Skip to main content

Full text of "Tragicae dictionis index spectans ad Tragicorvm graecorvm fragmenta ab Avgvsto Navck edita"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing tcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laigc amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout this projcct andhclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you arc doing is lcgal. Do not assumc that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offcr guidancc on whclhcr any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite seveie. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http : //books . qooqle . com/| ^BPf'^ ^arbarl) CoUtge librarp 
Fnndw 

OONSTANTIUS FUND 
Bcqiicathad by 

Evangelinus Apostolides Sophodes 

Tutor •nd PniMM of Gndc 
For Gfrir, Latin, and Anbic 


TMGICAE DICnOMS IM)EX SPECTANS AD 


AB AVGVSTO NAVCK EDITA ->#«- PETROPOLI 

A. MDCCCXCn - '^**^ 

VENVMDAOT 
GOXBS A 8. BT I. 0LA8VN0F O. HABS8BL (VOSS' SOBTIMBNT) 

Pretiam 4 R. 90 Kop. = 12 Mftrk 26 Pf. 


^^ ^t ^v ^RO Ci ><c.> ivlAR 2 1R93 HaQenaTaHo no pacnopflHceniK) HMnsPATOPGKoft AKaAeniH HayKi». 
C.-neTep6ypnb, ABrycTb 1892 r. 

Henpeif-i&HHufi CeKpeTapi», AKaAenHKi» A, lUmpayxh, THnorPA«UI MMnEPATOPCKOll AKIAEMIM HIJK1>. 

Bm. Oerp., 9 on., J* 12. 


\ PRAEFATIO^ V Addo huius saeculi LVI cum edidissem Tragicorum Graeco- 
rum fragmeDta, dod defueruut qui pleuum vocabulorum iudicem 
desiderareDt talem quali Comicorum reliquias ab A. Meinekio 
coliectas iustruxit Heuricus lacobi. obstabaut tuDC alia uegotia 
quoBiinus lexici contexcDdi laborem minime iucundum subirem, 
nec prius ad desiderium illud animum adverti quam prodiit a« 1 8 7 1 
gymnasii Budissini programma, cui inscribitur Index graecitatis 
tragicae continens tragicorum minorum fragmenta et adespota. 
Pars r. cuius programmatis auctor I. Bemhard optabat ut Imp. 
Academia scientiarum Petropolitana librum ab ipso concinnatum 
ederet. respondi auctori me iudice optabilem esse indicem omnes 
tragicorum reliquias complectentem, nec tamen tale opus antea 
esse suscipiendum quam mea fragmentorum recensio pleniori ac 
meliori operi cessisset. anno 1889 ubi prodiit secunda mei libri 
editio, pristinum indicis desiderium a compluribus doctis renova- 
tum est. dubitationem ex provecta aetate mea oriundam compo- 
nebat yegeta iuventus coUegae eruditissimi et diligentissimi Petri 
Nikitin, qui quamvis publicis muneribus et privatis officiis oc- 
cupatus opem suam insigni cum benevolentia mihi pollicitus est 
hunc enim virum confidebam, si ipse ante absolutum opus deces- 
sissem, quae superessent agenda optime esse administraturum. 
subvenit nobis Imp. Academia scientiarum Petropolitana ita ut 
possemus socios operis anquirere, quicoUigerentmateriamanobis 
digerendam. ac primum nos convertimus ad I. Bemhardum 
IV PBAEPATIO * Dresdensis gymnasii Vitzthumiani nur;^ directorem, ut sciscita- 
remur quatenus prodesse nobis posset^ g^ y^u^t^ deinde iuniores 
quosdam pliilologos PetropolitanosJ^^jQugQj^^jnQperisvocavimus. 
singulis operis sociis certas qjJilMMam litteras elaborandas propo- 
suimus, quinque litteraru5|^ateriam destituti a sociis ipsi para- 
vimus. elaborarunt 

A M. KrascheninnStof, B— A R. Loeper, E N. Schubin, 
Z— I I. Bemhard, K/ p. Nikitin, A— S A. Nauck, O M. Kra- 
scheninnikof, 11 Jf^ Slaschtschefski , P — T M. Krascheninnikof, 
T— Q I. Bernbard. 

Quae ^ vel ab aliis vel a nobis collecta erant, Nikitin et ego 
examini subiecimus: vocabula vel exempla omissa supplevimus, 
delenda sustulimus, allata poetarum verba modo contraximus 
modo amplificavimus, errores correximus, denique ad aequabilem 
rationem omnia revocare studuimus. labor per se haud exiguus 
duabus rebus auctus est. levius erat incommodum illud quod socii 
nostri ordinem exemplorum a nobis statutum interdum neglexe- 
rant, unde uberiores quidam articuli de integro erant perscribendi. 
graviorem molestiam nostra ipsorum culpa contraximus: ne prae- 
ter necessitatem retardaretur opus, prelo librum subiecimus quo 
tempore unum A elaboratum erat et a nobis examinatum, insequen- 
tes antem litterae prout aliae citius, aliae tardius in manus nostras 
pervenerunt relegendae erant, unde factum esf ut typographus 
semel per aliquot menses coactus cessaret, nobis autem decies perlu- 
stranda essent poetarum tragicorum fragmenta adhibita adnota- 
tione critica, quam socii non satis ubique spectaverant. sed quantis 
dif&cultatibus conflictati simus, quot bonas horas perdiderimus in 
opere neque grato neque laude uUa digno, nolo plnribus perse- 
qui: hoc unum dico, identidem rei susceptae me poenituisse, nunc 
gaudere me non tam quod laboris molestiae exhaustae sint, quam 
quod opus prostet exoptatum philologis et utile. quod opus si pro- 
barint iudices aequi et periti, uni potissimum gratiam haberi 
velim Petro Nikitin, cuius solertiae et indefesso studio plurimum 
hic index debet. FJUEFATIO Y 

De ratione a nobis inita consentaneum est paaca addi. plenum 
verborum indicem moliti sumas, sed leviores quasdam Yoculas usu 
fiiequentissimas (Yelut yop, U, xa{, [ktK^ b, oby Te), quas ^assim' 
legi annotaYimus, delectis exemplis illu&irari par erat, atque 
etiam istis in minutiis rectius nimia copia' quam nimia egestas 
exemplorum vituperabitur. non sprevimus toleratas a fragmento- 
rum editore lectiones manifesto Yitiosas atque monstrosas, quibus 
etiam saepius quam factum est crucem praemittere yoI interrogandi 
Bignum subicere poteramus. sed excludendas putaYimus scripturas 
p^ se minime improbandas^ quae prorsus incertis niterentur sup- 
plementis, qualia cum aJibi tum in Aesch. fir. 99, 17 et Eur. fr. 
495 poetis tributa sunt. nec magis spectavimus coniecturas quas 
editor sive recte siYe secus aspematus erat. ubi emendationes vel 
suas Yel alienas editor admiserat, aut migratam esse librorum 
ecripturam ut indicaremus asteriscum ei de quo agebatur Yoca- 
bnio praefiximus aut traditam lectionem apposuimus eiusque ra- 
tionem eo quo par erat loco habuimus. varietates scripturae poti- 
ores attulimus. in poetarum Yerbis excerpendis operam dedimus ut 
potestas Yocabuli exemplis illustrandi posset perspici. in dispo- 
nendis exemplis diversam singulorum Yocabulorum potestatem non 
omnino negleximus, potissimum tamen formas Yocabulorum ob- 
serYandas duximus. ubi nec potestas nec forma neque iunctura 
diYersa spectanda Yideretur, fragmentorum ordinem in afferendis 
exemplis secnti sumus. in fragmentis quae unius Yersus ambitum 
excederent, si unus primus Yersus erat afferendus, Yersus numero 
indicando abstinuimus. denique ubi non Yerba poetarum prosta- 
bant, sed solae res a poetis proditae commemoratae erant, perso- 
nas de quibus agebatur litteris non diductis annotayimus. 

Ambitum et formam indicis nostri monstrabant verba poeta- 
rom tragicorum ea quae leguntur in secunda fragmentorum re- 
censione a. 1889 emissa. hodie post exactum triennium si tertia 
bnius operis editio esset instauranda, quaedam delerem, plura ad- 
d^rem, mutarem plurima. nimirum fervent Graecarum litterarum 
stndia, nova poeseos fragmenta e bibliothecarum claustris et VI pbaefatkT 

• 

Aegyptiorum sepulcris protracta vidimus, multa in dies discenda 
nobis sunt et dediscenda. int^rdum mihi accidit, quod raro acci- 
disse arbitror, ut falsas^coniecturas verbis poetamm inferrem. 
multo saepius certas einendationes quas adoptari par erat, in an- 
notatione critica abdidi. cum enim in restituendis frustulis e nexu 
suo divulsis magna cautione opus esse iure statuerem, haud raro, 
dum temeritatis opprobrium fugio, iusto timidius egi. velut in 
Eur. fr. 198,2 et lonis fr. 27 p. 737 emendationes quas Th.Eock 
et Th. Gomperz proposuerant, librorum auctoritate ab omni dubita- 
tione vindicatas esse sero comperimus. non minus certum mihi 
videtur, ne plura afferam, quod invitis libris Euripidi (fr. 563,2) 
reddidit A. Gennadius TradY) *). excitati meo libro multi emendandis 
tragicorum poetarum fragmentis operam navarunt, inter quos plu- 
rimum praestiterunt H. van Herwerden, N. Wecklein, H. Weil. 
non nuUas emendationes S. A. Naber et P. Nikitin mecum com- 
municarunt. uberrimam coniecturarum messem ex ampliore de 
tragicorum Graecorum fragmentis disputatione delibatam paucos 
abhinc dies a Petro N. Papageorgio accepi. ipse cum identidem hanc 
poesin retractarem, fieri non potuit quin quaedam rectius quam 
olim factum erat constituerem. inprimis vero de his studiis bene 
meriti sunt qui auxerunt meam fragmentorum syllogen locis a me 
neglectis vel novis fragmentis editis. duos ex Herculanensibusvo- 
luminibus petitos trimetros (adesp. 604 et 605)debemusTh. Gom- 
perzii acumini, alia additamenta ex codicibus protulerunt I. Nicole, 
A. Papadopulos-Eerameus, R. Reitzenstein**). omnibus tamen pal- *) Cam alteram Tragicornm Gr. fr. editionem pararem, passim scliedalas 
qnasdam accepi ab A. Gennadio, qnibas saspiciones saas vir hamanisBimas ezimia 
cam beneyolentia mihi impertiit (cf. Trag. Gr. fr. p. XVIII). at nberior obser- 
yationam fascicalus ab eodem missos post absolutam demam opos meum anni 1890 i 

mense Aprili in manns meas penrenit i 

**) Gf. Ltn acdUes Oenevaises de VTliade putHiiespar Jules Nieole, Oenhoe 1891. 
Lezicon Sabbaiticum editom ab A. Papadopulo - Kerameo in Diak-io Ministerii 
publ. ioBtit. mens. ApriU et Maio a. 1892. Inedita poetamm Graecorum fragmenta 
a R. Reitzenstein praemissa Ind. lectionum in academia Rostochiensi sem. hib. 
a. 1890/91 et a. 1891/92 habendarum. * PRAEFATIO Vn 

mam praeripuit qai Euripidis Antiopam plus centuia versibus par- 
tim sane mutilis ditavit I. P. Mahaffy. denique singulari beneficio 
me obstrinxit Hugo Rabe, qui cum Messanae in codice S. Sal- 
vatoris 118 membr. saeculi XITT fol. 280 v. — 283 v. detexisset 
parvum quoddam sed pretiosissimum lexicon ad i(DTa TzpoaytyponL- 
(xevov spectans, antea quam ipse epfjiacov suum edidit, quaecnnque 
ibi produntur nova tragicorum fragmenta liberalissime mihi con- 
cessit. largo hoc proventu ne carerent philologi Graecarum litte- 
raram studiosi, supplementum huic praefationi adiunximus, quo 
complecti studuimus quae ad augendam et emendandam nostram 
syllogen pertinerent. ex hoc supplemento quae tragicae dictionis 
indici locupletando inserviunt in fine operis addenda patavimus, 
ita quidem ut praetermissa quaedam exempla et corrigenda inter- 
poneremus. isto in auctario, ubi supplementum indici praemissum 
spectandum est, poetarum nomina et adespotorum titulum cursi- 
vis q. d. litteris reddidimus. velut quod primo loco affertur 
iSti^ . . TaorS* a^ouXeac; £(iLa<; Eur. 223 C 62 ad huius libri 
p. XTX referendum est. coniectura p. XXTT proposita indicatur 
verbis quae continuo sequuntur uaTSe^; 8fe ;^pY)(rroi - &YaX(jLa 
(avadif){jLa II.) ^corou Eur. 518, 5. 

Ad finem pervenimus: quod voluimus praestare quatenus 
praestiterimus, aliorum esto iudicium. 

Scribebam Petropoli mense Maio a. 1892. 

A. Nauck. SVPPIEMENTVM 

AD TRAGICORVM GR. FRAGIN. AESCHYLVS 

p. 4 AITNAIAl] AITNAI secundum libros scribendum, cf, Wilamo- 
witz-Moellendorflf Eur. Herakl. 1 p. 65. 

fr. 6 stichomythiam Stanley et alii agnoverunt. v. 2 aepoc coni. 
Papageorgius colL Eur. Iph. T. 749. respicit fr. 6 et 7 Servius in Verg. 
Aen. 9, 581. 

fr. 16 ;^Xy]$ov ^eXcSv verissime corrigit P. Nikitin. 

fr. 17, 1 xaTepeiTreTai coni. Papabasilius A^vo^c vol. 2 p. 249. Ae- 
schylea verba afferuntur etiam in Lex. Sabb. sic scripta, ^aTraveucjjiot 
xaTaXeiTCerai Xoittov axepauvog dpopov eTDQXuGTicdv aTreXiTuev. 

fr. 35 in scholio Theocr. caTupouc et n£vac sedem mutarunt. 

fr. 39y 1 XuGiTQ^ov optime restituit S. A. Naber. ^itcXooi in ^itttu- 
pi mutandum suspicor. 

fr. 59 recurrit in Lex. SabbaiticOy ubi v. 1 oti< et Xu^eia; scri- 
bitur. 

fr. 69 T<rou] ^pu<rouv coni. Papageorgius coU. fr. 74, 3. 

fr. 72 plenius extat in Etym. M. cod. Yaticano, de quo rettulit 
Beitzenstein (lud. lect acad. Bost a. 1890/91 p. 5): opa <re scpiQviQc 

x^dovioTepa Xipaot. corrigas 

(opooae xpY]VY)< d^ovearipa Xtpd^ 

(Ai<rx^Xo;> 'HX<id9iv>. ubi dfdovecTepa scripsit 0. Crusius, cetera 
vitia sustulit editor. item huc spectat Lex. Sabbaitici gl.: df&oveerrepav 
eTicev Ai<r;^uXoc* j I 

I 

I 8VPPL. AD TBAG. FB. (AESCH.) IX 

fr. 74, 4 ad traditum Ss<T7roTa)v propius accedit quod P. Nikitin 
suadet SsaTPOTav. 

fr. 79 ajri^oL opxwmov in Phot Lex. p. 527, 7 emendat Gennadius. 
p. 31 KABIPOI corrigas, cf. Kaibel Ath. vol. 3 p. X. 

adde fr. 96 a: Eu[X(popa 

Cyrilli cod. Messan. (Reitzenstein Ind. lect. acad. Rost. a. 1890/91 
p. 5): ^ufjLfopa* (luvTuj^ta. xal eTcl dyadou TaadSTat, <bg wap* kxayiykt^ ev 
Ka^stpot; (xapLeipoK cod.}, xal vkX KaxoO 'Tcapd Zofox^et. cf. Hesych. 

V. ^U|JLfOpd. 

fr. 99, 2 TotovS' efjLe recte scripsit Herwerden Verslagm en mede- 
dedingen der Kon. Akad. van wetenschappen X (Amst 1881) p. 32. 
V. 3 iivuGev idem. v. 6 ^uvcovuf praeferendum videtur. v. 1 5 vOv et ;^ei- 
(i.d^o(tai correxit Buecheler. v. 2 L uTrepTaTov occupavit Herwerden p. 
16. V. 22 tSJS* ew6?[ap7)pi.evu vel TfiS' fT oiJ^up^ [xevei coni. Herwerden 
p. 40. V. 23 TTpo; SpiJiaTi Blass. 

adde fr. 122 a, v. fr. Ij36 a. 

fr. 127, 2 SpxTeiog recte Herwerden Mnem. nov. 17 p. 268. 

p. 42 de trilogia Mup(jLi$6vac, Nv)petSac, ^puya; complexa dispu- 
tavit Wecklein SitBmgsh. d. philos.-pkilol. u. hist. Cl, der K. B. Ahad. 
der Wissensch. eu Munchen 1891 p. 327 sqq. 

fr. 149 'OxTcdirou^ coni. A. Gennadius et 0. Crusius. 

fr. 150, 1 Se^^tvoTpo^ov Wecklein. 

fr. 152 leic xdpLaxo; (vel xdpLaxo; ^'U\;) ^XnijUaL Sixpouv Wecklein. 

fr. 160, 2 wup<p6pot(jiv dffTpawaT; Aeschylo recte vindicat Weckleip 
SUzungsb. 1890 I p. 25 sq. 

fr. 173, 2 xe>eud(dv Brunck, xeXeudou cod. Laur. 

adde fr. 186 a. Etym. M. cod. Vat (Reitzenstein Ind. lect acad. 
RosL a. 1890/91 p. 4): oti hi xal eyeuovTo tou aijJLaTog xai dTreiTTuov 
Atojykxi^ ev TaX; lleppatptaiv (toX^ ?^p6<rXe^t9tv cod.) l<TTOpeX xai ev T<p 
Aau^ (tc3 nkoLitd cod.). itaque ad alteram utram fabulam referendum 
Aesdu fr. 354. 

fr. 194, 2 dvTtSouXov Papageorgius. 

fr. 199, 3 yx^Ti Diels. 

fr. 206, 2 xou Stxa J^dXT); Diels. 

fr. 211 spectat Eust 11. p. 1148, 25: 6 ydpo^ nap' AldxuXc)), faat. 

fr. 235, 2 dpurTov in pr. editione conieci. 

fr. 253 in Aristotelis loco Aid^^Xb) EuptmSou scripserim cum A. 
GeDnadio. 

fr. 254 d[jLif)a(ii> ae Wecklein. X SVPPL. AD TBAO. FB. (aESCH.) 

adde fr. 258 a: &vTficrTt^ S' ow, airoawreT yoo^. 

Etym. M. cod. Vat. (Reitzenstein Ind. schol. acad. Rost. a. 1890/91 
p. 4): &vv}aTi( 6 &eriTo;. KpafCvo; ev AtovucraXe^av^pcp 'f oit^( eict SelTrvov 
&vio(7Ti;' xal Alaj^uXo; ev <lHveT '4vto<jtic — yoo;*. 

p. 87 V^u}^aY(i>You; satyricum fuisse drama recte iudicat I. yan 
Leettwen Mnem. nov. 18 p. 72. 

fr. 275, 4 TraXaiov ^peyiAa corr. 0. Crusius Mus. Rhen. 37 p. 310. 

adde fr. 280 a: 3a 

Lex. Messan. f. 283 v. : moL 9i>v to) I t6 xpa^Tre^ov toO i(iiaTtou — 
<f«xTi S4> xat Sia piovou tou O ii <oa* Ai<i;^uXo;> Wuj^offTaduf. supple- 
menta debentur Hugoni Rabe. ceterum cf. Eust. Od. p. 1828, 48 et 
quae attulit £. Schwabe Aelii Dionys. et Paus. fragm. p. 195 sq. 

fr. 282 xetpeiv ivapaGX<^^ Gennaditts. 

fr. 287 ^evoi grammatico deberj,non Aeschylo, recte dudum agno- 
venint. 

fr. 309, 3 ^Xtiov] sententiae magis conveniet fiXTepov. 

fr. 312, 2 oupavou a^dfr^ Wilamowitz. 

fr. 319 scribendum ePr' ow acjaXy)^ deo&ev (xavta 

Etym. M. cod. Vat. (Reitzenstein Ind. lect. Rost. a 1890/91 p. 4): 
acra^iQ;' 6 &^povTi5 >j i% [jLioSevo^ fpovTi^ouaa. At<y;^uXo? Touva^a^rf^ 
deodev piaviao. editor deodev piavia correxit, eiT* ouv ego scripsi. 

fr. 323. veoxpaTa; rectius scribetur. 

fr. 350, 4 6Wcu(pTf)|i.7)<iev revocandum, sicut euTuxei Soph. fr. 103, 
10. euTu^ouv Eur. fr. 285, 20. euXoY»; Eur. fr. 347, 2. 

fr. 354 Ileppai^tScov est aut Aafou, cf. fr. 186 a. 

fr. 355, 1 piei^o^av scribendum. 

fr. 360 Traue u^iv J(ixiov Trupo; praebere Plutarchi codicem Palat. 
170 testatur Bemardakis (cf. Neac 'H[Aepa^ fol. Apriiis mensis die nono 
huius anni ed.), qui iraudu^v Sixiqv ?rup6; scripsisse Aescbylum 
ingeniose conicit. 

fr. 875 Choephoris (v. 997) inseruit Wecklein Aesch. Oresfie p. 229. 

fr. 380 in Schol. IL per errorem XxtXXea pro ''ExTopa scriptum 
esse vidit O. Hermann. 

fr. 393 num Aeschyli sit dubitat Kaibel. 

fr. 401, 1 XfiTi^ (vel ^oii^) corrigas, item aet?^6ou Aesch. fr.29. Tptcr- 
ero^oo; cum G. Hermanno Aesch. fr. 445. ft^oCoo; Soph. fr. 1007. 
ftXol^oot Eur. fr. 816, 6. veram scripturam agnoverunt Porson Eur. 
Hec. 1090 et Elmsley Eur. Med. 946. incertum est iudicium de 
adesp. 472. ^m 8VPPL. AD TRAO. FR. (aESOH. SOPH.) XI 

fr. 401, 3 xxxcoc TcpaadovTa malim. 

fr. 429 xsxaj^pO^idai' 7re(ppO;^dat Hesychio restituit Kovto; X^va^; 
vol. 1 p. 421. 

SOPHOCLES 

adde fr. 4 a: otv^ yap yjfJLTv ^Ayjikipoc; apa va 

Lex. Messan. f. 280 sq.: vai <ruv tw I (it^ auXXaPfj 2o(poxXTi; Ada- 
{lavn (adivaT, cod., corr. Rabe) ' oTvwi yap iqiiiv a;^&>(5ioi dlpa vat *. lo- 
cum corruptum fortasse alii expcdient. 

fr. 22, 3 xtvfj Tt; aupa, wavTa xou^pt^et TCTepov coni. Wecklein. 

fr. 38 tA fOLofOL poetam scripsisse coni. Wecklein. 

fr. 44 at^^jteXeTo; (non oLijjiLoktTO^) coni. Meineke. 

fr. 56 cf. Hesych. v. 6YYa(7Tpt(jt.udo; et <7Tepv6(jt.avTt5. 

fr. 85, 3 de6t<ytv oL^^ciKSTiny H. Weil. 

fr. 98 Ppax^"! ^e (ludcj) proposui Mel. Greco-Rofn. VI p. 1 50. 

fr. 118, 1 tTci ii p^adTot cod. Laur. 

fr. 125, 1 tSou S* (potvov Etym. M., StSou Sa<potv6v Lex. Sabbait. 
y. 2 SiTovov Herwerden Mnem. nov. 17 p. 265. 

fr. 132 non StXiQvot sed llave; scribendum, cf Wecklein Sit^nngfih. 
(ler phHos.-phUd. u. hist, Cl der K, B. Akad. 1890 I p. 31. 

p. 160 Atreum Sophoclis spectat Statyllius Flaccus Anth. Pal. 9, 98, 2 
(cuius loci admonuit 0. Grusius Philol. Suppl. VI p. 304 sq.): xal ^et 
^rvoic eXadet; ATpeo^ 'He^to;. 

adde fr. 162 a: rXXotfjiev efoco t6v8' oj^aXxeuTCj) TreSy] 

Schol. Gen. II. <P 282: nTo>e|jLaTo(; 6 Aaxa^cDvtTT); £p;^devTa Sa- 
ceio^* awo YOtp r^; tfori^. KpaTYj? el^devT* ev jjLeYaXo)* TXXstv (laXeiv cod.) 
Yip 9Tj<yiv eTvat t6 eipYeiv, <3<rTs ty)v tyJ? x(i)Xu<7E(i)^ Sixyjv I^ouXy)^ xaXet- 
Gdat — 6 Sof oxXy); ev Aat^aXo) ' eXXY)|jLevrj<j(o tov S* f a j^aXx6UT<o TceSig*. 
Sophoclis verba fuisse eiXYi<jo[i.ev ae t^jS' ixaXxsuTcp izthji coni. Nicole. 
elXlel |tlv (vel eiXX<i5[jLev) eidci) tovS* scribi voluit Diels, TXXet (jlIv eT<r<i) 
I. van Leeuwen Mnem. nov. 20 p. 136. 

fir. 178, 1 x^paxrnp auTodev yX<o<j<ty); coni. Gennadius et Herwer- 
den Mncm. nov. 17 p. 266. 

p. 170. Atovuciaxo; titulus librariorum errori debetur: corrigen- 
dum esse Atovu<7tGxo; docemur Lexico Messanensi, cuius locum statim 
sabkimus. 

adde fr. 173 a: orov Y^p aurqi irpoo-^epco Ppwaiv StSoOc;, 

TYjv pTva (jl' £udu<; ^Xa^a xavco ^epei 
ty]v yeTpa Trpi^ (paXaxpdv tqSu 8taY£Aaiv. XII SVPPL. AD TRAG. PB. (SOPH.) 

Lex. Messan. f. 283 r.: ^iQXa^at (({;iXa<pat cod.) duv tw I 2o<poxX7); 
Atovudtaxw * OTav — Staye^wv '. v. 2 ttqv pTvav sudu; v|/t>a(pai cod. 

p. 173. Philodemi locum illustrat 0. Immisch Philol. vol. 48 p. 
554. 

fr. 187, 1 Tcepa Xoyou H. Stadtmueller. 

fr. 189 Tuetvwci' au Musurus, Tcsivttxyayau A. 

fr. 235 vitiose scriptum (ouSsl; ouS' proouS* "Ap-oi;) legitur in codice 
Parisino, dc quo rettulit Guil. Meyer Sit^ungsb. dcr lyhUos.-phUdl. u, 
hisi. Cl. der K. B. Akad. 1890 II p. 370. 

p. 188 sq. de Inacho cf. Wilamowitz Ewr. HeraJd. 1 p. 88 sq. 

adde fr. 275 a: xat voiv Ti <rij(xa Xajx-Jtpcv evSeT^ai piou 

Lex. Messsan. f. 281 r.: vwiv (vSi cod., corr. Rabe) V/jii t6 I w; 
xal TO d^Stv — Zo^oxXrt; 'lo^aTij (lox . (ityi cod.) ' xa<i> vtStv — ptou '. 
Sophoclea verba dubito num integra sint. 

fr. 285 ou;^i pLsXtToucdat corrigendum arbitror. 

fr. 286, 1 TcoXuTcoug A. 

fr. 301 cum Zenobii loco cf. Apollod. epit. Vat. 2, 4—6. 

fr. 315 dvduTcoupYricretv Wecklein. 

adde fr. 323 a: veoa^paoaaTov 

Lex. Messan. f. 281 r.: veo<j<p.Sc. . . .v cuv tw I xada xai to c(pa- 
Sa<tO« 2o(pox>y3(; K6X;^oi;. litteras obscuratas supplevit Rabe. 
fr. 344, 3 ppoTou H. Weil. 
fr.'348, 1 xaySevel Kaibel. 

adde fr. 348 a: Aaptca (i.>lT)r)p TtpodYOvcov neXacJY^Sw^' 

Schol. Gen. II. <I> 319: Ttve; ypa^poucrt <8t(i> 8uo 1 (xXo; (j^^epaSo;, 
exel Euf opt(dv sv Op^xi 'TupLfio; utco xviQpt.olGt TroXud^epaSo; Muxovoto*. 
'AxoXXoScopo; ^i ffTtGi Treptaaov to 2) Tcap* auT<j) elvai, (!>; irap* '0(i.iQp6) 
' yoiXoi f epeerpto^*. xal Zof oxXy}; ev ap;^^^ Aaptaaauov 'AdpiGaa (/.iQTiop ?rpoa- 
yovwv weXaffYi^av*, ivTi tou TrpoYOvwv. IleXai^YiScSv correxit Nicole, Ile- 
Xa9Yi^<*>v Diels. T^podYovuv sine dubio vitiosum est: scripsisse Sopho- 
clem TcpoaTfoXov (vel ^po; y^^^^) HeXacYtScDv coni. I. van Leeuwen 
Mnera. nov. 20 p. 137. 

fr. 355 awXaffTov dS^ji^fiXTQTov verba om. poetae et fab. nom. appo- 
nuntur Anecd. Par. vol. 4 p. 115, 4. 

fr. 393 ovTa <vtv> 7ce9apY|i.6vov coni. Papageorgius. 

fr. 400 spectat Paus. ap. Eust. Od. p. 1769, 33. 

fr. 442, 2 uTc* (iXevTi^ Musurus, uTfoXatvr^; A. 

fr. 445 xeyYiXeujiLat xoSa^ Sophoclis esse corii. Wccklein Berhphild. 
WochenscJir, 1890 p. 656. T 

f 8VPPL. AD TBAG. FE. (fiOPH.) XIU 

fr. 491, 6 6XoXu^o(i.ev7) recipi debebat. 

fr. 511, 4 po?ci;<jiv revocandum. 

fr. 512 ouSJv yap &x^^ correxi Mel Crreco-Som. VI p. 127. 

adde fr. 518 a: *Ep(^^<? e8Y]Xoii ttivSe ypYi(j(jL(|j84v (paxtv 

Lex. Messan. f. 282 v.: ^pY}<x(i.(diS6{ auv (xp^yi^t^c»)^ • -v cod., corr. 
Rabe) t4> I So^oxX*^? TavTdXcot 'EpfJiY]; — ;^priiff(i.(Di86v ^aTtv. wap* 5 
(wap' coi cod., corr. Rabe) — xal ^pT)(T[jL(i>i$ia EuptTrtSy); Aaviij. 

fr. 520, 2 epp^xyy) St* aldepo; reqairo. 

fr. 523 respicit Eust II. p. 980, 34. 

fr. 524, 1 ouSev etfi.', (o XX^opt; coni. Bergk. 

fr. 542 in annot. xf^ SffTat xaTd (ruvaXotfiQv scribendum. 

fr. 553 ou;^ r.Suv irtsTv Wecklein. 

fr. 579, 1 spectare videtur Micbael Acom. vol. 1 p. 27, 13: feO 
9£u, Tt Tou xaT* auT6v ^tou Xd^ot Tt^ (i.eT2[ov. quem locum indicavit 
Papageorgius. 

fr. 588, 5 Sat(ji.ovo( xaxou (pdovo; coni. I. Herzer. v. 6 aliunde 
videtur immigrasse. 

fr. 598, 10 T7)v wdp05 x^tSifiv bene corrigit H. Weil. 

fr. 600 ev xaxoTdt du(t6; ev^eu^^deU I. Herzer. 

fr. 603 ^(jfM SiSdffxet irdvTa A. Gennadius (xp£i<^ TcdvT* eStSa^e 
Stob. Flor. 95, 15). 

fr. 606, 1 mXX(3v] Xa(3v malim. 

fr. 632, 1 icoXki Tot (i.ade1v Blaydes Adv. in Com. Gr. fr. 1 p. 
167. 

p. 284 adde Etym. M. cod. Vat. (Reitzenstein Ind. lect. acad. Rost. 
a. 1891/92 p. 15): So(poxXfi< Se ev 4>tvcl (<l>tvei$at; corr. Reitzenstein) 
:cT)p(ddf)vat auTov ^iQdtv (auTov fa(>tv cod.), OTt Td tSta Texva dveiXev. 
tragoedia 4HveiSat commemoratur ab Aristotele (Trag. fr. p. 841). 

fr. 645 &^ dviQXtou TcuXat coni. Crusius coU. Diogenian. 4, 86. 

adde fr. 650 a: 6|xauXov 

Cyrilli cod. Messan. (Reitzenstein Ind. lect. acad. Rost a. 1890/91 
p. 5): o(tauXov* 6(i.6xotTov, (juYXotTOv, 6(i.ou <auli^6(j.evov>. Zo^oxl^o; 
«frtveX cf. Hesych. v. opiauXov et Phot Lex. p. 331, 5. 

fr. 657 esse Aeschyleum coni. Wecklein Sitzungsb, 1891 p. 363 sq. 

fr. 658 xXuot^ TdSe coni. Papageorgius. 

fr. 665 SofoxX^n; ^veC in Hesychii glossa corrigunt Wecklcin ct 
O. Cmsins. 

fr. 666, 3 xaX(3;] Seivou; expectamus. 

fr. 679, 2 TQ wp6; dupai(ov Wecklein. XrV BYPPL. AD TRAG. FB. (SOPH. EVB.) 

fr. 688, 3 ex Philone baasit Ambrosius Epist 37, 28. quem locam 
indicavit M. Ibm Jahrh. /. PhUol, Suppl. XVU p. 80. 

fr. 717 (i.6pf|) XeuYaXecp cum Etym. M. codice A scribendum esse 
docuit Eeitzenstein Ind. lect acad. Rost a. 1891/92 p. 14. 

fr. 731, 4 avSpoc aLl\L% tjrjfft^l^ (petSYcov scite coni. Papageorgius 
coll. Eur. Suppl. 148. 

adde fr. 737 a: XaPovnre^ &<pdovov 

aypav irpi; oficoy; euTuj^oOvtec &^0[ktyf. 

Lex. Sabbait: S^dovo; aypa. 2o<poxX^;*Xap6vTe; — S^oftev*. v. 2 e;? 

fr. 741 delet Wilamowitz-Moellendorff£br. Herdkl. II p. 291 coU. 
Soph. Trach. 999. 

fr. 760, 2 'EpYavTQv] xal tiqv iJ^^dL^ addunt libri Plutarchi. 

fr. 766 fortasse delendum coU. Oed. G. 607—9. 

fr. 768, 2 e; xpTfta optime corrigit H. Weil. 

fr. 813 sine dubio delendum, cf. Eur. fr. 472, 3. 

fr. 824, 3 Xayxavcdv requiri videtur. 

fr. 846, 3 ToT<rtv auToT^ num ferri possit dubitat Papageorgius. 
fortasse legcndum ev toT; ep(i>TO( Sixtuok secundum Nicet Eugen. de 
Dros. et Char. 4, 409. 

fr. 859, 1 ^ TXr[(i.ov bene corr. H. Stadtmueller. 

fr. 879, 2 [ji7)Sev alii fortasse rectius scribunt. 

fr. 881, 2 eiTa S' euTovov occupavit 0. Crusius LU. Centralbl. 
1887 p. 1534. 

fr. 907 a (Trag. fr. p. XXV) abiciendum. etenim Herodiani q. 
d. locus manifesto vitiosus est genuinam scripturam, xal &(jLuvav Xi- 
yovTe; ouxeTt nfiv a(i.uvav <XeYouatv>,et jjlt} BeoTroftTrog awa^, xal x^^K*" 
d(iLuvav, uaicep <Ai(j^u>o(> xal Sofox>7)(, sagacissime restituit Pa- 
pageorgius coU. Aesch. fr. 449 et Soph. fr. 1008. 

fr. 932 pouxXe^; Phryn. Bekk. p. 11, 33. 

fr. 1012 ;^p7)(T[i.(pS6( expectatur. 

EVEIPIDES 

p. 363 de Aegei argumento addc Apollod. epit Vat 1,5 et fragm. 
Sabbait (Mus. Rhen. 46) p. 183. 

fr. 21, 1 olxeXv l(3ov coni. H. Stadtmueller. v. 6 XP^^K-^^^ 'ittxT<o 
(i.£da Wecklein. 

fr. 23 ei (trj to Yrfpa^ — li y' X<ppoStTiQ Papageorgius. 

fr. 46, 1 To ^k xotvov a}^o{] xotvdv $i Xa^^g corrigo. 

fr. 50, 2 apouvTat sufficiet SVFPL. AB TBAG. FB. (SYB.) XV 

fr. 52, 8 xp^^^ ^^ yaupov xuro xpaivei v6(i.o( maKm. 

fr. 57 emendationes ou tu^T] "" ^^^^ '^tS T^<^^^ recipiendae erant. 

fr. 67 ad Alemenam rectius olim relatum est. . 

fr. 112 inter Alopae reliquias locum non obtinebit: etenim dto' 
legi in F testatar A. Elter. 

p. 392 verba Aristophanis *Hxcd X6y»v dvTcpS6c (Thesm. 1059) 
ex Euripide esse repetita coni. Papageorgius. 

fr. 114, 3 darepoicXvidY) scribendum suspicor. in Schol. T II. (2 12 
verba dlJh^ov eTvai tov emendavit Wilamowitz-Moeilendorif dS»(j.ovsTv 
auTov restituens. 

fr. 118, 1 xXuei;^ Ttpo^ AlSou; gs tS; ev dvTpoi; Wilamowitz Eur. 
Hipp, p. 191. 

fr. 143, 1 ^YjitdTcav ydp euiropcS malim. 

fr. 150, 2 Guvd^Xet] wpouaeXel? 

fr. 164 sabiungendum esse huic versui fr. 1062 scite coni.Br.Keil 
Herm. vol. 24 p. 301. 

fr. 176, 2 spurium iudicat H. Weil. 

fr. 196, 2 detortus est in codice Atheniensi (Guil. Meyer Die 
aifienische l^mnchre^ des Men. u. PhUisL Munchen 1891, v. 29), 
ouT* euTuj^etv Xel ird(iL7rav ouTe SuGTu^^eTv. 

fr. 198, 2 9iQpd<reTai Kockii emendatio eonfirmatur papyro ab I. 
P. Mahaffy On the Flinders Petrie papyri tab. III edita, ubi v. 
1 — 3 cum lemmate EuptmBou leguntur. v. 4 xp^fi.dT(dv dXXcov H^q 
coni. H. Vitelli Berliner phUd. Wochenschr. 1892 p. 482 sq. 

fr. 215 ex Antigona depromptum esse conL Wecklein. 

fr. 223 auctum est papyro Aegyptiaca tertio ante Chr. saeculo 
scripta, quani edidit I. F.Mahiittj Hcrmath. 1891 p. 38 — 51 et in opere 
cui titttlus est On the Flinders Petrie papyri^ toith transcriptians, com- 
mentarieSy and index, by the Bev. John P. Mahaffy. Dublin 1891. in 
restitnendis poetae verbis post principem editionem summa laude di- 
gnam malti non sine successu versati sunt, quorum inventis usi hanc 
proponimas loci speciem. 

A. aSe (jLYjSl oir(oc feu^oufjieda. 

eFitep yap iqfi.>a<; <Zeu>; eYiwY](Tev iraTrip, 

acixr>ei (jLed* V)[X(&v t^ i^^p^v or^Spa TeicreTat. 

{>xTai Sl uavT(ov ei^ TocrovSe oufxf opa; 

&<7>t' ouS' av exf uYocpiev, ei ^ouXoi[x&da 5 

Aipx>Yic veuipe^ ai[xa [xy] SoDvat StxY)v. f XVI 8VPPL. AD TBAG. PE. (eVR.) 

Tj Yap> daveTv SeT TcotS' ev yi[x£pa^ ^aet 

Y) . . .> TpOTraTa uoXefxtcov (TTYJo-at j^ept. 

xai (Toi |x^>v cGt(o, (^'^'^^P? e^auSfii TaSe* lo 

ai 8', 6; t>6 Xa(i.7tp6v at*£po? vatei^ toSov, 

atTcS T>ocjouTov, [XY] YajxeTv (xlv rjSico^, 

o"7r£ipavT>a 8' etvat aoT^ Texvot; <av(o>^<£>Xfj , 

o\j yip xa>Xov to^e, aXXa (TU(X[xa)feTv (pt^Xot^. 

irpA^ aypav Te euTu^<fj *>etTfi<<; • • -^tQ^, 15 
oTcco^ e>X(0(xev avSpa ^uo-aepeo-TaTov. 
XO. aXX' auT6>c;, et jrpy) So^atrat Tupavvtx(ot 

o^^x^Yi^TCTpoKi^, Auxo^ irapeo"Tf atYwpiev, ^t^Xot. 
AYK.> TTou 0" at TteTpav 

SpoKTpioT^ (T 8e UO^ 20 

Ttve^ ^evat^oo- 8p(ovTe^ ex irota^ 

ffYifxav . . T . StTta TOTpa<; 

8etv6v vo(xi2^(ov auT6^ oux aTt(xaaa^ 

(sequuntur quattuor versus propcmoduni evanidi.) 

6. pa^ Y]8opLat xat . (ov exo^ 

oux ao-^paXJ^ t68' etTca^, &vdpa)7re, (JxeTra^. 
8pav 8et Tf xetvou^ 8' oi8' eycb TedvY)<x6Ta<. 
xaX(o^ &p\ efitep oto-fta, TaH(o(xe(rda v<uv>. 
Ta^tv Ttv'> SXXyjv yj 86pL(ov ffTetjrei<v tyiiO'^ 5 

xai Tiptv otxoupi 
'zob^ ^ivou^ e(ov (x 
8opuf 6pou . e^(o . . T 
vTatvat . . . otv 7C 
Yj[x>eT^ xal au dYiaojxev xaX(o^ lO 

7rX]YJd6<; et(Tiv oi ^ivot 
oux Ej^ouotv iy ytpdi^ 
^>poupotTe iteptPoXov TciTpa;; 
vTe<; x&v Tt^ ex . . .yji 86pL(ov 

8e7cai8av o-ejxYjt 15 

xal ^etpt xai Taj^* efoeTat 8VPPL. AD TRAG. FR. (EVB.) XVn col. b. StacTT 

OiO^ XY]pU 

xai Ttp . . Ta (JL£v a^ 

ou Z&u; &{jiei^dif) 20 

Tt 8^' av £ta 

ZlQVi^ pL0Xo0<Ta (76 

iitsi 8' ipt^et xal 8 

Ol/ni T£ 8£tVY] 

7car8a^ T£ To6(; 26 

WY )^Y) a' axo6£tv 
ixovTa 8oOva<t 
C. VTa^ cb; (xaTYiv Xoyco 

axi>pL(xa^ou^ ovco^ eX^l; 
>]<; av d£(&<; d£XYit 
TYjvS* ova <tt£yyiv Taj^a 
ptcov adivoc ^po^otcjt xaTa 6 

^poTcov 8* au 'zt/yoLiQ 
ov * tcot [koi (xot. 
a£a 

. at8 Twv v£avt€i^v X^p£^ 

ATK. a)> irp6<r7C<oXoi (jloX6>vt£^ oux ipr^fzt'^ lo 

XO.>aXaXaJ^£T ya Poat . ap£(oa . . to (jiiXo^ 

<a)> Y«7a Ka8<(xou x>al 7c6X<t<T>pL' 5V<T(oirtx6v, 

xXu£t<TOpat ir . . . XaX£t . ir£potv f o^^po^ 

af^Jt^To^ Atx<a TOt Atxa> )^p6vto^, aXX' 6(X(o^ Sir£a£v 

iXa^^v OTav < Ti>vd iai^ri PpOTcov. 15 

ATK.^or (Aot davoO(JLat irp6; 8uoTv d(ru(X(jLa^oc. 

TYjv 8* £V v£xpoT(nv ob ffT£V£i^ 8d(xapTa cjyiv ^ 
ATK.>Tj ydp T£dvY)X£v^ xatv6v au Xiy^t^ xax6v. 

oXxoTc Y& Taup£tot<Tt 8taf opou(xivif). 
ATK.>icp65 'ToO^ 7cp6< upLcov^ toOto ydp ftiXco (xa*£Tv. 20 

<£>Y(jiav^vot^ av co^ 5X<(o>X£ if](jL(ov utco. 
ATK. ^>X' ?) Tt<v(ov ic>£^uxad' (ov oux 018* £Y<o^ 
Tt toOto £p£uv<a>t;^ £V v£xpoT^ TC^ua^t dav(bv. XVin 8VPPL. AD TBAO. PB. (EVR.) 

EPM. x&X>&6(o ov eHop[iL(o(ii4vou^ 

&va>5 'A(ji(ptov, <£v>ToXa^ & aoJ 25 

&V(i> 

f&poiv 

OT&pCOU . OC 

<a>uapvy)07)t Ta8& 

aXXovo . . ^To 30 axa 

vovTa; &Y Atoc; 

o^ (xovapj^iav 35 

<K>aS|xctot^ &va^. 
col. b. oTav Si dairn)t; &Xo/ov &t^ irupov TtO&t^, 
aapx(x}v a^otaa; t^^ TaXatucopou ^ uoiv, 
ooTa Tcupcoaa^ 'Ap&o; &k xpY)vif)v ^aX&tv, 
«o^ av t6 AtpxY)^ Svopi' 61U(ovu(jlov XapY)t 40 

xpT)VY)(; <dnt6>ppou^, o^ Sf&toiv &<7T&(o^ 
u&Sta T<a GY)P>y)^ uSaoiv i^apScov a&t. 
ufx&t^ S<i, &u&>tSav oorto^ Y)t KaSfiiou 'TioXt;, 
j^cop£rT& <avaxT&X, 4o^ Sl *Iff(jL>)vAv itopa 
£7UTaa<TO(x>ov iruXatot<v> £5apTU£T&. 45 

mj (iL<lv > Ti icv&u(JL . . uoX&(xt(ov Xa^cDv 

Zfjd' (oc 7C0V . v(ju . . V 8* A(x^{ova 

Xupav x<&X&u>(o 8<ta> x^puiv (oicXto^^xivov 
(jL&Xirav d&ou<^ (bi8>aTcjtv &^vTai 8& aot 
TciTpat T& <&p>u(xvai (jLouatxfjt xif]Xou(x&vat ^ 

Sfcv . . Tfc (JLTfjTpi^ £1 . . . ouffa fcS(oXta 
&<JT* £U(iL<ap£ta>v T£xt6v(ov dy)ff£i jffcpi. 
Zfcii; Ty)v8fc Tt(XY)v aOv S* fcy^o Si8(0(JLi aot, 
ouicfcp ToS* fcupY)(x' Jci^fc^, ApL^iciiv fiva^. 

XfcUxd) Sl 1C(oX(0 T(0 Ali^ XfcxXY)(JLfcVOt 55 

Tt(jLac (JLfcYicrra^ fc^fcT* iy KaS(xou icoXfct. 
xal XixTpa 6 (JLiv OYj^aTa <XY)<j;>£Tat yaf^wv. 8VPPL. AD TRAG. PB. (bVR.) XIX 

5 8* ex fl^puyc&v xaXXmov <£U>vaTr)ptov 
TT)v TavToXou TcaTS*. aXX' <6<r>ov Taj^tGrra j^pTj 
(TiceuSeiv fteoO irifx^j/avro^ ola ^ouXeTai. 60 

<ATK.>a) toXX' aeXirra Zeu; Tidei^ xad' Y)[jiepav 
eSei^ac TaaS* a^ouXta^ efxa^ 

eao-fp SoxoOvra^ oux etvat Ato^. 

icopeare xai ^tjt' e^pe (XTjvury)^ XP^'^^^ 
^j/euSeT^ (jLev Tipia^, a^cotv 8e (jLTjrep' euruj^eTv. 65 

fTe vuv, xpaTuveT* avT* efxou T^aSe x*®''^^y 
XaPovTe RaSfjLou oxfjirTpa* TTjy yap a^tav 
afd^tv icpooTt^atv ZeO^ iyi^ Te <ruv Att. 
•EpfjL^t^ (X • . . <'Ape>05 ei(; xpTjvTjv <^>aX(o 
yuvaTxa do^^, ttJ(t<S* ouco^ §a>ivou(Ta y^ic 70 

vaa(jL0t(7t T^YY^t ireSta ^hj^ata^ X*^^^^> 

AtpXT) Itp^ dv<Sp>(&V OoTipCOV XexXT][JL£vT]' 

Xuo) S^ vetxT) , xai Ta icpiv iceTcpaytJLiva . . . 

Lecta difficillimam esse papyri scripturam docemur imagine pho- 
tographica (tab. I et II) a Mahaffyo addita, quam intuentes non mi- 
nbimiir dubitationes de tradita lectione passim esse obortas*), sed *) Discrepantiae poiiores atriasqne ediUonis hae sant. 
ED. I 


ED.II 


A 3 


T«X^POv 


Tex^pov 


10 


evouTCD 


OVOUTO) 


17 


Tupavvixov 


TupavvtxcDt 


21 


Sicovreo 


SpcovTeo 


22 


Tiirpoto 


TreTpao 


B 2 


«vdpctfirea .07... 


avdpctfTceoxeirao 


18 


irav? . . . 


ireptpoXov 


16 


.SiXeio 


xatxeipt 


21 


StaTaveio 


^Taveto 


C 11 


av .9 


apecDO 


13 


ic a . eiirepav^o^epir] 


XaXet.irepotv9o&epoo 


21 


, . . veio? 


oX.Xev)|A 


25 


• Iiao 


ToXaa 


27 


9lfDV 


9epc0v 


28 


eYeptoKov 


OTepcoir . 09 


46 


outuv TOYveupi 


ou|iv) Toirveupi 


64 


C^ 


?« XX BYPPL. AD TBAG. FB. (eYB.) 

potius felicem praedieabimus editoris perspicaciam, qui eximia oculo- 
rum pariter ac mentis acie usus tot litteras obscuratas et propemo- 
dum extinctas nobis reddiderit. mihi saltem oculorum infirmitate 
laboranti non contigit ut aut corrigerem quae Mahaffy legit aut sup- 
plerem: itaque ubi papyri lectiones affero docti Angli editiones sequor. 
prosodiaca signa a papyro absunt, personarum vices lineolis indicantur. 
spretas a nobis papyri lectiones accurate recensebimus, coniecturas 
eas potissimum afferemus quae probabilitate quadam videantur com- 
mendari. supplementa quorum auctorem non indicamus, Mafaaifyo 
debentur. orthographicis in minutiis quod papyro roalui obtemperare 
quam receptum usum sequi, brevitatis studio velim iguosci. 

A V. 2 etxep ^oif Wilamowitz. iQ(t9; Zeu^ Bury. v. 3 dcoGe*. Wila- 
mowitz. V. 4 ixTai Bury. Tcavrtt); Weil, wav v^v Diels. v. 5 «<it 
Bury. V. 6 AtpxiQ; Bury, pi.Tid pap. v. 7 ocTcaat Blass, (tevou^ri 
Gampbell et Weil, xTeivaat vel xTavouai R. Ellis. v. 8 >) yotp Bury, 
wgt' >i Blass. V. 9 tqtoi Bury, iq xal Wilamowitz et Diels, ri vuv 
Blass. V. 10 xal goI {i.ev Blass et Wilamowitz, SeSoY{i.6v* Weil. v. 
11 al X' 5; Weil, cjol S* 8; Blass et Wilamowitz. o^ y^ ^aji-Tcpov oupavou 
vaUi; TCoXov coni. Vitelli Studi ital, di filol. dass. vol. 1 p. 23. v. 12 
aiTcS Weil, Xeyfi) Blass, ^paJJw Wilamowitz. v. 13 aweJpavTa Bury, 
YTOji^avTa Diels, HW eka Ellis. avttxpeX-n Bury. v. 14 ou yap Bury. 
V. 15 Tcdpiddi supplet Weil, iTX eXde Diels, gc5<iov ^i Bury. euTu^^cd- 
ffeiYj. . . .iiv pap., euTU)^*yf deiy};Bury, waY>)v Diels. tdi >.a(iLicp6; &yP*'^ '^* 
euTux"?) *ei7); e(j!.TQv Rutherford. v. 16 otcw; Bury. v. 17 i\V auTo; 
Mahaffy, oS" auTo; Weil. v. 18 axioTCTpcp Bury. v. 19 woudd' t^v 
XeYouffi TYivSe irpoff^ffvai TceTpav Campbell. v. 20 ocodiQvat post^e 
legere sibi visus est Mahaffy. 

B V. 1 xaxiSv ixac Bury. v. 3 exeivou; pap. v. 4 etirep] an ji Tcep 
leg.? V. 7 eSv (Aeveiv Mahaffy. v. 1 1 op?; y*P o^^^Y^^ wXrf^o; Wilamo- 
witz. V. 12 IyX^ ^^ ^OYX*^ '^* ^^'^ Wilamowitz. v. 13 Auxo; X' 8^7) 
f poufoi Te iravTe; el; iriTpac Wilamowitz, upLeT^ av ouv ^ poupotTe Trept^o- 
Xov TreTpa; Campbell. v. 15 sq. eY<o S4 Tcol^a NuxTe(i>; e(i.9j \L&f^td 
^ xal x^pi temptavit Campbell. 

C V. 1— 7 redintegrare studuerunt Wilamowitz in Mahaffyi opere 
et Weil Joumai des Savants 1891 m. Sept. v. 8 la fa Weil. v. 10 
(0 TcpodTvoXot Diels. (tolovTe^ Weil, $pa(j.6vTe; Dicls. v. 11 aXalaseTOU 
(jieYa poqJ Wilamowitz. poq! t' 'Apeo; iTci) (Aelo; Weil, Po? dava(ri(jL(|) (jie- 
Xo; Wilamowitz. v. 14 et 15 Aixa toi — PpoTwv servavit Stob. Ecl. 
1, 3, 25 p. 57, 2. V. 14 at(iLaToc per errorem ex Sbca toi factum 
esse coni W. Headlam. £7ve<jev (cuius loco umTveaoW praebet 8VPPL. AD TSAG. FB. (bVB.) XXI 

Stob.) deleri vult Campbell. v. 15 oTav JxTJ Stob., quod in oxav 
eX|2 aut oTttv iSij mutandum conieeerunt v. 19 TaupetoKriv pap. v. 
22 efuxaTcdv pap. v. 28 dcTTepcdTcov Diels. v. 34 <^Xa<rTd>vovTac 
R. Ellis. V. 38 fu<nv] f opdv R. Garnett, ;^uaiv malim. v. 39 oaTea 
pap. V. 44 ivaxTe; Wilamowitz, TcaTSe; Weil, Ovipa; I. E. Sandys. 
*l9(t»vov Wilamowitz, i(r(i.7)vou pap. v. 46 ^upLiQ an <ru(iLev pap. prae- 
beat, incertum. v. 47 'A(i.ftova Blass et Wilamowitz, a(tfiovi pap. 
▼. 50 epu|Avai Bury. v. 61 SevSpr) Te ji.Y)Tp6; exXtirovd' vel SevSpd; Te 
{Lnrpo^ exXiTTOuo: Weil. v. 52 eu(i.dpeiav TexTOvcdv dri(>ei{ Weil. v. 58 
euvaTTpcov A, E. Housman, . .vau9T7)piov pap. v. 59 TavTaXXou pap. 
V. 62 fSet^ac fpyt^ Diels, fSei^ac el; <p<oc Blass et Ellis. v. 63 e; (Kpco 
(tdTiQv Blass et Rutherford. v. 64 e(p.pe videtur praebere pap., f(pepe 
vel eupe coni. Mahaffy, an ficope ieg.? v. 65 (j/et^etd pap. euTu^^fi ma- 
lim. V. 66 It ouv conL R. Ellis. v. 69 *£p(i.|; U Tcetadel; Wilamowitz, 
*Ep(tij S' u7retx<dv R. Ellis. v. 70 oivouaa pap., patvouaa vel evou^a 
Campbell , davoijaa Wilamowitz. v. 73 cf. Eur. Hipp. 1442: Xucd il 
vetxo^ icaTpty et Andr. 814: xal Td luplv Se$pa(i.eva fy^cdxe irpd^aa' ou 

fr. 224 quae Euripidi tribui verba, Zvidov (i.lv eXdovd' dyvov e; 
Sin^^ TveSov otxetv xeXeucD xtI., cum huius poetae Antiopa consociari 
non posse docuit H. Weil Bevue desetudesgr. vol. 2 (a. 1889) p.332 sq., 
coias sententia confirmata est reliquiis fabulae ab I. P. Mahaffy editis. 
fortasse ignoti nobis poetae Antiopam Eubulus expressit 

Xpj^eXao^: cf. Herwerden Verslagen en mededeelingen der Kon» Akad, 
van wetenschappen, Amsterdam 1884. 

de A^Tfn^ Euripideae reliquiis disponendis egit Wecklein SitsungsK 
1890 I p. 3—8. cf. Guil. Schwarz de vita et scriptis luliani impera- 
toris (Bonn. 1888) p. 44. 

fr. 282, 15 SatToc vitiosum, deac conL Wecklein. 

fr. 285 V. 9 et 10 post v. 12 coUocari iubet loh. Amim. 

fr. 291, 2 Yv«S(tat in ^oulat mutandum, cf. Hesiod. fr. 246 Rz. Pind. 
fr. 199. Eor. fr. 508, 2. Heimsoeth Krit Stud. p. 150. 

fr. 292, 2 plemvT dxelffdai Wecklein. 

fr. 311, 2 ouS' fxapivec (afelcSv expecto. 

fr. 323, 4 inepta est tcSv ^uvouatcSv mentio. TauTa ydp iraTpt f tXTpov 
(li-fiOTov optime corrigit Wilamowitz Eur, HeraJd. vol. 2 p. 283. 

fr. 328, 3 vo(uCe emendo, ct Eur. fr. 142, 4. 941, 3. Chaer. fr. 28 
p. 789. Eur. fr. 396, 2 aL 

adde fr. 330 a: ^piQ^rfjicpSia XXTI SYPPL. AD TRAG. PB. (BVR.) 

Lex. Messan. f. 282 v. : jjfric\udiiioL Eupm^T); Aavdv]. 

fr. 332, 7 ex \Le,'fi(STfi(] exirecrovTac H. Stadtmueller. in Plutarchi 
loco Suvirevdoucrav vitiosum est, Suenradouaav restituit Bd<nf); (AdiQvofc 
vol. 2 p. 166). 

fr. 339, 5 St) Tixyri^ioL Stadtmueiler. 

fr. 340, 1 ouSl etiam Galenus tuetur. 

fr. 347, 4 opou; vix aptum, corrigo v6(i.ou;. 

fr. 360, 2 ii^KTTov deteriores libri. v. 20 ou(i6< revocandum. 

fr. 371, 2 01(1.01 H. Weil. ot Tvopeuo^iiai Erfurdt, <a; Tcopeuo^jiai Weil. 

fr. 372, 3 pXeTceiv servari debebat. 

fr. 376, 2 ddp^iaavT' SM. 

fr. 378, 2 T(3v Te xpeiaaov^ov A. Gennadiua. 

fr. 399, 1 e^auOt; scribendum suspicor. 

fr. 405, 2 rsfo^ Texv<dv (rrcopdv Xa^etv Gomperzii coniecturam prae- 
cepit Papageorgius KpiT. xal ^p(i.7)v. (Lips. 1880) p. 40. 

fr. 413, 4 ev xaxol; o(t(i>; bene corr. Wecklein. 

fr. 431, 3 TapdGdet praeferendum. 

fr. 439, 4 ol xp"*?^ Soxelv corrigo. 

fr. 454, 3 piov] ir6T(i.ov necessarium arbitror. 

fr. 457 fortasse spectat Ar. Vesp. 447: ou8' &v 6<pdaliiLoT<jiv alSdS^. 

fr. 472, 11 ZaYpeto^ ^ouTa; (rectius erat ^outiq;) coni. Diels, cf. 
Albr. Dieterich de hymnis Orphicis (Marpurgi Cattorum 1891) p. lOsq. 

fir. 480 errori deberi existimat Wilamowitz Eur. HeroM. 2 p. 
269. 

fr. 492, 3 Trrzr^ emendat Wilamowitz Eur. Herald. 1 p. 16. 

fr. 495, 30 xaXov vexp6v] xalov ylpa; corrigo. 

fr. 501, 3 eic yd(touc requiri videtur, cf. fr. 525, 1. 

fr. 506, 6 ouS' exelvoc dv crdevoi scripserim. 

fr. 618, 5 dvd^(ta ineptum, corrigo iftikif.oL. 

fr. 643 V. 2—5 ab v. 1 seiungit H. Weil. 

fr. 563, 2 irddT) Oennadii emendatio debebat recipL 

fr. 665, 2 iambum a Cicerone allatum, qui temere vulgo Rhinthoni 
tribuitur, ad Philemonis OiQ<jaup6v admodum probabiliter revocat I. Hil- 
berg Wiener Stud, XIII p. 327—329. 

fr. 584, 2 t6 9* o9tov verissime em. Meineke. 

fr. 588, 3 dT)S6va (touaav scribendum cum Weckleinio. 

fr. 603, 2 I<rr' dv (jlIv recte Herwerden Mnem. nov. 17 p. 270. 

fr. 621, 2 Td S' ev»evS' Herwerden 1. 1. 

fr. 635, 2 ev xoiv^] ev \Uatf scribendum esse vidit Herwerden 
Mnem. nov. 17 p. 271. BVPPL. AD TBAO. PB. (eVB.) XXIII 

fr. 636, 5 om. poetae et fab. nom. apponit Eust II. p. 900, 34. 

fir. 638 spectat Lactantius Inst 3, 19, 13. 

£r. 639 adde Schol. rec Aesch. Pers. 47 (p. X Dind.). 

fr. 643 Eubuli esse versum coni. Wilamowitz Eur. HeraM. 1 p. 
173. 

fr. 644, 3 Sx^vTQcg mutari non debebat 

fr. 659, 10 euxXedS ^ocxetv probabiliter coni. L. Sternbach. 

fr. 665, 1 dXuUi et fr. 908, 8 aXuUiv corrigas, cf. Buecheler Mus. 
Rhen. voL 39 p. 278. 

fr. 680 6(i.apTeiv scribendum esse recte iudicat Wecklein. 

fr. 688, 3 6110^x0^] euapxTo^ A. Gennadius. 

fr. 736, 2 f iX(i»v Heath. 

fr. 771 Ciymenae prologum tributum esse coni. Wecklein. 

fr. 781, 46 sq. I^co^ev S* 1^«^^ ^pocrdei; lupoacdTrov H. Weil Bev. des 
etudes gr. vol. 2 (a. 1889) p. 328. 

fr. 782, 2 (pilaMiiv A. 

fr. 797, 3 tSji.' ewtffrncyj xXucov optime corrigit H. Stadtmueller 
coll. Soph. Oed. C. 53. 

fr. 800, 1 scribendum ^eu, (i.7)^ev tcot ety)v secundum Suid. II 1 
p. 822, 13: pLif)Sev tcot etTQV aXXo tcXtqv deij) ^iXoc, e^; (xad* ?) Odov uiro 
nriv auTou Xff^v xal to auTou xpaTo; dpid(iiou|tai. 

fr. 806, 1 SXkf^ ^poT^Sv Wecklein. 

fr. 816, 10 TavddSe ydp tc(iLev, t£3v exei S' aTreipitf corrigendum su- 
spieor, d quae attuli in Soph. Ai. 1372. 

fr. 840, 13 ?rpo{ &X>ou Ed. Corsinus ut ait Valckenaer Diatr. p. 20, 
-spo^ 4XXo Philo. V. 14 pLop^Tiv iStav Philo vol. 2 p. 498. 

fr. 850 yitiosum esse in Stob. lemma docet Wilamowitz lEiwr. 
Herakl. vol. 1 p. 173. 

fr. 856, 4 Siavt^6(i.evat nolenti mihi excidit, scribendum Spo<Ttl[6(jt.svat. 

fr. 898, 11 <ru(t(i.6t;^dflTov rcquiritur. 

fr. 899, 1 euYXciXKJov (livo^ coni. H. Stadtmueller. 

fr. 907, 2 oic PsPapPap(d(i.evoc temptabam. 

fr. 909, 6 ou yAp 69daX(i.6{ t6 xplvov edTiv, oCkXoL vou; op^ Wilarao- 
witz Eur. Herakl. vol. 2 p. 294 optime restituit, vide tamen an o^daX- 
l&oO To xptvctv praeferendum sit 

fr. 916, 2 ivX ira<rtv malim. 

fr. 917, 3 TT)v yyJv tSovTa;] t6v vouv f;^ovTa« restituit Herwerden 
Mnem. nov. 17 p. 272. 

fr. 927 xp6{ olxeTa; scribendum esse vidit Wecklein. 

fr. 930y 2 i Texva, xeptirldxiQTe T(j> fUTOdTropa)? cf. Theod. Prodr. XXIV BVPPL. AD TBAG. PE. (bVB. TBAa. MIN.) 

de Rhod. et Dos. 9, 306. simili corruptela laborat Soph. Oed. R. 
417, ubi [t7)Tp6; Te xal fUTOGTiropou seribenduin. 

fr. 943, 2 TColuxajtwl; oxTifta Wecklein Sitmngsb. 1890 I p. 50. 

fr. 953, 5 Ta y^ ^oxouvt expectamus. v. 33 tcd^l^i fiiu^ malim. 

fr. 964, 6 [xaXXov] ^^j^h^ Galenus. 

fr. 1015, 2 genuinae lectionis oT^s f uvd* vestigium servavit Stobaeus. 

fr. 1018 adde Schol. Eur. Tro. 884: ?vioi <pa<Tiv '6 vou; iQ|t«Sv deoi;*. 

fr. 1027, 5 Tot? TpoTcown (ju{i.9utov cum A. Gennadio scribendum. 

fr. 1039 6 du(jL6; alY<<S^] (ifptY^v 6du[i.6c malim, cf. Aesch. Prom. 380. 
Schol. A 11. A 208. 

fr. 1040, quod comoediae tribuebatL. Dindorf Thes. vol. V p. 86 D , 
antiquo poeta indignum esse recte iudicat V. Jernstedt. 

fr. 1041, 1 auTov] oX^ov malim. v. 2 ov y* i^aXeifei Papageorgius. 

fr. 1042, 2 ou (ruviQxa(iLev (non Oriou, sed) Exc. Vind. 

fr. 1049, 4 affertur in Theosophiae excerptis Tubing. (Buresch 
Klaros p. 124): oti EupimST); ev OlSiiroSi T(p $pd^(taTt auTOu ^iQffi* 
xaxov &vSpa jjjii\ xaxcS; ?rpaaae(v aei. 

fr. 1056, 1 ec ^«{^0^; malim (cf. Eur. Or. 542 et Stob. Flor. 75, 10). 

fr. 1062 cum fr. 164 coniungit Bruno Eeil. 

fr. 1063 in Choricii loco }Lv^\(sxrr* elvai ^poupav (r(d^o(7uviQc recte 
traditum est 

fr. 1068, 2 jtT) xaxou? we(p7)vevai corrigendum videtur. 

fr. 1093 delendum: ad Euripidem transtulit Tzetzes quae de So- 
phocle tradita legerat, cuius cf. fr. 561. 

adde fr. 1098 a: au^tfAov 

Lex. Sabbait.: au^i(jt.ov EupiTPiSiQc. 

fr. 1109 a. dixisse Euripidem axu(iLova daXa^rcxv ex Phryn. Bekk. 
p. 6, 1 (v. adesp. 336) colligit L. Sternbach Wiener Stud. VIII p. 
245 fortasse recte, quamquam fieri potest ut graramaticus spectarit 
Iph. T. 1444: axu(i.ova itovtou vcSTa. 

fr. 1132, 47 Ta7ce(rTaX(i.eva] TdvTeTaX(iiva requiri patet. v. 57 
quod G. Wolff tradit xpavdetd' «XexTpo; in codice legi, dubito num ve- 
rum sit: utique pristina lectio ^pavdet^ra XexTpot; revocauda. 

TRAGICI MINORES. 

Phryn. fr. 23 p. 725 debuisse dici du(i.6X7)- Tp^xweJIa. wapa ii npa- 
Ttvtf coni. Wecklein Sitmngsb. 1890 I p. 50 sq. 

Neophronis quae perhibentur fragmenta potius Euripidis esse de- 
monstrare studet I. van Leeuwen Mnem. nov. 20 p. 202 sqq., qui 8VPPL. AD TBAa. PB. (tKAG. MIN.) XXT 

Medeae Euripideae duas statuit fuisse recensiones, quarum prior nunc 
superstes a poeta suum nomen profitente sit edita, altera hodie per- 
dita sub finem vitae a poeta elaborata et Neophronis nomine scenae 
rommissa. de summa rei consentit, ut ait Leeuwen, G. Sacorraphus in 
Medeae editione quae prodiit Athenis a. 1891. 

fr. 1, 4 p. 730 IXivtCcd neeessarium arbitror. 

fr. 3, 3 p. 731 Tota a i\Loi^i\ cum 0. Crusio corrigendum. y. 5 
dfpacdai praefert Wecklein. 

lon. fr. 18, 2 p. 735 oxt^^ ^X^pMi* exTe(i.(dv BouATta^ R. C. Jebb 
'R Bentley' p. 212 ed. Woehler. 

fr. 22, 2 p. 736 aoiSaX; (et xot(t)icaTe) Wecklein Sitemgsb, 1890 
I p. 51. 

fr. 27 p. 737 quod Gomperz proposuit foiTetaac confirmatur Etym. 
M. codice Vat (Reitzenstein Ind. lect. Rost. a 1891/92 p. 14). 

adde fr. 52 a p. 742: aurofpovcov xat 6[xooir6vSa}v 

Lex. Sabbait.: auTo^povcDv 'Icov eTpiQxev * auTo^povcov xal 6(iLO(7?r6v- 

fr. 63, 3 p. 745 repetit Eust Orat. ad Manuel. p. 123, 9 ed. 
RegeL 

Ach. fr. 2 p. 746 v. 1 et 2 IxeTat dal^ou^ (JTeipecdv Te <repa( et 
V. 4 acTopyou sagacissime correxit Wilaroowitz Ind. schol. Gotting. 
1889/90 p. 11, sed v. 2 y^pa? praeferendum videtur. 

fr. 14, 1 p. 749 non <(telava>, sed [liXava scribendum erat 

fr. 17, 5 p. 750 iQvixa Tpaxel^a y* Kaibel. 

Philocl. fr. 2 p. 759 sq. Schol. codicis Marciani Eur. Andr. 32 ab 
Ed. Schwartzio ex codice Ottobiano suppletum hanc refert formam: 
6 |iiv EupiiriST}; &irai{a ex Neo7rTo5i6ji.ou ^yjctv elvai ttqv *Ep(i.t6v7)y — 
«l^loxX'?? Xi 6 TpaywXo^otog xai Oeoyvi; wpoexSo^yfvai f aclv utto Tuv- 
%ifM Ttjv 'Ep[u6vY)v Tc3 'Ope^TYj xal tqSt} eyxu[iLovou(Tav uico Meve^aou 
Xo^HfvafNeoTTToXejAw xal yevvriffai X[i.^ixTu6va* ucTepov Se Ato(J.>i^ei cuv- 
KAxncax. £{i><nfav7); %l xal 'AcxXiQTrtaST); (pacrtv e^ auTin; Neo?rToXe(iLii> 
'AYj^iaXov '^t^icboLi, Ae^to; Xj 4>3REov, 'AXe^avSpo? %i My\kiaL' 2xXr)pia; 
(cxX-nplc O, x^Tipla M) %i ex (i.lv A.vSpopia;^7)^ MeyairevdiQV, ex ^e 'Ep(i.t6- 
nx Xyelaov, Mevev^u^ %i 6 'AdiQvato$ uxo MraTopo; el; 6tpxT7)v e^xpXY)- 
d^vai auniv, Meve^taxo; (sic O, (ieveXaoG M, Ntx6[jia;^o; coni. Schwartz 
vol. 2 p. 387) Sl xal 'AicoXl^Xidpo; iaur^v &axp^aaGdat. 

Nicomachus 6 AXe^avSpeuc (p. 762) teste Suida scripsit NeoicT^Xe- 
|Lov, quo E. Schwartz referri vult Schol. Eur. Andr. 32 modo alla- 
timi. aecedit Nicomachi reiiquiis quod ex Oedipo petitum est XXVI 8VPPL. AD TRAG. PB. (tBAG. MIN.) 

fr. 1 a: OTt (i.Y)v XqjcjTOV, ToSe vixwtj. 

Lex. Messan. f. 281 r.: vixclkYi cuv t$ L Nix6(i.a;^o; OlSi^oSt *oti — 
vixcdiiq'. (i.7)v scripsi, (i.lv cod. ToSe Rabe, to il cod. 

eandem fabulam fortasse spectat Schol. Eur. Phoen. 1010: Scixri- 
favY); 6 TpaYixo; utto tou Aatou fY}9t Tedv7)xevai tov Mevotxea, Ntxo- 
GTpaTo; ii uTTo Tfi^ £^^^^6^- ubi Ntx6[jia;^o; scribendum esse coni. 
C. Mueller Fragm. hist 6r. vol. 4 p. 466. 

Agath. fr. 2 p. 763 ad£(ttTa (xuGir) probabiliter coni. A. Gennadius, 
etiam facilius erit dde(i.tT()> (xucret. 

Theogn. p. 769 fortasse add. Schol. Eur. Andr. 32 ad Philocl. fr. 
2 allatum p. XXV. 

Crit fr. 1, 10 p. 771 (xiq TCpdacretv xaxd malim. 

Dicaeog. fr. 2, 2 p. 775 dx(i.atou; requiri videtur, cf. Hippoth. fr. 
5 p. 828. 

Diog. Ath. fr. 1, 6 p. 777 Bacrcrdpac Te Tcapdevou; emendavit Eai- 
bel coU. Ath. V p. 198 E. 

Astyd. fr. 4 p. 779 in satyrica fabula potuisse locum habere iudi- 
cat Wiiamowitz. 

Chaer. fr. 9, 2 p. 784 Sapo; Casaubono debetur. 

fr. 11, 2 p. 785 euj^aT; coni. Dalecampius. 

fr. 12, 2 p. 785 olvdvdaic yevuv Eaibel, qui non de puellis, sed de 
iuvenibus agi arbitratur. 

fr. 13, 1 p. 786 <ipSv dpe(i.(i.aT' euavdT) p6Sa corrigo. similiter dv- 
^pou Tlxva fapo; dicuntur fr. 9 et Xet(i.iiv(i)v Texva fr. 10. 

fr. 14, 4 p. 786 yw^avt) emendavit Valckenaer in Eur. Phoen. p. 46. 
V. 17 [taXaxou; e^eTetvev Wiiamowitz (e^eTetvev cum Scaligero). 

fr. 22 p. 788 xdSopYdJ^eTat scite proponit P. Nikitin. 

fr. 29 opY>) Si Seivi SpSv dvaYxd^et PpoTou; cod. Athen. Guil. Meyeri 
(Die cUhen. Spruchr. des Men. u, Philist. Munchen 1891) v. 50. 

Antiphontis de Meleagro p. 792 attulimus Athenaei locupi, ubi ev 
oi; d(i.ftXaf£S; in evvota; d(i.<ptXafeT; mutandum esse docet Eaibelii 
recensio. 

adde fr. 5 p. 793: auro^urov 
Lex. Sabbait.: auTo^uTov 'AvTt^ov elTvev. 

Theod. fr. 6, 7 p. 803 (ruvTpexoucrtv malim coll. Eur. fr. 382, 
12. 

Diogenis Sinopensis de tragoediis (p. 807 sq.) cf. E. Weber Leip- 
eiger Studien X p. 143 sqq. in Philodemi wepl t3v ^tXoffo^pov loco 
(Herc. vol. VHI col. 14), quem p. 808 attulimus, scribendum Aio>y^ STPPL. AD TEAG. PE. (tEAG. MIN. ADB8P.) XXVH 

vYj^ fv Ts t3<i •A)TpeT xaCi> TqJ Ot^i^oSi <xa>i t. . . , quod docuit Gom- 
perz Zeitsclir. /. d, osterreich Gytm. 1878 p. 255. 

fr. 2 repetit East II. p. 1363, 42. 

Cratetis de reliqoiis (p. 809 sq.) cf. E. Weber Leip^. Stud. X 
p. 237 sq. et quae diximus in adesp. 392. 

fr. 2, 2 p. 810 affert Laert. Diog. 6, 86. 

fr. 3 p. 810 de lemmate cf. 0. Hense Teletis reliq. p. GII sq. 

Pyth. fr. 1, 17 p. 811 ItnoLi praefert Eaibel. v. 18 malim auToT- 
mv o>e^c ou^ iTOcipa^ appap<iv. 

Hoseh. fr. 6, 21 p. 814 t9j xpovou Tptp^j ? cf. Soph. fr. 603. 

fr. 6, 24 p. 814 AiQftiTrpo; axrn^ scribendum esse vidit Wecklein. 

fr. 9, 4 p. 816 fop^Sv Herwerden Mnem. nov. 17 p. 273. 

fr. 9, 7 p. 816 icoU Ti^ a(rT6Sv corrigo. 

Alexandnim Aetolam (p. 817) scripsisse Avtiyoviqv coniedt Wag- 
ner Trag. Gr. fr. vol. 3 p. 177 ex Ath. XI p. 496 G (ubi agitur de 
pocoio quod ^po^^uTT); i^pellatar) : [jkviQfjLoveuei auTou xal AXe^av^po; ev 

TlY^Vl. 

Lycophr. fr. 2, 3 p. 817 aXeirnpto; Herwerden Mnem. nov. 17 p. 273. 

fr. 5, 3 p. 818 xu(i.a suspectum, aptius videtur Tep(Aoc 

Sosiphanis fragmentis (p. 821) addendum erit quod p. XXV attuli- 
mns Schol. Eur. Andr. 32. 

Aesch. Alex. fr. 1, 1 p. 824 $u(rro(i.eCv emendat Wecklein. 

Timoclem comicum poetam etiam satyricas scripsisse fabulas do- 
cet Wilamowitz Comment gramm. IV (Gott. 1889) p. 23 sq. nimirum 
titolo G. I. Att II 973, 17 constat iicX Ntxo(i.ax^u &pxovToc (a. 340) 
vidsse Timoclem AuxoupY({> (raTuptxci), eflxaptot eiusdem poetae g&tm- 
pot ab Ath. IX p. 407 F dicuntur, cuius fabulae reliquias a tragicae 
poeseos indole alienissimas praebent Meineke Gom. 3 p. 600—604 et 
Kock Com. Att fr. vol. 2 p. 458 sq. 

item Melanthium Rhodium tragoedias scripsisse testatur Apollo- 
dorus ev Xpovtxol; (cL Gomperz PhUodem und die asthet. Schriften der 
Hercul. Bibl.^ SUzungsb. der K. Akad. d. Wissensch. in Wien, PhHos.- 
kist. Cl.f vol. GXXIII p. 84): xal [jliqv MeX(£vdt6v ye. YbvcSvxetg oTt Tpa- 
Y^i^ («iv Y}v icoT* e(rTef av(i)(i.evo; txavov t* Apt(rTapX(i> <ruvecr}^oXax(d; 
)^>ovov xxL 

ADESPOTA. 

fr. 6 in Aristophanis loco eka (i.ov(s>$elv ex Mio^eta; verba spuria 
esse sagaciter perspexit P. H. Damst6 Mnem. nov. 20 p. 147 sq. itaque 
verba o>6(tav olc6(i.av (xicoj^iQp^odet; Melanthio tribuerim. XXVni BVPPL. AD TRAG. FB. (ADESP.) 

«tHvetSa; (p. 841) Sophoclis fuisse tragocdiain coni. ReitzensteiD, 
cf. quae de Soph. p. 284 supra diximus p. XIII. 

fr. 15 delendum esse recte iudicant A. Gennadius et 0. Grusius. 

fr. 18 (TiY^; coni. Wecklein. 

fr. 34 TP^avcSv oSov addi volebat Herwerden Exerc. crit. p. 83. 

fr. 110, 3 cruvvaioua' det Blaydes Adv. in Com. fr. 1 p. 236. 

fr. 124 (To^oi (Aiv Y)[i.ev — euTu^^el? Herwerden Mnem. nov. 17 p. 
274, cf. KovTo; Aoy. 'EppL. 1 p. 392. 

fr. 127, 2 post S6[iLou; v. 4 coUocat v. d. in Class. Jaurml vol. II 
(Lond. 1810) p. 656. 

fr. 136, 139, 140, 143, 144 deleri iubet Fr. Leo Herm. 24 p. 
288 sq. 

fr. 152 Euripidis esse coUigimus ex Etym. M. cod. Vat (Keitzen- 
stein Ind. lect Rost a 1890/91 p. 9): ijWda awo tou |}Seiv YiveTai — 
TouTou Tflc wXyjduvTixa y}Setji.ev f^tm ijSet^av, xal xaT* SXXei^iv ij$e(uv. 
Mevav^po; ^avtii) 'ivotcdv Te xal xcS(/.(dv aicavTe; ]^Se|j!.ev'. tlolx fiupimSv); 
(Bacch. 1345) 'oTe S' e^^pvfv oux jjSeTe' xat t6 'iJSt) TauT* eyco fpavat 
9ca>S; '. 

fr. 172 extat in Stobaei codice Brux., Euripidis esse versum coni. 
0. Hense. 

fr. 205 fortasse del., cf. Lex. Sabbait: yXt^tstfOL el ouxefjkTn^^eTat» 
deSiO^ov el TQ<yu;^a<reTat. 

fr. 318 adde Suid.: irS<Ta fti ^aTpt;' ?capot(i.tax6v. 

fr. 334 T71V ejjLYjv xo^pet^ v6<jov, quod flagitabat Gobet Mnem. 7 p., 
480, praebet Eust Od. p. 1757, 38 et p. 1832, 14. 

fr. 374 Diogenis esse probabiliter conL Wilamowitz Eur. Uerakl. 
vol. 1 p. 336, c£ vol. 2 p. 74. 279. 

fr. 384, 1 xTTjdt; Wecklein. v. 2 co<peXel ^iXou; malim. 

fr. 389 ex Euripidis Philoct esse petitum docuit I. Hilberg Wiefier 
Stud. 13 p. 166 sq. Horatii locus delendus. 

fr. 418, 7 e^exXa^e ed. 

fr. 421 spectat Plut septem sap. conv. c. 18 p. 161 F. 

fr. 457 ei; ou; ^aXeTv tn Wecklein. 

fr. 484. <pdetpet ex <p9dvet corruptum arbitror. 

fr. 489, 2 non Cobet, sed k6vto; nominandus erat 

fr. 492, 3 Tou dvTjTou Y^vou; malim. 

fr. 499, 5 dpLot^j:; xaxot coni. A. Gennadius. 

fr. 504 xuvYjY^f * in dpx>)Y^'" mutandum arbitror. wiottdTwv dpx>)- 
Y^Tt; Lycophr. 1350. xat TauTa TdTn) xXaupidTcdv dpx7)Y«vio (1. dpx»- 
YeTei) Aesch. Agam. 1628. 8YPPL. AB TBAG. TB. (aBBSP.) XXTX 

fr. 510, 2 o^u; pXeiceiv (non o^u^ pXeicei) snasit Hilberg. 

fr. 538 ut|nQX6v vitiosam, at^pov vel Xai^Yipov coni. A. Gennadius. 

fr. 546, 8 To^euftaT* avexetv necessarium duco. v. 10 xat y^p 
*Op^c^ malim, 'Opfeo; praecepit 0. Crusius. 

fr. 547, 9 (i^ou; y^p ^^ ''^^^ '^K e$ eXaoaovo;? 

fr. 569 ad Aeschyli Myrmidones refert Wecklein Sitsungsh. 1891 
p. 350 sq. 

fr. 579 Tcpo^ dadevouvTa; Wecklein, el; dadevouvTo; A. Gennadius. 

fr. 600 delendum erit, quod enim in scholiis legitur TpaYtxcov po- 
tias -^^Tj^^xKYA^s requiri vidit A. Gennadius. 

fr. 602 cf. quae dixit Naber Mnem. nov. 8 p. 36 sq. 

Subiungo quae non sine probabilitate quadam ex ignotis poetis tra- 
gicis derivanda videantur. 

603 otn' dxouopiev 
dxpi^i^ ouSev o\A^ 6p&[jLev 

Plat. Phaed. p. 65 B: Td ys TOiavTa xal ot wonoTat TopCCv del ^pu- 
>o09iVy OTt ouT dxouo|tev dxpt^i; oOSiv ouTe 6pc5piev. Euripidea verba a 
PUtone apponi coni. Wilamowitz Eur. Herakl. vol. 1 p. 29. 

604 Septfog dXpiY) novTca irepippino^ 

Philod. TT. iroiT)pidT(dv in Herc. vol. coU. alt. XI f. 160 (quo de 
loco cf. Gomperz Philodent u. d. dstJietischen Schriften der Hercul. 
Bibl.j SHzungsb. der K, Akad. der Wissensch. in Wien^ vol. CXXIII 
p. 63): t6 y^ ^^<pd t7)v a>uvd&(rtv eufcovtav T(ot *Zeptfo; dX[iiY)t 770<v>Ttat 
xepc<pp>uTo;' em<pa<t>ve<7^t. 

605 S^<t) pipYjxe xpaT^c ocpdaXpioO xuxXo^ 

Pbilod V. 7rot7)|tdT(Dv inHerc. vol. coll. alt. IV f. 177 (cf. Hausrath 
Philod. 'Tcepl irotY)|t. libri II fragm. p. 262 et Gomperz I. 1. 
p. 76): epL^lvov to '^'(y6\f.€^'iO'i r^? '<*»>X^^^^ <Topito>7rTo;' fcov^g, 
a|ta (dX>d ed., corr. Gomperz) Sl xat T7)pou|iLe<vov> to TroTrnxov e<v> 
«i<i ^^J>X*T**Y*^» f*^ 'xe^^aHv^elicovTo; dXXd 'x<p2Ta*>,pi.iQS£ 'e^wxev' 
<d>V '05« p€Pt)xe<v*, |i.t)8e> ' o^pda^iJi^ov' cCKkS^ iW *o(pda>.(i.ou <x>u- 
x<Xov'>. iambum supra scriptum sagacissime ex his verbis eruit Gom- 
perz, qui fontem versus probabiliter statuit esse satyricum drama, atque 
indidem derivat tx^ lop^bOTTToc verba. 

606 %^^< iiiiiomo^ 

Philod. TT. 7cot7)(i.., quem locum modo attulimus. cf. Herc. vol. coU. 
alt. VII £ 94: xaddivep iq(mo77to; ix^^^ '^ov ofdaX(tov S^ca {^et. 

607 Cic de divin. 2, 10, 25: Uomerus — querentem lavem indth XXX BTPPL. AB TBAG. FB. (ABESP.) 

city quad Sarpedonem JUitm a marte contra fatum eripere non possit, 
hoc idem significat Graecus iUe in eam sententiam versus, 
qu>od fore paratum est^ id summum exsuperat lovem. 
locum indicavit Diels. Graecus poeta dicere poterat^ t6 (i.op(n(tov 
Mi\ ZiQvo; u^i9T0u xpaTeL 

608 ©rxTtpov TQfjLa; Ttpoc (Tt xataTOcpeuYorac 
Pseudo-Gallisth. 2, 17 p. 74: oTxTeipov ouv lopL^; Trpo^ (xe xaTa^eu- 

YovTa;. ita editur, at ffxo7n)<ra; tyjv tuj^tjv otxTeipov lopiot^ irpo; <re xa- 
TaTcef euyoTa; ex cod. A aifertur. 

609 l^cTTica xai te^peinra xa2 ^uvcoptSac 

Eust. Od. p. 1539, 31: oT^e (/iv '^Opiiopoc tov xlXiOTa xada xat ev 
Tot; 4$Yi; TO Tedpwrwov, ou XP*^^'^ ^^ '^? ' S^iwwa — ^uvcdpiSa^', ou woieC 
Se >ip(i>a; ^popLevou; auT^. 

610 toXX' olS* dXcom)^, aXX' i)(t^o^ Iv (jleyoc. 
Schol.Ar.Eq. 1068: mXuTteipoi al d^cSTcexe;, xal ?rapoi[iita 'iroXX* — 

(teYa'. Phot.Lex.p.439, 16 et Suid.: 'icoXV — jjieYa'. cf. Greg. Gypr. 3, 
44 Etym. Gud. p. 226, 34 al. loni versum tribuisse dicitur Porson 
permotus, ut opinor, loco Plut. de solert anim. c. 16, 8 p. 971 F: 
T(3v il ^^epaaudv e;^iv(i>v io (tev uTrep auTcSv d(i.uva xal f u>.axv] xapot(^bav 
Trewotwe 'ttoXV — (jl^y**' wpo<Tiou<j7); y^P ot^^^C» (J>€ ^to^iv 6 *I(ov, *aTp6- 
^iXo; d(i.f ' dxavdav elXb^a; $e(ta; xelTai diYetv Te xa\ ^axelv d(iiiQ;^avo(* 
(lon. fr. 38 p. 739). Archilochi esse iambum alii aflGrmant propter 
Zenob. 5, 68: 'toXV — \f.v^x\ (te^AviQTai TauT»); 'Ap;^iXo)^o; ev e7(i>$9J. 
cuius testimonii fides elevatur verbis quae continuo accedunt, Ypd^et 
& xal *0(i.7)po; Tov oTtj^ov. 

611 '^p^yo^ ir£pt<TT6t;^ovToc SXXod' YjTepa 

avpi; (iirepSe yl^fJtii^j SXXod' fjTepa. 

Plut. Gonsol. ad Apollon. c. 5 p. 103 F: 2^Y}TeTv ouv ev d^^aiotcpe- 
^abov Ti XoYt^O(i.ev(i>v ecrTl wepl twv TCpaY[J^dT(dv oux opOo;' 'Tpo^^ou* ^dp 
'wepwTei^^ovTo; — -nTepa'. Macar. Prov. 8, 58: *Tpo;^ou — tq eTepa*,OTi ewl 
Tou auTOu ouS^v (tevei. v. 1 et 2 dXXod* igTepa Plut, dXXoTe tq iTepa 
Macar., dXXod* dTepa Leutsch. v. 2 uirepde YtY^^^r* Plut., dvdodev eirriv 
Macarius. tragici poetae esse locum coni. Bergk Lyr. vol. 3 p. 740, 
quae si vera est suspicio, v. 2 'fy^^TOLf^ Tod* dTlpa scribendum erit 
cum H. Stadtmuellero. 

612 ti <r£ viov yj iraXat^v dXYUva itoii^^^ 

Heliod. Aethiop. 7, 9 p. 190, 17: xi Tauro, £XeYev, (o Seairotva; ti BVPPL. AD TRAG. PB. (ADBSP.) XXXI 

ct viov i^ xabvov iXY^veb ira^o;; verbaYixabvov abici vult G. A. Hirschig, 
mihi ^ iraXouov scribendum videtur, qua scriptura admissa iambus 
prodit tragico poeta haud indignus. 

613 t£Xoc opa [xaxpoO ^ioxj 

Epicuri Hent 7 5 (Wiener Stud.X^. 197): el; tol wapcoxwoTO aya** 
a;^apurco; 9<*vy) iq Xeyouoa ' tcXo? — ptou'. eadem verba a multis scrip- 
toribus afferuntur, cf. Stob. Ecl. 2, 7, 18 p. 133, 4 Schol. Eur. Andr. 
lOOSchoL SopLTrach. 1 p. 278, 17 Papag.SchoI. cod. Vind. Lucian. p. 
137 Schol. Dion. Ghrys. a Boissonadio in Marini Procl. p. 99 ed. opa 
riko^ praebent Olympiod. in Plat. Gorg. (Archiv fur PhUd. u. Paedag. 
voL 14) p. 540 Auson.p. 172 et 173 Peip. SchoL luv. 14, 328. clausula 
trimetri iambici fortasse tragico debetur poetae. quod haud pauci 
Solone teste utuntur, sententiam potius quam verba Herodoteae nar- 
rationis (1, 32) spectarunt 

614 ^ucioioiv ev Ta^atc . 

Hesych. 3 p. 436: pualotc evTafaT;* IXxudTol;, utto tcSv XoiircSv (>u- 
xttv conL M. Schmidt) Yevo(i.evai(. lemma correxit M. Schmidt colL 
Phot Lex. p. 492| 24: puaioKJw* IXxudTot^. 

615 op co Y^vat xX 

JCOLUT Y)Xe.utSto 
[jiaXXov St) Tt 

o8 . . poff ijSy) t 

icaio'? £ 5 

xaXeta . . Yjov 

[xa taaupi 

Tjfxeev [xev et . Xiicpo 

xauXeiv eTO([iioo' xa 

ayafJiefjLvov ou yap 10 

XlvSuVOO* 1f][JLlV ou 

oftcoo' aicXciao' iqix 

XTQ^avTeo' eto y>)v 

aXX etoaxouoet f >] 

[jLY)v([x axpetSav 15 

xat Tov Xoxpcov ap^ 

pa XP^vat xat F^ XXXn SVPPL. AD TBAa. FR. (aDBSP.) 

Fragmentum XVII trimetrorum initia referens edidit I. P. Mahaffy 
On the Flinders Petrie papyri tab. III 2 p. [13]. repetita videntur 
verba, quod editor vidit, ex tragoedia cuius idero fere atque Euripideae 
'I(piY^veta? T^; ev AuXtSi fuerit argumentum. ex v. 1 et 10 coUigi- 
mus Agamemnonis et Clytaemestrae proponi coUoquium, unde v. 6 
xaXet Sl et v. 9 xaXetv ?Toi[it.o? scripserim. v. 16 tov AoxpSv 5p- 
^ovTa probabiliter supplevit Mahaffy. v. 15 dubito num tradituin. 
sit id quod editor legit: saltem p litteram frustra quaero. 

616 dpifixpavov 

Hesych. 1 p. 162: dpLftxpavov* dftfOTepcodev l;^ov xefaXdc. ex tra- 
goedia recte derivat hanc glossam,ad Eur. Herc. 1274 referendam esse 
recte negat Wilamowitz. CORRIGENDA IN TRAG. GR. FRAGM. 

praeter ea qoae ipso in opere p. XXYI indicata sant, haec digna iadicamas qaae 
commemorentar. 

Praef, p, IX v, 8 ser, obtrectatio p. XX epim. 2v. 4 quae dixit Kovro^ 
Aof. •EppL. 1 p. 142. i>. XXII ^m. 30 v. 5 vol. 14 p. 183. p. XXV {Eur.)fr. 
874y 1 TexvcD|i.ev7] 

Ae8ch.fr. 169, 3 xevtYjjxa /r. 388, 1 Ufnzot^ 

Soph.fr. 187j 1 Ttep^i, fr. 297 euBa{|i.ovac fr. 760, 2 ttjv fr. 859, 1 y^vo; 

Eur.fr. 360, 1 xiptxag fr. 362, 31 ffxtpTWdtv, fr. 411, 3 avSp' fr. 495, 
20 Tupavv<a fr. 910, 8 TotouToig fr. 1024 yj^ fr. 1132, 49 xaivoTpoiro^ 

Ach. fr. 9, 1 p. 748 Axe^H*®^ f^* ^^> ^ P- '^^^ XP^ xpaT^pa Astyd. fr. 7 
p. 780 TcepiTcaToc Theod.fr. 18, 1 p. 807 oub' Scx irovTog Cfuxret.fr. 1, 1 p.826 
xaaav adesp. 481, 3 ol 

Annot. €id Aesch.fr. 29 v. 3 pOTavtj;, fr. 79 v. 3 tJjv xetpa uTrlp 

ad Soph. fr. 7 v. 1 Tk xaTa fr. 161 v. 1 t6 ex tou fr. 262 v. 2 ?x^' vopLOv 
fr. 299 Hesych. 4 /r. 480 v. 4 ix<^i(X(i^, ap<reva< 5i /r. 503 v. penult. ETtxTev 
xopY), /r. 774 V. 2 Aesch. fr. 368 /r. 803 v. 1 CTzipiLOL fr. 900 v. 3 p. 231 

ad Eur. fr. 4v. 3 y. 2 SeuTep<i> /r. 69 v. 6 evTeiXapievou /r. 156 v. 1 icap- 
aiTetTai. p. 437 v. 10 Aiacis p. 457 v. 6 Epist 116, 16 /r. 378 v. 4 t. 2 
tSv p. 497 V. 7 xetpievo^ , /r, 543 v. 7 xpetffdov /r. 567 v. 7 p. 533 D /r. 
586 V. 7 Hesych. 2 /r. 659 v. ult. v. 10 81 /r. 866 v. 5 Teyi) vel aritvi fr, 
1083 V. penuU. scriptaram 

ad Dionys. fr. 9 p. 796 v. 8 Bci>ptxiv — Acopic adesp. fr. 103 v. 4 xavova 
/r. 345 V. 2 vol. 3 p. 16, 1 : /r. 596 v. 3 Topaxov iiw: idat Aesch. 417. aca; 
SopL 571. 

"Apa;: (lyaYa^ Se Aavaou TrapOe- 
v<i)v AuYx^vi^ (ptiYciv "ApavTa ^uei 
adesp. 454, 2. 

a^aro?: xaT SvauV opewv api- 
TO'j; em T£ Xsi[iL{dva^ Eur. 740, 4. 
Jitvd; yip EpTTsiv ttXouto; I; t6 Ta- 
szTa xal 77po? tA paTa Soph. 85, 6. 

ipXs^uxTOc: xal (xyX yi^w Y^p? 
iJiXsXuxT e{i.ol TaXe Aesch. 1 37. 

i^loL^r.q: ^ato; oXfio; ifiXapT}; 
^iiOTOK Eur. 826. 

7.^oXo(;: apo).ov iTrrov Soph. .380. 

ijioppopo^: <jTev7)v 8* l$u(i.ev ^a- 
/i^a xoux i^ppopov Sopb. 338. 

i^ouXia: cSXovt epcovTe; (teiJ^o- 
v/ov ipouVia Eur. 1077, 3. (pdelpei 
Yip r Trpovoia Tr,v ipouXiav adcsp. 
i84. 

f ippxTeu; Aesch. 60. 

ifSpo;: Tcxpdevotc ippaT? Aesch. 

m. 

iPp«To? Soph. 882. 

iYaCw: 4^^^^^ Soph. 883. 

iYado?: [lAxapio; d' a(i.a xexXxr 
;Aivo; (^tJv xiYxdo; Suv/iaeTai Car- 
nn. 4, 3 p. 799. iXV i^ 9p6v7)ct; 
r-zdr, Osd; (tsY^; Soph. 836, 2. Tra- <ja Y^P iY^^*^ Y^^*'' '*i'^'^ ivSpi 
<juvT6T7)xe aco^povelv eTTWTaTat Eur. 
909, 2. ^u^^yf; Stxaia; dcof povo; Te 
xaYadyf; Eur. 388, 2. xal t6 xaxov 
iYadou Y^T^-'^*' TrapatTtov Eur. 
174, 3. wevY)Tt xiYaaw Eur. 326, 7. 
^auXov axo(A^ov, Ti ^ii^^ujr iyx- 
dov Eur. 473. iYadr^v Tid7)vY)v xal 
xpo^ov Y^^H»^? ^^*? adesp. 305. 
OTav Tt; eiS?} TiYadov, XP'^'^^^ ^^ 
(JLT) Eur..841, 2. OTav bi t iYadol 
Ttpo; T<3v iYevwv xaTavtxtSvTat Soph. 
81, 2. eywTTipe; - xiYa^ol Trapa^Ta- 
Tat adesp. 14. ex twv ttovcov toi 
TiY^y au^eTat ^poTot; Eur. 364. 
ivSpwv 8txai(i)v xiYadwv 6[JLbXiat 
Eur. 7, 2. Td; StaiTa; twv xaxwv Te 
xaYadwv Eur. 759, 2. twv (jiev 4^^- 
d5v [xe t6 (Jiepo; (ov ei^^ev XaPetv 
Eur. 953, 25. toi; aYadol; iel ^^ive- 
GTtv Eur. 959, 4. ^dovo; - xaxoi; t6 
;^aipet xiYadot; i^YuveTat Hippoth. 
2, 2 p. 827. oux JaTtv ev xaxo^dtv 
euY^^^^^^^i '^^P' iY^^olLdt S' ivSpcov 
Eur. 53, 2. tou; euYsvst; y*P ^iY^* 
dou; - 9iXeT 'ApY); evaipetv Soph. 
657. avSpa; - aoyou; Te xiY^- 
dou; Eur. 282, 23. oXotd' 6 toIl; 

Ij^ouGi TiYadi ^dovcov Agath. 23 

1 dcyado^ — ayyiptox; p. 768. TouTw X£-':roXXa x.aLf6Ly 
oi deol . . SoTev adesp. 32. tcoTX 
aTndTia SeXpaxev iya^a <}cai> 
7cl<TTt? )ca)&a adesp. 113. — cf. a[jL6t- 

vwv psXTepog ^eXTicov xpei<r(T(i)v Xcocdv, 
api<TTo? peXTWTo; x.paTi<jTo; XwaTo?. 

aYaX|jLa: 'ExaTT); ayaXpLa ^«oa- 
^opou xuwv 2<jr} Eur. 968. aya>[j!.a 
de^lov xal deb) 'irpoere^Jifepe; adesp. 
117. x6|iLat Si )cy}po)^pwTe?, <I); dcYaX- 
[iLaTo; auToT^yi po^yTpuj^oiatv exTceTuXa- 
dpLevou Chaerem. 1, 5 p. 782. Tuap- 
Wvou T eixci Ttva-co^Tfc ScYaX|ta 
j^eipo; Eur. 125,4-av6vy)Tov iY^^K*'» 
(0 waTcp, oTxotdt TexoJv Eur. 386. 
\apL7:pot i* ev ih^ri xal 7:6Xe<i); aYaX- 
(taTa ^otTwdt Eur.*282, 10. tA Aat- 
SaXeta TravTa xtveTadat Xoxet XeYetv 
T aYaXpLaTa Eur. 372, 3. i8pu<ia- 
|iL6<T0a 7C7ijjLaT<ov 7rapaJ/u)^7)v ^ewv 
ifAl^t.aLroL Soph. 1025, 6. AtTtoVtSo; 
aY^^l^^^^^^c [iLY)Tp6; adesp. 126, 3. 

*AYa(iLe[jLv<ov: tov (/.6^^^ AYa- 
(/.e[;.vova adesp. 302. *AYa[iL6[iLvov 
Eur. 580. 706. 

«Ya[iL7)To; Soph'. 884 (cf. add. 
p. XXIV). 

&Y*^- Y*Y^^*^^ Tavdp<oxeta [/.t) 
de^etv otYav Aesch. 159, 3. 6 ttXoO- 
To;-ai t' Sy*"^ Tpu^at Eur. 64, 2. 
[iLY) <Txudp<ow6; T<Td' ftY*"^ ^^*"- *^^- 
01 Y^p ^^''tpiv ^evYovTe? av{^cS7r<ov 
&Y*^ vodovd* 6[jLot<o; Tot; aYav ^- 
p(o[iLivot; Eur. 428, 1. 2. &y*^ '^P*" 

TOUVTS: XOU V0[iLtJ[0VTe; ^tXT)V X<0- 

<7etv Eur. 564, . 2. xapSta; IXua» 
Tou; aYav 7:6vouc Eur. 573, 4. to 
^X'^f*^ ce[;.v6; xou TaTretvo; ouX* 
SYav euoYxo; Eur. 688, 2. aYav U 
[i.<opatvovTt Eur. 962, 3. t<ov &y*^ Y^p iTTTetat ^66; Eur. 974. iv* 
out' aYav Trup ouTe X^V*^ <TU[iL7cixvet 
Eur. 981, 3. depp.7)v ocYav Eur. 1083, 
8. <ot' ^X^^ ovou-xai vouv ^cotoc 
euT^dou; &Y^^ Sosith. 2, 3 p. 822. 
xav otYav J/euSv^YOp?} adesp. 119, 5. 
Tou; aYav Cficep^pova; adesp. 521. 

aYa<T[iLaTa Soph. 885. 

ocYaaTa Aesch. 268» 

aYY^^^<«>- '^Sff' ^' aYY^^^<^ Ppo- 
TO"t; e(TdX<ov aTu' aX6j^<ov euYfivri 

<T7r6tp6tv Texva Eur. 215. 

Syy^^o;: 7re[iL^tYt - OL^fftkid Trupo; 

Soph. 496. <TTe^avou; Te[iL6vTe; dtY" 

Y^Xou; eu<p7)[iLta; Ghaer. 6 p. 783. 

&YY^^' o$Y)p6v &YY^^ ^^ [i.eXi<j- 
<TouaOat xpe7:ei SopK. 285. 

aY6tp(o: deaTGtv aYetp<o 'Ivij^ou 
ApYetou 7:oTa[iLou ^rat^lv ^toScopoic 
Aesch. 168, 2. 

aY6Xa<TTo;: (ppiQv OLyi\%fsro^ 
Aesch. 290. 

(XYeveto; adesp. 584. 

ocYevT);: oVav oi t dcYadot Ttpo; tuJv 
aYev<5v xaTavtxSvTat Soph. 81, 2. 

aYsv7)To;: fiTuavTa TaY6vrTa 
TrpwTOv rikV AtzolI Soph. 776. 4^6 
vDTa TTot^lv &(T<T* av fi 7r67rpaY[iLeva 
Agath. 5, 2 p. 764. 

&Y*^: SY^*^ Aesch. 85. 

oLyin^OLTM: dtYToXaTwv Nicomach. 
2 p. 762. . 

'Ay>iv: 'Ay^vo; Python. 1, 15 
p. 811. 

AY^'*'**^* KaS|iLo; - 'AY>ivopo; 7rat;* 
Eur. 819, 2. vxrav Tpel; ^y^Wo- 
po; x6pot Eur.819, 6. — cf. Eur.68l. 

otY^pw;: • (xdavdtTou - ^ufieto; x6- 
ff[i.ov aY"y)p<«)v Eur. 910, 6. aY>5p<ov 
apeTTv Eur. 999. N. ayyiffiXao^ — oLy^jLijoi 2y7)t;Uxo; Aesch. 406. ^ 

ifio^: mxoL tSv (T«Sv, Qdv Sisce- 
piiK, - Pu|&(3v a-fuov Thesp* 4, • 5 
p. 833. 

'KfAOLlti^: 7C£^exe«dC Se S40^0(i.ov 
7£rjv IwxU' XYxalo; Eur. 530, 6. 

xpcxXT): ^^x^ Ij^ovTe; xu[jLa- 
T(i)v ev avxdXai; Aesch. 462. alde- 
fi-YTiv i^pi^ Ijjovd' uypalg ev 
iptxXat^ Eur. 941, 2. Trpo; if- 
iiXsusi xxi arepvotc e[i.oT; 'tt^^v 
£itf. 32a. 

XYxali^o[x.at: wpodixTTjv daX- 
uv irpaXuTiJLevo; Mo8ch. 9, 3 p. 
816. 

xyxiaTpov: dtv<3$&; co; ocYxi^^Tpov 
zYxupo; adesp. 379, 2. 

XYxpe(&dvvup.t: ?reXTav ^po; 
A^yoi( Tsptxiooiv dYxpe(J^<ia; ^a- 
UiLOK Eor. 369, 5. 

xyxuXt)t6;: tqu S* dY>tuX>)Tou 
xoavx^^ eoTiv axoivo; Aesch. 179, 
i xil 7;aXTd xdYxuXafjTd xal ^^*^" 
iov ^xXttv Aeseh. 16. 

1^x0X0;: OYxuXov (eudYxaXov IL) 
Tc^ov Enr. 785. dpoTpot; dYxuXot; 
Mo8cL 6, 9 p* 813. 

XYxupa: vauv Tot [tt* 4y*^P* ^^X 
oau; ffi^i^v f tXeS co; Tpel; d^evxt 
£01. 774. ^3e [tOL Tpofo;, (fvirnp, 
z^oiri, S(L<i>t^ dYxupa (XTeyio; Eur. 
86S, 2. eixet-ouS' It* dvTe;^et di- 
^tfjts; a>; dYxioTpov dYxupa; odXci^ 
adesp. 379!, 2. dXV elai (i.7)Tpt wal- 
^ XYxupot ^tou Soph. 623^ 

Vl\^9(fioL: irfkiiiftciaf, hi :;oXXd- 
^ Xr,^^; dv7}p Stxata Xe^a; r^aaov 
r/fluaaou ^pei Ear. 56, 2. 

iYviC«»:-dYvi<Tat Sopb. 112. Eur. 4 Y '^ Q ^' ^ " dYvo; dv^ei: adesp. 39^. 

dyvoi;: if^ (Aev oyvo; oupavo; 
TpcSaai x^^va Aesch. 44. o d' dyvo; 
^Sat; Aesch. 155, 2. Avi^jLTiTpo; dY- 
v^; Mosch. 6,. 24 p. 814. ATyuwto; 
dyvou vd(AaT04 TCXy)pou(*iv7i Aeseh. 
300, 6. dyvov 8l piov Tetvwv Eur. 
472, 9*. dYvov el; a7)x6v d«ou adesp. 
424. oe^; Se [xiopcSv dyvov oux 
e^n^^ao Aesch. 1 35. dyv^v e; Oi^^iq; 
^eSov Eur. 224. «d XotfAacpo; ald7)p 
i^(i.epa; d' dYvov f do; Eur. 443. toi; 
dYvoT; Tvapdevot; Aeseh. 242. 

dYvo6>; dyvocS - a^pidv iyt^ ouaa 
Eur. 953, 9. dYvoouaa tov xexpu^i.- 
(jievov SoXov EuF. 1132, 33. 

&Yvu(i.t: ptTCTOuvTe;, ex^dXXovTe;, 
dyvuvTe; (?) Aeh. 26 p. 752. 

dYva)[i.ov(o: (tvi vuv Td dvyjTd 
^vTrro; (3v dYvio^Aovei adesp. 112, 5. 

dYvco(it.(dv: (0 ddvaTe, a(>>f p6vta(ta 
TftSv dYv«i>{A6v(i>v Aristarch. 3 p. 728. 

dYv«i)ata: xepSo; ^* ev xaxoT; 
dYvooia Eur. 205, 3. 

dyopaTo; vou; Eur. 1114. 

dyo; Soph. 627. 

dYP^' <7^XXd^ead' dYpa«> Eur. 
495, 8. dfpo^taiav dypav Soph. 
169. dypav Ppiax^ov Sopb. 711. Me- 
XeoeYpe, {«.eXeav yip ''^ot' dYpftuet; 
dypav Eur. 517. 

dypauXo;: xeXXrf; 016; dYpau- 
Xd; t^0T6; Soph. lia 

dYp^(^(<>>v: dYp^(*ova Aescb. 141. 

dYP^^t^^-** 6Tepov 6<p' lTep(}> atpo- 

(/.evo; OLyfVJ\L dvdecov Eur. 754, 2. 

dYpsu(j.aTa Eur. 155. 

• aYpe^;- dYpeu; h' A^oXXidv 6p{>6v 

eu^6vot ^eXo; Aesch. 200. 

I dYP&^<<>>: MeXeaype, (xeXeav «y^ aYpeub) — ayw ttot' aYpeueK ^yP^^ Eur.«517. (fikC 
Yip &vSpa? woXejto; aYpe^ety veou? 
Soph. 510. ' 

aypio?: aYpia-opvK adesp. 297. 
aypia ;^epi Soph. 598, 3. TtJ) - 
piaio) xaypici) t6 (/.aXdaxov sl; Tau- 
Tov eXdov Eur. 258. x^f^ '^' 
aypit^^ vaioip.1 TpoTrwv Eur. 897, 8. 
f u9^ - aypiaK f u^aiai fop^eiS; aTep 
Soph. 701, 2. Y^'^''^ '^s TuavTwv aypi- 
(dTaTov xaxov Eur. 808. 

"Aypio; — Eur. Olveu;. 

iffiQ: Tov •oYpwofi.evov el? "iiii^s- 
pov &aiTav TQyaYov piov Mosch. 6, 
28 p. 814. 

oL^fUiaTin^: aYpw^TTQv o^^Xov Soph. 
91. 

aYuialo?: waTpcia; y^; aY^'*'^'-^ 
TceSov Soph. 200. 

aY^ts^?* ^a[ii.7rei S* aYuieu? pco- 
[iLO^ Soph. 341. 

aYU(i.va(iTo;: veo?, xovoi; Se y' 
oux dYufJiva^To; 9peva< Eur. 344. 
oux dY^p.vd9T(i) f pevi Eur. 598. tcSv 
dYUfiLvd^tov (T^Y^^^ adesp. 323. 

dY^vai^: dwaK Te xdYuvai^xdv- 
e<7Tioc Soph. 4. 

dYX^^^- 'yX*^^ Soph. 886. 

dYX'-^?*^? Soph. 6. 

dYX^^^^<- ^o^*w6? 6 $evo5 Ko- 
pivdiot^ ?(AoXev dYX^^^Q? (^) Eur. 
74, 3. 

^oi^ieia Y^vTQ Eur. 867. 

*YX'*^'^^P^^* ^^ *^*^^ dYX^^^^^p^' 
Aesch. 162. 

SYX^^'^^^* '^'-'pQtvvi^^? daxouGiv 
dYX^^^^v eXpav Soph. 85, 3. 

^TX^^^^PI''^'^- "^^ ^^YX^^^W^^ 
vi^.io? St<5prXaTwv Theodect. 17 p. 806. w A-nps XpudY); T dYX'^^P'^" 
veg TcaYot Soph. 353. 

dYX^^'^' PpoX'*^'^^^ dYX^''''^^ ^"•- 
drdaa? Sepyj Neophr. 3, 2 p. 731. 

Seiv 8' dYXOv^v '^^ '^** TreTpwv piT;- 

T6tv dxo Eur. 1070, 2. o xat aiSrr 

pov dYX^"^^? '^* e^e^xsTat Eur. 362, 

26. 

dYX^^' '^^^ V'^^ TptTOv piTrrovTt 
AtoTieu? dvYjp dYX^^ 7cpo<i7f^ev (?) 
Soph. 349, 2. Ato; - xocpd dpovov 
d^X^'^*'^^ de5v i?^6[xevai Eur. 620, 
2 (v. add. p. XX). — cf. aaaov. 

&Y*«>* £^ TTpwTot? &Y^ adesp. 445. 
0T(i) S' oXedpov - dXvidfct' ^Y^^ Soph. 
326, 2. TrdvT exxaXuTrrcov f 6 
Xpovo; ei; ^cS; 4y^^ Soph. 832. xpo* 
vo; 8* d[J(.aupoT TcdvTa xel; X7id7)v aY^i 
Soph. 868. (6 (p6po;) t6 ts (itojjl* e\c 
Ix7c>y}5tv dvdp(ox(i)v 4^61 Eur. 67, 3. 

TOV ^dp xdxtCTOV WXOUTO? el? 77p(i> 

Tou; dYei Eur. 95, 2. 7:o>.>dxi t6 

XUTTOUV udTepov X*P^^ ^T^' ^VLT, 
174, 2. x6<T[iLov 8' upLevai(i>v 8e<r7ro- 
^uv(i>v epie xal to Sixatov 4^61 xai 
Jpo); u|i.veTv Eur. 773, 45. 4>.u7rov 
Tep^iv Tiv' ?x***^ ^'^ eXiriS* 4^61 Eur. 
897, 6. Tou; S' euTuxouvTa? 4^61 (?) 
Eur. 901, 5. 4^61 to dellov touc xa- 
xouc TTpo? T7)v SixY)v adcsp. 498. xp6- 
vo; Td xpuTrTd TrdvTa f e'i? 9^05 4^61 
adesp. 511. wdvTa; aoyo? vou? e^ 
dp!.7)xdv(ov ^Yet adesp. 566. to ^i- 
xatov dYOuff* uxo Ta; dSixou pio- 
Tot; d<pave; adesp. 499, 2. oTav 
^dp aXoxov el; $6pLou; OLyri izoai^ 
Theodect. 13 p. 805. 7rp6; ttjv 
SixY)v ^-{Oi\i: («V Eur. 1049, 3. ZeO? 
v6ffTov (?) ^Y^^ '^^v vtxo[i.dxav Sopli. 
801. ^-Y*, <^^ ^i^.ov aot IIy)"acou 7:t^- "N^ ayw — aSyiv Mv. . Eur. 306. S^{ «? (teya^civufjia 1 
Tsxva ToO da^aaffiou <^eou> adesp. 
69. st; t6 ^^fpov h: ap6TY,v t' 
r/wv ?p(05 EuT. 672. TaaS' eli; 
Xoftou; dEYcov x.6pa? yuvalx avto)^- 
ds-deol; x^P^^^^oti Eor. 781, 32. 
pidou; AavdcT] TOuaS' euTrpoenjYopou; 
iv(ov 6x lio? Eur. 1132, 45. fxTu- 
rov aywv popuv aiXov Tpe^f^ovTi 
jidjiw lon. 42 p. 740. OTav <i;^oHv 
zvouffa Tuy5^avYj Aixt) Eur. 835, 4. 
£v xstvTj t6 xav oTrouXalov, r/Gu- 
yxlov, et; ptav dtyov Soph. 855, 6. 
T£dp;r7:* «yovto; i^Xiou xaT aldepa 
Eur. 228, 5. x^^"^^ Sixav TravT* 
ivo'j<Tav si? <p5^ PpotoT^; adesp. 483, 
2. Tov ev Ta^ij) xpu^devTa wp6; 
-•0 ^w^ iyetv Soph. 513, 5. ^iXei 
X-: dou(x.6f\iXov avdpoi^TOu; cJfy^''^ 
Eur. 296, 3. ev eXwwtv j^pTj tou; <to- 
soj; iyetv ;l;^etv 11.) ^tov Eur. 408. 
^tA£t Ta TOiaSe Xrj^evTa (pauXo; 
i^aeyav j^et(i.5v' dJyeiv Eur. 781, 58. 
/:ifv yip Tu;^a; (Jilv Ta; [i.aT7)v TrXa- 
vfdjxsvo^ jtTjSiv Suvaordai, Taji.^avr[S* 
vf/iV dJyetv Eur. 1048, 3. evtauatav 
vip SeT {te tyjv lopTTjv aYetv lon. 21 
p. 736. ou(i.6; S' dcXexTop auTov 7;^^ 
r::o; [luXyiV Sopb. 767. a^ouat ty)v 
i'jy7;v avii) ttjv lIu^tovtxY]; Python. 
1, 7 p. 811. dewv yip &?"'' ^tOTOv, 
j dvYiTSv Boxeti; Dionys. 2, 3 p. 793. 
*::.v i^pui)(it.evov ei; 7i(i.epov StatTav 
r-zivov Jytov Mosch. 6, 29 p. 814. 
oOsv zep "ExTwp iXo^ov i^Yayev <pi- 
)r.v Aesch. 267, 2. ayou 8e (x', w 
ulv*, eiTe WpoffxoXov deXet; eiT 
iXo/ov Eur. 132. rjyo^jLYiv Soph. 
233. ryY6(i.r,v -nraXiv Eur. 207. xal 
TX; (liv i^tj, rwXov viv StScj); eva Eur. 675.— xaXw^ (1.4 v ouv ayeiv (?) 
axudy) 7«etv Ach. 9, 3 p. 748. 

aywyeu; Soph. 887. 

ayov: aycdv yap avSpa; ou (xevet 
Xe).et(i.(i.evou; Aesch. 37. aycov yap 
ou [i.eXXovTo; ad>7)T0u (i.evet dcXxYiv 
adesp. 298. [i.txpou S* dycSvo; ou [i.eY' 
lp;^eTat xXso; Soph. 852, 2. woXuv 
8' dtywva TcdtySevov x7)pu<j(TeTai Soph. 
348. OTav Ti; a't(i.aTo; (i.e>.XTj wept 
Xeyeiv xaTacTa; el; dtywv* evavTiov 
Eur. 67, 2. aywva TovSe Sei (i.' 
u7cex8pa(i.elv Eur. 67, 6. ex ^ravT^; 
4v Tt; T:pdcY(i.aTo; StaaSv ^oywv 
aycova bCvz" av Eur. 189, 2. el; out<i) 
(i.eYav eX06vT dtywva Theodect. 10, 
4 p. 805. 2; Te (i.ovo(i.dtxou ira>r; 
dtywva vuv lGTa<Tiv adesp. 72, 3. 

dtywvt^TTyi;: Tu^Tepa decDpoT; eiT' 
dtywvtffTOt; Xeyet; Ach. 3 p. 747. 
.dty(ovodv)X7) Soph. 888. 

dSa(;[i.o; Aesch. 63. 

dSeXcpy,: y\ Sl (i.Gi)pia [i.dXtffT* dSeX- 
(p7) T-^; xov7)pia; l^u Soph. 839, 2. 
7l8e (i.01 Tpo(p6;, (i//iT7)p, dSeX^-n, 8(i.oi)t;, 
ayxupa ffTeyo; Eur. 866, 2. 

d8eX(p6;: ^^aXeiroi 7c6Xe[i,ot ydp 
dSeX^wv Eur. 975. <^uoiv l' dXeX- 
ooTv ffoTv Tov au vetoTspov Eur. 

495, 28. 

a87)Xo;: (<reV/iv7)) e^dSr.Xou wpw- 
Tov Ipxe^rai Soph. 787, 5. (i.dT7jv 
dSviXou; eATciJia; xapaXoxwv adesp. 

16. 
dS7)(i.ov<o: * dS7)[i.ovouvTa <ru[i,(po- 

pal[; Eur. 816, 3. 

dS7)(i.o;: SS7)(i.ov Soph. 582.* 
d87)v: aS7)v S* e^aiou dTepva xal 

TToSwv xuTo; j^pioudiv Ach. 4, 4 p. 

747. 6 ^'AtSyi^ — ao6xYiTO(; Xy);, IffTt S' a^diTo? pta Soph. 855, 
3. <At8r,c> 3tptv€i Tttuxa Eur. 465. 
'At^Ti^ TcodetTai toi; SgSu(jTu;^Y))t6(jtv 
Lyfiophr. 5, 2 p. 818. dH^pvw S' 
df^avTo^ wpode^a - 7:oXu(i.o;^0o; *At- 
^^ adesp. 127, 10. dTuV/} y^P o\\io^ 
ei^ 'AtSou fcpet Aesch. 239. <jts- 
vtt^o^ %t^\i xat TcaXtppota ^u^ou 
Soph. 748. o'i:-(ji6Xft)<;' e(;*At3ou Soph. 
753^.3. ^opxoi» xopa^ dpooOvTe tou^ 
'AiSou v6|Jkou^ Sopfa. 777, 2. wejjLxet; 
X' ic 'AtSou J^SvTa Eur. 371. 6 X' 
uwo YTj; 'AiSou ffxoTos Eur. 533. At- 
^ou Tpaxe^^eu^ Aristiae 3, 2 p. 727. 
^^vt(dv "AtStj (fceTe^^et; ipx''?? Eur. 
912, 8. o^ Texiov ol pisdv}xev 'AtSoE 
7raTpa< uTcep^aveTv Eur. 120, 3. So- 
xel? Tov *AtXT)y a(Sv Tt (ppovTtSeiv yocov 
Eur. 332. tov ^e xuptov At$7}v ?cap- 
e^TWT oujf opaTe :rX7}(jtov Sosiph. 
3, 6 p. 820. AtSyjv S' lx«v Poijdov ou 
Tpepto) ffxta; adesp. 370. a^cavT' e; 
•AtSTjv rXa^e adesp. 372, 4.~cf.AiSy;?. 

aS7)(paYou<ja Soph. 889. 

aStauXo^: ^eot ^^ovtot 2^fepdv 
d&auXov ^x^vTec eSpav Eur. 8&8, 2. 

d^ixY}[i.a: t6 h' d$tx»[A* eYeveT^ 
ou^ ixouotov Eur. 265, 2. ^oxeltTe 
TCYjXav TaStxTijxaT el; Oeou^ -jrre- 
pot(jt Eur. 506. 

dStxia: Tupawt^ dStxta^ [JtriT7)p 
iff\j Dionys. 4 p. 794. 

dStxo^: ouTe yo^P ^^out6? TcoTe 
(^e^to^ d^o^ Eur. 354, 3. dltxov 

6 TfXouTO^, TZoXkOL S' oux 6pd(5g TTOet 

Eur/55. TouTO tSSixov TroXXai? uTuep- 
pui^xs xat x^P^^ xp69((> Eui*. 497, 4. 
uTCo t1; d^ixou (^oTd; adesp. 499, 
3. tS; Atxa; SeSopxev oa(J!.a, tov S' dStxov diut^tTat Soph» 11, 2. xdSv 
dXXcov ^poT(3v Tov dStxov Eur. 979, 
3. oux {(jTt Td ^etSv dStxa Eur. 606. 
ou^eTCOT* euTuxeav xaxou dvSpo^ - pi- 
^atov ehcd(jat XP^^^> ^^^' ^^ixcdv ys,- 
vedv Eur. 303, 3. ^OTTfpi; t' dStxou? 
xaTexTa Aesch. 74, 4. tou^ S* ovra? 
d^ixou; Soph. 103, 8. dSixou^ 
Tppd^eti; Euj. 910, 4. ou^i^ (jrpa- 
Teuaa^ d&xa 9«5g Y)Xdev icdXtv Ear. 
353. SouXe, Be^j^TcoT^ov dxoue xai &- 
xata xdStxa adesp. 436* xpeuKJovcav 
ydp xal Sixata xdStx* £(jt' dxou(JTea 
adesp. 437. (p^6vo; xdxtoro^ xqc&- 
x(dTaTo; deo; Hippotb. 2 p. 827. 
dStx(OTaTov TCpdY|Ji' 6(jti tSv ?7dvT<«IV 

fd6vo; adesp. 532. 

dStx6xetpa; Soph. 890. 

dSiX(o: TouTO Ti (jl' d&xet» XeY^ 
Eur. 953, 13. 6[i.oXoy«!> ^s (Je d^txelv 
Eur. 265, 2. dStxetv vo|ii2^4av otj^tv 
ai^ou[tat (piX(iiv Agath. 22 p. 767. 
exel[vo^ el |jkiv [i.et2^ov iQ$txv}xe Tt Eur. 
953) 6. xdv \LQ\j ^ta<pdeipa< Wf} X6- 
You^ uwo(jTd$ auTo^ iQStxY)x£vai Eur. 
797, 2. dv3p' iQ&xr^aa; adesp. 382. 
vuvi f Be2 y' 6pYv5v, -^vix' lo^oO, Xa- 
^Tv Sosiph. 2, 2 p. 820. eveYxeiv 
u^v ioStxY)(j!.evov Moseh. 8, 3 p. 815. 

d^ixd);: dSix(i>^ ii (ly) xt(3 XP^~ 
[xaTa Eur. 362, 11. Tala-oux dSi- 
xa>^ |Ji.Y)TY)p TrdvTd^v vev6(Jii(JTat Eur. 
839, 6. — (cf. dS6xY)To?.) 

dSioTco^: dSioTPov Aesch. 269. 

A$|^Y}To;: 4>epY)TiSY}( t* *A$if.Y}To^ 
Soph. 354. — cf. Soph. 767. 

d86xY}To;: xa^eX(dv (AlvSoxeovr', 
dS6xY)Tov S' e^aeip(i>v adesp. 482, 5. 
dS6xY}T /aL d&txd);) euTu^Y^^dvT^av 
^[£(ov £ur. 362, 31. kSoXci 7.'« aei e^nv «Jokoj^ta Astydam. 7 p. 780. 

iXo^aaTo;: aio^acTov Soph. 
2M. 

ioo^iac: ev t5 xevsffdat X' eoTiv 
t; ? iXo$ia - -n t aTipLta piou Eur. 
362, 16. 

iSo^o;: dcioCov, <ixpav Y>.5a<Tav 
rxovTf)(t5vov adesp. 423. a^o^a 
J^epb. 68. 

XopiffTeia: BepexuvTa X^P^^» 
?4' XXpaffTeta? EXo? "rttj Te Aesch. 
158, 2. 

XJpaaTo;: (TuXeu^) iroTia -XXpa- 
5T0U Xap«v Eor. 558, 4. 

iSpe^avo;: aSpeiravovSopfa.891. 

XXpiavo;: *ASptavat Te YuvoUe? 
Acsdi 71. 

iSpuvcd: aSpuvai Soph. 492. 

iJu;: TO Xe (iuvTpo(pov aSu Tt 
^Tot; 6v JiMi) x<^ps^ Eur. 1046, 3. 
— cf. ^oM^. 

xSu^Qvo^: opTu^ Pratin. 1 p. 726. 

xiw: OTav Tt^ 5Xy) TOV BotCDTtOV 
^'f ov Soph. 88 1 . evw {i.iv ouv (^Xoi- 
jii xzi >iYoi|j!.i Ti ffo^ov Ear. 202. — 
• iJtov Aeaefa. 242. — cf. ietJto. 

Xittvi?: A^cdvtXoc xfiTrot cf. Eur. 
514. 

£)tupo; X^^^ ^^^' ^^^* 

zsi: 'Apv}C 9fc>.et ae\ Ta AoierTa 
TivTj Tav^pidircdv <rrpaTOu Aesch. 
IW, 2- rv piiv yip ayTbS axo7c6<; 
zi: Toupiov xopa Aesch. 179, 3. <pa- 
ihx^ aei [tou ffapxa^ eddtet 'ttoSo; 
>^escb. 253. oel Si - Xpupiou; ep-yi[xouc 
wt -ZYOu; i^txieU Aesch. 304, 9. 
«^ -n^Tttt Xeycdv iei Soph. 99. 
i^ voffetv Soph. 328, 7. epLiroXi; 
^iiii; iei •rrocpapptrTovTe; Soph. 611, 5. TepirvcS; y^P ^^^ TraO^Sa; 
ivota Tpe^et Soph. 524, 5. t6 yip 
Yuvai^tv aidjrpov Xst Y^votx* iel ore- 
Yeiv Soph. 6 18,. 2. doipol; jtiv atvtx- 
TTfpa ^ed^aTwv iet Soph. 704, 2. 
iet Yip s^ TtTTToudtv ol Ato; xu^t 
Soph. 809. TiXy)di; iel TrXetfrrov 
ic^uet >6you Soph. 869. xatiJeu(iL«Ta 
irpoaXaapivetv - SeT xad* i^l^pav iet 
Soph. 1019, 4. ex t5v opiotcdv ot 
xaxol YttH-ouej' iet Eur. 59. iei 8' 
ipeoxetv to1[; xpaTouot Eur. 93. tout* 
iei ^TOpeueTat Eur. 187, 3. Ti wpiY- 
pLaTa xpetaaco vopLt2[(i> tcov Xoycov iet 
TroTe Eur. 206, 6. jxeTaXXifffrcov iei 
Eur. 221, 3. veavtav ^ip dcvSpa iyt\ 
ToXfjiav iei Eur. 237. iel iu<jTuj^«v 
xaxw; T Ifta^ Eur. 285, n.ieiYip 
avSpa 9xat6v t(yj^up6v ^uaet T^ffffov Xe- 
^otxa Ti(y^evou; te xa'i <70^ou Eur. 
290. 7;(yd' el; deou; (jlIv eudepiQ;, ot' 
y)fry , iei ^evot; t eTrr/pxet; Eur. 311. 
t6 ^ ipaev edTTjx' ev ^opLot; iei ^e- 
vo; ^ewv TraTpwwv xat Ti^cov Tt(i.io- 
pov Eur. 318, 3. *:ravTaxou XeXetjiL- 
{jLe^a Traoat ^^\i>iij.i/tx% ipasvrov iel 
Jii;^a Eur. 319, 2. el; pLiv Xoyo; (i.ot 
Seup* iei zepaiveTat Eur. 363. touv- 
Stxov (xepouej' iei Eur. 417, 2. iva- 
(JTpe^etv pou>.su[AaT iei 7rp6; t6 j^pY)- 
(TtpLWTepov Eur. 490, 2. twv ev io- 
[jLotTtv 7^p.epeuou<T('3v iei Eur. 525, 2. 
i^ivxTo; iel So^a StaTe^ei Eur. 
585. oaYeSatv' iei [jlou (lipxa ^tvot- 
Tai :roX6; Eur. 792. xaTpt; xaXtS; 
Trpiffffouda t6v tuj^ovt' iei pLei^co 
Ttdir)(yi Eur. 798. j^pT) ^ip euvai(j>7r6- 
061 Y^^*^^^ xotvfj Ti; Tuj^a; ^epetv 
iei Eur. 823, 2. TauTa XpcSv xi>Xt- 
dTov s^st; oTeoavov eux7.eia; iet Eur. 8 aet — aepo^oiTOi; 853, 4. [/.eTapoXa; "(CLf ttovwv aei 
(pt>(3 Eor. 864. aei ti xaivov iQ[Aepa 
TuaiSeueTOi Eur. 945. Sia Te^ou; •Jov 
S^et (jTepYeiv iei E^r. 953, 15. ((y(D- 
^poauvYi) TOl^ ayado^^ aei ^uveaTiv 
Eur. 959, 4. iet :roT <eGTl> (i7rep(i.a 
X7]puxa>v XaXov Eur. 1012. xaxov 
yap avSpa ^^pyj xaxtS^ 7ra(JXeiv (iei 
Eur. 1049, 4. to Sta^iuSvai [i.6vov 
ael ^pwfJLevTQ Eur. 1052, 9. t6 t 
dcpdev oei Tovi xexpuji.[Aevou Xtj^vov 
Eur. 1063, 8. k^o\ [/.ev outo; oux 

IffTai v6[J!.0C TO [Jt.T} 01) ff e [JLIOTep TCpOd- 

ffilri ve[jLe(v (xei (Sel II.) Eur. 1064, 
2. eu^eadci) $' 0[Jt.o); dcTueipo; elvat tt^c 
vodou TauTY}? <xei Eur. 1070, 4. 
e^eiv Tov auTov ^ai[Aov' et; aei 
Eur. 1073, 2. xa^Jivet ^uvcov Ta tcoX- 
Xi Tot; auTol? iei Eur. 1073, 4. 6 
tyJ? AixT)? o^daX^jLO? - Trivd' o[jl<i); 
iel pXeTrei Dionys. 5, 2 p. 795. iel 
Xe Tou SodevTo; evSetTai wXeov Char. 
1, 3 p. 826. xai [/.e Gu[jLfopa; '''iel 
[iadeta X7)XU ex ^udcSv iva(7Tp£fet 
adesp. 1 10, 3. 7:p6<jeGTiv iel tw 
7C6V7)T iTuiejTia adesp. 119. outo; 
u.lv ouv [jLot Seup' iei Teivet X^yo; 
adesp. 183. iel $' iot^oSv [jlouvo; ev 
«jTeyai; e[A.aT; xcoxuto; e[jL7ce77T(oxev 
adesp. 387. iel S* opwvTi t 6$u xal 
Tu^^o; Tjv (?) adesp. 458. Tj Ti dvy}Tc5v 
xal Ta ^ela TrivT e7nffxo7rou(j* <iei> - 
Tuj^Tj adesp. 505. iei Tt pouXou 
;^ioat[jiov 7rpo(j[Aavdavetv adesp. 51 6a. 
iei Ti (je[jLva TcivTa xexTTjTat <fb6- 
vov adesp. 530. (jTepyetv d' uSpr^ol; 
(SffTe 07)p iel TcoToT; adesp. 546, 6. 
— cf. aleu 

ieiSci): 90t TiS' eyci) vu[jLf eV ieiSo) 
Eur. 781, 18. aldepa xal yalav Twiv- T(i)v yeveTetpav ieiSco Eur. 1023. xiv 
Ato; oupaviav. ietSo[JLev - Ap poStTav 
Eur. 781, 15. iei^ot[i.t Se (jTep^xvot; 
xipa 7uo>.i6v (jTe^avcoflra; Eur. 369, 
3. TotauT ietSe Eur. 188, 3. ij/aV 
[jLoTatv ivTi(j7ca(JT ieiSovTec [jieXr 
Phryn. 11 p. 723. u[Aevatov ieT(jai 
^iXov ^iXcov Se(j7roTolv Eur. 773, 54. 
— cf. dcSd). 

ieiJ^coo?: tt;; i|£t?(oou Tzofxz 
Aesch. 29. 

iet^a);: iei^(o; 'ft^ti Soph. G74. 
iet?^(ov eXxo; Soph. 675. iet^(ov -jrev- 
do; adesp. 22. t7)v ieiZ^cov a^pdtTov 
x6av Aesch. 28. 

aetXo;: aetXa TreSia Aesch. 334. 

ietfpoupo; Soph. 522. 

ieXXi;:ieXXiSe;(p(ovaiSoph.62G. 

ieX>6dptS Soph. 270. 

<^eX7CTo;: TO delov (b; dteXTTTOv 
Ipj^eTat dv7)Tol<jtv Eur. 62. (^eXTTTOv 
ouSev, TrivTa 8* eXTci^etv ;^p£(ov Eur. 
761. ieXTTTOt (?) Aesch. 213. 77oXXi 
Tot deo; xix tcov ieX7:T(ov euTrop* 
ivdp(07rot; TeXe"i Eur. 100, 2. ex t(ov 
ieX7rT(ov ri ^(OLfOL [jLei^cov ppOToT; Eur. 
550. ex T(ov ieX7rT(ov [jiaX^ov (opx"')- 
(jat (ppeva? lon. 50 p. 742. opS^ «V 
ie^^TTOu; (ie>.7rT(ov 11.) tjiupicov iva- 
(jTpo^i? Eur. 301. 

ievao;: ixi^jLa; Te YjfO^^o^ Trepi 
y ievi(i} peu[JLaTt 7rX'/ip7); ^otTa Eur. 
594. Trap* ieviot; daXa<jGa? xu(;.a- 
(jtv Eur. 856. 

iepto;: Setvi [jlIv ou^a '7;6vtou 
^dovi(ov t' iepicov Te Si^JLvaTat 
7rat8eu[jLaTa Eur. 27, 4. 

'Aepo^TTj — Eur Kp7j<jaat. 

iep^^oiTo;; xupetv 7rapa<j;^(ov 
lTa[AaK xu<jtv iepo(poiTot; Aesch. 282. 


^CsiwTat Soph. 146. 

XCr,<iia Soph. 894. 

«Coftat: aJioi(xy}v Eur. 348. 

iW^ iltu Soph. 893. 

irjSoveiog: OpY)vet Sl yoov xov 
ir,Xov6tov Aesch. 291. (xeXTrouatv 
ir;Xoveiov jtXayp5v Nicomach. 1 p. 
762. 

aT;8(av: {xiXTret S' ev ^ev^s^t 
kTfiv arjSciv ap[jLoviav Eur. 773, 
24.AiPu; T aY)!((dv adesp. 233. e^ca- 
v£Tt-Tav ouSev' iXyuvouaav anSova 
jivjdiv Eur. 588, 3. XKriro; eu^ur); 
x)i^; , aYiXovcDv (^eXiSovcov 11.) [jlou- 
caov Eur. 88, 2. — a7)86va Eur. 
556. Xiimva; av)!(6va; Eur. 931. 

iiip: oiS* *ar)p Srt TTTepwTa ^uXa 
i25ti(j6i m»pou(jLevT) Soph. 1027, 7. 
i-i; piiv irjp ateTo) TCepaai|jLo? Eur. 
1047. 

i%fs\^: xawvou [jEiXatv* d!Y}at;Eur. 
781, 46. 

xr,To;: aYiTou; Aesch. 3. 

\^i[ta;: At6XouSe Sidu^oc 'Ada- 
;xi; re KpYideu; Te Eur. 14, 3. weS; 
iv e; ipx^? Xoftou; *Ada[JLavTo? oi- 
xvi-Titju Eur. 399, 2. 

ida()L^iQ;: <7co(iLa S* ada^Jt^i; yuto- 
«>ov7)Tov Tetpei Phryn. 2 p. 720. 

\diva: Trs^Tav 7rp6; Adava; i^e- 
:;ittociv aYxpe(iLa<ja; daXa|jLot; Eur. 
'M, 4. aoToT; Adava; Mosch. 4, 3 
1*. 813. TV); e(iL7;; eu(JLopfta; xat ot);, 
XOiva Eur, 1 109, 9.— cf. Soph. 334. 
Eur. 266. 696. Eur. 4>tXoxT7)T7i; (p. 
^iU). Enr. 925. 

idivaTo;: adavaTo; aet S65a 
5a7«Xsl Eur. 585, 2. idavaTou xaO- 
%s2v ^ftua^ x6a[jLov iyiopcov Eur. 
!Mo. 5. tv" 6 •sravT^TTTa; llXto; alel XpwT idivaTov - dep^jLal; uSaTo; 
(jLaXaxou 7upo;^oaT; .ivawocuet Aesch. 
192, 6. 7:pOGiQxet |jly)SI ty)v opYrjv 
Ijy.^ idivaTov Eur. 799, 3. idiva- 

TOV 6pYY)V [JLY) ^uXa^de dVYjTO; (Sv 

adesp. 79. TeXo; idaviTcov Aesch. 

r f 

151, 2. idaviTcov y^l^Ppo? Eur. 
781, 29. 

jdarTo;: xixt[i.otpa(Tdat x6vtv 
vexpoT; idiTTTOt; Mosch. 6, 32 p. 814. 

idau(jLi<TT(i); Soph. 895. 

ide[jLt<7To;: ide[jLt<7Ta xal iv6<ita 
Spav Soph. 676. 

ide[jLtTo;: ide[jLtTOt [JLou<7atAgath. 
2 p. 763. 

t ideptTo;: ;^aXx6v ideptTOv 
Aesch. 128. 

AdYivat:T6ve$'AdY)v5v Eur. 675, 
4. xXetvi; XdY^va; Eur. 224, 3.— 
xdlTretT AdY)va; *Ati^a; xapexTuepcov 
Aesch. 31. 

AdY)vaTo;: ev xXetvoT; 'AdY^vatcov 
Ttiyot; Soph. 300, 2. 

idYip Aesch. 154. 

idYjpoppcoTo;: (0[i.ot; aOY)p6pp(o- 
Tov opyavov <pep(ov Soph. 416. 

(2dY)po;: idY)po; iQ(JLepa Aesch. 241. 

^dtxTo;: *idixTOu; x6pa; lon. 
11 p. 734. 

id^YjTY);: iy^ov ^cl^ ou [jLeXXov- 
To; adXY)TOu (jLevet iXxY)v adesp. 298. 
ouSiv xixt6v e<7Ttv idXY)T(ov Y^vou; 
Eur. 282, 2. 

^dXto;: TQ<7<y6v e(7Ttv dEdXto; (oX^to; 
11.) Eur. 175, 2. xaT auTov tu^jl^ov 
i^Xiou Ai;^a Aesch. 30, 2. ty)v Sl ttXy)- 
diov Tu^Yjv oux t<J(JLev - idXiou (JL^pOU 

Patrocl. 1, 7 p. 830. <7tTou[jievY)v Su- 
<7TY)vov idXiav yipa Aesch. 210. 
6p5 Y^p ol; [jl4v oux S^u^^av (sc. tcoi- 

1* 10 aAXtoc — Afytva Se;), adXtou? Eur. 571, 4. tk ap' 
e[i.ou yevotT av adXuotspoc adesp. 

280. OuSlv foxiV adXuOTSpOV fUTOV 

Yuvaixo; Theodect 1, 2 p. 801. oux 
av ysvoiT' epcovTo; adXtcdTepov ouSiv 
yepovTo^ adesp. 306. to X* la^^aTov 
Stq touto dauix-affTov ppoToT; Tupav-. 
vK> ou}^ eupot^ av adXicdTepov Eur. 
605, 2. ol Tag Tej^vag 8* Ij^ovTe; 
adXt<oTepot T7); (pauXorrjTo; Eur. 
635. eV eyeveT audt? idXiciTaTo; 
PpoTcSv Eur. 158. 

adXov: 6V ouSiv adXov ouTeToX; 
ladXolaiv Y}v out' au xoXaapia Tot? 
xaxoT; eytyveTo Crit. 1, 3 p. 771. 
oTaet il ScSpov dH^tov $pa(i.T^[i.aT0^ - 
IleXtou [jlIv adXov, KaaTopo? 8' Ipyov 
TCoSfiSv lon. 1, 3 p. 732. ^u^^yjv yip 
adXa xet[i.evY)v e[i.T]v opu Eur. 67, 7. 
adXa xoffaa^cDv St^ou; Eur. 562, 3. 
auTT) 8' lauT7)v adXa twv ttovcov Ij^et 
(sc. ri opeTTi) adesp. 116, 3. 

aOXo?: aiS* ewT' "^TXavTo? TralSec 
(ovo[i.a9(i.evat xaTpo; pteYtoTov adXov 
oupavoaTeYTi xXateaxov Aesch. 312, 
2. 7)Xdev 8' e^( }^pu<i6xep(DV IXaf ov, 
[leYaXcov dlfdXcdv Sva Setvov uro^Ta; 
Eur. 740, 3. tou; crouc JdXou; Toua- 
$e, npo[i.Y)deu, $e(;[i.ou Te TriOo; toS* 
e?ro^6|i.evot Aesch. 190, 2. 'Tue^j.^ov 8' 
e^fco; ^u)^a; evepcDv toX; ^ouXo[i.e- 
voi; dSdXou^ 7tpQ[jiadetv 7:6dev I^Xa- 
(jTov Eur. 912, 10. 

dcdpdcveuTOc: idpaveuTov Eur. 
569. 

adpotJ^co: Ta Setvi TauTa xaWi 
T^iyX Ith) eU ^^ (uxpov Teu^o; 
•ndpoicev r{tjyi Patrocl. 1, 2 p. 830. 

idpw: eu xaTtXXco^^; idpet 
Aesch. 226. i9u[i.ta: bf\Lrfirprt [jliqS' idu[jLta 
(iTt[i.iav 11.) <ix^Oiij Ttc u[wt? Eur. 87. 

dl[ d U [JE. ;: OU TOT; idu[JLOt( 71 TUJ^Y) ^uX- 

Xa[j(.pivet Soph. 841. — (cf. p<fdu[jLo;,) 

dlEdup[jLa: tk S* ouj^l X^^^ ^' 
irio^ idup[jLa<rtv Eur. 272. 

idupco: Ti;^' av Trpo^ iYxiXat<n 
xa\ dTepvoic e[JLol; 7ry)$c5v idupot Eur. 
328, 2. pouXecyy idupetv; watJ^eT, 
6» veat fpive; Pomp. 1, 4 p. 831. 

idcdo^: Tcj) [jlIv Yip Ivt xtvSuvo^. 
S* id$o< [JLevei Eur. 67, 5. 

'Ad^og: Op^aaav ffxomiv Zt]vqc 
'Adcpou Soph. 216. 

^ildcD^: !AdcD( ffxti^ei v^Ta AioiJt*- 
vta; Po6? Soph. 708. 

aTa: l<JTt ^ip 'f^ evaXia EuPoti; 
*aTa Soph. 234, 2. 

ATa: IffTtv ti? ATa OeaffaXoJv 
7caYxX7)pia Soph. 829. — ei^ Alav 
TrXecov Soph. 828. 

alaT: alol, Tt Spico) Eur. 139. 
alot, ToS* iqSt) deTov ivdpcoxoi^ xa- 
x6v Eur. 841. 

Atixeto^: IliQXea tov Alixetov 
Soph. 447. 

AlavTta Soph. 896. 

ATa^: ew' ATavTt Aesch. 84. Atav- 
Te S' 6p[jL7)aavTe^ ex ^uvcoptSo^ adesp. 
190.— cf. Soph. 771. adesp. 1 10. 255. 

AtYaTo;: n6(7etSov, S^ AiYaiou 
[jLe^et; TrpoSva; Soph. 342. AIyxiou 
nociet^GS Trolc Aristiae 1 p. 726. rzQ^- 
Tou ireStov AiYOtov lon. 60 p. 744. 

atYstpo^: ev fuXXoictv atY^tpou 
[jiaxpdt; Soph. 22. Tavu^Xotou ^ip 
laa[jiepto^ <f uXXot«tv> atY^ipo^ ^iOTiv 
iTTo^iXXet Soph. 535, 3. 

aiYtJ[etv Aesch. 407. 

AtYtva Aesch. 404. oLiyi^ — altzo^ 11 aiYU Aesch. 64. 

xiyXTj Soph. 637. xupo? S* e^ 

9{jL|taT<ftv SXa[ii77ev atY^7)v adesp. 
33,2. 

AiYuwTioc: vexpo^ Topij^oc ei<io- 
pav AtYuirno? Soph. 646. AiYUTrria 
epoXTj Enr. 932. ti t' AiYUTrTitt - 
^rpaYpo; weSr) lon. 40, 2 p. 740. 
e;;stTa Y^pa? Xa[i.^vei 09 AIyuw- 
Tiov Sopb. 363, 3. Seivol TcXexeiv TOt 
|t»j^ava< AtYuicTiot Aesch. 373. "jKjfv- 
jtitttv t' AiYuwTiwv Ach. 6, 2 p. 
'747. 

tAio; Xa(i.77(i>v fXoYi alYUTTTuo^ec 
adesp. 161, 2. 

ATyutctoc (6): AIyuwto^ - Suv 
roi^i ^revTTixovTa vauTiXcp TrXaTij 
'Ap-f05 xaTa^x^v £ur..846. Aiyutctou 
x6T|to; adesp. 131. — cf. Eor. 881. 
Phryn. AIyutftioi p. 720. 

ATyu^to; (yi): TzditJOL S" eudaXifj; 
AIpxTo^ aYvou va|xaTO( wXTjpouftevY) 
Aesdi. 300, 6. — cf. Soph. 797. 

A((t]^: Zeu^ eiT* AtSiQC ovofxa^o- 
l^vo? ^epYe^ Eur. 912, 2. Ir 1\L' 
^ouv AiXtK (i* eSe^aTO Eur. 936. 
£[Lxe^^ Y^P^P^^ (i.ap^ev AiSio^ adesp. 
208. XtpL7)v Y&p 'AiSa^ avtav adesp. 
369. Tov AtSav Y^p ouSi Y^pa; oT8e 
stxilv Soph. 275.— cf. AiSy)^. 

itSoufxat: aStxelv vo(jit2^ci>v o^tv 
zjo0(iat 9tX(i>v Agath. 22 p. 767. 
ijJcwJktt fe ;^, Yuvou, t6 Xtav Eur. 

209. OU (AYJV ou Y* '>i[J''55 Tou; Te- 
xorra^ fi^e^ro Eur. 109. aXXa 
liSscdeUv ot deot adesp. 217. 

aEtSpot lon. 34 p. 738. 

xlSo^: aiSco^ Y^P ^^ xaxo^tatv 
&!^v (jfeXeT Soph. 842. alSco; ev ofdaX[toTat Y^T''*'^^^ tbxvov Eur. 
457. OLiiid^ Y^P ^PY^^ TcXetov* cofeXet 
PpoTou; Eur. 746. alSioc S' eTceppu- 
d(it2[ev iQmcDTaTOv epu^(i.a Xa(X7rp$ 
TcpocTTtdetda }^p(d(i.aTt Chaerem. 1, 3 
p. 781. xaxov Y&p alScS^, ivda tAv- 
aiSl; xpaTeT adesp. 528. alSc^g ax- 
(oXeff* auTOv, eppeTo), xaxi^ adesp. 
556. U7C* alSou; S' ipY* axcodeTTat 
XepSv Eur. 285, 14. uw* alSou? S* 
ou Xtav d(77rd^o[jLat Eur. 362, 33. 
alSou^ hi xauToc Su9xptT6>^ ix^ ^^" 
pt Eur. 365. alSou; d}^aXxeuTOt<rtv 
22[euxTat ?reSatg Eur. 595. (o TcoTvt' 
aiScD; Eur. 436. 

alet: Xe^Yig alel fuXdaracdv tiqv 
uirip mp6( (Trdatv Aesch. 1, 2. iv' o 
wavTOTCTa; ^'HXto? alei XP^*^* dddva- 
Tov - dep[tal^ u^aTo; (taXaxou ?rpo- 
yood^ dvaTrauet Aesch. 192, 5. t6 S' 
e^ auptov alet TUfX6v EpTret Soph. 
536, 2. dXX* ou(i.6; alel mr\Lo^ ev 
TTUxv^) ^eou rfojia xuxXeiTat Soph. 
787. aiei t6 (tiv ^9J, t6 Sl (tedtdTa- 
Tat xaxov Eur. 35. dXX' auTo? atei 
(i.t(i.ve T7}v (lauTOu ^uaiv 9(d^(i>v Pe- 
^ato)^ Eur. 963, 4. alet f 77pa(7t(tox^ot 
xouTTod' Tidu^ot Sopt Eur. 998. alei 
^i (/.iQTiop f iXoTexvo^ (taXXov TraTpo; 
Eur. 1015. — cf. det. 

aleTO^: e??' ateT^c il ^oudo^ 
iTTTraXexTpuaiv Aesch. 134. Y6voi(i.av 
aieT6; uv|/i7reTa? Soph. 435. 6 cxrix- 
Tpo^(jui)v ateTo;, xucav At6< Soph. 
799. y{kiaxtT ipa - xat wp6g x^^*^' 

vi]c aleT^^ ^P^X^^ XP^^^ ^^^* ^^' "^ 
p. 755. elc (Jiupiou; opvtdag aleT^c ffo- 
^et Sosith. 1 p. 821. £?:a< (i.iv dvsp 
aieT({> 7repd^(Ao^Eur. 1047. wXTiYevT' 
dTpdxTcu TO^ixw t6v ai£T6v Aesch. 12 ai&TC^ aldo^ 139, 2. j^puffouv aleTOv TteXryj; Im 1 
77p6^XY)[j.a ^y]p6; Eur. 530. S6[x.oug 
*A[i.f lovo; xaraiOaXcoaci) m)pf 6poi(iiv 
aleTot? Aesch. 160, 2.— aieT6< lon. 
5 p. 733. 'ffOLmox)^ <t' ev ai6T>6T(ti 
Tup^dpXe^^ov TU7C0UC Eur. 764, 2. 
AItJtt;; — Soph. 319. 
aldepio^: Ta S' iw' aldepiou pXa- 
GT^vTa yov^^ el; oupaviov waXiv Y)Xde 
7r6^ov Eur. 839, 10. tov ev alOepup 
pufjL^ii) 7ravT(0v ^udiv e{JL7rXe$avTa 
Eur. 593. el? *aiOepiov 7r6Xov dpdeig 
Eur.911, 3. 

aldTip: Zeu; edTiv atdiQp, Zeug 
Si Yrf, Zeu^ S' oupav6; Aesch. 
70. xp^<«>7f6? alOiQp Soph. 1027, 3. 
yaTa {teyidTiQ xal Aio; aldTop Eur. 
839. akX aldTip TixTei <ie, x6pa,Zeu; 
8; dv$p(Dicoi|; 6vo[td2^eTai Eur. 877. 
xopu^yj Se deSv 6 Tuepi^ X^^^' ^X**^^ 
^aevvo; aldiop Eur. 919, 2. al^p 
evStSoug dvTjTol; Tcvod? adesp. 112, 
4. &^ d[/.7T0TadeiY)v uTuep <a(^epo0 
dTpuyeTou Soph. 435, 2. d7c* alde- 
po; Se xdTTO ^uyaioo vefouc Soph. 
482. voSTa Sifpeuoua aldepo; Up3< 
Eur. n4, 4. Sid (teaou ydp aldepo; 
TejjLvwv xe^eudov 7r6Sa tidiQjx' u7r6- 
7CTepov Eur. 124, 2. ai J* 27CTavT 
e7c' aidepo; TTTuxd; Eur. 779, 7. ex 
^adeia; y^P ''^ipedTiv aldepo; Xa- 
PeTv d|i.ox»i Eur. 978, 3. Y^ix.vri S' 
aldepo; dedjjiaatv 2^(5(Tav yp*?^'' 
S(patve Chaerem. 14, 4 p. 786. 
ae>.iQv/;; alOepo; xaTaipdTt; Sosiph. 
1, 2 p. 819. ^povelTe vuv aide- 
po; u'}y]>.6Tepov adesp. 127. 7rup xal 
ddXaacav xal Trvod; Td? alOepo? Tue- 
pav eTot[jLo; adesp. 408. cov xaT* 
'iSaTov 7:dYov Aio; TwaTpoiou ^(i>[/.6; edT' ev alOepi Aesch. 162, 3. crol - 
Ku7rpi - Tw Te ve6?[uYi ffw 7C(oX(i>, tov 
ev aldepi xpuTrret^ Eur. 781, 21. 
'EejTiav Se ff' oi ao^oi PpoTwv xa- 
Xouatv TijjLeviQv ev aldept Eur. 944, 2. 
Tedpi^r?:' dyovTO? •j^Xiou xaT aldepa 
Eur. 228, 5. tov uTrep xe^aX-yJ^ al- 
dep' iSeddat (nceuS^o Eur. 308, 3. eU 
TauTov T^xetv ^y)[jli Tal^ ppOTwv tv- 
Xat; t6vS* 8v xaXouatv aldepa Eui\ 
330, 2. 0[Ji.vu|jLt S' lepov aldep', oTxr- 
dtv Ai6< Eur. 487. 7rp6(ide ydp xaTco 
ffi^ elatv &(rcfOL,' y^ S' dveid* e; al- 
depa (al. oupav6v) Eur. 687, 3. -rpo? 
al^ep* e^a[JLiXX-y)<Tai x6pa< Eur. 764. 
^a Si [jLTiTe At^uxov aldep' eia^aXcov 
Eur. 779. tcoI 7:6Sa 7CTep6evTa xa- 
TaTadTdffo); dv' *aiOep'; ri '^di^ utto 
xeudog dcfavTov e^a[jLaup(dd(5 Eur. 
781, 63. 6p2; Tov u^j^ou t6vS* aTrei- 
pov al^epa Eur, 941. SiOTteTT}^ otcco; 
darnp iicia^ri^ 7rveu[JL* d^el? eg alde- 
pa Eur. 971, 2. tepov dvd Ato; acde- 
pa Eur. 985, al^epa xal yalav ttAv- 
T(i>v yt^iz&i^oL^i deiSo) Eur. 1023. ^ 
^a[jL7rp6< aldy)p •JO[JL£pa; d* ayvov ^do? 

Eur. 443. — cf. Eur. 225. 

A(dt077ia: AldtOTciav viv e^e^cix;* 

e7ci x^6va Eur. 349. 

Atdi07ci<: AidtOTriSo^ yYi^ Aesch. 

300, 2. Eur. 228, 4. — cf. Soph. 

797. 

Aidiotj;: ^\)^ri Tt? Aldiotj^ Aesch. 

329. Atdi07ca (p(ovr'v Aesch. 328. Xi(JL- 

vav 7ravTOTp6^ov Atdt67r(ov Aesch. 

192, 4. — cf. Eur. 'AvSpo[JLe&a. 
aldot]/: Baxxiou fiXavde[jLou Aido- 

7:a 7ce7raivovT* opxdTou^ OTroiptvou^, 

e^ ou PpoToi xaXou(nv oTvov aidoTra 

Eur. 896, 3. TSs cqI ;ipo(Aiou [aTdo- aIdo4^ aiv(o 13 xi] ffkv[}koyt Xvl^iA Thesp. 4, 6 p. 
833. 

Atdo\|/: Bxxxiou ^iXavdepu Ai- 
dcKti reTratvovr' 6p;^aTou;Eur.896,2. 

atdpio^: ^rdyou favevTo; aldptou 
Soph. 153 3. 

xlduaaetv Soph. 499. 

aixt^fa: xevov davovTo; avSpoc 
i\t!Ziv^ (nLWL^ Hosch. 3 p. 813. Tt 
TTy dHvauSov yolav alxt^etv (u^pi^etv 
11.) x^eov Hosch. 7, 2 p. 815. 

itfta: xouiro (Xfiv e^tTTi^ov al^Jia 
Jiij4.ovwv Aesch. 162, 4. {iiqS' ai[i.a- 
T^ 7;e|tf lya 'T^po; xeSci) ^a^T}; Aesch. 
183. «TaXaYix.oT; at[j.aTo; ^^otpoxTO- 
vo'j Aesch. 327. oTav Tt? afiAaTo; 
(GuaiTo; 11.) {teXXv} xept Xeyetv Eor. 
t)7. ou aTa^XYJAov €$0[/.6p$eTe, ei wou 
Ti; l«Tiv at|JUXTo; Z^K**^ Tcedwv Eur. 
781, 7. ATffcdvo; uio? KpY)de(dc a^' ai- 
•jWtTo; adesp. 103. ^tXcov - XP'''^*^ "^ 
rso; aijtaTo; adesp. 384. [1.7} wavTa 
•iiXo; ixjitA wpo; af^xaTt Aesch. 99, 
23. xi{i.a Tttupetov irtelv Soph. 663. 
i TuXeu; avSpo; ai[i.a auyYevi? 
-pi;a; Soph. 731, 3. al[i.a ^4? ^ov, 
I^TTep, iicevt^j/aTo Eur. 71. ai[i.a<iuY- 
Y£v£; fuycov TuXeu; - coxiQaev 'ApYo; 
Ear. 658, 2. Tcaxpo; at|i.* eTt|jL<op7)- 
^ijtrv Ear. 559. i\i7skr,^byiri \lo\j 
Tivwv xe^atvov at|ii.a Eur. 687, 2. 

xi(taTopp6f o^: Ttffi; S' dcvcodev 
el^tv atjiaTopp^^o; Soph. 677. 

al[taTo<iTaY>i;: at{i.aTO(TTaYyf 
jtriAz TeYYTj Eur. 871. 

zi(taT«: at{i.aT<3<rat Soph. 897. 

xiltaTOTro^: SpaxovTO^ al[/.aT(o- 
^A o(t(ta Eur. 870. 

al|t6ppuT0?: <iot S*oux Ive^Tt xTxug 
''ii' zijtoppuTot 9^4pe? Aesch. 230. ♦atS at(t6<: (xx\Lol Aesch. 9. 

ai[jt.o(TTaY>5<' 6[i.[/.aT(i)v 8* dfTro 
ai[to(jTaYvJ wpridTYfpe peuaovTat xa- 
T(0 Eur. 384, 3. 

ai[tu^o^: at[i.u>o^ {p(i>; Soph. 
1016. ou TdEp* 'OSuaceu^ eoTiv at[i.u- 
Xo5 [1.6 voc Eur. 715. ai[tu>Ti Eur. 
1095. 

At[it.(i>v — Eur. *Avtiy6v7j. 

Alvea^: Alvea; 6 r^c deou Soph. 
344. 

ATvTjdo^ Aesch. 408. 

atvixTYip: (Fo^oTc [tiv atvtxTrfpa 
de<i^aT(i)v Soph. 704, 2. 

atvo;: iraXato; oivo; (o^ xaX»; 
!X6t Eur. 25. 333. tjv Yap Tt; at- 
vo?, (i? Y^vat^t |x.4v Te^vat [teXouct, 
^^YXTJ ^' ivSpe? euaTO}^(OTepot Eur. 
321. wAato; aTvo;' Ip^a [tiv ve^oTe- 
pcov Eur. 508. 7)v apa Tpavo? alvo^ 
dvdp(077(0v o^Se, (b^ Tov ^ueXa; [liv 
voudeTetv ppaj^u; 7c6vo< Hosch. 8 p. 
815. 

atv6^: [i.aTp6; uw' alva^ xaxo[t7j- 
Xavou Phryn. 6, 3 p. 721. 

atv(o: atv(o Soph. 105. toutou 
To cofov oux aivcS ?roTe Eur. 583, 
2. aiv5' St^d^at S* (o Texvov ^e ^ou- 
>o[tat Eur. 603. eldl S' oiTtve; alvou- 
atv (2vo<70v dcvSpa Soph. 328, 6. ttqv 
[tiv Y^p euYevetav alvouatv ^poTo' 
Eur. 395, 2. (t7) Td xtv8uveu(ji,aTa 
aivelTe Eur. 194, 3. y^^o? (liv alvelv 
ex[it.ad(ov e7ri(yTa|jLat Atdto?rt$o( y^^ 
Aesch. 300. xet(t(ovi t' dffxeTv (i«[i.a 
dep[td y r<Xiou TO^eu^jiaT alvelv 
adesp. 546, 8. Td< Xeovro^ ij^^eaa 
7) Td? ej^ivou (taXXov oll[upd$ Te- 
jyOL^ lon. 38 p. 739. outtot euYe- 
vetav ijvida t7)v 7rpo<jTdTat<it j^p(o- ' 14 atvS » / aiortcog (jLevTjv ava^iot; Theod. 15 p. 806. 
odcv xa^sTv KoupyjTa Xaov T^vsdav 
Aesch. 313, 2. Seivol y&p ocvSpl ?rav- 
Te? 6ff[t4v euxXeeT 2^5vTt fdovy^aat, 
xaTdavovTa S' alveaai Mimn. 1, 2 
p. 829. alvelff^at Si 8ugtu)^cSv 6^(0 
jjitdd) Eur. 97, 2. 

aT^: ^'^xaXouj^oi [i.r,Tep6; ^1^6? Te 
Soph. 725, 2. 

aioXi2^(d: [1.73S' aioXt^e TauTa 
Soph. 826. 

AtoXo;: tou S* ('EXXtjvoi;) AioXo? 
7?at;, AloXou %k Sidufo^ Eur. 14, 2. 
AtoXe Eur. 17, 2. — cf. Eur. 488. 

aioXoc; aioXyj Ach. 48 p. 757. w 
(jLY))^av7)[/.a Xuyxo? aloXwTepov adesp. 
349. 

aioX6}^pa>g: 6p<pvaia vu^ aloXo- 
Xpci)« Eur. 593, 4. 

aiovcS: iQoviQvac Aesch. 425. 

aiTceivo;: ty)v ai:retvyjv ^adeav 
"UXevov Aesch. 284. 

aTzo^: Bapxalov alro; adesp. 
468. 

aipeat^: cy) yotp v;v Tod* 'aipeat; 
Eur. 953, 35. 

alpeTo;: ^(snri^ 7uov7)pa? davaTog 
atpeTWTspo^ (al. euTTopwTepo?) Aesch. 
401. 

atpcS: atpet; Eur. 802. atpouvTe; 
y2p>)[jLe(7da adesp. 576. f eXo) Soph. 
460. [1.7) d/euaov, (0 Zeu, [lt) [/.' eXv}^ 
aveu Sopoc Soph. 453. xai [i.* Ipco^ 
eXot roxi oux ei^ to [iicopov ouSe- [/.* 
ei; KuTTptv Tpexcdv Eur. 331. ^p' 
^Xe^v 7rp6du[i.o^ cSv Eur. 495, 4. &pt- 
dTa, SeTwva SopTra d* alpeX<;dai Tpi^a 
Aesch. 182, 3. ou wcotcot Ipyou [xSX- 
Xov eiX6[JL7)v X6you; Eur. 394. [ttarw 
yuvoClxa? aiVtve; irpo tou xaXou ^yi^ woiSai; ei^XovTo Eur. 360, 31. ex S' 
6[it.5v XoycDv iXou tA PeXTidTa Eur. 
1054, 2. IXeadat S* outiv' ex yaia; 
Xidov e^etc Aesch. 199, 4. aipouvTec 
^p7)[it.e<Tda adesp. 576. ei y^P alpe^- 

<T6Tat 776X1;, Ti TCaiScDV Tc5v e|MJV 

[jieTedTi [jLOt Eur. 360, 39. i)ir, Se 
TToXXwv Tgp6d7)v X6y<ov xptTTi; Eur. 
812. xoupetov ^pe97) TroXet Soph. 
122. 

atpci): eua[A.epiat icpoatouaat (x.oX- 
Tcav Opa<To; *aTpou<i' eTcl )^ap[i.aTa 

Eur. 773, 48. Tdi XP^^^X^^^^' ^^^P*^^ 
wTepuya; Eur. 307. j^i ^[jLepa Ta 
[/.ev xadetXev u^6d6v, Ta $* 7}p' avci) 
Eur. 420, 3. Tt; coxutcouc av7)p f, 
^tffxov apa; 7) Y^^^^^ ^caiaa; Eur. 
282, 17. (SXafo;) &pa<ra [iLu^a; Soph. 
86, 3. 'irpo; tcov 6[iLoi€i)v 7r6Xe(iLOv 
aTpovTat (alpouvTat 11.) [xeyav Eur. 
50, 2. xpaT7)pa t aTpou adesp. 90, 
3. 'eTepov e^* krift^ aip6[iL6vo; difYpsu(iL* 
avdecDV Eur. 754. ou wpexet Tupav- 
vov - ouS' dcvSpa yjfricro^i velxo; 
aTpe<Tdat xaxoi:; Eur. 1050, 2. detSv 
uwepde [iLTiroT* aTpevdat Neophr. 3, 
5 p. 731. eiv T8ifj; wpo; u^j^o; 7)p[iLi- 
vov Ttva Eur. 1040. Paao[iai t ei; 
aideptov TToXov apOei; (aepdei; cod.) 
Eur. 911, 3. 

ai(Tdavo[iLai: ei [i.7)^iv ai^da- 
votvTo T(5v 7ca^r/[jLaTc»)v Eur. 176, 5. 
'7rape<T[i.ev, aXX' oux TQ^rdavou TOp6vTa 
[iLe Eur. 622 (cf. add. p. XXV). 
a 8' ei; i^* r,[i.apT7)xev ai(Tde<T&at [iis 
hx Eur. 953, 8. 

aTad7)fft;: exav Y^p ri xptvou<Ta 
xat Ta; "nSova; xat Tavtapa f pouSo; 
aT<rd7)GK (pdap^i Mosch. 7, 4 p. 815. 

ai<Tia); Eur. 747. ata^coi aiTta 15 atffTcS: xopov atarcdffag ?uupt 
Soph. 493. 

xiffxo?: al yip «y^aXeidai xaldiv 
oux e9faX[&evat4 aTaj^o^ Yuvai^tEar. 
493, 3. ahjTi p-sv, w y^vaX^ce;, ouS' 
av ei; fuyoi ^poTcSv Soph. 619. 

ita;^p6;: TedvTjxev aidxpo; XP''^ 
(iXT(i)v ixQLioXyi Aesch. 186. ala]^p6v 
yip ou&v (dv uf TjyoiiVTat deot Soph. 
226, 4. Ti 8* ai(Tj^p6v t^v (jly) Toiffi 
j[p(>){iivoK ^oxij Eur. 19. ai^j^pov Te 
ao^^ddv (tY) deXeiv veavtav Eur. 461, 
2. xt^pov 9tii)xav, ^ap^dpou; S' eav 
Isyav Eur. 796, ^2. TroXXbtat SouXoi; 
Touvojt' al<ixp<>v Eur. 831. aXV al- 
?Xp6vei9reiv xal GtcdTr^aat ^apu Eur. 
>ib^, ou^ev 'hv xavTY) xaXov ouS* 
ilcxpov adesp. 26, 3. o»; aldxpov 
£571 (tT} xaX(ov otTw' 6(iL(taTCi)v xXdiov 
7p6c(d7rov xat Saxpuppoouv opav 
adesp. 447. ouajjfo^ y* OTav Tt; - [jLa- 
Tilou; e^axovTt(n2 Xoyou? adesp. 529. 
zTi; ^eptirsdelv at^pa Ttvt Eur. 460. 
^Aov xexXf)<rdat xai voceTv aldxpdv 
vi<rov Eur. 829, 2. to ydp yuvai^lv 
iiT/ooH SeT yuvalx' del aTeyeiv Soph. 
*iI8, 2. ec 9eot Tt Spufftv alaj^pov (al. 
oxuXov), oux eldtv deot Eur..292, 7. 
icTi^ Xeyei jtev eu, Td S* Ipy' etp' oi^ 
Vjyti tiXGjjf iari Eur. 583, 2. ttJ; 
iuXk^ Yop altrxpd yiyveTat Texva 
lulesp. 357. ToT^ Se TOtouTOt^ ou^e- 
roT xt9]^}cSv lpY(i)v (i.eXe^(i.a irpoa- 
'^u Eor. 910, 8. '^uaT^ cov ^ uXddaou 
::px^^Tc»v atffj^Sv {Stco Eur. 1027. 
/^iipav 6;c' alaj^paTc; f^XovaT; ou ^^pio 
^-T£ Soph. 840. ^tXeT ydp "fi ^uff- 
<iax ToT^ ydovoujtevoi; vixiv in 
itffjfpoi; >j ewi ToT^ xaXoT; ttXbov 
i>lih. 186, 2. XexTpoi^ ew atd^poT^; Eur. 213, 2. Iv Te ToTort ydp xaXoT? 
TcoXX^ XeXetTiTat xdTTt toT^ ataj^poT? 
TcXeov Eur. 401, 4. at(j)^pou; Ip^oTa; 
Sy)(i.otSv St(oxa^eTv Eur. 362, 25. Td 
TrXeTdTa f (i)p(ov ala^^pd fcdpdoret; ^po- 
T(5v Soph. 769. >rric t6 {i.ev Stxatov 
ou GiYTQereTat, Td 8* at<T;^pd(i.t<TeTEur. 
410, 3. 01 S' atd^^pd xep^Y] ^p6<;de 
Tou xaXou ppoTwv ^YjTouffiv Eur. 
659, 7. ai<j)^uv6Tai dvY)p Yev6(i.evog 
at<jxpd Xpav Eur. 1027, 3. txut' 
e7rotY)(;ev Xa^tov 6 xaip6; ala^pd xal 
SiaXXd^a; xaXd adesp. 26, 4. <l[iLeX- 
Xev> aidxpd xspSavcTv dedpiaTa 
adesp. 125. oux laTt xevta; lep6v 
ai<i}^t<TT7}; deou Eur. 248. aia;^t(rT(i) 
(exyt<iT({) 11.) [i.6p(i) Neophr. 3 p.731. 
Xadpatav xuTuptv, at<j)^i<TTY)v v^trcov 
adesp. 154. 

ata^^pw;: ou xaTdaveiv ydp ^st- 
vov, dXX' oiifsjjfCi^ daveTv adesp. 88. 
ujjiveTTO S* at<7)^p3; xXcSva TCp6< xa- 
X6v Sd<pvYi5 6 ^oT^o; adesp. 418, 5. 

atax^v^yj* Stxat(i); ^octv aiaxuvYi; 
dETep Eur. 684, 5. tyjv S' e[i.Y)v eycl) 
Tuj^Yjv TcetpddOfi.' (o; SeT (/.yj (i.eT at- 
aj^uvYj; (pepetv Eur. 953, 44. tou ydp 
7caTp6? xpaTeTv [jl4v aidj^uvYjv ^epei 
adesp. 544. ■jTTYiacouGav ataj^uvaiaiv 
Soph. 598, 9. 

at<jj^uv(i): j^pYjffTwv 7revY)T(i)v tqv 
Tt; alcj^uvYj Texva Eur. 362, 27. ^t- 
Xwv (JLaXiaT e[jLauT6v oux alaj^uvo- 
(xat Eur. 452, 2. alaj^uveTai dviop 
yevopLevo; aiaxpd Spav Eur. 1027, 2. 

Ai<X(ov: AT<j<i)vo; ut6$ KpY)de(i); d^' 
atpLaTo; adesp. 103. 

atTta: deo; [i.ev aiTtav ^uei ppo- 
ToT;, oVav xax(5<jat Sw^^a ^rajt^noSY^v 
deX)} Aesch. 156. 16 afTio? — axtvSuvo^ aiTio;: Ti woTe touto TaiTtov 
Eur. 776, 2. 7co>.X5v tA xP^^^t^ocT 
aiTi' avOpwTTOK xaxwv Eur. 632. % •*• atTiQ[iai: t6 p^^Tov elwa;, al- 
Tta^addai deou; Eur. 254, 2. 

AiTvaTo?: AiTvato; e^Tt xavda- 
po; ^iof, TcovGDv Aesch. 233. xavdocpo; 
Tcov AiTvaicov Soph. 165. AiTvaioKii 
ZixeXta? TcaYot? Carcin. 5, 6 p. 799. 

AiTvr,: 7) TOoroudS' ATtvt) Tpe^ei 
xox^ia; Ach. 42 p. 757. 

atTw: *atT5 S* auSav eiiTexviav 
Te Ya[i.oi(; Eur. 773, 71. xap'^ ^^" 
xatav - atTw <ie TauTTjv Eur. 953, 
42. \Lri \i dcfpova xptvY]; ri SiSou^ 
atTeiv Soxo Eur. 969, 2. aGxelv |i.iv 
opeTTjv, euTu^s^v S' atTelv deou? Car- 
cin. 4 p. 799. aiTou ti xP^^^^^ ^^ 
Eur. 773, 2. Ta 8' euxTa wapa dewv 
i^TiQ<7a[i.y)v Soph. 759, 2. 

AtTcoXta: Oiveu^ S' avaadet Tvfd- 
Se yYi; AiTwXta? Eur. 515, 3. 

AtTcdXi;: AtTcoXiSo; aYaXjtaTa 
[AiQTpo; adesp. 126, 3. 

AtTcoXo;: o^ Sy) Tciaiv AItwXoI^; 
vojjLo; Eur. 530, 9. — cf. Antiph. 2 
p. 792. 

alxc^^i: ^aJxt^Y) S* e$ Xpea); xadt- 
xeTO Aesch. 99, 16. ^aj^^cpoi 8* ev 
aixi^-olc^Apeo; Iv Te ffuXXoYotg Eur. 16. 

aiX|it.oXeTog Soph. 44. 

atwv: oixTpog Tt? alcov 7:aTpiSoc 
exXtirel^v opou; Eur. 30, 2. 6 8' ^Su; 
alciv TQ xaxTQ T^ ivavSpia Eur. 239. 
364, 2. |Jkaxp6; y^P ^^^^ {Jiupioug 
TixTeiwovou; Eur. 575, 3. 6 YapTra; 
iffdevT); Viciv PpoTol; Eur. 813, 3. 
*nv Yop tot' aicdv xelvo? Mosch. 6, 3 
p. 813. ixaxpo; Y^P ^^^^ ffupLfopa; 
TcoXXd; Ix^^ adesp. 550. £<TTat Yap l(7Tat xetvo; alcSvoc XP^^^^ Soph. 
1027. aweTTveudev alcSva Eur. 801. 

axadapTov Ach. 30 p. 754. 

axatpia (axXiQpta cod.) Soph. 
898. 

dcxatpo;: To ^ dcxaipov ocTrav 
uTceppaXllov Te jjly) TrpoaetpLav Eur. 
893, 3. 

axapia;: axapia; Te XP^^^^ ^^i*- 
594. 

d^xavda: xuvapo; (£xavda iravTa 
TCXioduei "^xiri^ Soph. 651. ^xavda 
TuovTiou po(jx7)(jLaTo; Aesch. 275, 3. 
Ypaia; axdtvdT); tzqlttko^ Soph. 784. 
exivou - 6g - cTpo^tXo; dcpL^* d^xavdav 
eiXi^ac SepLa; xe^tTat lon. 38, 4 p. 
739. 

axavdcoST)^: axavdcd^Y) pixiv 
Eur. «49. 

Xxapvdcv: el; *Apt.ftll6xouc xal 
Axapvava; Soph. 249, 3. 

^xapxog: ^Y)p6v TceSov dSxapTrov 
auxpLw Eur. 898, 8. <rxX7)pav d?xap- 
770V xal fUTeueffdat xaxiov adesp. 
393. 

"AxaffTo? — Eur. 647. 

dlxaTo^: *dcxaTOt S' avaYovrai 
ux' eipeaia^ avepicdv t' euae^atv po- 
diot? Eur. 773, 35. 

dcxepauvo;: Ka^aveu^ [it.ot xaTa- 
XeixeTai - axepauvo; Aesch. 17, 2. 

'AxecTaTo^: oxot; 'AxecTaiotatv 
Soph. 611. 

dfxedTpov Soph. 439. 

axeaipopoc: ^vTQToTct rnv ixs- 
ff^opov XuTCT); 8^7) vev oivo|Jir]Top* dEji,- 
xeXov Astyd. 6 p. 780. 

ix7)puxTov Soph. 240. 

ixivSuvog: t6 wivu Xapi^rpov 
oux ixivSuvov xupei adesp. 547, 2. axivSuvcoi; axouco 17 xxivSuvto^ ^spMv adesp. 210. 

ijtivTiTo;: xivouera yopXa; ra; 
ixtvTrrou: ypevwv adesp. 361. 

ax>.e7:Toi Soph. 628. 

(ix>Y)3ia cf. axaipta.) 

ixaaTo;: y^pa; ^eovTov xpetcGov 
zx|iai(i>v vePpcSv Hippoth. 5 p. 828. 

ixjtri: £v jjLgv ysveaei TrpwToeyxopw 
£ct'i [trj'i(mri, ev Xe (jLefraig axaalJ; 
;Aixpa Theod. 18, 4 p. 807. 

ax|Ji(ov: 01 ttjv Aid^ YopYw^^rtv *Ep- 
rivT.v aTaTOi; Xixvoi(yt wpodTpeTcedde 
<xa't> rap* ax{Aovi TUTcaSt ^apeicf 
Soph. 760, 3. 

ixvi^iaTo;: axvtcrcoTo; otxo; 
Aesch. 292. 

ixoXacTOc: ax6Xa<7Tov 9Q[i.a 
Soph. 678. avXp' etdia[Aevov dxoXa- 
r:zy tj^o? ^oicrfiq Eur. 201, 4. axo- 
AzcTa X' iJdiQ >.ajjL7:pa duyYeXav (/.6- 
vov j/LMja Eur. 362, 22. axoXadd' 
i|uX£!v YtyveTat SouXcov Texva Eur. 
076. 

ixo).oudta Soph. 899. 

ixojjLzacTo;: ax6|i7ra<iTo; X^yo; 
Eur. 872. dtx6|i.TO(7Toc (potTi; Eur.873. 

ixoj&xo;: ^Sxojxx aXotS6p7)Ta Te 
Soph. 768. 

xxoaC/o^: ^aOXov axo(i.J;ov, tA 
;A:-;i<r:' iyad^v Eur 473. 

2xov«5: r,xov7)aevi; apx»; Sosith. 
2. 18 p. 822. S8o$ov, ftxpav yXwei- 
^iv wviQ{*ivov adesp. 423. 

ixo;; 6(x.oi ydp ouXev ?<ttiv dX- 
7-ov 5x0? (dc^Yiov papo; 11.) Eur. 
U09, 6. ireaaou; xupou; Te TepTTvov 
ifTia; 5xo; Soph. 438, 4. laTp^; 
^.rnv oux citi<jTT|jL(ov dx5v (xax(ov 
11 ) Soph. 530, 5. dxoGjjLta: ou xoqtjjlo;, oux, (o tV/J- 
{jLov, dXX* axo(y(/.ia <patvoiT' dv elvat 
Soph. 762. 

dxouri: Tt; 6 xatv^TpoTTo; outo; 
(iLudo; xaT* £[jLdv rxsv dxouiv Eur. 
1132,50. 

dxou[/.ai: Trpo; t7)v voffov Tot xai 
Tov laTpov xp^^^ iSovT* dxeladat (al. 
laddat) Eur. 292, 2. 

dxou<ret(ov Soph. 900. 

dxou<7ia: efatpeTOv TtOr/|j.i nrjv 
dxoudtav Soph. 680. 

dxouGt[/-o;: t^ xaT* oTxov eyxe- 
xpu(JL[jLevr< ou 77p6; dupauov ouSa[Ji(o; 
dxou(ji(jLr/ Soph. 679, 2. 

dxouduo;: toT; xaxco; ^e^pax^Gtv 
dxouduo; adesp. 80, 2. 

dxou<7T£o;: xpet<T<j6v(ov ydp xal 
Stxata xdSix' Ict' *dxou<yT£a adesp. 
437. 

dxou<jT6;: T6S*r,v dp* oux dxou- 
<tt6v ouS' dva<7;^eT6v Eur. 334, 4. 
d?ce>.d' dTCsXde, 7:aT' TaS' oux axo\»- 
dTa <<Tot> Soph. 330. 

dxou(o: xai (jl7)v dxou(o [jLuptdSa; 
Tov *i\p7:a>.ov auToT<Ti - atTOu Sta- 
7re[jL^at Pyth. 1, 14 p. 811. ^of. Tt;, 
(0* dxoueT*; v) [jLaTTjv dXuxT(o Soph. 
58, 2. dxoue S' dv* ou; S;^(ov Aesch. 
126. dxoue Td; e[jLd; e7:t(TToXd; 
Aesch. 293. dxoue orTya' ti; 7roT ev 
S6[JLot; pori Soph. 1014. SouXe, Se- 
<TxoT(ov dxoue xal Sixata xdStxa 
adesp. 436. dxou(ov it) x67rov Aesch. 
132. 6 Trdvd' opwv xai TrdvT* dxoucov 
TcdvT dva7:TUff(Tet xp^vo; Soph. 280, 

2. I<TTI SatpLOV d(pdiT(i) bOLkXoiS pl(i) 

v6(p T dxou(ov (al. o; TauT* dxouet) 

Crit. 1, 18 p. 771. Soxei Tt 9pd?[eiv 

Tol; dxouou(Ttv xax(o; adesp. 119, 3. 

2 18 axouci) axTYj ^ox&i Ti (pipat^eiv ToT^ axououaiv <raf £; 
adesp. 119, 6. ^tXet-axoav axouetv 
ou; eKwv eTwev Xoyou; Soph. 843, 4, 
5? TPav t6 Xej^dlv ev ppoTOl^ *a)Cou- 
ceTai Crit 1, 20 p. 771. '-^>tou<iaT 
ap}^ac SeffTcoTou cTevaYp^aTCDv Eur. 
781, 76. Sxoucov Eur. 165. ToaauT 
cxxou(ya; wal; Ijiap^ev •nvia? Eur. 
779, 5. ToiauT* dxouaa^ Ao^tou 
|i.avTeujjLaTa Eur. 1132, 17. utto 
GT6Y7J wuxv^; axou^ai (al. axoueiv) 
t|;axdSog euSouoY] f pevt Soph. 579, 3. 
xoXXd xat [i.adeTv <je Sel xal ttoXX* 
dxou(7at Soph. 632, 2. 

dxpa: pe7 ydp d??' dxpa; nWSou 
Adxpu Te (sc. "IvaxoO Soph. 249. 
ou ydp uTcepdeTv xu[x.aTo; dxpav Su- 
vdiAeada Eur. 230. 

dxpavTo;: SxpavTaydp \l Sd7)xe 
de<T7rtt[etv deo; adesp. 414. 

dxpaTYi;: dxpaTe; Eur. 40. "At- 
Sou Tpawe^eu;, dxpaTea vtjSuv S^^^ 
Aristiae 3, 2 p. 727. 

dxpaTo;: ri - Kurcpt; - I<jtiv jiiiv 
'At^T); - ?(JTt S* ijLepo; axpaTo; Soph. 
855, 5. 

dxpt^vi;: dxptpe; Eur. 803. dxpt- 
^i^ 0(dxta[iia ?7p6; aTaO(x6v ^fou 
adesp. 287. ou touto TdxptPecTaTov, 
dXV 71 ^uffi; xal Toupdov Eur. 206, 3. 

dxpt^co;: xal irdvT* dxpt^o); xdTvt 
f povTtScov ptov - ^(Sfftv Eur. 684, 4. 

dxptt[(i>v Eur. 570. 

^xptato;: dpx^^nv Sl TwvSe - *Axpt- 
(Fto; etX7)X£v Eur. 1132, 4. Tn<rSc 
xoipavov }^dov6; 'Apyeia; Xxptcrtov 
Eur. 1132, 62. — cf. Soph. 348 et 
Eur. Sdeve^ota. 

dxptTo;: dxptTo; t' d^rTpcdv o^Xo; 
evSeXej^o; d|ift;^opeuei Eur. 593, 4. dxpodtvtd^o|jLat: oTcXd; t' aTrap- 
^d; dxpodtvtd^o|i!.at Dionys. 1, 3 p. 
793. 

dxpodtvtov: Tcou [Jiot Td 7ro^>d 
StSpa xdxpodtvta Aesch. 184. 

'Axp.ox6ptvdo;: Trepix>>u<iT0v - A- 
xpoxoptvdov, tep6v o^dov, TcoXtv i%.f po- 
StTa; Eur. 1084. 

dxpo;: Odpaet* tcovou ydp &xpov 
oux {]^et xp^^^v Aesch. 352. aikX 
axpa; ([iiaxpa; 1.) euirjdta; dTTTotT* dv 
oaTt; T7}v ^uatv vtxav deXet Eur. 904. 
xpaT6; e^ dxpou adesp. 114, 2. ctt' 
dxpav 'nxoii.ev yp^I^C^^Ov xaxcSv Eur. 
169. SXo^ov, dxpav Y^oadav t^xovtj- 
(xevov adesp. 423. ex tcoScSv $* dlEvcD 
u7rep;^eTat aTrapayp.^; ei; dxpov xopa 
Aesch. 169, 2. eTcdv eir* dxpov Tt; 
Tou xaXco; TCpaTTetv Spdfxt] adesp. 
547, 5. avSpe; 'EXXrWcov dxpot Eur. 
703. ouTot TTod' 'i^^et tcov &xp(i)v 
Sveu wovou Soph. 365. xoXXrjv otccd- 
pav KuTcpiSo; elcopSv TcapYiv axpat^t 
Tcepxd^puaav oivdvdat; xp^vou Chaer. 
12, 2 p. 785. el; dfxpou; xoKa; 
adesp. 114| 3. 

dxpoTT^To;: \U\ifi TrdpauXa x4- 
xp6TY)Ta xup.^aXa adesp. 93. 

dxpou^el^ Soph. 288. 

dxpofuatov SopL 901. 

dxTatvco: ouxeT* dxTatvbi Aesch. 
454. dxTotvov [jLevo; adesp. 147. 

'AxTatcov: 'AxTauova Aescb. 241. 
— cf. Aesch. 245. 

dxTT^: e7:el ti Sel ^poTOtot w^rv 
^uolv (i!.6vov, ATipLVjTpo; dxTvf; wcSjiLa- 
t6; y uSpiQxoou Eur. 892, 2. 

dxTiQ: 2ap7ry}S(ov dxry) Soph. 43. 
Nfe(j) ii TY)v ojiiauXov e^atpel x^^^* 
Zxetp(i>vo; dxTi^; Soph. 872, 6. Botc*)- axTY) — &'ky& 19 Ttx; axrrfc lon. IS, 2 p. 735. a{Xft 
Krvotou Aio; oxTriv Aesch. 30, 2. 
Tw dxTQcv, Ttv' Oav Spd[i.(i> adesp. 
144. 6f« Y* eir* axTaK vojJiaXa xu- 
azTOfdopov aXiateTov Eur. 636, 2. 
4xTa;a^ai(i)vd; t& xa\ (te>.a(i.^adelg 
XtTToO^a XiiJLVT); Soph. 480. e[i.ot [jl&v 
ciftffev icaTTip dxTd; dweXdeTv rria^ 
;t? Soph. 872, 2. 

ixTTjpU Ach. 21 p. 751. 

axTt;: oX^ou i* k\Lo\ piY) ^pu^eou 
'piewav dxTlva SaipLCiDv SiSoiiQ adesp. 
130, 3. 

Xxtittq;: AxTlnac ^iOo; Soph. 
65. AxTiToti TceTpa adesp. 467. 

"AxTli^p Eur. 4>A0XT71T7J?. 

axupkaTo^: dxupiaTO^Xl TropdpLo; 
ev fpixi] yeX^ adesp. 336. 

zxo[t(i>v: dXX' Y)v dxupicDv - yrf 
Moseh. 6, 13 p. 814. 

ixMv: dxcDv ^' d[JLapT(ov o&rt; 
iv^p<d:;(dv xaxo; Soph. 604. (fik€i - 
ixuv dxouetv ou; ix(dv elTcev Xoyouc 
Soph 843, 4. &x(i)v xTevtS «e, Tex- 
vov adesp. 73. dxcov (jiev, (!>< Zeu; 
oi^ev adesp. 1 32. 

iXa^a^TpofopO; Aesch. 409. 

iXaCuv: f0ivtxeXtxT7)v xal Xoy^dv 
iAz![6va adeap. 271. 

iXaXd^(d: ^aXpio; S* dXaXdCei 
Aesch. 57, 7. oV S' eidu; -liXdXaSav, 
iv &' exipvaTo olvo; adesp. 418, 3. 
r'!i«v xpuwTouai Topid;, 4; "nie ^o^Sa' 
zXzXa^opLew) yujjlvio yijOsTLioi^; T^pLa 
Jaeicivoic Soph, 491, 6. 

iXaXtav Soph. 211. 

iXiffTopo^: 'T^peupLevTj; dXd^TO- 
r^^; Aesch. 92. aeYav dXdaTopov 
Aesch. 294. 

iXd^Taip:!*;^); dXd^TTop* oux eToX- pLTjaev xTavetvEur. 513. ou <Tot wap- 
atv(3 |jL7);^av(*)[i.evYj xaxd ej^dpotat, 
aauTjj wpodPaXeiv dXdaTopa Eur. 
874, 2. 

dXyeivo;: el S' d^toT; cot (JL7)%ev 
dXyeivov woTe - foe<rdai Dionys. 2 p. 
793. ixti (JLiv dXYeiv*, oTSa Soph. 
237. dXyetvd, IlpQxvT), SffXov Soph. 
526. dfXYt^iTOv e^Tt d^u jjLi(T7)div 
yevo^ Eur. 493. TauT' eorTlv SXyktt', 
■Jiv wapov dea^ai xaXS; auTO? Tt; 

aUT(j) T7)V pXdp7)V TPpO^^^ fip(i)V 

Soph. 324. 

dXY>3^«v: xalSa; «uv Trixpat^ 
dXY7)S6artv TtxT(o Eur. 908, 2. dXYT)- 
^ova^ ii TauTa xou^ t^et ^ pev^v Eur. 
573, 3. 

4X^10 [i^.a: Tdx^^udevTa cuXXeY^; 
dXY75|Jt.aTa Eur. 507, 2. 

(dEXYiov cf. 4X^0?.) 

5X^1 ^To; cf. dXYeivo;. 

4X^0 ;: dcXyo^ 8' ou^ev aTTTeTai 
vexpou Aesch. 255, 3. ouSiv ydp aX- 
Yo; olov 71 tcoXXt) 567) Soph. 512. 
epLol ydp ouSiv IffTtv dXye^ov d!xo^ 
(dfXYiov pdpo; 11.) Eur. 1109, 6. 

dXYuvo): dveu tuj^tj? - tovo; (jlo- 
v(odel^ ouxeT* dXyuvet ^poTou; Eur. 
668, 2. exdveTe Tdv wdvao^ov, (o 
Aavaoi, Tdv ouSev' dXYuvoucav d7)- 
Xova {JLouaSv Eur. 588, 3. dXyet (jlIv 
dXYet, TCaYxdX(05 S' dXyuveTat Eur. 
285, 7. ev X* dXyuveTat «ppovflv Eur. 
285, 13. (pdovoc - xaxoTc Te x^H^" 
xdYa^oI? dXyuveTat Hippoth. 2, 2 
p. 827. 

dXyw: 6 [i.lv J[dwXouTo;, el; y^' 
vo; S' oux euTu^Ti?» dXYei pi.iv dXye^ 
Eur. 285, 7. owou T14 dXyei, xeTde 
xal T7)v x^^* ^X^' adesp. 385. v'- 20 aXyih ; — JVXdata YV(o<Txe Tav^fwTreta (JltjS' u:uep[JL&Tp6>; 
aXyei Eur. 418, 2. 6 dupio? aXYwv 
dcdfaXeiav oux S^ei Eur. 1039. tic 
aXYeXv oux e7ct<jTaTat scaxoTi; Eur. 
33. To S4 xoivov dtj^o^ pLeTpui); aX- 
Yeiv (jo^ia {/.eXeTa Eur. 46, 2. 

aXexToptc adesp. 585. 

dcXexTpo;: eYxujJicov eiXioxTai 
;(pavdeT(T' iXexTpo? avSpo^ Eur. 
1132, 57. 

aXexTwp: ?7uty)$* aXexTcop SouXov 
w? KXiva; ^Tepov Phryn. 17 p. 724. 
oup.o; S* aXexTcop auTov yjy^ Tcpo; 
|x.uX7)v Soph. 767. eTui S' auXo; aXex- 
Tcop AuSiov up.vov aj^66)v lou. 39 p. 
740. (luptY^ *I^ato; aXexTcop lon. 45 
p. 741. 

iXe^atdptov Soph. 113. 

AXe^avSpo;: exptve KuTrpiv AXe- 
^avSpo; Oeiv xaXXet Tuporixetv Eur. 
1109, 7. 

aXeo; Aescli. 410. 

'AXeo;: Au-^t/ - AXeou Tcat? Eur. 
696, 4. 

aXeudco Soph. 902. 

aXrideia: otw S' oXeOpov Setvov 
iXr.det* aYet Soph. 326, 2. aTtXa Y^p 
IfjXi ttJ; aXyjdeta; KTrn Aesch. 176. 
To Tot vo|JLMjd4v T'?,^ aXy^deia; xpaTet 
Soph. 83, 3. tyJ; S' aX7)deia; oSo; 
(pauXyj Tt; e(jTt Eur. 289, 2. Zeu;, 
cog XeXexTai Tri; aXYjdeia; u7:o, *'EX- 
Xyjv* iTixTev Eur. 481. e(;.9j YOtp yjXOe 
[XYiTpi xeSvov eU Xej^o? Zeu^, co; Xe- 
XexTat TYji; aX7)deta; utco Eur. 591, 
4. <ou> Tou Soxetv [JLOt, ty); S' aXy)- 
Oeia; [iLeXei Astyd. 1 p. 778. <JX07ceT- 
ffdai To; aXr/deta; Trept adesp. 507, 
2. ^jyeuSei TU(pXG)<ra; t7)v aXiodeiav 
XoYcp Crit. 1, 26 p. 771. el; TaT; aXY)deiatatv, sk eGTiv deo^ Soph. 

1025. 

aXY]deu(o: XP^vo; StepTccov TjivT 
aX7)deuetv ^tXeli Eur. 441. 

aX-yjOT};: xaXov y* aX7)dy)c xaTe- 
vy)? 7rappy3(jia Eur. 737. TaXy)di; iel 
7rXel[(JT0v lorj^uei Xoyou Soph. 869. 
<o; aXy)d4; y)v ifpa, eadXSv a7r' iv- 
Sp(ov eadXi Y^Y^^s^j^t TexvaEur. 75^ 
dl[Xy)de;, w 7raT tt)? daXaa<jia; deou 
Eur. 885. XeY<ov TxkriH^ ou fj^aXfJ 
TcoTe Soph. 529. Xoyoi ^euSei; - vt 
xc^Jev av TiXyjde; Eur. 206, 3. Xoyi- 
2[o[i.at TiXrideg, eU ivXpo; 9U<Jiv (jxo- 
7i:cov Eur. 812. 5. TiXyjdJ; 6^|/et Trpo- 
(jxo7:ou[i.evo; p.adetv Eur. 1132, 41. 
el [JLev 9pi<j(o TiXyjde;, ouj^i a' eu^pz- 
vw* el V euf pavco Tt a*, ouj^i TiXyjdi; 
9pi(j(o Agath. 12 p. 766. TiXy^de; 
Y^p i<jf aXi<; (ppi<jai adesp. 30. xai 
T^5e $y)X(0(jai[j(.' av, ei ^ouXoto <j\t, 
TiXyjde? adesp. 515, 2. Ti xaXi 
xal vj/euS^ XeY<ov ou TOtcrSe XP^^^^^ 
Tot? xaXot; iXrid6<jtv Eur. 1035, 2. 
ei; iXyjdvJ (?) S(o[jtaTa Soph. 524, 
10. ei (xot de[i.t;, ^i^i^ 8l TOLkn^r, 
XeYetv Soph. 855, 14. SouX(o ^ip ouy 
olov Te TiXy)dy) XeYetv Eur. 313. 
axt(jT iXy)^'^ 7:oXXi <ju(jLpaivetv ^po- 
Tot? Eur. 396, 3. Y^vaixi Trei^u p.rr 
$& TiXy)Oy) xXu(ov Eur. 440, 2. tto- 
Tepa deXetg (jot [ji.aXdaxa ^euSio X.e 
Y<o ri *(jxX'op' iXy)dfi Eur. 1036, 2. 
xav TauT oLkri^ri xal tsoLff^^ ^X^"^"^' 
TS>3 Eur.. 1132, 42. euTpo^oKJi <jto- 
[jt.a(jt TiXy)de(jTaTa xXs7rTou^tv Eur. 
439, 3. 

AXdata: Olveu; S* - AXdaiav y^- 
\l€1 Ay^Sa; o[;.at(Jiov, 9e(JTtou ii Trap- 
devov Eur. 515, 4. aXiaeeTO(; — aXXa 21 iXtaUTo;; 6p<iS y iiz* ix^vcCi^ vo- 
aaSa xu[txT0fd6pov a>.iaUTOv Eur. 
636, 3. 

iXiadTov Eur- 1123. 

i^Li^irTot; Ach. 54 p. 758. 

iXi^a; Soph. 903. 

iXieu;: aXteu; rV^Yek Soph. 111. 

i^ifto;: oTo^o; aXi[Ao; adesp. 
247. 

iAtvouffiv Sopb. 904. 

i^io^: a>ta; ^TpapiQXou T7f<jXe 
&)ph. 301. xaTi fievdo; (iXtov Eur. 
304, 2. 

:\Xto5: Xexei d' A>tou Eur. 781, 
69. - cf. "Ulioi;. 

iXi;: xpTojtdtTwv ovTcdv aXtg Eur. 
407, 2. a>t5, co ptoTa Eur. 791. ocXk 
rj'(i Su<m>3^<3v adesp. 76. 

iXt<7%0jJ.at: ev Toiatv auToU &- 
xTvoi; iXbxeTat Soph. 846, 3. toX- 
ar{jLX9iv il xat x^^^^ uTrep^oXot; 
iAi<jx£Tat Te ravTa xai ^TjpeueTat 
Ear. 434, 3. Tif av^ Texixinptotartv 
ibcoTiK aXurxeTat Eur. 811. Wet 
TovDpi xal Soxwv aXbxeTat Eur. 
535, 3. TaX' ou^ iw* aXXoDv, aX>a 
Toi; auT(3v Trrepot; aXt9x6[Ae9da 
Aesch. 139, 5. loXwxeT ipa xaiwpo; 
icJkvwv Tax^? Ach. 34 p. 755. ev 
Tot; £|i.avTo«j StxTuot; aX(d<xo[i.at 
adesp. 300. xou ^rt mb* aX<S xaxa 
•piw<av Eur. 918, 5. 

iXiTTJpto;: T* iXiTTipio? xai 
Jr|wxoivo; eicexopeue Sa^ltXv]; Oep(i.0( 
Lycophr. 2, 3 p. 817. 

xXtTpta Sopb. 45. 

iXxad<a Soph. 905. aXxadetv 
Aescb. 411. 

iXxri: ^vt) |xiv dXxif] (al. T^oXXat 
aIv opYai) xu{i.dTci>v daXa<7(it(i)v Eur. 1059. ouS' 6 ye ffwjia TUTcei? - em- 
XddeTai dXx£c lon. 53 p. 743. p.e- 
YdXv] xu[i.aTO( dXxfj adesp. 413, 2. 
edOXoi - et; dXxy)v Sop6; Eur. 298, 3. 
dyw^rf ydp ou (jLeXXovTo; ddXiQTOu 
[Aevet dXxTiv adesp. 298, 2. 

•AXxYxiTt? — Phryn. 3 p. 720. 

&Xxtpi.o;: oXtyov aXxt[/.ov $6pu 
xpeX^cxov - [i.uptou ffTpaTeu|i.aTO^ Eur. 
243. uTuepfepovTe^ *dXxt(x<i) odevet 
Aesch. 99, 18. ttjv (i.ev (jt.ulav dXxt- 
[!.<{) ffdevet TnjSav ew' dv$p«5v 9<d(j!.aTa 
adesp. 295. <o toO p.eYt<iTou Ztqvo^ 
dXxt(i.ov Texo? Eur. 1109. 7raxSa<; 
-^capaaTTtt^ovTa^ dXxt(i.ou; Dicaeog. 2, 
2 p. 775. 

AXx(/.eo)v — Sopb. 199. 

AXx(i!.7}VY]: <S peXTtCTOV AXX[/.T0V7IC 

Texo; Eur. 673. 

dXxTTjpiov: 7CT<d)^' d(i.<pt{iX7iaTpa 
<;<ii)(jLaTog Xap<iv pdxvj dXxTYipia tu- 
XVji; Eur. 697, 2. 

dXxu<dv: dXxo6vs^, ai 7f*p' d^vd- 
ot^ daXddGa; xu^jiaatv <;T<i)(i.uXXeTe 
Eur. 856. 

dXXi: A) a) TdS' ou;^ utu* dX- 

XcDV, dXXd TOt^ auTwv TCTepOT^ 

dXt(rx6;xe<;dx Aesch. 139, 4. out 
dpoTpov ouTe - Te(Avet StxeXX* dpou- 
pav, dXX* auT6<T7copot y^* ^spouflri 
ptoTov Aesch. 196, 4. ou ydp ^ol- 
xci)v dvYjxev, dXX* evcoxidev - Ix^pu- 
ctv Aesch. 252. oux dv&po; opxot m- 
(jTt;, dXX* opxcDv dvvip Aesch. 394. 
eY<j)S* 5 ^euYsK* ou to (i.y) xXuetv xa- 
xwg, dXX* eYY^? "ExT^op e<rTt Soph. 
141, 4. e(jLOt S* ouSet; SoxeX elvat ?;e- 
vT)g <Sv avo^o;, dXX* dei voceXv Soph. 
328, 7. ou ydp ex (Jiia^ xotnr); JpXa- 
<JT0V, dXX' (jlIv NY)pY)iSo; Texvov 22 aXXdt Soph. 503. f U9d! Y^P ^^ ff[it.ixp6T9iv 
au>t9xoi; Iti, dcXX* dcYpi^t^ fucrai^i 
Soph. 701, 2. oOTTcoTcoy t^Py)^ 6i; t6 
9(5<ppov ixexo, iXV sv vsot; ivOeT Te 
)cai 7ca>.iv ^ivei Soph. 718, 3. ou 
)c6a[jLo^, oux, w TXfi[i.ov, iXX* ijto<T(Lta 
^atvoiT* av eivai Soph. 762. dTTjvat 
SuvaiT* av oyTTOi* ev |i.op^9i [jita, iXX' 
ejj iSviXou TcpwTov Ipj^eTai Soph. 
787, 5. Ti j^piQffTa X* ouS* viv tov 
^iSiaxaXov Xiptj, e[i.vy)[jL6veu(7ev, iX- 
>a xexTy;Tai [jl6Xi$ Soph. 1019, 9. 
ou jfpuff6[iLop90€ ouS' e7nr}[;«<pte<7|JLevo; 
wtOov xuxveiov - iW oXo^^^epri; 
ivTop Soph. 1026, 4. ^ri |;.oi Ti 
xo(Jn|/a TCOixiXoi ^e^ioixTO^ olW wv 
Tzokei Set [jLeYiXa {iouXeuovTe^ eO 
Eur. 1 6, 3. oux av YevoiTO x«*^P*^ eadXi 
xai xaxi, iXX* IdTi ti; (ruYxpadic 
Eur. 21, 4. To SouXov ou Xoy^ 
IX^vTe;, iXXi T^ ^^XT? >texTy)[jLevoi 
Eur. .57, 2. iXX' ou touto TixptPedr 
TaTOv, iXX* ri ^u-ji; xal Toupd6v 
Eur. 206, 4. ou8ei<; ^ip wv pidu^JLo; 
euxXeibc ivvip, iW oi 7r6voi tixtou<ti 
T7)v euXo^iav Eur. 237, 3. oux I^ttiv 
o<TTi^ 'n^i<di 2^7)T(Sv ptouv euxXeiav 
ei<rexnf5<yaT, iXXi ^p^l •ovsTv Eur. 
238, 2. ou T(i)v xaxoupY^ov oixto^ iX- 
Xi (V) Trfg Xixr,? Eur. 270. TOt? TrpiY" 
[jLafftv Yip o^X^ Ou[xou<ydat xp^*^*^ " 
iXX' ouvTUYxivwv Ti TcpaYi^-XT* 6p- 
dw? tJv TidTj, 7rpx<i<76t xaXb>(; Eur. 
287, 2. [JLT) 7cp6? To y/Jpa; ivapoXi? 

7:0t0U[JLSV0u; ^X^^f^ TSXVOUCdat TZOiX' 

Xa<; - iXX' (b; Tix«JTa Eur. 317, 5. 

YUV7) Yip " ^*^ '^wv Tex6vT(.)V ecTtv, 

iXXi Tou Xsxou; Eur. 318, 2. 
xal t6v8' iTfsipYstv ouS* 6 TTXYxpa- 
TTo; 'jdevsi Zsu;, iXX' UTreixet Eur. 431, 5. xoux e^jLo; 6 [jlu^o^, iXX* e(i.-n; 
[jL7}Tp6; Tripa Eur. 484. ou xp^ 
[/.ixeadat Trpo; t6 delov, iXX* edcv 
Eur. 491, 5. ou^' exetvo^ av axo97(dv 
77e[jL77etv ixi(rT(i) ^7)[JLiav (sc e^apxe- 
(yetev)' iXX* r, AixT) evTaudi Trou^rrtv 
6YY^? Eur. 606, 7. SetXol ^ip ivSps; 
oux Ixouaiv ev [JLaxv] iptd[jL6v, iXX* 
a^retat xav 7rapc3<r* o^jlcdc Eur. 519, 2. 
ou S-^xTai Ttto^ xuve? oi ^eoi, iXX* r, 
AixY) Yip xal Sti (;x6tou ^XeTret Eur. 
555, 2. T(j> 8* oux'i TOUTou ^povTt;, 
iXXi XP'^!^^'^'*»^^ 7coXX(ov xexX^dOai 
^ouXsTat xiT(i>p $6[JLot$ Eur. 659, 3. 
7rea6v 8s vtv XeXv^dev ouSlv ex Xl^fo^ 
iXX* eudu^ auSa 'xiZ Koptvdi(i) ^ev(i>' 
Eur. 6G4, 2. ^io^ Ss Trop^upou; da- 
Xa<j<jto^ oux euTpaTcel^o^, iXX* eTcix- 
Tiot ^iTvat Eur. 670, 2. •JoxKrra 
^auXo?, iXXi ttoIv TouvavTiov Eur. 
688. xou TaTretvo; ouS* aYav euoYxo; 
(b? iv SouXo^, iXXi xai ^toXt^v iXovTt 
Xa[jL7rp6^ Eur. 688, 3. oux ev Y^vat^i 
Tou; veavia; XP^^^ *XX* ev (nSTipco 
xiv o7rXot; Tt[jLi5 Ixeiv Eur. 880, 2. 
ou ^ip 6^aX[jL6c t6 xpivetv . . edTiv 
iXXi vou; Eur. 909, 6. \Lr,r el? 
i^ixou; 77pa^6i< 6p[jL(ov, iXX* iOavi- 

TOU XadopcSv ^U<ie(0; x6ff[JL0V iYTOp(«>v 

Eur. 910, 5. oux- iXX- It* I^jlttvouv 
AiXv)? (;; sSe$aTO Eur. 936. |xr,S* r^v 
Ti (yu(jLptj Suffx^p^^i XouXou TriXiv* 
iXX* auT6? alei [jLi|jLve Eur. 963, 4. 
ouTOt TrpodeXdouff* ri AixY) ^e - Traiaet 
- iXXi ijiYa xai PpaXeX 77oSt ^Tei- 
XO'j<ya [;.ipist tou? xaxou? Eur. 
979, 3. ouX' iv sl; ivy)p y^^*^*6; 
au8rl<7etev, iXXi tou 7caTp6; Eur. 
1064, 7. TiJJ* oux u7cipx<ov, iXXi 
Tt[jL(opou[jLsvu; Aristarch. 4 p. 729. fltXXa 23 ouS* 'ft 9<5[/.a Turei^ - em^adeTai 

Tzi lon. 53, 2 p. 743. ou •^cLf Xoyoi? 
AzjiOiva TCupYouTai :u6Xk, iXkoL - 
JjouXy) (tev ap;^ei, j^eip S' ewe^epYi^e- 
TZi lon. 63, 2 p. 745. w; ou^ uTcap- 
)^uv, QtXXa Ti|t(opoutiLevo; Chaer. 
3 p. 783. oux 2^X^^ OYxov «dTe )tal 
Xo;^;; Tuj^eTv, aXX' Igti GejJLvo? 
Chaer. 36, 3 p. 790. oix euOu; 
ZAAi Tw XP^^^ [i.eTep)reTai tou; (it) 
Wtou; Theod. 8, 2 p. 804. ooTe 
.iiOToioxv Ij^ci Yuiwv aC^TQ^iv opLoiav, 
ZAA* £v ttev Y^^^^^^ TCpcoTOffxopw 
£5Tt juYi^iTT) Theod. 18, 3 p. 807. 
yj |iY)v opoTpoi? aY^^^^'^ eT£[i.veTO - 
zXa' rv 4xuji.ci)v - Y^ Mosch. 6, 
13 p. 814. ouxeT iijx* eXeudepo^;, 
zaX* ev Y* Ix^* '^^ juffid^^o'^ Hippoth. 
3, 2 p. 828. ouSev 7)v wavTyj xaXov 
o-iJ' aiffjyjov, aXXa TauT* e7rotY)Gev 
).z(i<^v 6 xatpo; at<j;^pa xat SiaX- 
Az;a; xaXa adesp. 26, 3. ou xaV 
sOvotzv ^pevcSv [jLeYaXa SiScdtiv 
iOTu"^y,|AaT', iXX* Tva Ta; au[ji,(popac 
Az^icDctv emf aveGTepa; adesp. 82, 2. 
'Jj jiZTdavetv Y*P 55siv6v, aXX* at<j- 
/f^; davelv adesp. 88. ou ra^ 
VjruXI»;, iXX* exetvo; auTo; el 
adesp. 3G3. ou y*? K-s N^S iTtxTe 
J£7::6ty;v Xupa; - iXXi dvviTOv (?) 
ailesp. 405, 2. deo; S' eTwl <r[i.txpolGiv 
'/!* dep(i.atveTat, iXX' (b; Xe^r,; ti; 
ii^ovo; ^eTTat TTupo; adesp. 448, 2. 
fh ouxeTi [lot ^t^a du[i.6;, iXXi 
-yi^ oUk adesp. 482, 2. ou ^ip ti; - 
^i{tov [uatv(ov i^^aX^o; Y^piceTat, 
i*X - y, Aixy, ?roTe tw SucaePouvTi - 
'IvviXaTo adesp. 486, 3. ou Seff7r6^e- 
"Ju [toy • iXX' aunf) xpaTeT adesp. 503, 2. Tov Yip 'Op<pea XaP(iv - oux 
iv 77tdot|i.t y7.a^if\ iXXi Sei ^tou 
adesp. 546, 12. 

b) iXX' ot xax(i5; wpiaaovTe; ou 
X(Df ol [l6vov, iXX* ouS' opoSvTe; eldo- 
pwGt Ta[j!.^av'^ Soph. 837, 2. >i Tot 
KuTrpt; ou KuTrpt; [i.6vov, iXX' ecTt 
7coXX(ov 6vo(jt.iT(ov e7r(ovu[JLo; Soph. 
855, 2. "Epco; Yip avSpa; ou [/.6vou; 
eTCep^sTat ouS* au Y^^o^txa;, iXXi 
xal dewv av(o J/u;^i; )^api<T<jet Eur. 
431, 2. TedvaGt 7?atSe; oux i\Lo\ 
^0^471 {ipoT(Sv - iXXi [jLuptat tov 
auTOv e$TfivTXY)cav (b; sy*^ ^^ov Eur. 
454, 2. ouTot v6;xt«[JE.a Xeuxo; apYu-^ 
po; |jl6vov xal x?^^^^ eaTiv, iXXi 
xipsTT) ppoToT; v6[JE.t<T[j(.a xelTat Ear. 
542, 2. ou Yip T^api xparyfpa - [Jt.6- 
vov Ti j^py,[jt.aT' ivdp(i7rot<yiv i^So- 
vi; l^et, iXX* ev xaxoT<;t $uva[JE.tv 
ou [ji.txpav fepet Eur. 642, 3. ou^ 
k^TcifOLQ (pi<y', iXXi xal (jLe<iY)[jLPptac 
Eur. 1006. 

B) a) xiv aXXo [jL7)Sev, iXXi Touxei- 
V7); xipa xtveT Tt; aupa Soph. 22, 2. 
ei a^iLOL SoiiXov, iXX' 6 vou; eXeude- 
po; Soph. 854. xaiTcep ^iftn"^ tSv 
iXXi T(}> Y^p^ ^tXel yju^ vovi; 6[JLap- 
Tetv xai To ^ouXeuetv a Sel Soph. 
239. 'PaSi(jLavduv, 6; 7:ep a<pdtTo; 
7TatS(i)v s[jL(ov* iXX' oux ev auYaT; 
Tal; 6[i.aT; l^6a; l^et Aesch. 99, 13. 
Sox(o [JLev, ouSetc* iXX* opa \ly, xpeTa- 
<jov ^ Soph. 82. iXX* 6|jl(d; oixTp6; 
Tt; ai(ov 7caTptSo; exXtTcetv opou; 
Eur. 30. 77evia Se Su<ity)vov [jLev, 
iXX' S\JM^ Tpeyei [jLOj^deTv t' ipetv(o 
Tixva xal Spa<rT75pta Eur. 64, 3. o; 
S* euYX(OG(rta vtxaS, <;of6; [JLev, iXX' 
eY<o Ti 7rpaY(i.aTa xpet^voi» vo[i.it[(o 24 'aXXa Tcov XoYMv Eur. 206, 5. xaXov (jlIv 
ysyyog rikiOM - iXV ouSsv oCto) XajJL- 
Trpov Eur. 316, 5. XetvY) [jlsv dcXxYj 
xu[jLaT(i)v da>.aa<Ti6)v - Xstva 8' dEX>.a 
[jLupia, iW ouSiv ouTO Seivov (i^ 
YuvY) xaxov Eur. 1059, 4. ex^po; 
[xlv avTip, aXXa tyjv Xixy)v <TeP<o 
adesp. 5. do^Y) [jlsv tq^jlt^v, aXXi TcavT 
oux £i>Tux>); adesp. 124. opxoiai yap 
- yuvT) ^euysi - (iStva 7ratS(ov iXk! 
eTriv XiQ^yj xaxoO^ ev ToTfftv auToX; 
SiixTuoi^ aXtaxeTai Soph. 846, 2. y) 
Ppax^ 'foi ffOevo; avepo^' iXXa wotxi- 
Xia icpa77i$(ov Seivi [jl4v yOXa xov- 
Toi» - SapaTai Eur. 27. Aixa toi 
Aixa xpo^^o;, aXV o[A(i)? 07ro7re<joO<T* 
aadev Eur. 223. 

b) aXyetva, npoxvT), SyfXov iW 
?[jL(i); xps^^ '^i ^^^* " euTreTw^ (pepeiv 
Soph. 526. (jTepyetv Sl TaxTteaovTa 
xal de^dat TtpeTrei <jo<p6v xu^euTTiv, 
aXXi |JL7) aTevsiv tuxtqv Soph. 861, 
2. olS'* iXXi xi[JL7rTeiv tw XP^^V 

XuTra; XP^^^ ^'^^' ^^' Y^'*'^'^' ^^ 
eu XeXey|JL6voi Xoyoi J/euSet^" €7r(ov 

S^ xiXXeaiv vtxbSev iv TiXiodeg' 
iXX* ou toOto TixptPe<jTaTOv Eur. 
206, 3. voaot Se ^vtqtwv a'i jjlIv 
ei<j' audaipeTot, aV S* ex decSv wip- 
etatv, iXXi to) v6[i(i) i(0|jLed* auTa^ 
Eur. 292, 5. woXXol 7:apYj<Tav, iXX* 
awKJTa Be(j<jaX5v Eur. 422; t6 [jLiv 
yip auTwv <yxai6v, iXX' i|JLuveTai 
Eur. 552, 3. Tuipea^jLsv, iXX* oux 
l^ffdivou ?rap6vTa [jls Eur. 622. epel 
Tt;, ou XP*^^' i^^i '^i ^xp^v eiTraTe 
Eur. 708 '<A.> [jl5v AxeXwo; y)v 
xexpa|JLevo; toXu^; <B.> iXX* ouXl 
XeT^at TouSs Tw ysvet de|jLt< Ach. 9, 
2 p. 748. <A A^.> [jLy)T6pa ii ttqv <jy)v ouTt^ e<jTuy£t ppoTwv; <AAK.>. .iXXdc 
StaXap6vTa XP^ (J^coTrelv Theod. 2, 
2 p. 801. 77apaxeXeuo[iLat ii cot 
Ted7)Y[;.ev(i) vuv iXX* 6 [i.upioc XP^^^^ 
Ti wivT* i[jLaupoi Theod. 9, 3 p. 804, 
x6Xa^e xptv(ov, aXXi (xt) Ou[JLOu[jLevoc 
Demon. 2 p. 827. ^tXw tcxv*, iXXi 
TcaTpiS* e[i7)v (jLolXXov ^tX(o adesp. 
411. 

C) iXX* <ei'> (JLev Tt; - ex:TepatveT(o 
Aesch. 78. iXX* elTcep el yevvottot; - 
<jTQ[Aatv' oTou T* el x*^''^^^^^ Soph. 
100. iXX' Tdt xatpt^v Soph. 278. iXX' 
e[jLOi mdoO Eur. 188. iXX' (o Texvov 

[JLOt So^ x^P^ ^^* ^^^) ^^' ^^^^ '^^^ 
6[JLtXta; effdXi; St(oxetv, « veoi,a7rou- 

SiJieTe Eur. 609, 3. aXX* gpw* e; 

oTxou(; Eur. 773, 10. iXXi <jl[y' I<jt(o 

Xe(o;Eur.773,75. iXX' I^Jid' e; olxov 

Eur. 781,49. iXX' t<jd', e[jLol (i.lv ou- 

To; oux ?(jTai v6[jL05 Eur. 1064. iXX* 

ela, AuSal <];iXTptai - t6v ^evov xo- 

<j[jL7i<jaTe lon. 22 p. 736. iXXi wibi 

'ITaxT^oXoO poi? lon. 27 p. 737. iXX* 

(0 TiXav 9ue(jTa, xapTepet Theod, 9 

p. 804. iXXi ^evwva; oTye adesp. 90. 

iXX* exou x^P*^ Tp^TTOi; adesp.435. 

iXX* ?|jLoty' e7y) Texva <i> xat [jLixoiTo 

Eur. 360, 25. iXXi <j' aiXe^jdeTsv oi 

deoi adesp. 217. iXX' w waTp^oa; •j'^; 

iyutatou TreSov Soph. 200. iXX* (o 

KpYjTec, "ISt); Texva Eur. 471. iXX* 

w (piXtTCTuot Tpwe; Eur. 935. iXX* co 

dupeTp(ov TwvSe x(0[JLY7rat Oeoi lon. 

37 p. 739. 

D) iXX' "ApT)? ^tXeT iei Ti Xej)- 
(JTOL wivTa Tivdp(07r(ov aTpaToO 
Aesch. 100. iXX' AvTtxXeta? aa<jov 
T^Xde 2i(ju(po< Aesch. 175. iXX* f<JTt 
xi[i.ol xXf)( eTct yX(iSa(jT} fuXa^ Aesch. ttXXa 25 316. iyX oSre woXXA rpaujtaT* ev 
«TepvoK Xa^v dv^ffxet tic Aesch. 
362. dXV ouBiv EpTrei ^euSo; el^ 
(xr%o( )^vou Soph. 59. aXX* a^cciK 
CXs^a; ouSi (i.iv mxpcSc Soph. 101. 
iXk* i^^i du(t4> TY}v xaxo«(i.ov ou- 
pzvv)v Ippivj^ev Soph. 140. iXX el^ 
^eou; opuvTa, xav l^u $iXY}( x^(^^^ 
KsXeui], xela* oSotiropetv XP^^^ Soph. 
226, 2. aXX' el (jiiv y}v xXatoufftv 
aadat xaxa - 6 Xf^^^< loaaov xttJ- 
(ta Tou xXatetv av 7)v Soph. 513. 
zXXa xoXXaxt^ I^Xe^a TauTi] tt^v 
pvotxdav 9u<rtv Soph. 524. aXXd 
Tuv 7»>XXuv xaX(5v Tt^ x^P^^ Soph. 
r)34. aXX' etct (i.Yrrpt TrotSe; &Yxupat 
Siou Scq^L 623. aXX' Ity 6 advaTOi; 
).^o; laTpb^ vo(r<i>v Soph. 636. dXX* 
oO[t,o( alet TTOTjio; ev •Tuuxvcji deou 
Tpo^w xuxXelTat Soph. 787. dXX' ri 
&p6vT,9t; dya^ ^o; \LifQL^ Soph. 
b36f2. dXX' ot xocxcS; TrpdaaovTe; ou 
ttyf^ [tovov, dXX' ouS' 6p£SvTe^ elao- 
pwfft TdafavY? Soph, 837. dXX* in to 
yv;pa; ttiv Kuirptv x^'^P^^^ ^ ^ur. 23. 
i).A* ouiiv Tjuyeveta wpo^ Td XP'''?' 
aaTi Eur. 95. dXX' eu f ^tv xp^ 
c^^fopd^ Tov euYevrf Eur. 98. dXX* 
rp(.spa Tot TToXXd xal p.eXatva vu^ 
TutTct (ipoTctov Eor. 101. dXX' iqSu 
Toi cttdevTa (i.e(i.v7](T^t tcovcdv Ear. 
133. irpbc Ttva^ OTpefd^ Xbyouc; 
x^X* oux dv ev^atTo ^dp^po; f u- 
ci; Eor. 139, 2. dXX' oux ohbd au 
^TOTav &f vu [toXouaa ^toXeffvj xa- 
xvj; Ear. 255, 4. dXXd ffot Xe^at 
^UM, et jkot Tt ^pcSdtv at^xpbv, oux 
ticiv 5eot Eur. 292, 6. dXX' JoTt Sti 
^*; iXXo; ev ^poToX; IpcDc Eur. 388. 
i^V elirep JaTiv ev ^poToTc ^euXiQYO- pelv m^avd, vo(i.t^etv xp^ ^^ ^^^ '^^^- 
vavTiov Eur. 396. dXX'7)(i.ap <'ev>Tot 

(ieTaPoXdc ^oXXd; Ix^^ ^^- ^^^* ^^^ ' 
&XXq( &XXot; (1.0IXX0V ii^eTat TpbT^ot; 
Eur. 560. dXX' eljti Eur. 781, 57. 
dXX* ouwoT auToc dpiwXaxtov &XXov 
^poTov Trapatvedat^t' dv tzolusX 7rpo<r- 
detvat xpdTY] Eur. 806. dXX* {^e (jl* 
e^l9C)><rev, TiSe (x.ot Tpofb; Eur. 866. 
dXX' aid7)p TixTet (re, xbpa Eur. 877. 
dXX' ataxp^^ etTretv xal atcoTrntfat 
^apu Eur. 883. ^dXX* &xpa; euv^dta; 
awTotT* dv odTt; Tt)v yufftv vtxav 
3eXet Eur. 904. dXX* dyvoS Stq tu- 
Xbv t9(i>; df ptdv eyco ou<ra Eur. 953, 

9. dXX* loT* epiot piv x?'^^'^^^^ ''^^^" 
pY)xe SeEur. 953, 19. dXX* dvoiGTeo; 
Xbyo; Eur. 970. dXXd xuXtxtov u^a- 
p4? 6 TTOtl; weptTjye Lycophr. 2 p. 817. 
dXX* IffTt, xet Ti? eYyeXq! Xbyw, Zeu; 
xatdeot ^pbTeta XeuaaovTe; TrddY) Eur. 
991. dXX' ou wpeTPet Tupavvov - ouX' 
dEvSpa xp^y^^^^^bv velxo; atpeadat xaxoti; 
Eur. 1050. dXX' oux Cve^Tt «Tefavo; 
Qu^' euavSpta, et (x.v) Tt xat ToX(i.Sat 
xtv^uvou (jieTa Eur. 1052, 5. dXX* Iv 
Te x^P^^ "^i^ XeovTo; iJveaa vi Td; 
extvou - Texva? lon. 38 p. 739. 
dXX* w; TaxtffTa - Sevip* d[x.vbv ye- 
petv xotvbv Te jufTi xpaTripa Ach. 14 
p. 749. dXX* iQvtx' dv fi.ev ^ wpbati) 
To xaTdavelv, Ikii-n^ icodelTat Ly- 
cophr. 5 p. 818. dXX' Ev StSouoa 
irdvTa (jLaXdd(T<ret Td^e adesp. 367. 
dXXd TauTa (Jiev xp^vo; ^et^et adesp. 
612. 

