Skip to main content

Full text of "Tragoediae Medea et Phoenissae: Graeco Latinae cum scholiis Graecis integris; nonullis nunc ..."

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing tcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laigc amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout this projcct andhclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you arc doing is lcgal. Do not assumc that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offcr guidancc on whclhcr any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite seveie. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http : //books . qooqle . com/| v- 
itu <}■:... rt^.^ fni>y tj-t-'/' 
^ «_ ^;-_i ^ t-riT-^" EURIPIDIS 

T R A G OE D I ^ 

M E D E A' 

^i^- E T 'ifmkr i taX- 'tt 

PHOENISS^, 

G R jE C0'L A T I N^ 

Cum ScHOLiis Gr^cis Integris j 
nonnuUis nunc primum Editis. 

Q^U A R U M 

Prior ex Collatione H. Stephani, Pofterior 
HuG. Grotii & MS. C.C.C. Cantabrig. 

C U M 

CoMMENTARio, Variis Lectionibus, 
atque Indice locuplctiflimo. 

A C C E S S I T 

Ejufdem V I T A jam dcnuo confcripta. 

Studio & opera 

• fVILHEL, TIERS, CoII. Emman. Soc. CANTABRIGI^y£, 

TyPIS ACADEIvlIClS, 

Iinpenfis Sam. Smith 8c Bwr/. IValforJ, ad Infignia Princfp^ 

inCoemeter. D.Pauli Londini. A.D. MDCCUi* '•^/.<ir T l. •' • 4: s2 


-2 ^ 1 i Praloquium ad LeBorem. 

m 

a 

S£L£CTAS & tritas has Euripidis, casterts 
quidem multo Celebriores, una forfan demta 
Hecubd^ tibi, Ledor Benevole,ofiR^imus Fa- 
bulas : Si vacet ergo pauiifper animus bifce 
obledlamentis, quorum fpeflandi audiendique gra« 
tiSi, hocce Theatrum ingreffus Cato^ velut in fuo. 
xnuoere verlari potuiflet; imo quibus&ipfb d* 
' ^iie major Socrates fi viveret, intereifet iterum 
ttque applauderet, harum Fabularum lenociniis 
te aptum & irretitum, his perledis, Credo haud 
iQtitus mecum fateberis. 

UoTk eft igitur quod te morer in Ai^mento 

'^^edThebamiqHe belli: puerisqui vel prima litc- 

^^>niiti elementa deguftarunt, utraque fatis decan- 

tata J^ifiorid: Scias potius, &h«c erit penfinoftri. 

^ommendatio, non ignavam me dedijQTe operam ut 

^^iendefcerent. Si Tjfporum eUganiiam mireris, 

P^^i as merit6 ingentes nabeto IllMjlriJJimo Princifi 

Ca. ^o lo Dnci Somersetensium, -^nr- 

^fi^^jttiffimo mflra Academia Cancellario 9 cui 

Cotrcii eft noflrum^ imo fuum denuo revixiffe Ty- 

W^^phinm. Si cafligatijjimam hanc Editionem pla» . 

l cc» intel|exero ( nec infolenter didum arbitror) 

\ parum quippe laudis ex hac parte in me recipio^ 

' DOti Laureolam in Muftaceo qua^rens) hanc xtfiem* 

\ 0W viris utique debere, grate ac lubentcr profitcor, 

', VoSiffimo * Henr. Stephaho & ver^ Magno Grotio^ 

. qaorum uterque alteram Fab. fibi familiariilimam, 

i ideoque minbribus aflcdam maculis, in noftras ma- 

/ a 3 nus 

f ♦ M^eam memorUer recitabaty cJ» hinc jecitfundamenta mi" 
rMUriJlius inQrtdsUtmtwrit. Pr9Kfat.adPoetxGr.Principes. 1r' ■i ^raloquium ad Le^arem. 

nus tranfmiferunt : Horum ubiqiic fer^ infliti 
^ fiigiis, non mediocritcr ^^\\iv\x^ ManHfcrlpto 

Phcsniffarum qui aflcrvatur in Collegio Corp. Ch 

cujusmihi copiam fccit, & cui plurimum dc 

Mr. Jo. Wkller digniffimus ejufdcm CollegUSo 

lUius ExempUr Grotianum Farijiis cditum A 

fuperioris fa^culi XXX''. quod & plurium ii 

Aianufcriptorum fuit» utpote prius meditat 

dein diligcntcr collatum cum Manufcriptts C 

quos Galiia fuppeditavit, Humaniffimus Bii 

riteca Publ. PrafeSlus i propriis, amice & bene 

ut femper folet , mccum conununicavit : h 

demum Tragatdiam Cl. H. Grotius domi in ca 

rem conjedus, forifquc exul &afflidtus, carn 

Latino eoque Hlegantiflimo donavit; dulcel 

nientum eorum malorum , quibus ex iniquii] 

Popularium fuorum faftionc, Admirandus at 

IlUiftris ille Fir, penc obrutus & opprcffus eft 

Vellcm cquidem, Uni cum Epiftola Cl.H.M 

mio Patrono infcripta, elcganti llimam Hujus m^ 

cam interpretationem , nec non dodiffima /'r^i 

mena , hac noftni Editione cxhibere, ut Ron, 

OreHabituque^ Cothurnatus noftcr tum Fates i 

Scenicus Philofophus^ in Latialem Scenam proc 

& triumpharct ; prascipue cum tali omnino 

borum ornatu & magnificentia fit inHgnis» qua 

ip(e Romana Eloquentia Parens h Gracia tran 

gara agnofceret & mirarctur, qui iniquiffimo 

inter ^ evolvcndum harum Tragoediarum prioi 

pcriifle dicitur : Sed ciim libri moles, nim 

dum in manibus res cft, excrcviflet, & GraCiz j 

cuaTjronibus potiffimum hsc dciignata intcll * Ftokm. Hefh^fi. afud Fhot. ^ibUoth. /».486. 'Edit, Bjotho Vraloquium. ad LiStorem. 

Tei&) plurimorutn commodis imprimis infervien^ 
duin pucavi, ide6que his imprsfentiarum sgriiis 
oimffiLSy eam quam inire gratiam ab eruditis Ledo« 
> ribus cogitatione praeceperam, diflFerrc & refervare 
ni«- (dim forte redditurus) ipfe jam mecum decrevi. 
rJ Quod ad hatic VHlgarem verjionem attinet^ plu- 
ribusinlocisdifounxiatqueimmutavi, undccom- 
iQodioraliquandofeDfus, in aliquibus faltem, elici 
/H)ffit. jiuSoris f^itam & Hifloriam iftius Saeculi, 
coi^eftis omnibus quotquot ufpiam de Tragoedo 
NoflrO feu fcriptis ejus digniora occurrebant, dc 
Novo aggrefli fumus, in quo perficiendo munere 
qaid prxftiterimus, tuum efto, fed cum favore ju- 
dicium. 

SchoUa perpauca, eaque hadenus inedita, in ex« 
trema paginarum ora, S praedifto Manufcrifto fup- 
plevimus; Faria leSiones, non omnes, fed melioris 
tantum notae colliguntur: accedunt breviflimae 
AnDotationes cum verborum magis infignium feu 
rariorum Indice. 

Operarum feftinantium o^<^/«6&, uti (peramus, 
pauciora & leviora funt, quim ut vel rudioribus 
ullam moram injiciant : Totum hoc cuicuimodi 
fit, squo animo accipe, Benigne Ledor, & Vale* 

jyat. ^ Cdl. Emman, CantaMg. 
2. NovemSr. 1701. Viro I i ViroIUuftri, 
HENRICO MEMMIO, 

Inter principes judicum in 

fiimmo auditorio Parifienft 

& Chriftianiflimo regi a 

confiliis interioribus, 

HuGo Grotius 

S. QVoties magnitikUnem inttuor, virlllujhifi 
five gentis ttMy five dignitatisy five mm* 
torum 9 tum fublice , tum privatimj 9- 
diris mihipotiusfilentio honorandusj quam 
exiguo munere tefiandumy quantum infra te jact^ 
ant Jpes noftra, Nam familia tua quid excelfi9^% 
cujus gloria non minus late patet^ quam laus Un- 
rarum, jam ab illo tempore, cum florentiffima pet 
Gallias eruditio cum LambiniSy AuratiSy PajferatOs 
fimul in horum decus ac prafidiumy Memmios ex» 
tulit dignosj quibuSy & de quibus fcriberenty ita nt 
tibiprope uni ex omni memoria contigerit, majortm 
uomina ac feriem non ex privatis tabuliSj fed,ex 
praftantifjimorum hominum laboribuSy ^ tam Gr^a^ 
quam Latina linguay duraturis cum humano gesnn 

montl* m^Mmmemtis ^endere. Qjtedfi in aKtiqultMis $t* 
jftmra a$ulacem CMri^tatem inferete liceat^ fmt ve^ 
firi nnmiHie efifcofus , qtu Omfiiana reliffeni fu9 
fi^gtsine tefiimoninm dixit j ejtto tempore Memmii 
cttSte Romana nobilitate veram pietatem in has ter^ 
ras tntnlernnt. M^iJhatttS veroy qnemgefiSj qtsantd 
isft amplitttJoj ac prope dixerim majeftasj cuminter 
principesfis ejns ordinisj in cnjns poteftate vita, exi* 
fiimatio , forttina non civittm dttntaxat , fedy qnod 
vefiric^i^ejfttspracipttstm eftyfnmmornm regniFran'- 
cici ffocerttm fita eft:a qno ipfi regia edicta ando^ 
ritatem pettttst t cssijns ah antiqtto yl etiam Ecclefia 
antifiites^ fiqttid antfttoy atttfacnli vitio deflexerint^ 
in legtsm ac veternm canonnm orbitam redncere : 
cnjns dettiqtte religioy (^ aqtsitas, tantam fni reve^ 
sentiam concivitj nt extemafape gentes eo, tanqttam 
ad oracnltem, confngiant. In hoc tncostn non ma** 
gis eleSione regia, qttam tttis virtntibttSy Jitdicii per^^ 
Jficacia, aqtt^fimis arbitriiSf eloqtsentia deniqtte tali^ 
qtita nete qstetnodo cateris infiillata tibiy fed in te nats 
videatnr, hctsm inter eminemi/jSmos occnpas. Hit 
qtsotidiastis inpatriam meritis accedit, qnod cttmin 
^mne homitsnm gentts benejicia Jpargasy tnm ttberri'^ 
mtam eorttm copiam in eos ejftsndis, qttos aliqtta ern^ 
ditionis parte jloretsteSf hoc ipfo vincnlo ad te perti'- 
toere tanqttam confingtUneos exiftimas. Itaqne Jn^^ 
ris, ififtoriartsm^ iingna Graca ac Latina, Philojo'- 
fbia deniqtse omnsgenaperitosfiqstis qttaraty non alibi 
ees facilitfSj qttam in domo ttta^ invenerit, Ibi Ge» 
vartitts Statinm Hon explicare tantumy fed ^ imitari 
Jidicity cnjns nnnc confiliis qssod pnUherrima Belgi'- 
carttmnrbistm jlntverpiajrnitnry eo nomine tihi non 
fsriSM debet. Ibi Holfleinins in Geographia tam VC'- 
earh qttam recenti^ ita Clnverii » viri in eo flftdia 

b tidmi» \ admirandi, /uccejfor, fttenndem aliis partlins longe 
Tuferet^ ed dtdicit dtque exefcuit, propter qua Roma 
iUum Gattia invidit^ ^ nunc inter pracipua domina 
Z^rbis ornamenta oftehtdt. Ego vero, cui ut iftarum 
artium exaHam cognitionem bona nMlaqUe fortuna 
dbnuity ita cultum aC venirationem nuUa eripiet, 
amicitiam tuam inter iUahabeo, quibus me non re^ 
creo tantum atque eri^Oy fed ^ jaElo. Nequ^ enim 
minus gaudio mihi eft^ ac voluptati^ tul vultus ac 
Jermoms ferenum^ quam aliquando fuit ufura Ba^ 
lagniaci tuh qui locus domirii moris amoenitate fua 
referens, excitavit in me condtum ejus operis^ quod 
inter meafaventijjimis le^brtim animis exceptum efl. 
Tbt ergo decora, tdntam ctaritatem^ tufn multa in^ 
me^ atque alios b^niffdUa ^ prafereni nomen^ malc 
aflimet^ qui rebus exHguis infcnbat* Sednimirum 
funt quadam , quibus in niodico corpore vis iHgenSj 
aut rara fpecies , pretiufn faciant , quo vincant ea^ 
a\ quibus mole vihcuntur: qUale quid cum ipfe mihi 
ddri non pojfem, fhmfialiunde, inopiam potius meam- 
profeffurus 'i quam reliSurus in^obfeuro ; quid tibi 
Mbeam. Breviter hacerit ni^lfncris^poflri commen" 
datioy quod in omni dicendripcri poertfa -excellit^ in 
foematis haud dubie' tragcedia y iri^tYiigoediis etiam 
philofophdrum confehfu E-uripides^hKEuripideis Phoe^ 
nijfay quod ^ veterum GrdmmdmQrnm judiciuin 
fuit. adeo hic artis plend flru5lura ifi^ cafus varii, 
denfi fintentiay in qurbus illey ^ui jufliiia defcripti^ 
cnem dc laudem contihet locus, tantafapkntia tra^a-' 
tus efly uty qui cum cufa legerit quintkm Nicoma" 
chiorum ^riflotelis (leget autcmfepey quifquis, quod 
tu facisj Aiemmi do5hfflm^j aqui ac bbhi dftem ab 
ipfls fontibus volet petefe) is praclafiflime hujHs li^ 
bri. cogitata hihc fluxijfe diifurUs flt. Sumes ergo 

tragoe^ trdgadi^ifJkmafMmmifBettiritmEmTifidt, vtr^ 
fiti eJHi paitlo" ^uaiH arifehttc emendatitres a cediei- 
bni fcriptiSi a »obii mhil, prdter animi noH invrati 
t^imomHn^j & t Laiina ijhx de Gracts fecimta, vi- 
fiigia frejfe legentes^ ut a pHlcherrimo exempiari 
amam mintmum difcederemHS, Vltrd tedfari re- 
imt n»n difiinee, fi hoc MHstm sddifieret optare m§ 
eum diem , q»o ijio jnris dicendi onere exfedttusi 
totum te iis impendat negotiis, tjHibHt riiis gloriat 
regni JtahilitaSf privatoritm vero omaistm falus coh' 
tinetHrj .ut -i» tAnio majore materia illKfirim etiam 
Mppareat tum animi, ttim ingenii tui magnitudo. 
Z.HtetiaKatend. JunHs clc lo c xxx. t Rel^t tL vir iaam TcrGoBcm Phxai^nm quun lik 
fiditiroiic aollem aaiSikm. 
Euri' Eur^Ms Tragki Vita. { 1 ■» ■ ■^•, 
vMxMU^ftKAjamiinf.^V^^ {i) tbfyenfitfm, 
oujad TAmmC9er^fidm{%) Aadquiflimani 8c fXo^ 
HRfliinam ^' dii^ieHm iMmhu perttndMt, (x) Mne- 
fMrehid* et CMiem fSms^ cui cum iam prope abeflet 

tocus (nTC ut JigdL vult, jim pepiBifiet,j Orandmn Patrk 

hoc refpcMifum dedir ; 

' Tb MqeQrchc ms^tfymm$ ctmmimdms benm 
f^V^ 0c merifitfmmim ^ fA0^m Ismdh 
4 On^cendens, lu4s (acro ex. OerOmiiie tidmas 

Jitfem-, — ^ 
Mijus Natales b Mf4ih GKmpHM» ^ CL Stlden. eiiidit, 

fh^ennio anteratuot vtaAvm i LMtrti» afifgoihunt quippe A"*^ 

"bf^m^Mis '73. coi^lgidb ▼dant) ifird vulgo ad Amiiim pry 

mum MkMiMA-MMMMiMMataMril^ (0 ^W. m^ 4^ 5]Mn/. fAiri&lf & Hmrfecrnt. ^ku%U) 
il^^ nf ItMMvti^. • h^i^ ^Am^ i)re^ de Urb. ez hoc 
Pdpulo fnit.Eui^riides TTSg. Poet. Stud. HMfacrnt, Jf|Mr(^, 
<3uiia,.qppidiuii, AguslT M £^^. sd lUnd. fi. p. 18^ m- 
/Wl^ir» 'jJlmtdm* ^XiH,i i4i*^, 9 iburi; WirtS^ tAnr^, qmUtteee 
mmmmtere CLXXltlV. «ami^, Phlyeis-tfonuD, y^ P%en{cs^ 
Hom: i/c. Ohf/. 4dgi 7 tUceh^ »XSfi. K^ mUw tmiclA. 
et^ ? ^Xejjeu ^ATA. r^i^y beeHiemem Vicms qmi eft mter 
flu7. nmOc RiuphCjr» d*^ SAlilum MMr Coiuminx Promontoriunr» 
vmlj^ GapoddleColonni: itkdiS. m Ceimtmis marmereis an* 
$ ef ^ S 0m l i KfiAcrvx Temifi mdbme ftehtikms. kinc^ Minervuyi. 
rfi»r Suniadei» de quo F^ufan. in Atticonim Princifi§, ejms de* 
hsbrtim mfmmme Sunil veftice exiftefe fenbit. memmt hujme 
Vitcurtus, /. 4. c. f. Atheott fm^Medepd Smmlkrmm AfefMeretm 

zf ifEriCO£, 

srsfOKOs» 

, 4»ArBTS>>c8ppil.do 
:s , nigisAttlck. 

^&> MiUffi.Ji4!^ Attic. m. u cmji^y^ 

Ofiir.tf^. defkremnS Qrit.-^ ifih i. ^94. 
(4) Sttfe^. Pn^armit Miians$L tf* #«i^ Bttripidis Tragiei VitM. 

iBUipa O^JMi/iKHr jf. rqfcJBmur: Ac Iubc certeME^&i fi qui 
tlia' infignicer Aemoribfflis in IntaB eBim Aiibttm Xursds 19 
^4<:/M» #ji^fiMb iitddi& ut I>Mitew ( 1) ipfl^ 
iitejiw C^rfM^ffi edm apud £/!0M eeldM^^ 
jaf^^gHut^lmmjMk ViEtwmu Xnxfs fnftnm Mmx im 
Grdcoj ifUmm ilHfpit^ dein Ahksm vaftivlt, AthmH iaodn» 
dit, Fr«ti0 inde ad J^itewMi» fuperatus: de qua toyt AVijpiPi ■ 
ocnfiiL iiefW. (1) Interim dum per TAnfrm», IdMmlmumts, '■ 
siide nique ab Mkfimf ad ThermppfUs exerdtnm mover, 
Atlfmiemfis Bilfhiemn Ormtdmm ^onmlunt monct i^Aui uc 
ir/Mfj nutmbm ie munircnt, id refponfiun cnm ncn^> iiiiclU.-. 
^eict, Tbemifl$elfs interptetatus eft. ai Ontadi mfaai . 

Mi«Aw ^iiiMhe ftxihtv, ti «i «^wi^ r «yi^rVf &C ■ Jmfittr k l^ mmii "T^itmidM dmat. fvvM^ tiki fim mtififih fnbsti. 
Dum de GiMi meate (MvMvft lc Atkmmmn ialuteagttur, £c 
Fopufaim afloquttur JUmifi§cies: Mstrm ifie Upsesfs^ O Athe^ 
mimeit IXttmsfmt, Hs Cmj$tiges mUberos^ reh&is bis laribm 
secptds frefe fmffse ittsfeintsi» Jts StJmmem fetemm, id 
ttmte timmtum iAi OM^igtM mmt Vhedimkimm tttMtm tsm Otm 

fmithettms. Hi igitur metu paiterritl, Mulicrcs BcPueros, fuit.' 
que omnia» quae moveri poterant^ partim Stilsttfmsmip^i^m 
TnRSMMm afportant : Arcem Smerdetiimst widfquc tttm»^^ 
hm ttmttj wcfMcrs freemttmdm tyaduat: Vin navitJUi Sammi- 
mimm fre f mm , Dmee The t mi fi t H e tiiCBtur, Inter lioa iiiw/^- 
diiim Tidetur cum Uiemte fijajam przgoante, ad Ssikmimm 
cmsxtUk. MtpLeBeedremtimitliai. die,qui in Sefiemit. XXIIT. 
fer: j: oMidit (4) mmotmitsaxrolbepoferfmAihemienf^ 
ad Ofimm Emtifi pnoflifpbant» jaMWtiepirifier^ue ct Im. 
fi^Aie , cigai ekthmim Hmtm ad fiituntt R fi fm U , pQnlumita^ 
cem vifinkeft acdpere, iPaitntifaoain nOmd.cpkkmtia^ 
wettitmiuOf Et/rifides s^pcllatur* 

Patlcm Betetmm^iast k aiiquandpob xa aliefuim » .ni{ 
Sthmdo cflbtiiiuNtt* kmominia cx Beeetice more afleaum, 
oon videtur crcdibilc» Q^mivts fe.Stekms iniedt iwnc icru- 
pulnm, ipictamen nobitertznity dup nihil in Uk re pro ccr. 

to (0 Diedm.^. U,^lr 
(a) JOmdet. Hifi. /. 7, e^ S- 
1%) ^mdet. Lj. ' 

U) M$md. i.S. & fbtutrc. im Cmmfli. 

bj '■■« s ^ < i Euripidis Tragici Vita, 

t« fiatuit» hxdi tk ritn inm*^^, inquit». mtmMis videri its 
ejft: -verum Aihtnisvfem potius ex eorum Legibus ccmfbabif j 

piima^uidcmqttx jubebat «&.av'«e9fry^W'$*^ wef'< f^^/^W 
riffigk. Patris pateroique populi nomen afcribunto. (i) al- 

tera Lex erat, n}$ fiiii ^^mf ii M t^ l| ^m» iS^Ae/ipM^. 

(x) -Qji -ntroque pArente Cive nati non erunt» ex albo ez- 

punguntor. Si quis ver6 caulatui Mdvemtm fuiile, qui & Ci^ 

vitMtu jttre ionari poterat ( quanquam & apu.d Bjn^anos ia 

domsnH Civitate non tanta 6iit, quantum apud Mhenienfes 

Keiigtojhonorem auxifle videbttur, Si quid NataVum fplendor 

conmre poteft» ciim & praccipue tertia lege (i) cautum Ht, 

KfAof T'A9lwailmt uiiMf i ytHi^nXiTiwi/uc^ jithehienfium ci^ 
vitate nemo. nill de ea bo^ meritus donator. Scd addipu* 
latur 6c ultim6 (4.) Athemdtu qui ex delato publico munere, e 
mobiUoribus Ekripidem evincitj Fccillatores,eQimi Siit, apud 
jfntiqstos fnerunt NobiliJI&ai Juvents, Ut i/^iM^/.Hlius : 

MMiy «m;^0Me. Quod ad Matrem CUtonem fpe^at, iUufiri 
^rQgpaXAmfamiliMSttidas fie(latur« auicquid in contrarium ad. 
rifum captandum proferat iiarignis (curra (f) Arifiophanes^ qui 
Olarum vtnditricem, £uo more* impudenter prs^dicAt: Fateor 
rcmi Valer.JMaximo (4) in medio relinqui, " QijacQ matrem - 
*^ Ettrtpides, aut qucm Patrem Demofihenes habuerit, ipibruai 
<' quoque^culoignotumfuit; Alterius aut^m i»/i/rf m O/er^ 
*' "Altcrius Patremcttltellos vcnditafle, omnium p,Gfne Do^x>- 
■' rum literx loquuntur : Scd quid aut illius Iragic4, aut hu«*. 
** joScQOratoriAvi clarius? 

■ Quamdiu cum Faremiieis priuiquam Athenas reviferent* . 
in SaUtmina commoratus iit, nullibi coniht: verum loci Amcer 
nitate iive opportttmtate miri6ce deledatum fuiiTe apparct, 
praefertim quum noo infrequentcr otium nadhis ibidem dclU 
tcfceret ut Tragoedias fcribcret, iplb AgelUo (7) teftante, fc. 

vidiile (\) Demofth. adverf Boeot, ^.1002. 
(2) Id, in Argumem, Orat, cgntra Eubttlid. ^. 88i. 
f 3) Id. Orat. adverf Ne^ram ^.875'. 
(j^y-Athena, iib, 16. f. 424. 

(j-) Euripidi Poeta obj{cit joculariter, ait PUn. m H^. Hifl, 
fib. 12. cap. 22. 

(6) Lib,^. Cap.^, 

(7) Lik ij. Cap, lo. Euripdis Tragici Vita.^ 

Tidiile in hdc Infulaffeluncam tetram atque horxidam, inqud 
'Bhilochorus prodidit, eum Tragosdjas fcriptitailc. 

Verum Refponfum illud Oraculi (i) eum Puerum quum 
^ adolcviflet, Vi^iorem in Certfimirnhus fore, id eipuero fatum 
** cflc, Pater iaterpretatus eft, Athletam debere enie, robo- 
^ rato exercitatoque filii fui corpore, Olympiam certaturum 
** eum inter Athtetas fueros deduxit : ac primo quidem in 
** Certamen per ambiguam xtatera rcccptus non ^ll, poH: 
*' Hleufinio 8c Thefeo Certamine pugna^it Sc Coronatus eft. at 
dum Pater, ne laibcfadctur fides Oractdo debica, illud iedul6 
agit, ut corporis cxcrcitationc habilior ac promptior lit ad 
haec certamina capefleQda, filius alioriiim trahit, nempe ut 
mente atque ingcnio corroboratus 6c confirmatus, iic etiam 
in fuas partcs pcrtrahat Vattcinium: 6c jam a corporiscurS, ad 
excolendi animi fhidium tranlgreiTus, in Phylicis AnaxagorA^ 
in Rhetoricis Prodici Cei difcipulus fliit, fub Priori PericUm 
Oratorem habuit condifcipulum : Quin & Arte TiBoria ali- 
quando exercitatum fuifle nirratun quam \xts\AtSuidas pub* 
fice profitebatur. Moralem, Phiiofophiam fub Prtceptore Socrate 
didicifle aliqui afiirmaiit, ipfb licet feniore aliquantulum Lu* 


ripidei ccrte cxftimabatur una cura eo fcriberc, & PoHtamyx» 
vafle in condcndis fabulis. Laertius in Socratis viti a Mnefilo^ 
cho didum prodidit \ 

Pljrygcs eft Novum Drama hoc Euripidis» 
Cui d» Socrates farmentafupponit. 

Saltcm familiaritate atque fumma amicitia conjunftos ncuti* 
quam dubitari potefl:, 8c hoc nominc laudi fibi mcrito ducat 
Tragaedus, Philofophum non parum tiibuifle Sapientioe, Mode- 
flix, Omuigcnxque Virtuti Euripidis fui, uti ^an. (i) tcflatur ; 
" Socratem nempe raro in Thcatrum vcnire nifi cum Zurif» 
Trag, cum novis Tragaediis ccrtarcti nam amabat hominem» 
tum proptcr Carminum virtutcm, & bonitatem ; Ccmicis 
vaUie infenfus cos contemnebat, ( ipfe enim modcftus, ju- 
flus, probus & fapicns ) veluti mordaces, injuriofos Sc iani 
•' nihil dicentcs, quod ipfcs male habuit. Aclco ut nihil mi- 
rum fit, Arlflophanem impudentifnmum Ra&ulam, fopuh ut 
flacerent y c[uas fecijjet fahulas , prscipue ciim inde iummam 

pccunioQ 
■* ' ' ■■ ■ . ■ II 1,—^ I— ^ii— p— I ^. — ^ 

(0 Agell. ibid. 

^x) Var, Hift. /.z. AI3, b 4 C€ 
CC 
CC Ewripidis Trigici Vita. 

pecoiiix.vim corrtfmt, coovidis 2c malcdiSif fiiif, ItmUt 
dm^ SocTMtem^ immd 6c ^ofcunque alio« feverioiis Wtae Ma-; 
giftros» Di^eriii (amiiique api^d populum applaudentem l|h 
ceffifle. 

Anmim jam hAidmt XVIII. cftra relida jtmtx0f9rd fd^ 
U» ad 7>4i;aBiiAUffii icribeadam aniinuin applicaret, atque illum 
lioc non it>oote 2c ex animo fecifle niletnri verum neceflit^te 
potius Coadus, Sc iam tempori cedendum efle prudentcr ra* 
tus, qmcquid foi eyhMV hau&fat, in/iMMiri tranftulit: yu 
dit eoim AMxng^mn in capitis difcrimeii yenire propter quaf- 
dam opinioncs» novas & ante inauditast atque in eadem Hs- 
r^ diicipulum effi^ niJiil mirum, liierit Ucet oppid6 periculo- 
fum. £t Iioc in loco non poiSim non apponere gravi^mum 

VAxAflMiMf^ '-' ^ — '^^ • — ---•- - — ^-^--* '"^ 

illum meri 
jBftimaret* 

rXu^%Af^ h •SrirJpifmmt (t) HSf me^vnj^j^U ntn «|V 

fftii^MC C}) ^»r» v«il^ «AAm$, XsnPK^y«y& Ws ififtfAfftUi, eadcn| 
iere de eo hshc^^EttfiS, (^) quo reinittendu^ erudit. Le^or. 
revera uterqoe in iuo genere erat conilimmadflimus, iUe ii^ 
OrdtmA, hlc in Pcjfi Tr/^gicm\ ex eadem SchoU rertium» ic. 
ArcbiUum Thjfieum prodiiile narrat idem Eufeb. £c ^/^- 

Aliqui 

fi) Piiiii/. mvit.Ferklism 

(2) Anaxagoras ^mi »^me Mentis Deum efi Conditorem 
Mundi conftmtir ^ y^t^mXtfi^if&^ edocmit: (jj^quMm re^ con- 
eepit de Deo, de Oxio atque de Anima human^ , /atis liqueat 
ex iUs ilit^fententid/udfignificMione, nemfe Ccelum t& Pa- 
trtam iuam» ieque ad illam pod morte^ reTcrfurum cfle. 
Edm. Jyickekfof Thjfic. vet. tr 'uk;. caf. 2. 

()) ndfi xt^*^ v' efifS^fftfifih Tcs omacs genitx (i« 

mul erant, f. r. in CbaLOtccommixtd fj^ confufd^ fed Mens eas 

JefMrmviti ,& $x iiUs Omatum Mundffecit. hdc erat Thaletia 

femtemid^ qsu fmt Amx^^fxx Antectfior.Edm.Dickenf. f*6u ^ 

• (4) Trdfdr.Evangei. /.lo. caf. uit. '* 

(/) Strah. Geogr. Li^ t^i'^\s* Enrifidis TrAgici Fita. 

ABqiu voliiiit mti animi offida PmSmmi pnftidile mi 
mftmm fimm m MeUmffi Fs^. qnae S«f« didtur, 2« ^i;i»» 
#■1^ (opiuidum fbret ut jam intcgra extafct) ilndem ftn^ 
taSe (0 cxfrd&mBUI^fyflriimsMnim cikmenim 

MiUfifbU operam dediflc^ mumique Aanot audiviilet ^»- 
mxdgorMm^ fiuniltarique Sacr0f$ uius, Toluit interdum opinU 
ooes infigniumffloramPhiloibphonim confignatas felinqucra 
fiiis DrMgmdiis. 

Q^iamTis tunen fcrfiri periculo fuo in ji^xngtrd KbfoVi 
non eft auiiis, 2c hikin canik omnem i & fufi»cioQem Scpa* 
lifl^ Majgifiro relido» yidetur, non oomes laqoeot efiugit; 
impietatis enim poftulatur de veii» mibienti atque odiofi>, 
ut qui pejerare doceret : pervulgatiilimus cdt ex Hffofyt^ lo- 
cus (t) i yUUx^ •W/K»;^* ' i 3^ ^v^ «mM^. Jurata lingua 
dl> ffientejuravinihiL jam em forum agitur, atqueinter (e 
accufimt» 2c quamyis non confnt an in cau& didioae dam- 
mm. feccrit, reipondiile tamen accepimus, diiutt objeAa, at- 
que falia» fkltem importuna eile docet : extat apud Ar^kr. 
(l) in capite de lods communibus ex quibus exordia cmni- 
fiatiooam fiimuntur, 8c hic locus pertinct ad tranilationenu 
c&m rejidmus aut judices, autjuiicii locum» aut Tempos: 
fteipoQdit ^m Efmfidis iDfiun Hfpimmuim^ ^iUud emm 
Ddatod nomen erat) injuile fiurere, qui caufas e« ^ hnom^» 
0tu% cognitas ad aliorum judida transferre Tellet! illic enim, 
obi (4^ T«^ ^•viaitt exercentur , dixit fe carminis ab eo dam* 
nati rationem redditurum eilc, fi ibi iitem vclit indruere. 

Idem aliquando iterum commArat bilem Auditorum,vemm 
xepente e^ Artis iiix regulis exolvit eos hac fbllicitudine: coo- 
tu;it iiQC |n fi^ ^uxBeUtr^fhmtsmkjnSAt^xr, ibi enim ienex 
|lk Mdb 8c fimula^ poilhabita virtute, graphici depin^ 0c i^" 
•< (i) OU, l(h\% i fi^vi^'] mtirfrMgm. Eurifid. im FmS.MiU' 
ttiff^»f*^J9» idit, Canfs^ii, notant vett, Amtxmgtrd fimtm' 
Hmm/M ferfima Melsmpft exfo/itim' H, Grot. not. in Excerfi» 
i Coi^: (f JVag. Gr, f. 9^8. 
* (1) Vir/. 6it. 

(3) Di jfrti Rhet, Uh, ^. eaf, if. 

(4) ntttiyyjgAfh' t^ iffuf Xk0^ itnq Xoof^ ^^^^3^ ^^ ^^ 
wvcUyC Oi fiif Ji ^ cV ivm; «^i« ^xMftipAn of fivfi^ at Mmmf 
ournet, Vet. SchoUaft, in Arifltt, Rhet, f, 76. iiiit.Fmif» f f 39» 
T^yf Ai\ !f Jiyuf, Awyoia. SchoL Arifioffmft. f, 380« in^ Adm^ 
i$nt.AM.\. Scc, ^ i U Euripidis Tr/igiei Vits. 

Siam Ammuni, ali o yumque £ii iiaulium EucHonum nummis 
iohiaatium s 

f '^ kff*^ Af6»^ x»;Mfv /3^7»i5, 
Oci ^Kv/bb' s^AiSv ^ve/itq ttirlu^ ^rsi^etf- 

jQu3S Udne eztant in Epifl:. (i) Senec. PUlon ubi inquit» 
cum Noviflimi verfus in Trdgaedia Euripidis pronundati 
efient^ totus populus ad ejiciendum 8c Aclorem 6c carmen 
.con{urrcxit uno impetu'. donec Eurifides ip(e in medium 
^ pro^uit, ■ petens, ut expedbu-ent, viderentquc , qucm ad- 
■* mirator Auri exitum faceret. Dabat in illa fabull pcenas 
*' BeUeropbomesy quas in £ul ^uifque dat. 

Vir erat felicis admodum ingcnii, 8c quod in (ingulis segr^ 

leperias, non minus indujiria atque Ubore^ qmm inventione 

darus perhibetur;. Argumento eic refponfum ab eo AUefiHi 

fOiU Tmg, datum : '^ Apud quem quum quereretur quod eo 

" triduo-non ultra tres verfiis maximo impenfo labore dedu- 

** cere potuifIet« atque is fe centum perfacile fcripriile glorior 

**. retur : fed iioc inquit, intereft, quod tui in triduum tan- 

^ tummodo, mei.vero in omne tempas fuSicicQt. altcrius 

** enim fcecundi curfus fcripti intri prim^s Mcmorije metas 

** corrueruntf alterius cun6b.nte flylo elucubratum opus per 

V omne xvi tempus plcnis gloriae vclis ( ^) fcrctur: IJinc 

etiam mirari liceat» ia illis Ingeniorum Certamini^us, quibus 

faepius interfuit, iniquiori quam par erat ufum eflc fortunaj 

^ ait enim M, Varro (^) quuni qumque & fcptuaginta Tragos- 

" dias fcripferit, in qjinque (olis viciftc, quum cum fxpe 

** vincerent aliqui poetae ignavifTimi: fcd Sc hoc conti^it fum- 

** mis & dofHflrindisViris, quiarabitu gratiaque 8c fa<aionibus 

*' fcpius vincuntur» uti Msnander a Phllemone ncquaquam 

*« pari fcriptore, qucm ex CV. Comaediis quas fcripfit, iQlis 

odo viciile tefhtur Apolbdorus (f). 

Innuere f Eurip. edit, Cantabrig. fag, 462. Tom. a. 
(i) Epiff. itf. 

(3) VaLMax, lih,^. cap.y* 

(4) Agell. Ub, 17. cap./^* Euripidis Tragici Fifa. 

Innuere videtur fcriptor Vitarum Philoibphicanim, in vlttk 
Tlat. Flatone xque Emiiliariter ufurn efTc 'Euripidem^ ac Pla» 
tonis Ffdceptore Socrate, eifnjxdt inquit uq Aty^yflo» ©^* ti?< 
IlM^tfTKf t S ^aa i^ Etf^^J^y mJtsJ* a-uvAfocMXnBy.aui \ at nulla 

habita ratione temporum aut xtatis utriufque, di^uxn videtur» 
chxn certiflimum lit, quinquagefimum annum & amplius Foe" 
tam habere, cum nondum natus fit F/!«/0,quippe primus Olym^ 
fiadis LXXXVIII. efl; PWtf)?/^ natalitius , qui non plus annis 
Tiginti 8c o£^o natus cfl quando Prxceptorcm Socratem ami- 
lit \ praecipue cijm & ipfe Euripidem fupervixerit, qui nonnifi 
primo Anno OhfmpiaMs XCV. cicuta haufla mortuus efl , act, 
fl 70. atque obitcr illa narratio d« exprobrationc mortis^^^rr/it- 
tisy qu3E eft apud Talamed, fab, his verbis , 'EKe^vire^ Aetfste}, 
tiuutTi rttf mtfn^cf MisnSf y ^ iiiy tlXytwisazscf ecijh'fu , &C. 
teftante Anonymo in Argument. Orat, Jfocrat. qux infcribitur 
Bftfiridis Encomium^ non efl fiJcm habitura. 

A Xerxis tranfitu, ad initium BelS Teloponnefiaci numeran- 
tur Anni L. hinc innotefcit £»r/p/V/j xtas: verum ea res qux 
Euripidis famam nunquam intcrmorituram magis auflam de- 
dit, Beilum erat illud Siculttm ab AthenienfiL\ (1) temere qui- 
dem 8c inconfulto fufceptum, quod conflatum cft i6ann.poft 
prius memoratum : Duodeviginta millia unb Die csfa, 7000. 
ip Latumias 8c fervitutem rapiuntur, PaucifTimi cx quadra- 
ginta millibus evadunt. fed memoria dignifTimum efr, capti- 
Yos qui aliquot Vcrfus Euripidis mcmoriter recitare poterant, 
mitius & Uberdius tra^atosy immo & Manumiffos : (2} quin 
etiam Euripides bello pcreuntcs Carmine Exequiali decorayit» 
cujuc fragmentum apud Plutarc. fupcrcft : 

(3) O/ ^f Sv^i}xotf/tf4 OKTU fticttt dit^inmv . . 

"Ar^c?, or n* rtlt St£f j| ta-it ufb^n^ii' 
OSio Syracofios fudit per prodia Vi&or 

Hic Miles, fpeHat dum aquus utrofque Deus, 

AliquanJo inter eum 8c SofhocUm, quippc UoiU^ eloii)», non 
magna intercefTerat Neceflitudo, poflca vcro, cum xtate eflent 
provcdliores, rcdiilic in gratiim vidcatur : patet hoc cx EpU 
fiola, (modo non lit fuppolitin.i ) ubi SofhocU ex Naufragio 
clapib congratulatur, damnumquc TrtigXiliarwn iLidcm pere- 
untium vc^cmentcr dolct, nili quod illud rcfarciri pofFe vidc- 

batur, 

( 1 ) Dion, Chryfoft, Orat. iy.de avaritia pr^g, i^ i . edit. Partf 

(2) Plut. invitaNicia. 

(3) Jbtd. Euripidis tta^ici ViU.^ 

bihir^ AiUkrt IfayilrAite atque iocoliuni \ boc aliaf pati!bj[e 
qoaado ea qoai mGO^Sni^clfs^ auditl x^iorte ittrifidis, iofim 
memorafaimus. ... 

Natura eratoliq^tuiuin trlftior ; AUx0md:2EtoUis ( i) hoi 
de co rerfiis compofult : 

Sed hoc jitbmdMs Auoore Sofh$cli cxcu&t, ^ m foMis 
huqc pne fi animum tuiifls cum tant^ dicat^ tti^ autvn^ 
& {Nivatiin, takm noo-ftiifle. , 

Porr6 anfem^ vuleq audit Ibiv^iJff ;' fbrtlifle ichac Metnr 
in^ iUo fpJifn$fAr^l^lkM, ( qaaiiri| 8c.«fA«VM^ «jfjai 
AtMH^mih ^ TfiiMtmf. («) mendum .iii^lmqn-) qui in 
OM-/<f^;ife<«|!ifMf 4fM(M^ uidudt i mulierundi fauitu capi. 
rii accu£[tam, ^ qfiaiedidii & probra in e:^: fed quod venub; 
eft lilpiter ag|K)|bp|||tf, itaal^' mufieres ubique infej^anri 
plurima^ue inaUnini'eSetn|lbiv ftd fugienday in fabqjil/iiis 
jnqnpduat, at non maledicendi animo» nullavenid^ ^it^ 
TitiiB tfXiof^ qimfi dedecore infiunes» p(HMdb Sfe6iia6$s tida* 
bet \ qm non iddrco Ofir $MfmA dft npmduiy OtiVitknim 
cantum, cikm & aliarMm Virttuim» litl pso' eft, futonto kfugrt. 
proleumur : fic OdM atque Amdje cMft» Fioipif Foetd cqaye» 
nit. Huic rci SofBomm 'triig^ apud /Ijirswwjfii^^uertqaia 
injajfcriw hstisiiiy Jiiflrayntcmi oiminW^ J^KkH^i^ iit* 

Jnrl i»^ ff «4ifi fniijiwhi. blln^ autem duas Uxpccs, 
ambas ut Totu« mteullieodem ttBopoci^ Volgivagam eriai 
Venerem CwMv Uiic JkfM^ iiifivs, Lqp compefcuit,^ 8t 
faaii^ aO|nis iMftas nuptiis codem tea^pore cimftituias Mm- 
ret : <|tfurc fc duas Upms eodem tcm^ori; SocrMtem kAuiBk 
ncnt FMnMtiifts Fjtod. qut^ ut J^lMr« ait m w.'^)KrV. abaiide 
rcrellit iianc opintonem in libris qnos de SocrMte conicripiic. 
Oonoedebaitur quidem FfeffnfmMte drca SocrMtis tempora :^ 
«^ AMmfJ^tSk^ efcKprma 3cPelIice domi, (ine nuptiis, Uxo- 
lis Loco retentd, mtUmatHt!^ ig !( In^, cujus Flebifciti mc* . 
sainit AtbeitMsts, vcrum una tantum erat Uxor$ Uxorem iegfr ■. ., 

timMiH 

(i) •4?(''^ liS,if. CMp.xo. 

C2J DMiechMsnp, not, in Athtndttm fMg, 794. 

f|) AthenM. pb.i^. Emfidis Tri^ici Fita.. 

gim^m imtMiur (mi§Hf$Si fid TlMd^ ktkima tm f$, mfm 
9ms USm Yiim & Cives i L^ i Tid. plura ih kuic rcm a^ 
CLMir.iiel^. Atticj ^1^414. Narratur edaai (1) Au&mr 
ifarebUie, MSrifid^m afioiiando in ir^rwi» profedum, nor^ 
tiia in AffTO fbcmiiiA cum Itt^eris duobus ic.adulti8 mar^s» fc 
uua pu^fl» fvagorom peftilendum E(u» & cum prole ftraii- 
gulata» hoc ^igr^imms compofiiifle. rilMBM O Sd.J>erp§iMM CootHm vertigittf ImfhrMm 
■ * ' VUiJtHf fadntu tetrisu hejheimf 
. • ' ISfmMatrem, Gemines tumfrntres^ Mt^ FuMm 
c ' ' Omw hf sm mme feriijfi die, 

•IK/ rcliAili Msimmm contendi.iIeb ibique in amicitiam Af-» 
dMasJiJ^ receptam, ihmm^^ hiiiOre iiabittmi ttftantur 
ombes s "Cmft nojus Peregrioadgiua qoft Varii ad Arbitriuai 
AxikotQm & Inittticdrum aiTi^ttir, .noa eft tadta omiifno 
ijelinqnenda, (ed Vulgarcm iUam» qoae Uxorem adulterio de- 
Mehsnfam k Marito GDmmini&itor» ade6que pudore coa^um 
Sllum i^srteie,' nibili.dpc|mos : Si quis utriuique tum Priaci* 
fif^ ttiar MmfinMrii.JSuripidis mores animunique penficafe* 
ftti.fytiHt periiMerit,^ li^ non iipmerito fiimmis honor^ 
jbus cohaneftafi^.vimm.unde^aqiie djjppm, Hsmc autem am- 
^liffimis ■dccoratuip &StQp}Sk di^na,cumtandetaiitoPriiid-» 
p t^lacuifle;* -..Qyifpe HeX ik tantttin litenirum feutor (3) at« 
- •• : '• .-. . .,'. que 

/ yi)'Jd. USii. 

• '(i) Wiitm.m.QrsuAmh^.EfiffrMm^ Edit. H.Stefh. fagm 
.fili iiFjmXeir^idi€^i3i0ttirig..hji6. 
' (%) 'jftpx^lU^ MmmMm9 /tuikSU m»J f/J^«, ^ nemS^ 
Cusirpsm^ wr tv^» mM [SsijioMii] M JW ^ pbA^ 
^mm timm «wrv a^^h»fy4^> &c. i>Mf. Fr«^(V-^.i}. ift 
fssgssfvue fxifi^ /4f . a&y* eAr. .P/iriyi l£t sk Arifiotele m^ 
-stsmri4.trKdittmsfi»4isssissfi iBsisnfecerii Jfreh^us^ ^ qtmm sui^ 
tteinMU smimi wssi^tttd^m VMfve mesit^a ftbi d^gmms ba-- 
wmrei^ vhttttis fitui js^ 'deSitsiqme frmmtM deciirmret, tmffe k 
Rig^hoffitio irrvitsstus, isijuriafmm su eoiitMmelioftm fwi vUeri 
Jmeacciftny cmm mn fsr effe fojt^ remmmrMndo U$gmm hnMtfim 
-mm. Etketmc.L ucz^. en oftitmi vet. SchoUafi. verhm in hmm 
'li>cstm^uamngravMb9r affmlre. S«jc^<nK l^intli j$> Ain « /8«- 
•sH^cii^ ?r'A(^kmift^ \ fiMff^if Mmuhifmf* i^^ to»& mm^ 
9lmf m^SsptfytniitUi^ifSi, Aim eS mmltmfimp aorSf i ftwttfSimf i^ 
immi^i^i mfi,imf9jfimiyremim^9^ssfi^wt^ myrit. ^44* Euripidis Tr^ici Vitd. 

Keque moveiniir Audoritatc Ditnjfi in re tam teftat^ cootri^ 
dkedtis > tantam amoTet inTidiam ex odiofii Boc mortis g/Sr 
nac i quipfte indignuni videbatur TMkm, Dmmim ver^ F0* 
Sumn P^ti fiihile quid iis quibtts acerba & perloduoia luec 
jEtta contlgerant. Tlutarc. in vit.Lycmg, (t) narrar, mdna^ 
metthim hoc quod ei pofiiit jircbeUmt, de Godo ta^m , ci* 
ikere^ue diiTipatoSf quod huic ibli & U/cti^o poft mortem 
contigiile le^itur» nimirun hoc fiei|o Deos fibi propidos oe» 
<^dit Antiqutas» quas rcs anfam mit Lepido huic Epigrana» 
aiati} 

Atbiifiinfis demum cum reliquias bujus itc up crare non vile- 
reot, Honorario tumub apud & deooranint, cujos fic FMmfim» 
meminit in jittic. quod & ad fiia tempora duravit; Sfttsifkii 
fickm iafcriffw quod fic & habet : 

09 999 /»f voi W#l* w\ ijieAnOH* ^mmi 9O rSh, 

Nw Tm boc §fiM0mmKnutftt^Euriptdis, ilUtu mlkt 
ViBttntm mlttm ati tttttftmtt diJit. 

Legantur &: alia Ep%ranmiata in eandem rcm tanto bomioc 
non prorfiis indigna» qux jani memoratis vifiun eft addcrc. 

rSf MmuJ^9 * J 2^ A|«vt ri)p/<^ /ilit. 

Gtmm I9M MMMO Mmntt t ttnttmt BnrjPidis, ifi 
Ttrra ttpt Msatdm dtmi/h tthi HU diim. 

Ftttrin ifi Htttndh HiOnt Athins, flmrimn Mt^ 
Grnts cnmm, Uttdis ttnditpti ttn^ bahtm 

" >i dj; iM z3^*^^»* ^ ^ «^ «<^^ W 

*'l«vy '0^i*«f fi«i«{ »i9d$t% Jffie^* 

Smhm V. (i) flm.in vit. Ikttrg. fii^f^ Euripidis Tragici Vitd. 

Sidvt Euripiies in pkB/h convaUe feftdt§ 

Pierid, 4t9mnm nkiis bM^ens tumulum: ^ 

Scito tihi At remanere decus teilure repojh 
' Perpetumn, dquaie ^ Mdonidd Genio, 

Et lycurg^Bhetorii) autx)r Legisiwxty v^;^XKSq Hjcimi tttm' 

ifmt «arroV b!v n$iya ^etf^ot^it^ ^Xeirlmy 9^ T 'f vnXtt/f 

aJ\cU 'AnKfin^, Statuarum qux his tribus Foetis pofitae 
fiint, meminit (i) Taufan, DelUuflriorum dodHorumqneVi- 
forum miferiis elqganter dcplomit Sotades (3) metricd, quam« 
▼is mfii laxiori, non tamen in^nus qui apponatur hoc in 
loco cum fummi illius Grotii Veriione. 

'Avrlq ^ i»9 'rmf^yloiK WvS» y^fSfy 
Ot xfifi iiKcutt^ *]» t(sf>T Kvjptmof £(^y. 
ICW ^ f(fiti yoW V KSl^Ktt m^vKif aitl^ 
%tii tffjfi fkf^Atfis K0U(9r$ yiytj^f e »«r/E<9C. 
^Om falm%t im ^lcAcar^tf n^nmr f v^«V, 
^ fe^nj^fUfiKtf 9ntnfi$fi» w n^if ^aiBnfi^ 
OSm KttKot Hi Tjilfa&f TiX<^ hninnufi '"^ 

*r«J ? ^9im^^ Koo-ftiH KttKtk '3mJom<i, 

XW KttKiti ttfiiXe r Jmk^tIw 9 ««r/i*^> ^ 

^Et Tlf ^Acexif, Kt»fitf «71 m«J> TlS-VIIJCf • 

^tt«rK«/ KMid.BfdKlw Bue^itOluf tr^y^f* 
Ttfv 9^v *^Opbn^f XtfAU MmJWWf ««sv* 

Mftndus Genitof Cun^parens, Satorque rerum, 
Caufas Hominum non i^enk novit arhitrafi, 
Sunt forfoUk terra maU^ femfer fii*fuere, 
Mmltifque mabs fmdispte gaudet Vniverfum. 
"Res eximias queisfuit invenire cordi^ 
Sive Jngenii laus foret illa, five dextra, 
Omnes malus hos cermtur exitus fecutus : 
Idqua omne malum fluxerat a Parente Mundo, 

Mundo /n Tlutarc, Tom.i. fag.BA^* 
(2) In Attie. fag, i8^ 19. 
i^) Stoba. edit, Grot, fag, ^p^, 

c ■i pii — 11» •' \ Euripidis Tragici Vita. 

