 
trannas, Na dean mortadh, 
Na goid, Na toir fìanuis 
bhrèige, Na dean eucoir 3 , 
Thoir urram do t'athair, agus 
do d' mhàthair. 

20 Ach fhreagair esan 
agus thubhairt e ris, A 
mhaighstir, choimhid mi iad 
so uile o m'òige. 

21 Agus air amharc do 
Iosa air, ghràdhaich se e, a- 
gus thubhairt e ris, A ta aon 
nidh'uireasbhuidh ort : imich, 
reic na bheil agad, agus tabh- 
air do na bochdaibh, agus bithidh agad ionmhas air 
nèamh ; agus thig, tog an 
crann - ceusaidh, agus lean 
mise. 

22 Agus bha doilghios 
airsan air son nam briathra 
sin, agus dh'f halbh e gu tuirs- 
each ; oir bha mòran saoibh- 
reis aige. 

23 Agus air amharc do 
Iosa mu'n cuairt, thubhairt e 
r'a dheisciobluibh, Cia deac- 
air 4 do'n mhumntir sin aig 
am bheil mòr-shaoibhreas dol 
a steach do rìoghachd Dhè I 

24 Agus bha mòr-uamhas 
air na deisciobluibh air son 

a bhriathra. Ach fhreagair j 
Iosa a rìs, agus thubhairt e ! 
riu, A chlann, cia deacair 
dhoibh - san a chuireas an 
dòigh ann an saoibhreas, dol 
a steach do rìoghachd Dhè ! j 

25 Is usadh do chàmhal 
dol troimh chrò na snàthaid, 
na do dhuine saoibhir dol a 
steach do rìoghachd Dhè. 

26 Ach bha uamhas orra- 
san thar tomhas, ag ràdh eat- 
orra fèin, Cò, ma seadh, a ; 
dh'fheudas a bhi air a shaor- 
adh? 

27 Agus air do Iosa amh- 
arc orra, thubhairt e, Do 
dhaoinibh a ta so eu-comas- 
ach, ach cha 'n'eil e do Dhia : 
oir do Dhia a ta na h-uiie 
nithe comasach. 

28 Agus thòisich Peadar 
air a ràdh ris, Feuch, thrèig 
sinne na h-uile nithe, agus 
lean sinn thusa. 

29 Ach fhreagair Iosa, a- i 
gus thubhairt e, Gu deimhin ! 
a ta mi ag ràdh ribh, nach : 
'eil neach sam bith a dh'f hàg 
tigh, no bràithre, no peath- j 
raiche, no athair, no màthair, ' 1 dWj'hìosraich. 3 ghairmeas. 

86 3 mealltaireaehd. 4 doilich. MA.RC X. no bean - phòsda, no clann, 
no fearann, air mo shonsa a- 
gus air son an t-soisgeil, 

30 INach faigh a cheud 
uìread san aimsir so fèin, 
tighean, agus bràithrean, a- 
gus peathraichean, agus 
màthraichean, agus clann, 
agus fearann, maille ri geur- 
leanmhuinn; agus anns an 
t-saoghal a ta ri teachd, a' 
bheatha mhaireannach. 

31 Ach a ta mòran air thùs, 
a bhitheas air dheireadh ; a- 
gus air dheireadh, d bhitheas 
air thùs. 

32 Agus bha iad air an t- 
slighe a' dol suas gu Ierusa- 
lem : agus bha Iosa ag im- 
eachd rompa; agus ghlac 
uamhas iad, agus ag dhoibh 
esan a leantuinn, bha eagal 
orra. Agus thug e an dà 
f hear dheug air leth a rìs, a- 
gus thòisich e air na nithe a 
bha gu tachairt da innseadh 
dhoibh, 

33 Ag ràdhy Feuch, a ta 
sinn a' dol suas gu Ierusa- 
lem ; agus bithidh Mac an 
duine air a thoirt thairis do 
na h-àrd-shagartaibh 2 , agus 
do na sgrìobhaichibh : agus 
dìtidh iad chum bàis e, agus 
bheir iad thairis e ao na 
Cinnich ; 

34 Agus ni iad fanoid air, 
agus sgiùrsaidh iad e, agus 
tilgidh iad smugaid air, agus 
cuiridh iad gu bàs e : agus 
air an treas là èiridh e a rìs. 

35 Agus thàinig d'a ionn- 
suidh Seumas agus Eoin, mic 
Shebede, ag ràdh, Amhaigh- 
stir, is aill leinn gu'n dean 
thu dhuinne ge b'e ni a dh'- 
iarras sinn. 

36 Agus thubhairt esan l prlomh-sJtagasrtaibh. 

87 riu, Ciod is àill leibh mise 
a dheanamh dhuibh 1 

37 Agus thubhairt iadsan 
ris, Deònuich dhuinne gu'n 
suidheamaid, a h-aon air do 
làimh dheis, agus am fear 
eile air do làimh chlì, ann do 
ghlòir. 

38 Ach thubhairt Iosa riu, 
Cha'n aithne dhuibh ciod a 
ta sibh ag iarraidh : am bheiì 
sibh comasach air a' chupan 
òl a dh'òlas mise'? agus a 
bhi air bhur baisteadh ìeis a' 
bhaisteadh leis am baistear 
mise ì 

39 Thubhairt iadsan ris, A 
ta sinn comasach. Ach thubh- 
airt Iosa riu, Olaidh sibhse 
gu deimhin an cupan a dh'- 
òlas mise ; agus baistear sibh 
leis a' bhaisteadh leis am 
baistear mise : 

40 Ach suidhe air mo làimh 
dheis, agus air mo làimh chlì, 
cha leamsa sin r'a thabhairt, 
ach dhoibh-san d'an d'ull- 
uicheadh e. 

41 Agus air cluinntinn so 
do'n deichnear, thòisich iad 
air mòr-chorruich a ghabhail 
ri Seumas agus Eoin. 

42 Ach ghaiim losa iad 
d'a ionnsuidh, agus thubhairt 
e riu, A ta f hios agaibh gu 
bheil aca-san a ta air am 
meas mar uachdarain air 
na Cinnich, àrd-thighearnas 
orra ; agus gu bheil aig an 
daoinibh mòra làn-ùghdarras 
orra. 

43 Ach cha bhi e mar sin 
'nur measgsa: ach ge b'e 
neach le'n àill a bhi mòr 'nur 
measg, bithidh e 'na òglach 
agaibh : 

44 Agus ge b'e neach agaibh 
le'n àill toiseach a bhi aige, 
bithidh e 'na sheirbhiseach 
do na h-uile. MARC XI. 45 Oir cha d'thàinig eadhon 
Mac an duine chum gu'n 
deantadh frithealadh dha, ach 
a dheanamh frithealaidh, a- 
gus a thoirt 'anama fèin mar 
èiric air son mhòran. 

46 Agus thàinig iad gu 
lericho : agus air imeachd 
dhasan agus d'a dheisciob- 
luibh, agus do shluagh mòr, 
a mach à Iericho, bha Barti- 
meus an dall, mac Thimeuis, 
'na shuidhe ri taobh na slighe, 
ag iarraidh dèirce. 

47 Agus an uair a chual e 
gu'm b'e Iosa o Nasaret a 
bh'ann, thòisich e ri glaodh- 
aich, agus a ràdh, Iosa, Mhic 
Dhaibhidh, dean tròcair orm. 

48 Agus chronuich mòran e, 
chum gu'm biodh e 'na thosd : 
ach bu ro mhòid a ghlaodh 
esan, A Mhic Dhaibhidh, 
dean tròcair orm, 

49 Agus sheas Iosa, agus 
dh'àithn e esan a ghairm d'a 
lonnsuidh: agus ghairm iad 
an dall, ag ràdh ris, Biodh 
misneach agad, èirich ; tha e 
ga d'ghairm. 

50 Agus air dhasan 'f hall- 
uinn 1 a thilgeadh uaith, dh'- 
èirich e, agus thàinig e gu 
Iosa. 

51 Agus f hreagair losa, a- 
gus thubhairt e ris, Ciod is 
àill leat mise a dheanamh 
dhuit 1 Thubhairt an dall ris, 
A Thighearn, mi dh'fhaot- 
ainn mo radhairc. 

52 Agus thubhairt Iosa ris, 
Imich ; shlànuich do chreid- 
imh thu . Agus air ball f huair 
e a radharc, agus lean e Iosa 
san t-slighe. 

CAIB. XL 

1 Mharcaich losa gu buadhack do 
lerusalem ; 12 mhalluich e «' 1 1 'cudach-uachdair \ 

88 chraobh air an robh duilleach gun 
mheas ; 15 ghlan e an teampull : 
20 dliearalaich e a dheisciobuil 
chum iad a bhi seasmhach sa' 
chreidimhy S&c. 

\ GUS an uair a thàinig iad' 
am fagus do Ierusalem, 
gu Betphage agus Betani, aig 
sliabh nan crann-oladh, chuir 
e uaith dithis d'a dheisciob- 
luibh, 

2 Agus thubhairt e riu, 
Rachaibh do'n bhaile ud 
thall fa bhur comhair; agus 
air ball an uair a thèid sibh a 
steach ann, gheibh sibh searr- 
ach ceangailte, air nach do 
shuidh aon duine riamh ; 
fuasglaibh e, agus thugaibh 
leibh e 

1 3 Agus ma their neach air 
bith ruibh, C'ar son a ta sibli 
a' deanamh so \ abraibh, Gu 
bheil feum aig an Tighearn 
air ; agus air ball cuiridh e'n 
so e. 

4 Agus dh'imich iad, agus 
f huair iad an searrach ceang- 
ailte a muigh aig an dorus, 
aig coinneachadh dà shlighe ; 
agus dh'fhuasgail iad e. 

5 Agus thubhairt cuid 
dhiubh-san, a bha 'nan seas- 
amh an sin, riu, C'ar son a 
ta sibh a' fuasgladh an t- 
searraich ? 

6 Agus thubhairt iadsan 
riu mar a dh'àithn losa 
dhoibh : agus leig iad uatha 
iad. 

7 Agus thug iad an sean - 
ach chum Iosa, agus chuir 
iad am falluinnean air ; agus 
shuidh esan air. 

8 Agus sgaoil mòran am 
falluinnean fèin air an t- 
slighe : agus ghearr cuid eile 
geugan do na craobhaibh, 
agus sgaoil ìad air an t-slighe 
iad. 

9 Agus ghlaodh iadsan a MARC XI. bha 'g imeachd roimhe, agus 
ìadsan a bha 'ga leantuinn, 
ag ràdh, Hosanna, is beann- 
aichte an ti a ta teachd ann 
an ainm an Tighearn. 

10 Is beannaichte rìogh- 
achd ar n-Athar Daibhidh, a 
ta teachd [ann an ainm an 
Tighearna ;J Hosanna anns 
na h-àrdaibh. 

11 Agus chaidh Iosa a 
steach do Ierusalem, agus 
do'n teampull ; agus an uair 
a dh'amhairc e air gach ni 
mu'n cuairt, agus a bha 'm 
feasgar a nis air teachd, chaidh 
e mach gu Betani maille ris 
an da f hear dheug. 

12 Agus air an là màireach, 
'nuair a chaidh iad a mach à 
Betani, dh'fhàs e ocrach. 

13 Agus air faicinn craoibh- 
f hìge fada uaith, air an robh 
duilleach, thàinig e, dh'- 
fheuchainn am faigheadh e 
ni sam bith oirre : agus air 
dha teachd d'a h-ionnsuidh, 
cha d'fhuair e ni sam bith 
ach duilleach ; oir cha robh 
àm tionail nam fìge fathast 
ann. 

14 Agus fhreagair Iosa a- 
gus thubhairt e rithe, Nar 
itheadh neach sam bith tor- 
adh dhiotsa o so suas a 
chaoidh. Agus chual a dheis- 
ciobuil e. 

15 Agus thàinig iad gu le- 
rusalem : agus chaidh Iosa a 
steach do'n teampull, agus 
thòisich e air an dream a bha 
reiceadh agus a' ceannach 
san teampull a chur a mach, 
agus thilg e thairis bùird 
luchd malairt an airgid, agus 
caithriche na muinntìr a bha 
reiceadh choluman : 

16 Agus cha'n fhuilgeadh e gu'n giùlaineadh 1 neach 
sam bith soitheach troimh an 
teampull. 

17 Agus theagaisg e, ag 
ràdh riu, Nach 'eil e sgrìobh- 
ta, Goirear tigh urnuigh do 
m' thighsa do 2 na h-uile 
chinnich 1 Ach rinn sibhse 'na 
gharaidh luchd-reubainn e. 

18 Agus chuala na sgrìobh- 
aichean agus na h-àrd-shag- 
airt 3 so, agus dh'iarr iad 
cionnus a dh'fheudadh iad 
esan a mhilleadh : oir bha 
'eagal-san orra, do bhrìgh 
gu'n robh an sluagh uile fo 
iongantas mòr r'a theagasg. 

19 Agus an uair a bha am 
feasgar air teachd, chaidh e 
mach as a' bhaile 4 . 

20 Agus air mhaduinn, ag 
gabhail seachad dhoibh, 
chunnaic iad an crann-fìge 
air crìonadh o f hreumhaibh. 

21 Agus air cuimhneach- 
adh do Pheadar, thubhairt e 
ris, A mhaighstir, feuch, a ta 
a' chraobh-fhìge, amhaliuich 
thu, air crìonadh. 

22 Agus f hreagair l'osa, a- 
gus thubhairt e riu, Biodh 
creidimh Dhè agaibh. 

23 Oir gu deimhin a ta mi 
ag ràdh ribh, ge b 7 e neach a 
their ris a' bheinn so, Togar 
thu, agus tilgear san fhairge 
thu, agus nach bi fo amharus 
'na chridhe, ach a chreideas 
gu'n tachair na nithe a their 
e, thig gach ni a their e gu 
crìch dha. 

24 Air an aobhar sin tha 
mi ag ràdh ribh, Ge b'e nithe 
air bith a dh'iarras sibh ann 
an urnuigh, creidibh gu'm 
faigh sibh, agus gheibh sibh. 

25 Agus an uair a sheasas 
sibh a' deanamb urnuigh, 1 iomchaireadh, ^leis. 3 priomh-shagairt. 4 a* chaithir. 

89 MARC XII. maithibh, ma ta ni air bith 
agaibh an aghaidh aoin 
duine ; chum gu maith bhur 
n-Athair a ta air nèamh bhur 
peacanna fèin duibhse. 

26 Ach mur maith sibhse, 
cha mhò a mhaitheas bhur 
n-Athair a ta air nèamh bhur 
peacanna fèin duibhse. 

27 Agus thàinig iad a rls 
gulerusalem : agus airdhasan 
bhi a' spaisdeireachd 1 anns 
an teampull, thàinig d'a 
ionnsuidh na h-ard-shagairt 2 , 
agus na sgrìobhaichean, agus 
na seanairean. 

28 Agus thubhairt iad ris, 
Ciod e an t-ùghdarras leis am 
bheil thu a' deanamh nan 
nithe so 1 Agus cò thug dhuit 
an t-ùghdarras so chum na 
nithe so dheanamh ? 

29 Agus f hreagair Iosa a- 
gus thubhairt e riu, Feòraich- 
idh mise mar an ceudna aon 
ni dhibhse, agus freagraibh 
mi, agus innsidh mise dhuibh- 
sa ciod e an t-ùghdarras leis 
am bheil mi deanamh nan 
nithe so. 

30 An ann o nèamh, no o 
dhaoinibh a thàinig baisteadh 
Eoin 1 freagraibh mi. 

31 Agus bha iad a' reuson- 
achadh eatorra fèin, ag ràdh, 
Ma their sinn, O nèamh ; 
their esan ruinn, C'ar son ma 
seadh nach do chreid sibh e ? 

32 Ach ma their sinn, O 
dhaoinibh ; bha eagal an t- 
sluaigh orra ; oir b'e meas 
gach uile air Eoin gu'm b'- 
f hàidh e gu fTrinneach. 

33 Agus air freagairt 
dhoibh, thubhairt iad ri losa, 
Cha'n 'eil f hios againn. Agus 
f hreagair Iosa agus thubhairt 
e riu, Cha mhò a dh'innseas 1 sràideìs. 

90 mìse dhuibhse ciod e an t- 
ùghdarras leis am bheil mi 
deanamh nan nithe so. 

CAIB. XII. 

1 DJCinnis Criosdrounh-làimh diùlt- 
adh nan ludfiach, agus gairm na?i 
Cinneach. ^ 13 Sheachainn e an 
ribe a chuir na Phairistch, agus 
na Herodianaick roimhe : 18 
nochd e mearachd nan Sad?isach 
mu thimchioll aiseirigh nam 
marbh. 

A GUS thòisich e air labh- 
airt riu ann an cosamh- 
lachdaibh. Shuidhich duine 
àraidh fion-lios, agus chuir e 
gàradh mu'n cuairt air, agus 
chladhaich e ionad-bruthaidh 
nam fion dhearc, agus thog e 
tùr, agus shuidhich e air 
tuath e, agus ghabh e a thur- 
us as a dhùthaich. 

2 Agus san àm dhligheach 
chuir e seirbhiseach a dh'- 
ionnsuidh na tuatha, chum 
gu'm faigheadh e do thoradh 
an fhìon-lios o'n tuath. 

3 Ach aij* dhoibh-san esan 
a ghlacadh, bhuail iad e, a- 
gus chuir iad uatha falamh e. 

4 Agus a rls chuir e seirbh- 
iseach eile d'an ionnsuidh | 
agus chlach iad e, agus reub 
iad a cheann, agus chuir iad 
uatha e le h-easurram. 

5 Agus a rls chuir e neach 
eile d'an ionnsuidh ; agus esan 
mharbh iad : agus mòran eile, 
a' bualadh cuid diubh, agus 
a' marbhadh cuid eile. 

6 Fathast uime sm, air dha 
aon Mhac a bhi aige, a b' 
ionmhuinn leis, chuir e esan 
mar an ceudna fa dheòidh 
d'an ionnsuidh, ag ràdh, Bheir 
iad urram do m' Mhac. 

7 Ach thubhairt an tuath 
sin 'nam measg fèin, Is e so 
an t-oighre ; thigibh, marbh- 2 prlomk-shagairt. MAIIC XII. amaid e, agus bithidh an 
oighreachd againn fèin. 

8 Agus rug iad air, agus 
mharbh iad e, agus thilg ìad 
a mach as an f hìon-lios e. 

9 Ciod e uime sin a ni 
Tighearn an f hìon-lios ? Thig 
e agus sgriosaidh e 'n tuath 
sin, agus bheir e am f ìon-lios 
do dhaoinibh eile. 

10 Nach do leugh sibh an 
sgriobtuir so? A' chlach a 
dhiùlt na clachairean, rinn- 
eadh ceann na h-oisinn dith. 

11 Kinneadh so leis an 
Tighearn, agus is iongantach 
e 'nar sùilibh-ne. 

12 Agus dh'iarr ìad breith 
air, ach bha eagal an t-sluaigh 
orra ; oir thuig iad gu'm b'ann 
'nan aghaidh fèin a labhair e 
an cosamhlachd : agus air 
fhàgail doibh, dh'imich iad 
rompa. 

13 Agus chuir iad d'a 
ionnsuidh dream àraidh do 
na Phairisich, agus do luchd- 
leanmhuinn Heroid, chum 
gu'n glacadh iad e 'na chainnt. 

14 Agus air dhoibh - san 
teachd, thubhairt iad ris, A 
mhaighstir, a ta f hios againn 
gu bheil thusa firinneach, a- 
gus nach 'eil suim agad do 
neach air bith : oir cha'n 
'eil thu ag amharc air gnùis 
dhaoine, ach a' teagasg slighe 
Dhè ann am firinn. Am 
bheil e ceaduichte cìs a thoirt 
do Cheasar, no nach 'eil ì 
an tabhair, no nach tabhair 
sinn i 1 

15 Ach air dhasan an cealg 
a thuigsinn, thubhairt e riu, 
C'ar son a ta sibh ga m' 
bhuaireadh? thugaibh pegh- 
inn a m' ionnsuidh, chum 
gu'm faic mi i. 

16 Agus thug iad d'a ionn- 
mtidh i, agus thubhairt e riu, 

91 Cò d'an ìomhaigh so, agus 
co d' am, buin an sgrìobhadh 
so? Agtis thubhairt iadsan 
ris, Do Cheasar. 

17 Agus f hreagair Iosa, a- 
gus thubhairt e riu, Thugaibh 
do Cheasar na nithe a's le 
Ceasar, agus do Dhia na nithe 
a's le Dia. Agus ghabh iad 
iongantas ris. 

18 An sin thàinig na Sa- 
dusaich d'a ionnsuidh, a ta 
'g ràdh nach 'eil aiseirigh 
ann ; agus dh'f heòraich iad 
deth, ag ràdh, 

19 A mhaighstir, sgrìobk 
Maois dhuinne, Nam faigh- 
eadh bràthair duine air bith 
bàs, agus gu'm fàgadh e bean, 
agus nach fàgadh e clann. 
gu'n gabhadh a bliràthair s 
bhean d'a ionnsuidh, agus 
gu'n togadh e sliochd d'a 

, bhràthair. 

20 A nis bha seachdnar 
bhràithrean ann : agus ghabh 
an ceud fhear dhiubh bean, 
agus an uair a dh'eug e, cha 
d'fhàg e sliochd. 

21 Agus ghabh an dara 
fear i, agus fhuair esan bàs, 
agus cha mhò a dh'f hàg esan 
sliochd : agus an treas fear 
mar an ceudna. 

22 Agus gha.bh ant-seachd- 
nar i, agus cha d'fhàg iad 
sliochd : 'nan dèigh uile, 
chaochail a' bhean mar an 
ceudna. 

23 Anns an aiseirigh uime 
sin, an uair a dh'èireas iad, 
cò dhiubh d'am bean i ? oir 
bha i aig an t-seachdnar 'na 
mnaoi. 

24 Agus fhreagair Iosa a- 
gus thubhairt e riu, Nach 'eil 
sibh uime sin ann am mear- 
achd, do bhrìgh nach 'eiì 
eòlas agaibh air na sgriobt- 
uiribh, no air cumhachd Dhè ? MARC XII. 25 Oir an uair a dh'èireas 
lad o na marbhaibh,cha phòs 
iad, ni mò a bheirear am 
pòsadh iad ; ach a ta iad mar 
tia h-aingil a ta air nèamh. 

26 Ach mu thimchioll nam 
marbh, gu'n èirich iad, nach 
do leugh sibh ann an leabhar 
Mhaois, cionnus a labhair 
Dia ris anns a' phreas, ag 
ràdh, Is mise Dia Abrahaim, 
agus Dia Isaaic, agus Dia Ia- 
coib? 

27 Cha 'n e Dia nam marbh 
e, ach Dia nam beò: tha 
sibhse uime sin ann am mear- 
achd mòr. 

28 Agus thàinig neach do 
na sgrìobhaichibh, agus an 
uair a chual e iadsan a' deas- 
boireachd r'a chèile, agus a 
thuig e gu'n do fhreagair e 
gu maith iad, chuir e ceisd 
air, Cia i a' cheud àithne do 
na h'àitheaìitaibh uile? 

29 Agus f hreagair Iosa e, 
S i so a' cheud àithne do na 
h-àitheantaibh uile, Eisd, O 
Israeil, an Tighearn ar Dia- 
ne, is aon Tighearn e ; 

30 Agus gràdhaichidh tu 
an Tighearn do Dhia le d'- 
uile chridhe, agus le d'uile 
anam, agus le d'uile inntinn, 
agus le d'uile neart : is i so a' 
cheud àithne : 

31 Agus is cosmhuU an 
dara àithne rithe so, Gràdh- 
aichidh tu do choimhearsnach 
mar thu fèin : cha'n^ 'eil 
àithne eile ann a's mò na 
iad so. 

32 Agus thubhairt an 
sgrìobhaiche ris, Is maith gu 
firinneach, a Mhaighstir, a 
thubhairt thu : oir a ta aon 
Dia ann, agus cha'n 'eil ath- 
arrach ann ach e fèin. 

33 Agus esan a ghràdhach- 
adh leis an uile chridhe, agus 

92 leis an uile thuigse, agus leis 
an uile anam, agus leis an 
uile neart, agus neach a 
ghràdhachadh a choimhears- 
naich mar e fèin, is mò sin 
na na h-uile làn ìobairte- 
loisgte, agus thabhartasa. 

34 Agus an uair a chunn- 
aic Iosa gu'n do fhreagair e 
gu tuigseach, thubhairt e ris, 
Cha'n 'eil thu fada o rìogh- 
achd Dhè. Agus cha robh 
a mhisnich aig neach air bith 
o sin suas ceisd a chur air. 

35 Agus f hreagair Iosa a- 
gus thubhairt e, a' teasgasg 
anns an teampull, Cionnus a 
tha na sgrìobhaichean ag ràdh 
gur e Criosd Mac Dhaibhidh Ì 

36 Oir thubhairt Daibhidh 
fèin troimh an Spiorad naomh , 
Thubhairt an Tighearn ri mi' 
Thighearn-sa, Suidh air mo 
làimh dheis, gus an cuir mi 
do naimhde 'nan stòl fo d' 
chosaibh ; 

37 Air an aobhar sin, a ta 
Daibhidh fèin a' gairm a 
Thighearna dheth ; cionnus 
ma seadh is e a mhac e 1 A- 
gus dh'èisd am mòr-shluagh 
ris gu taitneach. 

38 Agus thubhairt e riu 
'na theagasg, Bithibh air bhur 
faicill o na sgrìobhaichibh, 
leis an ionmhuinn imeachd 
ann an culaidhibh fada, agus 
fàilte fhaotainn air na marg- 
aibh, 

39 Agus na ceud chaith- 
riche anns na sionagogaibh, 
agus na ceud aiteacha-suidhe 
aig na fèillibh ; 

40 A dh'itheas suas tighean 
bhantrach, agus air sgàth 
deadh choslais a ni urnuigh- 
ean fada : gheibh iad sin an 
dìteadh 1 a's mò. pennas damnadh. MARC XIII. 41 Agus air do losa suidhe 
fa chomhair àite-coimhid an 
ionmhais, thug e fa'near 
cionnus a bha 'm pobull a' 
cur an airgid anns an ion- 
mhas: agus chuir mòran do 
dhaoinibh saoibhir mòran 
ann. 

42 Agus air teachd do 
bhantraich bhochd, thilg i 
dà bhonn bheag ann, a ni 
feoirling. 

43 Agus air dha a dheis- 
ciobuil a ghairm d'a ionn- 
suidh, thubhairt e riu, Gu 
deimhin a ta mi ag ràdh rib3i, 
gu'n do chuir a' bhantrach 
bhochd so tuilleadh san ion- 
mhas, na iadsan uile a thilg 
ann. 

44 Oir thilg iadsan uile 
ann d'am mòr-phailteas ; ach 
thilg ise as a gainne na bha 
aice uile, eadhon a beathach- 
adh gu h-iomlan. 

CAIB. XIII. 

1 Dh'innis Criosd roimh - laimh 
sgrios an teampuill, 9 geur-lean- 
mhuinn air son an t-soisgeil, 10 gur 
èigin an soisgeul a bhi air a 
shear?no?iachadh do gach uile 
chinneach ; 14 agus guùn tig àmh- 
ghara mòra air na h-Iudhaich. 

À GUS an uair a bha e dol 
a mach as an teampull, 
thubhairt neach d'a dheis- 
ciobluibh ris, A Mhaighstir, 
feuch ciod e a' ghnè chlach 
so, agus ciod e a' ghnè ait- 
reibh so! 

2 Agus f hreagair Iosa agus 
thubhairt e ris, Am faic thu 
an aitreabh mhòr so'? cha'n 
f hàgar clach air muin cloiche, 
nach sgarar o chèile. 

3 Agus 'nuair a shuidh e 
air sliabh nan crann-oladh, 
fa chomhair an teampuill, dh'- 
f heòraich Peadar, agus Seum- as, agus Eoin, agus Aindreas 
an uaignidheas deth ; 

4 Innis duinne c'uin a 
bhitheas na nithe sin, agus 
ciod e an comhara 'nuair a 
bhitheas na nithe sin gu lèir 
air an coimhlionadh. 

5 Agus f hreagair Iosa iad, 
agus thòisich e air a ràdh, 
Thugaibh an aire nach mealì 
aon neach sibh : 

6 Oir thig mòran ann am 
ainm-sa, ag ràdh, Is mise e : 
agus meallaidh iad mòran. 

7 Agus an uair a chluinn- 
eas sibh coganna, agus tuair- 
isgeul 1 choganna, na biodh 
buaireas oirbh : oir is èigin 
iad so a theachd ; ach cha 
'n'eil an deireadh ann fathast. 

8 Oir èiridh cinneach an 
aghaidh cinnich, agus rìogh- 
achd an aghaidh rìoghachd: 
agus bithidh critheanna 
talmhainn ann an iomadh àit, 
agus bithidh gorta agus triob- 
laidean ann : is iad sin tois- 
each dhòruinnean 2 . 

9 Ach thugaibh an aire 
dhuibh fèin : oir bheir iad 
thairis sibh do chomhairlibh : 
agus anns na sionagogaibh 
sgiùrsar sibh, agus cuirear 
sibh an làthair uachdaran a- 
gus rìghrean air mo shonsa, 
mar fhianuis dhoibhsan 3 . 

10 Agus is èigin air tùs an 
soisgeul a bhi air a shearmon- 
achadh do na h-uile chinn- 
ich. 

11 Ach an uair a bheir iad 
leo sibh, 'gur tabhairt thairis, 
na biodh e 'na ro-chùram 
oirbh ciod e a labhras sibh. 
agus na smuainichibh roimh- 
làimh air: ach ge b'e ni a 
bheirear dhuibh san uair sin 
fèin, abraibh e : oir cha l iomraidhean. 3 àmhgharan. 

93 MAHC 

sibhse ta labhairt, ach an 
Spiorad naomh. 

12 Agus bheir am bràthair 
a bhràthair thairis chum bàis, 
agus an t-athair a mhac : a- 
gus èiridh a' chlann suas an 
aghaidh am pàranta, agus 
bheir iad fa'near an cur gu 
bàs. 

13 Agus bithidh sibh air 
bhur fuathachadh leis na h- 
uile dhaoinibh air sgàth m'- 
ainme-sa : ach an ti a bhuan- 
aicheas chum na crìche, is e 
so a shaorar. 

14 Ach an uair a chi sibh 
gràineileachd an lèir-sgrios, 
air an do labhair Daniel am 
fàidh, 'na seasamh anns an 
ionad nach bu chòir dhi, 
(tuigeadh an ti a leughas,) 
an sin teicheadh iadsan, a ta 
ann an tìr Iudea, chum nam 
beann : 

15 Agus na tigeadh esan a 
ta air mullach an tighe, a 
nuas do'n tigh, agus na rach- 
adh e steach, a thoirt ni air 
bith as a thigh. 

16 Agus an ti a ta sa' 
mhachair, na pilleadh e air 
ais a thogail 'f halluinn leis. 

17 Ach mo thruaigh iad 
na mnài sin a ta torrach, a- 
gus iadsan a ta toirt cìche sna 
làithibh sin ! 

18 Agus guidhibh-sa gun 
bhur teicheadh a bhi sa' 
gheamhradh. 

19 Oir bithidh àmhghar 
anns na làithibh sin, amhuil 
nach robh a leithid ann o 
thoiseach na cruitheachd a 
chruthaich Dia, gus a nis, a- 
gus nach mò a bhitheas. 

20 Agusmur giorraicheadh 
an Tighearn na làithean ud, 
cha rachadh feoil air bith as : 
ach air son an t-sluaigh 
thaghta, a thagh e fèin, 

94 XIII. 

ghiorraich e na làithean ud. 

21 Agus an sin ma their 
neach air bith ribh, Feuch, a 
ta Criosd an so, no, Feuch, a 
ta e 'n sin, na creidibh e: 

22 Oir èiridh Criosdan 
brèige, agus fàidhean brèige, 
agus ni iad comharan, agus 
mìorbhuilean, chum, nam bu 
chomasach e, na daoine taghta 
fèin a mhealladh. 

23 Agus thugaibh-sa an 
aire: feuch, roimh-innis mi 
dhuibh na h-uile nithe. 

24 Ach anns na làithibh 
sin, an dèigh an àmhghair 
ud, bithidh a' ghrian air a 
dorchachadh, agus cha toir a' 
ghealach a solus uaipe 1 ; 

25 Agus tuitidh reulta 
nèimh, agus bithidh na cumh- 
achdan a ta sna nèamhaibh 
air an crathadh. 

26 Agus an sin chi iad Mac 
an duine a' teachd anns na 
neulaibh, maille ri mòr- 
chumhachd, agus glòir. 

27 Agus an sin cuiridh e 
'aingil a mach, agus cruinn- 
ichidh e r'a chèile a dhaoine 
taghta fèin o na ceithir gaoth- 
aibh, o leth-iomall na talmh- 
ainn gu leth-iomall nèimh. 

28 A nis fòghlumaibh cos- 
amhlachd o 'n chraoibl - 
f hìge : An uair a bhitheas a 
geug a nis maoth, agus a 
chuireas i mach a duilleach, 
a ta f hios agaibh gu bheil an 
samhradh am fagus ; 

29 Agus mar an ceudna 
sibhse, an uair a chi sibh na 
nithe sin tachairt, biodh f hios 
agaibh gu bheil e 'm fagus, 
eadhon aig na dorsaibh. 

30 Gu deimhin a ta mi 
ag ràdh ribh, nach tèid an 
ginealach 2 so thairis, gus an 1 uaithe. 9 linn. MARC 

coimhlionar na nithe sin uile. 

31 Thèid nèamh, agus tal- 
amh seach ; ach cha tèid 
m'fhocail-sa seach a chaoidh. 

32 Ach cha'n 'eil fios an 
Ià no na h-uaire sin aig neach 
air bith, cha'n 'eil aig na h- 
ainglibh a ta air nèamh, no 
aig a' Mhac, ach aig an Ath- 
air. 

33 Thugaibh fa'near, dean- 
aibh faire agus urnuigh : oir 
cha'n 'eil fhios agaibh c'uin 
a thig an t-àm. 

34 Oir a ta Mac an duine 
mar dhuine a chaidh air 
thurus, agus a dh'f hàg a thigh 
fèin, agus a thug d'a sheirbh- 
isich cumhachd, agus 'obair 
fèin do gach neach, agus a 
thug àithne do'n dorsair faire 
a cfheanamh. 

35 Uime sin deanaibh-sa 
faire, (oir cha'n 'eil fhios 
agaibh c'uin a thig maighstir 
an tighe ; an ann air feasgar, 
no air mheadhon-oidhche, no 
aig gairm-choileach, no anns 
a' mhaduinn ; ) 

36 Air eagal air teachd dha 
gu h-obann, gu'm faigh e sibh 
'nur codal. 

37 Agus na nithe a ta mi 
ag ràdh ribhse, a ta mi ag 
ràdh ris na h-uile dhaoinibh, 
Deanaibh faire. 

CAIB. XIV. 

1 Comhairle an aghaidh Chriosd. 3 
Dhòirteadh oladh phrìseil air a 
cheann. 10 Reic Iudas a M.haigh- 
stir air son airgid. 12 Tha Criosd 
fèin ag innseadh roimh - làimh 
cionnus a bha e gu hhi air a 
bhrath le h-aon d'a dheisciobhibh. 

À GUS bha a' chàisg, agus 
fèill an arain neò-ghoirt- 
ichte an dèigh dà là : agus 
dh'iarr na h-àrd-shagairt agus 
na sgrìobhaichean, cionnus a XIV. 

ghlacadh ìad esan le foill'j 
agus a chuireadh iad gu bàs e. 

2 Ach thubhairt iad, Cha'n 
ann air an fhèill, air eagal 
gu'n èirich buaireas am measg 
an t-sluaigh. 

3 Agus air bhi dha ann am 
Betani, ann an tigh Shimoin 
an lobhair, an uair a bha e 
'na shuidhe air bòrd, thàinig 
bean, aig an robh bocsa alab- 
astair do oladh spicnaird, ro 
luachmhoir ; agus bhris i am 
bocsa, agus dhòirt i air a 
cheann e. 

4 Agus bha cuid diubh 
diombach annta fèin, agus ag 
ràdh, C'ar son a rinneadh an 
t-ana-caitheadh so air an 
oladh 1 

5 Oir dh'f heudadh i bhi air 
a reiceadh air son^ tuilleadh 
na tri cheud peghinn, agus 
air a toirt do na bochdaibh . 
Agus rinn iad gearan 'na h- 
aghaidh. 

6 Ach thubhairt Iosa, Leig- 
ibh leatha ; c'ar son a ta sibh 
cur dragha oirre'? rinn i obair 
mhaith ormsa. 

7 Oir a ta na bochdan a 
ghnàth maille ribh, agus ge 
b'e uair is àill leibh, feudaidh 
sibh maith dheanamh dhoibh : 
ach cha'n 'eil mise a ghnàtb 
agaibh. 

8 Rinn i na dh'fheudadi 
i ; thàinig i roimh-làimh a 
dh'ungadh mo chuirp chun 
adhlaic. 

9 Gu deimhin a ta mi at 
ràdh ribh, Ge b'e earrann 
air bith, air feadh an domhair 
uile, am bi an soisgeul so ai 
a shearmonachadh, bitbidr 
mar an ceudna an ni so a rini 
i air innseadh, mar chuimhnc 
oirre. i feill. 

95 MARC XIV. 10 Agus dh'imich Iudas 
Iscariot, aon do'n dà-fhear 
dheug, chum nan àrd-shagart, 
gu esan a bhrath dhoibh. 

11 Agus 'nuair a chual 
iadsan so, bha iad aoibhneach, 
agus gheall iad airgiod a thoirt 
da. Agus dh'iarr e cionnus 
a dh'fheudadh e gu h-iom- 
chuidh esan a bhrath. 

12 Agus air a' cheud là do 
fhèill an arain neo-ghoirt- 
ichte, an uair bu ghnàth leo 
an t-uan càisge a mharbhadh, 
thubhairt a dheisciobuil ris, 
C'àit an toil leat sinne dhol a 
dh'ulluchadh, chum gu'n ith- 
eadh tu a' chàisg? 

13 Agus chuir e dithis d'a 
dheisciobluibh, agus thubh- 
airt e riu, Rachaibh a steach 
do'n bhaile, agus coinnichidh 
duine sibh a' giùlan soithich 
uisge : leanaibh e. 

14 Agus ge b'e àit an tèid 
e stigh, abraibh-sa ri fear-an- 
tighe, Tha am Maighstir ag 
ràdh, C'àit am bheil an 
seòmar aoidheachd, anns an 
ith mi a' chàisg maille ri m' 
dheisciobluibh 1 

15 Agus nochdaidh esan 
dhuibh seòmar àrd, farsuinn, 
'na làn uidheam agus deas- 
aichte : an sin ulluichibh 
dhuinn. 

16 Agus chaidh a dheis- 
eiobuil a mach, agus thàinig 
iad do'n bhaile, agus fhuair 
iad mar thubhairt e riu ; agus 
;lh'ulluich iad a' chàisg. 

17 Agus air teachd do'n 
f heasgar, thàinig esan maille 
ris an dà f hear dheug. 

18 Agus an uair a bha iad 
'nan suidhe, agus ag itheadh, 
thubhairt Iosa, Gu deimhin a 
ta mi ag ràdh ribh, gu'm brath aon agaibh-sa, a ta 'g itheadb 
maille rium, mise. 

19 Agus thòisich iad air a 
bhi dubhach, agus a ràdh ris 
an dèigh a chèile, Am mise 
e 't agus fear eile, Am mise e 1 

20 Agus air freagairt dhà- 
san thubhairt e riu, Is fear do'n 
dà f hear dheug e, a ta tumadh 
maille 1 riumsa sa' mhèis. 

21 A ta mac an duine gu 
deimhin ag imeachd, mar a 
ta e sgrìobhta uime, ach is 
an-aoibhinn do'n f hear sin le 
'rn brathar Mac an duine : 
bu mhaith do'n duine sin mur 
beirteadh riamh e. 

22 Agus ag itheadh dhoibh, 
ghlac Iosa aran, agus andèigh 
a bheannachadh, bhrìs e, a- 
gus thug e dhoibhsan e, agus 
thubhairt e, Gabhaibh, ith- 
ibh : is e so mo chorp-sa. 

23 Agus air glacadh a' 
chupain, agus air tabhairt 2 
buidheachais, thug e dhoibh- 
san e : agus dh'òl iad uile as. 

24 Agus thubhairt e riu, Is 
i so m'f huil-sa anTiomnaidh- 
nuaidh, a dhòirtear air son 
mhòran. 

25 Gu deimhin a ta mi ag 
ràdh ribh, Nach òl mi ni's 
mò do thoradh na fìonain 3 , 
gus an là sin an òl mi nuadh 
e ann an rìoghachd Dhè. 

26 Agus air dhoibh laoidh 
a sheinn, chaidh iad a mach 
gu sliabh nan crann-oladh. 

27 Agus thubhairt Iosa riu, 
Gheibh sibh uile oilbheum 
annam-sa an nochd : oir a ta 
e sgrìobhta, Buailidh mi am 
buachaill, agus sgapar na 
caoraich. 

28 Ach an dèigh dhomh 
èirigh, thèid mi roimhibh do 
Ghalile. 1 marnon. 

96 2 breith. 3 flneamhuin. MARC XIV. 29 Ach thubhairt Peadar 
ris, Ged fhaigh iadsan uile 
oilbheum annad, gidheadh 
cha 'n fhaigh mise e. 

30 Agus thubhairt Iosa ris, 
Gu deimhin a ta mi ag ràdh 
riut, An diugh, air an oidhche 
so fèin, mu'n goir an coileach 
dà uair, gu'n àicheadh thusa 
mi tri uairean. 

31 Ach is ro mhòid a thubh- 
airt esan, Ged is èigin domh 
am bàs fhulang maille riut, 
cha'n àicheadh mi chaoidh 
thu. Agus mar sin thubhairt 
cùch uile mar an ceudna. 

32 Agus thàinig iad gu 
ionad d'am b' ainm Getsem- 
ane ; agus thubhairt e r'a 
dheisciobluibh, Suidhibh-sa 
an so, gus an dean mise 
urnuigh. 

33 Agus thug e leis Pead- 
ar, agus Seumas, agus Eoin, 
agus thòisich e air a bhi fuidh 
uamh-chrith, agus fuidh an- 
abarra bròin. 

34 Agus thubhairt e riu, 
Tha m'anam ro bhrònach, 
eadhon gu bàs : fanaibh-sa 
an so, agus deanaibh faire. 

35 Agus chaidh e beagan 
air aghaidh, agus thuit e air 
an talamh, agus rinn e urn- 
uigh, nam bu chomasach e, 
gu'n rachadh an uair thairis 
air. 

36 Agus thubhairt e, Ab- 
ba, Athair, a ta gach ni so- 
dheanta dhuitse ; cuir an 
cupan so seachad orm : gidh- 
eadh, na 1 b'e an ni a b'àill 
leamsa, ach an ni a's toil 
leatsa. 

37 Agus thàinig e, agus 
fhuair e iadsan 'nan codal, 
agus thubhairt e ri Peadar, 
A Shimoin, am bheil thu a'd' chodal? nach b'urrainn tliu 
faire a dheanamh aon uair ì 

38 Deanaibh faire agus 
urnuigh, chum nach tuit sibh 
am buaireadh : a ta an spiorad 
gu deimhin togarrach, ach a 
ta an fheoil anmhunn 2 . 

39 Agus air dha imeachd a 
rìs, rinn e urnuigh, ag ràdh 
nam briathra ceudna. 

40 Agus an uair a phill e, 
f huair e iad a rìs 'nan codal, 
(oir bha'n sùilean trom,) a- 
gus cha robh f hios aca cionn- 
us a bheireadh iad freagradh 
air. 

41 Agus thàinig e an treas 
uair, agus thubhairt e riu, 
Coidlibh roimhibh a nis, agus 
gabhaibh fois : is leoir e, 
thàinig an uair ; feuch, a ta 
Mac an duine air a bhrath 
thairis do làmhaibh nam 
peacach. 

42 Eiribh, imicheamaid ; 
feuch, a ta an ti a bhrathas 
mise am fagus. 

43 Agus air ball, air dha 
bhi fathast a' labhairt, thàinig 
Iudas, aon do'n dà fhear 
dheug, agus sluagh mòrmaille 
ris le claidhibh agus bataibh, 
o na h-àrd-shagartaibh, agus 
na sgrìobhaichibh, agus na 
seanairibh. 

44 Agus bha an ti a bhrath 
esan air toirt comhara dhoibh, 
ag ràdh, Ge b'e neach d'an 
toir mise pòg, is e sin e ; 
glacaibh e, agus thugaibh 
leibh e gu tèaruinte. 

45 Agus air teachd dha, 
chaidh e air ball d'a ionn- 
suidh-sa, agus thubhairt e, 
Fàilte dhuit, a mhaiglistir ; 
agus phòg se e. 

46 Agus chuir iadsan làmh 
ann, agus ghlac iad e. 1 nior. 

97 2 W. MARC XIV. t 47 Agus air tarruing claidh- 
eìinh do f hear do na bha làth- 
air, bhuail e òglach an àrd- 
shagairt, agus ghearr e a 
ehluas deth. 

48 Agus f hreagair Iosa a- 
gus thubhairt e riu, An d'- 
thàinig sibh a mach gu mo 
ghlacadh-sa, mar gu b'ann 
an aghaidh fir-reubainn le 
cìaidhibh agus le bataibh I 

49 Bha mi gach là maille 
ribh san teampull, a' teagasg, 
agus cha do ghlac sibh mi : 
ach a ta so chum gu biodh na 
sgriobtuirean air an coimh- 
iionadh. 

50 Agus air do na h-uile a 
thrèigsinn, theich iad. 

51 Agus lean òganach àr- 
aidh e, aig an robh lìon-eudach 
air a chur m' a chorp lomn- 
ochd ; agus rug na h-òganaich 
air. 

52 Ach air dhasan an lìon- 
eudach fhàgail, theich e 
lomnochd uatha. 

53 Agus thug iad leo Iosa 
chum an àrd-shagairt : agus 
chruinnicheadh maille ris na 
h-àrd;shagairt uile, agus na 
seanairean, agus na sgrìobh- 
aichean. 

54 Agus lean Peadar e fada 
uatha, gus an deachaidh e 
steaeh do thalla an àrd-shag- 
airt : agus bha e 'na shuidhe 
maille ris na seirbhisich, agus 
'ga gharadh ris an teine. 

55 Agus dh'iarr na h-àrd- 
shagairt, agus a' chòmhairle 
uile fìanuis an aghaidh losa, 
chum a chur gu bàs ; agus 
cha d'fhuair iad. 

56 Oir rinn mòran dhaoine 
fianuis bhrèige 'na aghaidh, 
ach cha do choird am fianuis 
r'a chèile 1 . 57 Agus dh'èirich dream 
àraidh, agus thug iad fìanuis 
bhrèige 'na aghaidh, ag ràdh, 

58 Chuala sinne e ag ràdh, 
Leagaidh mi sìos an teampull 
so, a rinneadh le làmhaibh, 
agus an tri làithibh, togaidh 
mi teampull eile, neo-dheanta 
le làmhaibh. 

59 Agus mar sin fèin cha 
robh am fianuis a' teachd r'a 
chèile. 

60 Agus air èirigh suas 
do'n àrd-shagart sa' mheadh- 
on, chuir e ceisd air Iosa, ag 
ràdh, Nach toir thu freagradh 
air bith uait? ciod sin mu 
bheil iad so a' toirt fianuis 
a'd' aghaidh 1 

61 Ach dh'fhan esan 'na 
thosd, agus cha do f hreagair 
e ni sam bith. A rìs dh'- 
fheòraich an t-àrd - shagart 
deth, agus thubhairt e ris, An 
tu Criosd, Mac an ti bheann- 
aichte ? 

62 Agus thubhairt Iosa, Is 
aii : agus chi sibh Mac an 
duine 'na shuidhe air deas 
làimh cumhachd Dhè, agus 
a' teachd le neulaibh nèimh. 

63 An sin reub an t-àrd- 
shagart 'eudach, agus thubh- 
airt e, Ciod am feum a ta 
againn tuilleadh air fianuis- 
ibh? 

64 Chuala sibh an toibh- 
eum : ciod i bhur barail-sa ì 
Agus thug iad uile breth 'na 
aghaidh gu'n do thoill e am 
bàs. 

65 Agus thòisich cuid diubh 
air smugaid a thilgeadh air, 
agus 'aghaidh f holach, agus 
a bhualadh le'n dornaibh, a- 
gus a ràdh ris, Dean faidh- 
eadaireachd : agus ghabh na 
seirbhisich le 'm basaibh air. * cha robh am fianuis ionnan, cha d' fhoghainn am fianuis. 

98 MARC XV. 66 Agus air do Pheadar 
a bhi shìos anns an talla, 
thàinig aon do bhanoglaich 
an àrd-shagairt : 

67 Agus 'nuair a chunnaic 
i Peadar 'ga gharadh, agus 
air dhi beachdachadh air, 
thubhairt i ris, Bha thusa 
cuideachd maille ri Iosa o 
Nasaret. 

68 Ach dh'àicheadh esan, 
ag ràdh, Cha'n aithne dhomh, 
agus cha'n 'eil mi tuigsinn 
ciod a ta thu 'g ràdh. Agus 
chaidh esan a mach do'n 
f hor-dhorus 1 ; agus ghoir an 
coileach. 

69 Agus air do bhanoglaich 
fhaicinn a rìs, thòisich i air 
a ràdh riu-san a bha 'nan 
seasamh a làthair, Is ann 
diubh a ta 'm fear so. 

70 Agus dh'àicheadh e rìs. 
Agus an ceann beagan 'na 
dhèigh sin, thubhairt iadsan 
a bha 'nan seasamh a làthair 
a rìs ri Peadar, Gu nrinneach 
is ann diubh sud thu : oir is 
Galilèach thu, agus is cosmh- 
uil do chainnt riu. 

71 Ach thòisich esan air 
mallachadh agus air mionn- 
achadh, ag ràdh, Cha'n 
aithne dhomh an duine so 
mu 'm bheil sibh a' labhairt. 

72 Agus ghoir an coileach 
andarauair. Aguschuimhn- 
ìch Peadar am focal a thubh- 
airt Iosa ris, Mu'n goir an 
coileach dà uair, àicheadh- 
aidh tu mi tri uairean. Agus 
an uair a smuainich e air, 
ghuil e. 

CAIB. XV. 

1 Thugadh losa ceangailte an làth- 
air Philait. 17 Chuireadh coron 
tgithich air, £0 agus chaidh fan- 
oid a dheanamh air. 21 JD/i'- 
fhannuich e le giùlan a y chroinn- 1 ugh-doruf. sgàth-thigh. 
99 cheusaidh ; C7 chrochadh e eadar 
dà ghaduiche, %c. 

\ GUS airbail sa' mhaduinn 
^ chum na h-àrd-shagairt 
maille ris na seanairibh, agus 
na sgrìobhaichibh, agus a' 
chomhairle gu h - iomlan, 
comhairle, agus air dhoibh 
losa a cheangal, thug iad leo 
e, agus thug iad thairis e do 
Philat. 

2 Agus dh'f hiosraich Pilat 
deth, An tusa righ nan Iudh- 
ach? Agus air freagairt dha, 
thubhairt e ris, Thubhairt 
thu e. 

3 Agus chuir na h-àrd- 
shagairt mòran do nithibh as 
a leth : ach cha do f hreagair 
esan aon ni. 

4 Agus chuir Pilat a rìs 
ceisd air, ag ràdh, Nach 
freagair thu ni sam bith ? 
feuch cia lìon nithe air am 
bheil iad sin a' toirt fianuis 
a'd' aghaidh. 

5 Ach cha do fhreagair 
Iosa ni sam bith tuilleadh ; 
air chor as gu'n do ghabh 
Pilat iongantas. 

6 A nis air an fhèill bu 
ghnàth leis aon phrìosanach, 
ge b'e air bith a dh'iarradh 
iad, a leigeadh as doibh. 

7 Agus bha neach àraidh 
d'am b'ainm Baiabas, ceang- 
ailte maille r'a chompanaich 
ceannairce, muinntir a bha 
air deanamh mortaidh anns 
a' cheannairc. 

8 Agus air glaodhaich gu 
h-àrd do'n t-sluagh, thòisich 
iad air ìarraidh orr, a dheanamh 
dhoibh mar a rinn e an còmh- 
nuidh. 

9 Ach f hreagair Pilat iad, 
ag ràdh, An àill leibh gu'n 
cuir mi righ nan Iudhach fa 
sgaoil duibh? 

10 (Oir bha fhios aige MARC XV. gu'm b'ann troimh fharmad 
a thug na h - àrd - shagairt 
thairis e.) 

11 Ach bhrosnuich na h- 
ard-shagairt an sluagh, chum 
gu'm b'fhearr leis Barabas a 
chur fa sgaoil doibh. 

12 Agus fhreagair Pilat, 
agus thubhairt e riu a rìs, 
Ciod ma seadh is àill leibh 
mi a dheanamh ris an duine 
sm, do an goir sibh Righ nan 
1 udhach ? * 

13 Agus ghlaodh iad a rìs, 
Ceus e. 

14 An sin thubhairt Pilat 
i iu, C'ar son, ciod e 'n t-olc 
a rinn e ì Ach bu ro mhòid 
u ghlaodh iadsan, Ceus e. 

15 Agus air do Philat bhi 
toileach gnìomh taitneach a 
< theanamh do'n t-sluagh, dh'- 
t huasgail e Barabas dhoibh, 
agus thug e thairis Iosa, an 
dèigh dha a sgiùrsadh, chum 
a cheusadh. 

16 Agus thug na saighd- 
earan leo e steach do'n talla, 
eadhon cùirt an uachdarain 1 : 
agus ghairm iad a' chuideachd 
uile an ceann a chèile. 

17 Agus chuir iad uime 
eudach purpuir 2 , agus air 
dhoibh coron droighinn f high - 
eadh, chuir iad air e. ^ 

18 Agus thòisich iad air 
beannachadh dha, ag ràdh, 
Fàilte dhuit, a Righ nan 
ludhach! 

19 Agus bhuail iad sa' 
cheann e le slait chuilce, agus 
thilg iad smugaid air, agus a' 
iìibadh an glùn, rinn iad aor- 
adh dha 3 . 

20 Agus an dèigh dhoibh 
tanoid a dheanamh air, thug 
iad deth an t-eudach purpuir, t pretorinm. 2 corcuir. 
3 thua iad urram da. 

100 agus chuir iad 'eudach fèin 
uime, agus thug iad a mach 
e chum gu'n ceusadh iad e. 

21 Agus dh'èignbh iad 
duine àraidh bha dol seachad, 
Simon o Chirene, (athair 
Alecsandeir agus Rufuis, a 
bha teachd as a' mhachair,) 
chum a chrann - ceusaidh a 
ghiùlan. 

22 Agus thug iad e gu ionad 
d'am V ainm Golgota, is e sin 
air eadar-theangachadh, àite 
cloiginn. 

23 Agus thug iad da r'a 51, 
fion air a mheasgadh le mirr : 
ach cha do ghabh esan e. 

24 Agus an uair a cheus 
iad e, roinn iad a thrusgan, 
a' tilgeadh croinn air, ciod a 
chuid a bhiodh aig gach duine 
dheth. 

25 Agus bha 'n treas uatr 
ann ; agus cheus iad e. 

26 Agus bha sgrìobhadh a 
chùise-dìtidh air a sgrìobhadh 
os a cheann, RIGH NAN 
IUDHACH. 

27 Agus cheus iad maille 
ris dà ghaduiche 4 ; fear air a 
làimh dheis, agus fear air a 
làimh chlì. 

28 An sin choimhlionadh 
an sgriobtuir, a thubhairt, 
Agus bha e air àireamh am 
measg nan ciontach. 

29 Agus thug iadsan a blia 
dòl seachad anacainnt da, a' 
crathadh an ceann, agus ag 
ràdh, O thusa a leagas an 
teampull, agus a thogas e ann 
an tri làithibh, 

30 Fòir ort fèin, agus thig 5 
a nuas o'n chrann-cheusaidh. 

31 Agus mar an ceudna 
thubhairt na h-àrd-shagairt 
agus na sgrìobhaichean r'a 4 dà chreachadair, dà fhear-reub- 
ainn. 5 iàr. chèile, a' fanoid air, Shaor e 
daoine eile ; cha'n 'eil e 
comasach air e fèin a shaor- 
adh. 

32 Thigeadh a nis Criosd 
Righ Israeil a nuas o'n 
chrann - cheusaidh, chum 
gu'm faic agus gu'n creid 
sinn. Agus thug iadsan a 
chaidh cheusadh maille ris, 
anacainnt da. 

33 Agus, an uair a thàinig 
an seathadh uair, bha dorch- 
adas air an talamh uile, gu 
ruig an naothadh uair. 

34 Agus air an naothadh 
uair, dh'èigh Iosa le guth àrd, 
ag radh, Eloi, Eloi, lama 
sabachtani? is e sin, air 
eadar - theangachadh, Mo 
Dhia, mo Dhia, c'ar son a 
thrèig thu mi ì 

35 Agus air cluinntinn sin 
do chuid diubh-san a bha 'nan 
seasamh a làthair, thubhairt 
iad, Feuch, a ta e a' gairm 
Eliais. 

36 Agus ruith fear diubh, 
i agus air dha spòng a lìonadh 
| do f hìon geur agus a cur air 

slait chuilce, thug e deoch 
dha, ag ràdh, Leigibh leis; 
faiceamaid an tig Elias g'a 
thoirt a nuas. 

37 Agus air do Iosa èigh- 
each le guth àrd, thug e suas 
an deò. 

38 Agus bha brat-roinn an 
teampuill air a reubadh 'na 
dhà chuid o mhullach gu 
ìochdar. 

39 Agus an uair a chunn- 
aic an ceannard-ceud, a bha 
'na sheasamh fa chomhair, 
gu'n d'thug e suas an deò, a' 
glaodhaich mar sin, thubh- 
airt e, Gu fìrinneach b'e 'n 
duine so Mac Dhè. 

i 40 Agus bha, mar an 
I ceudna, mnài am fad uatha 
10] Z XV. 

ag amharc : 'nam measg sin 
bha Muire Magdalen, agus 
Muire màthair Sheumais bu 
lugha, agus Ioseis, agus Sa- 
lome ; 

41 Muinntir a lean e mar 
an ceudna, an uair a bha e 
an Galile, agus a bha frith- 
ealadh dha ; agus mòran eile 
do mhnaibh a chaidh siias 
maille ris gu Ierusalem. 

42 Agus a nis air teachd 
do'n fheasgar, (do bhrìgh 
gu'm b'e là an ulluchaidh e, 
eadhon an là roimh an t-sàb- 
aid,) ^ 

43 Thàinig Ioseph o Arim- 
atea, comhairleach urramach, 
aig an robh, mar an ceudna, 
sùil ri rìoghachd Dhè, agus 
chaidh e steach gu dàna dh'- 
ionnsuidh Philait, agus dh'- 
iarr e corp Iosa. 

44 Agus b'ioghnadh le Pi- 
lat ma bha e cheana marbh : 
Agus air dha an ceannard- 
ceud a ghairm, dh'f hiosraich 
e dheth, An robh fad o f huair 
e bàs. 

45 Agus air dha fìos f haot- 
ainn o'n cheannard - ceud, 
thug e 'n corp do Ioseph. 

46 Agus cheannaich esan 
lìon-eudach grinn, agus thug 
e^ nuas e, agus phaisg e san 
lìon-eudach e, agus chuir se 
e ann an uaigh 1 a chladh- 
aicheadh à carraig, agus char- 
uich e clach gu dorus na h- 
uaighe. 

47 Agus dh'amhairc Muire 
Magdalen, agusMuire màthair 
Ioseis, air an àite san do 
chuireadh e. 

CAIB. XVI. 

1 Chuir aingeal an ciill aiseirigh 
Chriosd do thri mnaibh. 9 Dh y - 
fhoillsicheadh Criosd do Mhuire 1 àit-adhlacaidh. MAKC XVI. Magdalen : 12 Chunncas e ledithis 
a bha dol do'n dùthaich ; 14 an 
dèigh sin leis na h-Abstoil. 15 
Chuir e mach iad a shearmonach- 
adh an t-soisgeil. 

A GUS air dol do'n t-sàb- 
aid seachad, cheannaich 
Muire Magclalen, agus màth- 
air Sheumais, agus Salome, 
spìosraidh deadh fhàile 1 , 
chum air dhoibh teachd gu'n 
ungadh iad e. 

2 Agus thàinig iad gu ro 
mhoch air maduinn a' cheud 
là do'n t-seachduin chum na 
h-uaighe, aig èirigh na grèine. 

3 Agus thubhairt iad eat- 
orra fèin, Cò a charuicheas 
dhuinn a' chlach o dhorus na 
h-uaighe? 

4 ( Agus air dhoibh amharc, 
chunnaic iad gu'n robh a' 
chlach air a h-atharrachadh 
air falbh,) oir bha i ro mhòr. 

5 Agus air dhoibh dol a 
stigh do'n àit-adhlaic, chunn- 
aic iad òganach 'na shuidhe 
air an làimh dheis, uime an 
robh trusgan fada geal ; agus 
bha eagal orra. 

6 Agus thubhairt esan riu, 
Na biodh eagal oirbh : a ta | 
sibh ag iarraidh Iosa o Na- | 
saret, a cheusadh : dh'èirich 
e, cha'n 'eil e ? n so : faicibh 
an t-àit anns an do chuir , 
iad e : 

7 Ach imichibh, innsibh 
d'a dheisciobluibh agus do 
Pheadar, gu bheil e dol | 
roimhibh do Ghalile : chi 
sibh an sin e, mar thubhairt 
e ribh. 

8 Agus air dol a mach 
dhoibh, theich iad o'n uaigh ; 
oir bha ball-chrith agus uamh- 
unn orra : agus cha dubhairt 
iad ni sam bith ri neach air 
bith ; oir bha eagal orra. 9 Agus air èirigh do Iosa 
sa' mhaduinn air a' cheud là 
do'n t-seachduin, nochdadh 
e air tùs do Mhuire Magda- 
len, as an do thilg e seachd 
deamhain. 

10 Agus air imeachd dhise, 
dh'innis i sin dhoibh-san a 
bha maille ris, agus iad ri 
bròn agus gul. 

11 Agus iadsan, an uair a 
chual iad gu'n robh e beò, a- 
gus gu'm facadh leatha-san e, 
cha do chreid iad. 

12 'Na dhèigh sin, nochd- 
adh e do dhithis diubh ann 
an cruth eile, ag imeachd 
dhoibh, agus iad a' dol do'n 
dùthaich. 

13 Agus dh'imich iadsan 
agus dh'innis iad e do chàch : 
agus cha mhò a chreid iad 
iadsan. 

14 An dèigh sin nochdadh 
e do'n aon f hear deug, agus 
iad 'nan suidhe aig biadh, a- 
gus thilg e orra am mi-chreid- 
imh, agus an cruas-cridhe, a 
chionn nach do chreid iad 
iadsan a chunnaic e an dèigh 
dha èirigb. 

15 Agus thubhairt e riu, 
Imichibh air feadh an t-saogh- 
ail uile, agus searmonaichibh 
an soisgeul do gach dùil 2 . 

16 Ge b'e chreideas agus a 
bhaistear, saorar e, ach ge b'e 
nach creid, dìtear e. 

17 Agus leanaidh na 
comharan so an dream a 
chreideas : Ann am ainm-sa 
tilgidh iad a mach deamh- 
ain ; labhraidh iad le 3 teang- 
aibh nuadha ; 

18 Togaidh iad nathraiche 
nimhe ; agus ma dh'òlas iad 
ni air bith marbhtach, cha 
chiùrr e iad ; cuiridh iad an l hiib/tean cùbhraidh, 

102 3 creutair. 3 ann an. LUCAS lì Ìàmhan air daoinibh tinne, 
agus bithidh iad gu maith. 

19 Mar sin, an dèigh do'n 
Tighearna Iabhairt riu, 
ghabhadh suas gu nèamh e, 
agus shuidh e air deas làimh 
Dhè. 20 Agus air dhoibh-san 
dol a mach, shearmonaich iad 
anns gach àit, air bhi do'n 
Tighearn a' co -oibreachadh 
leo, agus a' daingneachadh 
an fhocailleisnacomharaibh 
a lean e. Amen. An soisgeul CAIB. I. 

] Boimh-radh Lucais d'a shoisgeul 
gu h-iorntan. 5 Ghabhadh Eoin 
Baiste am broinn a mhàthar, 26 
agus Criosd am broinn Mhuire. 
39 Fàidheadaireachd Elisabet, a- 
yus Mhuire mu thimchioll Chriosd. 
57 Breith Eoin Bhaiste. 

T)0 bhrìgh gu'n do ghabh 
mòran os làimh eachd- 
raidh sgrìobhadh ann an ord- 
ugh air na nithibh sin a ta 
air an coimhlionadh 1 'nar 
measg-ne, 

2 A rèir mar a dh'aithris 
na daoine sin dhuinne iad, a 
chunnaic iad o thùs le 'n 
sùilibh, agus a bha 'nan 
luchd - frithealaidh an fhoc- 
àii: 

3 Cìmnncas dhomh-sa mar 
an ceudna, a Theophiluis ro 
òirdheirc, air faotainn dearbh 

( fhios nan uile nithe dhomh 
i i o'n fhior thoiseach, sgrìobh- 

i adh a d' ionnsuidh - sa an 
j ordugh, 

4 Chum gu'm biodh fios 
j agad air cinnteachd nan nithe 

anns an deachaidh do theag- 
it asg. 

1 1 5 T£HA ann an làithibh 
ji j Heroid righ Iudea, sag- 

ii art àraidh d'am b'ainm Sach- lc ìàn dearbhadh air an cret'dsinn. 

103 A REIR LUCAIS. 

anas, do sheal 2 Abia : agus 
bhi a bhean do nigheanaibli 
Aaroin, agus ò'ainm dhi Eli- 
sabet. 

6 Agus bha iad le chèile 
ionraic am hanuis Dè, ag im- 
eachd ann an uile àitheant- 
aibh agus orduighibhanTigh- 
earna, gu neo-lochdach. 

7 Agus cha robh duine 
cloinne aca, do bhrìgh gu'n 
robh Elisabet neo-thorrach 3 , 
agus bha iad le chèile aos- 
mhor. 

8 Agus tharladh, am feadh 
a bha esan a' frithealadh mar 
shagart an làthair Dhè ann 
an ordugh a sheala, 

9 A rèir gnàtha na sagart- 
achd, b'e a chrannchur tùis a 
losgadh, air dha dol a steach 
do theampull an Tighearn. 

10 Agus bha coimhthional 
an t-sluaigh uile a' deanamh 
urnuigh a muigh, ri àm na 
tùise. 

11 Agus chunncas leis-san 
aingeal an Tighearna 'na 
sheasamh air taobh deas alt- 
arach na tùise. 

12 Agus an uair a chunnaic 
Sacharias e, bha e fo thriob- 
laid, agus thuit eagal air. ^ chàrsa, roinn. * gun sìiochd. LUCAS I. 13 Ach thubhaiit an t- 
aingeal ris, Na gabh eagal, a 
Shachariais ; oir f huair t'urn- 
uigh èisdeachd, agus beiridh 
do bhean Elisabet mac dhuit, 
agus bheir thu Eoin mar ainm 
air. 

14 Agus bithidh aoibhneas 
agus subhachas ort ; agus ni 
mòran gairdeachas r'abhreith . 

15 m Oir bithidh e mòr an 
lùthair an Tighearn, agus 
dia'n òl e fion no deoch 
làidir; agus bithidh e air a 
lionadh leis an Spiorad 
naomh, eadhon o bhroinn a 
mhàthar. 

16 Agus pillidh e mòran 
do chloinn Israeil chum an 
Tighearn an Dè. 

17 Agus thèid e roimhe-san 
ann an spiorad agus ann an 
cumhachd Eliais, a thionnd- 
adh cridhe nan aithriche chum 
na cloinne, agus nan eas- 
umhal gu gliocas nam firean, 
a dh'ulluchadh pobuill deas 
do'n Tighearn. 

18 Agus thubhairt Sacha- 
rias ris an aingeal, Cionnus a 
bhios fhios so agam? oir is 
seann duine mise, agus a ta 
mo bhean aos-mhor. 

19 Agus fhreagair an t- 
aingeal agus thubhairt e ris, 
Is mise Gabriel a sheasas an 
làthair Dhè ; agus chuireadh 
mi a labhairt riut-sa, agus a 
dh'innseadh an naidheachd 1 
mhaith so dhuit, 

20 Agus, feuch, bithidh tu 
balbh agus gun chomas labh- 
airt, gus an là anns an tig na 
nithe so gu crìch, a chionn 
nach do chreid thu mo 
bhriathra-sa, a bhitheas air 
an coimhlionadh 'nan àm 
fein. 21 Agus bha am pobull a' 
feitheamh ri Sacharias, agus 
b'iongantach leo a' mhoille a 
rinn e san teampull. 

22 Agus an uair a thàinig 
e mach, chab'urrainn elabh- 
airt riu : agus thuig iad gu'm 
i'ac e sealladh 2 nèamhaidh san 
teampull : oir bha e smèid- 
eadh orra, agus dh'f han e 'na 
thosd. 

23 Agus tharladh, an uair 
a choimhlionadh làithean a 
fhrithealaidh, gu'ndeachaidh 
e d'a thigh fèin. 

24 Agus an dèigh nan 
làithean sin dh'f hàs a bhean 
Elisabet torrach, agus dh'- 
fholaich si i fèin rè chùig 
mìosan, ag ràdh, 

25 Is ann mar so a rinn an 
Tighearna dhomh anns na 
làithibh air an d'amhairc e 
orm, a thogail diom mo mhas- 
laidh am measg dhaoine. 

26 Agus anns an t-seath- 
adh mìos, chuireadh an t- 
aingeal Gabriel o Dhia, gu 
caithir do Ghalile, d'am b'- 
ainm Nasaret, 

27 Dh'ionnsuidh òigh a bha 
fo cheangal pòsaidh aig fear 
d'am b'ainm Ioseph, do thigh 
Dhaibhidh ; agus ò'e ainm 
na h-òigh Muire. 

28 Agus air dol a steach 
do'n aingeald'ah-ionnsuidh, 
thubhairt e, Fàilte dhuit, o 
thusa d'an do nochdadh mòr 
dheadh-ghean, a ta an Tigh- 
earna maille riut : is beann- 
aichte thu am measg bhan. 

29 Agus an uair a chunnaic 
i e, bha i fo thrioblaid inntinn 
air son a chainnte, agus a' 
reusonachadh ciod a' ghnè 
altacha-beatha dh'fheudadh 
bhi 'n so. I nuatdkeqchd. noimheachd. 

y04 ' taisbean. 30 Agus thubhairt an t- 
aingeal rithe, Na biodh eagal 
ort, a Mhuire : oirfhuair thu 
deadh-ghean o Dhia. 

31 Agus, feuch, gabhaidh 
tu a' d'bhroinn, agusbeiridh 
tu mac, agus bheir thu Iosa 
mar ainm air. 

32 Bithidh e mòr, agus 
goirear Mac an Ti a's ro 
àirde dheth ; agus bheir an 
Tighearna Dia dha righ- 
chaithir athar fèin Dhaibhidh. 

33 Agus bithidh e 'na Bigh 
air tigh Iacoib gu bràth, agus 
cha bhi crìoch air a rìogh- 
achd. 

34 Agus thubhairt Muire 
ris an aingeal, Cionnus a 
bhitheas so, do bhrìgh nach 
'eil aithne agam-sa air duine ì 

35 Agus fhreagair an t- 
aingeal agus thubhairt e rithe, 
Thig an Spiorad naomh ort, 
agus cuiridh cumhachd an Ti 
a's àirde sgàil ort : uime sin 
an ni naomh sin a bheirear 
leat, goirear Mac Dè dheth. 

36 Agus, feuch, do bhan- 
charaid Elisabet, a ta ise fèin 
torrach air mac 'na sean aois ; 
agus is e so an seathadh mìos 
dhise d'an goirteadh bean neo- 
thorrach ; 

37 Oir cha 'n 'eil ni sam 
bith do-dheanta do Dhia. 

38 Agus thubhairt Muire, 
Feuch banoglach an Tigh- 
earna ; biodh e dhomh-sa a 
rèir t'fhocail. Agus dh'- 
fhalbh an t-aingeal uaipe 1 . 

39 Agus air èirigh doMhuire 
sna làithibh sin, chaidh i le 
cabhaig do dhùthaich nam 
beann, gu baile do Iuda, 

40 Agus chaidh i steach do 
thigh Shachariais, agus chuir 
i fàilte air Elisabet. VS I. 

41 Agus tharladh, an uair 
a chual Elisabet beannach- 
adh Mhuire, gu'n do leum an 
naoidhean 'na broinn : agus 
lìonadhElisabet leis anSpior- 
ad naomh. 

42 Agus ghlaodh i mach le 
guth àrd, agus thubhairt i, 
Is beannaichte thu am measg 
bhan, agus is beannaichte 
toradh do bhronn. 

43 Agus cionnus a dh'èiiich 
so dhomh-sa, gu'n tigeadh 
màthair mo Thighearn a m' 
ionnsuidh 1 

44 Oir feuch, co luath as a 
thàinig fuaim do bheannach- 
aidh a'm' chluasaibh, bhriosg 
an naoidhean le h-aoibhneas 
ann mo bhroinn. 

45 Agus is beannaichte ise 
a chreid : oir coimhlionar 2 
na nithe a labhradh rithe leis 
an Tighearn. 

46 Agus thubhairt Muire, 
A ta m'anam ag àrd-mholadh 
an Tighearn, 

47 Agus a ta mo spiorad 
a' deanamh gairdeachais ann 
an Dia mo Shlànuighear : 

48 Do bhrìgh gu'n d'amh- 
airc e air staid ìosail a bhan- 
oglaich : oir feuch, o so suas 
goiridh gach linn beannaichte 
dhiom. 

49 Do bhrìgh gu'n d'rinn 
an Ti a ta cumhachdach nithe 
mòra dhomh ; agus is naomh 
'ainm. 

50 Agus a ta thròcair-san 
o linn gu linn, do'n dream 
d'an eagal e. 

51 Nochd e neart le 'ghaird- 
ean, sgap e na h-uaibhrich 
ann an smuaintibh an cridhe 
fèin. 

52 Thug e nuas na daoiDC 
cumhachdach o'n caithrich 1 naithe. 

105 ?>a chrèid gn7i cointhlionar ibh rìoghail, agus dh'àrdaich 
e iadsan a bha ìosal. 

53 Lìon e 'n dream a bha 
ocrach le nithibh maithe ; 
agus chuir e uaith na daoine 
saoibhir falamh. 

54 Rinn e còmhnadh 1 ri 
Israel òglach fèin, ann an 
cuimhneachadh a thròcair : 

55 Mar a labhair e r'ar n- 
aithrichibh, do Abraham agus 
d'a shliochd gu bràth. 

56 Agus dh'fhan Muire 
maille rithe mu thimchioll 
thri mìosan, agus phill i d'a 
tigh fèin.^ 

57 A nis thàinig làn inbhe 
Elisabet, gu'm biodh i air a 
h-aisead ; agus rug i mac. 

58 Agus chual a coimh- 
earsnaich agus acàirdean mar 
a nochd an Tighearna mòr- 
thròcair dhi : agus rinn iad 
gairdeachas maille rithe. 

59 Agus tharladh air an 
ochdamh là gu'n d'thàinig 
iad a thimchioll-ghearradh an 
naoidhein : agus ghairm iad 
Sachanas deth, a rèir ainme 
'athar. 

60 Agus f hreagair a mhàth- 
air, agus thubhairt i, Ni h- 
eadh ; ach goirear Eoin 
deth. 

61 Agus thubhairt iad rithe, 
Cha'n 'eil aon neach do d' 
chàirdibh d' an gairmear an 
t-ainm so. 

62 Agus smèid iad air 
'athair, ciod an t'ainm a b'àill 
leis thoirt air. 

63 Agus air iarraidh clàir- 
sgrìobhaidh dhasan, sgrìobh 
e, ag ràdh, Is e Eoin is ainm 
dha. Agus ghabh iad iong- 
antas uile. 

64 A gus air ball dh'f hosg- 
ladh a bheul, agus dh'fhuasg- 1 conguamh. Eir. 

106 LS I. 

ladh a theangadh, agus labh- 
air e, a' moladh Dhè. 

65 Agus thàinig eagal air 
an coimhearsnaich uile : agus 
dh'aithriseadh na nithe sin gu 
lèir feadh dhùthaich àrd Iu- 
dea uile. 

66 Agus iadsan uile a 
chuala na nithe sin, thaisg iad 
'nan cridhe iad, ag ràdh, 
Ciod a' ghnè leinibh a bhith- 
eas an soì Agus bha làmh 
an Tighearna maille ris. 

67 Agus bha Sacharias 
'athair air a lìonadh leis an 
Spiorad naomh, agus rinn e 
fàidheadaireachd, ag ràdh, 

68 Gu ma beannaichte an 
Tighearna Dia Israeil, air son 
gu'n d'f hiosraich e, agus gu'n 
d'thug e saorsa d'a phobull, 

69 Agus gu'n do thog e 
suas dhuinne adharc slàinte, 
ann an tigh Dhaibhidh òg- 
laich fèin : 

70 A rèir mar a labhair e le 
beul 'f hàidhean naomha fèin, 
a bha ann o thoiseach an 
t-saoghail ; m 

71 A thoirt saorsa dhuinn 
o ar naimhdibh, agus o làimh 
na muinntir sin uile le'm 
fuathach sinn : 

72 A choimhlionadh na 
tròcair a gheall e d'ar n-aith- 
richibh, agus a chuimhn- 
eachadh a choimhcheangaiì 
naoimh fèin : 

73 Na mionnan a mhionn- 
aich e d'ar n-athair Abraham, 

74 Gu'n tugadh e dhuinn, 
air dhuinn bhi air ar saoradh 
o làimh ar naimhde, gu'n 
deanamaid seirbhis dha as 
eugmhais eagail, 

75 Ann an naomhachd a- 
cus ann am flreantachd 'na 
làthair fèin, uile làithean ar 
beatha. 

76 Agus thusa. a leinibh, LUCAS II. goirear dhiot Fàidh an Ti a's 
àirde : oir thèid thu roimh 
aghaidh an Tighearn, a dh'- 
ulluchadh a shlighe ; 

77 A thoirt eòlais na 
slàinte d'a phobull, ann am 
maitheanas am peacanna, 

78 Troimh thròcair ro mhòir 
ar Dè-ne, leis an d'f hiosraich 
an ùr-mhaduinn o'n ionad a's 
àirde sinn, 

79 A thoirt soluis dhoibh- 
san a ta 'nan suidhe ann an 
sgàil a' bhàis, a threòrachadh 
ar cos air slighe na sìthe. 

80 Agus dh'f hàs an lean- 
abh, agus neartaicheadh an 
spiorad e, agus bha e san 
fhàsach gu là 'f hoillseach- 
aidh do Israel. 

CAIB. II. 

1 Mheas Augustus Impireachd nan 
Romhanachuile. 6 BreithChriosd: 
8 chuir aingeal so an cèill do na 
buachaiìlibh : 13 thug mòran diubh 
cliù do Dhia air a shon. £1 Tha 
Criosd aira thimchioll-ghearradh. 

\ GUS tharladh sna làithibh 
• sin, gu'n deachaidh ord- 
ugh a mach o Cheasar Au- 
gustus, an domhan uile a 
mheas l . 

2 (Agus rinneadh an ceud 
mheas so 'nuair a bha Cire- 
nius 'na uachdaran air Siria.) 

3 Agus chaidh iad uile 
chum a bhi air am meas, gach 
aon fa leth d'a bhaile fèin. 

4 Agus chaidh Ioseph mar 
an ceudna suas o Ghalile, à 
baile Nasaret, do Iudea, gu 
baile Dhaibhidh, d'an gairm- 
ear Betlehem (do bhrìgh gu'n 
robh e do thigh agus do 
shliochd Dhaibhidh,) 

5 Chum gu biodh e air a 
mheas maille ri ÌNluire a bha 
fo cheangal pòsaidh dha, agus 
i mòr-thorrach. 6 Agus tharladh, am feadh 
a bha iad an sin, gu'n do 
choimhlionadh làithean a h- 
inbhe, chum i bhi air a 
h-aisead. 

7 Agus rug i a ceud-ghin 
mic, agus phaisg i e am brat- 
speilidh, agus chuir i 'na 
luidhe am prasaich e ; do 
bhrìgh nach robh àit aca san 
tigh-òsda. 

8 Agus bha anns an dùth- 
aich sin buachaillean a' fant- 
uinn a muigh, agus a' dean- 
amh faire-oidhche air an 
treud. 

9 Agus, feuch, thàioig 
aingeal an Tighearn orra, a- 
gus dhealraich glòir an Tigh - 
earna mu'n timchioll; agus 
ghabh iad eagal mòr. 

10 Agus thubhairt an t- 
aingeal riu, Na biodh eagaì 
oirbh : oir feuch, a ta mi as; 
innseadh dhuibh deadh sgèil 
mhòr-aoibhneis, a bhitheas 
do'n uile shluagh : 

11 Oir rugadh dhuibh an 
diugh Slànuighear, ann am 
baile Dhaibhidh 2 , neach a's 
e Criosd an Tighearna. 

12 Agus bithidh so 'na 
chomhara dhuibh : Gheibh 
sibh an naoidhean paisgte ann 
am brat spèilidh, 'na luidhe 
am prasaich. 

13 Agus air ball bha maille 
ris an aingeal cuideachd mhòr 
do armailtibh nèimh, a' mol- 
adh Dhè, agus ag ràdh, 

14 Glòir do Dhia anns na 
h-àrdaibh, agus air talamh 
sith, deadh-ghean do dhaoin- 
ibh. 

15 Agus tharladh, 'nuair a 
dh'fhalbh na h-aingil uatha 
do nèamh, gu'n dubhairt na 
buachaillean r'a chèile,Rach- l an impireachd 7/ile a sgrìobhadh an cìs-chlàr. ^ancaithir Vhaibhtdh. 
107 i LUCAS II. amaid a nis eadhon do Bhet- 
lehem, agus faiceamaid an ni 
so a rinneadh, a dh'f hoillsich 
an Tighearna dhuinne. 

16 Agus thàinig iad gu 
grad, agus f huair iad Muire 
agus Ioseph, agus an leanabh 
'na luidhe sa' phrasaich. 

17 Agus an uair a chunnaic 
iad sin, dh'aithris iad an ni a 
dh'innseadh dhoibh mu thim- 
chioll an leinibh so. 

18 Agus ghabh gach neach 
a chuala so, iongantas ris na 
nithibh sin a dh'innseadh 
dhoibh leis na buachaillibh. 

19 Ach ghlèidh Muire na 
nithe sm uile, a' beachd- 
smuaineachadh orra 1 'na 
cridhe. 

20 Agus phill na buach- 
aillean, a' tabhairt glòire agus 
molaidh do Dhia air son nan 
nithe sin uile a chual agus a 
chunnaic iad, a rèir mar a 
labhradh riu. 

21 Agus an uair a choimh- 
lionadh ochd làithean chum 
an leanabh a thimchioll- 
ghearradh, thugadh IOSA 
mar ainm air, eadhon an t- 
ainm a ghairm an t-aingeal 
deth mu'n do ghabhadh sa' 
bhroinn e. 

22 Agus an uair a choimh- 
lionadh làithean a 2 glanaidh, 
a rèir lagha Mhaois, thug iad 
esan gu Ierusalem, chum a 
thaisbeanadh do'n Tigh- 
earna ; 

23 (Mar a ta e sgrìobhta 
ann an lagh an Tighearna, 
Gach ceud-ghin mic a dh'- 
fhosglas a' bhrù, gairmear 
naomh do'n Tighearn e ;) 

24 Agus a thoirt ìobairt a 
rèir mar a theirear ann an lagh an Tighearna, dà 3 thurt* 
ur, no dà choluman òg. 

25 Agus, feuch, bha duine 
ann an Ierusalem d'am b'- 
ainm Simeon ; agus bha 'n 
duine so ionraic agus diadh- 
aidh, agus bha dùil aige ri 
sòlas Israeil : agus bha'n 
Spiorad naomh air. 

26 Agus dh'f hoillsicheadh 
dha leis an Spiorad naomh, 
nach faiceadh e bàs, gus am 
faiceadh e Criosd an Tigh- 
earn. 

27 Agus thàinig e le treòr- 
achadh an Spioraid do'n 
teampull : Agus an uair a 
thug na pàrantan an leanabh 
Iosa a stigh, chum gu'n dean- 
adh iad air a shon a rèir 
gnàthachaidh an lagha, 

28 An sin ghlac esan 'na 
uchd 4 e, agus bheannaich e 
Dia, agus thubhairt e, 

29 A nis, a Thighearn, a 
ta thu leigeadh do d' sheirbh- 
iseach siubhal an sìth, a rèir 
t'fhocail ; 

30 Oir chunnaic mo shùil- 
ean do shlàinte, 

31 A dh'ulluich thu roimh 
ghnùis nan uile shluagh : 

32 Solus a shoillseachadh 
nan Cinneach, agus glòir do 
phobuill Israeil. 

33 Agus ghabh Ioseph a- 
gus a mhàthair iongantas mu 
na nithibh a labhradh uime. 

34 Agus bheannaich^ Si- 
meon iad, agus thubhairt e 
ri Muire a mhàthair, Feuch, 
chuireadh an leanabh so chum 
tuiteam agus aiseirigh mhòr- 
an ann an Israel, agus 'na 
chomhar' an aghaidh an 
labhrar : 

35 ( Agus thèid claidheamh 1 'gan tomhaa. Gr, 
3 an. 
108 3 Cdraid, Paidhir. 
iair a ghairdeinibh. LUCAS III. troimh d'anam-sa fèin,) chum 
gu'm foillsichear smuainte 
cndheacha mhòran. 

36 Agus bha Anna ban- 
f haidh, nighean Phanueil, do 
thrèibh Aseir ; bha i ro aos- 
mhor, agus chaith i seachd 
bliadhna maille ri fear o àm 
dhi bhi 'na h-òigh : 

37 Agus bu bhantrach i 
mu thimchioll ceithir bliadh- 
na agus ceithir fìchead a dh- 
aois, nach deachaidh o'n 
teampull, a' deanamh seirbhis 
do Dhia a là agus a dh' oidhche 
le trasgadh agus le h-urnuigh. 

38 Agus air teachd dhise a 
stigh san uair sin fèin, thug i 
moladh do'n Tighearn, agus 
labhair i m'athimchioll riusan 
uile aig an robh sùil ri saorsa 
ann an Ierusalem. 

39 Agus an uair a choimh- 
lion iad na h-uile nithe a rèir 
lagha an Tighearna, phill iad 

; do Ghalile, d'am baile fèin 
Nasaret. 

I 40 Agus dh'f hàs an lean- 
abh, agus neartaicheadh an 
spiorad e, air a lìonadh le 
gliocas ; agus bha gràsa Dhè 
air. 

41 Agus chaidh a phàranta 
gach bliadhna gu Ierusalem, 
aig fèill na càisge. 
j 42 Agus 'nuair a bha e dà 
j bhliadhna dheug a dh'aois, 
j chaidh iad suas gu Ierusalem, 
! a rèir gnàtha na fèille. 

43 Agus air coimhlionadh 
! nan làithean sin doibh, 'nuair 
a phill iadsan, dh'fhan an 
leanabh Iosa 'nan dèigh ann 
I an Ierusalem ; agus cha robh 
I flos aig Ioseph no aig a mhàth- 
j air air sin. 

j t 44 Ach air dhoibh a shaoil- 
! sinn gu'n robh e sa' chuid- 
| eachd, dh'imich iad astar là ; 
! agus dh'iarr iad e measg an 
109 càirdean, agus an luchd-eòl- 
ais. 

45 Agus an uair nach d'- 
fhuair iad e, phill iad gu le- 
rusalem, 'ga ìarraidh. 

46 Agus tharladh an dèigh 
thri làithean, gu'n d'fhuair 
iad e santeampull, 'nashuidhe 
am meadhon an luchd-teag- 
aisg, araon 'gan èisdeachd, 
agus a' cur cheisd orra. 

47 Agusghabh a' mhuinntir 
a chual e uile iongantas r'a 
thuigse agus r'a fhreagraibh. 

48 Agus an uair a chunn- 
aic iad e, ghlac uamhas iad : 
agus thubhairt a mhàthair ris, 
A mhic, c'ar son a rinn thu 
mar so oirnn 1 feuch, bha 
t'athair agus mise gu brònach 
ga d'iarraidh. 

49 Agus thubhairt esan riu, 
C'ar son a bha sibh ga m' 
iarraidh? nach robh fhios 
agaibh gu'm bu chòir dhomh- 
sa bhi ann an tigh m'Athar 1 1 

50 Agus cha do thuig iad- 
san an ni a labhair e riu. 

51 Agus chaidh e sìos 
maille riu, agus thàinig e gu 
Nasaret, agus bha e ùmhal 
doibh : ach ghlèidh a mhàth- 
air na nithe sin uile 'na 
cridhe. 

52 Agus thàinig Iosa air 
aghaidh ann an gliocas agus 
am meudachd, agus ann an 
deadh - ghean aig Dia, agus 
aig daoinibh. 

CAIB. III. 

1 Searmonachadh Eoih Bhatste. 15 
'Fhianuis mu thimchioll Chriosd. 

20 Chuir Ilerod Eoiu amprìosan. 

21 Bhaisteadh Criosd, agus J'huair 
e fianuis o nèamh. 23 Aois agu\ 
sinnsireachd Chriosd. 

ANIS anns a' chùigeadh 
^ bliadhna deug do impir- 
eachd Thiberiuis Cheasair, 1 ?nu ghnodndcmbh irì Athar. LUCAS III. air bhi do Phontius Pilat 'na 
uachdaran air ludea, agus 
Herod 'na Thetrarc air Ga- 
lile, agus Philip a bhràthair 
'naThetrarc air Iturea agus 
dùthaich Thrachonitis, agus 
Lisanias 'na Thetrarc air 
Abilene. 

2 An uair a bha Annas a- 
gus Caiaphas 'nan àrd-shag- 
artaibh, thàinig focal Dè 
chum Eoin, mhic Shacha- 
riais, anns an fhàsach. 

3 Aejus thàinig e do'n dùth- 
aich uile timchioll Iordain, a' 
searmonachadh baistidh an 
aithreachais, chum maith- 
eanais pheacanna ; 

4 Mar a ta e sgrìobhta ann 
anleabhar bhriathra an f hàidh 
Esaiais, ag ràdh, Guth an ti 
a dh'èigheas anns an f hàsach, 
Ulluichibh slighe an Tigh- 
earna, deanaibh a cheumanna 
dìreach. 

5 Bithidh gach gleann air 
a lìonadh, agus gach beinn 
agus cnoc air an ìsleachadh ; 
agus bithidh na nithe cama 
air an deanamh dìreach, agus 
na slighean garbha air an 
deanamh rèidh ; 

6 Agus chi gach uile f heoil 
slàinte Dhè. 

7 Uime sin thubhairt e ris 
an t-sluagh a thàinig a mach 
chum bhi air am baisteadh 
leis, A shìl nan nathraiche 
nimhe, cò thug rabhadh 
dhuibh - sa teicheadh o'n 
f heirg a ta ri teachd ] 

8 Air an aobhar sin thug- 
aibh a mach toradh iom- 
chuidh an aithreachais, agus 
na tòisichibh air a ràdh ann- 
aibh fèin, A ta Abraham 'na 
Athair againn : oir a ta mi ag 
ràdh ribh, gur comasach Dia 
do na clachaibh so air clann 
a thogail suas do Abraham. 

UO 9 Agus a nis fèin a ta an 
tuagh air a' cur ri bun nan 
craobh: air an aobhar sin 
gach craobh nach toir a mach 
toradh maith, gearrar sìos ì, 
agus tilgear san teine i. 

10 Agus dh'fhiosraich an 
sluagh dheth, ag ràdh, Ciod 
uime sin a ni sinne 1 

11 Agus fhreagair esan a- 
gus thubhairt e riu, An ti aig 
am bheil dà chòta, roinneadh 
e ris an ti aig nach 'eil ; agus 
an ti aig am bheil biadh, dean- 
adh e mar an ceudna. 

12 Agus thàinig mar an 
ceudna cìs-mhaoir gu bhi air 
am baisteadh, agus thubhairt 
iad ris, A mhaighstir, ciod a 
ni sinne 1 

13 Agus thubhairt esan riu, 
Na deanaibh 1 ni air bith 
os ceann na dh'orduicheadh 
dhuibh. 

14 Agus dh'fhiosraich na 
saighdearan mar an ceudna 
dheth, ag ràdh, Agus ciod a 
ni sinne % Agus thubhairt e 
riu, Na deanaibh fòirneart air 
neach sam bith, no casaid- 
bhrèige, agus bithibh toilichte 
le 'ur tuarasdal. 

15 Agus air bhi do'n phob- 
ull a feitheamh, agus na h- 
uile dhaoine a' reusonachadh 
'nan cridheachaibh fèin mu 
thimchioll Eoin, am b'e 
Criosd a bh'ann ; 

16 Fhreagair Eoin, ag ràdh 
riu uile, Tha mise gu dearbh 
'gur baisteadh le h - uisge ; 
ach a ta neach a' teachd a's 
cumhachdaiche na mise, agus 
cha'n airidh mise air barr-iall 
a bhròg f huasgladh : baistidh 
esan sibh leis an Spiorad 
naomh, agus le teine. 

17 Aig am bheil a ghuit 2 1 togaibh. 3 imieal : fasgnaidh. LUCAS IV. 'na làimh, agus ro ghlanaidh 
e 'ùrlar, agus cruinnichidh e 
an cruithneachd d'a thigh- 
tasgaidh ; ach loisgidh e am 
moll le teine nach f heudar a 
mhùchadh. 

18 Agus ag earalachadh 
mòran do nithibh eile, shear- 
monaich e do'n t-sluagh. 

19 Ach air do Herod an 
Tetrarc bhi air a chronachadh 
leis air son Herodiais bean a 
bhràthar (Philip,) agus air 
son gach olc a rinn Herod. 

20 Chuir e so ris gach olc 
eile, gu'n do dhruid e Eoin 
am prìosan. 

21 Agus tharladh, 'nuair a 
bha 'n sluagh uile air am 
baisteadh, air do Iosa mar an 
ceudna bhi air a bhaisteadh, 
agus e ri ùrnuigh, gu'n d'- 
f hosgladh nèamh, 

| 22 Agus gu'n d'thàinig an 
Spiorad naomh a nuas air an 
coslas corporra, mar cholum- 
an, agus gu'n d'thàinig guth 
o nèamh, ag ràdh, Is tusa mo 
Mhac gràdhach, anns am 
bheil mo mhòr-thlachd 1 . 

23 Agus thòisich Iosa fèin 
air a bhi mu thimchioll deich 
bliadhna fichead a dh'aois, 
air dha bhi, (a rèir barail 
dhaoine,) 'na mhac do Ioseph, 
mac Heli, 

24 _ Mhic Mhatait, mhic 
Lebhi, mhic Mhelchi, mhic 
Ianna, mhic Ioseiph, 

25 Mhic Mhatatiais, mhic 
Amois, mhic Nauim, mhic 
Esli, mhic Nage, 

26 Mhic Mhaait, mhic 
Mhatatiais, mhic Shemei, mhic 
Ioseiph, mhic Iudah, 

27 Mhic Ioanna, mhic 
Rhesa, mhic Shorobabeil, 
mhic Shalatieil, mhic Neri, annadsa tha mi ìàn-toiìichte. 
111 | 28 Mhic Mhelchi, mhic Adi , 
mhic Chosaim, mhic Elmod- 
aim, mhic Eir, 

29 Mhic Iose, mhic Elieseir, 
mhic Ioreim, mhic Mhatait, 
mhic Lebhi, 

30 Mhic Shimeoin, mhic Iu- 
dah, mhic Ioseiph, mhic Io- 
nain, mhic Eliacim, 

31 Mhic Mhelea, mhic 
Mhainain, mhic Mhatata, mhic 
Natain, mhic Dhaibhidh, 

32 Mhic Iese, mhic Obeid, 
mhic Bhoos, mhic Shalmoin, 
mhic Naasoin, 

33 Mhic Aminadaib, mhic 
Araim, mhic Esroim, mhic 
Phareis, mhic Iudah, 

34 Mhic Iacoib, mhlc Isaaic , 
mhic Abrahaim, mhic Thara, 
mhic Nachoir, 

35 Mhic Sharuich, mhic 
Hagau, mhic Phaleic, mhic 
Ebeir, mhic Shala, 

36 Mhic Chainain, mhic 
Arphacsaid, mhic Shem, mhic 
Noe, mhic Lameich, 

37 Mhic Mhatusala, mhic 
Enoich, mhic Iareid, mhic 
Mhaleleeil, mhic Chainain, 

38 Mhic Enois^ mhic Shet, 
mhic Adhaimh, mhic Dhè. 

CAIB. IV. 

1 Buaireadh agus trasgadh Chriosd : 

13 Thug e buciidh air an diabhul ; 

14 thòisich e ri searmonachadh . 
16 Ghabh pobnl Nasuret iongantas 
r'afhcclaibh gràstnhor. 33 Leighis 
e an duine san robh dea?nhan, 38 
agus màthair-chèile Pheadair, Sfc. 

A GUS air do Iosa bhi làn 
t do'nSpioradnaomh,phill 
e air ais o lordan, agus threòi - 
aicheadh e leis an Spiorad 
do'n f hàsach, 

2 Agusbha e air abhuair- 
eadh rè dhà f hichead là leis 
an diabhul ; agus cha d'ith e 
ni sam bith anns na làithibh 
sin : agus air dhoibh bhi air LUCAS IV. an ciìochnachadh, an sin dh'- 
fhàs e ocrach. 

3 Agus thubhairt an diabh- 
ul ris, Ma's tu Mac Dhè, 
abair ris a' chloich so bhi 'na 
h-aran. 

4 Agus fhreagair Iosa e, 
ag ràdh, A ta e sgrìobhta, 
nach ann le h-aran a mhàin 
a thig duine beò, ach le gach 
uile f hocal Dè. 

5 Agus air do'n diabhul a 
thoirt gu beinn àrd, nochd e 
dha uile rìoghachdan an 
domhain ann am mionaid 
aimsir. 

6 Agus thubhairt an diabh- 
ul ris, Bheir mise an cumh- 
achd so uile dhuit, agus an 
glòir ; oir thugadh dhomh-sa 
sin ; agus bheir mi e do neach 
air bith a's toil leam. 

7 Uime sin rna ni thu 
aoradh dhomh-sa, is leat iad 
uile. 

8 Agus f hreagair Iosa agus 
thubhairt e ris, Tàr air mo 
chùlaobh, a Shatain : oir a 
ta e sgrìobhta, Ni thu aoradh 
do'n Tighearn do Dhia, agus 
dhàsan 'na aonar ni thu 
seirbhis. 

9 Agus thug se e gu Ieru- 
salem, agus chuir e air binn- 
ein an teampuill e, agus 
thubhairt e ris, Ma's tu 
Mac Dhè, tilg thu fèin sìos 
à so. 

10 Oir a ta e sgrìobhta, 
Bheir e àithne d'a ainglibh 
mu d' thimchioll, thusa a 
choimhead. 

11 Agus togaidh iad suas 
Jiu 'nan làmhaibh, air eagal 
gu'm buail thu, uair air bith, 
do chos air cloich. 

12 Agus air freagairt do 
losa thubhairt e ris, A dubh- radh, Na buair 1 thusa an 
Tighearna do Dhia. 

13 Agus an uair a chrìoch- 
naich an diabhul am buair- 
eadh uile, dh'imich e uaith rè 
tamuill. 

14 Agus phill Iosa ann an 
cumhachd an Spioraid chum 
Ghalile ; agus chaidh 'iom- 
radh-san air feadh na dùthcha 
mu'n cuairt gu h-iomlan. 

15 Agus theagaisg e 'nan 
sionagogaibh, a' faotainn 
glòire o na h-uile dhaoinibh. 

16 Agus thàinig e gu Na- 
saret, far an d'àraicheadh e : 
agus chaidh e steach, mar bu 
ghnàth leis, air là na sàbaid 
do'n t-sionagog, agus dh'- 
èirich e 'na sheasamh chum 
leughaidh. 

17 Agus thugadh dha 
leabhar an f hàidh Esaiais ; 
agus air fosgladh an leabhair 
dha, f huair e an t-àit anns an 
robh e sgrìobhta, 

18 Tha Spiorad an Tigh- 
earn orm, do bhrìgh gu'n 
d'ung e mi a shearmonachadh 
an t-soisgeildo nabochdaibh ; 
chuir e mi a shlànuchadh na 
muinntir aig am bheil an 
cridhe briste, a ghairm 2 fuasg- 
laidh do na braighdibh, agus 
aiseagan radhairc d^ aa doill 3 , 
a thoirt saorsa do'n mhuinntir 
a ta brùite, 

19 A shearmonachadh 
bliadhna thaitnich an Tigh- 
earn. 

20 Agus air dùnadh an 
leabhair dha, thug e do'n 
f hear - frithealaidh e, ^ agus 
shuidh e : agus bha sùilean 
na bha san t-sionagog uile a' 
geur-amharc airsan. 

21 Agus thòisich e air a 
ràdh riu, An diugh a ta an Na dearbh. 

rvz %a shearmonachadh, $dx!!;<iòh. LUCAS IV. ! sgriobtur so air a clioimhlion- 
adh ann bhur cluasaibh-sa. 

22 Agus thug iad uile fian- 
! uis da, agus ghabh iad iong- 
! antas ris na briathraibh gràs- 

mhor a thàinig a mach as a 
bheul. Agus thubhairt iad, 
Nach e so mac Ioseiph ì 

23 Agus thubhairt e riu, 
ì Gun amharus thubhairt sibh 
i rium an gnàth-f hocal so, 

A leigh, leighis thu fèin : ge 
! b'e air bith iad na nithe a 
I chuala sinn a rinneadh leat 
I an Capernaum, dean mar an 

ceudna iad an so a' d' dhùth- 
: aich fèin. 

24 Agus thubhairt e, Gu 
deimhin a ta mi ag ràdh ribh, 

: nach 'eil fàidh air bith tait- 
i' neach 'na dhùthaich fèin. 

25 Ach gu nrinneach a ta 
ji mise ag ràdh ribh, gu'n robh 
i mòran bhantrach ann an 
| Israel an làithibh Eliais, an 
ì uair a dhruideadh nèamh rè 

thri bliadhna agus shè mìos- 
an, agus a bha gortamhòr air 
1 feadh na tìre uile. 

26 Ach cha do chuireadh 
Elias dh'ionnsuidh aoin 
diubh, ach gu Sarepta Shid- 
oin, chum mnà a bha 'na 

! bantraich. 

27 Agus bha mòran lobhar 
ann an Israel ri linn Eliseuis 

I an f hàidh; agus cha do ghlan- 
! adh ah-aon aca, ach Naaman 
an Sirianach. 

28 Agus lìonadh iadsan 
uile a bha san t-sionagog le 
leirg, an uair a chual iad na 
nithe sin ; 

29 Agus dh'èuich iad suas, 
agus thilg iad a mach as a' 
bhaile e, agus thug iad leo e 
gu maluidh a' chnoic 1 , air an 
j robh am baile togta, chum a beul-bhrvach a' c/tnoic. 

113 thilgeadh sios an coinneamh 
a chinn. 

30 Ach air gabhail dhasan 
troimh am meadhon dh'- 
f halbh e, 

31 Agus chaidh e sìos gu 
Capernaum, baile do Ghalile, 
agus bha e 'gan teagasg air 
làithibh na sàbaid : 

32 Agus ghabh iad iong- 
antas r'a theagasg ; do bhrìgh 
gu'n robh 'f hocal le cumh- 
achd. 

_ 33 Agus bha anns an t- 
sionagog duine anns an robh 
spiorad deamhain neòghloin, 
agus ghlaodh e le guth mòr, 

34 Ag ràdh, Leig leinn ; 
ciod e ar gnothuch-ne riut, 
losa o Nasaret ì an d'thàinig 
thu g'ar sgrios'? a ta fhios 
agam cò thu, Aon naomh 
Dhè. 

35 Agus chronuich Iosa e, 
ag ràdh, Bi a' d' thosd, agus 
thig a mach as. Agus air 
do'n deamhan esan a thilg- 
eadh sìos 'nam meadhon, 
thàinig e mach as, gun chiurr- 
adh sam bith a dheanamh 
air. 

36 Agus thàinig uamhas 
orra uile, agus labhair iad r'a 
chèile, ag ràdh, Ciod a' ghnè 
cainnte so 1 oir le h-ùghd- 
arras agus cumhachd a ta e 
toirt orduigh do na spiorad- 
aibh neòghlan, agus tha iad 
a' teachd a mach. 

37 Agus chaidh iomradh 
airsan a mach feadh gach 
àite do'n dùthaich mu'n 
cuairt. 

38 Agus dh'èirich e as an 
t-sionagog, agus chaidh e 
steach do thigh Shimoin ; a- 
gus bha fiabhrus mòr air 
màthair-chèile Shimoin; agus 
ghuidh iad àir as a leth. 

39 Agus air dha seasamh os a ceann ! , chronuich e am 
riabhrus, agus dh'fhàg e i. 
Agus dh'èirich ise air ball, 
agus rinni frithealadh dhoibh. 

40 Agus ag dol fuidhe na 
grèine, iadsan uile aig an 
robh daoine euslan le iomadh 
gnè tinnis, thug iad d'a ionn- 
suidh iad : agus chuir esan a 
làmhan air gach aon diubh, 
agus leighis e iad. 

41 Agus chaidh mar an 
ceudna deamhain a mach à 
mòran, a' glaodhaich agus ag 
ràdh, Is tu Criosd Mac Dhè. 
Agus chronuich e iad, agus 
cha d'fhulaing e dhoibh 
labhairt : oir bha f hios aca 
gu'm b' esan Criosd. 

42 Agus air teachd do'n là, 
chaidh e mach, agus dh'imich 
e gu àite fàsail : agus bha'n 
sluagh 'ga iarraidh, agus 
thàinig iad d'a ionnsuidh, 
agus b'àill leo a chumail, 
chum nach rachadh e uatha. 

43 Ach thubhairt esan riu, 
Is èigin dhomh-sa rìoghachd 
Dhè a shearmonachadh do 
bhailtibh eile mar an ceudna ; 
oir is ann chum so a chuir- 
eadh mi. 

44 Agus shearmonaich e 
ann an sionagogaibh Ghalile. 

CAIB. V. 

1 Theagaisg Criosd an sluagh à 
luing Pheadair j 4 le tarruing 
mhìorbhuileach eisg nochde cionn- 
us a bha e gu Peadar agus a 
chompanaich a dheanamh 'nan 
iasgairibh air daoinibh : 12 ghlan 
e neach a bha 'na lobhar, 4;c. 

A GUS tharladh, 'nuair a 
^ bha am pobull a' dlùth- 
theannadh air, chum focal 
Dè èisdeachd, gu'n do sheas 
e làimh ri loch Ghenesaret, 

2 Agus chunnaic e dà 
luing 2 'nan seasamh ri taobh .S V. 

an locha : ach bha na h-tasg- 
airean air dol a mach asda, 
agus a' nigheadh an lìonta. 

3 Agus chaidh a steach do 
aon do na longaibh bu le Si- 
mon, agus dh'iarr e air dol a 
mach beagan o thìr : agus air 
suidhe dha, theagaisg e an 
sluagh as an luing. 

4 A nis an uair a sguir e 
do labhairt, thubhairt e ri Si- 
mon, Cuir a mach chum na 
doimhne, agus leigibh sìos 
bhur lìonta chum tarruing. 

5 Agus fhreagair Simon, 
agus thubhairt e ris, A 
mhaighstir, shaothraich sinn 
feadh na h-oidhche uile, agus 
cha do ghlac sinn ni sam 
bith : ach air t'fhocal-sa 
leigidh mi sìos an lìon. 

6 Agus an uair a rinn iad 
so, chuairtich iad tachdar 3 
mòr èisg; ionnus gu'n do 
bhriseadh an lìon. 

7 Agus smèid iad air an 
companaich, a bha san luing 
eile, teachd agus còmhnadh 
a dheanamh leo. Agus thàin- 
ig iad, agus lìon iad an dà 
luing, ionnus gu'n robh iad 
an inbhe dol fuidhe. 

8 'Nuair a chunnaic Simon 
Peadar so thuit e sìos aig 
glùinibh Iosa, ag ràdh, Imich 
uam-sa, a Thighearn, oir is 
duine peacach mi. 

9 Oir ghlac uamhas e fèin 
agus iadsan uile bha maille 
ris, air son an tarruing èisg a 
ghlac iad : 

10 Agus mar an ceudna 
Seumas agus Eoin, mic She- 
bede, a bha 'nan companaich 
aig Simon. Agus thubhairt 
Iosa ri Simon, Nabiodh eagal 
ort; k so suas glacaidh tu 
daoine. t htfmh rtihè. ibharc 

114 *àirearnh. LUCAS V. 11 Agus an uair a thug iad 
an longa gu tìr, dh'fhàg iad 
na h-uile nithe, agus lean iad 
esan. 

12 Agus an uair a bha esan 
ann am baile àraidh, feuch 
duine làn do luibhre: agus 
air dha Iosa f haicinn, thuit 
e sìos air 'aghaidh, agus 
ghuidh e air, ag ràdh, A | 
Thighearn, ma's toil leat, tha 
thu comasach air mise a 
ghlanadh. 

13 Agus shìn e a làmh, 
agus bhean e ris, ag ràdh, Is 
toil leam ; bi glan. Agus air 
ball dh'f hàg an luibhre e. 

14 Agus dh'àithn e dha, 
gun innseadh do neach air 
bith : Ach imich r agus nochd 
thu fèin do'n t-sagart, agus 
thoir seachad air son do 
ghlanaidh, mar a dh'àithn 
Maois, mar f hianuis doibh. 

15 Ach bu mhòid a 
sgaoileadh 'iomradh-san : a- 
gus thàinig sluagh mòr an 
ceann a chèile chum èisd- 
eachd, agus a bhi air an 
slànuchadh leis o'n eucailibh. 

16 Agus chaidh e air leth 
chum an f hàsaich, agus rinn 
e urnuigh. 

17 Agus tharladh air là 
àraidh, 'nuair a bha e a' teag- 
asg, gu'n robh 'nan suidhe an 
sin Phairisich agus luchd- 
teagaisg an lagha, a thàinig 
as gach uile bhaile do Gha- 
lile, agus do Iudea, agus o 
Ierusalem : agus bha cumh- 
achd an Tighearn a làthair 
chum an slànuchadh. 

18 Agus, feuch, ghiulain 
daoine air leabaidh duine air 
an robh am pairilis: agus 
dh'iarr ìad a thoirt a steach, 
agus a chur 'na làthair-san. 

19 Agus an uair nach d'- 
f huair iad seòl air am feudadh 

115 iad a thoirt a steach, le meud 
na cuideachd, chaidh iad suas 
air an tigh, agus leig iad sìos 
troimh mhullach an tighe e 
fèin agus a leabadh, anns a' 
mheadhon an làthair Iosa. 

20 Agus an uair a chunn- 
aic e an creidimh, thubhairt 
e ris, Adhuine, thado pheac- 
anna air am maitheadh dhuit. 

21 Agus thòisich na sgrìobh- 
aichean agus na Phairisich 
air reusonachadh, ag ràdh, 
Cò e so a ta labhairt toibheim? 
cò dh'fheudas peacanna a 
mhaitheadh ach Dia a mhàin 1 

22 Ach air aithneachadh 
an smuainte do losa, f hreag- 
air e agus thubhairt e riu, 
Ciod a ta sibh a' reusonach- 
adh 'nur cridheachaibh f 

23 Co acais usadh a ràdh, 
Tha do pheacanna air am 
maitheadh dhuit, no ràdh, 
Eirich agus imich 1 

24 Ach a chum gu'm bi 
fìos agaibh gu bheil cumhachd 
aig Mac an duine peacanna 
a mhaitheadh air talamh, 
(thubhairt e ri fear na pairil- 
is,) A ta mi ag ràdh riut, 
èirich, agus tog do leabadh, 
agusimich do d' thigh. 

25 Agus dh'èirich e air ball 
'nan làthair, agus thog e an 
leabadh air an robh e 'na 
luidhe, agus chaidh e d'a 
thigh fèin a' toirt glòire do 
Dhia. 

j 26 Agus ghlac uamhas iad 
uile, agus thug iad glòir do 
Dhia, agus lìonadh le h-eagal 
iad, ag ràdh, Chunnaic sinne 
nithe do-chreidsinn 1 an diugh. 

27 Agus an dèigh nan 
nithe sin, chaidh e mach, 
agus chunnaic e cìs-mhaor 
d'am b'ainm Lebhi, 'na 1 ioìigantach. LUCAS VI. sliuidhe aig àite togail na 
cìse ; agus thubhairt e rìs, 
Lean mise. 

28 Agus air fàgail nan uile 
nithe dha, dh'èirich e, agus 
lean se e. 

29 Agus rinn Lebhi fèisd 1 
mhòr dha 'na thigh fèin : agus 
bha cuideachd mhòr do chìs- 
mhaoraibh, agus do mhuinn- 
tir eile a shuidh maille riu. 

30 Agus rinn an sgrìobh- 
aichean agus am Phairisich 
gearan an aghaidh a dheis- 
ciobul-san, ag ràdh, C'ar son 
a ta sibh ag itheadh, agus ag 
òl maille ri cìs-mhaoraibh 
'igus ri peacachaibh ? 

31 Agus f hreagair Iosa a- 
gus thubhairt e riu, Cha'n 
'eil feum aca-san a ta slàn 
air an leigh, ach aca-san a ta 
tinn. 

32 Cha d'thàinig mise a 
ghairm nam f ìrean, ach nam 
peacach chum aithreachais. 

33 Agus thubhairt iadsan 
ris, C'ar son a ta deisciobuil 
Eoin gu tric ri trasgadh 2 , 
agus a' deanamh urnuigh, 
agus mar an ceudna deisciob- 
uil nam Phairiseach ; ach a 
ta do dheisciobuil-sa ag ith- 
eadh agus ag òl 1 

34 Agus thubhairt esan riu, 
Am feud sibh a thoirt air 
cloinn seòmair an f hir nuadh- 
phòsda trasgadh a dheanamh, 
ara feadh a ta am fear nuadh- 
pòsda maille riu 1 

35 Ach thig na làithean an 
uairabheirearam fear nuadh- 
pòsda uatha ; an sin ni iad 
trasgadh anns na làithibh sin. 

36 Agus labhair e mar an 
ceudna cosamhlachd riu; Cha 
chuir neach air bith mìr a dh' eudach nuadh air sean 
eudach : no, reubaidh an t- 
eudach nuadh e, agus cha tig 
am mìr do'n eudach nuadh 
ris an t-sean eudach. 

37 Agus cha chuir duine 
sam bith fìon nuadh ann an 
seann searragaibh ; no, bris- 
idh am f ìon nuadh na searr- 
agan, agus dòirtear e fèin, 
agus caillear na searragan. 

38 Ach is còir fìon nuadh 
a chur ann an searragaibh 
nuadha ; agus bithidh iad le 
chèile tèaruinte. 

39 Agus cha 'n 'eil duine 
sam bith, air dha sean fhìon 
òl, a dh'iarras air. ball fìon 
nuadh : oir their e, Is e an 
sean fhìon a's fearr. 

CAIB. VI. 

1 Chronuich Criosd doille nam 
Phairiseach mu thimchioll coimh- 
ead na sàòaid, le sgriobtur, le 
reuson, agus le mìorbhuil ; 13 
thagh e dà abstol deug ; 17 shlàn- 
uich e mumntir a bha tinn. 

A GUS tharladh air a' cheud 
. là sàbaid an dèigh an dara 
là do fhèill na càisge 3 , gu'n 
deachaidh e troimh nah-ach 
aibh arbhair; agus spìon a 
dheisciobuil na diasan arbh- 
air, agus dh'ith iad, an dèigh 
am bruthadh le'n làmhaibh 

2 Agus thubhairt cuid do 
na Phairisich riu, C'ar son a 
ta sibh a' deanamh an ni nach 
'eil ceaduichte r'a dheanamh 
air làithibh na sàbaid 1 

3 Agus fhreagair Iosaiad, 
agus thubhairt e, Nach do 
leugh sibhse an ni so rinn 
Daibhidh, 'nuair a bha ocras 
air fèin, agus orra-san a bha 
maille ris ; 

4 Cionnus a chaidh e steach 
do thigh Dhè, agus a ghabh e 1 cnirm. 2 trosgadh. 

116 3 air an dara là sàbaid an dcigh na 
sàbairi. LUCAS VI. ai an na fianuis l , agus a dh'ith 
e fèin, agus thug e mar an 
eeudna dhoibh-san a bha 
maille ris ; ni nach 'eil cead- 
uichte itheadh ach do na 
sagartaibh a mhàin ì 

5 Agus thubhairt e riu, Is 
Tighearn Mac an duine air 
an t-sàbaid fèin. 

6 Tharladh mar an ceudna 
airsàbaid eile,gu'n deachaidh 
e steach d'on t-sionagog, agus 
gu'n do theagaisg e ; agus 
bha an sin duine, aig an robh 
a làmh dheas air seargadh. 

7 Agus rinn na sgrìobh- 
aichean agus na Phairisich 
faire, a dh'fheuchainri an leigh- 
iseadh e air an t-sàbaid; 
chum gu'm faigheadh iad 
cùis-dhìtidh 2 'na aghaidh. 

8 Ach thuig esan an 
smuaintean, agus thubhairt e 
ris an duine aig an robh an 
làmh sheargta, Eirich, agus 
seas a mach sa' mheadhon. 
Agus dh'èirich esan, agus 
sheas e. 

9 An sm thubhairt Iosa 
riu, Feòraichidh mise aon ni 
dhibh ; Am bheil e cead- 
uichte air làithibh na sàbaid 
maith a dheanamh, no olc 1 
anam a shaoradh, no a sgrios 1 

10 Agus air dha amharc 
mu'n cuairt orra uile, thubh- 
airt e ris an duine, Sìn a 
mach do làmh. Agus rinn 
1 3 sin : agus dh'aisigeadh a 
liàmh slàn da mar an làmh 
sile. 

11 Agus lìonadh iad'san do 
Imuthach; agus labhair iad 

a chèile, ciod a dheanadh 
ad ri Iosa. 

12 Agus anns na làithibh 
in chaidh esan gu beinn 
. dheanamh urnuigh, agus 1 an t-aran taisbeanta. 
II? bhuanaich e rè na h-oidhche 
ann an urnuigh ri Dia 3 . 

13 Agus air teachd do'n là, 
ghairm e d'a ionnsuidh a 
dheisciobuil ; agus thagh e 
dà fhear dheug asda, d'ando 
ghairm e Abstoil : 

14 Simon, (a dh'ainmich 
e mar an ceudna Peadar,) 
agus Aindreas a bhràthair, 
Seumas agus Eoin, Philip a- 
gus Bartolomeus, 

15 Mata agus Tomas, Seu- 
mas mac Alpheuis, agus Si- 
mon d'an goirear Selotes, 

16 Iudas bràthair Sheumais, 
agus ludas Iscariot, esan a 
bha 'na f hear-brathaidh. 

17 Agus thàinig e nuas leo, 
agus sheas e air ionad còmh- 
nard, agus coimhthional a 
dheisciobul, agus buidheann 
mhòr shluaigh o Iudea uile 
agus o Ierusalem, agus o 
chois fairge Thiruis agus 
Shidoin, muinntir a thàinig 
g'a èisdeachd, agus gu bhi 
air an leigheas o'n euslaint- 
ibh ; 

18 Agus iadsan a bha air 
am pianadh le spioradaibh 
neòghlan : agus leighiseadh 
iad. 

19 Agus dh'iarr an sluagh 
uile beantuinn ris : oir chaidìi 
cumhachd a mach as, agus 
shlànuich e iad uile. 

20 Agus thog e suas a 
shùilean air a dheisciobluibh, 
agus thubhairt e, Is beann- 
aichte sibhse ta bochd : oir is 
leibh rìoghachd Dhè. 

21 Is beannaichte sibhse ta 
ocrach a nis ; oir sàsuichear 
sibh. _ Is beannaiclite sibhse 
ta caoidh a nis : oir gàiridh 
sibh. 

22 Is beannaichte sibh, 

2 cùis-chasaid. 3 tigh-urnuigk D/ic. LUCAS VI. 'nuair a bheir daoine fuath 
dhuibh, agus a chuirèas iad 
as an cuideachd sibh, agus a 
bheir iad cainnt mhaslach 
dhuibh, agus a thilgeas iad a 
mach bhur n-ainm mar olc, 
air son Mhic an duine. 

23 Deanaibh-sa gairdeach- 
as san là sin, agus leumaibh 
le h-aoibhneas : oir feuch, is 
mòr bhur duais air nèamh : 
oir is ann mar sin a rinn an 
aithriche air na fàidhibh. 

24 Ach is an-aoibhinn 
duibhse tasaoibhir: oirfhuair 
sibh bhur sòlas. 

25 Is an-aoibhinn duibhse 
ta. sàitheach : oir bithidh 
ocras oirbh. Is an-aoibhinn 
duibhse ta gàireachdaich a 
nis : oir ni sibh bròn agus 
gul. 

26 Is an-aoibhinn duibhse 
'nuair a labhras daoine 1 
maith umaibh : oir is ann 
mar sinn a rinn an aithriche 
ris na fàidhibh brèige. 

27 Ach a ta mi ag ràdh 
ribhse ta 'g èisdeachd,Gràdh- 
aichibh bhur naimhde, dean- 
aibh maith dhoibh-san le'm 
fuathach sibh ; 

28 Beannaichibh iadsan a 
ta 'gur mallachadh, agus 
deanaibh urnuigh air son na 
muinntir a ta buntuinn gu 
naimhdeil ribh. 

29 Ris an ti a bhuaileas 
thu air aon ghial, cum an gial 
eile ; agus do'n ti a bheir t'- 
fhalluinn dhiot, na bac do 
chòta mar an ceudna. 

30 Thoir do gach neach a 
dh'iarras ort ; agus o'n neach 
a bheir uait do mhaoin, na 
ìarr air ais i. 

31 Agus mar a b'àill leibh 
daoine a dheanamh dhuibh, 1 tta h-uile dkaoine. 

118 2 coingheall. deanaibh-sa mar an ceudna 
dhoibhsan. 

32 Oir ma ghràdhaicheas 
sibh iadsan aig am bheil 
gràdh dhuibh, ciod am buidh 
eachasataagaibM oirgràdh 
aichidh peacaich fèin ar 
dream aig am bheil gràdh 
dhoibh. 

33 Agus ma ni sibh maith 
do'n mhuinntir a ni maith 
dhuibh, ciod am buidheachas 
a ta agaibh ì oir ni peacaich 
an ni so fèin mar an ceudna, 

34 Agus ma bheir sibh ias- 
achd 2 dhoibhsan o'm bheil 
dùil agaibh ri fhaotainn 
rìs, ciodam buidheachas a ta 
agaibh ì oir bheir peacaich 
fein iasachd do pheacach- 
aibh, chum gu'm faigh iad jjj 
uiread a rìs. 

35 Ach gràdhaichibh-sa g 
bhurnaimhde, agusdeanaibh |,' 
maith,^ agus thugaibh iasachd, 
gun dùil a bhi agaibh ri ni 
sam bith 'na èiric 3 : agus 
bithidh bhur duais mòr, agus 
bithidh sibh 'nur cloinn do' 
Ti a's àirde: oir a ta esan 
tabhartach dhoibhsan a tami 
thaingeal agus olc. 

36 Bithibh-sa uime sir. tròcaireach, mar a ta bhui: 
n-Athair tròcaireach. 

37 Agus na tugaibh bretl 
agus cha toirear breth oirbh 
na dìtibh,agus cha dìtear sibh 
thugaibh maitheanas, agu: 
bheirear maitheanas dhuibh 

38 Thugaibh uaibh, agu 
bheirear dhuibh;deadh thomh 
as, air a gheinneadh, agus ai 
a chrathadh ri chèile, agu 
a' cur thairis, bheir daoin 
ann bhur n-uchd ; oir leis a 
tomhas le'n tomhais sibh 
tomhaisear dhuibh a rìs. 3 gnn bhur dòchas a chaU. r. taai LUCAS VII. 39 Agus labhair e cosamh- 
lachd nu, Am feud an dall 
dall a threòrachadh \ nach 
tuit iad le chèile 1 ann an 
slochd ì 

40 Cha'n 'eil an deisciolml 
os ceann a mhaighstir : ach 
ge b'e neach a ta coimhlionta, 
bithidh e mar a mhaighstir. 

41 Agus c'ar son a ta thu 
faicinn an smùirnein a ta an 
sùil do bhràthar, agus nach 
'eil thu toirt fa'near an t-sail 
a ta ann do shùil fèin ? 

42 No cionnus a dh'f heud- 
as tu ràdh ri do bhràthair, A 
bhràthair, leig dhomh an 
smùirnein a thoirt à d' shùil, 
agus nach 'eil thu toirt fa'- 
uear an t-sail a ta ann do 
jhùil fèin ? A chealgair, tilg 
i mach air tùs ant-sail as do 
shùil fèin, agus an sin is lèir 
ihuit gu soilleir an smùirnein 
i ta ann an sùil do bhràthar 
i thoirt aisde. 

43 Oir cha deadh chraobh 
i bheir amach droch thoradh: 
tgus cha droch chraobh a 
)heir a mach deadh thoradh. 

44 Oir aithnichear gach 
:raobh air a toradh : oir cha 
ionail daoine fìgean do 
Ihroighionn, no caoran f ìona 
lo'n f hearr-dhris. 

45 Bheir duine maith ni 
aaith a mach à deadh ion- 
ahas a chridhe ; agus bheir 
.roch dhuine ni olc a mach 
. droch ionmhas a chridhe : 
ir is ann à pailteas a chridhe 
. labhras a bheul. 

46 Agus c'ar son a ghoir- 
!as sibh, a Thighearn, a 
l'highearn, dhiom-sa, agus 

ach dean sibh na nithe a ta 
I ii ag ràdh ? 

j 47 Gach neach a thig a m' ' araon. 

119 ionnsuidh-sa, agus a chìuinn- 
eas mo bhriathra, agus a ni 
iad, feuchaidh mi dhuibh co 
ris is cosmhuil e : 

48 Is cosmhuil e ri duine 
a thog tigh, agus a chladh- 
aich domhain, agus a chuir a' 
bhunait air carraig : agus an 
uair a thàinig an tuil, bhuail 
an sruth gu dian air an tigh 
sih, agus cha b'urrainn e 
charachadh ; oir bha e air a 
shuidheachadh 2 air carraig. 

49 Ach an ti a chluinneas, 
agus nach dean, is cosmhuil e 
ri duine a thog tigh air an 
talamh gun bhunait, air an 
do bhuail an sruth gu dian, 
agus air ball thuit e ; agus 
bu mhòr tuiteam an tighe sin. 

CAIB. VII. 

1 Leighis Criosd seirbhiseach ceann- 
aird-ceud. 11 Thog e mac na 
bantraich ann an Nain d'n bhàs : 
19 dhearbh e do theachdairibh 
Eoin, le oibribh mìorbhuileach a 
rinn e 'nan làthair, giCm tfe 
fèin an Criosd a bha ri teachd; 
24 nochd e do'n t-sluagh ciod i a 
bharail mu Eoin, 4c 

A NIS an uair a chrìoch- 
naich e a bhriathra-san 
uile ann an èisdeachd an t- 
sluaigh, chaidh e steach do 
Chapernaum. 

2 Agus bha seirbhiseach 
ceannaird-ceud àraidh, a b' 
ionmhuinn leis, gu tinn, agus 
ri h-uchd bàis. 

3 Agus an uair a chual e 
mu Iosa, chuir e seanairean 
nan Iudhach d'a ionnsuidh, 
a' cur impidh air gu'n tigeadh 
e, agus gu'n leighiseadh e a 
sheirbhiseach. 

4 Agus an uair a thàinig 
iad gu Iosa, ghuidh iad air gu 
dùrachdach, ag ràdh, Gu'm 
b'airidh e gu'n deanadh esan 
so dha : 

Vstèidheachadh. LUCAS VII. 5 Oir is toigh leis ar cinn- 
each-ne, agus thog esan 
dhuinn sionagog 1 . 

6 Agus chaidh Iosa maille 
riu. Ach air dha bhi nis 
f'agus do'n tigh, chuir an 
ceannard - ceud càirdean d'a 
ionnsuidh, ag ràdh ris, A 
Thighearn, na cuir dragh ort 
fèin ; oir cha'n airidh mise 
gu'n rachadh tu steach fo m' 
chleith : 

7 Uime sin cha mhò a 
mheas mi gu'm b'airidh mi 
fèin air teachd a d' ionn- 
suidh : ach a mhàin abair am 
focal, agus slànuichear m' 
òglach. 

8 Oir is duine mise fèin air 
mo chur fo ùghdarras, aig am 
bheil saighdeara fodham ; a- 
gus their mi ris an fhear so, 
Imich, agus imichidh e ; agus 
ri fear eile, Thig, agus thig e ; 
agusri m' sheirbhiseach, Dean 
so, agus ni se e. 

9 Agus an uair a chual 
losa na nithe so, ghabh e 
iongantas ris, agus air tionn- 
dadh dha, thubhairt e ris an 
r-sìuagh a lean e, A ta mi ag 
ràdh ribh, nach d'fhuair mi 
creidimh co mòr as so, ann 
an Israel fèin. 

10 Agus air pilltinn air an 
ais do'n tigh do na teachdair- 
ibh a chuireadh d'a ionnsuidh, 
f huair iad an seirbhiseach a 
bha tinn, slàn. 

11 Agus tharladh, an là 
'na dhèigh sin, gu'n deach- 
aidh e chum baile d'an gairm- 
ear Nain ; agus chaidh a 
dheisciobuil 2 maille ris, agus 
sluagh mòr. 

12 A nis an uair a thàinig 
e am fagus do gheata a' 

1 thog esan ar sìonagog. 
2 mòran d\i dkeisciobhdbh. 

120 23 bhaile, feuch, ghiùlaineadh a 
mach duine marbh, aon mhac 
a mhàthar, agus bu bhantrach 
i : agus bha sluagh mòr dc 
mhuinntir a' bhaile maille 
rithe. 

13 Agus an uair a chunn 
aic an Tighearn i, ghabh 
truas dith, agus thubhairt e 
rithe, Na guil. 

14 Agus thàinig e agus 
bhean e ris a' ghiùlan 3 ; (a 
gus sheas iadsan a bha 'ga 
iomchar;) agus thubhairt e, 
Oganaich, a ta mi ag ràdh 
riut, èirich. 

15 Agus dh'èirich an duine 
bha marbh 'na shuidhe, agu$; i; 
thòisich e airlabhairt: agu: 
thug e d'a mhàthair e. 

16 Agus ghlac eag 
uile : agus thug iad glòir dc 
Dhia, ag ràdh, Dh'èiricl 
fàidh mòr 'nar measg-ne 
gus, Dh'amhairc Dia air % 
shluagh fèin. 

17 Agus chaidh an t-iom 
radh so mach airsan air feadl ^ 
Iudea uile, agus na dùthchc 
mu'n cuairt uile. 

18 Agus dh'innis a dheis-§fe 
ciobuil do Eoin mu thimchiol 
nan nithe sin uile. 

19 Agus ghairm Eoin d'c 
ionnsuidh dithis àraidh d'i 
dheisciobluibh, agus chuir ( 
iad gu Iosa, ag ràdh, An tust t 
esan a bha ri teachd, no m 
bi sùil againn ri neach eile 1 

20 Agus air teachd do m 
daoinibh d'a ionnsuidh 
thubhairt iad, Chuir Eoir 
Baiste sinne a d' ionnsuidh 
ag ràdh, An tusa an ti a bhsl 

ri teachd, no 'm bi sùil againij tìi^s 
ri neach eile 'ì 

21 Agus anns an uair sii;! \ 

3 chiste mhairbh. U. 
U 

li h 
25. i I LUCAS VII. fèin leighis e mòran o 'n 
1 euslaintibh agus o 'm plàigh- 
jibh, agus o dhroch spiorad- 
1 1 aibh ; agus thug e 'n radharc 
j | do mhòran a bha dall. 
j 22 Agus f hreagair Iosa, a- 
. ;us thubhairt e riu, Imichibh- 
Jsa agus innsibh do Eoin na 
t S aithe a chunnaic agus a 
muala sibh, gu bheil na doill 
Ji' faicinn, na bacaich ag im- 
i.hachd, na lobhair air an 
tl ;lanadh, na bodhair a' clninn- 
2 1 ;inn, na mairbh air an dùsg- 
1 1 idh, an soisgeul air a shear- 
jnonachadh do nabochdaibh. 
K ; 23 Agus is beannaichte 
B bsan nach faigh oilbheum 
b | mnamsa. 1 

24 Agus an uair a dh'f halbh 

j eachdairean Eoin, thòisich e 
| i iir labhairt ris an t-sluagh 
1 1 nu thimchioll Eoin, Ciod an 
Jda chaidh sibh a mach do'n 

1 hàsach a dh'f haicinn ì an i 
uilc air a crathadh le gaoith 1 

m . 25 Ach ciod e an ni chaidh 
l ! ibh a mach a dh'f haicinn 1 
] ; n e duine air a sgeadachadh 

nn an eudach mìn'? feuch, 
| idsan a ta sgeadaichte le 
jjj udach rìomhach, agus a' 

aitheadh am beatha gu sògh- 
d'i il, is ann an cùirtibh nan 
1 'ghrean a ta iad. 
, r j 26 Ach ciod e an ni chaidh 
^ Ibh a mach a dh'f haicinn 1 
|i n e fàidh'ì seadh, a ta mi ag 
e i idh ribh, agus ni's mò na 
,1 ph. 

j| 27 Is e so an ti mu'm bheil 
: i s sgrìobhta, Feuch, cuiridh 
•j d mo theachdair roimh do 
KjJanùis, a dh'ulluicheas do 
„jj ilighe romhad. 

I 28 Oir a ta mi ag ràdh 
, jlbh, 'Nam measg-san a rug- 

|lh le mnaibh, cha'n 'eil • 1 uach gahh oilbheum rium-sa. fàidh a's mò na Eoin Baiste : 
gidheadh an ti a's lugha ann 
an rìoghachd Dhè, is mò e na 
esan. 

29 Agus dh'f hìreanaich am 
pobull uile a chual e, agus na 
cìs-mhaoir, Dia, air dhoibh 
bhi air am baisteadh le baist- 
eadh Eoin. 

30 Ach chuir na Phairisich 
agus an luchd-lagha cùl ri 
comhairle Dhè d'an taobli 
fèin, am feadh nach do bhaist- 
eadh iad leis. 

31 Agus thubhairt an Tigh- 
earna, Cò ris uime sin a 
shamhlaicheas mi daoine a' 
ghinealaich so 1 agus cò ris a 
ta iad cosmhuil 1 

32 A ta iad cosmhuil ri 
cloinn a ta 'nan suidhe sa' 
mhargadh, agus a dh'èigheas 
r'a chèile, ag ràdh, Ilinn sinne 
pìobaireachd dhuibh-sa, agus 
cha d'rinn sibhse dannsa : 
rinn sinne tuireadh dhuibh- 
sa, agus cha d'rinn sibhse 

33 Oir thàinig Eoin Baiste, 
cha'n ann ag itheadh arain, 
no ag òl f ìona ; agus their 
sibh, A ta deamhan aige. 

34 Thàinig Mac an duine 
ag itheadh agus ag òl ; agus 
their sibh, Feuch duine geòc- 
ach, agus pòitear-fìona, car- 
aid chìs-mhaor agus pheac- 
ach. 

35 Ach a ta gliocas air a 
fìreanachadh le a cloinnuile. 

36 Agus dh'iarr duine 
àraidh do na Phairisich air, 
gu'n itheadh e biadh maille 
ris. Agus chaidh e steacli 
do thigh an Phairisich, agus 
shuidh 2 e sìos chum bidh. 