E) dXX' ou Y*? ^^ '^i ^^^ 
xpuTrrbvTCDv decSv (iLddotc &v Soph. 
833. dXX* ou Y^p bpdw; TauTa, y^V" 
vauix; <$'> t(rb)< lirpa^a^ Eur. 97. 

2* 26 aXXa — &XXo< qlW ou yap opdcS; raura Kptvouaiv 
deoi Eur. 445. aXX' ii Auct) ydp.xal 
Sid (DcoTou pXeTTei Eur. 555, 2. dXXd 
raura ydp Xsyeiv e?7tffTd{Jie<Tda, Spav 

X' d(jL»x^^^« ^X^* E^- 5*^2, 4. iXV 
€? e[i.ou ydp Td|JLd f jii^adTiffi) xXuwv 
Eur. 797, 3. dXV dYxiK-o? Y*P ^^^ 
^oi^eia yuvtJ Eur. 867. dXV ei<rop« 
ydp TTjffXe xoipavov j^dovo? - ffTei- 
Xovra Eur. 1132, 61. dXV ?<rTt ydp 
Sy) xdv xaxol^iv iqSovy) ^vyjtoU Eur. 
573. dXV oKe ydp ^y) ^aatXeuc ^cpo 
^6|jL(i>v X7)pu^ d* lepoc - ^atvou^i Eur. 
773, 59. — dXX' OjJio)? cf. 0(jlci);. 

— dXX' iTnrdxY); PpcdTYfpe; euvo(x.Oi 
Zxudat Aesch. 198. dXX* dpoupolo^ 
Tt; e(TTi ajiivdo^ gSS' uTcepf uiqc Aesch. 
227. dXXd vaupdT7)v ^opTT^yov, ooti? 
puTTov e^dyei ^^ovoc Aesch. 263. 
dXX* ex (jLeYi(iT(i>v eu^jLapaS^ XouTDptcov 
Aesch. 366. dXX* ouSl piv ^t) xdv- 
dapoc TQV AtTvawov xdvTw; Soph. 
165. dXX' d(imSiTy)v ovTa <xal> ice- 
9apY(JLevov Soph. 393. dXV eKT Ivu- 
rvov <pdvTa<r[i.a ^o^fj adesp. 375. 

dXXdaa(i>: tcovcj) 'tcovov ex vuxto^ 
dXXd<r<TOu<ra tov (ted* io(tepav adesp. 
7, 3. dXXdx^Te Soph. 906. 

dXXioXoxTovo;: ^opal S^ aapxo- 
PpwTe? dXX7)XoxT6vou; wapelxov au- 
ToTc ioCirx^ Mosch. 6, 14 p. 814. 

dXXiiXwv Eur. 1124. Td X' dXXa 
X<<>>pk XP^I^^^' aXXiQXcdv v6(iiOi^ Eur. 
346, 4. e7rel$'exci>pi(rdY)(rav dXXioX^ov 
Sixa Eur. 484, 3. dXXr^X^ov xp^a 
dfd^eiav adesp. 458, 14. Betvou; e??' 
dXXiqXoiai 77e(jLTC0VTe^ Xoyou; Patrocl. 
1, 4 p. 830. 

d X X d e V : Xeid^ oux e^JvaxTO^ dXXo- 
3ev, auT^x^oveg S' f^u^jLev Eur. 360, 7. eiTe Se Muao^ ^Y^Y^^ ^^ ^^'^ 
xdXXodev TTodev Eur. 704, 2. 

dXXot(3: xjfo^io^ tov ^vtjtov tqX- 
X(S((i>(rev S(jL77aXtv ^iov Mosch. 6, 19 
p. 814. 

dXXoc: A) a) EupupLaxo; oux 
dEXXo; ouSlv ^aa6v(i>g u^tC ^^p^ 
a(i.ou; Aesch. 179. oux I<it' Sp(i>; 
TOiouTo; aXXo; oaTt^ ^Stcov epav 
Eur. 358, 3. dXV l<rTt Si5 Tt< SXXoi; 
ev ^OTolc lf(d^ Eur. 388. .TrpoaTdTTic 
d' dTrXou; x6Xei af aXepo;, u?c(dv il 
x&XXo; ou xaxov 'rreXet Eur. 774, 3. 
ffdXwtYY* ^ dXXo? cbs Taxo? (nf)(xai- 
v£t<i> Ach. 37, 3 p. 755. yfOL\L\L(xX 
Suo, TauTa^ SietpYei S' ev (jL&aatc 
&XX7) (i.ia Eur. 382, 6. ouwore dvTo- 
ToT; dper?^ &XXy) Suva(u; (JLet^cov 
Eur. 446,4..&XX7) S* eYupou xaXXt- 
Xetpa? ciXeva;, &XXir); wpoffa(jLwexouff a 
dinXuv auxeva Chaer. 14, 7 p. 786. 
dXXv) 9uv(dpi; adesp. 198. xdxtov 
dXX* oux l<rTiv ouS* foTat wot4 y'^" 
vatx6c Soph. 187, 2. out' 4XXo ^Ttu 
7cp(j>ov Soph. 803. Y^P^^"^^^ ouSev 
e<r(jLev &XXo ttXiov ^6fo; Eur. 25, 2. 
oux l<rTt IXetdou^ tepov dXXo tcXv^v 
X6yo5 Eur. 170. oux l<rTtv out6 Tet- 
XO? ouTe jjfri^ciTOL out* dXXo Sua^u- 
XaxTov ouSiv (b? Y^^^ ^^^- 320, 2. 
dvTl TTupdg Y^P ^^^^ ^P C^^^<>v 
l^Xd<rTO(jLev Y^votxe^ Eur. 429. Ti B* 
&XXo; f(i>vy) xal crxtd y^P^^ ^^'^'P 
Eur. 509. (i>c ouBiv dvSpl maTov 
&XXo TcXiQV Texvcav Eur. 566. ouxlaTt 
xpeta^rov &XXo 7cXv)v xpaTeTv BoptEur. 

731. (JLTiwOT* 617) V &XX0 TcXlQV deoX^ 

f iXo; Eur. 800. oux 2<rTi Xuirv); &XXo 
f dp(i.axov PpoTblc €!>^ dvSpoc eordXou 
xa\ fiXou 77apaive<ric Eur. 1079. aXXo^ 27 wTi; 8* iw' dSXXY)^ woXeo; oiXTivy) 
ToXiv Eur. 360, 11. o [tev yap ocXXy); 
IsxTpov l(iLeipei Xa^v Eur. 914, 2. 
ifXXr^ 7rpoaa{i.77e;^ouffa ^ffXuv au^eva 
Chaer. U, 8 p- 786. 8 (jlIv-tc? Se- 
i)i<k> 8' opemei (jiTiSiv uyiic ^x f pe- 
vwv leYOvn ?;etdeiv tou; weXa; Eur. 
659, 5. aXXov ec; toxov Aesch. 304, 
0. iXXov ppoTov Eur. 806. eTXe; tiv 
iXXov TctoTmr etc outo) {i.eYav eXdovT* 
lYuva Theod. 10, 3 p. 805. tcol- 
rp<j>ac Y^^ aTt[i.a^(i>v opou^ &XXv)v 
bxivel Eur. 347, 5. iroXiv oux &v 
Tiv* &XXy)v Tvipit ^eXTUi) Xa^elv 
Eur. 360, 6. d[XX»v deXoudiv elffaY«i- 
Yiuov Xa^slv Eur. 984. ou^' dcYpta 
yip opvi?, Tjv wXcftiQ 26|i.ov, &XXir)v 
veo^^ou^ lO^uii^ev errexelv adesp. 
297, 2. ou Yap ti [i.etCov &XXo TouXe 
7»ff0|iai Ae8ch. 75. x£v &XXo (x.v)Bev, 
iXXi TOuxeivy)c x^pa xivel ti; aupa 
Soph. 22, 2. oxaiov t6 TtXouTetv 
xiXXo (jLV}Sev el^evai Eur. 1069, 2. 
9^ivd7)(Xi' ep«>Tttv, dEXXo [AaoTeucov 
X?eo; adesp. 365. ip^ouatv dEXXot 
£Qr. 360, 42. Seiv6v ti '^revta, Setvde 
V zXXx tJ.upta Eur. 1059, 3. xexep- 
;a7i9«k» V iXkx |i.ot irapo^tScov xdtd- 
efdi xxi xviOTjpi i7apafXoYt9[iLaTa 
Ach. 7 p. 748. oux uw' dEXX^v, dcXXa 
'"M auTcSv TTTepol^ aXt^6(i.eada 
Aesch. 139, 4. our' (JXXcov uwep vea- 
vuov ^uXeu(iia ^uXeuaato <Tt> Eur. 
l65, 5. iXX(dv taTpo^ auToc SXxe^tv 
Vwv Eur. 1086. euT* av «XXqv 
xpei^ffovttv 6p(i.r)v [itaSr] lou. 38, 3 
p. 739. dEXXov eSeoTcSv (iT);^ava? ^yt- 
f*ioittv Eur. 892, 6. (cf. dEXXco^.) — 
^aXok tx xo[i.v|/a TauT* a^ei? ffo^t- 
'?wtTa Eur. 188, 5. t* [jLtxpa &' d!XXot^ Satpiootv ?rapei( i^ adesp. 
353, 2. dSXXoti; ev idbXtiU; tovS* 
a7rci)9ouvTat ^oyov adesp. 105. m- 
^(DV epiv6( - dSXXou^ e^eptvaCet; X6- 
Y({> Soph. 182, 2. «u[t[i.a}^ouc £X- 
Xou; Eur. 345. 3. dHXXou; [jLuptou; 
e97)|jLepou( Neophr. 3, 4 p. 731. da- 
vaTOu; T icSpou; xal xaxcSv dSXXa; 
oSou; Eur. 964, 4. — Tt; wot* fod* 
6 [tou96[tavTt( dEXXo (?) i^paTeu; ov 
ffdevet Aesch. 60. 

b) xal Yip 'fo^ dEXXov coSe dvn- 
Tol9tv v6|jLov o^et StadpcSv adesp. 
26. ai S' (2XXat mXet; Eur. 360, 8. 
Tupo; Ti XfW^'^^ dvTQToIat TdEXXa 
SeuTepa Soph. 328, 5. Trpo^ rnv 
iviYx»v wivTa TdEXX* 2ffT* iffdev? 
Eur. 299. TrivTwv Tupavvo; -fi tu^jt) 
effTi TcSv decov, Ta S' dl^X* 6v6[i.a- 
Ta TauTa Trp^ffxetTat [jLirnv adesp. 
506, 2. ouSi TtSv dEXXcov. ^pOTcSv 
t6v dE^txov Eur. 979, 2. f^ Tolcrtv 
dEXXotc Y^Y^^*^^^ acDT7)pta Eur. 58, 2. 
ToToSe Yap [i.6vot( exel ^y}v l^t, toI^ 
S* diXXotot irivT* exet xaxi Soph. 
753, 4. xiv ^auXoc ^ t*XX', el; 
(pci>Ta lua; iv7)p oof cSTaTo^ Eur. 
162, 3. TO [JLY) davetv Yip oux l^^et, 
Ti 8* m* «x« Eur. 250, 2. Ti S* 
&XXa x^P^< XP^I^^^' ^^^'''^XcDv v6[itotc 
Eur. 346, 4. Ti ^* dEXXa xa^pe Eur. 
468. Ta i' &XX' i^elvat [i.Y)xav7)(jLaT' 
iv^piatv Eur. 603, 5. ^pXouTel^, Ti 
l* iXXa (JL7) $6xet ^uvtevat Eur. 641. 
T&XXa xptvetv cotIv iv67)Tov pjvT) 
Eur. 953, 11. oTxov crTeYavov e$>)u- 
p7lxa[jLev - metpetv Te y^v Ti t* 
dEXX' oV iQ[teTc 6v6[jLa9tv Y(Y^<^<f)^0(JLev 
adesp. 115, 4. 

B) ouBel; £^oxo; iXXo; f^Xa- 28 SXXo^ — &Xui:o<; 9Tev dEXXou Sopb. 532, 3. <xou90v> 

TCoS* iWo^ dEXXod' eTx^t**^ T^Y?i 
Eur. 495, 33. dXX' (£XXo; (SXXok 
[iotXXov TiSeTOCi TpoTTOt; Eur. 560. 
£XXou X^Y^ d!(teivov dEXXo^ Aristarch. 
1, 4. 5 p. 728. &XXo? Y^vaixo? xoor- 
|iLO<, dlXXo^ dp<rev(i)v adesp. 443. 
4XXy) wpo? 4XXo yala xpTQfft|t<dTepa 
Eur. 742. Siaxptv6ii.evov S' &XXo %fo^ 
&XXou (jLopf 7}v iTepav a^ireSei^ev Eur. 
839, 13. &XV eir* dEXXi; ^opfiiaxov 
xelTai v6<i(j> Eur. 962. &XXai irap' 
dlfXXcov e(«\v el(iaY(dYi|i>ot£ur. 360, 10. 
^pe^ V dSXXouc SXkQq et^ a(tepav 
Eur. 152, 3. 

ftXXoffe: <xo09ov> toS' dlXXo; iX- 
Xo<y' eTxo[JLev <puY^ Eur. 495, 33. 

&XXoTe: &^rf( S' OTca^eX ^oxp-iov, 
*&XXod' u<rTepov adesp. 493, 3. 

dcXXoTpto^: TfltXXoTpia . . tov xa- 
X<5; eu$at|iLova Eur. 894. 

dcXXoTpto^dcYo;: pLaartYiat; xev- 
Tpcove^, aXXoTptofdcYoi Soph. 306. 

&XX(o^: GTpiipet S' dHXXou^ &XX(d^ 
eU apiepav Eur. 152, 3. &XX(i>; (al. 
dllXX(i)v) ^i 7rdlvT(i)v Suff(i.a;^(iTaTOv 
YuvTj Eur. 544. p73<rt^ Ppa^ela - Trpe- 
Tcet dEXX(dC Te xai xopY) Te xapYet^ 
Yevo^ Soph. 61, 3. — aXX' Ijjloiy' 
etT) Texva - (jlt) ff;^iQ(jLaT' &XX(d; ev 
w6Xei we^uxoTa Eur. 360, 27. (jloj^- 
dou(iLev dEXX(i>c d7]Xu f poupouvTe^ Y^' 
vo; Eur. 1061. 

£X(i.T): Siv^py), TreTetva, ^pa; ou; 
y &l\Jsin Tpetpet Eur. 484, 5. TeTpae- 
XtxTov aX(i.av adesp. 266. 

diXoYO^: &XoYa Soph. 241. 

&XoYX^<" &7fft'pova <iTpaT6v av- 
*e(dv *d5XoYXOv Chaer. 10, 2 p. 784. 

dcXoi$6p7)To<: dExo(jL7r' aXotB6p7}Tdl Te epp7)^aTy)v i^ xuxXa x^^xe^ov oirXa 
Soph. 768. 

aXot(JL6^: Mapteu^ aXot^jLoc Soph. 
66. 

'AXou<rtot Soph. 907. 

dJXouTO^: dEXouTO^ ev 9dcpaY& <n)- 
TreTat vexu<; Eur. 786, 2. 

dEXoxo(:773<raY&p avXpo^fxaxuov 
dSXoxo? Eur. 546. Texv^dv d' a(JLap- 
T6tv xal waTpa; xal xp'^)!''^'^*^^ dtXo- 
Xou Te xeSv^; Eur. 543, 4. o5ev xep 
"ExT^Dp dEXoxov ^Y*Y^^ 9iX7)v Aesch. 
267, 2. d^YOu ii (jl', u ^eiv', eTTe 7rp6«- 
woXov deXet^ eiT* d!Xx)XOV e?Te SpcotSa 
Eur. 132, 2. t^Su S', tJv xaxov icadif; 
Tt, ffu<rxudp(i)7rdc^etv ?r6aet &Xoxov 
Eur. 909, 10. outtot' ^vSpa xjf-n <io- 
^ov Xtav 9uXdc<Tffetv dSXoxov ev (jlu- 
X6T« S6(jL(«)v Eur. 1063, 3. OTav Y&p 
iXoxov ei; S6(jLou5 4yb w6fftc Theod. 
13 p. 805. e<y^XSv aw dcX6x<«>v (dcv- 
SpcSv 11.) euYevT) <ncetpetv Texva Eur. 
215, 2. 

dcXoo: xe<rrp(^ <7i$7)pq! TcXeupa 
xal xaT& p&X'^ iQXo^<xai (?) Soph. 
19, 2. 

£X;: 5tv6; e[jL^oX&; aX6; Aesch. 
321. x^Tog ^odc^Jov 6? 'ATXavTix-^; 
dcX6c Eur. 145, 2. xpoctvovTe; oupaiot- 
<Ttv euXiav aX6; Ach. 27, 8 p. 753. 
£Xa 7ropfupe7)v Eur. 882. 

&X«o;: T[JL(i)Xtav 5e6v Safv6«xtov 
xaT' dEX<xo? !ApTe(jLtv ae^etv Diog. 
Ath. 1, 8 p. 777. Xet(JL(5vac 7cot(jLvtdc 
t' Xktrr^ tm. 740, 5. 

dcXuxT^: axoueT*; t) (jLanov aXux 
Tw (uXaxTS 11.) Soph. 58, 2. 

dEXu770c: «(jLtxp* dcv deXot(jLt xat 
xad' "iQ^jLepav Cx^^ d!Xu7roc oixeTv 
(al. Tpo97)v evotxelv) Eur. 714, 3. aXuTco^ — a(JLapTav(i) 29 flE^vzov Tsp^j^iv Tiv' ijffi^ Eur. 897, 6. 
trodcv TioT* iXvTTOv wXe Tjupov ivdo^ 
avia; Soph. 174. 

^A>u;: ?t:oTa[jL^ Trapoixou^ 'liXut 
Diog. Ath. 1, 7 p. 777. 

aXuffxo: xpuepov yAf oux loXu^ev 
jwfov PhryB. 6, 2 p. 721. 

iXuTO^: d?XuTOv Soph. 665. 

aXujrvo?: xotXo^ ev &yTpoK ^Xu- 
po^ £<rre drp, |i.6vo^ Eur. 421. 

i>u©: TOiauT aXuei* voudeTou[iLe- 
vo; S* Ipcd^ piotXXov icie^ei Eur. 665. 
oux opxel piiav ^u}^y)v ^aXuetv Eur. 
908, 8. 

iXfxvu: ^evT}Tec 6vTe< ouBev 
i>9ivou<r' «ti Eur. 326, 2. 

AX^eio^: ex* AXfeiou poal^ Eur. 
U, 3. 

AXfeoi^oiav Soph. 796. 

iXcS: tJv piif) xadopijc xaXe<njc, ou 
|iv) ^ip^c adesp. 134. 

iXtt^exiai (?) Sopb. 386. 

iXttiro; Soph. 242. 271. 

x>»<npLo;: Y^^^^^ '^^^ ^j^^ov ^ 
(LiXuyy aX(o<n(to^ Eur. 743, 2. 

ajta: ou yop [i.e Nu$ iTixTe Se- 
•nronjv Xupac, ou [tavnv ouX* la- 
•rfov, iXXa dviTTov a[iia (?) ^uxal; 
^sp. 405, 2. xp^^o^ ^P*^ xpaTai^ 
/fr|Lo^v(j: ^iou TcoXX' aveupioxei 
adesp. 509. e<Tdei (jt.iv - mvet S' 
iu-x (aL eva) xaXcSv [jLeTpTOTibv tov 
^iafopov Tcidov Sosith. 2, 7 p. 
!522. fuouoiv rjUv TcavTa xal Tpe- 
yy^' a|ta.Eur. 898, 12. toix; S' 
'-nz; wdXou; Ix Te yevvaicov &\ucl 
^-ywTO^ Soph. 103, 3. woXXwv ^a- 
AiHiv Ipyov otoxQv y a(i.a Soph. 
"65. xXoOtoc V a(iiadia ^etXov d' 
%! Ear. 235. veavia; Te xal wevY); ffof 6; d' &\kOL Eur. 246. de£Sv u[i.vc)>- 
Bov taTpov d' £|jLa Diog. Ath. 1, 5 
p. 776. [Jiaxapio^ d* dt(ta xexX7)|jLevo( 
l^ijv xaya^o; SuviQ^TeTai Garcin. 4, 2 
p. 799. 

i\LOL^ri^: p(0[jL72 Se r a(i.a^; ttoX- 
Xcxxti; TixTei pxip^v Eur. 732. ex- 
(/.apTupelv yip &vSpa ra; auTOu tu- 
^a; et; TravTa; a[jLade^ Eur. 553, 2. 
<juveT6v aToX[i.ov >! dpaciuv Te x(X. 
[Aa^ (xe(t{jLavri 11.) Eur. 552, 2. 

a(jLadia: d); Su^nrdXataTOv a(i.a- 
dia xaxov Soph. 838. a[jLadia nXeT- 
ffTOv xaxov Eur. 200, 4. 6 itXoutoc 
^' a[JLadia SetXov d* (£[jLa Eur. 235. 
dvSpo^ f iXou $4 XP^^^^ d(JLadiac (te- 
Ta &'xjfin^o^ Eur. 163. yeXwTa, ao- 
fiav, d|JLadiav, eu^ouXiav Chaer. 
15 p. 787. ev toT; xaxoX<n S* euye- 
vet' oTav Trap^ Tpa;^eTa x(o^udu[Jio;, 
d(JLadiav l;^et adesp. 524, 2. 

d!(jLaXa Aesch. 214. 

d(JLaXd77T<i): iQ|i.dXai{/e Soph. 427. 

d!(jLaXXat Soph. 550. 

d[jLdpaxo;: epvi] Bi daXepo; ex- 
Tpa^ei^ d[i.dpaxo< Chaer. 14, 16 p. 
786. 

d[JLapTdv(i): t6 (jly) elSevat 9e [jlt)- 
Blv (ov d(jLapTdvei^ Eur. 1031. d[JLap- 
Tdvei Tt xat aof ou <TOf (oxepo^ Aesch. 
391. 6 7rXeT<TTa wpd<i<i(dv TrXet^d* 
d(j!.apTdv£t ppoTwv Eur. 576. tv' etS^j 
[iY)S4v (ov d[Ji.apTdvet adesp. 296, 4- 
auToi S' d|jLapTdvovTe^ (al. oTav tsffi.- 
X(i>[jLev) ou YtYV(oaxo[Ji.ev Eur. 1042, 2. 
f uXd^aeTat f tX(i)v Te [Ji.e|jL^(v xel^ deou^ 
d|i.apTdvetv Soph. 431, 3. t6 ^oXXd 
ToX[jLotv TToXX' d[i.apTdvetv7roeTadesp. 
319. d S' 61? I(JL* iQ|i.dpTY)xev ai^de- 
ffdai [te SsT Eur. 953, 8. Te;^v7); ydp 30 afjiapTavoo — afJieXia ou}( 'i7|jLapT&< adesp. 267. rov xax- 
09(tov oupaviQv ^ppi\|/ev ouS* iifi.apTe 
Aesch. 180, 3 et Soph. 140, 2. oTav 
i* a[j(.apTT2, TCoXXa 7rpo9^aXXei xaxa 
adesp. 120, 3. dlxcdv S' a(i.apT(dv ou- 
Tt; dvdpcdircdv xaxog Soph. 604. Tex- 
vcov y d(j(.apTetv xal luaTpac Eur. 
543, 3. 

d(i.apTta: ttjv Tot Aixiqv Xeyouat 
TcoiX' elvai dio; eyY^? t-e vatetv tyJ; 
^poTcSv d[jLapTta< (al. Tt(jL(i>pta^) Eur. 
151, 2. TTjv d(i.apTtav lj(ei eU yripa; 
auTou Tot; Tpoirotatv l[jifuTov Eur. 
1027, 4. d(i.apTtat (r^ dXXouat ty}v 90- 
TTjptav Soph. 193, 3. Ato; yp^?^^" 
Toc Td( ^poTcSv d(i.apTta; Eur. 506, 
5. Tdc d(JiapTia; xaXco; xptveiv Ghaer. 
31 p. 790. 

d(i.apT(3: d(iLapTeTv Eur. 680. 

d(jLaup(5: XP^^^^ ^' dp.aupoT Trdv- 
Ta xel? X*n^v dfyei Soph. 868. 6 \l\j~ 
pio? XP^^^^ '^* TrdvT* d(JLaup6t ^^utto 
X&i:pa Xa(jLpdvet Theod. 9, 4 p. 804. 
T(j) dpdffet Td; (ju|i.^opdc 2^»T0uff* 
d|i.aupouv xd:70xpu7rTe9dat xaxd Eur. 
416, 2. 

d[jLpXuv(o: opYin Y^P^^*^^? ^^'^^ 
[jt.aXdaxY) xoTfl? - ev Ta^ei - d(Jt.^Xu- 
veTat Sopb. 808, 2. 

d(JL^Xu;: vuv !i* d(jLpXu^ eipit xal 
xaTiQpTux(D; xax(Dv Eur. 821, 5. 

d(JLpXuaxet (?) Soph. 128. 

d^JL^XucDTTOc Eur. 1096. 

(^(jL^ovec Aesch. 103. 231. 

d(JLet^(i>: Ivda (TU[jL(ioXd; Tpt(3v xe- 
Xeud(i>v noTvtd$(i>v T)(jLetPo[JLev Aesch. 
173, 3. yuvY) bt^ (jLet;^dei<Ta TOpde- 
vov (xePa; '3?(JLen|/a Aesch. 99, 6. ewet 
il 9V}X(3v ?rept^oXd; Y)(jLeti{/a[jLev Chaer. 
1 7 p. 787. OTav - TrarjQp •;:uXa; ^P'^^4'?) Eur. 773, 16. to xp^^ieov U TicAt- 
xa; SeSopxev o[J!.(i.a, tov ^ dlfStxov 
d[jLet^eTat Soph. 11, 2. d[JLet^Tat 
Eur. 156. 

^[JLetxTo;: ftXotc t dEpLtxTo; e<TTt 
xal 7cd<rf] TroXei Eur. 425, 3. S(m^ ^* 
*d!|jLetxTOv waTep' fj^et veavta; Eur. 
500. 

d(JLetv(i>v: ^y)(ttav Xa^etv dE[jLetv6v 
eoTtv y\ xepSo^ xaxov Soph. 738. 
eddXffc S' ouXiv eU uirepPoXiov ^re- 
^ux' dlf(JLeivov Eur. 494, 3. eiT* ouv 
dl!(jLetv6v effTi ytYveadat Texva dvTjTot- 
(Ttv eTT* oETuatSa xap770u<rdat ^tov Eur. 
571, 2. ZapStavov x6ff(tov elBevai 
j^poo? &[JLetvov V) Tov IleXoTro; ev vr,- 
(Si^ Tp6irov lon. 24, 3 p. 736. dE(JLet- 
vov(?)-euffePe"tv deoug adesp. 350, 2.— 
(cf. dlfpwJTo?.) — 6 S* ou Sitxato; xav 
d[JLetvovo; TuaTpo? Zyjvo; we^uxij, Su^ 
YevTQ? elvai Soxel Eur. 336, 3. X6y- 
)(OLi^ woXe^jLudv d(JLetvove< (d(JLeiv6v(i>vV) 
Tiffaou; Y^Y^*^^^ ^VLT. 301, 3. tcoXXoI 
S' d(JLetvou( elal tcSv eXeudepdv Eur. 
511, 2. Yv«{tat X* d[J!.etvou; elai twv 
YepatTep(i>v Eur. 291, 2. a? S* eT<y* 
d(JLetvou( dp9ev(i>v Eur. 499, 3. Trp^- 

To? Y^YP*^*' '^^^ '^' d(JLeiv6v(i>v 
(t(ov xaxt6v(i>v 11.) xpaTet Eur. 378, 
2. vo^eTv Ti^fft Td? d[JLetv6v(i>v 
<ppeva; Eur. 644, 2. 6 S' d<xdevY5; 
Y}v t2v d(JLetv6v(ov ^opd Mosch. G, 
17 p. 814. ouSeU S* e; oTxou; Seff7c6- 
Ta; d(JLetvova<; auTou irpiaadat Pou- 
XeTai Eur. 689. (JLOX^elv t dpLetvco 
Texva xai Xpacmopta Eur. 54, 4. — el 
S* dEXXou XeYet dl[jLetvov dEXXo^, Td> Xs- 
Yeiv uTrepf epet Aristarch. 1, 5 p. 728. 
d(jLeXta: Td (jlIv xaT oTxou; d(JLe- 
Xtoc ^uapeti; ea Eur. 187, 2. i[ktk& — dfxoudca 31 dcfteXcS: d(4£XeZ< cdv <96 fpovri- 
![»v c;^v> Eur. 185. oan; veo^ 
uv (LouocSv dfteXet Eur. 1028. el S' 
i^|AsXif}97)v ex ^(3v xal ml^' epico Eur. 
208. 

i\LtfLfix: TotovS* e|&6v nXouTcov' 
za£|jL^x; ^dpiv Soph. 261. 

ip^epa: (i.t* {^ei^e icaTpo; xai {i.a- 
Tp6< ri[&3; d(iipa tou^ irdvTa^ Soph. 
532, 2, orpefei B* dXXou; dSXX(i>; el; 
ajupav Eur. 152, 3. 

t dpLepcSv Soph. 340. 

2[i.eTpY)Toc: u ^uordXatva tSv 
ziuTpirruv xaxov 'fixeavou xopa 
Eor. 781, 70. 

apLif)viT<d; Ach. 15 p. 750. 

i(iiQX^^^<* ^oxeZv Te xal dlr 
ytiv dpiTixavoc lon. 38, 5 p. 739. 
il*.i)^avov Te;^v7)(i.a xal Su^exSuTOv 
Aeseh. 375. <deou( Se> xal Xadelv 
iuLri;^xvov adesp. 431. \LiaQ ttoXi- 
T>;v - i?6p((tov auTbi, TiJ woXei S* 
itiTqravov Eor. 886, 3. IH ydp oux 
e^evre^ xaXd crxXiopiS; (jLeTaXXdex- 
5vj«iv ei; Td(i.Tfi)^avov (al. Td(JL>5)[a- 
va) Eur. 282, 9. tSv d[tnx^^<^^ ^' 
ipu; xoXXou^ £dv}xe tou irapovTo; 
ia::XaxeTv Eur. 1076, 2. xdvTa< 
50964 vou? e^ d(JLY))^dv(i)v dYet adesp. 
566. ev ToTi d(JLr)]^dvoi(nv europciTa- 
Tcv Eor. 430, 2. 

iltr^X*^*** d(i.T);^avS 8' lY<i>ye 
xovx {;^u (tadelv Eur. 571. IIu- 
^av ydp 099av - cu(A^Xefv d(tr)}^avcS 
Neophr. 1, 3 p. 730. lS<iv S' d(tY)- 
/zvouvrd <x* 6 Zeu^ olxTtpel Aiesch. 
W, 6. 

iptT^Xdvtt^: iXXd TauTa ydp Xe- 
fjr$ bnoTdpLecda. XpSv X' d(iLV))^dv<i>; 
Ifu Eur. 572, 5. £(jLtxTOC V. dE(i.etXTo;. 

dpLtXXa: Xoycdv (iLaTat<i>v el^ d(JLtX- 
Xav e^t<dv Eur. 334, 3. 

d(jLtXX^(jLat: xal ttoXX* d(iLtXX7)- 
devTa (iLapTupov uwo TdvavTi' {yv^Dv 
aupLfopa; [tta^ ^cept Eur. 812, 2. 

(d(JLt(rdt cf. d(iLo;^dL) 

d(iLi(rdo(: a(i.t(Tdo; 6 ^evo^ tto- 
peueTat Soph. 745. 

d(i.v7^[iL(i>v: d(iLV7i(iL0V04 Y^P dvJip^^ 
oXXuTat x^P^^ Soph. 834. 

d^iLVTQ^TeUTO^: d(iLV71<TTeUT04 Y^" 

V71 Eur. 818. 

d(jLv6;: dXX' <!>4 Td^^t^Ta (jLeXava 
Seup' *d(JLv6v fepeiv Ach. 14 p. 749. 
ery)pa< (al. euetpa^) d(JLvou^ deoT; 
{pe^' exaxTtot; Soph. 685. 

6l\l oi^Ti: et(tap(iLevov BItcSv xaxSv 
PouXeu(iLdT<i>v xaxdc d[toi^d< eaTt . 
xapTTouadat adesp. 352, 2. $at[iL6v<dv, 
oU Tivou(r' dfiLotpdc xax<i5v adesp. 
499, 5. 

2(i.otpoc: oux djxotpo; y}v adesp. 
248. aiT<i>v d(i.otpov Garcin. 5, 9 p. 
799. 

d^toXyo;: TcpofUYc^v tepS; vuxt^^ 
d^iLoXyov Aesch. 69, 6. d^iLoXy^v vu- 
xTa Eur. 104. 

&[iLopfo<: ry)v euyivetav, xdv 
&(jLopfoc ri yonLd^^ Tt[iLcSfft mXXoi 
wpoaXaPelv Texv«»v X^P*^ ^^* ^^^' 
xdv d(JLopf o; ^ xoat^, Xf^ XoxeTv eu- 
(jLop^ov elvat Eur. 909, 4. ty)v a(iLop- 
fov Xuyxa, Bu^toxov Xdxo? Eur. 
863, 2. 

d(i.6pf <i>TOv Soph. 228. 

d(iL6;: XdTpt; Tcevearjos d(JL6? dp- 
Xauov $6pL<i>v Eur. 830. 

d(tou<rta: djJLouaia TOt (1.7)$' eTp' 
0!XTpoT(rtv Sdxpu ffrdl^etv Eur. 407. 32 dtfiiouata — afiif i^cotv]^ t6 maiov elvai TrpcSr* a[j(.ou<riav {^ei 
Eur. 1033, 2. 

dE(jLouffoc: woiYiTYiv S* dtpa ^fipco; 
$iSa(ncei, xav dt|i.ou(TO^ ^ to T^piv Eur. 
663, 2. (Xftouff uXoxTwv Eur. 907, 2. 

a(i.o}^dt: ex ^adeta^ y^P ^^P^'' 
(TTtv aldepo; XapeTv apLo^^dt (al. dpLt- 
<jdt) Eur. 978, 4. 

£[j(.o;^do;: dE[j(.o}^do; Y^P ouSet; 
Soph. 376. Ti5 8* *d!(i.ox^o? euxXe>5; 
Eur. 240, 2. d!(jLOx^v iQvu<Tev Xa^etv 
Aesch. 99, 3. 

dl£(iL?7eXo;: y)v S* dc[i:reXou awovX>i 
Te xat pa^ eu TediQ9aupt9[iieviQ Soph* 
366. (JLaxXov £|i.77eXov Aesch. 326. 
Tt)v ixea^pov XuTnj^ I^Yjvev oIvo(jliq- 
Top' (2[t7reXov Astyd. 6, 2 p. 780. 8 
(jtiv ydXaxTo; xta^tvov ^epcov 9xu- 
90; - 8 S' dc|i.?7eX(i>v Yavo? Eur. 146, 3. 

dC(JL77t9X<*>* 6? H"* P^*^ 'f' ^I^^^^X^ 
xa^TQvdcyxaffev irTwxov yeveadat 

adesp. 394. 

d(jL77Xdx'n|i.a: t6 toi xaxov ttoS- 
(3xe< SpxeTat ^poTol; xal Td{JLirXd- 
xY)(jLa T(3 TpepSvTi ty)v d6(JLiv Aesch. 
22, 2. xal Td[JL7;XaxYS[jLaT' IpxeTai 
deou^ Itti adesp. 481, 2. 

d(jL7;Xaxt9X(d: outtot' auTo? d(jL- 
7rXax(ov dXXov ppoTOv Trapatveaatp/ 
av T^atal /rpo^rdetvot xpdTY) Eur. 806. 
Twv d(JLY}xdvcdv S* Ipo); 7roXXou; l^ 
xe Tou TrapovTo^ d[jL7cXaxeiv Eur. 
1076, 3. 

d(JL7roT€3(tat: yevot^jLav aleTo; 
uv}/i7reTa?, ci^ d(JL770TadeiY)v (dLv tto- 
Ta3eiY)v 11.) U7r4p <aidepo(> dTpuye- 
Tou Soph. 435, 2. 

d(i.uva Soph. 907a p. XXV. 

d[jLuv(i>: xpelTTOv t' d(JLuvetv adesp. 
537. To {JlIv ydp auTwv (xxatov, dXX' d(jLuveTat, t6 S' iQouxaTov dpyov Eur. 
§52, 3. at $' dvou(rrep(i>; Iti^ exeivov 
iO|i.uvavTo Soph. 630, 2. d(JLuvaadoct 
Soph. 908. 

d(jLuxv6v Soph. 909. 

d^JLfepxY);: d(JLfepxrf TTtdov Ach. 
36 p. 755. 

d(JLfY)(JLepo^: xpu(jL6v ^epcov yvd- 
dotatv e^ d[JLfY)[jLepou Soph. 466. 

d(JLfi: d[jLf' efJLou ^TeXXat Soph. 
410. — Xuxot vePp6v fepouatv d[JLf i 
(taaxdXai; Aesch. 39, 2. d(JLf' e[jLoi 
^eXo; yeX^dTOTuotov, ty)v xdcxoaiJLov 
oupdvY)v, Ippt^ev Aesch. 180. TcoSa- 
7r6v t6 ScSpov d|^fl f ai%(jLOt; ^X"^ 

(S[JLOt< Soph. 415. d[JLft du[JL$ TY)V 

xdxoa|i.ov oupdvY}v lppt(];evSoph. 140. 
dXXviXcjv xp^ot (i^d^etav d^JL^l xty)- 
[jLaatv TupavvtxoT; adesp. 458, 15. — 
d(JLf l KY)vatou At6^ dxTY^v Aesch. 30. 
7rpO(rT:ovat [jLe<ry)v TpdTceJ^av d[JL^i oiTa 
xal xapx*n<Jta Soph. 599, 2. d; It' 

JdTOXo^ X^"^^^ (dpatOV d[JLfl (JLY}p6v 

TCTuffffeTai Soph. 788, 2. oi xaT otxov 
d^JLft SotTa xal Tpd^re^av Eur. 147. 
t6v S' d[JLf l ^ou; piflvTa Bot(DT6v xa- 
Xelv Eur. 489. d(jL^' dxavdav elXt^as 
$e[jLac xelTat lon. 38, 4. p. 739. <7u 
S' d|i.f i 6io^a; dTetxe Td; Ka^Y}iSa; 
adesp. 177, 2. 

'A|i.(pidpe(0(; — Eur. 757. adesp. 3. 
cf. Xixf t;. 

d[jLft^dXX(i): S' d(JLf t^XXet Ta- 
XU7C0UV xeXeudov ^Trcdv (xxoTtav 
adesp. 127, 6. Xe7rT6; ii vtvSc^v 
d(jL^^aXXe<rd(i> xpo^ Aesch. 153. 

d(JLf t^XY)9TpOV: 7rT(DX* d(jL^ipXY5- 

CTpa (d(JLf tpXY)Ta 1.) <T(D|/LaTo; Xaf^(il>v 
pdxY) Eur. 697. 

d(JLf t^(OTY); loD. 35 p. 738. dfiif iSiH to<; av 33 auLf iSe^ioc: OTCOu 7rpo<;9j t6 xdV 
Xo;, «{tftSe^io; adesp. 355, 2. dpLfi- 
^^tot^ j^epci Aesch. 240. 

ziifi^e^io; l)(ti Aesch. 266, 2. 

a(t^tSo^o;: Scopiaai xoipdvou dp.- 
oi8o;o? 7reXdJ[(i) Eur. 1132, 52. 

aafi3po|i.O(; Aesch. 65. 

X|jLfi{po(i.oc Aesch. 222. 

duL^ixauTi^ adesp. 586. 

XuL^Tuwv — Choer. 1 p. 719. 

aiJLoiXtvo;: d(i.fiXiva xpouTra^a 
Soph. 41. 

'A|XfiXo}^oi: elc 'Api^iXoxou? xat 
Axapvava? SppL 249, 3. 

X[jL9iXo;^o? — Eur. AX)C|iti(av p p. 
S80. 

a(toi|iLr(Tope^ Aesch. 76. 

a[i9ivcd[tS: <rrtxT7) viv audi^ d(t- 
v.vu(ti)<7e( wTepu^ Aesch. 304, 8. 

ijjLyiov Soph. 387. 

ajJLf iTrXexco: xei(rd<i) Sopu (jloi (i.i- 
Tov i[iL^rX€xeiv dpdxvai? Eur. 369. 

apLoirXi^: SpdxovTe datpov d(ji- 
^irXt? etXri^OTe Soph. 539. 

a|jLf t77oXo^: 6L\L(fino\o% Apeo; dv- 
•i?o'j Eur. 992. 

a[if trpu [Ji V ;: d(jLf iTTpu^vov ttXoi- 
tv Soph, 127. 

X[&f t( Aesch. 412. 

Z[Lf taoicov Aesch. 41. 

apLftTep[tci>; Soph. 119. 

a(LftTtdiQ[jit: fepcov Si (rre^vov 
ZiL^Edirpie Ttc adesp. 418, 4. (Jliq [JLot 
TTi^vov dpLftdfJc xdpqc adesp. 108. 

A|iyiTpiTir}: iroXuxoivov 'A[JL^tTpi- 
•3tv (al. X[t^TpiTTriv) Soph. 612. 

a|JL9t}ropsua>: dxpiTo? t' acTTpcov 
*//o; evSeXe}^^^ d[Ji^t)^op6uet Eur. 
593. 5. 

A[jLf tft>v: So(iLou$ A(iLftovo; xaT- atOaXw<7(o Aesch. 160. tov Se [jlou- 
aixwTaTov xXetvd^ AdT^va; exrepSv 
A(jL(piova Eur. 224, 3.— cf. Eur. 182. 

d[JLip6>: eu ydp xat Stj^offTaTwv 
Xoyo? ffuYxoXXd t d[JLf otv e? [Aeaov 
TexTaiveTat Soph. 783, 2. efidXoTv S' 
d7c' d[JL96tv effdXov dv ^uvai yovov 
Eur. 520, 3. Oeicov S'. dTu' d^jL^oTv 
Jxyovov pt^(i)(i.dT(ov Theod. 3 p. 802. 
d|jL(pow Se TraTTQp auTo; exXifidY) Soph. 
688, 2. t6 [jlIv ydp auTwv cxaiov, 
dXX' d(JLuveTat, t6 S* T^^uj^otov dpyov 
ev 8' d^JL^olv voffog Eur. 552, 4. 
Jyvcoxev a^JLipco wovTiou; d^tevat, ttqv 
xorSa xai t6 Tex^ev Eur. 1 132, 43. 
d<Txetv (jLiv dpeTTiv, euTuj^eiv S* aiTetv 
deou^* l;^(ov ydp d(jLf (o TauTa [xaxd- 
pto; d' d(i.a xexXY)[jLevo; ^yfv xdya- 
d6? Suv>i<jeTai Carcin. 4, 2 p. 799. 

d(JL<p(oPoXa Soph. 910. 

d[JLf (OTi^: d^JL^oyriSe? TOt TOt^ev^o- 
Tioi; TueXa; Aesch. 102. 

d[JLS: pt^cov - T0[Jid5, a? TiSe - x*X- 
x£ot; ri^iLOL SpeTudvot; Soph. 491, 7. 
d{jLacde TwvSe Su^ttjvov depo; Eur. 
419, 4. d(jLd<reTai Soph. 568. 

av (a) A) a) xouSel; dv out^o? 
y)uTu)^ei xax6; y^Y*^"' Soph. 103, 
10. xa^<yy dv ev $6(JL0totv; r, woX- 
Xou ye SeT Eur. 709. oux oTay, 
ewei Tot xdv excSxue; (JLeya adesp. 
293. dXX* el (JLiv 75 v xXaiouwv laadat 

Xaxd - 6 XP^^^^ lOffffOV 7LTf)\t.0L TOU 

xXaietv dv 73 v Soph. 513, 3. ei ydp 

SoXotctv Y}v t6 vtX7)T7iptov, ^^[JLe^; dv 

dvSp(ov eTj(0[jLev TupavviSa Eur. 321, 

4. el S' Yjv ev oifxot; dvTi diQXetwv 

JTdj^u; dpa7)v - oux dv vtv e^e- 

7re[iL7Pov ei; (JLd^T^v Sopo; Eur. 360, 

24. ei (tev t68* 7)(iLap 7:pwTov 7;v xa- 

3 34 &v ♦ * xouii.ev(i) - etxo; 9fadqc2[&(v y}v dSv 
Eur. 821, 3. el 8' yjaav avOpcdTroKriv 
(5v7)TOi Xoyot, ouSeU av aurov eu Xe- 
yeiv e^ouXeTO Eur. 978, 2. oux riv 
av avdpcoxototv ev ^uo fdovoc, et 
TcavTe; 7;[it^v e^ iffou Tpe^uxoreg 
Agath. 24 p, 768. eyoj yip» ^^ vouv 
el;^* £|JL* 6 dwetpa; luaTvip, TQxt(rTa(/.Y)v 
av |/.ouaix7)v xapet^ xovelv adesp. 
546, 2. — ei (Aev yap ex yti? el; da- 
Xaacrav IwTaTo 6 xu|jLaT olxoSv op- 
vt;, 'Tpii.ioveu^ev dlfv Eur.. 636, 5. (ru 
S' el xaT* oixou; euvowv eTuyj^ave;, 
oux ^v TTOT 7)Xde^ et^ ToSe dpaaou; 
Eur. 1132, 65. el (1.4 v ^oLf auTtx* 
^(rav at Tt|x.o>ptai, TroXXot St& ^o^ov- 
deou; av y)u5ov Theod. 8, 6 p. 804.— 
xav edau(iLa9a^ T7)Xe<rxoxov TreiJL^tYa 
;^pu(yeav i8<iv Soph. 314. — vaieiv ^ 
l^aoxe Tou^ deou; evTaud' iva (Jia- 
XtdT dtv e$e7rX7)5ev avdpcoTcou^ Xe- 
yiov Crit. 1, 28p. 771. 

b) ei 8' 7)(Tda (JL7) xaxtffTO^, outtot 
dtv wdcTpav T7)v (n)v dtTt^cov tt^vS* 
dcv 7)uX6Yet? woXtv Eur. 347. xdcaol 
ydtp dcv TraTTjp y^ Saxpucov yjxfi'* 
dcrnxT* av ei; f«S; Soph. 513, 6. 

B) a) (70^6? Y^P Q^^s'^ irX7)v 6v dcv 
Tt|i.S de6(; Soph. 226. (L S' dcv ev S6- 
(/01? j^p6vov auvotx^ wXelJffTOv (sc. toc 
;^piQ(taTa), outo? euY^vT); Eur, 22, 4. 
8? fOLf dv (Tf aX^ el; opdov eaTT) Eur. 

262, 2. 6? Y^P ^^ ZP"'^^'^^? ?^T3' ^^ 
Touvo[jL* auTou T7)v fufftv ^iafdepel^ 
Eur. 377, 2. xexmffo S* opdw? 4v 
^XTJ? dcveu ^OYou Eur. 4 1 7.' 8? X' dcv 
:rXet(XT' Ij^yj aofcoTaTo; Eur. 580, 
5. xdcxirovetv (yjfri) Sv tw ^^vovti 
TTpo? xoi^P''^ I^^^^TJ 'feXeTv Eur. 909, 8. 
au(jL^op(i 8' 8; dcv Tu^yj xaxri? Y^vai- x6; Eur. 1056, 2. Xunac > dcvdpiS- 
TTOtatv - deoi StSouotv ou? dv e^dat- 
pcdort adesp. 489, 2. a^ dXXet S' exet- 
vou; ou( dv u^cDffvj tu^7) adesp. 547, 
13. — OTt dv Tt yifrr^di^ tOL TcdvT* 
ovou (Txtd Soph. 308. uxir)peT7)v Y^p 
ovTa Td7re«TaX(JLeva wpdadeiv Trpodu- 
(/.&)?, o(yTt? av y' ^ vouve^Ti? Eur. 
1132, 48. dYev7)Ta woteTv dffff' dv 
^ xe7rpaY[teva Agath. 5, 2 p. 764. 
xaT dvSp' ewaiveiv oaTi? dv Sixato; 
^ Astyd. 8, 2 p. 780. &xat6v e<rTtv, 
7)Tt; dv xTeivY} TOffiv Theod." 5 p. 

803. xolSa Yotp, 3tdv ^ y^"^) ^^' 
XeTv Sixaiov offTt; d?v . . adesp. 68, 2. — 
XpT) 8* 6V dv deoi 8tS(5<rt, ^eu^etv 
(jL7)Seva Soph. 879. od' dv dpeffxyj 
TdvSpt TauT auT7)v TToeTv Eur. 953, 
16. dpeTT) S* 6(T<}) Trep (jLaXXo«\* dv j^p:^- 
(xdat deXT];, Toaa)Se (jLet^(i)v au^eTat 
Eur. 1029, 4. 

b) a) euT*' dv tou? xaxou^ opw 
PpoTwv wiTTTovTa?, elvat y^\l\ Sat- 
(jl6v(ov y^^^< Eur. 577. o? euT* dv 
dcXX(i)v )cpetffo6v(ov 6p(JL7)v (JLddy;, - 
xeTTat lon. 38, 3 p. 739. euT dv 
"Ap^); veo;^(JL6; e^JLTreay; ^paTw, pou- 
Xt) (jlIv dpj(et, j^eip S* eire^epYd^leTat 
lon. 63, 2 p. 745» — 7ratoeu(jLaTa 
xpoffXa^iL^dvetv fii Set xa^* ^[JLepav 
dei, Scd; dv e^fj (jLavddvetv ^eXTio- 
va Soph. 1019, 5. — vea? S* oTrcopa^ 

•JQvix* *dv Savdt} ffTd^U^, ^TlXTTi vtv 

audt; d(JLftvA)(jLVi9et 'Trrepu^ Aesch. 
304, 7. 7) Setvov dp' tjv, i^vix* dv Tt? 
eadXo^ (3v auT(j) auvet$9] Soph. 845. 
o; ex (jLeXa^x^p^Toto ?rX7]pouTat pod^ 
AtdtoTriSo^ Y^^ T^vix' dv Tax^ j^iwv 
Eur. 228, 4. i^vix dv [jl4v ^ ffp6(rca 
To xaTdavetv, 'AtST); Trode^Tat Ly- 1f 

av 35 cophr. 5 p. 818. iQ ^fXiHeaoL Tot-ou- 
Sev, i5vix' av ^.eyij, wovel adesp. 120, 
2.— 7:ptv av «TaXaYi^^ot; aipLaTo; ;^oi- 
poxTovou auTO^ at ]^>avi] Zeu; Aesch. 
327. oX* ivTjp ou irplv «v ^aYTJ xa- 
\2( 0[toux xai ^ou^ epY^CTioc epyo^Ce- 
711 Soph. 138, 2.?7ptv av xaT* oorcrcDv 

"^TX^^ K* '^** «OTo; Eur. 806, 3. 

^) (^ av Ato^ (iieT(i>7rov exTadt} 
yxpi Soph. 816. jxox^^ov - <i)? av 
ULTrr' a:ca(SeuT(dv ^otcSv Sox^[i.ev 
elvoi Soph. 1019, 11. — iiv X* t «V 
rpooviTai Kurpi^ >i&(rTov ^a^elv Eur. 
162,4. 

C) x) aa) To Y*P **^«« ire^u- 
xd; ouSet^ £v (iiavetev Xoyo; Soph. 

100, 3. 'Ix^P-' *^ ^^'^^ V''^ xax5« 
XTiucaaai Soph. 153, 2. ex xapTa 
!izi5v YvtoTo; dcv YevoiT av^f^p Soph. 

260, 2. ouTe y*P Y^K*^^ " ^'^'^' ^^ 
oX^ov 2x(teTpov IvSov eu^at|iLav ^x^tv 

Soph. 327, .2. vuv S' ouTe |x' ex 

AuS^vo; ouTe IludixcSv Y^ • • '^^C ^^ 

^etev SopL 422, 2. ou YOp '^C *v 

S*jvaiTo 7p«)paTi)( ffTpaTou toT? ttS- 

«IV £i$ai Soph. 481. xat Ta^ av xe- 

pxjvtx xepL^ 9e - ^aXot Soph. 495. 

ot; ouTe SatpLcdV ouTe Tt^ de^Sv ve- 

;i4)v ^cXouTou ito.t' av vet|i.etev a^v 

/xptv Soph. 511, 3. feu, xav avot- 

xTipjtttv Tt( otxTtpete vtv Soph. 598, 

^ T, TraTpoxTOvo; StxT) xexXYjT* iv 

x>T« SopL 634, 2. Tou; X' au (te- 

TfWTou; - TOtouaB* tXoi? av Soph. 

t>6€, 2. Y^^oiTO xiv aTuXouTo; ev 

^xl; avTip Soph. 751. axo<Tpita 

oaivoir' av elvai Soph. 762, 2. 

^">.riv*j< otj^? eufpovac Swo crTYjvat 

«•ivitT dcv outroT ev [i^opf?] [u^ 

Soph. 787, 4. iT^zoK - vi^tov ♦iv x«- p6i[jLev >3 TuavTt 9devet Soph. 818, 2. 
xXi|dpov ♦Y^p ouXev ciS* dv E\j%OLyi^ 
Xipot? Soph. 849, 2. oux dv Yevot- 
To x<>>p'ii eexdXd xal xaxd Eur. 21, 
3. ddpdet, Tax' dv YevotTO Eur. 100. 
YevotTO Tdv TToXX* (iv SoxYidt; oux 
«vt Eur. 131, 2. dXV oux dv evXe- 
^atTo ^dp^apo; fuat; Eur. 139, 2. 
xouT* dv dcnriSo; xuTet <xaX(5;> opLt- 
XiQ^eta; Eur. 185, 4. ^poTolEatv eu- 
xpa? ou Ye^otT dv tqSoviq Eur. 197. 
YevotvT* dv eu XeXeYl^^evot XoYOt <{/eu- 
Sei^ eTTcSv Se xdXXecriv vixoi&v dv 
TdX7)de; Eur. 206. Tep|jLa X* oux 
etirot Tt; dv Eur. 211, 2. dvavSpia 
ouT* oTxov ouTe iroXiv dvopdcdoretev 
dv Eur. 2^9, 2. 364, 3. Ta (i.iv 
oxv(i) vix(iS(jLeda, Td ^' oux dv iq(jl^v 
dpdffo; uTuepPdXotTO ti; Eur. 276, 

2. ?^TQV ouTe [JLavddvoufftv eu out 
dv SuvatvTO Eur. 282, 4. dvi^<rx^i(i.* 
&v Eur. 293, 2. ouS' dv ex (JLioTpdc 
xaxT?; effdXot Y^^otvTO TcaTSe; Eur. 
298, 2. Tdx' dv xpo; dYxdXat<jt xai 
(iTepvoi; e[jLot; ?nQ$c5v ddupot Eur. 
323. co; Iv Y* ^[^ot xptvotT* dv ou 
xaXw? (ppovetv o(XTt; Eur. 347, 3. 
oux dv Y^^otTO '/jfriaTo^ ex xaxou 
xaTpo; Eur. 333, 2. paBtdx; otxol[jL&v 
dv ce xou^iv dv xd^x^^^ xoxov Eur. 
360, 55. [/.txpou ^dp ex XajjLXTrfpo; 
'I^al^ov Xewa; Trpri^eiev av Tt; Eur. 
411, 3. ouTs Y^p TupawtSs^ X^P^^ 
xovou YevotvT* dv ouT* olxo; ('•^Y*^ 
Eur. 426, 3. xaXo; Se Tt; xdv ex xevYi- 
Tcdv (T(i)(jLdT(i)v YevotTO xaT? Eur. 527, 

3. CTpaT7)XdTat Tdv (/.uptot Yevot(jLeda, 
aof 6; ^' dv el; Tt; Ti ^u ev p.axpb> 
Xpovci) Eur. 581. tov (jlIv ^dp ouSet; 
dv Sta^iTpeiat xotI Xoyo? SuvatTO 36 &v Eur. 597, 2. TDpavvi?, ovj( eupoi; av 
adXiMTspov Eur. 605, 2. €vda Ty)v 
<pufftv 6 SudYevY)^ -^pu^a; av eTr, ao- 
oo; Eur. 617, 3. tA S' ^vdsv oixsT 
av f paaat Xoyq) Saxpucov Suvai[ii.7)v 
jjwpt; Eur. 62L oux av TcpoSoiiQv )cat- 
wep a^uj^ov <ptXov Eur. 655. S6$av 
<S4> pouXoipL7)v av euxXsiag ?x^^ 
Eur. 659, 10. t6 y' elSo; auTo <tou 
xaTToyopei - (b; eiT); av ou^ u7:>ixoo; 
Eur. 690, 2. ajjLixp' av deXot^t xal 
xay Toi^epocv Ix^ov aXuTuo; oixeTv Eur. 
714, 2. 'EGTia; y eSo?, ay* vli; ye 
acof pcov 7;a; av dfp^eadat deXot eu- 
Xa? 770<£T<rdat> Eur. 781, 36. outcot' 
auTo; apLwXaxcDV - TrapatveffatjA* av 
TsoLiai Trpoddelvat xpaTV) ^nr. 806, 2. to 
yap xaxov ouSet; Tpe^wv ieu j^pTjdTOv 
av dei?) TuoTe Eur. 810, 2. (pdove^cdat 
Se OeXoi[A' av kic ea^XoT; Eur. 814, 
2. XeYot[/.' av Eur. 819, 6. X^ycov Si- 
xatov (jLtffdov av Xoyou; ^epot? Eur. 
890. T^v ouS* av eiTcoi; ouSe [i.eTpYr 
<j£ta; d:v Eur. 898, 2. oux av ivTei- 
7:ot[jLt Eur. 953, 10. ouS* av ysvoito 

Ypa(/.[i.a ToiouTov YP^-??i ^^^' ^"^ ^^" 
Yoc Sei^etev Eur. 1059, 5. ouS' av eU 
av7)p Y^vatxo? auSTieretev Eur. 1064, 
6. ouSei; tout6 [/.' av 7:idot TcoTe 
Eur. 1067, 4. ouS* av eYxs^aXov 
gffdwv Xi7rot Philocl. 5 p. 760. Ta^ 
av Ti; etxo; auTO tout elvat XeYOi 
Agath. 9 p. 765. y^^^i*^? apeTa? - 
e^ratveaat (TO^ou Ttvo? y^^^''^' ^^ 
t<jTopo; XoY^v ApoUon. 2, 2 p. 825. 
oux av yhoix* epoSvTo; adXi(OTepov 
ouSev Y^povTo; adesp. 306. e^^poT; 
a^utdTwv ouTTOT iv 7radot; |iXapY)v 
adesp. 310. oux av Suvato yoiaTfi 
7;evd'^(7at vexpov adesp. 331. xa- Tirpov - ou (/.6vov Y^v''^» T^odq S' av 
vsoYvo? - xXivot adesp. 383, 2. xaT- 
davety Y^p euxXew; -/i ?[y)v deXot[i.* av 
^u<7xXed); adesp. 537, 2. Tolt^ y^P 
xaxcS; TTpaaaouaiv ot ce[jt.vot Xoyoi 
x6(7(jLov (jLev *av BoiiQdav adesp. 657, 2. 
PP) Ti Y^p o^ov yisoiT av ivSpt 
TouSe peXTepov Aesch. 309, 3. Tcola 
7T6Xt; av TaS* eveYxot Soph. 81, 4. 

7:w; SyfT' ^Y^Y* *^ ' ^'^^ Y^^^^l*'''^^ 
eu 9pove^v ao^cdTepo; Soph. 481, 6. 
Ti TouTou X^P-^ (xeT^ov av Xapot; 
Soph. 579. Ti S* oux av etY) xpTOdToc 

oXpto? Y^Y^^ ^^^- ^^^' '^^^ Y°^P " 
XTTicratT dv oXpov Eur. 282, 6. 7:65; 

av e$ apx"?; X6(jLou; Ada(j!.avTo; oi- 
xriGat[jE.t Eur. 399. Ti Yap X^eYwv (jiu- 
2^6v ffe TOuS* ovetSo; e^ei^cot ti; av 
Eur. 666, 2. x5; X' av ^povoiiQv, <p 
Tcap-^v - tffov (jieTaaxew tw ao^tDTCt- 
T<i) Tu^iQ? Eur. 787. el S' euaepT); 
<r)v Totffi SuaffePecrTaToi? ei? TauT 
l7cpaff<yov, 7r<3; TaS' dlv xoiXcS; l^oi 
Eur. 832, 2. 7cdTo; S' av oTxo^; - U 
(jt.a; TO delov TceptpdcXot Toi^^ov tttu- 
Xot? Eur. 1130. 7c<3; av y^^^**^^ 
<;7cep[jLa TcatSo; ev ^6[jl<i) Eur. 1132, 
8. deiiov S* aTu* a^JifpoTv Sxyovov pt^<t)- 
(jLocTcov Ti; av 7;po9ei77etv a^tcSfretev 
Xatptv Theod. 3, 2 p. 802. Tt? S' 
av de vu(jL^Y), Ti? Sl Tcapdevoc vea 
Se^aiT (2v adesp. 10. Tt }iyiroL xei- 
pe; oux av epYaaaiaTo adesp. 46. t^ 
ap' e[jLou YsvoiT av adXt^oTepo; adesp. 
280. Ti S* ou y^voit' av deou e^tev- 
TOG Tu^tj adesp. 474. 

Yy) sJ '[JlIv y^P olxeT - ev Towtv 
ouxeT* ouGtv, ouSev av ^j^evot Eur. 
450, 2. — oux av yhoiro Tpau[jL*, 
eav Tt; eY^eaij da(JLvoic eXeiot; Eur. av 37 298. fpovsl; Y&p n^Y) xocTroocpaai' £v 
::aTpo< pw(ta; Eur. 362, 2. dtpxouv 
XV chj, xiv yuvaXjt* eTwYj? [xovov 
Carcin. 3, 2 p. 798. — pjieirou<ja X' 
£•.; ?a Twv ireXa? scaxa pacov y^voi' 
zv Eur. 332, 4. el xepxiScov [/.iv 
xvSpaviv (te^oi tcovo? - xetyoi t 4v 
o':>8iv slev oud' T^jiteX; Iti Eur. 522, 4. 
i: X* si; Yaftou^ IXdoipLt - PeXTiov' fiv 
T£xot|it - Texva Eur. 525, 3. et (i.ot 
To Nearopeiov zyrfkta^co^i pieXo^ - 
ItoiTf; deoc, oux iv $uvat|i.v}v Eur. 899, 
3. zfpcav iv eiiQv, el Tpe^otv tA tSv 
^nXac Eur. 903. S7}Xco(rat[i.' *&v, el 
'iouXoio ou, TaX7)dec adesp. 515. oO- 
%£:; XV etxot xeTvov avdp(^:r(i>v xaxcS;, 
0'jX* ei ^ovou yevotTO $u(i(i.eveorTepo; 
adesp. 534. — oTav S* 6 xatpog toO da- 
vctv eXd<dv Tvj^ij, ouX' av wpo? auXdl; 
Zr.vo^ exfuyoi (jloXcdv Soph. 865, 4. — 
xtcjrtj (tlv - oOS* XV ei; ^uyoi Ppo- 
T(3v :TOd\ <o xai Zeu? e^op(/.iQai(3 xa- 
xz Soph. 619. OTt Y^p fuct^ avept 
Jv, ToX* ouwot' 4v e^eXot? Soph. 
Toli, 2- axpa? euiodta^ airrotT' av 
im; TT,v 9u<nv vtxav deXetEur.904, 
-. 6^01 Y^P ^'^TK (JLY) Stxato^ (Sv 

ivTjf ^(tOV ^pOOt^et - TCpO; TTQV St- 

xr.v 4yoi(1* 4v Eur. 1049, 3. riXK; 
•;ip rptwv xopBtav dupaC Ix^t, - Xa- 
y^i X* av XpYou tA? iruxvo^daX^iious 
xipi?Eur. 1063, 14. — ouS' av Tt 
^jttv ouS' em^evS(ov avot^ Aesch. 
161, 2. }^(o?r6dev TPeviQ^ avTjp (jltqX' 
':vTij}^«v XuvatT A^i (iv epqS Tuj^etv 
Sopt 85, 8. fvto^ Y^P ^^< ^^YX^v 
^:ov xaXov euxXetav av xTiQdatTo 
aiXXov Ti AoYOv Soph. 101, 3. ppo- 
^ ^f^ av eXdcov e? Xoyov ^txiQv 
'VAot Soph. 481, 5. $tt|/c5vTt Y^cp TOt TravTa irpofff ep<ov ^of a oux av nXeov 
Tep^eta; t) ?rtelv SiSou; Soph. 696, 2. 
irXetci) ii (jLtvdov (tet^ovo^ toX^&iq^ 
l^^^v Tov t5v ^eYOVTd^v pq^ov dev 
^epot XoYOv Eur. 297,- 5. Tupo; 
avSp' ei9U(ov eva -TcudotvT' av aaTOi 
TravTe^ Eur. 411, 4. oux av Suvato 
(1.7} xapL(jv euSat(jLoveTv Eur. 461. ouS' 
6 irS; *av oupavo; Ato; yfOL^fo^ivo^ 
Toc; ^poTuv apLapTta; e^apxeaetev 
ouS' exetvo; av (ixotc^v 7re(/.xetv ixdt- 
(jT(j) ?^7)(jLiav Ettr. 506, 6. out' 4v 
xaTatd(i>v ouTe xpaTo; e^ £xpou Set- 
vov xadtel; TTptov' ec^ axpou; mioi^ 
icudot' av adesp. 114, 2. 4. tov Yocp 
'Opf ea XaP(ov • oux dev mdot(jLt y^- 
(TTepa adesp. 546, 12. — deoii deXov- 
Toc xav e^TTt ptTTOc TcXeot; Eur. 397. 
^) ouTot Y^vatxo; ou^lv av 
(jLet2[ov xaxov xaxv); av7}p xTriaatT* 
div ouKi ^(Ofpovo; xpelaaov Soph. 
621. (JLOvov S* dcv dvTt XP^P'^'^'*^ 
oux 5v Xa^ot; Y^^^*^^'^'^* xapeT7)v 
Eur. 527. — Tt; dtv xXu^ov twvS' oux 
£v ex^aXot Saxpu Eur. 33, 2. icQ^ 
ouv i'^ exTotouSeo(o(jLaTo; xaxo; y^* 
votT' av Eur. 1067, 3. ~ aXX' ou Yokp 

i"* XOL bstOL XpUTTTOVT^DV de«Sv (tdcdot^ 

&v, ouS' ei TravT* eTce^eXdotc dxowfov 
Soph. 833. ex TravTo; &v Tt; icpaY- 
(jLaTo; St9a(3v XoYd^v aYwva delT* dEv, 
ei XeYetv eT7} (T096? Eur. 189. — ou 
Yocp woT* dtv YevoiT* dJv aff^ aXT}?' tuo- 
Xi;, ev ^ Tot (jlIv Stxata - TcaTelTat 
Soph. 622. — 'kS^ dev oux' dev ev BtXTj 
davot(jL' (2v Suph. 673. 

D) TOuTOv vo(jLt2i(D xdev (xat U.) deuv 
auXolv PpeT7} Eur. 328, 3. ou& au(JL- 

(jLdc^ouc ftXXou; Y^^^^^^^ ?^K'' *^ 
evBtxa>Tepouc Eur. 345, 3. xoXtv oux 38 av avayxY) iv Tiv* dEXXiQV T^aSe PsXtici) Xa^elv 
Eur. 360, 6. -nyyiaoLitn^ ouv, el Tua- 
pa^eu^eie Tt^ XP^^^^V '^ovifjpov Xex- 
Tpov, oux 5v euTexve^v, eadXoXv S* aw* 
ajjL^olv efdXov *4v ^uvai yovov Eur. 
520. — XoxeiT dcv otxeTv YOtav, el ire- 
V7); aTua^ Xao; TroXiTeuotTo 'nrXoududv 
aTep Eur. 21. aol S* el; Xoyou? [to- 
Xciv *(icv TjXwtJIov |i.adetv Neophr. 1, 
4 p. 730. otttat S* dcv u[iLac Eur. 
286, 13. 

E) xaXcS; TeOvavai xdXXiov dcv 
(laXXov V) <re<;(5odai Aesch. 453. aepi- 
vo; xou Tawetvo^ ouS' avav euoyxo; 
w; dev SouXo; Eur. 688, 3. xal tou 
TTOTOu TupouTetvev (!>; dcv * ev depet 
irXeov Sosith. 2, 14 p. 822. 

— ouS* dcv t6 Bo<T7c6petov ev 2xu- 
dai; u$(i>p Soph. 641. 'Trplv (2v . . 
ftxfXrfvat [jis xal [j.adetv Xoyov Eur. 
470. 

av (5): ouS' dcv (?) dcvaYxaadeig 
Ti^ eu SpdcT) Tivd, wpooTjxov oTpiat 
TwS* 6<peiXe(rdat x^^P'^ adesp. 80, 3. 

dvd: StTTuXov l^atav dvd x^^^^ 
Aesch. 163. [xipLvov rnvS' dv* (ttjv xaT* 
11.) iSatav x^ova Soph. 4 79. Aavaou? 
x2XeT<jdat v6(jLov IdiQx' dv' 'EXXdSa 
Eur. 228, 8. Atovufiou - 5<; dv' "iSav 
TepTceTat Eur. 586, 2. dvd t6 ScoBe- 
xai^Tixavov a<TTpov Eur. 755. dvd 
S' l<TTia . . . Eur. 773, 37. icoi ir6Sa 
wTepoevTa xaTaaTdffw; *dv* aidepa 
Eur. 781, 63. el tiv' ei(rtSot[i.' dvd 
TCToXtv Tu^Xov Eur. 816. 6 7reT6(iie- 
vo; tepov dvd Ato^ atdepa Eur. 985. 

dva^Xer(i>: to [i.ev Tednoxe 
ff€5|i.a, TouTo S' dvapXexet Eur. 
1013. 

dvapoX-/5: [AY) Tz^o^ t6 Y^pa; dva- ^oXd^ (tou( y6L\f*o\j^ 11.) 9uotou(jLevou; 
Eur. 317, 2. 

dvaYxd?^(p): opY^J ^e woXXd Spav 
dvaYxdi;et xaxd Chaer. 29 p. 789. 
Td [A7) voffouvTa <ruvvoae1v dvaYxd- 
(Ketc> Ach. 45 p. 757. av dvaYxa- 
<Tdei< Ttg eu ^pdaY] Ttvd adesp. 80, 3. 

dvaYxato;: xal v6[aov y^ (J^io «e- 
Petv - Twv dvaYxaudv xXeov Eur, 
433, 2. Setvov Yap ouSlv t(3v dva^- 
xatttjv PpoTO^ Eur. 757, 9. (b^ pa 
<TTa Tdva^xaTa tou ^tou f epetv Soph. 
237, 2. 

dvaYxat(i>;: dvaYxaio); S* Ix-' 
piov depi^etv oJ^Te xdp7irt[i.ov ^Tdx^v 
Eur. 757, 5. 

dvdYXT): t5v8' dvdYxrj xal <Tt<d- 
W(ovT(ov xXuetv Soph. 464, 2. v6- 
<Touc S' dvdYXTQ Td; der)XdTou5 ^e- 
peiv Soph. 619, 3. (riYav dvdYXT), 
xdv xaXov fop^ ffT6[i.x Soph. 844, 
2. [x.ox^6iv dvdYXT) Eur. 37. Td * 
T^^XX' dvdYXY) ^a^epet ToX[i.ri[i.aTa 
Eur. 38. TauTa ^dp <TxedpS? opdv 
ri\Ldi^ dvdYXY) Eur. 87, 3. TraTpo; S* 
dvdYXT) 7pai<Tt ireide(Tdat Xoyt^ Eur. 
234. [jLox^etv dvdYXT) tou; deXovTa; 
euTuxeiv Eur. 701. Ti; S' £<tt dvdY* 
X7) Su<TTuxetv ev TcXeioatv Aesch. 
Alex. 1 p. 824. de6dev hi '^rviovT 
oupov dvdYXY) TXyjvat adesp. 303. 
6(Tioc S' dvdYXY) 7roXe[U(i)TdTY) de6? 
adesp. 501. ^epetv h* dvdYXT) adesp. 
546, 10. '/) T7)^ dvdYXTQ^ ouSiv 6(Jt.- 
^ptdetTTepov Soph. 690, 3. to tt); 
dvdYXY)? - 5^Y^v Eur. 475. Xotw6v 
eoT* Tffd); e[jLl ex rn^ dvdYxr); t4 
yt Sixai' auTY)v XeYetv Eur. 953, 
5. "Ep^DTo? o(TTt? (1.7) T^exetpaTat Ppo- 
T(3v, oux olX* dvdYxr)^ de<T[i.6v Ari- avaYXY) — avaxTopov 89 starch. 2, 2 p. 728. dS<T(rov du- 
patoi; T»)v X*f^'^ TTOioupLeda ti toT; 
iviyxY); (?) ev Ysvet we^uxomv Di- 
caeog. 1, 3 p. 775. xpsia X' dvay- 
vn^ oux dxc^xiarat xoXu Ghaer. 18 
p. 788. oiScU dvdyxTj; [i.et?[ov idx^^^ 
vopio^ adesp. 502. Toi>; ^i SouXeiac 
. . I^uyov 6«x* dvdyxa; Soph. 532, 6. 
wt* dvdyxYj xat deoToi [xtj pidxou 
Eur. 716. 13 t' rik^ dvdy»*) we^ 
4>oivtxiQc Xtwwv, ^eyoiix.' 4v Eur. 819, 
5. om; X' dvdyxtj ffuyxexwpiixev 
.SjOTwv Eur. 965. Td (Aev ye t?J Te^- 
vt; xpdaaeiv, Td Xe T^pSv «dvdYXTj 
xii Tuxi] wpo<iY*YveTai Agath. 8, 2 
p. 765. wpo; ttI)v dvdyxTQv ouS* "ApT); 
ivdwraTat Soph. 235. wpoc tTjv 
ivdyxif)v wdvTa t&>V I<rT* dexdevY) 
Eur. 299. to 9<3; X* dvdyxYjv Trpoor- 
Tidw (T<i>9poveTv Eur. 524, 2. etT' 
oiv dvdyxifjv etTe' Tij (J^axpo! Tpip^j 
I'jt75v i7apa9X<dv t7)v ^uatv ^tSdaxa- 
>ov Moseh. 6, 21 p. 814. XtTal; 

iTSyXTe XuffTIQV^OV ^poTwv xdvTO^jJi* 

ivzyxv) Mosch. 2, 3 p. 812. de<ov 
iviyxo^ offTi; ia<T^t deXet Eur. 
339, 6. — cf. Eur. 1022. 

ivayxoSaxpuc Aesish. 413. 

zvayvo^: d S' *&vayv* ead^iepeu- 
'^iv xadapeuetv fpd90|iev Phryn. 15 
p. 723. 

iviyw: dxaTot X' dvdyovTat utc* 
sbtdii? Eur. 773, 35. xdjtol ydp dv 
TiTxp ye $Qixpu<i>v x^P^^ dv^xT dv 
'-?; ?3? Soph. 513, 7. 

iva^tlfdpLt: oupavog Te yatd Te- 
'^Ttt^M ledvTa xdve^xav el^ ^o; 
Eur. 484, 4. 

iviSpoftat Eur. 766. 855. 

ividT;(ta: iPoClXe^ il 3^pY)<yT0i - ^<d(i.a9tv xaXov Tt ^<Ta^pt9(i.a toT; 
TexoucTt Te dvdd7)|ia PtOTou Eur. 
518, 5. 

dvadp<d(;x<d v. dv9p<^9x<d. 

dvatSeia: dvatSeta^ fdpoc Soph. 
269. aTravT ev dvdp<d?rot(Tt yrjpd- 
axetv l(f\) - 7:Xv)v <!>; lotxe tyjc dvat- 
Seta? (i.6vYj; Theod. 12, 3 p. 805. 
To ^el<Tdai TcSv mkoi^ - (itiya StSa- 
orxaXeTov tio; dvatSeta; Ifu adesp. 
558, 2. 

dvat^Toc: xaxov ydp aiS<dc, ^vda 
Tdvat^i; xpaTeX adesp. 528. 

dvat[jL<dv: ppovTYjc 7rveu(i.' 5vai- 
(J1.0V Eur. 982. wXexTdvatc dva((io<Ttv 
lon. 36 p. 739. 

dvdtp<5: ^evia Si auyxpade1<Ta 
Su^Tae^eT TpoTc^p d^p^Yjv dvetXe xat 
xaTeaTpe^ev §tov Soph. 858, 2. 

dvaiffj^uvTO?: eTde toT? w2<Ttv 
PpOTO^i? auvou<Ta Tdvaiff^^vTOv e^i;- 
pou f pev<3v Eur. 436, 2. iq ^* euTcpa- 
5a 5iv ToTc dvatff;^uvTot<Ttv ciptaTat 
^iou adesp. 557, 3. 

dvdxet{Jiat: dvaxet(ii.ev<i) (teaov et; 
Tov auj^ev' eieTaXoi(iLY)v Soph. 689. 

dvaxipv7i(jLi: xdvaxipvaTat tcotov 
Soph. 234, 8. 

dvaxouf i2[<i): TOuxeivTj; xdpa xi- 
veT Tt<; aupa xdvaxouft^et icrepov 
Soph. 22, 3. 

dvaxpe(jLdvvuji.t v. dyxpe^jidv- 

VU(JE.t. 

'AvaxTopeto?: 'AvaxTopeiov Tri<T^ 
e77<dvu(jiov ^dovo; Soph. 830. 

AvaxTopto? Soph. 911. 

dvdxTopov: 73 tt)? dvdyxy)c ou- 
Siv e(JLpptdeorTepov, u^* inc to xpu^iv 
exf av^C dvdxTopov (?) Soph. 690, 4. 
Hudiaiv dvaxTop^ov adesp. 262. 40 avaxT(i>(i.a( — avaaaa) dvaxT(3(tai: dvexnopuxi Soph. 
331. 

dvaXcS: dva^(5orat Soph. 473. 
?uaT^a^ ydp ou; Sfxja' dvaXcoaa; 
exet Soph. 806. 

dva[teTpou[tevo( Eur. 739, 4. 

dvavSpta: 6 S* >^Su; alcov iq xaxiQ 
t' dvavSpta o5t* olxov ouTe lio^tv 
dvopd(0(Tetev dv Eur. 239. 364, 2. 

dvavSpo;: SoXot ii xal ^oTeivd 
(i.T)X0cv7S(i.aTa XP«^^< dvdvSpbu fdp- 
(Aax' wpTjTai PpoToT; Eur. 288, 2. 
Tin; dvdvSpou^ xal SteaxaTt))(iiv7}; 
Tpuffi; ^f ' lo^ovaXcn Diog. Sinop. 1 
p. 808. — (cf, dvSpelo;,) 

dvavo(i.TQv Eur. 748. 

dvavTOC Soph. 272. 

dva^: AuB^v toSv TroXuxpuacDv 
dSva^ adesp. 322. deptx.ib S' dvax- 
To; 9^65 uTTepTeXXouffa yri; Eur. 
772. MepoTci rriai' dvaxTi y^; Eur. 
771. xat \Lri Tt 9au(i.dai3; [te tou 
xepSou;, dva^, coS* dvTix^adat Soph. 
328. itu^Y); iva^ dupcope Soph. 707. 
odev Si vtx&v XP"^^ ^^ SuffTuxeT;, 
dva^ Eur. 47. dSva^, Sta^oXal Setvov 
dvdp«STCOt; xaxov Eur. 56. co SecncoT' 
dlva^ adesp. 507. S^jKDalv - dvdxTcov 
Eur. 773, 46. — SeffTrotva vu(JL(p7}, 
Suaxi(<^v opcSv &va^ Aesch. 342. 

dva^ta: dva^tav Aesch. 283. 

dvd^to;: euyevetav - ttqv wpooTd- 
Tatat xpw(tevy)v dva^tot; Theod. 15, 
2 p. 806. ^ xaxoi xdvd^tot t^; e(tfi; 
(TTcopa; adesp. 126, 2. 

dva?caiSeu(o: Ilyi^ea tov Ald- 
xetov - yepovTaY^yw xdvaxatSeuco 
TcdXiv Soph. 447, 2. 

dvdirauXa: eupeTv (tox^cov dvd- 
TcauXav Eur. 912, 13. dvaTcauco: "HXio; a'tel xp«^'ddd- 
vaTOv xd^taTov d' tinrcdv dep^iia^tc 
uSaTo; [i.aXaxou ?rpoxoal; dva^auet 
Aesch. 192, 8. 

dvdxXed);: xdoT); [tev (o[J(.6ty)to; 
dvdTcXecov ^ovov adesp. 325. 

dva7f0T(3[it.at v. d[i.7roT(IS(i.at. 

dvaTCTucfftt): wdvT' dvawTuaffet 
Xpovo; Soph. 280, 3- SeXTfi^v t' dva- 
7rTuffaot(JLt yy)puv dv aof ol xXeovTXe 
Eur. 369, 6. 

dvaTTTuxTl' uwep Te TTOVTOv irdvT* 
ew' itrjiuxTCL x^ovo; vuxto; Te Tnoyi; 
oupavou /r' dvaTrruxd; Soph. 870, 2. 

dvdpaTo;: Xdda DteptS^Dv CTuye- 
pd xdvdpaTo; Soph. 145, 2. 

dvdppuXo;: to Xaiov ixvogdvdp- 
^uXot icoSo;, To S' ev TceStXot; Eur. 
530, 7. 

dvapdpo; Eur. 557. 

dSvapxTOv Soph. 27. 

dvap7rd2^(«>: euXa^ou «Tpo^A^ov 
xaTatytl^ovTa, [i.iq «' dvap?cdun] Aesch. 
195, 3. 

dvappot^Selt Aesch. 217. Soph. 
407. 

dvapT(3: Siq^jki) hi \t>rire, Tcav 
dvapTioffi}; xpdTo; [jlyit' au xaxtSaij; 
Eur. 626. vau; (S; Tt; ex [tiv yyf; 
dvY)pT7)Tat ppoxot; adesp. 380. 

dvaaei(i>: ti; xaXXtxapTcov dup- 
ffov dvaaetet de(3v adesp. 406. 

dvaax67C(3: vjv deXT^; dvaffxo- 
7r^v adesp. 171. 

dvaffoa: dvaffffa Tcpdyou; TouSe 
xat ^ouXeu[taTo; Eur. 699. dEvadaa, 
7coXXoT; IffTtv dvdp(d7C(«>v xaxd Eur. 
415. 

dvdffffb): Oiveu; ^ dvdffoei Tioff^e 
y^; AiT(i)Xia; Eur. 515, 3. xci^ni; dvdeaaco — avSpox^ovo^ 41 avaOTcAv Enr. 705. avaoacov KpiQTn; 
lxaTO(ticToXiedpou Ear. 472, 2. Mi^ou 
yepovTO^ oan; wr' Ij^cov ovou lavaa- 
ct Sosith. 2, 3 p. 822. 

avaaraat^: xuTrpi^ - TixTei woXe- 
[iov* ei^ S* avaoTaotv So|i.(ov ^epaivet 
TH^UdbcK Td Totd^e Eur. 340, 8. 

ivdcTaTOc: •rcTidXov yeveadat 
xzt So(u»v dvdoTaTov adesp. 394, 2. 

ava9Te9<d: ouSlOpi^^^dvaoTeij/et 
A£U{ oTefdvotfft Eur. 360, 48. eyco 
U Tov wv xpaT* *dvacTe^at deXo 
Ew. 241. • 

avaffTpef cd: outq; ireTTOvda xat 
{le ou|ftf opac dei ^adela xiqXU ex ^u- 
3tdv dvaoTpefet adesp. 110, 4. dva- 
crpe^v Soph.912. XP^O 'i^ou; aofou; 
*ivaoTpefetv pouXeufjiaT' def icpo; to 
XSTiGtiumpov Eor. 490. 

avaoTpOfyi: opqS; S* deXTrroug 
;i'^pifiiv dvaarpofd^ Eur. 301. 

ava^TpcDf ^(i.at: ev S' dfSovotat 
T^ic^ dvaoTpci>9Ci>(teyy} Eur. 1067, 5. 
/zao; ?cept9<i6v y^^ dvaoTpciDf cojtevot 
Soph. 859, 3. 

iva^TUf c»: dvaoTu^at Soph.388. 

«vaaj^eTOC: oux dxouoTOv ouS' 
ivao^eTov Enr. 334, 4. xaxot ydp 
s*j TTfdwovTe; oux dva^x^Tot Aesch. 
398. 

ivaTelXci» V. dvTeXXcd. 

ivaToXTii V. dvToXiQ. 

avauSo^: o^ d^rrevaxTi duvvo^ 
^; viveixeTo dvau^g Aesch. 807, 3. 
V^ Te - x«»^v dvauSov Soph. 
W9, 2. Ti T7)v dvauSov *fc(Xay alxt- 
^tv xXeov Hoseh. 7, 2 p. 815. opS!; 
^ua;v ivauSov ou]^ 6pci>ptiv7)v adesp. 
493. j^opo^ J* dvauStdv ij^ducov e^rep- 
f^ Soph. 695. dvauXo;: (teXT) poSv *&vauXa xai 
paxryjpta Soph. 637. 

dvau^riTo;: tq; dYX^^^^pfiicov 7}Xto; 
Sif p7)XaTdSv - GuveffTpe^I^ev x6[i.a; (i.op- 
foa? dvau^irroiat <yuvTiQ5fltg xupo; 
Theod. 17, 4 p. 806. 

dvafatvco: ^axaXou^ot (tYiTepe^ 
aTyeg t' em(i.a^Stov yovov opTaXt- 
Xcov dva(paivotev Soph. 725, 3. iSei^e 
xdve^iQvev ou Se^tY(i.eva Soph. 399,7. 

dvaxa2[cd v. dyxdSci). 

dvaxaiTilJetv Soph. 180. 

dva^uxTTQp: tjxu^o? Tcovcdv dva- 
^xTTipa Eur. 146, 3. 

dva^^u^ouaa Soph. 913. 

dvSdvci): TTOTvta ao^ta, au (jiot 
dvSave adesp. 130. dvSdvovTX ^e- 
awoTatg woetv Eur. 93, 8. 8s1 ToXcxt 
TuoXXoT^ Tov Tupavvov dvSdveiv Eur. 
171. Setvov ye TauTOv toT^ (i.4v dv- 
Sdvetv ^poTcSv, ToX; X' l^^^^ s^^at 
adesp. 462. 

Xv$pat[i.ci)v: 'A vSpatpio vo ; '^i^e- 
dXov Aesch. 267. 

dvSpeta cf. Aesch. 124, 2. 

dvSpeto;: tout* ev dySpeta aTe- 
YU (?) Aesch. 124, 2. y^^F'-'')? ^^^' 
(7[i.a xal x^P* dvSpetav Ijjui^^ Eur. 
842. Svetotv ev SeiXoTdtv dvSpeloi (al. 
ev SetXoXfft x&vavSpot) XoYOt adesp. 
299. Touc Y^P avSpetoug- fuotv xal 
Tou; Btxaioug - euY^vecrrepou; XeYco 
Eur. 495, 41. 

d V S p P p cS ^ : elg '''dvSpoPpcoTag -n^o- 
vd^ dft^eTOt Eur. 537. 
• dvSpoSdtxTO^: Tt wot*, dvSpo- . 
SdtxTOv dxoucov tT) x6?70v, ou irXd- 
detc eTc' dpci>Ydv Ae3Ch.*132. 

dvSpoxc6vog: dvSpoxT^vou y'^" 
vat)c6^ 6(i.0Yev7); £fuc adesp. 358. 

8* 42 5V.v8po|JiayTf) — avY]fJL&p(& XvXpofJwxx^ ~ Eur. 1094. 

'A V ^ p |i eS a: Tt xot* A v^po(JLe$a7re- 
pix^Xa xaxoS V [i.epoc e^eXa^ov Eur. 115. 

avSpo [1.7^X7};: Tov avSpo{i.7ixTQ tcu- 
pov iQxovy][i.evv) ipTn) depi^ei Sosith. 
2, 18 p. 822. ^ 

avSpoTraic: tov dcvSpoTuaiSa Se- 
aTTOTr)^ airtS^eva Soph. 562. 

dvSpofpcov: xaT* opfavov yoLf 
oTxov avSpofpcov Yuvri Soph. 857. 

&veipLi V. avepxofJiai. 

avexTeog: 5v8p' To8ixr)<ia;* &vSp' 
ovexTeov ToSe adesp. 382. 

ave[i.o;: Ivd' ouTe [JLi[JLveiv &ve[to; 
ouTe wXetv e^ Aesch. 250. xai fl^p- 
aiv auTo; Y^^^'^^^ irape[jLf epYi^, dve[jL(i) 
veyeXyj Te xdaTpaTrtj, PpovT^j, ppox?i 
Aesch. 464, 6. ev X6'P-^^* ^* oTxeTat 
auv T(p dve[jE.({) (?) xexap[JE.ev7] Chaer. 
41, 2 p. 791. XTidouai ydp Tot xdve(jL(i>v 
^te^oSoi diQ^eiav opvtv Soph. 436. 
TcovTOu Te •)(OLf^'KO'* oTS[jLa xdve[jL(i)v 
^ta; Soph. 1025, 3. veuet Se Tu^a 
xaTd TCveu^jL' dve^jL^ov Eur. 153, 4. 
ixaTOt S* dvdyovTat uw' elpecxta? 
dve(jLov T^euaeaaiv podtot; Eur. 773, 
36. x6(jLat hi xiQpoxpcSTe^ - ^oudotatv 
dve[tot; eveTpuf (dv fopou[jLevat Chaer. 
1, 7 p. 782. 

dve(JL(oSiQ;'(2!xupo;) Soph. 509. 

dvepTccd: tco^u; S' dvelpre xtaao; 
euf uY); xXdSo; Eur. 88. 

dvepxo[JLat: 'Trp^DTOv S* dvet[JLtxai 
StarTu^d) XoY^f» dpx>]v ^poTetou xal 
xaTd(7Ta<rtv [itou Mosch. 6 p. 813. 
Ttpoade ydp xdT(i) Y^« elaiv &(yTpa, 
Y7} 8' aveta' e? aldepa Eur. 687, 3. 

dve<TTto;! arat; T6 xdyuvat^ xdv- 
eoTto; Soph. 4. 

dveToS; Soph. 583. dveu: ouTOt rod' i^^ei T(ov dExpiov 
dlveu 770 vou Soph. 365. (jlt) ^euaov, 
(0 Zeu, [tiQ [t' SXy]; dHveu Bopoc Soph. 
453. Ato( Tupawet rXeu^JLov^ov, oEveu 
Sopo;, dfveu atSifJpou Soph. 855, 15. 
16. ou ydp de[jLt; ^rfv 7rX7)v deol? 
£veu xaxtSv Soph. 860. xaxov (Jiev 
Spfiv Tt Trpotx* ewtffTaTai, auToc 
i:af auTOu [i.avddv(i)v dHveu tcovou 
Soph. 1019, 7. euxXetav {^a^ov oux 
dveu xoXXcSv 7r6v(i)v Eur. 134. xe- 
XTY)(TO S* 6pd(3; &y ?XT?^ &^^^ vl/oyou 
Eur. 417. d!veu t\)xri^(i) - icovo; (jlo- 
V(i)deU ouxeT* dXyuvet ^pOTOug Eur. 
668. aveu deou ydp ouSl et; dvnp 
ffdevet adesp. 477. 

dveuptffxd): Sat^jLcov ^poToTat ir6^X* 
dveuptffjtet xaxd adesp. 488. XP^^^( * 
mXX' dveupi(7xet (xofd (JLato|jLevot; 
adesp. 509, 3. ^etvT) 776^t; voaoua' 
dveupiaxetv xaxd Eur. 267. 

dvex<>>: ^xoue S' .dv* ou^ ^X**^"^ 
Aesch. 126. a Xi (jLvSdTtg dvaToTi; 
eu7roT[jLOTdTa (jLeXe^ov, dvexouaa ^tou 
Ppa^uv lad^jLOv Soph. 145, 4. (JLirrpt 
T* 6pei({) SoSSa^ dva<jx<iv Eur. 472, 
13. dve^ou (dvddx^^ U.) 7rdo)^(i>v 
Spwv yap ^X^ips; Eur. 1090. 8; 
d<JTevaxTt duvvo; &^ iQvetxfiTO d?vau- 
Soc Aesch. 307, 2. aol S* 1^(0^^ xal 
voffouvTt auvvo(rou9* dve^o[tat Eur. 
909, 11. ((Jf. dTcexw.) (luYYvtJTe xd- 
vddx^ade atycSaat Soph. 618. 

dvTQxeaTog: t5v dvY)x£aT(i>v xa 
x(3v taTp6; Aesch. 255, 2. 

dvrjxT^;: *dv)Qxe; Soph. 46. 

dv7)xt$(i)Tot Aesch. 279. -• 9 av7)[jLep(i>: o; 7rapaxTtav ^et^d^v 
dvY)(iip(<i)oa xv(i>Sd>(i>v 6S6v Soph. 
819, 2. * / avTivuTwc; — avrjp 43 ivTjvuTio?: TaOr* av7)vuTco; ?j^et 
Soph. 513, 4. 

av7)p: a) StScDfftv 'ApYeiatatv l\i.~ 
Ofoupov xopat^ ee( avSpo; o^tv eu- 
iz^upievo^ [toXetv Eur. 1132, 24. 
£Yxua©v e(^T)xrat j^pavdeTc' dfXex- 
Tpo; av^o^ £tir. 1132, 58. Setvi^ 
Ti; av^l xai yuvaixi oruiJLfopd Sou- 
^o^ yeveadat adesp. 376. Yuvat^i 
aiv Tfij^vat (liXoucrt, Xoyj^Y) S' 5cv$pe(; 
sicToj^toTepot Eur. 321, 2. el y*P 
So>oi«iv 7JV t6 vixTrnoptov, ^^[JLeT; iv 
ivJ(p<3v £t;^0(tev TupavvtSa Eur. 321, 
4. 05« TO diiXu XudTuj^eaTepov y^vo; 
re^jxev av^p£5v Eur. 401, 3. (i.dTy)v 
zp* d; Y^vatxa; e^ dv^pcSv ^6^0^ 
yiXXet Eur. 499. el xepxtlicov [tlv 
ivipaGtv [liXot TPovo;, Y^vat^l S* 
o:;>Ci>v e[i.?7e(rotev iqSovat Eur. 522. Td 
J* dHlX' dfeXvat (i.ri)^avn[i.aT dvSpd- 
^v Eur. .603, 5. 'Epw; y^P avSpa? 
o'j [lovou^ ewepj^eTat ouS' au Y^vott- 
iti; Eur. 431. 

b) a) Y^vfluxi T e;^dpov XfW^ 
i:pe«PuTn? dvrp Eur. 317, 4. m- 
xsov ve^ Y^vatxl irpedPuTYj? dviop 
Eur. 807. 6 vuv <S>)> Xa[i.pdvetv 
ueUttv [t dvTop Eur. 953, 27. dvifip 
T dj^elo? x*^ Y^vT) Stotj^eTat Eur. 
1063, 16. vea^ Y^vaixog - TiTt; dv- 

h*^ i Y^^^C*^^ Aesch. 243, 2. 
TEdvaoi :?aTSe{ oux i\LO\ [1.6vy] ^po- 
Tuv ou^' dvSpog e9TepiQ[teda Eur. 
454, 2. irotaa y^P ^ouXt) we^uxev 
iv^; it dcSfpcDv Y^viQ Eur. 545. 
*a9a Y^p dv^o^ xaxtwv dEXo^o; Eur. 
546. orav X* uw' dvSpo; j^XaTvav eu- 
ysvou^ lyeoTjc Eur. 603, 4. xal tcou 
7o«avra ;^75|jiaT* WTtv - ol (jlSXXov 
i^tipo^ euf pavel mpovTa (jLe Eur. 953, 23. wdTe [1.75 [i.e, :cp6; r^? 
icTia;, dTCotrrepTQdY); dvSp6( w auvci- 
xt(7a; Eur. 953, 40. dvSpo^ eadXoO 
xal Y^vatx6; euae^ou; y^^P**^ Stxata 
ApoUon. 1, 4 p. 825. voet xpo^ dv- 

Spl XP^C'^ TCOUXUTCOU? 07U(0; TCeTpi^ 

TpaTcecdat YVTQCTtou (ppovySlJE^aTo; Soph. • 
286. Y^valxa xal (o^eXtav xal v6<rov 
dvSpt fepetv Eur. 78, 2. Tcdcda y<^P 
d^a^ Y^^^ ^*^'^ dvSpi auvTeTTjxe 
(TtixppoveTv eTTWTaTat Eur. 909, 3. 
JoT* dvSpl xai Y^^^t'^^ xet|i.evo; v6- 
[Ao; Eur. 953, 14^ t?} S' 6V dv dpe- 
cxY) TdvSpl TauT auT7)v TToeTv Eur. 
953, 1& oru S' dvSpi \l\ (b^ ^ti^, ex- 
St^co^ vuv 7cXou(Tt(}) Eur. 953|20. eTe- 
p({) [i.e ^(Odet^ dvSpt Eur. 953, 31. ou 
^dp TTOT* dvSpa Tov (io(p6v Y^vatxi 
Xpr) Souvat x^^^^Q^? Eur. 463. Td 
Tyfg Y^^^^^^C yo^P JtppcTOuvT* ev SeS- 
[i.a<Ttv SouXol t6v dv^pa Eur. 502, 4. 
TOTe de xp*^^ J^YjTeTv e[i.ol avSp* (p 
[te S{d<ret; Eur. 953, 35. dvSpa xb)- 
Xuet Y^vT) eadXT) Eur. 1055. outuot* 
dvSpa XP*^ (To^6v Xtav ^uXd(raetv 
dXoxov Eur. 1063, 2. (cf. aXoxo;.) 
Td S' eU Y^t^ou? ouSev Soxoudtv 0^1^; 
dvSpdotv fpovetv Eur. 493, 5. (odou- 
[i.ed' 1^(0 xal Ste[tTCoX(d[i.eda - ^svou; 
7rp6c dvSpa^ Soph. 524, 9. 

P) ouTOt Y^vatx^? ouSev dv (i.ei?[ov 
xax6v xaxY)^ dvY)p xTr<(ratT dv Soph. 
621, 2. d[pt(7T0v dvSpi xT7)[i.a <yu[i.- 
wadr)5 Y^^'*'' E^r. 164. [1.6^4X7) tu- 
pavvi? dvSpt Texva xal y^^^ ^^^' 
543. id7)v Ydp dvSpl <ru[JLf opdv elvat 
XeYd) Texv(ov y d[i.apTetv - dX6xou 
Te xe$v7)c Eur. 543, 2. (!>; [i.6vov tcSv 
Xp7)[idT(«)v 7) )cpeiac6v eoTtv dvSptEur. 
543, 5. (x.oxd7)p6v e<TTtv dvSpl xpe- 44 I ' avYjp dpuTY) Tcxva Eur. 804. yonLo^ xpa- 
TiaTo; edTiv avSpl acd^povi Hippoth. 
6 p. 828. 

c) 0; 7]v Tpa<p?} T15 {i.r) jcax^;, 
aiffx^vsTai avTop ^eso\Leso^ octaj^pa 
Spav Eiir, 1027, 3. 

d) ouSiv yap ouTcd yaupov «>; 
av7)p I9U Eur. 788. av7)p S' 8c eivai 
f 7)^, dvSpo; oux a^tov SeiXov xexX^o- 
adai Eur. 829. YV(d[i.ai; y&p dv^pog 
(al. dvSpQv) eu [tev otxouvTat TroXei;, 
il S' oTxo; Enr. 200. ex^pou; xax(3; 
Spav dvSpog iQYou(jLai [i.epo; Eur. 1092. 
^vSp'. riSixTjda;* avXp* dvexTeov ToSe 
adesp. 382. ev ixaTOv eaTiv eupelv 
(SvSp* evjL Astyd. 8, 4 p. 780. wo^- 
Xoi YeySTe; dEvSpe; oux Ij^oua OTUcd^ 
SeiSoufftv auTou; Eur. 788. xet; dv- 
SpcSv pi&v ou TeXouaiv dpid[i.6v Eur. 
492, 4. I|i.oiy' eiT) Texva <a> xai 
[i.dxotTO xal [teT* dvSpdaiv Tcpewot 
Eur. 360, 26. tou; yoLf Trepicffou; 
xat Tt TcpdaaovTa; TrXeov Tt[i.c5(i.ev 
dHvSpa; t' ev TToXet vo[i.t^O|i.ev Eur. 
788, 3. 

e) av7)p S' exelvo; 7)v TreTcaiTepo; 
[jLopcdv Aesch. 264. ouTe hyi\Lo^ out* 
Itt)? dvTip Aesch. 377. oux dvSpo( 
opxot mdTt;, dXV opxcdv dv7)p Aesch. 
394. ev $e(j[iLot<Ti ^fXmTn^ dv7)p xoS* 
Xov TTO^tddet; Soph. 60. }^(!>?r6^ev Tre- 
V7); dvY)p [1.7)8* evTuj^civ SuvatT* dv 
oiv ep^ 'Tuj^elv Soph. 85, 7. dv7)p - 
ooTt; T^SeTat XeYcdv det Soph. 99. o^* 
av7)p ou TTpiv av ^aYB xaXS; o(iLota 
xal pou^ epY^"^^ epYat^eTat Soph. 
138, 2. ex xdpTa ^atoSv Y^^cdTo; dv 
YevotT* dvTip Soph. 260, 2. AcoTteu^ 
dv7)p aYX^^ irpoff^^I^ev "EXaTo; Soph. 
349. TrdXtv ^dp audt; irat; 6 yjQpd- dxcdv dvTip Soph. 447, 3. xoTt^io; 8* 
dv7)p Xa^cov iravoupYa X^P*^' xevTpa 
Soph. 622, 3. ^hoixo xdv dwXouTO? 
ev Tt[jLatg dv7)p Soph. 761. 4>oTvi$ 
dv7)p ZtScdvto^ xdmoXoc Soph. 823. 
otvcodei; dv7)p Soph. 843. oXo^epTj^ 
dv7)p Soph. 1026, 4. Td; ii Sat(to- 
vcov Tux*? ocTi< ^epet xdXXtcrr' dv7)p 
ouTo; aof 6; Eur. 37, 2. OLykidaaicf - 
X7)9del^ dv7)p Eur. 56, 2. xat 8ouXo< 
(ov Y^P Tt|uo^ 7rXouT(Sv dv7)p Eor. 
142, 2. 7)v Ot8t?rou; t6 wpwTOV euru- 
XTQ? dvT^p Eur. 157. et? Sp^oTa woi; 
dv7)p (Toy^DTaTo; Eur. 162, 3. dv7)p 
Ydp offTt^ eu Ptov xexT7)[it.evoc rd 
(i.lv xaT' oTxou; d[i.eXt(f Tcapet^ ea 
Eur. 187. ouSel; y^P <^^ pqcdu[i.o^ 
euxXeT); dv7)p Eur. 237, 2. euY^VT); 
dv7)p <xTpaT7)Y<<S'^ T^' 242, 2. xetvo 
S* lorx^iet [liYOt, w^ouTO? >.a^(dv <T£> 
TouTov euYev7)5 dv7)p Eur* 249, 3. 

dv7)p Y^^^^^ '^^ SouXoC V7)8uo; d' 

io<T07)(i.evo( Eur. 282, 4. (oxumu; dvi^p 
Eur. 282, 16. (rdSfp^ov xal Stxato; 
(dv dv7)p Eur. 282, 25. dv7)p il xpr- 
«TTo; XP^^''^^^ ^^ V*^^ '^^'^^ ^r. 
296. xpetaacDv y^P ^^^ XP^K*^'^*^^ 
we^ux' dv7)p Eur. 325. oTav Se ti? 
XetTwv iiz oTx(dv eu XeYT) 7rev7)C dvT^p 
Eur. 327, 3. 6 [ilv ^dp eadXo^ euYe- 
V7); f[xotY* dv7)p Eur. 336, 2. ciS' 
dvY)p xeTvo^ aofog Eur. 372, 3. dv7)p - 
Xp7)|i.dT(i)v [tlv ev$e7)^ SpSaat ^i x^^P^ 
SuvaT6? Eur. 389. o^ti; y^P darSv 
TT^eov ^x^^^ TPefux' dv7)p Eur. 425. 
9(dv7) xat (Txtd Y^pcdv dv7)p Eur. 509. 
vio^ xat axato; 0I6; e^T' dv7)p Eur. 
510. dpYO^ 7roXtT7]; x^voc, (!>( xaxo; 
Y* dv7)p Eur. 512. xaT^v(dv ^i icot^ 
dv7)p Y^ xal crxtd Eur. 532. x^^^o; avy]p 45 Y* iYTif ocpiOToc at Te duitf opal :o<7* 
90V Saxvouatv Eor. 572, 3. oux ians 
G9TK mrt* avY}p eu{a((i.ovei Eur. 661. 
fo; oxaio^ av7}p xal* ^evoiaiv dE^evoc 
Eizr.736. orav ti^ ex S6(i.(dv avinp ^avyi 
Enr. 736, 6. I^w yop opY^^ Tca? avinp 
soff&repo; Enr. 760. xaY<i^ [Jklv outu 
j^cSra^ itrt* aviop aofo; ^oyiiloiAai 
Eur. 812, 4. ooTt^ S* 6(tt^2v To^eTai 
moCi; awip Enr. 812, 7. offTi^ (tY) 
«Wio; 6»v avT)p ^[tov Trpoati^ei Eur. 
1049. ouX* av eic avrjp Y^vatxo; au- 
St.csuv, ilclca Tou waTpog Eur. 1064, 
6. om; Xi TauTTj Tf| voaip ^uv<dv 
ivTp (tedif} Tapaaaet xal Ya^v)vt2[et 
9f£va Eur. 1079, 3. luuxvo; ti? xal 

771. eu Tpa^el; aviop Sosith. 1, 2 p. 
821. 6 Stffxeuca^ aviop Sosith. 3, 2 
p. 823. xaxo^ 8' av7)p <ytYiQ^6v la;^e 
liuv Te xai tov(dv ^tov Zenod. 1 p. 
631. e]^9p6( (liv avnip, aXXa tyjv Xi- 
xr.v ^ePfls adesp. 5. av7)p ^i ttXou- 
Twv, jtiv dEYav <);euSirfop9|, Soxet Tt 
fcai^v ToX^ axouou^tv aaf e; adesp. 
119, 5. avT)p e; ouSlv XP^^^^ adesp. 
159. ouSiv 9pove1 Stxatov . . avnp 
adesp. 330. Y^vatxi wpoor^opov yuvti, 
vo^wv T avt)p voffouvTt adesp. 3d4, 3. 
xzXWra (aou^^v ^deYY^TOU tc^outwv 
zvr^ adesp. 464. &veu deou Y^p ou- 
ii 51? avY)p ddevet adesp. 477.-xax6v 
TO xeuiktv xou irpoc av$p6; euYevou; 
SopL 76. icpo^ av{p6^ eadXou icavTa 
-iwai»; fepetv Soph. 296. ou jyfi 
"^OT* eu xpidcovTo; 6>^t<rat Tu^a; 
i^; Soph. 588, 2. avSpo; euTu- 
l^^K To ^eptv SopK. 666, 4. avSp6; 
'^xm; xpaa^ovTo; exTro^v ^tXot 
3oph. 667. 6 TuXeu; av8p6; al[i.a duYYfive; wpa^a; Soph. 731, 3. i- 
l&viopLovo; Y^p ivXp6; oXXuTat X^P^? 
Soph. 834. eadXou yo^P avSp6; tou; 
wovouvTa; ci^eXelv Soph. B36. iv- 
Sp6; u?r* ecrdXou xai Tupavvetddat xa- 
Xov Eur. 8. ffo^ou 7rp6; ivSpo; Eur. 
^8. iTpexeta S' iptcTOv iv$p6; ev 
'TToXet Stxatou xeXet Eur. 91. ivSp6; 
S' 6p£SvTo; ec; Ku;rptv veavtou Eur. 
162.ivSp6; 9tXou ik xP^a6; i[i.adta; 

[jLeTa &XP''^^'^^ ^^^* ^^3* x6a(i.o; Si 
(jtrfh <iTeYav6; ivSp6; ou xaxou Eur. 
219. euTU}^tav xaxou ivBp6; u?tep- 
9povi T oXpov Eur. 303. Y^vatxo- 
9pcdv Yip ^u[/.6; ivSp6; ou aofou Eur. 
362, 34. el; iv$p6; fu^rtv axo7r£i>v 
Eur. 812, 5. ivSp6; eadXou xat (pt- 
Xou Trapatveert; Eur. 1079, 2. xev6v 
davovTo; iv$p6; alxti^etv (ixtiv Mosch. 

3 p. 813. xaxou^Y^P ^vSpo; e^Tt 
Tou; xatvou; f tXou; Tt[i.Sv adesp. 37. 
oux 7)v ap* ou^lv 7rfJ(i!.' eXeudepav Si- 
xvov MJ/u}^7)v 6[i.ouo; ivSp6; <!>; iTt(i.ta 
adesp. 110, 2. xal touto toutto; 
effTiv iv^p6; {(i.fpovo; adesp. 460. 
eadXou Yip ivSp6; Y^pa; euxooGTiYO" 
pov adesp. 552. t) ^pa^u Tot a^evo; 
ivepo; Eur. 27. el ^* eY<u 6pd6; iXel[v 
^iov ivepo; lon. 41 p. 740. Tt Y^p 
oij/ov Y^votT* av ivXpi TouSe ^eXTepov 
Aesch. 309, 3. opxo; Yap ouSei; iv 
Spt ^tqXiqtyj papu; Soph. 847. ti ^ip 
TcaTpcpa; ivSpl ytXTepov x^ovo; Eur. 
6. TouTO) 8' ivSpt [i.7)T* 6T7)v ftXo; 
[i.iOTe S^JvetiQv, odTt; Eur. 29, 2. cb; 
ouSiv ivSpi TctaT^v aXXo 7cXy)v Te- 
xvcov Eur. 566. ivSpt ^ap Tot - oux 
IffTt Tou ^e^avTo; iiStov weSov Eur. 
817, 2. (io(pou; eiravTXwv iv^pt (jlt) 
cofcp XoYou; Eur. 899, 4. a?caora Si 46 » / 

av »1P j^dciv AvSpl yevvauj) waxpi; Eur. 
1047, 2. TTstvovTi yap avXpl (tSJ^a 

Ti(tt(i)Tlpa xp^^^^ ^^^* ^^ P' ^^'^* 
Seivot yip avSpl wavTe? ea[i.iv euxXeel 
2[(3vTt fdov-^aat Mimn. 1 p. 829. 
oTav S' 6 Sat[j!.(ov avSpl :rop(ruvyj xa- 
xa adesp. 455. OTt yap fuat^ avept 
Xu), ToS' 0U7C0T av e$eXoi<; Soph. 739. 
xuveg StY)[jLaOuvov dcvSpa Se^TTroTiov 
Aesch. 244. etal S* oiTtve; atvou^rtv 
avo<iov av^pa Soph. 328, 6. ou yap 
Stxatov avSpa yewaTov ^pevag Tep- 
iretv, OTcou ye [jnf) Stxata TepJ/eTat 
Soph. 616. au S' dEvSpa Ovt^tov el 
xaTe^tTo (TTevet; Soph.'761. avSp' 
eidt9|i.evov axo^adTov Y)do? ya<rTp6; 
Eur. 201,3. ou xp'0 'fO'^'* (i^vSpa Jou- 
>.ov ovT eXeu^epa; yvci[/.a5 StcSxetv 
Eur. 216. veaviav yap ivSpa (al. ovTa) 
;^py) ToX[i.otv aei Eur. 237. OTav d?v- 
Spa ^iXov (iTevaj^Yj Tt; ev oTxcp Eur. 
263, 3. dcvSpa dxatov lax^P^^ ^udei 
fttjao^ SeSotxa Eur. 290. rp6;-av8p' 
eixiiv eva TcudoivT* av acTot TuavTe; 
Eur. 411, 3. ex[JLapTupelv yap d^vSpa 
tA? auTou riyoLq et^ TtdcvTa? a[iade; 
Eur. 553. [jitoS' SvXpa 8y5[jl(i) TrtdTov 
expaXv]^ xoTi [jltqS' au^e xaipcu [i.ei- 
5ova Eur. 626, 3. xoXoue S' dEvSpa 
xapa Six7)v Tt[jL(0[jLevov Eur. 626, 6. 
Ti? ofvSpa Tt[jt.^ ^svaTrdcTjQv Eur. 667. 
oTS' d!vSpa Mu(y6v Tr>e(pov Eur. 704. 
Tov 6<rdX6v dlvSpa, xav Ixa? vaiyj 
j^dovo? - xpivci) ^i>ov Eur. 902. eu^yj 
ToiouTov dSvSpa aot wape^xTdcvat Eur. 
956. xax6v y(Xp ilvSpa ^P''! ^^txw? 
TCOtdxsiv oei Eur. 1049, 4. dtXX* ou 
^cpeiret Tupavvov - ouS' dcvSpa vpY)- 
oTov veTxo; aTpeddat xaxoT; Eur. 
1050, 2. Jiratvo; e^Ttv aff^aXeffTa- To; xaT* jjfvSp' ewatvelv ooTtg dlv Si- 
xato( ^ Astyd. 8, 2 p. 780. [UdS 
Tov dlEv^pa Tov Siw^ouv we^uxoTa 
adesp. 28. dH^u^^ov dEvSpa ^a(t^avetv 
(ruve[txopov adesp. 337. TauTo xpo^ 
TU[jL^ov Te x>.aietv xal lupo^ fv^pa 
v7}mov adesp. 440. ^etXol y(xp dcv^pe; 
oux l)^ou(Ttv ev y.axTJ aptd^jLov Eur. 
519. at y&p TroXet^ eia' £vSpe^, oux 
ep7)(jLia Eur. 828. avSpe^ 'EXXr.vcov 
d^pt<rTOt adesp. 332. dcvBpcSv ydp ead 
X(3v (jTepvov ou [jLaXdc^creTai Soph. 
196. oux loTtv auTY) a(«>fp6v(i>v dcv- 
Spcov Tzoki^ Soph. 850, 2. (0 dvir)T6v 

dcv^poSv xal TaXai?r(i)pov yevoc Soph. 
859. dcvSp«5v Stxaitdv xdcydcOcSv 6[jE.tXiai 
Eur. 7, 2. <5aT' ouTt? dcv^p(3v el? 
dcravT eu$at[jLQveT Eur. 45. oux Ifs- 
Tiv ev xax6I(Ttv euyeveta, wap' dtya- 
boXdt l* dvSpoSv Eur. 53, 2. e<rd>(3v 
dw' dvSp(3v e<7dXd yiyveddat Texva 
Eur. 75, 2. op^ [i.iv dvSpSv TOvSe 
yu[iivd8a (jToXov Eur. 105. xdcyco 
[teT dv^pcSv T^vix* r)uTu)^ouv pi(|> Eur. 
285, 20. veixT) ydp dvSp£Sv ^ ovta xal 
[jid^a; XP^^^ S6Xot<it xXexTetv Eur. 
289. f et$(o[jLed' dvSpcSv euyev^v Eur. 
414. dvSpoSv Si TToXXol tou yeXcDTO^ 
eivexa doxou^Jt ^^dptTa^ xepTO^Jiou^ 
Eur. 492. dvSptSv TdS' eoTiv evSixcov 
Te xai (70(po5v Eur. 1078. w ^iXTaV 
dvSpcJv Phryn. 20 p. 725. ve^ov ydp 
dvSp(5v TToXXd xd[/.rTOVTat ^peve; 
Agath. 26 p. 768. ^xoySv ydp dv- 
Sp(3v Tdc dc[jLapTia; xaX(o; xpivetv 
Chaer. 31 p. 790. el; a(i[jLaT dv- 
Xpwv Theod. 17, 3 p. 806. ri<; (oSe 
[jL(opo( xal >iav dvet[j!.evo{ eum<TTo; 
dv^p^v adesp. 118,2. Toi(ov ydp dv- 
$p(ov <n7ep[j!.' lS(oxcv 'EX^dSo^ adesp. V avT)p &vdp(07UO^ 47 197. ryjv (i.ev (tuTav dX)Ci(i.(|> a^evet 
miav ex dv^(5v acd[tad*, cb^ ?rX7)(rd9| 
oovoi» adesp. 295, 2. ua Tupavvl ^ap- 
^ifov dv^poiv 91X1Q adesp. 359. ev 
otffiv avSpdffiv Ti(i.7}v Ij^et? Soph. 192. 
aTT2vTX Tot^ xaXoTfftv dvSpdatv Tcpe- 
^ru adesp. 133. dyiDv ydp dHvSpa; ou 
(iivet XeXei(X(iivoug Aesch. 37. ^oty}- 
pi vtxav dEv^pag ddTtTa; Soph. 90. 
oCKsX ydp dvSpa; 7r6Xe(i.oc dypeuetv 

veou^ Soph. 510. avSpa; XP*^.^^?^^^ 
Ts xdyadou^ f uXXot^ dTef effdat Eur. 
282, 23. roXXdxt; ao^cdTepou; ?7evY)- 
ra; ivSpa; etcopu tcSv TrXoudtcdv Eur. 
327, 5. dvSpa; ^ oTcXiTac 770X1(1.10^ 
TxpPelv ^pu adesp. 295, 3. dvSpe; 
EXXTivcdv axpot Eur. 703. — dvepo? 
Eur. 27 et lon. 41 p. 740. dvept 
Soph. 739. 

dvTpYji; (?) Aesch. 218. 

avdY^pog: dvdiQpou Texva Sapoc 
trspi^ GTpciaavTe< Chaer. 9 p. 784. 

dvdtcTa(<.at: wpo^ ty}v dvdyxY^v 
o\i8* !\p7); dvdtdTaTat Soph. 235. 

av^o^oaxov Soph. 28. 

devdo;: ve<i> (TTtXpovTe^ avdet xap- 
Tspi; ex€d(uSa^ Ach. 4, 3 p. 747. 
Todev roT* dEXuirov (oSe rjupov dcvdo? 
zvtz; Soph. 174, 2. T^Xto^ $tfp7)Xa- 
*wv GxoTetvov dSvdog e^e^^pcoae Xt- 
•fvio^ el^ at»(jLaT* dvSpcSv Theod. 17, 
2 p. 806. ouvex* exeT dvdea Xet[jLcSvta 
Aesch. 374. eTepov e^* iTepcj) alpo- 
fiLcvx dEypeu^t' dvdeuv Eur. 754, 2. 
XTrebQva CTpaTOv dvdecov dXoyxov 
Chaer. 10, 2 p.* 784. 

^v^pa^: xaTeTcive xal Td xaXa 
*ai Tou^ dEv3paxa< lon. 29, 2 p. 737. 

xv5pureto$: yiYvcaaxe Tdvdpio- 
"ui {t>j ce^etv dEyav Aesch. 159, 3. Ytyvcowe TdvdpcDTPeta (i.y)S* uTCep{/.e-. 
Tpci)^ dXyet Eur. 418. 

dvdpcoTCtvo^: dvdpcoiuov ovTa Set 
(ppoveTv dvdpcomva adesp. 308. 

dvdpCDTCOetSY)^; dvdpcOTUOetSi; dY)- 

ptov uSaTt au^cov Aesch. 26. 

dvdp(0?70;: Y) PapU (p6pY)(il* dvdpCO- 

m^ euTu^wv dlffpcDv Aesch. 392. d?v- 
dpcoTuo; effTt 7rveu[JLa xai <Txtd (i.6vov 
Soph. 12. o^Tt; d^vdpcoTTo; y^Y^^ ^^' 
(1.0 V xoXouet Eur. 92. (jly) axudpcoTro; 
Tcd' dl[Y°^^ '^P^? '^^^? xaxco^ TCpdadov- 
Ta;, dcvdpcowo? yeY<o; Eur. 406, 2. 
ouSel; olSev dEvdpco^ro; yeyco; ouV eu- 
Tu^ou; dptd(i.6v ouTe SuaTuxou? Eur; 
843. deou fiiov ^y)v d^toT; dvOpcoTro; 
<ov Eur. 1075, 2. SvdpcoTco; cov (Jie- 
(i.vY}ao TT?; xotvY); tuxy)< Hippoth. 1 
p. 827. dHvdpcoTTo; eyevou xai t6 Sua- 
Tux^; ^tou exeldev SXa^e; adespi. 
112, 2. Tdv ydp dvdpcowou ^6av rot- 
xtXo[jLY)TtSe; otTat 7CY)[jLdTcov Tcdaat; 
(jLeTaXXdffdouatv .copat; Soph. 533. 
j^Spo; ydp auT6; edTtv dvdpcoxou 
f pevcSv, pTcou Soph. 824. ^co(i.6; au- 
tyJ; 2<rT ev dvdpcoTUOu yudet Eur. 
170, 2. ^apu t6 (fOfri\K oTY)at; iv- 
dpcoTcou xaxou Eur. 643. Tceyuxe tout 
ev dvdpcoicou fuaet Eur. 834. dot 
Zy)v* e; euvY)v wdTcep dlfvdpcoTCOv (to- 
XeTv Eur. 210, 3. dcvdpcoicov ovTa SeT 
(ppovetv dv^coTctva adesp. 308. t^v 
ej^6vTcov icdvTe; dvdpcoTcot ^iXot Eiur. 
462, 2. ou TwvSe j^etpcovaxTe; dv^pco- 
Tcot X6ycov Eur. 795, 3. xdfwetTd (tot 
Soxouotv dvdpcoTcot v6(i.ou; deerdat xo* 
Xacrrd; Crit. 1, 5 p. 771. dXX' ^ApY); 
^tXeT del Ta XaJcTTa TcdvTa Tdvdpco- 
7CC0V (jTpaTouAesch. 100,2. evTauda 
(iievTOt TcdvTa Tdvdpcoiccov voael Soph^ 48 £vAp<i)7to; .74. at veat [Jiiv iv TcaTpo; ijSiaTov, 
oTfuu, Cu[uv «v9pidic(i>v ^bv Sopb. 
&24, 4. Sv fuXov avdpunuv (ii' iSet^e 
nttTf 6( xa t [iKTpot ii(uc( «[jLepa Sopb. 
532. ow j^ii itoT avdpcdTcuv [jiefav 
oXpov aTco^Xs^^at Soph. 535. ^i^-n Tt; 
avdpuTcuv t6 wtT' Ti[jiap oicw? ii8t<iTa 
TCOpauvdiv Soph. 536. oEiiuv S* a[j.ap- 
Tuv ouTi; xvdp(i>icti>v xaKo; Soph. 
604. 6 ^ofJos-To Te uto^jl' e't; Ijc7c>'»- 
&v dv»pM7cuM (?) dE^" Eur. 67, 3. 
(i) deuv Tupavve xavdpuTCuv "E^uf 
Eiir. 136. £1 Ti; avdpu7C(»v SeXtt pi.vi 
Tu ToXai^ [jL(Spo( uv j^aftxt y^o-(tf 
Gur. 286, 2. xp^^ot ~ Seucvustv av- 
dfumut xcucoTHTat E|j:oi Eur. 303, 
5. ot -yxp KuTCptv ftuY^^Te; avdpio- 
TCbiv ifOLV vooouff' 6[iioiaK Tol; ifOy 
&Tlp(a(iivot; Eur. 428. no^Xot; j(<mv 
av9p(d7C(i>v xaxa Eur. 415. avdpuicbiv 
Si [jiatvDVToet fpeve;, Sanava; OTav 
Savouot ne^jinbiatv xevx<; Eur. 640. 
^OTO; avftp(d7C(dv ^c^awi Eur. 659, 8. 
At6( AlSvip - ccv$p(^7cci>v xal 9euv ys- 
vcTbip Eur, 839, 2. xpiveE Tii auTov 
TrtireoT' avSp(d7Cb>v pieYav Eur. 1041. 
(j frifili; - Tra; Tt? ei( ui fiouJUT' iv- 
dp(i>7C(r>v [jLoXelv Eur. 1080, 2. Tutt^ip 
fap ouSeti; tcktto; avftpidTCuv ^o; 
Eur. 1081. viv jtp6vo( 6't' ■^v Srax- 
To; ivSp(i7C(av pto? Crit 1 p. 771. 
'nv opa Tpavof aivo; av9p(d7t(av oSe 
Mosch. 8 p. 816. p;6vo( fif EOTtv 
av^c^biv xptTii; sdesp. 512, 2. ou- 
Sct; av tT7coi xelvov avftptdicuv xax(3; 
aUesp, 634. xaXov ppovttv tov 9fn- 
Tov «v9p(a7cot; Xact Soph. 321. 7cpo- 
pT^dia Y^p xepSo; avdp(^oi; [«.eYa 
Soph. 864, 3. Sta^olai Setv6v av- 
SptJnot; xaxov Eur. 56. Tt TcXeov eivat TcalSa? av&p(i7«it(, ■s&xif Eur. 
64. %iAXx TOt fteo; icax tuv ae>- 
7CT(i]v eu7cop' avdpuTcoK TeieT Eur. 
100, 2. Seivdv ti tixvuv ftXTpov 
(vi}XEv deo; avdp(d7coi; Eur. 103, 
2. icavra 8' avdp(a7coi( (?) Eur. 252, 
2. Tov (tEYiOTDv avSpuTcoic 8e6v 
Eur. 269, 4. ii SDXtnai; av9p(Wot; 
xaxov Eur. 277, 2. (^; £[ifuTo; [j.£v 
Tcanv av{tpwcoi; xaxvi Eur. 297. el; 
^ap Ti( 2aTt xQtvo; avdp(d7cot; v6[to; 
Eur. 346. oiix ?(mv ouSiv X<^P'4 ^** 
9p(d7coi; dcuv Eur. 391. \i.%-^vjrr.v 
Tuv Ev avdpu7cot; voffuv Enr. 403, 7. 
opbl ii Tol; 7co3.Xo1(itv av9p(d7cot( kr(^ 
TixTouoav ipptv T»)v TcopDid' euTcpa- 
Eiav Eur. 437. ^u, t6 ptvi tA spaY- 
|iaT' av9p(^i; Ixtv* f(dV7iv Eor. 
439. %iSou dxOTO; ouS' ei; ovetpov 
-liSii; dvdpbWcoi; [jloXeIv Eor. 533, 2. 
& o' ei; !piv TciTCTDuiitv dvSpiJTCot; xa- 
xd S^Xto; Staipel Eor. 578, 8. xoX- 
iuv tA ^•pijiiaT' aiTi' dvdpcdTcot; xa- 
xuv Eur. 632. u iici&tq oiov ^xpov 
dv&puTcoi; 9pEv6; Eur. 652. t6S' -fi&r, 
dEtov dv9p(d7CQt; xaxov Eur. 841. ai- 
dv)p TixTct se, xopa, Zeu; S; dvftptd- 
Tcoi; 6vo[iLdi!|eTat Eur. 877, 2. dpeTn 
[UYtSTOv Tuv ev dv9p(d7cot; xaXov 
Eor. 1030. oitx <<iTtv oiiSlv tuv ev 
dv9p(«7coi; I<niv Eur. 1048. extoO 
Yip iffopav y^Y^^t' dvApidTcot; epav 
Sthfiuel. 1 p. 762. Agath. 29 p. 
768. Toiou; ^cept^ {ffTTiaev dvdpi^oi; 
fo^ou; Crit 1, 37 p. 772. oiix Ivnv 
oiiSiv Twv Ev dvdp(dnDt; ort «ux ev 
Jtpovu C^iJToufftv eSeupi<fxtTat Chaer. 
21 p. 788. 7cdvT6»v [tiY^^TOv Ti3v ev 
dvftp<a;coK fidpo; Mosch.8, 4 p. 615. 
Td Xa[JL7cpd ttJ; tuj^vi; ttjv xTnsiv &vdp(«)iio( — aviapoc 49 06 ^aiov avdpcdTcoK ve[jLei Mosch. 
9, 6 p. 816. y{kt& TTO^eivov ttSoiv 
av3p(dT0K oeXa; Theod. 10, 2 p. 
805. oK ^v avdpcSmi^ &pa ou j^pu- 
co;, ou TvpavvK - toooutov elj^e 
Sizfopou; Totg ^Sovd^ ApoUon. 1 p. 
825. opeTY) TfiSv ev dvdpQTroK (to- 
w) oifx ex dupaiiDV TaTui^^eipa \0L\f.- 
Iidvei adesp. 116. to J^tj^ii>t6v dv- 
bfmfA^ adesp. 354. 6 ydp ^eo^ \Ur 
Y18T04 dvdpciiroi; voiJLo; adesp. 471. 
|i6viQ eoTiv dipapaiTTiTo; dvdpcoTPoi^ 
Mm adesp. 495. yvcSiJLat ydp ifi^o^i 
Tuv ev dvdpcMTOic Tpofot adesp. 539. 
T& yjrr,\uxx* dv5p<dirot<7tv euptffxet f t- 
A0*jc Soph. 85. xaxov Tt 7ratSeu{jt.' 7}v 
if etc euav^ptav 6 ic^outo; dvdptS- 
rototv Eor. 54, 2. olxetoc dvdpcoirotat 
*ftY^eadat ^tXeT mXefto^ Eur. 173. 
^vaToc Y^P ^^p<i^^(^ vetxeov Te- 
Ao; l^^ei Eur. 176. woXV loTtv dv- 
dccSxoioiv, fii ^evot, xaxd Eur. 204. 
^oiv ^dp dvdpnSirotatv - Satjtcdv ^tov 
l^lt Eur. 273. ouTe (xtrrnp iqSo- 
vo; Totac (x^« ^^ ivoff^e; dvdpcdicot- 
civ (aL ev ^opLototv) Eur. 324, 3. 
zv3piM;otoiv {<mv ol; ^o; 6 [uxpo; 
ivxpa; eYtve^', ol; S' oyxo; xaxov 
Eur. 504. e^Tjupov dvdpcSTCotot Ypd[t- 
|LZT etSevat Eor. 578, 3. dvdpwicotat 
::i9tv at Tu^at (topfriv Ijio^jai Eor. 
560. oux fert Td decSv dStx', ev dv- 
^pwxotoi il xaxol; vo<rouvTa ^^X^* 
-siv «oUi7)v Ixet Eur. 606. oux lortv 
iv^p<axotai TotouTo; oxoto; Eur. 
617. Td j(jirin\iaLx* dvdpcoTuotatv i^^o- 
tz; l^et Eur. 642, 2. 6 ^ cl; to 
9u^v eir" dpcTTHv t* dEYov Ipci); ?[y)- 
Auto; dv^icoiotv Eur. 672, 2. toT; 
^etv dvftp«iicoi9t xaTftavelv (fivet Eur. 733. el S' v^aav dvdpc&irototv 
(ovYrroi ^oYot Eur. 978. opYal y^P 
dvdpcoTTOtat au[i.f op3; uiro Setvat Eur. 
1038. XuTuat Ydp dvdpcDTrotat tixtou- 
ctv voaou; Eur. 1071. oux y)v dv 
dvdpcoTcototv ev ^up fdovo; Agath. 
24 p. 768. ^oX^cSv ^dp dvdpcSTcotat 
f dp(taxov xaxSv avfn Carein. 7 p. 
800. dwavT' ev dvdpcSicoiat Y^pd- 
oxetv l(pu Theod. 12 p. 805. dvirh 
Tolfftv dvdpcD^TOtat xaTafuYT) deot 
adesp. 481. Xuiva; pL&v dvdpcSmtaiv - 
deot - StSouffiv adesp. 489. (aovt} -Ydp 
ev deoTortv ou SeoTUO^eTat (AOtp* ouS' ev 
dv^cdTcotatv adesp. 503, 2. tcoXX*; o 
Texvov, afdXXouatv dvdpcdicou; deot 
Eur. 254. ^tXeT hi douiJLOfuXov dv- 
dpcSTcou; dYeiv Eur. 296, 3. (j(.dXtaT* 
dv e^eicX-y)^ev dvdpc&^ou; Crit. 1, 28 
p. 771. icaT^a; ^uTeuetv outcot* dv- 
dpcS^cou; exprfv adesp. 111, 2. t6 il 
decSv xpdTo; \UyoL xaT* dvdpcoicou; 
ade^. 499. 

&vdp(i)?co; adi.: dvdpc^^ov r)do; 
adesp. 451. 

dvdp<^ox(i>: &vdp<i><rxe Soph. 389. 

dvdU7C0UpY<S: 7) f7); U7C0|I.- 

vu; dvdu7coupYt?ffat X^^^ Soph. 
315. 

dvdcS: u^pt; - ev veotc dv^eT Te 
xai TcdXiv (pdivet Soph. 718, 3. 4i <t> 
iyyo^ dvdeT x<^ ^OTpu; Tce-jcaiveTai 
adesp. 396. Xeuxov dvdouvTa aTa- 
Xov Soph. 363. 

dvta: dXuicov - &vdo; dvta; Soph. 
174, 2. Xi(jLY)v Ydp 'AiBa; ""dvtav adesp. 
369. 

dvtapo;: iq xptvouoa xat Td^iQ^o- 

vd; xat Tdvtapd - atadiQOt; Mosch. 

7, 4 p. 815. 

4 50 aviepo^ — av'rauYc& • / » / » / avtepo^: a[i.fi7roXo; Apeo;aviepou 
Eur. 992. » / ff « « / » aviiQiti: Tcvpoc t eptvu; - avtioa 
aT[i.ov ejA^avY} Eur. 781, 2. SoxeT; 
Tov *J\.iSriv - walS' dviiidsiv tov aov 
Eur. 332, 2. ou yap Spaxcov avins^ev 
Aesch. 252. cuog (JLeyKjTOv XP*^t*' ^^* 
Oivecog Y^^^ avyfxe AiQToOg TcaT; Soph. 
369, 2. Tt^ (oSe [i.(3po; xal Xtav avei- 
(jievog euTUKTTo; av^pcov adesp. 118. 

avtffT7j(jLt: Tov davovTa Saxpuot; 
avtaTavat Soph. 513, 2. ^uxTYjptoi; 
TCTepoi; avaan^davTa wpoadiav Tpi^a 
Ach. 10, 2 p. 749. 

aviax^" "H^io; avtaxwv Eur. 
771, 8. 

aviw: Y*^pa; - ou wavTe^ ewi^u- 
(i.ou|iev' Tiv X* IX^ TCOTe, avt(0(iLeda 
Crat. 3, 4 p. 810. 

avoSupTog: deodev ii wveovT 
oupov ivayjcTj T^yfvat xa(tdTot; dvo- 
SupTot^ adesp. 303, 2. 

dvoTjTo;: el T&XXa xptvetv eaTiv 
dvoTjTov yuvn Eur. 953, 11. ^p<Sv 
dvoiQTa Y^vT) adesp. 129, 8. 

d!vota 8. dvota: TepTrvwg y&f del 
TrolSag dvota Tpef ei Soph. 524, 5. iq 
tl (JLY) acofpcav dvoti^ tov ^uvovd* 
uTrepf povet Eur. 545, 2. 

dvotY«i>: ^ux*o; dvol^ai ttjv xe- 
x^Y](i.evY)v iruXriv Soph. 360. xal (Jltjv 
dvoT^at - fftpou; oux iQ^tou Eur. 827. 

dvotxTtp(iL(Dv: xdv dvOtXTtp^JLCOV 
Tt; olxTtpete vtv Soph. 598, 8. 

AvotxTo;: dEvotxTo; S^ Texcov ori- 
(ted^xev \iicf Eur. 120. 

dvotffTeo;: dXX* dvotdTeo? >6yo? 
Eur. 970. 

ivoX^o;: ev ead>6t<; Sl xad^aedd* 
dEvoXpoi Eur. 960, 2. dvo(jLta: ttqv dvo(tiav Te Tot? 96- 
Pot; xaTeaPeffev CriL 1, 40 p. 772. 

dvovTQTo;: :cXouTOC X* ewaxTO? ex 
yuvatxetcdv y^H*^^ dvoviQTo; Eur. 
502, 6. dvovTjTov &y^^(^*i ^ raTep, 
oTxotfft Texcov Eur. 386. 

dvopeo^: dvopeo; 7u6Xe(jLo; Soph. 
403. 

dvopdco: 6 i* iqSu^ a((DV ri xax>i 
T* dvavSpta ouT* *oTxov oure 7c6>.tv 
♦ivopdcSaetev &v Eur. 239, 2. 364, 3. 

dvoffTjTog Soph. 914. 

dv6(r,to;: dde(iu<rTa xal dvooia 
SpSv Soph. 676. 

dEvoGo;: e(JLo\ S* ouSel^ Soxet elvat 
TrevTj; (ov &voao; Soph. 328, 7. elffi 
S* oiTtve; aivoudtv ivoorov ivSpa Soph. 
328, 6. >5(TT0v ^l <t6> J^-^v dJvocyov 
Soph. 329, 2. 

£vou;: &vou; exetvo; Soph. 530. 
YeX(3v deptaT7]v cb^ dEvouv iQptaTtaev 
Sosith. 2, 21 p. 822. 

dvoucTepd);: a? ^' dvouaTepco; 
{ti exelvov iO(JLuvavTO Soph. 530. 

*dvTaY<«>vi(yTiQg: tSv euTuj^ouv- 
T(i)v dvTaY(ovi(XT7)? ^ovo? adesp. 
167. 

dvTalo;: dvTata Aesch. 223. av- 
Taia; Soph. 368. dvTatav Soph. 69. 
Tov 8i dvTaXov TrepiJttveovTa ou^ opa- 
Te xal BeT(jLa TtpoffTratovTa dvTatac; 
deou Soph. 311. 

*dvTaipou(Ttv Sopb. 243. 

dvTapT)?: dvTOpr)? vuxTepl; o^e- 
(Ttv Soph. 681. 

dvTauY^JOc: aTpe^j^ov dvTauYetcxo- 
pa< adesp. 67. 

dvTauyw: XP^P*^ ^* ojjLjjLaffiv 
^euxov (JieXatvTj; Ipyov dvTvjuYei oxtSc 
Chaer. 14, 6 p. 786. xuaviD^v &^ avT.auY© — avTpov 51 Ti; Ipi; avTyjuYst aeXa; adesp. 
541,3. 

avTelTvov: oujc av avTei7uoi[jt.iEur. 
953, 10. Stxauz y* avretwetv l^^cov 
Ear. 706, S. 

ivTeXXco: iroLaa 8' euda^io; AT- 
prro? - Aiii{x.ir)Tpoc avreXXei (XTaj^uv 
AescL 300, 7. 

avTe(i.(ta(ja«dai Eur. 611. 

avTeu9pa9(i.a Agath. 30 p. 
769. 

avTe^(i>: etxei Y<^p iQ^^y) 9u[i.oc ou^ 
It ivTej^ei adesp. 379. toT; yop Si- 
xaioi; ivTe}^eiv ou pcfStov Soph. 75. 
xat (1.11 Tt daupiaaigc (Ae tou xepSou^ - 
u}* ivTexeddat Soph. 328, 2. 

ivTifiXto;: avnnXtoideoiEur. 538. 

XvTTQvwp: TO NecxTOpetov euyXcoa- 
90V (teXof AvTiQvopo; Te tou ^puyo; 
Eur. 899, 2. 

ivTYjpi^: xpi(j(.vT) oreauTTjv ex (i.e- 
9T)( ivT7}ptSoc Ear. 1111. 

ivTt: ei S* Yjv ev oTxot^ avri (Hq- 
Xeiuv 9Taxvc (Spo7)v Eur. 360, 22. 
*ivT* eXaia; XP^^^*^ '^^ Fopyovo^ 
Tptotvav op97)v orSdav Eur. 360, 46. 
zvTt THipo^ y&p ocXXo Tvup (uT^ov 
e^Xi9T0(&ev yuvaltxe^ Eur. 429. auv 
xotJ^avTec - avTi tou xexo[i.[i.evou 
(7€(t*j^a(i.ev ^oetov adesp. 458, 5. ri^ 
Yzp iva* 'HpaxXeou^ Sosith. 3, 3 p. 
823. — ivTl yap ^u^-nc if-^i oux ia^ 
07u( ou Tiiv^ ey(d acSau TuoXtv Eur. 
360, 51, (Aovov X* av *avTt ;^7)(x.aT<i)v 
six iv Xi^oic yevvatoTiQTa xiperjQv 
Eor. 527. xaTeu;^o[i.at xaxa auTot- 
^v ♦ivTi TcSvSe il^ Toca* cj^edelv 
sdesp. 458, 13. 

ivTipotov Soph. 372. 

ivTi^ouXo^: tirffwv ovidVT* oj^ela xat Taupcov yova; Sou^ ivTiSouXa 
Aesch. 194, 2. 

ivTtJ^uyo;: *ApTe[Atv ae^etv ^aX- 
[i.ot? Tptycivwv WTQXTiSwv ivTiJ[uyoi; 
oXxoT^ xpexouora^ (jiaya^iv Diog. Ath. 
1, 9 p. 777. 

AvTtxXeta: iXX' AvTtxXeia^ a^- 
90 V 7)Xde Zioufo; Aesch. 175. 

ivTtXeyfi) V. ivTelwov. 

AvTiXo^o;: AvTiXoj^Vawoii«.(i)56v 
(iie Aesch. 138. 

ivTiov: *avTiov Sopo; opvu(tevo; 
AxtXXew; adesp. 23. 

ivTiTrat;: xivTixatSa xai yevet 
[iieyav Soph. 139, 2. 

ivTiTrXaoTo?: woTa^i.o^ ''Ivaj^oc 
Tov ivTiTrXaffTov v6(i.ov Ij^et xe)C(i.Y)- 
x6T(dv Soph. 262, 2. 

avTiTcXeupo;: Auxcp tov ivTi- 
TcXeupov xrf^ov Eu^oia^ ve^tet Soph. 
872, 4. 

avTt^jropdito;: IleXomac ;^dov6; 
ev avTt?76pd(x.ot( Eur. 515, 2. 

ivTtaTuaaTog: tcoXu^ Sl ^pu^ 
Tpiyovo? ivTiffwaffTa Te AuS^; e^u- 
[jLvel TriQXTtSo? auyj^opXiqc Soph. 378. 
^aX(i.oTatv ivTiorTraffT ieiSovTe^ (te- 
Xt) Phryn. 11 p. 723. 

ivTtffTpef (0 Soph. 584. 

ivTtTeivcD: 6 (t7) ivTtTeivwv Tot^ 
X6yoi; Eur. 654, 2. 

ivTij^eip: yuvatxa; - j^aXxoxTu- 
ivcdv p6(x.pot^ ^pe[i.ouaa; ivTij^epat 
xu(i.^aX(dv Diog. Ath. 1, 4 p. 776. 

AvTtcov — Aesch. 89. 

ivToXiQ: iffTepcov ew' ivToXat; 
Eur. 482, 2. 

f avT6[i.otov adesp. 458, 8. 

ivTpalo; Eur. 13. 

dEvTpov: iSu S' e( &vTpov aa}^e- 52 Svtpov — a^ia S(dpo< £; Aesch. 261. ev '^^dEvrpoi;, 
Svda ZapTDoScdv TreTpa Soph. 580. 
^po^au^^ ^l Tav ev &vTpoic Eur. 
118. xoiXot; ev ivrpoi; ftXuxvo^, 
&<sxe diQp, [i.6vo; Eur. 421. oux {ot* 
ev dHvTpoi^ Xeux6(, w ^ev', ipYupo? 

adesp. 389. 

avu(d et ocvo: ouS* av ti ducDv 
ou^* e7uia.7rev^(DV ""dl^voi; Aesch. 161, 2. 
T0i6vSe \lI^ Zeu; xXe[t[jLa Tppea^uTOu 
TcaTpoc auTou (iievcdv d!(i.o]^dov *rivu- 
(lev Xa^elv Aesch. 99, 3. 

avcD: elXxov &v(i) XuxiqB^v Aesch. 
39. ou[t6< ii. 7c6T[to; oupav^ xup(3v 
av(i) fpa^e mTTTei Aesch. 159. ex tto- 
S(5v S' &v(i> uTcep^eTai a7uapaY[i.6c el; 
axpov xapa Aesch. 169. Sovou^a xa\ 
Tpe7?ouaa Tup^' &v(i> xdcTd) Aesch. 
311, 3. &v(i) 770Ta[x.(Sv Aesch. 335. 
Po[i.p€l ^i vexpwv ffit-^vo; Ipx^^^a^ '^' 
&V(d Soph.'795. ev d7)p<xiv, ev ^po- 
Totoiv, ev deot; av(i> Soph. 855, 12. 
TaTceiva yap Xf^ '^^^? xaxw; TreTcpa- 
Y^Ta; XeYBiv, e; oyxov S* oux &v(d 
pXe7reiv tu^yj? Eur. 81, 2. \f.i •^[Aepa 
Toc |tiv xadetXev ui{;6dev, Ta S' 7)p' 
d!v(i> Eur. 420, 3. xal ^etSv (2v6> 
^l^uxa; ^apadffei Eur. 431, 2. tov S' 
dlEv(d Te xal xaT(i) pviTwp a^uapa^a^ov 
7uo^Xdtxi( >u[i.aiveTai £ur. 597, 3. 
iTceiffav (i>; dE^oudi ty)v ^J^uj^tqv &v6) 
TY); nudioviXT); Pyth. 1, 7 p. 811. 6 
du[i.6; auTOv T(3v f pev(Sv e^^p' &voi 
adesp. 175. — TnoStSv 6 du[t6c t(3v 
fpevSv av(i)Tep(i) adesp. 390. 

&v(i>Ya: otxTp(5; davetv \l* dJvd^Ye 
auYY*|^^« TcariQp adesp. 8. y^voCEx' 
&v(i>xdi ttSoi toT; - deol; }^opeuaai 
Eur. 781, 33, 

&vwdev: Tiaic ^ &v(d$ev eTaiv al- (taTopp6fo; Soph; 677. 77e[t7UTai S* 
&v(ddev ta6|i.eTpoi pd^^Soi ix)o Tbeod. 
6, 6 p. 803. 

av(d[i.aXoc: ^eu, T(ov ^poTeicov 
ti>^ av(d[i.aXoi Tu}^at Eur. 684. dcvca- 
[i.aXoi TcXaaTiYY^? dcdTolTOu tuj^yj; 
adesp. 179. 

av(d7ria adesp. 587. 

av(dfeXiQ;: ouSi or(d(j(.aoriv xrn^i; 
xaxuov ou^' dcvcdf eXecTepa Eur. 48, 4. 

dS^evo;: 6»^ axatoc av7)p xat ^s- 
voiOTiv df^evo; Eur. 736. 

&5eaTo;: a^WTOu; Soph. 298. 

a^ia: ve[toua' io[i.(3v ixdc9T(i) tt.v 
xaT* i^iav tuj^tq [[tept^a] adesp. 
505, 2. 

dE^iO^: &&o; 2' e[i.6( y^P^Pp^^ %^' 
xXioaai TToCt^dc [iioi ^uvoixiorag Eur. 
647. TouXeudepov y&P 6vo[Aa Tvavro; 
&^iov Eur. 275, 3. ou y^P &&ov 
Xeuaaetv f&o; xaxou; 6p(3vTa; ex^t- 
x(i>; Ti[i.(i)[i.evou; Eur. 293, 2. xax«3; 
oXoiaT • dE^iov Yap •EXXaSt Eur. 720. 
avSp6;(?)oux &^iov SetXov xexX^^adai 
Eur. 829. fd6vou (tev (xudov &^iov 
f pdcaco Eur. 387. tcoXXou at dyy)To1[; 
&(iOv TiXTei TrariQp adesp. 410. oT; 
ouTe Sai(/.(i>v ouTe Ti; decSv ve(i.(av 
TtXouTou 7toT* iv vei[teiev dc^tav X^P^^ 
Soph. 511, 3. IvSov (xevouaav ty)v 
YuvoKx' elvat XP^<^^ e<ydX7)v, dupaai S* 
dc^iav Tou (jLioSev^; Eur. 521, 2. xal 
ToT; Texou(riv dc^iav Tiitibv ve[teiv Eur. 
949. el^o; &^iov (al. dc^iou;) Tupav 
viSo; Eur. 15, 2. ^tSpov &^iov ^pa- 
(i.Yi(i.aTo; lon. 1 p. 732. xaxou; S' 
a?co7rru6>[tev, &<rKtf i^m Eur. 414, 
2. TauT ei; ^v eXdovT' &5i* 6vdu(i.7) 
oreci); Eur. 246, 2. 

dc^itS: oux dc^ioS (i.ixp(3v 9e, (UYa- i^i(b — airaXXayyi 53 \t ^ oux Ixci) adesp. 31. 3eou 
^ov ![^v a&oT^ dEvdp<i>9co; (Sv Ear. 
1075, 2. et V a^toX; ^ot {iioSiv a^- 
yetvov 1C0TE (AiQoiv Eaeadat, [JLaxa- 
pio; {]^et; fpevCSv Dionys. 2 p. 793. 
Ytyovev exelvo^ eU I[t* olov Vi^iouv 
Ear. 953, 17. xal ^oudurelv yoL^ 
i^iou; e(tY)v x^^^ ^^* "2^3. xal [i.y)v 
dvol^at (tiv dtpou; oux iQ^tou (al. 
i^^tovv) Ear. 827. oux iQ^touv <SouXou^ 
9ove>uetv Eur. 495, 37. ou ire^TuoT* 
r^vMfX ifr,9CiL<i^(n Tpoirot; Agath. 
16 p. 767. ou^ dypta ydp opvtg, 7)v 
z>a9i} ^[jLov, a^>7}v veodffou; iq^uo- 
^ev evTExetv adesp. 297, 2. Tt^ av 
xpotfetinlv a^tcDffetev >aTptv Theod. 
3, 2 p. 802. 

i^ttt|ta: Td^ui)(jLa ydp voaouv t6 
'po^e 9roX>.otc oTxtov ejjLTToet ^poTcSv 
Mosch. 9, 10 p. 816. tiqv euYevet- 
XV - Ti(tc39i ^ro^Xol irpoaXaPeTv - to 
T d^i(d(jLa (jlSX^ov 71 Td XP^P*^'^^ 
Eor. 405, 3. to f uvat waTpo^ euYe- 
vou< im o<ry)v ^x^t f p6vY)atv d^Ui>* 
{JLX Te Eur. 739, 2. 

d^tttc dXX* d^uo; {Xe^a; Soph. 
101. Y^vatxoc dpeTd^ i^Ua^ cTcatve- 
«ai Apollon. 2 p. 825. tov Traxid 
(Lot TovS* d^tG>$ *HpaxXeouc ^[jl^v tc 
dpeij/at adesp. 399. 

d^tufft^: TF>et«T7j ydp dpeTin-TTjv 
x^uMiv Tuv xaXSv t6 aS^L ix,^^^ 
Bar. 15, 4. 

d^u[jL^XT)To;: awXaTov d5u[JLpXY)- 
Tov e^edpe^(i.v)v Soph. 355. 

d(uve(rta: iroXXou; S' 6 du[t6; 6 
itiya^ (SXe^ev ^poT^v t) t' d^uveota 
Enr. 257, 2. 

dol[S: do^i}9co Aesch. 54. 

dotSY): iTcd TeXeta y^P'<'>'^ dotSd Eur. 773, 58. xaXXtxopou; dotSdc 
f tXodTe^dvou; Te x(d[jLou^ Eur. 453, 7. 

dot^o;: xepxtBo^ dot^ou [i.eXeTa; 
Eur. 523. — Auial ^dXTptat, waXat- 
deTcav u[jLvci)v dotSot lon. 22, 2 p. 
736. del S' dot^ov [jlouvo^ ev oTe- 
Yat; i\LO(X^ x<dxuT6^ e[jL?te?7T(dxev 
adesp. 387. 

dEotxoc: ditoXt^ dEotxo^, ^aTptSo^ 
eaTepY)(ievo; adesp. 284. 

dHopvo^: loTtv S' 07U0U (jLiv 6 xd- 
Xa[JLo; we^ux' oSe <fiTtd\K (?) d?opvov 
Pyth. 1, 2 p. 810, 

dwaYw: dirdYOu Eur. 1097. 

dicaetpco: exTO^rtot Te $6[jl(i>v 
dwaeipeTe Eur. 773, 68.— cf. dwatpo). 

dxatSeuTo;: woXX' eorTiv 6pY>j; 
e^ diratSeuTou xaxd adesp. 523. 
diratSeuTotv ^poTcSv Soph. 1019, 11. 

dTuatoXiQ: Te^v7)xev aiayufo^ xf^" 
[jLdT(i>v dTuatoXy) Aesch. 186. 

dTpat^XiQ^jLa Soph. 915. 

d^vatp^d: diratpetv Aesch. 414. 
Tpdire^d y* ex?roS(!bv diratpeTat Ach. 
17, 5 p. 750. — cf. dTcaetpdd. 

d^Tuat;: dlTratc Te xdYuvat^ xdve- 
ffTto? Soph. 4. opfiTe t6v Tupavvov 
0»; dxatg Y^P^^ feuYet Eur. 76. dEiuat- 
Sa xapicouffdat ^tov Eur. 571, 3. 
ouSiv ouT(i) Xa[jLi:p6v ouS' l^eTv xa- 
X6v (d^ ToT^ dicatat xal 7c69()) Se- 
^iQYK^^^ot^ icatScdv veoYvcSv ev $6(JLot$ 
\i&s ddXo(; Eur. 316, 6. 

d7cat(dv: dxTdc dTrauDvd; Te xai 
(jLeXa^JL^adel; Xt?rouora Xt(i.v7)g Soph. 
480. 

dicat(dviaTov Eur. 77. 

dTuaXe^aa^at Soph. 282. 

dTraXXaY^n: S S* eorfd^<f2[ev oux 
IX«>>v d?caXXaYd; Eur. 1020. 54 aiTaXXa<79fi> — &T:tt^ antt>.Xcca(i<a: ootk « [ii.u$Qi; tfrf' 
oLita.y.y.oLwtt xaxa (utjra; r' af aipuv 
x,ai iTaacK; Eur. 282, 26. ^Xeicou<rdc 
t' 615 Tcotv - T7)'( oi((iv e(AicXin»ao' 
amiUaxTai xoxav Eiir..l063, 7. 

ttTcav&puTco; Soph. 916. 

ajcavTttjfi]: t6 SouJkov ai aicav- 
Taj[i] yevo! Tcp6( ttjv e^xsffci) [AOlpov 
uft«v dsot Eur. 218. 

aKOCVTaxou: TOto Ys-^^^oiotiitv u; 
aTcavTttxow Kfewei ^rotfaxTTip xpi«t6; 
si( eui("JX'*^ ^''- 329. t6 vixSv TdEv- 
8i;[' (bc xaX6v Y^pa;, t« (a»i hixxut 8" 
u; a7cavTa;^ou itaxov Eur. 1034, 2. 

aicavTfS: nptv e^ ejjiau oot dun' 
awavrifffai y.o^nt Ear. 687, 4. 

aicaS: fiicavTa TayevvjTa TcpwTov 
iixy &mi Soph. 776. iicsi 8' aicaS 
^Suxa; Ear. 953, 36. 

aicttpaiTTiTOc (tovTi ioTiv ijcap- 
ttiTTiTot avSpuicoi; AixTt adesp. 495. 

aTcapSeveuTo; Soph. 283. 

ccicapxcS: Ai^^jiioTpo; «xt^; icu< 
[jUCto; 9' u$pi))r6ou - uv oux aTcopxeT 
nXna^^trt EuT. 892, 4. 

aicttpTi Aesch. 4. 

aTcap;^i(i: oot3v duTccpxuv xKi ^o- 
>ri? 7cupou(Ji(vi]( - ■fjxiftn *iita.f)(ja 
adesp. 118, 5. Oiveu^ nor' ix ^^; 
noXu[UTpOv Xtt^v «Tttxuv fiutav 
a)cap;^c^; Eor. 516,2. 6jcXa( t' anxp- 
xi-i axpodtvtxCo[<ai DioDys. 1, 3 p. 
793. Suffitt? Y*P ccicapxtt! xpetts 
eiceiAno[tcv naTpi adeap. 458, 2. 

£ica;: fpou^ot \Liv loTtti xupLa- 
TiDv S.va.i ^udo; Soph. 1027, 6. el 
icevTf (Stcs; Xcc6( icoIiteuoito nXou- 
aiuv &Tep Eur. 21. £ncc; [Uv ttv)p 
aieT^ 7cc^i|j,q; Eur. 1047. 5ica; il 
^clptt xcci xpoff^opov fttTiv (Spt^e Mosch. 9, 8 P.-816. ana; [«.ot nii^ 
yo; 'EXXiivuv TCttTpif adesp. 392, 2. 
fiicttffa neXoitovvTiffo; EUTujfet icoXi; 
Eur. 730. ijcttoa Xi ^ia-i ivSpl yev- 
vai(|> icttTpi; Eur. 1047, 2. ttjcav t6 
j^TjffTov Y^Tliitt^ ^X^' ^ufftv SofA. 
84, 2. 9EU, TDtffi Yevvaioifftv »; £xav 
xttXov Eur. 961. (JcTCav t6 Xiav iruve- 
Tov sst' iici^ovov adesp. 531. t6 
veov £icav ui}it)X6v effTi xai Spasu 
adesp. 538. icoXeu; $* aicaffn; tou- 
vo[i.' ev, icoXXot hi vtv vatoust Eur. 
360, 16. 0UV64 otxo; ou tcXiov ffScvet 
icrataa; aicccffiic noXco; Ear. 360, 
21. 6 XP°*">? aitaffTK eorlv opYii; 
ipap[taxov Crit 2 p. 774. xpufHl; ^' 
uico Y^flq xelTtti TcSvea; t6v aicavra 
Xpovov Soph. 518, 3. aicaaav ii[jcuv 
Ti)v icoXtv xttxoppoftel Eur. 712. t6 
S' ixttipov aicav uicep^XXov tc [jlt) 
icpoaEi[j:av Eur. 893, 3. (cf. tturcSv.) 
iicavTe; eo^^ev ei; t6 voudcTcfv 00- 
901 Eur. 1042. diicavTa TCcysviriTa 
TcpwTov »]13' aica^ Soph. 776, xaxov 
SouXuv YEvoc YaffTvip artavToc, tou- 
iciffu S' ouXiv ffxonel Eur. 49, 2. oux 

OUV jlCttVTtt TOUIC' e[LOt OU^ffeTttl 

Eur. 360, 41. xaicoTai U £jcavTa 
9pouSx ffuvdavovS' uic6 x^v^( Eur. 
734, 3. aitavT' iv avftpunotn fr^A- 
ffxeiv f^u Theod. 12 p. 805. <!icavTtt 
ToTf xaXoTffiv ttvSpccoiv jcpeTcei adesp. 
133. fiicavT e( ^iStjv yjXde xal Ar,- 
9-ni Kd[/lou« adesp. 372, 4. dicavra 
SaXXei xtti icaXtv [jiapatvcTat adesp. 
574. SicxvTtt ToT; ffOfoTfftv euxoXa 
adesp. 577. S^nc^v evSixuTttTOv <^o- 
Tuv> ttJcccvTuv Aesch. 196, 2. 3s6v - 
\i,ifxy xtti T<Sv tticavTuv $cci(&6vuv 
uTcepTaTov Eur. 269, 2. [Lopff] xal 4ira< — aitepyaiCop.ai 55 jfrfi^ {ie(2^cov ^aXtv corlv aTravrcdv 
TheoA 18, 5 p. 807. xetvo; ^ oimL^' 
Tfiiv cori |taxapuSTaTo; Mosch. 10 
p. 816. 6(&0(av }^d<ov a^amv e^eroC- 
Seu^ev o^v Eur. 52, 5. xal yap ev 
xoiv^ ^eyetv £7ratfb xettf9at Bucrru}^!; 
Enr. 635, 3. odev dcTcafftv lop^aTO 
Tps^v oS" al{^7)p evBtSouc dvY}TOTc 
rvoo^ sdesp. 112, 3. fixavTa Toirt- 
yeta xal («.eTapata Soph. 1027, 4. 
ovTt; avSpfiSv et^ dcTravr* ei)^at[j(.o- 
v€t Eur. 45. 6 xpovo; fiiravTa toK- 
civ oorepov fpot<ret Eur. 112. &rav- 
T2 TIXT61 x^^ iraXtv Te Xapi^vet 
Eur. 195. airavTa TauTa Eur. 781, 
M. iicavra vtxo! xal [teTatnrplfet 
rjjjT) Chaer. 19 p. 788. fiicavTa X' 
epYa^opLcvo^ a^devevtepa Crat. 4, 2 
p. 810. |t6v7j XtotxeZ Youv dtTcavy ^j 
^ouluTat adesp. 506, 3. (icTravd' 6 
tou 2[t}touvtoc eupttniet irovo^ adesp. 

:)26. 

kx^a(S&: irsfjl^t 7;£[tf t^ i^Xtou ae- 
AZ9f6pou Soph. 313. 

a^cdtTY): i^K&Tii^ Xtxata; oux am- 
cTZTEi deoc Aeseh. 301. y\i\j xawa- 
TZi (?) ftXtiiv Eur. 822, 4. |iLeTe<i>po- 
X^Yov X" Ixa^ ?ppt^ev axoXta; aira- 
Tz; Eor. 913, 3. 

ixetdio; Soph. 47. 

ixtixoL^ta: E}^ot[A' av auTo \uh 
xxx^ ai:etxa<rat Soph. 153, 2. 

a:;etXcS: ti fejTa dviQTOt mkX* 
i::etXou|uv [xaTiQV Patrocl. 1, 3 p. 
830. 

ixEtpLt (el[tt): XetXol ydp dHvSpe; - 
iretet xSv irap«Sa* o|iL(i>< Eur. 519, 
2' i S(T xap«»v ^6vTiJ[e, [tv) 'TcapcDv 
i^; adesp. 51 7. xaxeSv dtTcicTcD dd- 
ato; lon. 2 p. 732. &iret[iLt (eT(jLt} y. direp^o(jLaL 

dicetpY(i>: 96^0$ - tov vouv t 
dicetpyet (jliq Xeyetv S ^ouXeTat Eur. 
67, 4. xal TOvS* dmtpyetv ouS* 6 
icaYXparri; 99ev» Zeu^ Eur. 431, 4. 
icdXat Sifi a* e^ep(i>Tin<rat 9eXci>v, <t)co- 
Xti [jl' iffeKpYe Eur. 579, 2. eicetSv) 
Tdii^avT) [jl4v ot v6[jLot *dw6TpYov au- 
Tou; IpYa [tiQ icpdtfaetv ^tcx Crit. 1, 
10 p. 771. 

d^cetpta: ^xatov Tt x?W^ wXoutoc 
71 T* dicetpta Eur. 96. e[t7cetpia Te 
ttJc dTceipia; xpaTet Eur. 619, 3. tou 
^veTv )' dTcetptf ic3< Tt^ fO^elTat 
(fQ<; ^twetv t68' iiXtou Eur. 816, 10. 

Swetpo^: X^'^^^ ^' Sicetpo; fevXu^ 
riQpto^ xaxcSv Soph. 483. 6p4^; tov 
u^ou Tov^' dH^etpov atdepa Eur. 94 L 
rficetpov etc dfxetpov exp^^^cov mZoL 
Eur. 1010. 

dEicetpo;: xaXcSv dEicetpoc <Sv oux 
otSe Tov [liYttfTOv dvdpcixot; de6v 
Eur. 269, 3. euxe<r9(o S' 6[jl6>; dicet- 
po; eivat TYj; votfou Taurri; det Eur. 
1070, 4. |jLir)Sel< &7cetpoc 'ccSv e|iL(3v 
etT) 9t>(i>v (p(im>c Zopyr. 1 p. 832. 
ouTOt [t* ftweipov TTiffXe t^; -Tcpoa^ji- 
iiOL^ Aesch. 299. tA; e|tdc euxatSta^ 
v6tf(i>v T* dicetpou; xal [taxpauova; 
ptou Aesch. 350, 2. 

dicetpcov: xuxXco wepi^TiOT' ev X6- 
XC{> T* dicetpovt eu^aade Aesch. 379, 
2. Cvd' at [tlv auT^v et; dTcetpova 
oTpaTOv dvdecdv dl[XoYX<>^ eaTpdTeu- 
orav Chaer. 10 p. 784. [t6vo^ ddavd- 
T(i>v Ya[tPp6? Bt* diceipova YO^av dva- 
To; u|tyn(jtj Eur. 781, 30. 

d7cetp(i>v: dicetpova; Soph. 244. 

f diceXXiQTot Aesch. 415. 

d^cepYaCoitat: Ta Tot |teYt<rTa 56 auepYai[ofiai — aico wavT* *aweipYatfTai PpoToT; t6X|i' 
6lcT£ vucav Eur. 426. 

dTulppcd: *dl!7reppe' [tiQ \loi (rrefa- 
vov d[i.9id9|^ )cdpq: adesp. 108. 

d:rep}^0{i.ai: Tupoc (i.dvTiv ou^el; 
euTu^YlC d7rep}^eTat adesp. 439. eyco 
Se, (iLiaeT ydp pi', *ii:tt,\L* e^ 0|i[j(.dT(dv 
Phryn. 21 p. 725. (piXwv X' o t eX- 
duv XuTTpoc T* dm(dv papu^ lon. 
56 p. 743. odev Xa^ovTe; ol xaxcS; 
TceTcpaYOTe^ acdTopiav dTrrfXdov ex 
SuoTcpa^la^ adesp. 481, 4. dfTreXd' 
exetvY); U7CV0V laTpov voaou Soph. 
198. dlTceXy aTceXde^ TcaT TdX* oux 
d)coudTd <aot> Soph. 330. dEiceXOe 
Xacvuv 9Tad[Aa)v adesp. 44. icoCl^e; 
exToc 6(t(ii.dT(i)v dTceXdeTe Neophr. 2, 
11 p. 731. e(i.ot (ii.lv (optaev Tcarnp 
dxTdc dmXdelv T^aXe ytJ; Soph. 
872, 2. 

diceaxT} Soph. 569. 

d7ceuduv<i): (o; vaofuXaxe^ vu- 
xTepou vaux^Yiptac TcXioxTpot; im\}- 
duvoufftv ouptav Tpoxtv Soph. 148, 2. 

oLTzij^id: Yd[t(dv OLiztiyitb'' 0(1.(0^ Se 
ye TtxTet Xad(iv Eur. 1132, 18. oux 
d^e^eTai Td twv e;^6vT(dv j^pTi^jLay 
dpicd^ietv ^tq: Eur. 389, 2. 

dicTQvy): oi X* eTceiYOVTO 7c>(0TaT? 
dTDovatat }^a>.xe(i^6Xotc adesp. 142. 

dTct^Tta: TcoXX' dTctwa SeSpaxev 
dyadd <xat> 7ct<TTt; xaxd adesp. 113. 
TcpoaeffTtv dei tw icevy)T dmffTia 
adesp. 119. 

dTctffTO^: (i; dEmaTOv 6<rT* Ip^o^ 
xdv To) xaxt«T(i) T(3v ^ pev^v olxetv 
ft^eK Eur. 1054, 2. tcoXXoI :capY)(rav, 
dXX' &7ct<7Ta 8eaaaX(Sv Eur. 422. 
vo[j(.t2[etv }^pYi 9e xat TOuyavTtov, 
dEictffT* d>T)dv) icoXXd <?u(i.^atvetv §po- ToTc Eur. 396, 3. OTav Td vuv &m- 
(TTa Tcwd* TiYCDjteda, Td 8* ovTa tcwt 
SmdTa Eur. 887. — dmaTo; Soph. 
570. 

d^taTcS: ej^dpol; dwiaTwv outcot' 
£v icddot; ^Xd^Tiv adesp. 310.— 
dTctoTeC Sopl). 29. 

dEwt^du;: TOuvdevS' OLidjj^^ pap- 
^pouc olxelv ioxjQ Eur. 366. 

aicXaTo;: tcotI (tlv (!>( icup fat- 
veTat dicXaTOc 6p{t9j, icotI i* uSoip 
Aesch. 464, 4. dE^cXaTov d^upipXT)- 
Tov e^edpe^d(tir)v Soph. 355. 

dicXy)yi;: Tpuj^et xaXu^elc ©e« 
aaXtx^C dTcXiQYtSo; Soph. 709. 

aicXT)aTo;: TO vjomov 47cXt)ctov 
l^cAv Eur. 754, 3. 

dxXou;: dTcXou; 6 (ii.udoc, (tT) Xey' 
eu Eur. 253. TcpoaTdry); d' dicXou; 
?c6Xet a^aXep^;, uxcjv Si xdHXXo; ou 
xaxov TceXet Eur. 774, 2. d^Xfi ydp 
oT|iLo; el; 'AtSou fepet Aesch. 239. 
d^Xa ydp e^rt rn; dXir^deta; lim 
Aesch. 176. 

dl^TcXouTo;: yi^^oiTf^ xdcv &7cXou- 
To; ev ri\>JxX^ dviop Soph. 751. 

dicXoS;: Y.i^rr^yt 8' foTep^e tyjv 
dTcXC; XtxTjv Soph. 703, 3; 

d7c6: euoStav (liv 7cp(5TOv dicd 
aT6(iLaTo; x^^Pf^ Aesch. 36. 0(t^po; 
S' dic* euvaT7]po; oupavou ^ceao^v iSeu 
(re Y^^^^ Aesch. 44, 3. opd6xep(i>; 
fiou; loXaa' dic' tajiouTeis 'faia^ Aesch. 
74, 2. del Se (tiffet T(Sv8' 47c' (?) dEX- 
Xov et; T^TCOv Spu[i(.ou; ep>)|tou; xal 
TcdYOu; dTcotxtel Aesch. 304, 9. vo- 
(td; ii Tt; xepou<y«' dic' opdi^av Tcd- 
Ya>v xadeCpTcev IXaf o; Soph. 86. 0(t- 
(tdT(i>v dwo XoYXO^C i'w*v Soph. 161. 
pet ydif iic &xpa; IlivSou Adx{tou t 


«V aizo aTcoSetxvufit 57 ixo Ileppat^V ei; \\LfCk6jo\^^ Soph. 
249. ^oXxocxe^et; ydcp . . exTcveou^t 
;cXeu(tov6)v dliro Soph. 312, 2. a?r' 
at5epo;Sixairo Xuyatou ve^ou^Soph. 
482. oupavou S* i.m iifnfOi^e Soph. 
520. (idou|ted' l^o xal Ste[i.7ro>.(iS[i.e^a 
d&(3v xarpc^cdv tcSv te f uaavT(i>v de^o 
Soph. 524, 8. iC(d>ou - Trrt; - depo; 
deptc^ (avdov au^ev(dv dEiro Soph. 
598, 4. Tix(d X' aTeviij? aw* oTxcov 
Eur. 65. 6(i.|taT(i>v S* &«o ai[i.oaTaY^ 
::pTCTiJpe peu(rovTat xdTco £ur. 384, 

2. oon; (5v euvou; epiot fo^ov TPap- 
£Xd(av Ta^o xapBta; epeT Eur. 412, 

3. t4v S* e^dpav dTaatv eipY* aw' 
oouAv Eor. 453, 10. Tce^rou^' ax' 
icdjuou Ear. 656. tou; [tlv air* oT- 
3Mav t i* evaTTtwTOVTa; Eur. 901, 

4. xcTp^v piiTTetv &1C0 Eur. 1070, 
2. dhro d7]Xa[t6v(i>v dXt^a^ xvax(3v 
Thesp. 4, 2 p. 833. vuv S' Epp* aw* 
vouv TbivSe adesp. 307. &^ ai(T}^p6v 
£<jTi (17) xa^oSv dtw* 6[t(jLdT(i>v x^aov 
7p6««iT:ov xal ^axpuppoouv opSv adesp. 
447. — Suo yap ouv (top^ic ^avet - 
*<nSuo; (tta; dl!^o Aesch. 304, 6. ^ua- 
is^X; xaxuv <T*> aiuo p^aoT^vTa; 
Soph. 103. we^eTai out* Att* euyeve^ov 
wdXo; ouT* ayuftuii^ t6 ^tav xax6; 
Soph. 606, 2. e<T9>(3v dic* dvBptSv 
w5Xd ityveddat 3-exva Eur, 75, 2. 
bdXSv dw* dX6]^(i>v euyevTf (nretpetv 
Tsxya Eur. 215, 2. oTav Xe ti; ^etTwv 
i«* otx(dv eu Xeyij wevir); dvTip Eur. 
327, 3. ocTt; i* dw &XXir); 7r6Xeo; ot- 
X7:55 rolcv Eur. 360, 11. (i; S* Tl}e<t 
Mjpi) cfp T* d^' iQ|iSv Eur. 495, 14. 
U^Aotv X* dic* d^tfoTv eadXov dv ^u- 
m yovov Eur. 520, 3. t6 ^uvat 
^Tpo; tuyevou? 4wo Eur. 739. Td 8* dir' aldeptou pXaaT^vTa Yovri; ei; ou- 
pdvtov TcdXtv yfkbs luoXov Eur. 839, 
10. vtx? Se XP"* V* "^ ^otxS; T* 6>ou- 
(tevY) YaoT7}p, d^* iS; St) wdvTa Yt- 
yvsTat xaxd Eur. 915, 2. out ex x^- 
po; p-edevTa xapTepov ^idov p5!ov xa- 
Tacx^lv ouT* d7r6 yXcSacn); ^^yov Eur. 
1044, 2. dei6>v S* dx* d^t^oTv Sxyo- 
vov pt^(i)(jLdT(i>v Ti; dv wpoffetTretv 
d^Kodstev XdTptv Theod. 3 p. 802. 
71 ydp "Tuxv) - T0U5 d^' u^ou; el; ?[6- 
^ov xaTTiYayev adesp. 102, 4. AT(J(d- 
vo; ut6; Kp7)^e(i>; df' at|i.aToc adesp. 
103. — d^' ou 8y) 'PiQYiov xtxXiiax&Tat 
Aesch. 402. t6 xep^o; tqSu, xdv d7u6 
ij;euXSv Ttj Soph. 749. oux E<yT' dx' 
SpY<i>v (tY) xa>(dv Stcy) xdXd Soph. 

755. xaxrf; <dw'> dpx"n; y^Y^^'^^^ 
Te)io; xaxov Eur. 32. KtXt^, d^' ou 
xal Kt>.txta xtx>.'ncrxeTat Eur. 819, 
7. — 'EcrTia; 0' SXo;, d^' r,^ yz <T(o- 
f p(i>v Tcdi^ dv dpxecOai de>.ot eu^d; 
xo^elaOat^ Eur. 781, 36. d7c6 t5v 
^ewv dpx^v Se TiroteTadat wpewov 
Theod. 7 p. 804. — waTi; (Sv ^uXda- 
Gou 7;paY[tdT(i>v alcjxpwv dxo (?) 
Eur. 1027. ouSJ dxo (?) auT6v ou 
Ydp eYY^^ev Aesch. 358. 

dTcopddpa Soph. 382. 

d77o|^atv(i>: xoiTnr)^ dvdff<y(ov xd- 
Tcopd; et; MuGiav eTpaujjiaTicjdiQv 
Eur. 705. 

d7;opd>.>.(o: laa^tepto; <fu>.>.oiatv> 
aiYetpou ptoTdv d7ropd».et Soph. 
535, 3. "fiv ouTo; audt; d7rQpd>.t3 tt)v 
ou<ytav Eur. 953, 30. 

dwopXeTC^D: ou ^pvi tcot dvdp(o- 
7C(i>v (teYav oXpov dTuop^e^at Soph. 
535. 

d TC S e i X V u (t t : (iLop^T) V eTepav dxe- • > 58 aitoSeixvufii — aitoXXufxc Sei^ev Eur. 839, 14. Itrvi xal moii- 
cavT* opftTav QLTcoiv^daboLi davdcTc^ 
Eur. 11, 2. Qu •yip ti vodo^ t(3S' 
aiceSelX^Tiv Sopb. 688. 

a^oBiaXcS: neTrotxiXioxe xaTToSir)- 
XcSoa; Sx^i ^aauv TreTpotov opviv 
Aes€fa. 304, 2. 

a ir S Y) |i (3 : airaiSeuTcd v ^poTcSv 
Soxi3(iLev eTvat xam^(ii.oOvTOc 7ra- 
Tpoc Soph. 1019, 12. 

aTcoSbScdpii: yevoiTO (1.01 tAc x^" 
piTa; dmSouvat TcaTpi Chaei;. 33 p. 
790. 

a7u6Spo[i.ov Soph. 70. 

dTTodeo^: d^rodea Soph. 245. 

aTTodvi^tfxco: Tpatatv t dwodvifl- 
GxovTa xp^^V^ocTwv (teTpov ypd^pavTac 
eiTceTv Eur. 578, 6. 

dTTOixia: oV TYjaS' epcStfi rn; dirot- 
xta; 4>puYcSv Soph. 344, 6. 

d770txi2i(i>: Spu{touc epYijiLou^ xal 
xdyou; dTtotxteT (ditotxtcet 11.) Aesch. 
304, 10. XP^^^ ^' dvaYXY); oux dTTc^- 
xtffTat TCoXu Chaer. 18 p. 788. So- 
xelc - T7)v AtxY)v 7U0U (i.dxp' d7r({>xt- 
cdat ^poTcSv Eur. 255, 2. 

dicotxS: piaxpdv dTuotxcSv xel&ev 
Pyth. 1, 9 p. 811. 

d7uot(t(d2[(d: XvTtXox', d7rot(iE4d^6v 

\LE TOU TedVTJX^TO? TOV Z^COVTa |lSXX0V 

Aesch. 138. 

d7coxXat(i>: t$ ii SuaTuxouvTi 
77ci>( Tep7rv6v t6 Xe^at xdTcoxXauoa- 
(rdat TudXtv Eur. 563, 2. 

d^coxopff^: d7coxop9(daa[iLevatc 
Aesch. 248. 

d7r6xpt(rt;: r^ ydp tftio^ry) toT? <yo- 
folEaiv dTTOxptat^ Eur. 977. 

d7roxpu7CT(i>: t6 ^ d^cexpu^ev 
de6; ex xetvcdv tgSv TuoTe Xap.7cp(ISv Eur. 153. |i6vy Se x^tpstv xa\ vo- 
Mtv e^ouffta 7vdpeaTiv auT<3 xdTro- 
xpuTTTecrdat xaxd Soph. 85, 12. Tdg 
<7u[tf opdc 2i7}Touff' dftaupouv '''xd7n>- 
xpuTTTeisdat xaxd Eur. 416, 2. 

d^uoxTetvo: d^coxTetvovTec o<u^ 
7)xtffTa Xf^"*^ f (dpSdde Eur. 495, 16. 

d77oXet7C(d: elT)^ |j.ot, {teTpto^ 2e 
7r(i>^ elY); |ty)S' d7uoXet7cot( Eur. 967, 
2. TeXo; ddavdT(dV d^coXeupet Aesch. 
151, 2. d7reXt77ev (?) Aesch. 17, 3. 

JTcoXt;: £7coXt^ (al. 7tXdvv)c) (2ot- 
xo^, TraTptSo^ e9Tepir)(iLevo^ adesp. 284. 

d7r6XXu(i.t: aTev<i> |taTaici><, eloo- 
fQaoL <(lIv> xaxou^, ^i^aTou^ i* 
*d7coXXi5<Ta Eur. 908, 5. dTroXd^Xa* 
7c£7cX(i>v (I.' (SXecav TceptiTTuj^at adesp. 
91. iQ S' ev 69daX[i.ot( XP^ d^roXcaX', 
oVav Ttc ex S6|Ui)V dvY)p ^dvi} Eur. 
736, 6. t6v Te 7rapeX36vT' d7c6Xtt>Xe 
^6vov xal Tov (teXXovra Tidvif)xev 
Eur. 1028, 2. dTcoXet; \k ep(i>T^v 
Agath. 13 p. 766. Tov dv^poTuatSa ^- 
a7c6T7)c dTucSXe^ra Soph. 562. oT|t04, 
Yuvatxa xjfy^ci^f^ri^ d^rcSXecra Dionys. 
10 p. 796. Td TcatSix', cb^ 6p^<, dTrcS- 
Xe<rac Soph. 157. (d xaXXtfe^Y^ 
'VXt', &^ (I.' dTTiSXeaa^ xotl T^vSe Eur. 
781, 11. dir^oXetfa^ tov oTvov eTct- 
^eac u&dp Aristiae 4 p. 727. olic^- 
Xecrlv Te xauTO^ ej^aTicdXeTO Soph. 
215, 2. x&7reiTa ocdcret Tidv)* d 
xp6«d* d^rcdXeaev Soph. 1027, 9. oc 
OiSiTTOuv d^CfiSXea', Oi^tTTOu^ S' efte 

Eur. 70. 7cev7)c Y^ ®^* ^*^^^* ^'^**' 
Xecrev to tou icaTpo; y*^^*^^^ Enxr. 
232, 3. IJioTwv Td ^cXeiov', etTa wdvr' 
d7r(dXe<rev Eur. 417, 4. ^6voc - d^ic- 
(dXea* auTov xd{t& (nivitcdXeaev Eur. 
561, 2. atS(d; dTtc&Xea' auT6v adesp. dicoXXufiK — dicoaififxaiva) 59 556. oO Y&p 01 xoLxS^ xexpaYOTe; 
«uv TOtl^ Tuj^aiffi Toii? XoYou; dirci- 
Xeooiv Ear. 165, 2. oi |tlv y) irai^v 
«epi ^ ffuYY^^^iA^ etvftx' oux dTPcidXe- 
dav xaxVjv Xap6vTe; Eur. 497, 3. 
xoxov xax^c 9e y' diroXecetav ol 
^ot adesp. 123. xal cro; \d^ olxTpo; 
-kqcAol^ dicoXeoac iraTiQp* Oiveu^ S' 
if ou^t x^eivov dico^e^a; y^^^^ 
ade^. 81. fiX<av fpiQixoc - diroXXuiiiat 
adesp. 347. ou ^' <&)' fpir}(i.o; ^upL- 
(Ad;^«>v dicoXXuaat Etir. 565. dpeTT} 
Si xav ddvi} Tt( oux dmXXuTat Eor. 
734. ouXiv xaxov <Ydp> pf^; diroX- 
lurat adeap. 344. oux d?roXou[i.at 
rr,i 9^( 'EXevTK eivexa Ear. 722. 
ZTci»x6|iT)v Ear. 781, 3. 

'A7r6XX(dv: dYpeu^ V Air6XX(dv 
op96v euSuvot ^eXoc Aesch. 200.' 6 
xuraeu^ 'AmXXcdv^ 6 ^axxeuc, 6 ixdv- 
TK Aeach. 341. Ti aot 6 Xtc^XXidv xe- 
xtddpcxev Soph. 14. i xaXXt^eYY^^ 
*HXt', tt^ jjL* dTTcSXeM^ xal tovX'* 
'AiroXXiiv S' ev ^poTol^ 6p92; xaX9j 
Eur. 781, 12. ^Nxvoao; Atc^XXcdv 
Aeh. 35 p. 755. Se<nroTa 9tX6Saf ve 
Bdx^^e, iratdv 'AtcoXXov euXupe Eur. 
477. i 4H>{p* *AiroXXov Auxte, ti ico- 
Tt ji' ifyi,<ni Eur. 700. Xelirvov - 
*A^XXov, ib^ xaXov Lycophr. 1, 5 
p. 817. — cf. Soph. 'Bp[u6vif) et 292. 

ii?6Xu«t(: poSeic fo^ur^ $d- 
vxTov dmXumv ir6vtt>v adeap. 371. 

aicoXid7t2[(»: dmXcmaai Soph. 
017. 

a^^itaYi^^a: «TpaTou xa9apT7)( 
xaiR)|taY{tdT«i>v t^^ Soph. 31. 

ii;o(t6pYvu(i.t: dm{top^ai <redev 
Ti tdxpua Ear. 694. 

ax6(topf o^: dir6(topfa Sopb. 918. dicovt2[(i>: al|Aa ^dp <r6v, (trfTep, 
direvtipaTO Eur. 71. 

dirov(D[jLat: dicevYiacd Ear. 279. 

diuov(i>Tt2^(i>: direv(dTtaav Soph. 
647. 

diroirau(i>: *dw6iuauaov, (a^ov 
JVp^oT |ie (Tuv f tXatatv yoou xopov Xa- 
^eCv Eur. 118, 2. 

diroicepx(3: xat xXtveTat y^ ^' 
TTOTPepxouTat p6Tpu< Soph. 234, 6. 

dic6irXTQXT0c: dicoirXioxT(|> woii 
Soph. 227. 

d ic ir V e (d : direirveucev atcS va Eur . 
801. 

diroirTucd: fet&d(ii.ed' dvSpcSv eu- 
YevSv - xaxou; S* diroirTU(d(tev, 
a)9icep d^tot Eur. 414, 2. direicTua' 
auT6 Eur. 633, 4. diceicTUff' e^dpou 
^(dToc {}^dt9T6v Texo; Eur. 727. 
diceicTuaev X6youc Soph. 617. dico- 
icTucat SeC xal xa^iopatfdat 9T6(ta 
Aesch. 354. 

dicopo^: crCY^c 9t(i>icv) S' dEicopo; 
ip|iLY)veuc X^YCdV Eur. 126. tov dcrde- 
V7) cdevetv Tt^oi xal tov dficopov 
euptoxetv icopov Aristarch. 2, 5 p. 
728. 

dicoppecd: icXouTOu ^' dicoppuev- 

TO^ dadevel^ Y^f'^^ ^^* ^^^* 

dicopS: dXX' l&v* e|iLOl (tiv )^p7j- 
9t6;, iQic6piQxe ^e Eur. 953, 19. 

dico9Pevvu(At: ou S' (d to Xa(t- 
icpov f(5{ dico^Pevvuc (al. xaT0tt9}^u- 
v(dv) Y^^^<» ^atvetc adesp. 9. ^toice- 
vhi oiC(i>c daryjp diceapy), icveu(t' 
dfeU ec aldepa Eur. 971, 2. 

dicoae(«i>: tou^ Ilofft^touc. •^tY" 
xou^ dico(;etaa(t£vv) Sopb. 466, 2. 

dico(rY)(&atv(ii>: dico(n)(t7)vai Boph. 
615, 60 &T:6<TX.itiyL[L0L — aTtupo^ iT:6axri\k\iaL Aesch. 18. 

a^09XoXu7UT(o: dcTOaxoXinrTe 
Sopb. 390. 

a^OGTaTcS: ^ovou %i net^o ioLi- 
[iiovcdv aicoaTaTei Aesch. 161, 4 
dcTtaTT]; Stxaia; oux dmaTaTet Seo^ 
Aesch. 301. 

aTuoaTeXXco: TaaS' aTreffTaXYjv 
oSou; Aristarch. 2, 3 p. 728. opa 

[17] du[l,dT(dV ITUpOUIJLeVCDV XaT* oTxOV 

dT(t6v xeta' dTroGTaXevT* TStj; Eur. 
781, 53. 

diroaTepcS: ou ydp tuot etcov Zde- 
veXov el? Tov euTuj^T) j^co ouvTa toT- 
)^ov T^; XixTi; dTTOffTepeTv Eur. 89, 
2. xTeivetv Te •rcXeiaTOu; xT7}[i.dT<ov t* 
dicoaTepelv Eur. 286, 6. [/.tS |i.e, irpo^ 
TTjc ioTia;, dTCOGTep7J<T>3? dvSpo; «^ 
ffuvcpxwac Eur. 953, 40. X7}dY)v Te 

TTJV wdvT* d7re(TTep71[JL£VTr)V XCOfTJV 

dvauSov Soph. 609. 

*6LT:o(sxi^riq Soph. 514. 

dTTOffTpO^Ti: OUX iCT dTCOffTpO^T) 

PpoToT; t5v e[i.f utcov Te xal de^j^d- 
Tcov xaxcSv Eur. 444. 

d^coaupco: d770<Tupet Soph. 383. 

d^^TOdc^^co: fpoveT^ y^P '^^^ ^^~ 
^09((>9at' (xdicoacoaai; 11.) dv iraTpo; 
YV(0[iia( Eur. 362, 2. 

d7roTe[A.V(o: oXeaat xd7roTe[i.e1v 
o^ei x^Xxco xef aXdv Phryn. 14, 2 p. 
723. 

dicouaia: xoux dirouoiav - xt}- 
puaaeTOv Ach. 33, 3 p. 754. 

dico9aiv(o: dirofavu cre Soph. 
919. dTcofavdei^ Soph. 71. 

d?ro9dtvud(o: Td (i.lv au^et;, Td S* 
d:70(p9tvu9et^ Eur. 916, 3. 

d^ofuXtoc: dmfuXtot (al. dm- 
9(oXtot) ^evot Aesch. 287. dicof (oXtoc: <7u[i.[MXTov elSo; xd- 
Tuof (oXtov Tpef o^ Eur. 996. (cf. dxo- 
fuXto^.) 

aTC 0^7)^(0:. oX6(i.av d7ro;^7)p(odei; 
adesp. 6. 

dwotj/u^^o: dire^lwj^T) Aesch. 104. 

dwpaY(i.6v(o;: ^ Tcap-^v dwpay- 
[i6v(o; - i(TOv [/.eTaa^^etv t^ ao^coTd- 
T(j) tux^q; Eur. 787. 

dwpdY(i.(ov: -jrapov ^l-gv iQ^e^o; 
dTTpdYi^ova Eur. 193, 2. 

dicpi^: Tou Y^ xepSaivetv o[Ato; 
dTCpi^ ?x^vTat Soph. 328, 4. 

d^poaetXo; Eur. 845. 

dHiTTepo;: Evda vuxTep(ov ^avTa- 
a[JLdT(ov £}^ouat (topf d^ dETrrepoi 7;e- 
XetdSe; Aesch. 312, 4. imi^i^ Td- 
;^et adesp. 429. 

* dTCTTlv: dTTTTfva, TUTdOV, dHpTl 

Yu(i.vov o(rrpdx(ov Aesch. 337. 

dTCT(o: wavouj^ov *5^avTe$ 9X6^* 
adesp. 160. d^Yo; S' ouSiv dirceTai 
vexpou Aesch. 255, 3. to S' exXa^ 
Xouv Toud* tqSov?? (aIv awTeTai Eur. 
219, 2. tSv iYav ^dp fiTrreTat deo; 
Eur. 974. iXX ftxpa; eu7)dia; dwTotT 
dv ooTi; T7)v f uatv vtxSv deXei Eur. 
904, 2. ou Ydp de[it< Pep7)Xov ocTrre- 
«dai S6[A(ov Eur. 648. ou y^P ^^^' 
o::(o; aTcou^T); Stxaia^ (i.(0[i.oc ^d^eTai 
TTOTe Soph. 236, 2. (tT) 'irpo; XeovTX 
Sopxd; d^(0(i.at [Adx>); adesp. 135. 

dicuvSdx(OTo;: dicuvSdx(0T0c ou 
Tpaire^ouTai xuXt^ Soph. 554. 

dwupYo; Eur. 749. 

dS^^Tupo;: (o^ &7rupo; x?^^^^ Y^' 
Y(o; - Xtd ffTeYOu; peuaeiev ev X^p^'^ 
x6p7); Eur. 1132, 30. dirupou Soph. 
384. (Tu Se (jLOt duciav *&7Pipov TuaY* 
xapTreia; Se^ai Eur. 912, 4. &ir(i)dev — apayfxo^ 61 oucTK Theod. 8, 7 p. 804. 

dirodS: xat tou; Tuapovrac oi»9c 
di?(i>9ou(tat mvouc Eur. 789, 2. utt' 
al^uc S' {pY* dircddcCTat x^P^^ ^^^- 
285, 14. motc ev eadXoT; tov^' 
dTP(»9ouvTat ^Y^v adesp. 105. 

diC(d(toTo;: wavTa XY)XeT, xdv 
dicu(iioT6( Tt; ^ adesp. 566, 2. 

dxtdTaTcd: Atoc aircoTaTcd xetTat 
xa>oc ^(raupoi; adesp. 130, 5. 

2pa: a) oux ap' ifaTe tov npoji.T}- 
dea Soph. 316. &,7i(; (2p' ou^i ^7)1; 
Zvepd* ^xpx) davdSv Soph. 624. xa- 
xov Tt iratSeujA.' Y)v dEp' ei^ euav^piav 
6 xXouTo; dvdpcdicoiatv Eur. 54. (i.d- 
mv d?p* et^ yuvaTxa; e$ dvSpSv tj;6- 
YO^ 4^X>et Eor. 499. vou^ ap' u{jlCv 
oux Evt Ear. 710, 2. (iTrdvtov dfp' y)v 
davouatv dvfaXeX^ <ptXot Eor. 736, 3. 
ap^CK &p* ouTcd Ear. 744. oux TiV dHp' 
ouSiv icrf(ii>* eXeudepav Sdxvov ^u^yiv 
ojAOMo; dvBpoc <!>< dTt(i.ta adesp. 110. 
» tXy5(i.ov dtpeTV}, Xoyo; &p' yj^da 
adesp. 374. — (taxpooxe^T); (it^iv dEpa 
(?) (tYj j^XouvT)c Tt^ ^ Aesch. 62. — 
b) vj ^' ap* ev (TxoTci) Xii)d6uGd [JLe 
foatv* eptvu; Soph. 519, 3. eicdv ^ 
<dp> exXtinj t6 irSv Soph. 1027, 5. 
iQpttV t6 (tatveadat S' dHp' y)v £pci>^ 
PpoTol^ Ear. 161. i\/X $' dl!p' ou (1.0- 
ydeTv Scxatov Eur. 240. t6 i* 7)v &p' 
oux dtxouoT^v ou^' avaa^eTov Eur. 
334, 4. [tdT72v ^i dviQTOt Tou; vodou^ 
feuyoua' dEpa icat^; f uTeuetv Eur. 
377. .A'ifct (?) Ear.423. icoitjttjv 
^ &pa 'Ep<d< St^d^et Ear. 663. xal 
ci^ |ilv ocxTpoc icoff^ac dxoXe^ac 
•sTttTTip* Oiveu^ X' ip' ou)^t adesp. 81, 
2. 9u S* dEp' eSouXeue^ '^X?3 ^^SP- 374, 2. — c) podtao(tai Tocpa Tdv 
uTcepTovov Soph. 451. (ioa^o^tat TdE- 
pa Ttdtv uTcepTovov ^odv Eur. 623. 
irrdEpa dv7)TcSv etatv dauveTcSTepot 
Eur. 645, 5. ou *Tap' 'oSuweu? 
eoTiv at(A.uXo; (tovo? Eur. 715. — b) 
cb; ap', & Texvov, xevY)v eTepir6(i.iQV 
(Tou Tep^tv euXoYOU(/.evou <S>^ ^covto; 
Soph. 519.co;dX7)dl^ Y)v dEpa, eadXcov 
dcw' dvSpoSv ecdXd YiYvecrdat Texva 
Eur. 75. &^ ev dvdpcSicot; dEpa ou 
)^pu<y65, ou Tupavvis, ou icXoutou j^Xt- 
St) togoutov elj^e &af opoug Ta; iqSo- 
vd? cb? ApoUon. 1 p. 825. — cf. 
apa b). 

dpa: a) ap' Itu(i,ov fdTtv Jy^cov, 
AioXe, ff' euvdl2[etv Texva ^tXTaTa 
Eur. 17. ap' oT«y odouve;^' 01 (ii.4v 
euyevel; ^poTcov icevTjTe; ovTe^ ouSiv 
aX<pdvou<T' {Tt Eur. 326. dp' oX^o^ 
auToT; OTt Tu^X^^ auvY)peTel, Tu^Xdc; 
Ij^ouffi Ta? ^peva; xal TTis Tuj^Y); Eur. 
776, 3. — b) yuvotxa S' ocrTt? wau- 
«eTat XeYcdv xaxco;, Su(tty)vo; dpa 
xou 9090^ xexX-ncreTat Eur. 36, 2. 
(AeYtaTOv ap' y)v ri ^u^i; Eur. 810. 
•jQXiffxeT apa xal 7cp6; dccdevcov Ta- 
3^u; Ach. 34 p. 755. y)v apa Tpav6; aT- 
vo( dvdpcoTccov oSe Mosch. 8 p. 815. — 
Tpdyo? Y^^^*^^ *P^ icevdvjffet; au y^ 
AescL 207. y) Setvov dp' y)v, iQvtx' 
dEv Tt( effdX6; CDV auTo) 9uvet^9] Soph. 
845. o^uYXuxetdv Topa xoxxtel^ poav 
Aesch. 363. — ti; apa Kuicpt^ fi ti^ 
t(i.epo< TOuBe ^uvY)^aTO Soph. 790. 
Tt; apa (Jt.TonQp y) icaTY)p xax6v iLVfOL 
^pOTOlc Sf uae t6v SuaciSvu[i.ov fdovov 
Eur. 403. Tt; ♦dp* e(i.ou yevotT' dv 
ddXtcoTepoc adesp. 280. — cf. ipa. 

dpaY(A6<: icoXu^ Si xoaad^cdv 62 «payfio^ — 9tpyo^ opaYpio; KuTrpi^o; irpoffcpSov a}^eE pie- 
Xo; ev l$6(i.0Krtv Eur. 631. 

*A.paSo;: ScScSv&ov dE^Tu Xitvou^at 
xal Spoaepoiv ''^paSov Pbryn. 9, 2 p. 
722. 

apalo^: 6 icpo^dev eXdcav y)v 
opalo^ (jLoi vexu^ Sopb. 367. apaia; 
Soph. 106. 

apaxvY);: opdcxvou Aesch. 121. 
ir£XTa B' epidcov apa^vav ^ptdet Soph. 
264. xetcrdca Sopu pLOt (it,tTOv a|tf txXe» 
xetv apdxvat; (al. apdxv(^) Eur. 369. 

dpPuXv): ipeXXuTp' {;^ou9tv eude- 
Tot; ev dp^uXatc Aesch. 259. 

dpYOCtvetv Eur. 73. 

dpyS; V. dpyn;. 

JipyeToc: JipYelo^ ri 6v)PaTo;' ou 
Ydp euxo(ii.at (ita; adesp. 392. Tvd- 
;^ou ApYeiou mTa(i.ou Aesch. 168, 3. 
eirucpou(ta x^ovo; 'ApYetac Soph.265. 
T7)crSe xotpavov }^dovo; XpYetac Eur. 
1132, 62. pY^fft; Ppa^eTa - trpeiret 
dEXXcd; Te xa\ xopv} Te xdpYet^ y^^^; 
Soph. 61, 3. ToJt' e^oxXt^et toutto^ 
'ApYeTov XecDv adesp. 404. dlp^avt 
0pu^ Tr)v xaT 'ApYeuDV CApYetou; 11.) 
u^piv Soph. 339, 2. efiQupe TeC^oc 
'ApYeicdv <TTpaT$ Soph. 399. Set^ci) 
(iilv XpYetot9tv A}^eX(^ou poov Eur. 
753. ApYeiatoiv - xopat; Eur. 1132, 
23. xa\ Ydp ApYetou; opftS Soph. 199. 

ApYetf ovTY); Soph. 920. 

dEpYe(iov: dpYe[JUdv Soph. 212. 

dpYevvo;: poS' o^u^eYYrf Jcpi- 
ve9tv dpYevvolc 6(iou Chaer. 8 p. 
784. 

dpY*?;: dpY^c Ach. 1 p. 746. dp- 
YTiv lirefvev adesp. 199. 

dpYta: ire9crouc xu§ouc Te Tcpiv» 
vov dpYia; ixoc Soph. 438, 4.^ Ig dp- Ytav pXeiretv Eur. 216, 2. 9(a(iaToc 
ii dpYiav Agath. 14 p. 766. 

dpYt(^^*r^c (?): Taupoc dpY4«'>7- 
TDc Phryn. 16 p. 724. 

dpY^vef iQCt owov dpYivefY) ^xir 
(ovTa T0[i.7)C Scyph. 491, 2. 

ApYO>.ac: eY^^ hi ZapSiavoc, oux- 
eT* ApYoXac Eur. 630. 

'ApYoXtaTt: (ludoc Y^P ApY^XiffTi 
9uvTe(ii.vetv ^pa^uc Soph. 424, 2. 

"ApYoc (6): Xddot 8' dv "ApYou 
Tdc 7Cuxvo^dX(AOuc xopac S^- 1063, 
14. — cf. Soph. 259. 

"ApYoc (to): e(tot waTpic (liv 'Xp- 
Yoci ovo(jLa i* 'HpaxX^^c £iu*- 591. 
*EXX>)ffi X' "ApYoc TQ woXic xtx>TQ«eTat 
Eur. 1132, 5. "Iva^e vSTop - [UrfOL 
9tpea^U(ov 'ApYOuc Te Y^atc 'Bpo^ Te 
wdYoic Soph. 248, 3. xp^^^^v evcY* 
xcov op(A.ov eic "ApYOuc TcoXtv EoT. 70, 
2. o TPoXtc "ApYOuc, xXued' ola XeYet 
Eur. 713. Y^vet (/.eYac "ApYouc Juvd- 
9TY)c Mosch. 9, 2 p. 816. XpY^t 
xoiXcp Soph. 221, 2. 6 Tu^uc - ev 
'i^pYet ^eivoc eiv oix(2[eTat Soph. 781, 
4. vY) Touc ev 'ApYet xal xa^d £>tdp- 
TV)v debuc Soph. 871, 2. t6 xotXov 
"ApYoc ou xaTOtxTfiaavT Iti Soph. 
188. Ivdev ic ^PY^^ ^^ xu(ta x^\l^ 
Choij(p^) iixet S^(i.ov tov AupxetQu 
Soph. 249, 5. Uepcreuc ^poc 'ApYOc 
vauffToXoSv Eur. 123. Aavaoc - ^X- 
dcdv ec ApYoc &xta' 'Ivd}^ou ^roXtv Eor. 
228, 6. TuSeuc - $xY)<rev 'ApYOC Eur. 
558, 4. ATyutctoc - vauTiXcp Tekixy^ 
ApYoc xaTaax<^v Eui*. 846, 3. — ct 
Aesch. 46. Eur. AvSpo^jieSa p. 392. 
Phrjrn. AiYuwTiot p. 720. — Eur. 'AX- 
x(iicdv p' p. 880. 

dpYOc: dpYoc [tiv oTxoic xal mXct mp^OQ — aptTY) 63 YSYi}9eTai, fiXoitft S* ovSeU Elir. 187, 
4. et TK ifTfo^ fiSv dftbtc cuxoito Eur. 
286f 13. apY^^ TtoXtry); xalvo^, i^ 

xsatiq Y ^^ ^^* ^^^* 'p^ Y^P 
zpYOv xairi toioutoi^ {^v Eiir. 322. 
To i&iv Y^ auTttv maiov, aXV a(i.u< 
i«Tai, To 4* 'novjfaXov *apYOv Eur. 
&52, 4. (tou^av tiv' &TOirov etaaYftic, 
a«u|A^opov, OfY^^y fcXoivov Em*. 184, 
2. yuyvi Toi M{iaTO< &* apYtav ^u- 
jiiQ ^vi}9iv evTO^ oux opY^v f opel 
Agath. 14, 2 p. 766. 

dpyupiQXaToc: opYupioXaTOK xe- 
paoi Aeseh. 185. . 

ipyupo^: ouTOt vo(ua[x»a Xeuxo; 
apppo^ (Lovov xaX j^uao^ e^Tiv Eur. 
542. ouR CffT* ev dfvrpoK Xeuxo^, & 
U> « SpYupo^ actesp. S89. to5&' eivex* 
oixov oTeYavov e^iQupi^xafuv Xeuxov 
T* opvcoeiv dEpYupov aiccipeiv Te y^v 
adesp. 115, 3b 

ipYupou^: j^pucroTeuxTa xapYvpS 
nufiipLaTa A^sch. 184, 3. peovTa 
ittJejj', ttv tA (tiv 8ex' apYupa >)v, 
^uo te ;^>uoat Astyd. 3, 3 p. 778. a? 
oi xa^ Teacapiav ^itcSciv iizTQiAs 
ipYT^v Eur. 675, 8. xpaTrTpe (tev 
^7p(»TicTov apYup<^ Suo, fiaXa; Si 
^vnjxovTa Astjd. 3 p. 778. 

apY(3: 9eo< Si toT^ opYOuaiv ou 
TxpcoraTai adesp. 527. xP^vis> Z' 
spY^oov i^jtucev areYO^ Soph. 780, 2. 

ApY»: ApYoucie^ov-^uXov Aeseh. 
20. 

ipSeuToc: Blauav^u poa^l^ - dp- 
Wi Id^a TTOTi^ Sosith. 2, 17 p. 
822. 

ipiiov: mvia ii cuYxpadetaa Suc> 
^c^Tpo^R}) &pSy)v avetXe xat xaT£- 
CTpei{«v piov Soph. 858, 2. £p2«i>: auX«Sva 9^ 7)v dfpBouoi 
adesp. 196. 

apeiducavoi Aesch. 203. 

apeifaTo^: apeifaTov Xff^iia 
Aesefa. 147. 

apecxci): &XX()> ^' apecxei (i.Y)Sev 
uYie^ ex f peviSv XeYOVTi Tcei^eiv tou^ 
TceXa^ Eur. 659, 5. e^toi t' apeaxei 
T^avd' a xaxeivcD Ear. 953, 18. oc' 
dlv dpecxT) TavSpt TauT* auTibv T^oeCv 
Eor. 953, 16. aet ^ apeirxeiv toI^ 
xpaTouot Eur. 93. deou; (deoT; 1.) 
ape<jxou* Tcotv Y&p ex ^C(3v TeXo^ Eur. 
948. 

apeTT^: icXtianfi y^P apeTV) touO' 
u?cdpxov ev ^i<|> Eur. 15, 3. ev toX; 
Texvoic Ydp dpeTT) tcSv euYCVcSv IXa[A- 
^e Eur. 232. YV(i(tY){ y^P ouS&v ape- 
TT) pbovou(i.iv7) Eur. 393. mt' e^iry)- 
Xo^ apery) xadi^rraTai Eur. 497, 6. 
t6 toi xpaTiCTOv - tout' lcTiv dpern 
Eur. 526, 2. xdpery) ^poTol; v6(tic(iia 
xeiTai nSaiv Eur. 542, 2. dpcTT) ^i 
xdv ddvi] Ti; oux dTc^XXuTai Eur. 
734. ouSe(iiiav i5vY)ce xdXXo^ el; ico- 
civ ^uvdopav, dpeTT) ^ (SvYjoe icoXXdc 
Eur. 909, 2. dpeTV) S' Sata Tcep (i.aX- 
dv xp^^cdai deXyjC) T0(r4>^e (iiei^cdv 
au^eTai TeXou(iivy) Eur. 1029, 4, 
dpeTY) (iLeYMTTOv TfiSv ev dv^dSTtOK 
xaXov Eur. 1030. xT^pucdeTai <Ydp> 
dpeTTi Zenod. 1 p. 831. dpery) t(ov 
ev dvdp<d7roi( (jlovy) oux ex dupaimv 
Tdin)^eipa Xapi^dvei, auTY) S' laurnv 
ddXa TcSv ^rovcDv C}^ei adesp. 116. 
dper^C ^e^aiai S' elciv al xrviceK 
(ii.6vT); Soph. 195. ounoTe d^rrn^ 
dpernc &XXy) Suva(it.i( (iLsi^edv Eur. 
446, 4. 'n:aiSeu(ia S' 'Ep«i>c aofiac 
dpeTTi? wXeicTov ui;dp}(ei Eur. 897. 64 apeTY) — aptaTfcpo^ oux CffTfcV aper?; xx9i\L0L Tfc(ucaTepov 
Eur. 1029. ou;^ tva xavcocri dYjp', 
OTTco; Si [AapTupe; dper^; yevcovTai 
MeXeayp<j) Antiph. 2, 2 p.- 792. Ta- 
peTij (rTad[A(o[JLevo; tA wavTa adesp. 
327, 2. dv^po; f iXou ^i ]^pua6c d(i.a- 
dia; [AeTa dj^pYiaTo?, el [tT) xdpeTTjv 
f^wv Tu^ot Eur. 163, 2. (i.6vov S' (2v 
dvTl j^p7)[i.dT<ov oux fiv Xd^oi; Yev- 
vat6T7)Ta xdpeTiQv Eur. 527, 2. 6 S* 
el? TO 90)^ pov eTc' dpenov t' iywv 
Ipci); ^Y)X(dT6; dvdpcdiroiotv Eur. 672. 
wSe davetv xaX6v, et? dpeTY)v xaTa- 
>j<ya[t6vou? piov Eur. 994, 2. i.^ 
pcov dpeTiQv Eur. 999. dpernv e^ou- 
<no$ [/.etJIov' >5 XoYV 9pd<yat Eur. 
1083, 10. doxetv [a.4v dpeTiiv, euTu- 
Xelv 8* aiTelv deou; Carc. 4 p. 799. 
laTi xa\ TCTaiaavT' dpeTdv dTro^et^a- 
adat davdT(|) Eur. 11. tcXoutcj) S' 
dpeTdv xaTepYacraadat BoxelTe Eur. 
960. w tX7)(x.ov dperiQ, ^6^05 dp' 
Y)9da adesp. 374. TpeT; etatv dpera) 
Td; XP^^^ ^* d<yxeTv, tIxvov Eur. 
853. X**^P^< Y^? ^**^^^' dpeTal tSv 
iqSovcov adesp. 346, '^yjsonxi^ dpe- 
Td< d^tco; eTratvedat Apollon. 2 p. 
825. 

"Aori^: oCkV \fri^ ^XH det Td >w- 
aTa wdvTa Tdv^pciSTrcov cTpaTou 
Aesch. 100. -jTpo; tjqv i^Tfxris oui' 
i\pY); dvdtaTaTat Soph. 235. tou; 
euYeveT; y^P JtdYadou;, co Tcat, ^tXel 
"ApT)? evatpetv Soph. 667, 2. "Apy^^ 
ydp ouSlv TbSv xaxcov XcoTt^eTat 
Soph. 657, 4. Tu^Xo; y^P " ^^^' 
6pc3v 'ApY)^ cru6; 77po(TCDirc|> irdvTa Tup- 
^dJ^et xaxd Sopb. 754. t|;eu^e<nv S' 
•Ap7)5 91X0« Eur. 289, 3. euT* A^ 
'ApTf); veoxi*.6? e[A.xe9ij tfTpaTto lon. 63, 2 p. 745. "ApTQ^ 6 >ifj<iT7)« cuv So- 
pet auv dffictSt Ach. 29 p. 753. e; 
Ot^t^ou il irolSe - !ApY)c xaTetnciQ^', 
1$ Te (i.ovo[td]^ou icdXY)c dYcova vuv 
iffTfictv adesp. 72, 2. 6 ica[i.[jLiioTci>p 
\pn^ adesp. 129, 9. alxp^ia S' e^ 
'Apeo; xadtxeTo Aesch. 99, 16. m- 
Xe[i.otc S' 'Apecdc xpetcGov' Ix^^ ^^ 
va[i.tv adesp. 129, 4. Xa(jL?upol i* ev 
aiX[JLatc 'Apeo^ Cv Te cruX^oYot^ Eur. 
16. d(tft7roXo^ i\peo; dvtepou Eur. 
992. ffTelxev laoc "Afti ^tav Aesch. 
74, 7. veavta^ y<^P 6aTi€ cSv "ApT) 
(TTUY^, x6[A.Y) (&6vov xai crdpxe^, IpYa 
S' ou^a[iiou Eur. 1052. 

•ApTOTtd; — Eur. 838. 

apdpov: dpdpcov Aesch. 17, 2. 

dp t9 [1.6 <: X6yx^< dpi9[x4i trXeiovo^ 
xpaTOu[tevat Eur. 286, 12. exirco- 
|iaT' et^ dptd[i.6v l^iQxovTa Btc Soph. 
348, 4. dptd[i.6v Y^p T0«6vSe Tcpoo- 
de[iLY)v Eur. 285, 5. etxep ^dp dpt- 
d[A.6v olSa xat TouXdocovoc t6 [uPt^ov 
Eur. 360, 19. xet; dvSpcSv [jiiv ou 
TeXoucrtv dptd[jt.6v Eur. 492, 5. SetXot 
Ydp ftv^pe; oux Cx^ufftv ev \i^XV 
dptd[t6v Eur. 519, 2. ou^et^ oTSev 
dEvdpcD^o; Y^Y*^^ ^^* euTuxou? dpt- 
d[i.6v ouTe SucTTuxous Eur. 843, 2. 
t6v wdvffo^ov dpt^|iL6v 7)up7)x' l^ox^v 
aoftaixaTcov adesp. 470, 4. dptd{jL£Sv 
xal [jLeTpcov eupK)[jLaTa Soph. 899, 2. 

dptd[&c5: euTuxouvTa TcdvT* *dpt- 
d[jL7)ca; ^poTcov Soph. 620. ev ToTct 
TcoXXoTc r)ptd[jLY)[jLevio (iTpaTou Eur. 
787, 2. 

dptGTep6c: ou^ dptdTepot; S' oSe 
w6pvY)c 6 xXeiv6; vao; Pyth. 1, 2 p. 
810. XaYova ty)v dptcTepdv Chaer. 
14, 3 p. 786. api<Ttil^ci) — £pfxa 65 dEvouv loptonocv Sositb. 2, 21 p. 822. 

'Afum^\u><; (?) — Eur. 1016. 

&pt9T0v: oCtov ^' ci^evxi ^icapi- 
9Z, dlpurra ScEirva Sopxa d' atpel- 
93ai TpcTa Aesch. 182, 3. 

apiffTovixoc: Xa^cov apicTTOvtxov 
Ev i&aj^g xpdTo; adesp. 97. 

apioTO^: ap^alov oTefo^, SedixcSv 
«picro^ ex IIpo(it,v)9lttc ^^oyou Aeseh. 
235, 2. Tbiv Y^p ttXoutcov o^ &pi- 
9To; Y^^atov Xej^o; eupelv Ear. 137. 
i ii9u]^o; f iXoioi T* acf aXiQc f tXo; 
:»lei t' ipiaroc Ettf. 194, 2. t4 
zpocTeaovTa ^' oortc eu f epa ^o- 
Tuv, QBpioTOc ecvat dcofpovetv t' e[ii.O( 
^xeE Enr. 505, 2. j^outo; y' <^^P 
2pcffT0{ ai Te Guiifopai io9<rov ^d- 
xvouoiv Eur. 572, 3. (tdvTtc S' d!pt- 
6T0{ ooTi^ elxd2[et xaXS^ Eur. 973. 
09Ti; dv Stxaio^ ^ Tpo^rou^ t' dEpt- 
CTo; Astyd. 8, 3 p. 780. aTpexeia Jf 
aptcTov dv^oc ev icoXet ^txatou m- 
Xci Ear. 91. dptaTov dv^pl xTrip^a 
«u|Lmlh!}c Y^vTi Eur. 164. outcac 
ipiGTov (aL dE(teivov) (17) mmtfdiaboLi 
xiXm Enr. 285, 18. [teTpUov Sl ^0^- 
[Udv (&eTd acdf poouw}; xupaat dvTh 
Tolciv iptoTov Ear. 503, 3. Trdvrcdv 
ipiOTov (tif) §idCe9dat deou^, orep- 
pv ii, (tolpav Eur. 1076. dpt^rrou 
•atpoc 'EXXiivcdv Y*Y*^^ adesp. 9, 2. 
iv^ 'EXXiQvcdv &pt<iTOi adesp. 332. 
i» ^ dpeoxetv toXc xpaTOuot' TauTa 
Yip SouXoi; &pi(rra Ear. 93, 2. St- 
^xffxaXo; Y^P '>OuTeXeta toSv aof 2v 
xxi tSv dptaT«ftv Y^Y^*'^** pouXeu^td- 
Tttv adesp. 522, 4. oirou U (iib *t&- 
piCT* eXeudepcd^ XeYav f^eon Soph. 
193. Apxdc: KuxpiSo; ^e (ttcrn^t*, Xpxd; 
'ATOtXdvTTi Ear. 530, 4. ApxdSo; xu- 
y? SopL 250. TceTpov Apxd&cov Sua- 
}^et(JLepov ()ua^ei(tepcov Xpxd^cdv 11.) 
Ear. 696, 2. 

dpxeto^: xaTat|fU}^ei tpvot) &pxeto^ 
u; Aesch. 127, 2. 

dpxecriYutoc Eur. 1098. 

dpxTo;: a) ef7)upe S' dEoTpcov (te- 
Tpa - dEpxTou cTpof d( Te xal xuvoc 
ij/uj^pdv Sufftv Soph. 399, 11. XiSu- 
(tot T &pxToi - Tov ATXdvretov ttj- 
pouat woXov Eur. 594, 3. — b) &pxTO< 
Ear. 767. 

£pxu{: OTav ^ {pcoTo^ evSed6S(tev 
&pxu9iv Dicaeog. 1 p. 775. 

dpxcS: a) G^yoL^ olxTpd t' dpxe- 
ffat coc Setpolc Ear. 781, 74. — b) 
dpxei Ear. 624. Tt^ y^ xaXataa; 
eu, TK coxuTPOuc dvTip - iroXet ^raTpcpcjc 
aTe^avov '^opxetfev Xa^cdv Ear. 282, 
18. — c) tSv Tptcov (tiav Xa^eTv eu- 
aotav dpxel Soph. 118, 2. dpxeX' ice- 
7uoi9a ^dp oe (t7) ^euS^ XeYetv Ear. 
773, 9. dpxel (tcTpia ^toTd (toi ccd- 
fpovo^ Tpaire2^Y)C Ear. 893. oux dpxel 
(tiav ^uj^Tjv dXuetv xdwl TjjS' Ej^etv 
irovou; Ear. 908, 7. dpxouv dv eiTQ, 
xdv Y^vaXx' eT?n]; (tovov Carc. 3, 2 
p. 798. (tY) Tov e(t6v oTxei vouv hf^ 
Ydp dpxiccd Ear. 144. 

£p(ta: cf' £p(taTo; y^P ^PP*^ ^^^ 
vexpSv vexpoi, iTncot S' e^' tTrTrot; 
7)9av e(tiue9up(tevot Aesch. 38. Tpto- 
Xu(tmov dp(ta Soph. 469, 3. exetc' 
IXa, T^S^e crrpef' dp(ta, T^S&e Ear. 
779, 10. iiv ex TedpiTnrcDV ap(tdTci>v 
wpcSTTiv }^d6va *^io; dvi(r}^«i>v }^pu- 
o£(f pdXXet <pXoYt Ear. 771, 2. od' 

dp(taT' eltfe^atvev Ear. 69, 2. u^' 

5 66 &p\kOL — ap<T7jv £p(taT* eXdcdv Zt^vo^ dcrTpaTnofopeX 
£ar. 312. 

ap[A.62[(i>: *iep(t62[ei f povetv «i [x.SX- 
Xov -n 6(i.e Eur. 953, 2. XP^<^^^ ^^ 
|jLoi TTTepuYe; Tcepl vcStci) xal tA «ei- 
pvivwv TCTep6evTa 9t£^tXa [ap[i.6^eTai] 
Eur. 911, 2. 

apiJLovia: ^euyvu; apftovif ttoXu- 
xapwov ox>)(ta Eur. 943, 2. pTiyvu; 
ap(iLovfcav x^pSot6vou Xupa; Soph. 
223, 2. (teXTrei S* ev Sev^pe^t Xe?rrdbv 
a7)^cov «p(Jioviav Eur. 773, 24. 

ap(JL6c: ap^jLO^ TuoviQpo^ (SoTrep ev 
^uXc^ TraYeic Eur. 360, 12. J(t' ap(JLo)v 
e(a(jLei^eTat ituXyic xaTTvou (jLe^atv* 
iY}Gi( Eur. 781, 45. aTpexel^ ap(tou; 
xuiraptaaou Eur. 472, 8. 

dEpveto;: irapetat ii (jl6gx<>>v Te- 
petvat aapxe^ *apveix Te Sai^ Eur. 
467, 3. 

apvou(tat: ouSel; e^dpo^ oure fue- 

Tat wpo? XP'*^l''*^' ^^ '^^ ^uvTe; ap- 
vouvTat GTUYelv Soph. 85, 5. 

&pvu(jLat: Tou (jl^v Stxaiou t7]v 
^6xY]atv dl!pvu<ro adesp. 4. 

ftpoTO?: TcoXuv (liv ipoTOv, Ixwo- 
veTv 8* ou p<^&ov Eur. 1083. — fipo- 
t6v Aesch. 270. 

apoTpeuco: y^^ ^* '^ ^p'^^ &<nro- 
po^ riiyt ^UYOuXxoTc §ou<rlv iQpoTpeueTO 
Mosch. 6, 26 p. 814. 

ipoTpov: W oBt* ftpoTpov oure 
YaT6(JL0{ Te(jLvet ^ixeXX* dEpoupav Aesch. 
196, 3. dcpOTpot; dcYxuXot; Mosch. 
6, 9 p. 813. 

dHpoupa: (JLeYOcXcdv ireBicdv dcpoupa^ 
adesp. 127, 2. "^ipoupav oux e(jLe(jLi];a- 
TO Tou (JLY) e^eveYxetv 97cep(ta Y*^ 
vaiou 7raTp6; Aesch. 99,8. oTreipcd i* 
apoupav ^cA^e}^' in(tepuv 6S6v Aeseh. | 158. cv' ouT* dEpoTpov ouTe y^^^^H-^^ 
Te(tvet ^ixeXX* JEpoupav Aesch. 196,4. 

dcpoupaTo^: dcXX* dcpoupal6c Ti; 
ecTt a(tivdo{ cdS* uTrepfuiQ^ Aesch. 
227, 

ipwaY^): tA; oudio^ y^ (tocMiov 
T) Tocc opTraYdt^ Tt[tav ^atov Eur. 
354. 

dcp7cdc2[ci>: oux dc^e^eTat Ta toSv 
6;^6vTci)v ;y>iQ(tay opwdc^etv ^ief Eur. 
389, 3. oTav - xpuaTaXXov dcpjrdccrcd- 
<yt icoaSe; euwaYrf Soph. 153, 4. li- 
yoMGi AT0(ty|Tp6c wot* SpprjTov xopnv 
UXouTcova xpuf iot^ dcpTcdcaai ^ouXeu- 
(ta<jiv Carc 5, 2 p. 799. 

^ApTvaXo^: dlxouca (tuptdcSa; tov 
*Ap7caXov auToTfft - aiTOu Sta?cepL<);ai 
Pyth. 1, 14 p. 811. 

apiceS6vyi: Qcp7ceS6viov Te Xucrtv 
iGTou Aristiae 2 p. 726. 

dCpTCT}: TOV dcvSpO^tlQXT) TCUpOV 1QX0< 

vY](tevi3 dcpicY) depi2[et Sosith. 2, 19 p. 
822. dcp7cv2v Soph. 391. 

!!lp7cuia •— Aesch. 245. — XpTcuiat 
cf. Aesch. 260. 

dcppa^cdv: FXux^ac 6 aTro^ouro^ 
T)v' EoTtv i* Taci); auToXcrtv oXidpou 
xou^ iTaipa; dcppa^cdv Pyth. 1, 18 
p. 811. 

dcppaY^^c: dcppaYi< o|t(ta Sopb. 
670. 

dEppiQTO^: dEppTrro; xopY) Eur. 63. 
XeYouat Aii(t7rrp6c tcot' dEppirrov x6- 
piQv nXouTcdva xpuf iotc apTrdcaat ^u- 
Xeu(taatv Garc. 5 p. 799. dEppioTov 
Soph. 500. 

&ppud(toc: appud(t<dv Soph. 24. 

dcppcS^: oTrXoi; dcppcS^tv 'HfaioTou 
Ti^va Soph. 160. 

£p<iiOv: ei S* 7)v ev olxoic dcvTt Jhf)- i^ apcnfjv — api^yj 67 Xetttv nijy^ ap<ry}v Eur. 360, 23. 
t6 J* &p<rev eoTTix* ev S6[a.oi( iel yi- 
vo( de^v TTZTp^pcdv xal Taf<DV Ti[/.a- 
opov Eur. S18, 3. tq t' dlEpdev aet 
ToO 9cexpupL|iLevoii ^t^vov Eur. 1063, 
8. 2p«m icatSo^ dfpaevo^ a}^e^eU IIu- 
d«dS* aflxTo Eur. 1132, 6. laTat 

1721^^ ifpCTSVO^ TOXO^ oux e^ ex£tvou 

Enr. 1132, 11. TW.[iit S' auTcSv Cx- 
YoV apoev' opaevcov Eur. 15. {iE.axpa 
yap to^u< |AotXXov apvevcdv pievet Eur. 
24, 2. xavTa;^ou XeXet(t(&eda icadat 
Yuvaocec dp«ev«v ael &;^a Eur. 319, 
2. ai ^ eltr' a(tetvou; apvevcov Eur. 
499, 3. &XXo; Y^vatxoc x6a[i.o;, £k- 
\oc op^evcdv adesp. 443. di^u^ (jlIv 
zuToCf d!p<reva^ S' 6}^dpou; 2}^6>vSopL 
136, 2. >t«ouaa - Spaeva; x^*? 'A.;te- 
povTo^ o^uir^rfY^C Sopb. 480, 2. icpo; 
5^u veuet (&3XXov fi e^t Tapaeva 
adesp. 355. 