Mwido fafiens jiuliee Soerates pufsttis, 
Mundo fafieHs jtuliee Saerates neeatur, 
Jujfus iihere in Carcere foculum Cicuta. 
Crudi folypi Diogenes feremtus efu : 
Tt^udine cumfiriberet JEfchylsu cadentem 
Gtutito aeino ftrangtdat uva te, Sofhocles i 
Te Eurifides in Thrace foto canes vorarunt* 
Atra abftulit egregtum fames Homerum, 

Duriora hxc eile fatemur, prxcipue apud illos quibus fcra Cc 
culorum aflurget poderitas» fed neque hxc inaudita 8c noro* 
^uin&noftrd, Patrumve Memoril, de Jndigne Miferis (detur 
Verbo venia) nos non immerito conquerimur. Vetera ot 
taceamus, Hieron, Savanarola iff:ic pcnit , ZuingliuspTxlio, 
P. Eamus lanlena Par/fienfi, Jo, funcius Chronol. capite plcdH- 
tur, Bam,Bripnius CL J.C. tcmpoTe Lig^Parifienf u Globo 
fcditiofbrum liiipendio necatus, y. Henr, Hottingerus in Umagi 
tra)e£tu^ undis merfus interiit : 8c Nobile par illud Stefhaniea 
Domis , ^tema TTpographorum Decora atque Omamcnta, 
Bffb. £c Henric, 8c quales, quantofque Viros animo ihtueor! 
Quibus quantum non folum Gallia, fcd ^ipCc Chriftianus Or- 
bis debeat, tedabitur dum in pretio erunt literaz ; Uterque ta- 
inen (i) Patcr & (i) Filius, patria profugi» tantum non ex- 
trcma paffi font: 8c ne hifce immorer, quam indignafg)^^^- 
gnum illud Batavia lumen noftrd memoria fit perpeflus, no- 
lim rcfricarc ; h Publici^ iltius temporis A6tis plus fads funC 
nota. Verum huc longius qcam Voluntas fiiit, a propofito 
digreflb, dabit, uti fpcro, xquus Lcdlor veniam, 8c me jam ad 
munus penfumque rcvoco. 

Dida ab eo cclebriora qux merooris ab aliis .mandantur, 
piuca Tcperiuntur, nifi ea vcHs qudc inter opera wXv^^urtji&t 
non hinc illinc fparfa, fed quaii, ut aiunt, cX» rd ^XeLx^ &f- 
funduntur. £t hinc ccrte largam meflem coUegit indufhia 
do6torum virorum; Joami, StobAf^, non incelebrc intcr eru- 
ditos nomcn , incerts quidcm setatis , fed optimac notx Au- 
6tor, qui e varid multiplicique Vctcrum Philofofhorum, Ora- 
torum, P oetarum lc6Honc , Thefaurum iuum , auro quidem 
contra non carum, depromiit» bene multa nodri Poeta exccrftA 
ttque preciofa fragmenta exhibuit; ut & omnium Poetarum 

dlBa 
■ 1.1 
(i) ThtMn. ad Ann, i^^yp. 
<2) TolL de infelicit. Jjterator, f.^y. 
()) H, Grotiu4. Euripidis Tragici Vita. , 

diSia qux apud illum cxtant , nova mctricique verficne clf^ 
gantcr admodum adoraata, cdidit, reftituit Do^fll H. Gjtot, 
Pjriiiis 162^. (Proximd ante Grotium xtate, LX.jplus minuf 
Annorum interyallo, in hifce laboribus, ( de EuripiJeis jam 
tantum loquor) a f Mich. Neandro Soravienf, (cujus & ho- 
aoriHce meminit yac. Thmn, in ful Hiftor.) defudatum eft, 
uti teftatur ejus 'Kez-^^yi* Eue/tmhln imprefl. Bafil. a Jo. 
Oporino» tffg») tandem iterum i mfv H,Grot. hoc opus ag- , 
greflus eft in Excerptis ex Tragoed, ^ ComxJ, Gracis»^ abf<3- , 
vitque, quod lucem vidit Parifiis Ann. i6z6. cujus elegantifli- 
xna cbique veriio e GrAcis bonis in Latina qux nativae lingux 
Craca puritati vix cedunt> pretium horum Excerftorum ac« 
cendit. 

(i) Archelaum Regem ferunt rogafle aliquando Eurifidem, 
quem ut ante oftendimus, in convi6):u flbi conjundHilQmum 
cariflimumque habuit> ut de fe Tragoediam fcriberet, refpon- 
difl^que illum , Bona verba quaefb , 6 Rex. Utinam nequid 
unquam tibi accidat, quod iit Jragoedia dignum. 

Idem aliquando, qud de caufa non novimus. hifce verfl- 
culis^ qui 3(3) Vlutarch, laudantur» compellaflc Archelaum 
dicitur j 

(4> Oi fiiXfifAiif TXitlSA, &c. 

Donare fUuper Divitt minimk volo^ 

Ne mentis expers credar, aut dans po/cere, 

(f) Cam eigraveolentia oris objiceretura quodam : muttM 
^x&y fecreta in eo computruerunt : fubindicans maximo fem« 
per u(um efle fllentio. 

(6) UiCce adjungi poteft, prolatum ab infenfiflimo, af- 
fixumque Euripidi, quod tefHmonio erit eximire illius contc- 
/latseque virtutis, qui Scoptice, fuo morc, £ngit pluribus vcrbis 
JEfchylum Euripidemque iater fe altercantes, cuinam in Arte 
£uk major laus debcatur j Hic ver6, cujus partibus cb notam in 
eum invidiam Comoedus femper iniquior eft, intcrrogatus ab 
AniagloDi^^^^udnam potijpmum Virtus nos ad cujufpiam Poeta 

admira^ 

m " ■ II I — -II ■ I ■ < ■ ■ I ■ * m 

(j) ihuan, ad Ann, 15*95". 
(1) Diomed, Grammat. M. 7,. 
(0 f^^» de EI infcript, foribus Temfli Delphici, • 
(4) Et extant in Tragaed, Archela, di£i, inter Luripidis frag^ 
fnent, 

(f) Stob, ferm, 59. de Arcanis, 

(6) Arilioph. in B«t^;c« -^^- 4» ^^^^- ^* t^S* ^S9' 

c X Euripdis Tragici Vita. 

a^lmirAthnem excitare queat: Si non (ine Jexterhate inquh, 
cives commonefacere /ciat» ut fiant meliores. 

SummohonoreJhabitum teftantur qulcunque de eo meiiti- 
onem fecerunt, & idem Oraculum quod primas iapientix So» 
cratis concefTit^ fccundas EurifiJi, pofhremas ver6 SofhocU de- 
dit^ juxta pervulgatifGmum iUud , 

Quod an k Pythia di^kum fit deSocrate» qui ^idfn^agicos colla- 
, tus praeftantior cenfctur, ut illius dignitatcm minuat, qucna- 
admoduin fufpicatur (i) Origenes» viderint alii. 

(l) Plutarchus vocat nq^ef «V^b^ ^ wD^i%ic£f i TtW/^'* '^ 
mifitdiuf» nimirum ut CiceroU) fcribit, "Olim proptcr cn- 
•• miam maximarum rerupi lcicntiam* ^ Graecis Folitici Phi- 
" lofbphi appcllati univcrfarum Rerum-publicarum nooiiac 
** vocabantur, ita quidcm huic fcenico Philofbpho contip^ 
* videtur. Hocnomine & cclcbratur aJD/Vwe Chrvfoftomo (y) 9 
'ECeA^i^H ovfmi,^c. «xe4?i(ig i^fjul t^vnyJttMfy T^ ?£v6<- 
«r/Af, quo (prmoncOratorGrxcus in diflimili prorfus (cribca- 
di gencre de praeftantid hujus triumviratus, nempe JEfch^U, 
Sophoclis & Euripidis, elegantcr ut fuo more diflerit, judici- 
umque fuum in hanc rem interponit, non ut decujufquam 
fama detrahiat, fcd ut fingulorum dignitatcm auxiflc videatur. 
Quemadmodum JRomanuf (6) Orator ait de univcrfb.dicendi 
gcnerc apud Oratores, ** quod tamen fummas habct diflimi- 
*' litudines, non fic ut alii vituperandi fint, fcd ut ii* quos 
'^ conftet efle laudandos, in difpari tamen generc laudantur : 
idem ^ inter Poetas ficri aflerit, tam Grxcos quam Latinos» 
quanquam omnibus par poen^ laus in diflimili fcribeodi ge* 
nere tribuatur. Sed in hac re & (7) ^intiHam teftimpnium 
proptcr amplificationem honoris 8c glorix nominis Eurifidei, 
af&rrc non pigebit 5 " Longe clarius illufhavcrunt hoc opus 
** CfcTragoediarum) Sophocles atqucEuripidcs: quorum in 

«' difpori 
I '1.1 - - ■ - 

(i) Scholiaft, Ariftofh. in HuL AH.i. Scen, u 
(i) Lib, 7. contra Celfum. 

(3) In lit, Sylld, fag,/^si* 

(4) De Oratore Iti, 3. 
(f) In Arcu ThiloStet. 

(6) TuU. deOratore lib.^. ininitiok 

(7) If^ftitut. lib. 10. caf. I. <€ 


Euripidis Tragijci Vita. 

*' diipari dicendi via utcr fit pocta mclior, inter plurimos 
" quanitur. idque ego fin^quoniam ad praefentcm matcriam 
•* nihil pertinet, injudicatum relinquo. illud quidcm nemo 
non f^teatur neccffc cft, iis qui fe ad agcndum comparciit, 
utiliorcm long^ Euripidem fore. Namque is & in fcrmonc 
(quod ipfum reprchendunt quibus gravitas 6c cothumus 
6c fi>nus Sophoclis videtur efle fublimior ) roagis accedit 
Oratorio gcncri : 8c fentcntiis denfus^ & in iis qux a fapi- 
* entibus tradita funt, pcne iplis par, & in dicendo ac rcipon- 
** dendo cuilibet eorum qui ftierunt inforodifcrti, compa- 
** randus. in Affc£libus verd cum omnibus mirus, tum in \{% 
** qui mifcratione conftant , facile prscipuus, 8c admirandus 
maximi. ( i) Longinus optimus iilc Criticus, {%) 0<Ad9f9- 

ymifami, %tif r{mt%* ti^ 6BX •fe^* « 71$ Srr^®- inrrvj^i^^, h. C. 

videturquc' milu Euripides, ut in aliis omnibus concipiendis 
vifis non inaudax, ita in duabus hifce animi perturbationibuSy 
furore neriipc, & amorc, tragice exprimendis, imprimis ft:u- 
diofus, &, fiquis alius, it mc Dii ament, infigniter fclix. £t 
X). HMcarnMffeus rofte judicat, totum X^Vo-ttc/^ors pen- 
dcrc,'^ (3) quam 8c habet yXa^^f yj^ df^^v. ab Antiquis 
nunqnaa nifi honoris causd cft appellatus, verba fcntcntixquc 
ab eo^prolats fumma cum deledktionc 8c au^oritatem orati- 
oni afierunt 8c fidem. Dicitur ab Arifiotele (4) fiimmo illo Ju- 
dicc Tgje^jM^I^ ^ noiJjTOir: & tres illos priorcs verliailof 
ibbulx (» Oreftis ^ Ifiy iiif ittfh, &c. Cicero (6) fcribit 
tanti ponderis cxiiHmatos fuiffe a Socrafe, ut eos rcvocarit 
magnl cnm admiratione,bifque ac ter revocari voluerit: idem 
ctiam ut amicum (7) Tironem de curandd vaietudinc admo- 
neat , magni ponderis atque momenti apud fe tcfiimonium 

Eurit (i) nis4^ iA^K^. SeB, if, fag, 108. de Thantafiis five vtfi^ 
0nibus edit. Tollii. TrajeB. ad Rhen. 1 694. 

(%) ^tXovnf^ in arte fcribendi curam fignificat» O^fiudium^ 
quod in expoUtione fcriptorum adhibetur. TolLin Not. ibid. 

fj) Ute^ ovf^vi 09o[A,ei7at> fe^f 23. edif» ^ruditijf.^a^^ 
Ufion Etonenf 

(4) Ub. ae Eoetici cap, 13, 

(f) Euripid, Oreftes» 

(6) Tufculan. difputat. lib.^ 

h) MfrmiUar. Ub.i6. Epift. 

9i Olymf.7f. 4 76. 77. 78 79- 4 Euripidfs Tragici Ffts. 

A^Mundi ; 524« Jul. Period^l^^. 
Poft Trojam capt. 705. JUdAos fub Xer;i:e ftipendia feciilc^ diicimus 
ex ChxrUi veriibus qui extant apud Jofeph* 
lib.I. coDXx^Apioi^ 

Antucagoriu Muripidis prasceptor» lo annos 
natus Athenis philoibphari coepit. 

Charon Lamffaeenus Xerxi ffi/y^^jr^» bellum 
quod Darius & Xerxes cum Grdc, geflere» 
icnpto iigaavit» 8c paulo erat antiquior 
HerodotQ. 

Hamilcar Carthagimenf. R. eodem die a Si^ 
ctdis yi<5his> quoGraei Ferfas ad SaUmins 
vincerent» 

ViOUmaL apud Plataas» Boeotia urbem, ubi 
ii^it^mf cxs^ise ilmt ddetx. eodemetiam 
die G^4(f proelio Navali Pef/^i^ vicerunt ad 
MycaknIomamotiX.tm, Jafiin. \.x. 

Fahii 106. occiiL XT. C. 477. 

Catana vicina loca ardent JE/»< incendio. 
Philonomus 3c Callias fuos parentes per 
^medium incendium exportant: de qui<» 
bus extat elegantiif. IdyUium apud C^nv* 
i/i«»; Arfiile iterum poA annos /o notat 
Thucydid. lib. 3. 

Thucydid, Hift. nafcitur. 3 . Democr, Abderit^ 
iialc. 4. Socratesna£c,Laceddmone horren- 
do terrae motu viginti hominum millia in^ 
tereunt. 

Ze»j«V pidl.^laret. Eufcb. 

Artabanus infidiis Xerxem obtruncat , idem 
mox occiditur. yuftin, lib. 3. 

Artaxerxes Longimanus fucccdit, tx^JudaDs 
benignillimus : lEfdram & Nehemiam miu 
tit Hierofolymas. -^syp*^: oymt. 80. 81. 82. 

83. 84. 


I Enripidis Tragici Vita, 

JE^ftii audit^ Xerxis morte deficiusit a Perfi^ 

& Regem fibi Creant Inarum Tfafnmiftchi 

filium : primo vi&ores Biodor. lib. 1 1, 

' poftea vincuntur Thucyd. lib. i. & Vio* 

dor. ibid. 

PmdejPrimus OrsAat Athinien/, cenietur.- 
CiV.in Brut$.HipfocratisCous]zm flor. inter 
ejuid. ^ift. Tom.I. extant.^r^/i;i;erA:// ii. 
terae adPx^ttfl» fcrip^. quibus eum rogat ut 
exercitui iuo gravi pefle laboranti opem 
ferat : fattus reipc^ndet fe nibil poiTe, &d 
ede in Gracia H^pocratem pra^anti^mum 
in Arte Med. Epi^. 4, f, ArtaxerxtflLd Hy~ 
ftanom icribity ut quavis naercede hunc 
comparer.Epift, d. Sed omnes conditiones 
recuiat Hifpocrat. £piA. 8. 

Lyfias Orat. naicit;ur. 

jirtaxorxis EdiOiVLm: Zzr.cap.y. 

JEfchylus Trag. deceflit in Sicil prope Gelam 
iepult ^ 

Legati a Romams Atkenas mifli ad leges 
defcribendas, U. C. 3 oo. Initi um 7 o. He6^ 
iomadutf^ Vanielis ab iioc amo flatuit Z> 
FeMV. 

Becemvm fubmoti : Coff. ref)ituti. 

Ad Thurium infhurandum mittuntur Colonij^ 
8c una cum iis Herodotus, qui ob id poflea 
Gtfe^^ appellat. 

Nehemias Artaxefxi a poculis de inflauranda 
urbe Hierofol. cogitat 5 Neh.i'. & eadem d^ 
re novum edidum promulgatur. Charonh 
. das & Zaleucus legifiatores i)or. 

MeUfius Trotagoras & SmpedocL flor. 
Cenfores Bjoma creantur U.C. 3 1 1. 
Herodot. recitat libros fuos Athents it^ 
Panathenaorum panegyri. vixit ad initium 
beHi feloponnef. 

tiiitonzjn Xerxis temporibus definit, ctfi me« 
minit Belli Peloponnefiaci. Frotagoras ab A^ 
thenienfib. u^jtonfl^ damnatus. 

'Afpafia meretrix Athenis, formx , elo- 
quentis, 8c prudentix nomine celebris. 
$0crn$es ab ca d|fcit W fniefntei imxlLtui 

Ilat. % 1 2 
l 4 p M E D E A. Argumentum Aflus Primi. Pag.4. 

Robgfu cmtmet Oecapomm totus FaSuU,mmirufn quereUm 
Nucricis qtu mifen^ Dominae viees dejiorat. 491 Nutrix 
<J» PsBdagogus interfe eoUoquuntur. fo» Exaggerant peri^ 
culum quod a Meded irata non foUtm Creoati (ji» Glaucae 
(eos enim hoftes vocant) fed etiamliSeris impendeat: qua ta- 
men afperior fitfutura ubi fe exilio muUtatam cognoverit. 
III, Jpfa interim perquam flehtUter de fttis miferiis depUrat^ 
fe cum Uhtris ^ patre Diris devovet, ac gemtftit intus, 
I ^t , Chorus tMedex miferatur, 1 48, CmfoUttur, 173, Nt^ 
tricem hortatur , ut, (Medea foras evocatd ) mitiorem 
ilUttsanimum reddat. 1Z4, lUa operam poUicetttr^ ingredi^ 
turque ad eam. 

-Argumcnt. Adiis Sccundi. p. 16. 

MEdea foras evocata u Choro » communem calamitatetn 
fexttsmuUe^is^ infeUcemconditionemprofequitur, iif, 
fuam etiam deplorat miferiam, 25*9, Chori ad uUifcendum 
yafonem, tum operam tumfiUntium poftulat, 271, Creon 
Medea cum Uberis exiUum imperat, caufa exiUi narrantttTt 
fc, Odium, Artes calltdd, Mina, s quibus fibi cJ» fuis Rex 
metuit. 292, lUa aftute cum Creonte agit, fc. nihil tnali 
metuendum a peregrmd ^ deftitutd multerculd, quin potius 
hominum invidia ^ ftuUitid fteri, ui prttdentes (^ artlum 
muUarum gnari in pro6ro fint, (^ caUtmniaobnoxii, ac tan- 
dtm 348, Vix unum diem providendis rebus ad neceffaria 
exiUi ftdfidio' (ut ipfa qtudemfimuMat) impetrat. JLbe^ 
unte jam Creonte, ac rem omnem in tuto effe dftimante, 
fdedea de vindi^a cogitat, feque ipfam ad atrox quoddam 
fac{nus extimuUit, Chorus 3 5* 7, Medea vicem cJ» calami^ 
tatem miferatur, exagitatqtte j^iq, perfidiam Jafonis. 

Argument. Aftus Tertii. p. 50. 

M^Edea cum fafone congreffus: iUitts afperitas & fevithf,, 
hujus autempudor ob octdos pordtur, qtti tamen faHum. 
pnmbus mod'{s exc^fare nitifur: fehinc plnrinfum inter fo M E D E A. 

aitmatuur, dh^rus 617, infanos deuftatur MtMns» qu$ 

' nrnhortm mdorum» cUJium ac rmfmMrum cnufdfinti m^ 

ditrts c^ honeftos commendat. 663» JBgti Jithenarum 

regis adventus (j^ cum Medea colhquiumf cm (cognita 

causa ^ calamitate ip^us) hopitiumpoliicetur,proqua heng^ 

nitatOy ipfum homriJM 7^9, Una cum Choro verbisfro- 

feamtur. IlU aocetfit Jaffmm^ 774» Initam tandem cum 

illo ijf^ nova fponsa cauide fimulat amicitiam : Chorus 

814* iterum hudat Athenas a fapientia c^ Philofophia 

ftudioy deindeMedeam 8461 ab immani cadeUberorum oAux^ 

dohortatur. 

Argumcnt. Adus Quarti. p.90. 

'T)Erpt Medea veteres iras diJpmuUre^ feu faveat Jafonis 
^ fa3o,(^priorumconviciorumpaeniteat: iUamUuulat ]a£on, 
Cfuteo animo ejfe porro perfeveret ooS^ Hortatur. Foili* 
eetur prAterea 944» Omnem operam o» Studium expromftum 
foro ei apud Glaucen ^ Creontein. 946^ Pepistm c^Cm- 
namcantatis Vharmacis ilUtam» dona exitiaUa, nova/ponfa 
mittit. 976, Chorus futurhm cUdem jam certo pravifam 
miferatur. i ooz» Tadagogus Medea refert omma ejfe ex 
ammo, Bjeginamferend/ronte accepijfe munera, Uheris mO' 
nendi poteftatem fecijfe. Medea non 'parum tamen dtfcru" 
oiatur 1005*, Ob fegnitiemTharmacorum. doinfecumveho» 
m o utifinh UtBatur loio» uin occidat Uheros odiojafms^ 
ijf aecernsM hmc oritur *pugna Rationis <^ Affi^mm , 
mttetntUs amoris, cum ira ^ vindiBa cufiditato depupumtis» 
Chorus 1081 Scc. traShubcum communem de incerto USe" 
rorum evontu^ in quo eft coUatio conjugii c^ CoeUbattu. 

Argumenti Adus Quinti.p.iK^. 

NVntius narrat Medeae funeftum exitium NovaeSponfie c^ 
C^eontis, qul^ re nihil jucundius Veneftca adferri potuit. 
Medea Ucet vel fola cogitatione immanis facinoris refiUat 
11363 tamen rupta iTatura lege» ipfaFarens» quos pepererat 
1 171, Ferro conficit. Jafbn qui cognitS pemicie Glaucx <^ 
Creontis veniebat ad perfequendum Medeam, c^ defender^ 
dum Uberos 1 301, Nequid propter matris impietatem a civi^ 
bus paterentur, cognojcit 1309» Ex Choro, eofdem ferro 
extinBos a crudeU leand: Fater accerbiffimo obrutus dolore, 
amaris conviciis ^ quereUs 1313» lUam tnfeBatur, atqtie inttr 
fo\ ^6t»Altereantur, ipfa denmm volucricurruferaoremAthe- 
mr divehitttr ad JBgettm. Chorus ubiquo inauditum faci^ 

nut M E D E A. ArgQmentum Aftus Primi. Pag.4. 

PS.tlogH) contintt Oicn^ntm totMi FMimU, Jiimirum quertUm 
Nutricis ^4 m/fr^ Dominx vieti ^tfhrat. 49, Nuirix 
tjf- Pxihgogai inter/i eellcqtiitHtiir. jo. Sxaggtrant ptri- 
eu^Mm ^uoii k Medei irata «en fabtm Crconci ^ Glauat 
(toi emm ho/ies ■vecitru) fed itiamliitris imfendent: qu* ta- 
mttt afperioT fii fuiur» ubi fe exiUo mulciAtam cognoverit. 
ni, Iffit inttrim ftrqiutm fitiiUtfr de fuis mifcriis deflerat, 
fi cum Ulitris (5* fuire Diris devovit, ac gemifcit intui. 
j ji , Chorus ,Medc* mifer*tur, 1 a8, Cmfolmiur, if%, Nm- 
irictm hartMur , ut ^MiJeji joras evocata) mitionm 
illius ammum reddat. 184, IIU (ftTMm foUicetur, ingrtdi- 
turqut ad i»m. M Argument. Aftiis Secundi. p. z6. 
Edea foras evocata i Chtro . fexits muliiirii ^ itifeUcemiottditiottemfrcfetfuitnr. n.j, 
fumm ttiam dcfkrM imferiam, ifp, Cheri ad ukifcenditttt 
Jafontm, tumefiram tum^Untium ftjlulat. »71. CreoH 
Medtt cum Uberts ixiUum imfirat. cauf* exiUi narramttr^ 
fc. Odium, Artts caliida, Mma, m quiius fiii (J- fuit Rex 
metuit. 191, lU» afittti cum Cnottte agil, fc. nihil truJi[ 
ImtMinium kfiregrina (^ defiitUtamiihfrcuU, ^uin pBtiutjM 

hominum invidi* ^ fiutliiia fitri, u: frudtntti ^ " 

muUarum gnari m frtbra fint, ^ cttUttnniaobmxii 
dtm }48, Vix unum diem fravidendis rtiut »d « 
exiUi fuifidiit (Ht iffa quidemfimulaiai) o" " " ■' 
untt jam Crronic, at r 
Mide» di inndiStt^ w, M E D E A. 

titiTtMmur. C3i»ui 617. iafano! dttefistur amwu, ^hJ 
vudlorum miJorum, finiiitm ac mi/trisruim caufnfimi dm- 
dftrt! (S> hnKfiei nmmtndat. 66%. JEgti jSthtnarim 
rtgi' ai-vintus ^ cum Mtdeti toHaquium, cui {cognit» 
auii(^ calsmitatt i^ui) hafilium ptUicttur.fro ^ua im-g. 
xitMi , iffum honorifiti 7^-9, Unik cum Choro virbii fn- 
ftqmtur. lU» iKtirfit yafimtm, 774. Initgm tmdim eum 
iUe (J> no^vn ffonsa cnlliJe Jtmulat amicitinm : Cherui 
81+, rterum laudiU Athenits m fafientit ^ Philofofhis 
fiudis,dtindtMtdiam ^\6,ab immam ctdtlibtrerum timixi 
dthertatur. 

Argument. Adus Quarti. p. 90. 

rlEriit Mtdea vtterts irai dijfnudart, fiu favtat Jafimia 
fiiBv, (i< frioTumconviciorumfonuteat: iiiM»lMmd»tj3&D, 
^uteo ADime tffi forro ptr/tvtret 008. HBrtttur. fiili- 
tetitr fntirea 944, Omnemoferamo^StHdmmtxf ron ^ tim t 
fvri ti apiid Gl.:ucen ^ Crcontem. 946. Peplum (^Ctro- 
namcaMuth Vharmacis ilUtam, dona exitialia, navaJfeHfm 
mitit. tn6, Chorus fulurkm cladem jam ctrto prtvifam 
miferatur. looi, Ptdagogui Mtdia reftrt omniaiffi ix 
mnimo, Stginamfertndjrenti accefijfe munera, liieris mm- 
nmdi fottfiattm fecijft. Mtdea *» -pariim lamtm difcnt- 
tiMUT loof, 06 figniliim Pharmmcorum. dvnftcmmvtbt- 
tmnpS^ luamtur loio. An oetidmi liitm t^Jaf»mi, 
^ meeerrima hinc triturfugnm Bmtiomi t^ A^Ebum, 
tuatraHi «moris, eum ira t^ vindida tufiditaudtfmpimatii. 
Chtrui 1081 8cc. tra^atiocum commiuum dtmcwnUt- 
r*nm tveniH, in quo tfi eidimfio amjugii (j. Caiiimtmt. 

Argument* AiSGs Quinti.p. ntf. 

r%3U>tli.ll ':^nat McJcs /«..y?»,^ ««/«», No«rSp«&* 
L*N ■ ,i,, .,..,■■ .,.■.;,; ■..HrJuisVtnific.af^r^, 
>:.vAme ipomm fanmtri: nfy^ 
■•• '■£-'. iffaraMau, Ifms Ptf^rtm 
' ifHi fogmi ftrm^ G:aac» ^ f 
M E D E A. 

ntis Meded detefiatur veluti Diis homiMufque infen/Hm» 
cUmditque fcenam cum admiratione infperatorumeventHum, 
efuffrum Jupiter in ccdo efi AuSer ^fummus diffenfutor. P H OE N I S ?>M. P Argumointum Adus Primi. Pag. 150. 

Rologus occajionem narrat totius 'Fab, quA efi Oedipodls f^ 
Incefiusy 44 Parricidium, item 67 execrationes quibus Foly^ 
nicem cJ» Eteoclemdiris devoverat. 76. Triorlegitimuregni 
farte privatus, 78 eyercitum Thebas ducit, ut quod Jure 
obtinere non pojftt, vi occuparet, Caftramentatso exercitus 
Argivorumt Ducumque prA/iantia cum infigm illo apparatu 
. BeUiCO, graphice depingmttur, v. i2o>&c. Chorusfua pro^ 
feSttonis caufam ^ unde xio explicat, 246. prdfentia peri^ 
cula deteftatur 160 prafagiendo futuram cladem. 

Argument. ASus Sccundi. p* 15)2. 

'^Olynices a matrep?r Inducias accerfitus, Urbem domumqt^ 
^ Patris ingreditur, verum omnia 276 habet fufpeSla atquo 
folicita» ut pote jam inter inimicos agens, licetfide datapubL 
Incidit in chorum 284 Phoenijf. MuUerum a quibus matri 
filiiadventus 303 narratur. Ea Utatur 308» dein objurga$ 
539 de conjugto peregrino. Varios inter fe ferunt fermones» 
de odio civili exilisque incommodis » matrimonioque . iniio 
fum Adrafti fiUd, exponit Polynic, unde 450 Jufceperit 
hanc in Patriam expeditionem, ansmo quamvis invito, Ac^ 
cedit frater EteocUs 446. ad Pacis negotium: corammatro 
caufa utriufque agitur 45- f. quafummo ftudio lites fratrttm 
componere nititur, Ambitionem pemiciofiffmam f^i de^ 
tefiatur : verum irrita f 9 1 cadunt omnia : fratres minantur 
6^^invicem, Chorus6^\, OrigirsemThebarum recitat^Mu" 
datquefolum a fertilitate 6* amoerutate: oratque Deos ui 
maUsjam imminentihus ferant remedium. 

Argument. Aftus Tertii. p. 24^. 

DEliberatio EteocL ^ Creontis de urbis defenfione. Eteocles 
jam adprdium profeBurus 760/«/» omnia Creonti commen" 
d(lt9 & quid porro fieri velit imperat, Chorus 790 rerum 

The. P H OE N I S S ^. 

TheBanarumdeflngitCalamitatem^ &fcaturientiaex Jnceftm 
Oedifi 820. malai menetque quam acris Deus fit vindex 
fcderu atque libidlmsi Jirefias 8/6. Confulitur a Creonte 
defalute Patrid: reffond. ailum efih de ed nifi fuo confilio 
8^« obtemferetur , illud frimo vates utfote ir^ratum 
898 Creonti fatefacere recufatt demum frecibus viSius 
enarrat: viz, Menoeceum filium ad necem fro falute com- 
muniMartem defofcere invindi^amDraconisolimaCadm^ 
§ccifi, Creon 977 aliib ablegat fiUum.fotius fatriavifurus iny 
terittim^opMmfiliimortem, Menceceus 998 verh clamfatrefe 
iffum mortidevovet, Chorus 1 oi6 ffhmgis focditatem atquc 
tmmamtatem, Oedifique in regnum iheb, fucceffionem defcri* 
6itt qui ifto monfiro Civitatem liberarat, denique Mencecei 
virtutem 1061. miratur, qui ad confervandam fatriam tam 
Uhenter mortem offeteret. H Argumcnt. Aftus Quarti. p, 2^4. 

I C ABms abfolvitur gemina narratione.- 1. liluncius lo^ 
cafta declarat eventumbeUi, variamque pugmfortunam. 
X, Narrat unde ^EteocLdi* Polynic, in fingulare certamen 
1 215' confenferint, ac data mutuh fide 1 246 faHtfque da 
more facris fe jam fugnd accingant. qua re vehementer 
turbata Joc^^e^ Antigonen evocat, ut fi fieri fojpt frohibeant 
tam aerox facinus, Chorus 1 290 mifera mairis vicem d§~ 
fkraty ut qua cogatur geminorum fiUorum cadfm afficere. 

Argiiment, Aftus Quinti, p.522. 

HIC ABusfuneftus eft miferis calamitatibus» Creon fiUum 
amiffumflorat, Nuncius 1 345* fA$ff^x^'^^ mutuamque ca- 
dem EteocUs cJ» Polynic. narrat: itemjocafia 1 3 5*8 mortemvo- 
Utntariam cum fiUis. Argivorum 1476. fugam ^ cadem. 
fufer hae omnia accedit querela Tragica 1493. Antigones 
in trifUci fun^e matris fratrutftque. Oedifo 15-80 exiUum 
imferatetf a CreontOy qi* Polyhicis cadaver 1623 jubetur 
htfefsdtum aSjici, negat 1629 Antigone, fugamque cum mi* 
fero Patreidf 3 minitatur, ^fottus comes exiUi faterniquam 
Creontis nurus effe vult, ultimo caufa omnium harum cala» 
mitatumab Oedifo in inevitabik fatum rejicitur. T n o- 
rnooESis 

M H A E I A 2. 7«^ 7/bJ JSi^/t(^, ? K^e^90t0P ;3mzAm»«, >p««i^ rAMUL» 

S-Hft&r 9^ o Kpf«y Ji de<irA«»«$ ryi^ytTeJ^i Xafo^^. M^ . 

wfit^atSu 'mtf *Ha/k flA«6iy, m;t!^ ^«^4^ ^nMjM^i •(< 

*A6lwaff »«««01 A(Vm Tzf n«y^oip^ yaybH^ ^tptxShi A ^ 

TAfittnihii ^ai/h, i^ i MnisHA tltt^imau T 'luntit pw tntitrtn^ 

-ttiei A ^inll^i oJrff ASnr^, o t^$ Nopyc tniioKi, ^t v iw^ * 

Atfiwflf ^' A!nttt 9vxf ^iXoy xA^y nSJof&9 - 

^ecpfitettut mJS^ r^/w' hn x^vvUm xiSnatf» 

AI%o^^ <f\! co rulk WAiotoc-y r^^^i iio^tt, oti ^ Wc Ai«n»a-lf 
T^^i f($ ¥ tittfm enitmt dn^imvwti ift99n^9W. 2W^kA<^ 

tctXtum^ ^ ewrif 'Jsri r^ irfVfAfn 1^^ *Afy£; owTIpf »«2»^- 
fbviinvafi fAtXb^icTji Ttji fimi iiobXytSl^ \W rv x^i'^* bnTnvHoin y& 
79$ T^fAftii rcl 'idnfti ttXtui^nm etarof, 

AAAaS APISTO^ANOTS 

TOr rPAMMATIICOT. 

MHAEI A J^^ riLv cTfi^^ 'itttmet X^^f^ ri Autff >f>oi- 
f»7}Kifetf TX(wkIuj Tltd Kfiof]^ ^yxri^, d^tSlnn /8 
TXcwitlco t K^iofit, t tkV iVlVy^ t;»'»$* s;i«.>p((d-ii ^'leifftf^, A^^iT 
rttefO(KV9Zto». Iltf p ^hTijM xtiTctf i fAvJovniiit, 

'H ^ ox^ r» ipdfMtetm oasraW^ c« Koplf^ee' i H p^fo^ trtwi» 
$?fxfv C46 yuveiixSf vnXvnihif. *Efihtxfin l^ TlvBiohi^u «eJipgoySc» 
K«S^ rnv oyl^}}y9r!iv i^Hfitlav 'OXvfitTnochc. n^A»S$ Ei<Pofto/f* JW* 
7Tf(^ So^o»Ai)$, rp(70$ EuQA^h^» Miiict» btXoKiniJKi Aumf, 

ETPI- ARGUMENTUM 

M E D 2B ^. JASON profcdlus Corintham, adducens £c Meddafn, dn- 
cit ininatfimoiiium Ghucam fillam Crtmusy regis Co^ 
rtnthiorum. MedM autem , cum in exiiium a Creonti 
rel^anda h Cmnthoy deprecata ciTet, ut uno die mane- 
rety & impetr^t, mittit GlaucA per liberos, mercedem pro 
beneficio dona, veflem 8c aurean^ coronam, quibus illa ufa 
perit : Creon etiam complexus filiam, moritur. MeidM ver6 
ciim interfeciflet fiios liberos, fugit Athenas in curru draco- 
num alatorum, quem 4 Sole acceperat, ve6bi : ibi verd nubit 
JEgeo fiiio TMndionis. Fherecydes autem 8c Simomdes aiunt • 
qu6d MedM Jafonem coquens juvenem fecerit. De patrc 
ver6 ejus JEfone» fic iaquit pocta, qui confecit ( Argonauta» 
rum) Reditus, 

Statim ver6 fccit iEibnem pubefccHtem , 
Abradens fenedbm gnari mentey 
Coquens multa Pharmaca iii aureis ollis. 
JEfchfhis ver6 in Nutricibus Bacchi narrat» qu6d etiam nu'- 
trices IBacchi cum maritis earum coquens, juvenes fecerit, 
Staphylus vero dicit aliquo roodo interfcftum efle Jafonem \ 
MedaS. Nam jufiu ejus eum dorn^fle fub puppe navis Ar- 
gus , cum eflet diflblvenda tempore ; inddcnte igitur puppi 
iuper Jaforum^ ipfum efle mortuum. 

ALIUD ARGUMENTUM 

ARISTOPHANIS GRAMMATICI. 

MZ D MA^ odio Jafonis^ qu6d is Glaucam Creontis filiam 
duxiflet , CUtucam 8c Creontem interfecit, fuofque ip. 
fius fiiios : unde a Jafone feparata, cum JEgeo habitavit. Hxc 
fabula apud Neutrum eft, h. e. neque JEfchyUm^ ncquc So» 
phocUm, Sccna fabulse Corinthi ponitur : Chorus cx urbids 
mulieribus conflat. KGti cfl Tythiodoro Archontc, circa o6io- 
gcfimam fcptimam olymfiadem, Primus Eufhoriony iccundus 
hiit Sofhocles, tertius Eurifides, Medea, Fhilodetes, DtByt^ 
Mefforis Satyrici : non extat. 

A £ T F 1« '^^ TPo$o2, nAiAArnroi; 

MHAEIA, XOPOS. 

Tg. TT''r0' ^<P^' ' Apjg-^ /tfi D^^^Z^ (nc<ij(p&' 
M^(5^ ci yaLmiai TlyiAiit Ta&tiv Trolt 

0'jV cty /c?c3ty/Ty TrgiWoa rieAw^cd^ xogflt^ 
rixTi^y >C5c]cy}fc<l ric^ J^ 7^ Koe>CKSiW I O 

S X O' A I A.' • 

i^jn^ffmiAxliKS^ Np^froj, WisJV», ft^iAi «i^r^* lyifevl» %su fit^' 5' ^ 

Ttiretfii/iiiyKctli^ WfS^t>iti Xlorte!)!^ etfAvfjiarei t7i}Ae/!vv<». iTetdfHTOf 

H i «VfoAii ^i^ ii 'i&tmt^l^ etfcuf »Z^f, xet^ •mTi lWffS»A«2^ 
fv xf;^^Q(^* ^AX^a^» iToufHretf i HtrCeXn ^^ 70 'mtjti7tit£g ecja^ 
«;gw». <5C/^ iV itce* 7» 7^^$ cit&Aai$ MX^ti^'> jrcAt) W TVM^Sy yiv(^ 
*mt(* 'OfJUH^a, e a^ T//(^^;^(^ Tef T^vnf 'f mni<rte»q etyvirag 
wrniiTiKef ofm, Tt^ vH^et ^^eSref (pyfli xtj^y,^* m ftetl Ofi*itf(^^ 
%Mfetlct J\^ etfXt^ifauGvt Jveihet x,etl XiiTot^TDt * CSr^rt^f ^^ ^hftnw 
«IJrt/ 5& Sifi^cty €10' iSTT,^ 9cec\etTK^et(^iifotf rlw *K^yti* EJJs] 
Mforfjuet ^^ttliKof, Eii^' &^ i^JetfAi. etfi ^ ^s^etTifleti *l^a-tw^^§§ifm 
70 ii eipfiXi p*ifd*et dq ctTm^ifjif^etlef tmjctf, 'il^ e<f>tXif JufefrJq 
fttet eti^f KotKo^" rn di oief^letS^s r^qmKSqr eiq iTii e^vstt» tai H 
HTHf AefB/JMva-etf. ' koyca JV ^osr^ 'A|/«f S^ foujiniyimti^^* \ ^aU 
i^^i^^fJifi» ct^^f «y> 7TI ru^. cfliZ^f »^ ?^idet^f(^9 o r^ Arf^if 
St^^i' w TT^ejrof ^ ouurlui fotwrjyii^u^etf (petaif* ei^ei ii •rlu) 
^ssri LeiAfotH yf^yjffifS^iuj. \^ JV \saffi^a:i o r^v^. S^ ^ iiv' 

'Afyuf fSK eif^HXtf i 'A^)M TfugtK^ntm &^ avfJi/t^ii^Jlets tii Snct^- NUTRIX, PiEDAGOQUS, 
MEDiEA, CHORUS. - 

NntrT TTinam navis Argo non volaflet. pcr 

Vy Cyaneas Symplegadas in terram Col-r 

chicam-: 

Neque in faltibus Pelii cecidiflct unquam 

Se£ta pinus : neque manus remigaflent 

Virorum praeftantiflimorum, quiaureumvcllus 5 

Peliae allatHmiwtxymi : Neque enim mca domina 

Medaea navigaflet ad turres agri lolcii, " \ 

Amore animum perculfa jafonis. ^" 

Neque perfuadens filias Peliae, ut interficerent 

Patrem, inhabitaret hanc terram ,Cprinthiam^ 10 

Cum 
E X o A r A, 
c# yt»f^(pitfSpoiq , (pvoi T 'ts^Qv ^vof ^vaj ^ axoXiov , ii S 
^P^^S^^i^ fUi *ai)^soy^ 'mv "^Tr^KXeimv T TrnfSv, 4. T/t/*?»- 
ieta» Tfvjcv) ctwiithj^n ^cn f/Uf^ov^ ro mv» X^ Kotvb JV ri 
4v^sAf fbD f^e'|bMV(7zef « Ke^ ^^ T «e^fur X^i'^* f* n«(Jr 
j^^vtv fi^Oi) 10 Af/<96. yio oi fA oXox,^v7zt SvcLf ^cLnv» •/ a 
snffofnvi f^ XifAotvihiq a c« •nS ff; rov TloreiJiljvet vfJtiv», XW 
^ c# TJf ^KA^AS-ff vn^^v^m Ktx^S^ ^tflo ?itfit, g. OfrJ^' «y «!«'• 
j»«» srrtWffw) ^PiVxiKoq it^ >io[(^ ^s^iletf T ^iMav^t^Vy ov ^ 
Jlu^fOfiiTx^ i/iLr^.mv, »$ ob^f •mvn rdXctvru, XaJnuv Ttu,^ Ka- 
^fiitfv £*g^^^5> fJi*frtii^pi rliv a^oCYtiv T 'mciO^v tTri rv^v Mi»- 
iUetf. ^<7na^tty%vaj y) rir^ 7«^«^ MijAtW 1^^ Ko^vSiuv» rm* 
^itw^ivruf tTii rtS fie6ai)<sv€4f eajiilv B-sXf^Vi ^2ij^rd W» Ko^/j»)*» 
vmr^oiuf eturr^v Kr^atv ^vou» Sr fjutliyx'^ VtfI Mii^Hctf. *eSsi H 
tS? f($ ladeAf^f fJUS%Ki(rB»^, *lT7nU t/xrfy^i ^ *E^viK^, an 
Si fiiSeta-iX^xa rJj^ Ko^lv^v i Mihiet, "Ett^fi^i^ t^^tT xoi 2«- 
fjbmihiq ' olt S^ xai eijilf»r©^ Hf i MihiBt, Mweu^ cv izf feSsi 
*l^fblmf i^ph aifi^ KSM '^^ T T9<; eixfaSai^^H^ebe iopruf CAH^ftg. 
TlsXieUkt) S^i UsXiov %7«rsfett STniasf n Miiilec T ymri^ a^et' 
^etif f(g^i i^oKt, eSq iaifSfiof vsen^v' k^iaaast €8^n^9 v^of> i^ 

A z if« Ti ^ ^ EUR^IPIDIS 

AuTTi T1B TmcL oi/fi<pe^s<r 'loLCDn * 
,""Olay yta;>» «^^g^ avtJlyc )tai 5^;^9ixly. ,15' 

Tcf,fioi$ 'loLdtdv (lcLmXvm^ Ivyct^tlamy 
. TiilJLoi; Kgeoy1@^ 7rm$\ *o^ cLlavfJivZ ^Soycs. 

MilS^UCL S"' i (JbVZo/®^ YiTtfJLOLafdptJy 20 

ho^-fj^ 'o^UXO^y WfCLlLCLXii h ^t^lOL^j 

rii^zy /ttg>i9"Za/> x.ot.1 Btas fJLoLpTopilou^j 

OiW clfioi^s eP loLffT^y®^ Tuu^ii. 

KeTrotf (J^' <taiT®^j cra/t' v^eTff ctA^nJbox^ 

Toy TOy'^. (Tiuo-nixGom, S^dLxgms Xilfi^^y ^S 

*E^1 ^Ztf^ dv^eo^ McSeT JiJ^x^^^i/^ 

OuT 0/^ eTnngscry sr cL-mT^OLosHmy^s 

KAucJ^y^ <hLOx>{ ysQtiWfj^ ^i\ayy 

Hv fjL^ Tnm Tlt-^fCium im^^VjDV ^i^lufy JO 

AU7>| 
S X O A r A. 

ftaxi ii TtTi Kog^p^iot^, imthi A<fib«rr?o/IaBf a^rsii l^^^euq tiagt 

tiX^iiXoiq trf^it^ 19. AlavfAfx) a4ffv^f£f iii rv ifili^ f^ '^t/^*'' 
iCittii Ji ^viaip *AeA^iiX9K> "^^ ^ Kvfitim Mffvfjuviiiw ror tt^^ftf^ 
Xiyt^. Alavfov^ruj H Ke/t^l cttviet ». A* cirH Tntfi^nii ^Atfr ra^ 
^fy^fl^ JijifiJim» ^aaz fi ZrU /S *lT^u, 6t ii K^iofl^ 'Mmr' ' ■ ■ ' ' ; / M E D iE A. 7 

Cum viro & liberis : placens quidem 

In h9C exilio civibus, ad quonun terram per- 

venit; 
Ilt ip(a Jafbnem adjuvans in omni re : 
^^ Qus maxima falus eft conJHgiiy 
^^ Quando ^onjux cummantonpn dididet. 15 
Nunc ver6 omniay^»^ inimica, & laborant cha- 

riffima : 
Nam proditis fuis liberis meaque domina^ 
Jafon cubat in nuptiis regiis, 
DudS Creontis miij qui princeps eft hnjnszgri. 
Medsa vero infelix contumeli^ afFeda zo 

Clamat jusjuiandum^ vocat & dexteras datss^ 
Maximam fidem, & Deos teftatur^ 
Qualem gratiam. relatam confequatur ex Jafone. 
Jacet autem fine cibo, fubjiciens corpus dolori- 

bus, 
Omni tempore contabefaciens fi lachrymis, 2 j 
Poftquam animadvertit fe injuria afFedam ^ viro : 
Neque oculos tollens, neque avertens ^ tenS 
Faciem, fed ut faxum, aut marinus 
Fludus, audit monitus amicorum : 
Nifi quando vertens candidam cervicem, 3 o 

Ipfa 

2 X O A I A. 

d^ i^Smf I^u,tiX<^ f^ i:tU0»fihii9 Xiyaf »7», OvJi kmt* ti^ %J^ 

A 4 J3- 'aV 8 EURIPIDIS 

AinTi nsf^ cLurUu Tmmp^ "^Tnnfia)^}} ^iAoir^ 
Kouj yoLiajf^ 0i>c8$ b\ b$ ^zs^Sw* a/pliuio 
MeT iyc/y>o^, %$ oxp^ vuJu kltfjuaicroi^ exi» 

^^ Oloy m^4^ fiii '"TioMlmcQTti ^ovos. 3 5 

riflLj^so-' • eya)<J^ TicZ^Ti Su/jjolivo) <ffe' wk 
^H X) Tu^mv 'TDV T^ yvifioLv'^ x,mvi/i, 

KcLTCu'^ (ui^o) (JV/Ji(po^v XoLQyj TlVOi' 

^^ AeivJf yccp ' d TOi pcL^oo^ >e avfJLGoLXonv 

^^ 't^e^ Ti$ oLvryjy iKS^Sn-ioov o'i(Jiloui. 4f 

^rux^oi^ /twT^o^ yhv OPV0^ju8/J0l 

*^ KolxjSv. Necc 7^' ^gora^ Qoc kxyuv ^i\u. 
riocf. riotAQuJy oi)ca)y ^trrifioL ha-^Ttoivy]^ lf(X$y 
Ti ^z^ej^ TOfXcacn rluu S' ojyw l^yifuouf 50 

S X O A I A. 
^^, A'ifit»c-ctf txi) ArTtxMi, am rts ttri^n^. ^ £•*. 

f(^ » *Qiiiiip yXuKiof n^ vzerg/J^. 40. <l>«eV>«m Ji^Sm^ 

i^$ m (*tixb<697u ecPMi^m^. i/u^st* ii «jMr^iboA(«, i^ ^«»f ' 'Ofirigth 
^Hoit «j^ ^D A«M/M«0v '^^fA,ii%eit aiiif^m, f^ To^td rs ^i»ter<^ j& 
T 'mnabf xiyH. i^^ ^^ i^v jturf» «^ eipirmi » €g&xiyti9 W 
li^ix^PTu. 42. rd^ppcf) TDPK^iopm (fffii. ri it s^$ i ^ W- }A E D JE A: 9 

Ipfa apud fefe patrem deplorat charum, 
Et terram & «oes, quibus proditis venit W 
Cum marito,qui eam nunc contumelia afFeflam 
habet. 
" Et mifera agnovit ob ipfam calamitatem, 
*' QuidTfo non deferere terram patriam. 55 

o3it autem liberos,neque laetatur afpeftu eorum. 
Metuo vero ipfam, ne quid novi moliatur, 
*« Nam animus gravis, nec fuftinebit mala 
Pati : ego novi eam, metuo autem eam 
N^ acutum tranfigat giadium per hepar, 40 
Clam ingreffa domum, ubi ftratus eft ledus : 
Aut regem & cui nupta fuit occidat, [cipiat. 
Deindc vero majorcm aliquam calamitatem ac- 
^' Efl enim vehemens. Non facile fufcipidns 
^^ Cum ea odium aliquis, prasclaram vidoriam au- 
ferct. 45 

Sed ifti pueri ceiTantcs a fchola curuli 
Veniunt, nihil cogitantes de matris 
" Malis. Namjuveniirsanimusnonfoletdolere. 
P^td. Antiquum domus mancipium mex domins, 
Quid ad portas hanc agens folitudinem 50 
Stas, ipfa tibi plorans mala \ 

Quo* 

S X O A I A. * 

,^. 46. *E» v^^it) fiecfVTttf»^, w$ vefA«ff, 'AcA^eifns» 
"Bmi/^H fiSt 'ri fMf^xtof l%- MS\^'^f. tSq ^ri y/f/itfeuUts Sf lA* 
^Aensr^miiebs. fl* OpufS^n) (rtwfcitfjuifn, efittXumt, c^f«* 
ruJ^ a ^fi tS 9ip«y* ^Offr«^<^> Ou ^ tufTJUf ntf eutoi 9p«^> ^4* 
«00 v9pf^. n AetXtpfSffti Tm^ T ^Sf. 48- Ni0( </^ <P^fiii) 
n ^ ^ fl»f Aetfdtec vnfcif ii Xvw^etf 8 ^tXn. ei y^ fiet f^<v W* 
etji ^^rrQ^ 6 tcsMtiets «W. 49. Ilet^ieuef etxetf ) eim tS TO* 
^aeei ^i^Teufet. f^ X^n^itn i^Xet^) 'nTi^^^^Vi hiXet^ Ttt^h" 
aareiuf ifsitumi 'xi^ef^ avutt^e^f ^i^et i^ ehufttf* f(S^K£q i^n^ifletSh 
f/$ /(g^MV iinCairevit w ^ Jtm-TSf» lo EURIPIDIS 

Tgo, T6)tFaK omSiy 'z^goCu, t^Icutof^, 

rioa. OvTO 7&* i TOAcavct 7rav(lcu y>osf} 

Tgo, Z>jA(5(r • ci^ip^i^^Trw/^j^tfe^JVTrrD^crDT. 60 

rioa. ^Q f^jSp^y u ^n «Tfeo-TroTou^ e:VelK toAj 
'ilj ^i^V oi^ T^ ye^7Bjp(»K JCS^JCttx. 