37 Agus, feuch, an uair a 
fhuair bean anns a' bhaile, 2 luidh. Qr. LUCAS Vlll. d bha 'na peacach, fios gu'n 
robh e 'na shuidhe aig biadh 
ann an tigh an Phairisich, 
thug i leatha bocsa alabastair 
làn do oladh chubhraidh, 

38 Agus sheas i aig a chos- 
aibh air a chùlaobh a' gul, a- 
gus thòisich i air a chosan a 
f hliuchadh le a deuraibh, a- 
gus thiormaich i iad le folt a 
cinn, agus phòg i a chosa, 
agus dh'ung i leis an oladh 
iad. 

39 Agus an uair a chunn- 
aic ara Phairiseach, a thug 
cuireadh dha, so, labhair e ann 
fèin, ag ràdh, Nam b'f hàidh 
an duine so, bhiodh fhios 
aige cò i a' bhean so a ta 
beantuinn ris, agus ciod is 
gnè dhi ; oir is peacach i. 

40 Agus f hreagair losa, a- 
gus thubhairt e ris, A Shimoin, 
a ta ni agam ri ràdh riut. 
Agus thubhairt esan, A 
mhaighstir, abair e. 

41 Bha aig fear-fiacha 
àraidh dithis do fhèichnein- 
ibh : bha aige air aon f hear 
cùig ceud peghinn, agus air 
an f hear eile ìeth-cheud. 

42 Agus do bhrìgh nach 
robh aca ni leis an dìoladh 
iad, mhaith e gu saor dhoibh 
araon. Innis dhomh-sa uime 
sin, cò dhiubh is mò a ghràdh- 
aicheas eì 

43 Agus fhreagair Simon 
agus thubhairt e, Is i mo 
bharail gur e an neach is mò 
d'an do mhaith e. Agus 
thubhairt e ris, Is ceart a thug 
thu breth. 

44 Agus air tionndadh ris 
a mhnaoi, thubhairt e ri Si- 
mon, Am faic thu a' bhean 
so I thàinig mi steach do d' 
thigh, cha d'thug thu dhomh 
uisge chum mo chos ; ach 
dh'ionnlaid ise mo chosa le 

122 deuraibh, agus thiormaich ì 
iad le folt a cinn. 

45 Cha d'thug thusa dhomh 
pòg: ach o thàinig ise 1 stigh, 
cha do sguir i a phògadh mo 
chos. 

46 Cha d'ung thusa mo 
cheann le h-oladh : ach dh'- 
ung ise mo chosa le h-oladh 
chùbhraidh. 

47 Uime sin a ta mi ag 
ràdh riut, Gu bheil a peac- 
anna a ta lìonmhor, air am 
maitheadh ; air an aobhar 
sin 2 ghràdhaich i gu mòr : 
ach ge b'e neach d'am maith- 
ear beagan, bithidh a ghràdh 
beag. 

48 Agus thubhairt e rithe, 
Tha do pheacanna air am 
maitheadh. 

49 Agus thòisich iadsan a 
bha 'nan suidhe aig biadh 
maille ris, air a ràdh annta 
fèin, Cò e so a ta eadhon a' 
maitheadh pheacanna? 

50 Agus thubhairt e ris a' 
mhnaoi, Shlànuich do chreid- 
imh thu; imich an sìth. 

CAIB. VIII. 

1 Fhritheil mnà'i do Chriosd le atn 
7naoin. m 4 An dèigh do Chriosd 
searmoin a dheanamh o àit gu. h- 
àìt, agus e air a leantuinn le 
abstolaibh, lahhair e cosamhlachd 
an t-sìoladair, 16 agus na coinnle ; 
21 chnir e an cèill cò iad a mhàth- 
air, agus a bhràithrean. 

AGUS tharladh an dèigh 
^ sin, gu'n^ d'imich esan 
troimh gach caithir agus baile, 
a' searmonachadh, agus a' 
cur an cèill soisgeil rìoghachd 1 
Dhè, agus an dà f hear dheug 
maille ris ; 

2 Agus mnài àraidh a leigh- 
iseadh o dhroch spioradaibh 
agus o euslaintibh, Muire 
d'an gairmear Magdalen, as 1 mi. 2 oir. LUCAS VIII. ; an cleachaidh seachd deamh- 
| ain. 

3 Agus Ioanna bean Chusa 
; stiùbhaird Heroid, agus Su- 

sanna, agus mòran eile, a 
1 bha frithealadh dha le am 
maoin. 

4 Agus an uair a chruinn- 
ich sluagh mòr, agus a thàinig 
iad as gach baile d'a ionn- 
suidh, labhair e ann an cos- 
amhlachd : 

5 Chaidh fear-cuir a mach 
a chur a shìl : agus ag cur 
da, thuit cuid ri taobh an 
rathaid ; agus shaltradh sìos 

: e, agus dh'ith eunlaith an ath- 
air suas e. 

6 Agus thuit cuid eile air 
: carraig, agus air fàs da, shearg 

e, do bhrìgh nach robh sùgh 
a | aige. 

ii 7 Agus thuit cuid eile am 
a ! measg droighinn, agus dh'- 
1 f hàs an droighinn maille ris, 

i agus thachd se e. 
i 8 Agus thuit cuid eile air 
j talamh maith, agus dh'f hàs e 
suas, agus thug e toradh uaith 
a cheud uiread as a ckuireadh. 
Agus air dha na nithe sin a 
I ràdh, ghlaodh e, Ge b'e aig 
; am bheil cluasa chum èisd- 
j eachd, èisdeadh e. 
J 9 Agus dh'fhiosraich a 
dheisciobuil deth, ag ràdh, 
Ciod e an cosamhlachd so? 
^lj 10 Agus thubhairt esan, 
[:A Thugadh dhuibhsa eòlas 
: e 1 fhaotainn air rùn dìomhair 
." 3 : ìoghachd Dhè ; ach do chàch 
M m cosamhlachdaibh, ionnus 
.J|ìg faicinn doibh nach faic- 
"ihadh iad, agus ag cluinntinn 
. ; D ,J ìoibh nach tuigeadh iad. 
t 11 Ach is e so an cosamh- 
| achd : Is e an sìol focal Dè. 
; u t ; 12 Iadsan ri taobh an rath- aid, is iad sin a dh'èisdeas 5 
'na dhèigh sin a ta an diabhul 
a' teachd, agus a' togail air 
falbh an fhocail as an cridh- 
eachaibh, air eagal gu'n creid- 
eadh iad agus gu'm biodh iad 
air an saoradh. 

13 An dream air a' charr- 
aig, is*iad sin iadsan, an uair 
a dh'èisdeas iad, a ghabhas 
am focal d'an ionnsuidh le 
gairdeachas, ach cha'n 'eil 
aca so freumh, muinntir a 
chreideas rè tamuill, agus an 
àm buairidh a ta tuiteam air 
falbh. 

14 Agus an ni a thuit am 
measg droighinn, is iad sin 
an dream a dh'èisdeas, agus 
air dhoibh dol a mach, a ta 
iad air an tachdadh le cùram, 
agus le saoibhreas, agus le 
sàimh na beatha so, agus cha 
'n 'eil iad a' toirt toraidh 
uatha chum foirfeachd. 

15 Ach an ni a thuit san 
talamh mhaith, is iad sin 
iadsan, air dhoibh am l«ocal 
èisdeachd, a ta 'ga choimhead 
ann an cridhe treibh-dhireach 
agus maith, agus a' toirt tor- 
aidh uatha la foighidìnn 1 . 

' 16 Cha'n 'eil neach air bitli, 
air dha coinneal a lasadh, 
a dh'fholaicheas fo shoith- 
each i, no chuireas fo leab- 
aidh i : ach cuiridh e ann an 
coinnleir i, chum gu'm faic 
iadsan a thig a stigh an solus. 

1 17 Oir cha 'n 'eil ni sam 
bith t folaichte, nach deanar 
follaiseach ; no uaigneach, 
nach aithnichear, agus nach 
tig am follais 2 . 

18 Air an aobhar sin thug- 
aibh fa'near cionnus a dh'- 
èisdeas sibh : oir ge b'e neach 
aig am bheiì, bheirear dha ; 1 seastnhachd. 

123 * os à ird. LUCAS VIII. agus ge b'e neach aig nach 
'eil, bheirear uaith eadhon an 
ni sin a shaoilear a bhi aige. 

19 An sin thàinig d'a ionn- 
suidh a mhàthair agus a 
bhràithre, agus cha b'urrainn 
iad teachd am fagus da leis 
an dòmhlas. 

20 Agus dh'innseadh dha 
Je dream àraidh, a thubhairt, 
Tha do mhàthair agus do 
bhràithre m 'nan seasamh a 
muigh, agiarraidh t'fhaicinn. 

21 Agus fhreagair esan 
agus thubhairt e riu, Is iad 
mo mhàthair agus mo bhràith - 
rean iadsan a dh'èisdeas ri 
focal Dè, agus a ni e. 

22 Agus tharladh air là 
àraidh, gu'n deachaidh e fèin 
agus a dheisciobuil a stigh do 
luing : agus thubhairt e riu, 
Rachamaid thairis gu taobh 
thall an locha. Agus chuir 
iad a mach o thìr. 

23 Ach ag seòladh dhoibh, 
thuit codal airsan : agus 
thàinig ànradh 1 gaoithe a 
nuas air an loch, agus lìonadh 
iad le h-uisge, agus bha iad 
ann an gàbhadh. 

24 Agus thàinig iad d'a 
ionnsuidh, agus dhùisg iad 
e, ag ràdh, A mhaighstir, a 
mhaighstir, tha sinn caillte ! 
An sin dh'èirich esan, agus 
chronuich e a' ghaoth, agus 
onfa an uisge : agus sguir iad, 
agus thàinig fèath 2 ann : 

25 Agus thubhairt e riu, 
C'àit am bheil bhur creidimh'! 
agus air dhoibh bhi fo eagal, 
ghabh iad iongantas, ag ràdh 
r'a chèile, Ciod a' ghnè 
dhume so l oir a ta e toirt 
àithne do na gaothaibh, agus 
do'n uisge fèin, agus a ta iad 
umhal dha. 

1 doinivnn, stoirm. 3 tiiiine. 

124 26 Agus thàinig iad air tìr 
aig dùthaich nan Gadaren- 
each, a ta thall fa chomhair 
Ghalile. 

27 Agus an uair a chaidh 
e mach air tìr,choinnich duine 
àraidh as a' bhaile e, anns 
an robh deamhain rè aimsir 
f hada, agus aig nach biodh 
eudach uime, agus nach 
fanadh ann antigh, ach anns 
na h-àitibh-adhlaic. 

28 An uair a chunnaic e 
Iosa, ghlaodh e mach, agus 
thuit e sìos 'na làthair, agus 
thubhairt e le guth àrd, Ciod 
e mo ghnothuch-sa riut, Iosa, 
a Mhic an Dè a's ro àirde ? 
guidheam ort, na pian mi. 

29 (Oir bha e air toirt 
àithne do'n spiorad neòghlan 
dol a mach as an duine Oir 
bu tric a rug e gu naimhdeil 
air : agus cheangladh e le 
slabhruidhibh, agus choimb- 
ideadh an geimhlibh e ; agus 
air briseadh a chuibhreachn 
dha, dh'iomaineadh e leis aw 
deamhan do'n f hàsach.) 

30 Agus dh'f hiosraich Iosa 
dheth, ag ràdh, Ciod is ainm 
dhuit? agus thubhairt esan, 
Legion : do bhrìgh gu'n 
deachaidh mòran dheamhan 
a steach ann. 

31 Agus ghuidh iad air, 
gun àithne thoirt doibh dol 
sìos do'n doimhneachd 3 . 

32 Agus bha treud lìon- 
mhor mhuc an sin, agionalt- 
radh air an t-sliabh : agus 
ghuidh iad air cead a thoirt 
doibh dol a steach annta. 
Agus thug e cead doibh. 

33 An sin air dol do na j 
deamhnaibh a mach as an 
duine, chaidh iad anns na 
mucaibh : agus ruith an treud 3 dubli-aigean. LUCAS VIII. mhuc gu dian sìos le bruth- 
ach 1 do'n loch, agus thachd- 
adh 2 iad. 

34 Agus an uair a chunn- 
aic an dream a bha 'gam 
biadhadh an ni a rinneadh, 
theich iad, agus dh'innis 3 
iad e anns a' bhaile, agus 
anns an dùthaich. 

35 Agus chaidh iadsan a 
mach a dh'f haicinn an ni a 
rinneadh ; agus thàinig iad 
gu Iosa, agus fhuair iad an 
duine as an deachaidh na 
deamhain, 'na shuidhe aig 
cosaibh Iosa, air eudachadh, 
agus e 'na chèill : agus ghabh 
iad eagal. 

36 Agus dh'innis an dream 
a chunnaic e dhoibh, cionnus 
a shlànuicheadh an duine san 
robh na deamhain. 

37 An sin dh'iarr muinntir 
dùthcha nan Gadareneach 
uile airsan imeachd uatha ; 
oir ghlacadh le h-eagal mòr 
iad : agus chaidh e san luing, 
agus phill e air ais a rìs. 

38 A nis ghuidh an duine 
as an deachaidh na deamhain 
air, e fèin a bhi maille ris : 
ach chuir Iosa uaith e, ag 
ràdh, 

39 Pill do d' thigh fèin, 
agus cuir an cèill meud nan 
nithe a rinn Dia dhuit. Agus 
dh'imich e roimhe, ag inns- 
eadh gu follaiseach air feadh 
a' bhaileuile, meud nan nithe 
a rinn Iosa dha. 

40 Agus tharladh, an uair 
a phill Iosa air ais, gu'n do 
ghabh an sluagh gu toileach 
ris : oir bha iad uile 'ga 
fheitheamh. 

41 Agus, feuch, thàinig 
duine d'am b'ainm Iairus, a 

I 

1 leathad, àite corrach, 
Ibhàthadh. 

125 bha 'na uachdaran air an 
t-sionagog ; agus thuit e aig 
cosaibh Iosa, agus ghuidh e 
air gu'n tigeadh e d'a thigh : 

42 Do bhrìgh gu'n robh 
aon-ghin nighinn aige, mu 
thimchioll dà bhliadhna 
dheug, agus i faotainn a' 
bhàis. (Ach air dha bhi 'g 
ìmeachd, bha'n sluagh 'ga 
theannadh. 

43 Agus thhinig bean air 
an robh dòrtadh fola dà 
bhliadhna dheug, agus a 
chaith a beathachadh uile ri 
leighibh, agus nach b'urr- 
ainn bhi air a leigheas le 
neach air bith, 

44 Thàinig ise air a chul- 
aobh, agus bhean i ri iomall 
'eudaich : agus sguir a dòrt- 
adh fola air ball. 

45 Agus thubhairt Iosa, 
Cò bhean rium 1 Air àicheadh 
do nah-uile, thubhairtPead- 
ar ris, agus iadsan a bha 
maille ris, A mhaighstir, tha'n 
sluagh ga d' dhòmhlachadh, 
agus ga d' theannadh, agus 
an abair thu, Cò bhean rium { 

46 Agus thubhairt Iosa, 
Bhean neach èigin rium : oir 
mhothaich mi cumhachd a' 
dol asam. 

47 Agus an uair a chunn- 
aic a' bhean nach robh i an 
ain-f hios 4 , thàinig i air chrith , 
agus a' sleuchdadh dha, chuir 
i'n cèill da, an làthair an t- 
sluaighuile, c'ar son abhean 
i ris, agus mar a shlànuich- 
eadh i gu grad. 

48 Agus thubhairt esan 
rithe, A nighean, biodh mis- 
neach agad : shlànuich do 
chreidimh thu ; imich an 
sìth.) 3 theich iad, (agu$ chaidh iad,) ayus 
dh'iìinis. 4 atn folach. LUCAS IX. 49 Am feadh a bha e fath- 
ast a' labhairt, thàinig neach 

thigh Uachdarain na sion- 
agoig, ag ràdh ris, Tha do 
nighean marbh ; na cuir 
dragh air a' mhaighstir. 

50 Ach an uair a chual 
losa so, fhreagair se e, ag 
ràdh, Na biodh eagal ort : a 
mhàin creid, agus bithidh i 
air a slànuchadh. 

51 Agus an uair a chaidh 
e do'n tigh, cha do leig e le 
neach air bith dol a stigh, ach 
Peadar, agus Eoin, agus Seu- 
mas, agus athair agus màth- 
air na nighinn. 

52 Agusbhaiad uile a' gul, 
agus a' deanamh caoidh air a 
son : ach thubhairt esan, Na 
guilibh ; cha 'n 'eil i marbh, 
ach 'na codal. 

53 Agus rinn iad gàire 
fanoid ris, do bhrìgh gu'n robh 
fhios aca gu'n robh i marbh. 

54 Agus air dha an cur a 
mach uile, ghlac e air làimh 
i, agus ghlaodh e, ag ràdh, A 
nighean, èirich. 

55 Agus thàinig a spiorad 
air ais, agus dh'èirich i air 
ball ;_ agus dh'àithn e biadh 
a thoirtdi. 

56 Agus ghlac 1 uamhas 
mòr a pàrantan 2 : ach thug 
esan àithne dhoibh gun an ni 
a rinneadh innseadh do neach 
air bith. 

CAIB. IX. 

1 Chuir Criosd a mach 'ahstoil a 
dlì 1 oihreachadh mhiorbhuile, agus 
a shearmonachadh. 7 Bha tog- 
radh aig Herod Criosd fhaicinn. 
17 Thug Criosd lòu do chùig mìle 
gu mìorbhuileach, 22 dìi'innis e 
'thulangas roimh-ìaimh. 28 Ath- 
arrachadh a chrutìta. 

A GUS ghairm e an dà f hear 
^*- dheug 3 an ceann a chèile, I ghabh. * a ginteirean, 
3 a dhà dheisciobul deug 

126 agus thug e cumhachd agus 
ùghdarras doibh air na h-uile 
dheamhnaibh, agus a chum 
euslaintean a leigheas. 

2 Agus chuir e mach iad 
a shearmonachadh rìoghachd 
Dhè, agus a shlànuchadh 
nan euslan. 

3 Agus thubhairt e riu, Na 
tugaibh ni air bith leibh chum 
na slighe, bataiche, no màla. 
no aran, no airgiod; ni mò 
bhios dà chòta aig gach fear 
agaibh. 

4 Agus ge b'e air bith tigh 
d'an tèid sibh a steach, fan- 
aibh an sin, agus à sin rach- 
aibh a mach 4 . 

5 Agus cò air bith iad nach 
gabh ribh, air dhuibh dol a 
mach as a' bhaile sin, crath- 
aibh dhibh eadhon an dusl- 
ach obhur cosaibh mar f hian- 
uis 'nan aghaidh. 

6 Agus chaidh iadsan a 
mach, agus ghabh iad troimh 
na bailtibh, a' searmonachadh 
an t-soisgeil, agus a' leigheas 
anns gach àit. 

7 Agus chual Herod an 
Tetrarc na h-uile nithe a rinn- 
eadh leis : agus bha e an 
imcheist,do bhrìgh gu'n dubh- 
radh le cuid, gu'n robh Eoin 
air èirigh o na marbhaibh ; 

8 Agus le cuid, gu'n d'- 
f hoillsicheadh Elias ; agus le 
cuid eile, gu'n robh aon do 
na sean f hàidhibh air èirigh 
a rìs. 

9 Agus thubhairt Herod, j 
Thug mise an ceann do Eoin : ì 
ach cò e am fear so mu 'm ) 
bheil mi cluinntinn 5 aleithid 
so do nithibh ? Agus dh'iarrl 
e f haicinn. 

10 Agus air pilltinn do na tfanaihh an sin gus am fàg sibh\\\^, 
an t-dit. 5 mn y n cluinneam. I LUCAS IX. h-abstolaibh, dh'innis iad dha 
gach ni a rinn iad. Agus 
thug e leis iad, agus chaidh 
e fa leth gu àite fàsail, a 
bhuineadh do'n bhaile d'an 
goirear Betsaida. 

11 Agus an uair a fhuair 
an sluagh flos ctir, lean iad e : 
agus ghabh e d'a ionnsuidh 
iad, agus labhair e riu mu 
thimchioll rìoghachd Dhè, 
agus leighis e iadsan aig an 
robh feum air leigheas. 

12 Agus an uair a thòisich 
an là air teireachdainn, thàin- 
ig an dà f hear dheug, agus 

; thubhairt iad ris, Cuir air 
| falbh an sluagh, chum gu'n 
\ tèid iad do na bailtibh agus 
! do'n tìr mu'n cuairt, agus 
gu'n gabh iad tàmh agus 
gu'm faigh iad biadh ; oir 
tha sinn an so an àite fàsail. 

13 Ach thubhairt esan riu, 
Thugaibh-sa dhoibh ni r'a 
itheadh. Agus _ thubhairt 
iadsan, Cha'n 'eil againn 
tuilleadh na cùig builinnean 
agus dà iasg : mur tèid sinn 
agus biadh a cheannach do'n 
t-sluagh so uile. 

14 Oir bha iad mu thim- 
chioll cùig mìle fear. Agus 
thubhairt e r'a dheisciob- 
luibh, Cuiribh 'nan suidhe 
iad, leth-cheud anns gach 
cuideachd. 

15 Agus rinn iad mar sin, 
agus chuir iad 'nan suidhe iad 
uile. 

16 Agus ghabh e na cùig 
builinnean agus an dà iasg, 
a.gus air amharc suas gu 
tièamh, bheannaich e iad, 
igus bhris e, agus thug e d'a 
iheisciobluibh iad gu'n cur 
m làthair an t-sluaigh. 

1 17 Agus dh'ith iad, agus 
>hàsuicheadh iad uile : agus 
I .hogadh dà chliabh dheus do 
127 bhiadh bnste, a faha dh 7 - 
f huigheall aca. 

18 Agus tharladh, air dha 
bhi ri urnuigh fa leth, gu'a 
robh a dheisciobuil maille 
ris : agus dh'f heòraich e 
dhiubh, ag ràdh, Cò tha an 
sluagh ag ràdh is mise ? 

19 Fhreagair iadsan agus 
thubhairt ìad, Eoin Baiste : 
ach tha cuid ag ràdh Elias : 
agus cuid eile, gu bheil aon 
do na sean fhàidhibh air 
èirigh a rìs. 

20 Thubhairt e nu, Ach 
cò tha sibhse ag ràdh is mi ? 
Agus f hreagair Peadar, agus 
thubhairt e, Criosd Dhè. 

21 Agus air dha sparradh 
teann a thoirt doibh, dh'àithn 
e gun iad a dh'innseadh so 
do neach sam bith ; 

22 Ag ràdh, Gur èigin do 
Mhac an duine mòran f hul- 
ang, agus a bhi air a dhiùltadh 
leis na seanairibh, agus na 
h-àrd-shagartaibh, agus na 
sgrìobhaichibh, agus a bhi 
air a chur gu bàs, agus air a 
thogail suas air an treas là, 

23 Agus thubhairt e riu 
uile, Ma's àill le neach air 
bith teachd a'm' dhèigh-sa, 
àicheadhadh se e fèin, agus 
togadh e a chrann-ceusaidh 
gach là, agus leanadh emise. 

24 Oir ge b'e neach le'm 
b'àill 'anam a thearnadh, 
caillidh se e : ach ge b'e 

| neach a chailleas 'anam air 
mo sgàth-sa, saoraidh esan e. 

| 25 Oir ciod e an tairbhe do 
dhuine, ged chosnadh e an 
saoghal gu h-iomlan, agus e 
fèin a chall, no bhi air a 
sgrios ? 

26 Oir ge b'e neach a 
ghabhas nàire dhiom-sa agus 
do m' bhriathraibh, gabh- 
aidh Mnc an duine nàire dheth-san, an uair a thig e 
'na ghlòir fèin, agus an gtòir 
'Athar, agus nan aingeal 
naomha. 

27 Ach a ta mise ag ràdh 
ribh gu f ìrinneach, gu bheil 
cuid 'nan seasamh an so, 
nach blais bàs, gus am faic 
iad rìoghachd Dhè. 

28 Agus tharladh, mu 
thimchioll ochd làithean an 
dèigh nam briathra so 1 , gu'n 
d'thug e leis Peadar, agus 
Eoin, agus Seumas, agus gu'n 
deachaidh e suas gu beinn a 
dheanamh urnuigh. 

29 Agus an uair a bha e ri 
urnuigh, bha dreach a ghnùise 
air atharrachadh, agus rinn- 
eadh 'eudach geal agus deal- 
rach. 

30 Agus, feuch, bha dithis 
f hear a' còmhradh ris, eadhon 
Maois agus Elias, 

31 A nochdadh ann an 
glòir, agus a bha labhairt m'a 
bhàs 2 , a bha esan gu choimh- 
lionadh ann an Ierusalem. 

32 Ach bha Peadar, agus 
iadsan a bha maille ris, trom 
'nan codal : agus an uair a 
dhùisg iad, chunnaic iad a 
ghlòir, agus an dithis f hear a 
bha 'nan seasamh maille ris. 

33 Agus an uair a bha 
iadsan m a' dealachadh ris, 
thubhairt Peadar ri Iosa, A 
mhaighstir, is maith dhuinne 
bhi an so ; agus deanamaid 
tri pàilliuna 3 , aon duitse, a- 
gus aon do Mhaois, agus aon 
do Elias ; gun f hios aige ciod 
a bha e ag ràdh. 

34 Am feadh a bha e ag 
ràdh so, thàinig neul, agus 
ehuir e sgàile orra : agus 
ghabh iad eagal an uair a bha LUCAS IX. 

iad a' dol a stigh san neuì. 

35 Agus thàinig guth as an 
neul, ag ràdh, Is e so mo 
Mhac gràdhach-sa ; èisdibh 
ris. 

36 Agus an uair a rinneadh 
an guth so, fhuaradh Iosa 
'na aonar : agus dh'fhan 
iadsan 'nan tosd, agus cha 
d'innis iad do neach air bith, 
anns na làithibh sin, aon ni 
do na chunnaic iad. 

37 Agus tharladh, an là 
'na dhèigh sin, an uair a 
thàinig iad a nuas o'n bheinn, 
gu'n do thachair sluagh mòr 
air. 

38 Agus, feuch, ghlaodh 
duine àraidh do'n t-sluagh 
ag ràdh, A mhaìghstir, tha 
mi a' guidhe ort, amhairc air 
mo mhac, oir is e m'aon duine 
cloinne e 4 . 

39 Agus, feuch, a ta spior 
ad a' breith air, agus a ta e 
gu h-obann ag èigheach ; a- 
gus a ta e 'ga tharruing as a 
chèile, air chor as gu bheil e 
cur cobhair a mach, agus an 
dèigh a chomh-bhruthadh is 
gann a dh'f hàgas se e. 

40 Agus ghuidh mi air do 
dheisciobluibh gu'n cuireadh 
iad a mach e, agus cha b'urr- 
ainn iad. 

41 Agus fhreagair Iosa a- 
gus thubhairt e, O ghineal 
aich mhi - chreidich agus 
f hiair 6 , cia fhad a bhios rni 
maille ribh, agus a dh'f huilc, 
eas mi sibh ? Thoir an so do 
mhac. 

42 Agus am feadh a bha € 
fathast a' teachd, thilg an 
deamhan sìos e, agus reub se 
e : agus chronuich Iosa an 
spiorad neòghlan, agusshlàn^ : fj : 1 van nithe so. 
2 'u'u shinbhal. 3 bothain. 

128 4 is e nfaoìi gkin e. 
5 choirbte. LUCAS IX. i uìch e an leanabh, agus thug 

i e d'a athair e. 

i 43 Agus ghabh iad uamhas 

niìe ri mòr-chumhachd Dhè. 
i Ach air dhoibh uile bhi gabh- 
i ; ail iongantais ris na h-uile 
i nithibh a rinn Iosa, thubhairt 
i e r'a dheisciobluibh, 

44 Taisgibh na briathra so 
i ann bhur cluasaibh : oir tha 

:Mac an duine gu bhi air a 
a thoirt thairis do làmhaibh 
a dhaoine. 

i, 45 Ach cha do thuig iadsan 
i! ; an còmhradh so, agus bha e 
| folaichte uatha air chor as 
| jì nach b'aithne dhoibh e 1 : a- 
i, gus b'eagalach leo ceisd a 
ìlefeur air mu thimchioll a' 
i; |! chòmhraidh so. 
ie I 46 An sin dh'èirich deasb- 
I oireachd eatorra, cò aca bu 
[• mhò a bhitheadh. 
i« I 47 Agus air do losa 
a- 1| smuaintean an cridhe fhaic- 
a inn, ghabh e leanabh, agus 
it 1 chuir e làimh ris fèin e, 
anj 48 Agus thubhairt e riu, 
i| Ge b'e ghabhas ris an leanabh 

so ann am ainm-sa, tha e a' 
io gabhail rium-sa : agus ge b'e 
M neach a ghabhas rium-sa, tha 
[. e gabhail ris an ti a chuir 

uaith mi : oir an neach a's 

tugha 'nur measg-sa uile, 
4. bithidh esan mòr. 
|| 49 Agus fhreagair Eoin, 
n figus thubhairt e, A mhaigh- 
i|l Uir, chunnaic sinne duine àr- 
5 2 lidh a'tilgeadh mach dheamh- 

in a' d'ainm-sa ; agus bhac 
J dnn e, a chionn nach 'eil e 
J l 'gar leantuinn-ne. 
I 50 Agus thubhairt Iosa ris, 
j Na bacaibh e: oir ge b'e 
3. jiach 'eil 'nar n-aghaidh, tha 

b leinn. 51 A nis, an uair a choimh- 
lionadh làithean a ghabhaiì 
suas, shuidhich e a ghnùis 
chum dol gu Ierusalem ; 

52 Agus chuir e teachd- 
airean roimh a ghnùis : agus 
dh'imich iad, agus chaidìi 
iad a steach do bhaile leis na 
Samaritanaich, a dh'ulluch- 
adh air a shon-san. 

53 Agus cha do ghabh 
iadsan ris, achionn gu'nrobii 
'aghaidh mar gu'm biodh e 
dol gu lerusalem. 

54 Agus an uair a chunnaic 
a dheisciobuil Seumas agus 
Eoin so, thubhairt iad, A 
Thighearn, an àill leat gu'n 
abramaid 2 teine a theachd a 
nuas o nèamh, agus an losg- 
adh, eadhon mar a rinn Elias? 

55 Ach thionndaidh esan 
agus chronuich e iad, agus 
thubhairt e, Cha'n 'eil f hios 
agaibh ciod a' ghnè spioraiJ 
d'am bheil sibh : 

56 Oir cha d'thàinig Mac 
an duine a sgrios anama 
dhaoine, ach g'an saoradh. 
Agus chaidh iad gu baile eile. 

57 Agus tharladh, an uair 
a bha iad ag imeachd air an 
t-slighe, gu'n dubhairt duine 
àraidh ris, A Thighearn , lean - 
aidh mise thu ge b'e àit an 
tèid thu. 

58 Agus thubhaìrtlosa ris, 
Tha tuill 3 aig na sionnaich, 
agus nid aig eunlaith an 
athair ; ach cha'n 'eil àit aig 
Mac an duine anns an cuir e 
a cheann fuidhe. 

59 Agus thubhairt e ri 
duine eile, Lean mise : ach 
thubhairt esan, AThighearn, 
leig dhomh dol air tùs agus 
m'athair adhlac. 1 chum nach mothaicheadh uid e. 

129 2 ordìiicheamoid. 
garaidh, brochddh. LUCAS X. 60 Aeh thubhairt Iosa ris, 
Leig leis na mairbh am rnairbh 
fèin adhlac ; ach imich thusa 
agus searmonaich rìoghachd 
Dhè. 

61 Agus thubhairt neach 
eile mar an ceudna, A Thigh- 
earn, leanaidh mise thu : ach 
leig dhomh air tùs mo chead 
a ghabhail diubhsan a ta aig 
mo thigh. 

62 Ach thubhairt losa ns, 
Cha'n 'eil neach air bith, a 
ehuireas a làmh ris a' chrann- 
araidh, agus a sheallas 'na 
dhèigh, iomchuidh air son 
rìoghachd Dhè. 

CAIB. X. 

I Chmr Criosà ' a mach dliaon uair 
deich agus tri fichead deisciobui a 
shearm.onachadh ; 17 d/iiarr e 
orra hhi iriosal agus dliinnis^ e 
dhoibh ciod e an ni anns am buin- 
eadh dhoibh gairdeachas a dhean- 
amh. 41 Chronuich e Marta. 

AN dèigh nan nithe sin, 
dh'orduich an Tighearna 
mar an ceudna deichnear 
agus tri fichead eile, agus 
chuir e lìon dithis agus dithis 
roimh a ghnùis iad, do gach 
baile, agus àit, anns an robh 
e fèin gu teachd. 

2 Air an aobhar sin thubh- 
airt e riu, Tha am fogharadh 
gu f ìrinneach mòr, ach a ta 
an luchd-oibre tearc : guidh- 
ibh uime sin air Tighearn an 
fhogharaidh,luchd-oibre chur 
a mach chum 'fhogharaidh 
fèin. 

3 Imichibh: feuch, a ta 
mise 'gur cur a mach mar 
uain am measg mhadadh- 
alluidh. 

4 Na giùlainibh sporan, 
no màla, no brògan ; agus na 
oeannaichibh do neach air 
bith san t-slighe. 

5 Agus ge b'e tigh d'an 

]30 tèid sibh a steach, abraibh 
air tùs, Sìth do'n tigh so. 

6 Agus ma bhios mac na 
sìthe an sin gabhaidh bhur 
sìth còmhnuidh air : ach 
mur bi, pillidh bhur sìth do 
bhur n-ionnsuidh 1 fèin a rìs. 

7 Agus fanaibh anns an 
tigh sin, ag itheadh agus ag 
òl nan nithe abheirear dhuibh: 
oir is airidh an t-oibriche air 
a thuarasdal. Na rachaibh o 
thigh gu tigh. 

8 Agus ge b'e baile d'an 
tèid sibh a steach, agus san 
gabh iad ribh, ithibh na nithe 
sin a chuireas iad 'nur làthair. 

9 Agus leighisibh a' mhuinn- 
tir a ta euslan ann, agus 
abraibh riu, Tha rìoghachd 
Dhè air teachd am fagus 
duibh. 

10 Ach ge b'e baile d'an 
teid sibh a steach, agus nach 
gabh iad ribh, air dhuibh dol 
a mach air a shràidibh, ab 
raibh, 

11 Eadhon duslach bhur 
baile a lean ruinn, tha sinne 
a' glanadh dhinn 'nur n- 
aghaidh-sa ; gidheadh, biodh 
fhios so agaibh gu'n do 
dhruid rìoghachd Dhè ribh 

12 Ach a ta mise ag ràdh 
ribh, gur so-iomchaire abhith- 
eas e do Shodom san là ud 
na do'n bhaile sin. 

13 Is an-aoibhinn duit, a 
Chorasin ! is an-aoibhinn 
duit, a Bhetsaida! oir nam 
bitheadh na h-oibre cumh- 
achdach a rinneadh annaibh- 
sa air an deanamh ann an 
Tirus agus ann an Sidon, is 
fad o'n a dheanadh iad aith- 
reachas, 'nan suidhe ann an 
saic-eudach agus ann an 
luaithre. 

1 thugaibh. LUCAS X. 14 Ach bithidh e ni's so- 
I iomchaire 1 do Thirus agus 

do Shidon anns a' bhreith- 
eanas, na dhuibh-sa. 

15 Agus thusa, a Chaper- 
i naum, a ta air t'àrdachadh 
j gu nèamh, tilgear sìos gu h- 

ifrinn thu. 

16 Esan a dh'èisdeas ribhse, 
èisdidh e rium-sa : agus esan 

I a dhiùltas sibhse, tha e ga 
I mo dhiùltadh-sa : agus an 
neach a dhiùltas mise, tha e 
a' diùltadh an ti a chuir uaith 
■ mi. 

17 Agus phill an deich- 
near agus an tri nchead le 
gairdeachas, ag ràdh, aThigh- 
earn, a ta na deamhain fèin 

I fo smachd againne troimh 
| t' ainm-sa. 

18 Agus thubhairt e riu, 
Chunnaic mi Satan, mar 
cihealanach a' tuiteam o 
nèamh. 

19 Feuch, a ta mi toirt 
dhuibh cumhachd saltairt air 

| nathraichibh, agus air scorp- 
ionaibh, agus air uile neart 
an nàmhaid ; agus cha ghoirt - 
ich ni air bith air aon dòigh 

! sibh. 

20 Gidheadh na deanaibh 
gairdeachas air son gu bheil 
na spioraid fo bhur smachd ; 

i ach deanaibh gairdeachas air 
1 son gu bheil bhur n-ainmean 
sgrìobhta anns na nèamhaibh . 

21 Anns an uair sin fèin 
rinn Iosa gairdeachas 'na 
spiorad, agus thubhairt e, 

: Tha mi toirt buidheachais 
duit, O Athair, a Thighearn 
nèimh agus talmhainn, air 

I son gu'n d'fholaich thu na 
nithe sin o dhaoinibh glice 

I agus tuigseach, agus gu'n 

I d'fhoillsichthuiaddonaoidh- 1 so-fhulainge. 

131 eanaibh : seadh, Athair, oìr 
is ann mar sin bu toil leatsa. 

22 Tha na h-uile nithe air 
an tabhairt domh-sa le m' 
Athair : agus cha'n aithne do 
neach air bith cò e am Mac, 
ach do'n athair ; no cò e an 
t-athair ach do'n Mhac, agus 
an neach d'an àill leis a' 
Mhac fhoillseachadh. 

23 Agus air tionndadh r'a 
dheisciobluibh, thubhairt e 
riu an uaignidheas, Is beann- 
aichte na sùilean a chi na 
nithe ta sibhse a' faicinn : 

24 Oir a ta mi ag ràdh ribh, 
Gu'm b'iomadh fàidh agus 
righ, le'm bu mhiann na 
nithe fhaicinn a ta sibhse a' 
faicinn, agus nach fac iad; 
agus na nithe a chluinntinn, a 
ta sibhse a' cluinntinn, agus 
nach cual iad. 

25 Agus, feuch, sheas 
fear-lagha àraidh suas, 'ga 
dhearbhadh 2 , agus ag ràdh, 
A mhaighstir, ciod a ni mi 
chum gu sealbhaich mi a' 
bheatha mhaireannach ì 

26 Agus thubhairt e ris, 
Ciod a tha sgrìobhta sanlagh ì 
cionnus a leughas tu ì 

27 Agus agfreagairt dasan, 
thubhairt e, Gràdhaichidh tu 
an Tighearna do Dhia le d'- 
uile chridhe, agus le d'uile 
anam, agus le d'uile neart, 
agus le d'uile inntinn; agus 
do choimhearsnach mar thu 
fèin. 

28 Agus thubhairt esan ris, 
Is ceart a f hreagair thu ; 
dean-sa so, agus bithidh tu 
beò. 

29 Ach air dhasan toil a 
bhi aige e fèin fhìreanachadh, 
thubhairt e ri Iosa, Agus cò 
e mo choimhearsnach 'l * V« bhuaireadh. LUCAS XI. 30 Agus fhreagair Iosa, 
agus thubhairt e, Chaidh 
duine àraidh sìos o Ierusalem 
gu Iericho, agus thuit e am 
measg luchd reubainn 1 , agus 
air dhoibh a rùsgadh, agus a 
iotadh, dh'imich iad rompa, 
air fhàgail-san doibh leth- 
mharbh. 

31 Agus tharladh, gu'n 
d'imich sagart àraidh sìos air 
an t-slighe sin : agus an uair 
a chunnaic se e, ghabh e 
seachad air an taobh eile. 

32 Agus mar an ceudna, 
air do Lebhitheach bhi dlùth 
do'n ionad sin, thàinig e agus 
dh'amhairc e air, agus ghabh 
e seachad air an taobh eile. 

33 Ach air do Shamaritan- 
ach àraidh bhi gabhail an 
rathaid, thàinig e far an robh 
esan : agus an uair a chunnaic 
se e, ghabh e truas mòr deth, 

34 Agus thàinig e d'a ionn- 
suidh, agus cheangail e suas a 
chreuchdan, a' dortadh oladh 
agus fìona annta, agus chuir 
e air 'ainmhidh fèin e, agus 
thug e gu tigh-òsda e, agus 
ghabh e cùram dheth. 

35 Agus air an là màir- 
each, 'nuair a dh'fhalbh e, 
thug e mach dà pheghinn 
Romhanach, agus thug e do 
f hear an tigh-òsda iad, agus 
thubhairt e ris, Gabh cùram 
dheth ; agus ge b'e ni tuill- 
eadh a chaitheas tu, an tràth 
philleas mise air m'ais, dìol- 
aidh mi dhuit e. 

36 Cò a nis do'n triuir so, 
a shaoileas tu, bu choimh- 
earsnach dhasan a thuit am 
measg an luchd-reubainn ? 

37 Agus thubhairt esan, 
An ti a rinn tròcair air. An 
sin thubhairt Iosa ris, Imich 1 chreachadairean, 

132 thusa, agus dean mar an 
ceudna. 

38 Agus ag imeachd 
dhoibh, chaidh e steach do 
bhaile àraidh ; agus ghabh 
bean àraidh, d'am b'ainm 
Marta, d'a tigh fèin e. 

39 Agus bha piuthar aice 
d'an goirte Muire, a shuidh 
aig cosaibh Iosa, agus a bha 
'g èisdeachd 'f hocail. 

40 Ach bha Marta air a ro 
chùradh le mòran fritheal- 
aidh, agus air seasamh dhi 
'na làthair, thubhairt i, A 
Thighearn, nach 'eil suim 
agad gu'n d'fhàg mo phiuthai 
mise a'm' aonar ri frithealadh ì 
uime sin abair rithe cuid- 
eachadh leam. 

41 Agus f hreagair Iosa, a- 
gus thubhairt e rithe, a 
Mharta, a Mharta, tha thusa 
làn cùraim, agus dragha mu 
thimchioll mòrain do nithibh: 

42 Ach a ta aon ni feumail. 
Agus rinn Muire roghainn 
do'n chuid mhaith sin, nach 
toirear uaipe. 

CAIB. XI. 

1 Theagaisg Criosd d'a dheisciob- 
luibh urnitìgh a dheanamh gu 
bithchionta. 14 Thilg e mach 
deamhan a bha balbh, agus chron- 
uich na Phairisich air son an 
toibheitn. 26 Nochd e cò iad a ta 
beannaichte . 

A GUS tharladh air dha bhi 
^ ann an ionad àraidh ri 
h-urnuigh, ^nuair a sguir e, 
gu'n dubhairt neach àraidh 
d'a dheisciobluibh ris, A 
Thighearna, teagaisg dhuinne 
urnuigh a dheanamh, mar a 
theagaisg Eoin d'a dheisciob- 
luibh fèin. 

2 Agus thubhairt e riu, 
'Nuair a ni sibh urnuigh, 
abraibh, Ar n-Athair a ta air 
nèamh, Gu naomhaichear 
t'ainm. Thigeadh do riogh- LUCAS XI. ^chd. Deanar do thoil, mar 
air nèamh, gu ma h-amhluidh 
sin air thalamh. 

3 Thoir dhuinn o là gu là 
ar n-aran lathail. 

4 Agus maith dhuinn ar 
peacanna : oir a ta sinne fèin 
a' maitheadh do gach aon air 

; am bheil nachan againn. A- 
gus na leig ann am buaireadh 
sinn, ach saor sinn o'n olc. 

5 Agus thubhairt e riu, Cò 
agaibh-sa aig am bi caraid, 
agus a thèid d'a ionnsuidh 
air mheadhon-oidhche, agus 
a their ris, A charaid, thoir 

i dhomh tri builinnean air ias- 
, achd; 

6 Oir thàinig caraid dhomh 
i a m' ionnsuidh as a shlighe, 

1 i agus cha 'n 'eil ni agam a 
i j ehuireas mi 'na làthair : 
i | 7 Agus gu'm freagair esan 
i o'n taobh a stigh agus gu'n 

i abair e, Na cuir dragh orm : 
tha 'n dorus a nis air a dhùn- 
* !| adh, agus tha mo chlann 
i i raaille rium san leabaidh ; 

lcha'n fhaigh mi èirigh agus 

t \an toirt duit. 

I 8 A ta mi ag ràdh ribh, 
Ged nach èirich e agus nach 
• jtoir e dha, air son gur e a 
. Icharaid e; gidheadh air son 
it< |a liosdachd 1 , èiridh e agus 
||bheir e dha mheud as a ta 
ièi |j Ih'uireasbhuidh air. 
h n 1 1 9 Agus a ta mise ag ràdh 
:e, I 'ibh, Iarraibh, agus bheirear 
sià||\huibh: siribh, agus gheibh 
ibh ; buailibh an dorus, agus 
'osgailear dhuibh. 

10 Oir gach neach a dh'- 
arras, glacaidh e : agus an ti 
shireas, gheibh e : agus do'n 
a bhuaile&s, fosgailear. 
. 11 Ma dh'iarras mac aran 
Ìr aon neach agaibh-sa ta 1 dhian-iarrtachd. 

133 'na athair, an toir e dha clach ? 
no ma dtiiarras e iasg, an toir 
e nathair dha an àit èisg? 

12 No ma dh'iarras e ubh, 
an toir e scorpion da 1 

13 Air an aobhar sin, ma's 
aithne dhuibh-sa a ta olc, 
tiodhlacan maithe a thoirt do 
'ur cloinn, nach mòr is mò 
na sin a bheir bhur n-Athair 
nèamhaidh an Spiorad naomh 
dhoibh-san a dh'iarras air e ? 

14 Agus bha e tilgeadh a 
mach deamhain, agus bha e 
balbh. Agus air dol do'n 
deamhan a mach, labhair am 
balbhan ; agus ghabh an 
sluagh iongantas. 

15 Ach thubhairt cuid 
diubh, Is ann troimh Bheel- 
sebub ceannard 2 nan deamh- 
an a ta e tilgeadh mach 
dheamhan. 

16 Agus dh'iarr dream eiie 
dhiubh, 'ga dhearbhadh, 
comhar air o nèamh. 

17 Ach air dhasan an 
smuaintean a thuigsinn, 
thubhairt e riu, Gach rìogh- 
achd a ta roinnte 'na h-agh- 
aidh fèin, fàsaichear i ; agus 
gach tigh a ta roinnte 'na agh- 
aidh fèin, tuitidh e. 

18 Agus ma tha Satan mar 
an ceudna air a roinn 'na agh- 
aidh fèin, cionnus a sheasas 
a rìoghachd'? oir tha sibhse 
ag ràdh, gu bheil mise troimh 
Bheelsebub a' tilgeadh a mach 
dheamhan. 

19 Agus ma 's ann troimh 
Bheelsebub a ta mise a' tilg- 
eadh mach dheamhan, cò e 
troimh am bheil bhur clann- 
sa 'gan tilgeadh mach 1 uime 
sin bithidh iadsan 'nam 
breitheamhnaibh oirbh. 

20 Aeh ma 's ann le meur 

2 prionnsadh, ceann-feadhna. LUCAS XI. Dhè a ta mise a' tilgeadh 
mach dheamhan, tha rìogh- 
achd Dhè, gun teagamh, air 
teachd oirbhse. 

21 'Nuair a ghleidheas 
duine làidir fo armaibh a 
thalla 1 fèin, tha na bhuineas 
da ann an sìth. 

22 Ach an uair a thig duine 
a's treise na e, agus a bheir 
e buaidh air, bheir e uaith 
'armachd uile anns an robh 
a dhòigh, agus roinnidh e a 
chreach. 

23 An neach nach 'eil 
leam-sa, tha e a'm' aghaidh ; 
agus an neach nach 'eil a' 
cruinneachadhleam-sa, sgap- 
aidh e. 

24 'Nuair a thèid an spiorad 
neòghlan a mach à* duine, 
imichidh e troimh ionadaibh 
tiorma, ag iarraidh foise : a- 
gus an uair nach faigh e sin, 
their e, Pillidh mi dh'ionn- 
suidh mo thighe as an d' 
thàinig mi. 

25 Agus air dha teachd, 
gheibh se e air a sguabadh 
agus air a dheanamh mais- 
2ach. 

26 An sin ìmichidh e, agus 
bheir e leis seachd spioraid 
eile a's miosa. na e fèin ; agus 
air dhoibh dol a steach, gabh- 
aidh iad còmhnuidh an sin : 
agus bithidh deireadh an 
duine sin ni's roiosa na a 
thoiseach. 

27 Agus an uair a bha e 
labhairt nan nithe so, thog 
bean àraidh do'n t-sluagh a 
guth, agus thubhairt i ris, Is 
beannaichte a.' ì)hrù a ghiùl- 
ain thu, agus na cìochan a 
dheoghail thu. 

28 Ach thubhairt esan, Is 
raò gur beannaichte iadsan a 

1 a c/iùirt, 

134 dh'èisdeas ri focal Dè, agus 
a choimhideas e. 

29 Agus an uair a chruinn- 
ich an sluagh gu tiugh d'a 
ionnsuidh, thòisich e air a ràdh, 
Is droch ghinealach so : tha 
iad ag iarraidh comhara ; a- 
gus cha toirear comhara 
dhoibh, ach comhara Ionais 
an f hàidh. 

30 Oir mar a bha Ionas 'na 
chomhara do mhuinntir Nin- 
ebheh, is ann mar sin mar 
an ceudna bhiosMac anduine 
do'n ghinealach so. 

31 Eiridh ban-righinn na 
h-àirde deas suas anns a' 
bhreitheanas maille ri daoin- 
ibh a' ghinealaich so, agus 
dìtidh i iad : oir thàinig ise o 
iomallaibh na talmhainn, a 
dh'èisdeachd ri gliocas Shol- 
aimh ; agus, feuch, [a ta ni's 
mò na Solamh an so. 

32 Eiridh muinntir Nin- 
ebheh suas anns a' bhreith- 
eanas maille ris a' ghinealach 
so, agus dìtidh iad e : oir rinn 
iadsan aithreachas le searm- 
oin Ionais : agus, feuch, a ta 
ni's mò na lonas an so. 

33 Cha 'n ^eil neach sam 
bith, air dha coinneal a las 
adh, a chuireas am folach i, 
no fo shoitheach ; ach ann 
an coinnleir, chum gu'm faic 
an dream a thig a stigh an 
solus. 

34 Is i an t-sùil solus a' 
chuirp : uime sin an uair a 
bhios do shùil glan, bithidli! 
do chorp uile làn soluis : acli 
an uair a bhios do shùil olc 
bithidh do chorp mar arjagus 
ceudna dorcha. 

35 Uime sin thoir an aire 
nach bi an solus a ta annac 
'na dhorchadas. 

36 Air an aobhar sin, vsà 
bliitheas do chorp uile soills' LUCAS XI. each, gun chuid sam bith 
dheth dorcha, bithidh e soills- 
each gu h-iomlan, mar an 
uair a shoillsicheas coinneal 
thu le dealradh. 

37 Agus a' labhairt dhasan, 
dh'iarr Phairiseach àraidh air 
a dhinneir a ghabhail maille 
ris : agus chaidh e stigh, agus 
shuidh e chum bìdh. 

38 Agus an uair a chunn- 
aic am Phairiseach sin, b'- 
ioghnadh leis nach d'ionnlaid 
se e fèin roimh a dhinneir. 

39 AgusthubhairtanTigh- 
earna ris, A nis, Phairiseacha, 
glanaidh sibhse an taobh a 
muigh do'n chupan agus do'n 
mhèis : ach a ta 'n taobh a 
stigh dhibh làn do reubainn 
agus do aingidheachd. 

40 Amadana, an ti a rinn 
an ni a ta 'n taobh a muigh, 
nach do rinn e an ni a ta 'n 
taobh a stigh mar an ceudna % 

41 Ach thugaibh uaibh 
dèirc do na nithibh a ta ag- 
aibh : agus, feuch, a ta na 
h-uile nithe glan duibh. 

42 Ach is an - aoibhinn 
duibh, Phairiseacha : oir a ta 
sibh a' toirt deachaimh à 
mionnt, agus à nì, agus as 
gach uile ghnè luibhean, agus 
a' gabhail thairis air breith- 
eanas agus air gràdh Dhè : 
bu chòir dhuibh iad so a 
dheanamh, agus gun iad sud 
i hàgail gun deanamh. 

43 Is an-aoibhinn duibh, 
Phairiseacha : oir is ionmh- 
uinn leibh na ceud àiteacha- 

I suidhe anns na sionagogaibh, 
agus fàilte fhaotainn air na 
margaibh. 
I 44 Is an-aoibhinn duibh, a 
I sgriobhaichean agus Phairis- 
| eacha, a chealgairean : oir a 
L.ia sibh mar uaighean nach 
I fa'icear, agus do nach toir na 
135 daoine a ta 'g imeachd thairis 
orra, an aire. 

45 Agus fhreagair duine 
àraidh do'n luchd-lagha, agus 
thubhairt e ris, A mhaighstir, 
le so a labhairt, tha thu toirt 
maslaidh dhuinne mar an 
ceudna. 

46 Agus thubhairt esan, Is 
an-aoibhinn dhuibh-sa mar 
an ceudna, a luchd-lagha : 
oir a ta sibh a' cur uallacha 
troma do-ghiùlan air daoinibh, 
agus cha bhean sibh fèin ris 
na h-uallaichibh le h-aon do 
bhur mèuraibh. 

47 Is an-aoibhinn duibh : 
oir a ta sibh a' togail àitean- 
adhlaic nam fàidhean, agus 
is iad bhur n-aithriche a 
mharbh iad. 

48 Gu deimhin a ta sibh a' 
toirt fianuis gu bheil sibh ag 
aontachadh le gnìomharaibh 
bhur n-aithriche : oir mharbh 
iadsan gu deimhin iad, agus 
ta sibhse a' togail an àitean- 
adhlaic. 

49 Air an aobhar sin thubh- 
airt gliocas Dè, Cuiridh mise 
fàidhean, agus abstoil d'an 
ionnsuidh, agus cuid diubh 
marbhaidh iad, agus cuid eile 
geur-leanaidh iad : 

50 Chum gu'n agrar air a' 
ghinealach so fuil nam fàidh- 
ean uile a dhòirteadh o thois- 
each an domhain ; 

51 O fhuil Abeil gu fuil 
Shachariais, a mhilleadh 
eadar an altair agus an team- 
pull : g\i deimhin a ta mi ag 
ràdh ribh, gu'n agrar i air a' 
ghinealach so. 

52 Is an-aoibhinn duibh, 
a luchd-lagha : oir thug sibh 
air falbh iuchair an eòlais: 
cha deachaidh sibh fèin a 
steach, agus an dream a bha 
dol a steach, bhac sibh iad LUCAS XII. 53 Agus an uair a bha e 
labhairt nan nithe so riu, 
tliòisich na sgrìobhaichean a- 
gus na Phairisich air a chur 
thuige gu dian, agus a tharr- 
uing gu labhairt air mòran do 
nithibh : 

54 A' deanamh feall-aire 
air, agus ag iarraidh ni èigin 
a ghlacadh as a bheul, chum 
gu'm biodh cùis-dhìtidh aca 
'na aghaidh. 

CAIB. XII. 

1 Shearmonaich Criosd d'a dheis- 
ciobluibh iad a sheachnadh cèilg, 
agus geilt ann an cur a theagaisg 
an cèill. 13 Rabhadh do'n t-sluagh 
a bhi air am faicill an aghaidh 
sainnt. 22 Cha'n fheud sinn bhi 
ro chùramach mxi nithibh talmh- 
aidh. 

A NNS an àm sin, an uair 
a bha sluagh gun àireamh 
air cruinneachadh, ionnus 
gu'n robh iad a' saltairt air a 
chèile, thòisich e air a ràdh 
r'a dheisciobluibh fèin, 
Roimh gach ni bithibh air 
bhur faicill o thaois ghoirt 
nam Phairiseach, eadhon 
cealgaireachd. 

2 Oir cha'n 'eil ni air bith 
foluichte, nach foillsichear : 
no uaigneach, air nach faigh- 
ear fios. 

3 Air an aobhar sin ge b'e 
ni a labhair sibh san dor- 
chadas, cluinnear e san t- 
solus : agus an ni a labhair 
sibh sa' chluais an seòmraich- 
ìbh uaigneach, gairmear e air 
mullach nan tighean. 

4 Agus a ta mi ag ràdh 
ribhse, mo chàirde, Na biodh 
eagal oirbh roimh 'n mhuinn- 
tir sin a mharbhas an corp, 
agus 'na dhèigh sin aig nach 
eil ni tuilleadh dh'fheUdas 
iad a dheanamh : 

5 Ach nochdaidh mi dhuibh 
cò e roimh an còir dhuibh 

136 eagal a bhi oirbh : Biodh 
eagal an Ti ud oirbh, aig am 
bheil cumhachd, an dèigh 
neach a mharbhadh, a thilg- 
eadh do ifrinn ; seadh, a ta 
mi ag ràdh ribh, Biodh eagal 
an Ti so oirbh. 

6 Nach 'eil cùig gealbhoinn 
air an reiceadh air dhà 
fheoirling 1 , agus cha'n 'eil 
aon diubh air dhearmad am 
fianuis T)è1 

^ 7 Ach a ta eadhon fuilt- 
eine bhur cinn uile air an 
àireamh. Uime sin na biodh 
eagal oirbh : is fearr sibhse 
na mòran ghealbhonn. 

8 Agus a ta mise ag ràdh 
ribh, Ge b'e neach a dh'- 
aidicheas mise am flanuis 
dhaoine, aidichidh Mac an 
duine esan mar an ceudna an 
làthair aingle Dhè. 

9 Ach ge b'e neach a dh'- 
àicheadhas mise am fianuis 
dhaoine, àicheadhar esan am 
fianuis aingle Dhè. 

10 Agus ge b'e neach a 
labhras focal an aghaidh 
Mhic an duine, maithear dha 
e : ach do'n ti a labhras 
toibheum an aghaidh an 
Spioraid naoimh, cha toirear 
maitheanas. 

11 Agus an uair a bheir iad 
sibh chum nan sionagog, a- 
gus nan uachdaran, agus nan 
daoine cumhachdach, na 
biodh e 'na ro-chùram oirbh 
cionnus no ciod a f hreagras 
sibh, no ciod a their sibh : 

12 Oir teagaisgidh an 
Spiorad naomh dhuibh, anns 
an uair sin fèin, na nithe a's 
còir dhuibh a ràdh. 

13 Agus thubhairt neach 
àraidh do'n t-sluagh ris, A 
mhaighstir, abairri m' bhràth- » farthtngs. Sasg. air an oighreachd a roinn 
rium. 

14 Agus thubhairt e ris, A 
dhuine, cò a chuir mise a'm' 
bhreitheamh, no a'm' fhear- 
roinn os bhur ceann 1 

15 Agus thubhairt e riu, 
Thugaibh an aire, agus gleidh- 
ibh sibh fèin o shannt : oir 
cha'n ann am mòr-phailteas 
nan nithe a ta e sealbhachadh 
tha beatha an duine. 

16 Agus labhair e cosamhl- 
achd riu, ag ràdh, Thug fear- 
ann duine shaoibhir àraidh 
bàrr pailte uaith : 

17 Agus smuainich e ann 
fèin, ag ràdh, Ciod a ni mi, 
a chionn nach 'eil agam àit 
anns an cruinnich mi mo 
thoraidh 1 

18 Agus thubhairt e, Ni 
mi so : leagaidh mi mo 
shaibhlean, agus togaidh mi 
saibhlean a's mò ; agus cruinn- 
ichidh mi annta sin mo thor- 
aidh uile, agus mo mhaoin. 

19 Agus their mi ri m' 
anam, Anam, a ta agad mòr- 
an do nithibh maithe air an 
tasgaidh fa chomhair mòrain 
bhliadhnacha ; gabh fois, ith, 
òl, agus bi subhach. 

20 Ach thubhairt Dia ris, 
Amadain, air an oidhche so 
fèin iarrar t'anam uait: an 
sin cò dha a bhuineas na nithe 
sìn a dh'ulluich thu'! 

21 Is ann mar sin a ta an 
ti a thaisgeas ionmhas dha 
fèin, agus nach 'eil saoibhir a 
thaobh Dhè. 

22 Agus thubhairt e r'a 
dheisciobluibh, Uime sin a ta 
mise ag ràdh ribh, na biodh 
ro-chùram oirbh mu thim- 
chioll bhur beatha, ciod a 
dh'itheas sibh ; no mu thim- 
chioll bhur cuirp, ciod a 
chuireas sibh umaibh. 

137 S XII. 

23 Is mò a' bheatha na 'm 
biadh, agus an corp na 'n t- 
eudach. 

24 Thugaibh fa'near na 
fithich : oir cha 'n 'eil iadsan 
a' cur no buain ; cha 'n 'eil 
aca tigh-tasgaidh no sabhal ; 
agus a ta Dia 'gam beath- 
achadh : Cia mòr is fearr 
sibhse na an eunlaith 1 

25 Agus cò agaibh-sa, le 
ro-chùram, is urrainn aon 
làmh-choille 1 a chur r'a àirde 
fèin ? 

26 Mur 'eil sibh uime sm 
comasach air an ni a's lugha 
a dheanamh, c'ar son a ta 
sibh ro chùramach mu nith- 
ibh eile ì 

27 Thugaibh fa'near na 
lilighean, cionnus a ta iad a' 
fàs : cha'n 'eil iad a' saoith- 
reachadh, no a' snìomh : 
gidheadh a ta mi ag ràdh 
ribh, nach robh Solamh fèin 
'na ghlòir uile, air a sgead- 
achadh mar aon diubh so. 

m 28 Agus ma tha Dia ma r 
sin a' sgeadachadh an fheoir, 
a ta 'n diugh sa' mhachair, 
agus am màireach air athilg- 
eadh san àmhuinn ; nach mòr 
is mò a sgeadaicheas e sibhse, 
O dhaoine air bheag creid- 
imh? 

29 Uime sin na iarraibh-sa 
ciod a dh'itheas sibh, no ciod 
a dh'òlas sibh, agus na bith- 
ibh amharusach. 

30 Oir na nithe so uile ta 
Cinnich an t-saoghail ag iarr- 
aidh : ach a ta f hios aig 
bhur n-Athair-sa gu bheil 
feum agaibh air na nithibh 
sin. 

31 Ach iarraibh-sa rìogb- 
achd Dhè, agus cuirear na 
nithe so uile ribh. I bhan-lamh. LUCAS XII. 32 Na biodh eagal ort, a 
threud bhig; oir is e deadh 
thoil bhur n-Athar an rìogh- 
achd a thoirt duibh. 

33 Reicibh nabheil agaibh, 
agus thugaibh dèirc uaibh : 
deanaibh dhuibh fèin sporain 
nach fàs sean, ionmhas nach 
teirig anns na nèamhaibh, 
far nach tig gaduiche am 
fagus, agus nach truaill an 
reudan 1 . 

34 Oir ge b'e àit am bheil 
bhur n-ionmhas, an sin bith- 
idh bhur cridhe mar an ceud - 
na. 

35 Biodh bhur leasraidh 
crioslaichte mu'n cuairt, agus 
hhivr lòchrain air an lasadh ; 

36 Agus sibh fèin cosmhuil 
ri daoinibh a ta feitheamh an 
Tighearna, 'nuair a philleas 
e o'n phòsadh ; chum air dha 
teachd agus bualadh, gu'n 
grad-f hosgail iad dha. 

37 Is beannaichte na 
seirbhisich sin, a gheibh an 
Tighearna, 'nuair a thig e, ri 
faire : gu deimhin a ta mi ag 
ràdh ribh, gu'n crioslaich se 
e fèin mu'n cuairt, agus gu'n 
cuir e 'nan suidhe iad chum 
bìdh, agus gu'n tig e mach 
agus gu'n dean e frithealadh 
dhoibh. 

38 Agus ma thig e san dara 
faire, no ma thig e san treas 
faire, agus gu'm faigh e iad 
mar sin, is beannaichte na 
seirbhisich sin. 

39 Agus biodh cinnt agaibh 
air so, nam biodh fhios aig 
fear an tighe cia an uair anns 
an tigeadh an gaduiche, gu'n 
deanadh e faire, agus nach 
fuilgeadh e a thigh a bhi air 
a tholladh troimh. 

40 Bithibh-sa uime sin deas mar an ceudna : oir thig 
Mac an duine 'nuair nach 
saoil sibh. 

m 41 Agus thubhairt Peadar 
ris, A Thighearn, an ann 
ruinne a ta thu labhairt a' 
chosamhlachd so, no ris gach 
uile'? 

42 Agus thubhairt anTigh- 
earn, Cò e uime sin an stiùbh- 
ard fìrinneach agus glic sin, 
a chuireas a Thighearn os 
ceann a theaghlaich, a thoirt 
doibh an cuibhrionn bìdh 'na 
àm fèin? 

43 Is beannaichte an seirbh - 
iseach sin, a gheibh a Thigh- 
earn, an uair a thig e, a' dean- 
amh mar sin. 

44 Gu fìrinneach a ta mi 
ag ràdh ribh, gu'n cuir se e 
os ceann na bheil aige. 

45 Ach matheir an seirbh- 
iseach sin 'na chridhe, Tha 
mo Thighearn a' cur dàile 'na 
theachd; agus ma thòisicheas 
e air na h-òglaich agus na 
banòglaich a bhualadh, agus 
itheadh, agus òl, agus a bhi 
air mhisg : 

46 Thig Tigheam an t- 
seirbhisich sin ann an là nach 
'eil sùil aige ris, agus ann an 
uair nach flos da, agus gearr- 
aidh e 'na bhloighdibh e 2 , a - 
gus bheir e a chuibhrionn dn 
maille ris na mi-chreidich. 

47 Agus an seirbhiseacli 
sin d'am b'aithne toil a 
mhaighstir, agus nach d'ull- 
uicli e fehi, agus nach d'rinn 
a rèir a thoile, buailear e le 
mòran bhuillean. 

48 Ach an ti do nach b'- 
aithne, agus a rinn nithe a 
b'airidh air buillibh, buailear 
esan le beagan do hhidllibh. 
Oir gach neach d'an d'thug- 3 sgaraidh e uaith e. LUCA 

adii mòran, iarrar mòran 
uaith : agus ge b'e ri 'n d'- 
earbadh mòran, iarrar an 
tuilleadh air. 

49 Thàinig mise a chur 
teine air an talamh, agus ciod 
is àill leam, ma ta e cheana 
air f hadadh. 

50 Ach a ta baisteadh agam 
ri bhi air mo bhaisteadh leis, 
agus cionnus a ta mi air mo 
theannadh gus an coimh- 
lionar e ! 

51 Am bheil sibh a' saoil- 
sinn gu'n d'thàinig mise a 
thoirt sìthe air an talamh ! ni 
h-eadh, a ta mi ag ràdh ribh, 
ach aimhreit. 

52 Oir bithidh a so suas 
cùignear an aon tigh air an 
roinu, triuir an aghaidh dithis, 
agus dithis an aghaidh triuir. 

53 Bithidh an t-athair air 
a roinn an aghaidh a' mhic, 
agus am mac an aghaidh an 
athar ; a' mhàthair an aghaidh 
na nighinn, agus an nighean 
an aghaidh na màthar ; a' 
mhàthair - chèile an aghaidh 
mnà a mic, agus bean a' mhic 
an aghaidh a màthar-chèile. 

54 Agus thubhairt e mar 
an ceudna ris an t-sluagh, 
'Nuair a chi sibh neul ag 
èirigh san àird an iar, air ball 
their sibh, A ta fras a' teachd ; 
agus a ta e mar sin. 

55 Agus an uair a chi sibh 
a' ghaoth à deas a' sèideadh, 
their sibh, Bithidh teas ann ; 
agus a ta e tachairt. 

56 A chealgairean, is aithne 
dhuibh breth a thoirt air agh- 
aidh nan speur, agus na 
talmhainn ; ach cionnus nach 
'eil sibh a' toirt breth air an 
aimsir so ? 

57 Agus c'ar son nach 'eil XIII. 

sibh eadhon uaibh fèin a' 
breithneachadh an ni sin a 
ta ceart 1 

58 'Nuair athèid thu maiile 
ri d' eascaraid chum an 
uachdarain, dean dìchioll san 
t-slighe air bhi air do shaor- 
adh uaith 1 ; air eagal gu'n 
tarruing e chum a' bhreith- 
eimh thu, agus gu'n toir am 
breitheamh thairisdo'n mhaor 
thu, agus gu'n tilg am maor 
am prìosan thu. 

59 A ta mi ag ràdh riut 
nach tèid thu mach as a sin 
gus an ìoc thu eadhon a* 
pheghinn dheireannach. 

CAIB. XIII. 

1 Shearmonaich Criosd aithreachas, 
ò'n sgrios a thàinig air na Gali- 
lèaich, agus air muinntir eile. 6 
Cosamhlachd na craoibhe -fhìgi 
gun toradh. 11 Shlànuich Criosà 
bean a bha air a cromadh^ le h- 
eucail phiantaich rè ochd bliadhua 
dcug. 

A GUS bha làthair san àm 
sin daoine àraidh adh'- 
innis dha mu thimchioll nan 
Galilèach, muinntir a mheasg 
Pilat am fuil maille r'an ìob- 
airtibh. 

2 Agus f hreagair Iosa agus 
thubhairt e riu, Am bheil 
sibh a' saoilsmn gu'n robh na 
Galilèaich sin 'nam peacaich 
ni's mò na na Galilèaich uile, 
air son gu'n d'f hulaing iad a 
leithid so? 

3 Ni h-eadh, a ta mi ag 
ràdh ribh : ach mur dean 
sibhse aithreachas, sgriosar 
sibh uile mar an ceudna. 

4 No na h-ochd fir dheug 
sin air an do thuit an tìir ann 
an Siloam, agus a mharbli 
iad, an saoil sibh gu'n robh 
iadsan 'nam peacaich 2 os 
ceann nan uile dhaoine a * air a bhi rèidh ris. 

139 2 fcichneinibh LL'CAS XIII. bha 'nan còmhnuidh an Ieru- 
salem ? 

5 Ni h-eadh, a ta mi ag 
ràdh ribh : ach mur dean 
sibhse aithreachas, sgriosar 
sibh uile mar an ceudna. 

6 Labhair e mar an ceudna 
an cosamhlachd so : Bha aig 
duine àraidh crann - f ìge 
suidhichte'naghàradh fìona 1 : 
agus thàinig e ag iarraidh 
toraidh air, agus cha d'- 
f huair e. 

7 An sin thubhairt e ris a' 
ghàradair 2 , Feuch, a ta mi 
rè thri bliadhna a' teachd a 
dh'iarraidh toraidh air a' 
chrann-f hìge so, agus cha 'n 
'eil mi faotainn a bheag : 
gearr sìos e, c'ar son a ta e 
fàsachadh na talmbainn ? 

8 Agus f hreagair esan agus 
thubhairt e ris, A Thigh- 
earna, leig leis air a' bhliadh- 
na so mar an ceudna, gus an 
cladhaich mi m'a thimchioll, 
agus gu'n cuir mi aolach 3 
irìa hhun : 

9 Agus ma ghiùlaineas e 
toradh, is maithsm: ach mur 
giùlain, 'na dhèigh sin gearr- 
aidh tu sìos e. 

10 Agus bha e a' teagasg 
an aon do na sionagogaibh air 
an t-sàbaid. 

11 Agus, feuch, bha bean 
àraidh a làthair aig an robh 
spiorad anmhuinneachd rè 
ochd bliadhna deug, agus 
bha i air a cromadh ri chèile, 
agus gun chomas aice air 
chor sam bith i fèin a dhìr- 
eachadh. 

12 Agus an uair a chunn- 
aic Iosa i, ghairm e d'a ionn- 
suidh i, agus thubhairt e 
rithe, A bhean, tha thu air 1 fhlon-lios. 2 ghairdinear. 
3 inneir. 4 air do shaoradh, 
140 d' fhuasgladh 4 o d' anmh- 
uinneachd 

m 13 Agus chuir e a làmhan 
oirre ; agus air ball 5 rinneadh 
dìreach i, agus thug i glòir do 
Dhia. 

14 Agus fhreagair uachrl- 
aran na sionagoig, agus e làn 
do f heirg air son gu'n d'rinn 
Iosa leigheas air là na sàbaid, 
agus thubhairt e ris an t- 
sluagh, Tha sè làithean anns 
an còir obair a dheanamh ; 
orra so air an aobhar sin thig- 
ibh, agus bithibh air bhur 
leigheas, agus na b'ann air là 
na sàbaid. 

15 An sin fhreagair an 
Tighearn e, agus thubhairt e, 
A chealgair 6 , nach fuasgail 
gach aon agaibh a dhamh no 
'asal o'n phrasaich, agus nach 
toir e gu uisge e air là na 
sàbaid ì 

16 Agus nach bu chòir a' 
bhean so, a ta 'na nighinn 
do Abraham, a cheangail Sa- 
tan a nis rè ochd bliadhna 
deug, a bhi air a fuasgladh 
o'n chuibhreach so air là na 
sàbaid 1 

17 Agus an uair a thubhairt 
e na nithe sin, chuireadh a 
naimhdèan uile gu nàire ; 
ach rinn an sluagh uile gaird- 
eachas, air son nan uile nithe 
glòrmhor a rinneadh leis. 

18 An sin thubhairt e, Co 
ris a ta rìoghachd Dhè cos- 
mhuil 1 agus co ris a shamh- 
laicheas mi i 1 

19 Tha i cosmhuil ri 
gràinne do shìol mustaird, a 
ghabh duine, agus a chuir e 
'na ghàradh : agus dh'fhàs e, 
agus rinneadh craobh mhòr 
dheth ; agus rinn eunlaith 5 san iiair sin fcin. 
6 A chealgairean. LUCAS XIII. an athair nid 'na geug- 
aibh. 

20 Agus thubhairt e a rìs, 
Co ris a shamhlaicheas mi 
rìoghachd Dhè 1 

21 Tha i cosmhuil ri taois 
ghoirt 1 a ghabh bean agus a 
dh'f holaich i an tri tomhas- 
aibh mine, gus an do ghoirt- 
icheadh an t-iomlan. 

22 Agus chaidh e troimh 2 
gach caithir agus baile beag, 
W' teagasg, agus a' gabhail 
na slighe gu Ierusalem. 

23 An sin thubhairt neach 
àraidh 3 ris, A Thighearn, an 
tearc iad a shaorar? Agus 
thubhairt esan riu, 

24 Deanaibh spairnchruaidh 
gu dol a stigh air a' gheata 
chumhann : oir a ta mi ag 
ràdh ribh, gu'n iarr mòran 
dol a stigh, agus nach urr- 
ainn iad. 

25 O'n uaira dh'èheas fear 
an tighe, agus a dhùineas e 
'n dorus, agus a thòisicheas 
sibhse air seasamh a muigh, 
agus an dorus a bhualadh, 
ag ràdh, A Thighearn, a 
Thighearn, fosgail duinn ; a- 
gus air dhasan freagairt their 
e ribh, Cha'n aithne dhomh 
sibh, cò as a ta sibh : 

26 An sin tòisichidh sibh 
air a radh, Dh'ith sinn agus 
dh'òl sinn a'd' làthair, agus 
theagaisg thu 'nar sràidibh. 

27 Ach their esan, A ta mi 
ag ràdh ribh, ^ cha'n aithne 
dhomh sibh, cò as a ta sibn ; 
imichibh uam uile, a luchd- 
deanamh na h-eucorach. 

28 An sin bithidh gulagus 
gìosgan fhiacal, an uairachi 
sibh Abraham, agus Isaac, 
agus Iacob, agus na fàidhean 
uile ann an rìoghachd Dhè, J laibhin. 2 tre> trld, 

141 agus sibh fèin air bhur tilg- 
eadh a mach. 

29 Agus thig iad o'n àird 
an ear, agus o'n àird an iar, 
agus o'n àirde tuath agus 
deas, agus suidhidh iad ann 
an rìoghachd Dhè. 

30 Agus, feuch, a ta daoine 
air dheireadh a bhitheas ak 
thoiseach, agus air thoiseach 
a bhitheas air dheireadh. 

31 Air an là sin fèin thàin- 
ig Phairisich àraidh d'aionn- 
suidh, ag ràdh ris, Gabh 4 a 
mach agus imich à so: oir 
thatoil aigHeroddomharbh- 
adh. 

32 Agus thubhairt e riu, 
Imichibh agus innsibh do'n 
t-sionnach sin, Feuch, a ta 
mi tilgeadh mach dheamhan, 
agus a ta mi deanamh leigheas 
an diugh, agus am màireacli, 
agus air an treas là bith- 
idh mi air mo dheanamh 
foirfe. 

33 Gidheadh, is èigin domh 
imeachd an diugh agus am 
màireach, agus an là 'na 
dhèigh sin : oir cha'n f heud 
e bhi gu'n cuirear fàidh gu 
bàs a mach à Ierusalem. 

34 A Ierusalem, a Ierusa- 
lem, a mharbhas na fàidhean, 
agus a chlachas an dream a 
chuirear a d' ionnsuidh : cia 
minic a Vàill leam do chlann 
a chruinneachadh, mar a 
chruinnicheas cearc a h-àlaclì 
fuidh a sgiathaibh, agus cha 
b'àillleibh! 

35 Feuch, dh'f hàgadh bhur 
tigh fàs agaibh : agus gu 
deimhin a ta mi ag ràdh ribli , 
nach faic sibh mise, gus an 
tig an t-àm, anns an abair 
sibh, Is beannaichte an ti a 
thig an ainm an Tighearnn. 3 àraid. 4 Theùiff, Ixach. LUCAS XIV. CAIB. XIV. 

? Snlànuich Criosd neach air an 
robh a' mheud-bhronn, 7 theagaisg 
e inoslachd. 16 Le cosamhiachd 
nasuipeir mòire, nochd e cionnus a 
bhios daoine^ saoghalta, ani tàir 
air focal Dè, air an druideadh a 
mach à rìoghachd nèimh. 

AGUS tharladh, an tràth 
• chaidh e gu tigh uachdar 
ain àraidh do na Phairisich a 
dh'itheadh bìdh air là na 
sàbaid, gu'n robh iad a' dean- 
amh geur-f haire air. 

2 Agus, feuch, bha duine 
àraidh 'na làthair air an robh 
a' mheud-bhronn K 

3 Agus f hreagair Iosa, a- 
gus labhair e ris an luchd- 
lagha, agus ris na Phairisich, 
ag ràdh, Am bheil e cead- 
uichte leigheas a dheanamh 
air là na sàbaid 1 

4 Ach dh'f han iadsan 'nan 
tosd, Agus air dha breith air, 
leighis se e, agus leig e 
uaith e : 

5 Agus fhreagaireiadsan 2 , 
ag ràdh, Cò agaibh-sa, ma 
thuiteas 'asal no a dhamh 
ann an slochd, nach tarruing 
a mach gu grad e air là na 
sàbaid ? 

6 Agus cha b'urrainn iad 
a fhreagairt a rìs anns na 
nithibh sin, 

7 Agus labhair e cosamhl- 
achd 3 riu-san a fhuair cuir- 
eadh, 'nuair a thug e fa'near 
mar a thagh iad na ceud àit- 
eacha-suidhe, ag ràdh riu. . 

8 'Nuair a gheibh thu cuir- 
eadh o neach air bith chum 
bainnse, na suidh anns a' 
cheud àit ; air eagal gu'n d' 
fhuair duine a's urramaiche 
na thusa cuireadh uaith ; 

9 Agus gu'n tig an ti a 
thug cuireadh dhuitse agus dhàsan, agus gu'n abair e 
riut, Thoir àit do'n duine so ; 
agus gu'n tòisich thusa an 
sin le nàire air suidhe anns 
an àit a's ìsle. 

10 Ach an uair a gheibh 
thu cuireadh, imich agus 
suidh anns an àit a's ìsle ; 
chum, 'nuair a thig esan a 
thug cuireadh dhuit, gu'n 
abaireriut, A charaid, suidh 
suas ni's àirde : an sin gheibh 
thu urram an làthair na 
muinntir a ta 'nan suidhe air 
bord maille riut. 

11 Oir ge b'e neach a dh'- 
àrdaicheas e fèin, ìslichear e ; 
agus ge b'e neach a dh'ìslich- 
eas e fèin, àrdaichear e. 

12 An sin thubhairt e ris 
an ti mar an ceudna a thug 
cuireadh dha, ']>(uair a ni 
thu dinneir no suipeir, na 
gairm do chàirdean, no do 
bhràithre, no do luchd-dàimh, 
no do choimhearsnaich 
shaoibhir ; air eagal gu'n toir 
iadsan mar a.n ceudna cuir- 
eadh dhuitse a rìs, agus gu'm 
faigh thu à' chomain cheud- 
na. 

13 Ach an uair a ni thu 
cuirm 4 , gairm na bochdan, 
na daoine ciurramach, na 
bacaich, na doill : 

14 Agus bithidh tu beann- 
aichte, a chionn nach urrainn 
iad a' chomain cheudna thoirt 
duit : oir gheibh thu comain 
ann an aiseirigh nam f ìrean. 

15 Agus an uair a chual 
aon do na shuidh maille ris 
air bord na nithe sin, thubh- 
airt e ris, Is beannaichte an 
ti sin a dh'itheas aran ann 
an rìoghachd Dhè. 

16 Ach thubhairt esan ris, 
Rinn duine àraidh suipeir l dropsy. Sas<.'. 'llahhah e rin a rìs. 3 comhad, parabal. *fàsd. 

142 mhòr, agus thug e cuireadh 
do mhòran : 

17 Agus chuir e a sheirbh- 
iseach uaith an àm na suipeir 
a ràdh ris a' mhuinntir a f huair 
cuireadh, Thigibh, oir a ta 
na h-uile nithe a nis ullamh. 

18 Agus thòisich iad uile 
a dh'aon ghuth air an leith- 
sgeul a ghabhail. Thubhairt 
an ceud fhear ris, Cheann- 
aich mi fearann, agus is èigin 
domh dol a mach agus fhaic- 
inn : tha mi ag guidhe ort, 
gabh mo lethsgeul. 

19 Agus thubhairt fear eile, 
Cheannaich mi cùig cuing 
dhamh, agus a ta mi dol 
g'an dearbhadh i tha mi ag 
guidhe ort, gabh mo leith- 
sgeul. 

20 Agus thubhairt fear 
eile, Phòs mi bean, agus air 
an aobhar sin cha'n 'eil e 'n 
comas domh teachd. 

21 Agusthàinig anseirbhis- 
each sin, agus dh'innis e na 
nithe sin d'a thighearn. An 
sin air gabhail feirge do f hear 
an tighe, thubhairt e r'a 
sheirbhiseach, Gabh a mach 
gu grad gu sràidibh agus gu 
caol-shràidibh a' bhaile, agus 
thoir a stigh an so na bochdan, 
agus na daoine ciurramach, 
agus na bacaich, agus na 
doill. 

22 Agus thubhairt an 
seirbhiseach, A Thighearn, 
rinneadh mar a dh'òrduich 
thu, gidheadh tha àite falamh 
ann fathast. 

23 Agus thubhairt an Tigh- 
earna ris an t-seirbhiseach, 
Gabh a mach gus na rath- 
aidibh mòra agus na gàrach- 
aibh, agus co-èignich iad gu 
teachd a steach, chum gu'm 
bi mo thigh air a lìonadh. 

24 Oir a t.a mi ng ràdh ribh, 

143 * XIV. 

nach blais aon do na daoinìbh 
ud a f huair cuireadh, do m' 
shuipeir-sa. 

25 Agus bha sluagh mòr 
ag imeachd maille ris : agus 
air dha tionndadh, thubhairt 
e riu, 

26 Ma thig neach air bith 
a m' ionnsuidh-sa, agus nach 
fuathaich e 'athair, agus a 
mhàthair, agus a bhean- 
phòsda, agus a chlann agus 
a bhràithrean, agus a pheath- 
raichean, seadh, agus a 
bheathamar an ceudna, cha'n 
'eil e'n comas da bhi 'na 
dheisciobul dhomh-sa. 

_ 27 Agus ge b'e neach nach 
giùlain a chrann-ceusaidh, 
agus nach lean mise, cha'n 
'eil e 'n comas da bhi 'na 
dheisciobul dhomh-sa. 

28 Oir cò am fear agaibh- 
sa leis am miann tùr a thog- 
ail, nach suidh sìos air tùs, 
agus nach meas an costus, a 
dh'f heuchainn am bheil aige 
na chuireas crìoch air ? 

29 Air eagal an dèigh dha 
a bhunadh a leagadh, agus 
gun bhi comasach air crìoch 
a chur air, gu'n tòisich na h- 
uile a chi e ri fanoid air. 

30 Ag ràdh, Thòisich an 
duine so air tigh a thogail, 
agus cha b'urrainn e a 
chrìochnachadh. 

31 No cò an righ, ag dol a 
mach dha gu cogadh an agh- 
aidh righ^ eile, nach suidli 
sìos air tùs, agus nach gabh 
comhairle, a dh'fheuchainn 
an urrainn e le deich mìle 
coinneamh a thoirt dàsan n 
ta teachd le fichead mìle 'na 
aghaidh 1 

32 No air bhi dhàsan fath- 
ast fad uaith, cuiridh e teachd- 
aireachd a dh'iarraidh cumli- 
achan sìthe. 33 Mar sin mar an ceudna, 
gach neach agaibh-sa, nach 
trèig na h-uile nithe a ta 
aige, cha'n 'eil e'n comas da 
bhi 'na dheisciobul dhomh- 
sa. 

34 Tha 'n salann maith : ach 
ma chailleas an salann a 
bhlas, ciod e ìeis an deanar 
deadh-bhlasda e t 

35 Cha'n 'eil e iomchuidh 
chum na talmhainn, no chum 
an dùnain 1 ; ach tilgidh 
daoine mach e. An ti aig 
am bheil cluasa chum èisd- 
eachd, èisdeadh e. 

CAIB. XV. 

4 Cosamhlachd na caorach caillte, 
8 «' mhìr airgid, 11 agus «' mhic 
struidheil. 

AN sin thàinig na cìs- 
mhaoir uile agus na peac- 
aich am fagus da, chum èisd- 
eachd ris. 

2 Agus rinn na Phairisich 
agus na sgrìobhaichean gear- 
an, ag ràdh, Tha am fear so 
gabhail pheacach d'a ionn- 
suidh, agus ag itheadh maille 
riu. 

3 Agus labhair esan an 
cosamhlachd so riu, ag ràdh, 

4 Cò an duine dhibhse aig 
am bheil ceud caora, ma 
chailJeas e aon diubh, nach 
fàg an naoi deug agus an 
ceithir fichead anns an f hàs- 
ach, agus nach tèid an dèigh 
na caorach a chailleadh, gus 
am faigh e i ì 

5 Agus air dha a faotainn, 
cuiridh e air a ghuaillibh i le 
gairdeachas. 

6 Agus an uair a thig e 
dhachaidh, gairmidh e a 
chàirdean agus a choimh- 
earsnaich an ceann a chèile, > xv. 

ag ràdh riu, Deanaibh gaird- 
eachas maille rium-sa, a 
chionn gu'n d'f huair mi mo 
chaora bha caillte. 

7 Mar sin, a ta mi ag ràdh 
ribh, gu'm bi aoibhneas, air 
nèamh air son aoin pheacaich 
a ni aithreachas, ni's mò na 
air son naoi deug agus ceithir 
fichead fìrean, aig nach 'eil 
feum air aithreachas. 

8 No cò a' bhean aig am 
bheil deich buinn airgid, ma 
chailleas i aon bhonn diubh , 
nach las coinneal, agus nach 
sguab an tigh, agus nach iarr 
gu dìchiollach gus am faigh 
ie? 

9 Agus air dhi fhaotainn, 
gairmidh i a ban-chairdean 
agus a ban-choimhearsnaich 
an ceann a chèile, ag ràdh, 
Deanaibh gairdeachas leam- 
sa, oir fhuair mi am bonn a 
chaill mi. 

10 Mar an ceudna a ta mi 
ag ràdh ribh, A ta gaird- 
eachas an làthair aingle Dhè, 
air son aoin pheacaich a ni 
aithreachas. 

11 Agus thubhairt e, Bha 
aig duine àraidh dithis mhac : 

12 Agus thubhairt am mac 
a b' òige dhiubh r'a athair, 
Athair, thoir dhomh-sa a' 
chuid-roinn a thig orrn do cV 
mhaoin. Agus roinn e eat- 
orra a bheathachadh. 

13 Agus an dèigh beagain 
do làithibh, chruinnich am 
mac a b'òige a chuid uile, 
agus ghabh e a thurus do 
dhùthaich fad air astar, agus 
an sin chaith e a mhaoin le 
beatha struidheasaich 2 . 

14 Agus an uair a chaith e 
a chuid uile, dh'èirich gorta 
ro mhòr san tìr 'sin j agus 1 btraich. 

144 2 ana-Cflithtich, thòisich e ri bhi ann an nir- 
easbhuidh. 

15 Agus chaidh e agus 
cheangail se e fèin ri aon do 
shaor-dhaoinibh na dùthcha 
sin ; agus chuir e d'a f hear- 
ann e, a bhiadhadh 1 mhuc. 

16 Agus bu mhiann leis a 
bhrù a lìonadh do na plaosg- 
aibh 2 a bha na mucan ag 
itheadh ; ach 3 cha d'thug 
neach air bith dha. 

17 Agus an uair a thàinig 
e d'a ionnsuidh 4 fèin, thubh- 
airt e, Cia lìon do luchd- 
tuarasdail m'athar-sa aig am 
bheil aran gu leoir 5 agus r'a 
sheachnadh, 'nuair a ta mise 
a' bàsachadh le gorta ì 

18 Eiridh mi, agus thèid 
mi dh'ionnsuidh m'athar, a- 
gus their mi ris. Athair, 
pheacaich mi an aghaidh 
f hlaitheanais, agus a' d' làth- 
air-sa. 

19 Agus cha'n airidh 6 mi 
tuilleadh gu'n goirte do mhac- 
sa dhiom : dean mi mar aon 
do d' luchd-tuarasdail. 

20 Agus dh'èirich e, agus 
chaidh e dh'ionnsuidh 'athar. 
Ach air dha bhi fathast fad 
uaith, chunnaic 'athair e, 
agus ghabh e truas mòr dheth, 
agus ruith e, agus thuit e 
air a mhuineal, agus phòg 
se e. 

21 Agus thubhairt am mac 
ris, Athair, pheacaich mi an 
aghaidh f hlaitheanais, agus 
a' d' làthair-sa, agus cha'n 
airidh mi tuilleadh gu'n goirte 
do mhac dhiom. 

22 Ach thubhairt an t- 
athair r'a sheirbhisich, Thug- 
aibh a mach a' chulaidh a's 
fearr, agus cuiribh uime i; S XV. 

agus cuiribh fàinne air a 
làimh, agus brògan air a 
chosaibh. 

23 Agus thugaibh an so an 
laogh biadhta, agus marbh- 
aibh e ; agus itheamaid agus 
biomaid subhach : 

24 Oir bha mo mhac so 
marbh, agus tha e beò a rìs ; 
bha e caillte, agus f huaradh 
e. Agus thòisich iad air bhi 
subhach. 

25 A nis bha a mhac bu 
shine mach san f hearann : 
agus^ an uair a thàinig e, agus 
a thàr 7 e am fagus do'n tigh, 
chual e an ceòl agus an 
dannsa. 

26 Agus ghairm e d'a ionn- 
suidh aon do na h-òglaich, 
agus dh'fhiosraich e ciod bu 
chiall do na nithibh sin. 

27 Agus thubhairt esanris, 
Thàinig do bhràthair; agus 
mharbh t'athair an laogh 
biadhta, a chionn gu'n d'- 
fhuair e rìs slàn fallain e. 

28 Agus ghabh esan fearg, 
agus cha b'àill leis dol a stigh: 
air an aobhar sin thàinig ^ath- 
air a mach, agus chuir e imp- 
idh air. 

29 Ach fhreagair esan agus 
thubhairt e r'a athair, Feuch, 
a ta mise a' deanamh seirbhis 
duit an uiread so do bhliadh- 
nachaibh, agus uaìr air bith 
cha do bhris mi t'àithne, gidh- 
eadh cha d'thug thu meann 
riamh dhomh, chum gu'm 
bithinn subhach maille ri mo 
chàirdibh. 

30 Ach an uair a thàinig 
do mhac so, a dh'ith suas do 
bheathachadh maille ri strìop- 
aichibh, mharbh thu an laogh 
biadhta dha. 1 bhnachailleachd. 
3 CQchallaibh. oir. 

145 4 thuìge, chuige. 5 leòr. 
6 cka'n f/iiù. tharruing. LUCAS XVI. 31 Agus thubhairt e ris, A 
mhic, tha thusa a ghnàth 
maille rium, agus na h-uile 
nithe a's leamsa, is leatsa iad. 

32 Bu chòir dhuinn a bhi 
subhach, agus aoibhneach ; 
oir bhadobhràthair so marbh, 
agus tha e beò a rìs ; agus 
bha e caillte, agus f huaradh e. 

CAIB. XVI. 

] Cqsanihlachd an stiùbhaird eucor- 
aich. 14 Chronuich Crtosd cealg 
nam Phairiseach sanntach. VJ 
Cosamhlachd «' gheòcair shaoìbhir, 
agus an duine bhochd Lasaruis. 

À GUS thubhairt e mar an 
-^ceudna r'a dheisciobluibh, 
Bha duine saoibhir àraidh 
ann aig an robh stiùbhard ; 
agus chasaideadh ris e, mar 
neach a bha deanamh ana- 
caithidh air a mhaoin. 

2 Agus ghairm se e, agus 
tlubhairt e ris, Ciod e so a ta 
mi cluinntinn mu d' thim- 
chioll 1 thoir cunntas air do 
stiùbhardachd ; oir cha'n 
Ì heud thu bhi ni's faide a' d' 
stiùbhard. 

3 An sin thubhairt an 
stiùbhard ann fèin, Ciod a ni 
mi 1 oir a ta mo mhaighstir a' 
toirt na stiùbhardachd uam : 
cha'n urrainn mi ruamhar a 
dheanamh, is nàr leam dèirc 
iarraidh. 

4 A ta f hios agam ciod a 
ni mi, chum 'nuair a chuirear 
as an stiùbhardachd mi, gu'n 
gabh iad a steach d'an tigh- 
ibh mi. 

5 Agus air dha gach aon 
diubhsan air an robh fìachan 
aig a Thighearn a ghairm d'a 
ionnsuidh, thubhairt e ris a' 
cheud fhear, Cia meud a ta 
aig mo Thighearn ortsa 1 

6 Agus thubhairt esan, 1 bat. 2 omer. 

146 Ceud tomhas 1 oladh. Agus 
thubhairt e iìs, Gabh do 
sgrìobhadh, agus suidh sìos 
gu h-ealamh, agus sgrìobh 
leth-cheud. 

7 An sin thubhairte rifear 
eile, Agus cia meud a ta aig 
ortsa? Agus thubhaìrt esan, 
Ceud tomhas 2 cruithneachd. 
Agus thubhairt e ris, Gabh 
do sgrìobhadh, agus sgrìobh 
ceithir fìchead. 

8 Agus mhol an Tighearn 
an stiùbhard eucorach, do 
bhrìgh gu'n d'rinn e gu glic : 
oir a ta clann an t-saoghail 
so 'nan ginealach fèin ni's 
glice na clann an t-soluis. 

9 Agus a tà mise ag ràdh 
ribh, Deanaibh dhuibh fèin 
càirdean le Mamon na h- 
eucorach ; chum 'nuair a 
shiubhlas sibh 3 , gu'n gabhar 
sibh do àitibh-còmhnuidh 
siorruidh. 

10 An ti a ta fìrinneach 
anns an ni a's lugha, tha e 
fìrinneach mar an ceudna 
ann am mòran ; agus an ti a i 
ta eucorach anns an ni a's 
lugha, tha e eucorach ann 
am mòran mar an ceudna. 

11 Air an aobhar sin, mur 
robh sibh f ìrinneach anns an 
t-saoibhreas eucorach, cò a 
dh'earbas ribh an saoibhreas 
fìor? ; 

12 Agus mur robh sibh 
f ìrinneach ann an cuid duine 
eile, cò a bheir dhuibh an ni 
a's leibh fèin 1 

13 Cha'n 'eil seirbhiseach 
sam bith comasach air seirbhis 
a dheanamh do dhà thigh- ] 
earn ; oir an dara cuid fuath- | 
aichidh e aon diubh, agus 
bheir e gràdh do'n fhear 
eile; no gabhaidh e le aon 3 y 7mair is bàs duibh, 

1 LUCAS XVI. diubh agus ni a tàir air an 
fhear eile. Cha'n 'eil sibh 
comasach air seirbhis a 
dheanamh do Dhia agus do 
Mhamon. 

14 Agus chuala na Phairis- 
ich, abha sanntach, na nithe 
sin uile : agus rinn iad fanoid 
air. 

15 Agus thubhairt e riu, 
Is sibhse an dream a ta 'gur 
f ìreanachadh fèin am fianuis 
dhaoine ; ach is aithne do 
Dhia bhur cridheachan : oir 
an ni sin a ta ro mheasail aig 
daoinibh, is gràineileachd e 
am fianuis Dè. 

16 Bha an lagh agus na 
fàidhean ann gu teachd Eoin : 
o sin tha rìoghachd Dhè air 
a searmonachadh l , agus a ta 
gach duine a' dol le dian 
strì a steach innte. 

17 Agus is usadh do nèamh 
agus do'n talamh dol thairis, 
na do aon lide do'n lagh 
tniteam, 

18 Gach neach a chuireas 
uaith a bhean, agus a phòsas 
bean eile, tha e deanamh 
adhaltrannais : agus ge b'e 
neach a phòsas a bhean a 
chuireadh air falbh o a fear, 
tha e deanamh adhaltrannais. 

19 Bha duine saoibhir 
àraidh ann, a bha air a sgead- 
achadh le purpur 2 agus lìon- 
eudach grinn, agm bha e caith- 
eadh a bheatha gach là gu 
sòghaille mòr-ghreadhnachas: 

20 Agus bha duine bochd 
àraidh ann, d'am b'ainm La- 
sarus, a chuireadh 'na luidhe 
aig a dhorus, làn do chreuchd- 
aibh, 

21 Agus bu mhiann leis 
bhi air a shàsuchadh leis an 
sbruileach a bha tuiteam o bhord an duine shaoibhir ; 
seadh, agus thàinig na mad- 
raidh agus dh'imlich ìad a 
chreuchdan. 

22 Agus tharladh gu'n d'- 
fhuair an duine bochd bàs, 
agus gu'n do ghiùlaineadh 
leis na h-ainglibh e gu uchd 
Abrahaim : f huair an duine 
saoibhir bàs mar an ceudna, 
agus dh'adhlaiceadh e. 

23 Agus ann an ifrinn thog 
e suas a shùilean air dha bhi 
ann am piantaibh, agus 
chunnaic e Abraham, fad 
uaith, agus Lasarus 'nauchd. 

24 Agus ghlaodh e, agus 
thubhairt e, Athair Abra- 
haim, dean tròcair orm, agus 
cuir Lasarus, chum gu'n tum 
e bàrr a mheoir ann an uisge, 
agus gu'm fuaraich e mo 
theangadh ; oir a ta mi air 
mo ro phianadh san lasair so. 

25 Ach thubhairt Abra- 
ham, A mhic cuimhnich gu'n 
d'f huair thusa do nithe maithe 
ri àm dhuit bhi beò, agus 
Lasarus mar an ceudna droch 
nithe : ach a nis a ta esan a' 
faotainn sòlais, agus a ta 
thusa air do phianadh. 

26 Agus abhàrr air souile, 
tha doimhne mhòr air a cur 
eadar sinne agus sibhse, air 
chor agus iadsan le am b'àill 
dol à so do 'ur ionnsuidh-sa, 
nach 'eil e 'n comas doibh ; 
agus nach mò tha e 'n comas 
do aon neach teachd as sin 
d' ar n-ionnsuidh-ne. 

27 An sin thubhairt e, 
Uime sin tha mi a' guidhe 
ort, athair, gu'n cuireadh tu 
e gu tigh m'athar : 

28 Oir a ta cuignear 
bhràithrean agam ; chum 
gu'n toir e fianuis doibh, air I soisgmlachadh 

147 3 gorm dhearg, corcur. LUCAS XVII. eagal gu'n tig iadsan mar an 
ceudna do'n ionad ro phiant- 
ach so. 

29 Thubhairt Abraham ris, 
Tha Maois agus na fàidhean 
aca, èisdeadh iad riusan. 

30 Agus thubhairt esan, 
Ni h-eadh, Athair Abrahaim : 
ach ma thèid neach d'an 
ionnsuidh o na marbhaibh, 
ni iad aithreachas. 

31 Agus thubhairt e rìs, 
Mur èisd iad ri Maois agus 
ris na fàidhibh, cha mhò a 
chreideas iad, ged èireadh 
neach o na marbhaibh. 

CAIB. XVII. 

1 Theagaisg Criosd gur còir dkuinn 
aobhar oilbheim a sheachnadh, 3 a- 
gus maitheanas a thoirt d'a chèile ; 
6 nochd e mòr - chumliachd beò- 
chreidtmh : 7 tha sinnefo cheangal 
do Dhia, ach cha y n 'eil esan mar 
sin dhuinne. 

AN sin thubhairt e r'a 
dheisciobluibh, Cha'n 
f heudar nach tig oilbheuman : 
ach is an - aoibhinn dasan 
troimh an tig iad. 

2 B'f hearr dha gu'm biodh 
clach-mhuilinn air a croch- 
adh m'a mhuineal, agus gu'm 
biodh e air a thilgeadh san 
fhairge, na gu'n tugadh e 
oilbheum 1 do aon neach do'n 
mhuinntir bhig so. 

3 Thugaibh an aire dhuibh 
f'èin : ma pheacaicheas do 
bhràthair a'd' aghaidh, cron- 
uich e ; agus ma ghabhas e 
aithreachas, thoir maitheanas 
da. 

4 Agus ma pheacaicheas e 
a'd' aghaidh seachd uairean 
san là, agus gu'm pill e riut 
seachad uairean san là, ag 
ràdh, Tha aithreachas orm ; 
thoir maitheanas da. 

5 Agus thubhairt na h- abstoil ris anTighearn, Meud* 
aich ar creidimh. 

6 Agus thubhairt an Tigh- 
earn, Nam biodh agaibh creid- 
imh mar ghràinne do shìol 
mustaird, theireadh sibh ris 
a' chraoibh Shicamin so, Bi 
air do spìonadh as do 
fhreumhaibh, agus bi air do 
shuidheachadh sa' chuan ? 
agus bhitheadh 1 ùmhal 
duibh. 

7 Ach cò agaibh-se aig am 
bheil seirbhiseach a' treabh- 
adh, no ri buachailleachd, a 
their ris, an dèigh dha teachd 
a steach o'n f hearann, Thig 
air ball, agus suidh sìos chum 
bìdh? 

8 Agus nach dòchadh e 
ràdh ris, Ulluich ni a ghabhas 
mise gu m' shuipeir, agus 
crioslaich thu fèin, agus frith- 
eil domh, gus an ith agus an 
òl mi ; agus 'na dhèigh sin 
ithidh agus òlaidh tusa? 

9 An toir e buidheachas 
do'n t-seirbhiseach sin do 
bhrìgh gu'n d'rinn e na nithe 
a dh'orduicheadh dha? cha 
saoil mi gu'n toir. 

10 Mar sin sibhse, 'nuair 
a ni sibh na h-uile nithe a 
dh'àithneadhdhuibh, abraibh, 
Is seirbhisich neo-tharbhach 
sinn : oir rinn sinn a mhàin 
an ni bu dligheach dhuinn a 
dheanamh. 

11 A nis, ag dol suas da 
gu Ierusalem, chaidh e troimh 
mheadhon Shamaria agus 
Ghalile 2 . 

12 Agus an uair a bha e 
dol a stigh do bhaile àraidh, 
thachair deichnear dhaoine 
air a bha 'nan lobhair, a sheas 
fad uaith : 

13 Agus thog iad suas an | aobhar tuislidh. 

148 ' eadar Samaria agns Galile, LUCAS XVII. guth, ag ràdh, Iosa, a mhaigh- 
stir, dean tròcair oirnn. 

14 Agus an uair a chunn- 
aic e iad, thubhairt e riu, 
Imichibh, nochdaibh sibh 
fein do na sagartaibh. Agus 
ag imeachd dhoibh, ghlanadh 
iad. 

15 Agus an uair a chunn- 
aic aon diubh gu'n do leigh- 
iseadh e, phill e air ais, a' 
toirt glòire do Dhia le guth 

àrd, 

16 Agus thuit e air agh- 
aidh aig a chosaibh-san, a' 
toirt buidheachais da : agus 
bu Shamaritanach e. 

17 Agus f hreagair Iosa a- 
gus thubhairt e, Nach do 
ghlanadh deichnear 1 ach an 
naoinear, c'àit am bheil iad? 

18 Cha d'fhuaradh a phill 
a thoirt glòire do Dhia, ach 
an coigreach so. 

19 Agus thubhairt e ris, 
Eirich, imich ; shlànuich do 
chreidimh thu. 

20 Agus an uair a dh'- 
f heòraich na Phairisich dheth, 
c'uin a thigeadh rìoghachd 
Dhè, fhreagair e iad agus 
thubhairt e, Cha tig rìogh- 
achd Dhè air chor gu moth- 
aichear i l : 

I 21 Cha mhò a their iad, 
IFeuch an so, no, Feuch an 
l m : oir feuch, a ta rìoghachd 
Dhè an taobh a stigh dhibh 2 . 

22 Agus thubhairt e ris na 
leisciobluibh, Thig na làith- 
?an anns am miannach leibh 
ton do làithibh Mhic an duine 
haicinn, agus cha'n fhaic 
ibh e. 

23 Agus their iad ribh, 
euch an so, no, Feuch an 
ud : na rachaibh, agus na 
sanaibh iad. 24 Oir mar a ta an dealan- 
ach a dhealraicheas o aon 
ionad fo nèamh, a' soillseach- 
adh gus an ionad eile fo nèamh, 
mar sin a bhitheas Mac an 
duine mar an ceudna 'na ìà 
fèin. 

25 Ach is èigin da air tùs 
mòran do nithibh fhulang, 
agus a bhi air a dhiultadh 
leis a' ghinealach so. 

26 Agus mar a bha e ann 
an làithibh Noe, mar sin mar 
an ceudna bithidh e ann an 
làithibh Mhic an duine : 

27 Bha iad ag itheadh agus 
ag òl, a' pòsadh agus air an 
toirt am pòsadh, gus an là an 
deachaidh Noe a steach do'n 
àirc : agus thàinig an dìle 3 , 
agus sgrios i iad uile. 

28 Amhuil fòs mar a thach- 
air ann an làithibh Lot ; bha 
iad ag itheadh agus ag òl, a' 
ceannach agus a' reiceadh, a' 
planndachadh agus a' togail 
aitreabh : 

29 Ach air an là sin fèin 
anns an deaehaidh Lot a 
mach à Sodom, fhrasadìt 
teine agus pronnasag o 
nèamh, agus sgrios e iad uile. 

30 Is ann mar sin a bhith- 
eas anns an là am foillsichear 
Mac an duine. 

31 Anns an là sin, an ti 
bhios air mullach an tighe, 
agus'airneis anns an tigh, na 
tigeadh e nuas gu a toirt leis : 
agus an ti a ta sa' mhachair, 
na pilleadh esan air ais mar 
an ceudna. 

32 Cuimhnichibh bean Lot. 

33 Ge b'e neach a dh'- 
iarras a bheatha fèin a thèarn- 
adh, caillidh e i ; agus ge b'e 
neach a chailleas a bheatha, 
gleidhidh esan i. gu mothaickear dhi. 
149 2 cheana 'nur measa. 3 f W |/ t LUCAS XVIII. 34 A ta mi ag ràdh ribh, 
aims an oidhche sin bithidh 
dithis dhaoine san aon leab- 
aidh ; gabhar aon diubh, agus 
iàgar am fear eile. 

35 Bithidh dithis bhan a' 
bleath 1 cuideachd ; gabhar 
aon diubh agus fàgar a' bhean 
eile. 

36 Bithidh dithis dhaoine 
anns a' mhachair ; gabhar 
aon diubh agus fàgar am fear 
eile. 

37 Agus fhreagair iadsan 
agus thubhairt iad ris, C'àit, 
a Thighearn 1 agus thubhairt 
esan riu, Ge b'e àit am bi an 
corp, an sin cruinnichear na 
h-iolairean. 

CAIB. XVIII. 

I Mu thimchìoll na bantraich liosda. 
9 Mu'n 1 hairiseach agus mu , n 
chìs-mhaor. 18 B'ùill le uachd- 
aran àraidh Criosd a leantuinn, 
ach a ta e air a bhacadh lc a 
shaoibhreas. 31 Roimh - innìs 
Criosd a bhàs. 

A GUS labhair e cosamhi- 
achd riu, a' nochdadh 
gur còir urnuigh a dheanamh 
a ghnàth, agus gun fhann- 
achadh 2 ; 

2 Ag ràdh, Bha breitheamh 
ann am baile àraidh, air nach 
robh eagal Dè, agus aig nach 
robh urram do dhuine : 

3 Agus bha bantrach àraidh 
sa' bhaile sin, agus thàinig i 
d'a ionnsuidh, ag ràdh, Cum 
còir rium an aghaidh mo 
nàmhaid. 

4 Agus cha b'àill leis rè 
tamuill : ach 'na dhèigh sin 
thubhairt e ann fèin, Ged 
nach 'eil eagal Dè orm, no 
urram agam do dhuine ; 

5 Gidheadh air son gu bheil 
a' bhantrach so cur dragha 
orm, cumaidh mi còir rithe, air eagal le a sìr-theachd gu'n 
sgìthich i mi. 

6 Agus thubhairt an Tigh- 
earn, Eisdibh ciod a ta am 
breitheamh eucorach ag ràdh. 

7 Agus nach dean Dia 
dioghaltas air son a dhaoino 
taghta fèin, a ta ag èigheach 
ris a là agus a dh'oidhche, 
ged tha e fad - f hulangach 
mu'n timchioll ? 

8 A ta mi ag ràdh ribh gu'n 
dean e dioghaltas air an son 
gu luath. Gidheadh, an uair 
a thig Mac an duine, am 
faigh e creidimh air an tal- 
amh ì 

9 Agus labhair e an cos- 
amhlachd so ri dream àraidh 
a bha 'g earbsadh asda fèin 
gu'n robh iad 'nam nrean- 
aibh, agus a bha deanamh 
tàir air dream eile : 

10 Chaidh dithis dhaoine 
suas do'n teampull a dhean- 
amh urnuigh ; fear diubh 'na 
Phairiseach, agus am fear eile 
'na chìs-mhaor. 

11 Sheas am Phairiseach 
leis fèin, agus rinn e urnuigh 
mar so, A Dhè, tha mi toirt 
buidheachais duit nach 'eil 
mi mar a ta daoine eile, ^nan 
luchd - foireigin, eucorach, 
adhaltrannach, no eadhon 
mar an cìs-mhaor so. 

12 Tha mi a' trasgadh 3 dà 
uair san t-seachduin, tha mi 
toirt deachaimh as na h-uile 
nithibh a ta mi sealbhach- 
adh. 

13 Agus air seasamh do'n 
chìs-mhaor fad air ais, cha 
b'àill leis fiù a shùl a thogail 
suas gu nèamh, ach bhuail 
e 'uchd, ag ràdh, A Dhia, 
dean tròcair ormsa ta am 
pheacach. ' meUeadh. 2 sgìtheaclutdh. 

150 3 trosgadh. LUCAS XVIII. 14 A ta mi ag ràdh ribh, 
gu'n deachaidh am fear so 
sìos d'a thigh air fhirean- 
achadh ni's mò na'm fear ud 
eile : oir ge b'e neach a dh'- 
àrdaicheas e fèin, ìslichear e ; 
agus ge b'e a dh'ìslicheas e 
fèin, àrdaichear e. 

15 Agus thug iad d'a ionn- 
suidh mar an ceudna naoidh- 
eana, chum gu'm beanadh e 
riu : agus an uair a chunnaic 
na deisciobuil so, chronuich 
siad iad. 

16 Ach air do losa an gairm 
d'a ionnsuidh, thubhairt e, 
Fuilgibh do na leanabaibh 
teachd a m' ionnsuidh-sa, a- 
gus na bacaibh iad ; oir is 
ann d'an leithidibh so a ta 
noghachd Dhè. 

17 Gu deimhin a ta mi ag 
i àdh ribh, ge b'e nach gabh 
noghachd Dhè mar leanabh 
beag, nach tèid e air chor sam 
bith a steach innte. 

18 Agus dh'fheòraich 
uachdaran àraidh dheth, ag 
radh, A mhaighstir mhaith, 
ciod a ni mi chum gu sealbh- 
aich mi a' bheatha mhaireann- 
ach 1 

19 Agus thubhairt losa ris, 
C'ar son a ghoireas tu maith 
dhiom-sa'? cha'n 'eil neach 
sam bith maith ach a h-aon, 
eadhon Dia. 

20 Is aithne dhuit na h- 
àitheanta, Na dean adh- 
altrannas, Na dean mortadh, 
Na goid, Na toir fianuis 
bhrèige, Thoir urram 1 do t'- 
athair agus do d' mhàthair. 

21 Agus thubhairt esan, 
Choimhid mi iad sin uile o 
m' òige. 

22 Agus an uair a chual 
losa so, thubhairt e ris* Tha aon ni fathast a dh'uireas- 
bhuidh ort; reic na h-uile 
nithe a ta agad, agus roinn 
air na bochdaibh, agus bith- 
idh agad ionmhas air nèamh ; 
agus thig, agus lean mise. 

23 Agus an uair a chual e 
so, bha e ro dhoilich ; oir bha 
mòr-bheartas aige. 

24 Agus an uair a chunn- 
aic losa gu'n robh e làn tuirse, 
thubhairt e, Cia deacair 
dhoibhsan 2 aig am bheil 
saoibhreas, dol a steach do 
rìoghachd Dhè ! 

25 Oir is usadh do chàmhal 
dol troimh chrò snàthaid, na 
do dhuine saoibhir dol a steach 
do rìoghachd Dhè. 

26 Agus thubhairt iadsan 
a chuaia so, Cò ma seadh a 
dh'fheudas bhi air a shaor- 
adh? 

27 Ach thubhairt esan, Na 
nithe a ta eu-comasach do 
dhaoinibh, tha iad comasach 
do Dhia. 

28 An sin thubhairt Peadar, 
Feuch, thrèig sinne na h-uile 
nithe, agus lean sinn thusa. 

t 29 Agus thubhairt esan 
riu, Gu deimhin a ta mi ag 
ràdh ribh, nach 'eil aon neach 
a thrèig tigh, no pàrantan-, no 
bràithrean, no bean-phòsda, 
no clann air son rìoghachd 
Dhè, 

30 Nach faigh mòran ni's 
mò anns an aimsir so a ta 
làthair, agus anns an t-saogh- 
al a ta ri teachd, a' bheatha 
mhaireannach. 

31 Agus ghabh e an dà 
fhear dheug d'a ionnsuidh, 
agus thubhairt e riu, Feuch, 
a ta sinn a' dol suas gu Iem- 
salem, agus bithidh na h-uile 
nithe a ta sgrìobhta leis na l ono'ir. 
151 2 cruaidh orra-san. LUCAS XIX. fàidhibh mu Mhac an duine, 
air an coimhlionadh. 

32 Oir bheirear thairis e do 
na Cinnich, agus thèid fanoid 
a dheanamh air, agus mas- 
luichear e, agus tilgear smug- 
aid air : 

33 Agus sgiùrsaidh agus 
marbhaidh iad e : agus air an 
treas là èiridh e a rìs. 

34 Agus cha do thuig iad- 
san aon ni dhiubh so : agus 
bha na briathra so foluichte 
orra, agus chab'aithne dhoibh 
na nithe a chaidh labhairt. 

35 Agus tharladh, 'nuair a 
dhruid e ri Iericho, gu'n robh 
dall àraidh 'na shuidhe ri 
taobh na slighe, ag iarraidh 
dèirce ; 

36 Agus air cluinntinn an 
t-sluaigh a' dol seachad, dh'- 
t' hiosraich e ciod e so. 

37 Agus dh'innis iad da, 
gu'm b'e Iosa o Nasaret a bha 
^abhail seachad. 

38 Agus ghlaodh e, ag ràdh, 
losa, Mhic Dhaibhidh, dean 
tròcair orm. 

39 Agus chronuich iadsan 
a bha air thoiseach e, chum 
gu'm biodh e 'na thosd : ach 
bu mhòid gu mòr a ghlaodh 
esan, A Mhic Dhaibhidh, 
dean tròcair orm. 

40 Agus air seasamh do 
losa, dh'àithn e a thoirt d'a 
ionnsuidh : agus an uair a 
thàinige am fagus da, dh'- 
i hiosraich e dheth, 

41 Ag ràdh, Ciod is àill 
leat mise a dheanamh dhuit 1 
agus thubhairt esan,aThigh- 
earn, mi dh'fhaotainn mo 
radhairc. 

42 Agus thubhairt Iosa ris, 
Faigh 1 do radharc : shlànuich 
<io chreidimh thu. 

1 Gabìu 

152 43 Agus air ball fhuaire 
a radharc, agus lean se e, a' 
toirt glòire do Dhia : agus 
thug an sluagh uile cliù do 
Dhia, 'nuair a chunnaic iad 
so. 

CAIB. XIX. 

7 M.u thimchìoll Shacheuis à 1 chìs 
mhaoir. ì 1 JSJa deich puind airgid. 
28 Mharcaich Criosd do Ierusalem 
le greadhnachas ; 41 rinne caoidh 
air a son ; 45 thìlg e mach an 
luchd ceannachd agus reicidh us 
an teampull. 

\ GUS air do losa dol a 
steach, chaidh e troimh 
lericho. 

2 Agus, feuch, bha duine 
ann d'am b'ainm Sacheus, 
agus b'àrd chìs-mhaor esan, 
agus bha e saoibhir : 

3 Agus bha dèidh aige air 
Iosa f haicinn, cò e ; agus cha 
b'urrainn e air son an t- 
sluaigh, a chionn gu'n robh 
e iosal 'na phearsa. 

4 Agus ruith a roimhe, agus 
streap e suas ann an craoibh 
Shicamoir, chum gu faiceadh 
se e ; oir bha e gus an t-slighe 
sin a ghabhail. 

5 Agus an uair a thàinig 
losa chum an àite sin, air 
dha amharc suas, chunnaic 
se e, agus thubhairt e ris, A 
Shacheuis, thig a nuas gu 
grad; oir is èigin domh-sa 
stad an diugh aig do thigh. 

6 Agus thàinig e nuas le 
cabhaig, agus ghabh e ris gu 
subhach. 

7 Agus an uair a chunnaic 
ìad so, rinn iad uile gearan, 
ag ràdh, Gu'n deachaidh e 
steach air aoidheachd gu 
duine a ta 'na pheacach. 

8 Agus sheas Sacheus agus 
thubhairt e ris an Tighearn, 
Feuch, a Thighearn, a ta mi 
toirt leth mo mhaoin do na 
bochdaibh : agus ma thug LUCAS XIX. mi aon ni o neach air bith 1 
le casaid bhrèige l , tha mi 
toirt dha a cheithir uiread. 

9 Agus thubhairt Iosa ris 2 , 
Thàinig slàinte an diugh a 
dh'ionnsuidh an tighe so, do 
bhrìgh gur mac do Abraham 
esan mar an ceudna. 

10 Oir thàinig Mac an 
duine a dh'iarraidh agus a 

hèarnadh an ni sin a bha 
caillte. 

11 Agus ag cluinntinn nan 
nithe sin dhoibh, chuir e ris, 
agus labhair a cosamhlachd, 
do bhrìgh gu'n robh e am 
fagus do lerusalem, agus 
gu'n do shaoil iadsan gu'm 
biodh rìoghachd Dhè air a 
grad- f hoillseac hadh . 

12 Air an aobhar sin thubh- 
airt e, Chaidh duine uasal 
iraidh do dhùthaich fad as a 
dh'fhaotainn rìoghachd dha 
fèin, agus aphilltinn air ais. 

13 Ach ghairm e a dheich 
seirbhisich 3 , agus thug e 
dhoibh deich puind, agus 
thubhairt e riu, Cuiribh gu 
buil iad, gus an tig mise. 

14 Ach bha fuath aig 
muinntir a dhùthcha dha, 
agus chuir iad teachdaireachd 
'na dhèigh, ag ràdh, Cha'n 
àill leinn an duine so bhi 'na 
righ oirnn. 

15 A nis an uair a phill e 
air ais, an dèigh dha an rìogh- 
achd fhaotainn, an sin dh'- 
orduich e na seirbhisich ud 
bhi air an gairm d'a ionn- 
suidh, d'an d'thug e an t- 
airgiod, chum gu'm biodh 
f hios aige ciod a bhuannaich 
gach aon diubh leis a bhuil- 
eachadh. 

16 An sin thàinig an ceud fhear, ag ràdh, A Thighearn ? 
bhuidhinn do phund deich 
puind. 

17 Agus thubhairt e ris, Is 
maith, a dheadh sheirbhisich : 
do bhrìgh gu'n robh thusa 
f ìrinneach ann an ro bheag- 
an, biodh agad-sa uachdaran- 
achd air deich bailtibh. 

18 Agus thàinig an dara 
fear, ag ràdh, A Thighearn, 
rinn do phund cùig puind. 

19 Agus thubhairt e ris-san, 
Bi-sa mar an ceudna os ceann 
chùig bailtean. 

20 Agus thàinig fear eile, 
ag ràdh, a Thighearn, feuch 
do phund, a bha agam-sa 
taisgte ann an neapaicin 4 : 

21 Oir bha eagal orm romh- 
ad, do bhrìgh gur duine 
geur-theann thu : tha thu a' 
togail an ni nach do leag thu, 
agus a' buain an ni nach do 
chuir thu. 

22 Agus thubhairt e ris, 
As do bheul fèin bheir mi 
breth ort, a dhroch sheirbb- 
isich. ^ Bha fhios agad gu'm 
bu duine geur-theann mi, a' 
togail an ni nach do leag mi, 
agus a' buain an ni nach do 
chuir mi : 

23 Air an aobhar sin, c'ar 
son nach d'thug thu m' airg- 
iod do'n luchd-malairt 5 , agus 
air teachd dhomh-sa thogainn 
e le riadh ì 

24 Agus thubhairte riusan 
a bha 'nan seasamh a làthair. 
Thugaibh uaith am pund, 
agus thoiribh dhasan e aig am 
bheil na deich puind. 

25 (Agus thubhairt iad ris, 
A Thighearn, tha deich puind 
aige;) 

26 Oir a ta mi ag ràdh 1 gu h-eucorach. 2 ni*a thimchioll. 
3 deiclmear d'a sheirbhisich. 

153 4 brcid, ìàmh-anart. a nach do 

chìdr thu nC airgiod do** òf^'ic. LUCAS XIX. ribh, Gu'n toirear do gach 
neach aig am bheil : ach 
uaithsan aig nach 'eil, bheir- 
ear eadhon an ni sin a ta aige. 

27 Ach thugaibh an so na 
naimhdean ud agam-sa, leis 
nach b'àill mise bhi am righ 
os an ceann, agus marbhaibh 
a'm' f hianuis iad. 

28 Agus air dha so a ràdh, 
dh'imich e rompa, a' dol suas 
gu Ierusalem. 

29 A nis an uair a. dhruid 
e ri Betphage agus Betani, 
ìàimh ris an t-sliabh d'an 
gairmear 1 sliabh nan crann- 
oladh, chuir e dithis d'a 
dheisciobluibh uaith, 

30 Ag ràdh, Imichibh do'n 
bhaile ta fa bhur comhair ; 
anns am faigh sibh,air dhuibh 
dol a steach, searrach ceang- 
a.ilte, air nach do shuidh aon 
duine riamh : fuasglaibh, a- 
gus thugaibh an so e. 

31 Agus ma dh'f hiosraich- 
eas neach air bith dhibh, 
C'ar son a ta sibh 'g a f huasg- 
ladh 1 mar so their sibh ris, A 
ta feum aig an Tighearn air. 

32 Agus air imeachd dhoibh- 
san a chuireadh air falbh, 
fhuair iad mar thubhairt e 
riu. 

33 Agus an uair a bha iad 
a' fuasgladh an t-searraich, 
thubhairt a shealbhadairean 
riu, C'ar son a ta sibh a' 
fuasgladh an t-searraich ? 

34 Agus thubhairt iadsan, 
Tha feum aig an Tighearn air. 

35 Agus thug iad gu Iosa 
e : agus thilg iad am falluinn- 
ean air an t-searrach, agus 
chuir iad Iosa air. 

36 Agus ag imeachd dhàs- 
au, sgaoil iad am falluinnean 
fuidhe air an t-slighe. 37 Agus an uair a thàinig 
e am fagus, eadhon gu dol 
sìos slèibh nan crann-oladh, 
thòisich mòr-chuideachd nan 
deisciobul uile ri gairdeachas 
a dheanamh, agus moladh a 
thoirt do Dhia le guth àrd, 
air son nan uile oibre cumh- 
achdach a chunnaic iad. 

38 Ag ràdh, Gu ma beann- 
aichte an righ a ta teachd 
ann an ainm an Tighearna : 
sìth air nèamh, agus glòir 
anns na h-àrdaibh. 

39 Agus thubhairt cuid do 
na Phairisich o mheasg an t- 
sluaigh ris, A mhaighstir, 
cronuich do dheisciobuil. 

40 Agus fhreagair esan, 
agus thubhairt e riu, A ta mi 
ag ràdh ribh, nam fanadh 
iad sin 'nantosd, gu'n glaodh- 
adh na clacha fèin. 

41 Agus an uair a thàinig 
e am fagus, chunnaic e am 
baile, agus ghuil e airashon. 

42 Ag ràdh, Nam b'aithne 
dhuit 2 , eadhon dhuitse, air 
bheag sam bith ann ad là sò 
fèin, na nithe a bhuineas do 
d' shìth ! ach a nis a ta iad 
folaichte o d' shùilibh. 

43 Oir thig na làithean ort, 
anns an tilg do naimhde dìg 
mu d' thimchioll, agus an 
iadh iad umad mu'n cuairt, 
agus an druid iad a stigh aii 
gach taobh thu, 

44 Agus an leag iad co 
ìosal ris an làr thu, agus do 
chlann annad, agus nach fàg 
iad annad clach air muin 
cloiche ; do bhrìgh nach b'- 
aithne duit aimsir t'f hiosrach- 
aidh. 

45 Agus chaidh e steach 
do'n teampull, agus thòisich 
e air an dream abha reiceadh, l d'an goirear, ris an ahrai 

154 2 O grCm Vaithne dhuit. LUCAS XX. agus a' ceannach ann a thilg- 
eadh mach, 

46 Ag radh riu, Tha e 
sgrìobhta, Is tigh urnuigh mo 
thigh-sa ; ach rinn sibhse 'na 
gharaidh luchd-reubainn e. 

47 Agus bha e gach là a' 
teagasg san teampull. Ach 
dh'iarr na h-àrd-shagairt a- 
gus na sgrìobhaichean, agus 
ceannardan a' phobuill esan 
a mhilleadh, 

48 Gidheadh cha robh f hios 
aca ciod a dheanadh iad : oir 
bha am pobull uile ag èisd- 
eachd ris le ro-aire. 

CAIB. XX. 

1 Dhearbh Criosd giCn robh ùghd- 
arras aige, le ceisd mu bhaisteadh 
JEoin. 9 Cosamhlachd an fhìon- 
lios. 19 Mìi thimchioll cìs a thoirt 
do Cheasar. 27 Dhearbh e mear- 
achd nan Sadusach, a bha 'g 
àicheadh aiseirigh nam marbh. 

A GUS tharladh air aon do 
na làithibh sin, an uair a 
bha e teagasg a' phobuill san 
teampull, agus a' searmon- 
achadh an t-soisgeil, gu'n 
d'thàinig na h-àrd-shagairt 
agus na sgrìobhaichean air, 
maille ris na seanairibh. 

2 Aguslabhair iad ris, ag 
ràdh, Innis duinn ciod e an 
t-ùghdarras leis am bheil thu 
a' deanamh nan nithe so \ no 
cò esan a thug an t-ùghd- 
arras so dhuit? 

3 Agusfhreagairesan agus 
thubhairt e riu, Feòraichidh 
mise mar an ceudna aon ni 
dhibhse ; agus freagraibh mi : 

4 Baisteadh Eoin, an ann 

nèamh a bha e, no o dhaoin- 
ibh? 

5 Agus reusonaich iad eat- 
jorra fèin, ag ràdh, Ma their 

1 sinn, O nèamh ; their esan, 
C'ar son ma ta nach do chreid 
sibh e ? 

6 Ach ma their sinn, O 

155 dhaoinibh, clachaidh an 
sluagh uile sin ; oir is deimhin 
leo gu'm b'f hàidh Eoin. 

7 Agus fhreagair iadsan, 
Nach robh f hios aca cia uaith 
a bha e. 

8 Agus thubhairt Iosa riu, 
Ni mò a dh'innseas mise 
dhuibh-se ciod e an t-ùghd- 
arras leis am bheil mi dean- 
amh nan nithe so. 

9 An sin thòisich e air a' 
chosamhlachd so a labhairt 
ris an t-sluagh ; Phlannduich 
duine àraidh fìon-lios, agus 
shuidhich e air tuath e ; agus 
chaidh e air choigrich rè 
aimsir f hada. 

10 Agus anns an àm dhligh- 
each chuir e seirbhiseach a 
dh'ionnsuidh na tuatha, chum 
gu'n tugadh iad da do thoradh 
an f hìon-lios : ach ghabh an 
tuath air, agus chuir iad uatha 
falamh e. 

11 Agus a rìs chuk e seir- 
bhiseach eile uaith agus 
ghabh iad airsan mar an 
ceudna, agus mhaslaich iad e, 
agus chuir iad uatha falamh e. 

12 Agus a thuilleadh air 
sin chuir e an treas seirbhis- 
each uaith ; agus lot iad esan 
mar an ceudna, agus thilg 
iad a mach e. 

13 An sin thubhairt Tigh- 
earn an f hìon-lios, Ciod a ni 
mi? cuiridh mi mo Mhac 
gràdhachdW ionnsuidh : feud- 
aidh e bi, 'nuair a chi iad e, 
gu'n toir iad urram dha. 

14 Ach an uair a chunnaic 
an tuath e, reusonaich iad 
eatorra fèin, ag ràdh, Is e 
so an t-oighre s thigibh, 
marbhamaid e, chum gu'm 
bi an oighreachd againn fèin. 

15 Agus thilg iad a mach 
as an fhìon-ìios e, agus 
mharbh iad e. Ciod uime sin LUCAS XX. a ni Tighearn an fhìon-lios 
riu % 

16 Thig e agus sgriosaidh 
e an tuath ud, agus bheir e 
am fìon-lios do dhaoinibh 
eile. Agus an uair a chual 
iad soy thubhairt iad, Nar 
leigeadh Dia. 

17 Agus air dhàsan amharc 
orra, thubhairt e, Ciod e so 
ma seadh a ta sgrìobhta, A' 
chlach a dhiùlt na clach- 
airean, rinneadh ceann na h- 
oisne dhith ? 

18 Ge b'e neach a thuiteas 
air a' chloich sin, brisear e : 
ach ge b'e neach air an tuit i, 
pronnaidh i gu luaithre e. 

19 Agus anns an uair sin 
fèin, dh'iarr na h-àrd-shagairt 
agus na sgrìobhaichean làmh 
a chur ann ; ach bha eagal 
an t-sluaigh orra ; oir thuig 
lad gu'm b'ann 'nan agh- 
aidh fèin a labhair e'n cos- 
amhlachd so. 

20 Agus rinn iad geur- 
fhaire air, agus chuir iad a 
mach luchd-feill, a leigeadh 
orra fèin a bhi 'nara fìrean- 
aibh, chum gu'n deanadh 
iad greim air 'f hoclaibh, air 
chor's gu'n tugadh iad thairis 
e do chumhachd agus do 
ùghdarras an uachdarain. 

21 Agus dh'fhiosraich iad 
deth, ag ràdh, A mhaighstir, 
tha fìos againn gu bheil thu 
a' labhairt agus a' teagasg gu 
ceart, agus nach 'eil suim 
agad do phearsa duine sam 
bith, ach gu bheil thu teagasg 
slighe Dhè a rèir na f ìrinn. 

22 Am bheil e ceaduichte 
dhuinn cìs a thoirt do Cheas- 
ar, no nach 'eil t 

23 Ach thuig esan an 
cuilbheartachd, agus thubh- 
airt e riu, C'ar son a ta sibh 
ga m' bhuaireadh ì 

156 24 Nochdaibh dhomh pegh- 
inn : co leis an dealbh agus 
an sgrìobhadh a ta oirre ? 
Fhreagair iadsan agus thubh- 
airt iad, Le Ceasar. 

25 Agus thubhairt esan riu, 
Thugaibh-se air an aobhar sin 
do Cheasar na nithe a's le 
Ceasar, agus do Dhia na 
nithe a's le Dia. 

26 Agus cha b'urrainn iad 
greim a dheanamh air 'f hoc- 
laibh am fianuis an t-sluaigh : 
agus ghabh iad iongantas r'a 
f hreagradh, agus dh'f han iad 
'nan tosd. 

27 An sin thàinig d'a ionn- 
suidh dream àraidh do na 
Sadusaich, a ta 'g àicheadh 
gu bheil aiseirigh ann, agus 
dh'fhiosraich iad deth, 

28 Ag ràdh, A mhaighstir, 
sgriobh Maois dhuinn, Nam 
faigheadh bràthair duine aii 
bith bàs, agus bean-phòsda 
aige, agus gu'm faigheadh e 
bàs gun chlann, gu'n gabh- 
adh a bhràthair a bhean, 
agus gu'n togadh e suas 
sliochd d'a bhràthair. 

29 Air an aobhar sin, bha 
seachdnar bhràithrean ann : 
agus ghabh an ceud fhear 
bean, agus fhuair e bàs gun 
chlann. 

30 Agus ghabh an dara 
fear i mar mhnaoi, agus 
fhuair esan bàs gun chlann. 

31 Agus ghabh an treas 
fear i ; agus mar an ceudna 
an t-seachdnar. Agus cha 
d'fhàg iadclann, agus fhuairl 
iad bàs. 

32 Madheireadh uile f huair 
a' bhean bàs mar an ceudna. 

33 Anns an aiseirigh uimej 
sin, co dhiubh d' am bean i ?j 
oir bha i aig an t-seachdnai 
'na mnaoi. 

34 Agus fhreagair Iosa, LUCAS XXI. ■;aii 
■S 

S 

■ lo* agus thubhairt e riu, Tha 
clann an t-saoghail so a' 
pòsadh, agus air an toirt am 
pòsadh : 

35 Ach an dream sin a 
mheasar gur airidh iad air an 
t-saoghal ud fhaghail, agus 
an aiseirigh o na marbhaibh, 
cha'n 'eil ìad a' pòsadh, no 
air an toirt am pòsadh. 

36 Agus cha'n urrainn iad 
bàs f haghail ni's mò ; oir tha 
iad an co-inbhe ris na h- 
ainglibh ; agus is iad clann 
Dè iad, air bhi dhoibh 'nan 
cloinn do'n aiseirigh. 

37 Ach gu'n èirich na 
mairbh, noch'i Maois fèin aig 
a' phreas, un uair a ta e a' 
gairm do'n Tighearn, Dia A- 
brahaim, agus Dia Isaaic, 
agus Dia Iacoib. 