ApTaxeu;: Tt (it.6X>eT' ApTax-o; 
Ts xal Ilepxcimoi Soph. 831. 

dEpTa(Aoc: dEpTa(i.o; Sopb. 921. y} 
Yop PcPv)xe X^^P^^ apTa(i.cdv f uycdv 
adesp. 148. 

apTa(i.fi3: opTa^ulv Eur. 612. 

ipTavT) Sopb. 48. 

jlipTefi.tc: "Afxe^n^ Zapcovta Acb. 
18 p. 751. ^(tov ApTe(iLtSo; Aescb. 
87. T(tid>tav deov • 'ApTe^uv Diog. 
Ath. 1, 8 p. 777. — cf. Aescb. 333. 

ifpTt: aiCTnva, TUTd6v, dcpTt f\J\K' 

vov oOTpoxcAv Aescb. 337. o [i.lv Nvh 
fnHo^ Tcxvov ipTt ^XaaTeoxev Sopb. 
303, 2. Ti [I.' dfpTt ?ry)(iLaTcdv \9Xrt 
cifJyrrf opdoT; Eur. 342. xoXXol; 
l^rw avdpiaicotc xaxo, toI; S' &pTi 
>7rfet, Tol; ^ xtvSuvo; (toXetv Eur. 
415, 3. S ^ &pTt daXXcov (ropxa StoweTT;; owci); acTY}p oLmtjf^ri Eur. . 
971. 

apTtSpoTTo; Aesch. 458. 

dpTtci);: co; ve^J^uya xSXov x^^*' 
vov dpTtcd; SeSeY(tevov £ur. 821, 4. 

dJpTo;: 6ptvS7)v *dEpTOv Sopb. 652. 
ladet (tiv dfpTcov Tpel; ovou; xav^- 
Xtouc Sositb. 2, 6 p. 822. 

dEpTu[ta: xal popS; dpTU(taTa 
Soph. 614. xat SyS Tt xal ^apelxa 
Tc3v dpTU(tdTcdv Sopb. 306. dpTu^tacrt 
SopL 643. ^ta^pe^et; TdpTu[taTa 
AescL 306. 

dpTucd: eycD [UOLftifo^ dpTuaci) cro- 
<f(&<; Soph. 1021. 

dpuaTi;: ^ Ta; dpuaTet; ciS* 
Sxouff' excd[ta(ja; Soph. 697, 2. 

dpp^aTo;: ffe^etv il tou; xpaTouv- 
Ta; dpxotio; v6(to; Eur. 337, 2. *Tav- 
Toc 'i^v Svatev dpxocto; XecSc Phryn. 
5, 2 p. 721. TOuTcp KeXatvat TraTpt;, 
dp^ata icoXt; Mt^ou Y^povTo; Sositb* 
2 p. 822. dpxotov etpiQxac Eur. 
1088. Tc3 ii 5evcp ye aTe^avov dp- 
^alov oTef 0; Aescb. 235. XaTpt; m- 
veaTY); d(t6; dpxoctcDv S6[tcov Eur. 
830. 

Ap]^e[topoc — Aescb. Ne[t6a. 

dpxs^y^raTo; V. dp}^6?. 

dpp^eTY);: deo; {Scoxe, xpo^o; Expa- 
ve Xe;^o; i(toTatv dtp;^6Tat? Eur. 773, 
57. 

dpx^n: xaxTJic ^dir*) dpx*?^ Ytyvs- 
Tat TeXo? xax6v Eur. 32. to S' au 
we^iQvev audt; 6$ dp)^7i; veov Eur. 
36, 2. i:S; dv e$ dpx*?? 86[tou? Add- 
[tavTOc olxiQaat[tt Eur. 399. xelvo; 
ydp f;^ei TeXo; 'hil xal dpx>)v Sopb. 
1028, 2. dTuo TtSv deoSv dp^^v Sl 
TC0tela9at Tcpe^TTov Tbeod. 7 p. 804. 68 ap/_T| — (iffEpiis xaTiijraOTv piou Moseh. 6, 2p.813. 
T.xa-j^X':' opxil Setxqtou irrevaYJwx- 
Twv Ear. 781, 76. u; itivra '"firf- 
[Met', ^* )ta).ii; isj^ic >a§ii, «il3? 
TtViwTfliv xai [i£aouv ^ilcl ^oTtil; 
adesp. 433.— /Soviwv »' lliSti [«Te- 
I /E^ 4fx^5 ^"'■- ^12, 8. apx'1'' '5* 
Tuite ;tai ȣMv iSpiijMiTa Axptoici; 
o>T7tv Eur. 1132, 3. xaxoi y^f ■ 
^t^lfi-K E[JiTie«ovT£; eis OfX'!'* """* 
(«L TtjjLo? Ti*a() (jxifTa<riv Ear. 362, 
30. — Tai^! S' fogccv xupt^uv Tiv' 
4f/iv Aesch. 23. ipx^i" 1*! f^««] 
ovT^^ E^Jtfov X"P*^ 'X"^ Soph. 
593. 

kfx^.iti Aesch. 416. Soph. 
122,3. 

afX^^= «o>ew« fLiv *afxv.?<*^^ 
oux Itij ^icmv Eur. 1014. aiiTepu- 
«<!*w» XojtoiiTiv - •ipjov Edt. 781, 
26. cfw Yivo; y.li ei[tt Kp^; apx«- 
TraTov Aesch. 187. 

ip-j^u: (cf. xiTipX'»') «uvou X«i- 
[**■«< 4fX"' '«'■'ou «OTjwu adesp. 
642, 2. »toi vas ovjtot' - 5(>£a<n 
<^>^( TTjv x«t' '\3Y(«i»v 5ppw ^uv- 
atWflOvTOt Soph. 339, 2. ifrfm Si 
Ta'»Tiw Tv Ti; apxirrou xalS^ xal 
Tis Ttlt'>Ti; tixo; toS' OutoK Ix"' 
.Sofrh. 747. xal ■tTiiJTOv 'ipx*"* ''^ 
Im offiU" X-f'^' Soph. 441. of" 
r.4 -[t 9i#ppav sa; iv *dEpx*'*** **" 
>u c>x*< ':o<ti'»ii> E"""- 781, 36. 
e^ >", 2 (Uv [«Yi^TOv, &p^O[UU >e- 
ytw ix T',-^t TrpuTov Eor. 110. ex 
■«•» p«]feT«v i" T-;5ifiT' 9UTtu[ia- 
-swv Ncvw Ttxovaz .\esch. 99, 10. tq 
^»vrfjli ^j Iau^i liJi^ o*ev 
JbeSAT ^^p^TO -ii-fUi oS* Ct'i9iqp ev- Sttouc 9v)rniIcmoa«adespt. 112,1— 
xal Xafva^wvToc 8c rrttW Sfja -n 
vuT S^A. &47. Pouliq p£« is;[s. 
Xtip r e«e^ep|^Crczt loB. 63, 3 p- 
745. out' dxof ifXf ^^^ Zf^ ' 
TvpawQv cTvai Ear. 172. rw t 
c^uTQu xoi xluGtv baTTOjuu h- 
Xtiv 3' ottoitK adasp. 327, X ip^ 

Op' OUTW' xp^ ^ TV* ffrpOT^XzTtl 

6[Lwf Sixaiov ovra n^tonov ffrpa- 
Tov Eur. 744. fiW* idp if^ st 
xfttTwv oov* 4clsic adesp. 40. U 

TfTo^ T* dEf^t XSTtfCK ToUiq; x^^ 

vo( Enr. 1132, 16. &f^ow«v Hjm. 
Tn^ tyw SW9W lEoluv Ear. 360, 4i 
TO t' cuYcvtf xoUir* Mwnv Hxt 
wf dEf^Qun yHi Ear. 404, 2. tu^j 
T0{ wv dEf^tic Toutc Tow sfcw; &0|iL 
660. SpxM^ai XP*''^ xxKouc Oc' 
todlSv Eor. 1107. 

dlpXwv: Zmi igw; ifyj»t, 9vr^ 
^ ouSci; Si^ 688, S. 

ifw: irloiMiav ofol dazz Eor. 
661,3. SaXasva- TT^afQu|uv Ebt. 
670, 4. oxaxTwv, xfdv ^^^ icout« 
oi; bnamTwv Enr. 188, 4. cv Ao; 
xriKWii ifoOofoi povov cutoifuvi; 
ol^uc Soph. 297. 

apwY^: Ti mr*, avtfo&tDcn» 
oxouwv t*i xomv, ow x\i9txi b' 
Ofwrav AescL 132, 2. 

apwttaTa St^h. 72. 

asaiii;: asa),TK [tQCvia Aesck. 
319. 

aaa>«ixTo;: aoaXKtxTV* Mpi> 
SoidL 357. 

'^a8a[tiv9o« S<^ 202. 

cEoaf xo<: mttSv aaofxwv xai x^ 
>Ti; KUfouttrnK adeqi. 118, S. 

aai^^c: Aixa - usonnus' IXi- «o-ePy)? — aanai^ofiai 69 dev, QTav (■/ji Ttv' ia^a ^poTbSv Enr. 
223, 2. 

dlstipo;: dEOTtpo; i'Tin; adesp. 200. 

jffswTo;: SffeffTOv Soph. 49. 

d!«>)[jLOt: KofivSof SoTfOv owLiari- 
(iov 'EXTuiSof adesp. 128. 

aodtvii;: aouvfTO( ooTif ev fi^ 
[Uv avSevijf, Xx^v $i [iixpov t^; 
Tu^nc fpovtl [(iY^ Eur. 735. 6 Y^p 
«5; aff9tvi)« aiuv ^orol; Eur. 613, 
3. S* asSevT); tiv tuv a^utvovuv 
fiopa HoBch. 6, 17 p. 814. xaxov V 
op;()iv]{i.*, affSivl; Si xal icoXit Enr. 
219, 3. divSpa «xzwv (ffX"P^^ 7^*^ 
raoov StSouut TaoStvotis ts jtal «o- 
^ou Eur. 290, 2. «aTpl( xaia? «pio 

50'Jira TOV TU^OVt' atl (lEl^^U Ttftnffl, 

WnixoOaa X' aodtvfi Eur. 798, 2. 
ouTOt •focf Sto; xal tov aoSevii 
oftEvetv TtSiioi Aristarch. 2, 4 p. 
728. t6 t' aa9evs; [*ou xai t6 »Tilu 
ta^x-n^ xaxuf i[jLE[<.f97); Eur. 199. 
:cXouTou S* aicoppuivTo; liaStvEl; fOL- 
[tM Eur. 395. -Kpo; ttv avaYxiv 
sivra t4>X' foT* aoStvii Eufi 299. 
liXtweT opa xal Ttpo; aaatvSv Ta- 
■/yi Ach. 34 p. 765. u; ool tiJ; Tuxa? 
|Uv izadEvEt; iSux' ^ ^ifLMv, [ttYa 
9fovou(n X' oi 16^01 Eur. 140. Tipnf) 
Ycip auTTi Totmv afffttveffrepoit Eur. 
1050, 3. 6 fif XP^^°* {*■' I**!''''!''' 
TtxTuv [liv ffofoc, £icavTa %' ifytt- 
^optvQ; ioftEVEOTepa Crat 4, 2 p. 810. 

dodevil: ei; affStvouvra; asSt' 
vuv tXiiXudac adesp. 579. 

Xoia: Affia jtlv li ffupiicaoa xX^- 
Cetdh Soph. 377. & $' 'EXXa; Auia 
~' WTpEfEt xolXfTTa Eor. 981, 4. 
X^ovo; Eupum); [tiYav 'n^' 'Aaia; 
'^|uva «anv Aflsch. 191, 2. Asia;: AmaSo; (ttTpii^pou; Ku- 
piXa; Y"'*'*^*? I^iog. Ath. 1 p. 
776. — cf. Eor. 370. 

dEffXEuo;: xKTaiJfuxsmvov) cEpxtto; 
S; vauTatotv atnttuoi; {ioXuv Aesch. 
127, 2. 

AffxXv)Rto;: XoxXT)7nou naiSvo; 
cuiuvou; Tuxc&v Soph. 644, 2. 

asxu: 0001 [iLiv oopxo; e*t; cve- 
^iav diTxoOat ^otov Eur. 201, 2. 
dvBp(5v ii itoXXoi Tou fiXartii el've- 
xa dffxouot •fipnai xepToitou; Eur. 
492, 2. Tcausai ptEXipStSv, )colipLuv 
S* eu(iouotav d<ixet Eur. 186, 3. ou 
leuSo; oitSi xopiTcov, ou piupov •^iXuii 
doxuv Theap. 3, 3 p. 833. Tptl; ei- 
Biv dtptTal Td; XP"^'' ^' ««welv, tex- 
vov Eur. 853. dffxelv jtiv dpcTiiv, 
(UTuxetv S* aiTcTv dcou; Garc. 4 p. 
799. x*'^'^"^' ''■' «<f«^' ffSpwt 9tp[f.d 
y i^Xtou To^EupiaT' aivelv adesp. 540, 
7. u TXiiftov dpeT>j, Xoyo; 5p' do9"" 
IYu Se ae u; IpYOv ifoxouv adesp. 
374, 2. xfWTOl; y opiiXotJvT' cuue- 
peTv t' iiffxv)x6Ta Eur. 1067, 2. oi 
^dp •pvavSpot xal XeYtiv ^iixv)x6- 
Tt; Soph. 878. o; Sid TtXou; C'Jv 
oftaXov nnv)<ttv ^iov MoBch. 1 0, 
2 p. 816- Sopioi [tiv otS' tdcupyd 
t' epupuCTa x^^^f ^^^' <^ ^'^' 
XuXP'^*^°^''' i?axv)Tat x^i^ ^*^''- 
1132, 2. 

dattevoc SatTo; ik TCXTjpofttit Tt; 
da|tevo; ndXiv fauXi] StaiT]] icpoa^a- 
Xuv liadT) oTOita Eur. 213, 3. 

dooXotxov Soph. 572. 

doicdCot^-ai: Kapx^iSovo; Sl xfd 
<nreS', ^v doicdCoEtat Soph. 545. u^' 
aiSou; S" ou Xiav d<ntdCopiat Eur. 
362, 33. J 68 «pjrij — o<repYi<; 3- Siairru^ti) >6y()> dp^'')^ ^poTeiou xal 
xaTd<TTa<nv ^iou Mosch. 6, 2p.813. 
TQxouaaT' dpxd^ XeoTCOTOu <XT6vayp.d- 
Twv Eur. 781, 76. A; wdvra ic^ay- 
\L(x.r\ Y)v xaXd; dp^dc ^d^t], xol\Q^ 
TeXeuTSv xal (tevouv ^iXeT ^poTol; 

adesp. 433. — x^^^^^ *' ^''^TJ l^'^^* 
^ei; dpx^( Eur. 912, 8. dpx^jv Zi 
TcSvSe xal detiSv iSpuiiLaTa 'Axpicno; 
et^iQX^v Eor. 1132, 3. xaxol ydp - 
TToXeo^ e[JL?re(r6vTe( ei; dpx^iv Tiva 
(al. Ti(i.d( Ttva^) oxipTcSviv Eur. 362, 
30. — 6 Taupo; X* loixev xupi^eiv Tiv* 
dpxdv Aesch. 23. dpx^' Ti; [Spvt;] 
ouTo; S^eSpov x^P^^ 'X^^ Soph. 
593. 

dpx^^ev Aesch. 416. Soph. 
122, 3. 

dpxo;: w^Xeco? (i.4v *dpx$i 9<»>tI X* 
oux Ivri TCpeTCcdv Eur. 1014. doTepcd- 
TTOlviv S6[JL0i<nv - *dpx6v Eur. 781, 
26. eY<o Y^vo; [tlv ti\L\ KpY}^ dpx^- 
cyTaTov Aesch. 187. 

dpx^* (^f* ^^'^^fX^'^ xatvou ^Oi- 
(jLovo^ dpxei, xaivou ir^Tpiou adesp. 
542, 2. deol ydp outtot' - dp^avi 
^pufi TT)v xaT' ApYeiidv fippiv 5^v- 
aive(rovTai Soph. 339, 2. {pyou Zi 
wavTo? TQv Ti; dpxirrat xaXcS;, xal 
Td( TeXeuTd; elx6( ead' outo; ^X^tv 
Soph. 747. xal wpSTov *dEpxou ttjq- 
>6v 6pYd2[etv x^P^^^ Soph. 441. df' 
in^ Y^ ffCiSfpov '7p3( dv *dEpxecr9ai de- 
Xot euxd; ?ro<eT(r9at> Enr. 781, 36. 
eY<^ i\ S (tlv lA^Y^^^^i &p^O(&ou Xe* 
Yeiv Ix TouSe 7rp«ST0v Eur. 110. ex 
t3v {teYivTcdv X' iop^d[t7)v f uTeupid- 
TcDv Mivo Texouaa Aesch. 99, 10. to 
J(uoTuxi< ^iou exeXftev CXaPcc, o^v 
d^aotv lop^aTo Tpefetv o^ ai^p ev- StSou; dvY)ToT( ipvod^ adesp. 112, 3. — 

xal Xapva^fiSvTo; 8^ FeTcSv dpx^ 'rd 
vuv Soph. 547. PouXv) (tlv dpx^ 
Xelp i* eTre^epYd^eTat lon. 63, 3 p. 

746. out' elxo; dpx&^^ ^^*^* XP^^ " 
Tupavvov elvat Eur. 172. eY<o S* 
e[tauTou xai xXuetv emaTa(i.ai d!p- 
Xetv d' 6[toi(Dc adesp. 327, 2. dEp^e^ 
&p' ouTco' XP''J ^i '^^ ffTparnXaTTjv 
oftcS^ Sixatov ovTa 7rot(taivetv (rrpa- 
t6v Eur. 744. fiXcdv ^dp dp^etc (tY) 
xpaT^Sv 690V deXet^ adesp. 40. oc 
TfJaXe T* dEp^ei xdTepa^ ttoXXtJ^ X^^ 
v6c Eur. 1132, 16. &p^ou(nv dEXXo^ 
TovS' eYc^ 9(09(d mXtv Eur. 360, 42. 
t6 t euY^vi; woXXyjv Si&cDOiv eX?n%' 
&^ dEp^ou(n Y^c Eur. 404, 2. Totou- 
T0( (Sv dEp^ete TOuSe tou xpeco^ Soph. 
660. &pxs9dat XP^^^ xaxou^ u;r' 
eadXSv Eur. 1107. 

dEpx<dv: Zeu( e[t6( dEpxc^v, dvirr«Sv 
^' ou^ei; Soph. 688, 3. 

dptiS: ?rXou9iav dpoT ?rXdcxa Ear. 
661,3. 9dXa9(ra* tiqvS' dpou(tev Eur. 
670, 4. 9xdirT(dv, dp3v y*?^» wotjjLvi- 
ot< e-TPtaTaTcSv Eur. 188, 4. ev Ato^ 
xiQTcotc dpouvdat (i.6vov eu^i(i.ova^ 
oX^ouc Soph. 297. 

dpcDY^Q: Ti wot', dv^oSdixTov 
dxou(dv It) x6^ov, ou 'TpXdSetc eTp' 
dp(DYdv Aesch. 132, 2. 

dp(d(iLaTa Soph. 72. 

dffaXii^: dvaXT)^ (Aavia Aesch. 
319. 

dvdXTTtxToc: dvdXmxTOv cipav 
Soph. 367. 

*d<Td(tiv9oc Soph. 202. 

dEaapxo^: ootcSv dvdpx^av xai ^o- 
Xri^ <7cupou(iiyy)( adesp. 118, 8. 

dae^iQ^: Aixa - uxomaoua' IXa- V am^ri^ — ao^iraJ^opiat 69 {kv, otav Ijr^ Tiv' acre(if[ pporSv Eur. 
223, 2. 

dEffetpo^: dEvftcpoc lincoc adesp. 200. 

dEasicTo;: &9e7rT0v Soph. 49. 

dE97)[i.0(: Kopivdo^ aorpov oux itrn- 
|iov 'EXXa^o; adesp. 128. 

aaSevi)^: aauvcTo^ oon^ ev f o^ 
|uv i^dewic, Xa^c^v )i (uxpov rr,^ 
Tu}^iK fpoveZ [xiYa Eur. 735. 6 Yip 
icoc a9{kvT}( alttv ^otoT^ Eur. 813, 
3. ^ aadevT)^ 7)v tcSv a(i^iv6v(dv 
^opa Mofich. 6, 17 p. 814. xaxov l' 
0|uXii)(&*, aadcvlc ^l xal mXei Enr. 
219, 3. ivSpa ffxatov IffX^P^^ fueret 
wov Setocxa TaaSevou; tc xal cro- 
^u Ear. 290, 2. ivaTpl; xaXcS; irpaor- 
wj«a Tov Tuj^ovT* acl piet^tt Ttdviat, 
Xwmixouaa X* aadevrf Eur. 798, 2. 
oico^ yop 6 dco^ xa\ tov aodevri 
v^evetv TtSTKTt Aristarch. 2, 4 p. 
728. TO S* aadeve; [i.ou xat to ^tjXu 
^(tXTo^ xaxcS^ e(tepifd7}c Ear. 199. 
ttXoutou 8* diTOppucvTo; affdeveT^ Y*" 
(tot Eur. 395. trpo; rnv dvaYxiQv 
xirra TdEXX* lerT* dadevT) Eur. 299. 
T.XmeT* dpa xal icfo^ dffdev^v Ta- 
Xu; Ach. 34 p. 755. &^ 90i Td; Tu^a; 
tilv ialkveXc '^^^X' ^ ^^4^«^v, pieYa 
Tpovouci ^ ot XoYOt Eur. 140. Ttpiv) 
pp aum Tot^tv dadeveoTepot; Eur. 
1050, 3. 6 Y^P XJfo^o^ \C {xa(JL(|;e, 
TUTttv (Uv 90f6c diravTa V epYa- 
>0{uvo; d^devcffref a Crat 4, 2 p. 810. 

ao5evi3: el^ doJ^evouvTa; dffSe- 
^v iXi^Xudac adesp. 579. 

Acta: Aoia piiv ti au(i.7pacra xX^- 
Cetoi SopL 377. d J(' 'EXXd; 'A<rta 
** cxTpefet xdcXXt<rra Eur. 981, 4. 
X^vo; EupiMnQc (liYav lo^' Aoiac 
*if(Lova ^9iv Aesch. 191, 2. Aatd^: Afftd^o^ [ttTpvj^pou; Ku- 
^eXag Y^^^^^^ ^iog. Ath. 1 p. 
776. — cf. Eur. 370. 

dE 9 X e u ( : xaTa^u^et 'Tcvoy) dEpxeto^ 
&^ vauTat9tv doxeuot; [toXcov Aesch. 
127, 2. 

AvxXvi^TPtoc: XaxXiQTTtou icatcSvo^ 
eu(i^vou( Tu}^cSv Soph. 644, 2. 

dffxcS: 090i (tlv oapxo^ eU si)£- 
^tav doxouot ^oTov Eur. 201, 2. 
dv^cSv ^i TToXXoi Tou '^iXayvo^ eive- 
xa dffxouat x^^'^^^ xepTo^JLOu^ Eur. 
492, 2. Tcauffat (jLeX(^)<ov, mXi^i.cAv 
S* eu(i.ouortav &<rxet Eur. 188, 3. ou 
^euSo^ ou^l x6(t?rov, ou (JiSpov yiTifA^i 
dcrxcSv Thesp. 3, 3 p. 833. Tpel; ei< 
aiv dpcTal Td; XP^^ ^* doxetv, tcx- 
vov Eur. 853. doxeCv \Uyt dpenQv, 
euTu^eCv S* aiTeCv deou; Garc. 4 p. 
799. x^^K*^^^ '^' <3tffxeTv cr(3(ta 9ep(td 
d' loXtou To^eu(jLaT' alvcTv adesp. 546, 
7. c^ tX7)[jlov dperyi, X6yo; &p' wd*' 
1^(0 )e crc (d^ {pYov iomouv adesp. 
374, 2. xP^^J^ol? ^* 6[iLiXouvT' euffe- 
PeTv t' TQ<xxY)x6Ta Eur. 1067, 2. oi 
Ydp Y^vavSpot xal XcYetv tq^xxiqx^- 
Te; Soph. 878. 8; Std tcXou; ^<3v 
6(jLaX6v ioaxv)oev ^tov Mosch. 10, 
2 p. 816. )6(Jt.ot (JLiv oiS* euTcupYd 
T epu(jLaTa x^^^^^ ^^^ ^^ ^^' 

XuXpU90t9tV 1Q9X7)Tat X^^^^ ^^' 

1132, 2. 

&or(jLevo(: SatTo; Sl 'TcXiQpcDdeK Ttg 
&9(jLevo( TrdXtv ^ctiXfi StatTT) ^pov^a- 
X(Av 7)9d7f) <rr6(jLa Eur. 213, 3. 

dff6Xoixov Soph. 572. 

da7rd2[o(JLat: Kapx^^^^vo^ ik xpd- 
om^, >7v doicdCo[JLat Soph. 545. ui?' 
atSiou; J(' ou Xtav d<nrdCo[iLat Eur. 
362, 33. 70 acmadriao^ — ao-Tpaicyi^popw affTcadyiTo;: iowadTjTOv x^otlvav 
Soph. 798. 

aorTTep^^e;: a^Tcepj^l^ (A&veaivouaa 
Eur. 1132, 51. 

aoTTiSiTiQc: a^X' aawt&TTjv ovTa 
<xat> Tre^apYJi^svov Soph. 393. 

a^r-TPiSou^o^: o; affTriSouj^o^ ri 
SxudY)c To^eupiaoiv Soph. 394. 

d<Tiui;' aatci; |i.ev tJ{«.7) XiyXo? &? 
:cuxvo[i.[i(.aTe^ Sopb. 32. ;^aXx6v dOe- 
piTOv doiciSo; uTcepTevY? Aesch. 128. 
xouT* dv doirtSo; xuTet <xaXS;> 6[m- 
XiQaeia; Eur. 185, 4. "Apio; 6 XyjaTT); 
ouv Sopei <Tuv dcrmSi Ach. 29 p. 753. 
}^pu<re6v(DT0v oiamix Tdv Ka^Tvavecd; 
Eor. 159. Xidxou; J^ovTe; t) Xi* dairi- 
^fov x^pi ^eivovTe; Eur. 282, 20. 

daTcopo;: ^GCtX i* iq Tcplv &<i?ropoc 
ri^in J^uYouXxolt; ^ouatv rpoTpeueTO 
Mosch. 6, 25 p. 814. 

daTcouSacTTQc: iq ii toS xP^^^ 
TToaei [JLevouaa xdoiuou^aaTo; 7)Xdev 
et; ^6[i(.ou; Eur. 501, 3. 

daaov: dXX' XvTtxXeta; daoov 
rikbt Ztoufoc Aesch. 175. ^aatoTa 
Aesch. 66. 

'AaTaxeto;! (djJLoPpcd; eSataaTo 
t6v 'AaTaxetov mlt^ Soph. 731, 6. 

daTaTo;: dv(D{i.aXot TcXdartYye; 
daTdTou Tux>); adesp. 179. 

(SaTexTa Aesch. 224. 

daTevaxTt: daTevaxTl duvvo; &; 
iQvetxeTo dvau^o; Aesch. 307, 2. 

doTepoetSiQ;: & vu^ tcpd, «o; \lX' 
xp6v t7nreu{Jia StciSxet; daTepoetSea (V) 
vcSTa Stf peuoua' aldepo; tep£; Eur. 
114, 3. 

t daTepowou: Xi^^at tyJ; daTe- 
poirou Z7)v6; duata; Ach. 2, 4 p. 746. 

daTepcDTPo;: &; ouTe m\i.<fJi iqXCou ippoaSepxeTat out' ^doTepcaxov 
oti.[ta AiQTcoa; xopiQ; Aesch. 170, 2. 
To t' daTep(i>ir6v oupavou aeXa; Crit. 
1, 33 p. 771. daTepcjMPolatv S6(Jk0tatv 
^puaecDv dp^ov Enr. 781, 25. 

daTYjp: i^o; TQvijj* tTWcoriQ; e^e- 
Xa[JL<j/ev daTTip Eur. 929. StoireTT); 
6^(0; darnp d^ea^ Eur. ^^^l, 2. 
odev Te >a[J(.TCp6; daTepo; artX^et |i.u> 
Spo; Grit. 1, 35 p. 772. daTepa^v kn 
dvToXoI; Eur. 462, 2. 

daTtTT);: ou ydp ti deopid toXoiv 
daTtTat; ^peiret Soph. 89. ^oT^pa 
vtxav avSpa; doTtTa; Soph. 90. 

daToXo;: xal rdv veoprov i; It 
daToXo; x^'^^^ (bpolov OL\L(f\ (JiY)p6v 
iTTuaaeTat 'Ep|JLt6vav Soph. 788. 

&aTO[i.o; Soph. 73. 

daTo;: [jliq aot Tupavvo; Xa(i.icp6; 
e^ daTou (auTou 11.) fav^ Eur. 626, 
5. wudotvT' dv daTol irdvTe; Eur. 
411, 4. oaTi; ydp daT(3v TrXeov Ij^etv 
irefux' dvYip Eur. 425. ov irol; (Jt.ev 
daT(3v iQ^eiQaev elat$(ov Mosch. 9, 7 
p. 816. oixelo; dvApcSmtat YtYveadai 
ftXel TroXepLo; ev d<rroX; Eur. 173, 2. 
evTedpa[i.[Jt.eviov daTOt;. Addva; - irap- 
piQatav Mosch. 4, 3 p. 813. 

daTpdpio: ew *daTpdp7); o^'*!!*'* 
dxtvSuvcj); ^ep(dv adesp. 210. 

daTpaTTiQ.' PpovTT) X* eppdyy} iC 
daTpaTrn; Soph. 520, 2. irape^jLfepv); 
dve[t(i> vef eXij Te xdaTpair^j, ^ovt9J, 
Ppox^ Aesch. 464, 6. daTpaTnJv Ttv' 
6[jt.[tdT(ov Ijiti Soph. 433, 2. \oi\L' 
Trpalatv daTpa^otat Xa(j(.?rd^(dv adevet 
Aesch. 386. IV daTpaT^d; xaTtlSev 
ouaa; Grit 1, 31 p. 771. 

daTpaTPiQf op(3: uf' dlp[i.aT' iX- 
d(ov Zv)v6; daTpa^fopeC Eur. 312. aaTpaTCTO} -^ &TaxTO^ 71 avTpaiTTc»: oopavou )* dEm iq- 
0Tpat<|« SopL 520, 2. 

aoTpafT); Soph. 385. 

fit 9T p V : Kopivdo^ dEorpov oux dEorv)- 
|iov 'EXXaSoc adesp. 128. ava to 
^SexaiJkTi^^avov &aTpov Eur. 755. 
7p6«dc ydp xaTco y^^ et<nv &9Tpa 
Eqt. 687f 3. ef 7)0pe S' i<rrp(av (te- 
rpa xal i^ioTpofac Soph. 399, 8. 
zxpiTo; T iffTpttv oj^Xoc ev)eXe}^«5; 
apLf t;^opeuei Enr. 593, 4. Sei^a; ^dif 
i«Tp«v TTrjv evavTiav oSov Sviii.ouc t 
h^OL Eur. 861. 

a9Tp«»T0(: ev a<rrpcoTip xe&p eu- 
^ua Enr. 367. 

ioTu: *lvax^iov &(n\} adesp. 563. 
zuj^eZ Si Tp<AiAV &(rru icopdiritfeiv ^iqc 
Aeseh. 99, 19. 2iSuvt6v ipot' &(rru 
Kgii(fcoc exXnruv Eiir. 819. Zi^uviov 
ioTu Xiicouaai xai Spoaep&v Xpa&ov 
Phryii. 9 p. 722. otuy«Sv 111^ dEoru, 
T^v i* e(Mv ^(jkov 'TTod^v adesp. 41. 
*i<m) X" eirupycdcravTO xal irepiorxe- 
::el; <TEu^av oTxou; Mosch. 6, 27 p. 

di4. 

ioTuXo^: dEoTuXo; oTxo; adesp. 
575. 

i9U|i.pXv)To< V. dc^u(iipXirroc. 

Ztfupif opo;: |AOu<rav tiv* dETO?rov 
cicxYe^, dtau(jLf opov, dtpYOv, f tXoivov 
Eor. 184. 

iffuveota V. dc^uveoioL 

ZtfuveTO^: a<JuveTO( ooTt; ev fo- 
i^ (Uv dbffdeviQ^ Xa^cov ii (iixpov 
'^^ '^^ ^ovel [iieYa Eor. 735. 
^ipa dvYiTttv eiotv aouveTuTepoi 
Eiir. 645, 5. 

a9f dtXeta: 6 dupio; aXY^^ acrfdt- 
Attxv oux ixct Eur. 1039. 

itffaXii^: opihQ (liv r^ y^^^^' eaTtv, iotfCLkh^ )* i vou; Soph. 825, 
2. 6 i* ii«u;^o? f tXoifft t' dtd^aXTo; 
ftlo; TToXet T* dEpt<rroc Eor. 194. ou 
YOp wot' dlv Y^votT* dlv acr^aXT); to- 
Xi( Soph. 622. xpetc<r<o y^P ^^^ 
SouXov ouT eXeudepov Tpc^v ev oT- 
xot; acrfaXl; toT; viiSfpoatv Eur. 
251, 2. e?rt<rra(/iat ii - atYav d' otcou 
Jkl xai XeYetv IV ioff xki^ Eur. 413, 
2. (1.7)^ dEy&pa ^i6[i.<i> marov - au^e 
xaipou (Jiei^ov', ou Y&p acrf aXe; Eur. 
626, 4. ou Y&P *ac9aX4; wepatTepo) 
t6 xdtXXo<; t) (Jie<rov Xa^etv Eur. 928. 
&v' aa^aXi^ (ev dtcrf aXel 11.) y^P 'pov 
davovT eTroX^tcrat Dionys. 3, 3 p. 
794. oux olSa' TaXTjdic y^P a^i^aXi; 
9pdtorat adesp. 30. ouS' avf aXi^ trotv 
u^o( ev dvY)T<3 Y^vet adesp. 547, 3. 
airdtvtov dEp' y)v davou<Ttv a<rf aXei^ 
f iXot Eur. 736, 3. Tpoicog ii XP''^^^^ 
dtafaXeoTepo^ v6(jlou Eur. 597. iq 
ii (jLecr^TT}^ ev irS<rtv afffaXe^Tepa 
adesp. 547, 6. t6 ynpac - ^ro^iiTepov 
Trefujce xdt^rfaXevTepov Eur. 619, 2. 
Iiratvo^ e<7Ttv dt^faXicrTaTo; Astyd. 
8 p. 780. 

aa^aXS^: t6 (JieXXov ouSe\( aaf a- 
X<3( e^uTTaTat adesp. 102. ou y^P 
Tt; - v6(JLov (jLtaivcdV MffOLkQ^ Y^pot- 
9eTat adesp. 486, 2. 

dtaxa&eg Aesch. 418. 

dtcrxdtXXtt: uw' &tyi? ?[euYXav 
dtcxaXXet ireoi&v Eur. 285, 10. 

aaxc^copo;: iSu S* e; &vTpov 
i<rj(i^iiifo^ &^ Aesch. 261. 

oi^X'^V'^'^' ^PY?' ^^ ^auXtj toXX' 
IveaT* dtox^nVova Eur. 259. 

&TaxTOc: t)v xpovo^ ot' tjv dETa- 
xTo^ dtvdp<a7r<Av ^io; Crit. 1 p. 
771. 72 JiTaXavTTf) — aTfiLtl^ci) XTaXavTTi: KuTcptSoc il \iJiain\L\ 
Xpjca? A.TaXavTr) Eur. 630, 4. 

dcTap: aTap <n(D:rav Ta y^ ^wtai' 
ou xf^ '^'^* Eur. 1037. — -faraf 
deou Eur. 901, 5. 
. dcTap^iQTOc: ii^et; Si Aiyucdv et; 
aTOp^iQTov oTTpaTov Aesch. 199. 

dllTeyxTo;: dETeyxTo; wapiQYopvi- 
piaotv Aesch. 348. & XiTaT< &TeYXTe 

(d!Tp6)Te 11.) XuffTOVWV ^pOT<dV, wiv- 

ToX[;.* di:vdtyxY) Mosch. 2, 2 p. 812. 

&Texvog: dETexvo(<ov to ?rplv7raT- 
Sa^ dupaiou; el( $6(i.ou( exTiQ<raTO 
Eur. 491. 

aTeXeoTo;: xal ?rpoao[JLiXelv ou- 

TO; 6 ^at|A(dV TcdlvTCdV ')l$t(rTOC {fU 

dviQTOt; - Tot; X* dTeXeoTTOt? t<3v tou- 
it ir6v(dv pLT^Te oruvetiQv Eur. 897, 6. 

dcTeXiQ^: aTeX^ Soph. 246. 

aTeviig: rtxtA i* dcTevvic ii:* otxidv 
Eur. 65. xaX6v y' dtXYjOT); xdlTevTn; 
'7pappY)<Tia Eur. 737. 

dETep: dcyptatc fuaatat ^op^etdtc 
d^Tep Soph. 701, 2. et 'ireviQC dcTrac 
Xa6< 'TPoXtTeuotTO TcXbuaudv &Tep Eur. 
21,2. oux lad' IxouaiQC tt); e[ir[ct{/u- 
Xrfc aTep '37poY6v<i>v iraXatdc dea^jLt' 
oaTtg ex^aXet Eur. 360, 44. el ^' 
aTep ?r6v((dv SoxeX; {aeadat, (i.aSpo( et 
Eur. 392. alaxuvY); dETep Eur. 684, 
5. Tocc dw)T£v S* eyc!» ;^atpetv xeXeu(d 
decSv &Tep 7rpodu[jLtac Eur. 1025, 3. 

dcTepTTT);: {Jiopf&c dcTeprceT; o^eatv 
xexTy)|jt.evoc Isid. 1 p. 829. 

&TY): uw* &TT); 2[euyXav dca^dcXXet 
7rea<ijv Eur. 285, 10. XuTrn |jt.iv octd 
TCeptxeaelv ala^pS Tivt Eur. 460. ?7ot- 
xtXoii.iQTtSec aTat Soph. 533, 2. f eu- 
yovrec dETac exT^c elat tcSv xax^v 
Soph. 657, 3. dlTV)(iieXiQc: (i.6uadcv Ttv* dEronov 
etadcyetc dcau{jLf opov, dcpy6v, ftXotvov, 
XpiQC^dcTdiv inn\ukyi Eur. 184, 2. 

dcTy)p6c: (Av dcnopdc yXcSaa* etxo- 
^oXel irept tcSv dlfavcSv Eur. 913, 3. 

•ATdU: XrdtSa x^ova Pyth. 1, 9 
t). 811. 

dCTt2i(d: 0U7C0T dlv wdCTpav TY)V OTOV 

dcTt^(dv T7)vS' dcv 7)uX6yeic ttoXiv Eur. 
347, 2. dcTtaetc Aesch. 105. 

dcTtpiayeXa; Soph. 922. 

dcTt|jidc2i(i>: Tt( ydp ireTpoAov oxo- 
'ireXov ouTdc^(i>v ^opl oSuvatat ScSaei; 
Tt^ ^ dcTt{jt.dc2i(dv vexu; Eur. 176, 4. 
?raTp(^a( y^; dcTtpLOC^icdv opou^ ocXXyjv 
eTratvel Eur. 347, 4. xaxou ydcp av- 
Sp6^ eaTt TOu( xatvou; ftXou^ Tt[tav, 
dcTtjjLdc^ietvSlTou^ TtaXatTepou^ adesp. 
37, 2. (JLT) {JL* dl:Tt{JLdcaiQ( (JLoXeTv Aesch. 
255. {JLT^ (JL* dcTi|jLdcaac yevij Phryn. 
20 p. 725. 

dcTt{JLta: ev t^) 'Tceveadat S' eaTtv 
V) T aSo^ia, xav ,19 ao^o? TiCt iq t 
dcTt{jLta ^tou Eur. 362, 17. oux v)v dlp' 
ou^iv 7rr){jL' eXeudepav ^dcxvov t{/u}^T)v 
6{jLot(ii>( dcvSpog (og aTt{jLta adesp. 1 10, 
2. pq:$t(i)( {jLtar(ao{JLat Trpo; xepSo^ £X- 
x(i>v T7)v e{jLT)v dlTt{jLtav odesp. 401,2. 

dcTt{jL(d;: dcTt{jL6>( &aTeTtX{jUvri; 
(p6^7)( Soph. 598, 7. 

'ATXdtvTeto?: tov 'ATXdcvTeiov no- 
pouat ?r6Xov Eur. 594, 5. 

'ATXavTtx6?: xtJto; doa?[ov e^ 
^TXavTtxin? «X6« Eur. 145, 2. 

"ATXa^: at X' Etct' jiTXavTo^ ral- 
Se; (ovo{JLaa{JLevat Aesch. 312. — cf. 
Eur. 1116. 

*&T{jL7)Tov Soph. 120. 

dcT(iLt^(d: ayuteu^ ^(^{jlo; dcT{jLt^(jv 
mpi Soph. 341. aT(ii.o? — uuyifi 73 » t »• r» • ' • _» RT|Aov e{t^v^ Ear. 781, 2. opa (tT) 
«bftaruv 'Tcupovpt.evcDv xaT* olxov 
GiT|fcov xeXa* aTroffraXevT* T^v}^ Eui'. 
781, 53. e^euXa^ou Si (jiiq 9e Tcpoc- 
PxXi) (rr6|jLa m\L^tli' irucpa y^P ^^^^ 
^ ^oTi; aT[i.oi Aescb. 206, 2. 

&ToX[i.oc: iroTepa y^^^^^^^ SrfTa 
2p)ai|i.«iTepov ^veTOv octoX{j.ov v] 
dpiffuv Te xd|JLad^ Eur. 552, 2. 

iToicacrTov Aesch. 119. 

2tq70(: (tou<rav tiv' dlfTOTCOv eta- 
r(ui Enr. 184. 

iTpaxT ;: w^vjyevT aTpaxTcp 
To^ix^ Tov aleTov Aesch. 139, 2. 

aTpeiXiQC: Zeu^ voorov dEy^^ '^^^ 
vixo(&d;^av xal rauaavtav xat dTpet- 
Sxv Sopb. 801« 2. . 

KTplxeta: dTpexeia V dptorov dv- 
^ ev TroXet Stxatou ?rel^et Ear. 91. 

i^ftxTn^: dTpexetc dp(A.ou( xuiva- 
picdou Ear. 472, 8. 

aTpex^: dTpexiQGaaa Ear. 315. 

aTpe|&a: dTpe^ta 'irape^eaTiQxo; 
Ljcophr. 2, 3 p. 817. 

XTpeu^: xuStOT* A^atSv ATpeco; 
^oluxoipave (tdvdave |i.ou iccd Aesch. 
238. — cf. Soph. 672. adesp. 15. 

dTptpov: 'kloj(in^ dTpt^cdva Eur. 
473, 3. 

aTpuYeToc: c»; dpiiPOTadenov u^ip 
<Z(dtpo^ dTpuyeTOu Sopb. 435, 2. 

dETpoToc dETpuTo^ ev TTOvot^ adesp. 
163. 

(iTpttTO; V. aTCYXTO;.) 

zu: It' au . . tSoTrep d^teuc Tckyt 
V^ ' • <fp>ev(5v StSd<Txa!^oc Soph. 111. 
rp ii icetvMC* au Trpo; iTpta ^^exa) 
Soph. 189. ddTCTei tb Texva X^^^f ' 
xO xTfiTat vea Eur. 757, 3. xp^^^^ au XP^^^^ ~ TToXV dveuptoxet crofd 
(i.ato|i.evot( adesp. 509, — tou? S* au 
[teYttTTou? Soph. 666. t6 S'. *au tc- 
f iQvev audt^ e^ ^X"^^ ^^"^^ ^^^* ^^) 
2. ei? T au ^l^e{Jiov iffx^^' jitiY^ 
Ear. 200, 2. ou^ au ivevevdat xd^- 
uTcnpeTelv Tuxat; oloi Te 'Ear. 282, 7. 
1QV T au PtdJ^u, (tfi^Xov evTetvety ^t- 
XeT Ear. 340, 2. xal 2(ee y^P ocutti; 
xcScTTtv '^'au xaxov \f.i-^0L Ear. 365, 2. 
t6 S' au TeTapTov Ear. 382, 8. TSpw? 
ydp dv^a; ou (tovouc eivepxeTat ou^' 
au Y^^^^^^c; Ear. 431, 2. tov 8* 
au ^vovTa - x^tipovTa; eu<pY)(i.ouv- 
Ta^ exTCe[j(.7retv B6(Mi>v Eai;. 449, 3. 
d^eXf otv crolv t6v au veuTepov - I^cd- 
xe ve^Tepot; Ear. 495, 28. xdv au 
YevuvTat or(09pove(, xaxov ^yoi Ear. 
571, 7. SiQpicp il (jLTrre wav dvapTTj- 
012^ xpdTo; (aiqt' au xaxcDoi^^ Ear. 
626, 2« TOtc (Jiiv ^txatot; Sv&xoc, toI; 
i' au xaxol^ - mXe^Lio; Ear. 692. 
ouT* ev -Trvoaiffi j(ti\ijciLr(i^ 8uaxet(i.e- 
pov out' au TedptTCTcOt; loXtou dep(ie.y)v 
dYav Eur. 1083, 8. oV ou&v 4dXov 
ouTe TOl? e<rdX6i(rtv y)v out* au xoXa- 
ff(jia Tol? xaxol? cYtYveTo Crit. 1,4 
p. 771. IxetTO S' yi (JlIv Xeux6v el^ ae- 
XiQvof cD^ f atvouaa (iE.aoT6v - tiJ^ $' 
au x^P^'^ Xd^ova tyjv dpt<rrepdv 
IXuae Chaer. 14, 3 p. 786. 

auYd2|(i>: iiTt; - TSt] axta^ et^ci^Xov 
OLxjr^OLCf^Ha* U7r6 xoupal^ dTt(L(0( Sta- 
TeTtX[iivY)( f o^iQc Soph. 598, 6. 

ABytq: ^Auyr) - 'AXeou wal? Ear. 
696, 4. 

ocuytq: •nXio;, OTOu 8t' *auyr)? Tudv- 

Ta ^XaffTdvet PpoToT^fdivetTeadesp. 

452, 2. oux ev *auYatc Tal? " e(i.at? 

^OOL^ fXet Aesch. 99, 13. ec (jlIv ?rp6( 

5* 74 «11^»] — «ii^vjfia Srpoc adesp. 541. 

«oXifl: alTu X" auSd;v (?) (uTExvUcv 
TE ^«[1014 Enr. 773, 71. 

ccuSu: Euftu( auSs 'tu KopivSiu 
^evw' Enr. 664, 2. ouS' d!v et( avrip 
Yuvottxoc au2>i<ituv, aXXd tou na- 
Tpo! Eur. 1064, 7. TcoO if iffTiv 'Ap- 
YoO; Itpov, aC^avQv (?), ^ulov Aesch. 
20. U ^OTol; auSujjLEvo; adeap. 20. 

ctudaSia: icaTEpx Ti naidlv rMiiii 
(Tuvexftpeiv ftXou; {ptiyra; ei^Xdvt' 
(xuddtKiav Ear. 339, 2. 

auftaipcTo;: x>uSuvot oaur^ 
^pouf epet; auSa^cTov adesp. 568. oux 
«uftatipeTOt ^pOTOl; IpuTt; Enr. 339, 
3. vMti Xi SvirrOv «1 j*iv eiir' au*- 
ctipETii, ai i' ex 9tbSv icapeiotv Ear. 
2d2, 4. ouSi deolf auSaipcTa fravTa 
TTEXovTai, voaipi Ato; Sopli. 1038. Ta 
nXEioTa dwiTol; tuv xaxuv auSaipe- 
Ta Enr. 1026. 

auftivTn;: orav n; - Ttatolv au- 
aevTatffi xoivuvl] Softwv Ear. 646, 4. 

*Ku9))[i(pov Soph. 171. 

audt: ou S' tfudi (?) [ujxvuv Soph. 
479. 

au9ifev>)(: vaou? npo3iiicuv, ou( 
auddYcvv); TfADMaa Wo< «TeYavou; 
TCapix*t Suf> 472, 5l 

au»i(: «TixTT) viv auSt; ijLtf^tfjt- 
]j.iic« nrfpu^ Aesch. 304, 8. xax tuv 
Sex' aufti^ Dupe nevTDxovraSa; Soph. 
399, 5. mxXtv -^if aiSt^ xal; 6 ft- 
paixov aviip Soph. 447, 3. ^vfaTSi 
Se 17' ev9ev!r au»ic Soph. 542. to Jf 
au ^^vev *au5t; t^ opj^if; veov Eur. 
35, 2. tiT" tYtvtT" au9(« ddltwraTo; 
f}p(mSv Enr. >58. eu^ipiovel TE )ux<j- 
St; oux eultai|iovit Eor. 196, 3. — Tsb ;i^ii|taT' avftpuicotffiv eupimtt 91- 
Xou;, audit Si ■n^i; Soph. 85, 2. rv 
ouTO; auSi; diro^Xi] ttjv ouvtav, 
iTEpu [jLe Susei; dv!!pi Eur. 953, 30. 

auXii: ou^ liiv irpo; auXd; Zvivo; 
txfUYot [to>wv Soph. 865, 4. — cf. 
Soph. 299. 

aviXiffxo;: funS! ^p ou Ofuxpol' 
otv auViffxot; !ti Soph. 701. 

au>iT>l4: ffpiv tiv' ttuVtTuv opoiv 
Soph. 461. 

au>6;: AuSo; Tt [t^aSt; avXo; 
irfttffdu ^riii lon. 23 p. 736. auXo; 
dXixTup AuSto>* upov d;i^£uv lon. 
39 p. 740. Iv9a Ileptnx^ v6(ty £e- 
vuSil; auXo; 6[Mvot1 x^?***^ Diog. 
Ath. I, 11 p. 777. IxTuirov iywv 
Papuv aulov TpixovTt pu9[tu lon. 42 
p. 740. Tou; auXou; [Jiidt; xal du- 
icXa Xdijtu adesp. 381. Kpr,Tixou; 
av>ou; SavouoT); xuXa icotxIXnc ve- 
ppou adesp. 419. 

auXuv: auXSvd 9' i)v dEpS«uot 
adesp. 196. xpvipLvou; Tt xal viipaY* 
Ya(^S'ticaxTia; auXuva; Soph. 505, 
2. — auXiiv Aesch. 419. padOzv ti; 
auXuva 7cepiBpo[iov «TpaTou Carc. 1 
p. 798. 

auVuiciv Soph. 923. 

auXuTo;: tcuVou; - fi(i.otnv ccu- 
>(i>Tol(nv eaTO[i.ufJL(va; Aescb. 326, 2. 

au^dvu: xal tou; novrpov; (*.ii- 
icot" *auSav' ev TCoXei Enr. 362, 28. 
elS' u; 6 [taxpo; ^iuSavev Tailmv 
;tp6vo; Enr. 1132, 25. 6p£c Twpav- 
vom 5id [taxpiSv *»iu£THJievou; Eur, 
420, — cf. aCgu. 

au^Tl[jLa: ex tuv Stxoiuv ^t^p v6- 
[jiot T* au^iipLaTa jt.s.fO.y.K ^ouot 
Eur. 252. aH^yimq — auTo; 75 uv QL^-nsvi 6(i.olav Tlieod. 18, 2 p. 
807. 

au^i(i.o(: ^iOfTnv au^KjjLov i^toOaa 
Aesch. 51. 

au^co: Ta |iiv au^et^ Ta S' aTro- 
^divudeK Ear. 916, 3. eV 7)|jLap au- 
^ei |u<raov Ojt^xoc tuitov Soph. 
234, 5. xiu^sa T au^et ouvTi^ei^ 
TTixvov ve<po( Eur. 330, 4. (ty)^* &y- 
Spa ^(JUk> TTKrrov ex^Xg^ ttotI pLYjS' 
atj^ xatpou (tet^ova Eur. 626, 4. to 
[uv (liy* el^ ouSiv 6 mkxj^ X?^^^^ 

(ulKaT7]<ji, t6 Zi pulov au^v Ear. 
304, 5. mXXot iw f o^ov xou St' eu- 
ffcpii Tpowov deou^ av *7)u5ov Theod. 
8, 6 p. 804* ix t5v Trovcdv toi Ta- 
fiy au^eTftt ^oTolc Enr. 364. tcSv 
|tev au^eTat ^to^, tcSv Si fdtvet Te 
xat Jkp£CeTat icaXtv Eur. 415, 4. 
ifirh X* 09W wep {jloIXXov av j^pff- 
9dat ^Xi]^ TOorqSSe (lei^v au^erat 
Eur. 1G29, 5. <juv Tolfft SetvoXc au^e- 
Txi xXeo^ ^oTOt^ Ear. 1051. auTio 
i* off» icep au^eTat OvyjtSv 'fi^to^, 
T09M& luS^tay ^vfiveoLi xad' iQ[iepav 
Theod. 12, 4 p. 806. irXTipet y^^^p 
oYxij» Y^<rTp6( au^eTat KuTrpt; adesp. 
186. — ct au^avcd. 

aupa: TOuxetvY]; xapa xtvel ti( 
*2*jpa Soph. 22, 3. aupa, decov oj[yi- 
ax Ti|u«iTaTov adesp. 565. ^aupa^ 
vTTfXOounv ev ^XTT^ptot^ Aesch. 146. 

lupt Aesch. 420. 

aupt^aTa; Aesch. 280. 

xuptov: t6 i' e( auptov alei tu- 
^Xov cpicet Soph. 536, 2. 

auTaYtiTot lon. 8 p. 733. 

xuTaSeXfoc: ^^ S' auTaSeXfi^ 
Xep{i<ai' alpou<jtv> Ear. 495, 18. » / auTapxY);: oaTi; auTotpxi} fpo- 
veCv Tceirotde Eur. 29, 3. 

aute: 6*^' auT* exetvou (f^offoq 
e^cdXeoTTepo^ adesp. 417. 

auTtxa: u^pt^cdv auTtx' ex ^a- 
^pciiv eXco Soph. 460. et (A£v y^p CLx^ 
Ttx' ^crav at Tt(ji(dptat, tcoXXoI Btdt 
<p6^v - deou$ av y)u^ov Theod. 8, 4 
p. 804. 

auTodirixTO^: auTo&ioxTOv Eu^oi- 
x6v ^t<po< Aesch. 356. 

auToxpavTo;: ^auToxpavrov >6- 
yov Aesch. 295. 

aUTOXTtTO;: aUTOXTtTOU^ S6[tOU( 

Soph. 309. 

AuToXuxo^: 7roTt[j(.a(mov Saj^ede 
xoupov AuToXuxov TcoXecdv xTeavcov 
(Ttvtv 'ApYst xotX({) Soph. 221, 2. 

auT6[taTo;: TauTopiaTOv iq[ji«Sv 
xaXXtcd ^ouXeueTai adesp. 320. 

auT6[A.otpo^ Soph. 229. 

auT0[i.6X(d( Soph. 629. 

auT6[topf o^: rapdevou t' elxdS 
Ttva 6^ auT0[i.6pf (ov Xatvcdv Tuxta[i.a- 
Tcdv Ear. 125, 3. 

auT^TratJta Soph. 925. 

auTopeY[jt.(i>v: auTopey^tovo^ w6- 
T[jiou Aesch. 117. 

auT6(: a) o ^ auTo^ u^jlvcSv, 

aUTO? ev JotVU TCOCpcSv, auTO? TOtX' 

et?ir(dv, auT6( ecTtv 6 xTav(iv tov 
TcalSa Tov e[jt.6v Aesch. 350, 7. 8; 
xal diQpGtv auTo; ytveTat irape^JifepiQ; 
Aesch. 464, 5. etTcep el YevvoAoc, &^ 
auTo; XeY&t; Soph. 100. drfXu; [Jiiv 
auT6;, dEpaeva; $' e^^dpouc ^X^^ Soph. 
136, 2. d7r(dXe<Tev Te xauT6^ e^aTcco- 
XeTo Soph. 215, 2. OdXmTat icev 
auT6;, e^OTCT^ S' e(jiie Soph. 433, 3. 
irXelov f uXd(r9(dv auTo; in f uXdaao- ^•>- 76 awTo; (xai Sopb. 706, 2. avTo; wap' auxou 
.|jiavdav(i)v aveu ^ovou Soph. 1019, 7. 

OUTTCOTrod* U^plff , aUTO^ OppcO^cSv TCCL' 

delv Eur. 130, 2. iV auro; aurou 
Tuyx^^s^ xpaTKJTo; cSv Eur. 183, 3. 
alSou; Sl ^xauTO? Su^jcpiTfi)? I^w ^cpi 
Eur. 365. auTo; ti vuv Xpov eTTa 
S(ai(i.ova; xa^ei Eur. 432. XP^^^^ ~ 
TixTcov auTo; JauTov Eur. 594, 3 
dawTsi Te Texva - auTo; Te ^v^axet 
Eur. 757, 4. x4v [jlou ^ia^deipac Xo- 
x9j Xoyou? uTTOffTa; auTo; lo^ixiQxevai 
Eur, 797, 2. 8 8' auTo^ auTOv efjifa- 
viet croi Xiytds Eur. 797, 4. outcot' 
auTo; a{j.TCXaxcdv fiXXov ppoTov wap- 
aive<Tat[JL' av mtal TrpoGOelvat xpa- 
T7) Eur. 806. ev <auT6;> auTcS 
TcavTa ffuXXapciv l^^ Eur. 862, 
2. iXXtov laTpo^ auTo^ eXxe<Ttv ppu- 
(i)v Eur. 1086. Zeu^ ev deot<Tt (i.av- 
Tt; a(|/eu$eaTaTOc xal TeXoc auTOC 
l^et Eur. 1110, 2. xal yap Ttv* au- 
Toc ^udov Xuatv [i.adetv aou Neophr. 
1 p. 730. TeXo; y^P ^^toc OLxajiaTi^ 
[jtopc^ f^petc Neophr. 3 p. 731. \f.X' 
xoptoc oaTtc auTo^ lajytd^ Iti TralSac 
Tcapaam^ovTa^ aXxtpiou^ l^et Di- 
caeog. 2 p. 775. auTo; Tpa^el^ il 
t5v ^uTeuaavTcov uwo xaXco;, tov 
auTOv Ipavov auTotcrtv ve^JLet; Di- 
caeog. 4 p. 776. auTOc irev6(Jievo; 
ToT; Ixoucrt (jty) fdovet Dionys. 8 p. 
795. xaxoT; 6(i.tX(3v xauTo; ex^ioat] 
xaxo; adesp. 314. auTo; xad' auTou 
TouTo Xavdavet TrotcSv adesp. 573, 2. 
c&v Ti [tta TtxTet T7)v iTepav, aury) ii 
Texoua' uTO T^aSe TexvouTat Theod. 
4, 2 p. 802. auTY) 8' lauTT)v adXa 
TfiSv mvcov l^et adesp. 116, 3. {jiovy) 
Yap ev Oeotcrtv ou $eG7r62[eTat (JioTp' - iyX *auTy) xpaTeT adesp. 503, 2. oXV 
opa |i.T) xpel^aov ^ - >) SouXov auTov 
ovTa Tuv ireXa; x^uetv Soph. 82, 3. 
[JLY)X4 Tij) TedvY)x6Tt Tov ^5vT* ewap- 
xetv auTov &^ davoujjLevov Soph. 
350, 2. Tov wavd' opwvTa xaurov 
oux 6pco(jLevov Eur. 1129,2. auTovS' 
eveYxelv u^ptv iQ$tx7}(JLevov TravrcDv 
(jLeytffTov Tcov ev avdpcdTCOt; ^opo; 
Moseh. 8, 3 p. 815. <rxe\|/a(rde S* au- 
TOt(auTall.), (JL7) eircToT^ efjLol^XoYot; 
Yvcii(jLY)v l^ovTe; Eur. 286, 4. ^ovou- 
<Ttv auTOi j^ttfo^te^ Tce^uxoTe^ Eur. 
294. &ci)*ouvTat X^P*^ auTol iC au- 
Tou? euTux^v rr{(i\i\fLVi<ii Eur. 608, 
3. dcnavTe; eG(JLev el; t6 voudeTeTv cro- 
^oi, auTOi S' a(jLapTavovTec ou yt- 
Yvcd<7xo(JLev Eur. 1042, 2. — ou 8' 
auT6^ ^GTrep ot 90901 Ta [jlIv Stxat* 
eiratvet, tou Si xep&atvetv Ixou Soph. 
25, 2. -ov ?rap6v deadat xaXc3( auTo^ 

Tt? aUTCJ) T7)V p^aPlQV TTpOOd^ fepCdV 

Soph. 324, 2. ou Tcoih 'AxtXXe«i>;, 
akX ex£tvo; auTO^ el adesp. 363. cb^ 
lYcoYe xauTo; ax^o(jLat adesp. 515, 
2. riTi^ Y^P ^^^^ V''^ we^uxev IvSt- 
xo;, Ti J5eX (puXaorcxetv Eur. 1061, 2. 
tout' auT6 TcpcoTov e^a^atpelTat ^pe- 
vc5v Tov vouv t6v ecrdXov adesp. 296, 

2. l^otTTOv b^t' Taci); i\Li ex ryJc AvaY- 
XY)? Ta Y^ Sixat* aunov >.eYetv Eur. 
953, 5. T9i S' oa' £v apeTxij Tav^pt 
TauT* auT7)v woelv Eur. 953, 16. wa- 
Tpt ?retdeadat XP^<^^ TrotSa^ vo|jLt^etv 
t' auT6 TouT elvat Sixtqv Eur. 110, 

3. Tax' av Tt? etx6; auTO tout' elvat 
XeYot Agath. 9 p. 765. — wpiv av - 
auTO^ <Te XP^^?2 ^^^( Aesch. 327, 2. 
XapaxT7)p auT^; ev '^16^^ ti (jie 
TcapiQYOpel Soph. 178. r^YkQ^oi Tot auTO^ 77 aunb [ilv ouSev, tovu* dcv Xey^), woveC 
adesp. 120, 2. auTo $ei^€i roopYov 
Soph. 356. To y' e^io; *auTO ooO xa- 
TTTifopcl Eur. 690. XuweC ^ap auTo f 'to 
xT^|jia Tou^ xexTy)[tevoo( Garc 8, 3 

p. 800. t6 y«P wpolYf''' ^i^fo p-oi xa- 
^w^ ^;^ov xa^ou? Tcapaaj^eXv tou? Xo- 
You; ^v7i<reTai adesp. 553. xal Si^ 
e^T auTinc T£xva Nio^y}^ Eut. 455. 
(tr. Sp«Sv S' utt' auTOu Tou Si^a^xs- 
9^21 fPtXelv af aipediQ9t] }^apiTa< Eur. 
136, 6. yop? ^^ ^P^^ auTO) - {Jiet2i(dv 
riXiv wTtv airdvTcdv Tbeod. 18, 4 
p. 807. Tov ^evov Si ifiy\uir\ auTw 
xuXuiag Sosith. 2, 20 p. 822. xaT* 
xi»7ov Tu{j(.pov adXtou At}^a Aesch. 
30, 2. auT7)v irapaa^^cdv nov fuvtv 
i(i<^9xaXov Mosch. 6, 22 p. 814. 
'Opfea Xa^v auTcSv (£^av 11.) Te 
•tou^uv evvedfdoYY^^v [i.e>o( adesp. 
546, 11. 9}^e^v wap' auTbX^ xpa- 
mSotc £upfi>irta( Eur. 381. (cf. ay- 
ToO.) «d( fleYd>(taToc auToXort ^offTpu- 
pt^v ex:re?rXa<i{i.evou Chaer. 1, 6 p. 
782. eSe^aTo paYelaa 6Y)^ta xovi; 
zuTolnv oirXot; xal TeTpaopcp ^t^ pco 
Soph. 873, 2. — b) 8; y^P *^ XP^" 

Vzi^ ^UIJ, OU T0UV0[1* auTou TlflV ^U- 

5:v Sta^depeX Eur. 377, 3. (cf. d<rr6;.) 
7U]^ot[u X* aurrfc TQvtx* ecTiv eu[iev>)( 
Eor. 26, 3. xai pci>[i.6( aur^^ {<it' ev 
ivdpcimu fu<Tet Eur. 170, 2. xat itX 
Yip auT^; xioTtv au xaxov \iiyoL Eur. 
365, 2. io (J*iv etc 6pd6v [i.ta, Xo^al S' 
b* avnf; TpeX; Eur. 382, 9. [Ji5v 
c*j{i6; auTiJ; wXeupd Y^pivdJ^ei ;^o- 
ATjf Eor. 682, 3. piovou ^dp auTou 
xai ^6( <rreptmeTat, dYevrjTa 'irotetv 
W £v ^ ire?rpaY(teva Agath. 5 p. 
764. TO l^^v irodouptev ou ^dp ?ot auToii xopo? Lycopbr. 5, 4 p. 818. t}v - 
auTq) <7xo7r6; det tou[jl6v xdpa Aesch. 
179, 3. uTTiQpeTeX S' auTqJ ddXa<r<ya 
xat ireTpat Aesch. 464, 7. [jLovcp ^i 
j^atpetv - e^ouffta Trdpe^Ttv auTo) ^ph. 
85, 12. TTpiv auTcj) wavTcXw; tqSy) 
^to^ StexTrepad^ Soph. 588, 2. lo ^a- 
TpoxTOvo? SixT) xexXy)T' dv auT^) 
Soph. 634, 2. t6 [Jicopov auTq> tou 
7raTp6c v6<t7)[jl' £vt Eur. 166. xat xep- 
Soc auT^J TouTo TroieTTat \LiyoL Eur. 
256, 2. oux oTffda &* auTov Aesch. 
464, 3. ou[jl6; S' dXexTop auT6v y)y^ 
wp6; [jluXt)v Soph. 767. eY<o xaT' au- 
Tov, &^ 6p^;, e^ep}^0[JLat Soph. 812. 
eYco [jlIv outtot' auT6v oX^tov xaX£S 
Eur. 198, 3. izfOGio izfo^ auT6v Tud- 
Xiv u7roffTp6^|/a; iroSa Eur. 495, 3. 
fdovo; S' - dTrcD^ea' auTov Eur. 551, 
2. Trptv auT6v eu TeXeum^^javT' TSt) 
Dionys. 3, 2 p. 794. opSvTe; auT6v 
iraYxdxii); $taxet[jLevov Pyth. 1, 6 p. 
811. 6 du[jL6; auT6v T(5v fpev(iSv 
e^9|p'avQ) adesp. 175. ai^co; dircaXea' 
auTov adesp. 556. Xeux6v aurov (oS' 
eirat^euvev y^^^ Soph. 446. <nreu- 
Xoueyav auTTQv Soph. 527. ou dau[jL' 
fpcoTa; [JLuptou; aury)v Tpe^etv Eur. 
324, 6. Tt; auTTov 7r>)[jLovjQ ^a^JLd^erat 
Eur. 682, 2. xaXouat S' aurnv YetTo- 
ve; [i.e>d[jLppoTOt **£(!) <paevvd; 'HXtou 
y 'wrTroffTddei; Eur. 771, 4. 7roXXr)v 
^dp auT7)v XetX6; cov exTY)aaTo adesp. 
556, 2. Ix^i^JL* dv auT6 ijlt] xax(5; 
d7retxd<Tat Soph. 153, 2. v6[jl(i) ^l 
Yaupov auT6 xpatvet XP^^^^ Eur. 52, 
8. dTreTrTuff' auTo Eur. 533, 4. xot- 
v6v X' ?j^ovTe; auT6 xotvd irda;jo[jLev 
wdvre; Eur. 733, 2. Treuffij S" auT6 
T(5 Xf^^^ Ga^w; Eur.773,8. ou ^dp 78 auTo^ * ^ • M TTOT' auTwv ouSiv 6v TauTca pievei 
Soph. 102, S.ii auT(5v Sopb. 215. 
i$ot|jii 8' auTwv ^xyov* apaev' dpaevcov 
Eur. 15. ai |i.4v auTwv - e^TpaTeuaav 
Cha6r. 10 p. 784. to \kh yap auT<Sv 
(Dcatov, iXV a[jLuveTai Eur. 552, 3. 
Ti SyJt' eTT* auToi; ovojjta dvj^ovTai 
PpoTot Aesch. 6- oXpo? auToi:? oti tu- 
(fko^ cTuvTQpeTel Eur. 776, 3- XexTpa 
auTol? (?) xoCkQq Ixeiv Eur. 1058. 
popat Si (Tapxo^cSTe^ aXXviXoxTovou^ 
wapel^^ov auToT; SalJTa? Mosch. 6, 
15 p. 814. r paia xuXi^ auTot; xu- 
xXel^Tai Lycophr. 3,2 p. 818. {i.eXa? 
yap auTaT; (?) ou TreTraiveTat ^OTpu^ 
lon. 57 p. 744. xotvolat S' auTot^ 
jjfdi^UboL Eur. 22, 4. (JLeXei ydp au- 
Tot; ouSev Eur. 287, 2. tov auTov 
Ipavov auToTatv vepiei; Dicaeog. 4, 2 
p. 776. (jLuptdSa; tov ^HpTraXov au- 
Totdt - aiTOu StaTTepiij/at Pyth. 1, 15 
p. 811. lorTiv S' T<rci)5 auToT^tv oXe- 
dpou xou}^ iTatpa; dppa^cov Pyth. 1, 
18 p. 811. xaTeu)^o|JLat xaxd auTOt- 
atv dvTt (auTou; 1.) TwvSe Xl; Toaa 
c^^edetv adesp. 458, 13. TdjJL^avTj 
(jLev ot vopLOt dwetpYOv auTou; Ipya 
[JLY) irpd<y<retv piq: Crit. 1, 10 p. 771. 
QfXkoL T(j> v6{JL({) t(d[jLed' auTd; Eur. 
292, 6. ev Ato; SeXTou TTTuj^at; ypd- 
^etv Tiv* auTd Eur. 506, 3. dwo au- 
Tov (?) Aesch. 358. — c) ouTci) - tou; 
6p<3vTa; auTo; r[JLepo; Spav xal t6 [jlt) 
Spav TCoXXdxt; ^vpoateTat Soph. 153, 
8. d[JLfotv Se TuaTiop auT6; exXY^dv) 
Soph. 688, 2. x^^P^? Y^P ^^'^o; (ou- 
To; 11.) eaTtv dvdpcoTTOu ^ pevcSv Soph. 
824. xuxXo; ydp auTo; (al. xuxXcj) y^P 
epTcet) xap?7t|JLot; Te y^; ^utoI; dvY)- 
T<3v Te Yeveqt Eur. 415, 3. dXX' au- t6; aiei {JLi(x.ve Eur. 963, 4. ou yotp ti 
^ou^"^; TauT6 xai Sp6[JLou TeXo; Soph. 
772. TauT6 7rp6; tu[jl{Jov Te xXate&v 
xat TCp6; AvSpa vTimov adesp. 440. 
XeuxoX; Te ^dp [JLopot^ii xal \u\XfXir 
(jLot; xat [uXTOTTpeTTTOt; ^ptdsTai xau- 
Tou xp^vou Aesch. 116, 2. x^^^^ 
Tov^ tt;; auTrf; u6; Aesch. 311. 
eXxet S' outcot' ex TauTou Tuj^a; 
Eur. 62, 2. ou ydp ttot* auTwv oulUv 
ev TauT<j) [jLevet Soph. 102, 3. Set 
^dp dvSp' etdi<T[JLevov dxoXaorov 7)do; 
ya<yTp6; ev TauTw [Jtevetv Eur. 201, 
4. [JLuptat , t6v auT6v e^iQVTXiQaocv o; 
eyco Ptov Eur. 454, 3. ot ^' el^ t6v 
auT6v TTtTuXov iQ9vetY<ov Sop6;> Eur. 
495, 1 1. <Sf etXe - Zeu; pLV) t6v auT6v 
SuaTuxT) xadt^Tdvat Eur, 900, 2. ou 
Xpv) - e^eiv t6v auT6v $at(JLOv' et^ det 
Soxslv Eur. 1073, 2. auT6; Tpotfel; 
^i T^v f uTeu^dvTcdv um xaXS;, t6v 
auT6v Ipavov auTol<itv ve[jLet; Di- 
caeog. 4, 2. p. 776. t$ - ^tau)) xd- 
Ypt<p t6 [jLaXdax6v el; *TauT6v eX^ov 
Eur. 258, 2. e; TauT6v y^iuw 973(1.1 
Tol; PpoTwv Tuj^at; tovS' ov xaXou- 
ortv atdepa Eur. 330. OTav ii <ni(jL- 
[jLtx^^jTOv e; TauT6v Suo Eur. 898, 
11. Setvov ys TauT6v toI; (JLiv dv^d- 
vetv ^poTcSv, TOt; B' l^^do; eivou adesp. 
462. ji \Lr,mx\ S> waT Zv)v6;, e; Tau- 
t6v [jLoXot; adesp. 561. xd[JLvet ^uvcov 
Td woXXd Tol; auToi; det JEur. 1073, 
4. ev Totatv auToT; StxTuot; dXuncexat 
Soph. 846, 3. davelv ydp oux I^e<rTt 
ToT; auTol<rt St; Soph. 64, 2. el S* 
euGepT); <ov toIoi ^uiTae^ardTOt; el; 
TauT* lirpa<yffov Eur. 832, 2. TauT* 
eTC0tv)9ev Xa^cdv 6 xatp6; at9]^>d xok 
StaXXd^a; xaXd adesp. 26, 3. uuxoaitopo^ — auxS) 79 » / » * auT09iropo<: auT09?ropoi fotxi 
^ou^^oTov Sfdovov PpoToT; Aesch. 
196, 4. 

auToaauTov Soph. 515. 

aUTOffT€YO;: VUpLfCOV UTTO ffTT/i- 

>»/|fY* "wv auTo^Teyov Dionys. 1 p. 
793. 

aiiTou: auTou (livcov Aesch. 99, 3. 

auTOu: iicomov IiroTca t5v au- 
Too xax£5v Aesch. 304. Suo ydLp 
oiv (Jiopf&c f avei ivai^o^ tc ^j^auTOu 
Aesch. 304, 6. auTo; ^rap* *auToi3 
(avdivtfv dEveu ?r6vou Soph. 1019, 7. 
tV auTo^ auTou tuyx*v«' XpaTlCTO^ 
<Sv Ear. 183, 3. exj&otpTupetv y^p ^v- 
IfOL Ti( auTou Tu^^ac el^ icavTa^ 
a|xade( Enr. 553. oorTt^ ve^tei xaX- 
iiffra TTjv auTou ^uoiv Eur. 634. 
Q*jSct( V tQ oTxou^ BeenroTa; apLeivo- 
va^ auTou icpiaadat ^ouXeTai Eur. 
689, 2. Ttjv a(tapTtav Ij^et ec^ yflpa^ 
aOroii (auTol; 1.) toI^ TpoTcototv Jpi^u- 
Tov Eur. 1027, 5. TuwTtov tov auTou 
xfara lon. 61 p. 744. xaTeYvco Sta 
?o ^Yjt' auTou ^uyiov Pyth. 1, 4p. 
811, auTo^ xad* auTou touto Xav- 
^ve» irouSv adesp. 573, 2. x^^^ 
^ auTTf? euicpeireoTaryi f av9j, wa- 
Aiv ^ttppcZ Soph. 787, 7. acei Jii (Jiio- 
'ry;p fiXoTexvoc (JiAXXov iraTpo^' t) 
jtiv yip auTTjc otXev ovd', 8 i* oTeTai 
Eor. 1015, 2. 7} Bi ^pouxaXeTTO \u 
?avpav (*ey *auT7fc adesp. 165, 2. 
h - auTo^ Tt^ auTw TT)v ^Xa^7)v 
xpoffd^ r^»v So|>h. 324, 2. 7) Setvov 
V 7PS iQvix* iv Ttc e<rdX6< (Sv auT^ 
<rivaXiJ Soph. 845, 2. Nucav, 77V 6 
^o6xsfo( *Ioex;^o( auT^ (x^iav :^St- 
«T)!v v^ Soph. 874, 3. odouvexa 
tv ^auToO auTu» iravra cuXXa^v l^et Eur. 862, 2. (U9tS xoXtT7]v - 
7r6pt(iov auTo), t9J 7r6Xet S' a(JLvi}^avov 
Eiir. 886, 3. (ttaco cro^taTTiv, odTt^ 
ou;j auTw «096; Eur. 905. XeXiQdev 
auTOv To1( ^uvoufftv (ov ^apu; Soph. 
99, 2. auTOv (avTi tou e(jiauT6v) 
Soph. 924. ou^' ovap xaV eufp6vY)v 
ftXot( iSet^ev auT6v Eur. 107, 2. 
x^^So^ xad' auTov tov <TOf 6v xTSddat 
Xpe(iv Eur. 214. i* auTo; auTov 
6(jif avtet orot XeY^ov Eur. 797, 4. ou- 
^et( dv auTov eu Xeyetv e^ouXeTO 
Eur. 978, 2. xptveT ti? auTOv w(iiroT 
dvdp(D77a>v (Jieyav Eur. 1041. eXx(DV 
ef' auTov c&OTe xatxta; v£f o; adesp. 
75. auT6v <T6> 77pd<7ff(dv eu TtdTjaiV 
elg (jieaov adesp. 366. TdS' ou^ utt' 
&XX(Dv, dXXd Tol^c auTcSv TCTepol^ dXir 
<7x6(jieorda Aesch. 139, 4. auToC; y^p 
e(jE.irat2iouatv ol (juDpol fipoT(3v Dionys. 
11 p. 796. &t(i>9ouvTai x^^^ auTol 
ii' auTOu? euTu^eTv yiyoxjfs^y^i Eur. 
608, 3. oux lxou<r* OToa^ 6tt^ou9tv 
auTOuc Eur. 738, 2. oTx ^ <ptXouctv 
laTpoi Xeyetv - wupYouvTe? auTou; 
Mimn. 2, 3 p. 830. — cf. iauTou. 

auT6f oppo^ Aesch. 114. 

auT6f opTOt Soph. 230. 

auTo^uvi;: ci tov auTo^ua (au- 
T09UY) 11.) Tov ev atdept(ii pu(jL^(k> irdv- 
Tcov ^ucrtv e^jLTirXe^avTa Eur. 593. 

f auTo^eiXYi;: auTo^etXeat Xtj- 
xudot^ Soph. 126. 

auT^^eip: oru S* auT^^etp ys p-^J" 
Tpoc 71 ff' eyeivaTo adesp. 358, 2. 

auT^^ddiiv: auToj^dcov leyTia 
adesp. 201. auT^^dove; S' lfu(jLev 
Eur. 360, 8. 

duT(S: ir6<rt? (Jiot wXYjaiov ya^JL^)- 
Xtou^ (toXxd; duTil Eur. 781, 5. 80 auj^Y]v — i^dovwi; a&x^^- Setvo; xoXaonQC TrlXexu^ 
avi}^evo; Tojjieu; adesp. 412. avaxei- 
|i.ev(|) [liffov et? tov auj^ev' etoraXoi- 
(jLiQv Sopb. 689« 7cpo<ra|i.7re^ou9a ^- 
Xov auxeva Chaer. 14, 8 p. 786. 
TTcdXou SixiQv, iiTi; - aYpif j^epl ^epo; 
depi<rd9{ ^avdov au^cvcDv dE?ro Soph. 
598, 4. avayxT), aTuyvov ti xaT* au- 
}^ev(dv iQ[iLo)v epei^ei; TffaSe XaTpeta; 
^iuYov Mosch. 2, 3 p. 812. Xei(JL€S9i 
^OLkoLKoi^ e^eTeivov auj^eva^ Chaer. 
14, 17 p. 786. — Pa^uv JleuSa; da- 
Xaa<nrj; aux^v' 'EXXvjaTcovTia; adesp. 
372, 3. 

auxc^^y^poc: 5avd7)v xadaipovd' tTr- 
TTov auxt^Yipdl; Tpt^^o; Sopb. 434, 2. 

au^^pio^: OTav ^v)p6v TreSov dtxap- 
mv auj^jLi^ voTt^o; evSeS^ i)(ri Eur. 
898, 8. 

au^o): aux^T ^i TpuQV dEorTU 
iropdiQ(retv ^iof Aesch. 99, 19. oaTt; 
Y&p au^el de(3v em^Taadat icept £ur. 
795, 4. Xeuxou; Xt^ou^ j^eovre; au- 
Xoufftv [jLeya Eur. 1007. JXa^ov - 
xepouaaav, t^v 9f a^lovTe; auj^iQorouat 
C7)v G^a^etv duyaTepa Eur. 857, 2. 

a<patp(3: |Ji>axa; t* a^atpoSv xal 
GTOCGet^ Eur. 282, 27. 86[jlqu( |jlIv 
•JiSeTat wX7)pou[jLevou5, yCLffXfo^ i* 
dcf atpcSv <7(o|jLa Sugtiovo^ xaxot Eur. 
328, 2. TojjLal; a^atpetv ri 'jpoTolcrt 
9ap{j.GCxot< 'iraacSv (jLey&^^y^v tc3v ev 
dcvdp(o7rot; v6G(av Eur. 403, 6. (jLa- 
xpac dcfatpou(jLevo; eXTutSa; dvaT(3v 
7:oXu[jLox^o; %tSa< adesp. 127, 9. 
<t6v ptov T* dt>f<et>XeTO Eur. 495, 
26. Tt GefjLvuveade TaT; e^ouatat^, diq 
ev T* iScdxe ^eyyo; 8v t' ot^eiXeTO 
Sosipb. 3, 3 p. 820. af atpedii<nr] x^~ 
ptTa; al( Tt{JLcS(ji ae Eur. 136, 7. a^avTo;: Taupo^doyyot i* 'uiro- 
(jLuxcovTat TTodev e^ a^avou^ fo^epol 
[jLT(jLot Aesch. 57, 9. oiroGot to Stxatov 
dEyouG* U7c6 ToU a^txou ^toTSc a^a 
veg adesp. 499, 3. Totfavrf Tex(jLV)- 
ptotGtv ecxoTd)^ aXtGxeTat Eur. 811. 
(dv aT7)pa yX(3GG' elxo^oXel Trept t£v 
dtfav^Sv Eur. 913, 4. (jLtGo^ (jLiv oori^ 
Ta^avTi TTeptGxoTreC Sopb. 671. veot 
veotGt GuvvoGouGt TdtfavT) Eur. 160. 
Tex|JLatp6[JLeGda toT; TrapouGt TOtf avy; 
(al. Tdii^ave;) Eur. 574. 

af avt2[cD: Vif avtG(jLev7)( xopiQc Care. 
5, 4 p. 799. 

dSf avTo;: dEfvfi) ^ &favTO(xpoG- 
e^a - 77oXu(jLox^oc *AiioL^ adesp. 127, 
8. yS( uTCo xeu8o; dEfavTov Eur. 
781, 63. 

df eXific Soph. 656. 

dtfeu(o: xaXS; iQfeu^tevo; 6 X^^^< 
Aesch. 310. 

dtf e\{/taGd(JLV}v Soph. 134. 

dSfdtTo;: 'PocSd(JLavduv, 0( itep 
SfdtToc 7ratS(dv e(jL(3v Aescb. 99, 12. 
iGTt ^ dStpdtTOc ^ta Sopb. 855, 3. 
eu^at(tove< ot TOTe yevva; d^TOu Xa- 
x6vTe( Soph. 256, 2. Sa^v df dtT((> 
ddXXtt)v ^ Crit.1,17 p.771. 6 ttjv 
det^(i)v dl[^tTov 7v6av f ayciv Aesch. 
28. dfdtToug yv(&[jLac Soph. 381. 

dE^doyyo^: Iy7)(tev &^ fyiQji^ev 
dfd6yyou^ yd(JLou( Sopb. 561. 

dfdovo^: auT^GTTOpot yuat ^epou- 
Gt ^tOTov dfdovov ^oTot^ Aesch. 
196, 5. ev S' dfdovotGt toXgS' dcva- 
GTpcdf(d(JLevY) Eur. 1063, 5. d^dove- 
GTepov Xt^a Aescb. 72. . 

dfd6v(i)c: 7re7rTd xal xpoTTrrd - 
TceXdvtt) (jieXtGGT); dfd^vcDC Se^uptiva 
Eur. 467, 5. dcf iif](xi — &fpci)v 81 a^cevsu Ear. 1132, 43. & mi^, a^ 
Cid 9e Aescb. 254. exel &* dtf i^xa;, 

Ear. 953, 4. 6 x^H^^ ^^' ^^^^ 
ioij (?) deXet out' ev X^^^^ '^^ ''"JY" 
|Aa cu(tfopov i&eveiv Soph. 153, 6. 
AXoK roL xx^\u^ TauT* af e\( aoft- 
c|iaTa Enr. 188, 5. SioireTY)^ STcta^ 
im^p aicea^T), irveuft' af el; e^ aldi- 
pa Enr. 971, 2.tcSv &yqcv y&p &irre- 
rzi 5e6c» Ta |uxfdL ^ et< tux^qv afei^ 
€2 Eur. 974, 2. vauv toi (4.1* &Yxup' 

ouX ^l^ a^Cft'^^ T^^^^ ^^ '^P*^ atpev- 
Tt Enr. 774, 2. ou yi^ wot' &v2tpa 
Tov Gofov yuvaiXi xp^ Souvai x^^^~ 
vou^ ouS* afevT* eSv xpaTelv Eur. 
463, 2. To J^xfv i^evTe^ t6 xaT& fri^ 
TiuL«S<ri <rou Ear. 154. t& J(* m* 
z^vzi |i.Y)xav7](&aT* avSpaoiv Eur. 
603, 5. 

a^ixvouitai: orxoXfj ^Si^cdv 6 
Xfovo; afixveTTai t6 tcSv Cbaer. 20 
p» 788. Tiv* et< Ynv ^apP&piAv af (y- 
f-tlh, Eur. 124. {p<i>Ti itat^o; &p9e- 
vo; ox^dcl; Iludo^ aflxTo Eur. 
1132, 7. |tu9ou; Aavaii) tou^S' eu- 
xpo<nrr|f6pou; &yqv ex Aio;, af i^0(tai 
Taj^iffTa (nf)(tav£Sv Eur. 1132, 46. et; 
avipo^«STa; loSova; aft^eTOu Eur. 
537. et; ui{Axp7}(tvov *I(tepav i' af ixo- 
pv Aesch. 32, 2. 

apiffTiop^i: afeoToxaoiv iQ(tepav 
Tfrn)v Eur. 1006, 2. amoTa; Aesch. 
12.80. 

afve6;:'afveoX9i ^(toiaiv Aesch. 
96,3. 

dEfvtt: euXa^ou 9Tp6(t^ov xaTat- 
'fi^ovTot, (tY) <i* avGcpTPaffT] Suax^^H*^ 
^frfi oucTpc^c dEfvo Aesch. 195, 4. oTT^Tav df^vd) (toX6u<ia SioXeci) 
xaxou; Eur. 255, 5. &fvcD S* &fav- 
To; 'Tcpoce^a - ^oXu(tox9o; *AiSa; 
adesp. 127, 8. 

*af oi^aaTov Aesch. 148. 

afoaicS: affii>^td(tevai SopL 232. 

dtf pa<T[t(dv Soph. 556. 

a^poSiaio;: a^poSiario; <Y&p> op- 
xo; oux e[t7Coivi(to; adesp. 525. ^av- 
dio S' Af poSioia X&Ta^ irfiatv emxTu- 
vtl S6(tOi; Soph. 255. ^xfpo&taiav 
iYP^v Soph. 169. 

AfpoSiTT}: 7) T Xfpo^Tif} ToT; 
Ycpouatv AjbtroLi Eur. 23, 2. ep^ J(* 
6 ae(tv6; oupavo; 'TcXiQpou^tevo; 'o(t- 
^ou*7re<Telv el; y^^^^ Afpo^iTV); uico 
Eur. 898, 10. 'Axpox6pivOov, lep6v 
ox^ov, 7r6Xiv 'AfpoSiTa; Eur. 1084, 2. 
t9) S* *Af poSiTD mXX SveaTt ?roixiXa 
Eur. 26. TotorSe 7r6Xe<d; ^OLdikii - fi- 
Xov 'A<ppoSiT<f Eur. 781, 26. ttjv 
'A(ppoSiT7}v oux op^; o^ de6; Eur. 
898. T&v Aio; oupaviav aei$0(tev t&v 
epdSTCDv TT^Tvtav, T&v icapdivot; Y^^" 
(tinXiov 'AfpoSiTav Eur. 781, 17. — 
cf. Soph. 334. 344. 

dl[f povTt;: Ti; &' laTt SouXo; tou 
davelv dE<ppovTi; tSv Eur. 958. ' 

af p6;: dcfp6; ^opS; ^oTeia; ep- 
pui} xaTa 9T6[ta Aesch. 372. Tiv' 
ox^ov t6v&' 6p£S TpeptppuTov ayp^ da- 
>dtG9io; Eur. 125, 2. 

afpoGuvT): afpoouvf irp^acD ^io- 
Tocv Tex(tatp6(tevoi adesp. 127, 4. 

af p(i>v: Y) ^apu f6piQ(t' &vdp(d7co; 
euTux(3v dEfp(dv Aesch. 392. TcrTd» t' 
&f pcDv (Sv oaTt; - ^r[(tov xoXouet Eur. 
92. T<iT(D S' &f p(dv (ov oaTt; - iratSa; 
dupaiou; el; S6(tou; exry)9aT0 Eur. 
491. &fp(i>v dlv ecT)v, el Tpefotv t& 

6 82 &f p(ov — Xj^iXXeu^ tSv TCsXa^ Eur. 903. &>X ayvocS Siq 
Tuxov ?ff(d{ SfpcDv 6^01 ouaa Eur. 
953, 9. oO ^ouXo(i.at ^Xoutouvti Scd- 
petadat TueviQ;, (tiQ [jl* dHfpova xpivT]; 
Eur. 969, 2. dSfpove; S* OTCoaoi xo 
Sixaiov ayouo* uiro t£( a^ixou ^to- 
Ta; afavc; adesp. 499, 2. Texouoa 
$' Yiv (tlv &f pova; Texco, GTevco [ta- 
Tauo; Eur. 908, 3. 

&f uxTo;: ftXTpot; a^uxTot; Zeu; 
xaTa(yx«^e*? TraTTOp Eur. 1132, 27. 

a^uXaxTO^: av^po; V 6p<5vT0( 
et; KuTTptv veavtou a^uXaxTo; ri ttq- 
pY]<rt; Eur. 162, 2. 

a^uXXcoTo;: afuXXaiTov 'TceTpav 
Soph. 276. 

afuooo): ex 2^ade(i)v mdaxvftSv 
a^uoavTe; (a^uooovTe; 1.) oX?rat; 
oTvov urep^Xov xeXapu2|eTe lOD. 10 
p. 734. 

d!^(i)vo(: eid' 7)v a^iovov a^T^epaa 
SuottSvuv ^poT(ov Eur. 987. &f(i>va 
f (DviQevTa (iuXXa^&; Ttdel; e^7)upov 
dvdpcDTtotGt ^fi^^kOLT etSevat Eur. 
578, 2. 

'Axaia — lon. 62 p. 745. 

*A}^aix6;: Xi(i.eva; el; 'Axaixou; 
adfesp. 83. 

'Aj^aio;: xuXt<rT* 'A}^at<3v 'ATpecd; 
iroXuxotpave (i.dvdave [jlou ?rat Aesch. 
238. IXaf ov i' 'A;^attSv x^P^'^^ ^^^'>i~ 
(Tii) Eur. 857. oux e^pTiv ';^{xac £Tt 
IJkiXXetv 'A^atiSv (i^Xetv 0TpaTeu[i.a- 
Ttt Eur. 1109, 3. 

dxdXtvo;: ixpO^i^f* lxou(yi gt6- 
\LXTCL Eur. 492, 4. 

dxdXxeuTo;: d^dXxeuTa Tpuica- 
va Soph. 642. alSou; dxaXxeuTototv 
{^euxTat ireSat; Eur. 595. 

dxavic Soph. 926. dj^dptoToc: ouTcdf ea(iiv dxdpt- 
cTTot fuiret Crat 3, 4 p. 810. 

ij(^tiftixtky Soph. 927. 

A]^eXb)og: (uovei V uSa(nv toI; 
Ax6X(pou Soph. 249, 4. iv^ta piv 
Apyetot^rtv AxsX(j)6u poov Eur. 753. 
(u5v AxeX(po( y)v xexpa(ievo; mXu; 
Ach. 9 p. 748. 

'Ax^povTtoc: e^pav fdetpojiiev^itv 
'AxepovTtav Xt[i.vY}v Eur. 868, 3. 

Xx^p(i)v: dfpaeva; x^d; 'Ax^ov- 
To; o^uwX-^Ya; yi)[p\Kix^ y^^^^ Soph. 
480, 3. 

dxv)vta: v6a(p ^iaodei; yi ^tXcav 
dx^yjvtcj: adesp. 70. • 

£)(^bo}f.OLi: Sy^Y' xauToc dEx^o(iiat 
adesp. 515, 2. >i t' 'AfpoStry} toT; 
Yepouatv dx^eTat Eur. 23, 2. tou 
XuffTuxou; Te XaYX*v(»)v oux Ax^' 
Tat adesp. 366, 2. xal Td^ &x^ov- 
Tat PpoTOt, ei; Y^v fipovTe; y^v 
Eur. 757, 4. 

^x^o^: ^ouXou fpovouvTo; (tolX- 
Xov V] f povelv XP^^^ ^^^ loTiv ij(J^^ 
(i.el2[ov Eur. 48, 3. (xovTe; (tuptcdv 
&X3o; xax«Sv Eur. 816, 8. 

dx^^Xetot (xpidat): dxiX^euav 
Soph. 507, 

'Ax^XXeto;: AxtXXetov TrXdxa 
adesp. 202. *Ax(XXt)(ou SopaTo; 
Soph. 156, 3. 

Ax&XXeu;: ^e^XiQx' XxtXXeu^ Suo 
xu^ xal Teffvapa Eur. 888. dvTtov 
^opo; 6pvu(j|,evo; XxtXXedD; adesp. 23. 
*AxtXXi(i); mpt adesp. 86. ou xotl; 
AxtXXedD;, dXX' exelvo; auro; el adesp. 
363. TaSe pilv Xeuororet;, fatSi(i.' Ax^X- 
Xeu Aesch. 131. 4»dtcST* 'AxtXXe^, Tt 
woT* - ou irXddet; ew* dp^Y^^ Aesch. 
132. — cf. Aesch. *puYe; et Vuxo- ilj^tXXeO? — PaduTcXouTo^; 83 moioc. Aescfa. 380. Soph. 'Aj^atuv 
fsiiklfyp^ Soph.141. Soph. IloXu^e- 
w). Agath. 10 p. 765. adesp. 9. 

X}^K>.>.iQio; V. Xj^iXXeio;. 

aXVTj: 4)^v7) wupo? Aesch. 336. 
aj^vnjv (?) Au^( xepxiSo^ Soph, 42. 

d[;^opto(: (fo^yiiyl i^^opSo^ The- 
ogn. 1 p. 769. 

'X^^* TO Si xoivov S}^o< (jLeTpi(i>; 
aXysTv 9o^ (teXex^ Eor. 46. 

dlf;^pavTO(: fx77(d(ta SaxTuXioTov, 
IXpavTov irupi lon. 1, 2 p. 732. 

axpel^oc: irei7ttv epivo; [a^pc^o; 
c3v e; PptSoiv] SXXou; e^epivaCei; X6- 
y« Soph. 182. avTijp t dxpeToc x*^ 
fuvT) ^ioixeTai Eur. 1063, 16. vou? 
opouSoc, EpY* d}^ela, f povTiSe; scevoti 
Soph. 863, 2. out' o/k euyevecdv 
eodXo; ouT* dxpeicov to >iav xaxo; 
Soph. 606, 2. Ti(i.c5<r' d^peiou; iqSo- 

vd; ^iTo; XP^^^ ^^- "^^^1 ^^- 
*dxp'n(<.aTov Soph. 516. 
iXpYXTTO^: dvSpo; ^iXou ii ;^pu- 

90; d(tadiac (teTa *dExp'^^^?> ^*' P*^ 

xipeTTjv l^^tov Tvxo» Eur. 163, 2. 
dx«5: mXu; Sl xoaoapcov dpay- 

|t6; Kuirpi^; icpoocp^ov d^et (AeXo; Eur. 631, 2. Tuayat; t' t%' 'ttxeavou 
(jLeXi^oa; xuxvo; dxet Eur. 773, 34. 
eid ^' auXo; dXexTCdp Au^iov u(i.vov 
♦dxecDv lon. 39 p. 740. (1.1^' dxiQ<re- 
Tai adesp. 237. — cf. ii)(Q, 

'Axw*. diroTuauffov, Saoov *A)(pi \u 
ouv fiXai^iv yoou xopov Xa^eTv Eur. 
118, 2. 

d^dXaxTo;: oux d^dXaxTo; 
Sopb. 506. 

d^eu^iQ;: xdYCD to 4>oi^ou 9eTov 
d^eu^e; ^TO^i^a iqX77i2[ov elvat (tavTi- 
x9j Ppuov rijyji Aesch. 350, 5. Zeu; 
ev deoToi (tdvTi; d^eu^e^TaTo; Eur. 
1110. 

d^ef e; Soph. 630. 

ai|;i;: xpSoiv ydp uypdv oux ^X^^^ 
OL^xioL OYjv xdTcd SiiQoei Eur. 779, 2. 

!Ai{/upTo; — Soph. 319. 

d^u^o;: oux dv 'TrpoSoiv^v xaiTcep 
dEijrtij^ov ^iXov Eur. 655. .dSijn>;^ov dEv- 
Spa Xa{i.^dveiv ouve^tiropov adesp. 
337. 

dcopi: dcDpl TuovTou xu(i.aT eupeo; 
irep^ Eur. 921. 

dci>po;: davaTou; t' dcSpou; xat 
xaxcSv dXXa; oSou; Eur. 964, 4. B. Papai: ^^l ^afiai, p7}<ro(i.ai y^- 
valxa; Ach. 28 p. 753. 
^aSi^o: ^XiJ^e Td; eic' 'Ivdxou 

^od; adeap. 177. oxoX^ ^aSi^cov 6 
Xpovo; Chaer. 20 p. 788. 

^adjLo;: Ta^^; ^ pad^tol; vu(i.- 
oixfid; cicetfTddT) 6 ^ov/o^ Soph. 
1026, 5. pddo;: >)v e; uypov ttovtiov weayj 
pddo; adesp. 60. 

pddpov: (I.T) - ex ^ddpcov eXcd 
Soph. 460. Tpiaivav 6pd7)v ^toL- 
<rav ev xoXecD; ^ddpoi; Eur. 360, 
47. 

paduxXouTo;: elpiova paduxXou- 
Te Eur. 453. 84 ^abuppi^o^ — ^aXXdi adesp. 203. 

^adug: xai (Ae 9U(i.fop£; dei ^a- 
deta xYiXi^ ex ^uduv dvaarpefei 
adesp. 110, 4. ex ^adeta^ - aldepo; 
Eur. 978, 3. paduv xpa-rrjpa Soph. 
138. pa»uv (papuv 11.) - da3id(i<n)(; 
au^ev' *EX>7)<y7covTia; adesp. 372, 2. 
^adeXav ei^ auXtSva Carc. 1 p. 798. 

^adu^xopo;: paduoTropou }^dov6( 
(al. 7coXu}^puiyou x^^^Ti?) Eur. 7. 

patv(ii>: dXX* oSe ydp ^iQ ^aoiXeu; 
Tcpo S6[tci>v xvjpu^ d* Upo; xal iraTc 
^aedcdv paivou<rt £ur. 773, 61. I^cd- 
^atvcdv TouSe Eur. 285, 9. ^Tnao\ioLi 
yuvoaxa^ Ach. 28 p. 753. pd(io(i.at 
T ec( aldeptov tuoXov dp9et< Z-yjvt Trpoa- 
[i.et5cDv Eur. 911, 3. e^rl S^pou t 
*?P7)v Aesch. 99, 22. ti ^f^ot; i^OL 
^^(i.a Eur. 1011. ^oIt el<; oSov Sv) 
770l;6 }^etpSva^ XecS^ SopL 760. Tupo- 
dw Si pdvTt xoTa[t6v HXt^ - xddY)- 
Tat Eur. 1083, 13. ^epT^xe x'^^^ 
dpTd[A(dv fuyc^v adesp. 148. op^al; 
ev Tu;fat; pepY)x6Ta Eur. 1073. ev 
oXpCj) (XY) (ra^elL pePw^Te; Eur. 196, 
4. TdX' edTl nepacSv tSv xdXat pe- 
Py)x6tcdv Phryn. 8 p. 722. xaT7)p - 
vcSTa (retpatou pepco^ iTrxeue Eur. 
779, 8. 

Pat6;: *pat6c oXpo; Eur. 825. 
Pato; o;fXo; (i.upiaq X6y)^Y)5 xpaTei 
Mosch. 1, 3 p. 812. "n Patd xuXt^ 
Lycophr. 3 p. 818. Pata^ xuXtxo; 
Sopfa. 39. ex xdpTa patcSv yvcoto; dv 
yevotT* dvYjp Soph. 260, 2. xoveTv 
deXovTec ouSi patd Diog. Sinop. 1, 
3 p. 808. 

patTY) Soph. 928. 

pdxxapi; Soph. 929. paxxdpet ^^ptadevTa Acfa. 10 p. 749. Td; 9d< 
paxxdpetg Te xal {«.upa Aesch. U. 
paxxdpet; Se xal (i.upa - elSevat lon. 
24 p. 736. 

BdxTpto^: BaxTpta^ Te 7rap9evou( 
Diog. Ath. 1, 6 p. 777. 

BaxxS; Soph.*613. 

pdx^eto;: pdx;^eto( p^Tpu^ Soph. 
234, 2. fuXXa f pax;^etou adesp. 
397, 2.--(cf. Bdxxto;.) 

paxx&u^: 6 xia^eu; AxoXXwv, 6 
*Paxxeu;» 6 (AdvTt; Aesch. 341. 

Paxx^^co: pax^euet oTeyv) Aesch. 
58. 

Bdx^ioc: {paXXov Baxxtou (Pox- 
^etou 1.) To^eu(taatv xdpa yepovro; 
Eur. 562. Baxxtou <ptXavde(i.ou - 
opxdTou; oxcDptvou; Eur. 896. Bax- 
Xtou yXuxeTa 7uv)yn Mosch. 6, 24 p. 
814. 

Pax^t^: Ty)v PepaxXKi>(i.ev7)v Ppo- 
Tolat xXetvY)v Nuaav Soph. 874. 

Bdxxo^: SeaxoTa f tXoSa^ve Bdx- 
Xe Eur. 477. Bdx^ou AtcSvT); adesp. 
204. 

pdx^oc: xat xoupirrcDv. pdxxoc 
exXYjdT^v 6<xtci>detc Eur. 472, 15. 

paXdvTtov Dionys. 12 p. 796. 

PaXXviv: Icd paXXriv Soph. 472. 

P dXX G) : "iQv - xpcirjQv x^ova^^HXtoc - 
Xpucreqc pdXXei ^Xoyi Eur. 771, 3. 
Tou(i.6v acS(ta pdXXouaa i{/6yc|) adesp. 
66. ipaXXov Baxxtou TO^eu(i.actv xd- 
pa yepovToc Eur. 562. (i.7)8' ai(taT05 
xe^A^tya 7rp6^ xeSc^ P^^n^ Aesch. 183. 
&q ' (A7)d' uxip x^^^C f^^V^ Soph. 
728. Tdx' dv xepauvta xe^Afi^ ct - 
pdXot (Xdpot 11.) Soph. 495, 2. t\ 
(jilv xpo; a6yd? loXiou, xp^^^^^ ^^ 
vcoTta(i.a ^p6(* et Si xpo; ve^ y) pd- ^aXXo) — PaatXeu^ 85 >ot, xuavcdicov - avTt)uY^( aeXa^ adesp. 
541, 2. xat imXTa xiyxuXTiTa xat 
jXiiio'^ ^lcdv Aesch. 16. YO^fp^wv 
Tcfrpttv - ol^ - ^aXcdv SicSaei^ - Aiyuv 
crpaTov Aesch. 199, 9. tov icplv l- 
xTetvev ^aXttvEar.495,31. t^ xaV 
Xtxoaaa^oOvTi - xal ^>6vti }^aXxetov 
xxpa Soph. 494, 3. tov ^aXovTa ii 
mfav eY<o eTeTaYi^^iQv Ear. 562, 2. 
^^Xy}x' *AxtXXeuc Suo xu^ca xat 
mvopa Eur. 888. el; fpovTi^a; 
^Ov GU(jLfopac T* epaXXopiTiv Eur. 
964,2. 

^a^t^: TK - AavocTiv ^a^t^ 1^^ 
xXTa irroXtv Ear. 1132, 54. 

pap^apo^: pappapo; fu9t; Ear. 
139, 2. ^XopY^pov (jilv mv to ^ap- 
^ov Y^vo; Soph. 528. i(iLou(r* uXax- 
Tttv £<rTe ^p^(() [tadetv Eur. 907, 
2. Ttv* et; Y^v ^p^apcov a^ tY|JLe9a 
Eur. 124. T«Sv ^apPapcov Ttvlg [taYot 
Pyth. 1, 5 p. 811. Iw Tupavvt pap- 
^ipttv av^oSv ^Xy) adesp. 359. v6- 
|io; Yap eOTt t '^olc PapPdtpot? duYj- 
ro>e1v Soph. 1 22, 2. 'EXXv^ve; ovTeg 
^xp^ot; touXeuoo(iLev Eur. 719. 
^iiupvnc ffTaXoYH-ouc, ^p^pou; euo- 
<Tpixc Soph. 341, 2. ^(i.7coX(i>(teda - 
zt (tiv ^evou^ icpo^ dHvSpa^, at Si ^ap- 
^otpou^ Soph. 524, 9. a^x^u^ ^ap- 
Sdpou^ Eur. 366. ata}^p6v crtcd^v, 
Mp^uc ^' edlv XeYetv Eur. 796, 2. 

^apt^a; Soph. 474. 

Bstpxalo^: BapxoTov aTico^ adesp. 
468. 

^ipo^: ^apo^ mpta^ov y>)? ava- 
"rrpttfttiuvot Soph. 859, 3. c» TrXoud*, 
^M (tiv p^oTOv el pdtpo^ f epetv Eur. 
dl3. (ct ixoc.) ^avTidv (teYtCTTOv tc5v 
cv zvaptt^oq ^o< Mosch. 8, 4 p. 815. t} tfu6( fepcov ^opo^ t) ry)v 
&(top9ov XuYxa Eur. 863. 

^apuvco: 69(tY){ (tou oTcto^ (tio ^a- 
puv^(reode (tou Soph. 635. 

papu^: XeXiQdev auT6v toT^ ^^vou- 
a>v (dv papu; Soph. 99, 2. ^apu^ ^a- 
pu^ *^uvotxog, t^ ^evot, ^apu; Soph. 
686. opxoc Y^P o&tet; avSpl f YiX-nry) 
^apuc Soph. 847. opY^ P^u;, tb; S6- 
^a^ xeap Eur. 1132, 63. ftXcov S' 
6 T* eXd(dv Xuirp6c 6 t* am(dv ^apu^ 
lou. 56 p. 743. papela (^paS^ela 11.)- 
ev X6Y0t(yt irpo^^oXT) (t6Xi; ^t* (dt6; 
Cp^^eTat Tpu7rci>(tevou Soph. 774. et 
ik Tu^a Tt Texot, ^apuv ^apeta 96- 
^ov <7re(t^ev otxot; Eur. 773, 50. ^a- 

pu 96pi0[t' dEvdp(d770C eUTU}^^V dEfpCAV 

Aesch. 392. ^apu t6 f^pvi^t* oTiQvtc 
avdp(07tou xaxou Eur. 643. ato}^p6v 
etTuetv xal <rt(i>7n}<Tat ^apu Eur. 883. 
TUTtdSit ^apetqc Soph. 760, 4. ^a- 
puv - 96P0V Eur. 773, 50. papuv 
auX6v lon. 42 p. 740. (cf. padu;.) t6 
YTipag ouToc ip(taTt^eTOU ^apu Eur. 
952, 2. 

3apuax£XY}; (?): ou papu^xeXY); 
itoteC 6 Tc5v vePpcSv (tueX6; adesp. 
250. 

PapuTap^YiC' TUTuavou ^* etxtdv 
<S(rd* uTCOYatou ppovr^; ^epeTat fkK,- 
puTop^Yi; Aesch. 57, 11. 

pdaavo; Soph. 930. 

Pa(rtXeta: ^(TtXetaTaXatva Eur. 
781, 66. 

^aatXeto;: tgSv ^a^tXeudv - (te- 
Xddp(dv Aesch. 388, 2. 

pa<TtXeuc: ^a^tXeu; X^P^ '^^ 
AtdTtd^o; Soph. 452. ^acrtXeu; Eur. 
773, 59. & (taxdp(i>v ^<rtXeuc (?) 
(tetC(ov It* oX^ov Eur. 781, 27. ^a- 86 PaatXeu^ — B^^Xo^ 9iXeu X^P^^ '^^ ?roXu^(dXou Kicrae*) 
Eur. 229. dc tov p.eYav Taa^e mXtfi^ 
^xaikH (?) vup.9eueTai Eur. 781, 24. 
cf. adesp. 322. 

(iaaiXY) Sopfa. 289. 

paaiXiQio^: xY^pu^acD S* ocriav |3a- 
(iiXtoiov Eur. 773, 70. 

^aviXixo^: paaiXwtou oioxov Ta- 
fou adesp. 166. 

^adiXU Soph. 563. 

Paaijto?: [teXea - Tp6;^ijta paat- 
[ta x^peai mSe^t Soph. 219, 2. 

^aai;: iTumx-y) ^aai^ adesp. 214. 
auTai ii (Ypajtpwti) cruvTpe^ouaiv el; 
|Mav pdcTiv Eur. 382, 12. oupav i* 
uTUiXaa' uTuo XeovTOwouv pa«v Eur. 
540. auTai S) (pd^Soi) «ruvTeivoudiv 
el« pd<xiv {tiav Theod, 6, 7 p. 803. 

paaxaivcd: elaiv Tive^ vuv ou; to 
^aaxaiveiv Tpef ei adesp. 533. 

pd<rxavo; Soph. 931. ^daxavov 
[teYitfTov i{/u)^aY«Y6v Eur. 933. 

^aaadpa: }^iT(3va; ^aavdpac Te 
AuSiag C;^ei xoSifipei; Aescfa. 59. 

^a^Tdt^CD: OuS' d7)p fTi TCTepCDTd 

f uXa ^aorTdoei Soph. 1027, 8. 

PaTo;: Setvo^ y^P ^p^eiv itXouto; 
U Te TdpaTa xat wpo^ Td pa^d (?) 
Soph. 85, 7. 

P a u p c5 : pau^e5(Jiev el^eXdo vTe; 
Eur. 694. >) il TrpouxaXelTO |te ^au- 
patv (ted' auT^^ adesp. 165. 

pau2^G>: pdu^e Tou(t6v 0(3(i.a ^dX- 
Xoucra ^6y<(> adesp. 66. 

^af iq: Tapavrtvai ^afai Acfa. 40 
p. 756. 

pSeXuaffO(i.aL' xapuxomiou^ irpo<r- 
^Xencdv ^SeXuaoo[tai Acfa. 12 p. 
749. 

pipaio^: ouTe Y^p ivXouto; iroTe ^epaio; &$ixo<; Eur. 354, 3. ou2(eiroT' 
euTU}^iav xaxou dv^po^ uxep^ povd t' 
oX^ov ^e^aiov elxdtfai XP^^ ^^* 

303, 2. Td Xa|twpd rij; tu;^y)$ ttjv 
XTY)(iiv ou pe^aiov dvdpcSiroi^ veftei 
Mosch. 9, 6 p. 816. dpern^ ^e^aiai 
i' el^W al xTTicrei^ (t6vY)^ Soph. 195. 
t6 (tv) ^e^aiou^ Ta; ^poTcSv eTvOi tu- 
Xa/; Theod. 16, 3 p. 806. ^^ia ^ 
ouSei; euTuxeC Eur. 1074. 

Pe^aicD^: TY)v (rauTou ^uoiv a^- 
C(dv pe^aicD^ Eur. 963, 5. 

Pe^T)Xo; Sopfa. 147. ou Ydp ^e(M; 
Pe^7)Xov (Pe^>iXoi( 1.) dirTeffdat S6- 
(tcDv Eur. 648. 

peXo^: xevTiQ(ta y^^<^^» «ncop- 
Tuiou ^eXo; U^tii Aescfa. 169, 3. ^- 

Xo^ Y^^<^^^^^^^) '^^ xdxo<x(i.ov ou- 
pdvnv, Ippi^ev Aescfa. 180. opdov eu- 
duvoi ^eXoc Aescfa. 200. iQ(t(3v ^ e^^ci»- 
pei x(i)fd ippoc Y^^^^ N^*^ ^^^' ^^^1 
27. TreTcp^oTai y^P ^^ ^^^ P^Xt) Xi- 
Tuelv evTau^a Aescfa. 199, 3. 

piXTepo?: Ti ^dp o<J/ov YevoiT* dv 
dvSpl TOuSe ^sXTepov (^eXTiov 1.) 
Aesch. 309, 3. — cf. ^XTicdv. 

^eXTicrTo;: o) ^eXTiOTOv XXx(i.iq- 
yy)c Texo; Eur. 673. ex S' e^tcSv X6- 
YCdv iXou Td peXTi<rTa Eur. 1054, 2. 

^eXTicDv: 7r6Xiv - rnaXe ^X^da 
Eur. 360, 6. ol Yovoi ^eXTiove^ Eor. 
525, 6. ^XTiov' dv Texoi(u Xio(ta<nv 
Texva Eur. 525, 3. Ecd^ dv e^^ (tav- 
ddveiv ^eXTiova Soph. 1019, 5. — 
(cf. peXTepo;.) 

^evdo^: xaTd ^evdo; dXiov Eur. 

304, 2. 

BepexuvTa x^P^^ Aesch. 158, 
2. BepexuvTa Pp6(tov Soph. 470. 
BtJXo; — Eur. 881. P^aaa — pio^ 87 ^fftftfa: naviGC^ ^Wa^ AeBeh.98. 

^ia: {^n V &^to< ^a (iq KuirpK) 
Soph. 865, 3. xaxv) ^^p iq SeXfivo; 
ev ;^ep«<p ^ lon. 58 p. 744. iq ^ia 
il ouvdpovo^ Au Mosch. 6, 16 p. 814. 
TpiMftv dE^Tu TTOpjhiaeiv *^ Aesch. 
99, 19. AtTvaXo^ a<m xav^apo^ piqc 
Tovov Aeaeh. 233. ToiaOTa Toi aoi 

xpo; x^"* '^ ^^^ ^^ ^^Y^ Soph. 
25. TauTa (it) (jt.axou ^i^ Soph. 339, 
3, ovv dcoCai - xivelv Sopu ~ ^^ti, 
T6>v 9e<3v Si (JLV) ^ Eur. 352, 2. Ta 
T«(v e}^6vTidv ]^>7i(i.ad' apmC»v ^i^ 
(fOel 11.) Ear. 389, 3. ^iqc vuv S^xeT 
u xoxol Tifid; ^oToi Eur. 419. cu 
(iiv piqc ippd^eK A ^ouXet Eur. 953, 
42. xaTaoxafeXaav - ttoXiv flptajtou 
pif irp6ppi2[ov exTeTpt(tpkeviQv Eur. 
1109, II. TajA^vT) - aTwlpYov au- 
Tou^ Ipya (<.'y) ^dcoeiv ^ia: Crit. 1, 
10 p. 771. pia i* IwpaSa? X''^^'^^^ 
zvacL^ x6pif)v adesp. 402. Tao^ "i^pei 
[^zv Aeseh. 74, 7. t6 Trpo; ^iav in- 
vuv Soph. 669. (ev KuirpiSi) t6 ttSv 
mo^^v, iico^aTov, et^ ^iav &y^^ 
Soph.855,6. 'iixtt Si ^eupo 7^6( ^iav 
Eupuo^^ Ear. 591, 5. oupav6v t' 
Cteu^c - xdve(iL4dv ^ia^ (al. ^iav) 
Soph. 1025, 3. 

Ptx2[o(tai: ou y^P ^p6 C^oipa^ ri 
tu^vi ^C^vat Soph. 624, 2. yvc^ 
|ti^v Jr fj^ovTa (*' iQ 9u<it< PidllcTai 
Ear. 840, 2. irp6; y^P ^^6 Xa[i.7pp6v 6 
?^6vo; ^^Tat adesp. 547, 12. ouSl 
^^ouleTou(tev7) ^aXa, tqv t' au PtdC?), 
[ulXXov evTeivetv tfiktX Enr. 340, 2. 
^vTttv dEpt<rrov (tT) ^tdl^ecrdat deou; 
Ear. 1076. v6<xi|» §td<Tdeic adesp. 70. 

piato^: T^ Y^P ^^ xdypi^ t6 
(uXftaxov et^ TauTov eXd6v tou Xixv TTOcpetXeTo Eor. 258. ^iata mXe(tiidv 
xaxd Enr. 645, 3. 

piaicD^: X6y;^i3 *^aiw; "Exropo^ 
oTpo^u[ievot Ear. 1109, 5. 

Bi^Xtvo;: Bt^Xtvou (^t^Xiou 1.) 
(tedY)^ ex7rcD(taTi Ach. 41 p. 756. 
uScop ii icivet, t6v Si Bi^Xtvov (rruYit 
adesp. 149. 

piSiQv: eTTt^dXXetv ^i^iQv Te xal 
^uvauXiav Soph. 57. ^ 

^t6Sci)po(: vu(tfat; xpYjvtdatv - 
'Ivdj^ou - iratalv ^tot«Spot^ Aesch. 
168, 3. 

pio;: StaTrefpoupiQTat ^io^ Aesch. 
265. TcpW auT4> 7ravTeX£>; iq^ pio; 
^texicepa^ xoi TeXeuryiav) ^iov Soph. 
583, 2. 3. TOtoo^ dw)T£5v tcSv Ta- 
XatircSpciftv ^o; Eur. 1.96. tcSv (ttv 
au^eTat^ioc, tgSv ii ^divet Ettr.415, 
4. dvdpcoicoiotv {<rrtv ol^ ^ioc 6 (ti- 
xpo^ euxpo^ eY^veTo Ear. 504. ^to^ 
ii TTopf upouc daXdcrcrtog oux euTpd- 
Tcel^o^ - ex TauTT); (8C. daXda<n)() 
pio; ^f6)(om xal TreSatatv otxa^' Cp- 
j^eTat Ear. 670, 1. 4. pio^ y*P ^^^K*' 

ij(u mvo^ Y^Y^^ ^^^' ^^^' ^P^^ "^^^ 
euTpdire^ov (d( iq^u^ pio^ Eur. 1052, 

3. irt &TaxToc dvdpcdTrcdv ^io^ xal 

dv)pt(d5Y)< lcjiyo^ y uTTJopenQ^ Crit 1 

p. 771. ^iou ?rovv)pou ddvaroc eu- 

xXeeaTepo^ Aesch. 90. o ^* evSaTet- 

Tat Td^ e(td( euicatSta^ v6cr(dv t' 

d?reipou; xat (taxpaicovac ^iou Aesch. 

350, 2. el (tT) Tep(ta cruvTpe^^ot ^iou 

Aesch. 362, 2. a Si pdtcrTt^ - dve 

j^oucra ^iou ^pa;^uv t9d(t6v Soph. 

145, 4. TdvaY^caXa tou ^iou ^epetv 

Soph. 237, 2. 'nroXXd <ye ^rikQ ^iou 

Soph. 525. dXX' m\ (tioTpt TraxSe^ &y- 

xupat ^iou Soph.623. otxv ii tai(t(dv - 88 ^ioa wXaffTiYY* if^i^ Tou piou icaXivrpo- 
Ttov Soph. 666, 5. ocTt; - ev xaxol- 
^v l(utpei ^ou Soph. 866, *fhj7f,Ca 
yap [Aoi fpovTl; ouSa[tf| ^iou Ear. 
34. yaupov aicif^ - Ij^wv ptbu <nta- 
vil^fti Eur. 285, 12. li t aJJoSia - ii 
V dTt|i.ia piou Eur. 362, 17. fEt&co 
piou Eur. 438. 7ro>Xd< y' ^ ^^ip^v 
Tou ^iou |jLeTaoTd96t( iScdxev lopLlv 
Eur. 554. exXtTucov rfirr\ Te xal vo(tov 
^ou Eur. 636, 7. {pcDTe; iQ(jav ec<rl 
icavToTot ^ou Eur. 659. ivovoi Sl 
xdv (xoi xal fdopal 7roX>a\ ^iou Eur. 
813, 2. (p6>; ^pOToTotv lYxetTat ^iou 
Eur. 816, 9. dpxvjv ^poTeiou xoci xa- 
TdoTacrtv ^iou Moseh. 6, 2 p. 813. 
OTav {* ifipitv) xu[ta loiedtov ^iou 
Lycophr. 5, 8 p. 818. <!>; <(mv u(av 
tout' fap icavTo; piou Pomp. 1, 5 
p. 831. t6 SucrTU}^ic piou adesp. 
112, 2. dxpt^l^ oldxta(i.a Tcpo^ aTad- 
(iiov piou adesp. 287. tou ^vdtou 
^ou adesp. 492, 3. j^pT^^toauv^ ^iou 
adesp. 509, 2. oux £v 7riOot[iu y^' 
9Tep', dXXd t& ^ou adesp. . 546, 
12. iQ S* euTcpa^ia ^uv toI^ dvat- 
a}^uvTot4itv <3pi9Tat ^iou adesp. 557, 
3. icXeiaTTi y^P dpeTT) Toud' u:cdp]^ov 
ev ^ici) Eur. 15, 3. iQvix* iqutu}[ouv 
^ Eur. 285, 20. o^Tt; - tou( Te- 
xovTa^ ev ^i<^ <xepet Eur. 852. ^- 

J^pt WOaOU TTQV TY)? TU}^-*)? - ^*')^!) 

Tcetpav ev Tcd^ii^i ^i<^ Eur. 953, 33. 

TO Sl ffUVTpOf OV dSu Tt dv7)T0X( ev 

^ifp X^peT Eur. 1046, 4. oux y)v iv 
dvdpcamtotv ev ^ fdovo; Agath. 
24 p. 768. $ai(i.(dv dfaiT<|> ddXX<^v 
^ Crit 1, 17 p. 771. t? TaXda- 
iccdp«|> ^ Crit. 1, 30 p. 771. >u;ceC- 
o^at ^ Astyd. 5, 2 p. 779. ^aXe- ^ovTi pi(^ pXdoTatc Te Texv<dv ^t3o- 
(Mva adesp. 373. evraiid* uxdpx» 
T^ ^i(i> Y^^'^?^^ xpaTeTv adesp. 522, 

2. •!) J5l (YaTa) TixTCTat PpoToXc - 6iov 
AY)(t7rrpiov Aesch. 44, 5. ti ^dp xa- 
Xov C^v ^iov 8; Xuica; ^epet Aesch. 
177. xal Ydp ^* (itaxpov piov dvnrSv 
(}^ou(n, Tou Y^ xepSaivetv 0(t(i>; dicpt^ 
tXovTai Soph. 328, 2. li&icTov - Xfi- 
(i.ev dvdpG)7C<i>v ^iov Soph. 524, 4. 
Tcevia - ap^7)v dvetXe. xal xaTecTpe- 
\|iev ^iov Soph. 868, 2. dviop - eu 
^iov xexT7)(tevo; Eur. 187. euruj^cSv 
TiC xal ^iov xexTri(i(ivo{ Eur. 198. 
Tcotdtv - dvdp(i&7cototv - {) TKjixX 'Trapxu- 
Tix* '0 }^6v()> Sai(jt.(dv ^ov IafY)X€ Eur. 
273, 2. el Tt( - (t7) }^etpt cuXXeYOt ^v 
Eur. 286, 14. ev eX:ci«tv xpv2 - dY"^ 
^ov Eur. 408. (tupiat tov auTOv 
e^7ivTXY)<rav (!>( 1^(0 ^iov Eur. 454, 3. 
dYvov ti ^iov. Teiv(dv Eur. 472, 9. 
dicatBa xapmuadat ^iov Eur. 571, 

3. icef uxci»; ecrdXo; oux Ijzx ^iov Eur. 
661, 2. -jcdvT dxpt^cS^ xdxl fpovTi- 
{(Dv piov ouT(d Sixaiti>( ^(3^v Eur. 
684, 4. ^ov ^epi^ietv ^9Te xdp7Ci[i.ov 
cFTdxwv Eur. 757, 6. iva (iy) xaTaJ^w 
Tov ^iov Xu7cou[i.evy) EuJt. 953, 21. 
e|ta\m}; tov s&ov ^Xd^tt ^iov Eur. 
953, 38. &lt davelv xaXov, el; 
dpery)v xaTaXumitevouc ^iov Eur. 
994, 2. deou ^iov C>)v d^toT; Eur. 
1076, 2. l^elv ^iov dvepo^ lon. 41 p. 
740. SouXov exTTfcrdat ^ov Pjth. 1, 
11 p. 811. Tov dw)Tov iQXXoie»9ev 
{[jLicaXtv ^iov Moseh. 6, 19 p. 814. 
Tov iQYP^K*^^^^ ^^^ ii(tepov XiatTav 
iTYOiY^v ^iov Mosch; 6, 29 p. 814. 
6(taX6v iQ0XY}oev ^iov Moseh. 10, 2 
p. 816. xax6; S* dvT)p 9iYi7X6v lc-ft i ^io^ — pXatrtij 89 Cuv Ts xaX davcdv ^ov Zenod. 1, 2 
p. 831. §iOv Cj^fiiv Touf' iQ[<.epav 
adesp. 284, 2. 'ivaavi^ 'EXXaSio^ - ^iov 
SuaxY)tf* ovra Trpiv mf vp(i.evov dv^potv 
V o|Loiov adesp. 470, 2. f xaxSv ^v 
Siz^f^AYvi^v Ear. 1117. 

^iOTii: dpxeT [teTpia ptOTa (AOt 
ffcifpovo^ Tpaire^iQC Eur. 893. £Xt; cd 
^oTa' xepatve Eur. 791. c» ^oXupio- 
l^^ PtoTV) ^VYjTOl?, i; €7ci icavTi CT^a- 
)iipd xsUiOLi Eur. 916. Pt%r?c - XP^~ 
vo? E^t ^ax^^ Soph. 518. wou 
Jt) to aa^i? dvaToT<Tt PtoTol; Eur. 
304. To ^atov Siyo^a utco Tft; dSt- 
xoo ^coTdt; d^ave; adesp. 499, 3. 
^oTTjv aS^t{i.ov litouua (?) Aesch. 
51. (dvdpcdiTMv oX^o^) loapLepto; <fuX- 
>0(9iv> aiYc(pou ^toTdv dTro^dXXet 
Soph. 535, 3. dfpo^Tuvef Tupoaci) fko- 
Txv Tex(tatp6(i.evot adesp. 127, 5. 

^toTo;: veuet ^tOTo;, veuet Si tu- 
XX xaTd icv£u(jl' dve(jL(ii>v Eur. 1 53, 3. 
ovTtt ^OToc dv3p(d7(dv ^rXdvY) Eur. 
659, 8. xaT^e; Sl ]^7)<rTot - S(d[i.a9tv 
xxXov Ti 9T|9aupta(ta toTc Texou^t Te 
ividi)(ia ^OTou Eur. 518, 5. [jLtxpou 
^i PtOTOu 2[(iSvT* eicaupeadat X?^^^ 
ftdesp. 96, 4. yuat ^ipou^t ^toTov 
l^lkvov ^OTOT; Aesch. 196, 5. o<rot- 
Tipxo; et; eue^tav daxou<7t ^toTov 
Ear. 201, 2. ouSet; irpo^ratTcSv ^to- 
Tov i^pdff^t) EuR 322, 4. tt}Xou ydp 
«oSv PcoTov e4iSpuod[AT)v Eur. 884. 
^wv - i^etv (E^etv 11.) ^toTOv - SoxeTg 
Dionyg. 2, 3 p. 793. (cf. tuoXi;.) 

^t«i: i^Sed»^ I^iotSv t ^ouv Eur. 
238. 

^ld^T}: et S4 (!.>), (jlcicov ^Xd^Y) 
Soph. 83, 2. Ttvo^ xaTexTa; Svexa 
^ eiLov pxd^; Aesch. 181. ](pd- xci>v - ev(oxt<iev ^etvv)v ^TO^JLaTcov &- 
9u<rtv TToSo; *p>d^v Aesefa. 252, 2. 

>iv - aUTO; Tl^ aUTW TY)V ^Xd^v 

irpo^d^ 9£p(i>v Soph. 324, 2. t6 ydp 
Xeyetv eu Setvov ecrrtv, et f epet Ttvd 
P>dpY)v Eur. 253» 2. p(d[JLY) - d^jLadr); 
wo5iXdxi; TtxTet pXdpiQv Eur^ 732. 
ouTTOT* dv irddot; ^^dpT^v adesp. 
310. auYxpuiTTOufftv olxeta; ^Xd^ac 
Eur. 683. 

f^^kOLTZTtd: OTav - 0pY>) iat[JL6v(DV 

pXdwTf) Ttvd adesp. 296. a<^\LX (tr) 
pxdirretv to <x6v Eur. 773, 6. (JLeyd- 
Xa - p^dTCTeiv Ta^^c Eur. 886, 2. 
e^jLauTY); Tov t^tov pxd^(i> ^tov Eur. 
953, 38. 6 Sat[jLci>v - tov vouv IpXa^e 
adesp. 455, 2. 

^Xa<TTdv(d: ■n^to;, otou St' au- 
■p)? icdvTa pXacTdvet PpoToT? fdtvet 
Te adesp. 452, 2. y) ^Xa^rTo; oux 
?P>a<xTev oum;^(dpto( Soph. 317. ou- 
Sei; i^ojo^ dXXo; f^Xa<iTev &X>ou 
Soph. 532, 3. dvTl irupo; y^P ^^^^ 
Tcup [jLeT^ov e^Xd^o[jLev Y^vaTxe? Eur. 
429, 2. ou ydp ex [ttoL; xotTT); I^Xa- 
<xTOv Soph. 503. ToX; pou>o[JLevot; 
dEdXou; :cpo[jLadeTv 7c6dev I^XacTov 
Eur. 912, 11. ewel Xi pXd<XTOt, twv 
Tpt(3v [ttav Xa^eTv eu<rotav dpxeT 
Soph. 118. Td S' dw' atdeptou pXa- 
ffT6vTa -fosy)^ Eur. 839, 10. tou? - 
Su<x<ie^sT; xax(i3v ^t^ dwo pXa<XT6v- 
Ta« Soph. 103, 2. 5 [jl4v NY)p7)iJ5o; 
Texvov dEpTt ^Xd(iTe<Txev Soph. 503, 
2. XetXt) Xi wdt<xa TepeTat f P^a- 
OT0U[tevY) OTTcSpa Soph. 234, 7. 

pXd<yTY): xd5op[JLevi?[et xoux e-Tri- 

(i;^oXd?^eTat pXdaTt) Soph. 294, 2. 

daXedovTt pt(i) pXdvTatc Te Texv^ov 

^tdo(teva adesp. 373, 2. 

6* 90 pXdtaTiJiJia — p6{i.po(; ^dovo; adesp. 129. 

pXaaTo^: >) pXaffTo; oujfc ?pXa- 
CTev oum}^<dpio; Soph. 317. 

^Xe[t|i.a: ^Xe(i.pi.aTOv peTrei ^X>i 
Aesch. 242, 2. 

P X e 7c (o: 1^(1^ Sl TceivcS^' au Trpo^ TTpia 
^Xeicid Soph. 189.(cf.XeY(i>.) ri AbciQ- 
xal Sia ffxoTou (xaTa <7x6tou{ U.) ^Xe- 
Tcei Eur. 555, 2. 6 r^; AixiQg 0(pdaX- 
{jLo^ - Tpavd' o[t(i>; aei ^XIicei Dionys. 
5, 2 p. 795. TrivTa Te pXeTrei deo; 
adesp. 480. z6pp(o yip ^(^^rco^ 6 deo; 
eYYudev ^Xe^ret adesp. 496, 2. 6^u 
^Xe?7ei - 6 }^o6vo< adesp. 510, 2. vuv 
S' ei; [tiav ^Xewouai (Yuvatxa) Eur. 
402, 6. Taweiva - j^pYj tou^ xax(3^ 
xewpay^Ta; Xeyeiv, e; oyxov S* oux 
dlvca ^Xeireiv tu^iq; Eur. 81, 2. ou 
yjfYi woT* &v^pa SouXov ovt - e^ ap- 
Yiav pXeweiv Eur. 216, 2. tou; xa- 
Xw; TedvTQx^Ta^ ij-^v 9Y)pi.i (jLaXXov 
Tou f pXeireiv tou; (1.72 xaX(5^ Eur. 
361, 2. Ta OTTifKi) (?) ^reipu ^XeTcetv 
Isid. 2 p. 829. TaOpo^ XeovTo;-pXe- 
i7<Av ?rp6; e[tpoXviv Eur. 689, 4. {(tti 
Sat|JKi>v - v6(() t' dxoucDv xal ^Xex(i)v 
(al. 0; TauT* axouei xal ^XeTret) Crit 
1, 18 p. 771. pXeTTOucra S' ei« roL 
t5v weXa; xaxa Eur. 332, 3. pXe- 
Tuoudd t' ei; tcSv xal Trapoueia wav- 
Ta^ou Eur. 1063, 6. ^ot(3v vo<rou- 
oiv 01 ^XeTTOVTe^, 01 S' oXcdX^Te; ou- 
Siv vo(7oi3aiv Eur. 833, 3. wdvTa 
<ruvvoou[tev exirpd^eiv ;^epi, izfoatii ^Xe- 
TcovTe? Patrocl. 1, 6 p. 830. T^oXXd- 
xi^ ipXeij/a (?) TauTYj rnv Y^vatxeiav 
f U9iv Soph. 524, 2. <r(i)Ty]pia; - f dp- 
(tax' ouj^i 7;avTa}^ou pXe^j^at xdpe- 
(TTtv Soph. 281, 2. (iiXefapov: ^Xe^apa xexXy^Tai 
Soph. 645. 

pXt(jt.d^e(v Soph. 443. 

PX t (T cr (0 : (ff Y)X(dv pXt<raoumv Soph. 
710. 

pX^SGt^: ^ifpou TeTuxTai px<i!>ct; 
eu{^uYov Tepa^ adesp. 150. 

p6eio;: exe[i.i}/a(i.ev p6eiOv (xpeag) 
adesp. 458, 6. xpeacrt poeiotc Eur. 907. 

^oifi: Tt; xoT* ev S6(A0ic ^ot] Soph. 
1014. 6p<ri7^ou; ^OYi adesp. 245. ixq 
hi Hudtd; ^od Soph. 450. auXo^ 
-nytiabtii ^oa^ lon. 23 p. 736. 7;ept- 
(iTrep^ou^ p07}c adesp. 254. ^ot^v 
KuxvlTtv Soph. 459. Podao(tat TdEpa 
Tdv uTrepTovov ^odv Eur. 623, 2. 

pOY]d6c: 1it$v)v S' Ix^^ ^iQ^6v 
adesp. 370. 

P 07)3(3: (dpa ^oiQdeTv e^T*' eYcd S* 
•nYTQ<yo[i.at Ach. 37 p. 755. 

PoYiXaTo): ou; -fi KXedvdou^ ^jm- 
pta ^oY^XaTel Sosith. 4 p. 823. 

p6dpo;: p6dpou{ Xi7rou(ra mvdTh 
TDpiou; lon. 54, 2 p. 743. 

Bot(dTiO(: OTav Tt^ iii^ TovBot^d- 
Tiov v6(jLov Soph. 881. <A.> icoSa- 
TTOi ^dp ftioiv ot ^evot; <B.> BoifiSTiot 
Ach. 3, 3 p. 747. EipoiSa - y^v 
XeiTTo; Euptxou xXuS^ov BotioTia^ dx- 
TTj; ij(6fiai^ lon. 18, 2 p. 735. 

Bot(dT6;: Tov S* d(;ft ^ou^ ptfev- 
Ta BoicdTov xaXelv £ur. 489. 

poXalo^: duvvoc ^XaKo; ireXaYog 
S; StaffTpo^el adesp. 391. 

^oXti: ^Xe(jL(i.dT(dv peiret "^poXYi 
Aesch. 242, 2. xu^(ov ^oXat Soph. 
396, (cf. xTiCcD.) 

^6(1^0;: )^aXxoxTU7C(i)v ^o^t^ot; 
Ppe(i.ouffa; dvTi;^ep<xt xu(i.pdX(dv Diog. 
AUl 1, 4 p. 776. PojxPuXio^ — PouXeupia 91 ^oiA^vXtoc lon. 64 p. 745. 

P6(aPu^: ^6[i.^uxa< 'X^^» Topvou 
)ii(jLXTov, SaxTuXoSixTOv 'Ki\Lizkri(Si 
}uk% Aesch. 573. 

^0|tpu: ^o[t^t ik vexpov 9(i.rfvo{ 
Soph. 795. 

^opx: x7)Tet popdt - TrpoxetjjLat Eur. 
122. 6 ^ aadevY)^ yiv tcSv dpLetvovcov 
>osd Mosch. 6, 17 p. 814. dfpo; 
>opS< ^oTeta^ Aesch. 372. ^opS; 
2fTv|JiaTa Soph. 614. (cf. ^oTaviQ.) 
^%\ ii aapxo^oSTeg dX^iqXoxTOvouc 
wpsTpv auToli SaTTa^ Mosch. 6, 
14 p. 814. 

Bopea^; — Aesch. 281, Soph. 737. 

^oped^: ^opedSa; 'i^^et^ ivpo; 
::vod; Aesch. 195, 2. 

JJoffXTfi: {Seuae fO^tX'*' ii 8i TtxTe- 
Tii ^Tot^ (jLin^cdv Te ^o^xd; Aosch. 
44,5. 

^6oxY)[ta: dExavda TcovTtou ^ 
9xii|taTo^ trn^ti ^aXatov ^epjta 
Aescb. 275, 3. 

^6axfi>: ^<Txet - tou^ [i.iv (Aolpa 
^j«i(ttptac Tou^ ^ oXfio{i^(i.c3vSoph. 
532, 4. ^ T AlY^TCTta ^oaxet ((i(.e) >t- 
v/jX»6< ;^XaTva diopaYpog ni^ lon. 
40, 3 p. 740. Uttic ydp iq Pooxouca 
Totj; zoX>ou{ ^OTcSv Soph. 862. &^ 
xivrxj^ou ye waTpl? 10 ^o^xouaa y^ 
Eur. 777. (id nfjv exetvou SetXtav, ^ 
l^^Tutat Soph. 136. iq Se poaxrtdeCoa 
}kil diravTa TdirtYeta xal (teTdpata 
i^i^u SopL 1027, 3. 

Boairopetoc: to Bo^TTopetov ev 
h.<A2ui uSidp Soph. 641. 

Bo9iroptTV}(: i^ - iry)Xa(i.u( - cdpata 
^ov; Tu Bo<7icoptTi] Soph. 462, 3. 

pOffTpu^o^: TptTov ii (yP^K'C'^) 
i^p^X^ Tt^ &^ elXiY(iiivo^ Eur. 382, 7. TptTov i* iXtxTfa) Po(rTpu;fi|) 
xpoae^Jifepe; Theod. 6, 4 p. 803. 'ex- 
Tov S' owep xal lupoadev el^', 6 p6- 
aTpu;^o; Theod. 6, 8 p. 803. x6(i.at - 
cb( dYd>(ii.aTo< auTot^t ^o9Tpu;^ot<itv 
ex7re7r^a(i(jLevou, ^oudoTotv dve(i.ot^ eve- 
Tpuf (dv f opou(x.evat Chaer. 1, 6 p. 782. 
PoTdvt): TixTet (Yata) poTdviQv 
(Popdv 11.) Eur. 839, 5. ?YpovTai (?) 

S* el? PoTdvaV 5*vdSv lUCd^CdV ouJ^u- 

Yiat Eur. 773, 29. 

PoTiip: poTrfpa vixotv dv^pa; 
dcTTiTa; Soph. 90, fJoTrfpd; t' dSi- 
xou^ xaTexTa XetyTcoTTjv Te TpitcTu- 
Xov Aesch. 74, 4. 

t PoTO? Soph. 110. 

pOTpu^: T^jSe ^x^^eto; (ioTpu^ eiu' 
Y)(jLap Ipxet Soph. 234, 2. xal xXtve- 
Tat Ye xdTTOTrepxouTat ^Tpu^ Soph. 
234, 6. ou ireTcatveTat ^^Tpu; lon. 
57 p. 744, i& PoTpu? TceiraiveTat 
adesp. 396. olvdv^a Tpe^et tov tepov 
PoTpuv Eur. 766. PoTpudi S* {(rre^J/ev 
xdpa Eur. 530, 2. 

^ou^aXt^: ^eovTO^jopTov ^ou^a- 
>tv veatpeTOv Aesch. 330. y^^^ 
poupaXiv Soph. 724. 

BoudoiY) — Soph. 1024. 

p u d u T c5 : pouduTelv - iQ^tou; e(jiY)v 
;(dptv Eur. 268. <tou;> deolL<rt (/.txpd 

duovTa^ TeXn) TWV pOuduTOUVTCJV ov- 

Tac euaeSedTepou? Eur. 327, 7. 

Pouxepti)^: 6 ^ouxepo)^ *Iax}^o; 
Soph. 874, 2. 

♦poux^evj; Soph. 932. 

pouxoXo;: &^ IIpta(ttSai9tv e(iL^- 
p7)( 6 poux6>oc adesp. 286. poux6Xov 
Eur. 203. (tcwXo;) ^ruvapwaadeTffa 
Poux6X(i>v uTTO Soph. 598, 2. 

^ouXeupLa: (cf. 9catBeu(iLa.) «ofov 92 PoOXeufJia — PoOXo(jLai Y&p ev pouXeu(i^ t&^ TPoXXa^ X^^^ 
vi^dt Eur. 200, 3. dEvaaoa icfir^oxj^ 
TouSe xa\ ^ovXftu(jLaTo; Eur. 699. 
ouT aXXcdv uTuep veavtxov ^ouXeujta 
PouXeuaaio <ti> Eur. 185,6. xavTa- 

ffOVTe(JLV6Tai KuTUpiSl Ttt dvTJTWV XTX 

9ec5v ^ouXeu(JLaTa Soph. 855, 17. 
T(3v xaxcSv ^ou>eu(i.aTci>v xaxd; a(i.oi- 
^ac adesp. 352. &^a<rxaXo( - Y)uTe- 
Xeia TcSv ffOfcSv xal tc5v apiorcov y^' 
yveTat ^ouXeu(i.aT(dv adesp. 522, 4. 
>eYou<xi Aiopi.TjTpo; icoTe - x6pY)v nXou- 
Tcdva xpufioi; apiracrat pou>eu(i.aoiv 
Carc. 5, 2 p. 799. ava^Tpf^eiv pou- 
Xeu(taT' aet Tupo; to ^piQ^i^iicSTepov 
Eur. 490, 2. 

^ouXeuTt;: TcSvSe ^uXeuTt^ tco- 
vcDv Aesch. 172. 

^ouXeud): <xu yap y^p^^* ^ou- 
Xeuet^ Sopfa. 726. ^ouXeuet xaxa 
Eur. 914, 3. TroXXi xal ^u9Yvci>crTa 
^ouXeuet deo^ Eur. 947. eav ii x£v 
av^ Tt ^ouXeuy)^ xaxov Crit. l,22p. 
771. 8; (tyj Tuexovde Ta(i.a, (ayj ^ou- 
XeueTcd Soph. 814. t6 ^ouXeuetv ol 
SeT Soph. 239, 2. aofov yeTOtTt irpo; 
t6 pouXeuetv Ij^et t6 'pi^q Antiph. 
3 p. 793. (Sv TCoXet XeX [LVfoXd (?) 
^ouXeuovTec eu Eur. 16, 3. Zeuc - 
TauT epouXeu<xev Eur. 1 082, 2. Tau- 
To^jLaTov iQ(jLeSv xaXXui) pouXeueTat 
adesp. 320. oTav ^ 6 S^at^jLcov avSpl 
TC0p9uv|] xaxa, Tov vouv I^Xa^e Trp^ 
Tov 9 ^uXeueTat adesp.455, ^.a^a- 
Xet( yap ouSet^ eu ^e^ouXeuadat Soxel 
Chaer. 26 p. 789. out iXXidv uwep 
veavtxov pouXeu(JLa pouXeuaato <ti> 
Eur. 185, 6. pouXeu<Tat xaXcS^ irptv 
e^a^JLapTeTv Neophr. 2 p. 730. 

^ouXy]: ^uXt) (jlIv dEpj^etf ;^e\p S' eTT- e^epydCeTat lon. 63, 3 p. 745. ou ^fOLf 
Tt pouX^^ TauTo xat {p6(jLou TeXo^ 
Soph. 772. fpya (jlIv vecoTepciiv, Pou- 
Xat S* {^oucrt TcSv yiJfOi^Ti^^ xpaTo; 
Eur. 508, 2. ^ouXal TaS' e^e^pa^av, 
ou x^P^^ <T9evo^ adesp. 540. — (cf. 

YVcS(iLY).) 

PouXt(JLta: utc6 ii tyjc ^uXtjjLca^ 
(euf Y}(i.ta< 1.) xaTlictve xat t& xaXa 
lon. 29 p. 737. 

PouXo(jLat: xP^o6v (jLaXtcTa ^ou- 
Xo(jLat ^6(JLot( {^^tv Eur. 142. ^uXo- 
(jiat ^l (Tot - ^apatve<7at xet(tY)Xt' 
e<rdXd Eur. 362. StSd^at t' (S Tex 
vov ve ^ouXo(JLat Eur. 603. ou ^ou- 
Xo(Jiou ivXouTOuvTi ScApeT^dat nivTt^ 
Eur. 969. -jra^nv U dvYjToT^ pou- 
Xo(jLat Trapatve^at adesp. 95. I^tcd 
S' pouXet Eur. 953, 13. i7pd^et<; 
& ^ouXet Eur. 953, 43. 6 (po^o^, 
OTav Tt; at(jLaTO< ('•^XXv) wept Xe- 
yetv - t6v vouv - d^etpyet (jlyj Xe- 
yetv a pouXeTat Eur. 67, 4. 5« twv 
6(JLotci>v ^ouXeTat xpaTelv (jlovo^ Eur. 

172, 3. e(JLol Y^P ^*^'') ^c^X^^* ^^ ^^ 
^ouXeTat irT(i>xoO xaxudv Rur. 412. 
ouSlv f povcT Stxatov ouSl ^uXeTat 
Eur. 425, 2. ooTtc - dvYrrSv PouXe- 
Tat - et; ftifOL^ eXdetv Eur. 575. 
XpY}(i.dT(i)v TToXXcSv xexX^ffdat ^ouXe- 
Tat TrdTcdp Eur. 659, 4. ouSel; S* e( 
otxou; BeairoTac - 7rpta<T^at ^uXsTat 
Eur. 689, 2. (o "ppa^ - ttS^ Tt^ et^ 
cl ^ouXeT* dvdpcSTTcov (jLoXelv Eor. 
1080, 2. cvfcf. (jLev, ex^atpct ^ ^u- 
XeTa( ft (jLYJv lon. 44 p. 741. oti^ 
To^ov (jLcpt(tvY)( ei{ S ^uXcTai 9rC91} 
adesp. 354, 2. &otxcT yoOv ^Tcavd' 
]|i pouXcTat adesp. 506, 3. -n AtxY) 
evTauSd mu9Ttv cYYU(t ^*^ ^uXeaS* Po6Xop.at — Ppajru^; 93 opotv Eur. 506, 8. ^uXead* adupetv 
Pomp. 1, 4 p- 831. Ta XP"'^P'*'^' "^?^ 
^uXi) iroXuv XP^^^^ (JieXadpoi^ e[it.(iE.e- 
«w Eor. 362, 12. So^av <SJ> pouXoi- 
(jL7)v av eux^eia^ ?}^eiv Eur. 659, 10. 
xal T^e ^XcSoaipi' dlv, el ^ouXoio (xu, 
ToXTjde^ adesp. 515. ^ouXou yovy)^ 
rpttTiffTov ev TijAaT^ l;^6iv Ghaer. 34 
p. 790. aei ti ^ouXou j^pTidniLov Tcpod- 
Itavdaveiv adesp. 516 a. toi^ ^uXo- 
lievoK dE^Xouc icpopkadeTv Eur. 912, 
10. r^ ^xm^ e^ouXed', y) v6[i.a>v ouSlv 
[t£>et Eur. 920. ouSei^ av auTOv e^ 
>SYav ePouXeTO Eur. 978, 2. euv9} 
^rjveXdelv - -^pouXeTO Eur. 1 1 32, 28. 

^ouvo[iLo;: pouvo(i.o( t* e7ui<iTpo- 
9zi Aesch. 249. 

Boupa: Boupdv d' lepav Aesch. 
403. 

flou;: ofiiOia xal Pou; epyaTT)^ ep- 
Yi^eTOi Soph. 138, 3. (iiY^xdSo^ ^oo; 
Soph.468. Xd(d( (nud^iet vciSTa A7)(ii- 
vii; ^o^ Soph. 708. ^o; XeTrdpyou 
adesp. 231. ^ou Aesch. 421. Soph. 
258. Xupa pocSv . . puat* e^eppuaaTo 
Eor. 190. xal pou<xi xal TCoi(iE.vat(;tv 
eOpOTwrdnov Eur. 1083, 6. yaTa - 
![uYouXxoX4 ^u<riv lopoTpeueTo Mosch. 
6, 26 p. 814. opd6xep<i>; ^ou^ loXaa 
!•' ccj^dTCDv Yaty^ Aesch. 74, 2. tov 
0* Z(ift ^ou^ ptf evTa BotcoTOv xaXelv 
Eor. 489. 

Poufoppta (?) Eur. 485. 

po2: ^o^( TOtouSe Trpdv^iLaTog 
hofi^ cSv Aesch. 289. ^oa Tt;, cd* 
ixoueTe Soph. 58. x^^^ ^po(i.atav (?), 
^p' IXelv icp6du(iLoc (Sv, ^^ Se Eur. 
495, 5. [uXvi ^oiSv dEvauXa xai pax- 
•ni^a Soph. 637. piljwv - TO[td?, fic 
r<Se ^o^' dXaXa2^o(i.ev7} - 'fi\f.x Soph. 491, 6. Pod(ro[tai T&pa Tdv uxepTO- 
vov ^dv Soph. 451. Eur. 623. 
^pa^uvii»: (deoi)7cav TeXou<yt, xiv 

^pa^uv(d(nv x?^"*^ ^^^* ^^^) ^- 

[ipaSuc: XP^^^ ^tSd(7xei, xdv ^pa- 
Su; Tti J, ao^ov Eur. 715. 2. o<yTt; 
(of eXetv TuaTpav ^pa^u^ ^avetTat, (i.e- 
ydXa Sl pXdTCTetv Tayu? Eur. 886, 
2. (cf. ^oipu;.) ri AixT) - ^pa^el TCoSi 
(TTeixouda Eur. 979, 3. 

BpaupdSv: Bpaup^lSvog lepou deoft- 
Xe^aTov TOTTov adesp. 145. 

^paxi(i>v: ei ydp eu fpoveCv ^x^) 
xpela^ov ToS* e<iTt xapTepou ^pa^io- 
vo; Eur 199, 3. eTpau[ii.aTi«^v tuo- 
Xe[iLi(i) Ppa^iovt Eur. 705, 2. xpaTat&> 
irepi^aXiov ^pa^iovt adesp. 416. ^at- 
Si[ii.ou( ^pa^iova^ Ach. 4 p. 747. 

Ppocx^;: (i.udo? Y^P *ApyoXt<yTt 
(xuvTejjLvetv ppax^C Soph.424, 2. ^to- 

ri); (i.iv ydp XP^^^^ ^^'^' Pp^X^^ 
Soph. 518. (iLY)Tepa xaTexTav rnv 
6[tTov, Ppaxu; X6yo5 Eur. 68. tov we- 
Xa; (iE.iv voudeTetv ^pax^^ 7r6voc 
Mosch. 8, 2 p. 815. pfi<ytc ^paxeta - 
Tcpo? Tou? Tex6vTa; - xpeTcet Soph. 
61. Ppax&ta Tep^t^ 'n^ovv); xax*^; 
Eur. 362, 23. v) ppa^u Tot adevo; 
dvepo^ Eur. 27. ex Ppaxeia; SatT6( 
Lycophr. 3 p. 818. Tpl; ttJ? Ppa- 
Xeiag iQ[tepa< Sosith. 2, 7 p. 822. 
Ppaxel X6y(i) ii woXXd 7cp6(JxetTai 
(jo^d Soph. 98. ev ydp Ppax** xad- 
etXe x(oXiy({> XP^^V Soph. 588, 4. 
fauXov xdv Ppax^t StSdoxaXov Soph. 
704, 3. o^^Tt; ev PpaxeT ttoXXou? xa- 
Xw^ ol6? Te (ruvTe(iLvetv X6you; Eur. 
28. PpaxeT Sl (iE.ud(j> iroXXd ouXXap^ov 
ep£S Eur. 362, 5. ttoXuv 7r6vov ppa- 
Xtt Stafdepou<ra tov ejLov lpxo(tat 94 ppa/6(; — ^poTOt; Xp6v(|) Neophr. 2, 14 p. 731. tqXi- 

ffxsT* ocpa - xal xpo? j^e^wvT)? aieTo? 

Ppa;^ei XP^^^P ^^^' ^^ P- ^^^- ^P^" 
)(€i TCO>.u; ciS-opij) xsipeTai Treuxir)^ 
xXaSo^ Mosch. 1 p. 812. ocih [i.va- 
dTi; - avej^ouca ^iou Ppaj^uv tad[JL6v 
Soph. 145, 4. •nSu xav Ppaj^uv ;^p6- 
vov Xadeadai twv irapecrTcSTcDv xa- 
x(5v Soph. 375. ^paj^uv Xivou xuwaff- 

Giv lon. 59 p. 744. r^ y^P '^^X''^ PP^* 
;^eTav -Jiv Xa^yj poTniv adesp. 102, 
2. — ppaj^wTov Soph. 172. 

Ppe[t(i>: xXuS(ovi ^eiva> xai ^poTO- 
<jt6v(j) ^pejjLei Eur. 669, 3. yuvaTxa? - 
TUTcavoiai xal p6pi.poiai xal X'^^^^' 
xTU7U(i)v p6[it.^oi< fipe[jLQuca; dvTi}^ep<ri 
xu[t^a>.(i>v ao^iov decSv u(;.v(i)S6v Diog. 
Ath. 1, 4 p. 776. 

PpeTa;: toutov vo(i.i^(i) xav Oetov 
<TuXav [JpeTY) Eur. 328, 3. 

(jipe^o^ cf. Tpe^o^.) 

{5piax;^o;: aypav fipiax^ov Soph. 
711. 

Ppiddo: Tzi^TOL S* epidcDv dpa^vav 
^pidei Soph. 264. XeuxoT; Te ydp (Aopoi- 
<Ti xai - pLiXTOTcpeTrTOK ^ideTai - Tau- 
Tou xp6vou Acsch. 116, 2. Ti ydp 
mdet Tpdwe^a; tw 8* ou ppi^eTai 
Eur. 467. daXedovTi pi(i) pXdaTai; 
Te Texv(i)v ^pido(i.eva adesp. 373, 2. 

^p6[i.io<: (Se (Tot ^po[iiou [aTdo- 
wa] 9>eY[i.6v Xeipo) Thesp. 4, 6 p. 
833. ^i[JidT(i)p Bp6[i.io; adesp. 21. 

^p6[i.o<: fiepexuvTa pp6[tov Soph. 

470- — (Cf. (ITp6[JLPo?.) 

PpovTYi: Ppovrn X' eppdYTj Si* 
d<xTpawfi? Soph. 520, 2. Tuwdvou X* 

eiX(iv WCd* UTTOYaiou PpOVTTjg <p6p6Tai 

PapuTappTi; Aesch. 57, 11. Td^' dv 
xepauvia rsi^fjfi^ cre ^ovTrf; xal Su^- o(i[Jiiac pdXoi Soph. 495, 2. iro>- 
Xou^ 84 ^ovr^; xveu[iL* &vat[i.ov (5Xe- 
dev Eur. 982. Xeivd ii xTU7no[i.aTa 
ppovTrf? Crit. 1, 33 p. 771. xal ^jf- 
alv auTO^ yiveTai xape^x^epio^ dve- 
(jL(j) ve^eXij Te xddTpa7r|J, PpovT^j, 
^po;^?) Aesch. 464, 6. xai vuxtiic6- 
Xou Zayp^to^ ^povTd^ tou^ (a(to^- 
you? SaiTa; TeXeaa? Eur. 472, 11. 

Pp^Teio?: To ydp ppoTeiov (nrepjt* 
e^ ' r[ji.epav ^ povet Aesch. 399. ^i* (ov 
Pp6Teiov J^^i - yevoc Eur. 898, 13. 
^poTeiou - |3iou Mosch. 6, 2 p. 813. 
dfpo^; ^opS; ^poTeia; Aesch. 372, 2. 
euyeveiav - Pp^Teiov Eur. 52, 2. Out)- 
TToXeTv Pp^Teiov - f y^P^^ ^^ Kp6v(i) 
Soph. 122, 3. eiTe Tu;^a <ti;> eiTe 
Xai(X(ov Td*^6Teta xpocivei Eur. 901, 
2. Zeu^ xal deol ^p^Teta >eu(r<70v- 
Tec xddT) Eur. 991, 2. <peu, tmv 
fipoTei(ov (i^ dv(o[i.aXoi Tu}^ai Eur. 
684. feu f eu, ^poTei(ov (al. ^OTeiai) 
x7)[tdT(ov oaai Tu;^ai Eur. 211. 

PP0t6?: deou Xi xXTyynv ouj^ 
u7r€p7ry)S« ppOT^; Soph. 876. (cf. 
lp(o^.) Taupou [i.e[4.Xj^dai xai f^poTou 
SiTT^?} <pu<xei Eur. 997. (ipoTij) 8i m- 
<7t6v ouSev Soph. 606, 3. xpdTierrov 
eivai <pY)[jii [Ji7) f uvai ^poT^j) Eur. 285, 
2. ei Ti ;^pY) ppOTOv ^6^61^ Soph. 339. 
ouxoT* - dXXov {ipoTov :7apaiveoai(JL' 
dv TCaiTi TCpo<rdeivat xpdTT) Eur. 806. 
Ti StJt' e7c* auTol? ovo[i.a d>)<yovTai [ipo- 
Toi Aesch. 6. ddvaTov S^^doumv ^oToi 
Aesch. 353. f tXou^i ydp TOi t(3v [jlIv 
6X^i(ov ^poTot 90f ou( Tidevdat tou; 
X^you? Eur. 327. ty)v [Jiev ydp euye- 
vetav atvoudiv ^OToi Eur. 395, 2. 
ou ydp T(ov Tp^ircDV iretp(0[Aevoi v4[a- 
f ac e^ otxou^ ip(jiaTi^ovTai ^oToi PpOTO^ 95 Eor. 402, 8. ^ vuv eXxex i Kaxol 
Tt(idt( ^TOi Eur. 419. exelvo y^^P 
Treicovd' o^rep wavre; PpoToi Eur.452. 
xxl riX' a^^ovTai PpoToi Eur. 757, 
4, i fiXo2[ttot ^oToi Eur. 816, 6. 
il ou ^oTol xaXoO^tv otvov aTdoTca 
Eur. 896, 3. t9] (fuau ^^pcSvTai ^po- 
Toi TheoA 8, 7 p. 804. dr.pdW Siai- 
7z; el^ov epL^eX; ^poToi Mosch. 6, 
4 p. 813. cd $u(rru}^et{ (Jiev mXki^ 
?raupa Ji' oX^tot ^oroi Sosiph. 3, 2 
p, 820. ToO Xa(t^avetv yap TrivTe^ 
^ffCttvTat ^oToi adesp. 172. mX- 
XoT; Y^ ^^' xepSo? t^ ciy>) PpoTwv 
Aesch. 188. ti^ Sti ttot oXpov >i pi.e- 
yzv deiiQ ^OToSv (al. ^poTOu) -0 <;pi.i- 
xdov Soph. 102. TOu{ [tev eudepeXc 
^Tttv Soph. 103, 6. Zeu^ 6 vato; 
^Tuv Soph. 417. 7) zovTovauTat 
Ttfv TaXotrtfpQv ^OT(ov Soph. 511. 
dCTv; YOp ev xaxolct du(JUi>det; ^po- 
T«v Soph. 530, 3. xTc^^iQ - ouS' av 
fk fuyot ^T^v 770Te Soph. 619, 2. 
rzvr' apcA(iL>)9a^ ^poT^v Soph. 620. 
T^t; oX^ot xelvot ^poTcov Soph. 753, 
2. Ta ?;\eloTa f<i>pc3v at9;^pa f copa- 
C£i; ^T«Sv Soph. 769. Tou; woXXou; 
^oT^v Sbph. 862. aTcatSeuTcov ppo- 
Tttv Soph. 1019, 11. OdTt; 5e SouX<^ 
fttTi «tiTeuet ^OTciSv Eur. 86. <re 
Tnv ccoXui7ov(dTaTy)v (ipoT(3v Eur. 
120, 2. ooot yap ei^ fpcoTa ?ri7CT0u- 
^cv ^oT^v Eur. 138. oux l(rrtv 
WTt; evTujfT)^ ?9u ^poT^v Eur. 150. 
Tn; ^oTftSv ai&apTta^ Eur. 151, 2. 
«YeveT - adXt(OTaTO( ^otcSv Eur. 
158. Tuv mXXcSv ^OTcSv ^eT TOu< 
jiv clvat XuoTuxel? Eur. 208, 2. 
«Txv Ij^u Tiv* aae^ ^poT(ov Eur. 
223, 2. (toxp' dx^xtffdat ^ot£Sv Eur. 255, 2. xoXXou; S' 6 du(i.o; 6 
(jLeya^ (SXedev ^poTcSv Eur. 257. ol 
yip 'iiaaove^ toI? xpeic^oatv ^tXouci 
SouXeuetv PpoToSv Eur. 261, 2. Ta; 
Tu^^a; T«5v ppoTwv Eur. 262. ouSet; 
ffpo(7atT(3v ^ioTov i^pdddY) ^poTcSv 
Eur. 322, 4. ot {jlIv euysveT; Ppo- 
Twv Eur. 326. toT; ppoTwv Tu;^at; 
Eur. 330. odot Te $e<7(jLot; expi.e|i.6- 
;^d7)VTat ppoT(ov Eur. 332, 5. tcoX- 
XoX; wapeoTTQv xdfdovriGa St) ^poTcSv 
o^Tt; xaxotctv eaOXo; (ov ojjloio; ^ 
Eur. 334. Ti; ppoTwv Tu)^a; Eur. 
376. pLY)Sev' eu Trotelv ^poT^v Eur. 
407, 3. (cf. dvTQTwv.) Tedvaat wocl- 
Se; oux e(jLot (Jlovv) ^poT^v Eur. 454. 
xep&T) ToiauTa ;^p>i Ttva xTacidat 
ppoTwv Eur. 459. y^veffiv Te ^otwv 
Eur. 472, 17. Td 7rpo<x7re<x6vTa S* 
OGTt; eu fepet ^poTcSv Eur. 505. Td( 
^poTcSv dpLapTia; Eur. 506, 5. ^ d6- 
vo{ S' 6 ?roXX(5v f peva Sta^ ^etp(*)v 
^poTcSv Eur. 551. Td; PpoTwv yvci- 
(i.a; Eur. 567. 6 wXeTaTa xpaac^ov 
TrXetad* d(i.apTdvet PpoTwv Eur. 576. 

TOii^ XaXOU; OpW PpOTWV wiTTTOVTa? 

Eur. 577. o'i S' at(j;^pd xepSio Trpoade 
Tou xaXou PpoTwv i^iQTouctv Eur. 659, 
7. ocTt; eu ^povei ppoTwv Eur. 67 1, 2. 
{9U (JLev ouSetc o<;Tt; ou Tcovet ^ot(5v 
(al. oux dei T^ovel) Eur. 757, 2, ev 
TOtdt [;.(i>poi; tout' ey^o xpivcD ^pOTcSv, 
offTt; Eur. 784. PpoTcSv voaoudiv oi 
pXexovTe; Eur. 833, 2. ot <ro<pol ^po- 
TcSv Eur. 944, 2. o<rTt; S' dvdyxtj 
ffuyxe^cipY)X£v [^poTcSv (al. xaXcS;) 
Eur. 965. twv ^XX(ov ^poTwv tov 
JEStxov Eur. 979, 2. c7cep(jLa SuaTyWciv 
ppoTwv Eur. 987. deouydpouSei^;^(i>- 
pi; euTu^^el PpoTcSv Eur. 1025. CTep- 96 ^potoc Y<«) il Tov «pucavxa twv wavTtov Ppo- 
t5v {jLaXidTa Eur. 1064, 4. TceTcovOac 
ola xdtTepot woXXot PpoTwv Eur. 1077. 
Tivo^ dewv ppoT(3v T& 7cpeo(jLevoO^ 
Tu;^civ Eur. 1132, 9. "EpwTo; ocm? 
[tTj TreTTebaTai PpoTwv Aristarch. 2 p. 
728. {JLT, Tii; tkbyi PpoTSv lon. 14, 2 
p. 734. faO>.oi ppOT(ov Agath. 7 p. 
765. ev Sl f Xo^ei ^ot(dv tqSu^ ffov- 
otxelv (6 TcXouTo?) Chaer. 36, 3 p. 
790. ol (jLcopol ^OTcSv Dionys. 1 1 p. 
796. ouTii; - ppoTwv Theod. 2p.801. 
Ta; ppoTwv - Tu;^a? Theod. 16, 3 
p. 806. XiTaTg - Sutjrnvwv PpoTcSv 
Mosch. 2, 2 p. 812. iroXXoi^ oIxtov 
e[iL?roiet ^poTcSv Mosch. 9, 11 p. 816. 
offTi; ppoTcov adesp. 36. ev toT^ xa- 
Xa>^ fpovoucriv - ppoT^Sv adesp. 171, 

2. X9^^^^ Y*P ^^''"^ 8? PpoTwv Ij^et 
xpariQ adesp. 294. Zeu^ yjkf Ta [xlv ^U- 
Y«TTa fpovTi^et ^poTcSv adesp. 353. 
TbTffi crcSfpoTtv PpoTcdv adesp. 356. 
71 ppoToSv T* euicpa^ta adesp. 360. 
ToTc [jlIv avSdvetv ^poTcSv adesp. 462. 
ToT^ aofoT( PpoTcSv adesp. 507. t6 
Tot xaxov 7roS(3xe( Cp^eTat ^poTOi; 
Aesch. 22. iXeuae yoCiOLy' tq ii TiXTe- 
Tat ppoToT^ [t-^X(dv re ^oaxag Aesch. 
44, 4. deoc (JLiv aiTtav fuet (SpoToT; 
Aesch. 156. y^at fepou^t ^toTov 
&fdovov ^poToT^ Aesch. 196, 5. 
cf. Aesch. 340, eT Tt wfi[ta ytyve- 
Tai PpoToT; Soph. 187, 3. xpeTa- 
<TOv deoT; yap Y) ^poToT; X^P^^ f epetv 
Soph. 208. ^poToT^ <S> (2v eXdcdv e; 
Xoyov $txY}v ofXot (sc. Zeu;) Soph. 
481, 5. ^poToT^ xi, [tet^(i> T^iSv [jLeacdv 
TtxTet v6<rou; Eur. 79. to [jLatviadat 
X* dEp' Y)v {p(i>; PpoToT? Eur. 161. wdt- 
at V ayY^^^w PpoToT^ Eur. 216. £<iTt xal ^apa Saxpuai xet[i.evov yi^ix} Ppo- 
ToT; Eur. 263, 2. X6Xot • xf«ia« - 
f ap[JLax' Tjupirrat PpoToT; Eur. 288, 
2. TauTa Y^P PpOToT; f tXTpov ^t.hfi- 
<;tov Eur. 323, 3. c& XP^^^ te^ud[La 
xaXXt^Tov PpoToT^ Eur. 324. oux au9- 
atpeTot ^poToTc SpcdTe; Eur. 339, 4. 
Tayay au^eTat PpoToT; Eur. 364. 
(oTt ir^ Tt( &XXo^ ev ^poToT; {p6>; 
^ur. 388. eiTcep i<;Ttv ev ^pOToT; ^vj- 
tiQYopeTv mdava Eur. 396. iSmar 
&X72drixoXX& ou^jL^atvetv ^oToT;Eur. 
396, 3. xaxov [teya ^otoT; Ifu^e 
Tov Su(;(ivu[tov fdovov Eur. 403, 2. 
Ta Tot [jLeYicFTa tovt' awetpYacTOU 
^poToT; Eur. 426. aiScS; - toT; itdlfftv 
^poToTc (luvouaa Eur. 436. oux Iot 

aTTOOTpO^V] ^pOTOT; TftSv e[JLf UTCdV - tOL" 

x(3v Eur. 444. xapeTV} ^pOToT; v6[uc[ta 
xeTTat TCS<rtv Eur. 542, 2. ex t«Sv 
aeX?rT(i>v tq X^P^ [JLet2^<ii>v ^poToT; Eur. 
550. TOUTO dau[jLa<xT6v ^poToT; tu- 
pavvt( Eur. 605. tov oX^ov ouSev 
ou$a[jLou xptv(i> PpoToT; Eur. 618. 
Setvov Y^p ou^iv TcSv avaYxaui>v 
PpoToT; Eur. 757, 9. 'ATcoXXiav JP ev 
fipoToTc 6pd(oc xaX9| Eur. 781, 12. 6 
Y&p xS; a<rdevT); atcdv ^poToT; Eur. 
813, 3. xpet(iff(i>v ih ^aio; oX^oc a^Xa- 
pTj; PpoToT; Eur. 825. to [jly) ft^i- 
aboLi xpeTaaov ri f uvat ^otoT; Eur. 
908. tou[jl6v 6vo(jLa TouTtovetSurrov 
^poToT; Eur. 922. au^eTat xXeo^ ^po- 
ToT( Eur. 1051. XoYot y^^P ^<r^Xot 
fap[jLaxov f6^ou ^otoT; Eur. 1065, 
$2. oux <ffTt XuTTiQC ^XXo fdp(Jiaxov 
PpoToT; Eur. 1079. Trodetvov - XTr[ta 
TouTO TCfltc PpoToTg Eur. 1132, 31. 
defiSv uirepde (JLiQiroT* aIpc<Tdai ^o- 
ToT; (?) Neophr. 3, 5 p. 731. 8« wav ! PpOTOC PpOTOC 97 70 >e;^dlv ev ^porotc dbcouocTai Crit 
I, 20 p. 771. o^cv irep Cy^u Toi>c 
fo^ouc ovTOc ^OToIc Crit 1, 29 p. 
771. xXouTo; - ifiytaTov l^rfXov ev 
(ipoTol^ IXfu Carc 10, 2 p. 800. ev 
{ipoToi; auS«ituvoc adesp. 20. eip^ 
|ievov ii - xax&( a(&oi^a( eoTi xap^ 
Toutfdac g^oT^ adesp. 352, 2. icav- 
Ta icpaY{iLaTa - xaXS^ TeXeuTav xal 
|ucouv fcXeX ^OTol; adesp. 433, 2. 
OTou Xi' Mrpi^ wavTa pXaoTavec 
(ipoT«Sc f^vec Te adesp. 452, 2. deo^ 
l&ovo^ irefuxev ev ^toX; \iiya^ 
adesp. 479. itavTa ^otoXc Zeu^ em- 
xapm Te(ivei adesp. 482, 2. ^ixav 
xovt' lYouoav eU f cS^ ^otoI^ adesp. 
483, 2. e5 wv icavTa Y«Y^sTai ppo- 
ToI( adeap. 546, 4. cl Soph. 687. 
"mfA ^ ev otcdvoXoi TOuxttVT]^ irre- 
pov, ev dv)patv, ev ^poTCPtatv, ev ^eol^ 
dEvci SoplL 855, 12. TK S' oTxo; ev 
^ipoTQidiv iaX^3i) iPOTe SoplL 856. 
tT)v ^pax^ttti&eviQv ^OTOtoi xXetvy^v 
NO^av Soph. 874, 2. aXX' •nti.epa Tot 
xoXXd xat (liXatva vu^ TtxTet ppo- 
Tolaiv Ear. 101, 2. ^oTototv euxpa; 
oi ^firt^r 4v toXovti Eur. 197. Ta; 
XifmL^ ooTtc euYevftS; j^ftptCeTat, 
i^v cv ^oTolotv Eur. 360, 2. x?^^ 
U TCfC; ^OToTot Tov^ elvat v6(Jiov 
Eor. 388, 3. tou y^^P ^MOttou xav 
{SpoToloi xav SeoT; a3avaTo; - ^^a 
tiaTeXel Eor.' 585. ip<ii( ^oToXtftv 
{^Tai ^ Eur. 816, 9. ti &X 
tipoTofot Ear. 892. ^toXa Jtu«ti.evif); 
Ear. 1059, 8. ppoToXot woXXa TUYxa- 
wr ouK etxoTa Agath. 9, 2 p. 765. 
99^ (Uv ev ^TCitotv u{&veCTat X6> 
f^ Theod. 1 p. 801. ouTe ^oToXmv 
^X^ ytjm^ au^v)atv 6|jiotav Theod. 18, 2 p. 807. t6 dpev|/at V ev ppo- 
ToXot TToXXaxtc icXeicD Tropt^et ftXTpa 
Biot 1 p. 825. oiov ip<aTa ^pOToXat 
fXeYet; adesp. 129, 2. $ai(tci>v §po- 
ToXot ^oXX' aveuptoxet xaxa adesp. 
488. T^pxet Te y^P \f^*^OL xal 
XuxeX ^OTOu; Elir. 26, 2. ^XeX- 
oTa Y^P ofdXXet ^otou^ Elir. 31, 
2. St& S* {xptvev d Texoucra y^ ^^~ 
Tou^ Eur. 52, 4. ir6XV eXict^; 
i|;euSou9t - ^OTOuc Eur. 650. m- 
vo( - ouxeT* dXYuvet ^otou^ Eor. 
668, 2. alSidc Y^P ^PT^^ irXetov' 
ufeXeX ^OTOu^ Eur. 746. Tpefet al 
xd[ti xal TrdvTa; ^otou^ Eur. 898, 
4. TO Xat^pov f pev«Sv et^ cu|Af opdv 
xadrfxe icoXXd ^ ^poTou^ Eur. 1032, 
2. Xuica^ - inf)(jt.atvetv ^poTou; Eiir. 
1070. SptSvTe; eu ^otou; adesp. 
410, 2. — (ct ^virr6;, xdTcift, TUYxd- 

VCi>, fdtT^;.) 

^poT^oTOvo^: xXu^ciftvt Setvt^ xal 
^OTooT^vi)) ^e|tet Eur. 669, 3. 

PpoTOfd6po;: oxuXa (aIv ^o- 
T0fd6pa x^^^ opcSoa Eur. 266. 

Ppo}^iQ: Y^veTat ipapejtfepii^, dve^x^ 
vefeXi} Te xdoTpair)] ^ovt^, ^0}^i| 
Aesch. 464, 6. 

Pp^^og: ddXaooa' rnv^ dpoufAev, 
ex TauTiQC ^o; ^6^01^ xal ireSat- 
otv olxa^ Ipx&^^^^ Sv* 670, 5. vau^ 
&^ Tt^ ex [tiv Y^g dviQpTvrrat ^p6- 
Xot( adesp. 380. 

Ppox(dT6(: Ppox^Tov dYXovT)v 
emcnrdoa^ liifyi Neophr. 3, 2p. 731. 

Ppud2[cd: PpuaCouovK XeatviQc 
adesp. 1. 

PpuTo;: xdx TcSv^ Imve ^puTov 

Aesch. 124. ^utov & tov j^iftjoCio'^ 

Soph. 553. 

7 96 Ppux-^Yifxa — yaTa {i^civ - jLrik(j^ Aesch. 158, 3. . 

ppucd:. &X>cdv laTpo; auTo^ EXxeciv 
Ppucov Eur. 1086ut6 Ootpou - (iTojiLa - 
|xavTuc9J ppuov Tsj^vtj Ae^h. 350, 6. 

^p(i>ct(x.o;: & xai xuaev 'irsivcdatv 
ouxl ^p(o(7({i.a adesp. 118, 4. 

PpcSat;: Tviv t* ijj,^\}jjAy ^pcSaiv 
eSscTwv TO9uXaY{it.ai Eur. '472, 19. 
.TteTCcov eplvo^ [a}^p£lo; -cSv. c^ ^pu<Tiv] 
Soph. 182, 2. 

PpcoTTip: iTTTraKT)^ ppcDTYjpe^ euvo- 
'pLoi Zxudat Aesch. 198. 
' pudiUv Soph. 508. 

^u56{: Tpe[i.et - xaV TteXcSpio; ^u- 
do; daXadery}; Aesch. 464^ 10. fpou- 
So^ pt.iv f (TTai xu[i.aT(iyv £77a; fiud6^ 
Soph. 1027, 6. cxt^iAmq 1\t$ou xal 
Y?a^ippoia pudou Soph. 748. xai [i.e 
aupif opS^ ael ^aOela xy)>ic ex ^udoW 
avadTpeyei adesp. 110, 4. 

^uffffivo^: ^uaacvov (papo^ Soph, 
344, 3. ' PwXovat Soph. 933. 

P(3>o<: xpu<r^a^^^o{ Eur. 783. 
ou ' (iLT^v apoTpoi^ ayxuXoi^ eTe{tveTo 
(jE.e>.aiva xap-Tcou ^Xoc 6(i.wviou Tpo- 
<p6; Mosch. 6, 10 p. 814.; 

P(i)(xialo(: xal ^(jlioTov eaj^a- 
'pa^ Xa^cov . . Soph. 35. 

P (!>(/. 6 c: ouB* laTt P(oix.6c ouS4 
i7ai(dvi2[eTat Aesch. 161, 3. ol Z7]v6; 
eYYu<, (Sv xaT 'iSaTov tcAyov Atoc 
.TraTp^uou pui^ui^ ecT* ev aldepi Aesch. 
162, 8. xat ^\Liq aurn; Ict' ev av- 
^(DTuou f u<ret Eur. 1 70, 2. Xa(&7ret S' 
aY^teu; p^(t6c aTpit^^dv ;rupt a(i.tipvT}; 
aTa>aY(touc Soph. 341« u(iei$ Se 
P^(i)(t6v TovSe xofi 7Pup6^ aeXa; xuxXu 
xefioTYjTe Aesch.. 379. ooti? (jlyj Xl- 
xaift; (Sv av^p ^(a6v • i;poai]^i Eur. 
1049, 2. (3c de«5v Te ^(jlou^ mc- 
TpiSa Te pu(d(jLeda Eur. 360, 15. tu- 
pov. - xaTK T(5v: afSv, fldv &c8p(i>^, 
Tide^jLXi pclo^jLSv ocYi<<iiv Thesp. 4, 5 
p..833. . . F. Ya V. ys. 

raptot: Ti^et; S-o^jlov evBix(OTaTov 
<PpoTuv> a7cavT(i)v xal f iXo^cv^oTa- 
Toy, rapiou? Aeschi 196, 3. 

YaTa: Tpepiet 8' opY) xaiYfitT^^t xal 
,7ueX(api6< ^ud6^ daXaaay)^ Aesch., 
464, 9. oupavo; ts. YoTa t' y)v (xopf t} • 
.(tia Eur. 484, 2. Tala (jLeYiary) xal 
Ai6; AtdTip, (jL^v - 7) 8* uYpo^pXou^ 
•OTaYOvac v'6fia< 7capaSe$a(jt.evT) Tix- 
•Tet dvDTOu; Eur. 839. tpfi (Aiv ojjL- 
ppou Y^ia Eur. 898, 7. oaa -^oiXiL fepet Tpofoc Theod. 18 p. 807. y^^ 
S' TQ Tiypiv ^^opo? OQ^t^ 2^uY0iiXx6lc 
pQualv lopoTpeueTo Moscb. 6, 25 p. 

814. e(xo.u davovTo; . Y*^* |«X^^^ 
wupi adesp. ^13. xoiV Tata (AYjTep' 
'EaTiav Se a' ot .aofol PpoT^y xaloO* 
atv ii^jLevTjv ev alOepi Eur. 944. ^u; 
•nXaa* aw* eaj^aT^ov y*^*^ Aeach. 
74, 3. iXeadfitt S' ouTtv' ex yaioL^ 
Vt$Qv &^et< Aesch. 199, ' 4. oux 
l<yttv .dv^pcdTco^t TOto^oc ^xoto^, 
6u X^H"^ Y*^^^ xXgaTov. Eur. 617, yarfx — yili-os 99 2. X^^ ^* oiri(T(i) ra [i.ev ex y^^C 

vai TE yata; eic asXapifaeZi |i.u- 
Xou; Car<i. 5, 3 p. 799. Ipcd; Se 
yaiav Xa[i.(idvei Yd(x.ou Tvj^elv Aesch. 
44, 2. 6(A^po;'S* div* euvaTripo; oOpa- 
voO irsouv iSeuae yottav Aeacb. 44, 
4. o; oiipavov t' iTsu^e 3cat yoClav 
|Aa](pdv Soph. L025, 2. io(i.f5v S' e;^o)- 
pet xttfd ?cp6; Yaiav ^Xri Eur. 495, 
27. p.6vo; ddavdTcdv • yoi\i^6^ Si' 
axctpova Y<3tTav dvaT6; u(i.v7i<rT] Eur. 
781, 30. ep2 S* 6 ae(A.v6c oupav6; - 
^reoeXv et; •)[7XoL'* Af poStry); utto Eur. 
898, 10. Atdepa xa't Tatav irdvTcdv 
YevtTeipdcv detScD Eur. 1023. Tt ty}v 
ivauSov yalav aixt^etv TcXeov Moscb. 
7, 2 p. 815. — KaXuStt>v (Uv tiSs 
'i-aia Eur. 515. dX>io irp6; aX>o yala 
Xpiioi(u»Tepa Eur. 742. co y^^t^ ^^- 
rpt; Eur. 696. NetXou ^tTcov xd>Xt- 
9T0V ex yota; (?) uS<Dp Eur. 228, 2. 
H^iA x6p7)v dOcat 7vp6 yotta; Eur. 
360, 39. fotta; Aaxaiv?); xuptov. yau- 
Xoo x^ovo; Eur. 1083, 9. NeUo; 
«rropou; YaXav (V) xu^tvScov wveur 
•(taTuv e;;o(i.^ptqt Aesch. 300, 3. 
xotav 9e ^[tev y^^^^ ex^e^otTuoTa 
xoAet ^evoucrdat T^Se Eur. 1 . SoxetT 
zv olxelv Y^Xxv Eur. 21. 

YaXa; >eux6v aunov <oX' eTtatSeu- 
1CV YxXa Sopfa. 446. ydXaxTo; xb- 
«ivov f<p«ov oxufo; Eur. 146, 2. 

vaXiiivTQ: dvTQTSv <r7cep(i.a t3v (i,iv 
^itux*^ ^(twpaJ Y*^^''?^ Eur. 330, 7. 

YaXTivtCo»: ocTi; - }f-i^ri Tapdacet 
xii yalWlet fpeva Eur. 1079, 4. 

7a|Lpp6;: ttqv Te wdtX' exBou; 
cpAt ^(i^( vo(itC>] xau-Traryip ffciv- 
tiip t' l(fco; Eur. 72, 2. (Z^io; 8' epL6; Ya(i^p6; xexXioaat TualSd (jLot ^uvoixt- 
aa; Eur. 647, 2. o; deay xTi&euaet; 
xai [JLovo; ddavdTwv Ya[i.pp6; - dva- 
t6; u(iiviQ(iy) Eur, 781, 30. 

y a (1. 7) 1 1 o; : weaetv ; e; euvifjv xai 
ya^iLToXiov >e;^p; Eur. 889,; Tdy wap- 
devoi; Y<3t[AV)Xtov 'A<ppo8iTav Eur. 781; 
1 7. ^^{^'yiX^cs» (^^v ou ^uy TcatcSvt Eur. 
122 (Ar. Tbesm. 1034). Ya(i.y)Xtwv 
XexTpcov Aescb. 242. ya^iiTiXtou; \LoXr 
wd; Eur. 781, 4. • 

Ya(i.6po;: e(iE.7reSif); Ya(i.6po; (iLdp- 
\}/ev 'AtSTi^ adesp. 20a 

Yd(i.o;: xdv dlf^i.opfOci^Y^f'^^ ^^^" 
405. Yfl^^K-^? xpaTtaTo; eaTiv - tpOTCOv 
Yuvaix6; ^pt)ct6v SySoy Xa[i.^dvetv 
Hippotb. 6 p. 828. (cf. TcoT^ilo;.) ?po); 
8e Y*^*^ >.a(i.pdv6i y^Q^ Tuj^eiv 
Aescb. 44, '2. ikoi^d; At6; (iLev 7rpt!>r 
Tov (dpatou Y^t^o^ **Hpa; Te Aescb. 
55. eu<i>po; Y^t^^^ (y^I^o^ ^*) Soph^ 
190. xpetaaov t* eort TcXooaiou ^i,- 
\Loyj <Y?vo;> Eur. 232, 2. (cf.' Yavo;.) 

ouTe Y^P Y^F"*^^ — ^^*^' ^^ oXpov 
fx(i.eTpov {vSov eu^at(i.av l}^etv Soph. 
327. YO^K-^v Xa^€^v eadXiJ; Y^vatxo; 
Eur. 1057. ttXoutou S* dTroppuevTo; 
dddevct; Y^ft^^* Eur. 395. TrXouTo; S' 
e7raxT6; ex Y^vatxeuoy Ydt^cDv dv6- 
v7)To; Eur. 502, 5. (i.eTpi(i>v XexTpcDv, 
[teTpiov Se Yd^iLcdv - xupaat Eur. 503. 
OTav - AOYOu; Yd(i.oi)v 7rept Xe^ij 7rp6; 
Ti[iLS; Eur. 773, 16. 6pi?[eTat Sl ToSe 
^do; ^aL\J^ia^ TeXo; Eur. 773, 51. it<o 
TeXeia Ya{*wv dotSd Eur. 773, 58. 
(jtiy Y^l^v Y^vvav Eur. 781, 22. 
Ydp&cdv . dTretj^eTO . Eur. 1132, 18. i^ 
oivo7rXY}Ye; <xai> |i.eduaTdS6; y^^I^-^^^v 
adesp. 238- alTw H* au&iv (?) «uTex- 
viav Te Yap-o^ Eur. 773, 72- sv toI- 100 YapLO^ — yap <nv loSttrroivi 4>aedovTo; yi\/.oi^ Eur. 
781, 51. ou TrdvTc^ ourt XuaTuj^ouciv 
ev Yai&oic ouT* euTu;^ou9i Eur. 1056. 
(cf. doivY).) ?[eu;^deic y6L\koms Hip- 
poth. 3 p. 828. Ip)(Mv cd{ lY7)(i.ev 
ocf^QYYo^? Yai^ou^ t^ 7ravTO(x.opf<|> 
6eTi$& 9U|i.7Xaxe^ tcotc Soph. 561. 
ou(it.9rXexovTC( (ncif\LOL xat y^K'^^^ 
Texv<dv Eur. 326, 5. touto y^P - 
xat Tou< Y^K'^^^ StSa>at tou; xp<d- 
Tou? Ixciv Eur. 362, 15. tA S' el? 
Yapt.ou; ouSiv Soxouatv uykI^ avSpa- 
9tv fpovetv Eur. 493, 4. Ya{^^v« ^ 
090t 9ireuSou9t (ty) 7reivp<d(i.evou; Eur. 
501. £<jot Ya^touat ^ r^ yi^^ti xpeta- 
<rou; yi,^o\j^ y) Eur. 502. el i* el^ 
Ya(touc IXdot(i.i Eur. 525. 

Ya(A<3: o; ttot' 'AXdatav ya\kC 
Eur. 515, 4. 09Tt^ ouxed* <bpatoc y^* 
\uX (al. Ya(teXv) Eur. 804, 2. Ya(tel 
S' 6 (iiiv Sy} TuvSape<d x6pT}v [uav 
adesp. 195. cx tcSv o[i.ot<i>v oi xaxol 
Ya[i.ou9' det Eur. 59. oaot fciL\LoyiVi 

8' 7) Y^^" xpewcTOuc Y*(*o^< ''i '^^^" 
XoL jijfri^kxroL Eur. 502. Ya(teTTe vuv, 
YO^i^cZTe, xqcTa dv^axcTe Eur. 464. iBet 
Ydp T0[i.dt5 - dueiv, oTav Y^vaXxa xaT- 
opuTTtj Tt?, ou)[ OTav *^OL\k^ Eur. 1112, 
2. (Tot (jlIv Ya[i.eT(Tdat [i.6p<7t[i.ov, Ya(iietv 
S* e(i.ot Aesch. 1 3. oux cTrtoTavTat Ya- 
(jLcTv Eur. 502, 2. eu youv &^ y^K^^^ 
f^^et^ TdXac adesp. 10, 2. pivalxa 
ddTTTctv xpcXdaov e(TTtv T) Y^e*^^ 
Chaer. 32 p. 790. lY^(i.ev <i; Ipn^iiev 
d^d^YY^^C Y*(*^^? ' OcTtSt 9u(i.7r>.a- 
xeU ?roTe Soph. 561. rnv touSc ^dp 
Tot Zcu^ Iyoc-c (tT)Tcpa Soph. 1026. 
xdv 6 xdxtoTO^ Y^TI '^^ eu$oxt(Aou- 
<Tav Eur. 546, 3. cYd(t7)<Tev *EXivv) 
Tov dcoT; 9TuYou(i.evov adesp. 194. Ydvo;: Sev$p<dv OTrcSpa }f cx vo- 
Tt^ovTo; ^6i>iO\}q (Yd(iou 11.) TcXeto; 
eoTt Aesch. 44, 6. o (Uv YdXaxro^ 
xta^tvov f ep<dv ^Txufo^ - 8 S* d(Aice- 
X<dv Ydvoc Eur. 146, 3. 

Ydp passim. Aa) <iu jjffi icotc - 
ok^iaoix Tu^a; dvSpo^ - cv Y^p f^tjsi 
xadetXe - XP^^¥ ?rd(t7rXouTov oX^ov 
Sat(i.ovoc xaxou io^^ SopL 588, 4. 
}^)7)<Tde - ToT; e(it.oT( >.o]^cu(iia(Ttv • dvTi 

Y^p ^U^*^; (JLtdt; OUX lad' OTCid^ ou 

T7)v^' eY<id 9<D<r<d mXtv Eur. 360, 51. 
PeXTtov* dv Texot(i.t - Tcxva" ix Ydp 
^raTpoc xal (i.riTp6c octi; exivovcT 
ffxXiopd; StatTa^ oi Y^vot ^clTtovec 
Eur. 525, 4. l)[ti^ XJ?^ no\L* cv iq<fu- 
)(iof,' irepl Ydp (JicYdX<Av Yv<iS|i.a; Sct^et 
Eur. 773, 63. « yjfx^ai - Trdvra bilr 
YftK' eTTi Y^p 'Opfctat^ (Jiiv ^SaTg ci- 
iccTO SevSpea - aoX hi xal X^^ ^* 
aa adesp. 129, 6. (tcTd Y^p vooouv- 
T<dv - (i.atvc(Tdat xa^6v adesp. 438. 
OYXou ii ^uyiikotj irro3(jka y^Y^*^^^ 
\iir(OL. ?rp6; Ydp To >a(i.?rp6v 6 fSovo^ 
ptd^cTat adesp. 547, 12. t6 ^dp 
Pp^Tctov 9iccp(t' cf' ^[lipav fpovet 
Aesch. 399. toT? y^P ^xatot^ dvTe- 
^etv ou pf Stov Soph. 75. Tt TauTa 
iroXXcSv pY)[AdT<i)v It I^Tt <TOt; Ta 
Ydp weptffcd TravTa^ou Xuwiop' Itn) 
Soph. 79, 2. Tdv Ydp dvdpcdTrou 
C6av - drat - (i.cTaXXd<T9ouotv Soph. 
533. aiX<o( Y^p iv xaxoTvtv ouSev 
<ofeXeT. 71 yoLf 9t<d7ry) t<5 XaXouvrt 
ou(t(i.axo; Soph. 842, 1. 2. Tctfiwo- 
(tudo^ 6 ^6^0^, cuY^vetav et ^OTetov 
cu^oYy)(TO(i.cv. t6 ^dp xdXat - 6(jLotav 
Xd<av divavtv c^e7rat^eu<Tev 6<|av Eur. 
52, 3. TfiSv Ydp ^uvavTftSv irXclrrtK ~ 
X6yo( Eur. 94. ouSiv T)uYcveta ?7p6( yap 101 ri ]^(i.aTa* tov Yop xdtxifrrov tcXou- 
To; et; TrpcATOii^ dEyei Eur. 95, 2. 
Tttv Yop icXouTidv oS* fpiOTO^ Eur. 
137. |A7) Xi-]f' •su' t6 y^P >.eYttv ev 
Setvov eoTiv Eur. 253. to) y^^ p(%^> - 
To |ta>dQcxov ei5 TauTOv e>dov toO 
Xiav «apetXeTo Ear. 258. to y^P 
imuxjU (tffeXeT Eur. 274« &a TeXou; 

U Su9TU]^Sv T09$Se VtXf ' TOO Y^ 

vj TirrufiLevo^ oux olSev Eur. 285, 
16. ftQ\tax S' Ofuivou; el^i t«Sv y^- 
pxmpttv' 6 Y^p XP^^^^ ^iSaYC^a xoi- 
xiXttTaTov Eur. 291, 3. ouSeTcoT* eu- 
vjjjoLs xaxou avSpo^ - ^e^aiov etxd- 

fm xp^^ * Y^p ' XP^^^^ ~ Setxvu- 
oiv avdpoxov xaxornra; e(x.oi Eur. 
303, 3. 01 YO^p Ku^piv feuY^vTec av- 
dpiixttv irfOis vo9ou^ Eur. 428. au- 
To^ Ti vuv if^y etTa Sou(Jtova; xaXst* 
T^ Y^ «ovouvn xac deo^ 9uXXa[jL- 
^vet Eur. 432, 2. &XYt9T6v e<rrt 
dTfXu |U97)div Y*^^?' fltt Y^p c^aXeie- 
99U Talotv oux e(r9aX(i.evatc at^x^^^ 
pvat^ Enr. 493, 2. oux otS' ot<|> 
vxoxeCv xpec^v t>)v euYcveiav tou^ 
yap avSpetou^ f uatv - tcSv xev«Sv ^o- 
Ixi^foxm ' euY^veoTepou; XeYcd Eur. 
495, 41. iclouTOc i* eicaxTO^ ex pi- 
vxixctttv Y^C^^ avovrrroc' at Y^p 
^oXuau; <ou> pif J(tat Eur. 502, 6. ri 
yzp Kuxpt^ icefuxe xif ffxoTcp f tXv) 
Ear. 524. tou Y^p Stxatou - addva- 
To; - ^a ^TeXel Eur. 585. 6 y^P 
;vviv xaxo^ jtiv yiv Tuxfl Y^Y***^' 
TOtoutfk Tou^ ^uvovTa^ exTratSeue- 
TZt Eur. 609. fdetpou* t6 Y^p SpSv 
^ IX^v XoYOu^ Ixct^ Eur. 610. xot 
vi xivjKp^^ irdvre^' t6 ^dp XP**^^ 
|t<^ov ^ t6 (XT) xp^^ £vf* 733, 3. 
^vtov op' T)y davouoiv ddfaXel; ^Xot - t6 Ydp ^X^w irXeov xpaTeC 
TT}( eude^tac Eur. 736, 4. ouSiv ^dp 

OUTO Y^^POV ^^ dvV)p {f U' TOU( Y^ 

irept^aouc - Tt|ju3(tev Eur. 788, 1. 2. 
(teYMTTOv op' Tjv y\ f u9t(' t6 y^P xa- 
x6v ouSet^ Tpef (dv eu XP'')^'^^^ ^^ 
detiQ ?roTe Eur. 810. irovot Se xdv 
9o( - Iveto*' c Ydp 17^; da^vv); atcdv 
ppoToI; Eur. 813, 3. al ^dp iroXet; 
eta' dfvSpe^ Eur. 828. ri ^dp Tupav- 
vt( TcdvTodev TO^cueTat Jtetvol; {pcddtv 
Eur. 850. wotv ew' 6(i.ot TsxTatve- 
(rdidv* t6 Ydp eu \LtT e(i.ou - ^u(jL(Aa- 
Xov {oTat Eur. 918, 3. iq y^P <^^^ 
Toi^ 90f oTortv dTToxpt^tc Enr. 977. oux 
IvedTt 9Tef avoc ouS' euavSpta, ei (jli) 
Tt xal ToX(i,S<n - oi ^dp wovot Ttx- 
Toudt T5r)v euavSptav Eur. 1052, 7. 
ou xp^ - ^S^i^ '^^v auT6v Sat[i.ov* et? 
del Soxetv* 6 ^dp Oeo; trto^ - xd(x.vet 
^uvcSv Eur. 1073, 3. wewovda; oia 
XdTepot 'jvoXXot PpoTwv Td; y^P ^*P" 
ou9a; oux* awJ^ovTe? '^^X^^ cS>.ovto 
Eur. 1077, 2. tout' ouxt Xioaet tou? 
deou;* t6 ^dp ^povouv . . Ive<xTt Crit. 
1, 23 p. 771. 6 Ydp ^povSv eu Tcdv- 
Ta (TuX^a^ov I^^et Chaer. 23 p. 788. 
TQ Y^P 'Hipavvi; dStxta; (i.nT7)p I^u 
Dion. 4 p. 794. ou xeTvo; k^iczinov 
Tdc Ydp e[i.f uTou; opdttS^ iraYeiaa; . . 
f peva^ ouSeU eTratpet xatp6^ e^a^Jiap- 
Tdvetv Carc. 6 p. 799. 6 ^dp XP^" 
voc (JL* Ixa(t^e Crat. 4 p. 810. o^jlcd^ 
TO y' 6pd6v - ouTroTe ffiY? wapiOdcd* 
rnv Ydp evT6dpa(JL(jLevr)v - xaX6v (pu- 
Xd^at YVY)9t(i>c ?rappY)9iav Mosch. 4, 
2p.813. ^uXo(tat irapatveaou Touf- 
iO[i.epov ^Y)v riZitdq; 6 ^dp ^avc^v t6 
(jLT)Sev eoTi adesp. 95, 2. t6 (xeXXov 
ou^l^ d^faXS^ e?ri<rraTat* Yt ^dp ;ft»- . -,^...>.-.. fjy ^j*t jt-x^ai.ac -^awi-M» 

l*< «'^*'> wi{j^.< l<f<wpfcr. i. < f- 

fHia, iwi 1*^1', ^>4 yof, afJ^A-^T' 
tfLOl t42< AiNrh. iHI. m\ y.'»^, ■K*f ^jr -]rz^ «UXET* Mnt, «t 2 
»U Eor. &6S. 1. TpMtDC 

Xti; >v S(XaT»^t wi 
vaiTO Enr. 597, 2. w 1 >•- yap 103 cv SifraTO 6 xi^LOiT^ oixcSv opvi^, 
)^7)veu<rev dtv tov ivol^ ev - xv{Aa- 
V xedvioxivai Eur. 636, 4. IpcaTs; 
Aiv el(Ti TravTotoi ^iou^ o {JLiv y^p 
i-^evsiav ipeipei XapsZv Eur. 659/2. 
h)v ^oTelcdv (!>^ av<d(^aXoi Tu^ai. oi 
Iv *f dp 6u 'Trpaaaou^t; Tot^ Se Eur. ' 
84, -2, xaxov '^^toLiTMiL irpo? veov 
e^i^ai v&av 8. |i.lv y*P ^^''i^ ^^^" 
pov loeifsei Xa^etv Eur. 914, 2, alei 
•l [jL-^T7)p «ptXorexvoc (talXov TraTpo;' 
i piev Y&p auTvf^ oISev ovTa fkir. 
1015, 2. oaTi( ^k - {jL6[ufeTai Tadef, 
hi oux eudu; - jjLeT^pj^eTat tou; (xy) 
itxatou^, ^rpo^aatv. ecffaxoucaTcd. et 
Uv ydp otuTtx' ^aav at Tt{i.(i>ptai, 
;coXXoi ^ta fo^ov r.deouc av y}u^ov; 
Theod. 8, 4 p. 804 — Xeuxol; Te 

yap |ii6potat.xaLpE.eXaYxi|A0LC -J^ptSe-' 
Txt A.e8eh. 116. gu Si ffc>aSa2^et^ 7ra>- 

>.o; u; euyopPiqp* Y*^^p ^* y^P ^^^ ! 

X2t yvados TrXTOpTQ; Sopfa. 764, 2. ti} 

?!' 'A^poStrn] TCoXX' IveaTt Tuot^Xa* 

Tepwa Te yap pLaXtaTa xoci XuTuel ^po- 

Tou; Enr. 26, 2. xopa Te Yop aou 

<pjYXsci> xojtat^ 6|jL0u Eur. 384.' e^' 

OfltaTo; Y^P fipjA-a - tTCTcot X' e^' tTr-^ 

^ot^ Y](;av e^Jtxef up(iivot Aeseh. 38. 

iv TOvTi YOp TOt cxopTCto; yppupeTXt- 

^w Soph. 34. xaT* op^avov Y^p olxov 

av5p6<j)p(i>v Y^vT) Soph. 867. tiv* et^ 

TpSv - i^YF^^^ '^OLj^jsX ^eStXci); Sti 

fe^ou Yap atdepo; Te[ivci>v xeXeudov 

*oXa Tt^jl.' UTCOTCTEpOV EuT. 124, 2. 

ctvrl «rupo; YAp iXXo itup - epXdcTO- 
(tev Yuvat)C€; Eur. 429. TcXouTet;, Ta 
o' aXXa jiiiQ ^oxet ^w^^tevaf ev to) 
^if oX^ fauXoTV)^ IvetfTt Ti?" Eur. 
Wl, 2. m S*, ex padeta; Y«p ^ope- 
«■fw aldfifo; . Xa^v a|i.o;^dt, wa< Tt; T^XeTai XeYcwv TaT*'3vTa xal (jlto Euf. 
978, 3. Ti 8' l<m; Tcpo; x^P^^ Y^P 
oixetcdv epel; Eur. 940. ev xevYJ Y^p 
vaaTpt Twv xaXciSv Ipco; oux laTt* icet- 
vcdctv Yap ^ KuTcpt; m)cpd Ach. 6, 1. 
.2 p. 748. iXX' ev y' Ix^* '^^ )(jf7iCT6^' 
ev xTi^et Ydp cov e(>dXb> ^eSotxe (aioSIv 
s$(X{jLapTdvetv Hippoth. 3, 2 p. 828. 
iveu ^eou Yap ouSe el; dvY)p adevet 
adesi^. 477. wap' ouSevo; y*P ^^^sv 
riP(jLT)veu(i.eda.adesp. 57L — d7rot(jLco- 
{6v (jLe - Td(i.d Ydp Stotx^Tat Aeseh. 
138, 2. TO <tx)y(vti^ Y°^P ^*' ^dovelv 
eTciaTaTou Aesch. 305. tou 2[riv ^dp 
ouBel; cb; 6 YvipdaxcDv ep^ Soph. 63. 

TO Wv Ydp - waVTO? * TlStCTOV ^ifCL^ 

Soph. 64. Tov SpcovTa y^P '^ ^cat 
TuodeCv 6f etXeTat Soph. 209. tov 'At- 
Bav Ydp ouSe Y^pa; olSe ftXeiv Soph. 
'275. ifou; euYsvel; ^dp xdYadou; - 
ytXei "ApT);' evatpetv Soph. 657. Td; 
tru{jL^opd; • ^dp t5v xoxcIS; TceirpaYO- 
Tcdv ouTuciiTtoy A>pptffa Eur. 130. dp- 
Yoc {jl4v oTxot; - YsviQffeTat, ^ tXotat S' 
ou^t^* TQ ^ucrt; Y^p oixeTai Eur.'187, 
5« Tol; 7rpdY(itafftv ^dp ouxt^w^ii^ou- 
ffdat XPi!»^ Eiir. 287. Td; ouffia<;Ydp 
(jLotXXov 71 Tdg dpTcaYd; Tt(jtav Stxatov 
Eur. 354. deT^v Se TcatScav tcou xpd- 
To;; Td^uvTa ^dp xpsiffffcd vo(JLtCetv 
Twv $oxiQ(JLdT6)v )(fitu>^^ Eur. 359. ou- 
Tco; Ipcd^ ^OTolfftv lYxetTat ^tOU* TO 
^•rJV Ydp iff(i.ev, Tou davelv S' dicetpto: 
ira; . Tt; ^o^elTat (pcS; XtTceTv toS' 
iQXtou Eur. 816, 10. (/.v) xTetve* tov 
txeTY)v Ydp ou de(jLt<; xTavsTv Eur. 
937. Twv ocY^-^ Y^P dwTeTat de6? 
Eur. 974. 6 vou; ^dp Tl^Jiflv eoTtv ev 
IxdffTii) ds6; Eur. 1018. ex tou ^dp 
effopav YiY^ef dvdpcdTot? epav Sthen. ^^^^^^P 104 


^^^^^^^"^ 1 p. 762. iw^ 3S p. 7«& iS« 


{Sm Utm. 3. 3 p. 794. *k fc 


^ /Mwti*»* TXp -na; -^nEns anmw- 


T^wnwTKtTt p^x*^^**^*! 


^^^^■l ■^Chaa.it^rni.fimt^^ 


^iUxa Y» o KP^ ««■% Ufll) 


^^^^Hl jMT^ 7«^ r»Se^ Myn»; wi; ck xa- 


c) « Tih, fc«i^ Tpp ^i 


^^^^H j»iC«- rv. «iorr^ 7«? «Jtai^ i jw- 


i-J^TTMTa fSTtLla. ^ifum ^fl 
c- TC>;TnvcK; -yif Bfn^ '^Ai df 


^^^^^n MoadL S, 3 p. 813. Ti^z»; tnnoS^ 


vf. &^4e te. 332. 4M »«8 


^^^^V -jiv Ti£ii.(L» yif «cw. ^ xp^ 


SucT-jjicTEpo» -yr»; siftm i 


^^^^^H =(.»»; r.ixTb« ^u»(d ^t£« MmA. 


iaar Iv Ts Tttei -jip ulsc; «dl 


^^^^H 9, 10 p. Sl£. <MK «3«- TKlatKe Tif 


i£.a=Tai u» TtS; irtTptf; aM 


^^^^■r a«?<^ «f«ai atafi. Wl Tt.^ «.;- 


Eor. 401, 3. B upciS». ]tlv i^ 


^^^^^H fjx-ni lif ^^' o> ■aXk^ irvvoi 


R* fLclBi «W! - a T^; cain^ 


^^^^H sd«sp.ll5.^:i>z]L^3^-raf nv- 


-]^ incsnuuTE; xdvoi t* 0« iH 


^^^^^H te; WWV7XI ^TM »deS|L 172. TVi 


iv Bv. 522, S. 7j»«! S" «aq 


^^^^^^H tcuiiX; -fZf x^aa -^ktXi textx 


Mi T«S" oi quxpcv UB»«' T»| 


^^^^^^^ft adesp. 357. cyu2» niA£i iu>r Txua 


eAcvtti -j^ i^Sovncv C^Ei tiM imiI 


^^^^^H ^if ftXA»; IXEi adesp. 513. 2. -ni; 


TI Eb-. 205. 2. T-.^vWr i U 


^^^^^^^1 xotptoi; yikf Sel AtTat tx uufuc 


JcvTtfa VOfli^Tll- TC (ti >Sld« 1 


^^^^^H adesp. 572.— To fi.71 YZf e1«2i xpde 


f.-^ Ij^GL Ear. 250, 2. owt idnM 


^^^^^^1 a^r^n X,f.-< in*mr Soph. 44S. iii' 


T^xtiav Ti T^; Y^vgDw; yif ^ 


^^^^^^1 fcTt T.; cOTXf zn;. Mfrr* Sx^v xu^c 
^^^^^^^B F*-^<T^p ^ "^^ i:!wm tV.uou; 


Ebt. 502. 3. =«f€|L^- nici 


^^^^^^^^ ^n Eor. 21, {tii; Tiif ^> 


TV:^ TfOXGw; «X"f £»•«•• 


^^^^^^^H ax^i tic x^^ I^'^ ^- '^^- 


-fif T yi«; TOET» ftant UL l^ 


^^^^^^^^^1 xU' w -fof opM; TZVT2 xfivtrtMtv 


p. 829. 


^^^^^^^^^B 9m Eur. 445. ov urSawIv yif ^ 


B«)iUz Tif T. xUsR^l 


^^^^^^^H v6« adesp. 88. ^^ dtypuc y^^ ofxK. 


oq.) 
b))«iTip»«wiTi*"''P"f 


^^^^^^^^^1 i^iuvEi EvTtxeiv adesp. 297.— [Mvt»; 


T^[tiT«Soph.77.iE,vb(T4f^* 


^^^^^^^^^H ftxvXTa; OU Suptitv b« 


^lfiimi U T£ TZ^TSl Ml tfk 1 


^^^^^^^H Aesch. 161. TpE{ut i' XXI 


{>xTx, x<^^E* ««s i"'if i"<f 1 


^^^^^H QTXv iTTiflXt^n, Y^v 5[L[tx Xssri- 


Tu;t«v JOvItT* «V uv tiJ! -P»!*." 


^^^^^^^^H T«u. navTX SuvotTXi Y^p Aesch. 


■j-if S-^ou&c; BwpLx Ui Sww^ 


^^^^^^^H 12. Xfeic<rav 3c'>X; -fixp - x^" <?^'' 


Y5,ii«<n; 9r>«,v Tt»r,mv r^Mff»'' 


^^^^^^H Svph. 208. iziXt^^^x 


iSslv Soph. 85, e. 9. a2i -j^f xs?a 


^^^^^^H i2e>.9»v Eur. 975. ^aOXoi ^otuv 


TT,p auTo; tv Y^«^ Ti (« ap 


^^^^^^^^^H 1«p TOv Tniviiv i^esu[Lev<» a«vcXv 


•j^fd Soph. 178. xai TT*? *?^ 


^^^^^^^^H ^^h^ Agath. 7 SvnTuv !K 


ofu Soph. 199. xxt ^x 9 InH 


^^^^^^^H ^^^HH|k^^ ^'^^" 


[« Tt>5 xifJktK - H' iv«x»l«.<l 


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■fe ^ 


■fip 0( j«t«fov ^v - 1x0»«, «»1 ^^mm yap — Y«(TTVjp 105 ' aivetv o|i<a; iTrpi£ E^vTOtt Sopb. 
B, 2. xopo; Sl TcdtvTwv xal yap st 
Uu6vtiiv ^EXTpot; ETc' aii;;(pot; e'Sov 
ttxXiiYH^^txj^ Ear. 213. TCCtTepaTS 
» ^Set^t OTjvex^EpEiv ipiXou; Jpu- 
;-xai Y«p ^'J* aySaipETtn [ipoToli; 
, Eur. 339, 3. kmiTO.^xi 8s 
oo' EUYevri Xi^i^'* ' **' Y*P " 
jufEnv (3v eiew3epot5iv £[j;TiTtai8£u- 
[ Tponoi; Eur. 413, 4. TEwaffai 
(J«' xai Y^lp evTsiidEv vocel Ti tiSv 
< Eur, 497. ol Ti( Tsj^va; S' 
re; ii3>,itiTspoi -zm ipauioTTiTo;' 
1 Y^p ev xoiviS '^iftit (itTtaoi xei- 
4 Suanj/E; Eur, 635, 2. akX tfV 
^oTkou^' xa'[ yap aVS' I^m So^b>v 
t icEpuiTtv Eur. 773, 10. xat yip 
Mkc tout' ev ivdpuTcou f ucet Kur. 
:. SavTMV iiStlTTO? I^u SvviToI;" xai 

i&Xu?cov TEptfiiv Tiv' iyjAw Ei; eXtciS' 
i Ear. 897, 5. u TCaTep, i/p^^v - 
- TOuTou; JeYEtv oe" xai Yap 
lot^ ^ovetv T£ ^»ov r, E[t.l xai 
V vmv Ti SeT Eur. 953, 2. xai 
r Ttv' awTO! -flXySov Xijffiv [Jia3slv 
I Neophr. 1 p. 730. xa'i yip EioEX- 
» Ttoi>wv oo<fii7T(3v 6x,iov e^Tip- 
Mvo; lopb. 1 p. 761. xai Yap ev 
fSpaj^si TToXu; fliiSTipii) xe^e- 
-xXaSo;. xa'i ^aio; Bx^^ [iupia; 
f^^T); xpiTtl MoKcli, 1 p, 812. xai 
t Tov iWiiv iu5e ftvTjToTctv vO(JiOv 
1 Siadpuv oilpsp, 26. xal ^ip ^a- 
V* ^Sao^ev' oi (/.ovov yuvy), wat; 
■l-» vtDY^°^ " «t^-ivoi adesp. 383. — 
I b - TauT avTivuTd); Ijfei - xa- 
1^4? iv itaTTip YE Saxpuwv ^apiv 
' &t tii fiSi Sopli. 513, 6, xal 
;»Yipr,5iDu; EpiTiv X^^p'" E'"'- 
— jfpucov ^aXiGTa pou>op:ai So- [liot; E;(Eiv xa'L SouXo; wv Yip Ti[ii;o; 
TtiouTuv avvip Eur. 142, 2. 

c) 5; vipi [Jiev (fCtvevTi SiaTraiei; 
iTTEpov xipxou 'XETuapYOu' Suo Y^p 
ouv [AOpipi^ (pavet Aesch. 304, 5. 

(1) ouToi Yuvai^i , . xuSaCec3af ti 
Yap AeBch. 94. fioTiipa vixav av- 
Spa; aoriTa;* Ti Y^p Soph. 90. 

e) SpaoavTi ^ip ^oi xal TCaSe^iv 
otpeileTat Aescli. 456, ii |i.aT7]v iXu- 
xTw; TvavTa Y^p toi Tiji ^o^ouiJiEvw 
ij;0(pel Sopll. 58, XitSouoi y^J^P t<" 
xav£[Ji(jv Ste^oSot Svi>eiav opviv So])h, 
436, TixTOuoi Y^p TOi xal vo«ou; 
SuffSujAiai Soph. 602. SiiIiijvti Y^p 
TOi nivTa TCpoiKpepwv ooipa oux 5v 
jtXeov TepiJ/Eia; -ii tcieIv SiSou; Soph. 
696. opxotnt Y^ip "^^^ *^'' Y"^''' 9^"" 
Yei TCtxpav uSiva TtatSuv Soph. 846, 
iptXoOiTi YOf "^o' '^'^'^ [*" oX[iiidv ^po- 
TOl ijoffioi); TiSeoSat tou; 'Xoyou; 
Eur. 327, ou S', w TtaTpiia j^Siiv - 
ya^tp'- ivSpt Yap tqi - oux Eijti tou 
SpeiiiavTo; -liStov iteSov Eur. 817, 2, 
(ivijAeTa Y^p Toi TauTa Y^Vveffaai ept- 
Xet adesp. 466. — ev TtavTi Yip toi 
oxopitio; (ppQupet XiOii» Soph. 34. t*iv 
T0u8= Y^tp "^*^* Zeu; ^Y''!'^ y-miftx. 
Soph. 1026. 

YapYotpa: xpv)iJ.dTtov te YapY*- 
pa adesp. 442, 

Yapo;: SoOca Tapij^vjpoij y^^P^"^ 
Soph. 549. xai Tov ix»iuv Y«pov 
Aesch. 211. 

YapoTa; Dionys. 12 p. 796. 

YaiTT'/ip: YaaTvip Te ^ap '^^ *a'i 
YvaOoi; xX-/ip'/i; Si)ph,764, 2. YaffTvip 

I^TtaVTa, TOUTtllW S' OuS^V UXOlTEl 

Eur. 49, 2. vtxa Si Xp-'* K "^ *^ 
Koi; t' oloujtevn YauTvip Eur. 915, 104 

1 p. 762. Agath. 

Tat Chaer. 16 p. 

wS^tA' tov xXuovT 
(k>^ euvouv oi 
Moseh. 5, 2 p. 
vSv Ta5iw|ta 

TTOXXOI; OTXTOV 

9, 10 p. 816. 
aafaXe; ^pa 
[taTog ^af 
adesp. 115. 

Te? inaawvT 

adesp. 3r 
Yop xa) 
xaiptoK 
adesp. 

aov r, 

lCTl T 

Ikv 
a/ 


. ^ X. .t (. % — » 


• *tea. •- • : irr^ ^^C^ 325, i ::- 

: ^ 7T-TTT1 - *IX7J«' 7li" = -" ' - 

I *• 

— -• ._ . - ^." i >^» aau t:^ "1 ■ 

^ - -.*.--• r v: T:riy T»w i, - 

— : T. • Tt JL*:^:. T%. ^}1> KW^t;' • 

- -—r j;**'''/^ T' C&1 i; Y' I" ' 
rzt, }jr :?-?! SL rn:>2; '^ - 
T5. l/T-ia; clj i '-r "• "" 

. -T..'»' 3l:»C: 5io«iv irs; EflT. ^- 

- -•%.- >^ Tr3:4x: i.*>CAn-U: flT* ^- 

c .s - TL * r. ic:*^ nu.u^ u^m " • 
}X' t: iCTvn iXxyvy sJUi^l' ' 

^a^ 3L ^3:5: r»2T&; il; ;i*-' - 
tt" vr AvTr^rra. Enr. .^t -X 3i. ^ 

i. 'v^ «Vc^^n T«. bc2CSi. 71; T.-»' *' 

4 

•*>v- ^•'T!>»jr aujTicotiv Ebt. 4iP. 3'" 
>! .il^ rt>«xx: "' £ izLUiy r:: 

«3V0J Eur. 575. ixajue^ ts j^::>» ^^ Kr :l - "r^ * «w r'»>.'»* 107 lov ouSiv obSx- 

ov 1'' e^3t>ei*fi£i 
Uz Eur. 618, 2. 

^ir. 636. To Y ei- 

Jtarnroprt Eur. 690. 

, ni y' ivteiTEiv ^j^wv 

)Mtfrr5«»" ^v ev Sd 

Xoij Y6 Sei Eur. 709. 

4»K xitEVTi; 77«pp»i(ita 

j'* oiv Tirapaivw, TauTJ. 

iMti Eur. 757. Sitvov ^6) 

Om toOto S' Jji^uTov, 

ai Eur. 776. uk^ TtotvTa- 

^S r, ^iiimursx yH Eur. 

'.( y eXoj, iy" '^; *Ys iw- 

iv apj^suSat 3e>(h 6«;^»; 

Eur. 781, 36. xi ^iitx 

Xda <lapEiv> KipSo;, xapov 

otoOflSai SeoT; Eur. 794, 4. 

j^! 7) TCOffn;, j^pT) Soxstv eu- 

thl9H T^i yt VOOV ltEKTT)(*SV7J 

J0, 5. XoiTirov eOT Iflu; l^i 

iyirfir,i -ri. yt Sixai' aOniv 

Eor. 953, 5. aTap atwTcsEv Ta 

jk' ftw /pTi JtoTs Eur. 1037. 

yftp ouSiv fdTiv a^YEiiiv Sitoi, 

Y fxpiv= KoJTpiv 'AX£^«v3pO( - 

H ispo>i>t5(v TT); £[111; eu[Jiop(pia(; 

. Il09i 7. vTTYipeTviv Y<ip ovTa 

«KO^va Rpaooeiv -Ti^poduiiu;. 

^" if &v y' TI vQuvE/vi; Eur. 1132, 

L«lli&S^ Y^ OMC-x Tunei; - EjtiXa- 

ti«lxi!,aXX'oXiYoSpavE(i»v (paoY- 

;* SivaTov 8" YE Souiooivac 

E^quIev Iou. 53, 1. 3 p. 743. 

^^ SXtdp il vi^OLi ^(E^Cpa; oii xpoo- 

H(8«i«; <4l-> vat- <xal> TpaTeCa 

^'fatmS^v anoipcTai Acb. 17, 5 p, 750. opLia; to y opdov xai Sutaiov 
oijiTOTE iiiYii jrap>ij(i) Moscb. 4 p. 
S13. vuvl f itX y' opyiv, ■>ivi)t' ^Si- 
xoO, lapslv Sosiph. 2, 3 p. 820. 
ilV Ev y" S;^Ei Ti yj^Di-vif Hippoth. 
3, 2 p. 828. xaxov xaitio; oe <y'> i^- 
o^EiEiav Q( dEot adesp. 123. {Aixpov y' 
Oe^a; paoilixoO oviiiov Taipou adesp. 
166. Seivov Y^ 1^'' t*^^ [imav iXxi- 
(/.»;) flOevEi TtnSiv Eit' ivSpuv o(il[ia- 
Ta - avSpa; i' oxiiTa; adesp. 295. 
AAKM. (XvSpoKTOvou '(vvtXixii; ojAOYe- 
irii Ifu^. AA['. ou S' aiJToj^etp y^ 
[iTiTpo; adesp. 358, 2. t6 Sii ys (V) 
aOv «oi^avTE; - ivTi toO xeKO[i[Aevotj 
eiie[<.4'a[i.ev fioeiov adesp. 458, 4. Sei- 
vov Y^ TaiiTov ToT; piiv avSiveiv 
^poTuv, T0I; S" J^So; sTvai adesp. 
462. aia^^pov y' OTav Ti; f eTiri •('kiirs- 
511) ijnjei; Y^"'"^T1 [J-«TaiQ'j; E^axov- 
Ti5>] \ofovi adesp. 529. xaT^aveTv 
^ip Eux^eu; ri fj^v SeJoijj.' &t Suc- 
xle3; Y^ t xaT3av(iv adesp. 537,2. 

b) eit' -/i^j.ap au^Ei jiesoov o]/^xo; 
TUTcov, xai xlivETat ft itiTtoTtepxou- 
Tai [lOTpu; Soph. 234, 6. ri SoXTj^yt; 
av3p(iTCoi; xaxov, xai Tou^tt^eipetv y" 
eSaftapTaveiv ^tiel Eur. 277, 3. Sy"- 
Ye ^n|*i xal voiAOv ye [HTi ce^etv - Tiliv 
(ivaYxai&)v itleov Eur. 433. ev fdTt 
TtavTiJV itpuTov eiSevai TOUTi, (pepeiv 

Ti (T1J[j;iti7tT0VTa [jl.7] TtaXtYXOTlii;' '/t^''' 

To; y" ivnp iptiTo; Eur. 572, 3. xal 
xpQixuviS ye itp(3Ta j/.ev tov "H>iov 
adesp. 62. 

c) Ttp^Ta [I.EV Y^ Toii8' ureap^ei 
Eur. 909, 4. xal [it)v Ti [itev y^ Ti] 
Te^v»j TCpaiteiv, "zx Se :^l*iv ivaYX»] 
xxi Tu^)] xpoTYiY^eTai Agath. 8 p. 
765. am 108 Y^- im^ 'ppevx; Eur. 344, yafuijv OTrei- 
l^y- 0(tw! Se Y^ t'') ™ifa ladti* 
Ear. 1132, 18. iv 8= f' ecraiTiv - 
a:^o]i.at Ta^^KTTa oi>)[tavuv Eur, 
1132, 44, 

e) ow t6v cov CxTav iMCTspa, tco- 
>E^tQv Y* [^Tv Ear. 625. t6 -^e [tr.v 
Phryn. 14 p. 723. 01^« pv, E^dat- 
p£i Si, ^ouJETai Y^ H'^^ ^*"'' ** P" 
741. 

f) iW «Yvou 8>i Tu;(ov 10«! li- 
9f Mv Iy" o^i'i ovk av avTsi-oi[«" xav- 
TOi y'> (^ iriTEp, et Tai.>a xpivsiv 
eOTiv av6*rfov yovT;, wepi twv y' 
lauTT; jcpa-cpiaTtflv tcu^ ^poveT Eor. 
953, 10. 12. 11096V Y^ ■"!' "' '=f™i 
To ^ouTeOeiv Eji^Et t6 f^fxti Autiph. 
3 p. 793. 

g) r[i:idv Y^ [tevTOi Nepisoi; leb' 
uTCipTepa Aesch- 266, 4, Oirsp ^e j'^"- 
TOi navTc; 'E>l75v(i)v oTpaToO aioj^pov 
etunav Eur. 796, oiYav -^t [ievTOi 
Rol>d ToXXa^^ou xaiov adesp. 170. 
fiXuv Yt [LEVTQt Xf^"» ^' "P°' ai[j.a- 
TO; [JLOW] - ufG>E!v ftlet adesp. 3S4, 

YsivaoBai; T»i; ffvi; - [JL»|Tp6i, ii 
«■ EY^'**'^'! Aesch. 175, 2. «1 ^-ri te 
AiiTii naWiTaii sy"^*"" adesp, 178. 

vaTO adesp. 358, 2. 

YEiTwv; Hit; li Ato; y"'^"* ^ur. 
1083, 14. xa^oun S' aviTviv Y^iTo- 
ve? (y) fwlijtfipOTOt 'Em Eur. 771,4. 

YeXo^o;: 1^*^ ^^ '^**? ["<"" T'* 
Xoiou;, oiTivc; - i^^iliv" iywm itt6- 
(taTa Eur. 492, 3. 

Yslw: i*'j[«.aTo; JSe TropdjAo; tv 
ypixij Y6>4 adesp. 336. jtpaTo; op^pa- 
viv ycpEi Y^wv (Yspuv 1.) dspidTTiv b); avouv iQpicmiiEv Sosith. 2, 21 ^ 
822. jta^eceff^aY^"™ "?** T^ 
ni; X"P'< sXinSuv {pM; Gliaer. l^ 
11 p. 786. «pilowOT Y^p ™ Twv^ 
iiX\ivat ^crrot ffOf o-j; Tidsffftai ^ 
ioY'*'^?. oTav ii Ti; >£(Tuv ok' 
eu isYi; iMVTX iv^, Ye)Lav Eor.327,i 

Ys)^»;; Sap^vto; yeX*';^. 
455. Soph, 163. YE>«>; vi? tz¥^ 
YtYvsTai Ti TotiSe Eur. 460, 4. 
npo; xaxcAsi touto Sr, {LSYXf fiiut 
Eur. 1063, 15. ivSpuv il nUA 
TOu yeIwto; eivExa iuxaim X^'*^ 
itepTOjtoo; Eur, 492. ev y^^^h^ ^' 
EuTrpeics^ oixo'J9iv olxou; Enr. 4SX 
5. Y^^wTO, co^ia», i{(.a4vxv, a^ 
Xiav Chaer. 15 p. 787. *YawTX It 
j*s iroiouvrai xopoi ftuCvTSi ijlf* 
adesp. 458, 9. ou puSpov •jQ» 
icxijv Thesp. 3, 2 p. &33. 

YsluTOffoio;; iji^' tjioi pOK 

YC7.UTO7C0l6v, TIIV xixOffJMV oiipiMn 

Epp^sv Aesch. 180, 2. 

Ye)i.u: o|j:^a vip s-jpot 
Eur. 689, 3. ^Xi}^ - xi^ t]i)< 
YE[xovTa (?) [jLaXftax^; <Jx* mU^ 
Soph. 442, 2. oTav r^ T¥** 
dv)9aup6v Qx^*^ XF'^^^ ^^ 
Sopb. 1027, 2. yifayrx V Jom^ 
lavo; Ev$o9ev xanvou Bnr. 781«* 
YEitouaav xu[U[To; ^ocinpou i 
106. xat Y^iv [Uv .\iTvaiQ(st Sou) 
siYQi; wupo; Y^lMxw^v piVAiiwW 
efApoXot; fcSsav «revi^i C»K. \ 
7 i),799. &^^«i (ul«yn«^«* 
).uv YepLouoai Ao^tou Yilpu(UR<H V 
627, 2. 