Tf». Ti' J' ew, » >te^te i fut <l)^oH ^e^^i. 

rXou. Oui^y, /tt^TiT^ay j^ to tJiy^S' eipjjyt^Jx. 

T/)0. M)j 't^C^ ^evei^» Xfv 7r?e <retc/^Aoy oiS^er • ^ jT 
2«>>iy 7^\ «i /^>»> TOVifb 5>fOT)/^i '7r€6'« 

riou. "HxBoa IV Ae^vl©^ (^ <Jo>t(ay );\i>6«K,) 
riftxry^ ^^?£^aiA9ay, eK9ot JV} TmXcfxwuTUi 
&<icKrs(Jij Q^iJUiQv kfKpi riuplufyt^ i^pj 
^Q.$ r^h 'O-cuShL^ ytig eA<3ty Koe^^-i^o^ 70 
Sto; fwdex /^eM^ Tii^J-i^ )coig^y®^ ^oyo^ 

Kptm ' 

s X o A I A. 

T JC9C W Mihuuf, t^ ei^iffetj A«y y$ «$ tf yi^ ^ rtfy «f 0^^ A/^l^ 
m$ txiifni ra^^Ct. ^ytcv ^ xiyH rtw T di^ •/ Ji St99^f^ . .' 


ftiia4ijiSt M E D M A. II 

Quomodo finc te fola Mcdaea relinqui vult ? 
TSTivr. O fenex comes liberorum Jafonis, 
«< Fidelibus miniilris calamitati funt dominorum 
^^ Res adverfa^) & animos afRciunt. 55 

Ego enim c6 perveni doloris, ^ 
Ut mihi vencrit defidcrium terrae & coelo 
DiccrQ accedenti huc, Medajx inforrunia. 
^ Tad. Nondum ergo ceflat ^ luftu mifcra ? 
Nut. Laudo te : malum inchoatum eft, necdum 

eft in medio. 60, \ 

Pad. O ftultam, fi licet hoc dicere de dominis, 

Ut nihil novit de reccntioribus malis. 
J^ut. Quidverocft, ofenex? negraverisdicere. 
Pad. NiKil; poenitet me & priora dixifle.' 
Ntit. Ni celcs confervam tuam per barbam : <J j 

Nam reticebo ea, fi opus crit. 
Pitd. Audivi quendam dicentem, ( ciim non vi- 
derer audire,) 
Accedcns ad locum ubi luditur calculis, ubt . 

natu grandes 
Sedent, ad facram aquam Pirenes ; . 
Quod liberos hos ^ terra Corinthia ejicere 70 
Velit cum ihatre dominus hujus terrae 

Creon. 

S X O A 1 A. 

f^MmeA^ df rttcuirlu/ Adfteuf f^fftf» rc ^ ^««y v fjuifcv tt A«- 
f^mMi^ uii fJ^wi^i, wv dxfiiftiti. ro Ji fAtn^ reAf^^ gv^v^imt. 

0r§ti(8t/^ fMi etiUiHv, 68. nfory^ ^aiX^^siv) imt ^ ^ tS» 
r9pi Wvii^ ti 9^11(^^09 ry$ rvVv^. ^oo-i2$ ^ 9tm, rv< Wm$ ^ 
xoCaOr«f» tSio^^of ^ fifo^ ifj» rcuhu irtMvi%^ f$iy. «^rir ^ntift 
9l%t^ifu 9i^ yneri^f» «s&tfsA^aV lixitnf, drn rS ae^tf^EA^Mm. 
f^ rei hxSfi ti fTi rS i hxSoK, 6^, IIctfifKi iiuf) Uet^iffi x^fii 
e# JH^effi^y if 'A«wW$ il^iv, 'Cltci»fS Tntiky ;i^&t^ofSjb^ 2!<W^m 
«^ KMQ^fB-tM mratfil^cfTt vi)»r(^ , «ii cwrS Al^ffn ^' 9*^^* 
W^i T&C? 1879 A(0$ iffyifVfflf K^Tmyiff» 

j6. n*. II EURIPIDIS 

T/)o. Kfltf mtJr' *Ictc7»y -miShi^ t^aive^tlcu 

K^x. eT*' 6y.<JK@^ 7oT<r<rfe ^m^ijudlg)» ^i A@-.. 
T/H). 'AotAo-o^oS' ct/, €i K5^xoy ^zsc^cromjuSp 
NeoF m\caciy ^tt^ idJ^* g^fa/TA)ix€yoa. 
IKtA^TOp ox;V ( ^ T^' KS^^g^^^ ei'ifeyou m^Jk 8o 

Tgo. SZtexv, axv^tf oi@** €i^ t//^? TRfnjp* 

*Amp 3C5^xo^ y* cpy e^^j OiA»^ aAf^e^. 
nott. TU ^* [^^ 5w;TOy cc/)77 yLmayMS tdJ^, 8^ 
^^ *fl$ Tia^ Trj ott;7oy tb TiiXcx^ /^A\oy ^Aei^ 

■ ^^ Ei Tv? cTfe y A;y>?5 «yex' ^ ^fy^ TntTyjp s 
T/)o. 'It ) (ja 7S e^ai} ^/jjoimv elro) ^zvx. ' 
2u S^' (»^ fJL0L\i(px T8(rJ* IpyjjLLCDOCL^ eV> po 
Kot| fwi 7iBAa(^e /tiilei Sifc^iiBfjdpyj. 

S X.O A I A. 

76. UetXMii KMfSv) ro Mt^ 79» nfA/v 9»WSv q!«6C;iSiS| 

Gf7?fleAMCf 1270^ *A»ee^ rv 7ra4db\ IltXiif» v ro t(st^tip0Slmf m/i 

T6 ii iinvrPitiKivetf ufrt rS TnvetZxl^i 19 (At&^o^ ^^ 0? d» vtft 
«^0« dfrX^f-mv* 77. Kkx sf' cxkc7v(^ ) "^/ub^^i^ iW ^ 
yflu^«M0$ <A«f fl> Kf/yy 0is}itrmi of^t^» o^t)i^Hf> otTxiv oTrvM. ^m§m 
ii To iifi> i^ i^» c9>y e^w^ nTrh ^/a^ SiSfignm, Sj". T<$ ^' vxi 
S-vHTbv ) «TTzu^ dvctyvnfSiEof» r/$ 0^' v;}^^ S-yifTiSV. 9f^ «iicntr. iliit 
>ci> »71^«$ »V/^^> "^f^ yif»(7Kiii roii, Al t(s^ f*!f rUw^ 
^«^for, OMP ?/( if» fl«i 1(^X0^ «$ ^(^¥(. «TM ro a^xr ^crflifsaMfc 
T^Aj 0Mr »^ ij^KS^9 <>7< UwTbi fAuXt^op ^iXiOip, q riis >06iMC. M E D M A. 13 

CreoD, Hic tamen fenno an verus fit, 

Haud fi:io : equidem vellem hoc non fic efle. ' 
JVut. £t patietur Jafon hxc liberis fmis 

Accidere, etiam li cum matre diffidium habeat i 
•* Pad, Vcteres novis cedunt aflBnitatibus, y6 

£t ille non eft amicus his sdibus. 
JVut. A(9:um eft igiturde nobis,fi addemus malum 

Novum vetcri, priufquam hoc exantlavimus. 
'Pad. A t tu (non enim commodum eft hsc fcire 80 

Dominam ) quiefce, & retict hos fermones. « 
JVut. Oliberi, audite, qualis in vosjit pater: 

Kon precor quidem ut pereat ; eft enim dominus 
meus; 

Sed tamcD impius in amicos invenitur. 
F^. Quis yerd mortalium jam non novifti hoc, 85 
*^ Quod quifque fe ipfum magis qu^ proximun^ 

amet, 
^^ Alii quidem jufte, alii vero etiam qusftus 

gratiS, 
^^ Quidmimmig. fi hos etiam i^^z^i connubii caufa 

nonf diligat pater ? 
JSTlfft. Iteintradoimim, liberi, (benc enimeritO 

Tuque tene hos qu^m longiifim^ abduflos, 90 

Neque adducas ad matrem moeftam. 

Nam 

2; X O A I A. 

mfi f/(S ri> W< «l* ix^ ^fviTuf tS79 ytftiex§i ow^S^» rii Jl ^eemet 
tm/tii 9^ ole K>Nr^oyrif xi^^^^vmi «rro^. 'EiccSVo ^ Tsmepii', 44S^ 
ifntvn^ fi^iK, ^tXeSf fiteUtf* i/bf^Tt» ^k eu^opefJbetf» 8 7 • O/ <tq^ 
Jkmetieei) «^«-«^ o «i;g(^ ^rit^fntt, 6 tLu imitpyecaleu^ ^SeA*}^f» 
^ eTi t^KetfJkivit svikS tS rti ssr jvfyxf ro itfii. ^ i ^t&Tif^^ 
Ji erst^^tiemtf, . Im 'im^ifAteShn^, 89. '^lr'» ^ ^ tf^ ) tI 4Sf 
fn hi^retf «09» Tixfei. re ii ^ ^ scA^» f»;^fy« AfVV* rirrMit 
i^ai Hs^fh >SnGeten nnX^f IfMis. 90. 'Bf9fftfrettfX*) X*^* 

^2. Tmit^ M>i. T^ lOO 14 EURIPIDIS 

XoA», <px(p^ oi<Jkj wpif oyct&c^Jf-vla* Wflt* 

'lca fJUOi fJUDi, TuSg Oy oMlfJULt'^ 

ToJ * C^eTyo • ^iAoj OTilf^^, /juxmp 
K»eT xgx^ktr) TuyeT cffe ^Aok, 

Koci /^ TjnsAauTTjT' 0/^x1®^ eTO^^Vj 
Mfih /©lyorAfi^jT , «MoL ^uActAjio*- 
cS' cLytJLt^ >|9^3 9^0^29«' Ti ^>tiorw 
^peKo^ ociJOcuJIb?. 

"Itb yta?, ^^^^geTS"' i^ tgc;^©*» tiord. 
AiiAoy (j"' g^ kp^s e^cu^ofjdfJO¥ 

Ne^p®** oi^>Jff5 ^^ '^Jc' ^*'*'^ "" 
Mei^oy* 3nJ/Jt£' m ^r ipyoL<rs!^i 
Me^aAoo-TxAaJ^^y©^, Jboxa^uiau^D^ 
'^v^iy JVfYSeTw X5t>coTw. 
Ai ai* eTODoy rXcLfJuoni^ emm fjuiyx.>sjan 

S X O A I A. 

ife»f3Ji'> w «;cJ fMircjtMf. 95. A£f«>iWwMi) •wrl r« Am^ 

ri' mm ^^e/iniiii ^fni 94. K«SM3tin^uf ) ^ •'«) ^ fa rf ' 
^)«y. >ai^ r» Kt^^v rSf axmFrS» JU» M^ymSiTtti» 97* 'hS M§t 
fH9i) mmfgtfifftt rcuaT i§i TvTi -M ^ ^urUiiM* ^Cn f Sjfi u^ , 
4m m^m^ )siytnn tfs/t»^^» hsH ^ dvrm Jk rJ tiCfXiyf W lOf cc C€ Mm. IIO M E D iE A. i^ 

Nam jam vidi cafn oculis efferari, 

£t aliquid p^trare cupientem adverfus hos : nc- 

que defiftet 
Ab ira , bene fcio > priufquam fulmine feriat 

aliquem. 
Utinam tamen inimicis, non amicis aliquid 

faciat* 5^5 

Infelix ^o & srumnofa propter laborcs, 
Heu me» me^ quomodo peream ? 
Nut. Hoc illud eft ; chari liberi, mater 
Movet cor, movet bilem. 
Feftinate celetiter intra aedes, loo 

Neque veniatis propiiis in confpedtumy 
Nec accedatis, fcd cave- 
te fsvum impetum^ & borribilem naturam 
Animi contumacis. 

Ite jam, procedite qu^ celerrime intro, 105 
Ccrtum enim efi ex hoQ initio elevatam 
Nubem luflus^ quod mox incandelcet 
** Majori furore : quid tandem faciet 
*' Iracundus, & implacabilis 
^^ Animus, malis pundus i iio 

Med. Hcu^ heu, paiTa fum mifera, pafla fum quae 
magnis 

Digna 

z X o A I A. 

•AiMPyiK, i^ §tm^i. n S^m^t rSm «^ t» i£ 'ff ^^ l|<M^^4Mr 
Pf^i^ ^ ti^yn^ in^cviii, ncn^S iitlw iyff^axv^of wi, n^ 

m9»fi Wy •fyni$ •*•» «Sfyi» ti^4> «$ cA]/^ zivetT^fi, c i^9 mJ^ 
inri T ^ffbit, f I i ^mbnf t^Xcf, tk eauitufcfMfn l^rjawAci 9 ifTn» 
mtnm i^fi» v ifg>d09^ i6 E U R I P I D I S 

Yicahs oAoiSe q^y^^s /Mt^^ 
^itu Troilpiy rsLi m^ S)>/JL@^ eppou k 
Tpo. *la fjuoi [juoiy la r\!\fm. 1 1 J 

. Ta «Tfe ODJ Tsrcixhs Tia/go^ k/jb7ihct7UcL^ 

Tgxvx, jJM m THtQyjy co^ yjs^cL\yco» 

^^ '0\iy kp^ju&poiy 'TToM* 7t^Sm$ I20 

" To *)§ glOio&it/ (^fy IV IcJDioi, 

*' Kpmroy t/Jioiy ^y ^* A^ /uyt\ed$ 

«^ Ta* 7^^' /JUi^im^ ^c^^^ f^ ti7Cii»y 1 2 f 

^' Thvo/jlol nxZy ^^oS**! '^ /JLx.}LfS 
" ASja iSgoTDicn. iw) <^' •Ozjj^bctM.oy- 

^^ T, «i^yct K9^l§oy SUJUX^^I SfYXTDiS^ 

«« Me/- 

X X O A I A. 

Tl6. Ti N czi 'TtUih^) 71 ryo-A fAtcrHi ix. otiv eu-nitii 
xiyi ^« Tj?« ^r<^l^, MipfJbi^v fjt^ ^i^ri^. 1 lo. 'OXi!y »^^o- 

i7mn?iu rirH, x^rSfn^» ro ^ nrsAiuB uvlt rS l^nrvAJ. f;^^ 
ti K»i riot} tvyeuuf mcp' 'OfAii^Mi Et ^p yoi^ ti ;tf A^" T^ '^** «cJr?- 

iiwu.j Ji r« oAtV' ^f^^f^f*^^ y t^*''^ r? v^ oA<v^ oi(>j^of»fiei» tlxtk 
ti^ r« oitavTioy, ouuTtiTn^S K^^&trsi* m^vM ^' il^isn» itnu(H9 
uei roTq dv^tiTni^ roif Xoyia-fJUof, i 2 1. Ta «y> «^•tcSj J e ^i 
dvri tS a» ro i)t ^p sw7«j$, «»r* rS fi^ lairtiroq^ ^ pttn rv^* 
fiJi x^Hos-o», ifti ipnai mf^ dv^eS^it^ fitiji^yct fJt*vihfoi tWf^frt 
^tp i^ aviAifit/lQ^te^i f^ fii¥i iTnjvfjtt&ly* rSro fiiiyi^v uvjpahm^ 1^91^ 
?ivn7tXiTstT0f* 1 24. 'O^^aq r' «»» ) eivrl rS fitdeA**^ »fj mrfa^ , 
^cv^, 0?^ «T^ avfiffitile/tetq ro eltrCPeOm ^ ?n(f^/<9y?$ *X^^* -^ 
Ji iWfp^eA?^ fifiyicXeti (^ tu^ clNsr/aro?<$ l;^v^, ^4 i^Jniyij aift»'* 
^oTTga A^ As^^ ^ !%v^i^i> '^ o^S^^' *'AXbi»fi, M^tro9 ^ ^>»i ri 
ivibMfiSfiiif, ei iffAn ciJ^^J) «V i^ f»ijCSA yis^i ivrv^itf, xfHcr^v rl U E D JE A. 17 

Digna funt.lamentis. 6 execrandi 
Libcri funeftae matris, pereatis 
Cum patre, & tota domus pereat. 
J^ut. Heu mc me, heu me miferam ! ^ 1 1 5 

Quid vero tibi filii patris peccata 
Participant ? cur hos odifti ? hei mihi 
Liberi, quam metuo ne quid vobis accidat, 

** Vehementcs /ii// regum impetus, & quo% 
dammpdo e./i - ; c ■ ^ ■■ : . •. - ■ r- >^f i. 

*^ Ex parvo inchoantes,multum invalefccntes,i lo 

*' Dimculter iras mutant. 

^^ Nam affuefaftum efle ad vivendum modcratd, 

*^ Melius mihi viJeturj fi non magnificd 

** Tutoque liceat confenefcerc. 

*' Nam, (ut hoc primum dicam,) modcrate vU 
vcntium 12} 

*^ Nomen vincit ; & uti eo, longe 

^^ Optimum pft hominibus. Sed imnlodera- 

^^ ta nullo tempqre valent honlinibus : 

*' Ma- 

Z X O A I A. C§xf» lii' H yny^tatn ilui U^X^ ^^t^^^^A*^* • T ^ 9-v^fiH* I^J.O^ i8 EURIPIDIS 

cc Aca/LLcoyy o'i}coi$ a^ jbm. 1 30 

Xo. *^Exhvov (Pmly^ ^ ex\vov Si /^ocly 

Ai^ov • g-Tr' cL/jL<pFm\s 'jS eottf 
% ^ Me^ctflg» ^oh tx/s.vaif. I3f 

Oui^ aiWY\ShfJLOLiy yUJU^y \ 

^ Tpo. Oujc eiij} J^^jttoi ' ^§5^ 'ntc^' ?ftf. 

"^ 'O /4v T^' '^'x^ ^/^ Tv^my 14^ 

'^H J^' cf ^aL\<ifJUoi$ Wx<l iSio^ 

^ YIcl^clKtd/J^x (^fifx ^tt;9oif. 

$eil, ^etl' ^cmaLrcf xst^AuaaijLtflty> 
Bio^y 9f yep^y 'tsre^AiTrvra». 
!Xo. '^AVe^, i ZecT) 3^ ^xx, ^ ^S^^, 

'lot^otv, oToy a <rt'9ay@^ jttgA-TrJ vvlu^cl ; 
Ti$ avi 7nm rcL$cL7ihy\Ts If^ I 

. Koi&^ e/)^^, co /jucL^idLy 
^7t9o(T{ ^cLvdrs nXQjmv ; 

V 

r X o A I A. 
13). OuHxu iim(^ ) iotxM ^ndr i Mihiet, fAniism.iff 
T^tiu&-af. 124, ^AfA^tTtvXov ) T6 i^f ^o sn/W» *$ ^^ l 
^it ^("^ ? 'Ttl^ cii^97ncji^y cTf^y Jy $v*^Offr«f^ Aiyf «^O- 1 
9v^2e«. f^A)^ ^y ^Wi' i^ vS tifb^tTrvXis fffze» ^»V(;k ^mftk Snr ) 
t£ fift>id%if> 138« 'Emt fASt ^/Aof) T0 erx9/e<^ ^W 9ffl3^ ] 
5'«(f f/ii(>e2 ^tXof ctof uW^v«, vx »j:^ i^fASty 0My «jrasTnifcniU ^ M E D JE A. 19 

«^ Majores cnim calamitates, quando iwfcitur 
*' Deus^ afFerunt familiae. ijo 

Cho. Audivi vocem, audivi clamorem 

Infelicis Golchidis. 
, Nec adhuc efi pJacata. Sed, 6 vetula 

Dicito : nam intra biforem 

Domum, clamorem audivi. 135 

Neque deledor, 6 mulier, 

Lu(^ibus domus ; 

Quia noa grata funt ea qsu fiunt. 
JVuf. Non funt aedes : evanuerunt haec jam. 

Ille fc.yafin enim tenet domum principum^i^o 

Haec {c.Med.ytro tabcfacifyitam in tnalamis 

Domina, nuHius amicorum quicquam 

Vcfbis Icnita animo. 
Aled. Heu> heu, utinam flamma cceleftis per me- 
um caput 

Eat! Quidenimmihilucri^/ampliusvivere? 

Heu, heu, divertam ad mortem, i4<J 

Reliaa odiofa vita. 
Cho. Audiviffi, 6 Jupiter, & terra, & lux, 

Qualem vocem infelix concinat fponfa ? 

Quaenam tibi tandem infatiabilis 1 50 

Thori cupiditas, 6 ftulta, 

Acccler^ bit mortis finem \ Nd 

2 X O A I A. 
JW ^ idhi itit •kjciyitoiZit Afy^. 144. ^>X% h^fU-fieUn) JU9 

90V Afy^. 148. ^^AiK, £ Zftt) Tc mt^ /^lhfb^ ^i 
W« rS psfS ^W xiyuH^ mq nKiinmy ^ u <sit$\ r Aiec* o» n^i h 

»T,Ti?5 d( oTaK^Ttti nf^^Hif» I f o. T/$ m vnri) to myti^ Juv 
f»tdty TS%^»n^. 71$ a^ ^nAf St^ 6 J^«»5, i^ ebMPt^ig t«J- 
TtK rshm» U artdfi %Cfmf ImmiA-^^e^. ins^n^v h xiyt r%^ 
'• if^TUo, fjni Xof f(sit7tUpp^ffi7ixS^ ^ie^fi fC^fJtmnTf T ^Utnftiruv» 

ifl. TiW 

B % 1I-3. Mr> 20 EURIPIDIS 

Kcava. Ae;^ <nQl^eij I f f 

. Keiy^) TD<?e yttM ;^g^oc^tf. ^ 

ZflJ^ (TDi m<Je (TM^i^X^tCJ^- 

M)f Atfltf mpcsj 
Mi. ^^ fjuiyo[\x &efju, 39 Tmyl' A^/JUy 160 

rioaty 5 *0K ';tdt e>i) yvfJL(pciL» r gaicTbi- 
^' oJtdT^ iXicXd^gois D^Tacuojj^s • ^ 
OT ye ^ /zjJC^oS^e^ 7D\f^(r cei^/ciiy. l6f 
il Tsamfy co TnAi^j m clt^cloJIuj 
Ai^^pS^j 'toV e/^oy TcltivaiGOb 'Hs^aiv. 
Tpo. KAue6'j oTx Aey^^ x.ccOTCooiToti 

>y@efJUV &Ox}'yULCL¥j Zluld S') *0^ Of)ai)K 

©yoLToTf TCi fjLieig vivofugxiy • 170 

Oux 

2 X C) A I A; 

y»y. zt' ^e 0v$ etfnp «^rrvffs ry$ ejfx«$ » cVtf/yf >fy|e3|^ Ai^ 

ryrf^v Q^Hvat tvJV r^ iuitoiprnMf, iM^ XoyOlit* Ki ^' iX-rif^ nt 

rv$ yiti u7miTti<rn9 oujtiv rifjif»Q^cu>, 1 f b* Mii Ai«cr *mnM) 

ai ^nfi (AfH ^i^Ximtifgy f/uti^t JvfA^, rtw ^fxii H, etrtl r« ru^ 

mS At(gi>li», im^tXtua^j, 167. KreifxaKKacatp) TifiSf^xi^ik^ iwl 

7»«^^«/7^, mr.v ovi^hk^ T^A^^rof (pnsi xiyMf avrUt tm 

Eue/fxid^ {ttiTZ cvleuijtii fAiin c^ tiS AlyiihiXtim^l^ T^Aif^lfT 

TOf ifofi^, 6 ^ ^t^iKvhi ^jfi rS i* ifpfttutjuf aurif, AiiQii»' 

yifni Ji C4> r|f Mni^iot fift^Trofnof ccvTtr ifoiitei^Hf» dviffSieH Ji 

etoTeff «/ fio vsri Mni^fiett, ei i^t "Jsri 'A^fcu^rSf, /Uttv Jt • 

fin p H c^oLylweKj, etXt^et ^et^Jzt^liZetf eturof ^et^fAeii($ti. 1 6^ O^ 

fAif tu)clecilȴ ) T !il0.^f^o9if^ii>9 i^i ^nlnfJtfeiraif ^ tSt9, 9S$ i 

fk Mihiet 'M Gtfifif ^ M *'Ap7T fAtf /8o«7ZCf. i ii mftotifnt». 

eitu '^ 'Aptiftni^ r Lk» ^ivnf etmf Isn/^Tu^^i^, 'AMwMi^ 

^-'- — M E D ^ A. II 

N^ hoc preceris. 

Quod fi tuus maritus 

Colit novum ledum, i j j 

iJli nh hoc gravius imputes : 

Jupiter ha?c ulcifcetur pro te. 

N^ nimis tabefcas, 

Plorans tuuni maritum. 
A^ed. O magna Tfiemis, & reverenda Diana, i<Jo 

Vidctis, quae paiior ? quae magno juramento 

Obligavi execrandum 

Maritum? Quem Htinam aliquando ego> & 
fponfam vide- > 

am m aedibi^s difcerptos^ 

Qui me prius audent injuria afficere. 1^5 

O pater, 6 civitas, a quibus difceffi 

Turpit^r, occifo meo fratre. 
Nut. Auditis, quae dicit, & ut invocat 

Themidcm^ faventem votis, & Jovem, qui ju- 
ramentorum 

Cuftos hominibus exiftimatur \ 170 

Non 

Z X O A I A. 

«ffS J Ztih i y»i t ^Sq* 79t ii i|?$ tS ;|«f V csQm/^etf. «tzv ^ 

Xm!bS( t Aitt» W f{«$ ^Af69^' ^yi^i ^*X*^ '^ * i\i^aif^ fjtfix- 
W 9^fii^et, ff/ a f*4* >€A0i09 hxH iiHif 'f Mnihieci ft^^^^/ioK'' 
fnfm imn^» r p^^f xiyiu »'m J Z^» ^ ^» ^ ^S^. XtXwH^ 
U9 rluu iine/letf tixtTuq, rUf ctfta-CoTif ifh^f xunixS^ '^ Mij- 
/W«$> i xiyHfi xXuttt cU Af^. o H AtilfA^ ptfiif, eit :^ 
tS }^9 S^^! fbs Kt^etXSi ^Ao| i^flet fioin» imj(stM?nti r Aiet. 
^ 1r *hfff «itfr^ jsnsnjUf^l/Mf r xf^(ci;ey, tl fii\ o Ztu^ j *i ^^ i 
mfwSon^ ubn imfnif eef i Mihtet eant(g:>xiavSi Ifitfi^ti, « m^^ 
3^c9. ifxt&ti «^ 79^^ v^fjtiftwitt^. tl ii (pct^ XtiTW, ri ofbfvfitk 

B 3 171. '£f $i EURIPIDIS < 

Oifx e<nK) oTro? ty mvi cjulik^Z 

^tAGoi) ^'9ar T* 0M3<Jk9erTOF ^ 

Ai^car ofji<p<iy', ijf 

'E\'7m$ l^cLfxAofm opyGcy^ 

Kca \yi/jut ^^iyciy /jutQu^ 
Tpo. Mrmi roy IfjLov ^zd^^^fiov . 

^iAoicnv otTrB^. 
Xo. *Am.ol jSSiaa HV JeJJgo 'Tnl^&jovy oJW 1 8o 

'fe^<», ^«Aoc, oc^t) TO(J' aLSW 

^TFWovyy wcJy rt lisf-ycoicmi rB$ tim. 

rigyS©^ ^ fieyo[\oi$ ro^' og^mi. 
T/JO. A^^lm Tzt^. kroip ^ob@^ ei TTBiord 

Mo^8 J^g ycLccv rUjJy ^Qihlm' 
KoLi TDi TDX.oL^'^ S^epy/Msi Xtanyyj^ 
jA^Tro^vpsrou^ ^fjuomy orct^ m^ 
Mt>9ov ^Z^(ptpciiy T^Xet; opyM.^^. * 
. /^ X^cas^ ^e Xiyay^ iciSty t: (n>(ps^ l^o 

. L^^ T«^ 'zzn^^e l^pors^y Onc ock kiixfiDi^^ 

i^ 0'i rty?$ v/jiys^ hn juSp ^ctXica^y v. 
• ^^ 'Ett/ t' uXcL^Tciycu^y ^\ ^0^^ hl^Tcmg 

2 X O A I A. 
171. *'£y Tiy^ irUfiK^m) At<W «(^»(^' «>it^ J^;}i«y9rf f''*?'* 

fn%trTUtivtif Xoyoif rlw ^mlutj Jif{^T9. ofJtiplui ^ wtw rnu ^mwf 
?^fyi» f» '■«»' ofAiXUff t ^xi THf KXijii^f», 178. Mijw 79 yifitt^f) i 
ijbk Tm^Saz» tSf&ivfAicip fAiit 6«79$ T ^&<vy dtn^ 1 84- 'AWf ^^ 
b^ iiTmm) »Xt<' u (^oQi^f t ii^XH*^ rCffUj rlif ifi/nf Xcarotfm'^" 
fJtfitfJUfflM ovrxuju 47C9^A^(V, ofiftfi lyJrL&itnl rlw j^^f ngHfr 

fitk M E D iE A. 23 

Non ficri poteft, ut in aliqua parvd rc 
Domina iram fedct. - 
Cho. Quomodo in confpedu noftrum 
Veniat, & diftonim verborum 
Vocem accipiat ? ^75 

Si fort^ acerbam iram, 
£t impetum antmi remittat. 
Nut. Meum ccrte ftudium non 

Deerit amicis. 
Cho. Sed vadc, & eam huc adducito domum 1 80 
Extra, 6 chara, & haec dicito : 
Propera, priufquam aliquid mali faciat iis, qui 

intus iunt. 
Nam luftus hic valde incitatur. 
J^ut. Faciam hasc. Sed metuo ut perfuadeam 
Dominam nieam : 185- 

Laboris tamen gratiam hanc vobis prsftabo. 
Quanquam leaenae, quae recens peperit, a(pe(ftu 
Effcratur!in famulos, quumquis 
Accedit prope collocuturus. 
*^ Laevos autem dicens & nihil fapientes 190 
*^ Honiines, qui ante ffos fuerunt, non erraveris : 
*' Qui hymnos in feftivitatibus, 
*' Et conviviis & coenis 

^' In. 
^>*fxt'- ••••' ^'^MivS. 188. 'AwfleuffVmf) et9Ti ris "mvgijffpw 

ath^q. 192. 0«Af'«M$) Bvaiecii, ti\et7tifMi, iopmX^, xi^ fi rvi 

64 19/. Snt- / 24 E U R I P I D I S 

«« Kc3Ci TDi TctJ^e /i^u Tcepi®^ ixaio&af 
<« MoATiaToi ^forW' Vva <$** Guhmoi 200 
^^ AoOTB^j t: imtUu mivsm ^octr ; 
^^ To Trapov >ap e%c| tep4*k i(p* gmJtv^ 
^^ AcLiTo^ 7rh.Y\fC6iJUt ^foim^JVn. 
Xo. 'lct;^y iVov <7ni\vqoyoy y>m. 

Aiyu^ (J^* ct;;(«cL /toyeg^ ^ooci 20 J 

Tov ci Ag;)^<l ^zsc^ioTrtVy x^^x-oyujt^^oM. 

Toiv ZZcc/o? ogjcioty ©ifjuvy 
A yiy evD0t<7iy 

*£MccJ' e^ kyrlTTOfov ' ^ JIO 

Ai ^Aot yupi^oyj KAnuJ' S X O A I A. A^r''^^ T ii^tiTmf, Kifii^im i^ M^tXticc rk ti ;^*i» C4r ffi^fir- 
WTi» §p'a^eif bfjufn^, oTit f;s^ ^e^i T IfAffif uurli » fm^yritt 
? 9V^fnrmf lif^if t^i, 197. '£| cif ^feem) s{ «'i' Avsifir 
ui hifeti irvfJb^e^h ^UiM 9^ ^mvy;^f€if ^mSoj rar^ Hftfiti^ 
20 f. Ti fA»r9)f) ri^ ^ ^u^tiec fititffiKnit tLirSf ^ ^citi %ifnq 
vtfgtifmf i rtifHOi JV ^dbf, etfri rS « JWi fi^ vifit, i^ f iutf 
Xi^* Ug^fi i^f Ui ro rip-^l^eu rii eiyypeiTisi, 20^. AiyfM^ /( 
«j^»; «frt ry Myu^e^i ^ c\%tiq r» u^et (pjivif h fttcyt^ Mn* 
Siiei ficZ. to%, T«» Zi}Vd$ opKietf 0iftnf) rttZm rtVi «Si&Rf 

ff. •/^euT gaC^nmvfAfnfi^lfPCfbtfOi y^cftpHOif *7a$. ftu/u^ t\ 

Ai>4« , U E D M A. 2j 

*' Invcnerunt, vitx jucundas auditu voluptates. 
•* Hoiribiles autem mortajium nemo moerorcs 
«* Invenit quomodo Mufica & vario nervorum 
•* Cantu fedare poffimus, ex quibus caedes, 
*' Et graves cafus, evertunt domos. 
** Atqui iff rebus his maxima utilitas eflet medeti 
" Hoitainibus cantu : ubi verdyi«/ laeta 200 
'' Convivia, quid fruftri intendunt vocem? 
" Praefens enim praebet voluptatcm per fe 
*' Convivii abundantia mortalibus. 
Cho. Audivi clamorem cum multis gemitibusla- 
mentationum: 
Miferos ver6, & triftes dolorcs clamat 205 , 
Jafonem connubii proditorcm, malumque 

(ponfum. 
Invocat autem Deos injuriis afFcfta, 
Et Themidem , fiUam Jovis, quae eft cuftos 

juris-jurandi, 
Quae ipfam traduxit 

In Gracciam h regione fitam Colchidisy 210 
Per mare nofturnum , 
S^pra falfas ponti 

Im- 

2 X O A I A. 

Af>fif Zi|90$ 0fia«M' BifAn fienjnauj 'nV; ^xifS/eti, on :i^ 4 
6fj»il^ T Ai« ffsni^AMTV» S^^ T6 urof Ai9$ liuj QgfAtn xiyi 
if in r^ *jm^iipm tiS At}' J^Mo^Me/tf , «yi^y 7*r$ •moiti^ ^^C^K 
«yrotv^f ai rnv o»9Lfrm» »ct&t rof srv^f» 
rof T/mv* i fi ^ €if T9t<; MtnsTi xtXru^ i 'EJJ^»*;' i H TxvB-tet olr 
9«r<! cfic&A««$« mk fi i BiiAt% :^6liZaf hninn M Miiitatfi 
•« Ttti <»(9(^ ^t^tta» ixcPiis^nt 'l«0Vf«. 211. Ai aXet f^^ 
£^* mXfiivm m^tlts ) «fri r» ^ tlXfi^v^i» 4i%<7/<</4^$ ^]^ fjri 
€8€9^iaHt^ ii r^ kXfttviZ^j «9&^$ r\ f |?<g truveiiriiw, rvii^ AtStSttnw 
Mvriu} a mxU f/s Tli^^Uiu, Sl^ M uXfbv^t S mns kAq/JW. 
jU>y A r« ffyffi «^v f^ sA^Jk r« fif «v eyfii^* mifigknf» ^mgti 26 EURIPIDIS 

2 X O A I A. 

snfyS» sImSh. y^of Jl AfV«< ^ii' 9^^^ «'^ <£«$ f W^V* «^fi ig «yj» MHAEIA, KPEaN, XOPO^. 
•*^ M>f/^i t: /Xrg^\}>Mj3'. "oTiJk TS-TroM-^V *^ AiJUi >«cp Qr3c W^?"' gy o(pQ<t\/JioT$ (ipoiSv. 

S X O A I A. 
2 14. KoQjpStecf ytwcSiKii ) ^m »ctip 9 cn t(s/i.& r« 0Mfsn#* 

rxi ecTfv rS ^fi» uvm if f^g\6S(m ^no^iVj il^A^oy 'BCfi v/Mp«h» 
«T ytweuKt^, Ircb fi/i p(Si n |u»f/u>%)«^d^f , «'$ el^* uzrtfv^flMfiM» 
||bii 40&fAJ9-ii«7r. *'A)tui. ^n Jli6e/(fSiaf '/tWMhcn, f|SA9or eii 
wv i^^m» 7ftt u^ utiuf^^^l fiSi» t^siifm M^fisf^ «*■;&«« 
T wyptitmf ^ftffisq ^yarmiS» rtt^ /» cfAfJtfecmf etvtot rui ^ cm 
Ji^^e^, 0tor Xsasfn^e&tM^ fofift^efAifisq, ri^ j£ ^ fS }^ei^*£H jg 
«?5w5»' T cf^fAtb-mftffeijy rui JV ^^at ro «eM»p;c«<?5, (^ C"^ 
^i §m^f(*^- ff y r» kmf^%t^f fsrv^Vw W fo^ccSfAw ^ 
«if^mrm ^i^wi» cv m$ /bM}A\ eupiatcov^, c?m WAu' ic^tS^ TJfrttw 
hn^i^, cii (^ 0/«^* W;^« 9r»Ji$, ^ c^ fft^|u^ 9» ketwmf imfeir* 
&fTtS, i^axXH*f KirSrtm, i^ eup^lcuf, mcw tf^ itH l^Qcixsi»^ 
%arif ririt, %l6, l^tfttfi^ ykySi-m^) ^MjcI ^ ^rl T iir^cf^ 
smf» Slds^-rc Ks^fft^a^, 9^ fjbitiuti?itVf ruif, dXmtflrt^ «^ iW^»- 
^aifci ih%av cXfMf, ct H am T c#«rru»f , Cuvc^ti (paewifSfioti 
'OfiXffAeliuf ctwe) eifvi rS xt^^e/trfMfiei^ y^ cri^ct^ «r&pyOtr- 
«wf^Vats >a^ ^ Tiff^A]»M ««&TBMM$, rwn ^ cn»tik<fW «i^ M E D JE A- tj 

ImmeDfi anguftias. 

s X o A I A. mmmmmmmm^ MED^A, CREON, CHORUS. 

Jl^ed. T^ jpUlieres Corinthiae, exivi e doitio, 

XVJl Ne reprehendatis me : ^' novi enim 

multos homincs, 

^* Qui clari fuerunt, alios qaidcm procul I con- 

fpeftu, 2i(S 

*^ Aiios vero foris : alii vcro cx eo, quod qui* 

everunt, 
** Comparaverunt Jlbi infamiam, & opinionem 
ignavis. 
** Juftitia enim non ineft. in oculis hom, i. e. 
ut hic jufti dignofcantur. 

« Quif. 

Z X O A I A. 

hn^%0^utw^, 217. T]^$ i^ t» JvMii^ii) T^^ o» 99(^ ca^t^ ^ ixbM J^^ iauxUs lilMi^ttlf^fSpTti, xisrifcMf *%cf h^uiccyjgit t^ 
td^^imt* fu!)uutim ^ rnf tif^ii^. cl ia-ilj^ ^ioil s9»yN^it|fii<Mi» 
ihtotXmSii JK c«fiti^nmi>, «f ^m /i vw ^|^;^. 2 j 9. Aiiuf ^;^ (m 

9Mr#s* jMCttM Imfuutifvi, 071 ^ ri im^t[£f imK&i^if i fiy. 0f&«rg.^' 
r> tM ^ A ff 7«y,^ iw mfmq t uyvcMS yvueAOfn lAt» »n$ <^<. tf 
^f ^iltrlf c# •^9«A/(C9rs ftf^Sfy 9^ c« r« 0'v)^t fAoyQ d^ nf ^ 
^Mwi fuoJlnq US* n «Tf ro iiKMcf elfK '^ fAcffK *^ c^tcfi tlo/r- 
xrraf. rc H K ttjj i xtin^f in fbiiJ^ t/u/ph T^^t^» '^^ i ^^ 6kx 
tktf m i^JuXfnsti fi^uf. i Si i{icu4^ ir<^> U ^lf rc 
tur^yjflcf oui^tSiMfi^^V' rS, mXuf 9vytt /^ *f c^^tui itftt» 
iJ^ Mwi|Mif v^ w* cUmL jfwc £ij^a7^. ^ h rc ftti ftf« r< 28 EURIPIDIS 

" *^0$ m$ "TCeAf i>¥^o$ ar 7ihaiJ^0¥ c%iMt9u¥ mpS^ 

** OuJ^' i^Dy i}¥t(r\ 071$ <xju&<iS\f$ ytycoiy 

^E/jm ^ HiKiAoy ^^ffjuoc ^zs^a-mavy TOcffe, 2 2 JT 
'^VX^ S\t(pQoif7c' o'{^[j(^ Siy ly ^IH 
Xd^V fJuSiVJViy x^TflotKgTy ^/^^j <pi\oLi. 

^^ Ylii\mS^'o<TtTt[i-^^yX^y¥L[iluu'ix{^ ^JO 
^ TuifcUYjes iorfj^ i9Ai<»&7oy <|)tnDr. . 

*^ rioaiy 'TrexfltcQTX/, JWTTorftc/ te m/jutl®* 
^ AotCeTv • K9tx8 T^ t5(J'^ 'ir* l\yio¥ i^a^yjcify 
^ K^ r<S^' oiyooy (jiLyiT^^y y\ K9^>coV AaCeTK, 235: 

/ ^if Ttjjuca^lyy s^ oToi r kvTfvoi.cQfOLi Troay* 

2 X O A I A. 

3i9^af, omtq lAiiXSBrl tUr&tif m^iji» Atx.n^clitins'*») ^^ rSrm 
'Jt rvi/b^etifi r§ £)^m JjStMi rwf dfjpmxiti W d)lJi^f i^iJQf,. 
S^sfro fAn hja^McHl^ l| i^^ttt^ hxAihd^Hf ituUn r\» r^^W, o'^ 
miximf •/ 9n}^(» q «r^ iV r rg^mr 9ui^£f^ xu^ftSimf, MvKm cm 
^ roy 9^^Xf/ttm €Jt$a4o>itiq i^ncSiat r JViV«> v^y iiA»}ff»f y«« C3£^fi •: 
mvrm, 222. X^^ IfW jS) €St99iKH Si Tm^g» |fw «le^ W^ 
'^ stsAfo^ fifMHfigk ^(^Hf, ^ k^6^Hf icwrof rwTi ifjim T 
^tSoKHf KicA«$. 232. Xgvi/iMruf \}Brtf6i?Si) J^nf'^'^* ^^iy4 
V 9A r«F ^f^«7. rm li ^ Eo^fi^ ^ ^]^ »4* mrh rmml^ M E D JE A. 29 

^* Quif^s ante quam hQminis animiim mani- 

feftS cognoverit, 220 

<< Odit fimel mtuicus, nulla injuria affeSus, is 

fnjufie facit* 
<« Oportet autem hofpitem vald^ fe acconunodaref 

civitati : 
<* Neque laudo civem qui contumax exiftens, 
** Moleftus eft civibus propter imp^ritiam, m 
infilentiam. 
Mihi vero hoec res, quae prxter fpem cdntigit, 
Corrupit animum ; periivero, & vitae ii6 
Voluptate omifsa, volo mori, amicae. 
In quo enim mihi erat omnia cognofcere probi 

^ fidere, 
Peflimus omnium hominum evadt ille meus ma- 
ritus. 
f< Omnium autem, quscunque funt animata & 
mentem habent, 230 

** Nbs mulieres fumus miferrimum genus. 
** Quas primiun quidem oportet maximis opibus 
** Maritum emere, dominiimque corporis 
^^ Accipere : malo hoc adhuc magis dolorificum 

efi malum, 
^^ Bt in hoc maximum eft periculum, aut malum 
accipere, 235 

*' Autbonum. Non enim honefta y3w/^ divortia 
^^ Mulieribus, neque licet abdicare maritum. 

Sed 

2 X O A I A. 
Tl^tff itutrat fiaq dtifKtr, mij^ ik X*^ttt, ki c^ atctx^^io-fAtq, •« 
wrMut ATtfLmvc XetUiZaLt€<t, 226. OJ «^ fJicAtcTe «.'JtuVbM^l) «ildSif JHl^ M?^ cii(Aif(« 

2j8. EA 30 EURIPIDIS 

*^ EU T^of^ y i9>| 3^ vofJLS^ k(piyfjS^lu/y 

" AeT (jutvmv tlyou{y fm /MnQSavLv oI)a)9er> 

♦* '^Orcp fixM^px ^W^ ^uju&jfiryj. 240 

" Kctv fJ^ rcL^' y\fJtXv C/f.rmHfj^:wivi 6^ 

*' rieai^ ^uuoix^y fm ^lcf. (Pepav C^jy>Vy 

" 'Ay>fp ^' 2&y TDik ey<ft>y a^;)C^>(3x( ^twQYy 
^^ '^EPco fjLoAcoY tTtaum xciLfH<3L; ^^oAoy, 2^f 

^* H n:s^ Cpi Aay Tiy , 5f m^ {tA.i)C5t rg^TWi^ • 
" 'H^y <^' iyctiSui 'tz^ ^otr -^^x^ ^XtTna. 
** AgyBoi <J^* y\tJuaLS o^ ctTuyS^twov jSioy 
*^ ZZfj^fj xs^r o\xH$y 01 J^ fJid^cuflaji i^CAy 
^' Kouc^^ (pgoySyJe^ " 'ii^ T^t^ <xy Trap* cunnShu 2 fO 
*' STf^Joti ^eXoifji oLy /^oiMoy, )f iBX^Ty km^. 
*AM.' 8 >^ fluJTo^ ^Zf^ <Ji xcLfjH y\x{ Aoy®*. 
^0{ fJSp 7ro\i$ 3"' >|j^' 6915 39 mTt^o^ ib/toi, 
Bf» T oyjjcn^, >^ ^i^Ao^y crttcBaix • 
'PtJ <r' ep>j^@^, cLTniXi^ §cr\ vQd^^ofJi^ 2^f 
•f ^ ri/Jo^ kyJ^o^y 6/w >7fe ^fltpSctp» Ae^vioji^teyjf. 
Ou fju^ripy ohc h^i\(poyy aJg <jrjfyw\y 
MtBop/juovueQvii Tricr^' '^X^^ oiffJL^po^., 
ToasTVy Sy crs nmj^vuy ^H\i\<n)fj(guiy 
^y f.toi Tm^^ TT^, A^,>?'J'^ T* e^A;/)e9y 260 
rioaiy <Jfx.vj TV^' cLyttTKroLoQiZLi iffyjSyy 

Tor 

S X O A I A. 

S38. EJ^MMf»'^^' %>; TH-n^ihtf hl rjf •b4« r«r r^^ 

^yw «e# T*f T^fftMTuv tTnifUi tatii r\f fv^Uf. «ft** £»f 
^^(B-ai Titn, Hit iiiul, Jn xmkS. xtufei ^' n^ AcyM i^f 
fifMti TUi ^ TtS if^eJi, fi^itq a xirl riq Tti^ Hmm xm- 
pipcte. t^ W»»5, W jj^sf W ris y0^]^ r«v «V^^Mr . 241. b/« 

244.*'' cc M E D iE A. 31 

'* Scd vcnientem ad novos mores & lcgcs, 
** Vatem effe oportet, (qiih non cognovit domi) 
«' Quem maxim^ fit habitura virum. j^o 

•' Et finobis horum fatagcntibus probe, 
** Cohabitaverit maritus,non invitus ferens jugum, 
**• Bcata eft vita : fin minus, fatius eft mori. 
'^ Vir vero cum dolet propter res domefticas, 
Foras egreffus fedat cordis bilcm, 245 

Converfus aut ad aliquem amicum, aut coaeta- 
neum : 
^^ Scd nos oportet fpe(5lare ad unam apimam. 
•* Dicunt autem quod nos periculorum immuncm 

vitam 
** Vivamus domi, ipfi vero pugn^nt haftS, 
" Mali fenticntes : " quia ter ad clypeum 250 
^ Stare malim, qu^m femel parere. 

Scd enim non eadem ad te & me pertinct oratio : 
Tibi enim eft hsc urbs & paterna domus, 
Vitsque commoditas, & amicorum congreffus : 
Ego vero deierta, exul quum fim,injuriS afficior 
A marito, ex agro barbaro abrepta. 1^6 

Neque matrem, neque fratrem, neque cognatum 
Habens, ad quem transfretcm ex hac calamitate : 
Tantum igitur cupio ^ tc confequi, 
Si mihi via aliqua, & ratio invcniri poffit, 160 
Qua maritum ;ure ulcifcar pro his malis, 

lUum- 

S X O A I A. 
244. *^dletv 7»r$ trhf) €S&%X%f xtt ftu^iMfyiat&n 2^2. K^ji»* 
iift^ A«y(^) ix.^ "^ ^^ ^«^ Ai>:9f<D. i ^ cfJoCw f;^^ IfAsX 
9i(^. ^^6. AiXijirfJt/lfn) tifjl r» AfAniirjUriyq. d^iXnT^ pWJf- 
^ iSfcnrs^ tUfvmiBSffic tSto xiyn, «^ (O&irhKimoK /m nfeixw 
iSiHf 9^y'lflt0«f«t* i\Hf«7t^ a du^fjbxXtJTif 'jntf^Hffic. ifS» Mf 
^fffbimo!^) kuiTH ro tiu a/ft jAi^^fJffim^. to ft s|?$> v /m»9* 
7¥^, cvK diiX^ii, HY,i ovl^n tx^om tacii rc «c^tSc^y v#bm» «^ 
91»« r^fvby fitt&SknOl^ «i^ ffvyit^c^^ i ftttiifo^ ^si^ ^ f*f9»^'* 

fjM^rmf c/« rii sv{cf9«rs^«( Wrirt* ^ 

164. K«X9 32 EURIPIDIS 

Tov hf"^ T auircS ^yocnp y w t tyli/JULlo^ 
*^ Stycty. Yiujr\ y^y mMct /^ (^oQs ^TsKicty 
" Kax^ <J* U ct\.^.1wy 39 oiJVfgoy tlav^^' 

** Oux e9iy aM>i Cpglo» /U€a(povom^» 

Mn^cC -TiivSeTy S h ai ^ctju/ici^a iv^xj^' 

STBt^y^, xoay^y ctjy^Xov ^\Aj/jL<im¥. 270 
K/>. Se Tio^ (WJ^fCdTTOH >9 -Tr/oij Bv/lSfiS//lu/ 
M»<^(<xy, eiTToy iTi^triJg >4i'^ e^o) 'e^Siety 
$ir)^'<J^j AotCScrecy itcvrct o-t6<; aztvTif ^xjfct^ 
KotJi /JLM m fJUtX\{vy co$ €}ci ^^Q6j( \oyH 

TSS' U/My KHK OjTci/U /©g^ ii/JUO^ mXUfy ZJtf 

llejLV cu <Ji ycLict; Tipuomv i^cd jSoAa. 
M)t. Al, od • mm\fi$ n mXdUv' '^pnWv/jign. 