38 A nis cha'n e Dia nam 
marbh e, ach nam beò : oir a 
ta iad uile beò dhàsan, 

39 An sin fhreagair dream 
àraidh do na sgrìobhaichibh, 
ngus thubhairt iad, A mhaigh- 
stir, is maith a labhair thu. 

46 Agus cha robh chridhe 
aca tuilleadh ni sam bith 
f heòraich dheth. 

41 Agus thubhairt e riu, 
Cionnus a their iad gur e 
Criosd mac Dhaibhidh ? 

42 Agus tha Daibhidh fèìn 
ag ràdh ann an leabhar nan 
Salm, Thubhairt an Tighearn 
ri mo Thighearn, Suidh air 
rnio làimh dheis, 

43 Gus an cuir mi do 
raimhde 'nan stòl fo do chos- 
libh. 

44 Tha Daibhidh air an 
iiobhar sin a' gairm a Thigh- 

arna dheth, cionnus ma 
eadh is e mhac e? 

45 An sin thubhairt e r'a 
heisciobluibh, ann an èisd- 
achd an t-shiaieth uile, 

157 46 Thugaibh an aire dhuibh 
fèin o na sgrìobhaichibh, leis 
am miann imeachd ann an 
culaidhibh fada, agus leis an 
ionmhuinn fàilte fhaotainn air 
na margaibh, agus na caith- 
richean a's àirde anns na 
sionagogaibh, agus na ceud 
àiteacha suidhe aig fèillibh ; 

47 A shluigeas suas tighean 
bhantrach, agus air sgàth 
deadh choslais a ni urnuigh- 
ean fada : gheibh iad sin an 
dìteadh a's mò. 

CAIB. XXI. 

1 M/tol C/iqsd a 1 bhantrach bhuckd : 
4 roimh-innis e sgrios anteamp- 
uill, agus bhaile lerusaleim; 25 
mar an cetidna na comharan bhioò 
ann roimh an la d^eireannach. 
34 Earail chum faire a dheanamh. 

\ GUS air dha amharc suas, 
chunnaic e na daoine 
saoibhir a' tilgeadh an tiodh- 
lacan ann an àite-coimhead 
an ionmhais. 

2 Agus chunnaic e mar 
an ceudna bantrach bhochd 
àraidh a' tilgeadh dà leth- 
f heoirling an sin. 

3 Agus thubhairt e, Gu 
fìrinneach a ta mi ag ràdh 
ribh, gu'n do chuir a' bhant- 
rach bhochd so ni's mò ann 
na iad uile. 

4 Oir thilg iad so uile d'am 
pailteas a steach do thiodh- 
lacaibh Dhè : ach thilg ise 
d'a h-uireasbhuidh fèin am 
beathachadh uile a bha aice. 

5 Agus air do chuid diubh 
bhi labhairt mu'n teampull, 
mar a bha e air a dhean- 
amh maiseach le clachaibh 
sgiamhach, agus le tiodhlac- 
aibh, thubhairt e, 

6 A thaobh nan nithe so a 
chi sibh, thig na làithean, 
anns nach fàgar clach air 
muin cloiche dhiubh t nac'.i 
tilgear sìos. LUCAS XXI. 7 Agusdh'f hiosraich iadsan 
deth, ag ràdh, A mhaighstir, 
e'uin ma ta bhitheas na nithe 
so ì agus ciod e an comhara 
'nuair a bhios na nithe so gu 
teachd gu crìch ? 

8 Agus thubhairt esan, 
Feuchaibh nach meallar sibh; 
oir thig mòran ann am ainm- 
sa, ag ràdh, Is mise Criosd; 
agus a ta an t-àm am fagus ; 
uime sin na leanaibh iad. 

9 Ach an uair a chluinneas 
sibh mu chogannaibh, agus 
mu cheanaaircibh l , na biodh 
•mòr-gheilt oirbh : oir is èigin 
do na nithibh so tachairt air 
tùs ; ach cha 'n 'eil a' chrìoch 
air ball. 

10 An sin thubhairt e nu, 
Eiridh cinneach an aghaidh 
cinnich, agus rìoghachd an ] 
aghaidh rìoghachd : 

11 Agus bithidh critheanna 
mòra talmhainn ann an iom- 
adh àit, agus gortaidh, agus 
plàighean ; agus nithe uamh- 
asach, agus comharan mòra 
o nèamh. 

12 Ach rompa so uile cuir- 
idh iad làmh annaibh-sa, a- 
gus geur- leanaidh iad sibh, 
'gur tabhairt thairis do 
cnoimh-thionalaibh 2 , agus do 
phrìosanaibh, 'gur tabhairt 
chum rìghrean agus uachd- 
aran air sgàth m'ainme-sa. 

13 Agus tacharaidh so 
dhuibh-se mar fhianuis. 

14 Air ati aobhar sin 
daingnichibh ann bhur cridh- 
eachaibh, gunsmuaineachadh 
roimh làimh, ciod a f hreagras 
sibh air bhur son fèin : 

15 Oir bheir mise dhuibh 
beul agus gliocas, nach bi 
bhur naimhdean uile comas- òhuaireas, èirigh-mach. 
8 shioìiagoqaibh, 

l$ì ach air labhairt no cur 'na 
aghaidh. 

16 Agus brathar sibh le 
'w pàrantaibh, agus le W 
bràithribh, agus le 'wr luchd 
dàimhe, agus le 'ur càirdibh ; 
agus bheir iad fa'near cuid 
dhibh a chur gu bàs. 

17 Agus bithidh fuath aìg 
na h-uile dhaoinibh dhuibh 
air son m'ainme-sa. 

18 Ach cha chaillear fuilt- \ 
ein 3 do ghruaig bhur cinn. 

19 Ann bhur foighidinn ! 
seaìbhaichibh bhur n-anama i 
fèin. 

20 Agus an uair a chi sibh | 
Ierusalem air a cuairteachadh ! 
le armailtibh, an sin biodh \ 
fhios agaibh gu bheil a fàs- i 
achadh am fagus. 

21 (An sin teicheadh iad- ] 
san a ta ann an ludea chum ! 
nam beann,) agus imicheadh 1 
iadsan a ta 'na meadhon-sa I 
mach aisde ; agus na rachadh 
iadsan a ta sa' mhachair, a 
steach innte. 

22 Oir is iad sin làithean ( 
an dioghaltais, chum gu'n j 
coimhlionar na h-uile nithe a 
ta sgrìobhta. 

23 Ach mo thruaigh na 
mnài a bhios torrach, agus 
iadsan a bhios toirt ciche 
anns nalàithibh sin ! oir bith- 
idh teanntachd 4 mhòr san 
dùthaich, agus fearg air a' 
phobull so. 

24 Agus tuitidh iad le 
faobhar a' chlaidheimh, agus 
bheirear iad am braighdeanas 
chum nan uile chinneach :i 
agus bithidh lerusalem air a A 
saltairt sìos fuidh na Cinnichj 
gus an coimhlionar aimsirej 
nan Cinneach. S 3 rbinneag. \ 

4 a-uaùih-chàs, LUCAS XXII. :.:lf 25 Agus bithidh comharan 
anns a' ghrèin, agus anns a' 
ghealaich, agus anns na reult- 
aibh ; agus air an talamh airc 
nan cinneach, ann an ioma- 
chomhairle ; an cuan agus na 
tonnan a' beuchdaich ; 

26 Cridhe dhaoine 'gan 
trèigsinn troimh eagal, agus 
feitheamh nan nithe sin a ta 
teachd air an domhan : oir 
bithidh cumhachdan nan 
nèamh air an crathadh. 

27 Agus an sin chi iad 
Mac an duine a' teachd ann 
an neul, le cumhachd agus 
mòr-ghlòir. 

28 Agus an uair a thòis- 
ieheas na nithe so air tach- 
iirt, an sin amhaircibh suas, 
igus togaibh bhur cinn ; oir 
ì ta bhur saorsa am fagus. 

29 Agus labhair e cosamhl- 
lichd riu, Amhaircibh air 

chraoibh-f hìge, agus na 
uaobhan uile ; 

30 'Nuair a bhios iad a 
heana a' cur a mach an 
luillich, tha sibh a' faicinn, 
gus ag aithneachadh uaibh 
èin, gu bheil an samhradh a 
tis am fagus. 

31 Agus mar an ceudna 
ibhse, 'nuair a chi sibh na 
ithe so a' tachairt, biodh 
hios agaibh gu bheil rìogh- 
chd Dhè fagus do làimh. 

32 Gu deimhin a ta mi 
g ràdh ribh, nach tèid an 
inealach 1 so thairis, gus .,, n coimhlionar na nithe sa 
1 ile. 

II 33 Thèid nèamh agus tal- 
llncih thairis : ach cha tèid 
lio bhriathra-sa thairis a 
Ijiaoidh. 

i 34 Agus thugaibh an aire dhuibh fèin, air eagal, uair 
air bith, gu'm bi bhur cridhe 
fuidh uallaich le geòcair- 
eachd 2 , agus le misg 3 , agus 
le ro-chùram mu nitfiibh na 
beatha so, agus gu'n tig an là 
sin oirbh gu h-obann. 

35 Oir mar ribe thig e air 
na h-uile dhaoinibh, a ta 'g 
àiteachadh aghaidh na talmh- 
ainn uile. 

36 Deanaibh-se air an 
aobhar sin faire, a' deanamh 
urnuigh gach àm, chum gu 
measar gur airidh sibh air dol 
as o na mthibh sin uile a ta 
gu teachd, agus seasamh an 
làthair Mhic an duine. 

37 Agus bha e san là a' 
teagasg san teampull, agus 
san oidhche chaidh e mach, 
agus dh'f han e air an t-sìiabh, 
d'an goirear sliabh nan crann- 
oladh. 

38 Agus thàinig an sluagh 
uile gu moch d'a ionnsuidh 
san teampull, a dh'èisdeachd 
ris. 

CAIB. XXII. 

1 Ghahh na h-Tudhaich comhairle 
an aghaidh losa. 3 Dlfaom i$a- 
tan iiidas gu esan a bhruth. 7 
Dìiiilluich na h-ahstoil o 1 chàisg. 
19 D/iorduich Criosd an t-suipeir- 
naomh. 32 Dfiiunis e do Pheudar 
nnch dìobradh a chreidimh e ; 34 
ach giin ùicheadhadh e esan tri 
uuirean. 

A NIS dhruid riu fèill 4 an 
^ arain neo - ghoirtichte, 
d'an goirear 5 a' chàisg. 

2 Agus bha na h-àrd-shag- 
airt^ agus na sgrìobhaichean 
ag iarraidh cionnus a dh'- 
fheudadh iad esan a chur gu 
bàs; oir bha eagal an t- 
sluaigh orra. 

3 An sin chaidh Satan ann 1 lin?i. 2 craos. 

159 3 meisg. 4 jèisd. gairmear. 
6 prìomh-shagairt. LUCAS XXII. an ludas d'an co-ainm Iscar- 
iot, a bha do àireamh an dà 
fhir dheug. 

4 Agus dh'imich e, agus 
labhair e ris na h-àrd-shag- 
artaibh agus ri ceannardaibh 
an teampuiiL, cionnus a bhrath- 
adh se esan doibh. 

5 Agus bha iad subhach, 
agus rinn iad coimhcheangal 
airgiod a thoirt da. 

6 Agus gheall esan, agus 
dh'iarr e àm iomchuidh air a 
bhrath dhoibh, gun an sluagh 
a bhi làthair. 

7 An sin thàinig là an 
arain neo- ghoirtichte, anns 
am b'èigin an t-uan-càisge a 
mharbhadh. 

8 Agus chuir e uaith Peadar 
agus Eoin, ag ràdh, Imich- 
ìbh, agus ulluichibh dhuinn 
a' chàisg, chum gu'n ith 
sinn i. 

9 Agus thubhairt iadsan 
ris, C'àit an àill leat sinn a 
dh'ulluchadh ì 

10 Agus thubhairt e riu, 
Feuch, air dhuibh dol a 
steach do'n bhaile, tacharaidh 
oirbh duine, a' giùlan soithich 
uisge; leanaibh e do'n tigh 
anns an tèid e steach. 

11 Agus abraibh ri fear an 
tighe, Tha am maighstir ag 
ràdh riut, C'àit am bheil an 
seòmar aoidheachd anns an 
Uh mi a' chàisg maille ri mo 
dheisciobluibh ? 

12 Agusfeuchaidhedhuibh 
•\:d-sheòmar farsuinn uidh- 
imichte : ulluichibh an sin. 

13 Agus dh'imich iad agus 
fhuair iad mar thubhairt e 
riu : agus dh'ulluich iad a' 
chàisg. 

14 Agus an tràth thàinig 
an uair, shuidh e sìos, agus 
an dà abstol deug maille rìs. 

15 Agus thubhairt e riu, 

160 Le mòr-thogradh mhiana- 
aich mi a' chàisg so itheadh 
maille ribh roimh dhomh ful- 
ang : 

16 Oir a ta mi ag ràdh ribh, 
nach ith mi dhith tuilleadh, 
gus an coimhlionar i ann an 
rìoghachd Dhè. 

17 Agus ghlac e cupan, a- 
gus air dha buidheachas a 
thabhairt, thubhairt e, Gabh- 
aibh so, agus roinnibh eadar- 
aibh fèin e. 

18 Oir a ta mi ag ràdh 
ribh, nach òl mi do thoradh 
na fìonain, gus an tig rìogh- 
achd Dhè. 

19 Agus ghlac e aran, agus 
an dèigh buidheachas a thabh- 
airt, bhris e, agus thug e 
dhoibh-san e, ag ràdh, Is e 
so mo chorp-sa a ta air a 
thoirt air bhur son-sa : dean- 
aibh so mar chuimhneachan 
ormsa. 

20 Agus mar an ceudna 
an cupan, an dèigh na suip- 
eir, ag ràdh, Is e an cupan sc 
an tiomnadh nuadh ann an: 
fhuil-sa, a dhòirteadh aii 
bhur son-sa. 

21 Ach feuch, làmh an t 
a bhrathas mise maille riurr 
air a' bhòrd. 

22 Agus gu fìrinneach 
ta Mac an duine ag imeachd ! 
a reir mar a dh'orduicheadh 
ach is an-aoibhinn do'n duin< 
sin leis am brathar e. 

23 Agus thòisich iadsai! 
air fiosrachadh eatorra fèinj 
cò aca bha gus an ni so 
dheanamh. 

24 Agus bha mar an ceudn; 
comhstri eatorra, co aca bvj 
mhò a bhiodh. 

25 Ach thubhairt esan nu| 
A ta aig rìghribh nan Cinn 
each tighearnas orra ; agu 
goirear daoine fiala dluubhsr.r LUCAS XXII. i ag am bheil ùghdarras 1 orra. 
26 Ach na bithibh-sa mar 
sin : ach an neach a's mò 
'nur measg, biodh e mar an 
neach a's òige 2 ; agus an ti 

I a's àirde, mar esan a ta ri 
frithealadh. 

.1 27 Oir co aca is mò, an ti a 

I I shuidheas air bòrd, no esan a 
.1 fhritheileas'! nach e an ti a 
1 1 shuidheas ; ach a ta mise 

I 'nur measg - sa mar f hear- 
i'J frithealaidh. 

|| 28 Is sibhse iadsan a dh'- 
1 jfhan maille rium-sa ann am 

dheuchainnibh 3 ; 
!11S 29 Agus a ta mise ag ord- 
1 uchadh dhuibh rìoghachd, 
: { mar a dh'orduich m' Athair 
; ( jdhomh-sa; 

1] 30 Chum gu'n ith agus 
: ,. gu'n òl sibh air mo bhòrd-sa 
3 jann am rìoghachd, agus gu'n 
suidh sibh air caithrichibh 
J rìoghail, a' toirt breth air dà 
jj thrèibh dheug Israeil. 
jjl 31 Agus thubhairt an Tigh- 
! a ìarn, A Shimoin, a Shimoin, 
l jj euch, dh'iarr Satan sibhse, 
bhum bhur criaradh mar 
D j :hruithneachd. 
a fJ 32 Ach ghuidh mise air do 
honsa, nach diobradh do 
l :hreidimh thu : agus an uair 
Jj . dh'iompaichear thu 4 , neart- 
: J| ich do bhràithre. 

33 Agus thubhairt esan ris, 
V. Thighearn, tha mise ullamh 
. J u dol maille riut araon chum 
d jrìosain, agus a chum bàis. 
. ] 34 Agus thubhairt esan, A 
i mi ag ràdh riut, a Phead- 
i ir, nach goir an coileach an 
|C n iugh, gus an àicheadh thu 
; I i uairean gur aithne dhuit mi. 

I 35 Agus thubhairt e riu, 
; . -^uair a chuir mi uam sibh 
j — ■ . — 

;j I smac/id, cumliachd, 

2 a's lugjia. 

161 gun sporan, agus gun miiàla, 
agus gun bhrògan, an robh 
uireasbhuidh ni sam bith 
oirbh'? Agus thubhairt iad, 
Cha robh. 

36 An sin thubhairt e riu, 
Ach a nis ge b'e aig am bheil 
sporan, togadh se e, agus mar 
an ceudna a mhàla : agus an 
ti aig nach 'eil claidheamh, 
reiceadh e 'fhalluinn, agus 
ceannachadh e aon. 

37 Oir a ta mi ag ràdh 
ribh, gur èigin fathast an ni 
so ta sgrìobhta a choimhlion- 
adh annam-sa, Agus bha e 
air àireamh am measg nan 
ciontach : oir a ta crìoch aig 
na nithibh ud, a ta mu m' 
thimchioll-sa. 

38 Agus thubhairt iadsan, 
A Thighearn, feuch, a ta dà 
chlaidheamh an so. Agu.s 
thubhairt esan riu, Is leoir e. 

39 Agus air dha dhol a 
mach, chaidh e, mar bu 
ghnàth leis, gu sliabh nan 
crann-oladh ; agus lean a 
dheisciobuil e. 

40 Agus an uair a thàinig 
e do'n àit, thubhairt e riu, 
Deanaibh urnuigh, chuni 
nach tuit sibh ann am buair- 
eadh. 

41 Agus thairngeadh esan 
uatha mu thimchioll urchuir 
chloiche, agus leig se e fèm 
air a ghlùinibh, agus rinn e 
urnuigh, 

42 Ag ràdh, Athair, ma's 
toil leat, cuir an cupan so 
seachad orm 5 : gidheadh, na 
b'i mo thoil-sa, ach do thoil- 
sa gu robh deanta. 

43 Agus dh'fhoillsicheadh 
dha aingeal o nèamh, 'ga 
neartachadh. 3 blmairibh. 
*f/hios tu air tionndadh. 5 tharnm. LUCAS XXII. 44 Agus air dha bhi ann 
an cruaidh-ghleachd anama, 
rinn e urnuigh ni bu dùrachd- 
aiche : agus bha 'f hallas mar 
bhraonaibh mòra fola a' tuit- 
eam sìos air an talamh. 

45 Agus air dha èirigh o 
urnuigh, thàinig e chum a 
dheisciobul, agus fhuair e 
'nan codal iad troimh thuirse. 

46 Agus thubhairt e riu, 
C'ar son a ta sibh 'nur codal ? 
èin bh , agus deanaibh urnuigh , 
chum nach tuit sibh ann am 
buaireadh. 

47 Agus an uair a bha e 
fathast a' labhairt, feuch 
sluagh, agus dh'imich esan 
d'am b' ainm Iudas, aon do'n 
dà f hear dheug, rompa, agus 
dhruid e ri Iosa, chum a 
phògadh. 

48 Ach thubhairt losa ris, 
A Iudais, am bheil thu le 
pòig a' brath Mhic an duine ? 

49 Agus an uair a chunnaic 
iadsan a bha mu thimchioll- 
san an ni a bha gu tachairt, 
thubhairt iad ris, AThighearn, 
am buail sinnleis a' chlaidh- 
eamh ì 

50 Agus bhuail aon diubh 
seirbhiseach an àrd-shagairt, 
agus ghearr e dheth a chluas 
dheas. 

51 Agus fhreagair Iosa a- 
gus thubhairt e, Fulaingibh 
gu so. Agus bhean e r'a 
chluais, agus shlànuich e i. 

52 An sin thubhairt Iosa 
ris na h-àrd-shagartaibh agus 
ri ceannardaibh an teampuill, 
agus ris na seanairibh, a 
thàinig d'a ionnsuidh, An d'- 
thàinig sibh a mach le claidh- 
ibh agus le bataibh, mar gu b' 
ann an aghaidh fir-reubainn l l i creachadair, meirlich. 
2 agus thvg iad *. 

162 53 'Nuair a bha mi gach là 
mailie ribh san teampull, cha 
do shìn sibh a mach bhur 
làmhan a'm' aghaidh : ach 
is i so bhur n-uair-sa, agus 
cumhachd an dorchadais, 

54 An sin rug iad air, agus 
thug iad leo e 2 do thigh 
an àrd-shagairt. Agus lean 
Peadar am fad uailh e. 

55 Agus air dhoibh teine 
f hadadh ann am meadhon an 
talla, agus suidhe sìos maille 
ri 3 chèile, shuidh Peadar 
'nam meadhon. 

56 Ach chunnaic cailin 
àraidh e 'na shuidhe aig an 
teine, agus air dhi amharc 
gu geur air, thubhairt i, Bha 
'm fear so mar an ceudna 
maille ris. 

57 Agus dh'àicheadh esan 
e, ag ràdh, A bhean, cha'n 
aithne dhomh e. 

58 Agus beagan 'na dhèigh 
sin chunnaic neach eile e, 
agus thubhairt e, Is ann 
diubh thusa mar an ceudna. 
Agus thubhaìrl Peadar, A 
dhuine, cha'n ann. 

m 59 Agus mu thimchioll 
ùine aoin uaire 'na dhèigh 
sin, chòmhdaich 4 neach eile 
air, ag ràdh, Gu f irinneach 
bha am fear so mar an ceud- 
na maille ris; oir is Gali- 
lèach e. 

60 Agus thubhairt Peadar, 
A dhuine,cha'n aithne dhomh 
ciod a ta thu 'g ràdh. Agus 
air ball, am feadh a bha e 
i'athast a' labhairt, ghoir an 
coileach. 

61 Agus air lìonndadh do'n 
Tighearn, dh'amhairc e aii 
Peadar ; agus chuimhnich 
Peadar focal an Tighearna 3 am fochair. 
* chathaich. LUCAS XXIII. mar thubhairt e ris, Mun goir 
an coileach, àicheadhaidh tu 
mi tri uairean. ^ 

62 Agus chaidh Peadar a 
mach, agus ghuil e gu goirt. 

63 Agus rinn na daoine, a 
chum Iosa, fanoid air, 'ga 
bhualadh. 

64 Agus an uair a dh'fhol- 
uich iad a shùilean, bhuail 
iad e san aghaidh, agus dh'- 
t hiosraich iad deth, ag ràdh, 
Dean fàidheadaireachd cò e 
a bhuail thu ì 

65 Agus labhair iad mòran 
do nithibh eile gu toibheum- 
ach 'na aghaidh. 

66 Agus an uair a bha an 
là airteachd,chruinnich sean- 
adh an t^sluaigh, agus na h- 
àrd-shagairt, agus na sgrìobh- 
aichean an ceann a chèile, 
agus thug iad esan chum an 
comhairle, 

67 Ag ràdh,An tusaCriosd? 
innis dhuinn. Agus thubh- 
airt e riu, Ma dh'innseas mi 
dhuibh, cha chreid sibh : 

68 Agus ma dh'fhiosraich- 
eas mi ni air bith. cha toir sibh 
treagradh dhomh, agus cha 
leig sibh as mi. 

69 O'n àm so bithidh Mac 
an duine 'na shuidhe air deas 
làimh cumhachd Dhè. 

70 An sin thubhairt iad 
uile, An tusa ma seadh Mac 
Dhè'! m Agus thubhairt e riu, 
A ta sibhse ag ràdh gur mi. 

71 Agus thubhairt iad, 
Cioà tuilleadh am feum a ta 
againn air fianuis 1 oir chuala 
sinn fèin i as a bheul fèin. 

CAIB. XXIII. 

1 Chasaid na h-Iudhaich Criosd an 
làthair Philait. 8 Rirìn Herod 
j fanoid air. 12 Rinneadh Herod 
t agus Pilat 'nan càirdibh. 18 
i Dh Harradk Barabas leis an t- sluagh, agus air fhuasgladh le 
Pilat, thug e losa thairis gu bhi 
air a cheusadh. 

À GUS air èirigh d'an cuid- 
- eachd uile, thug iad e gu 
Pilat. 

2 Agus thòisich iad air a 
chasaid, ag ràdh, Fhuair sinn 
am fear so a' claonadh a' 
chinnich, agus a' bacadh cìs 
a thoirt do Cheasar, ag ràdh, 
Gur e fèin Criosd an righ. 

3 Agus dh'f hiosraich Piìat 
deth, ag ràdh, An tusa righ 
nan Iudhach? agus fhreagair 
esan agus thubhairt e, A ta 
thu 'g a ràdh. 

4 An sin thubhairt Pilat 
ris na h-àrd-shagartaibh agus 
ris an t-sluagh, Cha*n 'eil mi 
faotainn coire air bith san 
duine so. 

5 Agus bha iadsan ni bu 
ro dhèine, ag ràdh, Tha e 
buaireadh an t-sluaigh, a' 
teagasg troimh ludea uile, a' 
tòiseachadh o Ghalile gus an 
àit so. 

6 'Nuair a chuala Pilat mu 
Ghalile, dh'f hiosraich e am 
bu Ghalilèach an duine. 

7 Agus an uair a chual e gu'm 
b'ann fo uachdaranachd 1 
Heroid a bha e, chuir se e gu 
Herod, a bha e fèin ann an 
Ierusaìem sna làithibh sin. 

8 Agus an uair a chunn- 
aic Herod Iosa, bha aoibh- 
neas mòr air : oir bha dèidl) 
aige rè ùine fhada air escin 
f haicinn, do bhrìgh gu'n cuaJ 
e mòran uime ; agus bhu 
dùil 2 aige gu'm faiceadh e 
mìorbhuil èigin air a dhean- 
amh leis. 

9 An sin dh'fheòraich e 
mòran do cheisdibh dheth ; 
ach cha d'thug e freagradh 
sam bith air. l fo chumhachd, to riaghladh. 

163 » dòchas. LUCAS 

10 Agus sheas na h-àrd- 
shagairt agus na sgrìobhaich- 
ean 'ga chasaid gu dian. 

11 Ach chuir Herod agus a 
luchd-cogaidh an neo-mheas 
e, agus rinn iad fanoid air, 
agus an dèigh a sgeadachadh 
an eudach dealrach 1 chuir e 
air ais gu Pilat e. 

12 Agus rinneadh Pilat a- 
gus Herod 'nan càirdibh d'a 
chèile san là sin : oir bha iad 
roimhe sin an naimhdeas r'a 
chèile. 

13 Agus an nair a ghairm 
Pilat an ceann a chèile na 
h-àrd-shagairt, agus na h- 
uachdarain, agus an sluagh, 

14 Thubhairt e riu, Thug 
sibh a m'ionnsuidh-sa an 
duine so, mar neach a ta 
tionndadh an t-sluaigh a 
thaobh : agus, feuch, air 
dhomh a cheasnachadh ann 
bhur làthair, cha d'f huair mi 
coire air bith san duine so 
thaobh nan nithe sin mu 'm 
bheil sibh a' deanamh casaid 
air ; 

15 No mar an ceudna He- 
rod : oir chuir mi d'a ionn- 
suidh sibh, agus, feuch, cha 
d'rinneadh ni air bith leis 2 
toilltinneach air bàs. 

16 Uime sin, air dhomh-sa 
a smachdachadh, leigidh mi 
as e. 

17 (Oir b'èigin da aon a 
leigeadh as doibh air an 
i'hèill.) 

18 Agus ghlaodh iad a 
mach dh'aon ghuth, ag ràdh, 
Beir uainn am fear so, agus 
leig air a chomas duinne Ba- 
rabas : 

19 (Neach air son ceann- 
airc àraidh a rinneadh anns 
a' bhaile, agus air son mort- 1 ro gheal. ^aViit, 3 baS'bhualadh. 

164 XX 111. 

aidh, a thilgeadh ani priosan.) 

20 Àir an aobhar sin labh- 
air Pilat riu a rìs, air dha bhi 
toileach Iosa a chur fa sgaoil. 

21 Ach ghlaodh iadsan, ag 
ràdh, Ceus e, ceus e. 

22 Agus thubhairt e riu an 
treas uair, C'ar son ? ciod an 
cron a rinn e 1 cha d' f huair 
mise cùis bhàis air bith ann : 
uime sin, an dèigh dhomh 
a smachdachadh, leigidh mi 
as e. 

23 Agus luidh iadsan air 
le guthaibh mòra, ag iarr- 
aidh esan a che. sadh : agus 
bhuadhaich an gut» anna-san, ; 
agus gtithanna nan àrd-shag- 
art. 

24 Agus thug Pilat bretli 
gu'n deanta na dh'iarr iad. 

25 A gus leig e mach dhoibii 
esan a thilgeadh am prìosan 
air son ceannairc agus mort- 
aidh, an neach a dh'iarr iad ; 
ach thug e thairis Iosa d'an 
toil. 

26 Agus an tràth thug iad i 
leo e, rug iad air Simon, duine i 
àraidh o Chirene, a bha ; 
teachd o'n dùthaich, agus 
chuir iad an crann-ceusaidh 
air, g'a ghiùlan an dèigh Iosa. 

27 Agus lean cuideachd 
mhòr e do'n t-sluagh, agus | 
do mhnaibh, a bha mar an i[ 
ceudna ri bròn 3 , agus 'ga ! 
chaoineadh-san. 

28 Ach air tionndadh do 
Iosa riu, thubhairt e, A nigh- j 
eana Ierusaleim, na guilibh ;! 
air mo shonsa, ach guilibh l< \ 
air bhur son fèin, agus air son 
bhur cloinne : 

29 Oirfeuch, atanalàith-| * 
ean a' teachd, anns an abair 
iad, Is beannaichte na mnài 
neo-thorrach 4 , agus nabronna 4 sheasrra, gun sliochd. LUCAS XXIII. nach do ghiùlain clann, agus 
na cìocha nach d'thug bainne. 

30 An sin tòisichidh iad air 
a ràdh ris na beanntaibh, 
Tuitìbh oirnne ; agus ris na 
cnocaibh, Folaichibh sinn. 

31 Oir ma m\iad na nithe 
so ris a' chrann ùr, ciod a ni 
iad ris a' chrìonaich 1 

32 Agus thugadh mar an 
ceudna dithis eile, a bha 'nan 
luchd droch-bheirt, chum bhi 
air an ceusadh maille ris. 

33 Agus an uair a thàinig 
iad do'n àit d'an goirear 
Calbhari l , an sin cheus iad e 
fèin, agus na droch dhaoine ; 
fear dhiubh air a làimh dheis, 
agus am fear eile air a làimh 
chlì. 

34 An sin thubhairt Iosa, 
Athair, maith dhoibh ; oir 
cha'n 'eil f hios aca ciod a ta 
iad a' deanamh. Agus roinn 
iad 'eudach, agus thilg iad 
crannchur air. 

35 Agus sheas an sluagh 
ag amharc: agus rinn na 
h-uachdarainfanoid cirmaille 
riu-san, ag ràdh, Shaor e 
daoine eile ; saoradh se e fèin, 
ma's e so Criosd, aon taghta 
Dhè. 

36 Agus rinn na saigh- 
dearan mar an ceudna fanoid 
air, a' teachd d'a ionnsuidh, 
agus a' tairgseadh f ìon geur 
dha, 

37 Agus ag ràdh, Ma's tu 
righ nan Iudhach, teasairg 
thu fèin. 

38 Agus bha sgrìobhadh 
mar an ceudna air a sgrìobh- 
adh os a cheann, ann an li- 
trichibh Grèigis, agus Laidin, 
agus Eabhra, IS E SO 
RIGH NAN IUDHACH. 

39 Agus thug aon do na l àit a' chlaÌQÌnn, 

165 droch dhaoinibh a cnrochadh, 
toibheum dha, ag ràdh, Ma's 
tu Criosd, saor thu fèin agus 
sinne. 

40 Ach fhreagair am fear 
eile, agus chronuich se e, ag 
ràdh, Nach 'eil eagal Dè ort, 
agus gu bheil thu fo 'n aon 
dìteadh ris ? 

41 Agus sinne da rìreadh 
an ceartas ; oir a ta sinn a' 
faotainn nan nithe sin a thoill 
ar gnìomharan : ach cha d'- 
rinn an duine so cron airbith. 

42 Agus thubhairt e ri Iosa, 
A Thighearn, cuimhnich 
ormsa 'nuair a thig thu do d' 
rìoghachd. 

43 Agus thubhairt Iosaris, 
Gu deimhin a ta mi ag ràdh 
riut, gu'm bi thu maille rium- 
sa an dìugh ann am pàrras. 

44 Agus bha e mu thim- 
chioll na seathadh uaire, agus 
bha dorchadas air an talamh 
uile gus an naothadh uair. 

45 Agus dhorchaicheadh a' 
ghrian, agus reubadh brat- 
roinn an teampuill 'na 
mheadhon. 

46 Agus an uair a ghlaodh 
Iosa le guth mòr, thubhairt e 
Athair, a ta mi tiomnadh mo 
spioraid a'd' làmhaibh-sa : 
agus an uair a thubhairt e so, 
thug e suas an deò. 

47 A nis an uair a chunn- 
aic an ceannard-ceud an ni 
a rinneadh, thug e glòir do 
Dhia, ag ràdh, Gu f ìrinneach 
b'ionracan an duine so. 

48 Agus an sluagh uile a 
chruinnich, dh'ionnsuidh an 
t-seallaidh sin, an uair a 
chunnaic iad na nithe a rinn- 
eadh, phill iad air an ais, a' 
bualadh an uchd. 

49 Agus sheas a luchd- 
eòlais uile, agus na mnài a 
lean e o Ghaìilc, am i\d 

F 2 uaith, ag amharc air na nith- 
ibh sin. 

50 Agus, feuch, duine 
àraidh d' am b' ainm Ioseph, 
comhairleach, a bha 'na 
dhuine maith, agus 'na f hìr- 
ean ; 

51 (Cha d'aontaich an 
duine so d'an comhairle, no 
d'an gnìomh;) O Arimatea, 
baile leis na h-ludhaich; 
neach mar an ceudna aig an 
robh sùil ri rìoghachd Dhè. 

52 Chaidh esan gu Pilat, 
agus dh'iarr e corp losa. 

53 Agus air dha a thoirt a 
imas, phaisg e ann an lìon- 
eudach e, agus chuir e ann 
an uaigh e a chladhaicheadh 
à carraig, anns nach do chuir- 
eadh aon duine riamh roimhe. 

54 Agus b'e sin là an ull- 
uchaidh, agus bha an t-sàbaid 
am fagus. 

55 Agus lean na mnài a 
thàinig maille ris o Ghalile, 
agus chunnaic iad an uaigh, 
agus cionnus a chuireadh a 
chorp. 

56 Agus phill iad, agus 
dh'ulluich iad spìosraidh 1 a- 
gus oladh deadh fhàile ; agus 
ghabh iad tàmh air là na sàb- 
aid, a rèir na h-àithne. 

CAIB. XXIV. 

1 Chuireadh aiseirigh Chriosd an 
cèill le dà aingeal do na innaibh a 
thàinig a dìC amharc na h-uaighe: 
13 Dtij'hoilUicheadh Criosd Jèin 
do'n dithis dheisciobuì a chuidh gu 
h- Eniaus : 36 '«« dhèigh sin dti- 
j'hoillsicheadh e do na h-abstolaibh, 
agus chronuich e iad air son am 
mi-chreidimh. 

A NIS air a' cheud là do'n 
t-seachduin, gu ro mhoch 
air mhaduinn, thàinig iad 
chum na h-uaighe, a' toirt leo 
nan spìosraidh a dh'ulluich l luibhtan cùbhraidh. 

166 5 XXIV. 

! iad, agas mnài àraidh eìle 
maille riu. 

2 Agus f huair iad a' chlach 
air a caruchadh o'n uaigh. 

3 Agus air dhoibh dol a 
steach, cha d'f huair iad corp 
an Tighearn losa. 

4 Agus am feadh abhaiad 
an ioma-cheisd mu'n ni so, 
feuch, sheas dithis dhaoine 
làimh riu ann an eudaichibh 
dealrach. 

5 Agus air dhoibh bhi fuidh 
eagal, agus a' cromadh an 
aghaidh chum na talmhainn, 
thubhairt iad riu, C'ar son a 
ta sibh ag iarraidh an ti a ta 
beò, am measg nam marbh? 

6 Cha 'n 'eil e an so, ach 
dh'èirich e : cuimhnichibh 
mar a labhair e ribh air dha 
bhi fathast ann an Galile, 

7 Ag ràdh, Is èigin do 
Mhac an duine bhi air a thoirt 
thairis do làmhaibh dhaoine 
peacach, agus a bhi air a 
cheusadh, agus èirigh a rìs 
an treas là. 

8 Agus chuimhnich iad a 
bhriathran. 

9 Agus air dhoibh pilltinn 
o'n uaigh, dh'innis iad na 
nithe so uile do'n aon f hear 
deug, agus do chàch uile. 

10 Agus b'i Muire Magda- 
len, agus Ioanna, agus Muire 
màthair Sheumais, agus mnài 
eile maille riu, a dh'innis 
na nithe so do na h-abstol- 
aibh. 

11 Agus mheasadh am 
briathra leo-san mar sgeula 
faoine, agus cha do chreid 
siad iad. 

12 An sin air èirigh do 
Pheadar, ruith e chum na h- 
uaighe ; agus air dha cromadli 
sìos, chunnaic e'n lìon-eud- 
ach 'na luidhe leis fèin, agus 
dh'fhalbh e, a' gabhail iong- LUCAS 

antais leis fèin rau'n ni so a 
rinneadh. 

13 Agus, feuch, bha dithis 
diubh a' dol air an là sin fèin 
gu baile d'am b'ainm Emaus, 
a bha tri fichead stàid o Ieru- 
salem. 

14 Agus bha iad a' labh- 
airt eatorra fein mu thim- 
chioll nan nithe ud uile a 
thachair. 

15 Agus an uair a bha iad 
a' còmhradh, agus a' co-reus- 
onachadh, thàinig Iosa e fèin 
am fagus, agus dh'imich e 
maille riu. 

16 Ach bha'n sùilean air 
an cumail, air chor as nach 
d'aithnich iad e. 

17 Agus thubhairt e riu, 
Ciod e an còmhradh so air 
am bheil sibh a' teachd ead- 
araibh fèin, ag imeachd 
dhuibh, agus sibh dubhach ? 

18 Agus fhreagair fear 
diubh d'am b'ainm Cleopas, 
agus thubhairt e ris, Am 
bheil thusa a mhàin a'd' 
choigreach an Ierusalem, a- 
gus gun fhios agad air na 
nithibh a rinneadh innte ànns 
na làithibh so 1 

19 Agus thubhairt e riu, 
Ciod na nithe 1 Agus thubh- 
airt iadsan ris, Na nithe a 
thaobh losa o Nasaret, a bha 
'na f hàidh cumhachdach ann 
an gnìomh agus ann am focal 
am fianuis L)è, agus an t- 
sluaigh uile : 

20 Agus cionnus a thug 
|na h - àrd - shagairt agus ar 
J n-uachdarain thairis chum 
dìtidh bàis e, agus a cheus 
I iad e. 

j 21 Ach bha dùil againne 
ìgu'm b'esan an ti a bha gu 
jlsrael a shaoradh ; agus a XXIV. 

thuilleadh air so uile, ìs e 'n 
diugh an treas là o rinneadh 
na nithe so. 

22 Agus mar an ceudna, 
chuir mnài àraidh dhinn fèin, 
a chaidh gu moch a dh'ionn- 
suidh na h-uaighe, mòr- 
ìoghnadh 1 oirnn: 

23 Agus an uair nach d'- 
fhuair iad a chorp, thàinig 
iad, ag ràdh, gu'm fac iad 
sealladh do ainglibh, a thubh- 
airt gu bheil e beò. 

24 Agus chaidh dream 
àraidh dhiubhsan a bha maille 
ruinn fèin, chum na h-uaighe, 
agus fhuair iad eadhon mar 
thubhairt na mnài ; ach cha'n 
fhac iad esan. 

25 An sin thubhairt e riu, 
O dhaoine amaideach 2 , agus 
mall - chridheach a chreid- 
sinn nan nithe sin uile a 
labhair na fàidhean ! 

26 Nach b'èigin do Chriosd 
na nithe so f hulang, agus doì 
a steach d'a ghlòir 1 

27 Agus air dha tòiseach- 
adh o Mhaois, agus o na 
fàidhibh uile, dn'eadar-mhìn- 
ich e dhoibh anns na sgriobt- 
uiribh uile na nithe m'a 
thimchioll fèin. 

28 Agus dhruid iad ris a' 
bhaile, d'an robh iad a* dol : 
agus leig esan air gu'n rach- 
adh e ni b'f haide. 

29 Ach cho-èignich iadsan 
e, ag ràdh, Fan maille ruinne, 
oir a ta e dlùth do'n f heasgar, 
agus tha deireadh an là ann. 
Agus chaidh e steach a dh'- 
f huireach maille riu. 

30 Agus an uair a shuidh e 
gu biadh maille riu, air dha 
aran a ghlacadh, bheannaich 
se e, agus bhris se e, agus thug 
e dhoibh e. i uamhas. 

167 I 5» neo-infiothachail. 31 Agus dh'fhosgladh an 
sùilean, agus dh'aithnich iad 
e ; agus chaidh e as an t- 
sealladh. 

32 Agus thubhairt iad r'a 
chèile, Nach robh ar cridhe 
a' lasadh annainn, am feadh 
a bha e a' labhairt ruinn air 
an t-slighe, agus an uair a 
dh'fhosgail e dhuinn na 
sgriobtuirean ì 

33 Agus dh'èirich iad 
air an uair sin fèin, agus 
phill iad gu Ierusalem, agus 
fhuair iad an t-aon fhear 
deug cruinn an ceann a 
chèile, agus an dream a bha 
maille riu, 

34 Ag ràdh, Dh'èirich an 
Tighearna da rìreadh, agus 
chunncas le Simon e. 

35 Agus dh'innis iad na 
nithe a rinneadhaìr an t-slighe, 
agus mar a dh'aithnicheadh 
leo e ann am briseadh an 
arain. 

36 Agus ag labhairt nan 
nithe so dhoibh, sheas Iosa 
fèin 'nam meadhon, agus 
thubhairt e riu, Sìth maille 
ribh. 

37 4^ n b na iadsan fuidh 
gheilt-chrith agus fuidh eagal, 
agus shaoil iad gur spiorad a 
chunnaic iad. 

38 Agus thubhairt e riu, 
C'ar son a ta sibh fo bhuair- 
eas 1 , agus c'ar son a ta 
smuaintean ag èirigh suas ann 
bhur cridheachaibh? 

39 Feuchaibh ~mo làmh- 
an agus mo chosan, gur mi 
fèin a th'ann : laimhsichibh 
mi, agus faicibh ; oir cha'n 
'eil aig spiorad feoil agus 
cnàmha, mar a chi sibh 
agam-sa. 1 thrioUaid. 

168 XXIV. 

40 Agus an uair a thubh- 
airt e so, nochd e dhoibh a 
làmhan agus a chosan. 

41 Agus air dhoibh bhi 
fathast mi-chreideach troimh 
aoibhneas, agus iad fuidh 
iongantas, thubhairt e riu, 
Am bheil biadh sam bith 
agaibh an so ? 

42 Agus thug iad da mìr 
do iasg ròiste, agus do chìr- 
mheala. 

43 Agus ghlac se e, agus 
dh'ith e 'nam fianuis. 

44 Agus thubhairt e riu, Is 
iad so na briathran a labhair 
mi ribh, 'nuair a bha mi fath- . 
ast maille ribh , gur èigin do na 
h-uile nithibh a ta sgrìobhta 
ann an lagh Mhaois, agus 
anns na fàidhibh, agus anns 
na salmaibh mu m' thim- 
chioll-sa, bhi air an coimh- 
lionadh. 

45 An sin dh'f hosgail e an s 
tuigse, chum gu'n tuigeadh 
iad na sgriobtuirean. 

46 Agus thubhairt e riu, ; 
Mar so a ta e sgrìobhta, agus i 
mar so b'èigin do Chriosd ! 
fulang, agus èirigh o na i 
marbhaibh an treas là : 

47 Agus aithreachas agus 
maitheanas peacaidh bhi air 
an searmonachadh 'na ainm- 
san, do na h-uile chinnich, j 
a' tòiseachadh aig Ierusalem. : % 

48 Agusisfianuiseansibhse 
air na nithibh so. 

49 Agus, feuch, cuiridh 
mise geaìladh m' Athar oirbh 2 : 
ach fanaibh-sa ann am baile j • 
Ierusaleim, gus an sgead- 
aichear le cumhachd o na h- t 
àrdaibh sibh. 

50 Agus thug e mach iad | ] 
co f had ri 3 Betani ; agus thog 1 , ( 
■ ì 

2 cuiridk mise na ghcaìl m 1 Athair 9 
(Tnr n-ionnmiM, *as. | ^ EOIN I. e suas a làmhan, agusbheann- 
aich e iad. 

51 Agus am feadh a bha 
e 'gam beannachadh, dheal- 
aicheadh riu e, agus thogadh 
suas gu nèamh e. 

52 Agus rinn iad aoradh dha, agus phili iad gu leru- 
salem le gairdeachas mor : 

53 Agus bha iad a ghnàth 
anns an teampull, a' moladh 
agus a' beannachadh Dhè. 
Amen. An SOISGEUL a ueir EOIN. CAIB. I. 

1 Diadhachd, daoineachd, agus 
dreuchd losa Criosd. 15 Fia?iuis 
Eoin. - 37 Gairm Aindreais, 
Pheadair, 43 Phihp, 45 agus 
Netanaeil. 

A NNS an toiseach bha am 
, Focal, agus bha am Focal 
maille ri Dia, agus b'e am 
Focal Dia. 

2 Bha e so air tùs maille 
ri Dia. 

3 Rinneadh nah-uile nithe 
leis ; agus as 'eugmhais cha 
d'rinneadh aon ni a rinn- 
eadh. 

4 Ann-san bha beatha, 
agus b'i a' bheatha solus 
dhaoine. 

5 Agus tha 'n solus a' soill- 
seachadh anns an dorchadas, 
agus cha do ghabh an dorch- 
adas e. 

6 Chuireadh dume o Dhia, 
d'am b'ainm Eoin. 

7 Thàinig esan mar f hian- 
ms, chum fianuis a thoirt 
mu'n t-solus, chum gu'n 
creideadh na h-uile trìdsan. 

8 Cha b'esan an solus sin, 
ach chuireadh e chum gu tug- 
adh e fianuis mu'n t-solus. 

9 B'e so an solus fior a ta 
soillseachadh gach uile dhuine 

169 tha teachd chum an t-saogh- 
ail. 

10 Bha e anns an t-saoghal, 
agus rinneadh an saoghal leis, 
agus cha d'aithnich an saogh- 
al e. 

11 Thàinig e dh'ionnsuidh 
a dhùthcha fèin, agus cha do 
ghabh a mhuinntir fèin ris. 

12 Ach a mheud as a 
ghabh ris, thug e dhoibh 
cumhachd a bhi 'nan cloinn 
do Dhia, eadhon dhoibh-san a 
ta creidsinn 'na ainm : 

13 A bha air an gineamh- 
uin, cha'n ann o fhuil, no o 
thoil na feòla, nò o thoil duine, 
ach o Dhia. 

14 Agus rinneadh 1 am 
Focal 'na fheoil, agus ghabh 
e còmhnuidh 'nar measg-ne, 
(agus chunnaic sinn a ghlòir, 
mar ghlòir aoin-ghin Mhic 
an Athar,) làn gràis agus 
fìrinn. 

15 (Thug Eoin fianuis 
uime, agus ghlaodh e, ag 
ràdh, Is e so an ti mu'n do 
labhair mi, An ti a ta teachd 
a'm' dhèigh, tha toiseach àig 
orm ; oir bha e romham.) 

16 Agus as a lànachd-san 

i dlCfhùs. EOIN I. fhuair sinne uile, agus gràs 
air son gràis. 

17 Oir thugadh an lagh le 
Maois, ach thàinig an gràs 
agus an fhirinn le Iosa 
Criosd. 

18 Cha'n fhaca neach air 
bith Dia riamh ; an t-aon- 
ghin Mic, a ta ann an uchd 
an Athar, is esan a dh'f hoill- 
sich e. 

19 Agus is e so fìanuis 
Eoin : An uair a chuir na 
h-Iudhaich sagairt agus Le- 
bhithich o Ierusalem, chum 
gu'm fiosraicheadh iad deth, 
Cò thusa? m 

20 Dh'aidich esan, agus 
cha d'àicheadh e ; ach dh'- 
aidich e, Cha mhi Criosd. 

21 Agus dh'fhiosraich iad 
deth, Ciod ma seadh ì An tu 
Elias? Agus thubhairte, Cha 
mhi. An tu am fàidh 1 Agus 
f hreagair e, Cha 

22 An sin thubhairt iad ris, 
Cò thu ì chum gu'n toir sinn 
freagradh dhoibh-san a chuir 
uatha sinn : ciod a tha thu 
'g ràdh mu do thimchioll 
feiii ì 

23 Thubhairt e, ls mise 
guth an ti a ghlaodhas 1 anns 
an fhàsach, Deanaibh dìr- 
each slighe an Tighearna, 
mar thubhairt am fàidh E- 
saias. 

24 Agus an dream a chuir- 
eadh leis an teachdaireachd, 
b'ann do na Phairisich iad, 

25 Agus dh'f hiosraich iad 
deth, agus thubhairt iad ris, 
C'ar son ma seadh a ta thu 
a' baisteadh, mur tu Criosd, 
no Elias, no am fàidh? 

26 Fhreagair Eoin iad, ag 
ràdh, A ta mise a' baisteadh 
le h-uisge ; ach a ta neach 'na sheasamh 'nur measg, 
nach aithne dhuibh ; 

27 Is e so an ti, a ta teachd 
a'm' dhèighsa, aig am bheil 
toiseach orm, neach nach 
airidh mise air barr-iall a 
bhròige fhuasgladh. 

28 Rinneadh na nithe sp 
ann am Betani 2 air an taobh 
thall do Iordan, far an robh 
Eoin a' baisteadh. 

29 Air an là màireach 
chunnaic Eoin Iosa a' teachd 
d'a ionnsuidh, agus thubhairt 
e, Feuch Uan Dè, a ta toirt 
air falbh peacaidh an t-saogh- 
ail ! 

30 Is e so an ti rau'n dubh- 
airt mi, Tha fear a' teachd 
a'm' dhèigh, aig am bheil 
barrachd orm ; oir bha e 
romham. 

31 Agus cha robh aithne 
agam-sa air : ach a chum 
gu'm bitheadh e air fhoill- 
seachadh do Israel, uime sin 
thàinig mi a' baisteadh le h- 
uisge. 

32 Agus thug Eoin fianuis, 
ag^ ràdh, Chunnaic mi an 
Spiorad a' teachd a nuas mar 
choluman o nèamh, agus 
ghabh e còmhnuidh air. 

33 Agus cha b'aithne 
dhomhsa e : ach an ti a chuir 
mi a bhaisteadh le h-uisge, 
thubhairt esan rium, Ge b'e 
air am faic thu an Spiorad a' 
teachd a nuas agus a' gabhail 
còmhnuidh air, is e sin an ti 
a bhaisteas leis an Spiorad 
naomh. 

34 Agus chunnaic mi, agus 
rinn mi fianuis, gur e so Mac 
Dhè. 

35 Air an là màireach a rjs 
sheas Eoin, agus dithis d'a 
dheisciobluibh ; 1 Is mise esan aig am bheil a ghntU ng èigheach. 3 Betabara. 

170 EOIN II. 36 Agus air dha amharc air 
Josa, agus e ag imeachd l , 
thubhaiit e, Feuch Uau Uè ! 

37 Agus chual an dithis 
dheisciobul e a' labhairt, agus 
lean iad losa. 

33 Agus air tionndadh do 
Iosa, chunnaic e iad 'g a 
leantuinn, agus thubhairt e 
riu, Ciod a ta sibh ag iarr- 
aidh? Thubhairt iadsan ris, 
Rabbi, (is e sin r'a ràdh, 
air eadar-theangachadh, A 
mhaighstir,) c'àit am bheil 
thu gabhail còmhnuidh ì 

39 Thubhairtenu, Thigibh 
agus faicibh. Thàinig iad 
agus chunnaic iad c'àit an 
robh e gabhail còmhnuidh, 
agus dh'fhan iad maille ris 
an là sin : oir bha e mu thim- 
chioll na deicheamh uaire. 

40 B'e Aindreas, bràthair 
Shimoin Pheadair, aon do'n 
dithis a chual Eoin a Labhairt, 
agus a lean esan. 

41 Fhuair esan air tùs a 
bhràthair fèin Simon, agus 
thubhairt e ris, Fhuair sinne 
am Mesias, is e sin, air eadar- 
thèangachadh, Criosd 2 . 

42 Agus thug e chum Iosa 
e ; Agus an uair a dh'amh- 
airc losa air, thubhairt e, Is 
tusa Simon mac Iona : gairm- 
ear Cephas dhiot, is e sin air 
eadar-theangachadh,Peadar 3 . 

43 Air an là 'na dhèigh 
sin, bu toil le Iosa dol a mach 
do Ghalile, agus fhuair e 
Philip, agus thubhairt e ris, 
Lean mise. 

44 A nisbha Philip oBhet- 
saida, baile Aindreais agus 
ì headair. 

45 Fhuair Philip Natanael, 
agus thubhairt e ris, Fhuair sinne an ti mu'n do sgrìobh 
Maois anns an lagh, agus na 
fàidhean, losa o Nasaret, mac 
Ioseiph. 

46 Agus thubhairt Nata 
nael ris, Am feud ni maith 
air bith teàchd à Nasaret? 
Thubhairt Philip ris, Thig 
agus faic. 

47 Chunnaic Iosa Natanael 
a' teachd d'a ionnsuidh, agus 
thubhairt e uime, Feuch Is- 
raeleach da rireadh, anns 
nach 'eil cealg ! 

48 Thubhairt Natanael ris, 
Cionnus is aithne dhuit mi ? 
Fhreagair losa agus thubh- 
airt e ris, Mun do ghairm 
Philip thu, 'nuair a bha thu 
fo 'n chrann-f hìge, chunnaic 
mise thu. 

49 Fhreagair Natanael a- 
gus thubhairt e ris, Rabbi, is 
tusa Mac Dhè ; is tu Righ 
Israeil. 

50 Fhrea§air Iosa agus 
thubhaiit e ns, A chionn gu'n 
dubhairt mi riut, chunnaic 
mi thu fo 'n chrann-fhìge, am 
bheil thu creid-sinn ? cìii thu 
nithe a's mò na iad so. 

51 Agus thubhairt e ris, 
Gu deimhin deimhin a ta mi 
ag ràdh ribh, 'Na dhèigh so 
chi sibhnèamh fosgailte,agus 
aingil Dhè a' dol suas agus a 
teachd a nuas air Mac an 
cluine. 

CAIB. II. 

1 Rinn Criosd jìon do'n uisge : 1G 
chaidh e do Chapemanrn, agus do 
Ieinsalem. 11 far an do ghlan e 
an teanipnll o luchd reicidh agns 
ceannachd : 19 rointh-in'/ts e a 
òhds agus 'ais-eirigh. £3 Chreid 
mòran ann air son a mhlorhhuil- 
ean, ach cha d'earb sè e fcin riu. 

\ GUS air an treas là bha 
^ pòsadh ann an Cana Gha- i a* srdid-imeachd. 
2 Christcs, Gr. i. e. Aon ungta 

171 3 Fetros, Cr. i. t. carraig. Hle ; agus bha màthair Iosa 
an sin. 

2 Agus f huair Iosa mar an 
ceudna agus a dheisciobuil 
cuireadh chum a' phòsaidh. 

3 Agus air teireachdainn 
do'n f hìon, thubhairt màthair 
Iosa ris, Cha'n 'eil f ìon aca. 

4 Thubhairt Iosa rithe, 
Ciod e mo ghnothuch-sa riut, 
a bhean'ì cha d'thàinig m' 
uair-sa fathast. 

5 Thubhairt a mhàthair ris 
an luchd frithealaidh, Ge b'e 
ni a their e ribh, deanaibh e. 

6 Agus bha sè soithichean 
uisge do chloich air an cur an 
sin, a rèir gnàtha glanaidh 
nan Iudhach, a ghabhadh dà 
fheircin no tri gach aon 
diubh. 

7 Thubhairt Iosa riu, Lìon- 
aibh na soithiche le uisge. 
Agus lìon siad iad gus am 
beul. 

8 Agus thubhairt e riu, 
Taìrngibh a nis, agus thug- 
aibh chum uachdarain na 
cuirme 1 . Agus thug iad 
ami e. 

9 'Nuair a bhlais uachd- 
aran na cuirme an t-uisge 
a rinneadh 'na fhìon,(agus 
cha robh f hios aige cia as a 
thàinig e ; ach bha f hios aig 
an luchd-frithealaidh atharr- 
uing an t-uisge,) ghairm 
uachdaran na cuirme am fear 
nuadh-pòsda 2 . 

10 Agus thubhairt e ris, 
Cuiridh gach duine fìon 
maith a làthair air tùs ; agus 
an uair a dh òlas daoine gu 
leoir, an sin am fìon a's miosa: 
ach ghlèidh thusa am fìon 
raaith gus a nis. 

11 An toiseach so do 
mhìorbhuilibh rinn Iosa ann an Cana Ghalile, agus dh'- 
fhoillsich e a ghlòir; agus 
chreid a dheisciobuil ann. 
^ 12 An dèigh so chaidh e 
sìos do Chapernaum, e fèin, 
agus a mhàthair, agus a 
bhràithrean, agus a dheis- 
ciobuil ; agus cha d'f han iad 
ann rnòran do làithibh. 

13 Agus bha càisg nan 
Iudhach am fagus ; agus 
chaidh Iosa suas gu Ierusa- 
lem. 

14 Agus fhuair e 'nan 
suidhe anns an teampull 
luchd-reicidh cruidh 3 , agus 
chaorach, agus choluman, a- 
gus luchd malairt an airgid : 

15 Agus air deanamh 
sgiùrsair 4 dha do chordaibh 
caola, dh'fhuadaich e mach 
as an teampull iad uile, agus 
na caoraich agus an crodh ; 
agus dhòirt e mach airgiod an 
luchd : malairt, agus thilg e 
na buird thairis ; 

16 Agus thubhairt e riu- 
san a bha reiceadh choluman, 
Togaibh iad sin à so; na 
deanaibh tigh m' Athar-sa 
'na thigh marsandachd. 

17 Agus chuimhnich a 
dheisciobuil gu'n robh e 
sgrìobhta, Dh'ith eud 5 do 
thighe suas mi. 

18 An sin f hreagair na h- 
Iudhaich, agus thubhairt iad 
ris, Ciod an comhar a nochdas 
tu dhuinne, do bhrìgh gu bheil 
thu deanamh nan nithe sin ? 

19 Fhreagair Iosa agus 
thubhairt e riu, Leagaibh sìos 
an teampull so, agus an tri 
làithibh cuiridh mise suas e. 

20 An sin thubhairt na h- 
Iudhaich, Se bliadhna agus 
dà fhichead bha an team- 
pull so 'ga thogail, agus an 1 ftùde. 3 fear ?ia bainnse, 3 dhamh. 4 entyt. 5 ro-c/iùra??i. 

172 cuir thusa suas an tri làith- 
ibhe? 

21 Ach labhair esan mu 
theampull a chuirp. 

22 Uime sin an uair bha e 
air èirigh o na marbhaibh, 
chuimhnich a dheisciobuil 
gu'n dubhairt e so : agus 
chreid iad an sgriobtuir, agus 
am focal a thubhairt Iosa. 

23 A nis an uair a bha e 
an Ierusalem aig a' chàisg, 
air an f hèill *, chreid mòran 
'na ainm, an uair a chunnaic 
iad na mìorbhuilean a rinn e. 

24 Ach cha d'earb Iosa e 
fèin riu, do bhrìgh gu'm b'- 
aithne dha na h-uile dhaoine, 

25 Agus nach robh feum 
aige neach air bith a dhean- 
amh fianuis airduine : oir bha 
f hios aige ciod a bha anns an 
duine. 

CAIB. III. 

1 Theagaisg Criosd do Nicodemus 
Jeum na h-athghineamhuin. 11 
Mu chreidimh 'na bhàs. 16 Mòr- 
ghràdh Dhè dò'n chinne-daoine. 
23 Baisteadh, fianuis, agus teag- 
asg Eoin. 

\ GUS bha duine do na 
P- Phairisich, d'am b'ainm 
Nicodemus, a bha 'na uachd- 
aran air na h-Iudhaich : 

2 Thàinig esan chum Iosa 
san oidhche, agus thubhairt e 
ris, A mhaighstir, tha fhios 
againn gur fear-teagaisg thu 
a thàinig o Dhia : oir cha'n 
urrainn duine air bith na 
mìorbhuile so dheanamh a ta 
thusa a' deanamh, mur bi Dia 
maille ris. 

3 Fhreagair Iosa agus 
thubhairt e ris, Gu deimhin 
deimhin a ta mi ag ràdh riut, 
mur beirear duine a rìs 2 , nach 
feud e rìoghachd Dhè f haic- 
ìnn. III. 

4 Thubhairt Nicodemus 
ris, Cionnus a dh'fheudas 
duine bhi air a bhreith 'nuair 
a ta e aosda'? am bheil e 
comasach air dol a stigh an 
dara uair do bhroinn a mhàth- 
ar, agus a bhi air a bhreith ì 

5 FhreagairIosa,Gudeimh- 
in deimhin a ta mi ag ràdh 
riut, mur bi duine air a 
bhreith o uisge, agus o'n 
Spiorad, cha 'n urrainn e dol 
a steach do rìoghachd Dhè. 

6 An ni sin a ta air a 
bhreith o'n f heoil, is feoil e ; 
agus an ni si nata air a bhreith 
o'n Spiorad, is spiorad e. 

7 Na gabh iongantas gu'n 
dubhairt mi riut, Is èigin 
duibh bhi air bhur breith a rìs. 

8 Tha a' ghaoth a' sèideadh 
far an àill leatha, agus tha 
thu a' cluinntinn a fuaim, 
ach cha'n 'eil f hios agad cia 
as a tha i teachd, no c'àit a 
tha i dol : is ann mar sin a 
tha gach neach a tha air a 
bhreith o'n Spiorad. 

9 Fhreagair Nicodemus 
agus thubhairt e ris, Cionnus 
a dh'f heudas na nithe so bhi ì 

10 Fhreagair Iosa agus 
thubhairt e ris, Am bheiì 
thusa a'd' f hear-teagaisg Is- 
raeil, agus nach aithne dhuit 
na nithe so ì 

11 Gu deimhin deimhin a 
ta mi ag ràdh riut, gu bheil 
sinne a' labhairt an ni a J s fìos 
duinn, agus a' toirtfianuis air 
an ni sin a chunnaic sinn ; 
agus cha ghabh sibhse ar 
fianuis. 

_ 12 Ma dh'innis mi dhuibli 
nithe talmhaidh, agus nach 
creid sibh, cionnus a chreid- 
eas sibh ma dh'innseas mi 
dhuibh nithe nèamhaidh? J an àni na fèisde, 
173' o'n àirde. EOIiV III. 13 Agus cha deachaidh aon 
neach suas ao iièamh, ach an 
ti a thàinig d nuas o nèamh, 
Mac an duine a ta air 
nèamh. 

14 Agus mar a thog Maois 
suas an nathair san f hàsach, 
ìs ann mar sin is èigin do 
Mhac an duine bhi air a 
thogail suas : 

15 Chum as ge b'e neach a 
chreideas ann, nach sgriosar 
e »| ach gu'm bi a' bheatha 
mhaireannach aige. 

16 Oir is ann mar sin a 
ghràdhaich Dia an saoghal, 
gu'n d'thug e 'aon-ghin Mhic 
fèin, chum as ge b'e neach a 
chreideas ann, nach sgriosar 
e, ach gu'm bi a' bheatha 
shiorruidh aige. 

17 Oir cha do chuir Dia a 
"V'Ihac do'n t-saoghal, chum 
g i'ndìteadh e an saoghal, ach 
a chum gu'm biodh an saogh- 
al air a shaoradh trìd-san. 

18 An ti a chreideas ann, 
cha dìtear e : ach an ti nach 
creid, tha e air a dhìteadh 
cheana, a chionn nach do 
chreid e an ainm aoin-ghin 
Mhic Dhè. 

19 Agus is e so an dìteadh, 
gu'n d'thàinig an solus do'n 
t-saoghal, agus gu'n do 
ghràdhaich daoine an dorch- 
adas ni's mò na'n solus, a 
chionn gu'n robh an gnìomh- 
aran olc. 

20 Oir gach neach a ta 
deanamh uilc, tha e toirt 
fuatha do'n t-solus, agus cha 
'n 'eil e teachd chum an t- 
soluis, air eagal gu'm biodh 
'oibre air an cronachadh. 

21 Ach an ti a ni an f hìr- 
inn, thig e chum an t-soluis, 
chum gu'm bi 'oibre follais- \ hi t> cn\ììte. 

174 each, gur ann an Dia a rinn- 
eadh iad. 

22 An dèigh sin thàinig 
Iosa agus a dheisciobuil do 
thìr Iudea ; agus dh'f han e an 
sin maille riu, agus bhaist e. 

23 Agus bha Eoin mar an 
ceudna a' baisteadh ann an 
Enon, làimh ri Salim, do 
bhrìgh gu'n robh mòran uisg- 
eachan an sin ; agus thàinig 
iad, agus bhaisteadh iad. 

24 Oir cha robh Eoin fath- 
ast air athilgeadh am prìosan. 

25 An sin dh'èirich ceisd 
eadar deisciobuil Eoin agus 
nah-Iudhaich, mu thimchioli 
glanaidh. 

26 Agus thàinig iad chum 
Eoin, agus thubhairt iad ris, 
A mhaighstir, an ti a bha 
maille riut an taobh thall do 
lordan, d'an d'thug thu fian- 
uis, feuch, tha esan a' baist- 
eadh, agus tha na h-uile 
dhaoine a' teachd d'a ionn- 
suidh. 

27 Fhreagair Eoin agus 
thubhairt e, Cha 'n 'eil duine 
comasach air ni sam bìth a 
ghabhail, murbi e air athoirt 
da o nèamh. 

28 Tha sibhse fein a' toirt 
fianuis dhomh-sa, gu'n dubh- 
airt mi, Cha mhi Criosd, ach 
gu'n do chuireadh roimhe mi. • 

29 An ti aig am bheil a' 
bhean nuadh-phòsda, is e am 
fear nuadh-pòsda e : ach car- 
aid an f hir nuadh-phòsda, a I 
ta 'na sheasamh agus ag èisd- 
eachd ris, tha e a' deanamh 
gairdeachais mhòir air son 
gutha an f hir nuadh-phòsda : 
uime sin tha mo ghairdeachas | 
so air a choimhlionadh. 

30 Is èigin dasan fàs, ach l 
dhomh-sa bhi air mo luchd- 
achadh. 

31 An ti a thig a nuas tha LOIN IV. e os ceann nan uile ; an ti a j 
tha o'n talamh, tha e talmh- 
aidh, agus labhraidh e air 
mhodh talmhaidh : an ti a 
thig o nèamh, tha e os ceann 
nan uile. 

32 Agus an ni a chunnaic 
agus a chual e, air sin tha e 
toirt fìanuis ; agus cha'n 'eil 
aon duine a' gabhail r'a 
fhianuis. 

33 An ti a ghabh r'a f hian- 
uis-san, chuir e a sheula ris, 
gu bheil Dia f ìor. 

34 An ti achuirDiauaith, 
tha e a' labhairt bhriathra 
Dhè : oir cha'n ann a rèir 
tomhais a tha Dia a' toirt an 
Spioraid da. 

35 Is toigh leis an Athair 
am Mac, agus thug e na h- 
uile nithe 'na làimh. 

36 An ti a chreideas anns 
a' Mhac, tha a' bheatha 
mhaireannach aige; ach an 
ti nach 'eil a' creidsinn anns 
a'Mhac,cha'nfhaicabeatha; | 
ach a ta fearg Dhè a' gabhail ! 
còmhnuidh air. 

CAIB. IV. 

1 Rinn Criosd còmhradh ris a" 
Bhan-samaraich,agus dlCfhotllsich 
se e Jèin di. 27 Tha ' 'dheisciobuil 
fo iongantas. 31 Chuir e an cèill 
doibh 'eud Jèiu air songlòire Dhè. 
39 Chreid mòran do na Samaraich 
ann. 

\ IR an aobhar sin, an uair 
a thuig Iosa gu'n cuala 
na Phairisich gu'n robh e a' 
deanamh agus a' baisteadh 
tuilleadh dheisciobul naEoin, 

2 ( Ged nach do bhaist Iosa | 
fèin iad ach a dheisciobuil,) j 

3 Dh'fhàg e Iudea, agus 
chaidh e a rìs do Ghalile. 

j 4 Agus b'èigin da dol troimh 
11 Shamaria. 

5 An sin thàinig e gu baile a bhuineadh do Shamaria, ris 
an abrar Sichar, fagus do'n 
fhearann a thug Iacob d'a 
mhac Ioseph. 

6 A nis bha tobar Iacoib 
an sin. Uime sin air do losa 
bhi sgìth le a thurus, shuidh 
e mar sin làimh ris an tobar ; 
agus bha e mu thimchioll na 
seathadh uaire. 

7 Thàinig bean o Shamaria 
a tharruing uisge : thubhairt 
losa rithe, Thoir dhomh-sa 
deoch. 

8 Oir bha a dheisciobuil air 
dol do'n bhaile a cheannacii 
bìdh. 

9 An sin thubhairt a' bhean 
o Shamaria ris, Cionnus a ta 
thusa agus gur Iudhach thu,ag 
iarraidh deoch uam-sa, a ta am 
Bhan-samaritanaich 1 oir cha 
'n 'eil comunn aig na h-Iudh- 
aich ris na Samaritanaich. 

10 Fhreagair losa agus 
thubhairt e rithe, Nam b'- 
àithne dhuit tiodhlac 1 Dhè, 
agus cò e.a ta 'g ràdh riut, 
Thoir dhomh deoch, dh'iarr- 
adh tu airsan, agus bheir- 
eadh e uisge beò dhuit. 

11 Thubhairt a' bhean ris, 
A Thighearn, cha 'n 'eil inn- 
eal tarruing agad, agus tha'n 
tobar domhain : uime sin cia 
as a ta an t-uisge beò sin 
agadì 

12 Am mò thusa na ar n- 
athair lacob, a thug dhuinne 
an tobar so, agus a dh'òl as e 
fèin, agus a chlann, agus a 
sprèidh 1 

13 Fhreagair losa agus 
thubhairt e rithe, Ge b'e 
neaoh a dh'òlas do'n uisge so, 
bithidh tart 2 air a rìs : 

14Ach ge b'e neach adh'- 
òlas do'n uisge a bheir mise 1 (oirhheartas. 

175 3 ìota. dha, cha bhi tart gu bràth 
ai^: ach an t-uisge a bheir 
mise dha, bithidh e 'na thobar 
uisge ann, a' sruthadh suas 
chum na beatha maireann- 
aich. 

15 Thubhairt a' bhean ris, 
A Thighearn, thoir dhomh-sa 
an t-uisge so, chum nach bi 
tart orm, agus nach tig mi an 
so a tharruing. 

16 Thubhairt Iosa rithe, 
Imich, gairm t'fhear-pòsda, 
agus thig an so. 

17 Fhreagair a' bhean agus 
thubhairt i, Cha 'n 'eil fear 
agam. Thubhairt Iosa rithe, 
Is maith a thubhairt thu, 
Cha'n 'eil fear agam : 

18 Oir bha cùignear f hear 
agad, agus esan a ta agad a 
nis, cha'n e t'f hear fèin e : 
thubhairt thu so gu f ìor. 

19 Thubhairt a' bhean ris, 
A Thighearn, tha mi faicinn 
gur fàidh thu. 

20 Rànn ar n-aithriche 
aoradh san t-sliabh so j agus 
tha sibhse ag ràdh, gur ann 
an Ierusalem a ta an t-ionad 
anns an còir aoradh a dhean- 
amh. 

21 Thubhairt Iosa rithe, A 
bhean, creid mise, gu bheil 
an uair a' teachd, anns nach 
dean sibh aoradh do'n Athair 
aon chuid san t-sliabh so, no 
ann an Ierusalem. 

22 Tha sibh a' deanamh 
aoraidh do'n ni nach aithne 
dhuibh : tha sinne a' dean- 
amh aoraidh do'n ni a's aithne 
dhuinn : oir is ann o na h- 
Iudhaich a ta slàinte. 

23 Ach a ta an uair a' 
teachd, agus a ta i nis ann, 
anns an dèan am f ìor luchd- 
aoraidh aoradh do'n Athair 
ann an spiorad agus ann am 
fìrmn; oir a ta an t-Atha}r 

m IV. 

ag iarraidh an leithide so do 
luchd-aoraidh. 

24 Is Spiorad Dia, agus is 
èigin d'a luchd-aoraidh, aor- 
adh a dheanamh dha an 
spiorad agus am f ìrinn. 

25 Thubhairt a' bhean ris, 
Tha f hios agam gu bheil am 
Mesias a' teachd, ris an abrar 
Criosd : 'nuair a thig esan 
innsidh e na h-uile nithe 
dhuinn. 

26 Thubhairt Iosa rithe, Is 
mise e, a ta labhairt riut. 

27 Agus air a so thàinig a 
dheisciobuil, agus b'iongant- 
ach leo gu'n robh e labhairt 
ris a' mhnaoi : ach cha dubh- 
airt aon neach, Ciod a tha thu 
'g iarraidh? no, C'ar son a 
tha thu labhairt rithe'? 

28 An sin dh'f hàg a' bhean 
a soitheach uisge, agus dh'- 
fhalbh i do'n bhaile, agus 
thubhairt i ris na daoinibh, 

29 Thigibh, faicibh duine 
a dh'innis dhomh-sa na h-uile 
nithe a rinn mi riamh : Nach 
e so Criosdj? 

30 An sin chaidh iad a 
mach as a' bhaile, agus thàin- 
ig iad d'a ionnsuidh-san. 

31 San àm sin fèin ghuidh 
a dheisciobuil air, ag ràdh, A 
mhaighstir, ith. 

32 Ach thubhairt esan rìu, 
Tha agam-sa biadh r'a ith- 
eadh air nach 'eil f hios ag- 
aibh-sa. 

33 Uime sin thubhairt na 
deisciobuil r'a chèile, An d'- 
thug neach air bith ni d'a 
ionnsuidh r'a itheadh 1 

34 Thubhairt Iosa riu, Is 
e mo bhiadh-sa toil an ti a 
chuir uaith mi a dheanamh, 
agus 'obair a chrìochnach- 
aah, 1 4n e so Criosd ? 35 Nacli abair sibhse, A ta 
ùiiie cheithir mìosan ann fath- 
ast, agus an sin thig am fogh- 
aradh 1 feuch, a ta mi ag ràdh 
ribh, Togaibh suas bhur sùil- 
ean, agus seallaibh air na 
h - achaibh ; oir a ta iad a 
cheana geal chum an f hogh- 
araidh. 

36 Agus an ti a bhuaineas 
tha e faotainn tuarasdail, a- 
gus a' cruinneachadh toraidh 
chum na beatha maireann- 
aich ; chum gu'n dean an ti 
a chuireas, agus an ti a 
bhuaineas, gairdeachas le 
chèile *. 

37 Agus an so tha an ràdh 2 
ud fìor, Gu bheil neach a' 
cur, agus neach eile a' buain. 

38 Chuir mise sibhse a 
bhuain an ni sin nach do 
| shaothraich sibh : shaothraich 
daoine eile, agus chaidh sibhse 
steach 'nan saothair. 

39 Agus chreid mòran do 
Shamaritanaich a' bhaile sin 
ann, air son cainnte na mnà, 
a thug fianuis, ag ràdh, Dh'- 
innis e dhomh na h-uile nithe 
a riny mi riamh. 

40 Uime sin an uair a 
thàinig na Samaritanaich d'a 
ionnsuidh, ghuidh iad air 
fantuinn maille riu : agus 
Ih'f huirich e an sin dà là. 

41 Agus chreid mòran 
- ivulleadh air son 'f hocail fèin : 

! 42 Agus thubhairt iad ris 
V mhnaoi, Tha sinn a' creid- 
nnn cha'n ann à so suas air 

» >on do chòmhraidh - sa : oir 
jihuala sinn fèin e, agus a ta 

^ | hios againn gur e so da rìr- 

9 |;adh Criosd, Slànuighear an 

\ j-saoghail. 

( j 43 Agus an dèigh dà là * IV. 

dh'fhalbh e as a sin, agus 
chaidh e do Ghalile : 

44 Oir thug Iosa fèin fìan- 
uis, nach 'eil urram aig fàidh 
'na thìr fèin. 

45 Uime sin,» an uair a 
thàinig e do Ghalile, ghabh 
na Galilèaich ris, air dhoibh 
na nithe sin uile fhaicinn a 
rinn e ann an Ierusalem air 
an f hèill : oir chaidh iadsan 
mar an ceudna chum na fèille. 

46 An sin thàinig losa a 
rìs do Chana Ghalile, far au 
d'rinn e f ìon do'n uisge. A- 
gus bha duine cumhachdach 3 
àraidh, aig an robh a mhac 
gu tinn ann an Capernaum. 

47 'Nuair a chual esan gu'n 
robh Iosa air teachd à Iudea 
do Ghalile, chaidh e d'a 
ionnsuidh, agus ghuidh e air 
gu'n rachadh e sìos, agus gu'n 
slànuicheadh e a mhac : oir 
bha e ri h-uchd bàis. 

48 An sin thubhairt Iosa 
ris, Mur faic sibh comharan 
agusmìorbhuilean, chachreid 
sibh. 

49 Thubhairt an duine 
cumhachdach ris, A Thigh- 
earn, rach 4 sìos mum faigh 
mo leanaban bàs. 

50 Thubhairt Iosa ris, Im- 
ìch ; tha do mhac beò. Agus 
chreid an duine am focaì a 
labhair Iosa ris, agus dh'- 
imich e. 

51 Agus am feadh a bha e 
fathast a' dol sìos, choinnich 
a sheirbhisich e, agus dh'innis 
iad da, ag ràdh, Tha do mhac 
beò 5 . 

52 An sin dh'fhiosraich e 
dhiubh anuair anns an deach- 
aidh e am feabhas : agus 
thubhairt iad ris, An dè aìr cuideachd, maraon. 
3 an gnàth-fhocal. 

177 3 mòr, rìoghqil, 
* theifiy, faìbh, gabh. 5 ffU maith EOIN V. an t-seachdamh uair dh'f hàg 
am fìabhrus e. 

53 An sin dh'aithnich an 
t-athair gu'm ò'i an uair sin 
fèin, anns an dubhairt Iosa 
ris, Tha do mhac beò; agus 
chreid e fèin, agus a theagh- 
Jach uile. 

54 'Se so a rìs an dara 
mìorbhuil a rinn Iosa, 'nuair 
a thàinig e à Iudea do Gha- 
lile. 

CAIB. V. 

I Leighis Tosa air là na sàbaid an 
duine a bha fuidh leòn rè ochd 
bliadhna deug thar Jhichead: 10 
Rinn na h- ìudhaich uime si?i 
connsachadh ris, agus geur-leanmh- 
uinn air. 

-'KTA dhèigh so bha fèill 
nan Iudhach ann ; agus 
chaidh losa suas gu lerusa- 
lem. 

2 A nis a ta ann an Ieru- 
salem, làimh ri geata 1 nan 
caorach, lochan ris an abrar 
sa' chainnt Eabhruidhich, 
Betesda, aig am bheil cùig 
tighean-fasgaidh 2 . 

3 Annta sin bha'nan luidhe 
mòr-bhuidheann do dhaoinibh 
euslan, dalla, bacach, seargta, 
a' feitheamh ri caruchadh an 
uisge. _ 

4 Oir chaidh aingeal sìos 
an àm àraidh san lochan, a- 
gus chuir e an t-uisge troimh 
chèile : uime sin an ceud 
neach a rachadh sìos ann, an 
dèigh cur troimh chèile an 
uisge, rinneadh slàn e a dh'- 
aon tinneas a bhiodh air, 

5 Agus bha duine àraidh 
an sin, a bha ochd bliadhna 
deug thar fhichead ann an 
euslaint. 

6 'Nuair a chunnaic losa 
esan 'na luidhe, agus fios aige 
gu'n robh e nis ùine fhada 1 marxadh. mar sin, thubhairt e ris, Am 
miann leat bhi air do dhean- 
amh slàn? 

7 Fhreagair an duine euslan 
e, A Thighearn, cha'n 'eil 
duine agam, an uair a chuir- 
ear an t-uisge troimh a chèile, 

a chuireas anns an lochan j 
mi : ach am feadh a ta mise 
teachd, tha neach eile a' dol 
sìos romham. 

8 Thubhairt Iosa ris, Eir- : 
ich, tog do leabadh, agus 
imich. 

9 Agus air ball rinneadh 
an duine slàn, agus thog e a 
leabadh, agus dh'imich e : 
agus bha'n t-sàbaid ann air 
an là sin. 

10 Uime sin thubhairt na 
h-Iudhaich ris an ti a shlàn- 
uicheadh, Is i an t-sàbaid a 
ta ann ; cha'n 'eil e dligheach 
dhuit do leabadh a ghiulan. 

11 Fhreagair e iad, An ti j 
a rinn slàn mi, thubhairt esan „ 
rium, Tog do leabadh agus 
imich ? 

12 An sin dh'f hiosraich iad 
deth, Cò an duine a thubhairt , 1 
riut, Tog do leabadh agus e 
imich 'ì 

13 Agus cha robh f hios aig l, 
an ti a shlànuicheadh, cò e : °! ! 
oir chaidh losa as a shealladh, c " 
air do mhòr-shluagh bhi anns 011 
an àit. 

14 'Na dhèigh so fhuair 'j 
Iosa e anns an teampull, agus ™ 
thubhairt e ris, Feuch, rinn- S1 J 
eadh slàn thu : na peacaich a( ; 
ni's mò, air eagal gu'n tach- ,* : 
air ni's miosa dhuit. J 11 

15 Dh'imich an duine, a- 11 
gus dh'innis e do na h-Iudh- »Jf 
aich gu'm b'e Iosa rinn slàn e. | « 

16 Agus air a shon so rinn j jji] 
na h -Iudhaich geur - lean- 1 m 
| toirt i 

3 sgatli-thighean. \ Ca EOIN V. I mkuinn air Iosa, agus dh'iarr 
iad a mharbhadh, do bhrìgh 
I gu'n d'rinn e na nithe so air 
I an t-sàbaid. 

17 Ach fhreagair Iosa iad, 
J Tha m'Athair ag oibreachadh 

gus a nis, agus tha mise ag 
oibreachadh. 

18 Uime sin bu mhòid a 
dh'iarr na h - ludhaich a 

: mharbhadh, a chionn nach 
e mhàin gu'n do bhris e an 
t-sàbaid, ach gu'n dubhairt e 
mar an ceudna gu'm b'e Dia 
'Athair-san, 'ga dheanamh 
fèin co-ionann ri Dia. 

19 Air an aobhar sin 
fhreagair Iosa, agus thubh- 
airt e riu, Gu deimhin deimh- 
in a ta mi ag ràdh ribh, nach 
'eil am Mac comasach air ni 
sam bith a dheanamh uaith 
fèin, ach an ni a chi e an t- 
Athair a' deanamh : oir ge 
b'e nithe a ni esan, na nithe 
sin fèin ni am Mac mar an 
ceudna. 

20 Oir is ionmhuìnn leis 
an Athair am Mac, agus a ta 
e a' foillseachadh dha nan 
uile nithe a tha e fèin a' dean- 
i amh : agus foillsichidh e dha 
oibre a's mò na iad so, air 
chor as gu'm bi iongantas 
oirbhse. 

21 Oir mar a ta an t- Athair 
a' dùsgadh, agus a' beothach- 
adh nam marbh, is amhuil 

>fl| [sin a ta am Mac a beothach - 

adh an dream a's àill leis. 
- t 22 Oir cha'n 'eil an t-Ath- 
: llair a' toirtbreth air duine sam 
iiijbith ; ach thug e gach uile 
1 bhreitheanas do'n Mhac : 
23 Chum gu'n tugadh na 
:*ih-uile dhaoine urram do'n 
'■ 'BMhac, amhuil mar a ta iad a' 
' J itoirt urraim do'n Athair. An 
^ I jti nach 'eil a' toirt urraim 
do'n Mhac, cha'n 'eil e toirt urraim do'n Athair a chuir 
uaith e. 

24 Gu deimhin deimhin a 
ta mi ag ràdh ribh, An ti a 
dh'èisdeas ri m' fhocal-sa, 
agus a ta creidsinn anns an 
ti a chuir uaith mi, tha a' 
bheatha mhaireannach aige, 
agus cha tig e chum dìtidh ; 
ach chaidh e thairis o bhàs gu 
beatha. 

25 Gu deimhin deimhin a 
ta mi ag ràdh ribh, Gu bheii 
an uair a' teachd, agus gu 
bheil i nis ann, anns an cluinn 
na mairbh guth Mhic Dhè ; 
agus an dream a chluinneas, 
bithidh iad beò. 

26 Oir mar a ta aig an 
Athair beatha ann fèin, is 
amhuil sin a thug e do'n 
Mhac beatha a bhi aig ann 
fèin ; 

27 Agus thug e mar an 
ceudna dha ùghdarras chum 
breth a thabhairt, do bhrìgh 
gur e Mac an duine. 

28 Na gabhaibh iongantas 
deth so ; oir a ta an uair a' 
teachd, anns an cluinn iadsan 
uile a ta sna h-uaighibh a 
ghuthsan : 

29 Agus thèid iad a rnach , 
iadsan a rinn maith, chum 
aiseirigh na beatha ; agus iad- 
san a rinn olc, chum aiseirigh 
an damnaidh 

30 Cha'n 'eil mise comas- 
ach air ni sam bith a dhean- 
amhuamfein: marachluinn- 
eas mi bheir mi breth : agus 
a ta mo bhreitheanas ceart ; 
do bhrìgh nach 'eil mi ag 
iarraidh mo thoile fèin, ach 
toil an Athar a chuir uaitli mi 

31 Ma bheir mise fianuis 
mu m' thimchioll fèin, cha'n 
'eil m' fhianuis fìor 1 . 1 iomchutdh. EOIN VI. 32 Tha neach eile a' toirt 
fìanuis mu m' thimchioll, a- 
gus a ta f hios agam gur fìor 
an f hianuis a ta e deanamh 
mu m' thimchioll. 

33 Chuir sibhse chum Eoin, 
agus thug e fianuis do'n 
r'hìrinn. 

34 Ach cha'n 'eil mise a' 
gabhail fianuis o dhuine : ach 
a ta mi ag ràdh nan nithe so, 
chum gu'm bi sibhse air bhur 
tèarnadh. 

35 B'esan an lòchran lasar- 
ach 1 agus dealrach : agus 
bha sibhse toileach car tamuill 
gàirdeachas a dheanamh 'na 
sholus. 

36 Ach a ta agam-sa fianuis 
a's mò na fianuis Eoin : oir na 
h-oibre a thug an t-Athair 
dhomh-sa chum gu'n crìoch- 
naichinn iad, tha na h-oibre 
sin fèin a tha mise a' deanamh, 
a' toirt fianuis mu m' thim- 
chioll, gu'n do chuir an t- 
Athair uaith mi. 

37 Agus an t-Athair fèin a 
chuir uaith mi, thug e fian- 
uis mu m' thimchioll. Cha 
chuala sibh riamh a ghuth, 
ni mò a chunnaic sibh a 
choslas. 

38 Agus cha'n 'eil 'f hocal- 
san agaibh a' gabhail còmh- 
nuidh annaibh : oir an ti sin 
a chuir esan uaith, cha'n 'eil 
sìbh 'ga chreidsinn. 

39 Rannsaichibh 3 na 
sgriobtuirean, oir a ta sibh 
a' saoilsinn gu bheil a' 
bheatha mhaireannach ag- 
aibh annta-san; agus is iad 
sin a ta toirt fianuis mu m' 
thimchioll-sa. 

40 Gidheadh cha'n àill 
leibh teachd am' ionnsuidh- 1 lasta. 2 Tha sibha 1 Tannsachadh. 
3 gìòire. 

180 sa, chum gu'm faigheadh sibh 
beatha. 

41 Cha'n 'eil mise a' gabh- 
ail urraim 3 o dhaoinibh. 

42 Ach is aithne dhomh 
sibhse, nach 'eil gràdh Dhè 
agaibh annaibh. 

43 Thàinig mise au ainm 
m' Athar, agus cha'n 'eil sibh 
a' gabhail. rium : ma thig 
neach eile 'na ainm fèin, 
gabhaidh sibh ris-san. 

t 44 Cionnus a dh'fheudas 
sibh creidsinn, a ta gabhail 
urraim o chèile, agus nach 
'eil ag iarraidh an urraim a 
thig o Dhia a mhàin ? 

45 Na saoilibh gu'n dean 
mise bhur casaid ris an 
Athair : tha aon a tha dean- 
amh casaid oirbh, Maois, 
anns am bheil sibh a' cur 
bhur dòchais 4 . 

46 Oir nan creideadh sibh 
Maois, chreideadh sibh mise : 
oir sgrìobh esan mu m' 
thimchioll. 

47 Ach mur creid sibh a 
sgrìobhadh-san, cionnus a 
chreideas sibh mo bhriathra 
sa. 

CAIB. VI. 

1 Bheathaich Criosd cùig mlle 
fearle cùig huilinnihh arain agus 
dà iasg : 15 Air an aobhar sin t 
Vàill leìs an t-sluagh esan a 
dheanamh f na righ: 16 Ach air 
dhasan a sgaradh fèin uatha, 
chaidh e suas gu heinn, agus dh f - 
imich e air a ì chuan a dlì'ionnsuidh 
a dheisciohul. 

*'W'A dhèigh sin chaidh Iosa 
^ thar muir 5 Ghalile, no 
Thiberiais. 

2 Agus lean sluagh mòr e, 
do bhrìgh gu'm fac iad a 
mhìorbhuilean a rinn e air an 
dream a bha euslan. 

3 Agus chaidh Iosa suas h 4 as am bheil sibh ag earbsadh. 
5 fairge. EOTN VI. air beinn, agus shuidh e an 
sin mailb r'a dheisciob- 
luibh. 

4 Agus bha a' chàisg, fèill 
nan Iudhach, am fagus. 

5 An sin an uair a thog 
Iosa suas a shùilean, agus a 
chunnaic e gu'n d' thàinig 
buidheann mhòr shluaigh d'a 
ionnsuidh, thubhairt e ri 
Philip, Cia an t-àit as an 
ceannaich sinn aran chum 
gu'n ith iad so 1 

6 (Ach thubhairt e so 'ga 
dhearbhadh-san; oir bhafhios 
aige fèin ciod a dheanadh e.) 

7 Fhreagair Philip e, Cha 
leoir dhoibh luach dhà cheud 
peghinn a dh'aran, chum gu'n 
gabhadh gach aon diubh 
beagan. 

8 Thubhairt aon d'a dheis- 
ciobluibh, Aindreas, bràthair 
Shimoin Pheadair, ris, 

9 Thaòganach an so, aig 
am bheil cùig builinnean 
eòrna, agus dà iasg bheag : 
ach ciod iad so am measg na 
li-uiread ? 

10 Agus thubhairt losa, 
Thugaibh air na daoinibh 
suidhe sìos. A nis bha mòran 
feoir anns an àit. Air an 
aobhar sin shuidh na daoine 
sìos, an àireamh timchioll 
chùig mìle. 

11 Agus ghlac Iosa na 
builinnean, agus air tabhairt 1 
buidheachais da, roinn e air 
na deisciobluibh iad y agus na 
deisciobuil orra-san a shuidh: 
agus mar an ceudna do na 
h-iasgaibh beaga, mheud as a 
b'àill leo. 

12 'Nuair a shàsuicheadh 
iad, thubhairt e r'a dheis- 
ciobluibh, Cruinnichibh am 
biadli briste a ta thuiìleadh J breith, 

181 ann, chum nach caillear a 
bheag. 

13 Air an aobhar sin, 
chruinnich iad e r'a chèile, 
agus lìon iad dà chliabh 
dheug do sbruileach nan cùig 
builinnean eòrna, a bha dh'- 
f huigheall aig a' mhuinntir a 
dh'ith. 

14 An sin, an uair a chunn- 
aic na daoine sin ammìorbh- 
uil arinn Iosa, thubhairtiad, 
Gu fìrinneach is e so am 
fàidh a bha gu teachd chum 
an t-saoghail. 

15 Uime sin, an uair a thuig 
Iosa gu'n robh iad air ti- 
teachd agus breith air le 
làimh làidir, chum gu'n dean- 
adh iad righ dheth, dh'imich 
e rìs do'n bheinn ^na aonar. 

16 Agus an uair a thàinig 
am feasgar, chaidh a dheis- 
ciobuil sìos chum na mara. 

17 Agus air dol an luing 
dhoibh, chaidh iad thar a' 
mhuir gu Capernaum : agus 
bha an dorchadas a nis ann, 
agus cha robh Iosa air teachd 
d^an ionnsuidh. 

18 Agus ag sèideadh do 
ghaoith mhòir, dh'èirich a' 
mhuir. 

19 Uime sin, an uair a rinn 
iad iomramh timchioll cùig 
no deich thar fhichead do 
stàidibh, chunnaic iad Iosa 
ag imeachd air a' mhuir, a- 
gus a' druideadh ris anluing ; 
agus ghabh iad eagal. 

20 Ach thubhairt esanriu, 
Is mise ta ann ; na biodh 
eagal oirbh. 

21 Uime sin, ghabh iad gu 
toileach a steach do'n luing 
e : agus air ball ràinig an 
long an tìr gus an ìobh iad a' 
dol. EOIN VI. 22 Air an là 'na dhèigh 
sin, an uair a chunnaic an 
sluagh a sheas air taobh eile 
na mara, nach robh long 1 
eile an sin, ach an long sin 
anns an deachaidh a dheis- 
ciobuil a steach, agus nach 
deachaidh Iosa san luing 
nraille r'a dheisciobluibh, 
ach gu'n d'fhalbh a dheis- 
ciobuii 'nan aonar ; 

23 (Gidheadhthàiniglonga 
beaga eile o Thiberias, làimh 
ris an àit san d'ith iad an t- 
aran, an dèigh do'n Tighearn 
buidheachas a thoirt ;) 

24 Uime sin, an uair a 
chunnaic an sluagh nach robh 
losa an sin, no a dheisciobuil, 
chaidh iad fèin mar an ceudna 
ann an longaibh, agus thàinig 
iad gu Capernaum, ag iarr- 
aidh Iosa. 

25 Agus air dhoibh f haot- 
ainn air an taobh thall do'n 
mhuir, thubhairt iad ris, A 
mhaighstir, c'uin a thàinig 
thu an so 1 

26 Fhreagair Iosa iad agus 
thubhairt e, Gu deimhin 
deimhin a ta mi ag ràdh ribh, 
Tha sibh ga m'iarraidh, cha'n 
ann a chionn gu'm faca sibh 
namìorbhuilean,ach a chionn 
gu'n d'ith sibh do na builinn- 
ibh, agus gu'n do shàsuich- 
eadh sibh. 

27 Deanaibh saothair cha'n 
ann air son a' bhìdh a theirg- 
eas, ach air son a' bhìdh a 
mhaireas chum na beatha 
siorruidh, a bheir Mac an 
duine dhuibh : oir esan sheul- 
aich 2 Dia an t-Athair. 

28 An sin thubhairt iadris, 
Ciod a ni sinn, chum as gu'n 
oibrich sinn oibre Dhè? 

29 Fhreagair Iosa agus Ibarc, bdt. 

182 thubhairt e riu, Is i so obair 
Dhè, gu'n creid sibh anns an 
ti a chuir e uaith. 

30 Uime sin thubhairt iad 
ris, Ciod an comhar a ni 
thusa ma ta, chum gu'm faic 
sinn, agus gu'n creid sinn thu ! 
ciod an obair a ni thu 1 

31 Dh'ith ar n-aithriche 
mana san f hàsach ; a rèir mar 
a ta e sgrìobhta, Thug e 
dhoibh aran o nèamh r'a ith- 
eadh. 

32 An sin thubhairt Iosa 
riu, Gu deimhin deimhin ata 
mi ag ràdh ribh, nach d'thug 
Maois dhuibh an t-aran o 
nèamh ; ach a ta m' Athair- 
sa a' toirt dhuibh an arain 
f hìor o nèamh. 

33 Oir is e sin aran Dhè a 
ta teachd a nuas o nèamh, 
agus a ta tabhairt beatha do'n 
t-saoghal. 

34 An sin thubhairt iad ris, 
A Thighearn, thoir dhuinne 
an t-aran so an còmhnuidh. 

35 Agus thubhairt Iosa 
riu, Is mise aran na beatha j 
an ti a thig a m' ionnsuidh- 
sa, cha bhi ocras gu bràth 
air ; agus an ti a direideas 
annam-sa, cha bhi tart gu 
bràth air. 

36 Ach mar a thubhairt 
mi ribh, ged chunnaic sibh 
mi, cha'n 'eil sibh a' creid- 
sinn. 

37 Gach ni a bheir an t- 
Athair dhomh-sa, thig e a m' 
ionnsuidh ; agus an ti a thig 
a m' ionnsuidh, cha tilg mi 
air chor sam bith a mach e. 

38 Oir thàinig mi nuas o 
nèamh, cha'n ann chum gu'n 
deanainn mo thoil fèin, ach 
toil an ti a chuir uaith mi. 

39 Agus is i so toil an A- 'ì chomhraich, shonratch. EOIN VI. tha a chuir uaith mi, nach 
caillinn a bheag sam bitli 
do'n uile a thug e dhomh, ach 
gu'n togainn suas e rìs air an 
ìà dheireannach. 

40 Agus is i so toil an ti a 
chuiruaith mi, gu'm biodh a' 
bheatha mhaireannach aig 
gach neach a chi am Mae, 
agus a chreideas ann: agus 
togaidh mise suas e air an là 
dheireannach. 

41 An sin rinn na h-Iudh- 
aich gearan uime, a chionn 
gu'n dubhairt e, Is mise an 
t-aran a thàinig a nuas o 
nèamh. 

42 Agus thubhairt iad, 
Nach e so Iosa mac Ioseiph, 
neach aig an aithne dhuinn 
'athair agus a mhàthair? 
cionnus ma seadh a ta e ag 
ràdh, Thàinig mi nuas o 
nèamh. 

43 Air an aobharsin flireag- 
air Iosa agus thubhairt e riu, 
Na deanaibh gearan 'nur 
measg fèin. 

44 Cha'n urrainn neach air 
bith teachd m' ionnsuidh- 
sa, mur tarruing an t-Athair 
a chuir uaith mise e: agus 
togaidh mise suas e air an là 
dheireannach. 

45 Tha e sgrìobhta sna 
fàidhibh, Agus bithidh iad 
uile air an teagasg o Dhia. 
Uime sin gach 1 neach a 
chuala, agus a dh'f hòghluim 
o'n Athair, thig e a m' ionn- 
suidh-sa. 

46 Cha 'n e gu'm faca 
neach sam bith an t-Athair, 
ach an ti a ta o Dhia ; chunn- 
aic esan an t-Athair. 

47 Gu deimhin deimhin a 
ta mi ag ràdh ribh, An ti a ta creidsinn annam-sa, tha a' 
bheatha mhaireannach aige. 

48 Is mise aranna beathu. 

49 Dh'ith bhur n-aithriche 
mana san f hàsach agus f huai r 
iad bàs. 

50 Is e so an t-aran a tli u 
teachd a nuas o nèamh, chum 
as gun ith neach dheth, aftfe 
nach faigh e bàs. 

51 Is mise an t-aran beò , 
a thàinig a nuas o nèamh : 
ma dh'itheas neach air bith 
do'n aran so, bithidh e beò gu 
siormidh : agus an t-aran a 
bheir mise uam, is e m'f heoil 
e, a bheir mi air son beatha 
an t-saoghail. 

52 Air an aobhar sin bha 
connsachadh 2 aignah-Iudh- 
aich r'a chèile, ag ràdh, 
Cionnus a dh'fheudas an 
duine so 'f heoil a thoirt duinn 
r'a itheadh. 

53 An sin thubhairt Iosa 
riu, Gu deimhin deimhin a 
ta mi ag ràdh ribh, mur ith 
sibh feoil Mhic an duine, a- 
gus mur òl sibh 'f huil, cha'n 
'eil beatha agaibh annaibh. 

54 Esan a dh'itheas m' 
fheoil-sa, agus a dh'òlas m' 
fhuil-sa, a^ ta a' bheatha 
shiorruidh aige ; agustogaidh 
mise suas e air an là dheii - 
eannach. 

55 Oirisbiadh gufìrinneacli 
m'fheoil, agus is deoch gu 
fìrinneach m' fhuil. 

56 Esan a dh'itheas m*- 
f heoil-sa, agus a dh'òlas m'- 
f huil-sa, tha e gabhail còmh - 
nuidh annam-sa, agus mise 
annsan. 

57 Mar a ta 'n t-Athair 
beò a chuiruaith mise 3 , agus 
a ta mise beò troimh 4 an i Gach. 
3 deasboireachdj tagradTi. 
183 S Mar a chuir an t-Athair bcb 
uaiih tnise. * tr$. EOIN 

Athair ; is amhuil sin esan a 
ùh'itheas mise, bithidh e mar 
an ceudna beò tromham-sa 1 . 

58 Is e so an t-aran sin a 
thàinig a nuas o nèamh ; 
cha'n e mar a dh'ith bhur 
n-aithrichemana, agus f huair 
iad bàs : esan a dh'itheas an 
t-aran so, bithidh e beò am 
ieasd. 

59 Thubhairt e na nithe so 
anns an t-sionagog, an uair a 
bha e a' teagasg an Caper- 
naum. 

60 Uime sin 'nuair a chual 
mòran d'a dheisciobluibh so, 
thubhairt iad, Is cruaidh a' 
chainnt so ; cò a dh'f heudas 
èisdeachd rithe. 

61 'Nuair a thuig Iosa ann 
fèin gu'n robh a dheisciobuil 
n gearan uime so, thubhairt e 
riu, Am bheil so a' toirt oil- 
bheim dhuibh-sa 1 

62 Agus ciod nam faiceadh 
sibh Mac an duine a' dol suas 
do'n àit anns an robh e 
roimhe ì 

63 Ise an Spiorad a bheoth- 
aicheas ; cha'n 'eil tairbhe 
air bith san f heoil : nabriath- 
ran a tha mise a' labhairt 
ribh, is spiorad agusisbeatha 
iad. 

64 Ach a ta cuid dibhse 
nach 'eil a' creidsinn. ^ (Oir 
b'aithne do Iosa o thùs, cò 
iad nach robh a' creidsinn, 
agus cò an ti a bhrathadh e. ) 

65 Agus thubhairt e, Air 
an aobhar sin thubhairt mi 
ribh, nach urrainn neach air 
bith teachd a m' ionnsuidh, 
mur bi e air a thoirt da o m'- 
Athair. 

66 O'n àm sin chaidh mòr- 
an d'a dheisciobluibh air an VII. 

ais, agus cha d'imich iad ni's 
mò maille ris. 

67 An sin thubhairt Iosa 
ris an dà fhear dheug, An 
àill leibhse falbh cuideachd 1 

68 An sin f hreagair Simon 
Peadar e, A Thighearn, co 
dh'ionnsuidh an tèid sinn ? 
agad-sa tha briathra na 
beatha maireannaich. 

69 Agus a ta sinne a' creid- 
sinn, agus a ta f hios againn 
gur tusa Criosd 2 Mac an Dè 
bheo. 

70 Fhreagair Iosa iad,Nach 
do thagh mise sibhse dà f hear 
dheug, agus a ta fear agaibh 
'na dhiabhul 1 

71 Ach labhair e mu Iudas 
Iscariot, mac Shimoin : oir is 
e so an ti a bha gu esan a 
bhrath, air dha bhi 'na aon 
do'n dà f hear dheug. 

CAIB. VII. 

1 Chronuich losa àrd-inntinn agus 
dànadas a chairdean : 10 chaidh e 
suas o Ghalile gufèill nam pàill- 
iuri; 14 agus theagaisg e anns an 
teampull. 40 lomadh gnh bharail 
mu thimchioll Iosa am measg an 
t-sluaigh. 

A GUS an dèigh nan nithe 
sin, bha Iosa ag imeachd 
mu'n cuairt ann an Galile : 
oir cha b'àill leis a bhi 'g 
imeachd 3 ann an Iudea, a 
chionn gu'n robh na h-Iudh- 
aich ag iarraidh a mharbh- 
adh. 

2 Agus bhafèill nan ludh- 
ach, eadhori fèill nam pàilliun, 
am fagus. 

3 Uime sin thubhairt a 
bhràithre ris, Imich as so a- 
gus rach 4 do Iudea, chum gu 
faic do dheisciobuil mar an 
ceudna t'oibre a tha thu a' 
deanamh. * triom-sa. 

- an Criosd. am Mesias. 
184 3 co m h nu idh a ghabhail. 
4 thein'g. 4 Oir cha dean neach air 
bith aon ni am folach, a dh'- 
iarras e fèin a bhi am follais 1 : 
ma tha thu a' deanamh nan 
nithe so, nochd thu fèin do'n 
t-saoghal. 

5 Oir cha do chreid a 
bhràithre fèin ann. 

6 An sin thubhairt Iosa 
riu, Cha d'thàinig m' àm-sa 
fathast ; ach a ta bhur n-àm- 
sa ghnàth deas. 

7 Cha'n 'eil e'n comas do'n 
t-saoghal sibhse fhuathach- 
adh ; ach fuathaichidh e 
mise, do bhrìgh gu bheil 
mi toirtnanuism'a thimchioll, 
gu bheil 'oibre olc. 

8 Rachaibh-sa suas chum 
na fèille so: cha tèid mise 
suas fathast chum na fèille 
so, do bhrìgh nach 'eil m' àm 
fathast air a choimhlionadh. 

9 'Nuair thubhairt e na 
nithe so riu, dh'fhan e an 
Galile. 

10 Ach an uair a chaidh a 
bhràithre suas, an 6Ìn chaidh 
esan suas mar an ceudna chum 
na fèille, cha'n ann am foll- 
ais 2 , ach mar gu b'ann an 
uaignidheas 3 . 

11 An sin dh'iarr na h- 
Tudhaich e air an fhèill, agus 
thubhairt iad, C'àit am bheil 
e? 

12 Agus bha borbhan 4 
mòr am measg an t-sluaigh 
m'a thimchioll: oir thubh- 
airt cuid, Is duine maith e : 
ach thubhairt cuid eile, Cha'n 
eadh 5 ; ach a ta e mealladh 
an t-sluaigh. 

13 Gidheadh cha do labh- 
air neach sam bith gu foll- 
aiseach uime, air eagal nan 
Iudhach. VII. 

14 A nis mu mheadhon na 
fèille, chaidh Iosa suas do'n 
teampull, agus theagaisg e. 

15 Agus ghabh na h-Iudh- 
aich iongantas, ag ràdh, 
Cionnus is aithne do'n duine 
so litrichean, agus nach d'- 
f hòghluim e 1 

16 Fhreagair Iosa iad, a- 
gus thubhairt e, Cha leam 
fèin mo theagasg, ach leis-san 
a chuir uaith mi. 

17 Ma's àill le neach sam 
bith a thoil-san a dheanamh, 
bithidh fios aige mu'n teagasg, 
an ann o Dhia a ta e, no 'm 
bheil mise a' labhairt uam 
fèin. 

18 An ti a labhras uaith 
fèin, thae 'g iarraidh a ghlòire 
fèin : ach ge b'e dh'iarras 
glòir an ti a chuir uaith e, tha 
esan fìrinneach, agus cha'n 
'eil eucoir 6 air bith ann. 

19 Nach d'thug Maois an 
lagh dhuibh, agus gidheadh 
cha'n 'eil aon neach agaibh 
a' coimhlionadh an lagha? 
C'ar son a ta sibh ag iarraidh 
mise a mharbhadh 1 

20 Fhreagair an sluagh a- 
gus thubhairt iad, Tha deamh- 
an agad : cò tha 'g iarraidh 
do mharbhadh ì 

21 Fhreagair Iosa agus 
thubhairt e riu, Ilinn mise 
aon obair, agus a ta iongantas 
oirbh uile air an aobhar sin. 

22 Thug Maois dhuibh an 
timchioll-ghearradh, (cha'n e 
gur ann o Mhaois a ta e, 
ach o na h-aithrichibh,) agus 
timchioll-ghearraidh sibhse 
duine air an t-sàbaid. 

23 Ma tha duine air an t- 
sàbaid a' gabhail timchioll- 
ghearraidh,chum nach bi lagh 1 bhi iomraideach. ? o$ àird. 
3 (> v ìosat* 

185 * ccgarsaich. ^ Ki h-eadh. 
B cealy. EOIN VII. Mhaois air a bhriseadh ; am j 
bheil fearg agaibh rium-sa, a 
chionn gu'n d'rinn mi duine 
uile slàn air an t-sàbaid 1 

24 Na tugaibh breth a rèir 
coslais, ach thugaibh breth 
cheart. 

25 An sin thubhairt cuid 
do mhuinntir Ierusaleim, 
Nach e so esan a tha iad ag 
iarraidh a mharbhadh ì 

26 Agus, feuch, tha elabh- 
airt gu follaiseach, agus cha'n 
'eil iad ag ràdh ni sam bith 
ris : am bheil dearbh-fhios 
aig na h-uachdarain gur e so 
da rìreadh Criosd ì 

27 Gidheadh is aithne 
dhuinn an duine so cia as 1 
da : ach an uair a thig Criosd, j 
cha'n aithne do neach air bith ; 
cia as da. 

28 An sin ghlaodh Iosa san 
teampull, agus e a' teagasg, 
a'g ràdh, Is aithne 1 dhuibh 
araon mise, agus cia as domh j 
agus cha d'thàinig mi uam 
fein, ach a ta esan fìor a chuir 
uaith mi, air nach 'eil eòlas 
agaibh-sa. 

29 Ach a ta eòlas agam-sa 
a.ir ; oir is ann uaith a ta mi, 
àgus chuir esan uaith mi. 

30 An sin dh'iarr iad a 
ghlacadh : ach cha do chuir 
iieach air bith làmh ann, a 
chionn nach robh 'uair-san 
fathast air teachd. 

31 Agus chreid mòran do'n 
t-sluagh air, agus thubhairt 
iad, 'Nuair a thig Criosd, an 
dean e ni's mò do mhìor- 
bhuilibh na iad sin a rinn an 
duine so 1 

32 Chuala na Phairisich 
gu'n robh an sluagh a' borbh- 
anaich nan nithe so m'a 1 An aithne. 
2 thv.bhairt losa riu. 

186 thimchioll : agus chmr na 
Phairisich agus na h-àrd- 
shagairt maoir g'a ghlacadh. j 

33 An sin thubhairt Iosa 2 , \ 
Fathast tamull beag tha mise 
maille ribh, agus an sm a ta I 
mi dol chum an ti a chuii 
uaith mi. 

34 Iarraidh sibh mi, agus i; 
cha'n fhaigh sibh mi: agus ' 
do'n àit am bi mi, cha'n urr- 
ainn sibhse teachd. 

35 An sin thubhairt an h- ; 
Iudhaich eatorra fèin, C'àit 
an tèid am fear so, nach faigh ; 
sinn e^ an tèid e chum na i 
muinntir a ta air an sgapadh 
am measg nan Greugach, a- 
gus an teagaisg e na Greug- 
aich? 

36 Ciod i a' chainnt so a 
thubhairt e, Iarraidh sibh mi, 
agus cha'n fhaigh sibh mi: \ 
agus do'n àit am bheii mise, 
cha'n urrainn sibhse teachd ì 

37 Air an là dheireannach, i 
là mòr sin na fèille, sheas I 
losa agus ghlaodh e, ag ràdh, ■ 
Ma tha tart air neach sam j 
bith, thigeadh e a m'ionn- 
suidh-sa, agus òladh e. 

38 An ti a chreideas annam- ! 
sa, mar a ta an sgriobtuir ag j 
ràdh, sruthaidh as a bhroinn 3 | 
aimhnichean do uisge beò. j 

39 (Ach labhair e so mu'n j 
Spiorad, a bha iadsan a 
chreideadh annsan gu f hagh- j 
aiL: oircha robh an Spiorad 4 | 
fathast air a thabhairt, do ; 
bhrìgh nach robh Iosa fathast 
air a ghlòrachadh.) 

40 Uime sin, an uair a 
chuala mòran do'n t-sluagh ! 
a' chainnt so, thubhairt iad, 
Gu fìrinneach is e so arn 
fàidh. 3 a chom, a chliabh. 
4 Spiorad naomh. EOIN VIII. 41 Thubhairt cuid eile, Is 
e so Criosd. Ach thubhairt 
dream eile, An ann o Ghalile 
a thig Criosd ? 

42 Nach dubhairt an 
sgriobtuir, Gu'n tig Criosd do 
shìol Dhaibhidh, agus à Bet- 
lehem, am baile san robh 
Daibhidh l 

43 Air an aobhar sin dh'- 
èirich eas-aonachd 1 am measg 
an t~siuaigh air a shon-san. 

44 Agus b'àill le cuid 
diubh a ghlacadh ; ach cha 
do chuir duine air bith làmh 
ann. 

45 An sin thàinig na maoir 
chum nan ard-shagart agus 
nam Phairiseach ; agus 
thubhairt iadsan riu, C'arson 
nach d'thug sibh leibh e? 

46 Fhreagair na maoir, Cha 
do labhair duine riamh mar 
an duine so. 

47 An sin fhreagair na 
Phairisich iad, Am bheiì 
sibhse mar an ceudna air 
bhur mealladh ? 

48 A a do chreid aon air 
bith do na h-uachdarain ann, 
no do na Phairisich 1 

49 Ach an sluagh so aig 
nach 'eil eòlas an lagha, tha 
iao! malluichte. 

50 Thubhairt Nicodemus 
riu, (esan a thàinig d'a ionn- 
suidh san oidhche, air dha 
bhi 'na aon diubh,) 

51 Am bheil ar lagh-nc 
toirt breth air duine sam bith 
gus an cluinn e uaith fèin an 
toiseach, agus gus am bi f hios 
aige ciod a tha e a' deanamh ? 

52 Fhreagair iadsan agus 
thubhairt iad ris, Am bheil 
t.husa mar an ceudna o Gha- 
lile'i Rannsaich, agus faic: ' roinn, connsachadh. * Rannsaich 
agus faicnach èirich fàidh à Galile. 

187 oir à Galile cha d'èirich 
fàidh-. 

53 Agus dh'imich gach aon 
d'a thigh fèin. 

CAIB. VIII. 

1 Thug Criosd a J bhean a ghlacadh 
an adlialtrannas as saor : 12 
sheaiìnonaich e gur e fcin solus 
an t-saoghail, agus dhearhh e gu 
bheil a theagasg ceart. 33 l'hreag- 
air e ua h-ludhaich a hha deanamh 
bòsd à Hbraham. 

A CH chaidh Iosa chum 
sleibh nan crann-oladh : 

2 Agus gu moch air mhad- 
uinn thàinig e rìs do'n team- 
pull, agus thàinig an sluagh 
uile d'a ionnsuidh ; agus air 
suidhe dha, theagaisg e iad. 

3 Agus thug na sgrìobh- 
aichean agus na Phairisich 
bean d'a ionnsuidh a ghlac- 
adh an adhaltrannas ; agus 
air dhoibh a cur anns a' 
mheadhon, 

4 Thubhairt iad ris, A 
mhaighstir, ghlacadh a' bhean 
so anns a' ghnìomh fèin, a' 
deanamh adhaltrannais. 

5 A nis dh'àithn Maois 
dhuinn san lagh, an leithide 
so a chlachadh : ciod ma 
seadh a ta thusa ag ràdh ? 

6 Thubhairt iad so 'ga 
dhearbhadh 3 , chum gu'm 
biodh aca cùis-chasaid 'na 
aghaidh. Ach chrom Iosa 
sìos, agus sgrìobh e le 'mheur 
air an làr, (mar nach biodh 
e 'gan cluinntinn.) 

7 Mar sin air dhoibh buan- 
achadh a' feòraich dheth, 
thog se e fèin suas agus 
thubhairt e riu, An neach a 
ta gun pheacadh agaibh-sa, 
tdgeadh e a' cheud chlach 
oirre. 8 'ga fhevchahm.'ga bhuaireadJi. EOIN VIII. 8 Agus chrom e sìos a rìs 
agus sgrìobh e air an làr. 

9 Agus an uair a chual 
iadsan so, (air dhoibh bhi air 
an agairt le'n coguis 1 fèin,) 
chaidh iad a mach an dèigh 
a chèile, a' tòiseachadh aig 
an dream bu shine, gus an 
dream mu dheireadh : agus 
dh'fhàgadh 'na aonar Iosa, 
agus a' bhean 'na seasamh 
sa' mheadhon. 

10 Agus 'nuair a dh'èirich 
Iosa suas, agus nach fac e 
aon air bith ach a' bhean, 
thubhairt e rithe, A bhean, 
c'àit am bheil iad sud do 
luchd-casaid? an do dhìt 
duine air bith thu ì 

11 Thubhairt ise, Cha do 
dhìt aon duine, a Thigh- 
earn. Agus thubhairt losa 
rithe, Cha mhò a tha mise 
ga d' dhìteadh : imich romh- 
ad, agus na peacaich ni 's 
mò. 

12 An sin labhair Iosa riu 
a rìs, ag ràdh, Is mise solus 
an t-saoghail : an ti a leanas 
mise, cha siubhail e an dorch- 
adas, ach bithidh solus na 
beatha aige. 

13 Uime sin thubhairt na 
Phairisich ris, Tha thu toirt 
rìanuis mu d' thimchioll fèin ; 
cha'n 'eil t'f hianuis f ìor. 

14 Fhreagair Iosa, agus 
thubhairt e riu, Ged tha mi 
toirt nanuis mu m' thimchioll 
fein, gidheadh a ta m' f hian- 
uis f ìor : oir a ta f hios agam 
cia as a thàinig mi, agus c'àit 
am bheil mi dol ; ach cha'n 
'eil f hios agaibh-sa cia as a 
thàinig mi, no c'àit am bheil 
mi dol. 

15 Tha sibhse a' toirt breth 
a rèir na feòla ; cha'n 'eil i coimh fhlos, coìnsiehs. \ 

188 mise a' toirt breth air aon 
duine. 

16 A gus gidheadh ma bheir 
mise breth, tha mo bhreth 
f ìrinneach : oir cha'n 'eil mi 
a'm' aonar, ach mise agus an 
t-Athair a chuir uaith mi. 

17 Agus a ta e sgrìobhta 
ann bhur lagh fèin, gu bheil 
fianuis dithis dhaoine fìor. 

18 Is aon mise a ta dean- • 
amh nanuis mu m' thimchioll 
fèin, agus a ta an t-Athair a , 
chuir uaith mi, a' deanamh 
fianuis mu m' tlrimchioll. 

19 An sin thubhairt iad ; 
ris, C'àit am bheil t' Athair 'ì 
Fhreagair Iosa, Cha'n aithne j 
dhuibhse aon chuid mise no 
m' Athair : nam biodh eòlas 
agaibh ormsa, bhiodh eòlas 
agaibh air m' Athair mar an 
ceudna. 

20 Labhair Iosa na briathra 
so an tigh-coimhead an ionmh- : 
ais, ag teagasg dha san team- 
pull : agus cha do chuir duine 
air bith làmh ann ; oir cha 
robh 'uair fathast air teachd. i 

21 An sin thubhairt Iosa | i 
riu a rìs, Tha mise a' falbh, 
agus iarraidh sibh mi, agus I 
bàsaichidh sibh ann bhur a 
peacadh ; cha'n urrainn 
sibhse teachd do'n àit am i 
bheil mise a' dol. a 

22 An sin thubhairt na h- ! « 
Iudhaich, Am marbh se e! i 
fèin ì do bhrìgh gu bheil e 'g ii 
ràdh, Far am bheil mise a' 
dol, cha'n urrainn sibhse ail 
teachd. i 

23 Agus thubhairt e riu, [ 
Tha sibhse o shìos, tha mise k 
o shuas : tha sibhse do'n t- i 
saoghal so, cha 'n 'eil mise k 
do'n t-saoghal so. 

24 Uime sin thubhairt mi ì\ 
ribh, Gu'm bàsaich sibh ann 
bhur peacaibh : oir mur crcid EQXN 

sibh gur mise e, gheihh sibh 
bàs ann bhur peacaibh. 

25 An sin thubhairt iad ris, 
Cò thusa? Agus thubhairt 
Iosa riu, Àn noach sin fèin a 
thubhairt mi ribh o thùs. 

26 Tha mòran agam ri ràdh, 
agus r'a bhreithneachadh 
m'ur timchioll-sa : ach a ta 
an ti a chuir uaith mi fìrinn- 
each ; agus a ta mise a' labh- 
airt ris an t-saoghal nan nithe 
a chuala mi uaith-san. 

27 Cha do thuig iad gu'm 
b'ann mu thimchioll an Athar 
a labhair e riu. 

28 An sin thubhairt Iosa 
riu, 'Nuair a thogas sibh suas 
Mac an duine, an sin bithidh 
nos agaibh gur mise e l , agus 
nach 'eil mi deanamh ni sam 
bith uam fèin ; ach mar a 
theagaisg m' Athair mi, gu 
bheil mi labhairt nan nithe so. 

29 Agus tha 'n ti a chuir 
uaith mi maille rium : cha 
d'f hàg an t-Athair a'm' aonar 
mi, do bhrìgh gu bheil mi 
deanamh a ghnàth nan nithe 
sin a's taitneach leis. 

30 An uair a bha e labhairt 
nan nithe so, chreid mòran 
ann. 

31 An sin thubhairt Iosa 
ris na h - Iudhaich a chreid 
ann, Ma bhuanaicheas sibh 
ann am fhocal-sa, bithidh 
sibh da rìreadh 'nur deisciob- 
uil agam ; 

32 Agus bithidh eòlas ag- 
aibh air an fhìrinn, agus ni 
an f hìrinn saor sibh. 

33 Fhreagair iad e, Is sinne 
sliochd Abrahaim, agus cha 
robh sinn riamh fo dhaorsa 
aig duine sam bith : cionims 
1 ta thusa ag ràdh, Bithidh 
sibh saor? 1 bithidh fios orraiòh co mise. 

189 VIII. 

34 Fhreagair losa iad,Gu 
deimhin deimhin a ta mi ag 
ràdh ribh, ge b'e ni peacadh, 
is seirbhiseach do'n pheac- 
adh e. 

35 Agus cha'n fhan an 
seirbhiseach san tigh gu 
bràth : ach fanaidh am mae 
gu bràth. 

36 Uime sìn ma ni am Mac 
saor sibh, bithidh sibh saor 
da rìreadh. 

37 Tha fhios agam gur 
sibh sliochd Abrahaim ; ach 
a ta sibh ag iarraidh mise a 
mharbhadh, do bhrìgh nacli 
'eil àit aig m' f hocal annaibh. 

38 Tha mise a' labhairt an 
ni sin a chunnaic mi aig m' 
Athair ; agus tha sibhse a' 
deanamh an ni a chunnaic 
sibh aig bhur n-athair fèin. 

39 Threagair iadsan agus 
thubhairt iad ris, Is e Abra- 
ham ar n-athair-ne. Thubh- 
airt Iosa riu, Nam bu chlann 
do Abraham sibh, dheanadh 
sibh oibre Abrahaim. 

40 Ach a nis tha sibh ag 
iarraidh mise a mharbhadh, 
duine a dh'innis duibh an 
f hìrinn, a chuala mi o Dhia : 
cha d'rinn Abraham so. 

_ 41 Tha sibhse a' deanamh 
oibre bhur n-athar fèin. An 
sin thubhairt iad ris, Cha d'- 
rugadh an strìopachas sinne ; 
tha aon Athair againn, eadhoìi 
Dia. 

m 42 An sin thubhairt Iosa 
riu, Nam b'e Dia bhur n- 
Athair, ghràdhaicheadh sibh 
mise: oir chaidh mise mach, 
agus thàinig mi o Dhia ; agus 
cha d'thàinig mi uam fèin, 
ach chuir esan uaith mi. 

43 C'ar son nach 'eil sibh 
a' tuigsinn mo chòmhraidh 1 
do bhrìgh nach urrainn sibh 
èisdeachd ri m' fhocal. EOIN 

44 Tha sibhse o bhur n- 
athair an diabhul, agus is iad 
ana-mianna bhur n-athar a's 
toil leibh a dheanamh : bha 
esan 'na mhortair 1 o thùs, 
agus eha d' fhàn e san f hìr- 
ìrin, a chionn nach 'eil fìrinn 
ann. 'Nuair a labhras e 
breug, is ann uaith fèin a ta 
e labhairt : oir is breugair e, 
agus is e athair na brèige. 

45 Agus do bhrìgh gu bheil 
mise ag innseadh na fìrinn, 
cha'n 'eil sibh ga m' chreid- 
sinn. 

46 Cò agaibh-sa chuireas 
peacadh as mo leth-sa? agus 
ma tha mi ag innseadh na 
fsrinn, c'ar son nach 'eil sibh 
ga m' chreidsinn ? 

47 An ti a ta o Dhia, èisd- 
idh e ri briathraibh Dhè: 
uime sin cha'n 'eil sibhse ag 
èisdeachd, a chionn nachann 
o Dhia a ta sibh. 

48 An sin f hreagair na h- 
ludhaich, agus thubhairt iad 
vis, Nach maith a thubhairt 
sinn gur Samaritanach thu, 
agus gu bheil deamhan agad ! 

49 Fhreagair Iosa, Cha'n 
'eil deamhan agam ; ach a ta 
mi toirt urraim do m' Athair, 
agus a ta sibhse toirt eas- 
urraim dhomh-sa. 

50 Agus cha'n 'eil mi ag 
iarraidh mo ghlòire fèin : tha 
neach a ta 'g iarraidh agus a' 
toirt breth. 

51 Gu deimhin deimhin 
a ta mi ag ràdh ribh, Ma 
choimhideas neach m'f hocal- 
sa, cha'n fhaic e bàs am 
feasd. 

52 An sin thubhairt na h- 
Iudhaich ris, A nis tha f hios 
againn gu bheil deamhan a- VIII. 

gad. Fhuair Abraham bàs, 
agus na fàidhean ; gidheadh 
a ta thusa ag ràdh, Ma 
choimhideas duine m'f hocal- 
sa, cha bhlais e bàs am 
feasd. 

53 Am mò thusa na ar n- 
athair Abraham, a fhuair 
bàs 1 agus f huair na fàidhean 
bàs : cò a tha thu deanamh 
dhiot fèin 1 

54 Fhreagair Iosa, Ma tha 
mi toirt glòire dhomh fèin, 
cha 'n 'eil ach neo-ni a'm' 
ghlòir : is e m' Athair a ta 
toirt glòire dhomh, neach a 
ta sibhse ag ràdh gur e bhur 
Dia e : 

55 Gidheadh cha do ghabh 
sibh eòlas air ; ach a ta 
eòlas agam-sa air : agus nan 
abrainn, Nach aithne dhomh 
e, bhithinn cosmhuil ribhse 
a'm' bhreugair : ach is aithne 
dhomh e, agus a ta mi coimh- 
ead 2 'fhocail. 

56 Bha dèidh 3 mhòr aig 
Abraham bhur n-athair-sa 
air mo là-sa f haicinn : agus 
chunnaic se e, agus rinn e 
gairdeachas. 

57 An sin thubhairt na h- 
Iudhaich ris, Cha'n 'eil thu 
fathast leth-cheud bliadhna 
dh'aois, agus am faca tu 
Abraham ? 

58 Thubhairt Iosa riu, Gu 
deimhin deimhin a ta mi ag 
ràdh ribh, Mun robh Abra- 
ham ann, A TA MISE. 

59 An sin thog iadsan 
clachan chum an tilgeadh air: 
ach dh'fholaich Iosa e fèin, 
agus chaidh e mach as an 
teampull, a' dol troimh am 
meadhon, agusmar sinchaidh 
e seachad. *ia fhear-millidh dhaoine. 

190 a gleidheadh. 
* togradh. gairdeacha*. EOIN IX. CAIB. IX. 

1 Dh'aisigeadh a radharc do dhnine 
a rugadh dall: 13 Thugadhe chum 
natn Phuirùeach : lò ghabh iad 
corruich ris, agus ihilg iad mach as 
an t-siouagog e ; 35 ach a ta Ciiosd 
o' gabhail ris. 39 Cò iadsan a ta 
Criosd a' soillseachadh. 

\ GUS an uair a ghabh 
r ^ losa seachad, chunnaic e 
duine a bha dall o rugadh e. 

2 Agus dh'fheòraich a dheis- 
ciobuil deth, ag ràdh, A 
mhaighstir, cò a pheacaich, 
an duine so, no a phàrantan, 
gu'n d'rugadh dall e ] 

3 Fhreagair Iosa, Cha do 
j pheacaich aon chuid an 

duine so, no a phàrantan : 
ach a chum gu'm foillsichte 
oibre Dhè ann. 

4 Is èigin domh-sa oibre 
an ti a chuir uaith mi a 
dheanamh, am feadh is là 
e : tha'n oidhche a' teachd, 

, J nuair nach urrainn aon duine 
obair a dheanamh, 

5 Am feadh a ta mise san 
i t-saoghal, is mi solus an t- 

saoghail. 

6 'Nuair a thubhairt e na 
nithe so, chuir e sile air an 

h- talamh, agus rinn e criadh 1 
i: do'n t-sile, agus sgaoil e a' 
m chriadh air sùilibh an doill. 

7 Agus thubhairt e ris, 
Imich, ionnlaid ann an lochan 

G: Shiloaim, (is e sin air eadar- 
! theangachadh, Air a chur.) 
Uime sin dh'imich e, agus 
dh'ionnlaid e, agus thàinig e 

; : a' faicinn. 

8 Uime sin thubhairt na 
;l coimhearsnaich, agus iadsan 

; ; i! a chunnaic dall e roimhe sin, 
; Nach e so esan a bha 'na 
L ; shuidhe ag iarraidh na dèirce? 

9 Thubhairt cuid, Is e so 
t e ; cuid eile, Tha e cosmhuil ris : thubhairt e fèin, Is 
mise e. 

10 Air an aobhar sin thubh- 
aiit iad ris, Cionnus a dh'- 
fhosgladh do shùilean? 

11 Fhreagair esan agus 
thubhairt e, Ilinn duine d'an 
ainm Iosa criadh, agussgaoil 
e air mo shùilibh i, agus 
thubhairt e rium, Imich gu 
lochan Shiloaim, agus ionn- 
laid : agus dh'imich mi agus 
dh'ionnlaid mi, agus fhuair 
mi mo radharc. 

12 An sin thubhairtiad ris, 
C'àit am bheil e 1 Thubhairt 
esan, Cha'n aithne dhomh. 

13 Thug iad chum nam 
Phairiseach esan abha roimhe 
dall. 

14 Agus b'i an t-sàbaid a 
bha ann an uair a rinn Iosa 
a' chriadh, agus a dh'fliosgail 
e 'shìulean. 

m 15 An sin a rìs dh'f heòr- 
aich na Phairisich dheth mar 
an ceudna cionnus a f huair e 
a radharc. Agus thubhairt 
esan riu, Chuir e criadh air 
mo shùilibh, agusdh'ionnlaid 
mi, agus tha mi a' faicinn. 

16 Uime sin thubhairt cuid 
do na Phairisich, Cha'n 'eil 
an duine so o Dhia, do 
bhrìgh nach 'eil e gleidheadh 
na sàbaid. Thubhairt cuid 
eile, Cionnus a dh'fheudas 
duine a ta 'na pheacach, an 
leithide so do mhìorbhuilibh 
a dheanamh 1 Agus bha eas- 
aonachd 2 'nam measg. 

17 Thubhairt iad a rìs ris 
an duine dhall, Ciod a ta 
tliusa ag ràdh uime a thaobh 
gu'n d'fhosgail e do shùil- 
ean 1 Agus thubhairt esan, Is 
fàidh e. 

18 Ach cha do chreid na 1 ìnthach. 

191 * roinn, sgaradh. EOIN IX. h-ludhaich m'a thimchioll, 
gu'n robh e dall, agus gu'n 
d'ihuair e a radharc, gus an 
do ghairm iad pàrantan an ti 
a f huair a radharc* 

19 Agus dh'f hiosraich iad 
dhiubh, ag ràdh, An e so 
bhur mac-sa, a ta sibh ag 
ràdh a rugadh dall 1 cionnus 
ma seadh a ta e nis a' faicinn? 

20 Fhreagair a phàrantan 
iad agus thubhairt iad, Tha 
f hios againn gur e so ar mac, 
agus gu'n do rugadh dall e : 

21 Ach cionnus a ta e nis 
a' faicinn, cha 'n 'eil fhios 
againn ; no cò a dh'f hosgail 
a shùilean, cha'n aithne 
dhuinn : tha e fèin air teachd 
gu aois, feòraichibh dheth, 
labhraidh e air a shon fèin. 

22 Thubhairt a phàrantan 
na briathra so, a chionn gu 
robh eagal nan Iudhach orra ; 
oir shuidhich na h-Iudhaich 
a cheana eatorra fèin, Nan 
aidicheadh duine sam bith 
gu'm b'esan Criosd, gu'n 
rachadh a chur as an t-sion- 
agog. 

23 Air an aobhar sin thubh- 
airt a phàrantan, Tha e air 
teachd gu aois, feòraichibh 
dheth fèin. 

24 Air an aobhar sin, ghairm 
iad an dara uair an duine a 
bha dall, agus thubhairt iad 
ris, Thoir glòir do Dhia : tha 
fhios againne gur peacach 
an duine so. 

25 An sin fhreagair esan 
agus thubhairt e, Am peacach 
e cha'n aithne dhomh : air 
aon ni tha fhios agam, air 
dhomh bhi dall, gu bheil mi 
nis a' faicinn. 

26 Ach thubhairt iad ris 
a rìs, Ciod a rinn e dhuit 'ì 
cionnus a dh'fhosgail e do 
shuilean ? 

192 27 Ehreagair e iad, Dh'- 
innis mi dhuibh a cheana. 
agus chad'èisd sibh ; c'ar son 
a b'àill leibh a chluinntinn 
a ris 1 am bheil a' mhiann 
oirbhse bhi 'nur deisciobuil 
aige mar an ceudna ì 

28 An sin chàin iad e, 
agus thubhairt iad, Is tusa 
a dheisciobul ; ach is sinne 
deisciobuil Mhaois. 

29 Tha f hios againn gu'n 
do labhair Dia ri Maois : ach 
mu thimchioll an fhir so, 
cha'n 'eil fhios againn cia 
as da. 

30 Fhreagair an duine agus 
thubhairt e riu, An so tha ni 
iongantaeh, nach 'eil fhios 
agaibh cia as da, agus gu'n 
d'f hosgail e mo shùilean ; 

31 Ach a ta f hios againn 
nach èisd Dia ri peacaich : 
ach ma ta neach air bith 'na 
fhear-aoraidh do Dhia, agus 
a' deanamh a' thoile, ris-san 
èisdidh e. 

32 O thoiseach an t-saogh- 
ail cha chualas gu'n d'- 
fhosgail aon neach sùilean 
duine a rugadh dalì. 

33 Mur biodh an duine so 
o Dhia, cha b'urrainn e ni 
sam bith a dheanamh. 

34 Fhreagair iadsan agus 
thubhairt iad ris, Rugadh 
thusa uile ann am peacaibh, 
agus am bheil thu 'gar teag- 
asg-ne'? agus thilg iad a 
mach e. 

35 Chual Iosa gu'n do thilg 
iad a mach e ; agus air dha 
fhaotainn, thubhairt e ris, 
Am bheil thu creidsinn ann 
am Mac Dhè ? 