YEvei: iEt^u; Y*'*^ S«pli. flt 
(ct Y"'**-) xux>>; Yflu a«Tx 
[Loi; Ts Y>;! yuTol; ^vTjriv n |t«| YEVEa— Ytvoi; 109 


^ 
. Yevu ppOT<5v re cf. add.p.XXV) 


iSpiaTOi; YsvvaTov Xej^o; eupeTv Eur, 


^H 
ir. 413, 4. 


137, 2. 7rev>)4 y«^P """ ^»''^"'' aTM>.e- 


^^H 
Ytve8>0v: 'AvSpaipvQvo^ Y^''-" 


3ev TO ToO TcaTpos ■{^wwaXat Eur. 


^H 
W..Awpvn(iaioy Aesch. 2ti7. 


232, 4. Y^^pov orcefijAa yevvxTov t" 


•^^1 
vBVEtat: Saulo; 8' iimivTi xa'i y^- 


E/_(.)v Eur. 285, 11. ava[ASTpoup:EVD; 


i^H 
raSo; TCu9(i-flv Aesch. 27. 


Se xta; To ToO itaTpo; Y^^^aTov u^e- 


^^1 
vevEtov: TpiY''' y""'^'' ^?*^ ^^^" 


Xei TpOTtw (?) Eur. 739, 5. tovs S' 


^H 
nK aw fs Aesch.aOT.i-EvaovuSE- 


ovTccs e<i3Xoij; Jx te Ysvvalwv S[ia 


^^1 
iXi^i? ^poiivTa Soph. 1 39. 


•(tfiiTXi; eWa Su(rTux,eT! iteTJuaevaL 


^H 
Tfiveon: ev pv Y"i«ei TtpwTO- 


Soph. 103, 3. --eO, ToToi Y^vvaiosaiv 


^H 
£p<p £(nl (iSYtoTTi, ev Si ^i-icxv; 


M4 aTTXvTaj^oii :tps!t£t ^''^p''*'"'^ XP^' 


;^^| 
t^li [uxpa Theod. 18, 3 p. 807. 


OTo; ei; 8ui]/uxi3:v Eur. 329. ipeO, 


^H 
tu^ Y^vsaiv TE PpoTwv Eur. 472, 


ToTct Y"^'^'^"^^'' ^'^ ^^^*^ xaiov 


'^^1 


Eur. 961. 


''^^1 
VEVETEipa: Talav TtavTwv '^iii- 


YEVvaioTr,;: i/.6vov S' otv avTi 


.^^1 
fnv dUiXu Eur. 1023. 


j'pT][/.aTwv oitit «v lapot; Y^vvaioTn- 


^H 
Yev^Twp: rala |/.eYi5T» xctl ini; 


Ta KapsT^v Eur. 527, 2. 


'^H 
k», 5 [iLEv avSpuiruv Kai Seuv y^- 


YEVvaioii: Ttpo; avSpo; eirdiou 


,^^| 
r«f, ^ U Eur. 839, 2. 


itavTa Y^^vaici); ^Epeiv Soph. 290, 


^^1 
riviii Soph. 934. 


i»' ou Y*P °P*"« TaOTa, YEVvaiM; 


^^1 
Yevva: eii8ai|*iiv£i; oi tote Y^va; 


<S'> 1(1«; iitpaSa; Eur. 97. 


^H 
EviS? U.) apaiTou Xctywti Soph. 


YEvvT)T-n;: "lllie - <ov> oi aoipoi 


^^1 
8. TtxlSa S" ASpaoTou Xafliiv -luv 


lEYoufli Y£vvv)TT)v »e(3v <xai> TCaTepa 


^^H 
« Y^vvav Eui-, 558, 5. Tiji te vso- 


■jtivTMv Soph. 1017, 2. 


^^M 
n a^ TCtdXbi, Tov ev aiSipi xpO;TT£i; 


YivvyiTwp: « icaTp^a x^-iv e[LSv 


^^^M 
\h y«(«*v Y^vvav (Y=-v£av 1.) Eur. 


YivvYiTopuv Eur. 817. Y^vvTiTdpuv 


^^H 
il, S2. 


ijtaTi xaTftaveiv nalov Cleaeu. 1 p. 


^^H 
Yevvalo;: iiVeTTCep ei Y-vvato; - 


807, 


j^H 
BJifliv* OTou t" sI ;(Mito9sv Sopb. 


Yivvt*: Y^^*? ''^° *^*'*'* ewtux^ 


^^1 
PO. ya^*? arcepjAa ^^''vsclov TtpoTil 


SidpmaTa adesp. 475. izitf npovoi^ 


^^H 
ir. 285, 4. -f) S" £UY""« ^^' " 


itavT eYevvyiuev yuffi; adeap. 478. 


^^^1 
pBvitov (tevsi Eur. 1066. 2. ffjrep- 


Al^ioifioiav ^v 6 Y^^vTJiai; itaTTjp 


'^^^1 
K •Y<vvsio'j Tratpo; Aesch. 99, 9. 


Soph. 796. 


^^M 
mm ii jfStiv avSpi "^z^^^^cLuf ica- 


Yivo;; -Epi^av [iiv itpdYQvov tio- 


l^^l 
i;p(c Enr. 1047, 2. ou y«P Sixaiov 


[Aiv Y^vo; ot Ttepi li(j.vav Aesch. 273. 


^^H 
jMpa Ytvvatov (ppeva? Tepireiv Sojih. 


[tilaviiTEe^v Y^vo; Aesch. 370. y^- 


.^^H 
81«. itujPTii (p-ioiv <Y4p> r'>8£ Y-^ 


vo; Y*p ^'4 O-eYXOv e^iov na^ov eu- 


'^^^1 
Mixv ^Xfitx^^--^ Eur. 185, 2. vOv S' 


x,?.eiav «V xTvioaiTO [wi>lov ■n ^i-^^-t 


^^^1 
«tt MKfaYX icw TD Y^^^^''°'' I*^^°? 


Soph. 101. 2. ipaipYupov [Asv wav 


l^^l 
iesch. 281, 5. T<3v YCep xloyruv oS' 


To fJappapQv YEvoi Soph. 528. oGtw 


J 

100 oiv ^uiTotot *«£86VT0i; fi^nui Ear. 
781, 51. ou jrivTs; oute SyoTTjjfouaiv 
ev Ya[&ot; o5t' eimi^^oiiot Eur. 1056. 
(cf. 3oivK;.l Csu;^Sei( Yajfconnv Hip- 
poth. 3 p. 828. Ey»)[Mv «i; (YTijtev 
atpSoYYOu; ^«[100; ttJ srxvTO[(,op(fiw 
OcTiSt av^ity.ixxdi noT( Soph. 561. 
«V[i.TC>exovTe4 fjKspjm xai Y^t*^'^! 
Tfixvuv Eur. 326, 5. touto fi^ • 
xiX Tou; yi^nii otdust tou; ;rp«- 
Tow( E;i^eiv Eur. 362, 15, tA S' ei; 
YXjt<iu; oitSJv Soxoui7tv uYte; avSpa- 
«iv ippoveiv Eur. 403, 4. YafjLoy; ^ 
offOt OTceudouvi [J.T) :;enpu[tev<iu; Eur. 
501. o<7oi -fott^ouot X" r, yiyu xpeia- 
(roy; i-^^"! '^ ^'"- ^02. «i 8" ei; 
Ya[i.ou; nSoiii.! Eur. 525. 

yapLu: 0; -ot' *A13aiav Y«t«^ 
Eur. 515, 4. o«Ti; oi)U3' upaio; ya 
|uX |al. Y^C^Iv) Eur. 804, 2. ■•(ai.^t^ 
i^ pUv ^ TuvSopEb) xop7)v |i.iav 
adesp. 195. « tuv ofjioiuv oi x.axoi 
Yajioyo' ici Eur. 59. oflot YaftoOffi 
8" ii YevEt Rpeiffiou; Yil*'^^^ ^- ^"^" 
"ki. x,?r.^^-:3. Eur. 502. Ystiwtfe vuv, 
Ya|JielTt, »^Ta JvTJfnttTt Eur. 464. tia 
yap T[Jii; - ftutiv, oTav yjvxtxa xaT- 
opuTTi] Tv;, oujr oTav^Yst^*?! Eur. 1 1 1 2, 
2. «oi (tiv YX{<.£To9at [Aoptnpiov, Y3t[j:.siv 
S" e[Mi Aeseh. i 3. oux emttravTXt ya- 
(wlv Eur. 502. 2. eu youv u; f*!^^^^ 
Sj^ei; TaVi; adesp. 10, 2. y^'»^^* 
diiCTetv xpEiaoov euTiv r, Y*I*siv 
Chaer. 32 p. 790. lfr.^ii w; fpifwv 
a^^&oYYiu! Y^l''*''^^ ' ^^"^* Tupiiilx- 
xei^ icoTe Soph. 561. tt)v tduSs y^P 
TOi Z*u; Ifrifit [tTjTtpa Soph. 1026. 
xdv 6 xaxioTo; yr.^yi Tr.y eu5oxi[i,otJ- 
aav Eur. 546, 3. i-(iy.ii<nt 'EXtvni 
Tov dtoTf aTuYou[Mvov adesp. 194. Yavo;: SsvKpuv «xufa. t* i 
TiijovTos fivmi (-j-KpAu n.) ' 
evTi Aesch. 44, 6. [lIv • ' 
xtdTtvQv 'pepwv ffxu^o? - 5 8* i 
iwv Ystvo; Eur. 146, 3. 

yxp passim. Aa) «u )>_pii- ^ 
oipiooi Tux«! a»Spo! - e» Y*f P 
xadcTle - XP°^H* ^i^^K^kwzv* t 
3xi[iovQ; xaxou iotfi; SoplL i 
Xp7;ff3e- Tot; e|(.ol; >ojrrj{i.amv^ 
Y^p <|"JX'^^ E^^^ ^^'^ '^' ' 
TTivS' EYti <tu7(d ^>t» Eor. 1 
PiXTiov" av Texoijit - t^ 
TCttTpo; xxi (i.r,Tpo; offTx; 
^lrpa; SixiTx; 01 y^vm ^aX^ 
Eur. 525, 4. Ijieiv yjfit 9T0(l* i 
j^i^- rtpi Yi? pt«Y**'"'' T*"!'^ 1 
Eur. 773. 63. w xf"'" - 
Yei;' eiti Y8tf 'Op^eixi; jttv 1 
iteTo SUv&pea - «01 ii xati jflu 
aa adesp. 129, 6. [wtA y*P ^ 
Tuv - [AxivEoSat xaXov adeqt.1 
OYXou ii ^yiXdM mS^ ■ 
piEY'^- ~f^i y*,^ "^ AXjiTtfov ^ 
^ia^eTxt adesp. 547. 12. t«| 
PpoTaov tjitepji* i<f' n[i«px« 
Aesch 399. toX; yif Swxttnc ^ 
j^eiv ou p^Stov Sopb. 76. « t 
TToXXwv pTi[taTidv Et* 2<m 1 
YXp Trepioffi icxvTa/oO Ivmif^ 
Soph. 79, 2. T«v Y«p «■»8 
Coav - aTat - {teTX>Xamov«T* 8 
533. xtltu; •fi^ ev xxicOIan < 
bi^XeT. 1^ Y°^P «tbi:n] t^ )^i3 
iTu[j.[jLaxo<; Soph. 642, I. 2. 1 
[tu9o; 6 ^OYo;. suYivcurw a ^ 
euioYTjttojMv. To Y*p KoXsu - i[ 
j^9uv xnxoiv c^erxilkvnv o^l 
52, 3. tSv viip SuvxffTMV kU 
ioYo; Eur. 94. ouJiv TiuYtwxl i^ TPT lot 37. {fii ^cy" eC- 

E«vov EOTtv Enr. 253.Tw-^ ^*^^- 

iT.v jcxp«J.ETT> Enr. iii rs -x; 
iTnEucl; td^^x! Enr. 274. la ^£^9^ 

£.■!> 7J7-7<d^evo; o-Jx ^Sn Ebt. 2?^ 
1 G. Y^*^t'^ ajMtwj; eisi Tii» "ti- 

«uAw-ra-rov Enr. 291, 3. vifcin-r' li- 
■r-^^^tav X2X0U ivSfo; - ^eSxtsv «a- 
■J71 XP**^'* " ° T^ " Zf''^ " fe*">- 
iiv ivSpMiCw» xax^Ty . Ti; wat Eaf. 
303, 3. oi Y*P KwKpt* wprTs; x»- 
;»)>uTC(i>v Syav vo-jo^ijx Ear. 425. i>- 
T'-; Ti vuv Spwv 6LTX Sai{i«vz; zxks- 

— ill Y^P mvOUVTt X2i }C04 C^MJXS- 

{lavEt Eur. 432, 2. al-Y»rrsi twr» 
>»=l'j (Mi7riS'v •(iw;: xt yif reii^ 

' iii Tatotv ovnc ec^lfiivii; a^sj?.!; 

', Y'-**!?' Euf. 493, 2. Mt v*" «T^ 

'svi-KiXi XP"** "^^ clrrevaiT Tv>^ 

(vip avSpEiou; ipuciv - Tiv x£w> fc- 
;zijtiTiiiv - euYev€«TEfv>; Atpt E» 
1*^5, 41, irtouTo; X" ekoxt^ tx 7^ 
' ■iiKtujv Y^l"*" S^^^TT^ ai 7X; 
Yi ''lAvctt; <oO> p^Xtxt Eor. 502. t r 
:'! Kijitpt; TreywxE tiS «xotm ^mt 
^r. 524. Tou Y'P Stxiio-j - z>2vZ' 
'-; - Sttcx !k3CTei£l Eur. 585, o Yif 
^ V-.uv xixo; (tlv r,v tv/j Y^T*^ 
^v.yflik TOu; ^uvovTx; em irt f a*- 
"»; Eor. «09. 9&etf0V to Y^f fc*» 
; *■;« Ii«i loywi; Ix-i^ Eor. 610. tat 
I H MtJOMV ■JTXVrei' TO -ris yst^t 
.' **<M i T6 (fc») XP*"* ^'- "**- 5 

^rinw ii' ■»?• ^avovoiv iir^a^ ' »1». - TI -«-x; ^En UES* USTtf 

tt; evFVi»; E«r 75i 4. y^ife» y»= 

vl-Ts Y^^-« m; ivi^ fe>- r»-,<; -;-is 
' r. 7*i. L i- 

»<7WTT» xi' T-1 T «iio;- T% -^ x«- 
o vJte:; TT4W» r- jp«r»» i« 
te^ Ti-ri Ec. *i-X =vvB fc xz* 
li £«eFR - « -Xi g v » ■ Tw>tt TT» ^^.iZKlaEr» B». 1 ■■51. 7. 

j^r» - i^s» T» riiTW tzwin' a; 
la^ir i -zf Ae< sh; ' xzzvk 

tirt Ym. ' /71^ 1. XEcmte; ItZ 
j^i : ;» -cvii-.* SoBT**' Tz; -Ti xz=- 
viwz^ vljr 5*^-»Ts; Tv/Z; iSa*;^ 
Ebt, I .■■77. i tv>t' v'*5^- «t«« tu^ 
*£-.<<■ Ti -^x; loiT^V» . . i»5eTs CfiL 
L S ^ TTI, : -^ ■S.7SVV* r- -ci»- 
TZ c-liziiu- f/a •'*«»■. Jn |L Tt.?:. 

■» -^ T,«Z>^4 i V*TlT KTTS £p> 

IfM*. 4 j. 7>t, ^', ^-yi; i^irmsr 

Ti; 71; ttv."rTia; ^cM; trtryam, . 
^ipEvz; 9i4e^ c=z=i3 xxx>v; VJjLx-ti- 

TZ»=* r^ST. ■*- f 7Vf. i •JZi J[»- 

Ktc «' fxax^ '^.•aL 4 1- ?:'.'- ■VMi; 
•ri y' ■js>:-t - ■v^T^Ti ■or-^ sir-Si*' 

TT» -^-Zi Eir5*M.l-Mn-» - XJJ'.-» •»*■ 
iftr:j i-J.'-*!. CTiZ^i<.TZ; TV'>5- 

^iuiR'» '-I ■-Jt«>r i -Zi >z*vt Ti 

■KmW* iTT; fct-^^. ♦' i Tl \Ju'/'^ 
«ale^ j.^CVli.i; ET:*7TZT7.' T -Tj I 102 Yap xaTTiYttYfev adesp. 102, 2. twv y^P 
7ceviOT«v m^Tiv oi»c Ij^et Xoyo; 
adesp. 1 19, 4. toO ^ap .TcaTpo; xpar 
TeKv [JL6V CLKSjiyvriy fep.si'adesp..^544. 
^epeiv S' dvaYXT)" tov yap 'Op^ea 
^iptiv ^ oux 4v xidot[i.i Y^^T^p* 
adesp. 546, 10. I^^^' to Ydp ^potYf*»* 
auTo jtoi xaXw? fj^ov xdXov; ica- 
pacj^etv Tou? XoYOu; SuvT^ireTai 
adesp. 553. etxoT^o^* |i.t) "ydp xaXtS; 
xpivaa* ep.auT*^; tov tSiov pXd^co 
piov Eur. 953; 37. w; vOv Tdxoc 
OTei3^ci)(/.ev* ou ^dp fo^ otcci); .aTTOu- 
hii^ Stxaiac {ttSftoc d^eTai TcoTe Soph. 
236. ou Y^p Sixatov ilvSpa Y^vvalov 
fpeva; Tep^etv Soph. 61*6. ou ^dp 
dejxt; ^yJv - Astu xaxcov Soph* 860. 
.ou Ydp uicep^elv xu[i.aTO< d!xpav Xu- 
vd(ii.ead'' eTi Y^p Od>.Xet Ttevia Euf, 
230, 1.2. dvif)<yxot[jL' &r ou Ydp*$tov 
>eu<;aetv ^do; Eur. 293, 2^ \Lri irpo; 
To ^HfOL^ dva^oXd; woioufiievou; asx^' 
X9} TExvoOddai ?:aX8a;' ou ^dp VjSovtq 
Eur. 317, 3. Zeu; oaTt; 6 Zsu;, ou 
Ydp olSa rX7)v "Xoyt^ Eur. 480. [jltqS* 
au^e xaipoO [tet^ov', ou ^dp dc^ aXe; 
Eur. 626, 4. ou ^dp Oe[i.t; PeP7)>.ov 
dirrevdat $6[i.a)v Eur. 648. oux lcTtv 
dpern; XT7j(x.a TtjttcoTepov ou ^dp 
ice^uxe SoOXov Eur. 1029, 2. ou ^dp 
XoYot; Adxatva TcupYouTat ?u6Xt; lon. 
63 p. 745. t6 ^i)^ 7rodo0[i.ev bu ^dp 
2ot' auToO x6po; Lycophr. 5, 4 p. 
818. ou ^dp [AeTeTvat tSv v6[t6>v Spu- 
Xot; J^u adesp. 326. 'ApYeto; >} 87)- 
^cCio^' ou Ydp eu}^o[i.at [xtd^ adesp. 
392. — xal (tinv, <f{kQ y^P» d^XeXuxT* 
e(i.ot TdSe Aesch. 137. xai |i.ot, ico- 
Xuv ^dp ir^Xavov eX77e(i(.icet; $6(i.<i)v, (ppddov ceXiQvac TdaXe Eur 350. pou- 
Xo[tat Se Goi, Texvov, ^ppoveX; y^P "^^ 
xdTToaqiaat' dv TraTpo; y^^K*^^ ?P^~ 
cavTO^- irapdtverat EuV. 362, 2. 1^«^ 
Sej [JLtGet Y^P V'% dm((i.* e^ 6|i.[iLdTci>v 
Phryn. 21 p. 725. — MeXeaYpe, if-^- 
leav Y^p •JTOT dYpsvet^ ^yP*^ ^ur. 
517. Ti S' 2<tTtv, & wal; TcatSa YOp - 
xaXetv Sixatov ooTt; tJv adesp. 68. — 
5l[r,< apa - <6H2.> ou ^dp wpo (jloi- 
pa^ TQ Tu;^7) Pid^eTai Soph. G24, 2. 
<B.> 7r6XX' eadiouctv - <A.> «oXawoi 
^dp etatv ot ^£vot Ack 3, 3 p. 747. 
b) Eupu(i.axo? - vJPptC uPpic(iiou; 
oux evat<jiou5 e|i.ot' 7)v (jlJv ^dp auTw 
(TxoTco^ det Tou{i.6v xdpa Aesch. 179, 
3.72V [i.iv Ydp oto; (x.aXX6c Soph. 366. 

PtoTTj? (iLev Ydp XP^^^^ '^^^ Pp*Z^* 
Soph. 518. papeXa (tev ^dp ev XoYot 
<Tt ^po9^oX7) (jL6Xt< ^t* (jToc fp^eTat 
Soph. 774. Tw (1.6V Ydp ?vi'xivSuvo5 
Eur. 67, 5. et; S' euYevetav iikyf f^*^ 
q)pdaat xaXd* 6 [i.ev y^p iffdXo^ eu- 
YevTj; l[i.otY* dvyip Eur. 386, 2. tcXou- 
Tou S' dTTOppuevTo; dcrdeveT? Y^f*'^' 
T7)v [i.ev ^dp euYeveiav alvouatv ppo- 
Toi, [i.dXXov Be x7)Seuou9t TOt^ euSai- 
[xofftv Eur. 395,* 2. et pLiv Y^p olxsi 
vepTepa; utto yj^o^io^ - ou&v iv adsr 
voi Eur. 450. WTepa ^fesi^^oLi ^rx 
Xp7)Qrt(i.(DTepov auveTOv aToXjiOv 75 dpa- 
cuv Te xd[i.ad^; T6^(it.4v Y^p auTwv 
<jxat6v Eur. 552, 3.. cu X' wS* Ipn- 
(jLo; $u(t{i.dx<«)v d7c6X^uffai; <OIN> oV 
(it,4v Y^p ouxeT* etiriv, ot S' ovre^ xa- 
xoi Eur. 565, 2. Tp^wo; 8J: x?^*^'^^^ 
da^aXwTepo^ v6(i.6u' to^v fiJiy yif ov- 
&l; ;dv SiaoTpeil^i tpot4 ; Xir^^ Xu- 
vatTO Emr. 597, 2. tov iraX^a x^ 
veuetT ^6po;. et (jlIv Y^P ; £*K'^^a(T^ yap 103 ff2v Ixraro o xu[iaT^ olxciSv opvi^, 
r,pii.7ivcTi^v £v Tov iral^ ev - xv{ta- 
civ TcdvT)x£vat Eur. 636, 4. IpcoTcc 
'lijjLtv eiffi i^vTotoi ^ou^ 8 (iilv Y^P 
luYevuav i|ieipei Xo^&lv Eur. 659/2. 
T(3v PpoTeUdv ii^ avcS[itaXoi Tu}^ai. oV 
piiv yap 6u ?rpdffaoii4Ti, toT^ Se Eur. 
684, 2. xoxov Y^valxa Trpo^ veov 
Ivjl^ai veav S (Jiiv. yap &XXy); Xex- 
Tpov laeipa Xa^iv Eur. 914, 2. aUl 
il (tirn)p ^tlorexvo^ (toXXov 'TcaTpo;' 
X |Uv ydp avTvf^ oiSev ovTa Eur. 
1015, 2. Stmq ^i - yLi^zTCH xol det, 
OTi Qux eudii^ - (teTepj^eTac tou; (ay) 
iaaiouc, ispo^aatv. eidaxouffdTb). et 
{tev ydp auTtx' ^gav at Tt(i.<i)ptat, 
TPoUol Std fo^ov r.deou; dv t)u^ov 
Theod. 8, 4 p. 804. — XeuxoT; Tfe 

vip (ftopotct. xai^i^aYxip^-^C - ^piSe- 
Tat Aesch. 116. ou ii ofaS^tiet^ ir^- 
Ao; u; eufOp^* Y^^^^P '^^ T^ ^^^ 
xai Y*ddoc wXiipio; Soph. 764, 2. Tfj 
d* Afpo^Ti} %okV lve(rrt TrotxiXa* 
TEp:ru Te Y^p fMLkicroL xoci XuTret ^po- 
Tou; Eor. 26, 2. xdpa Te y^ dou 
<^JYX^(» x6(Adt« . 6(i.ou Eur. 384. e<p' 
ifjiaTO^ Y<ip dp(Aa - tWTcot X* e^' iV 
^ 7)dav e(&ire9up(i«vot Aeseh. 38. 
iv xftvTt ^dp TOt cxopfffio^ fpoupel Xi- 
*« Soph. 34. xaT op^avov ^dp oTxov 
zv^pofpbiv Y^vTo Soph. 857. Tiv* ei^ 
p;v - afcY(teda Ta^et xeXiXb); Std 
(iiffou Y^p aldepoc Te[ivcav xeXeudov 
siii Ti^(t* uicwnrepov Eur. 124, 2. 
im ^po^ Y^f ^^0 ^^P - ePXddTO- 
vuv pvatxe^ Ear. 42^. irXouTei;, Td 
S' iX)ja (JLT) Xoxst ^uvtevat* ev T6> 
•fip Sk^ ^auXorqc SvedTi Tt; Eur. 
641, 2, vuv X", ex padeia? y*P ''tip*" 
CTiv aDepo^. Xa^v d^Aoxdt, ira; Tt; iiSeTai XeY«w Td TVSvra xai (jW) Eui^. 

978, 3. Ti X' IdTt; wpos x^P^^ T^P 
oixeicdv epet; Eur. 940. ev xev?| ^dp 
YadTpi Tb)v xaXcSv £pci); oux EaTt' xet- 
vcSdtv Ydp y^ KuTCpt; irtxpd Ach. 6, 1. 

.2 p. 748. iXX hi y* ^X^' '^^ XP^^'^^^' 
ev xTiSet Y^p c3v eGrdXcS SeSotxe (JliqS&v 
eCa(i.apTdveiv Hippoth. 3, 2 p. 828. 
d!veu 5eou ^dp ouSe ei^ dvY)p adevet 
adesi^. 477. TCap* ouSevo; ^dp ouSev 
7%p[iLV)veu[x.eda adesp. 571. — d7roi(ji.(i)- 
^ov (jLe - Td(jLd Y^P StoixsTat Aesch. 
138, 2. To auYYsvi? y^P *^' ^doveiv 
eiridTaTOU Aesch. 305. tou 2^rfv y<^P 
ouSel; ci); 6 Y^pdorxcov ep^ Soph. 63. 

TO ?7)V Ydp " TCaVTO? ' TiStCTOV fifd^ 

Soph. 64. Tov SpcSvTa y^P '^ ^^^ 
TCOdeCv ofeiXeTat Soph. 209. tov 'Ai- 
Sav Ydp ouSi Yripa; oTSe (ptXetv Soph. 
'275. ifou; euY&vei; y^P JtdYadou; - 
ft^et 'Ap7);"evaipetv Soph. 657. Td; 
du(jLf opd; • Y^P '^^^ xaxci); xeirpaYO- 
TCAv ouTTcdTrod' Ai^ptda Eur. 130. dp- 
YO^ (i.4v oTxotc - Y^^^^"^^^ ^iXotdt S' 
ouSet^' 10 ^udi; Ydp otxfiTOt Eur.187, 
5* Tol; :rpdY(J(>adtv ^dp oux» ^upiou- 
ddai XP^*^^ Eur.'287. Td; oudia; y*P 
(jLotXXov -in Td^ dp^raYd; Tt(jtav Sixatov 
Eur. 354. deTcSv Sl TraiBcav ?rou xpd- 
To^; Td f uvTa ^dp xpsidda) vopii^av 

Tc3v XoXY)(JLdTCi)V XP^^^Y ^^^' ^^^' ^^' 

Tci)( £pci>; ^oToTdtv lY^etTat ^iou* t6 

2^*^^ Y^P ^^\^^"*i '^^ daveTv 5' dTretpia 
Tcdi^ . Tt; ^oPelTat (pcSi Xt:re1v toX' 
iQXiou Eur. 816, 10. (i-t) xTetve* t6v 
tx6T7)v Ydp ou de(jLt; xTaveTv Eur. 
937. Twv dY^v Ydp fiwTETai deo? 
Eur. 974. 6 vou; ^dp tijjlwv edrtv ev 
ixddTcp deo^ Eur. 1018. ex tou ^dp 
edopav Y^Y''^'^* dvdpci:roi; epav Sthen. 104 . T«P 1 p. 762. Agath. 29 p.. 768. T6>v 
]^p<d(i.ev<dv Y^p '^^ TpoxQK xspavvu- 
Tai Chaer. 16 p. 787. jtovov <sh du- 
(Aou x^P'^< SvSe^ai Xoyouc ouc coi xo- 
[Ai^d)* Tov xXuovTa y^p Xa^uv 6 (jlO- 
do; euvouv ou (i.aTY2v Xe}^dY)ffeTat 
Mosch. 5, 2 p. 8 1 3. Tu^^at^ <ruvaX- 
Ywv Ta^i(i>(i.a YO^p voaouv to irp6<r^ 
T^oXXoT^ oIktqv E(i.7;oie1 ^poToSv Mosch. 
9, 10 p. 816. 0U3C otSa* Ta^LY^dic y^P 
atff aXi; f paoat adesp. 30. tou aco- 
(i.aTo^ Yap eivej^' ol TroXXot irovot 
adesp. 115. tou Xa[i.^av6tv Y^p ^ol>^~ 
Te; riccia^rxcLi ^OTot adesp. 172. ttic 

^etXta^ Y^P ^''^XP^ Y*'Y^^'^** Texva 
adesp. 357. ouSiv [leXet [i.ot' ri\LQL 
YOp xaX«5^ C;^et adesp. 513, 2. toT< 
xatptot^ Y^ ^^ ^eYetv rA xatpta 
adesp. 572. — t6 (jlt) y^P &^^^^ xpeXa- 
aov ri t6 l[f[v xax«S; Soph. 448. aXX' 
fcTt Tt^ GuYxpadt^, &ax* J^etv xaXcS^* 
A (1.7) Y^p S^'^^ '^^ '7cevY]Tt i7Xou<noc 
St^cDfft Eur. 21, 5. el (jly) y^^P <^(ov 
IXa^ov el^ X^^^^ (JLuao^ Ettr. 847. 
aXX' ou Y<^ 6pd<5; Tairra xptvouotv 
^ot Eur. 445. ou xaTdavelv ^ap Set- 

vov adesp. 88. ouS* aYP^ Y^P ^p^^» 
>]v ipXatfi} S6(i.ov, aXX7)v veo^iTou^ 
iQ^wffev eyrexelv adesp. 297.— [tovo^ 
de<dv Y<^P ^avaTo; ou ^pcov ep^ 
Aesch. 161. Tpe(jket X' opv) xal y^^^" 
OTav eTct^Xe^i] y^PY^^ o\l\lol ^eoiuo- 
Tou. iravTa ^uvaTai Y^p Aesch. 464, 
12. xpeXGfiov ^eoT^ y^P ' X^P^^ f^pav 
Soph. 208. ^aXe^ol ic^XeiAot y^P 
dSeXf^v Eur. 975. ^uXot ^poTuv 
Yol^p Tou iroveXv iQa9<A(jLevot daveXv 
epcSfftv Agath. 7 p. 765. dv7}T<3v ^ 
(tioSel^ (tY}Sev' 6Xpt6v TCOTe xptvi] > 
ev' OLGfOikU Y*P '^^^ ^avovT* ewoX- ^teat DfoD. 3, 3 p. 794. oux Im 
ippafftfovTa; Tt (jL0]^dv)p6v XaMtr 6(u 
^XeTTet Yop 6 jjf^yo^ adesp. 510, 2. 
c) ex ToSv SixauAv fOLf v6(jloi t 
au^iQ(i.aTa ^vfiXoL ^pouat Eur. 252. 
ev Tolc Texvoi^ y*P ocpeTY) twv euYe- 
vc5v ;Xa(jLtlie Eur. 232. 6<i<a t6 dfiXu 
XuGTuj^effTepov yi^io^ ni^yjiu'* iv- 
SpcSv* {v Te Tot^t Y^p 3caXoIc iroXX^ 
XeXetTTTat xairi to1( ala}^poX; ivXeov 
Eur. 401, 3. et xepxt2<Av (Jiiv av^a 
atv (ieXot mvo( - ex ty)c 61CMTy)(Jly}^ 
Yap exTceTTTcdxoTe^ xetvot t* av ouSiv 
elev Eur. 522, 3. f povcS S' 6 Tcicjja, 
xal t6S* ou <;|jLtxp6v xax6v' t6 (ay) 
elSevou Yap iq^ovy)v S}^ei Ttvo. votfouv- 
Ta Eur. 205, 2. Tupavvt^ y? deSv 
^euTepa vo(JLt^eTar t6 (jly) davelv y^P 
oux Ix^ Eur. 250, 2. oux cmaTavTat 
YapLeltv* Ta ty)^ Y^vatx6< y^P *P*" 
TouvT* ev ^(jLamv ^ouXol t6v ivSpa 
Eur. 502, 3. i;ape(jLfepeXc TauTOiGi 

TOU( Tp6l70U( ^X^^' ^^ '^^ XOCXOU 

Yap 71 fuiitc TixTet xoxov Isid. 1, 3 
p. 829. 

Ba) aXXa - Y^p v. aXXa E (p. 25 

b) xat Y^p ^ata fXCiaft* Ijti xpa- 
To; (JLeYa Soph. 77. Setv6c y^P ^p^i^ 
irXouTo; U "re T&^Ta xal icpoc Ta 
^aTa, "ji&no^vi irevY)c avY)p pLY)S' ev- 
Tu^cdv ^uvatT* av <ov cp^ Tuj^cXv. xal 
Y^p S*^9et2i< a<i5pia xal Suac&vupLov 
Yk6cari 90f6v Ti^atv eupLop^ov t' 
l^sTv Soph. 85, 6. 9. xal y^ X^^^* 
TY)p auT6( ev Y^<^^<^ '^ K^ iropY)- 
Yopei Soph. 178. xal y^ XpYetou; 
6p«S Soph. 199. xal (jlt) Tt {^aupLacri}; 
\u Tou xepSou^ - <^B' dcvTej^etfdoci. xal 
Y&p ot (jLaxp6v ^ov * S^oufn, tou y^ yap — '>[OL(Tiyip 105 xepSatveiv o[jL<d^ ix^^ S^^vrat Soph. 
328, 2. xopoc }ii iravTddV xal y&p ^x 
xaXliovttv XexTpoi^ e^' ala}^poTc elSov 
exircicXirifptivouc Ear. 213. icarepaTe 
vucvi a^u»^ (Tuvexf epetv f iXoii; Cpco- 
T2^ • xal ydp oux audaipeToi ^poTOl^ 
Cpore^ Ear. 339, 3. e^urTa(jiai ii 
xivy &' exjrfviii ^P^cSv - xal y^P ^^ 
xoxolffiv <Av eXeu^oi<nv eiJL^TreiraiSeu- 
fox Tpdicoic Eor. 413, 4. Teiaaade 
•nivXe' xat f6if evTeudev vodet tA t5v 
YvvcuxSv Ear. 497. ol Ta< Tepac S' 
ll^rct^ adXu&Tspoi tyJ; ^auXoTTjToc 
^xil ydp ev xoiv6> ^eyetv Sicadi xet- 
cOii ^u<rruxe^ Eur. 635, 2. dXV epw' 
e; Qtxou;* xai ycLf atS' 1^6» ^6[i.ci>v 
)|u>al i7ep6»Gtv Eur. 773, 10. xal ydp 
TCf \>xe tout' ev dvdpioTTOu f u<jei Eur. 
834. rdvTov iiSktto^ 2f u OviqtoV xal 
yip aXumv Tep<{Av tiv' ^^^cov et^ eXmS' 
h[ti Eor. 897, 5. i wdTep, e;^p^v - 
loYou^ - TOuTou^ Xeyeiv ae' xal ydp 
ap|i6!^ fpoveTv ae {tolX^ov ri e[ii xat 
Aeyuv oirou ti ^T Eur. 953, 2. xal 
yif Tiv' auTo^ i^Xudov Xueiv (Jiadelv 
<n>u Neophr. 1 p. 730. xal ydp eiaeV 
rX*j^^ xoXX^v crofiaTtSv oj^Xov e^i^p- 
rrifuvo^ loph. 1 p. 761. xat ydp ev 
>ixx%i ^X^^ TCoXu^ cnSiOpci) xetpe- 
^-xldSo^, xat ^io^ o^Xo^ (jLupta^ 
^QTfZ^ xpaTel Mosch. 1 p. 812. xal 
Ifzp Tov dE^Xov iht dwrrolatv v6[i.ov 
'3^ Stadp^v adcsp. 26. xat ydp xd- 
^v ^pt^au^^v' ou (tovov yuviQ, waT? 
i' XV vioYvo; - xXtvot adesp. 383. — 
wv ^ - TauT* dv7}vuTci>^ Ij^et - xd- 
jtot Yop av irannp y^ Xaxpuwv x*P^^ 
ivi*xT' dv ecc fco^ Soph. 513, 6. xat 
JvjdvreTvYdpii^iou^ epiibv x*P*^ Eur. 
268, — j^puoov ikQLhQTOL PouXoftat S6- (JLOt^ IX^^"^' ^^^ ^OUXOC COV ydp Tt(JLtO{ 

ttXoutcSv dvTip Eur. 142, 2. 

c) oc vjpt (jiev ^avevTt StaTCaXeT 
Tnrepov xtpxou XewdpYOu' Suo ydp 
ouv (jLopf d; f avet Aesch. 304, 5. 

d) ouTOi yuvat^t . . xuSdl^eddat* Tt 
ydp Aesch. 94. Por^pa vtxSv av- 
Spa^ dffTtTa^* Tt ydp Soph. 90. 

e) SpdaavTt ydp Tot xal wadeiv 
o^eiXeTat Aesch. 456. in (i.dTiQv dXu* 
XTO); 'jrdvTa y^P '^^^ '^^ fo^ou^jievc^ 
^ofei Soph. 58. XiQ^uGt yoL^ Tot 
xdve[jLci>v Ste^oSot dioXetav opviv Soph. 
436. TtxToudt ydp Tot xal v6(ioug 
Suadu(jLiat Soph. 602. St<j;<5vTt ydp 
Tot ludvTa irpodf epcdv do^d oux dv 
TrXeov Tep<j;eta^ y) Trtetv SiSou; Soph. 
696. opxotdt ydp Tot xat yuvV) feu- 
Yet TTtxpdv cDStva TratScdv Soph. 846. 

f t>.0U(Tt Y^ '^Ot TcSv (llv oXpUOV ^pO- 

TOt dofoug Ttdeddat tou^ Xoyou^ 
Eur. 327. du S', co waTpcia x^^^ " 

XOip'' dvSpt Y*P '^Ot - OUX IdTt TOU 

dpeij/avTo; i^^tov xe^ov Eur. 817, 2. 

dT)(jLeTa Y^P '^ot TauTa y^Y^^^^*' 9^' 
XeT adesp. 466. — ev wavTi -^OLf toi 
dxop^TTto; f poupeT Xtdci) Soph. 34. ty)v 
TOuSe Y^cp Tot Zeu; l^Y^i}*^ (JLiQTepa 
Soph. 1026. 

YdpYapa: xp^I^'^^'^ '^^ y^PY^' 
pa adesp. 442. 

Ydpo;: Souda Taptxiopou y^P^^ 
Soph. 649. xai tov ix^u<i)v Y^^po'^ 
Aesch. 211. 

YapoTa; Dionys. 12 p. 796. 

YadT'6p: yoLar^rif Te y^P <^ou xat 
Yvddog irXvipiQ? Soph. 764, 2. '^OLGThf 
dravTa, TouTrtdt») 8' ouSiv dxoxst 
Eur. 49, 2. vtxa ^i ;^peia (jl' tq xa- 
xcS? t' 6Xou(iLev7) Y^^^r^p Eur. 915, 

7* 106 Yao-TYjp — ye 2. (cf. (tTQTYip.) Set yap avSp' 6tdi(i(te- 
vov axoXaffTOv Y)do? f yadTpo^ ev 
TauT(p [i.evetv Eur. 201, 4. offTi; S6- 
(I.0U5 [jl4v T^^eTat wXiQpoupLevou;, ya- 
(iTpo^ S' a^aipcSv (ib)(jLa Su(mr}voc 
jcaxoi Eur. 328, 2. e7Ui(;Ta(i.ai Se - 
opolv d' 61 Set (jLe xou}^ opav & (jlt) 
wpeTcei, '^OLaTfhq xpaTeCv Se Eur. 
413, 4. ycLaxfo^ ik ^eipciS Trolaav 
iQviav xpaTelv Char. 1 p. 826. ogti; 
Si Y^^P^^ K*^ xpaTeiv exidTaTOt 
Char. 1, 4 p. 826. 7ekr,f&L ytxp 
oyxci) YOCffTpog au^eTat Kuirpt^ adesp. 

186. eVTaud* XilZOL^Jtl TW ^t(i> Y^" 

(XTpoc xpaTelv adesp. 522, 2. ev xev^j 
Yap YOtdTpi TtSv xaXcov Ipco^ oux I^ti 
Ach. 6 p. 748. oux dEv Suvato y^- 
GTpl Tcevdrfdat vexpov adesp. 331. 
euoYxo^ elvai yoiaxfX (jlt) ir>Y]pou(jLevYj 
adesp. 546, 5. oux £v xtdot(x.t y^" 
dTep', a>.Xa ^el ^tou adesp. 546, 12. 

YOCTO^JLO^: tV* OUT* SpoTpov OUTe 

Y0CT6(iLo; Te[jLvet StxeXV dEpoupav 
Aesch. 196, 3. 

Yauptav Eur. 848. 

YOtupo?: \ua ik Yova t6 t' euYs- 
vl; xal t6 SudYeve^* v6(iL(|) il y^^P^^ 
auTO xpatvet xpo^o; Eur. 52, 8. odTi; 
^i Y*^P^^ dwep(iLa Y^^^aT^v t' Ix**^ 
Ptou dwavi^ei Eur. 285, 11. ouSlv 
Yofcp ouTcd Yaupov (i; avr)p f^u Eur. 
788. Yaupou(jLai: ev )Q>Y){jLadtv to 
edTt, (XT) Yaupou, TOTep Eur. 22, 2. 
Sy^^jlov xoXouet }^piQ(iLadiv Yaupou(jLevo^ 
Eur. 92, 2. Xa(iLicp(j) Te irXouTcp xal 
Yevet Y^^poo^uvov Eur. 1040, 2. 
otXXou; ^i ttXoutci) xal y^^* Y*^ 
pou(jLevouc Eur. 662. 

Ye: a) TpaYO? y^^^^^ ^* «evdTi- det; du Y^ Aescb. 207. tJ) Si ^i^ 
Ye dTe^avov apj^otov dref o;, Sed(jL^v 
dEptdTo; ex IIpo^jLY^decDc Xoyou Aesch. 
235. xaTapxeK TOuSe xexX^^dtet ira- 
Tp6c, etTrep xef uxdc y'' ^^ ^^ (^''i Soph. 
83, 2. Setv6v *Ye tou; (jlJv Sudde^I; - 
irpdcddetv xaX^c Soph. 103. xat y^P 

01 (JLaxpov piov dvYiTSv fj^OUdt, TOO 

Ye xep^aivetv o(i.(i); dcirpl^ {j^ovrat 
Soph. 328, 3. xdc(JLot ^ap div iraTTip 
Ye Saxpu(i)v x^P^^ ocvtixt' div el^ f «S; 
Soph. 513, 6. ou Y<^p ^ixatov dEvSpa 
Yevvalov ^pevac Tepwetv owou ^e, (jly) 
^ixata T6p(j;eTat Soph. 616, 2. e(i.ol 
ik X^dTov al(ta Taupetov TneTv xal 
(JLY) Y^ '^^etd) TcSvS* £;^etv Sudp7)(i.ta( 
Soph. 663, 2. ou (jLiQv du y* ^(^a< 
Tou; Tex6vTa( yjSed^i) Eur. 109. yjtcou 
TO (jLeXXov exf o^eT - «c ^ou ye wi- 
(T^etv TouTnov (jLelZ^ov xax6v Eur. 135, 
2. <A.> TO IItJv dc^evreg to xaT& y^< 
Tt(i.(3di dou. <B.> xevov ^e Eur. 154, 2. 

f pOVOUdl S* OuSiv &^ **(t XpY)(JLdCTCdV 

uTcep Eur. 248, 3. irTY^vac iuixcA; > 
T«5 e^iriSa^. ou^ i^ i^X''* Y^ ^^^* 
271, 2. (!>; Cv y' ^(^o\ xpivotT dlv ou 
xaXcSc fpovetv, odTt^ Eur. 347, 3. 
(jLtd(o Y^vaTxa; aiTtve; xpo tou xaXou 
IJflv TralSa; eiXovTO - xal (jl-^v ^vov- 
Te; y' ^^ K^XT? wo>.Xwv (jLCTa tu(J(.^v 
Te xotvov SXa}^ov euxXeidcv t' TdTjv 
r7i\i/fi ik xatSl dTif avo; el; (jLt£ (1.6- 
vv] - SodiQdeTat Eur. 360, 32. iroXXoi 
Ye dvY)Tb)v Tb) dpdcdet Toc; du(i.f opa; 
2^Y)T0ud' dc(i.aupouv Eur. 416. dcpYo; 
TCoXiry); jcelvo;, (&; xax6; y* ^^P ^ur> 
512. TToXXdL; y' ^ ^oci(JL(dv tou ^ou 
(jLeTadTOCdet; {^ooxev io(i.1v Eur. 554. 
Ta TY); Y^ ^'>i^c f ap(i.ax' op^c^a; 
(j.6vo; Eur. 578. dcxdc|tac Te jjfo^o^ Y^ 107 i;ept Y* oevdcp peu(i.aTi 7r>7)pY)c f oit^S 
Eor. 594. tov oX^ov ouSiv oO^a- 
[loO xpivfd ^OTol;, ov y' e^ocXeif ei 
pfov >) ypaf7)v deo; Ear. 618, 2. 
2a, !a* 6pc5 *y' in' dxTal^ vo(i.d- 
Ji - «XiateTov Eur. 636. t6 *y* el- 
Xo; auTo dou xaTT^yopel Eur. 690. 
9ipi90(iiai %xaid y' dvTeiTCeiv C^^cov 
Eur. 706, 3. xa^<?y <2v ev Xo- 
(towiv; Y) xo^Xou Y^ Sel Eur. 709. 
xxXov y' dX7)(hr){ xdTevTo; TrappY^aia 
Enr. 737. d y' ^^^ wapaivw, TauTd 
pj fc^ai, Y^vai Eur. 757. Seivov y^» 
ToX; irXouTOuai toOto S' Jjjl^utov, 
mioioiv ecvai Eur. 776. w; wavTa- 
XoO ye icaTplc iq ^omou^a y^ Eur. 
777. 'EffTia^ y eXoc, d^' io« *Y* <^f^' 
ffttv ic3( dv ifjtabOLi deXoi eu}^dc 
xo<e{o9at> Eur. 781, 36. Tt ^fiTa 
x2t 9k xoXuet <Xa^eTv> x^So^, Tcapov 
Y& xi^opLotouadou ^eoT; Eur. 794, 4. 
xiv a{topf o^ ^ TCoat;, x,fi) Soxetv eu- 
|iopfov etvat Tfj yt vouv xexTV)(i.ivy) 
Ear. 909, 5. Xotmv e<iT' Tacdc epii 
ix TT)5 dvdyxio^ Td y^ ^wcat* aimQv 
)iYetv Eur. 953, 5. d^dp otcdTrdLv Td 
ve Jtxat' ou x("5 woTe Eur. 1037. 
c|tot YOp ouSlv EcTTtv dXyecdv ftxoc, 
e£ ou y' (xptve KuTcptv AXe^avSpo^ - 
xi^Xtt irpo^xetv rn^ epL^c eufiiopf tac 
Eur. 1109, 7. uwDpernv ydp ovTa 
7ii:e«Ta3|iiva icpddGuv Tcpo^uptci)^, 
o«Ti« iv y' yi vouve^^k Eur. 1132, 
48. oiX' Y* «3|ta Tuwei^ - ewtXd- 
^Tgit dXxa;, dXX' oXtyoSpavewv ^doy- 
jiCeTat' ddvarov )' o y^ ^ouXoduva; 
^po^u^Lev lon. 53, 1. 3 p. 743. 
(B^^ vS«»p Sl vtr|/at X^^( ^^ 'Trpod- 
^v )i^; <AL> val- <xat> Tpdxel^d 
Y' btxoSttv dicoipeTGU Ach. 17, 5 p. 750. o\ud^ t6 y' opdov xal Stxatov 
ouiroTe airffl TrapTidca Mosch. 4 p. 
613. vuvl f Sel y' opyiQv, tqvix* ri^i- 
xou, Xa^elv Sosiph. 2, 2 p. 820. 

akV £v Y* ^X^* '^* XP''^^^^ Hippoth. 
3, 2 p. 828. xaxov xaxcS; ce <y'> dw- 
oXedetav ot deot adesp. 123. pLtxpov y' 
£Xe^a^ ^adtXtxou (Tv)x6v Tdf ou adesp. 
166. Setv6v Y^ '^^ p-^v pLuTav dXx^ 
(JL6) (rdevet TnQ^otv e?p* dv^pciSv (rcopLa- 
Ta - dHvSpac ^' o^rXtTa; adesp. 295. 
AAKM. dv^poxT^vou yuvatxo; opLOYe- 
vr)5 Jyu;. AAP. au 8' auT^xetp y^ 
(jL7)Tp6; adesp. 358, 2.' to St) ye (?) 
9UV x6^avTeg - dvTt tou xexopLpLevou 
eire(jL^a(jLev ^6etov adesp. 458, 4. Set- 
v6v Y^ TauTOv ToT^ (i.Jv dvSdvetv 
PpoTcSv, ToT^ S' IjiJ^i elvou adesp. 
462. at^xpov y' OTav Tt? f eTri yX6a- 
ff^ ^uel? Y^*^^^ jJLaTaiou; e^axov- 
Tt<n] X^you; adesp. 529. xaTdavetv 
ydp e&xXecS; fi ^y)v deXotjJL* 2v Su<j- 
x>ecSc Y^ t 3caTdaveSv adesp. 537, 2. 

b) eV v){JLap au^et (jLeaaov 6(jLf axo; 
Tu:rov, xal xXtveTat yt xd?roirepxou- 
Tat ^6Tpuc Soph. 234, 6. ri ^6xt)(ii; 
dvdpcdmi; xax6v, xai TOUTCtj^etpelv y* 
e5a(jLapTdv€tv 9i>.eX Eur. 277, 3. lyti^" 
ye fr)(JLt xatv6(JLov ys If*'^ ffePetv-Twv 
dvaYxaiidv icXlov Eur. 433. ev S<7Tt 
?rdvT(i)v 'TTpcoTOv etSevat TOUTt, f epeiv 

Td (XU(JLWt7CT0VTa (JL7) Tfa^tYX^TW^* JO\J- 

t6c y' ofcvTop apt<jTo^ Eur. 572, 3. xal 
7cpo<7xuv«S Y^ TCpSTa (i.ev tov "HXtov 
adesp. 62. 

c) xpoSTa (JL6V Y^ Toud' uicdp^ei 
Eur. 909, 4. xal (jltov Td (JLev ye ttJ 
Tej^VTj irpdffeietv, Ta Se tq^jlIv dvdyxt) 
xal tixji icpoaYtyveTat Agath. 8 p. 
765. »^av 1 110 yevoi; — y^P**®< Y«p )cax6v SouA6i>v ysvo? Eur. 49. t6 
j" Apcrev effTTjx' ev S6(i.oi< dtei yevo^ 
Eur. 318, 3. 0(T({) t6 d9]Xu Sudru^^e- 
(rrepov y^^^C irefuxev dcvSpcSv Eur. 
401, 2. &Xywt6v £CTi drj^u (i.i(TY)^^v 
yevo; Eur. 493. Si' qv ^poTeiov l]^ 
Te xat daUei ysvo; Eur. 898, 13. 
oeic») «ep au^sTai dviQTwv yhfi^ 
Theod. 12, 4 p. 805. « dvY)T6v dv- 
SpMv xai TaXaiTMopov yiy^<; Sopb. 
859. ouSlv xdxiov eOTiv ddXiOTSv 
yevou^ Eur. 282, 2. ovtcov Sl waiSwv 
xai we^uxoTo; yi^^oit^ Eur. 338. >^ 
^udi; ixdaTC}) Toii y^vou? eeiTtv Tca- 
Tpt? Eur. 1113. Y^^o^? 5^' Iwaivo^ 
ecTiv ddfa^ecTaTo; Astyd. 8 p. 
780. du X* (0 t6 >a(^7cp6v ^w^ dwo- 
(T^evvuc yevou; adesp. 9. outoi y^' 
veiov (oSe ^pY} ^tY)>if l^ f opouvTa 
xdvTtTuatSa xat yi^^u \t.iyoL^ p-Y)Tp6? 
xaXetcrdat xatSa Soph. 139, 2. etaep- 
j^eTai {liv (tq Kuwpt^) tj^Sucov tcXcotcJ) 
Yevei Soph. 855, 9. tw y^^^^ P*^^ 
euTuj^el, Tcevtqs S* e^ddacov edTiv Eur. 
285, 12. (cf. '^e^eoL.) odot yoL\LO'j(n 
S' 7} Y^^s' xpetcaou; Y^p-^^^ ^ TTO^^d 
j^pTijAaT*, oux 67ctdTavTat Ya[iLeTv Eur. 
502. TTo^Xou; ik i7>ouT(|) xat Y^vet 
Yaupoup.evoug Y^^ xaT^aj^uve Eur. 
662. ou^iv ^txatov ecrTtv ev Tcj) vuv 
Y&vei Eur. 695, 2. Xa^JLTup^ Te ?r>ou- 
Tci) xai Y^vet (al. Tuj^tj) Y^^pou[i.evov 
Eur. 1040, 2. g)^ ou^lv IdTt x^^^ 
ev dvYjTcj) Yfi^st Eur. 1080, 4. dU' 
ouSi XeT^at TouSe Tcj) Y^vet deftt; Ach. 
9, 2 p. 748. dSddov dupatot; ttjv 
j^dptv ?rotou(jLeda ri toX? dvdYXTj? (?) 
ev Y^vet 7re(pux6<itv Dicaeog. 1, 3 p. 
776. So^Tj wpod^e xai y^^^* V^^t^^ 
"ApYou^ SuvddTo; Mosch. 9 p. 816. ou^* dd^a^i^ ttSv vtjio; ev dw)T6) ye- 

vet adesp. 547, 3. 6^(0 y^''^^ H^^ ^*P 
KpY); dpxe^TaTov Aeseh. 187. ye- 
vo; (?) (i.iv atveXv expia^cDv emdTa- 
(tat Atdio^TTtSo^ Y^< Aesch. 300. xo- 
pY) Te xdpYet^ y^^^^ Soph. 61, 3. 
xY)[A6T(it - icopf upac fdetpet Y^vo^ Soph. 
463. Sou^cdv odot ^Xou(7t ^diroTSv 
Yevo; Eur. 50. ti JJffTa p.ox^1v Sel 
Yuvatxeiov yi^o^ (Yd(i.ov 11.) ^pou- 
pouvTa; Eur. 111. t6 ^ouXov &^ 
a7cavTa;^fJ y^^^ ''^P^? '"i^ eXd(j<y(d 
pLoTpav (Sptaev deoc Eur. 218: 6 [tev 
J[dTcXouT05, ei; Y^^^^ ^' ^^* euTuj^ii;, 

Toudt xdvTa xdve^xav et; f do; - 
drfpac ou? d* d^|AY) Tpe^ci y^vo; Te 
dvY)Tc5v Eur. 484, 6. ^rf^u icSv (U(r(3 
Yevoc Eur. 498. elvat f y)[I.I Sai(i.6vcdv 
Yevo? Eur. 577, 2. fvdev euxo(Aai 
Yevoc Eur. 696, 3. Y)Xde ei)^(av 
}^d6va Oolvt^ icef uxcdc, ex h* d(i.et^- 
Tat Y^vog *EXXY)vtx6v, Atpxatov oixy)- 
aa? iceSov Eur. 819, 3. Aa(i.ta< t^? 
AtPudTtx-n? Y^^^? E^- ®22. 2. (10)^- 
3ou[i.ev dXXcd^ dffXu f poupouvTec Y^- 
vo; Eur. 1061. vo(iLt2[etv Sat(A.6v<dv 
eivat yi^o^ Crit. 1, 42 p. 772. wev- 
dedtv ^e icapdevou dtTcov &[i.otpov 
AtoTpe^l^ fdtvetv y^^o; Carc 6, 9 p. 
799. 7c5? ouv - decSv y^vo? elvai Xe- 
Y(«)(i.ev adesp. 99. dY)pc3v dv6Y)Ta y^- 
VY) adesp. 129, 8. 

Yevu^: Y^vaTxa 8* e^eX6vTec x 
dpdddet Y^^^^' (?) Soph. 179. mXi- 
xeco? 8i 8idTO[jLov Y^'^^^ IwaXX' Xy- 
xalo; Eur. 530, 6. xdpY)va icupdal; 
Yevudt HeXavticTcou dicdda^ Eor. 
537, 2. 9 5«. Yepat6^: oTav i' utcvov y^^^oc Y£pa(o< — yf^ Hl exlt;n*v Traryip mikdq a(ui^i] Eur. 
773, 15. vuv X*, & yepaie, TauViviQ- 
vuT&K C;[ei Soph. 513, 4. vaKp', co 
YU216 Ear. 72. (1.7) velxog, <» yepaie, 
xoipavoi^ Ti^ou Eor. 337. ovx C<mv, 
u Ycpote, (IV) Set9i]c TaSe Eur. 372. 
YV(3(tau S' d[i.eivou{ tia\ tcSv y^aiTe- 
p<»v Eor. 291, 2. 6[uXiac Sl Td^ ^ft- 
pxiTepuv (al. Y&paiTepou; vel y^pat- 
TspxO ?i^ei Eur. 362, 21. ^ulat S* 
{^ouot TcSv yepaiTepcdv xpaTo^ Eur. 
508,2. 

yepavo?: y^avot, }^eXe5vat, yXoLx}- 
u;, bcflvot, Xayoi Soph. 1 07. 

Ycpa;: to J^tJv ydp, w waX, wav- 
To; TiiiaTov Y^a^ Soph. 64. to vi- 
xiv ny^j^ cb^ xaXov y^P^^ ^^^* 
1034. dxXXou^ Te de^v Y^pa< (Te ae- 
px; 1L)-Ti^(tev icpo tto^cSv tSv gcSv 
Ach. 2, 2 p. 746. x^^^ dirap^aX; 
xsi Ycpa; XaxeCv ToSe adesp. 1 18, 5. 
Wx; Y^P dirap^d; xpea; (yepa; 1.) 
e^reiLTO^uv TCGCTpi . . TreptffiTOv ^(tov 
&cxptTov Yspa; adesp. 458, 3. 

YepovTaYwyw: nTjXea - oixoupo? 
(wvKj YepovraYc^Y^ xdvaicatXeuco wd- 
Xiv Soph. 447, 2. 

tyepo; Soph. 122, 3. 

Yepttv: Y^pt^v Xi yP^I^F''^'^^^^ T^* 
vc*j aafvic Aesch. 358, 2. xai^ep 
*|ifav fSv Soph. 239. y^^^ y^^^^ 
^ztSaYttp^cA <r' eY<o Soph. 633. 
wiTe Tov Tupawov &^ dEwat; y^P'"^^ 
^evyet Eur. 76. f <»vv) xal cxtd Y^p<>>v 
iviip Eor. 509. y^^ yap 6pY?| irS; 
w|eTslv xoxo? Chaer. 38 p. 791. 
•afiii Yop, xav ^ y^P^^> xaXeXv iU 
«awv offTi< Sv adesp. 68. y^P«^ 
YSfovn YXcSarav TQXiffrrv {;^et adesp. 
364. mXu9i^pvK (tsv, 6> Y^^^) '^ad' 'EXXd^ f 71(1.7) icXavaTat Theod. 16 
p. 806. vuv coi wpo; o^tv du(i.6c •Jopd- 
Tcd, yifKis Sosiph. 2 p. 820. e^ 
oafuaXYOu; xcoSuvooT^dSo; XuYpou 
YepovTo; Aesch. 361, 2. opYJQ y^P^^" 
To; &<jxt (taXdaxT) xotci; ev ^etpt 
dviYet, ev Td^ei S' d(A^XuveTat Soph. 
808. wuxvoT? X* rpaXXov Bax^iou 
TO^eu(A.aatv xdpa Y^povTo; Eur. 562, 
2. TouT(|> KeXatval TcaTpi;, dp^aia 
icoXt; MiSou y^^^^C Sosiph. 2, 2 
p. 822. ouxdvYevotT* epcSvTo^ ddXwi- 
Tepov ou^iv Y^povTO^ adesp. 306, 2. 
xaX6v ik xal Y^p^^Tt (al. Y^p^vTa) 
(tavddvetv cofd Aesch. 396. Seoirot- 
va Yap Y^P^^'^ vu^i^icp y^vto Eur. 
804, 3. 8 xal Y^P^^Tt xai vecp Tt(iY)v 
(pepet Char. 2, 2 p. 826. xal TuatSl 
xat YepovTt ^pocf epcov TpoTrou^ adesp. 
453. Y^ovTt $' ou^ olov Te (i.Y)xuvetv 
^povov adesp. 549. Y^^^Te; ouSev 
ea(tev dEXXo xXt)v ^of o^ xai ^X^C'^ 
Eur. 25, 2. ri t' 'A^poSiry) toX; y^" 
pouGtv (al. epcSdtv) A^deTat Eur. 23, 
2. — ci; Xeyei Y^pov Ypd^i^i.a Aesch. 
331. ou Y^p Y^povTa ^ouXeuet^ Soph. 
726. 

r^Tai: xai Xapva^wvToc 0; *re- 
tSv ip^et Td vuv Soph. 547. 

Yeuo(i.at: xal y^^^I^^^ '^^^ "^^ 
detl^ciSou luoa; Aesch. 29. Y^vatxo^ - 
ihxi^ dvSpo^ ^ ye,y&\j\Lirri Aesch. 
243, 2. 

YY)* Zeu^ ecTtv aid;f)p, Zeu? ^i 'p) 
Aesch. 70. Fy) (L7)Tt)p dewv Soph. 
268. Tup<i7)vix65 xoXtto? AtYUffTtxio 
Te Y^ ^^ ^e^eTat Soph. 541,3. fpou- 
Xo; {jl4v fdTai xu(i.dT(i)v - ^udo;, y^ 
S' iSpdvcov lp7)(jL0(; Soph. 1027, 7. 
xaXov (i.iv f eYY^^ loXiou ToSe, xaX6v 112 Y*i T ^pivov daXXouaa Eur. 316, 3. 
xaTdavMv ii wS; avTjp yn xal dKia 
Eur. 532, 2. irpodde yap xaTw yr)^ 
eTaiv idTpa. yii S* d?vei<i' e; aldepa 
Eur. 687, 3. m? wavTaxoO ye wa- 
Tpi? 1Q p6<rxou<ra yY) Eur. 777. aXX" 
Yjv axu[i<i>v t xcD^euouaa peouca yTf 
Mosch. 6, 13 p. 814. T^ y^? xaXoS^ 
wpacxffovTi wida yti waTpi; adesp. 
318. <S -pj 4>6paia, xoTp* Soph.825. 
yevo^ (i.iv aiveTv ex(i.ad<Dv em<XTa(i.at 
AidtoTciSoc Y^; Aesch. 300, 2. aXX* 
6j waTp<pa; Y^c ayuiaiou TreSov 
Soph. 200. 6$ 'a^evou yn; <poppaSo; 
xo(i.iJ[o[jLat Soph. 279. ('ExaTT)) yti; 
vaioud' tepa; TptoSou; Soph. 492, 4. 
xpu^ei; S' U7C0 Y''?? xelTOt Tedve<d< 
Soph. 518, 2. et '^; (jly} ire7retpa(;at 
^evT)? Soph. 525, 2. Ti toutou ;^ap- 
(jLa (tel^ov iv Xapot; tou y^; e-Tctil/au- 
davTa xiy uTCO dTeY5 tcuxvy); axou- 
(xat <|;axaSo; Soph. 579, 2. IJ^iq? ap' 
ouSe Y^ic Ivepd* (^x^M 3av<ov Soph. 
624. opta xeXeudou TTiaSe y^; lupoa- 
dTiac Soph. 654. ^dpo; ireptdcrov Y^f^ 
ava(TTp<i)f<D(jLevot Soph. 859, 3. tt); 
Se YO? TO Tcpog voTOv - eT^TQ^e IlaX- 
Xa; Soph. 872, 6. e(jLol (i.lv <Sptdev 
7raTY)p dxTd; dTceXdeXv ryfcrSe Y^fg . . 
TCpe<r^eia vei(La; Soph. 872, 2. to 
J^tJv d^evTe; t6 xa^d y^; (y^v U.) 
Tt(jLo)di <rou Eur. 154. o; ex (jLeXa(j(.- 
PpoTOto 7rXT)pouTat pod; Atdiom^o; 
yr,^ Eur. 228, 4. ocTt; waTp<ia? y^? 
dTt(JLd^<i>v opou; dlfXXiQv eTratvet Eur. 
347, 4. t6 t* euYevi? TzoXkyi'* StS<o- 
<rtv eXTci^* &^ dKp^ou^n y^C Eur. 404, 
2. xuxXo; Y^P ^^^^6; xapm(/.oi; Te 
Yrf; ^uToT; dv>)T<i5v Te Y^ve^ Eur. 415, 3. Olveu^ X* dvdddet xiialit "p)^ 
AtT<i>>.ia( Eur. 515, 3. Olveu? tot' 
ex yo? 7roXu(jLeTpov Xap^dv (xiclju^ 
Eur. 516. 6 X' uto y^? 'XiSou (utto 
Y^v St' dSou i.) dxoTo^ Eur. 533. w 
Y^; 7raTp<oac X^^P^ ^iXTaTOv iteSov 
Eur. 558. et (tlv ^dp ex y?? e*? ^i- 
laerdav lirraTO 6 xu^jiaT* otx£Sv opvt; 
Eur. 636, 4. Mepom ryfd^' d^vaxTt 
YTi; Eur. 771. dep(i.7) S' dvaxToc <fkoi 
uicepTeXXouda y^c xaiet Td '7r6ppci 
Eur. 772. y^\lt tov eddXov xdv (xu- 
jfil^ Seixvudt Y^< Eur. 865. ^ icaY- 
xdxtdTa xd6vta y^; 7cat^eu(i.aTa 
Eur. 939. oupavov uwlp y^; £xo(tev 
eu xexpa(jLevov Eur. 981, 2. dpxv)v 
ii T<3vSe - 'Axpidto^ eiXiQX^v Tupav- 
vo; rffdSe y^; Eur 1132, 4. fxjYfi 
ii Xddpcf T7]d$e Y^^ 6p(JL<i>{iivY)v (ta- 
d<iv warjop viv Eur. 1132, 38. <Xi- 
dotdt> Y^; odToldtv eYXPH^9^^t< ^ 
Sa Choer. 2 p. 719. y^; ^Xipe; 
Choer. 3 p. 719. ^oivixo^ ex y^; 
pt^of tTUTou; (pXe^a; Chaer. 39, 2 p. 
791. ev Y^? fiXY)C (tuj^oidt xpu^>dy)- 
vat xaXov adesp. 281. x^V* ^ ^^vd- 
dTa ryfdSe y>)? Ttpuvdiac adesp. 292. 
vau; <i>; Tt? ex (jlIv y^; dvT}pT7)Tai 
pp6xot; adesp. 380. ev y? 5^' 6 ^op- 
To; Eur. 793, 2. Tiv' el? Y^v Pappd- 
p<dv dfiY^Jt^eOa Eur. 124. dxdirr<av, 
dp<3v Y^v, xot(jLviot; emdTaTcSv Eur. 
188, 4. ld(pr)Xe t' el; y^v Eur. 495, 
26. 01 Y^v l^oud* Eu^otSa icp6d)^<«>- 
pov 7r6Xiv Eur. 668. el; y^v ^epovTe; 
*Y^v Eur. 757, 5. Trpo; Td; StatTa; 
T<3v evotxouvTcdv ic^Xtv ty)v y^v iX6v- 
Ta; Td; vodou; dxoTreTv XP^<iiv Eur. 
917, 3. op^; Tov utjiou TovS' dEireipov 
atdeoa xat y^v wipt^ Ix^vy uYpa^ Y^ — YYipaaxd) 113 iv iyxa^aic Eur. 941, 2. 4 8' 'EX- 
li; Adia t' exTpe^ei xaXXiaTa, ^yiJv 
SeXeop Ij^ovTe^ <T7ivS£> duvdiQp&uojtev 
Eur. 981, 4. (rrpaTO? wot' ei^ yriv 
TTivS' e?7e<rrp(df a wo&i Phryn. 5 p. 
721. Eu^(Sa [jl4v yi^v Xswto? Eupi- 
7:ou xXu^idv BoMdTia; dcxTff^ e}^<iSpt4Tev 
lon. 18 p. 735. o d* uypo^ ei; y^v 
5|A^oc exiropeueTai Crit. 1, 36 p. 
772. xat *Y>iv ptiv Airvatoidi Ztxe- 
A*a; Tcayoic wupo? Ye[i.ou<jav - wSdav 
Treva5*i Carc 5, 6 p. 799. wpo<rix- 
TTjV daXXov rrpLXkia[U^o^ laTetj^ev 
^^ Y^v, 0(t(JLa axj\LT:oLbi^ f epcov Mosch. 
9,4 p. 816. 6pud<reiv dEpYupov cmi 
fuv Ts Y^v adesp. 115, 3. Sta S' 
Ixpivev a Texoucra y^ PpoTOu? Eur. 
52, 4. T3 Y*? ^o xeudo^ S^avTov 
^iti.aup<i>dftS Eur. 781, 63. xa^A y^^v 
Eor. 773, 20. xe^uTai woXi; u^/iwu- 
Ao; x2Td Y^v adesp. 141. 

Y>)Yevii<: YJTfevri Pou^aXiv Soph. 
724. XoYX^v 7)v ^opouffi y^y^^^^^ 
adesp. 84. 

Y^pato^: Tpo|x.6v Spa(i.Y){i.a Yy^patou 
:wX6« Eur. 876. 

•finpa^: Y^pa? y*P ^P*^? e<rTiv ev- 
^repov Aesch. 400. tov XiSav 
vip ouSe Y^pac oTSe <ptXeTv Soph. 
^75. CiretTa Y^pa^ Xa[ii^avet ^i^' 
Ar]fumov Soph. 363, 3. Y^pac St- 
iwxei icivTa xai XP^^^^ TptpTi 
Sopb. 603. oux IdTi Y^pa^ t5v 
co^Qv Soph. 864. t6 Y^pa; ttjv 
Kuxptv ;^aipeiv e£ Eur. 23. oTav 
fe zpocire<n2 Y^pa^ mxpov Eur. 282, 
11. SeXotxa ii (fn irpW tcovoi^ uTrep- 
^iXij (te Y^pa; Eur. 453, 5. t6 
'yrpo^ - Tuv veci>Tepcav ^evcSv aof cS- 
"?€pov ^nfuxe Eur. 619. t6 Y^pa? (i; Ij^ei woXX(i< voaou; Eur. 637. <io- 
^ov Y^ Toi Tt wp6; TO PouXeueiv fj^et 
t6 YvifOLq Antiph. 3, 2 p. 793. y^- 
pac Xe6vT<dv xpeT^rdov ax(i.ai6)v ve- 
Pp5v Hippoth. 5 p. 828. e<TdXou Y^p 
avSp6? Y^pa; eu7cpo<rnYopov adesp. 
552. Si Y^P^?» ^^^^ "^^^ f^oudtv et 
xaxov Eur. 805. c^ Y^pa?, oiav eX:uiS' 

i^Sovrfc ?X"^ ^^^' 1080. Y^pq: TFpe- 
TcovTco; <;^^e Ty}v eufY)(i.iav Soph. 
194. Tw Y^ptf ^tXel jii vou? 6(i.ap- 
TeTv xal t6 ^ouXeuetv a ^eT Soph. 
239. ^ravT' e[j.77efuxe T<j) (jLaxpo) Y^pq^ 
xaxa Soph. 863. (JLeT& 8* iQ<iuxia; 
7uoXt<j) Y^P? <7uvotxoiY}v Eur. 369, 2. 
Y>ipa Si wp6; auT<5 (topf^ xal (teYe- 
det (xei^cov TCaXtv ecTiv awavTCDv 
Theod. 18, 4 p. 807. xadaipo(jLat 
YY]pa; Aesch. 45. irapatvco 7cS(7i toI; 
vecoTepot; (j.iq 7?p6; t6 Y^pac ava^o- 
Xa; ?rotou(iLevou; <rxoX^ Texvou<rdat 
TralXa; Eur. 317, 2. o<jTt; U brrt 
Twv PouXeTai Su<icovu(i.ov ei; Y^pa; 
eXdeTv Eur. 575, 2. t6 Y^pa; outo; 
lp(iLaTi^eTat ^apu Eur. 952, 2. veo; 
X' oTav TToXX' e$ap.apTij, ty)v a(iLap- 
Tiav 2x^^ ^'^? Y^pot; auTou toI; Tpo- 
7rot<ytv l^jL^uTOv Eur. 1027, 5. coveiSi- 
<ia; (jLot Y^pa; cb; xax6v \LiyoL Crat. 
3 p. 810. (cf. (JltJxo;.) 

YYjpaaxci): (jLeTi ttjv axtav Taxt- 
4TTa Y^pacxet XP^^^^ adesp. 508. 
O0ot Te Y^pa<7xouaiv op^avoi tbxvcdv 
Eur. 332, 6. dtTcavT ev (ivdpci)7roi<ri 
YiQpa<;xetv Sfu Theod. 12 p. 805. 
Tou J[fiv Y*P <>i^s'*c ^^ 6 YTopi^y^ttDv 
ep^ Soph. 63. 7r(xXtv '^&^ au^t; 7raTc 
6 Y^paaxcdv av7}p Soph. 447, 3. ou 
Yap Tt; - v6{i.ov (jLtaivcdv aaf aXcS; 

YY)p(x<xeTai adesp. 486, 2. 

8 


114 YTIpoxofjLci^ — Ytyvofxai ^7)^0X0(1.(3: Tov OTciadopaTTjv -tto- 
^ Y7)poxQ(x.(ov adesp. 25, 2. 

YiQpu|Aa: Stfdepat - tcoXXcSv y^" 
(louaat Ao^iou Y7)pu(i.aTci>v Eur.627, 2. 

Y^yJpw?: Xe^Tcdv t ava7rTu<r(ioi[i.i 
Y^puv 4v eio^ol xWovTat Eur. 369, 6. 

YIy*^' '^^ ^^ T^? '^^ '^P^? VOTOV 

6 axXiQpo^ ouTo; xal y^Y*'''^*^ exTpe- 
(p<dv eiXiox^ niUa; Soph. 872, 7. 

YtY^QK-o^*' **^ Ovjpciv auToc Y'^^" 
TOU TCapept.9ep7i( Aesch. 464, 5. el tk 
'jn)\LCL YtY^efai ppoTol; Soph. 187,3. 
*'EX>Y)v Y<ipf w; >.iY^^^*» Y*Y^^'^*' ^^^^ 
Eur. 14. xaxT); <aw'> apx>5? y^Y'^^'^** 
TeXo^ xaxov Eur. 32. davoupiat ^ti 
TO xp7i<^t[i.ov f pevuv, 7) ToTdiv AXXot^ 
YiY^eTat dcarnpta Eur. 58, 2. Tot 
?70>X& TauTYj Y^Y^^"^** Texvwv wept 
Eur. 167, 2. 7uoX>.axt - xal t6 xa- 
xov dtYadou Y^Y^eTat wapaiTiov Eur. 
174, 3. ffuv pLupiotat t& xaXa y*Y^6- 
Tat icovotc Enr. 236. alScAc ev of^V 
pLoTdt YiY^^^J^at, Texvov Eur. 457. fi' 
Xa)? yoLf ex^poX^ Y^Y^^'^*^ '^^ TOidSe 
Eur. 460, 4. ttJ; jjiiv xax7)( xdxiov 
t ouilv Y^Y^^*^^' Y^vatxog Eur. 494. 
YaoTTip, d^' Ti^ Xy) wdvTa YiY^s^^ott 
xaxd Eur. 915, 2. oT[i.ot, Spdxcov (jlou 
YtYveTat t '^ "iifucu Eur. 930. dxo- 
Xaad' 6[i.tXetv Y^Y^s^f *^ XouXcov Texva 
Eur. 976. irdvra 8t' rXovTf; y'*^^'^*^ 
Eur. 1115. ex tou ^dp eaopav y^ 
YveT dvdpcdTTOt^ epdlv Sthen. 1 p. 
762. Agath. 29 p. 768. {ri dvatSeta) 
o<rf|) TCep au^eTat dvY)T5v y^vo^, to- 
a^Se [tsi^cDv Y^Y^^^^A^ %^^' ^(A^pocv 
Theod. 12, 5 p. 805. Xuwy) ^dp 6pY>) 
t' ei^ Sva ^u^^in; tottov eXdovTa (i.a- 
vta ToT^ l;^ou<rt Y^Y^^Tat Cleaen. 2, 
2 p. 807. tt>; e$ e^iSvioc wditv IxtSva YtYveTat Isid. 1, 4 p. 829. Y^pwjc 

Ydp ecrdXri^ IpYa XP''*^'^^ y^T^^*^*' 
adesp. 309. rH^ SetXtoc^ y^P <3Ctoxpd 
YtYveTat Texva adesp. 357. tq ppo- 
tSv t' eirtcpa^ta t«v TdXdxta^^a y^" 
YveTat XuTrou^i.evuv adesp. 360, 2. 
deou diXovTo; t H'^"^^ wdvra y*Y^*- 
Tat adesp. 473. StSdffxa^o^ y^ ^^ 
TeXeta - twv dptdTQv y^Y^*'^** P^^ 
Xeu(jt.dT(i>v adesp. 522, 4. e^ uv 
irdvTa YiY^s^rott ^poToTg adesp. 546, 
4. ©Yxou Si [leYdXou 7QrQ\ia ^f^ft- 
Tat \UyoL adesp. 547, 11. (i.aXdotxol 
hi Sr) TotauTa y^Y^^P*^^^ wdcx^v- 
Te? xaxd Neophr. 2, 8 p. 731. oti 

dv Tt Y^Y^*^*^ (^) '^^ wdvT' ovou 
ffxtd Soph. 308. fY^tpe ptot deauTO 
xa\ Y^Y^^^ dpa<rj Eur. 693, 2. w^ 
iyyfiU 'nv dpa, eddXcSv dir' dvSpoSv 
e<7dXd Y^Y^^<f^^^ Texva Eur. 75, 2. 
oixeto; dvdp(iSi70t(Tt y^Y^^^^^ ftXet 
ic6Xe[i.oc Eur. 173. oxatov ti ^t) t6 
Xpri(i.a Y^Y^&crdat ^tXeT Eur. 339, 5. 
eiT ouv £(Letv6v ecrrt y^Y^s^^** 'f^" 
va dv7)ToTdtv Eur. 571, 2. iqy^O S' 
ev opY^ TcdvTa y^y^^^^^^ xotxd Chaer. 
28 p. 789. (m\UkL Ydp Tot Taura 
YtYvecrdat ^tXeT adesp. 466. dv^met 
S' ou^iv TcSv Y^Y^^l^ivcdv Enr. 839, 
12. out' au xoXaapLa toT^ xaxoT; 
BYtYveTo Crit. 1, 4 p. 771. dpYo; 
(liv oTxot^ xal TToXet Y^vTicsTat Enr. 
187, 4. 4 SeT Y^veddat, TauTa xat 
Yev^iffeTat adesp. 583. e^ ou Aio^ 
'l^atou (LU(iT7}^ Y^^^K*^^ l&UT. 472, 
10. dEvdpcDTTO^ eYevou xal t6 Suctu- 
X^^ (^tou exeTdev IXa^ec adesp. 112, 
2. elT eYeveT audt; ddXteSTaToc Ppo- 
Twv Eur. 158. t6 8' d}itx7)(t' eYiv€T' 
oux ixoufftov Eur. 265, 2. dvdpoiiroi- YtyvofiLat 115 cyevexo Eur« 504, 2. t6 y^ iciXon 
xtX irp^Tov OT eyevofteda Eur. 52, 3. 
eYsvovTO, ToO p.lv 'Hpax^rf^, tou S' 
'IfixXo^ adesp. 400. cd (piXTaT av- 
SpcSv, (1.71 pL* aTipiadac Y^^?3 Phryn. 
20 p. 725. OdTi^ Se irXel^nrov (i.iffd6v 
et; x^Tpa^ Xa^v xa3c6( yi^xdi 
Ear. 297, 3. xdcv au y^^c^^^^^^ <7<^' 
9pove;, xax6v \UrfOL Eur. 571, 7. 
ox(»( - pLopTupe; apernc Y^^^^^^ 
UeXedYpv Antiph. 2, 2 p. 792. 

r»; XiSt* {y**Y' ^^ " ^^^ Y^^^V'''^^ 
eu fpoveTv (rof<dTepo( Soph. 481, 
7. YsvoipLav aleT6^ i^nUrcoL^ Soph. 
435. ^lLemuda S' ei; toc tcSv TceXac 
x2xa p^cdv Yevoi' &v Eur. 332, 4. et 
|iM yevoiTO fotpo; Taov ev oupavb) 

Aesch. 216. ti y^P 5^o^ y^^^^'^* *^ 
iv^ ToOJie ^eXTepov Aesch. 309, 3. 
ex xopTa ^i^v f^tari^ av ysvoit' 
iviip Soph. 260, 2. oi Yop t^"^* <2v 
vevoiT" 4v aa^aXiQ? tcoXic, ev yj Soph. 
622. Y^^o**^^ **v &7cXouT05 ev Ti- 
ttll; dvYip Soph. 751. oOx dv y^voito 
Xopk e<rd>d xat xaxd Eur. 21, 3. 
^dpcei, Tdx' dv y^^'^^'^^ Eur. 100. 
yevoiTo Tdv woXX' cov SoxiQGiC oux 
Cvt Eur. 131, 2. PpoTotdiv euxpa; ou 
vevoiT dv iqSovti Eur. 197. oux dv 
yevotTo Tpauji.', cdv ti; eY^edyj ddfit- 
voK iXcioK Eur. 298. oux dv Y^voiTo 
ipmo^ ex xaxou icaTpo; Eur. 333, 
2. Xum) [i,lv aTi] Tcepi^aeTv at^^^p^ 
^vf ei 8' ouv YsvotTO, 3^)7) TcepidTeT- 
Azi xaX£H xpuirrovTa Eur. 460, 2. 
xaXo; fe Ti^ xav ex irevKrrwv (i(i>(JLd- 
?«v YevoiTo waT; Eur. 527, 3. o<jti? 
Je tou; f fuaavTac (jltj TtpLoLv ^eXyj, 
[tTi i&oi Y«voiTo - (xuvdurn? Eur. 852, 4. jLTi YftvotTo, Zeu fi\\ ouS* {oTat 
woTe Eur, 953, 28. ouS' dv YevoiTo 
YpdiLfiLa ToiouTov YP*9?i Eui:. 1059, 

5. ir^; ouv dv ex TOiouSe GcdpLaTo^ 
xaxoc Y^votT dfv Eur. 1067, 4. ttcS; 
dv Y^voiTo 4T?rep(jLa TraiS^^ ev $6pL({) 
Eur. 1132, 8. ysvoito jiLot Tdc X^P^" 
Ta^ dTToSouvat icaTpt Ghaer. 33 p. 
790. Y^vaix6c dpe^d^ d^i6>^ eiratve- 
^at (xo^ou Tivog y^^^^*^* ^^ iGTopo; 
XoYcDv ApoU. 2, 2 p. 825. ^uy^; y^" 
votTo (iLiQSev oTxodev Xa^cav adesp. 
155. w Zeu, YfivoiTo xaTa^aXeTv t6v 
(Tuv epLe adesp. 188. t^ dp' e(jLOu y^' 
voiT* dv ddXi(dTepo; adesp. 280. oux 
dv Y^votT* epcSvTo; ddXi(iSTepov ouSev 
yepovTo? adesp. 306. ti S* ou YsvotT' 
dv deou e^ievTO? tu^ij adesp. 474. 
ouS' et fdovou Y^voiTO SuG(i.eve(TTepO( 
adesp. 534, 2. GTpaTTQXdTat Tdv (tu- 
ptoi Y&voi[ieda Eur. 581. \>-ri pLot Td 
xo{iL<{;d TTOiXiXoi Y^voiaTo Eur. 16, 2. 
YevoiVT* dv eu XeXeYJiLevot Xoyoi ^J/eu- 
SeT^ Eur. 206. ouS' dv ex (i.iOTp^c xa- 
Tfyiq eadXoi Y^voiVTO TraT^e; Eur. 298, 
3. ouTe Y^P TupavviSe; X^P^^ tcovou 
YevotvT dv ouT olxog [iLeYac Eur. 
426, 3. Y^<*^v hi YpajJLjxaTeu; y^vou 
aoL^fn^ Aesch. 358, 2. tXeco^ y^^^^ 
adesp. 164. t6 (1.7) y^^^^^^^ ^' ^^'^'^v 
ri ire(puxevai xpeTGGOv xax^; irdGXOv- 
Ta Aesch. 401, 2. ouSl Gu{i.(i.dxou^ 
aXXou^ Y^^^^^^^ Y^V'* ^^ evStxcDTe- 
pouc Eur. 345, 3. 'luoTepa Y^veadat 
SffTa jufinoi^LtSirzfo^i (JuveT^v dEToX(i.ov 
>) dpaouv Eur. 552. Trepatve, Trptv Tt- 
va duvTuxtav - cr(i(i.aTt T^Xe Y^ve- 
(x^t Eur. 791, 3. t6 pLV) y^^^^^^^ 
xpeTacrov 73 f uvat ^otoT; Eur. 908. 
xax6v (i.4v Tp<a(Xi, tttI^ml $' *EXXdSi « ■'^ 116 YtYvofJiat — Ytyvaxrxw deXcov Y^^^^^^^i Sur. 1082, 2. £ 
Zeu, YfiveaOat ToaSe jjl* e^avTT) voaou 
a(iesp..l51. SeiviQ n? avSpi xal y^" 
vatxt cu(i.f opoL SouXot; (al. Sou^ou;) 
YBveddai adesp. 376, 2. irrcoj^ov y^- 
veadai xal Sojxcov avaaTaTov adesp. 
394, 2. a Sei: Y^^^^^dat adesp. 583. 
at<y;^uveTat avTjp ye^o\uyoq alaj^pa 
Spav Eur. 1027, 3. y^Y^^^'^ exetvo; 
et; i\L 010 V TQ^touv Eur.953, 17. Tou; 

eu Y^Y^^^^^^^ (^^* ysYWTa;) xai Te- 
dpa[JL(jLevou; xaXco; adesp. 545. xou- 
Sei; dJv ouTco; TjuTuj^et xaxo; Y^Y^^ 
Soph. 103, 10. odTtc avdpcDTOc (?) 
YeYci? SvfjiLOv xo^ouet Eur. 92. waTe- 
pcov yAp eadXcSv eXmSa; ^tScd; y^Y^^ 
Eur. 231, 2. Tt S' oux av eTn j^pTj- 
ejTo; oXPtoc Y*Y^^ l^MT. 247. et S' 
dlfTep 7r6v0v Soxet; lae^dat, (JLcopo^ el, 

dVYJTO; Y^Y^^ ^^^' ^^^» ^* 1''^ ^'^^* 

dpWTCO^ Tcjd' dllYav -TTpO; TOU? xaXCO; 

wpacrcjovTa;, dfvdpcowo; Y^Y^^ ^^^* 
406, 2. 6 YO^P ^uvciv xaxo; [jl4v tJv 
Tujrrj Y^Y^^ lEuT, 609. xicv y^P ^^- 

VYi; c3v TUYXOtVT), J^pYJdTO^ Y^Y^^ '^'' 

(jL7}v Ij^et Ttva Eur. 739, 3. ouSei; 
oTSev &vdpco77o; Y^Y^^ ^^'^* euTuj^ou; 
aptdpLov ouTe Sucttuj^ou; Eur. 843. 

Pio; Y^P o^of-' ^X^i Tcovo; *YeY«? 
Eur. 966. Pe^ata S* ouSel; euTuxeT 

dvTQTO? Y-Y^^ ^^^* 1074. CO; dKTTUpO? 

j^puao; Y-Y^' " ^'^ aTeYOu; peuaetev 
Eur. 1132, 30. ^aivei; aptaTou Tua- 
Tpo? 'EXXtjvcov y*Y^^ adesp. 9, 2. 
eYci ^l f eu^opLat ^y'^ eXeudepo? y^" 
Yci; adesp. 98. eYci [JlIv ouv yeySaoL 
TY)Xtx7iS' ojJLco; iweTrrua' auTo Eur. 
533, 3. TcoXXol ^l XoYX^i^ 7?oXe[;.tci)v 
a|jLelvove; (?) iiaaou? y^Y^*^*^ xpeta- 
aov' 7)Xdov ei^ tu^^v Eur. 301, 4. xal Y^^p *axot Y^Y^^^^^ e;^^iaT>j vo- 
ao; Eur. 571, 6. TtoXXoi y^Y^^ *^ 
^e^ oux Ix^^^' ^^^( Set^ouatv aO- 
Tou? Eur. 738. dvTQTot Y^Y**'^^ P 
^poveTd' u^ip deouc Demon. 1 p. 827. 
Touc S' ovTa? eadXou? Ix Te yev- 
vatcov - yvflSTa^ elTa SuaTuxet^ i:£- 
<puxevat Soph. 103, 4. xal p.7)v 
axoucd - Tov !iVp7caXov - TroXirnv ye- 
Yovevat Pyth. 1, 16 p. 811. 

YtYvcoaxco: ou&4 touto y*Y^^ 
axetg, OTi Dion. 7 p. 795. auTol V 

d|iLapTavovTe< ou y^Y^^^^^P*^ (*'• 
auvTQxapv) Eur. 1042,2. Tot t' aXV 
oa' inp^eT^ ov6(jLaatv yiY^*^^*^K*^ adesp. 
115,4. TcXeov YOtp ouSlv oi ao^oi twv 
(1.10 ao^cSv ei? TauTa y^Y^^^*^^^^^ 
Aristarch. 1, 4 p. 728. 'fyymiu tAv 
dpcoxeta (JLT} ae^etv dlfY'^^ Aesch. 159, 
3. YiY^^^'^^ Tavdpcoweta (JltoX* U7:ep- 
[jLeTpco; SXy" ^^^* ^^^' "^^ ^'^ Texov- 

Te? TouTO Y^Y^*^^****^' ^^ ^^^ '^^'^* 
7)aav Eur. 951. Y^Y^^i^^cov oti Totou- 

t6; eaTtv olawep TiSeTat ^uvcov Eur. 

812, 8. 7) XP''^^'^^^ ovTa Y^^^^oj^-^^i ^* 
ri xax6v Eur. 60, 2. tu^Xo; outi 
YvcoaeTat adesp. 458, 10. ap' Itu- 
JI.0V (pdcTiv ^Y^^^ (^^- e^pov) Eur. 
17. TavavTi* ^y^cov au(jLfopotc («a^ 
xept Eur. 812, 3. odev wep Jy^^co 
Tou; ^6pou? ovTa; ppoToTc Crit. 1, 
29 p. 771. U Xapcov x^p^ ^V^ 
eTcaoioaa; adesp. 458, 7. to Y^cSdt 
aauTOv tout' Iico; (jlIv ou (jl6Y« lon. 
55 p. 743. euvTQv xpu^aiav Y^oOaa 
xai (JLY) ^soKtaoi ^ri uTcoTTTepov X£ovTa 
Te^eTat xaTpi Eur. 1132, 14. xa>co; 
YvSvat Tov ex^pov ri (jLaXtad' aXcoat- 
(jLo; Eur. 743, 2. rnvtxauTa ii.ot So- 
xet . . TTuxv^; Tt; xai aof o^ y^^H*^^ '^iyy^anio — yXcSaaa 117 ivip yvSvai ^ou^ dvyiTowiv e^eu- 
peiv Crit 1, 13 p. 771. Jy^cdjcev i(i.- 
9Ci) iPovTiou^ afievai Eur. 1132, 43. 

Y^a[tup6^: tou? y^^P-^P^^? xaTa 
pop^v Soph. 364. 

yXapiSec Soph. 486. 

Y^auxo^: '{koLoxdLQ (JLsSei^ euave- 
^ou Xi[tva; Soph. 342, 2. yXauxol; 
Eff' olS(iLa >i{tva; Soph. 435, 3. 

Y^.aux^TTi;: YXauxfSin; Te cFTpe- 
(psTai jiLTivTj Eur. 1009. 

vXau^: Y^P*^^*» x^^^^^^ ykoLyJ- 
i&^ ixTlvoi, XaYot Soph. 107. 

Y^ieuxo^: 9U(i.(i.ixtov «<rTe y\vj- 
xo; uXiOTTipiov adesp. 420. 

Y>oia( Soph. 935. 

Y^ouTO?! puT^pt xpoucdv yXfixjrii^ 
urriou 1:0X6; Soph. 460, 2. 

riiuxepa: FXuxepa? 6 oTto; ou- 
To^Tjv Pyth. 1, 17 p. 811. 

vXuxep^;: Y^^^^p6v faoc opuaa 
adesp. 373, 3. (jlovo; ou Xe^^eTat 
rVjxepa; (lipo; eXTUiXo; adesp. 456. 

Y^uxu;: Y^^^teXa y^P V*^^ ^povTi; 
ou)a(t^ ^ou Eur. 34. Y)uped7} hl 
Bxxj^iou Y^uxeTa Tmyin Mosch. 6, 
25 p. 814. f\xjx€C oTCcSpa fuXaxo; 
sxAcXoiic^To; adesp. 403. oTav y^^- 
xsiz; y,XovT^; TiacrcDv Tt; ^ Eur. 187, 
^. rovou [jLeTaXXaj^devTo; oi wovoi 
^AJxel; Soph. 345. 

Y^wc<?a: xai Y^p ^xata -fkQca 
cyu xpaTo; ^i-^oL Soph. 77. op^ [aIv 
r yXQcc* e^iv, ac^aXri; S' 6 vou; 
Soph. 325, 2. cov dcTTjpa yXQaa' eixo- 
Ss^ul rept tSv df avov ouSiv fyio^r^^ 
|i«T6;^oucra Eur. 913, 4. xa\ Y^«<y<Ja 
?Aaupa xal ^d^vo; tou {jlt} fdoveTv 
0«« xoxiov Eur. 1034, 3. 8 xal -^i- 
povn jtai ve<^ ti(«.7)v ^ ^pet ii •fkQatsoL aiffiy xottpiav xexTTQ(jLevTo Char. 2, 
3 p. 826. r^ ykiSaaoi Tot aunb (/.ev 
ouSev, iQvix' dv XeYU, woveT, OTav S' 
d(AdpTY2, ivoXXd xpod^d^Xet xaxd 
adesp. 120. eXeudepa y^P Y^^^^^ 
t5v eXet>dep(ov adesp. 554. <w> y^<3<j(j', 
ev otdiv dvSpdatv Ti(i.Y2v Ij^tiq Soph. 
192. « 'fkiSaax^ av^aoLaoL tov ttoXuv 
)^p6vov, Tcwg S^^Ta TXTiatj 7rpotY(i.' uwe^- 
e^eTv T6Se Soph. 690. <m> ykiSaaoL, 
(leTptov ei Tt xo(iL7rdcrai deXetc, 2^et7re 
adesp. 398. xevT7)(i.a ykiliaainQ^ crxop- 
TCiou ^e^o^ >eY<>> Aesch. 169, 3. 
YXco(j<n)g [iLeXi9<n); tG xaTeppuT}x6Tt 
Soph. 159. Y^^^^? xpu^alov ou^^v 
ou Siep^^eTat Soph. 849, 3. out ex 
j^epo; (jLedevTa - Xtdov pSov xaTa- 
(jj^eTv ouT aTco yktliaariq ^^^ov Eur. 
1044, 2. yX^aariQ TceptTraT^? e<JTtv 
d^oXea^ta Astyd. 7 p. 780. ^kdaariQ 
(jLd>i<JTa TfavTa^^ou Tretpcd xpaTetv 
Char. 2 p. 826. ikX laxi x6l\lo\ 
xkjlQ eTci '^k^aar^ ^u^a^ Aesch. 316. 
xai Y^P ^^<7et$i( 9c3[i!.a xai ^u<j- 
(dvu(i.ov Y^*^^^ GO^ov TidiQcriv eu- 
(i.opf6v t' l^elv Soph. 85, 10. xai 
Ydp j^apaxTTjp auToc ev y^^^^ '^' 
(xe TrapTiYopel Adxcovog oa^LoiaboLi ko- 
You Soph. 178. ot Sl t9j yk<!iaar^ 
dpa<jel; - exT6^ 6t(jt tcov xaxcSv Soph. 
657, 2. ykdiaari ^ia^atpou^ja (jluxttq- 
pwv 7c6pou5 Eur. 926. aia;^p6v y' 
OTav Tt? f exi ^kf^aari ^uei? y^*^^^?3 
[jLaTaiou; e$axovTi(jTj >6you; adesp. 
529. ttoXXtqv Y^<3a(jav ex^^ea; (jLaTinv 
Soph. 843, 3. et (jLT} xade^et; Y^<Scr- 
(jav Eur. 5. *y\QaaoL^ oux epLTcx^eTe 
adesp. 205. xvdTCTetv xe^eucd ykQa- 
(jav adesp. 224. Y£p<«>v Y^povTt Y^^<y- 
crav TQSiiiTTQv fjj^et adesp. 364. dEXo- 118 YXwaaa — YVcofjLcov ^ov, axpav Y^cS9<rav io3covY)[i.evov 
adesp. 423. 

YXcidffapYo;: y^^^^^^PY^^ ^^^ 
adesp. 562. 

y\6<s(sin\LCL: xd(i.axo; et<Tt xa(ta- 
xoc '{'k<i<x(nf]\i'OL StTuXaatov Aesch. 1 52. 

Yvado?: y*^'^? ''^® Y^P ^^ ^^^ 
Yvddoc icXiop72c Soph. 764, 2. xat 

^euSoSeiTTva woXXi p.apY<^<^< Y^d* 
dou eppudidadiQ Aescb. 258. o<iti^ 
Iqx dviop Y^d^ou Te ^ouXo^ wjSuog 
y iO<T(ry}{JLevoc Eur. 282, 5. yi Simov 
(Spac Y) Y^^^^^ 7cai<ia< xaXftS^ Eur. 
282, 17. xpupiov fepcdv Yvddounv e^ 
d{i.fY2[iepou Soph. 466. irapdxTtov 
'TuXdxa (oxela (i.dpYoi< 9X0^ e^aivuTO 
Yvddot^ Phryn. 5, 4 p. 721. tou? 
auXouc ptide; - xat Yvddou^ eu^(i.6- 
vei (al. eixi^^iofJLOvei) adesp. 381, 2. — 
cf. Aesch. 345. 

YVTiaio^: voet Trpoc dvSpl XP^K*^ 
TTOuXuTCou^ OTZtsi^ xeTpcf Tpaice^dai 
Yvio<iiou fpoviQ|jLaTO( Soph. 286, 2. 

dwav To xp^^^^o^ Y^^^^*'^ d^' '^^ 
t9Y)v) l^et f u<Tiv Soph. 84, 2. 4^(0 Si 
iral^a^ oux eo5 vodou^ Xa^Xv* tcSv 
YV7)CM»)V Y^p oiS^v ovTe^ evSe^; vo- 
pic|> vo<jou<jtv Eur. 141, 2. yviq<Juov 
eici <r77op^ ^atScdv adesp. 444. 6 ^ 

et vodo^ Tic Y^''^^'^^^ *^®^ d^evet 
Soph. 84. 

YVY)<rio;: xaXov ^uXd^at YVYj^ico^ 
7pappY)9tav Mosch. 4, 4 p. 813. 

yvofog: icoti (i.iv co; icup ^tve- 
Tai - wotI S* uScop, TcoTe y*6(fo^ 
Aesch. 464, 4. 

YVWJJLY): XOiVOV TU^^}, Y^^^l''^ ^^ 

TcSv xexTY)pt.ev(i>v Aesch. 389. Yv<i^P''v) 
ii xpela^ov eoTiv y) pcSiJ^Y) X^^^ 
Agath. 27 p. 768. YV(i(i.Y} ^txala xal fpovouda TdEvSixa Apoll. l,5p.825. 
SiXoppOTvo^ Y^^K''^ adesp. 341. yv<^- 

P-Y)^ Y^P OuB&V dpeTY) (JLOVOU(J(.eVY) 

Eur. 393. auTY) 8' e(jiauTY)^ ou xa- 
xS; f^ta^Lfi^ f;^cd Eur. 483. *YV(a(«.Y;« 
<76fi<7(jLa xat '/io dvSpetav l)[jiaH 
Eur. 842. dTY)pd y^^^^^' etxo^Xel 
77ept T(5v df av(3v ouS^v yv^a^jiy); (i.eT- 
e;^ou<ia Eur. 913, 5. irfOL^yi^ vibrf 
vY)v xat Tpof ov YV(i(J^Y)( veac adesp. 

305. Yv<<i(^^? Y^P ^^^^^^ ^Y* XP'^ 
cTTa Y^Y^^*^*^ adesp. 309. Y^cajti; 
f povouvTe^ ou deXoua' u7ry)psTeTv ^u- 
Xii Eur. 220, 2. (Txe^a<7de ^ auTot, 
(JLY) eiri TOl; 6(1.01; XoYOiC y^«(<.yjv 
J;^ovTe; Eur. 286, 6. Xuolv icapov- 
Toiv wpaY(^dTOiv wpo< ddTepov YV(i- 
(JLY)V 7?po<id?n:cdv ty)v evxvTiav (Jti9e{ 
Eur. 362, 10. &fOL tjt du(tou xpet^- 

10 va Y^^^C»''^^ ^X^*^ ^^''' '^®* Y^^ 
(i.Y)v S" Ij^ovTd (I.' 1Q ^u<ji? ^dCeTOi 

Eur. 840, 2. 'sruxvo; Tt; xat 9090; 
Yvcii(jLY)v dvYip Crit. 1, 12 p. 771. 
ei; Si TY)v X^^P^ Tpewet y^<<^{'''^^ 
adesp. 296, 4. y^^C^^ irXeov xfa- 
Touiiv Y) <idevo; X^P^^ Sopb* 853. 
Yvc5(jE.ai $' dpieivoug etit to)v y^^xi-' 
pcdv Eur. 291, 2. Si^oXoi y^^K*^^ 
Ach. 39 p. 756. Y^*5(i.ai y^ ?pY«v 
T(3v ev dv9pcoiroi; Tpof ot adesp. 539. 
dfdiTou; Yvcii(JLa; Soph. 381. ou j^j^in 
TTOT* dvSpa SouXov ovt* eXeii^epa^ 
YvciS(JLac Sicdxeiv Eur. 216, 2. xdYro- 

crcpcrai' dv TraTpo^ Y^^f'^^ ^^^*' ^^"^^ 
3. Td; ppoTcSv YvciS(jLa^ axo^rcSv Eur. 
567, 2. Trept ^dp (i^eYdXcov Yvci&(i.a^ 
^ei^et Eur. 773, 63. fi^^in (al. 
Yvcd(jLT2 vel ^ouXaX^) Y^p dvSpoc eu 
(jlIv otxouvrai TroXei; Eur. 200. 
YvcjpLcdv Soph. 936. YV(i>pt2[io — yoOv 119 (em Eur. 704, 3. Y^cdpi9avT<e St) 
to 9cSv> >£You<n Eur. 495, 14. 

YVttxiTo^ Soph. 201. 

YvttTo;: ex xdpTX ^uov Yv<dTo; 
iv YevoiT dLvrp Soph. 260, 2. 

Y^YY^^o^: otj«i - ^oivi^avTa yoy* 
Y^^ov [fcopov Soph. 363, 2. vi^aSi 
PYT^*>v (al. aTpoYY^^^^^v) ireTpeDV 
iiTOTOOv ^TO x^va Aesch. 199, 7. 

Yovtu^: deo; fUyicTo^ toI^ fpo- 
voOciv ol Y^vrf? Dicaeog. 5 p. 776. 
voveov ri, Texva 9<p2ioi»9iv al crupt- 
l^ouXioi Theod. 14 p. 806. deou^ 
T£ TiftSv TOu^ Te fuffavra? Y^^^ 
Ear. 853, 2. ^ouXou yovt;^ TrpcoTt- 
«Tov ev Tt|AaT( l;^eiv Chaer. 34 p. 
790. 

Yovii: IXiupic Y^vKi Soph. 544. 
|tia & Y^vA TO T* cuYevi^ xal t6 
iwjYcve? Eor. 52, 6. tA X' iic* aide- 
fiou pXaaTorra yov^c Eur. 839, 10. 
j^spoou X* IvevTiv ev TeTpatfxeXeT y^" 
vg SopL 855, 10. t6 TOi 3cpdtTi9Tov, 
xiv ♦yov^J xaxo^ Ti^ J, tout' lonv 
iperifi Eor. 526. tto^u; ivapTpidev el^ 
fw.v iroiJtttv xpovoc Eur. 1132, 21. 
^iXta^ {liYWTOc ^e<T(i.6^ al Texvcdv 
Tovai adesp. 321. xai Tpicrl *YovaT<ji 
*vj( Y^'^^^^^^^^^ ^ovou^ exapTepY)9a 
Aesdt 99, 7. Taup<dv Yova; Sou; iv- 
•Souia Aeseh. 194. cX^aSa; y^^<*« 
Soph.67. 

Y^via^ Aeseh. 130. 

Yovo^: icavffofov xpoTiopLa Aaep- 
•^'J Y^vo< Soph. 827. 2ttxatoc y^vo? 
Soph. 1013. atYe? t' eirtjjLacrTiStov 
T^v opraXtj^fdv avafatvotev Soph. 
725,3. io^Xcjlv JT OLn: ipupoTv e<iaX6v 
i^ puvoi *Yo^ov Eur. 520, 3. xa>el Tov ou x^uovTa Su^iTuj^-o Yovov Eur. 
781, 78. xXeiv6v inokiact^ y^^ov 
adesp. 81, 2. ex Y^p ^aTp6^ xal pLV)- 
Tp6; o<rTt^ exTTovet vxXv^pa^ StatTa^ 
oi Yovot peXTtove; Eur. 525, 5. 

Yovu: &q eXafpt^ov yovu Ix^tev 
Eur. 530, 8. TcaTp^; Tdi 7rp6onre<re 
Yovu <Xt>Tat; Eur. 781, 73. 

Yoo;: lacrov Aj^ol (te - yoou xopov 
Xa^eTv Eur. 118, 4. dpi^veT il yoov 
t6v a^y^Sovetov Aesch. 291. X^tavat 
Te Y^vatxe^ Tpomv E^ouot yo<>^^ 
Aesch. 71. SoxeX; tov ^t^Tjv <i<dv Tt 
^ovTt^etv Yocov Eur. 332. eufi^piot; 
Yoot^ Aesch. 40. (teXiret i* ev Sev^i^- 
fft Xeinriv aY}$<dv ap[i.ovtav op^peuo- 
(tlva Yoot? "Ituv 'Ituv xoXudpiQvov 
Eur. 773, 26. 5p<Feva; xoa; Axfepov- 
To? o^uirX^Y*? iQ^^ouda? yooM^ Soph. 
480, 3. 

YopYa?: YopY*^<^v Soph. 166. 

YopYO^: OTav eiwpXeiJ/vj y^PY^^ 
6(JL(i.a ^efnroTou Aesch. 464, 11. 

YopYOfovoc: 6 xeT^^i^vo; Up6v 
ava At6< atdepa YopY^?ovoc Eur. 
985. 

ropY<«iv: Ilepaeu; - t6 FopYOvo; 
xopa xo(ti^<dv Eur. 123. ou^' avT* 
eXaia? }^pu(xea; Te FopY^vo; Tptat- 
vav - Opi^^ ava<rTe^ei Xeio; Eur. 360, 
46. <i; IXdyj ded x?^^^ Ix^u^a Fop- 
Y^va Eur. 351, 2. — ctAesch. 262. 

YopYcSirt^: T7)v At6; YopY**'^^ 
•EpYav7}v Soph. 760, 2. 

Youv: x^po; Y*P ^^'^o; e<yTtv av- 
dpciirou f pev<3v, ottou t6 Tepicov xal 
t6 7n)(x.alvov fuet* Saxpuppoet ^o^v 
xai t4 x*?*^^ TUYxivtjv Soph. 824, 
3. xo(i.a; exetpa^teerte - iq itou Trodet- 
vov Xf^V'^ irai^oufn) f pcvL eir<iSvu(AOv 120 yoOv — YU(jLvaJ[co Youv eudu^ l<r;^0(iLev xXeo; Agath. 3, 
3 p. 763. Ti; S' av <7£ vuja^yj - Si- 
^aiT* 5v; eu Y^^^ ^? 'fOi\is€i'i l;^ei^ 
TaXa? adesp. 10, 2. wavTwv Tupav- 
vo; 70 Tuj^Y) eaTi t5v ^ewv - [jlovt) 
3(0i3ceT *YOuv 4wavy ^ pouXeTat 
adesp. 506, 3. 

YpaTa: yfodcL^ axav^; ^olwko^ 
Si^ fuercD(i.evo^ Soph. 784. 

TpalCxe^ Soph. 475. 

Ypa[i.[i.a: <5)? XeYei Y^pov '^f6L\is\t,0L 
Aesch. 331. -^fiiL^LOL xiopuxeiov Soph. 
716. ouS' av Y^voiTo yf6nL\hOL toiou- 
Tov YP*T?i Eur. 1059, 5. 6 5e gxu- 
fo( {xe Tou deou xaXe^i T^aXai t6 
Ypa(jt.[i.a ^atvov Ach. 33, 2 p. 754. 
e^Yjupov avdpcd^roiat YpotjAji-aT* elSevai 
Eur. 578, 3. toc HuOoT 8* oux e? (Ae 
Ypa(Jt.(iLaTa Eur. 923, 2. gu S* ev 
^povoiai YP^K'F''^'^'^^ TTTuj^a; ?X**^^» 
ve(jLe Soph. 144. 1^(0 Tue^uxa YP^{^~ 
(jLaT<i)v (jLev oux tSpi; Eur. 382. 4>oi- 
vtxioi; yf6nL\iXQi Soph. 471. 

Ypa(jL(i.aTeu;: Y^p<«>v Si yP^FF"***" 
Teug Y^^^^ ^ra^T}? Aesch. 358, 2. 

Ypa(i.(jLiQ: ew* &xpav 'i^xo[i.ev YP^K*" 
(i.7)v xax^v Eur. 1 69. t6 ^euTepov ^i 
TTpcoTa pL^v yfOL\is\ioCi Suo Eur. 382, 
5. TO we[i.7rTov S* oux ev eu(i.ape1 

9pa<Tar yP^H'P'^^ Y^P ^'^'^ ^^ ^^" 
e<rTciTCDv ^uo Eur. 382, 11. 

YpaTUTO?: t6v 27rapTtaTY)v •^fOLit^ 
Tov xupptv ev ^itpX^ ^uX<|> Acb. 19, 
3 p. 751. ^fV.i^ox)^ <T ev aieT>oT<yi 
wp6(i§XeiJ;ov TUTTOu; Eur. 764, 2. 

Ypa^T): ^fOLfH^ 6 ^rpcSTog r)v (i.eG- 
6(jLfaXo; xuxXo; Agath. 4 p. 764. 
Ypa^*^? 6 wpwTo? 7)v f (/.aXaxofdaX- 
(i.05 xuxXo; Theod. 6 p, 803. ouS' 

iv Y^VOITO YP^^^P*^ TOIOUTOV YP*?? Eur. 1059, 5. ov y* e^aXet^et paov 
y5 *Ypa<priv deo? Eur. 618, 2. '{M}fyri 
S' alOepo? dea(jLaGcv 2^€S<;av yP^?^"* 
I^atve Chaer. 14, 5 p. 786. 

t YP^9^ot^: YP^f^oi; eviQ(i.(i.evot; 
Soph. 179, 2, 

Ypa^ci): opxou^ 1^(0 y^^^^^^ ^^^ 
uSftjp YP^?<<> Soph. 742. ouS* 6 ra; 
av oupav6^ At6; yP^? ^'^'^^^ '^^ ^^~ 
TcSv a(i.apTta^ e^apxe<reiev Eur. 506, 
5. SoxetTe Tno^av Ta^txii^i.aT* el; 
Oeoug 7rTepo1[<rt, xdcTretT* ev At6^ SeXTOu 
'KT\j)(cCiq '^fOL^fu^ Ttv' auTa Eur. 506, 
3. wat<ytv T dTTodvY^dxovTa Xf^V*^' 
TCdv (/.sTpov Ypi^^ot^^^ot? elwelv Eur. 
578, 7. TrpcdTO? y^TP^'^^^ '^^^ ^* 
d(i.etv6vo>v xpaTet Eur. 378, 2. 

YpuTrateTO^ Aesch. 422. 

Ypu^|/: p£ovTa ScoSej^', cSv tA \kh 
Sex' dpYupa y)v, 8uo ^k xi^M^dL, *YP^^, 
t6 S' ^Tepov n-oYaao? Astyd. 3, 4 p. 
778. 

Yu . . : vuv S* 0UT6 (i.* ex AcdScSvof 
ouTe UudtxciSv Y^* • "^^ dv Treioetev 
Soph. 422, 2. 

YUY);: WuXXtx6; y^''^ adesp. 277. 
xuvapo; dExavda Trdvxa wXiQ^uetYuiQv 
Soph. 651. auToampot Y^at ^pouci 
pioTOv Aesch. 196, 5. it-i^^x wpe- 
^j^eucD.v iVpYou; Te Y^at^ ^Hpa^ Te 
wdYOt; Soph. 248, 3. <*u6g \LVfi<sro^ 
)^p7)(i.* 67r* Oiveco; Y^^^ (y^o^^ 11-) 
dv7)xe A7)T0u; i:oLii Soph. 369. 

Yut^6vY)To;: Gc5(i.a S* dda(i.pi( 
*YutoS6vY)Tov Teipei Phryn. 2 p. 
720. 

YulCov: ouTe PpoToT<rtv l;^et Y^i«v 
au$Y)<jtv optav Theod. 18, 2 p. 807. 

Yu(i.vdS(d: [i.Sv xpu(jL6( auTx^ 
TcXeupd Y^(i.vd^et xokii^ Eur. 682, 3. YufjLva? — Yuvt) 121 Sopb. 250. opu (jiiv avSpcdv xovSe 
YU(i.vaSa ^t6>ov arei^^ovTa decdpov 
Eur. 105. 

YU|tva9iov:' Y^(i.va(ria S' olj^oia- 
To Enr. 785, 2. 

Yopivo;: Ag iiXe - Y^jtvTj j^aXxeoi; 
i^a ^mvoK Soph. 491, 7. *Y^[iLV7) 
t Hbifo^ dca(jLa<jiv ^cSaav YP^f^^ 
Ifaive Chaer. 14, 4 p. 786. dirrnvoc, 
Turdov, dEpn yv|i.vov 6aTpdexci>v Aesch. 
337. Yvpoi - fal^i.ou; Ppax^ova; 
7)^1} 9fpcY<SvTec e(iiTCopeuovTai Ach. 4 
p. 747. 

YU(tv2: SiXhn i* eYujAvou xcCk\ir 
ItifCL^ cd^eva^ Chaer. 14, 7 p. 786. 

YuvaixeXoc: ^o^dxt^ I^Xe^a Tau- 
Ti; T7)v Y^vaueiav f uatv Soph. 524, 
2. Ti S-rjTa {toj^^eTv 8et Y^vatjtelov 
Ytvo^ fpoupouvTa; Eur. 111. xoivov 
'fif elvai ^^-^v Y^vaixelov Xe^^o^ Eur. 
653. u dvT)Td •TcpdYp.aT*, o y^^*^" 
x£tai fpevec Eur. 400. tpXouto^ 5' 
bzxTo^ ex Y^vat)ceui>v y^C^^^^ ^^^ 
vw^ Eur. 502, 5. xal Tpt<yi YovaToi 
To*>; Y^vaixetou^ ttovou^ exapTep7)aa 
Aesch, 99, 7. 

Y^vatx6[Lt(i.o(: Y^v^^^O(i.t(i.(i> Sta- 
^pcirei; (top9<d(taTt Eur. 185, 3. 
pvatxo(iip.ot( e^i.icpeicet^ ea^fta^tv 
Soph. 702. 

Y^vatxofpcdv: Y^vaixofpcav ^dp 
^^ dvSpo; ou <rof ou Eur. 362, 34. 

YwvavSpo;: ot ^dp y^^^o^^^P^^* ^^'^ 
^Yav loaxTQxoTe^ Soph. 878. 

Y^vTo: YwvT) de^) (i.et;[deTaa wapde- 
^•i acpa? TOftenJ/a Aesch. 99, 5. tco- 
*sja Y^ 'Tt? AiSto^ yawiaeTat 
Aesch. 329. tou irnXo7c>d<rrou <r7rep- 
(«•iTo^ dvrrri) Y^vo Aesch. 369. f^rh Tt; T^^e Y^K'^^^ Soph. 250. fopPd<; 
YuvY) Soph. 653. opxoiat ^dp toi xat 
YuvY) feuYet mxpdv co^va TcatScov 
Soph. 846. xaT* op^avov ^dp olxov 
dv^pofpcdv Y^^^O Soph. 857. we^uxe 
^dp ww^ Tcatai ?roXe(MOv y^^ "^^^ 
Tcpoadev Eur. 4. y^vy) y^^^^^'^ ^^V" 
[i.a;^o; TPefuxe tuco; Eur. 108. dpt- 
<iTov dvSpl xTY)(i.a au(iL7ra^^ y^vto 
Eur. 164. yuvT) ^dp e5e>dou<rx Tca- 

Tp(p(i>V S6[ilCi>V ou ToSv Tex6vTCi>v eaTiv 

Eur. 318. ouT* dEXXo SuG^uXaxTov 
ou^iv &^ Y^vT) Eur. 320, 2. (i.eYd>7) 
Tupavvl; dvSpi Texva xal y^vt) Eur. 
543. dXX(i)( ^i 77dvT(i)v Su<r(i.a^(OTa- 
Tov Y^ro Eur. 544. Traaa ^dp SouXr) 
?7ef uxev dvSpo^ t^ <7o>f p(i)v y^vt) Eur. 
545. TToXXou^ - Y^^ xaT]^<y)^uv* ev 
S6(it.oi<Ti v7)ma Eur. 662, 2. (o Trayxa- 
xiaTT) xal Y^^"*^ Eur. 666. Se<y7roiva 
^dp Ysp^^^rt vu(i^i(i> Y^^*o Eur. 804, 
3. Y^^^i Te TcdvTcov dYpt(iTaTov xa- 
x6v Eur. 808. d(tvTQaTeuTo; y^^^ 
Eur. 818. Y^^ Y^P ^^ xaxoT<ii xal 
v6<roi< 7u6aei t^Sktt^v eaTt Eur. 822. 
dXX* AyyiiLoq yoLf ii& 4>ot^eia y^viq 
Eur. 867. 7ca<ja y*P ir(Oi^y\ yxisii 
irrt^ dvSpl auvTeTY)xe aci^fpoveTv e7ci- 
oTaTai Eur. 909, 2. el TdlXXa xpt- 
vetv effTiv dv6ir)T0v ywtq Eur. 953, 
11. otxofd6pov ^dp dvSpa x^oXuet y^* 
vY) eadXY) 7rapaCeu;^det<ia Eur. 1055. 
dXX* ouSiv ouT(i) Xeivov di^ y^^^ **" 
x6v Eur. 1059, 4» dvYip t' dxpsto; 
jTi y\)HT, Siot^eTai Eur. 1063, 16. 
e7riaTa(i.ai Sl xal TaS* ou<rd 7cep y^- 
VY) loph. 2 p. 761. Y^vY) Tot a(l>(i.a- 
To; Si* dpYtav ^'^x'^^ 9p6vY)<jiv Ivto; 
oux dpYov <popeT Agath. 14 p. 766. 

AcopU Te^vY)xev y) Atovuatou y^^*^ 

8* 132 Dionys. 9 p. 796. oicou xOTTyyopei \t.lt 
k-i Xoyoioi (Jloo -(v-rfi Theod. 10, 6 
p. S05. >tXi]SoO;to; -fjvr, adesp. 222. 
Yuvatsii iTpoo^ofov Yuvii adesp. 364, 

2, m\ yap xaitpov ou [iovov Y""^» 
w«,t; X' av veoYvo; - xitvot adesp. 
383. SaptrGi, -pimi Soph. 62. a nolv 
flii -royftrioaoa xai xepqi, yuvat Soph. 
I,s7. aiSiloSat Zk jfpii, yuvai, to itxv 
Eur. 209, 2. -jTJvai, xalov [Uv ^1^- 
Yo; liiiou ToSe Eur. 316. & y' o*'^ 
■^rapatvu, TauTa (lou 8e5*'T Y"'**' 
Eur. 757.si8i TtopepYOv j^piri Ti xo[t- 
TCiiaat, Yiivai Eur. 981. tcXoijtiii ^lt- 
Susa 8v^T(i Sv) yivat ippovEi Eur. 
986. o'JS' eiTtov oiiXJv itpoi; <ff4> xO- 
pov, (u Y'^^*'' adesp. 226. y'^''^^ "^ 
^Lu Tpaj^eia xoi)t eiSiff(A£v.U(; Xa>Ei( 
adesp. 283. luTcai; [liv avSptijcoioiv, 
(ij ■,'wvai, 9soi Toioiv SiooOttiv ou; av 
adesp. 489. vea; y''^'^'''^^ °^ 1'-^ !^^ 
Xi&fl cp>eY(i)v oipSa/.[jio; Aesch. 243. 
xixtov ali' oux JffTtv oiiS* ^ffrai - 
Yuvaixo; Soph. 187, 3. oCTot Ywvat- 
xo( ouSiv av [leililov xaxov xax^n^ 
avTip xTriffatT iv Soph. 621. opxou; 
v^o ■{vtan.Mi; cii uSup -ffifut Sopli. 
742. T14 S* oTxog - uX[it<i3vi jcotI y"" 
vaixoi effSl'»!! X*^P'* oYXMSei; X^iSi] 
Soph- 856, 2. Ti Xti xa>:^; Y"""*"'^? 
Eur. 212, 2. ei Si Tt; xupei Yuvotxot 

, li^y-f.i, tuTux^l Eur 463, 4. x«Ta 
8vT;ffxE.Te ri f ap[taxotatv ek y^^^ixo; 
-jj So>oi( Eur. 464, 2. Tvii [«.iv xaxv); 
xixiov f ouSjv Y^T^*''** Y"^*'*^5 
EuP. 494, 2. Ta r^; Yovatxo; -jia 
xpoiTOuvT" £v Su^aaiv SouXoT tov 
ii^fn Eur. 502, 3. ffu[jL<^opz S' o; 
iv Tuji>i xaxvf; Y^vxixoc Eur. 1056, 

3. uiaxipioi; offTt^ euTo;^eT Yajiov Xa Ptiv eaWvfi Y"'*««^i Eur.1057, 2. 
wo av eU ttvT)p Yuvttixo; 3CudT;ff£iev, 
iXkoL Tou rcaTpo; Eur. 1064, 
ouSiv JffTiv a9XiuTepov ^utov y^vzi- 
xo; Theod. 1, 3 p. 801. ovr 
£(i3)l0o xai Y^J^tZtxo; euffe^ou; y^P 
Sixaia Apolion. l,4p. 825. •^vctvtc^ 
apsTK; o^tu; eTcatvEffai Apollon. 2p. 
825. TpoTtov Y^jvatxo; jfpDOTov IvSov 
Xa[t^avEiv Hippoth. 6, 2 p. 828. If,- 
lo; Y''^'^"^^^ TtivTa Ttopjtolei So[iqv 
adesp. 311. avSpoxTOvou Y^vitxo; 
0[tOYavT); (yu; adesp. 358. dEWo; y^- 
vatxo; x6ff[to5, 5Mo; apffevwv adesp. 
443. Y'JV'>1 Y'^^^"'''' ffo(j^[jia^o; nifuxi 
Tt(j; Eur. 108. Y^jvatxi t' e^^v 
jfpiijia 7tp£(i[iuT7i(; awip Eur. 317, 4. 
TOiavSs ^pv) yovatxi ffpoffitoXov eiv 
Eur. 410. Y^J^*'*' itetSoo \L-n&i Ta- 
IhtS^ x>u(i>v Eur 440, 2. 00 Yttptof 
avSptt Tov oo^ov Yuvaixi ^P^ SouvH 
;^aXivOu; Eur. 463. JciffTeueiv Se ^fi 
■j-uvttixi \t.-r^iv Eur. 671, 2. mxpov 
vea Y*^^''')^'' itpes^u-rTit avnip Eur. 
807. Sot' avSpl xai y\ita.i)i^i xet[jtevo; 
v6[to; Eur. 953, 14. yvvctau S" oljio;, 
■fjv it^ffiv ffTepyovT' C;^»j Eur. 1062. 
SjtvT) Ti; avSpi xtti Y"'*»'»'' ffwji^ofi 
SouXot; Y^''^'^^'" adesp. 376. -^titxi 
xa S' e^eXovTe; i) Spxffffei y'^^'' 
Soph. 179. t6 y*? yuvai^tv aio^tpov 
S(T *Y^vaix' iei 0«^«^ Soph. 618. 
2. xaxov Y"''*'** 'fp^i ^iav Xeu£at 
veov Eur. 24. Y"vaTxa S' oiTt; itau- 
ffeTttt Xeywv xax(5; Eur. 36. Ywvaixi 
xai (JfiXiav xai v6ffov ivSpi yepetv 
[i-eYtffTav eSiSa^a Eur 78. tiXxe.. 
opioii Xtt{j(jv Y""'*^*» neTpav Spuv 
[xeTttXXaffffbiv iet Ear. 221, 3. fvSov 
ptevooottv T71V Y'-*^tt^* ='■**' XP*"* yuvr) — Y^^^^^ 123 ifsblr^^ Eur. 521. {ttaco '^xjscdTLCL (al. 
pvaTxa?).., 6x waffwv Xe (xe Eur. 
528. pvaTx dEvo^di - deoi? ^^opeucai 
Eur. 781, 33. xif-i) yoif euvauo woaei 
pvoixa xoiv^ t4? 'f^X*^ ^epetv aei 
Eor. 823, 2. xaxov Yuvotxa ^po; 
v£ov ![cu^at veav Enr. 914. l^t% y^p 
rjti^ ToT; deoi^ Ouetv, oTav *YuvaTxa 
xaTopurnj Tt; Eur. 1112, 2. yxjyoiX' 
XI ddimiv xpeHacov edTtv ih yont.€i>t 
Chacr. 32 p. 790. Y^valxa xp^^y^K-^^ 
Z7ttXe<ra Dionys. 10 p. 796. opxouv 
iv enij, xav Y^vaix' eTTryj? [aovov Carc. 
3. 2 p. 798. OTav y*P ^^Xo^ov el; 
^(icu^ ifri ^ootg, ou^ «; SoxeT y^- 
vaTxa >a|Jipavei (i.6vov Theod. 13, 2 
p. 805. XBptavai Te Y^vaTxe; Tpowov 
i;ou^i Y^tov Aesch. 71. SetXtSv y^- 
vxTxc^ Se<nroTc5v dpaerudToiAot Eur. 3. 
pvalxe< ea|jLev Eur. 276. icavTaxou 
Ae).ei(L|uda Tcdaat Y^vaTxe^ apaevcov 
iv, iijoL Eur. 319, 2. HXko wup \l€1- 
!ov £^Xd<;TO|;^v yu^TXKz^ Eur. 429, 
2. it^X''^ p-ev, o Y^vaTxe;, ouX' av 
Et; yjYOt ^0T6)v 'jfOTe Soph. 619. 

rj^Xo? Y^Pt «^ Y^^*^*^^' ^^^* ^P*^^ 
Apj^ - xivTa TuppaJ^et xaxa Soph. 
754. Y'^^aTxe;, opj/.-ndrrre Eur. 87. 
vodffde jt', ^ Y^^*"^*-^ Eur. 122 (Ar. 
Thesm. 1036). oXoXu2[eT , & '^mstXk&^ 
Eur. 351. fiXai Y^vaTxe^, ttcS^ av 
il ifX^*^ Xojtou? 'AdapiavTo; olxTjffai- 
'li Ear. 399. ^eu ^u, y^^^^^^i <^( 
iv dvApciTrot^ dJpa ou j^puooc, ou tu- 
fzvvi; - TOCouTOv elj^e Sta^opou; Ta; i^^ovd; Apollon. 1 p. 825. v6jjt.oi y^- 
vatxcSv ou xaX(5^ xeTvTat Tiept Eur. 
402. evTeudev ^oati tA tcSv yu^oii- 
x5v Eur. 497, 2. IvSov Y^vatxcSv xal 
irap' olxeTai? >6yo? Eur. 927. Y^vai- 
x«3v d7)Xufp(i)v ^uvoudta adesp. 51. 
ouTot yxj^tOLi^i . . xuSa?le<jOat Aesch. 

94. t6 y^P y^'*'^*^'*' oti^^XP^^ ^^ Y^" 
voTx* del CTeYetv Soph. 618, 2. y^- 
vai& (tev Te^^vat pLeXoudt, ^oyx?} ^' 
&v$pe^ eudToxc^Tepot . Eur. 321. al 
Yap a^aXeTdat Tatdiv oux ka(fOLk\Li' 
vai; aT<j;^o; Y^vat^t Eur. 493, 3. el 
xepxtScDv [tev avSpaatv (/.e^ot tcovo^, 
Yuvat^i S' ottXwv ejjLxeffotev r<Sovai 
Eur. 522, 2. oux ev Y^^^t^i tou; 

veavia^ XP^^^ " '^^V'^^ ^X^*^ ISiur. 
880. oux ev Y^vat^l <pueTat TrtffTiQ 
;^dpt(; adesp. 543. [xtaw *^\jvolXxol^^ 
aiTtve; TTpo Tou xaXou J^yjv waT^a^; 

eiXovTo Eur. 360, 30. ^p^^ Y^^P '^^'^ 
euTuj^ouvd* OTTci)^ wXeidTa; ^X^tv y\j- 
vaTxa^; Eur. 402, 3. "Epo)? y^P *-^' 
Spa^ ou [jt.6vou^ exepj^eTat ouo au -^^j 
vaTxa; Eur. 431, 2. [/.dTY)v ap' ta; 
Yuvalxa^ e^ dvSpwv «{/6^0? ^d^Xet 
Eur. 499. 6<jTt; Sl Trdexa^ auvTt^el; 
^iytt, "ko^ta Y^vaTxa^ i5'0? Eur. 657, 
2. papat fiafiai, p-jodovi.ai ^YuvaTxai; 
Ach. 28 p. 753. AdtdSo^ ji.iTp7)<p6- 
pou; KufieXa? Y^vaTxa? Diog. Ath. 
1, 2 p. 776. Ti ifh ^\j>toiXKX(; e^et- 
weTv xax6v Carc. 3 p. 798. 

Yuvvt^: TToSaTco; 6 y^vvi^ Aesch. 
61. 124 AaiSaXEioc; — Saifiiwv A. AatSdXeto^: tol Aai^dXeia ?tdv- 
Ta xiveC<rdat Soxet < dYdX(JLaTa Eur. 
372, 2. 

AaiSaXo? — adesp. 34. 

Sai|Jt.ovi2^o(i.ai: ^eSai(i.ovt<T[i.evov 
Soph. 173. 

WifJLovtov: t6 SatfjLOvtov ou;^ 
op^C oTcri (Aotpa^ Ste^ep}^eTat Eur. 
1 62. SiTTiv ou;^ 6p(o(iLevov - ou^l '^rpoa- 
$ox(d(i.evov $at(i.6vtov adesp. 492, 3. 

Sat^jLovto;: SSo^ $at[jE.6vtov (?) 
Eur. 448. 

Sat(jt.(dv: ol^ ouTe Sat^uov ouTe Tt^ 
deSv ve(iL«i>v wXoutou wot' dv vei- 
(jLetev d^tav x^P^^ Soph. 511,2. oTav 
84 Sat(/.(dv - TcXdfjTtyY' epetdy] toO 
^tou TcaXtvTpoirov Soph. 666, 4. 
(!>( (Tot Ta; Tuj^a? (jlIv dadevel; ^^(i)^' 
6 8at(i.(dv Eur. 140, 2.ri xal Trapau- 
Ttx' 7) }^6v()) 3ai(x.(dv ^tov i(jffrt\kt 
Eur. 273, 2.^ iroXXd? y* 6 Sat(ji.(i>v 
Tou ^tou (i^eTaaTdaet^ {^(oxev rj(in[v 
Eur. 554. TcatSeupLa S' "Epo); aofta; 
dpeTT); TcXelffTov uwdp^^et, xal wpoc- 

0(Jl.tX^V OUTOC 6 Sai(Jl(dV ?cdvT(i)V T^St- 

dTo; 2(pu dvirrol? Eur. 897, 3.' eTTe 
Tuj^a <Tt^ eiTe Sai(jL(ov Td Pp^Teta 
xpaivet Eur. 901, 2. (b; feTt ^ai^teDv 
d9^iT(i) ddXX(i>v ^U^ Crit. 1, 17 p. 
771.^ TToXXoT^ 6 $ai(jL(i>v - (jLeydXa Si- 
Scoaiv euTu;^'0(i.aTa adesp. 82." xaxo^ 
ct $ai[jL(i)v xal xaxT) tuj^tj Xd^ot 
adesp. 92. oX^ou ^' e[jLol (jly) ^pu- 
aeou ^aevvdv dxfCva $ai(JL(dv StSoiY) 
adesp. 130, 3. oVav S' 6 Sat^jL^ov 
dvSpi Tcopduvy) xaxd adesp. 455. Sai- [jL(i>v ^poTolat 7r6XX* dveupi<rxet xoxa 
adesp. 488. (o ^1(jlov, (o^ oux Ivt* 
dmaTpo^ PpoTol; - xaxfiSv Eur.444.' 
(0 9xXY)pi Sal(JLov, ^ TU)^at ^u9d(jLicu- 
xe; Xenocl. 1 p. 770. (o ^a^ov 6; 
(JL* elXiQ^a^, (o^ TTOviopoc el adesp. 17. 
xadetXe - Trd^JLtrXouTov oX^ov ^t(jLO- 
vo^ xaxou S69t( Soph. 588, 5. Sat- 
(jLovoc ^eSapaiou Sivio; irTepoATo; 
f^OYYo? e^axoueTat adesp. 47. xat- 
vou Sai(i.ovo^ dp^et adesp. 542, 2. 
xal Tov ev A(dS(5vt ^auaov %ai(jLov' 
euXoyou^JLevov Soph. 423. (jliq <mtpe 
icoXXol; Tov ?tap6vTa Sai(Aova Soph. 
592. 'Tcpoc S' olov fji^tii ^i(jLov* 
&^ IfidTCL Soph. 703. Tov $ai(JLOv' 
ouTo; in^ffov e9Ttv idXto^ Enr. 175,* 
2. e^etv Tov auTOv $al(i.ov' ei^ dei 
Eur. 1073, 2.'' xaXcSi; Te t« Xoy^? 
xaT(^xtaev Tov Sai[jLova Crit 1, 39 
p. 772. etaxo(jLi{[eTat Xa^v xal Sai- 
(jLov' TQTOt ;^p7)aT6v 7i TouvavTiov 
Theod. 13, 4 p. 806. (jl6vou Sl llet 
d(d ^at(iL6v(dv aTToaTaTet Aeseh. 161, 
4. xouTcci) 9f tv e^tTiQXov ai(jLa Sat(jL6- 
vciiv Aesch. 162, 4. Td^ Si Sat(jL6« 
v(dv Tu)^a( OGTt; f epet xdXXt^a Eur. 
37. xat tSv dTcdvTcov Sat^jLOvuv uicep- 
TaTov Eur. 269, 2. elvat fy)(tt Sat- 
(jl6v(i)v y^^^o^ Eur. 577, 2. SatpLOv^ov 
cic' e<r)^dpat; Eur. 628. 09Tt< t& ai- 
Yo>vt' 6v6(jLaT' olSe Sat^jiovcov Eur. 
781, 13. et^evat Td Sat(j(.6v(i>v Eur. 
795) 2. dw)Touc vo|j.i(etv Sat(t6v(i)v 
elvat Y^voi; Crit 1, 42 p. 772. ou; 
eufY)(jLta( XTJpuxa; eu^^al irpou^dXov- SatfjLcov — SaxpuppocT^ 125 To Sat|j.6vciiv Chaer. 11, 2 p. 785. 
orav ydp opyib Sai|A6v«Dv pXaTmj ti- 
va adesp. 296. \uyoL ydp o(t(ta ^ai- 
[iovttv adesp. 499, 4. oTvo^ (t* {iretfre 
Sai(L6v<dv xmiftOLToq adesp. 570. Ta 
|uxpa i* dl[»ot; ^(i»o«tv i^apel^ ^ 
adesp. 353, 2. ou }^pr[v rd^* outcd 
Sat|&ova( dvrrrcSv ^ept Tdcaetv Soph. 
103, 5. auTo^ Tt vuv ^pcSv etTa Sat- 
(tova; (al. Tou^ deou;) xdXet Eur. 
432. 

)atv\i(tt: t ^tvuai t* fym^ So- 
sith. 2, 1 1 p. 822. xapdxTtov TrXdxa 
ttxsta (tdpyot^ fXo^ e^tvuTo yvd- 
^ Phryn. 5, 4 p. 721. cdfto^pc^^ 
eSotffaTo Tov AoTdxetov ^o^a Std 
Jtopa Te|t(dv Soph. 731, 5. 

iaTpa Aeseh. 277. 

Sat;: TjXdev fii Sal; SdXeta, Trpe- 
a^vn decSv Soph. 548. T^pet^t ii 
lioo^^ov Tipetvou adpxe; ^dpveta Te 
Xai; Eur. 467, 3. ouTe SatTo; ouTe 
Xepvt(^( dtYcov Soph. 1026, 7. ^atTo; 
U xXTipQdet; Ttc a9(tevo; Eur. 213, 
3. rvjLikt* dxpctou; "^Sovd^ SatTo; 
Xdptv Eur. 282, 15. &<; ex ^pa- 
X^ta; ^it6< iq ^atd xuXi^ auTol; 
xukXelTat Lycophr. 3 p. 818. ot 
xzt' otxov d(tf I SalTa xai Tpdwel^av 
Eiir. 147. ^opat H <rapxo§pcSTec 
xUif)XoxT6vouc irapeixov auTolc ^aX- 
7z<; Moseh. 6, 15 p. 814.— cf. ^at- 

(SatTiQ et dotvT).) 

SatTi}^: vuxTtmXou Zaypeid^ Ppov- 
TO^Tou; (tA? t' 11.) «(to^dyouc Xai- 
-^ TcXecrac Eur. 472, 1 2. 

Sat»: cfeompov ^touaa Xo^tTc- 
T>ifo« wXa^ adesp. 407. 

SdxtTOv: itouoo(tavel S' eXd^t- 9*TQv *SaxeT()) woTt ^etpdv Soph. 
224. axvo): at Te <Tu[tfopat Y}(r<Tov 
Sdxvoudtv Eur. 572, 4. xapTepet 
*Xdxvfi>v opyTj; ;^a>iv6v Theod. 9 
p. 804. aatvei^ ^dxvouoa Soph. 800. 
oux Y)v if ou^EV 7rn[t' eXeudepav 

Sdxvov t|;u)^Y)v 6(tot(d^ adesp. 110. 

-jcpo tSv TotouT(dv ^pT) X^ycDv Sdx- 
veiv (TT6(ta Aesch. 397. (tTi (toi vew- 
pe< irpoo^eaov (totXXov Sdxot (al. Sd- 
xd) Eur. 964, 6. xetTat Saxetv Te 
xai dtYeTv d(t7i;^avo; lon. 38, 5 p. 

739. Tcodip Se^YI^^^^*<i ^ur. 316, 6. 

Sdxo^: TTjv d![topfov ^uyxa, Suc- 
Toxov Sdxo; Eur. 863, 2. 

Sdxpu: Tt^ * oux dv ex^dXot 3d- 
xpu Eur. 33, 2. [tTi [tot - ^e^dyou 
Sdxpu Eur. 131. (tTjS' ew' otxTpot<ytv 
Sdxpu (TTd^^etv Eur. 407. I^rrt xal 
Tcapd $dxpu<n xet[tevov iqSu ^poToI; 
Eur. 263.— ct Sdxpuov. 

Sdxpuov: Td (tT^Tepcov Sl Sdxpu' 
OTav 7re(tTCV2 Texva, tcoXXou; edinXuv' 
ei; [td^^iQv 6p(tci)(tevou; Eur. 360, 28. 
xd(tol Y<^P ^^ TcaTifip ye Saxpuov 
Xdptv dvrfxT dv et^ 9«? Soph. 513, 
6. 6 xd(tv(dv Saxpucov (teTa^ou; l;^et 
xouf^TYrra (t^x^cov Eur. 119, 2. 
d>X' l<rTt ydp Siq xdv xaxoT(;tv iqXo 
V7J dviQToX^ 6Sup(toi ^axpucdv t' eTTip- 
poai Eur. 573, 2. Td S' gvdev ouxeT 
dv fpdaat X6y(|> Saxpucdv Suvat(t7)v 
;[(dpK Eur. 621, 2. xal tov dav6vTa 
Saxpuotc dvtcrrdvat Soph. 513, 2. 
TcaXatd xatvoT^ Saxpuot^ ou j^pib <iTe- 
vetv Eur. 43. xavdou; t* e^eTTiSe Sa- 
xpuot; Mosch. 9, 9 p. 816. dir6(top- 
^at <iedev Ta Sdxpua Eur. 694, 2. 

SaxpuppoS: ^axpuppoeC y^^^ ^^^ 126 Saxpuppow — 8e tA x*P'^^ tuyx*^<«>^ Soph, 824, 3. 
xXaov TTpoacd^rov xal Saxpupp.ooOv 
opav adesp. 447, 2. 

SaxpuG): Siaxpueiv touc Trpocno- 
xovTa; <piXou; Eur. 834, 3. 

SaxTuXo^ixTo;: ^axTuXo^txTov 
7ri[t7c>Y)at \Li'koq Aesch. 57, 4. 

AaxTuXoi — Soph. 337. 

SaxTuXoTo;: 2xTCci>[/.a 3axTuX(d> 
Tov lon. 1, 2 p. 732. 

SaXo^: SaXou Trepdopiivou Phryu. 
6, 3 p. 721. 

Sa[i.a2^(i>: ti; aunrjv 7r»)(tov7) Sa- 
(taCeTai Eur. 682, 2. 

Sa(JE.ap: "UpaTeXsia, Zy^vo^ euvaia 
Sa[tap Aesch. 383. olSev S' eiJL-y} TaS' 
71 oux ewwTaTai ^a[i.ap Eur. 781, 
55. ex^poiffiv eiY) 7roXe(i.iav (?) 8a- 
(i.apT' Ijei^ Eur. 1060. octi; ik (lox- 
Xol; xal Sta <jfpaYi<T[iiaT(ov a(j>^et 
8a(i.apTa Eur. 1063, 10. 

^d(j(.va[i.ai: Troixc^tsi: TrpaxtScdv 
Seiva [xev ^uXa (al. Sa[Jt.^ ^uXa) 
TcovTOu ^dovt(ov t' dept(dv Te Sd[i.va- 
Tai 7raiS£u[i.aTa Eur. 27, 5. 

Aavdin: [tudou^ Aavdyj tou^S' - 
dycov Eur. 1132, 45. Aavdiov Ss tt^o; 
(dv6[j(.a(;e rrlvSe Eur. 1132, 20. ti; 
XecrTTOTtv 6[;.'ibv AavdiQv pd^t? ?X*^ 
xaTd TCToXtv Eur. 1132, 53. 

AavatSiQ^: ^ecTov o;^dov Aavai- 
S(3v iSpaa[i.dT(i)v Eur. 305. 

Aavaot: exdveTe Tdv Tcdvaofov, 
(0 Aavaot - dioSova [i.ou(Tatv Eur. 
588, 2. neXadywiTa? X* (ovo[i.a(r[i.e- 
vou^ t6 ?;piv Aavaou; xaXeT^dat vo- 
|i.ov IdYix dv' 'EXXdSa Eur. 228, 
8. SoptXu(JidvTou; Aavacov [i.6x^u( 
Aesch. 131, 2. 

Aava6(: Aavao; 6 TrevTTixovTa duyaTep^ov icaryip Eur. 228. 0^^^«; 
hi Aavaou ?rapdev(ov Auyxeu; ^ uy^Av 
adesp, 454. cf. Eur. 881. Theod. 
Au^x. p. 802. 

t SavoTTo;: ev ji Tcau^xeT* d(i.ep6>v 
[i.6;^d(ov Te xal SavoT^To; Soph. 340. 

XawdvY): Sa^dva; oTav ^avouot 
iue[t7r(o<rtv xevd; Eur. 640, 2. 

(Sd^TceSov cf. weSov.) 

Scy;: [i.Tf)Tpt T 6pei(|) S^Sa; dvx- 
(yX«v Eur. 472, 13. 

$aTOu(i.at: SaTOu[i.evo^ Soph. 17. 

SauXo;: SauXo^ S' uTrrivr) x«'i ye- 
vetdSo; 7rud(i.iQv Aesch. 27. 

SdfvY}: xX(ova wpo; xaXov ^- 
^vY)^ adesp. 418, 5. Sd^vY^v ^ay^iv 
Soph. 811. 

Safv6<7xto^: Sa<pv6<Txtov xxt' 
dX(ro; ApTe[ttv cefietv Diog. Ath. 1, 
8 p. 777. 

Sa^tXYi^: 6 t' dXtTY)pto; xal 8y)- 
|i.6xotv<^^ e:rex6peue Sa^tXv}^ dep(i.o; 
Lycophr. 2, 4 p. 817. (xpJ^tuTd Sa- 
i^tXet :u6t(j> Sosith. 2, 17 p. 822, 

Se passim. A) a) tov S' io(tto7cov 
Ta^sw; 6 [i.eYa; xaTaTcivet Aescb. 
91. T(j> Si 5sv(j> Y^ aTe^avov dpx^ov 
(TTe^o^ Aesch. 235. ai S' eTCT^^ATXav- 
To; watSe; (ovo(i.a9(i.evat - waTpo^ - 
ddXov - xXate<7xov Aesch. 312. Ta; 
Atxa; ^e^opxev o(i.|i.a, tov ^* dl^&xov 
d(i.et^eTat Soph. II, 2. Td \dy St 
xat' eTratvet, tou Sl xepSatvetv l;^ou 
Soph. 25, 3. Tou; S' ovTa; cddXou^ - 
SuaTu^^et; Tce^uxevat Soph. 103, 3. 
Touc S' ovTa; dStxou; Soph. 103, 8. 
d{[i.o;^^o{ ydp ou^et;* 6 S' wtdV tx^^ 
[taxdpTaTO^ Soph. 376. at Si xa- 
Xu^uTai xtaTat ptJ^wv xpuTrrouat to- 
[i.d( Soph. 491, 4. Td S' eC6m<7de u 127 Soph. 541. Touc siyevei; yAp xaya- 
dou; - fi>.ei "ApY)^ evatpeiv* oi Sl t^ 
Y^iiff^ ^paaeT; 63CTO? elat twv xa- 
X6»v Soph. 657, 2. t6 S* SyX^^ ^'*' 
rociv xuXivSeTai Soph. 713. toT; ^' 
dEXXoioi icavT* exel xaxa Soph, 753, 
4. TK S* eupcTa jJqtw, Ta X* euxTi 
:cxpd decSv ]Qry}<7a(JE.'y}v Soph. 759. 
oiXuv TOiouTCdv ol {iiv eoTepiQiJLevot 
][iipou9iv, ot X* Ij^ovTe^ euj^ovTat ^u- 
Y&iv Soph. 779. ri ii \mfiaL iiOLkiar 
iiikfit TY)^ trovYipta; If u Soph. 839. 
T,Ctf«>v (ilv opy^? e^Ti, Tou Si vou 
xivo; Soph. 843, 2. Ntao) Si tt^v 
0|txuXov e^atpel X^^^^ Zxetpcovo; 
ixra^ TTi? & yTi^ to wpo^ votov - 
iTky^X^ ndX^a; Soph. 872, 6. fdTat 
y^ovo^ oTav -Tcupo^ fi^Ko^roL OiQaau- 
pov (sjicr^ - aldrip' iq SI ^offXYjdetda 
fXo^ SwavTa - ^Xe^et Soph. 1027, 3. 
So^aat ?<rct, xopat* t6 S' eTTQTupiov 
oix Ijta eiicelv Eur. 18. Ty}v S* eu- 
ysvttav - (iTo (it-ot Xeye Eur. 22. Tij S* 
X<»po)tTr| woXX* IvecTt TcotxtXa Eur. 
26. (lox^elv avaYxiQ' tA; Xe Siat(i.6- 
vuv Tuj^a; OGTt; ^epet xdXXtaTa Eur. 
37. irdvTcdv t6 davetv t6 Si xotvov 
&X^< (teTpuiK dXYeXv go^ (uXeT^ 
Eiur. 46. Sou^otot ydp toT^ aot<7t vt- 
*a?, Tol? 8' eXeudepotdtv ou Eur. 47, 
3. 6 X* -^auj^o^ ^Xotfft T dfffa^rj? 
9tXo? icoXei T dEpKTTo; Eur. 194. t6 
0* xodeve; (tou xai t6 ^Xu c(d(jLaTo; 
&xx&k e(ii(X(pdv)<; Eur. 199. t6 S' 
exXzXoOv Toud* tqXovtJ; (<.ev diCTeTat, 
xoxov i' 6(itXio(i*, dadevi; ii xal tco- 
Aa Eor. 219, 3. Z^^ov p.lv eXdovd' 
iy^v i^ ^pT)? iceJiov ocxeXv xeXeuca, 
Tov il (iouatxiuTaTQv xXetvd; '\^ 
"^ exxepdlv X(iLftova Eur. 224, 2. o y)5u( atcdvoT) xaxY) t avavopta 
ouT* olxov oute TToXiv dvoodcSaetev 
«V Eur. 239. ty)? 8* dX7)deta(; 686; 
<pauX7) Tt< eoTt Eur. 289, 2. t6 8' 
dlpaev effT7)x' ev 86(i.ot; del ysvo; Eur. 
318, 3. xax6; 8' 6 [ay) ^x^^* ^^ ^* 
SXOvTe? oXptot Eur. 326^ 8. 6 8* ou 
8txato; - 8u(iY6V7); elvat 8oxsi Eur. 

336, 3. Td 8* SXkoL x^P^^ XP^C'^^* 
dXX7)X<i>v v6(i.ot? Eur. 346, 4. auTO- 
X^ove^ 8* lfu(jLev' al 8* dlXXat wo- 
Xet; - dXXat wap* dXXuv eldlv elaa- 
YwY^p^ot Eur. 360, 8. Xoy^ woXiry); 
eaTi, ToT; 8* IpYototv ou Eur. 360, 
13. Td 8* IpY* eXdiTffa) XP''^!''^'^'»*^ 
voj^.iJ^o(i.6v Eur. 378, 3. rot 8* ald 
Xpd (jLtael; Eur. 410, 3. Tdv 8* 
ex^pdv (jTaatv eipY* dTc* oTxov Eur. 
453, 10. Td 8* dEXXa x^^t^^P^ Eur. 
468. t6v 8* d(i.f i ^ou; ptf evTa Botb)- 

t6v xaXeTv Eur. 489. -n 8^ tc3 

• 

Xpe<ov xoaet [jLevouGa xd(i:rou8aa- 
To; TiXOev ei? 86(J!.ou(; Eur. 501, 2. 
t6 Tot )cpdTt<;TOv - TouT* I^Tiv dpe- 
T7)" t6 8' 6vo(ji* ou 8ta(pdepeT Eur. 
526, 5. TTeXexeii»; 8l 8taTO(j[.ov y^vuv 
IwaXX* 'AYxaTo^' ot 8l ©eaTiou ?rat8e; 
t6 Xat6v Tx^o^ dvdpPuXot ^o86; Eur. 
530, 6. 'Tcaaa ^dp 8ouX7) '^re^uxev 

dv8p6( ri acOf pCDV Y^VT}* 71 ii (JLT) <5{d' 

fpcov dvotqc t6v ^uvovd' uTrepfpovei 
Eur. 545, 2. t6 8* t^ouxoTov dpYov 
Eur. 552,4. t6 8* eTutxpuxTeodat ao- 
f 6v Eur. 553, 2. ajio^kii (jlIv ouxi* Td» 
84 8uaTuxouvTi ww^ Tep7rv6v t6 Xe- 
^at Eur. 563. oi («.iv ^dp ouxeT* el 
criv, 01 8' ovTe; xaxoi Eur. 565, 2. 
Ta epY e^ oi^ XeYei ataxp ^^'^^ 
Eur. 583. Td 8* HXk' d(petvat \Ly\- 
Xav7)(jLaT' dv8pd(Ttv Eur. 603, 5. Td 128 U ^' fvdev ouxex' av ^pdcaoct - ^axpuc^v 

SuvaifJLiov X^P^^ ^^^' ^^^' ^^^^'^'^^'^i 
ra S' &XXa [at) Soxei ^uvtevat Eur. 
641. 6 S' et^ t6 acSfpov - Ay<a>t IpiA^ 
2[y)>(i>t6; dvdp(0770t<7iv Eur. 672. tov 
Ik T7)Xefov oux ot6(i.eada Eur. 710. 
)ceiVY)v x6(j(i.ei* t&^ Sl Muxiiva; iQ(teT< 
l8i(f Eur. 723, 2. toT; Si xaTdxvou- 
atv eux^eec Eur. 728, 4. iq S' ev ofdaX- 
(JLOK x^P^< dTToXcdXe Eur. 736, 5. to 
Xi aTpaTTQY^lv tout* 4^© xptvca Eur. 
743. ri ik 9pT)v t3v ouj^l ^ouXcov 
eerT eXeudepcoTepa Eur. 831. ol S' 
oXcd^OTe^ ouSlv voaouatv Eur. 833, 
3. Td S' dw atSep(ou pXaoTovTa yo- 
vfi? et; oupdvtov wdXiv 7)Xde woXov 
Eur. 839, 10. oTav Td vuv dmaTa 
Tridd* inY(d(i.eda, Td S' ovTa wiffT 
&wi<yTa Eur. 887, 2. to X' d!xatpov 
dicav - (JLY) 7cpo(rei(<.av Eur. 893, 3. 
TOt^ X' dTeXeffTOi; tcSv TOuSe 7r6vc»v 
(i.Yrre auveiY)v X^P^^ "^* dypi^^v vaioi(tt 
TpoTccdv. t6 S' epav TrpoXeyd) ToTat 
veotatv (t'07COTe ^euY*«> Eur. 897, 6. 
9. ToT< 3i TOiOUTOt^ ouSeTcoT' ata}^p6>v 
{pY«>v pLeXe^Y)(iLa 7rpoai2[et Eur. 910, 
8. TY)v 8* e(tY)v eYw tuj^yjv Tretpdao^i.' 
(o; ^et - (pepetv Eur. 953, 43. t6 S' 
(dxu TouTo - eU au(jLf opdv xo^xe 
mXkoL Sy) ^otou; Eur. 1032. t6 ii 

aUVTpOf OV dSu Tt dvY)TOT; Iv §ilp }^(i)- 

peT Eur. 1046, 3. -n S' euXd^eta oxo- 
Tov Ix" ^«y EXXdXa Eur. 1052,8. 
'iO ^' euYeveta - (Jievet Eur. 1066, 2. 
01 S* uirep^pove? - J^^eYX^^ IXa^ov 
tyJ; tu^^yj; 6v Tij) Tradetv Eur. 1073, 5. 
6 S4 axuf o; (Jie - xaXel irdXai Ach. 33 
p. 754. t6 X* ?pYOv (I>c irdpepYOv ex- 
xovou(jLeda Agath. 11, 2 p. 766. <ou> 
Tou ^oxelv (iLOi, T^; S' dXY)deia^ (JLe- Xei Astyd. l p. 778. yP^+i '^^ ^ 
^Tepov nriyxcQ^ Astyd. 3, 4 p. 778. 
aofiSv Ydp dvSpuv Td^ d(tocpTia^ xa- 
XcS( xpiveiv, t6 h* eix^ xal (JbeTd 
aTrou^Y); xaxov Chaer. 31, 2 p. 790. 
Tov il xuptov 1\t8Y)v TrapeaTcSr' ou^ 
opdlTe 7rXY)aiov Sosiph. 3, 5 p. 820. 
TY)v Xl irXY)aiOv tu)^y)v oux ta(i.ev Pa- 
trocl. 1, 6 p. 830. ou t^^ i^H^ Sxa- 
Ti xap&a^ ftpu^ XoYOu^ irpooT^veX;, 
Tou il aou xepSou^ X^^ Serap. 1, 
2 p. 831. t6 i* lofiu (touvo; oCfX eiri- 
aTaTat Thesp. 3, 3 p. 833. toO (jlIv 
^aiou TY)v S6xY)aiv dEpvuao, Td &' 
SpYa Tou ttSv SpcSvTo^ adesp. 4, 2. 
t6v S' e(jL6v Bfi(JLov 7rod£Sv adesp. 41. 
t6v Si Bi^Xivov aTUY^l adesp. 149. 
t6 Si 8e(5v xpdTOf (^^ ^^'^* ^^^^p<^' 
TTou; adesp. 499. Td S' dXX' 6v6[xa- 
Ta TauTa icpoaxetTat (JLdTY)v adesp. 
506, 2. T(j> XoYcp (JLiv eu &&pxn ^dv- 
Ta, T(5 S' SpY()) xax(5( adesp. 514. 
Td S' ?pYa x^H^^ '^^^ XoYcdv icap- 
eax^TO adesp. 515, 4. iq Bi (JLeaoTY); 
ev TrSatv daf aXeaTepa adesp. 547, 6. 
TY)v xdxoa(jLOv oupdvY)v Ippi<{«v ouS* 
TipLapTe' ircpt S' e(JL$ xdp^ irXYrYsia' 
evaudY^Qvev Aesch. 180, 3. irepl S' 
e(t(j> xdpcjc xaTdYvuTat t6 tcuxoc 
Soph. 140, 2. a(i>TY)pia; y^P fdp^JLcex* 
oux^ wavTaxou pXe<J;at icdpeaTtv, ev 
U Tf| i7po(tY)aif Soph. 281,2.irp6c S' 
olov ii^ei; Bai[JLOva Soph. 703. (jLtaftS 
aof 6v t ev XoYotatv, e; S' ovY)aiv ou 
aofov Eur. 61. eU ^' euY^vetav 6X1^' 
l)(ja f pdaat xaXd Eur. 336. xdiruxa 
TixTet 7r6Xe(Jiov ei^ i* dvdaTaatv So- 
(jLcdVTrepaiveiiroXXdxi^TdTOtdSe Eur. 
340, 3. ev S' d(JL<potv voao; Eur. 552, 
4. (JLeTd 8* iiauxia; iroXt(3 Y^p^ auv- u 129 caoi7)v- ae(Sot(u Se Eur. 369, 2. ex 
X* *6(uSv XoY(i>v iXoii Ta Pe^TiaTa 
Eor. 1054. ev S' dfdovoiai ToX<rS* 
ava(rrpii>9u>|iivy) • (XTDQ^XaxTat xa- 
xiSv Eur. 1063, 5. utto U rn<; ^ov- 
Xi{iia; xaT£icive xal x& xa^a xal 
7t.iK avdpaxa^ lon. 29 p. 737. ev hi 
|uaat; ax(jLat{ C^u^<3^, Y^pqc Si icpo^ 
oiirrw - (leii^cav ^dXtv e^Tiv dirdvTCdv 
Theod. 18, 4 p. 807. e^afatpeCTat 
9pevuv Tov vouv tov eadXov* el? & 
Tir}v ^ecp<i> Tpetcet yvi^cliqv adesp. 296, 
3.— oipavou S* iiro ')?aTpat|/e, ^ovdq 
X' eppdpo ^' ddTpawTi; Soph. 520, 2. 
pivu re ireSo<i* eYxe^a^ov* 0(jL[<.dT(i>v 
X* «Tro atfiioaTaY^ icpT^aT^pe petiaov- 
TQtt xdTu Eur. 384, 2. xepBou; S* 
eatati xal t6 ffuYY^vi? voaeT Eur. 
•j66, 2. — icpuTOv 5t' eYev6(i.eda, Std 
X* fxptvev d Texouaa yoi ^otou^ Eur. 
52, 4. YjXde er)patav x^ova <I>oTvtC 
irefuxtt;, ex S' dpiet^eTat (al. ex S' 
&pt2^T9u) Y^vo^ *EXXY)vtx6v, AtpxaTov 
otxTco^ «eSov Eur. 819, 3. Tcevti^ S' 
eXdcattv ecTiv, ev V d^YOveTat ^po- 
^y Eur. 285, 13. o? S' eudu; T)Xd- 
Aa^av, ev S' extpvaTo otvo^, fepiAv 
oe OTc^vov d(if€3ir)xe Tt^. u(i.veTTO 
X* ai«xp«;^ - 6 4»oTpo{ adesp. 418, 3. 
b) 6 Taupo^ S* Eotxev xupt^etv 
Aesch. 23. t7)v SeuTepav *ii xpSatv 
T.pafftv ve(&u Aesch. 55, 3. *ou(jl6< Zi 
*xoT|UK oupavcj» xupSv dEvcii Ipa^e 
vixra Aeseh. 159. t£» ^ovouvTt ^' 
ex dewv ofetXeTat - xXeo; Aesch. 315. 
T^ }[pu^ov Si tS; Aixa^ SeBopxev 
0(&{ta Sopk 11. ou(jl6^ S* dXexTup 
«uTov trye icpo; (auXtqv Soph. 767. 
TOt; S* ouv xaxov (Liv SpSv Tt Tcpotx' 
eTtoTaTat - Td xpT)ffTd S' ouS' •Jiv Toy StSdcTxaXov Xd^i], e^jLvy^jjioveuaev 
Soph. 1019, 8. YOtffTop dwavTa, tou- 
iciao) S* ouSiv (jxoxel Eur. 49, 2. 
Xpv)(Jt.a(rtv YOtp euTu^w' TaT? ffu(jL^o- 
potat S* - oux euTuxS Eur. 143, 2. 
iQpcdV t6 [jLatveadat 3' dp' r^v Spci»; 
f^oTOl^ Eur. 161. 6v6(jLaTt (x.e(ji.7CT6v 
t6 v6^ov, tq ^uat; S' Toy) Eur. 168. 
TcXouTeT;, 6 tcXouto^ ^' dpLadta SetX6v 
d' &\LOL Eur. 235. ou^ y) tu^iq y^" 
ttT; tu^ioc S* ou^ ^U Tp67co; Eur. 
271, 2. auv ^oTat - xtveTv Sopu - 
Xpio, TcSv deSv ^i (JL7) ^tf Eur. 352, 
2. Td (JLY)Tep(i>v S4 Sdxpu' OTav •xce(jL- 
TCD Texva tcoXXou^ e^Xuve Eur. 
360, 28. TT0(JL^ ii icaiSt aTsyavo; 
el^ (ita (JLOVT) icoXecog davouav] T^^aX* 
uTcepSodviaeTat Eur. 360, 34. t6 
^euTepov ^e icpcSTa (i.lv ffX^L^OLi 
Suo Eur. 382, 5. t6 7ce(i.7CTov S* 
oux ev eu(i.apeT fpdaat Eur. 382, 
10. t6 Xoiadtov Sl T^ TpiT(i> icpoa- 
e(i.fepe; Eur. 382, 13. at Tu^at 
Se (jLe - aof7)v l^xav Eur. 458. Td 
7cpoa7cea6vTa S' oaTt; eu f epet ^o- 
Twv Eur. 505. t6 ^w; S* dvdYx^Qv 
TcpoaTi^at ao^fpoveTv Eur. 524, 2. 
TCuxvoT; X* SpaXXov Bax^iou TO$eu- 
(jLaatv xdpa Y^povTo;' t6v paX6vTa 
^i aTe^etv 6^*» eTeTdYi^^^Qv Eur. 562, 
2. Ypi^^^vTa; eiTceTv, t6v Xap6vTa S' 
eiSevat Eur. 578, 7. ti; S* olSev el 
t6 l^-^v (jLev eaTt xaT^aveTv, t6 xaT- 
davetv ii 2^riv xdTco vo(i.i^eTat Eur. 
638, 2. dep(i.7) S* ^vaxTO^ ^X65 uTcep- 
TeXXouaa y^? xaiet Td 7c6pp(i>, TdY* 
Yudev S* euxpaT* fx" Eur. 772, 2. 
t6 C^^v y^p Ta(jLev, tou daveTv S' dicet- 
pta Tca; Tt; ^o^eTTat ^? XtTceTv t6S* 

T^Xtou Eur. 816, 10. ^k ^* olSev el 

9 130 u J^-yfv Tou^* 8 xi^XrirQLi davetv, to ?[^v 
ik dvi](nceiv eart Eiir. 833, 2. iropi 
(JLov auTb», Tij woXei S' a(iiQ}(avov 
Eur. 886, 3. ouSe(Uxv <SviQ<Te xaV 
Xo; - apenf) ^ cSviooe ipoX^a^ Eur. 
909, 2. oix eYY^wfiai - tA Iludol S* 
oux e^ (te YpafiLpLaTa Enr. 923, 2. 
TcSv ifA^i aYadtSv pLe t6 (tipoc - ^a- 
^lv, Tou ffuvaicopyr^vat ii {i.V2 Xa- 
{ietv [tlpo; Enr. 953, 26. t5v &Yav 
Yap airreTat deo^, tA (i.txpa S* eU 
TuxY]v a^el; iS, Eur. 974, 2. ^eou 
Yap ouSel^ X^P'*^ euTuj^e"? PpoTwv - 
Td( dvT)T(iSv ^' eY<A X^H^^^^ xeXeuiA 
decSv &Tep ^podufiLta^; Eur. 1025, 2. 
j^pYjv Y^P ''^X*^ K*^^ " l*''')^^^ Suva- 
<rdai, Taji.9avo S* u^|nQX' &y*'^ ^^''* 
1048, 3. Tov <i6v ii iraT^a ^iiifpo- 
vouvT* emaTaftai Eur. 1067. twv 
dcfiLiQj^dvcdv S' Spco; TCoXXovK S^xe tou 
TrapovTO^ d(i.7cXaxetv Eur. 1076, 2. 
dotvi) ae irpcSTOv Tep(|/op.ev - ^I^Hf.^ 
t6 SeuTepov <S^> Ty pLe xt)X7)oei( 
TpOTCcik Ack. 17,2p. 750. ou t9| fpo- 
vo^ret, Ti| Tu}^v) ^' eG^>(ie&a Agath. 
20 p. 767: o; icav t6 Xex»4v ev Ppo- 
ToT( dxouaeTat, <t6> Sp(A(i.evov S& 
irSv iSeTv ^uvniceTai €rit. 1, 21 p. 
771. T)v S' 6 (i.4v v6(i.o; Taxeivo^, ■jq 
^ta U (Tuvapovo; Att Mosch. 6, 16 p. 
814. OY(iLOV ^tZ^et, T^ (ti^ S' ev lopLe- 
fcf. Satvuot T «(jLTn)? (?) Sosith. 2, 10 
p. 822. t6v dvSpo^i.iQXY) irupov - dept- 
J^ef t6v 5^vov Si - xpaT6? 6pfav6v 
(pepet Sosith. 2, 19 p. 822. t6 dpe- 
^at S' ev ^poTotat TcoXXdxt; ^KXeui» 
xopt^ei 9 tXTpa Tou f uaat T^xva Biot. 
1 p. 825. St?r>dato; laTtd* tou xa- 
>ou ^i (JLT) df aXet; StirXaC SxaaTov 
xffko^ adesp. 166, 2. Zsuc y^P '^^ (tlv (liYiffTa fpovTt^et ^tcSv, Td 
(uxpd ^ aXXoi; }(at(i.O(nv irapel^ e£ 
adesp. 353, 2. ex 9roS<Sv l' &v(a 
uicep^eTat a7capaY{>L6; eU ixpov xdpa 
Aesch. 169. dic' a'i&epoc ^i xd«6X\i- 
Yaiou v^fou^ Soph. 482. ^iXtintot 
xa\ xepouXxot, 9uv adxet Sl xtt^vo- 
xpoT<^ iraXattfTat Soph. 776, 2. opp 
YepovTog - ev jieifX dTiYei, f ^^ '^X^ 
^' d(tpXuveTat Soph. 808, 2. oux 
?«Tiv ev xaxotaiv e&Yeveta, wap' dYa- 
doXot i" dvSp^lv Eur. 53, 2. Tairetvd 
Ydp xp^ '^^^? xaxiS^ wewpaYOTa; Xe- 
Yetv, e^ OYxov S' oux dEvco ^Xeireiv 
Tu^^? Eur. 81, 2. 0096^ Ydp Iv ^ou- 
>.eu(i.a Td; wo>Xd; X^P^^ ^*?» <^^ 
o^^Xo) S' d(jLa5ta TcXetaTOv xaxov Eur. 
200, 4. 6 (Aiv 2id7rXouTO<, eU Y^^^^ 
S' oux euTu^^Yi^ Eur. 285, 6. ev S* 
d^YuveTai 9pov(Sv, uw' al^ou; ^ IpY* 
dircddeTTai X^^^* ^ ^* ou^&v ouSet^ 
iia. TeXou; Si $uaTu;^cSv ToaiSSe vt- 
x^ Eur. 285, 14. 15. ouJteU icpooat- 
T«Sv ^OTOv lopdadv) ^OTcSv, ev toIc 
8' l^^ouoiv TopTOTi)^ (?) ire^ujj' oSe 

Eiir. 322, 5. S6; x^^ ' ^^^ X^V' 
uTc' alSou; S' ou >tav dam^opLat Eur. 
362, 33. xeU dvipcSv (i.ev ou TeXou- 
oiv dpt8(JL6v, ev Y^^^*^ ^' fi^^pc^'^ 
olxouotv oTxouc Eur. 492, 5. Qrrav 
(tev ifi iral^, (jlv) TcXeov 7cat2i6( fpo- 
vcTv, ev Tcapdevot^ Sl icocpd^vou Tpo- 
7cou< S^^tv Eur. 603, 3. oux lcTt Td 
^cSv dE&x*, ev dvdpcaTcotat Sl xoxotc 
voaouvTa auYX^*'*^ tcoXXy^v Ij^et Eur. 
606. xXtdiQTt xal 7ci(d(tev* ev toutw 
Se (JLou Ty)v Tcelpav eudu^ XdfJL^ave 
EuT* 691. (JLaxdpto^ ooTtc euTuj^cSv 
oTxot (levet* ev y9 ^ ^ f6pT0< Eur. 
793, 2. ev 7cXY)a|JLOv9j TOt Kuicptc» e^ u 131 icuvcSvn S* ou Eur. 895. ivXouTip ^ 
opeTav xomffMM^ai SoxeiT', ev 
b^^bCc Si xoL^ttfy avoX^oi Eur. 
960,2. Aavav)v Se ttuk c^v6(i.a(re tiqv- 
Se - iv icocpStvoSoi S* eudu^ - $(S«)9iv - 
!|iffoupov Eur. 1132, 22. xaTi^Yopei 
|jlIv ev 'kofovsi (jlou Y^vii, irpo^ ov B' 
elpvpcs, Tuyx^^^^ ico^k Theod. 10, 6 
p. 805. ec Ot^tTPOo Ss iralSe - "ApiQ^ 
xiTe(rx7)^e adesp. 72. Ppa^^i ^oyi^ 
Si ico>lia irpoiTx&tTat cofd Soph. 98. 
ivSpo^ t 9^^^^ ^ XP^^^ afAadta^ 
[UTa a)^piQaTO^ Ear. 163. auTo; Tpa- 
f£t( Se TcSv f uTev<rdvT(i>v utpo xaXcS; 
Dkaeog. 4 p. 776. r^ ii TtxTCTat 
^T6i( - ^ov AiQffnTptov* SevSp«>v 

o:;ttpa V ex voTiZiovTO^ Y^''^^^ '^^' 
Xeiof eoTi Aesch. 44, 6. dpeTY)^ pe- 
^tot ](' et^cv ai xT7)9et^ |i.6virK Soph. 
195. oux oloda S' auTov Aesch. 464, 
3. xat TaijTa (tev Bp^v Tt|i.to^ deoX^ 

^^<» P-^ ip^V S* UTC' aUTOU TOU St- 

iivxetfSat fi^etv df atpedr,9y} ^^dpiTa; 
Eur. 136, 6. ii X* eyY^; eartv, ou;^ opto- 
{levT) ^ op^ Eur. 255, 3. Xf^ ^oxeCv 
e^ppfov eivat - eu ^Xeyetv Se - j^pr) 
(oxetv Ettr. 909, 7. TroXXoltft TzokXri^^ 
li^ Toaoi^ %e xXetova Eur. 995. &^ 
coi Ti? "Tu^^ac p''^'^ dadeveX; iXwj^' 6 
fetpLiiv, (tsYa fpovouat S' ot XoYOt 
Ear. 140, 2. xal 'irpo; nadovTcdv - 
ffo^ xexXiofAat, wpiv TrafteTv Se {tat- 
vo(tat adesp. 414, 3. ;(idp^(i.ev - et; 
Tc TMV tfof (3v StSa^xaXela (tou^rtx^n;* 
xitXeu(LaTa irpo9>a(t^vetv Se ^I 
Soph. 1019, 4. dvijp ^l j^pTQgTo? xp^ 
9TQV ou (uaeX ^OTe, xaxo; xax^S S& 
«^^rretTfjxsv i^Xovf} Eur. 296, 2. em 
Tra(Lai Se ?rdvTa - <rtY3v d' orrou 
^il xot XeYetv iv' dafaXe^ - *fCLaxfoq xfaTeTv ii Eur. 413, 4. ird^c irpooxu- 
vel ^i Tov aTpey ovTa xuxXov iiXtou 
Soph. 672. owt Y^(^ou(rt *S' yJ y^v^' 

xpet9(rou; Y^F''^^^ ^^^- ^^"^* 

c) ^wyj; TTOvTQpa; ddvaTo; aipeTco^ 

Tspo;* To (t7) Y^^fiadat 8' ejTlV 7) Tre- 
fuxevat xpelcaov xax^; irdvj^ovTa 
Aesch. 401, 2. ot Td^ Te^va; ^' 
Ij^ovTe; ddXtcDTepot rn; ^auXoTiQTo? 
Eur. 635. Tretdco Se toT; (tev ocSfpo- 
otv TToXXiQV I;^etv, Tot; if''^ Btxatot; S' 
ouSe 9U(<.^dXXetv XP^^'' ^^^* '^^^i ^- 
^etvov Y^» '^oT? TrXouTOuat t^uto &' 
£(&9UT0v Eur. 776. t6 (tlv a^aY^Jvai 
$etv6v, euxXetav S' l)(ti' t6 (jly) da- 
v€Cv Ik SetXov, loSovy) ^' Svt Eur. 854, 
2. TO vtxSv TavStx* i>^ xaXov y^P^?» 
Td (tT) Stxata S' li; diravTaxou xa- 
xov Eur. 1034, 2. ou^ dptaTepa; S' 
oSe Tr^pvio^ 6 xXetvo; vao; Pyth. 1,2 
p. 810. xat Tptcrt Yovalot tou; y^^^*' 
xetou; irovou; exapTepr,(ra - ex t^v 
(teYtaTQV S* Top5d(JL7)v futeu^iidTcov 
Aesch. 99, 10. ^dovoumv auTol x"- 
povec Tref uxoTe^* et; Tdrrbio^Jia S' 6 
fSovoc irn^v f tXet Enr. 294, 2. tou- 
TO Y^p '^o t' euYevec xai tou; y^" 
(i.ou; &Sid<rt tou^ TCpcSTOu; S^^tv. ev 
T^ 7reve<Tdat S' eaTiv ih r dSo^ia 
Eur. 362, 16. ev toXc xaxoX<rt *S' eu 
Yevet* OTav Trapi} adesp. 524. — diro 
T(5v ^eiSv dpX7)v ^e 7rotet<r9at irpeirov 
Theod. 7 p. 804. 

B) Ta xp"''»!*^'^* dvdp<i7rot<Ttv eupi- 
dxetftXouc, audt; Sl Tt(jLd^ Soph. 85, 
2. f euY^t ^e (tox^ou;. Ev Ss p.ot tsx- 
(t-optov Enr. 322, 3. auTV) Tpe<p£i ai 
xd(i.l xat irdvTa? ppoTou^;. T6x(jnoptov 
hi Eur. 898, 5. iV d<rTpaird; xaTet- 
Sev ou<ra;, Setvd ^t xTuir>)(taTa ^ov- 132 U T^; t6 t' aaTepwwov oupavou 'aeXa; 
Crit. 1, 32 p. 771. xaTp', el t6 xai- 
peiv l(JTi Tol^ xaTio x^^^^^' ^ox«S ^e 
Astyd. 5, 2 p. 779. Xeu^^?» '^^ ^' oy- 
Xi; xat xaXS; '^Qfeupievo; 6 x^^^^ 
Aesch. 310. ti S', w TaXa;; au TwSe 
Tceideddai pieX^ei; Eur. 717. ti S' yjv 
e; uYp6v TTOVTiov xeerv] ^ado^ adesp. 
60. — 0? woT AX^aiav yaptet, AioXa^; 
opiaipLov, BeaTiou Se ^apdevov Eur. 
515, 5. Alyaiou no<reiBtiS icat(, 'kol- 
rhf S' epio; Aristiae 1 p. 726. jp" 
pc5v epgcary)^ 3U9(r6^, eviauTOu Se iroT; 
Chaer. 5 p. 783. — ti? fOLf weTpalov 
Gx6treXov ouTa^cdv Sopt oSuvaiai $<»- 
«i; Ti; 8' aTipiai^cdv vexuc Eur. 176, 
4. Ti Y^p ^odei TpaireJ^a; t^ X' ou 
PpideTai Eur. 467. tk S* dSv ae vujii- 
^T), TK Se irapdevo? vea Se^aiT* dJv 
adesp. 10. irou yif tol cre(/.va xeTva; 
irou Se AuSia^ [^eYa; Suva^TY)^ Kpol- 
do^ adesp. 372. Zeu; e^Tcv aidiop, 
Zeu; Zi yri, Zeu; S' oupav6; Aesch. 
70. pl6vo; de<3v Y^p davaTo; ou ScS- 
pcdv ep4^ - (t6vou hi netd<o $ai(i.6v<dv 
airoaTaTeX Aesch. 161, 4. veuet ^co 
TO?, veuet Se Tu^a xaTa wveupi.* ive- 
[jL(dv Eur. 153, 3. [xeTpteDv ^exTpcov, 

[l.eTpt<i>V Sl Y^f-**^^ - XUpaai dviQTOWlV 

dcptdTOV Eur. 503. — eirj; [i.ou, p.eTpto; 
^e ?r(i>( et7)( Eur. 967. e? [Jioi de[i.i;, 
depit^ Si TaXiQ^ XeYeiv Soph. 855, 

14. **E>Xr)v Y^p - Y^Y^^*^^' ^*^^> '^^^ ^' 
AioXo; ?ral<, Ai6Xou Sl Zbuf o; Eur. 
14, 2. o( Ol^iTrouv aTTCdXea*, OtStirou; 
S* e[i.6 Eur. 70. vou 8' bivo; e^edrr) 
9e (t'* opLoXoYb) ^e ae aStxeTv, to S* 
aSiXY)|i,* eYeveT* ou^ ^xoudtov Eur. 
265, 2. wpo; TY)v v6<yov toi xat tov 
laTpov XP^^^ iS6vT* axeX(rdai, \l7i eici- TOL^ TOL fdcppLaxa StS6vT', eav pLi) 
TauTa t9j v6a<|) ^peirTg. voaoi Se dvt)- 
TftSv at [tev et<T* audatpeTot Eur. 292, 
4. <nY*5' (Ji<d^ X* e(TTi tou du(f.oO 
TpofiQ adesp. 18. &^ p.' aTr<aXe<ia^ 
xal t6vS** 'Air6XX<i>v S* iv ^poToX; 6p- 
dS? xaXfi Eur. 781, 12. oT(i.oi- Tt S' 
ot(jLOi; dvirra toi icemv9a(tev Ear. 
300. 
C) a) S* apa v. «pa b). 

b) X* au V. au. 

c) Se Y^ V. Y^ d). 

d) xat Tcpo; ti Taura Supo(i.%t - 
(iLaXdaxot ^i Xy) ToiauTa y^Y^^C*'^* 
ita<yxovTe^ xaxa Neophr. 2, 7 p. 
731. 

e) U xat V. xat C) b). 

f) xdEweiTa X* eiffi Xa(i.icp6v -yiXtou 
^dto; Aesch. 43. dtXX* ian X>) ti; 
d!XXo( ev ppoToH; Ipca? ^^^X^^ ^' 
xata; - xal )(jfii^ S4 toT; PpoTot^y». 
t6v^* elvat v6[i.ov Eur. 388, 3. xai 
xT7i(iLa Se - xaXXtoTOv T^Se Eur. 518. 

g) iratSeu^jLaTa ?cpo<TXa(i.^vetv %i 
SeX - luaT; S* *ouv xaxov (tev Xpav Tt 
wpoix* eTcidTaTat - Ta XP^^* ^ 
Soph. 1019, 6. XuTTT) (tev aTjj irepi- 
ireaelv alaxp? Ttvt' et S' ouv Y^votTO, 
XpT) 7rept<yTetXai xaX<3^ xpuwTovTa 
Eur. 460, 2. ou y^P ^^ ^Y*^« ^'i- 
Sev e^eXiQXu^ev Spdl4T0u<r'' o\u^ ^ ouv 
e<iTi xapTepv)Teov adesp. 52, 2. 

h) u^pt; ii TOi ou7r<d:rod* ti^t)^ et^ 
TO (TcSfpov txeTo Soph. 718. (^v oux 
dtirapxet 7rXY)<i(;.ov7i* Tpu^lJ Se TOi aX 
X<dv eSeoToSv (jLY)xocva; dv)peuo(tev Eur. 
892, 4. 7reTaXiS<i)v Se TOi ouwv . . (lop- 
f at; TaTaSe 7r6XX* eTrdctov Ach. 8 p. 
748. 

i) (jLev - Se V. (tev. Se — SetXo? 133 k) S\ua^ ii y. 6\m^ 

1) Sc V. 6. 

SeaTO^: xal ^iq ti xol\ ^rapebca 
TcSv apTu(jLdT(dv U1C0 ToO ScaTo; Soph. 
305,2. 

SeSoixa: 7cpo< ou ^SeSoixa, [tiQ 
Ti - uicepTaTOv ^a^t} Te xal iradi] 
XX3C0V Aesch. 99, 20. S&^xa |i.oSpov 
xapTa icvpauoTou (i^pov Aesch. 288. 
aei ^ocp dSv^pa cxacov c<r}^upov f u<rei 
ri9<rov ScSocxa Taadevou^ Te yfyX 90- 
foO Ear. 290, 2. ^eJioixa ^ (tr) ^rplv 
70V0K uireppoX)} |i.e YTfpoc; Eur. 453, 
4.ieSotxa ^ (!.>) toi voio9|](, OISittou 
idesp. 104. rSiin tqc Tpota; ec90p«Sv 
Ut<iXia J(eSoixa< Soph. 141, 2. ai l* 
eloopttv icdU 'n; 2(e^oixev Eor. 669, 3. 
Sc^ixe [tTiSev e^apLGcpTaveiv Hippoth. 
3, 3 p. 828. <<»;> o ^uh Toupyov Se- 
^txtt^ ou "^Se^cxe tov >6yov adesp. 
459. TCoXX^» ^ xpeX<r<T6v ecTc (jiy) Se- 
WoTa m^lv To (leXXov Secyov >) 
SeSocxoTa adesp. 324, 1. 2. oux 

C«Ttv, u Y^P^^ P'^ iiec9|2; '^^^^ ^^^ • 
372. 

oecxvufic: %ecxvu<rc $* >9(jlcSv o<rTt( 

mi (un xaxo; Eur. 222, 2. 6 yap - 

Xpovo; * Secxvuocv dvdpcSTriov xaxo- 

Tnta; e|Aoc Ear. 303, 5. f v)(jl7) tov 

€9dX6v xav (tu}^oTc Secxvu<rc yii^ Eur. 

865. :ra9c Secxvu; <!>; Ta XaiJLicpd 

TT)? Tuj^TQ^ T7JV xT^<rcv ou ^e^acov 

ivdpcimcc ve(tec Mosch. 9, 6 p. 816. 

iec^ (jiev ApYecoc<rcv A^^eXcpou poov (?) 

Enr. 753« Ify^ Be $ec^<d to «devo; 

w Tjfc aeou Eur. 898, 6. Tax^* S' 

ivTo tet^ ToupYov <!>( eY<d 9af«S; 

Soph. 356. xpovo<; J(l ^ec^ec <<re> Eur. 

60. icept Ydp (WYdXuv Y^co^jLa; ^t^et 

Eor. 773, 63. dXXd TauTa piev xp6- voc Set^et adesp. 512, 2. woXXol y^- 
Y<STe; dEv^pe; oux 8x^^^* oi^id^ Set^ou- 
<rcv (Set^<D<rcv 11.) auTou; t<ov xax<ov 
e5ou<rc<f Eur. 738, 2. o? x^^^' ^i^u; 
0( VTpaTOu f puxTcopcav {^et^e xdve- 
^vev ou ^SecY(teva Soph. 399, 7. 
Ev f uXov dvdpcdvoDV (jLt* £^ei^e TuaTpo; 
xal (JLaTpo; iq(Je.S; «(jiepa tou; TrdvTa; 
Soph. 532. ouS' ovocp xaT* eufp6yy)v 
<pcXoc; E^^ev auT6v Eur. 107, 2. 

OuS* dv Y^VOCTO YP^f'!^^ TOtOUTOV 

Ypa^ij ouS' dcv X6yo; ^et^etev Eur. 
1059, 6. Set^a; ^dp d^rTpcov tiqv evav- 
Ttav o^ov Eur. 861. (cf. eTxcd.) 

SecXy): SecXi] Se i^aoa Te(ji.veTat 
t pXa9T0U(iivY) oircSpa xaXcS; Soph. 
234, 7. 

^ecXca: Trf; ^etXta; y^P ^^^X?^ 
YCYveTac Texva adesp. 357. Tpau(i.aT 
e56wcad* ?X**^ '^^ SecXia; 97}(jLeca 
xouxt Tou dpdaou; adesp. 450, 2. 
(jtd Ty)v exetvou SetXtav, ^ ^6axeTat 
Soph. 136. 

SetX6;: ri ^etX6; e<rTtv 'o ^u<rdXY>)- 
To; fpeva; Soph. 866, 2. tc; tcSv 
(JLeYi9T<dv SecXo; cov (ope^aTO Eur. 
240, 3. <!>; SecXo; eiT) ddvaTov ex- 
'^uo^cov Ixcov Eur. 816,4. ai^co; d7r(o- 
Xea' auT6v - xaxiQ* tcoXXtqv ^dp au- 
Ty}v SetXo; cov exTio^aTo adesp. 556, 
2. 6 TvXouTo; S' d(tadta $etX6v d' d^jia 
Eur. 235. SetX6v (^etv6v 11.) e<rd' 6 
^XouTo; xat ftX6i{;uxov xaxov Carc 
9 p. 800. TO (JL7) davelv Se $etX6v, 
iQ^ovv) ^' Svc Enr. 854, 2. *SetX6v xe- 
xX-n^rdat Eur. 829, 2. ^etXot ^dp &v- 
Spe; oux lx^u<rtv ev (Adx?} dpt^[jL6v 
Eur. 519. ^etX^v Y^votxe; Se<nroToSv 
dpa<ru<rTO[JLoc Eur. 3. <ro^T Xa<3v - 
SetX(5v irXrido; eu Tpa^el; dvr^p So- j 134 SeiXoc — Seivo^ sith. 1, 2 p. 821. evet<7tv ev $et>ot<rtv 
avSpeXot Xoyot adesp. 299. 

$el[i.a: oi^co; eiT) Tt Set(i.a toS; xa- 
xbtdt Crit. 1, 14 p. 771. i^\MX. it^oa- 
Tvatovra avTatac ^eou Soph. 311, 2. 

$et(i.aT<5: e^a(i.aTou|iiY}v ^* ou ffi- 
Xt}^ ots\/Lyi^ yma Soph. 140, 4. 

Setvo^: Setvo^ (al. ^evo^) y^p ^P* 
Tceiv wXouTo; I; Te TdcpaTa xat TTpo? 
Ta paTa Soph. 85, 6. 7ce>a; 8e Tau- 
TY}^ Setvo; tSpuTat Kpayo; Eur. 669. 
Setvo^ ^oft^Tio; adesp. 323. Setvo^ 
xoXadTV}^ TceXexu^ adesp. 412. Setvy) 
mXiq vo9ou<r* aveupbxetv xaxa Eur. 
267. Sietv-y) |i.lv aXxiQ (al. TroXXal [xev 
opYal) xu(taT(dv daXa<r9Ui>v Eur. 
1059. SetvTQ Tt? avSpi xal Y^vatxt 
9U(i.fopd SouXoi; Y^^^^^^^ adesp. 
376. Xetvov y^ '^^'J? (^^^ SuacePeig - 
7rpda<retv xaXu; Soph. 103. ottou t6 
Setvov, e>77i( ouSev (dfeXet Soph. 197, 
2. Setvov t6 Ta^ fletdou^ TcpoacoTTOv 
Soph. 781. 7} Setvov if 7)v, ■nvix' dJv 
Tt( e9dX6^ (Sv auT^ GuvetS^ Soph. 
845. Sta^Xal Setvov dvdpcSTrot; xa- 
xov Eur. 56. Setvov Tt Texv<ov yiX- 
Tpov evrfxev deo; dvdpioirot^Eur. 103. 
t6 y^P XeYeiv eu ^etvov e<TTtv, ei ^e- 
pet Ttvd ^Xd^iQv Eur. 253, 2. $etv6v 
Yap ouSev Twv dvaYxatwv PpoTolg 
Eur. 757, 9. Setvov y^i "^^^^ wXou- 

TOUfXt TOUTO 8* f(Jl^UT0V, <jxatoi<Ttv el- 

vat Eur. 776. t6 (i.4v (x^aY^Jvat Set- 
vov, euxXetav 8' l;^6i Eur. 854. Set- 
v6v Se Tcevta, Setvd S' aXXa (i.upta, 
dXX' ouSiv ouTO) 8etv6v w? y^^ ^^" 
xov Eur. 1059, 3. 4; Xetv6v i* oTav 
Tt; (Aii) (ppov^v SoxfS f povetv Crit. 4 
p. 774. (cf. SetXo^.) ou xaTdaveTv 
Ydp Setvov, dXX' al<j;^p(5{davetv adesp. 88. Setvov Y^ TY)v (JL6V (i»uXav - dv^pa; 
^' oi^XtTac 7roXe(i.tov TOip^v ^pu 
adesp. 295. dew (td^^evSat Setvov ktsn 
xac Tu;^v) adesp. 312. Setvov y^ 'rau- 
Tov ToX; (i.ev dvSdvetv ppoTcSv, toT; 
^' ex^; etvat adesp. 462. xXu^vt 
^tv^ Eur. 669, 3. otc^ S' oXedpov 
S&\v6v dXni^i' ^Yet Soph. 326, 2. [le- 
YdXcov, d9X(dv eva ^tvov u7ro<rrd^ 
Eur. Y40, 3. ^pcdTa Setvov {}^o|i.ev 
Eur. 1054. xpaTo^ e^ d!xpou ^vov 
xxdtet^ nptov* (Setvou; xadtet^ Tcpio- 
va^ 1.) et; i[xpou( iro^^ adesp. 114, 
3. Spdxcdv ^ ev(j)xt<7&v SeiviQv f 9to- 
(jLdTcdv 2xfu<jiv Aesch. 252, 2. ovti; 
ii ToX^Jiy) Trpo^ t6 ^tvov ifjfexon 
Soph. 325. eYcd S' ep«S (rot Suvov oih 
Sev Sopfa. 731. e^ S' eY<o Cxexov, Secr 
v6v ToS' ^y9 £^* 266, 4. iroXX^i ^^ 
xpeXaaov eaTt (at) leSotxoTa ^ocdelv 
t6 (AeXXov Setvov adesp. 324, 2. Set- 
voi wXexetv TOt (i»>)}^avdc Aiyuitooi 
Aesch. 373. tV Y)aav |i.v}$lv oi Scivoi 
XeYttv Eur. 439, 2. ^eivot ^dp dtvSpi 
^dvTe^ e9(ii6v euxXeel^ ^^vTt fdovY)<yat 
Miran. 1 p. 829. opYal y^P ocvdp«»< 
7rot<Tt 9u(iifopolc uT^o SetvatEur. 1036, 
2. Setvat (al. TToXXal) tl 7roTa(iLcSv 
xal m»p6; dep(tou ^voat Eur. 1059, 
2. Setvd (i.lv fuXa (al. ^(t^ f OXa) 
TCOVTOu ^^dovicov t' depuAV Te SdjJLva- 
Tat irat^eu(j(.aTa Eur. 27, 3- ^etva &' 
dXXa p.upta Eur. 1059, 3. Td xoXXd 
T«v SetvSv, ovap irveuaravTa wxto?, 
7i(jt.epa^ (x^XdvffeTat Sopb» 62. £^«1- 
Y6 f 'y)(J!.t xal v6[iiOv y^ l^h «Te^eiv ev 
Totat ^etvoT^ tcSv dvaYxaudv irXeov 
Eur. 433, 2. y\ fOif Tupawlc icdv- 
Todev TO^eueTat BetvoX; {pcdotv Bur. 
850, 2. <ruv T6t<rt ^tvoX^ au^eTai •ecvo^ Sifta^ 135 xkl% ^ToC; Eiir. 1051. el {tv) iiA 
mi; Savoifftv c^peXTiaoiiev Eur. 84, 2. 
ev Tolat (iiv ^votdtv ii^ f iXbt f tXcov 
Eor. 608. (cf. xaxoToL) Totou; ^ept^ 
Imfiv* avApiiSirot^ f o^ou; *^vou< 
Crit 1, 38 p. 772. Xetvou; erc' aUi5- 
Xoi9t 9n(ticovTec XoyoiK Patrocl. 1, 
4 p. 830. et Secv* lltpaaa^, J^etvdb xal 
icadelv 9s bl Soph. 8*77. (TcySv xXuov- 
la ^va irpo^ xaxtovov Eur. 334, 5. 
im xeicpayid^ ^va Ach. 44 p. 757. 
ra Sstvd irpaaaet, xd^ f peva^ (teTOt* 
tttfiz; Melaiitb» 1 p. 760. Setvd Sl 
xTuini(iaTa ^povrfi^ Crit. 1, 82 p. 
771. ola Sv) fcXoO<nv laTpol lieYetv, 
T& ^auXa (ietC«* xal t& $stv* uTrip 
Qo§ov MiiDD. 2, 2 p. 830. xal vuv 
t4 ieivd TaOra xai tA mlX lir») 

t^ ^ (UXpOV Teu^O; rfdpOtdSV TU^V) 

Patrod. l p. 830. ouS* et ^uva (^- 
a{ia 1.) irdvra irpoo^Xot; adesp. 
114,4. 

SeTirvov: tcTiPVOv yap out' ev Ka- 
ptff - TOtouTov ouT* ev Au^ xaTe^^io 
)etetim)Xf^ Ljcophr. 1, 3 p. 817. 
vo(io< il <{ecicvou> >et^av* ex^XXstv 
»>9iv Ear. 469. dfptoTa, SetTrva Sop- 
ri y atpeT<p9ai xfixcL Aescb. 182, 3. 

tetipvu: txavov eSetirvouv Py th. 1, 
12 p. 811. ^irvov ydp out* ev Ka- 
f« - ToiouTOv ouT* 6v AuSta xaTe^tt 
^im)Xtt( Lycophr. 1, 5 p. 817. 

Setpii: a^aYOC^ olxTpd t' dpxeaat 
«i; ^eipS^ Ear. 781, 74. (&ou(70(i.aveT 
0* e^(ftfftT)v ^xeTii) xotI Setpdv 
Soph. 224. cf. Sepr). 

SeTffat ?. &)ouca. 

)exa: xdxeTv' Itsu^c Tcp^TO^ e( 
iik ^exa xdx tiSv Sex' au3t{ 7)ups 
tmvixovTdia; Soph. 399, 4. 5. ^e- xa }H xu(A^a, peovTa ^Se^*, lav Td 
(jilv Sex' dpY^pa y)v, Suo Sl XP^^^ 
Astyd. 3, 2. 3 p. 778. 

Sexd(i.f opo;: irtvet S' dfiia xaXbSv 
(&eTpY)Ty)v Tov Sexd(i.f opov Tccdov So- 
sith. 2, 8 p. 822. 

SexaTo;: Tt ce (tdnop ev SexdTq: 
Toxou uvo(&a^ev Eur. 2. 

Sexe^jL^oXoc Aesch. 133. 

SeXeap: d S' 'E>U; *A<na t* ex- 
Tpef et xdXXtCTa, y^v ^eXeap Sj^ovTe^ 
<r)(ivSe> <ruvdY)peuo(i.ev Ear. 981, 5. 

SeX>)Tiov: i)(t t6 SeXY)Ttov Soph. 
1023. 

SeXTa: SeXT* ti3Ta xal TptTOv O 
vu TO T* Y icdpeffTi Ach. 33, 2 p. 
754. 

SeXTo;: S. S* et( Iptv TctTCTOudtv 
dvOpioTcot; f xaxd SIXto; StatpeT Eur. 
578, 9. edv Tt Se^TO? ev wTuj^aT^ 
mvTou ^d^ adesp. 348. ev Atog 
SeXTOu TTTuj^aT; yP^?^*^ '^*^* auTd 
Eur. 506, 2. SeXTciiv t* dvawTua- 
aoc(i.t ynf^y* dv aof ol xXeovTat Eur. 
369, 6. ^ S' ev f pevo; SeXTOtdt tou^ 
e(i.ou^ >l6you{ Soph. 540. 

SeXf a(: effScetv edeXiav t6v SeX- 
faxa Soph. 610. 

$e>f tvof opo^: *SeXftvof6pov ire< 
&)v icovTou Aesch. 150. 

AeXfU: Trapdevot^ duv AeXftaiv 
Eur. 752, 3. 

SeXf t;: xaxY) Ydp ^ SeX^Tvo; ev 
;(epaa> ^ta lon. 58 p. 744. 

AeX(pot — Ach. 1 2 et 1 3 p. 749. 

Se(jia^: xexX7)(tdTid>Tat x^^P^^ ^^- 
vdv^^ Se(i.a< Soph. 234, 4. xaXoT^t 
XouTpoT; ex>eXou(iLevo( ^e^jia^ Aesch. 
32. irtOTOt (Jie xcoj^euouatv ev fop^ 
Se(i.a( Soph. 304. dviXeta S' t^^y) 136 Sfcpia^ — Sifficoiva ^(Tcrov iyfXwKti Se{i.a; Eur. 24, 3. 
Tcolo; S* av oTxo^ - Se(i.a; to detov 
Trept^aXoi toi^^ov Trru^aT; Eur. 1130, 

2. 7raTY}p Se (uv xX^aa; ev icapdevcS- 
(Ti atffOi^fCai Sepia^ fuXaaaei Eur. 
1132, 59. cTTpo^iXo; a(i.f' &Kavdav 
elXi^a; Se(i.a^ lon. 38, 4 p. 739. [tu- 
pci) ae XP'^^ ^a^iTcav eu6<r(i.(i> Se(i.a; 
Ach. 17, 3 p. 750. (cf. aeXa?.) 

Se(i.(i>: ev icapdev(3<;i S' eudu^ ol; 
eSei(i.aTO SiScixrtv 'ApYetaiatv ?(i.f pou- 
pov x6pat(; Eur. 1132, 22. 

SevStXXetv Sopb. 937. 

SevSpov: e7C( yAf 'Op^etatc (^^v 
(i)SaX(; eiTceTo SevSpea adesp. 129, 7. 
SevSpcdv OTTtSpa S' ex votI?[ovto; ya- 
vou^ TeXet6? ecrTt Aesch. 44, 6. (JieX- 
TTet S' ev SevSpeat XeTrrdv aioSQv ap- 
[tovtav Eur. 773, 23. TtxTouat icavTa 
xaveS(i>xav el; ^ao?, SevSpv), TceTetva, 
d^^pa^; Eur. 484, 5. i}^xTii)pta SevSpea 
f tXatatv (dXevaidt Xe^eTat Eur. 782, 2. 

Se^t6;: atSiQpo^tde; t' IXa^e &- 
^to! ^uXov Eur. 531. euSet Tcte^^av 
Xetpc Se^to! ^uXov adesp. 416, 2. tJl 
S' e^6made Xl^ifo^ el; Ta Se^tdi 0(V(d- 
Tpta - <re Se^eTat Soph. 541. 

Se^tou[tat: eSe^touTO Bt^Xtvou 
(tedioc ex9ccS(i.aTt Ach. 41 p. 756. 

Se^t(d(i.a: (o XP^^^* Se^i<^(iLa (al. 
Se^ta^ta) xaXXtcxTov ^otoT^; Eur. 324. 

SeTca^: Ivd' irs\ i\ja\Lxi^ Taou ica- 
Tpo^ *Hf atffTOTuxi; Seica^ Aesch. 69, 

3. (dxeavov ^epaaa^ ev ^tiiQof xpw^- 
XaT(^ Aesch. 74, 3. 

SepYj: ^ox(i>t6v (xyxovTQv eicta^a- 
da? Sepij Neophr. 3, 2 p. 731. cf. 
SetpT). 

Sepxo(jiat: (jLuci) Te xal SeSopxa 
xa^avtaTa(ia( Soph. 706. icScra y^ Tpota SeSopxev *'ExTopo; tuxy)^ ^fti 
Aesch. 296. to xp^^^^^^ ^^ '^^^ ^^* 
xa< SeSopxev o[Ji[jia Soph. 1 1. o? xau- 
Ta Sepx^evTe^ TeXiQ (i.6Xii>a' i^ *AiSou 
Soph. 753, 2. 

Sep(jLa: ex touS' ixavOa icovTiou 
^(7x>i[i.aT0( oiQ^t icaXatov Sep(ta xal 
Tpt^oppue^ Aesch. 275, 4. 

Sep(jiiQ9T^( Soph. 411. 

Sepo^: xaTaaTtxTou xuvo; airoX&c 
Ai^ua^ra icapSaXiQ^pov Sepo^ Soph. 
10, 2. 

Sea[ito;: Totyap f tta^ri ^uXd^at 
^oTpo^ 6>aTe Se(r(i.t(i>v Soph. 210. 

Ke<r(JL6<: ftXtac (JieYtoTo^ JeajjLOC 
at Texv(i>v yovat adesp. 321. 17x0- 
(jLev. .Tou^ oou^ dfdXou; TOu<rSe, Dpo- 
(jLT)deu, Sea(JLOu Te wddo^ t6^' e9ro<|^ 
(jLevot Aesch. 190, 3. oTav Tt^ opx<^ 
ddvaTov exf uYelv deXv] 7) Sea(JL0v i^ 
^ata 7CoXe(iudv xaxd Eur. 645, 3. 
dpj^a^Zov OTef o^, Sea(JL(3v dfptaro^ ex 
npo(jLV)dl(i>; X^you Aeseh. 235, 2. XO- 
a6v (u Sea[JLc5v Eur. 128, 2. ooot xe 
&e<r[ioT< expLe(JL6x^^vTat ^ot(3v Eur. 
332, 5. ev Ke<T(JLoXfft Spaicery}; dvTjp 
xcSXov ^oSt<rdeU 9cd!v icpo^ iqSoviov Xe> 
yet Soph. 60. (cf. Setv6;.) 

Se9[JL(dpLa: TeTpdirrepot ydp v(3- 
Tov ev SeapLcS(JLaotv <rfiQxol xeXatvopc- 
vec Soph. 26. 

Se<ric6C<i>: (Jl6viq ydp ev deoTotv oO 
^e<nc6^eTat \Lfilf ouS' ev dvdpuTcoioiv 
adesp. 503. 

Se<ncoiva: Secricotva icevnQxovTa 
Ny)p]^Sci>v xopd!v Aesch. 174. SeoTcotva 
vupLfv), Sua}^t(jLcdv opcSv dva^ Aesch. 
342. $e<ncotv' 'ExdTiQ Aesch. 388. cu 
K' (!>( Tcdpo; ^eaTcotva AiQ(AY)Tpo( x.6- 
pY) ''Hf at9Te T loTe TCpeupLevelg 36* ti ecTCOtva S&6 T^po(; 137 [to^ Ept; Eur. 781, 59. Secxotva 
Yip yepovTi vu{i.9ui> yuvYi Eur. 804, 3. 

Seciroauvoc: x6(7(i.ov S* u[i.6vai(i)v 
SsoTroauvcdv epi xal t6 Sixatov 4^61 - 
Ojivttv Eur. 773, 44. 

SeciroTetpa Soph. 938. 

SefyifOTifjg: tov avSpoxaiSa Xe- 
^0T7}( dtxu^eaa Soph. 562. "HXie 
SiffWTa Soph. 492. ^^XeyuavTo^ ule, 
iwicoT *I$ttdv Eur. 424. SeawoTa 91- 
XoXatyve Baxxe Eur. 477. & hiaizox\ 
Ifnf&^' ex 36pio>v Ta;^uv woXa Eur. 
781, 43. u feoTTOT, ouSet; olSev - 
o5t* euTuj^ou; aptd^iiov ouTe Su<jtu- 
XoO^ Eur. 843, « Se<rwoT' d^va^ Igti 

TOl; GO^t; (^OT<OV XP^^^ axo77ei<Tdat 

rr; «XY)deia<; irept adesp. 507. OTav 
£ui{JXe^ yopYov 0[iL[i.a SeoTCOTOu 
Aesch. 464, 1 1. TQxoucaT ap;^a; Se- 
croTOu <rTevaYti.aT<«)v Eur. 781, 76. 
Jioriipac f ' aXixou^ xaTexTa *Se<r7c6- 
"njv T£ TptxTuj^ov Aesch. 74, 4. xu- 

>^ &>)|l^duV0V &V$pa $e(77c6T7)V 

Aesch. 244. al tcSv xavT^Dv Seam- 
rnv Xeyia PhilocL 1 p. 759. Se<y7c6- 
Txv xexapjiivot adesp. 206. ou ydp 
x£ Nu$ Itixt€ Se<nu6T7jv Xupa? adesp. 
405.TOUTOIC yip ovTeg SeaTc^Tat Sou- 
>e*iO{Lev Soph. 464. ^etX<3v Y^valxe; 
^<n;:oT^v dpaau<rTO{i.ot Eur. 3. Sou- 
Auv o^t f t>ou<7t $ea770T(3v yevo^ Eur. 
•'iO. SouXou^ Y^P ^^ xaXov TceTcaadat 
udcGova^ T^v SeoicoTcSv Eur. 51, 2. 
|tiT€5Ti TOt? SouXotot SeawoTwv v6- 
5oy Ear. 85. jyjv) tov Btdxovov - <jTe- 
yav T« ^moT^v Eur. 375, 2. Sou- 
'a£, SetnioTov dExoue xal Stxoua xdESt- 
t2 adesp. 436. ujtevatov deT<xat ft- 
>ov ^cdv SevicoTav Eur. 773, 55. 
wt^* 5t4i TtTaY|Aevo< eTv) Ttg, dvXd- vovTa Se^TTc^Tatg Tcoeiv Eur. 93, 3. 
ou)^ oi6v Te TdXy)dyf Xeyeiv, et Se<i7c6- 
Tatat piT) TcpsTcovTa Tuyjjdvot Eur. 
313, 2. <i>; ^Su SouXotg SecTc^Ta; 
)^pT)<yTou? Xapelv xal SeoTc^Tatat Sou- 
>ov eu|i.evYl S6pL0i^ Eur. 529, 1. 2. 
euj^alc Si 9<^^ot^ Se<r7c6Ta; Tcatcovtat^ 
Aesch. 144, 2. ouSel; S' e^ oTxou; 
SecTTc^Ta; d|i.etvova^ auTou Tcpta^rdai 
PouXeTai Eur. 689. SetvT) Tt? - <yu(iL- 
f opd SouXotc Y^^^^^^^ Se<nc6Ta; Te 
^u(rxepeTg Xa^lv adesp. 376, 2. 

SeeiTc^Tt;: Ti? Se^TTcoTtv e(Jt.7)v Aa- 
vdiQv pd^i; ?x^t xaTd wt6>iv Eur. 
1132, 53. 

Seupo: TixcD Si Seupo Tcpo^ ^tav 
Eupuade<oc Eur. 591, 5. vuv S' exXt- 
7c<i)v TQdy) Te xat vojjlov ^tou Seup* 
^TCTaTo Eur. 636, 8. dXV <I)? Tdxi- 
(jTa (jieXava Seup' djjLviv ^epetv - jj^-n 
Ach. 14 p. 749. -JQ Seup' 6S6? crot Tt 
SuvaTat, deoTcp^Tce adesp. 106. el; 
\sl^ X^yo^ [iLot Seup* del TcepatveTat 
Eur. 363. outo; [jlIv ouv [Aot Seup* 
del Tetvet X^yo; adesp. 183. 

Seu(707Cot6c: toT; Seuo OTcoto^g f ap- 
pidxot; ^avdtZ[eTat adesp. 441. 

XeuTe: SeuT* & tbxv', w aTepx^evd' 
offov 7cX6t<TT0v dejjLt^ Pouip. 1 p. 831. 

SeuTepog: ziq ou^i T^^Se XeuTe- 
po^ deou (T7)aSe tt); deou [iop6^ vel 
TY)? deou pop6(; 11.) Soph. 855, 8. tu- 
pawtS* Yi de<i3v SeuTepa vo[JLt^eTat 
Eur. 250. To SeuTepov Sl (ypdftpLa) 
TcpcSTa (/.iv ypa[jL[jLal ^uo Eur. 382, 5. 
dotVY) cre TcpwTOv Tept|;0[JLev - <HO.> to 
SeuTepov <$4> t^ [JLe xir)XY)<;et; Tp^TCO) 
Ach. 17, 2 p. 750. 7ce<puxe ydp 7c<o; 
7catai 7coXe[jLtov yuvr) toi? 7cp6adev io 
CuyeT^ia SeuTep^p TcaTpt Eur. 4, 2. 

9* 138 SeuTtp-o^ — Sico TY]v ^euTepav ^i x()3<iiv Tipcixrtv vepico 
Aesch. 55, 3. foireiaa ^aia; xuXixo; 
&GTt ^euTepa (?) Sopb. 39. x&oti 

TCpO; Ta XP'*'^'*^* dvY}TOl$ TdfX^a 

^euTepa Soph. 328, 5. 

^eu(d: o(i»^pO{ S* dtTT* euvaTripo; 
oupavou Tceffcdv fSeuae ({xOae 1.) yalav 
Aeach. 44, 4. xal Tceirra xal xpoTY)- 
Ta T^; ^oudowTepou TceXavc^ |i.eXi9- 
<n)^ a<pd6v(i>; ScSeu|jieva Eur. 467, 5. 

Se}^o(i.ai: ii S4 - oirov apYive^Tf 
(TTa^^ovTa Topiri? j^aXxeoidi xa^ot^ 
8e;jeTai Soph. 491, 3. ptovo? ou Xe- 
^eTai Y^^^p^c pi-^po^ eXmSo^ adesp. 
456. cfupa; Se^eadai xaTri^aXxeueiv 
pLuSpou; Aesch. 307. roc S* e^OTCKrds 
j^eipo; el; tjl ^e^ta OivcoTpia Te 
nolaa - ae Se^eTat Soph. 541, 3. 
eSe^d(i.Y)v, {TtxTOv, exTpefto, (fiKQ 
adesp. 121. x^ovta^ V 'ExanQ^ xoS- 
(Aov eSe^cD adesp. 375, 2. tov [tev 
Tpt^ou^ eSe^aT oixeto^ Xe^Y)< Aesch. 
1. e^e^aTo payeiaa ByiPxioL xovt^ 
Soph. 873. «T* {(i.7cvouv •AiXy)^ (i.' 
eSe^aTo Eur. 936. xoXicotat tov deov 
eiapeovT* e^e^aTo Eur. 1132, 34. 
xal TcpoaxuvcS ye x^P^^ '^^ ^aav 
KexpoTco^ )l \L eSe^aTo adesp. 62, 3. 
(cf. evSe^^opLat.) Tt^ ^* jv ffc vupL^T), 
Ti( ^i Tcocpdevo^ vea Se^atT* dfv adesp. 
10, 2. & Y* ^^^ icapatvcS, TauTa {i.ou 
^e^at, yuvat Eur. 757. au Se (tot du- 
atav dftcupov icayxapTceta^ Be^at icXiq- 
pY) 7cpoxi»^et9av Eur. 912, 5. Se^at 
xuvrfv [jLot Astyd. 2 p. 778. ti tou- 
TCDv ou}^l Se^aadat xaXov Eur. 360, 
37. (b( veoJ^uya iccSXov j^aXtvov <ip- 
TUd^ Se^eY(jievov Eur. 821, 4. 

Se(i>: 07c>ti>v oicXcAv Set Aesch. 140. 
TcoXXcdv xaXcov ^eT t^* xaXov Tt \tM- (tevci) Soph. 852. akV cSv icoXet SeT 
(teYaXa ^ouXeuovTc; eu Eur. 16, 3. 

Tt Sel xaXii^ Y^^^^^() ^^ K*^ '^^^ 
fpeva^ }^T)(rTdLc {}^ot Eur. 212. xxl 
Set Y^Lp auTT); xdl^Ttv au xaxov ifA^fOi 
Eur. 365, 2. xa»rf<rd' av ev S6(totatv: 
7) TCoXXou Y^ ^s^ Suf* 7^d. oux av 
9ctdot(tt Y^^^p'9 oiXXa SeT {^ou 
adesp. 546, 12. e^cel Tt $el PpoTotGi 
7cXy)v SuoXv (aovov Eur. 892. atY^v 
d* omu Set xal XIyc^v tol xatpti 
Aesch. 208. dXXa tg» ^''^pa: ft>et 
j[ii vou; 6[i.apTeTv xai to ^uXeusiv 
& ^el Soph. 239, 2. <itYSv d' oicou 
^eT xal XeYstv cV itsfCLki^, opSv d* 
S SeT (i.e xou}^ opav S. (tY) TcpeTcei 
Eur. 413, 2. 3. xal y^P OLfV-^^ 
^ovelv oe (jloLXXov >) e(ti xat >£ 
Yetv 01COU Ti Set Eur. 963, 3. ^xico- 
TCTuaat SeT xal xa^paadat cTo^ta 
Aesch. 354. to y^P Y^vat^tv a» 
ffj^pov Xel Y^^*^' ^-* (^^ Y^vaixi Set 
vel ev Y^vaixl }^pY) vel <ruv Y^vatxl 
SeC 11.) cTeYetv Soph. 618, 2. icoXXa 
xal pLadeTv ae SeT xal icoXX' dxoucxt 
xal St^doxecrdat [jLaxpd Soph. 632. 
oTxot pLevetv $eT tov xaXcSc euSoupLova 
Soph. 848. ei Setv' I^paoac, Setvd 
xai icadelv ae in (al. I^t) Soph. 
877. Tcat^eupLaTa tcpoaXapL^vetv ^k 
3eT xad' rpLepav det Soph. 1019, 4. 
0(i.ci>{ S' dY<3va TOvSe S(eT pL* uicexSpa- 
pLetv Eur. 67, 6. Tt Sv^Ta pLox^eTv SeT 
YuvatxeTov y^vo; fpoupouvTa; Eur. 
111. }kl Totat TcoXXol^ Tov Tupavvov 
dvSdvetv Eur. 171. i€i ^dp &vSp' et- 
d(a(iivov dxoXaffTOv Y)do; t Y*^'*'?^^ 
ev TauTb) pLevetv Eur. 201, 3. t«5v 
TcoXXcSv p^pOTcSv iet tou^ pLiv eTvat 
Su<rTu;^eT?, tou? S' euTuj^eT^ Eor. 208, u eu St, 139 3. Ti S' ri^* Xudei^ \u Sia^aXi);, Tca- 
3elv <r£ &X Eur. 435. kou Sel tu- 
pavv<a moiTTpa xal dpovou; Xa^tv> 
ffpcffPcf Ij^ovT^ac XuaY^^s^ '^tSv eu- 
Ycvttv) Eur. 495, 20. la ^Of (te ^o- 
Iti Tr&ixov [elvai TiQfiLspov] Eur. 
698. Ti TauTa }ki aTeveiv, £77ep Sei 
mde fuGiv Stexirepolv Eur. 757, 7. 
8. Ttva SeT (tocxapcAv exduaajjievou; 
Eupitv |t6;^d«Dv avairauXav Eur. 912, 
12. i i^ ei( l\L iQiJLapmxev aia^adat 
|u Sel Eor. 953, 8. tiqv S' e|Jiv)v eYca 
7^^r«v iceipaao|&* tt>< Sel (i.7) (leT* ai- 
^uwK fcpetv Eur. 953, 44. ti Sel 
^Xa^iretv xaCa(jLapTaveiv TcXeov Eur. 
1061, 3. &1 TcuvdaveaOai y^P ^^ 
vMv (exicuvddveodai t' apoevcdv 11.) 
XT(iac <Tedev Eur. 1063. (cf.. aeL) 
eviaudav y^P ^<^ V^ '^^ iopT7)v 
«Yav lon. 21 p. 736. tcoXXA SeT 
iioj^delv Tov ti^ovt' ei? Iwaivov f eu 
iU^ Theod. 11 p. 805. vuvi 
ia (V) y* opYT^v, TQVix' iqSixou, Xapeiv 
Sosiph. 2, 2 p. 820. ^aiS^dv xpaTeiv 
^i T«iv ve(dTep6>v <xof ou^ Hippoth. 4 
p. 828. oEvdpcDTtov ovTa ^ei f povetv 
ivdpi^iva adesp. 308. ti haicK, 
d^iuv iei oe xaTdavou(tevov adesp. 
350. ev T(S XaXeZv ^el piTiSe (i.iQxuvetv 
Xoyov adesp. 457. a Set xapQv 
9povTiJ^e, (tV) Tcocpcov aic^j^ adesp. 
517. Tou^ eu yeyovoTa? - xiv Tot; 
%ix6i( ^el Xoyov I^eiv eu97){jLta; 
adesp. 545, 2. toT; xatptot^ yap Sel 
Xiyetv tA xatpta adesp. 572. d XeT 
vtve^^oi, TauTa xai •^&YriGzTOn adesp. 
583. (cf. ^o(jll) £^et ydp iQ(Jt.a; Tot^ 
^oi^ aueiv Eur. 1112. wpwTa yap 
^uv oTropdv fuaai Senidet Eur. 
1132, 13. evnlaTa ^uXa TptYO(jifa StaTopeuorat (re SetTat Soph. 293, 2. 
deoc - (i); Xe^ioc "ri; (j^et^ovo^ SetTat 
Tcupo; adesp. 448, 2. to ^Tadat tcSv 
TceXa; dvvjTOl; (JLeya SiXaoxaXetov 
T7); dvati^eta; ff u adesp. 558. 

8>): Tt TouTO Stq to j^TOdTov Eur. 
908, 7. t6 S' ?<rj^aTov Sy) touto dau- 
(jLacTTOv ppOTOt; Tupavvic, ou;^ eupot; 
dv ddXtdSTepov Eur. 605. xai Tcpoc 
xax6l9t TouTo Stq (JieYac y^^**< ^^^' 
1063, 15. t (ivYjTepav Syj ty)vS' 4^(0 
StS(i)(jii crot icXy)yiqv Eur. 456. ev- 
Tauda "^^ TcSv ^appdpci^v Ttve; (Jid- 
Yot - l7cet<jav Pyth. 1, 5 p. 811. d<p' 
ou Sy) 'Ptqywv xtxXYiaxeTat Aesch. 
402. TO Xatov Txvo^; dvdpPuXot wo- 
S6;, t6 S' ev TCeSiXot; - o^ Syi Tcaatv 
AtT(oXoI( v6(Jio( Eur. 530, 9. ^^('•(«^v 
TeXo^, t6 Xy) tcot' euj^ot; eY(i Xt<iffo- 
(jieva Tcpoaep^av u(jLevatov detaat Eur. 
773, 52. (cf. o<i7cep.) Y^^^^^fi ^9 
•ng Sy) Tcdrca y^Y^^'^^^ xaxd Eur. 
915, 2. xXetv6^ vao?, ov H flaX- 
Xt^Y); Teu^a^ xaTeYvo» - auTou ^u- 
YY)v Pyth. 1, 3 p. 811. ola 8y) ^t- 
Xou<Ttv laTpoi XeYetv Mimn. 2 p. 830. 
0Y)pa; XeYet; (jLot - ou Syj (Jiovov tix- 
Touffiv at dvY)Tai deou? Soph. 705, 
2. co^ov Y^ 'fot Tt 7cp6; t6 PouXeuetv 
l^et t6 Y^pa? (b; Sy) tcoXX' tSov Te 
xal Tcadov Antiph. 3, 2 p. 793. tu; 
Xy) tcot' oXpov Y) (JieYav deiY) ^poTcSv 
Y) (j(jt.txp6v Soph. 102. 7C0U 8y) t6 aa- 
f e< dvaTolcrt ptoTOc; Eur. 304. op^; 
ffu vuv Sy) (/.' (i; eTcpduva^, Tuj^Y) Eur. 
535. ^ep* Y)v 6 vuv <Sy)> Xa(/.pdvetv 
(jieXXcdv \L dvY)p - audi; dicopdXyj 
TY)v ouotav Eur. 953, 27. ;cdXai Tcd- 
Xai Xy) <j* 65ep(dTY)<jai deXov, n)(joiXrn 
(jL* dweTpYe Eur. 579. "ISy)? Svi TcoTe 140 8y] AYlfAYltlQp |jLTQXoTp6<p<i) Soph. 469. eira Srj du- 
|;.ou(jt.eda waOovTe^ ouSev [/.ei^ov vi 
SeSpajcoxe; Eur. 711. el - [/.tj piaxpav 
Sy) Sia 7u6v(dv evauffToXouv Eur. 821, 
2. t6 S* «xu touto - ei; <ru(/.^opa; 
xadrfjte TuoXXa Sy) ppoTou? Eur. 
1032, 2. <T)tat6v Tt Sy) t6 x?^?-^ Y'" 
Yveeidat (piXeT, dewv avayxa; o<tti; 
laffdat deXet Eur. 339, 5. XP^^^*^ 
Sti (Aoi TCTepuYeg xepi vcotci) Eur. 911. 
7rXouT(}) j^XiJJcooa dvTjTa *Sy) Y^i^o^t 
(pp6vet Eur. 986. y^^^*^^ ^''5 (J^-s 
TcoiouvTai 3t6poi duovTe; Cppet adesp. 
458, 9. doivYj ce TrpcSTOv Tep^^o^jiev 
irapedTt U [U 11.) Ach. 17 p. 750. 
oCkV IffTt Stq Tt; ^Xko^ ev PpoToT? 
fp(i); Eur. 388. eg TauTOv iixetv ^y)[/A 
Tatc PpoTcSv Tuj^at; t6vS* ov jcaXou- 
(jtv aidep', (f TaX* l<iTt St) (?) Eur. 
330, 2. aXV (XyvoS St) tuj^ov Taco; 
a<pp(i)v lyGi oueia Eur. 953, 9. xav 
t^jJS* e$e^aiv6[JLe<ida Sy) - eTreiYOVTe; 
<p6v<ov> Eur. 495, 5. evdouat^ Xy) 
S(0(jt.a, paxj^euet (sziyri Aesch. 58. 

SeSotXa 8y) [/-71 TOt V0Y)(7T)^, OiStxou 

adesp. 104. ?5pav Tt Xy) ^oxiov ao^ov 
[jLaTat6; edTt Eur. 1063, 10. paT 
el; oSov Sy) TTol; 6 j^etp(Sva$ Xe(o; 
Soph. 760. ela 55y), [<pi>ov] 5^Xov, 
1^61?^ (JLot «reauTo xai y^Y^^^ dpaau 
Eur. 693. aXV lcTt y«P ^>) ^tav xa- 
xolatv i^SovY) dvY)ToT^ 6Sup[jLot Eur. 
573. a>X' o8e Y<ip ^"0 padtXeu; wpo 
^6[/.(dv XY)pu^ d' lepo; - potvouat Eur. 
773, 59. [jLaXdaxoi Se Sy) TotauTa 
YtYv6[Ae<i^a Tcao^jovTe? xaxa Neophr. 
2, 7 p. 731. xal Xy) ti xal Trapelxa 
t5v apTU[^aT(i)v utto tou SeaTO^ 
Soph. 305. xal ?$y) fopet tmH* d)^ 
£[jt»(j) xaXu7rT0[jLat Soph. 333. Tet;^e(ov xal Sy) tou^ flodt^etou^ . . dptYxou^ 
axoffet<ia[iivY) Soph. 465. xai viirrpa 
Sy) j^pY) deo<p6p(i)v TToScSv ^epetv Aesch. 
225. TcoXXoi? xape(rTY)v xafd6vY)<ja 
Xy) PpoTwv oaTt? xaxot<Ttv e<ydX6; (ov 
6(jLoto; ^ Eur. 334. euvY)v xpu^aiav 
Yvouda xal jay) Y^o^^a Sy) Eur. 1132, 
14. 'Ptxat [Jiev Sy) 7raTp6; Aesch. 68. 
iXk' ou^e [jl4v 5iY) xavdapo^ twv Ait- 
vat(i)v 7ravT(Dc Soph. 165. 6^« to 
[jLev Xy) xavTaj^ou dpuXou[jLevov xpi- 
TtaTov elvai <pY)[jLl [jly) ^ uvat ppoT(5 
Eur. 285. Ya[JLeT 8' o [tlv Syj TuvSi 
pe(o x6pY)v [jLiav adesp. 195. (iiaYo- 
va; Te Sy) [/.aXdaxa^ Ti^<n Soph. 
108. To Sy5 y^ (') ^^^ x6\}»avTe? 
(<TuYx6<}/avT6; 1.) - avTi tou xexo[t- 
(jievou e77e[i.^a(JLev ^6etov adesp. 
458, 4. 