Kypt.ew iiT^^ ^7r§oat)ir@^ exCotoi^. 

S X O A I A. 
264. KetKni «l* i^ dXiclw) Uvrl rS tb&wii, i ii A«y<^9 m*- 

icnv y/fJitf6f ihvt %(p^ xxprtfSa». (iruf ii «/$ tf^iriu/ iiAialip 
'nAfAn^Tuiii ^frmf. 268. ITsv^til' ^* li n B-mo[hdZ<ii ) i 

273. A(os-«^ (Tttt'^ «ur^ rc»y« ) TleLff/t»%f{ffK^ y^dipe* t(gi^ 
As|<y y7zu$. 9WS ^ Kog^yS'»»^ 1/ /3«Aa/UifW iW fitcoGdfH tfj^ 
<Pec^fi^Kif(^ ytweUKOi «f;^^» eiuriu) n imCisXttiatij, v m r^»f« 
«(7r«(S dfiXHf sV7« /M etfptfet, i^d Sk Jtf?\.iec. EisA^ti^i H 
Av^ f&0y0K ^V^fi' «^riiy »s>^^. twut» ii ^mKifipec xecSii^lHt 
f/<g rd 'f dic^Us ^H^ /<^)'> 'C/f i^ to /s^\ Ket^in^. KMg/if^ 
B^iHi <ft Aurivy yJS tf ^$ d^xi^fi&etj, d»! iwi rS ^fJuS ^r& rmSSt 
^ina-^dieiif, XdtfJbS Ji ^cfhtfH tt^ 'rlw WAiy, tn^^ adfigt^ ystd 'f 
tiru S^l^J^^ft^» i»eci]^ofifivoii ii etuittij^^rfAatiiiaui T ^f Ixd'^ 
9xtA^9 To 'f Mtiiitecf rtKfttf iy^, o^f KoeAf^toti fAt^e^ T fcttfifSf 
V9(^' if^di ictcB'' iKecitf oinmflof i^id xv^vsf^ fTVJM^^tsi?vr M E D M A. 35 

lumque>i qui dedit ipfi fuam filiam, & (jUh'^ 

cam, quam duxit, 
Tt taceas. Nam mulier alioqui eft plena timore^ 
jnavaque ad pr£lium,& ad intuendum ferrum : 
^d quando eft injuria aiFe(^a, in matrimonio, 
[on eft alia mens crudelior. i66 

Faciam haec : nam juft^ ulcifceris inaritum, 
ledaea : non miror autcm te \\x§tr€ ifiam for- 

tunam» 
sd video Creontem, dominum hujus ten*» 
^enientem,nunciumnovorum confiliorum. xjo 

Te torvam, & iratam marito 
Itrfasam, jubeo exire ex h^c terrS 
j^tprrem, affumptis tecum duobus pueris, 
:t nfhil cunSari : quia ego autor edidli 
iSusfiim^ neque redibo domum, 275 

riufquam cjecero te e finibus hujus terrae. 
i. Heu, hf ^, prorfus mifera perii. 
aimici enim»emittunt jam omnem rudentem 

adverfus^e. 
lequcseft efFugium commddlim hujiis mali. , 

Sed 

2 X O A t A. 

TUf ttf^pSf antmfiewri^iHf tS t?5 5^« «f*&«> W f5^ 9""' 
fA*0Xf^ rnf (l^iiimf ftoLZif, y^ rny H tnufHi yfifciitiflut *^ 

t Sru^i rfif ^ Mihtuv xiyi S^rQ/hnuf cv Kof (vd-« rlp 
r& rort *i? vnXi^ K^foirS( ««bic7T(>«« ^et^iAtiyst^. itvmnt» 
l)s ^y$ ffgtj riiq niylvtHi uvrS <puytf it\ 'AB-lcletf, rsf$ H 

imi fteht^i pfn^ am fihjufeuf!^ «^Av^fffy » tts/^iX^ Ifn T 
«y ^ «t^^Uo^^H^^> fofAi<mewf T Tntri^ eufr£f (p^fUuf v 
fiW etvrSf. rii JlK^sorr^ eiKUiii^^xrtirotfreK ecors^j ^^j^ 
* A«yv$, en « A!jJJW« i (Aofof T K^telf^t, etJ^et r^ rj?$ ««t^rSfe , v^ 

he^ m7r§jl\tifi. yp^ifo^ H 'Ttu^rsdiimef fJitv^us^ f^ 'Ot^< T ''Aa^ 

178. *E;^B-^i ^ iliaai) ei i^^^t^e^o^^fASffSKet^ iifA£f,i 
wTKf 'xuf^ r^enf <sjti^^ iif/itek. ^ ffrf §c^of »5 T Sf ^oJ^^/rfti^- 
V ^etXeimtf ^pfi?? ro •xviZfisSf r»5 etfirifiS "«f • * 7 9» £»«©'«<* 
') f ^fsiiCifo<</r^, i fetXa €J€ii ro ;^ft/>fi> mh-if* 

C 281. 'A»f' 


34 EURIPIDIS 

'E§^^ACS4 J^\ 39 TtcouS^ TnLx^sa %fju^^y iBo 
Kp. AgJ^ixoc o-YeJ^VJgT^afe^ctUTnvJK Aoy»0 

2o(p>i Tui^VKCi^y X.0CJ1 ^{SiXjSv ttdAASv Klhxj • 18 y 

KaJc» y cL^TC^MTvy o^ kmf/^Wkm /loi^ 
Tov J^^^j x,ct| ^w^y^&j xot( ya/JiS/uSjjtu/9 
Ag^corjv 71. mtJT w ^TteM mMiV^ ^Ac[£o/{$[{. 
^^ Kpcioroy ^fioi vuui^zs^ <r cL7nx^^yy^^^9^ ' 
" '^H /jut\QoLiU^iyQ'y 29B§oy ^>ct 9fy^. 

Ov yttS» /ttg 'Z3/»57oy, ctMot' ^oAAfitsu^, K/)«or, 
*^ 'tCAct-v^ «Tb^^ct, fuyoLhd T upycL<^i nsLxJi. • 
Xp>i d «'TroB , 091$ ct§7T(ppfl)y ^(pux cty>jp, 

Xcye>t$ >«p oLWfiSy >}$ tX^^y <*i>*<*^> 

^^ ^Soyoy 'tJC^ i^i^y cL\(pcLm(n S\jarfj^v\, 
" 2x.cao7cn ^ ycip ^ocivx ^Ts^atpe^m (nxpcLy 
^^ Ao^ei$ i;)^geT(^ x8 orxpo^ :^(pu}tgyot( • 

Tw 2: X O A I A. xi^ir& uvrt rSdfAi)i£i ^a&6tin^^it, n /K9(A9k;^9^S» ''^ A^^Mb ' 

* # 1 - 
^ -^ M t D JEs A. ss 

Sed quanquam mal^ trador, tamen dicam : 280 

Cur me, Creon, ejicis ex hac terra ? 
Cre* Metub tc (nihil opus eft involvere fermones) 

Ni quod in£inabi]e malum facias meit filix. 

Congruunt autem multa cum hoc timore. 

Es callida, & multorum malorum peri ta : 285 
. Doles verd qu6d orbata fis thalamo mariti mi: 

Audio infuper te minari, ut mihi nunciant» 

£t foceron & fponfo, & nupts 

TJ?aliquidfaQuram. H»c igitur cavebo, ante- 
quam patiamur. [odium tuum incurrere> 

Multd enim fatius eft mihi , mulier, nimc in 

Quam delenitum, poftea valdegemere. 291 
Jkfed. Heu> heu ! 

Non mihi nunc primum, fed fxpe, 6 Creon, 
^^ Nocuit exiftimatio, & magna mala attulit. 
*' Sed oportet haudquaquam eum qui fanx mentis 

eft vir, 
•' Liheros Jmos nimium docere ut fapiant. 2p j 

Pra^ter enini aliam, quam habent, ignaviam, 

Invidiam apud cives^^i conciliant malevolam. 
•* Apud ftultos enim proferens aliquid novum & 

fapiens, 
" Vidcberis inutilis & non fapiens effe: 

" Ac 

S X O A I A. 
ti^ ii ^Wp M^c r« ^U9 <iip^ai9 svw, t (p%fZv^ ^hai ^ CC 
99«Mf «^^» ini J^xc? i Mihteb ov^utt tx»^7VL hwct^vi y3>.«V^s^ 

^Sfitipaifwniit liret^f rS^n »p«T/<i^r vofAt^vi. ro A hjcifTaf clrXi 

mt9, V ^ 4ie^( nitSoXlw ^ hxirmf l^ytfjuttfy W rsf «Aij^s/W 
imiyifiOi^iwl^t^^rtformfrof^^fof» H^^nfM. 297. 'AA« 

C 2 )oo.T^# 36 E U R I P I D I S 

^ TZv y ouu J^jc^TOV tlhvcuj m woiiii\C¥y 300 

'E><i) J^ x.ctvTyi TTTo^tTe zoiyojyS tv;;^^. 
2o(p)i yocp Satt, Tol^ juSp tlfJL e7n<p6oy@^y 
Toi$ S' T^av^laij Toii <Jg 5aTgg8 Tifo-TT», 
ToT(r<J'' w ^zs^oicv%$' ilfJLi <?' 8x oL>aK OD^». 305 
2i» «J"' w <?o£m /^, /^ 'H 7ihy\fif^iKt$ mBfji. 
Ovx ^<5" '^%<! /^oi, fju^ Tt^icnf^ yifJuSi^y Kglor, 
'^fi?"' tU nru^vm^ hS^cL; \^cLfJLX^v{i. 
^ yoip Tz /^' Jii^/Ot/ca^ > ^^2<}« YjQ^JUJy 
't)Ta oii ^y^o^ li^^y • ccAA* Iftov '^row 310 
Micrcir* (w^ (^oif^^ (m(p^omy 'IJ^ol; rcLot. 
Kcstf vttS' "TD fL avY s (^^OYci rsLKaiS '^X^^* 
NvfKp^iTy iZ zir^ei/xrtili' rUu ^e iii ^ofx 
'Eoltb fJL o]kuv ' xoui yctp iiSxxMf^i 
^' SiT^JD^oQot, TLpuorovmviKccfjd^oL: 3^5 

Kp. Aey{$ kxSaoLi fi<i\QaL3c* olAA' efo© ^>g0SK 
'Oppco^icL f^oiy fjLYi m jShA^ot»^ >C5^x^r, ' 
TocrZh y "^ocrov^ ^ 'srag®^, ts^g^TroiS^i mi, 

^^ Tum yx,p O^V^VfL(^y CC^ <J' OLVTZO$ OLv)lpj 2: X O A I A, 7»r$ 6/49t6>q, ini(3f> T» 2^<Pi^eiP h>KHf oturSf , iTti^fjmf^» ^ 
?iV7rrie9'^ytfi^' ^ 303. '£7n'^9cy(^) ^uAfiiJi 7»^« fli^tf», ^ M E D iE A- 37 

«* At contra illis, qui videntur variam aliquam 

cognitionem habere, 300 

*' PraBftantior fi exiftiraeris^in civitate, moleftus 

videberis. 
Ego vero ipfa quoque particeps fum hujus for- 

tunss. 
Nam cum fim fapiens, aliis quidem fum invifa, 
Aliis ver6 ignava, aliis vero aliis moribus ^r<c- 

Mta videor, 
AliiszdyQvh,c^difficiUs: tamen nonfumnimis 

fapiens. 305 

Tu igitur mctuis me nS quid mali patiaris. 
NonficyJ whabetmecum, nemetuas, Creon^ 
Ut in viros principes delinquam. ("nos, 

Tu enim qua injuria me afFecifti ? elocafti fi* 

liam eiy 
Cui te animus ut dares impulit : Sed meum 

maritum ; i o 

Odi : tu autem, ut opinor, fapient^r haecfecifti. 
£t nunc non invideo, quod res tux prsclare 

fe habeant : 
Delpondete, bene fit vobis: fed jam in hac terrS 
Sinite me habitare : quamvis enim injuria fimus 

afFedi, , 

<< Tacebimus, ^ potentioribus vi6li. 315 

Cre» Dicis auditu mollia : fed in animo 
Mihi efi pavor, n^ quid mali moliaris, 
Bt tanto minus, qu^ antea, confido tibi. 
" Nam mulier quas cit6 irafcitur, fimiliter & vir, 

* . « Faci- 

2 Z O A I A. 
ffr^ Vtttrib o/K9/«S A^iv i «yif> sofi^fifi^f m (puXetX%ny ni 

ittSi* 

C 3 3«0r*Fffi" 3» E U R I P I D I S 

'Aa\' 6^*9' 01$ Tou^(pZy /JiM \oyn)s Ae>4 • 

M>i. M>f 'ti^e^ cTE y^xmVy Tris te vioyoiiM x&p^ 
Kp. Aoy8^iK:*Ao^p* ^j^pAvircio-ou^TroTe. 3^f 
M>i. *AM.' e^eAot^ ^, jcv^y out^eo-ij Ai^ 5 
K/). $<A<» ^ap 8 (7E ^Mov, ^i <ft>^^ e/ti^;. 
M>i. ^^ TToIei^, S$ 0-8 KS^g^ vt^ peictr €^. 
Kp. YlXluu 7S Tixv6)j^, e/^i>« ^iA&^^TOF 'm?\xt. . 
M^. ^ecr^cped* li^oim^'i^coTe^ ce$ "KB^XjOV (uyot. JJO 
K/>. 't)%Ci)^ (iy ( W^) ^ '©^jt.^WTiy Tt;;^*!. 
^>i. ZecT, /tM Aa.0oi oe, t^^J" o^ ociTz®^ K5^3C0r. 
K/). 'Ep-TT 2 (juoi^^ixy 5^ jit cL7raMci^o¥ Tmcn. 
M>j. riovy^^ i^T^j x.^ 'TTOva^y Ke;^^§)i^LtgOflt, . 
Kp. Ta;)^;' e^ OTraSlSiv %<|go^ fi»^/i(ryi jSiot. ?3f 
M)}. M>i J^^ rSToy'* oiMx a cdr3/j(g4j Kpeor. 
Kp. O^\oy TnpiH^y co^ toiX3i$y (d yat«f. 

Kp, 

2 X O A I A. 

3 lo. 'P^'«>y ^vXdoTHf) «yn r^ (pvXecxjSiZc^ KSM ^f^^VMif. cicf*- 

^rs. Af y» ^ ^or^Ac;. *!aa^$. 'P«/dvy f«i|^ (pvXdTli^ (pirlt «(u^- 
/u>^ «y«^. «?(ra(;7&-$ iV ^ ym/ii. (petvtprl '}> tiai, (t 'jnLv^ <i>tj^iuit 
^Syt^if^oi» fi aiannjXo^, hjaroL^r^nlU i^^t o» ieu/Tj x^oiflm t^ 
ns^i^<f>v>MK£}t 'M of yivy. ) 14. Mii <ss^^ ai) uiifXf^rmi t^ £ j^« 
WAf, 071 9R^i1;xf r«|y MjvJWcm', f { Jy Af;^ tz/ K^t0v2lr> a?( llvK^ 
l^i 49(9^$ riiy »vfA^lco, ; ^ I . ^Otrv^ «f Of!c(^} f vrt j(^3^A» « M i^ 
T <^«'& i(9&»0y ei^i^LioL% , iyretaij^ccy/j o KPHtv rjVo dfOtgSp , i^ 
^fiitfiy» f^«$ cvx «f ( HSi^Koi, nA iv( fl^y etynTUf vitn rus^ ^nJtfKf* 

(^ le^^'^ r» 'l^<roy®-, f|^ ^fAWi^ * 8r(^ JV ^iK^ /tU JOI&- 
/«'Cf&^v ri^$ If^Sv. f ^' crn ^d^if -nnviunf, i^'hi JV W* > «^r 
#' « 7^;i;if ^«^(^«yoiS. 3 34. noytf/^" ^(«'^s) W f r^nv • t^gim»^^ M E D ^ A. 3p 

c^ Faciliiis cavetur, quiUn taciturnus fapiens. 320 
Proinde ^xi.qu^ ceJerrime ; ne facias mHlta 

verba : 
Quia hoc decretum eft, Heque habes arttm, ut 
Apud nos maneas, ciim fis mihi infefta. 
Ai€d. Ne per genua, & fijiam tuam recens nuptam. 
Cre. Cotofumis verba : nunquam enim perfuaferis 

fne. JZ5 

Mcd* Expelles igitur me, neque revereberis Litas, 

i.c. Preces? 
Cre. Non eniin mihi charior es mea domo. 
Med. O patria, quim valde nunc tui recordor. 
Cre. Praeter liberos enim efi mihi longe chariffima. 
Med. Heu, beu, qu^ magnum malum hominibus 

eftamor! 330 

Cre. Perinde, puto, ut tulerit fortuna.. 
Med. Tupiter, non lateat te isj qui autor eft ho- 

rummalorum. 
Cre. Vade, 6 vana, & libera me curis. 
Med. Nos laboramus, neque indigemus nUis mi« 

ieriis. 
Cre. Cito extruderisviolent^rmanufamulorum. 
Med. Nequaquam ita : fed rpgo te, Creon. j j(f 
Cre. Nqgotium faceffes, ut videris, 6 mulier. 
Med. Fugiam : non hoc te rogo, ut impetrem ne 

difiedam. 

Cre. 

s X o A I A. 
mlst fAn 7t d-TttXewfi fJUi T K«e^r$-MVP, t^ rSriif f4Si ^ffju T 

9^ wtw Tofift^ '^ximta» i^i M 9-U ^ycni^ Hsi ti myyiB^ 
«pfc^ ^^l^ffatXuiuSq tfmf. Jtf iyiwetih 'nutSm hai jMmnfMt' 40 E U R I P I D I S 

Kp. Tt c^ 8y HioL^ii^y JCVx ctTraMatarM ^oyol^i 
Myi. Micuf /u fuivoui Tyivd^ txoT>f nujB^Vy 34^ 

, riflGJ&lK r CL<po^fjdLL '77)7$ g^T^j gTTBl TntTlip 

Oui^K ^zir^lt/ji£ fJtMYl^r/iavLcQTti TExyoi^. 
QiJCT^pe (}^' coJr^^ • 39 cru 'td* -mfi^v TOT>5p 

T8/t5' ^ s fui <J>goy2(f^, gt' 0A;|«^^flt* 
Yjims S^ xXcaco avfi^o^^ "w^^j^fJ^^. 
Kp. 'H^ga T^ctoV A>?/^' e?>t; TVg^yyixor. 

Kot| yocy ogS /<<V. l^cLfxjoL^l^iiim^ yuutj^^ jyo 
^O/jLcos ^ r9u^vj rsh, "o^mtim <JV odi, 

©ot^?-^ AeAe)c3 /tCfl©-, « ^A^JVjV fj^. 

^uZ S^ tl fJ^^A)/ ^iyfUfJLv \<p^ rifjut^v fAcUf* 35*^ 

Ot) >ap Tz <J^(2^$ <?<lvoy, (Sv ^o€@h» ^* e;^^. 

Xo. Au^ve yt6c/x(, 

^ecTj 0e j • fXfiXtcL Tjf cTwV kr)^em 

'^H J^|66ov, )? r^o^ot axjo\y\^ ligiYjSv 360 
«HTJI M E D iE A. 4j 

Cre. Qjiid igitur rcfiftis, & non difcedis h terra ? 

Afed. Concede nuhi^ ut poffim tantum hunc diem 
manere, 340 

Et perficere deliberationem, qui fugiam^ 
£t viaticum meis liberis : quandoquidem pater 
Nihii curat vitd fuhfidium parare liberis. 
Miferare igitur illos ; nam & tu pater liberorum 
£s. Confentaneum autem eft te habere bene- 
volentiam. 345 

Non enim de me fum follicita^ quod in exilium 

fimus ituri : 
Hlorum ver6 calamitatem,qua premuntur,Iugeo. 

Cre. Animus meus minime eft tyrannicus : 
Sed verecundia vidus, multa perdidi. 
£t nunc video quidem me peccare, mulier, 3 50 
Attamen confequeris hoc. fed prxdico tibi^ 
Si te poftera lux Dei viderit, 
Et liberos tties intra fines hujus terrae, [crit. 
Morieris : didus eft fermo hic, neque irritus 
Nunc igitur fi oportet manere, mane ad unum 

diem : 355 

Non eoim facies ah*quid mali eorum,qus metuo. 

Chorus^ 
Infeiix muTier» 

Heu, heu ! mifera es ob tuos dolores. 
Quonam te vertes ? quod hofpitium, 
Aut quam domum terr^mve, qus liberet te his 

malis, 160 

Invenies ? 

Quam te Deus in difficilem tempeftatem 
Malorum duxit, Medsa. 

Me^ 

S X O A I A. UUT% 


4» E U R I P I D I S 

Kouj nmcn tJi/if&jGwnf s <rfwu^i ^om. 
AoTuii^ 'p 3uf fjm "vivh yo^mami ttot ^, 

*0<J^ el^ ^(THTDv fmtioi^ kfixjiloy 
^SlTy e^o¥ ojurJ m!fJL e\tiv ^n^jA^fjui^ 
Tri$ c/j^cLhovlcy rUiy k<pyiiuv T^fjue^v 
tAuvoui fJLy 09 f 7)f eT^ tV If^ ^^xh^^ viKfB$ 
0im>y TTCLlip^riy XfTco^twy^TeoavrlfjLof. J75 
TIo^XaL^ y tX^^ 3roL9(taifJLB$ oJtdT^ oiJfeV, 
Oux. ouJ^' oTToict "aff^QdrDV «y%^S, ^iAotf* 

IloTlggOK Vtpd-^ S^fjUC WfJL(piKOV -TOgl, 

""H Jyixlov aata ^ixryocvov ^l Ji7ia)@*, 

^AM* ev Tt fJLoi ^zs^yroivli^y tl M^^vmfjf^ 
AofJLB^ \jZ^Qi(WiicmLy >9 r^x^^/^y 
GcLvSaoL ^natd m^ 1/ujoi$ exH^^ yi^f* 

S X O A I A. . 

<&«c/ dfUxiymy §n ij^ V7»$ ^^ iif^x*^' S^f* *AX^* 
»71 m&rtf mcrm) «AK' ir;^i »«S^ tSt* ro fAtf^ (fiiirt xMxm^ 

7K»rif «y £cm ry ««(^ recwnw iW oa)t9, ffsnj rVTVP r r^mf 
TKirne jcaAa^s fti^^jt^. k r^ iMvSt iivnvm^f rniUif dVstlt xMSi 
tStv ra fAMB^ , jcetB^A sr0#i8-f ($ dfinX6» , y ruoSt rtt w^l/ifiiSt» 
mJt» KXXtiiovet. dfb^n^ Jf n\ rauri etfaspi^HatP. A2luvf. t* 
vtym fgttr ^fiih ^tSs^tarSrui» wyi H iiiiiuhmi. ii^n «^ ««S 
l£if rif^9^f M^i iru^tU «im>^^ K^ietf, tSrKum rd Xtj/tv- 

fistSi M E D iE A. 45 

MtdeA. 

Ubique mal^ micnm a^tur : quis contradicet ? 
Sed nequaquam hac via hsc procedenty nh pU'* 

tetis. 3 6^ 

Reftant adhuc alia certamina novis iponfis» 
£t non exigua mala affinibus. 
Putas enim me hunc blandis verbis compella- 

turum fui£fe unquam, 
Njfi aliquid luai captarem, aut machinarer? 
Neque fane allocuta eilem» neqne attigiflem 

manibus. 370 

Ille verd eo ftultitiae pervenit, 
Ut cum poflet ipfe evertere mea confilia, 
Si me ejeciflct ex hlc tcrr^ conceflerit hoc die 
Me manere, quo tres ex meis inimicis 374 
Interficiam, patrem^ puellam^ & meum maritum. 
Sed cum habeam multas vias interficiendi eos, 
Non fcio quam primiim aggrediar^ amics. 
Utrum fuccendam domum fponfs igni^ 
An adigam acutum enfem per hepar, 
Clam ingrefla domum, ubi ledus eft ftratus. 380 
Sed unum quoddam eft mihi obftaculum > fi 

deprehendar, 
Ingrefla domum &: moliens ifidj 
Morte mea rifum prsbebo meis inimicis. 

Opti- 

s X o A I A. 

f^ kU, m»ji ^riafou nf. uimf r lfi»0p( w Imy- 
^X^fAlfn «yfAftV r«y 'hinftt dx «CftTXti i 7»^ i^l i^^f ^. yn !^^S^ '^Z^ fv>«rv. «V ^ ^** Mnht» ^el>f . ^ dn& 

/tMfinK «n fumSk «/ vmtteAi^ lutaueif lni r fi' ro eiy^ U^ 
wfirnnh iM4m n rpJlt^ avrii. g8 1. £i' A^^^^/um^ ) o^ 
fri W «%Wir7«p& x^. 38». rt^HtfUffi) «e^ ^ imX^ 

a 354. H, 44 EURIPIDIS 

]So<pa4 fM?ii^y^pLffMxoi$auirB$x/^m. 38^ 

TU yltZ cL<nj\o¥y 39 Sbfis^ ^P^J.^'^^ 
Sgy©^ ^©^9^«^ P^<^1<3a rs(jLQ¥ SifM$ -, 

OUX e9T. /t€<K0W W 671 Cr(U7LfO¥ y^OVOY 

"^hh fjdp m$ ifuV 7R;g7@* i(7tpaAW <Pciufi}y 35)0 

'^Hk <J^' g^eAocJy*» ^vfJL(po^ fjb kfJiM')^^®*^ 
AWa ^i(p@* AotCSoa) >t€i /cteM.® BcmiftWj 
KtcvS orpe' ToKims S^ ufju ^isj^ 70 TULfligQf. 
Ou '^' /^^ tZo/ SeG-TnwctMy w ejoi oB^fii 39 J* 
MotAifa TfWfmVy yjA ^twipjfiy il\ofdc4/ 
^ExsLiiwy ujuyoi^ YcULsmf e^noL; tfJuH^y 
Xcagonr 715 oM^Tlt/ r\ifjijoy ctAyof e< }c^. 

n<X^85 «J^* h^ CtpW ILQUi At;>f«5 5>ic7&) yocfJLH^y 
ThTLfoy Je 3c5i'J'@^, xoc^ ^hjyd^ tfJULS ^wo^. 400 
*AM.' eiat • <l)et J» /^JeK ^v Irms^^rcUy 
^r^^cLy ^sX^sazty xot( 7^;\^ya)/^. 
^ 'EpTT* ei5 70 <^yoy vuv cLjoiy &j^^a;. 
'Ogflci? a 7ra.9^<j5 ; « >^Afi!& <J^T a o(p\^ 

T0T5 Xi(^(pUOlSy TOi^ T *IcUTOK@^ yOLfJLOi^y ^O^ 

E^n- 

2 X O A I A. 

384* ~Hf wt^vxxfSjfi) y fif9i;iftfy n^al ir^if* k^h^^p H 

mt^OKttfSjft^ fttel?u9M hiXethi r^ rSr ^eipfMJcm. ^89. OAs 

g^ixtMP fbt yssnil^^af 9^ xpu^f. 390. nd^i^ «V^ffA«$) 
«rri rilxfVH»!"' nmim* %«i&t>;fffV9K£i H M mme^W vn^f^n M E D iE A.. 4j 

Opcimum eft redsi vik inffrcdi^ qua fumus 
Callids maxim^ji venenis eos necandi. jgj 
Efto:' ^ • 

Et jam fint mortui : quae me civitas excipiet ? 
Quis terram tutam, & domum fervantem pro- 
Pr«bens hofpes liberabit meum corpus ? [mifla, 
Nemo eft.Igiturmanensadhuc exiguum tempus» 
Siquidem aliqua falutis turris tuta nobis appa- 

ruerit, 390 

Aggrediar hanc csdem dolo & clam. 
Si vero calamitas inevitabilis me exagitet, 
Ego correpto gladio, etiamfi mihi morien- 

dumi fit, 
Occidam eos : vado autem ad extremam au« 

daciam. 
Non enim per dominam, quam ego colo 5^5 
Omnium maxim^, & adjutricem elegi 
Hecaten, qus habitat in aneulislarium meorum» 
Aliquis ex eis gaud^s^ dolore afHciet meum 

animuni : 
Ego autem faciam ipfis nuptias acerbas & triftes, 
£t acerbam dffinitatem & exilium meum ex 

hac tcrra. 400 

Age vero^ nulli arti eorum quae fcis, parcas, 
Meda^a, deliberans, & machinans. 
Vade ad atrox faci nus: nunc efl certamen audacia?» 
Vides qu3B patiaris ? non oportet te derideri 
A genere Sifyphi, & nuptiis Jafonis, 405 
Qus nata es ex prsftanti patre, & ^ Sole : 

Et 

; S X O A I A. 

^itpfJbecKCt^ r«» 7nf§r, iif H iXetufti fAt i fSof/«> tott (i^t^ 
A«Ci9Zt »71 y<? o^f ^etftfSi, f<* f^ ifAol €S€^x»ij ^icc;«nnAK9|^ eUt- 
^lk' 391* 'Afi'i:^'f<^) i^ fAti 'jnt^ix^m f/ti^rli^, 490^$ vv 
sMSfpiiiZffnj ttuTiiirii f;b9p^$. 407. 'E^ifumj H) hrfsumi 
A fbn^ffniq fM/if 'ormSi /i if «vrar$ ^vf»«»$. u H f^^tkn» >^ 
0tM ii mmf 'mTi ytwmiir tv^ttrdM^sr* 4»S* IV* 


46. E U R I P I D I S 

^^ KaxSv Si mrmv Tixlms ^^(poi^^girM. 
ANTISTPO^IKA. ' 

Xo. ^'Av(0 TnmfjS^ legSir 410 

Koc( jtxoc. xcl) Tnadft mXii qpi^cu. 

'Af JWn /j^ ibMcu iS8Aou • BtSv 

A Qncdt m^fis fl^§>l§^* 

Tay <^' ejMtf)y Sdx^^cuf 'ixiv ^«oiay 41 f 

Tu^cuuicf ytvi * 

. $Gt/^ yujU(£xcL; e|^. 42 O 

*AyZt9p»^>i ot. 
MScrai <ffe 7raActt>tyga)y 
Aii^smv eLOiS£yy 
Tccy g^y v/Ji¥6(j(rGLi aTrtgocmyay. Qv 

2 X O A I A. 
408« rovMKf^ f 0'fAf V ) drrl rS f($ fc itt tl}ce,^ «m^i» 
^ Vp^ Utbrai iidjf0 ri fMjMf * ff? fi tk ^ietf^ fwsv^i iHj^ 
§f(S^fa^i mmI fi^fnkttai* 4I0. ''Ar» vn^ifMf ) ^^ Hwfy , 
471 tCPTtf^Trletf i Aum.jdKin ^ ii)iieU hw eu ytweuicti, eM 
el AJptq. 'mt^uitiet H rfn, iwl T m 'ri (^eufrUf xetl ''ncQft 
ri 49t9^ih($f fitt^ifieblSbAfBfim ^ecyfMttiiuf , tltr «fT^^fjrlflf ni^'^ 
n^dyfiaf^» ivft hxUi fJfftr »eil hrr^oyH^ ^cUrtoX rui iri^» 
^bJs ti yiwa4f(si^ Muyvtifiisreii xeii Af(^ms. Afye* fi muSc ^^^ ^ 
rof 'leinret. eirrtipei^ ^nfflr i m^tq % »eti ir^tq j3 iiXi^t xmi 
tt^Vftt ytyiretnr > y/reumq H ai aStiluf H^l^etJ^fSjftaf ff J^|^i ^ 
ynrttf. 415:. T»V f>«V ) li i&^ lUrt^ ifkeit fiMith iJif m^ M E D iE A. 47 

Et calles aUqmd. << Prsterea yer6 natur^ fiunus 
*< Nos mulieres ad bona quidem ineptiflims, 
^^ Malorum ver6 omnium artifices peritiffima?, 

ANTISTllOPHICA. 
Strofhe i. 

Cho. I. Surfum verfus fluminum facrorum i^io 
Vadunt fontes, 

• Et jus & omnia retrd vertuntur. 
Viris quidem dolofa funt confilia : Deorum 
Ver6 ndes non ampliiis eft rata. 
Meam autem ad decus adipifcendum vitam^ 41 5 
Fama convertit. 
Honos venit 
Muliebri generi : 
Non amplius infaufta 
Fama mulieres premet. ^ao 

jintifiropho i. . 
Mufas ver6 prifcis 
Definent carminibus 
Meam celebrare perfidiam. Nc« 

2 X o A I A. 

ig Ifin ^fiti roi» ifAtTt^r fiUf^ nsrUi Tiu) ytwMKthw ^uatw 
•mcAf f Wgf y f fyoi/. Tdvi' i f*»V tSuXHm ) ^V ns^^St 'M MUintUf 
§tJiKV(tnfnuf, iwtXtdnf^ 7tfisf>l f^ ytfU4xt{u yif^» tifikm dHxuv 
«tmikX%^f» T iiyuveuxSf ^iAimXif Af(^lm» cvx rn <|^ ft i0 WJU I 
T«, i W mnuetf yufeuxL >(5t^oA» V> ><*yO* ^ Uflit^^urluf W • 
^^lks^» ^4^ ^^ J^a/vs /3 f^ imSffXiti (puJftul[ rir$ ufd^, vttg 
Ji y/fatxus toyvtifjfsfus ^^ eWMtf • rocTm ^ Af^ Sblfji ^ 'lunrtu 
423. *T^rfu0zxf) ^ JT( iC9&xtf ro ifAfftufftxj. AoiWy ^ ^vdJf otf 
fMtUn^» uH r«$ 9B(Aoc#pi^^f7$ ufiputriiq ct^H^ mt^^ffitimnti ^^* 
^fV'To ytwMxficf tB-f^^ Aiv|8(ri ? «o «Avv ? im» j* v/u^» c« «7« imsl 
M^tsnSiJ^QtS^ifiit0u, TtSTi^f Huiit rfTitntti^i; ifMnXcisnTl tudt 
ifttiSf n A^ctfy. « /bbSm/ TmXui^tm» luwniti/ii^ ^ 'nt/Xut n^Sw 
w^tnrSti rttii^ ttih tifn^u ttT^ 'Tn/Xuf n^cHi xult ifibm, ^c#«if 
tntnfisitm !i\$StSkiifMifiut tuvTu %cXuth > t^ Aji^s ttruf rtfibi&i-^ 
^3' ^' i^ ktf^, tini rU imiwitn t^ uftm&inf^. 

414. Oi 48 EURIPIDIS 

Ou ycif 09 k^e^cjL yvc6/ief;^u^^ 
'^ShRKTi 5eo";ny iokfttV 42^ 

^oTG®*» kydmp fuXicov, tTm hjf^^^ 
m^^a cu v/jiyov 
*Agc7iK6)y y^yvet* 

MctiLfU y cdm tx^ 

noMol A<V cLfjLili^v 430 

AvJ^QV Ti IJiOi^ eiTTBiy. • 

"Manvojudpcf, xg^ot, Wu- 

/te8^ ogiWcoL 'Troy]» 

ni}^^ ' iTTi] Si ^tvcd 43 jr 

N(Xie<? ^ov), TDt^ kvdjtJ^H 

Koi^$ okea-ctacL Aejcpoy, 

T(li\cuvcty <PvycL$ ^e ;^e^ altf6@^ eAotciy>f. 

'Aylt9po(p)i ^ . 

BeSflOCgy og)C6JV ;^oce>t^, aJ^e t aij^^ 

*EM.<xS^ TGC /JLiycihcc fJLi/JiV^y 440 

Alflegfct <5** cLvtiAcL. 

2ol <J^* 8715 mT^O^ SbfJLOly 

Aufztve, fjLiQoPfjua-fiLcQfUJi 

'AM-ot iSotcnAeiflt xfeioo-o^y i^fJLomv huiqai. 44 jT 

lASaN, 

S X O A I A. 

. ' 424* Ov ^;^ d» dfjbvn^u ) » lue^ iyitvA^f (^wl yvtifbLui iSi «^f^ 
iV)U»ry 7»^$ y^veM^lf ti^taxi, iaht(i<m79 itXq dpfj^atf f { «f ;^?$ • 'A«mA- 
Aiwy ro hweta^ xiyHf' f^^^ry yiwMKuet (pdm rSht hJ^pi^ 4 
w^* »f 9n?^ai ^ vniiiftctf. yl^^ifSj/oetf, iwTtiq "fi h^fiattfopy ru^ 
#yJ^ JV l^t^fOft, 9^ ro C4r iftnTi^ec yvufann^ ^'^< ^^ 7i/yoM»t(W 
. ^^M y Hhixn 9 *Afn7lbM9, nm ifikTr mr^ ytwativ, rl i^a^ Mieque enim in mentibus noftris lyra 
Divinum carmen dedit 4.15 

l^hoebusf dux carminum : quo- 
niam contra cecinifTem hymnum m 
Genus mafcuHnum. 
Lpnga autem astas habet 
Multa contra noftram, 4.50 

Et virorum partem dicere. 

Strophe 2. 

Tu autem navigafti ex domo gatriS 
Furenti animo, gemi*. 
na maris metiens 

Saxa t in peregrina vero 45 5 

Terra habitas, vidui 
Cubilis amiflb lefto. 

Mifera exulque terra hac ignominiofa pelleris* 
uintijirophe 2. 

Abiit gratia jurisjurandi, neque amplius pudor 
Manet in magna Grscia, 440 

Evokvit autem in aetherem. 
Tibi autem non eft pateraa domus, 
O mifera, ut ad eam appellas, teqne reciputs 
Ex miferiis hujus thalami; 
Sed regina potentior domui praeeft. 445 

JASON, 

' S X O A I A. 

AlyMt. rc »uro ^ hnXvj* '^A^w^. ^ ^ <^ ii/tfSTt^x yvtifAvi rtun 
^ A»|^ ^axrtf eicki^luu iih^iazc& 'A9n)A^«y» i c^fellui irfAsv 4^1«$ 
«cr yvftSjit^* vmi/t(^i^ ypcc^nf' iml tu^oc oLv ai yifeuA^ »vtex<v- 
fttmilsf TU^ ifil^aet^rlw JV ioujrSf^um Iv^fHf, xot^ rof rS xief- 

mTttfy Xj ntftu^ ef natHfuit ^tc^psif, n 'ssTMos^eif, i^^TmX» »f ot ott- 
^AMVM IrtTtyS til^ofSifiu vs;i Mofraf. 426. 'E,7zt olfTU^ir* df) 
raihu ^ fi$ m *H^oJW f^ *OutifiH, ^Of ^ yofoif*i^l mmif)s, 9^ 'EtbI 
chc fV 9n$»^ yjftuiC av/it^n<rsj i^ r^ f<$ rouhu woT^S X^^f 

D :Jif3 56 E U R I P I D I S 

43 1. MoT^) t2m/ «/««y ^i^* ^ ri?v eivi^Sr. f/ist^ A» tD^M^ 

. lASi^N, MHAEIA, X0P02, AirETS. 

2ol T^? Tiagoy yZo; rZaATfe »9 ibfJLS$ e;^^r> 
K^^co$ <J)3g80Ti yipeicxyQvm Bs\^/jjol*Qlj 

AeyBcr loum cfi$ •HS-TUCgO^ tT auf}/if. 
^^ ' A <J" 6i^ Tu^JmH^ t<fi OTH MKtyfJdpcLy 

'OpT/a^ a(p>}gow^j lyti (r' IQsXofitw fj9p{f • 
2i> <) C^ oLyie*^ fzcopcti; , AeyBtr (xe* 
KauoSs TU^vvs$' TDiyoLp C/f.7n<riX ^0¥os. ' 
'OfjLQd<; Si KcpL T^^^' ohc cL7Cu^yfifjoi$ (PiXoi$ 
Hiua^ 7D(royy^ /Ze^j^^oTrv^Jx^®^) ya«;xf. 460 
Ll$ fjun T (t;:^g>j^t^y (TO^ T^xyoioiy C/i.7na^§y 

I M«T 

S X O A I A. 
4/9. ^3/MF» M E D ^ A- fi 

xH^ifm, 9 lAftfWf fifiA*^ iKdn^^f f e/f»- i 'H^ftl^ M«»* 
iv9^> ri IS *f fAht. JASON, MEDiEA, CHORUS, iEGEUS* 

y^yr T^TON nunc primtun animadvcrti,fed faepS, 

XN ** Afpcra ira quam fit intraftabile malum» 
Tibi enim cum liccret hanc terram &: domuml 
incolcrc» [fUia, 

Levit^ ft 4fM0 amime krcnti potentiorum con<. 
Propter inaQU vcrba ejicicris cx hic terrl A50 
Bgo quidcm nihil curo,etiam(i nunquam deunas 
Dicerc, quam malus vir fit Jafon. 
At 0b dida tibi qux funt malc in Reges, 
Putes magnum cffe lucrum, quod tantum cxilio 

puniris. 
Ego quidem ftmper ab iratis dominis 455 
Iiam tbAuli» & volebam te mancre : 
Tu ver6 non remittis fhiltitiam, femper diccns 
Convicia dominis : itaque cxpclleris ex hic 

teni. 
Ego tamen n^ propter haec quidcm dcfcfnis 

amicorum gratia, 
Vcnio, profpefturus tibi> 6 mulier, 4^0 

N^ (ine viatico cum liberis expellaris, 

Ne-. 

Z X O A I A. 
4f^ *b^«« a ) ia^ ;i auK^f fi^ittirfii^nnt^ fbf, f^ wiuik 

Af«rt, ix \jmi^mfS' ^Mi: «A9»r m^i 09\ u TmriOm dwtyfmxtii r 52 EURIPIDIS 

Oux.' cLv dtwcufjiluf avi 7Cto(jS$ (P^ovuv nrtltm 

^XjiS ^zi^; yf/M^y >iA^£^, e;>^0f9D^ >€>i?^ 
©ao7^ T^3 y.cl/MHy mvTi r oiv^gcoTray >ey^ ; 

S na.j^yj cudLL^ . (Xj,^- \7r0iy\ms (juoXw. 
^Eyjo TE T^? Ag^ctao;, x,8^ic38>ioD^c(9tf 
'^ir^^fo/, ylcLYjSs ci^ x^ oxj \v7n1cnf xAi/av. 
'EjtT cTfe 'ZtfccTCov 'ZS^Stdv i-^Eof^ \iyiv ; . 47 f 
Eczcdzx. 0" y co$ lOVLmv E}}\jjuuoov^ o(nn 
TouuTDv auveioiQyiavLV 'Apy^ov (ntx^@^^ 
TltfKp^tv^ TTtv^m iWf^TCvdm ^fh^oirla/ 
Z&jy\y]aiy tl^ aTu^gHv"^ ^cLvxaifjLov yu^. 
.. A loc/jdv^y /o^ mf^pvTDv kfjL^pinmv i^eg^^*48o 

^Tii^i^ tau^i TTOXVTrKo-iUOl^y (LvW®* W, 

KTiiVcta^ knc^ov avi ^ci@^ azclyi^ov» 
AvTnS)i ;m]i^ Kj Sojung rzs^^Sa" l/Jidsy ' 
TIlu n}]\iZUjv il$'la}\}tov Ud(jilu/y Xuji/ 

S X O A I A. 

46 f. '£2 'TmyKtcKiSii rSv» ^^ v' tiyrtTv tj^) rvn «p fiVrtV 
f;^ ni fAs^<^y KCiKof .2^^ jlu^aL&ivmM liw ifji/luu. yvrn ^^ fl^( 
^ ecS-gmy (jutf ff^fei^ivjj ^^o-if hmifJiiV^ivu^eu, ^a r jf A^ »rtf «f- 
/Ksfl®*" icxnj'pQ/.x i^^Xx^a try. li £»5 dfvl rS S^, A* dfeUfi)S/Utf, 
TbrD K(pr,<Tiv, «y$ |to« ^^v^j^^fl®- dvrS ^^^ etu-nj^ ecf utmi r «tfA«r. 
«7^5 yi 'itftTzyy, '/tcnftibXsU ''nc^ rS Ui^iiif, ecfsTM ro >eyrSr 
A'^? ^^ X KoX^f 9 .2^ ^p^XKOff rtfuf T Myihmfy eiq l^ 
cd S(^$ ac?rir. 466. Et^ ecftu/^^ouj) ^ 7?« cJ^ ^fJbHfJbifr,, ifeuffMt m^ 
rof ^^KccXit ^ *f> Xoih^afMtifUf oUihf ^ nc ft*\ €^a4f^ wok' 
XecKt^ tSt&^kfif. oveth^^i i^i cwTzSei^iveicuf, v^ fjun hffn^^-iw^ g»» 
rijs ccyuinxj rtf'^ ol&Xni, 47 o. <biXiti kocku^) kcck£s ^iXUiij^^fmfSh 

Ofmf M E^D iE A. * 5j 

Nequeindigeasaliquare. ^^Exiliumtrahitmulta 
•« Mala fecum. Quamvis enim tu mc odcris, 

Non pofTem tibi mal^ unquam vellc> 
Med. O peffime omnium (hoc enim tibi polTum 
dicere 4(^5 

Lingu^ fummum convicium in tuam ignaviam) 
Vcnifti ad nos, venifti, qui esinvifus 
Diis, & mihi, & univerfo humano generi ? 
Ifta non eft audacia, neque fortitudo, 
Intueri cor^m amicos,quos injuria afFeceris: 470 
Sed graviffimus inter homines morborum 
Omnium efi impudentia. Bene tamen fecifti 
Ego cnim levabor animo,dicens [quod veneris. 
T^ibi convicia, & tu dolebis audiens ea. ' - 
Scd I quibus primis, primum incipiam dicere? 
Scrvavi tc (ut «orunt quicunque Graecorum 47^ 
Confccnderunt eandem navim Argo) 
-Miflum ut regeres tauros fpirantes flammas 
jugis, & fcftiinares letale arvum : 
Et dracone, qui circundansaureum vellus, 480 
Scrvabat multiplicibus voluminibus, //^/Jpervi- 
Occifo,attuli tibi lucem falutarem. [gil exiftcus, 
Ipfa vcr6 pradito patre, .& domo mea, 
Pcliotidcm "ad lolcum veni, Tc- 

s X o A I A. 
^oinitK' ri JS «^ Iwl kxkm ^ 6v^6Kohjv}s Ttle^ij» ro J^i la-» *- fc»/"\J^» »«"•• V»^w»»«J VB ■»• BMf • Mmtn^rr^ m-j-y --- «w»» — - TttXt^y - ~ 

AiTiXiffiti tSt99 r «dAof KtX^^iU» TifflhyT^ ZiufXcuqy T»5 jve^T' 
9iisi;^tvletf^Us. ^ coriT^T^q i^i^ymlitioW^, ii eevTjj^THTO i^t' 
TtXtnf, 476. "Emati r* «Js «Wif) tffKffcil^i o ^iz^ '^^'' *'^*' * 
i nXtlTuf oif TuVi io^TuTi ^nrhi XnKrms cJk t n[fi*elTUf Eue^viSk. 
^ £tS»A®-, ci 4* tmtnti «5 imTt atu ^ m^hftuni^ t%i f^t 
;ffteAf B^J -rtlk if^Vnf ti^wn ^fbctn Tti rtyfigflc^ «i»4«*«5, 
0h ttimtin(poC D 3 48/- ^"^ y4 E U R I P I D I S 

Kotf TOlJy U(p' i/>8?/', 0) KCUyjLT'* ctfJ^Zf^ TOflw, 

H ^iB^ vo[jLiC,ei^ rs^ tot Qnc <tfxiv trty 
^^ 'H xctivi "m^ ^eajxi ajS^aiTrDis iWfxWy 
^^ 'EtteI (riuJoicQl y th tfJi cht 6Sopk(^ civ. ±0 c 

9tlJ dihcL ^ip, 71$ (TU TTOM e\OLfJlhCU&y 

Koq ^n^h y^vxmfy a$ fjualriw "J^X^'^^ 
KcLkS ^zs^^ iiMJ^oiy e\7n^f ^' y\fJULfrniju^m 
^^Ay', od$ ^i\€d yap o\lt (mi yconfcdmfjf^y 
AoTtSm. jlS/j Tfz^^fdgyt (tS Tr^^uf xo;).»?, foo 

'^Oficos J"', l^co]yi^i]$. yocp GLi^^im (f>dL¥}f* 
. Uuju Tmr^TCdf^j-yrrdre^ ^u^ "tccl^o^ S^ifJi^^y 

'^H 't^e^^ TaAGLiVflt^ riiAixiW 5 xctA^^ y' o^ ar 

^E;)^<| >«/) HTW • TD?^ /4|l^ O/JCcSfcV (pi\oi$ 

:2 X O A T A. 

A^i^Tftf tae/i <n vixMfAfffi, n ^ X^tvfAS tt ^kiiw». 487. n^r* 
^i^^it»^ t h^Uhtk. f 00. ^KMtf» f^ 71 ) ctfTi » «ijy «^rj^nt^fftc 


M E p iE A. fy 

Tectim promfmQr qu^ iapienuor. 48 1 

£t occiai Pdiam eo genere mortisy quod eft 

miferrimum, 
Per ejus filias : omnemque tthi metum exemi. 
Hi^ tamen beneficus \ me aiFedus, 6 peflime 

moitalium , 
Prodidifti me, nov6fque comparafti leftos, 
Cum faabeai liberos t (1 enim {ine liberis ad- 

huc fuiftes, 490 

Igoofcendum tibi efTet, qUod hunc amaife» 

le£tum. [fcire» 

Sedevanidaeftfidesjurisjurandi: nequepolfum 

*' An exiftimes Deos qui tutic rcgnarunt , non 

amplius re^nare : [minibus nunc ; 

•* An verS putes ftova jura conftituta effe ho- ' 
** Quia tibi confcius es in me perjurus quod {is.49 5 
Hei dextenm manum , quslm tu faepe appre« 

hendifti) 
£t haBC genua mea, quam fruftra fumus poUuts 
Ab improbo marito, fpeque fruftrat« ! 
Age verd ; colloquar enim tecum tanquam cum 

amico, 
Ut videar aliquo \ tc afleaa ben^sficio, 
Tu tamen interrogatus videberis turpior. 501 
Qud me nunc vertam \ an ad domum' patris, 
Et Patriam, quibus tibi proditis, huc veni : 
An ad miferas filias Peli« ? fcilicet illae beni 
lyie reciperent iu fuas «des , quarum patrem 

inteifeci. 5^5 

Sic enira fe res habet : amicis quidem domefticis 
Sum invifa : quibus verd me non oportebat mal4 

Facere» 

s X o A X A. 