36 Fhreagair esan agus 
thubhairt e, Cò e, a Thigh- 
earn, chum gu'n creid mi 
ann ? 

37 Agus thubhairt Iosa ris, EOIN X. Chunnaic thu araone, agus an 
ti a ta labhairt riut, is esan e. 

38 Agus thubhairt esan, 
Tha mi creidsinn, a Thigh- 
earn. Agusrinneaoradhdha. 

39 Agus thubhairt Iosa, Is 
ann chum breitheanais a 
thàinig mise chum an t-saogh- 
ail so, chum iadsan nach 'eil 
a' faicinn, gu'm faiceadh iad ; 
agus gu'm biodh iadsan a ta 
faicinn, air an deanamh dall. 

40 Agus chuala cuid do na 
Phairisich a bha maille ris, 
na nithe so, agus thubhairt 
iad ris, Am bheil sinne dall 
mar an ceudna 1 

41 Thubhairt Iosa rm, Nam 
bitheadh sibhdall, chabhiodh 
peacadh agaibh : ach a nis 
a ta sibh ag ràdh, Is lèir 
dhuinn : uime sin tha bhur 
peacadh a' fantuinn. 

CAIB. X. 

1 Is e Criosd an dorus agus an deadh 
bhuachaill. 19 lomadh gnt bhar- 
ail ni'a thimchioll. 24 dhearbh e 
le \>ibribh gur e jèin Criosd Mac 
Dhè ; 39 chaidh e as o na h-Iudh- 
aich; 40 agùs ràinig e taobh 
thall Iordain, far an do chreid 
mòran anti. 

/^IU deimhin deimhin a ta 
^ mi ag ràdh ribh^ An ti 
nach tèid a stigh troimh an 
dorus do chrò nan caorach, 
ach a theid suas air sheòl eile, 
is gaduiche agus fear-reubainn 
esan. 

2 Ach an ti a thèid a steach 
air an dorus, is esan buachaill 
nan caorach. 

3 Dhàsan fosglaidh an 
dorsair ; agus èisdidh na 
caoraich r'a ghuth : agus 
gairmidh e a chaoraich fèin 
air an ainm, agus treòraich- 
idh e mach iad. 

4 Agus an uair a chuireas e mach a chaoraich fèin, 
imichidh e rompa, agus lean- 
aidh na caoraich e : oir is 
aithne dhoibh a ghuth. 

5 Agus cha lean iad coig • 
reach, ach teichidh iad uaith, 
do bhrìgh nach aithne dhoibh 
guth choigreach. 

6 An cosamhlachd so labh- 
air Iosa riu : ach cha do thuig 
iadsan ciod iad na nithe a 
labhair e riu. 

7 An sin thubhairt Iosa riu 
a rìs, Gu deimhin deimhin a 
ta mi ag ràdh ribh, gur mise 
dorus nan caorach. 

8 Iadsan uile a thàinig 
romham-sa, is gaduichean a- 
gus luchd-reubainn iad : ach 
cha d'èisd na caoraich riu. 

9 Is mise an dorus : ma 
thèid neach air bith steach 
tromham-sa, tèarnar e, agus 
thèid e steach agus a mach, 
agus gheibh e ionaltradh. 

10 Cha tig an gaduiche ach 
a ghoid, agus a mharbhadh, 
agus a mhilleadh: thàinig 
mise chum gu'm biodh beatha 
aca, agus gu'm biodh i aca 
ni's pailte. 

11 Is mise am ouachaill 
maith: leigidh 1 ambuachaill- 
maith 'anam sìos air son nan 
caorach. 

12 Ach amfear-tuarasdail, 
agus an ti nach e am buach- 
aill, agus nach leis fèin na 
caoraich, chi e am madadh- 
alluidh a' teachd, agus fàg- 
aidh e na caoraich, agus teich- 
idh e : agus glacaidh am 
madadh alluidh iad, agus 
sgapaidh e na caoraich. 

13 Ach teichidh am fear- 
tuarasdail, a chionn gur fear- 
tuarasdail e, agus nach 'eil 
suim aige do na caoraich. I cuiridh. 

193 2 an (•cioàhaiic. EOIN X. 14 Is mise an buacbaili 
maith, agus is aithne dhomh 
mo chaoruich fèin, agus aithn- 
ichear le wt' chaoraich fèin mi. 

15 Mar ìs aithne do'n 
Atìiair mise, mar sin is aithne 
dhomh-sa an t-Athair: agus 
a ta mi leigeadh m'anama 
sìos air son nan caorach. 

16 Agus a ta caoraich eile 
agam, nach 'eil do'n chrò so : 
is èigin domh iad sin mar an 
ceudna thoirt a stigh, agus 
èisdidh iad ri m' ghuth ; agus 
bithidh aon treud ann, agus 
aon bhuachaill. 

17 Air an aobhar so is 
ioiimhuinn 1 leis an Athair 
mise, air son gu'n leig mi sìos 
m'anam, chum gu'n glac mi 
e a rìs. 

18 Cha'n 'eil neach air bith 
'ga thoirt uam, ach a ta mi 
'ga leigeadh sìos uam fèin : 
tha cumhachd agam a leig- 
eadh sìos, agus tha cumhachd 
agam a ghlacadh a rìs. An 
àithne so fhuair mi o m' 
Athair. 

19 Air an aobhar sin, dh'- 
èirich eas-aonachd a rìs am 
measg nan Iudhach air son 
nam briathra so. 

20 Agus thubhairt mòran 
diubh, Tha deamhan aige, a- 
gus tha e air bhoile 2 ; c'ar 
son a tha sibh ag èisdeachd 
ris? 

21 Thubhairt cuid eile, 
Cha'n iad so briathra duine 
anns am bheil deamhan ; am 
bheil deamhan comasach air 
sùilean nan dall fhosgladh'? 

22 Agus bha fèill-chuimhne 
an ath-choisreagaidh 3 ann an 
lerusalem , agus b'e an geamh- 
radh a bha ann. 23 Agus bha losa a' siaid- 
imeachd san teampull ann an 
sgàth-thigh 4 Sholaimh. 

24 An sin chruinnich na 
h-Iudhaich m'a thimchioll, 
agus thubhairt iad ris, Cia 
'f had a chumas tu ar n-anama 
an amharus? ma's tu Criosd, 
innis dhuinn gu follaiseach. 

25 Fhreagair losa iad, Dh'- 
innis mi dhuibh, agus cha do 
chreid sibh : na h-oibre a ta 
mi deanamh an ainm m' 
Athar, tha iad sin a' toirt 
fianuis mu m' thimchioll. 

26 Ach cha'n 'eil sibhse a' 
creidsinn ; oircha'n ann do m' 
chaoraich sibh, mar thubhairt 
mi ribh. 

27 Tha mo chaoraich-sa ag 
eisdeachd ri m' ghuth, agus 
is aithne dhomh iad, agus 
leanaidh iad mi : 

28 Agus bheir mi a' bheatha 
mhaireannach dhoibh ; agus 
cha sgriosar 5 iad am feasd, ni 
mò a spìonas neach air bith as 
mo làimh iad. 

29 M' Athair a thug dhomh- j 
sa iad> is mo e na na h-uile ; 
agus cha'n urrainn neach air \ 
bith an spìonadh d làimh m' »fl 
Athar. k 

30 Mise agus an t-Athair, 

is aon sinn. } ( 

31 Uime sin thog na h- >tt 
ludhaich clachan a rìs chum I 'k 
a chlachadh. 

32 Fhreagair Iosa iad, ì - 
Nochd mi dhuibh mòran do 9:, 
oibribh maithe o m' Athair ; \ 
cia do na h-oibribh sin air H 
son am bheil sibh ga m' ! 
chlachadh ? \ 

33 Fhreagair na h-Iudh- 
aich e, ag ràdh, Air son oibre | 
maithe cha 'n 'eil sinn ga d' j ^ 1 toiffh. 2 mhi'chèilt. 
8 feill an ath-vuadhachaìdh. 

194 4 àileir. 
5 chaillear. EGIN XI. chlachadh ; ach air son toibh- 
eim, agus air son, air bhi 
dhuitse a'd' dhuine, gu bheil 
thu deanamh Dè dhiot fèin. 

34 Fhreagair Iosa iad, 
Nach 'eil e sgrìobhta ann 
bhur lagh-sa, Thubhairt mi, 
Is dèe sibh 1 

35 Ma thubhairt e dèe riu- 
san, dh'ionnsuidh an robh 
focal Dè, agus nach feudar 
an sgnobtuir a bhriseadh 1 ; 

36 An abair sibh ris-san, 
a naonihaich an t-Athair, 
agus a chuir e chum an t- 
saoghail, Tha thu a' labhairt 
toibheim ; air son gu'n dubh- 
airt mi, Is mi Mac Dhè ; 

37 Mur dean mi oibre m' 
Athar, na creidibh mi. 

38 Ach ma ni, ged nach 
creid sibh mise, creidibh na 
h-oibre, chum gu'm bi fios 
agaibh, agus gu'n creid sibh 
gu bheil an t-Athair annam- 
sa, agus mise ann-san. 

39 Uime sin dh'iarr iad a 
rìs a ghlacadh : ach chaidh e 
as an làimh. 

40 Agus chaidh e rìs do'n 
taobh thall do Iordan, do'n 
ionad anns an robh Eoin air 
tùs ri baisteadh ; agus rinn e 
còmhnuidb an sin. 

41 Agus thàinig mòran d'a 
lonnsuidh, agus thubhairt iad, 
Cha d' rinn Eoin aon mhìor- 
bhuil : ach bha na h-uile nithe 
thubhairt Eoin mu'n duine 
so f ìor. 

ix 42 Agus chreid mòran san 
àit sin air. 

CAIB. XI. 

i Thog Criosd suas Lasarus an dèigk 
dha bìd ceithir lùithean san uaigh. 
45 Chreid mòran do na h-hidhaieh. 
47 Chum na h-ài d-shagairt agus 
na Phairisich comhaiile an agh- 
aidh Chriosd. 1 sgaoilcadh. 

195 A NIS bha duine àraidh gu 
. tinn, d'am b'ainm Lasarus 
o Bhetani, baile Mhuire agus 
Mharta a peathar. 

2 ( B 'i Mhuire sin a dh'uni; 
an Tighearn le oladh luach- 
mhoir, agus a thiormaich a 
chosan le a folt, aig an robh 
a bràthair Lasarus gu tinn.) 

3 Uime sin chuir a pheatn- 
raiche fìos d'a ionnsuidh, ag 
ràdh, A Thighearn, feuch, 
tha'n ti a's ionmhuinn leat 
tinn. 

4 'Nuair a chual Tosa 50, 
thubhairt e, Cha'n 'eil an 
tinneas so chum bàis, ach a 
chum glòire Dhè, chum gu'm 
bi Mac Dhè, air a ghlòrach- 
adh d'a thaobh. 

5 A nis b'ionmhuinn le 
Iosa Marta, agus a piuthar, 
agus Lasarus. 

6 Uime sin an uair a chual 
e gu'n robh esan tinn, dh'- 
f han e fathast dà là anns an 
ionad an robh e. 

7 'Na dhèigh sin thubhairt 
e r'a dheisciobluibh, Rach- 
amaid a rìs do ludea. 

8 Thubhairt a dheisciobuil 
ris, A Mhaighstir, a nis dh'- 
iarr na h-Iudhaich do chlach- 
adh ; agus am bheil thu dol a 
ris an sin ì 

9 Fhreagair Iosa, Nach ? eii 
dà uair dheug san là ] Ma 
dh'imicheas duine anns an 
là, cha tuislich e, oir tha e 
faicinn soluis an t-saoghail so : 

10 Ach ma dh'imicbeas 
duine anns an oidhche, tuis- 
lichidh e, do bhrìgh nach 'eil 
an solus ann. 

11 Na nithe so labhair e : 
agus 'na dhèigh sin thubhairt 
e riu, Tha ar caraid Lasarus 
'na chodal : ach a ta mise a' 
dol chum gu'n dùisg mi as a 
chodal e. mm 

12 An sin thubhaìrt a 
dheisciobuil, A Thighearn ma 
tha e 'na chodal, bithidh e 
slàn. 

13 Gidheadh labhair Iosa 
m'à bhàs : ach shaoil iadsan 
gu'n do labhair e mu thim- 
chioll fois codail. 

14 An sin thubhairt Iosa 
riu gu soilleir, Fhuair Lasarus 
bàs : 

15 Agus a ta mi subhach 
air bhur sonsa nach robh mi 
an sin, chum gu'n creid sibh ; 
ach rachamaid d'a ionn- 
suidh. 

16 An sin thubhairt Tomas, 
ris an abrar Didimus, r'a cho- 
dheisciobluibh, Rachamaid- 
ne mar an ceudna, chum 
gu'm faigh sinn bàs maille 
ris. 

17 An sin an uair a thàinig 
Iosa, f huair se e an dèigh dha 
bhi cheana ceithir làithean 
san uaigh. 

18 ( A nis bha Betani fagus 
do Ierusalem, mu thimchioll 
cùig stàide deug uaith.) 

19 Agus thàinig mòran do 
na h-Iudhaich chum Mharta 
agus Mhuire, gu comh-f hurt- 
achd a thoirt doibh a thaobh 
am bràthar. 

20 An sin an uair a chuala 
Marta gu'n robh Iosa a' 
teachd, chaidh i 'na chòdhail : 
ach shuidh Muire san tigh. 

21 An sin thubhairt Marta 
ri Iosa, A Thighearn, nam 
biodh tusa an so, cha 'n 
fhaigheadh mo bhràthaìr 
bàs. 

22 Ach a ta f hios agam a 
nis fèin, ge b'e air bith nithe 
a dh'iarras tu air Dia, gu'n 
toir Dia dhuit iad. 

23 Thubhairt losa rithe, 
Kiridh do bhràthair a rìs. 

24 Thubhairt Marta rfs, 

196 m 

Tha fhios agam gu n èinch e 
a rìs san aiseirigh air an là 
dheireannach. 

25 Thubhairt Iosa rithe, Is 
mise an aiseirigh, agus a' 
bheatha : an ti a chreideas 
annam-sa, ged gheibheadh e 
bàs, bithidh e beò ; 

26 Agus ge b'e neach a ta 
beò, agus a' creidsinn annam- 
sa, cha'n fhaigh e bàs am 
feasd. Am bheil thu creid- 
sinn so ? 

27 Thubhairt i ris, Tha, a 
Thighearn : tha mi creidsinn 
gur tusa Criosd, Mac Dhè, a 
bha gu teachd chum an t- 
saoghail. 

28 Agus air dhi na nithe so 
ràdh,dh'f halbh i, agus ghairm 
i a piuthar Muire an uaig- 
nidheas 1 , ag ràdh, Thàinig 
am Maighstir, agus tha e ga 
d'ghairm. 

29 'Nuair a chual ise sirt, 
dh'èirich i gu grad, agus 
thàinig i d'a ionnsuidh. 

30 A nis cha robh Iosa 
fathast air teachd do'n bhaile, 
ach bha e anns an àit an do 
choinnich Marta e. 

31 An sin na h-Iudhaich a 
bha maille rithe san tigh, a- 
gus a' toirt comhfhurtachd 
dhi, 'nuair a chunnaic iad 
Muire gu'n d'èirich i gu grad, 
agus gu'n deachaidh i mach, 
lean iad i, ag ràdh, Tha i dol 
chum na h-uaighe, a chaoin- 
eadh an sin. 

32 An sin an uair a thàinig 
Muire do'n àit an robh Iosa, 
agus a chunnaic i e, thuit i 
aig a chosaibh, ag ràdh ris, A 
Thighearn, nam biodh tusa 
an so, cha'n fhaigheadh mo 
bhràthair bàs. 

33 Uime sin an uair a 1 os ìosal. EOI 

chunnaic Iosa i a' gul, agus 
na^ h-Iudhaich a thàinig 
maille rithe a' gul mar an 
ceudna, rinn e osna 'na spior- 
ad, agus chuir se e fèin fo 
àmhghar 

34 Agus thubhairt e, C'àit 
an do chuir sibh e ì Thubh- 
airt iad ris, A Thighearn, 
thig agus faic. 

35 Ghuil Iosa. 

36 An sin thubhairt na h- 
ludhaich, Feuch cionnus a 
ghràdhaich se e ! 

37 Agus thubhairt cuid 
diubh, Nach feudadh an 
duine so a dh'fhosgail sùil- 
ean an doill, a thoirt fa'near 
nach faigheadh eadhon am 
fear so bàs ì 

38 Uime sin thàinig Iosa, 
ag osnaich a rìs ann fèin, 
chum na h-uaighe. Agus b' 
uaimh 2 i, agus bha clach air 
a cur oirre. 

39Thubhairt Iosa, Togaibh 
a'chlach. Thubhairt Marta, 
piuthar an duine mharrbh, 
ris, A Thighearn, tha nis 
droch bholadh dheth ; oir is 
e so an ceathramh là 3 . 

40 Thubhairt Iosa rithe, 
Nach dubhairt mi riut, Ma 
chreideas tu, gu'm faic thu 
glòir Dhè ? 

41 An sin thog iad a' chlach 
(o'rc àit anns an robh an duine 
marbh air a chur. ) Agus thog 
losa suas a shùilean, agus 
thubhairt e, Athair, tha mi 
toirt buidheachais duit, gu'n 
d'èisd thu rium. 

42 Agusbha fhios agam gu 
bheil thu ag èisdeachd rium 
a ghnàth : ach thubhairt mi e 
air son an t-sluaigh a tha 'nan 
seasamh mu m' thimchioll, N" XI. 

chum gu'n creid iad gu'n do 
chuir thusa uait mi. 

43 Agus an uair a labhair 
e na nithe so, ghlaodh e ìe 
guth mòr, A Lasaruis, thig a 
mach. 

44 Agus thàinig esan a bha 
marbh a mach, agus a chosan 
agus a làmhan ceangailte leis 
an eudach-mhairbh : agus 
bha 'aghaidh ceangailte mu'n 
cuairt le neapaicin. Thubh- 
airt Iosa riu, Fuasglaibh e, 
agus leigibh leis imeachd. 

45 An sin chrèid mòran do 
na h-Iudhaich ann, a thàinig 
chum Mhuire, agus a chunn- 
aic na nithe a rinn Iosa. 

46 Ach dh'fhalbh cuid 
chum nam Phairiseach agus 
dh'innis iad dhoibh na nithe 
a rinn Iosa. 

47 An sin chruinnich na 
h-àrd-shagairt agus naPhair- 
isich comhairle, agus thubh- 
airt iad, Ciod a tha sinn a' 
deanamh 1 oir a ta an duine 
so deanamh mòrain mhìor- 
bhuile. 

48 Ma leigeas sinn leis 
air an dòigh so, creididh na 
h-uile dhaoine ann ; agus 
thig na Romhanaich 4 , agus 
sgriosaidh iad 5 ar n-àit, agus 
ar cinneach. 

49 An sin thubhairt fear 
àraidh dhiubh d' am Vaìnm 
Caiaphas, air dha bhi 'na 
àrd-shagart air a' bhliadhna 
sin, riu, Cha'n aithne dhuibh 
ni sam bith. 

50 Ni mò tha sibh a' toirt fa'- 
near ^ur iomchuidh dhuinne 
gu'm faigheadh aon duine bàs 
air son an t-sluaigh, agus 
nach biodh an cinneach uile 
air a sgrios. 1 thrioblaid. 2 chnas. 
^tha e ceithir làithean san vaigh. 

197 4 Romanatch. 
5 dithichidh iad,bheir iacl air falbh, EOIN XII. 51 Ach cha b'ann uaith 
fèin a labhair e so : ach aii 
dha bhi 'na àrd-shagart air a' 
bhliadhna sin, rinn e fàidh- 
eadaireachd gu'm faigheadh 
losa bàs air son a' chinnich 
sin ; 

52 Àgus cha'n ann air son 
a' chinnich sin a mhàin, ach 
a chum mar an ceudna gu'n 
cruinnicheadh e an ceann a 
chèile 'nan aon clann Dhè a 
bha air an sgapadh. 

53 Uime sin o'n là sin a 
mach, chuir iad an comhairle 
r'a chèile chum esan a chur 
gu bàs. 

54 Air an aobhar sin, cha 
d'imich Iosa ni's mò gu foll- 
aiseach 1 am measg nan ludh- 
ach ; ach chaidh e as a sin do 
dhùthaich làimh ris an fhàs- 
ach, gu baile ris an abrar 
Ephraim, agus an sin ghabh 
e còmhnuidh maille r'a 
dlieisciobluibh. 

55 Agus bha càisg nan 
ludhach am fagus : agus 
chaidh mòran suas as an 
dùthaich do lerusalem roimh 
an chàisg, chum iad fèin a 
ghlanadh. 

56 An sin dh'iarr iad Iosa, 
agus labhair iad r'a chèile 
'nan seasamh san teampulì, 
Ciod bhur barail-sa 1 an e 
nach tig e chum na fèille ì 

57 A nis bha araon na h- 
àrd-shagairt agus na Phair- 
isich air toirt àithne, nam 
biodh fhios aig neach airbith 
c'àit an robh e, gu'n inn- 
seadh se e, chum gu'nglacadh 
iad e. 

CAIB. XII. 

1 Ghabh losa Ieith-sgeul Mhnire air 
son yìCn dfuvg i a chosan. 9 
Thdiuig an sluagh '?ia?rt buidh- I nibh a dlCfhatctnn Lasarms. 10 
Ghabh na h-ùrd-shagairt cornh* 
airle chum Lasarus a mharbhadh. 
12 Mharcaich Criosdgulerusalem. 

A N sin thàinig losa, sè 
làithean roimh an chàisg, 
gu Betani, far an robh Lasa- 
rus a bha marbh, neach a 
thog esan o na marbhaibh. 

2 Uimesin rinn iad suipeir 
dha an sin ; agus bha Marta 
a' frithealadh : ach bha Lasa- 
rus 'na aon diubh-san a 
shuidh air bord maille ris. 

3 An sin ghabh Muire 
pund do oladh spicnaird ro 
luachmhoir, agus dh'ung i 
cosan losa, agus thiormaich i 
a chosan le a folt : agus lìon- 
adh an tigh le fàile 2 chùbh- 
raidh na h-oladh. 

4 An sin thubhairt aon d'a 
dheisciobluibh, Iudas lsca- 
riot, mac Shimoin, a bha gu 
esan a bhrath, 

5 C'ar son nach do reiceadh 
an oladh so air son tri cheud 
peghinn, agus nach d'thugadh 
do na bochdaibh e 1 

6 Thubhairt e so, cha 
b'ann a chionn gu'n robh 
suim aige do na bochdaibh ; 
ach a chionn gu'm bu ghad- 
uiche e, agus gu'n robh an 
sporan aige, agus gu'n do 
ghiùlain e na nithe a chuir- 
eadh ann. 

7 An sin thubhairt losa, 
Leig leatha : fa chomhair la 
m' adhlaic ghlèidh i so. 

8 Oir tha na bochdan a 
ghnàth agaibh maille ribh, 
ach cha 'n 'eil mise agaibh a 
ghnàth. 

9 Agus bha f hios aig sluagh 
mòr do na h-Iudhaich gu'n 
roì)h e an sin : agus thàinii; 
iad, cha'n ann a mhàin airson 
losa, ach a chum gu'm faic- 1 os à ird. 

198 i 2 boltì ach EOIN XII. eadh iad mar an ceudna La- 
sarus, a thog esan o na 
marbhaibh. 

10 Ach ghabh na h-àrd- 
shagairt comhairle, chum La- 
sarus mar an ceudna a 
mharbhadh ; 

11 Do bhrìgh air a shon- 
san gu'n d'imich mòran do na 
h-Iudhaich, agus gu'n do 
chreid iad ann an Iosa. 

12 Air an là màireach, air 
eluinntinn do mhòr-shluagh 
a thàinig chum na fèille 1 , 
gu'n robh Iosa a' teachd gti 
lerusalem, 

13 Ghlac iad geuga pailme, 
agus chaidh iad a mach 'na 
chòdhail, agus ghlaodh iad, 
Hosanna, beannaichte gu 
robh Iligh Israeil a tha teachd 
ann an ainm an Tighearn ! 

14 Agus air do losa asal 
òg f haotainn, shuidh e air ; a 
rèir mar a ta e sgrìobhta, 

15 Na biodh eagal ort, a 
nighean Shioin : feuch, a ta 
do Iligh a' teachd, 'na shuidhe 
air loth asail. 

16 Cha do thuig a dheis- 
ciobuil na nithe so air tùs : 
ach an uair a ghlòraicheadh 
Iosa, an sin chuimhnich iad 
gu'n robh na nithe so sgrìobh- 
ta uime, agus gu'n d'rinn iad 
na nithe so dha. 

17 Uime sin rinn an sluagh 
a bha maille ris fianuis, gu'n 
do ghairm e Lasarus as an 
uaigh, agus gu'n do thog e o 
na marbhaibh e. 

18 Airan aobhar sm mar an 
ceudna, choinnich an sluagh 
e, do bhrìgh gu'n cual iad gu'n 
d'rinn e am mìorbhuil so. 

19 Thubhairt na Phairisich 
uime sin eatorra fèin, Am 
faic sibh nach 'eil sibh a' buadhachadh bheag sam bitht 
feuch, tha'n saoghal air doì 
'na dheigh. 

20 Agus bha Greugaich 
àraidh am measg na muinntii 
a chaidh suas chum aoradh 
a dheanamh aig an fhèiìl: 

21 Air an aobhar sin thàin- 
ig iadsan gu Philip, a bha o 
Bhetsaida Ghalile, agus dh'- 
iarr iad air, ag ràdh, A 
Thighearn, bu mhiann leinn 
Iosa fhaicinn. 

22 Thàinig Philip agusdh'- 
innis e do Aindreas ; agus 
a rìs dh'innis Aindreas agus 
Philip do Iosa. 

23 Agus f hreagair Iosa iad, 
ag ràdh, Thàinig an uair, 
chum gu'm biodh Mac an 
duine air a ghlòrachadh. 

24 Gu deimhin deimhin a 
ta mi ag ràdh ribh, Mur 
faigh an gràinnecruithneachd 
a thuiteas anns an talamh 
bàs, fanaidh e 'na aonar : ach 
ma gheibh e bàs, bheir e 
toradh mòr uaith. 

25 Esan a ghràdhaicheas 
'anam, caillidh se e ; agus 
esan a dh'fhuathaicheas 
'anam anns an t-saoghal so, 
gleidhidh se e chum na beatha 
maireannaich. 

26 Ma ni neach air bith 
seirbhis dhomhsa, leanadh e 
mi ; agus ge b'e àit am bi 
mise, an sin bithidh mo 
sheirbhiseach mar an ceudna: 
ma ni neach seirbhis dhomh- 
sabheir m' Athair urram 2 dha. 

27 A nis tha m'anam fo 
àmhghar 3 ; agus ciod a their 
mi ì Athair, saor mi o'n uair 
so : ach is ann air a shon so a 
thàinigmi chum nah-uaire so. 

28 Athair, glòraich t'ainm. 
An sin thàinig guth o nèamh, ifèisde. *onoir. 

199 ' bhuatreas , thrioblatd. EOIN XII. ag ràdìi, Ghlòraich mi àraon 
e, agus glòraichidh mi rìs e. 

29 Uime sin thubhairt an 
sluagh a sheas a làthair, agus 
a chuala so, Gu'n robh tairn- 
eanach ann : thubhairt cuid 
eile, Labhair aingeal ris. 

30 Fhreagair Iosa agus 
thubhairt e, Cha'n ann air 
mo shon-sa thainig an guth 
so, ach air bhur son-sa. 

31 A nis tha breitheanas 
an t-saoghail so ann : a nis 
tilgear uachdaran an t-saogh- 
ail so mach. 

32 Agus mise, ma thogar 
suas o'n talamh mi, tairngidh 
mi na h-uile dhaoine a m'- 
ionnsuidh. 

33 (Ach thubhairt e so, a' 
ciallachadh ciod a' ghnè bàis 
a gheibheadh e.) 

34 Fhreagair an sluagh e, 
Chuala sinne as an lagh, 
gu'm fan Criosd gu siorruidh : 
agus cionnus a ta thusa ag 
ràdh, Gur èigin do Mhac an 
duine bhi air a thogail suas 1 
cò e Mac an duine so 1 

35 An sin thubhairt Iosa 
riu, Fathast rè tamuill bhig 
tha'n solus maille ribh : 
gluaisibh am feadh 's a ta 
solus agaibh, chum nach beir 
an dorchadas oirbh : oir an 
ti a ta ag imeachd san dorch- 
adas, cha'n aithne dha c'àit 
am bheil e dol. 

36 Am feadh asata'n solus 
agaibh, creidibh san t-solus, 
chum gu'mbi sibh 'nur cloinn 
do'n t-solus. Labhair Iosa na 
nitheso, agus dh'f halbh e, a- 
gus dh'fholaich se e fèin uatha. 

37 Ach ge do rinn e a 
choimhlion so do mhìorbh- 
uilibh 'nan làthair, cha do 
chreid iad ann : 

38 Chum gu'm biodh briath- 
ran an fhàidh Esaiais air an 

200 coimhlionadh, a thubhaht e, 
A Thighearn, cò a chreid ar 
n-aithris-ne 1 1 agus cò dha 
dh'f hoillsicheadh gairdean an 
Tighearna ? 

39 Air an aobhar so cha 
robh e'n comas doibh creid- 
sinn, do bhrìgh gu'n dubhairt 
Esaias a rìs, 

40 Dhall e an sùilean, a- 
gus chruaidhich e an cridhe, 
chum nach faiceadh iad le'n 
sùilibh, agus nach tuigeadh 
iad le'n cridhe, agus nach 
pilleadh iad, agus gu'n slàn- 
uichinn iad. 

41 Thubhairt Esaias na 
nithe so, 'nuair a chunnaic e 
a ghlòir-san, agus a labhair e 
uime. 

42 Gidheadh chreid mòran 
do na h-Uachdaranaibh fèin 
ann : ach air son nam Phair- 
iseach cha d'aidich iad e, air 
eagal gu'n cuirte mach as an 
t-sionagog iad. 

43 Oir b'annsa leo glòir 
dhaoine na glòir Dhè. 

44 Agus ghlaodh Iosa, a- 
gus thubhairt e, An ti a ta 
creidsinn annam-sa, cha'n 
ann annam-sa thae creidsinn, 
ach anns an tiachuiruaithmi. 

45 Agus an ti a tha ga m' 
f haicinn-sa, tha e faicinn an 
ti a chuir uaitii mi. 

46 Thàinig mi a'm' sholus 
chum an t-saoghail, chum 
ge b'e chreideas annam, nach 
fanadh e an dorchadas. 

47 Agus ma chluinneas 
neach airbith mobhriathran- 
sa, agus nach creid e, cha 'n 
'eil mise 'ga dhìteadh : oir 
cha d'thàinig mi a dhìteadh 
an t-saoghail, ach a shaoradh 
an t-saoghail. 

48 An ti a tha cur cùil 

1 iomradh-?ie. EOIN XIII. rium-sa, agus nach 'eil a' 
gabhail ri m' bhriathraibh, 
tha aige neach a bheir breth 
air: am focal a labhair mi, 
bheir e sin breth air san là 
dheireannach. 

49 Oir cha do labhair mi 
uam fèin; ach an t-Athair a 
chuir uaith mi, thug e àithne 
dhomh, ciod a theirinn, agus 
ciod a labhrainn, 

50 Agus a ta fhios agam 
gur beatha mhaireannach 
'àithne-san: air an aobhar 
sin na nithe tha mi a' labh- 
airt, mar thubhairt an t- 
Athair rium, mar sin a ta mi 
a' labhairt. 

CAIB. XIII. 

1 Kiffh Criosd cosan nan deisciobul ; 
13 dtiearail e orra bhi iriosal agus 
seirceil; 18 dh 'innis eroimh -laimli, 
agus dtifhoillsich e do Eoin ìe 
comhara, gtùm Ve Iudas a bhrath- 
adh e. 

A NIS roimh fhèill na 
càisge, air do Iosa flos a 
bhi aige gu'n robh 'uair air 
teachd, anns an rachadh e as 
an t-saoghal so chum an 
Athar, air dha a mhuinntir 
fèin a bha anns an t-saoghal 
a ghràdhachadh, ghràdhaich 
e gu crìch iad. 

2 Agus an uair a bha 'n t-. 
suipeir thairis 1 , (air do'n 
diabhul a nis a chur an cridhe 
ludais Iscarioit, mhic Shi- 
moin, esan a bhrath,) 

3 Air aithneachadh do Iosa 
gu'n d'thug an t-Athair nah- 
uile nithe 'na làmhaibh, agus 
gur ann o Dhia a thàinig e, 
agus gur ann a dh'ionnsuidh 
Dhè a bha e dol ; 

4 Dh'èirich e o 'shuipeir, 
agus chuir e dheth 'fhall- 
uinn 2 , agus ghlac e làmh-an- art, agus cheangail e uime e. 

5 'Na dhèigh sin, thaom e 
uisge ann an soitheach-ionn- 
laid, agus thòisich e air cosan 
nan deisciobul ionnlad, agus 
an tiormachadh leis an làmh- 
anart a bha ceangailte uime. 

6 An sin thàinig e gu 
Simon Peadar : agus thubh- 
airt esan ris, A Thighearn, 
am bheil thusa ag ionnlad mo 
chosan-sa'f 

7 Fhreagair Iosa agus 
thubhairt e ris, An ni so ta 
mi deanamh cha'n aithne 
dhuitse a nis ; ach bithidh 
fios agad air an dèigh so. 

8 Thubhairt Peadar ris, 
Cha nigh thu mo chosan-sa 
gu bràth. Phreagair Iosa e, 
Mur nigh mi thu, cha'n 'eil 
cuid agad maille rium. 

9 Thubhairt Simon Peadai- 
ris, A Thighearn, cha'n iad 
mo chosan a mhàin, ach mar 
an ceudna mo làmhan agus 
mo cheann. 

m 10 Thubhairt losa ris, An 
ti a ta air ionnlad, cha 'n 'eil 
feum aige ach a chosan ionn- 
lad, ach tha e gu h-iomlan 
glan : agus a ta sibhse glan, 
ach cha'n 'eil sibh uile gian. 

11 Oir bha fhios aige cò 
a bhrathadh e ; uime sin 
thubhairt e, Cha 'n 'eil sibh 
uile glan. 

12 An sm, an dèigh dha 
an cosan ionnlad, agus 'f hall- 
uinn a ghabhail d'a ionn- 
stiidh, shuidh e a rìs, agus 
thubhairt e riu, Am bheil 
fhios agaibh ciod a rinn mi 
dhuibh 1 

13 Tha sibh a' gairm Maigh 
stir, agus Tighearn dhiom-sa 
agus tha sibh ag ràdh g 
maith ; oir is mi sin. aii uair a bha ìad fan suipcir. 

201 2 endach-uac/idair. EOIIS 

14 Uimesinmadh'ionnlaid 
mise, bhur Tighearn agus 
bhur Maighstir, bhur cosan- 
sa, is còir dhuibh-sa mar an 
ceudna cosan a chèile ionn- 
lad. 

15 Oir thug mi eisempleir 
dhuibh, chum mar a rinn mise 
dhuibh, gu'n deanadh sibhse 
mar an ceudna. 

16 Gu deimhin deimhin a 
ta mi ag ràdh ribh, Cha mhò 
an t-òglach na 'mhaighstir, 
agus cha mhò an teachdair 
na an ti a chuir uaith e. 

17 Ma's aithne dhuibh na 
nithe so, is beannaichte sibh 
ma ni sibh iad. 

18 Cha'n 'eil mi labhairt 
oirbh uile : is aithne dhomh 
cò a thagh mi : ach is èigin 
an sgriobtuir a choimhlion- 
adh, An ti a ta 'g itheadh 
arain maille rium, thog e a 
shàil a'm' aghaidh. 

19 A nis a ta mi ag ràdh 
so ribh mun tig e gu crìch, 
chum, 'nuair a tharlas e, gu'n 
creid sibh gur mise e. 

20 Gu deimhin deimhin a 
ta mi ag ràdh ribh, an ti a 
ghabhas ri neach sam bith a 
chuireas mise uam, gabhaidh 
e rium-sa ; agus an ti a ghabh- 
as rium-sa, gabhaidh e ris an 
ti a chuir uaith mi. 

21 Air do Iosa na nithe so 
ràdh, bha e fo thrioblaid 'na 
spiorad, agus rinn e fianuis, 
agus thubhairt e, Gu deimh- 
in deimhin a ta mi ag ràdh 
ribh, gu'm brath aon agaibh 
mise. 

22 An sin dh'amhairc na 
deisciobuil air a chèile, fo 
amharus co uime a labhair e. 

23 A nis bha aon d'a dheis- 
i'iobluibh, 'na ìuidhe an uchd 1 J ag aomadh i % uc/id. 

202 XIII. 

losa, neach a b'ionmhuinn le 
Iosa. 

24 Air an aobhar sin smèid 
Simon Peadar airsan, gu'm 
feòraicheadh e co uime a 
labhair e. 

25 An sin air dhasan aom- 
adh ri uchd Iosa, thubhairt 
e ris, A Thighearn cò e? 

26 Fhreagair Iosa, Is e an 
tì sin e, d'an toir mise an 
greim, an dèigh dhomh a 
thumadh. Agus an uair a 
thum e an greim, thug se e 
do ludas Iscariot, mac Shi- 
moin. 

27 Agus an sin an dèigh 
a' ghreama, chaidh Satan a 
steach ann-san. An sin 
thubhairt Iosa ris, An ni a 
ta thu a' deanamh, dean gu 
grad e. 

28 A nis cha do thuig aon 
diubh-san a bha 'nan suidhe 
air a' bhord c'ar son a thubh- 
airt e so ris. 

29 Oir shaoil cuid diubh, 
do bhrìgh gu'n robh an sporan 
aig Iudas, gu'n dubhairt Iosa 
ris, Ceannaich na nithe a ta 
dh'uireasbhuidh oirnn chuni 
na fèille ; no gu'n tugadh e 
ni-èigin do na bochdaibh. 

30 An sin an dèigh dhasan 
•an greim a ghabhail, chaidh 
e mach air ball ; agus bha'n 
oidhche ann. 

31 Uime sin, 'nuair a 
chaidh esan a mach, thubh- 
airt Iosa, A nis a ta Mac an 
duine air a ghlòrachadh, agus 
tha Dia air a ghlòrachadh 
ann. 

32 Ma tha Dia air a ghlòr- 
achadh ann, glòraichidh Dia 
esan mar an ceudna ann fèin, 
agus air ball glòraichidh se e. 
^ 33 A chlann bheag, fathast 
ùine bheag tha mise maille 
ribh. Iarraidh sibh mi : agus EOIN XIV. mar a thubhairt mi ris na h- 
Iu,.haich, Do'n àit an teid 
mise, cha 'n 'eil e 'n comas 
duibhse teachd ; mar sin a ta 
mi ag ràdh ribhse nis 

34 Aithne nuadh tha mi 
toirt dhuibh, Gu'n gràdhaich 
sibh a chèile ; mar a ghràdh- 
aich mise sibhse, gu'n gràdh- 
aich sibh fèin a chèile mar 
an ceudna. 

35 Le so aithnichidh na h- 
uile dhaoine gur sibh mo 
dheisciobuil - sa, ma bhios 
gràdh agaibh fèin d'a chèile. 

36 ThubhairtSimonPeadar 
ris, A Thighearn, c'àit a thèid 
thu ì Fhreagair Iosa e, Do'n 
àit an tèid mi, cha'n urrainn 
thusa nismo leantuinn ; gidh- 
eadh leanaidh tu mi 'na dhèigh 
so. 

37 Thubhairt Peadar ris, a 
Thighearn, c'ar son nachurr- 
ainn mi do leantuinn a nis 1 
Leigidh mi sìos m'anam air 
do shon. 

38 Fhreagair Iosa e, An 
leig thu t'anam sìos air mo 
slionsal Gu deimhin deimhin 
a ta mi ag ràdh riut, Nach 
goir an coiieach, gus an àich- 
eadh thu mi tri uairean. 

CAIB. XIV. 

1 Thug Criosd com.hfhurtachd à'a 
dheiscioblnihh le dòchas jhlaith- 
eanais : fi dliinuis e gur e J'cin an 
t-slighc, an fhlrinn,agus a' bheatha, 
agus gur aon e fcin agns an t- 
Athair : 13 thug e jìcs doibh gu , m 
bi an umnighean 'ìia ainm san 
èifeachdach. 

^M~A biodh bhur cridhe fo 
thrioblaid 1 : tha sibh a' 
creidsinn ann an Dia, creid- 
ibh annam-sa mar an ceud- 
na 2 . 

2 Ann an tigh m' Athar-sa 
tha iomadh àite-còmhnuidh : bhuaireas. 3 creidibh ann 

203 mur biodh e mar sin, dh'inn- 
sinn-sa dhuibh. Tha mi dol 
a dh'ulluchadh àite dhuibh. 

3 Agus ma thèid nii agus 
gu'n ulluich mi àit dhuibh, 
thig mi rìs, agus gabhaidh mi 
sibh a m' ionnsuidh fèin ; 
chum far am bheil mise, gu'm 
bi sibhse mar an ceudna. 

4 Agus is aithne dhuibh 
c'àit am bheil mi dol, agus is 
aithne dhuibh an t-slighe. 

5 Thubhairt Tomas ris, A 
Thighearn, cha'n 'eil fhios 
againn c'àit am bheil thu dol ; 
agus cionnus a dh'fheudas 
eòlas na slighe bhi againn 1 

6 Thubhairt Iosa ris, Is 
mise an t-slighe, agus an 
f hìrinn, agus a' bheatha : 
cha tig aon neach chum an 
Athar ach tromham-sa. 

7 Nam b'aithne dhuibh 
mise, b'aithne dhuibh m'Ath- 
air mar an ceudna : agus à so 
suas is aithne dhuibh e, agus 
chunnaic sibh e. 

8 Thubhairt Philip ris, A 
Thighearn foillsich an t-Ath- 
air dhuinne, agus is leoir 
leinn e. 

9 Thubhairt Iosa ris, Am 
bheil mise ùine co fhada 
maille ribh, agus nach aithne 
dhuit fathast mi, Philipl an 
ti a chunnaic mise, chunnaic 
e 'n t-Athair : agus cionnus 
a ta thu ag ràdh, Foillsich an 
t-Athair dhuinn ? 

10 Nach 'eil thu creidsinn 
gu bheil mise anns an Athair, 
agus an t- Athair annam-sa 1 
na briathran a ta mi labhairt 
ribh, cha'n ann uam fèin a ta 
mi 'gan labhairt : ach an t- 
Athair, a ta gabhail còmh- 
nuidh annam-sa, tha esan a' 
deanamh nan oibre. an D?a, agu^ creidibh annam-sa. EOIxV 

11 Creidibh mise gu bheil 
mi anns an Athair, agus an 
t - Athair annam - sa ; no, 
creidibh mi air son nan oibre 
fèin. 

12 Gu deimhin deimhin a 
ta mi ag ràdh ribh, An ti a 
chreideas annam-sa, na h- 
oibre a ta mise a' deanamh, 
ni esan mar an ceudna ; agus 
ni e oibre a's mò na iad so, do 
bhrìgh gu bheil mise dol chum 
m'Athar. 

13 Agus ge b'e ni a dh'- 
iarras sibh a'm' ainm-sa, ni 
mise sin : chum gu'm bi an 
t-Athair air a ghlòrachadh 
anns a' Mhac. 

14 Ma dh'iarras sibh ni air 
bith a'm' ainm-sa, ni mise e. 

15 Ma's toigh leibh mise, 
coimhidibh m'àitheantan : 

16 Agus guidhidh mise an 
t-Athair, agus bheir e dhuibh 
Comhfhurtair 1 eile, chum gu 
i'an e maille ribh gu bràth ; 

17 Spiorad na f irinn ; 
neach nach urrainn an saogh- 
al a ghabhail, do bhrìgh nach 
'eiì e 'ga f haicinn, agus nach 
aithne dha e : ach is aithne 
dhuibhse e, oir tha e fantuinn 
maille ribh, agus bithidh e 
annaibh. 

18 Cha'n f hàg mi sibh 'nur 
dllleachdain ; thig mi do 'ur 
n-ionnsuidh. 

19 Tamull beag fathast, a- 
gus cha'n fhaic an saoghal 
mi tuilleadh , ach chi sibhse 
mi : do bhrìgh gu bheil mise 
beò, bithidh sibhse beò mar 
an ceudna. 

20 Anns an là sin bithidh 
fìos agaibh gu bheii mise ann 
am Athair, agus sibhse ann- 
am-sa, agus mise annaibh-sa. 

21 An ti aig am bheil m' XIV. 

àitheanta-sa, agus a ta gan 
coimhead, is esan aig am 
bheil gràdh dhomh-sa : agus 
an ti aig am bheil gràdh 
dhomh-sa, gràdhaichear le 
m' Athair e, agus gràdhaich- 
idh mise e, agus foillsichidh 
mi mi fèin da. 

22 Thubhairt Iudas (cha'n 
e Iscariot,) ris, AThighearn, 
c'ar son a dh'f hoillsicheas tu 
thu fèin dhuinne, agus nach 
dean thu sin do'n t-saoghal 1 

23 Fhreagair Iosa agus 
thubhairt e ris, Ma ghràdh- 
aicheas neach mise, coimhid- 
idh e m' f hocal : agus gràdh- 
aichidh m'Athair esan, agus 
thig sinn d'a ionnsuidh, a- 
gus ni sinn còmhnuidh maille 
ris. 

24 An ti nach gradhaich 
mise, cha choimhid e mo 
bhriathra : agus am focal a 
ta sibh a' cluinntinn, cha 
leam-sa e, ach leis an Athair 
a chuir uaith mi. 

25 Na nithe so labhair mi 
ribh, airdhomhbhim'chòmh- 
nuidh maille ribh : 

26 Ach an Comhfhurtair, 
an Spiorad naomh, a chuireas 
an t-Athair uaith a'm' ainm- 
sa, teagaisgidh esan dhuibh 
na h-uile nithe, agus cuiridh 
e'n cuimhne duibh na h-uile 
nithe a labhair mise ribh. 

27 Tha mi fàgail sìthe ag- 
aibh, mo shìth-sa a ta mi toirt 
duibh : cha'n ann mar a bheir 
an saoghal, a tha mise toirt 
duibh. Na biodh bhur cridhe 
fo thrioblaid, agus na biodh 
eagal air. 

28 Chuala sibh marthubh- 
airt mi ribh, Tha mi falbh, 
agus thig mi rìs do 'ur n- 
ionnsuidh. Nam biodh gràdh Fear-comhaii k, FearMìil. agaibh dliomh - sa, bhiodh 
aoibhneas oirbh, a chionn 
gu'n dubhairt mi, Tha mi 
dol 1 chum an Athar : oir is 
mò m'Athair na mise. 

29 Agus a nis dh'innis mi 
dhuibh so roimh dha teachd 
gu crìch, chum, 'nuair a thig 
e gu crìch, gu creideadh sibh. 

30 A so suas cha labhair 
rai mòran ribh : oir a ta 
uachdaran an t-saoghail so a' 
teachd, agus cha'n 'eil ni air 
bith aige annam-sa. 

31 Ach a chum gu'm bi 
fios aig an t-saoghal gur 
ionmhuinn leam an t- Athair ; 
agus mar a thug an t-Athair 
àithne dhomh, mar sin a ta 
mi a' deanamh. Eiribh, rach- 
amaid as so. 

CAIB. XV. 

1 An sòlas a ta aig deiscioòhdbh 
Chriosd ; 9 an gaol agus an coimh- 
cheangal a ta eadar iad agusesan. 
18 Comhf hurtachd fuidh fhuath 
agus gheur-leanmhuinn an _ t- 
saoghail so. iiù Dreuchd an Spior- 
aid naoimh, agus nan abstol. 

TS mise an fhìonain fhìor, 
agus is e m'Athair an 
treabhaiche 2 . 

2 Gach uile gheug annam- 
sa nach 'eil a' giùlan toraidh, 
bheir e air falbh ; agus gach 
uile gheug a ta tabhairt tor- 
aidh, glanaidh e i, chum gu'n 
giùlan i tuilleadh toraidh. 

3 A nis a ta sibhse glan 
tre an fhocal a labhair mi 
ribh. 

4 Fanaibh annam-sa, agus 
mise annaibh-sa. Mar nach 
urrainn a' gheug toradh a 
thoirt uaipe 3 fèin, mur fan i 
sanfhìonain, cha mhò is urr- 
ainn sibhse, mur fan sibh 
annam-sa. 1 a chionn gu hheil mi doì. 
3 tuathanach. 

205 \ XV. 

5 Is mise an fhìonain, 
sibhse na geuga : an ti a dh'- 
fhanas annam-sa, agus mise 
annsan, bheir esan mòr-thor- 
adh uaith ; oir as m' eug- 
mhais-sa cha'n urrainn sibh 
aon ni a dheanamh. 

6 Mur fan neach annam- 
sa, tha e air a thilgeadh a 
mach mar ghèig, agus air 
crìonadh 4 ; agus tionaiìidh 
daoine iad, agus tilgidh iad 
san teine iad,agus loisgear iad. 

7 Ma dh'f hanas sibh annam- 
sa, agus ma dh'fhanas m'- 
fhocail-sa annaibh-se, iarr- 
aidh sibh gach ni a's àill 
leibh, agus nìthear dhuibh e. 

8 An so tha m' Athair-sa 
air a ghlòrachadh, gu'n toir 
sibhse mòr-thoradh uaibh ; 
agus bithidh sibh 'nur deis- 
ciobuil dhomh-sa. 

9 Mar a ghràdhaich an t- 
Athair mise, mar sin ghràdh- 
aich mise sibhse : fanaibh 
ann am ghràdh-sa. 

10 Ma choimhideas sibh 
m'àitheanta, fanaidh sibh ann 
am ghràdh ; mar a choimhid 
mise àitheanta m'Athar, agus 
a tha mi a' fantuinn 'na 
ghràdh. 

m 11 Na nithe so labhair mi 
ribh, chum gu fanadh mo 
ghairdeachas annaibh, agus 
gu'm biodh bhur gairdeachas- 
sa làn. 

12 Is i so m'àithne-sa, gu'n 
gràdhaich sibhse a chèile, 
mar aghràdhaich mise sibhse. 

13 Gràdh a's mò na so 
cha'n 'eil aig neach air bitli , 
gu'n leigeadh duine 'anam 
sìos air son a chairdean. 

I 14 Is sibhse mo chairdean- 
sa, ma ni sibh gach ni a 3 uaithc. 

I * ir.ar ghùig a ta e air crìor.adh. EOIJN XVI. ta mi ag àithneadh dhuibh. 

15 A so suas cha ghairm 
mi seirbhisich dhibh ; oir 
cha'n aitline do'n t-seirbhis- 
each ciod a ta a Thighearn 
a' deanamh . ach ghairm mi 
càirde dhibh ; oir na h-uile 
nithe a chuala mi o m' Athair, 
thug mi fios duibhse orra. 

16 Cha sibhse a thagh mise, 
ach is mise a thagh sibhse, 
agus dh'orduich 1 mi sibh, 
chum gu'n rachadh sibh, agus 
gu'n tugadh sibh a mach tor- 
adh, agus gu maireadh bhur 
toradh : chum ge b'e ni a dh'- 
iarras sibh air an Athair 
ann am ainm-sa, gu'n toir e 
dhuibh e. 

17 Tha mi 'g àithneadh 
nan nithe so dhuibh, chum 
gu'n gràdhaich sibh a chèile. 

18 Ma tha an saoghal 'gur 
fuathachadh, tha fhios ag- 
aibh gu'n d' fhuathaich e 
mise roimhibh. 

19 Nam b'ann do'n t- 
saoghal sibh, ghràdhaicheadh 
an saoghal a chuid fèin : ach 
do bhrìgh nach ann do'n t- 
saoghal sibh, ach gu'n do 
thagh mise sibh as an t- 
saoghal, uime sin tha fuath 
aig an t-saoghal duibh. 

20 Cuimhnichibh am focal 
a thubhairt mi ribh, Cha 'n 
'eil an seirbhiseach ni's mò 
na a Thighearn. Ma rinn 
iad geur-leanmhuinn ormsa, 
ni iad geur-leanmhuinn oirbh- 
se mar an ceudna : ma 
choimhid ìad m'fhocal-sa, 
coimhididh iad bhur focal-sa 
mar an ceudna. 

21 Ach na nithe so uile ni 
iad oirbh air son m'ainme-sa, 
do bhrìgh nach aithne dhoibh 
esan a chuir uaith mi. 1 shuidhich, shonraich. 

206 22 Mur bithinn-sa air 
teachd, agus air labhairt riu, 
cha bhiodh peacadh aca : ach 
a nis cha'n 'eil leithsgeul am 
peacaidh aca. 

23 An ti aig am bheil fuath 
dhomh-sa, tha fuath aige do 
m'Athair mar an ceudna. 

24 Mur bithinn-sa air dean- 
amh nan oibre 'nam measg 
nach d'rinn aon neach eile, 
cha bhiodh peacadh aca : ach 
a nis chunnaic siad iad, agus 
dh'fhuathaich iad araon mise 
agus m'Athair. 

25 Ach rinneadh so chum 
gu'n coimhliontadh am focal 
a ta sgrìobhta 'nan lagh fèin, 
Dh'fhuathaich iad mi gun 
aobhar. 

26 Ach an uair a thig an 
Comhfhurtair, a chuireas 
mise do 'ur ionnsuidh o'n 
Athair, Spiorad na f ìrinn, a 
tha teachd a mach o'n Athair, 
ni esan flanuis mu m' 'thim- 
chioll-sa. 

27 Agus ni sibhse fìanuis 
mar an ceudna, do bhrìgh gu 
bheil sibh maille rium o thùs. 

CAIB. XVI. 

1 Thug Cricsd comhfhurtachd d'a 
dheisciobluihh an aghaidh triohlaid 
le gealladìi an Spioraid naoimh, 
agus 'aiseirigh agus a dhol suas 
air nèarnh ; 23 thug e cinnte 
dhpibh giCm hi na h-urnuìghean a 
nithenr ^na ainm-san taitneach 
d'a Athair. 

"VF A nithe so labhair mi ribh, 
•hr chum nach faigheadh 3 
sibh oilbheum. 

2 Cuiridh iad as an t-sion- 
agog sibh : seadh, thig an 
uair, ge b'e neach a mharbh- 
as sibh, gu'n saoil e gu bheil 
e deanamh seirbhis do Dhia. 

3 Agus ni iad na nithe so 3 , 
do bhrìgh nach aithne dhoibh 
an t- Athair, no mise. 2 gabhadh. 2 na nithe so [dhuihh,'] EOIN 

4 Ach dh'innis mi na nithe 
so dhuibh, chum 'nuair a thig 
an t-àm, gu'n cuimhnich 
sibh gu'n d'innis mi dhuibh 
ìad. Ach cha dubhairt mi na 
nithe so ribh o thùs, do bhrigh 
gu'n robh mi maille ribh. 

5 Ach a nis a ta mi dol 
chum an ti a chuir uaith mi ; 
agus cha 'n 'eil a h-aon ag- 
aibh-sa a' feòraich dhiom, 
C'àit tha thu dol ] 

6 Ach a chionn gu'n dubh- 
airt mi na nithe so ribh, lìon 
do-bhròn bhur cridhe. 

7 Gidheadh a ta mi ag 
innseadh dhuibh na fìrinn, 
Is buannachd dhuibh mise a 
dh'f halbh : oir mur fàlbh mi, 
cha tig an Comhfhurtair do 
'ur n-ionnsuidh-sa ; ach ma 
dh'fhalbhas mi, cuiridh mi 
esan do 'ur n-ionnsuidh. 

8 Agus an uair a thig esan, 
bheir e dearbh-shoilleireachd 
do'n t-saoghal mu pheacadh, 
agus mu fhìreantachd, agus 
mu bhreitheanas : 

9 Mu pheacadh, do bhrìgh 
nach 'eil iad a' creidsinn 
annasa-sa ; 

10 Mu fhìreantachd, do 
bhrìgh gu bheil mi dol a dh'- 
ionnsuidh m' Athar, agus 
nach faic sibh ni's mò mi ; 

11 Mu bhreitheanas, a 
chionn gu bheil uachdaran an 
t-saoghail so air a dhìteadh. 

12 Tha mòran nithe agam 
fathast ri ràdh ribh, ach cha'n 
urrainn sibh an giùlan an 
tràth so. 

13 Ach an uair a thig esan, 
Spiorad na fìrinn, treòraich- 
ìdh e sibh chum gach uile 
f hìrinn : oir cha ìabhair e 
uaith fèin : ach labhraidh e na 
h-uile nithe a chluinneas e : 
agus foillsichidh e dhuibh-se 
nithe a tari teachd. 

207 XVI. 

14 Bheir esan glòir dhomh- 
sa : oir gheibh e do m' chuid- 
se, agus nochdaidh e dhuibh- 
se e. 

15 Na h-uile nithe a ta aig 
an Athair, is leam-sa iad : 
air an aobhar so thubhairt 
mi, gu'm faigh e do m' chuid- 
se, agus nochdaidh e dhuibh- 
se e. 

16 Tamull beag agus cha'n 
fhaic sibh mi ; agus a rìs, 
tamull beag agus chi sibh 
mi, do bhrìgh gu bheil mi 
dol chum an Ath ir. 

17 An sin thubhairt cuid 
d'a dheisciobluibh eatorra 
fèin, Ciod e so a ta e ag ràdh 
ruinn, Tamull beag agus 
cha'n fhaic sibh mi : agus a 
rìs, tamull beag agus chi sibh 
mi : agus, Do bhrìgh gu bheil 
mi dol chum an Athar \ 

18 Air an aobhar sin thubh- 
airt iad, Ciod e so a ta e ag 
ràdh, Tamull beag'? Cha'n 
'eil sinne a' tuigsinn ciod a ta 
e ag ràdh. 

19 A nis dh' aithnich Iosa 
gu'n robh toil aca f heòraich 
dheth, agus thubhairt e riu, 
Am bheil sibh a' feòraich 
'nur measg fèin mar athubh- 
airt mi, Tamull beag agus 
cha'n f haic sibh mi : agus a 
rìs, tamull beag agus chi sibh 
mi ? 

20 Gu deimhin deimhin a 
ta mi ag ràdh ribh, gu'n dean 
sibhse gul agus caoidh, ach 
ni an saoghal gairdeachas : 
agus bithidh sibhsedo-bhròn- 
ach, ach pillear bhur bròn gu 
gairdeachas. 

21 'Nuair a bhios bean ri 
saothair-chloinne, bithidh i fo 
dhoilgheas, chionn gu bheil a 
h-uair air teachd : ach an 
uair a bheireas i an leanabh, 
cha chuimhnich i a h-àmh- EOIM XVII. ghar ni's mò, tre aoibhneas 
gu'n d'rugadh duine chum an 
t-saoghail. 

22 Agus a ta nis uime sin 
doilgheas oirbh-sa : ach chi 
mise a rìs sibh, agus ni bhur 
cridhe gairdeachas, agus bhur 
gairdeachas cha bhuin neach 
air bith uaibh. 

23 Agus air an là sin cha'n 
fheòraich sibh ni air bith 
dhiom-sa 1 : Gu deimhin 
deimhin a ta mi ag ràdh ribh, 
Ge b'e nithe dh'iarras sibh 
air an Athair ann am ainm- 
sa, gu'n toir e dhuibh iad. 

24 Gus a so chad'iarrsibh 
ni air bith ann am ainm-sa : 
iarraibh, agus gheibh sibh, 
chum gu'm bi bhur n-aoibh- 
neas làn 2 . 

25 Na nithe so labhair mi 
ribh am briathraibh dorcha 3 : 
ach thig an uair anns nach 
labhair mi ni's mò ribh am 
briathraibh dorcha, ach inn- 
sidh mi gu soilleir mu'n Ath- 
air dhuibh. 

26 Anns an là sin iarraidh 
sibh a'm' ainm-sa : agus cha 'n 
'eiì mi ag ràdh ribh, gu'n guidh 
mi an t-Athair air bhur son : 

27 Oir is toigh leis an Ath- 
air fèin sibh, air son gu'n 
d'thug sibh gràdh dhomh-sa, 
agus gu'n do chreid sibh gur 
ann o Dhia a thàinig mi. 

28 Thàinig mi mach o'n 
Athair, agusthami air teachd 
chum an t-saoghail : a rìs, 
tha mi fàgail an t-saoghail, 
agus a' dol chum an Athar. 

29 Thubhairt a dheisciob- 
uil ris, Feuch, a nis tha thu 
labhairt gu soilleir, agus cha 
'n 'eil thu labhairt cosamhl- 
achd air bith. * chan iarr sibh ?ii air lith ormsa, 
2 coimhlionta. 

208 30 A nis tiia f hios againn 
gur aithne dhuit na h-uiìe 
nithe, agus nach feum thu 
duine air bith a dh'f heòraich 
dhiot : air a shon so tha sinn 
a' creidsinn gur ann o Dhia 
a thàinig thu. 

31 Fhreagair Iosa iad, Am 
bheil sibh a nis a' creidsinn ì 

32 Feuch, thig an t-àm 4 , 
seadh, tha e cheana air 
teachd, anns an sgapar o 
chèile sibh, gach aon g'a 
ionad fèin, agus am fàg sibli 
mise a'm' aonar: gidheadh 
cha 'n 'eil mise a'm' aonar, 
oir tha an t-Athair maille 
rium. 

33 Na nithe so labhair mi 
ribh, chum gu'm biodh sìth 
agaibh annam-sa. Anns an 
t - saoghal bithidh àmhghar 
agaibh : ach biodh deadh 
mhisneach agaibh, thug mise 
buaidh air an t-saoghal. 

CAIB. XVII. 

1 Tha Criosd a' deanamh urnuigh 
r'a Athair gu\n glòraicheadh se e, 
6 giCn coimhideadh e 'abstoil, 11 
ann an aonachd, 17 agus anns an 
fhìrinn ; H0 gìCn glòraicheadh e 
iad, agusna h-uile chreidichmaille 
ris J'èin air nèamh. 

T ABHAIRIosanabrìathra 
so ; agus thog e suas a 
shùilean gu nèamh, agus 
thubhairt e, Athair, thàinig 
an uair; glòraich do mhac, 
chum gu'n glòraich do Mhac 
thusa mar an ceudna : 

2 Chum, mar a thug thu 
cumhachd dha air gach feoil, 
na h-uile a thug thu dha, gu'n 
tugadh esandhoibha' bheatha 
mhaireannach. 

3 Agus is i so a' bheatha 
mhaireannach, eòlas a bhi 
aca ortsa an t-aon Dia fìor, 3 an comhadaibh. 
4 an uair. EOIN XVII. agus air Iosa Criosd a chuir 
thu uait. 

4 Ghlòraich mise thasa air 
thalamh : chrìochnaich mi 'n 
obair a thug thu dhomh r'a 
dhèanamh. 

5 Agus a nis, Athair, glòr- 
aich thusa mise maille riut 
fèin 1 , leis a' ghlòir a bha agam 
mailleriutmunrobh an saogh- 
al ann. 

6 Dh'f hoillsich mise t'ainm 
do na daoinibh a thug thu 
dhomh as an t-saoghal: bu 
leatsa iad, agus thug thu 
dhomh-sa iad ; agus choimhid 
iad t'f hocal. 

7 A nis thuig iad gur ann 
uait a tha na h-uile nithe, a 
thug thu dhomh-sa. 

8 Oir thug mi dhoibh na 
briathran a thug thusa dhomh ; 
agus ghabh siad iad, agus 
thuig iad gu fìrinneach gur 
ann uait-sa thàinig mi, agus 
chreid iad gu'n do chuir thu 
uait mi. 

9 Air an son-san tha mi 
guidhe : cha'n 'eil mi guidhe 
air son an t-saoghail, ach air 
son na muinntir sin a thug 
thu dhomh, oir is leatsa iad. 

10 Agus is leatsa na h-uile 
nithe a's leamsa, agus is 
leamsa na nithe a's leatsa ; 
agus a ta mi air mo ghlòrach- 
adh annta. 

11 Agus a nis cha'n 'eil 
mise ni's mò anns an t-saogh- 

j al, ach a ta iadsan san t- 
| saoghal, agus a ta mise a' 
! teachd a d' ionnsuidh - sa. 
I Athair naoimh, coimhid iad- 

san tre t'ainm 2 , a thug thu 
I dhomh-sa, chum gu'm bi iad 

'nan aon, mar a ta sinne. 
! 12 Am feadh a's bha mise 
I maille riu anns an t-saoghal, 
[i _ 

[1 1 «V fhianuis. 2 ann a d ainni. 

209 choimhid mi iad tre t'ainm- 
sa : ghlèidh mi a' mhuinntir 
a thug thu dhomh, agus cha 
do chailleadh a h-aon diubh, 
ach mac an sgrios : chum gu 
biodh an sgriobtuir air a 
choimhlionadh. 

13 Agus a nis tha mi 
teachd a d'ionnsuidh-sa ; a- 
gus tha mi labhairt nan nithe 
so anns an t-saoghal, chum 
gu'm biodh mo ghairdeachas 
aca air a choimhlionadh annta . 

14Thugmi t'f hocal dhoibh ; 
agus thug an saoghal fuath 
dhoibh, air son nach ann do'n 
t-saoghal iad, mar nach 'eil 
mise do'n t-saoghal. 

15 Cha'n 'eil mi guidiie 
gu'n tugadh tu as an t- 
saoghal iad, ach gu'n coimh- 
ideadh tu o'n olc iad. 

16 Cha'n 'eil iadsan do'n 
t-saoghal, mar nach 'eil mise 
do'n t-saoghal. 

17 Naomhaich iad troimh 
anfhìrmn 3 : is e t'fhocal-sa 
an f hìrinn. 

18 Mar a chuir thusa mise 
chum an t-saoghail, mar sin 
chuir mise iadsan chum an t- 
saoghail. 

19 Agus air an sonsan tha 
mise ga m' naomhachadh 
fèin, chum gu'm bi iadsan 
mar an ceudna air an naomh- 
achadh troimh an f hìrinn. 

20 Agus cha'n 'eil mi 
guidhe air an sonsan a mhàin, 
ach mar an ceudna air son 
na muinntir sin a chreideas 
annam-sa troimh am focal- 
san : 

21 Chum gu'm bi iad uile 
'nan aon ; chum mar a ta 
thusa, Athair, annam-sa, a- 
gus mise annad-sa, gu'm bi 
iadsan mar an ceudna 'nan 3 tre ffàirinu' EOIN 

aon annain-ne ; chum gu'n 
creid an saoghal gu'n do chuir 
thusa uait mi. 

22 Agus thug mise dhoibh- 
san a' ghlòir a thug thusa 
dhomh-sa chum gu'm bi iad 
'nan aon, mar a ta sinne 'nar 
n-aon ; 

23 Misè annta-san, agus 
thusa annam-sa, chum gu'n 
deanar coimhlionta iad ann 
an aon ; agus a chum gu'm 
bi fìos aig an t-saoghal gu'n 
do chuir thusa uait mi, agus 
gu'n do ghràdhaich thu iad- 
san, mar a ghràdhaich thu 
mise. 

24 Athair, is àill leam an 
dream a thug thu dhomh, 
gu'm bi iad maille rium, far 
am bheil mi ; chum gu faic 
iad mo ghlòir a thug thu 
dhomh : oir ghràdhaich thusa 
mi mun do leagadh bunaite 
an domhain. 

25 Athair chothromaich, 
cha b'aithne do'n t-saoghal 
thusa ; ach b'aithnedhomh-sa 
thu, agus thuig iad so gu'n do 
chuir thusa uait mi. 

26 Agus dh'f hoillsich mise 
t'ainm dhoibh, agus foillsich- 
idh mi e, chum gu'm bi an 
gràdh leis an do ghràdhaich 
thu mise, annta-san, agus 
mise annta. 

CAIB. XVIII. 

1 Bhrath Iudas losa, 6 Thuit na 
maoir air an talamh. 10 Ghearr 
Peadar cluais Mhalchuis dheth. 
12 Ghlac na maoir Iosa, ugus thug 
iad gu Annas agus Caiaphas e. 
15 Aicheadh Pheadair. 

' ATUAIIl a labhair Iosa na 
x ^ briathra so, chaidh e 
maille ' r'a dheisciobluibh 
thairis air sruth Chedroin, far 
an robh lios, anns an deach- 
aidh e fèin agus a dheisciob- XVIIL 

2 Agus b'aithne do ludas, 
a bhrath esan, an t-àit : oir 
thàinig Iosa gu tric an sin 
maille r'a dheisciobluibh. 

3 An sin, air do Iudas buidh - 
eann agus maoir fhaotainn o 
na h-àrd-shagairt agus na 
Phairisich, thànig e do'n àit 
sin le leusaibh, agus lòchran- 
aibh, agus armaibh. 

4 TJime sin air do Iosa fios 
a bhi aige air na h-uile nith- 
ibh a bha gu teachd air, 
chaidh e mach, agus thubh- 
airt e riu, Cò tha sibh ag 
iarraidh 1 

5 Fhreagair iadsan e, Iosa 
o Nasaret, Thubhairt Iosa riu, 
Is mise e, Agus sheas mar 
an ceudna Iudas, a bhrath 
esan, maille riu. 

6 An sin co luath 's a 
thubhairt e riu, Is mise e, 
chaidh iad air an ais, agus 
thuit iad air an làr. 

7 An sin dh'fheòraich e 
dliiubh a rìs, Cò tha sibh ag 
iarraidh 1 Thubhairt iadsan, 
Iosa o Nasaret. 

8 Fhreagair Iosa, Thubh- 
airt mi ribh gur mise e. 
Uime sin ma's mise tha sibh 
ag iarraidh, leigibh leo sin 
falbh : 

9 Chum gu'n coimhlion- 
tadh am focal a labhair e, An 
dream a thug thu dhomh, cha 
do chaill mi aon diubh. 

10 An sin air do Shimon 
Peadar claidheamh a bhi aige, 
tharruing se e, agus bhuail è 
òglach an àrd-shagairt, agus 
ghearr e a' chluas dheas deth. ; 
Agus b'e ainm an òglaich 
Malchus. 

^ 11 An sin thubhairt Iosa 
ri Peadar, Cuir do chlaidh- 
eamh san truaill : an cupan 
a thug m' Athair dhomh-sa t 
nach òl mi e * EOIN XVIII. 12 An sin mg a' bhuidh- 
eann, agus an eeannard, agus 
maoir nan Iudhach air Iosa, 
agus cheangail iad e, 

13 Agus thug iad leo e air 
tùs gu Annas ; (oir b'esan 
athair-cèile Chaiaphais, a bha 
'na àrd-shagart air a' bhliadh- 
na sin.) 

14 A nis Ve Caiaphas a 
thug comhairle do na h-Iudh- 
aich, gu'm b'iomchuidh gu'm 
faigheadh aon duine bàs air 
son an t-sluaigh. 

15 Agus lean Simon Peadar 
agus deisciobul eile Iosa. 

I B'aithne do'n àrd-shagart an 
' deisciobul sin, agus chaidh e 
steach maille ri Iosa do chùirt 
] an àrd-shagairt. 

16 Ach sheas Peadar aig 
andorusanlethmuigh. Uime 
sin, chaidh an deisciobul sin 
eile a b'aithne do'n àrd-shag- 
art a mach, agus labhair e ris 
a' bhan-dorsair, agus thug e 
Peadar a steach. 

17 An sin thubhairt a' 
| bhanoglach a bha gleidheadh 

an doruis ri Peadar, Nach 
ann do dheisciobluibh an 
duine so thusa mar an ceud- 
na? thubhairt esan, Cha'n 
j ann. 

18 Agus bha na seirbhisich 
|! agus na maoir 'nan seasamh, 
I j air dhoibh teine guail a chur 

I suas, oir bha'm fuachd ann, 

II agus bha iad 'gan garadh fèin : 
|| agus bha Peadar 'na sheasamh 
i maille riu, agus 'ga gharadh 
l fèin. 

I 19 An sin dh'fhiosraich an 
lit-àrd -shagart do losa mu 

I thimchioll a dheisciobul, agus 
l|mu thimchioll a theagaisg. 

I I 20 Fhreagair Iosa e, Labh- 
i jair mise gu follaiseach 1 ris an t-saoghal ; theagaisg mi a 
ghnàth anns an t-sionagog. 
agus anns an teampull, far 
am bheil na h-Iudhaich a' 
cruinneachadh as gach àit ; 
agus am folach cha do labhair 
mi ni air bith. 

21 C'ar son a ta thu fios- 
rachadh dhiom-sa? Fiosraicli 
dhiubh-san a chuala, ciod à 
thubhairt mi riu : feuch, a ta 
f hios aca-san ciod a thubhaii t 
mi. 

22 Agus an uair a thubh- 
airt e na nithe so, bhuail aon 
do na maoraibh, a bha 'na 
sheasamh a làthair, a bhas 
air Iosa, ag ràdh, An ann 
mar so a fhreagras tu an t- 
àrd- shagart ? 

23 Fhreagair Iosa e, Ma 
labhair mi gu h-olc, dean 
fianuis air an olc : ach ma's 
ann gu maith, c'ar son a ta 
thu ga m' bhualadh ? 

24 (A nis chuir Annas e 
ceangailte gu Caiaphas an t- 
àrd-shagart.) 

25 Agus bha Simon Peadar 
'na sheasamh agus 'ga ghar- 
adh : Uime sin thubhairt iad 
ris, Nach aon d'a dheisciob- 
luibh thusa mar an ceudna'l 
Dh'àicheadh esan, agus 
thubhairt e, cha mhi. 

26 Thubhairt aon do 
sheirbhisich an àrd-shagairt, 
(caraid do'n fhear do'n 
ghearr Peadar a chluas,) 
Nach faca mise thu san lios 
maille ris? 

27 An sin dh'àicheadh 
Peadar a rìs, agus air ball 
ghoir an coileach. 

28 An sin thug ìad Iosa o 
Chaiaphas gu àit a' bhreitli- 
eanais : agus b'i mhaduinn a 
bh'ann, agus cha deachaidli 
iad fèin do àit a' bhreithean- 
ais, chum nach biodh iad air EOIN 

an salachadh ; ach gu'n ith- 
eadh iad a' chàisg. 

29 An sin chaidh Pilat a 
mach d'an ionnsuidh-san, a- 
gus thubhairt e, Ciod a' chas- 
aid a tha sibh a' toirt an agh- 
aidh an duine so ì 

30 Fhreagair iadsan agus 
thubhairt iad ris, Mur b'f hear 
droch-bheirt e, cha tugamaid 
thairis dhuitse e. 

31 An sin thubhairt Pilat 
riu, Gabhaibh-sa e, agus thug- 
aibh breth air a rèir bhur 
lagha fèin. An sin thubhairt 
na h-Iudhaich ris, Cha'n 'eil 
e ceaduichte dhuinne neach 
air bith a chur gu bàs : 

32 Chum gu'm biodh focal 
losa air a choimhlionadh, a 
labhair e, a' ciallachadh ciod 
a ghnè bàis a bha e gu f haot- 
ainn. 

33 An sin chaidh Pilat a 
steach a rìs do àit a' bhreith- 
eanais, agus ghairm e Iosa, 
agus thubhairt e ris, An tusa 
Righ nan Iudhach? 

34 Fhreagair Iosa e, Am 
bheil thu ag ràdh so uait fèin, 
no an d'innis daoiìie eile dhuit 
e mu m' thimchioll-sa ì 

35 Fhreagair Pilat, An 
ludhach mise? Thug do 
chinneach fèin, agus na h- 
àrd-shagairt thairis dhomh-sa 
thu : ciod a rinn thu ì 

36 Fhreagair Iosa, Cha'n 
ann do'n t-saoghal so tha mo 
rìoghachd-sa: nam b'ann 
do'n t-saoghal so bhiodh mo 
rìoghachd, dheanadh mo 
sheirbhisich cogadh, chum 
nach tugtadh thairis do na h- 
ludhaich mi : ach a nis 
cha'n ann o so a ta mo 
rìoghachd. 

37 Air an aobhar sin thubh- 1 nile [a rìs.'] 

212 XIX. 

airt Pilat ris, An righ thu 
ma seadh? Fhreagair Iosa, 
Thubhairt thusa gur righ mi. 
'S ann chum na crìche so a 
rugadh mi, agus chum na 
crìche so thàinig mi do'n t- 
saoghal, chum gu'n deanainn 
fianuis do'n fhìrinn* Gach j 
neach a ta air taobh na fìrinn, 
èisdidh e ri m' 2;huth-sa. 

38 _ Thubhairt Pilat ris, 
Ciod i an fhìrinn? Agus air 
dha so a ràdh, chaidh e mach 
a rìs chum nan Iudhach, 
agus thubhairt e riu, Cha'n 
'eil mise a' faotainn coire air 
bith ann. 

39 Ach a ta gnàth agaibh- 
sa, gu'n leiginn as duine 
dhuibh air a' chàisg : uìme 
sin an àill leibh mi a leigeadh 
righ nan Iudhach fa sgaoil 
duibh? 

40 An sin ghlaodh iadsan 
uile 1 , ag ràdh, Cha'n e an j 
duine so, ach Barabas. A nis 
b'fhear-reubainn Barabas. 

CAIB. XIX. 

lChaidh Criosd a sgiùrsadh. a chrùn- 
adh le droighinn,agns a bhiialadh. 
4 Bha Pilat togarrach a leigeadh\\ 
fa sgaoil, ach air dha bhi air aom- \ 
adh le gàraich nun Iudhach, thvg\ 
e thairis e gu bhi air a cheusadh. 
23 Thilg iad croinn air 'eudach. 

AN sin air an aobhar sin 
ghlac Pilat Iosa, agus 
sgiùrs se e. 

2 Agus dh'f high na saighd-l j 
earan crùn droighinn, agusf 
chuir iad air a cheann e, aguf 
chuir iad falluinn phurpuir ; 
uime, 

3 Agus thubhairt iadj 
Fàilte ort, a righ nan Iudh j 
ach ! agus bhuail iad le'n 
basaibh e. j 

4 An sin chaidh Pilat sj 
mach a rìs, agus thubhairt ij 

— " 

2 choratir. EOIN 

riu, Feuch, a ta mise 'ga 
thoirt a mach do 'ur n-ionn- 
suidh, chum gu'm bi flos 
agaibh nach 'eil mise faotainn 
coire sam bith ann. 

5 An sin thàinig Iosa 
rnach, agus an crùn droigh- 
inn air, agus an fhalluinn 
phurpuir uime. Agus thubh- 
airt Pilat riu, Feuch an 
duine J 

6 Uime sm, an uair a 
chunnaic na h - àrd - shagairt 
agus na maoir e, ghlaodh 
iad, ag ràdh, Ceus e, ceus e. 
Thubhairt Pilat riu, Gabh- 
aibh-sa e, agus ceusaibh e: 
oir cha'n 'eil mise a' faotainn 
coire sam bith ann. 

! 7 Fhreagair na h-Iudhaich 
H Tha lagh againne, agus a 
reir ar lagha-ne is còir a chur 
ìgu bàs, air son gu'n d'rinn e 
,Mac Dhè dheth fèin. 
I 8 Uime sin an uair a chuala 
Pilat a' chainnt sin, bu mhòid 
a bha dh'eagal air ; 
I 9 Agus chaidh e steach a 
jrìs do ait a' bhreitheanais, 
igus thubhairt e ri Iosa, Cia 
is duit? ach cha d'thug Iosa 
ì'reagradh air. 

10 An sin thubhairt Pilat 
tl 'is, Nach labhair thu riumsa? 
j pach 'eil fhios agad gu bheil 
fpumhachd agam-sado cheus- 
Ljidh, agus gu bheil cumhachd 
'igam do chur fa sgaoil ì 
I 11 Fhreagair Iosa, Cha 
ij)hiodh cumhachd air bith 
{.jigad a'm' aghaidh-sa, mur 
] ugtadh dhuit o'n àird e ; air 
liun aobhar sin an ti a thug 
I nise thairis dhuit, tha aige- 
j | an am peacadh a's mò. 
j 12 Agus o sin suas dh'iarr 
f rilat a chur fa s^aoil : ach 
ijhlaodh na Iudhaich, ag 
I ,àdh, Ma leigeas tu am fear 
lìo fa sgaoil, cha charaid do 
213 XIX. 

Cheasar thu : ge b'e neach 
a ta 'ga dheanamh fèin 'nu 
righ, tha e labhairt an aghaidh 
Cheasair. 

13 Uime sin, an uair^ a 
chuala Pilat a' chainnt sin, 
thug e mach Iosa, agus shuidh 
e air a' chaithir-bhreitheanais, 
anns an ionad ris an abrar an 
Leac - ùrlar, ach anns an 
Eabhra 1 , Gabata. 

14 Agus b'e là ulluchaidh 
na càisge e, agus mu thjm- 
chioll na seathadh uaire : 
agus thubhairt e ris na h- 
Iudhaich, Feuch bhur righ ! 

15 Ach ghlaodh iadsan a 
mach, Beir uainn, beir uainn, 
ceus e. Thubhairt Pilat riu, 
An ceus mi bhur righ-sa '? 
Fhreagair na h-àrd-shagairt, 
Cha'n 'eil righ againne ach 
Ceasar. 

16 An sin air an aobhar 
sin thug e thairis dhoibh e, 
gu bhi air a cheusadh. Agus 
ghlac iad Iosa, agus thug ìad 
leo e. 

17 Agus chaidh e mach, a' 
giùlan a chrann - ceusaidh , 
do'n ionad d'an goirear àit a" 
chloiginn, d'an ainm san 
Eabhra, Golgota. 

18 An sin cheus iad e, 
agus dithis eile maille ris, 
fear air gach taobh, agus Iosa 
sa' mheadhon. 

19 Agus sgrìobh Pilat mar 
an ceudna tiodal, agus chuir 
e air a' chrann-cheusaidh e. 
Agus b'e an sgrìobhadh, 
IOSA O NASAKET RIGH 
NAN ITJDHACH. 

20 Uime sin, leugh mòran 
do na h-Iudhaich an tiodal 
so : oir bha'n t-àit anns an 
do cheusadh Iosa fagus do'n 
bhaile : agus bha an sgrìobh- i Eabhruis, EOIN XIX. adh an Kabhra, an Greugais, 
agus ar* Laidin. 

21 An sin thubhairt àrd- 
shagairt nan Iudhach ri Pilat, 
Na sgrìobh, Kigh nan Iudh- 
ach ; ach gu'n dubhairt e 
fèin, Is mi righ nan Iudhach. 

22 Fhreagair Pilat, An ni 
a sgrìobh mi, sgrìobh mi e. 

23 An sin an uair a cheus 
na saighdearan Iosa, ghlac 
iad a thrusgan, (agusrinniad 
ceithir earrannan, earrann do 
gach saighdear,) agusa chòta 
mar an ceudna : agus bha'n 
còta gun fhuaigheal, air 
fhigheadh o bhràigh sios gu 
h-iomlan. 

24 Thubhairt iad uime sin 
eatorra fein, Na reubamaid e, 
ach tilgeamaid croinn air, cò 
aig a bhitheas e : chum gu'n 
coimhliontadh an sgriobtuir, 
a ta 'g ràdh, Roinn iacl mo 
thrusgan eatorra, agus thilg 
iad croinn air mo bhrat. Air 
an aobhar sin, rinn na saighd- 
earan na nithe so. 

25 A nis sheas làimh ri 
crann - ceusaidh Iosa, a 
mhàthair, agus piuthar a 
mhàthar, Muire bean Chleo- 
phais, agus Muire Magdalen. 

26 Uime sin, an uair a 
chunnaic Iosa a mhàthair, 
agus an deisciobul a b'ion- 
mhuinn leis 'na sheasamh a 
làthair, thubhairte r'amhàth- 
air, A bhean, feuch do mhac ! 

27 An sin thubhairt e ris 
an deisciobul, Feuch do 
mhàthair! Agus o'n àm sin 
a mach thug an deisciobul 
sin leis i d'a thigh fèin. 

28 An dèigh so, air do losa 
fios a bhi aige gu'n robh na 
h-uile nithe a nis air an 
crìochnachadh, chum gu'n 
coimhliontadh an sgriobtuir, 
thubhaht e, Tha tart orm. 

214 29 A nis bha an sin soith- 
each làn do fhìon geur : agus 
air dhoibh-san spong a lìon- 
adh do'n f hìon gheur, agus a 
chur air hisop, shin iad chum 
a bheoil e. 

30 An sin an uair a ghabh 
Iosa am fìon geur, thubhairt 
e, Tha e crìochnaichte : agus j 
air cromadh a chinn da, thug 

e suas a spiorad. 

31 An sin chum nach fan- 
adh na cuirp air a' chrann- 
cheusaidli air an t-sàbaid, a 
chionn gu'm b'e là an ull- 
uchaidh a bha ann, (oir bu 
là mòr an là sàbaid sin,) 
dh'iarr na h-Iudhaich air 
Pilat gu'n rachadh an luirgne j 
a bhriseadh, agus gu'n tug- ] 
tadh air falbh iad. 

32 An sin thàinig nasaighd- 
earan, agus bhris iad luirgne 
a' cheud fhir, agus luirgne 
an fhir eile, cheusadh maille 
ris. 

33 Ach air dhoibh teachd 
chum losa, an uair a chunn- 
aic iad gu'n robh e cheana; 
marbh, cha do bhris iad a 
luirgne-san. 

34 Ach lot fear do na 
saighdearaibh a thaobh le 
sleagh, agus air ball thàinig 
a mach fuil agus uisge. 

35 Agus thug an ti a 
chunnaic sin fìanuis, agus as 
ta 'f hianuis fìrinneach : agus 
a ta fhios aige gu bheil e 
laì)hairt na fìrinn, chum gu'r 
creideadh sibhse. 

36 Oir rinneadh na nith( 
so chum gu'n coimhliontadl] 
an sgriobtuir, Cha bhriseai 
cnàimh dheth. 

37 Agus a rìs a ta sgriobtui j 
eile ag ràdh, Amhaircidh iact 
airsan a lot iad 1 . j i shàth iad trohnhe. EOIN XX. 38 'Na dhèigh so, dh'iarr 
loseph o Arimatea, (a bha 
'na dheisciobul aig Iosa, ach 
am folach air eagal nan ludh- 
ach,) air Pilat comas corp 
Iosa a thoirt leis : agus leig 
Pilat sin leis. Thàinig e air 
an aobhar sin, agus thug e 
leis corp Iosa. 

39 Thàinig mar an ceudna 
Nicodemus, (a thàinig air tùs 
gu Iosa san oidhche,) agus 
thug e leis mu thimchioll ceud 
pund do mhirr agus do aloes 
air am measgadh feadh a 
chèile. 

40 An sin ghabh iad corp 
tosa, agus cheangail 1 iad 

ann an lìon-eudaichibh, 
tnaille ris an spìosraidh 2 , mar 
,s gnàth leis na h-Iudhaich 
idhlac a dheanamh 3 . 

41 A nis bha lios anns an 
ìit an do cheusadh e; agus 
mns an lios uaigh nuadh, 
inns nach do chuireadh aon 
luine riamh. 

42 Air an aobhar sm, air 
on ulluchaidh càisge nan 
Aidhach, do bhrìgh gu'n robh 
.n uaigh am fagus chuir iad 
osa an sin. 

CAIB. XX. 

Thàinig Muire chnmna h-uaìghe; 
3 ùgus Peadar agus Eoin, agus 
iad gun f hios aca air aiseiiigh 
Chriosd. 14 Dlifhoillsicheadh 
Criosd do Mhuire Magdalen, 19 
agus d'a dheisciohluihh. 1A Mi- 
chreidimh agus aidmheil Thomais. 

\IR a' cheud là do'n t- 
seachduin thàinig Muire 
lagdalen gu moch, agus an 
2 orchadas fathast ann, chum 
a h-uaighe, agus chunnaic 
a' chlach air a togail o'n 
aigh. 

2 Ruith i an sin, agus 1 phaisg. 
matlle ris na bnhhihh aibhraidh, 

215 thàinig i gu Simon Peadar, 
agus gus an deisciobul eile a 
b'ionmhuinn le losa, agus 
thubhairt i riu, Thug iad leo 
an Tighearn as an uaigh, a- 
gus cha'n 'eil fhios againn 
c'àit an do chuir iad e. 

3 Uime sin chaidh Peadar 
a mach, agus an deisciobul 
sin eile, agus thàinig iad chum 
na h-uaighe. 

4 Agus ruith iad 'nan dithis 
cuideachd 4 : agus ruith an 
deisciobul eile ni bu luaithe 
na Peadar, agus thàinig e air 
tùs chum na h-uaighe. 

5 Agus air cromadh sìos 
da, chunnaic e'n lìon-eudach 
'na luidhe ; gidheadh cha 
deachaidh e steach. 

6 An sin thàinig Simon 
Peadar 'ga leantuinn, agus 
chaidh e steach do'n uaigh 5 , 
agus chunnaic e'n lìon-eud- 
ach 'na luidhe ; 

7 Agus an neapaicin a bha 
m'a cheann, cha'n ann 'na 
luidhe maille ris an lìon-eud- 
ach, ach air leth air f hilleadh 
ann an aon àit. 

8 An sin chaidh a steach 
mar an ceudna an deisciobul 
sin eile a thàinig air tùs chum 
na h-uaighe, agus chunnaic, 
agus chreid e. 

9 Oir chadothuigiad fath- 
ast an sgriobtuir, gu'm b'èigin 
gu'n èireadh esan a rìs o na 
marbhaibh. 

10 An sin dh'imich na 
deisciobuil a rìs chum an 
cuideachd fèin. 

11 Ach sheas Muire aig an 
uaigh a muigh, a' gul: agus 
ag gul di chrom i sìos, ag 
amharc a steach do'n uaigh, 

12 Agus chunnaic i dà 

3 spìosraidh chur air corp ; embalm. 
Sasg. *maraon. 6 ùit-adhlacatdh. EOIN XX. aingeal ann an culaidhibh 
geala, 'nan suidhe, fear aig 
a' cheann, agus fear aig na 
cosaibh, san àit an robh corp 
losa 'na luidhe : 

13 Agus thubhairt iadsan 
rithe, A bhean, c'ar son a ta 
thu gul ? Thubhairt i riu, Air 
son gu'n d'thug iad mo Thigh- 
earn leo, agus nach 'eil f hios 
agam c'àit an do chuir iad e. 

14 Agus an uair a thubh- 
airt i so, phill i air a h-ais, 
agus chunnaic i Iosa 'na 
sheasamh, agus cha d'aithn- 
ich i gu'm b'e Iosa bha ann. 

15 Thubhairt Iosa rithe, A 
bhean, c'ar son a ta thu gul 1 
cò tha thu 'g iarraidh? air 
saoilsinn d'ise gu'm b'e an 
garàdair a bh'ann, thubhairt 
i ris, A thighearn, ma thug 
thusa leat e, innis dhomhsa 
c'àit an do chuir thu e, agus 
bheir mise leam e. 

16 Thubhairt losa rithe, 
A Mhuire. Air tionndadh 
dh'ise, thubhairt i ris, Rab- 
boni, 'se sin r'a ràdh, A 
Mhaighstir. 

17 Thubhairt Iosa rithe, 
Na bean rium ; oir cha deach- 
aidh mi fathast suas chum 
m' Athar : ach imich chum 
mo bhràithre, agus abair riu, 
Tha mise dol suas chum m' 
Athar fèin agus bhur n- 
Athar-sa, agus chum mo Dhè 
fèin agus bhur Dè-sa. 

18 Thàinig Muire Magda- 
len agus dh'innis i do na 
deisciobluibh, gu'm fac i an 
Tighearn, agus gu'n dubh- 
airt e na nithe so rithe. 

19 Agus air teachd do'n 
fheasgar an là sin fèin, air a' 
cheud là do'n t-seachduin, 
agus na dorsa dùinte far an 
robh na deisciobuil cruinn air 
eagal nan ludhach, thàinig 

216 Iosa agus sheas e sa' mheadh- 
on, agus thubhairt e riu, Sìth 
dhuibh. 

20 Agus air dha so 9 ràdh, 
nochd e dhoibh a làmhan a- 
gus a thaobh. An sin bha 
aoibhneas air na deisciobluibh 
an uair a chunnaic iad an 
Tighearn. 

21 An sin thubhairt Iosa 
riu a rìs, Sìth dhuibh : mar a 
chuir an t- Athair uaith mise, 
mar sin a ta mise 'gur cur-sa 
uam. 

22 Agus air dha so a ràdh, 
shèid e orra, agus thubhairt e 
riu, Gabhaibh-sa an Spiorad 
naomh. 

23 Cò air bith iad d'am 
maith sibh am peacanna, tha 
iad maithte dhoibh ; agus cò 
air bith iad d'an cum sibh am 
peacanna gun am maitheadh, 
tha iad air an cumail. 

24 Ach cha robh Tomas, 
aon do'n dà f hear dheug, d'an 
goirear Didimus, maille riu, 
'nuair a thàinig Iosa. 

25 Uime sin thubhairt na 
dheisciobuil eile ris, Chunn- 
aic sinne an Tighearn. Ach 
thubhairt esan riu, Mur faic 
mise aileadh 1 nan tairngean 
'na làmhaibh, agus mur cuir 
mi mo mheur ann an aileadli 
nan tairngean, agus mur cuir j 
mi mo làmh 'na thaobh, cha 
chreid mi. 

26 Agus an ceann ochcl 
làithean 'na dhèigh sin, bhaa 
dheisciobuil a rìs a stigh, agus 
Tomas maille riu : thàinig 
Iosa, agus na dorsa dùinte, 
agus sheas e sa' mheadhon 
agus thubhairte, Sìth dhuibh 

27 'Na dhèigh sin thubh 
airt e ri Tomas, Cuir an so do 
mheur, agus feuch mo làmh * lorff, àit. EOIN XXI. an ; agus sìn an so do làmh, 
agus cuir a'm' thaobh i : agus 
na bi mi-chreideach, ach 
creideach. 

28 Agus fhreagair Tomas, 
agus thubhairt e ris, Mo 
Thighearn agus mo Dhia. 

29 Thubhairt Iosa ris, Air 
|son gu faca tu mi, aThomais, 
jchreid thu : is beannaichte 
iadsan nach faca, agus a 
chreid. 

I 30 Agus rinn losa gu f ìr- 
ij'inneach mòran do mhìorbh- 
uilibh eile am fianuis a dheis- 
Ipiobul, nach 'eil sgrìobhta 
|san leabhar so. 
;| 31 Ach tha iad so sgrìobh- 
)j:a, chum gu'n creideadh sibh 
|kur e Iosa an Criosd Mac 
Jphè, agus ag creidsinn duibh, 
lu'm biodh agaibh beatha 
piroimh 'ainm-san. 

CAIB. XXI. 

1 Dti f hoillsich Criosd e fèin a rìs 
l> d'a dheisiiobhiibh, agus dtiaith- 
t'| nicheadh leoeleis an tarrubig mlibr 
fcl èisg : 12 Ghabh e a dhinneir 
lii maiUe riu: 15 thug e sparradh do 
■f Pheadar 'uain agus a chaoraich a 
nf bhiadhadh ; 18 roimh-innis e a 
H bhàs dha. 

mk N dèigh nan nithe sin dh'- 
|ì f hoillsich losa e fèin a rìs 
| ra dheisciobluibh aig muir 
9> J'hiberiais ; agus air an dòigh 
b ) hochd se e ftin : 
3 ! 2 Bha mailìe r'a chèile Si- 
•f kon Peadar, agus Tomas 
I 'an goirear Didimus, agus 
I atanael o Chàna Ghalile, 
jyus mic vShebede, agusdithis 
' le d'a dheisciobluibh. 

3 Thubhairt Simon Peadar 
Rji, Tha mi dol a dh'iasgach. 
rlìubhairt ìadsan ris, Tha 
fi ine a' dol maille riut. Dh'- 
uich iad a mach, agus chaidh 
|il a steach doluing air ball ; agus cha do ghlac lad ni air 
bith an oidhche sin. 

4 Ach an uair a bha a' 
mhaduinn a nis air teachd, 
sheas Iosa air an tràigh 1 : 
gidheadh cha robh fhios aig 
na deisciobluibh gu'm b'e 
Iosa bha ann. 

_ 5 An sin thubhairt Iosa 
riu, A chlann, am bheil biadh 
air bith agaibh ì Fhreagair 
iadsan e, Cha'n 'eil. 

6 Agus thubhairt esan riu, 
Tilgibh an lion air an taobh 
deas do'n luing, agus gheibh 
sibh. Thilg iad uime sin, 
agus a nis chab'urrainn iad a 
tharruing air son lìonmhoir- 
eachd an èisg. 

7 Uime sin thubhairt an 
deisciobul sin, a b'ionmhuinn 
le Iosa, ri Peadar, ls e'n 
Tighearn a ta ann. A nis 
an uair a chuala Simon Pead- 
ar gur e anTighearn a bh'ann , 
cheangail e a chòt-uachd- 
air uime, (oir bha e lomn- 
ochd,) agus thilg se e fèin sa' 
mhuir. 

8 Thàinig na deisciobuil 
eile ann an luing bhig ; (oir 
cha robh iad fada o triìr, ach 
mu thimchioll dà cheud làmh- 
choille 2 ,) a J tarruing an lìn 
èisg. 

9 Uime sm an uair a thàin- 
ig iad air tìr, chunnaic iad 
grìosach an sin, agus iasg air 
a chur oirre, agus aran. 

10 Thubhairt Iosa riu, 
Thugaibh an so do'n iasg a 
ghlac sibh a nis. 

11 Chaidh Simon Peadar 
suas, agus tharruing e an lìon 
gu tìr, làn do iasgaibh mòra, 
ceud agus leth-cheud agus 
tri : agus ged bha'n uiread sin 
ann, cha do bhriseadh an lìon. 1 a' chladach. 

217 2 ban?i-!à tith. EOIN XXI. 12 Thubhairt Iosa riu, 
Thigibh, gabhaibh bhur dìnn- 
eir. Agus cha robh a chridhe 1 
aig a h-aon do na deisciob- 
luibh fheòraich dheth, Cò 
thusa? oir dh'aithnich iad 
gur e an Tighearn a bha ann. 

13 An sin thàinig Iosa, 
agus ghlac e aran, agus thug 
e dhoibh e, agus iasg mar an 
ceudna. . . 

14 Is i so a nis an treas 
uair a nochd Iosa e fèin d'a 
dheisciobluibh, an dèigh dha 
èirigh o na marbhaibh. 

15 An sin an dèigh dhoibh 
an dìnneir a ghabhail, thubh- 
airt Iosa ri Simon Peadar, A 
Shimoin mhic lonais, am bheil 
barrachd gràidh agad dhomh- 
sa orra sin ì Thubhairt e ris, 
Tha, a Thighearn ; tha fìos 
agad gur toigh leam thu. 
Thubhairt e ris, Beathaich 
m' uain. 

16 Thubhairt e ris a rìs an 
dara uair, A Shimoin mhic 
Ionais, an toigh leat mise? 
Thubhairt e ris, Seadh, a 
Thighearn ; tha flos agad gur 
toigh leam thu. Thubhairt e 
rìs, Beathaich mo chaoraicli 2 . 

17 Thubhairt e ris an treas 
uair, A Shimoin mhic Ionais, 
an toigh leat mise? Bha 
Peadar doilich a chionn gu'n 
dubhairt e ris an treas uair, 
An toigh leat mise? Agus 
thubhairt e ris, A Thighearn, 
is aithne dhuit na h-uile nithe : 
tha f hios agad gur toigh leam 
thu. Thubhairt Iosa ris, 
Beathaich mo chaoraich. 

18 Gu deimhin deimhin a 
ta mi ag ràdh riut, an uair a 
bha thu òg, chrioslaich thu 
thu fèin, agus dh'imich thu an 
aobh bu mhiann leat : ach an uair abhios tu aosmhor, sìnidh 
tu mach do làmhan, agus 
crioslaichidh neach eile thu. 
agus bheir e thu an taobh 
nach àill leat. 

19 So thubhairt e, a' ciall- 
achadh ciod a' ghnè bàis leis 
an tugadh e glòir do Dhia. 
Agus air dha so a ràdh, 
thubhairt e ris, Lean mise. 
. 20 An sin air do Pheadar 
tionndadh, chunnaic e an 
deisciobul a b'ionmhuinn le 
Iosa, a' leantuinn ; an ti mar 
an ceudna a luidh air uchd 
Iosa air a shuipeir, agus a 
thubhairt ris, A Thighearn, 
cò e a bhrathas thu 'i 

21 Air do Pheadar esan 
f haicinn, thubhairt e ri Iosa, 
A Thìghearn, ciod a ni ara 
fear so ì 

\ 22 Thubhairt Iosa ris, Ma s 
àill leam-sa e dh'fhantuinn 
gus an tig mi, ciod e sin duitse ! 
Lean thusa mise. 

23 Uime sin chaidh an 
ràdh so mach am measg nam 
bràithre, nach faigheadh an 
deisciobul sin bàs : gidheadh 
cha dubhairt Iosa ris, nach 
faigheadh e bàs : ach, Ma's 
i mo thoil-sa e dh'f hantuinn 
gus an tig mi, ciod e sin 
duitse ì 

24 Is e so an deisciobul a 
ta deanamh fianuis air na 
nithibh so, agus a sgrìobh na 
nithe so : agus a ta f hios 
againne gu bheil 'fhianuis 
f ìor. 

25 Agus a ta mar an ceucìna 
mòran àb nithibh eile a rinn 
Iosa, agus nam biodh iad uile 
sgrìobhta, is i mo bharail nach 
cumadh an saoghal fèin na 
rachadh a sgrìobhadh do 
leabhraichibh. Amen. 1 mhimich. 
218 2 !>i (Tardhaire air tno chaoraich. GNIOMHARA NAN ABSTOL. CAIB. I. 

J Dol suas Tosa gu nèamh. 10 An 
dèigh a dìiol suas thug dù aingeal 
rabhadh do na h-abstolaibh iad a 
d/iimeuchd rompa, agus a shoc- 
rachadh an inntiun air 'atlt- 
theachd-san: 12 a rèir siu phill 
tad, agus rinu iad urnuigh, agus 
thagh iud Matias 'na Abstol an 
ait ludais. 

T) INN mi an ceud leabhar, 
a Theophiluis, mu thim- 
chioll nan uile nithe a thòis- 
ich 1 Iosa air a dheanamh 
agus a theagasg. 

2 Gus an là an do thogadh 
suas e, an dèigh dha, troimh 
an Spiorad Naomh, àitheant- 
an a thoirt do na h-abstoìaibh 
a thagh e : 

3 D'an d'rinn e mar an 
ceudna e fèin a nochdadh 
beò an dèigh 'fhulangais, le 
mòran do chomharaibh f ìrinn- 
each, air dha bhi air f haicinn 
leo feadh dhà fhichead là, 
agus e labhairt mu na nithibh 
sin a bhuineadh do rìoghachd 
Dhè : 

4 Agus air dha bhi maille 
riu, dh'àithn e dhoibh gun 
iad a dhol o lerusalem, ach 
feitheamh ri gealladh an 
Athar, ars' esan, a chuala sibh 
uamsa. 

5 Oir bhaist Eoin gu 
deimhin le uisge : ach baist- 
ear sibhse leis an Spiorad 
naomh, air bheag do làithibh 
an dèigh so. 

6 Uime sin an uair a 
:hruinnich iad an ceann a 
:hèile, dh'f heòraich iad deth, • thinnyisgnin . 

219 ag ràdh, A Thighearn, an 
aisig thu san àm so an rìogh- 
achd do Israel ì 

7 Ach thubhairt esan riu, 
Cha bhuin e dhuibh-sa fìos 
nan aimsir no nan àm f haot- 
ainn, a chuir an t-Athair 'na 

! chumhachd fèin. 

8 Ach gheibh sibhse cumh- 
achd an uair a thig an Spiorad 
naomh oirbh : agus bithidh 
sibh 'nur fianuisibh dhomh-sa, 
araon ann an Ierusalem, agus 
ann an Iudea uile, agus ann 
an Samaria, agus gu iomall 
na talmhainn. 

9 Agus an uair a thubhairt 
e na nithe so, thogadh suas 
e, agus iadsan 'ga f haicinn ; 
agus thug neul as an seall- 
adh e. 

10 Agus am feadh a bha 
iadsan a' geur-amharc gu 
nèamh, agus esan a' dol suas, 
feuch, sheas dithis fhear 
làimh riu ann an eudach 
geal , 

11 Agus thubhairt iad, 
Fheara Ghalile, c'ar son a ta 
sibh 'nur seasamh ag amharc 
gu nèamh] An t-losa so a 
thogadh suas uaibh gu nèamh , 
is amhuil sin a thig e, mar a 
chunnaic sibh e a' dol gu 
nèamh. 

12 An sin phill iad gu le- 
rusalem, o'n t-sliabh ris an 
abrar s/iaò/i nam crann-oladh, 
a tha'm fagus do lerusalem, 
astar là sàbaid as. 

13 Agus an uair a thàinig 
iad a stigh, chaidh iad suas 
do sheòmar uachdarach, far GNIOMHAHA II. an robli a' fantuinn Peadar, 
agus Seumas, agus Eoin, a- 
gus Aindreas, Philip, agus 
Tomas, Bartolomeus, agus 
Mata, Seumas mac Alpheuis, 
agus Simon Selotes, agus 
ludas bràthair Sheumais. 

14 Bhuanaich iad so uile a 
dh'aon inntinn ann an urn- 
uigh, [agus an guidhe,] maille 
ris na mnaibh, agus Muire 
màthair Iosa, agus maille r'a 
bhràithribh. 

15 Agus anns na làithibh 
sin dh' èirich Peadar ann am 
meadhon nan deisciobul, a- 
.^us thubhairt e, (b'e àireamh 
nan ainm a bha làthair, mu 
thimchioll ceud agus fìch- 
ead,) 

16 Fheara agus a bhràithre, 
b'èigin an sgriobtuir so bhi 
air a choimhlionadh, a roimh- 
labhair an Spiorad naomh le 
beul Dhaibhidh timchioll Iu- 
dais, a bha 'na cheann-iùil 1 
aca-san a ghlac Iosa. 

17 Oir bha e air àìreamh 
maille ruinne, agus f huair e 
cuibhrionn do'n f hrithealadh 
so. 

18 A nis cheannaich am 
fear so fearann le duais na h- 
eucorach; agus air dha tuit- 
eam sìos air 'aghaidh 2 , sgàin 
e sa' mheadhon, agus bhràchd 
a mhionach uile mach. 

19 Agus rinneadh so aitli- 
nichte do luchd-àiteachaidh 
lerusaleim uile ; air chor as 
gu'n abrar ris an f hearann sin 
'nan cainnt fèin, Aceldama, 
sin ri ràdh, Fearann fola. 

20 Oir a ta e sgrìobhta ann 
an leabhar nan Salm, Biodh 
'àite-còmhnuidh 'na f hàsach, 
agus na gabhadh neach sam bith tàmhann: agus, Glacadh 
neach eile a dhreuchd 3 . 

21 Air an aobhar sin, is 
còir aon do na daoinibh sin a 
bha maille ruinne, rè na h- 
aimsir sin nile anns an deacìi- 
aidh an Tighearn Iosa steacli 
agus a mach 'nar measg-ne, 

22 A' tòiseachadh o bhaist- 
eadh Eoin, gus an là an do 
thogadh suas uainn e, bhi air 
a dheanamh 'na f hianuis air 
'aiseirigh-san maille ruinne. 

23 Agus shonraich iad 
dithis, Ioseph ris an abrar 
Barsabas, d'am bu cho-ainm 
lustus, agus Matias. 

24 Agus rinn iad urnuigh, 
agus thubhairt iad, Thusa a 
Thighearn, d'an aithne cridh- 
eacha nan uile dhaoine, foill- 
sich cò do'n dithis so a thagh 
thu, 

25 A ghabhail cuibhrinn 
do'n fhrithealadh agus do'n 
abstolachd so, o'n do thuit 
Iudas le seacharan 4 , gu dol 
d'a àit fèin. 

26 Agus thilg iad an 
crannchur; agus thuit an 
crannchur air Matias ; agus 
bha e air àireamh maille ris 
an aon abstol deug. 

CAIB. II. 

1 XAonadh na h-ahstoil leis an 
Spiorad nao?nh, agus lahhair iad 
iomadh gnt cainnte ; 7 ghahh cvid 
iongantas riu, agus Hnn cuid eile 
fanoid orra : 14 Nochd Peadar 
gu?n do lahhair na h-ahstoil le 
cumhachd an Spioraid naoimh, 

A GUS an uair a thàinig là 
_ na cuingis 5 , bha iad gu 
lèir a dh'aon inntinn ann an 
aon àit. 

2 Agus thàinig gu h-obann 
toirm o nèamh, mar shèideadh 
gaoithe ro thrèin, agus lìon ; eliti - 
U 

febii 1 threòruiche. * an comhair « 4 a dh\fhàg ludas. 6 an vair a 
chi?m. 3 oifia. choimhlionadh là na cuingis. 

220 GNIOMHARA II. an tigh uile far an robh iad 
'nan suidhe. 

3 Agus dh'f hoillsicheadh 
dhoibh teanganna sgoilte, mar 
do theine, agus shuiclh e air 
gach aon diubh fa leth : 

4 Agus lìonadh iad uile 
leis an Spiorad naomh, agus 
thòisich iad air labhairt le 
teangaibh eile, a reir mar a 
thug an Spiorad comas labh- 
airt dhoibh. 

5 Agus bha a' gabhail 
còmhnuidh ann anlerusalem, 
Iudhaich, daoine cràbhach, 
do gach uile chinneach fo 
nèamh. 

6 A nis, an uair a sgaoil- 
eadh an t-iomradh so, thàinig 
an sluagh an ceann a chèile, 
agus bha iad fo amhluadh, 
do bhrìgh gu'n cuala gach 
aon iad a' labhairt 'nan càn- 
ain 1 fèin. 

7 Agus bha iad uile fo 
uamhas agus ghabh iad iong- 
antas, ag ràdh r'a chèile, 
Feuch, nach Galilèich iad 
sin uile a ta labhairt? 

8 Agus cionnus a ta sinne 
'gan cluinntinn gach aon 'nar 
cànain fèin, anns an d'rugadh 
sinn? 

9 Partaich, agus Medich, 
agus Elamaich, agus luchd- 
àiteachaidh Mhesopotamia, 
ludea, agus Chapadocia, 
Phontuis, agus Asia, 

10 Phrigia, agus Pham- 
philia, na h - Eiphit, agus 
chrìoch na Libia timchioll 
Chirene, agus coigrich o'n 
Ròimh, Iudhaich agus Pros- 
elitich 2 , 

11 Muinntir Chrete, agus 
Arabia, tha sinn 'gan cluinn- 1 cainnt. 2 i, e . Geintilich 

c dh' ' iompaicheadh gu crcidimh nan 
Iudhach, 

221 tinn a' labhairt 'nar teang- 
aibh fèin gnìomhara mòralach 
Dhè. 

12 Agus bha iad uile fo 
uamhas, agus ann an ioma- 
chomhairle, ag ladh gach aon 
r'a chèile, Ciod is ciall da 

so ? 

13 Ach thubhairt dream 
eile a' fanoid, Tha na daoine 
so làn do f hìon ùr. 

14 Ach air seasamh do 
Pheadar maille ris an aon 
fhear deug, thog e a ghuth, 
agus thubhairt e riu, Pheara 
Iudea, agus sibhse uile a 
luchd - àiteachaidh Ierusa- 
leim, biodh fios so agaibh, 
agus èisdibh ri m' bhriath- 
raibh-sa : 

15 Oir cha 'n eil iad so air 
mhisg, mar a ta sibhse a' 
meas, oir is i an treas uair 
do'n là 3 a ta ann. 

16 Ach is e so an ni a 
chaidh labhairt leis an f hàidh 
Ioel: 

17 Agus tarlaidh 4 anns na 
làithibh deireannach, (arsa 
Dia,) dòirtidh mise do m' 
Spiorad air gach uile f heoiì ; 
agus ni bhur mic agus bhur 
nigheana fàidheadaireachd, 
agus chi bhur n - òganaich 
seallanna, agus bruadaraidh 
bhur seann daoine bruad- 
aran 5 : 

18 Agus dòirtidh mise air 
m'òglaich, agus air mo bhan- 
oglaich do m' Spiorad anns 
na làithibh sin ; agus ni iad 
fàidheadaireachd : 

19 Agus nochdaidh mise 
iongantais anns na nèamh- 
aibh shuas, agus comharan 
air an talamh shìos ; fuil, a- 3 i. e. an naolh dìi uair roimh 
mheadhon-là. m 4 tachairidh. 
\ 5 chi bhur seann àaoine aislingean 
H GNIOMHARA II. gus teine, agus duibh-neul 
deataich. 

20 Iompaichear a' ghrian 
gu dorchadas, agus a' gheal- 
ach gu fuil, mun tig là mòr 
agus comharaichte sin an 
Tighearna : 

21 Agus tarlaidh, ge b'e 
neach a ghairmeas air ainm 
an Tighearna, gu'n tèarnar e. 

m 22 Fheara Israeil, èisdibh 
ris na briathraibh so ; Iosa o 
Nasaret, duine a dhearbhadh 
leDia'nurmeasg-sa, lecumh- 
achdaibh agus le mìorbhuilibh 
agus le comharaibh, a rinn 
Dia leis-san 'nur meadhon-sa, 
mar a ta f hios agaibh fèin ; 

23 An duine so, athugadh 
thairis le comhairle chinntich 
agus roimh-eòlas Dè, ghlac 
sibhse, agus le làmhaibh 
dhroch dhaoine 1 cheus agus 
mharbh sibh e 2 : 

24 Neach a thog Dia suas, 
air dha piantan 3 a' bhàis 
f huasgladh ; do bhrìgh nach 
robh e'n comas gu'n cumtadh 
esan leis : 

25 Oir thubhairt Daibhidh 
m'a thimchioll, Chunnaic 
mi an Tighearn romham a 
ghnàth ; oir a ta e aig mo 
dheas làimh, chum nach 
gluaisteadh mi. 

26 Air an aobhar so rinn 
mo chridhe gairdeachas, agus 
rinnmotheangadh aoibhneas: 
tuilleadh fòs, gabhaidh m' 
fheoil còmhnuidh f hoisneach 
ann an dòchas 4 : 

27 Do bhrìgh nach fàg thu 
m'anam shìos ann an ifrinn 5 , 
ni mò a dh'f huilingeas tu do 
d' naomh Aon fèin gu faic e 
truaillidheachd. 

28 Dh'f hoillsich thu dhomh- ' le làmhan aingidh. 2 'nuair a 
rii\n sibh fanoid air, mharbh sihh e. 
3 cuihhreach, hoinn. 

222 sa slighean na beatha ; lìon- 
aidh tu mi do shubhachas le 
d' ghnùis. 

29 Fheara agus a bhràithre, 
leigibh leam-sa labhairt gu 
dàna ribh mu'n phrìomh- 
athair Daibhidh, araon gu'n 
d'fhuair e bàs, agus gu'n d'- 
adhlaiceadh e, agus gu bheiì 
'uaigh maille ruinne gus an 
là an diugh : 

30 Air an aobhar sin air 
dha bhi 'na fhàidh, agusfios- 
rach gu'n do mhionnaich Dia 
le mionnaibh dha, do thoradli 
a leasraidh, a rèir na feòla, 
gu togadh e suas Criosd, gu 
suidhe 6 air a righ-chaithir- 
san. 

31 Air dhasan so a roimh- 
fhaicinn, labhair e muaiseir- 
igh Chriosd, nach d'fhàgadh 
'anam ann an ifrinn 7 , agus 
nach fac 'fheoil truaillidh- 
eachd. 

32 An t-Iosa so thog Dia 
suas, air am bheil sinne uile 
'nar fianuisibh, 

^ 33 Uime sin, air dha bhi 
air àrdachadh le 8 deas làimh 
Dhè, agus gealladh an Spior- 
aid naoimh fhaotainn o'n 
Athair, dhòirte mach an ni 
so, a tha sibhse nis a' faicinn 
agus a' cluintinn. 

34 Oir cha deachaidh 
Daibhidh suas chum nan 
nèamh : ach a ta e fèin ag 
ràdh, Thubhairt an Tighearn 
ri m' Thighearn, Suidh air mo 
làimh dheis, 

35 Gus an cuir mi do 
naimhde 'nan stòl fo d' chos- 
aibh. 

36 Uime sin biodh fios gu 
cinnteach aig tigh Israeil uile, 
gu'n d'rinn Dia 'na Thigh- 4 earbsa. 5 san uaigh. 

6 gu'u suidhicheadh e. 
7 san uaigh, ^aig. GNIOMHARA, III. earn agus 'na Chriosd, an t- 
Iosa so fèin, a cheus sibhse. 

37 A nis an uair a chual 
ìad so, bha iad airam bioradh 
'nan cridhe, agus thubhairt 
iad ri Peadar, agus ris a' 
chuid eile do na h-abstolaibh, 
Fheara agus a bhràithre, ciod 
a ni sinn 1 

38 An sin thubhairt Peadar 
riu, Deanaibh aithreachas, 
agus bithibh air bhur baist- 
eadh gach aon agaibh ann 
an ainm Iosa Criosd, chum 
maitheanais pheacanna, agus 
gheibh sibh tiodhlac an Spior- 
aid naoimh. 

39 Oir a ta an gealladh 
dhuibh-sa, agus do 'urcloinn, 
agus do na h-uile a ta fad o 
làimh, eadhon a mheud as a 
ghairmeas an Tighearn ar Dia. 

40 Agus le mòran do 
bhriathraibh eile rinn e flan- 
uis agus dh'earalaich eiad 1 , 
ag ràdh, Saoraibh sibh fèin 
o'n ghinealach fhiar 2 so. 

41 An sin bhaisteadh iad- 
san a ghabh r'a fhocal gu 
toileach : agus an là sin fèin 
chuireadh riu timchioll tri 
mìle anam. 

42 Agus bhuanàich iad gu 
seasmhach ann an teagasg 
nan abstol, agus ann an co- 
chomunn, agus ann am bris- 
eadh arain, agus ann an 
urnuighibh. 

43 Agus thàinig eagai air 
gach anam : agus rinneadh 
mòran do mhìorbhuilibh agus 
do chomharaibh leis na h- 
abstolaibh. 

44 Agus bha ìadsan uile a 
chreid ann an aon àit, agus 
bha na h-uile nithe aca coit- 
chionn 3 ; ' chomhairlick e iad, ghuidh e orra. 
2 olc. 3 ann an comhpairt. 

223 45 Agus reic iad an seilbh 
agus am maoin, agus roinn 
iad air na h-uile iad, a rèir 
mar a bha feum gach neach. 

46 Agus ag buanachadh 
dhoibh gach là a dh'aon inn- 
tinnannsan teampull, agus a' 
briseadh arain o thigh gu tigh, 
chaith iad am biadh le gaird- 
eachas agus le aon-f hillteachd 
cridhe, 

47 A' moladh Dhè, agus 
deadh-ghean aca o'n t-sluagh 
uile. Agus chuir an Tigh- 
earn gach là ris an eaglais an 
dream a thèaruinnear. 

CAIB. III. 

1 Leighis Peadar agus JEoin duinc 
bacach ; 12 dlCinnis iad dd'n t- 
sluagh a bha air cruinneachadìi 
nach d , rinneadh am mìorbhuil so 
le naomhachd nan Abstol, ach le 
cumhachd diadhaidh Chriosd ; 13 
chronuich siad iad air son esan a 
chur gu bàs. 

A GUS chaidh Peadar agus 
Eoin le chèile suas do'n 
teampull, aig uair na h-urn- 
uigh, eadhon an naothadh 
uair 4 . 

2 Agus bha duine àraidh a 
bha 'na bhacach 5 o bhroinn a 
mhàthar air a ghiùlan, neach 
a chuireadh gach là aig dorus 
sin an teampuill ris an abrar 
Sgiamhach, a dh'iarraidh 
dèirce orra-san a bha dol a 
steach do'n teampull : 

3 Neach, an uair a chunn- 
aic e Peadar agus Eoin air tì 
dol a steach do'n teampull, a 
dh'iarr dèirc. 

4 Agus air do Pheadar 
sealltuinn gu geur air, maille 
ri Eoin, thubhairt e, Amh- 
airc oirnne. 

5 Agus thug esan aire 
dhoibh an dòchas gu'm faigh- 
eadh e ni-èigin uatha. 4 i. e. an treas uair an dèigh mheadh- 
on-ìà. 5 chriovlach. GJNIOMHAKA 111. 6 An sin thubhairt Peadar, 
Airgiod no òr cha'n 'eil agam ; 
ach an ni a ta agam, sobheir 
mi dhuit : An ainm Iosa 
Criosd o Nasaret, èirich agus 
imich. 

7 Agus air dha breith air a 
làimh dheis, thog e suas e; 
agus air ball neartaicheadh 
'aobrunnan agus a throidh- 
ean. 

8 Agus leum e suas, agus 
sheas e, agus dh'imich e, a- 
gus chaidh e steach maille 
riu do'n teampull,ag imeachd, 
agus a' leumnaich, agus a' 
toirt cliù do Dhia. 

9 Agus chunnaic an sluagh 
uile e ag imeachd, agus a' 
toirt cliù do Dhia. 

10 Agus dh'aithnich iad 
esan gu'm b'e a bha 'na 
siuidhe aig geata Sgiamh- 
ach an teampuill ag iarraidh 
dèirce : agus lìonadh iad le 
h-iongantas agus le h-uamhas 
air son an ni sin a thachair 
dha. 

11 Agus ag cumail Phead- 
air agus Eoin, [do'n bhacach 
a chaidh leigheas,] ruith an 
sluagh uile d'an ionnsuidh 
anns an sgàth-thigh 1 ris an 
abrar sgàth-thigh Sholaimh, 
làn iongantais. 

12 Agus an uair a chunn- 
aic Peadar so, f hreagair e an 
sluagh, Fheara Israeil, c'ar 
son a ta iongantas oirbh mu'n 
ni so 1 no c'ar son a ta sibh 
a' geur-amharc oirnne, mar 
gu b'ann le ar cumhachd no 
ar naomhachd fèin a thug 
sinn air an duine so imeachd 1 

13 Ghlòraich Dia Abra- 
haim, agus Isaaic, agus Ia- 
coib, Dia ar n-aithriche a 1 àileir, phòrsa. 2 thabhairt. 
3 Ceann-iuil, Ceaunard. 
* chum gu tiy amamiajois o làthair Mhac losa ; a thug sibhse 
thairis, agus a dh'àicheadh 
sibh an làthair Philait, an 
uair a b'i a bhreth a chur fa 
sgaoil. 

14 Ach dh'àicheadh sibhse 
an t-Aon naomh, agus am 
Fìrean,agus dh'iarr sibhmort- 
air a thiodhlacadh 2 dhuibh ; 

15 Agus mharbh sibli 
Prionnsa 3 na beatha, a thog 
Dia o na marbhaibh ; air am 
bheil sinne 'nar fianuisibh. 

16 Agus tre chreidimh 'na 
ainm neartaich e an ti so, a 
tha sibhse a' faicinn, agus a's 
aithne dhuibh : seadh, thug 
'ainm-san agus an creidimh 
a ta trìd-san, dhasan an t- 
slàinte iomlan so 'nur làth- 
air-sa uile. 

17 Agus a nis, abhràithre, 
thaf hios agam gur ann troimh 
aineolas a rinn sibh e, mar a 
rinn mar an ceudna bhur n- 
uachdarain. 

18 Ach choimhlion Dia air 
an dòigh so na nithe sin a 
roimh-f hoillsich e le _ beul 
'f hàidhean uile, gu'm fuiling- 
eadh Criosd. 

19 Air an aobhar sin, dean- 
aibh-sa aithreachas agus bith- 
ibh air bhur n-iompachadh, 
chum gu'm bi bhur peacanna 
air an glanadh as, 'nuair a 
thig amanna flonnuaireachd o 
làthair an Tighearn ; 

20 Agus a chuireas e Iosa 4 
Criosd d'ur ionnsuidh, a 
chaidh roimh-orduchadh 5 : 

21 Neach is èigin do nèamh 
a ghabhail gu aimsiribh aisig 
nan uile nithe, air an do labh- 
air Dia le beul 'fhàidhean 
naomha uile, o thoiseach an 
t-saoghail. 

an 'Viqhearna, agus gu cuir e lo»a 
5 roirnhe so a shearmonaichcadit 
dhuibh. GNIOMHAIiA IV. 22 Oir gu fìrinneach thubh- 
airt Maois ris na h-aithrich- 
ibh, Togaidh an Tighearn 
bhur Dia suas fàidh dhuibh, 
do 'ur bràithribh, mar mise ; 
ris-san èisdidh sibh anns na 
h-uile nithibh a labhras e 
ribh. 

23 Agus tarlaidh, gach 
anam nach èisd ris an f hàidh 
sin, gu'n sgriosar a mach as 
an t-sluagh e. 

24 Seadh, dh'fhoillsich na 
fàidhean uile o Shamuel, agus 
iadsan a lean o sin, a mheud 
diubh as a labhair roimh- 
làimh mu na làithibh so. 

25 Is sibhse clann nam 
fàidhean, agus a' choimh- 
cheangail a rinn Dia r'ar n- 
aithrichibh, ag ràdh ri Abra- 
ham, Agus ann ad shliochd- 
sa bithidh uile theaghlaiche 
na talmhainn air am beann- 
achadh. 

26 Air do Dhia a Mhac 
Iosa thogail suas, chuir e do 
7 ur n-ionnsuidh-sa e air tùs, 
chum gu'm beannaicheadh e 
sibh, leis gach aon agaibh 
iompachadh o bhur lochd- 
aibh. 

CAIB. IV. 

1 Chuir uachdarain nau Iudhach 
Peadar agus Eoin ampriosan, air 
son iad a bhi searmonachadh losa 
dd'n t-sluagh ; 5 an dèigh an 
ceasnachadh dìC ' aidichPeadar gic 'n 
do leighiseadh am bacach le cumh- 
achddiadhaidh losa a mhàin, agus 
gur ann trìd-sun 'na aonar a ta 
slàinte shiorruidh r'a faghail. 

À GUS am feadh 'sabhaiad 
a' labhairt ns an t-sluagh, 
thàinig orra na sagairt, agus 
ceannard an teampuill, agus 
na Sadusaich ; 

2 Agus bha iad fo dhoilgh- 
eas gu'n robh iadsan a' teag- 
asg an t-sluaigh, agus a' searmonachadh tre Iosa ais- 
eirigh nam marbh. 

3 Agus chuir iad làmli 
annta, agus chuir iad am 
prìosan iad gus an là màir- 
each 1 : oir b'e nis am feasgar 
a bh'ann. 

4 Gidheadh chreid mòran 
diubh-san a chual am focal ; 
agus b'e àireamh nan daoine 
timchioll chùig mìle. 

5 Agus tharladh air an là 
màireach, gu'n do chruinnich- 
eadh an ceann a chèile an 
uachdarain, agus an seanair- 
ean, agus an sgrìobhaichean 
ann an lerusalem, 

6 Agus Annas an t-àrd- 
shagart, agus Caiaphas, agus 
Eoin, agus Alecsander 2 , agus 
a mheud as a bha do chinn- 
each an àrd-shagairt. 

7 Agus air dhoibh iadsan a 
chur anns a' mheadhon, dh'- 
fhiosraich iad, Ciod e an 
cumhachd, no ciod e an t- 
ainm anns an d'rinn sibh so ì 

8 An sin air do Pheadar 
bhi air a lìonadh leis an Spior- 
ad naomh, thubhairt e riu, 
Uachdarana a' phobuill, agus 
a sheanairean Israeil, 

9 Ma tha sinne an diugh 
air ar ceasnachadh mu'n 
deadh ghnìomh a rinneadh 
do'n duine euslan, cionnus a 
shlànuicheadh e ; 

10 Biodh e aithnichte 
dhuibh-se uile, agus do phob- 
ull Israeil uile, gur ann tre 
ainm Iosa Criosd o Nasaret, 
a cheus sibhse, a thog Dia o 
na marbhaibh, eadhon trìd- 
san a ta 'n duine so 'nasheas- 
amh an so 'nur làthair-sa 
slàn. 

11 Is ì so a' chlach a 
dhiùltadh leibhse, a luchd 1 gns an hl air ?ia mhàireach. 

225 3 Alastair. GNIOMHARA IV. togail, a rinneadh 'na ceann 
na h-oisne. 

12 Agus cha'n 'eil slàinte 
ann an neach air bith eile : 
oir cha 'n 'eil ainm air bith 
eile fo nèamh air a thoirt am 
measg dhaoine, tre am feud 
sinn bhi air ar tèarnadh 1 . 

13 A nis an uair a chunn- 
aic iad dànachd Pheadair a- 
gus Eoin, agus a thuig iad 
gu'm bu daoine gun f hòghlum 
agus cumanta iad, ghabh iad 
iongantas ; agus dh'aithnich 
siad iad 2 gu'n robh iadsan 
maille ri Iosa. 

14 Agus air faicinn an 
duine a leighiseadh 'na sheas- 
amh maille riu, cha robh ni 
air bith aca ri ràdh 'na agh- 
aidh. 

15 Agus an dèigh dhoibh 
orduchadh dhoibh-san dol a 
mach as a' chomhairle, chuir 
iad an cinn cuideachd 3 , 

16 Ag ràdh, Ciod a ni sinn 
ris na daoinibh so 1 Oir gu'n 
deachaidh mìorbhuil aith- 
nichte 4 dheanamh leo, a ta 
e follaiseach do luchd-àit- 
eachaidh Ierusaleim uile, a- 
gus cha'n urrainn sinne àich- 
eadh. 

17 Ach a chum nach 
sgaoilear e ni's mò air feadh 
an t-sluaigh, bagramaid orra 
gu geur, gun iad a labhairt 
ni's mò ri neach air bith anns 
an ainm so. 

18 Agus air dhoibh an 
gairm, dh'àithn iad dhoibh 
gun iad a labhairt air chor 
sam bith, no a theagasg ann 
an ainm Iosa. 

19 Ach fhreagair Peadar 
agus Eoin agus thubhairt iad 
riu, Am bheil e ceart am 1 slànuchadk, sàbhaladh. 
2 thug iad aire dhoibh. 

226 fianuis Dè, èisdeachd ribhse 
roimh Dhia, thugaibh fèin 
breth. 

20 Oir cha'n 'eil e'n comas 
duinne gun na nithe a chunn- 
aic agus a chuala sinn a labh- 
airt. 

21 Agus air dhoibh-san 
tuilleadh bagraidh a dhean- 
amh orra, leig iad as iad, gu'n 
dòigh air bith fhaotainn air 
am feudadh iad peanas a 
dheanamh orra, air son an t- 
sluaigh : oir bha na h-uile a' 
toirt glòire do Dhia air son an 
ni a rinneadh. 

22 Oir bha an duine air 
an d'rinneadh am mìorbhuii 
leighis so tuilleadh as dà 
fhichead bliadhna dh'aois. 

23 Agus an uair a leigeadh 
as iad, thàinig iad dh'ionn- 
suidh am muinntir fèin, agus 
dh'innis iad na h-uile nithe 
a thubhairt na h-àrd-shagairt, 
agus na seanairean riu. 

24 Agus an uair a chual 
iadsan so, thog iad suas a dh'- 
aon inntinn an guth ri Dia, 
agus thubhairt iad, A Thigh- 
earn, is tusa an Dia a rinn 
nèamh agus talamh, agus an 
fhairge, agus na h-uile nithe 
ta annta : 

25 A thubhairt le beul 
Dhaibhidh do sheirbhisich , 
C'ar son a ghabh na Cinnich 
boil, agus a smuainich an 
sluagh nithe dìomhanach 1 

26 Sheas rìghrean na talmh- 
ainn suas, agus chruinnich- 
eadh na h-uachdarain an 
ceann a chèile, an aghaidh 
an Tighearn, agus an aghaidh 
a Chriosd 5 . 

27 Oir gu fìrinneach 
chruinnicheadh an ceann a 3 an comhatrle r'a chèile. *soiUeir. 
5 an aghaidh Aoin ungta-san. GNIOMHAHA V. chèile, an aghaidh do Leinibh 
naoimh Iosa, a dh'ung thu, 
araon Herod agus Pontius 
Pilat, maille ris na Cinnich, 
agus sluagh Israeil. 

28 A dheanamh gach m a 
roimh-orduich do làmh agus 
do chomhairle a bhi deanta. 

29 Agus a nis, a Thigh- 
earn^ amhairc air am bag- 
raidhibh : agus dèonaich do 
d' sheirbhisich fèin, t'f hocal 
a labhairt leis gach uile dhàn- 
achd. 

30 Le d' làimh a shìneadh 
a mach chum leighis : agus 
gu'm bi comharan agus 
mìorbhuilean air an deanamh 
tre ainm do Leinibh naoimh 
losa. 

31 Agus air dhoibh urnuigh 
a dheanamh, chrathadh an t- 
àit anns an robh iad cruinn ; 
agus lìonadh iad uile do'n 
Spiorad naomh, agus labhair 
iad focal .Dè le dànachd. 

32 Agus bha aig a' chuid- 
eachd a chreid aon chridhe, 
agus aon anam : agus ni mò 
a thubhairt neach air bith 
dhiubh, gu'm bu leis fèin aon 
ni a shealbhaich e ; ach bha 
na h-uile nithe coitchionn 1 

ì aca. 

33 Agus le mòr-chumhachd 
thug na h-abstoil flanuis air 

Ì aiseirigh an Tighearna Iosa : 
n agus bha mòr-ghràs orra uile. 

34 Agus ni mò a bha aon 
neach uireasbhuidheach 'nam 
measg : oir a mheud as a 

an bha 'nan sealbhadaraibh fear- 
ainn, no thighean, air dhoibh 

■& an reiceadh, thug iad luach 
nan nithe a chaidh reiceadh 

a I 35 Agus chuir iad aig cos- 
j aibh nan abstol e : agus roinn- 1 ann an comhpairt. 

227 eadh e air gach neach a rèir 
'fheuma. 

36 Agus air do fhearann 
a bhi aig Ioses d'an do ghoir- 
eadh leis na h-abstolaibh 
Barnabas, (is e sin, air eadar- 
theangachadh, Mac na comh- 
fhurtachd,) Lebhitheach, 
d'am bu dùthaich Ciprus. 

37 Reic se e, agus thug e'n 
t-airgiod, agus chuir e. aig 
cosaibh nan abstol e. 

CAIB. V. 

1 Air son an cèilge thuit Ananias 
agus Saphira sìos maròh le cron- 
achadh Pheadair. 12 Mòran 
mhìorbhuilean air an oilneach- 
adh ; 17 chuireadh na h-ahstoil a 
rìs am prìosan, 19 ach a ta iad air 
an leigeadh as le aingcal. 

A CH reic fear àraidh d'am 
^ b'aim Ananias, maiìle 
r'a mhnaoi Saphira, sealbh 
fearainn, 

2 Agus cheil e cuid do'n 
luach, le fios a mhnà, agus 
air dha cuid - èigin a thoirt 
leis, chuir e aig cosaibh nan 
abstol e. 

3 Ach thubhairt Peadar, 
Ananiais, c'ar son a lìon 
Satan do chridhe a dheanamh 
brèige do'n Spiorad naomh, 
agus a cheiltinn cuid do luach 
an fhearainn? 

4 Am feadh 's a dh'f huir- 
ich e gun reiceadh, nach bu 
leat fèin e ? agus an dèigh a 
reiceadh nach robh e a'd' 
chomas fèin? c'ar son a 
smuainich thu ann do chridhe 
an gnìomh so? cha d'rinn 
thu breug do dhaoinibh, ach 
do Dhia. 

5 Agus an uair a chuala 
Ananias na briathra so, thuit 
e sìos, agus chaidh an deò 
as : agus thàinig eagal mòr 
air na h-uile a chuala na 
nithe so. 

6 Agus air èirigh do na h- CNIOMHARA V. ùganaich, phaisg iad an eud- 
ach-mairbh e, agus air dhoìbh 
a ghiùlan a mach, dh'adhlaic 
iad e. 

7 Agus tharladh, timchioll 
tri uaire 'na dhèigh sin, gu'n 
d'thàinig a bhean a steach, 
gun fhios aice air an ni a 
rinneadh. 