SYfYC-a: 0T(|) 8' Cp(dTO( S-^YP''* 
TcatStxou Trpocnjv Soph. 757. 

SY)dev: (o<peiXe *55Y)dev, eiTrep Igt 
ev oupavw Zeu;, [jly) tov auTOv 8u<j- 
Tu;^Y) xaOtOTavat Eur. 900. 

XiQXTY);: ou SYfxTai 77(0? xuve^ oi 
deoi (?) Eur. 555. 

8Y)XY)[JLa: 6Sot7u6p(OV S7)XY)[JLa, )^(0- 

ptTY); 55pax(ov Aesch. 123. 

XyJXo^: Sy)Xov y^P* ^^ Xe<xpLoT<ii 
BpaTueTY); avY)p x^oXov 7ro^t<rdei? Tcav 
TTpo? T<8ovY)v XeYei Soph. 60. Sikyti^OL^ 
np6xvY), SyJXov aXV S\noq ^rpecov Ta 
d^a - eu7ceT(o; ^epeiv Soph. 526. xat 
[jLot To Tepdpov 5iY]Xov et<r7wOpeuo[/«ai 
Eur. 371, 2. 

8y)Xm: xal T(oSe SY)X(oaat[jL' &v - 
TaXYjde; adesp. 515. 

AY)[I.Y)TY)p: AtYUTTTO; - ^cpe<T{itOV 

AY)[/,Y)Tpo; avTeXXet (rraj^uv Aesch. 
300, 7. ou S' (o; Tripo; Seairoiva A>j[jiY)tYip — 8ta 141 i7i|iT)Tpo^ x6p>) "HffCUffTi T* l<yTe 
rpsojtiveX? Eur. 781, 59. ewel Ti Sel 

^OTOlffi TpXiQV SuoTv p!.6vOV ATilLlQTpO^ 

ixT^i^ TTidaaToc d* u8pY};f6ou Eur. 
892, 2. ATjjiYjTpo? XdtTpiv Eur. 955. 

XsYOOffl ATQ(iLY)Tp6; WOT dl!ppY}TOV x6- 

pijv nXouTcdva - opwaffat Carc. 5 p. 
799. Toy Y)upe^ p.lv xapwoc "iifte- 
pou Tpo^Y)? Ay5ji.y)tpo^ «Yv^; Mosch. 
6, 24 p. 814. — cf. Aesch. lepetaL 
Aesch. 333. Soph. 541. adesp. 134. 

AY)[iLYiTpto<: Y) Se TtxTeTat Ppo- 
TOt; pLYiXcdv Te f^tjxocq xal ^iov Ay)- 
'^trptov Aesch. 44, 5. 

Sif)[iLioopY6{: <jv S' d» dewv tu- 
pavve xavdpiDTPcDv *Ep(i>( - Tot^ epcSaiv 
vjvjjja^ <nivexir6vet [jLO}^doO<rt |i.6)^- 
do'j; fidv au $Y}{uoupY6< eT Eur. 136, 
4. £1 ii Tou decSv toX' £<rTi ^Xa^rpia, 

^t)|U0VpY6( <ilv XaX<3v |JLeYt<ITO? caTCD 

Ear. 1059, 7. 

^7;[i6xotvo^: oto^ y^P '^[^v Sy)- 
|t6xotvo< oTj^eTat Soph. 712. o t* 
iXtnipto? xal *SY)(A.6xotvo? 67C6)^6peue 
ia'|t>Yi5 depjAOi; Lycophr. 2, 4 p. 
817. 

^7i\f.0Q: ooTe !)Tf[Lo^ out' Ity)^ 
ivTQp Aesch. 377. hri\ua Se piTe Tcav 
ivctpTYj^^ xpaTO^ [jlyit' au xaxia- 
iTj^ |tY)X* dEvSipa SiY)(i.(j) maTov ex^a- 
)5; «OTe Eur. 626, 1. 3. IwetTa 55' 
rjst; iinpLov €v8tx<iTaTov - Ta^tou; 
Aesch. 196. ivdev e? 'ApYO? Sta xu- 
;xz TS(i^v Y7xet {i7i(i(.ov tov Aupxetou 
Soph. 249, 6. T<rrtt) t' afpcav cov 
ci<?Ti^ - ^pLov xoXouet j^pY)pLa<Jtv Yau- 
poijtevo^ Eur. 92, 2. otuywv jiLev 

iCTU, TOV X' ejJLOV S^^IJLOV TCOdbSv 

adesp. 41. $r«(jLOu; t* Irsd^trOL xai tu- 
fiwoc *<6(i.Y)v Eur. 861, 2. SY)(iL6TY)5: aJff^fpou^ IpcoTa; Xy)(jlo- 
TCDv Stcoxadetv Eur. 362, 25. 

^YfTa: Ti Xy)t* ew' auTot? ovo(iLa 
^<TovTat PpoTot Aesch. 6. tcc5< Sioy 
oSoupov 0(iLOto{ e^e^Y); Xadcov Soph. 
21. ttS^ Sy)t' JycDY* 4v dvY^TO? ex 

dVY)Tr[? Te 9U5 Ato? Y^^^^K»'')^ ^^ ?P^" 
velv (io<p<dTepo? Soph. 481,6. cS y^<S<t- 
«ra, <rtY>)<ya<ia tov woXuv xp^^^^> ''^^^ 
^YjTa tXyj^vj icpdlYP'* uTce^eXelv T6Xe 
Soph. 690, 2. Ti ^Y)Ta (iLOX^eltv Xel 
Yuvatxelov ysvo? ^poupouvTa? Eur, 
111. Ti SyJt' ev oXpc|) (I.Y) aoLffeX ^- 
PY)x6Te; ou ^6S(i.ev cb; i^StcxTa Eur. 
196, 4. i7(iLSv Ti ^YjTa TUYXO^^st^ 
)^petav l;jcDv Eur. 231. Tt (iLe SyJt', o 
(i.e>ea f^aTep, fTtxTe; Eur. 385. 7c6- 
Tepa Y^^^^^*^ ^YjTa )^pY)<n(iLciTepov 
<yuveT6v dcTO>(AOv y) dpa<Tuv Te xa- 
(jLadYj Eur. 552. Tt XijTa xal ae xco- 
Xuet <Xap£Tv> xepSo? Eur. 794, 3. Tt 
S"nTa doxoi^ (i.avTixoT< 6VY)(jLevot <ia- 
^c5? St6[JLvu<yd* el^evat tA 8ai|jL6vcdv 
Eur. 795. Ti ^YjTa dvY)Toi 7r6>V 
a7r6t>ou(iLev (jLaTY)v Patrocl. 1, 3 p. 

830. Tt ^YjTa x^^^ ^^^ ^^ epYa- 
(laiaTo adesp. 46. Tcoiav SJyJO* 6p(i.a- 
<ycii>; TauTav r, xetvav adesp. 137. Tt 
SriTa duetv SeT ae xaTdavou(jLevov 
adesp. 350. ^Y^atv Tt? elvat XyJt ev 
oupavcp deou^ Eur. 286. 

*Ay)co cf. Soph. 687. 

Xta: Ti^? elvoSta^ 'ExaTY); IyX^^» 
TO Xi* OuXujjLTTOu TTcoXouaa ^epet Soph. 
492, 3. adTepoetSea vcoTa St^peuoua* 
aldepo^ tepot^ Tou ce^jLvoTaTOu V 
*OXu(iL7rou Eur. 114, 5. Sta [te<rou yoLf 
atdepo; TepLvcov xeXeudov 7c6^a Tt- 
dY)(jL' u7c677Tepov Eur. 124, 2. fiapela 
(i.lv Y^P ^^' X^YOtdt TcpocrpoXY) \uoki^ 142 S (a s io^yiy^^ax.ia Si' (OTO^ IfjfjiTOLi Tpiiir(i){i.evou Soph. 
774, 2. Yi 8i' i<mS<«)v )(t^\ deivovTec 
e)cpaXoO<n icoXe(tioii; TcaTpa; Ear. 
282, 20. <^o>YXB wXaTeiqc (pjofovf^ 
Si' TiTcaTo? <icai<i>a; Eur. 495, 29. 
iXk* TQ AixYj Y^^P **'^ ^** axoTou (jca- 
Tot (xxoTOu; 11.) (iXeTcei £ur. 555, 2. 
St' ap[ii5v e^a(i.ei^Tai ?vuXiq; xa?pvou 
(jieXatv' d[Y)<Ti( fvSodev arifn^ Eur. 

781, 45. <!)? dfwupoc XP^^^^ Y^Y*^^ " 
^ta <XT6Y0U{ peuaetev sv X^'^^ )(opiQ( 
Eur. 1132, 32. xouSeU ^ia TeXou^ 
eu^at(i.ovel Eur. 273, 3. Sta TeXou; 
Be ^uaTux«Sv Toa^Se vtx^ Eur. 285, 
15. I(7t' avSpl xai Y^vatxi xet^iievoc 
v6(i.oc, T<j) [aIv $ta TeXou^ 'Sov Ixei 
GTepYetv aei Eur. 953, 15. S^ Sta Te- 
Xouc ^«Sv 6(i.aX6v iQ<ix7)<rev ^tov Mosch. 
10, 2 p. 816. 6pq!; Tupavvou^ Sta 
(i.axp^v Y)u^7)(i.evou{, <!)< (uxpa tol 
<i^aXXovTa Eur. 420. el (i.lv toS' 
7)(i.ap Tcp^Tov 7)v xaxou(i.ev<)) xal (&7) 
(iia^cpav Sy) Sta 'scov^dv evauaToXouv 
Eur. 821, 2. IV ouv Ta izoXkoL xelva 
Sia 77aup<i)v XeY<o Aesch. 99, 4. ^ta 
^TixTpa^ <i' 6p<3 ^avdiQv xadaipovd' 
iTCTTov Soph. 434. ^povrv) S' eppaYV) 
Si' acTpaTro; Soph. 520, 2. St* eXTCt- 
So^ ^T) xal ^t' eX-jriSo; Tpef ou Eur. 
826. fuou<xtv iQ[jLiv TcavTtt xal Tpe- 
ipou<T' a(i.a, ^t' <ov ppoTetov 2^^ Te xo(i 
daUet Yevo; Eur. 898, 1 3. 6<yTi« U 
^LojXti^ xai Ktd of paYi^^i^aT^dv <7<o^et 
^a(i.apTa Eur. 1063, 9. TcdvTa ^t' 

"nSoVY); Y^T^^*^*^ ^^*"' 1115. 6 TY)? 

Aixv)^ 6^aX(i6< <!)^ ^t' lo^X^^ Xeua- 
<T<i)v 7;po<r<Amu Dionys. 5 p. 795. 
•JiXio^, oTou St* *auYr[? wdvTa pXa- 
(TTdvet [ipoToIc fdtvet Te adesp. 452, 
2. e^euXa(iou Se (ay) ae ?rpo<T^dXy] - 7re(j!.9t^' TPtxpd Y^P ^^^ ^ ^^^ 
dT(toi Aesch. 206, 2. xat ^Tipalotfov 
eijtaTo; Sid ^ttux^Sv Soph. 454. — 
xa) (tovo^ ddavdT<ov y^^^^ ^* 
dicetpova y«^^>' dvaTo; u(i.v>)^ Eur, 
781, 30. ^vou(tat Std to xP''^^^'^^ 
9pev<3v Kur. 58. ota; EXax^^ Ti(td( - 
Std (r(i)fp^auv7)v Eur. 446, 2. ^uo- 
douvTat x^P^^ auTot Si' auTOu? ei- 
Tuxelv TiY^^HA^^^ ^u^* ^^9 3' ^^^^ 
Sl crof iav SXax^ ^^^ '^^ cruYY^ve; 
Eur. 641, 3. y^vti Tot a<i(x.aTO( St' 
dpY^av ^^ux^f; fo6vY)atv evToc oux 
dpYov fopeC Agath* 14 p. 766. 7co>- 
>oi Std fo^ov xou &t' euae^^ Tpo- 
1C0V deou^ £v Y)u^oy Theod. 8, 5 
p. 804. xaTeYvtt) Xtd to wpotYP^' *i- 
Tou ^)UYYiv Pyth. 1, 4 p. 811. St' fv- 
Setav f pev<5v adesp. 207* — Svdev e; 
"ApYo^ htoL xu(i.a Te[t(dv iixet Soph. 
249, 5. e^aidaTO t6v X<xTdxetov iral- 
^ioL Std xdpa Te(i.(av Soph. 731, 6. 
6t* eYev6(teda, Std S* Ixpivev i Te- 
xouaa yA ^otouc Eur. 52, 4. — Tpia 
f ^td xiiq <rdxY) TcpoTeivuv Aesch. 
74, 6. — cf. StaL 

Sta^dXX<d: 'Ufat<rTOTuxe{ Seira^, 
ev T<i) Sta^XXet Aesch. 69, 3. Tt ^' 
Y)v Xudei^ \u &apdXi2<, Tca^elv oe Su 
Eur. 435. cf. Eur. 646 et 859. 

Sita^t^ovat: t6 Sta^tSvat (tovov 
del dY)p<i)(iLevY) Eur. 1052, 9. 

^ta^o^Yi: ava^, Sta(ioXai ktvov 
dvdp<dTCot< xaxov Eur. 56. 

Stappex<i>: ^ta^eX^t; TdpTU)i.aTa 
Aesch. 306. 

^taY^Y^^^^^* ^^^' '^^^^% ?^- 
pLY) TvXavaTat xal SteYvnoaTat TcdXat, 

t6 (tY) ^e^aiou^ Td; ^poxcSv elvat 

Tuxa? Theod. 16, 2 p. 806. s layoiYil 8 COClCTUaaO) 143 SiaYwyJo: xax3v (?) Piwv SiaYcd- 
pjv Enr. 1117. 

dtaSec: x&miT* Xdviva^ AiaSa^ 
TPOpexicepcSv Aeseh. 31. 

!(ia^o}^o;: *A^vTa fuei ikaSo^ov 
TTjpawtiio^ adesp. 454, 2. 

SiaftpcS: xat yap tov SXXov (o^e 
^hnrcoCotv vo|&ov o\|/ei ^aOpcSv (^tatpcSv 
II.) adesp. 26, 2. aof cSTepot yap gu[i.- 
fopig T&< Tuv iceXac TcavTe^ Sta- 
3p£tv (^ottpeTv 11.) 71 Tv}^a; Ta^ oTxo- 
dev Eor. 102, 2. 

Stat: 7c3«a y<^P 'rpota ^eSopxev 
'fixTopo^ "cuj^v)^ Stat Aesch. 296. 

itatp^: S. S' et; fptv ittTCT0u<7tv 
TAfifcoi/^ xaxi ^e^TO^ Statpel Eur. 
578, 9. (cf. StadpcS.) 

StatTa: fauXv) StatTt] icpoff^aX(^v 
^di) 9T0[iLa Eur. 213, 4. et^ avSpog 
^««tv moir£Sv SiatTav y iivTtv* •jQjiie- 
peusTat Eur. 812, 6. tov iQYpiCi^p^^vov 
et( i!}[upov ^tTav tiy^Y^^ P^^^ 
Mosch. 6, 29 p. 814. ex y^P ^^* 
Tpo^ xat (tvrrpo^ ooti^ exirovel oxXy)- 
pa; ^tatTa^ ot Yovot ^XTtove; Eur. 
525, 5. icpo; T&( fucet; }^p7) xal Td 
^YF^aTa moTcelv xat Td^ StatTa^ 
Tttv xaxuv Te xaY^^^^ ^r. 759, 2. 
rpo^ Td^ &atTa< tc5v evotxouvTcov 
^Xtv - Td^ voaoug oxoiceTv XP^cdv 
Eor. 917, 2. 7JV wo^* iQvtxa ^alv 
^tra^ et]^ov epLf epetc ^orot Mosch. 
6, 4 p. 813. 

itdxet|Aat: opftSvTe; auTov iraY- 
^ixm^ Staxet|icvov Pjrth. 1, 6 p. 811. 

itdxovo^: opvt3a xal xiopuxa xal 
^ovov Soph. 133. irtOTOv pL&v ouv 
cJvot jjrii Tov ^dxQvov TOtouTOv eT- 
w Enr. 375. 

itaxptvtt: ^xptvoptevov (al. &a- xptv6[teva vel (i.eTa[i.etp6(i.eva) 8' SlK- 
Xo irpo^ &X>ou piop^v ^Tepav d^Tre- 
Xet^ev Eur. 839, 13. t6 Y<ip ^aXat 
xai wpSTOv ot' eY&v6pLeda, ^d S' 
Ixptvev . (?) d Texouoa y^ ppOTOu^ 
Eur. 52, 4. 

^taXapLpdvci): iXkoL StaXa^ovTa 
XpT) (TxoweTv Theod. 2, 2 p. 801. 

BtaXXdacrio: iXkoL TauT eTcott)- 
^v Xa^cdv 6 xatpo; al^j^pd xal 3ta>- 
Xd^a; xaXd adesp. 26, 4. 

iitdXudtg: wXouTO? S* ewaxTO^ ex 
Yuvatxeudv y^[^<<>>^ av6v7)Tog' al y^^P 
WXuaet; <ou> p^Stat Eur. 502, 6. 

Sta[taduv(o: xuve^ ^tioitdOuvov 
dvSpa Seer^rornv Aesch. 244. 

$ta[JLet^(i): ^eXftvofopov Tce^tov 
7c6vTou Sta[JLet\|^d[iLevat Aesch. 150,2. 

Std[teTpo^: S^cetTa Staaol xav^ve; 
t(76[i.eTpot wdvu, TouTOu^ Si icXdYto; 
StapLeTpou auvSet xavcSv Theod. 6, 3 
p. 803. 

iitaTcdXXcd: 8? 7)pt [tiv ^avevTt 
^taTCaXel (StaicdXXet 11.) TCTepov xtp- 
xou ^eicdpYOu Aesch. 304, 4. 

^taice(jLiC(ii): xal [jly]v dxouc» (i.u- 
ptdSa^ Tov "ApicaXov auTo"iat - ctTou 
Wxe(i.i|^at Pyth. 1, 16 p. 811. 

StaTcepcS: u^cdp Te ?coTa[i.ou (jS- 
(jLa ^e7cepdaa(i.ev Ghaer. 17, 2 p. 
787. 

XtaTrpeTCTi?: oTtXpovTa ^euxco 
}^pcS[jLaTt StaTcpeirn Chaer. 1, 2 p. 
781. 

iitaTcpeTCcd: ^I/uj^t)? fuotv <Ydp> 
cS^e Y^^^^^^^ <^^X^^^ Y^vatxo|jLt[jL<i) 
Sta^peicet; (jiopfcopLaTt Eur. 185, 3. 

^taicTU9<xc>>: TcpcSTov S* d[vei[i.t xal 
StaicTu^co X6y<)> ^PX*^^ ^poTetou xal 
xaTdoTaotv ^tou Mosch. 6 p. 813. 144 Stappeo) — StSaaxaXo^ Stappeo>: atkri^yi^ o^i^ - TraXiv 
SiappeT nLOLizX (AY)Siv Ipj^eTat Soph. 
787, 9. 

Siappov^: olvo; 'Tcepaaa; 77Xeu|ji6- 
vcov Siappod; Eur. 983. 

SiapTd^cd: ToaauTa, xffpu^, e^ 
i\Lo\j ^tdpTadov Aesch. 318. 

$ta<rxaT(5: ot tti; dvdvSpou xal 
Sie<7xaT(d|i.evY2< Tpu^T); uf' loSovaidt 
aax^^vTe^ xeap Diog. Sinop. 1 p. 
808. 

StadTpefci): Tpo^ro; Sl }^pY)<rr6( 
da^aXeGTepo^ vS[i.ou* t6v (i.lv ydp 
ouSel^ dv Sia<7Tpe^ai tcotI Xoyo^ 
SuvatTO Eur, 597, 2. 

StaaTpo^cS: duvvo^ p^oXoio^ Tre- 
Xayo^ (D{ SiaaTpopel (al. SteaTpop^ei) 
adesp. 391. 

SiaTeX(5: tou y^P Sixaiou xdv 
^OTOidi xdv deoK dddvaTo; dei S6- 
^a ^iaTe^et [jlovou Eur. 585, 2. 

StaTe[iLV(i): Svdev e^ 'Apyo^ ^td 
xu(i.a Te|jL(ov Tixet Soph. 249, 5. 6 
TuSeu^ - eSaiaaTO t6v 'AdTdxetov 
TcalSa Sid xdpa Te(udv Soph. 731,6. 

SiaTidir)[i.i: SteTtdouv Antiph. 1 
p. 792. 

^taT(XX(ii>: \>m xoupalc ixi\L(A^ 
SiaTeTtX[jLev7){ fo^; Soph. 598, 7. 

StaTopeucd: ewiXaTa ^uXa Tpt- 
YO[jLf a StaTopeuaat ae ^sXtoli Soph. 
293, 2. 

StaTpi^iQ: xp6vou Te StaTpt^d^ 
oofciiTdTa; cfiQupe Soph. 438, 2. 

SiafepcA: Td izokX dvdyxy) ^ia- 
f epet ToX(jLYi(i.aTa Eur. 38. Sta^ epou- 
9t S' al fuoei; Eur. 494, 3. 

Siaf euyci): ^oXXol (jlIv otS(jLa ^te- 
fuyov daXdaatov Eur. 301, 2. 

Btaf deip(o: fdovo^ S' 6 ttoXXcSv fpeva 5iafdetpci>v ^ot^v Eur. 551. 
Ste^eipe Eur. 280. ou touvo(a' auToiJ 
TY)v ^udiv *Sia(pdepeT Eur. 377, 3. 
SouXov ydp e(idX6v TOuvo(t' ou hio.- 
fdepel Eur. 511. tout' Se^TiV dpervi' to 
S' ovo(a' ou «Sta^depe-i Eur. 526, 2. 
7) TCoXuv irovov ^fOLjzX SiafSepouGa 
t6v e(jL6v lp}^o[i.ai XP^^^ Neophr. 2, 
15 p. 731. TouTOu; TCfiSc Siaf^ipou 
(jie xp^ Eur. 360, 17. Xe$fi> S' eyci, 
x&v (jLou SiOtfSeipo^ Sox^ Xoyou; ui;o- 
«TTd; auT6? loSixioxevat Eur. 797. 

Stafopd: at S' dXXai iroXet; x&<;- 
9&Sv 6(JL0i(d^ Siaf opaX^ exTi(7[jLevoct (al. 
Sta^popiQdelaat ^oXaX;) dXXou 'xoLf 
&XX(i)v ei^lv eiaaYcoYil^^ot Eur. 360, 9. 

^tdf opo^: ou Tupawic, ou Tikod- 
Tou ^Xi^Y) TOOOUTov el^e Stafopou; 
Td; loSovd; Apollon. 1, 3 p. 825. 

Sta^poup^: Sia^TcefpoupiQTai (^to; 
Aesch. 265. 

Sia({/aip(d: yX^otov) Sia^aipouca 
(jLuxT7}p(i)v TTopou; Eur. 926. 

SiYovo^: iSou Sl fOiviov (jLdadXv)- 
Ta StYovov Soph. 125« 

SiSaY(^a: 6 ^dp XP^^^^ SiSaY(<-x 
TCouiXcdTaTov Eur. 291, 3. Toua^e 
Tou^ XoYou^ XeY<i>v Si^aY(i^dT(dv TiSt- 
(TTOv eioTrpiffaTo Crit 1, 25 p. 771. 

SiSaxTo;: Td (jLiv StSaxTd [JLav- 
ddv(i>, Td S' eupeTd CtqtcS Soph. 759. 

StSa(TxaXelov: xc^^p^f^^v i^Siq icat- 
Se; eU Td T(5v ao^ (3v SiSa<rxaXeta 
(i.ouaiX7)< Soph. 1019, 3. to Setadat 
T(3v TceXa; dviQTOi^ \LiyQL &Saaxa- 
Xetov TrfcdvouSeta^Sfuadesp. 558,2. 

SiSd<7xaXo<: &amif dXteu^ icXrr 
Yei; . . <f p>ev(Sv ^tSdcrxaXoc Soph. 
111. StSdffxaXo^ Y^P 7)uTeXeia tc5v 
(709(3v xat ToSv dpi(rT(a>v Y^Y^^^^A^ ^ou- StSacxaXo^ — SeSai^xt 145 Xeu|iiTciv adesp. 522, 3. xal tov 
d£ov ToiouTov e^e7Ui(7Tap.at, ao^oT; 
(tlv - (ixaioTc S4 ^auXov xav Ppaj^ei 
Mi<naXov Soph. 704, 3. Tdt ^p^- 
cti 8' ou8' Yiv Tov *Si^a(rxaXov Xa- 
^t;, c[i.vy){jLoveu(7ev Soph. 1019,8. f^^cD 
Sl ToXpLT)? xai dpaaouc XtSaerxaXov 
ev Tol; d[tv)}^avot(rtv euwopwTaTOv 
*Ep<«Ta Eur. 430. etTe Ti} (taxpo! Tpi- 
pfi auTYjv ?uotpa<r^(ov ttIjv ^udiv Si- 
XicxaXov Mosch. 6, 22 p. 814. woX- 
Aol [jLad?)Tat xpei<7(rove( SiSaaxdXd^v 
adesp. 107. 

tiSaaxcd: ynpa; St^daxei TcdvTa 
xa'i }[povou TpiPifi Soph. 603. TcotTQTrjv 
^ apa'Epci>; SiSdGxei, xdv d!p.ouao< 
^ To ^cpiv Eur. 663, 2. ^p^^^^t XtXd- 
cxei, xdcv ^aSu^ Tt$ ^, ao^ov Eur. 
715, 2. ou ^ J> de^v Tupavve xdv- 
^7(i>v 'EpcDC, 72 \Lri StBa(rxe Ta xa- 
U fOiveGdat xaXd, tq Eur. 136, 2. 
iiii^ei^ T* dXXou^ [Auptou^ e^ v)[iLepou^ 
3s5v uicep^ (jnfTJTOT' aTpeadat PpoToT^ 
Neophr. 3, 4 p. 731. Y^vaTxa - xal 
vo^ov ivSpt f epetv (jLey^^'^^^ eStBa^a 
Ti|t« XoyM Eur. 78, 3. alvS* StSd- 
;2t ^ c^ Texvov Gt ^uXo|i.ai Eur. 
S03. xoXXd xat (tadeTv ae SeT xa\ 
^XX* dxou<rat xat StSd^rxeadai (i.a- 
xpi Soph. 632, 2. (jly) SpcSv S' utt' 
z*/rou Tou BiSd(rxe(rdat f iXeTv d<pat- 
5€57i«ij ;^dptTac, al; ti(jl3ci de Eur. 
136, 6. 

Si}u(to;: Tdj (jlJv SiSu(i.ov ^^ovo; 
EifuxY)^ [liYav iQ^' A(rtac Tep[jLova 
W«v Aesch. 191. SiXu[jLOiT' <jl!pxTot - 
Tov 'ATXdvTeiOv T7)pou(rt TToXov Eur, 
594, 3. 

Si}»(<.t: f (dvirrepav Xy) ttovS' eY<D 
^t^[u Got ^>Trp5v Eur. 456. TcaTe- pcDv ydp e^rdXcSv eXTutSa^ StScD^ Y^Y^^ 
Eur. 231, 2. uScop Si vi<];ai X^^P^^ ^^ 
wp6(rd£v Sffico; Ach. 17, 4 p. 750. d 

(JLY) ^dp ?(rTi T^) 7CeVY)Ti TCXoUffiO^ Sl- 

Scixrt Eur. 21, 6. t6 fp6vi[jLov euYe- 
veta xat t6 ^veT6v 6 de6^ ^Scixrtv 
Eur. 52, 10. TouTO ^dp t6 t' euYevi; 
xat TOu^ y6L\K0\j^ SiSico^rt tou; rcpco^ 
Tou; l)(ei^ Eur. 362, 15. t6 t euYe- 
vi; woXXiov ^iSdxriv eXirtS* «; dp^ou- 
(rt YTi? Eur. 404, 2. |ioxdiQp6v eaTtv 
dvSpl TcpeaPuTYj Texva SiScixrtv (?) 
0(rTi? ouxed' (ipaTo; '^ol\lz% Eur. 804, 
2. (sQisoLi Y^p OTT^Tav Tco deco Soxfl, 
iro^Xd; Tcpo^ d^ret; SiS6)(rtv eU (r<i>T7}- 
piav Eur. 1089, 2. ev 7capdev5(ri S' 
eudu; oig e^ei[jLaTO Si^bxrtv ApYetai- 
(rtv S(jLfpoupov x6pai^ Eur. 1132, 23. 
Tco^^oT^ 6 Sai(jL<dv ou xaT* euvotav 
fpev^v [jLeYdXa SiX<ixriv euTuj^75[iaTa 
adesp. 82, 2. ^uTca^ (jlIv dvdp<d7vot- 
<riv - deoi ToTdiv Si$ou(7tv ou? dv ej^- 
datp<i>Gi adesp. 489, 2. xal Td; \uh 
d^Yj, ?c<3Xov Tiv St^o); Iva, Td? S* tjv 
5uv<DptSa Eur. 675. xp>) ^' o<r' <Sv 
deoi StS^ct, feuY^^^^ [JL7)Seva Soph. 
879, 2. ^ Y°<^P ^*^^ SiS^ai (jlt) f uvat 
Texva, ou xp^ (/.dxe<y^at xpo? t6 
deTov Eur. 491, 4. o^^ou S' e[JLol (jlt) 
^pu(reou f aevvdv dxTTva Sat(JL<dv St- 
W7) Tcdpo^ ao^ta^ ri TupawiSa adesp. 
130, 3. T(j) 7cXouai<{> Te T<j) Te (jlt) Si- 
Sou^ (jLepo; T<rov (reauT^v euae^Tv ica- 
<yiv SiXou Eur. 362, 7. 8. Xt^/wvTt - 
TcdvTa 7upO(7f ep<i>v ao^ d oux dv TcXeov 
Tep<|^eta^ Yi ^rteTv StSou; Soph. 696, 2. 
Tov PaX6vTa Sl (7Tef etv eY<i eTeTdY* 
[jL7)v, ddXa xoaad^<i)v St^ouc Eur. 
562, 3. ou PouXo(jLat 7cXoutouvti S<i>- 
peT<rdai 7cev7)<, (jlt) (jl* dfpova xpiVY]; 

10 146 StScofxe — Sii^oSo^ 73 SiSou; aiTeiv Sojtw Eur. 969, 2. 
[JieXXcDV T* laTfo? T^I vocw SiSou; 3^p6- 
vov laaaT ■jqSyj [jLaXXov Eur. 1072. 
a>V £v ^iSouaa wavTa [jLa^daaoet 
TaSe adesp. SjST. (jlt) sTuiTa^ tA <pap- 
[jLaxa ^iSovTa Eur. 292, 3. opcSot S* 
ol SiSovTe; 61? tA ;^p7i[jLaTa Eur. 607. 
eyci Sl ^(oa(i) TraT^a tyjv £[jly)v xTa- 
veiv Eur. 360, 4. T7)v oux 6[jlyjv . . 
77Xy)v fu(Tet ^006) xopiQv dOdai irpo 
yata^ Eur. 360, 38. lTepq> \Lt ^6a^^ 
avSpt Eur. 953, 31. SvSp* ^ \Le Sci- 
aet^ Eur. 953, 35. tU yap iceTpatov 
dxoTceXov ouTa^cDv Sopl o^uvatat ^co- 

aet Eur. 176, 4. XP^^V Y^P ^^'^^^ 
uaTepov ^eSaei ^txY)v Eur. 1131, 5. 
lcapyupou T* el? x^^* KuTcpiou Xidou 
^(Doouat x6(j[j!.ov 3^pi[AaT(i)v t' AIyutc- 
Ti(i>v Ach. 5, 2 p. 747. ayav xpa- 

TOUVTe; XOU V0[JLt?[0VTe$ SlXY)V ^(ooeiv 

Eur. 564, 3. (ix; <7ol Ta? Tu;ja? [JLev 
dodevel^C f^wx* 6 Sat|i(«>v Eur. 140,2. 
<X6>YX73 - St* >)7raTo; <77aia>ac iSioxe 
vepTepot; xaXov vexpov Eur. 495, 30. 
TcoXXa? Y* 6 Sai[jL(dv tou piou jjLeTa- 
(TTaaetg S^(i)xev ^^[i.Tv [jLeTapoXa; tb 
rn^ Tu^^; Eur. 554, 2. deo; SScDxe, 
Xp6vog Ixpave Xe^o; e[jLot<itv apx^Ta^ 
Eur. 773, 56. ti (xe^Avuvecde TOt? 
e^ouaiatg, i? ev t* C^^oxe (fiy^o^ ev 
T* a<petXeTO Sosiph. 3, 3 p. 820. <pa- 
Yeiv T ?S(i>xev eu Sosith. 2, 13 p. 
822. TOt(ov Y^p avSpwv (r7cep[JL* *l8(i>- 
xev 'EXXaSoi; adesp. 197. x^^^^ ^^ 
'rp(0(ov oTcX' iSiDxav '£X>a^o^ adesp. 
192. oTt Y^p 9U(jt; avept Sy, t68' 
outcot' av e^eXot; Soph. 739. et [jLOt 
t6 NsdT^petov t^yXtaaao^ [teXo^ - 
XotY) de6; Eur. 899, 2. tout(j> 8e, Tex- 
vov, woXXa xaYOcd' ol deoi- . Xotev adesp. 32, 2. toT? y^P *a3t^c 'fpic- 
croudtv ot (;e[JLvot XoYOt x6a[JLov [jlIv 
av $otY)(;av (ev^otY^aav 11.) adesp. 
557, 2. aXX* (o Texvov [jLot So; x^P» 
(b; dtYi] 7i:aT7)p Eur. 362, 32. ixi^m 
ov(ov T* oxeta xal Taup^ov Yovag Sou; 
ivTtXouXa Aesch. 194, 2. ouX' tq Ta- 
Xatva ^ouaa Tapix^Qpou Y^pou Sopb. 
549. ^etvta Soucrat? Phryn. 14 p. 723. 
ou Y^p 7U0T* dfvSpa Tov ao^ov Y^- 
vatxt xp'') ^ouvat x^Xtvou^ Eur.463, 
2. ^ouvat Se Tca^ ti^ (jLalXXov oX^ 
xax(o Trp^du^JL^? e^TTtv y) irevY^Ti xi- 
Yad(i> Eur. 326, 6. eice\ S* awa^ Se- 
S(oxa(, •jqSy) ediiv, TcaTep, ejjLov cxo- 
Tueiv TOUTO Eur. 953, 36. <ot> Tceipav 
ou Se^(ox6Te; Eur. 809. ael ii {•^x- 
GTY)p) Tou ^odevTO^ (XeovTO? 11.) ev- 
SetTat TrXeov Char. 1, 3 p. 826. 

BtetpYco: To SeuTepov ^i TTp^xa 
[jlIv Ypa[JL[^a\ Suo, TauTa; StetpY^i ^' 
ev [JLe(rat; &XXy) [jLia Eur. 382, 6. 

^tetp(o: aXia; aTpa^7)Xou T^o^^e- 
et Ttva ^uvat[jied* eupeiv <o^ Stetpetev 
Xivov> Soph. 301, 2. 

^texTTepo: Tt Taura Sel Grevetv, 
QCT^ep ^elC xaTa fu^rtv $tex7rep£v Eur. 
757, 8. TTptv auT(o 7ravTeX^c t^St) 
^to; ^texTTepad^ ($tex7repavdfj 11.) 
xal TeXeuT7)Gif) ptov Soph. 588, 3. 

Ste[jL7woX(o: (odou[i.ed* l^(o xat 
^te{jLxoX(0[JLeda (Sie[jL7roXou(JLeda 11.) 
dewv xaTp(p(ov Twv Te ^ucavTiav dETro 
Soph. 524, 7. 

^te^epxo[i.at: to ^at^JLovtov oux 
6p^^ 07^7] [Aoipa; Ste^epxeTat Eur. 
152, 2. ' 

^te^o^o^: X7)dou(it Y^p Toi xive- 
[jL(ov ^te^o^ot d7)Xetav opviv Soph. 
436. $i£p TCO) St xato^ 147 <zl7)deueiv <piXel Ear. 441. 

Step]^o(i,ai: tw X6y<«> ('•^v eu Step- 
XU wivTa, T^ S* Ipyw xaxtS; adesp. 
514. xXi]dpov yap ouSiv wS* dcv eu- 
ziYs? Xipoi^, y\6c(rfiQ xpu<paliov ou- 
Siv ou 8t€px6Tai (?) Soph. 849, 3. 
Tv ouS* «V eiTCOt^ ouSe (jLeTpiOffeta^ 
zv 0G7) xef uxe xaf' oaov BtepxcTat 
Ear. 898, 3. TCoXXdbu {i.ot Trpaxt^eov 
StT^Xde ^povTt^ Eur. 901. el xpy) 
dieXdetv irpo^ Texvcov vtxciSpLevov Eur. 
806, 4. 

St7)Xtf 7]^: Y^^stov (oSe - StriXtfi^ 
^opouvTa Soph. 139. 

Stdupai&^o^: [i.t^o^6av xpe?ret ^t- 

dllpapLpOV OpiapTeTv (lU-pMDJiLOV Aiovu- 

cw Aesch. 355, 2. (cf. dptafjL^o^.) 

Sti7][tt: JXa ii [JLviTe At^uxov al- 
^p* ela^aXcSv* xpdatv yap uypav oux 
f;^ttv, i^HoL <ri)v xdtTcD StTicret Eur. 
779, 3. 

XttreTTi?: TTUptSe; xai *Stt7reTY) 
xTetvot (?) Ear. 815, 2. 

XtwT7)[tt: Ypa[iL(i.al y^P slatv ex 
Xi£(rrwTfi)v Suo Eur. 382, 1 1. 

^txaC(i>: Z^nva S' etaopaSvTa vtv 
3v»)Tol; Btxa^etv Eur. 506, 4. 

^txato^: Stxaio^ Y^^^^ Soph. 
1013. Gcifpcdv xal Sixatoc cov avTip 
Ear 282, 25. 6 S' ou Stxato; xav 
7.[Letvovo^ iraTpo^ Ztqvo? 1769^x73 , Sua- 
V£V7); elvat Soxet Eur. 336, 3. et? 
'^ Stxato^ [AuptcDv oux evBtxcov xpa- 
Tet Enr. 584. oaTt^ [ay) Stxato^ cSv 
ivr,p ^pLov ^poot^et Eur. 1049. 
o^rri^ av Stxato^ ^ Tp^wou; t* dfpi- 
c^o; Astyd. 8, 2 p. 780. xal yap 
«xaia Y^^^^^' 'X^ xpaTo; {f-^^^OL 
Soph. 77. avSpo; eadXou xal Y^vai- xo; eudepou; y^^^K**^ Stxaia xal ^po- 
vouaa TdEvStxa Apollon. 1, 5 p. 825. 
ou Y^p Xtxatov avSpa '^tysoiXo'^ (ppe- 
va^ TepTTeiv, owou y^ \yh Sixata Tep- 
^eTat Soph. 616, 1. 2. ej/i S' ap' ou 
[jLo^OeTv Stxatov Eur. 240, 2. dapaet* 
t6 Toi ^txatov i<y;^uet [jLSYa Eur. 343. 
Ta; ouata; Y^i^P [J^-fi^^ov tJ tA; apTra- 
yA; Tt[jLav Sixaiov Eur. 354, 2. ouXev 
Stxat6v ecTtv ev Tcj) vuv Y^vet Eur. 
695, 2. x6(;[JLov S* u^jLevaicov SeoTco- 
duvcDv k\Li xai t6 Sixatov aYet xal 
?pci>; u[jLverv Eur. 773, 45. to Yap eu 
[jLeT* e[jLou xal TO Sixatov 5u[jL(;.aj^ov 
lcrrat Eur. 918, 4. t) tuw? Stxat6v 
eeiTtv Y) xaXcS^ f jj^ov tcSv [aIv aYad^Sv 
[te To [iLepo? - Xapetv, tou (juvaTco- 
p7)dfivat Si [JLY) Xa^eTv [jLepo? Eur. 
953, 24. xaXciS^ Ij^etv Sixat6v eaTiv 
Eur. 1058, 2. $ixat6v e^Ttv irrtg av 
xTeivTj 7c6<nv Theod. 5 p. 803. noCi^ciL 
Yap,. xav ii Y^P^^^j ^caXeiv Stxatov, 
o<jTt? d?v adesp. 68, 2. eTwep Y^p ou- 
Sl Totc xaxcS; i$eBpax6<jiv axouaici); 
Sixatov eig opYJQv :re(jeiv adesp. 80, 
2. To [JL7) Sixatov IpYov ou >7}det deou? 
adesp. 487. dcTpexsta S* cZptaTov av- 
Spo^ ev 'Kokti Stxaiou ireXet Eur. 91. 
Tou Y^p ^txaiou xav ^poT6t(7t xav 
deoT; AdivaTo; iet S65a XtaTe^ei [jl6- 
vou Eur. 585. xal tou Stxaiou xal 
t6xcov twv dSv X^P*^ E^r. 1064, 3. 
Tou [jLiv Stxaiou t7)v S6xy)^v dl!pvu(70 
adesp. 4. iiciTY); Stxaia^ oux iiro- 
crraTeT de6; Aesch. 301. ou Yip ^^x^ 
OTrciD^ OTrou^Y)^ Stxaia^ pLc3[jLog i^eTai 
mTt Soph. 236, 2. SpcD; ^^X"^^ ^^" 
xaia^ <xcofpov6^ Te xiYadY); Eur. 
388, 2. xp''! ^^ '^^^ CTpaTY)>.iTY)v 
opLcd^ ^txatov ovTa 'jrot^tatvetv aTpa- 148 Stxaiog 8tx>) Tov Eur. 744, 2. X6y<»>v Sixaiov (i.i<r- 
dov av >6you; ^epoi; Eur. 890. X^'^ 
Sixaiav xal ^iXavdpcaTrov - aiTcS ae 
TauTYiv Eur. 953, 41. t^ti^ t6 [tlv 
Sbcaiov ou avYfitjtxoLi Eur. 410, 2. 
ou^lv fpovet Sixaiov ouSl ^ou^eTai 
Eur. 425, 2. Sv Sp^ pi^vov *8ixaiov 
<ov TCoiei <pd6vo( Garc. 8, 2 p. 800. 
o[;.(dc t6 y* opdov xal Sixaiov ouiroTe 
(71^95 TrapYi^co Mosch. 4 p. 813. ou- 
Sev f povet Sixaiov adesp. 330. a^po- 
veg S* 07:6^01 TO ^ixaiov 4^^^^' ^^^6 
Toc; aSixou ^iotS; a^ave; adesp. 
499, 2. ?u6>((;, ev ^ TJc [JLiv «Sixaia 
xal Ta crcS^pova ^aySTjv xaTeCTat 
Soph. 622, 2. xpei<j(;6v6)v y^P ^^'^ 
Sixaia x&Six' S9t' axou<rTea adesp. 
437. avSp^v Sixaidiv xayadcSv 6[jli- 
Xiai Eur. 7, 2. ex tmv Stxaicov yap 
v6p.ot T* au^7i[iLaTa ^Le-^oLkoL f epou<;i 
Eur. 252. to^ y&p Stxaiotc avTe^etv 
ou p^^tov Soph. 75. Tol^ \uks Sixaiot^ 
Sv^txo;, Tot; X* au xaxot^ - (jt.eYtaTo? 
7coXe(i.toc Eur. 692. Tretdcd Si Tolt^ 
[jlIv <x(dfpo9tv tcoXXyiv ^X^^^) '^^^^ ('''^ 
Stxaiot^ S* ou^i au[jLpaXXetv XP^^^ 
Eur. 759, 4. 6 y<^P ouSevo; exfu^ 
Xp6vo; Sitxaiou; eTrdcYcov xav6va^ 
Seixvucrtv avdpcdTrcdv xax6T7)Ta; e[JLoi 
Eur. 303, 4. tou^ y^P ocv^peiou; f u- 
9tv xai Tou; Stxatou; tcSv xevcSv So- 
^a9[i.aT(ii>v - euY^veaTepou^ ^6^(0 Eur. 
495, 42. [jLi[jifeTat Ta det» oTt oux 
eudu; - [JLeTepxeTat tou^ [jly) Stxatou; 
Theod. 8, 3 p. 804. t& [jlIv Si- 
xat' e^aivet, tou hi xepSatvetv {^ou 
Soph. 25, 3. dcYXdXTai^ ii TPoXXaxt; 
XY)f9elc av7)p Stxata Xe^a^ lo^raov eu- 
Y^cSaaou ^ipet Eur. 56, 3. xal xtS- 
(Tde TT^ouTov 9ravTo9ev d7)p(d[jLevot, t ♦ - <7U[jL[jLtxTa [JLY) ^ixaia xal ^ixaf o|jlou 
Eur. 419, 3. ouX* el - <nY)i)ao[jLat &- 
xata Y avTeiTreiv i)(jui^ Eur. 706, 3. 
Sixat' 2>e$e Eur. 823. Xotit6v wt 
T<j(i); e[jLe ex Tyf^ avaYxio? Ta y^ ^'" 
xai' auTY)v XeYetv Eur. 953, 5. ^eu 
^eu, To vixfiv TdfvStx' (Ta Sixata II.) 
(d; xaXov Y^p^^i '^^ K*^ ^ixata S' t^; 
awavTaxou xax6v Eur. 1034, 2. 
aTap ot(ii)7rav toc y^ ^ixat* ou •jKjf^ 
TTOTe Eur. 1037. SouXe, XeoTroTwv 
&xou£ xat Sixata xdE^txa adesp. 436. 

StxatoauvY): ^txatoauva^ to xp^ 
aeov 7cp6a(i>mv Eur. 486. 

^txai(i>;: &i ou Stxai(i>; ddcvaTOv 
IxOouaiv PpoToi Aesch. 353. xari 
(ppovTiS(i>v ptov ouT(i> Stxai(D^ ^(5aiv 
ataxuvY)^ dcTep Eur. 684, 5. 

BtxaaTY);: xua[i.op6X(i>; ^^txaarnv 
Soph. 266. 

SixeXXa: iv* out* dHpoTpov 0'jt£ 
YaT6[jLo; Te[jLvet *8ixe>X' dlpoupav 
Aesch. 196, 4. 

Sixep(d(: [JLe^tTt yij^imin'^ Tupov 
[ti^a; - xaTa tc3v aoSv, Ilav Sixepd)^, 
Tide[jLai P(D[jLcSv Thesp. 4, 5 p. 833. 

SixY) s. AixY): xal tou davovTo^ 
71 AtxY) Tcpaaaet x6tov Aesch. 266, 
5. OTTOu Y^p '*^X^^ au?^uYOuai xal 
SixY), Tuoia ^uv(i>pl^ r^a^e xapTepb) 
Tepa Aesch. 381. ri TraTpoxT^vo^ Si 
xY) xIxXdt* av auT(p Soph. 634. 
aXX* 10 AixY) evTau^a TuouaTiv eYY^; 
Eur. 506, 7. dcXX* «n AixY) Yap *«' 
Sta ax6Tou pXewei Eur. 555, 2, OTav 

axoXY)v d^Y^^^* '^^YX^^TJ ^"^''J ^^* 
835, 4. ouTot irpooeXdoua* iq AixY) 

ae - iraiaet wpo^ loirap Eur. 979. 

Soxouatv d[vdp(d7cot v6[Jlou; deadai 

xoXaaTdl^, iva SixY) Tupavvo; *§ Grit. SixY) — AeoOev 149 1, 6 p. 771. iXk* iQ(t&pa^ r^ vu- 
xToc 10 Auer) tcotI t^ Suaae^ouvTi 
(fKy* l;^ouff' eviaXaTo adesp. 486, 3. 
(xovTj eoTiv airafaiTYiTo^ avdpcowoK 
Aucv) adesp. 495. oin^doTroi»; ^(xt) 
adesp. 564. Aixa toi Aixa xp^^^^^i 
ikV o(t6>c uTTOTueaoua* IXadev Eur. 
223. xav l^tti ^txv}^ }^(dpeCv xeXeuv) 
Soph. 226, 2. T72( SixY); aTcoffTepetv 
Eor. 89, 2. ou tc5v xaxoupyiov oTxto; 
iXki TTf$ SixTQ^ Eur. 270; tqSiq yAp 
eiSov xai Buc7)c irapa^TaTac eadXou; 
vov7)p^ T<^ fdovip vuc(d[x.evou^ Eur. 
295. *J) TametxT) icpoadev iQYouvTai 
StXY); Eur. 645, 6. xaxot^ t6 xepSo; 
rii^ iixT)? uTcepTepov Eur. 758. 6 
rr,^ AixY); 690^^(1.65 6; St' iQauj^ou 
levcacdv irpo<>(d7rou Travd* 0{Jt.(i>c ael 
l^^eicet Dionys. 5 p. 795. SdTiv Aixv); 
c9Jto>(i,6{, 5^ Ta ravd' opq! adesp. 
421. t6 }^u(7eov hi toI; Aixa; SsSop- 
XIV 6(i(i.a Soph. 11. Aixa; S' e^e- 
lif.^ delov fdo^ adesp. 500. ?r6Sg 
iv oux av ev Sixi} ddvoi(i.* av Soph. 
673. (cf. IvStxo;.) tIv xai Xixij Ov]J<jx>j 
Ti; Eur. 834, 2. tou^ S* ovTa; dXi- 
xou^ ToudSe TY)v evavTiav Six7)v xa- 
xttv Ti(i,(Dp6v e^&favv) Tivetv Soph. 
103, 9. ouS' 6 xpei<79(Dv Zeu^ e(jE.ou tu- 
piwiSt out' e^exo[JL^pcSv out' ewauj^- 
ffflx^ ^tXo^' PpOToTg ^^ dv 6>d<iv 
e; Xoyov Six7)v (e; SixiQv Xoycdv U.) 
ofXot Soph. 481,5. (i.6v7)v &' IdTep^e 
tijv drXcSc XixT)v Soph. 703, 3. wa- 
tpc iRiil^e(rdat XP^^^ iralSa; vo^JiiJ^etv 
T* «0x6 TouT* eTvot XixY)v Eur. 110, 
3. ?T,v TOi AixTjV Xeyou^t woCeS' eTvat 
Ato; Eur. 151. tiqv Tot AtxY)v Xeyou* 

«t icoot* cTvai XP^^^^ ^^* ^^^' ^^' 
xel( - rv)v AixiQv ttou ^Txf d7r(^xi- ddat PpoTt5v Eur. 255, 2. dyav xpa- 
TOuvTe; xou vo[x.i(ovTe5 Six7)v ScSaetv 
Eur. 564, 2. el; Tot Sixato^ (jLuptcov 
oux ev$ix(i>v xpaTel t6 deiov t7)v Si- 
X7)v Te <ruX>aP(ov Eur. 584, 2. xo- 
Xoue S' avSpa Tcapd Six7)v Tt(i.(0[jLe- 
vov Eur. 626, 6. oux e^Jie irpooTixet 
Xa^JL^dvetv tout^dv $ix7)v Eur. 953, 
7. kftii ydp offTi; (jlt) Sixato^ (5v dv7)p 

P(i>(Jl6v TTpOai^et - 7Cp6( T7)V Six7)V 

ayot[jL' dv Eur. 1049, 3. xpo^V T^P 
ouTO^ u<;Tepov S(daet Six7)v Eur. 
1131, 5. ex^p65 (jlIv avTop, iXki t7)v 
Six7)v cre^ adesp. 5. op^g Aix7)v 
dvauSov oux 6p(i)(i.ev7)v eu^ovTt xai 
^TeixovTt xat xadr«(jLev(p adesp. 493. 
dHYet t6 delov tou? xaxou; wp6; t7)v 
Six7)v adesp. 498. Tc^xpd t' eXmSa 
xal Trapd ^ixav Eur. 901, 3. 6p£5 y^P 
Xp6v(j) Sixav TcdvT' dfYOuaav el? ^S^ 
PpoTot; adesp. 483, 2. — t6 axat6v 
6(jL(jLa ^apapaX(Dv duvvou ^ix7)v 
Aesch. 308. Tcau' u^^Dp Six7)v m»p6; 
Aesch. 360. x6[jl7)( ti Tcevdo^ XaY- 
xdv(i> 7C(dXou Bix7)v, T^Tt; Soph. 598. 
detpiou xuv6g Six7)v Soph. 735. 

^ixpa (?): Stxpa 6(|;tc Aesch. 52. 

^ixTuov: (jLoXu^^t; ^GTe ^ixTuov 
xaTeaicaaev Soph. 756. BtxTuou S' 
eu7)Tpta Aesch. 47. ev Tol<itv auTot? 
StxTuot^ dXioxeTat 7Cp6; tou xapov- 
Tog t(jLepou vtx(d[i.ev7) Soph. 846, 3. 
ev Tol; e(jLauTOu StxTuot; dX(iS<ro(JLat 
adesp. 300. 

2!t(jLdT(i>p: $t(jLdT(dp Bp6(jLtoc adesp. 
21. 

$iv7): Bai(JLOvo; iceSapaiou Siv7); 
7CTep(i>T6c f ^oYYoc e^axoueTat adesp. 
47,2. 

Atodev: OTav ikbr^ xpuepd Aiodev 150 Atodtv TTtujro? 3a^iTou Tt£[t^£i(ict Ts^euni Ear. 
91G, 6. 

5).piiu StoiYuv 9(z>.ot{/.Qv ii^KTTOv jiifi 
Eur. 285, 8. 

Sioixu: Ravruv Tupawoc ij '^X'" 
effTl tSv dewv - [tov»i *Xioixti yoOv 
K7:avS' ^ powlsTGu adesp. 506, 3. 
-airr)! 'EX^aSo; xai ^rjy.^i-jfiit plov 
Sn.ixtju' ovra Ttpiv icEipi^[iLevov adesp. 
470, 2. 

StQix^^C^AL^ anoi^Au^ov |j.e - Ti^i, 
Y(ip 8ioi;ireT«i Aesch. 138, 2, av>ip 
t" (ic;^igIo; j^ii fjYri Siot^eTai Eur, 
1063, 16. 

Si6XXu[j.(: e^o[;.[jiXTOU(J^Ev xal StoV 
>u[isy xopa? Eur. 541, 2. e'a* rS^jeXtv 
t6 x4XXo( (te Siu>ssev xxxu; oie- 
s5xi adesp. 174. >i Saifiay axspSa- 
vav VI St<dXe«av Sopb. 511, 6. aXV 
o'jx oTffda (ju oTTDTav Sipvdj (toXoiJoa 
Sioiefl») xaxou; (ji 4ixT]) Eur. 255, 5, 
ToO naiSo; ovto( toOS' eyu SioXXu- 
[iizi Sopb. 168, 2. oxatoTai noXXoT; 
il; co^; SioXXoTai Sopb. 835. 

iio[t»iS»i; — Eur. Oiveu;. Eur. 'I>i- 
/r,AT. p. 614. Theod. Aia; p. 801. 

Si6[j:vu[i.i: Tt S^Ta - ca^ug Si6- 
[ivuaa' ciSevai tA 8at(i6vwv Eur. 
795, 2. 

$tovo[Jic(?|(i>: Ta< Si&>vo[jiaaijLEva; 
vaieiv KeXaiva; effx«TOti 'iS»)? t6- 
noK Eur. 1085. 

Aiovuoio;: Abtpi; TsSvnxev t) Aio- 
vjiiou yu-rri Dionys. 9 p. 796, 

Aiovuvo;: Aiovucio;, 5( - Ilapva- 
nt xara irr^^ ;(opsuuv napdevoi; 
(;<jv AeXfbiv Eur. 752. «j ^aX Aiu- 
vv)i;, u; ffu; ^i-^HLi 3e6;, Aiovuoe 
Eur. 177, 2. Atovusou Tou raupofa- ^ou Soph. 607. *©u(iav Atovuoou 
xopav Eor. 586. [ii^op^av itpeirsi Ji- 
du^[<.pov 6[xa(iTeTv ouYXbipiov Aiovu- 
<nf Aesch. 355, 3.— ci Aesch. Bas- 
(ripai. Aeech. 50. 58. 61. Enr. 178. 
Ach. 20 p. 751. loph. 3 p. 762. 
Philisc. 2 p. 819. 

StQ77eT»i;: SioJceTT); onu; d(mip 
(Xj«<iPti Eur. 971. 

SioTco; Aesch. 232. Eur. 447. 

Siopii^fd: oTtqv S' eiSivai Stupiva 
Aesch. 182, 2. 

Aiocxoupot — Soph. iun. 1 p. 781. 
Patrocl. 2 p. 830. adesp. 14. 463. 

AtoTpecpii;: TcsvSeatv ii icap9svou 
oiTbiv dE[toipov AiQTpefl; ^tveiv ■ji- 
vo; Carc. 5, 9 p. 799. 

SticXdt|b): Sin>a!|' (SinXanatl' 1.) 
Exa<TTov xuXov ev Td;^Et Td<pou adesp. 
166, 3. 

SiicXd(>io;: [JUKp6v y' JXe^o; px.- 
(nXtxou o7]x6v Tdfou' StTcXdoto; Evtu 
adesp. 166,2. xd[i.axo; sTot xdpiaxo; 
YXua(r7][i.a SiTcXdciov Aesch. 152. 

SiTcXotj;: TDv STtapTtdrDv -ffx-K- 
Tov xup[iiv Ev StnXu ^uX(|( Ach. 19, 
3 p. 751. Tlupou jja\lXjiP<h xai ppQ- 
Tou SiTcXf) ipicei Eur. 997. (Mbu t6v 
dvSpa Tov SiicXouv ■KVfvxita. adcsp. 
28. (SoTe SinX6ot (?) XOxot ve^ov f e- 
pouijtv i.\).<f\ [tav^dXai; Aesch. 39. 
icapauTt^' ^nodei; udTepov oTsvej Si- 
rXS Eur' 1079, 5. 

SiicoXo;: SitcoXoi Aesch. 209. 

SlTCTU^fQ;: T« S' lifftSovTE «bcTu- 
j^ov (St«Tu3[oiv I.) Setoiv xdp<3> 
iicaTiaav Eur. 495, 7. e; Oi&icou Si 
TtalSs, SiTCTuj^bi xopcd, "ApTK xaxe- 
ffx>ii)(6 adesp. 72. SiTCTujfoi Yip oSu- 
vat [JLtv ^pixov X^tXX>]iou SopaTO; StitTUj^o^ — 8i^j;6i) 151 Soph. 156, 2. fiXv); t' OTvc^pa; Si- 
TTTvxou; Yjpo^ T Tffouc Eur. 990. 

Aipxalo;: Atpxatov olxifiaa; iceSov 
Ear. 819,4. 

AipxY): vapa^ re Atpxioc Aesch. 
347. cf. Eur. 'AvnowYj p. 412. 

i(ppu(iLia: ev S(ppu[i.(qc 'ttgSXoi 
Aesch. 324. 

St^: daveTv y^g ^^^ S^eaTi Tot^ 
auToXai S(< Soph. 64, 2. el; ap(d(i.ov 
l;r.xovTa ^ Soph. 348, 4. xa\ ^U 
6::t aurii^ Texva Eur. 455. tcoXXoX- 
01 ^coXXtiv, ^i; Toaotc ii nXe^ova Eur. 
995. ^t; e^ajtapTavovTe^ oux euYvo)- 
|tov(d; Eur. 1131, 2. xaTeu;(0|iia( xa- 
xA auTola(v avTi twvSs Si? Toaa 
oj^cdeTv adesp. 458, 13. 

^iaxeu<i>: "yiv S' o ^(axeuaa^ dvYip 
t ^(0 Sosith. 3, 2 p. 823. 

)(axT)|jka: xat \loi TptTOv piirrovTt 
AttTteu^ avibp Ayj^ou -rcpoori^ev (?) 
'EXxTo; ev $(axio(i.aT( Soph. 349, 2. 

^(axo^: (cf. aoXo^.) t(; coxurcou; 
ivjjp 7) Siaxov apa; in y^^^^^ xatao^ 
xaX^ Tfiikei iraTpcp^ aTe^ avov iQpxe- 
aev Xa^v Eur. 282, 17. TuoTepa 
|&a][ouvTa( 7n>Xe(i.(0(a(v ev x^?^^"* ^^~ 
oxou; Ijio^ti; Eur. 282, 20. 

S(aa6;: Ii7e(Ta *Waoi xavove; 
la6|LeTpo( Trdvu Theod. 6, 2 p. 803. 
eiai xaatYvnTat X(aaa(, «v tq |i.(a t(x- 
Te( 'ri)v iTepav Theod. 4 p. 802. ex 
^vTo^ av T(^ wpdyjJ^aTo? Staawv 
Xoywv dycSva delT 4v Eur. 189. Sta- 
ad ydp ^vXdaaeTat, ^(Xidv Te (&£{!.- 
'{av xei; Seouc d(AapTdve(v Soph. 431, 
2. i(aad irveu^^aTa TtrveT;, *Ep(i>; 
adesp. 187. 

0(aTO(to;: TPeXexeco^ ii $(aTO(i.ov 
yevuv liraXX* AyxaTo; Eur. 530, 5. S(a)^(^7);: Sta^^^Sib; 6^6; adesp. 
338. 

^tf depa: elatv ydp elal S(^epa( 
(i.eXeYYP^9-^? TToXXwv yi\Lo\)<scLi Ao- 
$(ou YJQpu(i.dTCi)v Eur. 627. Zeu; xaT- 
elSe xp^^io^ ^^^ '^d; ^t^epa; adesp. 
446. 

^((ppeucd: daTepoei^ea vcoTa St- 
(ppeuoua* atdepo; tepa; Eur. 114, 3. 

^tfp-yiXaTo;: vuv euaeXiQvov ^ey- 
yo^ -f) St^pYiXaTo; Eur. 1108. 

^(fpioXaT(3:io; dYX^^^^p^jLcDv t7X(o; 
S«pp7)XaT(Sv Theod. 17 p. 806. 

^ifpo;: $(9pou TeTuxTa( ^XcSa^; 
euJ^uyov Tepa; adesp. 160. eSe^aTO 
payeTaa OviPaia xovt; auTotaiv ottXo^; 
xat TeTpaopc)) $((pp6) Soph. 873, 2. 

S(^ut6;: ouS* fe (jS\/.x TUTrei^ 
^«puet; Te xopa; ei7(Xd9eTa( dXxdt; 
lon. 53 p. 743. 

Xt^a: xavTa^ou XeXe({iL(i.e9a ttoL- 
aat yuvaTxeg dpaevcjv dei Sij^a Eur. 
319, 2. eTcet S' e^copbdrjaav dXXiQ- 
Xwv Stj^a Eur. 484, 3. vuv ouxeT( 
(i.o( iijoL du[ji6;, dXXd adf' oT^a 
adesp. 482. 

Sl^oXog: $(]^oXo( Yv2(it.a( Ach. 
39 p. 756. 

St^^ppoiro;: ^t^oppoiroc y^^^K-^ 
adesp. 341. 

Stj^oaTaTw: riv Stj^oaTaTfJ mX(( 
Eur. 173, 2. eu ydp xal S(;^oaTaTwv 
X6yo^ auyxoXXd t' djJL^otv e; [Jieaov 
TexTa(V£Ta( Soph. 783. 

S()^6cTO(jLo?: >) Sopo? Stj^6aTO(i.ov 
TrXolxTpov Soph. 156. 

S(;{/(0^: S(i]^iov Soph. 274. 

S(tl;5: Si;{/^vT( ydp TOt TrdvTa Tcpoa- 
f epQv aof d oux dv ^rXeov Teptj/etac 
>) TCieTv SiSou; Soph. 696. Taj^etv xe- ■ <«-.^V' 152 8t^c5 — Soxfii Xeuci) x^^ Si^coaav f ovou adesp. 96. 
t6 xp6; ^iav Triveiv (dov Tref uxe Tb> 
^i^v 3cax6v Soph. 669, 2. 

CTpaTov Aesch. 199, 9. ev Toto [Jilv 
Seivotaiv ci>; fiXoi (piXcov* OTav ^i 
TCpd^(d<7* eu, StQdouvTai X^P^^ ^^^* 
608, 2. 

SicdXTo; Soph. 939. 

^i(ox(i>: & vu^ lepd, (b; |i.axp6v 
iTCTreujxa Sicoxei; Eur. 114, 2. TCTTjva? 
$i(iSxei(, (o Texvov, Td; eXm^a; Eur. 
271. £Xa, $i(oxe piiQ ti [xaXxi^ov TcoSi 
Aesch. 332. ou xp>5 ttot* dEvSpa Sou- 
Xov ovT* eXeudepa; y^^^K**? SicSxeiv 
Eur. 216, 2. Td; o\KikioL^ ecdXd; Si(o- 
xeiv, (0 veoi, <jxouSd?^6T6 Eur. 609, 4. 
at^xpou; CpcoTa^ S7)[i.ot(ov ^KoxadeTv 
Eur. 362, 25. 

Akoviq: (0 xat Akovy);, (o^ S(pu; 
[jLeYa; deo;, Aiovuae Eur. 177. Bdx- 
^ou Ai(oviQ( adesp. 204. 

$|jL(s>7i: xal Ydp ocl'^' £^<i> ^6[jt.(ov 
S(juoal icep(o(7iv Eur. 773, 11. 

S[ji(oi^: ih^e (Jiot Tpof6<, [JiiQT7)p, 
dSeXfiQ, ^[jKoi;, d^Yxupa cxiffiq Eur. 
866, 2. Sy^u 8e |jl*, w ^€i^\ eiTe 7cp6c- 
TToXov deXei; eiT* dfXo^ov etTe ^[JKoi- 
Ba Eur. 132, 2. ezeiYeT* ela, *S[jL(oi- 
Se; Eur. 781, 8. 

S(j!.(o;: ^[JKodtv Y^p dvdxT(ov eua- 
[/.epiai TTpoaiouorai [JioXTcav dpdao; at- 
pou<j* Itci x^ipp^otTa Eur. 773, 46. 
!i[/.(09iv ^* e[/.o'i9iv elTPov Eur. 815. 

$6xri[i.a: Td yuvTa ^dp xpeiceKo 

V0[J(.i^6lV TWV ^OX7)[J(.dT(0V XP^^^ ^^^« 

359, 2. 

S6xv](ri;: y^^^oit^ Tdev tcoXX', div 
$6x7)91; oux Ivi Eur. 131, 2. ri ^dp 
$6x7)9t; icaTpddt TcatSa; etxevat Eur. 167. 71 S6x7)<7t; dvdp(o;7oi; xax6v Eur. 
277, 2. Tou [Jilv ^txaiou ttjv S6x7)ffiv 
dHpvuGo adesp. 4. 

Sox6;: vaou; irpoXtTrcSv, ou; au* 
dtYevT); T[jL7)del<ja *Sox6; cTTeYavou; 
Tcape^jet Eur. 472, 6. 
• $ox(o: $ox(o [jiev, ou^ei; Soph. 82. 
ouSl Y^P ^^^P? ^oxcS - (Tol Zinv* e; 
euv7)v ci(;7P6p dEvdf^oTTOv [jiaXelv Eur. 
210. TouvdevS' dmj^du; PapPdpoo; 
oixe^v Sox(o Eur. 366. x^» ^' '^ 
j^aipeiv IffTt ToT; xdT(a j^dovo;' Soxw 
Se Astyd. 5, 2 p. 779. <rti Toi [a* 
Sfuca;, 9u [jLe xaTaidetv ^oxe^ 
Aesch. 359. <7uvo7cd?^eTat Sl irX7)do; 
ou}^ o<;ov Soxel;, ot (SoxeX crot 11.) 
r^aS* ep(oat T7); dTcotxia; Soph. 344, 
5. Soxei; Td twv ^swv ^uveTd ^vcrr 
<retv TTOTe Eur. 255. SoxeX; tov *AiX7)v 
9(ov Tt f povTi^eiv YO(i>v Eur. 832. et 
^* dTep ir6v(ov Soxet; Sae<r9at Eur. 
392, 2. deoSv ^dp d^etv ^ioTOv, ou 
dvTjTcSv Soxet; Dionys. 2, 3 p. 793. 
i\io\ i* ouSet; SoxeT eTvat mvT); 
cJv avo<7o;, dXV dei vo<retv Soph. 
328, 6, 6 S' ou Jiixato; - XuoYevT); 
eTvat WeT Eur. 336, 4. Td Aat^d- 
Xeia irdvTa xivel^idat Soxel XIywv t* 
dYdX[jiaTa Eur. 372, 2. d!pt<TTo; eT- 
vat Gc3f povelv T* e[jLot Soxel Eur. 505, 
2. Soxel 7rov7)pd xai Sox(ov dXtaxeTat 
Eur. 835, 3. T7)vixauTd [tot Soxet - 

G096; Y^^C''^^ ^^P Y^^^^^ ^eou; 
dv7)T0l<Jtv e^eupetv Crit. 1, 11 p. 771. 
(T^a^el; y^P ouSet; eu ^e^uXeOadat 
Soxei: Chaer. 26 p. 789. 'oux «« ^^- 
xeT Y^valxa ^a[it.pdvet [it.6vov Theod. 
13, 2 p. 805. ?[JiotY6 vuv Te xai i?d- 
Xat SoxeT' TualSa; yuTeueiv ouitot 
dvdpcoTTOu; ej^p^v adesp. 111. SoxeT SoXW SofJLO^ 153 Ti ^ffi^iDt ToC^ oxououdtv aafe; 
adesp. 119, 3. 6. SoxeiT dcv olxsiv 
Yatav, 61 Eur. 21. SoxetTe w7)Sav 
Ti8ixvi[i.aT el^ deou; Trrepotffi Eur. 
506. icXouT({> S' apeTav xaTepYacra- 
<;dat J(oxeCTe Eur. 960, 2. (cf. vo- 
|uC(o.) Ta S' et^ Ya|i.oi>^ ouSlv SoxoO- 
otv uYte; avSpddtv ^povelv Eur. 493, 
5. xaTcetTa (Aot SoxoOatv dEvdpcoTrot 
vo[iou^ deff^t xo)ia<rTa^ Crit. 1, 5 
p. 771. jt>i {!.' a^pova xptvijc >i ^i- 
Soi>^ aiTeTv SoxcS Eur. 969, 2. [xy) 
^ovet TOi? euTuj^ouat, [«.7) ^0x9); el- 
vzi xzxo; Char. 3 p. 826. oTav 
tuTaoTij xal deoT^ Soxf] Ta^e Soph. 
588, 6. Tt X' alaj^ov tJv [it) ToXat 
;(ptt(ievot; Soxij Eur. 19. Xe^co S' 4^(0, 
xiv [tou Stafdetpa^ Sox^ ^Loyou; utco- 
5x4; auTo; iQ^txioxevat Eur. 797. 
wm Yop oxoTav t^ deij> Sox9| Eur. 
1089. Setvov S' oTav Tt; [it) ^povcSv 
Sox^J 9poveTv Crit. 4 p. 774. [xo^^dr}- 
T60V - (^ dcv [atot' aTcatSeuTcov ppo- 
TQv SoxiS[jLev elvat Soph. 1019, 12. 

X^^t dvT)T«V TOV deOV xai [tY) S6- 

xsi o|iotov iauT^) aapxtvov xadeaTa- 
vzt Aesch. 464. ^rXouTeT^, Ta ^' 
iyXcL [I.Y2 ^xet ^uvtevat Eur. 641. 
ff^rifYviiliOva; TOt Toug deou^ elvai 
Soxei Eur. 645. ^viqto; yoLf cov xal 
^vnra icetaeadat Soxet Eur. 1075. 
^xuv cf. Eur. 568. SoxeT Tcoviopa 
xit Sox^v aXtoxeTat Eur. 835, 3. 
ofdv Tt irri SoxcSv aofov [taTatog 
sffn Eur. 1063, 10. <ol> weipav 
ou SeSioxoTe; [totXXov ^oxouvTe^ >] 
•t^uxoTe; ao^oi Eur. 809, 2. Xiq- 
9€iv SoxouvTe^, avTt Tou xexo[i.|Jie- 
vou eice[i.t{^a(tev ^etov adesp. 458, 
5. Zeu; emxdpata Te[tvet, xa^^cov | [tiv SoxeovT*, a^6xY)T0v $' e^aetpcov 
adesp. 482, 4. xal TauTa - XP^^^ 
eTcatveiv xat SoxeTv xaXu; S^etv 
Soph. 524, 12. TaXr)deaTaTa xXe- 
TTTOuaiv, «SaTe jtT) Soxetv 61 jjfh ^o- 
xeTv Eur. 439, 4. xav dE[topfo; ^ 
7r6at(, xpv) ^oxetv eu[topfov elvat t9J 
ye vouv xexTy)[tev7] Eur. 909, 5. eu 
Xe^etv S*, OTav Tt ^e^Yj, XP'''^ ^oJ^sCv, 
xdcv [tY) ^ey^u Eur. 909, 7. ou ^pTi 
7P0T opdot; ev Tu^at; ^PiQXOTa E^etv 
Tov auTOv Sat[tov' el; aei ^oxeTv Eur. 
1073, 2. <ou> Tou Sox^v [tot, Trf; S' 
aXY]deta; [teXet Astyd. l p. 778. 
TotauT* dEeiSe xai S6^et; f poveXv Eur. 
188, 3. eSo^aTiQv [tot tco ^u' 'o^eipii) 
[toXeTv Soph. 1018. el; '^oif Tt; laTt 
xotvo; avdpcoTTOt^ v6[to; xal deoTat 
TouTO S65av Eur. 346, 2. Sei Yap [te 
S6^ai TCTwj^ov [elvat TY)[tepov], elvat 
[t&v oWep ei[tt, fatveadai ^i [tY) 
Eur. 698. opY^ ^apu;, a><; So^at, 
xeap Eur. 1132, 63. oT[tot SeSoxTat 
Neophr. 2, 10 p. 731. 

$6Xto;: QiaTt^ xad' ^Tepou $6Xta 
|tY))^aveueTat adesp. 573. 

$6>.o^: 7) i* iyvoouaa tov xexpu[t- 
(tevov S6Xov Eur. 1132, 33. S6^ot U 
xal axoTetvd: [tY^j^avY^jtaTa XP^^^ 
avavSpou ^ap^ta;^* Y)upY)Tat PpoToT; 
Eur. 288. ^v^^axeTe f^ (pap[taxotatv 
ex Y^^^'^^^^; Y) S6>ot; Eur. 464, 2. 
vetxY) Y^p olv^pcov f 6vta xal [^oc^^occ 
^pecov S6>oiat x^eTrrstv Eur. 289, 2. 

ei Y^p S6XotatV Y)V TO VtXY)TY)ptOV, 

TQ^tel^ dv av^pdSv ei;^o[tev TupavvtSa 

Eur. 321, 3. 

S6[to;: iraaY); Sl X^P^^^ *^' ^^' 
Xta[ta xal S6[tog STot[to; iQ[tCv evStat- 

Tocadat Tuapa Crat. 1, 2 p. 809. ircS; 

10* 154 SofjLOi; av YsvoiTo (n^epjjLa TcaiSi; ev S6[«j) 
Eur. 1 132, 8. S6(i.ov ApTepSo^ Aesch. 
87. Tdt |i.oi, S6(;.ov, oixexa, acXfJdov 
uTcoTCTepog lon. 14 p. 734. ouS' 
dyptoc Y^p opvi;, Tjv TCXa<nj S6[i.ov, 
iXXiQv veodaou; iQ^idxrev evTeKeiv 
adesp. 297. t-oXo; y^^**'^^? wavTa 
77up?roXel S6p.ov adesp. 311. $6|Jioi 
[iLlv oi^S' euwupYa T epupLaTa j^dovo^ 
oux £v TroXuj^pucownv ^axTQTat j^Xi- 
^a^ Eur. 1132. yxjyii Y^p e^eXdouaa 

XaTpcjicDV S6(l.(i)V OU TWV Tex6vT(i)V 

eGTtv Eur. 318. el; S' avacTaatv So- 
p.(ov Tcepatvei TcoXXdxt^ Ta TOidSe 
Eur. 340, 4. ttoXuv ^dp weXavov ex- 
7re[i.7C£tc ^6[iL(i>v Eur. 350. GxtpTcStrtv, 
dSoxrjT euTuj^YjGdvTcov S6[i.(i)v Eur. 
362, 31. Tov S* au dav6vTa xal tco- 
V(dv 7C67rau[i.evov j^atpovTa^ eu^r)- 
[iLouvTa^ ex77e[iL7retv ^6[/.(i)v Eur. 449, 
4. Td vau<yToXou[jLeva £g(o S6[jL(dv 
(j<i2^ouGt Eur. 492, 7. OTav Tt; - 7cat- 
<7tv audevTai^t xotv(ov^ $6[iL(i)v Eur. 
645, 4. ou Ydp de[i.t; ^e^YiXov d^cTe- 
G^at S6[JL(i)v Eur. 648. oTav Tt; ex 
$6[iL(i)v dvy)p ddvT] Eur. 736, 6. xal 
^dp atS' 1^(1) $6[i.(i)v ^[iL(|)ai TreptSatv, 
ai 7caTp6g - aatpoudt S£[iLa xai ^6- 
[iLtdv xet[iLYiXta - f ot^(;t xd^rtj^^opiot; 
69[iLatGi du[iLt(59tv eia6Sou; S6[iL(i)v 
Eur. 773, 10. 12. 14. iW oSe Y^p 
S-yj pactXeu; 7cp6 ^^[/.(ov xyjpu^ y le- 
po; - paivouat Eur. 773, 59. eu^a- 
[iL^T*, (0, exT^Tctoi Te S6[iL(i)v d^caeipe^ 
Te Eur. 773, 68. dea; 7CpOGeXdetv 
Te[i.evo; e^ e[iL(3v S6[A(i)v Eur. 781, 
42. (0 Se<j7C0T*, larft^Y ex $6[iLci)v Ta- 
)(yy 7c6Sa Eur. 781, 43. XdTpt? 7re- 
ve^TTY)^ d[iL6? dp;^ai(ov ^6[iL(ov Eur. 
830. ouTTOT* dvSpa j^prj go^ov Xiav ^uXdcdetv &Xo;^ov ev iiluj^oI; $6(Ui)v 
Eur. 1063, 3. dXX' eldopw ^dp - 'Axpi 
Gtov 77p6 &6[iL(ov GTet^ovTa Eur. 1132, 
62. Ti [Aot 9xu^p(07c6{ e^eXvSXuda; S6- 
[iL(ov adesp. 57. u7cep^aXX6(i.evot %6- 
[iL(ov (?) S6[iLous adesp. 127, 4. tctco- 
)^6v Y^^^^^^^ 3cat $6[X(ov dvd(rTaTOv 
adesp. 394, 2. ^av^ S' A^oSiaia 
XdTa^ 7cS(Jiv e7rtxTU7cet $6[i.0i( Soph. 
255, 2. Tt; 7cot' ev S6[iL0t; ^oiq Soph. 
1014. (p S' dv ev S6[iL0i^ XP^^^^ ^^" 
otx^ 7cXeXaTov, ouTo^ euYevif); Eur. 
22, 4. XP^^^^ [iLdXtcTa ^ouXo[i.at ^6 
(iLotg l;^etv Eur. 142. xevoTaiv eYxaT- 
otxTiaet; S6[iLot^ Eur. 188, 6. 7cai^(ov 
veoYvcSv ev $6[iL0t; t^elv ddXo^ Eur. 
316, 7. t6 S' apaev earyix' ev $6[i.ot; 
del Y^vo; deoSv T^aTpi^^ov xal Td(p<ov 
Tt[iLdopov Eur. 318, 3. xatvou; yu 
Teuaat ^ratSa^ ev $6[iLot; deXet^ Eur. 
338, 2. eiTcep TpofY) $6[A0t^ 7rapY)v 
Eur. 402, 3. <ouS' y,X6[iLead' dy^Svt 
SuaTu^^el $6[tot^ Eur. 495, 45.. Sou- 
Xov eu[i.evy) $6[A0t( Eur. 529, 2. i(o, 
TTuXatatv ri Tt; ev S6(i.ok Eur. 623, 
2. )^pY)[iLdT(dv 7coXX(ov xexXrfffdai {iou- 
XeTai 7cdT(op S6[iLot; Eur. 659, 4. (jly) 
Ttv' ''H^aiaTO^ X^^^^ S6[i.ot5 eiceia- 
(ppel; [/.eXadpa au[iLfXe^y] Trupi Eur. 
781, 50. au S' (o^ Trdpo; - AY7(tTf|Tpoc 
x6p7) "H^pataTe t laTe 7cpeu[i.6vel< S6- 
(Aot; e[iLoT? Eur. 781, 60. eYxaTd- 
xXetaTov S6[i.ot^ SpYet Eur. 1 1 32, 39. 
ao^vj; Se 7cevia? axai6T7)Ta 7cXouaiav 
)cpetaaov auvotx6v eaTtv ev S6(iL0i( 
lj(Ei>t Crit. 5, 2 p. 774. (A>}Te xp(oa- 
aou^ - XtTcetv df veolat S6[iL0taiv Aesch. 
96, 3. T7); auTY)? u6;, ri 7roXXd (*.' 
ev S6[iLotatv eipYaaTat xaxd Aesch. 
311, 2. ei V euTu;^5v Tt; - [AijXiv S6- 86|i.o^ -i — Sopiiov 155 [iOiTi tSv xaX(3v 7retpa<reTai Ear. 
198, 2. (cf. avdpcDTcoKTiv.) Twv ev S6- 
liotnv (Trovotoiv II.) iQpiepeuouacdv del 
Pe^Tiov' dcv Texoi[x.i Xi^piaaiv Texva 
Ear. 525, 2. tpoXu; Si xoaad^cdv 
dpaY(x.6; KuTcpi^o; TrpoacoSov d}^el[ (jie- 
>o? cv ?i6|i.oi<7tv Eur. 631, 3. ttoX- 
Xou; - YUV7J xaT^dj^uv* ev S6[i.ot9t 
vTfjTcia Eur. 662, 2. xadfi<iO* dv ev 
^(Aotatv Eur. 709. tov |i.eYav TOtdSe 
roXecd^ ^aCkr) vu[i.feueTat, dG^Tepci)- 
^oTdtv i6|Jiot9iv ^pudecov dpj^6v Eur. 
781, 25. xai $6[jlou( 'Afjiftovo^ xaT- 
aidaXcSaci) Aesch. 160. ouTucd Tt; 
'AxTaudv' d^dYjpo; iQ[JLepa xevov r6vov 
::ovouvt' Sxe^jnj/ev e? $6[jlou; Aesch. 
241, 2. auTOXTtTou; $6[Jiou^ Soph. 
309. oaTi? S6[Jiou; (jlIv iiSeTat ttXy)- 
pou[ieyou; Eur. 328. 7C(3; dv e^ dp- 
/3; S6[iLou; Xdd(jt.avTo; oix-yicTat^i.t 
Eur. 399. o<jti; - TraiSa; dupatou; 
£1; S6(tou; exTr,<jaTo Eur. 491, 2. ti 
Si Tw ;^pe(dv 7r6<iet (i.evouaa xdairou- 
Sa(rro; 7)>dev ei? S6[i.ou; Eur. 501,3. 
^aiSc^ Xe )^p7)<jToi, xdv ddvcoat, S<o- 
(taciv xa>6v Tt dY)aauptG(ji.a toT; Te- 

XOUai Te dvddT)[JLa pt^TOU xoutcot 

exXstTret S6[Jt.ou; Eur. 518, 5. 'HWou 
(iio^civ X6[JLou; Eur. 773, 17. oux oT- 
«£T el; 86[jLou? v<exuv> Eur. 781, 3. 
TaaX* ei; *S6[JLou; dycov xopa; y^" 
vatx' dvoj^dt - xuxXcoaaadat *86[xou; 
«(tvofoiv u[i6vaiot<Jtv Eur. 781, 32. 
34. Yuvij icbXri - <Jw2^et S6|i.ou; Eur. 
1055, 2. Kuxvou Se TcpoTa xpo; So- 
aou; e>iQ^u[JLev Ach. 24 p. 752. 
ToiouSe fcdTo; irpo; S6(Jlou; e^TiXuTe 
Ach.43p. 757. OTav ydp dXo^ov ei; 
^i-ou; iyij TO^t; Theod. 13 p. 805. 
iXXd ^evcSva^ olye xal pavov S6[jlou^ adesp. 90. dxavT' e^; 'AtSiQv riXOe xal 
AYi^; S6[jLou; adesp. 372, 4. 

SovcS: Sovou<ja xai Tpewoucja Tup^' 
dv(d xdTcd Aesch. 311, 3. 

S6$a: S6$a S' u^|;taTou Oeou Aesch. 
464, 12. Tou yo^P ^ixaiou xdv Ppo- 
Tol[<Jt xdv deoT? dddvaTo? dei S6$a 
^taTeXet (jl6vou Eur. 585, 2. tou ydp 
TraTpoc xpaTelv [jlIv alaj^uviQV (pepet, 
io<ja7)(i.ev(i) Se S6$a vixiQTv^pto; adesp. 
544, 2. TcXouTo; Se - oux ?ffX^^ oyxov 
(S<jTe xal S6$7); Tu^elv Chaer. 36, 2 
p. 790. d ii S6$y3 T07cd?^(o, TauT 
tSetv <jaf(o; deX(o Soph. 214. ^o^yi 
TCp6<jde xal yevet (JLeya; "ApYOu; Su- 
vd<JT7)g Mosch. 9 p. 816. ot S' ouSlv 
7)aav TTpoffdev, oXptot Si vuv, S65av 
^epovTat Tou vo[jLta(jLaTo; x^P^'^ ISmt, 
326, 4. TTjv S6$av eXxet xat (jLediYj- 
<jtv wdXtv Eur. 567, 3. S6$av <Sl> 
PouXot|jL7iv dv euxXeiag fx^'^ ^nv. 
659, 10. 'TcevTQTa vaietv S65av i^(jltco- 
Xyjx^Ta adesp. 181, 3. 

oo^aQ(o: tv et Tt Tcacjxotl^* wv 
e$6^aCov fpevi, (jlti [jLOt veoSpe^ TCpOG- 
7ce<j6v (/.dXXov Sdxot Eur. 964, 5. 
So^d<jat ?(TTt, xopaf to 8' eTTrru^jLov 
oux iyijui etTcetv Eur. 18. 

S6$aa[i.a: touc ydp dvSpeiou; <pu- 
atv xai Tou^ ^txatou; t(ov xev(ov So- 
5a<j(JLdT(ov - euyeve<jTepou^ Xeyo) Eur. 
495, 42. 

^opd: At6vu9o; - dup<Joi<jt xal 
vePpwv Sopat; xadawTog Eur. 752. 

XoptXu(JLavTo;: SoptXu(jLdvTou; 
AavatSv [A^x^oug Aesch. 131, 2. 

^opxd;: (JLT) Tcpo^ XeovTa Sopxd^ 
d^(o[jLat (iLdxY); adesp. 135. 

X6p7cov: Td; 'ExaTaia; (jLaytSa; 
86p7C(ov Soph. 668. (j1[tov S' eiSevat 156 Sopnov — 8 SK.ipiia, c!pt7Ta, SeT^^a KopTca 9' 
aip=io3ai TfiTa Aesch. 182, 3. 
j^opu: a\ifti-i if^]u[AQv Sopu xpeTa- 

COV OTpaTTlYOii [iLUphu «Tp«TeU[MtTO( 

Eur. 243. Kei<j9u Sopu [Lot [tiTOv 

a[j^<pLwXexetv apa;^vai; Eur, 369. ■i5 
Sopo; Xij^ooTOjiQv TrlaxTpoV SmTujfOi 
vdp oouvxi [iiv Topixov AjriX^Tjiou So- 
p3To; Sopb. 156, 1. 3. ^ri [jl' 'iXffi 
(j[v£u Sopo; Soph. 453. itoq Tupawel 
7;>:Uiiovuv, iJEveu Sopo;, dEveu oiSvipou 
Snph. 855, 15. ouS* 4v ex (/.ilTpo; 
x.xxTf; eff3>.oi YtvwvTo icalSe! e'n 
a),K>)V Sopo; Eur. 298, 3. oux av viv 
^^e;;e(i.7cov ei; ]^xyyr' Sopo; Eur. 360, 
24. rt To^a TcaXXuv v) [*aXT3 ^"^po? 
i3iv(i)v Eur. 1048, 6. vOv yap xaxSs 
TipaffffouOTv ev [ii;(^)) Sopo; Eur. 1109, 
4. dvTiov ISopo; opvu(t.evo( 'A^^iXXeu; 
a<[c8p. 23. xaTaXXa-pv Sopoc adesp. 
218. Ti( yap JceTpaTov ijxoTceXov oii- 
xi?;uv Sopt oSuvaiot Siiaei Eur. 1 76, 
H. 'jux Jtti xpeToaov ifEiXo tcXtjv xpa- 
•?=iv Sopi Eur. 731. alEi f 7cpafft[j.ox- 
atji xouicod' ii(ju;(oi Sopi Eur. 998. 
|i.7, Tt [».apyaivwv Sopet uTcepTaTov 
Sfioj] - xxxov Aesch. 99, 20. ouv 
Sopit oTpaTov Aesch. 129, 'A^rn 6 
ItiItti'; «uv Sofei (Sopill.) luv aaniSi 
.Vl'1i. 29 p, 753. ti>; avv 9eoT(ii tou; 
icj^pou! xiveTv Sopu oTpaTviXaTa; ^ti 
Eiir. 352. «vSpa? S' oTcliTai itoXe- 
[J.LOV -rapPeTv Sopu adcsp, 295, 3. ^0 
Tr,pa« t' aSixouf xarexTa SsOtcottiv 
t; TpiTCTu;^ov Tfia Sopn icaXXovTa 
/epaiv Aesch. 74, 5. 

Sopufovo; Philocl. 4 p. 760. 

Soat;: ev yap ^pa^eT xafteTXe xu- 
Xtyili Xf^'*V tapiTcXouTov oipov Sai- 
|;.ovo; xaxou Soai; Soph. 588, 5. ev Sl f Soirei ppOTWv "fi^vi auvoixeTv 
Chaer. 36, 3 p. 790. 

SouXeia: tou; Si SouXeta; . . i^u- 
yov lu-/^ avayxa? Sopb. 532, 5. [itj 
sTcl SouXeiav jcot^ X,St Ixuv EXdi]; 
Eur. 245. 

SouXeubi: toutoh yip ovts? Se- 
^Tcorat SouXeuopiev Sopb. 464. oiyap 
iiasovet ToT; xpEioaosiv ^tXouvt Sou- 
Xauetv ^oTuv Eur. 261, 2. vu S' i£p' 
eSouXeue; xvyrjj adesp. 374,2. 'EXXt]- 
vec 6vTE( ^ap^apoi; SouXeu«o[Mv Eur. 
719. 

SouX>i: TcSca ydtp SouXt) Tcifuxev 
avSpof ■/) oufpuv yjvq Ear. 545. 
Ifjtfta SouXi]v ouaav Eur. 261. ivx 
Sixvi Ttipavvo; ^ . . T11V 9" uflpiv Sou- 
Xviv Ixfi Crit. 1, 7 p. 771. eXeuSepav 
(iev, (i; iipuv, SouXtiv SI vuv adcsp. 
12. 

SouXo;: 05Tt( yip u( Tupavvov 
ej/.5copeu6Tai, xetvou eiTi SoiiXo; 
Soph. 789, 2. xal SouXoi; mv yap Ti- 
[uo; TcXouTuv av>ip Eur. 142, 2. 
ooTt; Eut' avYjp yvidou te Souio; 
wiStio? 9' ■fifti7)}j.htn Eur. 282, 5. to 
^•(ii^a ve[ii.vo; xou Tajceivos OuS' 
c!yav euoyxo; iti av SouXot Eur. 
688, 3. eXeudepo; S' i3v SouXo; eoTi 
TOu Xejfou; Eur. 775. ti; S' ^cti Sou- 
Xo; Tou 3avG,Tv <i<fpQvTi; (5v Eur. 
958. SouXo; netpuxa;, ou jxi-n.Gn dot 
Xoyou adesp. 304. et uS\tx SouXov, 
iXX' 6 voii; eXevSepo; Soph. 854. 
oux fsTiv iper^; xrqpia TipiKdTCfov' 
oit yip Tctipuxe SouXov ouTe jyitj^ti- 
Twv out' euyeveia; E«r. 1029, 2. 
SouXe, SeairoTuv ixoue xal Stxoia 
xiStxa adesp. 436. SouXou ^ovouv- 
To; [/.aXXov 'ii ^poveTv Xf^^ ^^* SoOXo^ — Spa(iLy)(iLa 157 fonv ijpf^ (lel^ov Eur. 48, 2. o<tti? 
Si Sou^o) ^Tt TrtoTeuei PpoTcov Eur. 
86. Sou>i{> yap ou)^ olov ts TdXr)^ 
XeYetv Eur. 313. SoO^ov auTov ovTa 
T^v TieXac xXustv Soph. 82, 3. ou jjffi 
iroT* £vSpa SouXov ovt' eXeudepa; 
Yv<ii|ia; SMiSxetv Eur. 216. xpetG9(i> 
^ip ouTe SoOXov ouT*. e^eudepov Tpe- 
^tv ev otxot; iatfCLki^ TOt^ acdfpodtv 
Eur. 251. SouXov yap eerd^ov tou- 
vo;x* ou ^tafdepet Eur. 511. &^ i^Su - 
^a^v - SeoTroratat ^ouXov eu(iLev7) 
^(Aot; Eur. 529, 2. OTe (tlv {^ aoxov 
^uXov 6XT7)adat ^tov, txavov eSet- 
svouv Pyth. 1, 11 p. 811. eyw a 
l^% SouXov ovt' e^eudepov adesp. 
74. i iraYxdxtoTot xat to SouXov ou 
^oyij» l^ovTe;, dXXd TiJ tuj^tj xexTTh 
(iivot Enr. 57. to SouXov ouj^ op^; 
o^v jcaxov Enr. 217. ^eu ^eu, to 
OGuXov ii^ aTcavraj^fj y^vo? Tcpo^ ttqv 
iXifs^in [loXpav opt<iev ^eo; Eur. 218. 
CxTT)^' dXexTcop Sou^ov co^ xXtva; 
Trrtpov Phryn. 17 p. 724. out6) ydp 
X2X0V SouXcdv Y^vo; Eur. 49. ^ouXcov 
wot 9t>ou<n Xe(7iroT5v y^v^? ^^^' 
50. Tou? ydp dvSpetou; ^ u<riv - xdv 
cWi ^uXiov, euyeveoTepou^ Xeyco Eur. 
195, 43. TToXXotot SouXot^ touvo(i.* 
aioj^v, iQ S4 ^pT}v Twv ouj^i SouXqv 
Itt* eXeudepcoTepa Eur. 831, 2. dxo- 
^x«id' 6(uXe{v yiyveTat ^ouXcdv Texva 
Ear. 976. del S' dpeaxev toI^ xpa- 
Tou^i* TauTa ydp XouXot^ dpt<jTa 
Eor. 93, 2. &^ loSu SouXot^ SeairoTa; 
Xpj^Tou^ Xa^eTv Eur. 529. iroXXoTdt 
SsuXoc; Touvo(i.* aia^pov Eur. 831. 
su ydp (teTetvat t^v v6[Ji(dv ^ouXot^ 
Cfu adesp. 326. Setvifi Tt; dvSpl xal 
yjvoitxii au(tf opd SouXot^ (al. ^ou- XouO yeveddai adesp. 376, 2. Sou- 
Xot<rt ydp toT; aotat vtxo!^ Eur. 47, 2. 
(AeTeaTi Tol? JiouXotat Xe<j7:oTcSv v6- 
<TOu Eur. 85. SouXot<ri ydp Te 2^cS|Aev 
ol eXeudepot Eur. 1019. o<7ti^ auTap- 
XT) fpovelv Treicotde SouXou; tou^ f t- 
Xou; 'nyou(Jt.evo; Eur. 29, 4. ^ouXou; 
ydp ou xaXov iceTraadat xpetaoova; 
t5v Xe<j7coT5v Eur. 51. 

SouXoGuvY): ddvaTOv S* oyeJiou- 
Xoauva; Tvpo^e^ouXev lon. 53, 3 p. 
743. 

SouXcS: Td TYj; yuvatxo; ydp xpa- 
touvt' ev S(i)(Aaatv SouXoT tov dvSpa 
Eur. 502, 4. <ju 8' eyyevio; wv novXe 
SouXcSaag C)^et; adesp. 536 (i-yiS* iqv 
Tt 9u(iL^^ $u<j]^epe;, SouXou TrdXtv 
Eur. 963, 3. 

$6x(Atoc: i$ri; S' o7caSelS6;^[JLiov(?), 
dXXod' u<jTepov adesp. 493, 3. 

Spdy(JLa: tov S^vov Se SpdyjJLaTi 
auT^ xuXtaac xpaTo; op^avov f Ipei 
Sosith. 2, 19 p. 822. 

^pdxauXo^ Soph. 585. 

^pdxcov: oJiotic^pcdv SviXyjjjLa, ^w- 
piTTQ; ^pdxcdv Aesch. 123. ou ydp 
Spdxcov dvY)xev Aesch. 252. Tt; ydp 
(jLe [JL^j^do? oux eTct^jTaTei; Xecov Spd- 
xcDV Te, ?rup, uScdp Soph. 154, 2. oT- 
(jLot, Spdxcdv (iiou yiyveTat f to yi\li<7\j 
Eur. 930. wuptyevYjc ^^ Spdx<ov oSov 
TQyelTai Eur. 943. SpdxovTo; at|AaT- 
tt)7u6v o(JL(ia Eur. 870. SpdxovTe 
datpov d(JL(pt7rXl^ elXr,f6Te Soph. 
539. OTe^av<o<ja(JLev7) Spul xal 7:Xex- 
Tot^ (d(jL(3v <T7retpat<Jt '''Spax^vTcdv 
Soph. 492, 6. — SpdxovTa Soph. 
638. 

Spaaetv v. Tpej^w. 

Spd(&v)(JLa: Tpo(JL6v *Spd(jLY)(jLa yio- 158 8pa(jnQ|i.a — Spfi) paiou toSo; Ear. 876. oTcyet ik SS- 
pov a^iov ^fOL^ri^7.xo^ fx7r(i)[i.a Sa- 
xTuXcoTOv lon. 1 p. 732. 

SpaTceTTQ^: ev Se(T(toT^ SpaweTYi^ 
avYjp )C(3Xov TcoSiadei^ xdtv 7cp6? t^So- 
vY)v Xeyei Soph. 60. 

SpaTreTt^: euvato; eiY) SpaireTiv 
«TTeyyjv Ij^wv Soph. 176. 

Spa<jT60;: oux oT^* otcj) j^pr) xa- 
vovt Ta; ppOTcSv Tuj^a; opdtS; orTa- 
d(i.Y)<javT eiSevai t6 SpadTeov Eur. 
376, 2. 

SpatrTvipio;: xal aToXriv ISovti 
>a|i.7rp6; xal ^uX(|) SpaoTiQpiog Eur. 
688, 4. Tpe^et jjioj^delv t' a(<.eiv(d 
Texva xal Spa^TTipia Eur. 54, 4. 

Xpaxp.r;: 8paxf/.?i xaxei? Ach. 
55 p. 758. 

Spewavov: piJ^oSv - TO(Jt.a;, a? 
ri^e - x^^>^^QK 'JQ{^a SpeTcavoi^ Soph. 
491, 7. 

Api>(ov (?) — Soph. 1024. 

^po[i.aIo^: x^P-'^ 8po(ji.atav (?), 
dyjp' SXetv 7rp6^u(i.o; cSv Eur. 495, 4. 

^pofiio;: ^nv (toi TraXaicTpa xal 
^p6(i.o; ^ufSTO^ TceXa; Aristiae 5 p. 
727. et; 4>aaiv, fvda vaualv ?<ix°^" 
To; Sip6(/.o( adesp. 559. Sp6(i.ou 776- 
pov (?) Aesch. 69, 4. oi y^P ^^ P^'-*' 
XtJ; TauT6 xai Sp6(i.ou TeXo; Soph. 
772. let 8' e(p* kizxoL 7cXetaS(ov fx^ov 
Xp6(/.ov Eur. 779, 4. 

^poTua Soph. 440. 

^poaep6^: li$(ovtov dc<7Tu Xi7n>u 
aat xai Spodepav "ApaJJov Phryn. 9, 
2 p. 722. 

Spoai^(o: xiffQKtaoLi voTtoi; wTe- 
puv paviai xp^^ $po<Tt^6(Jt.evat Eur. 
856, 4. 

$pu(iL6;: aXXov ei^ t^tcov Spu(jt.ou( epiQ(jLou; xal Trayou; airoixiet Aesch. 
304, 10. 

Spuo7raY>5c: Spuo way>} aT6Xo v 
Soph. 639. 

'Spu;: \doL(s\f.oL ^pu6; Eur. 368. 
e^av^pax(oaa^ 7cud(i.ev* euxYj^ov Xpuo; 
lon. 28 p. 737. Xpu6; \l* lSp(o? xal 
t da^jt.vo^jL-yixY); pa^o; - p6axet lon. 
40 p. 740. <iTe(pav(o<ia(Ji6V7j Spui (Spu- 
91 1.) Soph. 492, 5. elXxe . . 6(jloO 
Xa^(ov YuvflClxa 7reTpav Spuv (jteTaV 
Xa<r9(ov aet Eur. 221, 3. i^of6pou; 
Spua? Soph. 370. 

^p(o: ev }if^ (ji6vov Sixatov (ov 
7rotei <p06vo? Carc. 8, 2 p. 800. Tt 
SpotT*; a^roxTeivovTec o<u; wiffTa 
Xp^nv^ 9(opol<rde Eur. 495, 16. et deot 
Tt SpcSdtv ai<TXp6v, oux eidlv deoi 
Eur. 292, 7. 0? il ^pcSdt (Jiev, XP^^^ 
ik Sp(09t, Su^yyevedTepov . . Eur. 360, 
2. 3. naXXa;, ti *Xp(S[jLev; oux exP*^^ 
iq[jlS; Sti (JieXXetv AxatcSv (OfeXeiv 
<jTpaT6u(jLaTa Eur. 1109, 2. 7cp6; 
dewv SpaT<e (jL7)^a(i.d; TaSe^ Eur. 
495, 17. ou (jLe[;.fO(JLat «• Sp(ov yoif 
eu xax^^ ^Y^t; Soph. 771. xai Tau- 
Ta [xlv Spwv Ti(/.to; t deol; l<nj, p.T) 
Xpwv S' utt' auTou Tou ^tSaaxe^dat 
^iXetv a^atpedTiaY] x^P^^*^ Eur. 136, 
5. 6. auT6; Tt vuv Sp(ov elTa (al. Xpd^ 
XouT(o) ^at[jLova; xaXet Eur. 432. 
Tpet; ei<jiv apeTat tAc XP^.*^^^ ^' a<Txeiv - 
xal TauTa Spwv xa^Xt^Tov l^st^ ffTe- 
(pavov euxXeta^ det Eur. 853, 3. ave- 

Xou 7ra<jx<«>v Sp5v y^P ^X^V^^ ^^^' 
1090. 6 SpSv Ta Tou (te^XovTo; oT- 
XeTat f epcov adesp. 430. Ta S' fpYa 
Tou 7rSv $p(ovTo; Svda xepSavet adesp. 
4, 2. Tov SpSvTa (al. Spa^xavTi) Yap Tt 
xal 7raOetv 6(pei>eTai Soph. 209. xxl Spcli — Sw.vafjiat 159 Taura SpcSvrec [taXXov el^' euSai[i.ove; 
Tuv eu^e^uvTcdv v^ouj^l ^^^* ')0(^^^v 
Ear. 286, 8. (Airrt 7rau(r(iS|jie<Tda ^pojv- 
Ts^ ev PpoTou^ adesp. 410, 2. ovix S^ti 
TOi( (LV} ^poS<n (ru(A(Aa}^o< tu^^v) Soph. 
374. ouTo ^l Tou^ epcSvTa; auTo; 
ijtepo^ SpSv xat to (&y2 SpoLv TroXXa- 
XK irpooieTai Soph. 153, 9. ade(i.i<TTa 
xzl avo<na SpSv Soph. 676. Tcal^g S* 
ouv xotxov (<iv Sp£v Ti irpo^&c' emcTa- 
TXt Soph. 1019, 6. c^ TPaT, vecov Tot 

^v (tev CvTovot X^^^ ^^^' ^^^- 
Tou; !^c3vTa< eu Spav Eor. 532. a).Xd 
Tzura yap Xeyetv e7;t<7Ta(i.e<7da, Spav 
^ 2(L>};^av<a; l;(et Eur. 572, 5. fdet- 
pou' To yap Spav oux 2x*^^ Xoyou^ 
l'/;fu^ Eur. 610. wg ySv Tpayi} ti< (tr) 
xxx^, aiGj^uveTai avrip yevoiJievoc 
iiajjfOL Xpav Eur. 1027, 3. *Spdtv Tt 
^ii iowv (TOf ov (tdcTato^ eaTt Eur. 
1063, 10. v6(A0u Tov e}^dp6v Spav, 
o^u Xd^i)^, xaxtS; Eur. 1091. 
e^^dpou^ xax^S^ Spav avSp6< loyou^&at 
jiipo^ Eur. 1092. opyY) U TroXXd 
^v avaYxd^fti xaxd Chaer. 29 p. 
789. £tev' Ti Kpdoet^, du{te Neophr. 
2 p. 730. ou ydp xod* uyie^ ouSlv 
s^XniXudev Spdaouca adesp. 52, 2. 
u hiy fSpaaa^ (al. ^etvd ^e^paxa;), 
^vd xat Tradetv <re Sel Soph. 877. 
^^oav wdvT* e^evTe^ iqSov^ Eur. 
564, 3. alal, Tt ^pdaci); Trpo^ Ttva; 
<r^«o9c5 Xoyoug Enr. 139. ot{xot, Tt 
^xdu; Wt xaxol^ [tept2[o(Aat adesp. 
279. fLTi Tt |AapYatv(i>v Sopet uirepTa- 
T*)v ^<j|3 Te xal Tpddv) xaxov Aesch. 
09» 21, ouX* av dvaYxa<rdet{ Tt^ eu 
^og Tivd, irpoofixov oT(i.at twS* 
orfetUoJ^ X^P^^ adesp. 80, 3. <p6^o^ 
^cpmon (iio 2pdG(dat Tt Eur. 605, 4. Ti XP%^ Spd^ra;; 9pd?[e (Jiot <ra(pe- 
GTepov Eur. 602. ttco? dev e$ dpxrf; 
S6(Aou; *Add(iLavTo; olx7}Gat[iLt t(ov 
xei7paY[tev(dv ^pd<;aaa |JiT)Sev Eur 
399, 3. SpdaavTt ydp toi xal Tcadelv 
o^etXeTOU Aesch. 456. dvop ydp 
o<JTt^ )^pYi(jidT(i)v (tlv ev^eYi;, *Xpa<jat 
U xetpl 8uvaT6; Eur. 389, 2. toXX* 
dm(rTta Se^paxev dyadd <xai> 7ct<j- 
Tt; xaxd adesp. 113. elTa Sy) du- 
(jLOu(i.eda xad6vTeg ouSev (jiet^ov 7} 
SeSpax6Te; Eur. 711, 2. eTwep ydp 
ouSi Tot^ xax(3^ ^e^pax^Gtv dxou 
gud; Stxatov et^ 6pY7)v Tre^jetv adesp. 
.80. <t6> ^p^opievov Si Tuav iSeiv Su- 
vYi<jeTat Crit. 1, 21 p. 771. 

Sp(J7rTetv Aesch. 278. 

f Sue^tv; PpuTOv hi tov j^ep<saTov 
ou Suetv Soph. 553. 

SuvapLat: Tpe(i.et S* opY) xal yota - 
OTav em^Xe^T) yopy^v opipLa Se<jTC6- 
,Tou. TcdvTa SuvaTat yif Aesch. 
464, 12. i^ Seup* 6S6; <jot Tt SuvaTat, 
de07rp6i7e adesp. 106. ou ydp uT^ep- 
delv xu(jt.aTo; dExpav Suvd[j(.e(jda Eur. 
230, 2. Ta S* ?vdev ouxeT* av ^pd- 
aat X^Y^p SaxputDv ^uvaipiiQv x^P^^ 
Eur. 621, 2. oux dv ^uvatpiiQv (jly) 
GTeyovTa m(Ji7rXdvat Eur. 899, 3. 
oux dv Suvato (I.Y) xa^JUdv euSatpLo- 
vetv Eur. 461. oux dv Suvato ya^JTpi 
77evdY)<jat vexp6v adesp. 331. x^^^' 
dev TcevY)? dvY)p (iy)S* evTuj^(iv SuvatT* 
dv (iv ep^ Tuj^eTv Soph. 85, 8. ou 
ydp Tt; dv SuvatTO ^rp^opdTY)? GTpa- 
Tou Tol; TcSatv el^at Soph. 481. 
(0<j7rep 9eXY)VY); o^t; eufp6va; !iuo 
CTYJfvat SuvatT* dv ou7roT* ev (JLop^pfj 
^LiS^ Soph. 787, 4. Tov (Jiev ydp ou- 
Sei; dv Sta<jTpe^at tpotI X^yo^ Suvat- 160 Suvafiai — Suo •i To Eur. 597, 3. «iia? flTpapTiXou 
Tv^cSe - e* Tiva Sovat[ie8' Eupelv <5g 
^'.stpEiev Xivov> Soph. 301, 2. qi npu- 
T-i [jvlv ^YJv oCt6 [i.avdavf)ijfftv eu 
o'jt' «V SuvaivTO Eur. 282, 4. 5 [JtTi 
YJvoiTO - oufl SoTai 7C0T6, oujc ouv 
aiiouffYK ouSt Suva[Aev>i(; (?) kfj-tiv 
Eur. 953, 29. ^(pvfv y«P '^X"* f-*'^ 
Ta; (MtTiiv TcXacvupievx; [iviScv Xu- 
v^aSat Eur. 1048, 3. <to> Spui/.:vov 
U TC«v iSav Suvr,aeTai Crit. 1, 21 
p. 771. i<.axapto; d' apia xex>,i][jLevo; 
l^vlv xayaaoq Suvr^deTai Carc 4, 3 p. 
799. To ■(i.f itpSYI*' <^wt6 [loi xa^u; 
i-/jtiw xa>ou( Tcapao^^e^v Toy; Xoyow? 
SMvwsTai adesp. 553, 2. 

liuvapii;: tunoTe Sv»TOl! apeTvi; 
aAlii SuvapLi; [xsi^wv Eur. 446, 4. 
«XX' ev xaxotsi Suva^tv ou [jttxpav 
^£pet Eur. 642, 3. oux oiudiz, TTYipct 
iiuvapiiv rik\x-ni lia Crat. 2 p. 810, 
-oXe^oi; S' 'Apedi; xpEtuoov' f^^^v Su- 
vxfjLiv adesp. 129, 5. 

JiuvaaT^;: So^i] Tcposde xal y^^^' 
[*iY*5 'Apyou; SuvaoTVK Mosch. 9, 2 
p. 816. woO Si Auiita; ^i-^OLi Suva- 
aTTj; KfOlffo; adesp. 372, 2. x«^'. ^ 
SuvKffra rnoSs Y^; Ttpuvftia; adesp. 
292, Twv yi.f SuvaiTuv itXeldTo; ev 
^oXu XoYot Eur. 94. 

Suvaro;: avTip •^af o«Tt; xp^[Wt- 
T«¥ (tJv evSt^;, Spaizi Si j^etpi Su- 
vaTo; Eur. 389, 2. 

Suv(i>: <o'i S' ei; (pap>aYY' *JSuvov 
Etir, 495, 36. 

Suo: eSo^aTTiv [aoi t(I> *Su' i^eipu 
(jLoXetv Soph. 1018. itoXXou; S" 6 8u- 
[Ao; 6 [JVEYa; uXeaev fi^oTtSv rt t' 
K^uveoia, Suo xaxu toT; }^[tivoi< 
Eur. 257, 2. oTav Si fflujnuj^driTov OUO, <pUOU<JtV -nftlV IKtYTa 

Eur. 698, 11. to SeuTepov Si npwTa 
(tlv Ypa[t[Jiai Suo, TauTa; SutpYei S" - 
dfXXT) (tia Eur. 382, 5. Yf='[^["'' "V*? 
ettnv ex SievruTuv SOo, auTai Si 
fluvTpej^ouTiv eii; [tiav [idaiv Eur. 
382, 11, (iTpaTTiXaTai toJv (Jtuptot 
Yevoi[uSa, ao^; S' av el; ti; '>i Su' 
ev [xaxpi^ Xf^^V ^i"'- ^3'< ^- °P^°' 
Te xavove; eS^uYuc^evQi Suo Agath. 4, 
2 p, 764. e^' £vo! re xavovo; :^aiv 
[el^uYupievot Suo] Agath. 4, 5 p, 764. 
peovTa SciSijf', wv tA (tSv Sex' opY"' 
fS. T]v, Suo Si Xf^^^ Astyd. 3, 4 p. 
778, jceptTCTat S' «Evudev iffo^ieTpoi 
pd^oot Suo, auTsi Si auvTetvQuatv 
Ei; [idatv piiizv Theod. 6, 6 p. 803. 
Suotv icapovToiv itpaY(*.iToiv itpo; 3d- 
Tspov Y^wpfflv Tcpoodxriiiv tViv evav- 
Tiav lit&e; Eur, 362, 9. <S>uotv S" 
dSeXipolv doTv Tov au veuTepov 
<natrr>a; Eur. 495, 28, Suotv XeYov- 
Toiv, darepou 9upiou[tevou, 6 [tv) dv- 
TiTsivuv TQii XoYoi; «ofurepo; Eur. 
654, Tt SeT ^OToTn 7cXt]v SuoTv (al. 
SueTv) piovov (al. (lovoiv vel (lovuv), 
4T](MlTpo; dxTJ); n(d((.aTd; 4' uSpii- 
Xdou Eur. 892, Suot xaxoT; ptepij^o 
ptot ftdesp. 279. xpaT^pe [tiv icpu- 
TioTOv dpY>'p'^ ^"0, (pidXas Si icev- 
TTixovTa Astyd. 3 p. 778. xai ttiv 
Texouiav xat ul Suo 5' ^opioaTCdpfat 
fl«ffei Eur. 360, 36. pipXrix' Xx}^' 
Xeu; Suo xu^ xxi Tiaaapa Eur. 
888. Suo Y''^^ '^^^ [''Op^a; favET 
TCaiSd; Te jfauTou vtiSuo; (jitS; 
JEico Aescb. 304, 5. uvicep oeXiivn; 
oi|a; eufpdva; Suo sT^vai ouvatT' 
dcv ouicot' ev c-opipi] piio! Soph. 
787, 3. S6po[iia( — 8u(T(jiev7j< 161 (LOt (oSupo(Aai 1.) Neophr. 2, 5 p. 731. 

Suca^y7)T0?: in XeiXo^ effTiv t) 
Suca^YiQTo^ 9peva( Soph. 866, 2. 

Kuoa(i£pia: ^oxei ik. tou^ (ilv 
|tolpa Su9a(t£pia;, tou; ^' oX^o; 
r|uSv Soph. 532, 4. ZfiYY^ Su<7a[Ae- 
piav irpuravtv xuva Aesch. 236. 

SuoauXoc Soph. 92. 

Su^Yevnc: 6 ^ ou Stxato; x£v 
i|ietvovo^i7aTpoc Ztivoc ^refuxY}, Sua- 
YevTi^ elvai ^oxsC Eur. 336, 4. Iv^a 
T7)v f u^v 6 ^uoYevT); xpu<|/ac dev eiY) 
ffofo; Eur. 617, 3. in i\)(r(tvh^ uv 
r^ouotav apol ipXaxa Eur. 661, 3. 
|ui 8i Yovi t6 t' euYevl; xai t6 
SooYeve^ Eur. 52, 7. oi %i $p£S<;t [jLev, 
Xpovtt Si XpcSat, Su<rYeve(7Tepov Eur. 
360,3. 

SvaYVttdTOc: ?j woXXa xal Su<y- 
Y^oirra ^ouXeuei deo^ Eur. 947. 

SuaSat(tci>v: xo(Ai^eT* eiacd TOvSe 
tov ^^i(i.ova Eur. 310. 

SuaeiSiQ;: xal y^P ^udeiSl; <sS\lol 
TfxCi Su9cdvu(iiov Y^^^^ ffOfov xibrt 
^vi eujLopfov T* tSe^Cv Soph. 85, 9. 

(Su9et(i,cAv ef. xXavnTDc.) 

Suaet^PoXoc: xoiXy] yap opeat ^e- 
pt^po|fcoc TpaxeTa Te Su<reta^oX6c Te 
^lie(uotc Eur. 1083, 3. 

^uaexSuTo^: a(t>i)^avov T^j^vTojxa 
xii ^ex^uTOv (^uaexXuTOv 11.) 
Aeseh. 375. 

kuaex^euxTO^: el; outu [AeYav 
eldovT* aY^va xal SuaexfeuxTov xpt- 
^^ Theod. 10, 4 p. 805. 

koaepL^oXoc: xal ytiv (tlv AIt- 
^^ototat ZixeXtac iraYot^ icupo^ y^P><>^- 
«xvpeupiaaiv Suoe(A^Xot; Tco^erav (7Te- 
n^at Carc 5, 7 p. 799. SuonQXtog: ^u(r/iXtov depo; adesp. 
340. opeiYevn ffWToXata xai Suoyj- 
Xtou; (?) ^apaYY^? ewaiovTe^ Mosch. 
6, 5 p. 813. 

$u(TY)[iLepia V. $uGa[Jt.epia. 

$uadu|jiia: opY^iv ts Trpauvouaa 
xal $uadu(iLtag ^uj^yjv [/.edtaTaaa Eur. 
822, 3. TixTouat ^ap toi xal v6aou; 
$uadu(fciat Soph. 602. 

Suaig: eoiQupe - ^pxTOu aTpo^d; 
Te xal xuvo^ ^'^XP^^ ^uatv Soph. 
399, 11. 

6uaxaicvo;: tou ts SuaxaTrvcoTa- 
Tou 901VIXO5 ex Y^; pil^oyiTUTOuc 
^Xepa; Chaer. 39 p. 791. 

SuaxXeta: ftXel y^P "^ ^uaxXeia 
Tol; fdovou[i.evot; vtxav e7r' aca^^poT^ 
ri 67rl TO^? xaXol^c irXeov Soph. 
186. 

SuaxXecS;: xaT^aveiv y^^P ^^- 
xXecS; 71 ^iiv deXot[i.' dtv SuaxXew^ y^ 
xaTdavcov adesp. 537, 2. 

SuaxpiT<i>;: alSou; ^i xauTo; ^ua- 
xpiT<i>; Ijijui Trept Eur. 365. 

Sua[jLdpavTog: Sua[jidpavTov xa- 
x6v adesp. 339. 

Sua[jia)^0(;: dvTi -Tcupo? y^P i^^^ 
TTup [jL6l?^ov 6§XdaT0[i.ev Y^voTxe; tto- 
Xu 5ua[iax<iTepov Eur. 429, 3. *Ep<o- 
Ta TrdvTcov 8ua(iLa;^<iTaTov deov Eur. 
430, 3. dXXcd; ii wdvTcov Xua|jLax<i- 
TttTov Y^vn Eur. 544. 

Sua[jLevaivci>: ^P^ & XeYouatv 
eu [jLir} ^ua[JLevaivetv t<3 9d6v<i> vtx<i- 
(jLevov adesp. 535, 2. 

^ua^JLevific: Syj^JLioupYo; <3v xax<5v 
[jLeYiaTO? TaT<i> xal ppoTolat Xua^JLeviQ^ 
Eur. 1059, 8. xoXXol Ydp <iSuaavTo 
^ua[JLeve1c (Suaae^ei^ 11.) e[i.oi Soph. 
880, 2. ouSet; dv eiTCOt xelvov dvdp<o- 

11 1G2 Sufff*.£vii5 — ^utrznyjni mjv xaxui, OiiS" ei ^OMOu yevotTO 
Su5[i.ev£iTef05 adesp. 534, 2. 

Suc^vi: fv8' snl ^uajAal; Tcou (?) 
TiXTpo; 'H^awTOTuxl? Seica; Aesch. 

GiJ. 

;^£f' ivSpeiav ij;"^ iiuffl[j:,op^o; eTtjv 
(wiWov -h «al6( xax6( Eur. 842, 2. 
Jiui7[<.op'j,z [UvTQi T&vSov eiffuklv, ^i- 
v; Ki.r, 790. 

^ufi^ui^^XnTo;: xefvof S^ Sua^u[j;- 
|5>,viTt.v ^v-vsYx' ojra Eur. 1132, 10. 

SviTOff[ji.ia: xai TOtx' a^ xepauvia 
Tr;[i.i}iiS cs ^ovTii( xai SuuociiLta; pa- 
'AM Sopti. 495, 2. 

SuiTralaKiToi: w! Suoitaiai- 
cTov (S-jcneicwTOv 11.) d[i.adta xa- 
k6v Soiih. 838. 

3'jc;:iv*i1(: ouoxtvfl 7ce7cX(i>[jiaTa 
ades|>. 42. 

SucTtiT^os: iravTo^ Si davdtTou 
Su(jzt.T|i(aTipov ^opov adesp. 325, 2. 

SjirpaSia: odev iaflovTe; otxa 
xiri; r;::paYOTe; suTTipiav aTrijXdov 
Ix Su5;:pa5ta; adesp. 481, 4. Suc- 
— pa^ix >Tip9sii eit^So; eaTi tu nei- 
pM[i.£V(|j adesp. 364, 3, viv ^ap Trcciij 
Ti; s^ eXaamvo; [teTpoo, evjcepixi- 

ly-Tov ln-ft T»iv Suinpa^iav adesp. 
f.47, 10. 

S ij c c e [i ii ( : ttJ'; wpoffde Sotvn; ' 
[AvY)[i.ov:>j[ta Suoaepou; (Suffse^e; 11.) 
Moscli. ("., 33 p. 814. «evia Sj ffuy- 
xpadit^a Suffoepel TfOTcw ipSiiv avel- 
y.i xxi x-/Te<iTpe(|ie^ piov Soph. 858. 
(cf. Sui;j.eviFi(.) Setvov ft Tou; [/.iv 
Su<iae[l£i; - npaoaetv xaX(3; Soph. 
1U3. T^oXet; Te ^ixpd:; otSa Tifu^sa; 
Iteouf, c.i' [UtCovtdV xXuoutii SuiroefiE- 
cTtstjv l^ur. 286, II. el 8" euae^Tn t3v TOloi Sucoe^dTaTOt; ei; tiut' 
fnpasaov, ici3( TdS" av xaXtS; ijiit 
Eur. 832. 

Susue^u: ^ iixn tcotJ t^ 8vo- 
ae^ouv-n siy Ex^"^' ^^i^^'^ adesp. 
486, 4. dX>' opa ji.ii xpeTtraov j xiii 
SutioePouvTa Tt3v svavTtwv xpaTetv 
Soph. 82, 2. 

Sucae^tS;: Su[ia icXout^ !!u<ige- 
[iui; (d^xutAevov EuT. 825, 2. 

SuffTaXa!: m SucTaXaiva twv 
d[isTp7)T(ov xaxuv 'Qxeavou xifi 
Eur. 781, 70. 

SooTYivo;: Ywvxixa S' ooTtf tciu- 
oETai Xeytdv xaxw<, SucTiqvot opx 
xou cofo; xexXficiTat Eur. 36, 2. 
YacTpOi S' iipaipiJv oMjjia Soonivo; 
xoxol Eur. 328, 2. Sutrrrvo; octi; 
tA xaXd xal ijieuSyi XeYti>v ou ToloSe 
;^^Tai ToTg xaXoT; dXii3E(nv Eur. 
1035. irevta S4 SuoTVtvov [jtev, dXX' 
S\kai Tpetpei {lo/ileTv t' d|<t£iv(i> tixvi 
xai SpaoTvipia Eur. 54, 3. oiToujtevuv 
SuaTi]vov d3Xiav yd^a Aescb. 210, 
SiceiT' d[U(ode TtdvSe Suotv)vov Sepo; 
Eur. 419, 4. (d Suorqvc, [jlV) oauT^ 
ipdovei adesp. 418, 2. eTd' t)v dE^^dvov 
cTcepfta SuoT>iv(rjv ppoTwv Eiir. 987. 
w - [*oip', w XiTaT; dTeyxTe SuOTVr 
vbiv fipoToSv Mosch. 2, 2 p. 812. 

SuoToxo;: rflv ijiop^v XuYxa, 
SuoToxov Sdxo; Eur. 863, 2. 

SuaTu^-ii;: xai ^dp ev xoivu ^i- 
^eiv «naoi xetoSai Suoru^l; xoux 
euTuxEf Eur. 635, 3. ouSet; oiSev - 
out' eutuj^ou; dp(d[Ji6v ouTe Suotu- 
^ou; Eur. 843, 2. tou SuffTuj^ou; tc 
XaY;(dvb)v oux dE;iraeTat adcsp. 366. 
2. <ouS' iiS6tA£c9' dYuvt SwoTu>;(tt 
Sottot; Eur. 495, 45. xaXeT t6v oO SucTUj^'^^ — Sua> 163 x>iovTa Su^Tuj^fi Yovov Eur. 781, 
78. iS(fvXt Syf^ev - (ji?) tov auxov 
Xu^Tuj^^ xaOKTTavai Eur. 900, 2. 
(cf. (sxji^tYr^.) dEvdpcDTTO^ jeyevou xal 
TO SuffTu^e; ^iou exel&ev SXa^c 
adesp. 112, 2. tou? S* ovTa; ecidXouc 
Ix Te yevvaicdv ap.a yeYSTa; elTa 
XucTu)^el< ire^uxevat Soph. 103, 4. 
Tuv ^ro^^cSv ^OToSv (iet tou^ . [ilv 
eivai SuaTuj^el?, tou; S* euTuj^eXc 
Eur. 208, 3. (c£ Suaj^epiQcO w SuaTu- 
/et^ |ilv mX>a, Tcaupa S' oX^iot ^o- 
Tot Sosiph. 3 p. 820. feu, Ststa to 
IH^u Su(JTU)^e<rT€pov yevo^ we^uxev 
zvSpcSv Eur. 401. (d xoXXa xXouto; 
JucTuj^eoTaToc xupSv Carc. 10 p. 
800. 

XucTU)^5: odev Sl vixavj^pyfv ae, 
ii'j<yTuj^eT5, ava$ Eur. 47. TOtodSe 

J^VT^tSv t5v TaXaiTCcSpcdV plOC* OUT 

euTuj^ei t6 wapLwav ouTe Su^Tuj^eT 
Eur. 196, 2. [/.axapto^ o<jti; euTuj^ei 
Yi|tov Xa^v eadX*o? yuvaixo;, Xu<t- 
Tujrsi (euTuj^el II.) X' 6 {i-iq Xa^cdv 
Eur. 1057, 2. ou TravTe; ouTe Su(r- 
Tujfouixiv ev yap-OK out' euTuj^ouat 
Eur. 1056. aivet<Tdai Se SudTuj^wv 
v^i \kvsS Eur. 97, 2. 6 S' ouSlv ou- 
is^, Xti Te)iou; Sl SucjTuj^oSv, togijX- 
fe vixa* Tou ydp eu T7)TW[jtevo? oux 
otJsv, iei XudTuj^wv xax(o( t' Sx*^^ 
Eur. 285, 15. 17. otXi? eyw SudTu- 
/wv adesp. 76. waTpl? xaXw; 7rpa<r- 
lo^j^a Tov tuj^ovt' oei (i.et2[(i) TidY^at, 
^'muj^ouaa S' iddevri Eur. 798, 2. 
Tij» dl SucTuj^ouvTi TCto^ Teptrvov t6 
^s^ai xi7ox>au<ra(Tdat TriXtv Eur. 
563. u Xa|i.^p6< aldyjp iQiiepac ^ 
iyvov ^io;, cb; ^Su Xeu9<7etv toI^ Te 
7:a990uoiv xaX(3; xai Tot^i Su<7tu- | j^oudtv Eur. 443, 3. ou dauji.' SXe^a; 
dvYjTov ovTa Suerruj^elv Eur. 651. 
Tt; S* l<yT* iviyxYi i5u<jTuj^e^v ev 
7r^eio<7tv Aesch. Alex. 1 p. 824. & 
SuaTuj^elv ^u; xal xaxtS^ wewpayevat 
adesp. 112. 'AiXyj^ TrodelTai toT; Xe- 
Su<TTuj^Tr}x6<jtv Lycophr. 5, 2 p. 818. 

Su<7<py}(jLta: epLol Se Xw<yT0v aT|Aa 
Taupetov meiv xal (atq ye TrXeto twvX* 
Ij^eiv 8u<j<pY3(i.ta; Soph. 663, 2. 

Sua^uXaxTo;: oux IdTtv - out' 
aXXo Su<i^uXaxTov ouSev cb; yuvY) 
Eur. 320, 2. 

Su<ij^ipi<TTo;: tS Su<rj^ipt<jTe tSv 
Tcuxvwv fiX7)[AaT(i>v Aesch. 135, 2. 

^u<7j^ei[i.epo;: \yn <i* ivapwiciTj 
^uaj^et[Aep({> ?7e|ji(ptyt au<TTpe^a^ a^ vo) 
Aesch. 195, 4. o; Te TreTpov Apxi- 
Swv Su<Tj^etpLepov (Su(Tj^etp!.ep(i>v *Apxi- 
ScDv 11.) <niv> e(i.paTeuet; Eur. 696, 
2. ouT* ev TTvoaldt j^etp!.aTo; Xufjj^ei- 
[/.epov ouT* au TedpiTCTCOi; tqXiou dep- 
(I.YJV (2yav Eur. 1083, 7. 

Suaj^epio;: (/.r)S* iqv Tt <iu(i.pij Su<i- 
j^epe;, SouXou TciXiv Eur. 963, 3. 
SetviQ Ti^ ivSpl xai yuvaixl <TU(A^opi 
SouXot^ yeve<Tdat SedTcoTa; Te Su«Tj^e- 
pet^ (Su<rTuj^eT^ 11.) ^a^el^v adesp. 
376, 2. 

Su9J^t(/.0(: Se<T7C0lVa VU(l.(pY), JJu^t- 

j^i(X(i)v 6p(3v ava$ Aesch. 342. 

^u<T(ovu(iO{: irXouTo; - SucelSe^ 
<T(0(/.a xai 8u<T(ovu(/.ov yX(0(T<Ty] <to^6v 
TidTo<nv Soph. 85, 9. Tt; apa (/.Tonop 
Y) xaT7)p xax6v (ji.eya PpoToTg l^u<Te 
t6v Su9(dvu(/.ov ^ovov Eur. 403, 2. 

OffTt^ ik dVY)T(Sv ^OuXeTat Su<T(ivU(/.OV 

eU y>)pa; eXdetv Eur. 575. 

Sucd: fSu S* e; avTpov i<Tj^e^(i>po; 
«5 Aesch. 261. <TTevY)v S' lSu(/,ev 164 Suco — Aco^uiEU^ vj/aXiSa Soph. 338. SOvat re fcdoL^ 
ei^ [i.e>aiA<pael; [^uX^^^ Garc. 5, 3 p. 
799. 7)^71 Y^P V*^ ^oivia [/.iyoL^ SeSu- 
xe ^u(7(7a du|i.6v Neophr. 2, 12 p. 
731. 

StSSexa: meifti S' dSpoupav Scd- 
^^X' '^H*^p^^ oSov Aesch. 158. peovra 
SwSex', wv ri (Aev Seac' ipYupi tjv, 
8uo Se xpy<ra Astyd. 3, 3 p. 778. 

^(d^exaiAYix^^^^* ^^^ '^^ ^cdSe- 
xap.T^x^^^ov (JaTpov Eur. 755. 

AcdScSvY): vuv X* ouTe pL* ex Aw- 
$(5vo; ouTe Iluduccov yu . . ti? dv 
^eiaeiev Soph. 422. Acd^cSvi vaicov 
Zeu; 6 vaio; ^poTcSv Soph. 417. m\ 
Tov ev A(dS(3vt 7rau90v Sai(/.ov' euXo- 
You[Aevov Soph. 423. cf. Eur. 368. 
1021. Philisc. 2 p. 819. 

A(i)S(dvi^: Ta; de<n7Ui>Sou( tepea^ 
A6>S(jviSa; Soph. 418. 

^(3[jt.a: evdoudi^ ^l ^(0(jLa, ^ax- 
;^£ue'. cTeYTi Aesch. 58. (cf. X^K*^*) 
§co[;.a 7;'Aout(i) Suaae^tS; (dYX(diJLevov 
Eur. 825, 2. (cf. X-njjLa.) oTav Kaxu- 
aai $(o(jt.a 7ra[JL7PiQ$Y)v deXy] Aesch. 
156, 2. 7;(5( ouv 7rp6ae([jLi S(3[JLa dep- 
[/.ov 'HXiou Eur. 773, 5. aiS' ?5(o S6- 
[jE.(ov S{jL({)ai 77ep(0(7iv, a? 7raTp6; xaTa 
aTaO|Aou; aaipoudi SwjjLa Eur. 773, 
12. Ti xpeo? ?pa SSjjLa Eur. 1011. 
(o; TTjv )caxY)v [jl4v e^epa^^e $(0(jLa- 
T(ov Eur. 402, 4. Xue 7nQXTa $(0(Jia- 
T(ov Eur. 1003. $(0[JLaT(ov 47ro cf. 
adesp. 86. oux Sotiv dlx^o; (tel^ov 
ou$4 S(0[Jt.a(jiv xrnai^ xaxi(ov ou^' 
av(OfeXe(jTepa Eur. 48, 3. (o^ ouTe 
jjLYiTTip iQ^ova; Toia; Ix^i, ou Ttot^e; 
ivdp(07;oi9iv - ota; au ^ol ai $(0(jLa- 
<jtv xexTY)(jLevoi Eur. 324, 4. Ti tt); Yuvaixo; Y^P >tpaTOuvT' ev *S«S(ta«iv 
iwikol Tov dEvSpa Eur. 502, 3. Trai- 

Seg ^l XP'^^''^^^' ^^^ Odvcom, S(o(ta- 
(Tiv xa)i6v Tt dv]oaupi9(i.a Eur. 518, 
3. MiQ$eia Trpo; (jl4v $(o(ta(nv Tupav- 
vtxot^ Eur. 601. Tota^e ScS^taat xot 
pdvou d(JLfiSo^o; 7reXd^(o Eur. 1132, 
52. &e(JL7ro>(0(teda at (jl^v ^evoug irpo^ 
dvSpa;, a? ^l ^ap^dpouc, at S" et; 
t OLkyfiii S(0(jLad', at $' eTrippoda 
Soph. 524, 10. Y^vY) Ydp ev xaxolat 
xal voffot^ 7r6<7et t]$t9T6v e^m, Sci^jLaT* 
y)v otx9j )caX(S; Eur. 822, 2. <rret{;XTe 
Sco(i.aTa adesp. 87. 

S(iSpT}(jLa: Y^^"^? '^^ ^*^^^ cuTux'] 
S(op7i(jLaTa (?) adesp. 475. 

Acopi;: *A(oplg Tedv7)xev iq Atovu- 
(jiou Y^viQ Dionys. 9 p. 796. 

S(op v: deou to S(opov touto Soph. 
879. 7toXa7c6v to ScSpov (?) d(JLf l ^ai- 
Si[jLot( ^X^^ (0|JLOt; Soph. 415. ot<rei 
81 ScSpov a^tov $pa(JLi7(jLaToc 2x7r(0(ta 
^axTuXcoT^v lon. 1 p. 732. ttou (tot 
Td 77oXXd $Spa xdxpodivta Aesch. 
184. ^cSpa xat deou; ^rapiriTcafev 
adesp. 434. Td \uyiXoL S(3pa rn^ 
TuxY); ^x^t f 6^ov adesp. 547. (jl6vo( 
decSv Y^p ^dvaTo; ou S(op(ov kftf. 
Aesch. 161. 

S(opou[jLat: ou ^ouXo^Jiat irXou* 
TouvTt ^(opelodat 7cevY)c Eur. 969. cf. 
Soph. 687. 

A(OTtd;: paoiXeu^ X^P^^ '^^ ^^ 
TtdSo^ Soph. 452. 

A(OTteu;: xai (Jiot TpiTOv piTcrovrt 
AcoTteu^ dvif)p dYX^^ 7cpo<r^^£v 'EXa- 
To^ ev St9XYi[jLaTt Soph. 349. 6 
A(OTieu; AaTvi^^ Kopcovog Soph. 
354. la — iytif <a 165 E la: la, tiv* ox^ov tovS* 6p5 we- 
pippuTov (Xfp^ daXaaoTj^ Eiir. 125. 
la fo* opcS Y* e^* dxTaX; - a^iaieTOv 
Eur. 636. 

civ: icpo^ T7)v vodov toi xal tov 
taTpov Xf^^ (iovT* dxeladai, (1.7} 
eTRT&^ Td fdpftaxa &^6vt*, edv \Lri 
Tavra t9J v6<t« wpewij Eur. 292, 3. 
cix av Y^^^*''^ Tpaujt*, *edv ti; 
cY^eoi] dd(tvoi{ i^eiotc Eur. 298. -nv 
ouTo; oixAiq dmpd^i) '^^ ouffiav, 
Ixiftf fJt ScD<reic dvSpi; x^t* edv xd- 
^v fxeTvo;, iTipi)) Ear. 953, 31. edv 

tSg^ Xp6( U^< 10p[l.ivOV Tivd - TOUTOU 

Ta^^elav ve(te<nv eudu^ 9rpoaS6xa Eur. 
]040. cdv hi *x£v aiy^ ti ^ou^euy}; 
xaxov, TouT* ou}^l ^Toaei tou? Oeou; 
Crit. 1, 22 p. 771. *edv ti SeXTO^ ev 
mij^aTc w6vTou xd^ adesp. 348. 
ct w — xSv V. xai C) h). 

fap: mi^eT*, & veai fpeve^* &^ 
l*sm upJv TouT* lap wavTO? piou 
Pomp. 1, 5 p. 831. dv^pou Texva 
2apo; Tepi^ oTpciS^ravTe^ Ghaer. 9, 2 
p. 784. euav*7j p6Sa elj^ov, TidTQVTjp.* 
loiff^ exirpe^e<rraTOv Ghaer. 13, 2 p. 
786. lapo^ Ti vufiifT) Texvov ti \urdL 
>€pou; (?) Ghaer. 41 p. 791. cf. Tip. 

iauTOu: el xd[k'kCL xpiveiv eGTiv 
ivoTjTOv yuvTQ, wept t5v y* iauTTf? 
^rpaYi&dTov t<j<i>; fpoveT Eur. 953, 12. 
^ttpiiCe dwrrcSv tov 9e6v xat [jly) S6- 
xa opLoiov iauT^ (al. 9auT<j>) adpxi- 
vov xadetfTavou Aesch. 464, 2. }^p6- 
vo^ - TtxT<av auTo; iauT6v Eur. 594, 
3. 2p6v<o ^ eauT7)v <o^ xaTeiS* Iyxu- [jLOva Eur. 1132, 35. dpery) - oux ex 
Oupai<i)v Tdwij^eipa XajjL^dvei, aurjo S' 
4auT7)v ddXa tSv ttov^ov Jj^ei adesp. 
116,3. <T[JLixpott( iauTOu; eTriTpeTrou- 
ffiv eWiaiv Eur. 921, 2. cf. auTou. 

eYY®^^* ^* 'f*^ eYY^^? ^6y<j) Eur. 
991. 

cYY^viQ^: du S' 6YYSV7J; (euY^^c 
U.) <ov TTivSe Sou^<iS<Ta( l;^ei; aciesp. 
536. 

eYY^^s''- ^^ Y^P eYY^^ev Aesch. 
358. ir6pp<d S& XeuaacDV, eYY^^v Sl 
Tca; Tu^>6; Soph. 774, 3. dep[i.7) S* 
dvaxTO? ^^6$ - xaiei Td 7r6pp<o, *TdY- 
Yu^ev S* euxpaT* ?xfti Eur. 772, 2. 
?r6pp<i) ^dp i(;T<d( 6 Oeo; Iyy^^^v ^Xe- 
Tcei aclesp. 496, 2. 

eYY^<- ^** ^sSv dYX^^^op^^* ^^ ^t)- 
v6; eYY^; Aesch. 162, 2. ixtj xap- 
a<nriaT7i; 6(i.oi |i.7)S* ^yy^; ei7i Aesch. 
303, 2. 6YY^? *ExT<op eaTi Soph. 
141, 4. T7)v wapouaiav twv Iyy^? 

OVT<OV Soph. 421, 2. TTiV TOI AiX7)V 

^eYOuai - eYY^; Te vaieiv ttJ; ^poT<ov 
d[i.apTia; Eur. 151, 2. SoxeT; - ttjv 
Aix7)v TTOu [xdxp' d?r<{>xi(Tdat ^ot<ov* 
71 S* eYY^? c^Tiv Eur. 255, 3. dXX* t) 
Aix7) evTaudd wouaTiv eYY^; Eur. 
506, 8. <o€ 6YY^; ToS7) Sai[JLOvo; TceX- 
apaiou Siv7)c Trrep^oTo; tpd^YYO? s^ot- 
xoueTai a<lesp. 47. eYY^; S* 6<itI xai- 
Trep <ov ?up6<r<o a<lesp. 485, 2. 

eYY^<S- ^^^ 6YY^^[jLai, ^7)[jLiav 
^tXeYY^<ov dxoTucSv Eur. 923. 

6Y6ip<o: S<o; 6Yeip<o 7upeu[JL6vetc Tou; 
vu[jLfiou; Aesch. 43, 2. xepxiSo; u[i.- 166 tirEipw voi?, Y) TOU( efiSovra? 6^*^*' Soph. 
804. ^uSouTK ^' 'Ivou; au^opix ^^po- 
vov 5tol\tv vOv 0[i^[t' EYeifei Eur. 398, 
2. Eia S^, [ftXov] ^u^ov, lY^ipe [iQt 
«saivTi Eur. 693, 2. 

Z=ij4 =YxadUi AoSiy Se(iniij[taTa 
Aesrh. S6, 2. 

£Y/.ao7co;: lY^^apwa Phryn. i p. 
720. 

eY/.xTajtXeiiTo;: (j)uY?i "^^ '^'i^p? 
riiiiRe Y''!! 6p(iW[i.evv]v [jLa9uv TcaTTip 
viv, EY**'^**^"'^"'^ So^Aon ?pY^' ^"^- 
1132, 3;.i. 

i-^n.T.TO.uxri^TCTtit: OTav Tt vatftt 
ilTLO.T^rsx.ri^ [/.U70( adesp. 466, 2. 

EY^-f^O'*": E^ wv xevolfliv eYJtoCT- 
Qixvi^jii? Sojjiotf Eur. 188, 6. 

l-^-/.iiHi-Ai: oyTM( {pu; ppoTOtoiv 
EYXEiTai piou Eur. 816, 9. 

EyxsipaXoi: KOpa tb y*P "^^" 
fnjY/.^'" ''oj^ai? 6[/.ou, pavfl t6 TteSou" 
eYxe-pjiov Eur. 384, 2. ooS* av 6^- 
xEipalov (V) Eirduv XtJtot Pbilocl. 5 
p. 7(iu, 

BYtipvn|Ji': e^ ^' EitifvaTO o'vo( 
adcs[i. 418, 3. 

tYnXivM: dXV uTceixei xai deXuv 
EYXAivsTai Eur. 431, 5. 

EYKOTw: evexoTouv Soph. 940. 

iiYAOupas: eY""*"?^^' Aesch. 142. 

£Y>tpivM: TptOOUV Si [AOt^V 6^- 

xpivM viMlv [jiiav Eur. 285, 3. 

EYxpu^TM: :^ xaT* oTxov eYxe- 
Kpu[i.[f.iv7i ou Ttpo; Supaibiv QuSaf.b>; 
iM^JciiLr, Soph. 679. 

eYftU[/.«v; u; eY''^t*'*^ eflvjTrrai 
^^pavflsro" iiexTpo; ivSposEur. 1132, 
57. ^SvM X* iauTTiv u; xaTelS' ey*''" 
[iova Enr. 1132, 35. i-^^ia: eav Tt( eY^effij (eYSuff!! 
II.) fta(j:voi; £>etoii; Eur. 298. 

lYpo^at: f JyP"^™' ^ si( Pftri- 
vav ^avdSv nuluv ffuJjuYiai Eur, 
773, 29. 

i-^X^a: \MoaiTa Tt(, i-fyjuT<a^- 
3uv xfaTripa Soph. 138. 

lyx^^' o^no^Pft^f ^YX°( Aesch. 
338. t6 X" fyx^* " xooiv xuXivSsTit 
Soph. 713. IyX'*^ i^tJ^evos (?) Soph. 
714. oaupopptdl! (?) IyZ°* sdesp. 
264. "Hlte SiffTcora xai nup iepov, t^; 
eivoSia; 'ExaTD! tyx^i Soph. 492, 2. 

oiv eYXP^C-TSeU iroSa Choer. 2 p. 
719. 

EYX'^?'^!" "^ «YZ'*?"'^ adesp. 
185. 

^YX^P^^' vo[tO(t eneoSat Toistv 
eYX'*^'*'! (eYX'*P^°'' U-) x"^°^ Soph. 
851. 

iyut: eY<[)!ia Soph. 141, 3. eYa 
Itsxov Eur. 266, 3. 1^" iTtTay\L-n^ 
Eur. 562, 3. tj i^i Eur. 953, 3. ^i 
"kn ifia Soph. 409. xaY<& Aescb. 350, 
5. Eur. 285, 20. 612, 4. x&yei-^i 
Acsch. 14. xa^toi Aescb. 316. Soph. 
513, 6. xaiii Eur. 551, 2. 898, 4. 
X^lMl! Eur. 1063. «Y" Eur.707.— 
Tuv?i' eYu icapaiTio; Aesch. 44, 7. 
eYU -(itoq [tlv ei[ti Kpi); apxevraTov 
Aesch. 187. eY<i 8s xo^^^ " ''^'*''' 
ev poSouvn xpi^av(() dT,su Aesch. 
309. xaY» t6 <I»oipou d^tov ^'{'(uits; 
ffTO[i:a T).nt^ov eTvat Assch. 350, 5. 
TauTflv SYM Kiliav t( xal Xpvffnv 
Soph. 37. iYifiS' 6 ^juY*"! Soph. 
141, 3. Tou waitio? ovTO! touS' 6^« 
fit6>lu(uxt Soph. 166, 2. i-^u» ii ^ei- 
vuff' au npo; iTpia ^Xenu Soph. 189. iy(b 167 cafflSf (?) Soph. 356. y) y^P ^^M 
i^Q T^vSe ToO TrpofepTepou Soph. 
409. yepcdv yepovTa xaiSaycoYvi^ci) a 
vj6 Soph. 633. eycd pitav (Jiiv e^iov- 
3iZ[6) Tpi}^a Soph. 661. iU-^ol^ goi 
7002* eyco fo^ou (toj^Xo; Soph. 693. 
eycd Si x^^'^^ aypav (ipiaxxov Soph. 
711. eyci^ S' ep^ <JOi ^eivov ou^ev 
Soph. 731. opxou; eyco Yuvaaog et^ 
\^ YP^?^ Soph. 742. eY(o xax* 
auTov, J>^ opa;, e^epxo(JiaiS6ph.812. 
eY<^ ^'ftifo^ apTUGd) 90^; Soph. 
1021. alveiadai ^i SudTuxcSv eY^o 
[ucw Eur. 97, 2. 4^« S', 5 (aJv {jie- 
ywTov, d!p$o(jLai ^eyeiv ex TOuSe TrptS- 
TQv Ear. 110. 1^(0 Si TratSa^ oux ecS 
vodou; Xa^lv Eur. 141. (jltj tov e(ji6v 

oix£i vouv eYc^ Y^P ^f^^^^ ^ui'* ^^^- 
EYu Yap ouTe vauTiXov (fikw toX- 
|i.«vTa >iav ouTe TcpocTaryjv ^^ovo? 
Eur 194, 3. €Y<i jJ^^^v o^uttot* auTOv 
oX^ov xa^cS Eur. 198, 3. ^^(0 (i-^v 
oOv i^otiu xai XeYOijjti ti ao^ov Eur. 
202. ikV *eY<i tA TcpaYJ^aTa xpeic- 
ctt vopii^ca Tb>v ^OYcov Eur. 206, 5. 
cy<i ii Tov cov xpaT* avaaTe^ai de- 
A<i) Eur. 241. et S* eY<o STexov, ^ei- 
vov ToX* ^Y? ^^^- 266, 3. eY<i t6 
(ttv Jt) wavTa^^ou dpu>ou[jLevov xpa- 
'ncTov etvat f7)(jt.t (jly) fuvai ^poTo) 
Eur. 286. olo^ rjv woTe TMfiii (JLeT* 
xvSp«Sv TQvix* YjuTuj^ouv pMi) Eur. 285, 
20. ^(i* eYci TupavviSa xTeiveiv Te 
*Xamu; xT72(^dTa)v t dTuodTepeTv 
Eur. 286, 5. eY<i ^i woXXaxt; co- 
fttTcpou; TcevTiTac dvSpa; etaopcS t<3v 
^AoucicDv - ovTa; Eur. 327, 4. 6Y<i 
vo(Li![o xaTpt yiXTaTov Texva Eur. 
Mb. cYtt ii ^c^acd ?val^a ty]v e(JL7}v XTaveTv Eur. 360, 4. dpSouffiv iXXoi, 
TvivS* eY<i a<oc<i) tcoXiv Eur. 360, 
42. oux lay 0TC6); ou tiqvS* eY<i <i<i- 
aco xoXtv. <o waTpi;, eTde TrdvTe; oi 
vaiouci <re outcd ftXoTev &^ iy<d 
Eur. 360, 52. 54. eY<o Si tou; xa- 
Xw5 TedvyjxOTa; {^"ov ^to^jli (JlSXXov 
Eur. 361. eY<o T^e^uxa YP^P-t^dT^ov 
(jlIv oux iSpt; Eur. 382. 6p<o ti toT(; 
?roXXoT(;tv dvdp<o7coi; eY<o TixTOucav 
flpptv T71V Tudpoid* euTcpa^iav Eur. 
437. xal Totcyi SuaTuj^ouctv, <ov we- 
fux' eY<o Eur. 443, 3. (JLupiat t6v 
auT6v e$-ovTXY)cav <o? eY<o piov 
Eur. 454, 3. <ovy)Tepav Syj tiqvS' 
eY<o SiS<i)(jLt <7ot 7rXY}Y'^v Eur. 456. 
eY<o x^P^^ ^''^^ TcaiSd <rou xaTaxTd- 
v<o Eur. 466. 6Y<i ^6 7r<o; (JLtcw y^" 
Xoioui; Eur. 492, 2. eY<o (JlIv <ouv> 

OUX olS' OT<0 CX0r5lV XP^*^^ '^^ 61*^6- 

veiav Eur. 495, 40. aV S* eTc* d(JLei- 
vou; dpcevcDV, Iyco XeY<o Eur. 499, 3. 
eY<o (JLev ouv y^Y*^^* TY)Xtxv58* 6[Jl<o; 
dTreTUTuc* auTO Eur. 533, 3. 6y<o Se 
7raTp65 at(jL* eTi(jL<i)pY)cd(ji.Y}v Eur. 559. 
t6v paXovTa Sl cTe^peiv eY<o eTeTdY- 
(jLYjv Eur. 562, 3. eYco [JlIv euT* dv 

TOU^ XaXOUg 6pcS fipOT<OV TriTCTOVTa;, 

eTvat 9Y)[jLt ^at(jL6v<ov Yevo^ Eur. 577. 
eY<o Si Zap^tavo;, ouxeT* 'ApYoXa? 
Eur. 630. eY<o ^i toutcov ouSev6; 
XP^(<o Tuj^etv Eur. 659, 9. <5v eTY)v 
eYco Eur. 672, 2. xaXw^ l^^t (jLof 
TY)Xe9<o S' iYco ^povcS Eur. 707. t6 
^i CTpaTY)YeXv tout* eY<o xpiv<o Eur. 
743. et ^i (JLY), ^euSV)^ eYco Eur. 773, 
4. t6 Xv} TtoT* euj^at; 6YC0 Xtcco[JLeva 
Tcpoce^av u(jLevatov deicat Eur. 773, 
52. (JLovY) ^i xXiJdp' eYco cf paYi^o^Ji-at 
Eur. 781, 10. TtOTvta, cot TdS* 6^00 168 « 9 

eYO) vujx^et aetSw Eur. 781, 18. TOtXaiv' 
eyw, TOcXaiva, tpoI woSa TTTepoevTa 
xaTadTaao) Eur. 781, 61. iv toT^i 
(JicSpoi^ tout' eYco xpiv(d PpoT(ov Eur. 
784. X&j^ V eY«i Eur. 797. xdcYw 
(jl4v oStci) ;^w<TTi; fffT* dvTjp ao^o? 
^oYi2[o(i.ai Ta?iiQde< Eur. 812, 4. (o 
TrdtTep, ej^p^^v (jlIv ou; eY«i ^6^00? 
^eYcd, TouTOu; XeY^iv <je Eur. 953. 
d^V dYvoS Sy) tu}^6v Taci)? &f pcdv 
eY<i ouaa Eur. 953, 9. ot* y)v 4^(0 
waT;, t6t6 <Te }^p7fv ?^7jTeiv ejjiol dvSpa 
Eur. 953, 34. ty)v S* ep.7)v 6^« tu- 
)^7)v 7retpd<70[Aai - {Jl>) {JieT ataj^uvY)^ 
fepeiv Eur. 953, 43. 1^(0 S' ouS^lv 
xpea^uTepov vo[i.iC(>>> '^^^ Go^fpo^vac 
Eur. 959. eY«o Sl - eU fpovTiSa; 
vouv au|jLf opd^ t' e^X^^pi.iQv Eur. 
964. eY(o S* eiJioc el(M Eur. 1005. 
Td? dvTQTwv S' eYw x^cpetv xe^euco 
deeSv dTep ?upodu[JLta; Eur. 1025, 2. 
h[iii Y^P offTi^ [JLY) Sbcaio^ (ov avY)p 
^(i>[jl6v 7Ppo<yi2[et - 7rp6$ ty)v SixY)v 
&Y01K'' dv Eur. 1049. d>V ou Trpewet 
Tupavvov, (b^ eY<i 9pov(3 - velxoc at- 
pecrdat xaxoT; Eur. 1050. v^ii y^P 
e^(i) ^exTpa Eur. 1058. eY^o ^e, [jLt- 
^eT Y^p [1.', £?ret(JL' e$ 6(jt.[i.dT(i>v Phryn. 
21 p. 725. ^ ^etddel; 1^(0 - TdaS' 
dxe<TTdXY)v oSou; Aristarch. 2, 2 p. 
728. et S' eYc^ 6pd6; iSetv ^iov dve- 
po; lOD. 41 p. 740. fiSpa ^OY^delv 
e<JT'* eY<i 55' i^Y^aojJLat Ach. 37 p. 
755. eY<i (/i.^v ouwoT euYevetav 'jjve^ja 
Theod. 15 p. 806. 1^(0 (jl^v u(jlTv, in^ 
opaTe, aTpY)vtcS Lycophr. 1, 2 p. 
817. ouxeT* <ouSev> et(jt.* eYco adesp. 
45, 2. eY<i «' ldY)xa SoOov ovt' 
eXeudepov adesp. 74. dXt< eYco ^ua- 
Tu^^wv adesp. 76. eYci Sl fsu^o^jiai <Y> e^ieudepo; Y^Y*^^ adesp. 98. iJ- 
Sy) TauT eY<i fpdcrat xaX^; adesp. 
152. eY<o S' e(LauTOu xat xXuav eiri- 
aTa(JLat dpx^^^ ^' 6(jt.o((i>( adesp. 327. 
eY(A Se <;e (o^ IpYov io9xouv adesp. 
374. ^QfSij^' eYcd Kl ^f Stcd^ (j(.iaYi90- 
(jiat adesp. 401. c^ 9eot, (taprupopiat 
tYci TdS' u(jba< adesp. 458, 12. eY<d 
Ydp - TQmaTd(Ji.Y)v (Jv (jt.ou9txY)v «ap- 
et; TToveTv adesp. 546. xiY«>>Y^ '^^^ 
ffd; ^xxdpet^ Te xal (Jiupa Aesch. 
14. xXuco (j(.iv oux lY<i>Ye, ffi^^xrti S* 
opoS Soph. 20. w5? XiJT *fYWY* dv 

dVY)T6; ex dVY)TY)C TC ^U^ ^tO^ Y^^*' 

(jLY)v - 90fcdTepog Soph. 481, 6.'{y^ 
Ye 9Y)(i.l xat v6(jL0v ^e (JJ^y) ae^v-^T^Sv 
dvaYxat(dv wXeov Eur. 433. d(tY)xa- 
vcS i' ?Y^Y^ ^^^^ ^X^ (Jt^detv Enr. 
571. aol S' Iy«Y* "^ voaouvn auv- 
vo<rou<T' dve^o(JLat Eur. 909, 11. <Sk 
{Yc^Ye xauT6; £x^o(jLat, o<TTt; adesp. 
515, 2. ToaauTa, xY)pu^, e^ e(i.ou &- 
dpTa<rov Aesch. 318. co d(i.f' e(i.ou 
aTelXai Soph. 410. 6 xpeur^jcdv Zeu; 
e[jLOu TupawiSi Soph. 481, 3. 'Trptv 
e^ e(jLou GOt dbSic' d?cavTY)<jat >6yov 
Eur. 687, 4. e$ 6(jlou Y^p Td(jLA (JLa- 
dii<ji] xXucDv Eur. 797, 3. to Ydp eu 
(JLET* e(jLou xat t6 Scxatov ^u(jL(jkaxov 
(9Tat Eur. 918, 3. oux ouv deXoucrn; 
ouSl SiuvapLcvY)^ e[jLou Eur. 953, 29. 
Tic ip' e(Jt.ou YevotT dv d^XuoTcpo^ 
adesp. 280. e(jLou davovTo^ y^^ 
{u;^dY)TCi> TTupi adesp. 513. xuSkjt' 
'A;^at^v 'ATpecD^ TcoXuxoipave (Jidv- 
dave (jLou Trat Aesch. 238. faYe* 
%%vf dei (jLOu <7dpxa; e<jdiet iroSo^ 
Aesch. 253. 6<j[i.y)^ (jlou (?) oirciic (jly) 
^apuvdiiaeade (jlou Soph. 635. t6 S' 
d<T^ve; (jLou xat t6 ^y)Xu <jciS(jkaTo< £^0) 169 xim^ e|U[i.fd7]^ Eur. 199. e[i.tr>iQ- 
(TdTrrt [toii mv6>v xe^aivov aI[it.oc Ear. 
687. ev TOUT<{> Xs [aou ty)v xeTpav 
eudu; Xa[i.^ave Eur. 691. TauTa [i.ou 
ie$ai Ear. 757. ^aYe^aiv iei [jlou 
czpxx doivarai icoSo; Eur. 792. ^e- 
lnA V £^10, xiv [iLOu Sia<pde^a< 3ox9J 
Xiyou; uwoerra; auTo? Y)$ix7)xevai 
Ear. 797. oT[i.ot, Spaxcdv [xou y^Y^^' 
Tai t6 t '>0[''i^ Eur. 930. ottou 
xZTyrjfopeT [tiv ev Xoyoiai [tou yu- 
V50 - xpivowit X* otxep xai xaTY)- 
Yopooai [tou Theod. 10, 5. 7 p. 
805. Tt ^poa^a^eade xa^apTSode 
[tou Pomp. 1, 3 p. 831. 90( [jlIv 
YX|ieCffdou [A6p(n[i.ov, yaiiteTv ^* e[i.ot 
Aesch. 13. xat [ativ, ft^cS yap, a^e- 
W e[i.ol TiSe Aesch. 137. fippiC 
u^9[jL0tK oux evatoiouc e[tot Aesch. 

179, 2. o^ e<rrtv o< ttot' i\t-<f e[Aoi 
K^io^ YeXcdTOTPOtov, TY)v xaxoa[Jiov 
oipivT)v, Sppt^v Aesch. 180. x^P^? 
pp7)p»v Teu}^e«>v icveoud' e[Jiot Aesch. 

180, 5. [17) TcapaorrotfTT); e[jiol [Ji7)S' 
eYTfv; eT7) Ae.scli. 303. i>V IdTt xi- 
[tot xl]g<; ext Y^cdGoy) f uXa^ Aesch. 
316. e[L0t ^ ouSelc S^oxet eTvat 'Trev^)^ 
U7 dEvo^oc Soph. 328, 6. xi[i.ol yip 
XV xar)Qp Y^ Xaxpucov x^^^ ivTjxT* 
XV et^ ^c Soph. 513, 6. i\Lo\ ii 
AMCTOv al[&a Taupetov meTv Soph. 
663. e[Lol [jL^v upiaev irarnp ixTi; 
iirtWetv TTfaSe y»J; Soph. 872. woV 
>ol Y^ (oSuffotvTO ^u<r[JLeveT( e[JL0t 
Soph. 880, 2. rnv Te TralX* exSou; 
epA Y9^^^( ^o[u^7) Eur. 72. iXV 
^tot m^ou Eur. 188. 6 y^P ouSevog 

cx^u; Xp6vo< - Sctxvudtv ivdpCd^TUUV 

xxxoTDTO^ e(tot Eur. 303, 5. &<; fv 
f e(U)il xptvoir' £v ou xa>^ f poveTv ocTTt^ Eur. 347, 3. oux ouv ixavTa 
Toux' e[jioi <T«)d7}(jeTai Eur. 360, 41. 
e[i.ot Y^P &*^ ^'^^•^X^^) ^^ ^^ ^ou^eTat 

TTTCdXOU xaXt(dV, OaTt^ (OV euVOU^ 

e[JLOi - TiTTO xapStac epeT Eur.412, 1. 
2. Tedvo!<Ti ?uat^e; oux e[JLol [Jlovv} ^po- 
T(ov Eur. 454. Tt; 7)v 6 - e^ el; e[jLOt 
Eur. 495. ipi^o; eTvat acofpoveCv t' 
e[JLo\ ^oxeT Eur. 505, 2. e[JLol TraTptc 
[jlIv 'ApYo;, ovo[Aa X* *Hpax>7]^ Eur. 
591. xal wav ew e[JLol TexTOttveadcdv 
Eur. 918, 2. e[jLOt t* ipe(ntet Tcavd* 
a xixetv(k>, TciTep Eur.953, 18. i^V 
I<jt' e[JLol [jlIv XP^*^*^^^» iQw6p7)xe Se 
Eur. 953, 19. TOTe <je xp"^^ J^^jTeTv 
e[jL0i jv^* (p [jLe S(dffetc Eur. 953, 34. 
e[jLol [jlIv outoc oux ?^at v6[jlo< Eur. 
1064. e[JLol Yip ouSiv f^Ttv oihfiai'* 
4xo; Eur. 1109, 6. xij^ e[jL7); eu[jLop- 
^ia; xal (nf;, Xdiva, ^tXTiT^); e[jLol 
de(5v Eur. 1109, 9. 6>pou S' e[jLol[JL7) 
Xpu<reou f aevviv ixTTva Sat[jL(i>v St- 
SiotT) adesp. 130, 2. 6 \uh ^ip e<jdX6< 
euYevT); l[jLotY' iviip Eur. 336, 2. 
iXV l[jLotY' eT7) Texva <&> xal \i7r 
XotTo xal [JLeT ivSpimv wpexot Eur. 
360, 25. *l[JLOtYe vuv Te xai xiXat 
SoxsT adesp. 111. Kaxaveu^ [^ot xa- 
TaXetweTat - ixepauvoc Aesch. 17. 
xou [jLot Ti TCoXXi S(5pa xixpodtvta 
Aesch. 184. ex^pou 7raTp6; [jLot tou- 
To ^t^TaTov Texvov Aesch. 201. eT 
[jLot 'fhoiTo (fdioo^ T<jov ev oupavq> 
Aesch. 216. &^ exxau[jLiT(i>v [jL^i [jLot 
(jLeTa^u ?rpo9Se7)aetev Soph. 205, 2. 

Xai [JLOt TplTOV piTCTOVTt A(dTlSU< iv7)p 

i^xo^ xpoa7)i|/ev Soph. 349. 6 7rp6- 
Gdev eXd(DV 7}v ipaT6c [JLOt vexuc Soph. 
367. BTiPa? Wy«; pLot Ti; TrlXot? 
4irTaOT6[JLOu^ Soph. 705. [JltJ [jLot xpu- 

11* 170 ii 

fiztav {iTiSiv c^ttffi]; ^no; Soph. 849. 

Sopb. 855, 14. ESo^ct-niv pi tu liu 
^xeipu |j;oXe1v Soph. 1018. [a^ [xoi 

TK XOltl^id TCOUU^Ol YIVOtXTO Eur. 

16, 2. tJjv S" siiY^^"5tv jcpo; Semv 
jj.r, |ioi ieY^ Eur. 22. y^''*-^* Y*f 
[toi ffovTi; ouSx[j.i) ^tou Eur. 34. 
^Uat napSevot, ^ii.cu [jioi Eiir. 117. 
EidT; («.Ot ^i^ccptv Eur. 129. {j;>i [ioi TCpo- 
TEtvidv ti.mi' kXifim Sxxpu Eur. 131. 
A*(' ti) ^ilov [101 nijYi^^D" icrepov 
Eur. 306. itoWflv t' Ircaivov Ioti 
[lot \i^iu %xkiSv Eur. 316, 4. It U 
(lOL i:ax[i,iiptov Eur. 322, 3. ipiXo; ycip 
Tiv pi Eur. 331, [tvi [iot -tcot' eTtj 
^pTi[iaTti>v v(X(d[iLev(i> xctxu YEveadoci 
Eur. 341. xcti [toi, icoXuv Y^e iteXct- 
vQv ex;K[LicEt( So{luv, fpaaov aeXvl- 
va; TctBSa Eur. 350. ti jcatSuv tmv 
i[A(3v [leTeffTi (jloi Eur. 360, 40. iXV 
i'> TExvov [iot S6( j^ep' w( &iY>] TcaTijp 
Eur. 362, 32. ef; [tev ioYOi; [fcoi 
Ssiip' iei TtepocivETat Eur. 363, xei- 
(tSu Sopu |AOt [*iTov aft^ncXexeiv 
apa)rvaK; Eur. 369. xai (zot to Tep- 
dpov S-^Qv ei77copeuo[iat Eur. 37 i, 
2. ^T)X6( {101 7edev u; ^povtCei; Eur. 
453, 3. T8t [jLOt, rto-.va, icoXtv Enr. 
453, 9. 9pa!!|e [lot ffa^caTcpov Eur, 
602. {(^tO( S' e{LO( Y^H^Pp^! xexX^iffat 
xalSa [lot ^uvotxiaat Eur. 647, 2. 
£<a Svi, [fiXov] £u>ov, ?Y"P' ['^0' 
oEauTO Eur. 693, 2, (jiTi (lot ^aovn- 
onTi Eur. 703. xaXw? I;(ot (jiof IV 
>.Eipi|> S* 4^*^ 9f0v3 Eor. 707. [twi- 
o3ei( [loi xot' ei^' ot' i}uvda&7i 
8eo; Eur. 773. «ooi; (loi itXviffiov 
Ya[iTiliou( [toXnd; duTeT icapdevot; 
TiY^^^^C^vo; Eur. 761, 4. lu piot pLot, xaxd (paviifleTat Eur. 781, 65. «i 
pioi (lot Eur. 781, 75. 91X0; Se (mk 
{(XouTo; iv <papaY^t inineTact vexu; 
Eur. 786. [j.ii [lot YevotTO pi^nTs ouv- 
SuTT); ToT; SeoT; Eur. 852, 4. dXX' 
-ij^E [i' e^e(i(|)i»v, ^Ss (101 Tpof6;Eur. 
866. dpxeT [leTptX ^OTa [loi au^ovo; 
Tpajrei^Ti; Eur. 893. ei [toi to NeoTo- 
petov euYXuffuov [teXo; - Soin deo; 
Eur. 899. noXXdxt [lot npainSuv 
StviXde fpovTt; Eur. 901. xouSiv 
?OTai (101 «ixpov Eur. 909, 12. xf"- 
ffcai Sii [101 iTTipuYs; 'ftcpl vut^ Eur. 
911. <iu Se (jvot Suaiav JETCupov mtY' 
xap:ceia; Se^ai Eur. 912, 3. [tii [juit 
XeTCTiSv KtYYavt {i.u9b)v, ^X^ ^*"'* 
924. pLii [/.ot veSpe; npofftceaov (jljlX- 
Xov Sdxot Enr. 964, 6. eTy); ptoi, \u.- 
Tpio; Se Tiu; eiv); Eur. 967. dcov S^ 
1C0T0V, ciice [lot, vQVjTeov £ur. 1129. 
fiv [10 1 ^XaiiTpa xal Sp6pLo; ^usro; 
jceXa; Aristiae 5 p. 727. offuav, ry 
f j^pTjde [lot <I>oi^au Tcp6[j:avTi; Neophr. 
1, 2 p. 730. '9t [101, S6[Lov, oixiTa, 
xXiJoov u;c67TTepo; lon. 14 p. 734. xx- 
xep[iaTiodu S' dEXXa [lot 7cctpot|iiSuv 
xdftcfda xa'i xvtonpd napafXoYitrtia- 
Ttt Ach. 7 p. 748. «u S' uYtatvi {loi 
Ach. 44 p. 757. xcEnciTd [loi Soxou- 
fftv £v9p6)7cot v6[(.ou; fte«dou itoXa- 
«Td; Crit. 1, 5 p. 771. TDwxaurd 
(lot Sox^. . iruxvo; Tt; xal aofo; 
YvtdpLTjv dvT)p Yvuvai deoi*; dwjToT; 
ESiupsTv CriL I, 11 p. 771. <ov> tou 
SoxeTv [lot, T^; S' dXi^eia; (jlcXci 
Astyd. 1 p. 778. Se^oi xuv^v {loi 
Astyd. 2 p. 778. y*«'t6 [loi th; 
;tdptTa; aicoSouvai «ttTpi Cfaaer. 33 
p. 790, ou;t ef; icdTfwt [lot icufYof, 
ou [lia <rceY»i Crat 1 p, 809. «Ivsi- tyta 171 &9a( [toi YTjpa; ci>< xaxov [xeYa Crat 
3 p. 810. Ti (jLot axudpcdTTO^ e^e^77X\i- 
dx( So[t<iiv adesp. 57. \Lri [toi (rre- 
^vov a[i.9t^c xap^ adesp. 108. 
TcoTvta 90f(a, ai (i.ot av^ave adesp. 
130. ouTo^ [ilv ouv (/LOt ^eup' aet Tet- 
V» Xoyo; adesp. 183. yuvat, Tt iJiot 
rfQL)[fi% xoux eidt9(i.ev(d( >a^e*C; adesp. 
283. iica? (tot wupyo; 'EX^iovwv wa- 
Tptc adesp. 392, 2. tov ^atSd (tot 
TovJ* i^iw^ *Hpax>eouc t^^jiwv Te dpe- 
'}at adesp. 399. tk (jE.ot To^e - (uot)- 
Tov xpea; i7e(tr<i>v adesp. 458, 8. vuv 
oiixiTi (tt>t &j^a du[ji6< adesp. 482. 
oo^v (jti^et (jLot adesp. 513, 2. t6 

Y^p icpo^Yf'' ^^^ 1''^^ xaXcS^ l}^ov 
wtiou; TcapaaxeTv tou$ X6you; Suvo- 
WTXt adesp. 553. Traiolv' iTa]\jfr^\L7f 
9vt eudu(j(.2v e(JLe Aesch. 350, 4. ^ 
dxX^reTOt [jlIv auT6<, e^owTqS S' e^Jie 
Soph. 433, 3. •HXt', olxTtpot(; e^Jie 
Soph. 1017. o; OiXiwouv arciXeff*, 
Oi&rou; X' e(JLe Eur. 70. e(Ji4 S' &p' 
00 |to;^deIv Stxatov Eor. 240. 9^6- 
Y0( - i^cdXea' auTOv xa(Jii <iuv$uD>e- 
9EV Eur. 551, 2. x6G(jt.ov $' u(jLevauDv 
^£93:o^v(i>v e(jLe xa\ to Stxatov &y^^ 
»ai Cpc»; u(j(.veTv Eur. 773, 45. aum 
tpe^et 9i xa,\Li xal luavTa; ^poTOu; 
Enr. 898, 4. xat y^P ap{^6?^et ^po- 
ntv <A (jlAXXov 7] e(jLe Eur. 953, 3. 
>.oiz6v eor' lacd? 6(i.i ex ttJ; avaYXio; 
ti Ye &xat' auTY)v XeYetv Eur. 953, 
4. oux eal 7rpo<n7xet ^a(JL^aveiv tou- 
tttv ^T2v' a S* ei; l\L io(t«pT7}xev 
Xt7^eedat (te SeT Eur. 953, 7. 8. Y^Y^- 
v€v bceTvo^ eU f(^' olov iQ^touv Eur. 
953, 17. T7)v (tiv davetv fxptvav, e^jii 
te [tY) xTavelv Theod. 2, 4 p. 801. 
w Zsu, '^'mro xaTa^a^elv tov auv e|ie adesp. 188. et vouv eT;^' l(Ji' 6 
oTTetpac xarnp adesp. 546. a?rot[ji(i>- 
56v (jLe Tou TeOvY)x6To; Tov ?[SvTa 
(jia^^ov Aesch. 138. xat (i.e Trpodffi» 
vet TaSe Aesch. 159, 2. ZaYpel Te 
vuv (Jie xat ivoXu^evcp . . ^^tpetv Aesch. 
228. vea^ Y^vatxo^ ou [i.e [jliq 'ki.bri 
f^eYcdv 6fda>(jL6< Aesch. 243. & Oi- 
vaTe Traiiv, (jnfi \f.* aTi^jia^^ (JioXeTv 
Aesch. 255. oS Tot (jl* &7retpov TY)aSe 
ttJ; xpodcp^ta; Aesch. 299. y^ mWoL 
[ji' ev S6(Jiot<rtv eTpYa^at xaxi Aesch. 
311, 2. au Toi \L ffuaac, (tu [xe xaT- 
atdetv SoxeT; Aesch. 359. Ttg y^P 
[jie (i.6]^do^ oux exeoTdCTet Soph. 154. 
j^apaxT7}p auTo; ev y^^^^ *" K*^ 
7rap7)YopeT Soph. 178. mcTToi [i.e xco- 
j^euouaiv ev ^ opq! Se^jLa^ Soph. 304. 
xal [JLTi Tt dau[Ai(Tv}^ [jie tou xepSou; - 
wS' ivTej^ea^at Soph. 328. ouTe \l* 
ex AcdScSvo; ouTe IludtxcSv y^ . . Ttg 
(Sv Tretaetev Soph. 422. [i.7i \l e^yj? 
iveu Sop6; Soph. 453. t) S' ap' ev 
<rx6T({> XTidoudi [jLe foatv' eptvu^ Soph. 
519, 3. dav6vTt xetvq) (juvdaveTv fpcD? 
[j!.' f;^et Soph. 867. 6[jl(i)$ S' iYcSva 
T6v5e iti \L u?rex^pa[jLeTv Eur. 67, 6. 
[i.i^i^a [jLev [jl' eTrnp' em<yx7)^a; wa- 
T7)p Eur. 69. fa<Tov 'A;^o1 [xe cuv 91- 
)iat<7tv y6ou x6pov Xa^eTv Eur. 118, 3. 
xaToixTip6v [jLe ttiv wavad^iav, Xu- 
96v [JLe Se(;[jLc5v Eur. 128, 1. 2. d^You 
Se [jl', w SeTve Eur. 132. ve6T7)<; [jl' 
67rnpe Eur. 149. vou S* oTvo; e$e<iT7)- 
ai \Lt Eur. 265. xxt \l fpco^ l^ot m- 
tI oux eU TO [JLcSpov ouSe \l elg 
KuTcptv Tpewwv Eur. 331, 1. 2. Ti [jl* 
ipTt 7nQ[jLaTcov Xe>7)<y[jLev7)v opdoT^ 
Eur. 342. toutou; ttcS; ^afdeTpat 
\u xpio Eur. 360, 17. 6pd<3$ \l eTni- 173 ii 

pou Eur. 362. ti [te SyJt", u [AG>e« 
[iCtTep, Itixte; Eur. 385. opdv i' S. 
Sel [is Eur. 413, 3. r,w Xuati; [jie Sia- 
P«ii5; Eur. 435. SeSouta Xi ^r, TcpW 
T:6vQt{ unep^Xi; [Le yripa; Eur. 453, 
5. ai Tuxai 8e [jie - ooyviv fdnixav 
Eur. 458. npiv av . . ixifkriwax [U 
Ka'i [^ixdeTv >oYov Eor. 470. op^c ou 
vOv Sn [i' (is Enpctuvtt!, tOjj^ti Eur. 
535. ica^ai iri a' e^epuTiiaai Se>(iiv, 
(i;^q1^ H' iTCslpY^ Ear. 579, 2. itip 
ea[Lev, aXV oux )]ff9avou TcapovTa 
[i.e Eur. 622. Auy»i yap j\.ieou iton^ 
[lE - TiitTsi Eur. 696, 4. XeT yif (ts 
So£ai TCTwjfov Eur, 698. ti icoTe [t' 
epYiii) Enr.700. tE yap [te TrXouTO( 
MipeXil vooov (?) Eur. 714. ToX[ia Si 
5cpo5[lX6Tceiv (te xal ^povvipLaTo; jol- 
Xa Ear. 716, 2. euSaL[tovii|(^v a;(>o; 
e^eTiXnSe jJie Eur. 778. u; [i' a™>e- 
na; xai TovSe Eur. 781, 11. irpiv dtv 
xit' a(T9biv Tuy^^avjj pte xal «xoto; 
Eur. 806, 3. XeXrSev oitSiv T(3vXe pi' 
uv ou voudeTel;, yv^ijt^v X" !;[ovTa 
[i' ^pi pwot; PtitleTai Eur. 840, l. 2. 
iiSe ul" e^ea^sev, ijiii [toi Tpo^; 
Eur. 866. vut^ Si Xf^''^ C^' ^ ^axu; 
t" oXoupievii Y**""!? Eur. 915. T(i 
Dufto'i i' oux s? '[le YpX[t[jiaTa Eur. 

923, 2. oux- iW Jt' ^jiicvouv XiSn; 
[j.' eSe^a'"» Eur. 936. vOv ouv SxaTi 
pT]pLaT(i)v xTevclTe jte Eur. 938. tou- 
TO Ti [i' aStxet. XeYe Eur. 953, 13. 
aii S' avSpi pi', i^; fij;, exSiSbi; viJv 
TCXouotip Eur. 953, 20. 3 pvaXXov 
avSpoi eu^avel itapovTa [te Eur. 
953, 23. t3v jiiv iyixia-i ^t to (ie- 
po; (Iv eixev XapeTv Eur. 953, 25. 
6 vuv <S7i> Xa[tpavetv [>veXXuv pi' 
avvip Eur. 953, 27. iTspij) (w 8(ioei; dvSpi Eur. 963, 31. TOTt <te xp^v 
!|T)TeIv Et/.oi &vSp' (p [le Suocx; Eur. 
953, 35. (HcTe [i»! pw, irpo; tt;; 
isTia;, a7co(TTepii(n]; avSp6;Eur. 953, 
39. ^ri \l' cEfpQva xpiv)]; Eur. 969, 

2. ouSenTOUTO pi' av xidot^TeEur. 
1067,4. [tii pL' iTi[jLaffa; Yevj) PhryD. 
20 p, 725. eyti 8e, (Aiflel y^P l*! 
&iKiji.' e^ 6[it(LaT(i)v Phryn. 21 p. 
725. -n^ Y*f [*■* ^oivia pieY*^ ^e- 
Suxe luooa »u[j:6v Neophr. 2, II p. 
731. evtccuatav Y^p Set [te Tiiv iop- 
Ti]v ttYeiv lOD. 21 p. 736. Spuo; y,' 
iSpas - Poffxei lon. 40 p. 740. t6 
SeuTepov <Si> T^ [jte xilX'<ias(( Tpom 
Ach. 17, 2 p. 750. piicTouvTs; exj^oX- 
XovTe( aYVuvTs;, Tt (t' oo XfYov^M 
Ach. 26 p. 752. 6 Si (txu^o; (ls tou 
8eou xaXet naXai Ach. 33 p. 754. aico- 
Xst; pt' epbiTuv Agath. 13 p. 766. 6 
Y^p xp^''^^ }f-' i^"-}^^^ Crat4p. 810. 
oixTpiS; daveXv ((.' avidYe av^a.jt.iti 
jcanip adesp. 8. u SaT[i.ov o; (*.' ei- 
'Krt-/xi adesp. 17. x^f^"* "^^ itaoav 
KexpoTCo; ri (i' sXe^aTo adesp. 62, 3. 
iceTcXbiv fi.' (5Xeaav ^cepmTuj^ai adesp. 
91. xai [ts (ju[jLi])opA; ast flafteTa xd- 
Xi; ex pu9(dv avaarpefEt adesp. 110, 

3. xaxaYYeXeTv (jiiv Ta9t [Jiv) deXovTa 
(le adesp. 122. u Z»u, YevecSaiT^ff- 
Se [a' e^avr*] vodou adesp. 151. r 
Si TcpouxaXcTTo [jis ^au^v \Ltb' au- 
Tii; adesp. 165. t6 xaXXo; o ^t Siw- 
Xeoev adesp. 174. la [te xspSxtvovra 
xexX^aSai xax6v adesp. 181. (tv; 
Xiav (t' TY°^ oofov adesp. 288. X6- 
Yii |i.' (~et(iK; (pap(j:ax(|» aoftdTatt^ 
adesp. 317. o; [te pox») t' i5[ji7nffxt 
adesp. 394. ou Yop [<■» Nu^ Ztxxts 
SstntOTTiv Xupa; adesp. 405. dfxpavra tytsi 173 yip \L SdiQxe de<rm^eiv Oeo; adesp. 
414. yeXuTa ir^ (te ?70touvTai xopoi 
adesp. 458, 9. xaxol y*P euTuj^oOv- 
Te^ exip>T«9<rouat [i.e adesp. 465, 2. 
otvo; !&' Cxe«;e adesp. 570.. SeX tcuv- 
3ave<rdat yif ^« *^^^ X^K^^ tyedev 
Ear. 1063. ti; S4 va)v xtfTTo; ft^o; 
Ear. 277. i^pTc S' ev <2vTpot< Soph. 
580. iQ(iel; £v avSpoSv el^oiJiev tu- 
pzvvtSa Eur. 321, 4. xavTeudev 
y^ti^ ot Xe^et[t(i.evot f tXcov <xouf ov> 
soS' iXXo^ aXXod' etxo(i.ev ^uy^jEur. 
495, 32. ex ttj; emaTyijjLTj; yap 
ex7iirT<»xoTe; xetvot t* av ouSiv elev 
oSd' 7,(Lel[c Cti Eur. 522, 4. i^fi-et; ^i 
HoXO^u ^ntl^ epet<javTe; niii^ e^op.- 
fLXTou(tev Eur. 541. STrapTTiv {Xa^e;, 
xsivv)v xo<;(tet, Tac ^e Muxviva; iQ(tel; 
iJi? Eur. 723, 2. vuv ouv •o(i.et; ixe- 
Tii. . ^XXou; Te dewv yepa; . . TiOe- 
ftsv kch. 2 p. 746. Tflt t' «XV o<r' 
i\f^ ovo(ta<nv Y^Yv<o(Txo(i.ev adesp. 
115, 4. 'npL^v ye (tevTOt Ne(i.e9t; f<jy 
tjirepTepa Aesch. 266, 4. ^<Txet Si 
Tou^ ttlv (jLoXpa Su<7a[jE.eptag, tou; S' 
oX^C iQpuSv Soph. 532, 5. olo; yap 
r|t«v ^TipLoxotvo^ oTj^eTat Soph. 712. 
debtwot 8* i9(i^v o<JTt< eaTi (Jit) xa- 
w; Eur. 222, 2. io(t<3v Tt SyfTa Tuy- 
Xivs^ xpetav fx«i>v Eur. 231. tA S' 
oOx 4 v T,(ul)v dpa<ro< uTrepPiXotTO Tt$ 
Eur. 276, 2. weTpot t' ej^cipouv j^ep- 
;xiX^ y iq<(m5v 7rapa> Eur. 495, 12. 
w; 8* T{e<i (ita;^iT> <jiy''^ '^' ^?' iQ(Jt.5v 
Eur. 495, 14. iq(jl^v S' ey<dpet x<i>fa 
•po; yalav peXY) Eur. 495, 27. axa- 
czv iJ(a5v Tii)v icoXtv xaxoppodet Eur. 
712. ocxep Si dviQTOv xai t6 gS(jl' 
r.jt«v ffu Eur. 799. 6 vou? yap tq(jiSv 
WTiv ev ixaaTci) deo? Eur. 1018. irrt? yap iQ(jLcSv x^iav OupaC fx^^ ^^* 
1063, 12. <rTuyv6v 'Ji xaT* aux^^*^^ 
iQ(jLuv epet^et; ryJffSe XaTpeia; J^uyov 
Mosch. 2, 4 p. 812. TauTo^jLaTov 
iQ(jL^v xaXXtco ^uXSyjeTat adesp. 320. 
t6v xalSa (jLOt tovS' a^tcD; 'UpaxXeou; 
iO(jL<5v Te dpe^at adesp. 399, 2. ve- 
pLoua' io(jlSv &xa<7T<{> TYjv xaT a^tav 
Tu^iQ adesp. 505, 2. woXXtqv wap' 
iQ(jtZv (jLcoptav ofXtaxdvet Eur. 86, 2. 
TTotdtv yap avdpcixotdtv, ou^ i^^Jt-ltv (jlo- 
vov - Sat(jL(i)v ^iov f<79Y)Xe Eur. 273. 
f ad' t iQp-^v (i; 7)v (JLOX^c laTpoT? p.6- 
yag Eur. 403, 5. TcoXXa? y' 6 Sat- 
(jLcdv Tou ^tou [jLeTaaTdaet^ fScoxev 
i1[jlIv Eur. 554, 2. fpcoTeg i^(jlTv etoi 
^avTotot piou Eur. 659. ^uouatv 
il^jLlv ?ravTa xal Tpef ou<r' a(JLa Eur. 
898, 12. ^096$ wap' io(JLtv xal tol 
btC e7rt<TTaTat Eur. 965, 2. $6(jlo< 
eTot(jLO( iq(jlTv ev^touTolodat Tcdpa Crat. 
1, 3 p. 809. ii(jLtv S' ou xpaTeT Td 
TcetajjLaTa adesp. 380, 2. foTtv oux 

cpcdjJLevov TOl^ (<3(TtV 1Q(I.TV - Sat^JLOVtOV 

adesp. 492, 2. Ev ^uXov dvdpcoTrcov 
(jLt' fSei^e iraTp6< xat (jLaTp6c ^niJLa^ 
d[i.epa Tou; TudvTa; Soph. 532, 2. 
TauTa ydp axedpcS^ opfiv ii^JLa? dvdy- 
XT) Tou? vo[i.i?[ovTa; T6xvir)v Eur. 87, 
3. ou (JLY)v <ru y' ''^i}^^^ '^ou; Texov- 
Ta; igSeacd Eur. 109. oupav6; uTcip 
')0[/.5g Eur. 448. expriv ydp yi\f.OL^ cruX- 
Xoyov 7rotou(jLevouc t6v ^uvTa dpioveTv 
Eur. 449. ouSel^ ydp ^^l^ot^ <6TTt;> 
e^atpyi^reTat Eur. 660. OTav - wa- 
TY)p - XoYOu; y6nL(3i^ Tcept Xe^y) 7rp65 
iQ[jLa5 Eur. 773, 17. fixep xdpe<7Tt 
xal 7re(pux' y<|JLoJ? Tpe^etv Eur. 892, 
3. xoXXaT<7t (JLop^aT^ ot deol (^oft- 
^(jLdTcdv (79dXXou<7tv io(jLdl!; Eur. 972, 174 2. Sel ityyftaveffdai "{^n v$v *^- 
[tS; oedev Eur. 1063. naUa«, Tt 
Spi3[Aev; oux ejyi^v ^[iS( fTi ^e»»v 
Eur. 1109, 2. JSei y^P ii[ia5 toT^ 
3eoT< dueiv, oTocv YuvKtea xaTDpuT- 
Tji ■ni Eur. 1112. 

eSavot: eSavDl; Aescb. 423. 

eSecTOt: T7JV t' e[Ai]/Oj^tiiv ppflmv 
iiiuvS-t iceipuXaYiJ.ai Eur. 472, 19. 
Tpuipi] Ss TOi d!>,i(i)v s8e5T3v [«IX*- 
vat ftT]peuo[j:ev Eur. 892, 5. 

eSo;: 'ASpavTtta; £$o; Aesch. IfiS, 

2. eS«( Sai{j;6vtov Eur. 448. Ttpuv- 
9tov n^vdsu^a, xuxXutcuv EBo; adesp. 
269. 'EffTia( 8" eSo( Eur. 781, 
35. 

itfCt: SSpf Z<u( ev es^^Ti] SebSv 
Sopi. 821. Tn5 iJTCepTaT»i( Tupawi- 
8o; *aaxou(jtv i-^-jiiirmv SXpav Soph. 
85, 3. 9eoi ^^vtot ijo^epdv aSiauXov 
EX'!'^^? eSpzv ^>&eifO|xevuv Eur. 868, 

3. Sdiffei; TdvSe Tupi-^vjpet; E^pa; 
adesp. 65. 

sSpavov: yn S' iBpeevuv tfrn^oi 
Soph. 1027, 7. 

eSpaa^at: ^toTov oydtiy Aavai- 
Isi iSpa<i(j;dT(dv Eur. 305. 

iSuXiov: Td Tpoia; eidopbSv ita- 
\ut Soph. 141. 

eCo^Jiat: u' [tolpoi Ato( «i' t» na,- 
pd dpovov dYX^'^'^^^ dtuv i!^6[>^eva( 
Eur. 620, 2 (v. adA p. XX). 

Efte>u: ^i) ouv Ide>e >u7celv «au- 
t6v Eur. 174. WSietv eSeXuv tov 
SeX^axa Soph. 610. 

idiC<a: Ktl Ydp cEvSp' tLdia|j.evov 
dxoXaaTOv ifio^ •^i.arfii (?) ev Tau- 
Tw [Jieveiv Eur. 201, 3. vuv i' oix 
edio9ei( tout' eTCuiTa^tat [ilv ou 
adeip. 546, 9. Idr, Ydp oux tSurdev- Tt( xaid (Fx^TiptSt [teTaXXdoffouuiv 
ei; Td|jLT7X*'*'''* Eur. 282, 8. 

£9voc: K6>x°< '^^ XaXSal6f n 
xai Supuv Idvot Soph. 581. 

!3o(: l*n y*P o^" e^toSevTti xi- 
Id ffxT.Yipu; [i.eTaXXd(iffoufftv ei; tJ- 
[jLvixavov Eur. 282, 8. 

ei: A) xal T0U5 *av6vTa( ti 9i- 
Xet; euepYeTtlv *tW ouv xaxoupY^''< 
d[j^tSE^i(0; Ex^ Aescb. 266. ei ijit- 
xpo; uv Td ^auXa vixiiffa? Cx" Soph. 
38. 6 S' ti (?) voSo; Ti( f^naifAS Taov 
o8evei Soph, 84. yP«H-1'-*™"' ^^^ 
xd; ^x**^ ^^t* ^' "^^^ °^ wdpeonv o; 
^uvu[jioffev Soph. 144,2. xdxtov eEXV 
oux CffTiv ou^ Earai ■zaii Yvvatxo;, 
el Tt 7rif[j^« yv^tf^QLi. ppoTot; Soph. 
187, 3. 3eoi ydp outcct', e» Ti XP^ 
PpoTov XtYetv, ipSaffi «tpufi viiv xar" 
ApYei(dv uPfiv Suvatvtoovrat Soph. 
339. Ttlv icoXXSv xaXuv Ti( x^*^< 
ti xaxo^ouXo; ^povTif exTpeipet tov 
euai(i>va nXouTov Sopfa. 534, 2. ou- 
Siv xaxu)V icT(>>x6c, ei xa^iS; fpovei 
Soph. 752. ffi> S" dvSpa *v»)TOv ei 
xzTe^StTO ffTtvti; Soph. 761. ei «5- 
pta BouT^ov, d>V 6 vou; eleudepo; 
Soph. 854. e' [jiot fttpit;, dt^iic ii. 
■roL>.v^ XtYttv, Ato; Tupawel ic>eu- 
[l6v(i>v Sopfa. 855, 14. ei tou Tex6v- 
TO! ou8iv evTpeTCT] 7caTp6( Eur. 83. 
tl Y^p eu fpovelv ^X'^' xpeCooov toS* 
toTi xapTtpou ppaxiovo; Eur. 199, 2. 
ti vou; {vt<;Ttv' ti 8i ^tri, ti oet xa- 
Xyi; Y^vKtxo; Eur. 212. to y*P ^*" 
Yttv Eu Stivov tOTiv, ei ftpu Ttvd 
pxipviv Eur. 253, 2. ^wiv tic t*vai - 
3tou( ; oux tiffiv, oux tio', el Tt? iv- 
bfwjeat 9t>ti [tV) T^ ica^at^ - xpi)* 
ffftat V6y<|) Eur. 286, 2. ti Stoi Tt tl 175 IfOtfvi occoj^pov, oux £taW Oeot Eur. 
292, 7. el S' -n Kuxpi; toioOtov 69- 
{kiX{iLo1( op^S, ou OaO(i.' SpcdTa^ [jlu- 
piou^ auryiv Tpe^eiv Eur. 324, 5. et 
l' «Tep ic6v6>v SoxeT^ laeadai, [AtSpoc 
e! Ear. 392. efiot y&p ^^f^ ^ctco^^o;, el 
Se ^oXeTat, irT(i>}^ou xaxtcov Eur. 
412. mpatvfa) aot to X^tov, el ^po- 
vet;, Y^vatxi iretdou pLvjSl TaXTQdTj 
jduttv Eur. 440. el (Jilv y^ olxel 
veptepa? uwo }^dov6? ev TOiaiv oixeT 
ouciv, ou&iv dev adevot Eur. 450. et 
Xi Ti; xupei Y^vaixog effd^rJc, euTu- 
Xd xax6v Xa^v Eur. 463, 3. 79 ^'^- 
xr, evTau^ woudTiv eYyu^, ei ^ou- 
U-iy opav Eur. 506, 8. el ycip eu 
Xey» Eur. 773, 77. ou <iTaXaY(i.6v 
e^oiLop^Te, et tcou Tt; foTtv ai[i.aTO( 
XX[tai i;e<r«Sv Eur. 781, 7. ouwoTe - 
iXXov PpoT6v 7capatve<jat[jL' av iratot 
'pocdeXvat xpaTY) - ei }^pY) SteXOelv 
xpo^ TexvcAv vixcd[jLevov Eur. 806, 
4. Ti icepc^ad: ^poveX^; el [xy) [jLeXXet; 
asuLvuvea^at irap' 6[JLotot; Eur. 924, 2. 
UeZvo^ et [jlIv - ^Stxiqxe Tt, oux i\JLl 
^potfiixet XafJi^vetv toutcov Stx7}v 
Eur. 953, 6. et ta»a xptveiv ecTiv 
ivoTjTov Y^VTQ, wepi Ttov y' 4auT7); 
7paY[taTuv i9(iK f poveT Eur. 953, 1 1 . 
tt Si iTOpepYov j^piQ Tt xo[jLi7aaat - 
oupav6v uicip Y')^ fx^K'^^ ^^ xexpa- 
tuvov Eur. 981. el il daveiv de[JLtc, 
u^ davetv xaXov Eur. 994. dXV 
oux Ivean '(rrefavo; ouS* euavSpta, 
^ {Lifi Ti xat ToXp.^^ xtvSuv(Dv [teTa 
Eor. 1052, 6. el ii Toti decSv to^' 
IffTi z>a<j(jLa, ^(JLtoupY^^ (dv xaxcSv 
|i€YWT05 T<rc« Eur. 1059, 6. 6 ^4? 
^; ??»;, et ^ov 9^ XP^ xaXeXv, 
xa|ivet ^uvttv Tot iroXXd: toX< auToX; det Eur« 101^, 3. et Se Tt^ irpddGet 
xaXto; xaxo; 'TuefuxcS;, t6v xP^^^^ 
xepSatveTcD Eur. 1131, 3. el S' £XXou 
XeYet JE(i.etvov dXXo^, t^. XeYeiv uTcep- 
fepet Aristarch. 1, 4 p. 728. el ^' 
eYco 6pd6; t^eXv ^tov dvepo^ lon. 41 

p. 740. x^V' ^^ '^^ X°^V^'^ '^^ '^^^ 
xaTco x^^^^< Astyd. 5 p. 779. ei 
X' *&5toX< aot [jLV)S4v dXYetvov woTe 
[iLY)Slv Saeadat, [iLaxapi<i>; Ix^^^ fP^* 
vwv Dionys. 2 p. 793. de6g ouxt 
XiQirro;' el ^e XiQirTo;, ou deo^ adesp. 
168. et [jlIv deoi vdevouatv, oux 
?(iTtv Tux^)' ei ^ ou ffOevouatv, ou- 
Sev e<jTtv -fi Tux>) adesp. 169, 1. 
2. [jLeTptov et Tt xo[iL7rd<rat Oe^et^, 
S^etxe adesp. 398. iroXXd (le ^if)^<5 
piou, [jLdXt9Ta X' ei y>3C (J^-^JQ weTreipa- 
aat ^evT)^ Soph. 525, 2. [jliq [jLot fOo- 
vTiOTQTe - ei TTTcox^c cSv TeT^Tjx* ev 
eadXoXertv ^eYetv Eur. 703, 2. el Y^p 
a' {(jLeX^ev, &^ c\j 910;, xTetvetv m- 
at;, xp^yi^ ^^^ ^^ [JLe^Xetv Eur. 451. 
ei Setv' S$pa<;ac, ^etvd xat ?radeXv <re 
^eX Soph. 877. et S' ^[teX>idy)v ex 
de<5v xat ^axS' e^jLco, Cxet ^oyov xal 
TouTO Eur. 208. el 8* 6Y<i iTexov, 
Setv6v ToS' ri-fH Eur. 266, 3. et [i.^ 
<re AiQTcd xa^Xtirat^ eYeivaTO adesp. 
178. 61 ^dp Ttv' ioTtouxov 6i]/0(jLat 
[jLovov - OTeYOv 7rup<d<7(i> Aesch. 281, 
2. et [jLev Tt^ ouv l^etotv* ei Sl [Jliq, 
^eYe Soph. 420. ^udci) Ydp et xaiTwv 
Tpt^v 'dv oTao[jLat Soph. 822. el (jly) 
xade^et^ ^"ki^aaaLs^ ItSTOLi aot xaxd 
Eur. 5. '3rept<r<;6[JLudo( 6 ^6^05, euYe- 
vetav et ^OTetov euXoY>7ao(Aev Eur. 
52. 7) Ti w^eov elvat 'TraxSa; dvdp<i- 
^otf, xdTep, et (jlio eirl toX< SetvoX<nv 
<Df eXiQ<JO(iLev Eur. 84, 2. et &' euTu- 176 1 

ei )^Sv Ti? - [XTiSev ^ofiLOiai twv xaXcSv 
TueipaacTai, eyci [jl4v ouwot' auTov 
oXpiov xaXw Eur. 198. el yip aipe- 
^<reTai xoXi^, ti xatScDV tSv 6(jlSv 
[jtiTedTi [jLoi Eur. 360, 39. 6(jloi yap 
ouSev fdTiv aXyecdv dcxo; - et (jltj 
xaTacTxa^peTdav o^ojjLai woXiv Ilpia- 
[jLou Eur. 1109, 10. el [jlIv (ppadco 
TaXY)de^, ou;^t a ei^pavw' el S'*eu- 
^pavw Ti a\ ov»)^t TaXYjdJ^ fpaGco 
Agath. 12, L 2 p. 766. — et [jloi 
yevoiTO ^dtpo? tdov ev oupavfj) Aesch. 
216. aXV oCts TCoXXa Tpau[jLaT' ev 
(iTepvoi^ ^a^cov dv^Txei ti;, ei [Jlvi 
Tep[jLa miVTpe}^oi ^tou Aesch. 362, 2. 
ei Tiva Suvai[JLed* eupeiv Soph. 301. 
ou yap av tJc deia - [jLa^ic &v, ouS' 
et TravT* ews^^^doi; (JxoTrcov Soph. 
833, 2. SoxetT* av olxelv y^^^^t ^^ 
TrevYj^ fiwa; >a6g woXtTeuoiTO tcXou- 
dicdv ocTep Eur. 21. ^ irapdev', el ac^- 
GOLi\fX <;*, 6T<iyj jjLot ;^apiv Eur. 129. 
;^pua6; d[jLadta( [jLeTa a^^pYjaTO?, ei 
[JLY) xap6TY)v J;^(dv Tu;^ot Eur. 163, 2. 
Tt; ydLp weTpatov (yxoweXov ouTaJ^ov 
Sopt 6Suvat<7t Scoffet; tk S' dTt[jLd^(dv 
vexu;, ei [jLY)Siv aidddvoivTo twv tca- 
dY)[jLdT(i)v Eur. 176, 5. ex tzx^xo^ av 
Tt$ Tcpdy^JLaToc Staawv ^oywv dYwva 
OelT* av, et >.6yeiv etY) ao^o? Eur. 
189, 2. et vou; IveaTtV et 8e jjly), Tt 
SeT xa^-n? y^vatxo;, et [jly) Td^ ^pe 

va? XP''^^'^^*^ ^X^^ ^^^' 212, 2. et Se 
wou Tu^oi Trept^ ^^i^ac elXxs . . 6[jlou 
>a^(dv yuvatxa xeTpav Xpuv [tsTaX- 
>d(r9(i>v det Eur. 221. ^oXeic Te \u- 
xpdg olSa - at [jL6t2[6v(i>v x^uouat Su(r- 
<jePsaTep(i>v ^oyx^; dpid[jLO) xXetovo; 
xpaTou[jLevat. ol[tat S' dv u[jLdE<, eT Tt^ 
dpyo? (ov ^eol? euxotTo Eur. 286, 1 3. ItTOQdtf' u?petx(dv [jlSX^ov, ei [jlS^Xqv 
deXot Eur. 309. ^ouXi^ ydp ou^ otov 
Te TdXY)^ ^eyeiv, el ^e^mTOU^n p 
wpsirovTa Tuyxivot Eur. 313, 2. Xo- 
xet; t6v ^tSY)v a«v Tt «ppovTi^eiv 
y6(i>v xal waTS* dvYiaeiv t6v (tov, el 
deXot; GTevetv; wauGaf ^Xeipouaa X' 
61? Td t5v TreXa? xaxd p^c^v yevoi' 
d?v, et Xoyt^sddat OeXoi; Eur. 332, 2. 
4. 61 S* ouv yevotTO, xfY) TueptimtXai 
xaXw? xpuTTTovTa Eur. 460, 2. iTyY)- 
(id[iLY)v ouv, 61 wapal^eu^ete ti; jjir^ 
(TTqJ wovY^p^v XexTpov, oux dv eUT6X- 
vetv Eur. 520. et xspxtS^ov |jLiv dv- 
Spd<itv [jLsXot TTOvo;, yuvat^l S' otcXcov 
6[jLTCe<iot6v Ti^ovat Eur. 522. el S' eU 
yd[jLOuc IXdot[iLt - Pe^Tiov' iv Texoiat 
XYi[jLaortv Texva Eur. 525. ouS' el we- 
Xexuv ev X^P^^^ ^X^^ [JLeXXot Tt? el; 
Tpdx*>oXov '6[jLpaXeTv epLOv, aiyY)<70|JLai 
Eur. 706. ei [jloi t6 NedTOpetov eu- 
yX(i>aaov [JLeXo; - SotY) Oeo;, oux av 
Suvat[jLY)v [jLY) oTeyovTa m|jL7cXdvai 
Eur. 899. dfpcAV dv etY)v, ei Tpsfotv 
Td Twv weXa; Eur. 903. out iv 
xaTatd(i>v ouTe - xa^l^ ipptov' ei; 
dxpou^ TroSa^ irudot' dv, ouS* el Setvd 
xdvTa TTpoa^dXotc adesp. 114, 4. 
SY)X(d(rat[jL' *dv, 61 ^ouXoto (ni, TdXY)- 
de^ adesp. 515. ouSel; dv eTxot xet- 
vov dvdp(07r(i>v xaxcS^, ouS' el fdovou 
yevotTO Sua[JLeveGTepoc adesp. 534,2. 
ei [jl4v xp6$ auydc 'nXtou, xp^^^^^ 
Y)v v(dTta[jLa ^poc' ti il Trpo^ vefY; 
pdXot, xuav(i>?c6v (Sc Tt; ^Ipi^ dvmu- 
yet (TeXa; adesp. 541, 1. 2. el ii tu- 
Xa Tt Texot, papuv ^apeTa 96^0 v 
S7re[jLt|;ev oTxot; Eur. 773, 49. xatTot 
roT* eT Ttv' ei(rt$ot[JL' dvd TrroXtv tu- 

(fki^ wpoY)yY)T^pcc e5Y)pTY)[JLeV0V, d^Y)- et iS o; 177 l&ovouvTa <nipt,f opolc eXoiSopouv Eur. 
816. ei; ^povTiSa^ vouv <7uii.f opa< t 
epa]l^6[i.Y}v - tv* et ti 7?daj^oi[i.* cdv 
eSo^aCov fpevi, (jly) [toi vecSpec Trpoa- 
recQv (i.ot».ov ^oxoi Enr. 964, 5. 
e!^il[uouTO X' eT ti; e^a(i.apTdvoi 
Crit 1, 8 p. 771. — AXV el jtiv tjv 
Klaiou<nv to^ffdai xaacd - 6 XP^^^^ 
in^aov xr^|i^ tou x^ateiv dv y)v 
Sopb.. 513. et ydp ^o^oi^v y)v t6 
vuarntpiov, lot&eC; dcv dvBpciSv et)^0(JLev 
TTipavviJk Eur. 321, 3. ei S* •fjffda 

|WQ xdxtffTOC, OUWOT dJv - TJQvS' dlv 

Tlu^OTei; zoXiv Eur. 347. et S' y}v ev 
oixoi? dvTi diQ>.et(ov OTdj^u? dp^riQV - 
oux iv viv e^eTcejjLTTOv e? p^dj^Tjv 8o- 
po« Eur. 360, 22, ei (i.ev ydp ex y^; 
ei; ddXaaaav firraTO 6 xu^jiaT* ot- 
xttv opvt^, iQp(i.iQveuaev dv Eur. 636, 
4. et (tiv ToS' r](tap TcpwTOv y)v xa- 
xou(ttV(p - etxo^ a^aSd^ietv y)v dEv Eur. 
821. et (tT) ydp tXiov l^apov et^ ;^e1- 
pa? (luco; Eur. 847. el S* Tj^av dv- 
3p<m>iatv (Avy)To\ Xoyot, ou^el; dcv 
auTov eu Xiyetv epouXeTo Eur. 978. ci» S* et xaT* oTxou^ euvOQV ATuyj^a- 
V54, oux dEv itOT y{kbi^ el; ToXe Opd- 
wj« Eur. 1132, 64. oux y)v dv dv- 
^irot<nv ev ^uo ^ovo^, el xdvTe; 
v}{uv e( T90U 7?ef uxoTec Agath. 24, 
2 p. 768. ei jtiv ydp auTix* ^<Tav al 
Ti(iMptat, :;o^ot W fo^ov-deouc dv 
T^S^ov Theod. 8, 4 p. 804. el vouv 
ttj^ 1(1* 6 (ncetpa^ iraTiQp, iQmaTd(jLY)v 
fltv - irovelv adesp. 546. ei S* euae- 
^iavTot<n Su<;9e^aTdT0t; eic TauT 
&cpa<rcov, tcS^ TdX' dv xa><3; l)[Oi 
Ettr. 832. — au i' dvSpa dviQTov el 
xaT6f9iTo <rrevei5, el^^ to (teX^ov 
ou&v £t xepXo; ^epet Soph. 761, 2. Ti^ S* oi8ev ei t6 ^ffv (Jtev e^Ti xaT- 
daveTv Eur. 638. Tt^ S' olXev el ^^v 
Tou^* 8 xexXv)Tat davelv, to ^tJv hi 
Ov^<ixetv 6<rrt Eur. 833. ev tout^o 
Se (JLOU TY)v we"ipav eu^u; Xd(JiPav' ei 
xpei<T(T(Dv lay} Eur. 691, 2. tou^ (tou; 
kXiy^tiiy (JJ.yjTep, et ^iayet; ^oyot Eur. 
773, 18. 

B) a) 6CkX larij xeT ti? eYye^? 
^6y<{), Zeu; Eur. 991. ev ixaTOv e<iTiv 
eupeTv dv8p' 6va, *xet toutov ol ^in- 
TouvTe^ et<i\ (jE.uptot Astyd. 8, 5 p. 
780. eu ydp toS* T<xOt, xeT <x' eXdvda- 
vev Tcdpo; Eur. 1033. 

b) xaTOpxeT TouSe xex^iocT^at lua- 
Tpo?, eTTTSp Tre^uxd Y*' ei Se (jlt) , [jLet(i>v 
pXdpT) Soph. 83, 2. et (jiev rtq ouv 
S^etatv ei ii (jliq, Xeye Soph. 420. el 
vouc ?v6<7Tiv et ik (jLTQ, Ti Se"i xa^Y); 
yuvatxo; Eur. 212. et Se [/.77, <1^6uSy); 
eytd Eur. 773, 4. ^dpiy Sixaiav xat 
ft^dvdpcoTCOv, xdTep, aiTw ae Tau- 
Ty)v' 61 Si (JL*/), <7u (jlIv ^io: npd^et; d 
PouXei Eiir. 953, 42. — oux foTiv et 
(JLY) noXuiS<o T<p Kotpdvou Soph. 359. 

c) xpeiaacdv ydp ouTt; ^py)(jLdT(dv 
we^ux* dvTip, wXy)v eT ti; (?) Eur 
325, 2. 

ela: ela Sy), [^iXov] 5^Xov, ly^P^ 
(jLOi <ieauT6 Eur. 693. eTreiyeT' *ela, 
S(/.iDiSe; Eur. 781, 8. akV eTa, Au- 
Sal ^dXTptat - Tov ^evov xo<i(jL7)aaTe 
lon. 22 p. 736. — cf. ela. 

61 a: 6lx6v y- ela <juXXdp5<jy 
dYpa<«;> Eur. 495, 8. 

etd21(i>: etdCcdv Eur. 844. 

elSog: t6 y* *elSoc auTO <tou xaT- 
y)yopeT TiySvTOc Eur. 690. 9u[jl(jlix- 
Tov elSo^ xdxofcSXtov Tpefo^ Eur. 
996. xaTOTCTpov etXou^ jaCkxo^ e<TT, 

12 ' 178 iSo; etfti oTvo; ll vou Aesch. 393. eiS6^ &^iov 
TuppavviSoc Eur. 15, 2. 

£lS(d Aesch. 212. 

eT^cdXov: >iTt< - ev ^ei[X(ovi woTa- 
(Jii(i)v ?uoT<iSv tSv] axiotc eiScdXov Soph. 
598, 6. xpoxov d*, oc iiXi^Se^ eig 
ufaor|jLaTa ireTuXuv <Jxio!^ eiSro^ov 
6$(i)|i.opYvuTo Chaer. 14, 15 p. 786. 

e 1 e V : elev* ti SpaveK , bM\Li Neophr. 
2 p. 730. 

etde: ety eu ^poviocavT* eldiSoi- 
\Ax 77(0^ f pevfiSv eir]Q^oXov xaXcSv at 
Soph. 104. (0 raTpi;, etde fravTec oi 
vaiou<7t <re out(o fiXoTev (og eYc^ Eur. 
360, 53. etd' v}<Tda ^Kofpcdv {pya toT; 
Xoyot; Taa Soph. 810. « icotvi' al- 
S(iSc, etde Tolc ?rol<rtv ^poTOt^ <xuvou<ra 
Tavaia^uvTOv e^yjpou ^ pev^v Eur. 
436. etd' Y)v JEf(ovov a7uep[i.a ^u^tt^ 
v(i)v PpoTwv Eur. 987. eTd' (S<peXev t6 
xaXXog (i.e StdSXeaev xaxd)^ oXecdat 
adesp. 174. 

etdta[JLev(i);: Yuvat,Tt[iLoiTpa]^e1a 
xoux eidta(i.ev(o^ XaXe^lc adesp. 283. 

etxdC<>>* (i^dvTt; S' dEpujToc o<;ti< 
etxd^et xaXcSg Eur. 973. ouSeicoT* 
euTu^^iav xaxou dvKpo; - ^epatov et- 

xd<rat XP^^^ ^^^* 303, 2. 

etxalo^: TtxTet ydp ouSlv eadXov 
eixaia (txoXtq Soph. 287. 

etx-yj: «o^^ov ydp dvSpcSv Td< 
d(JiapTiac xa>o); xpivetv, to S' eix^n 
xat (JieTd a?rouSfi( xaxov Ghaer. 31, 
2 p. 790. 

etxopoX(o: (ov dnopd Y>(o«a' el- 
xo^oXel 7rep\ tc3v dfav(ov Eur. 9 1 3, 4. 

eix6< V. fotxa. 

etx6T(o<: (cf. opdftS^.) Tdfav^ Tex- 
[t7)piot<rtv etxoTti)^ dXioxeTatEur. 811. 
itSy) ecTiv, wdTep, 6[i.6v <rxoi7etv tout*, etxoT(o^* (jiT) ydp xaX^; xpivac' 4{tau- 
T7)< t6v T^tov ^Xdtj/fi) ^iov Eur. 953, 
37. 

eTx(o: '''eTxet ydp ^^iQ du{i.6( ouS' 
?t' dvTe^et adesp. 379. ou X' eV 
dvaYxi} xal deotdt (i.y] (tdxou Eur. 
7 1 6. ou ydp Ti; dv SuvatTO irp4|>pdT7i( 
GTpaTou ToT; irSortv el^at (SeX^ou U.) 
xal xpoGapxe<rat x^P^^ Soph. 481,2. 

etx(ov: Tuirdvou S' etx(ov c»Gd' 
uTiroYaiou ^povTYi; f epeTat ^apuTap- 
pY); Aesch. 57, 10. Tiv' ox^ov tovS' 
opoS - iropdevou t' etx(o Ttva Eur. 
125, 2. 

elXaT^ivat Aesch. 424. 

EtXetduta: fvda \yfirif (oStv<ov 
e(i.Y)v IXu<rev EtXeiduta Eur. 696, 7. 
<o TTOTvt' EiXeiduta adesp. 58. 

etXia<7(o: c^ xaXXt^eyY^ XajtirdS' 
etXia<;(ov 9X0^6; 'o^te Theod. 10 p. 
805. <7Tp6ptXo< d[i.9' dxavdav eiXi^a; 
Se[i.a( xeCTat lon. 38, 4 p. 739. cf. 
4Xiaa(o. 

eTXX(o: eiXX6|JLevov Aescb. 25. 

el(jLa: ^YipaXotfcSv ei(jLaTo^ Sid 
iTTuxMv Soph. 454. TcdXXeuxa S' 
(X(dv et[jLaTa Eur. 472, 16. 

et|i.ap(iLevov: ei{jLOCp|i.evov ik tuv 
xaxSv PouXeu(i.dT(Ov xaxd^ d(i.otpd( 
e9Tt xap7rou<;dat ^poTol; adesp. 352. 

et[jLi: ey^o y^^^^ K*^^ ^*^C'^ ^P^^ 
dpxecTaTOv Aesch. 187. vuv S' ou- 
Sev e((i.t X^P^ Soph. 524. opd^ S* 
'OSu(r<ieu{ eipL* e7r(ovu(jLoc xaxol^ Soph. 
880. in yif \u - eivat (jlIv oairef el 
(jLt, faive<;dat ^i (jlt) Eur. 698, 2. 
vuv S' d^jL^Xu; et[jLt xal xamipTuxc^ 
xaxftSv Eur. 821, 5. ey^o S' c(i.6^ cl(jLt 
Eur. 1005. ouxeT <ouSev> e((jL* eY<^ 
adesp. 45, 2. (jl6vo; <Ydp> eT ou t«Sv eifiit 179 avi}xeoTfi>v xascSv laTpo^ Aesch. 255, 
2. iJiwp el Y^^^*^^< • <rn[i»aiv* otou 
t' e! x&mbt^ Soph. 100, 1. 2. <jai- 
vei^ ^oxvouaa xal xuuv Xaidapyo; 
sl Soph. 800. ffOfo^ [iilv ouv eT 
Ear. 48. ou ^* el ti; o^t^ tou[i.6v 
»xTipa; irado^ Eur. 1 27, 2. (lox^ou^; 
uv <ni ^(uoupYO^ el Eur. 136, 4. [iicS- 
po; el Eor. 392, 2. d» y^pa;, otov toi; 
Ixou^nv et xaxov Eor. 805. & irXoud', 
otf^ [tlv p4l9T0v ei (idpo; f epeiv Eur. 
813. i KuicpK, c»; rSela xat [xo}^Oiq- 
po; <ei> Eur. 875. & $ai[i.ov - &^ 
iroviQp6( el adesp. 17. ou wat; 'A;^iX- 
Xett;, aXV exelvo; auTo; el adesp. 
363. wou S' 6<itIv Apyou^ iepov - $u- 
Xov Aesch. 20. Sev^idv OTUopa S' ex 
vot3[ovtoc yavou; Te^eto; 6<jti Aesch. 
44, 7. Ti^ wot' ?<jd* 6 [i.ou<76(j.avTt; 
Aesch. 60. Zeu; e<mv aldYip, Zeuc ^^ 
Yif, Zeu? X' oupavoi Aesch. 70. cSS' 
errt [tudcdv Tov At^u<jTix(Sv xXeo; 
Aesch. 139. ouS' {9ti ^ci>[i.6c ou^4 
?riittvi^6Tat Aesch. 161, 3. cov xaT* 
'iSalov icayov ^to^ '3caTpc|>ou Pcd|x6( 
e«t' ev aldept Aesch. 162, 3. &?rXdt 
yip ecTt Trf^ aXti^eia; Iwtq Aesch. 
176. Tou S' aYxuXyjTOu xoacjapto; 
tonv axo7c6< Aesch. 179, 4. oS' 
£^v 0? iTOT ajiL^' 6[JLol ^eXo; y^^^" 
To:cQi6v - {pptt|;ev Aesch. 180. icoV 
Xol; yip eoTt xlpSo^ iq fft-p) ppOTSv 
.Aesch. 188. eTcei na^ X^P^^ ^^'^^ 
|ia>^6; Aesch. 199, 5. a>X' apou- 
pHo; TK e<jTt <j|iivdo^ cSS* u?repf uyJ^ 
Aesch. 227. AtTval6( eoTt xavdapo; 
Aesdt 233. '^[t^v ^t [i.evTOt Ne(i.e- 
9K IfOt uirspTepa Aesch. 266, 4. 
ivAs^ ik xatpov fad' oxou Tt[i.^ 
)e6; Aesch. 302. aXV C<jti xa[i.ol xX]]( eTct YXcAffffY) (fxikoL^ Aesch. 316. 
auT6; wTtv 6 xTavciv tov TcaxSa tov 
e[Ji6v Aesch. 350, 8. xaTOTrrpov et- 

Sou; x^^^^^ '^'^9 ^'^^^^ ^^ ^^^ Aesch. 
393. yiopa; y^P ''iP''^^ e<jTlv evStxcD- 
Tepov Aesch. 400. to [jlt) y^^^<^^^^ 
i e^Ttv T^ Tcef uxevat xpe1<r<jov xaxcS^ 
TCa<j}^ovTa Aesch. 401, 2. &vdp<d?u6( 
eoTt ?rveu[&a xal oxt(x [jl6vov Soph. 

12. Tt TaUTa TTOXXSv piQ^JiaTCdV Jt' 

2aTt aot Soph. 79. ^^X^ Y^P *^^ou; - 
xpet<ra<i)v aof t<jTOu TPavr^; eoTtv eupe- 
tU Soph. 97, 2. v6[i.o; y*P ^^*^^ '^Q^^ 
Pap^apot^ duv)7PoXetv - Kp6vc|> Soph. 
122, 2. i^\}<i ^ExTcDp effTtSoph. 141, 
4. xaxtov &XX' oux I^Ttv ouS' lcrrat 
TcoTe Y^vatx6; Soph. 187, 2. lcJTt 
Yocp Tt; evaXta Eu^otl^ ala Soph. 
234. ou Y^P ^^** ojcco; cywouSrf^ 8i- 
xata; [i.^[jL0< £^eTat ?coTe Soph. 236. 
TauT' e(jTW JEXYicTTa Soph. 324. 6pdio 
[jl4v tq y^^^^* e<JTiv, i^j^aXY); S* 6 
vou^ Soph. 325, 2. xaXov (jlIv ouv 
oux l<JTt Ta leuSvi Xeyetv Soph. 326. 
ffUYY^^^^^^^ov eiTcelv e^Tt xal to [jlyj 
xaX6v Soph. 326, 3. xdEoTt npo^ Ti 
3^pTfl[jLaTa dvTOTotcyi TdfXXa SeuTepa 
Soph. 328, 4. xiXXiaT^v wTt touv- 
Stxov Tcef uxevat Soph. 329. oux laTtv 
ei [JLY) noXutSc{> Tcp Kotpavou Soph. 