V 5d }i U R I P I D I S 

Toiyxf fJL^ 7ro}^(ti9 (JuoiTLcL^iCM ^EMta/ii^j^ 

E^ 'Trocri;'^ Xj vn^K, >i TfiCAaty gya. 
Ei <$^'^o./^ cTfe' ycdcti' CyMiQ\yijuSpfii 
^i\^\l ipr,fi@^y (Tiaj Tix.ms /Lvoyyj (jLovotSy 
K<t\of y oYU^®^ rcS vtco^i yv/jL<picf^y 

^' ^n zij; ri jy ^'jcry A<V, o^ xieM@- ?; 

*^ 'AvJVSy <J^ 5 oTfit) ^)] ivv T^siTcoy ^eihyou(y 
^^ Ou^l^ ^^^>^P IfJL^TCe^pvyje (jto/jLodts 
Xo. " Aeiy/] m^ ogy^ ^ Si/cnaLl@^ TteKiy J^IO 
" t)&y ^i\oi ^iAOiOi cjhfJL&ctXodci tCAV* 

id. AU fJLy a$ 'ioilL^y' /JU^ 5C9LXOV (piWM Agy<{K, 

AM. o»><76 vr,o$ xnoyov o\cLyx^o(poVy 
^^Ayifoicji \au(pss x^crm^is virix.^^/mv 
^ TUju aUju (t^t^py>Vy o) ywu^yyXcdc^cLKyiciuf. J2 ^ 
''Ey*>yy iTCiiH x^ Aiou' TWfypis '^^tAh 
YJj^i^v vo/tf{^6) rr^^ \/m^ vouu^^yi^icL; - ■ 
'^dlu^y {iyyj\ 5eSv tis ^cccv^go^Trav /jlovIlu. 
%oi vT' 69? M^ V8^ Ag-/T?o^* iM.' gTn^flQV®^ 

Aoy©^ 
s X o A I A. 

-flo. A«vj} 7J5 (Jp;>«J >^ haieit\<^ •mXn) i ffv^t^tet rS ^^ i^' 
^^f*»» InmXHTv, i^y 6 EilvnXtq (Pnrl, rt p^^i «t^» xXa*H9 

/lir /S l^«;iJ^ '/tAsrv T;i>t^ cvjv yXoiCis-etX^et4f, tfgikJtlTnp xvdpvti-nif 
rvTiK^carihtg rS Xaiptt^i^^^fSfi^^tM^tvy^. flj, KdwQ49 V" » £5 »/. ^A^^ AtAc/ nQUMvaftMT\9i M ii)/9cc xfjpgtmv, v J^ ^r. r^v» 4)( M E D JE A.^ '• fji 

Facere, eos tibi gratificans, inimicos habeo. 
Ergo inter roultas Graecas me beatam 
Fecifti pro hifce beneficiis : egregium vero te 
Et fidum maritum habeo infelix ego. ' 511 
Si vero fugiam expulfa ex bac terra, 
Sola cum folis liberis, orbata amicis, ' 
Praeclara ver6 gloria erit tibi novo (ponfo, 
Mendicos errare filios tuos, Sc m€, qus te 
fervavi. ,515 

*' OJupiter, quare auri quidem, quod fit adulte- 
*' Clara figna hominibus dedifti, [rinum 

, ** Sed quo pporteat difcerni malum virum, 
** Nullum fignum ineft corpori ? 
Cho. *' Gravis quaBdam ira & aegre fanabilis eft, 52.0 
'* Quando amici iricipiunt contendere cum amicis. 
la. Oportet me non- fegnem effe in dicendo, ut 
videtur, 
Sed velut navis prudentem gubernatorcm 
Summis oris veli fubterfugere 1 

Tuam efiraBnem loquacitatejn, 6 mulier. 525 
Ego, poftquanft v;ilde exaggeras tuum benefi- 
Exiftimo meae navigationis Venerem [cium, ' 
Servatricem eife iblam inter homines deofque, 
Tibi verd eft quidem piens fubtilis : at invidi- 
ofa erit mihi 

Oratio 

s ^ o A 1 A, 

'^f^U^, ^eUniw ^ T^M/^HgjM' «rejfBftT»' ixnKt^i» «S ctui^q Ja«$ 
x5 ^^ TouTJiq TmMUtMq ivt Tov elB-Xefy w^' •»$ ^ixcq aoTof 
nn&Mfi Jfeb T09 Ut^nM/ ^vtvrfi t^^^* ^*^ ^1$ H^. f«t ^ii^ 
i *A^luMi H MvhfnuaaiM tIu^ vuuv <aO<r^ei^l*Zaj ru^ jrtT^iq 

Miyw 

« Xiy^ fn6liMU'. t¥tAi tant fJOt ^^9o9 i A^y®-. dXa^09t»nf(§b& 
^yrty utfip ifi^unrS, en 6 i^i 09 ifi^Smi fABS^MKt fitt^ 'A».mt» 
fn EURIPIDIS 

Tcticuf xcUQiiUiSy )^ j^xZo/ l^m^trMy 
Uofiot^ 1B XP^cd^, fJ(M ^2^ i%t^ A?^^* 
HaJk^ h a tJcQott 8(rflt# EMZcc/e^ o^^2a/* 
KoM «Jo^fltr ej^er et de >)i^ e-^r ej^atToij jr^ 
"O^omf ^Mi^y QQc c^ rir Aoytgh uf d^cr. 
<* Elif J^' ifioey^ (Aim /i^uoife ci J^^»» 
^ M>rr' *Of^m$ y,oi}Xio¥ vfimrDLi fi^^y 
* ^^ Ei /ui *7ncr\fi®* i 'to;vj» >ero«7o /tw/. 

^EAe^' * cufJLiT^cLi ^ ov ^af fc^^flt^ Aoj^K. . ~ 
^A i^ e;V yoLfJMi fioi iScUTiAas^ omihireLg^ 
"" 'Er ro^J^ i^iPo» 'zs)/>^& /^ (d^o^ y^T^ 
t-TTei^ <7i*(pg{»r> emt odI jti€>ct^ 0iA®«, 

^E-Tre» fJUimTluu hvp 'la\7U(t; ^ofUy 
rioAAfli^ e<peA>cttr aiffjicpo^g kfjiM^^^m^y 
Ti T8<J' o^ ^)j/A* fiCgor ^Ttr)je9^goy, 

Kcum 

S X O A I A. 
'A^ M £ D ^ A: f^ 

Oratio percurrere, quod amortecocgerit. 5}o 
Laboribus iDcvitabilibus meum eripere corpus : 
Sed non accurate nimis ifta perfequar. 
Qusl igitur iwf juvifti, ben^yf res habet« 
Atqui fervatione mei majora tcHeficia 
Accepifti, quilm dederis, quemadmodum ego 
jam dicam. 5 j 5 

Primuin quidem pro barbaii terri in Gracl 
Terri habitas» & fcis jus, 
£t lecibus uti, non prd viribus agere. 
Deiode omnesGrsci fenfcrunt te efle ingeniofam» 
Et adepta es gloriam : (i verd in extremis terrae 
Finibus habitares, nulla fieret mentio tui. 541 
<^ Mihi ver6 neque aurum (it domi, 
^^ Nec Pqdiei carmen fonare pulchrius velim» 
^' Nifi iUuftris mihi contingat fortuna. 

Atque hxc quidem tibi de meis laboribus 545 
Dixi : certamen enim tu propofuifti verborum* 
Casteriim qus mihi de nuptiis regiis objeciftj, 
In hoc monftrabo primum quidem qudd (im pru- 
Deinde caftusideniq; tibi magnus amicus, [dens, 
Et meis liberis. Sed mane quieta. 550 

Poftquam huc veni ex lolcica terra, {liis 
Multa mecum trahens incommoda inexplicabi- 
Quodnam confiltum hoc melius potuiflem in* 

venire , 
Quam ducere filiam regis, cum eftem exul ? 
Non (ut tu me vellicas) odio quidem habens 
tttum conjugium, Per- 

S X O A I A« 6o E U R I P I D i S 

Ohy u$ ci/JuWdiv 7n>\6^xyov (ttcsSIlu €-ywr* 

A\i$ y> oi yty^Tis, ^«1« (^/^^^/^' 

'AAA' a^ to /i /JUtyi^^fy or^coi/d/j }LaL\cc$y 
K<u /JiM (r7ntn(oi/JU^^(ty yiymaxm^ oti f^o 
^^ rim'^ C))Aiy<f TO5 m^ C%7roStiv 0«A@^, 
1JcuS)i.$ 'tig-Srpi-^i/JL k^ic^ ih/iav 6/>9^. 

Ei$^ rauwn) BiiUoy x,<u eiujciiflwcL; >fv@«, 
EvShii/JLoyoiUv. <roi te t&^ TntiS^y ri JVT, f^f 
*B/JLoi n Auei toctx fjui?0\.iicm riTOfoiSy 
TcL ^uvr mazti • /-8^ ^^ix&j/j(gji xcjxcJj 5 
Ou(J^' cbf TO <J>xw> ^r crg ;tH xy/^^oi Ag;^@-. 
" *AAA' el^ Too-Sroy i-^9', odT op^/j&//y{S 
^ Eumy yujuxiu^ Tnort ^^(^[v vo/iil^tn, * 5*70 
^* ' Hv (T' omJ" >ey>flai ^v/jL<po^ 71$ tU \^X^y 
" Ta Aa;ga x.fl{.i xctAAi^, TroAg^a^TaTO 
^^ Ti^^-ecSe. . ^>fy >ap aAAoOev TroG&if jSgoJa^ 
^^ na.TcJk^ TBxySo^, B^\v <r' «xeivoti >ey@r- 
^^ OvTO) d* Ap"«x >ij' aJVy kv^^cd7n>iS xctxojr. ^tc 

Xo. 'lotcTDyp ^ /d/j r^t^a^' ly.OG/jLY,aoL$ \cys$* 
'0/M$ y '{cuiycy yjcl rQj-^ yiLyilmj Xtya^^ 
Aom^ rz^^a^ aluf cL\o^v h ^^tcux J^<Sl¥. 

** ^E/jLOi ^ oTt^ SiSxx®* C6¥ cro(pos Aey^r . ySp 
*^ rLe^me^ TthJiiTtLu (^>j^fltf o^AicTXfltvf 
f^ FAcocnjti ji ouu^ miiix' 6C ^Q^^iAeTK, (C Xct\^ M E D M a: ^ 6t 

Pcrculfiis vero defiderio novas fponfae^ [ftudio : 
Neque certatim numerofas fobolis procreands 
( Sufiiciunt enim qui nati funt , nec idco con- 

queror) 
Sed quod maximum eft,ut commode viveremus, 
Neque rerum ^necejfariarnm inopia laboraremus, 
fcicns qu6d j<So 

'^ Paupcrem omnes amici procul fugiunt: 

Et ut liberos educarem, digne familia mea. {tis^ 
Et eignens fratres his liberis ex.te mihiprocrea* 
Eodem loco coUocarem, & conjungens genus,' 
Beatiiis vi verem. tibi enim pluribus liberis quid 
oDus eft, 5^5 

Etminiconducit.futurorum liberorum caula, 
Eos qui vivunt juyare : an male confultavi ? 
Ne tu quidem diceres hoc, nifi tc ofFendcrent 
novae nuptiae. 
*' Sed ec^ venitis, ut ciim reftS fe habet ^(fj 
" Coniugium, putctist/ojmulieresomnia habere: 
*' Qu6d fi contr^ calamitas aliqua inciderit in 

conjugium, 

*' Etiam ea, qu<efmt optima & pulcherrima, ini- 

miciffima vobis [quopiam 

Ducitis. Oportebat autem homines aliund^ 

Gignere liberos, neque effe genus muliebre : 

Sic enim homines_nullum malum habereht. 575 

Ch. Jafon, pulchre tu quidem ornafti tuam caufam : 

Mihi tamen(etiamfi praeter yoluntatem hoc dicS) 

Videris* injuft^ fecifle, qudd prodidifti tuam 

uxorem. [libus: 

Afed. Profedo multum \ multis diffentio morta- 

^* Mihienimquifquis injuftusexiftens, tamen^Z' 

piens in dicendo 580 

*^ Eft, maximamuldadignusvidetur. 

^J Nam ciun glorietur, fe dicendo polfc omarc in- 

juftas caufas, *^ Au- 


42 EURIPIDIS 

Aiyif T* ^^¥06 ' er 7S w xTim a W®* • f 8 f 
TcLiw9 yaiuui ToyJ^', aMol fMi myX ^[\m. 

ToXfJbSLG f/ji6ufon X^pSict4 (juiyajf ^^Aor- fpO 
M)f. Ot> T879 (t' ecvcy, ctMoi jScipCoLPor AfvA« 

lou Ev yio; TDd^ loai^ )cai ytwdjxos Hnns^ 

^to/ocf 'Tvg^tf^ 'TTou^lk^, '^A^ Stifioun. 
Mi# M>1 /ooi >Wlo Av^t^e?^ ^Jki/C^OHr i8i®*, 
* M>i<J* oAC®^, 091? tZo; IfjLUv XH(^oi 0§0uc. 
Ict. OicS'i^/U€TA^^j 3(5^1 ao(pom^<|>aufyi doo 

Z X O A I A. 

0Ufttfim(H» afif§f r«rMi f(^/t*4«i4 r« AiyMr. 9v A /t*ii #ui; iQfi^» Ah 
nxi($9Rt^9r/f»;rf^. fpi. Oji r«ri a''f^y) «'rri ffdTMhiufijffM 
^tluu.Ul^poitUf t^jfMt€%m titc •nTi ifisU fntiir} ro tiftfiiU T T^^^pm» 
mtffXJl^» ^^^Tjl mXi otximtq tI stv^xxU» n^* at%ufpb§9^ 
iwln fiU^at^v ty^a ^twxiHs^. twn Sk ^iniiJ^jct agdi OMK^M.lfV 
^m-ir • 'h^r, tM v^ r# ^ fJui}W •tnsXfifi ^Ams.' i^ wt I^K* 
f92. Opi^ fb*7^|oy) 0M>y Uhj^taif nyS ro fc>s;te^ W^ fi^^pSUff 
0V9§iiSn^9 i^ iojriihurttf ^BXtififtnslti 2^fi$ii fLi €9t9ri^m9 tt f i^m ^ 
rtm r^Xuy)/etf. ntriitv h f^st ^XC^ yff^ CtwtSxHc, ah%lti #ff 
4iQiWI^&8» J^f4iM%u9lufiyn9a S^ riXitidfiif l^ttfCU^ ymfm» 
»ff tMacTsS^. 5*93. Av^a^i ivi)cttf*tm) mrri r£ Xvmi^ii maSi fA- 
Xw^tt S i' «$ K^ to iSX^ J^nX^ wV m^ rL^ J^Iuh i#** 

fA^^^ h ttvrsZi rU tix^* ^ 9^< f 4<r2 n^stri^ it/mf» »m* *< Audet fallere : non eft autem admodum lapiens* 
Sic & tu ni nunc apud me fpeciofus Gs, Jpeciffis 

verbis utarisy 
£t Mc Jis adeo bonus orator : unum enim ver« 
bum occidet te. 585 

Oportuit te, iiquidem non fecifti malo animoy 

me prius perfua(3, 
Has nuptias contrahere, non autem clam amids» 
ya. Prsciar^ vero mihi h^c in re tuam navdfles 
operam , 
Si tibi nuptias iftas ante decIarafTem : <pias tA 

nunc quidem 
Vis remittcre magnam iracundiam animi. 590 
Jl^ed. Non hoc te movit : fed barbara conjux 
Non (atis gloriola tibi in fenedute fuiflet. 
Ja. Hoc itaque probe fcias, non propter mulierem 
Me duxi0e filiam Regis, quam nynjc habeo : 
Sed ut antea dixi« eam duxi, volens (ervare 59^ 
Te, & meis liberis fratres 
Regios gigricre, propugnaculum domus. 
Med. Ni contingat mihi vita fplendidS miferabill^ 
^' Neque diviti^, qus meum animum puneaat. 
ya. Scifne» quomodo haec vertas vota» & upien- 
tf or viaeafis ^ <Soo 

Bona 
' s X o A I A. 

ffSi %iikifK99*BUf ^JiB-uf, ^ h tcf hif^i ^tnm^utf, xetB-tt^ f§ i 
^ PuJu ixi^ }iWH M l^lw ^^rc6. «Uy i fiixpfMf tuhuf^pi^ 

^i^ mfitlHffitifvi , fm^^atr tcvriq tXt^ ixi *nf ovffi^^fk 
uMi vr t^ rCf mtt%r, m'$ rif ^fJ^f €s€HXii^v^trMf xuii ^ 

Pfirir» £i 99 tht fiftHbleuS^ y tret d^tly^ rlau tv^ii^ ^^f^§m% 
mouiiff^i ftw $ iurf)>i Xo^f tiftiiMK, ^St ru Xi^ ^ >^f^ 
^aifwti, ftmti lir tmxMf^ ffiflZ*^ JWv;gfiir. ''AA#c. JSQ^ «( <?+ E u R I p I D r S 

M>i.''TGe>((^' j gTreiJVf croi ^ gr' "^bra^po?»!* 

IcL. AummcJ' eiA«* fJiA/ihvaL/^ov cuTici. dof 
M^. T« c/VScTw, j yiS^ yx^fjiScnty 3y^)«Xi^JS(jrt cij 

M)J. KcJtj (TDr? CL^icL y 800/ TuJ^VCO ShfJtJOl$ • » . 

la» *^^ ^ x.e>(y8/(sLf TwSi (roi m t&^uoyol. 

n§o(7r(^eA>i/^ ^>t^TOy e/i8^ AcxGeTy, 
Agy' • 6^ eToi/fc@- k^pQoyai iSvotj{ wl, . 
Sey^5 1? TnfJt/TCiJCf (rufiQo\\ dl (Tgjtraoi cr' ^. 

• Kotf mu^ fjuh ^i\sax3C /bUd^usy ytwxi • 
Ai\^cLax3C ^* o^^y 7CB^S>tyti$ kfulyoyct. 6l ^ 

iM)f. Otfr Sbi ^mm Tmcn (ms ^v\a^{fJUc^ aufy 
Oxjt cu m S^P^cUfjL^cSCcty fJiViS^ y\fuy txSs. 

^^ • KaxS ^ cLyJ))o$ S£p' oyyiaiy ^x e;^^. 

I*. *AM.' «y lyoo jidp StiblfJLoyct; tMfrnj^ofj(yjiy 
'fl^ Tntyfl' LfTrag^^Ty avi tb k^ Tixyoi^ 3"eAc» • 620 
^oi <5^' ^36 ctpeax^ TOiyocQ\ ccM otuflxitot 
$iA8^ cLTruQ^' iviyoip kxyujuvj, TtK^oy* 

M>j. Xa)/)e< • 77D9(i; 7S Tiik y^oSfJu^rs xo^v\^ 
■ - ^*§?> /t^^^^^^^ Stofjutmv l^coTn®^. Nu/j^ 

S X O A I A. . 

6o6* rUUtSnC ^ Ct&^ffu) ffSOf}fAilCiJ TO 'yUUtH9Zt. 9£AM H 

mwufi cc^ 79(^787 sp3^y vnttHTztaK^ is 'p t^ teufTtii iXtyt, t^i stym 
mv ytfi*iifittfn» dXbM T 'lUmt^ Ao^y f^' icouiSii fMttrispr^r. 
ytftttTu ^ o »9Hp9 7^t**U^ ^* i yuvi, 609.. OeJ tcQA^Sf^) 
tifrl ^ ctnc '^KCJi^i/is^i ^k^ t 'nnsmv i^it <29&\ o^, fttt^ti^k 
S^ TiSTU» TBC^ 9nXb^- 6 r 9. XujbSoXcc) o/ fm{f y^^fi^i TT^y^ mf^' 
^Xov ^StT^yovTr^) Jutt^cv (a oLuTtl icu.7iXycy ^i^^, JtLTsm a^ 
yif^7t?slfK»imnf 7vr$ uTnh^ufjuirot^' Sfec h fni Trdx^f ecyru^^ ru^ 

ikilfmp M E D ^, A. 6f 

BoDa ne tibi molefta videantur unquamr 

Nec, CHmJis fatis beata, te mifcrara putel; 

.^ir.Infulta xK^#^/',quandoquidem tibi quidem efl re- 

Ego ver6 deferta fugiam ex hac terra. [fugium : 

Ja. Tu ipfa haec elegifti: nullum alium accufa. (J05 

,AIed. Quid faciens ? num aUtri nubens, aut pro* 

dens te ? 
ya. Imprecationes regibus impias imprecans. 
Aded. Et diris de vota fum, d^voveor in tuis aedibus : 
ya. 'Sed non litigabo tecum de his diutiiis. 
Si ver6 vis pueris, aut exilio tuo aliquod <Jio 
Subfldium de mea pecuniS accipere, 
Dicito : quia fum paratus largd manu darp, 
Et mittere hofpitibus teflcras ; ut tibi bene fa- 
Si hsec non vis, flulta e$, 6 mulier : [ciapt. 
Defilcens vero ab ira, lucraberis meliora. 61 5 
Aied. Neque tuis holpitibus utemur, 

Neque quicquam accipiemus, ntc[\xt qHicqaam * 
nobis des. j 

•* Improbi enim viri dona juvamen non habent, 
Ja. Ego tamen teftor deos, \nihil jnvahu 

Qudd volo tibi liberifq; omnia fuppeditare : 610 
Tibi vero non placent bona: fed cum contumaci^ 
Amicos repellis ; quamobrem dolebis magis. 
Aled. Vade : amore eniui novae fponfae [fpeftu. 
Caperis, tempore longo abfens domo ab illiuscon- 

Duc 

2; X O A I A* 

iztAm i^tnlf^etf (gg^q »Xt^i>iitq, iTiu^fSfi^i ro ifbiffu ec^^^Xtoft 
mvtftSpv» 91)0 \tfU^, EvSiiX(^ "Ei^My Timr ifv umtv^ X^« 
srra-^fir/Ur/pa ifMtmv^ ; dxe/^Sq csl^ «^ m^ ffvfACcXtc, iru^ 'EXtM^ii^. 
6i8> K.»tcS ^^ dff^i) 'Tm^ifAtx ii-ifg 'E^^St ciJ^^ JtS^» 
MUx, hnnfi0«t. lit^x)mi C4r /ieifTt /li^n^ipa». 624. Aif0 

ifJuXfJiiSh Tjci^mir, ifiui t^n 'SJOrthn^, dfri S ^i9«fm&'. . 1 

E U R I P I D I S 

V(ii/JUT$ TDiSlDVy 6D915 (T k§filo^y yOLfJM. 

ANTl2TPO*IKA. 

^Eg^TEf vTT^p /uSp ctyocv 

EuVtd>t^ 87W. 

M>f '^TOT, 0) d€(rmiy, e-Tr g/toi 

Arlt?po(p7r ct. 
*« STEg^i <rfe |ttg cTi^goerttyx, 

' Mlli^ TTOT* cLU(piXoyB$ og- 

>af, (xxopgca tb veiicn 

(^u/iov OiL'7JA>i^ot.(r eTB- 640 

c y o^rj<p^m Ttfivca Ae Vf yujucayjSv, St^o- 

2; X O A I A. 
6i6. '^Qfg 0-' i^yttyuh) un fAi^iAiX7i%9ec4 6t hrl rS >«jf*f* 
617. ^'Eptm^ ) rlrn 6 p^^h xiyi ft&i ii^ Mfihut/Si iftf^ 


1' N Duc fdm : fortaflis enim ( cum Deo autem di- 
cetur) (f2 5 

Contrahcs tale, Ut tu fis negaturus, connubium^ 
fc. pigebit apfdrajfe nuftias. 

ANTISTROPHICA. 

Strophe i» 

Amores quidem nimiiim immoderati 

Venientes^ non bonum nomen, 

Neque laudem gloriamqne concilitnt 

Viris : fi vero moderate veniat 6%6 

Venus, non efi alia Dea 

^qud grata. 

Nunquam, 6 domina Venusy adverfus me 

Emittas ex aureis arcubus 

Inevitabile telum, perun(aum defiderio. (J3 5 

^ntifirophe i. 

*' Pudicitia ver6 me deledet, 
** Pulcherrimum donum Deorum. 

Nunquam ambigua certa- 

mina, & infatiabiles, i. e. immodicas rixas 

Confternata aniiao propter ali- (^40 

ud conjugium, 

Mifceam : 6 potens Venus, 

Pacata conjugia co-^ 

lens> acuto animo difceme thoros mulierum. 

Stropln 

XX o Ai A, 

nsi %U 'M Mihuuf. 699. 'AKcgifU n fnU) (i^fiii «V 

}i*6v$) W 99W9 luif ii^vm m^is^A%i^ ufmm, rm-in W« ^n^ 
TOntm^i ^miMun avnwk^. 64^. 'Aw\%xifhu%) eir r^ 
tSmf mnrii^iMft^. fiC/i^imit, 4oe»»^^<m> ei^^nftSaK. *AMim§4 
nnim W Aiiif^ ¥ ymmiUfK ^ im fi4^m it^ im)Jft»ni 68 E U R I P I D i S 

Tov ct/iv\^vi<X4 e;)^8aa, 

©cufixof ^aLvircf) TOg®** ^/iiitwy 6fO 

^^ ^A/Jie^ mvy l^dLvvacurcL. Mox^csf 

'*' '^H >a^ m7fioi4 ^i^cdni. 

*Avliqpo(pn j8'. 

Xl y^ 8 'm\i$y 8 ^iAay ti^ 

''Sl^xlufty 'm^oScTcLf 

Aeivo^SiTDy 7ia9e«y. 
^' ^A^eAT®^ o\oS\ orcomipe(;ai | 
" M>; (pi\»s m/JiZfy t^&cl^v kvoi^cLV^ ^ 66o 
" '71 x\y\i'S)du C))§cv5y 
^^ KcCjOol (pi\@^ 8 ^t' efOi. 

'loi/jLSoi. 

Ai. Mh^cty x^P^ ' '^^^ '^ *z^oi/MOv 
. KolWlov Bhi$ oih ^ZBi^crcpcovuv ^i\oi$. 
M>?. ^Q, X^^^^ ^ ^y 7nu(ro(pS VLcLv^ov^^y 66 f 

Aiytd. 

sx o A I A. 
'nfiifi'^ i^ i 'A^^ AVf 7uq ^ihxif/fiti, 9(s^ lal^nn ttittii fmmdljm. €€ 

€€ M E D iE A. 69 

Strofhe i. 

• O patria^ 6 domus mea, ^45 

Nunquam fiam exul, 
Habens paupertatis 
Tranfadu diiSEicilem vitam, 
In aterbiflimis doloribus^ 
Mortc, morte priiis domer, ^jo 

^* Hoc die confcdlo. Malum enim 
Non eft aliud majus» 
Qulm folo patrio privari. 

^nttflrofhe 2. 

yidimus> non ex alienis 

Scrmonibus hicc pofTumus referre. 65 5 

Te enim neque civitas, neque aliquis amicorum 

Mifcratus eft» qu£ pafTa e$ 

Graviffima mala. 

Pereat invifus, qui non vult 
^' Amjcps colere, aperiens cahdidam 660 

** Clayem peftoris ; 
^* Nec mihi unquam erit amicus talis. 

^jSgem* 

Salve Meda^a : hoc enim exordio ' [cos. 

Pulchrius nemo novit aliud ad falutandum ami- 

Aled. Salve & tu, 6 fili fapientis Pandionis, 66^ 

iEgeu. 

2 X O A I A. 

i^ «MffiS^, iH 79»im, tSt9 a auTo ro Wpf cd^^cf '^ fmr^i^^, 
4m ^9iki9o9 ffir» etuTuTi o^^iCiP e^SfSp izs-l *^ Mni^ixf, t(£M ont 
s|«i(9S$ tStv f^yJutofSfi, 66 f. Xo^SUeufiiof^) iuiTn^poi 

mnp^m^Alfmf ro opofAtt, KttSt r% ^ az^U o Hmiim i^ifiTU^ i 
¥ f hj ti fo fMkfiu rwiSrof oturS ro fp^y. M ii^ mvnpyiut i^^' 
fSj/B^p mS% p^ rSro xiyt^ aoTot cz(pif ' $i^ t/conp ^iw^W^- 

»3 t06. A^zy. €t 70 E U R I P I D I S 

Al ^oiQs -mXcaoY c/t.Xmiii ^y\<PieAOf. 
M)j. Ti y ofjL(pcLho¥ y!\9 ^t^mcaShf ejoAV; 
Ai. Hca^Y ggiUv^y cTs^ffjL^ oTra^ y^yom (Juoi. . 
• M>1. n§o^ ^e^K, ctTOi^ |S <rfeS/)* kii Ti ims ^09 5 6yo 
AU '^A^Ttaxh^ \(r/jbp9 Shuifxjom ttk®- t^%?- 

Ai. Oux go;agy A;v>?5 a(^u>t^ ytiJunKiH. 

M>i. Ti JiT^ $oiS@- eW au* mi^f TntA 3 

Au So^oJTiBp, y\ K9^t' iyj^g^ <njfj£ct\{i¥y t^m. 6j^ 

M>i. ©e^^ J^' c^y i^^ /^*^^^' eiJWoj 5eS; 

A^ MctAir j e^i '70*39 crotp)?^ J^rr«tf ^jfro^- 

M^. Ti SHr e^twc^, ^e^o^ ei ^ifjus x\ui0. 

Ai» 'Acttc» At€ Toy '^H^i^ fJtM \Zaou TnShu. 

M>j. ng<y Ay 71 S^^oj^^ ti ti/ e^fxij ^^* i <J8o 

A/. ngiV diy Tfa^e^xjf ^2^1$ e<nay ;^oA.a;. 

M>i. 2u J^* ^^ Tx ^M ^fin', rUuS^ vcu49>\w r^o'* 5 

A/. riiTSA^^ 'n^ (6^ >?j aFfic^ Tgo/Zo/iO^» 

M». 

S X O A I A. 
665. A(>4u. 99^v) ^iyitffi 70 V AiV^ c/$ T£^i{^p« iXnX»^ 
9CU, ^^^ Td fihixiitcti ■m^v[ ^kiX^ rluu m^itiaf , T>&tf^ jutr* 

rc9 Aiyiet (fwl Tnt^^^ji^ai <s^q Mihtec4f, iPtKct S atc/pim^ 

V7»$. Kcu yc^ m clutv^ n>iv%9 Xuoiit fi^^Tv» J.h ^lf,^^&»9i> 
ccrtt^i n» iJl^ijirsj^i^ottii 'fffofi^yTt^» (rvfJb^ecXtT» dfA^^^tBfq OlS^ 
«/{ Xeyaq f^Xc^y ^ ^Asw^ov wj^r». 668. T/ ^' ofJu^x?^c» yni)' ri 
iirS(9Bf 7^$ «iJtit/SJjti Tv f{^vlticoy, sSTtX^^ ^f> i^iifAnirctft^ €#^1*4*^ 
670. Aevf Mei) fcvTt y ft/sv^^ ytu; ecTmt^ ^etfz^» ^« •! «d» 
cttTi y fA»5 i^ i»MU. C2cr,U0^iuj 61 j f^t T« ^tf^ XPB^^c^ tfmr. 
K «Tzv^. fi&vri b^ fA>$ ^^^^'^ ^t'^^ tfTfBt; Tvf^clrsiiy ro oi tSti Sv^ 
6^sn^$ s:s-( ;^d*v ruoBrH, cctrl y t»^ S hZ^^. vuv Ht f sri v^vy. 
«^ njfjbiiactcj. Cyi» OoK Irfafi tvtii^) ^cirlw tf^t MfAiT^v «fb 
"^Ois^i^^v^illf e^c» XetXMoTnjf lit XttX^h»l(^, reA-Ais •n^ MJJV«0 

677.Mi(Xif% 'M E D iE A. 71 

^£geu. uode accedis folum hujus terrae { - 

%^£* K.elido antiquo £icello Apollinis. 
Med. Quare vero ad umbilicum terrs> ubi eft 
oraculum, ivifti ? [roruni. 

my£g. Qusrens quomodo mihi contingat fatio libe- 
Jktgd. Per Deos, ergo fine liheris adhuc trahis vi- 
tam ? dyo 

«/£|;. Sumus finc liberis, Genii alicujus invidia* 
Jlded, Cum habeas uxorem, an es iine uxore ? 
e/£^. Non fumus ledi nugtialis expcrtes. 
JHed» Quid igitur dixit ti^^Phoebus de liberis ? 
€y£g. Obfcuriora verba, quam ut poffit homo con- 
jicere. 7(^5 

Med. Fifne autem nos fcire oraculum Dei ? 
c^^.Maxim^, quandoquidem & fapientis indiget 
mentis, acHtHmqHe foJlHlat ingeniHm. [dire. 
Afed. Quidigiturrefpondit? dicito, fi fas:r/?au- 
ty£g. N^ ego prominentem utris Iblverem pedem. 
Aded. Priufquam quid facias, aut ad quam terram 
venias ? <^8o 

c/£f . Priufquam pafrios rurfus ad larcs yenero. 
Med. Tu vero qusl re indigens navigas in hanc 

terram ? 
t/£g. Eft quifpiam Pittheus, rcx tcrraB Troezeniae. 
/ Med. ' 

S X O A I A. 

fnfisi&'^ ^79- 'AotcS fft»*) j^cfhlq h%i iJ Aip^r, »•»»« iW 

^W ^» /M/i TtwtX^Hf irtfx, TreJtf i^luSof 1? mleAi^' tJpt» 
>«# cuf^m^, «ko^ «M?rds tf rtwitajf. ttaxif Ttlftw A«>V «'•'^ ^&i 
»A» Totri^ it^wof,^ 'Afpfc/Ao^t;^ > Kai 9ipi7 ^irlut iw* ticxht 

i»ei9 Atycff, Tf ?«f^«i^'^r«f. 

K 4 >€5. Te^ 72 E U R I P I D I S 

. M^. *AM' AJtvv)/};^ ^ Tt/;vo<5 omv le^* 

4A1. Ti 'j^^ CTUy OIJLfJLcL ^CO^ Tc CUJUTiTH^ Od« ; 

AL ■ T/ C)))i$; ra,^S<? /LUi croL^^^y^vSbtSrvfjueL^. 
A/. Ti .^)iLwc. (J^^otTO.^ ; 0pgL^t itoi <nx.(Pe<i^eo?* A?. noTcPOK lp^S^i$, yj anv l;Scupow \ey@^ z 
M)t. m^yoLv y eg<»(5f 'n<?D^ yx. e^t> ^iAoi^. 
Ai. Ito vwUy tiTnf 00$ Agy4^ eTiv rSTLOG- 
M>|. 'Avc/V^^vTOg^vya^y/ciTJ^i^ .^^jS>j AcLCeTv. /OO, 
A/. AicJ^oi (J^' o^TucTw; Trg^ivg (juoi \oy>v. 
Myi. K^ecevy o^ ccpxi "Tria-h yHs Koe^y9«ot$, 
Ai'. 2i»>fir(»7a ^/y T^ >?y, cT^ Av^TcSnf, yto/ocf. 
M>;. - 't)Aa?AA * 39 ^Z3^ y' e^cAocJyo/^^t/ f^ovog, 
Ai rigo^ S^5 TD j^ iMo Tcoavov ctc; Agy<j^ "Hs^xov. yof 
M)i. Kpe(i)v ^' eAotovcj (PvytSbL tto-/ e^6> ^ovo^. 
Al 'Ect J^' 'JoccrtJV; VcTfe TaSr ^Tm-gm, 

A/. 

2 X O A I A. 
M E D M A. ^ 

Mid. Filius Pelopis, ut aiunt, piiilimus. (^4 
c/<£^. Cum hoc Dei oraculutri communicarc volo. 
Med. Eft enim vir fapicns, & exercitatiffimus in 

' hujufinodi rebHS. [paravi. 

e/£f . Bt mihi cariffimus amicorum, quos in militi& 
Med. Sed fortunatus fis, & confequaris quae expetis. 
^y£g. Quare vero oculi tui & corptis ita conta- 

bueruntj 689 

Med. ^geu, pcffimus eft mihi omnium maritqs. 
e/£^. Quid ais^ dic mihi apcrte tuam triftitiam. 
Med. Jafon injuri^ me afficit, nulla \ me afFedus. 
e/£^. Quo facinore fafto? dic mihi apertius. 
Med. Habet aliam uxorem praeter me, dominam 

o£g. Anigitur aufiisefthanc turpiffimam rem? 
Med. Ceno fcias: nos v. qui ant^ eramus amici, 

inhonprati fumus. 
c/£V. JJtmm altertHS amore captus, an tuum exo- 

fus ledum ? [amicis. 

Med. Magno fanS amore.c4p/#^i.* fidelis non fuit 
'ty£g. Eat ergo, 1. e. valeat, fiquidem eft malus, ut 

dicis. 
' Med. Cupivit accipere affinitatem regum; 700 
e/£j. Quis vero dat ei ? perfice mihi ifermonem. 
Med. Creon, qui dominus eft hujus terrae Corin- 

thiacae. [mulier. 

e/Eg. Ignofcendum igitur tihi eft, quod doles, 6 
Med. Perii ; praeter hoc etiam expellor ex hac terrS^. 
ty£g. A quo? hoc aliud rurfus novum narras 

maFum. 70 j 

Me^d. Creon me cxulem expellit ex hac terra. 
e^^.Et permittitjafon ? neque hasc quidem laudo. 

t/£g. 

s X o A I A. 

708. Kflff- 74 EURIPIDIS 

rCT«7o ^^dh)fj xtipms ^ACi®*' 3"Gtroi«* 7^f 
EtJ§»!itat i' fr/c auS*j oiOF S^^i^^ T&h* 

Ai. rioMav e3(5t.l6 rZcoi^ oDi J»w| vt£>ur^ 

^fi^m^ TBxaSW, Sf imfyi?^\f ^«^. 
E?5 tSto 7^ JV ^gSchfe ei*AU Trit^ 0«. 

Vlu^a-ofioLi cB ^zs^^viUf Utlcu^ «». 
Toatf>^ yt^ TDi coi az^yjTnfuLimy >cvotf, /ly 
' *£3t>T>i(ri^ /^ >ii'^ 8 (T Sjy^f ^\r\a^/jQf 
AuTM J"' ectyTTBp eK e)ttB5 eXSM? i^fiBs, 

" 'AWiTT®- ^ ^ ^ivoi^ uvom S-eAo?. 750 

Mij.'EfQu T(3t<J''* iM.a/ OT^z^ ei >^W1o /tcot 

S X O A I A. 
7^. Ki^rt^rfi) ««%ri T» x^fr^ r^ Krrix^f* W '»••>' 'y- M E D M A- 7f 

Med* Verbis <)uidem noo fermittit boc : fid m« 
mem reipsk pati vulc. 
Sed rogo te fupplex per hanc gehacQ, 
Et tua geniia, uipplex jam tdfi fio, yio 

Mi&rere, mifererc mcj infelicis, 
Neque me defertam ac ejeftam afpicias : 
Sed recipe nn regione & domo riM hofpitam. 
Sic tibi «Qor ^ Piis fcecundus 
Liberis fiat, & ipfe beatus moriaris. 715 

Lucrum autem non fcis quantum inveneris hic : 
Faciam enim ut non ampliiis fis fine liberis, led 

liberos . 
Procreare ut poflis,efficiam : talia phiirmaca novi. 

%/£f. Propttrmultatibihancgratiamdare [deos, 
Sum patatus, 6 muUer. Primum qutdem pfopter 
Deinde firoptcr liberos^ quorum generationem 
promittis. 711^ 

Ad hocenim ego jam prorfus fum ineptus. 
Sic verd utinam habeam. Tu igitur ubi veneris 

in Atticum agrum^ 
Conabor te hofpitio excipere, quia fum juftus. 
Tantum vcr6 hoc tibi prasdico, mulier ; 72 j 
Nolo quid^ te ex hdc terr^ abduccre : 
QUdd fi ipfa vencYis in meam domum, 
Manebis ll» tuta^ neq|ue dimittam tt unquam. 
Bx hoc ver6 agro tu ipfa difcedeos etferpedem : 

Inculpabilis enim ctiam apud hof^ites eHe volo. 

Mei. Erunt hasc, (^ itd fient : fed fi fidesdaretuc 
mihi 7}i 

Mo^ 

2 X O A I A. 

p^ (^f^ fiA mfi^ rm Wfe< tiV KfWfSb olmtB^iZtii, tk 
ijm €iuT0i n dmtfa^f^t» 734. IlfA^f j6 EURIPIDIS 

TwTO^ ^/k?*/^* ^*' mF^ ^zzrglj (A^ K5^\«^ 
Ai- MSy \i TTB/TDiOa^ ; >» Ti ^oi td cTkyj^egi^ 5 
Mn. rieTTOiGot; rieAi» J^' e;^9§^ I91 (jiak Ai^c®», 

KpeaV TE" TyzOi^ ^\ OPTUOm juSp C^yiUy 72 f 

Aoy>\^ S)i xjif/zQl^y 39 ^tS^ dm(juS\@^y 

A?. rioMfa/ eAe^o^ ci Ao^i^ ^zs^fm^ldUi. 

. 'A>K ei J^xiT (TOi J^&f mSt\ ohc i<Pi9^/<9V> 

25Mr>]iv t:/ e;^g)jk otiT^ ej^St Siixftwoui' 

To (POf <P' d[§>fge /tiflcAXoy- g|»j7V 5«Vf. /4^ 

Ai. 

S X O A I A. 

jK Jnp^ y^ Tnzrlv^ns/'' 9 »^^ ^cSS/ti^i fAH et^ 6 9 IlfAiir 

^iamB-etf, tiienc av fM <9^|k. 73f. T«m$ ^' «f»^M0S /3) 
J^/^TnAv/Mi/^»"^, i/»mi^f/^'^. ti^ri ? ^ /8f«tf f»y«0v.frfl A 
^i r»79<$ dyvnii i /MrfS-jf^ «y. rjim^ ^' ciir c^H^ii t^ti^k' • r^. 
r»99i$ Jl 79($ olyifrl fitt rjtj fitct^cfSjimi, gvk «*V efcJWiK ^(fm 
mQ^7t^X9ifif>fS^(^ ^* fiiXcfisiki n ifMOHf. J«V <^ ifMtooif^ fn§i 
t»t^«(^ TDy KpfaySft fiisXofAtfotq fjus ecyeif U^ 9% A7?fMi(, 
Q0( «y fifSVue , oiey i^cuTHfJbtvei^ fjut ecyeip , anc etf coin^ ^ 
iltMtnci oi» (piX^ yinoto oMrnX^ :J^ S' iTnKfifUKtufi^^ , ^^iiM 
ff/sRiF, «(yr2 fa* ifniLn^Mufis/mf Xt(jnt Si n S^^. 7f* if «»( • A^ 

r^,-^/srof5K /3 ciy OMI Afy»$ A<9<' o ^ ^ TitxU i^f/^p t^ i 

H>r9 ' cix At a9th(iK i^orteg. ^ S^ Xojup ft^owm 0m$tSm » M E t) iE A. jy 

Honim> haberem omnia prsclar^ \ te. 

%>/£g. AsnoD confidis? aut qaid tibi eft moIeflumS 

Med. Confido. Sed domus Pelis eft mihi inimica, 

£t Creon : his enim, fi juc^-jurando mihi de- 

vinftus fueris, 7J5 

Abducere volentibus me ex agro non permittes 

ntc trades. 
Verbis vcr6. compofitione faftd, & diis jure- 
jurando obftridus^ {onibus 

Amicus ttis mihiy & immicorum meorum legati^r 
Non parebi^, ut ipjisme dedas. Res enim mtm 

funt infirms : 
Illis vero funt opes, & domus regia. 740 
^y£g. Oftendifti magnam providentiam in tu£ ora- 
tipne^ . ■ 
Sed fi placet tibi hsc facere, non recufo: 
Mihi enim ha^c quoque tutiora funt, [inimicis: 
Si oftendere poflim aliq^am excufationem tuis 
Et tua res erit firmior ; prsi verbis quos jurem 
deos, 745 

Aled. Jura folum terra?, & Solem patrem patris 
Mei> & totum fimul genus Deorum. '2 X o A I A. 737. i/JpK a ntbSdi) W ^ <^9v<s tii 'M aufASdaif ^ ifttSf AJ- 
xij^ru^, jfJW ^ eizrelf, ^ 7»r? imxm^xiufisf^ffif 
Ath/fb^ ^ ^91 ixt^fiweif *du) ^^\ ^i^^ W hnxn^vMvfig^ 
J4^»'Efi(9/ n ^) f(^ ifASi ^nnf ttc^ttXii ifi €g€fi ri ftmhfMt^ 
ftfifi^t» %^tf Tnt^ cuuTmfy W riec? axv^tf tuMw «a&iUTI^aS^ 
W ^^r«4 iftmfi($xifeif fjbii €r&f^f^ ^» ^SM 'd c^aSS-eti aw. fi9r 
Ctuinfff JfMy rli^ ox^if raMw ^ix^rA Mt, tfxn4^f ii xM 

i% fiiM fMft ifbigui. 7S9' '^^ 78 E U R I P I D I S I 

Au '^Ofivv/ju ytiaiy Xa/juwl^ Wis j^ ^«^, 

Kfl&>ia 'TnXin (mv fl>^ ^'^^' *?^*^o^j 

*Aya7iai9Du 

Xo. *AAAflt (r' Mouoe^ Tnfi^Ttcu^ ^^ 

rieAfita^e Shfjtjoisy 760 

*!Qr T tTnmcvt c^tc&j^^ '^h&^i 
TL^y^cL; • gTiii >WoU@- iy>»p, 
AiVv> ^/ ^/^) (T^Jb^XAtozx/f. 

M)|. ^n TtSy ^tM 76 ZloyO^, 7lA«8 716 0&, 

Neo/ )C5tM iViK^^i T^ 6/^82/' ^X^S^^ ^*^> 7<^f 

05t®* >a/) o' %)\fy ^ /juIt^xT^ C/}^(ifi¥o/JSf/^ 

A^fdu) 

S X O A I A. 
7^9, 'AW 0-' « Mm«k) i ;^e^i iTnix^^rm AfyX hi rji 

764. ^C ^fS) 7V70 ffroMy i M«iW4B mc^ k^S*' fiivrfv ^Mif^ M E D iE A. 79 

«y£^. Qgam rem fadurum> aut quid non fa^- 

rum» dicito. 
Jidt. Quod neque tu ejedurus me fis unquam d , 
cerratilS, 
Neque, alius fi quis meorum inimicorum thc 
abducere 750 

Velit, permiifurum te id viventem & volentem. 
?;. Juro terram, & fplendidum lumen Solis» 
£t omnes deos^me his ftaturum,qus ex te audio. 
jMti. Satis eft : quid autem patieris^ fi non prsfli- 

teris hoc jusjurandum^ 
n^g. Qax hominibus impiis folent accidere. 755 
AieJL. Lstus abi^ «omnia enim t^&jt fe habent. 

£t ego jn tuam civitatem quam primiim veQiam, 
Ubi coofecerp qus paro» & confecuca fuerof 
qu« volo. 

Sed te, rex, tuums ex MaiiL deduftor 
Ducat domum, j6q 

JBt ea, quscunque in animo habens feftina$> 
Perficias : quia prsftans vir, 
^geu, apud me, mea judicio, vifus es. 

McJUsi. 

■ 

O Jupiter» & vindifta Jovis,. & lumen folis, 
Nonc gloriofe-vidrices meorum inimicorum, 
6 amics, 7<?5 

Erimus^ & in rtBam viam fumus ingreffs : 
Nunc demum fpes tfi meos hoftesdaturos poenasJ 
Hic enim vir^ qdi parte maxim^ laborabamus^ 
^ Ap- 

2 X o A I a: 

4Ani% ^ 9uZ A«(^^9«(f, 766. JLU «Ap. <^) irr\ ^ m r«iv 4 f&m 
^X¥ iWui9»tSip. 768.^Ht i/MXif' (iiuliAfAt) K96A fbf ^$ ii^ 
«¥a^« «V l^m oOi^( «y '^t&f^^i y<M' tB^fiffum. 

770. !E# 8o EURIPIDIS 

Ae^co' ^X^ ^ f^ <SC^ i<ft)yZa> Xoys^. 
Hifi-y^tr i/UjSf Tvi oliUTYJ*y 'lctaDVot 

MoAovit <r' oJtgJ* /tatA9xx»V Ag^» Xoyniy 
^Sis )^ J^JciT /ttoi Tfltc)'^, j^ K5^a5^ eV^ip 
Tiiiss 'Tv^myj if$ ^z^^ss iiiJULS t^i^ 
Kocj ^v/JL(pop eivotf, )^ K^^aS^. tlpyaaft&fx* 
YIoS^ h /rnifoui rs$ l/JbH$ ^IttIgd/j^ciji^ 780 
Ovx i^ ^dTsrSm 'TtoM/Jim hn ^^§090$ 
*E%8§okn 7RuS>t$ T85 c/Jis$ xs^&uSei^^^^ 

'AAA' o^ S)i\om TnuShL ^cujxKtm x^a. 
Ht/Ji^a ^ auirsg ^/>* e^Qt^ ci ^^oiv^ 
Viv/Ji<p)} ^i^oif^^sy rluuh /JtM <^iiiy\f ^ofcty 7 8 f 
AtTslov TE 'mTiKoYi Kf TihoTcoY ,,^o>/Aaloy. 
Kaji^z^ AotffSox xoa/jLOV k/ji<pSTf /^^^oty 
KotxcS'^ oAeTmo 7n£k 3"* o^ cJy 9fiy}j xoffns' 
TowTo-Je ^<<76> ^cLf/juoLYjoi^ StMf^y\/Juxf^. 7po 
'E/TOtJ^a ^iVtd' idvJ^' cL7ntWcu>Tco Xoyv. . 
ili/ia^oL d y oiO¥ tpy>v iT e^ycc^ov 

Tct/^ sn$t9iYy o<n$e^an^i/i(JiloLi' Ao- 

S X O A I A. 
770. *£« rScl' mvec^oiAi^a) 'Tmv^^tJ» rSf lu^t^iwmw 
mikumf. 07969 ^ '^ynet ^y» xeuicvTt^ t uvf^fUf 0/ vtuhmi* 
77J. Af&v JVfb« <9&^$ liJ^yify} fini fcfiftrfiq (jhiaifiNtt ^ €9€9wluS 
tTfoi, 7Ufi0{)S^c9&^^ pv^M/. ffi <^ tifiiiupeiq dn^f MSfy «p»^ 
JC9(iie ^ofisMi. »^i fAf^9 cix u^fiXcf fSj/) pfjbty nieuhu iTmljti^HW^ ' 

idi^S^m TF^f^Hf XtMSq. 0flrlV$^sm/V f^'$ TVTf Ttf^i nX^/Sjp» «IBIH U t t) A A. ii 

Apparuit portus meorum confilioram ! 

Ex noc fufpendertius rudentem in puppe, 776 

Ubi venerimus in civitatem & urbem Palladis. 

Tam verd tibi omnia mea confilia 

Dicam : accipe vero , ^ua diHHra fum , noh 

jucunda verba. 
JMiflb aliquo ex meis domefticis, ut J^fon 
vcniatinmeumconfpcdtim, poftiilabo* 77 J 
ipfi vcfo ^profedo blanda dicam verba, 
Quod & mihi haec placeant, & quod bene fe ha- 
Nuptix regiae, quas prodiia ihe hibet, [bfeant 
' Et utilia hac cfte, & rede fafta.' 
Petamvero, ut liberi mei maneant: - 78(3 
Kon ut rcliftura hoftium in agro 
Filios meos inimicis contumclia-afEcicndos : 
Sed ut dolo fili^m tegis interficiam. 
Mittam enim eos, habentes dona in manibus, 
Et ferentes fponfae, ne pellantur ex hac terra, 78 $ 
iTcnuem veftem , & cirriim atiro textUm, vtly 
coroftam anredm. [pori, 

Ea fi acceptum ornamentumcircundederitcor* 
Mifere peribit, & omnis qui attigerit puellam : 
Hujufmodi phartnacis perungam dona, 
Hfc autem finio hunc (ermoneln. 7po 

Ingemifco autem, quale facinus eft faciendum 
jDeinde nobis. Interficiam enim liberos 
Meos i nemo eft qui pbflit eos eripcre : 

Do- 

2: X 6 A I A. 82 EURIPIDIS 

Onr 01X0$ 6<iiVj ht ^Tnt^o^pn x^^x^k. 
*H^g5^yoK To9', iy<V l^iAi/tTnxfQv 8oo 

nti^m\ %$ iifjuv aiw ^iZ rltrl fUlu/. 
Ovr' e^ IfJiS 7S TOilJ^^ o4*to/ ^olg 
Zay(5c^ ToAoiTTD)', 8715 iii'? y«o^oy« 
Nv/^.(P)j^ Tc?cya(7ii 7raT(i^'' eTHEi x.succi'^ x,acic!a) 80 J 
©otfiTy (Trp' cvyctyxij m^ gjLtoToi ^/^fJuoLTMS. 
lAYi^iU fie ^auuXlu/ xdcQm vofju^^iGo^ 
M>fc^' ^OT;;^icty aAAx S-ctTirga ^07e&, 

^^ Bxfuctv Ixh^^^i ^°^ <J>/Aoi(7iy ^yC^tV»!. 