8 ^ Agus f hreagair Peadar i, 
Innis dhomh-sa an ann air 
an uiread so reic sibh am 
fearann? Agus thubhairt ise, 
Is ann, air son an uiread 
sin. 

9 An sin thubhairt Peadar 
rithe, C'ar son a cho-aontaich 
sibh Spiorad an Tighearna 
a dhearbhadh 1 ? feuch, tha 
cosan na muinntir a dh'- 
adhlaic t'fhear aig an dorus, 
agus giùlainidh iad thusa 
mach. 

10 An sin thuit i air ball 
ajg a chosaibh, agus chaidh 
an deò aisde : agus air do na 
h-òganaich teachd a steach, 
fhuair iad i marbh, agus air 
dhoibh a giùlan a mach, dh'- 
adhlaic iad làimh r'a fear i. 

11 Agus thàinig eagal mòr 
air an eaglais uile, agus air 
na h-uile a chuala na nithe 
so. 

12 Agus rinneadh mòran 
chomharan agus mhìorbhuil- 
ean am measg a' phobuill le 
làmhaibh nan abstol ; (agus 
bha iad uile dh'aon. inntinn 
ann an sgàth-thigh 2 Shol- 
aimh : 

13 Agus cha robh chridhe 
aig aon do chàch e fèin a 
cheangal riu : ) ach bha mòr- 
mheas aig a' phobull orra. 

14 Agus is mòid a chnir- 
eadh creidich ris anTighearn, *a blmuireadh. 2 àilear, pùrsa. 
s/uaah vìòr. 

228 buidheann mhòr 3 araon do 
f hearaibh agus do mhnaibh : 

15 Air chor as gu'n d'thug 
iad a mach a' mhuinntir 
euslan air na sràidibh, agus 
gu'n do chuir iad air leab- 
aichibh agus air uirighibh 4 
iad, chum ag teachd do 
Pheadar gu'n cuireadh 'fhail- 
eas, mur bu lugha, sgàile 5 
air neach èigin aca. 

16 Agus thàinig mar an 
ceudna mòr-shluagh as na 
bailtibh mu'n cuairt air leru- 
salem, a' toirt leo muinntii 
euslain, agus dream a bha 
air am buaireadh le spiorad- 
aibh neòghlan : agus leighis- 
eadh iad uile. 

17 An sin dh'èirich an t- 
àrd-shagart, agus iadsan uile 
a bha maille ris, (eadhon 
luchd-bharail nan Sadusach, ) 
agus lìonadh iad le tnùth 6 , 

18 Agus chuir iad làmh 
anns na h-abstolaibh, agus 
chuir iad sa' phrìosan chum- 
anta iad. 

19 Ach dh'fhosgail aing- 
eal an Tighearna dorsan a' 
phrìosain san oidhche, agus 
thug e iadsan a mach, agus 
thubhairt e, 

20 Imichibh, agus ag seas- 
amh dhuibh labhraibh san 
teampull ris an t-sluagh, uile 
bhriathra na beatha so. 

21 Agus an uair a chual 
iad so, chaidh iad gu moch a 
steach do'n teampull, agus 
theagaisg iad. Ach thàinig 
an t-àrd-shagart agus iadsan 
a bha maille ris, agus ghairm 
iad a' chomhairle, agus sean- 
adh chloinn Israeil uile an 
ceann a chèile, agus chuir 
iad do'n phrìosan chum gu'n 4 òoitc/ies, Saso-. 
5 dnbhar. 6 tud. GNIOMHARA V tugtadh iaclsan d'an ionnsuidh. 

22 Ach an uair a thàinig 
na maoir, cha d'fhuair iad 
sa' phrìosan iad, agus air 
pilltinn dhoibh, dh'innis iad, 

23 Ag ràdh, Fhuair sinne 
gu fìrinneach am prìosan 
dùinte gu ro thèaruinte, agus 
an luchd-coimhead 'nan seas- 
amh a mach fa chomhair nan 
dorsan ; ach an uair a dh'- 
fhosgail sinn, cha d'fhuair 
sinn aon duine a stigh. 

24 A nis an uair a clmal 
an t-àrd-shagart, agus ceann- 
ard an teampuill, agus uachd- 
arain nan sagart na briathra 
so, bha iad fo amharus mu'n 
timchioll ciod gus an tigeadh 
so. 

25 An sin thàinig neach 
àraidh agus dh'innis e dhoibh, 
agràdh, Feuch, atanadaoine 
a chuir sibh sa' phrìosan, 'nan 
seasamh san teampull, agus 
a' teagasg a' phobuill. 

26 An sin dh'imich an 
ceannard maille ris na maor- 
aibh, agus thug e leis iad gun 
ainneart : (oir bha eagal orra 
roimh an t-sluagh, gu'm 
biodh iad air an clachadh 
leo.) 

27 Agus an uair a thug iad 
leo iad, chuir iad ann am nan- 
uis na comhairle iad; agus 
dh'f heòraich an t-àrd-shagart 
diubh, 

; 28 Ag ràdh, Nach d'thug 
sinne geur-ordugh dhuibh gun 
teagasg a dheanamh san ainm 
so? agus, feuch, lìon sibh 
Ierusalem le 'ur teagasg, agus 
is àill leibh fuil an duine so a 
tharruing 1 oirnne. 

29 An sin f hreagair Peadar 
agus na h-abstoil eile, agus 
thubhairt iad, Is còir gèill a thoirt do Dhia ni's mò na do 
dhaoinibh. 

30 Thog Dia ar n-aithriche 
Iosa, a mharbh sibhse agus a 
chroch sibh air crann. 

31 Esan dh'àrdaich Dia le 
a dheas làimh 'na Cheannard 2 
agus na Shlànuighear, a 
thoirt aithreachais agus maith- 
eanais pheacanna do Israel. 

32 Agus tha sinne 'nar fian- 
uisibh dha air na nithibh so > 
agus mar an ceudna an 
Spiorad naomh, a thug Di&. 
dhoibhsan a ta ùmhal dha. 

33 Agus an uair a chuaS 
iadsan so, bha iad air an gon- 
adh 3 , agus ghabh iad comh- 
airle an cur gu bàs. 

34 An sin dh'èirich Phair- 
iseach àraidh anns a' chomh- 
airle, d'am b'ainm Gamaliel, 
fear teagaisg an lagha, air an 
robh meas aig an t-sluagh 
uile, agus dh'orduich e na h- 
abstoil a chur a mach rè 
tamuill ; 

35 Agus thubhairt e riu, 
Fheara Israeil, thugaibh aire 
dhuibh fèin, ciod a ta roimh- 
ibh a dheanamh mu thim- 
chioll nan daoine sm. 

36 Oir roimh na làithibh so 
dh'èirich Teudas suas, ag 
ràdh, gu'm bu neach èigin 
mòr e fèin, agus cheangail 
àireamh dhaoine, timchioll 
ceithir cheud, iad fèin ris : 
mharbhadh esan, agus a 
mheud 'sa dh'aontaich leis, 
sgaoileadh iad uile as a chèile, 
agus chaidh iad gu neo-ni. 

37 Andèighanfhirsodh'- 
èirich Iudas an Galilèach 
suas, ann an làithibh na cìs- 
mheasaidh, agus tharruing 
e mòran sluaìgh 'na dhèigh : 
sgriosadh esan mar an ceud- 1 thoirt. 2 Phrionnsa. 

229 3 chrts iàd am fìacht, 
ìi 'J. GNIOMHARA VI. na, agus a mheud 's a ghèill 
da 1 , sgapadh iad uile. 

38 Agus a nis a ta mi ag 
ràdh ribh, Fanaibh o na 
daoinibh so, agus leigibh leo : 
oir ma's ann o dhaoinibh a 
ta a' chomhairle so, no an 
obair so, thig i gu neo- 
bhrigh 2 : 

39 Ach ma's ann o Dhia 
a ta i, cha'n urrainn sibhse 
a' cur gu neo-bhrigh : air 
eagal gu'n tarladh gu'm faigh- 
ear sibh eadhon a' cogadh an 
aghaidh Dhè. 

40 Agus dh'aontaich iad 
leis - san : agus an uair a 
ghairm iad na h-abstoil, agus 
a ghabh iad orra, dh'orduich 
iad dhoibh gun labhairt ann 
an ainm Iosa, agus leig iad 
as iad. 

41 Agus dh'imich ìadsan o 
làthair na comhairle, le gaird- 
eachas a chionn gu'n do 
mheasadh gu'm b'airidh iad 
air eas-urram f hulang air son 
'ainme-san. 

42 Agus gach là anns an 
teampull, agus o thigh gu tigh, 
cha do sguir iad a bhi teag- 
asg, agus a' searmonachadh 
losa Criosd. 

CAIB. VI. 

1 Thagh na h-abstoil seachdnar gu 
jritìiealadh do uireasbhuidh nam 
bochd : 5 b'aon diubh so Stephan, 
neach a bha làn do chreidimh, a- 
gus d'on Spioradnaomh: 12 Chaidh 
a ghlacadh agus agairt gu h-eucor- 
ac/i an làthair na comhairle. 

A GUS anns na làithibh sin, 
an uair a bha àireamh nan 
deisciobul a' meudachadh, 
dh'èirich gearan am measg 
nan Greugach an aghaidh nan 
Eabhrach, a chionn gu'n do 
dhearmaideadh ambantraich- 
ean san fhrithealadh làitheil. i dh'earb as. 3 thèid as dlth , 
230 2 An sin ghairm an da 
fhear dheug mòr-chuideachd 
nan deisciobul d'an ionn- 
suidh, agus thubhairt iad, 
Cha'n 'eil e iomchuidh sinne 
dh'fhàgail focail Dè, agus a 
f hrithealadh do bhordaibh. 

3 Uime sin, a bhràithre, 
iarraibh a mach 'nur measg 
seachdnar dhaoine fo dheadh 
iomradh, làn do'n Spiorad 
naomh agus do ghliocas, a 
chuireas sinne os ceann an 
dreuchd so 3 . 

4 Ach buanaichidh sinne a 
ghnàth ann an urnuigh, agus 
am ministreileachd an fhocail. 

5 Agus bha chainnt so 
taitneach an làthair na mòr- 
chuideachd uile : agus thagh 
iad Stephan, duine làn do 
chreidimh, agus do'n Spiorad 
naomh, agus Philip, agus 
Prochorus, agus Nicanor, a- 
gus Timon, agus Parmenas, 
agus Nicolas proseliteach do 
mhuinntir Antioch. 

6 Chuir iad iadsan an làth- 
air nan abstol : agus air dean- 
amh urnuigh dhoibh, chuir 
iad an làmhan orra. 

7 Agus dh'fhàs focal Dè ; 
agus mheudaicheadh àireamh 
nan deisciobul gu ro mhòr 
ann an Ierusalem ; agus bha 
cuideachd mhòr do na sagart- 
aibh ùmhal do'n chreidimh. 

8 Agus rinn Stephan, làn 
do chreidimh agus do chumh- 
achd, mìorbhuilean agus 
comharan mòra am measg an 
t-sluaigh. 

9 An sin dh'èirich dream 
àraidh do'n t-sionagog, ris an 
abrar sionagog nan Libertin- 
each 4 , agus nan Cirenianach, 
agus mhuinntir Alecsandria, 
agus na dream o Chilicia, *nah-oibre. * Saoirsineach. GNIOMHARA VII. agus o'n Asia, a' deasboir- 
eachd ri Stephan. 

10 Agus cha b'urrainn iad 
cur an aghaidh a'. ghliocais 
agus an spioraid leis an do 
labhair e. 

11 An sin thug iad a steach 
an uaignidheas daoine a 
thubhairt, Chuala sinne e 
labhairt bhriathra toibheum- 
ach an aghaidh Mhaois, agus 
Dhè. 

12 Agus dhùisg iad suas an 
sluagh, agus na seanairean, 
agus na sgrìobhaichean, agus 
thàinig iad air, agus ghlac iad 
e, agus thug iad an làthair na 
comhairle e, 

13 Agus chuir iad suas 
fìanuiseanbrèige, a thubhairt, 
Cha'n 'eil an duine so a' sgur 
do labhairt bhriathra toibh- 
eumach 1 an aghaidh an ionaid 
naoimh so, agus an lagha. 

14 Oir chuala sinn e ag 
ràdh, gu'n sgrios an t-Iosa so 

Nasaret an t-àit so, agus 
gu'n caochail e na gnàthanna 2 
a thug Maois dhuinne. 

15 Agus air dhoibh-san 
uile a bha 'nan suidhe sa' 
chomhairle amharc gu geur 
air, chunnaic iad 'aghaidh 
mar aghaidh aingil. 

CAIB. VII. 

1 Air do Stephan comas fhaghail 
Jreagairt air a shon j'ein, 2 nochd 
e gu]n d , rinn Abraham aoradh do 
Dhia gv taitneach ; 37 gi£n d'- 
thug Maois fèin Jianuis mu 
Chriosd ; 51 chronuich e na h- 
ludhaich air sqn an ceannairc, 
agus morta Chriosd. 

A N sin thubhairt an t-àrd- 
shagart, Am bheil ma ta 
na nithe so mar so 1 

2 Agus thubhairt esan, 
Fheara, a bhràithre, agus 
Snthriche, èisdibh ; Dh'fhoill- 
ìùcheadh Dia na glòire d'ar m viaslach. 1 cleachian, ordniahean. 

I 231 n-athair Abraham, 'nu^ir a 
bha e ann am Mesopotamia, 
mun do ghabh e còmhnuidh 
ann an Charan. 

3 Agus thubhairt e ris, 
Rach a mach à d' thìr fèin, 
agus o d' chinneach, agus 
thig chum na tìre a nochdas 
mise dhuit. 

4 An sin chaidh esan a 
mach àtalamh nan Caldèach, 
agus ghabh e còmhnuidh ann 
an Charan : agus as a sin, an 
dèigh bàis 'athar, dh'atharr- 
aich se e do'n fhearann so 
anns am bheil sibhse nis 'nur 
còmhnuidh. 

5 Agus cha d'thug e dha 
oighreachd sam bith ann, cha 
d'thugym leud troidhe: gidh- 
eadh gheall e gu'n tugadh e 
mar sheilbh e dha fèin agus 
d'a shliochd 'na dhèigh, ged 
nach robh fathast duine 
cloinne aige. 

6 Agus labhair Dia air an 
dòigh so, Gu'm biodh a 
shliochd air chuairt ann an 
dùthaich choigrich, agus gu'n 
deanadh iad tràillean diubh, 
agus gu'm buineadh iad gu 
h-olc riu rè ceithir cheud 
bliadhna. 

7 Agus air a' chinneach 
sin d'am bi iadsan fo dhaorsa, 
bheir mise breth, arsa Dia : 
agus an dèigh nan nithe sin 
thig iad a mach, agus ni iad 
seirbhis dhomh-sa anns ar> 
àit so. 

8 Agusthugedhacoimh-ch- 
eangal 3 an timchioll-ghearr- 
aidh : agus mar sin ghin 
Abmham Isaac, agus thim- 
chioll-ghearr se e airan ochd- 
amh là : agus ghin Isaac 
Iacob, agus Iacob an dà 
phrìomh-athair dheug. * cùnradh, cùmhnant . GNIOMHARA VII. 9 Agus a' gabhail farmaid, 
reic 1 na prìomh-aithriche 
loseph do'n Eiphit : ach bha 
Dia maille ris, 

10 Agus shaor se e as a 
thrioblaidibh uile, agus thug 
e deadh-ghean 2 agus gliocas 
da an làthair Pharaoh righ na 
h-Eiphit; agus chuir se e 
'na uachdaran air an Eiphit, 
agus air a theaghlach fèin 
uile. 

11 Nis thàinig gorta agus 
àmhghar mòr air an Eiphit 
uile, agus air talamh Chan- 
aain ; agus cha d'f huair ar 
n-aithriche teachd-an-tìr 3 . 

12 Ach an uair a chuala 
Iacob gu'n robh arbhar san 
Eiphit, chuir e mach ar n- 
aithriche air tùs. 

13 Agus air an dara uair 
rinneadh Ioseph aithnichte 
d'a bhràithribh ; agus rinn- 
eadh cinneach Ioseiph foll- 
aiseach do Pharaoh. 

14 An sin chuir Ioseph^os 
uaith, agus ghairm e d'a 
ionnsuidh Iacob 'athair, agus 
a luchd-dàimhe uile, cùig 
anama deug agus tri fichead. 

15 Agus chaidh Iacob sìos 
do'n Eiphit, agus fhuair e 
bàs, e fèin agus ar n-aith- 
riche. 

16 Agus ghiùlaineadh thair- 
is iad gu Sichem, agus chuir- 
eadh iad anns an àit-adhlaic a 
cheannaich Abraham air suim 
airgid o mhic Emoir, athar 
Shicheim. 

17 Ach an uair a dhruid àm 
a' gheallaidh, a mhionnaich 
Dia do Abraham, dh'f hàs an 
sluagh agus rinneadh iad lìon- 
mhor san Eiphit, 1 chreic. 2 bàigh, fàbhor. 
8 btalachd. 4 Ghiùlaìn se efèiri. 
5 nach fàsadh sliochd orra, nach 

232 18 Gus an d'èirich righ 
eile, do nach b'aithne Ioseph. 

19 Bhuin esan 4 gu cuil- 
bheirteach r'ar cinneach, agus 
rinn e olc air ar n-aithrichibh, 
air chor as gu'n d'thug e orra 
an naoidheana a thilgeadh 
mach, chum nach sìolaich- 
eadh iad 5 . 

20 Anns an àm sin rugadh 
Maois, agus bha e ro sgiamh- 
ach, agus dh'altrumadh e tri 
mìosan ann an tigh 'athar : 

21 Agus an uair a thilg- 
eadh a mach e, thog nighean 
Pharaoh leatha e, agus dh'- 
altrum 6 i e mar mhac dhi fèin . 

22 Agus dh'f hòghlumadh 7 
Maois ann an uile ghliocas 
nan Eiphiteach, agus bha 
e cumhachdach am briath- 
raibh agus an gnìomharaibh . 

23 Agus an uair a bha e dà 
fhichead bliadhna iomlan a 
dh'aois, thàinig e 'na chridhe 
abhràithre clannlsraeil f hios- 
rachadh 8 . 

24 Agus air dha duine àr- 
aidh dhiubh f haicinn a' fulang 
eucoir, theasairg se e, agus 
air bualadh anEiphitichdha, 
rinn e dioghaltas do'n fheai 
air an d'rinneadh an eucoir : 

25 Oir shaoil e gu'n tuig- 
eadh a bhràithre, gu'n tugadh 
Dia le a làimh-san saorsa 
dhoibh ; ach cha do thuig 
iadsan. 

26 Agus air an là 'na 
dhèigh sin nochd se e fèin 
doibh agus iad a' comhstri, 
agus b'àill leis sìth a dhean- 
amh eatorra 9 , ag ràdh, A 
dhaoine, is bràithre sibh fèin ; 
c'ar son a ta sibh a' dean- 1 
amh eucoir air a chèile 1 maireadh iad beò. 6 dlCoil. 

7 dh' 'iunnsaicheadh. 8 dola sheali 
tuinn a bhràithre cloinn Israeil, 
9 an cur rtidh. GNIOMHARA VII. 27 Ach chuir am fear a 
rinn an eucoir air a choimh- 
earsnach uaith e, ag ràdh, 
Cò a rinn thusa a'd' uachd- 
aran agus a'd' bhreitheamh 
oirnne 1 

28 Am miann leat mise a 
mharbhadh, mar mharbh thu 
an t-Eiphiteach an dè 1 

29 An sin theich Maois air 
son an fhocail so, agus bha 
e 'na choigreach ann an 
dùthaich Mhidiain, far an do 
ghin e dithis mhac. 

30 Agus an uair a choimh- 
lionadh dà f hichead bliadhna, 
dh'f hoillsicheadh dha ann am 
fàsach beinne Shina, aingeal 
/in Tighearn ann an lasair 
f/ieine ann am preas. 

31 Agus an uair a chunn- 
dic Maois so, ghabh e iong- 
antas mu'n t-sealladh ; agus 
air dha teachd am fagus gu 
beachdachadh air, thàinig 
guth an Tighearna d'a ionn- 
suidh, 

32 Ag ràdh, Is mise Dia 
t'aithriche, Dia Abrahaim, 
agus Dia Isaaic, agus Dia 
lacoib. An sin chriothnuich 
Maois, agus cha robh chridhe 
aige amharc *. 

33 An sin thubhairt an 
Tighearn ris, Fuasgail do 
bhrògan o d' chosaibh : oir 
is talamh naomh an t-àit air 
am bheil thu a'd' sheasamh. 

34 Chunnaic mi gu cinn- 
teach àmhghar mo phobuill a 
ta san Eiphit, agus chuala mi 
an osnaidh, agus thàinig mi 
nuas g'an saoradh. Agus a 
nis thig, cuiridh mi do'n 
Eiphit thu. 

35 Am Maois so fèin a 
dhiùlt iadsan, ag ràdh, Cò 
rinn uachdaran agus breith- eamh dhiot-sa? esan chuir 
Dia gu bhi 'na uachdaran a- 
gus na fhear-saoraidh le 
làimh an aingil a dh'fhoiìl- 
sicheadh dha sa' phreas. 

36 Thug esan a mach iad 
an dèigh dha mìorbhuilean, 
agus comharan a dheanamh 
ann an tìr na h-Eiphit, agus 
anns a' mhuir ruaidh, agus 
anns an f hàsach rè dhà f hich- 
ead bliadhna. 

37 Is e so am Maois ud a 
thubhairt ri cloinn Israeil, 
Togaidh an Tighearn bhur 
Dia suas fàidh dhuibh do 'ur 
bràithribh, cosmhuil rium-sa ; 
ris-san èisdidh sibh. 

38 So esan a oiia san eag- 
lais anns an f hàsach, maille 
ris an aingeal a labhair ris 
ann am beinn Shina, agus 
maille r'ar n - uithrichibh- 
ne : neach a f huair briathra 
na beatha 2 chum an toirt 
dhuinne : 

39 Do nach b'àill le ar n- 
aithrichibh bhi ùmhal, ach 
chuir iad uatha e, agus 'nan 
cridhe phill iad air an ais 
do'n Eiphit, 

40 Ag ràdh ri Aaron, Dean 
dhuinne dèe a thèid romh- 
ainn : oir mu thimchioll a' 
Mhaois so, a thug a mach 
sinn à tìr na h-Eiphit, cha'n 
'eil f hios againn ciod a dh'- 
èirich dha. 

41 Agus rinn iad laogh sna 
làithibh sin, agus thug iad 
ìobairt do'n dealbh, agus rinn 
iad gairdeachas ann an oibribh 
an làmha fèin. 

42 An sin phill Dia, agus 
thug e thairis iad chum aor- 
adh a dheanamh do armailt 
nèimh, a rèir mar a ta e 
sgrìobhta ann an lcabhar 1 aire a thabhairt, 

233 3 na beò'bhriaihra. GNIOMHARA VII. nam fàidhean, An d'thug 
sibh dhomh-sa beathaichean 
marbhta, agus ìobairte rè dhà 
fhichead bliadhna anns an 
fhàsach, O a thigh Israeil? 

43 Seadh, thog sibh suas 
pàilliun Mholoich, agus reult 
bhur de Remphain, dealbhan 
a rinn sibh chum aoraidh 
dhoibh : uime sin atharraich- 
idh mi sibh an taobh thall do 
Bhabilon. 

_ 44 Bha pàilliun na fianuis 
aig ar n-aithrichibh san f hàs- 
ach, a rèir mar a dh'àithn an 
ti a labhair ri Maois, gu'n 
deanadh se e a rèir an t- 
samhlaidh 1 a chunnaic e. 

45 An ni a thug mar an 
ceudna ar n-aithriche a bha 
'nan dèigh, a steach maille n 
losa do sheilbh nan Cinneach, 
a thilg Dia a mach roimh 
ghnùis ar n-aithriche, gu 
làithibh Dhaibhidh ; 

46 Neach a f huair deadh- 
ghean am fianuis Dhè, agus 
a dh'iarr pàilliun fhaotainn 
do Dhia Iacoib. 

47 Ach thog Solamh tigh 
dha. 

48 Gidheadh cha'n 'eil an 
ti a's àirde a' gabhail còmh- 
nuidh ann an teampluibh 
làmh-dheanta ; mar a ta am 
fàidh ag ràdh, 

49 Is e nèamh mo righ- 
chaithir, agus an talamh stòl 
mo chos : ciod an tigh a 
thogas sibh dhomh ì a ta an 
Tighearn ag ràdh : no ciod e 
ionad mo thàimh 1 

50 Nach do rinn mo làmh 
na nithe so uile ? 

51 A dhaoine cruaidh- 
mhuinealach, agus neo-thim- 
chioll-ghearrta ann an cridhe 
agus ann an cluasaibh, tha sibh a ghnàth a' cur an agh- 
aidh an Spioraid naoimh : 
mar a riim bhur n-aithriche, 
mar sin a ta sibhse a' deau- 
amh. 

52 Cò do na fàidhibh air 
nach d'rinn bhur n-aithriche 
geur - leanmhuinn 1 agus 
mharbh siad iadsan a roimh- 
fhoillsich teachd an Fhìrein 
ud ; air an robh sibhse a nis 
'nur luchd - brathaidh, agus 
'nur mortairibh : 

53 Sibhse a f huair an lagh 
le frithealadh nan aingeal, 
agus nach do choimhid e. 

54 'Nuair a chual iad na 
nithe sin, bha iad air an 
gonadh 'nan cridhe, agus chas 
iad am fiaclan ris. 

55 Ach air dhasan bhi làn 
do'n Spiorad naomh, dh'amh- 
airc e gu geur suas gu nèamh, 
agus chunnaic e glòir Dhè, 
agus Iosa 'na sheasamh air 
deas làimh Dhè ; 

56 Agus thubhairt e, Feuch, 
tha mi faicinn nan nèamh 
fosgailte, agus Mac an duine 
'na sheasamh air deas làimh 
Dhè. 

57 An sin ghlaodh iadsan 
le guth mòr, agus dhruid 2 iad 
an cluasan, agus leum iad air 
a dh'aon inntinn. 

58 Agus air dhoibh a thilg- 
eadh a mach as a' bhaile 3 , 
chlach iad e: agus thilg na 
fianuisean an eudach sìos aig 
cosaibh òganaich, d'am 
b'ainm Saul. 

59 Agus chlach iad Ste- 
phan, agus e a' gairm air 
Criosd, agus ag ràdh, A Thigh- 
earn Iosa, glac mo spiorad. 

60 Agus air dha a leigeadli 
fèin air a ghlùinibh, ghlaodh 
e le guth mòr, A Thighearn, ' an t saimpleir, an t-samìilachais. 2 dhÌLÌn. stop. 3 chaithir, 

234 GNIOMHARA VIII. na cuir am peacadh so as an 
leth. Agus air dha so a ràdh, 
choidil e. 

CAIB. VIII. 

1 Shearmonaicheadh an soisgeul arin 
an Samaria le Philip, a bhaist 
rnòran, agus am measg chàich 
Simon an Druidh. 14 Thàinig 
Peadar agus Eoiu a dhaingueach- 
adh na h-eaglais ; 17 le cur un 
làmh air an dream a chreid, bha 
an Spiorad naomh air a thiodh- 
lacadh. 

A GUS bha Saul ag aont- 
r *~ achadh le a bhàs-san. 
Agus dh'èirich anns an àm 
sin geur-leanmhuinn mhòr an 
aghaidh na h-eaglais a bha 
ann an Ierusalem ; agus bha 
iad uile air an sgapadh air 
feadh tìre Iudea, agus Sham- 
aria, ach na h - abstoil a 
mhàin. 

2 Agus ghiùlain daoine 
diadhaidh 1 Stephan chum 
'adhlaic, agus rinn iad caoidh 
mhòr air a shon. 

3 Ach bha Saul a' fàsach- 
adh na h-eaglais, a' dol a 
steach do gach tigh ; agus ag 
tarruing a mach fhear agus 
bhan, chuir e am prìosan iad. 

4 Uime sin dh'imich an 
dream a sgapadh, feadh gach 
àite, a' searmonachadh an 
fhocail. 

5 An sin chaidh Philip 
sìos do bhaile Shamaria, agus 
shearmonaich e Criosd doibh. 

6 Agus thug an sluagh a 
dh'aon toil aire do na nithibh 
a labhradh le Philip, ag èisd- 
eachd ris 2 , agus a' faicinn 
nam mìorbhuile a rinn e. 

7 Oir chaidh spiorada 
neòghlan a mach à mòran 
anns an robh iad, a' glaodh- 
aich le guth mòr : agus chaidh 
mòran air an robh am pair- ilis 3 , agus a bha 'nam bac- 
aich, a shlànuchadh. 

8 Agus bha gairdeachas 
mòr sa' bhaile sin. 

9 Ach bha roimhe sin duine 
àraidh sa' bhaile sin d' am 
b'ainm Simon, a ghnàthaich 
druidheachd, agus a mheall 4 
muinntir Shamaria, ag ràdh 
gu'm bu neach mòr èigin e 
fèin. 

10 Dhasan thug iad uile 
aire o'n bheag gus a' mhòr, 
ag ràdh, Is e an duine so 
cumhachd mòr Dhè. 

11 Agus thug iad an aire 
dha, a chionn gu'n do mheall 
e iad rè ùine fhada le a 
dhruidheachd. 

12 Ach an uair a chreid 
iad Philip, a' searmonachadh 
nan nithe a bhuineas do 
rìoghachd Dhè, agus do ainm 
Iosa Criosd, bhaisteadh iad 
eadar fheara agus mhnài. 

13 An sin chreid Simon 
fèin mar an ceudna : agus an 
uair a bhaisteadh e, dh'fhan 
e maille ri Philip, agus a' 
faicinn nan comhara agus 
nam feartan a rinneadh, 
ghabh e iongantas ro mhòr. 

14 Agus an uair a chuala 
na h-abstoil a bha ann an 
Ierusalem, gu'n do ghabh 
Samaria focal Dhè, chuir iad 
d'an ionnsuidh Peadar agus 
Eoin : 

15 Agus an uair a chaidh 
iad sìos, ghuidh iad air an son 
gu'm faigheadh iad an Spior- 
ad naomh. 

16 (Oir cha d'thàinig e 
fathast a nuas air aon aca : 
ach a mhàin bhaisteadh iad 
ann an ainm an Tighearna 
iosa.) 1 cràbhach. 2 riu. 

3 crith-ghalar ; palsy. Sasg. 

235 4 a chuir uamhas air, a eftuir 'nam 
breathal. GNIOMHARA VIII. 17 An sin chuir iad an 
làmhan orra, agus f huair iad 
an Spiorad naomh. 

18 Agus an uair a chunn- 
aic Simon gu'n robh an Spior- 
ad naomh air a thoirt tre 
làmhan nan. abstol a chur 
orra, thairg e airgiod dhoibh, 

19 Ag ràdh, Thugaibh 
dhomh-sa mar an ceudna an 
cumhachd so, ge b'e neach 
air an cuir mi mo làmha, gu'm 
faigh e an Spiorad naomh. 

20 Ach thubhairt Peadar 
ris, Gu rachadh t'airgiod am 
mugha maille riut fèin, a 
chionn gu'n do mheas thu 
gu'm feudtadh tiodhlac Dhè 
a cheannach le h-airgiod. 

21 Cha'n 'eil agad cuid no 
crannchur sa' chùis so : oir 
cha'n 'eil do chridhe dìreach 1 
am fìanuis Dhè. 

22 Gabh aithreachas uime 
sin do t'olc so, agus guidh 
air Dia, ma dh'fheudar gu 
maithear dhuit smuaine do 
chridhe. 

23 Oir a ta mi 'gad f haic- 
ìnn ann an domblas na 
seirbhe, agus fo chuibhreach 
na h-eucorach. 

24 An sin fhreagair Simon, 
agus thubhairt e, Guidhibh- 
sa an Tighearn air mo shon, 
nach tig aon do na nithibh 
sin a thubhairt sibh orm. 

25 An sin air dhoibh-san 
fianuis a dheanamh agus focal 
an Tighearn a labhairt, phill 
iad gulerusalem,agus shearm- 
onaich iad an soisgeul ann 
am mòran do bhailtibh nan 
Samaritanach. 

26 Agus labhair aingeal an 
Tighearna ri Philip, ag ràdh, 
Eirich agus imich chum na 
h-àirde deas, chum na slighe I ceart, treihhdhireack. 

236 a ta dol sìos o Ierusalem gu 
Gasa, a ta 'na fhàsach 2 . 

27 Agus dh'èirich e, agus 
dh'imich e : agus, feuch, 
duine àraidh, caillteanach o 
Etiopia, aig an robh mòr- 
ùghdarras fo Chandace ban- 
righinn na h-Etiopia, agus a 
bha os ceann a h-ionmhais 
uile, agus a bha air teachd gu 
Ierusalem chum aoradh a 
dheanamh, 

28 Bha e a' pilltinn air ais , 
agus 'na shuidhe 'na charbad, 
agus bha e a' leughadh an 
fhàidh Esaiais. 

29 An sin thubhairt an 
Spiorad ri Philip, Imich am 
fagus, agus druidris a' charb- 
ad so. 

30 Agus ruith Philip d'a 
ionnsuidh, agus chuala se e 
a' leughadh an fhàidh Esai- 
ais, agus thubhairt e, Am 
bheil thu a' tuigsinn nan 
nithe a tha thu a' leugh- 
adh? 

31 Agus thubhairt esan, 
Cionnus is urrainn mi, mur 
seòl neach èigin mi? Agus 
dh'iarr e air Philip teachd a 
nìos, agus suidhe maille ris. 

32 A' chuibhrionn do'n 
sgriobtuir a bha e leughadh, 
b'i so i, Thugadh e mar chaora 
chum marbhaidh ; agus mar 
uan a ta 'na thosd am fianuis 
an f hir-lomairt, mar sin cha 
d'f hosgail e a bheul : 

33 'Na ìsleachadh thugadh 
a bhreitheanas air falbh : a- 
gus cò a nochdas a ghineal- 
ach ? oir thogadh a bheatha 
o'n talamh. 

34 Agus f hreagair an caillt- 
eanach, agus thubhairt e ri 
Philip, Guidheam thu, co 
uime tha am fàidh ag ràdh 2 troimh an. fhàsach. GNIOMHARA IX. so ? uime fèin, no mu neach 
èigin eile ? 

35 An sin dh'fhosgail 
Philip a bheul, agus a' tòis- 
eachadh o'n sgriobtuir sin, 
shearmonaich e Iosa dha. 

36 Agus an uair a dh'- 
imich iad àir an t-slighe, 
thàinigiad guh-uisge àraidh : 
agus thubhairt an cailltean- 
ach, Feuch, uisge ; ciod a 
ta bacadh mise bhi air mo 
bhaisteadh ? 

37 Agus thubhairt Philip, 
Ma tha thu a' creidsinn le d' 
uile chridhe, feudaidh tu. 
Agus f hreagair e agus thubh- 
airt e, Tha mi a' creidsinn 
gur e Iosa Criosd Mac Dhè. 

38 Agus dh'àithn e 'n carb- 
ad a sheasamh : agus chaidh 
iad sìos le chèile do'n uisge, 
araon Philip agus an caillt- 
eanach ; agus bhaist se e. 

39 Agus an uair a thàinig 
iad a nìos as an uisge, thug 
Spiorad an Tighearna Philip 
leis, aguscha'n fhac an caillt- 
eanach tuilleadh e : agus dh'- 
imich e air 'aghaidh le gaird- 

40 Àch fhuaradh Philip 
ann an Asotos : agus shearm- 
onaich e anns na bailtibh 
uile, a' dol troimh ari dùth- 
aich, gus an d'thàinig e gu 
Cesarea. 

CAIB. IX. 

1 Tha Saul, air dha bhi V imeachd 
gu Damascus, air a leagadh sìos 
ffu talamh le solus, agus guth o 
nèamh : 10 ghairmeadh e chum 
na h-abstolachd, 18 agus bhaist- 
eadh e le Ananias : 20 shear?non- 
aich e Criosd gu dàna. 31 Leigh- 
eas Peadar Eneas do'u phairilis ; 
38 thug e Tabita beò. 

A GUS air do Shaul bhi 
! x fathast a' sèideadh bag- 
i raidh, agus àir 1 an aghaidh 1 marhhaidh. 2 ihachair. 

237 dheisciobul an Tighearna , 
chaidh e chum an àrd-shag- 
airt. 

2 Agus dh'iarr e litricliean 
uaith gu Damascus chum nan 
sionagog, chum nam faigh- 
eadh e aon neach do'n t-slighe 
so, co aca b'f hir no mnài iad, 
gu'n tugadh e leis ceangailte 
gu Ierusalem ìad. 

3 Agus ag imeachd dhci, 
tharladh 2 gu'n do dhruid e ri 
Damascus: agus dhealraicli 
gu h-obann mu'n cuairt air 
solus o nèamh. 

4 Agus air tuiteam dha air 
an talamh, chual e guth ag 
ràdh ris, A Shauil, A Shauil, 
c'ar son a ta thu 'gam gheur- 
leanmhuinn-sa? 

5 Agus thubhairt esan, Cò 
thu, a Thighearn ? Agus 
thubhairt an Tighearn, Is 
mise Iosa a ta thusa a' 
geur-leanmhuinn : is cruaid h 
dhuitse breabadh an aghaidh 
nan dealg. 

6 Agus air dhasan bhi air 
chrith agus làn uamhuinn, 
thubhairt e, A Thigheam, 
ciod is àill leat mise a dhean- 
amh 1 Agus thubhairt an 
Tighearn ris, Eirich, agus 
rach 3 a steach do'n bhaile, 
agus innsear dhuit ciod is 
còir dhuit a dheanamh. 

7 Agus sheas na daoine bha 
'g imeachd maille ris 'nan 
tosd, a' cluinntinn a' ghutha, 
ach gun neach air bith f haic- 
inn. 

: 8 Agus dh'èirich Saul o'n 
talamh, agus air fosgladh a 
shùl dha, cha'n fhac e neach 4 
air ^ bith : ach air dhoibli 
breith air a làimh, threòraich 
iad e gu Damascus. 

9 Agus bha e tri làithcan 3 theirìg, gabh. 4 /ri. G-NTOMJ 

gun radharc, agus cha d'ith 
agus cha d'òl e ni air bith. 

10 Agus bha deisciobul àr- 
aidh ann an Damascus, d'am 
b'ainm Ànanias } agus thubh- 
airt an Tighearn ris ann am 
foillseachadh 1 , Ananiais. A- 
gus thubhairt esan, Feuch a 
ta mi an so, a Thighearn. 

11 Agus thubhairt an Tigh- 
earn ris, Eirich, agus imich 
do'n t-sràid, ris an abrar 
Dìreach, agus iarr ann an tigh 
Iudais, duine o Tharsus d'an 
goirear Saul : oir feuch, a ta 
e ri urnuigh, 

12 Agus chunnaic e ann 
am foillseachadh duine d'an 
ainm Ananias, a' teachd a 
steach, agus a' cur a làimhe 
air, chum gu'm faigheadh e a 
radharc. 

13 An sin f hreagair Ana- 
nias, A Thighearn, chuala 
mi o mhòran mu'n duine so, 
cia lìon olc a rinn e do d' 
naomhaibh ann an Ierusalem: 

14 Agus ata an so ùghdarr- 
as aige o uachdaranaibh nan 
sagart, iadsan uile a cheangal 
a ta gairm air t'ainm-sa 2 . 

15 Ach thubhairt an Tigh- 
earn ris, Imich ; oir is soith- 
each taghta dhomh-sae, chum 
m'ainm a ghiùlan am fianuis 
nan Cinneach, agus rìghrean, 
agus chloinn Israeil. 

16 Oir nochdaidh mise dha 
cia mòr na nithe a's èigin da 
f hulang air sgàth m'ainme-sa. 

17 Agus dh'imich Ananias, 
agus chaidh e steach do'n 
tigh ; agus chuir e a làmhan 
air, agus thubhairt e, A 
Shauil, a bhràthair, chuir an 
Tighearn, (eadhon Iosa a dh'- 
fhoillsicheadh dhuitse anns 
an t-slighe air an d'thàinig AKA IX. 

thu,) mise chum gu'm faigh- 
eadh tu do radharc, agus gu'm 
biodh tu air do lìonadh leis an 
Spiorad naomh. 

18 Agus air ball thuit o 
'shuilibh mar gu'm biodh 
lannan ; agus dh'aisigeadh a 
ràdharc dha gun dàil, agus 
air dha èirigh, bhaisteadh e. 

1 19 Agus an uair a ghabh e 
biadh, neartaicheadh e. An 
sin bha Saul làithean àraidh 
maille ris na deisciobluibh a 
bha ann an Damascus. 

20 Agus air ball shearmon- 
aich e Iosa 3 anns na sionag- 
ogaibh, gur esan Mac Dhè. 

21 Achbhanah-uileachual 
e fo uamhas, agus thubhaiit 
iad, Nach e so esan a bha 
sgrios ann an Ierusalem iad- 
san a bha gairm air an ainm 
so, agus a thàinig an so chum 
na crìche so, gu'n tugadh e 
ceangailte iad dh'ionnsuidli 
uachdarana nan sagart ì 

1 22 Ach bu mhòid a neart- 
aicheadh Saul, agus chuir e 
gu h-amhluadh na h-Iudh- 
aich a bha chòmhnuidh ann 
an Damascus, a' dearbhadh 
gur e so an Criosd. 

23 Agus air dol do mhòran 
làithean seachad, rinn na h- 
ludhaich comhairle r'a chèile 
esan a mharbhadh : 

24 Ach thugadh fios do 
Shaul air am fèill 4 : agus bha 
faire aca air na geatachaibh 
a là agus a dh'oidhche chum 
a mharbhadh. 

m 25 An sin ghabh na deis- 
ciobuil e san oidhche, agus 
chuir iad a mach thar a' 
bhalla e, agus leig iad sìos 
ann an cliabh e. 

26 Agus an uair a thàinig 
Saul gu Ierusalem, dh'fheuch * sealladh. 2« tha air an gairm air Caimn. * Criosd. *ceilff. 

238 GMOMHARA IX. e ri e fèin a cheangal ris na 
deisciobluibh : ach bha eagal 
orra uile roimhe, agus cha do 
chreid iad gu'm bu deisciob- 
ul e. 

27 Ach ghabh Barnabas 
d'a ionnsuidh e, agus thug e 
chum nan abstol e, agus chuir 
e'n cèill doibh cionnus a 
chunnaic e'n Tighearn anns 
an t-slighe, agus gu'n do 
labhair e ris, agus cionnus a 
shearmonaich e gu dàna ann 
an Damascus an ainm Iosa. 

28 Agus bha e maille riu 
a' teachd a steach, agus a' 
dol a mach ann an Ierusalem. 

29 Agus labhair e gu dàna 
an ainm an Tighearna Iosa, 
agus rinn e deasboireachd an 
aghaidh nan Greugach : ach 
chuir iadsan rompa esan a 
mharbhadh. 

30 Ach an uair a thuig na 
bràithre so, thug iad sìos e gu 

j Cesarea, agus chuir iad air 
I falbh gu Tarsus e. 
I 31 An sin bha fois aig na 
1 n-eaglaisibh troimh Iudea 
uile, agus Ghalile, agus 
Shamaria, agus air dhoibh 
bhi air an togail suas, agus a' 
. siubhal ann an eagal an 
| Tighearn, agus an comhf hurt- 
ìjachd 1 an Spioraid naoimh, 
t\ mheudaicheadh gu mòr iad. 
I 32 Agus tharladh, air do 
jPheadar imeachd troimh gach 
l\àite, gu'n deachaidh e sìos 
klmar an ceudna chum nan 
Inaomh a bha gabhail còmh- 
I nuidh ann an Lida. 
I 33 Agus fhuair e an sin 
i jiuine àraidh d'am b'ainm 
jEneas, a bha rè ochd bliadh- 
I :|aa air a leabaidh, agus e gu 
I jinn leis a' phairilis^. 
i j 34 Agus thubhairt Peadar ris, Eneais, tha Iosa Criosd 
ga d' leigheas : èirich agus 
dean do leabadh. Agus air 
ball dh'èirich e. 

35 Agus chunnaic iadsan 
uile e, a bha chòmhnuidh 
ann an Lida, agus ann an 
Saron, agus phill iad chum 
an Tighearn. 

36 A nis bha ban-deisciob- 
ul àraidh ann an Iopa d'am 
b'ainm Tabita, 'se sin, air 
eadar-theangachadh,Dorcas : 
bha a' bhean so làn do dheadh 
oibribh, agus do dhèircibh a 
rinn i. 

37 Agus tharladh anns na 
làithibh sin, air dhi bhi gu 
tinn gu'n d'fhuair i bàs : 
Agus air dhoibh a h-ionnlad, 
chuir iad ann an seòmar 
uachdarach i. 

38 Agus air do Lida bhi 
fagus do Iopa, agus air 
cluinntinn do na deisciob- 
luibh gu'n robh Peadar an sin, 
chuir iad dithis dhaoine d'a 
ionnsuidh, a' guidhe air e 
theachd d'an ionnsuidh gun 
dàil. 

39 An sin dh'èirich Pead- 
ar, agus chaidh e maille riu. 
Agus an uair a bha e air 
teachd, threòraich iad suas e 
do'n t-seòmar uachdarach : 
agus sheas no bantraichean 
uile làimh ris a' caoineadh, 
agus a' nochdadh nan còta 
agus nan trusgan a rinn 
Dorcas am feadh a bha i 
maille riu. 

40 Ach air do Pheadar an 
cur a mach uile, leig se e fèin 
air a ghlùinibh agus rinn e 
urnuigh ; agus air dha tionn- 
dadh ris a' chorp, thubhaii t e, 
A Thabita, èirich. Agus dh' 
fhosgail ise a sùilean: Agus còiìt hn a dh , cuideachadh, 

239 2 chrith-yhalar. GNIOMHARA X. air dhi Peadar f haicinn, dh'- 
èirich i 'na suidhe. 

41 Agus thug e a làmh 
dhi, agus thog e 'na seasamh 
i ; agus an uair a ghairm e 
na naoimh agus na bantraich- 
ean, chuir e 'nan làthair beò i. 

42 Agus fhuaradh fios air 
so tre Iopa uile ; agus chreid 
mòran anns an Tighearn. 

43 Agus tharladh gu'n 
d'fhan e mòran do làithibh 
ann an Iopa maille ri Si- 
mon àraidh fear-deasachaidh 
leathair. 

CAIB. X. 

1 Air do Chornelius, duine cràbh- 
ach, àitlme fliaotainn o aingeal, 
chuir efios air Peadar, 11 a bha 
air a theagasg ann an taisbean 
gun e dheanamh tàir air na 
Cinnich: 34 Am feadh a bha e 
searmonachadh Chriosd do Chor- 
nelius agxts d'a chuideachd, thàin- 
ig an Spiorad naomh nuas orra, 
agus hhaisteadh iad. 

À GUS bha duine àraidh 
-^f- ann an Cesarea, d'am 
b'ainm Cornelius, ceannard- 
ceud do'n chuideachd ris an 
abrar a chuideachd Eadailt- 
each, 

2 Duine crabhach, agus air 
m robh eagal Dè maille r'a 
thigh uile, a bha toirt mòrain 
dèirce do'n t-sluagh, agus a' 
deanamh urnuigh ri Dia a 
ghnàth. 

3 Chunnaic e ann an seall- 
adh 1 gu soilleir, mu thimchioll 
na naothadh uaire do'n là, 
aingeal Dè a' teachd a stigh 
d'a ionnsuidh, agus ag ràdh, 
A Chorneliuis. 

4 Agus air dhasan amharc 
gu geur air, ghabh e eagal, 
agus thubhairt e, Ciod e, a 
Thighearn? Agus thubhairt 
e ris, Chaidh t'urnuighean I foilhe.achudh, taisbeanadh. 
2 i. e. meadlion-ìà. 
240 agus do dhèircean suas mn\ 
chuimhneachan ann am fìan 
uis Dè. 

5 Agus a nis cuir daoine 
gu Iopa, agus cuir fìos air Si- 
mon, d'an co-ainm Peadar : 

6 Tha e air aoidheachd i 
maille ri Simon àraidh fear- 
deasachaidh leathair, aig am 
bheil a thigh làimh ris an 

f hairge : innsidh esan duit 
ciod is còir dhuit a dhean- 
amh. 

7 Agus an uair a dh'f halbh 
an t>aingeal a labhair ri Cor- 
nelius, ghairm e d^a ionnsuidh 
dithis do mhuinntir a thighe, 
agus saighdear cràbhach do'n 
dream a bha ghnàth a' feith- 
eamh air ; 

8 Agus an uair a chuir e 
an t-iomlan an cèill doibh, 
chuir e iad gu Iopa. 

9 Agus air an làmàireach, 
'nuair a bha iadsan air an 
turus, agus a' teachd am 
fagus do'n bhaile, chaidh j 
Peadar suas air mullach an h 
tighe a dheanamh urnuigh, 
mu thimchioll na seathadh 
uaire 2 . 

10 Agusdh'fhàseroocrach, j 
agus bu mhiann leis bìadh 
itheadh : ach am feadh a bha 
iadsan ag ulluchadh, thuit e 
ann an neul, 

11 Agus chunnaic e nèamh ; 
fosgailte, agus soitheach àr- 
aidh a' teachd a nuas d'a 
ionnsuidh, mar bhraith-lìn 3 
mhòir, ceangailte air a ceithir j 
oisnibh 4 , agus air a leigeadh 
sìos air an talamh ; f j 

12 Anns an robh gach uile | 
ghnè bheathaiche ceithir- \ % 
chosach na talmhainn, a-j % 
gus bheathaiche allta, agusi fC 
Ji 

; 5 lìon-eudacli. 
i braunaibh. 

! GNIOMHARA X. bìiiasda snàigeach, agus eun- 
laith an athair. _ 

13 Agus thàinig guth d'a 
ìonnsuidh, Eirich, a Phead- 
air ; rnarbh agus ith. 

14 Ach thubhairt Peadar, 
Ni h-eadh, a Thighearn ; oir 
cha d'ith mi riamh aon ni 
coitchionn 1 no neòghlan. 

15 Agus thubhairt an guth 
ris a rìs an dara uair, Na 
nithe sin a ghlan Dia, na 
gairm thusa coitchionn. 

16 Agus rinneadh so tri 
uairean : agus thogadh an 
soitheach a rìs suas gu nèamh. 

17 A nis an uair a bha 
Peadar fo amharus ann fèin 
ciod bu chiall do'n t-sealladh 
a chunnaic e, feuch, bha na 
daoine a chuireadh o Chor- 
nelius, an dèigh dhoibh tigh 
Shimoin iarraidli, 'nan seas- 
amh aig an dorus. 

18 Agus air gairm dhoibh, 
dh'f heòraich iad an robh Si- 
mon d'an co-ainm Peadar, 
air aoidheachd an sin. 

19 Am feadh a bha Pèadar 
a' smuaineachadh air an t- 
sealladh, thubhairt an Spiorad 
ris, Feuch, tha triuir dhaoine 
ga d'iarraidh. 

20 Uime sin èirich, agus 
gabh sìos, agus imich maille 
riu, gun amharus air bith a 
bhi ort: oir is mise a chuir 
uam iad. 

21 Agus chaidh Peadar 
sìos chum nan daoine, [a 
chuireadh d'a ionnsuidh o 
Chornelius,] agus thubhairt 
e, Feuch, is mise an ti a tha 
sibh ag iarraidh : ciod e an 
t-aobhar mu'n d'thàinig sibh ì 

22 Agus thubhairt iadsan, 
Fhuair Cornelius an ceann- 
ard-ceud, duine cothromach, 1 cumauta. 

241 air am bheil eagal Dè, agus 
fo dheadh ainm 2 aig cinneach 
nan Iudhach uile, rabhadh o 
Dhia le aingeal naomh, fios 
a chur ortsa d'a thigh, agus 
briathran a chluinntinn uait. 

23 An sin ghairm e steach 
iad, agus thug e aoidheachd 
dhoibh. Agus air an là màir- 
each dh'imich Peadar maille 
riu, agus chaidh dream àraidh 
do na bràithribh o Iopa mailìe 
ris. 

24 Agus air an là màireach 
chaidh iad a steach do Ches- 
area : agus bha Cornelius a' 
feitheamh riu, agus air gairm 
a luchd-dàimh agus a chàirde 
dìsle an ceann a chèile. 

25 Agus an uair a bha 
Peadar a' dol a steach, choinn- 
ich Cornelius e, agus thuit'e 
sìos aig a chosaibh, agus rinn 
e aoradh dha. 

26 Ach thog Peadar suas 
e, ag ràdh, Seas suas ; is 
duine mise mar an ceudna. 

27 Agus ag còmhradh ris, 
chaidh e steach, agus f huair 
e mòran cruinn. 

28 Agus thubhairt e riu, 
Tha flos agaibh gu bheil e 
mi-dhligheach do dhuine a 
tha 'na ludhach, comhluadar 
a chumail ri neach a tha do 
chinneach eile, no teachd am 
fagus da; ach nochd Dia 
dhomh-sa, gun duine air 
bith a ghairm coitchionn no 
neòghlan. 

29 Uime sin thàinig mise 
'nuair a chuireadh fios orm, 
gun aon ni a ràdh 'na agh- 
aidh: air an aobhar sih tha 
mi feòraich c'ar son a chuir 
sibh fios orm ì 

30 Agus thubhairt Corne- 
lius, O'n cheathramh là gus 2 air am bhe.il deadh theistea* GNIOMHARA X. an uaìr so bha mì a' deanamh 
trasgaidh ; agus air an naoth- 
adh uair bha mi ^ deanamh 
urnuigh ann mo thigh, agus, 
f'euch, sheas duine a'm' làth- 
air ann an eudach dealrach 1 . 

31 Agus thubhairt e, A 
Chorneliuis, f huair t'urnuigh 
èisdeachd 2 , agus tha do dhèir- 
cean air an cuimhneachadh 
am fianuis Dè. 

32 Uime sin cuir gu Iopa, 
agus cuir fios air Simon, d'an 
co-ainm Peadar ; tha e air 
aoidheachd ann an tigh Shi- 
moin, fear-deasachaidh leath- 
air, làimh ris a' mhuir ; neach, 
'nuair a thig e, a labhras riut. 

33 Uime sin chuir mi air 
ball nos ort ; agus is maith a 
rinn thu teachd. Air an 
aobhar sin tha sinne uile an 
so a làthair am fianuis Dè, a 
dh'èisdeachd nan uile nithe a 
tha air an àithneadh dhuit-se 
le Dia. 

34 An sin dh'fhosgail 
Peadar a bheul, agus thubh- 
airt e, Gu fìrinneach tha mi 
'g aithneachadh nach 'eil Dia 
ag amharc air pearsaibh seach 
a chèile : 

35 Ach anns gach uile 
chinneach a ta an neach air 
am bheil 'eagal-san, agus a 
ta 'g oibreachadh f ìreantachd, 
taitneach aige. 

36 Am focal a chuir Dia 
gu cloinn Israeil a' searm- 
onachadh sìth tre Iosa Criosd, 
(neach is e Tighearna nan 
uile,) 

37 Am focal sin is aithne 
dhuibh, a sgaoileadh air feadh 
tìre Iudea uile, agus a thòisich 
o Ghalile, an dèigh a' bhaìst- 
idh a shearmonaich Eoin : 38 Cionnus a dh'ung Dia 
Iosa o Nasaret leis an Spiorad 
naomh, agus le cumhachd ; 
neach a chaidh mu'n cuairt 
a' deanamh maith, agus a' 
slànuchadh nan uile a bha 
air am foir-eigneachadh 3 leis 
an diabhul : oir bha Dia 
maille ris. 

39 Agus tha sinne 'nar 
fianuisibh air na h-uile nith- 
ibh a rinn e, araon ann an 
tìr nan Iudhach, agus ann an 
Ierusalem ; neach a mharbìi 
iad, 'ga chrochadh air crann : 

40 Esan thog Dia suas air 
an treas là, agus nochd se e 
gu follaiseach ; 

41 Cha'n ann do'n t-sluagh 
uile, ach do fhianuisibh, a 
thaghadh le Dia roimh-làimh, 
eadhon dhuinne, a dh'ith agus 
a dh'òl maille ris an dèigh 
dha èirigh o na marbhaibh. 

42 Agus dh'àithn e 
dhuinne searmonachadh do'n 
t-sluagh, agus fianuis a 
dheanamh gur esan a dh'- 
orduicheadh le Dia 'na 
bhreitheamh air bheòthaibh 
agus air mharbhaibh. 

43 Dhasan tha na fàidhean 
uile a' toirt fianuis, gu'm faigh 
gach neach a chreideas ann 
maitheanas 'nam peacaibh tre 
'ainm-san. 

44 Am feadh a bha Pead- 
ar^ fathast a' labhairt nam 
briathra sin, thuirling 4 an 
Spiorad naomh orra-san uile 
a chual am focal. 

45 Agus ghabh na creidich 
do'n timchioll-ghearradh, a 
mheud diubh 'sa thàinig 
maille ri Peadar, iongantas 
mòr, do bhrìgh gu'n do dhòirt- 
eadh air na Cinnich mar an I ro gheal. 
2 AK 'Hsdeadh ri fvrnuigh. 

242 3 thngadh fo cheannsal, 
4 thvit. GNIOMHARA XI. ceudna tiodhlac an Spioraid 
naoimh. 

46 Oir chuala siad iad a' 
labhairt le teangaibh, agus ag 
àrd-mholadh Dhè. An sin 
f hreagair Peadar, 

47 Am feud neach sam 
bith uisge a thoirmeasg, chum 
nach rachadh iad so abhaist- 
eadh, a fhuair an Spiorad 
naomh, co maith ruinne? 

48 Agus dh'orduieh e iad a 
bhi air am baisteadh, ann an 
ainm an Tighearna. An sin 
ghuidh iad air fantuinn maille 
rni làithean àraidh. 

CAIB. XI. 

1 Fhuaradh cron do Pheadar air S071 
comhluadar a ghleidheadh ns na 
Cinnich : 4 dhHnnise a reusou, 
agus thaitinn sin r'a luchd-dìtidh. 
19 Sgaoileadh an soisgeul feadh 
Phenice, agus Chipruis, agus An- 
tioch. kò Dh' ainmicheadh na 
deisciobuil 'nan Criosduidhean air 
tùs ann an Antioch, 

À GUS chuala na h-abstoil 
agus na bràithrean a bha 
ann an Iudea, gu'n do ghabh 
na Cinnich mar an ceudna ri 
focal Dè. 

2 Agus an uair a chaidh 
Peadar suas gu Ierusalem, 
rinn iadsan a bha do'n tim- 
chioll-ghearradh conspoid ris, 

3 Ag ràdh, Chaidh thu 
steachadh'ionnsuidh dhaoine 
nach robh air an timchioìl- 
ghearradh, agus dh'ith thu 
maille riu. 

4 Agus thòisich Peadar, 
jagus chuir e'n t-iomian an 
lcèill doibh an ordugh, ag 
jradh, 

i 5 Bha mi ann am baile 1 
l'Iopa ri urnuigh ; agus ann an 
llneul chunnaic mi sealladh, 
l|5oitheach àraidh a' teachd a 
Ìjiruasi mar bhraith-lìn mhòir, 
l ir a leigeadh a nuas, o nèamh air a ceithir oisnibh 2 ; 
agus thàinig i a m' ionnsuidh- 
sa. 

6 Agus air dhomh beachd- 
achadh gu geur oirre, thug mi 
fa'near, agus chunnaic mi 
beathaiche ceithir-chosach na 
talmhainn, agus na fiadh- 
bheathaiche, agus na biasda 
snàigeach, agus eunlaith an 
athair. 

7 Agus chuala mi guth ag 
ràdh'rium, Eirich, a Phead- 
air ; marbh agus ith. 

8 Ach thubhairt mise, Ni 
h-eadh, a Thighearn: oii 
cha deachaidh riamh aon ni 
coitchionn no neòghlan a 
steach do m' bheul. 

9 Ach fhreagair an guth 
mi an dara uairo nèamh, JSf a 
nithe a ghlan Dia na meas 
thusa neòghlan 3 . 

10 Agus rinneadh so tri 
uairean: agus thogadh an 
t-iomlan arìs suas gu nèamh. 

11 Agus, feuch, air ball 
bha triuir dhaoine air teachd 
chum an tighe anns an robh 
mi, a chuireadh o Chesarea a 
m' ionnsuidh. 

12 Agus thubhairtan Spiorad 
rium dol maille riu, gun amh- 
arus air bith a bhi orm. A- 
gus chaidh mar an ceudna an 
t-seathnar bhràithre so maille 
rium, agus chaidh sinn a 
steach do thigh an duine : 

13 Agus nochd e dhuinn 
cionnus a chunnaic e aingeal 
'na sheasamh ^na thigh, a 
t.hubhairt ris, Cuir daoine gu 
Iopa, agus cuir fios air Simon, 
d'an coainm Peadar ; 

14 Neach alabhras briathra 
riut, leis an tèarnar 4 thu fèin 
agus do thigh uile. 

15 Agus an uair a thòisich » caithir, ' beaniiaibh. 

243 a vòifchionn * saorar. GNIOMHARA XII. mì air labhairt, thuirling 1 an 
Spiorad naomh orra-san, mar 
oirnne air tùs. 

16 An sin chuimhnich 
mise focal an Tighearna, inar 
a thubhairt e, Bhaist Eoin 
gun amharus le h-uisge ; ach 
baistear sibhse leis an Spiorad 
naomh. 

17 Uime sin ma thug Dia 
dhoibh - san a cho - ionnan 
tiodhlaca ruinne, a chreid 
anns an Tigheara Iosa Criosd, 
cò mise gu'm bithinn comas- 
ach bacadh a chur air Dia ì 

18 Agus an uair a chual iad 
na nithe so, thosd iad, agus 
thug iad glòir do Dhia, ag 
ràdh, Thug Dia ma seadh mar 
an ceudna do na Cinnich 
aithreachas chum na beatha. 

19 A nis chaidh iadsan a 
sgapadh a mach leis an àmh- 
ghar 2 a dh'èirich air son 
Stephain, gu ruig Phenice, 
agus Ciprus, agus Antioch, 
gun am focal a labhairt ri 
aon neach ach ris na h-Iudh- 
aich a mhàin. 

20 Agus bha cuid diubh o 
Chiprus, agus o Chirene, 
dream air dhoibh dol a steach 
do Antioch, a labhair ris na 
Greugaich, a' searmonach- 
adh an Tighearna Iosa. 

21 Agus bha làmh an 
Tighearna maille riu : agus 
chreid àireamh mhòr, agus 
phill iad chum an Tighearn. 

22 Agus thàinig sgeula air 
na nithibh sin gu cluasaibh 
na h-eaglais a bha ann an Ie- 
rusalem ; agus chuir iad Bar- 
nabas uatha, chum gu'n rach- 
adh e gu Antioch : 

23 Neach an uair a thàinig 
e, agus a chunnaic e gràs 
Dhè, a rinn gairdeachas, a- gus a dh'earail orrauile, gu'n 
dlùth-leanadh iad ris anTigh- 
earn le rùn cridhe. 

24 Oir bha e 'na dhuine 
maith, agus làn do'n Spiorad 
naomh, agus do chreidimh. 
Agus chuireadh sluagh mòr 
ris an Tighearn. 

25 An sin chaidh Barnabas 
guTarsus,adh'iarraidhShauil. 

26 Agus air dha f haotainn, 
thug e leis e gu Antioch. A- 
gus tharladh, gu'n robh iad 
rè bliadhna iomlain air an 
cruinneachadh maille ris an 
eaglais, agus gu'n do theag- 
aisg iad sluagh mòr ; agus 
gu'n do ghoireadh Criosd- 
uidhean do na deisciobluibh 
air tùs ann an Antioch. 

27 Agus anns na làitnibh 
sin thàinig fàidhean o Ierusa- 
lem gu Antioch. 

28 Agus air seasamh suas 
do aon diubh d'amb'ainm Ag- 
abus, dh'fhoillsich e troimh 
an Spiorad, gu'm biodh gorta 
mhòr air feadh an domhain 
uile 3 : ni mar an ceudna a 
thachair ri linn Chlaudiuis 
Cheasair. 

29 An sin chuir gach aon 
do na deisciobluibh roimhe, a 
rèir a chomais, còmhnadh a 
chur chum nam bràithrean, 
a bha chòmhnuidh ann an 
Iudea. 

30 Ni mar an ceudna a 
rinn iad, agus chuir e chum 
nan seanairean le làimh 
Bharnabais agus Shauil. 

CAIB. XII. 

1 Rinn Herod geur-leanmhuinn aìr 
na Criosduidhibh, 2 mharbh e Seum- 
as, 3 agus chuir e Peadar am 
priosan, neach a thngadh a mach 
le aingeal tre urnuighibh na h- 
eaglais : 23 Bhuaileadh Herod le 
aingeal, agus bhàsaich e gu truagh. 1 thuit. 2 triobhàd. 

244 3 ?ui tìre vite. GNIOMHARA XII. À NIS mu'n àm sin, shìn 
•^T" Herod an righ a làmhan, 
a dheanamh uilc air dream 
àraidh do'n eaglais. 

2 Agus mharbh e Seumas 
bràthair Eoin leis a' chlaidh- 
eamh. 

3 Agus an uair a chunnaic 
e gu'n do thaitinn sin ris na 
h-Iudhaich, chaidh e air agh- 
aidh a ghlacadh Pheadair 
mar an ceudna. ( Agus b'iad 
làithean an arain neo-ghoirt- 
ichte a bh'ann.) 

4 Agus ghlac e agus chuir 
e'm prìosan e, agus thug se e 
i'a ghleidheadh do cheithir 
cheathrar shaighdearan, fa 
rùn a thoirt a mach do'n t- 
sluagh an dèigh na càisge. 

5 Air an aobhar sin ghleidh- 
eadh Peadar anns a' pbrìosan: 
ach bha bith-urnuigh 1 air a 
deanamh leis an eaglais ri 
Dia air a shon. 

6 Agus an uair a b'àill le 
Herod a thoirt a mach, san 
oidhche sin fèin bha Pead- 
ar 'na chodal eadar dithis 
shaighdearan, ceangailte le 
dà shlabhruidh : agus bha'n 
luchd faire fa chomhair an 
doruis a' coimhead a' phrìos- 
ain. 

7 Agus, feuch, thàinig 
aingeal an Tighearn air, agus 
dhealraich solus anns a' 
phrìosan : agus bhuail e taobh 
Pheadair, agus dhùisg se e, 

ì ag ràdh, Eirich gu grad. A- 
gus thuit a cheanglaiche d'a 
| làmhaibh. 

\ [ 8 Agus thubhairt an t- 
||aingeal ris, Crioslaich thu 
Ijfèin, agus ceangail ort do 
ijbhonn-bhrògan 2 : agus rinn e 
Imar sin. Agus thubhairt e gnàtk-urnuigh, sìor-urmtigh, 
2 chuarain, 
245 ris, Tilg t'fhalluinn 3 umad, 
agus lean mise. 

9 Agus chaidh e mach, 
agus lean se e ; agus cha robli 
f hios aige gu'n robh e f ìor an 
ni a rinneadh leis an aingeal : 
ach shaoil e gu'm bu taisb- 
ean 4 a chunnaic e. 

10 Agus air dhoibh dol 
troimh 'n cheud agus an dara 
faire, thàinig iad chum a 
gheata iaruinn a ta treòrach- 
adh do'n bhaile, a dh'f hosg- 
ail doibh leis fèin: agus air 
dol a mach dhoibh, chaidh 
iad air an aghaidh troimh aon 
sràid, agus air ball dh'f halbli 
an t-aingeal uaith. 

11 Agus an uair a thàinig 
Peadar d'a ionnsuidh fèin, 
thubhairt e, A nis tha f hios 
agam gu fìrinneach gu'n do 
chuir an Tighearn 'aingeal 
uaith, agus g'un do shaor e 
mi o làimh Heroid, agus o 
uile dhùil pobuill nan Iudh- 
ach. 

12 Agus an uair a smuain- 
ich e air a' chùis, thàinig e gu 
tigh Mhuire màthar Eoin, 
d'an co-ainm Marcus, far an 
robh mòran cruinn, agus iad 
ri urnuigh. 

13 Agus an uair a bha 
Peadar a' bualadh doruis a' 
gheata, thàinig gruagach d'am 
b' ainm Roda a dh'èisdeachd. 

14 Agus an uair a dh'- 
aithnich i guth Pheadair, tre 
aoibhneas cha d'fhosgail i 
an geata, ach ruith i stigh, 
agus dh'innis i gu'n robh 
Peadar ^na sheasamh aig a' 
gheata. 

15 Ach thubhairtiadrithe, 
Tha thu air mhi-chèill. Ach 
bha ise toirt dearbh-chinnte 5 3 do bhì'àt, fsudach-uachdair. 
^sheaUadh. 5 cathachadh GNIOMHARA XIII. gu'n robh eraar sin. An sin 
thubhairt iad, Is e 'aingeal a 
ta ann. 

16 Ach bhuanaich Peadar 
a' bualadh an doruis : agus an 
uair a dh'fhosgail iad, agus 
a chunnaic iad e, bha iad làn 
uamhais. 

17 Ach air dhasan smèid- 
eadh orra le a làimh iad a bhi 
'nan tosd, chuir e'n cèill 
doibh cionnus a thug an Tigh- 
earn as a' phrìosan e. Agus 
thubhairt e Innsibh na nithe 
so do Sheumas agus do na 
bràithribh. Agus air dol a 
ìnach dha, chaidh e gu àit eile. 

18 Agus air teachd do'n là 
bha iomairt 1 nach bu bheag 
am measg nan saighdearan, 
ciod a thachair do Pheadar. 

19 Agus an uair a dh'iarr 
Herod e, agus nach d'fhuair 
se e, rannsaich e an luchd- 
coimhead, agus dh'orduich e 
an toirt air falbh chumjpeanais. 
Agus chaidh e sìos o ludea 
gu Cesarea, agus rinne còmh- 
nuidh an sin. 

20 Agus bha fearg mhòr 
aig Herod ri muinntir Thiruis 
agus Shidoin : ach thàinig 
iadsan a dh'aon inntinn d'a 
ionnsuidh, agus air dhoibh 
Blastus seomradair an righ a 
thoirt air an crann, dh'iarr 
iad sìth ; do bhrìgh gu'n robh 
an tìr air a beathachadh le 
tìr an righ. 

21 Agus air là orduichte, 
air do Herod bhi air a sgeud- 
achadh le eudach rìoghail, 
agus 'na shuidhe air a righ- 
chaithir, labhair e gu deas- 
bhriathrach riu 2 . 

22 Agus rinn an sluagh 
iolach 3 , ag ràdh, Is guth JJè 
$0, agus cha ghuth duine. I buaìreas. 

246 23 Agus air ball bhuail 
aingeal an Tighearn e, do 
bhrìgh nach d'thug e a' ghlòir 
do Dhia : agus dh'itheadh le 
cnuimhibh e, agus chaidh an 
deò as. 

24 Ach dh'fhàs focal an 
Tighearn agus mheudaich- 
eadh e. 

25 Agus phill Barnabas 
agus Saul o Ierusalem, air 
dhoibh am ministrileachd a 
choimhlionadh, a' toirt leo 
mar an ceudna Eoin, d'an 
co-ainm Marcus. 

CAIB. XIII. 

1 Thaghadh Pòl agus Barnabas gu 
dol chum nau Cinneach. 7 A \ 
thimchioll Shergiuis Pauhds, agus 
Elimais an druidh. 14 Shearm- 
onaich Pòl aig Antioch, gur e 
Iosa an Criosd. 42 Chreid na 
Cinnich, ach labhair na h-Iudh- 
aich an ughaidh na f ìriìin. 

A NIS bha anns an eaglais 
abha aig Antioch, fàidh- 
ean, agus luchd-teagaisg àr- | 
aidh ; mar a ta Barnabas, a- 
gus Simeon ris an abrar 1 
Niger, agus Lucius o Chirene, P 
agus Manaen comh-alta He- ml 
roid an Tetrairc, agus Saul. ; 3 a 

2 Agus air dhoibh bhi ri 
ministrileachd do'n Tighearn, 
agus a' trasgadh, thubhairt 
an Spioi"ad naomh, Cuiribli pi 
air leth dhomh-sa Barnabas li 
agus Saul, chum na h-oibre m 
gus an do ghairm mi iad. 

3 An sin air dhoibh trasg- b 
adh agus urnuigh a dhean- i'n 
amh, agus an làmhan a chur m 
orra, leig iad uatha iad. 

4 Mar sin air dhoibh-sana 1% 
bhi air an cur a mach leis arj 
Spiorad naomh, chaidh iac K :: 
sìos gu Seleucia; agus o sirl ^ 
sheòl iad gu Ciprus. 

5 Agus air dhoibh bhi ani f; 
[Pt 5! 

3 rinn c òraid doibh. 3 gàin \ tiNIOMHARA XIII. an Salamis, shearmonaich iad 
focal Dè ann an sionagogaibh 
nan Iudhach : agus bha mar 
an ceudna Eoin aca mar 
f hear-frithealaidh. 

6 Agus an uair a chaidh iad 
troimh an eilean gu Paphos, 
fhuair iad druidh àraidh, 
fàidh brèige, Iudhach, d'am 
b'ainm Bar-iesus : 

7 Neach a bha maille ri 
Sergius Paulus an t-uachd- 
aran, duine tuigseach ; air 
dhasan Barnabas agus Saul a 
ghairm d'a ionnsuidh, dh'iarr 
e focal Dè a chluinntinn. 

8 Ach chuair Elimas an 
druidh, (oir is ann mar 
so a dh'eadar-theangaichear 
ainm,) 'nan aghaidh, ag 
iarraidh an t-uachdaran a 
thionndadh o'n chreidimh. 

9 An sin air bhi do Shaul, 
(d'an goirear Pòl,) làn do'n 

! Spiorad naomh, agus ag amh- 
arc gu geur air, 
t 10 Thubhairt e, O thusa a 
ta làn do'n uile cheilg, agus 
ido'n uile dhroch-bheirt, a 
mhic an diabhuil, a nàmhaid 
na h-uile fhìreantachd, nach 
sguir thu do f hiaradh shligh- 
san dìreach an Tighearna 1 
11 Agus feuch a nis, tha 
li àmh an Tighearn ort, agus 
Ijrithidh tu dall, gun a' ghrian 
Jj'haicinn rè tamuill. Agus 
lùr ball thuit ceò agus dorch- 
.lidas air ; agus a' tionndadh 
:|jnu'n cuairt, dh'iarr e dream a 

Ilhreòraicheadh air làimh e. 
12 An sin an uair a chunn- 
ic an t-uachdaran an ni a 
Ijinneadh, chreid e, air dha 
j jhi làn iongantais mu theag- 
1 sg an Tighearna. 
1 13 Agus air gabhail luinge 
,Io Phòì agus d'a chuideachd 
I Phaphos, thàinig iad gu 
^l'erga na Pamphilia: agus 
247 air do Eoin am fàgail, phiil 
e gu lerusalem. 

14 Ach air dhoibh-san 
imeachd o Pherga, thàinig 
iad gu Antioch na Pisidia, 
agus chaidh iadasteach do'n 
t-sionagog air là na sàbaid, 
agus shuidh iad. 

15 Agus an dèigh leughadli 
an lagha agus nam Fàidhean, 
chuir uachdarain na sionag- 
oig d'an ionnsuidh, ag ràdh, 
Fheara agus a bhràithre, ma 
tha focal earail agaibh do'n 
t-sluagh, abraibh e. 

16 An sin an uair a sheas 
Pòl suas agus a smèid e orra 
le 'làimh, thubhairt e, Fheara 
Israeil, agus sibhse air am 
bheil eagal Dè, èisdibh. 

17 Thagh Dia a' phobuilì 
so Israeil ar n-aithriche, agus 
dh'àrdaich e'm pobull 'nuair 
a bha iad air choigrich ann 
an tìr na h-Eiphit, agus le 
làimh àrd thug e iad a mach 
aisde. 

18 Agus mu thimchioll 
ùine dhà fhichead bliadhna 
ghiùlain e le'm beusaibh 1 
anns an fhàsach. 

19 Agus an uair a sgrios e 
seachd cinnich ann an tìr 
Chanaain, roinn e am fear- 
ann orra-san le crannchur. 

20 Agus 'na dhèigh sin mu 
thimchioll ceithir cheud agus 
leth-cheud bliadhna, thug e 
dhoibh breitheamhna, gu Sa- 
muel am fàidh. 

21 Agus 'na dhèigh sin 
dh'iarr iad righ : agus thug 
Dia dhoibh Saul mac Chis, 
duine do thrèibh Bheniamin, 
rè dhà f hichead bliadhna. 

22 Agus air dha esan ath- 
arrachadh, thog e suas Daibh- 
idh gu bhi 'na righ dhoibh ; 1 dìCalirum e iad. GNIOMHARA XIII. d'an d'thug e mar an ceudna 
fìanuis, ag ràdh, Fhuair mi 
Daibhidh mac Iese, duine a 
rèir mo chridhe fèin, a ni m' 
uile thoil. 

23 Do shliochd an duine so 
thog Dia suas do Israel a rèir 
a gheallaidh Slànuighear, 
eadhon losa : 

24 Air do Eoin roimh a 
theachd-san, baisteadh an 
aithreachais air tùs a shear- 
monachadh do phobull Is- 
raeil uile. 

25 Agus mar a choimhlion 
Eoin a thriall l , thubhairt e, 
An ti a ta sibh a' saoilsinn is 
mise, cha mhi e. Ach feuch, 
a ta neach a' teachd a'm' 
dhèigh, nach airidh mi air 
brògan a chos fhuasgladh. 

26 Fheara agus a bhràithre, 
a chlann fìne Abrahaim, agus 
a mheud agaibh air am bheil 
eagal Dè, is ann do 'ur n- 
ionnsuidh-sa a chuireadh foc- 
al na slàinte so. 

27 Oir iadsan a ta chòmh- 
nuidh ann an lerusalem, agus 
an uachdarain, air dhoibh 
bhi aineolach airsan, agus air 
foclaibh nam Fàidhean a ta 
air an leughadh gach sàbaid, 
ìeesari a dhìteadh choimhlion 
siad iad. 

28 Agus ged nach d'f huair 
iad coire bàis air bith ann, 
dh'iarr iad air Pilatgu'n cuirt- 
eadh esan gu bàs. 

29 Agus an uair a choimh- 
lion iad na h-uile nithe bha 
sgrìobhtamu 'thimchioll,thug 
iad a nuas o'n chrann e, agus 
chuir iad ann an uaigh e. 

30 Ach thog Dia suas o 
na marbhaibh e : 

31 Agus chunncas e rè mòrain làithean leo-san a 
chaidh suas maille ris o 
Ghalile gu Ierusalem, dream 
a ta 'nam fianuisibh dha-san 
do'n t-sluagh. 

32 Agus a ta sinne a' 
soisgeulachadh dhuibh-se a' 
gheallaidh 2 , a rinneadh do 
na h-aithrichibh, 

33 Gu'n do choimhlion Dia 
so dhuinne an clann, air dha 
losa thogail suas ; mar a ta e 
sgrìobhta mar an ceudna san 
dara Salm, Is tu mo Mhac-sa, 
an diugh ghin mi thu. j 

34 Agus mar dhearbhadh 
gu'n do thog e suas e o na 
marbhaibh, gun e a philltinn 
air ais tuilleadh chum truaill- 
idheachd, thubhairt e mar so, I 
Bheir mise dhuibh tròcaire 
cinnteach Dhaibhidh. 11 

35 Uime sin thubhairt e , 11 
mar an ceudna ann an Salm f 
eile, Cha'n fhuiling thu do 

d' Aon naomh gu'm faic e ° 
truaillidheachd : 9 

36 0irandèighdoDhaibh- f 
idh a ghinealach fèin a riar- ^ f 
achadh a rèir toil Dhè, choidil . ■ 
e, agus chuireadh e chum aic 
'aithriche, agus chunnaic e P l 
truaillidheachd : 

37 Ach an ti a thog Dia suas, 
cha'n fhac e tmaillidheachd. \b 

38 Uime sin biodh fhios |; 
agaibh-sa, fheara agus a ^ 
bhràithre, gur ann tre'n duine ; JS 
so a ta maitheanas pheac- 
anna air a shearmonachadh *k 
dhuibh : f tò; 

39 Agus trìd-san a ta gach Idto 
neach a chreideas air a shaor- k; 
adh o na h-uile nithibh, ( ìnè 
nach robh e'n comas duibl 
bhi air bhur saoradh le lagl Ie . 
Mhaois. l a thurus, a chùrsa. 

248 2 a§ innseadh deadh sgtilduibhse 
^adhon «' gheallaidh. GNIOMHARA, XIV, 40 Thugaibh aire uime sin, 
nach tig oirbh an ni a ta air a 
ràdh anns na Fàidhibh ; 

41 Feuchaibh, a luchd- 
tarcuis, agus gabhaibh iong- 
antas, agusrachadh as duibh 1 : 
oir oibrichidh mise obair ann 
bhur làithibh-sa, obair nach 
creid sibh idir, ge do chuir- 
eadh duine an cèill duibh e. 

42 Agus an uair a chaidh 
na h-Iudhaich a mach as an 
t-sionagog, ghuidh na Cinn- 
ich gu'n rachadh na briathra 
so a labhairt riu fèin an t- 
sàbaid 'na dhèigh sin. 

43 A nis an uair a sgaoil 
an coimhthional, lean mòran 
do na h-Iudhaich agus do na 
proselitich chràbhach Pòl a- 
gus Barnabas: agus labhair 
iadsan riu, agus chuir iad 
impidh orra fuireach ann an 
gràs Dhè. 

44 Agus air an là sàbaid a 
b'fhaigse, is beag nach do 
chruinnich am baile gu h- 
iomlan a dh'èisdeachd ri focal 
Dè. 

45 Ach an uair a chunn- 
aic na h-Iudhaich na slòigh, 
lìonadh iad le h-eud 2 , agus 
labhair iad an aghaidh nan 
! nithe sin a labhradh le Pòl, 
I a' labhairt 'nan aghaidh agus 
|a' tabhairt toibheim. 

46 An sin dh'f hàs Pòl a- 
[gus Barnabas dàna, agus 

thubhairt iad, B'èigin focal 
IDè bhi air a labhairt ribhse 
ìiir tùs : ach do bhrìgh gu'n 

!Io chuir sibh cùl ris, agus gur 
| bhur breth oirbh fèin nach 
liiridh sibh air a' bheatha 
|inhaireannach, feuch, a ta 

1 inne a' pilltinn chum nan 

^inneach. chaibh as an t-seaìladlu 
2 tnùth. 

. 249 47 Oir is ann mar sin 
a dh'àithn an Tighearna 
dhuinn, ag ràdh, Chuir mi 
thu mar sholus do na Cinnich , 
chum gu'm bitheadh tu mar 
shlàinte gu iomall na talmh- 
ainn. 

48 Agus an uair a chuala 
na Cinnich so, rinn iad gàird- 
eachas, agus ghlòraich ìadfoc- 
al an Tighearna : agus chreid 
a mheud 'sa bha orduichte 3 
chum na beatha maireann- 
aich. 

49 Agus sgaoileadh focal 
an Tighearna feadh na tìre 
uile. 

50 Ach bhrosnuich na h- 
Iudhaich na mnài chràbhach 
agus urramach, agus daoine 
uaisle 4 na caithreach, agus 
thog iad geur-leanmhuinn air 
Pòl agus Barnabas, agus 
thilg iad a mach as an crìoch- 
aibh iad. 

51 Ach chrath iadsan dus- 
lach an cos dhiubh 'nan agh- 
aidh, agus thàinig iad gu 
Iconium. 

52 Agus bha na deisciob- 
uil air an lìonadh le h-aoibh- 
neas, agus leis an Spiorad 
naomh. 

CAIB. XIV. 

1 Dhian-ruagadli Pòl agus Barna- 
baso Iconium. 8 Aig Listra leigh- 
eas Pòl crioplack: uime sin 
mheasadh iad ^nan diathaibh. 19 
Chlachadh Pòl: 21 chaidh ìad 
triomh iomadh eaglais, a' daing- 
neachadh nan deisciobul ann an 
creidimh agus ann am joighidiu. 

A GUS tharladh ann an Ico- 
^ nium, gu'n deachaidh iad 
araon a steach do shionagog 
nan Iudhach, agus gu'n dp 
labhair iad air chor as gu'n 
do chreid cuideachd mhòr do air an cnr an orditgh. 
tj'i'ìomh-dhaoiue. GNIOMH 

na h-Iudhaich, agus mar an 
ceudna do na Greugaich. 

2 Ach bhrosnuich na h- 
ludhaich mhi-chreideach, a- 
gus lìon ìad do dhroch rùn 
inntinn nan Cinneach an 
aghaidh nam bràithre. 

3 Uime sin dh'fhan iad 
aimsir fhada a' labhairt gu 
dàna mu thimchioll an Tigh- 
earn, a rinn fianuis do fhocal 
a ghràis, agus a thug fa'near 
comharan agus mìorbhuilean 
a bhi air an deanamh le'n 
làmhaibh-san. 

4 Ach bha sluagh a' bhaile 
air an roinn : agus bha cuid 
diubh leis na h-Iudhaich, 
agus cuid eile leis na h-abs- 
tolaibh. 

5 Agus an uair a thugadh 
ionnsuidh araon leis na Cinn- 
ich, agus mar an ceudna leis 
na h-Iudhaich, maille r'an 
uachdaranaibh, chum iadsan 
a mhaslachadh agus a chlach- 
adh, 

6 'Nuair a thuig iadsan so, 
theich iad gu Listra agus 
Derbe, bailte do Licaonia, 
agus chum na dùthcha mu'n 
cuairt : 

7 Agus bha iad a' searmon- 
achadh an t-soisgeil an sin. 

8 Agus bha ann an Listra 
duine àraidh gun lùth 'na 
chosaibh 'na shuidhe, a bha 
bacach o bhroinn a mhàthar, 
neach nach d'imich riamh : 

9 Chual esan Pòl a' labh- 
airt: neach air dha amharc 
gu geur air, agus a thuigsinn 
gu robh creidimh aige chum 
a leigheas, 

10 Thubhairt e le guth àrd, 
Seas suas gu dìreach air do 
chosaibh. ^ Agus leum esan 
agus dh'imich e. lRA XIV. 

11 Agus an uair a chunnaic 
an sluagh an ni a rinn Pòl, 
thog iad^ an guth, ag ràdh 
ann an cànain Licaonia, Tha 
na Dèe air teachd a nuas an 
coslas dhaoine d'ar n-ionn- 
suidh-ne. 

12 Agus ghoir iad do Bhar- 
nabas, lupiter ; agus doPhòl, 
Mercurius, do bhrìgh gu'm I 
b'e am prìomh-fhear-labh- 
airt e. 

13 An sin thug sagart Iu- 
piteir, a bha fa chòmhair an 
caithreach - san, tairbh agus 
blàth-fhleasgaidh 1 chum nan 
geata, agus b'àill leis ìobairt 
a dheanamh maille ris an t- 
sluagh. 

14 Ach an uair a chuala 
na h-abstoil Barnabas agus 
Pòl so, reub iad an eudach, 
agus ruith iad a steach am 
measg an t-sluaigh, ag èigh- 
each, 

15 Agus ag ràdh, Adhaoine, 
c'ar son a ta sibh a' deanamh 
nan nithe so? oir is daoine | 
sinne cosmhuil ribh fèin n : 
thaobh fulangais 2 , a' searm- 
onachadh dhuibh-se, pilltinn uj ( 
o na nithibh dìomhain sin i Dj 
chum an Dè bheò, a rinn j Dj 
nèamh agus an talamh, agus ^ 
an cuan, agus na h-uile nithe \ j 
a ta annta : | re 

16 Neach anns na linnibb )j 
a chaidh seachad, a dh'f huil- 
ing do na h-uile Chinnicli ^ 
imeachd 'nan slighibh fèin. jf 

17 Gidheadh, cha d'fhàc 

se e fèin gun fhianuis, ai ^ 
deanamh maith, agus a' toirj | ' 
dhuinn uisge o nèamh, agui 
aimsire tarbhach, a' lìonadl f^; 
ar cridheacha le biadh agu: f 
le subhachas. 

18 Agus ag ràdh nan nith < jj , 1 lus-chràna. 
250 GNIOMHARA XV. so dhoibh, is gann a chum 
iad an sluagh gun ìobairt a 
dheanamh dhoibh. 

19 Agus thàinig ludhaich 
o Antioch agus o Iconium, 
agus chomhairlich iad an 
sluagh, agus air dhoibh Pòl 
a chlachadh, tharruing iad a 
mach as a' bhaile e, a' saoil- 
sinn gu robh e marbh. 

20 Ach air seasamh do na 
deisciobluibh m'a thimchioll, 
clh'èirich e, agus chaidh e 
steach do'n bhaile ; agus air 
an là màireach dh'imich e 
maille ri Barnabas gu Derbe. 

21 Agus an uair a shearm- 
onaich iad an soisgeul do'n 
bhaile sin, agus a rinn iad 
mòran dheisciobul, phill iad 
gu Listra, agus Iconium, agus 
Antioch, 

22 A' neartachadh anama 
nan deisciobul, agus ag earail 1 
orra buanachadh sa' chreid- 
imh, agus a teagasg gur ann 
tre iomadh àmhghar is èigin 
duinn dol a steach do rìogh- 
achd Dhè. 

23 Agus an uair a dh'ord- 
uich iad seanairean dhoibh 
anns gach eaglais, agus a 
rinn iad urnuigh maille ri 
trasgadh, dh'earb siad iad 
ris an Tighearn, anns an do 
chreid iad. 

24 Agus an dèigh dhoibh 
dol troimh Phisidia, thàinig 
iad gu Pamphilia. 

| 25 Agus air dhoibh am 
jfocal a labhairt ann am Per- 
|;a, chaidh iad sìos gu Atalia : 
| ' 26 Agus sheòl iad as a 
[Uin gu Antioch, an t-àit o'n 
lì'earbadh iad ri gràs Dhè, 
ìhum na h-oibre a choimhlion 
ad. 

27 A gus an uair a thàinig iad, agus a chruinnich iad an 
eaglais an ceann a chèile, 
dh'aithris iad meud nan nithe 
a rinn Dia leo, agus gu'n 
d'fhosgail e dorus creidimh 
do na Cinnich. 
# 28 Agus dh'f han iad an 
sin aimsir nach bu bheag 
maille ris na deisciobluibh. 

CAIB. XV. 

1 Dtièirich connsachadh mòr mu 
thimchioll an timchioll -ghearr- 
aidh: 6 chum na h-abstoil comh- 
airle mu'n chùis sin, 22 agus chuir 
iad ordugh na comhairle ann an 
litrichibh chum nan eaglaisean. 
36 Clmir Pòl agus Barnabas a 
mach aìr a chèile, agus dhealaich 
iad. 

A GUS theagaisg dream 
àraidh, a thàinig a nuas 
o Iudea, na bràithre, ag ràdh, 
Mur timchioll-ghearrar sibh 
a rèir gnàtha Mhaois, cha 
'n'eil e'n comas duibh bhi air 
bhur tearnadh 2 . 

2 Uime sin air do Phòl, 
agus do Bharnabas connsach- 
adh agus deasboireachd nach 
bu bheag a bhi aca riu, dh'- 
orduich iad Pòl agus Barna- 
bas, agus dream àraidh eile 
dhiubh fèin, a dhol suas chum 
nan abstol agus nan seanair- 
ean gu Ierusalem mu thim- 
chioll na ceisde so. 

3 Agus air dhoibh bhi air 
an toirt air an aghaidh leis an 
eaglais, chaidh iad troimh 
Phenice, agus Shamaria, a' 
cur an cèill iompachaidh nan 
Cinneach : agus thug iad 
aoibhneas mòr do na bràith- 
ribh uile. 

4 Agus an uair a thàinig 
iad gu lerusalem, ghabhadh 
riu leis an eaglais, agus na 
h-abstolaibh, agus na sean- 
airibh, agus dh'innis iad gnidhe. 

251 7 slànncJiadh. GNIOMH ARA XV meud nan nitlie a rinn Dia 
ìeo-san. 

5 Ach dh'èirich dream 
àraidh do bharail nam Phairis- 
each a bha 'nan creidich, ag 
ràdh, Gur còir an timchioll- 
ghearradh, agus àithneadh 
dìwibh lagh Mhaois a choimh- 
ead. 

6 Agus thàinig na h-abstoil 
agus na seanairean an ceann 
a chèile a dh'fheuchainn 
mu'n chùis so. 

7 Agus an dèigh mòrain 
deasboireachd, dh'èirich Pea- 
dar agus thubhairt e riu, 
Fheara agus a bhràithre, tha 
f hios agaibh o cheann fhada 
gu'n do ròghnuich Dia 'nar 
measg-ne, o m' bheul-sa gu'n 
cluinneadh na Cinnich focal 
an t-soisgeil, agus gu'n creid- 
eadh iad : 

8 Agus rinn an Dia d'an 
aithne an cridhe, nanuis 
dhoibh, a' tabhairt an Spior- 
aid naoimh dhoibh, mar a 
thug e dhuinne ; 

9 Agus cha d'rinn e eadar- 
dhealachadh eadar sinne agus 
iadsan, a' glanadh an cridhe 
le creidimh. 

10 C'ar son uime sin a nis 
a ta sibh a' brosnuchadh 
Dhè 1 , le cuing a chur air 
muineal nan deisciobul, nach 
robh aon chuid ar n-aithriche 
no sinne comasach air a 
giùlan 1 

11 Gidheadh a ta sinn a' 
creidsinn, tre ghràs an Tigh- 
earna Iosa Criosd, gu saorar 
sinn amhuil mar iadsan. 

12 An sin dh'fhan a' chuid- 
eachd uile 'nan tosd, agus 
thug ìad èisdeachd do Bhar- 
nabas agus do Phòl, ag inn- 
seadh meud nan comhara agus nam miorbhuile a rir:n 
Dia leo-san am measg nan 
Cinneach. 

13 Agus an dèigh dhoibh 
bhi 'nan tosd, f hreagair Sea- 
mas, ag ràdh, Pheara ugus a 
bhràithre, èisdibh riumsa : 

14 Chuir Simeon an cèill 
cionnus a dh'f hiosraich Dia 
na Cinnich air tùs le pobull 
a ghabhail as am measg d'a 
ainm fèin. 

15 Agus do so tha briathra 
nam fàidhean a' co-fhreag- 
airt ; a rèir mar a ta e 
sgrìobhta, 

16 An dèigh so pillidh mi, 
agus togaidh mi suas a rìs 
pailliun Dhaibhidh, a ta air 
tuiteam ; agus togaidh mi a 
rìs an ni a thuit deth, agus 
cuiridh mi suas e : 

17 Chum gu'n iarr fuigh- 
eall nan daoine an Tighearn, 
agus na h-uile Chinnich, air 
an goirear m'ainm-sa, tha an 
Tighearn ag ràdh, a ta dean- 
amh nan nithe sin uile. 

18 Aithnichte do Dhia tha 
'oibre fèin uile o thoiseach an 
t-saoghail. 

19 Uime sin is i mo 
bhreth-sa, nach cuir sinn mi- 
shuaimhneas 2 orra-san do na 
Cinnich, a ta air pilltinn 
chum Dhè : 

20 Ach gu'n sgrìobh sin 
d'an ionnsuidh, iad a sheach- 
nadh truaillidheachd ìodhola, 
agus strìopachais, agus ni 
tachdta, agus fola. 

21 Oir a ta aig Maois, o na 
linnibh cian anns gach baile,; 
daoine a ta 'g a shearmon-i 
achadh, air dha bhi air a 
leughadh gach là sàbaid anns 
na sionagogaibh. 

22 An sin chunncas iom- a cuì' catharhaìdh aìr Dia, «' 

252 1 dragh. GNIOMHARA XV. chuidh do na h-abstolaibh, 
agus do na seanairibh, maille 
ris an eaglais uile, daoine 
taghta dhiubh fèin a chur gu 
Antioch, maille ri Pòl agus 
Barnabas ; eadhon, Iudas d'an 
co-ainmBarsabas, agusSilas, 
daoine inbheach am measg 
nam bràithre : 

23 Agus sgrìobh iad litriche 
leo air an dòigh so, Tha na 
h-abstoil, agus na seanairean, 
agus na bràithrean a' cur 
beannachdchum nambràithre 
do na Cinnich a ta ann an 
Antioch, agus ann an Siria, 
agus ann an Cilicia : 

24 Do bhrìgh gu'n cuala 
sinne, gu'n do chuir dream 
àraidh a chaidh uainne mi- 
shuaimhneas oirbh le briath- 
raibh, ag atharrachadh 1 bhur 
n-inntinn, ag ràdh, Gur còir 
dhuibh bhi air bhur timchioll- 
ghearradh, agus an lagh a 
choimhead ; do nach d'thug 
sinne a leithid sin a dh'- 
àithne : 

25 Chunncas iomchuidh 
duinne, air dhuinn bhi cruinn 
a dh'aon toil, daoine taghta 
a chur do 'ur n-ionnsuidh-sa, 
maille ri ar òràii/mò/igràdhach 
Barnabas agus Pòl • 

26 Daoine a thug an anama 
fèin air son ainme ar Tigh- 
earna Iosa Criosd. 

27 Chuir sinn uime sin 
Iudas agus Siias uainn, a 
dh'innseas dhuibh na nithe 
>eudna le cainnt bheoil. 

28 Oir chunncas iomchuidh 
do'n Spiorad naomh agus 
dhuinne, gun ni air bith tuìll- 
eadh a chur oirbh a dh'uall- 
aich ach na nithe feumail so ; 

29 Sibh asheachnadh nithe 
i chaidh ìobradh do ìodhol- 1 a' daingneacìtadh, 

253 aibh, agus fola, agus nl 
tachdta, agus strìopachais : 
uatha so ma choimhideas sibh 
sibh fèin, ni sibh gu maith. 
Slàn leibh. 

30 Uime sin an uair a 
leigeadh uatha iad, thàinig 
iad gu Antioch : agus air 
cruinneachadh an t-sluaigh 
dhoibh, thug iad seachad an 
litir. 

31 Agus an uair a leugh 
iad sin, rinn iad gairdeachas 
air son na comhf hurtachd. 

32 Agus air bhi do Iudas 
agus do Shilas 'nam fàidhibh 
iad fèin, le mòran bhriath- 
raibh dh'earailich agus neart- 
aich iad na bràithre. 

33 Agus air fuireach ìè 
ùine dhoibh, leigeadh air falbh 
an sìth iad o na bràithribh 
chum nan abstol. 

34 Gidheadh chunncas 
iomchuidh do Shilas còmìi- 
nuidh a dheanamh an sin. 

35 Dh'fhan Pòl mar an 
ceudna agus Barnabas ann 
an Antioch, a' teagasg agus 
a' searmonachadh, maille ri 
mòran eile mar an ceudna, 
focail an Tighearna. 

36 Agus an dèigh làithean 
àraidh, thubhairt Pòl ri Bar- 
nabas, Pilleamaid agus 
faiceamaid ar bràithre, anns 
gach baile anns an do shearm- 
onaich sinn focal an Tigh- 
earna, cionnus a ta iad. 

37 Agus b'àill le Barnabas 
ìad a thoirt Eoin, d'an co- 
ainm Marcus, leo. 

38 Ach cha do mheas Pòl 
gu'm bu chòir dhoibh esan, a 
dh'fhalbh uatha o Pham- 
philia, agus nach deachaidh 
maille riu chum na h-oibre, a 
thoirt leo. 

39 Dh'èirich uime sin 
conspoid catorra cho dian, as GNIOMHARA XVI. gu'n do sgaradh o clièile iad : 
agus mar sin thug Barnabas 
ìeis Marcus, agus chaidh e 
air luing gu Ciprus ; 

40 Achthagh Pòl Silas, 
agus dh'imich e, air dha bhi 
air earbsadh ri gràs Dè leis 
na bràithribh. 

41 Agus shiubhail e troimh 
Shiria agus Chilicia, a' daing- 
neachadh 1 'nan eaglaisean. 

CAIB. XVI. 

1 Thimchioll-ghearr Pòl Timoteus : 
7 ghairmeadh e leis an Spiorad o 
dhùthaich gu dùthaich ; 14 d/i'- 
iompaich e Lidia: 16 thilg e a 
mach spiorad fiosachd: 19 uime 
sin bha e fcin agus Silas air an 
sgiùrsadh, agus air an cur am 
prìosan. 26 Dlì'fhosgladh dorsan 
rt' phrìosan, agus dttiompaicheadh 
an dorsair. 

A N sin thàinig e gu Derbe 
^ 1 - agusListra: agus, feuch, 
bha deisciobul àraidh an sin, 
d'am b'ainm Timoteus, mac 
mnà àraidh do'n chinneach 
Iudhach a bha 'na creideach ; 
ach bu Ghreugach a b'athair 
dha: 

2 A bha fo dheadh ainm 
aig na bràithre a bha ann an 
Listra agus ann an Iconi- 
um. 

3 Bha toil aig Pòl am fear 
so a dhol a mach maille ris ; 
agus ghabh e agus thim- 
chioll - ghearr se e, air son 
nan ludhach a bha anns na 
h-àitibh sin : oir bha flos aca 
uile gu'm bu Ghreugach 
'athair. 

4 Agus mar a shiubhail 
lad troimh na bailtibh, thug 
iad doibh na h-orduighean 
r'an coimhead, a dh'orduich- 
eadh leis na h-abstolaibh a- 
gus na seanairibh a bha ann 
an Ierusalem. 1 a' neartachadh. 
2 Spiorad losa. 
8 taishean. 4 pvìomh. 

254 5 Agus mar sin bha na h- 
eaglaisean air an daingneach- 
adh anns a' chreidimh, agus 
mheudaicheadh iad gach là 
an àireamh. 

6 A nis an uair a chaidh 
iad troimh Phrigia, agus tìr 
Ghalatia, agus a bhacadh 
dhoibh leis an Spiorad naomh 
am focal a labhairt san Asia, 

7 An dèigh dhoibh teachd 
gu Misia, dh'fheuch iad ri 
dol gu Bitinia : ach cha do 
leig an Spiorad 2 leo. 

8 Agus air dhoibh gabhail 
seachad air Misia, chaidh iad 
sìos gu Troas. 

9 Agus chunncas sealladh 3 
le Pòl san oidhche : Sheas 
duine àraidh. o Mhacedonia, 
agus ghuidh e air, ag ràdh, 
Thig thairis gu Macedonia, 
agus cuidich leinne. 

10 Agus an uair a chunn- 
aic _ e an sealladh, air ball 
dh'iarr sinn dol thairis gu 
Macedonia, a' dearbh-thuig- 
sinn gu'n do ghairm an Tigh- 
earna sinn chum an soisgeul 
a shearmonachadh dhoibh. 

11 Uime sin air dhuinn 
long a ghabhail o Throas, 
thàinig sinn gu dìreach gu 
Samotracia, agus air an là 'na 
dhèigh sin gu Neapolis ; 

12 Agus o sin gu Philipi, 
ceud 4 bhaile na cuid sin do 
Mhacedonia, agiis ò'ùr- 
threabhachas 5 e: agus bha 
sinn a chòmhnuidh anns a' 
bhaile sin làithean àraidh. 

13 Agus air là na sàbaid 
chaidh sinn a mach as a' 
bhaile ri taobh aimhne, far 
am b'àbhaisturnuigh adhean- 
amh 6 ; agus air dhuinn 
suidhe, labhair sinn ris na 5 cholamhuinn ; colony. Sasg. 

6 far am Vàbhaist do thigh urn 
itìgh a bhi. GNIOMHAKA XVI. mnaibh a chruinnicheadh an 
sin. 

14 Agus dh'èisd bean àraidh 
ruinn d'am b'ainm Lidia, 
bean - reicidh purpuir *, o 
bhaile Thiatira, a bha dean- 
amh aoraidh do Dhia; aig 
an d'f hosgail an Tighearn a 
cridhe, ionnus gu'n d'thug i 
aire do na nithibh a labhradh 
le Pòl. 

15 Agus an uair a bhaist- 
eadh i, agus a teaghlach, 
ghuidh i oimn, ag ràdh, Ma 
mheas sibh mise bhi dìleas 
do'n Tighearn, thigibh a 
steach do m' thigh, agus 
deanaibh còmhnuidh ann. 
Agus cho-èignich i sinn. 

16 Agus tharladh, ag dol 
dhuinne chum urnuigh, gu'n 
do thachair oirnn banoglach 
àraidh aig an robh spiorad 
fìosachd, a thug mòr-bhuann- 
achd d'a maighstiribh le fios- 
achd a dheanamh ; 

17 Lean ise Pòl agus sinne, 
agus ghlaodh i, ag ràdh, Is 
iad na daoine so seirbhisich 
an Dè a's ro àirde, a ta a' 
nochdadh dhuinne slighe na 
slàinte. 

18 Agus rinn i so rè mòrain 
do làithibh. Ach air do Phòl 
a bhi doilich, thionndaidh e 
agus thubhairt e ris an Spior- 
ad, A ta mi toirt orduigh 
dhuit ano an ainm Iosa 
Criosd dol a mach aisde. 
Agus chaidh e mach air an 
uair sin fèin. 

19 Agus an uair a chunnaic 
a maighstirean gu'n d'f halbh 
dòchas 2 am buannachd, rug 
iad air Pòl agus air Silas, 
agus tharruing iad do'n 
mhargadh iad, chum nan 
uachdaran ; corcuir. 2 earbsa., 

255 20 Agus air dhoibh an toirt 
chum luchd - riaghlaidh a 
bhaile, thubhairt iad, Tha na 
daoine so a' buaireadh ar baile 
gu ro mhòr, air dhoibh bhi 
'nan Iudhaich, 

21 Agus a ta iad a' teagasg 
ghnàthanna nach 'eil cead- 
uichte dhuinne a ghabhail no 
leantuinn, do bhrìgh gur 
Komhanaich sinn. 

22 Agus dh'èirich an sluagh 
dh'aon-f heachd 'nan aghaidh : 
agus reub na h-uachdarain 
an eudach diubh, agus dh'- 
àithn iad an sgiùrsadh le 
slataibh. 

23 Agus an dèigh dhoibh 
iomadh buille a leagadh orra, 
thilg iad am prìosan iad, a' 
toirt sparraidh do fhear- 
coimhead a' phrìosain an 
gleidheadh gu tèaruinte. 

24 Neach air dha an àithne 
sin fhaotainn, a thilg iad 
do'n phrìosan a b'fhaide a 
stigh, agus a dhaingnich an 
cosa sa' cheap. 

25 Agus mu mheadhon- 
oidhche air do Phòl agus do 
Shilas urnuigh a dheanamh, 
sheinn iad laoidh - mholaidh 
do Dhia; agus chuala na 
prìosanaich iad. 

26 Agus gu h-obann bha 
crith-thalmhainn mhòr ann, 
air chor as gu'n do chrathadh 
bunaitean a' phrìosain : agus 
air ball dh'fhosgladh na 
dorsan uile, agus dh'fhuasg- 
ladh cuibhreacha gach neach 
aca. 

27 Agus air do fhear- 
coimhead a' phrìosain dùsg- 
adh à codal, agus air faicinn 
dorsa a' phrìosain fosgailtc, 
tharruing e a chlaidheamh, 
air ti 3 e fèin a mharbhadh, a' s fu rùn. GNIOMHAllA XVII. saoilsinn gu robli na prìosan- 
aich air teicheadh. 

28 Ach ghlaodh Pòl le 
guth àrd, ag ràdh, Na dean 
cron sam bith ort fèin ; oir 
tha sinn uile an so. 

29 Agus air gairm soluis 
dasan, leum e steach, agus 
thàinig e air chrith, agus 
thuit e sìos an làthair Phòil 
agus Shilais ; 

30 Agus air dha an toirt a 
mach, thubhairt e, A mhaigh- 
stirean, ciod is còir domh 
adheanamh chum gu tèarnar 1 
mi ? 

31 Agus thubhairt iadsan, 
Creid anns an Tighearn Iosa 
Criosd, agus tèarnar thu fèin, 
agus do thigh. 

32 Agus labhair iad focal 
an Tighearna ris, agus riu- 
san uile a bha 'na thigh. 

33 Agus air dha an toirt 
leis air an uair sin fèin do'n 
oidhche, nighe an creuchdan ; 
agus bhaisteadh e fèin, agus 
a mhuinntir uile, gun dàil. 

34 Agus an uair a thug e 
d'a thigh iad, chuir e bord 
rompa, agus rinn e gaird- 
eachas maille r'a theaghlach 
uile, a'creidsinn ann anDia. 

35 Agus air teachd do'n 
là, chuir an luchd-riaghlaidh 
na maoir uatha, ag ràdh, 
Leig air an comas na daoine 
sin. 

36 Agus dh'innis_ fear- 
coimhead a' phrìosain na 
briathra so do Phòl, Gu'n do 
chuir an luchd-riaghlaidh fios 
uatha sibhse a leigeadh as : 
uime sin rachaibh a mach, 
agus imichibh an sìth. 

37 Ach thubhairt Pòl riu, 
an dèigh dhoibh ar sgiùrsadh 
gu foliaiseach gun ardìteadh, agus gur Komhanaich sinn, 
thilg iad am prìosan sinn ; 
agus a nis am b'àill leo arcur 
a mach an uaignidheas 1 
cha'n eadh gu deimhin ; ach 
thigeadh iad fèin agus thug- 
adh iad a mach sinn. 

38 Agus dh'innis na maoir 
nabriathra sin do na h-uachd- 
aranaibh : agus ghabh iad 
eagal an uair a chual iacl 
gu'm bu Romhanaich iad. 

39 Agus thàinig iad agus 
chuir iad impidh orra, agus 
air dhoibh an toirt a mach, 
ghuidh iad orra imeachd a 
mach as a' bhaile. 

40 Agus air dol a mach as 
a' phrìosan doibh, chaidh iad 
a steach do thigh Lidia : a- 
gus an uair a chunnaic iad na 
bràithre, thugiadcomhfhurt- 
achd dhoibh, agus dh'imich 
iad rompa. 

CAIB. XVII. 

1 Shearmonaich Pòl aig Tesalonica, 
4 far an do cJireid cuid agus an 
d'rinn cuid eile geur-leanmhuinn 
air. 10 Chuireadh e gu Berea, 
agus shearmonaich e an sin. 13 
Èiuneadh geur-leanmhuinu air ; 
15 thàinig e gu baile na h-Aiihne, 
agus shearmonaich e dhoibìi an 
Dia beò. 

À NIS air dhoibh imeachd 
troimh Amphipolis, agus 
Apolonia, thàinig iad gu 
Tesalonica, far an robh sion- 
agog aig na h-Iudhaich : 

2 Agus mar bu ghnàth le 
Pòl, chaidh e steach d'an 
ionnsuidh, agus air tri làith- 
ibh sàbaid reusonaich 2 e riu 
as na sgriobtuiribh, 

3 Gam fosgladh agus a' 
dearbhadh gu'm b'èigin do 
Chriosd fulang, agus èirigh a 
rìs o na marbhaibh : agus 
gur e an t-Iosa so a ta mise 1 saora?', slànuichear. 

256 2 thagatr. GNIOMHARA XVII. a' searmonachadh dhuibh, 
Criosd. 

4 Agus chreid cuid diubh, 
agus lean iad ri Pòl agus ri 
Silas : agus do na Greugaich 
chràbhach buidheann mhòr, 
agus do na mnaibh inbheach 
àireamh nach bu bheag. 

5 Ach air do na h-Iudhaich 
mi-chreideach bhi air am 
brosnuchadh le tnùth 1 , ghabh 
iad d'an ionnsuidh droch 
dhaoine àraidh do na corr- 
aibh-margaidh 2 , agus air tion- 
al cuideachd mòire dhiubh, 
chuir iad am baile uile thar a 
chèile, agus chuairtich iad 
tigh Iasoin, agus dh'iarr iad 
an toirt a mach chum an t- 
sluaigh. 

6 Agus an uair nach d'- 
f huair siad iad, tharruing iad 
lason, agus bràithrean àr- 
aidh chum uachdaran a' 
bhaile, ag èigheach, Tha na 
daoine so a chuir an saoghal 
bun os ceann, air teachd an 
so mar an ceudna ; 

7 D'and'thuglason aoidh- 
eachd : agus a ta iad so uile 
a' cur an aghaidh orduigh 
Cheasair, ag ràdh, Gu bheil 
righ eile ann, eadhon Iosa. 

8 Agus chuir iad buaireas 3 
fo'n t-sluagh, agus fo uachd- 
arain a' bhaile, 'nuair a chual 
iad na nithe so. 

9 Agus an uair a ghabh iad 
urras 4 o Iason, agus o chàch, 

j leig iad uatha iad. 

10 Agus air ball chuir na 
bràithre Pòl agus Silas san 
oidhche gu Berea : agus air 
iteachd dhoibh-san an sin, 
lchaidh iad a steach do shion- 
agog nan Iudhach. 

11 Bha iad sin ni b'uaisle na muinntir Thesalonica, oir 
ghabh iad am focal d'an 
ionnsuidh leis an uile thog- 
radh, a' rannsachadh nan 
sgriobtuir gach aon là, a d/i'- 
fheuchainn an robh na nithe 
sin mar so. 

12 Uime sin chreid mòran 
diubh ; agus mar an ceudna 
do mhnaibh uaisle do na 
Greugaich, agus do f hearaibh 
àireamh nach bu bheag. 

13 Ach an uair a thuig na 
h-Iudhaich o Thesalonica 
gu'n do shearmonaicheadh 
focal Dè le Pòl am Berea, 
thàinig iad an sin mar an 
ceudna, a' brosnuchadh an 
t-sluaigh. 

14 An sin air ball chuir na 
bràithrean uatha Pòl, chum 
gu'n rachadh e mar gu b'ann 
chum na mara : ach dh'f han 
Silas agus Timoteus an sin 
fathast. 

15 Agus threòraich luchd- 
coimheadachd Phòil e gu 
haile na h- Aithne 5 : agus air 
faghail àithne dhoibh gu Silas 
agus Timoteus, iad a theachd 
d'a ionnsuidh-san mar bu 
luaithe, dh'imich iad rompa. 

16 A nis am feadh a bha 
Pòl a' feitheamh riu san 
Aithne, bha a spiorad air a 
bhrosnuchadh 6 ann, do bhrìgh 
gu'm fac e am baile làn 
ìodhol-aoraidh. 

17 Air an aobhar sin rinn e 
deasboireachd ris na h-Iudh- 
aich, agus ris na daoinibh 
cràbhach anns an t-sionagog, 
agus air a' mhargadh gach ìà 
riu-san a thachair air. 

18 An sin thug feallsan- 
aich 7 àraidh do nah-Epicur- 
aich, agus do na Stoicich, 5 Athens. Sasg. 
6 hlntaireadh. 
7 daoine fòghlumta, eagnuidhean GNIOMHARA XVII. aghaidh air ; agus thubhairt 
cuid, Ciod a b'àill leis an 
f hear bhith-bhriathrach so a 
ràdh ? thubhairt cuid eile, Is 
cosmhuil gu bheil e a' searm- 
onachadh dhèe coimheach ; 
do bhrìgh gu'n do shearmon- 
aich e dhoibh losa, agus an 
aiseirigh. 

19 Agus rug iad air, agus 
thug iad leo e gu Areopagus, 
ag ràdh, Am feud sinn fios 
fhaotainn ciod e an teagasg 
nuadh 1 so, a labhrar leat 1 

20 Oir a ta thu toirt nithe 
àraidh neo-ghnàthach chum 
ar cluasan : b'àill leinn, uime 
sin, fios f haotainn ciod is ciall 
doibh sin. 

21 (Oir cha do chaith 
muinntir na h-Aithne uile 
agus a' choigrich a bha air 
chuairt 'nam measg, an ùine 
ri ni air bith eile, ach ri inns- 
eadh, no ri cluinntinn noimh- 
eachd èigin.) 

22 An sin air seasamh do 
Phòl am meadhon Areopag- 
uis, thubhairt e, A mhuinntir 
na h-Aithne, tha mi faicinn 
gu bheil sibh anns na h-uile 
nithibh cràbhach thar tomh- 
as : 

23 Oir air dhomh bhi dol 
seachad, agus ag amharc air 
bhur nithibh naomha, f huair 
mi altair air an robh an 
sgrìobhadh so, DO'N DIA 
NEO-AITHNICHTE.Uime 
sin esan d'am bheil sibh a' 
deanamh aoraidh gu'n eòlas 
agaibh air, is e a ta mise a' 
searmonachadh dhuibh. 

24 An Dia a rinn m an 
saoghal, agus na h-uile nithe 
a ta ann, do bhrìgh gur e fèin 
Tighearna nèimh agus na 
talmhainn, cha'n 'eil e gabh- ail còmhnuidh ann an teamp- 
luibh làmh-dheanta : 

25 Ni mò abheirear aoradh 
dha le làmhaibh dhaoine, mar 
gu'm biodh uireasbhuidh ni 
sam bith air ; oir is e fèin a ta 
toirt do na h-uile beatha, agus 
anail, agus nan uiie nithe : 

26 Agus rinn e dh'aon 
f huil uile chinnich dhaoine, 
chum iad a ghabhail còmh- 
nuidh air aghaidh na talmh- 
ainn uiìe, agus shonraich 2 
e na h-amanna roimh-ord- 
uichte, agus crìochan an 
àite-còmhnuidh ; 

27 Chum gu'n iarradh iad 
anTighearn, adh'fheuchainn 
an tarladh dhoibh, le mìn- 
rannsachadh, gu'm faigheadh 
iad e, ged nach 'eil e fada o 
gach aon againn : 

28 Oir annsan tha sinn 
beò, agus a' gluasad, agus 
tha ar bith againn ; mar 
a thubhairt mar an ceudna 
dream àraidh do 'ur bàrdaibh 
fèin, Oir is sinne fòs a ghin- 
eal-san. 

29 Uime sin do bhrìgh gur 
sinne gineal Dè, cha chòir 
dhuinn a shaoilsinn gu bheil 
an Diadhachd cosmhuil ri 
h-òr, no ri h-airgiod, na ri 
cloich, nithe a ghearradh 3 le 
h-ealadhain agus innleachd 
dhaoine. 

30 A nis air doDhia amh- 
arc thairis air aimsiribh an 
aineolais so, tha e nis ag àith- 
neadh do na h-uile anns gach 
àit aithreachas a dheanamh : 

31 Do bhrìgh gu'n do 
shuidhich e là anns an toir e 
breth air an t-saoghal am 
f ìreantachd, tre'n duine sin n 
dh'orduiche ; agusairso thug 
e dearbhadh do na h-uile 1 ìwmha. 3 shuidhich. 

258 3 a dJmaladh, a gJiràbJialadh. GNIOMHARA XVIII. dhaoinibh, le esan a thogail 
suas o na marbhaibh. 

32 Agus an uair a chual iad 
mu aiseirigh nam marbh, 
rinn cuid diubh fanoid : ach 
thubhairt cuid eile, Eisdidh 
sinn riut a rìs mu'n ni so. 

33 Agus mar sin chaidh 
Pòl a mach as am meadhon. 

34 Gidheadh, lean euid do 
dhaoinibh ris, agus chreid 
iad. 'Nam measg so bha 
Dionisius an t-Areopagach, 
agus bean d'am b'ainm Dam- 
aris, agus dream eile maille 
riu. 

CAIB. XVIII. 

J Rinn Pòl obair le a làmhaiò/t 
fèin, agus shearmonaich e do na 
Cinnich ann an Corintus : 9 Thug 
an Tighearyi misneach dlia ann 
an taisbean : 12 chaidh a chasaid 
an làthair an uachdarain Ghalio, 
ach leigeadh as e : 18 'na dhèigh 
sin, chaidh e o bhaile gu baile, 
agus neartaich e na deisciobuil, $c. 

A N dèigh nan nithe so, 
^7 dh'-f hàg Pòl baile na h- 
Aithne, agus thàinig e gu 
Corintus ; 

2 Agus fhuair e Iudhach 
àraidh d'am b'ainm Acuila, a 
rugadh am Pontus, air ùr- 
theachd as an Eadailt, maille 
r'amhnaoi Priscila, (achionn 
gu'n d'orduich Claudius do 
na h-Iudhaich uile an Ròimh 
fhàgail,) agus thàinig e d'an 
ionnsuidh. 

3 Agus a chionn gu'n robh 
e a dh'aon cheird riu, dh'- 
f han e maille riu, agus bha e 
agobair, (oirbu cheird doibh 
bhi deanamh phàilliuna.) 

4 Agus thagair 1 e anns an 
t-sionagog gach aon là sàbaid, 
agus chuir e impidh air Iudh- 
aich agus Greugaich. 

5 Agus an uair a thàinig 
Silas agus Timoteus o Mha- cedonia, bhaPòl air a theann- 
adh 'na spiorad, agus rinn e 
fìanuis do na h-Iudhaich, 
gu'm b'e Iosa an Criosd. 

6 Agus an uair o chuir iad 
'na aghaidh, agus a labhair 
iad toibheum, chrath e 'eud- 
ach, agus thubhairt e riu, 
Biodh bhur fuil air bhur ceann 
fèin ; tha mise glan : à so 
suas thèid mi chum nan Cinn- 
each. 

7 Agus chaidh e as a sin, 
agus thàinig e gu tigh duine 
àraidh d'am b'ainm Iustus, 
a bha deanamh aoraidh do 
Dhia, agus aig an robh a 
thigh làimh ris ant-sionagog. 

8 Agus chreid Crispus, 
prìomh 2 -uachdaran na sion- 
agoig anns an Tighearna, 
maille r'a theaghlach uile : 
agus chreid mòran do na 
Corintianaich, air dhoibh 
èisdeachd ris, agusbhaisteadh 
iad. 

9 An sin thubhairtan Tigh- 
earn ri Pòl ann an sealladh 3 
san oidhche, Na biodh eagal 
ort, ach labhair, agus na bi 
a'd' thosd : 

10 Oir a ta mise maille 
riut, agus cha toir duine sam 
bith ionnsuidh ort, chum do 
chron a dheanamh : oir a ta 
mòr-shluagh agam-sa anns a' 
bhaile so. 

11 Agus dh'fhan ebliadh- 
na agus sè mìosan an sin, a' 
teagasg focail Dè 'nam measg. 

12 Agus an uair a bha 
Galio 'na uachdaran air A- 
chaia, dh'èirich na h-Iudh- 
aich a dh'aon inntinn an 
aghaidh Phòil, agus thug iad 
e gu caithir a' bhreitheanais, 

13 Ag ràdh, Tha'n duine 
so a' comhairleachadh dhaoine ^ reusonaich. 

259 3 àrd. *taisbea?i. GNIOMHARA XVIII. aoradh a dheanamh do Dhia 
an aghaidh an lagha. 

14 Agus an uair a bha Pòl 
dol a dh'f hosgladh a bheoil, 
thubhairt Galio ris na h- 
Iudhaich, Nam b'eucoir no 
droch ghnìomh a bhiodh ann, 
O Iudhacha, bu reusonta gu'n 
giùlaininn leibh : 

15 Ach ma's ceisd ata ann 
timchioll fhocla agus ainm- 
ean, agus bhur lagha fèin, 
amhaircibh fèin air sin ; oir 
cha'n àill leam-sa bhi m' 
bhreitheamh air an leithidibh 
sin do nithibh. 

16 Agus dh'fhuadaich e 
iad o chaithir a' bhreitheanais. 

17 An sin rug na Greug- 
aich uile air Sostenes, uachd- 
aran na sionagoig, agus ghabh 
iad an làthair caithir a' 
bhreitheanais : agus cha do 
ghabh Galio suim do ni sam 
bith dhiubh sin. 

18 Agus dh'fhan Pòl fath- 
ast ùine mhaith sa bhaile sin, 
agus an sin an dèigh a chead 
a ghabhail do na bràithribh, 
chaidh e air luing o sin gu 
Siria, agus maille ris-sanPris- 
cila agus Acuila ; an dèigh a 
cheann a bhearradh 1 ann an 
Cenchrea : oir bha bòid air. 

19 Agus thàinig e gu h- 
Ephesus, agus dh'fhàg e iad- 
san an sin : ach chaidh e fèin 
a steach do'n t-sionagog, agus 
reusonaich e ris na h-Iudh- 
aich. 

20 Agus an uair a dh'iarr 
iad air fuireach maille riu ni 
b'f haide, cha d'aontaich e : 

21 Ach ghabh e a chead 
diubh, ag ràdh, Is èigin 
dhomh, air gach aon chor, an 
fhèill 2 so a ta teachd a I à hmadh. *anfhèisd. 
y au eagar. 4 tet/t, 

260 choimhead ann an Ierusa- 
lem : ach pillidh mi a rìs do 
'ur n-ionnsuidh-sa, ma's toil 
le Dia. Agus sheòl e o E- 
phesus. 

22 Agus thàinig e tìr aig 
Cesarea, agus air dha dol suas 
agus fàilt a chur air an eaglais, 
chaidh e sìos gu Antioch. 

23 Agus an uair a dh'f han 
e rè tamuill an sin, dh'imich 
e, agus chaidh e an ordugh 3 
troimh thìr Ghalatia uile agus 
Phrigia, a' neartachadh nan 
deisciobul uile. 

24 Agus thàinig gu h- 
Ephesus Iudhach àraidh d'am 
b' ainm Apollos, a rugadh 
an Alecsandria, duine deas- 
bhriathrach, agus cumhachd- 
ach anns na sgriobtuiribh. 

25 Bha'n duine so air a 
theagasg ann an slighe an 
Tighearn; agus air dha bhi 
dian 4 'na spiorad, labhair 
agus theagaisg e gu dìchioll- 
ach na nithe a bhuineadh 
do'nTighearn, agus gun eòlas 
aige ach air baisteadh Eoin. 

26 Agus thòisich e air 
labhairt gu dàna san t-sion- 
agog. • Agus air do Acuila 
agus do Phriscila a chluinn- 
tinn,ghabhiad d'an ionnsuidh 
e, agus mhìnich iad dha slighe 
Dhè ni bu choimhlionta. 

27 Agus an uair bu mhiann 
leis dol gu Achaia, an dèigh 
a chomhairleachadh, sgrìobh 
na bràithre chum nan deis- 
ciobul iad a ghabhail ris : 
neach, air dha teachd, a rinn 
còmhnadh 5 mor riu-san a 
chreid tre ghràs : 

28 Oir le mòr-dhìchioll 
rinn e deasboireachd 6 ris na 
h-Iudhaich gu follaiseach, a' 5 còghnadh, congnamh. 
a le mòr-sbaim thagair e. GNIOMHARA XIX. dearbhadh leis na sgriobtuir- 
ibh, gur e Iosa an Criosd. 

CAIB. XIX. 

1 Tha an Spiorad naomh air a 
thabhairt le làmhaibh Phòil. 9 
'Jhug 7ia h-Judhaich toibheum d?a 
theagasg, a bha air a dhaingneach- 
adh le mìorbhuilibh. 13 Bhuail- 
eadh na h-Iudhaich a bha cur 
spiorada fo gheasaibh leis an 
Viabhul. iy Loisgeadh leabh- 
raiche druidheachd. 

\ GUS tharladh, 'nuair a 
f* bha Apollos ann an Cor- 
ìntus, air do Phòl dol troimh 
crìochaibh uachdarach, 
gu'n d'thàinig e gu Ephesus. 
Agus air faotainn dheisciobul 
àraidh, 

2 Thubhairt e riu,_ An 
d'fhuair sibh an Spiorad 
naomh o chreid sibh 1 Agus 
thubhairt iadsan ris, Cha 
chuala sinn uiread as gu 
bheil Spiorad naomh ann. 

3 Agus thubhairt e riu, 
Ciod ma seadh anns an do 
bhaisteadh sibh ? Agus 
tlmbhairt iadsan, Am baist- 
eadh Eoin. 

4 An sin thubhairt Pòl, 
1 Bhaist Eoin gu deimhin le 

baisteadh an aithreachais, ag 
jradh ris an t-sluagh, iadsan 
| a chreidsinn anns an neach 
f a bha gu teachd 'na dhèigh- 

san, sin r'a ràdh, ann an Iosa 
ijCriosd. 

5 Agus an uair a chual iad 
), bhaisteadh iad ann an 

iiiinm an Tighearna Iosa. 

6 Agus air do Phòl a làmh- 
Im a chur orra, thàinig an 
ppiorad naomh orra; agus 
I abhair iad le teangaibh, agus 
i inn iad fàidheadaireachd. 

7 Agus bha ann uile tim- 
Ihioll dà fhear dheug. 

; | 8 Agus chaidh esan a 1 «' cur spiorada fo mhionnaibh, 

261 steach do'n t-sionagog, agus 
labhair e gu dàna rè thri 
mìosan, a' deasboireachd a- 
gus a' comhairleachadh nan 
nithe a bhuineas do rìogh- 
achd Dhè. 

9 Ach an uair a chruadh- 
aicheadh cuid, agus nach do 
chreid iad, ach a labhair iad 
olc mu'n t-slighe sin an làth- 
air an t-sluaigh, dh'fhàg e 
iad, agus sgar e na deisciobuil 
uatha, agus bha e gach là a' 
deasboireachd ann an sgoil 
neach àraidh d'am Vainm 
Tirannus. 

10 Agus rinneadh so rè 
dhà bhliadhna; air chor^ as 
gu'n cuala luchd-àiteachaidh 
na h-Asia uite, eadar Iudh- 
aich agus Ghreugaich, focal 
an Tighearna Iosa. 

11 Agus rinn Dia mìorbh- 
uilean nach bubheag le làmh- 
aibh Phòil : 

12 Air chor as gu'n d'thug- 
adh o 'chorp-san chum nan 
daoine tinne, neapaicinne no 
aprain, agus gu'n d'fhalbh 
an euslaintean uatha, agus gu 
deachaidh na droch spioraid 
a mach asda. 

13 Agus ghabh dream 
àraidh do na h-Iudhaich, a 
bha J g imeachd o àit gu h-àit, 
a' cur spiorada fo gheasaibh 1 , 
os làimh ainm an Tighearna 
Iosa ainmeachadh os ceann 
na muinntir sin anns an robh 
droch spioraid, ag ràdh, Cuir- 
eamaid fo gheasaibh sibh tre 
Iosa a ta Pòl a' searmonach- 
adh. 

14 Agus bha aig Scebha 
Iudhach àraidh y aon do na h- 
àrd - shagartaibh, seachdnar 
mhac a bha deanamh so. 

15 Agus fhreagair an droch 

«' tilgeadh a mach spìorada. 

I 2 GNIOMHARA XIX. spiorad, agus thubhairt e, 
Tha eòlas agam air losa, a- 
gus is aithne dhomh Pòl : 
ach cò sibhse ? 

16 Agus leum an duine 
anns an robh an droch spiorad 
orra, agus air dha làmh an 
uachdar f haotainn orra, thug 
e buaidh orra, air chor as 
gu'n do theich iad a mach as 
an tigh sin lomnochd agus 
reubta. 

^ 17 Agus fhuair na h-Iudh- 
aich uile agus mar an ceudna 
na Greugaich a bha thàmh 
ann an Ephesus fios air so ; 
agus thuit eagal orra uile, 
agus bha ainm an Tighearna 
losa air àrdachadh. 

18 Agus thàinig mòran 
diubh-san a chreid, ag aid- 
eachadh, agus ag innseadh 
an gnìomhara. 

19 Agus thug mòran diubh- 
san abha gnàthachadh dhroch 
innleachda, an leabhraiche 
leo, agus loisg siad iad am 
fianuis nan uile : agus dh'- 
àireamh iad an luach, agus 
fhuair iad e 'na leth-cheud 
mìle bonn airgid. 

20 Mar sin le cumhachd 
dh'fhàsagusbhuadhaichfocal 
an Tighearn. 

21 Agus an uair a choimh- 
lionadh na nithe so, chuir 
Pòl roimhe 'na spiorad, an 
dèigh dha imeachd troimh 
Mhacedonia, agus Achaia, 
dol gu Ierusalem, ag ràdh, 
An dèigh dhomh bhi an sin, 
is èigin domh an Roimh 
fhaicinn mar an ceudna. 

22 Agus air dha dithis 
dhiubh-san a bha frithealadh 
dha, Timoteus, agus Erastus, 
a chur do Mhacedonia, dh'- fhan e fèin rè tamuill san 
Asia. 

23 Agus dh'èirich mu'n 
àm sin iomairt 1 nach bu 
bheag mu thimchioll na slighc 
sin. 

24 Oir bha ceard - airgid 
àraidh d'am b'ainm Deme- 
trius ann, a bha deanamh 
theampull airgid 2 do Dhiana, 
agus a thug buannachd nach 
bu bheag do'n luchd-ceirde ;• 

25 Agus air dha iadsan a 
chruinneachadh an ceann a 
chèile, agus a' mhuinntir eile 
a bha dh'aon cheird riu, 
thubhairt e, Fheara, tha f hios 
agaibh gur ann o'n cheird so 
a ta ar beartas 3 againne : 

26 Os bàrr, tha sibh a' 
faicinn agus a' cluinntinn gu 
bheil am Pòl so le 'chomh- 
airle air tionndadh air falbh 
sluaigh mhòir, cha 'n e a 
mhàin ann an Ephesus, ach 
cha mhòr 4 san Asia uile, ag 
ràdh, Nach dèe iad a nìthear 
le làmhaibh : 

27 Air chor as nach e 
mhàin gu bheil e'n cunnart 
gu'n deanar tàir air ar ceird ; 
ach mar an ceudna gu cuirear 
teampull na ban-dè mòire 
Diana an neo-phrìs, agus 
gu claoidhear a mòrachd-sa, 
d'am bheil an Asia uile, a- 
gus an domhan a' deanamh 
aoraidh. 

28 Agus an uair a chual 
iadsan so, lìonadh le feirg 
iad, agus ghlaodh iad, ag 
ràdh, Is mòr Diana nan 
Ephesianach. 

29 Agus bha am baile uile 
air a lìonadh le mi-riaghailt : %i 
Agus ruith iad a dh'aon toil ; 
chum àite - cruinnich an t- 1 buaireas. 
* deaUh-theampult. 

262 3 sqiòhreas. 
4 air bìieag rtithe GNIOMHARA XX. sluaigb, a' tarruing leo 
Ghaiuis agus Aristarchuis 
Macedonaich, luchd comh- 
thuruis Phòil. 

30 Agus an uair a b'àill le 
Pòl dol a steach chum an t- 
sluaigh, cha do leig na deis- 
ciobuil leis. 

31 Agus mar an ceudna 
chuir cuid do uachdaranaibh 
na h-Asia, a bha 'nan càird- 
ibh dha, fios d'a ionnsuidh, 
a' guidhe air nach rachadh 
e gu àite - cruinnich an t- 
sluaigh. 

32 Ghlaodh uime sin cuid 
diubh aon ni, agus cuid ni 
eile : oir bha an coimhthional 
troimh a chèile, agus cha 
robh fios aig a' chuid bu mhò 
c'ar son a thàinig iad cuid- 
eachd. 

33 Agus tharruing iad a 
mach Alecsander as an t- 
sluagh, airbhi do na h-Iudh- 
aich 'ga iomain rompa. A- 
gus smèid Alecsander le 
'laimh, agus b'àill leis a 
leithsgeul a ghabhail ris an 
t-sluagh. 

34 Ach an uair a thuig iad 
givm b' Iudhach e, rinneadh 
ard-iolach leo uile mu thim- 
chioll ùine dhà uair, a' glaodh- 
aich, Is mòr Diana nan Ephe- 
sianach. 

35 Agus an uair a chiùin- 
ich an clèireach 1 an sluagh, 
thubhairt e, Pheara Ephesuis, 
cò an duine aig nach 'eil fios 
gu bheil baile 2 nan Ephesian- 
ach a' deanamh aoraidh do'n 
bhan-dia mhòir Diana, agus 
do'n dealbh a thuit a nuas o 
Iupiter 1 

36 Air an aobhar sin do 
bhrìgh nach fheudar cur an Clèireach-sgrìobhaidh 'a bhaile. 
2 caithir. 

263 aghaidh nan nithe so, is còir 
dhuibhse bhi ciùin, agus gim 
ni sam bith a dheanamh gu 
h-obann. 