359. OUX lcTTt TO^t^ [JLY) SpcScTt <JU[JL[JLa- 

X^< '^^X''^ Soph. 374, T6) Yap xaxcS; 
TCpa<jaovTt [tupta \uol vu^ emv Soph, 
401, 2. TaS' eaTi xvt<j[jL6c xa\ ^tXYj- 
[jLaTcdv ^6f o; Soph. 494. ^toTT); [jlIv 

Y^p XP^^^5 ^^^ Pp^X'^^ Soph. 518. 
laTp6^ e^Ttv oux e?ctar)0[JLci>v ixcSv 
Soph. 530, 5. cbc oux l<JTtv tcXiqv 
Ato; ou^et; tcSv [jLeXX6vTcdv Ta(JL(ac 
oTt xpY) TeTeXicjdat Soph. 531, 2. [jlt) 180 tifit oTcrips 7toiXol( Tov jcapovTa Saijiova' 
(riyujjLSVO! ■^if eim SpYivelodat Tcpe- 
xuv Soph. 592, 2. au-n] ^i [ta)ri[i.64 
eo-nv Soph. 597. to Jf EUTu^^oOvTa 
TvavT' api9[&ii«a( ppoTuv oux fimv 
ouTo; OVTtv' eofii<iei( Iva (?) Soph. 
620, 2. ilV Jad' 6 davaTo; i.^'"'°! 
laTpo; voouv Soph. 636. toui 8' «u 
^Y'-^'^^^^ "*"' lO^dJTaTou; ippevl 
TOiou«S' iSoti fiv ol6( eoTi vOv oSe 
Soph. 666, 2. C^lf-tctv >a^clv dE[Aeiv6v 
GSTtv ii xepSo; xaiwv Soph. 736. xai 
Tfi; TS>ei>Ta( eiito; kab' ouTcag f^X"* 
Soph. 7i7, 2. Tolo^ Y''^P {j^6voi; b»I 
i^Yjv laTi Soph. 753, 4. oux Sir' arc' 
fpYtov |jivi xa>3v Jicii xa>a Soph. 
755. 5«Tt( i^f il>; Twpavvov ejMto- 
peueTXi, xeEvou eaTi $ou>o(, xav 
EX£u3£p0f [toXi] Soph. 789, 2. X^pO! 
Yap auTOg eUTtv av9puicou ^pevuv, 
07C0U To Tepirovxai to ^«[JLaivov ^iiei 
Soph. 824. Eanv ti; ATa QeaaaXuv 
nayKX^npia Soph. 829. tcS; ydtp oivb)< 
8el( a.riif >iooii)v [xiv opy^i eoTt, to3 
3i voO xevo; Soph. 843, 2. oix HffTiv 
avjTT) a(i)fpovuv avSfuv noXif Soph. 
850, 2. >i Tot KuiTpif ou KuTcpi; [j:6vov, 
alVe(iTlTCO^>3v6vo(ii.aTtiiv eTcuvujto;. 
27T1V [Jtev %tS^;, £<rTt S' cE^ito; ^ia, 
IdTtv Sl >uffaa [jiavia;, 2im S' ifupo; 
dExpaTo;, Iut' oi[L(dy[jt6( Soph. 855, 
2, 3. 4. 5. oux foTi Y^pa? Tt3v oo- 
iptdv Soph. 864. VI SetXo; esTiv ij Soa- 
ci^YTiTo; f peva; Soph. 866, 2. el; 
erTTiv 9e6; Soph. 1025. Tt; fod' 6 
ipuoai; Eur. 1, 3. foTi xal TrTawavT' 
apeTtiv anoSii^aiTdai SavaTtgi Eur. 
11. So^aaat loTt, xopai Eur. 18. 
iiy luxi TU vuYxpaoi;, aUT Ix^iv 
xaXfl^ S (jtv) Y*f '9"" T(jj TCivnn 7cXou7io; ^uxn Eur. 21, 4. 5. tv)v 
X' eoyiveiav - {jd] [jtoi Xi")^' *'' XP''" 
[jtauiv ToX' e(TTi, [*,Ti yzupou, iraTef 
xuxXigi yap epnet' Ttji [/.iv loS', 6 S' 
oux l^et Eur. 22, 2. 3. tu^^oiju S* 
auTri; livix' iutIv eii^MVTj; Enr, 26, 
3. Soulou fpovouvTo; [jt^Xlov ^ ^- 
veTv XP^<^^ '^^^ EoTtv ix^"! [Jt«l^ov 
Eur. 48, 3. oux laTtv ev lutxolnv 
euYeveta, iraf' aYaSoTfft 8' avSpuv 
Eur. 53. Xa>o; eaTiv outo; Eut. 
112, 2. eff9X(3v OTav tu^woi t»v 
epb>{uv{av, oux tay *6noia; ^.EimTixi 
ToS" ^SovvT; Eur. 138, 3. oux l(mv 
6Vn; euToxvi; lyu PpoTwv Eur. 150. 
oux loTt IletSou; lepov dE>Xo nXViv 
XoYo;, xat ^(djj^o; aurii; Iot' ev dv- 
9p(DTC0u (puuei Eur. 170, 1. 2. ou- 
To; ^556v iffTtv cE8>io; Eur. 175, 2. 
[tadelv Sl TcSoiv E(mv eu|j:ape4 Eur. 
176, 2. ic(34 YAp oo^v tout' lonv 
Eur. 186. xpelffoov t6^ ioTi xaprf- 
pou Ppaxiovo; Eur. 199, 3. ic6>l' 
l(mv (Xv9p(j)7coiaiv, u ^fvot, Kxxa 
Eur. 204. Seixvun ^ ^[iLuv o<m; 
EOTi }L-h xax6; Eur. 222, 2. xpe1a<i6v 
t" eari jcXouaiou Ya[jtou <Ysvo;> Ear. 
232, 2. oux Iffnv 0(m; loXebt; Ii»T«v 
^ouv EuxXeiEXv eiffexTTiaaTO Ear. 238. 
oiix l(m icEvia; lepov alaxiorni deou 
Eur. 248. T^iS" etrTi ^pvif-ilT*, m n; 
eun^ deov Eur. 252, 3. to y^ Xe- 
Yeiv eu Seiv6v e<mv Eur. 253, 2. r, 
i' EYYu; esTtv Eur. 255, 3. Itm 
xal icapi Soxpuai xctjAevov r^ii ^o- 
Tol; Eur. 263. kou [jiuaa^ ooi Tttur' 
eoTtv Eur. 266, 3. ri axato; etmv ■n 
Eur. 269, 3. ouXiv xa»t6v e(mv 
iSlviTwv Yevou; Eur. 282, 2. Strm 
Ist' avvip Yvaftou te SovXof vnSvo; eifjLe 181 y io«(n)(uvo{ Eur. 282, 4. mViof. ^ 
eXa(r<rttv e<rriv Eur. 285, 13. r^g S' 
ikfjlbdxi 6^6^ f auXiQ Ti^ e9Ti Eur. 
289, 3. irpo; ttjv avaYX7)v iravTa 
TdDlV fcT avdev^ Eur. 299. ttoX^Sv 
T It^kivov CaTi (Jioi >e^ai xaXcSv Eur. 
316, 4. Yuvj} ydp e^e^^ouorx TtaTpc^- 
ttv So{iidv ou Tov TexovTCDV eoTTiv 
Eor. 318, 2. oux {«tiv - SuafuXax- 
Tov ouXiv a>c Y^^''^ E''^' 320. o<rTi; 
V ovrTO< eoTiv ou}^ 6p<5 Eor. 325, 2. 
Koovai ii m^ Ti( (iS^ov o>^u)> xa- 
x^» ?cpo^(JLoc eoTiv 7] 7revY]Ti xayadcp 
Eur. 326, 7. aldep*, co TaS' J<xti Sti 
Ear. 330, 2. eU Y^P '^^^ ^^'^^ xoivoc 
xvdpiSicoK v6(JL0( Eur. 346. oux Iqtti 
(fcvrrpo^ ouSlv i^iov Texvoic epSTe (tv)- 
Tso;, mlSe^, &^ oux Sot' {pcoc toiou- 
To^ dEXXo; o^TK TiSudv epSv Eur. 358, 
1. 2. XoYV woXiTT)? e^Ti, ToX^ S' !p- 
Younv ou Eur. 360, 13. oux iay 
lxou«7)^ ttJ; e(iiTic '^v>j^'Sc dfTep (?) 
xpoYovttv 7?a>aia deo(jLi' ooti; ex^a- 
Xsl Enr. 360, 44. oux (od' ottcd; ou 
TiivS* eY<^ (icS<rcd mXiv Eur. 360, 52. 
£v T^ xeveadai i' e<nrlv 77 t* aio^ia - 
^ T aT4Jua piou Eur. 362, 16. xal 
ta Y^ auTTfc xdEcTiv au xaxov (xe- 
yx Eor. 365, 2. oux (<mv, co Ycp<3Cie, 
pwn fciffu^ T<i8e Eur. 372. <xXV (<rTi 
)ii T14 AXo^ ev PpoToTc (pco; Eur. 
388. oux C9TIV ouSlv X'^^^ avdpcS- 
xoc; ^v Eur. 391. eTrep £<rTiv ev 
^oXc ^euS7)Yopeiv mdava Eur. 396. 
M' 7)1^9 (o; 7)v (Jiox^o; laTpol; (jie- 
yx; Eor. 403, 5. woXXol? (<rTiv (xv- 
^p^MV xaxa Eur. 415. fiXoi; t' 
i\iamQ eoTi xai irdai) mXei Eur. 
425, 3. tt^ oux (ot' diT09Tpof y) ppo- 
To1( TiSv epifuTcAv Te xal deY)XdTci)v xaxcSv Eur. 444. iTKrTov ^dp ouSev 
eoTtv Eur. 463, 3. dfXY^^TTOv e<7Ti 
^rfko (jLia7)d&v Y^^o? Eur. 493. xou- 
xeT* (qtt' eXeudepo; Eur. 502, 4. dv- 
dpco7voi<riv ((XTiv ol; pio; 6 (uxpo; eu- 
xpa; eYeved', ol; h* OYxo;xax6v Eur. 
504. TQ AixY) evTaudd wouctiv eYY^; 
Eur. 506, 8. veo; xal <jxai6; 0I6; e<rr' 
dvop Eur. 510. t6 toi xpdTi<TTOv - 
tout' («ttiv dpeTT) Eur. 526, 2. outoi 
v6(Jt.i<7(jLa Xeuxo; dfpYupo; (jl6vov xal 
}^pu<r6; e<mv Eur. 542, 2. Tctqv ^dp 
dv^pl <ru(jLf opdv eivai XeYtt> TexvcDv d' 
«(jiapTelv - dX^j^ou Te xe^v^;, c!>; (jl6- 
vov tSv ;^7)(iLdTci)V 7) xpet<r<r6v ecTiv 
dvSpi, oreSfpov' y)v Xd^i} Eur. 543, 5. 
etT ouv dl[(JLeiv6v e<JTi ^4^^^^^*^ Texva 
dvY)ToIcriv eiT &7cai$a xapiuoucdai 
piov Eur. 571, 2. £v e<XTi wdvTcov 
wpwTov elSevai TouTi Eur. 572. dXX' 
JcTi Ydp iii xdv xaxolcnv iq^ovt) Ovt)- 
ToT; 6Sup(jLoi Eur. 573. Td S' JpY* 
e^' ol; XeYei alcrxp* t<m Eur. 583, 2. 
oux ouv TO (JLil) ?[y)v xpel9<r6v eerr' *!) 
^Tiv xaxcS; Eur, 596. oux (<7ti Td 
decSv aSixa Eur. 606. oux {<7tiv dv- 
dpcdTTOivi ToiouTo; <7x6to;, ou jQ\t,OL 
Yaia; xXij<7t6v, (v*a Eur. 617. oux 
ouv {<7d' 6 Tpal; ev olS(jLa9tv Eur. 636, 
8. Tt; S' oTSev ei t6 ^yJv (Jtev e^Ti 
xaTdavelv Eur. 638. <7xai6; e<7Ti xou 
<70f6; Eur. 657, 2. oux {<7tiv ogti; 
Ti^dvT* dv7)p euSai(JLovel Eur. 661. 
(<7Ti Toi xaXov xaxou; xoXd^eiv Eur. 
678. ouSiv Sixai6v e^Tiv ev r(f vuv 
Yevei Eur. 695, 2. ou Tdp' 'OSu<7<7eu; 
e9Tiv ai(JLuXo; (i.6vo; Eur. 715. xax6; 
Ti; e<7Ti TTpo^evcp <7oi j^ciS(jLevo; Eur. 
721. t9j 7r6Xei (Jtiv ouv v6<7o; t6S' 
ecTi Eur. 728, 4. oux (cti xpeloroov 183 a>.>o Tckiit xpaTrtv Sopt Eur. 731, 
eXEuSspoi S' uv SouXo; iffn tou Xb- 
^ou^ Eur. 775. oi ffraXaYI*"^ *5o- 
];.9p^!Ts, et xoi Ti4 CoTw aitJiXTo; 
;^ajA3i ice5(iv Eur. 781, 7. (to;^d7ip6v 
l(TTtv avSpl icpea^uT)] texvgc Eur. 604. 
^(a(iTi4 Jot' ivTip ooyoi; Eur. 812,4. 
toioOtoc EOTiv otansp >]0£Tai ^uvuv 
Eur. 812, 9. ivXpt fap toi - ouxIoti 
Tou dpti^^vTo; >iSiov Tce^ov Eur. 817, 
3. Y«vTi Y*p ^* xaxoTot xal v6t«m 
TroffEi ■iiSdiTov eoTi Eur. 822, 2. •« U 
rfarti Tuv ou^i SouXuv eot' EXeuSe- 
pMT£ftt Eur. 831, 2. tic S' oTSsv ei 
C-nv -rou*' 6 xexXiiTai davelv, t6 C^nv 
Sl Ovin*^'* «•"' Eur. 833, 2. oS* 
soTi m\ ^uv xai 8av(iv deoT; ^iXo; 
Eur. 852, 2. ti^ Co3' 6 |xeXX(Av oxo- 
Xoi70i! ■») Xeuo[JLou Tu^^etv Eur, 878. 
iin^ Itrr' ev oupavip Zeu; Eur. 900. 
ou Y^P o^daXuoi t6 xptveiv . . eoTlv 
diXXa vou( Eur. 909, 6. xoux Iotiv 
opo; xe^uvo; ouSei; Eur. 916, 4. Tt 
^ EoTt Eur. 940. Xotnov *eoT' Toto? 
efii ex TvJ; ava"pt»( t» ^e Sixai' au- 
T7]v Xifut Eur. 953, 4. ei TdEXXa 
xptveiv eoTiv iXvoilTOv -fovTi Eur, 953, 
1 1. Iot' avSpi xai ^^vatxi xeijjievo; 
vojjioi; Eur. 953, 14. «XX' Iot' ejioi 
[iiv XPI"»! Eur. 953, 19. tcoO too- 
aOTa XP''V*'^' ^'"^'^ ^"■■- ^53, 22. 
;:i3; Sixai6v eoTiv Ear. 953, 24. ir^ 
eoTiv, icaTep, e(iov oxoneTv touto Eur. 
953, 36. TttuT' loTiv Eur. 953, 39. 
Ti; S' loTt SouXo; too daveXv ftypov- 
Tt! (ov Eur. 958. aXX' Ioti - Zeu; xai 
8eoi ^poTeia XeuooovTej waiv) Eur. 
991. 6 vou; yip r,(tav eOTiv ev Jxa- 
iixif 3«6( Elir. 1018. oux Iotiv ipe- 
rrA xTiipia TtpiudTtpov Enr. 1029. t6 {li) etSevat oe (lviSIv m i^f- 
Tavet;, lxxau{i.a t6X[jli]; 'ixavov ksn 
Eur. 1031, 2. oux Iotiv ouSiv tSv 
ev avdp(a7coi( "oov Eur. 1048. o t' 
oX^o; I^(d9£v Ti; eoTi TcpaY|<-iTuv (?) 
Eur. 1052, 4. (i); aTnorov evr' Ip«>; 
Eur. 1054, 2. Sixaiov eOTtv Enr. 1058, 
2. t\ $e Tou dewv toS' eori ffXaa[ut 
Eor. 1059, 7. ^pdtv ti ^ ioxMt oofov 
[AaTaio; ioTi Eur. 1063, 11. ooti; 
Si Xutck; ^oi im(Aa(vefv ^otou; - 
oitx ev oof olotv Iotiv Eur. 1070, 3. 
avSpSv TaS' eoTiv evSixuv t« xal oo- 
<p*Sv Eur. 1078. oiix loTt Xuicvi; 5XXo 
fip(/.axov ^poTol; Eur. 1079. (b; ou- 
S^v loTi x^^"* ^^ dvYiTip •^itu Eur. 
1080, 4. e(iol ^ip ouSiv loTiv iXft- 
(dv tExo; Eur. 1109, 6. y) (puoi; ixa- 
OT(|i TOu vevou; eoTiv icaTpi; EuT. 
1113. ^^SovTj Tcavraxou eon Eur. 
1115. opild' oooi vo(uCet' OUX CtvXt 
9i6v, Sl; e^aitapTavovre; - lonv fif 
JoTtv Eur. 1131, 3. TttS' eoTt Htp- 
ouv Tuv niXat ^t^xoTuv Phryn. 
8 p. 722. S 8' ^ivafv' eod' Uptuotv 
xttdttptueiv 9paoo(jLev Pbryn. 15 p. 
723. ev XEvil yip Y«ffTpi t3v xaXuv 
Iptii; oux loTi Ach. 6, 2 p. 748. upa 
PoT)8eJv tOT"' kfa 8' i^Y^^Oo^j^at Ach. 
37 p. 755. YV(d{i.vi ii xpetoffov eoTtv 
yt pcd(£» x^puv Agath. 27 p. 768. m; 
loTi SaipMdv i^ftiT^ SiXXuv ^ 
Crit 1, 17 p. 771. 6 xp^vo; aicaav); 
EOTiv opYTi; (pap(ii.axov Crit. 2 p. 774. 
009^; 84 ntvia; oxaiOTiflTa icXou- 
oiav itptTooov ouvoaov toTiv cv 
86{tot; l;^uv Crit 5, 2 p. 774. 
;^aip', ct t6 }^aipttv Ioti toI; juctu 

•fpa^tOi' SoX^ 8'' 0T*|> Y^p (tTl {«Tt 

Xmcelodai ^(|), loTtv t6 X°'*P^'^ Astjd. ei(xt 183 5, 1. 2. 3 p. 779. YXfdoraY)^ icepliraTo; 
imy oij^XtajiiaL Astyd. 7 p. 780. fi- 
vou^ i* {mctvo; e9T(v acfaXcOTaTO^ 
Astyd 8 p. 780. ev IxaTOv e<rrtv eu- 
f€ty ivSp' (va Astyd. 8, 4 p. 780. 
oux ?9nv o{»)iv TcSv ev avdpQiroK 
OTi oOx ev X^^ ^Trrouatv e^eupt^e- 
rat Chaer. 2 1 p. 788. pvaTxa da?;- 
Tuv xpeZfroov etfnv -{3 Ya{Ulv Chaer. 
32 p. 790. ikX hn 9e(Lvo; Chaer. 
36, 3 p. 790. (iiaXiffTa 8* e<rri dci- 
fpovo; Tpoicou Care. 7, 2 p. 800. Set- 
lov c«y 6 ttXouto; xai ft^o^^u^ov 
xxxov Garc 9 p. 800. &q ouSiv £<TTtv 
di^^umpov fuTov Ywatxo; Theod. 1, 
2 p. 801. Sixatov e^mv Theod. 5 p. 
803. iTX iv {&lv yt^iiczi irpuTOGTropb) 
eoTi luyiffTT) - fnf^ ^ tcpo; auT(j> 
[topfij xal liieYedec (i.et{[iav icaXtv ecTiv 
iiravTttv Theod. 18, 3. 5 p. 807. oO 
1«) Ttj;[6vn davaTo; ecd' -n ^yi\fM 
CraL 3, 2 p. 810. {(ttiv S' o^ou ti.ev 

xoXaito^ ^^T^X' ^^ t f eTfidpt.' iop- 
vov Pyth. 1 p. 810. rXuxepa; 6 <rt- 
To? ouToc yjv* {«Ttv S' T<j(d; auTol<yiv 
o)i^ou xou^ i^ratpot; appa^v Pyth. 
1)17 p. 811. xetvoc S' aTravTov e^TTl 
|i«xapcttTaTO< Mosch. 10 p. 816. ou 
yip l9X* auTou xopo; Ljcophr. 5, 
* p. 818. oux l<mv-Ta t5v tcovouv- 
7«iv (tv) mviiaavTa; XapcXv Philisc. 

1 p. 819. Ti< X' IffT avaYxiQ Sucttu- 
Xth iv 'xXciociv Aesch. Alex. 1 p. 
824. ^u^deU Y^K*^*^*^ ouxIt* Ict' 
tXeu^cfo^ Hippoth. 3 p. 828. Y^pc 
xpattffTo^ eoTtv avSpl ^cd^ovt Tp6?rov 
Ywxixoc }^v)<rT6v IvSov Xapi^vetv 
fiippoth. 6 p. 828. u< laTtv upLtv 
tout' lop mvTO^ pcou Pomp. 1, 5 p. 

831. OIMV) i' eOTt TOU dufJlOU TpOfT) adesp. 18. xaxou y&P avSp6^ e^Tt 
Tou; xatvou; f iXou; Tt[jLdLv adesp. 37. 
6(i.td( ^ ouv e<m xapTepiQTeov adesp. 
52, 2. XewTTQ Tt? eX^n^ wt' e^' loc 
6j^ou|j|Leda adesp. 55. ti S' Igtiv, ^ 
TcaX adesp. 68. 6 ^o^p ^otvcov t6 (jly)- 
Sev eoTTt adesp. 95, 3. el (jlsv deot 

^deV0U<7tV, OUX IffTtV TUJ^T)' ei S' ou 

adevou9tv, ouSev eerTiv 10 Tuj^y) adesp. 
169, 1.2. oux lcTtv eiutT7)Seu[jLa ypv)- 
9t[iL(dTepov T7)( TrpaoTTjTO^ ddesp. 173. 
TaS' eerT oveipcov vuxTepcov ^vrac- 

\MLx(x, adesp. 285. xp^^^^ Y^P ^^'^^^ 
0; ^poTcSv l}^ei xpaTT) adesp. 294. 
de^ [jLa}^e<rdai Setv6v e<rTt xal tu}^t) 
adesp. 312. noXki^ ii xpel9a6v e<xTi 
[JLY) Se^oix^Ta TradeW to (JteXXov Xei- 
vov V) ^eSotx^Ta adesp. 324. etpLap- 
aevov- ik T<i5v xaxtSv PouXeu[jLaT(i>v 
xaxa^ (X[jLOtPa< e<TTt xapTroutrdat ^o- 
To1« adesp. 352, 2. t6S' cgtI to ^»- 
X(ot6v dvdpcoTTot; adesp. 354. lu^- 
Ttpa^i? XiQfdei^ £??(i>S6; ecTTt tw icet- 
p(i>pLev(i) adesp. 364, 4. t6 toi xP^^^ 
oux ecTTi pLT) }^pe<iiv TroeTv adesp. 368. 
oux Itsr ev avTpot; Xeuxo^ - &pYu- 
po( adesp. 389. I^ttiv Aixtii; o^daX- 
[jl6; adesp. 421. xpeto<76va>v Y^p xat 
Sixotia xaStx' Iqtt' dxouGTea adesp. 
437. &^ at9xp6v e(7Tt {jlt) xaX(Sv dTc' 
6;jL[jLdT(DV xXolov irp^cra^Trov xat Saxpup- 
poouv opolv adesp. 447. xai touto 
TouTTo; ecTlv dvSp6; l[jLfpovo; adesp. 
460. Zsu; l<jd' 6 7re[jL7rtt>v ty)v i<fri\u 

pov Tpo<p7)v adesp. 476. vffxj^ X' ecTi 
xaiicep (ov 7;p6<r(d adesp. 485, 2. ou 
<Tfiv 7roviQp6v effTt adesp. 489, 3. iGy, 
(i>; lotxev, ItfTtv ou^ 6p(iS[i.evov toI; 
^^Gtv ri\CN - ^at(iL6viov adesp. 492. 
fjLovt) ecTtv d7:xpaiT7)To; dvdpcSTcot; 184 el(xt Aixio adesp. 496* luavrov Tupawo; 
10 Tuj^Y) 6<rrl Twv deSv adesp. 506. 
fcrrt ToT; ffOfoT; ^poTcSv XP^^^ ^^~ 
mXabQLi TV){ a^iQdcia; Tcept adesp. 607. 

OUX (9Tl Xpd(r(TOVTa< TI [JLO^dlOpOV 

Xadelv adesp. 510. KXkoL TauTa (tlv 
j^povo; Sei^ei' (i.6vo; ydp ecTTiv dvdpco- 
?r<i)v xpinoc adesp. 512, 2. tpoXV 
eoTTlv opY^c e^ dTcatSeuTOu xaxd 
adesp. 523. dirav t6 Xtav cruveT^v 
eQTT eTctfdovov adesp. 531. dStxiaTa- 
Tov wpfiyjjL* e<TTl t5v wdvTtov ^6vo( 
adesp. 532. to veov d^av u^X6v 
e(m xal dpa<7u adesp. 538. iroXXdxt; 
ip>6^a TauTij T7)v yuvatxetav ^uctv, 
(dC ou^ev e9[iLev Sopb. 524, 3. <!>; ou- 
Sev e(7(i.ev ?7X7)v 9xtaT; eotx^Te; Soph. 
859, 2. yepovTe; ouSev eQr|Jiev aXXo 

ttXiqv ^6fo; xal dX^V'^ ^^- "^^) "^* 
yuvalxec ecfiiev Eur. 276. aT^avTei; 
ea[uv el; TO voudeTelv 90f ot Eur. 
1042. ouT(i>; e<;(i.iv d^dpt^TOt fu^et 
Grat. 3, 4 p. 810. Setvol ydp dvSipi 
^dvTe; e<rpiv euxXeel ^SvTt ^ovffffat 
Mimn. 1 p. 829. dperyi; ^e^atot S* 
et<rtv at xrn^eti; (i.6vioc Soph. 195. 
eiGt i' oiTive; alvouatv dvoaov dEvSpa 
Soph. 328, 5. dXV el<Ti (AY)Tpt ?raT^e< 
ayxupat ^tou Soph. 623. ot U Tij 
yX(A<r<ni] dpaaet; f euyovTe; Sltol^ ex- 
t6{ e(<7t T(3v xax(iSv Sopb. 657, 3. 
f 7)9(v Tt; elvat Stjt' ev oupavq» deou;; 
oux etctv, oux eta*, el Tt; dvdp(d77(ov 
deXet (jLT) Toi 'TraXato) - ^pYfordat X^y^i) 
Eur. 286, 2. xal TauTa Sp(5vTec (iLSX- 
X6v eiff' euKatfjLOve; tgSv eueTe^ouvTcdv 
Eur. 286, 8. yvG5(iLat S' d[tetvou( et<rl 
T<5v yepatTep(dv Eur. 291, 2. v6<xot 
il dvioT^v a? ti.ev et<r' audatpeTot Eur. 
292, 4. el deot Tt Spb>(7tv ata^p6v. oux el<7tv deot Eur. 292, 7. at S* ffk- 
Xat ?r6Xet< * iWan Trap' aXkm eiaW 
el<ray(dyt(xot Eur. 360, 10. Xo^al V 
iic auTrf; TpeT; xaTeaTy)pty(Mvai ii(M 
Eur. 382, 10. ypa(iL[iLat ydp elotv bt 
WT(OT(dv. Suo Eur. 382, 11. at S' 
eiG* d(iLetvouc (Xp<7ev(i>v Eur. 499, 3. 
TToXXot S* (X{iLetvou; el^t tSv eXeu^e- 
pcDv Eur. 511, 2. ot ti.lv ydp ouxet 
ei(7tv, ot S' ovTe^ xaxot Eur. 565, 2. 
6pc5 ydp oi; (jlIv oux If u^av, ddXlou;' 
6(70tfft S' eiQTtv, ou^lv euTu}[e<7Tepou; 
Eur. 571, 5. et(7lv ydp etort Stf^epat 
(teXeyypafeT; Eur. 627. $vdtcSv etatv 
dauveTtiSTepot Eur. 645, 5. IpoiTe; 
ioi/Tv et<7t TcavToTot ^ou Eur. 659. al 
ydp iv6Xet; eT<7* dvSpe^, oux epiQ(ua 
Eur. 828. TpeT; elaiv (xpeTal Tac 
^pecov 9* d<7xeTv Eur. 853. nroSaxoi 
ydp etortv ot ^evot; <B.> Botcmot Ach. 
3, 3 p. 747. xei toutov oi ?[trrouvTe; 
el<7i (Auptot Astyd. 8, 5 p. 780. ei(;l 
xa(7iyvioTat Xtcraai Theod. 4 p. 802. 
noXou f t>ot vatovTe; oux etotv ftXot 
adesp. 94. (/.ioiuot* oux eialv deot 
adesp. 465. elaiv Ttve; vuv ou; t6 
^a(7xatvetv Tpif et adesp. 533. otxv 
(liv ^; icaT; Eur. 603, 2. t«.axfo<7xe- 
Xio; (jlIv apa («.t) j^Xouvioc t^ ^ (V) 
Aesch. 62. veac yuvouxo; ou (xe (Jly; 
Xddv) fXiycdv of^aX^io;, 'nrtc dvSpo; 
^ yeyeu(iLev7] Aesch. 243, 2. opa (jliq 
xpeT9<70v ^ xal Su99e^ouvTtf Tuv ev- 
avTtcDv xpaTeTv Soph. 82. xdv faO 
>o; ^ T&XX*, et( Sp(dTa Trat; dvrip ao- 
ftdTaToc Eur. 162, 2. OTav yXuxeta; 
ToSorn; >lffffwv Tt; § Eur. 187, 6. woV 
XoT; irape<7Ty)v xdf^v7}^a Sy) ^t^v 
6<7Tt; xaxoTotv e^dXog (Sv 0(1.010^ ^ 
Eur. 334, 2. xdv ^ <rof6c ti< Eur. ' k tt(Xl 185 362, 17. x&y a[x.opfo^ ^ Yotp-o^ Eur. 
405. xav yovj} K%x6q Tt; ^ Eur. 526. 
X3tv i[touao? ^ To Trpiv Eur. 663, 2. 
xav epaXu; Ti<; ^ Eur. 715, 2. xfiv 
ifiop^o? ^ xocK Eur. 909, 4. ocrTi; 
iv Y ]S vouvE^vi; Eur. 1132, 48. 
aYevrjra xoielv 4<ya «v ^ ireTfpaY" 
(t£va Agath. 5, 2 p. 764. xaireiTa 
|X.0( SoxoOffiv avdpcoTTOi v6[jLou; deadai 
xoXatJTdU, iva Sixt) Tupavvo; -^ Crit 
],6p. 771. oVn; £v Sixaio; ^ Astyd. 
8, 2 p. 780. ilV yiVoL av {i.4v ^ 
zfow t6 xaTdavetv Lycophr. 5 p. 
818.walXa yap, x4v tj yepcAv, xa>.elv 
^tov odTi; av adesp. 68. xav aipcD- 
[toToc TK ^ adesp. 566, 2. tou; y^P 
iv^iou; ^u^tv - xav &<si SouXcov, 
eviysvg-TTepou; Xeyci) Eur. 495, 43. 
cziviov ap* vjv davoudtv a^^aXet; 
^iXot, xav 6{i69ev co<jt Eur. 736, 4. 

'70^1 GOfOU^ ^W^OUfflV, 'Jiv COCtV (JO- 

001 adesp. 422. toutcj) ?5' avXpl {ivit 
eoQv oiXo; [iLTiTe ^uveiiQV Eur. 29, 2. 
wv eWjv eyci Eur. 672, 2. <peu, [iiYi- 
^T eiTjv &XXo ttXyjv deol^ ^iXo? Eur. 
$00.^(i.op9oc etY)v (jLaXXov y) xaX6; 
xzxo; Eur. 842, 2. &9pcdv £v etiQv, 
£t Tpe^oiv t4 tSv xeXa; Eur. 903. 
To y* elXo? auT6 <rou xarnyopet <Ji- 
YuvTo^ co; etT}^ av ou;^ u^ryixoo; Ekir. 
690, 2. eTv)^ [iLot, (iiTpto; Se tcco^ etT); 
p<J* iicoXetrot^ Eur. 967, 1. 2. (/.y) 
^pag m gTTOg ejjLoi (JLYjS* eyyuc eiT) 
Aesch. 303, 2. euvaTo; eTio SpaweTiv 
CT£y)f)v Ij^cdv Soph. 176. xa^' otco 
TSTayttivo? etY) Tt^, avSivovTa Se- 
CTT/ra^ roietv Eur. 93, 3. el Xeyeiv 
thr, Qfj^ Eur. 189, 2. Ti X* oux av 
vtT, jrpYjcTo; oX^io^ yeyw; Eur. 247. 

p, ttoi irOT eTt) j^pijaaTcov vixcoiJLevco xaxco yeve<jdat Eur. 34 1 . iXV IjJLoiy 
eTT) Texva <a> xal (jLi^^otTO xal (jLeT' 
iv^picjtv TTpeTTOt Eur. 360, 25. €(jloi 
yap eiY) tttcoj^o;, el Sl ^ouXeTat tctco- 
^ou xaxicov, offTt; Eur. 412. Jvda 
T7)v f uGiv 6 Sucyevif)^ xpu^j^a; av eTv) 
(?) cro^o; Eur. 617, 3. cb? SeiX6; eTy) 
divaTov exTToScov l^cov Eur. 816, 
4. e}^dpot<7tv eTy) TToXe^Jtiav Si(jLapT* 
l}^eiv Eur. 1060. 6tcco< eTy) Tt ^eI(jLa 
TO^l^ xaxol<xt Crit. 1, 14 p. 771. ip- 
xouv dcv eTY), xav yuvaTx* eTwjj; (jlovov 
Carc 3, 2 p. 798. (JLY)$et< ocTretpo; 
Tuv e(jLcov eTT) f iXcov IpcoTo; Zopjr. 
1 p. 832. ex ttJc exi<JTif5[JL7)^ yip ex- 
weiTTcoxoTe; xelvoi t' dv ouSlv eiev 
oud' iQ(JLel( iTt Eur. 522, 4. eufY)(JLo; 
Tadt (jLouvov e^op(JLco(JLevY) Soph. 437. 
(JLY) <jxudpco7r6g Tdy ayav TCp6< tou^ 
xaxco^ 7rpia<jovTa; Eur. 406. iXXa 
<jly' l<jTco Xeco? Eur. 773, 75. *I<jtco 
S' 6 pouXei Eur. 963, 13. [jly)S' euTti- 
;^Y)(jLa [jLY)$iv coS' Igtco (teya Eur. 963. 
(jLtxpov y' IXe^a; paatXtxou <jy)x6v Ti- 
fou' ^txXi^jto; l<rrco adesp. 166, 2. 
A7i(jLY)Tpo; xopY) *'H^at<JT6 T *laTe 
7rpeu(jLevel^ ^6(JL0t^ e(jLoT; Eur. 781,60. 
Ivd' ou (jLij^Y); - xai doupo; Trep cov 
(jLe(JLi{;y] Aesch. 199, 2. ^oo!; TOtou^s 
^piy(jLaTo; decop6< cov Aesch. 289. 
cb; cov &?rat; Te xiyuvat^ xivecjTio; 
Soph. 4. et (uxp6; cov Ta f auXa vtxY)- 
<ja; l^^co Soph. 38. XeXYjdev auT6v 
ToT; ^uvouotv cov papu; Soph. 99, 2. 

TreTTcov eptv6; [^X9^^^ ^^ ^^ ^pcootv] 
aXXou; e^eptvi^et; Xoyco Soph. 182. 
irco; ouv (JLi^a>(jLat bvrtxo^ cov deia 
Tuj^Y) Soph. 197. xaiTrep yepcov cSv 
Soph. 239. e(jLOt S' ouSel; ^oxet elvat 

irevY)? cov avocfo; Soph. 328, 7. toiou- 

12* 186 ei[xt To^ wv ip^ete TOuSe tou xpe(i>; Soph. 
660. 6 TuSeu; dv^po; clJjxol (sxj^f^&^^i^ 
icpa^a; ev "Apyst ^si^o? wv oiJciZ^eTai 
Soph. 731, 4. •ovix* av Tt; eadXo; (3v 
auTw eruvetSfj Soph. 845. T<xTcd t 
afpcdv c3v Eur. 92. xal ^oOXo^ cov 
yap TijiLto; tcXoutSv avjQp, eXeudepo; 

ti XP^^^^ ^^ ^^^^^ cdevet Eur. 142, 
2. 3. tva auTo; auTou Tuyxo^^^t xpa- 
TMTTo; (5v Eur. 183, 3. ouSel; yap 
(Sv padu(i.o; euxXeV)? avT^p Eur. 237, 
2. Tt^ t5v [JLeYWTCDv SetXo^ (ov (ope- 
^aTO Eur. 240, 3. evSeeaTepo; ydp 
(3v TaTretvo? IdTat Eur. 249. r, axato; 
eoTTtv ri xaXc3v ocTretpo; (ov oux oiSe 
Tov jiiYtdTOv dvdpcdTTot; deov Eur. 
269,. 3. G(o(pp(i>v xal Stxato^ (3v dvvip 
Eur. 282, 25. et Tt<; dvdpcoTT^ov deXei 
[iLY) T(j> 7;aXat(jj (jcoSpo; (ov j(jfiifs^0Lt. 
Xoycj) Eur. 286, 3. si Tt; dpyoc <3v 
deoi:? euxoiTo Eur. 286, 13. ooTt; 
xax6t<Ttv e^dXo; (ov o[i.oto; f^ Eur. 
334, 2. offTi; (ov euvou; ejjiot - TdTTo 
xap^ta; epet Eur. 412, 2. xal ydp ev 
xaxot(rtv (ov eXeudepot^tv epiTceTCatSeu- 
piat TpoTcot; Eur. 413, 4. i(tt(o 8' a- 
^p(ov (ov offTt? aTexvo; (ov to wpW 
Traloa; dupcxtou; et; ^ojjlou^ exTvi^TaTo 
Eur. 491. ^7)f iXsTv wp6du|i.o; (ov 
Eur. 495, 4. ri Sucr]fevY); (ov ttXou- 
<yiav dpoT wXdxa Eur. 661, 3. ei tttco- 
^og cov t6tXy)x' ev eadXo^Gtv Xeyetv 
Eur. 703, 2. xdv ydp Trevv); cov Tuy- 
Xdvij Eur. 739, 3. eXeudepo; S* (ov 
SouXo; effTt Tou Xexou; Eur. 775. el 
8* euaepY)^ (ov Tolert XuacjePeffTdTOtg 
el; Taur' fepaercxov Eur. 832. tU S' 
l«Ti SouXog Tou x^aveTv d?ypovTt^ COV 
Eur. 958. TexT(ov ydp (ov CTrpaccje; 
ou ^uXoupyixd Eur. 988. Tral^; (ov ^uXdaaou TrpaYpidTcov ataxpwv dcxo 
Eur. 1027. OGTt; veog (ov piouccoy 
d[AeXeI Eur. 1028. o<rrt; xaT* itsyjj'* 
TcpwTo; *(ov TQTdZ^eTO Eur. 1048, 4. 

OCTTt^ [JLY) StXaiO^ (OV dvY)p ^co(jl6v 7rpo<T- 

iJ^et Eur. 1049. veavtac y^P ^^*? 
(ov 'ApY) <jTUY?i Eur. 1062. ^Yi^juoupyo; 
(ov xax(ov [jLeYtcTTo? TffTw Eur. 1059, 

7. dvY)T6? ydp cov xai dvY)Td jjcetffe- 
adat Soxet' <7)> deou ^tov ^ri^ d^ol; 
dvdpcoTTo; cov Eur. 1075, 1. 2. Jfv- 

dpcOTTO; COV [JLe[JLVY)ffO TY?? XOIVY)? TUX'^; 

Hippoth. 1 p. 827. ev XTiSet ydp cov 
e<TdX4> ^eSotxe [jLY)$ev e^afJLapTavetv 
Hippoth. 3, 2 p. 828. dddvaTov 6p- 
YY)v [JLY) ^u^aercfe dvY)T6; (ov adesp. 
79. [JLY) vuv Td dvY)Td Svy)t6; cov dyvco 
[jLOvet adcsp. 112, 5. eyYu; S' ecTTi 
xatTrep cov irpoaoi adcsp. 485, 2. vu 
S* eyYevY); (ov TY)vSe ^ouXcooa; ^X^'^ 
adesp. 536. tcoXXyjv ydp auTY)v Set- 
X6? (ov exT7}^aTo adesp. 556, 2. r, S* 
evSeY); TouS* ouca pouXeust xaxd Eur. 
914, 3. dXX' dyvow 8y) tux6v Taco; 
dHfpcov eyco ou<Ta Eur. 953, 10. km- 
<jTa[JLat Si xal TdS* oucd wep y^vYi 
loph. 2 p. 761. Tou TCatS6< ovro; 
TouS* eyco 8t6XXu[tat Soph. 168, 2. 
Iv6; <X> £pcoTo; ovTo; ou [jLt* t^Xovt: 
Eur. 547. TY); Tt[jLcoptag dEircodev ou 
<nr); Tfi ^u<iet xp^vTat ^poTOt Theod. 

8, 7 p. 804. 2^fj S* ouxeT ovto; aco- 
[jiaTo; Eur. 734, 2. SouXov auTov 
6'vTa Tcov TziloL^ xXueiv Soph. 82, 3. 
dOTtStTY)v ovTa Soph. 393. cp TexjiY)- 
ptco [JLadcov V) xp^^J^^fov ovTa yvco90|i.at 
a ri xaxov Eur. 60, 2. ^poveTv Si 
dvY)T6v ovt' ou xP'') [J^-eya Eur. 76, 2. 
ou xp'0 ttot' av^pa SoOXov ovt* eXtu 
depa^ yvco[JLa; Stcoxetv Eur. 216. ei(X( 187 (cf. iriQp e) p. 46.) ou daup.' 
SXe^i; dvTjTOv ovra SuerTOj^elv Eur. 

651. J^pTJ ii TOV ^TpaTY)XaTY)V 6[JLCS; 

Six2iov ovTa 7roi[jLaiv8iv ^TpaTov 
Eur. 744, 2. uTnrjpeTYjv yap ovTa (?) 
raire(rTa\|i.eva Trpaacreiv icpodu[jL(i)( 
Eur. 1132, 47. 6^^ <x' gdYjxa Sou- 
lov ovT* eXeudepov adesp. 74. dfv- 
dp<inrov ovTa ^e£ f poveTv avdpcSmva 
adesp. 308. TraoT); *£>Xa^o; xal <ru[jL- 
|ti)[(i>v ptov $1(^x7}^' ovTa wplv m- 
^uppivov adesp. 470, 2. ict^aoi Sou- 
Xtv oJaav Eur. 261. ttjv S* ouaav 
kdXYiv i^^eci»; e^io^eTo Eur. 402, 5. 
TO^iroi; yip ovTe; SeoTroTOU ^ouXeuo- 
uLsv Soph. 464. Twv Y^^Md^' yip oi- 
&v ovre; evSeelc v6(jl()) voaouciv Eur. 
141, 2. oi jJLev euyevel; ^poT^v TfevTj- 
Te; ovTe; ouSlv dX^avoua Iri Eur. 
326, 2. 01 {JLiv yap ouxeT* el^iv, ol S' 
svT^ xaxot Eur. 565, 2. "EXXYive; 
ovre; ^f^fot^ ^ouXeu^o[JLev Eur. 
719. "iiv X* euTuj^-oTe, |i.yjS4v ovTe; 
evde«iK t^' oupavco fpovetTe Sosiph. 
3, 4 p. 820. TYjv xapouatav twv ey- 
p; ovTwv Soph. 421, 2. ovtwv Si 
xat^v xai tce^uxoTo? yevou; xatvou; 
^^jreuaot t^cC&ol^ ev S6(JL0t; deXet; 
Eur. 338. woXXwv yap ou<t<3v tyjv 
;uv eupriffet; xaxvjv Eur. 657, 3. Xyj- 
«bjv oTav irotcoat twv ovtov xax(3v 
Soph. 238, 2. xaxcSv yip ovtwv (jlu- 
puav - ouSlv xaxt6v eoTiv adXYjTtSv 
•fivouc Eur. 282. ;^pY)[jLaT(i)V ovto^v 
lA^ Eur. 407, 2. ei jjlsv yap oiJtei: 
vipTepa? uTTO x^^^? ^^ Totaiv ouxeT* 
ov^tv Eur. 450, 2. toI; ouSev oucrtv 
r^^i di SXta^ fdoveX Dionys. 7, 2 p. 
795. Setvov yt * TOuaSe (aIv Trpaacetv 
xzAtt^ Tou^ S* ovTa^ eadXou^ - elTa Su(rTU}^ei^ 77e<puxevat Soph. 103, 3. 
Tou; S' ovTa? aSlxou; TOuaSe tyjv 
evavTtav StxYjv xaxcSv Tt[jL(dp6v eji.- 
^avYj Tivetv Soph. 103, 8. XP^^^ '^^ 
dela dvYjTOu^ ovrac euTreTcS; ^epetv 
Soph. 526, 2. elaop(3 - <tou^ deoTfft 
(jLtxpa duovTa; tcXyj t(Sv pouduTouv- 
Tcdv ovTa; euffe^eoTepou^ Eur. 327, 
7. TOu; S' ex (jLeYicTOv o^Pta; Tupav- 
vtSo? To (JLYjSiv ovTa; Eur. 332, 8. 
odev xep lf*td Tou; (p6^ou{ ovTa; ^o- 
Tol; Crit. 1, 29 p. 771. <Ti> xepSo? 
ouxeT* ovTa; u^pt^letv vexpou; Mosch. 
7 p. 815. iV aerTpawa; xaTel&ev ou- 
<ia; Crit. 1, 32 p. 771. oVav tql vuv 
aTTiffTa TTiffd' 'ny(i(jLeda, to: S* ovTa 
•rcuTT* aTCKJTa Eur. 887, 2. icS? ti; 
TjSeTat Xeycdv toc t* ovTa xal (jlyj Eur. 
978, 5. ri (jlIv yip auTYj; olXev ovTa 
Eur. 1015, 2. xayco to «^oipou delov 
a^euSi; <jT6(iLa rfXTct^ov elvat Aesch. 
350, 6. e^JLoi ^' ou^ei; Soxel elvat Tci- 
vYj; (ov ivocro; Soph. 328, 7. to (jlyj 
yap eivai xpeXaaov yj to ?[yjv xax^; 
Soph. 448. axo4T(jLia ^atvotT* av elvat 
erwv Te (i.apy6TYj; fpevov Soph. 762, 

2. (b? av (JLIQT* dwatSeUTCOV PpOT(OV 

W6>(jLev elvat Soph. 1019, 12. yj Ti 
TrXeov elvat TrozSa; avdpc&Tcot;, ?raTep 
Eur. 84. waTpi Ti^eideadat xp*^^ ^*^" 
Sa; vo(ti?[etv T* auTO tout* eTvat ii- 
XYjv Eur. 110, 3. TYjv Toi Aixrjv Xe- 
you<n TTotS* eivat At6; Eur. 151. ^t- 
Xel yap outoo; ex xaxwv eTvat xaxou; 
Eur. 166, 2. out* elxo; ipjjetv ouTe 
jfpYjv elvat v6(jLov Tupavvov eivat Eur. 
172, 1. 2. Sel Tou; (jlIv elvat XucrTu- 
XeT;, Tou; S* euTuxel; Eur. 208, 3. 
T7JV TOt AixYjv Xeyoufft xalS' elvat j^p6- 
vou Eur. 222. xpaTt<jTov elvat ^yj^jlI 188 eifxe (jLTj ^uvai {ipoTw Eur. 285, 2. ^yjcrtv 
Ti? elvat S-^T* ev oupav^ deou; Eur. 
286. 6 S* ou Sixoioc - SuoYevYi; etvat 
Soxel Eur. 336, 4. tcigtov |;t.ev ouv 
elvai j^pT} Tov Sioxovov toioOtov elvai 
Eur. 375, 1.2.xat ;^pT^v ii toI; PpoToXat 
TOvS* elvai vojtov Eur. 388, 3. &pt(JTo; 
elvat «cDfpoveXv t* e|jLoi Soxet Eur. 
505, 2. IvSov |i.evouQrav ttqv yuvotx' 
elvat XP^^^ eordXiov Eur. 521. toiQv 
yap avSpt cru[jLf opav elvat 'ki^ffia Tex- 
v(ov y a(jLapT£lv xal wdtTpa; xat )^pYj- 
(tdTcdv aX6;^oi> Te xeSv^g Eur. 543, 2. 
eTvai (fri\tA. Sai[/.6v(dv Yevo^Eur.577,2. 
GuyY^^^jiLova^ Toi tou^ deou; etvat S6- 
xet Eur. 645. xoivov yAp slvat ^p-^v 
Yuvatxeiov >.e)^o; Eur. 653. SeT yap (« 
So^at WTwj^ov [etvat Tr^(tepov], elvai 
[jLsv o<T?rep ei(jLt, f atvecrdat ^i [jliq Eur. 
698, 1. 2. avaYxaw); l;^et - tov (jlsv 
etvai, Tov S4 (jltq Eur. 757, 7. Setv6v 
ye, Tot; ff>.ouTOuct touto S' S(jl^utov, 
ffxato^Giv eTvai Eur. 776, 2. avTip S* 
o; eTvat f lo; Eur. 829. xdcv dE[jLopf o; 
^ tc671(, }^pY} SoxeTv eu(i.opfov eTvat 
T9i Y^ vouv xexTin[;.evY] Eur. 909, 5. 
(!>; "nSu - TratSa; eTvai TraTpi (jltj cttu- 
YOU[;.evou; Eur. 950, 2. t6 (rxatov 
eTvai wpwT* a(jLoufftav l;^et Eur. 1033, 
2. eu^^e^dcd ^' S\Lia^ dfTretpo; etvatTri; 
v6aou TauTY); iet Eur. 1070, 4. o^ot 
vo(jLt^eT oux eTvat de6v Eur. 1131. 
e77(OVU[JLOv - Ia^o(iev x>.eo;, KoupTjTe; 
eTvai Agath. 3, 4 p. 763. Tax* av 
Tt; eixo; auTO tout' eTvat Xeyot, Ppo- 
Totcrt TToXXdL TUYxivetv oux etx^Ta 
Agath. 9 p. 765. outg) Sl ?rp^Tov 
oToji.at Trelerat Ttva Oviqtou; vo[JLi^etv 
Sat(;.6v(dv eivat y^vo; Crit. 1, 42 p. 
772. To (17) fiefiaiou; Ta; (ipoT^v el vat Tuxa; Theod. 16, 3 p. 806 (Jiin 
SoxfiC eTvat xax6; Char. 3 p 826. 
ir(5; ouv TaS' elcopwvTe; rj de3v y^- 
vo; eTvat 'kif<a\Lt^ ri v6tiL0t<n xp<<^t^^ 
adesp. 99, 2. (o Zeu, Tt; eTvat fTjcl 
<rou crof(OTepo; adesp. 351. Setv6v y^ 
TauTOv Tot; (Jtev avSavetv ^poTot;. toI; 
^' Ix^o; eTvat adesp. 462, 2. euoYxo; 
eTvai Y*'^'^^* V''^ 7rXY)pou(jL6vij adesp. 

546, 5. T) Y^p 9^^^^ ^Y** '^«^^^ "^^^ 
Tcpo^epTepou Soph. 409. olo? y)v wote 
xaY<o (JLeT* av$p(3v lovix' 7)utvxouv 
Pt(p Eur. 285, 19. ot' yjv iyu^ toX; 
Eur. 953, 34. (7097) (tlv iot^7)v adesp. 
124. eid' 7)<Tda ^(Dfp^ov ^p^a toI; X6- 
YOt; XaoL Soph. 810. 7)<id' el; deou? 
(liv eucrefiT);, 6V rcrda Eur. 311. ei 
S* Tjcrda (JLT) xaxtdTo; Eur. 347. w 
tXtj^jlov apeTY), X6yo; dHp' 7j<**a adcsp. 
374. 7)v [jlIv Yap auT<3 <txo?co; iv. 
tou(jl6v xapa Aesch. 179, 3. av7)p S' 
exeTvo^ 7)v TceiuaiTepo; (jL6p(i)v Aesch. 
264. 7)v [jlJv y^p 016? (/.aXX6;, tjv 8' 
a(i.7ceXou cttovSt} Te xai pa^ eu f&- 
d7)craupt^[jLev7) Soph. 366. 6 7Pp6<rd&v 
e>d(dv Tjv apal^c (JLOt vexu; Soph. 
367. iW ei [jlIv tjv xXaiouotv tacdai 
xaxa - 6 XP^^^^ t<j<iov xTio|i.a tou 
xXaietv av 7)v Soph. 513, 1. 3. t) 
^etvov ap' 7)v, ^vix' Sv Ttg e^dXo; <ov 
auT6) (Tuvet^fj Soph. 845. xaxov Tt 
irai^euiJL' 7)v d!p' ei; euavSpiav 6 irXou- 
Toc avdp(o?70t(Tiv ai' t' dfYav Tpu^ai 
Eur. 54. (o; aX7)di; tjv apa, eod^bSv 
aTc' avSp(5v e<;^Xa y^Y^^^^*' Texva 
Eur. 75. 8 (jLev oX^to; 7)v Eur. 153. 
Tjv OtSiTCOu; TO wpwTOv euSai(t(ov 
av7)p Eur. 157. to (jLaive-rdat S' ap* 
Tjv lp(d; PpoTol; Eur. 161. *7}v Y^p 
Tt; atvo; Eur. 32 L et Y&p SoXotaiv tipit 189 r,v TO vtxYjryipcov, 7i\l^^ £v av^pcSv 
Ei;^otuv Tupavvt^a Eur. 321, 3. fiXo; 
yip >3v jxot (?) Eur. 331. to S' y)v 
ap* oix ixouOTov ouX' avaffj^sTov 
Eur. 334, 4. ei S' y)v sv oTxoi; ivrl 
^Xeiwv oTaxu; d[p<n)v Eur. 360, 22. 
«5 t;v [to^^do; laTpoT; [jLeya; TOjiia^ 
a^cpetv - ?ra9(3v [i.6yi^ty)v twv ev 
xvdpu^roi; voacdv Eur. 403, 6. utco- 
•Tcpo; S* 6 irXouTo;' oU yap rjv woTe, 
i^ eXiriScdv wwrrovra; uTrrtou; 6p(3 
Eur. 420, 4. w? oupavo; tb yola t* 
>)v (topfY) (tia Eur. 484, 2. tk y)v 6 - 
s^'t( epLoi Eur. 495. eiTe ^e Muao; 
(yeyci;) yjv etTe xaXXodev ?rodev 
Eur. 704, 2. (nraviov if yjv davou- 
<;iv aa^aXeT; ^tXot Eur. 736, 3. pie- 
Ift^TTOv 4p' Yjv TQ ^ucrt; Eur. 810. ei 
jiiv ToS' Y){&ap icpwTOv Y)v xaxoupce- 
v«-gixo; <7faS^2^etv Y)v dfv Eur. 821, 
1. 3. oYj ydcp Y)v Tod' aipeai^Eur. 953, 
35. eld' T^v af (ovov G7pep(jt.a Su<jty)V(ov 
{ifOTSv Eur. 987. y)v jjLot Tca^aierTpa 
xii Xpojto? 5v<yT6? weXa; Aristiac 
5 p. 727. (i.cSv Xj^eX^o; y)v xexpapie- 
vo? wo>u; Ach. 9 p. 748. (i; euSou- 
^o;, <!i>C euotxo; Y)v Ach. 32 p. 754. 
Ypa^C 6 TTpaSTo; y)v [iLe<r6pLf aXo; xu- 
«Ao; - ^u9tx4> Te t6$(}) <t6> TpiTOV 
7;v 7:po<re[jL^pe;' liretTa TptoSou; luXa- 
*po; r,v i7po<rxet(i.evo; - oirep ii to 
TpiTov Yjv, xai TeXeuToffov icaXtv 
Apith. 4, 1. 3. 4. 6 p. 764. oux y)v 
2v av9p«airoimv ev ^uo ^ovo; Agath. 
24 p. 768. y;v Xfi^^^ Sr 7)v dfTaxTo; 
avdp<»ic(»v pio; - ot' ouSiv adXov - 
Tot; eddXoTdtv y)v Crit. 1, 1. 3 p. 771. 
peovTa ScSSe}^', «iv Ta [Aev Xex' ipyu- 
?i r,v Astyd. 3, 4 p. 778. ypa^pYf; 6 
xpJiTo; y;v f p-aXaxo^daX^jLo; xuxXo; Theod. 6 p. 803. rXuxepa; 6 cftTo; 
ouTo; Y)v Pyth. 1, 17 p. 811. y)v yap 
wot' ai<iv xeTvo;, y)v Tcod' lovtxa dY)p- 
QTiv StatTa; el^^ov e(iLfepeT; ^poTOt 
Mosch. 6, 3 p. 813. ouSe?r(i) yap y}v 
ouTe OTeyiQpY); olxo; ouTe - woXi; 
Mosch. 6, 6 p. 813. aXV y)v axu- 
(jL(ov - y^ Mosch. 6, 13 p. 814. y)v 
S' 6 (JLev v6(JLo; Ta?r6tv6;, 17 ^ta Si 
ouvdpovo; Att. 6 S' d^devY); yjv twv 
apietvovcDv ^opd Mosch. 6, 15. 17 p. 
814. Y)v dpa Tpavo; alvo; dvdp(d?r(i>v 
oSe Mosch. 8 p. 815. Y)v S' 6 ^KTxeu- 
<ra; dvY)p f iruOio Sosith. 3, 2 p. 
823. ouiiv *Y)v TcdvTyj xaX6v ouS' 
auj)^6v adesp. 26, 2. oux y)v dHp' ou- 
Siv 7CY)|JL* eXeu^pav ^dxvov ^u)^y)v 
6[i.ot(d; dvSp6; (!>; dTt[jLta adesp. 110. 
oux dE[jLotpo; Y)v adesp. 248. TufX6; 
Y)v adesp. 458. j^pu^^oTrov y)v v(OTtcr[jLa 
dY}p6; adesp. 541. ei T^dvTe; Y)jJLev e^ 
icrou lue^ ux6Te; Agath. 24, 2 p. 768. 
iTCTfoi X* e^' iTnrot; Y)<rav epLTre^up^jLevot 
Aesch. 38, 2. 01 S* ouXlv Y)<Tav TCp6- 
crdev, oX^toi Se vuv Eur. 326, 3. ^eu 
^eu, TO (JLY) Td icpdy[JLaT' dvdp^oTcot; 
fj^etv f(dVYiv, iv' Yjdav (jly)SIv ol Set- 
vol Xeyetv Eur. 439, 2. Y;iav TpeT; 
'AyYivopo; xopot Eur. 819, 6. y)v 01 
TexovTe; touto ytyv(iGX(oa' OTt veoi 
icot' Y)cav Eur. 951, 2. ei X' Y)<rav 
dvdp(oicot(rtv (SvYTTOi Xoyot Eur. 978. 
e^' Iv6; Te xav6vo; Y)<yav [6?[uy(i>[i.e- 
vot Suo] Agath. 4, 5 p. 764. xal 
TauTa [JLev SpcSv Tt[jLio; deoX; lcrv] 
Eur. 136, 5. el xpetG<7(dv I<;y) Eur. 
691, 2. 'ExdrjT); ayaX[jLa ^dxr^p^pou 
xu(i)v l<yi) Eur. 968. (JLevo^v 2<jtj xa- 
x6; adesp. 35. xdxtov dXX' oux l(TTtv 
ouS' ecTai TTOTe yuvaixo; Soph. 187, 190 &e|jLi — tliztp 2. iaxoLi yap itsTOLi ksXvo^ at(3vo; ;^p6 - 
vo; Soph. 1027. fpoOSo^ \Lh lcTXi 
xu[AaT<i>v aTca; Pudog Soph. 1027, 6. 
*i<STOLi (jot TLOLTLOL Euf. 5. evSeeGTepo; 
yap (ov TaTTsivo; IdTai Eur. 249, 2. 
jcouSiv IdTai (eaTt 1.) (jloi m)cp6v Eur. 
909, 1 2. TO Y^p £^ K-st' ejjLoO xal to 
Sr/caiov $ujjni.a;^ov IdTai Eur. 918,4. 
5 (/.Y) yevoiTO , Zeu ^tX*, ouS' IdTat TCOTe 
Eur. 953, 28. eftot [jlIv outo^ oux Ig- 
Tat v6[jt.o; Eur. 1064. IffTat \Lh laTat 
TratSo; ap<;evo; t6xoc oux e^ exetvou 
Eur. 1132, 11. Ilevdeu; e<jo[iLevY); 
au[jL^opa; e7r(Dvu[jLo; Chaer. 4 p. 783. 
et S' dlfTep TC^vcdv SoxeX; laeddat, [jlc5- 
po; eT Eur. 392, 2. el S' a^ioT; <jot 
[iLYjSiv aXyetv^v woTe - laeadat Dio- 
nys. 2, 2 p. 793. 

el[JLt: a>V el[« Eur. 781, 57. xa- 
wetTa S* eTdt Xa[JL7rp6v >iXiou ^ao; 
Aesch. 43. xa[jLaxo; elct xa^jLaxo; 
YX(0(j(T7)[jLa StTrXidtov Aesch. 152. ti- 
<Ttc ^' avcddev el(jtv at[jLaTopp6fo; 
Soph. 677. 7cp6(jde yo^P ^taTo) Yrfg 
elejtv SdTpa Eur. 687, 3. to xepSo; 
T^Su, xav aTco ^euStSv *Ty) Soph. 749. 
Trpo; XexTpov -^ti Soph. 1026, 8. cb; 
S' 1?e<t [jLax-o^ Eur. 495, 13. el jjlIv 
Yap auTtx* *|5cav at Tt[j!.ti>ptat Theod. 
8, 4 p. 804. <xXV tdt x^H»^^' Soph. 
278. idi xp^^JOX^^^^' aip(dv TCTepuya? 
Eur. 307. i^t [jLot, TOTva^iroXtvEur. 
453, 9. ry oTTOt xpfj^«« Eur. 722. 
TcaTpoc tdt 7rp6(j7re(je y^vu <Xt>Tat; 
Eur. 781, 72. *TOt [jloi, S6[jlov, olxe- 
Ta, xXfjcrov uTr^TCTepo; lon. 14 p. 
734. TtL) U nu^i^ poa Soph 450. 
iT<o TcXeia Ya[/.ci>v iotXi Eur. 773, 
58. <o Ttc, Xaot Eur. 773, 69. iV ex- 
yopeiTe, Tcapdevot, xuTceXXa lon. 20 p. 735. oO' &f\L7.T 6c(jeflatvev el; S-n- 
pa; loiv Eur. 69, 2. Ipp' tcav Eur. 
1125. TcXouTo; Sl 7rp6; |i.ev Ta; oXa; 
Tt[i.a< (V) tciv oux lcrj^ev oyxov Chaer. 
36 p. 790. <5^Te TexTOvo; Tuapa <jt(x- 
d[jLy)v tovTo; opdouTat xavcdv Soph. 
433, 6. 

eivexa: XP^^^^ v6[jLt?[e aauTOv et- 
vex' (ouvex' 11.) euTu^^eiv Eur. 142,4. 
avSp^v S4 TTo^ol Tou Y^^^''^^^ ^*ve- 
xa (al. ouvexa) a<Jxou9t ^<xptTa; xsp- 
t6[jlou; Eur. 492. ot [jlIv -o Trat^fov 
Tcept Ti axjf^e^itioL^ eivex* (al. ouvex*) 
o{>x aTTcdXeaav xaxY^v Xap6vTe; Eur. 
497, 3. oux (X7roXou[jLat rrJc <rfj; 'EXe- 
v7)(; etvexa (ouvexa 11.) Eur. 722, 2. 

Tou ^(0|iaT0< Y^P ^'^^^^X* (^^^sj^* !•) 
ot 7roXXoi 7r6vot, touS* etvex' (Ivex' 1.) 
olxov (jreYOCvov e^7}upiQxa(JLev adesp. 
115, 1. 2. Tt[xav Maxe$6vci>v eivex* 
6uavSpY)<jta; (?) adesp. 193. — ct 
evexa. 

eiv6Sto;: 7cup tep6v, ttj; etvoSta? 
'ExaTT)^ ^YX^<5 Soph. 492, 2. — tov 
uTiep xe^aXT}; atdep' iSe(jdat <j7reu$(d, 
Tiv* l^st (jTa(Jtv *ElvoSta Eur. 308, 4. 

el7ca;, eTTtaTC v. el7cov. 

eTTuep: xaTapxel TOuSe xexXrfadat 
7;aTp6;, etTvep 7refuxa y^ Soph. 83, 
2. 6l\X eTTrep el yt^woiX^^^ ci; auro; 

X^Y^Ki ^[iLatv' OTOU T* el j^coTt^dev 

Soph. 100. eT7:ep ^ip aptd(jL6v olSa 
xai TouXacraovo; to [JLeX?[ov, ouvo; ol- 
xo; ou 7rXeov <j^vet ^rrat^a; iiQOLfir^^ 
7t6Xeo; Eur. 360, 19. iW elTrep 
IfjTtv ev PpoToT; (j;euSr,YOpeXv Trtdava, 
vo[JLt?[etv j^pTi ae xat TouvavTlov Eur. 
396. eT7rep 77aTY)p Tre^ uxev, ou xaxcS; 
XeYet; Eur. 773, 7. e5<petXe ^Tidev, ei 
xep I(jt' ev oupav(^ Zeu^, [ay) tov au- erirep — tiQ 191 Tov Su«rru)^fi xadiGTOcvai Eur. 900. 
imf yap ouSi toX^ xaxtS; Se^paxo- 
5iv axoucud^ SCxaiov ei^ opYrjv xe- 
ff£iv, oiX* dev avayxaadet^ ti? eu 
Sficij Tiva, TCpocnfxov" oI(JE.ai twS' 
o^ilecdai x^P^^ adesp. 80. — xp^^ 
yap Tov euTuxouvd' OTCcd^ w^e^idTac 
^X^v [YuvaXxac, etirep Tpofv} S6[jloi; 
rapTjv] Eur. 402, 3. 

elwov: coi S* elTcov, co xot, tA; 
Tii;^»; ex tSv wovcdv dtjpSv Eur. 233. 
^|AQ9iv V e(i.o1aiv elTTOv Eur. 815. 
007* eiTcov ou^v wpoc <<ii> xupov, w 
pvai adesp. 226. t6 p^errov eTTca^, 
atnaaaodat 5eou; Eur. 254, 2. tq 
ffovelv eoca? xaxcS^ adesp. 518. ^t- 
^u > dl[xct>v axouetv ou; ixcov elirev 
Aoyou; Soph. 843, 4. CTd; ev [jLedOt- 
civ £rtre Eur. 305, 2. (jLvyjadei; o (aoi 
-OT eke Eur. 773. exTov X' o^tep 
Jtxi xp6<7dev ei^' (?), 6 PocTTpuxo? 
Theod. 6, 8 p. 803. lyv<o 6?ra(pYiaa; 
etze T ex dujiioO TOtSe adesp. 458, 7. 
T« 8' etatSovTe SiTTTuxov deiotv xap<a> 
i^^av, elTcov y- eia tpjXki^^^' 
5Ysa<0 Eur. 495, 8. {jltottw (JLey eT- 
^j?, wptv Te^euTJOdavT* iSijc Soph. 
601. (tYj wXouTov elTnj? Eur. 20. ap- 
xoOv av eiT), xdv y^valx* eTTcy); [Jl6vov 
Carc 3, 2 p. 798. v)v ouX' av etTroi; 
oiJe p^Tpiideia^ av o<ni 7ce<puxe Eur. 
898, 2. Tepjjta X' oux eTxot Tt? av 
Ear. 211, 2. ouBel; £v eTxot xetvov 
zv^rcAv xaxcSi; adesp. 534. deov 
^ w>Iov, eiure jxot, voiQTeov Eur. 
1129. iXXa Ti e;^priv eTwaTe Eur. 
708. ^xt^T^cL^iTOL T eiTTCdv ^eo^tXeT^ 
2|ii; Tuj^a^ Aeseh. 360, 3. auTo; 
TzX' eixciv Aesch. 350, 8. xal wpo; 
ivop* £(X(dv eva TcudotvT* dv aerTOi icdvTec Eur. 411, 3. 6 wptSTo; ei7c«ov 
oux dyuiJLvdQrTC}) ^pevi Ippt^ev odTt; 
t6vS' exaivtcrev X6yov Eur. 598. TcXyj- 
yevT* dTpdxTb) TO$txc}) tov aleTOv ei- 
Tcetv Aesch. 139, 3. duyyvw^TOV 
eiTretv e^Tt xal to jjlyj xaX6v Soph. 
326, 3. ou ^.tpLov ouTo; tcSvS* Ixauae, 
QTuv de<j) elireTv Soph. 438, 2. to S' 
eTTQTupLov oux ^x**^ 6t7rel[v Eur. 18. 
TOUTO S* elicetv p^ov yj ^epetv xaxd 
Eur, 44, 2. 7cat<riv t' d7codv]^<rxov- 
Ta )^pY)(JLdT(dv (jLBTpov ypdij/avTa< (?) 
elTcelv Eur. 578, 7. iXX ataxpov 
eiTcelv xal <7t(d7rn(rat ^apu Eur. 883. 
— cf. epS. 

eTpyo: Tdv S* ej^^pdv (TTdatv 
elpy' dic' oTxo)v Eur. 453, 10. tou; 

Sl TCpo; X^P^^ ^'-^^ I^SOVYJ Tfi (J^i 7C0- 

vTipou; xX9|dpov elpyeTw cTeyY); Eur. 
362, 20. 

etpeaia: dxaTot S' dvdyovTat u7c* 
elpecia; Eur. 773, 35. 

t elpvi Soph. 215. 

eTpY)xa, eTpY)(jLat v. epco. 

ElpTjva: Etpviva padu7cXouTe xal 
xa>Vt(TTa (jLaxdpcdv deiov Eur. 453. 

ei;: 7cdXtv ydp ii^oua' ex erxoTOu 
t6S' el; f do; Aesch. 6, 4. ei; u^ixpTj(JL- 
vov *I(jLepav S* dftx^^jLTjv Aesch. 32, 
2. ex TcoScSv X' avM u^cep^eTat GTca- 
pay^jLo; et; dlfxpov xdpa Aesch. 169, 
2. iiSet; Si Atyuwv ei? dTdppYjTov 
GTpaT^v Aesch. 199. a^cXrf ydp oI(jio<; 
et; 'At^ou f epet Aesch. 239. det ^l \U' 
aet TwvS* &7c' dXXov ei; t^tcov Spu- 
(jLou; epYj(jLou; xal Tcdyou; d^cotxtet 
Aesch. 304, 9. dXX* ouSev EpTcet ^eu- 
So; £i; *(jLrixo; XP^^^^ Soph. 59. ye- 
vo; ydp el; fXeyxov e^tov xaXov eu- 
xXetav dv xT-ziaatTo (jlSXXov yj i|/6yov 192 tk Soph. 101,2. ei; deou; opwvTa - xeta* 
o^ot^topetv XP^^^ Soph. 226, 2. pst 
yap aic' axpa; IltvSou - el^ \\L(fik6' 
^ou; xal AxapvSva; Soph. 249, 3. 
>.epy)Ta; exTtdei^ ^epetv - xat wavap- 
•yupa exTTwjxaT*, ei; aptd[x6v S^wovTa 
SU Soph. 348, 4. ^iaai yip ^uXa^- 
aeTai, ftXcov Te [/.e^iL^v xet^ deouc 
a[jLapTavetv Soph. 431, 3. xa[tol y&p 
dev ^uaTYip ye ^axpucov X^P*^ avrfxT' 
£v et; ^o; Soph. 513, 7. $te(i.iroX(D- 
[i.eda - at [jlIv (evou; ?rp6c &vSpa;, at 
8l pappipou;, ai S* ei; f aXYjdtl io- 
[i.ay, ar 8' ewippoda Soph. 524, 10. 
;^etp6; et; Ta ^e^ta Soph. 541. ei; 
opOov fpoveTv Soph. 555. avaxet[it.ev<{) 
[jLecov ei; tov auj^ev* ei<ra>ot[iLY)v Soph. 
689. u^pt; ii TOt ouTcwwod' 71^7); ei; 
t6 aoJ^pov ixeTO Soph. 718, 2. opxou; 

eyw Y^^^'''^^ ^'^ ^^"P Ypi?w Soph. 
742. pdtT el; oSov Soph. 760. [xev* 
ei; <T0<pt(TT7)v e^jLOv Soph. 820. el; Aiav 
TcXecov Soph. 828. wavT exxa^uTCTov 

t 6 xpQ^^< s'*^ 9*5? &Y®* Soph, 832. 
ev xeivY) t6 Tcav ffTrovSoiov, Tocuj^aTov, 
ei; piav &y^v Soph. 855, 6. Yi^ei;, 
eireiYOu [JLri^ev, el; t6 [JL6p9t[i.ov Soph. 
867, 2. XP^^®? ^' aiiaupot wavTa 
xet; >YidY)v &Y^^ Soph. 868. ^cdptS^JLev 
i?Sy) TraT^e; el; tA tcSv ao^Sv 8iXa- 
cxaXeTa [jLOudtxY?; Soph. 1019, 2. <yt- 
Y^v (ppovouvTa xpeTddov* el; 6[jLtXiav 
ire<y6vTa Eur. 29. «SdT* ouTt; avSp^v 
et; SiravT* euSat[jLoveT Eur. 45. xaxov 
Ti 7rai8eu[jL* y)v &p* el; euav^piav 6 
TcXouTo; Eur. 54. 6 yopo;, OTav ti; 
at[jLaTo; (JLeXXY) Trept XeYeiv xaTacTi; 
'ei; aY<Sv' evavTiov, t6 Te cr6\L ei; • » lx:rXY)5iv - ayet tov vouv t' awetpYet 
Eur. 67, 2. 3. od* 4p[i.aT* elffe^ivev ei; 0Y5pa; Iwv Eur. 69, 2. j^uwjv 
eveYxtiv op[JLOv el^^ApYOu; mXtv Eur. 
70, 2. et; t6v euTuj^Y^ j^copouvTa toV 
;^ov Eur. 89. t6v fOLf xaxt<;Toy x^oii- 
To; ei; TcpcoTOu; aYet Eur. 95, 2. tiV 
ei; Y'^^' ^ap^apcdv oLffv^iu^x Eur. 124. 
o<xoi Y^p ^^; EpcoTa irtTTTouatv ^otcov 
Eur. 138. <yTpe<pei S* &XXou; SMha; 
ei; a[jLepav Eur. 152, 3. avSpo; S* 
opcSvTo; (epcSvTo; II.) el; Ku^ptv vea- 
viou afuXaxTo; 7\ TY)pY)<jt; Eur. 162. 
ei; IpcdTa ?rol; QLvhf ^o^TaTo; Eur. 
162, 3. ei; t au w6Xe[tov Iffj^uei [jisy* 
Eur. 200,2. o^ot [jlIv <xapx6; el; eue- 
$iav aoxoufft pioTov Eur. 201. Taur* 
ei; Ev eXdovT* &^i* eydu(i.YiaeA»; Enr. 
246,2. To) Y^p ^tatci) - t6 (i.aXdax6v 
et; TauT6v eXd6v tou ^iav TcapsiXeTO 
Eur. 258, 2. o; Y^p av «J^aXYj t\; 
opOov l<TT7) Eur. 262, 3. tcw; - xrrr 
<;atT av 6>Pov el; uwepPoXr.v ra 
Tpo; Eur. 282, 6. »y) y^P oux edfi- 
devTe; xaXa cxXY^pcS; [AeTaXXdtff- 
<jou<nv ei; Ta[JLYi;^avov Eur. 282, 9. 
ei; Y^vo; S' oux euTuj^y]; Eur. 285, 6. 
ei; Ta7ci<iY)[jia S* 6 ^Sovo; wyjSoIv ^t- 
Xsl Eur. 294, 2. wXeTcrTOv [jLtcdov ei; 
XeTpa; XaPcov Eur. 297, 2. ouS* «v 
ex [JLY)Tp6; xaxY); eadXol Y^^otvTo waT- 
Xe; *el; a>xY)v Sopo; Eur. 298, 3. 
Y^Gdou; Y^Y^^Te; xpeia^rov' y)X9ov el; 
Tu;jY)v Eur. 301,4. Tu^a; Si dvYrrwv 
t6 [JLiv [jLeY* ei; ou^lv 6 tcoXu; jfpovo; 
[iLediGTY)<Jt Eur. 304, 4. y^ab* si; deou; 
[jl4v su^epY); - ael ^evoi; t' einipxsi; 
ouS* lxa[JLve; el; tptXou; Eur. 311, 1. 
2. ^eu, ToT^t Ycvvaiotcrtv co; «TcavTat- 
j^ou wpeTret j^apaxTiop )(jfyicsx6^ el; eu- 
i|/u}^iav Eur. 329, 2. oux et; t6 (jlcS 
pov ouSe [Jl' ei; Kuicptv TpeTcc^v Eur. ti(; 193 331, 2. pXewouaa S' el^ tA tcSv Tti- 
Xa? xaxi pawv y£voi' av Eur. 332, 
3. XoY^v [x.aTat(i>v eig a[JLt>.Xav l^tcov 
Eur. 334, 3. e\<; S' euyiveiav oXty' 
IjQ ffficau xtXol Eur. 336. ei; ^* 
avicTaciv ^opicov Tcepaivet Tro^Xaxt; 
Ti TotiSe Eur. 340, 3. oux av viv 
ejereiiwrov el^ j/.ax''^^ Xopo; Eur. 360, 
24. -^ro^Xou^ e^Xuv' el? j^ix^yiv 6p- 
p|jL6voo^ Eur. 360, 29. ejtTreerovTe; 

^ ipX"*'^^ '"'^* (*^'- T^"*i? Ttva;) Eur. 
362, 30. t6 S' au TeTapTOv r^ {Jiev 

si; opdov [JLta, >.o$ai S' ii: OL\jrr\<; 

Tpet; xzT£<rT7jpiy(JLevat etdtv Eur. 382, 

8. avTat Se ffuvTpexou^iv el; jjiiav 

jii^v Eur. 382, 1 2. vOv S' el; jjLiav 

JiXbcufft Eur. 402, 6. t6v yuvTa 

^pTjvetv et; 5a IfjeroLi xaxa Eur. 

449, 2. TixTouat wavTa xaveScdxav 

i^ ^io; Eur. 484, 4. oerTi; aTexvo^ 

«V To xpiv TcaxSa; dupatou; el; So- 

Ji0'>; cxTr]caTO, ttjv |;.otpav et; t6 

ftT^ XP^civ xapaGTpE9<i)v Eur. 491, 2. 

3. Xi'4 iv^paiv uiiv ou tcXou(7iv aptd- 

fiov Eur. 492, 4. Ta S' ei? yiiJLou; 

cidiv Boxo'jctv uyti^ av^pacrtv ^po- 

vitv Eur. 493, 4. ttj^ [Ji.ev xax-o; xi- 

xiov ouSlv yiYveTat yuvatxo;, e<rdXTfg 

o\»Xiv ei^ uTreppo^Vjv weqjux' a[Jt.ei- 

vov Eur. 494, 2. ot S* ei; t6v auT6v 

:nTuXov iQiretY<ov Sop6;> Eur. 495, 11. 

IfSfrM T g\<; -pjv Eur. 495, 26. [;.a- 

TT,v dfp* ei^ yuvoTxa; e^ avSpwv ^oyo? 

^iAAEi Eur. 499. t^ Se tw xP-<^^ ^^- 

■Ja [tevou^a xidTTOuSaffTOi; y)Xdev 

£t; SopLou; Eur. 501, 3. SoxetTe ttv) 

Siv TiSixri[JLaT' et; dsou; TTTepotcjt 

Eur. 506. ei S' el; ya[jLOu; ?Xdot[i.t 

Ear. 525. t6 \Lin^h ei; ouSiv pexet 

Eur. 532, 2. 6 S' u7c6 yo; 'AtSou cxo- To; ouS* el; ovetpov toSu; avdpcoTToi^ 
[jLoXeTv Eur. 533, 2. el; avSpo^pcoTa; 
T^Sova; a^t^eTat Eur. 537. ex^jiapTu- 
petv yap &v$pa tol^ auTou Tuxa; et; 
TrivTa; a[jLade; Eur. 553, 2. ocTt; 
Si dvYiTwv pouXeTat Su(>cSvu[jlov el; 
yyfpai; eXdetv Eur. 575, 2. a S' ei? 
Sptv wtTTTouGtv avdpcoTrot; xaxi SeX- 
Toc StatpeT Eur. 578, 8. duvTpexet S* 
ei; ev ToSe Eur. 580, 2. i\t.9i yap 7)Xde 
[jLTQTpl xe$v6v *ei; Xexo; Zsu; Eur. 

591, 3. tva 7cX7)[i.ox6a? TaaS' ei; jpd- 
viov X^^V* s^^ip-t^^^ wpoxew^J^ev Eur. 

592. opQGt S' oi StSovTe; et^ Ta xp'*^- 
\LOLra Eur. 607. et [jlIv yap ex y^; 
et; daXaaffav IwTaTo 6 xu[jLaT* ot- 
x(5v opvi; Eur. 636, 4. 6 ^' el; t6 
GcSf pov ex* apeTTQV t' ^ycov Ipco? Cy)- 
XwTo; Eur. 672. Tot; Si <ju[jL^opat 
axXY)pat xapetatv euae^ouctv ei; deou; 
Eur. 684, 3. xaTcoPa; et; Muaiav 
Eur. 705. ouS' st TteXexuv ev x^P^^^ 
IXcov [;.eXXot Tt; et; Tpix^jXov e[JL- 
paXetv e[A6v Eur. 706, 2. xal TiS* 
ax^ovTat PpoTOt, elg yyfv yepovTe; 

yyjv Eur. 757, 5. f^YP^'''^^^ ^' ^*^ 
PoTavav ^avdav 7U(oX<ov cfu^uyiat. 
t^Syj S' et; Ipya xuvayoi GTeixouatv 
dr,po(p6vot Eur. 773, 29. 31. oux oT- 
aeT el; S6[jlou<; v<6xuv> Eur. 781, 3. 
TacS* et^ S6[jlou; fywv x6pa; Eur. 
781, 32. ei^ dvSp6; (puatv crxoTTciiv 
SiatTiv d' vivTtv' io[jLepeueTat Eur. 
812, 5. et S* euaepy)? <iSv toTgi Sucae- 
{JeaTaTot; ei; TauT iTcpaaaov Eur. 
832, 2. x<»>p£^S' OTctaco Ta [i.£v exyaiai; 
^uvt' et? (al. e;) yaiav, Ta S' olt: alde- 
piou pXadTovTa yovYj; ei? oupavtov wa- 
^iv y;Xd£ TCoXov Eur. 839, 9. 11. et 
[j.y) yap tSiov eXafiov et; X^^P^^ [Jlugo; 

13 194 £k; Eur. 847. xal yAp <2^utcov T6pij;tv tiv' 
IX<ov el; eWiS* dfysi Eur. 897, 6. epa 
S' 6 cejjLvo; oOpavo? - ireGetv el^ YOlav 
Eur. 898, 10. ouSejtiav <3vyj<j6 xa>- 
>o? el; rociv ^uvaopov Eur. 909. (iiTOT 
el^ aSUou^ Tppd^ei^ cp[JL(5v Eur. 910, 
4. ^dcro[iLai t' *ei? aidepiov tcoXov dp- 
dei? Eur. 911, 3. xoOx S«TTtv opo? 
xei[iLevo; ouSet; el; ovTtva )^py) *xeX- 
<yat avY)ToTc Eur. 916, 5. a S' eU f|jL' 
iO[jLdpTy]xev aicrdeadat [jLe Sel Eur. 
953, 8. yeyovev exetvo^ el? ^fi^' olov 
ii^ioxjs Eur. 953, 17. et; (ppovTtXa; 
vouv ffU[i.yopd? T ePaXX6[jLYiv Eur. 
964, 2. Td [JLtxpd S' el; Tu;^yiv d^ei; 
e^ Eur. 974, 2. Td twv TexovTcov 
(Tqpd^^JLaT' et? Tou; exyovou; ot deoi 
Tpeiroudtv Eur. 980. cSSe daveiv xa- 
Xov, el; dpeTYjv xaTa^uca^JLevou; piov 
Eur. 994, 2. ■jQTretpov el; dfTceipov ex- 
pd^Xcdv TCoSa (al. e^e7;>eu<7a[i.ev et 
ei<7e7i;>eu<ra[;.ev) Eur. 1010. deou ydp 
ou^el; X^P'^^ euTux^t ppOTwv ouX' el; 
TO [JLeT^ov rfk^s, Eur. 1025, 2. t7)v 
d[jLapTtav l^et el; ynpa; auTou toT; 
TpoTTOtatv l^jL^uTOv Eur. 1027, 5. to 
>.at^Y)pov f pevcSv et; <7u[jL(popdv xad- 
Y)xe ffoX^d Sy) PpoTou; Eur. 1032, 
2. dwavTe; e(7[JLev ei; t6 voudeTeTv 
ffo^oi Eur, 1042. p>.e7rouad t' ei; 
wSv xal TfapouGa TcavTaxou Eur. 
1063, 6. e^eiv tov auTov $ai(jLov' 
ei; dei Soxelv Eur. 1073, 2. o y^- 
pa;, oiav eXxiB* t^Sovy); l^^t;, xai 
Tcd; Tt; et; gz pouXeT* dvdpcorcov [jlo- 
Xelv Eur. 1080, 2. Ila^JLtGov el; dd- 
Xaaaav e^op[jL<D[jLevov Eur. 1083, 11. 
TToXXd; irpofduet; (?) SiSci><;tv el; 
(jcdnopiav Eur. 1089, 2. tcoXu; ^rap- 
Yj^dev el; yo^v TuaiKcov jfP^^^^ Eur. 1132, 21. el; dvSpo; o\|*iv eu- 
XaPou|i.evo; [JLoXe^v Eur. 1132, 24. 
ei; [jLY)xavY)v TOtdv^ ex<^pv)ffe Eur. 
1132, 29. ei; dau[jL' eci^si xd^ewe- 
i;Xy)xto Gfo^po);, «; ei; toS' Y)Xde 
(jLefjL^tv eu>.a^ou[jLevY) Eur. 1132, 36. 
37. Ti; SefTTroTtv e[JLY)v Aavdriv pd^t; 
l^ei xaTd zt6>iv; T/v [jL-/}7roT' (3^6>' 
el; coTa f epstv 6 TrpuTo; Td^e ^daat 
ToX^jLviaa; Eur. 1132, 55. oux iv 
ttot' Y)Xde; el; ToSe dpderou; Eur. 
1132, 65. GTpaT^c wot' ei; y^v TYivS' 
e7reGTpci<pa TroSi Phryn. 5 p. 721. 
irXeov ydp ouSev ol (TOf ot t5v [Jlyj co- 

^cov ei; TauTaYtYvcicxouGtv Aristarch. 

I, 4 p. 728. Gol X' ei; X^you; [jlo^cov 
dv -nXTrtt^ov (jLadeiv Neophr. 1, 4 p. 
730. i<yapYupou r *ei; X^^^ Kuirpiou 
Xidou ScSaouat x6g(jlov Ach. 5 p. 747. 
6 d' uypo; ei; yi^v 0[jLppo; exTropeus- 
Tai Crit. 1, 36 p. 772. ttqv wapauTtx' 
•jqSovy)v Ijr^pav xaOicTTic' ei; tov 

uGTepov XP^^^^ ^^i^" 3, 3 p. 774. 
ei; dTceipova (TTpaTOv dvdecov d^oY- 
yov edTpdTeuaav Chaer. 10 p. 784. 
IxetTO S* ri [JLev >.eux6v el; 9eXY}v6^; 
(paivoucia [jLacT^v Chaer. 14 p. 786. 
xp6xov d', o; i^XtcSSe; et; u^ dc^jLaTa 
TCeTT^cDV Gxt£; eTScd>.ov e^co^JLopYvuTO 
Chaer. 14, 14 p. 786. ^adsTav el; 
auXova Carc. 1 p. 798.SuvatTe Yaia; 
et; [jLe>.a[JL^aet; (Jlu^ou; Carc 5, 3 p. 
799. auTai Si <ruvTeivou<nv el; pdcnv 
[i.iav Theod. 6, 7 p. 803. elSe; W 
&»ov itcdwot' ei; outcd [jLeyav eX 
d6vT* dywva xal Su^rex^suxTov xpt<;tv 
Theod. 10, 3 p. 805. TcoUd Set jilo- 
X^etv Tov i^^ovT* el; liraivov Theod. 

II, 2 p. 805. oTav y*P d^^oxov cl; 
S6[jLou; aYfj 7r6ct; Theod. 13 p. 805. £t<; &K^ 195 Yvuo; et{ acSp.aT* av^p^v Theod. 17, 
3 p, 806. Xown ' opY^ t el; eva ^u- 
jiiq Toxov eXdovTa Cleaen. 2 p. 807. 
70V TTfpudpLevov el; T^piepov ^taiTav 
Tiyapv piov Mosch. 6, 29 p. 814. 
JcTeij^ev e»; yyjv Mosch. 9, 4 p. 816. 
^vTtdiQatv el; TeXo; Sosith. 2, 11 p. 
822. Ta Sstvi TaOTa xai tA 'KiiXV 
lirri ei( caSe [/.txpov Teuj^og iQ^potaev 
Tu;^T) Patrocl. 1, 2 p. 830. eiTtep yap 
Qv^l ToT; xaxiSg Se^paxofitv axou(7i(i>; 
&caiov el; opYiov ireaetv adesp. 80, 2. 
Xtpivac el; 'A}^aixoug adesp. 83. xal 
Tow; i^' {j^{;ou; eU ^o^ov xaTTivaYev 
adesp. 102, 4. ^calBa; fuTeueiv ou- 
TTOT* avdpcDTCOu; Bj^p^^v TTOvou; 6p<3v- 
Tz; el; oaou; ^uTeuojiev adesp. 111, 
8. xpaTo; e^ dfxpou Setvov xadtel; 
ipptov ii^ axpou; Tco^a; adesp. 114, 

3. el; Xe TTjv X^^^ Tpexet ^^'^['•'Ov 
adesp. 296, 3. toS" e<rTi t6 ?^y)Xwt6v 
ivdpiA^rotc, OTco TO^ov pLept(iLV7]^ et; o 
^ou^eTat xe^ adesp. 354, 2. auTov 
Te irpaacfdv eu TtdiQatv el^ [/.eaov 
adesp. 366. ayv^v el^ <n;x6v deou 
adesp. 424. Zeu; xaTelSe }^p6vto; elg 
Txg it^depa; adesp. 446. 6p<3 yo^P 
Xpov^ Stxav xavr' aYOuciav el? ^S^ 
(IpoToT; adesp. 483, 2. o^u; de<3v 6- 
•pdaijto; el5 Ta tcavT' itev adesp. 491. 
Xpovo; Ti xpuicTa wavTa (?) el; (al. 
*fo^) ^aog (?) ayet adesp. 511. |i.e- 
A6TT3 ^povtddeW el? 9u<rtv xadtdTa- 
Tat adesp. 516. el; ^aatv adesp. 
559. el; a^devouvTa; iddevSv eXiQ- 
Xu*a; adesp. 579. cf. eg. 

el?: OiJajyi [tev - ou^ av et; ^uy^* 
JipOTwv itoTe Soph. 619. axatoTai iroX- 
^oX; ei; cofoc StoXXuTat Soph. 835. tU Tat? iXy)detat(Ttv, el; e<rTiv deo? 
Soph. 1025. TT?; tuj^tq; X* ouj^ eig 
TpoTuo; Eur. 271, 2. el; yip Ttg iari 
xoivo; ivdpcDiuot; v6(jlo; Eur. 346. 
TTQ(t?5 Se TcatSi dTe^avo; *et; (JLt^ (jlo- 
vyj TuoXeci); davoucxT] T^faS' uTcepSodiQ- 
<ieTat Eur. 360, 34. el; [iLev loyo^ 
(tot ^eup' iel xepatveTat Eur. 363. 
<rTpaTYiXiTat Tav (jLuptot Ys^ot[i.e^a, 
GOf 6; S' av el; Tt; ri ^u' ev (iLaxpi^ 
}^p6v<{) Eur. 581, 2. el; TOt ^txato; 
[i.upi<ov oux evStx<i>v xpaTet Eur. 584. 
ouX' iv el; ivrjp y^vaix^; au^7i<Tetev, 
iXXi Tou 7faTp6; Eur. 1064, 6. Tot; 
ou^ev ouatv ouSe el; oX<d; ^oveC 
DiOnys. 7, 2 p. 795. ou;^ el; wiTpa 
[iLot TTupYo; Crat. 1 p. 809. el; (tu- 
piou; opvtda; aleTo; (lopei Sosith. 
1 p. 821. iveu deou y&p ou^l el; 
ivTjp (T^evet adesp. 477. t<3 yap xa- 
xtS; iupi<;<TovTt [i.upta (i.ta vu^ edTtv 
Soph. 401. eTuei^iv eufpovY) ^eu^v) 
(iLta Soph. 524, 11. (i.t* ^^ei^e Tra- 
Tpo; xal (i.aTp6; iQ[i.oi!; a[iLepa tou; 
TrivTa; Soph. 532. (cf. em.) [i.ta 
Xl yovi t6 t' euyevi; xal t6 Sud- 
yeve; Eur. 52, 6. t6 SeuTspov Se - 
Ypa[iL(i.at Suo, TauTa; Stetpyet X* ev 
(i.e(7at; iX^r) (i.ta - t6 X' au TeTap- 
Tov ri [i.iv et; 6pd6v (iLia, Xo^al S* 
ex* auTTf; TpeT; xaTe(iT7)ptY(i.evat Eur. 
382, 6. 8. xai (i.i* T^[i.epa Ti [i.sv 
xadetXev u^J^odev, Ti X* 7)p* 4v<d Eur. 
420, 2. cb; oupavo; Te yoCti t' y)v 
[i.op(py) (i.ta Eur. 484, 2. 4v6; <S> 
Sp<i>To; ovTo; ou (i.i* i^Xovt) Eur. 547. 
vauv TOt (i.i' ayxup* ouj^ 6[i.cS; acp^etv 
^tXet <i; Tpei; i^pevTt Eur. 774. eldt 
xadiYVTQTat ^t<7<Tai, <ov 7\ [i.ta TtxTet 
TT)v iTepav Theod. 4 p. 802. oux 196 £t<; 61(7^X0^(0 el; TcaTpa [/.01 Ttupyo;, ou (tta GTeYiQ 
Crat. 1 p. 809. \ix euYevsia tov Tpoirov 
j^pYjdTOv (popetv adesp. 182. go^ov yip 

ev pou^£U[7-a Ta; TcoX^a; X^P^^ "^^^- 
Eur. 200, 3. ev Se ji-oi Tex[xopiov Eur. 
322, 3. Tco^ettx; S' ara^yy); Touvojt* 
ev, ro^Xot U viv vaiou<it Eur. 360, 
16. a^^' y]|i.ap <ev> Tot (teTapoXA; 
ro^^a; l^st Eur. 549. ti '7e[i.vuve<jde 
Tat; e^ouTiat;, a; ev t l$(d)ce (peyYo; 
ev T a<p6tXeTo Sosiph. 3, 3 p. 820. 
*ouv6; oTxo; oi> w^eov <;devet wTatda; 
aTta^m; nokzoq Eur. 360, 20. ivo; 
<8*> IpooTo; ovTo; ou \a r,SovTo Eur. 
547. e(p' 4v6; Te xavovo; rjcav [e?^u- 
Yci^i/^evoi Suo] Agath. 4, 5 p. 764. 
Suo yip ouv [Ji.op9a; (pavet - vyjSuo; 
|i.tac oLTzo Aesch. 304, 6. ou yip ^* 
(i.ta; xoiTY); ipXaaTov Soph. 503. 

avTt Y^^P ^^X"^^ V'^^^ ^^^ ^^^' 07C(i>c 
o'j TvivS' 4^(0 <7(i)Gr(D TO^tv Eur, 360, 
51. TavavTt' 2y^(i>v (7U[/.^op5[; [ttg; 
Ttept Eur. 812, 3. ApYsioi; -Ji e»paio?- 
ou Y^p suxo(i.at [uot; adesp. 392, 2. 
xaxsTv' STsu^e TtpwTo? e$ Ivo? Sexa 
Soph. 399, 4. (jeXiQVTQ; 0'|t? evxppova; 
Suo (jTYfvat SuvatT* av outuot* ev 
[iiop^fi [iiia Soph. 787, 4. tio[jl^ Se 
watSt aTe^avo; el? [u« [i.6vTj 7t6^e(o; 
davou<rfj TT^erS' uxep^odYi^ieTat Eur. 
360, 34. T?i [/.t? S' ev '^[i.epq: f Sai- 
vudt T l[j!.7nQ; (yuvTtd7)<ytv el; tsXo; 
Sosith. 2, 10 p. 822. oux £(7Ttv outo<; 
ovTtv' eupYidet; eva (?) Soph. 620, 2. 
xai Trpo? avXp' et7r(ov Eva irudoivT' av 
ajTOt xavTe? Eur. 411, 3. ttSXov tjv 
^t^(o; eva Eur. 675. [JLeYaXci^v adXci^v 
eva Setvov uTrodTa; Eur. 740, 3. ev 
JxaTOv edTtv eupetv avSp' eva Astyd. 
8, 4 p. 780. ev' aG(paXI? (ev aa^a- IzX 11.) Y^-P 'f^v davovT e:ro>pi<Tat 
Dionys. 3, 3 p. 794. XuTnrj - opYTO t' 
ei; eva ^uxTi; t^tcov eXdovTa Cleaen. 
2 p. 807. [i.tav wapeipa; w>>exTayy)v 
X«|i.appoov dTeYiQv m»p(d(7(i> Aesch. 
281,3. t5v TptoSv (iLiav Xa^elv eu<7oav 
apxet Soph. 118. (tiav (uav Soph. 
191. eY(i [i.iav [i.ev e^tovdi^oi) Tpixa 
Soph. 661. Tpi(i(ywv Se [i.otp(i5v £Y*f*' 
vd) vtxav (tiav Eur. 285, 3. e^ov xpo- 
wavToiv (jLiav u7?ep$ouvat daveTv Eur. 
360, 18. auTat Se duvTpexouciv el; 
(i.iav pidtv Eur. 382, 12. vuv S* sl; 
(jiiav p^eroudt Eur. 402, 6. oux apxsl 
[/.iav ^J^uxTOv aXueiv Eur. 908, 7. aO 
Tat 8e duvTeivoudtv el; ^adiv (liav 
Theod. 6, 7 p. 803. -(QL\LtX 8' 8 [tsv 
Sy) TuvSapeo) x6pYjv [i.iav adesp. 195. 
iv S' emaTa(i.at Soph. 168. ev ^u- 
Xov avdp(07r(i)v Soph. 532. >.u<7(i) y*? 
ei xal Twv Tptwv ev ot(io[i.ai Soph. 
822. ev Se aot (i.6vov ?7po^v(5 Eur. 
245. TauT' et; Ev eXdovT* a^t' evdu- 
[i.'nde(d( Eur. 246, 2. ev 6<rTi TcivTcjv 
TtpwTov etSevat Eur. 572. <ruvTpex£i 
S' ei; ev T6Se (al. et? xp^^t*-*™) Eur. 
580, 2. alTou Ti XPS?"^ '^^ ^ur. 773, 
2. ev ^p^ [i.6vov Sixatov (Sv ?roiet (pdo- 
vo; Carc 8, 2 p. 800. aXV ev y 

Sxsi 'T^ XP'^^''^^'^ Hippoth. 3, 2 p. 
828. aXV ^v St^ou<7a TravTa \iol1- 
da7<7£i TaSe adesp. 367. 

etGaYw: [i.ouGav tiv' aTOTcov ek 
aY6i; Eur. 184. xaxwv xaTopxs*? 
TTQvSe (i.ou(rav ei(TaY<^v adesp. 395. 

eiaaY<<^Y^E^^^' ^^^''J v deXouoiv ela- 
aYWY^H-ov XapeXv Eur. 984. ai 8' 
dE^Xat 7r6Xei? - SiXkcLx Ttap' &>.X(i>v ei- 
<ytv el<jaYcoYt(i.ot Eur. 860, 10. 

et(7axou(i): x(i^i Tai* 6t^<>ixov- etaaxoOb) ti(Tia 197 <?xv> Eur, 496, 22. o^jtk; - (JLepL^e- 
rai ri dei*, oti oi«c eudu^ - [/.eTcp- 
;^£Tai Tou; \L7i ^txalou;, TCp6<paiiv 
sl^oxoufjaTo) Theod. 8, 3 p. 804. 

ei<7aXXo(jLat: ava}cet[ii.ev(u [/.edov 
el; Tov au;^ev' el(ia>oip*Yiv Soph. 689. 

eI<Taf a?[iLa: ei<ia<pa(i[i.aTa Aesch. 
204. 

Ei^aftxvoupLat: SeipTfva^ etaaep- 
<ix6jAT)v> Soph. 777. 

ei^^atvco: od' appLaT* eldepatvev 
i^ er;^a; tciv Eur. 69, 2. 

eic^aXXci): ^a ^i |i.iQTe At^uxov 
zidep* eifjpaXciv Eur. 779. 

etcetpLt V. eidep^^opLat. 

etcep^^opLat: etdepj^eTat [jlIv t;^- 
du(i>v Tckaar^ *fi^u Soph. 855, 9. 
siffijaav Agath. 1 p. 763. paup5[/.ev 
iideldovre; Eur. 694. etcyeX-nXudev 
i:o>i«v ao<pt<JTc3v oj^Xov e5')QpT7)[;.evo^ 
loph. 1 p. 761. cf. edep^opLat, 

etc7)you[jLat: t6 detov etcTiYTi^iXTO 
Crit 1, 16 p. 771. TOudXe tou^ 
^oyou; leYcov SiSaY[JLaTo)v i^XtdTOv 
si5Yrp;ffaTo Crit 1, 25 p. 771. 

etffxo[JLt^ca: ouj^ci? Soxet y^vaTxa 
)z[i.^vet (iovov, opLOii S4 t^8* It' 
iiffxo(jL2[eTat Xa^cDv xal Sat[jLov' iQTot 
/^sYxxTov Si TouvavTiov Theod. 13, 3 
p. 806. 

ei9XTci)[jLat (?): oux JdTtv octti; 
rXeci); ^tjtSv ^ouv euxXetav etdexTYr 
1ZT0 Eur. 238, 2. 

&tooSo;: xam;^ci>ptot; o<7[i.aTat du- 
[Mwctv etcoSou^ S6[JLci>v Eur. 773, 
14. 

(etcropLopYvupLt cf. e$0[jL6pYvu[JLt.) 
stcopu: eYci S4 ^oXXaxt; ao^coTe- 
pou; TciYnxct^ dfv^pa; eiaopco twv 
xXouriwv xal <Tou0 deoTat [jLtxpa duovTa; TeXy) tSv pouduTouvTcov 
ovTa; euaePecTepou; Eur. 327, 5. 
QLkV etdopw YAp T7f<ySe xotpavov j^do- 
v6; XpYeia; 'Axptctov ?cp6 ^6[Jlci>v GTei- 
XovTa Eur. 1132, 61. dXV ouS' 
opcovTe; ei<7opc5at Ta^JLfavn Soph. 
837, 2. T^Xrj Ta Tpoia? eiaopoSv iSci- 
Xta SeSotxa; Soph. 141. ci S' eicro- 
pcSv wa« Tt; ^e^otxev Eur. 689, 2. 
ei<7opc3aa <[jl4v> xaxou;, xpTQ^ou? S* 
aTtoXXucia Eur. 908, 4. SoxelTe wn- 
Siv Ta8tx7i[jLaT' ei; deou; - x&wetT' 
ev Ato; XeXTOu TTTuxaT; yfOL^fti'^ Ttv' 
auTa, ZYjva 8' eiaop^vTa vtv dvYj- 
Toi:; Stxa^etv Eur. 506, 3. <ptXcDv 
7rpo<i(i7C(i)v eiaopwvTe; o<[t[JLaTa> Eur. 
495, 10. tAX' eiaopSvTeg adesp. 99. 
vexpo; Taptxo? eiaopav AtYUTCTto; 
Soph. 646. TcoXXiQv oxcopav KuTcpt^o; 
etdopav Tcapffv Chaer. 12p. 785. tov 
ecdXov av^pa - x4v (jliqtcot o<i<iotg 
eiat^co, xptvco ftXov Eur. 902, 2. etd' 
eu ^povoGravT eictSottJLt tcco; ^pevciSv 
eTHiPoXov xa>>c3v <ie Soph. 104. el 
Ttv' ei<7iSoi[/.* ava WT^Xtv Tu<pX6v 
TcpoYjY^Topo? e$7)pTYi[jL6vov Eur. 816. 
5v Tca; (jlJv iaTcov Y)XeY}<7ev eiat^cov 
Mosch. 9, 7 p. 816. Tci S' ei<7tS6vTe 

StTCTUXOV detOtV Xap<a> 71<7dY)<7av 

Eur. 495, 7. Sua[jLop<pa (JLevrot tSv- 
Xov eidtSeTv, $eve Eur. 790. 

(etcjTcXeco V. expdcXXco.) 

ei<j7copeuo[jLat: xat (i.ot t6 Tep- 
dpov ^YiXov eia?copeuo[jLat Eur. 371,2. 

e i <7 p 6 co : x6X7rot<7t t6 v de6 v eiapeovT* 
eXe^aTo Eur. 1132, 34. 

etaco: SoptXu[/.avTOu; Aavacov [jl6- 
X^ou;, ou; <icpo7ce7rcoxco;> etaco xXi- 
ata; <daaaet;> Aesch. 131, 3. xo[jLt- 
^tr etaco T6vSe t6v ^uaSat[jLova Eur. 198 etato — Ex 310. xo(i.i?[6T eT<yco -nivXc Eur. 671. 
cf. latii. 

eTxa: Tot ;^p>)(jLaT' avdpoTPOKitv eu- 
ptdxei ^iXoug, audi^^iTi[jLa^,elTaT7]; 
uirepTaTY); Tupawt^og daxouatv aYX^- 
ffTTQv eSpav Soph. 85, 3. TrpwTa \Lh 
Xa(x.7rpd!; iid 3cex>Xv);jLaT(i>Tat x^copov olv- 
avdrj; ^e(i.a;* eV ■Jjji.ap au^et jjLedaov 
0[Jt.fa3co; TUTPOv Soph. 234, 5. eiTa.. 
Auxip Tov avTtTuXeupov xtituov Eu^ota; 
ve|J!.et Soph. 872, 3. OTav Tt; afXyj tov 

Bot(OTtOV v6(iOV, TOL TTpUTa (JLeV (7X0- 

Xalov, *eTTa S* euTovov Soph. 881, 
2. etT eYsveT audt; adXtwTaTo; Ppo- 
Twv Eur. 158. Ya(jLeTTe, xaTa dv]^- 
axeTe Eur. 464. elTa touto TdfStxov 
TToXXo^; uTueppuiQxe xal X^?^ Trpodco 
Eur. 497, 5. *eTTa i-h du(jLOupieda 
icadovTeg ouSiv {jiet^ov ri ^eSpaxoTe; 
Eur. 711. -fiv ouTo; audt; aTroPaXyj 
Ty]v ouatav, iTepcp (Jie ^coaet; avSpt; 
xaT* eav icdXiv exelvo;, lTep(|> Eur. 
953, 31. xqcTa xw; xetvTj TcoTe - 
uwoTTTepov XeovTa Te^eTatTraTptEur. 
1132, 13. eld' &i 6 (jLaxpo; iQu^avsv 
TauTTQv xP^^o; - ^iXTpot; a^uxTot; 
Zeu; xaTaaxe^el; Tcarnp euvij (yuveX- 
delv Xddpqc 976); lo^ouXeTo Eur. 1132, 
25. Seivov Y^ '^^^^ {^^v ^ucrae^eT; xa- 
x5v <T*> awo pXaoTOvTa; eT^a toucj- 
^e (jlIv TTpdadetv xaX<3;, tou; S' ovTa; 
effdXou; Ix Te yt^^^oiio^ d(JLa fv^&- 
Ta; etTa SuaTuxet; Tre^ uxevat Soph. 
103, 2. 4. Tt TOUTOu X^Pl''^ (JLeXCov 
dv Xdpoi; Tou Y^; eTTt^J^audavTa 
*xqi:d' uTTO ffT6Y7J wuxvo; dxoudat 
^axd^o; Soph. 579, 2. (ji.y} S' (o; xa- 
xo; vauxXv)po; eu xpd^a; xotI ?^y)- 
T«v Ta TrXetov*, etTa irdvT' aTucSXeaev 
Eur. 417, 4. auTo; ti vuv SpSv eT^a Xai(;.ova; xdXei Eur. 432. ijTt; ;:o- 
vYjpd TapY* ^x^^^' <6it'> eu Xsy«? 
Eur. 528, 2. 

eiTe: tou; davovTa; et deXet; eusp- 
YCTelv *eiT' ouv xaxoupYeTv, d|tft^- 
^tci); Ix^t Aesch. 266, 2. etT* oviv 
do^tanfi; xaXd :uapaTcai(i>v x^^^^ 
Aesch. 314. Sl-^om Se (t', (o ^elv', eite 
TupodTcoXov ^eXet; eiT' dXoxov etTe 
^(jKDtSa Eur. 132. xoux lx«> [J>-adetv, 
eiT' ouv d[[;.etvov eoTi Y^t"*^^^^^ '^^** 
va dvyjTotdtv eiT' dxatSa xapirouai^ai 
ptov Eur. 571, 2. 3. olS' dEvXpa Mu- 
<j6v TvJXe^ov. . eiTe Se Mudo; <Y£- 
Y(i;> Yjv etT6 xdXXodev Tuodev, luS; . . 
TrjXe<po; Y^^^^P^^sTai Eur. 704, 1. 2. 
xoXXpcxt (iot itpa7ctS(i>v ^t-nXdefpovTt;,, 
eiTe Tuxa <Tt;> eiTe Sat^jicdv Td ^po- 
Teta xpatvei Eur. 901, 2. aol t« 
7cdvT(i)v (jLe^eovTt X^**^^ weXavov te 
fep(i), Zeu; eiT* 'AtSv); 6vo(i.a^6[jLevo; 
oTepYet; Eur. 912, 2. TcoTepa doo- 
poT; eiT' (?) dYcdvt^TaT; XeYs»; Ach. 
3 p. 747. 6 TtxTcdv TcdvTa - xpo^^^ 
Tov dvTQTOv iQXXouiXTev {(iTTaXtv piov, 
eiT* ouv (iept(jLvav t7)v npo(tY)de«»; 
wdpa eiT ouv dvdYxriv eiTe Tij jtx- 
xpat TptP?5 auTJOv Tcapaaxciv tt)v ^uatv 
^t^d<ncaXov Mosch. 6, 20. 21 p. 814. 
dXX' eiT' SvuTcvov fdvTadfta fo^f^, 
X^ovta; y *ExdT7}; xcS^jlov eSe^d) 
adesp. 375. 

ex et e$: TudXtv ^dp li^ouff' ex 
oxoTOu ToS' el; fdo; Aesch. 6, 4. 
^ev^pcdv oTTcSpa 8' ex voti^ovto^ y*" 
vou; TeXeto; ecm Aesch. 44, 6. Tau- 
po^doYY^i S' uxo(Jiux(3vTat iro^v e^ 
dfavou; f ^^epol (jCC(jLOt Aesch. 57, 9. 
ex tSv (JLeYi^Tcav ^ iop^d(JLY)v ^uTeu- 
(jidT(i>v Aesch. 99, 10. aix(AY) S' e; EX 199 'ApseK xxdtxsTo Aescfa. 99, 16. xax 
TfiSvS* IiRve ppOTOv Aesch. 124. ex 
roiuv dfvo wepj^eTat CTcapaYp-o^ 
ei^ dExpov x«pa Aesch. 169. iXecr^li 
V ovTiv* ex fPLiOL^ Xtdov eSei^ Aesch. 
199, 4. Ss(7(iL5v apiGTo; ex npo[/.Tr 
deciK XoYOu Aesfll. 235, 2. xpe|i.a<;z- 
cz TO^ov TTiTuo^ Ix [teXav^puou 
Aesch. 251. ex toOS* dl[xavda wov- 
Tio^j poffX7ip.aTo; GTi^et icaXatov Xep- 
{ti xat Tpt;^oppue( Aesch. 275, 3. 
T(S irovoOvTi S' ex decov o^iXeTat 
Tsxvo[ia Tou irovou xXeo^ Aesch. 
315. TovauTa, xrfpu^, e^ e(i.ou ^tap- 
Ticov Aesch. 318. e^ 6a<pua>.Yeu? 
xuSuvooicdtSo; XuYpou Y«povTO? Aesch. 
361. iW ex [i.eYiaT6>v eupLapu^ Xou- 
TT^ittv Aesch. 366. tou^; j' ovTa^; 
Ec^Xou^ Ix Te ^ft^^^oLua^ ajta y^y^" 
T2; Soph. 103, 3. e^ auT^v Soph. 
215. ex (tev 'Epij^dovtou 7roTi[i.daTtov 
ccjrede xoupov AutoXuxov Soph. 221. 
?p]ro|i.at V f X Te Xupa; Ix ts vo[/.ci>v (?) 
Soph. 224, 2. ex tcSv TotouTcdv jjfti 
TiV Taciv >ap€lv Soph. 237, 3. ex 
xipTa potuv YvwTo; dJv YfivotT* avTQp 
Soph. 260, 2. e^ 'OXevou y^^ ^ op- 
?i8o? xoat?[oix.at Sopfa. 279. tiqv ou- 
Ti; i^^v ex deou X£xpu[i.(i.ev7)v Soph. 
303. xoxelv' {Teu^e irpoTog e^ £v6; 
^a xox taSv Sex' audtc iQupe Tuev- 
TiptovToXa; Soph. 399, 4. 5. ouTe \l 
ix dfo^vo^ ouTe IludixcSv Y^ . • Tt; 
iv Tetceuv Soph. 422. ex padpcov 
Soph. 460. xpuftov ^ipcDv Yva^tctv e^ 
au.fri(iepou Soph. 466.dvif)T6;exdv7)- 
tt; Te yj? Soph. 481, 6. ou ^4? ex 
(uS{ xoitiq; f^a<nrov Soph. 503. 
TOAu; Ki iryjXo^ ex irtftcdv Tup^d^eTai 
Soph. 715. e^ dSiQ>ou ^pcSTov fpx^' Tat vea xpoccdTwa xaXXuvouaa xal 
•jr>.7)pou[i.evyi Soph. 787, 5. iSpuffd- 
[«.eada - dewv dYdX(taT' ex Xtdwv 
Soph. 1025, 6. t6 S' au irefT)vev 
audi? e? dpxri? viov Eur. 35, 2. 
€X T^v ojioudv ot xaxot Y^P^oud* 
det Ear. 59. EXxet S' outtot' ex 
TauTOu Tu^a; Eur. 62, 2. iroXXd 
Tot bto^ xdx TQV deX?rT(ii>v eump' 
dvdpcSTTot; rtk€i Eur. 100, 2. opcS 
[iLiv dvXpwv TovSe Y^jiLvdSa otoXov 
CTeixovTa - ex Tpoxwv ireTraupievov 
Eur. 105, 2. dp^opiat XeYetv ex tou- 
Se TCpwTOv Eur. 110, 2. Ttv* ox^ov 
TovS' 6p(5 - irapdivou t etx(d Ttva 
e^ auT0[jL6pf(ii>v Xafv(i»v Tuxt<r[i.dT(dv 
ao(p7); &YaX[i.a X^'?^^ E°^' ^25, 3. 
XTiTo; dod^ov e^ 'ATXavTixfi? dXo^ 
Eur. 145, 2. 5 ii.4v oX^to; yjv, t6 V 
d77exput|/ev de6< *ex xetv^dv t(5v iroTe 
XapLipp^ov Eur. 153, 2. ^Xe^t ^dp ou- 
T(i>; ex xaxtSv elvat xaxou^Eur. 166, 
2. Td xoji^d TauT*d<pel^ ao9t(7{i.aTa, 
e^ (Sv xevoTatv eYxaTotxiQffet; S6|i.otc 
Eur. 188, 6. ex 7cavT6; &v Tt; wpdY- 
(taTo; ^t(TG(ov XoYwv dY<3va delT' dfv 
Eur. 189. el ^' iQaeXTidriV ex decSv 
Eur. 208. ex xaXXt6v(dv XexTpot; eTr' 
aldxpot; elSov €X7re7:XY)Y(^svou; Eur. 
213. NetXou XtTcidv xdXXtCTOv ex 
Yaia; (?) uS(dp, o; ex [i.eXai«.pp6Toto 
wXTQpouTat pod; AldioTriXo; y^; Eur. 
228, 2. 8. <roi 8' etwov - Td; Tuxa; 
ex T(3v 7T6v(dv dv)pav Eur. 233. *6x 
Twv Stxat(i>v Ydp v6(iLoi T au5>5|i.aTa 
\LVf6ik7, fepouGt Eur. 252. e^ opou; 
ot<j£tv 5^Xa Eur. 283. v6<J0i Si dvY)- 
T(Sv ai [i.ev etc' audaipeToi, ai 5' ex 
deoiv 7rdp£tctv Eur. 292, 5. ouX' dv 
ex [JLriTpo; xaxT?; e^J^Xot Y^votvTO 7:at- 200 EX Ss^ Eur. 298, 2. xoug S' Ik \f.iyiaro'^ 

ok^iX^ TUpavvlSo? TO (JLV)SeV ovTa? 

Eur. 332, 7. oux dcv ysvoito j^pTQoro? 
ex jcaxoO waTpo; Eur. 333, 2. ex 
Twv wovwv Toi TaYad' au$£Tai ppo- 
ToT? Eur. 364. ^fOL\f^}x<xX yap eiaiv ex 
SisdTWTwv Suo Eur. 382, 11. tcm; dcv 
6$ apj^Ti; S6[>i.ou^ AdapiavTO^ oIxt)- 
(7a*.[jM Eur. 399. |i.ixpoO y^p ^x XajjL??- 
Trfpog 'iSoflov Xexa; •rcprjffsiev dJv ti; 
Eur. 411,2. uTcoTTTepos S* 6 tcXoOto?* 
oU Y^P "^^ woTe, e^ eXiciSov tciwtov- 
Ta^ uTCTiou^ op^ Eur. 420, 5. xaTa 
dv^^axsTs ri 9ap[JLaxoi9tv ex y^vaixo^ 
7i ^iloiq Eur. 464, 2. «yvov U ^iov 
Teivwv e5 ou Aio; 'iSaiou |i.u(jTY}< y^' 
v6|i.TQv Eur. 472, 9. |i.aTT}v dlfp' ei? 
Yuvolxa; e^ dvSpwv ^6^0; ^aXXei 
Eur. 499. •tcXouto? S* sTtaxTo; ejc y^- 
vaixeicdv Y^itov dv6vinTo; Eur. 502, 
5. Oiveu? TTOT ex Y"^? 7coXu(i.eTpov 
Xa^cov <jTd;^uv Eur. 516. ex rn; 
ewwiT75[i.r); - ejcTceTCTwx^Te; Eur. 522, 
3. ex Y^p TcaTpo^ xat {AvjTpo; odTi? 
exTcovel (TxXvipd^ SiaiTag ol y^voi ^eX- 
Tiove; Eur. 525, 4. xaXo; 8e ti; xav 
ex TrevKiTwv (r(i>[i.dT(i>v y^voito Tcal? 
Eur. 527, 3. (i.i<j5 y^^°^^* -i ^* 
•TcaacSv ii ai Eur. 528. ex twv deXw- 
Twv 'j^ X^P* [Ji^fii^^wv ppoToT^ Eur. 
550. \iri 901 Tupavvo; Xa|i.7cp6; e^ 
d<7Tou <pav9; Eur. 626, 5. el [i.ev ^dp 
ex Y^; et; ddXacdav iTrraTO 6 xu- 
\LCLT otjcwv opvi; Eur. 636, 4. [i.TjSiv 
UY^? ex f pev(3v XeYOVTt Eur. 659, 5. 
wedov Xe viv XeXY)dev ouSlv ex. X^o^? 
Eur. 664. uYpd 8i (i.TQTT^p, ou TceSo- 
(TTiPvji; Tpo(p6g ddXa(JGa - ex TauT7j<; 
piog Pp6;^oi(n xal iceSataiv oTxaS' ?p- 
;^eTat Eur. 670, 4. (ptXouai Se tov e$ 'Adrivwv ^capdsvou; OTav ^epjj tcoV 
Xd; Eur. 675, 4. TcpW e^ e[i.ou goi 
dwTc* d7cavT:S<jat Xoyov Eur. 687, 4. 
OTav Ti^ ex $6|A(i)v dvTjp ^dvi] Eur. 
736, <6. 7]v ex TedpiicTccdv dp[i.dT(i)v 
Tcp^dTTQv xd6va "flXto; dvi^j^^dv ;[fu- 
aea pdXXet (pXoY^ Eur. 771, 2. dsa; 
7cpo(jeXde{v Te(i.evo( e^ e[i.2v S6[t(i)v 
Eur. 781, 42. l(jTpe^' ex io\ui^ ti- 
;^uv 7c6Sa Eur. 781, 43. xspauvtai t 
ex Ato^ 7cupi^oXot TcXaYat Eur. 781, 
68. dXX' e^ 6(i.ou ^dp Td(i.d [i.ad7i9ii 
xXu(i>v Eur. 797, 3. X^^P^ ^' ^'^" 
Ta (i.lv ex YOtia; (puvT el; y*^^ Eur. 
839, 9. ATdoTca - e$ ou ppoTOt xa- 
XouGiv olvov atdoTca Eur. 896, 3. 
Oeou; dpe<Jxou' 7cav ^dp ex deuv ts- 
Xo; Eur. 948. Xot7c6v e<jT tcF(i>; epie 
ex TT)^ dvdYxT); Td y^ ^txai' auTTjv 
XeYsiv Eur. 953, 5. ex ^adetac Y^? 
7cdpeaTtv aldepo; Xa^sTv d(i.o}^di £ur. 
978, 3. ouT* ex X^P^< (tedevTa xap- 
Tepov Xidov p^ov xaTaa^elv Eur. 
1044. ex S' e[i.^v X6y(>>v eXou Ta 
^eXTKjTa Eur. 1054. tccS^ ouv dv ex 
TOtouSe a(d(i.aTO( xaxo^ '^i^tfMx dEv 
Eur. 1067, 3. ou ^dp Tt^ ouT(a TcaT- 
Sa^ su 7cai$euGeTat, (3(jt' ex tcovv)- 
pb>v (i.in ou xaxou; Tcefuxevai Eur. 
1068, 2. e(i.ol Ydp ouSiv l(jTtv dXY^- 
(Dv ^xo^, e^ ou Y* {xptve KuTcptv 'AXt- 
^avSpo; dedv xdXXet 7cpo7;xetv ty;? 
e(i.7f; eu(i.op9ia< Eur. 1109, 7. xpt(i.vr 
(jeauT7)v ex (i.6<j7); dvT7)ptSo; Eur. 
1111. iaroii [i.4v lcTai 7catS6c dEpds- 
vo; t6xo; oux e^ exeivou Eur. 1132, 
12. [i.u9ouc AavdiQ - dllY^^ ^^ ^^^^ 
Eur. 1132, 46. df7C6i(i.' e^ 6[i.(iLd- 
T(ov Phryn. 21 p. 725. xat TauT 
Tcov ji.ev eu XsYeiv, Taov Se u.t,' £X — 'ExaTTfj 201 190Y S* cpsuvotv, e^ Taou Si \iri vSii- 
v2i Amtarch. 1, 2 p. 728. ex 
2iade»v ^i5axv(Sv af ucavTe; oXT^aic 
olvov loD. 10 p. 734. ex tc3v HXtz- 
tbiv [ti^Xov (ifjKTiaxi fpeva; lon. 
50 p. 742. xoux ai70u<riav ex toutt- 
Exava aav to t* O xv)puffceTov Ach. 
33, 4 p, 754. ex tou -^&f eaopav y^ 
YveT avdpcSTTOi; epav Sthenel. 1 p. 
762. Agath. 29 p. 768. et iravTe^ 
Yiuev e^ Icou irefuxoTe^ Agath. 24, 
2 p. 768. odev wep l^^^^ti tou; 96- 
^u; ovTa^ ^pOToT^ < ex t^; u?repde 
TEptfopdU CriL 1, 31 p. 771. tou Te 
)uaxa;?vfi»TdTOu ^ oivixo^ ex y^g pi2^o- 
9iTUT0u( fXe^a; Chaer. 39, 2 p. 
791. ou^ dpiffTepdc ^' oSe ^ropvYic 6 
xl^vo^ vao^ Pyth. 1, 2 p. 810. xdx 
TouSe Tou^ davovTac (SpKTev v6(jloc 
TujtPot^ xaXu^Teiv Mosch. 6, 30 p. 
814. 'ApYOuc SuvdcTTj^, AeiTO^ ex tu- 
pawix^v dpovcAv Mosch. 9, 2p. 816. 
u; ex PfxjtiOL^ ^aiTog iq ^aid xuXi^ 
auToXc xuxXilTai TCfo^ {xeTpov Ly- 
cophr. 3 p. 818. ex tou xaxou ydp 
X 9'iai^ TixTei xaxov, cbc e^ ej^iSvio; 
::zAiv l^iSva 'fi^f^^^xoLi Isid. 1, 3. 4 
p. 829. Tpovo) TTOvov ex vuxto; dV 
Xdooouca Tov pLed' iQ|jE.epav adesp. 
7, 3. Tnjpo; i* e^ 6pL{i.dTa)v ^aftTcev 
zrfkjiy adesp. 33. 6; dec7:t(|>^el Tpi- 
^roSo^ ex ^u<7]o>dTou adesp. 61. xai 
|u ou(tf»opac del ^adeia XT)Xtg ex 
{iuduv dvaoTpe^ adesp. 110, 4. 
xpzTo; e^ dxpou Setvov xadiel; irpiov' 
^ ixpou; ^roSa; adesp. 114, 2. 
apcTT} • oux ex dupaudv Tdici;^etpa 
Xofi^vet adesp. 116, 2. AtavTe 
^ opitTiffavTe; ex ^uv<i)pi^o; adesp. 
190. jjfia\L%Tia^i^ eudu; e^ euvrj; fovcp adesp. 275. feuyei - epe[icoSeo; 
ex daXdooT); adesp. 377. vau; a>c 
Ti; ex (Jiev yti? dvT^pTTQTai Ppoj^oi; 
adcsp. 380. toi dpa<;u; TZfd^ 
Ipyov ex TFoXXou xaxo; adesp. 449. 
eTire t* exdu[i.ou TdSe adesp. 458, 7. 
01 xaxco; TreTtpaYOTe; - dTr/JXdov ex 
Su^7;pa^iac adesp. 481, 4. icokX 
ecTiv opYTj; e^ dTuaiSeuTOu xaxd 
adesp. 523. e$ wv •jrdvra y^Y^^^^^^ 
PpoTOl; adesp. 546, 4. t^v ^dp ^eayj 
Tt; €$ eXd<T(7ovo; (jieTpou adesp. 547, 
9. wdvTa; (7096; vou; e^ djtio^j^dvcdv 
dJYei adesp. 566. — ex S' d{i.eipeTai 
(al. ex 8* 6pi2^eTai) y^vo? 'EX^yjvixov 
Eur. 819, 3. 

'Exd^iQ: 'ExdpTO, t6 deTov ci^ 
deXwTOv Ipj^eTai dvY/Toiotv Eur. 62. 

exd;: tov eod>>6v dvSipa, xdvlxd; 
vair) ;^dov6; - xpivo) ^i^^ov Eur. 902. 
{i.rre(i>poX6Y<<>>v ^' ixd^ Ippi^ev axo- 
Xid? dTcdTa; Eur. 913, 2. 

exacTO^: Tua^cDv S' exadTo; cov 
Tuj^Tj XeYet Soph. 621, 3. Xa{i.ii;p6^ 
y exaGTo? xdwt tout eTceiYeTat ve- 
|JLCi)v t6 'JcXeCffTov iQ[Ji.epa^ touto) (al. 
IxdaTT/^ ^[iiepa^ irXeldTov) [i.epo; Eur. 
183, 1. 2. 7re(JL:;etv ixd(;T(i) ^io|i.iav 
Eur. 506, 7. 6 vou; 'fOLf •«^[i.wv edTtv 
ev IxdaTb) de6; Eur. 1018. 11 fuot^ 
lxdoT(i) Tou Y^vou; ecTTW waTpi^ Eur. 
1113. iQ Td dvY)T(3v xal Td deTa 
TcdvT' emffxoTOu^ya - xai vejtouo' 
r<|i.(3v 4xdoT(i> t>iv xaT* d^iav tuj^yj 
adesp. 505, 2. SiwXaC exadTov xw- 
Xov ev Td}^et Tdfou adesp. 166, 3. 

'ExaTal[o;: Td; 'ExaTaia; [1.^^^- 
Sa^ $6p:;a)v Soph. 668. 

'ExdTYj: SeoTCotv* 'ExdnQ twv ^a- 
<7tXei(i)v 77p6So|i.o; [i.eXddp(i)v Aesch. 

13* 202 •'ExaTYj — exeT 388. wup lepov, ty)5 eivo&a; 'ExaTT)? 
^YZ^^ Soph. 492, 2. 'ExaTTjg dlYa^(JLa 
^fixj^opou xucov ?(JT) Eur. 968. ;^do- 
via^ d' 'Exarng x^piov e$e^6> adesp. 
375, 2. 

exan: TwvS' exaTi duXXoYOv roiou- 
[jLevot Eur. 282, 14. Tlxva toOS* Exa- 
Tt (Jvexa 11.) TtxTO|;.ev Eur. 360, 14. 
xepSou; S' exaTt xal t6 auYY^vic vo- 
<yet Eur. 566, 2. vuv ouv IxaTi prt 
ItaTcov xTevetTe (te Eur. 938. y^^^ 
TopcDv exaTt xaTdavelv xaXov Cleaen. 
1 p. 807. ou ttJ^ 6[iL7}^ exaTt xapSta^ 
f epet^ Xoyoug ^upoTiQveX; Serap. 1 p. 
831. 

ixaTojA-JTToXiedpo^: avaaacov 
KpiQTT); 4xaTO|i.wToXt6dpou Eur.472,3. 

IxaTOv: ev ixaTov edTtv eupetv 
avSp' ?va Astyd. 8, 4 p. 780. 

IxaTovTap^Tig: xal TaSwxpj^a? 
xai arfiiroLfjoL^ xal 4xaT0VTapxa;"(?) 
^Ta^a Aesch. 182. 

ex^apa^(d:ex^a^atSoph.l35. 

ex^aiv(i>: odTt; TraTYjp Tcpo; ttoCI- 
^a; ex^atvet mxpo; Eur. 952. xa- 
xoT; 6(JLtXQv xauTo; ex^Yiav) xaxo; 
adesp. 314. irco; Sin^* o^oupov 
o(i.oto; (?) e^epYj; XadcSv Soph. 21. 
(tarjQv yip oTx<j) (yov toS* exPair) Te- 
Xo; Eur. 639. 

expd».(D: Tiv' ou ^raXaioud' e; 
Tpi; ex^dUet decSv Soph. 855, 13. 
iQTTetpov et; dTuetpov expd^XcDV m^OL (al. 
e^e7rXeu(Ta(iLev et el(;e?rXeu(Ta(i.ev) Eur. 
1010. ptTTTOuvTe; expdXXovTe; aYVuv- 
Te; Ach. 26 p. 752. vop; U <Set- 
7rvou> Xei^av' ex^dXXetv xuoiv Eur. 
469. (o; T7}v xaxT)v (tlv e^e^aXXe S(d- 
(iLdT(ov Eur. 402, 4. -TrpoYovcjv wa- 
Xaid de^ypit' ocTt; *6xPa>st Eur. 360, 45. Y) St' d(77rt^(ov j^epl deivov 
Te; ex^Xou(Tt 7roXe(i.iou; TrdTpa; Eor. 
282, 21. (1.10$' av^pa ^in\u^ ^Kvm^ 
expdXa? '^®^^ Eur. 626, 3. Ti; <Sv 
xXuoDV T(3v$' oux dv expdXot Saxfu 
Eur. 33, 2. -rraTepa Te watalv i^SeeK 
(Tuvexfepetv f iXou^ £p(OTa; exPaXovr* 
auda^iav Eur. 339, 2. oVav Sl icpoa- 
9re9)} YV)pa^ mxpov, Tpi^ve^ ex^- 
XovTe; oT;^ovTat xp6xa< Ear. 282, 
12. 

exf^XacTTdvcd: xeivou ^dp «^^- 
pXa<rrov Eur. 1064, 6. 

ex^oXetov (?): vuaYpov ex§6Xetov 
eudT)pov Dionys. 1, 2 p. 793. 

SxYOvo^: dei(ov S* oltc* d(Afo7v 
SxYovov pt^a>(idT(ov t(c av ^po^raxstv 
d^t(o<7etev XdTptv Theod. 3 p. 802. 
Td Twv Tex6vT(ov af dX(i.aT* eic tou; 
exYOvou^ 01 deot TpeTtouatv Eur. 980. 
t$ot(iit S* auTSv fxYov' dpaev' dp^xe- 
v(ov Enr. 15. 

ex$exT(op: itcic^ov ov(ov t* o^eCa 
xat Taup(ov Y^^d; ^ou^ dvrt&oula 
xal it6v(ov exSexTopa Aesch. 194, 2. 

ex$ep(o: ZxudtorTl ;^etp6(taxTpov 
exSe^ap(ii.evo< (exxexap(i.evo^ 1.) Soph. 
432. 

exS7)(jLta Eur. 768. 

exSi$(0(i.t: 9u S* dv^pi (t*, (o^fr;, 
*exSt^(0(; vuv ^>ou<ri(^ Eur. 953, 20. 
T7)v T6 TrotS' *6xSouc e(toi Y^C»^^^ 
vo(tiJ[i(3 Eur. 72. 

6xSix(o^: ou Y^p d^iov XeuTOetv 
f do; xaxou^ 6p(ovTa; exSix^o^ Ttp.(o- 
(tevou; Eur. 293, 3. 

ex^u(o: xal xpolTa fpi^a; euXo^^) 
(Tf 7)x(0(i.aTt ;^aXx»XdToic otc>otai ja-jq- 
Tpo; e^eXu Soph. 317, 3. 

exeT: exel dvdea >et(uSvta (?) exeT — exxaufjia 203 Aesch. 374. xolaSe y^p (tovoi; exel 
la^ ?5n, ToT$ S' iXXotcTi Travr' exeX 
xaxi Soph. 753, 3. 4. TixeT xaT 
Ofxou; irivT* eirtdTaffdat xaX^; Eur. 
878, 5. 

exeTdev: exeldev op[iievo< opdoxe- 
pii^ ^O^ ToXa<r' aw* ea^^aTwv '^cdoL^ 
Aesch. 74. TfeTpoi t* ej^opouv - 
iQ<|icSv irapa>, exeTdev, oc S' exeTdev 
Ear. 495, 13. to Su^Tuj^i? piou 
Exel^viXa^, odev - iQp^aTO Tpe^etv 
o^ aldiip adesp. 112, 3. 

exeTvQ^: avrjp S' exeTvoc >)v ire- 
xxiTepo; (topiDV Aesch. 264. &vou( 
sxelvo; Soph. 530. ou^' 6 na; av 
oiipavo; Aio; ffijifOYTO^ Ta; PpoTcov 
a(fcapTiac i^apxecretev ouS' exeTvo; av 
9xoruv 7reji,tretv ixidTt^ ^iQ{iiav Eur. 
506, 6. XoYttv Sixatov padov av X6- 
you; ^epoi^, IpYOv S* *6xetvo; fpyov 
o; xapeo^eTO Eur. 890, 2. exeTvo; et 
|ilv pteJ^Iov i^txY]xe Tt Ettf. 953, 6. 
Y^Y^^ev exeTvo; elc 1\l oIov i^^iouv 
Eur. 953, 17. tJv outo; - awopaXTj 
T7}v outftav, iTep<^ pie Scoffet; av^pt; 
xxT* eav TPoXtv exeTvo^, eTepcp Eur. 
953. 32. ou waT? 'AxiUeco^, aU' 
uavo; auTo; eT adesp. 363. exetvo 
^ ou <T0> ^rXeTcTOv ev xoivco [i.epo; 
Eor. 360, 43. aa nav exeivou Sei- 
Xtav Soph. 136. Sfrrai ^aiSo^; &p<re- 
vo; Toxo^ oux e^ exeivou Eur. 1132, 
12. ouTO^ S* exeivou TcaT^ Sosith. 2, 
4 p. 822. oS* auT* exeivou ^6^^^? 
e^Xearefo; adesp. 417. &trKtf y^P 
iv fuXXotGtv alyeipou (taxpa^, xav 
^o [L7]Sev, a^a TOuxetvYi; xapa 
xtvu Ti^ aupa Soph. 22, 2. im\y 
«e£v3f)5 (V) U1UV0V iaTpov voaou Soph. 
198. v»(i4 ^' ev oudvoTcrt TOuxetviQ; wTepov Soph. 855, 11. eji.oi t' ape- 
dxei wavd' a xaxeivci) Eur. 953, 18. 
dlvouc exsTvo^' at 8' avoudTeptt); ?Tt 
exeTvov -jQjjLuvavTO xapTepov Soph. 
530, 2. oXyiv 8' exeivTjv eu^povtiv 
edopvuTO Soph. 1026, 9. TcevTj^ yap 
oux exeTv' aTTcSXeaev t6 tou TcaTpo? 
yevvaTov Eur. 232, 3. exeTvo yap {te- 
|tv7i[JLe^a Eur. 285, 19. exeTvo yip 
we-TTOvd' OTOp wavTe; ppoToi Eur. 
452. ff^aXXet 8' exeivou^ ou; av u^cS- 
dij Tu;^7) adesp. 547, 13. xaxeTv' 
STeu^e TcpcSTo; e^ &v6( ^exa Soph. 
399, 4. cf. xeTvo?. 

exeTde: exeTor' 2Xa, T^Se (TTpe<p' 
ap[i.a, TfjSe Eur. 779, 9. duTQTroXouaa 
aeoT? exeT<r' ?x« 9p^va; Eur. 781, 
56. 

fex7jp6Xo;: Ayjtou; waT; Ix-nPoXo; 
«ea Soph. 369, 2. 

exiQ^o^: &pa(Ta (tu^ac.. xat xe- 
paor^opou? (TTopduYYa; elp^' exYiXo? 
Soph. 86, 4. 

exdepi^o: f ^o^? ^* e^edeptdev 
cSaTe Tcupivov <aTaxuv> aizoL^ri xo- 
Xoucdv faoYavou pieXavSeTOu Eur. 
373. (cf. depii;^).) 

exducd: Tiva ^eT pLaxapcov exdu- 
aapLevou^ eupeiv [AO^j^dwv avaTcauXav 
Eur. 912, 12. 

exdwTTTd): IxeiGa;, e$edw^}/ag 
Soph. 773. 

exxaXuicTd): icavT' exxaXuTrrwv 

f 6 XP^^^< ^^^ ?^^ ^Y^ Soph. 832. 
Sxxaufta: t6 |i.Yj elXevat de (jlyjSIv 
(ov a(/.apTavet^, Ixxaupia t6X{i.7)5 txa- 
vov edTt xal dpaaou; Eur. 1031, 2. 
ffuveXeYov tA 5^X', (b; exxaupLOCTcov 
pLTi pLot (teTa^u TrpoaSeiQaetev Soph. 
205. 204 Exxetpo) — ex7r&(iiica) (exxetpd) cf. exSepo.) 

exxXa^b): rnv t' evauXtov cDdcSv 
Ti? e^exXay^e «njyxoiTOv ^iXtqv adesp. 
418, 7. 

SxxpiTo;: xpeag e9re(JL7CO[i.ev t^cl- 
Tpt. .ireptjdov (opiov fxxpiTov yepac 
adesp. 458, 3. 

exx6)77euci): ^exxexcoTceuTat Soph. 
148. 

exXayx^^^- '^' '^^'^' XvSpofjieSa 
TreptaXXa xaxcSv (jLepo; e^eXa^ov 
Eur. 115, 2. 

exXaxTtl^ci) cf. Phryn. 18, 2 p. 
724. 

exXaXco: t6 S' ex^aXouv tou^' 
tqSov^? (i.lv fiTTTeTat, xaxov 8' 6(ttXin- 
[i.a Eur. 219, 2. 

exXd(iir(d: (cf. exTre^JLTcci).) ^6)o^ 
TQvix* i^OTTjg e^eXa[j!.^ev aarnp Eur. 
929. eiret S* 6 Xa^JLirp^; e^eXa^/^ev 
io^to^ adesp. 158. At)ca; ^' e^e^a(jL^e 
detov ^ao^ adesp. 500. TnipuT^v 
♦^eYyo; 6xXa[/.^av ^Xoya Tjf5xei ire- 
Tpaiav jiosoi Aesch. 300, 4. 

exXeyw: oXoto ^viqtSv exXeywv 
Td; au(i.f opd; adesp. 388. ev Tolfftv 
tinrot; Totdtv *exX6XeY(JLevoic iiStov 4v 
X(i)po1t(ji.ev Soph. 818. 

exXet^cd: ^Xeta S' i^^v) dSddov 
exXetTTet $6(jLa; Eur. 24, 3. '7:atSe; $1 
XpTQ<rToi - ^(iS(jLa9tv xa>6v Tt dYjaau- 
pt(7{i.a Tol; Texoujt Te dvd^(jLa ^to- 
Tou xouttot' exXetiret S6(i.ou; Eur. 
518, 5. ewdv S' <&p'> ex^tTH] to wav 
Soph. 1027, 5. vuv J' ex>t7r(iv ^drj 
Te xal vo(/6v ptou Seup' {'TrraTo Eur. 
636, 7. OTav X' uttvov Y^pot^o; ex^t- 
TTciv waTTjp wuXa; d(jLet^ Eur. 773, 
15. It$(dvt6v roT'dE(rTu KdS[to; ex^t- 
Ttm Eur. 819. otxTp6; Tt; alciv Tca- Tpt^o; exXtTTeTv opou; Eur. 30, 2. 
Y>.uxe1' 677(opa f u>.axo; cxXe^oiiroroc 
adesp. 403. Trotav at <fQ\u^ '^TXit 
6x>.eXot7c6Ta w6Xet ^evouadat TflXe 
Eur. 1. 

IxXoyo;: IxXoyov Aesch. 219. 

exXou(i): xaXoTfft XouTpol; *ex>c- 
^ou[jlIvo; Se[jLa; Aesch. 32. 

6x>(i)Tt^(d: *exX(OTi?[eTat Ach. 31 
p. 754. 

e3C(JLavddv(i): yevo^ (tlv alveTv 
*6X[JLaO(iv e7rt<iTa(i.at AidtoTrtSo^ yri? 
Aesch. 300. ex^JLadeTv Se aou xoM - 

ATdiXa x^^^* '^*^^^ '^'^X*^ xaTexou- 
(Ttv Pyth. 1, 8p. 811. 

ex[Ji.apTup6): exjiLapTupelv ydp av- 
Spa Td; auTOu Tu^a; el; xdvTa; d(jLa- 
de; Eur. 553. 

£x[/.eTpo^: ouTe ydp yd^tov - out' 
dv oXpov Sx(jLeTpov IvXov eu^at{i.av 
Ixeiv Soph. 327, 2. 

ex(JLeTp(o: xusc^o; ti; d); T6pvot<nv 
ex[ji.eTpou(jLevo; Eur. 382, 3. 

6x(JLt[/.ou[jLat: 9(i)t6; xaxoupYOu 
^x^n^it^aT' ex(jLt(tou(tevov Eur. 210, 2. 

6x(JLOx^o>: Odot ik ft^odOfouvTe; 
ex(jLox^ouat Tt adesp. 522. oaoi t6 
Se<T[jLOl; ex[JLe(jL6x^>)VTat ppoTwv Eur, 
332, 5. 

Ixouffto;: oux audatpeTot ^poTO*!; 
lp(i)Te; ou^' exouata v6<ro; Eur. 339, 
4. TO S' d^txiQ^JL' eyeveT' oux Ixoucfiov 
Eur. 265, 2. 

ex7ratSeu(i): 6[;.otav x^^^ aTraoiv 
e^eTraiSeuaev o^^tv Eur. 52, 5. TOtou^- 
Se Tou; ^uv6vTa; exTratSeueTat Eor. 
609, 2. 

exire[JL7C(i): ttoXuv ydp TceXavov 
ex7r6[jL77et; &6[jl(dv Eur. 350. ouro; 
depou; Te Xa(JL7rp6v 6X7re(JL7ret (exXdjiL- exTrefJLUO) — £xpuo[xat 205 x« 11) (sikoL<; Eur. 330, 3. tov S' 
au davovTflt - }faipovTa; ei^Top^oOv- 
T2; exTrepi^Treiv So^jlcdv Eur. 449, 4. 
oix 4v viv e5e7re(i.irov et; |i.aj^iov Xopo; 
Eun 360, 24. 

exTT&patvco: aXV <er> 8 |i.ev ti$ 
Aefr^iov faTV(i>|taTi xO(i.* ev TptY<<^vot^ 
*UicepatveT(ii> pud[jLoX^ Aesch. 78. 

exi;ep<i5: Zvjdov |i.4v e^dovTa - e; 
^pY)< weSov otxetv xeXeucd, tov Se 
priOixcdTaTov xXeivic XdT^va; exTce- 
polv Aftfiova Eur. 224, 3. 

£xi?tv(d: wX-yfpeg exinovTt j^pu<yeov 
xepa; Soph. 442. 

sxTTiTCTcd: ffTepyetv Se TaxweiovTa 
xal ditfdat TcpeTTet cofov xu^euTiQv 
Soph. 861. ex ttJ? eTrtOTvipLiQ^ Y^P 
£X7e7CTCi>x6T&; xetvot T av ouSiv eTev 
oCd' TO|«X; fTi Eur. 522, 3. 

exicXaa^ci): x6[i.at ^l x7)pQ;^p(3Tec, 
»; iYaXjjLaTO^ auToldt PodTpuj^ot^tv 
*btir€7;>.a<i[iLevou, ^oudoXatv ave|i.ot; 
mrpu^v fopoupievat Chaer. 1, 6 p. 
782. 

(exirXeG) v. ex^aXXci) et irXeco.) 

IxTcXri^t^: 6 ^6po? - t6 Te <jt6{i.' 
^ cxir\v)^tv avdpcditcdv (?) Syet tov 
vouv t' aweipYei Eur. 67, 3. 

exxXiQffff (a: xaxoi Yap euTuj^ouvTeg 
*ex7>7ia<7ou(rt [te adesp. 465, 2. eu- 
S2i(JLov8[(i)v ox>o; e^exXioS^ (te Eur. 
778. vatetv S' f^aaxe tou? deou? ev- 
TxOy iva (taXiaT* dcv e^exXyiSev av- 
^>p«rou? Xeyttjv Crit. 1, 28 p. 771. 
U xaXXtovcdv XexTpot; eir' atdjfpol; 
elSov ixTni^krr^iLisf^^j^ Eur. 213, 2. 
et; dau[iL* ea^ei xa$e7re7rX7)XT0 ^90-. 
JpS^Eur. 1132, 36. 

exicvecd: }^aXxo<7xeXeT; y^P- • ^^" 
^ouot xXeu(i6vuv &iro Soph. 312, 2. exiro$(dv: avSpo^ xaxco^ irpa^Tdov- 
To; ex7roS(dv fiXot Soph. 667. (b^ 
SetXo; elv} davaTOv ex7ro$(Ov l^^cov 
Eur. 816, 4. xal TpaTce^a -f ex7coS(ov 
aTuatpeTat Ach. 17, 5 p. 750. 

exTTovoS: ex yo^P wa^^po? xal (i.>)- 
Tpo; o<JTt$ exTTOvel (al. ex7covou(i.ev(dv) 
axXiQpa^ StatTa; ot y^vot PeXTtove; 
Eur. 525, 4. elxog ^i TcavTi xai X6- 
yct) xat |i.Tnx^^?! TcaTpt^? epSvTac 
exTcovslv a(»)TV)ptav Eur. 729,2. ^P^ - 
xaxTcovelv Sv tco S^v^vTt Tcpo? X^P'^ 
(teXXTj TeXeTv Eur. 909, 8. tcoXuv 
[tiv ^poTOv, exTCOvetv S' ou pcxStov 
Eur. 1083. t6 S' Ipyov (o; Tcapepyov 
exTcovoufieda Agath. 11, 2 p. 766. 

ex7copeuo[tat: oOev - d* uypog 
et^ piv 0(i.^po; exTcopeueTat Crit. 1, 
36 p. 772. 

exTCopd^S: opxou; Te Tcapapaivov- 
Ta^ exTcopdetv 7c6X6i? Eur. 286, 7. 

ex?cpa(7(7(o: TcavTa <yuvvoou[i.ev ex- 
Tcpa^etv j^ept Patrocl. 1, 5 p. 830. xu- 
vv)S6v e^e7cpa^av xvu^ou[;.evov Soph. 
655. PouXal TaS' e^e^cpa^av, ou ;^e- 
p(i5v (jdevo; adesp. 540. 

ex^cpeTCTig: p6Xa - Ttd-nvY)^^' fapoc 
ex7cpe7ce<yTaTOv Chaer. 13, 2 p. 786. 

ex?cuvdavo[i.at: (cf. 7cuvdavo[i.at.) 
4 S' ex7cude<7dat ttJ? 6(i.fi; Xpfi'»^'? 
fp6v6^ adesp. 114. 

?X7C(0[i.a: eXe^touTO Btpxivou (te- 
dv); ex7C(0(i.aTt (?). Ach. 41 p. 756. 
ot(7et Si ^(5pov &^tov }pa(i.iQ(i.aTO^ 
?x7C(i>[i.a ^axTuX(dT6v lon. 1, 2 p. 
732. ;^aXxY)XaTou< XepiQTa; exTidet; 
^epetv xat xoTXa )rpu<y6xoXXa xat Tcav- 
apY^pa ex7C(d(i.aTa Soph. 348, 4. 

expuo(tat:Xupa ^o^ov. . pu<7t' e^ep- 
pu<7aTo Eur. 190. T 206 &K<7a>i^€u — tx^uatc; (e^e(7(daa( II.) eTTi ;^dova Eur. 349. 
rl^s, jjl' *€$e(rto)(iev Eur. 866. 

exTetvcD: (cf. evTetvco.) Xet[i.<S9t 
[/.aXaxoT^ e^eretvov au;^eva^ Chaer. 
14, 17 p. 786. ii^ av Ato^ [i.eT<i>7rov 
exTad?; xapoS Soph. 816. 

exTe(i.v<d: Eu^oiSa (tiv y^nv Xex- 
To^ EuptTTOu xXu^<i)v BotcoTiac aXTY}( 
e}^(dpt9ev exT£(i.v(i)v Trpo; xp^oTa ^opd- 
[iLov lon. 16, 2 p. 735. axa>.(Jt.T2 yap 
6p;^ei( paatXl^ exTe[i.vou(7* ejtou; Soph. 
563. t exTepicdv Aesch. 179, 5. 

exTvjxci): xavdou; t' e^eTTj^e Sa- 
xpuot(; Mosch. 9, 9 p. 816. 

exTtdYiiAt: TcoXuv S* (xySva - x»- 
puff(yeTat, j^aXxTjXaTOu^ XepTjTag ex- 
Ttdet^ f epetv Soph. 348, 2. exdetvat 
xiQTet 9opP(Xv Eur. 121. 

exTOTCto^: eufapLitT, (o, exTomot 
Te W[i.(i)v iwaetpeTe Eur. 773, 68. 

eKTo^: ol Se Tij Y^<^^<^ dpaaeX^ 
^euYOVTeg dfTa? exTo; eiat t(Sv xa- 
xSv Soph. 657, 3. Tw xaT* oTxou? 
exTo; 'n(i.ev(|> 7?6v(i>v Eur. 10, 2. xat- 
Se; exTo; 0(t(i.dT(i)v aiceXdeTe Neophr. 
2, 10 p. 731. 

exTo;: exTOv ^' oxep xal ^upoffdev 
eT^', 6 poaTpuxo? Theod. 6, 8 p. 803. 

exTpef(d: e^e^a(AiQv, ^TtxTOv, ex- 
Tpeftt), (fCkS adesp. 121. el xaxo- 
^ouXo; f povTi; exTpef et tov euauova 
TcXouTov Soph. 533, 6. a X' 'EkXoL^; 
'Aaia t' ^exTpe^ei mXkicxoi Eur. 981, 
4. 6 (yxXTOpo? 0UT05 xal y^Y*^*^*^ ^*' 
Tpe(p(i>v - ndXXa; Soph. 872, 7. (cf. 
Tpe(p(i).) dlTrXaTOv d^u(iL§Xv]Tov e^eSpe- 
^d(t7]v Soph. 355. ou }^pir) XeovTo; 
(7xu(tvov ev TCoXei Tpe^eiv, ■fiv S' ex- 
Tpa^?} 'fK» '''o^ Tpowoi; uTTvipeTelv Aesch. 452, 2. epav) Se da^epo; ex- 
Tpa^et; d(xdpaxoc Chaer. 14, 16 p. 
786. 

exTpt^o): el (1.Y3 xaToaxafeX^rav 
o^O(iat TPoXtv Dp*.d[«.ou ^iof, 9cp6ppi2[ov 
exTeTpt[i.[teyif)v EuT. 1109, 11. 

exTpofiQ: xat ^dp exTpo^al xxXxl 
xxt auvvEd^(dv rl^xj tzoiX^ vei^ irXTpt 
Eur. 317, 5. 

''ExTcop: odev irep "ExT(i>p iXopv 
ii^fOL^^ts ^iXtov Aesch. 267, 2. eY^i^ 
9euY6t;* ou t6 (iLiQ xXuetv xaxtt^, 
dXX' eYY^; ''ExT^Dp iari Soph. 141,4. 
TcSaa Ydp Tpota ^eSopxev ''ExTopo^ 
Tu;^Yjc Xtai Aesch. 296. X^yxtJ ^**»? 
''ExTOpoc <xTpopou(tevot Eur. 1109, 5. 
e^fiXdov *£xTope; Te xal 2apirT)S6vs; 
adesp. 289. cf. Soph. 457. 

exf atv(d: y) rnc dvdYxia; ouSlv 
e^JL^ptdeaTepov, uf ' loc t6 xpufdiv ex~ 
^aveX; Soph. 690, 4. xdv t^X' e;e- 
9atv6[«.e(7da $10 Eur. 495, 5. 

exf ep(i>: exfepeTe Treuxo^ 91^96- 
pou( Agath. 15 p. 766. xeXvo; ii Sua- 
5u[i.pXY)Tov 6$7iveYx' owa Eur. 1132, 
10. dpoupav oux e[i.e(jL^aTO tou [ly) 
^l^eve^pceCv <ncep[i.a fe^y/OLiKt^j iraTpo; 
Aesch. 99, 9. 

exf euY(i>: OTav S' 6 xatpo^ toO 
daveTv eXd^DV Tu^^yj, ouS' dv irpo; 
auXd; Ziovo^ ^exfuYot \Lokm Soph. 
865, 4. oTav Tt; opx<|> ddvaTov ex- 
(puYclv deXv) Eur. 645, 2. 

t ex(pXrivat: wpiv dv. . exfXrfvat 
(le xat [/.adelv X6yov Eur. 470. 

exf opfiS: V) ttou t6 [«.eXXov ex^o- 
^l xad' io(JLepav Eur. 135. 

exf opcS: Tt' ex^opelTe, icapdevot, 
xuTceXXa lon. 20 p. 735. 

{xfu<ft;: ou Ydp $pdx<av dvf[x£v, J Jx<pu(Ti^ — eXa^po^ 207 fuAv (?) ict^c ^U^Tiv Aescb. 252, 2. 

exf u(i»: ^eSv Si iravTov TraTpo^ 
ili^M^t Ato^ Ear. 591, 2. 6 yap ou* 
Ssvoc exfu^ XP^^^( * Setxvudiv dv- 
dpoxQv xaxoTTjTa^ Eor. 303, 3. 

ex^eo: (at) ?rdvTa iratSo^ exxecD 
:;po? aipLaTi Aesch. 99, 23. icoXXtjv 
YXu^aav ex^ea^ [tdTiQv Soph. 843, 3. 
|LO^d<Av t2v irpiv ex^^eat x^ptv Eur; 
789. Ti Tou? davovTtt; ovx i^^ t6- 
dvTixevai xxi Tdxj^uJ^lvTa <ruX>eYei; 
iXpittaTa Eur. 507, 2. 

ex}^puvvu(tc: in< dYX^^^^Pf^^ riXio^ 
S(fpY)XaTb>v axoTetvov dvdog e^exp(i>- 
«e Xrfvvo^ eU GciSpLaT' dvSp^v Theod. 
17, 2 p. 806. 

exciv: ^Xti ^i TroXXiQv 'fkiiaaT.y 
ixjia^ ^Lom^'* &X6>v dxouetv ouc ixcdv 
etirev XoYOug Soph. 84 3, 4. \yrixlooL 
xzTexTav tjqv 6ji.t(1v - <<P.> Ixiov ixov- 
ffzv y) <ou> OeXouaav ou^ Ikqv Eur. 
68, 2. (tT) e^l ^uXetav TuoTe O^v 
ixttv IXdi2C Eur. 245, 2. oux ^dd* 
uouoiK 'Trr? epLYj^ ^vix^O? dTsp TTpO- 
Y0V6IV iraXatd bia\ii oaTt^ ex^aXel 
Eor. 360, 44. 

eXata: evrfv Se iraYxdpTreta g^\l- 
f^tY^ oXOl; XtTTOc T* eXata^ (al. 
iXaiou) Soph.366, 4. ouS* dvT* *eXaia<; 
jfjciaL^ Te FopYovo^ Tptatvav opdiQv - 
ESjLoXieo^ ouBi ^Pli^ dvaGTs^ Xeco; 
crefdvoiat Eur. 360, 46. 

eXatdet^: yyi^iK sXatde<raa Soph. 
419. 

IXatov: JcStqv S* eXatou 9Tepva - 
);pcouoiv Ach. 4, 4 p. 747. (cf. eXata.) 

eXaiu: eXatouTat dpt^ Soph. 567. 

eXdaccdv: t^ y^^^ P^^ ^^'^XJ^t 
zvtiac ^ cXdeacdv eortv Eur. 285, 13. etrep ^dp dptdpLov olSa xal TouXda- 
dovo; To ji^lJ^ov Eur, 360, 19. >)v 
Ydp Tcedyj Tt; 6$ eXd<r<Jovo(; pLeTpou 
adesp. 547, 9. tov S' 7^|i.t07rov [xal 
Tov IXdG<;ova] Ta^^ew^ 6 \f.iyoLi xa- 
TaTctvsi Aesch. 91. t6 SouXov - yi- 
voc Trpoc TY2V eXd(77(i> |i.oXpav <I)pt(7ev 
deo; Eur. 218, 2. xai [i.-y)v dxouti» 
[jLuptdSa^ Tov 'Ap7i;aXov auToT<rt T<iSv 
Aytivo; oux eXdaffova; diTOu StaTrejjL- 
^at Pyth. 1, 15 p. 811. Td S' ify 
tkoLacta }^p7)|tdT6)v vo(tt^o{i.sv Eur. 
378, 3. i) ppoTwv T euTTpa^ta twv 
TdXd^^tdTa Y^Y^**^*' Xu7cou(i.ev(i)v 
adesp. 360, 2. 

eXdTT};: <ruptYYOt< ^ ouptpdTat 
xivou<itv 77ot[iLva; eXdTat Eur. 773, 
28. 

"EXaTo;: AcdTteu; dvvjp d^xo^ 
TcpocYf^ev (?) *^EXaTo; ev ^t^rxioitaTt 
Soph. 349, 2. 

eXauvci), eXu: 2Xa imxt [1.10 Tt 
pLaXxudv TToSt Aesch. 332. £Xa ii 
pLiQTe Aipuxov aldep' elor^aXcSv Eur. 
779. exeld' *IXa, TfjXe axfi^f" dp|i.a, 
TtjXe Eur. 779, 9. exeX^ev opjuvo; 
opdoxepcD^ ^ou; loXaG* dic' e(7xdT<i>v 
Yatac Aesch. 74, 2. 

fXafo^: vopLd; Se Tt; xepouGG* 
dTT* 6pdt<i>v 7;dY<<>>v xadeTp7rev ^a^ 0; 
Soph. 86, 2. 'yjXdzv 8* eTcl xp^<x6xs- 
pcdv JXaipov Eur. 740, 2. JXa^ov S' 
Axat<3v X^P^*^ evdio^Cid f tXat; xepou<;- 
<rav Eur. 857. 

eXafpi^cd: (ii>{ eXafpt^ov y^"^*^ 
^XOtev Eur. 530, 8. 

eXafpog: eXa^pov 77apatvelv tu) 
xax^; TreTrpaYOTt adesp. 342. epYd- 
?[eTat S' eXa^pd (?) 7rp6; (?) Td «iTia 
Sosith. 2, 9 p. 822. 208 tktyy^o^ — eXtarcra) e^iov xaXov euxXetav dv XTTioraiTO 
Soph. 101, 2. 01 ^' u77epfpove; xal 

T(j> TCapOVTl TOUmOV TClCFTOUJJieVOl 

IXeYXo^ IXa^ov ttj; tux'0? ev t$ tzol- 
d£tv Eur. 1073, 7. 

eXeYX*«>' (cf* {teX({)Xw.) ToXeYXo^ 
Eur. 49. Tou? <rou; iH^^<d^ ^''^'^^fy 
£1 (raoei; ^6^01 Eur. 773, 18. 

eXeto;: e«v ti; v^^iari dapLvoi; 
eXeioi<; Eur. 298, 2. 

eXeXeXeu: daXmYY^ ^* aXXo; ci? 
Tax^; aTQ(i.aiveT<o* c^pa Tax^veiv, eXe- 
XeXeu (eXeXeu 11.) Ach. 37, 4 p. 755. 

'EXevYj: vi^oe^ya' 'EXevT) (al. vi- 
^oeaora aeXTOVTj) lon. 46 p. 741. 6^01- 
[iLY)(7£v 'EXevYj Tov deot; CTUYOupievov 
adesp. 194. oux d7roXou[i.ai tti; <ro; 
•EXevTx; eivexa Eur. 722, 2. cf. So 
siph. 5 p. 820. 

eXeviov: U7rv(i>[i.evat S' SmwTOv 
eXeviuv Im Ghaer. 14, 12 p. 786. 

'EXeudepat: Oivoyj ouYX^p™ vaici> 
Tre&a To!? T 'EXeudepoa; Eur. 179, 2. 

eXeudepta: eXeudepta Ato^ oX^tov 
Texo; adesp. 555. 

eXeudepo;: xeivou iarX SouXo^, 
xdv eXeudepo? (1.6X7J Soph. 789, 2. et 
G(ij[ta SouXov, dXX' 6 vou; eXeudepo; 
Soph. 854. eXeudepo; ii XP^^^^ ^^ 
ouSiv cdevet Eur. 142, 3. Td Trig Y^- 
vatxo; Y^P scpaTOuvT* ev StSpLacrtv 
BouXol Tov dvSpa, xouxeT Iot* eXeu- 
depo; Eur. 502, 4. eXeudepo; S' cov 
^ouXo; edTt Tou Xexou? Eur. 775. 
?^eux^Ei? y6i[L0iGi^ ouxIt lcz" eXeu- 
depo; Hippoth. 3 p. 828. 1^(0 U f eu- 
^ofjiai ^Y^ eXeudepo; y*Y*^^ adesp. 
98. eXeudepa Y^p Y^*5(jffa tcSv eXeu- 
depcov adesp. 554. TouXeudepov ^dp ovo[jLa itavTo; d^tov Eur. 275, 3. 
Tcapov (701 xaTdavelv eXeudep«> (eXeu- 
depcD; II.) Eur. 245, 2. xpei9<r«> y^ 
ouTe SouXov ouT eXeuftepov Tpefnv 
ev otxot; dcf aXi; toI; acofpoctv Eur. 
251. eYci c' {dv]xa XouXov ovr* eXeu- 
Sepov adesp. 74. eXeudepav (i.ev, &; 
{fuv, ^ouXiQv Si vuv adesp. 12. oux 
7]v &p' ouSlv xopt'' eXeudepav (al. 
eXeudepou) ^dxvov ^uxT)v o\i.oiu>^ dv- 
Spo; (o; dTtpLta adesp. 110. SouXoun 
^dpTe ^(3(iLev ot eXeudepot Eur. 1019. 
TCoXXol S* «[i.eivouc elal tcSv eXeude- 
p(dv Eur. 511, 2. $ouXoi<n ^dp toI; 
aolai vtxolc, ToT; S* eXeudepotciv ou 
Eur. 47, 3. xal y^P ^^ xaxolatv (uv 
eXeudepoictv e[jL77e7raiSsu[iLat Tporoi^ 
Eur. 413, 5. T(i S' opwvT* oux ii$iouv 
<$ouXou; f ove)uetv f acYdvoi^ eXeude- 
pot^ Eur.495, 38. ou xp>i ^ot' dEvSpx 
SouXov ovT* eXeudepa; y^^C^^ ^^' 
xetv Eur. 216. ri 8i ^pTjv tcov ouX' 
SouX(i>v edT* eXeudepcoTepa Eur. 831, 2. 

eXeudepco^: ottou ii |«.if] Tipt^rr* 
eXeudepco; XeYetv l^tan Soph. 193. 
(cf. eXeuSepo;.) 

eXefdvTtvo;: t^pu<rd[i.eGda - de^Sv 
dYdX[taT' exXtd(ov tJ x^W<<>>v >i XP'-'- 
coTeuxT(ov T) eXefavTiv(ov tutcou; 
Soph. 1025, 7. 

eXef a^: Tcetv^vTt ^dp dvSpl [toL^a 
Tt[i.t(OTepa XP^^^^ "^^ xdXefavTo^ 
Ach. 25, 2 p. 752. 

eXeu: ov Tcig [/.Iv dcTtSv ioXeT}cev 
et(;t^(ov Mosch. 9, 7 p. 816. 

iXtxTO^: TptTOv X* iXtxT([> Po^rrpu- 
XC|) ?;poae(if epe; Theod. 6, 4 p. 803. 
ffTCf dv(ov iXiXT(ov Ghaer. 7, 2 p. 784. 

iXiffcco: iXia(7(ov Eur. 674. Trcptc 
iXt^a; elXxe Eur. 221, 2. TptTOv &e i iXi(7<7a) — EXire^cii 209 Poarpuj^og xi^ &^ elXiYC^evog Eur. 
382, 7. cf. elXt<r<rid. 

e^xo;: dtet^cdv eXxo^; Soph. 675. 
Aiyw Y^P SXxo^ ou^iv olSa wou tu- 
Xciv Soph. 467, e>xYj Soph. 557. 
iXXav laTpo^ auxo; eXxectv ^pucov 
Ear. 1086. 

iXxuSpcov Dionys. 12 p. 796. 

eXxfi): To delov &^ fteXicTOv ipx^- 
?ii dvT}ToX(nv, eXxet X* ouxot* ex Tau- 
ToO Tv^a; Eur. 62, 2. tA^; PpoTcSv 
Yvtt|ta; <rxoir^v <SaTe MaYvrfTtg Xi- 
do; Tii)v So^av (?) eXxet xal (JiedtiQdtv 
TriXtv Eur. 567, 3. pioc vuv eXxeT 
M xaxoc Tifta; ppoTot Eur. 419. eX- 
XM^ e^' auTov co<jTe xatxta; ve^ o; 
adesp. 75. Trpoc xepSo; iL^x^ov ty)v 
laiov aTi{uav adcsp. 401, 2. irept^ 
iVi^a^; erXxe Eur. 221, 2. elXxov avco 
>w>;i6v Aesch. 39. 

'C»avto<;: 'EXXdvte ZeO adesp. 
56. 

'EWiq: a 8* 'EXkdL(; Xcta t ex- 
Tfsfa TUxkldaraL Eur. 981, 4. deoo; 
Te ti{aSv tou^ Te ^u^avTa? Y^^^^ 
T»opiou; Te xotvou; 'EXXdSo; Eur. 853, 
3. Koptvdo; icTpov oux &(ry)pLov 

*EXXd^ adesp. 128. x^^^ ^^ '^P^* 
<i»v oTcX' fScDxav 'EXXdSo; adesp. 
192. Toudv Ydp dv^cSv <nrep[i.' {$<o- 
xev 'EXXd^; adesp. 197. l'K&.r% 
*i^ 'EXXdSo; xal ^u(jL(jt.dx<i>v ^ov 
^xr^a adesp. 470. xax£3; oXotaT** 
i^iov Yip 'KXXdSt Eur. 720. Zeu; 
Yi? xaxov piiv Tpcdct, 7ro[ta S' 'EX- 
XiSc ^ttv Yeve<rdat Eur. 1082. Aa- 
vooO^ xaXeXffdat v6|i.ov fdiQx' dv' 
'EXXdSa Enr. 228, 8. xax(3v ^dp 
^vtuv (luptcdv xad' 'EXXdSa ouSlv 
«baov ioTiv ddXTrrSv y^vou; Eur. 282. TQ S' euXdpeia dxoTOv f;^ei xad' 
'EXXdSa Eur, 1052, 8. ?cal xdXXo? 
elxev l^oxov xad* EXXdXa Eur. 1 1 32, 
26. OTTG); Zi (/.dpTupe; dpeT^; y^^^^" 
Tat MeXedYp<!> ''cpo; 'EXXdSa Antiph. 
2, 2 p. 792. woXuGrTcepY)? (i.ev, (o y^- 
pov, xad' 'EXXd^ ^>i(i.io «XavaTat 
Theod. 16 p. 806. — 'EXXd? (dviip) 
Soph. 16. 

"EXXttjv: "EXXijv ^dp, <!>; XeYouat, 
YiY^eTat Ato? Eur. 14. Zeu; - "EX- 
X7)v' jTtxTev Eur. 481, 2. 

•'EXXyjveg: "EXX7)ve<; ovTe<; ^appd- 
pot; $ouXeuao[i.ev Eur. 719. e[jLe(t\{/d- 
(jL7)v Se xal Tov 'EXXtivcdv v6(jlov Eur. 
282, 13. (JL>) (JLOt ^or/5<noT, dvSpsc 
'EXXTivcDV ixpot Eur. 703. uT^ep y^ 
(tevTOt wavTo^ 'EXXiovcdv dTpaTou 
aldxpov (TtcdTpav Eur. 796. ^atveti; 
dpidTou waTpo^^EXXiovcijv y^Y*^^ adesp. 
9, 2. ^v^pe; '£XX7iv<i>v d!pt<7T0t adesp. 
332. aTcac (jLot TcupYo; 'EXXvivcdv xa- 
Tpi^ adesp. 392, 2. Td t' ev "EXX»- 
<rtv ^6av' iiSu^jLeXfi Soph. 217, 2. 
TotauTa Ydp woXet Te Tcddrj xoEcri ^' 
"EXXTxxtv xaXd Eur. 282, 28. "EXXy)- 
<yt S* 'ApYo^ TQ TToXi? xtxX7i<rxeTat Eur. 
1132, 5. 

*EXX»vtx6<: ex 8* d(JLeipeTat y^- 
vo? 'EXXiQvtxov Eur. 819, 4. 

*EXXy)<jtc6vtio?: Sep^T); ^aduv 
2[eu^ac daXd<y<no? otuxev' 'EXXtq^tipov- 
Tta; adesp. 372, 3. 

'EXX7)(T7rovTi;: !vy tq wdpotxo; 
w7)Xa(JLu; X^i(jLd?[eTat, wdpauXog *EX- 
X7)aTC0VTi^ Soph. 462, 2. 

eX7ri2[(i>: Ti? coSe (JLcSpo^ - oaTt; 

eXTPt^^et deou; 6<7tcov dffdpxcov xa\ 

XoXt); 7cupou(JLev7); - ^^tpetv dTrapxotig 

adesp, 118, 2. deXTrrov ouXev, Trdvra 

14 «75 :z ' •■ ■■■<j^ 210 eXitil^a) — e(X(x£vo) S' sXm?[eiv XP^^^ Eur. 761. eXxi^eiv 
xa^ca adesp. 460, 2. xayco to ^oi- 
|3ou delov a^u^l^ cxo^lol ':oXm2[ov eT- 
voci Aesch. 350, 6. coi ^ el; Xoyou; 
[jt.oXc!>v av iQXm^ov [tadelv Neophr. 1, 
4 p. 730. 

eX7ci;i Xeim) YO^p eXTci; T^^e Aesch. 
99, 22. eXxl; ouSlv cofeXel Soph. 
197, 2. eXTcl; yap iq p6<ncou(ja tou; 
TuoXXou; PpoTcSv Soph. 862. XeTmo ti; 
eXm; effT* e^' ri^ 6}^ou[Jt.eda adesp. 
55. TcapL^ciSTi; eXm; adesp. 252. xa- 
xiiSc Te Trpaaaoua' eXTTiBo; xe^v^; 
Ixou Eur. 409, 2. 8i' eXTciSo? ^^ xal 
^i eXmSo; Tpefou Eur. 826. (iE.6vo; 
ou Se^eTai ^\\jxsfai^ [Jt.epo; eXxiSo; 
adesp. 456. (jliq [iLOt TcpoTeivcov eX^TriS' 
eSayou Saxpu Eur. 131. t6 t euye- 
v4; TToXXyjv SiS(i>9iv eXmS' <b; Sp$ou- 
<n YYj; Eur. 404, 2. xal yap aXuTcov 
Tep^v Ttv* ^x^^v et; eXTctS' &Yei Eur. 
897, 6. Tcapi t eXTctSa xat wapdt 
Stxav Eur. 901, 3. & Y^pa;, otav 
eXTciX' i^Sov^; lxet< Eur. 1080. toXV 
eXm^e; ij^eu^ouat xai X^YOt ^poTOu; 
Eur. 650. (n7ou^d2[o[i.ev hi ^roXX' utc' 
eXTri^cdv Eur. 391, 2. uTcoTCTepo; $' 6 
wXouTo;' ol; Y^P ^^ woTe, e$ eXm- 
Scov wiTCTOvTa? uwTioug opu Eur. 
420, 5. <e<i(paXY}{i.>ev eXTriSwv Eur. 
495, 47. xi^eTceff^paYiCeTO wpa; y^* 
X(09iq; x^P^^ eX7ciS(i>v IpcD^ Chaer. 14, 
11 p. 786. ev eXmatv xp'''j 'p<>^? ^^" 
(pou^ aYeiv ^iov Eur. 408. (r[i.txpaXc 
iauTou; emTpexouatv eXTciatv Eur. 
921, 2. xaTepcov ^ap eadXcSv eXTciSa; 
SiStt); Y^Y*^^ ^^^- 231, 2. 7rTY)V(i? 
St(^xet;, (a Texvov, t(x; eX^riSa; Eur. 
271. (xaTDv (xSyiXou; eXxiSa; xapa- 
SoxcSv adesp. 16. Tcpoore^a [i.axpa; a^ aipou{i.svo; eXTci^a; dvaTcSv ttoXu- 
[1.0x^0; *9itBa(; adesp. 127, 9. 

'E X u (t V 1 V : vutjL^txov 'EXu[tvtov 
Soph. 404. 

'EXu[it.vto;: Tcpo; TteTpat; 'EXup.- 
viat; Soph. 802. 

IXu[jLo;: IXupiot Soph. 412. 586. 

IXuTpov: IXuTpa Soph. 941. 

eX(3 Y. eXauvo. 

e[i.auTOu: ev toI; e(i.auTOu St- 
xTuot; aX(iS90(i.at adesp. 300. v^i^ S' 
e[iLauTou xat xXueiv e?ri9Ta(tat &pxttv 
d' 6[it.oi(i>; adesp. 327. auTTi S' e{i.au- 
ttJ; ou xax(5; y^^^K'*'); Ix*** Eur.483. 
[i.Yi Y^P ^^^^^ xpiva<7* e|AauTrf; tov 
iStov pX(X^(d ^iov Eur. 953, 38. fu- 
Ya; T e[jLauT4> irpogridel; icaTpa; 
^[1.71; Eur. 964, 3. ftX^Sv (/.(xXt^* 
e^jLauTov oux at9x^vo(i.at Eur. 452,2. 

e[iL|3aiv(o: I[a.^, 7copd(xi^o; ep(ta 
adesp. 520. oxoi; *AxeaTaiot<nv e(i.^e- 
p(o; TcoSa Soph. 611. 

e[i.paXX(i>: ouS' ei ^eXexuv ev x^* 
polv Ixcov [teXXot Tt; et; TpixioXov 
e(iL^aXeXv e[i.6v Eur. 706, 2. 

e[i.^aTeu(i>: o; Te iceTpov ^pxi- 
$(i>v Su9xsi(Aepov <IIav> epL^aTeuet; 
Eur. 696, 3. 

epL^oXiQ: Taupo; XeovTo; cS; ^Xe- 
wdov wpo; e^iL^oXiQv Eur. 689, 4. — 
dtvo; e[i.poXi; (?) iXo; Aesch. 321. 

1(1. poXov: IfiL^oXa Eur. 590. 
681. 

e(iL^ptdvi;: tj tyj; ivaYW; ouSiv 
e[i.pptde(rTepov Soph. 690, 3. 

e[i.^pt[i.(3{i.at: epL^pt[t(d[i.evo; Eur. 
1099. 

(^[^(iLavio; cf. i^iLadifi;.) 

e(X(iL£Xeta Aesch. 19. 

e(iL(jLev(i>: iSix(i>; il (iLiQ xTtS Xf^*" e(A(xtva) — £(jl6^ 211 (taT , Tjv ^iikyi icoXuv XP^^^^ {i-eXa- 
dpoK i|A(iLevetv Eur. 362, 12. 

€|&6(: '^oufi.o^ Si icoTfiLo^ oupav(j> 
vjfQs iv<d Ipa^e TctirTei Aesch. 159. 
Zcu^ e|JLO< 'pX^^> dw)T(3v ^' ouSet; 
Soph. 688, 3. ou(i.6; S* aXexTcop au- 
Tov Yrye wpo? (i.uX7)v Soph. 767. oikX 
ou(t6< atel TcoTjjLO^ ev Truxvqi deou 
tpox^ xuxXelTai Soph. 787. ya^JL- 
^; vo(u^y2 ^'( Tcarnp adynip t* 1(1.6^ 
Ear. 72, 2. xoux e(i.6c 6 (Audo;, dXX' 
c|t{; (&iQTp6< iropa Eor. 484. TuSeu;, 
?6xo; (iLiv Olve(i>;, Tranbp $' i\Li^ 
Ear. 558, 3. &^io( i" e(jL6c Y^P-^^^ 
TuxXyfiOLi Eur. 647. eYcd S' e(i.6( ei(i.i 
Eor. 1005. noaeiScS 770tl<, TraTibp 3' 
€[l6{ Aristiae 1 p. 726. doirl; (i.iv 
r,ttY) XcY^o^ &( 7cuxvo[t(i.aTe1 Soph. 
32, oiiev S* 4(1.7) TaS' t) oux eTcwTa- 
T2i ^(jLap Eur. 781, 55. r)v (A-iv ydp 
auT^ 9xoic6( dei *tou(i.6v xdpa Aesch. 
179, 3. t^St) eflTTiv, irdTep, e^iLOv axo- 
:»w TouTo Eur. 953, 37. opvida S* 
ou TCOuS <Te TT); i\Lyi^ oKou Aescb. 95. 

44. fuYd? T epLauT^ TcpodTidel? wd- 
Tpx? e[i.:n( Eur. 964, 3. Ixpive KuTcpiv 
XXe^avSpo; dedv xdXXei TcpoiQxetv tt); 
ci^rf? eupLopf la? Eur. 1 1 09, 8. ou rn? 
^|tin; exaTi xapSia; fepet; Xoyou; 
7po«7)veT; Serap. 1 p. 831. & ^' ex- 
^ideadai T7)? e(t7)? XPl&^^^^ 9pev6? 
adesp. 114. & xaxot xdvd^toi tt)? 
e(t7;c «icopa? adesp. 126, 2. eSiSa^a 
Tttti^ ^OY^ Eur. 78, 3. Ivd' e^to) 
xelTai xo^ei xpv<f6< Eur. 781, 9. (i.e- 

Xpt «0«0U T7)V T7)? TUX7)? - CTU X7)l]^1) 

^rclpav ev Tid(iL4> {iuo Eur. 953, 33. 
Tnft^ Si 'xot^c OTef avo? el; (U^ pLO- 
w^ x6Xc«K ^avouoig T^aS' UTCepSodT)- dCTai Eur. 360, 34. e(iL?i ^dp 7)Xde 
(i.7)Tpt xeSv6v et? Xexo?Zeu;Eur. 591, 
3. Tcept S' e(iLy xdpqc 7cX7)Ye1a* evau- 
dY>}orev Aescb. 180, 3. Tcept $' e(i.$ 
xdpqc xaTdYvuTai t6 Teuxo; Soph. 
140, 2. fdpet T^S' (0? £(1.4) xaXuicTo- 
(iLat Soph. 333. Ttvo; xaTexTa? ^vexa 
Tc(£&' e(i.6v ^Xd^7)( Aesch. 181. au- 
t6< effTiv 6 xTavciv t6v 'TcolSa t6v 
e(iL6v Aesch. 350, 9. Tot6v$' e[iL6v 
nXouTcdva Soph. 261. dU' idt xat- 
pcov xat Tcpd^eta^ xa^d vouv tov 
e(iL6v Soph. 278, 2. \Uv et^ aof t<7T7)v 
i^LO^i Soph. 820. (1.7) Tov e(i.6v otxei 
vouv Eur. 144. el; TpdxiQ^ov epL^a- 
Xetv e(iL6v Eur. 706, 2. t) -tcoXuv ic6- 
vov PpaxeT Sta^depouaa tov e(i.6v 
IpXopLat XP^^V Neophr. 2, 15 p. 
731. T6v$'e(i.6v Sri^iLov icodeSv adesp. 
41. ^ux7)v Ydp ddXa xet(iLev7)v e(i.7)v 
opcS Eur. 67, 7. (i.7)Tepa xaTexTav 
T7)v e(iL7)v Eur. 68. xat ^ouduTeTv 
Ydp io$tou? e(i.7)v x*P*^ Eur. 268. 
Tdx' dv - f tX7)(i.dT<i>v oxXci) ^ux^yjv 
e(iL7)v xT7)<TatTo Eur. 323, 3. Iyco ^e 
SciSaci) icaxSa t7)v e(i.7)v (t7)v e(j.7)v 
TcflflXa 11.) XTavelv Eur. 360, 4. ttjv 
oux e(iL7)v . . '7cX7)v f uaet Scoacd x6p7)v 
^aat 7rp6 Y<3Cta{ Eur. 360, 38. Ivda 
(iL7)Tep' (d^tvcov e(iL7)v IXudev EtXetduta 
Eur. 696, 6. tjqv S* 6(iL7)v 6yco tux7)v 
7cetpdffO(iLat - (1.7) (jLeT* aiax^v^); ^e- 
petv Eur. 953, 43. ti^ 6 xatv6Tpo7co; 
ouTo; (iLudo; xaT e(iLdv rixev dxoudv 
fur. 1132, 50. Ti; Seaw^Ttv e(i.7)v 
Aavd7)v pd^t^ l^et xaTd 7CT6Xtv Eur. 
1132, 53. ^ux^Qv e(iL7)v opcSa' lp7)(iLov 
Neophr. 2, 5 p. 731. ttqv e(i.7)v xd(iL- 
vetv voffov adesp. 334. icp6; xepSo; 
eXxcov T7)v e(iL7)v dTt(iLtav adesp. 401, 212 E(JLO^ £(X7CtirT(0 2. (fikio T6xv\ iXXdc waTpiS' ejtTjv 
|j.aXXov (ptX(3 adesp. 411. <ju S* el 
Ti; oGTi; Tou[jt.6v ^xTipa^ xado^ Eur. 
127, 2. Tt; tou[a6v 6vo(i.a TOuTuovei- 
StdTov PpoToIi; oux olSe Eur. 922. 
pau?^e Tou(i.6v a(3(jE.a piXXoueia ^6^(1) 
adesp. 66. el S' TQ(i.6>.YidY)v ex deSv 
xal TcalS* e(it.a), l;^ei Xoyov xai touto 
Eur. 208. Ta(jLa yap SioixsTai Aesch. 
138, 2. Ta(i.a yap xa>.o); l)(ti adesp. 
513, 2. 'Pa8a(i.avduv, 6;.TCp i^dt- 
To; TratScDv e(JL(5v Aesch. 99, 12. Tt 
T^atScDv T(3v e(i.aSv (teTeaTt (jLOt Eur. 
360, 40. e^ e(JLc5v $6[X(dv Eur. 781, 
42. (5 TtaTp^pa x^*^^ e(jLwv YevvT^TO- 
pcov Eur. 817. ex i* e(JL(ov (ex Se tcSv 
11.) ^6y(i>v iXou Toc peXTiGTa Eur. 
1054. [jLiQ^ei^ i^retpog tcSv e[i>(j)V eiT) 
<pt>(i)v Ipa^To; Zopyr. 1 p. 832. ai 
Tuj^at 8e (jLe [jLi<id6v Xapouffat twv 
e[;.(5v Ta (pt^TaTa ffO(pY}v IdiQxav Eur. 
458, 2. [jLYj 67ri Toi? e[jLol$ XoYot; y^*^" 
[jLY}v l;^ovTe? Eur. 286, 4. XP^^^< 
Ixpave Xe^o; e(jLoT<itv dpxeTai? Eur. 
773,57. l<TTe wpeu(jLev€t^ S6[JL0t^ e[jLO^ 
Eur. 781, 60. S[jl(i)<tiv S' e[;*ol<itv el- 
7U0V Eur. 815. ^OYotcxt toT? e[jLoi; 
evavTuo^ TreTCT^ox' 6 t^tq^jl^ov Eur. 
816, 5. iyX oux ev auYOt; toI; 
e(jLaT; ^6a; l^^t Aesch. 99, 13. ev 
GTeYat; e(JLaT; x(oxut6; e|jL7C6WT(o)C6v 
adesp. 387. Tax' *v 7pp6; aYxaXat^xt 
xolX CTepvot; e[JLoT; tdqS^ov ddupot 
Eur. 323. XP^^^' ^ TiroXiTat, toI; 
efjLoT; Xoxeu[jLa<itv Eur. 360, 50. -Trpiv 
Ttva (TuvTuxtav y^ xTedTeff<itv e^JLoX; 
Ti (j(0|AaTt TwXe Y6ve<ydatEur.791,3. 
bi^ S* ev f pev6; ^e^TOtdt tou; e(jLou; 
>.6you; Soph. 540. iSMLk\J.ri ^OLf 6p- 
Xet; ^aatXt; exTe^JLvoua' e(jLou; Soph. 563. &)coue Ta; e[i.d; eTrt^ToXd; 
Aesch. 293. o S* evSaTelTat T(i; 
*e(jLd; euTvatSta; Aesch. 350. ^v|jl- 
wavTd t' £177(0 V deoftXel; 6(jLd; tu- 
Xa; Aesch. 350, 3. o; (jly: ireTcovds* 
Td(JLd, (JL7) ^ouXeueTco Soph. 814. e^ 
e(JLOu Y^^p Td(JLd t [^ot^^u xXu^ov 
Eur. 797, 3. 

e(jL7uatSeu(o: xat ^dp ev xoucot^tv 
(ov eXeudepototv e(JL7re7rat$eu(jLat Tpo- 
TTot; Eur. 413, 5. 

e(jL77at^(o: auToT; y^P ^('•^^i^ou- 
atv ot [jL(opoi PpoT^Sv Dionys. 11 p. 
796. 

l[jL77aXtv: e7:ei S' 6 tixtcjv Tcdvra 
xal Tpef(ov XP^^^^ '^^^ dvirrov y{k' 
Xot(o9ev l(i.7ra\tv ^tov Mosch. 6, 19 p. 
814. 

e(jL77eS>i; (?): e(JL77e$Y); Y^f-^P^^ 
(jLdp<]«v At^T); adesp. 208. 

e(jL77e(pta: ep.7retpta Te Tin^ dTret 
pia; xpaTeT Eur. 619, 3. 

e[jL7repiQC Soph. 426. 

e[JL7ciOY^^[^*' Y^**^^*^ ^^^ e(JL7ni 
^eTe adesp. 205. 

llJLTCY};: Satvuai t l(JL7nQ? (V) auv- 
TidiQOtv el^ TeXo; Sosith. 2, 11 p. 
822. 

e(j.7rt77XY)[JLt: 7rapou<Ta TtavTaxou 
TY)v o^tv i^Li^kri^joLa d^ni^XaxTai xa 
x5v Eur. 1063, 7. 6|jL7cX>)<jdi)Ti jjlou 
77tv(ov x6Xatv6v aI(JLa Eur. 687. xa- 
xol Ydp e[jL7cXTr)ffdevTe; t^ vo(JLt<r(JLaTO( 
fi 7u6Xeo; e^jLTreaovTe; el; ApX''^^ '^*^* 
<TxtpTS<rtv Eur. 362, 29. 

e[;.7rt7rT(o: euT* dv 'Apr)? veoxe-6; 
e(JL7reaT) ffTpaTo) lon. 63, 2 p. 745. 
61 xepxi^(ov (JLev • dvSpdatv (i.eXoi tto 
vo^, Y^^ott^l S' ottXcov e|i.7?eaotev tjSo- 
vai Eur. 522, 2. t) TcoXeo; e(JLicea6v- e(jLictTCT<o — ev 213 T^ »( opxYiv Tiva Eur. 362, 30. ael 
^aottov (AoOvo^ evareYom e(i.o£l( xcd- 
xuTo; e|&ice7rr«»xev adesp. 387, 2, 

i^uvXixta: cl Tov auTOfuS tov 
ev aldepty puftpip TcavTcov f uotv e(ii.- 
icXe^rra Ear. 593, 2. 

e|ticXeupc5: eti.iv>.eupou Soph. 50. 

f|iicvou(: {t* £[i.7cvouv XiSyk (^* 
&Se(aTo Ear. 936. 

e(iiroivi(i.o(: a^po&iaio; <Yo:p> op- 
xo; oux e[&iroivt(to( adesp. 525. 

c|iicot«S: TaCto(i.a y&f voaouv t6 
)cpo9dc icoXXoC^ olxTov ^epLicoel ^po- 
TiSrMosdi. 9, 11 p. 816. 

epiipoXii: AtYuicTta e(i.icoXiQ Eur. 
932. ^irraTc eicl pticfoiv e^ticoXa; (ta- 
xpa; iec icapappticTovTe; Soph. 511,4. 

e(iic6X7)(ta: MtXT|<na a^iopaY^o; 
e(Lx6^iO[ta TtftaXfeffTaTov adesp. 
109, 2. 

epLicoX^: iceviQTa vatetv ^6^av 
ysiLZiAyipMxcL adesp. 181, 3. 

e|ticopeuo(i.at: oaTt^ y^P ^^ ''^^ 
pavvov e[ticopeueTat, xetvou eoTi Sou- 
^o; Soph. 789. 77^1} fff ptycSvTe^ e(JLico- 
feuovTOi Ach. 4, 2 p. 747. 

e (tir p e ic fi> : yu vatxo(i.t(i.ot; e^ticpe- 
xetc efflhiiiaoiv Soph. 702. 

e(tf avif)^: icupo? t' eptvu; - ^5<t' 
Ti)* avCTja* aT(t6v e(tfav7) Eur. 781, 
2. e;[p7)v - Touc - a^ou; TOuaXe T7)v 

^VXVTtav ^IQV Xax£3v Tt(JL(i>p6v ifL^OL- 

vt: Tivav Soph. 103, 9. e^p^v ^oif 
Tou; (Uv tha^^Xq ^OTcSv tx^tv Tt 
xep^ e^A^avl; decSv icdpa Soph. 
103, 7. ou^ opSvTe; eivopcSvt Ta(i.- 
^vt; SoplL 837, 2. xpffv yap Tu^a; 
tuv Ta^ (taTiQv icXavio|teva< (jiiqSIv 
)6va«^, Td^t^av^ S* u^X' aYetv 
Eor. 1048, 3. eicetSr) Td(tfavY) (jiev ot v6(jLot diceXpYov auTou;*lpYa (/.t) 
icpddffetv ^qc Crit. 1, 9 p. 771. 

e(jLf avtQco: o o auTo; auTovje^ji- 
favtel aot XeYcov Eur. 797, 4. 

e(jLf avcS;: xXeicTcdv 8' OTav ti; 
e(i.f av(3; e^euped^i Soph. 844. 

e^t^epT);: (b; IIpta^iLtSaioiv e(jLfe- 
pY); 6 Poux6Xo; adesp. 286. t)v icod* 
iQvtxa ^pffW StatTa; eTx<>v e(jLf epet; 
^poTot Mosch. 6, 4 p. 813. 

l(jLf poupo;: ev icapdev(3<Tt - StSo)- 
(Ttv ApYetotffiv S(jLf poupov x6pat; Eur. 
1132, 23. 

{(jLf pcdv: xal TOUTo touico; e<7Tiv 
dvSpo; *{(jLfpovo; adesp. 460. OTav 
^' e; 7i^7)v e^tX(0(JLed' *l(JLf pove; Soph. 
524, 6. 

e(jLfup(i>: ficicot S' e^' licTcot; TiCav 
*e(JLicefup(jLevot Aesch. 38, 2. 

£(jLfUTo;: (b; I^jl^uto; (jlIv ica^tv 
dv^cSicot; xdxY) Eur. 297. Seiv6v Ye, 

TOl; lcXoUTOUffl TOUTO S' ?(JL^UT0V, 

(jxatotav elvat Eur. 776. tiqv d(JLap- 
Ttav 2;^et et; Y^pa; auTou toi; Tp6- 
icotatv S(JLfuTov Eur. 1027, 5. oux 
2<rr' dicoGTpo^Y) PpoToT; t«v e[jLf utoiv 
Te xal de7QXdT(i)v xaxoSv Eur. 444, 2. 
Td; Ydp e(JLyuTOu; opdtS; iraYeida; . . 
9 peva; ouSel; eicatpet xatpo; e^a(JLap- 
Tdvetv Carc. 6 p. 799. 

e(jLf u(i>: icdvT e(iicefuxe T(j) (JLa- 
xp^ Y^pqc xaxd Soph. 863. 

S(jn|^uj^o;: tjqv t* e[JL^u}^c>)v ^pSfftv 
e$e<7T0v icefuXaY(Aat Eur. 472, 18. 

ev: 8 (JlIv ev x^P^^^^ p6(JLpuxa; fx**^ 
Aesch. 57, 2. 'H^atoTOTuxe; Seica;, 
ev T^ Sta^dX^et Aesch. 69, 3. (oxea- 
vov icepdoa; ev Seiccf 3y>u<n)XdT(j> 
Aesch. 74, 3. 5 (JLev Tt; AedPtov <paT- 
V(d(JLaTt xu(jl' ev TptY(i>vot; exicepatve- 1 214 ev T(i) pudjifife; Aesch. 78, 2. iXV oux 
*6v auYot; Tol; IpiaC; ?[6a; lyiju Aesch. 
99, 1 3. 06[i.vox677Tei tout' ev av^peic^ 
aTeyTj (?) Aesch. 124, 2. aupa? uttjq- 
xootffiv ev ^uxT7}pioi( Aesch. 146. (ov 
xaT 'iXalov TraYov (al. ol? ev lSau|> 
TCaycp) Aio^ xaTpcpou ^\Liq i<jr* ev 
aidepi Aesch. 162, 3. eT (tot y^^^^'^^ 
fapo; t<70v ev oupavcj) (?) Aesch. 216. 
xal ^'^uS^Se&Trva TcoXXa [tapYcoaY); 
Yvadov eppu<naadv) aT6[i.aT0? ev TcpcS- 
TTj x«p? Aesch. 258, 2. we^XuTp' 
{;^ouaiv eudeTot; ev ap^uXa^ Aesch. 
259. ev (JLavo9Tio(i.ot; tcc^tcXoic Aesch. 
297. AtdtOTciSo^ Y^5 - ^v ^ icupcoTov 
^eYY^C exXafx^av y>.6Ya Tvjjtei we- 
Tpaiav yiio^^oL Aesch. 300, 4. TreTcoi- 
xiXcoxe xdcTroSiQXcdaa; l)iti dpaauv 
TueTpaTov opviv ev navTeuj^i^ Aesch. 
304, 3. eYci 84 X^^^^ " tovS' ev po- 
douvTi xpi^vip ^C(ji Aesch. 309, 2. 
ri TcoXXa (Ji' ev 86(jE.o(9iv eipYOt^Tai xa- 
xa Aesch. 311, 2. ev Bippu(i.is|p TCcSXot 
Aesch. 324. auTo; ev doivv] icapcov 
Aesch. 350, 7. woXXi Tpau(i.aT' ev 
(TTepvoi^ XaPcSv Aesch. 362. ev aTeYlJ 
Ti; 7^[i.evoc ^ap* IvTia Aesch. 362, 3. 
Pci>[;.6v T6vXe - xuxXc)) wepiffTTjT* ev 
X^xw T aTceipovi eu^aeide Aesch. 379, 
2. ou xp^ XeovTo; 9)cu[jLvov ev 7c6Xei 
Tpe^eiv Aesch. 452. ^^u^i; {^^vTe^ 
xu(i.aT(i>v ev aYKdtXai^ Aesch. 462. 
MdTcep YOtp ev ^ uXXoi^tv aiYeipou \LOi- 
}cpdt(, xav iXXo (i.>}8ev, aXXa Touxei- 
viQ( xapa xiveT ti; aupa Soph. 22. 
TeTpaTCTepoi ^ip vcStov ev Se9[i.(D(i.a- 
<nv 9fT)xot xeXaiv6pive; Soph. 26, ev 
TcavTt Y^p ^701 9xop:cio; f poupet Xid<^ 
Soph. 34. ev 8e9[i.6loi ^paTcery); avr}p 
xcSXov Tco^tadel; Tcav :cp6? r,Sov7)v Xe- Yei Soph. 60. ou Y^p Tf ot' auTSv oi- 
^lv ev TauT^ [jiivei Soph. 102, 3. <!»; 
6 Ziouf o; TcoXu; {vS7)Xo( ev aoi Sopli. 
142, 2. ffu ^ ev dp6voi^ YP^K'1^'^^^ 
iCTuxa; Ixcov ve{i.e Soph. 144. out 
ev x^P^^^ '^^ icrfYK^ ^[&9opov (livetv 
Soph. 153, 7. jOL^KTr^ auTo; ev 
YXcSaoT} Ti [te TcapTjYopeT AdbcADvo; 
6<x(iLS9dai X6you Soph. 178. <tt> 
YXcSffa', ev olffiv avSpa<nv Ti^tTjv Ijiju; 
Soph. 192. vix^! S' 6v 7c6Xa Ta xjsx- 
pova Soph. 193, 2. (taYOC^i^ec Ta t 
ev "EXXiQ^nv ^6av' ^Su^mXy) Soph. 

217, 2. 9<oTY}pia( y^P ?^K^)(* ouxt 
TcavTaxou pxitj^at 7cape<TTtv, ev il t^} 
7cpo[Jiv)^if Soph. 281, 2. ev Ai6< xrr 
Tcot; apouadat [i6vov euSai(tova( oX- 
pou; Soph. 297. opvtdoc y)Xd' eicc»- 
vu(i.o^ TcepSixo^ ev xXeivoI^ X^vaicdv 
TcaYOic Soph. 300, 2. TCKXTOt \u, kmt 
Xeuouffiv ev f opq! Se^ta^ Soph. 304. 
ev ji TcauaeT* a(Jiep2v (jLox^idv Soph. 
340. vuv S' ev TcuXatOiv Atvia^ 6 
TY)c deou icope^Ti Soph. 344. xat 

(l.0t TpiTOV piwTOVTt AcdTieuc iv7)p iY" 

Xou 7cpo(r^t|;ev "EXaTog ev SimYijtaTi 
Soph. 349, 2. xaTco xpe^tavrat viciC 
oxcdc ev epxeotv Soph. 398. xai tov 
ev A<dBcSvi 7caikr<)v $ai(i.ov' euX<)YOu- 
(iLevov Soph. 423. tov '''ev xi^ xpuf • 
devTa Tcpo; To ^(5^ &Yetv Soph. 
513, 5. ri S' ap' ev 9x6t<)) X^oOouaa 
(jLe faaiv' eptvu^ Soph. 519, 3. aV 
veat itlv ev TcaTpo^ 'i^SiVTOv • ^fi(iev 
iv^p<d7ca)v ^iov Soph. 524, 3. ev Se 
7coixiX<i) f ipet Soph. 527. oaTi^ y^P 
ev xaxoTat du(jL<i>9et{ ^otSv (jleI^ov 
7cpo9a7CTei T7)^ vovou t6 fippLotxov 
Soph. 530, 3. dic ^\ *lv 9pev6c $eX- 
TOt<jt Tou^ e(jLOu; X6you; Soph. 540. ev 215 r,(i.£r; 8* 6v ivrpoi^, 2vda SapiDoXwv 
xETpa Soph. 580. ev yap Pp^X^^f 'tad- 
eiXe x4^XiY<i> XP^^*!* wapLxXouTOv 
oX^v 8QCt(x.ovo^ xaxoii ^ooi^ Soph. 
588, 4. |tav^ai( ev i?r77eiaiatv Soph. 
598, 3. oicaodeTtfa S' ev Xe((i.Svi tto- 
Ta|i.ittv mr^v T^ oxiS; eiBcdXov 
Soph. 598, 5. iPoXV ev xaxolen du- 
puQ^ euvTideic op^ Soph. 600. ico^.X^v 
S* ev mXuirXiTdif ice^Tai out olt^* 
euYeveiAv ecrdXoc out' aj^euov t6 Xiav 
xoxo; Soph. 606. oO Y^tp tcot' av 
YevoiT av ao^aXY)? tto^k, ev ^ Tot 
{Uv Sixata xal xi acif pova XaY^iQv 
Tnctei^ai Soph. 622, 2. ouS' av t6 
Ro<m6paov ev Dxudou^ uSiup Soph. 
641. 'K«S^ av oux av ev Sixt] davoi(jL' 
5v Soph. 673. Tov de6v toioutov 
UeinoTa|&at, oofol; [jlIv aivtxTopa - 
WLvHi ik f auXov xav ^a^^et 8t$a- 
«xXov SopL 704, 3. t6 S' Syx^^ 
Ev xoo\v xuXtvSeTat Soph. 713. u^pt^ - 
ev veot; avdel Te xal ?raXtv ^divet 
Soph. 718, 3. 6 TuSeu(; - ev "ApYei 
^vo; (Sv OiXtCeTat Soph. 731,4. ye- 
voiTo xav iwXouTo^ ev Tt(taT; avTip 
Soph. 751. ^ocpela (tlv y^P '^^ X6- 
Yourt Tcpoa^X-y) (jioXt^ iC (ot6; £px^~ 
Tat Tpvit(id(tevou Soph. 774. Xd^iiTcet 
YOpevj^peiatotv cSairep euicpeicYic x^^" 
xo; Soplu 780. aXX' ou(i.6; alel ito- 
T|i.o; ev mixvai deou Tpox^ xuxXeTTat 
Soph. 787. &cmf aeXiQviQ; o^t; eu- 
9p6va; Xuo orSvat SuvatT* av ouitot' 
iy (topfij (ttS Soph. 787, 4. 6pY>} 
Y^ovTo; u<rre (1^X0^x1!) xotcI; ev ;^et- 
pt 37r|ftt) ev Totxet ^* a(i.^XuveTat Soph. 
808, 2. ev toIgiv iTcicot; Tolfftv exXe- 
XeY|tevo(( ii&ov av }^(a>po1(Aev Soph. 
816. iQ^ Y^? ^^P? 2^^< ^^ ^^X^'^!! detSv Soph. 821. ai$(d; Y^p ^v xa- 
xolfftv ouSiv (dfeXel Soph. 842. ev 
Totfftv auTol; StxTuot; aXtffxeTat Soph. 
846, 3. ev xetvY] t6 Ttolv ctcouSo^ov, 
iQffuj^alov, el; ptav ^yov Soph. 855, 
5. x^P^^^ ^* Sve<rT.iv ev TeTpaoxeXel 
yov^' v(i>(i.^ S' ev otQVOlai TOuxetVY); 
Tcrepov, ev ^poriv, ev ^poTolotv, ev 
deoX; avo> Soph. 855, 10. 11. 12. 

Ti; $' Olxo; eV ^pOTOlfftV (oXpiffdT) TCO- 

tI Yuvatx6; effdX^n; X^P'^ OYx^odel; 
XXtS^j Soph. 856. oux S<TTt yYfpa; 
t5v ffOf c5v, ev ol; 6 vou; deiqc 5^ve- 
9Ttv iQ|iiep^ Tedpa(i.(i.evo; Soph. 864. 
OffTt; ydp ev xaxoiatv i[jLeipet piou 
Soph. 866. v7) Tou; ev 'ApYei xat 
xaTa iTcaprnv deou; Soph. 871, 2. 
Ti; tcot' ev $6(i.ot; Po'o Soph. 1014. 
Ti ffe [jLaTTjp ev SexdcTqc toxou (Jvo- 
[i.a^ev Eur. 2. TcXeicm) y^P apcTn 
Toud' uTcapxov ev pi({> Eur. 15, 3. 
Xa[jL?cpot S' ev at}^(i.at; "Apeo; Iv Te 
ffuXXoYOt;, \Lri [jt.ot toc xo(i.^a wotxt- 
Xot ^t^^oioLxo Eur. 16. ti!)v ^ euYe- 
vetav - (1.71 [i.ot Xeye, ev }^pYi(i.a9tv 
ToS' eOTi - w X' av ev $6[JL0t; ;^6vov 
ffuvotx^ TcXeTdTOv, outo; euYeviQ; Eur. 
22, 2. 4. ev Ppaxet 'tcoXXou; xaXS; 
ot6; Te <juvTe(*.vetv Xoyou; Eur. 28. 
oux IffTiv ev xaxolfftv euyeveta Eur. 
53. \u(sS ffOf6v ev XoYoiatv Eur. 61. 
ou^l icuvdaveffde TauT, ca Tcotpdevot, 
Tocv Ti5 7c6Xet Eur. 66. dcTpexeta S' 
&pt9T0v dvSp6; ev TcoXet Stxaiou ire- 
Xet Eur. 91. Twv yap Suva<jT(5v wXeT- 
ffTo; ev TcoXet X^yo; Eur. 94. icpo<j- 
auS(5 <sl T&v ev avTpot; Eur. 118. 
xat p(i>[Ji6; auTT); S<it' ev avdpcS^cou 
fu<xet Eur. 170, 2 olxeto; dvdp(07cot9t 
YiYv^^^ai ftXeT 7c6Xe(jLo; ev d^ToT; 216 ev Eur. 173, 2. ti SfiT ev ok^ jtY) (la- 
(pel ^s^riXOTs; ou ^a>[i.ev a>< 77&<nra 
{JLT) XuTTOujjLevoi Eur. 196, 4. ^eX ^ap 
&v^p' e(di9|jLevov ax6Xa<rTov Y)doc 
f YacTpo^ ev TauTw |jLeveiv Eur. 201, 

4. xep^o^ ^* 6v xaxol^ aYvcdaia Eur. 
205, 3. ev T0T5 Texvoi; y^P ^P*'^ 
T^v euYeveSy SXa[JL({;e Eur. 232. xpeia- 
<i(i) Y*P ^^^^ SoOXov ouT* eXeudepov 
Tpe^eiv ev oTxot; OLa^ccki^ toI; aco- 
fpoffiv Eur. 251, 2. oTav dfv^pa fi- 

Xov GTevaxTJ '^*^ ^^ ^*'^ (*^* ^^ ^'^" 
xTw) Eur. 263, 3. 01 TupavvtSi xai- 
pouffiv oXtY^j T ev TToXei (JLOvapj^i^ 
Eur. 275, 2. XajjLwpol 8' ev yiPtj xal 
Tro^eQ; dcYaXfJLaTa f otT(5(n Eur. 282, 
10. ev xefot^ Xwxou; Sj^ovTe; Eur. 
282, 19. ^Yjciv Ti; elvai 8riT ev ou- 
pavo) deou/; Eur. 286. (iTdc; ev (jLe- 
(TOKTiv eTire Eur. 305, 2. TratScov veo- 
Yva>v ev 86{jLoi; iSeiv daXo; Eur. 316, 
7. t6 B' dlfpaev ecnox* ev 86[JLOt; dtel 
Ysvo; dewv ?raTp(<>(i>v xat TOCfcdv ti- 
(jLaopov Eur. 318, 3. ev toX; ^ Ix^u- 
<itv t ^P>)TY); wl(pux' cSe Eur. 322, 

5. xatvou; fuTeu<Tat TcalSa; ev So- 
(jLot; deXei; Eur. 338, 2. tv y' e(jLol 
xpivotT* av ou xaXcS; ^povelv ocTt; 
Eur. 347, 3. T(xg x*?^*^*^ ^^'^*^ ^^ 
Yevw; x^P'^^'^^^» loSiov ev ^poTolotv 
Eur. 360, 2. dcp^JLo; Trovinpo; <SG7uep ev 
5uX(o TraYek Eur. 360, 12. el S' 7)v 
ev oixot; dcvTt d7)^etSv (Ttocx^^ dEpoiov 
Eur: 360, 22. dc^X* l(JLOtY elio Texva 
<a> xal (jLOCxotTO - (jly) ajfrni.OLx* &XX(i>; 
ev 7r6Xet ?;efux6Ta Eur. 360, 27. 

xai (jLTov dav6vT6; y' ^^ (^^XTi ^^^" 
X(3v (jLeTa Tu^jL^ov Te xotvov CXaxov 
euxXetdcv t T<rr)v Eur. 360, 32. exeltvo 
S* ou <t6> 7cXel<7TOv ev xotv({> (JL^po; Eur. 360, 43. Tpiotvav opWjv cTi- 
aav ev mXed); ^dc^ot; Ear. 360, 
47. ev T(j> Tceveadat S' iffTiv li t 
dSo^ta - 77 T* aTi(JLta ^tou. ftXou; 
lil Tou; (JLev (JLY) x^^^^^C ev X6- 
YOK xexT7)<70 Eur. 362, 16. 18. 
Tou; wovYjpou; (jltJttot au^av' iv w6- 
Xet Eur. 362, 28. ev a(rTpcST(o xe^ 
euSou9t Eur. 367: outo; S' Cxet <nh 
(jLelov ev \Uatf aa^; Ear. 382, 4. 
TauTa; StetpYet S' Iv (jLe<rat; &XXv; 
(jLta Eur. 382, 6. to ire^jLirrov ^ oux 
ev eu[JLapeX fpdcaat Eur.382, 10. aXX' 
EffTt Sv) Tt; &XXo; ev ^porol; Cpd»; Eur. 
388. aXX' eiTrep C<jTtv ev (ipoTO^ ij^euX- 
Y)YopeTv TTtdavdc Eur. 396. Cv t» 
ToXct Yap xaXoX; tcoXXoS XeXeiTrrat 
xaTTt Tol; OL\(i)(jf oic ^Xeov Eur. 401, 
3. 7C0U xat ttot' otxeT o(i»[iaTo; Xa- 
X(iv (JLepo;; ev X^P^*^ ^ (XTrXaYX^^otciv 
Y} itap' 6(JL(jLaTa Eur. 403, 4. '>raaa>v 
(jLeYWTYjv T(Sv ev dcvdp(oicot; v6<y(Av 
Eur. 403, 7. ev eXmctv jjf-h tou; ffo- 
90U; &Y^tv ^ov Eur. 408. xal Y^p 
ev xaxoldtv (Sv eXeudepot^iv epLTreicai- 
$eu(jLat Tp^TTOt; Eur. 413, 4. xotXotc 
ev &vTpot; &Xuxvo;, &att ^iQp, pLovo; 
Eor. 421. Cx^ - StSdccrxaXov ev toT; 
a[JLY)xavot9tv euTcopidTaTOv Eur. 430, 
2. l^tji^t (pY)[jLi xal v6pLov Y^ ^"^ ^^- 
^tv ev ToTfft Setvot; T(Sv avaYxatA>v 
irXeov Eur. 433, 2. ev (jLeacp tou ou 

pavou Te xal x^^^^^ ^^^* ^^» ^- 
ei (JLiv Ydtp oixel veprepa; im x^^^ 
ev ToX<rtv ouxeT ou<nv Eur. 450, 2. 
alScj; ev 6fdaX[jL0TA 'frfttrQLiy Texvov 
Eur. 457. 7c3<Tav ev CpY<s> ?reptTe(iv6- 
pLevov 90f tav Eur. 473, 2. ev YeXd^Tt 
S' euTcpeTceX; otxou<nv oTxou; Eur. 492, 
5. xav T^^ e^efatv6(jLC99a ^ Eun tv 217 495, 5. ooTK ^* &|iLeiXTOv icaTep* lyti 

veavta^ (rruYvov t* ev oIxok Eur. 

500, 2. tA Ty)5 Y^vaixo; y^P *P*" 

touvt* ev S(A[i.a9ty SouXoT tov avSpa 

Eur. 502, S. ev Aio^ Se^TOu tz^vmjoIXq 

Ypi^v Tiv* auTa Eur. 506, 2.. Ka- 

AuSuv |tev r^t yala, IleXoTTia^ )^do- 

v6< ev avTi?r6pd(i.oi^ TceSi' Cx^ua* eu- 

^t(iova Eur. 515, 2. ^etXol Yip av- 

^oux l;(^ou<nv ev [Aa)^^] apid[i.6vEur. 

519. TcSv ev $6(i.ot9tv loiiLepeuouauv 

OEi Eur. 525, 2. ol ^i OecTiou Trot- 

Ss^ t6 Xatov tj^vo^ avap^uXot 770^6^, 

t6 S' ev TreStXot^ Eur. 530, 8. to [i.iv 

yip ev ^, TO ii xoctci) 9x6tqc Eur. 

534. t6 (JLiv yap auTwv axai6v - t6 

J* - opYov ev S' a(iLfotv v6ao; Eur. 

552, 4. aXk' iaxi, Yap Sy} xiv xaxol* 

«IV xJovin dvTQToXg 6Sup[jLoi Eur. 573. 

?Tpary)XaTat Tav jjLuptot Ysvot(i.eda, 

?o^ S* av eU 'Tt; v) Bu' ev [jLaxp^ 

Xfovu Eur. 581, 2. tou YOtp Stxxtou 

xav (xzi U.) deot^ dddvaTo; del S6^a 

^areXei (t6vou Eur. 585. (xi tov au- 

TOf ua t6v ev aidepu]) p^(i>>(i<i> TPdvTcov 

?u<nv epLicXe^avra Eur. 593. OTav 

u>^v 7^ icaX^ (JLY) xXeov iratSo^ f povetv, 

iy TTOEpdevot^ ii Trapdevou Tp^Tcou^ 

£;uv Eur. 603, 3. oux {<iTt Td decSv 

ihx\ cv dvdpco^TOtcrt Se xaxot; vo90uv- 

Tawj^owv woXXt)v E;^etEur. 606. ev 

Totf;t (tlv ^eivoTiitv <d< f tXot f tXcov Eur. 

608. (li, ^Xat(nv i5 ti; ev S6(tot< Eur. 

<i23, 2. xo9<;d^v dpaY^''^; Ku7cptSo; 

^po^M&v dj^il (jLeXo^ ev S6[JLot<Ttv Eur. 

631, 3. evxocv^ ^iyu^f dicaat xeC^dat 

^>7Tu;t&; Eur. 685, 2. •>5p(i,'nveu<jev 

^V TOV rOtlS' ev - XU(JLa<JtV TedvT)- 

xevat Eur. 636, 6. oux ouv e<xd* 6 
::at; ev otSjjLafnv Eur. 636, 8. ev tg» Yap oX^q> (pauXoTY); fve^rrt Tt^ Eur. 
641, 2. Td ^>)(JLaTa - ev xaxoXot^u- 
va[jLtv ou (jLtxpdv f epet Eur. 642, 3. 
oTav xax6( Tt< ev w6Xet i^fMtsri xa- 
Xw; Eur. 644. -tcoXXou; - y^vy) xaT- 
]^axuv* ev S6(JL0t9t v7)7rta Eur. 662, 
2. xXt^Tt xat m(i>(jLev' ev TOUTcp Se 
(jLou Ty)v TceCpav eudu^ Xd^JL^ave Eur. 
691. ouS^v Stxat6v effTtv ev T(j> vuv 
Yevet Eur. 696, 2. el wtcoj^o? <Sv Te- 
tXiqx' ev eddXotfftv XeYetv Eur. 703, 

2. ireXexuv ev X^P^^^ 'X^^ ^^^* '^^^* 
mbHcy dv ev S6(JL0t(rtv Eur. 709. 
dffuveTo; oaTt^ ev f6^(|> (jl^v d<x^evir); 
Eur. 735. ^ S' ev 6fdaX(jLoi:; x^P^< 
dir6X(i>Xe Eur. 736, 5, 6 ^dp ev xatp^ 
(jL^x^oc 7roXX7)v euBat(jLovtav TtxTet 
Eur. 745. At6vu9o;, S; - ev Treuxouat 
I1apva<j6v xdTa tcy)^^ x^P^^^^ ^^^* 
752, 2. ffOLmox)^ <t' 6v aieT>ol9t 
77p69^Xe^ov TUTTOu; Eur. 764, 2. (jl£X- 
TPet S' *ev Sev^pe9t Xeirrdv dv)^(^v 
dp(JLovtav Eur. 773, 23. i)(iis xp^b 
aT6(JL* ev T^ffuxi^ Eur. 773, 62. Tcat- 
S6( T^aTp^; Te Tf]$' ev iQ(JLepq: Xex^O 
xpoSvat deX6vT(i>v Eur. 773, 74. m- 
p6; T* eptvu; ev vexpol; Eur. 781. 
*Aiu6XX(i>v ^' ev ^OToT; opdcS; xaX?) 
Eur.781, 12.T(p Te veo^uYi df^ ir(dX(i>, 
Tov ev aldeptxpuTrret; aSv Ya(JL(i>v y^v- 
vav Eur. 781, 21. ev ToT<xtv -jQ&irTOtfft 

^aedovTo; Y*K-^'^ ^^^- "^^^» ^^- ^^ 
Tolot (jL(idpot; TOUT* eY<2> xptv(i> PpoTcSv, 
6(nt( Eur. 784. ^tXo; Se (JLot aXouTo; 
ev fdpaY^ oiiiteTat vexu; Eur. 786, 
2. & Tcap^v dicpaYC^ovG»; ev ToT^t tcoX- 
XoT; lOptd^JLiQ^jLev^p oTpaTou Tffov (jLeTa- 
«Xeiv T(j> ffof (i>TdT(i> Tux'n? Eur. 787, 
2. Tou; Y^P i^epttfaou; - Tt(JLc5(JLev &v< 
Spa; t' ev ic6Xet vo(jLt(o(jLev Eur. 788, 

14* 218 l 3. ev Y?! ^ 6 ^opTo; Eur. 793, 2. 
opoTire $' li^ xdcv deoToi xap^iveiv xa- 
Xov, dau(JLdtieTai S' 6 wXelaTOv ev 

vaoK; i)(ja>f XP'^^^^ ^^**' "^^^i 1.2.« 
TpXoud', o<j(p [tiv p^ffTOv et ^apo^ ffi- 
peiv, T^ovoi ii xav erot xal fdopat iroX- 
Xal ^ou fvei<Ti Eur. 813,2. y^vt) ^ap 
ev xaxoXffi xai voaoi^ 7r6<xei t^^iotov 
e^i Eur. 822. xal y^P we^uxe tout' 
ev avdpcd^ou f uaei Eur. 834. 09Tt( 
^i Tou^ TexovTa^ ev ^ii> ae^et Eur. 
852. \Lr^* ev daXaaay] xoiv6ir>.ouv 
(TTeXXoi oxdcfo^ Eur. 852, 5. ev <av- 
t6;> auTc3 wavTa <iuXXaP<iv l^ei Eur. 
862, 2. ^TQpnr) tov eadXov xav piuj^oT^ 
Seixvu(7t YTI? Eur. 865. oux ev Ywvai^i 
Tou^ veavta^ XP^^^ ^^^' ^^ 9t^pi;> 
xav owXoi; Tt[i.dc fj^eiv Eur. 880, 1. 
2. ev ?rX7}9|A0vfJ toi Kuwpi?, ev wei- 
v<3vTt S' oC Eur. 895. eTircp fcT* ev 
oupavcji Zeu; Eur. 900. r.Su U - <ru- 
(7xudpii>77dCetv TToaet iXo;^ov ev xot> 
v<3 Te XuwY)? TQSovin? T ^X^*^ pi^po^ 
Eur. 909, 10. <ju ^dp fv Te deol^ toT< 
oupavtSat^ <TxffirTpov t6 At6{ (i.eTa* 
;^eipi^et{ Eur. 912, 6. op^^ t6v u<{k>u 
TovS' &7retpov atdepa xal ytiv i^ept^ 
8)^ov^' uYpaX^ ev dYxdXatg Eur. 941, 
2. 'E^Ttav ^e (s* ot aof oi ^poT<5v xa- 
Xouctv T/p^eviQv ev aldept Eur. 944, 2. 
|iLe}^pt TTOorou nf)v ttJ^ tuX'^^» TrdTep, 
ou Xyi^t) Trelpav ev T<i')[it.<j) ^tfo Eur. 
953, 33. ev e^rdXoX; ^k xadv;<re<rd' 
dvoX^ot Eur. 960, 2. auTO^ alel [iiijxve 
Ty)v <TauTou fu<rtv 9<j^ci>v ^^i(i>< 
<5<yTe XP^6? ev Trupi Eur. 963, 5. 6 
vou^ Y^P '^f-^v eoTtv ev lxd9Ti)> deo; 
Eur. 1018. dpeTT) (jieYiffTOv twv ev 
dv^foiroic xaXov Eur. 1090. t6 ii 

<TUVTpOf OV dXu Tl dviQTOT? 6V ^it^ )^fi>- peX Eur. 1046, 4. oux £<mv ouJUv 
T(5v ev dv^pcdTOt^ Tffov Eiir. 1048. <^ 
dhnffTov e^' (pc»{ xdv xQ xaxi<rr^ 
TbSv fpevcSv otxelv fiXel Eur. 1054,3. 
ou icdvTe; ouTe iuoTuj^ovwv ev y*- 
(4.ot( ouT* euTu^oufft Eur. 1056. o5- 
770T* dvSpa j(jfri 90f6v Xiav f uXdffoetv 
dEXoxov ev (tux^^ $6(A(dv Bar. 1063, 

3. ev i* dfdovotot T0T9S' dvaoTpttf«»- 
(i.evv) Eur. 1063, 5. y) toTc ev oTx» 
Xpio^tatftv XeXei(i.(teda Eur. 1066. 
o<m< ^i Xuico^ fnaX 7rr)(i.aivftiv ^o- 
Tou^ - oux ev 909oT<nv fvttv Eor. 
1070, 3. ofbaXq ev Tu^^a^ ^e^ioxoTa 
Enr. 1073. ot S' unep^pove^ - fXeYX^v 
IXa^ov T7); Tuj^To; ev tcjj TradeivEur. 
1073, 7. xdv ToT; xaxoldt (iirj Tedu- 
(iu5<rdat deotg Eur. 1078, 2. <k>« ouSiv 
l<XTt X^Tpov ev dyy)T(J> Y^vet Eur. 1080, 

4. ouT ev 7rvoa7<n }^ei(i.aTo; Suof)[«- 
(Aepov Eur. 1083, 7. vuv y^P xax^ 
TTpd^aoueiiv ev (itdx^j ^opo^ Eor. 1109, 
4. Zeu; ev deol9t (AavTtc di|ieu&<rTa- 
To^ Eur. 1110. ^6(tot (ilv oiS' eu- 
irupYd t' epu(i.aTa }^dov6< oux ev 
7roXu)^u9ot9tv iQ^iQTat x^^^ Eur. 
1132, 2.9PaK div Y^voiTo ctU^cl rou- 
^; ev i6^<a Eur. 1132, 8. ev ?t(zpae 
v(39t - Sii^(d9tv 'ApYsiaiotv ((ifpoupov 
xopa^ Eur. 1132, 22. ii(; iitupo; 
)^pua6; Y*T^^ " ^^ OTeYOu^ peo«euv 
ev x^<^v x6p7)< Eur. 1132, 32. xa- 
TY)p ^e (Mv xXvjffag ev irapdevcSot 
<TfpaYl9t ^epta; fuXdaoei Ear. 1132, 
59. ou (1.7) irpoSc&^et^, du[&e« toutov 
ev xaxoT^ Neophr. 2, 9 p. 731. 2ap 
&av6v x6<y[i.ov ettivat XP^6^ dE^ietvov 
•fi t6v IleXoiro^ ev V7)9()> Tpomv loD. 
24, 3 p. 736* otvoc oux (vt ev tw 
<7xufet lon. 26, 2 p. 737. dXX' £v Te ev 219 X^^ '^i Xeovto^ ^ve<ja >i tol^ ej^t- 
vou |AclXXov oll^u^c ^ej^va; lon. 38 p. 
739. X0CX7) Y<Xp ^ ^eXftvo; ev X^P^^P 
pia loD. 58 p. 744. ev xevf) y^P Y^~ 
«Tpt T«Sv xaXfiSv Ifti^ oux {an Ach. 
6 p. 748. oXtct) TrapiQcdpetTo )^pt|i.aTO( 
%kia Tov 2irapTidT7]v ypairrov xupPtv 
ev StipX^ (uXv Ach. 19, 3 p. 751. ev 
ou «pexovTt TOl^ Xoyot^n ;^pcS[jLevo< 
Agath. 13, 2 p. 766. oux 7)v £v dv- 
^pttirocvtv ev ^ f &6vo; Agath. 24 
p. 768. S( «Sv t6 Xe^^iv ev ^poTOlt; 
oxoumTflu Crit 1, 20 p. 771. xaXcS; 
Te T^ XoYV xaTipxtffev tov ^lpLOva 
xoti (?) ev irpeiuovTt x^P'^ ^^^ If 
39 p, 772. (ixflUOTyjTa wXoiKriav - ^v- 
outov • ev S6[A0t< 'X^^^ ^^^ ^i "^ P* 
774.dflL9<yov 9upatot(TY)v x^P^^ wotou- 
(ttda T) Tolc dvdyxT); (?) ev yevei we- 
9vx6<nv Dicaeog. 1, 3 p. 775. ev 
UxTov e^Ttv eupelv dvSp* Sva Astyd. 
8, 4 p. 780. oux loTtv ou^lv tSv ev 
iv8p«iffot< OTi oux ev XP^^¥ ^iiToO^tv 
cCeupisxeTat ChAer. 21, 1. 2 p. 788. 
rfou i* ev opyij TOVTa yiyveffdai^ 
xoxd Chaer. 28 p. 789. ^ouXou yo- 
vrc TpcdTioTov ev Ti|i.fl^c 'x^^^ Chaer. 
34 p. 790. ev ^i Sooet (?) ^poTcSv 
riii^ ouvotxelv xat Ttv' elX7)x«!»; X^'^ 
Cliaer. 36, 3 p. 790. ev x^V^^^ ^' 
otxeTat <Tuv TG) dve(tc|> xexap(i.ev7) 
Chaer. 41,2 p. 791. eireXdetv Trottrav 
i^ TtxaOaa x^"*^ Cbtc 5, 5 p. 799. 
tXoutoc - (liyioTOv ^iJikQyt ev PpOTOl; 
IX^ Carc 10, 2 p. 800. cafh^ {tiv 
ev ^poTolotv uftvelTat >6yo; Theod. 
1 p. 801. Tivouflrt irotvd; uoTepotatv 
vt xp^vo^ Theod. 8, 9 p. 804. otpou 
^'rnyopeT |tlv ev X6yot<rt pLOu yuvY) 
Tbeod. 10, 5 p. 805. dTravT* ev dv- dpcSicotat yT)pd<Txetv l^u Theod. 12p. 
805. dXX* ev (liv yeve<xet 7cpo>T09Tr6p4p 
eoTt [teytary), ev Be [i.e<rai; dx(iLaX; 
(iLtxpd Theod. 18, 3. 4 p. 807. xoU 
ydp ev vd?7at; ^paxeX ttoXu; fftSiQp^p 
xetpeTat ^ceuxv); xXdSo; Mosch. 1 p. 
812. (1.7)$' ev6fdxX(i.oX; ed!v Tff; ^poffOe 
dotvY); (i.V7)(i.6veu(iE.a $u<r9e^ou; Mosch. 
6, 32 p. 814. ivdvTcdv (*.eytaTOv twv 
ev dvdpcomt; ^dpo; Mosch. 8, 4 p. 
^IS.ScXttvov ydp out' ev Kaptcjc-ouT 
ev *P6S<i> TOtouTov out' Iv AuSicj: xaT- 
6X«> SeSet?7V7)X(0( Lycophr. 1, 3. 4 p. 
817. t5J (iit^ S' ev yi\f'ifof' Satvuai t' 
l(i.iryx (?) <ruvTtd7)<rtv el^ TeXo? Sosith. 
2, 10 p. 822. xal tou tcotou ?vpou- 
Tetvev (b; dv ev depet irXeov Sosith. 
2, 14 p. 822. Tt< S' 8<FT dvdyxT) Su<i- 
Tuxelv ev TcXetototv, e^ov ^rtcd^TrdSv xdv 
ax6T<)> xpuirretv Td^e Aesch. Alex. 1, 
1. 2 p. 824. (b; ev dvdpcSxot^ dpa ou 
XPu<t6;, ou Tupavvi? - togoutov eTxe 
Staf 6pou; Td^ iQSovd; ApoUon. 1 p. 
825. To dpe^at S' ev ^poToi<rt TcoXXd- 
xt^ TvXetcD 'Tcopt^et f t^Tpa tou ^ usat 
Texva Biot. 1 p. 825. ev xTi^et ydp 
^v e9dX<j) SeSotxe [A.7)Kev e^a;i(.apTdvav 
Hippoth. 3, 2 p. 828. ev ^poToX^ au- 
S<S[i.evoc adesp. 20. TvovTi^p ^rdXcj) 
xd[jLvovTac ev xet[it.cdvi xal vauayiai^ 
adesp. 64, 2. Xa^cov dpi<iT6vtxov ev 
(LdxT) xpdTo; adesp. 97. aXXoi^ ev 
eadXoX^ t6vS' dT^cddouvTOu ij/oyov 
adesp. 105. dceTT) tcSv ev dvdpd^T^ot; 
[i.6v7) oux ex dupaicdv Td?7ixetpa Xa[;.- 
^vet adesp. 1 16. oCTpuTo; ev ic6vot< 
adesp. 163. StT^XaC exa<rTov xcSXov 
ev Tdxet Td^ou adesp. 166, 8. t7)v 
euyevetav - ev toX( xaXoX^ (ppovoutnv 
eupTiaei^ ^poT^v adesp. 171, 2. ev 220 £v — svaOXto^ adesp. 281. XaxiaTOv ev TOTpaiatv 
eupe^dai (jLOpov adeap. 291. Svet^v 
ev SetXotdiv dv^peTot XoYotadesp. 299. 
ev ToT^ e[i.auTou StxTuot^ aX(doo(Aat 
adesp. 300. dxu[x.aT0( ^i 77opd(x6( ev 
f pucv} ytk^ adesp. 386. edv Tt SeXTo; 
ev TTTu^^aX; irovTou wddr) adesp. 348. 
del S' dotScSv (1.OUV0; ev ariyoLi^ ^al^ 
xcdxuTo; e(iLici77Tci>xev adesp. 387. oux 
l<sr ev dlvTpot; Xeuxog, <o ^ev*, ipyu- 
poc adesp. 389. xa\ Tcpog TradovTcov 
xdv xaxotdt xet(i.evci>v «of v) xex^iQ(tat 
adesp. 414, 2. ev TcpcSTot^ &Yci> adesp. 
445. ev T(p ^aXetv SeT (iE.7)$e (tiQxuvetv 
XoYOv adesp. 457. deo^ (i.6vo; xefu- 
xev ev PpoToX^ ^f-iyoiq adesp. 479. 
(JLOVT) ydp ev deoTctv ou Se<T7r6^eTat 
(jLoTp* ouS* * ev dvdpcSmtotv adQsp. 
503, 1. 2. ev T0T5 xaxoTot X' euyevet* 
oTav 77ap9| Tpa^eTa x(d^udu(io; adesp. 
524. yvS(i.ai ydp {pycDv tc5v ev dv- 
dpcoTrot^ Tpofot adesp. 539. oux ev 
Yuvat^l ^ueTat Tctary) x^P'^ adesp. 
543. Tou^ eu Y*Yov6Ta< - xdv toT^ 
xaxoT^ ^eT >6yov S^^iv eufY}(iLta^ 
adesp. 545, 2. ouS' dv^aXl^ 77dlv 
u^o? ev dvY)T^ yevit - tq Si [iLeo6- 
T7)< ev 7rdt<nv da^ aXetfTepa. [to (x-YjTe 
Vtav ev Ta7retv(fl tt)^ 'r^x>)? (i^cpet ^e- 
peadat [iLiiiT' ev u^^^ TcdXtv] adesp. 
547, 3. 6. 7. 8. ttoXu^ TOt (Jl^x^o; ev 
(iLaxpcp XP^^^ adesp. 551. — cf. eyxtp- 
vr)(i.t. — ev (?) 5* dXyuveTat ^povcSv 
Eur. 285, 13. 

evaY<^vto(: evaYc^vie Matag xal 
Ato; '£p(xa Aesch. 384. 

evatpco: Tou? euYevet^ y*P ^t^- 
dou^ cd 7caT, (pt^eT Xp7)< evatpetv Soph. 
657, 2. .» ' evatato^: £upu(iLaxo; - S^ptC 
uPpto(iou( oux evatatou^ e(xot Aesch. 
179, 2. 

evdXio;: I^ti y^ '^ evaXii 
£u^otlc aTa Soph. 234. evdXto^ decs- 
pta Ach. 27, 2 p. 753. 

evdXXbritat: 7} Aixy) ttotI tcjj Xu«- 
(jepouvxi ffTY 8x^^^' ev>)XaTo adesp. 
486, 4. 

e V a V T 1 5 : xaTaaTd? el? dYcSv' ev- 
avTtov Eur. 67, 2. exp^nv y^^^P '^^ 
(iLlv euaePeT? - Ix^iv Tt xep^o^ - tou? 
i* ovTa; dSixov? TouaSe ty)v evav- 
Ttav SixY)v xaxcSv Tt(j.<i>p6v i\L^Y^ 
Tivetv Soph. 103, 8. SuoTv 7cap6vTOtv 
7cpaY(iLdT0tv 7up6g ddTepov yyt^yt^ 
7cpoffd7CTCi>v TY)v evavTiav (i.ede{ Eur. 
362, 10. Sei^a; - &<rTpc»v t7)v evav- 
Tiav 6S6v Eur. 861. vo(iLi{^eiv XP''^ ^- 
xal TouvavTiov, dE7ct<rT* dXiod-n TwXXd 
^(iL^aivetv ppOToT; Eur. 396, 2. -njc^ffTa 
^auXo^, dXXd 7coJv TOuvavTiov to 
^X^V'^ <Te(iLv6^ Eur. 688. el^xo^jLt^e- 
Tat Xa^(ov xal Sai[iLov* iQTOt xpT^ov 
Ti TouvavTiov Theod, 13, 4 p. 806. 
TdvavTt* £Y^ci>v (iU(x^opol{ (i.tdl!; mpi 
Eur. 812, 3. — opa (1.7) xpeto^ov yi 
xal Suff^ePouvTa tcov evavTicov xpa- 
TeTv Soph. 82, 2. 

evavTici>^: xal vuv X^^ot^ toT; 
e[iLoT; evavTici>c 7ce7CTCi>x' 6 TXT)(iLci>v 
Eur. 816, 5. 
. tsva7ci7CTOVTa« Eur. 901, 4, 

evaTCTc»: Ypo^^iot; (?) evT)(jL(jLevot; 
Soph. 179, 2. 