^' Tav '^ TDiyni^y ^'xAeeTrt]©^ jSi©^. 8 10 

Xo. ^ETniTTip YifJUf ToyJ'' O^oiycoaiJL^ Ao^j 
2e T ^(peAeTv S-eAaoa, xoc^ yo/^oi^ iSgoroV 
SuAAot/tSctyBTO,, </)occv (T* aTTgvvgTra) TGtJe. 

M>f . OvK tftiv clWod^ * cTDi cTfe (TuyfHoifJUi Aey^y 
TgccT 'i^, ^g Tt^a^savcyy a>$ lyoj K9^:'il!'^. 81 f 

Xo. *AMi yc^yiiv croy aTi^pfioL tdA/^jScttJ^, ywucu{\ 

M>!. Ol/TO ^S (IV fjuciXi<^ ^')(^i[y\ 7rom$. 

Xo. 2t> J^' clv >evoio y a9Ac»'^-7>i y:a//f. 
>j. iicc)* 'Z2;e^ooro< Travk^ 01 y /tetro) Aoy>u 
'AM' e/x, ;gt)g^, )^ xo^oii^' 'IctcrDyflC* 8iO 

S X O A I A. M E D ^ A. 83 

Domumque totam Jafonis ubi mifcuero luSuy 
Exiho ex hac tcrrai necem cariiEmorum libe- 

ty °^ . . 795 

FugiljFs, & aufa facinus impiidimum. 

Norrpnim ferendum efi^ rideri hoftibus,6 amicae. 

Adumfit: quid me juvat vivere ? nequemihi 

patria 

' £ft, neque domus, nec ullum eflFiigium malorum. 
Peccavi tunc , quando reliqui 800 

iDomum paternam, verbis viri Graeci . 
Perfuafa : qui mihi poenas dabit, Deo volente* 
Nam nunquam liberos , quos ex me fUftuljit, 
Deinceps vivos : neque ex novjt [videbit 

Sponsa gignet liberos ; quia malam mal^ 80$ 
Perire ipfarti necefle eft meis pharmacis. 
Nemo me ignavam & imbecillem exiftimet, 
Neque tranquiJlam : fed alterius ingenii, 
Gravem inimicis, & benignam amicis. Sop 
Hujufmodi enim homtnum vita efi gloriofiffima. 

Ch. Quandoquidem nobifcum communicafti hunc 
fermoncm, 
Tibfque prodeffe volens, & leges hominum 
Tueri^ dehortor te ab his faciendis., [quod dicas 

Med*. Non crit alitet : tibi ver6 venia danda eft, 
Ifta> quas non ea itiala pateriSi qua^ego. 81^ 

^hn An igittu* audebis tuos liberos occidere,muIier$ 

^ei. Sic enim ma:Jcime criiciabitul: marituS. 

3&. Tu verd ^ris miferrima mulier. 

^ed^ £fto. Superflui fnnt omnes qui feruntut 
in medium fermoneSi 
Sed age Vade, & adducito Jafonem : %i<> 

Ad 

2 x; o A t A. 8+ E U R I P I D I S 

EiV Twty^ T^? <J^ cjDi m ';n?a /(^cofJUiQcL. 
Ae^u$ S^ /umS^v T^ ecuo] hShyfjSjfmy 
E'i7r^p ^^om$ ^ S^caTTorcuSy ytiuii t t(pv$. 

ANri2TPO$IKA. 

Kcq deccv "TVcuSt^ fjcxy^^coVy 82 J 

T' olt;>, <J)6gS;,c4i/:< 

KAe<yo^my cTD^icM', 

Aul ::i/^^ XdfJiii^^i^gi^ 

BoLim%$ olQpc^s ou^U@^' SzQ 

'Eyyesi 

S X O. A I A. ^^ V xiyH (plXxf uuTUi cfefjitoil^i. eix^ec ro hsarctKtff dniw 


Hxuiof fSJt$%f/jSn¥. i^ei^ td uei o /^^i oit aa^nMt^ 9 Mlff 
tiadyiiztj t^ ^tfgt^et «Df^^Oi^®^. 824. 'E^fXl^^^ ^ ■■* 
^iOdef )'^/ti^'(gie/'Zi cuJTlfi 'AB-iu/u/lsqt tiq tuh)HfK$fms» ifji^ 9 w pilf 
mffi]^ ivrpjf^yetS) U^isq tt yjjf^ /Mx/rst^. 07t j*»llhH W fQpiS tU 
Mi^.-atf sjmytif fA!ua-/n^&. rvi y> 'Tnt^^^i fiiXtnei cAnit^tiu^ 
Tfi-iyu-Q^uf y xa^ T ^uiihf ^ofH. Hru 4^ at 19%% i\Si% kmlyt* 

^xXt^s^, Tii^ ^Ajyjvulit^ ^KU^a^ ^ ^e<n^H^ ^nt^giXSwf XsnifBBif 
T 7r^\iue, 7'AytAnonav. ^ ofh, ecf otTritfTsi rijy TtiuSnt JWgMiW> M E D JE A. 8j 

Ad omnia cnim fidclia te utimur. 
Nihil autem dices eorum qua: dccrevi, 
Si modo bene vis dominas, & es mulien 

ANTISTROPHICA. 

Strofhe i. 

Ch. O Erechthidae quondam beati, 

JEt deorum filii beatorum, 825 

Sacri terra invidaquc orimdi indigenx, 

Qui depafcitis 

Nobiliffimam fapientiam, 

Scmpcr per lucidiffimum 

iEtnerem jucunde ambulantes : 850 

XJbi aliquando caflas 

No. 

S X O A I A. 

mfii 9 ^Otfv^XtcfAQdyojTr^ » k< mtti^^jofSi/iei 'Tmgwit cz(pi</M* ^tu ii 

Tp^^Sk* S31. ^'EvJu m6' ccyvdi) «w» ^tyt^ "^^ ^ Misnut 
TMiif ^ fi^itn*^ tifMSfuuf ^yl^ti^» mt^^ffov 01 oz^tu4 oyrc^, xu^' 

^miSi mi^Vi e/t*<A«y ms-Jjcfo^ct, « a^< S^ ym^* uvrm «tf^ (^J^y 
wT^ ^■C*" •** OT^»5 «fipui, Titn^f dii fitoiToc-if rtj Tmthu" 
WH m^iSKmi ^ tufis/^fS^ Ttto-duj fittt^X!^QAtpfB/}ct, «tf ai ? ^ne^' 
mMa iSf^ «( rrTO mpvjcor^, Ifx r^ jS fieufofnq eivri ? /?(0- 

m-Ev^snJ^v nc^.Mirets xiyeiv *ApfJiSfUi ^^ri^, eiyteia»ii- 
Wf» i «f> tStb }iiyi* ecXti* cn eu M^cnij ^«tbh «5 Ti» 'At?<«>I«' 
MS^ti aff43ft€i4f ^ihf, ^ Tfif fJtftXatiiap. ;^ >;^ ? ^vtuazci rfrv 
^mcAPIM vvy. 'O&c ^f ? m$ Ms^ffzie^ c# r^ 'ArJtK^ti^u^, ebpKn rtc 

^i>7#Mf, Jiij^ xet^^oTic^ may,q vo^tecs d^fAQflouf» xiyn H r\f 
^nLiidjCif, Wf^ r« eipf/bil^t^ 9^ syvsu^ ry ^v^? ruvrlob, «1 011 
0pfc»^fS/ets ^x^tt^ etvTfi iTHOiX^Sm Cf^ ecffJiSfitw ^ tv^^t^ 

F 5 $if. t: V*. } 86 EURIPIDIS 

'EmciL Tlit^ShL^ 

TccK KuTT^y x^yit^savf k^pv^ 

Ah\ y 'Ga^(t}^ofj^ 840 

m "T^hoTcov ctyBecoyy 
Ta <n)(pict 7raggt/\o»j 
nifJi^Triv '^co^^gL^y 

i'^ 8y <ega}y 'm(gL(jUtiy 

Uo/Ji^TniJUiy o^ y^^ 

Tciy 7raicft>AeT<jf^.y g^€<, Tah 

S X O A I A. 

^<Aro$> ^ C4> 71ty.v£9t3 y^ cv ''Af^* 836. KAii<^k0s») jmi- 
S J^ir» To x^y^afft , r»I«f» Aiy»^ ^ thi' 'Ape^ihit» t^ Atuv 

Aef)* iivoi, MO-fASft ^ KTzu^ ^ io^irfjgfteesf iou/rnf 'xnnf,vK^dntmt 
i\ct7rz9i^€if TiSi izri mautf ffv^utif ehiyisi, cf a>&^- ifi^pmifi X 
^^"^Tbruf, u^ l^stHKuq ty^vrtq <rf«^ rrunuf Qt^ittf •/ 'AJ^vmIm» 
tiKoru^ T fjk^ TFtLfTUf *sx^ '^ wMiiuirsifq H^ctfoff 0utp th.d M E D iE A. ' 87 

Novem Pieridcs 

Mufas dicunt 

PJantaiTe flavam Harmoniam. 

uintijirophe i. 
Pulchrifluique ad Cephifi fluenta 855 

Venerem ferunt ex Cephifi exhauri- 
entem regionem perflaffe, i 

Mediocrcs ventorum 
Dulce fpirante.s auras. 

Semper autem injicientem 840 

Comis fragrans rofe- 
orum ferrum florum, 
Sapientiae afleffores 
Mittere amores, 
Variae virtutis adjutores. 845 

Strophe 2. 
Quomodo igitur facrorum fluviorum 
Aut urbs, aut amicorum 
Regio te ad fe deduihm, 
InterfeQriccm tuorHm liberorum recipiet, 

Non 

, X X O A I A. 

99Uf nrry^ ivtihi foHm '*n^9x,m ^fXtv^v tturi^ r^ n^iec vmfitfv^, 
84'). Umfi^tti) irtwolxiii, «Tm^oW CBX c^e^ «tfxy tftfl^* 
•t *tisi €9^im9 K^ fnifrm e^srnf ^il^KeifSjfioi. 846. 11«$ 5p 

iifilf ) i fAiit^v ^ h^^t x^ifS/in m^f/tt£f* r^ ^^ts^*» ^ ^^* 

«1» « i WAi<> n i x^^' ^ ^ *^^ ""^ ^* ^* ^ h%«U^ i Wa<« 
«tfT^» i it^^i s^iSffM srvS^/EAlfS, n K»%c^iq yrcwroi f^Xua-fi^^, 
i i T Kctr eUfrnf tcfhm 7Fp^<r^iXif»r>i ift/if rpnXi^, ^euhtycrofof 
^•^Llui^ Kfontuf TcJ %«!& T ^O^TUf ^ovu. 84?. *^H ^lxm) 
mra 9 ir^cr^iAffi^Tzuv 9^ ^iAoieva^SeTav. csx c^m Si rSro» »A&* 
S» ciJWi|«rnef ^ieii^^nrpp^Tnf ^ 'Cz^i^^ei^isnuif eifo9to'n& ? ^ovy» 
jv( KMits^ (piAe|fyoi m(f>v»ortq <ati^ ai roiettrrtif ylvof^luu «|f ywS^- 
tti yjoinfTTti, 848. TlofiiynfA^) tiynf rvif inmfti^&Hau^ 

F 4 SfumU" 88 E U R I P I D I S 

riaVTO^ «/CgT^O.A(V ) 

'XucA nx.vajy OcOiMy 

Aetvctv ^Z2^azx.y8aw. ToX/Mny j 

n^^ <^' O/JLfJLOL^gi r^;^(rQcL\Sm 8(5o 

Texvoi$y oiShLyLfuv (Juoi^v 
SvicTjjifi Cpoyov ^ ^iWY\(rAy 
Xlcahjov r/jeTDLv mrvovitjcVy 
Tgy^oc^ ^f^ <J)oiW 

'fiy xKcLiJLovi BvfiS. 86f 

lA- 

X X O A I A. 

Pl»y fiitvf axi-^etf « t^tc S^^cu^ (T s;^^»» ■ Sj^d. Iloji» d*^- 
^iifTttf 7i<rbTVp B^s^ir(^ , c^SMctf Tjf (reuntii ^v}^fi, n rjf 1 M E D iE A, 89 

>ion puram nec piam mulierem i cum aliis (1. e. 
. nobifcum) gjo 

Confidera liberonim plagam c^tdemqney 
Confidera csdem, c^zm faciendam fuicipis, 
N^, (per genua te omnes 
Supplices vehementSr oramus ) 
Ne tHos liberos interficias. '^55 

jintifirophe 2. 

Quomodo vero confidentiam aut in mente aut 
IVlanu, de tuis liberis, 
Et animo fumes, 
Iinmanem admovens audaciam ? 
Quoinodo etiam oculis conjedis 8<So 

In filios, lacrymarum expertem fortcm 
Continebis ? in caede non poteris, 
Liberis fupplicibus^ cadentibus, 
Madcfacere manum caede cruentam 
Iti mifero animo. 8^5 

JA- 

2 X O A I A. 
ytw^\f me^vlAW 861. J^nrtn) «•«^1«. 86^ ,T«y&V 
jgfil^^vw} Tdftfs ^»*»'. i%r/W ^m, rnins^fn^nmi ^?fe" 866. "^Oxm ^ EURIPIDIS 

lASaN, MHAEIA, X0P02> 

nAiAAraros.," 

'IctftCoi. 
-^ ■*■ Oux. CLV 7 cLfJUcLfrm^ rHd\ y , ctA\ cc- 

Mi. *IoLcrov, cdrS^JioLi ai TYf ti^y^ju^'jO¥ 

EtW y\ e-TTE» v<& 9TOM.' \jmi^yoL(^i <J>/a*. 
'E>ci) (T g-ajcvTM ::^^ \oyav cL(piyu)/iUu^ 
Kflt\of<JbgJi(W 9|/eTAfct, -n fioLiyoju^y 
Koq S\j(r)jbpcLim Tmn ^aXAjmmv A;> • 

'E/Awi (purAi^i' ; ODl cL-mT^cL^x^-Adi^ij^ 
©vfjLHy n myob^ ^gSv 'zrre/fovrov ^ytA^^; 
Oux. ei:^ fj5i) fjL(>i Tniihs ', ol^S^ ;)^9ovflt 88o 
$^j/)-''^^ yiijj£$y ^ a-^M^ov^^ (t>i\coy. 
Taujir c^fJoy^S^uo-^ -ijSojULlLu ioBAfav 
no?Odcu 'tyyjviy rj^i [juirluu ^\j[JLSfjdpy\* 

NttS 

S X O A I A. 

S<56. Hicu KtX/j^f^i ) *iKCj(P»)ffif X^ (TKxsAevd^s^. »^ ';^o7?W 
0^fJttm (Ti, ofJbCJi rHrn CtTK ci» ufAec^^&tq S^ ifJttl MHv.ii^d^nm/ Kol/g^ 
Acr/B^Mvg c;^ym <2?e9§ if/A 7vfj^ec»€iq 'f s^<5 TRCptf j/^off, (^ xsA^l^W yx. 
«TO^^w. 8 7 o.TcftV^* «/^«5 tff p«^5 ^f f «y) ctlrS/jifiCf (pjjtfi i^$ :mni]9/(^ M E D ^ A- 51 

JASON, MEDiEA, CHORUS, 
PiEDAGOGUS. 

ya.^TEnio vocatus: etcnim quamvis mibi (k 
V infenfa, 
fTamen non fruftraberis hac re ; fcd audianl 
Quid rei velis novae ex me, Mulier. 
^ed. Jafon, rogo te, ut ea mihi, quae dida funt, 
Condones : meas enim iras t'e ferre 870 

jEquum cert^ ^, quia internosmultapraeftita 

funt amica beneficia. 
£go enim mecum ipfa rationem inii, 
Et conviciata fum \nihi : mifera, quid infanio ? 
Et irafcor illis, qui rebus meis bend confulunt, 
Inimica ver6 terra^ hujus dominis fio, 875 
Et marito, qui parat nobis utiliftima, 
Duccns fueUam principcm, & fratres libcris 
Meis gignens? annon tandem miflam faciam 
Iram ? quid doleo, diis vertentibus bene ? 
N6nne funt mihi liberi ? fcio autem h terrS 
Thejfalica 880 

Exulcs nos (ob Peliacadem) 8c cgcnos uuper a- 

micorum. 
His animo agitatis, agnovi imprudentiam 
Magnam me habere, & fruftra iratam cflTc. 

Nunc ^z EURIPIDIS 

Kotf ^U)U.;TE£^^y<jv )caf Tiageptyou Ag;^^<j, 

•^ 'AXA* «cTyc^, oToy eojttgy, Qrx g§5 xaxoVy 

^ Tujuxht^^syxuju ^UZaofJLOiSf^xcLxo^^^ 8po 

** OuJ^ ctyltmy^v yr\7n krn vyjTnccv. 

nct6£g/^o3acj 7^*1 Cl)a/^V KSC^W^ (p^ovuv 
. ToT ' olAA' cifiuvov vuZ lit^>J9ofj(^ raih^ 
^Xl rixvXy rexvcLj hony mItu^i <peyag, 
*E^6A9€T, iam<Totc8e x^ ^z^^^iTgult Sp^ 
Ylccrt^ fjuiQ* ri/^y Jtoi ::^^AAGt;)^9»f6' oc^ml 
T?i^ ^zaei^Sev '^%9^? «J^ ^fA»^ fjuinTi^U ftetgc* 
^TTov^) T^ Ti^uy, xca ^9gg>f5cey ^A®^» 

'12^ oi^osf^ SM Tt tV yi^-iLprjfifjLtvo^v. . poo 
Apy C0 riTLVy 87» ^cou ^Xuju (odvm /^oyoy, 
. ^1\Uju ope^ir* i\ivUu ; mAcay' e>(i), 
^Qs 2Hg;7i<J^>cft/^ el/^j xoa ^ois t^Kvl'' 

Xgcy(y 
s X o A I A. 

xp^ofy avy^g», S99. Oif43t kcck£*) tSto n^ii^ 9(^ xecB'' 
ietvrlu/ , <J$ (^yoSjzc rlui clTnj^&ta^t ^ (pofa. ^su /ASi (p7i<A Ttif 
xotrKW, wq tfApJv rlc^ Y^X^-^i oif9oSoric r^ KiK^v^fAifw c# rjf 
aj»jf "^vx,^ nsi^KoVi oTTb y* *s§t*tcXy4t rtw i^luJ 'i^^Qtfl t&T m'^ 
•A^» :^e|E,^ r\ <a^T^fJi»H^af oc[Aufec^ai rev *lei<nfet. ^feviuf 
«^ K9M ^ Mifsop y leca-of^ Xtyo^of (gpffq rSrof, &n mymfcS 
^ Wyt/ 'rf^pcc{l(^. OKc7r» c>iiJv^iSfAiffi r£f KSKpvfMtfMfifOfp j^ 
iW^e^f ecfJpe^TFvt^ ^a^ffjbcireaf, et ^infmcj Srtt ruf iptV*«*A»r 
^i^fof y ei^ in^^f p uurlt/u fo»f , o/s^ ff/ftXt^t ^aff , Jt^^c^ M E D iE A. 9J 

NUnc igitur laudo tcj faper^que mihi videris, 
Qui anumpferis nobis hanc affinitatem: ego 

ver6 ftulta, - . 88j 

-Quam opoTtebat participem horum confiliorum» 
Et fimul perficere, & aftare Ie£bo, 
Et gaudere, quod fponfa te curet. 
^' Sed fumus^ quale fumus, non dicam malum, 
** Mulicres : non igitur oportet te imitari 'malos 

morcs nofiros^ 85K> 

** Neque ftulta ftultis obtcndere. 

Concedimus, & dicimus nos male fenfiflc 
Tunc; fed nunc melius haec confideravi. 
O liberi, libcri, venite huc, relinquite teda, 
Exite, falutate, & compellate S95 

Patrem nobifcum^ & rcconciliamini fimul 
£x priori odio fufcefto adverfus amicos , cum 

matre : 
Foedus cnim efi nobis, & omnls receffit ira* 
Prehendite manum dextram. Hei mihi froptn 

mala, 
Dum cogito aliquid occvi!itQX\im facinormmi 900 
An igitur^ 6 filii, fic & longum viventes tempus» 
Caram prasbebitis manum ? Mifera ego^ 
Ut prona ad lacrymas fum & metus pliena : 

Serd 

S X O A I A. 

xtx^vfAfiiifti, 900. *12^ c«.yotf^i} dnc dvet^xmop nt mS« 
7» Afy»y , ^a^^taieuf ^ '^fixi ^ 'lcLnn tSq t^ginyitx^uam. 

901. ^Af * £ rix,v' Sru ^ vnXuf ^mTti /t^^*^*) ^ '^^'^ ^^ A^Xiiir 
»9f tuuf, vif . « *]tlmf vznXtcittieifi gSx hyiS^% ^ if »vTn xa^iflti 
u?in^itff». 903. "12$ OfTiikxfvq) eirn S* «s^a-^dmq ckx^t' 
$fqu, ^n ti 9t(^f, 071 i^Kpvtftf j3 tlXy}im r«v '^vxnf» oti «ptSJg 
rS79 r Tif^4 Hg^ifrnvSy ^ nc/i' dvuyKt£^iruj i^£f * p /{ ^ldmf- 
mvn etiTHf iUx^uaf , ttxlufKew td Tmtiiet iifl Tcf ? TnraffC 

904. Xf^« ^ EURIPIDIS 

Xq. Kd/JLol xcct' oc>sm vAtfgoK ^eu4i3)f ixxfo. 
Ict. AiViS, yuuouij rd^'' yj"* 6x.erya. fJtJ/i^o/j(s^* 

^ Tx/ifi^ TttiftfJimXmm y k»s.olss ttootI. pio 
^AM.* eiV TO AaJoF ctdk fJU&e^iT^TUY )ysxf. 
'^Eyrco^^Si rluu yntuicnsLyy (xA\i '^l ri^^^Vy 

^* B«A!a/. yujucu/sXi^ toycc mZ'^ ari)^goy@*». 

tloM.luj t&yfXjB fTiw ^ms atS\y\t/L(Vi. ^lf 

Otfj(3J, 7S v/M^ T^crJ^ yii$ Ko^y9<flt4 
Tsl -zvSt ecj^cQrtf o-to/ "j^s^myyy^TDiS W. * 
^AM* oju^oLHcQt' mAAct J^' e^eg>fit^e^i 

MoAorlflC^, ^;3t;^?^'' 'T^/ e/M^r uts^TBg»^. 
AvTTi, Ti ;)t^Aa>§oT$ ^TLfvoi^ 'jiy^s >wgf.5, 

i: X O A I A. 

mri(yk hfiiSv (Pi/icmKuef ^f$f£aa, y^ 9u» Hilef^J^eborofitifn > ^v^j- 
fifi yi^^oL i^K^vatv, 910. Hat^ifbTnXSfn) mJufSq nix^rrf^ 
Tfi T^gmxp XiJieit ifb^eUfeif ccorcf xsp^s sm^ >^ ?rv$ C4e Mn- 
iiitf ^oSahi^ «kptX^auji rSrvf Sq vM^ fj^^^vti^of iaunl T p4E»- 
M9f. r^ fh ^mf EfbVDAdSy ecfij y xip&lx^ftif ri^jvu , oiAf w^t^ W- 

KfTt^ixii, 7nL^s^7nXw%i JV, eivrl ? dfttfjuifii. m^vKi ^ ^naif t% 
JnXu yifi^ Jifj-fS^Sq ij^t rsS df^l, inpp ^can^ elxtXf ifUinpdjor 
fbifat 9^ ^efeiTnuJtfififtt ^f43f iavrtS, oi9f oi^ot^ Xtittfififm yiil*3K 
'MUod r»$ ^jaecP^fifZits. lHaiq bf «4 ^ni etfri V ^n^» mt Ji 
venK^rcu »yvovtvts4mq ^cccpjfaif, ecfn m Tnf^i ifA$i, otcif 

90iti$ M E D JE A. f^ 

Sero enim Contentionem, quam cum Pati« ha- 

bui^ abjiciens, 
Implevi teneram hanc faciem lacrymis. ^5 
Cho. Et mihi ex oculis recentes eruperunt lacryma^. 
Atque utinam nonevadat majusmalum^ quiUn 
nunc cftJ 
Ja. Probo haBC^mulicr; nequeilla^ne/rrrMqueror: 
^' Verifimile cnim eft, nec^mtrHm^ irafci fcemi*- 
neum genus \r4mtu 

^^ Marito nuptias alienas mercanti fibiqut c^mp^^ 
At in melius tuum mutatum eft cor. 911 
Agnovifti vero meli$rem Atq\ vicftricero^fed ferd, 
^" Sententiam. haecyjyxr/fa^amulierisfapientis. 
VoBts vero, liberi, non inconfulte pater 
Comparavit multam falutem cum diis^ $.c. de^ 
^rttm favore. 915 

Exiftimo cnim vos hujus tenae Corinthiacx 
Principes fore cum fratribus caeteris ex GLutcA 

fii/cipiendis. 
Sed crefcite : reliqua enim perficiet 
Patcr, '& quifquis deorum faverit vobis. 
TJtinam ver6 vos videara ben^ cducatos ad & 
nem pubertatis 920 

Pcrvenire, fuperiores meis inimicis. 
Heus tu, quid rigas pupillas tenerislacrymis, 

Aver- 

2 X o A I A. 

Tiiw 9uS0»9 fiMXiv, ii ct)Stiti dvrl ? 9^ ' rurift i^ rJif n%£^mf 
fitXn» Xyv&q fxf Xt^^V' ^h^ ^ jiVTmvSttf tcornv ^ «gtfi tturS 
*f^«. 917. T« crf«?r* strs^) rti arfttnix >^tyiyf(sit^af t^ 
fiuaiXi^Ht JH^e/thsecfi^rtU cSk TXuyjcnq TiK^fAifct^ IfJuTv tlh^i^^Ti* 
-7» J4iii xMr* i7ri7ua:fyoT9fi^(iuXti0f ©f&a^XS^-sjcrfi^w, ctMfCttflf 
^tvn^ fiuasXtxu ytffi. 39 «W^ IfJt/tf tiims txtii^j i| sfAisf*tifn* 922. A^* 
W> T/;^A«ir^9r«) «jiwA» «5 rnf ccvrnf tffetmtf Xht ^i «vmf fbifA 
x^.aUm tincyi^ofi »Utio9 r^ e&m^frm rirmy ttXti' ^ln^i^t^ ttf rfl ^ E U R I P I D I S 

ST^e-slxtaa. >J^yluu ifJL7:a\iv 7ntg>|i'ik> 
M>i. Ov<J^\ TiJtyaK tV^' oiyon^cdjln^ TrieA- p2f 
M)i. A^m m^' bti (tdTj i^^n^cTii) \oy>ig. 

M^. '^EtixIov ouJt^^ • ^i S"' or^ l^yi^X^^ Tixyx^ pjO 
Ela7i\^i ft ol3c)@^, e/ y^yii(r{loui mcJ^. 
*AM.* av^T^p wgjc' eiV ^/^^B? we<^ \oys$^ 
Tfll /^ AeAe}clxf, toVJ"' e7<i) fJUifyi<Qii(rojL(^* 
*Em] TL/g^oi^ >^? /^<* '^W^T^^AA'!»' J^xiT, 
Kqt;660imJ^''^AS9a,(>i77a)a}cfi>K5^A5^} P3j^ 
M»T* efjLTTo^y croi, /^t^ jcoig^ot^ ^oyos 
Ncueiv. dOYjS 7S SiKT/J^ns uva\ <Jb:c6<^. 
'H/>ceik A^ Ca^. 7^^ Tiio-J' kTtcu^o/jSp 0vyM* 
Ilotti^^ J"' oTra^ ccK c^^(pci(nv o-m ^;^^ 
AitS Kpeoy&, T!c^<ffe /^ ^A>7<ly ^pvoc. _94^ 
Ict. Oux otj^' ctv e? TrEicraci/u' '7J'<lcycc^cc^ *^'^^* 
M^. 2^ J"' (XAAoc cicc/ /ceAfl;crDy cd^cQtii 7m^o$ 

Tiwou' 

S 3t O A I A. 

•^ lloU TtlCOUTiw 2^^^^e4^9fd/iluf Ttl TiYJIA^ trtOlLyi, UtAtiW h 

''Ofnjf^, *OpJuXfJ^l J^ «fl-e< xs£at iiumAf, 915-. OuJiy Ti«iw 

f W To yvtvcMK^ot TTt^vKt y*f^ *s^q lu^ ft^^SkXet^Seatns^mf 
CVfA^o^ii uq gTVtf^v H^ ebcx^v». Itxk&v cturii. w^^^^i fl^ 
^noi i^K^vb(n\. 9^0. 'fiTrxSF fltuT»?) »uu ^, o7t iJtlpT9f THf 
ireuhci ro «V^fltAg? £^<i» ^ ^>ik «5 TStTH 'mt^iX^ov^ nXcium* »fi 
1? 0« (ioi^iOlf iTnr^eiXitq coyecroQ^>ii ecTmXiiety^vreK , r^, Ao*ff*f 
tn^imofgeltii voaou^ ^^^(^ f^€iy. tvti cI< i n^^jr «p«yi«v, h to M E D iE A. 5>7 

A vcftcns retrd candidas genas^ [nem ? 

Neque libenci animo ^ me accipis hunc iermo* 

^r^. Nihil efi cau/i ; delibcrishifcecogito. 925 

*ya. Confide ver6 : ego enim bene curabo haec. 

Mcsl. Faciam h^c ; non difiidarti tuis verbis, vetf 

farebo tuis verbis, 

•• Mulicf V- eft fexus natura moUisf &ad lacry- 

mat proclivis. [beros hofce ? 

ya. Quid autem tantopere ingemifcis propt?i* li- 

Med. Peperi eos : quando autem prccarer vivere 

liberos meos<i pjo 

Miferatio nje fubiit, an hoc futurum fit. . 

Cxterum quorum caufa mecum in colloquium 

venifti, [tur. 

£a partim quidem di(5la funt, psrtim vero diccn* 

Quandoquidem principibus hujns agri me ab« 

lecare placet, 
Et mihi haec funt optima, (cognofco beh^) 9} 5 
Ut neque tibi, neque dominis hHJns agri im^ 
pedimento fim [liae: 

Mabitans hic ; videor enim inimica efTe tsia tami« 
Nos quidem ex hoc agro abibimUs in exilium. 
Ut autem liberi poiTint educari tua manu, 
Roga Creontem ; n^ fugiant hanc terram* 940 
fa. Haud fcio an perfuafero : tamen oportettentare« 
Med. Tu vero faltem jube petere a patre tuam 

Uxorem ; 

S X O A I A. 

Sn ^ i^afvi, 03 I. ECaiiX^ fA 07^1^) c^'<yB ry fi^Z^^^ 
iAi»^> G« ^ft«yi diilu ^«if$ ftWy «/ mvjftnni. 93 f. Kt^tA»} 

r» ^ ? KfMvjC^, y^ *? ntrid ^^teU ^tKtTp M lUeA*^^- n 
'-m^, MffA^l mur¥iQtwot,fi<nci* 94.1* 2« ^dxti» n\9) r« iSSk* 
'Xbiti vrm ytwa«t(g^ xixdjffVf mrtlattSli ryTD 91»^ \f ^n$7^9%» t\ 

G 945*. sSslf 5>8 EURIPIDIS 

li. MctAiga, ^ Tr^iciy >e <Fb^ct^a arp* S>6r, 

** EiWgp yjvcuyjSv '6<^ tP aXKm uul. p^J 

ne/^.4/« >ap fltjT? ^p', a KSf-AAiTjA^ 
T5k vwi/ ci ay9§<»77D«cny, oIj' e>Ctf, 7?oAu, 

riou j^^ ^£§oy^r aM.' octdk mx&* /^^^ 5>f 
KoafJLO¥ xo(u "^w JfeSeo rcs^ainiXm nvnL. 

*Ay</V>55 y ie/7'« 0"» nro^tr oyiAjitiM^ 
Ke)tT>iA<^wi T^ yxxTjJLOv^ ov 'tdS' 'HAi©*' 
rixTwp mTfOp hj^av C/Ky>iom^ o^, pfj: 

. Aflt/^ticS^e ^igyx^ mo-cTfe, trarfTfe^, €1^ ^€^> 

Kot| T? Tt>5-'W fJU3irStA€t VV/JL^lf ^TB 

4>e§ov]e^ • « TDi ^^ lu/JLr/HdL ^^\)* 
li. Ti cT', £ /ujoL'^ixj Tvf^ C€L$ yjBm^ ^^s ; 
AoyjeT^ amvl^uv i^/ioL li<t(n\eiov Treyihofff i 5>6o 

EiTTsp yoLf n/JuoL^ cL.noi A07» mos 

M>i. M>t /Aoi cTi; • Tni^UY ^^ ^ ^6«^, A.oy^ 

S X O A I A. 

J^ot gd , TOtJTa f/s^ T«'3^«l<JFT»f. 947. *A tcsi-Xb^ftuM^ ) mcl} 
^a&ltfiteirwi ^ xa^($7» vcfi^il^irui rSv ftw ihS^f fm^ 'rik 
ifjftigni^. ro ei ^Av ^B^t^^ ro i^XXi^utTt^. i 9fvAi» «vri v 
^s^yv. 9fo. n«MAe$ ^i^T^lecg) »X^' onv y/^nw ^iptfj AM 

TM rAflC&Jctf 9ff. necnjg ymifei ^ii^fflf o^cWmmif oH ) 

&« r^Tv As/xtf. ^f6. 4>sf)i«$) ^i^yJi li «e?»|. A«^m ^W ^ 

4*U U E D JE A. ^9 

Uxorem ; n^ mei liberi fugiant hanc terranK 
Jd. Maxime, & exiftimo ego me rem perfuafu- 

rum effc ipfi ; 
«* Si nK>d6 mulierum eft aliarum una. 94J 

A^ed. Egoquoquete adjuvabo in hoc Jabore: 

Nam mittam ei donsr, qua? pjulchritudine fupe- 
^ rant res 
Nuncinter homines exquijitasy ptobe nt^i ego, 
Tenuem veftem, & coronam aufeam, [multo j 
Ea ferunt mei filii. Sed qusim celcrrim^ oportet 
Aliquem ex famulis huc afferre ornatum. 5)5 1 
£rit autem beata fponfa tua non in una, fed in 

infinitis rebns^ 
Virum optimum te nafta conjugem, 
Et poffidens ornatum, quem olim Sol 
Pater patris mei dat fuis pofteris. 955 

Sumite h£c dona nuptialia, Pueri, in manus ; 
£t beats domins fponfs date 
Ferentes : non accipiet conteranenda munera. 
ya. Curvero, 6demens, hisevacUastuasmanus? 
Putafne domum regiam carere ftolis ? ^60 
Putifne auro ? ferva, nc des haec. 
Si enim nos alicujus precii aeftimat 
Mulier, anteponet nos opibus, cert6 fcio ego* 
Aied. ^hiyxm\\\i h^c dicast muneribus enim vel 
Deos flcdi fama €fi\ " Au- 

S X O A I A. 

^«f rj fofA<pfl. 9f8. Otf^TP» iS^) rStD ^trsf^iiv l^ei rff 
%9fm^9 fituuf /S, i* 'Ixvior o^k/H^tbe/, 071 dnc ^mS^t}& ttvT\{ 

9 i }4^m T0 Hf^f m^ d^tfU» «ifM^irM ^ a&7i(u 961. 'Stt^ 
^ ift»Sq) Hd^^tnoi tbJ eV2e m<r» ytai iyuS^ rt« atfipei^ cttull 

8 iifa tonriev ig $xi i^ T^^avxni, iMi fAt Tsf cA H^ i yt»n% t^ 

G a 966. Ki^vf loo EURIPIDIS 

^ Xpucw (Tfe Kfcioray iJUJijm Xoyitfy jSgoituir. $6f 
** Ke<y>j^ hiifjUi^yy '^Hvol fuv aul^i 5eo^. 

AAA , ^ isicy , tiOiAfofk TrAffOiss dhfiBgy 
TIxTt^o^ feouf ytWM^y ^ttrmnf r l/jdu/ pyo 

KocrjjLOf h^vlis • rSii yccp /^Aifa Jel^ 
Els 'ytip C7Myyis SSy, (Te^ac&rt/ mJt. 

Eua>feXo« ^^oic^^e, tirgjt^flu^le^ K5^Aal^. 5>7f 

ANTl2TPO$IKA. 

St^ 0^)f ct. 

Xo. Nto/ eA-^HiJ^i^ Opcin fjLOi 7ra/^y ^aaj' 
OuJcgTi* 9six^^ "^ ^U ^Mf HS^. 
Ae^dxjf YvfKpcL ^^jic^y kyxSiajjLCSf 

HflwSct y cLfjL(pi yjdfJLcf. p8o 

■©•/ttjTJ TZ^K i/lJ^ ytoajjLoyy 
Au^ TomV ^goTy AolCbctO/. 

*AvU<ipO(pT1 Ct. 

nsicrrl ^^ooei^, kfJLQ^o<no$ r cujycL TTBTrA», 

X/)U- 

S X O A I A. 
972. K/r- €€ €€ M E D iE A- loi 

Aurum vel potentius eft inter homines, qu^ 

infinitae orationes. ^^ 

Uli favet fortuna, illa nunc auget Deus. 
Nova Jpon/a dominatur. Meorum vcrd libero- 

rum exilium 
Etiam vita permutaremus, non folum auro. 
Verum, 6 nlii, ingreffi vicinas «des, 
Patris novam uxorem, dominamque meam, 970 
Supplices orate, exorate ne fugiatis hane terram, 
Dantes iJiMm omatum : hic enim re potiffimum 

opus eft, 
In manum ejus dona ut recipiantur hsc 
Ite qu^ celerrime, & matri de illis q\xx cupit 

confequi, 
Boni nuncii eftote, re profpere gefta. 975 

ANTISTROPHICA. 

Strophe i. 

Ci&.Nunc{pesnullaampliusir/?mihiliberorumvitas; ^ 
tfvlkfMpereJi amplius: eunt eaim ad caedem jam« 
Accipiet fponfa aureorqm redimiculorum 
Accipiet infelix noxam : 
Flavam ver6 circa comam' 980 

Ponet Plutonis, 1. e. letalemj omatum, 
Hasc Mtdaa munera manibus accipiens. 

Antifirofhe i. 

Alliciet eam gratia divinvifque fulgor pepli, 

Auream 

2: X o A I A. 

^71. Ktr/»#r i{Hm\) v^ ryr» sn^vtfv, ri mtt^v)^v«iS^ Tirc 

ju3^. 981. eiret r «VJW) j3^Bcc%9 ^ fhuJUf ^Ss^in^ 
,i jcirfkfv. 983. Av^ xi^a^mt) rl Hvi »vy>t t ,M»e4< i^/»* 

G 3 98J, Ntp- 101 E U R I P I D I S 

ToToF ih 6g)t@^ 'mcfiirouij 
Kai fJLoi^ SavoLTV 

riouaxy ^ K5^T<|^'^ 

*AXo;)^9 TE o^oo gt/yfegoy ^aivcuou 

At>faKe, /JLoi^$ ocroK 7ra§oi;)^]j. ^pjr 

'AvIt9po^>f )8'. 
MeTDtT^vo/^ J^ croy iAy@^, 
^n rxXcavA TRiiSt^v 
Mxreo • ct ^oyet;<nj^ 

Tfll TBJCyXj VVfJL^pi^COY 'tWUY 

Ae^vjo^y, a cnw ^zs^X^irav kvQjLcca$ lOOO 

^^AAAyi ^ta;oi)ceT '77001; auju&jvcfi. 

'Id/J^oi. 

S X O A I A. 

fi^^luf YSTfJit^fft^' vvi*t^oK9VfJt*i(rii Si elvrl ^ vv^djd^mfmn» 
090. Xc; dl' ^ 7u?iS6f) rvTQ <29&^( *I«77v« >«2n7T/yci. 991* £9» 

lar' «A«5??» ^*"* W« i^t;^^/* t? TXu.vx.nu 9^ Imynfj^e/aif cw* t^n^ M E P iE A. 103 

Anream coronam ut cafiti circumponat. 

Apud inferos autem mox fponfa ornabitur : ^85* 

Talc in feptum cadet, 

Et fortem mortis talcm 

Accipiet infelix: 

Aten vcr6 non fubterfugict. 

Strophe 2. 

Tu vero, 6 mifer, 6 infelix fponle, p5>o 

Gener regum, 

Non animadvcrtens, liberis 

Adducis pemiciofam vitam, i. e. exitium f<tras, 

Et uxori tux triftem mortem. 

O infclix, quantam calami tatcm ignoras ! 99 5 

Amtfirofhc 2. 

Gemo tuum dolorcm, 
O mifera Jiberorum 
Mater; quae interficies 
Libcros, propter nuptiales 
Ledos, quibus in tuam contumeliam relidis 
injuftl 1000 

Maritus habitat cum alia uxore. 

P^dagogtts. 

Libcri tui> 6 domina> liberati funt ab exilio, 

Et 

£ X O A I A. 

Wp H wm^, tirrl rST^fim-^^ waihn. 99f . Limf%fK§t' 

mtnlmcmf, Jflmnf, m>\f ^i^^ 4 ^tfatrn^e^ft ^oi^i, m^ ly* 
yi^i tTftif r$f V'«Sy auri%.aip*ir %m^f ? d-«er»Ty rjf rA.^.Mt|r 
trmiymyi^f jq^* 'orktiTwf ufof mmlnKm» evy)^^iom 19* tifm$ 
^imfo^i^iZni nl i)S^ IA*t^i ^ «^ ^fetrr.^i^u ^^f, W Jt 
Stfif. tifrl rS w?(^' 9p6. Mt^ri^i^t) i (Q fi*r\ rS M, 

y<^9 t ^ifm riui 0-^ vfxf»t ^ \^'f ^X^ m^y^ Af><i A ii 
(kiif^mfinitiftii tS 'Xi^of^. Q 4 I009> ^ s 10+ E U R I P I D I S 

}Ay\. '^EoL. n. Ti (7vj^3e7(T* eqTiJcct^, mK Gjtv^s; 
Ti Cifiy eTfe-vla^ tfzna\iv TrztgJ^/iV, IQ06 

M>j. Al, cti. 

M)t. Ar<xl /^aA' ot(?5;^. n. fic^y Tiy iiygM.w Ti; 
\ M)f. TH[>je»Atf4j Q^ y\y(cAKcL^ ' b oi fJUfJLtpofj^^. 

M>f. noM>f /x.' ivoLyx^, ^icrQrj ' TztZ^ 7^ S-eoI, 
Kot->(y 7(s>(^^ <p^yS<r if^^vyf(mfjLluf* 
• ncu.&xp<pi*x.^f}H^^iiC)<jv^Zir^'nxjwm. 101 f 
M>t. ''Aa\8^ yis*^^^ fzs^&^ if\ rdxdtxy eyci. 
Iloa. 06 ?rt ^K>; oTy o^k cL7r^^vy7\$ Tgwwr. 
^^ Ke*fa?f (^eVy ^yi ^yyiToy ovQl ai:fJL(popys. 

M>i. 

S X O A I A* 
to»9. M^wV 71»' »yy*XtMf rvxlut) n^^Mnhici C¥ftM9m rl^m 

i&iwB» fJkiX^et^ ^ uuret nn^ ^ivet, fMtcH nsf.tfmvwr^aju^ • ^ 

^n b ^iSK azi tivniy^€iX»f ^ ij'^xXlu>, veyifiraf 99«cyy4Xir»e!3^ 
40t^i ^ ntuTK } 10*3. 170^4 fif* acvecpivi ) et^ f* iJtf^ ref wftrU' 
tL*'» eti fCsf^&Xif^^ u^-nt' ik A <sicii ctXi^fieu^» en ^n^rtc avm» 
ri ^ 7i> e^^i^t dfdfcn ^nrl TtTi Tm^S^ KSi^tBTii »AmW« oWsf 
• «^ r?(S ifibH^ tlvoMs, %oti rS im^ t£9 ^m p^}iH tu ^s/ijt ifaX 
KffkKS^ 2^'k€4^. rcuhu ^. Xty^, €3&wftiueiS iekwnii Kcmt^fim^ 
ifTn r*i 'T Jk'^m "^^n^Xvi. ufecfcn y^ « i(^iXt^f9 i rXctdicn XanAiM^t 
f(S^ ccurm ru nxfu V» utmii ufcu^ucJ^ ifcc f&n \«r<^i»Ay rant 
^ffirm' uilrti fic Sf i-vi rSre' fJ^attmitcfi, ccurei ^ um uiriui oJ^ 
(i^ i 071 llfi>tX^i ^vtti^ 0v^%. \o\y. €^cc^i) in 9»f^ 
i^ii?iH^ ^ y^ iC tfcfji ^iuyHf fAi»jH^ r^ tS «wtJWr ysOwfUri t^ 
?*^> o|t*i#« i^^fot i^H ru ^^ tfj?, ^ ft/fiA^j tl ri^ci 4^ji W M E D M, A. iof 

Et regia fponfa libens dona manibus 
Accepit: indd vero pax eft tuis liberis* 
Med. Sine, P. Cur ftas perturbata, quuin feliciter 
rem gerisi 1005 

Cur retro vertifti tuam genam^ 
£t non libent^r ^ me accipis hunc fermonem ? 
Med. HcvLy heu ! 

P. Hsc non confona y2r;^r illis^ qu;e nunciavi tibi. 
Mcd. Heu, heu valdeturfus. P. ^An aliquem ca- 
fum nunciavi 
Infciens, & Ipe laeti nuncii fruftratus fum ? loio 
Afcd, Nunciafti^qus nunciafti; nbn tibi vitio verto. 
P^d» Curigituroculosdemittis, &lacrymas? 
Aicd. Multa me neceffitas, ofenex, h^c jaccre co'» 
git. Talia enim dii, 
£t ego mal^ cogitans machinata fum. 
P. ConBde tu : obtines nam adhuc, ^ in tua po^ 
tefiate habes liberos. 1015 

Med. A|ios priiis ad inferps dedncamy 1. e. mittam^ 

mifera ego. 
Pad, Non tu fola divulfa es a tuis liberis. 
•* Placidc miferias ferre mortalem decet, 

Med. 2 X o A I A. f^ki)SS0f ffu»StSfeif. rl ii tv, 9^ ini rS f/kixu^^ »*?n^. ri Sf 
HMnfti »9tI rS vtHKftxitf, f$ turvyiiixmr\ 'Jnf MrfTi rimt^i mi 
»jfA«7« tletii rc ^i^of. ioi6. ''a^^ xM&i$f) T infS/t^f 
^ ^aihif ^v«« TTz/Aiy €S€^ofb'(t7rn* dtri^tti A lan^ rS fb« 
0-twiirdii rlf srfwJW;A>^r. r« /S S* J»iiti» dfrl rS rtrnt^» ro St 
ftM^im» fifri rS TrifA^^^f tii rof iilut. 10 17. Ot/TW f»«F9 9u) 

«r$ weuik^ Ttift^^^m tU rof ttHuu. i ti ^euikyu^i ro lu»- 
«~ ^11«-} «-1? \flnW£&«L«i aapic 'tJ/nvet. M^rajMttiifU^ MbM ftttft/i rui W|iv yflir, mrtl rS ^ftiis^tt ^% 'Utvvfti, n»Mre*^(tnfUi ftbM 
fi( irtSikf. r/ / ri tlfi^Ui^ tlftl i tixt^e^ui* 101 1. Sffv 


106 E U R I P I D I S 

, Kotf 7rai(n "^gojtc/, olot ;^)» 5y^d* rifu^. j 020 

Koc| ^/^', cjr (^ Ai777)m^ adAtotr 6fce> 
Olxj/Knr cazi fAM^o$ lq%^;nfj^i. 
*Eyci^ y U cL>xUju ycuauf ti/ju cJV ^uyetgy, 
Ti e)f oxp^if Qy^<0 ^^ ^(ipn^ 6^^i(ju»a4^ lOlf 
riexr Aexl^,. ^ ywufiAi^siLy ^ yaf4M\iB^ 

^n cTb^aAoaKflfc, ttJ^ lyttSV ouJ^fltJta^. 

^AM<»; <r ' e/^:^9«K> )9 Kgc7e$fluSbIe<i Wroi^ 1 030 
2tepp« dvtyxStr 0¥ tpxm iAynJ^Kci^ 

rioMa^ cV tJ^K, yn^Qo(ncyiat[¥ r ejtt», 
Kfltf >(y]9AyStc7ajr ^goiv ^ 'Q^TBAely, 

rAuxiTx CpgovTZ^ • otp^Sv '^ e9^g>I/wV^> 
Axya^ O^^c^ IStioTDVj k\y{m rJkfJuoU 
*T/tgK «y^ /ttMlgp' Qocir Qf^cum <^i\oi^ 

$ad, (pecf • t/ ^w^^S^pueQi fi t/u^aum rix»x j 
Xr 'tzrij^a^AcLTE TDV myv^cv yt\my 1041 

rtaftu- 

X X O A I A. 
JfMir r«y JV«> tI&^ /S WAiy ^90: y riiJh MVjfCFrr, iJ 7ftr«, <^ 

^cbcAi^rBms fi^ 1027. EurtfK «yiAMf-) ^^twtf^i et^^)^ tirn " M E D JE A. 107 

Aled. Faciam hsc : fed iDgredere in domum^ 
Et parapueris, qux convenit quotidie. 1020 
O nlii, filii, yobiS quidem jam eft urbs, 
Et domu^, in qua me miferd relia^, 
Habitabitis femper orbati matre. 
Ego ver6 jam vado in aliam terram exuf, 
Priufquam ex vobis potuerim capere volupta- 

tcm, & vos vidcre florentes, I025 

Priufquam connubium, & uxorem, & nuptiales 
Lcftos ornarim, facefque fuftulerim accenfas. 
O me miferam ob meam contumaciam. 
Fruftriigitur vos, 6 filii, cducavi, 
Fruftr^que laboravi, & confumpta fiim labo- 

ribus, lojo 

Fereas duros dolores in partu* 
Certe aliquando infelix habui fpes 
Magnas in vobis Jtias^ fore videlicet^ ut fenio 

gravem me nutriretis» 
Et mortuam manibus refte componeretis : 
Qha res expetcnda mortalibus : nunc vero jam 

periit 1055 

Hxc dulcis cura : nam vobis orbata 
Triftem degam vitam, acerbimque mihi. 
Vos vero matrem non amplius caris oculis 
Videbitis, tranfeuntcs in aliud vitae genus. 
Heu, heu! curmeoculisafpicrtisliberi^ 1040 
Curarridetis hoc cxtremo rifu? 
Heu, heu ! quid faciam \ cor enim mihi difpcrit. 