37 Oir thug sibh an so na 
daoine so, ged nach 'eil iad 
a' creachadh theampull, no a 
toirt toibheim d'ar ban-dia. 

38 Uime sin ma ta aig 
Demetrius agus aig an luchd- 
ceird a ta maille ris, cùis an 
aghaidh neach air bith, tha'n 
lagh rèidh dhoibh, agus tha 
uachdarain ann; agradh iad 
a chèile. 

39 Ach ma ta ceisd sam 
bith agaibh mu nithibh eile, 
rèitichear sin ann an coimh- 
thional dligheach. 

40 Oir tha sinn an cunnart 
bhi air ar n-agairt air son 
ceannairc air an la'n diugh, 
do bhrìgh nach 'eil cùis sam 
bith againn a dh'f heudas sinn 
a thoirt seachad mar aobhar 
a' chruinneachaidh so. 

41 Agus air dha so a ràdh, 
sgaoil e an coimhthional. 

CAIB. XX. 

1 Ckaidh Pòl do Mhacedonia: 7 
fhritheil e suipeir an Itghearn, 
agus shearmonaich e. 9 Air a\> 

, Eutichus tuiteam sìos an cruth 
mairbh, thogadh mas beò e. 17 
Aig Miletus ghairm Pòl seanair- 
ean na h-eaglais an ceann a chèile, 
agus dlCinnis e dhoibh ciod a bhu 
ffti tachairt dha fèin, %c. 

AGUS an dèigh do'n 
chomh-ghàir 3 sgur, ghairm 
Pòl na deisciobuil d'a ionn- 
suidh, agus air dha a chead 
ghabhail diubh 4 , thriall e gu 
dol do Mhacedonia. 

2 Agus air dha dol troimh 
na criochaibh sin, agus mòr- 
earail a dheanamh orra, 
thàinig e do'n Ghrèig; 3 bhiiaireas. 
4 an glacadh 'na tichd. GNIOMHARA XX. 3 Agus dh'fhàn e an sin 
tri mìosan : agus an uair a 
bha na h-Iudhaich ri feall- 
fholach 1 air a shon, agus e 
air ti 2 dol air luing do Shiria, 
chuir e roimhe pilltinn troimh 
Mhacedonia. 

4 Agus chaidh 'na chuid- 
eachd gu h-Asia, Sopater o 
Bherea ; agus do mhuinntir 
Thesalonica, Aristarchus a- 
gus Secundus ; agus Gaius o 
Dherbe, àgus Timotheus ; 
agus do mhuinntir na h-Asia, 
Tichicus agus Trophimus. 

5 Air dhoibh so imeachd 
romhain-ne dh'fheith iad 
ruinn ann an Troas. 

6 Agus sheòl sinn o Phi- 
lipi, an dèigh làithean an 
arain neo - ghoirtichte, agus 
thainig sinn d'an ionnsuidh- 
san gu Troas ann an cùig 
ìàithibh, far an d'fhan sinn 
seachduin. 

7 Agus an ceud là do'n t- 
seachduin, air do na deis- 
ciobluibh cruinneachadh an 
ceann a chèile a bhriseadh 
arain, shearmonaich Pòl 
doibh, agus a rùn air 3 imeachd 
uatha air an là màireach, agus 
lean e air labhairt gu meadh- 
on-oidhche. 

8 Agus bha mòran lòchran 
anns an t-seòmaruachdarach, 
far an robh iad cruinn. 

9 Agus bha oganach àraidh 
d'am b'ainm Eutichus 'na 
shuidhe ann an uinneig, air 
tuiteam gu trom 'na chodal : 
agus air do Phòl bhi rè fad a' 
searmonachadh, shàruich- 
eadh leis a' chodal e, agus 
thuit e sìos o'n treas lobhta, 
agus thogadh marbh e. 

10 Agus chaidh Pòl sìos, agus thuit e air, agus air dha , 
a ghlacadh 'na uchd, thubh- 
airt e, Na biodh trioblaid* 
oirbh ; oir a ta 'anam ann. 

11 Agus air dol suas da a 
rìs, bhris e aran agus dh'ith 
e, agus labhair e riu rè ùine 
f hada, eadhon gu teachd na 
maidne, agus mar sin dh'- 
f halbh e. 

12 Agus thug iad leo an t- 
òganach agus e beò, agus 
rinn iad gairdeachas nach bu 
bheag. 

13 Agus air dhuinne im- 
eachd air thoiseach chum na 
luinge, sheòl sinn gu Asos, 
fa rùn Pòl a ghabhail a steach 
an sin : oir is ann mar sin a 
dh'orduich è, a cur roimhe 
gu'n imicheadh e fèin d'a 
chois. 

14 Agus an uair a choinn- 
ich e sinn aig Asos, ghabh 
sinn a steach, agus thàinig 
sinn gu Mitilene. 

15 Agus air seòladh dhuinn 
as a sin, thàinig sinn air an 
là màireach fa chomhair 
Chiois; agus air an là 'na 
dhèigh sin thàinig sinn gu 
Samos, agus dh'fhan sinn 
aig Trogillium ; agus air an 
là b'fhaisge thàinig sinn gu 
Miletus. 

16 Oir chuir Pòl roirnhe 
seòladh seach Ephesus, chum 
nach tarladh dha moille a 
dheanamh anns an Asia : oir 
rinn e cabhag 5 , chum nam 
feudadh e, bhi ann an Ieru- 
salem air là na Cuingeis. 

17 Agus chuir e nos o 
Mhiletus gu h-Ephesus, agus 
ghairm e d'a ionnsuidh sean- 
airean na h-eaglais. 

18 Agus an uair a thàinig 1 a' luidlie am folach, am plaid. 
'•i u ràìi air. 3 air bhi fuidhe. 
264 4 buaireas. 
5 bha deifir air. GNIOMHARA XX. ìad d'a ionnsuidh, thubhairt 
e riu, Tha fhios agaibh, 
cionnus a bha mi 'nur measg 
anns an uile aimsir, o'n cheud 
là a thàinig mi do'n Asia. 

19 A' deanamh seirbhis 
do'n Tighearn leis gach uile 
irioslachdinntinn,agus maille 
ri mòran dheur, agus dheuch- 
ainnean, a thachair dhomh le 
ceilg nan Iudhach. 

20 Agus cionnus nach do 
ghlèidh mi ni sam bith am 
folach a bha feumail dhuibhse, 
gun a nochdadh dhuibh, agus 
gun sibhse a theagasg am 
follais, agus o thigh gu tigh, 

21 A' deanamh fianuis 
araon do na h-Iudhaich, agus 
do na Greugaich, mu aith- 
reachas a thaobh Dhè, agus 
mu chreidimh a thaobh ar 
Tighearna Iosa Criosd. 

22 Agus a nis feuch, a ta 
mi dol gu Ierusalem ceang- 
ailte san Spiorad, gun fhios 
agam ciod iad na nithe a tharl- 
as dhomh an sin ; 

23 Ach a mhàin gu bheil 
an Spiorad naomh a' deanamh 
flanuis anns gach baile, ag 
ràdh, Gu bheil geimhlichean 
agus trioblaidean 1 a' feith- 
eamh orm. 

24 Ach cha 'n eil suim 
agam do ni air bith, ni mò tha 
mi a' measadh m'anama fèin 
luachmhor dhomh, chum gu 
crìochnaich mi mo thurus 2 
le h-aoibbneas, agus gu coimh- 
lioti mi a' mhinistreileachd a 
fhuair mi o'n Tighearn losa, 
a dheanamh fìanuis do shoisg- 
eul gràis Dhè. 

25 Agus a nis feuch, a ta 
jfhios agam nach faic sibhse 
uile, measg an d'imich mise ì 1 jàmhghair. 2 thriall, chùrsa. 
3 gablìam sibhse mar fhianuisiòh. 

265 a' searmojnachadh rìoghachd 
Dhè, mo ghnùis ni's mò. 

26 Uime sin a ta mi a' 
deanamh fianuis duibh 3 air an 
là'n diugh, gu bheil mise 
glan o fhuil nan uile. 

27 Oir cha do sheachainn 
mi uile chomhairle Dhè fhoill- 
seachadh dhuibh. 

28 Air an aobhar sin thug- 
aibh aire dhuibh fèin, agus 
do'n treud uile, air an d'rinn 
an Spiorad naomh luchd- 
coimhead 4 dhibh, a bheath- 
achadheaglaisDhè 5 ,acheann- 
aich e le 'fhuil fèin. 

29 Oir a ta fhios agam-sa 
air so, an dèigh m' imeachd- 
sa gu'n tig madaidh-allaidh 
gharga 'nur measg, nach 
caomhain an treud. 

30 Agus èiridh daoine 
dhibh fèin, a labhras nithe 
fiara,chum deisciobuil a tharr- 
uing 'nan dèigh 'fèin. 

31 Uime sin deanaibh faire, 
a' cuimhneachadh nach do 
sguir mise rè thri bliadhna, a 
chomhairleachadh gach aon 
agaibh a là agus a dh'oidhche 
le deuraibh. 

32 Agus a nis, abhràithre, 
earbam sibh ri Dia, agus ri 
focal a ghràis, a ta comasack 
air bhur togail suas, agu» 
oighreachd a thoirt duibh àm 
measg na muinntir sin uile a 
ta air an naomhachadh. 

33 Cha do shanntaich mi 
airgiod, no òr, no eudach 
duine sam bith. 

34 Seadh, is aithne dhuibh 
fèin,gu'n do f hritheil na làm h - 
an so do m' uireasbhuidh 
fèin, agus do'n mhuinntir sin 
a bha maille rium. 

35 Nochd mi na h-uile nithe 4 easbuiycan. 
5 eaglais an Tighcama. GNIOMHawA XXI. èhuibh, gur ann le saoith- 
reachadh mar so is còir dhuibh 
còmhnadh a dheanamh riu- 
san a ta anmhunn 1 ; agus 
focaii an Tighearna Iosa 
a chuimhneachadh, mar a 
thubhairt e, Tha e ni's beann- 
aichte ni a thoirt na ghabhail. 

36 Agus air dha na briathra 
so a radh, leig se e fèin air a 
ghlùinibh, agus rinn e urn- 
uigh maille riu uile. 

37 Agus ghuil iad uile gu 
goirt, agus thuit iad air muin- 
eal Phòil, agus phòg iad e, 

38 Air dhoibh bhi gu h- 
àraidh brònach air son nam 
briathra so a thubhairt e, 
Nach faiceadh iad a ghnùis- 
san ni's mò. Agus thug iad 
coimheadachd dha chum na 
luinge. 

CAIB. XXI. 

1 Cha gabhadh Pòl comhairleachadh 
o dhol gu lerusalem. 8 Mu Philip 
an soisgeulaiche, agus a cheathrar 
nighean a bha ^nam ban-fhàidhibh. 
17 Thàinig Pol gu lerusalem, 
27 far an robh e air a ghlacadh 
agus an cunnart mòr. 31 Theas- 
airgeadh e leìs an àrd-chaiptin. 

A GUS air dhuinn dealach- 
adh riu-san, sheòl sinn 
romhainn, agus thàinig sinn 
gu dìreach gu Coos, agus air 
an là màireach gu Kodos, 
agus as a sin gu Patara : 

2 Agus air dhuinn long 
fhaotainn a bha a' gabhail 
thairis gu Phenicia, chaidh 
sinn air bord, agus sheòl sinn 
romhainn. 

3 Agus air dhuinn teachd 
an sealladh Chipruis, agus 
fhàgail air an làimh chlì, 
sheòl sinn gu Siria, agus 
thàinig sinn tìr aig Tirus : 
oir is ann an sin a bha an 
long gus a luchd a chur a 
machi 4 Agus air dhuinn deis- 
ciobuil fhaotainn, dh'fhan 
sinn an sin seachd làithean ; 
muinntir a thubhairt ri Pòì 
tre'n Spiorad, gun e dhol suas 
gu Ierusalem. 

5 Agus an uair a chrìoch- 
naicheadh na làithean sin, 
chaidh sinn a mach, agus 
thriall sinn romhainn ; agus 
thàinig iadsan uile maille ri 
mnaibh agus ri cloinn J nai 
cuideachd, a mach as a 
bhaile : agus chaidh sinn aii 
ar glùinibh air an tràigh, agus 
rinn sinn urnuigh. 

6 Agus an dèigh dhuinn 
air cead a ghabhail d'a chèile, 
chaidh sinn do'n luing ; agus 
phill iadsan d'an tighibh fèin. 

7 Agus an uair a chrìoch- 
naich sinn ar turus 2 o Thirus, 
thàinig sinn gu Ptolemais, 
agus chuir sinn fàilte air na 
braithribh, agus dh'fhan sinn 
aon là maille riu 

8 Agus air an là màireach, 
air dhuinne, a bha do chuid- 
eachdPhòil, imeachd, thàin- 
ig sinn gu Cesarea ; agus 
chaidh sinn a steach do thigh 
Philip an t-soisgeulaiche, 
(a bha do'n t-seachdnar,) a- 
gus dh'f han sinn aige. 

9 Agus bha ceathrar nigh- 
ean aige-san, òighean, a bha 
ri fàidheadaireachd. 

10 Agus ag fantuinn duinn 
mòran do làithibh an sin, 
thàinig a nuas o Iudea fàidh 
àraidh, d'am b'ainm Agabus. 

11 Agus an uair a thàinig 
e d'ar n-ionnsuidh-ne, ghabh 
e crios Phòil, agus cheangail 
e a làmhan agus a chosan fèin, 
agus thubhairt e, Mar so tha 
an Spiorad naomh ag ràdh, 
Is ann mar so a cheanglas na * laq. 

266 3 triall, taisdeal, cùrsa. GMOMHARA XXI. n-Iudhaich ann an lerusalem 
an duine d'am buin an crios 
so, agus bheir iad thairis e do 
làmhaibh nan Cinneach. 

12 Agus an uair a chuala 
sinne na nithe so, ghuidh 
sinn fèin agus muinntir an 
àite air, gun e dhol suas gu 
Ierusalem. 

13 An sin fhreagair Pòl, 
Ciod is ciall duibh a' gul, 
agus a' briseadh mo chridhe 1 
oir a ta mise ullamh cha'n e 
a mhàin gu bhi air mo cheang- 
al, ach eadhon gu bàsachadh 
ann an lerusalem air son 
ainme an Tighearna losa. 

14 Agus an uair nach gabh- 
adh e comhairle, sguir sinne, 
ag radh, Deanar toil an Tigh- 
earna. 

15 Agus an deigh nan 
làithean so, air dhuinn bhi 
ullamh 1 , chaidh sinn suas gu 
Iemsalem. 

16 Agus chaidh mar an 
ceudna maiile ruinn cuid do 
na deisciobluibh o Chesarea, 
a' toirt leo Mhnasoin o Chip- 
rus, seann deisciobul àraidh, 
aig an robh sinn gu bhi air 
aoidheachd. 

. 17 Agus an uair a thàinig 
sinn gu Ierusalem, ghabh na 
bràithre ruinn gu subhach. 

18 Agus air an ath là, 
chaidh Pòl maille ruinne dh'- 
ionnsuidh Sheumais ; agus 
bha na seanairean uile a 
làthair. 

19 Agus air dhàsan fàilte 
chur orra, chuir e'n cèill 
doibh fa leth na nithe a rinn 
Dia le 'mhinistreileachd-san 
am measg nan Cinneach. 

20 Agus an uair à chual 
ìadsan so, thug iad glòir do'n 1 thog sinìi ar n-airneis, agus, %c. 

ZdoDhia. 
3 arèir gnàthanna [an lagha.] 

267 Tighearn 2 , agus thubhairt 
iad ris-san, Tha thu faicinn, 
a bhràthair, cia lìon mìle do 
na h-Iudhaich a ta creidsinn ; 
agus tha iad uile ro eudmhoi 
mu'n lagh. 

21 Agus chual iad umad- 
sa, gu bheil thu teagasg do 
na h-Iudhaich uile a ta measg 
nan Cinneach, Maois a 
thrèigsinn, ag ràdh riu, Nach 
còir dhoibh an clann a thim- 
chioll-ghearradh, no gluasad 
a rèir nan gnàth 3 . 

22 Ciod uime sin a nìthear ? 
Gun teagamh, is èigin do'n 
t-sluagh cruinneachadh : oir 
cluinnidh iad gu'n d'thàinig 
thu. 

23 Uime sin dean so a ta 
sinne ag ràdh riut : Tha 
ceathrar f hear maille ruinne, 
air am bheil bòid ; 

# 24 Thoir 4 iadsan leat, agus 
bi air do ghlanadh mailleriu, 
agus dean costus 5 leo, chum 
gu bearr 6 iad an cinn: agus 
gu'm bi fhios aig na h-uile 
nach 'eil ach neo-ni anns na 
chual iad mu d' thimchioll- 
sa, ach gu bheil thu fèin mar 
an ceudna ag imeachd gu 
riaghailteach, agus a' coimh- 
ead an lagha. 

25 Ach mu thimchioll nan 
Cinneach a chreid, sgrìobh 
sinne agus b'i ar breth, gun 
iad a ghleidheadh a h-aon do 
na nithibh sin, ach a mhàin 
iad fèin a choimhead o nith- 
ibh a chaidh ìobradh do ìodh- 
olaibh, agus o fhuil, agus o 
ni tachdta, agus o strìop- 
achas. 

26 An sin ghabh Pòl na 
daoine ; agus air an là màir- 
eaeh air dha bhi air a ghlan- 

•» Beir. 

z> caitheamh, cosgus. 
6 lom. GNIOMHARA XXI. adh maille riu, chaidh e steach 
do'n teampull, a' foillseach- 
adh coimhlionaidh làithean 
a' ghlanaidh, gus an tugtadh 
tabhartas air son gach aon 
aca. 

27 Agus an uair a bha na 
seachd làithean air bheag 
nithe 1 air an coimhlionadh, 
air do na h-Iudhaich o'n Asia 
esan fhaicinn san teampull, 
bhrosnuich iad am pobull 
uile, agus chuir iad làmh 
ann, 

28 Ag èigheach, Fheara 
Israeil, cuidichibh : is e so 
an duine a ta teagasg nan 
uile dhaoine anns gach àit an 
aghaidh a' phobuill, agus an 
lagha, agus an àite so : agus 
os bàrr, thug e steach Greug- 
aich do'n teampull, agus 
shalaich e'n t-ionad naomh 
so. 

29 (Oir chunnaic iad 
Trophimus an t-Ephesianach 
roimhe sin anns a' bhaile 
maille ris, agus shaoil iad 
gu'n d'thug Pòl a steach do'n 
teampull e.) 

30 Agus ghluaiseadh am 
baile gu h-iomlan, agus ruith 
an sluagh cuideachd : agus 
air dhoibh breith air Pòl, 
tharruing iad a mach as an 
teampull e : agus air ball 
dhùineadh na dorsa. 

31 Agus an uair a b'àill 
leò a mharbhadh, chaidh 
sgeula dh'ionnsuidh àrd- 
cneannaiid na cuideachd, 
gu'n robh lerusalem uile thar 
a cheile 2 : 

32 Neach air ball a thug 
leis saighdearan, agus ceann- 
ardan-cheud, agus a ruith 
sìos d'an ionnsuidh: Agus 
an uair a chunnaic iadsan an » c/ia mhbr, • f'o bhuaireas . 

268 t - àrd - cheannard agus na 
saighdearan, sguir iad do 
bhualadh Phòil. 

33 An sin thàinig an t-àrd- 
cheannard am fagus agus rug 
e air, agus dh'àithn e a 
cheangal le dà shlabhraidh ; 
agus dh'fhiosraich e, Cò e, 
agus ciod a rinn e. 

34 Agus ghlaodh aon chuid 
am measg an t-sluaigh aon 
ni, agus cuid eile ni eile : 
agus an uair nach robh e an 
comas da cinnteachd na cùise 
a thuigsinn air son na h-àrd- 
bhruidhne, dh'orduich e esan 
a thoirt do'n chaisteal. 

35 Agus an uair a thàimg 
e chum na staidhreach, tharl- 
adh gu'n do ghiùlaineadh e 
leis na saighdearaibh, air son 
foireigin an t-sluaigh. 

36 Oir lean am mòr- 
shluagh e, a' glaodhaich, 
Beir uainn e. 

37 Agus an uair a bha Pòl : 
gu bhi air a thoirt a steach 
do'n chaisteal, thubhairt e 8 ? 
ris an àrd - cheannard, An •' 
cead domh-sa ni a labhairt k 
riut? agus thubhairt esan, j • 
An labhair thu Grèigis? 

38 Nach tusa an t-Eiphit- 
each sin a thog ceannairc 
roimh na làithibh so, agus a 
thug leat do'n f hàsach ceithir s' > 
mìle fear a bha 'nan luchd- 
mortaidh ì 

39 Ach thubhairt Pòl, Is ^ 
duine mise a tha a'm' Iudhach 
gun amharns o Tharsus, saor- 
dhuine do bhaile ro inbheach 
ann an Cilicia: agus guidh- 
eam ort, thoir cead domh j jl 
labhairt ris an t-sluagh. 

40 Agus an uair a thug e \ ' 
cead da, Air do Phòl seasamh 
air an staidhir, smèid e le 
'làimh air an t-sluagh, ag 
iarraidh èisdeachd : agus air GNIOMHARA XXII. fantuinn ro thosdach dhoibh- 
san, labhair e riu sa' chànain 
Eabhruidhich, ag radh. 

CAIB. XXII. 

1 Chuir Pòl ffit pailt an ccill cioim- 
us a dti iompaicheadh e churn a' 
chreidimh, 17 agìis a ghairmeadh 
e chumnah-abstolachd. 22'Nuair 
a dtiainmich e na Cinnich, thog 
am pobull aon ghàir ris : 24 Bho 
e gu bhi air a sgiùrsadh ; 25 ach 
airdha a chòir-shaorsa mar Jtiomh- 
anach agairt, leìgeadh as e. 

"pHEARA, abhràithre, agus 
aithriche, èisdibh-sa ri m' 
dhìon-chainnt 1 ribh a nis: 

2 (Agus an uair a chual 
iadsan gu'n do labhair e riu 
sa' chànain Eabhruidhich, bu 
mhòid a thosd iad : agus 
thubhairt esan,) 

3 Is Iudhach mise da rìr- 
eadh, a rugadh ann an Tarsus 
na Cilicia, ach a dh'oiìeadh 2 
sa' bhaile so, aig cosaibh 
Ghamalieil, agus a theagaisg- 
eadh gu coimhlionta a rèir 
gnàtha lagha nan aithriche, 
agus bha mi eudmhor a thaobh 
Dhè, mar a ta sibhse uile an 
diugh. 

4 Agus rinn mi geur- 
leanmhuinn gu bàs air an t- 
slighe so, a' ceangal fhear 
agus bhan, agus 'gan tarruing 
gu prìosan : 

5 Maf a ni an t-àrd-shagart 
mar an ceudna flanuis dhomh, 
agus còmhairle nan seanair- 
ean uile; o'n d'fhuair mise 
mar an ceudna litriche chum 
nam bràithre, agus chaidh mi 
gu Damascus, chumandream 
a bha'n sin a thoirt ceangailte 
gu Ierusalem, chum gu deant- 
adh peanas orra. 

6 Agus tharladh, air dhomh 
bhi 'g imeachd, agus a' 
druideadh ri Damascus mu 1 tno leithsgml. mheadhon-là, gu'n do dheal- 
raich gu h-obann o nèamh 
solus mòr mu'n cuairt orm. 

7 Agus thuit mi air an 
talamh, agus chuala mi guth 
ag ràdh, A Shauil, a Shauil, 
c'ar son a ta thu 'gam gheur- 
leanmhuinn-sa ? 

8 Agus f hreagair mise, Cò 
thu, a Thighearn? Agus 
thubhairt e rium, is mise 
losa o Nasaret, air am bheil 
thusa a' deanamh geur- 
leanmhuinn. 

9 Agus chunnaic na daoine 
a bha maille rium an solus gu 
deimhin, agus ghabh iad 
eagal ; ach cha chual iad 
guth an ti a labhair rium-sa. 

10 Agus thubhairt mise, 
Ciod a ni mi, a Thighearn ] 
Agus thubhairt an Tighearn 
rium, Eirich, agus imich gu 
Damascus, agus an sin 
labhrar riut mu thimchioll 
nan nithe sin uile a dh'- 
orduicheadh dhuitse a dhean- 
amh. 

11 Agus an uair nach bu 
lèir dhomh tre ghlòir an t- 
soluis sin, air dhomh bhi air 
mo threòrachadh air làimh 
leo-san a bha mailie rium, 
thàinig mi gu Damascus. 

12 Agus air do dhuine 
àraidh cfam b'ainm Ananias, 
a bha cràbhach a rèir an 
lagha, agus air an robh deadh 
theisteas aig na h-Iudhaicli 
uile a bha chòmhnuidh an 
sin , 

13 Teachd a m' ionnsuidh, 
agus seasamh làimh rium, 
thubhairt e rium, A Shauil a 
bhràthair, faigh do radharc. 
Agus air an uair sin fèin 
dh'amhairc mi suas air. 

14 Agus thubhairt esan, 2 thogadh suas. GjSIOMHAKA XXII. Tbagh Dia ar n-aithriche 
roirnh - làimh thusa, chum 
gu'n gabhadh tu eòlas air a 
thoil, agus gu'm faiceadh tu 
an t-Aon cothromach sin, 
agus gu'n cluinneadh tu guth 
as a bheul. 

15 Oir bithidh tu a'd' 
f hianuis aige chum nan uile 
dhaoine, air na nithibh a 
chunnaic agus a chuala tu. 

16 Agus a nis c'ar son a ta 
thu a' deanamh moille 1 Eir- 
ich, agus bi air do bhaist- 
eadh, agus ionnlaid uait do 
pheacanna, a' gairm air ainm 
an Tighearn. 

17 Agus tharladh, 'nuair a 
phill mise gu Ierusalem, agus 
a bha mi a' deanamh urnuigh 
san teampull, gu'n deachaidh 
mi ann an neul, 

18 Agus gu'm faca mi esan 
ag ràdh rium, Dean deifir, 
agus imich gu grad à leru- 
salem ; oir cha ghabh iad ri 
d' theisteas mu m' thimchioll- 
sa. 

19 Agus thubhairt mise, A 
Thighearn, tha fhios aca gu 
robh mise a' tilgeadh am 
prìosan, agus a' sgiùrsadh 
anns gach sionagog iadsan a 
chreid annad-sa : 

20 Agus an uair a dhòirt- 
eadh fuil do mhairtirich 1 
Stephain, bha mise mar an 
ceudna a'm' sheasamh a làth- 
air, agus ag aontachadh leìs 
a mharbhadh, agus a' coimh- 
ead eudaich na muinntir a 
mharbh e. 

21 Agus thubhairt e rium, 
Imich : oir cuiridh mise thu 
am fad chum nan Cinneach. 

22 Agus dh'èisd iad ris gus 
an fhocal so, agus thog iad 
an s'm an guth gu h-àrd, ag ràdh, Beir o'n talamh a 
leithid so do dhuine ; oir cha 
chòir e bhi beò. 

23 Agus an uair a bha 
iadsan ag èigheach agus a' 
tilgeadh dhiubh an eudaich, 
agus a' tilgeadh luaithre san 
athar 2 , 

24 Dh'àithn an t-àrd- 
cheannard esan a thoirt do'n 
chaisteal ag orduchadh a 
cheasnachadh le a sgiùrsadh , 
chum gu faigheadh e fios ciod 
i a' choire mu'n robh iad a' 
glaodhaich mar sin 'na agh- 
aidh. 

25 Agus an uair a bha iad 
'ga cheangal le iallaibh, 
thubhairt Pòl ris a' cheann- 
ard-ceud a sheas a làth- 
air, Am bheil e ceaduichte 
dhuibhse duine a ta 'na 
Romhanach a sgiùrsadh, agus 
gun e air a dhìteadh 1 

26 Agus an uair a chual an 
ceannard-ceud so, dh'imich e 
agus dh'innis e do'n àrd- 
cheannard, ag ràdh, Thoir 
fa'near ciod a ni thu ; oir is 
Komhanach an duine so. 

27 An sin thàinig an t- 
àrd-cheannard d'a ionnsuidh, 
agus thubhairt e ris, Innis 
domh-sa, an Jtomanach thu | 
Agus thubhaìrt esan, Is mi. 

28 Agus fhreagair an t- 
àrd-cheannard, Is mòr an t- 
suim air an do cheannaich 
mise an t-saorsa so. Agus 
thubhairt Pòl, Ach rugadh 
mise saor. 

29 An sin dh'imich iadsan "k 
uaith air ball a bha gus al 
cheasnachadh : agus ghabh an 
t-àrd-cheannard mar an ceud- 
na eagal 'nuair a thuig e gu'm 
bu Komhanach e, agus 
chionn gu'n do cheangail se e.| 2 aidhear. GNIOMHARA XXIII. 30 Agus air an la màireaoh, 
air dha bhi togarrach air fios 
cinnteach f haotainn ciod i a' 
choire a bha na h-Iudhaich a' 
cur as aleth, dh'fhuasgail se e 

a chuibhreachaibh, agus 
dh'àithn e do na h-àrd-shag- 
artaibh agus d'an comhairle 
uile teachd a làthair, agus air 
dha Pòl a thoirt sìos, chuir e 
'nam fianuis e. 

CAIB. XXIII. 

1 Thagair Pòl a chùis. £ DlCord- 
uich Ananias a bhualadh 7 Conns- 
achadh am measg a luchd-casaid. 
11 Thug Dia misneach dha. 14 
Nochdadh feall ?iaìi ludhach an 
aghaidh Phòil do'n àrd-cheannard. 
23 Chuir se e gu Felics an t-uachd- 
aran. 

A GUS air dearcadh do Phòl 
air a' chomhairle, thubh- 
airt e, Phearaa^ws a bhràithre, 
anns an uile dheadh choguis 
chaith mise mo bheatha a 
thaobh Dhè gus an là'n diugh. 

2 Agus dh'àithn an t-àrd- 
shagart Ananias dhoibh-san 
a bha 'nan seasamh làimh ris, 
a bhualadh air a bheul. 

3 An sin thubhairt Pòl ris, 
Buailidh Dia thusa, a bhalla 
ghealaichte : oir am bheil 
thusa a'd' shuidhe a thoirt 
breth ormsa a rèir an lagha, 
agus an aghaidh an lagha ag 
orduchadh mo bhualadh ? 

4 Agus thubhairt iadsan a 
sheas làimh ris, Am blieil 
thusa a' toirt ana-cainnt 1 do 
àrd-shagart Dhè 1 

5 An sin thubhairt Pòl, 
Cha robh fhios agam 2 , a 
bhràithre, gu'm b'e an t-àrd- 
shagart e : oir ata e sgrìobhta, 
Na labhair olc mu uachdaran 
do phobuill. 

6 Ach an uair a thuig Pòl, 
gu robh cuid diubh 'nan Sa- dusaich, agus a' chuid eile 
'nam Phairisich, ghlaodh e 
anns a' chomhairle, Fheara 
agus a bhràithre,is Phairiseach 
mise, mac Phairisich : is ann 
à leth dòchais agus aiseirigh 
nam marbh, a tha mi air mo 
thoirt am breitheanas. 

7 Agus air dhasan so a labh- 
airt, dh'èirich comhstri eadar 
na Phairisich : agus na Sa- 
dusaich : agus roinneadh an 
coimhthional an aghaidh a 
chèile. 

8 Oir tha na Sadusaich ag 
ràdh nach 'eil aiseirigh, no 
aingeal, no spiorad ann ; ach 
a ta na Phairisich ag aideach- 
adh gach aon diubh 3 . 

9 Agus dh'èirich gàir 4 mhòr: 
agus air seasamh suas do na 
sgrìobhaichibh a bha air taobh 
nam Phairiseach, chathaich 
iad 'ìian aghaidh, ag ràdh, 
Cha'n 'eil sinne faotainn 5 
cron air bith san duine so : 
ach ma labhair spiorad no 
aingeal ris, na cogamaid an 
aghaidh Dhè. 

10 Agus an uair a dh'èirich 
connsachadh mòr eatm^-a, àir 
do'n àrd-cheannard bhi fo 
eagal gu'n rachadh Pòl a 
tharruing as a chèile leo, dh'- 
àithn e do na saighdearaibh 
dql sìos, agus esan a thogail 
leis an làimh làidir as am 
meadhon, agus a thoirt do'n 
chaisteal. 

11 Agus air an oidhche 'na 
dhèigh sin, sheas an Tighearn 
làimh ris, agus thubhairt e, 
Biodh misneach mhaith agad, 
a Phòil ; oir mar a rinn thu 
fianuis mu m' thimchioll-sa 
ann an Ierusalem, is amhuil 
sin is èigin duit fianuis a 1 càineadh. 
2 Cha d'thug mifà'near. 

271 Z'gan aideachadh le cht ik'. 
4 iulach. 5 faghail, faghainn GNIOMHARA XXIII. dheanamh anns an Ròimh. 

12 Agus air teachd do'n là, 
chruinnich dream àraidh do 
na h-Iudhaich an ceann a 
chèile 1 , agus chuir siad iad 
fèin fo mhallachadh, ag ràdh, 
nach itheadh agus nach òladh 
iad gus am marbhadh iad 
Pòl. 

13 Agus bha iad os ceann 
dà f hichead fear a rinn an co- 
mhionnachadh so. 

14 Agus thàinig iad chum 
nan àrd-shagart, agus nan 
seanairean, agus thubhairt 
iad, Chuir sinne sinn fèin fo 
àrd-mhallachadh, nachblais- 
eamaid ni sam bith gus am 
marbhamaid Pòl. 

15 A nis uime sin iarraibh- 
sa maille ris a' chomhairle 
air an àrd-cheannard, gu'n 
tugadh e do 'ur n-ionnsuidh- 
sa e am màireach, mar gu 
biodh a rùn oirbh flos f haot- 
ainn ni bu choimhlionta air 
ni èigin m'a thimchioll ; agus 
tha sinne deas chum esan a 
mharbhadh, mu'n tig e'm 
fagus duibh. 

16 Agus an uair a chuala 
mac peathar Phòil am feall- 
fholach 2 so, thàinig e, agus 
air dha dol a steach^ do'n 
chaisteal, dh'innis e sin do 
Phòl. 

17 An sin ghairm Pòl d'a 
ìonnsuidh aon do na ceann- 
ardaibh-cheud, ag;us thubh- 
airt e, Thoir an t-òganach so 
chum an àrd-cheannaird ; 
oir a ta ni àraidh aige r'a 
innseadh dha. 

18 An sin thug e leis e, 
agùs threòraich se e chum an 
àrd-cheannaird, agus thubh- 
airt e, Ghairm Pòl am prìos- anach mise d'a ionnsuidh, 
agus ghuidh e orm an t-ògan- 
ach so thoirt a d' ionnsuidh- 
sa, aig am bheil ni-èigin r'a 
innseadh dhuit. 

19 An sin rug an t-àrd- 
cheannard air a làimh, agus 
chaidh e a leth-taobh an 
uaignidheas maille ris, agus 
dh'f hiosraich e dheth, Ciod a 
tha agad r'a innseadh dhomh- 
sa? 

20 Agus thubhairt esan, 
Ilinn na h-Iudhaich comh- 
airle iarraidh ortsa, gu'n tug- 
adh tu Pòl am màireach do'n 
chomhairle, mar gu'm biodh 
iad gu rannsachadh ni's gèire 
a dheanamh air ni-èigin m'a 
thimchioll. 

21 Ach na aontaich thusa 
leo : oir a ta os ceann d 
f hichead fear dhiubh ri feall 
fholach 'na aghaidh, a chuir 
iad fèin fo mhallachadh, nach 
ith agus nach òl iad gus am 
marbh iad e : agus a nis th 
iad ullamh, a' feitheamh r 
gealladh uaitse. 

22 An sin leig an t-àrd 
cheannard uaith an t-ògan 
ach, agus dh'àithn e dha, ag 
ràdh, Feuch nach innis thu do 
neach sambith, gu'n d'fhoiil 
sich thu na nithe so dhomh 
sa. 

23 Agus ghairm e d'a ionn 
suidh dà cheannard-ceud, a 
gus thubhairt e, Ulluichibh 
dà cheud saighdear a thèid 
gu Cesarea, agus deich agu 
tri fìchead marcach, agus dà 
cheud fear-sleagha, air an 
treas uair do'n oidhche. 

24 Agus ulluichibh eich 
chum air dhoibh Pòl a chui 
orra, gu'n toir iad e gu tèar-J 1 rinn dream àraidh do na h-hidh~ 
aich comh-bhayin fa c/icile 

272 * plaidluidhe. GNIOMHAKA XXIV. umte chum an uachdarain 
l'elics. 

25 Agus sgrìobh e litir air 
| a' mhodh so : 

26 Beatha agus slàinte o 
Chlaudius Lisias, chum an 
uachdarain ro òirdheirc Fe- 

I lics. 

27 Ghlacadh an duine so 
I leis na h-Iudhaich, agus an 
i uair a bha iad air ti a mharbh- 
i adh, thàinig mise orra le 
I saighdearaibh, agus thug mi 
ì dhiubh e, a' tuigsinn gu'm 
i bu Romhanach e. 

; 28 Agus air dhomh bhi 
. I toileach air fios an aobhair 
j fhaotainn air son an d'agair 
p , iad e, thug mi sìos e chum an 
ij i comhairle-sàn : 

I 29 Agus thuig mi gum 
a robh e air agairt mu cheisd- 
- i ibh d'an lagh fèin, gun ni sam 
n j bith air a chur as a leth a 

' ; I b'airidh air bàs no air ceang- 

;' t laichibh. 

m I 30 Ach an uair a dh'inn- 
julseadh dhomh gu'n robh na 
i jjlh-Iudhaich gu feall a chaith- 
|eadh air an duine, air ball 
i. jchuir mi a d'ionnsuidh-sa e, 
lagus thug mi àithne mar an 
': v iceudna d'a luchd-casaid, 
.', J ?ach cùis a bha aca 'na agh- 
r Jìidh a chur an cèill a'd' làth- 
"4. (iir-sa. Slàn leat. 

31 An sin air do na saigh- 
learaibh Pòl a ghabhail, a 
èir mar a dh'àithneadh 
Ihoibh, thug iad san oidhche 

gu Antipatris. 

32 Agus air an là màireach 
ìg iad do'n mharc-shluagh 
iol leis, agus phill iad fèin 
'o'n chaisteal. 

33 Agus an uair a chaidh 
id a stigh do Chesarea, agus 
I thug ìad an litir dom uachd- 

I 

1 catnnt- f hear. 

I 273 aran, chuir ìad mar an ceudna 
Pòl 'na f hianuis. 

34 Agus an uair a leugh an 
t-uachdaran an litir, dh'- 
fhiosraich e cò an dùthaich 
o'n robh e. Agus an uair a 
thuig e gur ann o Chilicia 
bha e, 

35 Thubhairt e, Eisdidh 
mi riut, 'nuair a thig do 
luchd-casaid mar an ceudna. 
Agus dh'àithn e esan a 
choimhead ann an talla- 
breitheanais Heroid. 

CAIB XXIV. 

1 Air do Phòl a bhi air a chasaid 
le Tertullus an cainnt-fhear, lo 
jhreagair e air a shon fèin thaobh 
a chaithe-beatha agus a theagaisg ♦ 
shearmonaich e Criosd do , n uachd- 
aran agus d?a mhnaoi. 26 Bha 
sùil aìge-san ri airgiod fhaotainn 
uaith, ach an dlomhanas. 

A GUS an ceann chùig 
^ làithean 'na dhèigh sin 
chaidhAnanias an t-àrd-shag- 
art sìos maille ris na seanair- 
ibh, agus ri Tertullus fear- 
tagraidh 1 àraidh, muinntir a 
nochd iad fèin an làthair an 
uachdarain an aghaidhPhòil. 

2 Agus an uair a ghairm- 
eadh a mach e, thòisich Ter- 
tullus air a chasaid, ag ràdh, 
Do bhrìgh gu bheil sinn 
tromhad-sa a' mealtuinn mòr- 
shìth, agus gu'n d'rinneadh 
iomadh deadh ghnìomh do'n 
chinneach so tre do ghliocas- 
sa, 

3 Tha sinne gabhail ri so, 
anns gach àm agus anns gach 
àit, Fhelics ro òirdheirc, 
maille ris gach uile bhuidh- 
eachas. 

4 Ach, chum nach cuirinn 
mòr-mhoille ort, guidheam 
oit, do d' shuairceas gu'n 
èisd thu ruinn gu h-ath- 
ghoirid. 

5 Oir fhuair sinn am fear GJNIOMHARA XXIV. so 'na phlàigh, agus a' dùsg- 
adh 1 nan Iudhach uile gu 
ceannairc air feadh an domh- 
ain, agus 'na cheann-feadhna 
do luchd saobh-chreidimh 
n an Nasarenach. 

6 Neach mar an ceudna a 
thogair an teampull a shal- 
achadh ; agus a ghlac sinne, 
agus b'àill leinn breth a thoirt 
air a rèir ar lagha fèin : 

7 Ach air teachd do Lisias 
an t-àrd-cheannard oirnn, 
thug e le mòr-ainneart as ar 
làmhaibh e. 

3 Ag àithneadh d'a luchd- 
casaid teachd a d' ionnsuidh- 
sa ; neach o'm feud thu le a 
cheasnachadh, fios fhaotainn 
air na h-uile nithibh a tha 
sinne a' cur as a leth. 

9 Agus dh'aontaich na h- 
ludhaich mar an ceudna, ag 
ràdh, Gu'n robh na nithe sin 
mar sìn. 

10 An sin air do'n uachd- 
aran smèideadh air Pòl e a 
labhairt, fhreagair esan, Is 
mòid mo mhisneach gu freag- 
airt air mo shon fèin, gu bheil 
f hios agam go robh thusa rè 
mòrainbhliadhna a'd'bhreith- 
eamh air a' chinneach so. 

11 Oir feudaidh tu fios 
fhaotainn, nach mò na dà là 
dheug o chaidh mi suas gu 
Ierusalem a dheanamh aor- 
aidh. 

12 Agus cha d'fhuair iad 
mi a' deasboireachd n aon 
neach san teampull, no a' 
brosnuchadh an t-sluaigh gu 
ceannairc, aon chuid sna sion- 
agogaibh, no anns a' bhaile. 

13 Ni mò is urrainn iad na 
nithe sin a dhearbhadh a tha 
iad a' cur as mo leth 14 Ach tha mi ag aideach- 
adh so dhuitse, gur ann a rèir 
na slighe sin ris an abair iad- 
san saobh-chreidimh, a ta 
mise a' deanamh aoraidh do 
Dhia m'aithriche, a' creidsinn 
nan uile nithe a ta sgrìobhta 
san lagh agus anns na fàidh- 
ibh: 

15 Agus a ta dòchas agam 
an Dia, ris am bheil sùil mar 
an ceudna aca fèin, gu'n tig 
aiseirigh nam marbh, nam 
fìrean araon agus nan neo- 
fhìrean. 

16 Agus an so tha mi a' 
saoithreachadh a ghnàth cog- 
uis 2 neo-lochdach abhi agam 
a thaobh Dhè, agus a thaobh 
dhaoine. 

17 A nis an dèigh mòrain 
bhliadhna, thàinig mi a thoirt 
dèirce chum mo chinnich, 
agus thabhartas. 

18 Air a so f huair Iudhaich 
àraidh o'n Asia mi air mo 
ghlanadh san teampull, gun 
sluagh, agus gun bhuaireas. 

19 Muinntir d'am bu chòir 
bhi'n so a'd' làthair-sa, aguà 
m'agairt, nam biodh ni sam 
bith aca a'm' aghaidh. 

20 No abradh iad so fèin 
ma fhuair iad eucoir 3 sam 
bith annam-sa, 'nuair a sheas 
mi an làthair na comhairle ; 

21 Mur ann a mhàin air son 
an aoin fhocail so, aghlaodli 
mi a'm' sheasamh 'nan 
measg, Gur ann air son ais 
eirigh nam marbh, a ta mi ài 
mo thoirt _ gu breitheana: 
leibhse an diugh. 

22 Agus an uair a chual 
Felics na nithe so, air dh 
eòlas ni bu diongmhalta bl 
aige air an t-slighe sin chui' (uas 
elini 

27 

najii 

bhi t 

PòJce, kk- 

Tì' t r. - 

k.Tr 

h- 1 brosniichadh. 

274 ì ' coimk-f hios, coinsiens. 
*mì-gnìomh. GNIOMHARA XXV. e air dàil iad, ag ràdh, 'Nuair 
a thig Lisias an t-àrd-cheann- 
ard a mias, làn-rannsaichidh 
mi 1 bhur cùis. 

23 Agus dh'àithn e do 
cheannard-ceudPòl a ghleidh- 
eadh, agus e bhi fuasgailte 
aige, agus gun neach d'a 
mhuinntir fèin a bhacadh o 
fhrithealadh dha, no teachd 
d'a ionnsuidh. 

24 Agus an dèigh làithean 
àraidh, 'nuair a thàinig Felics 
maille r'a mhnaoi Drusilla, a 
bha 'na Ban-Iudhach, chuir 
e fios air Pòl, agus dh'èisd e 
ris mu thimchioll a' chreidìmh 2 
ann an Criosd. 

25 Agus air dhasan bhi a' 
reusonachadh mu fhìreant- 
achd, stuaim 3 agus breith- 
eanas ri teachd, ghabh Felics 
eagal mòr, agus f hreagair e, 
Imich romhad an tràth so ; 
'nuair a bhios ùine agam, 
cuiridh mi fips ort. 

26 Bha dùil aige mar an 
ceudna gu rachadh airgiod a 
thoirt da le Pòl, chum gu'm 
fuasgladh se e : uime sin 
chuir e fios air ni bu trice, 
agiis labhair e ris. 

27 Ach air do dhà bhliadh- 
na bhi air an coimhlionadh, 
thàinig Porcius Festus an àit 
Fhelics : agus air do Fhelics 
bhi toileach comain a chur 
air na h-Iudhaich 4 , dh'fhàg e 
Pòl ceangailte. 

CAIB. XXV. 

1 Chasaid na h-Iudhaich Pòl an 
làthair Fhestuis : 8 fhreagair 
Pòl air a shon fèin, 11 agus thog 
e a chùis gu Ceasar. 14 D/i'- 
fhosgail Festus cùis Phòil do A- 
gripa, agus dliinnis e nach d?- 
fhuaradh coire air bith ann a 
Vairidh air-bds. 1 bithidh làn-fìiìos agam aìr, 
?na creidimh. 3 measarrachd. 

275 A NIS 'nuair a thàinig Fes- 
tus do'n mhòr-roinn 5 , 
an ceann tri làithean chaidh 
e suas o Chesarea gu Ierusa- 
lem. 

2 Agus nochd an t-àrd- 
shagart agus maithean nan 
Iudhach iad fèin 'na làthair 
an aghaidh Phòil, agus chuir 
iad impidh air, 

3 Ag iarraidh fabhoir 'na 
aghaidh, gu'n cuireadh e fios 
air gu Ierusalem, agus iad 
a dheanamh feall-f holach 6 
chum esan a mharbhadh air 
an t-slighe. 

4 Ach fhreagair Festus, 
Gu'm bu chòirPòl a ghleidh- 
eadh ann an Cesarea, agus 
gu'n rachadh e fèin an sin 
gu h-aithghearr. 

5 TJime sin, ars' esan, rach- 
adh iadsan 'nur measg a dh'- 
fheudas, sìos maille riumsa, 
agus ma ta coire air bith san 
duine so, cuireadh iad sin as 
a leth. 

6 Agus air dha fantuinn 
'nam measg os ceann deich 
làithean, chaidh e sìos do 
Chesarea; agus air an ià 
màireach shuidh e air a' 
chaithir-bhreitheanais, agus 
clh'àithn e Pòl a thoirt a 
làthair. 

7 Agus an uair a thàinig 
esan, sheas na h-Iudhaich a 
thàinig a nuas o Ierusalem 
m'a thimchioll, a' cur choir- 
eanna lìonmhor agus mòra à 
leth Phòil, nach b'urrainn iad 
a dhearbhadh : 

8 'Nuair a fhreagair esan 
'ga shaoradh fèin, Cha d'- 
rinn mi cionta sam bith an 
aghaidh lagha nan ludhach, 
no 'n aghaidh an teamp- 

4 gnìomh taitneach a dheanamh do 
na h-Iudhaich. 5 earrainn ; 

province. Sasg. 6 plaid-luidhe. GNIOMHARA XXV. uill, no 'n aghaidh Cheasair. 

9 Ach air bhi do Fhestus 
togarrach air toileachas-inn- 
tinn athoirtdo na h-Iudhaich, 
f hreagair e Pòl, agus thubh- 
airt e, An àill leatsa dol suas 
gu Ierusalem, agus an sin 
dol fo bhreitheanas thaobh 
nan nithe sin ann mo làth- 
air-sa? 

10 An sin thubhairt Pòl, 
Tha mi m' sheasamh aig 
caithir - breitheanais Cheas- 
air, far an còir breth a thoirt 
orm : air na h-Iudhaich cha 
d'rinn mi eucoir sam bith, 
mar is maith a ta fios agad- 
sa. 

11 Oir ma tha mi deanamh 
eucoir, agus ma rinn mi ni 
sam bith a thoill bàs, cha'n 
'eil mi diùltadh bàs f hulang : 
ach mur 'eil ni sam bith 
dhiubh sin fìor a tha iad so 
a' cur as mo leth, cha'n f heud 
duine sam bith mo thoirt 
thairis doibh 1 . Tha mi togail 
mo chùis gu Ceasar. 

12 An sin an dèigh do 
Fhestuslabhairt ris a* chomh- 
airle, f hreagair e, An do thog 
thu do chùis gn Ceasar? gu 
Ceasar thèid thu. 

13 Air dol do làithibh 
àraidh seachad, thàinig 
Agripa an righ agus Bernice 
gu Cesaiea a chur fàilte air 
Festus. 

14 Agus air dhoibh mòran 
làithean a chaitheadh an sin, 
chuir Festus cùis Phòil an 
cèill do'n righ, ag ràdh, Dh'- 
f hàgadh duine àraidh le Felics 
'na phrìosanach. 

15 Air-san, an uair a bha 
mise ann an Ierusalem, rinn 1 cha'n f/ieud duine sam bith an 
toileachadh ìe mise a thoirt thairis 
doibh. * dìtidh. 

276 na h-àrd-shagaht agus sean- 
airean nan Iudhach casaid 
rium, ag iarraidh binne 2 'na 
aghaidh. 

16 D'an d'thug mise am 
freagradh so, Cha'n e gnàth | 
nan Romhanach duine sam | 
bith a thoirt thairis chum j 
bàis 3 , gus am bi aig an neach 

a tha air agairt, a luchd- 
casaid aghaidh ri h-aghaidh, 
agus gu'm bi cothrom aige air 
e fèin a shaoradh o'n choire 
a chuireadh as a leth. 

17 _ Uime sin, an uair a 
thàinig iad araon an so, gun 
mhoille sam bith shuidh mi 
air an là màireach sa' chaith- 
ir - bhreitheanais, agus dh'- 
àithn mi'n duine a thoirt a 
làthair. 

18 Agus an uair a sheas a i 
luchd-casaid 4 m'a thimchioll , 3 
cha do chuir iad coire air g 
bith as a leth do na nithibh a l 
shaoil mise : 

19 Ach thug iad ceisdean m 
àraidh 'na aghaidh mu thim- ti 
chioll an creidimh 5 fèin, agus j i 
mu thimchioll Iosa àraidh, a t i, 
f huair bàs, neach a thubhairt I i 
Pòl a bhi beò. 

20 Agus a chionn gu robh 
mise amharusach mu thim- 
chioll an leithid sin do , 
cheisdibh, dh'f heòraich mi ■ 
dheth 6 am b'àill leis dol suas j 
gu Ierusalem, agus an sin 
dol fo bhreitheanas mu na 
nithibh so. 

21 Ach an nair a dh'iarr 
Pòl a choimhead gus am 
fiosraichteadh a chùis-san lei 
Augustus, dh'àithn mi e bhi 
air a ghleidheadh gus an 
cuirinn gu Ceasar e. 3 millidh. 4 luchd-tagraidh, 
5 nu, saohh'chreidirnh. 
6 thubhairt mi ris. GNIOMHARA, XXVI. 22 An sin thubhairt Agripa 
ri Festus, B'àill leamsa fèin 
an duine so chluinntinn. Am 
màireach, thubhairt esan, 
cluinnidh tu e. 

23 Uime sin air an là 
màireach, 'nuair a thàinig 
Agripa, agus Bernice, le mòr- 
ghreadhnachas, agus a chaidh 
iad a steach maille ris na 
h - àrd - cheannardaibh agus 
prìomh - dhaoinibh na caith- 
reach do'n ionad èisdeachd, 
air do Fhestus àithne a thoirt, 
thugadh Pòl a làthair. 

24 Agus thubhairt Festus, 
A righ Agripa, agus sibhse a 
dhaoine uile a ta làthair an 
so maille ruinn, tha sibh a' 
faiciim an duine so, mu'n do 
chuir sluagh nan ludhach 
uile impidh ormsa, araon ann 
an Ierusalem, agus an so, a' 
glaodhaich nach bu chòir e 
bhi ni b'f haide beò. 

25 Ach an uair a thuig mise 
nach d'rinn e ni sam bith a 
thoill bàs, agus a chionn gu'n 
do thog e fèin a chùis gu 
Augustus, shonraich mi a 
chur d'a ionnsuidh. 

26 Mu nach 'eil ni sam 
bith cinnteach agam r'a 
sgriobhadh chum mo Thigh- 
earn. Uime sin thug mi 
mach e do 'ur n-ionnsuidh- 
sa, agus gu h-àraidh a d' 
ionnsuidh-sa, a righ Agripa, 
lchum an dèigh rannsachadh 
a dheanamh, gu'm biodh 
jagam ni èigin r'a sgrìobhadh. 

27 Oir is mi-reusonta a'm' 
bheachd-sa prìosanach a chur 
\uam agus gun na cùisean a ta 
i'na aghaidh ainmeachadh. 

CAIB. XXVI. 

I Anlàthair Agripa, chuir Pbl an 
1 cèill a chaithe-beatha o \bige, 12 
I agus cionnus a dli'iompaicheadh e 
i gu m)orbhuileach, agus a ghairm- 

277 eadh e gu bhi 'na abstol. 24 Chuit 
Festus as a leth gu robh e air a 
chuthach, ach fhreagair esan gu 
sèimh. 

A N sin thubhairt Agripa ri 
^*- Pòl, Tha cead agad labh- 
airt air do shon fèin. An 
sm shìn Pòl a mach a làmh, 
agus fhreagair e air a shon 
fèin, 

2 A ta mi 'gam mheas fèin 
sona, a righ Agripa, do bhrìgh 
gu bheil mi gu freagairt air 
mo shon fèin an diugh a'd' 
làthair-sa, thaobh nan nithe 
sin uile a ta air an cur as mo 
leth leis na h-Iudhaich. 

3 Gu h-àraidh, a chionn 
gu bheil thusa eòlach 1 air 
gach gnàth agus ceisd a tha 
am measg nan ludhach : uime 
sin guidheam ort, èisd rium 
gu foighidneach. 

4 Tha mo bheatha-sa o 
m'òige, a chaitheadh air tùs 
am measg mo chinnich fèin 
ann an Ierusalem, aithnichte 
do na h-Iudhaich uile ; 

5 D'am b'aithne mi o thùs, 
(nam b'àill leo fianuis a 
dheanamh,) gu'n do chaith 
mi mo bheatha a'm' Phairis- 
each, a rèir an luchd comh- 
bharail a's teinne d'ar creid- 
imh-ne. 

6 Agus a nis tha mi a' m' 
sheasamh fo bhreitheanas air 
son dòchais a' gheallaidh a 
rinneadh le Dia d'ar n- 
aithrichibh : 

7 Chum am bheil dùil aig 
ar dà thrèibh dheug - ne 
teachd, a' deanamh seirbhis 
do Dhia a là agus a dh' 
oidhche do ghnàth ; agus air 
son an dòchais so tha mise, a 
righ Agripa, air m'agairt leis 
na h-Iudhaich. 1 [gur aitltne dliomlì\gu bheil tkitsu 
eblach. GNIOMHARA XXVI. 8 C'ar son a mheasar 1 
leibhse mar ni do-chreidsinn, 
gu'n dùisgeadh Dia na 
mairbh ì 

9 Gu deimhin mheas mise 
annam fèin, gu'm bu chòir 
dhomh mòran nithe a dhean- 
amh an aghaidh ainme Iosa 
o Nasaret. 

10 Ni mar an ceudna a 
rinn mi ann an Ierusalem : 
agus air faotainn ùghdarrais 
o na h - àrd - shagartaibh, 
dhruid mi mòran do na 
naoimh am prìosanaibh; a- 
gus an uair a chuireadh gu 
bàs iad, thug mi mo ghuth 
'nan aghaidh. 

11 Agus a' deanamh pean- 
ais orra gu minic anns gach 
sionagog, cho-èignich mi iad 
gu toibheum 2 a labhairt; a- 
gus air dhomh bhi gu ro 
mhòr air bhoile ? nan agh- 
aidh, rinn mi geur-lean- 
mhuinn orra, eadhon gu bailt- 
ibh coigreach. 

12 Air a so, 'nuair a bha 
mi dol gu Damascus, le 
cumhachd agus barantas 3 o 
na h-àrd-shagartaibh : 

13 Mu mheadhon-là, O a 
righ, chunnaic mi^ air an t- 
slighe solus o nèamh,^ bu 
shoilleire na solus na grèine, 
a' dealrachadh mu'n cuairt 
orm, agus orra-san a bha 'g 
imeachd maille rium. 

14 Agus an uair a thuit 
sinn uile air an talamh, 
chuala mi guth a' labhairt 
rium, agus ag ràdhanns a' 
chainnt Eabhruidhich, A 
Shauil, a Shauil, c'ar son a 
ta thu ga m' gheur-lean- 
mhuinn? Is cruaidh dhuitse 1 Car son? am measar. 
2 gu beum a thahhairt do ainm losa. 
3 ùghdarras, coma^ 

278 bhi breabadh an aghaidh nan 
dealg. 

15 Agus thubhairt mise, 
Cò thu, a Thighearn 1 Agus 
thubhairtesan, Is miselosa a 
ta thusa a' geur-leanmhuinn. 

# 16 Ach èirich, agus seas 
air do chosaibh ; oir dh'- 
fhoillsich mi mi fèin duit 
chum na crìche so, gu'n ord- 
uichinn thu a'd' mhinisteir 
agus a'd' fhianuis araon air 
na nithibh sin a chunnaic 
thu, agus air na nithibh 
anns am foillsich mi mi fein 
duit ; 

17 Ga d' shaoradh o'n t- 
sluagh, agus o na Cinnich, 
chum am bheil mi nis ga d' 
chur, 

18 A dh'fhosgladh an sùl, 
chum gu tionndaidh iad 4 o 
dhorchadas gu solus, agus o 
chumhachd Shatain gu Dia, 
chum gu faigh iad maitheanas 
pheacanna, agus oighreachd 
maille ris a' mhuinntir sin a 
ta air an naomhachadh tre'n 
chreidimh a ta annam-sa. 

19 Uime sin, a righ Agripa, 
cha robh mi eas-ùmhal do'n 
taisbean nèamhaidh : 

20 Ach shearmonaich mi 
air tùs dhoibhsan ann an 
Damascus, agus ann an Ieru- 
salem, agus air feadh tìre 
Iudea uile, agus an sin do na^ 
Cinnich, iad a dheanamh 
aithreachais agus pilltinn ri 
Dia, a' deanamh oibre iom- 
chuidh an aithreachais 5 . 

21 Air son nan nithe s(; 
ghlac na h-Iudhaich mi sai; 
teampull, agus b'àill leo m< 
mharbhadh 6 . 

22 Uime sin air dhomii 4 agvs gus tionndadh. 5 cnhhaià 
do aithreachas, airidh air aiti 
rcachas. 6 làmh a chur annam GNIOMHARA XXVII. còmhnadh f haotainn o Dhia, 
bhuanaich mi gus an là'n 
diugh, a' deanamh fianuis 
do'n bheag agus do'n mhòr, 
gun ni air bith a' labhairt ach 
na nithe sin a thubhairt na 
fàidhean agus Maois a bha 
gu teachd ; 

23 Gu robh Criosd gu ful- 
ang, agns gu robh e gu èirigh 
an ceud neach o na' marbh- 
aibh, agus gu'm foillsicheadh 
e solus do'n phobull, agus do 
na Cinnich. 

24 Agus air dha bhi labh- 
airt nan nithe so air a shon 
fèin, thubhairt Festus le guth 
àrd, Thathu air mhi-chèill 1 a 
Phòil : tha mòr-f hòghlum ga 
d' chur air bhoile. 

25 Ach thubhairtesan, Cha 
'n 'eil mi air bhoile, Fhestuis 
ro òirdheirc ; ach tha mi a' 
labhairt bhriathra na fìrinn 
ogus na cèille. 

26 Oir a ta fhios aig an righ 
roimh am bheil mise a' labh- 
mt gu saor, air na nithibh 
>o : oir tha cinnt agam nach 
eil a h-aon do na nithibh so 
in ain-fhios da ; oir cha'n 
mn an cùil e rinneadh so. 

27 Am bheil thu creidsinn 
ìam fàidhean, a righ Agripa? 
ha fhios agam gu bheil thu 
g an creidsinn. 

# 28 An sin thubhairt Agripa 
p Pòl, Is beag nach 'eil thu 
|gam aomadh gu bhi am 
^hriosduidh. 
29 AgusthubhairtPòl,B'e 
ao ghuidhe air Dia, gu'm 
•iodh cha'n e mhàin thusa, 
| ch mar an ceudna iadsan 
' ile a tha 'g èisdeachd rium 
n diugh, ann am beag agus 
m mòr, mar a ta mise, saor o 
ia geimhlibh so. l air a chuthach. 

279 30 Agus air dha na briathra 
so a labhairt, dh'èirich an 
righ, agus an t-uachdaran, 
agus Bernice, agus an dream 
a shuidh maille riu : 

31 Agus an uair a chaidh 
iad a leth-taobh, labhair iad 
r'a chèile, ag ràdh, Cha 'n 
'eil an duine so a' deanamh 
ni air bith toillteanach air bàs, 
no air geimhlibh. 

32 An sin thubhairt Agripa 
ri Festus, Dh'fheudtadh an 
duine so a leigeadh as, mur 
bhiodh gu'n do thog e a chùis 
gu Ceasar. 

CAIB. XXVII. 

1 Ghabh Pòl long do'n Ròimh ; 9 
dliinnis e roimh-laimh cunnart an 
turuis, ach cha tfthugadh creideas 
da. 14 Luaisgeadh ìad null agus 
a naìl le stoirm, agus dh\fhuili?ig 
iad long-bhrisidh ; 44 gidheadh 
thàinig iad air tìr gu ttaruinte. 

AGUS an uair a thugadh 
breth sinne a sheòladh 
do'n Eadailt, thug iad Pòi 
thairis, maille ri prìosanaich 
àraidh eile, do cheannard- 
ceud d'am b'ainm Iulius, do 
chuideachd Augustuis. 

2 Agus air dhuinn dol air 
luing le Adramitium, thog 
sinn ar seòil, a' cur romhainn 
seòladh seachad aircrìochaibh 
na h-A sia, air do Aristarchus 
Macedonach o Thesalonica 
bhi maille ruinn. 

3 Agus air an là màireach, 
thàinig sinn gu Sidon. Agus 
air do lulius buntainn gu 
suairce 2 ri Pòl, leig e dha dol 
a dh'ionnsuidh a chàirde 
chum comhfhurtachd fhaot- 
ainn. 

4 Agus air dhuinn stiùradh 
as a sin, sheòl sinn fo Chip- 
rus, a chionn gu robh na 
gaotha 3 'nar n-aghaidh. 2 caoimhneil. 3 an soirbheas. GNIOMHARA XXVII. 5 Agus an uair a sheòl sinn 
troimh'n fhairge ta làimh ri 
Cilicia agus Pamphilia, thàin- 
ig sinn gu Mira baile 1 do 
Licia. 

6 Agus fhuair an ceannard- 
ceud long an sin o Alecsan- 
dria, a bha seòladh do'n Ead- 
ailt, agus chuir e sinn a steach 
innte. 

7 Agus an uair a sheòl 
sinn gu mall rè mòrain do 
làithibh, agus a thàinig sinn 
airèigin fa chomhair Chnid- 
uis, a chionn nach do leig a' 
ghaoth leinn, sheòl sinn fo 
Chrete, fa chomhair Shal- 
mone ; 

8 Agus air dhuinn seòladh 
air èigin seachad air, thàinig 
sinn gu ionad àraidh ris an 
abrar, Na calaidh sgiamhach, 
am fagus d'an robh baile 
Lasea. 

9 Agus air do mhòran ùine 
dol seachad, 'nuair a bha 
seòladaireachd a nis cunn- 
artach, a chionn gu'n deach- 
aidh an trasgadh 2 cheana 
seachad, chomhairlich Pòl 
ictd, 

10 Ag ràdhriu, Fheara, tha 
mi faicinn gu'm bi an t-seòl- 
adaireachd so le dochann agus 
call mòr, cha'n e mhàin do'n 
luchd agus do'n luing, ach 
d'ar n-anamaibh fèin. 

11 Gidheadh, is mò chreid 
an ceannard-ceud an seòladair 
agus maighstir na luinge, na 
na nithe a labhradh le Pòl. 

12 Agus a chionn gu'n robh 
an caladh neo-iomchuidh gus 
an geamhradh a chaitheadh 
ann, b'i comhairle na cuid bu 
mhò seòladh as a sin mar an 
ceudnn, agus nam feudadh 1 caithir. 

.stoirmeil 2 trosgadh. 
'nar n-aghaidTi, ] i. 280 iad air chor sam bith teachd 
gu Phenice, caladh do Chrete 
a ta ag amharc chum an iar- 
dheas, agus an iar-thuath, 
agus fantuinn rè a' gheamh- 
raidh an sin. 

13 Agus an uair a shèid a' 
ghaoth à deas gu ciùin, shaoil 
iad gu d'fhuair iad an rùn, 
agus ag togail an seòl dhoibh , 
stiuir iad ri taobh Chrete. 

14 Ach an ceann beagain 
'na dhèigh sin, shèid gaoth 
anrathach 3 'na h-aghaidh 4 , 
ris an abrar Euroclidon. 

^ 15 Agus air bhi do'n luing 
air a fuadachadh, agus gun 
chomas di dol an aghaidh na 
gaoithe, leig sinn ruith dhi. 

16 Agus air dhuinn ruith a 
stigh fuidh eilean beag àraidh 
d'am b'ainm Clauda, is ann 
le èigin a ràinig sinn air a' 
bhàta : 

17 Agus air dhoibh a thog- 
aìl suas, ghnàthaich iad gach ;aio 
gleus còmhnuidh, a' criosadhj lai 
na luinge fuipe ; agus airi chai 
dhoibh bhi fo eagal gu'n tuit- im, 
eadh iad sa' bheò-ghaineimh, % 'J 
leig iad an seòil sìos, agusi tilg 
mar sin dh'iomaineadh iad. j tl ■ 

18 Agus air dhuinne bh: itb 
gu ro mhòr air ar luasgadh 
leis an doininn 6 , air an là'n; 
dhèigh sin thilg iad a mach a, 
luchd ; 

19 Agus air an treas 
thilg sinn le ar làmhaibh fèii 
a mach acfuinn na luinge, 

20 Agus an uair nach robl 
a' ghrian no na reulta r'ar 
faicinn rè mòrain do làithibbf 
agus a luidh doinionn nac 
bu bheag oirnn, thugadh a 
sin uainn gach uile dhòch; 
gu teasairgteadh sinn. 

S sdìdeadli o thonn gu tonn. 
*» stoirm. \t< 

'€, 

igus 

k 

lesi 
M'- . 
aa i 

iad GNIOMHARA XXVII. 21 Ach air dhuinn bhi fada 
'nar trasg, an sin air seasamh 
do Phòl 'nam meadhon,thubh«. 
airt e, Fheara, bu chòir dhuibh 
mo chomhairle-sa ghabhail, 
agus gun fhuasgladh o Chrete, 
agus an dochann agus an call 
so a sheachnadh. 

22 Agus a nis guidheam 
oirbh, biodh misneach mhaith 
agaibh : oirchabhi call anama 
sam bith 'nur measg, ach a 
•nhàin na luinge. 

23 Oir, air an oidhche nochd, 
iheas làimh rium-sa aingeal 
m Dè sin, d'am buin mi, 
igus d'am bheil mi deanamh 
ì eirbhis, 

24 Ag ràdh, A Phòil, na 
■iodh eagal ort ; is eigin duit 
hi air do thoirt an làthair 
jpeasair: agus, feuch, thiodh- 
dc 1 Dia dhuit iadsan nile a 
i seòladh maille riut. 

25 Uime sin, fheara, biodh 
^aibh deadh mhisneach : oir 
ta mi creidsinn Dhè, gu'n 

ai chair ceart mar a labhradh 
iim. 

26 Ach is èigin duinn bhi air 
tilgeadh air eilean àraidh. 

( 27 Agus an uair a bha an 

athramh oidhche deug air 
| ichd, air dhuinne bhi air ar 

Ideadh null agus a nall 2 
n an cuan Adria, mu 

| ìeadhon-oidhche b'i barail 
; ]m maraichean gu robh iad 
itjifagus do thìr èigin : 
?1 1:28 Agus air leigeadh na 
Jjàdhe sìos doibh 3 , fhuair iad 

il doimhne fichead aitheamh ; 

•1 ìs an uair a chaidh iad 
jligan air an aghaidh, leig 
: Ai sìos an luaidh a rìs, agus 

I air iad i 'na cùig aith- 

l|(ih deug. 29 An sin air dhoibh bhi 
fo eagal gu'm buaileadh iad 
air ionadaibh garbha, thilg 
iad ceithir acraichean à deir- 
eadh na luinge, agus ghuidh 
iad an là a theachd. 

30 Agus an uair a bha na 
maraichean air tì 4 teicheadh 
a mach as an luing, agus a 
leig iad sìos am bàta do'n 
fhairge, a' gabhail orra bhi 
tilgeadh a mach acraichean à 
toiseach na luinge. 

31 Thubhairt Pòl ris a' 
cheannard-ceud, agus ris na 
saighdearaibh, Mur fan iad 
sin san luing, cha 'n 'eil e'n 
comas duibh bhi àir bhur 
teasairginn. 

32 An sin ghearr na 
saighdearan cùird^ a' bhàta, 
agus leig iad leis tuiteam 
sìos. 

33 Agus am feadh a bha an 
là a' teachd, thug Pòl a 
chomhairle orra uile biadh a 
ghabhail, ag ràdh, Is e so an 
ceathramh là deug dhuibh a' 
feitheamh, agus a' fantuinn 
'nur trasg, gun bhiadh sam 
bith a ghabhail. 

34 Uime sin guidheam oirbh 
biadh a ghabhail ; oir a ta so 
chum bhur slàinte : oir cha 
chaillear 5 fuiltean à ceann a 
h-aon agaibh. 

35 Agus air dha na nithe 
so a labhairt, agus aran a 
ghlacadh, thug e buidheachas 
do Dhia 'nan làthair uile; 
agus air dha a bhriseadh, 
thòisich e ri itheadh. 

36 An sin ghlac iad uile 
deadh mhisneach, agus ghabh 
iad biadh mar anceudna. 

37 Agus bha sinn a dh'- 
anamaibh uile anns an luing, 1 dheònnich. 
2 chiàge agus xiaith. 

231 3 grmmachadh dhoibh. 
* fonn. 5 tuit. GNIOMHARA XXVIII. dà cheud agus sè deug agus 
tri fìchead. 

38 Agus an uair a shàsuich- 
eadh iad le biadh, dh'eutrom- 
aich iad an long, agus thilg 
iad a mach an cruithneachd 
san fhairge. 

39 Agus an uair a bha'n 
là air teachd, cha d'aithnich 
iad am fearann : ach thug 
iad an aire do lùib 1 àraidh 
aig an robh tràigh, anns an 
robh mhiann orra, nam b'urr- 
ainn iad, an long a chur gu 
tìr. 

40 Agus air togail nan 
acraichean doibh, leig iad ris 
an f hairge i, agus an uair a 
dh'fhuasgail iad ceanglaich- 
ean na stiùire, agus a thog 
iad am prìomh-sheòl 2 ris a' 
ghaoith, sheòl iad chum na 
tràighe. 

41 Agus air tuiteam dhoibh 
ann an ionad àraidh far an do 
choinnich dà f hairge a chèile, 
bhuail iad an long air grund ; 
agus air sàthadh d'a toiseach 
sa' ghrund, dh'fhan e gun 
charachadh, ach bhriseadh a 
deireadh le ainneart nan 
tonn. 

42 Agus b'i comhairle nan 
saighdearan gu marbhadh iad 
na prìosanaich, air eagal gu'n 
snàmhadh neach sam bith 
dhiubh a mach, agus gu rach- 
adh iad as. 

43 Ach air do'n cheannard- 
ceud bhi toileach Pòl a theas- 
airginn, chum e air ais # o'n 
comhairle iad, agus dh'àithn 
e dhoibh-san d'am b'aithne 
snàmh, iad ftìn a thilgeadh 
sa' chuan air tùs, agus dol a 
mach air tìr : 

44 Agus do chàch dh'àithn 
e, cuiddiubh dhol air clàraibh, agus cuid eile air mìribh briste 
do'n luing : agus mar sin 
tharladh gu'n deachaidh iad 
uile tèaruinte gu tìr. 
CAIB. XXVIII. 

1 An dèigh au long-bhrisidh thitg an 
sluagh borb aoidheachd gu suairce 
do Phòl. 5 Cha do chiùrradh a 
làmh le nathair nirnhe a lean 
rithe. 8 Shlànuich e mòran eucaile 
san eilean. 11 Ghabh iadan turus 
chumna Ròimhe. 17 Chuir Pòl 
an cèill do na h-Iudhaich aobhar 
a theachd dd'n Ròimh, 

A GUS an uair a thèarnadh 
■^*- iad, thuig iad an sin 
gu'm b'e Melita ainm an 
eilein. 

2 Agus nochd an sluagh 
borb caoimhneas nach bu 
bheag dhuinn : oir air fadadh 
teine dhoibh, ghabh iad ruinn 
uile, air son an uisge a bha 
ann, agus airsonanfhuachd. 

3 Agus air do Phòl dorlach \ 
bhioran a thional, agus an cur 
air an teine, thàinig nathairj 
nimhe mach as an teas, agusj 
shàs i 'na làimh. I 

4 Agus an uair a chunnaicl 
an sluagh borb a' bhèisd arl 
crochadh r'a làimh, thubhair 1 
iad r'a chèile, Gu cinnteaclf 
is mortair an duine so, d< 
nach fuiling dioghaltas bhj 
beò, ged tìieasairgeadh o'l 
fhairge e. 

5 Agus air dhasan a' bhèisij 
a chrathadh dheth anns al 
teine, cha d'fhulaing e ^ocrl 
ann sam bith. 

6 Ach bha iadsan a' feitH 
eamh c'uin a dh'atadh e, » 
a thuiteadh e sìos niarbh M 
h-obann : ach an uair a drM 
fheith iad ùine fhada, agM 
nach fac iad dochann ssK 
bith a teachd air, chaochm, 
iad an inntinn, agus thubhaj|: 
iad gur Dia e. 3 an seòl mò* GNIOMHARA XXVIII. 7 Agus bha mu thimchioll 
an àite sin fearann aig 
prìomh - dhuine an eilein, 
d'am b'ainm Publius, a ghabh 
ruinne agus a thug rè thri 
làithean aoidheachd dhuinn 
gu càirdeil. 

8 Agus tharladh gu robh 
athair Phubliuis 'na luidhe 
gu tinn le fiabhrus 1 , agus 
gearrthach fola : air do Phòl 
dol a teach d'a ionnsuidh, 
rinn e urnuigh, agus air dha 
a làmhan a chur air, leigheas 
se e. 

9 Agus an uair a rinneadh 
so, thàinig mar an ceudna 

j muinntir eile a bha euslan 
I san eilean d'a ionnsuidh, a- 
! gus leighiseadh iad : 

10 Muinntir mar an ceudna 
I a thug mòr-urram dhuinn ; a- 
I jgus an uair a dh'fhalbh sinn, 
i \ chuir iad na nithe sin leinn a 
à jbha feumail duinn. 

,;t 11 Agus an dèigh thri 
Imìosa sheòl sinn ann an luing 
d \o Alecsandria, a chaith an 
.£ i;eamhradh san eilean d'am 
m shuaitheantas Castor agus 
jPollucs. 
jo, i l 12 Agus an uair a chaidh 
I .inn air tìr 2 aig Siracuse, dh'- 
j l 'han sinn an sin tri làithean. 

[ 13 Agus air seòladh dhuinn 
ii ìimchioll as a sin, thàinig 
- liinn gu Kegium : agus an 
: [I eann là 'na dhèigh sin 
I hèid a' ghaoth k deas, agus 
J iàinig sinn an t-ath là gu 
, ,1'uteoli : 

l- w 14 Air dhuinn bràithrean 
. ilaaotainn an sin, chuireadh 
japidh oirnn leo fantuinn 
1 m bachd làithean maille riu : 

i r fl' us mar s ^ n tnria ^ sm cnum 
.. Ròimhe. 1 teasaich. 
2 air teachd tìr dfadnu. 

283 15 Agus as a sin, air faot- 
ainn ar sgèil do na bràithribh, 
thàinig iad 'nar coinneamh 
gu Apii-forum, agus na Tri 
tighibh-òsda ; agus an uair a 
chunnaic Pòl iad, thug e 
buidheachas do Dhia, agus 
ghabh e misneach. 

16 Agus an uair a thàinig 
sinn do'n Kòimh thug an 
ceannard - ceud thairis na 
prìosanaich do cheannard an 
f hreiceadain : ach thugadh 
comas do Phòl a bhi leis 
fèin 3 , maille ri aon saighdear 
a bha 'ga ghleidheadh. 

17 Agus tharladh, an dèigh 
thri làithean, gu'n do ghairm 
Pòl maithean 4 nan Iudhach 
an ceann a chèile. Agus an 
uair a chruinnicheadh iad, 
thubhairt e riu, Fheara agm 
a bhràithre, ged nach d'rinn 
mise ni sam bith an aghaidh 
a' phobuill, no ghnàthanna 
nan aithriche, thugadh thairis 
mi a'm' phriosanach o Ieru- 
salem do làmhaibh nan Romh- 
anach. 

18 Muinntir an dèigh 
dhoibh mo cheasnachadh, leis 
am bu mhiann mo leigeadh 
as, a chionn nach robh coire 
bàis sam bith annam. 

19 Ach an uair a bha na 
h-Iudhaich a' labhairt an agh- 
aidh so, b'èigin domh mo chùis 
a thogail gu Ceasar ; cha'n e 
gu bheil coire sam bith agam 
r'a chur à leth mo chinnich. 

20 Air an aobhar so uime 
sin chuir mi fios oirbhse, 
chum gu faicinn sibh agus 
gu'n labhrainn ribh: oir is 
ann air son dòchais Israeil a 
ta mi ceangailte leis an t- 
slabhraidh so. 3 far am òu toil leis. 
4 uaidean, prlomh-dJiaotne. GNIOMHARA XXVIII. 21 Agus thubhairt iadsan 
ris, Cha d'f huair sinne litriche 
sam bith à ludea mu d' thim- 
chioll, cha mhò a dh'fhoill- 
sich no dh'innis aon do na 
bràithribh a thàinig, olc sam 
bith umad. 

22 Ach bu mhaith leinn a 
chluinntinn uaitse ciod i do 
bharail : oir mu thimchioll 
na gnè-chreidimh so tha f hios 
againn gu'n labhrar sgach àit 
'na h-aghaidh, 

23 Agus air suidheachadh 
là ris, thàinig mòran d'a ionn- 
suidh chum a cheithreanna ; 
d'an do mhìnich e rìoghachd 
Dhè, a' deanamh flanuis 
uimpe, agus a' cur impidh 
orra thaobh nan nithe a 
bhuineas do Iosa, araon à 
ìagh Mhaois, agus as na 
taidhibh, o mhoch-thrath gu 
feasgar. 

24 Agus chreid cuid na 
nithe a labhradh, agus cha do 
chreid cuid eile dhiubh. 

25 Agus air dhoibh bhi an 
aghaidh a chèile, sgaoil iad, 
air do Phòl aon fhocal a 
ràdh, Is maith a labhair an 
Spiorad naomh tre'n f hàidh 
Esaias, r'ar n-aithrichibh, 

26 Ag ràdh, Imich chum 
a' phobuill so, agus abair, 1 cha lcir dhuihh 
2 tììaìL dhruid. 

2S4 Le cluinntinn cluinnidh sibh, 
agus cha tuig sibh ; agus le 
faicinn chi sibh, agus cha'n 
aithnich sibh 1 . 

27 Oir a ta cridhe a' phob- 
uill so air fàs reamhar, agus 
tha iad a' cluinntinn gu trom 2 
le'n cluasaibh, agus chaog 3 
iad an sùilean ; air eagal gu 
faiceadh iad ie'n sùilibh, agus 
gu'n cluinneadh iad le'?t 
cluasaibh, agus gu'n tuig- 
eadh iad le'n cridhe, agus 
gu'm pilleadh iad agus gu'n 
slànuichinn-sa iad. 

28 Uime sin biodh fhios 
agaibh-sa, gu'n do chuireadh 
slàinte Dhè chum nan Cinn- 
each agus èisdidh iadsan. 

29 Agus an uair a thubh- 
airt e na briathra so, dh'imich 
na h-Iudhaich rompa, agus 
bha mòr-reusonachadh 4 aca 
eatorra fèin. 

30 Agus dh'fhan Pòl dà 
bhliadhna iomlan 'na thigh 
màil 5 fèin, agus ghabh e 
na h-uile dhaoinibh a thàini 
d'a ionnsuidh, 

31 A' searmonachadhrìogh 
achd Dhè, agus a' teagas 
nan nithe a bhuineas &o 
Tighearna Iosa Criosd, lei 
an uile dliànachd, gun toirm 
easg. '1 mòr-dheasboireackd. 
o tkìgh-rèidh. LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM NAN ROMHANACH. CAIB. I. 

Mhol Pòl a dhreuchd do na Romh- 
anaich, agus dhHnnis e a thogradh 
gu teachd d'a?i ionnsuidh. 16 Ciod 
e soisgeul Chriosd, agus an fhìr- 
eantachd a ta e a 1 foìlUeachadh. 
18 Tha fearg aig Dia ris gachuile 
ghnè peacaidh. 21 Ciod iad peac- 
anna nan Cinneach. 

DOL seirbhiseach Iosa 
Criosd, a ghairmeadh 'na 
abstol a chuireadh air leth 1 
chum Soisgeil Dè, 

2 (A roimh-gheall e le 
fhàidhibh fèin anns na 
sgriobtuiribh naomha.) 

3 Mu thimchioll a Mhic 
Iosa Criosd ar Tighearn, a 
rinneadh do shìol Dhaibhidh, 

rèir na feòla ; 

4 A dhearbhadh 2 bhi 'na 
Mhac do Dhia le cumhachd, 

rèir Spioraid na naomh- 
achd, tre aiseirigh o namarbh- 
aibh : 

5 Tre an d'fhuair sinne 
gràs agus abstolachd chum 
umhlachd a' chreidimh am 
measg nan uile chinneach air 
sgàth 'ainme-san : 

6 Ammeasg am bheil sibhse 
mar an ceudna air bhur gairm 
le Iosa Criosd : 

7 Chum nan uile a ta san 
Roimh, air an gràdhachadh 
le Dia, air an gairm 'nan 
naoimh : Gràsgu roò/idhuibh- 
se, agus sìth 3 o Dhia ar n- 
'Ythair, agus o'n Tighearn 
[osa Criosd. 

8 Air tùs, tha mi toirt 1 sgaradh. 2 dlCorduicheadh. 
3 siothchaiut. 

285 buidheachais do m' Dhia tre 
Iosa Criosd. air bhur son-sa 
uile, do bhrìgh gu bheil bhur 
creidimh iomraideach air 
feadh an domhain gu lèir. 

9 Oir is e Dia m'f hianuis, 
d'am bheil mi a' deanamh 
seirbhis le m' spiorad ann an 
soisgeul a Mhic, gu bheil mi 
gun sgur a' deanamh luaidh 4 
oirbh, 

10 A ghnàth a' guidhe ann 
am urnuighibh, (nam feud- 
ainn a nis fa-dheoidh air aon 
chor le toil Dè turus soirbh- 
easach f haotainn,) ri teachd 
do 'ur n-ionnsuidh-sa. 

11 Oir a ta deidh 5 agam 
air sibhse fhaicinn, ionnus 
gu pàirtich mi tiodhlac àraidh 
spioradail ribh, chum bhur 
neartachadh ; 

12 Sin ri ràdh, chum gu 
faigh mi comhf hurtachd ann- 
aihh-sa 6 , tre chreidimh a 
chèile, bhur creidimh-sa, a- 
gus mo chreidimh-sa. 

13 Agus cha'n àill leam, 
a bhràithre, e bhi'n ain-f hios 
duibhse gu'n do chuir mi 
romham gu minic teachd do 
'ur n-ionnsuidh, (ach bhac- 
adh mi gus a so,) chum-gu 
faighinn toradh èigin 'nur 
measg-sa fòs, mar am measg 
nan Cinneach eile. 

14 Oir a ta mi fo fhiach- 
aibh araon do na Greugaich, 
agus do na daoinibh borba, 4 iomraidh. 6 togradh. 

6 maraon ribhse. 

K ROMHANACH I. araon dhoibh-san a ta glic, 
agus dhoibh-san a ta neo- 
ghlic. 

15 Uime sin, mheud 's a ta 
an comas domh, tha mi ull- 
amh chum an soisgeul a 
shearmonachadh dhuibh-se 
mar an ceudna a ta san 
Ròimh. 

16 Oir cha nàr leam-sa 
soisgeul Chriosd : oir is e 
cumhachd Dhè e chum slàinte 
do gach neach a chreideas, 
do'n Iudhach air tùs, agus 
mar an ceudna do'n Ghreug- 
ach. 

17 Oir a ta fìreantachd 
Dhè air a' foillseachadh ann 
tre chreidimh gu creidimh : 
mar a ta e sgrìobhta, Bithidh 
am f ìrean beò tre chreidimh. 

18 Oir a ta fearg Dhè air 
a foillseachadh o nèamh an 
aghaidh gach uile mhi- 
dhiadhaidheachd, agus eucoir 
dhaoine, a tha bacadh 1 na 
fìrinn ann an neò-fhìreant- 
achd : 

19 Do bhrìgh gu bheil an 
ni air am feudar fios fhaot- 
ainn a thaobh Dhè folìaiseach 
annta-san 2 j oir rinn Dia foìl- 
aiseach dhoibh e. 

20 Oir riamh o chruthachadh 
an t-saoghail a ta a nithe-san 
nach feudar fhaicinn, eadhon 
a chumhachd siorruidh agus 
a Dhiadhachd, air am faicinn 
gu soilleir, air dhoibh bhi so- 
thuigsinn o na nithibh a rinn- 
eadh ; chum gu biodh 3 iad 
gun leithsgeul aca : 

21 Do bhrìgh 'nuair a b' 
aithne dhoibh Dia, nach d' 
thug iad glòir dha mar Dhia, 
agus nach robh iad taingeil, 
ach gu'n d'fhàs iad dìomhain 'nan reusonachadh fèin, agus 
gu'n do dhorchaicheadh an 
cridhe amaideach. 

22 Ag ràdh gur daoine 
glice iadfèin, rinneadh amad- 
ain diubh : 

23 Agus chaochail 4 ìad 
glòir an Dè neo-thruaillidh 
gu dealbh a rinneadh, agus ri 
eunlaith, agus ainmhidhibh 
ceithir-chosach, agus bhèisd- 
ibh snàigeach. 

24 Uime sin thug Dia 
thairis iad mar an ceudna, tre 
ana-miannaibh an cridhe fèin, 
chum neò-ghloine, a thoirt 
easurraim d'an corpaibh fèin 
eatorra fèin : 

25 Muinntir a chaochail 
fìrinn De gu brèig, agus a 
thug aoradh agus a rinn 
seirbhis do'n chreutair ni's 
mò na do'n Chruithear, a 
ta beannaichte gu siorruidh. 
Amen. 

26 Air a shon so thug Dia 
thairis iad do ana-miannaibh 
gràineil: oir chaochail eadh- 
on am mnài an gnàthachadh 
nàdurra chum a' . ghnàtha a ta 
an aghaidh nàduir : 

27 Agus mar an ceudna na 
fir, air trèigsinn doibh gnàth- 
achadh nàdurra na mnà, loisg- 
eadh iad le'n togradh d'a 
chèile, firionnaich ri firionn- 
aich ag oibreachadh gràineil- 
eachd 5 agus iad a' faotainn 
dìol-thuarasdail an seacharain 
annta fèin, mar bu chòir. 

28 Agus amhuil mar nach 
bu taitneach leo eòlas Dè a 
chumail, thug Dia thairis iad 
do inntinn mhi-chèillidh, a| 
dheanamh nithe nach robhf 
iomchuidh : 

29 Air dhoibh bhi air an 1 ' cuììiail. 3 'narn meas-g. 

3 iònnus gu bheil. 

286 4 dh' 'atharraich. 
$an ni sin a ta mi-chiatach. lìonadh do'n uile eucoir, 
strìopachas, olc, shannt, mhì- 
run : làn do fharmad, do 
mhortadh, do chonnsachadh l , 
do cheilg, do dhroch-bheus- 
S aibh 3 ; 'nan luchd-cogars- 
aich, 

30 'Nan luchd-anacainnt 3 , 
'nanluchd-fuath airDia, 'nan 

i luchd - tarcuis, uaibhreach, 
'nan luchd-ràiteachais 4 , 'nan 
luchd-cumadhuilc,eas-ùmhal 

i do phàrantaibh, 

31 Eu-cèillidh, 'nan luchd- 
brisidh coimhcheangail, gun 
ghràdh nàdurra, do-rèiteach- 

: ; aidh, neo-thruacanta : 
! 32 Muinntir d'an aithne 
ceartas Dè, gu bheil iadsan 
- a ni an leithide sin do nith- 
] ibh toillteannach air bàs, 
: | gidheadh cha'n e mhàin gu 
i bheil iad fèin 'gan deanamh, 
I ach a ta mar an ceudna tlachd 
aca do'n mhuinntir a ni iad. 

CAIB. II. 

I 1 ladsan a ta peacachadh, ged tha 
iad a' cronachadh so an daoinibli 
o!i eile, chd'n urrainn iadan leithsgeul 
2 U I fèin a ghabhail, 6 agus is lugha 
j gu mòr na sin a dìCfheudas iad 
dol as o cheart-bhreitheanas Dè, 
jjl I ma's Iudhaich no Cinnich iad. 

> [TIME sin a ta thu gun 
isj w leithsgeul, O a dhuine, 
i't co air bith thu a tha toirt 

breth : oir an uair a tha thu 
m toirt breth air neach eile, tha 
4 thu ga d' dhìteadh fèin ; oir 
. : ( thusa a tha toirt breth, tha 

[thu deanamh nan nithe sin 
: : ifèin. 

IÌ 2 Ach a ta fios againne gu 
.r ; Ibheil breitheanas Dè a rèir 
I f ìrinn, an aghaidh na muinn- 
I tir a tha deanamh an leithide 
ìin. 

t I j 3 Agus an saoil thusa so, 1 chomhstri. 
■ t . : 2 an-amkiueachd, eascaoineachd. 

287 JACH II. 

O a dhuine, a tha toirt breth 
orra-san a ni an leithide sin, 
agus a ta 'gan deanamh thu 
fèin, gu'n tèid thu as o bhreith- 
eanas Dè ì 

4 No 'n dean thu tarcuis 
air saoibhreas a mhaitheis, 
agus 'fhoighidin, agus 'fhad- 
fhulangais, gun fhios bhi 
agad gu bheil maitheas Dè 
ga d' threòrachadh chum aith- 
reachais 1 

5 Ach a rèir do chruais agus 
do chridhe neo-aithreachaiì, 
a ta thu càrnadh 5 suas feirge 
dhuit fèin fa chomhair là na 
feirge, agus foillseachaidh 
ceart-bhreitheanais Dè ; 

6 A bheir do gach aon a 
rèir a ghnìomhara ; 

7 Dhoibh-san a ta le buan- 
achadh gu foighidneach ann 
an deadh obair, ag iarraidh 
glòire, agusurraim 6 , agusneo- 
bhàsmhorachd, a' bheatha 
mhaireannach : 

8 Ach dhoibh-san a ta 
conspoideach, agus nach 'eil 
ùmhal do'n f hìrinn, ach a ta 
ùmhal do'n eucoir, diom agus 
fearg j 

9 Amhgharagusteanntachd 
air gach anam duine a ta 
deanamh uilc, do'n Iudhach 
air tùs, agus mar an ceudna 
do'n Ghreugach • 

10 Ach glòir, agus urram, 
agus sìth, do gach duine a ni 
maith, do'n Iudhach air tùs, 
agus do'n Ghreugach mar an 
ceudna : 

11 Oir cha'n 'eil spèis aig 
Dia do phearsa seach a chèile. 

12 Oir a mheud as a pheac- 
aich gun an lagh, sgriosar 
iad gun an lagh^ agus a 
mheud as a pheacaich fuidh 3 'Nau hcchd cùl-chàinendh. 
^l'hstail. * tasgfaidh. s uuoir. KOMHANACH II. àii lagh, dìtear ìad leis an 
lagh ; 

13 (Oir cha'n iad luchd- 
èisdeachd an lagha a ta 'nam 
fìreanaibh am fianuis Dè, 
ach bithidh luchd-deanamh 
an lagha air am fìreanach- 
adh 1 . 

14 Oir an uair a ta na 
Cinnich aig nach 'eil lagh, 
a thaobh nàduir a' deanamh 
nan nithe a ta san lagh, air 
dhoibh-san a bhi gun lagh 
tha iad 'nan lagh dhoibh fèin : 

15 Muinntir a ta nochdadh 
obair an lagha sgrìobhta 'nan 
cridheachaibh, air bhi d'an 
coguis a' deanamh fianuis leo, 
agus an smuaintean eatorra 
fèin 'gan agairt, no a' gabhail 
an leithsgeil :) 

16 San là anns an toir Dia 
breth air nithibh uaigneach 
clhaoine, a rèir mo shoisgeil- 
sa, tre Iosa Criosd. 

17 Feuch, goirear Iudhach 
dhiot-sa, agus tha thu cur 
dòigh san lagh, agus a' dean- 
amh uaill à Dia ; 

18 Agus is aithne dhuit a 
thoil, agus a ta thu a' dearbh- 
adh nan nithe 2 a's fearr, air 
dhuit bhi air do theagasg as 
an lagh, 

19 Agus a ta thu dòchasach 
gur ceann-iuil 3 thu fèin do na 
cìoill 4 , solus dhoibhsan a ta 
an dorchadas, 

20 Fear-fòghluim dodhaoin- 
ibh neo-eagnaidh, fear-teag- 
aisg do leanabaibh, aig am 
bheil samhladh aneòlais agus 
na f ìrinn a ta san lagh. 

21 Thusa uime sin a ta 
teagasg neach eile, nach 'eil 
thu ga d' theagasg fèin? ' air an saoradh, air au glanadh n 
chionta. 2 a 1 gahhail tlaclid do 

na ìiithibh. 3 fear-seòlaidh. 

288 thusa a ta searmonachadh 
gun ghoid a dheanamh, am 
bheil thu ri goid '{ 

22 Thusa tha 'g radh gun 
adhaltrannas a dheanamh, am 
bheil thu deanamh adhalt- 
rannais? thusa le'n gràin 
ìodhola 5 , am bheil thu ri 
naomh-ghoid ? 

23 Thusa a ta deanamh 
uaill as an lagh, an tabhair 
thu, le briseadh an lagha, eas- 
urram do Dhia ? 

24 Oir a ta ainm Dhè a' 
faotainn toibheim do 'ur 
taobh-sa am measg nan Cinn- 
each, mar a ta e sgrìobhta. 

25 Oir a ta tairbhe gu f ìr- 
inneach anns an timchioll- 
ghearradh, ma ghleidheas tu 
an lagh : ach ma's fear-bris- 
idh an lagha thu, tha do 
thimchioll-ghearradh 'na neo- 
thimchioll-ghearradh dhuit. 

26 Uime sin, ma ghleidh- 
eas an neo-thimchioll-ghearr- 
adh 6 fìreantachd an lagha, 
nach measar a neo-thim- 
chioll - ghearradh - san mar 
thimchioll-ghearradh ì 

27 Agus nach dìt an neo- 
thimchioll-ghearradh thaobh 
nàduir, a ta a' coimhlionadh 
an lagha, thusa a tha tre'n 
litir agus tre'n timchioll- 
ghearradh a'd' fhear-brisidh 
an lagha? 

28 Oir cha'n ludhach esan, 
a tha mar sin o'n leth muigh : 
agus cha'n e sin an timchioll- 
ghearradh, a tha gu follais- 
each san fheoil. 

29 Ach is Iudhach esan, a 
thamar sin san taobh a stigh 7 ; 
agus is e sin an timchioll- 
ghearradh a tha sa' chridhe, 4 dallaihh. ^dealhhan. 
c esan a thavco-thimchioll-gheai rta, 
7 sau ionad fh-tlaichte. HOMHANACH III. agus san spiorad, cha'n ann 
san litir aig am bheil a chliù 
cha'n ann o dhaoinibh, ach o 
Dhìa. 

CAIB. III. 

1 Sochair nau Iudhach ; 3 nach do 
chaill iad: 9 gidheadh dhfhàg 
an lagh shios ìad mar an cèudna 
thaobh peacaidh. 20 Uime sin 
cha 'n 'eil feòil air bith air an 
saoradh tre'n lagh, 28 ack a ta na 
h-uile air an suoradh tre ckreidimh 
a mhàin. 

/^IOD e uime sin barrachd 
an Iudhaich ? no ciod e 
tairbhè an timchioll-ghearr- 
aidh ? 

2 Is mòr sin air gach dòigh : 
air tùs, do bhrìgh gur ann 
riu-san a dh'earbadh briathra 1 
Dhè. 

3 Oir ciod e sin ged nach 
do chreid cuid ì an dean am 
mi-chreidimh-san fìrinn Dhè 
gun èifeachd 1 

4 Nar leigeadh Dia : ach 
biodh Dia fior, agus gach 
duine 'na bhreugaire ; a rèir 
mar a ta e sgrìobhta, Chum 
gu bi thu ceart ann ad 
bhriathraibh, agus gu'n toir 
thu buaidh 'nuair a bheirear 
breth ort. 

5 Ach ma mholas ar n- 
eucoir-ne fìreantachd Dhè, 
ciod a their sinn? am bheil 
Dia eucorach a tha deanamh 
dioghaltais? (tha mi a' labh- 
airt mar dhuine,) 

6 Nar leigeadh Dia: no 
cionnus a bheir Dia breth air 
an t-saoghal 1 

7 Oir ma ta fìrinn Dhè tre 
mo bhrèig-sa air a meudach- 
adh chum a ghlòire-san ; c'ar 
son a ta mise air mo dhiteadh 
mar pheacach 1 

. 8 Agus c'ar son nach dean 
sinn olc, chum gu'n tigmaith as? (mar a labhrar gu toibh- 
eumach umainne, agus mar a 
thubhairt cuid gu bheil sinn 
ag ràdh, muinntir d' ambheil* 
an dìteadh a rèir ceartais. 

9 Ciod uime sin ì am bheil 
barrachd againne 1 cha'n 'eil 
air aon chor : oir dhearbli 
sinn roimhe gu bheil araon 
na h-Iudhaich agus na Cinn- 
ich uile fo pheacadh; 

10 Mar a ta e sgrìobhta, 
Cha'n 'eil ionracan ann, 
cha'n 7 eil fiù a h-aon : 

11 Cha'n 'eil neach ann a 
thuigeas, cha'n 'eil neach ann 
a tha 'g iarraidh Dhè. 

12 Chlaon iad uile as an 
t-slighe, tha iad uile mi- 
tharbhach ; cha'n ^eil neach a 
tha deanamh maith, cha'n 'eil 
fiù a h-aon. 

13 Is uaigh fhosgailte an 
sgòrnach ; labhair iad cealg 
le'n teangaibh ; tha nimh nan 
nathracha nimhe fo 'mbilibh. 

14 Aig am bheil am beul 
làn do mhallachadh agus do 
sheirbhe : 

15 Tha an cosan luath a 
dhòrtadh fola : 

16 Tha lèir-sgrios agus 
truaighe ? nan slighibh : 

17 Agus slighe na sìthe clia 
b'aithne dhoibh : 

18 Cha'n 'eil eagal Dè fa 
chomhair an sùl. 

19 A nis tha fhios againn 
ge b'e nithe a ta'n lagh a' 
labhairt, gur ann riu-san a ta 
fuidh ( 'n lagh a tha e 'gan 
labhairt : chum gu druideai 
gach uile bheul, agus gu'm 
bi an saoghal uile air f haot- 
ainn ciontach am fianuis 
Dè 3 . 

20 Uime sin cha bhi i'eòii 1 oracla. 3 a 

289 3 buailteach do bhreth Dhè, buaìli- 
each do dhlteadk ì)hi. ROMHANACH IV. air bith air a f ìreanachadh 1 
'na f hianuis-san, tre oibribh 
an lagha : oir is ann tre an 
lagh a ta eòlas peacaidh. 

21 Ach a nis tha fìreant- 
achd Dhè air a foillseachadh 
as eugmhais an lagha, a' faot- 
ainn fianuis o'n lagh agus o 
na fàidhibh ; 

22 Eadhon f ìreantachd 
Dhè tre chreidimh Iosa 
Criosd, do na h-uile, agus 
air na h-uile a chreideas ; oir 
cha'n 'eil eadar-dhealachadh 
ann : 

23 Oir pheacaich na h-uile, 
agus tha iad air teachd gearr 2 
air glòir Dhè ; 

24 Air dhoibh bhi air am 
fìreanachadh gu saor le a 
ghràs, tre an t-saorsa a ta ann 
an Iosa Criosd : 

25 Neach a shònraich Dia 
'na ìobairt-rèitich, tre chreid- 
imh 'na f huil, chum 'f hìreant- 
achd f hoillseachadh le maith- 
eanas nam peacanna a chaidh 
seachad, tre fhad-f hulangas 
Dè 

26 A dh'fhoillseachadh, 
tha mi ag ràdhy 'f hìreantachd- 
san san àm a ta làthair; 
chum gu'rn biodh e cothrom- 
ach, agus gu'm fìreanaich- 
eadh e an ti a chreideas ann 
an Iosa. 

27 C'ait uime sin am bheil 
uaill? Dhruideadh a mach i. 
Ciod e an lagh leis an do 
dhruideadh a mach i? ane lagh 
nan oibre ? Cha'n e ; ach tre 
lagh a' chreidimh. 

28 Tha sinn uime sin a' 
meas gu bheil duine air f hìr- 
eanachadh tre chreidimh as 
eugmhais oibre an lagha. 

29 An e Dia nan Iudhach 1 saoradh, glanadh. 
2 fa dheireadh, a dheidh-laimh. 

290 a mhàin e 1 Nach e mar an 
ceudna Dia nan Cinneach? 
Gu deimhin nan Cinneach 
mar an ceudna : 

30 Do bhrìgh gur aon Dia , 
a dh'f hìreanaicheas 3 a a 
timchioll-ghearradh o chreid- 
imh, agus an neo-thimchioll- 
ghearradh tre chreidimh. 

31 Am bheil sinn uime sin 
a' cur an lagha an neo-bhrìgh 
tre'n chreidimh? Nar lèig- 
eadh Dia : ach a ta sinne a' 
daingneachadh 4 an lagha. 

CAIB. IV. 

1 Mheasadh creidimh Abrahaim 
dha rnar fhlreantachd, 10 mun do 
thimchioll-ghearradh e. 13 Tre 
chreidimh a mhàin shealbhaich e 
fèin agus a shliochd an gealladh. 
16 ls e Ahraham athair nan uile 
dhaoine a ta creidsinn. £4 Bith- 
idh ar creidimh-ne mar an ceudna 
air a mheas dhuinn mar fhìreant- 
acìid. 

/^IOD ma ta a their sinn a 
f huair ar n-athair Abra- 
ham a rèir na feòla 1 

2 Oir ma dh'fhìreanaich- 
eadh Abraham le oibribh, 
tha aobhar uaill aige, ach 
cha'n ann a thaobh Dhè. 

3 Oir ciod a ta an sgriobtuir 
ag ràdh? Chreid Abraham 
Dia, agus mheasadh sin da 
mar f hìreantachd. 

4 A nis do'n ti a ni obair 
cha'n ann mar ghean-maith 5 
a mheasar an tuarasdal, ach 
mar f hiachaibh. 

5 Ach do'n ti nach dean 
obair, ach a ta creidsinn 
anns an ti a dh'f hìreanaicheas 
an duine mi - dhiadhaidh, 
measar a chreidimh mar f hìr- 
eantachd. 

6 Amhuil mar a ta Daibh- 
idh a' cur an cèill beannach- 
adh an duine sin d'am meas 

8 a shaoras, a ghairmeas glan. 
4 a* neartacliadh. 6 mar Jhàb/tor. ROMHANACH IV. Dia f ìreantachd as eugmhais 
oibre, ag ràdh, 

7 Is beannaichte iadsan a 
fhuair maitheanas 'nan eu- 
ceirtibh, agus aig am bheil 
am peacanna air am folach. 

8 Is beannaichte an ti nach 
cuir an Tighearn peacadh as 
a leth. 

9 Am bheil ma ta am 
beannachadh so teachd air an 
timchioll-ghearradh a mhàin, 
no mar an ceudna air an neo- 
thimchioll - ghearradh 1 Oir 
tha sinn ag ràdh gu'n do 
mheasadh creidimh do Abra- 
ham mar f hìreantachd. 

10 Cionnus ma ta a mheas- 
adh dha e ? An ann an uair 
a bha e san timchioll-ghearr- 
adh, no san neo-thimchioll- 
ghearradh? Cha'n ann san 
timchioll-ghearradh, ach san 
neo-thimchioll-ghearradh. 

11 Agus fhuair e comhar 
an timchioll-ghearraidh, seula 
fìreantachd a' chreidimh a 
bha aige san neo-thimchioll- 
ghearradh, chum gu'm biodh 
e 'na athair acasan uile a ta 
creidsinn san neo-thimchioll- 
ghearradh, chum gu measadh 
fìreantachd dhoibh-san mar 
an ceudna: 

12 Agus 'na athair an tim- 
chioll-ghearraidh dhoibh-san 
nach 'eil a mhàin do'n tim- 
chioll-ghearradh, ach mar an 
ceudna a ta 'g imeachd ann 
an ceumaibh a' chreidimh ar 
n-Athar Abrahaim, a bha 
aige san neo - thimchioll- 
ghearradh. 

13 Oir cha b'ann tre'n lagh 
a thugadh an gealladh do 
Abraham no d'a shìol, Gu'm 
biodh e 'na oighre air an t- 
saoghal, ach tre fhìreantachd 
a' chreidimh.* 

14 Oir ma ta iadsan a 

291 bhuineas do'n lagh nan 
oighreachaibh, tha creidimh 
air a dheanamh dìomhain, 
agus an gealladh gun bhrìgh : 

15 A chionn gu bheil an 
lagh ag oibreachadh feirge • 
oir far nach'eil lagh, cha'n 
'eil an sin briseadh lagha. 

16 Uime sin is ann o 
chreidimh a ta 'n oighreachd, 
ionnus gu'm hiodh i tre ghràs • 
chum gu'm biodh an gealladh 
daingean do'n t-sìol uile, 
cha'n ann a mhàin dhoibh- 
san a bhuineas do'n lagh, ach 
mar an ceudna dhoibh-san a 
bhuineas do chreidimh Abra- 
haim, neach is e ar n-athair- 
ne uile, 

17 (A rèir mar a ta e 
sgrìobhta, Dh'orduich mi thu 
a'd' athair mhòran chinn- 
each,) 'na làthair-sa anns an 
do chreid e, eadhon Dia, a ta 
beothachadh nam marbh, a- 
gus a ta gairm nan nithe sin 
nach 'eil idir ann mar gu'm 
biodh iad ann : 

18 Neach an aghaidh 
dòchais a chreid an dòchas, 
chum gu'm biodh e 'na athair 
mhòran chinneach; a rèir 
mar a dubhradh, Mar so 
bithidh do shliochd. 

19 Agus air dha gun bhi 
anmhunn an creidimh, cha 
do chuir e an suim gu robh a 
chorp fèin a nis marbh, air 
dha bhi timchioll ceud 
bliadhna dh'aois, no mairbhe 
bronn Shara : 

20 Agus cha do chuir e an 
amharus gealladh Dhè le mi- 
chreidimh ; ach bha e . làidir 
an creidimh, a' toirt glòire do 
Dhia : 

21 Agus bha làn-deimhin 
aige, an ti a thug an gealladh, 
gur comasach esan air a 
choimhlionadh. IIOMIIANACH V. 22 Agus uime sin mheas- 
adh so dhasan mar fhìreant- 
achd. 

23 A nis cha b'ann air a 
shon-san a mhàin a sgrìobh- 
adh, gu'n do mheasadh so 
dha ; 

24 Ach air ar son-ne mar 
an ceudna, d'am measar e, 
ma chreideas sinn annsan a 
thog suas Iosa ar Tighearn o 
na marbhaibh, 

25 A thugadh thairis air 
son ar ciontaidh, agus a thog- 
adh suas a rìs air son ar 
f ìreanachaidh. 

CAIB. V. 

1 Air dhuinn bhi air ar saoradh o 
chionta peacaidh tre chreidimh, 
tha sìth againn ri Dia, agus 
gairdeachas ann an dòchas : 8 do 
bhrìgh gìCn d\fhuair sinn rèite 
tre^ fhuil Chriosd, 'ìiuair bu 
naìmhde sinn, is mò gu mòr na 
sin a shaorar sinn a nis air dhuinn 
an rèite fhaotainn. 

TTIME sin air dhuinne bhi 
air ar f ìreanachadh 1 tre 
chreidimh, tha sìth againn ri 
Dia, tre an Tighearn Iosa 
Criosd • 

2 Tre'm bheil againn mar 
an ceudna slighe gu dol a 
steach tre chreidimh chum a' 
ghràis so anns am bheil sinn 
'nar seasamh, agus a ta sinn 
a' deanamh gairdeachais an 
dòchas 2 glòire Dhè, 

3 Agus cha'n e so a mhàin, 
ach a ta sinn mar an ceudna 
a' deanamh uaill ann an 
trioblaidibh, do bhrìgh gu 
bheil fios againn gu'n oibrich 
trioblaid 3 foighidin ; 

4 Agus foighidin, dearbh- 
adh 4 ; agus dearbhadh, dò- 
chas : 1 saoradh, glanadh o chionta. 

2 earbsa, dùil. _ 3 àmhghar. 
4 fìdreachadh, fcin-fhiusrachadh. 

292 5 Agus cha nàraich an 
dòchas, do bhrìgh gu bheil 
gràdh Dhè air a dhòrtadh a 
mach ann ar cridheachaibh, 
tre'n Spiorad naomh a thug- 
adh dhuinne. 

6 Oir air dhuinne bhi 
fathast gun neart, ann an àm 
iomchuidh bhàsaich Criosd 
air son nan daoine neo-dhiadh- 
aidh. 

7 Oir 5 is gann a dh'fhuil- 
ingeas duine bàs air son duine 
chothromaich ; ach theagamh 
gu'm biodh aig neach èigin 
do mhisnich eadhon bàs fhul- 
ang air son duine mhaith. 

8 Ach a ta Dia a' moladh 
a ghràidh fèin duinne, do 
bhrìgh an uair a bha sinn 
fathast 'nar peacaich gu'n 
d'fhuiling Criosd bàs air ar 
son. 

9 Is mò gu mòr 6 uime sin, 
air dhuinn a nis bhi air ar 
fìreanachadh tre 'fhuil, a 
shaorar 7 trìdsan o fheirg 
sinn. 

10 Oir ma 'se air dhuinn 
bhi 'nar naimhdibh, gu'n 
d'rinneadh rèidh ri Dia sinn 
tre bhàs a Mhic ; is mò gu 
mòr, air dhuinn bhi air ar 
deanamh rèidh, a shaorar tre 
a bheatha sinn 

11 Agus cha'n e mhàin 
sin, ach a ta sinn a' deanamh 
gairdeachais an Dia, tre ar 
Tighearna Iosa Criosd, tre 
an d'fhuair sinn a nis an 
rèite. 

12 Uime sin mar a thàinig 
peacadh a steach do'n t- 
saoghal tre aon duine, agus 
bàs tre'n pheacadh ; mar sin 
mar an ceudna thàinig bàs air 5 A nis. 
6 Is mòr is mò. 
7 thèarnar, shùbhalar. IIOMHANACH VI. na h-uile dhaoinibh, do 
bhrìgh gu'n do pheacaich iad 
uile 1 . 

13 Oir gus an lagh, bha 
peacadh anns an t-saoghal : 
ach cha chuirear peacadh à 
leth dhaoine far nach 'eil lagh. 

14 Gidheadh, rìoghaich am 
bàs o Adhamh gu Maois, 
eadhon air an dream nach do 
pheacaich a rèir coslais eas- 
umhlachd Adhaimh, neach is 
e samhladh 2 an ti ud a bha 
ri teachd : 

15 Ach cha'n ann mar an 
cionta, atha'n saor-thiodhlac. 
Oir ma f huair mòran bàs tre 
chionta aoin, is mò gu mòr 
na sin a tha gràs Dhè, agus an 
tiodhlac troimh ghràs a ta 
tre aon duine, Iosa Criosd, 
pailte do mhòran. 

16 Agus cha'n ann mar tre 
aon duine a pheacaich 3 , mar 
sin a tha'n tabhartas : oir bha 
am breitheanas tre aon chionta, 
chum dìtidh : ach a ta'n 
saor - thabhartas o mhòran 
chiontaibh chum fìreanach- 
aidh. 

17 Oir ma's e as tre chionta 
aon duine, gu'n do rìoghaich 
am bàs tre aon, is mò gu mòr 
na sin a rìoghaicheas iadsan, 
a gheibh pailteas gràis, agus 
tabhartais na f ìreantachd, ann 
am beatha tre aon, eadhon 
Iosa Criosd. 

18 Uime sin mar tre chionta 
aoin duine A a thàinig breitheanas 
air na h-uile dhaomibh chum 
dìtidh, is amhuil sin mar an 
ceudna tre f hìreantachd aoin 5 , 
thàinig an saor-thiodhlac air na 
h-uile dhaoinibh chum f ìrean- 
achaidh na beatha. 1 ann-san san do pheacaich na h-uile. 
^samhlachas, comh-choslas, dealbh. 
3 tre aonpheacadh. 

293 19 Oir mar tre eas-umn- 
lachd aoin duine a rinneadh 
mòran 'nam peacaich, is 
amhuil sin tre ùmhlachd aoin 
duine a nìthear-mòran 'nam 
fìreanaibh. 

20 Ach thàinig an lagh a 
steach, chum gu meudaicht- 
eadh an cionta : ach far an 
do mheudaicheadh am peac- 
adh, bu ro mhò amheudaich- 
eadh gràs : 

21 Chum as mar a rìogh- 
aich am peacadh chum bàis, 
mar sin gu'n rìoghaicheadh 
gràs tre fhìreantachd chum 
na beatha maireannaich, tre 
Iosa Criosd an Tighearn. 

CAIB. VI. 

1 Clufn fheud sinn ar beatha a 
chaitheadh am peacadh ; oir a ta 
sinn marbh dha mar tha 'm baist- 
eadh a' dearbhadh. 12 Na biodtt 
rioghachadh aig «' pheacadh ni's 
mò, 18 do bhrìgh giCn d'thug sinn 
sinn fein thairis do sheirbhis na 
fìreantachd. 

/^IOD ma ta a their sinn 1 
V Am buanaich sinn am 
peacadh, chum gumeudaich- 
ear gràs 1 

2 Nar leigeadh Dia : cionn- 
us a dh'fheudas sinne a ta 
marbh do'n pheacadh, ar 
beatha a chaitheadh ni's faide 
ann? 

3 Nach 'eil fhios agaibh, a 
mheud againn as a bhaisteadh 
ann an Iosa Criosd, gu'n do 
bhaisteadh chum a bhàis 
sinn? 

4 Air an aobhar sin dh'- 
adhlaiceadh sinn maille 6 ris 
tre'n bhaisteadh chum bàis : 
ionnus mar a thogadh Criosd 
suas o na marbhaibh le glòir 7 
an Athar, mar sin gu gluais- * tre aon chionta. 
6 tre aon f hìreantachd. 6 maraon, 
7 cumhachd. ROMHANACH VI. eamaìd-ne mar an ceudna 
ann an nuadhachd beatha. 

5 Oir ma chaidh ar suidh- 
eachadh maraon ann an coslas 
a bhàis, bithidh sinn mar an 
ceudna air ar suidheachadh ann 
an coslas 'aiseirigh. 

6 Air f hios so a bhi againn, 
gu bheil ar seann duine air a 
cheusadh maille ris, ionnus 
gu'm biodh corp a' pheacaidh 
air a sgrios, chum à so suas 
nach deanamaid seirbhis do'n 
pheacadh. 

_ 7 Oir an ti a fhuair bàs, 
rinneadh saore o'npheacadh. 

8 A nis ma f huair sinn bàs 
maille ri Criosd, tha sinn a' 
creidsinn gu'm bi sinn beò 
maille ris mar an ceudna : 

9 Air dhuinn nos a bhi 
againn air do Chriosd èirigh 
o na marbhaibh, nach bàsaich 
e ni's mò ; cha 'n 'eil tigh- 
earnas aig a' bhàs ni's mò air. 

10 Oir a mheud gu'n d' 
fhuair e bàs, is ann do'n 
pheacadh a f huair e bàs aon 
uàir a mhàin : ach a mheud 
gu bheil e beò, is ann do 
Dhia a ta e beò. 

11 Mar sin mar an ceudna 
measaibh-sa gu bheil sibh 
fèin gu deimhin marbh do'n 
pheacadh, ach beò do Dhia 
tre Iosa Criosd ar Tighearna. 

12 Air an aobhar sin, na 
rìoghaicheadh am peacadh 
ann bhur corp bàsmhor, air 
chor as gu'n tugadh sibh 
ùmhlachd dha 'na anamiann- 
aibh. 

13 Agus na tugaibh bhur 
buill 'nan armaibh euceirt 1 
do'n pheacadh : ach thug- 
aibh sibh fèin do Dhia, mar 
dhream a ta beò o na marbh- 
aibh, agus bhur buill 'nan armaibh fìreantachd do Dhia. 

14 Oir chabhi aig a' pheac- 
adh tighearnas oirbh : oir 
cha'n'eil sibh fuidh 'n lagh, 
ach fuidh ghràs. 

15 Ciod uime sm? am 
peacaich sinn, do bhrìgh nach 
'eil sinn fuidh 'n lagh, ach 
fuidh ghràs? Nar leigeadh 
Dia. 

' m 16Nach 'eil fhios agaibh, an 
ti d'an toir sibh sibh fèin mar 
sheirbhisich chum ùmhlachd, 
gur seirbhisich sibh do'n ti 
d'an dean sibh ùmhlachd ; 
ma's anndo'n pheacadh chum 
bàis, no do ùmhlachd chum 
fìreantachd. 

17 Ach buidheachas do 
Dhia, an dèigh dhuibh a bhi 
'nur seirbhisich do'n pheac- 
adh, gu'n d'thug sibh o bhur 
cridhe ùmhlachd do'n chum- 
adh teagaisg sin d'an d'thug- 
adh sibh thairis 2 . 

18 Air dhuibh ma ta bhi 
air bhur deanamh saor o'n 
pheacadh, rinn sibh seirbhis 
do'n fhìreantachd. 

19 Tha mi labhairt mar 
dhuine, air son anmhuinn- 
eachd bhur feòla-sa : oir mar 
a thug sibh bhur buill mar 
sheirbhisich do neòghloine, 
agus do euceart chum euceirt, 
amhuil sin a nis thugaibh 
bhur buill mar sheirbhisich 
do'n fhìreantachd, chum 
naomhachd. 

20 Oir an uair a bha sibh 
'nur seirbhisich do'n pheac- 
adh, bha sibh saor o'n fhìr- 
eantachd. 

21 Air an aobhar sin, ciod 
an toradh a bha agaibh an sin 
anns na nithibh sin, a ta nis 
a' cur nàire oirbh? oir is e 
crìoch nan nithe sin am bàs. leucorach. ^ris an do chomh- 

294 chumadh sibh, a thugadh dkuiòh, ROMHANACH VII. 22 Ach a nìs air dhuibh 
bhi saor o'n pheacadh, agus 
'nur seirbhisich do Dhia, tha 
bhur toradh agaibh chum 
naomhachd, agus a' chrìoch 
a' bheatha mhaireannach. 

23 Oir is e tuarasdal a' 
pheacaidh am bàs: ach is 
e saor-thiodhlac 1 Dhè a' 
bheatha mhaireannach, tre 
Iosa Criosd ar Tighearna. 

CAIB. VII. 

1 Cha r n 'eil aig an lagh cumhachd 
os ceann dvine nVs faide na's beò 
e. 4 Ach tha sinne marbh do'n 
lagh ; 7 gidheadh cha J n 'eil an lagh 
'na pheacadh, 12 ach naomh, ceart, 
agus maith, Sf,c. 

1^~ACH 'eil fhios agaibh, a 
fr- bhràithre, (oir is annriu- 
san d'an aithne an lagh a ta 
mi labhairt,) gu bheil tigh- 
earnas aig an lagh air duine, 
am fad is beò e 1 

2 Oir a' bhean a ta pòsda 
ri fear, tha i ceangailte leis an 
lagh r'a fear am fad is beò e : 
ach ma gheibh a fear bàs, tha 
i fuasgailte o lagh a fir. . 

3 Uime sin am feadh is beò 
a fear, ma phòsar i ri fear eile, 
goirear ban-adhaltranach dhi : 
ach ma gheibh a fear bàs, tha 
i saor o'n lagh sin, air chor 
as nach ban-adhaltranach i, 

| ged robh i aig fear eile. 

4 Air an aobhar sin, mo 
! bhràithre, tha sibhse mar an 
i ceudna marbh do'n lagh tre 
jchorp Chriosd; ionnus gu'm 
'biodh sibh pòsda ri fear eile, 
\iadhon ris-san a thogadh o na 
ijmarbhaibh, chum gu'n tug- 
iiimaid toradh a mach do 

|Dhia. 

5 Oir an uair a bha sinn 
an f heòil, bha miannan nam 
>eacanna, tre'n lagh, ag oib- reachadh ann ar buill 2 , chum 
toradh a thoirt a mach gu 
bàs. 

6 Ach a nis tha sinn air ar 
deanamh saor o'n lagh, air 
dha sin a bhi marbh 3 leis ap 
do chumadh sinn ; chum gu'n 
deanamaid seirbhis ann an 
nuadhachd spioraid, agus 
cha'n ann an seanachd na 
litreach. 

7 Ciod uime sin a their 
sinn? am bheil an lagh 'na 
pheacadh? Nar leigeadh Dia. 
Ni h-eadh, cha b'aithne 
dhomh peacadh, ach tre'n 
lagh : oir cha bhiodh eòlas 
agam air sannt, mur abradh 
an lagh, Na sanntaich 4 . 

8 Ach air do'n pheacadh 
fàth 5 a ghlacadh tre'n àithne, 
dh'oibrich e annam gach uile 
ghnè an-tograidh : oir as eug- 
mhais an lagha bha am peac- 
adh marbh. 

9 Oir bha mise beò as eug- 
mhais an lagha uair-èigin : 
ach air teachd do'n àithne, 
dh'ath-bheothaich am peac- 
adh, agus f huair mise bàs. 

10 Agus an àithne a dh'- 
orduicheadh chum beatha, 
fhuaradh dhomh-sa chum 
bàis i. 

11 Oir air do'n pheacadh 
fàth a ghlacadh tre'n àithne, 
mheall e mi, agus le sin 
mharbh e mi. 

12 Air an aobhar sin iha'xi 
lagh naomh ; agus a ta an 
àithne naomh, agus cothrom- 
ach, agus maith. 

13 Uime sin an dVinneadh 
an ni sin a bha maith, 'iia 
bhàs domh-saì Nar leig- 
eadh Dia. Ach am peacadh, 
chum gu faicteadh 6 gur peac- 1 ghibht. 2 ballaibh. 

*air dhutnn bàsachadh do'n ni. 

295 4 miannaich. 5 cethrcm. 
6 leigteadh ris. ROMHANACH VIII. adh e, ag oibreachadh bàis 
annam-sa, leis an ni sin a ta 
maith ; chum tre'n àithne 
gu'm fàsadh am peacadh ro 
pheacach. 

14 Oir a ta fhios againne 
gu bheil an lagh spioradail : 
ach a ta mise feòlmhor, air 
mo reiceadh fuidh'n pheac- 
adh. 

15 Oir an ni a ta mi dean- 
amh, cha taitneach leam e : 
oir an ni a b'àill leam, cha'n 
e a ta mi a' deanamh ; ach 
an ni a's fuathach leam, is e 
sin a ta mise a' deanamh. 

16 Uime sin, ma tha mi 
deanamh an ni nach b'àill 
leam, tha mi 'g aontachadh 
leis an lagh, gu bheil e 
maith. 

17 A nis ma ta cha mhise 
ni's mò a tha deanamh so, 
ach am peacadh a tha gabhail 
còmhnuidh annam. 

18 Oir a ta fhios agam, 
annam-sa, (sin ri ràdh, ann 
am fheòil,) nach 'eil maith 
sam bith a' gabhail còmh- 
nuidh : oir tha'n toil a làthair 
maille rium, ach dòigh sam 
bith chum maith a dheanamh 
cha'n 'eil mi faotainn 1 : 

19 Oir cha'n 'eil mi dean- 
amh 2 am maith bu mhiann 
leam . ach an t-olc nach b'- 
àill leam, is e sin a ta mi a' 
deanamh. 

20 A nis ma tha mi a' 
deanamh an ni nach b'àill 
leam, cha mhise ni's mò a ta 
deanamh so, ach am peacadh 
a tha gabhail còmhnuidh 
annam. 

21 Uime sin tha mi faot- 
ainn lagha, 'nuair a b'àill 
leam am maith a dheanamh, gu bheil an t-olc a làthair 
agam. 

22 Oir a ta tlachd agam 
an lagh Dhè, a rèir an duine 
an taobh a stigh : 

23 Ach tha mi faicinn 
laghaeile a'm' bhuill acogadh 
an aghaidh lagha m'inntinn, 
agus ga m' thoirt am bruid do 
lagh a' pheacaidh, a ta ann 
am bhuill. 

24 Och is duine truagh mi ! 
cò a shaoras mi o chorp a 
bhàis so 1 

25 Tha mi toirt buidheach- 
ais do Dhia 3 , tre Iosa Criosd 
ar Tighearna. Uime sin, tha 
mise fèin leis an inntinn a' 
deanamh seirbhis do lagh 
Dhè ; ach leis an f heoil do 
lagh a' pheacaidh. 

CAIB. VIII. 

1 Tha iadsan a ta ann an Criosd, 
agus a? caitheadh am heatha 
a rèir an Spioraid, saor odhìteudh. 
5 Ciod an cron a thig d'n j'heòil, 
14 agus ciod am maith a thig d'n 
Spiprad; 17 agus ciod e bhi 'nar 
cìoinn do Dhia ; 19 dream aig am 
hheil, roimh na h-uile nithe, dèidh 
air an saorsa, Sgc. 

AIR, an aobhar sin cha'n 
'eil a nis dìteadh sam bith 
do'n dream sin a tha ann an 
Iosa Criosd, a tha gluasad 4 
cha'n ann a rèir na feòla, acli 
a rèir an Spioraid. 

2 Oir shaor lagh Spioraid 
na beatha, ann Iosa Criosd, 
mise o lagh a' pheacaidh agus 
a' bhàis. 

3 Oir an ni nach robh an 
comas do'n lagh a dheanamh, 
do bhrìgh gu robh e anmhunn 
tre'n fheoil, ag cur a Mhic 
fèin do Dhia an coslas feòla 
peacaich, agus 'na ìobairt air 
son peacaidh, dhìt e am peac- 
adh san f heòil : 1 ni faigheam. 
3 nVn deanam. 

296 Sghràs Dhè. 
4 fl' siubhal, ag imeachd. ROMHANACH VIII. 4 Chum gu'm biodh 
fìreantachd an lagha air a 
coimhlionadh annain-ne,atha 
gluasad cha'n ann a rèir na 
ì'eòla, ach a rèir an Spioraid. 

5 Oir an dream a ta a rèir 
na feòla, tha an aire air na 
nithibh sin a bhuineas do'n 
f heòil ; ach an dream a ta a 
rèir an Spioraid, air na nith- 
ibh sin a bhuineas do'n Spior- 
ad. 

6 Oir an inntinn fheòl- 
mhor is bàs i ; ach an inntinn 
spioradail is beatha agus 
sìth 1 i : 

7 Do bhrìgh gur naimh- 
deas an inntinn f heòlmhoran 
aghaidh Dhè : oir cha 'n 'eil 
i ùmhal do lagh Dhè, agus 
cha mhò a tha'n comas di 
bhL 

8 Uime sm cha'n urramn 
iadsan a tha san f heòil Dia a 
thoileachadh. 

9 Ach cha'n 'eil sibhse san 
fheòil, ach san Spiorad, ma 
tha Spiorad Dhè a' gabhail 
còmhnuidh annaibh. A nis 
mur 'eil Spiorad Chriosd aig 
neach, cha bhuin e dha. 

10 Agus ma tha Criosd 
annaibh, tha'n corp marbh gu 
deimhin a thaobh peacaidh ; 
ach is beatha an spiorad a 
thaobh 2 fìreantachd, 

11 Ach ma tha Spiorad an 
ti a thog Iosa o na marbh- 
aibh a gabhail còmhnuidh 
annaibh, an ti a thog Criosd 
o na marbhaibh, beothaich- 
ìdh e mar an ceudna bhur 

l cuirp bhàsmhor-sa, tre a 
Spiorad-san a ta chòmhnuidh 
annaibh. 

12 Uime sm, a bhràithre, 
tha smn fo f hiachaibh, cha'n 1 siothchaim f. 
- tre, air sgdth. 
297 ann do'n fheòil, chum ar 
beatha a chaitheadh a rèir na 
feòla. 

13 Oir ma chaitheas sibh 
bhur beatha a rèir na feòla, 
gheibh sibh bàs : ach ma 
mharbhas sibh tre'n Spiorad 
gnìomhara an colla, bithidh 
sibh beò. 

14 Oir a mheud 's a ta air 
an treòrachadh le Spiorad 
Dhè, is iad mic Dhe 

15 Oir cha d'fhuair sibh 
Spiorad na daorsa a rìs chum 
eagail ; ach f huair sibli 
Spiorad na h-uchd-mhac- 
achd, tre an glaodh 3 sinn, 
Abba, Athair. 

16 Tha an Spiorad fèin a' 
deanamh fianuis maille r'ar 
spiorad-ne, gur sinn clann 
Dhè: 

17 Agus ma's clann, is 
oighreachan ; oighreachan air 
Dia, agus comh-oighreachan 
maille ri Criosd : ma ^se is 
gu'm fuiling sinn maille ris, 
chum gu glòraichear sinn 
maille ris mar an ceudna. 

18 Oir tha mi a' measadh 
nach airidh fulangais na h- 
aimsir a ta làthair bhi air an 
coimhmeas ris a' ghlòir a dh'- 
f hoillsichear annainn. 

19 Oir a ta dùil dhùrachd- 
ach a' chmthachaidh 4 a' 
feitheamh ri foillseachadh 
cloinne Dhè. 

20 Oir chuireadh an cruth- 
achadh fo dhìomhanas, cha'n 
ann le 'thoil, ach trìdsan a 
chuir fo dhìomhanas e ; 

21 An dòchas gu'n saorar 
an cruthachadh fèin fòs o 
dhaorsa na truaillidheachd, 
gu saorsa glòrmhor eloinnc 
Dhè. 2 eigh, gairm. 
* a chreutair. IIOMHANACH VIII. 22 Oir a ta f hios againne 
gu bheil an cruthachadh uile 1 
ag osnaich, agus am pèin gu 
ièhymar mhnaoi ri saothair, 
gus an àm so : 

23 Agus cha'n eso a mhàin, 
ach sinn fèin mar an ceudna, 
aig am bheil ceud thoradh an 
Spioraid, tha eadhon sinne ag 
•osnaich annainn fèin, a' feith- 
eamh ris an uchd-mhacachd, 
eadhon saorsa ar cuirp. 

24 Oir is ann le dòchas a 
shaorar sinn : ach dòchas a 
chithear, cha dòchas e: oir 
an ni a ta an duine faicinn, 
c'ar son a bhios dòchas aige 
ris? 

25 Ach ma tha dòchas 2 
againn ris an ni nach 'eil sinn 
a' faicinn, feithidh sin gu 
foighidneach ris. 

26 Tha an Spiorad fèin mar 
an ceudna a' deanamh còmh- 
naidh le ar n-anmhuinn- 
eachd : oir cha'n aithne 
dhuinn ciod a ghuidheamaid 
mar bu chòir dhuinn ; ach a 
ta an Spiorod fèin a' deanamh 
eadar-ghuidhe 3 air ar son le 
osnaibh do-labhairt. 

27 Agus is aithne dhasan 
a ta rannsachadh nan cridh- 
eachan ciod i inntinn an 
Spioraid, do bhrìgh gu bheil 
e a' deanamh eadar-ghuidhe 
air son nan naomh a rèir toil 
Dè. 

28 Agus a ta f hios againn 
gu'n comh-oibrich na h-uile 
nithe chum maith, do'n dream 
aig am bheil gràdh do Dhia, 
mdlwn dhoibh-san a ghairm- 
eadh a rèir a rùin. 

29 Oir an dream a roimh- 
aithnich e, roimh-orduich e 
iad mar an ceudna, clium bhi 1 gach uile chrcutair. 
2 sùil. 3 guidhe. 4 dealbh. 

298 comh-chosmhuil ri ìomhaigh 
a Mhic, chum gu'm biodh 
esan 'na cheud-ghin am 
measg mòrain bhràithre. 

30 Agus an dream a roimh- 
orduich e, ghairm e iad mar 
an ceudna : agus an dream a 
ghairm e, dh'fhìreanaich e 
mar an ceudna : agus an 
dream a dh'fhìreanaich e, 
ghlòraich e mar an ceudna. 

31 Ciod uime sin a their 
sinn ris na nithibh sin ? Ma 
tha Dia leinn, cò dh'fheudas 
bhi 'nar n-aghaidh 1 

32 An ti nach do chaomh- 
ain a Mhac fèin, ach a thug 
thairis e air ar son-ne uile, 
cionnus maille ris-san nach 
toir e, mar an ceudna, dhuinn 
gu saor na h-uile nithe ? 

33 Cò a chuireas coire sam 
bith à leth daoine taghta 
Dhè? Is e Dia a dh'fhìrean- 
aicheas 5 , 

34 Cò a dhìteas 1 Ise Criosd 
a f huair bàs, seadh tuilleadh 
fòs, a dh'èirich a rìs, agus a 
ta air deas làimh Dhè, neach 
a ta mar an ceudna a' dean- 
amh eadar - ghuidhe air ar 
son-ne. 

35 Cò a sgaras 6 sinn o 
ghràdh Chriosd? an dean 
trioblaid, no àmhghar, no 
geur-leanmhuinn, no gorta, 
no lomnochduidh, no cunn- 
art, no claidheamh? 

36 (A rèir mar a ta e 
sgrìobhta, Air do shon - sa 
mharbhadh sinn rè an là; 
mheasadh sinn mar chaoraich 
chum marbhaidh. 