(evdpeTOc cf. fvStxo;.) 

evapoxTdvTa; Aesch. 151. 

Iva^Tpo;: JvacTpo? ^dTe (iLatvd^ 
Ach. 16 p. 750. 

evauXto;: ttW t' evauXtov co^cSv ivauXioc — evSov 221 Ti« s^ixXaY^e <7ijyxoiTov (piXYjv adesp. 
418, 6. 

!vauXo;: xax tvauV opecuv Eur. 
740, 4. 

EvSaToO(jLai: o S* *evSaTelTai 
Ta< e(ta^ euTratSia; voacov t* a?7eipou; 
xat |taxpaicdva( ^iou Aescb. 350. 

evieT);: o«ti< )^ptj[i.aT6>v [tlv ev- 
Sei); Eur. 389. o (i.iv yo^p a>.Xv)(; Xex- 
Tpov tjteipet ^a^eTv, t^ S* evSeio^ toO^* 
ou^i PouXeuet xaxa Eur. 914,3.eYtt> 
& xaT^< oux e<3 vodou^ Xa^Xv* tc5v 
yynwi y^P ^^^^^* ovTe^ evSeeT^ v6|j.(i> 
vocoOoiv Eur. 141, 2. (at) TP^ouaiov 
3i|c' evSeeoTepo^ Y^P ^^ Taicetvo^ 
^mt Eur. 249. 

CvSeta: &' IvSetav fpeviSv adesp. 
207. 

evSeXex<<S(: dExptTo^ t* idTpcdv 
ijXo^ eySeXe}^(S( apLftxopeuei Eur. 
593, 5. 

ev^e^^opiat: Trpo; Ttva^ <iTpefdcS 
Xipu?; aXX* oux av evXe^aiTO (Se- 
;acTo 11.) ^p^po^ (puat; Eur. 139, 
2. (fcovov 9u ^upLou x^P^^ fvSs^ai Xo- 
Vou; Moscb. 5 p. 813. 

eySe«»: de\ ii tou *$odevTo; ev- 
iarai icXeov Cbar. 1, 3 p. 826. 

evSecd: oTav S' {pcdTO^ ev$edc5(tev 
apxu<nv Dieaeog. 1 p. 775. 

ev^eftS;: oTav ^v)pov ire^ov ixap- 
^ov au}^(i^ voTtSo^ ev^ecSc ij^y^ Eur. 
898, 8. 

cvStiXo^: <b; 6 Ziffufo^ iroXu^ Iv- 
^Ao; ev <7oi Soph. 142, 2. 

evStatT^piat: man^ ^l x^p^^^ 

XZl %Q\%0\LaL Xat ^(l.0C 2T0t(iL0C IQpClV 

£v)tztT5<y9ai Tcdpa Grat 1, 3 p. 809. 
eyStScftpLt: atdv)p ev^t^ou; dvT)T0l( 
^oxc adesp. 112, 4» (cf. 4itS<d(x.t.) 2v$txo;: toT; [/.ev Stxatot; Iv^txo; 
Eur. 692. i^Ttg y^P ^^'^ 1*''^ we^uxev 
{vStxo; Eur. 1061, 2. xdXXtirrov e<iTt 
TouvStxov we^uxevat SopL 329. ^^x^ 
ydp euvou^ xa\ fpovouoa TOuvStxov 
xpetcacov <TOfi9Tou TravTo; eoTtv eu- 
peTt^ Soph. 97. TouvSitxQv ae^oua* det 
(t9J Sixifj ^uvoud' dei vel Touvej^' 8v 
ae^iv TcpeTret 11.) Eur.417,2. >) Zsu; 
6 X&)<TTo; (tTjSlv SvSitxov fpoveT Eur. 
832, 3. el^ TOi Stxaio^ (iE.upi<i)v oux ev- 
!(ixG}v xpaTel Eur. 584. dv^pcSv TdS' 
eGTiv evSixcdv (al. evapeT<ov) Te xat 
<i0(p5v Eur. 1078. t6 vtxSv TdvSi)^' 
(Td Sixat' 11.) <i; xaXov '^lfOL^ Eur. 
1034. yvcSpLT) ^txaia xat fpovou^ra 
Tiv^txa ApoUon. 1, 5 p. 825. y^pa; 
ydp ri^rii eaTlv evStx<oTepov Aesch. 
400. ouSe au(i.(iLdxou5 iXXou? ye- 
veadat ^10(1.' dv evKix<i>Tepou^ Eur. 
345, 3. IwetTa S' ■iiSet? S-^^jlov 
evStx<dTaTov <ppoTSv> awdvT<ov 
xai ^t>o5ey<iTaTOv, Fapiou; Aesch. 
196. 

Iv^odev: ^t* dp(iL<ov 6^ap.eipeTat 
TTu^T); xawvou [iLeXatv' d7}<Tt; IvSodev 
CTSYTQC' wpocdel; 7rp6a<o7rov «pX^ya 
(jLev ou)^ opw TCup6;, ye^iLovTa S' oTxov 
(te^avo; IvXodev xarvou Eur. 781, 
46. 48. Try^StSv S' 6 9u(jl6; IvSodev 
[iLavTeueTat adesp. 176. 

IvSov: ouTe ^dp ^^1*^^ " ^^'^' ^^ 
oXpov lx(JLeTpov IvSov eu^ai(iLav lx«^ 
Soph. 327, 3. IvSov 8e daXd[iLoi(; (?) 
Eur. 203. IvSov [jLevoucrav tt)v yu- 
volx* eTvat XP^^^ e9d>r'v Eur. 521. 
Ku9[jLopf a (tevTot TdvSov elatSetv, ^e- 
ve Eur. 790. IvSov y^vatxwv xal 
Tcap' olxeTat; liyo^ Eur. 927. Y^f^o; 

XpdTt^TTO; e^TtV dv^pi 9<OfpOVt TpOTCOV 1 222 evS ov yuvatxo^ j^pioaTOv IvSov Xa(i.§dveiv 
Hippoth. 6, 2 p. 828* 

evJJuTTopto^: x^'^^'^ ^' iweipog ev- 
SuTY^pio; xax^v Sopb. 483. 

lvei[iLt: xai davovTcov tatv oux 
IveoT lx[i(.a^ Aescb. 229. <rot S' oux 
IvedTi xlxu^ ou^' ai[i.6ppuT0( fXe^ 
Aescb. 230. IveaTi yop tc; xal Xo- 
yoiffiv TjSovjfi Soph. 238. )(if^o\} S' 
Ive^Tiv ev TeTpadxeXeT yov9J Sopb. 

856, 10. VOU; S' OUX *IV6(TTIV, oto- 

(jieffda ^' eu fpovel^v EuT. 25, 4. t9| 
S' AfpoSiTT) izokX lve<m TPOixiXa 
Eor. 26. el vou^ IvecrTiv Eur. 212. 
6pY?I Xi ^auXij TQokX IvecT* aa)^TO(i.o- 
va Eur. 259. ev t(J> Y^cp oX^cp ^au 
XoTT)^ lve<rTt Ti? Eur. 641, 2. aXX' 
oux IveffTi (rrefavo; ouS' euav^pia 
Eur. 1052, 5. t6 yap ^povouv.. 
IveeJTi Crit. 1, 24 p. 771. wovoi Si 
xav (7ot xat ^opat T^oXXal ^iou Ivet- 
<ri Eur. 813, 3. Iveiviv ev SeiXoTffiv 
avSpetot Xoyot adesp. 299. ev^v ^i 
TzoifKOLfKuoL au[jL(i.tY>); oXaT; Xiwo; t' 
eXata; Soph. 366, 3. 

evexa: tivo; xaTexta; evexa ?ratS' 
e|j!.6v pxipr); Aescb. 181. Yaji.oi$, 
<iv l^oSo? fiX' £vex lixei Eur. 773, 
73. (cf. eivexa et exaTt.) 

Ivepde: I^y); dHp' ouSi y^; Ivepd' 
(o^ou davcov Sopb. 624. 

Ivepot: 7r6[i.^ov S' e; fcS^ ^^X^^ 
♦evepcjv Eur. 912, 9. 

'EveToi — Sopb. 'AvnovopiXat. 

evnXaTOv: ev7)XaTa $u^a Tpi- 
YO(i.(pa StaTopeuaat (st SelTat Sopb. 
293. 

evY)|i.at: daxot; [iiavTtxot; ev7)|it.6- 
vot Eur. 795. 

Ivda: Ivd' eTTt SuffpLal; taou Tra- Tpo; 'Hf aiffTOTuxl; ^ica^ Aesch. 69. 
Bepexurra X^P^^> ^^^' 'A^p^ffTeta^ 

E^< ''iSlQ Te (JLUXY)d(X.Olfft - SpiCOUffl(?) 

(i.>i>ci)v Aescb. 158, 2. 67c9](i.6v - ffx^" 
TT); xeXeudou Tpto^ov, IvM ffu(i.^^a< 
TptSv xeXeudcdv IIoTViaScdv iost6t^o|iev 
Aescb. 173, 2. ii^et; hi AiyMdv etc 
aTappt)TOv ffTpaTov Iv^' ou (taxY); • 
xal doupo^ mf cov (Ji.epC'^ Aesch. 199, 
2. Ivd' oSt6 (U[i.vetv &ve(i.0( ouTe ^cXeTv 
e^ Aescb. 250. Al^oin^o^ Y^{,lvda 
NeXXo; iTrrapou^ y*^^ xuXivSidv 
7rveu[i.dT(ov eiro(i.Pptq: Aescb. 300, 2. 
ai 5' ewT' "AT^avToc TralSe; <ivo(i.aff- 
(jievat TcaTpo^ - adXov - xXaieffxov, 

Iv^ VUXT6p(0V f aVTaff[tdTCdV Ix^u9t 

[topfd; dHiTTepot ireXeidSe^ Aesch. 
312, 3. Iv*' ouTe mXkH^ oto^ iYpau- 
M tPoToc Sopb. 110. 6 Xi Ivy (?) 
oTcXot^ dpp^S^tv 'Hf aiffTOu Ttx^T) Soph. 
160. Ivd' TQ irdpotxo? 7rY)Xa(i.u? x^*" 
(i.d^eTat Sopb. 462. TO^i.et^ S' iv dEv- 
Tpot;, Ivda XapTTTiScdv ireTpa Soph. 
580. oux IffTiv dvdpcoTroifft toiouto; 

ffXOTO^ - Ivda TY)V 9 UfflV 6 SuffYevv)^ 

xpu^a^ dv etT) ffofo; Eur. 617, 2. 
^uvoiS' opo( napdevtov, Ivda (ivrrep' 
(d$tv(ov e[iLY)v IXuffev EtXei^ta Eur. 
696, 6. xpu^o) Si vtv ^effroTfft Mki- 
[iLOt;, Ivd' e[/t.(p xelTat icoffei xp^ffo^ 
Eur. 781, 9. tI; 6 xatvoTpoiro^ outo; 
[/t.udo; xaT' 6[i.dv inxev dxoudv; Ivd' 
dffTrepx^; (ji.ev6aivouffa TOlffSe ScS[&affi 
xotpdvou d(i.ftSo^oc ireXd^cd Eur. 
1132, 51. Ivda nepfftx4> vo^i.^ ZvttA- 
det^ auX6( 6[xovo6l x^P^^ I^iog. Ath. 
1, 10 p. 777. Ivd' a? (tiv aurSv ei; 
dweipova ffTpaT6v dvdeoiv dXoYX^^ 
iffTpdTeuffav Cbaer. 10 p. 784. Ta 
S' IpY^ tIu irdcv tpcSvTOc Ivda xep- gvj^a 6V tIXX Ci) 223 bvtl adesp. 4, 2. «coTyjpi^ f fvda 
xdyadot mpaoraTai adesp. 14. xa- 
xov yop al^cd^, Ivda Tavat^&^ xpa- 
Ta aidesp. 528. el^ 4»a9tv, Sv^a vau- 
(tW Eaj^aTO^ Sp6(ii.o; adesp. 559. 

evdaXdff^io^: veuv Te iroiftav- 
T^poiv evdaXaaaioK Soph. 399, 
10. 

Ifvdev: fvdev e^ ^Apyo; ^td xu(i.a 
TepLttv TtxML tffc^ov Tov Aupxeiou Soph. 
249, 5. KaXuScSvoc, Ivdev al(i.a eTuy- 
Yivi^ fuyidv TuSeu; - ^xiQffev "Afyti^ 
Ear. 558, 2. Td S' Ivdev ouxeT dcv 

f pdffOU >6Y€k> SaxpUCAV Suvai[JL1QV J^Cd- 

pK Eur. 621. fi^ YOia TcaTpt;, 7)v De- 
).o<^ opiCeTXt, X*^'» ^^ '^® weTpov Ap- 
xiSttV Su«}^et{tepov <ndv> e[i.^Teuet^, 
Ivdev euxo(x.at y^vo^ Eur. 696, 3. 

cv^evSe: xp^crrat ii c* evdevS' 
auftic Sopb. 542. TOuvdevS' aTcixdu; 
^^u< oixelv Sox£S Eur. 366. 

Iv^Tipoc: mXa; Si TauTTQ^ Setvo; 
(Spvroi KpdYo; Cvdiopo^ Eur. 669, 2. 

evdougicS: evdoufft^ ^t) $(0[i.a 
Aescb. 58. 

evdpiaxTO^ Soph. 501. 

evdu(i.7)(rt(: TauT el? £v eXdovT* 
2^' evdu|tiQce«»^ Eur. 246, 2. 

Ivi: evTinxeTai y^P '^rXeu^jLOvcov 
00014 Ivi ^u^T Soph. 855, 7. T^ 
|<iv Yxp Ivt xtv^uvog, S' ddd)o; (!.£- 
vtt Eur. 67, 5. y*^o^t6 Tav tzoW 
<iv Soxr,^ oux Ivt Ettr. 131, 2. t6 
fuJpov auT^ Tou TcaTpo; v6(ni[Ji' Jvt 
Ear. 166. vou; dEp' u(i.tv oux Ivt (?) 
Ear. 710, 2. To (1.71 ^veTv Si Sa^6v, 
^vv] V {vt Eur. 854, 2. olvo; oux 
In ev T^ 9xu<pet loD. 26 p. 737. 

tvtauoto^: evtauaiav ^oLf Set (te 
T7)v iopT7)v ayetv lon. 21 p. 736. '»»■ » evtauTO^: x^P^^ epacTV); xtaao;, 
evtauTou 84 waT? Chaer. 5 p. 783. 

evt7)[i.t: 8etv6v Tt Texvcov ^XTpov 
ev^xev (l^xev 11.) deo; dvdpcoTVOt; 
Eur. 103. 

evvatci): ^poTOt opetYevrf anriXanoi 
xal Sua7)Xtou; fdpaYY^^ evvatovre; 
Mosch. 6, 6 p. 813. 

evvedf doYY^C* (ii.ou(;c3v evved- 
fdoYY^^ [jieXo; adesp. 546, 11. 

evotxt^cd: Spdxcdv - evcoxtaev Sei- 

V7)V t <JTO[JLdTCi)V f Ix^UfftV WoXoC P>d- 

^7)v Aesch. 252. 

evotxu: TPpo; Td; SiatTa; toSv 
evotxouvTci>v ir^Xtv rnv y^v iS6vTa? 
Td; v6<iOu; ffxoTceXv XP^^^ Eur. 9 1 7, 2. 

ev6X[Ato; Soph. 942. 

ev6777): evoTrai; Soph. 51. 

Svopxi;* *fvopxtv Xa6v adesp. 209. 

evoupTidpa Soph. 444i 

evTauda: TueTrpcdTat y^P ^^ ^^^ 
PeX7) XtTrelv evTauda Aesch. 199, 4. 
evTauda (i.evT0t wdvTa Tdvdpciircov 
voceX Soph. 74. Ti Aix7) evTau^d tcou- 
(jTiv eYY^'; Eur. 506, 8. vaietv S' 
fyaoxe Tou; deoii; evTaud' iva [i.d- 
XtdT dv e5e7cX7)5ev dvdpcdTTOu; XeYcdv 
Crit 1, 27 p. 771. evTauda Xt) tc3v 
pappdpcDv Ttve; (tdYot - fmtaav 
Pyth. 1, 5 p. 811. ocjot Si ^tXocjo- 
^ouvTe; ex(J(.ox^ou9t Tt, evTaud* uicdp- 
^et T^ pJco yoL(sxfi^ xpaTelv adesp. 
522, 2. 

evTctvcd: t6$ov &q Ttq evTeivaJv 
Aesch. 83. MoXoacJtxal^t X*P^''^ i'^" 
TetvciDv (exTeivcDv 11.) ^weSa? Soph. 
727. K-uwpt; ^dp ouSl voudeTou[i.ev7) 
XaX^, TQv T* au Ptdl^i'), (jwEXXov ev- 
Tetvetv 9tXeT £ur. 340, 2. 

e^TeXXco: evTeXXca Soph. 247. 224 evTfcXXco — iHftXoua) wavT ?Xe$a TavTeraXjjieva Soph. 
424. 

evTeudev: <xavTeO>dev 7^[JLet; - 
<)co09ov> TuoS' aXXo; aXkoa* etj^oiJLev 
(puy^ Eur. 495, 32. xal yap *evTeO- 
dev vocei xoL t5v Y^^otixwv Eur. 497. 
evTeOdev ouv t6 deTov ^itnnfriaoLxo 
Crit 1, 16 p. 771. 

evT-jQXco: evTYixeTai y^P wXeupio- 
vcov odot? Ivi ^uj^-n Soph. 855, 7. 

evTidiQfxi: SXa^ov S' Aj^aiwv j^ep- 
alv evdYioci) f iXai^ xepoOaaav Eur. 
857. 

evTixTtt): ouS' aYpi^ Y^P ^P^^^» 
viv TrXadY) S6{i.ov, aXXiQv veoaaou; 
'O^tcocev evTexelv adesp. 297, 2. 

IvTljJLO^: TCXoOtOV JvTtjJLOV Ttdei; 

Eur, 626, 2. 

SvTOvog: ve(i)v TOt Spav jii.iv Ivto- 

vot X^P^^ ^^^' "^^^* ''^P^^ otdTPep ot 
[lapY^vTe; evTOvwTaTot (al. euTOvci- 
TaTot) Soph. 758 (cf. add. p. XXIV). 

evT6^: Y^vT) Tot 9(d[jt.aT0( St* ap- 
Ytav <J/uj^yJ; ^povYjctv evTo? oux apYOv 
<popeT Agath. 14, 2 p. 766. 

evTpeTCco: el toO TexovTo; ouS^v 
evTpeTTTj 7caTp6? Eur. 83. 

evTpef (o: ttjv Y^^p evTedpa(JL[JLevif)v 
a<JTol; 'Adava^ - xaXov ^uXa^at ^nn- 
(Tttt); TcappTjatav Mosch. 4, 2 p. 813. 

evTpuf (3: e^ouci^ 84 \urimr ev- 
Tpuf £Sv (eutuj^wv 11.), Texvov, alcj^pou? 
lp(i>Ta; 8y}[jlot(3v StdoxadeXv Eur. 362, 
24. x6(JLat - ^oudoldtv ave[/.ot; eve- 
Tpufcov fopou(jLsvat Chaer. 1, 7 p. 
782. 

evTuYXo^^*^* ouvTUYX*^wv (al. 6 
TuYX*v(i)v) Ta TcpaYi^aT 6pd2; -^v 
Ttdfl. TCpdaaet xaXc3; Eur. 287, 2. 
Setvo; Y^P ^p^^eiv it^oOto; S; Te Ta- ^aTa xal irpo; tol ^aTd, jiiiici^ 
TOvyj; dvTQp jjltqS' evTu^civ SuvatT av 
cov ep^ TuxeCv Soph. 85, 8. 

S V u ir V ; : f vuwvov fdvTaa^jLa 
adesp. 375. 

ivcSTtOV: d[JLfCi)Tt8e< TOt ToT; evcd- 

Ttot; TreXa; Aesch. 102. 

e^ Y. ex. 

{ii Cf. eu.) 

e^dYco: vaupdTYjv ^opTirifov, odTi; 
pcSTPov e^dYct x^<)v6; Aesch. 263, 2. 
oux e^dYOufft xapirov ol ^eu^eX; ^6^01 
Soph. 750. (JLni [jLot TCpoTetvcdv elinS* 
*e^dYou Sdxpu Eur. 131. 

e^aetpcd: TcdvTa ^otoX; Zeu; em- 
xdpata Te(jLvet, xadeXcov (jl^v SoxeovT, 
dWiQTov S' e^aeipcDv adesp. 482, 5. 
cf. e^atpci). 

e^adpcS: oux e^a^vida; (?) otS', 
tScdv Se (Tot XeYci) Thesp. 2 p. 832. 

e^atpeTO^: e^atpeTov TidTjjjLi TTfiv 
dxoucTiav Soph. 680. 

e^atpcS: Nvs<a hi Tifjv ojJLauXov 
e^atpeX x^ova Zxetpcovo; dx7V)C Soph. 
872, 5. OTt Ydp ^udi^ dvepi XcjJ, toX* 
outcot' dv e^e^ot; Soph. 739, 2. y^ 
volxa X' e$eX6vTe« Soph. 179. elde 
Tol; Tratrtv PpoToT^ ^voOto Tdvai- 
^^uvTOv e^iJpoO f pev^v Eur. 436, 2. 
ouSel; Y*P ^f**^ <o<iTid eSaipTi^reTai 
Eur. 660. 

e^aipco: 6 dupLo; auTOV tc5v fps 
vSv e^9Jp' dHvcD adesp. 175. cf. 
e^aetpci). 

e^axovTiJ^co: alaxpov y' OTav Tt< - 
YAciaaY) (jLaTaioug e^axovTunj X6yo^>; 
adesp. 529, 2. 

e^axouco: co; eYY^; 'O^v) SaifjLOvo; 
TceSapffiou Sivio; irrepcdTo; «pdoYYo; 
e^axoueTat adesp. 47, 2. £^aX&tf (I) — e^eTvat 225 e^aXeif <d: tov o^pov - ov y* s$a- 
Xufti pa!ov Y) Ypst^viv deo? Eur. 618, 
2. xptvsT Tic auTOv irciwoT' avdpcoTrcov 
uiyav, ov e^aXei^ et Trpof aai^ iq tu- 
XoOff* oXov Eur. 1041, 2. 

e^a(A.apTav(i>: 6?^y}{^iouto X* sTti; 
e^ajtapTavoi Crit. 1, 8 p. 771. opoty 
090( vo(i.i^6T' oux eivai deov, ^t^ e^a> 
[txpTavovTeg oujt euYvwfiLOVto? Eur. 
II3I5 2. 3tai TOirtTi^^eipetv y' e$a[i.ap- 
Tivsiv yiXeT Eur. 277, 3. Tt SeT ^u- 
Xzcaeiv xa^a|jt.apTaveiv TcXeov Eur. 
1061, 3. TOt; Y^P eiJifuTOu; opdcSg 
T^TTfWQL^ . . f peva^ ou^ei; exaipei 
xnpo^ e^apt-apTaveiv Carc. 6, 3 p. 
799. ev xiiSei y^P <<^v effdX(3 Se^oixe 
Pillv e^aftapTaveiv Hippoth. 3, 3 
p. 828. veog i* OTav izokV e^apidpTy] 
Eur. 1027. 4. ^ouXeuGai xaXco; Trplv 
E^i(jLapTeIv Neophr. 2, 2 p. 730. 

e^a[taup(5: {) y^^ ^^^ xeudo^ 
i^avTov *e$a(jLaup<i)*5 Eur. 781, 64. 

e;a|jLei^o(jLat: ^i' ap(JE.^v e^o^jiei- 
?£Txi xuXyi; xaTcvou (jLeXaiv* iiQdi; 
IvJodev (TTeYT); Eur. 781, 45. ex 8' 
itiei^Tat (al. ex S' opi^eTai) y^^^C 
EUyjvixov Eur. 819, 3. 

e;a[jLi^>(3(jLat: irpoc aldep* e^a- 
iu>Xr,9ai xopa; Eur. 764. 

s^avaYxa^w: 0? (Jie pdxY} t tq^jltc- 
i^s xd^iQvdYxafTev tctcoj^ov Ysveadat 
adesp. 394. 

KOtvaoTpef co: (JLaxeXXy) Zy)vo; 
e;avacTpa9? Soph. 659. 

e^avdpaxS: e^avdpaxco^ai; Trud- 
;xeV £ux7)Xov ^uo; lon. 28 p. 737. 

e^avi9Tif)(ti: (xuco Te xat ^e^opxa 
xx;avicTa[i.at Soph. 706. TpaxJ^; 
t/eliivTf)g xep^voc e^avidTaTai Soph. 
257. e^dvTT);: (0 Zeu, Ysveadat TYjdSe 
(JL* e^dvTT) vocrou adesp. 151. 

e^avT^S: xal t7)v (jl4v I^tqvtXou- 
(jLev (al. e^avTXou[JLev), ri ^' e7rei<;peet 
adesp. 89. (JLupiai tov auTov e^iQv- 
TXy)orav ,(o; 6^(0 piov Eur. 454, 3. 

e^axoXXu^jLi: ecog dTreoXeaev Te 
xauTo; e^axcoXeTo Soph. 215, 2. 

e^apxco: ou^' 6 ?r3; £v oupavog 
Aio; Ypdf^^'^^^ "^d; PpoTcov d(JLapTia( 
e^apxeoreiev ou^' exeTvo; dev (txott^v 
xe(jL7reiv ^xdaTcp ^io^^tav Eur. 506, 6. 

e^apTco: Ti 7cpo<xXd?[e<xde *xd5ap- 
Taorde (jLou Pomp. 1,3 p. 831. elaeX- 
viXudev TCoXXcov ffo^ptffTwv oj^Xov e$- 
7)pTT)(jLevo; loph. 1, 2 p. 761. ei Ttv' 
eloriSoijJL* dvd tctoXiv to^Xov 7cpoy)YTQ- 
Trfpo? 6$7)pT7)(jL6vov Eur. 816, 2. 

e^cfffaco: tuoT 7cot' e^^^a; TdXa^ 
Neophr. 2, 3 p. 730. 

e^auGTiQp: j^a^xtftdtv e^audTTfpe; 
^etpou(jLevot Aesch. 2 (cf. add. p. 
XXIII). 

e^a^atpco: oTav ^dp opYV) ^at^jLo- 
v(ov pXdTCTij Ttvd - e^a^atpetTOU 9pe- 
vc5v Tov vouv Tov ead^ov adesp. 
296, 2. 

f^e^poc: Ti; [opvt;] outo; ?$e8pov 
X<opav Ix^^v Soph. 593 (cf. add. p. 
XXIV). 

S^et(iLt: el (JLev Tt; ouv S^etatv Soph. 
420. XoYcov [i.aTai(ov el; d(JLtXXav 
e^twv Eur. 334, 3. Yevo; ^dp ei? ^6^- 
j^ov e^tov xaXov euxXetav dv xtv)- 
catTO (jLa»ov t) ^oyov Soph. 101, 2. 

e^eTvat: daveTv ^dp oux l$e<*Tt 

Tot; auToX<yt Si^ Soph. 64, 2. otcou 

8e (JLY) TaptCT* eXeud&peo; X^Yetv S^eorTt 

Soph. 193, 2. I56<it' ep(OTav TroTvtd 

<j' y\ <itY7)v Sj^w adesp. 282. eco; dv 

15 t?-^ f». 226 


pr e^feTvai — eHiTYiXoc; 


..\ e5?j jjLavOavetv peXriova Soph. 1019, 
5. TouToug ttS; ^ia^elpat (iie ^p'o, 
e^ov TrpoTcavTwv {iiiav uTrep^ouvai da- 
velv Eur. 360, 18. ti; X' Iott ivaYscTj 
SuffTuj^etv ev TrXeiooriv, e^ov aivnTZoL^ 
Aesch, Alex. 1, 2 p. 824. 

e^eTTTOv: {tvi j/loi xpu^alov (jlyjSIv 
e^eiTbY); Itco? Soph. 849. ti yap >.e- 
Yoi>v (jieT^^ov <;e touS* ovetSo; e^eiTcot 
Tt? av Eur. 666, 2. <«> -fXi^aax, 
[i.eTptov et Tt 3co(iE.?ca(iat deXet^, !^ei7;e 
adesp. 398, 2. tI ^^pvi Y^vaXxx; e^ei- 
Trelv xaxov Carc. 3 p. 798. 

e^eXauv(i>: (fMyoL^ 7:aTpcia; e^- 
e^YiXaaat x^O'^©; Soph. 731, 2. 

e^eTcaipco: o a e^eTcapeX pLet^ov ti 
Xp6<iv 9povetv Eur. 963, 2. 

e^e?ct<7Ta[iE.at: xal tov deov Totou- 
Tov e^eTcidTapiat Soph. 704. 

e^eicta^paYi^cD: xa^eTCe^j^paYi- 
J^eTO wpa; 'ftXdan^ X^P'^ eXwtSwv 
Ipcog Chaer. 14, 10 p. 786. 

e^e7co|A^pcS: erel ou^' 6 xpetaacDV 
Zeu^ e(i.ou TupavvtSt out' e^exopL- 
Ppwv ouT e7rau)^[;.iQ<ya; 91X0? Soph. 
481, 4. 

e^epYaJ^ojJiat: XP^'^^^ (jLaXaacet 
TcavTa xi^epYaJ^eTat Chaer. 22 p. 
788. vippt? TaS', ou;^l KuTcpt; e^epYa- 
^eTat adesp. 409. 

e^eptva^(i>: xexcov eptvo; - iXXou^ 
e^eptva^et; X6y<i> Soph. 182, 2. 

e^ep^opLat: iyi) xaT* auTov, (o; 
opq!;, e^ep;^o[iLat Soph. 812. e^Y^dov 
u|JLa>v IxeTt; 'n^cSvTcov Tpofo; TcaiScov 
lon. 54 p. 743. e^fp^dov 'ExTope? Te 
xai Sapxn^ove; adesp. 289. ^u^-h y*P 
e^e^douaa iraTpiocov S6pL(ov ou tcov 
Tex6vT(0v ecTiv Eur. 318. Ti jAOt <yxu- 
dpcoico; e^eXTiXuda^ S6ul(ov adesp. 57. ou Yip woy uYte^ ouSlv e^eX>i^u5ev 
$paorou(ra adesp. 52. cf. l^eip.L 

e^ep(0T(3: TcaXat iraXat Siq a e^- 
ep(OTy](rat deX(ov Eur. 579. 

e^euXa^ou[x.at: e^euXa^ou ^i p, 
ae TcpoT^aXi) orT6|JLa ?repL^^ Aesch. 
206. 

e^eupiax(o: e^r/upov (xvdpioroict 
Ypa[;.{iLaT elSevat Eur. 578, 3. Tcodev 
hi '3;euxY]g icavov e^T/upe; Xa^eTv Eur. 
90. nqvtxauTa |i.ot Soxei . . m»xv6; 

Tt; xai oro^o; Y^^^K''')^ *^p Y^**^*' 
Oeou; dvy}ToX(Xiv e^eupelv Crit. 1, 13 
p. 771. TOuS' eivex' olxov ffTeY^tvov 
e^iQupr'xa[iLev adesp. 1 15, 2. oux ScTtv 
ouSlv T(ov ev avdp(07rot; OTt oux* ev 
^p6v(o 2[y)Toufftv e^eupioxeTat Chaer. 
21, 2 p. 788. 

e^eu^o[iLat:'I(iTpo;TotauTac wap- 
devoug e^euj^eTat Tpe^etv d' aYvo; 
^dt(Tt( Aesch. 155. 

i^vixovTa: ;^aXxY)XaTou? XepYiTX; 
exTtdei; f epetv - xal 7;avapY^pa ex* 
?r(o[i.aT', etg aptd^iLov l^vixovTa St; 
Soph. 348, 4. 

i^^oc- offTt; il xaoa; (TuvTtdetc ^i- 
Y6t X6yw Y^valxa^ ^^yi^^ (ixat6; wti 
Eur. 657, 2. 4$ri« S' oiuaSeT X^x^i^iov, 
mod* udTepov (?) adesp. 493, 3. 

e^t^pu(o: TY)>ou ^ip oixcSv ^ioTOv 
e^tSpu(ia[iL7)v Eur. 884. 

e^txvou[iLat: OTav S' eg tiPtjv e$t- 
x(0[iLed' {[«.(ppove; Soph. 524, 6. 

e^iovdi^(o: eYco [i.iav |aIv e^tov* 
bZii Tpi^a Soph. 661. 

e^t<7T'y)(i.t: vou S' olvo^ e^^<rTV)ce 
[iLe Eur. 265. ou xelvo; (?) 6$e<m3<7e 
Carc. 6 p. 799. 

e^tTy^Xo;: (^cr e^irjoXo^ opeTT) 
xadidTaTat Eur. 497, 6. xoutpio g^^ e^iTiQXoc; — e^wdev 227 e^crnXov ai(i.a Sai(i.6vcdv Aesch. 
162, 4. 

{^oSo^: YOtjtoi;, cov f^oSo; 4S' evsj^* 
f.xei Eiir. 773, 72. 

f^oiSa: ^e^eK^co; oti Tuo^Xasci to 
^uroov fl<xT6pov x*P^^ ^Y^* ^nr, 
174. 

e^oXXupLt: X^^P^ ^^ '^) ^ ^sXTt- 

9T0V 'AXx^JLiaVIQ^ TeXO;,. . TOV T6 \LiX' 

pov e^oXuXoTa Eur. 673, 2. 

e^o|i.|i.aTa): ^|i.6C; Si IIoXu^ou 
:cal^ - e^0(i.(i.aT0u|i.6v xal SioXXupiev 
x.opQC; Eur. 541, 2. e^(d(A.(taT(i>Tai xaX 
XeXaiiTrpuvTai xopa; Soph. 644. 

e^o{JioiS: Ti ^TiTa xal ai xa>Xuei 
(XaPelv> x£p$o;, xapov ye xa^o(i.oiou- 
9^21 deoX; Eur. 794, 4. 

e^0(t6pYvu(x.t: xpoxov d*,S; iqXico- 
Ss; ei; uf a<;(&aTa ireTcXoiv axtfi; et- 
SttXov e^(t>(i.6pYvuTo (elco^jLopYvuTat II.) 
Chaer. 14, 15 p. 786. ou GTaXaY^tov 
^0|t6p^eTe, et icou ti; fartv at(taTo; 
X«|tai i76<7cav Eur. 781, 6. 

e^oiCKTde: Ta S* l^6ict<7de X^^^^ 
st; Ta Xe^ta OivcdTpia t6 7ca<ia xal 
TopaDvixo; xoXtco; AtYUffTtxiQ T6 ^ 
9t Ss^eTat Soph. 541. Tpau^AaT e$6- 
^nad' fxcdv adesp. 450. 

e^OTTtaco: 7i ^' 6^07rt<7(d X^p6; 6\l\lol 
Tpexou^' oicov apYiveyrf <iTa2[ovTa to- 
p; X^^^^^^ xaBot; ^ex^Tat Soph. 
491. 

eQotcXt{[(i>: ToS' e^oTcXt^et touicoc 
ApYelov Xe(i>v adesp. 404. (o x^p^^ 

XepK, 7Cp6; OIOV IpYOV 6^0TCXt^6(JL69da 

Neophr. 2, 13 p. 731. 

e^oicTcS: acTpaTCTiv Ttv* 6(iL(jLaT(i>v 
Ijv: ^ d<iXic6Tat (tiv auT^;, e^owTo! 
i' i\u Soph. 433, 3. 

(e(opt2[o(jiat cf. 6^a(i.6tpo(iLat.) 6^0p(JL6Vt^(d: Xa^0p(JL6Vt^6t xoux 

e7ct<yxoXa?[6Tat pXaaTY) Soph. 294. 

6^op[JL(5: eufy^jiLo; t<7dt (jlouvov 
e^op(t(d[jL6VY) Soph. 437. na(jLt<T6v el; 
daXa<T(7av e^op[jL(0(jL6vov Eur. 1083, 
11. 

6^ou<Tta: (iL6v({> hl x^^^^^ ^^^ ^^~ 
aelv e^ouGta 7cape<7Ttv auT({) Soph. 
85, ll.e^ou<7tqc Sl (jltqtcot* *6VTpu^£5v, 
Texvov, atffxpo^^ Ip^oTa; Sy)(i.otuSv 
Stftoxadelv Eur. 362, 24. tcoXXoI y«- 
Y(St6; dlv^ps; oux ^x^^^* otcco; Set^ou- 
otv auTOu; TcSv xaxcSv e^ou(7t^ Eur. 
738, 2. vo<76tv TtSiQat Td; a[JL6tv6vcdv 
^peva;, Tcapd^eiYfiL' ex6vTG>v ty)v xa- 
x(5v e^ouctav Eur. 644, 3. 6<7Tt; tuv 
TcaTepcjv 7cat<T\ (jltq ^povouatv eu >i xflti 
TcoXtTai; 7capaSt$ci><7* 6^ou<Ttav Eur. 
784, 3. Tt a6[iLvuv6(Td6 Tat; e^oufftai; 
Sosiph. 3, 2 p. 820. 

I^oxo^- ouSsi; l^oxo; dXXo; ipXa- 
<TT6v aXXou Soph. 532, 3. xdXXo; 
elxsv l^oxov xad' 'EXXdSa Eur. 1 132, 
26. Tov 7cdvao<pov dptd^JLOv y)upY)x' 
l^oxov ff09t<T[jLdT(Dv adesp. 470, 4. 

eS7CY)xu(;: *6$7cy)xu Soph. 943. 

6$u7CY)p6T(3: ouS' au 7c&ve<Tdatxd$- 

U7CY)p6T6lv (al. Xai $UVY)p6T6Tv) TUXOCt; 

oioi T6 Eur. 282, 7. 

I^cd: dXX' et; deou; opcSvTa, xdv 
l^cd StxY); X^P^^^ xeXeui), xela' oSot- 

7COp6Tv XP^^^ Soph. 226, 2. (0d0U(iL6d' 
1^(0 Xai St6[iL7C0XcS(JL6da debSv 7CaTp<0CdV 

T(5v T6 ^u(TdvTG>v Stco Soph. 524, 7. 
1^(0 Si ^atv(dv TouSs Eur. 285, 9. l^(o 

Y^p opY^; Tcot; dvY)p (To^cixepo; Eur. 

760. at"^' l^(d ^6[JL(dV S(iL()>at 7C6pbS<TtV 

Eur. 773, 10. 

I^odev: T* oXpo; l^cddev ti; 
6<TTt 7cpaY(*.aT(i>v (?) Eur. 1052, 4. 228 e^wXy); — £7ca(x(pi£vvu(xt e^ciSXiQ;: 08' auT* exsivou 936^^0? 
e|a)>.e<7Tepo? adesp. 417. walSe; xpa- 
TiGTou waTpo; e^coXldTaToi Lycophr. 
1 p. 817. 

Soijca: 6 TaOpo; S' Soixev xupi^eiv 
Tiv' apxav (?) Aesch. 23. dcTuavT ev 
avdpQTTOiGi Y^Jopaffxeiv l(pu - tuXtqv cb? 
Sotxe ttJ; avaiSeia; pt.ovTQ^Theod. 12, 
3 p. 805. Sory, co; Soixsv, Sgtiv ou^ 
6p(d[Jievov Tot; ^woriv lopLiv - Saiaoviov 
adesp. 492. (bg ou^ev eapiev ttXiqv 
(jxiaT^ eoixoTe; Soph. 859, 2. Sp- 
you Se wavTo; tqv ti; apj^iQTai xa- 
XS^, xai Ta; TeXeuTd^ elxo; ead* 
ouTG)? S^eiv Soph. 747, 2. out elxo; 
&p^eiv ouTe XP"^^ " Tupavvov elvai 
Eur. 172. etxo; 8e - TuaTpiSo; epwv- 
Ta; exTcovelv G(i)T7)piav Eur. 729. el 
(iilv t68* Tipiap irpwTOv y)v xaxou[i.e- 
v(})- eixo? a<pa8a?^etv yjv iv Eur. 821, 
3. TOt)^' iv Tig elxo; auTo tout slvai 
Xeyoi, ppOTO^dt TroXXa Tu^jjx^^i^t oux 
eJxoTa Agath. 9 p. 765. ri yap Soxy}- 
(ji; TraTpaat waTSa; elxevai Eur. 167. 

lopTTi: eviauGiav y^p SsT |i.e ttqv 
iopTTjv *aYeiv lon. 21 p. 736. 

eTCayw: 6 y^P ouSevo; ex^u; j^po- 
V05 Stxatou; ewaYw^ xavova; Ssixvu- 
aiv avdp(i7C(i>v xaxoTTjTa; 6[i.ot Eur, 
303, 4. 

eTraYd^YOc: (i.avia; eTCay^oYOv 6[to- 
x>.av Aesch. 57, 5. 

e?catSou[iLat: ore^a; ^i [JiY^pcSv 
ayvov oux ein}SeG(i) (al. ou xaTTjSe- 
(Tb)} Aesch. 135. 

Siuatvo;: yevou; 8' STratvo; eGTiv 
aa^aXecTTaTO? Astyd. 8 p. 780. ttoX- 
X(3v t' *S7ratvov StTTi [tot Xe$at xaX(3v 
Eur. 316. 4. ouSel; S^ratvov loSovatc 
exTvitxaTO Eur. 1043. TzoXkoi SsX [iiox- detv Tov T^^ovT ei; Swaivov euxXeu; 
Theoi 11,2 p. 805. eTratvou^ Soph. 
231. 

eTcatvcS: oXtyou^ e?catv(o (jt.SXXov 
7) TToXXou; xaxou^ Eur. 356. ti TauT* 
eTCatvel? Soph. 843. 6<xti; ^aTp^^a; 
yo; aTi[jLa?^(ov opou; aXXiQv eTraivsl 
Eur. 347, 5. rx [jl^v Stxat' e?ratvet, 
Tou hl xepSatvetv S^^ou Soph. 25, 3. 
xai TauT*, ewetSav eu(pp6vYj J^ev^Tj [Jita, 
)^pe(ov cTcaiveiv xal Soxelv xaX(3^ Ijtvt 
Soph. 524, 12. xaT avSp* ewatvslv 
offTi? dcv Stxato; § Astyd. 8, 2 p. 780. 
67tY)ve<ya Soph. 260. (cf. ewoXpfi^Gj.) 
yuvatxo; opsTac a^td); eTvatveaai 
Apollon. 2 p. 825. 

eTratpo): ri\Lri ff' eTraipei twv ite- 
Xa? [jLsl^^ov cppoveTv Eur. 293. tA; 
yap e[ji.(puTOu( opdcSg TtaYetaa;.. ^e- 
va; ouSei^ exatpet xatpo; e^a^JiapTa- 
vetv Carc. 6, 3 p. 799. [jiaXt^TTa [tev a* 
67rnp* emorxYiiJ^a? TraTTip Eur. 69. veo- 
TY); [/.* 6:cY)ps xat dpcSiao; tou vou 
TrXeov Eur. 149. eav tSij; - TivaXa|JL- 
Tcpw T6 7rXouT(j) xtti Y^vsi Y^^pQ^I^* 
vov o^puv Ts [Jt.et^oi) T^f; Tuj^*n; einop- 
xoTa Eur. 1040, 3. 

eTuaitt): eTtitov Ach. 8, 2 p. 748. 

e?caxTto;: ^io; Si Ttop^upou; da- 
Xa(j<*to; oux euTpaTteJ^o;, iXX' eTcix- 
Ttot ^aTvat Eur. 670, 2. eTi^pa; i[A- 
vou; deoT; Spe^' eTtaxTtot; Soph. 685. 
eTtaxTia; auXoSva; Soph. 505. 

exaxTo;: Xe(o; oux exaxTo; a> 
Xodev Eur. 360, 7. wXouto; S' eirax- 
To; ex Y^vatxei(ov y^{^^^ ivovrrro; 
Eur. 502, 5. 

eiraXXiGdti): exaXXaj^delaa Soph. 
322. 

e77a[JLf tevvu[iLt: ttjv tou^ y^ eira(X(pi£vvu[jLi — tiztiyta 229 TOi Zeu; Ifn^ut {i.T)Tepa ou j^puaopiop- 
90; 0O&* e7nQ(i.^Eap[.evo; TcriXov xu- 
xveiov Soph. 1026, 2. 

siriv: (cf. orav.) ewav XifiSyj xaxoO, 
h Tolffiv auToXg SixTuoi^ aXtGxeTai 
Soph. 846, 2. eTcdv (al. OTav) S* <ap> 
e)t^i:n] t6 tpoLv, fpoOSog (xiv ?9Tai 
xupiaTfdv ara; pu96; Soph. 1027, 5. 
biv yap 10 xptvouca jcal Td; i^Sovd^ 
xii Tavtapd f pouSo; aiaOxatg 9dap9j, 
To GtSpia xcofou Ta^tv etXy^pev TreTpou 
Mosch. 7, 3 p. 815. 8 'jcepteTpe^ev t) 
Xpovo; Ti; in 9O6V0;, e-Trdv kn dKxpov 
Tt; Tou xaXcS; ^rpdTTetv Spd(i.Y) adesp. 
547, 5. 

eT:zvTXc3: co^ou^ eTravTXwv dvSpl 
}Lr, ao9^ Xoyou; Eur. 899, 4. 

£772 px^: (ii,ir)8e tw TedvioxoTt tov 
.,5vT* eTraoxeTv auTov w; davoupievov 
Soph. 350, 2. del ^evot; t eTnipxei; 
ou^ &cap(.ve; eU f tXou; Eur. 311, 2. 

eraoxu: iroXX* ecdtoucnv, t); ewa- 
WiUVTwv Tpowo; Ach. 3, 2 p. 747. 

erauptcxcd: pitxpou ^i ^t^Tou 
^wvT 6:caupe<xdat xps*^^ adesp. 95,4. 

e?;au]^pL{3: ouS* 6 xpetcrocDV Zeu; 
£|jLoO TupavvtSt out' e^exo^JL^pciSv out 
e-au;^|jLT<ya; 91X0^ Soph. 481, 4. 

eraow: ii Xa^v j^epi Iy^co 
ba<jw:<ja? adesp. 458, 7. 

Ewet: ^Xecrdat S* ouTtv* ex ^fCnioL^ 
Xidov c^et^, ewei wa? X^P^^ ^^*" l*'*^" 
tlaxo; Aesch. 1 99, 5. eTcei 8I pXdcTTOt, 
Twv Tptuv [liav Xapelv euaotav dpxet 
Soph. 118. ou Yotp 'f^* av SuvatTO 
-f«pdT7i; (iTpaTou ToT; waotv el^at 

xit :rpo<rapxe<7at X^P'^* ^'^* ^^^' ^ 
xpetaccdv Zeu; ejtou TupawtSi out* 
Uerou^uv out' ewauj^pir^xa? 91X0? 
Soph. 481, 3. ewel weirpocxTat wSv TO Tou deou xaX<5;, ^ci)pci5[iLev iqSiq 
TualSe; ei^ Td tc3v ao^ cov StSaaxaXela 
[jLOuatx'^^ Soph. 1019. eTret^' ex<<>ptff- 
d7)aav dXXiQXcdv Stj^a, TtxTouat Trdv- 
Ta Eur. 484, 3. xdTcel TdS' eicr<r'xou- 
(yav> Eur. 495, 22'. dXV eTpL*, eTcet 
Tot xai (ptXeT Td TOidSe Xyi^devTa 
(pauXco; e; (JLeyav x^tl^-^v' ayetv Eur. 
781, 57. eTuet ti SeT (al. tivo; ye Set 
vel xatTOt Tt Set) PpoTolct tcXyjv SuoTv 
[jiovov Eur. 892. e^^pvjv piiv ou; eyco 
X^you; Xeycd, TouTou; Xeyetv ae-e-Trei 
8' d^vfxa;, XotTC^v edT Teyco? 6(i.i ex 
TY); dvdYXYj; Td y^ Stxat' auTYjv Xe- 
Yetv Eur. 953, 4. T^Te <ie ^priv J^yj- 
Telv e[/.oi dv^p' co [/.e ^coeret; - e?7et S' 
SiTzcL^ SeScoxac, riSy} ecTtv, TraTep, 
epiov crxoTcetv touto Eur. 953, 36. 
6Y<i S* ouSlv TcpeffPuTepov vopit^co Ta? 
(xco9po<iuva;, e?Tei toI^ dYadoT; det 
^uveoTtv Eur. 959, 3. eTuei Si (ttixcov 
Tcept^oXd; ^^[jLet^apiev Chaer. 17 p. 
787. iTcet S' 6 tixtcov wdvTa xal Tpe- 
^cov XP^^^5 '^^^ dvTQTov i^XXotcoaev 
^[iLTcaXtv piov - Tob' TQupedy} [Jiev xap- 
7T6q MoBch. 6, 18 p. 814. eTcei <y;^oXy} 
TcdpeffTt adesp. 138. e?7ei $' 6 Xa[JL- 
Tcpo; e^eXa[jL^ev i^Xto; adesp. 158. 
oux oTod', exet TOt xdv excoxue; ['•eYa 
adesp. 293. Xuza; [jlIv dvdp<0770t<itv - 
deol ToTatv ^t^ouatv ou; dv ej^datpcoc', 
eTcel ou a^tv Tcoviopov e^Ttv adesp. 
489, 2. 

e7U6iY<«>: ewetYeT' ela, ^[JLcot^e; 
Eur. 781, 8. XoYxat? eTceiYovTe; (?) 
(p6vov Eur. 495, 6. 01 8' el; tov au- 
Tov TctTuXov TQ?TetY<ov Sop6(> Eur. 
495, 11. xdTci tout' 67ceiYeTai Eur. 
183. 7}5et< , eTcetYOu [jLV)Sev, el? to [iL6p- 
9t(tov Soph. 867, 2. t eTcetYO[JLev<ov 230 eiteiYO) — enexeiva 


)cepxiSo; upivoi^ Soph. 804. oi S' 
exeiyovTo TrXtoTaT; aTrvivatat X^^' 
x&[tp6Xot; adesp. 142. 

eTTeiSav: xal TauT, eTcetSav eu- 
^povT) ?[eu$i3 [i.ia, Ypeeov ewatvetv Soph. 
524, 11. 

eTcetSvi: ?weiT* eiretSif) Ta^Ji^avo 
{tiv ot vofiiot aTceXpYOv auTOug Spya 
[tY) Tcpaorasiv ptqc, Xadpa S* ^Trpaororov, 
TTjvixauTa [i.ot Soxel. . wuxvo; Ttg - 
avyjp YvcSvat deou; dviQToToriv l^eupeTv 
Crit. 1, 9 p. 771. 

??ret[/.t: tou y^ icaaxetv toutciov 
[i.et2^ov xaxov Eur. 135, 2. tcj) Tcapov- 
Tt Touirtov TctaTOU[jt.evot Eur. 1073, 

6. *e7rtj(JL£V T7)5 oSou TpO^TQ^aTOV 

axt^iTO^ xeXeudou TptoSov Aesch. 
173. 

eTreidoSo;: IIXouTcdvo; t^S* eTCei^- 
oSo; Soph. 251. 

eTreiapeo: xal ttjv [JLev e^y^vT^ou- 
[/.ev, 7) S' exetdpeet adesp. 89. 

exetfftppeig: aXV latd' e; olxov, 
[JL7) Tiv* ''H^aiffTog 'jKoko'^ ^ofjLOtg eTTetey- 
<pp£t; [jieXadpa <TU[jt.(pXe^Y) xupi Eur. 
781, 50. 

^weiTa: xaTceiT' 'Adviva; Ata^a; 
xapexTrepcSv Aesch. 31. xdETretTa S* 
eT<Ti Xa[Jiicpov T^Xiou fao; Aesch. 43. 
?7retTa S* ii^ei; StJ^jlov evStxciTaTOv 
<PpoTwv> aTuavTcdv xal ftXo^evcoTa- 
Tov Aesch. 196. 6 Zeu? - vt(pa& 

yOYY^XcOV TCBTpWV uwocxtov dlQffet 

X^ov', oi; ^TTetTa (s\j paXcdv Stw- 
cetc paSicd; A^yuv (iTpaTov Aesch. 
199, 8. fTretTa S' ouSel^ cx^po; ouTe 
«pueTat Tcpo; xp'*^^'^^* ^^ '^^ ^uvTec 
apvouvTat oTuYeTv Soph. 85, 4. Tcpw- 
Tov [i.4v o^et Xeuxov avdouvTa ctcl- 
j^uv, {TceiTa ^oivi^avTa ^of^iiko^ [jLopov, iTcetTa Y^pa^ ^a^jip^avei of* 
AiYWTtov Soph. 363, 2. 3. xiweiTa 
(Koaet Tcavd' & ?rp6ad' aTccoXecev Soph. 
1027, 9. -^v T au pii^;»), [jLmov ev- 
Teivstv ^tXel, xawetTa TixTet 7c6Xe[jLov 
Eur. 340, 3. iTcetTa Texva touS* exaTi 
TixTO[/.ev, (o; dscSv Te P(d(jE.ou^ ^aTpiSi 
Te pu(D[jLeda Eur. 360, 14.xai xTa<rde 
TcXouTOv TcavTodev diQpcofJLevot - Itcsit 
a[JLa(rde TwvSe SuaT7)vov depo; Eur. 
419, 4. SoxeTTe «TctjSav TOt^TijxaT 
ei^ deou; TCTepoT^t, xdETcetT* ev Ato^ 

SeXTOu TCTuj^aT? yP^?^*^ '^*^* ^^^^ 
Eur. 506, 2. t6 jilt) Ytveadat x(>eT<T9ov 
7) yuvai ppoToT;. IweiTa ^aTSa^ «uv 
TCixpaT; aXY^J^i^o^r^v TixT(o Eur. 908, 2. 

ZxudtXCJ) Te TO^Cp <t6> TpiTOV 7)V wpod- 

e[jLfepeg* licetTa Tpto^ou; ^XaY^o; 7)v 
7cpo9xei[jLevo; Agath. 4, 4 p. 764. 
out' au x6Xa(r[iLa ToTg xixxoT^ eYtYveTO. 
xaTcetTa [jLOt Soxbuotv av^po^Tcot v6- 
[jLou^ deadat xoXaorTa^ - licetT' eicuSr. 
Ta[jL(pav7) [jlIv ot v6[jLot aweTpYov au- 
ToiiC IpYa [JL7) Tcpa^vetv ^ia, Xddp^ S* 
Iwpaaorov, T7)vtxauTa [JLot ^oxsT - co- 

96; Y^^^J*'''!^ ^^P Y^^^** deou^ dv7)* 
ToT<xtv e^eupeTv Crit. 1, 5. 9 p. 771. 
iTcetTa 8' ouSi TOUTO Y^Y^^^^s^Ci 6ti 
Dionys. 7 p. 795. yp^?''!^ 6 icpcSTo; 
7)v [jLa^ax6fdaX[jLo; xuxXo^* IretTa 
$t<T<TOi xav6ve; ior6[jLSTpoi wivu - Tpt- 
Tov ^' iXtxT(j) Po<7Tpu)^(|) :cpo9e|JLf epe;. 
IwetTa Tpi68ou; w^aYio? w; e^aiveTO 
Theod. 6, 2. 5 p. 803. xat 7cpo<ncuvc5 
Ye TcpwTa [jlIv Tov^HXiov^licetTa ce[JL- 
V7); naXXdSo^ xXetvov TceSov adesp. 
62, 2. IweiTa 7cd<n); 'EXXd^o; xal 
^u[jL[jLd;^(ov piov $t(^x7)(r* ovTa wpW 
ice<pup[jLevov adesp. 470. 

eTcexetva: xoux dTcouaiav exTOur- eirexetva eirt 231 «cava ffiv x6 r O jcyjpuaasTov Ach. 
33, 4 p. 754. 

crevSuTY)^: lpY<{) vo(jLi^e vs^piS* 
f^stv cxevSuTTjv Thesp. 1 p. 832. 
xtTcXou; Te V7j|<yai XtvoYeveT^ t* ewev- 
Juxa; Soph. 406. 

e:ce$epYa?^0[JLai: pouXrj (jl4v ipx"» 
/elp S* eze^epYa^ieTai lon. 63, 3 p. 
745. 

eTre^ep^ojxai: i\X ou Y^p av Ta 
^5ia - [jLadoi; 4v, ouS' el TcavT* ewe^- 
sXao^ (ncoirtSv Soph. 833, 2. 

e?repe<;dat v. e7DQp6|jLy)v. 

E::epxo[jLai: '£pcdc Y^P ^vSpa; oi> 
fLovou^ e77ep;^eTai Eur. 431. rodij) Si 

PiTep' IQf aYl9|JLeV7); KOpTJ? (JLaiTffp' 

e^reXdeiv Trdlcav ev xuxXw x^ova Carc. 
5, 5 p. 799. cf. fTcetfJLi. 

eTcevdttt»: ypeaai ^oetoi; x^^P^ 
ffOx e:rn(i5tev Eur. 907. 

e::euf YljtfS: ^ujJLTravTa t' eiTTCDv 
^ofHXet^ ejjLa; Ttij^a; T^aiav' er7iu<p75- 
|i>5«cv 6udo|jL«v efjLe Aescb. 350, 4. 

€reu)^0|JLat: ereu^o^JLat 8l vuxti 
T^; xxTouXaJtt Sopb. 400. <!>( xal tu- 
piwov wi^ *eireu5eTat ^uYelv Soph. 
351. 

c-e^vov: apY^Sv fce^vev adesp. 
199. 

e^Tl^oXo^: eld* eu 9pov7}cavT* eiey- 
iw(tt TCfd^ fpevcSv eTTJoPoXov xaX(3v 
55 Soph. 104, 2. 

l-RinXi^ Soph. 944. 

e^TlXucto;: dSp^po^v e7ry}Xucri(dv (?) 
Aesch. 17, 3. 

e:;if)p6(jL7)v: opdcS; (t* e^nipou Eur. 
362. 

e:;t: a) e^ £p(i.aTo; y^P ocp[JLa xai 
vexp^v vexpot (al. vexp4> vexp6;), iTnrot 
0* e^* «nrot; Tjdav e^jLiiefup^jLevot Aesch. 38. XewTT) Y^P sXtcic i^S* eTTt *$upou 
V *!p7)v Aesch, 99, 22. eTc* (5(jl(ov 
TuaTep' lx««>^ Soph. 344, 2. Xo^al S' 
ew' auTT); Tpet? xaTeffT7)ptY[tevai ei<*iv 
Eur. 382, 9. deou deXovTog xdcv eTci 
ptTTog TuXeot; Eur. 397. xdtTrl Teffora- 
p(ov f otTcoertv t7uir(ov apY^p(ov Eur. 
675, 2. wavT* axpiPcS; xaTCi ^povTi- 
^(ov ^iov - ^coav Eur. 684, 4. let ^' 
ef ' i^rra 7rXetd$(ov Ij^cov $p6(JL0v Eur. 
779, 4. e^' ^vo; Te xavovo; 7)<yav 
[e2iuY(i>[JLevot Suo] Agath. 4, 5 p. 764. 
XeTCTT) Ti; eXTct; 6(yT' e^' i^; 6^ou(JLeda 
adesp. 55. eTc' *aorTpap7); o;^7)(x' axtv- 
$uv(o; fep(ov adesp. 210. — <el<iov Se 
T>6v (jlIv opeo; - (fo^ri <xpu9dev>Ta, 
Tov ^i iceuxivcov 6?^(ov 2tci Eur. 495, 
35. TeXa(JL(ov Se ^puaouv aleTOv xeX- 
T7); l-Tct Eur. 530. uicv(0(jLevat S' iTct- 
7CT0V §Xevi(ov £m Chaer. 14, 12 p. 
786. — b) Ti XrfT* eTc' auTol; 6vo(ta 
d7)(7ovTai PpoToi Aesch. 6. (pddaavTo; 
S' 6tc' JpYot^ 7cpo7C7)8>)<jeTai vtv Aesch. 

23, 2. i7C7cot X' e^' iTCTroi; 7)aav e(JL- 
7tefup(JLevoi Aesch. 38, 2. Ivd' eTct 
Sua(JLat; tffou TcaTpo; 'H^ataTOTuxl; 
Se7ca; Aesch. 69. to auYxXive? t' eTr' 
AtavTi Aesch. 84. dXX' ?<xTt xd(jLoi 
xX|]; £771 YX(09ai3 fuXa^ Aesch. 316. 
^tXet Ydp TQ SuffxXeta toX; ^ovou(jLe- 
votg vtxav 677* ataj^pol; t) e7ui toT; 
xaXol; TcXeov Soph. 186, 2. [jLeSet; 
euave[jLou Xi(JLva; e^' u^7)Xat< (rirtXd- 
Se<j<it t <yTO(taT(ov Soph. 342, 3. XeTu- 
TaT; eTct *pt7r1<rtv e[t7;oXd; (taxpd; 
dei 7;apappi7UT0VTe; Soph. 511, 4. 
xdTut KupPdvTeoi ;^opeu<yaTe Soph. 
778. x^^P^^^ ^*^' at<ixpaT; 'oSoval^ ou 
)^p7) TcoTe Soph. 840. 6; t' eTu' 'AX- 
(petou poat; deou (tavet; Ippt^e £aX- 232 etci 


[jL(«>v£u; (fkoyoL Eur. 14, 3. el [jlyi ewi 
Toic ^eivolenv (of e>Yjorop[.ev Eur. 84, 2. 
xi^* 0T6) TeTaYptevog eiY) ti; Eur. 
93, 2. 6JC xaX^iovcov XexTpot? *£7u* 
alcj^poT; elSov eKTreTuXTQYK-^^^^? Eur. 
213, 2. ff)ce^a(7de S* auToi, [iiYi etzi 
Tol; e[iLot? ^OYOt; Y^^^K''^^ Ij^ovTe; Eur. 
286, 4. Ip<i>g ^oLf apYOv xirl Totou- 
Toi; l(pu Eur. 322. oujt oSv aTcavTa 
*Tou7r' 6(ji.ol <y<odyi<xeTat Eur. 360,41. 
?v Te ToT(7t Yip xaXot; tuoXXo) Xe^etTr- 
Tai xaTCl Tot; alaj^pot; TrXeov Eur. 
401,4. a^jcouGta toi [jltqS* it:* olxTpoX- 
<7tv Saxpu GTa^etv Eur. 407. xepSiQ 
ToiauTa j^piQ Tiva xT&adai ppoTwv, 
e^' oieyi [iieXXei (AiQTrod* ucTepov aTeveiv 
Eur. 459, 2. ri xpwTa ^lIs ri, deXa 
7rpou[jiavTeuffaTO )^py}G[JLoX<rt <ra^eGtv 
a<rTep<i>v 67c* ivToXaT^ Eur. 482, 2. 
oaTi? XeYei [a.Iv eu, Ta 8' JpY* e^* ol^ 
XeY6t aTcj^p* e^Tt Eur. 583. [jltjXo- 
(j(paYet Te ^at^jiovcDv eTc* e(j;^apai; 
Eur. 628. 6p<i) y ^s^^' ixTat; - aXtaie- 
Tov Eur. 636, 2. eTepov e^* iTep<{) 
a(p6[jt.^vo; 5i*fot\j\L avde(i>v Eur. 754. 
waYal; T iTT* 'Qxeavou [jieXtpoa; xu- 
xvo<; ixel Eur. 773, 33. ydoveX^xdat 
S4 deXoi[^' av eTc' e<jdXoX? Eur. 814, 
2. Tixet 8' eir' <iS[jLot; >i auo^ fep<i)v 
pipo? vi TTjv dl[[jLop^ov XuYxa Eur. 
863. oux ipxet [JLtav ^uj^iqv iXueiv 
xiwl t9JX' ?;^tiv Tcovou; Eur. 908, 8. 

<0 7COXu[JLO^d05 PtOTT) dvT)TOT;, <!); 6TC1 

TcavTt <j(paXepa xeT<jai Eur. 916, 2. 
xal 7c3v eTc' 6[jloi T6XTatv6(jd<ov Eur. 
918, 2. SXr e7c' iXkri (pip[JLaxov 
xeTTat v6g<i) Eur. 962. Xi[jL7cet 8' e7cl 
Tcopf upeat; 7cap^(jt f cS^ Ip^oTo; Phryn. 
13 p. 723. ouSelg e7ct 9[JLtxpoT<Jt ^u- 
TceTTat (J096; Chaer. 37 p. 791. &i- vou; e7c' i^XYiXoiat 7ce[i.xovTe; Xoyou; 
Patrocl. 1, 4 p. 830. 67ci Yip *0p 
(petai; [xlv <i)$aT; ei^ceTO 8ev!^pea adesp. 
129, 6. Y^^^^^w^ ^'^' (J7cop5! 7catS(i)v 
adesp. 444. deo? &' e7ci <j[jLtxpoT(Jtv oi 
dep[JLatveTat adesp. 448. eTci 'fkQatni 
(puei; (?) adesp. 529. — cf. e^ctTi- 
dYjpLt. — c) Ti TcoTe - ou 7cXidet; ex 
ip<i>Yiv Aesch. 132, 2. oTt vuv 
YjXd' e7cl (jTOjjLa Aesch. 351. t6 y^P 
PpoTetov (j7cep[JL' e^' *T^(jL6pav ^povei 
Aesch. 399. T^jSe pixxeto? p6Tpu; 
67c' Y)[JLap ep7C6i Soph. 234, 3. cuo; 

[jLeYtaTOv XP"*^!^* ^'^' Olveca; y^*^ 
(Yuat; 11.) ivYjxe Ay)tou; TcaT; ixio- 
p6Xo<; dei Soph. 369. <i)? i(jL7roTa- 
dEiYjv uxep <ai^epo;> iTpuY^TOu Y^3tu 
xa; 67c' olS[iLa >t[jt.va; Soph. 435, 3. 
TciXtv ^tappeT xi7ci(al.xsi? to) [jLxSiv 
^pXeTai Soph. 787, 8. 67c' laxaTi 
j^dov6; Soph. 870. eTc' axpav YixojjLev 
Ypa[JL[jLY)v xaxoSv Eur. 169. Xa|JL7cp6; 
d* exacTo; xi^ci tout' e^ceiYeTai Eur. 
183. [JLYi 67c\ SouXetav 7cot4 C«3v lx<iv 
IXdr); Eur. 245. AldtoTctav vtv e^e- 
(j<i)<j' €7c\ x^o^^ Eur. 349. "Epco; - xotl 

dswv ivco <|;uxi; X^P*^^^" " **^ 
7c6vTov IpxeTai Eur. 431, 3. 6 S* el; 
TO ac3(ppov 67c' ipeTr'v t' &y^^ ^P**^ 
2[y)X<i>t6; ivdp<i7cotGiv Eur. 672. Y)).d£v 
S' e7ci XP^^^^^P^^ ?Xa(pov - xaT* 
JvauX' opecov ipiTou; eTci Te (?) Xei- 
[jLwva; Eur. 740, 2. 4. <jtvS<iv Se 
Tcp^Tovov exi [jLe(Jov 7ceXi2[et Eur. 
773, 42. S(jL<oGiv Yip ivixT<ov eua- 
[jLeptat 7cpociouaat [jLoX^cav dpavo; ai 
pou(j' 67cl )(OLf\LxroL Eur. 773, 49. ai 
S' l7CTavT' 67c' aidepo; TCTuxi; Eur. 
779, 7. TOu(p* iQ[iLepav xaxov Tt Tcpiff- 
<j<ov Eur. 835. ooy) 7ce<puxe xi^' ocov iiti — tTcippo^o^ 233 ItUpxsTat Eur. 898, 3. (jLTiTe 7roXt> 
TiSv erci iry)[jL09uvy)v [jlvJt' eU «Sixou; 
Tpa^et^ 6p(iL£Sv Eur. 910, 3. 'eXx<ov 
e^* auTov (SvTe xaixta; ve^ o; adesp. 
75. <n* (Uv piSi^ie Ti? (?) ew' 'Iva- 
Xou poi; adesp. 177. 7ctci>x6; icXa- 
vTirnQ^, pCov Ij^cav tou^* To^jiepav adesp. 
284, 2. TY)v (Jiev [Aulav - TryiSav i%' 
ivSpwv <x<o[taTa adesp. 295, 2, 7cp6; 
^u veuei p.aXXov t) ewi Tipaeva 
adesp. 355. eTcav ex dlfxpov Tt^ toO 
xiXfiH irpaTTeiv Spapiv} adesp. 547, 
5. — xai Ta(i.7c>.axio(i.aT lp;^eTat9eou; 
Iw adesp. 481, 2. — d) 67u* aleT^; 
li ^ouOo; t7r7raXexTpu(ov oTaCet 
Aescb. 134. eTrl S* auX6; aXexTcop 
iVj&Qv u(jivov d)^ecdv lon. 39 p. 740. 

sztpXeTrco: orrav eTn^Xe^ Y^PY^^ 
0(Lpia SeffTPOTOu Aescb. 464, 11. 

e77t^(0(jLtoc: ffxdpfet TuaXatcj) xd- 
-i^(juii> ^oXci) Aescb. 24. 

eivtYeto;: r^ ^i fioaxiQdeTva f^6^ 
aicarra TdTciYeta xal (jLeTdpdta ^Xe- 
;6iSopb. 1027, 4. 

e7;tY^<«>^<f^(^o^&* e7rtYX(>><i9(5 
Aescb. 77. 

eTtetxT)^: t6 ^dp eTrtetxl^ cofeXel 
*i< ^u(jL9opd; Eur. 274. o^ ouTe tou- 
^nstxe^ ouTe nbv x^P^^ ^^^®^ Sopb. 
703, 2. TdTnetxY) 77p6adev iQYQ^^^f^^ 
^YK Eur. 645, 6. 

eTTtl^cAaTpa: f^ovTa; eu^^covou^ 
taraaav tjjiaTtov eTn^coorTpa; (?) Sopb. 
318. 

e7ctdu(jL(5: •pnpa; - ou 7cdvTeg e7rt- 
3'^ou(«v Crat. 3, 3 p. 810. 

eTTtxdpato^: 7;dvTa ^pOToT; Zeu; 
(mdpna Te(i.vet adesp. 482, 3. 

eTcixtv&uvcA^: io 77a1^ voaeT aou 
xdmxtvSuvcd^ IXti Eur. 682. e7rtxoTo;: e^ctxoTa Sopb. 395. 

eTTtxoupo^: co^ fXdy) ded j^puirffv 
l^oueya FopYov* e^rtxoupo? 7r6Xet Eur. 
351, 2. 

e77txpou(jLa: e77txpou(jLa ^dov^; 
•ApYeta<; Soph. 265. 

e7cixpu7UTci>: ex(JLapTupeTv ^dp 4v- 
Spa Td; auTou Tuj^a; el? TudvTa? 
d(jLade;, t6 S' e7ctxpu77Teadat crofov 
Eur. 553, 2. 

e77txTU77c3: ^avdil] S* A^po^tcrta 
XdTa^ 7ca<itv *e7ctxTU7reT $6(JL0t; Soph. 
255, 2. 

e77txci>(jLo;: auv$et77vo( 7} e7rtxct>(JLo; 
(eTTtxcdTTog 11.) ri (iLa2[aYp^Ta; !!itSou 
TpaTTeJ^eu? Aristiae 3 p. 727. 

eTctXvidcd: ouS' o y^ <x5(/.a tu- 
7cel? - e7ctXd^Tat dXxS; lon. 53 p. 
743. 

e7ci(jLd9<70(jLat: e^rt^jidddeTat Sopb. 
52. 

e7rt(jLa(rTt&tO(: e7rt(jLaaTt^tov y^" 
vov opTaXtj^cov Soph. 725, 2. 

eTct^iLeX-y);: opxou Si TcpocTedevTo; 
e7rt(jLeXe<rTepa ^uj^y) xaTe<7TY) Sopb. 
431. 

e7ct(jLotpc5(jLat: tou; davovTa; cSpt- 
crev v6(to; TU(jLpot< xaXu^rreiv xd^ct- 
(totpSadat xovtv vexpoT; dddTrrot; 
Moscb. 6, 31 p. 814. 

e7ct^evou(iLat: e7rt^evou<rdatAescb. 
120. Sopb. 149. 

?7ct7cXa: Sopb. 7. 

e7ctppoiQ: lcd Kdtxe Mucrtat t* eTctp* 
poat Aescb. 143. 6$up(i.ol ^axpucdv t* 
eTctppoat Eur. 573, 2. 

e7ctppodo^: ^te(i.7coXcD(iLeda - a? (jlIv 

^evou;7cp6; dlfvSpa^, a? Si ^ap^dpou^, 

a? 3* ei; f dXy^drf Sci(jLay, a? S* 47cip- 

poda Soph. 524, 10. 

15* ^•^^f^r^^ 234 eTTippOda eTCKTTaTd) ducov eireppodci Soph. 695. 

&7nppud[it.i2[(o: alS(d; S' eTceppud- 
(jLi2^ev iQiTicoTaTov epudiopt-a Xa[JL?7p(p 
irpo<rTideT<7a xp(o(taTi Chaer. 1, 3 p. 
781. 

eTTiaeiG): xpeT; t* *e7n(iaei(i)v X6- 
fou; Aesch. 74, 6. eTCiaeiOuoT}; Soph. 
150. 

e7Ci<7rjjjLo^: ei< Tama7}(i.a S* 6 ydo- 
voc 'TDo^Sv fiXeT Eur. 294, 2. 

eiri9iY(jE.a: *e7n<yiYpiaTa Soph. 8. 

67Ui<xxiQ7UT(D: [Jia^i(rTa |jLev pi.' eTTop' 
mdxvi^l/a; TcaTiQp Ear. 69. 

e77i(ixo7r2: -n t4 dv7)T(Sv xal Ta 
deTa 7:avT* e7ci(rxo7cou<i* <aet> - tu^tq 
adesp. 505. 

e77i<r7cevS(i>: ouj' av ti du(ov ouS' 
e7ui(r7revS(ov ivoi; Aesch. 161, 2. 

i7ri<r77b>: e7Pi<r7ua9ei Soph. 137. 
ppo^coTov dcYX^^*^^ im,aizi9ixq 8ep]f) 
Neophr. 3, 2 p. 731. 

e77i<rffei(0 Y. e7ri(rei(o. 

e77i<rTa(jLai: y^^<>< K*^^ atveTv ex- 
(jt.ad(ov e7Vi9Ta[j[.ai AidiOTCiSo; y^( 
Aesch. 300. oux olJa ttjv ^v 7ceT- 
pavev S' eTCiOTaftai, tou 7rai$6; ov- 
To; TouS' 1^(0 Si6XXu|jLai Soph. 168. 
ou 7r(o7rod' u^jloIc au[jt.^aXeiv e^n^Ta- 
[jiai Soph. 817. 67ri<rTa[JLai Si Tcavd' 
oa' euYevfi XP^^^» ciY^v d' otcou SeT 
xai XeYav tv' a<r(paXe? Eur. 413. 
e7Ci<rTa[iLai Si xal 7re77eipa[JLai Xiav 

(b( TcSv ex6vT(0V 7CaVTeC &vdp(0770i 

IpiXoi Eur. 462. tov <r6v ^i 7caT$a 
<r(o9povouvT' e77i<rTa[tai Eur. 1067. 
e7ct<rTa[jLai ii xal TaS' ouaa 7cep y^* 
vTj, (b; loph. 2 p. 761. 6^(0 S' e(tau< 
ToO xal xXueiv e7CiaTa(JLai &pxeiv d' 
6(JLouo; adesp. 327. vuv S' oux edi- adel; tout' 67Ci(rTa(jLai (jLiv ou, fepeiv 
S' avaYXY) adesp. 546, 9. Tcplv y&P 
fpoveTv eu xaTafpoveTv eTciaTairai 
Chaer. 25 p. 789. t6 <ruYYevig y*P 
xat fdoveTv e7Ci<rTaTai Aesch. 305. 
TcaT; S' ouv xax6v (jLiv SpSv ti TcpoU' 
e7Ci<rTaTai Soph. 1019, 6. ri; ik- 
YeTv oux e7Ci<rTaTai xotxoT; Eur. 33. 
oTSev X' 6(JL73 TaS' ri oux *67cwTaTai 
Sa(jLap Eur. 781, 55. otSTiq a^ofpo- 
veTv 67Ci(rTaTai Eur. 799, 3. Tcaaa 
Y^p aYaW) y^vyj - (r(of poveTv eTcwta- 
Tat Eur. 909, 3. (rof 6c 7cocp' iQ(JLiv xxt 
tA deT' 67ci(rTaTai Eur. 965, 2. t6 

YVwdi GaUT6v TOUt' J7C0^ (jl4v ou [i.e- 

Ya, ?pYov S' offov Zeu; (jlovo^ eTcwta- 
Tai decSv loD. 55, 2 p. 743. outo; S* 
exeivou 7caT; TcaTpt TcXa^TTO^ voOo;, 
(jLyjTp6; S' oTcoia; tq Texou(r' e^ci^Ta- 
TOU Sosith. 2, 5 p. 822. 6(rTi; Si y^' 
(rTp6; (JLV) xpaTeTv 67Ci<rTaTai Char. 1, 
4 p. 826. t6 S' Tiix} [jLOuvoc oux eTct- 
<rTaTai Thesp. 3, 3 p. 833. t6 (i.eV 
Xov ou^eic a^r^aXoS^ e7Ci<rTaTai adesp. 
102. ocTi; ^eYeiv (i.iv eu7cpe7ctSc eTct- 
(rTaTai adesp. 515, 3. aXXd TauTa 
Y^p XeYeiv *e7Ci<rTa(JLe<Tda, Spav S* 

a[JLY)xav(o; fx^ ^^^* ^*^^) ^* ^^^ ^^' 
(rTavTai Ya^-eTv Eur. 502, 2. Tupav- 
vixov TOi 7c65iX' eTCMTaadai XeYetv 
Eur. 335. e^y)upov avdp(07coioi YP^* 
(xaT' eiSevai, (o<jt' ou TcapovTa - Ta- 
xeT xaT* otxou; TcavT* e^ciara^^t 
xaX(o; Eur. 578, 5. o<rTt? - *^X^^ 
de(ov 67ct(rTa<rdai 7cepi Enr. 795, 4. 

•107CiCTa[JLT)V av (JLOUatXTOV TCapel^ 7C0- 

veTv adesp. 546, 2. 

e7Cl<rTaT(0: 7C0l(JLVi0i( (7C0t(iLVtCdV 11.) 

e7Ci<rTaT«v Eur. 188, 4. eTcioTaTiSv (?) 
Sosith. 2, 16 p. 822. e7Ct9T0LTtCv eicKffTaTCi^ — 6iro(jLai 235 Soph. 945. TK Y^ t^^ K-oj^^o; oux 
cmTOtTei (?) Soph. 154. 

ei7i(iTeij^(i>: ot t7)v emcTet^ouaav 
r,(iepav tl^eCv mdelTe Eur. 816, 7. 

ei7i9TeXX(d: TawecTa^[i.eva icpaff- 
<reiv Eor. 1 1 32, 47. 

ciciaTiojtTj: ex Trf; emaTTQ|jLYj; - 
umirrcdxoTe; Ear. 522, 3. 

ei;iOT7}[jLCi>v: laTpo; e<7Tiv oux em- 
ffTT^v "^axcdv Soph. 530, 5. 

ertffToXif): axoue ri^ e|jLa; em- 
oToXdt^ Aeseb. 293. (jlyjSIv ^o^eTddai 
Tpo^faTouc eTnoToXa^ Soph. 124. 

exiaTpofT^: ZTuepj^eii icoTapLi ^ou- 
>fO|i,oi T* eTTKTTpofat Aesch. 249. em 
(^Tpofai Aesch. 271. KiXi^ 3i x^- 
pa xat 2upa>v "^eTnaTpofai adesp. 
162. 

'EiriffTpofog: Muvout' 'EmaTpo- 
fou Te Sopfa. 40. 

extvTpcdffS: (TTpaTo; wot* ei^ ytiv 
TrvJ* eice<rrp(a^ tco& Phryn. 5 p. 
721. 

e^io^oXa2^o(i.at (?): xa^op(iLevt- 
sct xovx iKiffyokiXferoLi ^XaaTT) Soph. 
294. 

t;:iTa$: Tcpo; ttov vo^ov Tot xai 
Tov laTpov XP^^^ iSovT* axsladat, (jlt) 
mni Ta (ji.to 'irtTaxTa 11.) ^apjjLaxa 
^XovTa Ear. 292, 2. 

CTrtTaoacd: w; eTiQ; av ouj^ iwn- 
Mo^, Taacttv X4 [i.dtXXov tI emTaaoe- 
?(tat de>o^ Eur. 690, 3. 

eiriTT,}eu(i.a: oux IdTiv eTrtro- 
oev(i.x ]rp>}ai(UdTepov ttJ? wpaoTioTo; 
adesp. 173. 

eiriTi5T)(jLi: ti StJt' ew' auToT^ 
ovo(ia di^oovTat ^oTot Aesch. 6. 

e:riTi(JL>)Tii<: xoXaaTat xairtTt(JLif)- 
Tit xax«Sv Soph. 490. eirtTpeircj): <7(JLixpQtlc lauTou; im- 
Tpeirouatv eXTrtctv Eur. 921, 2. 

eTrtf avYic: tva t&; ou^iLfopac Xa- 
^(DCiv emf aveoTepa^ adesp. 82, 3. 

eTrtfdovoc: aTrav to Xtav (luveTov 
e^T em(pdovov adesp. 531. 

e9rt^aXxeu(i>: afupa^ ^e^^eadat 
xamxaXxeuetv (jLuSpou; Aeseh. 307. 

eirt^etpa: apeTJo t£5v ev avdpdS- 
irot; (JLOVY) oux ex dupaicov Ta?ri;^etpa 
Xa(jL^avet adesp. 116, 2. 

eTTt^eipco: iq SoxY^at; avdp(dirot; 
xaxov, xai Touirtj^etpeTv y' e^a(JLap- 
Taveiv ^tXel Eur. 277, 3. 

eirt^e(i>: aircSXeaa^ tov olvov eirt- 
Xea^ uS(i>p Aristiae 4 p. 727. 

e7rt}^opeu(i>: o t' aXtTiopto; xat 
$v)(jL6xotvo; ftirej^opeue Sarj/iXY^^ dep(to; 
Lycophr. 2, 4 p. 817. 

e7rt;^opTal[(o: ^ayetv t' {^(dxev 
eu xa?re;(6pTa<7ev (?) Sosith. 2, 13 p. 
822. 

eirt}[(dpio;: r^ pXa^To; oux C^Xa- 
cTev ouTrtj^toptoc Soph. 317. xairi- 
}^(dpioiC 6ff(JLalat du(JLta)ertv ei<;6$ou( S6- 
(iLfi>v Eur. 773, 13. 

eirt^aXX(d: e7rir}/aXXetv ^i^^nv Te 
xai ^uvauXiav Soph. 57. 

e9rt^au(i>: Ti toutou X^PK*^ K**^" 
JJov dcv Xdpoi^ Tou YTI? eirirj/auaavTa 
x^y uiro <yT6Y7J iruxv^; axoucat ^a- 
xaSo; Soph. 579, 2. 

e7roi^(o: efiopLevY; Ta^ov Texvoi^ 
e7r<j)2[e (?7r(ol[e 1.) TOt? Tedv7)x6atv 
Aesch. 157, 2. 

e7roXpi?l(i>: ev* aex^aXe; y^P '^^^ 
dav6vT' 67roXpiaat(e7ratve<7atll.) Dio- 
nys. 3, 3 p. 794. 

e7ro(JLai: aXX' eTrou X^P^^ Tp67rot< 
adesp. 435. v6(jL0ic e^readai Toimv 236 ETcofjLat — ipyi^o[i.OLi eYX^poK )caX6v Soph. 851. ii^X ycnf 
'Opf eiai; [tlv <J)SoClc etTceTo SevSpea - 
<jol U xal ;[^(ov 7ra<xa adesp. 129,7. 

eTcojjiPpia: NetXo; iwrapou; ycCtxs 
xu^ivScdv 7rveupLdT(i>v e7ro{i.^piqe Aescb. 
300, 3. 

eTuovetSiaTo;: Tig Toupiov ovopia 
TOuTcovet^cTOv PpoTot? oux olSe Aa- 
[tia; Eur. 922. 

e-rcowTT);: toutov S* eTcoicTiQv ?7co- 
1Z0L T(ov auTOu xasccSv xeTroDCiXcoxe 
Aesch. 304. 

Itto^: t6 yvtSdi aauTov tout im^ 
|jLev ou pt.eYa, IpYov S* oaov lon. 55 
p. 743. t OX^? Y*P ^^^^ TotcTiv euop- 
Yoi; Itzo^ adesp. 212. toS* e^OTrVi^et 
Toum; 'ApYslov Xecov adesp. 404. 3ca\ 

TOUTO TOUTCOg e^TtV dvSpOC Ifil^pOVO; 

adesp. 460. \f.ri piot xpu^ aTov [tr^^&v 
e^etTCTj; Itco; Soph. 849. dTc^fi y^P 
WTt ryf? dXiQ^eta; Itcy} Aesch. 176. 
ai; x6ff(JLo; y\ GiY>5 Te xal Td xaup* 
liDQ Soph. 61, 4. Td Y^P TC&pt<T9d 
wavTaxou Xu7r/,p' Ittt) Soph. 79, 2. 
oux laT* dTc* IpYcov {jly) xaXcSv Itctj 
xaXd Soph. 755. xal t(3v TcaXatSv 
TcoXV Itcy) xaXw; Ixei Eur. 1065. yi- 
votvT* dv eu XeXeYft^vot XoYot J/eu- 
SeT;, 6w5v Se xdXXeatv vixdSsv dv Td- 
XY)de5 Eur. 206, 2. xal vuv Td Ssivd 
TauTa xat Td TzokV Itct) el; coSe 
Ittxpov Teuxo; iQdpot<y6v tux'') Patrocl. 
1 p. 830. 

Itco^J/: toutov S* eTcoTcrjQv l-rcoTca 
T(Sv auTOu xax(5v TceTcotxiXcoxe Aesch. 
304. 

l^cTa: ai S' 67CT*!ATXavTo? TcotSe; 
(ovo|jt.a<T[iLevat TcaTpo; \Li^iaxo^ ddXov 
oupavoaTeY^ xXaie^xov Aesch. 312. 
Xt? 8:ct' auTTj^ Texva Nt6p7); dav6v- Ttt Ao^tou TO$eu|jiaatv Eur. 455. Ut 
S' ef' iTCTd 7cXetdS(i>v iji^^ ^p6|JL0v 
Eur. 779, 4. 

^TCTdpou^: NeiXo^ iTrrdpouc Aesch. 
300, 2. 

IwTdaTOfJLo;: 0ioPa; XeYci^ fJioi 
Tdg xuXa^ §7CTa(TT6[i.ou$ Soph. 705. 

6 7C(()S7): pidYotc iizifioCC^ Sosiph. 1 
p. 819. 

e7C({)S6;: SuvTcpa^i^ XiQ^et^ 6:c())- 
S6; eaTt t^ Tcetpcopiev^i) adesp. 364, 4. 

e 7c (0 (JL t ; : XeXu(jt.ev7)^ e7C€0(ttSo; 
Chaer. 14, 2 p. 786. ve^o (jTtXpovTe; 
dvdet xapTepd; e7C(d[jLt$a^ Ach. 4, 3 
p. 747. 

e7C(ovu[jLo;: opvt^o; Y)Xd' 67ccSvu(jlo; 
TcepSixo; Soph. 300. opd^; ^' *OSu<t- 
aeu; ei[jL' 67C(dvu[jlo; xaxoT^ Soph. 880. 
Ilevdeu; 6ao[/.evY); GU[i.fopd[; eTccSvu- 
[jLo; Chaer. 4 p. 783. r^ Tot KuTcpK 
ou KuTcpi; [jl6vov, dXV eaTi tcoXXwv 
6vo[JLdT(dv e?c(ovu[JLo; Soph. 855, 2. 
*AvaxT6p6tov T-^aX* 67C(ovu[jlov x^ovo; 
Soph. 830. Acuxodeav 67r(ovu[JL0v 
adesp. 100. e7C(ovu[jiov y^^^ eudu; 
l(TXO[JLev xXeo; Koupr^Te; etvai Agath. 
3, 3 p. 763. 

*E7C(07ceu; — Eur. p. 411. 

Ipa^e: ou[jl6; ^i 7c6t[jlo; oupavoi 
xup(ov dv(i) Ipa^e xt7CTet Aesch. 159, 2. 

lpa[jLat: ou^el; 7cpo9atT(3v ^iotov 
-opdordY) PpoT(5v Eur. 322, 4. 

Ipavo;: tov auTov Ipavov aurol- 
(Ttv ve[jL€i; Dicaeog. 4, 2 p. 776. 

epa^Tr';: x^p^^ epacTT); xt996; 
Chaer. 5 p. 783. 

6pYd2^o[jLat: oS' dv7)p ou icpiv dv 
(fOLyri xaX(o; o[jLota xai ^ou; epY^'^'^ 
epYdC^Tat Soph. 138, 3. epYdJ^eTai S' 
eXaf pd Tcpo; Td <TtTta Sosith. 2, 9 ipyal^oii.oLi — epyov 237 p. 822. 6 Yip XP^^^^ K ^3t2t{i.^£, T£- 
xTttv (jl4v (J096;, awavTa &* epYal^o- 
|uvo^ a^devetfTspa Crat. 4, 2p. 810. 
i i^oip* "AwoXXov Aujcie, ti ttotc jji* 
epYci^ Eur. 700. (twv ^ovov tiv* elp- 
fiotii Eur. 1008. ti STjTa x^^*< ^^* 
av epY^^^^'^^ adesp. 46. y) TcoXXa 
|t' ev So(jioi<7iv etpYa<;Ta( xaxa Aesch. 
311. 2. 

'EpYavY): ot ttqv A(6< y^PT^'^^ 
'EpYavTjv oTaTbt; Xixvoi^i wpoaTpe- 
reade Soph. 760, 2. 

epYaTTj;: oX* avicp ou Trpivdcv ^a- 
-^fij xaX^; o(jioia xal ^oO; epYOCTiQC 
tpYiJleTai Soph. 138, 3. oOX* epYa- 
Tv;; vtSYipo^ euuoTiSo^ daXXovTa; oT- 
v»« op^^dtTou; 6Ttj[jL6Xei Mosch. 6, 11 
p. 814. 

fpYov: Tax^^ ^' auTO Set^et Toup- 
yov Soph. 356. ttoXXwv ^aXivwv {p- 
Yov oiixwv d' a[ji.a Soph. 785. to 
yviWi «auT6v tout' Itzo^ (jl4v ou (jie- 
ya, IpYOv X' ocov Zeu? (jlovo; ewt- 
ffTotTai deSv lon. 55, 2 p. 743. t6 
[til; ^txatov fpYOv ou Xiodet deou; 
adesp. 487. IpYou 8l wavTo? tqv ti? 
dJfpj^YjTat xaXco^ Soph. 747. ou Tcci- 
^ot' IpYOu (jlSXXov etX6[JL7jv Xoyou^ 
Eur, 394. iraaav ev IpY^ :repiTe(JLv6- 
{JLevov (TOftav Eur. 473, 2. £pY()> ^i 
iei5« t6 adevo^ to ttJ; deou Eur. 
898, 6. lpY<i> v6(jLtl[e ve^ptS* 1^^'^ 
eirevXuTTjv Thesp. 1 p. 832. tw X6- 
Y» [jl4v eu 8iep;(i}7cavTa, tc3 S' lpY<f) 
xoxA^ adesp. 514. Xoyo; y^P "^^^p- 
yov ou vtx? TCOTe Eur. 97, 3. X^ywv 
^ixatov (jLtad6v iv X6you; fepotc, Ip- 
yov X" exeTvo^ IpYov 8« wapeaj^eTO 

Eur.SSO, 2. & X'^^ XH^^^' ^P^^ ^^^^ 
IpY^v 6$07cXiJI6(iL6(jda Neophr. 2, 13 p. 731. IleXtou (JL6V adXov, KaoTopo; 
8* IpYov TToSSv lon. 1, 3 p. 732. To 
(jlIv TcapepYOv IpYov &; 7Totou(JL6da, 
t6 X' IpYov <o; TtapepYov ex7rovou(jL6da 
Agath. 11, 1. 2 p. 766. XP^K'^ ^' 
6[JL(jLa9tv X6ux6v (jLeXatvYj^ f IpYOv avT- 
YjuYet axtfi; Chaer. 14, 6 p. 786. <o 
tXyj(jlov ipeTTj, X^^o; &p' 7)^^* 6^(0 
$e ore (o^ IpYov lodxouv adesp. 374, 2. 
6 Tot dpaau; ?rp6; IpYOv ix ttoXXou 
xax6; adesp. 449. 6 [jLyj ToupYov Se- 
^otxco; ou SeSotxe t6v Xoyov adesp. 
459. wivT* e(jL7re<puxe t<3 (jLaxp^ y''^" 
pqc xaxi, vou; fpouSoclpY* (al. coTa) 
i^peta Soph. 863, 2. Ip^a [Jilv veco- 
Tepcov, PouXa^ S' Ij^ouort toJv YepatTe- 
pwv xpiTog Eur. 508. Ta X' IpY* 6<p' 
ol; XeYet aTcrxp' edTi Eur. 583. vea- 
via? Y^P oaTt; (ov 'Aprj ^tuy?!, x6[jlyj 
[jl6vov xal dipxe^, IpYOC ^* ou$a[JLou 
Eur. 1052, 2. y^^K-*^? yip eadXTj; 
IpYa xp^^^^i Y^Y^^*^** adesp. 309. 
07C0U X^YOt (idevouat twv lpY<ov ^rXeov 
Soph. 192, 2. oux Ictt' iTr* lpY<ov 
[jLyj xaX(ov Ittiq xaXi Soph. 755. 
T0I; ^l TOiouTOi; ouSe^roT* aidxp^^ 
epY<i>v (JLeXeSYj(jLa 77po(Tt2[et Eur. 910, 
9. Tota (Jt [jLotpa (7<ov xax<ov lpY<ov 
(jLevet Neophr. 3, 3 p. 731. lpY<ov 
(jLuaTtx^v 7cpofivTi$e; adesp. 425. 
Yv5(jLat Yip IpY^^ '^«^v ev ivdpcoTrot; 
Tpo^oi adesp. 639. ^diaavTo^ S' eic' 
IpYot; xpo7rriS7jffeTai vtv Aesch. 23, 
2. (cf. TOtouTOt;.) X6y<s) TtoXiTiQ; e<TTi, 
TOl? S* IpYOKJtv ou Eur. 360, 13. eTd' 
Yjcda <T<o<pp<ov IpYa toT; X^Yot; Taa 
Soph. 810. odTt; Te (JLudot; Ip^' 
i7raXXi<7(T6i xaxi Eur. 282, 26. u7r' 
alSou^ X* IpY* i7c<odelTat x^P^^ ^^^- 
285, 14. Ti S' IpY* eXi(ja<o XP^F'"^" 238 fcpyov — £pxo(; Twv vo|i.i2[o[it.ev Eur. 378, 3. viTtc tto- 
vTQpa TapY* Ixoutf* <eiT*> eu Xeyet; 
Eur. 528, 2. y^yi S* et; Ipya xuvayol 
«Tet^ouaiv diopo^ovoi Eur. 773, 31. 
TafjL^avYj [tlv ot vojAoi awetpYOv ai- 
Tou; Ipya {i.y} ?rpa<r<reiv piqc Crit. 1, 
10 p. 771. Tou jjiiv Stxatou nbv 
S6xy)(Jiv dfpvuao, Ta X' Ipy* '^^^ '^^^ 
^pcovTo; Svda xep^aveT adesp. 4, 2. 
Ta 8' Ipya X*'P*^ "^^^ ^oywv irape- 
(TXeTo adesp. 515, 4. 

Ipyw: eY3caTaxXet<yT0v S6(i.ot; Ip- 
yet (6pY?l 1.) xo^^^sti; Eur. 1132, 40. 

Ip^o): oTav ^l f(opadcS<7tv IpSov- 
Te; scaxa (ofdevTe; xaKoill.) Theod. 
8, 8 p. 804. Tt[JLcopiav iTetaev oSv 
'''Ip^ev KaxfiSv adesp. 490. 

epe^cSSiQ^: feuyet - epe^coSeoc ex 
bak6LC(m<i adesp. 377, 2. 

epedi2^(i): Xu<;<nQ( mxpoX;; xevTpot- 
otv iopedi9[jievov adesp. 110, 5. 

epet^cd: <ttuyv6v •i^ xaT* aixevcov 
iO[x<Sv epeiSet^ TYjaSe ^aTpeCa^ ^^uyov 
Mosch. 2, 4 p. 812. oTav ^i $at(ji(dv 
avSpo; euTuxou^ t6 icpiv Tc^atfTtyY' 
tftiar^ Tou ^tou xaXtvTpoTcov Soph. 
666, 5. y\\L€t^ ii IloXu^ou TralS' epet- 
<7avTe; Tziib} e^O[jL[i.aTouaev Eur. 54 1 . 

£peixci>: SiTTTuxot yap oSuvat [i.tv 
lopixov 'Axi^^iQtou ^opaTo; Soph. 
166, 2. 

epetTtta: xal 9xeuod7)xo)v vauTt- 
xwv T epetTTicov Aesch. 274. XeTtTO- 
^jTradv^Tcov x^^vtSicov epstmot; daX- 
7rou<7a adesp. 7. axuXa [jlIv ^poTO- 
fdopa x^^^^^ 6p(o<7a xai vexpcov epet- 
ma Eur. 266, 2. 

lpei<T[i.a: oi' Te aTevaY[^oi twv 
Tcovcov epei9[jLaTa (al. lajjiaTa) Aesch. 
385. epeuv^: (Jlit) iravT* epeuva Soph. 
80. xal TauT T<iov [liv eu XeYeiv, 
t<xov 81 [jLTi' Taov S' epeuvSEv, e$ !aou 
$i [JLY] elSsvat Aristarch. 1, 2p.728. 

epex^co: wdlv S' epix^et (?) TceSov 
Aesch. 158, 4. 

epY)[JLia: at yif icoktiq tla ifv- 
Speg, oux epy)[i.ia Eur. 828. 

lpYi[jLo;: 9u S* (oS* IpTiiJLoc ^u[jL[i.a- 
X<ov d7r6XXu<Tat Eur. 565. ^tXcov Ifrt 
[jLo;, (0 TdXa;,d7c6XXu(jLatadesp.347. 
fpouSo; [jlIv l<;Tat xu(jLdT(ov dirot; 
^u06(;, Y^ S* ^Spdvcov lpY)(i.o; Soph. 
1027, 7. ^ux^JQv e(JLYjv 6p5c' lpT)|JL0v 
Neophr. 2, 6 p. 731. 5pu(i.ou; ifpff 
[jLou; Aesch. 304, 10. 

Iptdo;: 7re>Ta 8* eptdcov dpaxvav 
^pidet Soph. 264. 

6ptv6;: wewcov eptvo; - dXXouci^e- 
ptvd^et; X6y<|) Soph. 182. 

eptvou;: 7) icpoa;ciQY^^^^* xpdXat; 
eptvat; Eur. 679, 2. 

eptvu;: Yi S' ip' ev ax^Tco A>)4ou- 
^d (JLe l<;atv' eptvu; Soph. 519, 4. t:u- 
p6; T eptvu; Eur. 781. 

epiOuvY); adesp. 588. 

Ipt;: Tdv S' ex^pdv <yTditv eipY* 
dw* otxcov Tdv (i.aivo[JLevav t' Ipiv 
Eur. 453, 11. 4 S* el; Iptv TctTCTouatv 
dvdpcoTcot; t xaxd SeXTo; SiatpeT Ear. 
678, 8. 

*Eptx96vto;: ex ji.lv 'Eptx^o- 
viou (?) 7roTi[JLdaTtov l^xe^e xoupov 
Aut6Xuxov Soph. 221. — cf. Aesch. 
368. Eur. 925. 

eptcoXY) Dionys. 12 p. 796. 

epxeto;: Zy)v6; Ipxetou adesp. 71. 

epxo;: 'epxY) Soph. 573. Spxe<n 
Soph. 2. xdTco xpe(jLavTai oiciC o^ci>; 
ev Spxecnv Soph. 398. ep(xa — ep)fO[jLai 239 ep[i.a: t(J.^, 7Copd{iLi&o^ ep|i.a (Spu- 
l^ 11.) adesp. 520. 

*Ep|AaTo;: 'Ep(i.a1[ov Kapa Soph. 
815. 

'Ep|i.ac: '£p|jLav (tiv irpoYovov tio- 
|ii£v yevo; ol Tcepi Xi;j(.vav Aesch. 273. 
svay^dvis Maia^ xal Aio; *£p(iL3 Aesch. 
384. ef. 'Ep(j.Y)(;. 

^p[taTi^(i): To Y^pa; outo? ip(i.a- 
TfiieTai (Tep(i.aTft^eTai 1.) ^apu Eur. 
952, 2. ou Y^P '^^^ TpoTTcdv ?reip(0[it.e- 
voi vu(jL^^ e; otxou; lp(xaTi^ovTai 
ppoToi Ear. 402, 8. 

lp(jLif)veu;: oudTcv) S' atcopoc ip(iLV}- 
veo? XoYwv Eur. 1 26. 

ip(jLy}veu(i>: ei [jlIv Y^^p ^x y^; etg 
^aoaav E?cTaTo 6 xu(i.aT* oixcSv 
opvt;, rip(iLinveu9ev av tov TcatS* ev 
^Ypol; )cu(jLaaiv Tedvy)xevat Eur. 636, 
5. irop* ouSevoc y^P o^^^^ iQp^JLioveu- 
|iete adesp. 571. 

'Ep|jiinc — Aesch. p. 50. Soph. 250. 
Eor. 39. adesp. 19. cf. 'Epaa^. 

'Ep^tiovY}: Tocv veopTOv - *Ep(jLi6- 
viv Soph. 788, 3. cf. Philocl. 2 p. 
760. Sosiph. 5 p. 820. 

(epoei; cf. irrepoei;.) 

ep7(i>: ouSlv epTcet ^euSog eU (Jlti- 
xo; ;rp6vou Soph. 59. TijXe ^ax^^eio; 
f^pu( irs* y}(jLap epTvei Soph. 234, 3. 
To )' e( aupiov atet tu^Xov epTrei 
Soph. 535, 6. ev }^p']Q(i.aaiv toS' eoTi, 
(ti) Y^^P^^i TraTep* kuxXu y^^P ^pirei 
Eur. 22, 3. ovetpcdv 3' £p7ro[JLev \Lt\iri- 
uLiTa Eur. 25, 3. £vd' 'ASJpacxTeta; 

600^ 'ifcf) Te (AUXY)d(iLOX<Tt TLOCi ^U- 

Xtl^zaiv f epiTOuai (jltiXcdv Aesch. 
158, 4. eudelav epire TvivSe Aesch. 
195. iXV £pic' e(; otxou<; Eur. 773, 
10. (cf. Cppfd.) ^' a(Aft^aXXa Ta- j^wbuv xeXeudov ^epwfov oxoTtav 
adesp. 127, 7. t& 8' &XXa xotlpe xu- 
Xtxo; ipTTOuTy); xuxXcp Eur. 468. Set- 
vo; Y^P Spwetv wXouTo; l< Te T&pa- 
Ta xxi wpo; tal paTa Soph. 85, 6. 
IkoLffo^ . . &pa<Ta - xepaafopou; GTop- 
duYYa; eip9' extqXo; Soph. 86, 4. 

eppY)voPo<Tx6; (?) Soph. 594. 

Ippco: Ipp' icdv Eur. 1125. vuv 8' 
Ipp' (epTC'll.) aic' oVxcov Tcov^e adesp. 
307. eppeTcd f tXo; <tuv i-x^?*? adesp. 
362. aiSco; axcoXea' auT6v, eppeTca, 
xaxTi adesp. 556. 

ifan: *ep<;Y) ik daXepo; exTpafet; 
a(jLapaxo; Ghaer. 14, 16 p. 786. 

6pudY)p.a: ai$(o; 8' e7reppud(u^ev 
rimcoTaTov epudrj[JLa Xa(JLi7p<j) wpo^TTt- 
deT<Ta xp<i(*a'^ Chaer. l, 4 p. 781. 

epudpo;: fotvtxoxe^ov t' epudpoL; 
'tepov X^^K*^ daXa<T<TY); Aesch. 192. 
[jLeXtTt x^xjTZTT,^ Tupov [JLt^a^ epu^pcj) 
Thesp. 4, 4 p. 833. 

£pu[jLa: (cf. ep(jLa.) $6(JLot (jlIv oi'?^' 
euwupYa t' epu[jLaTa x^^^^^ ^^^ ^^ 
7coXuxpi<Tot<Ttv io<TXY)Tat x^^^^^c Eur. 
1132. 

{pXO(JLat: Ipx^t^^^ Soph. 224, 2. 
^eu TaXatva t6X(jly);, y) ttoXuv tcovov 
Ppaxel Sta^epouaa tov eaov 2px^" 
(jLat xp^^H> Neophr. 2, 15 p. 731. t6 
TOt xaxov 77oSc3xe{ IpxeTat ^poToT; 
Aesch. 22. o<tti5 hi t6>[jly) wpoc t6 
Setvov IpxsTai Soph. 325. f^apeXa [jl4v 
Yap ev X6Y0t<Tt xpoa^oXY) (i.6Xt; St' 
wTo; IpxeTat Tpu7c<D[jLevou Soph. 774, 
2. e^ a^vi^ou TupcSTov IpxeTat vea 
7cp6<T(i)77a xaXXuvou<Ta xal 77Xy)pou(jLe- 
vY) Soph. 787, 5. TraXtv StappeT xaicl 
(al. xeU To) (jLy)Siv IpxeTat Soph. 
787, 8. ^0[JL^et Si vexp<3v G(jLf|vo; Ip- 240 lpXO(i«i j^exai T* dfvci) Soph. 795. [irixpou S* 
dcYwvo? ou (jLeY* ^PX^'^^' xX4o< Soph. 
852, 2. TO delov J); SeXTTTOv ^px^- 
Tat dvy)T0l<Jtv Eur. 62. "'Epw; - xaTcl 
•juovTov Ipj^eTai Eur. 431, 3. ej^p*nv 
yip ri\t^Qi^ - tov (puvTa dpy)v6"lv el^ 
6V JpxsTai xaxa Eur. 449, 2. ex 
TauTT); ^toc pp6)^otGi xal TueSatGiv 
oTxaS' IfX^rXi Eur. 670, 5. xat Trpo; 
TeXeuT7)v Ipj^eTat tA toO yjfo^^oxj 
Theod. 12, 2 p. 805. xal TajjiwXa- 
x7)[Jt.aT' Ipx^Tat deou; Im adesp. 481, 
2. axTa^ a7rat€i)va< Te xal \LekaL\L^oi' 
deT; XtTvou^a Xt[;.v7); Y)Xdov Soph. 
480, 2. auTo; tqXuOov Xu^tv (jLadeTv 
coO Neophr. 1 p. 730. oix av ttot 
7)Xde; elg T6$e dpaaou; Eur. 1132, 
65. olTX 'AvTtxXeia; Sddov 7)Xde 2i- 
Gu^oc Aesch. 175. OTt vuv rfky inX 
Gxo^oi Aesch. 351. opvtdo; 7)Xd* eTtco- 
vu[jt.oc TrepStxo; ev xXetvoT^ 'Ad7)vat(i>v 
TraY^^? Soph. 300. 7)Xdsv Si Sa\; dd- 
Xeta, :rpe(T^i(TT7) deciSv Soph. 548. 
fixavTa Tayev^^Ta zpwTov 7)Xd' icTra^ 
Soph. 776. Ti yap oux op^S; Trpad- 
(T6[jt.ev' opdcS; toT^ TTpddffouatv xaxov 
7)Xdev Eur. 264, 2. ouSet; (iTpaTeu- 
(racaStxa doS; 7)Xdev7rdXtv Eur. 353. 
7)Xde yap 73 7rp6<jd* 7) [JLeTOTrtadev ttJ; 
euaepia? X^P*^ ecrdXTi Eur. 446, 5. 17 
Sl T(3 XP^^^ 7c6<Tet [jt.evou9a xdaTvou- 
Xacrro; T^Xdev et^ S6[Jt.ou; Eur. 501,3. 
6[jt.^ ydp 7)Xde [JL7)Tpl xeSvov el? Xej^o; 
Zeu; Eur. 591, 3. 7)Xdev S* 67cl xp^- 
(i6xep(«)v IXa^ov Eur. 740. KdSfjioc - 
r,Xde e7)paiav x^ova - ]n S' 7)Xy 
dvdyxTj TueSta <l>otvix7)5 XtTccSv, Xe- 
yotjjL' iv Eur. 819, 2. 5. Td S* d^r* 
aldepiou pXacT^vTa yovTf? ei; oupd- 
viov TcdXiv 7)Xde TToXov Eur. 839, 11. deou ydp ou^et^ X^P^^ s^^^X^^ 
PpoToSv ouS* el? TO *(JLeT?^ov TjXde Eur. 
1025, 2. xp^^*i> ^* iauTTjv (d; xat- 
elS* eyxujjLova, el; dauji.* eojei xi^- 
e77e77X7)XTO <jf o$p(5g, (i!K et; toS* 7}Xde 
[jLe[jL^tv euXapou[jLev7) Eur. 1132, 37. 
7)Xdev Ss Xaol [JLupiot Trpog ig^va adesp. 
191. ocTravT e; 'At$7)v 7)Xde (dTravre; 
dt^av 7)Xdov 11.) xat ATidT); ^6{ioo; 
adesp. 372, 4. T^^aou; yeycSTec xpei^- 
(jov' 7)Xdov et; tuxv)v Eur. 301, 4. 
[JL7) eTTt SouXeiav ^totI ^cSv Ixcdv IXdi); 
Eur. 245, 2. 6XoXu?^eT , u yuvaTxs;, 
(b; *IXdY2 ded - e^rixoupo^ 7c6Xet Eur. 
351. TO S* epav TcpoXeyd) Totot veototv 
[jL7)770Te feuyetv, XP'')^^^^ ^* 6pdcS(f 
oTav IXdyj Eur. 897, 11. oTav IXdt) 
xpuepd At6dev davdTOu 7re(jLfdeloa 
TeXeuTT) Eur. 916, 6. $6[jlov, oixeTa, 
xX^ffov - [1.7) Tt; IXdij PpoT(5v lon. 14, 
2 p. 734. yijpac - ou ^rdvTe; eindu- 
[jLou[i.ev* tJv S* £Xdi} 7coxi£, dvi«S|jLete 
Crat. 3, 3 p. 810. x^^xav tx^ JX^ 
^eTvo; Sosith. 2, 12 p. 822. ec ^ el; 
yd[jLou; IXdot[jLt Eur. 525. 6 Trpoodev 
eXd(j!»y 7)v dpaT6; [jloi vexu; Sopta. 
367. PpoToX; <S> dv eXd<iv eg Xoyov 
Six7)v ofXot Soph. 481, 5. OTav S* 6 
xatpo; Tou davelv eXd(ov tuxtj Soph. 
865, 3. Aavao; - eXdcov e^ iipyo; 
^xt<T' 'Ivdxou 7r6Xiv Eur. 228, 6. uf' 
dp[jLaT' eXd(dv Z7)v6; d<TTpa7nf}fop6l 
Eur. 312. fiXoiv S' 6 t' eXdcov Xu 
7rp6( 6 T* d7rt(dv ^apu^ lon. 56 p. 
743. T(o ydp Ptai({) xdypi(i) to [jiaX- 
daxov et; TauTov eXdov tou Xiav leoLf- 
eiXeTO Eur. 258, 2. Z^dov (Uv eX* 
d6vd' dyvov e; Bt^Pt)? TceSov otxeTv 
xeXeuGD Eur. 224. eTSe; tiv' dEXXov 
'K^TZOT el; ouTtt) (Jteyav iXdovT* <xyu- lpyQ[jLOLi — ^pcoc 241 va xal $u9e}pfeuxTov xpifftv Theod. 
10, 4p. 806. xaOT eU &v 4X»6vt' 
ilC i^M^inauA<; Eur. 246, 2. Xuttiq 
ydp opyiQ T* el$ Eva ^uj^yJ; tottov 

sWovTa (jLavta toX^ Ij^oudt YtY^fi^^^^ 
Cleaen. 2, 2 p. 807. ogtw; U dvTj- 
Tuv ^uXeTat Su9cDVU{JL0v ei^ y^^P^^ 
sXdsTv Eur. 575, 2. el? dadevouvTa^ 
z^devuv eXviXuda; (al. eXifiXuda) 
adesp. 579. Kuxvou hi irpcSTa 7rpo< 
So|tou; eXYiXup.ev Ach. 24 p. 752. 
TOiouSe fcATo^ tppoc S6{i.ou; eXtiXuTe 
(aL eXYiXujtev) Ach. 43 p. 757. 

epcS: ep^ [Uv ayvo; oupavo; Tpoi- 
9%i ;^d6va Aescb. 44. (jl6vo4 $e(5v 
yzp ddvaToc ou SupcDv ep^ Aesch. 
161. Tou i^-^v ydp ouSel? i>q 6 y^p^^^- 
9xttv ep^ Soph. 63. (jly}^' evTu^^cov 
SuvatT av wv epa Tuj^eTv Soph. 85, 
8. ^St9Tov S* OTO) wdpeoTt XyJ^i; wv 
spo! xad* -^(iiepav Soph. 329, 3. ep^! 
oiv O(i.ppou Y^^^ ' ^? ^' 6 (ie(JLv6; 
o*jpav6c ;rX7)poupLevo; o^A^pou Treaelv 

el? Y*'^*^ Eur. 898, 7. 9. ep<? y*P 
0'^ (?) TTj; dupadev iiSov^? Eur. 
1063, 4. ot T-oaS' epaiat t^; dTTotxta^ 
<l»puYc5v Sopb. 344, 6. 01 (jlIv xaxSv 
eptSoiv, oc ii Tc3v xaXcov Eur. 547, 2. 
^zuXot ^poTcSv Ydp TOU TTOveTv ^(y<jci- 
utevot davelv epS<nv Agath. 7, 2 p. 
765. epaTe (jL7)Tp6c, TralSe; Eur. 358, 
2. oux dv Y^votT epSvTo; dOXtciTepov 
oufev Y<povTo; adesp. 306. coXovt* 
sp<3vTe^.(jLet216vci>v Eur. 1077, 3. toI^ 
tpuctv euTu^uc 9uvex7r6vei Eur. 
136, 3.' opxtfv epcSatv ouSlv eu^^epeffr 
Tipov adesp. 567. ouTcd il tou^ 
tpuvra^ auTO^ i(Mpoc SpAv xal to (jly) 
^v icoXXdxK TcpoaieTat Soph. 153, 
S. £tx6< Si - iraTpiSo; epwvTa; ex^Tro- vetv (jcjrnpiav Eur. 729, 2. oux JaT 
fpci>; TOiouTo; dXXo; offTt; i^Sicov fepSv 
Eur. 358, 3. xp^^^ ^^ '^oT; PpoTolixt 
t6vX* elvat v6(i.ov tcov euaePouvTcdv 
oiTtve; Te (Tcaf pove; epav Eur. 388, 5. 
To S' epav TvpoXeYci) ToTffi veotdtv (jlyj- 
•juoTe 9euYetv Eur. 897, 9. ex tou 
^dp iffopSv YiY^^'^' ^^^pc^^otc epS!v 
Sthenel. p. 762. Agath. 29 p. 768. 
Tipcdv' To (jLatveadat S* dp' y)v Ift^^ 
PpoTOic Eur. 161. eddXwv OTXv tu- 
ytdai T^v epco(JLevci)v Eur. 138, 2. 

epci): tyfii b epco aoi oetvov ouoev 
Soph. 731. ppaxet Sl (jlu»ci) woXXd 
(juXXa^cDv epc5 Eur. 362, 5. 'Tcpo; ^o- 
pov Y^p otxetcDv epeT^ Eur. 940. offTt; - 
Td^vo xapSia^; epet Eur. 412, 3. epeT 
Tt;, ou ifii^ Eur. 708. dpxoClov et- 
pY)xa^ Eur. 1088. 'tcoIov eTpYjxa; X6- 
Yov adesp. 2. Trpo; ov S' etpY)xe, tu^- 
^dvet TC6<yi? Theod. 10, 6 p. 805. Td 
TToXXd f pouSa xat xaXco^ eipY)(jLeva 
Soph. 666, 6. cf. etTTOv. 

lpcpSt6(: epcpSio; Y^p u^6dev m- 
T<o(jLevo( ovdcp <je wXYi^et vyjSuo? j^ei- 
Xco(jLacrtv Aesch. 275. 

{pci>;: ?pci>^ ^l '^oCioLN Xa^JL^dvet yoL- 
(jLou TU}^etv Aesch. 44, 2. f f pt^' f pco; (?) 
ii TouSe (JLutjTixou TeXou^ Aesch. 
387. dav6vTt X6ivc|) ^uvdaveTv Ipo); (jl' 
IXjii Soph. 867. ai(jLuXo; Epco^; Soph. 
1015. TQpcov TO (jLaiveffdat 8* dp' yjv 
Ipco; (ipoToT^ Eur. 161. xpovoc dec3v 
Te7rveu(jL* {pcog d' u(jLvc{)$ta^ Eur. 192. 

IpCi); Y^P ^PyOV xd-TUl TOlOUTOt^ i^U 

Eur. 322. xai (jl* Spci); EXot ttotI 

oux ei( To (jLcSpov ouSe (jl* ei( Kuxptv 

Tpeica)v Eur. 331. epiTe (JLY)Tp6;, TraT- 

SeCy co; oux Sctt' Spo); TOtouTo; dEXXo; 

ooTt; iQStcov epdSv Eur. 358, 2. dXX* 

16 ' « 242 ep(i)^ ec ^Xrf^ iixaia^ acSfpovoc Te xayadT}; 
Eur. 388. voudeTou|jLevo< S' Ipu^ |jLaX- 
Xov :;te^ei Eur. G65. 6 S' et^ t6 aQ- 
^pov eTc' apeTiQv t* dcywv Ift^^ ^yfkti- 
Toc avdpioTvouriv Eur. 672. xoa(jLov S' 
u|iievat(i)v ^e^Tcocnjvcdv ep.l xal t6 St- 
xatov &Yei xal Ipo); u{i.veiv Enr. 773, 
45. ouT(d< lp<d; ^poTOtatv EyxetTai 
piou Eur. 816, 9. w< 4wi<yTov Serr' 
Spco; xav t^ xaxi9T(|> tcSv ^ pevSv olxeTv 
(fiktX Eur. 1054, 2. tc3v a(jLY)^avo)v 
^' Spco; ^oXXou; S^xe tou TuapovTo; 
a[i!.ir>axelv Eur. 1076, 2. ev xev^ 
Y&p YaoTpi rQs xaXwv Ipci); oux loTt 
Ach. 6 p. 748. xaSeTrecy^payiJieTO 
&fOL^ YeX(o<ry); X^P^^ eXmScdv {pcd^ 
Chaer. 14, 11 p. 786. Toiav IleXo^j/ 
lUYY* ^'')p*'^pi*>' SpwTo?, a(TTpa7niv 
Ttv' 6(JL(jLaT(ov ^x^ Soph. 433, 2. 0T(p 
S' lp(dTo; SrfYp-a TcatSixou Tcpoo^v 
Soph. 757. Iv6? <S'> SpdJTO? OVTOC oi) 
jiLi' ToSovyi Eur. 547. XajJLwet S' eitl 
TCOpf upeatg Trap^jct f^; Ipo^To; Phryn. 
13 p. 723. OTav S' ip^oTo; evSedbS- 
jjLev apxudtv Dicaeog. 1 p. 775. \uri- 
Sel; dE^Tcetpo; toSv ejjLuv etiQ f tX(i>v Sp(i>- 
To; (ppoTo; 11.) Zopyr. 1, 2 p. 832, 
{pcDTi 7ratS6( dEpaevo; ^^xedei; Eur. 
1132, 6. 'Tcpo; S* olov Ti^et; Sai(JLov* 
(bc {p(i)Ta Soph. 703. 6<T0t y<^P ei; 
lp(i)Ta 'TriTCTOuatv ^poToSv Eur. 138. 
elc £p(i)Ta (al. SpcDTa^) Trol^ dv7)p ao- 
fcATaTo; Eur. 162, 3. fpcATa Setv6v 
IXO{JLev Eur. 1054. (o XP^^^ * ^^^^ 
2p(i)Ta ^poToT^t fXeYet; adesp. 1 29, 2. 
oux audaipeTot ^poToT; {po^Te; Eur. 
339, 4. {p(i>Te; iQp.lv etd icavTolot 
^iou Eur. 659. tocv Atoc oupaviav 
deiSo[jLev Tdv epcdTd^v icoTvtav, Tav Tuapdevot^ Y^P'''^^^^^ 'Af po^tTav Eur. 
781, 16. ri Ydp TupavvU wavrodev 
TO^eueTat SetvoT; {pcDfftv Eur. 850, 2. 
ei S' r, Ku^pt; TotouTOv 6fdaX(jLoT; 
op^, ou dau(JL' {p(i)Ta^ (jLupioug auTtiv 
Tpef etv Eur. 324, 6. 'rraTepa xt icai- 
dv 7^^e(0( ouvexfepetv fi>ou;Ip«iTa;- 
TcaTSd? Te waTpi Eur. 339, 2. e^ou- 
oriq^ Se p!.iQ7roT' evTpufftSv - at9}[pou; 
{p(i)Ta; $T}|jL0T«5v ^Kdxadelv Eur. 362, 
25. 

'Ep^i);: ''Ep(i); y^P dvSpa;ou (tovou; 
e7repX€Tat Eur. 431. icoiy)T7)v 8' dpa 
^'Epcd; SiSdffxet, xdiv d(jL0U90C ^ to 
TTpiv Eur. 663, 2. 7raiBeu(JLa S' 'Ep«K 
ffOfia; dpern; TrXelaTOv u:rdpxet Eur. 
897. & decSv Tupavve xdvdp(i»7;ci»v 
''Epo); Eur. 136. St9<rd 7cveu(jLaTa 
irvel;, "Ep^o; adesp. 187. "EpotTo; 
offTt^ (JLY) TreTTeipaTat ^poTcSv Ari- 
starch. 2 p. 728. "Ep^dTa S' oon; (tT) 
de6v xpivet (jLeYav Eur. 269. Ijfta Ss 
t6X(jly); xal dpdaou^ StSdoxaXov - 
"Ep^DTa Eur. 430, 3. — cf. Chaer. 
16 p. 787. 

ep(i)T(ii): dTToXeX; [jl' ep^dT^v Agath. 
13 p. 766. 9uvdY](jL' ep(i>TcSv adesp. 
365. 6 xjfO^o^ ' oux ep(i)TcS(iiv XeYet 
Eur. 112, 2. {^effT' epciDTotv irorvid 
G* 7) (jtYTQv {;^(d adesp. 282. 09tk X' 
6(JLtX(5v TTSeTat xaxol; dvtip, ou x(a- 
ttot' rif^xr^QOL Eur. 812, 8. 

e^: ou77(a Ti; 'AxTai(i>v' adv}poc ^(1.4- 
pa xev6v TTOvov ttovouvt' {ire(tt|«v e^ 
$6(JL0u; Aesch. 241, 2. {3u S* iq dv- 
Tpov d(T;^e$ci)po^ &q Aeseh. 261. Set 
v6; Y^P epicetv icXouTog {g Te TdE^XTa 
xal 7rp6; Td ^aTd Soph. 86, 6. xi- 
TTCAv epiv6; d}^)elo; (3v ec ^^^v 
Soph. 182, 2. {v»ev e; "ApYOc Sid £< — ecrdXo^ 243 xO|ia Tepicdv i)xei Sv)(i.ov tov Aupxeiou 
Soph. 249, 5. ^oToTc <S> av eXdcov 
e^ XoYOv ^T}v (e^ ^tXY)v ^oycDv 11.) 
09X01 Soph. 481, 5. orav ^* e^T^^v 
e(tx«d(ud' i|i.f(>ove( Sopb. 524, 6. t6 
S* e; aupiov alet tu^Xov epTat Soph. 
535, 5. oT TauTa ^epj^ftevTe; Te>Y) 
|ioW* ec ^tSou Soph. 753, 3. 
axo|iir* aXot^opYiTa Te eppr«^aTy}v e^ 
x^xXa x^^cd^ oirXcov (?) Soph. 768, 
2. 6u yop xal Si^OffTaTSv Xoyo; ouy- 
xolXa T* a(t9oTv e^ |jt.e90v TexTaive- 
tai Soph. 783, 2. Ttv* ou 7taXatou(r* 
1« Tpl; ex^aXXet decSv Soph. 855, 13. 
jUffS ffof ov ev Xoyototv, e; S' ov7}<Ttv 
ou 90fov Eor. 61. Tairetva ydtp -/jfyi 
TO\s xaxcS^ wewpayoTa^ Xeyeiv, e; 
frpiov V oux &v(i) pXeTcetv tuj^y); Eur. 
81, 2. ouSe y&p Xa^pq: SoxoS - dot 
Z^v* e< euv^v &amf Jtv^pcimov f&oXelv 
Eur. 210, 3. ou ^pT) tcot* &vSpa ^ou- 
Xov ovT* eXeudipa; yv<D|jLa( Stuxeiv 
o{iS* e; opyiav ^Xenetv Eor. 216, 2. 
Zifdov ji.lv eXdovd* ayvov e; Bripr); 
Tc^v olxelv xeXeuci) Eur. 224. eXduv 
t? Apyo^ Eur. 228, 6. e? TauTov 

iptCtV ^pu TOi; PpOTWV TUJ^flU? TOvS' 

ov xaXouotv ai9epa Eur. 330. Treji.- 
7et( ^ ec 'At^u i^ftSvTa xou Tedw^xoTa 
Eur. 371. ou yap tSv Tpo^cdv xet- 
c«»|uvot vuit^ac *e; otxou; ep[jLaTt2[ov- 
Tit PpoTot Eur. 402, 8. yY) S* ftvetd' 
c; a»epa Eur. 687, 3. ou^et; S* e; 
otxou^ itamTOL^ d|xetvova; auTou 
^ptavMt ^u)LeTat Eur. 689. aXX' 
«px* 4« o!xou<; Eur. 773, 10. aXV 
^eay ec olxov Eur. 781, 49. piXel tA 
Toiak Xrj^evTa <pau>tt>; e^ pieyav 
XU(Adv* ayetv Eur. 781, 58. ireaeTv 
U euvTjv xal ya|i.T()Xtov Xe^o; Eur. 889. oTav Sl ffU|jLp.tjjdY)Tov e; (al. 
elO TauTov Suo Eur. 898, 11. icepi- 
ij;ov S' *e; f cS; ij/u;^d( evepcov Eur. 
912, 9. ^to^ernc otccd^ d^Tinp dice- 
9^, TTveupL* dfet; e; aldepa Eur. 
971, 2. ^ocxviv Xtvou xu7ra(i(Ttv e^ 
(jLiQpov (jLeorov eaTaX(jLevo; lon. 59 p. 
744. lapo^ Ti vupLf 7) Texvov Tt |JLeTd 
depou; e; uoTepov (?) Chaer. 41 p. 
791. oOev dedc TtfjLcSffiv e; Td vuv 
iTi Carc. 5, 10 p. 799. Tt 8* i}v e; 
uypov TTovTtov 7re<n} ^ddo^ adesp. 60. 
e; OiStTTOu 8e TvaiSe - lipY)? xaTe- 
(Txy)^', i^ Te |jLovo(jLd;^ou wdXiQg dyS- 
va vuv i(iTd2<itv adesp. 72, 1. 2. 
dvv)p ""e; ouSlv XP^'^^^ adesp. 159. e^ 
[jLeffov duvteaav adesp. 211. aTravT* 
e; AtSiQv y}Xde (dcTravTe^ atSav Y)Xdov 
11.) xal A>}d7)( 86[jLou; adesp. 372, 4. 
oT[jLot, To xaxov Tin? euTu;^tac cl); 
IJLdHX^ov e; ou( f epeTat 9vy}T(3v adesp. 
386, 2. ]^ [jliqtcot', cd xal Zy)v6(, e^ 
TauTOv [jLoXot; adesp. 561. cf. el;. 

S<Tet[JLt V. e<Tep}^0[JLat. 

e(iep;^o[jLat: d^V Hfji^ e; olxov 
Eur. 781, 49. eU dau[JL' ed^et Eur. 
1132, 36. Td ydp xaxcS; oTxou; ea- 
eXd6vT' oux l^*' ^<«>T^pt*v Eur. 362, 
13. cf. et9epxo|JLat. 

£9dY)|JLa: yuvatxo[JLt[jLOi( e[jLxpe?ret^ 
e9dif}[jLaatv Soph. 702. 

eadtco: fayeSaiv' det [jlou adpxa; 
effdtet •7UO&6? Aesch. 253. mXk* ecdtou- 
9tv, &^ eiracxouvTiov Tp67ro; Ach. 3, 
2 p. 747. eadtetv edeXcdv tov SeXcpa- 
xa Soph. 610. cf. JadcD et (payelv. 

6<;d^6(: woXXwv 8* ev wo^utcXy)- 
Ot<f weXeTat out' dw' euyevewv eadXo; 
ouT* dxpetidv To Xiav xax6( Soph. 
606, 2. 'ovtx' av Tt< e<idX6; wv auT^ 244 tcrftXoc; (TuvetSfj Soph. 845. Sgti^ xotxotatv 
ed^Xo; <ov ofjioto^ ^ Eur. 334, 2. 6 
[I.6V Yap ea^Xo? 6uyevy)c SjAOtY' aviop 
Ear. 336, 2. Trefuxcd^ effdXo; ou3C 
IXU ptov Eur. 661, 2. TjXde yap >i 
Tcpoffd* >i [xeTomadev ttJc eucepia^ 
}^api< ecdXT) Eur; 446, 6. olxo^opov 
yap avSpa )Mi)Xuet yuvY) eddXrj wapa- 
^eu;(deT<Ta Eur. 1055, 2. 7?p6( avSpo^ 
iffdXou TuavTa YevvatG); (pepetv Soph. 
296. effdXou Yap avSpo? tou^ wovouv- 
Ta^ co^eXeCv Soph. 836. avSpo^ utt* 
effdXou xal Tupavvelddat xaXov Eur. 
8. jXvSpoc e^dXou 3cai (ptXou Ttapatve- 
<rt; Eur. 1079, 2. avSpo; eadXou 3cal 
Yuvatxo^ euffe^ouc y^^P-^ Appollon. 
1, 4 p. 825. eerdXou yap avSpo? y^- 
pa^ euTTpooTiYopov adesp. 552. Tt; S' 
oTxo^ iv PpoTOifftv (oX^ta^ woTi y^" 

vatxo^ effdXy)? x^P*^ oY^w^^U X^'^?i 
Soph. 856, 2, el Se Tt? xupeT Y^vat- 
x6; iayki)^ Eur. 463, 4. ryf; [xev xa- 
)C7)( xaxtov ouSlv Y^Y^^^^at y^^^^^^^i 
ecdXyfg S* ouSev et; u7cepPo>Y)v /nre^ux* 
a(&etvov Eur. 494, 2. (lujjLfopa ^' o; 

4v TUX7J xax^n? y^^^*^^^> euTuxel S' 
iaykr,^ Tux«v Eur. 1056, 3. (Jia- 
xapto; o(rrt; euTuxet y^K*^^ XaPwv 
6<ydX-n; Y^vatxo; Eur. 1057, 2. Yvci- 
(t»? Y^P ^<iOXYf; ipYa )(jfin(srdL YiY^eTat 
adesp. 309. ev xr^et Y^p <^v iabX^ 
Se^otxe [jt.y)Siv e^a[JiapTavetv Hippoth. 
3, 3 p. 828. Sou^ov Y^p e<yd>6v tou- 
vo[Ji' ou Siafdepet Eur. 511. eadXoTv 
S* a?:' a[jLf oTv effd>6v av ^uvat yovov 
Eur. 520, 3. ^iri^i.y) t6v e<yd>6v xiv 
[jiuxoT; Seixvudt y^; Eur. 865. t6v 
e(TdX6v dEvSpa, x£v ixag vatY} x^o- 
v6( - xptvcd ftXov Eur. 902. e^a^at- 
pelTat fpevcSv tov vouv t6v ead^ov adesp. 296, 3. (o< Ty)v xaxTjv [tiv 
e^e^aXXe Sci>[jLaTioy, Ty)v S'. ouoav 
eadXY)v yl^iio^ e(r(^2^eT0 Eur. 402, 5. 
JvSov [jievouffav ttqv y^^*^*' ^'^' 
Xpscov ecyd^TQv Eur. 521, 2. TtxTst 
Y&p ouSiv e<jd>6v elxata ^xoXt^ Soph. 
287. oXtYot Y^p i^^^ot xpei990ve; 
TToXXcSv xax(5v Eur. 244. ouS* av ex 
[jt.Y}Tp6c xaxY); e<TdXot Y^votvTo iraT^e^ 
ei; aXxY)v Sopog Eur. 298^ 3. '^T.oYot 
Yap *ea3Xol fap^Jiaxov fo^ou ^otoI; 
Eur. 1065, 2. oux* av ysvoito x^P^^ 
e<rd>a xal xaxd Eur. 21, 3. dvSpdSv 
Ydp e^dXcSv <rTepvov ou (jLaXdaaKTOt 
Soph. 196.e<idXc5v dTc' dvSpcSv its^M 
YiYveffdat Texva Eur. 75, 2. ea^XcSv 
OTav To)(fiiGi T^v epcdiJLevcdv Eur. 1 38, 

2. Tra^iepcov Y^p e<TdXcSv eXiciSa^ St- 

S(o; Y^Y^<: ^'^^- ^3^ ^- e(rdXc3v Sl 
Xaipet TCT(0[JLa(rtv veavt^v Eur. 728, 2. 
dpxe<^^at XP^^^ xaxou; utt' e<T^>^ 
Eur. 1107, 2. 6<Td\5v dic' ♦dX6x«v 
euY^vY) <T77etpetv Texva Eur. 215, 2. 
ei TTTcoxo? <»^v TeTXiQx' . ev e<j^Xolmv 
XeYstv Eur. 703, 2. ouSiv idXov oure 
Tol; e<TdXoT(rtv y)v out' au x6X(XO[Aa 
ToX? xaxoT; eYtYveTO Crit, 1, 3 p. 
771. v|;euS:o ^i TOt; eaOXoTmv ou ?cp€- 
wet XeYetv Chaer. 27 p. 789. 9^0- 
veC<Tdat Se deXot[JL' dv e?c' eGdXoi^ 
Eur. 814, 2. ev e(TdXo7( Sl xadr- 
<Ts<Td' avoX^ot Eur. 960, 2. dXXo^ 
ev ecdXol^ TOvS' dTccodouvTat (j^OYOv 
adesp. 105. tou^ S* ovTa; eadXou^ - 
elTa $u<TTuxeT; Tcefuxevat Soph. 103, 

3. StxY); ^apaGTdTa^ e<TdXou; Enr. 
295, 2. Td( 6[JLtXta; e<TdXd( ^tcoxeiv, 
(0 vlot, ffTcouSd^eTe Eur. 609, 4. ^ou- 
Xo[jLat Si 90t - Tcocpatveoai xeiptiQXt* 
e<TdXd xal veot<Tt j(jfT,<Ji\i.x Eur. 362, 4. lo-dca — iztpo^ 245 xav^tou^ Sbsith. 2, 6 p. 822. tov 
^[c^pora (tovov xat tov |i.apa^ov 
Mown Pyth. ], 13 p. 811. ouS' dcv 
eyxe^aXov (?) icdtov Xiwoi Philocl. 5 
p. 760. cf. i^buiL 

eoopiS: 6x Too "^OLf i(TOfdt>t yirf^tT 
avdpi^oi^ epdtv Sthenel. 1 p. 762. 
Agath. 29 p. 768. cf. eldopcS. 

icicepa: ou;^ iarepa; (faLa\ iXkoL 
TtOLi (ua7)(jL^ia^ TouTou^ af edTTixa^iv 
ii|ttfav TplTiQv Eur. 1006. 

eoipepo^ — Eur. 486, 2 p. 513. 

eoTta: auTo;^d(ov i<TTta adesp. 
201. [iifi |te, icp6( Tfi% icTtac, dcTro- 
ffTepiQoi}^ avSpo; ^ ouvc^xtoa^ Eur. 
953, 39. 7rpe(iCvov loTta^ adesp. 259. 
cv aTeyjj Ti? i)(tevo( rap' loTta Aesch. 
362, 3. ' 

'EaTia: 'EoTta; y eSo;, i^' •nc 
Yc oofpcdv TcS; £v ap;^eodat deXot 
euxd< xo<et<rdai> Eur. 781, 35. cd 
Tsp^a Xot^c *EoTta, xXuet; TaSe 
Soph. 658. xai Tala (trfTep' 'EdTiav 
ii a ot 90f ol ^poTcSv xaXouotv iQ(i.e- 
vv}v ev atdept Eur. 944. cf. Soph. 
558. 

iaTiouj^o?: et yaf Ttv' idTtouj^ov 
o^{i.at (iLovov Aesch. 281, 2. 

eo^^apa: xat ^(d(ualov eo^^opa^ 
Xa^v Soph. 35. (i-TQXod^aYeT Te 
iot^Lovidv iTz" itJioLfOLi^ Eur. 628. cf. 
Soph. 662. 

loj^aTO?: ei; 4>olotv, Ivda vauotv 
loj^aTo; Sp6(it.o^ adesp. 559. t6 S' 
loj^aTov Jti touto dau(i.aoT6v ppo- 
?oXg Tupavvt; Eur. 605. eSpcf Zeu; 
sv *cffxiT7j de3v Soph. 82 1 . exetdev 
SpfAcvo; opdoxepco^ ^ou; rikoLc' OLit 
co^aTov Yaia^ Aesch. 74, 2. eox*- Toi? *iSy); Towotg Eur. 1085, 2, cx' 
loj^aTa x*cv6< Soph. 870. 

1^6): Ta vauoToXou[Jieva lao) S6- 
{jt.(i>v <r(}>^ou<jt Eiir. 492, 7. xaxa f a- 
vTQOTTaf pa<rt>eta TaXatva Trol? t* l<y(o 
xpufoto^ vexu; Eur. 781,66. cf. eT<r(d; 

eTa2[(i): o<rTt^ xaT* idj^uv TrpSto; 
(Sv iQTaJ^eTo (7rp(ST0< (ovo(jLa^eTO 1.) ti 
To^a 7caX>(ov >i [^iXTJ ^^P^^^ (T^i^tn'* 
Eur. 1048, 4. 

iTatpa: rXuxepa; 6 <rTT0( outo^ 
T^v IffTtv S* 1^(05 auToTfftv oXe^o 
xoux iTatpa; appa^cav Pyth. 1, 18 
p. 811. 

iTeto?: ol S' oXpou [xeTa ^ivouflr' 
*eTeiot< wpo<r(pepetc (jLeTaXXaYaT; Eur. 
330, 9. 

•ETeoxXyJ; — adesp. 458. 

kxifcfi: Yi ^Tepcf fpa^o) Eur. 763. 

eTepo<: peovTa S(oSex\ «v tA (jlcv 
Sex* apyupot yjv, Xuo il XP^^^> YP^^'' 
TO X' eTepov UriyoLdo^ Astyd. 3, 4 p. 
778. offTt? xad* iTepou SoXta (JLnx<*' 
veueTat adesp. 573. 8< t^^s t* ap- 
^et 'jfOLrifOL^ (daTepa^ 1.) TcoXX-n? x^o- 
v6? Eur. 1132, 16. viv outo? audi< 
aTTO^aXT) Ty]v au<rtav, iTep(o (jlc $(o- 
<ret; dvSpi; xaT* eav TrdXiv exslvo;, 
iTepq) Eur. 953, 31. 32. sTepov io 
eTep(p aip6(JLevo^ aypeu^JL* dvde(ov Eur. 
754. Siaxptv6(;.evov S* d!»o 'irpog a>- 
Xou (jLop^Yiv iTspav (al. (JLopf d; ^Te- 
paO dTreXei^ev Eur. 839, 14. 6i<rt 
xa<riYvr)Tat ^Kraat, <ov lo (jLia tixtci 
TY)v iTepav Theod. 4, 2 p. 802. to- 
rovda; ola x^'^*^^^ woXXol ^poTGSv 
Eur. 1077. Td (jlIv ouv iTcpot^t (te- 
pt(jLva xeXet Eur. 773, 43. ddTCTct tc 

Texva x^^^^p' *^ xTaTat vea Eur. 
757, 3. — SuotvXey^vTOtv^daTepoudu- *<? 246 etepc^ th (jiou|&evou, 6 UY) avTtTecvcov rol; >o- 
Yoi; ffOf<DTepo; Eur. 654. SuoTv ?rap- 
ovTOiv 7rpaY(taToiv irpo; daTcpov 
Yv<ii|JLT)v TcpoffiwTwv EuF. 362, 9. 

eTvip: cTT^pa^ a(JLvou< deoT( {pe^' 
eraxTioic Soph. 685. 

It7)c: ouTe Sy^ploc out Jtti? avYjp 
Aesch. 377. TTO^ecd^ (jLev ^px<i>i 9<*>'?^ 
V oux Jtij wpewQv Eur. 1014. 

eTT^TuiJLo;: ^o^aaai Im - to i* 
eT7)TU|jLov oux lj((a etTCElv Eur. 18. 
TauT" *eTT)TU(ta (JiadeTv deXco Eur. 
1132, 60. 

Iti: Tt TauTa 7roXX£Sv pv)[jLaT(i)v 
It fffTt <Tot Soph. 79. It au Soph. 
111. To xotXov i\pYo; ou xaTotxrr 
ffavT* iTt Soph. 188. &vou? exeXvo^' 
at ^ dtvouffTepcd^ Iti exeXvov iQ^jLuvav- 
TO Soph. 530. fuGq! y^P ^^ «(ttxpoT- 
ffiv auXtdxoi^ iTt Soph. 701. tAv 
veopTOv ac It' dKcToXo^ X*''^^'^ wpaTov 
a(jL^i (JL7}pov wTuff«Tat '£p(jLt6vav 
Eur. 788. ouX* aY)p iTt ?rTep(i>T& ^u- 
Xa ^aaTaoet ?rupou(jLev7} Soph. 1027, 
7. Iti Yap daXXei wevia Eur. 230, 2. 
oi (jLiv euYeveT^ ^pOTcov TrevTiTe; ovTe; 
oufev aX^avouff* lTt]^Eur. 326, 2. 
xetvot T* av ouSiv etev oud* '/«[JLeT^ iTt 
Ear. 522, 4. (o (jLaxapcov ^aatXeu; 
(jLeti;<ov It* oXpov Eur. 781, 27. oux" 
iXX It I(jl7;vouv 'AtSY}< (jl' e^e^aTO 

Eur. 936. oux ix?^'* "^K-^^ ''^^ K*^^* 
Xetv A^atcSv co^XeTv 9TpaTeu[jLaTa 
Eur. 1109, 2. ooTt^ auTo^ t^xuftDv 
iTt TcaT^a; ^rapatrm^ovTa; aXxt[jLou; 
l^et Dicaeog. 2 p. 775. odev dea; 
Tt(jL«59tv e^ Ta vuv Iti Carc. 5, 10 p. 
799. ou;^ &^ SoxeT Y^tvaTxa >.a[JL^avet 

(JLOVOV, 6(JL0U ii TfjS' It' et(IX0(J!.t2[eTat 

Xa^v xai 8at(jLov' iQTot jufin^xto^i ^ TouvavTtov Theod. 13, 3 p. 806. el- 
xet Y^P ''i^'^ Au(jl6c ouS' It avrej^et 
adesp. 379. XiQY^t Sl Kuirpi^ dalUou 
Te vecov, ou^' iTt dupoo^ f u»a ^oix- 
Xetou (?) adesp. 397, 2. 

lTot(jLa^cd: aTefdbvouc iTOipLai^ou- 
(Ttv Ghaer. 11 p. 785. 

eTOt[JL0(: 7rd9>)( Si j^epaou xai 
7r6>t9(jLa xat S6(jlo; STOt(jLO^ iqjLtv ev 
StatT«<Tdat icdpa Crat 1, 3 p. 809. 
TTup xat dd>aG(rav xal Trvod; Td^ 
dtdepo; Trepdtv eTOt(jLO< adesp. 408, 2. 

Itu(io(: ap' *Itu[jlov ^dTiv Iyv«v 
Eur. 17. 

eu: (Dv mXet SeT ^ycLkoi ^ouXeu- 
ovTe; eu Eur. 16, 3. afaXet( Y^p 
ou^el; eu ^^ouXeuvdat' SoxeT Chaer. 
26 p. 789. Tou; eu Y^Y^v^Ta; - xdv 
ToT; xaxoT; SeT >6yov l}^etv euf v)ata; 
adesp. 545. Tq> >6y<p ('•iv eu ^tepj^i; 
TcdvTa adesp. 514. SpdSv ^dp eu xa- 
x£3; XeYet; Soph. 771. tou; l^cSvra; 
eu Spdlv Eur. 532. dv dvaYxaadttf 
Tt; eu ^fi&Q Ttvd adesp. 80, 3. |JLr- 
Ti 7rau9(0(Jt.e<Tda SpcSvTe^ eu ^otou; 
adesp. 410, 2. eu y^uv (!>; y^K^^ 
l;^et( TdXa; adesp. 1 0, 2. ot TZfQTOL 
(jLiv C^y^v (al. ot TTp&STOv otxeTv) ouTe 
(jLavddvoufftv eu out' £v ^uvatrro 
Eur. 282, 3. pd^ eu TedioraupiffpLevT} 
Soph. 366, 2. eu xaTtXXcS^j^; &9pei 
Aesch. 226. oupavov uwip y^; Ijo- 
[jLev eu xexpa(JLevov Eur. 981, 2. eu 
piov xexTY)(JLevo; Eur. 187. Y^votvr' 
dv eu XeXeY[JLevot X^YOt v{«u$eT( Eur. 
206. (JL7) XeY* 6u' TO ^dp 5leY«veuXet- 
v6v idTtv Eur. 253, 1. 2. OTav ^e Ttc 
XetTcSv d:r' oTxcov eu XeY>3 iwvtqc dvtip 
Eur. 327, 3. iiTt; wovDpd TipY* Ixo»*^' 
<eTT'> eu XeYet; Eui\ 528, 2. ogtk >e- to euavopta Spti 247 Yii |Aev Eu Eur. 583. et ydtp su XeY(i> 
Eur. 773, 77. eu Xeyeiv X', OTav ti 
Xi^i}, JCP^ Soxetv, xiv |i.y) Xeyv) Eur. 
909, 7. ou^el; av aurov eu Xeyetv 
c^iXeTo Eur. 978, 2. xal TauT 
iffov |tev eu Xeyetv, Tgov Se [tiQ Ari- 
starch. 1 p. 728. ^p^ ^l - Xeyouaiv 
vi \ii) Su(i(tevaiveiv adesp. 535. T^a- 
Xat axo?cou|tat Ta; Tu;^a^ tc3v ^po- 
TflSv &^ eu (teTaXXaor^ouatv Eur. 262, 
2. eu tadt Eur. 946. eu yap toS' T<rdt 
Eor. 1033. y^^^iLOLi^ y^P ^v^po^ ^^ 
(ilvoixouvTatm^et;, eu S' olxo^Eur. 
200, 1. 2. ou yap Tt; outo) TcalSa; 
su ratSeuaeTat Eur. 1068. TraXat- 
oa^ eu Eur. 282, 16. (cf. eu7rad«S.) 
iel yap eu (al. oet Tpt^ 'dQ 7rt?rTou- 
oiv ot At6( xu^ot Soph. 809. piii^ev' 
eu icoteCv ^otcSv Eur. 407, 8. xaxot 
yif eu TcpdaaovTe^ oux avadj^eTOt 
Aesch. 398. ou jufri wot eu TFpaer- 
ffovTo; ok^fSTLi tdjoL^ dvBpo^ Soph. 
588. &i xaxo^ vauxXiopo^ eu irpd^a; 
woTe ^T)T»v Ta wXetov', elTa TcdvT* 
XTTiiXeaev Eur. 417, 3. oTav Sl Tcpd- 
W eu Eur. 608, 2. o? (jlIv ydp eu 
7pd99oufft Eur. 684, 2. auTov <Te> 
7pdffff<dv eu Tt^Txrtv ei; |jt.e90v adesp. 
366. eu ydp xai Si)^o<JTaTwv Xoyo^ 
cuYxoXXd T* dtJLfoTv 4? [jt.effov TexTat- 
veTat Soph. 783. wplv auTov eu Te- 
XtwTi5<ravT' X^ji Dionys, 3, 2 p. 794. 
ai Yop eu Tedpa{jt.[j(.evat wXeov ^^dX- 
Xouotv olxou^ Twv 7rapY)[jLeX'y)(jE.evci>v 
Eur. 111, 2. To ydp xaxov ouSeU 
Tpcffiiv eu j^<tt6v dv detvj tcotc Eur. 
dlOy 2. eu Tpa^el^ dvTip Sosith. 1, 2 
p. 821. fayeTv t* CScdxev eu xd?re- 
Xopraeev Sosith. 2, 13 p. 822. iXV 
su (aL ^eppcS^) fcpetv j^v) (rupLf opd; Tov euyevrL Eur. 98. Td irpoaweaovTa 
S* 09Tt; eu f epet PpoTcSv Eur. 505. 
etd' eu f poviQffavT' eltTt^oipLt iro); fpe- 
vcSv eTni^oXov xaXcSv ^e Soph. 104. 

TTCS; SrfT ^Y^Y' °^^ ■ ^*^^ YeVOtJJLYJV 

eu fpove][v aofcdTepoc Soph. 481, 7. 
vouc ^' oux EveTTtv, olojuada 3' eu 
f poveTv Eur. 25, 4. et ydp eu f poveTv 
IXt^ Eur. 199, 2. ToT<nv eu ^povouot 
<iu(t[j!.axeT Tu;^/) Eur. 598, 3. moTeu- 
etv Si }^pT) Y^^^i3^'( (JLT^^lv 09Tt^ eu 
9povel fipoTfiSv Eur. 671,2. orrt^ TtSv 
TcaTepcdv ?rat<;i [jly) f povouoiv eu - ira- 
paStScixr' e^oudtav Eur. 784, 2. 6 ydp 
fpovcSv eu TcdvTa vuXXaPcov {;^et 
Ghaer. 23 p. 788. wplv ydp ^poveTv 
eu xaTa(ppoveTv e7rt9Ta<rxt Ghaer. 25 
p. 789. odTt; Xeyei xdx' *eu ^povSv 
otY?| cTevei adesp. 497. — tou Y^p 
eu T7)T(0(tsvo; oux olSev Eur. 285, 
16. TO Ydp eu jJLeT' ejjLOu xai t6 Si- 
xaiov 5^{JLjjLaxov Jorai Eur. 918, 3. 

(eudYxaXo? cf. dYxuXo;.) 

euavi?: 4xxT0t i* dvdYovTat uic* 
eipecta^ dvepLov t* *euaeff9tv po^tot^ 
Eur. 773, 36. 

euat<Dv: ti; x^P^^^ ^^ xaxo^ouXo;. 
^povTi^ exTpe^ et tov suat(i)va w^ou- 
Tov Soph. 534, 3. 

eua[/.epta: ^iJLdxrtv ^dp dvdxTCdv 
*eua(JLeptat Tcpoatoucat (jloXtcSv dpd- 
<ioc atpoucy' eri )^dp(jLaTa Eur. 773, 
47. 

6ud[JL77eXoc: ZaXapLTva xoapLoSv 
TraTptSa ry^v eudjJLTceXov Eur. 530, 3. 

6uavSpY)<jta (?): Tt(JL2v MaxeSo* 
vcov etvex' euav$p7}<ria( adesp. 193. 

euavSpta: dXX' oux Jve^Tt otI- 
favo; ouS* euavSpta Eur. 1052, 5. 
xaxov Ti Trat^eupL* y)v &p' el? euav- 248 euavSptia — euYfivrj^ ^piav ttXoOto; avdpcoTroi^tv Eur. 
54« (cf. toSo^ta.) ol yap mvoi tixtou- 
at rnv euavSptav Eur. 1052, 7. 

&v)dve[Jt.o;: y^otuxS; p.eSei( euave- 
l&ou Xt|jLva^ Soph. 342, 3. cf. euTive- 
(jLo;. 

e^tavdvi^: (cf. otviv^.) xofjiatfftv- 
euavdY] poSa et^ov Chaer. 1 3 p. 786. 

•£u(&ota: Auxcp tov avTtTc^eupov 
x^y^icov Eu^oia; ve[jt.et Soph. 872, 4. 

Eu^otU- {<rTt yop Tt; evaXta £u- 
^pti; Via Soph. 234, 2. cf. Eu^f^;. 

Eu^otxo^: Xa^cdv - auTodioxTov 
Eu^otxov ^tfo; Aesch. 356. 

Eu^or^: Eu^oc^a xa[jLiDov a^JLft 
KYivatou Ato; axrnv Aesch. 30. oi 
YtTv «xoug EuPoiSa Eur. 658. Eu- 
^oiSa |JLiv Y^v ^eiTTO; Euptnou xXu- 
Scdv BoicDTta^ dxTin; ej^coptGev lon. 
18 p. 735. cf. EipotU. 

eu^oTo;: ^ouol xal 770t[jLvataiv 
*eupoT(OTdTy)v Eur. 1083, 6. 

eu^ouXta: tuj^tq Td dvyjTwv wpdy- 
[JWtT , oux euPouXia Chaer. 2 p. 782. 
YeXcdTa, «oftav, d(JLadtav, eu^ouXtav 
Chaer. 15 p. 787. * / » f euYeveta: to ^povi^jiov euYeveta - 
StScdortv Eur. 52, 9. oux EaTtv ev xa- 
xotfftv euYeveta Eur. 53. dXX' ouSiv 
•ouYeveia Tcpo; Td ;(piQ[i.aTa Eur. 95. 
10 %\ euY^veta xal t6 Y^vvaTov [/.evet 
Eur. 1066, 2. )fX euYeveta tov Tpo- 
xov ;^t)<jt6v ^opeXv adesp. 182. ev 
Tot; xaxolGi S* (xaxoTdt Ydp io 1.) eu- 
Yevei* OTav 7rap?j Tpa;^eTa xci^udu- 
[JLQ^, d|tadtav e^^et adesp. 524. oux 
IffTiv dpeT^? xrnjta TtfjuuTepov' ou 
ydp we^uxe SouXov ouTe }^T)(jidTci>v 
ouT euYeveia; Eur. 1029, 3. t7)v S* 
euYevstav rp^cdecSv [/.t) (Jiot XeYe Eur. 22. 7repta^[jE.udo< 6 Xoyo^, euYeveiav 
ei ^poTetQv eu>0Y))9O(JLev £ur. 52. ei^ 
S' euYevetav oXtY* ^x^ 9pd<rai xaXdc 
Eur. 336. tt)v jjlIv ^dp euY^veiav at - 
vouatv ^poToi Eur. 395, 2. tt)v euye- 
vetav, xdv d[jLop(po^ ^ Y^H*^^» Tt[JL«(<n 
TVoX^oi TTpoffXaPeTv Texvcov xdptv Ear. 
405. oux oiS' OTcp oxoTvelv XP^^^ '^^ 
euYevetav Eur. 495, 41. 8 (jtiv y^P 
euYevstav i[jLetpet XaPeCv Eur. 659, 2. 
eY«) [Jtev ouTTOT euYevetav i}ve9a 
Theod. 15 p. 806. ty)v euYevetzv - 
ev TOl^ xaX^c fpovoixrtv eupTiaeK 
PpoTuv adesp. 171. cf. euYevioc 

euYevn;: (cf. euTrpeToic.) ev Xfi- 
[jLafftv ToS* ecTi - xotvoXot V auTolc 

XO(d[JLed*' b> 8* dv 6V S6[JL0t^ XP^^^^ 

(TuvQtx^ TcXetffTOv, ouTO? euYevT)? (fu- 
TuxY); 11.) Eur. 22, 5. fepeL 8i xat 
tout' ouxi [^txpov, euYevT)^ dvt)p <jTpa- 
Tr)Y<Sv Eur. 242. xeTvo 8' tax^et |i6- 
Ya, 7cXouTo? Xa^tdv <Te> toutov eu- 
YevT); dvTip Eur. 249, 3. 6 [jlIv y*P 
e9dX6; euYevY); ((JLOtY* dvifip Eur. 336, 
2. (cf. eYY^viQ;.) [JLia 84 Y^vd to t 
euYev^C xal t6 ^u^Y^ve^ Eur. 52, 7. 
TO T euYevl; 77oXXt)v SiSfi^fftv tki^ 
&^ d!p^ou9t Y^; Eur. 404. xaxov t6 
xeu9etv xou Tcpo; dv8p6; euYevoO; 
Soph. 76. oTav 8' u7c' dv8p6< x^**^ 
vav euYevou; TreoT); Eur. 603, 4. t6 
f uvai 7caTp6c euY*vou; aTco Eur. 739. 
iXX eu f epetv jjfi\ 9u(JLf opd; tov eu- 
Yevri Eur. 98. e7ri<rra[jLai 8e icAvd* 
off euYevrf xp^uv Eur. 413. ootic 4v 
8ixato; ^ TpoTcou; t aptffTo;, toutov 
euYevY) xaXelv Astyd. 8, 3 p. 780. 
TouTO Y*P "^ *^* euYEvic xac tou; 
Yd(JLOu; 8i8(i><;t tou; TcpuTOu; ijf^^y 
Eur. 362, 14. ty)v [jLiv eupTJw; xa- ewY*^^^ eOS ta 249 ffav euYeve^ Eur. 657, 4. ol p.iv 
eiiYcveX^ PporcSv TrevTrre^ ovre^ ou^lv 
il^voua Iti Eut. 326. wo^Xwv S* 
sv iToXuic^Yidtqc TreXeTai our' a^* 
euYeveov eG^Xo^ out' axpeuav to Xiav 
xxxo^ Soph. 606, 2. ev toI^ Te- 
xvoK yop dpeTT] tc5v euyevSv lkoL\L^s, 
Eur. 232. feiSeijjLe^' avSpcSv euyevcSv 
Eor. 414. Tou^ euYsveT; y^ xaYa- 
douf-^Xe'! "iipiQC evaipeiv Soph. 657. 
bdXcSv aw' a^oxcov euYsvfl dweipetv 
T€xva Eor. 215, 2. tou^ y^P ^^~ 
^etou; f U91V xal tou; Sixaiou^ toSv 
xevQv So^aap.dT(dv - euY^veffTepouc 
UYcd Eur. 495, 43. 

euYevia: tj itou xpeCoaov t^^ eu- 
yevta^ (euYeveia^ 11.) to xaX^; wpdff- 
(fetv Ear. 9. 

euYeviS^: tOL^ ^^P''^^^ ooti; eu- 
yevw; ji%p!!fiT(ii Eur. 360. 

euY^cdffata: S^ h* txr^Xtiaauf, vt- 
x^ Ear. 206, 4. 

euY^ttaao^: irfkioGoiof, ii ?roX>.d- 
xi; Xisfdet; dvTjp Stxata Xe^a; ^aaov 
euYXttooou fepei Eur. 56, 3. eT piot 
To NcoTopetov euY^ciftffaov f (jieXoc - 
iocv] deo; Eur. 899. 

euYvopLovcdc: ^t^ e^apioipTdvov- 
Te; oux euYV(dp(.6v6>; Eur. 1131, 2. 

eu^atpiovta: 6 ^dp evxatp^ p.6;^- 

^? TCoXXlOV euSaipiOVtav TtXTet dV7|- 

Tdtoi TeXeuTfiSv Eur. 745, 2. 

eu)ai[i.ovt2[Gt>: euSatpiovt2[(i>v o;^Xo; 
i^hikrli (te Eur. 778. 

euiatpLovcS: &ar ouTt; dvSpcSv 
it^ dipxvT* euSat(toveZ Eur. 45. euSat- 
aoveE Te xaudt^ oux eu^tpioveT Eur. 
196, 3. xouSei^ Sid TeXou^ eu^atpLO- 
veX Eur. 273, 3. oux IdTtv o<tti< icdvT* dvv)p eu^at(JLOveT Eur. 661. feu, 
Td TcSv eu^at(i.ovouvT(AV (b; Tdxwra 
dTpef et de6c Eur. 536. oux dv Suvato 
(AY) xa(/i(ov euSat(tovetv Eur. 461. 
decSv oveiSo; tou^ xaxou; eu^atjto- 
veCv adesp. 313. 

eu$at[JL(Dv: y)v OlStTrou; to TvpcS- 
Tov eu$ai[i.(«)v (al. euTuj^ni^, cf. add. 
p. XXV) dvTop Eur. 157. otxot (te- 
vetv jjfii Tov xaXcS; euSatfJiova Aesch. 
317. Soph. 848. ouTuoT auTOv oX^ov 
xaXcS, fuXaxa ii (jloIXXov )^pir)[i.dT(dv 
eu$ai(jLOva Eur. 198, 4. tov xaXcS; 
euSat[jLova Eur. 894. euSat(jLove^ ol 
TOTe Y^vva? d<pdtTou Xa;^6vT6? Soph. 
256. xal TauTa SpcSvTe; pLoeXX^v ei<j* 
euSat[jLOve; TcSv euoepouvTcdv v^^X?! 
xad' "n^jLepav Eur. 286, 8. (jLotXXov Ss 
XY)&uou9i ToT; eu8at(JL09tv (al. ttXou- 
fftotO Eur. 395, 3. ev Ato; xtittoic 
dpou^dai [jl6vov euSat(JLova( oX^ou; 
Soph. 297. KaXu$(dv (jlsv rl^t yolXx, 
QeXoTTta; j^dovo^ ev dvTt776pd[jLOt^ ice- 
Sr Ixoua' eu)ai[iLOva Eur. 515, 2. 

eu^ta: ^^atvovTe^ oupatoiatv eu- 
Siav dX6(; Ach. 27, 3 p. 753. 

eu$oxt[;.tS: xdv 6 xdxtcrTO^ Y^t^T) 
Ty)v eu$oxt(jLouaav Eur. 546, 3. 

euSo^ta: oi 7r6vot TtxTouat tt)v 
euSo^iav (al. euav^ptav) Eur. 237, 3. 

euSouXo;:(0(euSouXo^, &q euotxo; 
Tjv Ach. 32 p. 754. 

euS(i>: eu^et 7rte^(dv j^etpi Se^t^ ^u- 
Xov adesp. 416, 2. ou;^ eu^et Ato^ 
69da>.|JL6; adesp. 485. ev doTpcST^i) 
Tre^ euSouat Eur. 367, 2. ""euSoucra 
S' 'ivouc au[jL^opd XP^^^^ TcoXuv vuv 
0(JL[JL* eYetpet Eur. 398. opa; AtxT)v - 
ou}^ 6p(D(jLevY)v euSovTt adesp. 493, 2. 

uiro <rTeYi'3 Truxvff^ dxou^at ^axdSo^ 

16* 250 toSu — • e&x cpito(; euSDUs)] fpevt Soph. 579, 3. xepKi^; 
u[jLvot;, i) Tou; suSovTtt; Iy*'?" ^''P^* 
804. 

siifiiS'));: [itau irap' k^Spuv 92- 
-mx; eueiSelf 16^0^; adesp. 24. 

eue^ia: oioi jaIv aapxot ei; sue- 
£iav ocxoiwi pioTOv Eur. 201. 

eusp-fsfu: xal tou^ ftavovras ei 
'•iiXtii euepYETelv sTt' ouv xaKoupYslv, 
atj.(pi&4u>>f Ix^ Aesch. 266. 

efiJ^uYO;: Sifpou TJTuxTat ^^uai; 
iZ^O/^ni ':ifOii adeep. 150. 

Eu!|uvo;: [^ovTa; eui^uvou; &TTa- 
oav t((.aTtuv eTnt(tiiTTptt( (?) Soph. 

lu^^dtitt V. eu7]ditt. 

(Ui}dvi;: vouv fuTo; *euii9ou{ 
ttYSv Sositfa. 2, 3 p. 822. 

■ui]9ia: *dl>tfai *eu7)dta( aTCTOit* 
av osTt; TTjv futnv vtxotv flsXit Eur. 
904. 

euD[itEpia V. eua(j:tpta. 

sunive^ot: xttXov Sinovrou X^^C*' 
[(JeIv eu>ive[jiov Eur. 316, 2. cf. eutt- 

VEJAOfr 

«uviTptoi: StxTuou S" euinTpta 
Aeseh. 47. 

£udaXii(: icfiffa S' sudaXV); Ai- 
YuitTOS - ^epeffPiov dijftifiTpo; avTsX- 
AEi oTttxuv Aesch. 300, 5. 

cufteTo;: icsXXuTp' {^oufitv euSe- 
Tot; sv ttppulai; Aesch. 259. 

eudsu;: opYf] "{if oati; EuSeu; 
/ttpi!I«Tat Eur. 31. viv X' euTKj;^'»)^», 
;xT]Siv ovTe; euSeu; Ift' oupavi^ fpo- 
'^.iTs Sosiph. 3, 4 p. 820. 

tu^-iiXouiJLat {?): eyti Sl j^olpov 
icxi jtiV eu9>)Xoui<isvov tovS' iv po- 
^iuvTi xpt{iav<(> diisu Aescb. 309. 

cuSY)|jt.ov2: Tou; auXou; (i«9e; xttt dunla XaCeu xai Y^aftou; suihi- 
[jLOvei (al. iu<r/T](L6vet) adesp. 381, 2, 

eS9>ipo;: outtYpov expo^eiav eu- 
SDpov Dionys. 1, 2 p. 793. 

su»uX»[to;; su3ufit)(iov Eur.227. 

su8u[jLu: natSv' En7iufr,|Xii«v eu- 
aupLuv k^iA Aesch. 350, 4. 

eitduvu: ttYpeu; h' AxoXXuv opdov 
cuduvot (iduvot U.) (»eXo; Aesch. 200. 

su9u;: tudtlav epwt nivSs Aescb. 
195. 

tuftu;: 3; yxki' eudu; (?) o; ffTpa- 
TOu fpuxTuptav {Sii^t Soph. 399, 6. 
jtpo; tifflwv eudu; opjtiioa; oriffiv 
Eur. 442. icvn-^ Se vlv 'kti.r^i ou- 
liw EX x^P°^< ''^^' cuSu; auS^ Eur. 
664, 2. ev toutu Se [tou Tr)v nslpxv 
*Eudij; Xa[i.^ave Eur. 691, 2. tovtqu 
Tttxc^ttv ve|jLeaiv sudu; npoaSoxtt C^ 
Eur. 1040, 4. ev Trapdevuot 8' cu9u; 
ol; e^et(j^aTO SiBbXJiv 'ApYeiamv £[t- 
fpoupov xopai; Eur. 1 1 3^, 22. snu- 
vufjiov Y"^" tiidu; I(TXO[JLSv xXeo; 
Agath. 3, 3 p. 763. oflTt; ii 9vtr 
Tuv [ie[iipeTat Ttt del*, oTt ouk suSu; 
dXXa Ti^ XP°^*l' («t^X''^''' '^''^t f^*' 
Sixaiou; Theod. 8, 2 p. 804. x(h«[^^' 
Ttij3«l; eudu; e^ cuvt); ^v^ adesp. 
275. ot S' cu9u; ^lctltt^ttv adesp. 
416, 3. 

euduffxono;: oiix suSuffxoicou 
adesp. 249. 

euto;; ittuXov tuiou dsou Eur. 
203, 2. 

EuiTcm) — Soph. Eupua>o;. 

tutfaiTt;: Ou$' epYdTV); «t$Dfo; 
*tutuTiSo; SttXlovTttt oivn; opxaTou; 
tTD(iact Mosch. 6, 11 p. 814. 

ei>xap7to;; sitxapTtov Ku9«p«ittv 
Soph. 763. \ e&xy)Xo^ — e&fjiapy)^ 251 eSxif)Xov ^puoc loiL 28 p. 737. 

euxXev};: ou^ei^ y^P ^^ pqc^u|jLO( 
eux^T); avTip Eur. 237, 2. Tig S* 
ot|tox^; eux^eio^ Eur. 240, 2. t9J 
ffoXtt (tlv ouv v6<ro; ToS' evTt, toT^ 
Se xaTtevouotv euxXeec Eur. 728, 4. 
Setvot Y^p av^pt TravTec e9[i.lv eu- 
xlieet^SvTi fdov^aai Mimn. 1 p. 829. 
t^jTftsv^ av7)p «iTpaTYjyflv euxXeS t 
CXfdv f dtTiv Eur. 242, 2. ^cou ttovt)- 
pou 9avaT0< euxXeevTepo; Aesch. 90. 

euxXeia: mvo^ yap, <i>c Xeyouatv, 
euxDleta^ Tranip Eur. 474. So^av <$l> 
^uXoip.iQv av euxXeta^ l^^eiv Eur. 
659, 10. TauTa SpcSv xdXXtoTOv e^et; 
VTefavov euxXetag oet Eur. 853, 4. 
yevo^ yip el^ He-^ov e^tov xa>6v 
eSxlaav £v xryioatTO (jloLXXov ri i|/6- 
Yov Soph. 101, 3. eux^eiav l^a^ov 
oux aveu TToXX^v Trovcdv Eur. 134. 
oix IfftlV OOTl^ Ti^iia^ 1[>)t5v f ptouv 

eSxXetav ec<rexT7i(raTo Eur. 238, 2. 

xatt |tT)v davovTe; y* ^'^ K-^XTJ ^^^' 
XiSv ptiTa Tu{i.pov Te xotvov {>a;[ov 
t5x3laav t T<n)v Eur. 360, 33. to 
|tev of ay^vat Setvov, eux^etav X* Ij^et 
Eur. 854. 

euxXecS^: TroXXa SeX (to}^deTv tov 
yf^ovr' ei? Iwatvov f euxXew^ Theod. 
11, 2 p. 805. xaTdaveCv yap euxXetS^ 
r ^iov deXot|jL' av adesp. 537. 

euxo>o<: £navTa toI; aofolotv 
eSxoXa adesp. 577. eufiQ(i.ta yap eu- 
xolttTaTo; ir6v(dv Eur. 1087. 

eSxpa<: avdp<o:70i9tv I^tiv ol^ 
fito; 6 |Ltxp6; *euxpa; eyeveTO Eur. 
504, 2- ^OTOIotv euxpa; ou Y^votT* 
«v i5XovT) Eur. 197. 

eSxpaTO^: dep(i.v) i* ftvaxTo; fko^ - xatet Toc TTOppco, TdyY^s^ ^* euxpaT* 
l^et Eur. 772, 2. 

euxTaTo^: TptTOv Ato; acoTYipo; 
euxTatav ^t^a Aesch. 55, 4. 

euxT6^: Td i' euxTd ^apd de«Sv 
TQT7)(id[i.Y)v Soph. 759, 2. 

euXd^eta: ri i' euXd^eta (7x6tov 
IXei xad'''EndSa Eur. 1052, 8. 

euXaPou(i.at: ^opedSa^ i^^ei^ irpo; 
Tcvod^, iV euXaPou <yTp6{i.pov xaTat- 
YtZ^ovTa, (Avi c dvapicddif) Aesch. 195, 
2. $t$(d<Ttv *ApYetat<Tiv l(jLfpoupov x6- 
pat;, ei; dvSp6( o<j^v eu>aPou(tevo^ 
pXelv Eur. 1132, 24. &(; el; toS' 
7}Xde (te(tv|;tv eu>apou(jLevY) Eur. 1132, 
37. 

euXv}(taTcS: euX7)(taT€t Aesch. 
106. 

euXoY»- ouwoT 4v TtdTpav ty)v 

ff7)V dTl^CDV T7}vS' 4v 7)0^6^^^^ 7c6XlV 

Eur. 347, 2. 77ept(r96(it.udoc 6 ^6^0^, 
euYevetav ei ^p^Tetov euXoY>idO(tev 
Eur. 52, 2. xev7)v eTepm^tT^v vou Tep- 
^iv euXoYOUfjievou &^ 2[(3vtoc Soph. 
519, 2. xal Tov ev Aa^SbSvt Trauvov 
$ai[jLov' *euXoYOu]uvov Soph. 423. 

euX6Y(i><: "il xo^i naXtx(ov euX6Y<i>< 
(tevet fdTt^ Aesch. 6, 3. (cf. euX6- 
(pw;.) 

euXofo^: xpoSTa ^pt^a; euX6f(i) 
<Tf7)X(d{jLaTi Soph. 317, 2. 

euX6f (i>;: oaTt; SlTrpoc to TctiTTOv 
euX6f(i>; (euX^Ycd^ 11.) ^epet Eur. 175. 

euXupo^: Tratdv ^AttoXXov euXupe 
Eur. 477. 

eu(tdpeta: i^7)Ti\at yao T6xot<xtv 
eu(tdpetav -fi Texou^d vtv Eur. 181, 2. 

eu(tap7ic: [xadeTv Sl -Tra^Xiv eoTtv 
eu(jLape; Eur. 176, 2. irav eu(JLapl( 
9eolat xouSa(JL9| (jLaxpdv adesp. 11. 252 tupiapr); — efiotxo^ to TreiJLTTTOv S' oux ev eu(i.apeX f pa- 
(rai Eur. 382, 10. 

eu[i.ap(3;: dXV ex iJt.eYi9T(i>v eu- 
[jiapcSc XouTiQpidJv Aesch. 366. xd- 
TCpov ^pt^otux^^* ^^ (Aovov yuvTi, wal? 
S' av veoyvoc - xXivoi TraXaKiTou 
TcavTo; eu[j(.ape(TTepov adesp. 383, 3; 

eujjLevT}?: SW ew' aX^i) ^apjJLa- 
xov xelTai voacp* XuicouiJLevcj) |jlIv [J(.u- 
do( eu|JLevT}c fiXcov Eur. 962, 2. Tf] 
S* Af»poSiTY] TcoXX* IvedTi TuoixiXa - 

TU)^Ot{JLl S* aUT^; 'JQvix* e<JTtV eu(J(,6VYl( 

Eur. 26, 3. XaxXiQmou Trai^Svo; eu- 
[jLevou; Tu;^cdv Soph. 644, 2. ^ouXov 
eu[i.evY] S6[i.oi( Eur. 529, 2. 

£u[jLoX77o;: ou8l - Tpiacvav - Eu- 
[jloXtco; ouSl 6piQ^ dva9Tev|;et ^eco; 
(jTefdvotdt Eur. 360, 48. 

eu[Jt.opfia: Tt ty]; 6U[i.op<pia^ o^e- 
Xo; Eur. 548. Expive KuTcptv AXe^av- 
$po( dedv xdXXet TrpoiQxetv tt); i^yj^ 
£u[j(.op9ta( Eur. 1109, 8. 

eu[jE.op9o;: xdev d![j(.opfo^ ^ Tcoot^, 
^^pY) ^oxelv eu[jt.op90v etvat t9J yt vouv 
xexTY][j(.evv] Eur. 909, 5. ^uaeiSi^ aQ- 

[J(.a Xal ^U9C0VU[JE.0V Y^CdtfaV) (JO^OV Ti* 

diQfftv eu[jLopf6v t' tSeTv Soph. 85, 
10. 

eu[jLou9ia: Traurat [jLeX(|>$uv,f m- 
Xe[jL(dv ^' eu[JLouaiavd9xetEur. 188, 2. 

euvd^^d): ap' Itu[jlov ^dnv Jyvwv, 
AioXe, <J* euvd?Jetv Texva ^iXTaTa 
Eur. 17, 2. (JLVY)<TOet( o [it.oi tcot* eiy' 
ot' Y)uvd<id7) deog Eur. 773. 

euvata adesp. 589. 

euvaTo;: euvalo^ etT) Spa^ueTtv 
<jTeYr,v ?)^(dv Soph. 176. '*Hpa Te- 
Xeia, Zt)v6( euvota $d(jLap Aesch. 
383. }^pY) ydp euvaicp Tcoaet 'fu^iOiUx 
xotv9J Td( Tu^^a^ f ipetv det Ear. 828. euvaTTop: o[JLPpo< X' dw' ^euvarn- 
po; oupavou 7re<T(&v (8eu9e yoflav 
Aesch. 44, 3. 

euvo; }^p(i)[jLaTi<Tdet; eudu^ e$ eu- 
v^; f6v(|> adesp. 275. Zeu^ • euv^ 
ffuveXdelv Xddpqc tccd^ lo^ouXeTO Eur. 
1 1 32, 28. o\)U ydp Xddptf Sox«S - 
(so\ ZyJv' e^ 6uv7)v - [jLoXeTv Eur. 210, 
3. -TceoreXv e; euvY)v jtal Ya^JLYiXtov Xe- 
;(o; Eur. 889. euvT)v xpu^aiav pou- 
oa xat [JLT) Y^^^^^ ^'^ ^^' 1^32, 
14. 

euvota: TtoXXot; 6Sai(JLuv ou xaT* 
euvotav f pevSv [jLeydXa StScACtv euru- 
^^^^[jLaTa adesp. 82. 

euvo[jt.o^: tTCTcdxY)^ ^uTTipe; vj- 
vo[jLot Zxudat Aesch. 198. 

euvou;: ovTt^ (ov euvou^ e[JLot - 
Tdm xapSia^ epel Eur. 412, 2. ^jri 
ydp euvou^ xat ^povouca Touvtuov 
xpeioacdv ooftaTOu TcavT^; ecrrtv eu- 
peTi? Soph. 97. tov xXuovTa yif 
Xa^cdv 6 [JLudo; euvouv ou [JLdriQv Xej^ 
difiaeTat Mosch. 5, ^ p. 813. 

euvou;^o^: ou;^ otcou Xa[JL7cdSe; 
euvou)^ot<Tiv 6[JL(jLa<Ttv Soph. 721. 

euvo(3: et xaT* otxou; euvocSv ctuY' 
Xave? Eur. 1132, 64. 

euvd[jLat: tcoXX' ev xaxotot du[tc< 
euv7)det; 6pq! Soph. 600. 

eu^uveffia Crit. 6 p. 774. 

euoYxo^: to c/jnit^oi <re[jLv6c xou 
TaTcetvo? ouS' SYav euoYxo; oc iv 
SouXo? Eur. 688, 3. YiTctffTd^jLTQv dcv - 
euoYXO^ elvat yoiaxfi [jltj TcXiQpouiJLevirf 
adesp. 546, 5. 

euoSia: euoSiav [jl^v icpcSTOv dxo 
^6[jLaTo; }^eo[jLev Aesch. 36. 

euotxo;: (b; euSouXo;, &^ euotxo; 
v)v Ach. 32 p. 754. Euopyo; — eupiirxa) 253 eOopYoi; {tto; adesp. 212. 

euopvtdia: euopvidtav Soph. 946. 

eSopvtc: euopvtc Tuj^T) adesp. 343. 

cuoQr|jLta: Xa|i.7ret S* ayuteu^ ^(o- 
|t6< aT(jLti^(dv ^upi 9|xupv7)< (TTaXaY* 
|i.ouc, ftop^pouc euo<j(JLta^ Soph. 
341, 2. 

euo(T(i.o^: |JLupii) <ye XP^^*^ wa[jL7:av 
siocjjLip Se|jLa? Ach. 17,- 3 p. 750. 

tuTcoiyr^^: oTav TcaYOu (pavevTo; 
ildpiou x^P^^^ xpuGTaXXov apTraaoxjt 
zadc? *eu7caY^ ^oph. 153, 4. xXfj- 
^pov Yap ouXlv iS* 4v ^euTCaY^? Xa- 
3o(< Soph. 849, 2. 

ei»xad(3: t^ y^P J^axcS? trpaaaov- 
Ti |tupta (jLta vu^ edTtv, euTradouvTa 
(eu iradovra II.) S' iQ|jLepa ^davet 
Soph. 401, 2. 

euratSeuiTta Eur. 1100. 

euxatSta: 5 S' evSatelTat Ta; 
i}fAi eu^rat^ta^ Aesch. 350. 

euxeptxaXuTTTO^ : eu7reptxaXu:v- 
Tov h-jfjs, TTf)v Suaxpa^tav adespi 
547, 10. 

euTrcTGS;: Xf^^^ '^^ ^^^^ dviQTOu^ 
ovra^ eureTu^ ^epetv Soph. 526, 2. 

euirtVTO^: t(^ coSe [JLcopo; xai Xtav 
avet|iivo; euTCiffTO^ av^poSv oerTtg eXwi- 
^si deou; OdTQV a^dpxcdv - x*9*'^ 
arap;^al; adesp. 118, 2. 

euTcXouTO?: eCTcXouTOv xavouv 
adesp. 213. 

euxopo;: TTOXXd Tot deo^ xdx tcov 
ateXTTTwv euTTop' dvdpcoTrot; TeXel Eur. 
100, 2. (cf. aipeTO^.) Ixw - StSdffxa- 
^ov ev ToT; d|JLT)xdvoi<itv euTropcDTa' 
Tov, 'EptoTa Eur. 430, 2. 

euxoT|i.o^: d ii p.vaaTi$ dvaToK; 
*eixoT|jLOTdTa (jLeXetov Soph. 145, 3. euTrpa^ia: r^ ^poTcSv t' euTcpa^ia 
T(Sv TdXd^tffTa Y*Y^sTai Xu7cou[jLevwv 
adesp. 360. -n S' eu7rpa^ia ^uv toI; 
dvaiax^vToiatv cSptaTat piou adesp. 
557, 2. opcS ^e toX^ 7coXXo1(jiv dvdpcD- 
7cot; 6YC0 TixTOu^av uppiv ty)v 7udpoty 
.euTcpa^iav Eur. 437, 2. 

gu^rpeTCTi;: ^d(JL7cet ^dp ev }[peiat- 
(Jiv coGTTep 6U7rpe7cy); (al. euYevTjO X*^" 
xo? Soph. 780. ev Y^^wTt S' ewpe- 
7ce1; olxouciv otxoug Eur. 492, 5. x<S- 
Tav Trep auTin; eu7rpe7C€<JTdTT) (al. eu- 
YevecjTdTT)) ^av^j, 7udXiv &appet Sopb. 
787, 7. 

eu7cpe7c2;: ooTt; XeYeiv jjlIv eu- 
77pe7c£S; e7ci<jTaTat adesp. 515, 3. 

euTcpoiJTQYopo;: ecjdXou ^dp dv- 
^po; Y^pa; euTcpo^iQYopov adesp. 552. 

(jLudou; Aavdv) tou(jS* euTcpoffYjY^?®^^ 
&Yc>)v ex Ato; Eur. 1132, 45. 

euTcupYO;: $6[jL0t [JLev oi8' euTCup- 
^d T* epu[jLaTa ^^ovo; oux ev tcoXu- 
3^pu<jot<jtv 'jQ^jxiQTat j^XiXoT; Eur. 1 1 32. 

eupeTi;: ^^"XJ^ Y^P s^^^^? ^^^' 
fpovou<ja TOuvStxov xpeia^cDv cjofi- 
ffTOu TcavTo; 6<jTtv eupBTi; Soph. 97, 2. 

eupeTo;: Td [jlIv StSaxTd [JLav^d- 
vcD, Td S* eupeTd ?Ir)Tcd Soph. 759. 

eupy^fJLa: outo; S* e^upe - ^Tad- 
[jLcSv dpid[jL(ov xal [JLeTpcov eup7^[JLaTa (?) 
Soph. 399, 2. 

Eupt7co;: EuPoiSa [Jlsv ytiv XeTcro; 
£upi7cou x^u^cov BotcoTia; dxr^; e}^co- 
pioev lon. 18 p. 735. 

euptoxco: Td XP''^^'*'^' dvOpco7coi<Jtv 
eupi<jxet ^iXou; Soph. 85. d^cavd' 6 
Tou ^v)TouvTo; eupicjxet 7c6vo; adesp. 
526. ouTo; ^dp o ^eo; - TiOr^^jt xal 
Tov dc7copov eupicjxetv Tcopov Aristarch. 
2, 5 p. 728. TO S' euTu;^ouvTa 7cdvT' 254 Eupiorxiu) — euore^£& ovTtv' 6up^<iei« 2va (?) Soph. 620, 2. 
TToXXcSv Y^p ouacSv Ty)v [jlIv eupiiiaei^ 
xax7)v Eur. 657, 3. tjqv euyevetav - 
ev Tot^ xaXS; fpovouviv eup7)9e(( 
PpoTSv adesp. 171,2. (cf. Yiyvtiaxci).) 
xix tSv Sex' audi; v)upe TrevTio- 
xovTaSa; Soph. 399, 5. -jwdev wot 
dEXuTTOv (oSe TQupov avdo( (?) avia< 
Soph. 1 74, 2. To S' SijjjaTov S>) tou- 
To daupiaaTov ppoTotg Tupavv^, oujj 
eupoic av aOX((OTepov Eur. 605, 2. 
in ff^iQXiav pXwijouffiv eupovTe; Ttvi 
Soph. 710. aVta? <iTpaP"3oXou TvJaSe - 
ei Ttva Suvatpied' eupelv <S( Sietpetev 
Xivov> Soph. 301, 2. t5v yap wXou- 
T(i)v oS' dfpiffTo; yevvortov Xej^o? eupelv 
Eur. 137, 2. Tiva Set (/.axapdov exdu- 
<ia(i.evou5 eupelv (aox^cov ava^auXav 
Eur. 912, 13, ev SxaTov edTiv eupetv 
(2vSp' eva (?) Astyd, 8, 4 p. 780. tov 

TcivffO^OV aptd[l.6v Y)Up7)x' l$0)^0V (TO- 

9t<Hi.aTci>v adesp. 470, 4. XaxtaTov 
ev TreTpatdiv eupeddat [jt.6pov adesp. 
291. SoXoi il xat ffxoTetva (/.iQ^^av-o- 
(i.aTa xp^^c ivavSpou ^ipjta^* TQupYj- 
Tat PpoTolf; Eur. 288, 2. Toa* wped» 
[i.lv xapTToc rj(&epou TpofT)^ AioiAioTpo^ 
iy^^Tl?, '«lupedio Xl Bax;^iou yXuxeTa 
TCTjYvi Mosch. 6, 23. 24 p. 814. 

(eupoo; cf. euTpoj^o;.) 

EupuSiXY) — Eur. p. 509. 

(eupud(j(.oc cf. euTpoj^oO 

Eupu(iLaxo?: Eupu(iLa;^o; oux &X- 
Xo; ouSlv y]afso^<d^ ^^ptC u^Bptffpiou; 
oux evaiffiou; e(jLoi Aesch. 179. 

eupu?: Xafvot; eupeTa Trupyot; (i;^u- 
pcd^jLivn ic6Xt( Mosch. 6, 8 p. 813. 
i(opl TcovTou xu(iLaT* eupeo(?rep^ Eur. 
921. Eupuff^eu^: r^KUi il Seupo icpo; 
^iav £upu<rde(o; Eur. 591, 5. 

Eup^^TTY): x^ovo^ Eup(&iry}( - lo^' 
Acia; TeppLova oa<nv Aesch. 191. 
<I>otvtxoyevou; - Texvov Eup^dxn^ xa\ 
Tou (i.6yi>ou Zv)v6; Eur. 472. cf. Eur. 
820. 

EupcoTcia: [taxpic (?) EupcDma^ 
Soph. 36. (j^eSov irap' auToT^ xpa- 
(nreSot^ Eup(i)?ria< Eur. 381. 

Eup(6Ta<: VT) TOV EupCDTav TptTOV 

Soph. 871. 

eude^eta: to yip E^^^ irXcov 
xpaTeT rn; euae^eia^ Eur. 736, 5. ou 
yip xaT* euae^etav ai dviorSv Tuj^at 
Eur. 434. cf. euae^ia. 

euae^v)^: Y)ad' el^ Oeou( (tiv eucre- 
^r^^ Eur. 311. ei S' euoePv)g cSv ToToi 
$u99e^9TiT0t; et^ TauT* {irpa<r<rov 
Eur. 832. (&Y)pSv ts t^v 9c5v eu«e- 
^Y}^ 6(iiXia Aesch. 136. J^cSvTac xo- 
Xi^etv, ou dav6vTa( euore^e^ Mosch. 
3, 2 p. 813. ivSpo; evdXou xol yu- 
vatxo; euae^ou; yvco^AV) ApoUoD. 1, 4 
p. 825. TToXXot Jita f 6^ov xou Si* eu- 
ae^^y) Tp^TPOv deou; av v}u(ov Theod. 
8, 5 p. 804. e;^prfv yip tou^ plIv eu- 
(Te^eT; ^poTcSv S^eiv Tt xcp3o( e[A^a- 
vi^ dec5v Tripa Soph. 103,6. et«opoS - 
<TOu;> deoTffi (iLtxpi 9uovTa< riXn 
Twv ^ouduTouvTcov ovTa? eu^epeoTe- 
pou; Eur. 327, 7. 

euae^ia: 7)>.de yip r^ irpooS' ii 
(UTOTctffdev TTi; euoepia; X^P^ l<jVkin 
Eur. 446, 6. 

eucre^AS: TaJ' eoTl 3^pKiji.aT*, iqv 
Ti; euffe^fi de6v Eur. 252, 3. oTav 
Tt< euaepGSv »ui2 deoT; Eur. 946. 
TauTa SpcSvTc; (jlqIXX6v ela' eu^ac(iLo- 
ve; tSv euoePouvTcdv io^x9 ^^^* cuae^fi^ — euTuj^Yj^ 255 ii|upav Enr. 286, 9. tcSv suae^ouv- 
Tttv - epSv Eur. 388, 4. toT^ hl 9u[t- 
fopal ffxXiopcci iropttciv eOaftPoOaiv 
et( deou; Eur. 684, 3. duaia; Te tou- 
TtH; xal xevdcg icavr^Yupei^ ^ef ovTeg 
ouTtt; ewefielv vo[Ac2^0{Aev Soph. 1025, 
9. T^ icXouoriip Te T^i tc (i.if] &&ou( 
[lipo; laov aeauTov euae^Tv (?) icS- 
(nv ScSou Eor. 362, 8. tov (tov Si 
mtZ^ 9ufpovouvT* e7rujTa(tai }^pY]- 
ml; y opXouvT* euae^elv t lo^xTr 
MTa Eur. 1067, 2. &(teivov ouSei^ 
xdlMCTOc euae^v deou; (?) adesp. 
350, 2. 

evi9eXv)vo;: euaeXiQvov feyY^^ 
Eor. 1108. 

cuoeX(to(: at^Tfift^ eu^eXpiaiv vecSv 
adesp. 463. 

cuffxiog: ^oyxo^ euaxto; adesp. 
276. 01 ^ uir* euaxiou; <dd(tvou( 
xsty^iCov Eur. 495, 36. 

cuooia: TcSv Tpi^v [uav Xa^elv 
euootav opxel Sopb. 118, 2. 

cuffTOj^o^: XoYXT) ^ avXpe; eu- 
mxttTcpoc Eur. 321, 2. 

cuoToxcAC Ear. 613. 

(eoffx^f^o^^ cf. eu97)(ikOvcS.) 

euTc: iytii (tiv euT* av tou; xa- 
xou^ opo^ ^oTcSv mTTTOVTa;, eivai 
fn\fA ^i|t6vcAv Y^vo^ Eur. 577. 8; 
cut' iy iXXuv xpeiaaovcdv 6p(A.T)v (i.d- 
^, OTpo^Xo^ 'd[tf ' dxavdav elXtiSac 
^LOc xeCTat lon. 38, 3 p. 739. dXV 
cut' dv XpvK veo)r(t6< e^tTreai) aTpa- 
T^, ^uXt) (tlv apxet, x^'^P ^' i^&^&p- 
Ya?[eTat lon. 63, 2 p. 745. 

euTexvta: aiTw X' auSdv (?) eu- 
Tcxvtav Te Y^(^Oi< Eur. 773, 72. 

cuTexvo: irp')ad(A.r)v ouv, et wa- 
poLCiu^etc Ti« XP'^^'^^^ iT0.v7)p6v le- xTpov, oux dv euTexveTv Eur. 
520, 2. 

euTeXeta: StSd^xaXoc y^P iQUTe- 
Xeta t2v 9o^v xal tcSv dpt^oiv y^- 
YveTat pouXeu(ikdT(dv adesp. 522, 3. 

euTovog: t6v BotcDTtov v6(/lov, Td 
icp^Ta (iiiv oxoXaTov, el^a S' *euTO- 
vov Soph. 881, 2. (cf. SvTovo^.) 

euTpdire^o;: ^to; Si icopfupou^ - 
oux euTpdice^io; Eur. 670, 2. 6p^( 
t6v euTpdm^ov ii^ i^Su^ ^tog Eur. 
1052, 3. 

euTpoxo;: vOv S* cuTpoxot^t (eu-r 
pud[tot( vel eupootert 11.) oTO^Aaai Td- 
yyfiiaxoLTOi xXe77Tou(nv Eur. 439, 3. 

euTuxeta Soph. 947. cf. euTu^ia. 

euTux^H*** f*^^' euTuxTQ(ita (iiY)- 
Siv (o&' I<rra> ^vfOL Eur. 963. iroX- 
XoT^ 6 Sai(iici>v ou xaT euvotav fpe- 
vcSv ^LVfOLkoL Si^cixnv euTuxYi[ii>aTa 
adesp. 82, 2. 

euTux>5?: (cf. euYcvY);.) oux JaTtv 
ooTi^ euTuxiQC ffu ^0T(3v Eur. 150. 
(cf. euSat[it.(dv et add. p. XXV.) 6 
[iilvCdicXouTo;, et^ y^^o^ S' oCfX euTu- 
X>i;, dXYcT [ii>iv dXYftl Eur. 285, 6. 
icp6; (tdvTtv ouSet; euTuxv)C dTrepxe- 
Tat adesp. 439. (rofil) (i.iv iQ^iiiov, dX- 
Xd irdvT' oux eCfTux''); adesp. 124. 
ev xotv^ ^eYCtv &'KOL(si xel^rdat Su^ttu- 
X^ xoux euTuxe^ Eur. 635, 3. OTav 
ii $ai(ii(Dv dv$p6; euTuxou; t6 Trplv 
irXdffTiYY* ^pft^^TJ '^ou piou waXtvTpo- 
iTOv Soph. 666, 4. ouSet; olSev &vdp(a- 
woc Y*Y*^5 ouT* euTuxou? dptd(t6v ou- 
Te SuffTuxou; Eur. 843, 2. ou y^P 
1T0T* ei(dv ZdeveXov et; t6v euTuxrf X**" 
pourra toXxov rn; XwtY)^ d7ro9Tepelv 
Eur. 89. ia Tou< (tiv etvat Suotu- 
Xil^, Tou^ S' euTuxil^ Eur. 208, 3. 256 euTuyyi^ — tii^afjia Y6vvo2 t6 deTov sutuj^ti SwpiQjtaTa 
adesp. 475. opo) yap ol; [iiiv oux 
Sfuaav, aOXiou;* o(roi(Tt S* etaiv, ou- 
Xiv euTu;^e<TTepou; Eur. 571, 5. 

euTu^^ia; oT[iLoi, t6 xascov rns eu- 
Tu}^ia( (o^ [jLaXXov e; ou; fepeTai 
dv7)T5v adesp. 386. ouXeTCOT' euTu- 
^iav xaxou avSp6( urep^ pova t' oX- 
^ov ^e^aiov etxadai XP^^^ ^^^* 
303. cf. euTu^sta. 

euTu^w: xp7i(Aa(riv yap euTu^w' 
Tal; <7U(AfopaTat S', cb; op^g, oux eu- 
Tux^ Eur. 143, 1. 2. odev U vwtolv 
Xp^ov <ie, SudTuxeT; - odev Se <t' ou 
Xp^nv, euTuxeT? Eur. 47, 2. oTav yip 

^3 TK, euTuxet XP^^^ (') ^^^* ^^^» 
2. TOlOoSe dv7)T(3v TcSv TaXafTT^^p^ov 
^io?' ouT* euTuxet t6 •^rajiiTuav ouTe 
SuffTuxet Eur. 196, 2. tw y^^" (^^^ 
euTuxeT Eur. 285, 12. OviqtcSv <J7rep- 
jiia Twv [jlIv euTuxeT 'koL^izfS. ycLkri' 
V)}, T(3v ^e (Tuvvefei irdXtv Eur. 330, 
6. et Xe Ti? xupeT yuvatjc^; eadXin^, 
euTuxeT xax^v Xa^iov Eur. 463, 4. 
awaaa lleXowovvy^ao; euTuxeT mki^ 
Eur. 730. deou Yap ouSet? X^P^^ ^^" 
TuxeT ^poTbSv Eur. 1025. <7u|i.fopa $' 
8; av TuxTJ xaxin? y^^*"'^^» euTu^eT 
S' e<ydX7); Tuxciv Eur. 1056, 3. \lol- 
xdepio; offTi; euTuxeT Yd(tov Xa^v 
eadXrfs Yuvaixo;, Su(rTuxeT (euTuxeT 
11.) ^' 6 (iiT) Xa^(0v Eur. 1057. §e^ata 
S* ou^el; eiiTuxeT dvioT6< y^Y*^^ TSiUT. 
1074. ou xdvTe; outc Su^tuxouwv 
ev YOCjAOt; out' euTuxouot Eur. 1056, 
2. 10 V 8* euTuxTJTe, (AiQ^ev orre; eu- 
de(i); Tff' oupavbi ^poveTTe Sosiph. 3, 
4 p. 820. 7) ^apu f 6p7){A' dEvdpcoTTo; 
euTux(3v d^pp^dv Aesch. 392. et $' 
euTux«Sv Tt; xal ^iov xexTr/{j(.evo; [iL7)^iv S6[ji.ot(»t Tcov xaXc^v . TretpdffeTat 
Eur. 198. x^ ^P^^ euTuxSv mTvet 
Eur. 262, 3..(cf. evTpu^S.) (i.axdfio; 
o(rTt; euTuxo)v oTxot [iievei Elur. 793. 
[iL7)Sel; airetpo; t<ov e^AcSv et7) ^(ov 
{pcoTo;, euTux^v Se t6v deov }»d^t 
Zopyr. 1, 2 p. 832. [i.75t eiTuxouoa 

iradav TQvcav x*^* ^^^- ^^^- t '^^ 
S* euTuxouvTa ndvT* dpid[Ai7aa; ^o- 
T(Sv oux ?<mv ouTo; ovnv' eupiQoei; 
eva Soph. 620. t6v euTuxoOvTa xf^Jv 
aof6v ^efuxcvat Enr. 99. xptfv ^dp 
t6v euTuxouvd' OTTO); TrXeicTa; lx**v 
YuvaTxa; Eur. 402, 2. tov euTu- 
XOuvTa xai ^poveTv vo[i.i2^o[i.ev Eur. 
1017. woXet Y^p euTuxouvTe; oi xa- 
xot v6(ro; Eur. 626, 7. xaxot y<^P 
euTuxouvTe; ex:cX7)a«ouai [Ac adesp. 
465, 2. Tiov euTuxouvTcoy dvraYwvi- 
(TTT); ^ovo; adesp. 167. (cf. Ix«.) 
[17} f dovet ToT; euTuxouot Char. 3 p. 
826. Tou; X' euTuxouvra; dEYei (?) 
Eur. 901, 5. XP^^^^ "io^iJ^t aaurov 
eivex' euTuxeTv Eur. 142, 4. auTol 
St' auTou; euTuxeTv iqy^^H^^^ ^wr, 
608, 3. [/.ox^eTv dvdYX7) tou; WXov- 
Ta; euTuxetv Eur. 701. (cf. TuYxi- 
vo.) euTuxetv S' atTeTv deou; Carc 4 
p. 799. olo; 7)v iroTe xdY^i^ fteT* dv- 
Spcov i^vix' 7)UTuxouv ^icd Eur. 285, 
20. xouSel; dv out(i>; 7)uTuxei xaxo; 
Y^Y^i; Soph. 103, 10. (b; euTux^n^^^v 
xat xaxcS; icpd^cov 9C0Te adesp. 546, 
3. d$6x7)T' euTuxY)(favT(i)v S6(juav Eor. 
362, 31. 

euTux(S;: ^u $ 2i deSv Tupavve 
xdvdp(D7ra)v "Epcd; - toT; epcSaiv feu- 
Tux(i5; GuvexTrovet Eur.'136, 3. 

euf a(A^: eufa[i.eTTe [iie^99ov6|i.ot 
S6[iLov 'ApTe[uSo; reXa; otYitv (?) euf afx(& — eua>pia2[eev 257 Aesch. 87. sufa(A&iT* co, eKTOTrtoi tc 
S6|&4i>v a^raeipeTe Eui*. 773^ 67. cf. 

Eufri(tT) — Sosith. 5 p. 824. 

su^T)|&ia: ei»9Y)(i.ia y^p euxoXco- 
Taxo? wovwv Eur. 1087. (cf. pouXt- 
pLia.) CTs^avou; Te(i.6vTe; ayY^^^^? 
ei^Tjliia; Chaer. 6 p. 783. dTtfOL- 
vooc - ou; eufiQ[iLia^ x^ipuxa^ c^X^' 
icpou|iaXovTO Sai|&6v(dv Chaer. 11 p. 
785. Tou^ ei Yeyov^Ta? - xav toT; 
xanoX; ^T X^yov {^eiv eiifY}[iLia( 
adesp. 545, 2. yiQp^ ^peTT^vTcd^ a^2[e 
Ty}v eufiop^iav Soph. 194. eu97)[tiav 
aev irpoTa xY)ptj^a; Ixco Soph. 
807. 

£ufY}(to<: euf 7)11.0; tadi (aoOvov 
e;op(tid(iivY) Soph. 437. eufy)[iLa xat 
9i xa\ xaT6C9paYi<y(Aeva Eur. 762. 
&ufii(iot{ Y^^^( Aesch. 40. 

eufiQ^ttS: Tov X' au dav6vTa - 
^^QtipovTO; eufY)(toOvTa; ex7re(jLTC6tv 
^(tttv Eur. 449, 4. cf. euf a[iL<3. 

eofYi|i.(i>g: iva wXY)[iLox6a; TaaX* 
^ X^vtov X^^C'' eufY)(jL6>( rpox&co- 
(tev Eur. 592, 2. 

eufop^ta: ffu Si (TfaSqe^^et; tccI)- 
^0( &C eufoppii^ Soph. 764. 

cuf paiv(d: et (i.ev fpaao) TaXY)de;, 
ovixt a' eufpavcS' 61 S* eufpavb) ti <s\ 
ou^t TaXY)&l{ fpd(r(d Agatb. 12, 1. 
2 p. 766. xai wou TO<rauTa XfW^'^' 
eariv - A (taXXov dv$p6; euf pavel 
TPopovTa (te Enr. 953, 23. 

eufpovY): xal TauT*, eiretSdv eu- 
^VY) ^eu^i] (ua, XP^cdv eTiratvelv 
Soph. 524, 1 1. oXy)v S* exetvY)v eu- 
fpovYiv ed6pvuT0 Soph. 1026, 9. ouS' 
ovap xxT* eufp6vY)v fiXot; iSet^ev 
x^irov Eur. 107. (S^^ep aeX>ivY); oi|;i? *eu^p6va; Stio (TTYjvat XuvatT* dv ou- 
TTOT ev (topffl (Ai^ Soph. 787, 3. . 

euf uYi;: iroXu; B' dvelp^e xtaao; 
euf UY); xXd^o; Eur. 88. iiTt; eu^ ua 
Xa^ouaa Te^vY) ^(ot E^xe x^^^o^o^ 
Eur. 186. 

^itje^ri^: opxoiv epcSatv ouSsv eu- 
XepeffTepov adesp. 567. 

euxTO: ffTe^dvou; - ou; eufYjjjLta; 
xY)puxa; euxat rpou^dXovTO ^t(i.6- 
vcDv Ghaer. 11, 2 p. 785. eu^^^^ ^^ 
a(j)2^oi( $e<77?6Ta( ?rat(i>vtat; Aesch. 
144, 2. ^OLyLOi^ TeXo;, to S>5 wot 
eux^^C ^Y^ Xt(r(ro[teva irpo<xe^av u[te- 
vatov det(rat Eur. 773, 52. '£<7Tia; 
d' eBog, df' iQC Y* a(afp(dv xoS; dv 
d!pxeadat OeXot eu^d; iro<el(rdat> 
Eur. 781, 37. . 

eux^F''^^* xoutitot' e\j)[o\/LXi da- 
veiv Eur. 533, 4. (o ycCtoL TraTpi; - 
XaTp*, og Te TreTpov Apxd^^ov Suaxei- 
[jLepov <ndv) e[iL^aTeuet;, SvOev eux^- 
(jiat Y^vo; Eur. 696, 3. ^Affeio^ -n 
9Y)^aTo;* ou Ydp euxo[iLat [jLtS; adesp. 
392. fiX^DV TotouT(i>v ot [jlIv eoTepY)- 
(jievot )[OLifo\j<n>fj ot S* Ix^^'^^^ s^X^^" 
Tat ^uYeiv Soph. 779, 2. eT Tt; dpYo; 
(ov deoT; euxotTO Eur. 286, 1 4. euxe- 
<7d(i> S* 6(JL(i>( dTretpo; eTvat ty); v6aou 
TauTY); dei Eur. 1070, 3. eu^ij Totou- 
Tov d!v$pa aot rapeaTdvat Eur. 956. 
ouTe ^dp Y^P-ov - ouT* dv oXpov Ix- 
(jLeTpov IvSov eu^ai[jLav Ix^^ Sopb. 
327, 3. u^jLet; ii ^(^[jlov T^vSe - xu- 
xX(o 7repiaTY)T* ev X6x<p t* direipovt 
eu^aade Aesch. 379, 3. 

eu^uxia: Tolat y^^^^^^^^^^ ^^ 
dwavTaxou Tcpewet x^P*'^'^? XP"^" 
aTo; et; eui|/uxiav Eur. 329, 2. 

eu(i)ptd^etv Soph. 517. 

17 258 euwpo^ — iybpo^ eScDpo^: eucdpo? *Yi|Aou Soph. 
190. 

e^eSpavov: e^eSpavx Phryn. 7 
p. 722. 

ef eXxco: o xal aiBiopov ay^^ova^ 
T eipeXxeTat Eur. 362, 26. 

g(pe$t? Eur. 599. 

e^epirci): OTav $' efepirv] xufiia 
Xoiadiov piou, to ^rfv Trodoujiiev Ly- 
cophr. 5, 3 p. 818. 

'£<pe(reia Soph. 93. 

efeerirepog: efe^Tuepov ^aiouaa 
Xa|i.7;T7)po^ aeXa^ adesp. 407. 

eyeiTtog: TrepKTTepav oiJceTiv e^- 
e<TTt6v Te Soph. 782, 2. 

e^psupiGxci): outo^ B' efY)upe Tel- 
j^og ApYetcDv ^TpaTw - e^riupe 8' 
a<7Tp(i)v (leTpa Kai TcepiaTpo^d^ Soph. 
399, 1. 8. ou ^i|jl6v outo; t<5v8* 
STrauae - XP^^^^ '^^ SiaTptpi; cotpti)- 
TaTa? e^TQupe Soph. 438, 3. xXewTcov 
B' oTav Ti; e(Af avcS^ e<peupedYj Soph. 
844. 

e 9 7)^(3: 6^(0 ^i 7;aTp6c atji.' eTt- 
(j!.(dp'r]ad[i.'y]v (juv toT^ e^ioPTidaat Ttov 
6X(i>X6t6>v Eur. 559, 2. 

Sfy}(Aat: e^Y)(i.ev7) Tdfov Texvot; 
eirb>^e toT< TeOvY]}c6<Ttv Aesch. 157. 

e^Yi(/.epo;: t6 y^P v6<n)(ia tout 
e^rjtepov xax6v Sopn. 153. (cf. rjjLe- 
pa.) Zsu; S<Td' 6 TCe[i.7r(Dv nov e^vi^ie- 
pov TpofiQv adesp. 476. xo^atv ^i 
dv7)ToX; PouXo(iat xapatvedat Tou<p7)- 
(xepov l^Yfv i^^ed)^ adesp. 95, 2. St- 
Bd^etg T* dXXou; (/.uptou; e<p7)(iLepou; 
de(Sv uTTspde [jLTiiroT' aipe^rdat ^poTOi^ 
Neophr. 3, 4 p. 731. 

ef t7)[/.t: Tt S' ou yevotT dv deou 
e^ievTO? Tuj^tj adesp. 474. Tt; 7)v 6 
<Tuf Xd Td^e pe>e(iv*> ef el; e(jiot Eur. 495. iSpaaav irdvT* e^evTe; tXov?j 
Eur. 564, 3. <re(iLvoug IlaXt)^ou^ Zeu; 
efteTat xaXeTv Aesch. 6, 2. yi^aoL 
)[eKf e^ieTO Aesch. 179, 5. 

ef txTo;: TcotvaTg eftxTaT; adesp. 
256. 

e9taT7)(/.t: Taj^u^ Si Pad(t6t^ vu(i- 
ftxot; e7re<7Tdd7] 6 (JLOt^^o; Soph. 
1026, 5. 

e^op(jL(S: Oi\<s)(ri [JL6v - ouS' dv sl; 
f uyot ^poT(ov TTod', (p xal Zeu^ e<pop- 
(jL7i<;T] xaxd Soph. 619, 2. 

Efopo;: Ifopog oidxcAv adesp. 39. 

e f p (3 : 7^xo(JLev . . tou; crou^ ddXou; 
TOu^rSe - Se<T(iou Te wd^o? t6S' e:r- 
o^6(jLevot Aesch. 190, 3. 

ef u[JLV(o: e^u^jLvet; Soph. 87. ico- 
Xu; SJ Opi*^ Tpiy^ovo? dvTiffTcaaTd te 
AuStJ? e^u[jLV£T TnoxTiXo? ^^>YX^P^? 
Soph. 378, 2. 

ej^eYY^Q?- oi^Ei? 7rapavo{jLwv zpo; 
deoug ej^eYY^o? adesp. 494. 

e}^daip(<): av^of, (lev, e^^daipei Se, 
PouXeTai y^ C-^v lon. 44 p. 741. Xu- 

TCa^ [Jl4v dvdpCdTTOtatV - deOl TOtClV 

$t$ou<Ttv ou; dv e;^datp(i>(Tt adesp. 
489, 2. 

*lxO»[^'a Soph. 590. 

IX^o^: Setv^v Y^ TauTov T0I5 (jlIv 
ivXdvetv PpoTcov, ToT; S' fx^og elvxi 
adesp. 462, 2. 

S^^dpa: Sx^P^^ (JLeYi<yT7)v (r6i<ji cu(t- 
pd>>(Dv TexvoK; Eur. 338, 3.T7jvTap- 
auTi^ tqSov7)v fxdpxv xaOi<TT7)a' el; 
Tov u<TT£pov xpo^ov Crit. 3, 3 p. 774. 

ex^p6;: ouSet; ex^po; ouTe ^ue- 
Tat 7rp6; xp^^Sp-a^* oi' t6 ^uvTe? dp- 
vouvTXt (TTUYeTv Soph. 85, 4. e^^o; 
(jlIv dvTip adesp. 5. Y^vatxi t' ^jbfis 
Xp^(ia 7cpe<TpuT7)? dvTip Eur. 317, 4. iy^^poq — ly^to 259 e/dpoO 7?aTp6^ [iiot toOto (pi^TaTOv 
TRcvov Aesch. 201. aweTTTucF' ej^Opou 
(fQzo^ l;^di<iTov T£)co; Eur. 727. 
epp£T6) fiXo^ <7uv i)(bfi^ adesp. 362. 
yvSvat Tov ex^P^^ 19 [taXiad* aXcDai- 
(lo; Eur. 743, 2. v6(aou tov ex^pov 
^av, oTTou Xd^i;;, xaxeS; Eur. 1091. 
xiv X* s}^^pav GTaaiv eTpY* aw otxcov 
Ear. 453, 10. [juacS irap* ex^cov dco- 
ira; eueiSet^ X^^ou^ adesp. 24. ^ekia^ 

yap e^^dpol; y^T^^'^^^ '^^ ToiaSe Eur. 
460, 4. GfdXXetv auv e;^dpoT; xal 
9^00^ xepSo; fepet adesp. 301. e^- 
^ol; dmaTbSv adesp. 310. ji.7);^av(i>- 
|uvi) xaxd ex^polat Eur. 874, 2. 
e;^^poTaiv eTyj xoXe{iiiav SdiiiapT Sx^'^ 
Eur. 1060. dvj^u; [/.Iv auT6(, depae- 
va; V ex^pou? lx(i^y Soph. 136, 2. 
e^^dpov; (e^^poO U.) xaxcS; Bpav dv- 
}p6; yirf^^J\i.OLi [Aepog Eur. 1092. — 
xa'i Ydp xaxot yeYcoTe; ex^iaTD v6- 
co; Eur. 571, 6. Iti ydp ddXXei ire- 
vta xaxov l^^taTov Eur. 230, 3. 
e^dpou ^pciTo; S^^taTov Texo; Eur. 
727. (cf. alaxp6;.) wplv e^a(j(.apTeCv 
xal Td wpoa^tXeaTaTa IxfttaTa de- 
ffdat Neophr. 2, 3 p. 730. 

?X^».* ou Bixaicd; ddvaTov l^^ou- 
<nv ^oToi Aesch. 353. 

IXi5Jva: ig e$ extSvTo; wdXtv l^t- 
Sva yipsTai Isid. 1, 4 p. 829. 

eX^^^o?: Td^ XeovTo; ijveaa ri Td? 
eyivou [xd^Xov ol^upd; Te^va; lon. 
38, 2 p. 739. 

'Exiwv— Aesch. 376. 