Mulic- 

2 X O A I A. 

^BA» i/^i<^ r ecit. i ^f^/bbiff-T^ cir *Ap@mfA<tf7, ^i^t ftwdyn'' 
?im r«( ^u^ iifrim. logp. 'Asnrc^yTr^ ySi») iv^u filh xi}4 

1043. ^^'S^ io8 E U R I P I D I S 

Tct rzsc^ejn* cL^« 7eou&hi$ pjc yoLiGL; efL^s. lQ4f 
Ti hH (A£ Trale^ tYJ^ '^s ryiaii nsLXcis 
AuwmVy ouutIuj Sx$ rooDL yf&tQ^ KSf^KSLi 
Ov cJSfV iyayt'' ^^^'^ ^^OCfioL^. 
Kocf TDi 71 m^c» ; ^{i\o/j(gui >eA«T' op\{fy 
^Exh^ /«fieiaa. rns i/jLH$ k^tjfjLi&i; lofo 
ToAunlgor TfltJ'*, iMA T>Jij euw^ XS^JSSfy 
Tq koh ^zsc^t(QtL{ fjLx,\QaLxMs \oyB$ ^gew. 

®i(jus TRigeTyocf tdT^ tfmai ^v/jLoLoify 

Ay OL* 

M>» «TJf 5^5 ^/tg, /LOI (TJ y Jj^GtOTf rctJ^ • 

^feoccTDv oujTHSy Z r(L\cufy (^Uaun riyjM* 

Md 

2 X O A ; A*> 

1044. XM^m finXsd/tist&)' ^j^ r« r^«^«Y W riKy«. 4 tA- 

T046. TihtfAf im.rl^) »ipifuf(fiu ^nrl rS^fU ^ ^if/Aif. «? 

fir« T TiaT/^^ ri/7»y fiKi<m tbX J^fdrm »urSn, ipeiXm iMSf"^! 
wkecffiSf ru K3i^%». xiyi H T&^ ?iuwiu/, r&u ixt rh^ frmdf* I 
ifmt, mJ^v^ fVD^is iw i^yt^o^iflu/ /S T (^iff Ttii ^iASfNlit 
M r^ T* 'jntri^ ^viniau4f «tvrlui A^svAotfW XiixLu Kmtu&tif 
^^ ^ rif7»y 7fA<</T9<5> hxSoJ ^ ai (Anriftq xteA^ft^jbt^m Jlftif 
C4r &7i ? xeuJ^f avfMt^po^t!;, ^tvfhUn^ ^ hi T lap-f ^C» M H pt 
Jt/Mfly, oy 2)1^« x«§^ rv 'lcinf^ « MvJWflt, 0'R xaifn^ «BCfcl^ 
juETine {i^H^ifM^ Xwfnji^n^aji ifjuv^ i.Wf p ? Av^^ r«y *!«•■»»«» 
tti^Hmi- r^rtr$ (pofwsif. 1 048. Ov ^r' t^; 071 f/Hiii^i^» m .fr' M E D iE A. loj^ 

Mnlicres» quit vidi Istos bculos liberomin» 
'Non fo&m facere qHodftatm. Valeanc coaClia 
Priora : abducam filios meos e terra. 1045 
Quid opus eft me patrem horum, horum malis 
Cruciantem^ mihi bis tanta mala accerfere ? 
Nequaquam ego hoc fAciam. Valeant sftM 

confilia ! 
Vermri quid patior? an volo derideri, 
Dimittens mcos ininaicos impunitos? 1050 
Audendum hoc eft. Nam ignavix mes eft 
Hoc, qu6d & iftos moUes fermones in animum 

dimittam. 
Intrate, pueri, in sdes. Cui verd non 
Licet adeife mcis facrificiis, hoc 
Ipfi cnrae erit. Manum vero mcam cade non cor- 

rumpam neqne poll/Mm. 
Heu, heu! 

Nequaquam ver6, mi anime, n^ tu faltem hax 
Mitte eos, 6 mjfer ; parce libcris : . [patrcs : 
Illic nobifcum viventes exhilarabunt te« 

Non 

s X o A I A. 

^ ifAof f(si^t^»fttf i€u/Ti^9 dpHnuf wnwt»* 

fii&9 ^ ^fmf ifAof 7n?itf/ituS7u!&f/lecnf»9 i^of (pofiutnMt rim(( 

iuififof* ix^^hi Sf Xiyi, tifV ^ix^^' ^ 'I»n9»t. iniTff JV ^ Timuf 

'OfMfifft 'A)SU rln f49i rciZ& (^lx^ A%xH(A ^vf^oi i 1 0f ;/Orf 

XfMl) <^f ii ^wif chc tvnSii ^eJfrrui ^jnt^iifetj tj ^ifm rirf, 

^W 'fj^tf^ rnfiMrtn^ ^aitui, irt^ eiynm, rSro fi ^mf, mq op^ 

Ar ^ifff iifSf ^^^fTiLf df3)^<f<Pof lot, 0109 'EcA^fumv, A^tm^, 9^ 

mtSf hi^oif, ^Ofiuvi^^, ^A^f $, elpti fi^oXoiyi* r^ A oLvn^ fAi» 

>iir4,' mtfcLT\iof ri /t«H ^»^«1»«^. lOff. Xfrg^ ^' » ^^. 

^^) Wa<p ovmv^ Xutltu €Sf^i oTxrtf. m ^ fMtiftffin^ fMfilcH» 

i ^SCfmtfia-i, dfetyx^ JV n^ ru« ix^P^^ ufAuvct^ rzXfXtoSafj^ tpi' 

Jvy^m? ^iXTof^mf-dtHuf ^nnf,i}tit fJi$Xujimfiti r^H i^Smi" 

JifW uSfijfU tli I/C^vtSs A^%^« 

. 10/^ W iio E U R I P 1 D I S 

Mcl T»; Tsaf cjjS/Uv vt^ig^s cLX(ist^^^^ 
OwTDi '7C0T igouriQ\ hm^ ix^^ h^ lodo 

^HfJUii^ xlcfSjLSjjj orzz^ l^tcpvmjudff. 

Kcti <J^^ ''Ti x^Tj <H<pcuf^yO$ TTSTC^omTg lo6f 
HviJL^ Tug^®*» oM.u)oa ' ra,^' oU* i^c/. 
*Am' ufju T^* <JV! r\yi(JUoH(pirduj o<ft)V, 
Kctl T^i^ Tr^jLi^ r\Y.fjus9t9^^ tm 
TloaS)i.r ^w^c^mv fii\of^' Stir\ Z Twety 
AoTy ioTraaixjSe, /uu^CA ^i^i^ ^CS^* ^O/O 

KcLi %>i/^> 3ca.| /Z5£?7ri»'^' Sjy^vt^ r^TUMfy 
EvS>3Lifjucm7Dr iM.' o/.eT* tol J*' cJrOxJ^k, 
nae/TTip i(peiXeT . Z yXvxjtioL ^ ^flrCoA iy, 

XageTTB, ^^gerr* . ^T el^^ 'Z^iyo^Ae^Tr^y lo/d 
OWt k u/^^j kWcL VQoaifJigui tloocois. 

Kcti fJLOLV^Xm fjSp oToL TOhfJlMOU TLCLXA* 

^^ ®vfio$ Si y^ticxrcfiv t^ tfJuSv ^BX&jfJULit^h 
'^ 'Oo-Tnp iuutyiqw ctiTi®^ xoot^F j2go7oT$. I080 

^Aiflt* 

S X O A I A. 

^Bt^^ To f/t^Hf sTFf^v i roy ^ofop tHtp 'tmlitif I(«imA^ 

T^ rXa.0Kfi. 106 1. Kee^g/trzef JV xiyvTtM li f*!} aUji4 

Tifoi dftMTf. ^ lyii ^'^ f^H ^oftoim TtSTH^y »^ cl if^t^l natf M E D iE A. XII 

Non per dsmones infernQs, qni funt apud Plu- 

tonem» 
Kunquam hpc fiet ; ut ego inimicis ii>6o 
Filios meos relincuam injuria afficiendos. 
Omnind necefTeeft eos mori: & quoniamhoc ' 

oportet, 
Nos occidemus w/, qui procreavimus ecf, 
Omnino adum e(l hoc, & non alit^ fiet. 
Et jam corona in capite efl:, & in peplis iq6^ 
Sponfa regia perit ; hc ego bene fcio. 
Verum ego vado miferrimam viam, 
Et hos longi triftiore viS mittam 
Liberos mecs : alloqui volo : dat^, 6 liberi, 
Date matri dextram manu,falutate w4/r^i». 1070 
O caridima^ manus, & mihi caridimum os, 
Et fpecies» & vultus generofus liberorum, 
Sitis felices : fed iilic ; res enim» qus hic erafH, - 
Pater abftulit. O jucundum complexuifi) 
O teneram cutem, & dulcifEmum halitum li* 
berorum. 107$ 

Itc, ite. Non amplius intueri 
Vos pofTum, fed vincor malis. [fum aufura : 
£t intelligo quidem qualia Jint m mala^ qud 
** Sed ira eft potentior meis confiliis, 
^ Qus quidem bominibus cauia eft maximorum 
V malorum. 1080 

Chorus. 

2 X o A I A. 

ipbth dfmfit^, <(« ftni hnslitf 0« »A^^^< TtfAtfeAttif •mMuf Xmfik* 

MsU» ^ r sip*f9ft ^ A«mV iyyS^ l«i ? jKftir^. 1 067. 'A3^ 
Jflkt ) /Mi fbiX^fSfi limf i^ tIu) JV^fff$»7^/ ii^f Sf ^ifW* 

S f4 «n^i^ »fci«£$. 1074. n^CoA« a nSsiifltili^, i «Vrj 

108 1. n«A- 112 EURIPIDIS 

Xo. riaAAGMU^ Hh Dil^ Ae-^mjw 

Mu^af 'ifju>\ofy xcLi ^ZB^ dL(uX\a4 

'*Ha9of (jui(s$y ei x^ yiifth 
. Q>ri\uu l^^fSM' ctAAot ydf 165/ 

MSjot xctl fiiJUfy Vf <zs^^(jLi\u Io8f 

So^iot^ e/ex^ * Tntaccun a<^ ». 
** rictSj^K «W >«v®^ ci '^AAouaiiP 

** K^x. 'imyiMdx^fi '70 yujucWiuSf. 

^^ Koti <)))|/Ui, iSgoraK oVwe/ elot lOpo 

*^ Ilxfi^TCcuif cLTci^Gh fiiiS' e^purAjactjf 

^ Tav y{f<ttj^m. 

O» fj^ T cL^nxjfoi h* k^TV^^o^uvajfy 

Eifi* ieJV; iSgoToTf, ur iuficL^of ^opf 

" riocufk^ n\i&H(r\ iQJ rv^flis^ 

Om Jg Tixvo^y g^iv c^ oix^i^ 

Z X O A I A. 

t A* 4iKc/oiH^m XaytTfttSv <atAx%t civr{ ^oq ifiteutrU A«^^«- 
|Crfi'9i ^ tjvrSm fi* fiweiiit ^ r jf ya<^«w»ft«( ^i/V«# ff^y«y W ry 
iB<1t w^yfig,%t y^ Hf^fOf rl fA »f%timiq ^Aov^ rj ^' «. j^jiy 
^^0»^')?> f 9^9 0-n f(i«iT0 ytu/eu^t ffv^uif, 9^ *:? tif^a^mof trg^- 

«vy;(;«y«». C A«><^o,<<^ r»v «vTlpifmy r«( enni^ui mufyvntm 
wnX^ml mCf^^f ^ iMf.&ti^f iorv^ttt rii ^fimtiK» •n* /8 
2y ^ ^S^ ?mJ^ir9<:W fMtoxJ^* dtLvr^i ftViir, cjW »«A«r m ?m«sl^ 
(jx i9BB0if . o/ tfl' i-^mf, tiftlyKif T^ ^efei ry$ imi^ hnfMnXtlf 
f^it^X'^A'*^ ^^nASrxy, 4t^ih9f p «mt^ tt^}tt<n rar^ mtSlW 
^^VftfUt^ tanthl^ttm^, hvn^f ii ^ m^f Ttmti J^f^tiTuw «»-• 
fff tfpifi^i^Hmf» veJit^f M TM^mi dnc Htinq win^p ;ijpt9^ CC U E D JE^ A. 113 

ChprtfS. 
$;ippe jaga por fubtiliores 
Sermories ivi^ & ad .ccdrtamiiMi 
Magna veni, fi ^conyenit genus 
Muliebre ft,udii$ incumbcre : fed eniin eft 
lyiufa ctiam Jjobis, ^uae converfatur nobifium 
Sapientiae docenda caufa : verutn non cum om- 
nihus hahtat, / ip8<S 

Eitiguum cnim numeirtim antcr multas 

'' Invenias fortaOe, . [rumi 

Nec \ yivS\%^X\^mmy numerHmii/ieiuam mulie- 
Et aio, niortaliura quicunque funt 1090 

^* Omnino nujitiarHm expettcs, nec gentierunt 

" Liberos, anteire felicitate. 

** Eos, qui //^^r(?i ^progenuerunt. 

*' Qui enim non habent libcros proptcr imperi- 
tiam, ejuod ignorent^ 

'^ Utrum res fuavis .homioibuSj an vero ingrata 

*' Sint liberi, ciim non habeant, loptf 

" -C^rent multis mifcjriis.' 

** &d quibus in aedibus eft liberorum 

« Dulce t£ CC 

rc S -X^O A 1 A. jht^l^f^ iffft/ Z^n^i, nvm^l^^ vnXiieixH ileU^n^ sleAoxofSp,' 
ry wiwtttrmf x Keticuv ixX^rtuo* ^li\ofigf.i 'Tmcif eifJpMvniq 

«5 dxwlid iMxtoi kX%¥ 0/ TRtrJ^^, KXXoiTt Kel^43t%l rof ^OWBF 
cieffCviuMSi' * €i ^ lii r^ruf htw^ i^ofr&f ^%ca-a4 o iul^mfi 
«'^y oftioJ^ T flc^.t^», TKT»5 oc^'7ru(ri, 5»? «xt At/«7rA« ®e>5 
•j»nj «^*S T dfJpe^Tmf KSf-KsTi riq zrcuht^ stlj^x^ t«5 5^»$ •wztgjt- 
^fr» y^uxLu eifTiKpvq of^i io8f. Mtfoztt ^ «!;;«/?») «vtJ S^ ^^'- 
ffinq , jrcuS^^joiq <at^<i to S^uvoloS^ U^KoJif^f W ufJpoiTnfX» t^ 
iifi/tf if (PfKTi M^ff» tsr€9ffTDfji/tX€i nipleut ^^^l^fJ^iiii , ^3^i Ttf 

9lf*tii ^at^Odft^Ui 71 'S^ T 79i»7»y. *^ *• H 1099. 0^« y 114 E U R I P I D I S 

^^ hlorrov 5' OTroS^e* Xu-^^sai Tiiaoi^* 
^ '^Eti^^' c% rymfy ur hn (pXouJ^i^y 

*^£y <F)5 70 TOVTOy \oiSiof HS^ IIOJ' 

nounv xj^legS ^vijTDTcn )C9^« 
« Kaj <M ^* aAif? /2407Dy %y, ^ 
*^ 2c»//a& T eiV >i€fa/ >iA^e 7BJcy«y, 
^^ Xg>f9Di T e>^yoyT' • ^-fixi^ga^ 

" ©ayotl®*' ^tSFiy^egay dtjifmfl^ rvom* 
nS^ 8y Au^ 'tiJiyj 7dT^ otMoi^ 
T!a/<J^ e7i AuttZcc/ iyiotgOTrtTiM/ 
rifltfiJiyy eyejcey 
0y)j7oTax 068^ '^GctMeiy; ' lllf 

MHAEIA, 

X X O A I A. 

1099. *0^«i fiiiXirfi) Tihui ^wU o^Sr^ tSsi riiirmikq 

ffvu^H x.a&snf¥f/fffiti fAt^iir^f rurivi rjl xu^Uft^v^ tsnjMf- 

'Af/^. II 10. A«i/f»ivy yTV^) t^ iki/stvp tJ ^vttrf ^uMBmrHtf» 

iklf49f» M E D iE A. 115 

^* Dulce germen, eos video curis 
** Confici omni tempore. 11 00 

^^ Primum quidem quo pafto benei/>/5x cducent, 
'* Et unde viffum relinquant liberis: 
^' Prasterea vero utrum pro malis, 
*' An pro bonis laborent, 
Hoc inccrtum eft. 

Unum vero, quod eft omnium extremum, jani 
Dicam^ omnibus hominibus malum. 1106^ 
*^ ' Etenim jam multi abundc vidum invenerunt 

hhrisj 
** Corporaque libeirorum ad pubertatem pervene- 
runt, 
Bonique evaferunt. Si tamen malus ifjis occ\iu?t 
Daemon, hsc procul ^b hominum oculis rapie ns 
ad Wutonem mo 

'^ Mors fert corpora liberorum. 

Quomodo igitur prodeft prster alios 
Hunc etiam acerbiflimum dolorem 
Propter liberorum mortem 
Addere Dcos hominibus ? 1 1 1 ^ 

MEDiEA, 

S X O A I A. 
Jktfi(§9tt f > %'ftAf tififAnnf, f ^Sj^ a iml «M^ «y^*^- cc \ H a iiij. A«- ■'^^*' 116 EURIPIDIS 

MHAEIA, ArrEAOS, XOPpS, 
OAIS, lASaN. 

loLfJiQoi. 

My\. ^I Aoq, TntAotf roi ^zs^tTf^pam. rlu} tv^^Lcv^ 

Kocf TDi ^'(ft)§x.ot TDvJ^ 'T^ 'idavif®* ^ 

AeiJcvuai y c£>$ 'n xcavov i>f?AeT xotx^K, IIJO 
Ay. ^n ^^voK e^y^v ^if^vo/Lta^ 2'§>^A^ • 
M>i<)^c^ (peiC/^ (piZy^y pnjjsyjty 
AiTrSflr^i^Trt^ia/, /tMir oyov ^ jbyz , ^ *. 

Ay. "OXcoX^ y\ 'fb^yy@*' ipTiW x«/5if, II 2f 
Kgeo?»' 3"' <J)t;(7af , <Pcipfcoi7CCS¥ tV ctwV tJm 

M>1. KctMi^DV 6?^^ yoC^oy • ci' (T* ^egT^Tott^ 
ToAoi^^roy y\h\y 39 ^iAoi^ 1^7^ e<n^. 

Ay. Ti <P}j^ ; cj)goi/cT^ ^ ogQctj 3C8 /ifltiFJi, yta;x^ j 

, 'H 'H^ nru^vmv hictv ifXiajijLeyr,^ 113^ 

Aoy>icnv tlv^iy* olMoI /lui (r7rEp;)(^8 0<A^, 

Tgp- 

2 X O A I A. 

HTt^l^ viai,Si7t^o^ifi^l^,H^*c7mirHvSsu}4, lllu.TiA^^i 
(pogvei^ u) •maq,(pn<nvj sipmqriiTZ ; oriftrp x.x^ <poaif 9>^yfis>igif» 
ilspia-a^, &yMv. Juvwet^tt ^ Tm^ chc olyaviu^ clKiiamo» T fitui' 
?dKC¥ olti^f i^n^Ju^Jui vzji T nSf (pctpfAfUxi^f, n mct i^t^Timf 

JiiftXr / A M E D ^ A. 117 MEDiEA, NUNCIUS, CHORUS, 
FILIUS, JASON. 

M^d. A Micac, iampridem praBftolans ^vcntum 
jTv fortunae, 
Exped:o, ab illa parte, quo res fit cafura. 
Equidem video hunc ex Jafonis \helo: 

Miniftrisvenientemfpirituqueirritato, i.e. an» 
Significat autem fe novum' aliquod malum nun- 
ciaturum. H20 

Nun. Oqu^ dirum facinus impi^ patrafti, 
Medaea, fuge, fuge, nequ,e navalem 
Relinquens currum , i. e. navem, neque vehi- 
culum terram calcans. 
Med. Quid vero raihi dignum hoc exilio patra' 

tum eft ? 
Nt^n. Puella regia modq pcriit, n 2 5 

£t Creon, qui ^41» genuit, tmsincantamentis. 
Med. Pulchei*rimum fermonem dixifti : inter be- 
Et amicos meos pofthac jam cris. [ncfaSores 
Nun. Quid ais ? an red^ fapis,& non infinis,miulier ? 
Quae cum injurisi affeceris lares regios, 11 50 
Gaudes audiens, & nori metuisliasc? 
Med. Ego etiam poflTum aliquid contra tua 
Verba dicere : fed n^ nimium-properes, amice ; 
Verum enarra, quomodo perierint : Nam bis 
tantum Nos 

X X o A I A. 
H 3 II 36. 'Eml 118 E U R I P I D I S 

"H<^y\/^9 oItt^P <n)t$ cv.clifivofjSp xajcoT^ 

^h ^ '^O^^ ^^^ KeTx@- ItTTmd^ TO 'TCtAf. 1 \J^ 

'!^Tf)fL$ yujucayuSy a-uif rexyoi^ kfjL t<ncofjduj, 
AeaTroiYcL S*y iuu niiu kvii aS ^oujfJut^ojiSpy 
ne>(V /udp TtTCtm mv ilai^ ^UJUO^fiS^ 1 145 
n/)o6u^K etx o(pQ<t\(JLcv tU *l<iaovcL ' 

AAjxIlu^ r kmqpt'^' tfjb^TCcO^ mpfitSkf^ 
Ilcai^y fjULKjpuy^u^r eJcnxJ^w' ntom^^ ii av^ 
*Ofryac$ r i(p>ip<J j^ ^\ov KectrJ^, J I f o 

Atycov rDLi\ y fui &ua/j^)^ t(nf ^iAwf, 
Vl€W(ry\ Si ^fJLBy Kj TRzAor «^e^/H^ ^cctg^s 
^^ ^i\H$ voiJU^w*y wTTip itv "Ttocns crf^€i. _ 
At^-A J^ S£^y ^ 'Trctg^cTiioTf 'Tralga^ 
$v><x^ itpeiVoj TCcudi tdW, e^Zo) ;^eii'» " f f S X O A I A. 

A«v^ lutilt 
M E D iE A. iip 

Nos dele&averisj fi peifim^ fint moVtui. 1 1 3 5 
J^un* Poftquam gemina fobojes tuorum libero- 

rum venit 
Cuixt paire, & ingrefla eft nuptiales oedes, 
Gaviii fumuS) qui tuis laborabamus malis 
Famuli : per aures vero ftatim ibat multus fermo, 
Tc, & tuum maritum litem fcsdere inito dire- 

miife priorem. 1140 

Ofculabatur autem alius quidem manum, alius 

vero ftavum caput 
Puerorum : ego vero & ipfe pr« Isetitia 
Simul tuosfilioscomitabarin conclavemulierum. 
Domina verd^ quam nunc pro te admiramur, 
Priufquam vidiiTet par tuorum liberorum, 1 1 45 
Habebat promptum oculum in Jafonem : 
Deinde vcro texit oculos, 
Et retrd avertit candidas genas, [tuus.. 

Abominans ingreifum puerorum : fed maritus 
Abftulit iram & bilem puellx, 11 50 

Hasc dicenis : N^ iis inimica amicis, 
Deiift^que ab irS, & huc iterum flefte caput, 
<^ Exiftimans amicos fi^yZ/lm, quos maritus tuuis. 
Accipe ver6 munera, & roga patrem 
Ut remittat exilimn his meis liberis, in mcam 

gratiam. 1155 

Hasc 

2 X o A I A.. I if r. Ai}th itih) eti ^0mp9»trii tcfrl fAuii tutjrrnf* rmh f*i| H 4 ii/tf. oJt» 130 E U R I P I D I S 

Mfltxg^y cLTmiciLL ^cLiie^ ^ 'XcuSk^ m9iJi^y 
KcdoHTOb T^T^ha^ ^r/viA£fg .^^ ^j ^l ^i 

Xg^JO-UrTS SfiiODL ^<()CLVOV kfJL^l H.QSSpii^ft9^ ll60 

Actfji^S -Ks^Tn-nlpcf^ %>iiJU3Lli(^t^ Mfdujy 

K(^7r<|r' ctv:t<^ o/. S^goKWK, ^^P^3 * 
2T«>a^, iCgov flcaysaxx. TnzMflyXa TfbJl, 

TgyOVT' gj O^QjV OJLe/^-LGl (jy^OTCS (J^)J, 

Xgoicty yo iMot^owTX/, Ae;^<x 7roEA'K 
XojgeT 7^g/^8aw/ ^cwAot, J^^/^Ai^^cuil 
©goyomv e/t7rg(ryra.j fwi ^fMi "Ttt&BVti II 70 

'H riowo^ o^$y r\ mv(^ J^ccv fjuohiif^. <^ 
*Aw»AoAu^e, tccav y op£ ;cj^ c^cfM 
Xe^gffy (^ \&j}cov k<PgoVy o^uju.ctmv r* ccnn 
Ko.^.^^iJ^HJccVyCUfLoL T Qnc cioy ^oi''' II7f 

Err' 

S X O A I A. 

IJi,:^v£if, xXt^cc fJbiTT^Xii^ii 7775 aVs^''»''*'^^ ^ 9^"»». H f 8- Moixg^ 

ir/fift '77jf tlf^Sv y^^^frctf. aoJfi hf (Pfifrly xksipi^Htcn 'tf 

II 61. "^A-vJ^a;^» ««**) y^^irw. ^zg^Q^xizrtnnii mf(slk}9^9 «V9~ 
VF «jfccvac ^jjo"! 7^^ ^ rt^ yqii.ro7c\^u (pcc4fefJt/i¥r,9 f/(Qf^duL Ay>~ M E D JE A. 111 

Haec vtr6 ut afpexit ornatum, non continuit fe, 
Sed promifit viro omnia : Et priufquam ex sdi- 
Procul abirent patcr & liberi tui, [bus 

Acceptam variam veftem induit, 
Poncrifque auream coronam circum cincinnos, 
Nitidum 4d fpeculum componit comam, ii6i 
Inaniros corporis imagini arridens. 
Deinde ubi furrcxiffet de folio, perambulat 
^dcs, dclicati incisdens candidispedibus, 
DonisAi/ftf vehementer gaudens, multum & faep^ 
Cervicem^d eredam oculis refpiciens. ii66 
Poftca vero erat miferabile fpedaculum viderc : 
Nam mutato colore, obliqua retro 
Cedit, tremens membris: &vix antevcrtit 
Solio illapfa, n^ caderet in tcrram. 1170 

Tum vcrd una ex famulis anus, cum exftimaret 
Aot Panis iram, aut alicujus alius Dei w ipfam 

veniffe, . 

Ululatum edidit, prius qu^m videret pcr os 
Exeuntem candidam fpumam, & ab oculis 
Vertentem pupillas, & non amplius in corpore 

efle fanguinem: 1175 

Deinde s x o A 1 A. «pVr^*» tvff3fpU* 1172. '^H Tieuro^ c0y»i ) iiaJ^ffK *»t&w^- 

^arff ^- r\ i&f^ ftK^ifSfof XiwBt W #u/(^» ffiuioaaa ^ii rif^ 
Aaf ;tf A«y, nyiu^ mi^nva^ §ui*r(M. ttru tf^ tv^fXtivn^ imrmt W 
fmt^, %l£tv i^Uii *»< }i§mf ^^vfiiifn aJt^$. UtuiQ^ c^^i) 
W mfM0t hifis^ 0I /S ^. m^MkH^nt ^Xm ^ w^^St airimf 124 E U R I P I D I S 

jSjifOU^ ^' krK 09B<a»y, 6D19B TcSdtMtsi ^^t!!t£i^ ' '^^ 
Aufoy S^ixucL' TfSm ^ w ^oC®*» Sriyu^ 
rixTTiV <^* S TA>j.^y (JVfJL^po^ drynomepy 

KocaJ, ^i2C^m.vS^v TDioi^' ' oi J\;Vi!a/e '3rocf> 
Ti^ 5(J^' i2ii^^ ^dULizovQsv (T i/?m\txn j 
Tf^ TDf T^goy^ tu/jlQov og(pflt#oF ot5cr 
Ti9>jaiv; ojjixoj, (Ticu^xyoi/JLi aviy rixsof. 12 10 
'EtzibI «Tfe ^plcLC&y >9 5;)fi)K gTiauoaJo, ^ 

n§oc7TEr;^9', 0)9^ •/uoro^ egvcow ^(pKJf^,. 
Ag^^o^iji TTB^TrAoi?' ^vot <J' w TOAxw^teA^t. 
*0 A(V 'i^ >i^i\* l^cLkxqyiaiti y>yvy 121 f 

S X O A I A. 

Ilptf. UxlioT^ TtMvti) ^^ ^n Tmffj, Tttrin .'jruofw «&\«is« 
^ii^ hfn^yym^®^ Iwy 'S^tvt tJ 7S]t.i¥jt. fjitiv^ <^ ittp^ imytmmcM. 
T^MUxluh IxtiTnf oivTff^y Ketliyf^ tLu xi^Lf, To ^ •ixtSlkfWU^t» 
mtrB^ cfbm * £»}»« ^* «Wf^«y KCi^iiA luci^ dfiyp* «^A^e<Mf. 
Huht.^^. 1 10 ) . TfA6fAs7i dhl^etq) cu Si adpxMi 0vl ^ ymii^ 

TM ;?!/Mui« i«^r«/. 1205. Ttf;ijii ^ tip^AjJ mnrl ? t 
i^wxioe' '^ rA£a/»9« ^ ro '^&.c raMuu 9nn^^ hrM^av nfmiB 
Mtkt djTtT^tin»* 1 104. 'ZvfXt^d^q ii dyvofriu) uTtf tiyvSt c!f( 

1109.' t4 M E D \/E A. i2y 

Et 3i ncmine potuit facil^ agnofci pmerquam a 
Nec oculorum enim clarus eiat ftatus, [patre. 
Nec liberdis facies : fanguis vcro ex fummo 
Capite ftilfabat mixtus igni, 
Et caro ex offibus, ficut piceae lacryma^, 1 200 
Per genas defluebat arcanis illis pharmacis, 
Horrendum fpe6htcu!um : omnes vero metue- 

bant attiftgere 
Cadavcr. Fortunam cnim habebamus magiftram.' 
Sed infelix pater ignorationi mali, 
Statim ingreffus domum, irruit in eam jam mor- 

tuaiii, 1205 

Et ftatim capit ejulare, & manibus circundaos 

eam^ 
Ofculabatw> hisri«»!>t:ompellans : Omifera filia, 
Qiis I>cor«im tam turpiter te perdidit ? 
Quis me (endh filicemium-orbatum te 
Facit ? hei mihi ! Utinatn tecum rooriar, filia, 
Poftqu^m autem lamentationtim & luftuum fi- 

nem fecit, i2n 

Volens fenilc excitare corpus, 
Adhaefit, fictrt hedera ramis lafurii 
Tenuibus peplis. erat autem horribilis lufta. 
Ipfe enim volebat exdtare genu, 121 5 

Ipfoyero rctrahebat : fi ver6 per vim trahebat, 

^ Senilem 

X X o A I A. 

tld^. Tii rof 9(^9^) rif ^iiri^ ^typirH omc. rvfttCiti H 
xteXStfi Tv$ yiMf%f€, mt^ffvf ^nfrtov fArt rSJuiniris ^rS itiipw. 

Wti^tfff «urtT^, ^dartp-oxtosii ^eSeA^wkiitaraj roe; *tSei etur^^f wy- 
Wnftfxy ipifftv,' l?.r6. *H J\^. ifTtXtU^tr ) i4\! aimXafMUfitB, 
tfq hi ^se^fribxScK dimHbk^f/lcmi rS xetxS, £<* Si €8^^ fiu^ 
'«U^i) en Jc ^titrif ttvre^ ietvrof rfftfAsTV uf»^mf fittc» i^ffS^ 
Wi( ^f^^xm/s dfdarpt» 

121 !• ai* ii8 EURIPIDIS 

Koc^ (JiM (^oXluj cLy>V(rcuf Cy.S^Svau ^xjfOL 

^AMm ^OViV(WLi ^<7/mV^9^§<?. ^gf. 

rictyTa^ cr<p* kvaiyxjii 'KS^^c(,HiY ' ecsxi S^ ^:^^ 

^''Ay, S mAoavx ;)^elp g^)»> AscCe ^ip®*', 
Act£'> ep^ 'tsiy? ^fCi\0iS)t AuTiTigjiiy j8fe, iZ4f 

'^Sl cpi?\!^Q\ ei$ eTWcw^' iM.i Tl«*fti'->« 
^iXoiy «(puaav, ^qv^^ ^ iyoi yuvii. 12^0 ANTISTPO^IKA- 

Xo. *Ia) ><£^ TE, 3CT TO/i(Pflt)t^ CWtTI^ 

Tixyoi^ ^Zi;^(rQct\uy ^ep eivroTCTDyor XSii S X O A I A> 

M.E D M A. itp 

MfJ. O amics^decretum eft hoc negotium^ quam* 
primum mihi 
Liberos occidenti difdeder? ex hSc territ, 
Keque cundandd prodere liberos 
Ut interficiantur ab alia infeftiore manu. 
Omnisd necefTe eft eos mori: quia yerd id 
bportet» 1140 

Nos occidemus eosj^ qui etiam procreavimus. 
Sed age, 6 cor armeris ; quid cundamur 
Mala dira^ & neceiTaria facere ? . 
Age 6 mifera manus mea^ arripe gladium, 
Corripe, vade ad triftem metam vitae^ 124J 
£t ne (is ignava, neque memineris liberonmi 
O cariffima) quod eos pepereris ! fed hoc faltem 
Brevi di^ oblivifcaris (iliorum tuorum* 
Poftei vcro luge : etfi enim occideris eos, tamen 
Cari faerubt^ fed ego infelix fum mulier. i z 50 

t 

ANTISTROPHICA- 

Strofhe^ 

16 terra» & omnia illuftrans radius 
SoliS) afpicite, videte illam 
Perditam mulierem» priufquam-cruentani 
Liberis admoveat manum» quas csdem ipl^ 
patrabit : 

Tiio 
2 X o A I A. 

l^lff rvTP> |in^A«r7Kf rvf ^i^ mt^xXnltKSfTi Mpi^» «'$ r} 
umXiwmn ttiiM *^ 7Vi«u^$ *nXfJifm» t^, vAm» /S Isnit^Miwf > «^ 
mfipff MvAmv, t «n mff imxiH. M Ji yi& «1$ ibi^irtfst» 

mxlMpmn, ^ iXtincn >infi?LiJl/mim§» «g mC9fiffti^*i H i*r^iitit 

I l%f6. fi- ijo E U R 1 P I D I S 

A* cLTtJUL m\mi_ <^3£@^ vtc ajngcisf^ 

Koq {iXTWf yif(^ ^i?uojf ^iu$y 3 
Kvdfzdu/ XiTrSaoL Xv/jL7ihrfy<ih>f 
IleTg^y i^gyoJctmy eicr6oA.our* Il6f 

AuXcdaL^ 7/ oDi ^geySy 

Kot( Jb^ey W ^Qy@^ kjjniCt^ j 
XctAeTia 7S j8gom^ o^>ey>^ /JUdafitL'' 

T ^Qn yiicui' ocJ7o(poy1oaai ^wuoi-' 

^ ^to^^ m^^irv 'C^ ^fjuoii l^. ■ 12 70 

'tTg. Ou^torj^', icTliA^pe ^iAmT • o^v/jLgS^Lyoip. 

MON02TP04>IKA. 
Xo. ^Akw^ ^ocLVy cLxy^$y rexyoojf j - *Ia 

S X O A I A. 

>tii^. i;n( iTy ^o^^ i^ ro 6mv enfi^» ^ssn dvJpiSmtf mhSk , 
^ av eturnv n^uf^ttozcf' ^ifp» *'fh>C ciXMf) rc f|iK» iWfffAf 
T otKUfTtiV ^ovietv T^v io^vfwj rr «A«Wf4H'. '^nlxattct^ Jt i^ffu^ 
tiujv^v (ptioi niv Mtiiiucf hiifA$vA, » rv^v hfi^etasf, rlatt^nifluf ^ 9 
JTvmraf 9(0t,Kvf ahioc titaj fg/cyy&f.- ruXeufeut A nii' •mXalfm^ wmS' 
nuf* I161. M«'r«M' ^ij^^^) fji^drvjf (piiaif 'ijgri hctfiflvm 1(9- 
fyi^Syy^zrl^v^- rd^riKfsc^ fjuuNf fmnty}K07U, fjuox^^ il ritPtff, 
i f^GxJyi^^i /3/®- r Tf «wv. A«;^ JJ ^e&A^^xMi itt ifjfitM ^nfyf, 
KSH i^Xj*''^ fiKfcc 1264. UiT^ecr cbltvv^Tat ) «&<^g«ssjc«« M E D ^ A. 131 

Tup enim cx aurco 1 2 5 5 

Gfencfe orti funt; Deorum 
Autem fanguinem nefas efi cadere ab hotninibus, 
Quamobrem iplam, 6 divinum lumen, coerce> 
Comptkty cxpclle ex aedibus cruentam 
Mifer^que furiam \ malis daimonibus agi^ 
taiam^ ii6o 

jAntifirophe^ 
Fruftr^ labor perit liberorum; 
Et fruftri pcjperifti charum genus, 6 tu 
Quas reliquim Cyanearum Symplegadum 
Scopulorum inhofpitaliftimum ingreftum. 
Infelix w, Quid tibi animi 116^ 

Accedit gravis indignatio, 
£t ei fuccedit hoftilis caedes^ 
Noxia cnim Junt hominibus in cognatos pia- 
Homicidis fcio [cula in terrS^ 

Divinitus immitti mala in domuni. 127O 

Puer. ^eu quid faciam, qu6 effugiam manus 

matris ? 
^lt. Ncfcio, chariffime frater ; perimus enim. 

MONOSTROPHICA- 
Ch. Audis clamorem^ audis> liberos? 

O 

S X O A I A. 
riv n^9«9HfA»> 9m^ff9v 0/ ^is&vSecX^cm^ tJ r^ir» atc^£i S^-^ 

^mu, 6 i%ia tS 'n?i^itfi^^ nshnM Tnt^ r 5**" ^ ^mrU 
«'7tfy&. ^iki Sk ^inX*i <ni diiei^ o/ ^Mt r^hi KoXec^MOtv, i ii fS§i 
;ffc?igm9l 0/ ^op^t TtTi ctvT9^eiQ/otif rirrf^ ;^Af9n)y (Jtftuc/Jinc )§ 
A«i^»fia-%v • ^dv^ o %oc& r ifi^s^Sf Ttii TtXfuSmf «vr^r. 
V^^ '>' ^ C«^^^\ '^ i^ -^ il^ Itwmhi 9f0> Iwi^ h'/^ti 
mnSrr^ i^. ;^Awm* Y> ^^TtU if^^n l/ttdvfi^ ««» ^'Sm 
€iAnipif%i%. 1 27 3. 'Ajuiii ^if) rSfn ^oq oc^^iKtcs du ^ rS 
;fffS puaif ptiei Ifihtiatf. roSiJS km(^z^ yifocf, tH»^ ^0$ ni# 
MniiMm alfeui^4nrTW,. ro ii noc(ix% i^fitH^, mXtf 4if 0« otlsJt^ 
PUiV * ri ^ 0^i^ pi/f hxH f49i vUfH» »«&^ >inptuiif* 

I % ii8o. ^'A v^ 132 E U R I P I D I S 

£ioyM iJuoi rex.m^. 
riflCt. Nflcj ^zsc^ Bi^f ctp>i^xr\ 00 JWic yolp • 

ShLp@^y (L ri^ r&acoY^ Sv tr%x£^y 1280 

riiTi]^ <J^' a rai\caf 1$ kKfJboUy ^0F« 
Tgx.va>y Sbon^ti'^ 

'Ax.tJi'^ 'C^TB^fltoa TitvlioL; WJk. 
AuoTk J^^ TO4<rb«y ^uju^cuw\ "^JbreA^u^)» 

Ti JVf TTOT 8K >«yOiT CLf 671 J^JvoV ; 12^0 

^^ ^flL yujucfjMxav Mx@^ 'm\v7movy 
*^ 't)crao J^ jSgOToT^ epg^GC^ >uhf ;caxflt ; 

'iflC/tCo/. 

Iflt. rat/3(3|j^^, «i TTjo-J'* g70<^^ e^aTB 7i>)t?, 
^Ap' ^ SbfJLoimv >i rcL hiv elfyoLafj^ 

S X O A I A. 

f2oo. A 'Hi TtKfeif) fiit^ T a^Qf T rtKVttf, «vr titxi^ mn ' 
X^eA^'^^ }&m»$. 1284. *Ifti /tigtfHnt») *lft) xaSi xfi^' 
'f *^H^c« fi$kfH7u, fppf^tf ttvTfif «? Tiir ^cXttcatUf , affft iffWf 

^^* cevTvTi' f7ix,6ii AiovvT^^. (t etoreq H AUfvr^ ftv^lP'* 
m\ rKTzuv yuvmxMs^ iah ts^nifSfietf «»r^ vW^r ^ O t fi m mf * 
tniii a t tStv -^ *^Si^eif ip^azeiXfiftii. 0/ /8 Jf i9*p&r tJ ffwJI 
«/./««Tnrf^^j^^^yflN rir 'jyai f/^ rJiy VA«Mr«i'. Ev^fr/^K A ^fA 
ttvTex*i^ T A« 9f«/J^r '^i/tnflfa, Attlf^tt ^ MiAiM^» »- M E D iE A. 133 

O mifcra, 6 mulier infelix, 

Accedam domum; depellere nccem 1275 

A liberis videtur mihi* 

P$i€r. Ita per deos ferte opem, opportunfe enim 
Quia fumus jam prope retia gladii. [feretis : 

Cho. O mifera, qu^ es faxum, aut fer- 

rum, quaeJiberorumi quospeperifti, 12 80 
Frugem parricidiali modo occides ? 
Unamhaftenusaudio, unam /4»/i»«> de prifcis 
Mulierem injeciife manum caris liberis, 
Ino furentem divinitiis, ouando Jovis ilJa 
Conjux ipfam emifit extr^domum in exiliiun. 
Mifera ver6 cadit in mare propter csdem ii%6 
Impiam libcrorum, 

Peaem fupra marinum littus extendens. 
Moricns ver6 cum duobus filiis, periit. 
Quidnam igitur poteft acciderc triftius ? 1 29Q 
*' O mulicrum conjugia aerumnofa, 
^^ Quanta hominibus mala jam attuliftis ? 

Jafon* 
Mulicrcs, quas ftatis propc hanc domum, 
Num in aedibus efi illa ^ua? facinus hoc a« 
trox commiftt 

Mcdaea 

2 X O A I A. 

^C^if^K, '190* ^ MiXtiti^rlu^ ^fotXii^ilwou €S&fUli 2«^y» 
«?( f^ iySfH fl^firMy l^ Mf Aim^i} KoSi ^^^^of ^tu rSn 
im^nii^,' Metf9tnt4f} »etii ;^eA«r '^^H^etf^AjufMtf xevnro- 
i^n Atetf^t, Tof || 'ifSq y^ifoftof ctlr^ ^mm^. ^ ctuiit ii i 
*ln^ fi^ftTo» vsri «]? "^H^tts (tilfyiso ^ uor^ , oti inJnXetici T 
At^fvnf) T iTtpQf icturiii natlffht hnc^u^etaic MtXiM^rlw» nXjBtrt 
Qtaf) et^J f/$ rnf JttXetdrxf, Eoc^Ttihii H ^nvlft «crniv ttiros 
X^*^ ^«t^tiflw Atei^x^ ^ MiAixf^ry, iht^f ti\ tn*» VA«Mr«f 

I 3 j S196. AiT 134 E U R I P I D I S 

AeT^ap fiv iliTOi yi]$ (Kpi xpu^6Ia/xi xJum^ 
Ei /toi TU^mv ^fjuaujii AiTcrJ jixla/. 

AM. Vj^ flW/.T^ Oeonid * fi^^ TexMW €Vi>* 
KtivUu juSf/y B$ t<rpxotVy tf^savi 3cx'.aa^" 
^E/JL^ cTfe Tratl^y 1iA5ok C/i^aStfo^ liiovy 

M>j7f oioy C/jt^Trgjtoo-ovIes cuooiov ^oifov. IJOJ* 
^Xo. ^i^ r\y\fuvy Onc oi(Q\ aTMM^v t?sji\vda; 

*1Sj(Jvv' V 7^? T^(rJ' <tv l<pQiy^ci \oyw. 
la. Ti <J^' g9KV; W» y.cifi '^TTiy^iivoui 5eA.^j 
Xo. nou J^^ 't^Svaoi v<{ei /JlMl^ciff. (n6&v. 
la. Or/ccoi, TT Ae^^^ ; go^ /Lt' krm^Mox, yujucn. IJIO 
Xo. '^^ Qoc W ovTOv c^tiry rexyoov ^om^^ J^'t 

loC. n^ J<t/) ViV ex.T<l/, CtlDSy >! *^a>Qi^ ^fidv ; 

Xo. ' rit/Aaj kvoi^et^y Gicv reyyc&v o-^j/^ <J)ovpr. 
Iflt. XotAoLTe 3cA^(5kj?, 6J5 Ta;)^9a ^sj^yer^^TBAoi' 

'ExAueO' <x,/)/^8?j <»^ iS^ h^^^v xaxoVy 1 3 1 J 

Ta^ yt<V 5avoyI«4, tZ6«) «T^^ ^ow^ <KxZa/. 
M>?. Ti Tot,(r<rfe jum^ ^LOiMcLfjuoX^^^ irvAcLgj 

Nupas IpAjvZvy yaifjU rluu upyoLa-juS^tu/ ; 

Houuaoui TmH T&J^'' e* ^' ^^i'^^ ^^<^ 'hc^^ 

Aiy* 
M E D JE A. 135 

: Meda^a hifce, an-hincfeproripuitfuga? 1295 
Oportet enim ipfara aut abfcoDdi fub terrl, 
Aut attollere volatile corpus in aeris vaftitatero, 
Nifi regum domui det poenas. [terrae, 

Num confidit, -<tim interfecerit princi{)e^ hujus 
Se pofle impunitam aufugere ex his aedibus? 
Sed non tam ipfius, quani liberorum curara 
gero: ' ijoi 

IUam enim, quos maUs afFecit, traftabunt male : 
Meorum vero liberorum veni ut fervarem vitam, 
N^ aliquid mihi faciant Cm»m cognati, 
Vindicantes injuftam caedcm a Matre ecrum 
perpetratani. 1505 

Cho. O infelix, nefcis qu6 malorum veneris, 

Jafon^: nam non dixiffes h^c vcrba. 
ya. QuW eftj, an vult etiam me occidere ? -^ 
Cho. Liberi cui mami matris perierunt. , 
ja* "Heu quid dicis ? quaoj me perdidifti mu- 
lier J 1310 

Cho. Cogita igitur tanquam de iportuisliberis tuis. 
Jak Ubinam eos interfecit 5 intufne , an extra 

domum ? 
Cho. Aperi fores, & videbis cxdem tuorum li^ 

berorum. 
ya. Laxate feras qusLm celerrimi, miniftri, 1514 
Solviterepagula, ut videam geminum raalum, 
' HosUberos interfeftos, & utillam puniam. 
Med. Quid hafce moves, & vedibus removes 
portas, 
Qusrens mprtuos, & me quae cadem patravi ? 
Defifte ab hoc labore ; fi vero tibi me opus eft, 

Dic 

£ X O A I A. 

I 4 Ijto. X«^ k: I3<$ E U R I P I P I S 

AiS)4)(nv iifjuvy tpv/Mt 7n)M(U(i; ^pof* 
Ia. il tucri^, fi» a€>t99y gvB*<t}| y&o/oei 
06Oi^ Te^ xcL/Jjoiy TfWfTi T ctyypojTroy >8K{> 
'^Hti^ rtxvom (TDunv litZciXuv Eh®^ I32f 

Kaj TotSrflt S^^x<r\ y\\iov rt ^ZSQ^trOsi^TC^Sy 
Ko6( yoLicLVj 'if^ rXcLTOL S\jcKr£e<palof. 
'^OXoi. iyn) Si vuv <J)goyS, tot i ^pcfSvy 
'■Or c^^ Si/LUiov aiy ^Cctes r "^ jBofos 1220 

ToK (TDr ^* k\<t^£ iU e/4* W^^^ y ^^y *'!»^ 

To }{s^}^i^c0§ov iiiji£y}$ * AgyS? ^ct^©*. I J 3 5e 
'^H^^co fjSp Cy. rQicovSji* vv/jL(pAjdwtL Si 

riotp' CLV^CA TafcJ^, )i TExSoW, ttO( TlfXFa. 

Euy>»^ gjcoLic Xj \iX^^ ^ otTOAeoB^. 
Oux. e<ny >j7ij Tsr ay EMIa/i^ yw^)j 

rii^.L^ xii<J@- ^;)(;;8§oy, oAe^eioy t ^), 

AeoayoM', ^ yiivoUTyt, tjij Tvp^rfwiS^ 

^ X O A 1 A. 

y/i i596§tA«fff4i'. IJy ^4'' ^ oyttjti^ ^i >in^jibu r fnAf^/2iry, Ir/ 

fiet^t^fttnx. Tiii TmT^' '3^4- HupUuf) *!A4^(7ff, T* i^Aa* 
^«r 7m(>^ Tftf s9MM> ^ Tvr fivfAof «rffAfr, «1$ iffM<* « iTt ^ 
fii^S^ 'ApW/Urti^, «('AiPvWfit^ ^«ff/f. 9 m»j(firc« ^sw* 
ie/A. Mg KuX^ifij^xl^. IS4** '^'■^ Tvf^rif^) f 2«»iA«i%, M E D iE A. 137 

Dic fi quid vis. Nunquam verp manu me 

attinges: ij20 

Talem currum Sol pater patris 
Dat hobis, propugnaculum contra manum ho- 
ya. O fcelus, 6 maxim^ invifa mulier [ftilem. 
Diis, & mihi, & univerfo mortalium generi, 
Qus tuis liberis injicerp gladium 1225 

Aufa es, quos peperifti, & me filiis orbatum 

pcrdidifti : 
Bt cum hsc feceris, tamen folem afpicis, 
Et terram, qna aufa cs rem impiifCmam. 
Pereas. Ego veFO nunc frimum fepio , tunc 

non fapiens^ 
Cum te cxdomo, & terra barbarS i^jo 

Duxi 10 domum Grscam, magnum malum, 
£t jpatris & terrx, qus t^ nutrivit, proditricem. 
Dii ver6 immiferant in me tuum malum das* 

monem ; [iimul educata es, 

Nam occifo jam tuo fratre ^tjjrto, quocum 
Cotifcendifti navem Argo, habentem pulchram 

proram. 1555 

Hascquidemfunttuainitia. Inde vero nupta . 
Huic viro, i, t. mihi, & c^m pcp^reris mihi 

liberos, ^^ 

Propter ledum, & ^/#4/ nuptiai ep^ pcrdidifti. 
Nulla cft Graeca mulier, quae hoc 
Unquam aufa cffct : prae qtiibus ego te dig- 

nam duxi, 1540 

Quam d^ccrem, connubium infcftum, & mihi 

pemiciofum, 
Leaenam, non mulierem, TyrrhenS 

ScyUa 

S X O A I A. 140 EURIPIDIS 

I*. "h me >« aupfm ' n] Js narr e<nr xeuuL 

Mii^ OuJ^' OnctTtlai^TSnyclpoti^^i^. 1270 
T/ ^vy ,f^ j'..., -r:^^/.. '-.r '' 


lo.. Oia eicTiy^ ot^f, (tca xifef, fucLqofz^. 
Idu Koq fcZo) e>J ayir fof^oi y amM,gyti. 1 3/f 

Ict. 0cc4ou yex/)^^ /c^i r^o-J^^ s^ xAcxSocci rapf^. 
M)f. Ov S^r\ tTnt atbcb; riXS iyca ^cL-XfC^ %tei, 

*£^$ ;t)} TT^ ocoT»^ TioXifJtfm i{sJhQfl<nj^ 1380 
T6fjt&i$ oufcuTTrSf. 7? <f1i ri^JV Sioi/^tt 

ToAoi^^TOK oKTr T83V S\je>y£Ss ^oyff. 
AuTTi «Tfe ^aTaf tifu rlw *EpX^^^y • 
A lyu <nujoixyi<rs<m rd Iloef dioy ®«. 1 3 8 f 

^u J^', 6PO"7r€p e/x«^) xoLTdaur^ xxxo^ xaxSs^ 

riixg^it^ TeAfl;TOf T^ ifJS^ ii^V yLfJUUi. 