37 Ni h-eadh, ach anns na 
nithibh sin uile tha sinn a' 
toirt tuilleadh agus buaidh, 
trìd-san a ghràdhaich sinn. 5 a shaoras, a ghairmeas glan o 
chionta. 6 dhealaicheas. 38 Oir a ta dearbh-bheachd 
agam, nach bi bàs, no beatha, 
no aingil, no uachdaran- 
achda, no cumhachda, no 
nithe a ta làthair, no nithe a 
ta ri teachd, 

39 No àirde, no doimhne, 
no creutair sam bith eile, 
comasach air sinne a sgaradh 

ghràdh Dhè a ta ann an 
Iosa Criosd ar Tighearn. 

CAIB. IX. 

1 Tha Pòl doilich air son nan Iudh- 
ach. 1 Cha b 'iad sliochd Abrahaim 
uile clann a? gheallaidh. 18 'ì'ha 
Dia a' deanamh tròcair air an 
dream a's toil leis. 21 Feudaidh 
an cumadair an ni a's àill leis a 
dheauamh ris a 1 chriadh. 

A TA mi a' labhairt na 
^ fìrinn ann an Criosd, 
cha dean mi breug, (air bhi 
do m' choguis a' deanamh 
fianuis domh san Spiorad 
naomh:) 

2 Gu bheil doilgheas mòr 
orm, agus cràdh air mo chridhe 
an còmhnuidh. 

3 Oir ghuidhinn mi fèin a 
bhi dealaichte 1 o Chriosd, 
air son mo bhràithre, mo 
luchd-dàimh a thaobh na 
feòla : 

4 A ta 'nan Israelich ; d'am 
buin an uchd-mhacachd, agus 
a' ghlòir, agus na coimh- 
cheangail, agus tabhairt an 
lagha, agus seirbhis De, agus 
na geallanna ; 

* 5 D'am buin na h-aith- 
riche, agus o'm bheil Criosd 
a thaobh na feòla, neach is 
e Dia os ceann nan uile, 
beannaichte gu siorruidh. 
Amen. 

6 Cha'n e gu bheil focal 
Dè gun èifeachd. Oir cha'n 1 malluichte, air mo dheanamh 
a , m > mhaUachadh. 

299 ACH IX. 

Israelich iadsan uile a ta o 
Israel 

7 Agus ni mò do bhrìgh 
gur sliochd do Abraham iad, 
a ta iad uile 'nan cloinn : ach, 
Ann an Isaac ainmichear do 
shìol. 

8 Is e sin ri ràdh, Cha'n 
iad clann na^ feòla clann 
Dhe : ach is iad clann a' 
gheallaidh a mheasar mar 
shìol. 

9 Oir is e so focal a' 
gheallaidh, A rèir an àm so 2 
thig mi, agus bithidh mac aig 
Sara. 

10 Agus cha'n e mhàin so, 
ach Kebeca mar an ceudna 
'nuair a thoirrcheadh i o aon, 
eadhon Isaac ar n-athair-ne ; 

11 (Oir mun do rugadh na 
naoidheana, agus mun d'rinn 
iad maith no olc, chum gu'm 
biodh rùn Dè a rèir an tagh- 
aidh seasmhach, cha'n ann o 
oibribh ach o'n ti a ghairm- 
eas ;) 

12 A dubhradh rithe, Ni 
an neach a's seine seirbhis 
do'n neach a's òige. 

13 A rèir mar a ta e 
sgrìobhta, Ghràdhaich mi la- 
cob, ach dh'fhuathaich mi 
Esau. 

14 Ciod a their sinn ma 
ta? am bheil eucoir maille ri 
Dia? Nar leigeadh Dia. 

15 Oir a ta e ag ràdh ri 
Maois, Ni mi tròcair air an 
neach air an dean mi tròcair, 
agus gabhaidh mi truas do'n 
neach d'an gabh mi truas. 

16 _ Uime sin cha'n ann 
o'n ti leis an àill, no o'n ti 
a ruitheas, ach o Dhia a ni 
tròcair. 

17 Oir a ta an sgriobtuir 2 Air an am so. KOMHANACH IX. ag ràdh ri Pharaoh, Is ann 
chum na crìche so fèin a thog 
mi suas thu, chum gu'm 
foillsichinn mo chumhachd 
annad, agus chum gu'm biodh 
m'ainm iomraìdeach air feadh 
na talmhainn uile. 

18 Uime sin ni e tròcair 
air an ti a's àill leis, agus an 
ti a's àill leis cruaidhichidh e. 

19 Their thu ma ta rium, 
C'ar son a ta e ma seadh a' 
faghail croin ì oir cò a chuir 
an aghaidh a thoile ? 

20 Ni h-eadh ach, O a 
dhuine, cò thusa a ta tagradh 
an aghaidh Dhè 1 An abair 
an ni a chumadh ris an ti a 
chum e, C'ar son a rinn thu 
mi mar so 1 

21 Nach 'eil cumhachd 
aig a' chriadhadair 1 air a' 
chriadh, ionnus gu'n dean- 
adh e do'n aon mheall aon 
soitheach chum urraim 2 , a- 
gus soitheach eile chum eas- 
urraim. 

22 Ciod ma's e, air bhi 
do Dhia toileach 'fhearg a 
nochdadh, agus a chumhachd 
a dheanamh aithnichte, gu'n 
d' fhuiling 3 e le mòr fhad- 
f hulangas soithiche na feirge 
air an ulluchadh chum sgrios : 

23 Agus chum gu'n dean- 
adh e aithnichte saoibhreas 
a ghlòire air soithichibh na 
tròcair, a dh'ulluich e roimh- 
làimh chum glòire, 

24 Eadhon sinne a ghairm 
e, cha'n e mhàin do na h- 
ludhaich, ach mar an ceudna 
do na Cinnich. 

25 Mar a ta e ag ràdh mar 
an ceudna ann an Hosea, 
Goiridh mi mo phobull 
diubh-san nach robh 'nam 1 fear demamh shoilhiche creadha. 
2 onoir. 

300 pobull domh; agus bean 
ghràdhach dh'ise nach robh 
ghràdhach. 

26 Agus tarlaidh, anns an 
ionad san dubhradh riu, Cha 
sibh mo phobull-sa; an sin 
gu'n goirear Clann an Dè 
bheò dhiubh. 

27 Tha Esaias mar an 
ceudna ag èigheach mu thim- 
chioll Israeil, Ged tha àir- 
eamh chloinn Israeil mar 
ghaineamh na fairge, is fuigh- 
eall a thèarnar. 

28 Oir crìochnaichidh e an 
obair, agus gearraidh e goirid 
i an ceartas 4 : do bhrìgh gu'n 
dean an Tighearn obair ghoir- 
id air an talamh. 

29 Agus mar a thubhairt 
Esaias roimhe, Mur fàgadh 
Tighearn nan sluagh sìol ag- 
ainne, dheantadh sinn mar 
Shodom, agus bhitheamaid 
cosmhuil ri Gomorrah. 

30 Ciod a their sinn ma 
seadh? Gu'n d'ràinig na 
Cinnich, nach robh a lean- 
tuinn f ìreantachd, air f ìreant- 
achd, eadhon an f hìreantachd 
a ta o chreidirnh : 

31 Ach cha do ràinig Is- 
rael, a bha leantuinn lagha 
na fìreantachd, air lagh na 
fìreantachd. 

32 C'ar son? A chionn 
nach ann o chreidimh, ach 
mar gu'm b'ann o oibribh an 
lagha a dh'iarr iad i : oir 
thuislich iad air a' chloich- 
thuislidh sin ; 

33 Mar a ta e sgrìobhta, 
Feuch, cuiream ann an Sion 
clach-thuislidh, agus carraig 
oilbheim : agus gach neach a 
chreideas ann-san, cha chuir- 
ear gu nàire e. 3 giCn do ghiùhnn. 
4 f lreantac'id, ROMHANACH X. CAIB. X. 

1 TAa an sgriobtuir a' nochdadh an 
eadar-àhealachaidh a ta eadar 
fìreantachd an lagha, agus a 1 
chreidimh; 11 agus nach cuirear a 
h-aon do na h-ludhaich, no do na 
'Cinnich sin uilea chreideas,fuidh 
amhluadh. 

A BHRAITHRE, is e dùr- 
achd 1 mo chridhe, agus 
m' urnuigh ri Dia air son 
Israeil, gu'm biodh iad air an 
tearnadh. 

2 Oir a ta mi deanamh 
fìanuis doibh, gu bheil eud 2 
aca thaobh Dhè, ach cha'n 
ann a rèir eòlais. 

3 Oir air dhoibh bhi ain- 
eolachair fìreantachdDhè, a- 
gus ag iarraidh am fìreantachd 
ìèin a chur air chois, cha do 
strìochd 3 iad do f hìreantachd 
Dhè. 

4 Oir is e Criosd crìoch an 
lagha, chum fìreantachd do 
gach neach a chreideas. 

5 Oir a ta Maois a' cur an 
cèill na fìreantachd a ta o'n 
lagh, eadhon, An duine a ni 
na nithe sin, gu'm bi e beò 
leo. 

6 Ach mar so a ta an f hìr- 
eantachd a ta o chreidimh 
ag ràdh, Na abair ann do 
chridhe, Cò thèid suas air 
nèamh 1 (sin r'a ràdh a thoirt 
Chriosd a nuas ;) 

I 7 No, Cò a thèid sìos do'n 
jioimhne? (sin r'a ràdh, a 
Ihoirt Chriosd a rìs air ais o 
pa marbhaibh :) 

8 Ach ciod a ta i ag ràdh ? 
Tha 'm focal am fagus duit, 
Imn do bheul, agus ann do 
:hridhe ; 'se sin focal a' 
i hreidimh a tha sinne a' 
learmonachadh, 
1 9 Ma dh'aidicheas tu le d' bheul an Tighearn Iosa, a- 
gus ma chreideas tu ann do 
chridhe, gu'n do thog Dia o 
na marbhaibh e, gu'n saorar 
thu. 

10 Oir is ann leis a' chridhe 
a chreidear chum f ìreantachd, 
agus leis a' bheul a dh'aidich- 
ear chum slàinte. 

11 Oir a ta an sgriobtuir 
ag ràdh, Ge b'e neach a 
chreideas ann-san cha nàr- 
aichear e. 

12 Oir cha'n 'eil eadar- 
dhealachadh eadar an t-Iudh- 
ach agus an Greugach : oir 
an t-aon Tighearn a ta os 
ceann nanuile, tha e saoibhir 
do na h-uile a ghairmeas air. 

13 Oir ge b'e neach a 
ghairmeas air ainm an Tigh- 
earna, tèarnar e. 

14 Ach cionnus a ghairm- 
eas iad airsan anns nach do 
chreid iad ì agus cionnus a 
chreideas iad anns an ti air 
nach cual iad iomradh? agus 
cionnus a chluinneas iad gun 
searmonaiche ì 

15 Agus cionnus a ni iad 
searmoin, mur cuirear iad? 
mar a ta e sgrìobhta, Cia 
sgiamhach cosa na muinntir 
sin a ta searmonachadh soisg- 
eil 4 na sìthe, a ta toirt sgèil 
aoibhneich air nithibh maithe? 

16 Ach cha robh iad uile 
ùmhal do'n t-soisgeul. Oir 
tha Esaias ag ràdb, A Thigh- 
earn, cò a chreid ar n-aithris- 
ne 5 ? 

17 Uime sin, is ann o èisd- 
eachd a thig creidimh, agus 
èisdeachd tre f hocal Dè. 

18 Ach a ta mi ag ràdh, 
Nach cual iad? Chuala gu 
deimhin, chaidh am fuaim air i.làn toil. 
? teas-ghràdh. ^ghèill, 

301 * soisgeulachadh . 
6 na chual e nainne. ROMHANACH XI. feadh gach tìre a mach, agus 
am briathra gu iomallaibh an 
domhain. 

19 Ach a ta mi ag ràdh, 
Nach robh fios aig Israel? 
Air tùs, tha Maois ag ràdh, 
Cuiridh mi eud oirbh le Cinn- 
each nach 'eil 'nan Cinneach, 
agus le Cinneach neo-thuigs- 
each cuiridh mi fearg oirbh. 

20 Ach a ta Esaias ro 
dhàna, agus a ta e ag ràdh, 
Fhuaradh mi leo-san nach 
d'iarr mi; dh'fhoillsicheadh 
mi dhoibh-san nach d'f hios- 
raich air mo shon. 

21 Ach ri Israel a ta e ag 
ràdh, Shìn mi mach mo làmh- 
an rè an là gu h-iomlan ri 
pobull eas-ùmhal agus a 
labhras a'm' aghaidh. 

CAIB. XI. 

1 Cha do thilg Dia lsraeil uile 
uaith. 7 Thaghadh cuid r ged 
chruaidhicheadh a' chuid eile. 
16 Tha dòchas miCn ath-philleadh. 
38 Cha'nfheud na Cinnich uaill- 
thàir a dheanamh orra; Q6oir tha 
gealladhgu'n ttarnar iad. 

A TA mi ag ràdh ma seadh, 
An do thilg Dia a phob- 
ull uaith 1 Nar leigeadh Dia. 
Oir is Israeleach mise fèin 
mar an ceudna, do shliochd 
Abrahaim, do thrèibh Bhen- 
iamin, 

2 Cha do thilg Dia uaith a 
phobull a roimh-aithnich e. 
Nach 'eil fhios agaibh ciod e 
a ta an sgriobtuir ag ràdh 
mu Elias ì cionnus a ta e a' 
deanamh eadar-ghuidhe 1 ri 
Dia an aghaidh Israeil, ag 
ràdh, 

3 A Thighearn, mharbh 
iad t'fhàidhean, agus leag 
iad sìos t'altairean ; agus dh'- 
fhàgadh mise a'm' aonar, 1 a' tagradh 

302 agus tha iad ag iarraidh m'- 
anama. 

4 Ach ciod a ta freagradh 
Dhè agràdhris? Dh'fhàgmi 
dhomh fèin seachd mìle fear, 
nach do lùb an glùn do 
dhealbh Bhaail. 

5 Agus mar sm mar an 
ceudna tha san àm so a làth- 
air fuigheall a rèir taghaidh 
a' ghràis. 

6 Agus ma's ann tre ghrà^, 
cha'n ann o oibribh ni's mò ; 
no cha ghràs gràs ni's mo. 
Ach ma's annooibribh, cha'n 
ann o ghràs à sin suas : no 
cha'n obair à sin suas obair. 

7 Ciod ma seadh 1 An ni 
sin a ta Israel^ ag iarraidh, 
cha do ràinig e air ; ach ràinig 
an taghadh air, agus chaidh 
a' chuid eile a dhalladh : 

8 Mar a ta e sgrìobhta, 
Thug Dia dhoibh spiorad na 
suaine, sùilean chum nach 
faiceadh iad, agus cluasan 
chum nach cluinneadh iad, 
gus an là an diugh. 

9 Agus a ta Daibhidh, ag 
ràdh, Biodh am bord mar 
ribe, agus mar inneal-gìac- 
aidh, agus mar cheap-tuis- 
lidh, agus mar dhìol-thuar- 
asdail dhoibh : 

10 Biodh an sùilean air an 
dorchachadh, chum nach faic 
iad ; agus crom-sa an druim 
an còmhnuidh. 

11 A ta mi ag ràdh uime 
sin, An do thuislich iad 
ionnus gu'n tuiteadh iad'il 
Nar leigeadh Dia : ach tre ar 
tuiteam-san tha slàinte ah 
teachd chum nan Cinneach j 
chum iadsan a bhrosnuchadl I 
gu h-eud. 

12 Ma's e an tuiteam-sa: 
saoibhreas an domhain, agu 
an lughdachadh saoibhrea 
nan Cinneach, cia's mò ni ROMHANACH XI. i! sin a bhitheas an lànachd ì 

13 Oir is ann ribhse a ta 
mi a' labhairt, a Chinneacha ; 
do bhrìgh gur mi abstol nan 
Cinneach, thami toirturraim 
do m' dhreuchd 1 : 

14 Ma dh'fheudas mi air 
chor sam bith mo choimh- 
fheòil a bhrosnuchadh gu 
h-eud, agus gu'n tearuinn mi 
dream àraidh dhiublw 

15 Oir ma's e an tilgeadh- 
san air falbh rèiteachadh an 
domhain; ciod e an ath- 
ghabhail, ach beatha o na 
marbhaibh 1 

16 Oir ma ta an ceud-thor- 
adh naomh, tha am meall 
naomh mar an ceudna: agus 
ma ta an f hreumh naomh, tha 
na geuga mar sm mar an 
ceudna. 

17 Agus ma tha cuid do na 
geugaibh air am briseadh 
dheth, agus gu bheil thusa, 
abhaa'd' chrann-oladh fìadh- 
aich, air do shuidheachadh 
'nam measg, agus maille riu 
a' faotainn comh-pairt do 
f hrèimh agus do reamhrachd 
a' chroinn-oladh ; 

18 Na dean uaill an agh- 
aidh nan geug: ach ma ni 
thu uaill 'nan aghaidh, cha 
tusa a dh'iomchaireas an 
fhreumh, ach an fhreumh 
thusa, 

19 Their thu uime sin, 
Bhriseadh dheth na geuga, 
chum gu suidhichteadh mise 
'nan àit. 

20 Ro mhaith ; air son am 
mi chreidimh bhriseadh iad- 
san dheth, agus a ta thusa a' 
seasamh tre chreidimh. Na 
bi àrd-inntinneach, ach fo 
jeagal. 

21 Oir mur do chaomhain Dia na geuga nàdurra, biodh 
eagal ort nach caomhain e 
thusa mar an ceudna. 

22 Feuch uime sin maith- 
eas agus geur-cheartas Dè : 
geur-cheartas d'an taobhsan 
a thuit ; ach do d' thaobh-sa, 
maitheas, ma bhuanaicheas 
tu 'na mhaitheas ; agus mur 
buanaich, gearrar dheth thusa 
mar an ceudna. 

23 Agus suidhichear iadsan 
mar an ceudna, mur buanaich 
iad 'nam mi-chreidimh : oir a 
ta Dia comasach air an suidh- 
eachadh a rìs. 

24 Oir ma ghearradh thusa 
as a'chrann-oladhabhafiadh- 
aich a thaobh nàduir, agus 
gu'n do shuidhicheadh ann 
an deadh chrann-oladh thu an 
aghaidh nàduir ; cia mòr a's 
mò na sin a shuidhichear na 
geuga nàdurra 'nan crann- 
oladh fèin ì 

25 Oir cha b'àill leam, a 
bhràithre, sibhse bhi aineol- 
ach air an rùn-dìomhair so, 
(chum nach biodh sibh glic 
'nur barail fèin,) gu'fi do 
tharladh doille ann an cuid 
do Israel, gus an tig iom- 
laineachd nan Cinneach a 
steach. 

26 Agus mar sin bithidh 
Israel uile air an tèarnadh 2 : 
mar a ta e sgrìobhta, Thig am 
Fear-saoraidh o Shion, agus 
tionndaidhidh e mi-dhiadh- 
achd o Iacob : 

27 Oir is e so mo choimh- 
cheangal riu, 'nuair a bheir 
mi air falbh am peacanna. 

28 Thaobh an t-soisgeil, is 
naimhdean iad air bhur 
sonsa : ach a thaobh an tagh- 
aidh, tha iad gradhaichte air 
son nan aithriche. 1 o ìfig. 

303 ROMHANACH XII. 29 Oir a ta tiodhlacan agus 
gairm Dhè gun aithreachas. 

30 Oir mar a bha sibhse 
roimhe so eas-ùmhal do Dhia, 
ach a nis a f huair sibh tròcair 
tre am mi-chreidimh-san : 

31 Amhuil sin a ta iadsan 
san àm so eas-ùmhal J , chum 
tre bhur tròcair-sa gu'm faigh 
iad tròcair mar an ceudna. 

32 Oir dhruid Dia iad uile 
annam mi-chreidimh 2 , chum 
tròcair a dheanamh air na h- 
uile. 

33 O doimhne saoibhris 
araon gliocais agus eòlais 
Dè ! Cia do-rannsachaidh a 
bhrèitheanais, agus do-lorg- 
achaidh a shlighean ! 

34 Oir cò aig an robh fios 
inntinn an Tighearna, no cò 
bu chomhairleach dha ? 

35 No cò thug dha air tùs, 
agus a làn'dìolar a rìs dha e ì 

36 Oir is ann uaithe-san, 
agus trid-san, agus air a shon- 
san a ta na h-uile nithe : 
dha-san gu robh glòir gu siorr- 
uidh. Amen. 

CAIB. XII. 

1 Is còir do thròcair Dhè sinne 
aomadh gu Dia a thoileachadh ; 
3 cha chòir do dhuine sam bith 
meas tuilleadh as maith bhi aige 
dheth fèin : 6 ach is còir do gach 
aon feitheamh air an drcuchd sin, 
a dìCearbadh ris. 9 Tha grùdh, 
agus mòran do dhleasdanais eile 
air an iarraidh uainn. 

A III an aobhar sin guidh- 
^*- eam oirbh, a bhràithre, 
tre thròcairibh Dhè, bhur 
cuirp a thoirt 'nam beo-ìob- 
airt, naomh, thaitnich do 
Dhia, ni as e bhur seirbhis 3 
reusonta. 
2 A gus na bithibh air bhur l cha do chreid iadsan. 

2 eas-umhlachd. 
^aoradh. ^stuaim. 

304 cumadh ris an t-saoghal so : 
ach bithibh air bhur cruth- 
atharrachadh tre ath-nuadh- 
achadh bhur n-inntinn, chum 
gu'n dearbh sibh ciod i toil 
mhaith, thaitneach, agus 
dhiongmhalta sin Dhè. 

3 Oir a ta mi ag ràdh, 
troimh a' ghràs a thugadh 
dhomh-sa, ris gach neach 
'nur measg, gun smuaineach- 
adh uime fèin ni's àirde na 's 
còir dha smuaineachadh ; ach 
smuaineachadh am measarr- 
achd 4 , a rèir mar a roinn Dia 
ris gach neach tomhas a' 
chreidimh. 

4 Oir mar a ta mòran 
bhall againn ann an aon 
chorp, agus nach e'n t-aon 
ghnìomh 5 a th'aig gach ball ; 

5 Amhuil sin ged tha sinne 
'nar mòran, is'aon chorp ann 
an Criosd sinn, agus is buill 
sinn gach aon fa leth d'a 
chèile. 

6 Uime sin air bhi do 
thiodhlacaibh againn, eadar- 
dhealaichte 6 a rèir a' ghràis 
a thugadh dhuinn, ma's fàidh- 
eadaireachd, deanamaidfàidh- 
eadaireachd a rèir tomhais a' 
chreidimh : 

7 No ma's frithealadh, 
thugamaid aire d'ar fritheal- 
adh ; no an ti a theagaisgeas, 
thugadh e aire d'a theagasg ; 

8 No an ti a bheir earail 7 , 
tìiugadh e aire d'a earail : an ti 
a roinneas an dèirc, roinneadh 
e i an treibhdhireachd 8 ; an 
ti a riaghlas, deanadh se e\e 
dùrachd ; an ti a ni tròcair, 
deanadh se e gu suilbhir. 

9 Biodh hhur gràdh gun 
clieilg. Biodh gràin agaibh Sobair, oifig. 
eagsamhuil. 7 comhairle, 
8 aon-fhillteachd. KOMHANACH XIII. do'n olc, dlùth-leanaibh ris 
an ni a tha maith. 

10 Bithibh teo-chridheach 
d'a chèile le gràdh bràthair- 
eil, ann an urram a' toirt 
toisich gach aon d'a chèile : 

11 Gun bhi leasg ann an 
gnothuichibh : dùrachdach 1 
'nur spiorad ; a' deanamh 
seirbhis do'n Tighearn : 

12 A' deanamh gairdeach- 
ais an dòchas : foigbidneach 
an trioblaid ; maireannach 
ann an urnuigh : 

13 A' comh-roinn ri uir- 
easbhuidh nan naomh ; a' 
gnàthachadh aoidheachd. 

14 Beannaichibh an dream 
a ta deanamh geur-lean- 
-nhuinnoirbh: beannaichibh, 
agus na mallaichibh. 

15 Deanaibh gairdeachas 
maille riu-san a ta ri gaird- 
eachas, agus caoidh maille 
riu-san a ta ri caoidh. 

16 Bithibh a dh'aon rùn 2 
d'a chèile. Na biodh bhur 
cion air nithibh àrda 3 , ach 
cuiribh sibh fèin an comh- 
inbhe riu-san a ta ìosal. Na 
bithibh glic 'nur barail fèin. 

17 Na ìocaibh olc air son 
uilc do dhuine sam bith. 
Ulluichibh nithe ciatach am 
flanuis nan uile dhaoine. 

18 Ma dh'fheudas e bhi, 
mheud 's a ta e'n comas 
duibh, bithibh an sìth ris na 
h-uile dhaoinibh. 

19 A chàirde gràdhach, na 
deanaibh dioghaltas air bhur 
son fèin, ach thugaibh àit 
do'n f heirg : oir a ta e 
sgrìobhta, Is leam-sa diogh- 
altas; ìocaidh mi, tha an 
Tighearn ag ràdh. 1 beothail, faobharach. 
2 inntinn, toil, 
8 Na bithibh àrd-inntinneach. 

305 20 Uime sin ma bhios do 
nàmhaid ocrach, thoir biadh 
dha; ma bhios etartmhor 4 , 
thoir deoch dha : oir le so a 
dheanamh carnaidh tu eibhle 
teine air a cheann. 

21 Na tugadh buaidh ort 
leis an olc, ach thoir-sa 5 
buaidh air an olc leis a' 
mhaith. 

CAIB. XIII. 

1 Umhlachd, agus dleasdanais eile 
a?s còir dhuinn chur an gnìomk 
do uachdaranaibh. 8 'Se gràdh 
coimhlionadh an lagha. 11 Tha 
geòcaireachd, agus misg, agus 
oibre an dorchadais ro neo-chubh- 
aidh do àm an t-soisgeil. 

TDIODH gach anam 6 ùmhal 
do na h-àrd-chumhachd- 
aibh. Oir cha'n 'eil cumh- 
achd ann ach o Dhia: agus 
na cumhachdan a ta ann, is 
ann le Dia 7 a dh'orduicheadh 
iad. 

m 2 Air an aobhar sin, ge b'e 
air bith a chuireas an aghaidh 
a' chumhachd, tha e cur an 
aghaidh orduigh Dhè: agus 
iadsan a chuireas 'na agh- 
aidh, gheibh iad breitheanas 8 
dhoibh fèin. 

3 Oir cha'n 'eil uachdarain 
'nan aobhar eagail do dheadh 
oibribh, ach do dhroch oib- 
ribh. Uime sin, am miaiin 
leat bhi gun eagal an uachd- 
arain ort? dean am maith, 
agus gheibh thu cliù uaith. 

4 Oir is esan seirbhiseach 
Dhè chum maith dhuit. Ach 
ma ni thu an t-olc, biodh 
eagal ort; oir cha'n ann gu 
dìomhain a tha e giùlan a' 
chlaidheimh : oir is e seir- 
bhiseach Dhè e, 'na dhiogh- 
altairfeirge air an ti a ni olc. 4 ìotmhor. ^beir-sa. 
6 gach neach. 1 fuidh Dhia. 
8 dìteadh. KOMHANACH XIV. 5 Uime sin is èigin bhi 
ùmhal, cha'n ann a mhàin 
air son feirge, ach mar an 
ceudna air son coguis. 

6 Oir, air an aobhar so, 
tha sibh mar an ceudna a' 
toirt cìse dhoibh: oir is iad 
seirbhisich Dhè iad, a' sìor- 
fheitheamh air an ni sofèin. 

7 Air an aobhar sin thug- 
aibh do na h-uile 1 an dlighe 
fèin : càin dhasan d'an dligh- 
ear càin, cìs dhasan d'an 
dlighear cis, eagal dhasan 
d'an dlighear eagal, agus urr- 
am dhasan d'an dlighear urr- 
am. 

8 Na biodh fiacha sam bith 
aig aon neach oirbh, ach a 
mhàin a chèile a ghràdhach- 
adh : oir an ti aig am bheil 
gràdh do neach eile, choimh- 
lion e an lagh. 

9 Oir an ni so, Na dean 
adhaltrannas, Na dean mort- 
adh, Na goid, Na ctean fian- 
uis bhrèige, Na sanntaich ; 
agus ma tha àithne sam bith 
eile ann, tha i air a cur sìos 
gu h-aithghearr fo 'n fhocal 
so, Gràdhaich do choimh- 
earsnach mar thu fèin. 

10 Cha dean gràdh lochd 
do choimhearsnach : air an 
aobhar sin is e an gràdh 
coimhlionadh an lagha. 

11 Agus so, air dhuibh flos 
na h-aimsir a bhi agaibh, gur 
mithich dhuinn a nis mosg- 
ladh o chodal : oir a ta ar 
slàinte nis ni's faigse na 
'nuair a chreid sinn. 

12 Tha cuid mhòr do'n 
oidhche air dol seachad 2 , tha 
an là am fagus : uime sin 
cuireamaid dhinn oibre an 
dorchadais, agus cuireamaid 1 do gach neach. 
2 tharuinn. 3 èididh. 

306 umainn armachd 3 an t-soluis. 

13 Gluaiseamaid gu cubh- 
aidh mar anns an là ; cha'n 
ann an ruidhteireachd 4 agus 
am misg, no an seòmradair- 
eachd agus am macnus, no 
an aisith agus am farmad. 

14 Ach cuiribh umaibh an 
Tighearn Iosa Criosd, agus i 
na deanaibh ulluchadh air 
son na feòla, chum a h-ana- 
mhianna a choimhlionadh. 

CAIB. XIV. 

1 Cha'n fheud daoine tàir a dhean- 
amh, no chèile a dhìteadh air son , 
nithe coimhdheis: 13 ach bhi , 
faicilleach gun oilbheum a thoirt I 
seachad; 15 oir dhearbh an t-abstol \ 
gu bheil sin mi-cheaduichte, le j , 
iomadh reuson. 

r|ABHAIEH ris an neach 
^ a ta anmhunn 5 sa' 1 
chreidimh, ach cha'n ann \ 1 
chum deasboireachd amhar- ? 
usach. 

^ 2 Oir a ta aon a' creid- j ^ 
sinn gu'm feud e na h-uile n 
nithe itheadh : ach a ta esan 8 
a ta anmhunn ag itheadh m 
luibheanna. 

3 Na deanadh esan a ta 'g * 
itheadh, tàir airsan nach 'eil j > 
ag itheadh ; agus na tugadh | } j r 
esan nach 'eil ag itheadh, . 
breth air an ti a dh'itheas : 
oir ghabh Dia ris. 

4 Cò thusa a ta toirt breth jjj 
air seirbhiseach duine eile? j 
d'a mhaighstir fèin seasaidh y 
no tuitidh e: seadh, cumar i 
suas e ; oir is comasach Dia 
air a chumail 'na sheasamh. 

5 Tha meas aig neach air ■ 
là 6 thar là: agus tha meas j 
aig neach eile air gach là mar , 
a chèile. Biodh làn-dearbh- 
adh aig gach duine 'na inn- ! 
tinn fèin. * anabhar. 6 lag. 

e s ui m aig neach do là. KOMHANACH XIV. 6 An ti aig am bheil suim 
do'n là, is ann do'n Tighearn 
a tha suim aige dha ; agus an 
ti aig nach 'eil suim do'n là, 
ìs ann do'n Tighearn nach 
'eil suim aige dha. An ti a 
ta 'g itheadh, is ann do'n 
Tighearn a tha e 'g itheadh, 
oir tha e toirt buidheachais 
do Dhia ; agus an ti nach 'eil 
ag itheadh, is ann do'n Tigh- 
earn nach ith e, agus bheir e 
buidheachas do Dhia. 

7 Oir cha'n 'eil a h-aon 
againn beò dha fèin, agus 
cha'n 'eil a h-aon againn a' 
bàsachadh dha fèin. 

8 Oir ma's beò dhuinn, is 
ann do'n Tighearn a tha sinn 
beò : agus ma's bàs duinn, 
is ann do'n Tighearn a tha 
sinn a' bàsachadh : uime sin 
ma's beatha no bàs dhuinn, 
is leis an Tighearn sinn. 

9 Oir is ann chum so a 
fhuair Criosd bàs, agus a 
dh'èirich e, agus a tha e beò 
a rìs, chum gu'm biodh e 'na 
Thighearn air na beothaibh 
àgus air na marbhaibh. 

| 10 Ach c'ar son a ta thusa 
ja' toirt breth air do bhràth- 
lair? no c'ar son a ta thusa 
'H deanamh tarcuis air do 
Ibhràthair? oir seasaidh sinn 
Ilgu lèir am flanuis caithir- 
jibreitheanais Chriosd. 
I 11 Oir a ta e sgrìobhta, 
j\Mar is beò mise, a ta an 
fjrighearn ag ràdh, lùbaidh 
Uajach glùn dhomh-sa, agus 
klìidichidh gach teangadh do 
i Dhia. 

i 12 Air an aobhar sin, bheir 
I i;ach aon againn cunntas 

|jime fèin do Dhia. 

! 13 Uime sin na tugamaid 
i' 'preth air a chèile ni's mò : ach gu ma fearr leibh a 
bhreth so thoirt, gun aobhar- 
tuiteam no oilbheim a thoirt 
do bhràthair. 

14 Oir a ta f hios agam, a- 
gus is dearbh leam anns an 
Tighearn losa, nach ? eil ni 
sam bith neòghlan dheth 
fèin : ach do'n ti a mheasas 
ni sam bith neòghlan, dhasan 
atae neòghlan. 

15 Ach ma bhios doilgheas 
air do bhràthair air son bìdh, 
a nis cha'n 'eil thu a' gluasad 
a rèir a' ghràidh. Na sgrios 1 
le d' bhiadh esan air son an 
d'f huiling Criosd bàs. 

16 Air an aobhar sin, na 
labhrar olc mu bhur 2 maith. 

17 Oir cha bhiadh agus 
deoch rìoghachd Dhè, ach 
fìreantachd, agus sìth, a- 
gus aoibhneas san Spiorad 
naomh. 

18 1 Oir ge b'e ni seirbhis 
do Chriosd anns na nithibh 
so, tha e taitneach do Dhia, 
agus tha e dearbhta do dhaoin- 
ibh. 

m 19 Uime sin leanamaid na 
nithe a bhios chum sithe 3 , a- 
gus na nithe a bhios chum 
togail suas a chèile. 

20 Na sgrios obair Dhè air 
son bìdh. Gu deimhin tha 
na h-uile nithe glan ; ach is 
olc do'n duine sin a dh'itheas 
le h-oilbheum. 

21 Jsmaith an ni gun fheoil 
itheadh, no fìon òl, no ni air 
bith a dheanamh leis am faigh 
do bhràthair tuisleadh no 
oilbheum, no leis an deanar 
lag e. 

22 Am bheil creidimh agad 1 
Biodh e agad dhuit fèin am 
fianuis Dè : Is beanniachte 
an duine sin nach dìt e fèin 1 ciiìr am miigka. 2 'nr, 

307 3 a stiùras chnm sìochaint. ROMHANACH XV. anns an ni sin a mheasas e 
ceaduichte. 

23 Ach esan a ni eadar- 
dhealachadh 1 tha e air a 
dhìteadh ma dh'itheas e, a 
chionn nach ann o chreidimh 
atha e ag itheadh: oir gach 
ni nach 'eil o chreidimh, is 
peacadh e. 

CAIB. XV. 

1 Is còir dhoibh-saìi a tha làìdir 
giùlan leo-san a ta anmhunn. 2 
Chà'nfheud sinnsimi fein a thoil- 
eachadh, 3 oir cha d'rinn Criosd 
sìti, 7 ach gabhail r'a chèile, mar 
a rinn Criosd ruinn uile, 9 araon 
ris na h-hidhaich agus ris na 
Cinnich. 

TTIME sin is còir dhuinne 
a , ta làidir, giùlan le 
anmhuinneachd na muinntir 
sin a ta lag, agus gun sinn 
fèin a thoileachadh. 

2 Toilicheadh gach aon 
againn a choimhearsnach g'a 
mhaith chum a thogail suas. 

3 Oir cha do thoilich 
eadhon Criosd e fèin ; ach a 
rèir mar a ta e sgrìobhta, 
Thuit toibheum 2 na muinn- 
tir sin a thug toibheum dhuit 
ormsa. 

4 Oir ge b' iad nithe air 
bith a sgrìobhadh roimh so, 
is ann chum ar teagaisg-ne a 
sgrìobhadh iad; chum tre 
fhoighidin agus comhfhurt- 
achd nan sgriobtuir gu'm 
biodh dòchas 3 againne. 

5 A nis gu tugadh Dia na 
foighidin agus na comhf hurt- 
achd dhuibh-sa bhi dh'aon 
inntinn a thaobh a chèile, a 
rèir Iosa Criosd : 

6 Chum gu'm feud sibh a 
dh'aon inntinn, agus le aon 
bheul, glòir a thoirt do Dhia, 
eadhon Athair ar Tighearna 
Iosa Criosd. 7 Uime sm gabhaibh-sa r'a 
chèile, eadhon mar a ghabh 
Criosd ruinne, chum glòire 
Dhè. 

8 A nis a ta mi ag ràdh, 
Gu robh Iosa Criosd 'na 
mhinisteir an timchioll- 
ghearraidh air son f ìrinn Dè, 
chum geallanna nan aith- 
riche a dhaingneachadh : 

9 Agus chum gu'n tugadh 
na Cinnich glòir do Dhia air 
son a thròcair : a rèir mar a 
ta e sgrìobhta, Air an aobhar 
so aidichidh mi thu 4 am 
measg nan Cinneach, agus 
seinnidh mi ceol do d' ainm. 

10 Agus a rìs a ta e ag 
ràdh, Deanaibh gairdeachas, 
a Chinneacha, maille r'a 
phobull-san. 

11 Agus a rìs, Molaibh an 
Tighearn, a Chinneacha uile, 
agus thugaibh cliù dha, a 
shlòigh uile. 

12 Agus a rìs a ta Esaias 
ag ràdh, Bithidh freumh Iese 
antij agus an ti a dh'èireas 
suas chum uachdaranachd bhi 
aige air na Cinnich, annsan 
cuiridh na Cinnich an dòchas. 

13 A nis gu'n lìonadh Di' 
an dòchais sibhse do'n uil 
aoibhneas agus shìth 5 ann 
an creidsinn, chum gu'm b" 
sibh pailt ann an dòchas,. 
tre chumhachd an Spioraic 
naoimh. 

14 Agus a ta cinnt agam- 
sa fèin do 'ur taobh-sa, m< 
bhràithre, gu bheil sibhse lail 
do mhaitheas, air bhur lìon , 
adh leis an uile eòlas, agu 
comasach mar an ceudna ai 
a chèile a chomhairleachadh f 

15 Gidheadh, a bhràithre 
sgrìobh mi do 'ur n-ionnsuid 1 a ta fuidh amharus. 
2 masladh. 3 dùil, earbsa. 

308 4 aidicheam dhuit, bheiream clt 
dhuit. Sshlochaini, C theagas, ROMHANACH XV. leis an tuilleadh dànadais, an 
càileigin, mar gu cuirinn an 
cuimhne sibh, air son a' ghràis 
a thugadh dhomh-sa o Dhia. 

16 Ionnus gu'm bithinn 
a'm' mhinisteir aig Iosa Criosd 
do na Cinnich, a' frithealadh 
soisgeil Dè, chum gu'm biodh 
tabhartas 1 nan Cinneach tait- 
neach, air a naomhachadh 
leis an Spiorad naomh. 

17 Uime sin tha aobhar 
uaill agam tre Iosa Criosd, 
anns na nithibh sin a bhuin- 
eas do Dhia. 

18 Oir cha bhi dànachd 
agam labhairt air a' bheag do 
na nithibh sin, nach d'oib- 
rich Criosd leam, chum na 
Cinnich a dheanamh ùmhal 
am focal agus an gnìomh. 

19 Le cumhachd chomh- 
iiran agus mhìorbhuilean 2 , 
ie cumhachd Spioraid Dè; 
i onnus o Ierusalem agus mu'n 
|:uairt gu Iliricum, gu'n do 
làn-shearmonaich mi soisgeul 

'jjvhriosd. 

20 Seadh, mar sin bha ro 
hèidh agam air an t-soisgeul 
shearmonachadh, cha'n ann 

ionad san robh Criosd air 
inmeachadh, chum nach 
»gainn air bunait neach eile : 

21 Ach a rèir mar a ta e 
;rìobhta, Chi iadsan ris nach 

labhradh uime ; agus tuig- 
h iadsan, nach cuala. 

22 Uime sin mar an ceudna 
mireadh gu minic bacadh 
m o theachd do 'ur n-ionn- 
idh-sa. 

23 Ach a nis do bhrìgh 
ch 'eil agam ionad ni's mò 
ns na crìochaibh so, agus 

bheil mòr-thogradh agam 
cheann mòrain bhliadh- ofrail, ìobairt. 2 comhar- 
» agus mtorbhuiìibh treuna. 

309 nacha teachd do 'ur n-ionn- 
suidh-sa ; 

24 Ge b'e uair a thriallas 
mi do'n Spàinn, thig mi do 
'ur n-ionnsuidh-sa ; oir tha 
dùil agam sibhse f haicinn san 
dol seachad, agus bhi air mo 
thoirt air m' aghaidh leibhse 
chum an ionaid sin, ma bhios 
mi air tùs an càileigin air mo 
lìonadh le 'ur comhluadar-sa. 

25 Ach a nis tha mi dol gu 
Ierusalem, a' fhrithealadh do 
na naomhaibh. 

26 Oir bu toil leo-san ann 
am Macedonia, agus ann an 
Achaia, comh - roinn àraidh 
a dheanamh ris na naomh- 
aibh bochda ta ann an Ieru- 
salem. 

27 Bu toil leo gu deimhiiL 
agus tha iad fo fhiachaibh 
dhoibh. Oir ma rinneadh na 
Cinnich 'nan luchd comhpairt 
d'an nithibh spioradail-san, 
is còir dhoibh ministreileachd 
a dheanamh dhoibh-san sna 
nithibh a bhuineas do'n chol- 
uinn. 3 

28 Uime sin air dhomh so 
a chrìochnachadh, agus an 
uair a sheulaicheas mi an 
toradh so dhoibh, gabhaidh 
mi do 'ur taobh-sa 4 do'n 
Spàinn. 

29 Agus a ta f hios agam, 
air dhomh teachd do 'ur n- 
ionnsuidh-sa, gu'n tig mi ann 
an lànachd beannachaidh 
soisgeil Chriosd. 

30 A nis guidheam oirbh, 
a bhràithre, air sgàth an Tigh- 
earna Iosa Criosd, agus air 
son gràidh an Spioraid, gu'n 
dean sibh gleachda 5 maille 
rium-sa ann an urnuighibh 
air mo shon ri Dia ; 3 feòlmhor. 
^ bhur ròd-sa. 6 spairn. ROMHANACH XVI. 31 Chum gu saorar mi 
uatha-san nach 'eil a' creid- 
sinn ann an Iudea ; agus 
chum gu'm bi mo sheirbhis 
air son 1 Ierusaleim, taitneach 
do na naomhaibh : 

32 Chum gu'n tig mi do 
'ur n-ionnsuidh-sa le h-aoibh- 
neas tre thoil Dè, agus gu faigh 
mi suaimhneas maille ribh. 

33 A nis gu robh Dia na 
sìthe maille ribh uile. Amen. 

CAIB. XVI. 

1 Thug Pòl ordugh do na brdithribh 
fàilte chur air mòran ; 17 agus 
' chomhairlich e dhoibh aire a thoirt 
dd'n mhuinntir a ta togail conn- 
saich agus #' toirt oilbheim: 21 
agus au dèigh iomadh beannachd 
chrìochnaich e le breith- buidh- 
eachais do Dhìa. 

HPHA mi ag earbadh ribh 2 
Phebe ar piuthar, a ta 
'na searbhanta do'n eaglais a 
tha ann an Cenchrea : 

2 Chum gu'n gabh sibh 
nthe anns an Tighearn, mar 
ìs cubhaidh do naomhaibh, 
agus gu'n dean sibh còmh- 
nadh rithe anns gach gnothuch 
anns am bi feum aice oirbh : 
oir rinn i fèin còmhnadh ri 
mòran, agus rium-sa mar an 
ceudna. 

3 Cuiribh fàilte air Priscila 
agus Acuila mo chomh-oib- 
richean ann an Iosa Criosd : 

4 (Muinntir a leag sìos am 
muineal fèin air son m'anama- 
sa : d'am bheil a' toirt buidh- 
eachais cha'n e mhàin mise, 
ach mar an ceudna eaglaisean 
nan Cinneach uile.) 

5 Mar an ceudna cuiribh 
fàilte air an eaglais a tha 'nan 
tigh-san. Cuiribh fàilte air 
Epenetus a's ionmhuinn leam- 
sa, neach is e ceud thoradh 
Achaia 3 do Chriosd. 1 thaobh, 
* Molam dhuibh, earbam ribh. 

310 6 Cuiiibh fàiìte air Muire, 
a rinn saothair mhòr air ar 
son-ne 4 . 

7 Cuiribh fàilte air Andro- 
nicus agus Iunias mo luchd- 
dàimh agus mo chomh-phrìos- 
anaich, a tha cliùiteach am 
measg nan abstol, agus a bha 
ann an Criosd romham-sa. 

8 Cuiribh fàilte air Am- 
plias a's ionmhuinn leam-sa 
san Tighearn. 

9 Cuiribh fàilte air Urba- 
nus ar comh-oibriche ann an 
Criosd, agus air Stachis fear 
mo ghràidh-sa. 

10 Cuiribh fàilte air Apelles 
a tha dearbhta ann an Criosd. 
Cuiribh fàilte orra-san a tha 
do theaghlach Aristobuluis. 

11 Cuiribh fàilte air Hero- 
dion mo charaid. Cuiribh fàilte 
orra-san do theaghlach Nar- 
cisuis, a tha san Tighearn. 

12 Cuiribh fàilte air Tri- 
phena agus Triphòsa, mnài a 
tha saoithreachadh san Tigh- 
earn. Cuiribh fàilte air PersÌE 
a's ionmhuinn leam, bean £ 
shaothraich gu mòr anns ar 
Tighearn. 

13 Cuiribh fàilte air Rufu' 
a tha taghta san Tighearn, al 
gus air a mhàthair agus mJ 
mhàthair-sa. 

14 Cuiribh fàilte air Asinj 
critus, Phlegon, Hermas, Paj 
trobas, Hermes, agus air n 
bràithribh a tha maille riu. 

15 Cuiribh fàilte air Philc) 
logus, agus Iulia, air Nereuij 
agus a phiuthar, agus Olirr 
pas, agus na naoimh uile a tr 
maille riu. 

16 Cuiribh fàilte air a chèi 
le pòig naoimh. Tha eaglaij 
ean Chriosd 5 a' cur fai|l 
oirbh. 3 Asia. * air bhtir so?i-sa.\ 
5 eaglaisean Chriosd (uile.) ROMHANACH XVI. 17 A nis guidheam oirbh, a 
bhràithre, comharaichibh iad- 
san a tha togail roinnean 1 
agus a' toirt oilbheim, an agh- 
aidh an teagaisg a dh'f hògh- 
luim sibh ; agus seachnaibh 
ìad. 

18 Oir cha'n 'eil anleithide 
so a' deanamh seirbhis do 'ur 
Tighearna Iosa Criosd, ach 
d'am broinn fèin ; agus a ta 
iad le briathraibh mìlse agus 
le miodal a' mealladh cridh- 
eacha na muinntir sin a ta 
neo-lochdach 2 . 

19 Oir a ta bhur n-ùmh- 
iachd-sa 3 air teachd chum 
nan uile dhaoine. Uime sin 
a ta mise a' deanamh gaird- 
eachais do 'ur taobh-sa : 
gidheadh b'àill leam sibhse 
bhi giic chum a' mhaith, 
ach aon-fhillte thaobh an 
uilc. 

k 20 Agus bruthaidh Dia na 
_ sìthe 4 Satan fo 'ur cosaibh gu 
i h-aithghearr. Gràs 5 ar Tigh- 
earna Iosa Criosd gu robh 
(mailleribh. Amen. 

21 ThaTimoteusmo chomh- 
oibriche a' cur fàilte oirbh, 
& agus Lucius agus Iason a- 1 sgaraìh, aimhreite, chonnsaichean 
2 nack 'etl olc* 

311 

V gus Sosipater, mo luchd- 
dàimhe. 

22 Tha mise Tertius, a 
sgrìobh an litir so, a' cur 
fàilte oirbh san Tighearn. 

23 Tha Gaius, a tha toirt 
aoidheachd dhomh-sa agus 
do'n eaglais uile, a' cur fàilte 
oirbh. ThaErastus stiùbhard 
a' bhaile a' cur fàilte oirbh, 
agus Cuartus bràthair. 

24 Gràs ar Tighearna Iosa 
Criosd gu robh maille ribh 
uile. Amen. 

25 A nis dhasan a tha 
comasach air sibhse a dhaing- 
neachadh a rèir mo shois- 
geil-sa, agus searmonachaidh 
Iosa Criosd, (arèir foillseach- 
aidh an rùin-dìomhair, a bha 
am folaeh o thoiseach an 
domhain, 

26 Ach adh'fhoillsicheadh 
a nis, agus tre sgriobtuiribh 
nam fàidhean, a rèir àithne 
an Dè bhith-bhuain, a tha 
air a dheanamh aithnichte do 
na h-uile chinnich chum 
ùmhlachd a' chreidimh.) 

27 Do Dhia a tha mhàin 
glic, gu robh glòir tre Iosa 
Criosd gu siorruidh. Amen. 3 eliiì bhur n-iimhlachd-sa, 
4 siotkchaint. ^Dcadh-ghcan. CEUD LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM NAN CORINTIANACH. CAIB. I. 

I An dèigh fàilte agus breith-buidh- 
eachais, 12 dh' 'earalaich an t-abstol 
?ta Corintianaich, agus chronuich 
e iad air son an aimhrèite. 18 
Sgriosaidh Dia gliocas nan daoine 
eagniiidh le amaideachd searmon- 
achaidh, 4'C. 

T>OL a gliairmeadh gu bhi 
'na abstol do Iosa Criosd, 
tre thoil Dè, agus Sostenes 
ar bràthair 

2 Chum eaglais Dè, a ta 
ann an Corintus, chum an 
dream a tha air an naomh- 
achadh ann an Iosa Criosd, 
air an gairm gu bhi 'nan 
naoimh, maille riu-san uile a 
tha gairm air ainm ar Tigh- 
earna Iosa Criosd anns gach 
àit, an Tighearna-san, agusar 
Tighearna-ne : 

3 Gràs dhuibh-se, agus sìth 
o Dhia ar n- Athair, agus o 'n 
Tighearn Iosa Criosd. 

4 Tha mi toirt buidheach- 
ais do m' Dhia a ghnàth do 
'ur taobh-sa, air son gràs Dhè 
a thugadh dhuibh-se ann an 
losa Criosd ; 

5 Air son gu'n d'rinneadh 
saoibhir leis-san sibh anns 
gach uile ni, anns gach 
ùr-labhradh, agus anns gach 
eòlas : 

6 A rèir mar a dhaingnich- 
eadh fìanuis Chriosd ann- 
aibh : 

7 lonnus nach 'eil sibh an 
dèigh-làimh ann an tiodhlac 1 easaonachda, sgaraidh. 
« bhreth. 

312 sam bith ; a' feitheamh ri 
foillseachadh ar Tighearna 
Iosa Criosd, 

8 Neach mar an ceudna a 
dhaingnicheas sibh gus a' 
chrìch, chum gu 9 m bi sibh neo- 
lochdach ann an là ar Tigh- 
earna Iosa Criosd, 

9 Tha Dia f ìrinneach, leis 
an do ghairmeadh sibh chum 
comh-chomuinn a mhic Iosa 
Criosd ar Tighearna. 

10 A nis guidheam oirbh, 
a bhràithre, tre ainm ar Tigh- 
earna Iosa Criosd, gu'n labh- 
air sibh uile an t-aon ni, agus 
nach bi romnean 1 'nur measg; 
ach gu'm bi sibh ceangailte 
r'a chèile gu diongmhalta ann 
an aon inntinn, agus ann an 
aon bharail 2 . 

11 Oir nochdadh dhomh- 
sa, a bhràithre, m'ur tim- 
chioll-sa, leo-san a tha do 
theaghlach Chloe, gu bheil 
comhstri 3 nur measg. 

12 A nis a ta mi ag ràdh 
so, gu'n abair gach aon ag- 
aibh, Is le Pòl mise 4 ; agus is | 
le Apollos mise ; agus is le 
Cephas mise ; agus is le 
Criosd mise. 

13 Am bheil Criosd air a 
roinn 1 ane Pòl a cheusadli 
air bhur son 1 no an arm 
an ainm 
sibh? 

14 Tha mi toirt buidheach 
ais do Dhia, nach do bhaisi Phòil' a bhaisteadhj fa 5 1,0 3 connsachadh. 
4 Js ieisciobxd do Phòltnise. I. CORIN TI ANACH II. mi aon agaibh, ach Crispus 
agus Gaius : 

15 Air eagal gu'n abradh 
neach, gu'n do bhaist mi 
a'm' ainm fèin. 

16 Agus bhaist mi mar an 
ceudna teaghlach Stephanais : 
a thuilleadh air so, cha'n f hios 
domh an do bhaist mi aon 
neach eile. 

17 Oir cha do chuir Criosd 
mi a bhaisteadh,ach a shearm- 
onachadh an t-soisgeil ; cha'n 
ann an gliocas focail, chum 
nach cuirteadh crann-ceus- 
aidh Chriosd an neo-bhrìgh. 

18 Oir a ta searmonach- 
adh a' chroinn-cheusaidh 'na 
amaideachd dhoibh-san a 
chaillear; ach dhuinne a 
shaorar, ise cumhachd Dhè e. 

19 Oir a ta e sgrìobhta, 
Sgriosaidh mi gliocas nan 
duoine glice, agus cuifidh mi 
air cùl tuigse nan daoine tuigs- 
each. 

20 C'àit am bheil an duine 
glic? c'àit am bheil an 
sgrìobhaiehe 1 c'àit am bheil 
deasboir an t-saoghail so? 
Nach do rinn Dia gliocas an 
t-saoghail so amaideach 1 

21 Oir an uair, ann an 
gliocas Dè, nach b'aithne 
do'n t-saoghal, tre ghliocas, 
Dia, bu toil le Dia le amaid- 
leachd an t-searmonachaidh 
iadsan a thèarnadh 1 a ta 
LTeidsinn. 

22 Oir a ta na h-Iudhaich 
jag iarraidh comhara, agus a 
lca na Greugaich a' sireadh 
kliocais : 

I 23 Ach a ta sinne a' 
jiearmonachadh Cliriosd air a 
shheusadh, 'na cheap-tuislidh 
jlo na h-Iudhaich, agusdona 
! jreugaich 'na amaideachd ; 1 a shaoradh. a shlànuchadh. 

313 24 Ach dhoibh-san a ta aìr 
an gairm, araon Iudhaich 
agus Greugaich,Criosd cumh- 
achd Dhè agus gliocas Dhè : 

25 Do bhrìgh gur glice 
amaideachd Dhè na daoine, 
agus gur treise anmhuinn- 
eachd Dhè na daoine. 

26 Oir chi sibh fèin bhur 
gairm, a bhràithre, nach 
iomadh iad a ta glic a thaobh 
na feòla, nach iomadh cumh- 
achdach, nach iomadh uasal a 
ta air an gairm . 

27 Ach ròghnuich Dia 
nithe amaideach an t-saogh- 
ail so, chum gu'n cuireadh e 
nàire air na daoinibh glice ; 
agus ròghnuich Dia nithe 
anmhunn an t-saoghail, chum 
gu'n cuireadh e gu nàire na 
nithe cumhachdach ; 

28 Agus nithe an-uasal an 
t-saoghail, agus nithe tarcuis- 
each ròghnuich Dia, agus na 
nithe nach 'eil ann, chum 
gu'n cuireadh e na nithe a ta 
ann, an neo-bhrìgh : 

29 Ionnus nach deanadh 
feòil sam bith uaill 'na fhian- 
uis. 

30 Ach uaithe-san a ta 
sibhse ann an losa Criosd, 
neach a rinneadh dhuinne le 
Dia 'naghliocas, 'nafhìreant- 
achd, 'na naomhachd, agus 
'na shaorsa : 

31 Ionnus, a rèir mar a ta 
e sgrìobhta, An ti a ni uaill, 
deanadh e uaill anns an 
Tighearn. 

CAIB. II. 

1 Chuir Pòl an cèill ged nach 'eil 
a shearmonachadh ann au oirdh- 
eirceas cainnte, 4 no ann ayi 
gliocas dhaoine ; 5 gidheadh gu 
bìieil e «' co-sheasamh ann an 
cumhachd Dhè, agus a' toirt 
harrachd air gliocas an t-saoghaìl 
agus air cumhachd dhaoine. 

A GUS an uair a thàinig 
^*" mise do 'ur n-ionnsuidh- I. COBINTIANACH II. sa, a bhràithre, cha b'ann le 
oirdheirceascainnte, no glioc- 
ais a thàinig mi, a' cur an 
cèill duibh teisteis Dhè. 

2 Oir chuir mi romham gun 
eòlas a ghabhail 1 air ni sam 
bith 'nur mcasg, ach air Iosa 
Criosd, agus esan air a cheus- 
adh. 

3 Agus bha mi 'nur measg 
ann an anmhuinneachd, a- 
gus ann an eagal, agus am 
mòr-chrith. 

4 Agus cha robh m'fhocal 
agusmo shearmonachadh ann 
am briathraibh mìlse 2 glioc- 
ais dhaoine>ach ann an làn- 
dearbhadh an Spioraid, agus 
a' chumhachd : 

5 Chum gu'm biodh bhur 
creidimh-sa^ cha'n ann an 
gliocasdhaoine, ach ancumh- 
achd Dhè. 

6 Ach gidheadh tha sinn 
a' labhairt gliocais am measg 
nandaoine iomlan: achcha'n 
e gliocas an t-saoghail so, no 
uachdarana an t-saoghail so, 
a thèid an neo-bhrìgh : 

7 Ach tha sinn a' labhairt 
gliocaisDè ann an rùn-dìomh- 
air, a' ghliocais sin a bha fol- 
aichte, a dh'orduich Dia 
roimh an t-saoghal 3 chum ar 
glòir-ne : 

8 An gliocas nach b'aithne 
do aon neach do uachdaran- 
aibh an t-saoghail so : oir 
nam b'aithne dhoibh e, cha 
cheusadh iad Tighearn na 
glòire. 

9 Ach a rèir mar a ta e 
sgrìobhta, Cha'n fhaca sùil, 
agus cha chuala cluas, agus 
cha d'thàinig ann an cridhe 
duine, na nithe a dh'ulluich 1 aithne a bhi agarn. 
^iairngeach, drùiteach. 
3 roimh na linnibh. 
< fios nan yiithe sin againn. 

314 Dia dhoibh-san aig am bheil 
gràdh dha. 

10 Ach dh'fhoillsich Dia 
dhuinne iad le a Spiorad fèin : 
oir tha an Spiorad a' ranns- 
achadh nanuile nithe, eadhon 
nithe doimhne Dhè. 

11 Oir cò an duine d'an 
aithne nithe duine, ach do 
spiorad an duine a ta ann? 
mar sin cha'n 'eil fios aig 
neach sam bith air nithibh 
Dhè, ach aig Spiorad Dhè. 

12 A nisfhuair sinne, cha'n 
e spiorad an t-saoghail, ach 
an Spiorad a ta o Dhia ; chum 
gu'm biodh aithne againn air 
na nithibh sin 4 a thugadh 
dhuinn gu saor o Dhia. 

13 Nithe mar an ceudna a 
ta sinn a' labhairt, cha'n ann 
am briathraibh a theagaisg- 
eas gliocas dhaoine, ach am 
briathraibh a theagaisgeas an 
Spiorad naomh; a' coimhmeas 
nithe spioradail ri nithibh 
spioradail 5 . 

14 Ach cha ghabh an duine 
nàdurra ri nithibh Spioraid 
Dè: oir is amaideaehd leis 
iad; agus cha 'n 'eil e'n comas 
da eòlas a ghabhail on-a, do 
bhrìgh gur ann air mhodh 
spioradail a thuigear 6 iad. 

15 Ach bheir an duine 
spioradail breth air na h-uile 
nithibh, gidheadh cha 'n 'eil 
e fèin fo bhreth duine sam 
bith. 

16 Oir cò d'am b'aithne 
inntinn an Tigheavn, agus a 
theagaisgeas e ? ach tha inn- 
tinn Chriosd againne. 

CAIB. III. 

1 Tha bainne iomchuidh air soì 
cloinne. 3 Tha strì agus aimhrèit 6 o' mìneachadh nithe spioradat 
am briathraibh spioradail. 

6 breithnichear, ynhothaicheaf. I. COKINTI 

^nan cornhara cinnteach air inn- 
tinn fheòlmhoir . 7 Cha'n 'eilanns 
an ti a shuidhicheas, agus anns an 
ti a dhhdsgiclteas, ach neo-ni. 9 
Is comh-oibrichean ministeire an 
t-soisgeil do Dhia. 11 'Se Criosd 
an t-aon bhunait. 

AGUS, a bhràithre, cha'n 
fheudainn-sa labhairt 
ribhse mar ri daoinibh spior- 
adail, ach mar ri daoinibh 
feòlmhor, amhuil ri naoidh- 
eanaibh ann an Criosd. 

2 Bheathaich mi le bainne 
sibh, agus cha'n ann le biadh : 
oir fathast cha b'urrainn sibh 
a ghabhail, agus a nis fèin 
cha'n urrainn sibh. 

3 Oir a ta sibh fathast 
feòlmhor : oir a thaobh gu 
bheil farmad 'nur measg, 
agus strì, agus aimhrèite, 
nach 'eil sibh feòlmhor, agus 
ag imeachd mar dhaoine 1 

4 Oir an uair a ta neach 
ag ràdh, Is le Pòl mise ; agus 
neach eile, Is le Apollos 
mise ; nach 'eil sibh feòl- 
mhor ? 

5 Cò e ma seadh Pòl, agus 
cò e Apollos, ach ministeir- 
ean tre'n do chreid sibh, 
eadhon mar a thug an Tigh- 
èarn do gach aon 1 

6 Shuidhich mise, dh'uisg- 
ich Apollos: ach 'se Dia a 
ithug am fàs. 

7 Uime sin ma seadh , cha'n 
l'eil anns an ti a shuidhicheas 
lìno anns an ti a dh'uisgicheas, 
Jibngh sam bith ; ach ann an 
.ijDia a ta toirt an fhàis. 

8 An ti a shuidhicheas, 
ìgus an ti a dh'uisgicheas, is 
ion iad : agus gheibh gach 
lon a dhuais fèin, a rèir a 
ihaothair fèin. 

I' 9 Oir is comh -luchd- 
>ibre do Dhia sinne: is sibhse lNACH III. 

treabhachas 1 Dhè, is sibh ait- 
reabh Dhè. 

10 A rèir gràis Dè a thug- 
adh dhomh-sa mar fhear- 
togail aitreabh glic leag mi 
am bunait, agus a ta neach 
eile a' togail air, ach thugadh 
gach neach an aire cionnus 
a thogas e air. 

11 Oir bunait 2 eile cha'n 
urrainn duine sam bith a 
leagadh 3 , ach am bunait a 
leagadh a cheana, eadhon Iosa 
Criosd. 

12 A nis ma thogas neach 
air a' bhunait so, òr, airgiod, 
clachaluachmhor, fiodh, feur, 
connlach ; 

13 Nithear obair gach aoin 
duine follaiseach : oir nochd- 
aidh an là i, do bhrìgh gu'm 
foillsichear i le teine ; agus 
dearbhaidh an teine obair 
gach aoin, ciod is gnè dhith. 

14 Ma dh'fhanas obair 
neach sam bith a thog e air, 
gheibh e duais. 

15 Ma loisgear obair neach 
sam bith, fuilgidh e call : ach 
saorar e fèin ; gidheadh mar 
tre theine. 

16 Nach 'eil f hios agaibh 
gur sibh teampull Dè, agus 
gu bheil Spiorad Dè 'na 
chòmhnuidh annaibh ì 

17 Ma thruailleas neach 
airbithteampullDhè, sgrios- 
aidh Dia an ti sin : oir a ta 
teampull Dhè naomh, agus is 
sibhse e. 

18 Na mealladh neach air 
bith e fèin : ma shaoileas 
neach air bith 'nur measg e 
fcin bhi glic san t-saoghal so, 
biodh e 'na amadan, chum 
gu'm bi e glic. 

19 Oir is amaideachd aig 
Dia gliocas an t-saoghail so : 1 (uathanachd. 

315 2 bunachar, bonn. S a chur. I. CORINTIANACH IV. oir a ta e sgrìobhta, Glacaidh 
e na daoine glice 'nan inn- 
leachdaibh fèin. 

20 Agus a rìs, Is aithne 
do'n Tighearn smuainte nan 
daoine glice, gur dìomhain 
iad. 

21 Uime sin na deanadh 
neach air bith uaill à daoin- 
ibh : oir is leibhse na h-uile 
nithe : 

22 Ma'sePòl, no Apollos, 
no Cephas, no an saoghal, 
no beatha, no bàs, no nithe 
a ta làthair, no nithe a ta ri 
teachd ; is leibhse iad uile ; 

23 Agus is le Criosd sibhse; 
agus is le Dia Criosd. 

CAIB. IV. 

1 Ciod e am meas a bhuineadh do 
dhaoinibh bhi aca air ministeiribli. 
7 Cha 'n J eil againn ni air bith ach 
na fhuair sinn. 9 Na h-abstoil 
'nam ball-amhairc dd'n t-saoghal, 
do ainglibh, agus do dhaoinibh, 
13 mar shal agus anabas an t- 
saoghail; 15 gidheadh is iad ar 
n-aithriche ann an Criosd, 16 agus 
bu chòir dhuinn an leantuinn. 

"DIODH a shamhuil so do 
mheas aig duine dhinne, 
mar mhinisteiribh Chriosd, 
agusmm-stiùbhardaibh. 1 rùna- 
dìomhair Dhè. 

2 Os bàrr iarrar ann an 
stiùbhardaibh, gu faighear 
neach dìleas. 

3 Ach agam-sa is ro bheag 
an ni gu'n tugtadh breth orm 
leibhse, no le breitheanas 
duine : seadh, cha 'n 'eil mi 
toirt breth orm fèin. 

4 Oir cha'n fhios domh ni 
sam bith do m' thaobh fèin ; 
gidheadh cha'n 'eil mi le so 
air m'f hìreanachadh : ach is 
e an Tighearn an ti a bheir 
breth orm. 

5 Uime sin na tugaibh 
breth air ni sam bith roimh an 

1 luchd-frithealaidh air» 

316 àm, gus an tig an Tighearn, 
neach faraon a bheir gu soill- 
eireachd nithe folaichte an 
dorchadais, agus a dh'f hoill- 
sicheas comhairlean nan 
cridheachan : agus an sin 
gheibh gach neach cliù o 
Dhia. 

6 Agus, a bhràithre, ghabh 
mi na nithe so a m' ionnsuidh 
fèin, agus a dh'ionnsuidh 
Apollois ann an samhladh 2 , 
air bhur sonsa ; chum gu 
fòghlumadh sibh uainne, gun 
bharail a bhi agaibh air daoin- 
ibh os ceann na bheil sgrìobh- 
ta, chum nach biodh a h-aon 
agaibh air a shèideadh suas 
air son aoin duine an aghaidh 
duiue eile. 

7 Oir cò tha deanamh 
eadar-dhealachaidh ortsa o 
neach eile ì Agus ciod e a ta 
agad nach d'fhuair thu? a 
nis ma f huair thu e, c'ar son 
a ta thu deanamh uaill mar 
nach faigheadh tu e ? 

8 A nis tha sibh sàitheach, 
a nis rinneadh saoibhir sibh, 
rìoghaich sibh as ar n-eug- 
mhais-ne : Agus bu nlhiann 
leam gu'm bu rìghre sibh 
chum gu'm biodhmaid-ne 
'nar rìghribh maille ribh 

9 Oir is i mo bharail gu'n 
do chuir Dia sinne na h- 
abstoil a mach mu dheireadh, 
mar dhream a ta air an ord- 1 
uchadh chum bàis. Oir rinn 
eadh sinn 'nar ball-amhairc ; 
do'n t-saoghal, agus do aing- 
libh, agus do dhaoinibh. 

10 Is amadain sinne air sor 
Chriosd, ach a ta sibhse gli< 
ann an Criosd : iha sinne lag' 
ach a ta sibhse làidir : a ' 
sibhse ann an urram, acl 
sinne ann an eas-urram. m'l 
eas ai 

Cric. 

: 2 coslas. 3 sealladh, spenclair. i.V I. CORINT 

11 Gus an uair so fèin, tha 
sinn araon ocrach, agus ìot- 
mhor, agus lomnochd, agus 
air ar bualadh le dornaibh l , 
agus gun aon àite-còmhnuidh 
seasmhach againn : 

12 Agus ri saothair, ag 
oibreachadh le ar làmhaibh 
fèin : Air fulang anacainnt 
Ihuinn, tha sinn a' beann- 
achadh : 'nuair a gheur- 
leanar sinn tha sinn 'ga 
f hulang : 

13 Air faghail toibheim 
dhuinn, tha sinn a' guidhe : 
rinneadh sinn mar shalachar 
an t-saoghail, mar anabas 
nan uile nithe gus an là'n 
diugh : 

14 Cha'n 'eil mi a' sgrìobh- 
adh 2 nan nithe so a chur 
nàire oirbh, ach mar mo 
chloinn ghràdhaich a ta mi 
'gur comhairleachadh. 

15 Oir ged bhi 3 deich mile 
luchd teagaisg agaibh ann an 
Criosd, gidheadh cha'n 'eil 

gaibh mòran aithriche : oir 
mn an losa Criosd,ghin mise 
ibh troimh an t-soisgeul. 

16 Uime sin guidheam 
)irbh, bithibh 'nur luchd- 
eanmhuinn ormsa 4 . 

17 Chum na crìche so chuir 
ni Timoteus do 'ur n-ionn~ 
uidh, neach a ta 'na mhac 
ràdhach dhomh, agus dìleas 
an Tighearna, neach a chuir- 
as an cuimhne dhuibh mo 
hlighean-sa a ta ann an 
"riosd, a rèir mar a ta mi 
^agasg anns gach àit anns 
lach eaglais. 

18 A nis a ta cuid air an 
sideadh suas, mar nach tig- 
m do ? ur n-ionnsuidh. ■ 1 do dhornaibh. 
2 sgrìobham. 3 ma ta. 
4 air t/i'eisempleir-sa, 

317 IANACH V. 

19 Gidheadh thig mi do 
'ur n-ionnsuidh gu h-aith- 
ghearr, ma's toil leis an Tigh- 
earn, agus bithidh fios agam, 
cha'n ann air cainnt na 
muiantir a ta air an sèideadh 
suas, ach air an cumhachd. 

20 Oir cha'n ann am focaì 
a ta rìoghachd Dhè, ach ann 
an cumhachd. 

21 Ciod is àill leibhl Ati 
tig mi do 'ur n-ionnsuidh ìe 
slait, no ann an gràdh, agus 
ann an spiorad na macant- 
achd 5 ? 

CAIB. V. 

1 A ta an duine neòghlan nVs ?nò 
'na chùis-nàire dhoibh, na _ 'na 
aobhar gairdeachais. 7 Is còir ati 
t-seann gheur-thaois a glilanadh a 
mach. 10 Is còir peacaich ghràin- 
eil a sheachnadh. 

HPHA e air aithris gu coitch- 
ionn 6 git bheil neò-ghloine, 7 
^nur measg, agus a leithid 
sin do neòghloine, nach 'eil 
uiread as air ainmeachadh am 
measg nan Cinneach, gu'm 
biodh aig neach bean 'athar. 

2 Agus a ta sibh air bhur 
sèideadh suas, agus cha d'rinn 
sibh bròn mar bu chòir, chum 
gu tugtadh air falbh uaibh am 
fear a rinn an gnìomh so. 

3 Oir gu deimhin airdhomh- 
sa bhi uaibh an corp, ach a 
làthair agaibh an spiorad,thug 
mi breth cheana, mar gu bith- 
inn a làthair, air an neach a 
rinn so mar so ; 

4 An ainm ar Tighearna 
Iosa Criosd, air dhuibhse, 
agus do m' spiorad-sa bhi 
cruinn an ceann a chèile, 
maille ri cumhachd ar Tigh- 
earna Iosa Criosd, 

5 A shamhuil so do dhuine 5 ceannsachd. 6 cumanta- 

7 strìopachas. CORINTIANACH VI. a thoirt thairis do Shatan 
chum sgrios na feòla, chum 
gu'm bi an spiorad air a shaor- 
adh 1 ann an là an Tighearna 
Iosa. 

6 Cha 'n 'eil bhur n-uaill 
maith : nach 'eil f hios agaibh 
gu'n goirtich 2 beagan do 
thaois ghoirt 3 am meall uile? 

7 Glanaibh a mach uime 
sin an t-seann thaois ghoirt, 
chum gu'm bi sibh 'nur meall 
nuadh, mar a ta sibh neo- 
ghoirtichte. Oir a ta eadhon 
Criosd ar ri-uan càisge air 
ìobradh air ar son. 

8 Uime sin cumamaid an 
fhèill 4 , na b'ann le seann 
thaois ghoirt, no le taois 
ghoirt a' mhì-ruin agus an 
uilc j ach le aran neo-ghoirt- 
ichte an trèibhdhireis agus 
na f ìrinn. 

9 Sgrìobh mi do 'ur n-ionn- 
suidh ann an litir, gun chomh- 
luadar a bhi agaibh ri luchd- 
neò-ghloine 5 . 

10 Gidheadh cha'n ann gu 
h-uile ri luchd-neòghloine an 
t-saoghail so, no ri luchd- 
sainnt, no luchd-foireigne 6 , 
no luchd ìodhol-aoraidh ; oir 
an sin b'èigin duibh dol a 
mach as an t-saoghal. 

11 Ach a nis sgrìobh mi 
do 'ur n-ionnsuidh, gun 
chomhluadar a ghlèidheadh, 
ma ta neach air bith ris an 
abrar bràthair 'na fhear- 
neòghloine, no sanntach, no 
'na fhear ìodhol-aoraidh, no 
'na fhear-anacainnt, no 'na 
mhisgeir, no 'na fhear-foir- 
eigne, maille r'a leithid so 
do dhuine gun uiread as biadh 
itheadh. 

1 shàbhaladh, thèarnadh. 
Igeuraich. 3 gheur-thaois. 

ianfhèisd. 5 strìopachais. 

318 12 Oir ciod e mo ghnoth- 
uch-sa breth a thoirt orra-san 
a ta am muigh \ nach 'eiì 
sibhse a' toirt breth air an 
dream a ta stigh ] 

13 Ach a ta Dia a' toirt 
breth orra-san a ta an leth 
muigh. Uime sin cuiribh air 
falbh an droch dhuine sin as 
bhur meadhon fèin 7 . 

CAIB. VI. 

1 Cha'n fheud na Corintianaich 
dragh a chur air am bràithribh 
Wn agairt chum lagha, 6 gu h- 
àraidh an làlhair nan ana-creid- 
each. 9 Cha sealbhaich na neo- 
fhìreanaich rìoghachd Dhè. 15 
'S iad ar cuirp buill Chriosd, 
19 agus teampuill an Spiordid 
naoimh: 16 Uimesin chd'n Jlieud- 
ar an truailleadh. 

A M bheil a chridhe aig aon 
■™ neach agaibh, aig am 
bheil cùis an aghaidh duine 
eile, dol fo bhreitheanas nan 
daoine eucorach, agus cha'n 
ann fo bhreitheanas nan naomh? 

2 Nach 'eil fhios agaibli 
gu'n toir na naoimh breth 
air an t-saoghal? agus ma 
bheirear breth air an t-saogh- 
al leibhse, an e nach fiù sibh 
bhi 'nur breithibh air na 
cùisibh a's lugha ? 

3 Nach 'eil fhios agaibh 
gu'n toir sinne breth air 
ainglibh ? cia mò na sin 
air nithibh a bhuineas do'n 
bheatha so? 

4 Uime sin ma tha breith- 
eanais 8 agaibh mu thim- 
chioll nan nithe sin a bhuin- 
eas do'n bheatha so, cuiribh 
'nan suidhe chum breitheaiiais 
an dream a's lugha mi 
anns an eaglais. 

5 Chum bhur nàire tha mi 
a' labhairt. An ann mar sin s reubainn t ana-cothrom. 

1 as bhur cuideachd. 
8 ca ìthriche-breitheana is. I. CORINTIANACH VI. nach 'eil aon duine glic 'nur 
measg 1 nach 'eii fiù a h-aon 
a's urrainn breth a thoirt 
i eadar a bhràithre ì 

6 Ach a ta bràthair a' dol 
gu lagh le bràthair, agus so an 
làthair nan ana-creideach. 

7 A nis uime sin a ta gu 
cinnteach lochd 'nur measg, 
do bhrìgh gu bheil sibh a' 
dol gu lagh r'a chèile : c'ar 
son nach fearr leibh eucoir 
fhulang? c'ar son nach fearr 
leibh calldach a ghabhail ? 

8 Gidheadh a ta sibh a' 
deanamh eucoir agus dìobh- 
ail l , agus sin air bhur bràith- 
ribh? 

9 Nach 'eil fhios agaibh 
nach sealbhaich luchd dean- 
amh na h-eucorach rloghachd 
Dhè ì Na meallar sibh : cha 
sealbhaich luchd-strìopach- 
ais, no luchd ìodhol-aor- 
aidh, noluchd-adhaltrannais, 
no luchd-macnuis, no na 

I daoine a ta ciontach do neògh- 
loine mhi-nàdurra, 

10 No gaduichean, no 
daoine sanntach, no misgeir- 
ean, no luchd-anacainnt, no 

ì luchd - foireigne, rìoghachd 
Dhè. 

11 Agus mar so bha cuid 
i dibhse : ach a ta sibh air 

bhur n-ionnlad, ach ata sibh 
air bhur naomhachadh ; ach 
a ta sibh air bhur f ìreanach- 
adh ann an ainm an Tigh- 
earna Iosa, agus tre Spiorad 
ar Dè-ne. 

12 Tha na h-uile nithe 
ceaduichte dhomh-sa, ach 
cha'n 'eil na h-uile nithe 
iomchuidh 2 ; tha na h-uile 
nithe ceaduichte dhomh, ach 
cha chuirear mi fo chumh- 
ìchd ni sam bith. 1 diùbhaìl. 

319 13 - Tha am biadh air son na 
bronn, agus a' bhrù air son 
a' bhìdh : ach sgriosaidh Dia 
faraon so agus sud. A nis 
cha'n ann do neòghloine a 
tha an corp, ach do'n Tigh- 
earn : agus an Tighearn do'n 
chorp. 

14 Agus thog Dia faraon 
an Tighearn suas, agus tog- 
aidhe sinne suas tre a chumh- 
achd fèin mar an ceudna. 

15 Nach 'eil f hios agaibh, 
gur iad bhur cuirp buill 
Chriosd? uime sin an gabh 
mise buill Chriosd, agus an 
dean mi buill strìopaich 
dhiubh 1 Nar leigeadh Dia. 

16 An e nach 'eil fios ag- 
aibh, an ti sin a tha ceang- 
ailte ri strìopaich, gur aon 
chorp rithe e 1 Oir (a ta e ag 
ràdh, ) bithidh dithis 'nan aon 
fheòil. 

. 17 Ach an ti a tha ceang- 
ailte ris an Tighearn, is aon 
Spiorad ris e. 

18 Teichibh o strìopachas. 
Tha gach aon pheacadh a ni 
duine an leth muigh do'n 
chorp : ach an ti a ni strìop- 
achas, tha e peacachadh an 
aghaidh a chuirp fèin. 

19 An e nach 'eil fhios 
agaibh gur e bhur corp team- 
pull an Spioraid naoimh a ta 
annaibh, a ta agaibh o Dhia, 
agus cha leibh fèin sibh ì 

20 Oir cheannachadh le 
luach sibh : uime sin thug- 
aibh glòir do Dhia le bhur 
corp, agus le bhur spiorad, 
a's le Dia. 

CAIB. VII. 

1 Mu phòsadh. 10 Cha chòir ào 
bhannaibh-pòsaidh bhi air am 
fuasgladh air bheag aobhair.^ 13 
Is còir do gach duine bhi toilichte 2 tarbhach. T. CORINTIANACH VIT le a gkairm. 25 Car son is còir 
roghvinn a dheanamh do òigk- 
eachd: 35 na reusoin air son am 
Au chòir pòsadh, no gun pkòsadh. 

\ NIS a thaobh nan nithe 
^ mu'n do sgrìobh sìbh a 
m' ionnsuidh : Is maìth do 
fhear gun bheantuinn ri 
mnaoi. 

2 Gidheadh, chum strìop- 
achas a sheachnadh, biodh a 
bhean fèin aig gach fear, a- 
gus aig gach mnaoi a fear 
fèin. 

3 Thugadh am fear an 
deadh-ghean dligheach do'n 
mhnaoi ; agus a' bhean mar 
an ceudna do'n f hear. 

4 Cha'n 'eil comas a cuirp 
fèin aig a' mhnaoi, ach aig 
an f hear : agus mar an ceud- 
na cha'n 'eil comas a chuirp 
fèin aig an f hear, ach aig a' 
mhnaoi. 

5 Na cumaibh bhur dlighe 
o chèile, ach le toil a chèile 
rè tamuill, chum sibh fèin a 
thoirt do thrasgadh agus do 
urnuigh; agus thigibh cuid- 
eachd a rìs, chum nach buair 
Satan sibh air son bhur neo- 
gheamnuidheachd. 

6 Ach tha mi a' labhairt 
so mar ni ceaduichte 1 , agus 
cha'n ann mar àithne. 

7 Oir bu mhiann leam gu'm 
biodh na h-uile dhaoine mar 
mi fèin : gidheadh a ta a 
thiodhlac fèin aig gach duine 
o Dhia, aig aon neach mar 
so, agus aig neach eile mar 
sud. 

8 Uime sin a ta mi ag radh 
ris an dream nach 'eil pòsda, 
agus ris na bantrachaibh, Is 
maith dhoibh ma dh'fhanas 
iad eadhon mar a ta mise. 

9 Gidheadh mur fheudar 1 mar chomhairle. 
9 mhi-chreideach, gun chreidimh, 

320 leo iad fèin a ghleidheadh 
geamnuidh, pòsadh iad : oir is 
fearr pòsadh na losgadh. 

10 Agus dhoibh-san a ta 
pòsda tha mi ag àithneadh, 
gidheadh cha mhise, ach an 
Tighearn, gun a' bhean a 
dhealachadh r'a fear : 

11 Ach ma dhealaicheas i, 
fanadh i gun phòsadh, no 
biodh i rèidh r'a fear: agus 
na cuireadh am fear uaith a 
bhean. 

12 Ach ris a' chuid eile a 
ta mise ag ràdh, cha'n e 
an Tighearn, Ma bhios aig 
bràthair sam bith bean ana- 
creideach 2 , agus gu bheil i 
toileach còmhnuidh a ghabh- 
ail maille ris, na cuireadh e 
uaith i. 

13 Agus a' bhean aig am 
bheil fear ana-creideach, agus 
gu bheil esan toileach còmh- 
nuidh a ghabhail maille rithe, 
na cuireadh i uaipe e 3 . 

14 Oir a ta am fear ana- 
creideach air a naomhachadh 
leis a' mhnaoi 4 , agus a ta a' 
bhean ana - creideach air a 
naomhachadh leis an fhear 5 : 
no bhiodh bhur clann neò- 
ghlan ; ach a nis a ta iad 
naomha. 

15 Ach ma dh'fhalbhas 
am fear ana-creideach, falbh- 
adh e. Cha'n 'eil bràthair | 
no piuthar fo dhaorsa 'nan | 
leithidibh sin do chàsaibh: 
ach ghairm Dia sinne chum 
sìthe. 

16 Oir ciod am flos a ta I 
agad-sa, O bhean, nach saor 6 | 
thu t'fhear? no ciod am flos j 
a ta agad-sa, O f hir, nach 
saor thu do bhean 1 

17 Ach a rèir mar a roinn l 3 na fàgadh i e. 4 sa' mhnaot. 
5 saufhear. 6 slànuich, sàbhaii* I. CORINTIANACH VII. Dia ris gach duine, mar a 
ghairm an Tighearn gach 
aon, mar sin gluaiseadh e : 
agus mar sin a ta mise 'g 
orduchadh anns na h-eaglais- 
ibh uile. 

18 An do ghairmeadh 
neach sam bith agus e tim- 
chioll-ghearrta '! na deanar e 
neo-thimchioll-ghearrta : an 
do ghairmeadh neach sam 
bith gun e bhi timchioll- 
ghearrta? natimchioll-ghearr- 
ar e. 

19 Cha 'n 'eil èifeachd san 
timchioll-ghearradh, agus cha 
'n 'eil èifeachd san neo-thim- 
chioll-ghearradh, ach ann an 
coimhead àitheanta Dhè. 

20 Fanadh gach aon anns 
a' ghairm anns an do ghairm- 
eadh e. 

21 An do ghairmeadh thu 
a'd' sheirbhiseach 1 1 na biodh 
suim agad dheth; ach ma 
dh'f heudas tu bhi saor, gu ma 
h-e sin do roghainn. 

22 Oir an ti à ghairmeadh 
san Tighearn 'na sheirbhis- 
each, is duine saor an Tigh- 
earn e : mar an ceudna an ti 
a ghairmeadh agus e saor, is 
e seirbhiseach 2 Chriosd e. 

23 Cheannachadh air luach 
sibh ; na bithibh 'nur seir- 
bhisich do dhaoinibh, 

24 A bhràithre, san staid 
mns an do ghairmeadh gach 
jieach, an sin fanadh e maille 
ji Dia. 

1 25 A nis thaobh òighean, 
ha 'n 'eil àithne agam o'n 

pighearn :. gidheadh tha mi 
airt # breth 5 , mar neach a 
huair tròcair o'n Tighearn 
u bhi dìleas. 

26 Tha mi a' meas uime fl'a' dhaor-òglach, a'd' 1 thràill. 
2 daor-òglach. 

321 sin gu bheil so maith air son 
na teanntachd a ta làthair, a 
ta mi ag ràdh, gu bheil e maith 
do dhuine bhi mar sin. 

27 Am bheil thu ceangailte 
ri mnaoi? na iarr fuasgladh. 
Am bheil thu fuasgailte o 
mhnaoi ì na iarr bean. 

28 Ach ma phòsas tu, cha 
do pheacaich thu ; agus ma 
phòsas òigh, cha do phcac- 
aich i : gidheadh, bithidh aig 
an leithidibh so trioblaid san 
f heòil ; ach tha mi 'gur 
caomhnadh. 

29 Ach a ta mi ag ràdh so, 
a bhràithre, gu bheil an aimsir 
goirid sna bheil ri teachd : 
ionnus faraon gu'm bi iadsan 
aig am bheil mnài, mar nach 
biodh mnài aca ; 

30 Agus iadsan a ta ri 
caoidh, mar nach biodh iad 
ri caoidh ; agus iadsan a ta ri 
gairdeachas, mar mhuinntir 
nach 'eil ri gairdeachas ; agus 
iadsan a ta ri ceannachd, mar 
dhaoine nach 'eil a' sealbhach- 
adh ; 

31 Agus iadsan a ta gnàth- 
achadh an t-saoghail so, mar 
dhream nach 'eil 'ga mhi- 
ghnàthachadh 4 ; oir thèid 
sgiamh 5 an t-saoghail so 

SGctcllclcl 

32 Ach b'àill leam sibhse 
bhi gun ro-chùram. An ti 
nach 'eil pòsda, bithidh cùr- 
am nan nithe sin a bhuineas 
do'n Tighearn air, cionnus a 
thoilicheas e an Tighearn . 

33 Ach an ti a ta pòsda, 
bithidh cùram nithe an t- 
saoghail air, cionnus a dh'- 
fheudas e a bhean a thoil- 
eachadh. 

34 Tha mar an ceudna eadar- S hheiream mo bhreth. 
4 'ffa chaitheadh. 5 dreach,cumad/t. I. CORINTIANACH VIII. dhealachadh eadar bean agus 
òigh : tha cùram oirre-sa nach 
'eil pòsda mu nithibh an 
Tighearna, chum gu'm bi i 
naomh, faraon 'na corp agus 
'na spiorad ; ach bithidh cùr- 
am air a' mhnaoi a ta pòsda 
mu nithibh an t-saoghail, 
cionnus a dh'f heudas i toil a 
fìr a dheanamh. 

35 Agus so tha mi a' labh- 
airt chum bhur tairbhe fèin ; 
cha'n ann chum gu'n cuirinn 
ribe 1 oirbh, ach a chum an 
ni sin a ta ciatach 2 , agus 
gu'm feitheadh sibh air an 
Tighearn gun bhuaireadh. 

36 Ach ma shaoileas duine 
sam bith gu bheil e 'ga ghiùl- 
an fèin gu mi - chiatach 
thaobh a mhaighdin, ma 
chaidh blàth a h-aimsir 
thairis, agus gur còir a dhean- 
amh mar sin, deanadh e na's 
àill leis, cha'n 'eil e a' peac- 
achadh : pòsadh iad. 

37 Gidheadh, an ti sin a 
tha suidhichte gu daingean 
'na chridhe, agus gun èigin 
sam bith air, ach aig am bheil 
cumhachd air a thoil fèin, a- 
gus a chuir roimhe 'na chridhe 
a mhaighdean a choimhead, 
tha e a' deanamh gu maith. 

38 Uime sin ma seadh, a 
ta an ti a bheir seachad am 
pòsadh i, a' deanamh gu 
maith; ach a ta an ti nach 
toir ann am pòsadh i, a' dean- 
amh ni's fearr. 

39 Tha a' bhean ceangailte 
leis an lagh rè na h-ùine a's 
beò d'a fear : ach ma gheibh 
a' fear bàs, tha i saor gu pòs- 
adh ri aon neach a's toil 
ìeatha; a mhàin anns an 
Tighearn. 1 riabh. 
9 cubhaidh, tlachdmhor. 

322 40 Ach tha i ni's sona, ma 
dh'fhanas i mar sin, a rèir 
mo bhreth-sa: agus is i mo 
bharail-sa 3 gu bheil Spiorad 
Dhè agam. 

CAIB. VIII. 

1 Is còir fantuinn o bhìdheannaibh 
a dlCìobradh do \ ìodholaibh. 8 
Cha'n fheud sinn ar saorsa 
Chriosduidh a mhi-ghnàthachadh, 
chum oilbheim d]ar bràithribh ; 
11 ach is còir dhuinn ar n-eòlas a 
chìosachadh le gràdh. 

A NIS a thaobh nithe a 
dh'ìobradh do ìodholaibh, 
tha fhios againn gu bheil 
eòlas againn uile. Ataidh 
an t-eòlas suas, ach bheir 
gràdh foghlum. 

2 Agus ma ta aon duine a' 
saoilsinn gu bheil eòlas ni 
sam bith aige, cha'n aithne 
dha aon ni fathast mar bu 
chòir dha aithneachadh. 

3 Ach ma tha gràdh aìg 
duine sam bith do Dhia, tha 
esan 4 aìr aithneachadh leis. 

4 Uime sin, mu thimchioll 
itheadh nan nithe sin a dh'- 
ìobradh do ìodholaibh, tha 
fhios againne nach ni air 
domhan ìodhol, agus nach 'eil 
Dia sam bith eile ann ach a 
h-aon. 

5 Oir ged tha iad ann ris 
an abrar Dèe, ma's ann air 
nèamh no air talamh, (amh- 
uil mar a ta iomadh Dia, a- 
gus iomadh Tighearn ann,) 

6 Gidheadh dhuinne cha'n 
'eil ach aon Dia, an t-Athair, 
o'm bheil na h-uile nithe, a- 
gus sinne air a shon-san 5 ; 
agus aon Tighearn Iosa 
Criosd, tre am bheil na h-uile 
nithe, agus sinne trìd-san 

7 Gidheadh cha 'n'eil an 
t-eòlas so anns na h-uile 3 tha mi ctnnteach. 

4 an duine so. 5 annsan. I. CORINTIANACH IX. dhaoinibh : oir tha cuid le 
coguis thaobh an ìodhoil gus 
an àm so, ag itheadh a' bhìdh 
mar ni a dh'ìobradh do ìodhol ; 
agus air d'an coguis a bhi 
anmhunn, tha i air a salach- 
adh. 

8 Ach cha mhol biadh sinn 
do Dhia: oir ma dh'itheas 
sinn, cha'n f heirrd sinn e ; 
ni mò mur ith sinn, is misd 
sinn e. 

9 Ach thugaibh an aire 
nach bi an comas 1 so a ta 
agaibh air aon dòigh 'na 
aobhar oilbheim do'n dream 
a ta lag. 

10 Oir ma chi neàch thusa 
aig am bheil eòlas a' suidhe 
chum bìdh ann an teampull 
ìodhoil, nach neartaichear 
coguis an ti sin a ta lag chum 
na nithe sin a dh'ìobradh do 
ìodholaibh itheadh : 

11 Agus tre t'eòlas-sa an 
tèid do bhràthair lag am 
mugha 2 , air son an d'fhuair 
Criosd bàs % 

12 Ach le peacachadh 
dhuibh mar sin an aghaidh 
nam bràithre, agus le an 
coguis anmhunn a lotadh, 
tha sibh a' peacachadh an 
aghaidh Chriosd. 

13 Uime sin ma bheir 
biadh aobhar oilbheim do m' 
bhràthair, cha'n ith mi feòil 
a chaoidh, chum nach toir 
mi aobhar oilbheim do m' 

| bhràthair. 

CAIB. IX. 

1 Nochd an t-abstol a shaorsa, 7 a- 
gus gxCm buineadh dd'n mhinisteir 
\ bhi air a bheathachadh leis an 
t-soisgeul: \5 gidheadh d'a dheadh- 
ghean maith fèin gii'n d'fhan esan 
II o bhi costail dhoibh, 22 agus o 1 «' chòir, an cumhachd. 
2 an sgriosar, an caillear do 
bhuìthair lag. 3 cnmhachd, còir. 

323 oilbheum a thoirt do neach sam 
bith an cùisibh coimh-dheis. 

^TACH abstol mise? nach 
^ 'eilmisaor? Nach f haca 
mi Iosa Criosd ar Tighearn? 
nach sibhse m'obair sanTigh- 
earn 1 

2 Mur 'eil mi a'm' abstol 
do dhaoinibh eile, gidheadh 
gu cinnteach tha mi dhuibh- 
se ; oir is sibhse seula m' 
abstolachd anns anTighearn. 

3 Is e so mo fhreagradh 
do'n dream a chuireas ceisd 
orm. 

4 Nach 'eil againne comas 3 
itheadh agus òll 

5 Nach 'eil againne comas 
piuthar, bean-phòsda a thoirt 
leinn mu'n cuairt, amhuil 
mar na h-abstoil eile, agus 
bràithrean an Tighearn, agus 
Cephas 1 

6 No am bheil mise agus 
Barnabas a mhàin, gun chom- 
as againn bhi saor o obair ? 

7 Cò a thèid chum cogaidh 
uair air bith air a chostus 
fèin? cò a shuidhicheas 4 
fìon-lios, agus nach ith d'a 
thoradh? no cò a bheathaich- 
eas treud, agus nach blais do 
bhainne an treud? 

8 An ann mar dhuine a ta 
mi a' labhairt nan nithe so'l 
no nach abair an lagh na 
nithe so mar an ceudna ? 

9 Oir a ta e sgrìobhta ann 
an lagh Mhaois, Na cuir 
ceangal air beul an daimh a 
tha saltairt 5 an arbhair. Am 
bheil cùram nan damh air 
Dia? 

10 No nach 'ann gu h- 
àraidh 6 air ar son-ne a ta e 
ag ràdh so? gu deimhin is 4 phlamidaicheas . 
5 «' bualadh, «' briseadh. 
S gu h-uile. I. CORINTIANACH IX. ann air ar son-ne tha e 
sgrìobhta : chum gur ann an 
dòchas is còir do'n treabh- 
aiche treabhadh ; agus a 
chum an neach a bhuaileas 
ann an dòchas, gu'm bi e 'na 
f hear comhpairt d'a dhòchas. 

11 Ma chuir sinne nithe 
spioradail dhuibh-se 1 , an ni 
mòr e ma bhuaineas sinn bhur 
nithe feòlmhor-sa ì ^ 

12 Ma tha muinntir eile 
'nan luchd-comh-pairt do'n 
chumhachd 2 so thairis oirbh, 
naeh mò is còir dhuinne bhi ? 
Gidheadh, cha do chuir sinn 
an cumhachd so an cleachda ; 
ach a ta sinn a' fulang nan 
uile nithe, chum nach cuir- 
eamaid bacadh air soisgeul 
Chriosd. 

13 Nach 'eil fhios agaibh 
gu bheil iadsan a ta saoith- 
reachadh mu thimchioll nithe 
naomha, air am beathachadh 
o'n teampull'? agus iadsan a 
ta frithealadh do'n altair, gu 
bheil comh-roinn 3 aca ris an 
altair? 

14 Agus mar sm dh'orduich 
an Tighearn mar an ceudna 
dhoibh-san a ta searmonach- 
adh an t-soisgeil, an teachd- 
an-tìr fhaotainn o'n t-sois- 
geul. 

15 Ach cha do ghnàthaich 
mise a h-aon diubh so, agus 
cha do sgrìobh mi na nithe 
so, chum gu'n deantadh mar 
sin dhomh: oir b'fhearr 
dhomh am bàs fhaghail, na 
gu'n cuireadh neach air bith 
m'uaill an neo-bhrìgh. 

16 Oir ged shearmonaich 
mi an soisgeul, cha 'n 'eil 
aobhar uaill agam : oir a ta 1 annaibh-sa. 
ì QÌioirias, ^comh-paift. 
4 Jridiealadli, cùrarrìi 
324 èigin air a cur orm } seadh, 
is an-aoibhinn domh, mur 
searmonaich mi an soisgeul. 

17 Oir ma's ann gu toil- 
each a ta mi deanamh so, tha 
duais agam : ach ma's ann ! 
an aghaidh mo thoile a tha 
ministreileachd 4 air a h- 
earbsadh rium, 

18 Ciod i mo dhuais ma 
seadh ? eadhon so, chum 'nuair 
a ta mi searmonachadh an 
t-soisgeil, gu'n suidhichinn 3 
soisgeul Chriosd gun chostus, 
chum nach mi-ghnàthaichinn 
mo chumhachd san t-sois- 
geul. 

19 Oir ged tha mi saor o 
na h-uile dhaoinibh, gidh- 
eadh rinn mi mi fèin a'm' 
sheirbhiseach 6 do na h-uile, 
chum gu'n cosnainn an tuill- 
eadh. 

20 Agus rinneadh mi do 
na h-Iudhaich mar Iudhach, 
chum gu'n cosnainn na h- 
Iudhaich; dhoibh-san a ta 
fuidh 'n lagh, mar dhuine 
fuidh 'n lagh, chum gu'n 
cosnainn iadsan a ta fuidh n 
an lagh ; 

21 Dhoibh-san a ta gun j 
lagh, mar dhuine gun lagh, '.; 
(ged nach ^eil mi gun lagh ,' : 
do Dhia, ach fo lagh do 
Chriosd,) chum gu'n cos- 
nainn iadsan a ta gun lagh. I M 

22 Rinneadh mi dhoibh- ; ' 
san a ta anmhunn 7 mar dhuine 
anmhunn, chum gu'n cos- 
nainn an dream a ta an- j ^ 
mhunn : Bha mi san uile i ^ 
chruth do na h-uile, chum air ^ 
gach uile dhòigh gu'n saor- [ flE 
ainn 8 cuid èigin. 

23 Agus co tha mi a' ^ Sdeanaiìin. 6 am' thràill. j 

7 lag. m 6 slànvichinn, tèarnuinn, ' 
sdòhalainn. I. COUINTIANACH X. deanamh air son an t-soisgeil, 
chum gu'm bi mi a'm' f hear 
comh-roinne dheth 1 . 

24 Nach 'eil fhios agaibh 
iadsan ata ruith anns a' bhlàr- 
rèise, gu'n ruith iad uile, ach 
is aon duine a gheibh an 
duais 2 ? gu ma h-amhuil a 
ruitheas sibhse, ionnus gu'n 
glac sibh an duais. 

25 Agus a ta gach uile 
ghleachdair measarra anns na 
h-uile nithibh : a nis a ta 
iadsan a' deanamh sìn chum 
gu'm faigh iad crùn truaill- 
idh ; ach sinne air son crùin 
neo-thruaillidh. 

26 Uime sin is amhuil a ta 
mise a' ruith, cha'n ann mar 
gu neo-chinnteach 3 : is amh- 
uil a ta mi a' cur catha, cha'n 
ann mar neach a bhuaileas 
an t-athar : 

27 Ach tha mi a' trom- 
bhualadh mo chuirp, agus 
'ga chur fuidh smachd : air 
eagal air chor sam bith an 
dèigh dhomh searmonachadh 4 
do dhream eile, gu'n cuirear 
mi fèin air cùl 5 . 

CAIB. X. 

1 Tha sacramainte nan Indhach 
'nan samhladh air ar sacramaint- 
ibh-ne, 14 agus am peanas mar 
rabhadh dhuinn ìodhol-aoradh a 
sheachnadh. 21 Chà'n Jheud sinn 
bhi 'tiar luchd comh-pairt do bhord 
an Tighearna, agus dhiabhul far- 
aon, §c. 

f\S bàrr, a bhràithre, cha 
| b'àill leam sibhse a bhi 
t! aineolach, gu robh ar n-aith- 
; riche uile fuidh 'n ueul, agus 
| gu'n deachaidh iad uile troimh 

'n mhuir ; 
2 Agus gu'n do bhaisteadh 1 gtfm bi comh-pairt agam dheth 
maille ribhse. 2 geall. 

I 3 mar neach nach 'eil amfollais. 

f gairm a thoirt. 
i 5 gu diùltar, gu tilgear mifèin. 

325 iad uile do Mhaois san neuì, 
agus anns a' mhuir ; 

3 Agus gu'n d'ith iad uiìe 
an t-aon bhiadh spioradail ; 

4 Agus gu'n d'òl iad uile 
an t-aon deoch spioradail : 
(oir dh'òl iad do'n charraig 
spioradail sin a lean iad : agus 
b'i a' charraig sin Criosd :) 

5 Ach le mòran diubh chs 
robh Diatoilichte 6 : oir sgrios- 
adh san f hàsach iad. 

6 A nis bha na nithe sin 
'nan saimpleiribh 7 dhuinne, 
chum nach miannaicheamaid 
droch nithe, eadhon mar a 
mhiannaich iad-san. 

7 Agus na bithibh-sa 'nur 
luchd-ìodholaoraidh, mar a 
bha cuid diubh-san ; a rèir 
mar a ta e sgrìobhta, Shuidh 
am pobull sìos a dh'itheadh 
agus a dh'òl, agus dh'èirich 
iad a chluicheadh. 

8 Agus na deanamaid 
strìopachas, mar a rinn cuid 
diubhsan, agus a thuit diubh 
an aon là tri mìle flchead. 

9 Agus na dearbhamaid u 
Criosd, mar a dhearbh cuid 
diubh-san, agus a sgriosadh 
iad le nathraichibh nimhe. 

10 Agus na deanaibh-sa 
gearan, mar a rinn cuid 
diubh-san gearan, agus a 
sgriosadh iad leis an sgrios- 
adair 9 . 

11 A nis thachair na nithe 
so uile dhoibhsan mar eis- 
empleiribh : agus sgrìobhadh 
iad chum teagaisg 10 duinne, 
air am bheil deireadh an 
domhain 11 air teachd. 

12 Uime sin an ti a shaoil- 
eas a bhi 'na sheasamh, 6 cha do thaitinn mòran diubh 
ri Dia. 
7 sgàilibh, samhlcrchasaibh. 
8 buaireamaid. 9 mìiilltcaT. 
10 rabhaidh. 11 nan tinn, 

L 2 I. CORINTIANACH X. thugadh e aire nach tuit e. 

13 Cha do thachair deuch- 
ainn 1 air bith ribh, ach ni a 
ta coitchionn 2 do dhaoin- 
ibh : ach tha Dia dìleas, nach 
leig dhuibh bhi air bhur feuch- 
ainn thar bhur comas ; ach 
a ni maille ris an deuchainn 
slighe dol as mar an ceudna, 
chum gu'm bi sibh comasach 
air a giùlan. 

14 Air an aobhar sin, a 
mhuinntir mo ghràidh, teich- 
ibh o ìodhol-aoradh. 

15 Tha mi a' labhairt mar 
ri daoinibh tuigseach : thug- 
aibh-sa breth air an ni a ta 
mi ag ràdh. 

16 Cupan a' bheannach- 
aidh a ta sinne a' beannach- 
adh, nach e comunn fola 
Chriosd e ? An t-aran a ta 
sinn a' briseadh, nach e com- 
unn cuirp Chriosd e ì 

17 Oir ged tha sinne 'nar 
mòran, is aon aran 3 , agus 
aon chorp sinn : oir a ta 
againn uile comh-pairt do'n 
aon aran. 

18 Thugaibh fa'near Israel 
a rèir na feòla : nach 'eil 
aca-san a ta 'g itheadh nan 
ìobairt comh-roinn ris an 
altair ì 

19 Ciod a their mi uime 
sin 1 gu bheil brìgh air bith 
anns an ìodhol, no gu bheil 
brìgh air bith san ni a dh'ìob- 
radh do ìodholaibh. 

20 Ach tìia mi ag ràdh, na 
nithe a ta na Cinnich ag ìob- 
radh, gur ann do dheamh- 
naibh a tha iad 'gan ìobradh, 
agus nach ann do Dhia : agus 
cha b'àill leam comunn a bhi 
agaibh-sa ri deamhnaibh. 

21 Cha 'n 'eil e an comas duibh cupan an Tighearn òì, 
agus cupan dheamhan. Cha 
'n 'eil e an comas duibh 
comh-roinn a bhi agaibh do 
bhord an Tighearn, agus do 
bhord dheamhan. 

22 Am brosnuich smn an 
Tighearn gu feirg? an treise 
sinn na esan 1 

23 Tha na h-uile nithe 
ceaduichte dhomh - sa, ach 
cha 'n 'eil na h-uile nithe 
iomchuidh 4 : tha na h-uile 
nithe ceaduichte dhomh-sa, 
ach cha toir na h-uile nithe 
fòghlum. 

24 Na ìarradh neach air 
bith an ni sin a bhuineas dha 
fèin ; ach iarradh gach aon 
an ni sin a thig ri maith neach 
eile. 

25 Ithibh gach ni a reicear 
am margadh na feòla, gun 
cheisd air bith fheòraich air 
son coguis. 

26 Oir is leis an Tighearn 
an talamh, agus a làn. 

27 Ma bheir aon neach 
dhiubh - san nach 'eil 'nan 
creidich cuireadh dhuibh, 
agus gur toil leibh dol maille 
ris ; ithibh gach ni a chuirear 
roimhibh, gun ni sam bith 
fheòraich air son coguis. 

28 Ach ma their duine sam 
bith ribh, Dh'ìobradh an ni 
so do ìodholaibh, na ithibh, 
air a shon-san a nochd dhuibh 
e, agus air son coguis 5 . Oir 
is leis anTighearn an talamh, 
agus a làn. 

29 Air son coguis, a ta mi 
ag ràdh, cha 'n i do choguis 
fèin, ach coguis an neach ud 
eile : oir c'ar son a bheirear 
breth air 6 mo shaorsa-sa le 
coguis duine eile ì 1 bnaireadh, cruaidh-fheucJiainn, 3 bhuilinn. 4 tarbhach. 

dearbhadh. 2 cumavla, 5 coimh-fAios, coinsiens. G dhitear. 

326 I. CORINTÌANACH XX, ^ 30 Oir, ma tha comh-pairt 
bìdh agam-sa tre ghràs, c'ar 
son a labhrar olc umara a 
thaobh an ni sin air son am 
bheil mi a' toirt buidheachais? 

31 Uime^ sin cò aca dh'ith- 
eas no dh'òlas sibh, no ge b'e 
ni a ni sibh, deanaibh na h- 
uile nithe chum glòire Dhè. 

32 Na tugaibh aobhar oil- 
bheim do na h-Iudhaich, no 
do na Greugaich, no do eaglais 
Dè : 

33 A rèir mar a ta mise a' 
deanamh toile nan uile dhaoine 
anns na h-uile nithibh, gun 
bhi 'g iarraidh mo bhuann- 
achd fèin, ach buannachd 
mhòran, chum gu tèarnar 
iad. 

CAIB. XI. 

1 Fhuair Pòl cron do tia Corintian- 
aich, gu robh f nan coimhthionail 
amfir a' deanamh urnuigh, agus 
an cinn air an còmhdachadh, agus 
a?n mnài gun chbmhdachadh air 
an cinn: 17. agus do bhrigh gu 
robh gu coitchionn an cruinneach- 
adh cha , n ann chum maith, ach 
chum uilc. 

"glTHIBH-SA 'nur Iuchd- 
leanmhuinnorm-sa^amh- 
uil mar a ta mise air Criosd. 

2 A nis a ta mi 'gur mol- 
adh, a bhràithre, do bhrìgh 
gu bheil cuimhne agaibh 
ormsa anns na h-uile nithibh, 
agus gu bheil sibh a' coimh- 
ead nan orduighean, mar a 
thug mise dhuibh iad. 

3 Ach bu mhiann leam 
fios a bhi agaibh, gur e Criosd 
ceann gach fir, agus gur e 
am fear ceann na mnà, agus 
gur e Dia ceann Chriosd. 

4 Gach fear a ta deanamh 
urnuigh no fàidheadaireachd, 
a?;us folach air a cheann, tha 
e toirt eas-urraim d'a cheann. air nC eùempleir-sa. 3 grànna. 
3 fhofach. 4 nior, 

327 5 Ach gach bean a ta 
deanamh urnuigh no fàidh- 
eadaireachd, gun f holach air 
a ceann, tha i toirt eas-urraim 
d'a ceann : oir is ionnan sin 
agus ged bhiodh i air a bearr- 
adh. 

6 Oir mur bi folach air 
ceann na mnà,bearrar i mar an 
ceudna : ach ma's grannda 2 
do mhnaoi i bhi air a bearr- 
adh no air a lomadh, cuireadh 
i folach oirre. 

7 Oir gun amharus cha 
chòir do fhear a cheann a 
chòmhdachadh 3 , do bhrìgh 
gur e ìomhaigh agus glòir 
Dhè : ach is i a' bhean glòir 
an f hir. 

8 Oir cha'n 'eil am fear 
o'n mhnaoi ach %! bhean o'n 
fhear. 

^ 9 Agus cha do 4 chruth- 
aicheadh am fear air son na 
mnà, ach a' bhean air son an 
fhir. 

10 Uime sin is còir do'n 
mhnaoi cumhachd 5 a bhi 
aice air a ceann, air son nan 
aingeal. 

11 Gidheadh, cha'n 'eil am 
fear as eugmhais na mnà, no 
a' bhean as eugmhais an f hir 
anns an Tighearn. 

12 Oir mar a ta a' bhean 
o'n fhear, is amhuil sin a ta 
'm fear tre'n mhnaoi mar an 
ceudna : ach is ann o Dhia a 
ta na h-uile nithe. 

13 Measaibh annaibh fèin : 
am bheil e ciatach do mhnaoi 
urnuigh a dheanamh ri Dia 
gun f holach air a ceann. 

14 Nach 'eil nàdur fèin a' 
teagasg dhuibn, ma bhios 
gruag f hada air fear, gur nàr 
dhae? 5'sesin r'a ràdh folach,a leigeilfhak- 
inn gu bheili fo chumhachd a fir. I. CORINTIANACH XI. 15 Acli ma bhios gruag 
f hada air mnaoi, is glòir dhi 
e : oir thugadh a gruag dhi 
air son còmhdaich 1 . 

16 Ach ma bhios neach air 
bith connspaideach, cha 'n 
'eil a leithid sin do ghnàth- 
achadh againne, no aig eag- 
laisibh Dhè. 

17 A nis anns an ni so a 
ta mi cur an cèill duibh, cha 
mhol mi sibh, do bhrìgh gu 
bheil sibh a' teachd an ceann 
a chèile, cha'n ann chum an 
ni a's fearr, ach an ni a's 
miosa. 

18 Oir air tùs, 'nuair tha 
sibh a' cruinneachadh an 
ceann a chèile san eaglais, 
tha mi cluinntinn gu bheil 
roinnean 2 'nur measg ; agus 
tha mi an cuid ga chreidsinn . 

19 Oir is èigin saobh- 
chreidimh 3 a bhi eadaraibh, 
chum gu'n deanar follaiseach 
an dream a ta dearbhta 'nur 
measg. 

20 Uime sin an uair a thig 
sibh an ceann a chèile do 
aon ait, cha'n e sin suipeir an 
Tighearn itheadh. 

21 Oir ithidh gach aon air 
tùs a shuipeir fèin, agus a ta 
neach ocrach, agus neach eile 
air mhisg. 

22 An e nach 'eil tighean 
agaibh chum itheadh agus òl 
annta? no am bheil sibh a' 
deanamh tàire air eaglais I)è, 
agus a' nàrachadh na muinn- 
tir aig nach 'eil? Ciod a their 
mi ribh? Am mol mi sibh 
anns a' chiiis so ? cha mhol. 

23 Oir fhuair mise o'n 
Tighearn an ni mar an ceud- 
na a thug mi dhuibh-sa, Gu'n 1 folaich. leas-aonachda, sgaraidh, 

3 suohìi-bharailean, iiriceachd. 

4 breith. 5 air a thabhairt, 

^chìon cuimhne onma. 

328 do ghlac an Tighearn Iosa 
aran, anns an oidhche an do 
bhrathadh e : 

24 Agus air tabhairt 4 buidh- 
eachais, bhris se e, agus | 
thubhairt e,Gabhaibh,ithibh; 

is e so mo chorp-sa, a ta air a 
bhriseadh 6 air bhur sonsa : 
deanaibh so mar chuimh- 
neachan ormsa 6 . 

25 Agus air a' mhodh 
cheudna an cupan, an dèigh 
na suipeir, ag ràdh, Is e an 
cupan so an coimhcheang- 
al 7 nuadh ann am fhuil- 
sa : deanaibh-sa so, cia minic 
as a dh'òlas sibh e, mar 
chuimhneachan ormsa. 

26 Oir cia minic as a dh'- 
itheas sibh an t-aran so, agus 
a dh'òlas sibh an cupan so, 
tha sibh a' foillseachadh bàis 
an Tighearna gus an tig e. 

27 Uime sin, ge b'e neach 
a dh'itheas an t-aran so, agus 8 
a dh'òlas cupan so an Tigh- 
earna gu neo-iomchuidh, 
bithidh e ciontach do chorp 
agus do f huil an Tighearna. 

28 Ach ceasnuicheadh 9 
duine e fèin, agus mar sin à 
itheadh e do'n aran so, agus i 
òladh e do'n chupanso: 

29 Oir ge b'e dh'itheas agus 

a dh'òlas gu neo-iomchuidh, 2 
tha e 'g itheadh agus ag òl ! .; 
breitheanais dha fèin, do i : 
bhrìgh nach 'eil e a' deanamh j le ; 
aithne air corp an Tighearn 10 . | 

30 Air a shon so tha mòran | ; : 
'nur measg lag agus tinn, I hi\ 
agus tha mòran 'nan codal. 

31 Oir nan tugamaid breth 
oirnn fèin, cha tugtadh breth r 
oirnn. 

32 Ach an uair a bheirear ' ] 

_ j ^ 

T tiomnadh. *no. » dearbhadh. \, ^ 
15 deanamheadar-dìiealacìutidh eadar . 
corp an Tighearna agus biadh eile. I. CORINTIANÀCH XII. oreth oirnn, tha sinn air ar 
smachdachadh leis an Tigh- 
earn, chuni nach bitheamaid 
air ar dìteadh maille ris an 
t-saoghal. 

33 Uime sin, mo ohràithre, 
'nuair a thig sibh an ceann a 
chèile chum itheadh fanaibh 
r'a chèile. 

34 Agus mabhios ocras air 
aon neach, itheadh e aig an 
tigh ; chum nach tig sibh an 
ceann a chèile gu breith- 
eanas 1 . Agus cuiridh mise 
gach ni eile an ordugh 'nuair 
a thig mi. 

CAIB. XII. 

1 Tha tìodhlacan spioradail iomad- 
ach thaobh ffnè, 7 gidheadh a ta 
iad uile gu tairbhe, 8 agus chimi 
71 a crìche so air an toirt aìr 
caochladh dòigh : 12 chum a rèir 
?nar a ta buill a' chuirp nàdurra 
uile chum maise, 22 agus seirbhis 
an aoin chuiip ; 2J mar sin gu 
bitheamaid-ne d'a chèile, a dheau- 
amlisuas cuirp dldomhair Chriosd. 

\ XI S a thaobh thiodldaca 2 
"^- spioradail, a bhràithre, 
cha'n àill leam sibh bhi ain- 
eolach. 

2 Tha fios agaibh gu robh 
sibh ; nur Cinnich, air bhur 
tarruing gu ìodholaibh bal- 
bha, a rèir mar a threòraich- 
eadh sibh. 

3 Uime sin tha mi toirtfios 
duibh, nach abair duine sam 
bith a tha labhairt o Spiorad 
Dhè, gu bheil Iosa mall- 
uichte; agus nach urrainn 
duine sam bith a ràdh gur e 
Iosa an Tighearn, ach tre an 
Spiorad naomh. 

4 A nis tha eadar-dheal- 
achadh thiodhlaca ann, ach 
cha'n 'eil ach aon Spiorad ann. 

5 Agus tha eadar-dheal- 
achadh frithealaidh 3 ann, 1 ckttm dìtidh. 2 nithe. 

329 gidheadh cha'n 'eiL ach aon 
Tighearn ann. 

6 Agus tha eadar-dheal- 
achadh oibreachaidh ann, ach 
is e an t-aon Dia, a tha ag 
oibreachadh nan uile nitlie 
anns na h-uile. 

7 Ach ata foillseachadh an 
Spioraid air a thoirt do gach 
neach, chum tairbhe. 

8 Oir do aon duine tha 
focal a' ghliocais air a thoirt 
leis an Spiorad : agus do 
dhuine eile focal an eòlais 
leis an Spiorad cheudna : 

9 Do neach eile creidimli 
leis an Spiorad sin fèin ; do 
dhuine eile tabhartas leighis 
tre an Spiorad cheudna ; 

10 Do neach eile oibreach- 
adh mhìorbhuile ; do neach 
eile fàidheadaireachd ; do 
neach eile aithneachadh 
spiorad; do neach eile iom- 
adh gnè theangadh ; agus do 
neach eile eadar-mhìneach- 
adh theangadh. 

11 Ach na nithe sin uile 
tha an t-aon Spiorad ceudna 
ag oibreachadh, a' roinn ris 
gach aon fa leth a rèir mar is 
àill leis. 

12 Oir mar is aon an corp, 
agus mòran do bhuill 4 aige, 
agus a ta uile bhuill an aoin 
chuirp sin, ge h-iomadh iad, 
'nan aon chorp ; mar sin a ta 
Criosd. 

13 Oir tre aon Spiorad 
bhaisteadh sinn uile do aon 
chorp, ma's Iudhaich sinn no 
Greugaich, ma's daorno saor 
sinn ; agus thugadh deoch r*a 
h-òl duinn uile chum aoin 
Spioraid. 

14 Oir cha'n aon bhall an 
corp, ach mòran. 3 mhiniitreileaclid, dhrer.chd. 
•» bhallaiblK 1. COMNTIANACH XIII. 15 Ma their a' chos, Do 
bhrìgh nach mi an làmh, 
cha'n ann do'n chorp mi; 
nach 'eil i do'n chorp air a 
shon sin ? 

16 Agus ma their a' chluas, 
Do bhrìgh nach mi an t-sùil, 
cha'n ann do'n chorpmi; 
nach ann do'n chorp i air 
a shon sin ? 

17 Nam biodh an corp uile 
'na shùil c'àit am biodh a' 
chlaisteachd ? Nam biodh e 
uile 'na chlaisteachd, C'àit 
am biodh an f hàile 1 ? 

18 Ach a nis shuidhich Dia 
na buill gach aon diubh sa' 
chorp, mar bu toil leis. 

19 Agus nam biodh iad 
uile 'nan aon bhall, c'àit am 
biodh an corp ? 

20 Ach a nis tha iad 'nam 
mòran bhall, ged nach 'eil 
ann ach aon chorp. 

21 Agus cha'n urrainn an 
t-sùil a ràdh ris an làimh, 
Cha'n 'eil feum agam ort : no 
a ris, ann ceann ris na cos- 
aibh, Cha'n 'eil feum agam 
oirbhse. 

22 Ach gu ro mhòr ni's mò 
tha na buill sin do'n chorp, 
a's anmhuinne 2 a thaobh 
coslais, feumail. 

23 Agus air na buill sin 
do'n chorp a's lugha urram 
'nar measg-ne, tha^ sinn a' 
cur an tuilleadh urraim ; agus 
na buiLl sin dhinn a's lugha 
maise, tha aca sin gu ro mhòr 
an tuilleadh maise. 

24 Oir air na buill mhais- 
each againn cha'n 'eil uir- 
easbhuidh : ach rinn Dia an 
corp a chomh-chumadh r'a 
chèile, air dha an tuilleadh 
urraim gu mòr a thoirt do'n 
chuid air an robh uireasbhuidh : 1 holadh. 3 laiye. 

330 25 Chum nach biodh eas- 
aonachd air bith sa' chorp ; 
ach gu'm biodh an t-aon 
chùram aig na buill d'a 
chèile. 

26 Agus ma dh'fhuilgeas 
aon bhall, comh-f huilgidh na 
buill uile : no ma gheibh 
aon bhall urram, ni na buill 
uile gairdeachas maille ris. 

27 A nis is sibhse corp 
Chriosd, agus is buill sibh fa 
leth. 

28 Agus chuir Dia dream 
àraidh san eaglais, air tùs 
abstola, san dara àitfàidhean, 
san treas àit luchd-teagaisg, 
a rìs mìorbhuilean, 'na dhèigh 
sin tabhartais leighis, luchd- 
cuideachaidh, uachdaran- 
achda, iomadh gnè theang- 
adh. 

29 Am bheil na h-uile 'nan 
abstolaibh? Am bheil na h- 
uile ; nam fàidhibh 1 Am bheiL 
na h-uile 'nan luchd-teag- 
aisg ? Am bheil na h-uile 'nan 
luchd-deanamh mhìorbhuile '{ 

30 Am bheil aìg na h-uile 
tabhartais leighis ì An labh- 
air na h-uile le teangaibh? 
An dean na h-uile eadar- 
theangachadh ? 

31 Ach biodh miann dùr- 
achdach nan tiodhlacan a's 
fearr oirbh: agus gidheadh 
tha mise a' nochdadh dhuibh 
slighe a's ro f hearr. 

CAIB. XIII. 

1 Chà'n 'eil brìgh sam bith anns na 
tìodhlacaibh uile, d'am feabhas, 
as eugmhais à 1 ghràidh : 4 cliù, «' 
ghràidhy 13 agus a bharrachd air 
dòchas agus creidimh. 

±ED labhrainn le teang- 
T aibh dhaoine, agus aing- 
eal, agus gun ghràdh 3 agam, 
tha mi a'm' umha 4 a ni fuaim, 

3 seirc. iphrats. G 1 I. CORINTIANACH XIV. no a'm' chiombal a ni gleang- 
arsaich. 

2 Agus ged robh agam 
fàidheadaireachd, agus ged 
thuiginn na h-uile rùna- 
dìomhair, agus gach uile eòl- 
as; agus ged bhiodh agam 
gach uile ghnè creidimh, 
ionnus gu'n atharraichinn 
slèibhte, agus mi gun ghràdh 
agam, cha'n 'eil annam ach 
neoni. 

3 Agus ged chaithinn mo 
mhaoin uile chum na bochdan 
a bheathachadh, agus ged 
bheirinn mo chorp chum a 
losgadh, agus gun ghràdh 
agam, cha'n 'eil tairbhe sam 
bith dhomh ann. 

4 Tha an gràdh fad-fhul- 
angach, agus caoimhneil; cha 
ghabh an gràdh farmad ; cha 
dean an gràdh ràiteachas 1 , 
cha'n 'eil e air a shèideadh 
suas, 

5 Cha ghiùlain se e fèin 
gu mi-chiatach, cha'n iarr e 
na nithe sin a bhuineas da 
fèin,cha'n'eil e so-bhrosnuch- 
aidh chum feirge, cha smuain- 
ich e olc sam bith, 

6 Cha dean e gairdeachas 
san eucoir, ach ni e gaird- 
eachas san f hìrinn : 

7 Fuilgidh 2 e na h-uile 
nithe, creididh e na h-uile 
nithe, bithidh sùil 3 aige ris 
na h-uile nithibh, giùlainidh 
e na h-uile nithe. 

8 Cha tèid an gràdh air 
cùl a chaoidh : ach ma's 
fàidheadaireachda ta ann, 
thèid iad air cùl ; ma'steang- 
lidh, sguiridh iad ; ma's eòl- 
is, cuirear air cùl e. 

9 Oir a ta eòlas againn 1 ftin-uaill. 
1còmhdaichidh,folaichidh. 
3 dòchas, earbsa. 

331 ann an cuid, agus tha sinn ri 
fàidheadaireachd annan cuid. 

. 10 Ach an uair a thig an 
ni a ta iomlan, cuirear air cùl 
an ni sin nach 'eil ach ann 
an cuid. 

11 'Nuair a bha mi a'm' 
leanaban, labhair mi mar 
leanaban, thuig mi mar lean- 
aban, reusonaich 4 mi mar 
leanaban : ach air fàs domh 
a'm' dhuine, chuir mi na 
nithe leanabaidh air cùl. 

12 Oir tha sinn a' faicinn 
san àm so gu dorcha tre 
ghloin 5 ; ach an sin chi sinn 
aghaidh ri h-aghaidh : san àm 
so is aithne dhomh ann an 
cuid ; aeh an sin aithnichidh 
mi eadhon mar a ta aithne 
orm. 

13 Agus a nis fanaidh 
creidimh, dòchas 6 , gràdh, na 
tri nithe so ; ach is e'n gràdh 
a's mò dhiubh so. 

CAIB. XIV. 

1 Mhol Pòl fàidheadaireachd, 2 
agus thug e vrram dhi roimh labh- 
airt le teangaibh, 6 le cosa?nhlachd 
air a thoirt o innealaibh-ciùil : 
12 is còir an gudthachadh faraon, 
chum togail suas na h-eaglais, 
11 mar d 1 chrìoch sin gus an <£'- 
orduicheadh iad. 

T EANAIBH gràdh, agus 
biodh mòr-mhiann 7 thiodh- 
laca spioradail oirbh, ach gu 
ma mò bhur togradh gu'n 
deanadh sibh fàidheadair- 
eachd. 

2 Oir an ti a labhras ann 
an teangaidh choimhich 8 , cha'n 
ann ri daoinibh a labhras e, 
ach ri Dia : oir cha'n 'eil 
neach sam bith 'ga thuigsinn ; 
ged tha e anns an Spiorad a' 
labhairt rùna-dìomhair. 4 smuainich. 5 ann an sgàthan, 
6 earbsa. 7 dhcidh, iariius. 

8 choigrich. I. COMNTIANACH XIV. 3 Ach an ti a tha deanamh 
fàidheadaireachd, tha e a' 
ìabhairt ri daoinibh chum 
teagaisg 1 , agus chum earail, 
agus chum comhf hurtachd. 

4 An ti a ta labhairt an 
teangaidh choimhich, tha e 'ga 
theagasg fein 2 : ach an ti a ni 
fàidheaciaireachd, tha e teag- 
asg na h-eaglais. 

5 Bu mhaith leam gu labh- 
radh sibh uile le teangaibh, 
ach b'fhearr leam sibh a 
dheanamh fàidheadaireachd, 
oir is mò an ti a ni fàidhead- 
aireachd, na an ti a labhras 
le teangaibh, mur eadar- 
theangaich e 3 , chum gu faigh- 
eadh an eaglais fòghlum. 

6 A nis, a bhràithre, ma 
thig mi do 'ur n-ionnsuidh a' 
labhairt le teangaibh, ciod 
an tairbhe a ni mi dhuibh, 
mur labhair mi ribh am foill- 
seachadh, no an eòlas, no am 
fàidheadaireachd, no an teag- 
asg? 

7 Air an dòigh cheudna, na 
nithe gun anam a ni fuaim, 
ma's pìob no clàrsach, mur 
dean iad eadar-dhealachadh 
'nam fuaimibh, cionnus a 
thuigear an ri a sheinnear air 
a' phìob no air u' chlàrsaich? 

8 Oir ma bheir a' ghall- 
tromp fuaim neo-chinnteach 
uaipe 4 , cò a dh'ulluicheas 
e fèin chum a' chatha 1 

9 Is amhuil sin sibhse, mur 
labhair sibh leis an teangaidh 
briathra so-thuigsinn, cionn- 
us a dh'aithnichear an ni a 
labhrar'? oir is ann ris an 
athar a labhras sibh. 

10 Tha, feudaidh e bi, an 
uiread do ghuthannaibh 5 san 1 fòghluim, togail suas. 

2 'ga thogail fèin suas. 

3 mur eadar-theangaic/i ne.'icli. 
4 uaithe. &cliai>mtibh, chdnaviibh, 

332 t-saoghal, agus cha'n 'eil a 
h-aon diubh gun bhlagh 6 . 

11 Uime sin, mur tuig mi 
brìgh a' ghutha, bithidh mi 
do'n ti a labhras, borb 7 ; agus 
bithidh an ti a labhras, borb 
dhomh-sa. 

12 Mar sin mar an ceudna 
sibhse, do bhrìgh gu bheil 
dèigh agaibh air tiodhlacaibh 
spioradail, iarraibh sibh fèin 
a thoirt barrachd chum fògh- 
luim 8 na h-eaglais. 

13 TJime sin, an ti a labh- 
ras ann an teangaidh choimh- 
ichy guidheadh e gu'n dean- 
adh e eadar-theangachadh. 

14 Oir ma ni mise urnuigh 
ann an teangaidh choimhich 
tha mo spiorad a' deanamh 
urnuigh, ach tha mo thuigse 
neo-tharbhach. 

15 Ciod ma seadh ? ni mi 
urnuigh leis an spiorad, agus 
ni mi urnuigh leis an tuigse 
rnar an ceudna : seinnidh mi 
leis an Spiorad, agus seinnidh 
mi leis an tuigse mar an 
ceudna. 

16 No 'nuair a bheann 
aicheas tu leis an spiorad 
cionnus a their an ti, a th 
ann an àit an duine gun 
f hòghlum, Amen ri d' bhreith 
buidheachais, o nach aìthne 
dha an ni a ta thu ag ràdh ì 

17 Oir gu deimhin a ta 
thusa toirt buidheachais gu 
maith, gidheadh cha'n 'eil an 
neach eile air a theagasg 9 . 

18 Tha mi toirt buidheach- 
ais do m' Dhia, gu bheil nu 
a' labhairt le teangaibh tuill- 
eadh na sibh uile : 

19 Ach b'f hearr leam cùk| 
focail a labhairt san eaglais 6 bhrìgh, seudh. 
7 Jiadhaich, barharra. 
9 togaiì sèias. 3 air fhòghlum. 1. CORINTIANACH XIV. le m' thuigse, chum gu teag- 
aisginn daoine eile mar an 
ceudna, na deich mìle focal 
ann an teangaidh choimhich. 

20 A bhràithre, na bithibh- 
sa 'nur leanabaibh an tuigse : 
gidheadh, ann am mìrun 1 
bithibh 'nur leanabaibh, ach 
ann an tuigse bithibh 'nur 
daoine foirfe. 

21 Tha e sgrìobhta san 
lagh, Labhraidh mi ris a' 
phobull so ann an teangaibh 
eile, agus am bilibh eile : 
gidheadh an dèigh sin uile 
cha'n èisd iad rium, tha an 
Tighearn ag ràdh. 

22 Uime sin a ta teanganna 
coimlieach 'nan comhara, cha'n 
ann do'n dream a ta creid- 
sinn, ach dhoibh-san a ta mi- 
chreideach : ach a ta fàidh- 
eadaireachd cha'n ann air an 
son-san nach 'eil a' creidsinn, 
ach air an son-san a tha 
creidsinn. 

23 Uime sin ma chruinn- 
icheas an eaglais uile san aon 
àit, agus ma labhras iad uile 
le teangaibh coimheach, agus 
gu'n tig dream a ta gun 
f hòghlum a steach, no daoine 
mi - chreideach, nach abair 
iad gu bheil sibh air a' 
chuthach 2 ? 

24 Ach ma ni iad uile 
fàidheadaireachd, agus gu'n 
tig duine gun chreidimh a 
steach, no neach a ta gun 
fhòghlum, cronuichear 3 e leis 
na h-uile, agus bheirear breth 
air leis na h-uile : 

25 Agus mar sin a ta nithe 
folaichte a chridhe air am 

i foillseachadh ; agus mar sin, 
air dha tuiteam air aghaidh, 1 droch-mhtin, olc. 
• air mhi-chèill, air bltoile. 
3 spreagar, comhairlichear. 

333 ni e aoradh do Dhia, ag 
aithris 4 gu bheil Dia gu 
fìrinneach annaibh-sa. 

26 Ciod e sin ma ta, a 
bhràithre'? 'nuair tha sibh a' 
teachd an ceann a chèile, tha 
salm, tha teagasg, tha teang- 
adh, tha foillseachadh, tha 
eadar-theangachadh, aig gach 
aon agaibh. Deanar na h- 
uile nithe chum fòghluim 5 . 

27 Ma labhras aon neach 
ann an teangaidh choimhich, 
labhradh dithis, no air a' 
chuid a's mò triuir, agus sin 
an dèigh a chèile ; agus dean- 
adh a h-aon eadar-theangach- 
adh. 

28 Ach mur bi eadar- 
theangair ann, fanadh e 'na 
thosd san eaglais ; no labh- 
radh e ris fèin, agus ri Dia. 

29 Labhradh dithis no triuir 
do na fàidhibh, agus thugadh 
a' chuid eile breth. 

30 Ach ma dh'f hoillsichear 
ni do neach eile a tha 'na 
shuidhe, biodh an ceud dhirìne 
'na thosd. 

31 Oir feudaidh sibh uile 
fàidheadaireachd a dhean- 
amh gach aon an dèigh a 
chèile, chum gu faigh na h- 
uile fòghlum, agus na h-uile 
comhfhurtachd. 

32 Agus a ta spiorada 6 
nam fàidhean ùmhal do na 
fàidhibh. 

33 Oir cha'n e Dia ughdair 
na mi-riaghailt 7 , ach na sìthe, 
mar ann an eaglaisibh nan 
naomh uile. 

34 Biodh bhur mnài 'nan 
tosd sna h - eaglaisibh ; oii 
cha'n 'eil e ceaduichte dhoibh 
labhairt ; ach is cùirdlwibh bhi 4 foillseachadh. 5 togail suas. 

6 tiodhlaca spioradail. 

7 eas ordui(/h, tuairgnc. I. CORINTIANACH XV. ùmhal, mar a ta an lagh mar 
an ceudna ag ràdh. 

35 Agus ma's miann leo 
m sam bith f hòghlum, feòr- 
aicheadh iad d'am fearaibh 
fèin aig an tigh e : oir is mi- 
chiatach do mhnaibh labhairt 
san eaglais. 

36 An ann uaibhse thàinig 
focal Dè a mach ? no an ann 
do 'ur n-ionnsuidh-sa a mhàin 
a thàinig e. 

37 Ma shaoileas duine sam 
bith 1 gur fàidh, no gur duine 
spioradail e fèin, aidicheadh 
e na nithe a ta mise a' sgrìobh- 
adh do 'ur n-ionnsuidh, gur 
iad àitheantan an Tighearna. 