IX»« £1 |i.txp6; wv Td ^aO^a vtxrr 
^a; Ix» 8oph. 38. 6[i.oppod<3, auvde- 
Xu, au|JL?;apatveaa; Ixco Soph. 449, 
2. eu9v)|uav [aIv TrpcSTa xY)pu^a; lx(>> 
Soph. 807. To X* 6T7rru[iLov oux V/w ei77etv Eur. 18. el ^dp eu fpovetv lxo> 
Eur. 199, 2. el; S' euyevetav oXiy' 
IXd) 9pdaat xaXd Eur. 336. aiSoO; 
Zi xauTo; SuaxpiTG); Ixco ^epi Eur. 
365. lx<o $1 t6X[i.y); xal dpdaou; Si- 
SdaxaXov - "EpoTa Eur. 430. d[i.Y)- 
Xavto S* lYcoye xoux Ixco [AaOetv Eur. 
571. oux d^tcS (i.txp^v ae, [xeydXa $* 
oux lx<«) adesp. 31. Ixco (?)• t6 ydp 
wpiYt'-* *^t6 [lot xaX(3; l^ov xa^ou; 
Tuapaaxeiv tou; X^you; SuvviaeTOCt 
adesp. 553. <w> Y^«3aa', ev olatv dv- 
Bpdatv Tt[jnr]v Ixet; Soph. 192. t6 
ydp Spav oux Ix^v X6you; Ixet; Eur. 
610. (0 Y^pa;, oiav eXmS* tqSovyJ; 
Ixet; Eur. 1080. [laxapid); Ixet; f pe- 
v(Sv Dionys. 2, 2 p. 793. wape^Kpe- 
peT; TauTaiat tou; Tp^Ttou; Ixei; 
Isid. 1, 2 p. 829. eu yoOv ci); yoL- 
[jLeiv Ixet; TaXa; adesp. 10, 2. 8; 
t6vX* Ixet; Tov avix6v, tXeci>; y^^oO 
adesp. 164. au X' 6^^^^^ wv TiQvSe 
SouXcoaa; Ixei; adesp. 536. oaTt; x^- 
Twva; Paaadpa; Te AuSia; Ixet tco- 
BiQpet; Aesch. 59, 2. oLkX oux ev au- 
yal; TaT; e[iLaT; 2i6a; ^lx^i, to [i-t) wap- 
6v Te T6pJ/tv oux Ixei ^iXot; Aesch. 
99, 1 3. 14. Tou; dav6vTa; el deXei; 
euepYeTelv eiT ouv xaxoupYeiv , d[i.f t- 
Se^id); Ixei Aesch. 266, 2. xdTroSY)- 
^(daa; Ixei dpaauv TteTpaTov opvtv ev 
TuavTeuxij}: Aesch. 304, 2. 7r6vou ydp 
axpov oux l^et XP^^^^ Aesch. 352. 
Stxaia Y^^aa l^et xpdTo; ^Li^OL 
Soph. 77. x6XV Ixei atYTj xaXd Soph. 
78. d7;av TO xP^^J^^^ov '^'ir,*sioL'* Ixet 
'puatv Soph. 84, 2. l/e*. [/iv d^Yeiv*, 
olSa Soph. 237. 7caTT)p U woTa[/.6; 
"Ivaxo; Tov dvTiTrXaaTOv v6[/.ov Ixei 
xex|JLYix6T(i)v Soph. 262, 2. Toiav Ile- 260 e^to TDQv Tiv' 6[i.[J!.aTo>v Ij^st Soph. 433, 

2. VUV S*, W YSp^tie, TaUT dviQVtiTO)? 

2;^et Soph. 513, 4. TcaT^a; y^P ^^^ 
?f u<r' dvaXcooa; l^ei Soph. 806. da- 
vovTt xeivG) auvdaveCv Spo)? \k Ijti 
Soph. 867. x,£tvo; ydp 2^" '^^^o? "JO^^ 
xal dpx'/5v Soph. 1028, 2. ev X?W^' 
atv ToS* e<TTt, (tT) yot^poO - xuxXcj) ^dp 
epTref tco [jLev 2<jd', 8 S* ou;c 2)^et Eur. 
22, 3. TcaXato^ alvoc <!>; xaXco; 2;^et 
Eur. 25. 333. 6 xdpcov Saxpuov (le- 
TaXou; ?j^et xou^oTT^Ta (Jioj^dQv Eur. 
119, 2. ddvaTo; Y^P dvdpoTrotdt vei- 
•xecav TeXo? I;^et Eur. 176, 2. to (tT) 
elSevat ydp to^ovtov Sj^ei Tivd voaouv- 
Ta Eur. 205, 2. el i* T0|AeV/5dT)v ex 
dewv xat TzoCtV e[jL<i, l;^et Xoyov xal 
TOUTo Eur. 208, 2. (cf. ^dpo).) Tupav- 
vtX' 70 dewv SeuTepa vo(;.i?^eTaf t6 [Ji.yj 
davetv ydp oux, l;^et, Td 8* AW f)^et 
Eur. 250, 2. Ttv' fx^i <jTditv EivoSia 
Eur. 308, 3. <L XP'^^^ " ^^'^^ (J^-viTYjp 
v^Sovd; Toia; l;^et, ou TuaxBe^ dvdpco- 
Tcotatv, ou (fiko^ TraTTop, oiac du j^ot 
ai $<D[jt.a<Ttv xexT7][jLevot Eur. 324, 2. 
Td ydp xax<3; oT)tou; e<yeX06vT ouic 
l;^et <7CDT7)ptav Eur. 362, 13. outo? 
S' fjret <n)[J^eTov ev [jLe<j<p aa^e; Eur. 
382, 4. Td X* ai<T3^pd [i.taet xai xaT 
o^daX^JLou; t ^X^i Eur. 410, 3. odTt; 
S* ^[jLstxTov TuaTep* ?3^et veavia; <yTu- 
Yvov T* ev oTxot; Eur. 500. T)[i.ap 

<6v> Tot [jLeTapoXdg xoXXd^ Ix." ^^^- 
549. TauTa ydp XeYeiv 67ri<rTd[i.e9da, 
Spolv S' d[jL7)ydv6); Jx^t Eur. 572, 5. 
oux ?<iTt Td 5ec3v de^tx', ev dvdpco- 
TtoKjt Se xaxoT; vo<jouvTa auyx^^'^ 
T:oXkY,>i V/ei Eur. 606, 2. t6 ^''iip*^ 
(1)5 ?x^* woXXd; v6<jou; Eur. 637. Td Xp^o^J^ocT* dvftp(Dmt<rtv -loSovd^ lia 
Eur. 642, 2. v) y^P ^sf^xog e<jdX6c 
oux 2x" P^^^ E^^' 661, 2. -n i?aT; 
vo<je^ aou xdTctxtv^uvd); l)[ju Eur. 
682. t6 ^uvat 7raTp6c euYsvoug ai:o 
o<rY)v l^et (pp6vY)<jiv d^ico^jLa Te. xdcv 
ydp TTevr,? <3v TUYxavyj, )[jfyi<Jro^ 76- 
Y<i? Tt(jLY)v ?^et Ttvd Eur. 739, 2, 4. 
dvaYxaio)? X' fj^et piov depi^eiv Eur. 
757, 5. dep[jLY) 8' avaxTo; 9X6^ - 
xaiet Td Tr^ppco, TdYY^^e*' S* eu- 
xpaT l^et Eur. 772, 2. duY)TCO>ou<ja 
deoTc 6xeT<j' lyti <ppeva; Eur. 781,56. 
t6 [Jl4v a^aYYfvat Seivov, euxXetav V 
Sj^et Eur. 854. ev <auT6;> auT<3 wdv- 
Ta cruXXaPciv l^ei Eur. 862, 2. 
Igt' dvSpi xai Y^^^''^' xeifJLevo^ v6- 
[JLO^, Tw [jlIv Std TeXou; i^v lyt\ cxio- 
yetv dei Eur. 953, 15. pio; y^P ^^^H*' 
2;^et TTOvo; Y^Y^^ ^^^- ^^^* ^^^ '^ 
Y)SeTat XeYCDv Td t' ovTa xal (jltq* 
?[Y)[;.iav Y^P oist ^X^^ Eur. 978, 5. 
veo; S* OTav 7r6>X' e^a^jLapTij, ttjv 
d[JLapTiav fj^ei el^ y^P*? auTou toT; 
TpoTcot^jtv ^[jL^uTOv Eur. 1027, 4. t6 
<jxat6v elvai - d[JLOuaiav fj^ei Eur. 
1033, 2. 6 du[jL6^ d^Y&Sv dc^dXeiav 
oux «X" Eur. 1039. r, S' euXdpsti 
axoTov ?xei xad' 'EXXdSa Eur. 1052, 
8. TiTt; Y^P ^'[^<3v xapSiav dupaC 
l^et Eur. 1063, 12. xal tov -aXat^v 
TtokV iTTyj xaXS; l^ei Eur. 1065. 
Zeug ev deoTat [JLavTt; dtj/euSeaTaTo; 
xal TeXo? auT6; V/i^ Eur. 1110, 2. 
eYxaTdxXetdTOv S6[JLotc Ipyei - xal 
ax6T(i) xpuij/a; Ixst Eur. 1132, 40. 
Ti^ SeaTcoTiv 6(jly)v Aavdr^v (id^^ l^ei 
xaTd TTToXiv Eur. 1132, 54. auTo? 
l<JXuci)v iTt xalSa; wapaiTciJ^ovTa^ 
dXxi(JLou; l^et Dicaeog. 2, 2 p. 775. ^X"^ 261 YGip f pov^v eu icdvTa (juXXa^ov 
l/ti Ghaer. 23 p. 788. wpo; ulov op- 
Y>)v oux Ijtt xp^^T^^? 'TcaTvip Ghaer. 
35 p. 790. aoyov y^ '^oi ti ^rpog t6 
^u>Eueiv Iju t6 Y^pa? Antipb. 3 p. 
793. tcXouto? - (i.6Yi(rT0v J^rJXov ev 
3poToX« Ixei Carc. 10, 2 p. 800. ou- 
Te PjfeTo^wv l-j^zi yuiwv au^Yjaiv 6[Jloi- 
av Theod. 18, 2 p. 807. oux oTada, 
Tiipa Suva{uv lo^ixYiv Sx^i Crat. 2 p. 
810. {JLOVY} Y«p <!*v rewovdsv oix Sx^i 
Xiptv Ghar. 1, 2 p. 826. outo; tA 
'xktUd TcSv xaxcov {^61 xaxd Char. 1, 

5 p. 826. dXX' ev y' ^X^' '^i XP'*'^'^^^ 
Hippoth. 3, 2 p. 828. auTT) S' lau- 
TTjv adXa t5v ttovcdv Ixet adesp. 116, 
3. Tt5v Yap TTevviToiv TWTiv oux Ixst 
>6yo5 adesp. 119, 4. XP^^^^ Y^P 
£ffTs> oq ^oTcov 1x61 xpdrjQ adesp. 
294. Y^p^v Y^povTi Y^w^<rotv inXtffTTjv 
fX« adesp. 364. oicou tk AX^fti^ xst- 
« xai TTv xeTp* iyti adesp. 385. Td- 
|M[ Ydp xaXuc Ixet adesp. 513, 2. 
tv Tot; xaxoi^t i' euYevet* oTav Trapfj 
Tpaxe^ xid^udu(Ao;, d[jLadtav Ixet 
adesp. 524, 2. Td ji^y^^^- ^^P^ '^? 
"^X^ Ixe* ^opov adesp. 547. [jLa- 
xfo; Ydp atcov 9U(jL(popd; 7;oX>d; Ixet 
adesp. 550. oupav6v uir4p y^^? Ix^" 
JLsv eu xsxpajJLevov Eur. 981, 2. IpM- 
TX Sstvov lxo(J(>sv Eur. 1054. tzH- 
A*^?p* Ixoudiv eudeTot; ev dpptiXat? 
Aesch. 259. Ivda vuxTepwv ^avTa- 
cjtaTwv Ixouot {jLopfdc a:cTepot 7fe- 
^staXe; Aesch. 312, 4. Td TcpST 
CX^ufliv r,8ovd? xoTatviou; Soph. 
153, 5. 0? (JLaxp6v piov dvTjTwv Ixou- 
«i Soph. 328, 3. oiTive; rjQTei aofcSv 
ixiitv' Ixou^jt <7T6{JLaTa Eur. 492, 4. 
^PY* (tiv vetaTepcav, ^ou^ai S* Ix^^^^ TQv YepatTepcDv xpaTO? Eur. 508, 2. 
SetXot Ydp avSpe; oux Ixouatv ev (jLd- 
X?) dptd^jLov Eur. 519. dvdpcoTrotat 
TTotatv at Tuxat (jLop^7)v Ixoucrt Eur. 
580, 2. 01 Y^v Ixoud' EuPoiSa Eur. 
658. 'TToXXoi Y^T^'^^^ dvSpe? oux 
Ixoua* OTC»; ^et^ouatv auTou? tc5v 
xaxcov e^ouata Eur. 738. Tu^Xd; 
Ixoudi Td^ 9peva? Eur. 776, 4. l5e<jT 
epcoTo^v woTvtda'^! (itYTOv *lx<») adesp. 
282. xsxTTQeJo X* opdcS; dv Ixyj? aveu 
<];6you Eur. 417. Aixa - uwoweaouo* 
IXadev, oTav lx?3 Ttv* daep-n PpoTwv 
Eur. 223, 2. xdv a^jLixp' Ixu Tt; Eur. 
275, 4. rfv Tt^ oTxcDv wXoueiiav Ixi»; 
^dTVTQv Eur. 378. OTav ti; (jly) ^pe- 
va^ xaXd; IX?3 Eur. 548, 2. 8« S* dv 
TcXe^taT' Ixu cro^wTaTo; Eur. 580, 5. 
OTav $iop6v ire^ov - votiSo? evSecS^ 
Ixrj Eur. 898, 8. Y^^^ttxi X' oXpo^, 
tJv TTocrtv aTspYovT lx?3 Eur. 1062. 
tva Sixr) Tupavvo; ^. . ttqv y uPpiv 
SouXtqv Ixn Grit 1, 7 p. 771. lxot(JL* 
dv auT6 (JLY) xax(3; dTretxdcrat Soph. 
153, 2. Tt Sei xaXTfg y^''^''^^^» ^* V-'^ 
Td; 9peva; XP'*''^^? 'X^^ ^^^- 212, 

2. xaX(5; *lxot (jiot Eur. 707. tcq; 
TdX* dv xaXw? I^ot Eur. 832, 2. w? 

eXa^ptZ^ov Yo*^^ ?X^^^^ ^^^- ^^^> ^* 
Ixe t6 SsXi^Ttov Soph. 1023. ti Xe- 
Y6 Tt crtYff? xpelaaov >5 atYTQV 1^6 
Dionys. 6 p. 795. ev X9^^^ Po^jl^u- 
xac lx<»)v Aesch. 57, 3. Ix<»>v ik tou- 
T(i>v du(jL6v t7nroYV(0(jLova Aesch. 243, 

3. ^ijiku^ (jLiv auTo;, apaeva? S* ex- 
dpou; lx<«>v Soph. 136, 2. Ypa^JL^jLaTwv 
WTuxd; Ix^v v6(jLe Soph. 144. eu- 
valoc elT) SpaTueTtv aTeYTQV Ix^v Soph. 
176. ev TpiXatdtv Aiveag - :rdpeffT\ 
€7r' (5(jL(ov TcaTep' Ix^v Soph. 344, 2. 262 ^TL"^ 6 S* riw>OT ?;^(i)v [iLaxapTOtTO^ Soph. 
376, 2. TCoSaTTOv to BcSpov (?) 6L\L(fi 
9at$i(A0i( {^^v ci)(i.OK Soph. 415. ti; 
[opvi;] ouTo; S^eSpov ^dSpav {)^(dv 
Soph. 593 (cf. add. p. XXIV). el 
[iLTj xipenov J^^cdv tu^^oi Eur. 163, 2. 
t^jjlSv Ti SyjTa Tuyj^avei; XP^^*^ ^Z^^ 
Eur. 231. txjytyyii avY)p aTpaTTQYwv 
euxXea r £;^ci)v <paTtv Eur. 242, 2. 
[jLaxapio; odTi^ vouv I^^cdv TipLa deov 
Eur. 256. 09ti; hl yaOpov axeppLa 
yevvaTov t Ij^cdv piou a7ravi?[et Eur. 
285, 11. ael Su<jtu)^Sv xaxco; t' 
IXjui^ Eur. 285, 17. leXtio li pLtadov 
|jLei?lovo; t6X|jltj$ ?jjcdv Eur. 297, 4. 
xaxo^ S* 6 pLT) {^ci^v Eur. 326, 8. 
TraXXeuxa - lim eijiLaTa Eur. 472, 

16. t6 y^P ^P^^ ^^^ ^X^^ XoYou; 
£^€1^ Eur. 610. ou^* ei TreXexuv ev 
j^epotv ?X***^ [i.6^Xoi Tt; ei; Tpax^^^ov 
eiJL^aXeTv i(i.6v, aiYWopLai Sixata y' 
avTeiweTv l^wv Eur. 706, 1. 3. ajJLixp* 
av deXot{JLt xai xad* T^pLepav S^^v 
deXuTCOc oixelv |jl5XXov yj ttXoutwv vo- 
aetv Eur. 714, 2. to vvjmov OLnXin- 
(TTOv iy(jta\ Eur. 754, 3. weTrpapLevov 

To 9c5[i.a T*^; ^epvo; 1^^^ ^^^- "^^^^ 
2. I>a Sl |jL>)Te Atpuxov atdep' eta^a- 
Xciv xpSatv YOtp uYpiv oux Ix^^i 
a^tSa (njv xaTco Si-naet . . iet ^* e^ * 
iivTa TT^etaBcov l^^v $p6(Aov Eur. 
779, 2. 4. daupLaJ^eTat S' 6 irXeTcrTov 
ev vaot; f^^v XP^*''^^ E'*r. 794, 2. 
cb^ BetXo; eiTi davaTov exiroScDv S^^^ 
Eur. 816, 4. '^'^ii\kri^ <;6ft<T|jLa xal 
)[if avSpetav {x<<>>^ Ku9[jLopfO( eiTjv 
|jLaXXov Yi xa>6c xax6; Eur. 842. 
"Epco; - aXuTTov Tcp^tv Tiv' l)(i>>y ei; 
eXTTtJi* iYei Eur. 897, 5. xopu^rj U 
deSv 6 :rept5 X^^^' ^'/J^^ ^aevvo; aidvip Eur. 919. 6 S' ea^aBa^ev oux 
IX(i>v diraXXaYa; Eur. 1020. aafoS; 
U xetdetv oux ^x^^v Eur. 1 1 32, 29. 
axpaTea vyjBuv ^x^^^ Aristiae 3, 2 
p. 727. ddxeXv alv dpeT^iv, euTuxstv 

8* aiTelv deou;' ?x^^ Y^P 'K'?** ^*^' 
Ta |JLaxdpt6; 9' d(ta xexXvjiJLevo; 2[-^v 
xdYodo; Suvr^aeTat Carc. 4, «2 p. 
799. oaTt; cdt' ix**^ ovou nvaaae xal 
vouv fcoTo; euvidou; d^Y^v Sosith. 2, 
2 p. 822. co XP^^^ " irdvTcov xpaTt- 
aTeucDv Tupavve' ?co>e[i.ot( S' "ApftciK 
xpetaaov* Ix^^ SuvapLtv adesp. 129, 
5. ^iov fx^^ Touf' T^pLepav adesp. 
284, 2. Tceptaf dTci>; ix^v adesp. 333. 
'AtSiQv S* Sx^"^ ^07)0 6v ou TpepLcd axid; 
adesp. 370. aTetxet TroXtTat; o(t{jL* 
lx<<dv i^etv mxpov adesp. 415. Tpau- 
\>.OLr i^oTziay ^x^^ adesp. 450. Ku 
irpou ndfou T Ixouaa irdvTa xXtj- 
pov Aesch. 463. t^ to^ dpuaTet; coS* 
Ixoua* excoiiLaaa; Soph. 697, 2. ca; 
IXdtj Oed XP^^*^"* Ixouaa Fop- 
y6v' emxoupo; TziiXti Eur. 351, 2. 
KaXuScov (tev T^Se Y^^^) lleXoTna; 
X^ovo; ev dvTt7r6pd|JLOtg TceSt* Ixo^^' 
eu$ai{JLOva Eur. 515, 2. 'iiTi; iroviQpd 
TapY* Ixo^^'* <6tT'> eu XeYct; Eur. 
528, 2. 'Apxd; 'ATaXdvTYj, xuva; xai 
t65' lxo^<Ja Eur. 530, 5. dXX' i^jii- 
pa; y; vuxto; r, AixYj 7:ot6 tw Sua- 
ae^ouvTt a^Y' Ixo^^^' evv^XaTo adesp. 
486, 4. vj TccS; 8ixat6v eaTtv vi xa>.c5; 
l^ov Tcov [tiv dYfltddSv (Ae to [JLepo^ - 
Xapelv, Tou auva770pY)dy;vat 8l jjlt; 
Xa^elv [iLepo; Eur. 953, 24. to ^dp 
T:fcb(\u OLxjxo (jLOt xaXcS; l^ov xzXou^ 
irapaaxe^v tou; >6you; SuvifiaeTat 
adesp. 553. vouv Ixovto; <7jv &pa> 
fiXov Tupiaadot XP'^{^^'^^^ xoXXuv ^x«^ 263 aoL^i) Eur 934. '^OLix^ Aajcaivn? - 

xpeTov ijoxxrr,^ jtei^ov' y} Xoyv 9pi- 

cai Eur. 1083, 10. YvwjtiQv S' ijo^xa. 

|JL* 10 fu<Tt^ Pia^erai Eur. 840, 2. 

opa^ Tov u^ovi Tov^ ofTceipov aidepa 

xai -pv Ttepi^ ^X^vd' uYpoT? ev aYJti- 

>ai; Eor. 941, 2. tt)v (jlIv eupTiaei^ 

XaXliv, TTQV X* cdOTrep auTT) Xri|A* ^X^^" 

(rav euYeve? Eur. 657, 4. <ye|tv4 Ko« 

TUTov? opYi* ?x^^^5 Aesch. 57. i|;u- 

X*^ IX^vTe^ xupiaTcdv ev dcyxaXaK 

Aeseh. 462. ^iXcav toioutcdv ot (tlv 

c9TepT)|JLevoe jCLifO\*Gi^^ ol S' l^^^^^ 

eiX^vTai ^uY^^^ Soph. 779, 2. i 

rayxaxtaToi xal to XoOXov ou X6y«{> 

CpvTe;, aX\dt Tij Tuxy) xsxTT)[iL£voi 

Eur. 57, 2. [Aax<>OvTat 7roXe{iiioi<yiv ev 

XepoTv Sicrxou; Sx^^vts; Eur. 282, 20. 

9xe^a<rde ^' auToi, (at) eTtl toX^ e|i.oTc 

XoYoi^ Y^*^^'"'^^ l^^vTe? Eur. 286, 5. 

ol V Ijpvrt^ oXpiot Eur. 326, 8. 

•yrouXa^ojjiev Xi izokX utt' eXTciScov, 

[xiTYjv wovou? l^^vTe; Eur. 391, 3. 

oi tiq Texva; i' lyo^ixt^ a&XicSTepoi 

tS? ^auXoTTrrog Eur. 635. toX(; ira- 

9iv avdpcS?;ot<it xaTdaveTv [jLevei. xot- 

vov S* fj^ovTe? auTO xotva TcacrxojAev 

T:avT6(; Eur. 733, 2. oV ttqv eTTKJTei- 

/oviav r,[i.epav tXsTv TcodelT' Ij^ovTe; 

aupiov df^^o^ xaxcSv Eur. 816, 8. 

^oi j^dovioi J^o^epAv dcSiauXov ^x^^" 

?e? tSpav Eur. 868, 2. a S* 'EXXd; 

Affia T exTpe^ei xdcX>i<xTa, yriv Xe- 

V.eap lj(ovT£; <Ty]vX£> <Tuvd7)peuo[i.ev 

Eur. 981, 5. (cf. xew.) aXr^v X' eXaiou 

(TTepva - ypioufftv, (b? ^j^ovTe; oixo- 

^sv Tpo9T,v Ach. 4, 5 p. 747. Ta 

TcSv e}^ovTuv )jpT)[jLay fltpwdcl^etv picjc 

Eur. 389, 3. tqv ej^ovTwv wdtvTe^ 

ivdpOToi (piXot Eur. 462, 2. vo<;eTv Tidri<7t t6l^ dc[tetv6va»v fpeva^, icapd- 
^etYC'' *e;^6vTcdv tt)v xaxcSv e^ouoiav 
Eur. 644, 3. ev toT? X' Sx^utsi^t f '^P^- 
TT); re^u;^' oXe Eur. 322, 5. & y^- 
pa?, oiov ToT$ i^oufTtv el xax6v Eur. 
805. oXoid' 6 ToTc l^^oudi TdtYada 
^ovcov Agath. 23 p. 768. auTo; ?re- 
v6|iLevo; ToT; S;^ou<rt (al. toT; euTu- 
XOu<yt) [AT) 9d6v6t Dionys. 8 p. 795. 
Xu^ Y^^P ^pY^ t' ei$ 'eva ^uj^rf? to- 
wov eXd6vTa [iLavia toT; £)[0\}<si y^- 
YveTai Cleaeu. 2, 2 p. 807. I^^^" 
Tac (?) eu^cSvou^ 8crTa<Tav i[i.aTi(av 
e7ri^((S<jTpa( Soph. 318. xou SeT tu- 
pavv<a Gx^^Trrpa xal dp6vou; Xa^eTv^ 
wpeaPeT' ?X^^'^^^-^ XuoYeveT? twv eu- 
Yev5v> Eur. 495, 21. xdiv TauT 
dtXT)dT) xal <7aftS; Zx^^*^' *^?3 ^^^' 

1132, 42. exP*^^ Y^P '^^^^ H'^'^ ^^^^" 
^eT^ ^poTcov ^x^tv Ti xepSo^ e[iLf avlg 

dewv wdtpa Soph. 103, 7. ouTe Y^p 
Yd[Aov - out' dcv o^pov fx[JLeTpov 5v- 
Sov eu5ai[JLav ^x^iv Soph. 327, 3. 
xal TauTa - XP^^^ eTratveTv xal So- 
xeTv xa>iiS; S^etv Soph. 524, 12. e[JLOc 
Si >G><7Tov aI[Aa Taupetov meTv xat 
[jLTi Y^ 7cXei(t) TcSvS' ^X^^^ Su7fT)[jLiac 
Soph. 663,2. xai Td; TeXeuTd; eix6i; 
6<7y ouT(05 Ix^iv Soph. 747, 2. wXei- 
(iTTj Ydp dpeTT) Toud' uicdtpxov ev pi(j). 
TT)v d^i(dcrtv t5v xaX(3v to ff5[jL' ix!^\^ 
Eur. 15, 4. oux dv Y^^^otTo x^^P'^ 
ecrdXd xal xaxd, iW lcn Tt; <iuy- 
xpa<;t; &<:r ?x"^ xaXS; Eur. 21, 4. 
Xpu<;6v [jLdXt<7Ta ^ouXo^jLat S6[jL0ig 
Sxetv Eur. 142. v6<iov l^etv Eur. 226. 

xdv a[jLixp' IxT) ^t^i [A6Y^^* ^X^^^ ^^' 
[jLtZ[eT(i> Eur. 275, 4. {ef.rfi<f(d,) irpa>- 
Tov f peva^ [jiev T)mou^ ^X^^ XP^^^ 
Eur. 362, 6. Ixetv Sl weipw' touto 264 ^X<^ I _» SiScoat Tou( xpcdTouc Ixsiv Eur. 362, 
14. 15. XP*^^ Y^P '^^^ euTuj^ouv^' 
OTuci); TcXeicrTa^ l^eiv Y^valx.a< Eur. 
402, 2. (cf. 4^0.) oaTt; y*? aaTwv 
TrXeov l}^eiv Tref ux' avnip Eur. 425. 
^eu ^eu, t6 (iy) tA TCpaYftaT avdpcS- 
iro^ S^eiv (puvviv Eur. 439. ev i^apde- 
voi^ ii irapdevou TpoTrou; Ix^iv Eur. 
603, 3. S6$av <U> PouXoipiYiv «v 
euxXeia; Ix^iv Eur. 659, 10. &fOL ai 
du(i.ou xpeiaaova YV(d{jLY)v ix^tv Eur. 
718. t6 yoL^ l^j^et,^ icXeov xpaTet rn; 
euaePeiai; Eur. 736, 4. xp*») - TceiOci - 
Tol; |jlJv <T(af poaiv woXXtjv fx^iv Eur. 
759, 3. ?X*tv -/jfyi atoyJ ev. riax^^/iof 
Eur. 773, 61. ouTcd xpoa>ixet \Linik 
TTQv 6pY7)v Ixetv adivaTOv Eur. 799, 
2. Tou; veavia; XP^^^ " ^^ ^itXiopw 
xav oTrXot; Ti|i.a? Ix^''^ ^^^» ^^^i 
2. oux dcpxet (jiiav ^uxyiv dXuetv 
xaTTi T^jS' Ixetv xovou; Eur. 908, 8. 
v^Su Se - auaxudpcoTrd^etv Tcoaet dlXo- 
Xov ev xotv(j) Te XuTn); tiSovtj; t 
Ixetv [jLepo? Eur. 909, 10. XexTpa 
auTol; xaX(o; Ixetv Eur. 1058. 
ex^poTdtv eiT) ?7oXe(uav SdpLapT* lx«v 
Eur. 1060. aofo; Sl xevia; axato- 
T7)Ta icXouaiav xpeTaoov auvotxov 
emv ev S6(A0t; Ix^^^ d*it. 5, 2 p. 
774. ^ouXou Yovrf; wp<iTiaTOv ev Tt- 
(lalg fx^iv Gbaer. 34 p. 790. lpY<i> 
v6(At^e ve^piS' Ix^tv e7rev$uTY)v Thesp. 
1 p. 832. Tou; eu ff^io^oTOi^ - xdv 
Tot; xaxoT; ^eT X6yov Ixetv euf 7)(Ata; 
adesp. 545, 2. eYc^ Ydp e^o} (?) Xex- 
Tpa auToT; xaX(5; Ixetv Eur. 1058. 
iXecrdat S' ouTtv' ex ^(xXt^ Xidov 
e^et; Aesch. 199, 5. TauTa ^pcSv 
xdXXt(rTov e^ec; atefavov euxXeia; dei Eur. 853, 4. Xiav fiXcSv aeauTov 
oux e^et; (piXov adesp. 316. 'ASpti- 
vat Te Y^^^^^e^ Tpoivov e^ouot yocov 
Aesch. 71. ou xp^ ^ot' opdaX; ev 
•'Tuxat^ ^e^YjxoTa e^etv tov aurov 
$at(jiov' el< del SoxeTv Eur. 1073, 2. 
0( eTxe i7(a>ou( Teaaopo^ ^uYv^f opou; 
Aesch. 326. taSv [iiiv dYad^Sv (te t6 
(lepo^ (ov eixev Xa^Xv Eur. 953, 25. 
(!>C - xdXXo< elxev l^oxov xad' 'EX- 
XdSa Eur. 1132, 26. ou xp^ao; - ou 
TcXouTou x^^^'*' 'ToaouTov eTx£ ^ta^- 
pou; Td^ T^Sovdc Apollon. 1, 3 p. 
825. el vouv elx' l[t' 6 aTcetpa^ ^a- 
Tnip adesp. 546. io(t&X; dv dv&pcSv el- 
XO(jLev TupavviSa Eur. 321, 4. (d( S' 
oux e^atvopLeada, a^Ya S* etxo(JE.ev 
Eur. 495, 2. <xoufov> iroS' aXXo; 
dXXoa' eTxo[Jt.ev (puY?j Eur. 495, 33. 
x6[iLatatv - euavdio p6$a eTxov Chaer. 
13, 2 p. 786. dY)patv StatTa^ eTxov 
6(t^epe{; PpoToi Mosch. 6, 4 p. 813. 
Tou^ S' oX^oc lo^^^v, Tou( Sl Sou- 
Xeia; . . ^uy6v lax* dvdYxa? Soph. 
532, 6. oX^to; oaTt^ rnc taTopia^ 
laxe [jt.ddY)atv Eur. 910, 2. TrXouToc 
%i ?rp6; (ilv Td; oXa^ Tt^jidc t(iv 
oux laxev ©yxov (SaT* xat ^o^iic tu- 
Xetv Chaer. 36, 2 p. 790. xocx6; ^ 
dvT)p atYY)X6v laxe ^cSv Te xat daviav 
^iov Zenod. 1, 2 p. 831. -nv YOf ^i- 
ay} Tt^ e^ eXdaaovo^ (JieTpou, euTrept- 
xdXuTiTTov lax^ TY)v Sua^pa^iav adesp. 
547, 10. iStov ouSiv laxofJiev Eur. 
52, 6. eir(dvu(jLOv - laxo(JLev x\eo;, 
Koup7)Te; eTvat Agath. 3, 3 p. 763. 
xal xa[iLivou ax^Sfft (jLdxtaTov aeXa; 
Aesch. 281. ^f.t^* ddujjLta ax^3i) t^ 
u(JLo!; (axedpiQv Tt; u^jloSv U.) Eur. 87, 
2. xaTeuxo[iLat xaxd auToTaiv «vTt ^x^ ea>^ 265 T(3v8e ii^ T.6*ia <7;^sBeiv adesp. 458, 
13. ToO Y^ xep^aiveiv o[i.<o( a7;p'i^ 
J^^ovrat Soph. ^28, 4. tou Si jcsp- 
Saiveiv l-j(ti\j Soph. 25, 3. eXriSo; 
xeSvT^; Jj^ou Eui. 409, 2. oOto; S* 
^poTt TcatSo; dHpaevo; a^^edel; FlvdcjS' 
i^ixTo Eur. 113'J, 6. 

i^ioL Soph. 3. 

t e^j^toOcra: PtOTTjv au^i[i.ov 4i|;toO- 
9% Aesch. 51. 

e^ci>: eij/ou, pLTjSl Xu7rr,d|j; TTupi 
.\esch. 310, 2. 

eu: eYco ^e TralSa; ovix ed) vodouc 
Xafietv Eur. 141. ti tou; davovTa; 
oix ea; TedvTjxevat Eur. 507. IvO' 
oiTe (U|jLvetv aveiiio; ouTe -TrXeXv iS, 
Aesch. 250. iXV ^ t6 YVJpa; ttiv 
Kv^ptv ;^atpeiv e^ Eur. 23. Td (lev 
xaT oTxou; ic^tkix Trapel; *6a Eur. 
187, 2. ol S' et; fptv 7Tt:;T0u(jtv av- 
^p<d:cot; xaxa SeXTo; SiaiceX, xoux 
iSf |euJiQ Xeyetv Eur. 578, 9. tA 
Ihdoi S* oux e£ \u yfi\i.\f.%TOL Eur. 
923, 2. Twv dlYav Yap a;7TeTai deo;, 
Ti |i.txpa S' ei; tuj^-zjv i^ei; i^ Eur. 
974, 2. 6X(i>; t6 xpelddov oux e« ^po- 
vsiv juYa Chaer. 30 p. 789. tA (/.t- 
xpi 8* dcXXot; 8atji.o<itv i^apei; ea 
adesp. 353, 2. la (le xepSatvovTa 
xixXi^cdat xaxov adesp. 181. t6v 
vojiov )^atp£tv e<3v rp6; ttqv Sixiqv 
i-^fii^: 4v Eur. 1049, 2. Ooipou tuot* 
oux ecSvTo; £<7xetpev Texva adesp. 
378. ;^p>5v Se toT; ppOTOict tovX' el- 
vxt vojtov t5v eudefiouvTwv - epSv, 
KuTiptv Ik TTjv At6; x^ipetv eav Eur. 
388, 5. Toiiv^e j^pio y^^*'*^ Trpod-o- 
Aov t iav Eur. 410. ou y^P "^t* av^pa t6v ao^^v Y^vatxi ^p-o SoOvai 
j^aXtvou; ouS' d(pevT e5v xpaTelv 
Eur. 463, 2. ^ y^P ^^^'^ ^i^^(xt, [i.y) 
^Ovat Texva, ou j^pr) (Aa^eadat 7cp6; 
t6 detov, olTX eotv Eur. 491, 5. a'i<T- 
^p6v <rto)7rdlv, {iappipou; S' eav Xi- 
Yetv Eur. 796, 2. tou; davovTa; 
optciv v6(Ao; TU[/.pot; xaXu:cTetv - 
(ArjS' ev 6fdaX[i.oT; edv tyJ; Twpoade 
^otvYj; (iLvr,[JL6veu(jLa 8u(i<7sPou; Mosch. 
6, 32 p. 814. ou Yip ^ot eVtov lU- 
veXov ei; t6v euTuj^Ti ^wpoOvTa ToT- 
;^ov TYJi; SixTi; dTwoaTepetv Eur. 89. 
Jaaov 'Aj^oi [jLe duv ^ iXatatv '^oom x6- 
pov Xapslv Eur. 118, 2. 

4(odtv6;; &(i)dtv6; y^P " ^*^^6v 
}^t(iLatpat; Trpod^epcov v£oa-a>a elSov 
cTTpaT^v aTet^^ovTa Soph. 461. 

ecoXo;: f e«Xov Soph. 179, 2. 

1(30;: 4(j5o; lovi;^' tTjTuoTr); e$e- 
Xa(jnj/ev ddrop Eur. 929. cf. Eur. 
4»G. 

e(d;: el<7t Xa[JLi;p6v i^Xiou fio;, 
e(o; eYsipco xpeu^Aevei; tou; vu[i.f iou; 
Aesch. 43, 2. eo); dxoiXefisv Te xxu- 
t6; e$a-(i)XeTO Soph. 215. TratSsu- 
(iLaTa xpoaXajApivetv Sl SsT xad* 
Y;(jL2pav dei, eo); av e$9j [/.avdivetv 
{ieXTiova Soph. 1019, 5. — eo); otou 
xptdcidY); ovou (?) Soph. 792. 

eo);: ^rpwTa [jlIv Xa(jL7:pa; eo) xe- 
xXr,[jLiT(DTai x^^po^ olvivdYi; ^e[ta; 
Soph. 234, 3. 6 TY)v ew xaXwv xaT- 
eXapev opvt; Lycophr. 4 p. 818. — 
Mepo-t tyJcS* dvaxTt y'^? - xaXoO<yt 
S* auTTjV Y^^TOve; (jLeXijjLppoTot *'E(«) 
©aevvi; 'HXiou d' i;77:o<7Tiaet; Eur. 
771, 5. cf. Aesch. p. 88. 17' 266 Z«Ype05 — Zey? z. ZaYpe^; Aesch. 5. vuxtitcoXou 
ZaYpett>? PpovTa; tou; (d[;.o(paYou; 
SaiTa? TsXeaag Eur. 472, 11. Za- 
Ypet T6 vuv (/«6 xal TToXu^evc}) . . j^ai- 
peiv Aesch. 228. 

?[a^6o;:T7}v aiTretvTjv J^adeav^QXe- 
vov Aesch. 284. ex ^[aOeMv TTidaxvoiv 
a^uaavTs; oXTcai; olvov - xeXapuJ^eTe 
lon. 10 p. 734. wo) t[adeou<; vaou; 
TTpoXiTcciv Eur. 472, 4. 

^aTcXouTo;: 6 [tlv ?[a7:XouTO?, 
ei; Y^^^? ^' Q^'^ euTuj^Tfi^ Eur. 285, 6. 

^euYTO^aTTQC Soph. 559. 

^[euYiQAaTpi;: 7coTC7ruJ[eTait[euYJ0- 
XaTpi; Soph. 794. 

^euY^a: wXoutov utc* cltTY)^ J^eu- 
Y^av iayijxXkti Treacov Eur. 285, 10. 
teuYXa? Eur. 685. 

?[euYvu(JLt: J^euYvu; ap(JLOvia tco- 
Xuxapwov oxTQiAa Eur. 943, 2. eTret- 
^av eu(pp6v7} l[eu^Y) ixia Soph. 524, 
11. Sep^Y]^ ^aduv 2[eu^a; daXaaaY)^ 
auxev* *EXXiQ<j7covTia; adesp. 372, 3. 
xaxdv Y^valxa wpog veav ^eu^at vsov 
Eur. 24. waTS' u[jL£vaioi; - deXwv ?^eu- 
^at vujJL^Y); T6 XsT^aSvoi; Eur. 773, 
65. jcaxov Y^vaixa Ttpo; veov ?^eu- 
5at veav Eur. 914. aiSou; a^a^xeu- 
Toiciv tCz\j}(.TOLi weSxi; Eur. 595. !^eu- 
j^deU Y^P-^^^'^ ouxeT lax eXeuOepo^ 
Hippoth. 3 p. 828. TraiSwv 8' *e2;u- 
Y7JV ^uviovt Aesch. 99, 6. y^vy) - -i) 
t[uYel<ya ^euTepcp T^aTpi Eur. 4. 2. 

J[euYo^: 2[euY0< TedptTCTcov Aesch. 
346. JieuYo; TpiTtipdevov Eur. 357. 
oSs - [iaitXeu^ xpo SofAcov xripu^ t6 - xat Tcalc 4>aed(av paivoucn, TpiTrXouv 
JieuYo; Eur. 773, 61. 

?[euxTYipto<;: xaTep Oeoive, {toi- 
vaScov ^euxTTipte Aesch. 382. 

2[6u^i>eo>; Soph. 129. 

Zeu<;: ae[jLvou; IlaXtxoug Zeu^ e^- 
Tat xaXetv Aesch. 6, 2. Zeu^ ecTtv- 
aldiQp, Zeu; ^s yo, Zsu; S' oupavo;, 
Zeu; TOt tA icavTa Xl^'^ twvX* u:?ep- 
Tepov Aesch. 70, 1. 2. TaOra y*P 
TcaTiQp Zeu; eYxadiet Ao^iqc de^mdfjLa- 
Ta Aesch. 86, 2. TotovSe (tev Zsu; 
xXejiLpLa TTpecr^uTou TraTpo; kutou 
[jLevcov ^[jLO}^dov iQvucrev Xa^tv Aesch. 
99, 2. tScov S' a[jLr)j^avouyTa a' 6 Zeu; 
otxTtpei Aesch. 199, 6. Zeu; o^ xaT- 
exTa TouTOv Aesch. 221. wplv iv 
(jTaXaY|J^ot; aijJLaTo? - auTo; (xe j^pi- 
VY] Zsu; Aesch. 327, 2. AcoS^cSvt vaicdv 
Zeu( 6 viio; ^poTcov Soph. 417. 6 
xpeia<;ci)v Zeu; 6|jlou Tupavvi& Soph. 
481, 3. ta xat Zeu; efopiJLiricv) xaxi 
Soph. 619, 2. Zsu^ 6|jLo; &px<^v Soph. 
688, 3. Ziu; vocttov (?) 4^01 tov vi- 
xo(jLij^av Soph. 801. iqSt) y^P e^p^ 
Zeu; ev eff)^iT>j dewv Soph.821. nbv 
TOuSe Y^P 'fot Zsu; lY^ijjLe (JLTjrepa 
Soph. 1026. TOvS' iTreipYstv oOS* 6 
TraYxpaTY); cdevet Zsu; Eur. 431, 5. 
Zeu; oaTt; 6 Zsu; Eur. 480. Zeu; - 
"EXXnv' iTtxTsv Eur. 481. 6(jl9j y»? 
7}Xde [JLy)Tpt xeSvov el; Xe^o; Zsu; 
Eur. 591, 4. y) Zsu; 6 XdScrTo; pLi^lv 
SvS&xov <ppov6l Eur. 632, 3. al^p - 
Zeu; o; ivdpcoTTOi; 6vo(JLi^eTai Enr. 
877, 2. eiTrep Icjt ev oupavw Zsu; Ear. Zib(; 267 900, 2. Zsii? sTt AiSt)^ 6vo[jLa?^6[i.6- 
vo^ 9T6pY»c Eur. 912, 2. dcXV f <xti - 
Zeu; xal deoi ^poTsia XeuaaovTe; 
ffadv) Eiir. 991, 2. Zeu; cruYY^^^io; 
Eur. 1000. Zeu; y«P " '^^lut epou- 
Xeu^ev raTiip Eur. 1082. Zeu^ ev 
deolCai [JidvTi; a^euSecTaTo; Eur. 
1110. fi^Tpot; a^uxTOK Zeu; xaTa- 
9}^edet^ waTTjp euv9j auveXdetv Xadpa 
i«iK loPouXeTo Eur. 1132, 27. IpYov 
^ o<TOv Zeu^ (Aovog eivt<7TaTat deov 
lon. 55, 2 p. 743. op^c OTt Zeu^ to)- 
2te icpcdTeuet decSv Thesp. 3 p. 833. 
UK Zeu; olSev adesp. 132. Zeu; - Ta 
|Uv |UYt(rra f povTt^et ^poTcov adesp. 
353. Zeu( xaTelSe XP^^^^< ^^< '^^^ 
Sif(^epac adesp. 446. Zeu^ 6 xal 
2[u7); xat davdcTou icetpaTa vcopicov 
adesp. 472. Zeu^ {(rd* 6 TCe[i.it(i)v ry}v 
efrl(tepov Tpo^vjv adesp. 476. Tciv- 
TX PpoToT; Zeu( eTrtxdpata Te[iivet 
adesp. 482, 3. d[i.ft KiQvatou Ato; 
abcTniv Aesch. 30. Xot^d^ Atoc [liv 
ffp^v (dpatou Y^t^ou Aesch. 55. 
TptTov Ato; acDTnpo; euxTatav Xt^a 
Aesch. 55, 4. cSv xaV 'iXoiov irdYov 
Ato; 7uaTp()>ou ^cojtoc ecrT ev aldept 
Aesch. 162, 3. evaY<ivte Maia; xal 
Aio^ •Epfta Aesch. 384, 2. ev Ato; }f,Yr 
^ Soph. 297. |xr,poT( uirat9a>v ttqv 
Ato^ TupavvtXa Soph. 320. Zeu wau- 
fftXuTre xal Ato^ dWTTiptou aTrovSy} 
TptTou xpaTrfpo; Soph. 392. ttw? 

d7)T ^y^^Y' ^^ " ^'^^ Y^^^^K*''^^ ^^ 
9po>«iv (Jo^ciTepo; Soph. 481, 7. oux 
tffTiv xXtjv Ato; ou^et; twv [/.eXXov- 
T«v Tapttai; Soph. 531, 3. oV tyjv 
Aio^ YW^'"^ 'EpYaviQv aTaToT? Xi- 
xvoifft rpooTpewecrde Soph. 760, 2. 6 
«ncr,rTpo^d[i<i)v aleTo;, xucdv Ato; Soph. 799. del ^dp ei mTCTOuatv ot 
Ato; xu^ot Soph. 809. &^ dv Ato^ 
[jieTcdTrov exTadfJ X^P? Soph. 816. 
Ato; Tupawet TrXeu^Aovcdv Soph. 855, 
15j ouSe deoi; audaipeTa irdvTa Tci- 
XovTat, voaft Ato; Soph. 1028, 2. 
*'EXXr)v ^dp, cb? XeYoufft, yiy^^'^** ^'^^ 
Eur. 14. TTQv Tot A(xY}v XeYouat walX* 
eTvat Aio; (al. xpovou)Eur. 151. Ku- 
irptv il T7)v Ato; X^^P^'' ^^^ l^VLT. 
388, 5. e^ ou Ato; *lSatou [jlu<7T7]; 
Yev6[tY)v Eur. 472, 10. 6[iLvu[u S* 
tepov aldep*, oTxY)Gtv Ato; Eur. 487. 
xdHTretT* ev Aio; SeXTOu TTTuxal; yP*" 
(peiv Ttv' auTd Eur. 506, 2. ouS* 6 

Tcot; dv oupavo; Ato; yP^?^^'^^^ '^^^ 
^poT^v d|i.apTta; e^apxeaetev Eur. 
506, 5. dewv - wdvTcov waTpo; e$e- 
9UV Ato; Eur. 591, 2. (L [jLoIpat Ato; 
Eur. 620 (v. add. p. XX). Tdv Ato; 
oupavtav det$o[jt.ev Tdv epcDTcov wot- 
vtav Eur. 781, 15. xepauviai t* ex 
Ato; - TcXaYai Eur. 781, 68. TaTa 
[jLeYiaTT) xal Aio; Aldiop Eur. 839. 
(TXYjTCTpov t6 Ai6; [AeTaxetptJ^et; Eur. 
912, 7. 'iep6v dvd At6; ai&epa Eur. 
985. 'HXt; ri At6; ysitcov Eur. 1083, 
13. [Audou; Aavdyj - dYcov ex Aio; 
Eur. 1132, 46. At6; dTccoTdTCi) xelTat 
xaX6; dr^aaupo; adesp. 130, 5. &<s- 
Trep ofdaX^iL^; Ato; adesp. 278. ou^ 
euSei Ai6; o^daX^iio; adesp. 485. 
eXeu^epta Ai6; oX^tov Texo; adesp. 
555. i^ ^ia ^i cuvdpovo; Ati Mosch. 
6, 16 p. 814. xaTatSea^Tt TcaTp^ov 
Aia adesp. 59. Zeu Trau^iXuice Soph. 
392. \i.i) J/eu<;ov, cS Zsu Soph. 453. 
[iLY) Y^^oiTO, Zeu (fikt Eur. 953, 28. 
co Zeu, Ti xp^O Y^^*^^*^ e^etTcetv xa- 
xov Carc. 3 p. 798. w Zeu 7;av6rTa 2fi8 ZtUC l^VJTfil ;tai -AaToirrx ^avTa/oiJ adesp, 43. 
'EWivie ZsO adesp. 56. u Ziu, -^t- 
vEs9zt TTicSifji' £;ivTT) vo^ou adesp. 
151. (j Zsu, YsvoiTo nXTapxXEtv tov 
oOv EfAE adesp. 188. o ZsO, tU elvai 
mr,n\ cou dotpuTspo; adesp. 351. ff. 
Aesih. 7. 35. npojt. Xuoja. 193. Vi>- 
XQ1T. 343. 344. 368. Soph, 23. 253. 
292. Eur. AvTiojm. Aavi-». KpviTE?. 
MuToE. Philisc. 2'p. 819. adesp. 
146. — Cf. Ztv. 

Zi^do?: TOv [lev x«>ri*s Zx3ov 
Etir, 131. Zt^3ov [tev e>3ov3' iy^^^ 
e; OvipTi; iriSov olxstv KsXeuu Eur, 
224. 

^r,Xti: C^Xo; [<.oi oeSsv ib; ;^po- 
vi^si; Eur. 453, 3. IrMi -^«^11x6; 
■::avTa itupiioisX S6[aov adesp. 311. 
TrXoiJTn; - iteYiOTOV ^r^n^ ev PpoToI; 
t/u Carc. 10. 2 p. 800, 

'(.r.XiS: voyki us ^rikS Ptou Soph, 
525. !;t,1<3 Soph. 640- 

J^TiluTo;: 6 S" ei; To ow^pov eit' 
KpeT/iv T sEyuv 2pu; ^v;1mto; av3pti- 
T^oiTiv Eur. 672, 2. ToS' sffTi to J^h- 
■XwTov av9pu7:on adesp. 3.^4, 

J^Tiftia: fr.f^i - ou jAT) Tuj^ovTi 
3xvJ.To; ec3' -fi ^r;*ix Crnt. 3, 2 p. 
810. ^n^izv Ixfielv «[AEtvov eiriv r, 
jCspSo; x7x6v Soph. 733. ire[j.T:etv 
ExicTiii i^rptiav Eur. 506, 7. owx 
eY"|".''i';'.*ii C^i^l^iav tptXeYY'''*^ cxo~i3v 
Eui'. 923. tr,;Aiav yif 0^5« ?X*' ^"''- 
fl7H, 5. 

(^T^j/tw: el^T.fHOUTO S' ei Tt; e^- 
Z|j.xfTivot Crit. I, 8 p. 771. 

Ziiv: oi Ssuv iyxw^opot oi Znvoc 
i-ffCi; Aesch. 162, 2. 'Hpa teWz, 
Zv;vo; euvaia Sii^ap Aesrh. 383. 
HfiJiTciv ixo-tavZrvo^^AatpouSoph. 216. [iLTLxiWri Ztivo; e^avaoTpa^jFi; 
Soph. 659. ouS" «v Ttpo; auli; Zrt- 
v6; Ex^uYOi [AoXuv Soph. 865, 4. u^' 
apjAXT' eXSwv Zr,v6; ifrTpi'xr,fQf& 
Eur. 312. xiv ijjLstvovo; nXTpo; Zr,- 
v6( TKfVAji Eur. 336, 4. tsxvov Eu- 
pwTwi; jtai ToO jjteYi^**" Ztjvo; (^a- 
v6; 11.) Eur. 472, 2. u toO [teYwiTou 
Z-i^vo; &>>u;i.ov T6X0; DaXXi; Eur. 
1 1 09. "krX^i Ti-; - Zr,v6; Suffix; Ach. 
2, 4 p. 746. Z-/)v6; ipxetou adesp.71. 
u Zt)v6; xai Ar,Sx; xiXXidTOt duTr- 
pe; adesp. 139. u nal Zt]v6; adesp, 
561. ^iiiO]jiat t' e!; aideaiov itoXov 
apSei; Zr,vi TCp07[iei^6)v Eur. 911, 4. 
ouSi Y^P ^iSp? Soxu - loi 'Ziiv' 
e; Euvr,v uoncp iv9pu~ov |jtoletv 
Eur. 210. 3, Z-^va X' eiflopwvTi vtv 
dvTiTol; Sixa^iiv Eur. 506, 3. opS; 
Tov u'|iou TovS' i-eipov aiSepa - tou- 
Tov v6[jLi^6 Zvjva Eur. 941, 3. 

J^YlTu: tA X" eupsTi J^fiTiS Soph. 
7,i9, 2. oaTi; EiSevai tx tuv dtuv 
!;t;teI loph. 2, 3 p. 761. noWoi ft 
dvTiTwv - Ti; ouftfopi; J^tjtoOo' 
a[jt,aupouv Eur. 416, 2. 01 S" ai^^^pi 
xipXn irpoiSe tou xxloO - iJ»touijiv 
Eur. Go9, 8, iSia; oSoij; ^vjTouat yt- 
>6-ovot ipuosi; Agath. 21 p. 767. 
!;7iT<3[i;Ev Eur. 277, 2. [jirSs a^ lr.-:u 
T:u9so3at adesp. 329. oux fuTiv 
oOTi; r^ia^ ^yitmv ptoOv euxXetXv 
eiiTEXTTiTXTO Eur. 238. tTlToJv t» 
Tileiov', eiTa ::ivT' i-wXsisv Eur. 
417, 4. a-avO' 6 toO JJtitoOvto; eu- 
ptiTxst ^6vo; adesp. 526. xsi toOtov 
oi ^T,ToOvTs; siii [Ausioi Astyd, 8, 5 
p. 780. oux lcTtv oiiSiv - OTi oux ev 
;(p6va) ^TToOatv e^supiijxeTat Cbaer. 
21, 2 p. 788. T^Te ce xp^^ i^vrrsTv JJyiTcS — J^fi) 269 tpiol ivXpa Eur. 953, 34. tCrtTY,<5t 
fif Toxoi^nv eu[iLapeiav r, rsxoOffa 
viv Eur. 181. 

^[oTfj: ouSev *(af 4X^0« olov t^ tcoX- 
Xiri ♦J^oYj Soph. 512. mxpa yip ^cou 
^i ?[6t,? aTjiiot Aesch. 206, 2. xav 
yip avdpcSrou ?[6av - arai - jiieTaX- 
Xa(T9ouatv Soph. 533. oux ev ai>YScT^ 
TiTc epLaTc ^6ac (?) I^st Aesch. 99, 
13. c£ ^or,' 

Cofepo^: deot ;^d6vtoi 2[ofepav - 
fXovTc? eXpav Eur. 868, 2. 

^o^o^: xai Tou; a^* u^ou^ el? ^o- 
-pov xaTr,yaYev adesp. 102, 4. 

^uYTQ^opo^: TCcdXoii^ Tecffapa^ 
^vp;96pouc Aesch. 326. 

?[uy6v: tou; Se ^ou^eta;. . J^uyov 
IffX avayxa; Soph. 532, 6. t6 t^? 
ivayxr,c ou XeYeiv oaov I^uyov Eur. 
475. avayxT}, otuyvov to xaT auj^e- 
v«>vr|ia)v epetSei^ tyJgSs XaTpetag liu- 
^fov Mosch. 2, 4 p. 8 1 2. 

?IuYouXx6<: Y*^* " ^^wYouXxoT? 
{iougiv y.poTpeueTo Mosch. 6, 26 p. 
814. 

JiuYw: J^uY«<rci) Aesch. 115. opdoi 
Tg xzv6vec e^uYci>|;.£vot Suo Agath. 4, 
2 p. 764. e^p* ev6; ts xavovo; r,<yav 
[6i^'jYci);i.evot Suo] Agath. 4, 5 p. 764. 

^w: iei TO [jLev 2[^, to Si [i,ed- 
tCTaTat xax6v Eur. 35. apery) oux 
i:r6>XuTai, Zfi S' ouxst* ovto; (T<o- 
aXTo; Eur. 734, 2. St' (ov pp^Tetov 
i[? Te xa't diXXet Yevo^; Eur.898, 13. 
rwrov, oljiot, ^(o[i.£v avdpcdTTcDv ptov 
Soph. 524, 4. Ti XviT* - ou 2[c3(A£v co; 
rXtora Eur. 196, 5. SouXoKJt Yap '^s 
^«jtev 01 eXsuOepot Eur. 1019. ?[coitv 
•e ffuv xaxotoiv Eur. 330, 8. oi' Te 
^'jcolH^ 91X01 ocFOt Te x^P'^ ^^^^ Eur. 580, 4. ou J^coatv oi' ti [jlt) ^uv- 
tevTe; ao^^v Ghaer. 24 p. 789. to 
^vfv a^evTe^ to xaTa "(i)^ TttjLcoat 
<you. <B.> xev6v y* o'^^'' Y^P ^?! 
Tt^, euTuj^eT XP^*^^ ^^^* ^^^> ^- 2. 
*?[cp7) Tt; avOpcoTccov t6 xaV v;[J(.ap 
oTTco? riStcTTa ropauvcov Soph. 536. 
Si' eX::t$o^ Zyi xai Si' eXTciSo; Tpe^ou 
Eur. 826. l^H, xTve, <peppou Soph. 
170. [JL7) eTTt SouXetav ttotc ?[cov 
ixcov IXa>); Eur. 245, 2. oS* ecTi 
xat ?[(iSv xai davcov deoT; (piXo; Eur. 
852, 2. 5; Sta TeXou; *(wv 6|jLaX6v 
lOaxiQoev ^ov Mosch. 10, 2 p. 816. 
xaxo^ S* avYjp (TtYTXov lcrjre 2[cov Te 
xai davcov ^iov Zenod. 1, 2 p. 831. 
xat J[wv 6 ^auXo; xai dav(ov xoXa- 
^sTai adesp. 582. izxj^o^ r eptvu^ - 
J^wa Y)8' aviYKj' aT(;.6v e[jL^av7f Eur. 
781, 2. xsv7)v eTepx6[i.V)v aou Tepi];iv 
euXoYOU[jt.svou (b; ^covto; Soph. 519, 

3. Z[(OVTt (?) TToSi 3^pC0[JLSV0< Soph. 

722. ivSpi - euxXssT J^wvti odovyjaat 
Mimu. 1, 2 p. 829. a7roi[jt.(o$6v ^t 
Tou Tedvrjx^To; tov ?[(ovTa [xaXXov 
Aesch. 138, 2. [jLr,8i tw ts^vtjx^ti 
Tov 1^«vt' erapxsiv Soph. 350, 2. 
ics[jE.7;et; X' e; *At$ou ^wvTa xou 
Tedvrx^Ta Eur. 371. (cf. (pu(o.) 
[jitxpou Ss ^t^Tou ?[(ovt' eTraupsffdai 
;^pe(ov adesp. 95, 4. 2[(o<jav yP^-tP"'^^ 
?(patve Chaer. 14, 5 p. 786. piov 
ouT(o Sixai(o; J^wdiv aldj^uvr^; aTso 
Eur. 684, 5. JiTtv oujr 6p(o[/.evov 
TOt; J^watv ri[jLTv ouSs TrpoaXox^o^jLsvov 
$at[i.6vtov adesp. 492, 2. tou; ?[(ov- 
Ta? eu Spav Eur. 532. ^(ovTa; xoXi- 
?[etv, ou dav6vTa; eudspsg Mosch. 3, 
2 p. 813. Ti Yip 5taX6v l^inv ^iov 0; 
Xuira; ^epsi Aesch. 177. tou ?^tov I 270 ^ffifjia yap ouSsig &^ 6 yvipacrxwv ep62 Soph. 
63. t6 ?[^v yop - TcavTog iiSicTTOv ye- 
pa< Soph. 64. >.«j)(jTov 84 <t6> ^[vfv 
d?vo(JOv Soph. 329, 2. t6 (i.y) yap el- 
vat xpelffdov Y) t6 ?[:ov xaxcSg Soph. 
448. To^aSe yap [xovci? exst ?[riv Ecjti 
Soph. 753, 4. ou yap OejiLi? ^^vfv ttXtov 
dftolc av£u xaxcSv Soph. 860. 77ap6v 
^lrfv igSe(i)< axpayp^ova Eur. 193, 2. 
J^yjiv ouTe (/.avdavoudiv eu oCt' av 
SuvaivTO Eur. 282, 3. ?^rfv ts x,ol\ 
(pdivetv Tcoei Eur. 330, 5. -Tup^ toO 
xaXoO i^Tfv xalSa; ei^XovT* 7) xap^gve- 
ffav xaxa Eur. 360, 31. tou^ xaXcS; 
TedvTQxoTa; i^Tfv ^73(1.1 [jLaXXov Eur. 
361, 2. t6 [JL7) ?[>5v xpetaexov eaT 7i 
J^yjv xaxcS; Eur. 596. ti; 8' olSev el t6 
?[yiv |jLev edTi xaTdavetv, t6 xaTda- 
veTv Se ^[yfv xaTco vofjLt^sTat Eur. 638, 1. 2. t6 J[>yv y(xp i(j|jt.£v Eur. 
816, 10. TK S* oTSev ei l^w to»' 5 
xexXiQTat davetv, t6 ^tiv Se dv^oxetv 
e(TTt Eur. 833, 1. 2. deoO piov I^tjv 
a$iol? avdpcoTco; c5v Eur, 1075, 2. 
(jLaxapto^ d' £[jia xsxXY}[jLevo; ^ifv xi- 
yad6; Suvo^yeTat Carc. 4, 3 p. 799. 
10 J^ffv 7rodo0[jiev Lycophr. 5, 4 p. 
818. TOUf7)[jiepov ^7}v i^SecD; adesp. 
95, 2. xaTdavetv yap euxXecS^ tj J^tjv 
deXot[ji' av Su^jxXe^; adesp. 537, 2. 
Z^r^; 5p' ouSi yfi; Ivep^' *J>X^^ davciv 
Soph. 624. 

^(din: ?^co75; 7rov7)pfi; davaTo; aipe- 
TcoTepo^ Aesch. 401. Zeu< 6 xat T^qt,; 
xai davaTou TretpaTa vcd^jlcSv adesp. 
472. cf. ^or,. 

^c5[jLa: ire2^of6pot< ^c&[jLafftv Aesch. 
246. H. tq: A) a) 7} $op6; St;^6aTO[jLov rXax- 
Tpov Soph. 156. IloastSov, o^ Al- 
yatou [jLeSet; Trpcova; ri yXauxa; [JLe- 
Sei< euave[jLou Xi(jLva; Soph. 342, 2. 
ci; (XTOtSoO^^o; tJ Zxudrj; TO$eu[jLa(ytv 
Soph. 394. T^ (Tf 7)xiav ^Xtaaouatv eu- 
povTe; Ttva Soph. 710. Tt; apa Ku- 
Tupt? 71 Ti; i[JLepo; ToOSe $uvri\|;aTo Soph. 
790. aiTtve; 7rp6 toO xaXoO ^[•i^v TraT- 
Sa; eiXovT 7) wap^veaav^xaxa Eur. 
360,31. Tt^ apa [tTJTTip >i waryjp xa- 
x6v [teya ppOToX? I^uae t6v - (pdovov 
Eur. 403. TO[jLaT? a^aipstv 75 TroToTat 
fap[jLaxotc Ttaacov [jLeytaT7)v tcSv ev 
avdpcDzot; voacov Eur. 403, 6. u^ptv 
Te TixTet wXoOto; 77 ^eiSci piou Eur. 438. et; Tt; ii Su* ev [jLaxpoi XP^v(|> 
Eur. 581, 2. <7rataa>aa Xai(jL6v li 
TTsaoOa* iiz* iad[JLiou Eur. 656. t; 7?poa- 
Tnrjyvuvat xpaSat; eptvaT; Eur. 679. 
oaTi; Tratai [jlt] fpovoOaiv eu 7) xai 
TuoXiTat; TuapaStScoa' e^ouaiav Eur. 
784, 3. ax6Xo:ro; ri Xeua[i.oO Tuj^eiv 
Eur. 878. (jl75 [jl* a^pova xpivy); ig Si- 
Sou; aiTeiv SoxcS Eur. 969, 2. iXelv 
^tov avepo; (ri TpoTcov^ lon. 41 p. 
740. 'ATdiSa x^ova Tive; Tuj^ai xaT- 
e^ouatv T^ TCpdcTTOuat Ti Pyth. 1, 10 
p. 811. ;^c5Tav Tt; Ik^r^ - 73 wope^iD 
Sosith. 2, 12 p. 822. voaco ^iaadel; 
7} f i^cov a)^7)vi^ adesp. 70. rxuTav 
7) xsivav; xsivav 7; TauTav adesp. 271 137, 2. iroO ii AuSia; ^i^OL^ Suvaa- 
Ty}( Kpotffo; 71 Sep^iQ^ adesp. 372, 2. 
'Ap-ysCo; )} B72^ato( adesp. 392. ri(jie- 
px< >) vuxTo; adesp. 486, 3. — aXV 

>i (?) To Y*^P*< '^^ KuTTpiv x^^P-^^ 
e2 Eur. 23. — Ti^ SiQ 7C0T oXpov tI 
[x.6Yav deiT) ^poToSv >^ afiLixpov ri tov 
[tiQSa|tou Ti[jL(i>(jLevov Soph. 102, 1. 2. 
t; la(t)<7av axep^avav r^ StciXeaav 
Soph. 511, 6. 7) SeiXo^ e<7Tiv vi Sua- 
iXYTrro; ^evag Soph. 866, 2. decSv 
aYaXjtaT ex Xldcov v) ^^aXxecov r^ 
j^ucroTeuxTcdv •?) eXe^avTtvwv tuttou; 
Soph. 1025, 6. 7. (0 Tex[jLV)pt({) [jLa- 

dciviS J^pTQOTOV OVTa YVCOGO^iLat c' 7) (?) 

xaxov Eur. 60, 2. >) [jlt) SiSaaxe Td 
xaXi ^atveadat xaXd, >) toT; epcSirtv 
t\mjj^ (TuvexTcovet Eur. 136, 2. 3. 
^ ^xio^ ecTtv 7) xaXcov a::etpo(; cov 
oux olSe Tov [jLeY«iTov - Oeov Eur. 
269, 3. 7) xai wapauTix' in x?^^^ 
iii^m piov fafT^Xe Eur. 273, 2. t) 
^icrxov apa< t) y^^^ov waiGa? Eur. 
282, 17. xaxoi Y^p €[iL7rXr,GdevTe; ■?; 
vo(ii9|taTO^ 7) mXeo; e^jLiredovTe^ eig 
ipXTiv Ttva ffxtpTwffiv Eur. 362, 29. 
30. r, xuadov t) ;^aXx7)XaT0v r,d[A6v 
7po(riG;^(dv Eur. 374. ev ^^^'^ ''^' 
<n:X4YXvot<nv t) 7;ap' o\i\ucLtOL Eur. 
403, 4. TjXde Ydp t) 7:p6<T^* t) [/.eTOTrt- 
ffdev ttJ? euaePta; X^P^^ ^^^- ^^^' 
5. dv^oxeTe t) ^ap[jLdxot(xtv ex Y'^- 
vaixo^ r, XoXot; Eur. 464, 2. oV (/iv 
r< ziiScov Tuept y) auYY^veia; eivsx' 
oux aTTwXeaav xax7)v Xa^6vTec Eur. 
497, 2. 3. ocoi fQLiLOx^Gi S' 7) Y^vet 
)»ei<rcou; yi\Lorj^ r, TzoXkCL •)(jf'n[j.OLTCL 
Ear. 502, 1. 2. oTav Tt^ - ^dvaTov 
exfuYcSv deX>3 t) Sea^jLov >) ^iata - xa- 
*x, >i wotaW audevTatGt xotvcovY] S6- [jL(ov Eur. 645, 3. 4. t) ^dp ^ve^uxcd; 
e^dXo^ oux l)[ti piov, 7) SuffYsvT)? wv 
77Xou(uav dpot 7?Xdxa Eur. 661, 2. 3. 
Tuptv Ttva auvTu^iav t) xTedTetyatv 
e[iLoX^ 7) <7(D[iLaTt T(j>Se Y^ve^dat Eur. 
791, 3. iQ <7u6; fep(ov pipo; ^ t7)v 
a{jLop<pov XuYxa Eur. 863, 1. 2. t) 
T6$a xdXX(i>v >) (JLdxT) Sop6< adevcov 
Eur. 1048, 5. auv$et:vvo; t) e7;ix(D- 
(JLO? ri (jLa^aYpsTa; ^tSou TpaTceJ^eu; 
Aristiae 3 p. 727. xav Xddp^ xpd<y- 
coDfftv 7) XeYciXTtv 7) fpov«3(7i Grit. 1, 
15 p. 771. "^ XeYe ti (itY^; xpeTcraov 
y) GtY7)v fx^ Dionys. 6 p. 795. ttw; 
ouv TdS' elaopwvTe; 7) dewv y^^^? 
elvat XeY(<)[JLev ^ v6(jLot(7t j^pcStJLe^a 
adesp. 99, 1. 2. j^pT) S' i^ XeYetv Tt 
j^prjGTOv ^ XeYOucrtv eu (jlt) $uc(tevat- 
v£iv adesp. 535. 8 wepteTpeij;ev t) j^po- 
vo; Ti; ri 9^6 vo? adesp. 547, 4. — 
lOTot ' 7) y. "nTot. 

b) 7) [jLdT7)v dXuxT(3 Soph. 58, 2. 
i7;::ot<7tv ^ xu^jL^atGt vau^/ToXeT; j^d6- 
vx Soph. 123. Ix(iv exouaav v) <ou> 
d6Xou(7av ou;^ exciv Eur. 68, 2. ifj Tt 
TrXeov elvat TratSag dvdpcoTrotc Eur. 
84. w^Tepa (jLaj^ouvTat - ev X^P^^^ 
$i<7X0u; Jj^ovTe; yj 8t' dG7riS(ov )^ept 
deivovTe; ex^aXou(7t xoXe[jLiou; Eur. 
282, 20. 7w6T£pa y^^^^^*' ^ri^voL 

)fp7)at[JL(0T£p0V (TUVeTOV aTOX{JLOV ^ 

dpa<ruv Te xd[JLadfi Eur. 552, 2. 
1(0, 7ruXatctv t? ti; ev $6[jL0t; Eur. 
623, 2. iQ iTepiy <ppd<7(o Eur. 763. 
olSev S' e(jL7) TdS* i^ oux e7ri(7TaTat 
Sd(jLap Eur. 781, 55. ^ y*^ ^^^ 
xeudo^ d^avTov e^a(JLaup(o^(o Eur. 
781, 63. *fi Zeu; 6 X(o<7to? (JL7)Siv 
evStxov ^poveT Eur. 832, 3. t) 7r5; 
Sixat6v eGTtv ^ xaXcS; Sj^ov Eur. 272 *1 953, 24. TcOTepa de>ei; aoi [xa^M- 
xa ^euS-o XeYo) tj cxXr^p' iXridYf Eur. 
1036, 2. ?$e(TT epuTav TroTvia ^* ^ 
diYifiv £j^(i> adesp. 282, xp6< dTfXu 
vsusi p.aXXov yj eTui Tapaeva adesp. 
355. Pta S' iTTpa^a; j^apiTa; :^ xei- 
aa; x6pY]v adesp. 402. 

B) 7ri(JT6v ouSlv (jLaXXov i^ jca^rvoO 
crjcii Aesch. 399, 2. to (jly) y^''^^^^-' 
S* ecTTlv fi 7:s(puxsvai xpetaffov xaxcog 
7ca(T;^ovTa Aesch. 401, 2. xaXo); Te- 
dvavai xiXXiov av [jLaXXov fi (xecw- 
adai Aesch. 453. opa [jly) xpe1[aaov ^ - 
T<3v evavTiwv xpaTeXv r^ - twv weXa? 
xXusiv Soph. 82, 3. euxXetav av xttj- 
(jaiTO (JLolXXov i^ Aoyov Soph. 101,3. 
vixoiv 67C* ai<T;^poi; ^ e7:l toT; xaXoT; 
TrXeov Soph. 186, 2. xpeXaaov deoX? - 
^ PpoToX; x^?^^ ^epstv Soph. 208. 
ou p.aXXov TQ Xeuxw Xtdy Xeuxv) (jTiOpLYj 
Soph. 307, 2. t6 [jlt) yip elvai xpeXa- 
<iov >j t6 J^yJv xaxc3; Soph. 448. oux &>* 
TrXeov Tep'|eta; ^ TnsXv StSou; Soph. 
696, 2. TvXsXov f uXiaacov auT6g ^ ^u- 
Xi(j(jo(jLat Soph. 706, 2. J^Y)[;.iav Xa^eTv 
a(JLeiv6v etJTiv iQ xepSo; xaxov Soph. 
738. ev ToXaiv iTTTTOt; T6X(riv exXeXsy- 

(JLeVOi; Y)StOV dtV ^(i>p0X(JLSV i^ TcavTi 

adevst Soph. 818, 2. yvcSjJLat xXeov 
xpaTovidtv iQ crdsvo; X^P^^^ Soph. 
853. TOUTo V siTreXv p2ov r^ ^epstv 
xaxi Eur. 44, 2. SouXou fpovouvTo; 
(JLocXXov yj (ppovsXv XP*^^ ^"'■- ^^» ^. 
(iOipcoTspot - (jujjL^opi; Ta; twv 776Xa; 
7civTe5 StadpeXv i^ Tu^a; Ta; oTxodev 
Eur. 102, 2. Souvat ll 7:i; Tt; (jliXX- 
Xov oXpiw xax(j) 7:p6du[jL6; e(JTtv i^ 
TuevYjTt xiya^ Eur. 326, 7. Ti; ou- 
(Tta; yip [^t-otXXov i^ Ti; ap::aYi; ti- 
[jLav Sixatov Eur. 354. vau; i^ [jls- yi^JTrj xpeXddQv i^ [jLtxp6v axi^o; Ear. 
355. oXiyou; eTuatvcS [JLaXXov ^ tcoX- 
Xou; xaxou; Eur. 356. ty)v euys- 
vstav - Tt[jLa)(Tt 7:oXXot Tcpo^jXa^siv - 
t6 t' i^i(i>[jLa [taXXov i) Ti xp''^^^*'^* 
Eur. 405, 3. ^avst^ja (jlSXXov ^ t6 
7:po(jSoxco(Aevov Enr. 550, 2. t6 (jly; 
?[riv xpeXcc6v eiT* ^ ?[riv xaxcS; Eur. 
596. ov y' e^aXei^et p^ov iq yp*?^^ 
de6; Eur. 618, 2. Ti(J9stv Si uLaX- 
Xov YJ e7:tTia(je(jdai deXot; Eur. 690, 
3. du(jLou(jL69a 7:ad6vTe; ouSiv [jLel2[ov 
i^ Ss^pax^Ts; Eur. 711, 2. (j[jLixp* av 
deXot[JLt - Ix^^ aXuxo; otxeXv [jLaX- 
Xov ^ 7:XouTc5v voffsXv Eur. 714, 3. 
To yip XP-^^ [JLex2[ov i^ t6 (jly) xP^^^ 
Eur. 733, 3. ouSev Tt (jlocXXov olSsv 
^ 7:eidetv Xeycdv Eur. 795, 5. [i.aX- 
Xov ^oxouvTe; ^ 7:efux6Tc; aofoi 
Eur. 809, 2. xpsi(j(j(i)v hl ^ato; 
oXpo; • i^ $(ii)[iLa 7:XouT({) Su^jcjs^cd; 
(dYxa)(jLevov Eur. 825, 2. Sua|jiopfo; 
eTY)v [totXXov ^ xaX6; xaxo; Eur. 
842, 2. t6 [Jly) Y^vscjdat xpeXaaov r^ 
^uvat ppoToX; Eur. 908. ou y*P 
i(jf aXi; 7:epa(Tepci) to xiXXo; ^ [is- 
(jov Xa^sXv Eur. 928, 2. ip^JLo^et ^po 
vslv qI [i.dlXXov i^ e(jLe Eur. 953, 3. 
a e^swapsX (jlsX?[ov ^ XP^^^ 9poveXv 
Eur. 963, 2. taTp^; Tfj voaci) SiSou; 
Xpovov licaT' tqSy) [jLaXXov i^ Te[jLiiv 
Xpoa Eur. 1072, 2. ipsTY)v e^oudY); 
[i.si?[ov' ^ X6y<i> <ppi<jat Eur. 1083, 
10. Zap^tavov x6(J[jlov el^evat XP^^^ 
a(jLetvov TQ t6v ileXoTTo; ev vvidii) Tpo- 
7:ov lon. 24, 3 p. 736. Ti; Xeoyro; 
TQvsGa i^ Ti; extvou (jloIXXov oii^upi; 
Te^va; lon. 38, 2 p. 739. cjo^ta; 
fdovYjfaat pLaXXov ^ tcXoutou xaXov 
Agath. 25 p. 768. '^^i^^f.fi ti xpcX<7- r\ — YjYoOfxat 273 erov e^Ttv ^ p(i>(i.v) x^P^^ Agath. 27 
p. 768. dSffffov dupaioig tjqv x^P*^ 
^ou(jLedx ^ Totc - ev Y^vet Tce^uxo- 
ffiv Dicaeog. 1, 3 p. 775. Y^va"rxa di- 
7TUV xpeCacrov eaTiv i) y^P*^^^ Chaer. 
32 p. 790. deXto tuj^t); <jTaXaY{it6v 
iq 9P&VUV mdov Diog. Sinop. 2 p. 
809. loL {i.e acep^aivovTa xexX-y^ddai 
xaxov* xpeCtTjov y^P ^ ^e^ovTa tou^ 
deuv vopLou^ TrevyjTa vaUiv adesp. 
181, 2. xpe1[o«6v ecTTi piT) SeSoixoTa 
TO^elv t6 (teXXov Seivov iq ^eSoi- 
xoTtt adesp. 324, 2. xaTdaveiv 
Yip euxXew? ^ ?[tv deXoi[Jt.' av Suo- 
xXsw; adesp. 537, 2. — wpiv i) cf. 
icpiv. 

V]: Y) papu fopiQ^t* dHvdptoTco; euTu- 
j^ttv a^pcdv Aesch. 392. yj TcovTovau- 
tat Tuv TaXatic(Dp(i>v ^poTcSv Soph. 
511. Y) Tijg ivaYVY)? ou&lv e^jL^ptdeG- 
Tspov Soph. 690, 3. 7) Seiv6v ap' 

r.v, TQvix' iv Ti? 6a^X6< wv auTcp (JUV- 
etS^ Soph. 845. 7] xou xpeiaaov vrii 
eirYevta; t6 xaXciS; Trpidoeiv Eur. 9. 
Y) ^a^^u Tot odevo^ ivepo; Eur. 27. 
Tt 7:ou t6 (i.eXXov ex^o^elt xad' ^p-e- 
pav Eur. 135. (jlovov twv j^py){tiT(i>v 
>; (?) xpeToGOv eoTiv ivSpt Eur. 543, 
5. >) woXXou Y* ^^^ Eur, 709. y) 
^Xli xat Su^Y^fiXTTa ^ouXeuet deo; 
Eor. 947, rt toI; ev oTxip j^pTQfJiaatv. 
XeXet(ji{uda Eur. 1066. t) xou Tcodet- 
vcv jjfri^oL icat^^o^tna ^pevt Agath. 3, 
2 p. 763. — -J) xat IlocXtxuv euXoYw; 
[ttvel ^aTt; Aesch. 6, 3. y) 97)^ utt- 
ottviK ivdvwovpYTf<yai x*P*^ Soph. 
315« >) pXar^rroc oux I^XaerTev ouTvt- 
X^pto^ Soph. 317. T) i?ou a^oSpa du- 
f^ Adi. 11, 2 p. 749. v) ToaouaS' 
AiTvif) Tpe^ xo^Xta^ Ach. 42 p. 757. Y) Yip Pe^T^xe X^^P*^^ ipTi{i.(i>v 
fuYcov adesp. 148. 

^: *^ XyjaTYipGrt ^poupelTat Eur. 
669, 2. Yvwvat t6v e^^p^v *]^ {jE.iXt(Td* 
aX(0(Ti{i.o; Eur. 743, 2. {jlovy) ^iotxeT 
Youv aTcavd' *]^ pouXeTat adesp. 
506, 3. 

ih^rt: di^Xeta S* rt^rt dolaoov exXet- 
Tcet $e{ta; Eur. 24, 3, y^pa; y^P 
71^7); eoTlv evStx(OTepov Aesch. 400. 
Sppt; Se Tot ouTrcDTTod* 7)^7)< ei; t6 
(T^fpov txeTo Soph. 718, 2. Xa^jLTrpol 
S' ev iiPi) xal TcoXecd; i'^aik\L7.roL 901- 
Ttoffi Eur. 282, 10. TiPu a^piYwvTe? 
6{ji7copeuovTat Ach. 4, 2 p. 747. 7)^7) 
Si XuTCat f povTt^e^ d' ')^Pc3a' 6{jlou 
Pomp. 1, 6 p. 831. oTav S' e^ iip7)v 
e^tx(0(Aed* S(jifpove; Soph. 524, 6. 

1 77pT)T7i; Eur. 322, 5. 

•nPoS: 7)P>3 Ss XuTrai (ppovTiSe? d* 
7^P(3(y' 6(iLou Pomp. 1, 6 p. 831. vuv 
(70t - du(;.6( iQ(iiT(d Sosiph. 2 p. 820. 
77{i(5<ya x«'tp Aesch. 179, 5. e$ToXdov 

U(JUO)V tXeTt^ 7^^(0VT(i)V TpOf 6; 77atS(OV 

lon. 54 p. 743. uijnr)X6v f ri^itsaacL 
TexTOvov Ttovov Aesch. 357. 

TOYou^jiat: ji&oTt,^ yr{uvoii TcoXet 
xiXXtdTa Eur. 282, 24. wuptYsvT); Si 
$pix(ov 6S6v T^YeiTat Eur. 943. Au- 
Sog Te (jiiYaSt; auX6; i^y^^^^^ P^^^ 
lon. 23 p. 736. woat; - y^^H-^^^^^^ 
(jLoXTci^ iuTel Trap^voi; iqy^^[^^^^< 
Eur. 781, 5. (3pa p07)deitv e<jT'- 6^(0 
S' tjY>)ao[Xat Ach. 37 p. 755. — ex- 
dpou; xax(o; Spav ivSp6c 7oYOu(i.at 
(jt.epo^ Eur. 1092. el S' 1^(0 STexov, 
SetvQv ToS' ioY?l Eur. 266, 4. Timet- 
XT) 7cp6(ydev TOYO^^^^^ott &X7)5 Eur. 645, 
6. oTav Ti vuv iTctaTa Tcta^' 7)^6- 

(jLeda Eur. 887. tovJ' tqy^^ ^eov Eur. 

18 274 YjYoOfxat — Y)8ovY) 941, 8. T^Y^^ ^* ^^ ^PY?! ^^^^fo^ y^- 
yveadai xaxa Chaer. 28 p. 789. itY) 
Xiav [jl' ioyo^ 90f 6v adesp. 288. oan^ 
auTapxv) 9povelv ^reTroide SouXou; 
Tou; fiXou^ r,You|tevoc Ear. 29, 4. 
auTol ii auTou; euTuj^eTv iqy^^K'^^^^ 
Eur. 608, 3. "jQY^aapLYjv ouv, el wa- 
pa2[eu^eie ti; j^piQdT^ TCOVYjpov Xlx- 
Tpov, oux dtv euTexveTv Ear. 520. 

iqSs: Si$u(i.ov ^dovo; EupcoTry); [jLe- 
Yocv rih' Xaia; Tep(i.ova ^Saiv Aesch. 
191, 2. OepioTt^Y); T* "ivSpiYiToc tqS' 6 
AiATieuc AamdY); Kopcovo; Soph. 354. 
xpY)(ii.vou; Te xal <rnf(iffai<; tqS* 67r- 
axTia^ auXcSva; Soph. 505. xeTvo; 
Y^p ?x^ TeXo; tqSI xal apxY}v Soph. 
1028, 2. 

loSecd^: oux SaTiv oaTi; iiSeci>^ ^y}- 
TcSv ^iouv euxXeiav elaexTTiaaTo Eur. 
238. «apov ^^-^v rl^iaie; d7rpaY(i^ova 
Ear. 193, 2. Ttaatv Si dvYjToT^ ^ouXo- 
|i.ai icapaivecai TOufiQ|i.epov t^rfv i^^ecix 
adesp. 95, 2. TraTepa Te Traiaiv iiSecdc 
auvexfipeiv fiXou; {pcoTa; Eur. 339. 
&^ TY)v xocxY)v [i.iv e^e^aXXe S(i>[iLd- 
Twv, TY)v i' ouaav eadXiQv ^^ecd^ 
e9q)^6T0 Eur. 402, 5. iTnroi; Tolatv 
exXeX&Yl^^voi; *iiStov dv ^cdpoTpLev 

Soph. 818, 2. 2[c^Y) Ttg dvdpcS7Cfi>V 

To xaT* Y)(i.ap oTCtog iiSt<jTa wop- 
auvcdv Soph. 536, 2. Tt ^riT - ou 
2^S(i.ev &^ T^^taTa (xy) Xu7cou(i.evot Eur. 
196, 5. 

riiyi: y)iri xol Tpota^ elaopcSv iScoXta 
SeSotxa; Soph. 141. TcpW auT^ Tcav- 
TcXcS^ rl^Y) ^to; $tex7?epad?| Soph. 
588, 2. riiri ^dp SSpa Zeu^ ev ea^dTi} 
decSv Soph. 821. ^^cdpfiS^iiev iqSy) tto^^; 
el; Td T^v aofcSv ^iSaoxaXeTa |i.ouat- 
xY)c Soph. 1019, 2. ri^v) Y<xp etSov - eodXoug - Tta ^ovc^ vtxid(iievouc Eor. 

295. 9povel( y^P ^^^ ^^^- ^^^' ^* 
toSy) 8* et; ?pYa xuvaYoiffTeij^ouffiv^ 
po<p6vot Eur.773, 31. -n^ri ^l iroXXuv 
^pedY)v 'kiftd'^ xptTY); Eur. 812. to^ 
riiri ^eTov dvdpc^TPOt; xaxov Eur. 841. 
loSY^eaTtv, TvdTep, e(i6v cncoTceTv touto 
Eur. 953, 36. taTp6; Ti| v6(ri|i &)ou; 
^povov id<raT' •jqXy) (/.aXXov y) Te(JL4»v 

Xpoa Eur. 1072, 2. -n^o Y*P l" " ^*" 
Suxe Xuaera du(t6v Neophr. 2, 11 p. 
731. Yota ^ - To^Y) ^uYOuXxoT; ^oudtv 
iQpoTpeueTO Mosch. 6, 26 p. 814. 
eYY^; iqSy} Sat(ii.ovo; TceSapatou &vy); - 
(fboffoq e^axoueTat adesp. 47. etxet 
^dp iqSy) du(ji6; ou8* It* dvrej^ei 
adesp. 379. 

'i7^o[iLat: 6<jTt; >)^eTat XeY<dv det 
Soph. 99. oaTt; S6(tou; - iiSeTat icXr,- 
pou(iLevou; Eur. 328. 6<rrt; icaTpc^a^ 
Yff; dTt[iLd2[(i>v opou; &XXy)v eTcatveC 
xat Tp^Tcotdtv i^SeTat Eur. 347, 5. 
XkXo^ dXXoi; (iLSXXov TiSeTat Tpoicoc; 
Eur. 560. odTt; S' 6(iLtXoSv ^i^eTUi xa- 
xoT; dvyip Eur. 812, 7. TOtouTo; eonv 
oi<r7cep Ti^eTai ^uvcov Eur. 812, 9. 
Tcfl!^ Tt; ii^eTat XeYciAv Td t ovra xat 
(iLY) Eur. 978, 4. ■jQ^o^iLeva ^u^* Eur. 
754, 2. fauX)} StatTi) 7cpo<r^aX<i^v 
TiadY) ar6}f.0L Eur. 213, 4. t<a ^* ela- 
t$6vTe StTCTu^ov detotv xdpa i^^^oav 
Eur. 495, 8. (/.oXTcaTat V riabtl^ toOt* 
det 9Y)peueTat Eur. 187, 3. icapauTi^* 
'oadet^ uaTepov aTevet StTcXS Ehir. 
1079. 5. 

ToSovY); {veaTt Yap *"? **\ XoYoeaiv 
iqSovio Soph. 238. ^poToTatv tuxpot^ 
ou fi^Oix* iv *iq5ov7) Eur. 197, ou 
Ydp i^^ovio Eur. 317, 3. ivo; <^ Cpu- 
Tog ovTOc ou (jLi' iqSovt) Eur. 647. I<m T)OOVY) TJOU^ 275 yap ^ xav xaxoioiv iqSovti Eur. 573. 
TO p) daveCv $1 ^siXov, iiSoyy} i* Svk 
Enr. 854, 2. iqBovy) Travra^^ou e^Tt 
xai icavra iC iQXovvfg y'*^*'^** ^^^* 
1115. oOx fod' oirotac Xet^rcTai toS' 
r,Sov^; Eor. 138, 3. OTav yX^jiuiai^ 
^viic iioccdv Ti; -^ Eur. 187, 6. to 
X* exXaXouv Toud* lo^ovrf; (tlv fiwTeTai 
Eor. 219, 2. ^ax^loc Tepipi; loSovrf; 
xaxTji; Eur. 362, 23. iv xoiv^) Te Xv- 
wf)< inXov?; T* fj^etv (Jiepo; Eur. 909, 
10. (p^ Y^P ^^^ "^^ dupadev lo^ovfi; 
Eor. 1063, 4. q Y^pa;, otav eXm^ 
r.SovTic I^et; Eur. 1080. xaxo; xax^ 
il 9uvTeT7}xev y^or^ (al. iQ^ovaT;) Eur. 
296, 2. ouv Ti^ov^ T^ <rfi Eur. 362, 19. 
mrz e^evTec tqXov^ Eur. 664, 3. wdev 
::po; iqSov7)v Xeyet Soph. 60, 2. t6 (/.v] 
etSevat yip t^Sovtov ?)^et Tivi vooouvTa 
Eor. 205, 2. ttqv wapauTlx* t^Sovyjv 
l]^dpav xa9t9T7)<j' et< tov (laTepov 
Xpovov Crit. 3, 2 p. 774. p^di»|i.ta Sl 
T)ljv wapauTix' TQ^ovibv XaPouoa Xutoc 
Tu xp^v^ TtxTctv (piXeT Theod. 11, 3 
p. 805. ei xepxt^Qv (i.4v avSpaotv (jie- 
Xoi icovo;, yuvat^l X' ottXcov e(i.7Peootev 

T^vat Eur. 522, 2. x^P^ Y^P ^*^^^' 
apeTal tSv iqSovcSv adesp. 346. Xt)- 
^uca |u foatv' eptvu; iQ^ovaT; 6t|/eu(7|te- 
vov Soph. 519, 4. x^ipciv ew* alffxpot^ 
rSovoff^ ou xp>} woTe Soph. 840. ouSet; 
liraivov iQ^oval^ exTxaaTo Eur. 1043- 
r,oovflCl( dif)p<a|tevat - XetpK&vdDv Texva 
Chaer. 10, 2 p. 784. ol tt); ivavXpou 
x9it^axaT6»pievv); TpufY]^ u^' '^oSovol- 
<n «ax^vTe; xeap Diog. Sinop. 1, 2 
p.808. Ta wpST ?xovatv iQ^ovac woTat- 
im^ Soph. 1 53, 5. ot - Tt|i.So' axpet- 
ovc r^va^ BatTO^ x^f^^ E^'"- ^82, 1 5. 
^ ouTe (ttrnop loXova; Toiag 8x^i Eur. 324, 2. eU avSpo^«STa( i^Sova; af t^e- 
Tat Eur. 537. Td XP''^!^^'^' ocvdpcSTcototv 
iQ^ova; ^x^t Eur. 642, 2. yi xptvouaa 
xal *Ta5 *T%8ova« xal TavtapA - at- 
o^otg Mosch. 7, 3 p. 815. ou xp^oo^, 
ou Tupavvt; - TooouTOv elxe Staf opou^ 
Ta^ iQ^ovd^ ApoUon. 1, 3 p. 825. 

iQSu(jLeXiQc:Xupat xal^iiaYdStSecTd 
t' 6v "EXXy)otv ^oav* ToSupieXT) Soph. 
217, 2. 

loSu;: 6 ^ iqSuc ai(dv yi xaxv) t' 
dvavSpta Eur. 239. 364, 2. o S' uico 
Y^; "AtSou oxOToc ouS' ei; ovetpov 7iSu( 
dvdpcSirot^ (ouS* et( ovetpov ouS' etg 
dvdp<i>7cou; 1.) (jLoXeTv Eur. 583, 2. 6p^( 
Tov euTpdTPeCov <!>( iqSu^ ^toc Eur. 
1052, 3. TuXouToc - iqSu( ouvotxslCv 
Chaer. 36, 4 p. 790. i KuTrptc, ci^< rl^oL 
xat {i.oxdiQp6;<eI> Eur.875. (&( toT^ xa- 
xS< Trpdooouaiv ijSu xdv PpaxJ^^XP^' 
vov Xade^Sou T(iSv Tpape^TcSTov xaxuv 
Soph. 375. iQ^u ^avfioat xat i^poyu^i.- 
vdoat x^p^ Soph. 458. t6 xepSoc iQ^u, 
xdv di?6 ^uS(5v ty) Soph. 749. dXX' 
iqSu Tot GtddevTa (te^i.vnodat ?r6v(Av 
Eur. 133. l(m xa\ Trapd ^dxpu(rt 
xet(iLevov iqSu ^poToT; Eur. 263, 2. 
<Tuvved^(dv iiSu TCaT^ ve(j> icaTpt Eur. 
317, 6. (0 Xa[i.trp6( atd7)p io(i.epa< 
d' dyv^v fdo;, (S>( iqSu Xeuo<retv toI^ Te 
7cpdo9ou<7tv xaXcS; xal ToTfft Suotu^ 
Xou(;tv Eur. 443, 2. (o; iqSu ^ouXot; 
SeoiroTac XP'')^'^^^^ Xa^Tv Eur. 529. 
iiSu xdTcdTat ftXbov Eur. 822, 4. i^Su ^', 
7)v xaxov Trddv] Tt, 9uoxudp(i>7pd^etv 
irooet dXoxov Eur. 909, 9. &^ iqSu 
TcaTepa ^vatdlv rfmov xupeCv Eur. 950. 
(dC iqSu Tb> fuoavTt icetde^dat Texva 
Agath. 28 p. 768. t6 S* ^Su (i.ouvo; 
oux eTtt^TaTat Thesp. 3, 3 p. 833. 


» 
t 4 ^^ ■• *^-- [ 7]X[05 »][16p« 277 vjo? Theod. 17 p. 806. eTcei ^ 6 
Xk[j.tcj)o; e^EXx[it{/Ev ^Xto; adesp. 158. 
;[f6zv Xl rriv ariv iiiio? ).a(/.n(av fka-^ 
a.r^imami adesp. 161. >iXtof, otou 
St' KuYnc sivTa pXaoTSVEt - ipdtvet te 
adesp, 452. xiiTCeiTa S' elot >.a[titpov 
TiXiou fdo; Aescb. 43. a; oure nejupi^ 
r.Xiou icpoaSepxeTai o5t' affTepwTcov 
o^[ta AnTciiaf xopTi; Aesch. 170. 
a™fi£e Te^ft^ *:oXiow «leXad^opou 
Soph. 313. Tov uTpEipovTa xunXov 
i-iiou Soph. 672. TeSpimr' ftYOVTO; 
i;Xiiiu xar' aidEpa Gur. 228, 5. xaXov 
■Ai '^if^tii ■nXiou roSe Eur. Sl^.^Eu 
Mevvi; 'HXiou S' tfcjcoffrttffet! Elir. 
771, 5. ■kS^ Ouv TcpooEiiM S2[jl% 3ep[i:6v 
HXiou Eur. 773, 5. 'HXiou [toluv So- 
livj; Enr. 773, 17. ttx; ti? popetTOi 
'^; XtTTsIv ToS' i^iou Ear. 816, 11. 
■TtSpiT™»; i^Xiou Eur. 1083, 8. np04 
»v];i( ^Xiou adesp. 541. 9ep[ux 8" 
ilXiou •m^vj^iT aiveTv adesp. 546, 
'. »xt xp05xuv(3 yE irpwTa (iev tov 
iI>;ov adesp, 62. "HXis SeaTroTa xal 
Tjp tefov Soph. 492."H>t£, ytliitwot; 
%i]?i TipeaPioTov aeXa; Soph. 523. 
irAi', oixTipot; i[JLs So])h. 1017. u 
xiXXroeYYei; "HXt", dj; [):' aTcuXeTa; 
Enr.781,11. u x.aXXi(p£YY*l ''*[^'^*^' 
i.VLi-juv 9X0^0; r,XiE Theod. 10, 2 
p- 805. ef. Aesch. Bxscipai. 457. 
Em. 773. 896. — cf. "AXio;. 

HXi;; 'HXi; t] ito; Y"™'' EUF. 

tlOS3, 13. 
T^XtuS')];: S; tjXiuSg; ei; uf iff[j,!XTa 
' ^;r:>MV 15(13; eTSuXov e$ci>[1.6pYVuT0 
ibaer. 14, 14 p. 786. 
tXiuxo; — Eur, Muaoi. 
■^[tii: ovt' ev iteyB ""4 %evoc 
■Jtp' loTi^ ipEuyEt - [Aopov Aesch. 362, 3. xaTdavetv 8* o^eiXeTai xa'iT(^ xaT* 
oixou; exTo; ■^[Aevtp novuv Eur. 10, 2. 
'Effriav Xe d' ol ffotpol ^otSv xaXoudiv 
ilfUvri-^ Gv ai&epi Eur. 944, 2. 

¥ll/.ap: eiT' 7i{J^ap au^et [teaoov 
6[A9axo( TUTTOv Soph. 234, 5. iXX' 
»l[jiap ^v> TOt [ieTa^oXa; xolXi; Ifu 
Etir. 549. ei [J.ev toS' 7|[j^ap TCpuTOV 
rv xaxou[i.ev(|) Eur. 821. Ti]Sc ^x- 
^i^eto; poTpu; en' vi[JLap SpTcei Soph. 
234, 3. ^iffi Ti; ivdpuxuv to xaT »[Jiap 
oxu; iioiVTa xopauviitv Soph. 536. 

T)[i:epa: ounu tk XxTaiuv' ^dnpo; 
^piepa xevov xovov tcovouvt' l7»(/.i|'sv 
e; S6[i.ou; Aesch. 241. euxa^ouvra 8' 
*:^[tepa ipdivet Soph, 401, 2. ^[J^Epa 
TOi icoXXi xat (jieXaiva vii^ Tixret 
^OTolaiv Eur. 101. [ti' :^[i.epa Ti p^iv 
xadetXev uil/oSey, Ti X' vip' Svm Eur, 
420, 2. iei Tt xatvov ijpiepa xotSeueTOU 
Eur. 945. Ti xoXXi tuv ^eivuv, 
ovap TCVEuaavra vuxto;, '^[tepa; ^x- 
XiaaETOi Soph. 62, 2. ve[j:<ov to 
jcXEtoTov yi^ifaa toutw [ispo; Eur. 
183, 2. u Xa[jLxpQ; aiSvip i^[iEpa; S' 
i-yvov ipio; Eur. 443. Tpi; rHi ^pa- 
;(Eia; ^[lepa; Sosith. 2, 7 p. 822. 
■fijtepa; ri vuxto; ii 4ixT] xot^ tS 
Suooe^ouvTi - EVTiXaTD ade8p.486, 3. 
ev ol; 6 vou; dei^ Euveortv f -fi^iftf 
TE9pa|i(tevD; Soph. 864, 2. natJio; 
xaTf6; Ts tf^ ev Ti[tEf^ Xe^v) xpS- 
vai deXovTuv Eur. 773, 74. tiJ (j:i? - 
sv j)[tept; Sosith. 2, 10 p. 622. to 
yip pp6T6tov (iirep[t' s(p' *^[*.6pav ypo- 
vel Aesch. 399. Xeux^riv ■^p^epav Soph. 
5. 0T(i) Tcipean Xt]i}^; (dv ep^ xa3' 
T)[Mpav Soph. 329, 3. xai$su[jiaTa 
npooXaiipavetv - xa8' ^[Jiepav iei 
Sopb. 1019, 4. ii zou To [jiXXiov ^^^ »»/ ?t: 


276 v]S6? — -i^Xto? I iC 
c OUX ?(Tt' ?P«D; TOIOOtO; 5X^0? OdTl^ 

lo^tcdv spSv £ur. 358, 3. oux laTi 
(iLy)Tp6; oiSev iiStov Texvoi? Eur. 358. 
tA? j^apiTa; ©(xti; euY6v<5; j^apt^sTat, 
i^Stov 6v ppoTo^Gtv Eur. 360, 2. oux 
l«TTi Tou Op^avTo? YiStov xcSov Eur. 
817, 3. 7rpo<Top.tXe{v outo^ 6 $at(iL<i)v 
wavTcov T^StGTo? Eur. 897, 4. t6 ^H^ - 
7ravT6; iiSiffTOv Yspa; Soph. 64. y^\- 
(iTov V OTo) 7rap£<rTt ^yJ^i; (Sv epS! xad* 
•jQpLepav Soph. 329, 2. T^StaTov XapeXv 
Eur. 162, 4. ^\jrr\ - ev xaxolat xai 
voaot; TTOdet •iiSiaTov ecTi Eur. 822, 

2. r)St(jTOv - 2^a)[i.ev avdpcoTCcov ptov 
Soph. 524, 4. oXpou StoiYcov daXajjiov 
i^SiaTov ;^ept Eur. 285, 8. xpaTTJfpa 
t' aTpou xai t6v iiSi(jTov xepa adesp. 
90, 3. Nuaav, Y/v 6 pouxepw; "laxj^o; 
auT(j) (jiaTav y<St<TT7jv v6p.et Soph. 874, 

3. Y^p^^ Y^P*^^'^^ Y^'^^^*^ rStffTTov 
Ijfet adesp. 364. StSaY[/.aT(ov TiSterrov 
ei<mY^'<jaTo Crit. 1, 25 p. 771. ev 
TotcTtv ^SiaTOtcrt «I^aedovToc y^H-^^^ 
Eur. 781, 51. cf. aSug. 

'loSuf (DVO; V. d^U<p(DVO^. 

r^b]hi^: y\ xua^ov 75 )^aXx7i>.aTov 
iQd(Jt.6v 7rpoaiaj^(i>v TotaSe toI^ uTrcDmotc 
Eur. 374, 2. 

7)do;: avdpcoirov 7)do^ adesp. 451. 
YX(«><x<TapYov 7)do; adesp. 562. SeT Y^p 
avSp' eidt<7(i.evov ixoXaoTov Tido; y^- 
GTpo; ev TauT(j) [/.evetv Eur. 201, 4. 
axoXaoTa S* r^bri Xa(jii?pdt <5\r(^tk^>t 
(jLOvov (jLiaet Eur. 362, 22. exXiircov 
rl^ Te xal vo[Jt.6v piou Seup' IwTaTo 
Eur. 636, 7. ^Oeipouatv 10^ XP''^^^* 
6(jit>tat xaxai Eur. 1024. 

7ixt<jTa: V. in<J<yov. 

■ioxo): i^xco S' dcTevT); aTc' oTxcov Eur. 
65. 7}X(o ^adeou; vaou; irpoXti?(ov Eur. 472, 4. 7^x(o Sl ^eupo ^p6( ^iav Eupu 
<7de(oc Eur. 591, 5. 7^)C(o 7repixXu<rrov 
TTpoXtTToua' 'Axpoxoptvdov Eur. 1084. 
71X(o xe7;paY(^< Setvd Ach. 44 p. 757. 
Kap(ov Y^p Tixet <YaTav> Aesch. 99, 
17 a. Ivdev e^lVpYO? - iixei 87j|Jt.ov t6v 
Aupxeiou Soph. 249, 6. (ov l^^l^ it 
evex* iixei Eur. 773, 73. iixu S ex' 
(S[jL0t; - au6; f ep(ov ^dpo; Eur. 863. 
7]xo[Jt.ev . . tou; aou; d^^ou^ - ewo^^o- 
[i.evot Aesch. 190. ett' dHxpxv {ixo^tev 
Ypa(/.[j!.-/)v xaxcSv Eur. 169. xatpov 
Ydp T^xeTe Eur. 495, 9. e; TauT6v 
T^xetv ^7)[jlI TaT< ppoTwv Tuj^at? tovS* 
ov xaXouatv atdepa Eur. 330. ti^ 6 
xaivoTpoTTo; ouTo; (jLudo; xaT* e(Aav 
wev dxoudv Eur. 1 132, 50. 7cp(0Ttata 
[jlIv ^opedSa^Ti^eic i7p6; irvod; Aesch. 
195, 2. ?7cetTa 8* ^Ti^et? StJ^jlov evSt- 
x(OTaTov Aesch. 196. T^^et? Si Aiyu<ov 
el; dTOcpPYiTOv aTpa^ov Aesch. 199. 
wp6? S' olov T^$ei< $ai(jLova Soph. 703. 
T^^ei?» eweiYOu (jL7)Sev, et; t6 (Jiopai^tov 
Soph.867, 2.ouTot xoy liS" (?) t5v 
Sxp(ov dEveu tcovou Soph. 365. xdi^tv 
^dp *r,$oua' ex axoTou toS' ei? yio? 
Aesch. 6, 4. TroXXd Sel (to)^detv tov 
Ti^o^^r* €^ ?7ratvov euxXe(o; Theod. 
1 1, 2 p. 805. 

'H^exTpa — Aesch. 368. 

•JoXexTpov — Aesch. 73. 

iiXixo;: oux olada, wi^pa Suva(ttv 
riXvAri^i ly(t\ Crat. 2 p. 810. 

iiXto?: iV oTuavTOTrrag "HXto; aUi 
j^pcST dddvaTov xd^jiaTOv d' ftncwv - 
dva7:auet Aesch. 192, 5. 7)v exTedpiic- 
7C(ov dp[JLdT(ov 7cp(0T7)v j^dova *H^to? 
dviax(«)v XP^^^^ pdXXet ^^oyI E^r. 
771, 3. ri^ i^(y[ytt^\Li^^ liXio^ Xi^pT)- 
XaT(ov oxoTetvov dvdo^ Islcjiyijft^rst XtY* k ir\kiO(; — T](X£pa 277 wo? Theod. 17 p. 806. exel S' 6 
loc(tirpo^ e^e>a|i.^ev 7i>io( adesp. 158. 
jfpoav ii TTov oTov 71^10; Xa[Xff(i>v tpXoYl 
acyiiiPTM(S<yet adesp. 161. •oXio;, otou 
Xi' airpf^ wivTa pXadTOtvet - ^divei Te 
adesp. 452. xdEiceiTa S' eT<7i Xa{i.77pov 
i^XiOu fao^ Aesch. 43. a; ouTe irea.9b^ 
r.Xtoo xpodSepxETai out' aoTepcoTcov 
0|jL(ia AT)T(t>a; xopY); Aesch. 170. 
arfi^e xe^iL^^ *i^Xiou ^eXaa^opou 
Sopb. 313. Tov (rrpefovTa xuxXov 
rXiou Soph. 672. TedfiTuw' 5^^"^''^^^ 
T;Xiou xaT atdepa Eur. 228, 5. xaXov 
(tiv ^eYYo; iqXiou ToSe Eur. Sie.^Eo) 
^aewa; 'HXiou d' iTrwodTOcaei? Eur. 
771, 5. 7r(3; ouv xp6aei|ti $fiS|jE.a dep(i.6v 
'HXiou Eur. 773, 5. 'HXiou (i.oX(ov So- 
|ioo; Eur. 773, 17. xag tk; ^oPeiTai 
9«^ XiiceTv ToS' igXiou Eur. 816, 11. 
T£dfir:;oi; igXiou Eur. 1083, 8. Trpo? 
auyac igXiou adesp. 541. depfxd d' 
i;Xiou TO^eujjiaT aivelv adesp. 546, 
7. xai i?poaxuv(S ys, Trp^Ta (jLev tov 
'HXiov adesp. 62. *'HXte Se^ncoTa xal 
rup iepov Sopb. 492.*'HXis, ^iXiTTTcoi; 
BpTjCi xpeaPiffTOv (TeXa? Soph. 523. 
'HXt', olxTipot; e[Jt.e Soph. 1017. ^ 
xxXXi^YY^C *HXt', (3; (JL* dx(6Xeaa; 
Eur. 781, 11. ^ xaXXt<peYYri Xa(jL7rdS' 
etXuiacdv fXoyo; 7}Xte Theod. 10, 2 
p. 805. cf. Aesch. Ba<;(rdpat. 457. 
Eur. 779. 896. — cf. "AXto;. 

'HXi;: ^HXt^ y) Ato; yeiTov Eur. 
1083, 13. 

ijXt^dSY];: S; YJXt(3Se< el; uf d9(i.aTa 
^icX(dv <yxta; eiS(i>Xov e^cajJ^opYvuTO 
Cbacr. 14, 14 p. 786. 

yikuimi^ — Eur. Mucroi. 

inptai: out' ev iTeY|3 Tt; 7i(JLevo? 
Tsafkmoffftxi-^ti - (jLopov Aesch. 362, 3. xaT^aveTv S' 6<peiXeTat xal t(j5 xaT* 
otxou; exT6; if}(JLev()) xov^dv Eur. 10, 2. 
'E<7Tiav ^e <t' ol (rof ol ^poT^v xaXou<Ttv 
iQ(/ivY)v ev aiOept Eur. 944, 2. 

7)[jLap: elT Y}(JLap au^et (jLea(rov 
6(jLfaxo; TUTTOv Soph. 234, 5. dXX' 
y}(jLap <ev> Tot [jLeTaPoXd; xoXXd; Sj^et 
Eur. 549. el (jlIv toS' Y)[JLap wpSTOv 
7]v xaxou(jLev(|) Eur. 821. TfjSe ^dx- 
j^eto; ^OTpu; eTu' v)(JLap epTuet Soph. 
234,3. ?[(i7) Tt< dvOp(d7r(DV t6 xaT* >)(JLap 
6ir(i); T^SiGTa iropauvcdv Soph. 536. 

ifj(jLepa: ouico) Tt; AxTaio^v' d?dY)po; 
v](jLepa xsv6v «ovov tcovouvt* l7ce(jw|;ev 
e; S6(tou; Aesch. 241. euicadouvTa S' 
*Y)(jLepa <pddvet Soph. 401, 2. iQ(jLipa 
Toi TCoXXd xal (jLeXatva vu$ TixTei 
PpOTolcrtv Eur. 101. (jLi' iQ(jLepa Td (jlIv 
xadelXev u^oOey, Td S* Y)p' avcD Eur. 
420, 2. dei Tt xatv6v ig(JLepa TcaiSeueTat 
Eur. 945. Td woXXd tSv SetvcSv, 
ovap 7cveu<TavTa vuxto;, iQ(i.epa; (jLa- 
Xd(;<TeTOU Soph. 62, 2. ve^jLcDv t6 
TcXetaTov i^(JLepa; tout({) (JLepo; Eur. 
183, 2. (0 Xa(jL7rp6; aidY}p iQ[JLepa; d' 
dyv^v ydo; Eur. 443. Tpi; tyJ; ppa- 
;^eia; iQ(JLepa; Sosith. 2, 7 p. 822. 
if)(jLepa; y) vuxt6; iq AixYj woTi tw 
SuaaePouvTt - evYiXaTo adesp. 486, 3. 
ev ol; 6 vou; deicjc $uve<rrtv f 'fi\^^f^ 
Tedpa(JL(jLevo; Soph. 864, 2. 77at$6; 
TcaTpo; Te ttjS' ev io(tepa Xex>) xpdt- 
vat deX6vT(i)v Eur. 773, 74. t>5 (jLtq!- 
ev ^(jL6p<y Sosith. 2, 10 p. 822. t6 
Ydp PpOTetov <r7cep(JL' e^' *Y)(jLepav <ppo- 
vet Aesch. 399. XeuxY)v 7j[jLepav Soph. 
5. 6t(i) TcdpeaTt XyJ^i; cSv ep^ xa^ 
iQ(jLepav Soph. 329, 3. 7ratSsu[jLaTa 
7cpoffXa[JLpdvetv - xa*' il)(jLepav dei 
Soph. 1019, 4. Y) 7C0U t6 (JLeXXov 278 T](x£pa — T^v exfopsZ xad' ^(icepav Eun 135. |i.SX- 
Xov etG* evSat(i.ove< toSv euae^ouvTcDV 
TQ(yuX?i 3cad' r)|iLepav Eur. 286, 9. 
(7(iLixp' dev deXot(i.b xal acad' if)(jLepav 
fywv dEXuTTo; oixsTv Eur. 714, 2. ai - 
S6[i.(i>v xet[jLioXta %aO' y}(i.epav ^ot- 
pSdi Eur. 773, 13. o? ttiv ewterTet- 
;^ouffav Y)(jLepav iSeTv ?ro^eTTe Eur. 
816, 7. offTt? - oTeTat tou^* vj^jiepav 
xaxov Ti 7:pda(7(i)v tou^ ^eou; XeX>)- 
devai Eur. 835. afeornQxa^Ttv ig[jLepav 
TptTTjv Eur. 1006, 2. [jLeillwv^YtY^eTat 
xad* r)(jLepav Theod. 12, 5 p. 805. 
w6v(|) TCovov ex vuxTo? aXXaff^ouaa 
Tov (i.ed' (xay 11.) Tg[jLepav adesp. 7, 3. 
piov Ij^cDV Tou^* 70[JLepav (al. e97)[jLepov 
etTov e^yJ^jLepov) adesp. 284, ^.eyxetpo) 
S' apoupav ScSSe^' r«(jLep6Sv oSov Aesch. 
158. cf. a[JLepa. 

Y)[jLepeu(i): T(3v ev S6[JL0t(rtv YJ[jLepeu- 
ouocSv aei ^eXTiov' jSv Texot[jLi XY5[JLa- 
<jtv Texva Eur. 525, 2. eig ivSpo; 
^ucrtv axox(5v ^tatTav d' TivTiv' *V)(i.e- 
peueTat Eur. 812, 6. 

'^(JLepo;: 7)upe^ - xapxo^ iQ(jLepou 
Tpo<pri; AiQ(jL7)Tpo; (XYvrf; 'Mosch. 6, 
23 p. 8 1 4. Tov iQYP^^P'^^^^ ^U ii(i.epov 
StatTav yiyou^o^ ^iov Mosch. 6, 29 
p. 814. 

rj[jLtxaxov Soph. 948. 

iQ(jLto7ro;: Tov 8' ig(jLto770v [xal TOV 
eXdaaova] Ta^^eo); 6 (i.eYa? xaTawivet 
Aesch. 91. 

t iQ(jLtouT6v xoupetov Soph. 122. 

>}(jLtau;: oi(jLOt, Spdx(Av (jLou YiY^fi' 
Tat To lituau (?) Eur. 930. 

iQ^jLopt; Aesch. 165. 

iQ[jLU(i): XP^^¥ ^' dpY^ffav iQ[JLu<rev 
(jTeYo; Soph. 780, 2. 

TQv: 7)v S' exTpa^^ ti; Aesch. 452, 2. TauT earlv 4X^1^', >)v (dv 1.) - 
auT6< Tt; auT^ rnv ^XdpYjv irpooftfj 
fepcdv Soph. 324. SpYOu ii ^avto; 
r[v Tt; dfpj^TjTat xaX(5(, xal xol^ Te- 
XeuTd; etx6; ead* outcac Ex^tv Soph. 

747. Td XP^^*^^ ^' ^^* '''^ (*^ ^*) 
Tov StSdoxaXov Xd^v], e[jLV7}|Jk6veuffev 

Soph. 1019, 8. Tt i' ataxpov ^v 

(tv) ToTot ;^p(i)(jLevot( Sox9| Eur. 19. j}v 

S' dv (?) TTpo^Tat Ku?rptc, iiSiaTOv 

Xapetv Eur. 162, 4. y^y^^^^ f^^ 
7r6Xe[JLo; ev daToT^, tiv St^o^TGCTfl 
7r6Xt( Eur. 173, 2. i^v atfoCkti^i '/jfyi- 
[jLdT(i)v, xaxot iroXlTat Eur. 201, 2. 
i?v Tt; eiKre^fi deov Eur. 252, 3. 
ouvTUYxdv(i)v tA wpdY(i^aT' opdcS^ ^v 
Tt9i], 7ppd(r<jet xaXcS; Eur. 287, 3. 
t5v t' au ^d^T), [JLaXXov evTetvstv ^- 
Xel Eur. 340, 2. xd^roai^ffat' £v m- 
Tpo^ Y^^f**? 9pdaavToc, i^v (iv 1.) 
ddvo) Eur. 362, 8. dJ^txco^ - (jlt) xtS 
Xp>i(JLaT', ifjv ^ouXv] 7roXuv xp^^^^ P*" 
Xddpot^ e(jL(jLevetv Eur. 362, 11. 8 xol 
9t$73pov - e^eXxBTat, ^P^^^^^ twvi5- 
T(Dv 1QV Ttg ata^uvv) Tixva Eur. 362, 
27. ^v Tt< oTxcov TcXouoiav l^vj ^t- 

VY)V, TCpwTO^ Y^YP*'^** ^^^' ^*^®' '^ 

h\ YJv Xudet; [j(.e Sta^dXf];, iradeCv 9e 
Sel Eur. 435. acSfpov' v)v (av IL) 
Xd^Y) Eur. 543, 5. 6 - ^uv^dv xocxo; 
[jlIv y)v tuj^y) Y^Y^^' TOtoucrie tou; 
^uvovTag exTrat^eueTat Eur. 609. Td; 
(jL&v &^y), TTcSXov iqv (Av 11.) &S$< 
Sva, Td; S' Y}v (Td( Sl 11.) ^uv(dpi^ 
Eur. 675. viStffTov ecn, S(d(jLaT' i^v 
olx^ xaX(3c Eur. 822, 2. ^v xal Stxi) 
dvfj<rxif) Tig, ou;^ io(raov TrodeC TcfiU *«< 
Saxpuetv Eur. 834, 2. viv (tlv &9po- 
vac Tex(d, aTev(i) (jiaTauA^ • y)v ii 
xal (re9ci)<r(iLevou^, tt))»!) TdXotvav yjv — Hpax\tttat 279 xop^v opp«ftJ(iqe Eor. 908, 3. 5. r!i\j 
l\ j)v xoxov irdt^ Ti, orutrxudpoTra- 
l[av ^et &Xo;^ov Eur. 909, 9. tiv 
(av 1.) ol Tcx&vTec toOto y*Y^**<^<»>- 
81 • ijiKuii^ - oTffouoi Eur. 951. "^v (av 
I.) 6 vuv <^ Xdt(i.^vetv (AeXXdDV |jl' 
ivTiip - 7JV ouTo^ au9tc dtco^aXi) nbv 
ovtoiavy iTep^ \u i^cu^ dvSpi Ear. 
953, 27. 30. jiLTji* ^v (&v U.) Tt 
ou{i^ Suaj^epe;, SouXou xdXtv Eur. 
963, 3. >iv Tpaff] Tt^ (i.v) xaxcS;, 
alffxuveTat Eur. 1027, 2. Y^vatxl S' 
oX^€, ^v (dv 11.) woatv ffTepYovT IxD 
Elir. 1062. T]v (dv 11.) S* IXd)] 770Te 
(to Y^po^), dvtciS(uda Crat 3, 3 p. 
810. liiv (dv 11 ) 8* euTu^^fiTe - Td' ou- 
pavf fpovelTe Sosiph. 3, 4 p. 820. 
Ti X* 7JV ec uYpov wovTiov icetfyj pdSo? 
adesp. 60. tq y°¥ 'tu^^tj ^axe^av *^v 
Xipi) po?niv, - xat tou; df' uvj/ou^ et; 
!i6fov xaTtrfo^Y^v adesp. 102, 2. ^v 
|i7j xaddpi2< xdXeoijc, ou (Jit) <pdYijc 
adesp. 134. -^v deXjj; dvaaxoTceTv - 
eupiimt^ adesp. 171. iroXXot ^e {i.f 
oriaouoiv, ijv (dv vel edv 11.) aauTov 
ft^tlc adesp. 180. ^v irXdaTj S6(aov 
ftdesp. 297. oofot (TOfou< ^c^^oufftv, 
^ (dv 11.) <omv 9o<po( adesp. 422. 
^v xaXdc dpxd^ ^^PT3i )(o^^<<S< ^e- 
UutSv - fiXel adesp. 433. *^v ^dp 
xtoij Tic e^ eXdaaovo^ (UTpou adesp. 
547, 9. cf. av (i), edv, xai C) h). 

livia: \LrKT^ euTuj^ouaa iwlaav iQviav 
likOL Eor. 409. yoL<rtfh^ Se ?retpu 
^vav ijvtav xpaTeTv Char. 1 p. 826. 
ff^wviva; - tincoifft f Xocva^ iQvia^ TrXe- 
xetEur. 284. 'mh S(i^p^v i^via; Eur. 
779, 6. 

^vtxa: Tu^ot^u X' auTijc iQvix' ecTiv 
AfArn^ Eur. 26, 3. xuouaa TtxTo» iQvtx* TOY^K''*'^ icdXtv Eur. 207. olo; 
7)v iroTe xdY<^ (ac^t* dvXpcSv iQvix* y)utu- 
Xouv ^tci) Eur. 285, 20. 4^0« ^vix' 
Itttwttq; e^eXa^iL^v danop Eur. 929. 
7)v woy iQvixa (tjv oTCiQvixa 11.) dyjp^tv 
StaiTa^ eit^ov e[jL(pepet; ^poToiMoscb. 
6, 3 p. 813. ^vtx ri^txou Sosiph. 2, 
2 p. 820. ♦^vix' dv ^avd^J <iTdxu<;, 
(JTiXTyi viv - d^tftvco^jLiQaet ^epu^ 
Aesch. 304, 7. yj Setvov do' yjv, iQvix' 
&v Ti^ Id^Xoc (ov auTb) auvetS^ Soph. 
845. 'irXiopouTai pod; - iQvix' dv Taxf] 
Xi«v Eur. 228, 4. ^vix' *4v (tiv ij 
irpoau t6 xaT^aveCv, ^AiStj^ TPO^lTat 
Lycophr. 5 p. 818. ouSev, -jivix' dv 
XeYTj, mveT adesp. 120, 2. 

^Tcap: ^' waTo; <irai><7a; Eur. 
495, 29. ouTot TrpoaeX^oua' iq AixY) 
ae - Tcaiaet wpo; •owap Eur. 979, 2. 

iQTuetpo^: iQicetpov et^ &7retpov ex- 
pdXXcov Tco^a Eur. 1010. eSo^dTiQv (iiot 
T(o Su' iQTreipci) (JLoXeTv Soph. 1018. 

iQ TT 1 ; : (I>; iqSu TuaTepa ?rat<rlv iqtciov 
xupeTv Eur. 950. fpeva^ (iiiv iQmou; 
Ixeiv xp^<^^ ^ur. 362, 6. at^co^ - iQTcicd- 
TaTOv epu^(j(.a - icpo<rTideTaa xp<^C»<3Cti 
Chaer. 1, 3 p. 781. 

lOTcict)^: yiTntd^ tyjv t<Sv Texvcdv 
oTaou<n xuTcptv Eur. 951, 2. 

Yjp: fiXirjg t' 6iC(iSpa< Smctuxou; yjpo; 
T Taou; Eur. 990. 8? Tjpi (jl4v f avevTi 
SiaicaXel ^Tep6v xipxou Xe^dpYOu 
Aesch. 304, 4. cf. Sap. 

"Hpa: *'Hpa TeXeia, Ztjvo; euvaia 
Sd(jLap Aesch. 383. ^ot^dc Ato; (jlIv 
TcpuTOv (ibpaiou Yd[JE.ou "Hpa^ Te Aesch. 
55, 2. (jLeYa wpeaPeu(ov!ApYou? Te '^ca^ 
"Hpa? Te icdYOi; Soph. 248, 3. cf. 
Aesch. 168. Philisc. 2 p. 819. 

*HpaxXeTSai — Eur. 1083. 280 *HpaxXceo< -^ i^tot 'HpaacXeed;: oux oiS' owco; jjpif} - 
tyJc *HpaxXsia; tppovTtSo? jcaTTjyopetv 
adesp. 29, 2. 

'HpaxXri;: epLol waTpl; |jL4v*ApY0$, 
6vo|i.a S' 'HpaxXrf; Eur. 591. eycvovTo, 
Tou [jiiv 'Hpax^Y)^, ToO 8' "I^txXo; 
adesp. 400. tk Ycip avy *HpaxXeou<; 
Sosith. 3, 3 p. 823. tov TralSd («.oi 
TovS' a^icD^ 'HpaxXeou; 'nfjE.oSv Te dpe- 
vj/ou adesp. 399. Auyyj - 'AXeou TuaX; (jLe 
Tq) Tipuvdt(|> TiXTet Xadpatd); 'HpaxXeT 
£ur. 696, 5. S> xdXXtaTov 'HpaxXet 
XdTaS Ach. 26, 2 p. 752. w 'Hpd-^ 
xXet; adesp. 38. cf. Aesch. 199. 200. 
201. Soph. 'Addjjt.. 689. 741. Eur.Su- 
Xeu;. 687. 907. lon. 30 p. 738. Ach. 
20 p. 751. Dionys. p. 794. Sosiph. 2 p. 
822. adesp. 63. 126. 374. 402. 416. 

TQptyeveta Aesch. 426. 

•HptSavo; — Aesch. 73. Choer. 4 
p. 720. lon. 62 p. 745. 

TOptvo;: Y^ '^* loptvov ddXXouaa 
Eur. 316, 3. 

''HpuXXo; adesp. 590. 

'npci>;: Si (jidxap - 'l7;7r6Xud' Tipco^ 
Eur. 446, 2. tiqv SeuTepav ii xpadtv 
i^pciXTtv ve[JL(i) Aesch. 55, 3. 

'HfftovY) — Soph. Teuxpo^. 

Tiaaov; tov Sat|i.av' outo< Toaaov 
eaTtv &9Xto; Eur. 175, 2. (SvSpa dxatov 
ta^^upov 9ucret ^aaov SeSoixa Tdade- 
voug T6 xal <TO(pou Eur. 290, 2. at te 
(ru|j.9opal loaaov Sdxvouatv Eur. 572^ 
4. ouj^ -o<T<jov Tcodet wa; Tt; Saxpuetv 
TOu^ TupoaifixovTa^ ^t^ou; Eiir. 834, 
2. &(i(.o}^do; Y^P oiSti; • 6 S' TixtaT 
l^^cDv (taxdpTaTO? Soph. 376. >5xiaTa 
yauXo;, iXkoL wfiv TOuvavTiov Eur. 
688. ^rapiQiJLeXYipLeviov Tcpo; cSv e^^pv^v 
•JixteTTa Neophr. 2, 7 p. 731. in <r <x 6 V (d ( : ou^ V i^aaovco; (?) u^^ 
u^pta[jLouc oux evat<Ttou; epiot Aesch. 
179. 

'naaaSj/.at: otcou - ot ^ucavTe? r,^- 
aSvTat Texvwv Soph. 850. tou Xapi- 
pdvetv Ydp TrdvTe; 7io<t5vtiXi PpoTW 
adesp. 172. ^auXot - tou wovelv locr^ci- * 
[jiev6t davetv epcSatv Agath. 7 p. 765. 
oaTtc EaT' dvTjp Y^otOou Te BouXo; 
vy)8uo; d' i^acnQji.lvo? Eur. 282, 5. 
i^aav)[jE.evci> Se So^a vtxvjTiopto^ adesp. 
544, 2. 

7}aacDv: olvcDdec; dvy^p TiaacAV |i.4v 
6pY>); eaTt Soph. 843, 2. OTav y^^- 
xeta? i^SovTjg iiaaci)v,Ti5 r^ Eur. 187, 
6. 6 xp^^^5 "naaov xTYj|jLa tou nCkix- 
eiv dv y)v Soph. 513, 3. Sixata 
Xe^a^ loaaov euY^coaaou fepet Ear. 
56, 3. ToaouTcj (jiaXXov iQaaov etasTai 
loph. 2, 3 p. 761. ot Y^p' Tiaaove; 
ToTc xpetaaoaiv ^iXoOat SouXeueiv ^o- 
T(Sv' Eur. 261. T^aaou^ y^Y^'^? xpete- 
aov' YiXdov ei; Tu;^7jv Eur. 301,4. 

"jQau^aXo^: ev xetv?] t6 tcaEv arou- 
Solov, y/au;^alov, el? piav &y^^ Soph. 
855, 6. t6 S' '^ioau^alov dpYOv Eur. 
552, 4. 

T0au)^9j: tSv euae^ouvTcdV TQOu^fj 
xad' -njjLepav Eur. 286, 9. 

i^au^ta: [i.eTd 8' loau^tx; mkw 
fnfo^ auvotxotY}v Eur. 369, 2. {;^eiv 
;^pY) aro\f' ev yio\jj(uf Eur. 773, 62. 

iiau^^o;: 6 S* "iiau^o; ^t^lOiat t 
da^aXvi? ^Uo; xoXet t' dptaTo? Eur. 
194. Si' iTau^ou Xeuaacov irpoacSTrou 
Dionys. 5 p. 795. xodTroy i)au;^oi 
Sopt Eur. 998. 

•jQTOt: TQTipa dvTQTwv eloiv douve- 
TcoTepot ri Tdwietxrf ^poadev i^Y^^uvTai 
Stxio^ Eur. 645, 5. elaxopt.t^eTat Xa^v 1\xot — 0aXeia 281 xai Sou|tov' rkoi xf^^'^^ ^ ToOvav- 
Ttov Theod. 13, 4 p. 806. ^toi drpa- 
Teu«eK i^ (jieviav^ S^ xaxo^ adesp. 
35. 

1ifaiOT0(: jATfi TivVfl^aiaTo^x^ 

^ov {o|i.OK £77ei(rf pe\< (jieXadpa ^|t- 
fXe^]} icupi Eur. 781, 49. Sickou; 
opp^v *Hf aioTOu Te^vt] Soph. 
160. 9i> ^ (d{ icapoc ^eenvoiva Aiq- 
|&T)Tpp^ xopT) ^'Hf aioTe t' itsrt Tppeu- 
juvelc S6(tOK e(&oTc Eur. 781, 60. cf. Aesch. 7. 193. 262. Soph. 163. 
Ear. 925. 

'Hf aK^TOTUKiic: £vd* e?7l $utf[i.aX( 
Tdou raTpoc 'Hfai(TTOTuxl( Siica^ 
Aesch. 69, 2. 

'hx^' (^* oTops.) &p<Tevac x^^^ 
'A^^epovnoc o^uwX-^YfltC *tox^^^*^ y^^^^ 
Soph. 480, 3. cf. axcS. 

•Hx<i V. Xx<i- cf. Ptolem. p. 824. 

]g (d V : 7]Xd£v Sl Xao\ (tuptoi Trpo; ^gova 
adesp. 191. e. 5atp6;: Spaxovre datpov a(i.ft^Xl( 
uhjfirt Soph. 539. 

5dlxo^: daxoi^ (dcSxot; 11.) (i.avTt- 
xolc eviipievot Eur. 795. 

^axcS: TupavvtSo^ *daxoii<rtv 4^^^" 
0T7)v E^pav Soph. 85, 3. 

^aXa(tt6{ Soph. 949. 

9 siX a (A c : oX^ou StotY(i> v daXa(/.o v 
>)Smtov x^t Eur. 285, 8. daXa^jiot^ 
Enr. 203. BpiQixtov 'iriXTav Trpo; *Ada- 
lOL^ iccptxtootv ayxpe^iLdffa; daXd(i.ot< 
Eor. 369, 5. xpu(|;c» ^i vtv ^e^ToTot 
^aXd(iot^ Eur. 781, 9. oatou; daXd- 
(Louc adesp. 246. 

9dXatf<ra: uTDopeTeC i' auT(j> ^d- 
Xa99a xal mTpat Aesch. 464, 7. uypd 
^ (^^rn)p,ou ^reSoaTtpy); Tpofo^ddXaa- 
9aEar.670,4. 90tvtx6ire^6v t' epudpSg 
Upov x^^^ teXddfDQ^ Aesch. 192,2. 
^ciptoc ^udoc daXddOY)^ Aesch. 464, 
10. Tiv' o^^v - 6p2 iceptppuTOv dfp^) 
»aXd9<n% Eur. 125, 2. Sep^v)^ paduv 
J^eo^i; daXdffOT)? aux^v* 'EXXiqotov- 
Ttxc adesp. 372, 3. epe^^eo^ ex da- Xd9<ry)C adesp. 377, 2. dXxu6vs^, at 
irap' devdot^ daXdooa; xu(i.aotv otci)- 
{/.uXXeTe Eur. 856. (i.>)t' ev daXd^rory) 
xotvoTuXouv aTiXXot axdfo^ Eur. 852, 
5. el (jlIv - ex y^^ el^ ddXa(r<jav 
lirraTo Eur. 636, 4. Ha^JLtaov el; dd- 
Xa<7<rav e(op(jUiS(jLevov Eur. 1083, 11. 
TTup xalddXaaaav xat ^rvod; Td; alde- 
po; TcepSv STot(jLO( adesp. 408. cf. 
Eur. 1120. 

daXdaoto^: ^to^ ^i Tropfupou^da- 
Xdffffto^ oux euTpdice^o; Eur. 670. <o 
(jLeY^^<^vu(i(.a Texva tou daXa<r9tou 
<deou> adesp. 69, 2. & icoT tt)^ daXao- 
<rtac ^eou Eur. 885. ttoXXoI (jlIv olS(jLa 
Stef uYov daXdaotov Eur. 301, 2. Setvv) 
(tlv dXxT) xu(jLdT€i)v daXa<7<7t(ov Eur. 
1059. cf. Aesch. 343. 

daXidco: daXe^ovTt ^m ^XddTat^ 
Te Texvcdv ^ptdo(JLeva adesp. 373. 

ddXeia: y)Xdev ii Sal; *»dXeta, 
irpe^j^taTT) decSv Soph. 548. 

edXeta — Aesch. 7. Sosith. Adf vt^ 

p. 821. 

18* 


282 d«Xcp6< — dflcpdrS ' daXepoc: £p<iy]-daXep6; lxTpa<petc 
a{i.apaxoc Ghaer. 14, 16 p, 786. 

^aXia: Xiqy^i Sl Kuiupi< daXiat re 
via»t adesp. 397. 

daXXo;: daXXov ^i[jLaipaw Tcpo^fe- 
pcov veogTpa^a Soph. 461, 2. TrpoaU- 
mv daXXov iQY^^^^^K'^^^^ Mosch. 9, 
3 p. 816. XiTTipa daXXov adesp. 234. 
daXXou; xe ^cSv y^P^C Ach. 2, 2 p. 
746; 

9aXX(i>: Eti yap daXXei ivevta xaxov 
eX^t<yTov Eur. 230, 2. St* <Sv PpoTetov 
J[9i Te xal ^aXXet y^vo; Eur. 898, 13. 
aTcavTa ddXXet xal TtrdXtv [tapatveTat 
adesp. 574. 8 S* apTt ddXXcov adpxa 
BtoTTeT-o; oi?(d^ dary)p dicea^Y} Eur. 
971. Sat(judv df^tTfa) ddXXtav ^U> Crit. 
1, 17p.771. Y^^T iQptvov ddXXouda 
Eur. 316, 3. t ddXXou<ja Xuirv; adesp. 
521. SdXXovTa^ oTvt); op^dTOu; 
Mosch. 6, 12 p. 814. ddXXetv re xol\ 
(^'Of C^v Te xal ^tvetv TToei Eur. 
330, 5. 

ddXo;: luatScov veoYvcSv ev S6[jiot; 
t^etv ddXo; ((pdo; 11.) Eur. 316, 7. 

ddXTTd): }^XavtSt(i>v epetmot; ^X- 
TTouaa adesp. 7, 2. ji ^^XiceTat (i.iv 
auTOc Soph. 433, 3. 

9a|tt^0|i.at: T4j>Se ^dp ^a|Jt.t^eTat 
Soph. 462, 3. 

da[jLvo[ji7ixiQ(:t ^a[JE.vo|i.7)XY}; pd^- 
So? lon. 40, 2 p. 740. 

dd[jE.vo;: dd[i.vot; IXeiot; Eur. 
298, 2. 

8a[jLupa4; Soph. 224, 3. 

ddvaTo;: ^tou irovY^pou ddvaTo; 
6uxXee<TTepo; Aesch. 90. [ji.6vo; decSv 
Ydp ddvaToc ou ScdpcDV ep^ Aesch. 
161. ^cdTi; ffoviopa; ddvaTo; atpeTco- 
Tepo; Aesch. 401. dXX' lab' 6 ^dva- To; X$<rro; ittTpo; v^vcdv Soph. 63fi. 
ddvaTo; Ydp dvdpcDirotoi vetxe«»v TtXo; 
£^£1 Eur. 176. xaxoSv inifrrtA ddvaxoc 
lon. 2 p. 732 YTipa; - ou [jliq tu;^6vti 
ddvaTo; e<rd' ilj t>l(^ta Crat 3, 2 p.810. 
TDQXTo; ddvaTo; adesp. 255. davdTOu 
TX7i(i.(dv (jtiXXou9a Tu^etv Eur. 115, 
2. OTav IXdv] xpuepd Aio^v davdTou 
7ce(Ji.^etaa TeXeuTiQ Eur* 916, 7.xav- 
To; ik davdTOu SumoT(t(aTepov (lopov 
adesp. 325, 2. Zeu; 6 xal ^idii^ xal 
davdTou TretpaTa v€i>(ji.(3v adesp. 472. 
Trrat^ravT* dpeTdv aTToSet^aadat da- 
vdT(i> Eur. 11, 2. <!>; ou StxauAc dd- 
vaTov l^^doufftv PpoTot Aesch. 353. 
o<TTt; Zi dviQT^v ddvaTov 6pp(i>SeT Xiav 
Soph. 865. ddvaTov 7rpoTap^ij<ia 
Eur. 360, 25. oTav Tt; 6pxi{> ^vaTov 
ex(puYetv deX|2 Eur. 645, 2. i^ ^^M 
etY) ddvaTov ex^oS^ov {^(dv Eur. 816, 
4. ddvaTov ^* 6 Y^ SouXo<ruva{ lepo^- 
^ouXev lon. 53, 3 p. 743. |Jt.iQ^t; f o- 
Pet(rd(d ddvaTov dir^Xuaiv irovov 
adesp. 371.^ ddvaTe Tvoudv, (itti \k 
dTt^jLdffv]; (jLoXeCv Aesch. 255. q dd- 

vaTe, <T€i>fp6vt9(l.a tSv dYVU|JL6vttV 

Aristarch. 3 p. 728. fUYd; t e^jiauTw 
Tcpo^Ttdei^ TcaTpa? 6(itfi? davdTou; T 
dcSpou; Eur. 964, 4. 

ddwT(d: ddTTTet Te Texva X*'^^* 
au xTdeTat vea Eur. 757, 3. Yvtoixa 
ddwTetv xpe^t^Ki^v e<yTiv lo ya\Ldi 
Chaer. 32 p. 790. 

ddpao;: ddp(ro^ Se Tcpo^ Tdc,^(^- 
f opd; [/.eYa «devet Eur. 302. 

dapa(5: ddp^et* mvou ^dp dbcpov 
oux {"jKti xp^vov Aesch. 362. ddpoes 
Yuvat Soph. 62. ddp<ret* XiY^^v TdXvh 
bi^ ou <Tf aX^ icoTe Soph. 529. ddp^t* 

[LiyCL^ 90t TOuS' 6^(0 f 6^U. (J10}[X6( dap<r£l^ — dfeTo^ 283 Soph. 693. dopoct, Tax' av ycvoito 
Enr. lOO.dop^ci^TOTOiKtxaiov Id^^uci 
lACYa Eur. 343. 

ea90( (?) Enr. 819, 9. 

daofftt: boLom^ TaaSe tm^^ti^ 
i^c adesp. 66. 

daeoov V. Ta^uc. 

da3(ta: ou dau(A' ipfi>Ta< [i.upioii( 
auniv Tpifciv Eur. 324, 6. ou boL\j\u 
fXft^ac dwrrov ovTa Svotu^sIv Eur. 
651. ct< daii(A' eo]^ci xa^cTCCTrX^iQXTo 
GfoSpttc Eur. 1132, 36. 

^au(i.a2^(d: ouj^l dau|it.dC(d dcov 
Eor. 20. xav *cdau(x.aaac TTjXctrxoTrov 
lUfjfv^ ]^u9cav l^cdv Soph. 314. 

(tl) Tl dau(l.d013^ (AC TOU XCpSouC - (dS* 

avTcxco^at Soph. 828. dau(td2icTat ^ 
otXcXotov ev vaol; fj^cov ^^puaovEur. 
794, 2. 

dau(La9T6c: to S* Iff^^aTov irh 
toOto dotu(jLaoTov ^OTOK Tupavvtc 
Ear. 605. dau(i.affTd ydp t6 t6^ov 
«H oXicddvct Soph» 875. 

ded: At)T0u; tcoIc 4xt)^6Xo; dcd 

Soph. 369, 2. (!k 2)^^ ^d xp^<^^ 
^Xoutfa ropy6va Eur. 351. Kt[t(i.c- 
pi; 9cd adesp. 221. dcS; 7cpo<rcX- 
dclv TC(avo; Eur. 781, 42. 8; dcdv 
xioScuast; Eur. 781, 28. Sxptvc Kuirptv 
AXe^avSpo; dcdv xdXXct Tcpo^xetv ty); 
i|Jii)Ccu(topftagEur. 1109, 7. opeoiriY^* 
votot vupLfou; xp7)vtd<7tv xuSpalot dcal' 
«tv dYcipo Aesch. 1 68, 2. odcv dcd; Tt- 
{tiSotv e; Td vuv iTt Carc. 5, 10 p. 799. 

dea(ia: Y^^tvii) S* aldcpo; dcd(ta9iv 
!i»9av YpA^^ {fotvc Chaer. 14, 4 
p. 786. <f(ieXXcv> a(<r;[pd xcpSavetv 
dtdj&aTa adesp. 125. 

^cavT) (?) v6<7oc Soph. 589. 

dc7)XaTo;: oux faT* dTCoaTpofV) • T(3v c(it.f uT(i>v Tc xat dcnXdT^ov xax«Sv 
Eur. 444, 2. v6<touc V dvdYHT) Tdc 
dcy)XdTouc fepciv Soph. 619, 3. 

dctVftD: Bt' a91CtS<dV }^cpl dctvovTc; 

cx^Xoutft 7roXc(i.tou; TrdTpa; Eur. 
282, 21. 

deto; (adi.): t6B' riirt delov dvdpd»- 
TTOt; xaxov Eur. 841. &YaX(it.a dclov 
xat ^o) irpo<rc[i.fepe; adesp. 117^ Ai* 
xac i* c^cXa(t^c '*'dcTov ^doc adesp. 
600. Ycvva; dfdtTOu Xa^^vTc; dctou 
Soph.256, 2. 'TceS^ ouv (jLdx(ik>(it>at dw)t6< 
<ov detq: TUXD Soph. 197. ev ot; 6 
vou; dctqe (?) ^uveoTtv iQ(tcp^ Tedpa(t- 
(jLCvo; Soph. 864, 2. detqc irpovou^ 

wdvT' cYcvv7)wv ^uai; adesp. 478» 
fu<Ttvdctav fop(3v Crit. 1, 19 p. 771. 
t6 ^ot^ou ^elov d^euSi; dTO^ta loXm* 
t^ov cTvat Aesch. 350, 5. 'ttoIoc ^' dv 
olxoc - Se(i.ac t6 dclov i^eptpdXot TOt- 
XciJv TtTuxaT; Eur. 1180, 2. dcicov X' 
dw* d(tfo1v IxYOvov pt^6i>(tdT(i>v Ti; 
dv irpo<rct7ceCv d^tcoactcv XdTptV Theod. 
3 p. 802. — To delov &^ acXwTOv 
fp^eTai dviQTolfftv Eur. 62. 8v (tr) to 
dcTov (dc Td TToXXd ouvdeXet Eur. 150, 
2. Y^^^ 'f^ Mov euTuj^*? SftDpio^taTa 
adesp. 475. &YetT6delovTou<xaxouc 
wpo; TYjv SixYjv adesp. 498. ou x?'^ 
\ii,)(e<sbxi wpog t6 detov, dXX* eSv Eur. 
491, 5. t6 dctov T7)v Sixiov tc cruXXa- 
peSv Eur. 584, 2. evTcudev ouv t6 
delov 6i<rY)Yr,<raT0 Crit. 1, 16 p. 771. 
f 6^0; Td deta Tolfft <r(Df po<rtv ^poT&Sv 
adesp. 356i XP^^^ "^^ ^^ Oviqtou; 
ovTa; cuitetcSg ^cpctv Soph. 526, 2. 
dXX' ou Ydp dv Td dcTa xpu7rr6vT(i)V 
dc£5v (tddot; dv Soph. 833. Td dcla 
TcupYOuoiv at xaxai tc <ru(tfopai 
Eur. 286, 15. 'i^ TtpeSTa (tiv Ta dda 284 deto< — AeXw 77pou|it.avTeu9aTO Eur. 482. aofo; 
TCap' loit^Cv xa\ Ta del* e^i^aTa^ Eur. 

965, 2. 09Tl( Sl dVT)T(3v \Le\UftTOH T& 

deCa - 'Trpof a^iv elaaxou^raTco Theod. 
8 p. 804. TQ Ttt dvTQTSv xal Ta dela 
irdvT* imtJMmxjcx - tu^^y) adesp. 605. 
delo; (subst): tco S* etatSovTe St- 
TTTu^^ov deioiv xap<a> >)9dT)<;av Eur. 
495, 7. 

deXy^* ^ XP^^^ * 'Apecoc xpeidaov* 
Jj^cov Buvafuv, <T^> wavTa deXye^ 
adesp. 129, 6. npKrToTdi Xoyx^t ^^X> 
yeTai pivv)(i.a9iy Eur. 724. 

diXco: TauT* iSelv (ra^cS; deXco 
Soph. 214, 2. eyc!» Zk tov <r6v xpST* 
avaaTe^at deXca Eur. 241. aXXd aoi 
Xe^ai deXco Eur. 292, 6. TauT It- 
7)Tuita [tadeXv deXoi Eur. 1132, 60. 
dlXcd Tu}^iQc orraXaYftov tJ f pevSv ?ridov 
Diog. Sinop. 2 p. 809. tou; davovTa; 
el deXeic euepyeTelv etT* oov xaxoup- 
Yelv Aesch. 266. dyou Se ji.* - eiTe 
TtpoaTCoXov ^eXetg etT* &Xo)^ov etTe 
S|it.cik>i$a Eur. 132. xaivou; fuTeuaat 
TcalSa; ev $6|i.oic deXei; Eur. 338, 2. 
Tc^TepadeXei^ aot (jLaXdaxd v|;eu$^ XeYcA 
>l axXrjp* OLkrfiii Eur. 1036. (piXcdv 
ydp dp^ei; (tT) xpaTcSv oaov deXet^ 
adesp. 40. (teTptov et ti xo(i.ird<rou 
deXei; adesp. 398. 6 x^V*^^ ^^^' ^^^« 
df ^ deXei ouT* ev X^P^^^ '^^ irr)Y|ta 
<ru(x.fopov iteveiv Soph. 153, 6. et tk 
dvdpcDTTcdv deXei (1.7) T^ TvaXai^ - 
Xpfi<T^t X6y<{> Eur. 286, 2. decSv dvdY- 
xa; 09TIC tolcrdai deXei Eur. 339, 6. 
6(rTi( Ty)v f u^v vixSv deXei Eur. 904, 2. 
Yvcd(i.Y2 f povouvTe^ ou deXou<r* u:nope- 
TeXv Eur. 220, 2. 45iXy)v *deXou<riv 
et<raYcSYi(tov Xa^lv Eur. 984. Soif mf 
(taXXov dv xp^<rdai deXv)c Eur. 1029, 4. Tiv deXy}; dvaoxoTreCv adesp. 171. 
deo; - OTav xaxcSoai ^S(ta icapurn* 
SiiQv deXv) Aesch. 166, 2. crrav ti^ 
6pxc|) ddvaTov exf uYelv Hlr^ Eur. 645, 
2. oaTn - Tou; ^u^ravra? (tt) Ti[iotv 
deXv) Eur. 852, 3. xaxoT; oTav deX«»- 
<nv tS<rdai xaxd Soph. 74, 2. de>oi(u 
w7)X6v opYdaai Soph. 719. <r(tixp' av 
deXoi(ti - £;^ci>v dXuiro^ olxetv (tftXXov 
ri tcXoutcSv votreTv Eur. 714, 2. ^So- 
vel<rdai Sl deXoi(t* dv eic* ecrdXol^ Enr. 
814, 2. xaTdavelv ^dp euxXe^c t) 2^7)v 
deXoi(t* dv Su^rxXeoSg adesp. 537, 2. 
ei deXoic <rTeveiv Eur. 332, 2. el XoYiZie- 
<rdai deXoK Eur. 332, 4. ta^ tXrA dv 
ouj^ u7nixoo(, Tda^retv ^i (tdSXXov i; 
emTd(r<re<7dai deXoic Eur. 690, 3. utki- 
xcov (tSXXov, et (tSXXov deXoi Eur. 

309. d^' in? Y* ffw^pwv wfic dv ifx^' 
cboLi *deXoi eu^d^ xo<elo^> Enr. 
781, 36. uTreixet xat deXcdv eYxXtveTai 
Eur. 431, 5. 'TcdXat irdXai hr^ o* e(- 
epci)T7)<rat deXcov Eur. 579. icalS* u(u- 
vaioK - deXcdv T^z^OLi Eur. 773, 64. 
Zeu? Y^P x-fltxov pt.lv Tpcdoi, 7rr)(ta X' 
'EXXdSi deXcDv Y^veodat TauT e^ouXeu- 
<rev Eur. 1082, 2. deou deXovro^ xdtv 
iw. piTTO; TrXeoi^ Eur. 397. deov 9eXov- 

To? t l^^'f4 wdvTa Y^Y^*'^ ** adesp. 
473. oux ouv deXoucrT}^ ou^4 Suva[te- 
vY); e[tou Eur. 953, 29. xaxXYY&XeTv 
(tlv t<rdi (tT) deXovTd (te adesp. 122. 
Ixcdv ixouoav y) <ou> deXouoav ou}^ 
Ixcdv Eur. 68, 2. icovelv deXovTe^ ouSl 
^aid Diog. Sinop. 1, 3 p. 808. icai> 
So; icaTpoc Te TijS' ev 'npiepqe Xe)p) 
xpdvai deX6vTCi>v Eur. 773, 75. (tox* 
detv dvaYXTQ touc deXovTa; euruj^etv 
Eur. 701. (tcdpia Sl xal f deXeiv o^ 
TcSv opioicov l^ouXeTai xporelv (tovo; ȣX (0 deoc 285 Eur. 172, 2. atoxp^v xe (to^^delv (jly) 
;kXc4v veavtav Eiir. 461, 2. 

di|iiic: et |it.oi ^e(M(, de(Jii( Si TGtXiQ^ 
Xeyeiv Soph. 855, 14. ou y^^^^ ^e(uc 
2[inv Tskii^ deoT^ dlveu xaxcSv Soph. 
860. ou Y<^p ^(^K pe^Xov Sirreodai 
So(u»v Eur. 648. irepqe y^P ^^ ^e(U( 
Xapclv <7e Eur. 773, 2. (jly) xTeXve* 
Tov ixeTiQv Yap ou bi\u^ xTavelv Eur. 
937. ei ii daveTv de(tK, &it davetv 
xaXov Eur. 994. dXV ouSi XeC^ai 
TouSe T^ Y^^'^ ^e(iK Ach. 9, 2 p. 

748. O TeXV*, & (TTep^^divd* 0<70V 

xXeloTov de(u; Pomp. 1 p. 831. to 
Toi xotxov itotexe^ Ep}^eTai - t^ m- 
P«5vti Ty}v de(ttv Aesch. 22, 2. 

deo9ev: deodev Si TrveovT* oupov 
ivdYXT) TX7)vai adesp. 303. 

Beoivo^: xaTep Oeoive, (i^ivdScDv 
i^uxTiipie Aesdi. 382. 

deoxTCGTo^: (nretpcdv deoxTttfTav 
fXoYa adesp. 85. 

deo7rpoiro<: iq Seup' oK6( ^ot ti 
KvaTOt, deoirpoice adesp. 106. 

^eo^: 9e6{ {i.iv aiTtav fuet ^po* 
'Tolc, oTav xaxcSaat StS^ta ira^tTciiSiov 
MXi) Aeseh. 156. dicdTiQ^ Stxata^ 
oux dicooTaTeX de6c Aesch. 301. 
^utev l^i xatpov hy oirou Tt(&qS de6< 
Aesch. 302. ftXeT Ki t^ xd(AvovTt 
«uoxeuSetv de6< Aesch. 395. <70f6( 
YOtp ou^l^ i7X7)v ov dv Tt(&oS de6{ 
Soph. 226. 'n f p6vT)otc dYadv) de6< 
|UYa< Soph. 836, 2. eU eoTiv de6( 
Soph. 1025. To ouveTOv 6 deo^ St^cd- 
wv, ouj^ 6 icXouTog Eur. 52, 10. Td 
T«v .Te]c6vTCi>v (d; {i.eTep)^6Tai deo? 
(fcida(iaTa Eur. 82. TCoXXd Tot ^deo; 
xox Tttv deXirrcdv euTCop' dvdpc&Tcotc 
Ti^ Eur. 100. )etv6v ti Texvov f t^Tpov ev7]xev deo^ dvdpcoTcoi; Eur. 
103, 2. To i* dTcexpu^v deo; ix xet- 
v(dv TtiSv TCOTe Xa(i.TCpcSv Eur. 153, 2. 
& 'KoCL AteSw);, &^ £fu; (teYa; de6< 
Eur. 177. To SouXov - ifiso^ Trpo? 
Ty)v eXdow (toTpav ^ptaev de6; Eur. 
218, 2. T^ Y^P wovouvTt xaldeo; (s\jk- 
Xa(i.^vet Eur. 432, 2. ^eu, Td t^v 
euSat(it.ovouvTci>v &^ roiyiiaxai OTpef et 
de6; Eur. 536. tov oXpov - ov y* 
e^aXetfet p^ov ri Ypo^f^v de6( Eur. 
618, 2. Td Tot ^UffKsxOL mXXdxt; 
deo; TaxeiV Id-nxs Eur. 716, 3. ot 
Y)uvd<7dT) de6( Eur. 773. deo; iScoxe, 
;^p6vo; fxpave Xe;^o; e(ii.oT9tv dp^^eTat; 
Eur. 773, 56. eT [i.ot to NeoT^petov 
vjf'k(»i(T<sii'^ (teXoc 'AvT7ivop6; ts tou 
4>puy6; Soit) de6; Eur. 899, 2. y) 
iroXXd xal Su<rYV(i>oTa ^ouXeuet de6; 
Eur. 947. tSv 4^*^ T^P dirreTat 
de6;, Td (iLtxpd S' el; tu^^iqv dfel; eq! 
Eur. 974, 2. 6 vou; y^P '^l^^'^ 
eaTtv ev ixdaTo) de6c Eur. 1018. 6 
Ydp deo; ?7cd;, et deov 9fe }^p7) xa- 
XeTv, xd(i.vet ^uvcov Td TcoXXd toT; 
auToT; det Eur. 1073, 3. outo; ^dp 
6 deo; xai tov dodev^ o^evetv ti^- 
9i xal Tov dmpov euptoxetv 7c6pov 
Aristarch. 2, 4 p. 728. [x6vou ^dp 
auTou xat deo; <rTept<yxeTat Agath. 5 
p. 764. deo; (i.eYt<;To; toT; ^povouotv ot 
Yov^;Dicaeog. 5 p. 776. ^d^vo; xdxt<j- 
To; xdStxcoTaTo; deo; Hippoth. 2 p. 
827. deo; ou;^t Xwt6;* el Si X7)7ct6;, ou 
^e6; adesp. 168. dxpavTa ^dp (a* fdioxe 
deom^etv de6; adesp. 414. ^o; ^* eTcl 
<y(i.txpoT<itv ou ^(iLatveTat adesp. 448. 
6 ^dp ^eo; (i.eYi<XTo; dvdpcaTCOt; v6- 
(jLo; adesp. 471. deo; (i.6vo; Tcefuxev 
iv ^OToT; pieYa; adesp. 479. TcdvTyj 286 bto^ TTXpeari Travta ts ^XeTcei deo; adesp. 
480. TTOppcd Y^ e^Tcd; 6 deo; eyY^" 
dev ^XeTcet adesp. 496, 2. deo; ^i 
ToT; ipyouaiv ou TrapiaTaTai adesp. 
527. ^o^a S* O^idTou deoO Aesch. 
464, 12. Ty)v outic ^it\y ex deou 
xeKpu(t|it.evY)v Soph. 303. ou(jlo; alel 
776t|jlo( ev iruxv^ deou Tpo}^^ xuxXcl^ 
Tat Soph. 787. ^eou Si wXToyrv oi;^ 
u7repiry}S^ ^poTo; Soph. 876. 5eou t6 
ScDpov TOUTO Soph. 879. eirel id- 
rpaxTat TvSv to tou deou xoikQ^ 
Soph. 1019. o; T* eir' *A\feiou poaTc 
^eou {iiavei; lppit|;e SaX|iL(i9veu( f Xoya; 
Eur. 14, 4. xo[t(5vTa xi^aco ' qttuXov 
eutou deou Eun 203, 2: deou deXov- 
T0( xav em piTToc TtrXeot; Eur. 397. deou 
we(puxa; Eur. 773, 4. aTap deou (?) 
Eur. 901, 5. deou yap ouSel; X^?^ 
euTu^el ppoTcSv Eur. 1025. deou ^(ov 
?[^v aSioT; &vdpw7ro<; c5v Eur. 1075, 2. 
6 Se (Txu^o; [L8, Tou deou xaXel Tca- 
Xat Afih. 33 p. 754. dEy* co pueYaXcd- 
vu[xa Texva tou daXaa^ou <deou> 
adesp. 69, 2. dyvov et^ 9T}x6v deou 
adesp. 424. deou deXovTO^ f (jLeTa 
wavTa YiY^^^^ai adesp. 473. Tt S' ou 
YevoiT* £v deou e^evTo; tu^v) adesp. 
474. aveu deou y^P ^^^^ ^Iq avYip 
ffdevet adesp. 477. y^vv) *de^ H-^^X* 
delaa Trapdevou ai^OL^ iopietv|;a Aesch. 
99, 5. (Tuv de$ eiTretv Soph. 438. auv 
TOt (oruv To) I.) deqi }^pT) tou^ <70f ou; 
ava^Tpef eiv ^ouXeuftaT* ael 7Cp6< t6 
}^pT)9t[i.(dTepov Eur. 490. o^rat Y^^p 6776- 
TavTcpdeo) Sox9} Eur. 1089. AfokyLT, 
delov xal deo» 7cpo<ie|iif epe^ adesp. 117. 
de^ |it.a;^e9dat Setvov e^Tt xal tu}^v) 
adesp. 312. x^P^^^ dv7)TcSv t6v deov 
Aesch. 464. t6v de6v toioutov e^- e7R9Toepiat Soph. 704. ou^t dau[ta2[(A 
deov, §v '](& xaxi9T0< pcf Sio^ exTiiaa^ 
TO Eor. 20. rii* wtI XP^^^fwtT', ijv 
Ti; eu<re^9 ^ov Eur. 252, 3. (toxa* 
pioc 09TK vouv f}^(pv nifjf ^ov Eur. 
256. 'EpiiDTa S' 09TK \uh de6v xptvei 
jteYav - oux pTSe tov ji.eYi«ov ir* 
dpcSTTOt; deov Eiil'. 269, 1. 4. ''EpttTa, 
TrdvTcdv Bu9(i.a}^(dTaTov ^cov Eor. 
430^ 3. t(( TaSc Xeu^rav &e6v ou^t voeZ 
Eur. 913. Tov^ r^-fQX} «eov Eur. 941, 
3. et 9e6v ofe xpY) xaXetv Eur. 1073, 
3. de6'v il 7n>Iov, et77e piot, voioTeOv 
Eur. 1129. 0001 vo|it.t2[eT' oux elvoi 
deov Eur. 1131. xoXTcotvt t6v ^v 
el^peovT* eSe^aTo Eur. 1182, 84. eu- 
Tu^Sv Si t6v de6v Xd^oi Zopyr. 1 , 2 p. 
832. al<rxp6v Y^p ouSlv cav ufvrfouv- 
TOt deotSoph. 226, 4.deol y^ ouirore - 
dlp^a<7t ^pu^ Ty)v xaT* 'ApYetttv u^v 
^uvatveaovTai Soph. 339. ^p^ ^ o<r' 
£v deol ^tS(39t, ^uYetv [jLiQSeva Soph. 
879. 7r6XX*, Si Texvov, o^XXovotv 
dvdp(07rou( fteot Eur. 254. el Hoi Tt 
Sp(39tv ai<y}^p6v. oux et<rtv ^eol Eur. 
292, 7. ou Ydp opdcSc TauTa xftvou* 
Gtv deot Eur. '445. ta - deol Sitotft 
ivh fuvat Texva Eur. 491, 4. dvn)- 
Xtot deot Eur. 538. ou SfTxTai ir«»< 
xuve; ot deot Eur. 555. T6X|ia oru 
xiv Tt Tpa)^u vet|iLuoiv deot Eur. 
702. deol }^d6vtot {^o^epdv dStau- 
Xov ^x^vTc; eSpav Eur. 868. mX- 
Xotl(rt [topf atc ot deoi <TOf iC(i.dTttv 
(Tf dXXoutftv iq(jlS; Eur. 972. xd t2v 
Tex6vT(i>v <yf diX{iaT* el( tou^ exYOvou; 
oi deot Tpe7couotv Eun 980, 2. dXX* 
f aTt - Zeu; xal deot ^oTeta Xeuffoovre^ 
Trd^ Eur. 991, 2. TroXXd xdydd' ot 
deoc . . ^olev adesp. 32. xocx6v xotx^ ^Scoc 2'87 di y' oLinHauaLH ot; deot adesp. 1 23. 

ci ^M d£Ol tfdeVOUfflV, OUX limv TU)^?) 

adesp. 169. dUde <r' atSeaaeCev ot 
dcoi adesp. 217. xoXftcS xotTeti^eTv, 
[uiiTOT* oux eloiv deot adesp. 465. 
^wrntoiv avdpcitfvoiai xaTa^uyT} ^eot 
adesp. 481. XuiMt^ (aIv avdp«»7cotGtv - 
deot - Mouoiv adesp. 489: [tovo; detSv 
yop 3dvaT0( ou Siopcdv epq! Aeseb. 161. 
ot deSv aYX^^P^ ^^ ZiQvo^ (YYu; 
Aesdt 162« t^ tpovouvti S' ex de«Sv 
ofeileTflu - xXeo< Aesch. 315. ijtv* 
Ti xip^o^ e[Af avl; decSv icapa SopL 
103, 7. rv) prnQp de^v Soph. 268. 
ol; ouTe Satpudv ouTe Ttg decSv ve^iLCDv 
iP^ouTOu xoT dev vecjiieiev o^iav xdp^v 
Soph. 511, 2. Su(iLTCo>cd{i.eda decSv 
naTpipuv T^v Te f uodvT6i>v di7o Soph. 
524, 8. ^tc ddXeta, Tupea^tdTT) decov 
Sopb. 548. xttxS; du Tcpoc ^«Sv oXou- 
|uw} Soph. 697. Td S' euxTd irapd 
^v ^TDadiiLiov Soph. 759, 2. SSpete 
ZeiK ev ifrxjkryi ^cSv Soph. 821. dXV 
ou Yop dv Td dela xpuirTovTcdv de^v 
\Li^ dv Soph. 833. Ttv' ou ira- 
Xatouo' e^ Tptc ex^dXXet decSv Soph. 
855, 13. icdvTa toi ouvTejtveTat Ku- 
TCfJ^ Td dw)TcSv xal ^ecov ^ouXeupia- 
ta Soph. 855, 17. "mu - <8v> ol 
oo^ol XeYOuac Y^vvT^lTTiv ^ecSv <xa^ 
::aT«pa TrdvTov Soph. 1017, 2. tSpu- 
od(uo9a 9ry)(fcdTci>v 7uapav{ni}^Y}v ^cSv 
dYdXyiaT ex Xidcdv Soph. 1025, 6. 
Ti)v euYevetav TCpo; decSv (jl'/) |iot 11^^ 
Enr. 22. decSv ik dvirrouc x6(r|iLov ou 
xpmt fcpetv Eur. 79, 2. co decSv tu- 
pavve xzv9p€i7r<dv ''EpcocEur. 136. xpo- 
vo( de«»v Te TTveupL*' Ipc^ &' upiviiiSta^ 
Eur. 192. ec l^' ipieXY^v ex decSv xal 
::ad' e|4cA Eur. 208. TupawtS* r^ deoSv SeuTepa vopic^^eTat Eur. 250. Soxet; Td 
t3v de3v (uveTd vtxviaetv iroTe Eur. 
255. vodOfat (jiev ec<j' audatpeTot, aV 
S' ex decav irdpec<rtv Eur. 292, 5. to S' 
dpoev iaTfix* ev ^opiot^ det y^vo^ decSv 
TuaTpcpcov - Ttpidopov Eur. 318, 4. 

TOUTOV VOpLt^Cd xjv ^Sv (TuXfiv ^e- 

ty) Eur. 328) 3. deoiv dvd^xa; ocrrt; 
ta^dat ^Xet Eur. 339, 6. 9uv Tot< 
deolcrt - xtvetv Sopu - ^pT), tcSv decSv 
ii {iLT) f&of, Eur. 352, 2. &<; ^«Sv Te 
^(iLouc traTptSa Te pucdfteda Eur. 
360, 15. oux E<rTtv ou^ev X^'^< ^^' 
dpcdTcot^ deoSv (al. ^ou) Eur. 391. 
"fipcd^ - xac decSv dvcd ^u)^&( ^^apdd- 
aet Eur. 431, 2. EipYiva ^a^uTrXouTe 
xal xaXXtffTa pLaxdp6>v decSv Eur. 
453, 2. ?rpo; decov SpaT<e (iLY)Sa- 
jiL5^> Eur. 495, 17. ^wv U tov- 
Tcdv TraTpo^ e^efuv Ato; Eur. 591, 2. 
oux £<rTt Td decSv dStxa Eur. 606. 
Ato; at Te irapd dpovov dYXOTdTcd 
decSv 42^6pLevat Eur. 620, 2 (v. add. p. 
XX). Kwpt de«Sv xaXXtcrra Eur. 781, 
1 9. oejTt^ - auj^eT decSv eTnaTaadat Trept 
Eur. 795, 4. 8 (jl^v dvdpcdTCcdv xaldecov 
YeveTcop Eur. 839, 2. xopuf y) $4 decSv 

6 wept^ X^^^' ^X**^ ^aevvo? ai^p 
Eur. 919. *deou; dpwxou* Tuav ^dp 
ex ^ewv TeXo; Eur. 948. Td; dv»- 
Tcov ^' eYci!i X^H^^^^ xeXeucd decSv &Tep 
TCpodu(tta; Eur. 1025, 3. el ^e tou 
dewv ToX* 6<rTi TCXd<r(jLa Eur. 1059, 6. 
ty)( e(tY]^ eu(iLop^ta( xal (rn^, Addva, 
ftXTdTY)^ e(jLOi decSv Eur. 1109, 9. 
dpx^y^v Sl TcSvSe xa\ decSv t^pupLaTa 
'Axptffto^ etXY)xev Eur. 1132, 3. Ttvo; 
de£5v ^OTiSv Te icpeu^jLevou^ tuxc^v 
Eur. 1132, 9. de«Sv u:rep^ (jLY)7roT' 
atpe<rdat p^poToX; Neophr. 3, 5 p. 288 Aeoi; 731. ^pyov i' 090V Zeu; (1.6 vo; irei- 
araTat decSv lon. 55, 2 p. 743. 
daXXou; rt deoSv Yepa; Ach. 2, 2 p. 
746. odTig el^evat tol t^v decSv 2^iq> 
TeT loph. 2, 2 p. 761. deeSv u(i.vq>S6v 
laTpov d' £{iLa Diog. Ath. l^ 5 p. 
776. deSv - &5eiv ^tOTOv, ou dvioTov 
$0)6e1< Dionyd. 2, 3 p. 793. am tcov 
deoSv ap^^viv Si TroieCadai Tcpemv 
Theod. 7 p. 804. & xal decSv xpa- 
Touaa xal dvy)T(ov (it.6v7) itolpa Mosch. 
2 p. 812. op^^c OTi Zeu; T^Se irpti)- 
Teuei decov Thesp. 3 p. 833. & itcope 
(jL<ope, pE.ib ^(3v xivei fpevag adesp. 
48. ?ccS; ouv TaS* elaopcSvTe; - detSv 
yevo^ eTvat Xv^uiiu^ adesp. 99. ^e- 
^ovTa Tou; deuv v6(i.ou( adesp. 
181, 2. deiiSv oveiSo; tou; xaxoui; 
eu$ai(ii.ovsiv adesp. 313. Tt^ xaXXt- 
xapTCOv dupdov avaaeUt deov adesp. 
406. o^u; decSv 6fdaX(jL6c et; Ta 
TcavT iSelv adesp. 491. to ii decSv 
xpdcTo^ [iLeYa xaT* av^pcoicou^ adesp. 
499. TrdvTcDv Tupavvo^ tq '^^X^ ^^*^^ 
T(3v de(3v adesp. 506. aupa, deoSv 
oX^il^i-a Tt(jL'.(DTaTov adesp. 565. xpeXa- 
<yov deol^ ydp >J ppoToT; X^^ fepetv 
Soph. 208. oTav (/.eTaoTf] xal deoT^ 
Soxf! Td^e Soph. 588, 6. ernpac 
dpLvou; deol; ipe^' e?raxTtoi^ Soph. 
685. ev ^potv, ev ^poTol(nv, ev deol; 
dvcj Soph. 855, 12. ou y^P ^epit; 
^"^v ttXyiv deoX^ dveu xax(3v Soph. 
860. oxjii deoic audatpeTa TpdvTa 
iceXovTat Soph. 1028. TauTa - Spuv 
Tt(uo; t deo1( ItTfi Eur. 136, 5. et Tt< 
dpY^c (3v deoTc euxotToEur. 286, 13. 
Tou ydp Stxatou xdv ^OTOlot xdv deoTc 
dddvaTo; del S6^a StaTeXel Eur. 585. 
Trfiat Tot; xaTd aT6(iLa (?) deoT^ X^P^^" oat Eur. 781, '34. ^v)iroXouaa 5eoTc 
exelo' {;^et 9pivac Eur. 781, 56. mp- 
6v ye xd^opiotouo^at ^oT; Eur. 794, 
4. \Lrp^<n eTy)v dXXo ickii^ deoT; fi- 
Xoc Eur. 800. o3(' eoTl xal Uv xat 
dav(dv deoTc jptXoc Enr» 852, 2. (tif) 
(jLOt Y^^^^'^^ ~ ouv9uTy)c ToTc 9eoT( 
Eur. 862, 4. ou ^dp Iv Te deoT; toT; 
oupavtSatc ox^nirrpov t6 Ato; pieTa- 
;^etp8^etc Eur. 912, 6. oTav tiq eiMve- 
^v duT} deoT; Eur. 946. (ly} Tedu- 
(tftSodat deoTc Eur. 1078, 2. llu ^dp 
iipLSc ToT( deoT( (al. T^ deu) 9vuv, 
OTxv Y^voflxa xaTopuTTi] Ttc Eor. 
1 112. eYdpLT)oev 'EXevD t6v deoTg oru- 
Youpievov adesp. 194. elooptS - <tou^ 
deoTot pLtxpd duovTa^ t^Xt) tcSv ^ou.9u- 
TouvT(i>v ovTa^ euoe^oTcpouc Eur. 
327, 6. elc Y^p '^^ '^^ xotvo; dvdp«S* 
Tcot; v6(iLoc xal deoTot touto So^av Eur. 
346, 2. (AC ^v deoTot touc oof ou^ xiveTv 
S6pu oTparnXdTa; XP^ ^^r- ^^2. elx' 
dvaY^cT} xat deoTot (jly) (td^ou Eur. 
716. 6p3Te S' (d< xdv deoTot xepSat* 
vetv xaX6v Eur. 794. Zeu; ev deoTot 
(tdvTK dtpeuSeoTaTO^ Eur. 1110. 
ttSv eu(&aipl( deotot xou^(a9 (taxpdv 
adesp. 11. (iL6vv) ^dp ev deoTotv ou 2tco- 
iro^eTat {i.oTpa adesp. 503. t\q deou^ 
6p(3vTa, x£v {^(o ^y); X^^^^ xsXeuii], 
xelo* 6SotitopeTv XP<^^ Soph. 226, 2. 
fuXdooeTat ftXa)v Te (tepi^tv xei^ 
dcou; d(tapTdvetv Soph. 431, 3. ou - 
TtxTOuotv al dv7)Tal deouc Soph. 705, 
2. vY) Touc ev *ApYet xa\ xaTd Sirdp< 
Ty)v deou; Soph. 871, 2. t6 p^^orov 
eTipa;» atTidoaodatdeou^Eur. 254, 2. 
fv)otv Ttc eTvai ^t ev oupav^i 9eou( 
Eur. 286. ic6Xei< Te (ttxpdg oTSa Ti(ui- 
oac^ouc Eur. 286, 10. W tlc dtou; de6(; — dtpfxoc; 289 [uv eude^iQg Eur. 311. (cf. Saiit6>v.) 
!ioxelTe TC7)So2v TaStx7i(xaT' el; ^eou; 
ffrepoTcn Eur 506. auYY^^^^t^^va; toi 
Tou( deou; eTvai ^ojcei Eur. 645. toIE; 
Vt cu(tfopat cxkrifcCi Trapetatv euae- 
^oO(;iv et; deou^ (al. irpd; deou; et 
rpdg deov) Eur. 684, 3. dejTt; - oTeTa; - 
xaxdv Ti izfiaatay tou; deou; (al. Tdv 
dedv) XeXY}devat Eur. 835, 2. deou; 
Te Tifiolv Tou? Te ^uffavTa? yo^ii^ 
Eor. 853, 2. *deou« apeorxou Eur. 948. 
o'j Tpiffa; deou; Eur. 1049, 3. -Triv- 
Tov api<7T0v (AY) ^iat^eadat deou; Eur. 
1076. *deou; dvTQToT«7iv eSsupeTv Crit. 
1, 13 p. 771. tout' ou)^i Xriau tou? 
3eod(; Crit. 1, 23 p. 771. vaietv S' 
l^awe Tou; deou? evTauda Crit. 1, 27 
p. 771. a^xetv jxev apeTiQv, euTuj^eTv S' 
aWeiv deou; Clarc. 4 p. 799. woXXol 
&4 ^d^ov - deou? av yju^ov Theod. 
8, 6 p. 804. ouT ev Kaptqe, \l6l tou; 
3eow;, ouT ev 'PdX<j) Lycophr. 1, 3 
p. 817. dvTOTOl YeySTe; ji.yi ^poveTd' 
u::lf deou< DemoD. 1 p. 827. oaTt? 
tkTSHfii deou; offTwv aaapxcov - j^ai 
petv arapxot; adesp. 118, 2. afxetvov 
ouSei; xajtaTo; eude^etv ^eou; adesp. 
350, 2. S«Spa xat deou; (al. aof ou;) 
rapifixaf ev adesp. 434. xat Ta(iL7cXa- 
xT^pLaT IpxeTai *deou? iTut adesp. 
481, 2. Td (tib Stxatov {pyov ou \rfiu 
^ou; adesp. 487. ouSel; Trapavopicov 
Trpd; deou; ej^eyY^o; adesp. 494. co 
^oi, Ti; apa KuTcpi; - TouSe ^^vtq- 
'^aTO Soph. 790. co deoi, xtv' el? y^v - 
a9«YJ^6*3t Eur. 124. o deoi, (jLapTu- 
pojtai eY© TaS* u(iLa« adesp. 458, 1 1. 
OikX* tt iKipeTpcdv T(5v^e x(i>(i.ioTat deot 
lon. 37 p. 739. cf. Soph. 766. — 
TTjv X^poXtTTjv ouj^ dp^5 Sart ^ed; Eur. 898. doricjc 8* avaYXYj woXejjLtcoTaTTj 
^edc adesp. 501. i€i\KX xpo(77uatovTa 
avTaia; deou Soph. 311, 2. vuv V ev 
TcuXatfftv Alvea; d ttJ; ^eou TrapetJTt 
Soph. 344. Ti; ouj^i T"^ffSe SeuTepo; 
deou Soph. 855, 8. oux ^CTt xevia; 
lepdv at<y^i«TT7); ^eou Eur. 248. & tzolX 
tyJ; daXaatjia; ^eou Eur. 885. JpY<j) 
ii Sei^b) Td (Tdevo; Td ty); ^sou Eur. 
898, 6. T(i.(i>Xiav dedv -*ApTe(jLtv ffe^etv 
Diog. Ath. 1, 7 p. 777. 

dedtjTTopo;: yi[L{i\j(S0Ls xu(i.aTo; 
dcO(77rdpou Eur. 106. 

deocTUYTQ?: xdtTtcj^e X-^^jLa xal 
(jdevo; deo(jTUYe; Neophr. 2, 4 p. 731. 

deoftXYj;: ei7;(ov deoftXeT; e(jLa^ 
Tu^^a; Aesch. 350, 3.*Y:repeta xpigvY), 
voL[jLa deo<ptXeaTaTOv Soph. 825, 2. 
cf. adesp. 145, 2. 

deofdpo^: vizTpa Sy) ^pY) deof dpcav 
?roS(ov fepeiv Aesch. 225. 

depi2^(i): dY;Ji>ov depi^et Sosith. 2, 
10 p. 822. irupdv TQxovYj^jLevTj otp7r>) 
«epi^et Sosith. 2, 19 p. 822, avaY- 
xaid); S' l)(zi. piov ^ept^etv (3aTe xap- 
7ct(jt.ov aTa^^uv Eur. 757, 6. t5v [/Lev 
au^eTat pio;, t5v Se fdivet T6 xa\ 
^epi?^eTat(al. xaxdepi?^eTat) 7:aXtv Eur. 
415, 5. 7r(oXou SixY}v, YiTt? - ^epo; 
dept(7d9| ^avddv au^^evuv octco Soph. 
598, 4, 

^eptaTTi;: y-^*^^ ^eptCTYjv J); 
avouv iQpidTtaev Sosith. 2, 21 p. 822. 

dep(JLaivo(JLat: ded; ^' e7?i a(JLtxpoT- 
atv ou dep(jLaiveTat adesp. 448. 

dep^JLo^ouXo^: (o dep(jLd^ouXov 

a7cXaYX'^^>' Eur. 858. 

^ep^jLo;: dep(jLY) S' avaxTo; fXd^ 
uTcepTeXXouaa ffi^ xaist ra ^rdppo) Eur. 
772. Seivai Sl 7roTa(JLwv xai Tuupd; 

19 290 AEppio; — 0ir|patoc dep(jLou ffvoai Eur. 1059, 2. out aJ 
Te^piTCTToi; •nXtou dep[jiY)v dcyav Eur. 
1083, 8. TO dep(xov toO oPeXou Soph. 
744. TTcS^ ouv TcpoaeijjLi ScopLa *d&ppLOV 
'HXiou Eur. 773, 5. iV 6 TravTOTTTa; 
"HXto; - XP*^'^' i^avaTov xafxaTov d* 
ticTTcdv dep[jLat^ uSaTo; - Trpoxoat; ava- 
Tcauet Aesch. 192, 7. dsp(jLa y viXtou 
To^eujjLaT* alveltv adesp. 546, 7. 

^epuLo;: T aXiTvipio; y.ai Sy)(jl6- 
xotvo^ exe^opeue Sa^^tXf/; d6p[;.o; Ly- 
cophr. 2, 5 p. 817. ou/. oI«7da, 7rr'pa 

Suva|AtV ToXtXYIV ("/ti dep(J!.OV T£ x^^^^^ 

Crat. 2. 2 p. 810. 

depo^: 7:(iXou StxTiv, v)Tt; - depo^ 
^tcOrJ 5*vd6v au^evcov a7:o Soph. 
598, 4. firetT* i^Loiabz twvSs SuaTvjvov 
depo; Eur. 419, 4. — W-Atov depo? 
adesp. 340. x-^Xaauc - copaia t^epou; 
T<3 BoffTToptTY) Soph. 462, 2. depou; 
Te Xa(JL7rp6v exire^jLTtet ceXa; j^ei(jLa)va 
T au$et Eur. 330, 3. (JieTa depou; 
Chaer. 41 p. 791. tou ttotou xpou- 
Tetvev (i)^ av ev ^epet 7:>l£0v Sosith. 
2, 14 p. 822. 

de9(jLtov: Twpoyovcov 7:aAata 0£<7(JLt' 
ooTt; exPaXet Eur. 360, 45. 

de<7(JL6;: oux olS' avay;cy<; d6T(;.6v 
Aristarch. 2, 2 p. 728. ou yap Tt 
deG(jLa ToTctv a<JTtTat? T^peTret Soph. 
89. 

OecTCi^co: axpavTa yap (;/ IOy))cs 
de(T7ri?[etv deo; adesp. 414. 

d£C7:tc(/.a: TauTayapT^aTTopZeu; 
cY^^aOiet Ao$ia i>eQr7:i(j(i.aTa Aesch. 
86, 2. 

de(;7:t(i)S6;: Ta; OecrTut^o^ou; lepea; 
AcdScoviSa; Sopb. 418. 

dea7rt(|>Sco: o; deaT^tcoSet Tpi::oSo^ 
C3C xf^^'^^^^^ adesp. 61. 9e(i(7aXix6^: '^pix" xatXu^l; 
0e(7aaXt)CY)? a^^XYjyiSo^ Soph. 709. 

96<7(7aXi;: 7:a(7a 9e(7GaXt^ xopn) 
J/euSY); (7eXiQVY); aiOepo; xaTaipdtTt; 
Sosiph. 1 p. 819. 

96<y(7aX6;: Ala BeaaaXcov 7:ay- 
)cXY)pia Soph. 829. ttoXXoi xapY^Gav, 
iXk* OLTzujTOL *06(7(7aXcov Eur. 422. 

©eoTto;: AXdaiav - AY^Sa; 0(tai- 
(jLov, 6e<7Tiou Se Trapdevov Eur. 515, 
5. 01 Se BeoTiou TroftSe; Eur. 530, 6. 

\>e(79aTOv: t6v de6v TOtouTOv e^- 
e77i(7Ta(JLat, ao^ot; (tev alvixrnpa di- 
o^aTcov aei Soph. 704, 2. 

BeTt;: t?S 7:avTO(JL6p«p(o 0eTi8t 
(7u(jL7:>.a)csi; Soph. 561, 2. cf. Aescli, 
npo(JL. Xu6(i.. Wu^oaT. 350. Soph. 154. 
155. Eur. 1093. 

^t^riq: ^eT6; ui6; Aesch. 320. 
dcTcov Se ::atScov 7:ou xpaTo? Eur. 
359. 

de(o(jLai: vouv /p/) deaadat Eur. 
548. 

{)ecopia: eva).to; dicopia Ach. 27, 
2 p. 753. 

Oecopi;: oiXy) yo^P '^i 0*<^pi; Soph. 
698. 

Oe(op6;: ^oa; TOtouBe 7:firfiL7,ro; 
decopo; (ov Aesch. 289. opco (jiev (Xv^pcSv 
T^vSe Y^!'-^^^^ OT^^lov OTsi)^ovTa 
f decop6v ex Tp6)^cov 7:e7:au(jLevov Eur. 
105, 2. 7:6Tepa decopot; eiT* aYcovia- 
'zoLiq Xeyst? Ach, 3 p. 747. 

eYjpai: 7:p6 Oy^Pwv Soph. 731, 5. 
Hr,pa; Xeyet; [xot Ta; TruXa; iTTTaaTO- 
(jLou; Soph. 705. od* ap(i.aT' etae^atvev 
eii; OTipa; leiv Eur. 69, 2. cju S' ipL^i 
BTi^a; (7TeTx£ Ta^ KaS(jLY}iSa; adesp. 
177, 2. cf. Soph. NtoPYj. 

6 Y) P ai: ; : Apye^o; y} 6Y)^to{ adesp. 0Y]paTo(; — dY)pia)SY)<; 291 392. iSc^aTo payetffa Birjpata Jtovt; 
Soph. 873. Ka8{i.o; - rik^i eyjpaiav 
X^ova Eur. 819, 2. 

9>ip7i: Z^dov (I.6V eXdovy dYvov 
e; 071^7}; TreSov oixeiv xe^euo) Eur. 
224. 

^71^(0: opY^ yepovTo; wtJTe [AaX- 
daxT) xo7;l(; ev j^eipi t^''^^" Soph. 
808, 2. ffapaxsXeuo|Aat Ss <joi Te^y- 
|t£Vto viiv Theod. 9, 3 p. 804. 

dTjxTo;: Zptv diQXTw T6p7ro|/.evav 
ciSapq) Eur. 453, 12. 

dv]Xa[i.(o v: (iTcevSci) xva^^^i t6 Xeu- 
xov ixo dYjXap.ovo)v dXi<j;a; xvaxwv 
Thesp. 4, 2 p. 833. 

^Yi^adTpta Soph. 94. 

3y]\uv(i): Ta (XTQTepcDv Se ^dxpua - 
t:o>Xou; e^Xuv' el? p-ix*^^ 6p(Jt.c«)(JLe- 
vou; Eur. 360, 29. 

d^^u^: ^rf^u? [i.ev auTO?, dpffeva? 
X* e^^pou; ?x^^ Soph. 136, 2. d'Aeta 
(vu$?) Soph. 950. dviXeta S' -iipT) ddtj- 
^ov exXet^cei $£;jE.a; Eur. 24, 3. oao) 
t6 dvfXu SucTuj^eGTepov yevo; we^uxev 
ivSpcSv Eur. 401, 2. dXytdTOv eaTi 
^u (u<rr)dlv yevo; Eur. 493. dv5Xu- 
^; Soph. 951. iXkri^ 7:po<ia(jL7ce;^ou- 
« difXuv auxeva Chaer. 14, 8 p. 786. 
•p«5Ta ydp drfXuv (jTropdv ©u<jai SeTiaei 
Eur. 1132, 12. V/;^u(Tt YOtp Tot xdve- 
[iuv ^ie^o^ot dviXetav opviv Soph. 436, 
2. t6 8* d<jdeve; («.ou xal t6 dYjXu 
ffwjWtTo; xaxcS; i\Li\L(fbriq Eur. 199. 
•Xtjv rS; Texou(jri; drJXu 7:dv (/.igc5 
yevo; Eur. 498. [j!.ox^ou(jt.ev dcXXo); 
^u ypoupouvTe; y^^^? ^ur. 1061. 
"p6; ^TjXu veust {jLdXXov vi e7c'i Tdpceva 
adesp. 355. el S' y;v ev oixot; dvTi 
^Xeiwv <jTdyu; dp<rov Eur. 360, 
22. d7)Xufp(i)V: y\JSCLtK(5'^ dYjXufpcdV 

^uvou<jta adesp. 51. 

»Y}[jLa Soph. 498. 

dvip: xotXot; ev dvTpot; dXu^vo;, 
<S<jTe ^yip, (jLovo; Eur. 421. (jTepyetv 
y uSpYiXoT; (5(TTe dY)p det 7roTot; adesp. 
546, 6. 7rp6pXY)(jLa dY)p6; Eur. 530, 2. 
Xpu<j(i)7r6v y:v v(STtc(jLa dY)p6; adesp. 
541, 2. ^p* eXelv 7rp6du(JLo; (5v Eur. 
495, 4. ou^ iva xdv(oat dY)pa Antiph. 
2 p. 792. TixTei PoTdvY)v (puXd Te 
dr)pwv Eur. 839, 5. e^rl ydp 'Op^peiat; - 
(j)^aT; eiTTeTo ^ev^pea xa\ OY)p(Sv (dyj- 
pt(ov I.) dv6Y)Ta yevY) adesp. 129, 8. 
dY)p(jiv auT6; yiveTat 7rape(jL^6pYi; 
Aesch. 464, 5. ev ^p<jiv, ev ^o- 
ToT(Jtv, ev ^eoT; dvb) Soph. 855, 12. 
deot(jt TouTO S6$av - dTop<Jtv Te Tcdat, 
Texva TtxToucrtv ^tXeTv Eur. 346, 3. 
Yjv TTod' TQvtxa ^p(jiv StaiTa; elj^ov 
e(jL(pepet; ^poTOt Mosch. 6, 4 p. 813. 
^tov Si(j)XY)a' ovTa Tirptv 7re^up(JLevov 
dY)pcriv y 6(jLotov adesp. 470, 3. tix- 
Tou(Ji T^dvTa - SevSpY), TweTetvd, dffpa; 
Eur. 484, 5. 

dTipaypo;: OvipaYpo; Tziiri lon. 
40, 3 p. 740. 

dY)paTY)pto;: Totav neXovj/ i\j^^x 
OY)paTY)piav SptjTo; - ?;^et Soph. 433. 

dY)peu(o: Tpu^p^?! - dXX<i)v eoeaTcSv 
(jLT);^avd; dY)peuo(JLev (al. dY)pa)(jLeda) 
Eur. 892, 5. (jLoX^rdTcjt 8* r^adei; tout* 
del {>Y)p6ueTat Eur. 187, 3. dXi<JxeTai 
TeTudvTa xa\ dY)peueTat Eur. 434,3; 

eY)pi[;.axo; (?) — Eur. 1016. 

dY)piov: dvdpcoTcoet^e; dY)ptov 
Aesch. 26. (cf. diop et xpeiaatjv.) 

dY)pt(o$Y);: y;v xpo^o; 6VY)vdTax- 
To; dvOp(07r<ov ^io; xai dY3pt(oSY); Crit. 
1, 2 p. V7I. 292 &Y)pO(3p6vO(; dvTQCTXO) vaYoi cjTei^^oucriv ^yjpo^ovot Eur. 773, 
32. 

dY)p(3: (joi S* elTtov - ra^ Tuj^a? ex 
TcSv TCovcDv dvjpav Eur. 233, 2, (cf. 
dyjpeud).) 71 S* euXaPeta (jxotov lyja - 
t6 ^iaPicovai [/.ovov ael dT^pcD^jievY) 
Eur. 1052, 9. xTolaSe tc>.outov xav- 
Todev ^TQpwjjievoi Eur. 419, 2. *dr)- 
p(o(iLevai - XeijjicivcDv Tescva Chaer. 
10, 3 p. 784. 01 YO^p KuTTptv ^eu- 
yovTe^ - voffoud' 6(JLOt(o^ TOt? dfyav 
dY)p(0[jLevot; Eur. 428, 2. 

dY)Gaupt^(i): ajJL7ue>^ou aTcovSvi Te 
xai pa5 si Ted7)(jaupt(j(jLevy) Soph. 
366, 2. 

dY)aaupta[jLa: TralSe; - ;^p7)(jT0t - 
S(o(jLacjtv xa^ov Tt d7)aaupt(j[jLa Eur. 
518,4'. ou - au aci^t) aejjiva *d7)aaupi- 
a\LOLroL xp^aou Eur. 781, 44. 

dY)aaup6;: Ato^ awtt^TaTd) xelTat 
xaX6; dY)aaup6; adesp. 130, 6. oTav 
7cup6; yejtovTa dY)aaup6v aj^aatj XP^^" 
cdTC6(; aldTip Soph. 1027, 2. 

6Y)aeu?: ty)v - evTedpa(JL[;.evY)v 
daToT; Addva; Tfj Te 6Y)ae(o; wo^et - 
7cappY)aiav Mosch. 4, 3 p. 813. By)- 
aeu, TrapatvoS aol t6 XyoTov Eur. 
440. cf. Aesch. 'EXeuatv. Soph. 819. 
Eur. Hetpid. 595. 964. Agath. 4 p. 
764. Theod. 6 p. 803. 

diaao; lon. 32 p. 738. 

dtYYdv(i): (JL7) (Aot XeTTTwv OiY" 
Yave [jLudcdv Eur. 924. (o Texvov [jLot 
S6; yep', (b? ^iY^j TcaTTip Eur. 362, 
32. 0UT6 SatT6; outb j^epvt^o; ^tYcov 
Soph. 1026, 7. xetTat Saxeiv tb 
xal ^tYelv d{JL7)^avo; lon. 38, 5 p. 
739. 

dtvtS^T);: ouS* 2t* dvTe^et OtvcSSe; (o; aYxtoTpov dYxupa; adXcj) adesp. 
379, 2. 

di;: dtv6; e^jL^oXd^ dXo; Aesch. 
321. 

dXi^(o: di76 dY)Xa(jL6v(ov dXitta; 
xvaxwv Thesp. 4, 2 p. 833. 

dvaTo; V. Ovy)t6;. 

^'iri(j}if,(d: ouTe TCoXXd Tpau(jt.aTa - 
Xa^(ov ^vi^<jxet Tig, si (JL7) Tep(JLa ouv- 
Tpe;^oi piou Aesch. 362, 2. ^irrei 
Te Texva - auTo; Te dv^axet Eur. 
757, 4. dv^axet S* ouSiv twv yiY^o- 
(jL6v(ov Eur. 839, 12. cf. Soph. 766. 
75V xai SixY) ^vT^axtj Tt« Eur. 834, 2. 
^v^axot[jL' dfv Eur. 293, 2. ycL\Lim 
vuv, ^0L}j.€iTt^ xocTa dviga)C6T€ Eur. 
464. Tedv7)X6v aia;jp6? j^pY)(tdT(ov 
dxatoXYj Aesch. 186. Acopt; TedvYjxev 
ri Atovuaiou yuvn Dionyg. 9 p. 796. 
t6 [jl£v Tedv7)X6 a(0(JLa, TOUTO S* dva- 
pXeTuet Eur. 1013. tov Te TrapeXdovr' 
OLT^oktdke j^povov xai t6v (jLeXXovTa 
TedvY)xev Eur. 1028, 3. TedvdLat %xX 
de; oux &[JLOt (jlovtj ^poTtSv Eur. 454. 
xpufdel; h* uTTO y^? xeTTat *Tedv6(i? 
(dv7)T6; 11.) t6v dTtavTa j^povov Soph. 

518, 2. d770i(JL(0^6v (JLe TOU Te^VTJXOTO; 

t6v ?^ovTa (jLaXXov Aesch. 138. (JLYjXi 
Tw TeOv^jxoTt t6v ?[wvt* eTrapxetv 
auT6v (b; davou(jLevov Soph. 350. 
7re(JL7cet5 8* e? ^tSou i^wvTa xcu Tedvrr 
xoTa Eur. 371. e^7)p.ev7) Td^ov Tex- 
vot^ 677^^6 TolE^ T6dvY)x6atv Aesch. 
157, 2. Tou? xaXS; TedvY^jcoTa; J^tJv 
97)[jLi Eur. 361. Ti tou; ^vovTag oux 
ea; Tedvr,xevat Eur. 507. tov TraTX* 
ev uYpot; xuaaatv Tedv7)X£vai Eur. 
636, 6. xa^(o; Tedvdvat xdXXtov - tj 
aeacSadat Aesch. 453. oTjJLOt, davou(jLat 
^id t6 ]^p7)ai(jLov f p6V(ov Eur. 58. fdo- dviQcyxa} — dvyjTO^ 293 VEtV Y&p TOT{ daV0U[l.6V0t; OXVST SO- 

8ith. 2, 15 p. 822. {)v dav(i> Eur. 362, 
3. apern Kl xdtv ddtvT} tk oux (XttoX- 
XuTXi Eur. 734. oTav ti? ix SojiLcov 
avT}p davi] Eur. 736, 6. xav ^devGXTt 
Eur. 518, 3. ttgS^ av oCix av ev ^ixv) 
^voijA* iv Soph. 673, 2. J?;?); dcp' 
oviSe YY){ 2vepd' b>x^^ ^avciv Soph. 
624. oS' e<yTt xa*t ^^cSv xal davcov deoT; 
9tXo; Eur. 852, 2. dav(dv [Jiiv ouv 
MxtavSpov epptfv) tcoSo; ^oXo; Tt^ 
&mf Sositli. 3 p. 823. xaxo^ S' 
ivT,p oiYu^ov lajt l|5v Te xat da- 
v(Av ^tov Zenod. 1, 2 p. 831. 6 yap ^a- 
v(iv TO (tTiSev eaTi xai ejxia xaTa ;^do- 
vo; adesp. 95, 2. xa\ 2^0) v 6 ^aOXo^ 
xal dav(dv xoXd2[eTat adesp. 582. xat 
ToO davovTO^ 10 AixT] Trpaordet xotov 
Aesch. 266, 5. xevov davovTo^ av^po; 
alxS^Eiv dxtdv Mosch. 3 p. 813. e|it.oO 
^vovTo; ya^ia \Li)(br,x<ii Trupi adesp. 
513.KpiQTtxouc auXoiiC ^avou^Tig x(oXa 
:7otxtX7]; ve^poO adesp. 419. davovTt 
x£iv()> (TuvdaveTv lp(i>; |a' i^^et Soph. 
867. ere^avo? et? (/.toJ {i.6vyj 7p6Xe(i>; 
^^vou^jtj Tfjah' uTcepSodriaeTat Eur. 
360, 35. Tov davovTa Saxpuoi; dv- 
icTXvat Soph. 513, 2. tov S' ai ^a- 
vovTtt xat icovtdv 7re7rau(jLevov jjaipov- 
Ttt; eufYj^i.oOvTa; ex?re(iL7retv S6(X(dv 
Eur. 449, 3. ev' d(j(paXe; ydp tov da- 
vovT* e7coXpi<yai Dionys. 3, 3 p. 794. 
xai |t>)v davovTe^ y' ev (i.dx>3 woXXwv 
[UTtt TU(t^v Te xotvov {Xaj^ov eu- 
xXetdv t' T<rriV Eur. 360, 32. xai 
^vovTdiv t<jiv ouxiveffT* ix[xd; Aesch. 
229.^7rdva^ oTav davoOdt 7re(i.7r(octv 
xevd; Eur. 640, 2. <j7rdviov if 7)v 
^voOoiv d^r^aXeT; fiXot Eur. 736, 3. 
'fou^ (ktvovTa^ ei deXet^ euepyeTetv Aesch. 266. ^(SvTag xoXd2[etv, ou da- 
v6vTa( eucre^e; Mosch. 3, 2 p. 813. 

TOU^ davOVTa; Sptaev v6(A0< TU[JL^Ot; 

xaXuTCTetv Mosch. 6, 30 p. 814. xal 
Si; eTrr' auro; Texvx Nt^PiQg davovTa 
Ao^iou To5eu(i.aatv Eur. 455, 2. da- 
veXv - oux l^tfsxi Tol; auToTori Si; Soph. 
64, 2. OTav S* 6 xatpoc tou davetv 
eXd(dv T\ixW Soph. 865, 3. TrdvTo^v 
To davelv Eur.46.T6 (jly) davelv-oux 
ij^ei Eur. 250, 2. 6$6v 7cpo7cdvT(«)v 
[jLiav uTTepSoOvat davelv Eur. 360, 18. 
xouTTOT* eu^o^Aai daveTv Eur. 533, 4. 
ToO davetv S' d^retpi^ Tzdt^ Tt; ^ o^eT- 
Tat (pw; XtTTeiv Eur. 8 16, 10. Ti; S' 
oTSiv el ?[yJv ToOd* xexXvjTat daveXv, 
TO ZJyJv Sl dv^fixetv effTi Eur. 833, 1 . 
2. TO (JLY) davetv Sl $£iX6v, tqSovv) S' 
Zvt Eur. 854, 2. Ti; - lciTt SoOXo; toO 
daveTv £<ppovTt; (Sv Eur. 958. el Se 
^vetv de[JLt;, (oSe daveXv xa>.6v Eur. 
994. ^aOXoi PpoTwv ydp toO TcoveTv 
iQaad^^JLevot daveTv epcSatv Agath. 7, 2 
p. 765. Tir)v (xlv ^aveTv Sxptvav, e(jL6 
Si (JLY) xTaveTv Theod. 2, 4 p. 801. 
otxTpo; ^aveTv |jl* ^vGiye auYYflt[JLo; 
7caTy^p adesp. 8. ou xaTdaveTv - Set- 
v6v, xkX atG;jp5; ^avetv adesp. 88. — 
cf. adesp. 461, 7. 

^vy)t6;: ttw; ouv (jLd)^(i)[JLat ^vioto; 
(Sv dsio: Tuj^tj Soph. 197. 7C(S; S^t' 
?Y(i)Y' dv dvTQTo; ex dvY)TYf; ts ^u; 
Ato; '^tw.^f.Ti^ eu 9poveTv cof(dTepo; 
Soph. 481, 6. (cf. dv^dxo).) dvTQTo; 
YeYci; Eur. 392, 2. dv7)T(Sv Zl dvTjTo; 
oXPo; Eur. 1073, 5. Pe^ata S' ouSei; 
euTuj^eT ^^vtqto; y^T^» ^^^- 1974. 
dviQTo; Y^p <3v xal dv7)Td TCei^iecdat 
S6xet Eur. 1075. ^viqto; sref ux(o; Td 
mia<o 7;etp(0 ^Xe^retv Isid. 2 p. 829. 294 dvYjTO; idivaTov opyyjv [1.7) ^uXatJds Oviqto; 
(Sv adesp. 79. \iri vuv tA dvYjTa dviQ- 
To^ <ov aYvci>[Ji.6vei adesp. 112, 5. tou 
wTjXoTrXaorTOu G7cep|/.aTo; dvYjTT) y^vt) 
Aesch. 369. (j) (xeXei ti toO dvYjToO 
piou adesp. 492, 3. ouSiv ?(jTt j^el- 
pov ev dvYjTo) yevei Eur. 1080, 4. ouS* 
itJ^aXJ; Tcav u^j/oi; ev dvvjTw ^ivti 
adesp. 547, 3. sca^ov ^poveXv tov 
^vTjTov avdp(i)770K t<ra Soph. 321. 
ivSpa dviQTOv el xaTe^iTO ^Tevei; 
Soph. 761. ^poveTv Se dv7)Tov ovt' ou 
j^py) \f.iy(X Eur. 76, 2. ou dauji.' IXe- 
$a; dvTjTov ovTa Su<jTU)^eiv Eur. 651. 

dvYJTOV Xat t6 <J(S(Jl' TOpLWV ?^U EUF. 

799. XP^vo; Tov dvTQTov To^Xotaxjev - 
{iiov Mosch. 6, 19 p. -614. ou jxavTiv 
ouS* taTpov, iXXa f ^vtqt6v ol\koi, ^u- 
joiXq adesp. 405, 2. S> *dvy)T6v iv- 
Sp(ov xal TaXai77(i)pov yevo; Soph. 
859. dvTQTol Se TcoX^oi - lSpu<ja(iL£<jda 
7C7)[i.iT(i)v TrapaAu^^Tjv d6(3v iYiX(ji.a- 
Ta Soph. 1025, 4. [jt.iT7)v Xi dv7)T0i 
Tou; vodou; 9euyou<j' dfpa TtaiSa; 
^uTeueiv Eur. 377. dv7jToi ^f^i^T^^ 
(JL7) 9povetd* uTclp deou; Demon. 1 p. 
827. Tt S7)Ta dv7)Tol TzokV iTTeiXou- 
(i.ev |;.iT7)v Patrocl. 1, 3 p. 830. 

OU St) [I.6v0V TtXTOU<JtV al ^V7)Tat 

dsou; Soph. 705, 2. x^p^^^ 0v7)T(ov 
t6v deov Aesch. 464. ou j^p-^v 
TiS* ouT(i) SaijJLova; ^vt^tov wept 
Ti9<jetv Soph. 103, 5. oV (ta%p6v ^iov 
dv7)T(3v f;^ou<jt Soph. 328, 3. Zeu; 
e(i.6; ipx^v, dvr^Twv 8* ouSei; Soph. 
688, 3. TcivTa Tot (juvTe(/.veTat Ku- 
TcpiSt Ta ^v7)Twv xal deSv pouX6U[;.aTa 
Soph. 855, 17. 6<JTi; Si dv^jTwv di- 
vaTOv 6pp(i)$et Xiav Soph. 865. T0i6<jSe 
0v7)T<3v T(3v TaXat7?(op(i)v ^io; Eur. 196. 7roXXoi Se ^v7)T(3v touto 7:1- 
(j^ouGiv xaxov Eur. 220. v6<Jot il 
dvTjTcSv aV {i.ev eiG* audaipeTot Ear. 
292, 4. Tuj^a; Si dv7)Twv t6 (JLiv 
(jLey* et; ouSiv 6 ttoXu; ;^p6vo; [udi- 
<jT7)<jt Eur. 304, 3. dvTiTwv <j7cep(iLa 
tSv (iLlv euTuj^et XaaTrpd! y*^''^^ ^^^' 
330, 6. xuxXo; auT6; xap7ct(jL0t; Te 
YTi; ^uToT; dvTjTwv Te Y^ve? (al. y^vsi 
ppoTwv Te) Eur. 415, 4, xoX^ci fi 
dv7)T5v Tw dpi<j«i Ti; Qru(jL^opa; J^t;- 
Tou<j* i(jLaupouv Eur. 416. atdv7)T«v 
Tu^at Eur. 434. ^pa; ou? d* aXp, 
Tpe^et Y^vo; Te dv7)T(3v Eur. 484, 6. 

OGTi; Si dvYjTWV ^OuXeTat SuGdSvUpLOV 

ei; yyjipa; eXdetv Eur. 575. dvr/Twv 
eiGtv iGuveT(OTepot Eur. 645, 5. ogti; 
Se dv7)T(3v oTeTat - xaxov ti TupiGGidv 
Tou; deou; Xe^7;devai Eur. 835. Ti; 
dvr<T(3v - X*'p^'^ xe>eu(o dsov ST6p 
7cpodu(/.ia; Eur. 1 025, 2. (o xal de«v 
xpaTouoa xal dvr,Twv (aov^j (iLoXpa 
Mosch. 2 p. 812. Tu^TTj Ti dv7)Twv 
7rpiYp-aT', oux eipou^ia Chaer. 2 p. 
782. dewv Yip *$6iv pioTOv, ou ^vtj- 
T(3v 8ox5t; Diouys. 2, 3 p. 793. dvTi- 
T(3v 8i (jL7)$ii; (A^jSev* oX^tov xots 
xpivr; Dionys. 3 p. 794. ogti; Sl 
dv7)T(3v (jLe[jL(peTat Ta deTa Theod. 8 
p. 804. OG(i) Trep au^eTat dvTjTwv 
Yevo; Theod. 12, 4. p. 805. Toxaxov 
T7); euTuj^ta; d); (jLaXXov e; ou; (fi- 
peTai dv7)T(3v adesp. 386, 2. o^oto 
dv7]T(3v exXeY^ov Ta; Gu[jLf opi^ adesp. 
388. r, Ti dv7)T(dv xa'i Ta deta Trirr' 
eTriGxoTTouGa - tu^^j adesp. 505. <i; 
Sfu; (JL^Ya; deo;, AtovuGe, dvTjToT^ t* 
ou$a(jL(3; u7C0GTaT6; Eur. 177, 2. ou- 
TTOTe dvrjTOl; ipeTio; aXXTj Suva^jLt; 
[jLei^(i)v Eur. 446, 3. Z7)va S' etG- i^VYlTOC — Apa<Toc 295 opwvTX - dvrjTol; ^Mca^eiv Eur. 506, 

4. ?aTi - xdv jiaxotffiv iqSovt) dvYlTOl? 
oSupjiol Saxpucdv T* eTcippoai Eur. 
573, 2. TrpOffoiiiiXeTv outo; 6 Sai[i.(ov 
rrivTcov fiStejTo; ^^u dvYjToT; Eur. 

897, 4. W ZoXu[JlO^d0; plOTY} dvTQTOl^ 

Ear. 916. xoux foTtv opo; xsi[i.svo; 
oiSei^ ei; ovTtva j^pv) xeX<iat dvYiToT; 
Eur. 916, 5. tA wXeTaTa Ovy)toT< tcSv 
xaxcSv audatpeTa Eur. 1026. to Se 
cvvTpo^ov iSu Ti dvTQTol? Eur. 1046, 
3. zioiv Se dvYjToT? ^ouXo[;.ai Tcap- 
xiveoai adesp. 95. odsv axaoiv ^p^aTo 
Tpefiiv oS* atdibp evStSou^ OviqtoT; 
zvoi; adesp. 112, 4. ttoXXou <ie ^^iYr 
Toi; a^iov TtxTet waTTJp adesp. 410. 
To Set^^at Twv reXag ^vyitoT; p.eYa 
StSa^xaXeTov ty)^ dvaiSeta^ l<pu adesp. 
558. xicTt xpo; Td ;^prj(xaTa dvYj- 
Toict tS1\ol SeuTepa Soph. 328, 

5. To detov (i; deXwTOv IpyeTat 
OvrjTotortv Eur. 62, 2. (teTptwv Se 
YXftiov - xupaat dvY)Totmv dSptcTov 
Eur. *503, 3. eiT ouv a[jLetv6v ecTt 
YtY^£<jdat Texva dvYjToTctv etT aTrat- 
Ix xapzo'u<7dat pjov Eur. 571, 3. 
ydp ev xatpiji p.6;^do; woXXy)v euSat- 
{'.oviav TixTet dvTjTOtcrt Eur. 745, 3. 
^ou? dvY)T6t<?tv e^eupeiv Crit. 1, 13 
p. 771. dvy,ToT<ri ty)v dxec^6pov Xu- 
^; l^jvev otvojjLTiTop' d[i.xe^ov Astyd. 
6 p. 780. xai ydp tov dXXov coSe 
dviTToTGtv v6(i.ov 6t|;et Sta^cov adesp. 
26. dvTjToTctv dvdpwTcotct xaTa^uyY) 

^oi adesp. 481. xp^^^ '^* ^^* ^'^^" 
Tou;6vTa; euTreTw; ^epetv Soph. 526, 
2. dewv Sl dvYjTOu? x69[tov ou TrpeTuet 
?tftiv Ear. 79, 2. y) S' uypop^Xou; 
«TaYovac voTia? ^rrapaSeSajii.evY) ti- 
xTet dv»Tou; (al. dvaTou;) Eur. 839, 4. ouTcA Se TrpcoTOv oiO[xat ic&tscd Ttva 
dvY)TOu^ vo(/.t2[etv $oct(i.6v(dv eTvaty^vo^ 
Crit. 1, 42 p. 772. dvY)Td <ppovsTv 

J^pY) dVY)TY)V ^UfftV Soph. 531. dvY)Td 

Tot 7re776vda(iLev Eur. 300. dvY)Td Sy) 
yuvai fp6vet Eur. 986. w dvY^rd 
TtpdY^ii^aT', co yuvatxeTat ^peve; Eur. 
400. — [jl6vo; ddavaTcov ya^t^po; St* 
dTTetpova yaTav dvaTO? uiAVYiffYj Eur. 
781, 31. [Jiaxpd; dfatpou[ji.evoc eXm- 
Xa; *dvaTcSv 77oXu(iLo^do; ^.t^a; 
adesp. 127, 10. d Ss (x.va<jTt; *dva- 
ToT; eu7roT[toTdTa [AeXecov Soph. 
145, 3. TTOu Sy) t6 (ya^i; dvaToTai 
pioTac Eur. 304. 

dod^6>: opb) - x-^To? dodJ^ov 4^ 
ATAavTtxri? dX6; Eur. 145, 2. 

dotva[xa: opco Se 77p6; Td Tcapde- 
vou dotvd[i.aTa xyJto? ^odJ^ov Eur. 
145. 

dotvr<: Tin? 7up6<jds doivri^ [i.vy)[i.6- 
veu(/.a Sudce^ou; Mosch. 6, 33 p. 
814. auTo; ev doivYj (al. XaiTY) vel 
yd^tot;) Trapcov Aesch. 350, 7. *doivYj 
ore TTpSTov xif^o\iAV Ach. 17 p. 750. 
Trapd xpaTY)pa xai doivY)v Eur. 642. 

dotva)(j!.at: ^ayi^atv' dei (JLOuadp- 
xa ^otvJTat TToSo^ Eur. 792. 

do6;: doatcyt - vauffi 7r6pov 7:voai - 
Iduvouct Eur. 304, 2. 

d6pvu(/.at: oXyjv S* exeivY)v eu9p6- 
vr,v e^pvuTO (al. e^pu7rTeTo) Soph. 
1026, 9. 

doupo;: xal doup^c Trep cov Aesch. 
199, 2. 

dpdcro^: veoTY); (jl* eTr^pe xal dpd- 
Go; (al. cdevo;) tou vou 7r^eov Eur. 
149. iy(w ii t6X[i.y); xat dpdoou; Bt- 
SaGxaXov Eur. 430. Cxxau(i.a t6^(i.y); 
txav6v eaTt xoLi dpdcou; Eur. 1031« 296 dpac7o; — du£cTTY)<; 2. OUX d^V TTOT Tikbt^ 6t; ToSfi dpdc- 

fTou; Eur. 1132, 65. Tpau(jLaT 6$- 

oTCKjd' 2x^^ '^^ SeiXtac (jY)[Jieta )coux'i 
Tou dpaaou; adesp. 450, 2. tto^Xoi 
Y6 - Tw dpaoret tA? cujip^opa; ?[y)TOu(T' 
a[Jt.aupouv Eur. 416. oux av 7Q[jl(5v 
Opado? uTTeppaXoiTo ti; Eur. 276, 2. 
eua(jLepiai - |jLoX7f5v dpa<7o; aipouor' 
eTTt xap|Jt.aTa Eur. 773, 48. 

dpatjdci): "i^ dpaaaei yevuv Soph. 
179. ^fdtioLi Eur. 600. edpax^v) 
Soph. 952. 

^paffug: Tot dpaau; irpo; fpyov 
ex TCoXXou xaxoc adesp. 449. fy^^^ 
[jLot GeauTo xal Yiyvou ^paau Eur. 
693, 2, To veov axav u^7;>6v eorTi 
xat ^patju adesp. 533. dpacruv m- 
Tpotov opvtv Aesch. 304, 3. woTepa 
Yeveffdai - jfj^riQi^L^^Ttfri^ oruveTOv 
otToXjjLov Y) dpacTuv Te xafJLadY) Eur. 
552, 2. 01 S4 T^i Y^wcJcyyj dpaoreTc ^eu- 
YovTe; aTa; exTo; eiat twv xaxoSv 
Soph» 657, 2. 

^paauffTopLo;: SetXSv y^^^^^^^ 
Se97roT(ov dpa<juaT0(jL0& Eur. 3. 

(dpexTo; cf. xpexTo;.) 

Opv}txto;: 0p7)ixtov 7re>Tav wpo; 
Xdava; Treptxtocjtv i^^K^t^iacL^ boiki- 
[jLot; Eur. 369, 4. 

^py)V(iS: ^piQveC Se yoov tov dY)S6- 
vetov Aesch. 291. e^pTfv ^OLf To^^a; - 
Tov ^uvTa dpy)veTv eig oa* Sp^eTat 
xaxi Eur. 449, 2. aiYw[JLevog y^P 
eoTTt dpiQveT<j^t TCpe77(ov Soph. 592, 2. 

8p^5« "HXte, ^t^twTTOt; ©pyj^i Ttpe- 
aPtcjTov ae^a; Soph. 523. — ouSi 
'*'8pvjC avaaTe^ei ^e(o; (JTefdvotat 
Eur. 360, 48. 

9p9|<jaa: 6pfJ(j<jav axomdv Zv)v6( 
'Ad(^ou Soph. 216. Optd^cD: dptd^ietv Soph. 428. Eur. 
478. 

dpta^JL^o^: "Taxxe dptaiJL^e ($idu> 
pa^jL^e 11.), (ju Tb)vSe x^p^Y^ adesp. 
140. 

dptYXo;: Teij^ecDv xai St) TougDo- 
atSetou; . . dptYxou; dxoaei<ja[Aevr, 
Soph. 465, 2. 

^pt^: eXatouTat dpt^ Soph. 567. 
$avd7)v xadatpovd* iTnrov au}^[j!.»p£; 
Tpt}^6; Soph. 434, 2. xoupi[JLou X^P^^ 
Tptx6; Agath. 3, 4 p. 763. 1^^ [tiav 
[jLev e^tov^t^b) Tot^a (al. Tpt^a;) Soph. 
661. dva<jT7i<javTa Trpoa^tav Tpt^a 
Ach. 10, 2 p. 749. 

dp6vo;: at Te wapd dp6vov d^X^ 
TdTcD de(3v i^6;jLevat Eur. 620, 2 
(v. add. p. XX). XetTo; ex TupavvtxSv 
dp6v(i)v Mosch. 9, 3 p. 816. (ju ^ ev 

dp6votat YP^f^K'^''^^^ TTTuxd; fx«^v 
ve[jL' ei Tt; ou TcdpeaTtv o; ^uv(i[J!.oaev 
Soph. 144. 

dpo(o: Zeip^^va; el<ja9tx6[jLV)v 4^0 f 
xou x6pa; *dpoouvTe tou; !\tSbu v6- 
pLou; Soph. 777, 2. 

dpuXcS: eY« To [jlIv SV) iravTaxow 
dpuXou[jLevov xpdTiOTOv elvat 9T)(jlI (jly) 
<puvat ^poT6> Eur. 285. 

(dpU77TO(JLat Cf. d6pVU(JLai.) 

dp(^ax(i): dp(pax(i>v xvcSSaXa Aesch. 
15. 

^uYdTY)p: du[iL^ S' ou Ti; ^ai^pd 
Xopeuei TdpPou; duYdrop Soph. 699, 
2. Tiv <j^d?[ovTe; auxiQ<Jou<Jt at)v (j^d- 
?[etv duYaTepa Eur. 857, 3. Axvaoc 
6 wevrnxovTa ^uyxrifias wanip Eur. 
228. 

OuecjTY) ;: (o rdXav BrjiaxoL Tbeod. 
9 p. 804. 

due<jT7}; Dionys. 12 p. 796. duy)TcoX(o — dupact 297 d u 7):? > c5 : ^uYjTcoXouoa deoT^ exeia 
f;^ei 9p6va; Eur. 781, 56. vojjio? y^P 
wTi ToT^ Pappapot; duYjTToXelv Ppd- 
Tewv ipj^Tidev f yspo? Soph. 122, 2. 
;;o([i.va^ *OXuji.tcou (xuvaYaYwv duv)7c6- 
lii Soph. 479, 2. 

dO(i,x: du[i,aT(dv mipouiiLevcov Eur. 
781, 52. 

^u|i.atv(i>: ^u(i.atvetv scaXov Soph. 
141, 4. 

Ou(i,ppatov — Soph. TpcDiXo;. 

du|JLtc5: S6|A(i>v xet^xYiXta - ^ot^coat 
xomj^cdptot^ o<s\LcCi(Si du[jE.t(S<;tv et<7- 
6Bou( S6(jL(Dv Eur. 773, 14. 

du(x.6(: tc6XV ev xaxoTcrt du(t6; 
euwide^ op^ Soph. 600. ttoXXou; S' 
dupLo; 6 (teYa^ (SXe^ev ^poT(5v Eur. 
257. Y^vatxo^p^ov Y^p ^^^f»^^ avSpo; 
ou aofou Eur. 362, 34. 6 du[ji.6; aX- 
Y«v aff^aXeiav oux l;^et Eur. 1039. 
vuv 9ot 7:p6; o^tv du(ji.6^ iQ^aTci) Sosiph. 
2 p. 820. 6 du(i.6; auTov tcSv f pev(ov 
e^TJp' av(i) adesp. 175. inoSwv 8' 6 
3u{M;lvSodev (tavTeueTat adesp. 176. 
sTxei Yap ^Stq du(jL6c ouS* 2t* avTej^et 
adesp. 379. imSoSv 6 du(jL6; tcSv ^ pe- 
v<3v av<i>Tep(i> adesp. 390. vuv ouxeTt 
(jLot iijoL du^jLo; adesp. 482. &fOL at 
%^u(iLou xpei<i90va YV(<^(Jt>v)v ^x^^^ ^^^* 
718. (jl6vov <7u du(jLOu x^P^^ fvSe^at 
)6you; Mosch. 5 p. 813. <jt(07rij S' 
ecTt Tou du(jLOu TpofTi adcsp. 18. eixe 
T ex du(iLou TaSe adesp. 458, 7. i\L(f\ 
^u(jLai T7iV xaxoa(JLov oupav7)v Ippt^ev 
Soph. 140. du(jL(j) S' ou Tt; ^atSpa 
Xopeuei Tappou; ^y^^^P Soph. 699. 

I)[«V Sl TOUT(i>V du(JL6v l7rW0YV(0(JL0Va 

Aesch. 243, 3. f otvta (jLeYav SeSuxe 
Xuaaa du(t6v Neophr. 2, 12 p. 731. 
71 2(pa<ret<, du(jLe Neophr. 2 p. 730. ou (JLY) TTpoScjaei; , du(jLe, <;auT6v 
Neophr. 2, 9 p. 731. 

du(jLou(jLat: X^V ^ Xdp(i)v, yi tcou 
<jf6Spa du[jLoT Ach. 11, 2 p. 749. 
elTa St) du(jLou(JLeda 7rad6vTe(; ouSlv 
(jLel?^ov ^ ^eSpax^Te^ Eur. 711. x6- 
^a^e xptv(i>v, aXXa [Jly) du[jLou(jLevo; 
DemOD. 2 p. 827. daTepou du[jLou- 
(jLevou Eur. 654. toT? ?rpaY(ii.aatv Y^p 
ou^i ^u[jL0UQrdat XP^^^ ^^^* 287. ev 
xaxdtat du(jL(DdeK Soph. 530, 3. xdv 
Tot; xaxoT<jt (xt) Tedu(JLoadoct deoT; 
Eur. 1078, 2. 

duvvo^: S; d<jTevaxT\ duvvog fl? 
lOveixeTO ivauSo; Aesch. 307, 2. 
^uvvo; ^oXato; ireXaYoc fl; Sta<rTpo- 
^el adesp. 391. t6 <7xat6v 6(jL(jLa 
7vapa^aX(dv duvvou ^txYjv ^Aesch. 
308. 

dupa: pXe^apa xexXyjTat y' ^^ 
xaTDoXetou dupai Soph. 645. irapd 
dupav adesp. 290. 

dupa?[e: iiTt; - iq(jl(3v xap^ixv du- 
paC fx^i Eur. 1063, 12. 

dupadev: ep^ y^P ^^*? '^? ^upa- 
dev T^Sov^g Eur. 1063, 4. 

dupaTo;: (cf. (opaTog.) (JTrouSy) ^dp 
y) xaT* oTxov eYxexpupL(jLevY) ou 7rp6; 
dupat(i>v (TTpoadupaTov 1.) ouSa(jL(5< 
dxou<Jt(JLy) Soph. 679, 2. ipeTY) - (jl6- 
VY) oux ex dupat(i>v Tdmxetpa Xa(JL- 
pdvet adesp. 1 1 6, 2. M<j<jov dupatot; 

T7)V X^P^^ TCOlOU(JLeda 7) TOT; - 6V Y^" 

vet 77efux6<jtv Dicaeog. 1, 2 p. 775. 
&f p(i>v - o<jTt? dTexvo? (3v t6 Tcplv 
7val[Sa; ^upatou^ elg $6(jlou( exrnoraTO 
Eur. 491, 2. 

dupaat: IvSov (jLevoufrav ty)v y^- 
vaXx* elvat xp^^^ e^jdXviv, dupa<7t S* 
d^tav Tou (jLV}$ev6c Eur. 521, 2. 

19* F''r'r^^^iS 298 dOpstpov — laTpeuo) 


dupcTpov: i.\X (0 dupexpcdv twv- 
Se xojJL-nTai deot lon. 37 p. 739. 

dupaog: ouS' £ti dup^og fuXXa 
paxxeiou adesp. 397, 2. Tig )ca^Xt- 
xapmv dupaov avaaeUt decov adesp. 
406. Aiovuao^ - o; dupaotai xal ve- 
PpSv Sopal? xadaTCTo? - TnQXoc x^p^^- 
cov Eur. 752. 

dupcopo;: TTuXiQC ava^ dupcope 
Soph. 707. 

Buffa: Buaav (?) Aiovuaou xopav 
Eur. 586. 

duaia: 'kii^OLi tyJ? - Zyjvoc ^uata? 
Aeh. 2, 4 p. 746. dueriac y^P ^''^^p- 
}^a; xpiag e77e(i.:70(JLev TraTpt adesp. 
458, 2. duaiav ftirupov TcaYxapTCeta? 
Se$at w^TopT) wpoxvi^elaav Eur. 912, 
4. duata^ Te TOuTot; xai xeva^ wav- 
'/}Y^p6K aTe^ovTe^ outo); euaepelv 
vo(jLi?^0(iLev Soph. 1025, 8. 

duaTac Eur. 1101. 

duw: OTav Ttg euaePwv duyj dsol?, 
xSv [iitxpa duTj, Tuyxavet awTvjpta; 
Eur. 946, 1. 2. ouS* «v Tt dutov ouS* 
imaTrevSwv ftvot; Aescb. 161, 2. 01- veuc - du(ov di7ap;^ag Eur. 516, 2. 
yeXcoTa Sti (/.e TTOtouvTat xopot duov- 
Te; u^pet adesp. 458, 10. deotat (u- 
xpa duovTag TeXT) Eur. 327, 6. iXei 
Y&p ^(Jia^ ToTg deol; Ouetv, otscv 
YuvaTxa xaTopuTTTj ti? Eur. 1112. 
Tt SyjTa *dueiv SeT ae xaTdavou(te- 
vov adesp. 350. duaag ^l jjiifos 
TovSe ttJ; auTrf? u6< Aesch. 311. 
S(oa(o x6pv)v duaat ^rpo ^cdoL^ Eur. 
360, 39. 

(d(oxoc cf. daxog.) 

d(3(i.tY^: dcopuYY^ veup(ov i?nn- 
xiQv adesp. 215. 

d(07reta: ou y^P ^^f^^c SouXov 
ouTe ^p7)(iLdT(ov ouT* euYSveia^ o^Te 
d(oweia<; ox^ou Eur. 1029, 3. 

d(077T(o: O(ov|/et; Aesch. 234. 

t d(oa^at Aescb. 49. 

d(oaa(o: d^o^detg Soph. 175. 

bdi^: 7cp6ade Ydp xdT(o yi)^ elaiv 
daTpa - irpiv ef e^iiou aot dwTC* ditav 
Tvfaat X6yov Eur. 687, 4. (ua« icap* 
e^dptov d(07ra< eueiSel; >6you; adesp. 
24. I. i: ri (jt.lv (og i ddaaova, v) S' (oq F 
TeTOxe TcalSa Soph. 430, 1. 2. 

tat Soph. 574. 

taivo(i.at: tatveTat Pbryn. 1 p. 
720. 

"laxj^o?: r<v 6 pouxep^o; "laxj^og 
auTco (i.9(tav r.Starnv ve(tet Soph. 874, 
3. *Iax)^e ^pia(iL^e, au TwvSe x^paYs 

adesp. 140. 
laxxo; Dionys. 12 p. 796. (ta(/.a cf. Cpeta(^a et pu(iLOu) 

ia[iL^U Aesch. 81. 

"lavva Sopb. 53. 476. 560. 

Taatc: ex t(ov TOtouT(ov ^p^ '^^' 
laatv Xapstv Sopb. 237, 3. 

'Ida(ov — Aesch. 20. Kd^oi. 
Soph. KoXx* Sur. IleXidSe;. Carc. 
Mr^tiOL p. 798. 

taTpeu(o: laTpeuetv xaXco^ Eur. 
917. 


taTpo^ — tspov 299 Ixrpo^: {tovoc y*P ^^ ^ ''^'^^ ^^^" xeoTuv xaxfiSv laTpo; Aesch. 255, 3. 
iaxpo^ edTtv oux e^ciffTTipLcdv a}co5v 
Soph. 530, 5. iXV la^ 6 davaTo; 
^lbkrTO^ taTpo^ voacov Soph. 636. 
|iiXX(i>v t' laTpog T^ voaq) SiSou^ 
;^vov Eur. 1072. aXXwv laTpo; au- 
To; eXxe^tv ^ucdv Ear. 1086. utcvov 
laTpov voaou Soph. 198. Tcpog t7}v 

VOffOV TOl Xai TOV laTpov XP^^^ 

i^vT* axelddai Eur. 292. aofYiv decSv 
upLv^^v laTpov d' £|iia Diog. Ath. 
1, 5 p. 776. ou [i.avTiv ouS' laTpov 
adesp. 405, 2. ota Sy) fiXou^riv laTpol 
XeYeiv Mimn. 2 p. 830. &^ y)v (jlo)^- 
9oc laTpol; [iieYag Eur. 403, 5. 

laj^T]: oc iv' "iSav TepweTai auv 
]L<xzfi (fiXoc TupLTravcDv <ew'> ^laj^ot; 
Eur. 586, 4. 

'iprjpia — Aesch. 73. 

•iJata — Soph. 587. 

'iBalo;: podel Se toi <7upiY^ 'iSoto; 
xXexTo»p lon. 45 p. 741. Aio; 'iSaiou 
au^TTK yevoftYjv Eur. 472, 10. xaT* 
*lSaTov TOyov (al. ev 'I$at(|> TraYv) 
Aesch. 162, 2. 2;i7cuXov 'iSaiav ava 
Xdova Aesch. 163. TYivS' av' 'iSaiav 
X^ova Soph. 479. [^ixpoO yap ex 
la(t?CT^po; 'iSaTov XeTra; 'iupr'<jetev 
iv Tt; Eur. 411, 2. 'iSaTot AdxTuXot 
Soph. 337. 

lie et iSelv V. 6pc3. 

"iXr,: fvd' Adpa<TTeta; eSo; "ISt) 

Cli*J5 11.) Te [iLUX7)d(JL0t<Jl Xal PpUXTQ- 

(jLaotv f epxouot [jL'/iX(dv Aesch. 158, 
3. 'IX»; Soph. 469, 1. 2. aXV w 
Kp^Te^ 'IXyj^ Texva Eur. 471. vaieiv 
Ke^otva^ iajOLTKiii "ISy^; t6::oi; Eur. 
1085, 2. Atovuoou - o; av' 'iXav 
TepweTat ouv »/.aTpi tfik^f, TujjLTcavwv <eir'> laxat? Eur. 586, 2. cf. Soph. 

344. 

iSto;: (JLY) ydp xaXoS^ xpivao' e(jLau- 

T7)? Tov iStov pxd^(o piov Eur. 953, 

38. tStov ouSiv iaxo[Aev Eur. 52, 6. 

ei (JLY) ydp tStov fXa^ov etg x^^^^ [^^~ 

oo; Eur. 847. iSia; 6Sou; ^Yrrouat 

^tXoTTovot (puffet? Agath. 21 p. 767. — 

2icdpT7)v fXa^eg, xeiv7)v x6<T(JLet' Td; 

^l Muxviva; iQ[jLeT; i^ia Eur. 723, 2. 
» ^ ' .. • •«• 

tOOU V. OpCi). 

iSpt;: (jTpaTou xadapTT); xdwo- 
[jLaYli^dTcov T^ptg Soph. 31. eYc^ ?re- 
fuxa ff%\L\i.6LT<»i'^ |jlIv oux tSpt; Eur. 
382. iSptSa Soph. 953. iSptSec 
Phryn. 22 p. 725. 

t$pu[jLa: dp;^T]v Sl TcSvSe xal decSv 
t$pu[JLaTa Axpioto; cTXY)}^ev Eur. 
1132, 3. 

iSpu(o: dvy)TOt ^e icoXXoi xapSia 
7cXav(0[jLevot tSpuad[JLe<Tda - OeSv 
dYdXfJLaT ex Xidcov Soph. 1025, 5. 
TceXa; hl TauTY); Setvo; ('SpuTat Kpd- 
YO? fvdrjpo? Eur. 669. 

tSpco;: Spu6; ijl' t^pco; - lo t' At- 
YUTUTia p6axet XivouXxo; j^Xalva lon. 
40 p. 740. 

'iSuTa: TtS 'iSutaTcpiv TcoTe 'lixea- 
vou x6p7] TixTev Soph. 503, 2. 

'lepd 7r6^i; — Aesch. 1 1 . 

lepeta: Td; OeaTrtcdSou; tepea^ Ao)- 
Scdvi^ai; Soph. 418. 

tepe^Tt;: lepetTtv Aesch. 93. 

tepeu^: i S* avaYv* fa^ tepeuctv 
xadapeueiv (ppd(jo[jLev Phryn. 15 p. 
723. 

lep6Xa( Soph. 54. 

tep6v: oux f<JTt Iletdou; lepov dXXo 
ttXtjv >.6yo; Eur. 170. oux f<TTt we- 
via; Ispov alfixi^iTY); dsou Eur. 248. 300 Upoi; — fva Upo;: K^pu^ y lepQ; xai 7caT( 
<I>ai&uv paivouai Eur. 773, 60. w 
vv; lipi Eur. 1 14. Tcou 8' ettTiv 'Ap- 
■fr,r,Q Upov, auSauov, ^uXov Aesch. 
2C). *HXie SiffTtoTCt ical nOp ispov 
Sopli: 492. UpS( vuxTo; ajioXYov 
Aesci. 69, 6. alSepo! Upac Eur. 
114, 4. 5[/.vu[U 8' ifipov aiSep', 01*11- 
niv Alc; Euf. 487. oivavSa Tpe^ei 
t6v iipov poTpuv Eur. 765. 6 TceTO- 
[jLjvo; iepov av4 Ai6( aiSepa yopYo- 
^ovo; Eur. 985. xfoXncoud" 'AxpoM- 
pivUov, iepov oji^dov, ttoIiv A^po^iTa; 
Eiir. 1084, 2. BoOpav 3' iepiv xai 
x^pxuvta; 'Puxa; Aescti. 403. ipoivt- 
xo-iSov t' epudpS? Upov XS^K* **' 
>.a5<m! Aesch. 192. y^a! vatouo" Upi; 
TpciSouc Soph. 492, 4. 

i!^o[*.at; Siiptous t' ?a(i>aa xai tu- 
pxvvo; it|o[Ji7jv Eur. 861, 2. 

iii: Ti itot', avSpoSaixTov ixouuv 
i-/l xoTCov, ou irlaSei; eTt' apti)Y«v 
Ai-ach. 132, 2. 

l^io( Soph. 575. lon. 12 p. 734. 

i'Y)[ii: 0(i[/.3tTti»v Hm y.iy^iii 'ir\aiv 
So|ih, 161. iet S' e^' lirTa TcXetaJSMv 
?/(jv 8po[<.ov Eur. 779, 4. JyX''^ '^f^" 
vJ: (?) Soph. 714. 

li»x*Ti — Soph. EupuaXo;. 

idvvti): 9oaT(Jt [jlJv vauoi nopov 
-Viai xaTi Pevdo; fiXiov tSuvoooi 
Eur. 304, 3. cf. euduvco. 

ixxvoc Exxau[<