38 Ach ma tha neach sam 
bith aineolach, biodh e ain- 
eolach. 

39 Uime sin, a bhràithre, 
biodh ro-thogradh agaibh air 
fàidheadaireachd a dhean- 
amh, agus na bacaibh labh- 
airt le teangaibh. 

40 Deanar na h-uile nithe 
gu deadh-mhaiseach, agus a 
rèir orduigh. 

CAIB. XV. 

1 O aiseirigh Chriosd, 12 dhearbh 
an t-abstoì gu'n èirich sinne, an 
aghaidh na muinntir sin a tha 'g 
àicheadh aiseirigh na colla : 21 
Toradh, 35 agus dòigh na h-ais- 
eirigh, 51 agus caochladh na 
muinntir sin a gheibhear beò air 
an là dheireannach. 

r\S bàrr, a bhràithre, tha 
^ mi cur an cèill duibh an 
soisgeul a shearmonaich mi 
dhuibh, ris an do ghabh sibhse 
mar an ceudna, agus anns 
am bheil sibh 'nur seas- 
amh ; 

2 Troimh mar an ceudna 
am bheil sibh air bhur tèarn- 
adh, ma chumas sibh gu daingean 2 an ni a shearmon- 
aich mi dhuibh, mur do chreid 
sibhse gu dìomhain. 

3 Oir thug mi dhuibh air 
tùs an ni a f huair mi mar an 
ceudna, Gu'n d'f huair Criosd 
bàs air son ar peacanna a rèir 
nan sgriobtuir : 

4 Agus gu'n d'adhlaiceadh 
e, agus gu'n d'èirich e a rìs 
air an treas là a rèir nan 
sgriobtuir : 

5 Agus gu facas e le Ce- 
phas, 'na dhèigh sin leis an 
dà f hear dheug. 

6 'Na dhèigh sin, chunncas 
e le tuilleadh as cùig ceud 
bràthair air aon àm ; d'am 
bheil a' chuid a's mò beò gus 
a nis, ach a ta cuid dhiubh 
'nan codal. 

7 'Na dhèigh sin, chunncas 
e le Seumas ; agus a rìs leis 
na h-abstolaibh uile. 

8 'Nan dèigh uile chunncas 
leam-sa e mar an ceudna, 
mar neach a rugadh ann an 
an-àm. 

9 Oir is mi a's lugha do na 
h-abstolaibh, neach nach fiù 
abstol a ghairm dhiom, do 
bhrìgh gu'n robh mi a' geur- 
leanmhuinn eaglais Dè. 

10 Ach tre ghràs Dè tha 
mi an ni a ta mi 3 : agus cha 
robh a ghràs, a bhuilicheadh 
orm, gun bhrìgh ; ach shaoth- 
raich mi ni's pailte na iad 
uile ; gidheadh cha mhise, 
ach gràs Dè a bha maille 
rium. 

11 Uimè sin cò air bith iad 
dhÌ7in, mise no iadsan, is ann 
mar so tha sinne a' searmon- 
achadh, agus is ann mar so a 
chreid sibhse. 

12 A nis ma shearmon- ; 1 Ma tha duine sam bith cinnteach. 

334 2 rna ghleidheas sibh air chuimhie. 
3 is mi an ni a's mi. I. COKINTIANACH XV. ; jaichear Criosd gu'n d'èirich 
je o na marbhaibh, cionnus a 

. ; ta cuid 'nur measg - sa ag 
ràdh, Nach 'eil aiseirigh nam 
ijmarbh ann? 

13 Ach mur 'eil aiseirigh 
inam marbh ann, ni mò a dh'- 
èirich Criosd. 

14 Agus mur d'èirich 
IlCriosd, gu deimhin is dìomh- 
jjain ar searmoin-ne, agus is 
jàìomhain bhur creidimh-sa 

' jmar an ceudna. 

] 15 Seadh fhuaradh sinne 
, 'nar fianuisibh brèige air Dia ; 
') jìo bhrìgh gu'n d'rinn sinn 
J ifianuis a thaobh Dhè, gu'n 
| |lo thog e suas Criosd : neach 
J jnach do thog e suas, mur èirich 

jaa mairbh. 

16 Oir mur èirich na 
J lonairbh, ni mò a dh'èirich 
*■ priosd: 

17 Agus mur d'èirich 
1 priosd, tha bhur creidimh-sa 
*j Iromhain ; tha sibh fathast 
:ì tnn bhur peacaibh. 

I 18 Mar sin mar an ceudna 
3 I ha an dream a choidil ann 
J kn Criosd, caillte. 
•j 19 Ma's anns a' bheatha 

^o a mhàin a tha dòchas 
, igainn ann an Criosd, is sinn 
J l s truaighe do na h-uile 
1 llhaoinibh. 

20^Ach a nis tha Criosd 
1 liir èirigh o na marbhaibh, 
: i \igus rinneadh an ceud thor- 
j|idh dhiubh-san a choidil 
^ileth. 

j I 21 Oir mar is ann tre dhuine 
j ìhàinig am bàs, is ann tre 
;[ Ihuine thig aiseirigh nam 
I |narbh mar an ceudna. 
I 22 Oir mar ann an Adhamh, 
I i ta na h-uile a' faghail a' 
i bhàis, is amhuil sin mar an 1 a chiiireas e sios. 

335 ceudna a nìthear na h-uile 
beò ann an Criosd. 

23 Ach gach uile dhuine 
'na ordugh fèin : Criosd an 
ceud thoradh, 'na dhèigh sin 
iadsan a's le Criosd aig a 
theachd. 

24 An sin bithidh a' chrìoch 
dheireannach, 'nuair a bheir 
e suas an rìoghachd do Dhia, 
eadhon an t-Athair ; 'nuair a 
chuireas e as do 1 gach uile 
uachdaranachd, agus gach 
uile ùghdarras, agus chumh- 
achd. 

25 Oir is èigin gu'n riogh- 
aich e, gus an cuir e a 
naimhdean uile fo a chos- 
aibh. 

26 Sgriosar an^ nàmhaid 
deireannach, am bàs. 

27 Oir chuir e na h-uile 
nithe fo a chosaibh, Ach an 
uair a ta e ag ràdh gun do 
chuir e na h-uile nithe fuidh, 
is ni follaiseach gu bheil esan 
a chuir na h-uile nithe fuidh, 
an leth muigh dheth so. 

28 Agus an uair a chuirear 
na h-uile nithe fuidh, an sin 
bithidh am Mac fèin fo 'n ti 
a chuir na h-uile nithe fuidh- 
san, chum gu'm bi Dia 'na 
uile anns na h-uile. 

29 No ciod a ni ìadsan a 
bhaistear air son nam marbh, 
mur èirich na mairbh air aon 
dòigh? c'ar son ma seadh a 
bhaistear iad air son nam 
marbh ? 

30 Agus c'ar son a ta sinne 
an gàbhadh gach uair 1 

31 Air bhur gàirdeachas- 
sa^ a tha agam ann an Iosa 
Criosd ar Tighearn, tha mi 
faghail a' bhàis gach là. 

32 Ma chòmhraig 3 mi mar 2 «' ghairdeachas air bhur sonsa. 
3 chcg ?/ìi, chuir mi catk. 1. CQItlNTIANACH XV. dhume 1 ri fiadh-bheathaich- 
ibh ann an Ephesus, ciod i 
mo thairbhe, mur èirich na 
mairbh? itheamaid agus òlam- 
aid, oir am màireach gheibh 
sinn bàs. 

33 Na meallar sibh : 
truaillidh droch chomhluad- 
ar 2 deadh bheusa 

34 Dùisgibh chum f ìreant- 
achd 3 , agus na deanaibh 
peacadh ; oir cha'n 'eil eòlas 
Dè aig cuid ; chum bhur 
nàire tha mi a' labhairt so. 

35 Ach their neach èigin, 
Cionnus a dh'èireas na 
mairbh 1 agus ciod a' ghnè 
cuirp leis an tig iad ì 

36 Amadain, an ni sin a 
chuireas tu, cha bheothaich- 
ear e, mur bàsaich e air tùs : 

37 Agus an ni a chuireas 
tu, cha'n e an corp a bhitheas 
a ta thu cur, ach gràinne 
ìom, feudaidh e bi do chruith- 
neachd, no do sheòrsa èigin 
eile : 

38 Ach a ta Dia a' toirt 
cuirp dha rrrar bn toil leis, 
agus do gach uile shìol a 
chorp fèin. 

39 Cha'n aon fheòil gach 
uile f heòil : ach a ta feòil air 
leth aig daoinibh, agus feòil 
eile aig ainmhidhibh, feòil 
eile aig iasgaibh, agus feòil 
eile aig eunlaithibh. 

40 Agus a ta cuirp nèamh- 
aidh ann, agus cuirp thal- 
mhaidh : gidheadh a ta glòir 
air leth aig na corpaibh nèamh- 
aidh, agus giòir eile aig na 
corpaibh talmhaidh. 

41 Tha aon ghlòir aig à' 
ghrèin, agus glòir eile aig a' 
ghealaich, agus glòir eile aig 
na reultaibh ; oir a ta eadar- dhealachadh eadar reult agus 
reult thaobh glòire. 

42 Agus is ann mar sinn a 
bhios aiseirigh nam marbh. 
Cuirear ann an truaillidh- 
eachd e ; togar ann an neo- 
thruaillidheachd e. 

43 Cuirear e ann an easurr- 
am, togar ann an glòir e : 
cuirear ann an anmhuinn- 
eachd e, èiridh e ann an 
cumhachd : 

44 Cuirear e 'na chorp 
nàdurra, èiridh e 'na chorp 
spioradail. Tha corp nàdurra 
ann, agus corp spioradail. 

45 Agus mar so tha e 
sgrìobhta, Rinneadh an ceud 
dhuine Adhamh 'na anam 
beò, an t-Adhamh deireann- 
ach 'na Spiorad a bheoth- 
aicheas. 

46 Gidheadh cha'n e an ni 
spioradail a bha ann air tùs, 
ach an ni nadurra ; agus 'na 
dhèigh sin an ni spioradail. 

47 An ceud duine o'n 
talamh, talmhaidh : an dara 
duine, an Tighearn o nèamh. 

48 Mar an duine talmhaidh, 
is amhuil sin iadsan a tm 
talmhaidh : agus mar a ta an 
duine nèamhaidh, is ann mai 
sin iadsan a ta nèamhaidh. 

49 Agus mar a ghiùlair 
sinn ìomhaigh 4 an duint 
thalmhaidh, giùlanaidh sinr 
mar an ceudna ìomhaigh ar 
duine nèamhaidh. 

50 A nis so a ta mi ag ràdh : 
a bhràithre, nach feudar h 
feòil agus fuil rìoghachd Dht 
a shealbhachadh ; ni mò i 
shealbhaicheas truaillidh- 
eachd neo-thruaillidheachd. 

51 Feuch, tha mi a' labh 
airt ni dìomhair rìbh ; Ch; 1 n rcir gnàtha dhaoine. 

2 droch chomhradh. 

336 3 gu ceart, gu cubhaidh. 

4 dcalòh, dreqch, cosfas. I. COKINTIANACH XVI. choidil sinn uile, ach caoch- 
laidhear sinn uile, 

52 Ann an tiota 1 , am priob- 
adh na sùl, ri guth na tromp- 
aid deireannaich, (oir sèididh 
an trompaid,) agus 6iridh na 
mairbh neo-thruaillidh, agus 
caochlaidhear sinne. 

53 Oir is èigin do'n chorp 
thruaillidh so neo-thruaillidh- 

achd a chur uime, agus do'n 
ihorp bhàsmhor so neo-bhàs- 
horachd a chur uime. 

54 Agus an uair a chuireas 
an corp truaillidh so neo- 
hruaillidheachd uime, agus 
ì chuireas an corp bàsmhor so 
ìeo-bhàsmhorachd uime, an 
>in coimhlionar am focal a ta 
sgrìobhta, Shluigeadh suas am 
)às le buaidh. 

55 O bhàis, c'àit am bheil 
lo ghath? O uaigh, c'àit am 
heil do bhuaidh % 

56 Is e am peacadh gath a' 
>hàis ; agus is e neart a' 
)heacaidh an lagh : 

57 Ach buidheachas do 
Ohia, a tha toirt dhuinne na 
•uadha, tre ar Tighearna Iosa 
priosd. 

58 Uime sin, mo bhràithre 
rràdhach, bithibh-sa daing- 
an, neo-ghluasadach, a' sìor- 
aheudachadh ann an obair 
n Tighearn, air dhuibh fios 
. bhi agaibh nach 'eil bhur 
aothair dìomhain anns an 
fighearn. 

CAIB. XVI. 

Ghuidh Pòl air na Corintianaich 
fuasgladh air tiireasbhuidh nam 

bràithre bochda annan lcrusalem ; 

10 mhol e Timoteus ; 13 agus an 

dèigh chomhairlean càirdeil, 19 
I chrìochnaich e a?i litir le iomudh 
fàilte. „ Iplatha, mionaid. 
, 2 taisgeadh gach aon agaihh làimh 
is ann an stòr. 

337 A NIS a thaobh an tionail 
• air son nan naomh, mar 
a dh'orduich mi do eaglaisibh 
Ghalatia, mar sin deanaibh- 
sa mar an ceudna. 

2 Air ceud là gach seachd- 
uin, cuireadh gach aon agaibh 
ni leis fèin anns an ionmhas 2 , 
a rèir mar a shoirbhich leis, 
chum nach bi tionail r'an 
deanamh 'nuair a thig mise. 

3 Agus an uair a thig mi, 
cò air bith iad a mholas sibh 
le 'ur litrichibh, cuiridh mi 
iadsan a ghiùlan bhur tabh- 
artais gu Ierusalem. 

4 Agus ma's iomchuidh 
mise a dhol mar an ceudna, 
thèid iadsan a'm' chuideachd . 

5 Agus thig mi do 'ur n- 
ionnsuidh-sa, 'nuair a thèid 
mi troimh Mhacedonia : (oir 
tha mi dol troimh Mhacedo- 
nia:) 

6 Agus feudaidh e bi gu'm 
fan mi, no eadhon gu'n caith 
mi an geamhradh maille ribh, 
chum gu'n toir sibh air 
m'aghaidh mi, ge b'e àit d'an 
tèid mi. 

7 Oir cha'n àill leam bhur 
faicinn a nis san dol seachad ; 
ach tha dùil agam fantuinn rè 
tamuill maille ribh, ma leigeas 
an Tighearn dhomh. 

8 Ach fanaidh mi ann an 
Ephesus gu Cuingeis. 

9 Oir dh'fhosgladh dorus 
mòr agus èifeachdach dhomh- 
sa, agus tha mòran eascaird- 
ean 3 ann. 

10 A nis ma thig Timoteus, 
feuchaibh gu'm bi e gun eagal 
maille ribh : oir tha e a' 
saoithreachadh ann an obair 
an Tighearna, mar a ta mise. 3 luchd cur an aghaidh an t- 
soisgeil. I. CORINTIANACH XVI. 11 Uime sin na deanadh 
neach sam bith tàir air : ach 
thugaibh air aghaidh e an 
sìth, chum gu'n tig e a m' 
ionnsuidh - sa : oir tha sùil 
agam ris maille ris na bràith- 
ribh. 

12 Mu thimchioll ar bràthar 
Apollois, ghuidh mi gu dùr- 
achdach air teachd do 'ur n- 
ionnsuidh-sa maille ris na 
bràithribh : ach cha b'i a 
thoil air chor sam bith teachd 
san àm so ; ach thig e 'nuair 
a gheibh e àm iomchuidh. 

13 Deanaibh faire, seas- 
aibh gu daingean sa' chreid- 
imh, bithibh fearail *, bithibh 
làidir 2 . 

14 Biodh bhur n-uile nithe 
air an deanamh le gràdh. 

15 Agus guidheam oirbh, 
a bhràithre (o's aithne dhuibh 
teaghlach Stephanais, gur iad 
ceud thoradh Achaia, agus 
gu'n d'thug siad iad fèin 
chum frithealaidh do na 
naomhaibh ;) 

16 Gu'm bi sibh ùmhal 
d'an leithidibh sin, agus do 
gach aon a ni obair agus 
saothair maille ruinne. 1 duineil. 
2 neartaichibh sibh fèin. 17 Tha mi subhach rl 
teachd Stephanais, agus 
Fhortunatuis, agus Achai- 
cuis : oir rinn iad suas an ni 
sin a bha dh'uireasbhuidh do 
'ur taobh-sa. 

18 Oir thug iad suaimhneas 3 
do m' spiorad-sa, ag-us d' ur 
spiorad-sa: uime sin biodh 
meas agaibh air an leithidibh 
sin 4 . 

19 Tha eaglaisean na h- 
Asia a' cur fàilte oirbh. Tha 
Acuila agus Priscila, maille 
ris an eaglais a tha 'nan tigh, 
a' cur mòr-f hàilte oirbh anns 
an Tighearn. 

20 Tha na bràithrean mle 
a' cur fàilte oirbh. Cuiribh- 
sa fàilte air a chèile le pòig 
naoimh. 

21 Fàilte uamsa Pòl le m' 
làimh fèin. 

22 Ma tha neach sam bith 
nach gràdhaich an Tighearn 
Iosa Criosd, biodh e 'na 
Anatema Maranata 5 . 

23 Gu robh gràs an Tigh- 
earna Iosa Criosd maille ribh. 

24 Mo ghràdh-sa maille 
ribh uile ann an Iosa Criosd. 
Amen. 4 aiihnichtbh an leithide sm 

5 biodh e malluichte gu òrdt/t. DARA LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM NAN CORINTIANACH. CAIB. L 

1 Thìig an t-abstol Pò* misneach 
do na Corintianaich an aghaidh 
thrioblaid thaobh na comìi-fhurt- 
achd agns an fhuasglaidh 'a thug 
Dia dhasan f na uile thrioblaidibh 
fèin, 8 gu sonruichte J na chuunart 
san Asia; 12 agus ghairm e an 
coguis-san, agus a choguis fèin 
chum fianuis gu!n do shearmon- 
aich e an soisgeul gu trèibh-dhir- 
each, 8ffl. 

TDOL, abstol losa Criosdtre 
thoil Dè, agus Timoteus, 
ar bràthair, chum eaglais Dè 
a ta ann an Corintus, maille 
ris na h-uile naoimh a ta ann 
an Achaia uile : 

2 Gràs dhuibhse, agus sìth 1 
o Dhia ar n-Athair, agus o'n 
Tighearna Iosa Criosd. 

3 Beannaichte gu robh Dia, 
-■eadhon Athair ar Tighearna 
iHlosa Criosd, Athair nan tròc- 
KjBair, agus Dia nah-uile chomh- 

lifhurtachd ; 

Jm\ 4 A tha toirt comhf hurt- 
i ichd dhuinne 'nar n-uile 
,, « ìmhghar 2 , chum sinne bhi 
bomasach air comh-fhurtachd 
( \ì thoirt dhoibh-san a ta ann 
B. in àmhghar sam bith, tre a' 
t phomh-f hurtachd leis am 
bheil sinn fèin a' faotainn 
i bomh-fhurtachd o Dhia. 

| 5 Oir mar a ta fulangais 
( phriosd 3 pailt annainne, is 
| imhuil sin a ta ar comhf hurt- 
• ichd-ne mar an ceudna pailte 

I !re Chriosd. 

II 6 Agus ma tha sinn fuidh 
i; iimhghar, is ann air son bhur comh-fhurtachd agus bhur 
slàinte-sa, a tha air a h-oib- 
reachadh le sibh a dh'f hulang 
nam fulangas ceudna, a tha 
sinne a' fulang: no ma's 
comhfhurtachd dhuinn, is 
ann chum bhur comhfhurt- 
achd agus bhur- siàinte-sa. 

7 Agus a ta ar dòchas 
daingean do 'ur taobh-sa, do 
bhrìgh gu bheil fios againn, 
mar a ta sibh 'nur luchd- 
comhpairt do na fulangas- 
aibh, gu'm bi sibh mar an 
ceudna do'n chomhfhurt- 
achd. 

8 Oir cha b'àill leinn, a 
bhràithre, sibhse bhi ain- 
f hiosrach mu thimchioll ar n- 
àmhghair a thachair dhuinne 
san Asia, gu'n do bhruthadh 
sinn gu ro mhòr thar ar neart, 
ionnus gu robh sinn fuidh 
amharus eadhon mu'r beatha: 

9 Ach bha againn binn 4 ar 
bàis annainn fèin chum nach 
biodh againn dòigh annainn 
fèin, ach ann an Dia a 
dhùisgeas na mairbh : 

10 Neach a shaor sinne o 
bhàs co mòr, agus a ta 'gar 
saoradh ; anns am bheil ar 
dòchas gu'n saoresimifathast: 

11 Air dhuibhse bhi a' co- 
oibreachadh le chèile ann an 
urnuigh air ar son-ne, chum 
gu tugar buidheachas le 
mòran air ar son-ne, à leth 
an tiodhlaic a thugadh 
dhuinne, tre mhòran. * sìothchaint. 2 thrìoblaid, *fulangais air son Chriusd. * breth. II. CORINT TANACH II. 12 Oir is e so ar gàirdeach- 
as-ne, fianuis ar coguis, gur 
ann an aon-f hillteachd 1 agus 
an trèibhdhireas diadhaidh 2 , 
agus cha'n ann an gliocas 
feòlmhor, ach ann an gràs 
Dè, a chaith sinn ar beatha 
san t-saoghal, agus gu h-àr- 
aidh do 'ur taobh-sa. 

13 Oir cha'n 'eil sinn a' 
sgrìobhadh nithe sam bith 
eile do 'ur n-ionnsuidh-sa, 
ach nan nithe a ta sibh a' 
leughadh 3 , no a ta sibh ag 
aideachadh, agus a ta dùil 
agam a dh'aidicheas sibh gus 
a' chrìoch ; 

14 Amhuil mar a dh'aidich 
sibh an càil, gur sinne bhur 
gàirdeachas. mar is sibhse 
mar an ceuana ar gàirdeachas- 
ne ann an là an Tighearn 
losa. 

15 Agus anns a' mhuin- 
ghin so b'àill leam-sa teachd 
do 'ur n-ionnsuidh air tùs, 
ionnus gu faigheadh sibhse 
ath-ghràs 4 . 

16 Agus gabhail uaibhse 5 
gu Macedonia, agus teachd 
o Mhacedonia a rìs do ? ur n- 
ionnsuidh-sa, agus a bhi 
air mo thoirt air m'aghaidh 
leibhse san t-slighe gu Iudea. 

17 Uime sin an uair a chuir 
mi so romham, an do ghnàth- 
uich mi eutruimeachd 6 1 no 
an ann a rèir na feòla a ta mi 
cur romham, na nithe a ta mi 
a' cur romham, ionnus gu 
biodh agam seadh, seadh, 
agus cha'n eadh, cha'neadh? 

18 Ach mar a ta Dia fìrinn- 
each, cha b'e ar còmhradh 
ribhse seadh, agus cha'n 
eadh 'i 1 sùmipluidheachd. 
2 an trcibhdhireas à's mò; tfèihh- 
dhireas Vc.Gr. 3 a \s aitlme dhuibh, 

340 19 Oir Mac Dhè losa 
Criosd, a shearmonaicheadh 
'nur measg-sa leinne, eadhon 
leam-sa, agus le Siluanus, a- 
gus le Timoteus, cha robh e 
'na sheadh agus 'na cha'n 
eadh, ach ann-san bha seadh. 

20 Oir geallanna Dhè uile 
ann-san is seadh iad, agus 
ann-san is Amen iad, chum 
glòire Dhè do ar taobh-ne. 

21 A nis an ti a dhaing- 
nicheas sinne maille ribhse 
ann an Criosd, agus a dh'ung 
sinn, is e Dia: 

22 Neach mar an ceudna a 
chuir seula oirnne, agusa thug 
dhuinn geall-daingnich 7 an 
Spioraid ann ar cridheach- 
aibh. 

23 Ach a ta mi a' gairm 
Dhè mar fhianuis air m'- 
anam 8 , gur ann chum sibhse 
a chaomhnadh nach d'thàinig 
mi fathast gu Corintus. 

24 Cha'n e gu bheil ag- 
ainne tighearnas air bhur 
creidimh-sa, ach is luchd- 
cuideachaidh sinn do 'ur n- 
aoibhneas : oir is ann tre 
chreidimh a sheasas sibh. 

CAIB. II. 

1 Air do Phòl an reuson a chur an 
cèill air son nach dUhàiyiig e dm 
ionnsuidh nan Corintianach, 6 dh'- 
iarr e orra muitheanas agus 
comhfhurtachd a thoirt do , n duine 
a dhruideadh a mach leo as an 
eaglais, 10 eadhon mar a thug e 
fèin mar an ceudna maitheanas 
da, air son ^fhìor-aithreachais. 

A CH chuir mi so romham 
annam fèin, gun teachd 
a rìs fo dhoilgheas do 'ur n- 
ionnsuidh. 

2 Oir ma ni mise doilich 
sibhse, cò e ma ta ni subhach 4 ath-thiodhlac . 
*>dol hhur rathad-sa. &iomluas. 
7 earlas. 8 an aghaidh m'anama. II. CORINTIANACH III. mise, ach an ti air an do 
chuireadh doilgheas leam ? 

3 Agus sgrìobh mi an ni so 
fèin do 'ur n-ionnsuidh, chum 
air dhomh teachd, nach cuirt- 
eadh doilgheas orm leis a' 
mhuinntir sin o'm bu chòir 
dhomh aoibhneas fhaotainn, 
air dhomh bhi muinghinneach 
asaibh uile, gur e m'aoibh- 
neas bhur n-aoibhneas uile. 

4 Oir à trioblaid mhòir agus 
cràdh cridhe, sgrìobh mi do 
'ur n-ionnsuidh le iomadh 

| deur ; cha'n ann chum gu'm 
biodh doilgheas oirbh, ach 
i chum gu'm biodh fios agaibh 
: air a' ghràdh a ta agam gu ro 
| phailte dhuibh. 

5 Ach ma thug neach sam 
i bith aobhar doilgheis, cha do 
i chuir e doilgheas ormsa, ach 

an càil ; chum nach cuirinn 
ì ro uallach oirbh uile. 

6 Is leoir d'a leithid sin do 
dhuine am peanas so, a leag- 
adh air le mòran. 

7 Ionnus air an làimh eile, 
gur mò is còir dhuibh maith- 
eanas agus comhf hurtachd a 
thoirt da, air eagal gu'm 
biodh a leithid so do dhuine 
air a shlugadh suas le anab- 
arra doilgheis. 

8 Uime sin guidheam oirbh, 
gu'n daingnicheadh sibh bhur 
jgràdh dha. 

9 Oir is ann chum na crìche 
so a sgrìobh mi do 'ur n-ionn- 
midh, chum gu'm biodh fios 
bhur dearbhaidh agam, am 
bheil sibh ùmhal anns na h- 
nile nithibh. 

10 Ge b'e neach d' an toir 
>ibh maitheanas ann an ni 
;am bith, bheir mise mar an 
I -eudna : oir ma thug mise 
naitheanas ann an ni sam 1 am pearsa. 3 shhbmichear. 
341 bith, ge b'e d'an d'thug mi 
am maitheanas, is ann air 
bhur sonsa a thug mi e, am 
fianuis 1 Chriosd , 

11 Air eagal gu faigheadh 
Satan an cothrom oirnn le 
'chuilbheartachd : oir cha'n 
'eil sinn aineolach air 'inn- 
leachdaibh. 

12 Os bàrr, 'nuair a thàinig 
mi gu Troas chum soisgeul 
Chriosd a shearmonachadh, a- 
gus a dh'fhosgladh dorus 
dhomh leis an Tighearn, 

13 Cha robh fois agam ann 
mo spiorad, do bhrìgh nach 
d'f huair mi Titus mo bhràth- 
air : ach air gabhail mo chead 
diubh, dh'imich mi o sin do 
Mhacedonia. 

14 A nis buidheachas do 
Dhia, a ta ghnàth a' toirt 
oirnne buadhachadh ann an 
Criosd, agus a ta foillseach- 
adh deadh fhàile 'eòlais fèin 
leinne anns gach àit. 

15 Oir tha sinne do Dhia 
'nar fàile cùbhraidh Chriosd, 
anns an dream a thèarnar 2 , 
agus anns an dream a sgrios- 
ar 3 : 

16 Do'n aon dream tha 
sinn 'nar boltrach bàis chum 
bàis; agus do'n dream eile, 
'nar boltrach beatha chum 
beatha: agus cò a ta fogh- 
ainteach chum nan nithe so 1 

17 Oir cha 'n 'eil sinne mar 
mhòran, a thruailleas focal 
Dè : ach mar o thrèibhdhir- 
eas, ach mar o Dhia, tha sinn 
a' labhairt am fianuis Dè ann 
an Criosd 4 . 

CAIB. III. 

1 Air eagal qtCn cuireadh luchd- 
teagaisg brèige as a leth gtt robh e 
deanamh iiaill gu dìomhain. nochd 
Pòl gu robh grùsa nan Corintian- 
ach ^naJi aobhar molaidh a a 3« chaillear. * ?nu Chriosd, II. CORINTIANACH III. mhinistreileachd. 6 Air so chòmh- 
shìn e ministeirean an lagha, agus 
an t-soisgiil r'a chèile, 12 agus 
dhearbh e gu'n robh a mhinistreil- 
eachd-san ro òirdheìrc. 

A N tòisich sinn a rìs air 
^ sinn fèin a mholadh 1 no 
am bheil feum againn, mar 
aig dream àraidh, air litrich- 
ibh molaidh do 'ur n-ionn- 
suidh-sa, no air litrichibh mol- 
aidh uaibh 1 

2 Is sibhse ar litir-ne a ta 
sgrìobhta'nar 1 cridheachaibh, 
air a h-aithneachadh agus air 
a leùghadh leis na h-uile 
dhaoinibh : 

3 Air dha bhi follaiseach 
gur sibh litir Chriosd, a 
f hrithealadh leinne, a tha air 
a sgrìobhadh cha'n ann le 
dubh, ach le Spiorad an Dè 
bheò ; cha'n ann air clàraibh 
cloiche, ach air clàraibh feòl- 
mhor a' chridhe. 

4 Agus tha a leithid so do 
dhòchas 2 againne tre Chriosd 
a thaobh Dhè : 

5 Cha'n e gu bheil sinn 
foghainteach uainn fèin chum 
ni sam bith a smuaineachadh 3 
mar uainn fèin : ach is ann o 
Dhia a ta ar foghainteachd ; 

6 A rinn sinne mar an ceud- 
na 'nar ministeiribh foghaint- 
each an tiomnaidh nuaidh 4 ; 
cha'n ann do'n litir, ach do'n 
Spiorad : oir marbhaìdh an 
litir, ach bheir an Spiorad 
beatha. 

7 Ach ma bha mìnistreil- 
eachd 5 a' bhàis, ann an 
sgrìobhadh air a ghearradh 6 
air clachaibh, glòrmhor, ionn- 
us nach b'urrainn clann Is- 
raeil amharc gu geur air 
gnùis Mhaois, air son glòire 1 ann ar. 3 dlCearbsa. 
3 a tnheas, a reusonachadh. 
4 «' t hoimhcheangail nuaidh. 

342 a ghnùise, achuireadh air cùf ; 

8 Cionnus nach mò na sin 
a bhios ministreileachd an 
Spioraid glòrmhor 1 

9 Oir ma bha ministreil- 
eachd an dìtidh glòrmhor, is 
ro mhò na sin a bheir minis- 
treileachd na fìreantachd 
barrachd ann an glòir. 

10 Oir eadhon an ni a rinn- 
eadh glòrmhor, cha robh glòit 
sam bith aige sa' chàs so, 
thaobh na glòire a tha toirt 
barrachd. 

11 Oir ma bha an ni a 
chuireadh air cùl glòrmhor, 
is ro mhò na sin a ta an ni a 
bhuanaicheas glòrmhor. 

12 Uime sin do bhrìgh gu 
bheil againn a shamhuil so 
do dhòchas 7 , tha sinn a' 
cleachdadh mòr - dhànachd 8 
cainnte. 

13 Agus cha ^n 'eil sinn 
mar Mhaois, a chuir folach 
air 'aghaidh, chum nach amh- 
airceadh clann Israeil gu geur 
gu crìch an ni a chuireadh 
air cùl. 

14 Ach dhalladh an inntinn 
oir gus an là'n diugh ann an 
leughadh an t-seann-tiomn- 
aidh 9 , tha'm folach ceudna 
a' fantuinn gun atharrachadh 
ni a chuireadh air cùl ann an 
Criosd. 

_ 15 Ach eadhon gus an là'n 
diugh 'nuair a leughar Maois, 
tha am folach air an cridhe 

16 Gidheadh 'nuair a phill- 
eas e chum an Tighearna 
togar am folach dheth. 

17 A nis is e an Tighearr 
an Spiorad sin : agus far arr 
bheil Spiorad an Tighearna 
tha saorsa an sin. Sfnthealadh. « ghràbhaladh. 
1 earbsa. 8 shoiUeireachd. 

9 7ia seann-tiomnaidh. 1 IL CORINTIANACH IV. 18 Ach air bhi dhuinne 
uile le aghaidh gun fholach, 
ag amharc mar ann an sgàth- 
an air glòir an Tighearna, tha 
sinn air ar n-atharrachadh 
chum na h-ìomhaigh 1 ceudna, 
! o ghlòir gu glòir, mar le 
i Spiorad an Tighearna. 

CAIB. IV. 

1 Chuir Pòlan cèillgrfn do shearm- 
onaich e an soisgeul le dìchioll 
agus ann an trèibh-dhireas ; 6 agiis 
cionnus a dìCoibrich na trioblaid- 

'. ean agus an geur-leanmhuinn a 
dlCfhuiling e air a shon, chum 
cliù cumhachd Dhè, 12 agus chum 
maith na h-eaglais. 

j TTIME sin, air do'n mhin- 
Jìf istreileachd so bhi againn, 
j a rèir mar a f huair sinn tròc- 
air, cha'n 'eil sinn a' fannach- 
ì adh 2 : 

2 Ach chuir sinn cùl ri 
nithibh folaichte na nàire 3 , 
j gun sinn bhi a' siubhal ann 
j an ceilg, no a' truailleadh 
t focail Dè, ach le foillseachadh 
I na f ìrinn, 'gar moladh fèin do 
choguis nan uile dhaoine ann 
r ; an sealladh Dhè. 
' 3 Ach ma tha ar soisgeul- 
] I ne folaichte 4 , is ann dhoibh- 
I san a ta caillte 5 tha e fol- 
I I aichte : 
I 4 Anns an do dhall dia an 
t-saoghail so inntinn nadream 
nach 'eil 'nan creidich, air 
eagal gu'n dealraicheadh 
orra solus soisgeil ghlòrmhoir 
Chriosd, neach a's e ìomhaigh 
Dhè. 

5 Oir cha'n 'eil sinne 'gar 
searmonachadh fèin, ach Iosa 
Criosd an Tighearn ; agus 
sinn fèin^ 'nar seirbhisich 
dhuibhse air son Iosa. 

6 Oir is e Dia a thubhairt 1 an dealbha, an riochda. 
2 a' lagachadh. 
3 «' mhaslaidh, na h-eas-onoir. 

343 ris an t-solus soillseachadh à 
dorchadas, a dhealraich ann 
ar cridheachaibh-ne, a thoirt 
soluis eòlais glòire Dhè, ann 
an gnùis Iosa Criosd. 

7 Ach a ta an t-ionmhas 
so againn ann an soithichibh 
creadha, chum gu'm bi òir- 
dheirceas a' chumhachd o 
Dhia, agus cha'n ann uainne. 

8 Tha sinn fo thrioblaid air 
gach taobh, gidheadh cha'n 
'eil sinn ann an teanntachd 6 ; 
tha sinn ann an ioma-chomh- 
airle, gidheadh gun sinn ann 
an eu-dòchas ; 

' 9 Air ar geur-leanmhuinn, 
gidheadh gun sinn air ar 
trèigsinn ; air ar tilgeadh 
sìos, gidheadh gun sinn air 
ar sgrios ; 

10 A' giùlan a ghnàth 
bàsachaidh anTighearnalosa 
mu'n cuairt, anns a' chorp, 
chum gu biodh beatha Iosa 
mar an ceudna air a deanamh 
follaiseach ann ar corp-ne. 

11 Oir tha sinne a ta beò, 
a ghnàth air ar toirt chum 
bàis air son Iosa, chum gu 
biodh mar an ceudna beatha 
Iosa air a deanamh follais- 
each 'nar feoil bhàsmhoir-ne. 

■ 12 Uime sin tha bàs ag 
oibreachadh annain-ne, ach 
beatha annaibh-sa. 

13 Air dhuinn an spiorad 
creidimh sin fèin abhi againn, 
a rèir mar a ta e sgrìobhta, 
Chreid mi, agus uime sin 
labhair mi : tha sinne a' 
creidsinn mar an ceudna, 
agus uime sin tha sinn a' 
labhairt ; 

14 Air dhumn fios a bhiì 
againn, an ti a thog suas an *fo fholach. 
* a tha 'gan sgrios fèìn. 
6 cumhainneachd. II. CORINTIANACH V. Tighearn Iosa, gu'n tog e 
sinne suas mar an ceudna tre 
losa, agus gu'n cuir e 'na 
làthair sinn maille ribhse. 

15 Oir tha na h-uile nithe 
air bhur sonsa, chum gu 
biodh an gràs a tha saoibhir, 
tre bhuidheachas mhòran, ro 
phailte chum glòire Dhè. 

16 Uime sin cha'n 'eil 
sinn a' fannachadh, ach ged 
thruaillear ar duine o'n leth 
muigh, gidheadh tha an duine 
o'n leth stigh air ath-nuadh- 
achadh o là gu là. 

17 Oir a ta ar n-àmhghar 
eutrom, nach 'eil ach rè 
sealain l , ag oibreachadh 
dhuinne trom - chudthrom 
glòire a ta ni's ro anabharr- 
aich agus sìor-mhaireannach ; 

18 Air dhuinn bhi ag amh- 
arc cha'n ann air na nithibh 
a tha r'am faicinn, ach air 
na nithibh nach 'eil r'am 
faicinn : oir tha na nithe a 
chithear, aimsireil ; ach tha 
rra nithe nach faicear, siorr- 
uidh. 

CAIB. V. 

1 Chuir Pòl an cèill gu\n robh e an 
dòchas glòire siorruidh, agus le 
sàil rithe, agus ris a 1 bhreth 
dheireannaich, a' deanamh dìchill 
air deadh choguis a choimhead ; 
12 cha'n ann chum gu deanadh 
e bòsd as fèin a thaobh so, 14 ach 
mar^ neach a fhuair beatha o 
Chriosd, a ta e dìchiollach chum 
a bheatha a chaitheadh do Chriosd 
a mhàin. 

f)IR a ta fios againn, nan 
^ J sgaoilteadh o chèile ar 
tigh talmhaidh a' phàilliuin 
so, gu bheil againn aitreabh o 
Dhia, tigh nach do thogadh 
le làmhaibh, siorruidh anns 
na nèamhaibh. 
2 Oir a ta sinn ri osnaich I 

an so, a' miannachadh bhi 
air ar n-eudachadh 2 le ar tigh 
o nèamh : 

3 O air dhuinn bhi air ar 
n-eudachadh, nach faighear 
lomnochd sinn. 

4 Oir tha sinne a tha anns 
a' phàilliun so ri osnaich, air 
dhuinn bhi fuidh uallaich : 
cha'n e air son gu'm bu \ 
mhiann leinn bhi air ar rùsg- 
adh, ach air ar n-eudachadh, 
chum gu bi bàsmhorachd air 
a slugadh suas le beatha. 

5 A nis an ti a dh'oibrich 
sinne chum so fèin, is e Dia 
e, a thug dhuinne mar an i 
ceudna geall-daingnich 3 an 
Spioraid. 

6 Uime sin tha sinn a 
ghnàth deadh-mhisneachail, ! 
air dhuinn fios a bhi againn 
am feadh a ta sinn aig an 1 
tigh sa' choluinn, gu bheil 
sinn air choigrich o'n Tigh- 1 
earn : 

7 (Oir a ta sinn a' gluasad 4 
a rèir creidimh, agus cha'n 
ann a rèir seallaidh.) 

8 Tha deadh mhisneach ; 
againn, agus bu ròghnuiche j 
leinn gu mòr bhi air choigrich 1 
as a' choluinn, agus a bhi 
làthair maille ris an Tighearn. 

9 Uime sin a ta sinn a' i 
deanamh ar dìchill, chum cò 
aca bhios sinn a làthair, no 
air choigrich, gu'm bi sinn j 
taitneach dhàsan. 

10 Oir is èigin duinn uile 
bhi air ar nochdadh an làthair i 
caithir-breitheanais Chriosd ; j 
chum gu faigh gach neach na j 
nithe a rinn e sa' choluinn, a 
rèir an ni a rinn e, ma's maith 
no olc e. 

11 Uime sin, air dhuinn ; 1 tiota,mionaid. 3 earlas. 

2 cluth-endachadh, còmhdachadh . * «' gluasachd, ag imeachd, à 1 siubhal 

344 II. CORINTIANACH VI, fìos a bhi againn air uamhas 
an Tighearna, tha sinn a' cur 
impidh air daoinibh ; ach a 
ta sinn follaiseach do Dhia, 
agus tha dòchas agam mar an 
ceudna gu bheil sinn air ar 
deanamh follaiseach ann bhur 
coguisibh-sa. 

12 Oir cha 'n 'eil sinn 'gar 
moladh fèin a rìs dhuibhse, 
ach a ta sinn a' toirt fàth 1 
uaill dhuibh do ar taobh, 

i chum gu bi freagradh agaibh 
idhoibh-san a tha deanamh 
| uaill ann an gnùis, agus cha'n 
jann an cridhe. 

13 Oir ma tha smn a 
dh'easbhuidh cèille, is ann 
jio Dhia : agus ma tha ar 
liall againn, is ann duibh-sa. 
i 14 Oir a ta gràdh Chriosd'gar 
j;o-èigneachadh, air dhuinn 
|>reithneachadh mar so, ma 
jhuair a h-aon bàs air son 

[ jian uile, gu'n robh na h-uile 
. jaarbh : 

I 15 Agus gu 7 n d'fhuair e 
4 1 às air son nan uile, chum 
D jidsan a ta beò, nach biodh 

|id à so suas beò dhoibh fèin, 
I, ph dhàsan a dh'f huiling am 
ne às air an son, agus a dh'èir- 
i :h a rìs. 

16 Uime sin, cha'n aithne 
3 jiuinne à so suas aon duine 
' j'l rèir na feòla : seadh, ged 
„ c j II aithne dhuinn Criosd a 
Q0 ir na feòla, gidheadh a nis 
': m jia'n aithne dhuinn e ni's 17 Uime sin ma iha neach 
m bith ann an Criosd, is 
sutair nuadh e : chaidh na 
mn nithe seach, feuch, 
ineadh na h-uile nithe 
| adh. 

18 Agus is ann o Dhia a >throim. 2 chuir e annainne. Gr. 
3 air son, an àit. 

345 ta na h-uile nithe, neach a 
rinn sinne rèidh ris fèin tre 
Iosa Criosd, agus a thug 
dhuinn ministreileachd na 
rèite ; 

19 Eadhon, gu robh Dia 
ann an Criosd, a' deanamh 
an t-saoghail rèidh ris fèin, 
gun bhi a' meas an cionta 
dhoibh ; agus dh'earb e 
ruinne 2 focal na rèite. 
t 20 Uime sin is teachdairean 
sinn air son Chriosd, mar gu 
cuireadh Dia impidh leinne : 
tha sinne a' guidhe oirbh as 
uchd 3 Chriosd, bithibh rèidh 
ri Dia. 

21 Oir rinn e esan do nach 
b'aithne peacadh, 'na ìobairt- 
pheacaidh air arsonne ; chum 
gu bitheamaid air ar deanamh 
'nar f ìreantachd Dhè annsan. 
CAIB. VI. 

1 Gu\n do dhearhh Pòl e fèin hia 
mhinisteir fìrinneach do Chriosd, 
araon le earailibh, 3 agus le 
ionracas a bheathu, 4 agus leis 
gach gnt trioblaid agus maslaidh 
fhulang gu foighidneach air son. 
an t-soisgeil: 10 umpa so labhair 
e gu dàna riu, a chionn gu robh a 
chridhe fosgailte dhoibh. 

TTIME sin tha sinn mar 
V chomh - oibrichean kis- 
san, a' guidhe^ oirbh, gun sibh 
a ghabhail gràis Dè an dìomh- 
anas : 

2 (Oir a ta e ag ràdh, Ann 
an àm taitneach dh'èisd mi 
riut, agus ann an là slàinte 
rinn mi còmhnadhleat: feuch, 
anisant'àmtaitneach; feuch, 
a nis là na slàinte.) 

3 Gun bhi toirt aobhair 
oilbheim air bith ann an aon 
ni, chum nach faigheadh a' 
mhinistreileachd 4 mi-chliù : 

4 Ach anns gach ni 'gar 
dearbhadh fèin mar mhinis- 4 [«r] ministreileachd, [«r] frith- 
ectladh. II. COKINTIANACH VI. teiribh Dhè, ann am mòr- 
f hoighidin, ann an àmhghar- 
aibh, ann an uireasbhuidh, 
ann an teanntachdaibh, 

5 Ann am buillibh, ann 
am prìosanaibh, ann an luas- 
gadh o àit gu h-àit, ann an 
saothair, ann am faire, ann 
an trasgaibh, 

6 Ann am fìor-ghloine, 
ann an eòlas, ann am fad- 
fhulangas, ann an caoimh- 
neas, anns an spiorad naomh 1 , 
ann an gràdh gun cheilg, 

7 Ann am focal na fìrinn, 
ann an cumhachd Dhè, le 
airm na fìreantachd air an 
làimh dheis agus chlì, 

8 Tre urram agus eas- 
urram, tre mhi-chliù agus 
dheadh-chliù : mar mheallt- 
airibh, gidheadh f ìrinneach ; 

9 Mar dhream nach aith- 
nichear, gidheadh air am 
bheil deadh aithne ; mar 
dhream a ta faghail a' bhàis, 
gidheadh feuch, tha sinn 
beò ; mar dhream a smachd- 
aichear, agus gun am marbh- 
adh; 

10 Mar dhream a ta bròn- 
ach, gidheadh a ghnàth a' 
deanamh gàirdeachais ; mar 
dhaoine bochda, gidheadh a 
ta deanamh mòrain saoibhir ; 
mar dhaoine aig nach 'eil ni 
sam bith, gidheadh a' sealbh- 
achadh nan uile nithe. 

11 Tha ar beul-ne fosgailte 
dhuibhse, O a Chorintian- 
acha, tha ar cridhe air a 
dheanamh farsuinn. 

12 Cha'n 'eil sibh ann an 
cumhannachd annain-ne, ach 
tha sibh ann an cumhann- 
achd ann bhur n-innibh fèin. 

13 A nis mar ath-dhìoladh 
san ni sin fèin, (tha mi a' 

1 leis an Spiorad. 

346 labhairt mar ri wr'chloinn,) 
bithibh-sa farsuinn mar an 
ceudna. 

14 Na cuing-cheanglar gu 
neo-chothromach sibh mailie 
ri mi-chreidich : oir ciod e 
caidreabh na fìreantachd ri 
neo-fhìreantachd'! agus ciod 
e comunn an t-soluis ris an 
dorchadas 1 

15 Agus ciod an rèite a ta 
aig Criosd ri Belial ? no ciod 
i cuid a' chreidich, maille ri 
ana-creideach 1 

16 Agus ciod a' cho-rèite 
a ta aig teampull Dè ri h- 
ìodholaibh 2 ? oir is sibhse 
teampull an Dè bhèò ; a rèir 
mar a thubhairt Dia, Gabh- 
aìdh mise còmhnuidh annta, 
agus gluaisidh , mi 'nam 
measg ; agus bithidh mise 
a'm' Dhia aca-san, agus bith- 
idh iadsan 'nan sluagh agam 
sa. 

17 Uime sin thigibh a mact :L 2 ,- 
as am meadhon, agus deal- L t ~ 
aichibh riu, tha anTighean § ( 
ag ràdh, agus^ na beanaibl| u ] 
ris an ni neòghlan; aguLf^ 
gabhaidh mise a m'ionnsuidjLjQ 

18 Agus bithidh mi a'm 
Athaii dhuibh, agus bithidl 
sibhse 'nur mic agus 'nu 
nigheanaibh dhomh-sa, th 
an Tighearn uiie-chumhachd| ^ 
ach ag ràdh. CAIB. VII. 1 Dh'earailìch Pòl na Corintia 
aich chum gloine beatha, 2 ag Klr an r 
chum an inntinn bhi aca dhàs^ 1 
a ta aige dhoibh: 3 air eagal . 
saoilteadh gu'n robh e cur so . 
amharus, chuir e an ctill Si f L- 
ineud «' chomhfhurtachd a fhuA ^ ■ 
e 'na thrioblaidibh, o'n sgeuV 
thug Titus dha air am bròn dia<\ 
aidh. 3 dealbhaibh. prtv 
ifee : 1% II. COEINTIANACH VII. TTIME sin, a mhuinntir mo 
^ ghràidh, air dhuinn na 
geallanna so bhi againn, 
glanamaid sinn fèin o gach 
uile shalachar feòla agus 
spioraid, a' coimhlionadh 
naomhachd ann an eagal 
j Dè. 

2 Gabhaibh ruinne : cha 
d'rinn sinn eucoir air aon 
duine, cha do thruaill sinn 
aon duine, cha do mheall 
sinn aon duine. 

3 Cha'n ann chum bhur 
dìtidh a ta mi a' labhairt so : 
oir thubhairt mi roimh, gu 
bheil sibh ann ar cridheach- 
aibh-ne chum bàsachadh 
maille ribh, agus a bhi beò 
maille ribh. 

4 Is mòr mo dhànachd 
cainnte do 'ur taobh-sa, is 
mòr m' uaill as bhur leth : 
iìonadh le comhf hurtachd mi, 
tha mi thar tomhas aoibh- 
neach ann ar n-uile àmhghar- 

15 Oir an uair a thàinig sinn 
u Macedonia, cha d'fhuair 
r feòil fois sam bith, ach bha 
inn fuidh àmhghar air gach 
aobh ; an leth am muigh bha 
òmhraig, an leth a stigh bha 
6 Ach Dia a bheir comh- 
hurtachd dhoibh-san a tha 
ir an leagadh sìos, thug e 
omhfhurtachd dhuinne le 
sachd Thituis : 
7 Agus cha'n e le a 
jreaehd-san a mhàin, ach 
ìar an ceudna leis a' chomh- 
purtachd a fhuair esan 
laibhse, 'nuair a chuir e an 
*3ill duinn bhur dian-thog- 
wdh, bhur caoidh 3 , bhur teas- 
Miràdh dhomh-sa; air chor as gur mòid a rinn mi gaird- 
eachas. 

8 Oir ged chuir mi doilgh- 
eas oirbh leis an litir, cha'n 
'eil aithreachas orm ; ged bha. 
aithreachas orm: oir tha mi 
faicinn gu'n do chuir an litir 
sin doilgheas oirbh, ged nach 
d'rinn i so ach rè tamuill. 

9 A nis tha gàirdeachas 
orm, cha'n ann air son sibh a 
bhi doilich, ach gu robh sibh 
doilich chum aithreachais 3 : 
oir bha doilgheas oirbh air 
mhodh diadhaidh, chum nach 
tigeadh call oirbh ann an aon 
ni do ar taobh-ne. 

10 Oir oibrichidh am bròn 
diadhaidh aithreachas chum 
slàinte do nach gabhar aith- 
reachas : ach oibrichidh doil- 
gheas an t-saoghail bàs. 

11 Oir feuch, an ni so fèin 
doilgheas diadhaidh bhi oirbh, 
ciod e meud an dùrachd a 
dh'oibrich e annaibh, seadh, 
ciod an glanadh oirbh fèin 4 , 
seadh, ciod an ro-dhiom, 
seadh, ciod an t-eagal, seadh, 
ciod an dian-thogradh, seadh, 
ciod an t-eud, seadh, ciod an 
togradh dioghaltais ? anns 
gach ni dhearbh sibh sibh 
fèin bhi glan sa' chùis so. 

12 Uime sin ged sgriobh 
mi do 'ur n-ionnsuidh, cha 
b'ann air a shon-san a rinn 
an eucoir, no air a shon-san 
air an d'rinneadh an eucoir, 
ach a chum gu foillsicht- 
eadh dhuibh ar cùram-ne 
mu'r timchioll-sa am fianuis 
Dè. 

13 Uime sin fhuair sinn 
comhfhurtachd air son bhur 
comhf hurtachd - sa : seadh, 
bu ro mhò a rinn sinn gaird- 1 uarnhwm. 2 bròn. 

347 3 atharrachadh inntinn. 
4 an saoradh, an leith-sgeul. II. CORINTIANACH VIII. eachas, air son gairdeachais 
Thituis, do bhrìgh gu'n d' 
t'huair a spiorad suaimhneas 
uaibhse uile. 

14 Oir ma rinn mi bòsd 1 
sam bith ris-san asaibh-se, 
cha'n eil nàire orm ; ach mar 
a labhair sinn na h-uile nithe 
am fìrinn ribhse, is amhuil 
sin a f huaradh fìrinneach ar 
bòsd asaibh-se ri Titus. 

15 Agus a ta dùrachd a 
chridhe-san ni's pailte do 'ur 
taobh-sa, air dha bhi a' 
cuimhneachadh bhur n-ùmh- 
lachd uile, mar a ghabh sibh 
ris le h - eagal agus ball- 
chrith. 

16 Uime sin tha gaird- 
eachas orm gu bheil dànachd 
agam asaibh anns gach ni. 

CAIB. VIII. 

1 Bhrosnuich Pòl na Corintianaich 
gu tional seirceil a dheanamh air 
son nan naomh bochda ann an Ie- 
rusalem, le eisempleir nam Mace- 
donach, 7 le moladh an dian-thog- 
raidh a bha aca ftin roimh, 9 le 
eisempleir Chriosd, 14 agus leis an 
tairbhe spioradail a thigeadh dhoibh 
fèin 6'n tabhartas sin. 

A NIS, a bhràithre, tha 
sinn a' toirt fios duibh 
air gràs Dè, a thugadh do 
eaglaisibh Mhacedonia : 

2 Eadhon gu'n robh, ann 
am mòr-dhearbhadh àmh- 
ghdir, pailteas an aoibhneis, 
agus doimhne am bochduinn, 
ro phailte chum saoibhreis 
am fìaluidheachd. 2 . 

3 Oir (tha mi loirt flanuis,) 
gu robh iad uatha fèin toileach 
a rèir an comais, seadh, thar 
an comas : 

4 A' guidhe oirnne gu 
dùrachdach, gu'n gabhamaid 

1 uaill, mòr-dhuil. 
2 an daonnachda. 
2 a bha dòcìias uyaimie. 

348 an tiodhlac, agus comh-roinn 
an f hrithealaidh do nanaomh- 
aibh. 

5 Agus cha'n ann mar a 
shaoil sinne 3 , ach thug siad 
iad fèin air tùs do'n Tighearn, 
agus 'na dhèigh sin dhuinne a 
rèir toil Dè : 

6 Air chor as gu'n do chuir 
sinn impidh air Titus, a rèir 
mar a thòisich e roimh, mar 
sin gu'n crìochnaicheadh e 
annaibh-sa an gràs 4 sin fèin 
mar an ceudna. 

7 Uime sin mar a ta sibh 
pailte anns gach uile ni, ann 
an creidimh, ann an ùr- 
labhradh, agus ann an eòlas 9 
agus ann an uile dhìchioll 3 
agus ann bhur gràdh dhuinne, 
bithibh pailte anns a' ghràs 
so mar an ceudna. 

8 Cha'n ^eil mi a' labhairt 5 
so mar àithne, ach a thaobh 
dùrachd dhaoine eile, agus 
a dhearbhadh trèibhdhireas 
bhur gràidh-sa. 

9 Oir is aithne dhuibh gràs 
ar Tighearna Iosa Criosd, ged 
bha e saoibhir, gidheadh gu'n 
d'rinneadh bochd e air bhur 
sonsa chum gu biodh sibhse 
saoibhir tre a bhochduinn 
san. 

10 Agus anns an ni so tha 
mi toirt mo chomhairle : oir 
ta so tarbhach 6 dhuibhse, 
thòisich roimh, cha'n e mhàin 
air deanamh, ach air a bhi 
togarrach o cheann bliadhna 

11 A nis air an aobhar sir 
coimhlionaibh an gnìomh 7 
ionnus mar a bha sibh ullaml; 
chum na toile, mar sin gu'?? 
bi sibh ullamh chum coimh' 
lionaidh as na bheil agaibh 4 tiod!dac._ 5 jvV'rc labhram, 
G iomchubhaidh. 
r au deanamh. II. CORINTIANACH IX. 12 Oir ma bhios air tùs 
inntinn thoileach ann, gabhar 
ris a rèir mar a ta aig neach, 

'agus cha'n ann a rèir nan 
nithe nach 'eil aige. 

13 Cha'n ann chum gu'm 
biodh socair aig daoine eile, 
agus amhghar agaibh-sa. 

14 Ach a thaobh co-cheart- 
ais, chum san àm so nis gum 
bi bhur pailteas - sa 'na 
clioimhleasachadh air an uireas- 
bhuidh-san, agus mar an 
ceudna chum gu'm bi am 
pailteas-san 'na choimhleas- 
achadh air bhur n-uireas- 

i bhuidh-sa, air chor as gu'm 
i bi co-cheartas eadaraibh; 

15 A rèir mar a ta e 
sgrìobhta, An ti a thionail 
mòran, cha robh anabarr 
aige: agus an ti a thionail 
beagan, cha robh easbhuidh 
air. 

16 Ach buidheachas do 
Dhia, a chuir an cùram dùr- 

15 achdach sin fèin do 'ur taobh- 
1 sa ann an cridhe Thituis. 
3 17 Oir gu deimhin ghabh 
■? e ris an impidh ; ach air dha 
1 bhi ni bu togarraiche, chaidh 
) e d'a thoil fèin do 'ur n-ionn- 
j fciidh. 

^ 18 Agus chuir sinne maille 
, ris am bràthair, aig am bheil 
9 a chliù san t-soisgeul, feadh 
J ; nan eaglaisean uile : 
H 19 (Agus cha'n e so a 
: ! mhàin, ach thaghadh e leis 
jj na h-eaglaisibh mar an ceud- 
n jna mar chompanach turuis 
.j dhuinne, leis an tiodhlac so 
1 1 fhrithealadh leinne chum 
I Ulòire an Tighearna sin fèin, 

Ijìgus chum foiilseachaidh bhur 
S p-inntinn ullamh-sa.) 
20 A' seachnadh so, nach 
jìugadh neach aìr bith mi- chliù dhuinne thaobh a' 
phailteis so a fhrithealadh 
leinne : 

21 Air dhuinn bhi solar- 
achadh nithe ciatach, cha'n 
e mhàin am flanuis an Tigh- 
earn, ach mar an ceudna am 
flanuis dhaoine. 

22 Agus chuir sinn maille 
riu ar bràthair, a dhearbh 
sinn gu minic dùrachdach am 
mòran do nithibh, ach a nis 
ni's ro dhùrachdaiche, a 
thaobh an ro-earbsa ta aige 1 
asaibh-sa. 

23 Ma dh'fhiosraichear ni 
sam bith mu Thitus, is e mo 
chompanach-sa e, agus mo 
chomh-oibriche do 'ur taobh- 
sa: no mu thimchioU nam 
bràithre, is iad teachdairean 
nan eaglaisean, agus glòir 
Chriosd. 

24 Uime sin nochdaibh 
dhoibh-san, agus am fianuis 
nan eaglaisean, dearbhadh 
bhur gràidh-sa, agus ar n- 
uaill-ne do 'ur taobh. 

CAIB. IX. 

1 DhHnnis Pòl an reuson air soti, 
ged tfaithìie dha mòr-thogradh nan 
Corintianach, an do chuir e Titus 
agus na bràiihre roimh-laimh d'aìi 
ionnsuidh g'am brosnuchadh gu 
dèirc a thoirt gu pailte, do bhrìgh 
gur gìik shìol-chuir iad, 10 a bheir 
bàrr pa ilte dho ib h f è in . 

r)IR a thaobh frithealaidh 
do na naomhaibh, is neo- 
fheumail dhomh-sa sgrìobh- 
adh do 'ur n-ionnsuidh. 

2 Oir is aithne dhomh tog- 
arrachd bhur n-inntinn, as 
leth am bheil mi deanamh 2 
uaill asaibh-sa ris na Mace- 
donaich, ag ràdh, Gu robh 
Achaia uìlamh o cheann 
bliadhna ; agus bhrosnuica 
bhur n-eud-sa ro mkòran. 1 agam. 

349 2 an deanam, 
M 11. CORINTIANACH X. 3 Gidheadh chuir ini na 
bràithre do 'ur n-ionnsuidh, air 
eagal gu'm biodh ar n-uaill- 
ne asaibh dìomhain sa' chùis 
so ; chum mar a thubhairt mi, 
gu'm biodh sibh ullamh : 

4 Air eagal ma thig na 
Macedonaich maille rium, 
agus gu'm faigh iad sibhse 
neo-ullamh, gu'm bi nàire 
oirnne, (gun a ràdh oirbhse,) 
à dànadas na h-uaill so. 

5 Uime sin bhreithnich mi 
gu'm b'f heumàil impidh chur 
air na bràithribh, iad a dhol 
air tùs do 'ur n-ionnsuidh-sa, 
agus bhur tabhartas, air an 
do labhradh ribh roimh, a 
dheanamh deas, chum gu'm 
biodh sin ullamh, mar 
thiodhlac l , agus cha'n ann 
mar ni a dh'aindeoin. 

6 Ach so a ta mi ag ràdh, 
An ti a chuireas gu gann, 
buainidh e gu gann mar an 
ceudna ; agus an ti a chuir- 
eas gu pailte, buainidh e gu 
pailte mar an ceudna. 

7 Thugadh gach duine 
seachad a rèir rùin a chridhe ; 
na b'ann an doilgheas, no 
lè h-èigin : oir is toigh le 
Dia an neach a bheir seachad 
gu suilbhir. 

8 Agus is comasach Dia air 
gach gràs a dheanamh ro 
phailte dhuibh-se, chum air 
dhuibh anns gach uile ni làn 
leoir a bhi agaibh a ghnàth, 
gu'm biodh sibh pailte chum 
gach deadh oibre. 

9 A rèir mar a ta e sgrìobh- 
ta, Sgaoil e achuid; thug e 
do na bochdaibh : mairidh 
'fhireantachd a chaoidh. 

10 A nis an ti a bheir sìol 
do'n fhearcuir 2 , agus aran chum bidh, gu tugadh e agus 
gu meudaicheadh e bhur cur- 
achd-sa, agus gu tugadh e do 
thoradh bhur fìreantachd' 
fàs.) 

11 Air dhuibh bhi air bhur 
deanamh saoibhir anns gach 
uile ni chum gach uile thabh- 
artais, ttì a dh'oibricheas 
ìeinne breith-buidheachais do 
Dhia. 

12 Oir a ta frithealadh na 
seirbhis so, cha'n e mhàin a' 
leasachadh uireasbhuidh nan 
naomh, ach a ta e mar an 
ceudna pailte tre mhòran 
breith-buidheachais do Dhia ; 

13 (Air dhoibh bhi, tre 
dhearbhadh an fhrithealaidh 
so, a' toirt glòire do Dhia air 
son bhur n-ùmhlachd do 
shoisgeul Chriosd a rèir bhur 
n-aidmheil, agus air son bhur 
tabhartaisfhialuidh 3 dhoibh- 
san, agus do na h-uile dhaoin- 
ibh : 

14 Agus tre an urnuigh air 
bhur son-sa, aig am bheil 
mòr-dhèidh oirbh air son 
gràis Dè a ta ro phailte ann- 
aibh. 

15 Buidheachas do Dhia 
air son a thiodhlaic do-labh- 
airt 4 . 

CAIB. X. 

1 An aghaidh nan abstol brèige, a 
bka deanamh tùir air anmhuinn- 
eachd a phearsa agus air a làthair- 
eachd chorporra, chuir Pòl an 
cttll an neart agus an t-ùghdarras 
spioradail sin leis an d'armaich- 
eadh e an aghaidh cumhachdan a 
naimhdean uile, %c. 

À NIS tha mise fèin Pòl a' 
guidhe oirbh, tre mhao 
antas agus shèimheacha 
Chriosd, neach air dhomh a 
bhi làthair a ta ìosal 'nur cu: - 
h, 

iiàire 1 ghean-maith. 
idtfn t-sìoladair. 

350 3 dhaonnachdaich. 
< do-chur a/i cèiU. II. CORINTIANACH X. measg, ach air dhomh a bhi 
uaibh a ta dàna oirbh : 

2 Ach tha mi ag iarraidh 
oirbh a dh'athchuinge, gun 
sibh a thoirt orm, an uair a 
bhios mi làthair, bhi dàna, 
leis a' mhuinghin 1 leis an 
saoilear mi bhi dàna an agh- 
aidh dream àraidh a tha toirt 
meas oirnne, mar gu bitheam- 
aid ag imeachd a rèir na 
feòla. 

3 Oir ged tha sinn ag im- 
eachd 2 anns an f heòil, cha'n 
ann a rèir na feòla ta sinn a' 
cogadh : 

4 (Oir ar n-airm chogaidh 
eha'n fheòlmhor iad, ach 
cumhachdach o Dhia chum 
daingnichean a leagadh :) 

5 A' tilgeadh sìos reuson- 
achaidh, agus gach ni àrd a 
dh'àrdaicheas e fèin an agh- 
aidh eòlais Dè, agus a' toirt 
am braighdeanas gach smuain 
chum ùmhlachd Chriosd : 

6 Agus dioghaltas ullamh 
againn r'a dheanamh air gach 
uile eas-ùmhlachd, 'nuair a 
chomhlionar bhur n-ùmh- 
lachd-sa. 

7 An amhairc sibh air 
nithibh a rèir an coslais 1 ma 
tha dòchas 3 aig aon neach as 
fèiri, gur le Criosd e, smuain- 
icheadh e so a ris uaith fèin, 
mar is le Criosd esan, gur le 
Criosd sinne mar an ceud- 
na. 

8 Oir ged dheanainn càil- 
eigin ni's mò dh'uaill as ar 
cumhachd-ne, (a thug an 
Tighearna dhuinn chum fògh- 

I luim 4 agus cha'n ann chum 
fj bhur sgrios-sa,) cha bhiodh 
nàire orm : 

9 Chum nach measar mi mar gu'm bithinn a' cur eag- 
ail oirbh le litrichibh. 

10 Oir a ta a litrichean, 
(tha iadsan ag ràdh,) cud- 
thromach agus làidir, ach a 
ta a làthaireachd chorporra 
anmhunn 5 , agus a chainnt 
tàireil. 

11 Smuainicheadh a leithid 
sin do dhuine so, mar a ta 
sinne ann am focaltrelitrich- 
ibh, agus sinn as làthair, mar 
sin gu'ra bisinn ann angnìomh 
air dhuinn a bhi làthair. 

12 Oir cha'n 'eiì a dhàn- 
adas 6 againne sinn fèin a 
chur an àireamh, no a choi- 
meas ri dream àraidh a mholas 
iad fèin : ach air dhoibh-san 
bhi 'gan tomhas fèin eatorra 
fèin, agus 'gan coimeas fèin 
riu fèin, cha'n 'eil iad glic. 

13 Ach cha dean sinne 
uaill à nithibh a tha thar ar 
tomhas, ach a rèir tomhais 
na riaghailt 7 a roinn Dia 
dhuinne, eadhon tomhas a 
ruigeas oirbhse. 

14 Oir cha'n eil sinne 'gar 
sìneadh fèin thar ar tomhas, 
mar nach ruigeamaid sibhse ; 
oir thàinig sinn eadhon do 'ur 
n-ionnsuidh-sa 8 , le soisgeul 
Chriosd : 

15 Gun sinn a bhi dean- 
amh uaill à nithibh a ta thar 
ar tomhas, eadhon a saoth- 
airibh dhaoine eile; ach a 
ta dòchas againn, 'nuair a 
mheudaichearbhur creidimh- 
sa, gu faigh sinn farsuinn- 
eachd gu pailte annaibh a 
rèir ar riaghailt-ne, 

16 Chum an soisgeul a 
shearmonachadh anns na h- 
ionadaibh an taobh thall duibh- 
se, agus cha'n ann churu uaiil 1 7ithisnich, urrasachd. 
^gluasad, siubhal. 3 earbsa. 

351 ^togail suas. & lag. 6 a mhisnich, 
7 riagha il. 8 thugaibh-sa. II. CORINTIANACH XI. a dheanamh ann an riaghailt 
duine eile, à nithibh a ta ull- 
amh a cheana. 

17 Ach an ti a ni uaill, 
deanadh e uaill anns an Tigh- 
earn. 

18 Oir cha'n e an ti a 
mholas e fèin a tha ion- 
mholta 1 , ach an ti a mholas 
an Tighearn. 

CAIB. XI. 

1 Tre ro-mheud cùraim Phòil do na 
Corintia7iaic/i, thòisich e dKain- 
deoin ri e fèin a mholadh ; 5 dìì 1 - 
irinis e nach robh e a bheag goirid 
air na h-abstoil bu mhò, 7 gu'n do 
shearmonaich e an soisgeul dlioibh 
gu saor, 13 agus nochd e nach robh 
e a bheag a dheidh-làimh air an 
luchd-oibre chealgach sin, thaobh 
aon sockair a bhuineadh do'n 
lagh, %$. 

D'FHEARR, leam gu'n 
giùlaineadh sibh beagan 
le m' amaideachd ; agus da 
rìreadh giùlainibh leam. 

2 Oir a ta mi eudmhor 
umaibh le h-eud diadhaidh ; 
oir rinn mi ceangal-pòsaidh 
eadar sibh agus aon fhear, 
chum bhur cur mar òigh fhìor- 
ghloin an làthair Chriosd. 

3 Ach a ta eagal orm, air 
dòigh sam bith, maramheall 
an nathair Eubha le a cuil- 
bheartachd, mar sin gu'n 
truaillear bhur n-inntinn- 
sa o'n aon-f hillteachd a ta 
ann an Criosd. 

4 Oir nan deanadh an 
neach a thig, Iosa eile a 
shearmonachadh nach do 
shearmonaich sinne, no nam 
faigheadh sibhse spiorad eile, 
nach d'fhuair sibh, no soisg- 
eul eile ris nach do ghabh 
sibh, dh'fheudadh sibh gu 
maith giùlan leis. 

5 Oir is i mo bharail-sa 
nach robh mi a bheag goirid air na h-abstolaibh a b'àirde. 

6 Ach ged tha mi neo- 
fhòghluimte ann an cainnt, 
gidheadh cha'n 'eilmi marsui 
ann an eòlas ; ach rinneadh 
sinn làn-fhollaiseach anns na 
h-uile nithibh 'nur measg-sa. 

7 An d'rinn mi cionta le 
mi fèin ìsleachadh chum gu'm 
biodh sibhse air bhur n-àrd- 
achadh, no a chionn gu'n do 
shearmonaich mi soisgeul De 
a nasgaidh dhuibh 1 

8 Chreach mi eaglaisean 
eile, a gabhail tuarasdail 
uatha, chum seirbhis a dhean- 
amh dhuibhse. 

9 Agus an uair a bha mi 
làthair maille ribhse agus 
uireasbhuidh orm, chadoleig 
mi mo throm air duine sam 
bith : oir leasaich na bràith- 
rean, a thàinig o Mhacedo- 
nia, m'uireasbhuidh : Agus 
anns na h-uile nithibh 
choimhid mi mi fèin o m' 
throm a leigeadh oirbhse,agus 
coimhididh. 

10 Mar a ta f ìrinn Chriosd 
annam, cha chumar an uaill 
so uam ann an crìochaibh na 
h-Achaia. 

11 C'ar son? An ann a 
chionn nach 'eil gràdh agam 
dhuibh ì Tha fìos aig Dia. 

12 Ach an ni a ta mi dean- 
amh, ni mi fathast e, chum gu 
toir 2 mi air falbh cionfàth 3 
uatha-san le'm bu mhiann 
cion-fàth fhaotainn, chum 
anns an ni as am bheil iad a' 
deanamh uaill, gu faighear 
iad eadhon mar sinne. 

13 Oiris annd'an leithidibh 
sin a ta abstola brèige, luchd- 
oibre cealgach, 'gan cur fèin 
ann an cosamhlachd abstola 
Chriosd. 1 dearhhta. 

352 2 gearr. 3 cothropi. II. CORINTIANACII XI. 14 Agus cha'n iongantach 
siìi : oir cuirear Satan fèin an 
cruth 1 aingil soillse. 

15 TJime sin cha ni mòr e 
ged chuirear a mhinisteirean 
mar an ceudna ann an cruth 
mhinisteirean na f ìreantachd; 
aig ambi an crìoch dheireann- 
ach a rèir an oibre. 

16 A ta mi ag ràdh a rìs, 
Na measadh aon neach gur 
amadan mi ; no fòs, gabh- 
aibh rium mar amadan fèin 
chum gu'n dean mi beagan 
uaill asam fèin. 

17 An ni a ta mi a labhairt, 
cha'n ann a rèiranTighearna, 
a ta mi 'ga labhairt, ach mar 
gu b'ann gu h-amaideach 
anns an dànadas uaille so. 

18 Do bhrìgh gu bheil 
mòran a' deanamh uaill a 
rèir na feòla, ni mise uaill 
mar an ceudna. 

19 Oir giùlainidh sibh gu 
toileach le amadanaibh, do 
bhrìgh gubheil sibh/ei?i glic. 

20 Oir fuilgidh sibh ma 
bheir neach an daorsa sibh, 
ma dh'itheas 2 neach sibh, ma 
bheir neach bhur cuid dhibh, 
ma dh'àrdaicheas neach e 
fèin, ma bhuaileas neach air 
an aghaidh sibh. 

21 Tha mi a' labhairt a 
thaobh eas-urraim, mar gu'm 
bitheamaid anmhunn : ach, 
ge b'e ni anns am bheil 
neacli air bith dàna, (tha mi 
a' labhairt gu h-amaideach,) 
a ta mise dàna ann mar an 
ceudna. 

22 An Eabhruidhich iad? 
mar sin tha mise mar an 
ceudna : An Israelich iad ì 
mar sin tha mise mar an ceud- 
na : An sliochd do Abraham iad 1 mar sin tha mise mar an 
ceudna : 

23 Am ministeirean do 
Chriosd iad ? (tha mi a' 
labhairt mar dhuine mi- 
chèillidh,) a ta mise os an 
ceann san ni so : ann an saoth- 
airibh ni's pailte, ann am 
buillibh ni's ro mhò 3 , am 
priosanaibh ni's trice, am 
bàsaibh gu minic. 

24 Fhuair mi o na h- 
Iudhaich cùig uairean dà 
fhichead buille ach a h-aon. 

25 Ghabhadh le slataibh 
orm tri uairean, chlachadh 
mi aon uair, dh'f huiling mi 
long-bhriseadh tri uairean ; 
là agus oidhche bha mi san 
doimhne : 

26 Ann an turusaibh gu 
minic, ann an gàbhadh aimh- 
nichean, ann an cunnartaibh 
f hear-reubainn, ann an cunn- 
artaibh o m' chinneach fèin, 
ann an cunnartaibh o na 
Cinnich, ann an cunnartaibh 
sa' bhaile, ann an cunnart- 
aibh san fhàsach, ann an 
cunnartaibh san f hairge, ann 
an cunnartaibh am measg 
bhràithre breugach 4 ; 

27 Ann an saothair agus 
sgìos 5 , am fairibh gu minic, 
ann an ocras agus tart, an 
trasgaibh guminic, amfuachd 
agus an lomnochduidh. 

28 A bhàrr air na nithibh 
a ta an leth muigh, an ni a 
ta teachd orm gu lathail, ro 
chùram nan eaglaisean uile. 

29 Cò a ta lag, agus nach 
'eil mise lag? cò atafaotaiun 
oilbheim, agus nach 'eil mise 
a' losgadh 1 

30 Ma's èigin domh uailì 
a dheanamh, is ann as na 1 riochd. 2 chlaoidheas. 

3 thar tomlias. 

353 4 fallsa, mealìtach. 
5 sgìos agics briseadh-cridhe. ii. ookint: 'IANACH XII. nithibh a bhuineas do m' an- 
mhuinneachd a ni mi uaill. 

31 Tha fios aig Dia, eadhon 
Athair ar Tighearna Iosa 
Criosd, a tha beannaichte gu 
siorruidh, nach 'eil mi dean- 
amh brèige. 

32 Ann anDamascus ehuir 
uachdaran a' •phobuill fuidh 
Aretas an righ, freiceadan 
air baile nan Damasceneach, 
an rùn mise a ghlacadh : 

33 Ach tre uinneig leigeadh 
sìos ris a' bhalla mi ann an 
cliabh, agus chaidh mi as a 
làmhaibh. 

CAIB. XII. 

1 Chum abstolachd a mholadh, ged 
jheudadh Pòl uaill a dheanamh 
as a thaisbeinibh iongantach, 9 
gidheadh is fearr leis uaill a 
dheanamh as ' 'anmhuinneachd ; 
11 jhuair e cron doibh a chionn 
giCn d , èignich iad chum na h-uaille 
dìomhain so. 

(^U deimhin cha'n 'eil e 
^ iomchuidh dhomh-sauaill 
a dheanamh : ach thig^ mi 
chum seallanna agus taisb- 
eana an Tighearna. 

2 B'aithne dhomh duine 
ann an Criosd ceithir bliadhna 
deug roimh so, (ma's anns 
a' choluinn, cha'n fhios 
domh; no as a' choluinn, 
cha'n f hios domh ; aig Dia a 
ta fios;) a leithid sin do 
dhuine thogadh chum an 
treas nèamh. 

3 Agus b'aithne dhomh a 
leithid sin do dhuine, (ma's 
anns a' choluinn, no as a' 
choluinn, cha'n f hios domh : 
aig Dia a ta fios ;) 

4 Gu'n do thogadh suas e 
gu pàrras, agus gu'n cual e 
briathra do - labhairt, nach 
feud duine a labhairt l . 1 nach urrainn duine a labhairt. 
2 Luigsibh. 

354 5 Ma' leithid sin do dkuine 
ni mi uaill : ach asam fèin 
cha dean mi uaill, mur dean 
mi à m' anmhuinneachd- 
aibh 2 . 

6 Oir ged b aill leam uaill 
a dheanamh, cha bhi mi a'm' 
amadan ; oir labhraidh mi an 
f hìrinn : gidheadh a ta mi a' 
cumail orm fèin, air eagal 
gu'm bi meas aig duine dhiom 
thar mar a ta e 'gam fhaicinn, 
no a' cluinntinn umam. 

7 Agus air eagal gu'm 
bithinn air m'àrdachadh thar 
tomhas, tre ro - mheud nan 
taisbean, thugadh dhomh 
sgolb san fheoil, teachdair ; 
Shatain chum gu'm buaileadh 

e mi 3 , air eagal gu'm bithinn 
air m'àrdachadh thartomhas. 

8 Air a shon so ghuidh mi 
an Tighearn tri uairean, gu'n i 
imicheadh so uam. 

9 Agus thubhairt e rium, 
Is leoir mo ghràs-sa dhuit : 
oir a ta mo chumhachd air a 
dheanamh foirfe ann an 
anmhuinneachd. Uime sinn 
is ro thoiliche a ni mi uaill à 
m' anmhuinneachdaibh,chum 
gu'n gabh cumhachd Chriosd 
còmhnuidh orm. 

10 Uime sin tha mi gabhail 
tlachd arm an anmhuinn- 
eachdaibh, am maslaibh, ann j 
an uireasbhuidhibh, ann an f) 
geur - leanmhuinnibh, ann 'J 
an teanntachdaibh 4 air son , 1 j 
Chriosd : oir an uair a ta mi ! }[ 
lag, an sin a ta mi làidir. ; 

11 Rinneadh a'm' amadan J 'J 
mi le uaill a dheanamh ; * 
dh'èignich sibhse mi : oir bu 
chòir dhomh bhi air mo mhol- j " 
adh leibhse : oir cha robh mi j :i \ 
bheag sam bith fo na h-ab- ! 55 3 chum gabhail Je dornaibh orm. 
4 trioblaidibh, aindmsibh. II. COMNTIANACH XIII. stolaibh a's àirde, ged nach 
'eil annam ach neo-ni. 

12 Gu deimhin dh'oihrich- 
eadh comharan abstoil ann 
bhur measg-sa anns gach 
uile fhoighidin, ann an 
comharaibh agus an iong- 
antasaibh, agus an cumh- 
achdaibh 1 . 

13 Oir ciod an ni anns an 
robh sibh ni bu lugha na 
eaglaisean eile, mur e nach 
do leig mi fèin mo throm 
oirbh? thugaibh maitheanas 
dhomh san eucoir so. 

14 Feuch, a ta mi ullamh 
a nis an treas uair gu teachd 
do 'ur n-ionnsuidh ; agus cha 
chuir mi mo throm oirbh ; oir 
cha'n e bhur cuid a tha mi 'g 
iarraidh, ach sibh fèin : oir 
cha 'n 'eil e mar f hiachaibh 
air a' chloinn ionmhas a 
chruinneachadh fa chorahair 
nam pàrantan, ach air na 
pàrantaibh fa chomhair na 
cloinne. 

15 Agus is ro thogarrach a 
B ni mise caitheadh, agus a 

Ichaithear mi air son bhur 
n-anama-sa, ged mar is ro 
phailte a ta gràdh agam 
dhuibh, gurlugha bhur gràdh- 
sa dhomh. 
16 Ach biodh e mar sin, 
nach do chuir mi trom oirbh : 
|| gidheadh air dhomh bhi inn- 
\ jleachdach, ghlac mi le seòlt- 
Jiachd sibh. 

1 ! 17 An d'rinn mise tre aon 
I Ineach dhuibhsan a chuir mi 
■ lo 'ur n-ionnsuidh buann- 
I |ichd dhibh? 

i I 18 Ghuidh mi air Titus dol 
t uo 'ur n-ionnsuidh, agus cìiuìi' 
;||m bràthair maille ris : an d' 
1 S ìnn Titus buannachd dhibh? gnìomharaibh cumhachdach. 

355 nach do ghluais sinn san aon 
spiorad ì agus anns na h-aon 
cheumaibh ì 

19 A rìs, am bheil sibh a' 
saoilsinn gu bheil sinne gabh- 
ail ar leithsgeil ribh? tha 
sinn a' labhairt am fianuis 
Dè ann an Criosd : ach a ta 
an t-iomlan, a chàirde, chum 
bhur fòghluim-sa 2 . 

20 Oir is eagal leam, air 
dhomh teachd, nach faigh mi 
sibh mar is miann leam, a- 
gus gu faighear mise dhnibh- 
se mar nach bu mhiann leibh : 
air eagal gu'm bi connsach- 
adh, farmad, fearg, comhstri, 
cùl - chàineadh, cogarsaich, 
àrdain 3 , ceannairce 'nur 
measg : 

21 Air eagal an uair a thig 
mi a rìs, gu'n ìslich mo Dhia 
mi 'nur measg, agus gu dean 
mi caoidh air son mòrain do'n 
dream a pheacaich a cheana, 
agus nach do ghabh aith- 
reachas do'n neò-ghloine, a- 
gus strìopachas, agus mhac- 
nus a rinn ìad. 

CAIB. XIII. 

1 Bhagair Pòl cumhachd 'abstolachd 
an aghaidh pheucach cruaidh- 
mhuinealach : 5 agus chomliairlich 
e dhoibh an creidimh a dhearbhadh, 
7 agus am beatka a leasachadh 
mun tig e: 11 chomh-dhùin e an 
litir le earail choitchionn agus le 
h-ùrnuigh. 

TS i so an treas uair a ta mi 
a' teachd do 'ur n-ionns- 
uidh : am beul dithis no triuir 
do fhianuisibh bithidh gach 
focal seasmhach. 

2 Dh'innis mi cheana, agus 
tha mi roimh-làimh ag inns- 
eadh dhuibh, mar gu'm i>ith- 
inn a làthair an dara uair ; 
agus a nis air dhomh bhi as 2 bhur togail suas. 
3 àrd-inntinneachd, atmhoireachd. II. COMNTIANÀCH XIII. bhur làthair, thami a' sgrìobh- 
adh chum na dream a pheac- 
aich roimh so, agus chum 
chàich uile, ma thig mi a 
rìs, nach caomhain mi : 

3 O tha sibh ag iarraidh 
dearbhaidh air Criosd a' 
labhairt annam-sa, neach do 
'ur taobh-sa nach 'eil an- 
mhunn, ach a ta cumhachd- 
ach annaibh. 

4 Oir ged cheusadh e tre 
anmhuinneachd, gidheadh a 
ta e beò tre chumhachd 
Dhè : oir a ta sinne mar an 
ceudna anmhunn ann-san, 
gidheadh bithidh sinn beò 
maille ris tre chumhachd Dhè 
do 'ur taobh-sa. 

5 Ceasnaichibh sibh fèin, 
am bheil sibh sa' chreidimh ; 
dearbhaibh sibh fèin : nach 
aithne dhuibh sibh fèin, gu 
bheil Iosa Criosd annaibh, 
mur daoine a chuireadh air 
cùl 1 sibh ì 

6 Ach tha dòchas agam 
gu'm bi fhios agaibh nach 
daoine a chuireadh air cùl 
sirme. 

7 A nis tha mi guidhe air 
Dia gun sibhse a dheanamh 
uilc air bith ; cha'n ann 
chum gu'm faicear sinne bhi 
dearbhta, ach chum gu'n 
deanadh sibhse an ni sin a 
tamaith 2 , ged robh sinne mar dhaoine a chuireadh aìr cùl. 

8 Oir cha'n urrainn sinn 
ni air bith a dheanamh an 
aghaidh na fìrinn, ach air 
son na fìrinn. 

9 Oir tha sinn subhach an 
uair a tha sinn/em anmhunn, 
agus sibhse làidir : agus tha 
sinn a' guidhe so mar an 
ceudna, sibhse bhi diong- 
mhalta. 

10 Is ann uime so a sgrìobh 
mi na nithe so do 'ur n'ionn- 
suidh air dhomh bhi as bhur 
làthair, chum air dhomh bhi 
làthair nach bithinn garg, a 
rèir a' chumhachd a thug 
an Tighearna dhomh chum 
fòghluim 3 , agus cha'n ana | 
chum sgrios. 

11 Fa dheòidh, a bhràithre, j 
slàn leibh : bithibh diong- 
mhalta 4 , bithibh subhach, 
bithibh adh'aoninntinn, bith- 
ibh sìochail ; agus bithìdh Dia \ 
a' ghràidh agus na sìthe 5 1 
maille ribh. 

12 Cuiribh fàilte air a L 
chèile 6 le pòig naoimh. 

13 Tha na naoimh uile a' p 
cur beannachd do 'ur n- j <>: 
ionnsuidh. 

14 Gràs an Tighearna losa ì n 
Criosd, agus gràdh Dhè, agus : 5 
comh-chomunn an Spioraidj 
naoimh, gu robh maille ribh j 
uile. Amen. 1 daoine neo-dhearbhta. 
8 tiatach. 3 tosaìl suas. 4 foirfe, iomlan. 5 sìothchaint. 
'6 Altaichibh beatha a ckèile. LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM NAN GALATIANACH. CAIB. I. 

% Tha ìongantas air Pòl gxCn do 
thrèig na Galatianaich esan agus 
an soisgeul cò luath : 8 agus 
mhalluich e an dream sin a 
shearmonaicheas aon soisgeul eile 
ach na shearmonaich e ftin; 11 
dh\fhòghluim è'n soisgeul cha Vann 
o dhaoinibh, ach o Dhia, 13 agus 
nochd e ciod a ghnè duine bha ann 
?nun do ghairmeadh e. 

TDOL abstol, (cha'n ann o 
dhaoinibh, no tredhuine, 
nch tre Iosa Criosd, agus tre 
Dhia an t-Athair, athog suas 
e o na marbhaibh,) 

2 Agus na bràithrean uile 
a tha maille rium, chum eag- 
laisean Ghalatia : 

3 Gràs duibh, agus sìth o 
Dhia an t-Athair, agus o ar 
Tighearn Iosa Criosd, 

4 A thug e fèin air son ar 
peacanna, chum gu'n saoradh 
e sinn o'n droch shaoghal a 
ta làthair, a rèir toile Dè agus 
ar n- Athar-ne : 

5 Dhàsan gu robh glòir gu 
saoghal nan saoghal. Amen. 

6 Is iongnadh leam gu'n 
d'atharraicheadh 1 sibh co 
luath uaith-san a ghairm sibh 
tre 2 ghràs Chriosd, gu sois- 
geul eile : 

7 Ni nach soisgeul eile ; ach 
a ta dream àraiah 'gur buair- 
eadh, le'n àill soisgeul 
Chriosd a thilgeadh bun os 
ceann 3 . 

8 Ach nan deanamaid-ne, 
no aingeal o nèamh, soisgeul eile a shearmonachadh dhuibh, 
ach an soisgeul a shearmon- 
aich sinne dhuibh, biodh e 
malluichte. 

9 Amhuil mar a thubhairt 
sinn roimh, a ta mise ag ràdh 
a nis a rìs mar an ceudna, 
Ma shearmonaicheas neach 
sambith soisgeul eile dhuibh, 
ach an soisgeul a ghabh sibh, 
biodh e malluichte. 

10 Oir am bheil mi nis a' 
cur impidh air 4 daoinibh, no 
airDia? no am bheil mi 'g 
iarraidh daoine a thoileach- 
adh ? oir nam bithinn fathast 
a' toileachadh dhaoine, cha 
bhithinn a'm' sheirbhiseach 
aig Criosd. 

11 Ach a ta mi toirt fios 
duibh, a bhràithre, an sois- 
geul a shearmonaicheadli 
leam-sa, nach ann a rèir duine 
a ta e. 

12 Oir cha b'ann o dhuine 
a fhuair mi e, ni mò a theag- 
aisgeadh dhomh e, ach tre 
f hoillseachadh Iosa Criosd. 

13 Oir chuala sibh mo 
chaithe-beatha-sa 5 san aimsir 
a chaidh seachad, ann an 
creidimh nan Iudhach, gu'n 
d'rinn mi thar tomhas geur- 
leanmhuinn air eaglais Dè, 
agus gu'n d'f hàsaich mi i : 

14 Agus gu'n d'thàinig mi 
air m'aghaidh ann an creid- 
imh nan Iudhach thar mòran 
do m' chomh - aoisibh am 1 gtCn fPthugadh thairts. 3 fhiaradh, chlaon-thruaìllcadh . 

2 chum, 4 a' cur m'earbsa à. $mo ghiùlan. 

357 M 2 GALATIANÀCH II. measg mo chinnich fèin, air 
dhomh bhi ni bu ro eudmhoire 
mu ghnàthannaibh mo shinn- 
sireachd. 

15 Ach an uair a b'i deadh 
thoil Dè, a sgar o bhroinn mo 
mhàthar mi, agus a ghairm 
mi tre a ghràs, 

16 A Mhac fèin fhoills- 
eachadh annam 1 , chum gu 
searmonaichinn eam measg 
nan Cinneach; air ball cha 
do chuir mi comhairle ri feòil 
agus fuil : 

17 Ni mò chaidh mi suas 
gu Ierusalem, chum na 
muinntir sin a bha 'nan ab- 
stolaibh romham ; ach chaidh 
mi gu Arabia, agus a rìs 
thàinig mi air m'ais gu Da- 
mascus. 

18 An dèigh sin an ceann 
thri bliadhna, chaidh mi suas 
gu Ierusalem, a dh'fhaicinn 
Pheadair, agus dh'fhan mi 
maille ris cùig làithean deug. 

19 Ach neach air bith eile 
do na h-abstolaibh cha'n 
f haca mi, ach Seumas bràth- 
air an Tighearna. 

20 A nis anns na nithibh 
a ta mi a' sgrìobhadh dhuibh, 
feuch, an làthair Dhè, cha'n 
eil mi deanamh brèige. 

21 'Na dhèigh sin thàinig 
mi gu criochaibh Shiria agus 
Chilicia ; 

22 Agus cha robh eòlas 
orm athaobh m' fhaicinn aig 
eaglaisibh Iudea, a bha ann 
an Criosd: 

23 Ach a mhàin chual iad, 
An ti anns an àm a chaidh 
seachad a bha 'gar geur-lean- 
mhuinn, gu bheil e nis a' 
searmonachadh a' chreidimh 
a bha e a' sgrios roimh so 2 ; 24 Agus thug iad glòir do I 
Dhia air mo shon-sa. 

CAIB. II. 

1 Ckuir an t-abstol an ctill c'uin a I ■ 
chaidk e suas gu Iermalem, agus I 
c'ar son nach do thimckioll-ghearr- I 
adh Titns. 11 Chuir e'n aghaidh 1; 
Pheadair, agus dli'innis e dha a {!., 
renson, 14 c'ar son a ta e fèin, a- 
gus muinntir eile, a tha 'nan lndh- 
aich, à 1 creidsinn gu'm bi iad air 
am fìreanachadk tre chreidimh 
ann an Crioàd, agus cha'n arni tre 
oibribk. 

A N sin, an ceann cheithir 
bliadhna deug, chaidh mi 
arìssuas gu Ierusalem, maille 
ri Barnabas, a' toirt Thituis 
leam mar an ceudna. 

2 Agus chaidh mi suas a ! 
rèir foillseachaidh, agus chuir 
mi an cèill dhoibh an soisgeul 
a ta mi a' searmonachadh am 
measg nan Cinneach, ach ann 
an uaignidheas dhoibh - san 
d'an robh meas, air eagal air 
chor sam bith gu'n ruithinn, 
no gu'n do ruith mi an dìomh- 
anas. 

3 Ach cha b'èigin do Thitus 
fèin a bha a'm' chuideachd, 
bhi air a thimchioll-ghearr- i 
adh, ged bu Ghreugach e : 

4 Agus sin air son bhràithre 
brèige a ghoid a steach 3 'nar 
measg, a thàinig a steach an 
uaignidheas 4 a dh' fhaicinn j 
ar saorsa, a ta againn ann an j 
Iosa Criosd, chum ar toirt fo 
dhaorsa. 

5 Do nach do ghèill sirm 
eadhon rè uaire ; chum gu'm 
buanaicheadh 5 f ìrinn an t- j 
soisgeil maille ribhse. 

8 Ach o'n dream sin, a 
mheasadh gu'm bu ni èigin 
iad, (ciod air bith a bha iad 
roimh, cha 'n 'eil suim ann 
domh-sa : cha'n 'eil meas aig i 1 leam. *-uair-eigin . 

3 a thugadh steack os ìosal. 

358 < os losuL 5 fanadh. GALATIANACH II. Dia do phearsa duine,) oir 
iadsan a mheasadh gum bu 
ni èigin iad y cha do phàirtich 
iad le'n còmhradh bheag sam 
bith rium-sa. 

7 Ach air an làimh eile, 
'nuair a chunnaic iad gu'n d' 
earbadh soisgeul an neo-thim- 
chioll - ghearraidh rium - sa, 
mar a dh'earbadh soisgeul an 

| timchioll-ghearraidh ri Pead- 

1 ar ; 

, 8 (Oir an ti a dh'oibrich 
gu h-èifeachdach 1 ann am 
jPeadar chum abstolachd an 
| timchioll - ghearraidh , dh'- 
oibrich e gu cumhachdach 
annam-sa mar an ceudna 
i:hum nan Cinneach :) 
jj 9 Agus an uair a thuig 
peumas, agus Cephas, agus 
Soin, a tha air am meas 'nam 
i>uist 2 , an gràs a thugadh 
jlhomh, thug iad dhomh-sa 
, gus do Bharnabas deas làmh 
i, ' chomuinn ; ionnus gu rach- 
maid chum nan Cinneach, a- 
us iad fèin chum an tim- 
jhioll-ghearraidh. 
j 10 A mhàin b'àill leo gu'm 
itheamaid cuimhneachail air 
ffll a bochdaibh; ni mar an 
at I pudna a bha ro-thoil 3 agam 
A in a dheanamh. 
J 11 Ach an uair a thàinig 
Jjsadar gu Antioch, sheas mi 
t J a aghaidh as an eudan, a 
l ionn gu'n robh e r'a choir- 
^ljchadh. 

: ìJk 12 Oir roimh do dhream 
-j.lìidh teachd o Sheumas, 
I 'ith e biadh maille ris na 
1 nnich : ach an uair a thàinig 
-1 Isan, chaidh e a thaobh a- 
li ; thearbaidh se e fèin, air 
-w ;al na muinntir a bha do'n 
:l| ichioll-ghearradh. 
~ \ — 

j'u bhrìoghmhor. ^postaibh. 
3 ro-thogradk, 

359 13 Agus rinn na h-Iudhaich 
eile gnùis-mhealladh maille 
ris mar an ceudna ; ionnus 
gu'n d'thugadh Barnabas mar 
an ceudna a thaobh le'n 
cluain 4 . 

14 Ach an uair a chunnaic 
mise nach do ghluais iad gu 
trèibhdhireach 5 , a rèir fìrinn 
an t-soisgeil, thubhairt mi ri 
Peadar 'nam fìanuis uile, Ma 
tha thusa, a tha a'd' Iudhach, 
a' caitheadh do bheatha a rèir 
nan Cinneach, agus cha'n 
ann a rèir nan Iudhach, c'ar 
son a ta thu 'g èigneachadh 
nan Cinneach am beatha 
chaitheadh mar na h-Iudh- 
aich? 

15 Air dhuinne a tha } nar 
n-Iudhaich a thaobh nàduir, 
agus cha'n ann 'nar peacaich 
do na Cinnich, 

16 Fios a bhi againn nach 
'eil duine air fhkeanachadh 
o oibribh an lagha, ach tre 
chreidimh Iosa Criosd, chreid 
sinne fèinn ann an Iosa 
Criosd; chum gu'm bith- 
eamaid air ar fìreanachadh 
o chreidimh Chriosd, agus 
cha'n ann o oibribh an lagha : 
oir o oibribh an lagha, cha 
bhi feòil sam bith air a f ìrean- 
achadh. 

17 Ach air dhuinn bhi 'g 
iarraidh bhi air ar f ìreanach- 
adh tre Chriosd, ma gheibhear 
'nar peacaich sinn fèin, am 
bheil, uime sin, Criosd 'na 
mhinisteir peacaidh ì Nar 
leigeadh Dia. 

18 Oir ma thogas mi a rìs 
suas na nithe a leag mi, tha 
mi deanamh ciontach dhiom 
fèm. 

19 Oir a ta mise tre'n lagh 4 gnùis-mhealladh, ceilg. 
6 san t-slighe dhìrich. GALATIANACH III. marbh do'n lagh, chum gu'm I 
bithinn beò do Dhia. 

20 Tha mi air mo cheasadh 
maille ri Criosd : gidheadh a 
ta mi beò ; ach cha mhise, 
ach Criosd a ta beò annam : 
agus a' bheatha a ta mi nis a' 
caitheadh san fheòil, tha mi 
ga caitheadh tre chreidimh 
Mhic Dhè, a ghràdhaich mi, 
agus a thug e fèin air mo 
shon. 

21 Cha'n 'eil mi a' cur 
gràisDè an neo-bhrìgh 1 : oir 
matha f ìreantachd tre'n lagh, 
is ann gun aobhar a fhuair 
Criosd bas. 

CAIB. III. 

1 Dhfheòraich an t-abstol ciod a 
dh'aom na Galatianaich gus an 
creidimh a thrèigsinn, agus dòìgh 
a chur san lagh. 6 Thà'n dream a 
tha creidsinn air am fìreanachadh, 
9 agus air am beamiachadh maille 
ri Abraham: 10 dhearbh Folso le 
iomadh reuson. 

f\ A Ghalatianacha amaid- 
■ each, cò a chuir druidh- 
eachd oirbh, ionnus nach 
biodh sibh ùmhal do'n fhìr- 
inn, d'an robh Criosd air a 
nochdadh gu soilleir 2 fa 
chomhair bhur sùl, air a 
cheusadh 'nur measg 1 

2 So a mhàin b'àill leam 
fhòghlum uaibh, An ann o 
oibribh an lagha a f huair sibh 
an Spiorad, no o èìsdeachd a' 
chreidimh ? 

3 Am bheil sibh co amaid- 
each as sin ? air dhuibh tòis- 
eachadh san Spiorad, am 
bheil sibh a nis air bhur 
deanam hfoirfe leis an fheòil 1 

4 An d'f huiling sibh na h- 
uiread sin do nithibh gu 
dìomhain? ma's ann da rìr- 
eadh gu diomhain. 

5 An ti uime sin a tha 1 air cid. 2 gu dealbhach. 

360 frithealadh dhuibh an Spior- 
aid, agus ag oibreachadh 
mhìorbhuile 'nur measg, an 
ann tre oibribh an lagha, no 
tre èisdeachd a' chreidimh a 
ni e so? 

6 Amhuil mar a chreid 
Abraham Dia, agus a mheas- 
adh sin dha mar fhìreant- 
achd. 

7 Uime sin biodh f hios ag- 
aibh an dream a tha do'n 
chreidimh, gur iad sin clann 
Abrahaim. 

8 Oir air fhaicinn roimh 
do'n sgriobtuir gu'm fìrean- 
aicheadh Dia na Cinnich tre i \ f 
chreidimh, shearmonaich e K 
an soisgeul roimh-làimh do j E 
Abraham, ag ràdh, Beann- 
aichear na h-uile Chinnich , 
annad-sa. 

9 Uime sin tha an dream a r ' s 
tha do'n chreidimh, air am 
beannachadh maille ri Abra- 1 , 
ham, fìor-chreideach. 

10 Oir a mheud 's a ta do y 
oibribh an lagha, tha iad | ai 
fo'n mhallachadh ; oir a ta e B 
sgrìobhta, ls malluichte gach! ^ 
neach nach buanaich 3 anns! 
na h-uile nithibh a ta sgriobh-! 

ta ann an leabhar an laghtj y 
chum an deanamh. 

11 Ach is ni follaiseach . 
nach f ìreanaichear neach sanl 
bith tre'n lagn am fianu'is Dè j { 
oir, Bithi am f ìrean beò tn E . 
chreidimh. 

12 Agus cha 'n 'eil an lag 1 : 
ochreidimh: ach, An duin ; 
a ni iad gheioh e beath; i i: 
annta 4 . 

13 Shaor Criosd sinne i ]( ì 
mhallachadh an lagha, a fs 
dha bhi air a dheanamh i 
mhallachadh air ar son : oir ( 

ta e sgrìobhta, Is malluich'! 8/a». 4 leo. GALATIANACH III. gach aon a chrochar air 
crann ; 

14 Chum gu'n tigeadh 
beannachadh Abrahaim air 
na Cinnich tre Iosa Criosd ; 
ionnus gu faigheamaid geall- 
adh an Spioraid tre chreid- 
imh. 

15 A bhràithre, tha mi a' 
labhairt mar dhuine ; ged 
nachbi annachcoimhcheang- 
al 1 duine, ma tha e air a 
dhaingneachadh, cha chuir 
neach air bith air cùl e, agus 
cha chuirear ni sam bith ris. 

16 A nis is ann do Abra- 
ham a thugadh 2 na geallanna 
agus d'a shìol. Cha'n abair 
e, Agus do shìolaibh, mar 
gu'm biodh e labhairt mu 
mhòran ; ach mar mu aon, 
Agus do d' shìol-sa, neach 
a's e Criosd. 

17 Agus a ta mi ag ràdh so, 
nach f heudar gu'n cuir an 
lagh, a thugadh an ceann 
cheithir cheud agus dheich 
bliadhna fichead 'na dhèigh, 
an coimhcheangal an neo- 
bhrìgh, a dhaingnicheadh 
roimh le Dia ann an Criosd, 
ionnus gu'n cuireadh e an 
gealladh air cùl. 

18 Oir ma's ann o'n lagh 
a ta an oighreachd, cha 'n'eil 
i ni's mò o'n ghealladh : ach 
thug Dia gu saor i do Abra- 
ham tre ghealiadh. 

19 C'ar son uime sin a 
thugadh an lagh? thugadh e 
air son eusaontais, gus an 
tigeadh an sìol, d'an d'rinn- 
eadh an gealladh ; air ord- 
uchadh le ainglibh an làimh 
eadar-mheadhonair. 

20 A nis an t-eadar- 
mheadhonair, cha'n ann air son aoin a ta e 'na eadar- 
mheadhonair ; ach is aon 
Dia. 

21 Uime sin am bheil an 
lagh an aghaidh gheallanna 
Dhè ? Nar leigeadh Dia : oir 
nam biodh lagh air a thabh- 
airt a bhiodh comasach air 
beatha thoirtuaith, gudeimh- 
in is ann o'n lagh a bhiodh 
fìreantachd. 

22 Ach dh'f hàg an sgriob- 
tuir na h-uile dliaoine dùinte 
sa' pheacadh, chum gu'm 
biodh an gealladh tre chreid- 
imh Iosa Criosd air a thoirt 
dhoibh-san a ta creidsinn. 

23 Ach mu'n d'thàinig an 
creidimh, choimhideadh sinn 
fo 'n lagh, air ar druideadh 
a steach chum a' chreidimh, 
a bha gu bhi air f hoillseach- 
adh. 

24 Uime sin b'e an lagh, 
ar n-oid-fhòghluim 3 g'ar 
trebrachadh gu Criosd, chum 
gu bitheamaid air ar f ìrean- 
achadh tre chreidimh. 

25 Ach air teacbd do'n 
chreidimh, cha'n 'eil sinn ni's 
mò fuidh oid-fhòghluim. 

26 Oir is sibhse uile mic 
Dhè tre chreidimh ann an 
losa Criosd. 

27 Oir a mheud agaibh 'sa 
bhaisteadh do Chriosd, chuir 
sibh umaibh Criosd. 

28 Cha'n 'eil ludhach no 
Greugach, cha'n 'eil saor no 
daor, cha'n 'eil mionn no 
boirionn 4 ann : oir is aon 
sibh uile ann an Iosa Criosd. 

29 Agus ma's le Criosd 
sibh, is sibh sìol Abrahaim 
gun amharus, agus is oigli- 
reachan sibh a rèir a' ghealì- 
aidh. l cunradh, cùmhnaut. 
+ htbhradh, rinncadh. 

361 GALATIANACH IV. CAIB. IV. 

1 Bha sinn fuidìCn lagh, gus an d 1 - 
thàinig Criosd, mar a ta an t- 
oighre fuidh a thuiteir gus an tig 
e gu h-aois. 5 Ach shaor Criosd 
sinn o'n lagh: J uime sin cha'n 
'eil sinn 'nar seirbhisich ni's faide 
dha. 14 Chuir Pòl an cuimhne 
dJwibtian deadh-ghean dàsan, agus 
a dheadh-rùin fèin doibh-san. 

A NIS a ta mi ag ràdh, am 
feadh a bhios an t-oighre 
'na leanabh, nach 'eil eadar- 
dhealachadh sam bith eadar 
e agus seirbhiseach, ged is e 
Tighearn nan uile ; 

2 Ach a ta e fo luchd- 
coimhid 1 , agus fo luchd- 
riaghlaidh gu teachd na h- 
aimsir a dh'orduich an t- 
athair. 

3 Agus mar an ceudna 
sinne, 'nuair a bha sinn 'nar 
leanabaibh, bha sinn an 
daorsa fo cheud f hòghlum an 
l-saoghail : 

4 Ach an uair a thàinig 
coimhlionadh na h-aimsir, 
chuir Dia a Mhac fèin uaith, 
a ghineadh o mhnaoi, a rinn- 
eadh fuidh'n lagh, 

5 Chum gu'n saoradh e 
iadsan a bha fuidh'n lagh, 
ionnus gu faigheamaid-ne 
uchd-mhacachd na cloinne. 

6 Agus do bhrìgh gur mic 
sìbh, chuir Dia Spiorad a 
Mhic fèin ann bhur cridh- 
eachaibh, ag èigheach, Abba, 
Athair. 

7 Uime sin cha seirbhis- 
each thu ni's mò, ach mac ; 
agus ma's mac, is oighre mar 
an ceudna air Dia tre Chriosd. 

8 Gidheadh, an uair nach 
b'aithne dhuibh Dia, rinn 
sibh seirbhis dhoibh-san nach 
'eil 'nan dèe thaobh nàduir. 

9 Ach a nis air dhuibh Dia aithneachadh, no mar is fearr 
a dh'fheudar a ràdh, bhi air 
bhur n-aithneachadh le Dia, 
cionnus a ta sibh ag ath- 
philleadh chum nan ceud- 
thoiseach anmhunn agus 
bochd 2 , d'am miann leibh bhi 
a rìs fo dhaorsa ì 

10 Tha sibh a' coimhead 
làithean, agus mhìosan, agus 
aimsirean, agus bhliadhnan. 

11 Tha eagal orm do 'ur 
taobh gu'n do chaith mi gu 
dìomhain mo shaothair oirbh. 

12 Guidheam oirbh, a 
bhràithre, bithibh mar a ta 
mise ; oir a ta mise mar 
sibhse : cha d'rinn sibh eucoir 
sam bith orm. 

13 Tha fhios agaibh gu'm 
b'ann tre anmhuinneachd na 
feòla, a shearmonaich mi 
dhuibh an soisgeul air tùs. 

14 Agus air mo bhuaireadh 
a bha ann am fheòil, cha d'- 
rinn sibh tarcuis, agus cha 
do ghabh sibh gràin diom 3 ; 
ach ghabh sibh rium mar 
aingeal 4 Dè, mar Iosa 
Criosd. 

15 Ciod e ma seadh 5 an 
sonas sin a bha agaibh ì oir a 
ta mi deanamh fianuis duibh, 
nam bu chomasach e, gu'n 
spìonadh sibh a mach bhur 
sùilean fèin, agus gu'n tugadh 
sibh dhomh-sa iad. 

16 Uime sin an d'rinneadh 
nàmhaid duibh dhiom, air son 
mi dh'innseadh na fìrinn 
duibh'J 

17 Tha iadsan eudmhor 
umaibh, ach cha'n ann gu 
maith ; ach b'àill leo sinne 
dhruideadh a mach, chum 
gu'm biodh sibhse eudmhor 
umpa fèin. 1 thuiteiribh. s cha do chuir sibh cùl ris. 

2 anmhnmuuireasbhuidhcnch. 4 theachdair. 5 C'dit am bheil. 

362 galatia: .NACH V. 18 Ach is maith a bhi eud- 
mhor ann an ni maith a 
ghnàth, agus cha'n e mhàin 
an uair a ta mise a làthair 
maille ribh. 

19 Mo chlann bheag, air 
am bheil mi a rìs ri saothair, 
gus an dealbhar Criosd ann- 
aibh, 

20 B'àill leam bhi nis a 
làthair maille ribh, agus mo 
ghuth a chaochladh, oir a ta 
mi fuidh amharus umaibh. 

21 Innsibh dhomh, sibhse 
le'm miann bhi fo'n lagh, 
nach cluinn sibh an lagh 1 

22 Oir a ta e sgrìobhta, gu 
robh aig Abraham dithis 
mhac ; aon ri banoglaich *, 
agus am mac eile ri mnaoi 
shaoir. 

23 Agus esan a bliaige ris 
a' bhanoglaich, ghineadh a 
rèir na feòla e ; ach esan a 
bh'aige ris a' mhnaoi shaoir, 
tre ghealladh. 

24 Na nithe so is samhladh 
iad 2 ; oir is iad so an dà 
choimhcheangal 3 ; aon diubh 
o bheinn Shinai, ata a' breith 
chum daorsa, a's i Agar. 

25 Oir is i Agar beinn 
Shinai ann an Arabia, agus 
tha i a' comh-f hreagradh do 
Ierusalem a tha nis ann, agus 
tha i fo dhaorsa maille r'a 
cloinn. 

26 Ach a ta an lerusalem 
a ta shuas saor, agus is 
màthair dhuinn uile i. 

27 Oir a ta e sgrìobhta, 
Dean gairdeachas, a bhean 
neo-thorrach 4 nach 'eil a' 
breith cloinne; bris a mach 
agus glaodh, thusa nach 'eil 
ri saothair : oir is lìonmhoire * tnnaoz dhaoir, han-tràill. 
2 asdii so tha nieile r 'a thuigsinn. 
3 chunihtiant, 

363 clann na mnà aonaranaich 5 , 
na na mnà aig am bheil fear. 

28 A nis, a bhràithre, is 
sinne, mar a bha Isaac, clann 
a' gheallaidh. 

29 Ach mar a rinn esan a 
rugadh a rèir na feòla, san 
àm sin geur-leanmhuinn air- 
san a rugadh a rèir an Spior- 
aid, is amhuil sin a ta nis 
mar an ceudna. 

30 Ach ciod a ta an sgriob- 
tuir ag ràdh 1 Tilg a mach a' 
bhanoglach agus a mac : oir 
cha bhi mac na banoglaich 
'na oighre maille ri mac na 
mnà saoire. 

31 Uime sin, a' bhràithre, 
cha sinne clann na banog- 
laich, ach na mnà saoire. 

CAIB. V. 

1 Bhrosnuich an t-abstol na Gala- 
tianaich gu seasamh nan saorsa, 3 
agus gun an timchioll-ghearradh a 
ghnàthachadh : 13 ach roghuinn 
a d/teanamh do ghràdh, ni a's e 
coitnhliottadh an lagha: 19 chuir 
e sìos oibre na feòla. 

TTIME sin, seasaibh gu 
daingean anns an t-saor- 
sa leis an d'rinn Criosd saor 
sinn, agus na bithibh a rìs 
air bhur cuibhreachadh le 
cuing na daorsa. 

2 Feuch, a ta mise Pòl ag 
ràdh ribh, ma thimchioll- 
ghearrar sibh, nach bi tairbhe 
airbith dhuibh ann an Criosd. 

3 Oir a ta mi a rìs a' dean- 
amh fianuis do gach uile 
dhuine a thimchioll-ghearrar, 
gu bheil e mar fhiachaibh 
air an lagh gu h-iomlan a 
choimhlionadh. 

4 Cha'n 'eil tairbhe sam 
bith ann an Criosd dhuibhse 6 
a ta air bhur fìreanachadh 4 iheasg, gun sliochd, 
5 trcigte. 

6 rinneadh Criosd gun tairbhe dfthibìit GALATIANACH V. tre'a lagh ; thuit sibh o ghràs. 

5 Oir a ta sinne tre'n 
Spiorad a' feitheamh ri dòch- 
as f ìreantachd o chreidimh. 

6 Oir ann an Iosa Criosd, 
cha'n 'eil èifeachd 1 sam bith 
ann an timchioll-ghearradh, 
no ann an neo-thimchioll- 
ghearradh, ach ann an creid- 
ìmh a dh'oibricheas tre 
ghràdh. 

7 Is maith a ruith sibh ; 
cò a bhac sibh o bhi ùmhal 
do'n f hìrinn 1 

8 Cha d'tliàinig an impidh 
so o'n ti a ghairm sibh. 

9 Goirtichidh 2 beagan do 
thaois ghoirt am meall uile. 

10 Tha muinghin agam 
asaibh san Tighearn, nach 
bi sibh dh'aon dòigh air 
atharrachadh inntinn : ach 
an ti a ta cur dragha oirbh, 
giùlainidh e a bhreitheanas, 
cò air bith e. 

11 Agus mise, a bhràithre, 
ma shearmonaicheas mi fath- 
ast an timchioll-ghearradh, 
c'ar son a nìthear fathast 
geur-leanmhuinn orml an 
sin bhiodh oilbheum a' 
chroinn-cheusaidh air a chur 
air cùl. 

12 B' fhearr leam gu'm 
biodh iadsan a ta cur mi- 
shuaimhneis 3 oirbh, eadhon 
air an gearradh uaibh 4 , 

13 Oir, a bhiàithre, ghairm- 
eadh chum saorsa sibh ; a 
mhàin na deanaibh an t-saorsa 
'na cion-fath do'n fheòil, ach 
le gràdh deanaibh seirbhis 
d'a chèile. 

14 Oir tha an lagh uile air 
a choimhlionadh ann an aon 1 brìgh, ueart. 
2 Geuraichidh. 3 dragha. 

4 air an gearradh as bhur comu&n. 

5 siubhlaibh, imichibh. 
6 mi-nùire. 7 buidseachas. 

364 fhocal, eadhon an so, Gràdh- 
aichidh tu do choimhearsnach 
mar thu fèin. 

15 Ach ma bhios sibh a' 
teumadh agus ag itheadh a 
chèile, thugaibh aire nach 
claoidhear le a chèile sibh. 

16 A ta mi ag ràdh ma 
seadh, Gluaisibh 5 san spior- 
ad, agus cha choimhlion sibh 
anamiann na feòla. 

17 Oir a ta an fheòil a' 
miannachadh an aghaidh an 
Spioraid, agus an Spiorad an 
aghaidh na feòla : agus a ta 
iad sin an aghaidh a chèile ; 
ionnus nach faigh sibh na 
nithe bu mhiann leibh a 
dheanamh. 

18 Ach ma threòraichear 
leis an Spiorad sibh, cha'n 
'eil sibh fuidh'n lagh. 

19 A nis tha oibre na feòla 
follaiseach, a's iad so, Adh- 
altrannas, strìopachas, neò- 
ghloine, macnus 6 , 

20 Iodhol-aoradh, druidh- 
eachd 7 , naimhdeas, conn- 
sachadh, co-f harpuis 8 , fearg, 
comhstri, aimhreite, saobh- 
chreidimh 9 , 

21 Farmad, mortadh, misg, 
ruidhteireachd 10 , agus an 
leithide sin : mu bheil mi 
ag innseadh dhuibh roimh- 
làimh, mar a dh'innis mi 
dhuibh a cheana mar_ an 
ceudna, nach sealbhaich iad- 
san a ni an leithide sin rìogh- 
achd Dhè 11 . 

22 Ach is e toradh an 
Spioraid gràdh, aoibhneas, 
sìth, fad-f hulangas, caomhal- 
achd, maitheas, creidimh 12 . 

23 Macantas 13 , stuaim : an 8 comortus. ? ciriceachd. 

10 anabharr, geòcaireachd, craos. 

11 rìoghachd Dhc mar oighreachd. 
Vijìrinn. 13 aùineas. GALATIANACH VI. aghaidh an samhuil sin cha'n 
'eil lagh. 

24 Agus iadsan a's le 
Criosd, cheus iad an fheòil, 
maille r'a h-an-tograibh agus 
a h-ana-miannaibh. 

25 Ma's beò dhuinn san 
Spiorad, gluaiseamaid san 
Spiorad mar an ceudna. 

26 Na bitheamaid dèidheil 
air glòir dhìomhain 1 , a' bros- 
nachadh a chèile, a' gabhail 
farmaid r'a chèile. 

CAIB. VI. 

' DlCiarr Pòl air na Galatianaich 
buntainn gu sèimh ri bràthair a 
thuislich, 2 agus uallach a chiile 
a ghiùlan, 6 bhi tabhartach d'an 
luchd-teagaisg, 9 agus gun sgìth- 
eachadh do mhaith a dheanamh ; 
12 nochde ciod gus am bìieil iadsau 
a ta searmoìiachadh an timchioll- 
ghearraidh. 

A BHRAITHRE, ma 
ghlacar neach ann an 
coire air bith gu h-obann, 
sibhse a ta spioradail, togaibh 
suas a shamhuil sin do dhuine 
ann an spiorad na macant- 
achd 2 , a' toirt aire dhuit 
fèin, nach buairear thu mar 
an ceudna. 

2 Giùlainibh uallacha 3 a 
chèile, agus mar sin coimh- 
lionaibh lagh Chriosd. 

3 Oir ma shaoileas duine 
gur ni èigin e fèin, gun bhi 
ann ach neo-ni, tha e 'ga 
mhealladh fèin. 

4 Ach dearbhadh gach 
neach 'obair fèin, agus an 
sin bithidh aobhar gaird- 
eachais 4 aige d'a thaobh 
fèin 5 a mhàin, agus cha'n 
ann a thaobh neach eile. 

5 Oir giùlainidh gach neach 
'uallach fèin. 

6 Comh-roinneadh an neach earraghloir. 2 chiùineis. 
* eallacha. 4 uaill. 

365 a ta air a theagasg san f hocal, 
ris an neach a ta 'ga theagasg, 
anns nah-uile nithibhmaithe. 

7 Na meallar sibh ; cha 
deanar fanoid air Dia s oir 
ge b'e ni e shìol-chuireas 
duine, an ni ceudna buain- 
idh e. 

8 Oir an ti a chuireas d'a 
fheòil fèin, buainidh e o'n 
fheòil truaillidheachd ; ach 
an ti a chuireas do'n Spiorad, 
buainidh e o'n Spiorad a' 
bheatha shuthainn. 

9 Agus na sgìthicheamaid 
do mhaith a dheanamh : oir 
ann an àm iomchuidh buain- 
idh sinn, mur fannaich 6 sinn. 

10 Uime sin a rèir mar a 
ta cothrom 7 againn, deanam- 
aid maith do na h-uile 
dhaoinibh, ach gu h-àraidli 
dhoibh-san a ta do theaghlach 
a' chreidimh. 

11 Tha sibh a' faicinn 
meud na litreach a sgrìobh 
mi dhuibh le mo làimh fèin. 

12 A mheud le' m' miann 
iad fèin a thaisbeanadh gu 
sgiamhach san f heòil, tha iad 
'gur n-èigneachadh chum bhi 
air bhur timchioll-ghearradh ; 
a mhàin chum nach deantadh 
geur-leanmhuinn orra air son 
crann-ceusaidh Chriosd. 

13 Oir cha'n' eil iadsan 
fèin a tha air an timchioll- 
ghearradh a' coimhead an 
lagha : a.ch is aill leo siblise 
bhi air bhur timchioll-ghearr- 
adh, chum as gu dean iad 
uaill ann bhur feòil. 

14 Ach nar leigeadh Dia 
gu deanainn-sa uaill ach ann 
an crann-ceusaidh eir Tigh- 
earna Iosa Criosd, tre'm bheil 
an saoghal air a cheusadh 5 annj'iin. c laga ic h . 

" fàth. EPHESLANACH 1. dhomh-sa, agus mise do'n | 
t-saoghal. 

15 Oir ann an Iosa Criosd 
cha'n 'eil èifeachd air bith 
ann an timchioll-ghearradh, 
no ann an neo - thimchioll- 
ghearradh, ach ann an cruth- 
achadh 1 nuadh. 

16 Agus a mheud 's a 1 creutatr. shiubhlas a rèir na riaghailt 
so, sìth orra, agus tròcair, 
agus air Israel Dè. 

17 O so a mach na cuir- 
eadh neach sam bith dragh 
orm ; oir a ta mi giùlan 
chomharan an Tighearna Iosa 
ann mo chorp. 

18 A bhràithre, gu robh 
gràs ar Tighearna Iosa Criosd 
maille ri bhur spiorad. Amen. LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM NAN 
EPHESIANACH. CAIB. I. 

1 An deigh fàilte, 3 agus breitk- 
buidheachais airsòn nan Ephe- 
sianach, 4 labhair Pòl mu thugh- 
adh, 6 agus uchd-mhacachd thaobh 
gràis, 11 ni à's e am fìor-thobar 
o'm bheil slàinte a? chinne-daoine 
sruthadh, S^c. 

T>OL, abstol Iosa Criosd 
tre thoil Dè, chum nan 
naomh a ta ann an Ephesus, 
agus nan creideach ann an 
Iosa Criosd : 

2 Gràs dhuibh, agus sìth o 
Dhia ar n-Athair agus o'n 
Tigheam Iosa Criosd. 

3 Beannaichte gu robh Dia, 
eadhonAthair arTighearnalo- 
sa Criosd, a bheannaich sinne 
leis gach uile bheannachadh 
spioradail ann an ionadaibh 
nèamhaidh 1 ann an Criosd : 

4 A rèir mar a thagh e 
sinne ann-san, mun do leag- 
adh bunait an domhain, chum 
gu'm bitheamaid naomha, 
agus neo-choireach 'na làth- 
air-san ann an gràdh : I nithibh n'eamhaidh. 

366 5 A roimh-orduich sinne 
chum uchd-mhacachd na 
cloinne tre Iosa Criosd d'ia 
fèin, a rèir deadh-ghean a 
thoile. 

6 Chum cliù glùire a ghràis, 
tre an d'rinn e sinne taitneach 2 
ann a Mhac gràdhach : 

7 Anns am bheil againne 
saorsa 3 tre 'fhuil-san, maith 
eanas nam peacadh, a rèi 
saoibhreis a ghràis ; 

8 Anns an robh e ro phailt 
dhuinne^ san uile ghliocas, 
agus thuigse : 

9 A dh'fhoillsich dhuinn 
rùn-diomhair a thoile, a rèir 
a dheadh ghean fèin a rùn- 
aich e ann fèin : 

10 Chum ann am fritheal- 
adh coimhlionaidh nan aim- 
sir, gu'n cruinnicheadh e ann 
an aon na h-uile nithe ann 
an Criosd, araon na nithe a 
ta air nèamh agus na nithe a 
ta air talamh, eadhon ann 2 tre an do nochd c dJnriime vìbr 
I dheaidh-ghean. 3 fuasglàdh EPHESIANACH II. 11 Anns an d'f huair sinne 
mar an ceudna oighreachd, 
air dhuinn bhi air ar roimh- 
orduchadh a rèir rùin an ti a 
ta 'g oibreachadh nan uile 
nithe a rèir comhairle a 
thoile fèin ; 

12 Ionnus gu'm bitheamaid- 
ne, a chuir air tùs dòchas 
ann an Criosd, chum cliù a 
ghlòire-san. 

13 Anns an do chuir sibhse 
mar an ceudna dòchas, air 
dhuibh focal na fìrinn a 
chluinntinn, eadhon soisgeul 
bhur slàinte : neach an dèigh 
dhuibh creidsinn ann, chuir- 
eadh seula oirbh le Spiorad 
naomh sin a' gheallaidh, 

14Neach is e geall-daing- 
nich 1 ar n-oighreachd-ne, gu 
teachd saorsa na seilbhe a 
cheannachadh 2 chum cliù a 
ghlòire. 

15 Uime sin air cluinntinn 
domh-sa mar an ceudna bhur 
creidimh-sa anns an Tigh- 
earn Iosa, agus bhur gràidh 
do na naoimh uile, 

16 Cha'n 'eil mi a' sgur 3 
do bhi toirt buidheachais aìr 
bhur son, a' luadh oirbh ann 
am urnuighibh ; 

17 Gu'n tugadh Dia ar 
TighearnalosaCriosd, Athair 
na glòire, spiorad gliocais 
agus foillseachaidh 4 dhuibh, 
ann an eòlas air-san 5 ; 

18 Sùilean 'ur n-inntinn 
bhi air an soillseachadh, 
chum fios a bhi agaibh ciod 
e dòchas a ghairme-san, agus 
ciod e saoibhreas glòire 'oigh- 
reachd-san anns na naomh- 
aibh, 

19 Agus ciod e ro-mheud 1 earlas. _ 2 dìCj'lmasgladh. 

* Ni'n sguiream. 4 taisheanaid/i. 
6 chum esan aideachadh. 

367 a chumhachd do ar taobh-ne 
a ta creidsinn, a rèir oib- 
reachaidh a thrèun neirt ; 

20 A dh'oibrich e ann an 
Criosd, 'nuair a thog e o na 
marbhaibh e, agus a chuir e 
'na shuidhe air a dheas-làimh 
fèin e anns na h-ionadaibh 
nèamhaidh, 

21 Gu ro àrd os ceann 
gach uile uachdaranachd, 
agus cumhachd, agus neirt, 
agus tighearnais, agus gach 
ainme a dh'ainmichear, cha'n 
e mhàin san t-saoghal so, ach 
san t-saoghal ri teachd mar 
an ceudna : 

22 Agus chuir e na h-uile 
nithe fuidh a chosaibh, agus 
thug se e gu bhi 'na cheann 
os ceann nan uiìe nithe do'n 
eaglais, 

23 A ta 'na corp aige, 
lànachd an ti a ta lìonadh 
nan uile nitke anns na h- 
uile. 

CAIB. II. 

1 Le bhi coimheas r'a chèile ciod a 
bha sinn thaobh nùduir, 5 agus 
ciod a tha sinn thaobh gràis, 
10 chuir Pòl an ctill gun d'rinn- 
eadh siwi air son dheadh oibre ; 
agus air dhuinn bhi air ar toirt 
am fagus tre Chriosd, 11 nach 
còir dhuinn ar beatha a ehaith- 
eadh mar Chinnich, 19 ac/t mar 
luchd aoin bhaile ris na naoim/i, 
agus mar theaghlach Dhc. 

A GUS sibhse bheothaich e, 
a bha marbh ann an 
euceartaibh agus ann am 
peacaibh ; 

■ 2 Anns an do ghluaìs 6 
sibh sna h-amannaibh a 
chaidh seachad, a rèir 
gnàtha 7 an t-saoghail so, a 
rèir uachdarain 8 cumhachd 
an athair, an spioraid a tha 6 Aìtns an rob/i sibh ag imeachd. 
' giiàt/iachaidh. ■ pHtìniisa EPHESIANACH II. nis ag oibrcachadh ann an 
cloinn na h--easumhlachd : 

3 Am measg an robh 
againn uile mar an ceudna 
ar caithe - beatha roimh so, 
ann an ana - miannaibh ar 
feòla, a' deanamh toil na 
feòla, agus nan smuainte 1 ; 
agus bha sinn a thaobh nàduir 
'nar cloinn na feirge, eadhon 
mar chàch. 

4 Ach Dia, a ta saoibhir 
ann an tròcair, air son a 
mhòr - ghràidh leis an do 
ghràdhaich e sinn, 

5 Eadhon air dhuinn a 
bhi marbh ann am peacaibh, 
chomh - bheothaich e sinn 
maille ri Criosd; (le gràs tha 
sibh air bhur tèarnadh 2 ;) 

6 Agus chomh-thog, agus 
chomh-shuidhich e sinn ann 
an ionadaibh nèamhaidh ann 
an Iosa Criosd : 

7 Chum gu'm foillsicheadh 
e anns na linnibh ri teachd 
saoibhreas ro phailt a ghràis, 
ann an caoimhneas d'ar taobh- 
ne tre Iosa Criosd. 

8 Oir is ann le gràs a ta 
sibh air bhur tèarnadh, tre 
chreidimh : agus sm cha'n 
ann uaibh fèin ; is e tiodhlac 3 
Dhè e : 

9 Cha'n ann o oibribh, 
chum nach deanadh neach 
air bith uaill : 

10 Oir is sinne 'obair-san, 
air ar cruthachadh ann an 
Iosa Criosd chum dheadh 
oibre, airson and'ulluich Dia 
roimh-làimh sinn, chum gu'n 
gluaiseamaid annta. 

11 Uime sin cuimhnichibh, 
air dhuibh a bhi san aimsir a 
chaidh thairis 'nur Cinnich 1 na /i-inntinn, a? chridhe. 
2 slànuchadh, saoradh, sàbhaladh. 

363 san fheòilris an abrar an 
neo-thimchioll-ghearradh leo- 
san d'an goirear an timchioll- 
ghearradh làmh-dheanta san 
f heòil ; 

12 Gu robh sibh san àm 
sin as eugmhais Chriosd, 'nur 
coimhich do chomh-fhlaith- 
eachd 4 Israeil, agus 'nur 
coigrich do choimh-cheang- 
laibh a' gheallaidh, as eug- 
mhais dòchais, agus gun Dia 
anns an t-saoghal : 

13 Ach a nis ann an Iosa 
Criosd, tha sibhse a bha 
roimh so fad o làimh, air 
bhur toirt am fagus tre f huil 
Chriosd. 

14 Oir is esan ar sith-ne, 
a rinn aon dhinn araon, agus 
a bhris sìos balla meadhonach 
an eadar-dhealachaidh ; 

15 Air dha an naimhdeas 
a chur air cùl tre 'f heòil fèin, 
eadhon lagh nan àitheanta, a 
chuireadh sìos ann an orduigh- 
ibh, chum gu'n deanadh e 
ann fèin do dhithis aon duine 
nuadh, mar sin a' deanamh 
sìthe : 

16 Agus gu ? n deanadh e 
rèidh faraon iad ri Dia ann 
an aon chorp tre a' chrann- 
cheusaidh, air dha an naimh-. 
deas a mharbhadh le sin ; 

17 Agus thàinig e agus 
shearmonaich e sìth 5 dhuibhse 
a bha am fad, agus dhoibh- 
san a bha am fagus. 

18 Oir trìd-san tha araon 
slighe againn gu dol a steach 
tre aon Spiorad chum an 
Athar. 

19 A nis uime sin, cha 'n 
'eil sibh ni's mò 'nur coigrich 
agus 'nur coimhich, ach 'nur 3 saor-thahliartas. 

4 chomìi-cliomunn. 

5 sìothchaiut. EPHESIANACH III. \uchd aoin bhaile ris na 
naomhaibh, agus 'nur muinn- 
tir-teaghlaich Dhè ; 

20 Agus tha sibh air bhur 
togail suas air bunait nan 
abstol ag;us nam fàidhean, air 
bhi do losa Criosd fèin 'na 
chloich-chiniì na h-oisinn ; 

21 Anns am bheil an ait- 
reabh uile, ceangailte gu ceart 
r'a chèile, a' fàs suas chum 
bhi 'na teampull naomh san 
Tighearn : 

22 Anns am bheil sibhse 
mar an ceudna airbhurcomh- 
thogail suas chum bhi 'nur 
tigh-còmhnuidh do Dhia tre 
an Spiorad. 

CAIB. III. 

1 lìinneadh an rùn-dìomhair , 6 
gu'm biodh na Cinnich air an 
saoradh, fhoillseachadh do Phòl; 
18 agus thugadh an gràs dhàsan 
sin a shearmonachadh : 13 dKiarr 
e air na Ephesianaich gun iad a 
dh\fhannachadh air son a thrioh- 
laid-san. 

A IR an aobhar so, tha mise 
■^* Pòl a'm'phrìosanachlosa 
Criosd, air bhur sonsa, a 
Chinneacha : 

2 O chuala 1 sibh mu f hrith- 
ealadh gràis Dè, a thugadh 
dhomh-sa air bhur sonsa 2 : 

3 Gu'n d'rinn e aitknichte 
dhomh tre f hoillseachadh 3 
an rùn - dìomhair, (mar a 
sgrìobh mi roimh gu h-aith- 
ghearr, 

4 Leis am feud sibh, air 
dhuibh a leughadh, m'eòlas 
ann an rùn-dìomhair Chriosd 
a thuigsinn ;) 

5 Ni, ann an linnibh eile, 
air nach d'thugadh fios do 
chloinn nan daoine, mar a 
ta e nis air fhoillseachadh 
d'a abstolaibh naomha agus 1 Ma chuala. 2 d?ur taobhsa. 
3 thaisbean. 4 iomadh-gnttheach. 

369 d'a f hàidhibh tre an Spiorad } 

6 Gu'm biodh na Cinnich 
'nan comh-oighreachaibh, a- 
gus 'nan comh-chorp, agus 
'nan luchd - comhpairt d'a 
ghealladh-san ann an Criosd, 
tre an t-soisgeul : 

7 Air an d'rinneadh mise 
a'm' mhinisteir, a rèir tiodh- 
laic gràis Dè athugadh dhomh, 
a rèir oibreachaidh èifeachd- 
aich a chumhachd-san. 

8 Dhomh-sa, a's lugha 
na'n ti a's lugha do na naomh- 
aibh uile thugadh an gràs so, 
saoibhreas Chriosd, nach 
feudar a rannsachadh, a 
shearmonachadh am measg 
nan Cinneach ; 

9 Agus gu'n deanainn soill- 
eir do na h-uile dhaoinibh, ciod 
e comunn an rùin-dìomhair 
sin, a bha folaichte ann an 
Dia o thoiseach an t-saoghail, 
a chruthaich na h-uile nithe 
tre Iosa Criosd ; 

10 Chum gu'n deantadh 
aithnichte nis do na h-uachd- 
aranachdaibh, agus do na 
cumha