*AK*7iai<?oi. 
la. 'AMcc «•"E^eKvy^ oAeoTJe rkiam^ ^ix 2 X O A I A. 1379. ^t^HT ii^H^) "H^ffML^f^fM»^ •«^rii m^ Kieivd^MH. 


U E D JE A. 141 

yM. Qus quidem modefta (it: tibi verd omnia 
funt mala. [debit. 

Mid. Sed hi funt mortui : hoc enim te mor- 
Ja. Ifti verd funt y hei mihi y tuo capiti dcmo» 
nes infefti, 1571 

Mid^ Dii ndrunt, quis cceperit hoc malum. 
ya: Norunt fane tuum abominabilem animum. 
Med. Odiofus es mihs, amarulentumque tuum 

fermonem odi^ 
ya. Et ego tuum. Facilis eft Difceffio ^ St^ 
fsratio. 1575 

Med. Quomodo igitur ? quidfaciam? vehemen- 

ter enim & ego cupio. 
ya. Sine me hos mortuos fepeHre, & lugere. 
Afed. Nequaquam^ quia ego (epeliam eos h^c manu, 
Ferens in locum Junonis deas Acrasas^ i.e, 

arcimm cmfiodis^ 
K^ quis hoftium eos contumelia afficiat, i j 80 
Sepulchrumrevellens. In hac poir6 terrd Sifyphi 
Conftituam prsclarum feftum, & facrificia 
Deinceps pro ifta impiS csde. 
Ego vcrd ^ado in terram Erechthei, 
Habitatura cum iEgeo fiUo Pandionis. 1385 
Tuver6, quemadmodum convenit, malusmall 

morieris» 
Percuffiis caput tuum reliqiiiis navis Ai^us, 
Ubi videris miierum exitum mearum nuptiarum. 

Jafin. 
Sed te Erinnys perdat cafirum filiorum causi, 

C^dif- 

X X O A I A. 

mirof HwSom, TfA^ ^ euPr^i tjc^^tt fitti^v ^i^u B^;^M«y «i^^ 
' mt intcardTmi ti^' TcU a^ f^sT^ nHp n,»nmt if^MtuUfi* A<Ai'- 

{ffK i)iv*i^M%iMeJiu% i^fitfif¥q,eti!f (Ug^ f*mll 'VfN^ fiefi^* ■1 
142 EURIPIDIS 

^m<L n Aiiut. l^ 

lct. ^ed, ^, l^<^^ >& TmSbXsTi^p. 

id. Xrti^ JW^y 7* ct^cog(3h rtiam. 125H 

U. '^n reW <})iAm&. M. rf>f, «1 <J^». 
I«t. K^TnJT* 6^^^ ; M. m/MJiiif^m» cL 

M>f. NfcOA otps ^Zi^ouu^^y vuZ MTni^if^ 
ToT ctwaa/^®^^ la. J^o^ /toi a)P9( S^ 

McL?SA)lS /^j^dTDS 'nJaI^O-O&I T6XJ4ir. 

Mn. Ovx t<ii» fixrluj Xoy(Sh fpJM^tff^ 

08*, 04 st Te iTfltvOit^ C^ TJ?!? juvax^^ 
Kot) 7ntih(poYS ryio'^ XicLiyyii; 

• Tflt<fi5 3^fa/a) xccmflofitQ» 

Mot^TT/gOywV®- ^ifma^y cU fm 1416 

'^Mccd rt ;^goTy, S^ct-vjxju Te vexf iJ^> 

08^ fMrmr eya (^(tgl; ©(peAoy 

n§o^ 0-8 (pSif^sg 'fhSi<^QTti. 
' Xo. " noA\Sy m/tfct$ Zfl;^ ci' o\u/x7r6)> 14^5 
" rToAAot J"' kiXiAais Y^cLmax S^eoij 
*^ Kocf 'Ta J^jotGevT Onc eTeAec8>yj 
_^^ T^y <J^' ctcybx,)j7ri)y '^rogoy ^ge 9"eoj?. 

ToioyJ'' aTTBolf Toi^ TC^yixA. 

Evi/m^ lAyiWiCL; TeA®*». M'E D iE A. 14} 

Caedifque vindex Juftitia. ijpo 

Mtd. C2uis verd deus, aut ^iaeipon ^udiret te 

Perjurum, &; d^ceptprem-bofpituin^ 
Ja. Hei hei fcelefta, & interfedrix-liberorum ! 
Mtd. Vade domiun, & fepdias uxorem t$Mmi - 
ya. Vado, orbatus duobus pueris. ijpj 

Attd. Nondum lamentaris Jktis i expeda & fe- 

neftam. 
yA. O carillimi liberi. M. Matri quidem, ti« 
bi vero nequaquam. 
^a. £t tamen m occidifti ? -Af. Ut tibi noccrcm. 
U. Heu heu> cupio carum os 

Mifer ego libens admovere. 1400 

Mtd. Nunc ipfos alloqueris, nunc falutas^ 

Tunc repellens. Ja. Da mihi pcr deos 

Ut poilim attingere tenerum corpus libcrorum. 
MhL Noq licet : fruftr^ ^ tt hae verba funt 

pft>jeda. 
Ja. OJupiter,audish2c,quomodorepelli- 1405 

muc, & qualia patimur ab execranda 

£t interfedricc liberorum b4c lesna? 

Sed quantum faltem licet, & poffum^ 

H«c lamentor^ & concitus feror, 

Obteftans dcos, quod me 141 o 

Libcros, quos necafti, prohibes 

Attingere manibus, & fepelire mortuos. 

Quos {utinam) nunquam ego qui gcnui, dc« 

A te perditos afpicerc. [buiflem 

Qt. " Multarum rtrum Jupiter tfi difpenfator 
in codp, 1415 

'^ Mult^que praeter fpem perficiunt Dii, 
'* £t fpei^ata non fiunt, [tuminvenir. 

* Eorum ver6, quae non fperantur, Dcus cxi- 

Talis evafit haec res. Talem eventnm tfifortita, 

JEuripid. Mtdaa Finis. ]44< 

T n O E 2 1 s 

$OINI22XlN- S* "ETTaieAjvs» « /• 'Uiut^l TtwmyttyHf W tISk9« fiS»^«M4 
«0^$ ^Oim*. n«Ai;y«/)»K ^» <v$ «W« mAffMf AmWv awyii 
{«^4^> tiftX^Ci€t 1? mAfflfc. ^^0* JS • TwMfM »»£0 SiV- 
^Mf TVM» Sifimtti, imf i «kTc KfM/)(^ MimKm rpd^Mt *!Afif 
p/f ym/* • ^ »f K^/**!^ «f f «fn& hnXftu rf wM T wmhh i H 
f*m{9x(^ iCiXti' n^ S im^U mvri ^uyU f(p j^gtfJbm 
iMf^, imfn\ ^rfmit, rj^ ii K0^ Hir«it. B ^ t ff m Ji rif 
iyutifm T 'ABytimf ir^m^, 'EvmxASs H t^ HakmtniMmflH^ 
t^XJ^9wm% , «f«Aof «AMrAy^. « /u vf fbvr^ Mrii» ftffW 
ffx^»( r¥f v/yf> iatuiif ngfAr^mJ^tf» i ti wo7V( WJkA^U Kfiin 
Mf iA«?f 7i}\ iiwmsttatf, otn 'A^ytiiu wHiiJiflt^ rS l^XJjit in^ 
jfmffttwf. KpiVf h h%t^ti^ ^ff «f> ri(« /u izn» rif KMfjfttim 7 
tnXtfbtmf ^fftfltui OFK uuiKtf ffic Tw^. lUAotffAEMci /j{ ttuihftt 
ffpn|/f f. OlHxtif it ^ymih ^ 9vm)fi3^ «slv^fr^^ ip* &f 
i ^A«|«« r mf^timftf fif^Sf» ip* Sf ii riff o#yi|f Amsiiimi 

KAI AAAilS. 

Ut^fnt^^i m}Mf mi ^tiues-eif Tff r^jfymilm, mmtlxA f i Kpf* 
•//(^ 0M« Xsn if* ^f^if^ v;n^ i^ mXtm^ ^mtjttftif. ti^nijttfwf H i^ 
•l ii/t ahxtpti \}za' m>^ixttf, y^ 'Uxti^ i fbnTP^ mormh, ittim0 
«frii^fy Of TtX^ ynnri' ^ ei f t* 0ire«« f^fr^ifSjtttt 'Afyti* flin^ 
Xoffg' ^ ujtipti UtXwiUr,^ «snf^xfnnef. ^ Oii^m/i *f Tnv^H^ 
tMCocXt^tJ), (^ ffvf mtmS i JvycTti^ *Af Ti^f jf. ''e«i ii r« ijtfffp t 
tr9Xv^s€^aii.vnf, tfff^ yff/tSf tnXtMf fttt^f ^ KmXmt. i )^{ti flSf ^ 
{ponfios-Hv 7Rtp9^«f (e^f fC re ipmfisi^ ifnxXiJ»!) ? oSk 1? tlmXatd^» 
'^Efi fSfi mi oxludx,ec!(i o-^tai xcAif ro i^fjlinjh i^i f§ ■ «■y 
HB^tlfmfAmlxlf, irn ^^ r rttxittf 'Af2r^Vi} ^m^^Sak» /m^ m 
i<n i^fisl^l^. f^ xjzricorofhi HoXtwuiciK liitfoi tftxM ^rttMmj» 
in iirl mm fMitr* mi7,% tihxi%u ^o^i^ifMfQh» 9 OiXmt us 

ARGUMENTUM 

PHOENISSARUM* 

E7>^/ accepto r^o TMarum, j^rat p4rte fratffeni 
fiiuin Tvfymcem. Exul iiie Argos dtm vntiffet» duxit 
filiani regis AdrnfiK Cupiens autezn redire in patriam« 
9c perfiiaib ibcero, congregavic magnum exercitum contra 
fratrem, flcadTWiUvenit: mater ejusy^r/i/f/i efiecit, utfide 
dat^ io urbem veniret« 8c difceptaret prius cum firatrede jure 
fcgni. Terrihiliter fe gerente Etiotle propter tyrannidero, ma. 
ler7M;/b filios fh oonCordiam recompoaere non potuit. Quare 
PdiTnicetinieliquum tanquam ad bdlom & comparans, urbe 
oceflit. Vatidnmir ThifidsM^^omm propofitam e& TMsmi, 
B filius OiMtss Mimxcim Mm^ iacrificaretur. Cnon ver6 & 
daturum filium dvitati infidatur: juvenis tan^en ▼oluit, K. e. 
datis peconiis ad fugam infhnendam, mortem (ibi coniciWt, ^ ' 
negotiam peregit Inde TheUm duces Jirghmtm iiiterftcer 
ffunt. E^dis ya6 & foUmcis iingulari certamine congreflii 
traddlnmt ie mutu^. Auter eorum inveniens mortaos fiBos, 
fibi ipfi mortem coniciWt. Ejus autem firater Cnon regnum 
accepit, 8c Atgivi iiiperati in pugdl, ceflerunt. Cnon aegrd 
fiaenS) hoftes» qui iiib CmlmeMm occubuerant, reddere ad ie* 
pulturam nmt Pofymam quoque inhumatum abjedt, Oidi* 
fam ver6 mifit in exilium : in auquibus haud fervans huma-> 
nam legem» in aliquibus iram iequens, neque miieratus cala« 
miutem corum. 

ELOGIUM VETUS* 

Plena efb animi motuum Fhomiji Tragcsdia. Moritur enim 
fiUut Cnomis, pro dvitate de muro prxceps a£tus : mortui 
' ibnt Sc fratres duo mutul cxde : & mater eorum JocMfits fe- 
bfimi intcrfedt iiiper filios; & Argivi» qui adveHus Thi^su 
ooxxnat exerdtam, ocddunt: 8c iniepultus Toljmas projid^ 
tar : dc Oodiptu i patril ejidtur, & cum eo fiiia Ami^oiu* 
Pabula lizc habet multas perfbnas, 8c plena eft multis ac prx^ 
laiitibus fententiis. Chorus conitat ex Thotm$s mulienbui« 
/unde 8c Fabube nomen) de veteri Tyr^ oriundit 

Hioc Poema pulchrum eft in apparatu fcenico, quia multa 
Iiabet additameota. Amigom de moenibus fpe£bans, non ed 
liaun» fabube : & fide datS, Folymns fruftra in urbem venit. Su<» 
per bxc omnia Oodifm loquad carmine in exilium mifliis, ad-^ 
hdtaf iiipcrvacui. K. Of*» 14^ 

AA^f AtiSikKiHi > fmSbf ylt^ «Afitff ainli i 
A09» m ^Am ptof» aiiuf n mxpeifS^f Mg 

Zil$ K^y/^K, Ilt^T^ fv>i^r$ «^g^iib sti^ifW» 

■ 

"^TyA ^'^^ hArk>^ r/l^^y, i^m^mA^ 
'A^* intrm rWfiMnr ifFHpfSfmw mai fimh^t Ti OfMulMm Lmo TheMHQ datMm^ 

Natum nempe dabo> £td nad occumbere dextrl 
&ft Fatale tibi. jovis hoc invid^ V6j|j[iti£as' ' 

Conceffit Pdopi, qtiam rapti injuria Nad , ' 

tmpolit Has diris si te depdfteie pcenas. '/ 

TjNum nomen habens quadrupeique, U^eiqciie, trij^eiqtt^l 

Naturam pariter mutato noiiime mtttat, 
l>e maris & terrae coelique animantibus unum: 
Mirarfque licet, pedibus cum pluribus inftat, ■ 
Ihim magis atque magis cderaodi amittere vires», ,. I 

i f • ■ . / .1- • . * 

I I / « , ' * • ,\\ .^. ...■.....'. Ki PER^ 


lOKASTH. 

nAiAArnros. 

f 

ANTirONH. 

X0P02 ^ iomKrm m.(6im.. 

nOATNEIKHS. 

ETEOKAHS. 

KPEAN. 

MENOIKETS. 

TEIPESIAS. 

ArrEAOS. 

"ETig®* ArrEAOs. 
oiAinors. 

a f .• j(r £ R S O Ni£ hujus Fabulx funt hac. 

JOCASTA. 

S £ N £ X £ducator Antigones. 

ANTlGON£. ./^ 

CHOKUS ex Phoeoiifis vitginjib)». 

POLYNICES. 

ET£OCL£S. 

CREONj 

MENOECEUS. 
TIRESIAS. 
NUNCIUS. 
Aher NUNCIUS. 
OEDIPUS, 

Prologum atttem agit JoCj|ift|i, j K 3 ;OKA- ^ ^ flt9p0</ fe^ejty» Tiyiimt oJkr, 

"HXi^v^^fiff^- TWdKnF WAiWiJy 'tpXo^t^-^ 
'Axw g(p))K5t^, KaJ)tt(3h ^ftJij^' j>j^jE|g yj^ f 

S X O A I A. 

pi tfu^KSh fntpix^* THi i^W ^M% •jiif Wftf^gjft W ^o ^ y 

«*«"^*5 ) • ^ohoMv S iioLvS rnv j^\ rJi» ^«^^^ -»^5 «VffCf* • ^ 
rii' wwg^^ rrr^ oS^^t? ? ^a^^^kk KvyXa. ^A^(^ et^nxif' A»Wf 

iftixXTiaiv K0^Xiisoi» 3. 00«»$ Izr^nm) XtlttH i Tttu- i' f» 

Beftc/^ti* Aur^aip ixdmtq. f^ ci» 'izs^nXvrm' A^r J^itf:» ^£oX^9ti 
ttpf/uoffiiti Tnfiu. r]fj\ l^v 'Arititn i rtwiB-Het, Ou H ^W fmt^ 
r^/i^ e^<iiPtK£q otyraq 090fA»mj, TtoTetPtq Ji eiait X^r^i 
A^B-», 'Af (^^^«'ij. B^Qyrn. i%q JV tt?? 9rr(}}Su<; JttXtfxik Aiyw «i 
i5rwK«> liof^^o9t 7UV 't^TTtf, t(^ ot ^lTrTntXyrat* AtJ\^ ciAwcjciWf 
9VC^* ^ ^'^^' '^t^^a*' A< ^ri^nltfl^eto vni^Kttq tKPt^f tTtM, 
"^ySbs^ihci ) ectrt^'^ ^fl6tfx,briir «/.wat 5" 'HAtlf iif9»;fi Ktt)Jh> 
9S»< JV ufffQ^, oTnn tdj ^HaioS^ ntdq T ifAi^St "^sn^oUfH mrt- 
£o&^. ^il^Ai^. 0/ y^ti^cbtifJfstSvrfq , ^ TW^f 'JtfJIu^ tuJhnftf^flti^f 
^rvZ^us vofjt^i^afft, ri\ yru^tta-y^ dhcvcolfjui^ fi.cpvtofBj/uot, \li ht' 
^^) yjt^ fi*lco 'TtTS iv^uii4$ftq viow al ©«&M, S^n t *Ap^- tktlxM ' J O C A S T A. 

:. /^\ Qui fecas viam cceli in aflris, 

V>/ Et in aurea fedes fede, 
lol, voivens flammam celeribus equis : . 
^usim infelicem Thebanis eo tum die 
Gidium immififti, quando Cadmus vcnit in 
terram 5 

Hanc, 

S X p A I A. 

u. vonTv a *jjpj«S> i? S.inxpiijti AuX®^ ^U ^S», ttt 'ntKu& 
«C^^ ro «A^^i el)h' tSi e/ xipini Wd-y^ txitaif, iuivri^o^eq 

aiiUtf dtu^i^M ^ 0¥ T^Mtiai» i 'EMyrj ^naip' U^ii-nf (Sji 
§U irtxtr liti r 9(fitK£t UatM nnswm, ^ ^ 'Opif^' £» tvi 
iCmws ^^ri^'* ^ yi^*» lumUi 'A^Xtodi fiti, tti^^vmj 
u tJ t^hi ff_0J\ *^OiAn^^' *0$ 9^ *A>.ii(CP^fft TfKT^valS ptiecs 
Sf 'Af^K»K^i3 a^ mat %oL)cof Tputon yifof% t(sf^ £u^*(^ 
mcjuq i^p <S3^(i rcv 'oiicjioi ^nffzf' ^5 i^iX^* 'EAsyjj^ ^ 

wo»^ izVi «>9^«7vts i-mpH^auhaf' iti h tivh iyi(^?iS<n «^ 
i^tlftf, «?$ cax ««(9Ai^5 >Jtfi«Ao;/^WZr. f< ^ ^ i^ aaj^^q 
JT» *m ^eiyfis^^ xiyHf > fee^ tJjf Wt 4>iiy/Kq$ «cyVta^ ? 
jbbv Xd^&^ Afsridy f(p <]^ Wr(«e; myituwSJ^. ti H (!% *? -Jsnyvii 
Ut ii^ ^ ^ A«/y h^yfwdraf uplfL^n ^^ ii pmvio», 

N /1« Uftt^f rtp%9t(3, fiStft^i tbf l^ A0^$* «A&Ar( 71 Cl^ 
m 0«C«e/eM' ywfeSjcA (iKeA^Si,- W <i ^wUiji iTtfu&a(, eS 
*3f9 T Acc4H iift^^fXttirhifi vnV^i «k T 4!^ me$ 0^S«( ^/a- 
SV im^iXvmf» 'AKTUUiffU Ia f tu oiKiTeci Ktwti Aiortinufi, 
)m 7i Tof lilf *Ayomi* ^ifjtfi^ n cMtgecvfe^nf o Zio^* 
*% 'hiii w*if Aittp^f f* fi^fHi l 'mciti^ 'A9r/(^ «;r/»- 
. MtAiMfTJj? J^ «5 «^ (itnr^i imffff «« riir 5»!a«0-- 
• •/ N(oCi}$ TT vodhq inl^tujfiou^ » yj^ ^llfV Ai%$ c^TKf 
ptfW l'. Ktli/u{Si iufiK fO^i ) Aiivr^ 'f 'Em^it i^ IlofirH- 
»«, 'AyUoi^ ^ B?Ao5' 'Ayieiio^« ^ 'AfVo^i 'f B«A¥, Ki^ 
-, K/A«J, ^o7ri> <i>olftK(^ € TtiXi(p>li ^* 'E^fJUthuotii Uti^q, 
mXrii Ev^uTHu, ^oiflKii. mot H dfrl 'A^f4$flfK 'Hxixif^ 
9H uyrof (^Uffi» 

5 4. ^» *«• jf4 EURIPIDIS 

't) y iiSbyif i^$j 11$ TB jSflCx^^Tof •Jreawy^ .^'. 
Db^ mfJiTiKauxj/ifJicLy rS ^eS tb Tto/ (pflwiy, 

2(pu^y (7uh)^ x^y]^^ ^^/^S^eW^ /uaTDir» 

Tlo\vQs ^e m \ciQov%$ i^TZSFoCfiixaAoi, . 

'EQriT^S-y' vi hy 7VV efiov coS\vm 'Tnffop • 30 

McLqoHs v^ptiiwy ^ 'miay Tr^iQei iixjiif. 

Ucu^ ovfic^y 7\ yvH$y i\ mv(§t iiccycBHf rni^ 

S X O A I A. 
tfmf aCr^- itim ^, i Ji »W}<<;i r^ fi«9b f&ff/ ^/sSJ^, :#r 
it^h TfsB-i^. 9^ XO.vQvtf^tv fi ofbt<i xvetXof^To iSf f^^» tm w 

Kotxt^i ftftKfifSlf!ot, f^ riii' tciffjf tu/ti^-^fi foibim/lti ctvrSf.vzto 'f 0ft- 

CiX^im tn<Baf. 2f. At%<n /SitKeXetfft) tf.a. ^V'if* K ^9*^' 

' t%? ifAfetfS^ dftXHf ro ^^i^^, ^tvyotf 19 fi^tazi. z8* *InB- 

«5 5wA««r<M' pt(Pif^ T vM^v. €8t?aTt?nt(ijHfotf.Tv!KAcj[fB-m^rt. 
*' ^o. Tflv ifjbof m^fvf vrovof) oitrt TSrlf Wi'«i' ^ lfi»w •JJw»- 
' tx^ ^i 77 rsw Tntr.ft^Uriof ^^^ to, «/!*•» «iJtSs ^oiyngit ^ P 

• ^J O^ •l'^ M ^ ^ « . < «A 
«TDC 


PH^OEN I S S^^jE:;; iff 

£t KOU domus tm ibit pier fanguioeai* 20 
ille ytt6 dans.ft yolilptati, & coocedcns inranis 

Bacchi, . - 
Seminavit liobis filium : & cum femiltafret in- 
Agnofcens erratum, & Dei oraculum, [Fantem, 
In pratum jfunopis,& Promontbrium Citha^ronis 
Dat paftoribus exponi pueruns 'Z5 

' Fodien^ ferreos aculeos per talos medios: 
LJnde ipfum Gfascia vocat Oedipum. 
Polybi ver6i>aftores equorum accipipntespu- 
. Pferintdomumy &in manusdominae [erum, 
' Pbfuerunt : ipfa veip mci puerperii laborem, 
(i.e. filium) . .3^ 

.' iJbejihus fabmifit, & fuo viro perfuadet ^ pe- 
V . ■ "perifle. 
Jam ver6 vir faftus, ciim gcnae inciperent fla- 

■ ■■'vefcdrd ?^ ". •* 
FiBo mto, autanimadvertensipfe, aut admo- 
'.ftitusabalfquo 

•^ Ivit, 

■ ^n-i -x x-o A I A. 

f^iKfHM^ «6^«^tf. o* k 7fSf<^ ^ ^iiff»^. fvfl h htl S 

atiJr^tf^) iit^XetXtf. tm^ Ji ^tuif» ti XtXtAfif/»ifcf yaJUMt^A 
irdSiof, ify yt r^ ditrl^fBfi 'lU^ 1% ifbSf mmi(»f*if». r^ t/ 
Stev^/isl^^f VS^Vi^ ^ciSnfS^ j3 ckmifETf, H^^ M d^^KJiav, 
iSn^Sl/U(Sli A ri» «^ iflwCrfAH? '^xn^ittf, S^ rnf ^isniitms 0ufb* 
Pd^f id /Spipti' r^ 70 «V^tfSfl^ it :^ rUTty ci)t dmyvmKi. 

f^fymfvm^ 71»^ ^ iXtmirSi iveiifffwft^, on ttv tt^^. tfut 
ii J-wJr, f fs Tlv%f» iXnXpB-ifoi rof oHifnhA, tfu. r^tXct iS 

4f. tii fietKX*T*f mff»fi iht^^tk, 31. 'Zf 7fv(nc& ><- 
?^^' "'^ dfifo^ n^iut^etf iMf* ■ ^ fTOifU^ iftf E U R I P I D I S 

'^ETuyii ry$ (^iowt^^ o^fAdiBuf dixm^ 
n§o^ SiSfioL ^oiCsy Aiioi ^ ivfus "Tiioi^ 35 

Ei fjmix elij. Kom ^tw d^iT^f ^mShu 
'£$ Ttiumf cLfKpa $W<^®^ 90^^ ^^^* 
Koq w x^A/ei Aeus 7foyH\cLmi$y 
'^Sl ^Sfiy TVQ^oi^ CiCTm^ fu^lgouro. 4^ 
"t) I' gTgV Sj9wSiS)^yjuyeL ^gifcif' toX« J^ w 
X>tAoU!; TivwSt^ i^c^oiYuxroif 'TnSHif. 2 X O A I A. 3f. Am0$^' oJ/uri«) «TM nit hu^u -m^^fimJl^ miWv* n nt 

^17« ^ if nBytihu tUrif dxintq C^^l^Hf dii^i» i {•*& MMiaui 
^XurRHf Uunif. j6. Hitnimf ik) fyrSf» *Av fg fipA • 
M^tiri^ifi&' mL^ T iFeUhtf. X^ "EU rmuff ) nk rmn)» 
^ X^pii «J^ *? ^Mxli&* rtwMunrif niJktJimrumnYxdfMn 
T WA( M ^ «^«fjfc M» irui iigiAfthcf ti» ^mtiatf» hai !^Um 

39. kW tn xmXmoh) 9^ ixix^nf mirlf i ifU^tfi 3* A«4{ u 
M»;tr> laf /3«MiAir, «^<^Af r f iWiry. i /y «A&«( m[U>4^* «Ei 
wvASf V OiXft^hi riftiK iiijfifitcrof i^ V9n;(ftyuSt^ mhS 
*^ iia. 43. ^Ojif t{ toIxtU) van^M^f tk ^ f^V* iSfM^ 
«^ itfK^ 9^ X»the4^ iw 'riui fMitixfuf tm^rA^p Aty##f« t/ 

Ai^0Ei^« vffftK) rv(^^«^«»2o-/t*v« i >lynn M§aiv\ riumdh 
€» (ruvrifitm ^^ Xiffi mvrio^ HSi^fH. 44. UtS^ ^"iHCf 

%aifH) Cnrun TtSf u\ rl fi^fnTnf iitin ««SA^if i OiXfrH^ ^fmi 
fn cvx «f7* TEf ^H* *^^^i /tS^^* eUrJ fJbvnt^^ j/loofSj/ift rejtt 
li#J»^9*«y» ^ «kfi» Sff /Mrii >»/ rn Tistrijg^ !»I«|yfp. f <7i»ff^« -p i§ PHOENISSiE. 1S7 

Ivit» volens explorare parentes» 

Ad domum ApoUinis , & Laius e&dem meus 

maritus, j^ 

Q^srens cognofcere expoGtum filium^ 
An non eflet Tuperftes. £t/me! conjungunt pe- 
Ambo in idem loci in Phocidis bivio. dem 
£t auriga Laii compellat eum» 
O hofpes> Tyrannis de vi^ decedito, 40 

Ille ferpebat humi fipe voce , fed animum ex« 

celium eerens : equi verd eum 
Ungulis rubefecerupt fanguine extremos pe- 

dum tendiness [Us dicere \ ) 

Unde ( fed quid opus eft aliena \ meis ma-> 
Filiu$n^us patrem fuum occidit; & acci- 

piens currus 
Dat nutritio Polybo, Poftquam verd infcfta- 

h». 45 

Sphinx 

X X O A I A. 

E&w A ^fiaui$ JliXtiCtt ^tffliiA» rmhu 

ZitrSniimi}i0,9SitA/ifiUu*fZivim9in§^^ 
mint^ W fimn^itti» Mxruf, Hft tofii /8 tufr^t djt Im^fnMW» eir 
AiA^iS^ tffttifftt^^tfni' fSfrmmt ^tnlmt ti^mitSf yknfibiftip Ajf- 
/ffff ihmH^ *^F3^ yi^ifaf, ^^AAa^c. At7 votiV, iniOiitwui ^t¥* 
Atuk» 

iiiy^ € trtwu&tu *^ f»«Tf is > ^i}^it Ki^i/itf ^vyttif rU poft^t' 
^tfijfL mreJiim, yvvi ti S K^/)<^ r» Mi^iK^. M T ti^ptt 
■Mtmmf itunip i^' r^iyp9\> fUfhuSm r%f tvru^itt^ Jnftif^^* 
4f« -Bm&i^tt) ijrix^/l*, iftAtftf ^ ^«f #$ ^^fwip iw u^muA-* 

^Mtf Aw/I^, iflt^ i^iffiB^. IttstK^rtn f^ iYjff^e^ 

ttirwf 
41. 'Arri Sim9^t^ti ^nhf >« ij8 EURIPIDIS 

'^0<n$ (n>(py\$ ouviyfjLoL TroipBim /iBlSfOij 
T^Tca ^iwd^if hix}^: ivy^^ Si 'xue 
A7ny/i Bfih "TCca^ OlSi^TW X<piJ^ /JLoL^QSf. 50 

Kotj (TxH^p eTOfiAct TMcJfe \aLfJt£<if^ /^09^$. 
T<tfm h tIco ^xH(JWfy ohc tl^$ 7%A4^| 

*E^OX\icLy ^QsJcxAfJU '716 ThXxW^iKH^ ^OM^ 

Ko^$ TB Jtorct^ TUu fAp ^lofjLlu/Uu TttlTip 
*Q,yofjutai, rpju Si ^zs^^iM ^AmyinfUu iyi. 

*0 msr cufcLr\l$ OiSV7ts$ TmByifJLCL^fL^ 60 
EU oju/x.aff cwrS Suvov g/tCaAA^ ^ro^ 

. XpVOTlXXTDl^ TlDpmiaVf OUfJUL^GL; xo^^. 

S Z O A I A. 

vkc •iQifitSlMt ^ ^ifeutriti^ acMi XC^A'^» 4^"^^^^^^ \'A^'^ 

S^ r« Attfaef €i!lfiy/t(p *f r^ty^(S. A^j^ «^ icp mraSt ft^ dvm^ 
X^ytn^oil.T luucS», veJtf af rar^ ^ir^^ XorHmt Xfffff^ 

^teaif ktfJiSfit r JSi^{'(^ s-mJW. nvE^ Jk ^^Btfjr» ^ /««& ^ «W 
amr« KmJ^v ^>i»7^«tf: fi^fttimf, fibintxtiljti tU rt {mit rU 
r^i}foc. 47. Tuf/Mc wii^otiTei >ii^) ifv&f ^eurlf hri T-f 

«J^A^ii; ^fif$9 r 'nxi»f&' xMXtTf' tiyvcufi Ji, «n K«n^r|^Mi 

meJ^fif 'nfet fM& r iyy/ti^iwmt^ ? m}Sf(^» %m&. ^ UtfjfkfPt ^ 
ft»rymt i^ fifim»^ mftOixm y ^^d^ Axfi&^Mi. * f }. r«fM? 

;\f 7^ nHSmt) <Hpn»iH% W '(9(St' r«< -MmXfk^ OiHm^i^^: ^.:f|it 

it.rv ytwmtf(fi AmU^ ^vn^ ^' «^y 'ItKtirluf. •{ «s ytfm^ 

mt4 P H OE N I S S :.E. if^ 

Sphinx rapipis urbem^ extindo meo marito^ 
Creon frater praeconium facit de connubio meo : 
Quifquis poflfet exponere aenigma fapientis vir- 

ginis, 
Se daturum efle huic connubiurti : exponit forti 
* Sphingis aenigma filius meus Oedipus. . 50 
XJnde dominus hujus terrae faftus eft ; 
Et accipit fceptra hujus terrae, unqnam prae- 

mium fafientU. 
Inde ducit matrem ignorans mifer, 
Nec fciebat mater fe cum filio concumbere. 
Pario vero puerosmeofilio : duosquidem mai:es, 
Eteodem» & clarum Polynicen, . 56 

Et duas filias, altcram Ifmenem pater 
Vocavit,alterammajorem natu» ego Antigonem. 
Cibn agnovifTet autem, fe maritum eife matris 
Oedipus» fuftinens omnia mala^ 60 

Bruit fibi oculos fuos, 
Aureis acubus cruentans pupulas. 

Poft- 

' S X O A I A. 
63. '£sni i6o E U R I P I D I S 

reroiTD, 'm^^cdi hofJ^A (ro^iofjLcuT&f, 6j 

TMi 9 tT C4 01X01$' ^ZS^S <J« TYIi IV^S WJttr, 

'Ag^^ a^^i miov cu^aiomL^s^ 
&yixrcS aihleco ^lul ^.sgpA*%tTr lo/i. 
Tci^ €1$ ^oboy 'Pncroflty fiM ^nMatpoffis 
*Agjt; ^co) KpcUYaWy olxtitm ofJtSy yo 

S>vfjt£cLrT tm^eUy tok ftcm^f m§(^ 
$^ye<K «;coy& Tfa/l^ rioAtte/aixta/ ^ofx* 
*Eiiox\icL h aycn^^f tyuf fjSfiOf"^ yHsp 
^EnaujTOf iM.atoororr* ' tmi i' hn ^uy>!g 
Kx^i^tT kp^$y i ^9i?a!lofc( 3f^ofC0fy 7f 

^ijyoL&tL y knm^ii iriah Uohtwuxlw ^^k* 
WAgyS^* tAy xjti^'Afc^rH\ct£my 

2; X o A I A. 

int, ^ sna^f A«a4»^« pv^iZ^i^iff «( ro Xa^i. 6f. IUAA«r 
iup^n) n^m i w9»Sk h^fS^n iMn:fff>m «e^« w^ A«9i9'« I 

S W5ir«. W( JV r/S.K^p7rf « OiVitn<, Vn ig «jr^f «IfMirfii^i 

WJ^' frMV r« ^x«f. «iris JV ^«Mir, on Ajlt^ Wryfm W ^Ztf) «V/ttv^ ihtaw wtiTf^^^ifitf em AatfW Quinhn ^ tstfi^C^fnoutf Qjfiawnfmp* oineuHof »^X^'* WfTs^ «^ 
HoAvfti^i Hi ^Afy^ «<^<('<* 4»f ^f M^A|( ^ Q^fitS^Si^Mf r IlfA»- 
ir»y;^P9fiCf tv fittffOnmf 'fi7T«xAar> A^f fvfttfif tUtJ m P H OE N I S S i^. t6t 

Poftquam autem filiorum meorum genag tcgtin' 

tur Ifartaf rettir'Ka?c calamitasf 

AbdideruDt patrem intra clauftrum» ne fparge- 
Oua Ht ceUretHr^ habebat opus multis artificiis* 
Adhuc vivit domi : aeger autem animo propter 

hanc calamitatem, 66 

Diris'devovet liberos execrandis, 
Ut dividant hanc domum acuto fctro. 
Filii mei vero. incidentes in metum, ne ratas 
Diras illas dii perficerent, fi habitarent fimul, 70 
Pacifcentes conftituerunt ut junior Polynices 
Sponte exularet hac terra : [prior 

Eteocles vero manens, fccptra terrae teneret, 
Per vices mutantes annum. PoftqUam autem 

in thj^ono 
Regni confedit, non difcedit ex regno, 75 
Sed extrudit exulem Polynicen ex hac terra. 
Ille ver6 Argos veniens, junftus affinitate A- 

drafto, Mag- 

s X o A I A. 


uVi A^0 ls9eJ^a*% i;^i(m^, oinuu)u ^ r^ ^^^stcu^ , vftc^f ^ toXtwtikluh fbuX»fct oThf cv Oi*J^9nA. 74* ^E^ml 4' s^ra 

»•3^) ^9x1 P i^ rnf fietffsXuav, /iAmvUo\t. H ^^ t Kt^spffi- 
i?MfASe/ie6, 

8f» 'Tjtb'- 

64- Lui' KXti)f»f) o» eixM iff^etXiatlfSpoi tx^v^euf, 7feb i 
^ftCiQmuHU ^"aent^^i» eifitfifjttotf yifm, i^/av d^peun^u^ '^ //k»i' 
9S rr m^than* 66, Ue^% ii) Tm^» ffvf/j^iSitxoT^ KmtSt 


i6% E U R I P I D I S 

rioMla; oL9§Oi<ja.$ cL^Tny *Ag>aMW, cty^- 

rix^Z^ oLTOmT (JitJniA^ \yji fufi/i /p^o^- 8o 
'Eyco y ee>cF A.U80-', 'vlOTw^^rorJW fiokiSf 
''Emicrob miSx toT<J^j '7r6cJ' -^loiZmA Sb^i$. 
"H^<jv J^' 7r^/JL<pkU ^y\avf auiTov d[>jeA.^. 

Zecf, cSQoif iifM^ ih^ Sl ^v/j£eunf Tsxyoj^ 8f 
" Xe>i y^ tl (n>(po$ ^(pvnsLS^ \oc tS» i8§07DV 
*' Toy ouJtdV ocxel Sbqv^ v^ifOKflti. 
nc6|. ^n ac\<jyoy oJ>co<5 ' ArajpKJj S^cpy.^ mTip^ 

Xr^rAjfi ISiiv 'A^yuov l/jmajjn jbwk, • 

2 Z O A I A. 

^]/«v(rECf ) xe/t* T 9nXtfi99 avyx^-ni^vof. 84. N«Mvy irl»V^) 
|«\ ;S ^' ?* ^%& T%:^$* l«\ /V ^ ? fflv^cl, if^^ 86. £1 
av^c^TTi^Ktf) iireihtT tua^Sf Mryjmi' 88. *0»Aifaip) i^ 
5?7;K^ «re9«(9(&?ie%>^0i' T «S?$ et)S^i9§-^'^eff avfii^emf, i^jfn Aff^ 

^ix» tlf^yH Evs/t^^^ ' AfZp f£au iftXf ni rc/ri&/Cilt un^ 
c^Uf(^ 'EXifliv iTPolnTS. ts^Hy 9(nf c^firjj /S t^ n^iWJi^ iHtM 

«; Av/f^j*?» tfoc^of -m fg»TQA p>Minf^ C4t 7»i««ii(5i(> iniOTiJ 
^trrn^ xoniMm D^ Tiiq n»$ Utaiuf fjcAiTsr» rarc «at^^NVMb v 
dyt>i^:f ^n>.oi>en e/5 ro f%«S>' xlisripJof T fJtft^JipmF» «fli iSto «j 
^f.eLrc^y^Jt, ro 'Ap><roJ', t^^X^^' cxtniw hi^ov» Syitf iWb 

Airoiy <pMPtrK4 o» r^ oi^, ^ tf^l /S cA^i 9^ it|iS»^«vSM nf^l 
"^op^ »i i)i>i6), atl ai trff.^ dveic^vi yj^i xv^ct» 9ibv5k H ^f f^i 
yjtj »9» 9 u Tiftc ihetozilffflu/ 9 f^ HatjKltau ^mfft V 'A^3i<m{ 
071 l},&of (pi^mf r4 vJ ntixpj earcfAii Cf^frJi >U tOT 

«greXkri^v %^,ijaiec^H c« Trr^ ^V^if, (^^^;^ /i? ^j^ ? si«A( 1 P H OE N I S S iE. 163 

Magnum confcribens excrcicum Argivorum ad- 

ducit : [portarumf 

£c veniens ad ipfa hxt Thebana moenia feptem- 
RepetitpaCernum regnum, & partem terrx. 80 
Ego vero uc controveriias dirimerem Aian filio 

Petjniciy [arma venirent : 

Ut fide data veniret ad fratrem, priufquam ad 
Kuncius miflus ait eum venturum efle. 
At O inhabitans lucida convexa codi 
Jupiter, ferva nos, da pacem liberis. ^ 85 
Oportet enim te^ fiquidem curas res mortalium^ 

noo finere 
Eundem hominem femper cSt miferum. 
». O Antigone egregium germen patris in domo, 
Poflquam tc mater gynaeceum relinquere 
Permifit, & in extremam contignationem do-> 

mus afiendifiiy po 

Ut videas exercitum Argivorum pr^ptcr prcces 

tuas: Ex- 

S X O A I A. 
;Vmi «^ Tip^l* hUfvny iifdaxH Jt ^tci^h» mf^w ^i^af 

l^ vv;^«ms Myf!m M ^ohf. ^'ax^, tuAoUS^ A i^ 

^Al «SpgKMrV^ f*^' etutSli ^naip, dXb^* i^n^iaif Tm^^uXd' 
C A if l^ t ^ ^ SJI^^ T mmii ^Xtttq wiUver, JV?» M 'f tii^ 
laift«i|.ssM> fMttSMM». o». AMffs i%d\itf) i)Siiti ro itst^t 
"""^^ «»f ¥^^9 f^fn^Hi ti/t itnfHf AS*0 9 dii KSH ^^ v^( 

iii^6ikn^9f^'iw»/^9. 9l'Ui 

M 'Am». ifV ? re^/Kf^ 8i. i^i^ J^. iT^^^^ 
i64 E U R I P I D I S 

'^^'^c^ ' ' * / . >* / '^^ 

S^TTW^^^ ot' >iA9ov o-S X5t<r*7T^Ta>* ^t^(^y 
Eyygy d Oy.eicTE. dtugo T ac; vmvs Trag^. 

KgJV>8 mXcah xKiiJjcfiL h^Tui^^ ttd^' ICX 

Aifjcn^ T^ va^, "TnjM/jucov qpdrAjfJi* o<ro¥. 
ANOMOIOSTPO^A. 

27^0(p>f CC. 

'Av. 'Optyc vuJu o^iy^ yc^\ht 
Nga. P(«7p "^Jot x\i[JuxMXii¥ 
rioJb^ r;^v@^ gTravTEMcyy. ■ , IC 

S X O A I A. 

9 ;. Mh Ti^ wo>ATav) TtiuTte, i(96&f&i};{«r«J^ ^tc:^ TEu^ltXih l 

(ttwiTnPeUyirteJi os.ut^^Avlc^vvi', el^* ilstp^f' WK^M/tinkiSj .A owm 

AcPhJb^^zws t 'SJ^S^tDv ^ ^ccT,Xiuv ''7mQ/<piyif , «vH yi xf^is/n 
rii» K?itfi(gif(3f' ^W. ^02. AifiKViq rs fZfi^) A^^i&q, x^il^ 

9rB^j/tci 7r»^» Ttiiq Qtiooct^, *zs}naiov y 'la-fA^S, ^^ AtfttJK i» 
/{^■Bu^. e! y^ <&i Zij%y ^ *Afj(^<pUyK dxn^vli^ vsri *^ ^^t 

■> ~ ♦' " V '^ > ~ * »A _' f »—3 ^ »vf ^ 

^a;» ^ff.axrdaui. oi o^ yiov^^sq ciurttv fJitvjTt^ uhrSf , etvnq 
ipttffx*'lc» TH9 JV Ai9)clu/ fTn T Tttd^uv ^icarekgzu.. <^ ' 7»v<! 

lo^. *^Off;^ yut/j Tz^ TMaeSicc ilhi xx>is7n«i> eS^ it^tfmi, eif»fK9 
f^<pfl6 xt;5/«5, iijflt To /Uiii iTvetf KttSi xinvy y^ Wiy? «^ ^^ P H OE N I S S ^. i6y 

I 

ExpeiSra, ante dum fpeculor viam, 
Ne quis civium in via appareat, 
Et mihi ut fervo veniat mala reprehcnfio, , 
' Tibique tanquam reginx : cum vcro explora- 
verira omnia, dicam 95 

Et tjuae vidi & quse audivi ab Argivis; 
Quando veni ferens frtitri tuo fidem publicam 
Hiric illuc, & huc rurfus ab illo. 
Sed nemo civium appropinquat hisa^dibus; 
Scande pedibus veteres fcalas cx ccdrofa^as: 
Etfpeda campos proptcr Ifmenum fluvium, loi 
Dircefque fontem, quantus excrcitus hoflium. 

ANOMOIOSTROPHA. 

Strophe i. 

u4n. Porrige nimc, porrige fenilcm 
Juveni manum de gradibus, 
Sublevans veftigium pedis. 1051 

Sen, 

2 X.O A I A. 

•i^tf[Jbiiv3s9% <{ ifLeard^n ig AteifASit, rl y' dfeiTecuqiiL^ JuAt^qy 
yXmciifH^f $(^xuSi^Zi^of, M rtS rixtt 'jmgeiy^^^y xctii «z&^- 

^xttf tifj^Tif^ rif ppuiccf, rj fAbjf vict X^eJ^ izFeufetriXbMf f^ 
dfJS£d^tif rl tx!^^ ^ ffv^'$.* *b^fa« vZf) 'mi^tx* fii9i»^ 
rif X*^^ ohi^f» iyitf oi^yi f^f» neiflt S tKieifs rif *7mXu4oif 
- ' 9"^ ^^4^ ifi0^r^fl«, ii^ /atdotMfetSeufeif- i^ewrixtMf Y> eifu ^ 
J iafts0ti}Mf, i yut^t^ei >^ ST *HAitf . ^ ^ irt^ «$ r\ v^>itf V 
H^S eiwetSa/fH* Io6. 'iJW 

g 9^. ^ei»&,t.eifrl?f^ctifr,rzti,oSA^fiofei9Ttvsn^KltKS, tSi^ptufi 

'Otbi^m, ,V .%^ dfri ? MfSf. 95-. SdJ (^' «s df^ ) ?yw 
d^etXbirc^tit mt^ ri d^ietf^ ri azf. Tor. 'ifr^iuiit) vn^" 

ffi^ vi^naitf T ^ffcSf *Ja-^nfU' axi^a H mt^ 7» mXu jv^ 
■mm^ti Ttii ptet^ ^'la-fJbiu^H y^ 'Tru^ei 7* ufi$k '^ AipKfiU ri ^yij^ 
v^fiSlb ^ tnXsfttltif ijsf hlf» 1 166 EURIPIDIS 

« 

Ak. *Ia TTOTWflt •^aa ActrS$ 

'Exflt^St, rsf-^^^^^Xycof <t7raLf ^ . IIO 

rifla. Ou yoip U ^cuiXas lixfie noAttc/2iX4^ r^'*) 
rioXAoTi? /^ iW 04^, fiuehii i ' ;zXoi^ i3gf /^ttf . 

Srgocp)! 7'. 

XctA- 

S X p A I A. r« }iikm9 Tts^ ^oxni KSH ^ fUYfiS&^ 109» '!«» Wrtti«) li /8' 
#tfv9 f^^V xtiXi/9 Ki y^ r« «' ecAearmmdt Jj^fTfop ifx*- 

a 9-^ (Wfhiif. ivii riS jixi mM^fl^^. 'im) ^kS, J Ji^- AfTtlbtp dfottigkXiHnti ^ itmH r^ snJ/ay af^fwl^f iti^ r« /i? 
I^ 0iAi^«« fS^ Tii^rvy. e/$ ^;^ t&u^ 0f A«vi«> d^wp^un^ « "AfTf- 
|it^i$* w^ rifiv c!««i^tgT?o^«> «^^$ T&J "Apvrffrfv ^ivH^rni }* A«- 
^y. f/ jy 71$ ftini, 0X1 KS^i^f tl^ To Teurluit iTrAmH^ «J$ liBAf- 
fjt0i%luit iJJi» fi^uX^ fsjf AflVf- M'« *Ar^irtM) rjf tkr^- 
C0Af|^W'a(^«{ii' ift^aJfif «A*» At^ tlffuMm ri anlkt» m 
«791 «Ai^y /«f^ «^rv ^tt^v 0/a9Aj|y»x«4. tfAuMy$ J^ ri «H^f^rlffii 
cvrotf^ TfWvv ^ iS j^iO/ ^(fOiu Sjttf TH d *Hxif ft tftww 
«eoroi». 9R% JV <^i^v%i ^nci ^^({«(Axc^y 9fi&y | 09 Htttli c(7c ^W« 
liVHSf-as-if ^n^Sf^ *A^}%Ut$ v^\u 4^' i Ttsfrwf J^ ihdOfefi- P H OE N I S S iE. 167 

Sen. Ecce junge manum virgo,opportune afccndifti, 
Exercitus enim Graecorum jam movecur, 
Jam feparant ^ fe invicem cohortes. 

Strophc 1. j 

uin. O veneranda filia Latonx 

Hecate, aeneus totus iio 

Campus fulget, [nices, 

Sen. Non fegnit^renim venitin hanc terram Poly-? 
Sed inftru(5):us magno equitatu» & multis clypeif 
ftrepens. 

Strofhe j. 

^n. Nunquid portx clauftris, 

jg£ne^ 

S X O A I A. 

arlhi, 'Z&4 ptw Ti?®- ^W '^y;i<*^K$f iotrCJ^ dfif^l fi^X^*'^ 

^fixMf 7T ^ Kfnfi*(hi1 l^ K^tS*. I 14. ^A^ WA«f ) « TSATn 

tilvi r^^n tttixtn ffW 3^. W «' JW»7vAiaMv mpJnfHttfin^U, « Jl^ 

«BiMvvcxoy el/ffrfffff» xti&Xnf&x!^*» ck irA/i»y<^ «^ ^ ik%l»\u. W 
V' 49efrf*2^ie0f 9 r^/iAftif*» x«SBA«x9(x9yf cSk ^^fi/iH wf^xS 
^ litiS^^t^, 3^ x^UkS. vi i^ hmnMiccf mfjn/^t^iek' « ^ 
/8^A^> ;t^e4af*ftMy n»%t^9 ifibiiXfp, M fiiixi im^y^^fp^. ^ 
114. *A^ 9n(A«^) J^^ «M vmj^mf n^X^ nT^ «AtiJ^ iff^^P^^ 
•iaii t^ iB^;^Aie«/)r& f/bbCiAift iff43^ *nVi AtfiVfoi^ 'AfkPtsf^ 

■BiS/)^ ra m(tfi&»09. i^ X«^«xAif$* £«$*« fitt?^asni »q^«^f*« 
•fyaiffi dfTi ? i|p5^»' i^ ufrCiAtf, 01 j8 ri>« v5^»5, e» A? rit 
v^^tvi* ^^AJStm^, ^fttXK^hm Xft/Ux9Ly TivH rvs rg^fr^» 7m^^ 
'rlf iftStiTSSfSli r? «ar^ ? »JS. ;i«A*« A& /^, 1«« ;t«Ajefif ^m^^T 
o-^»«fyTZ(f e/ c^^(> ;^^ r^ |»ll «OCfrc^Ctf^oy i^eif^tvuf t)i 
(oAoy. «?|0^ 0cu; ^n^Af, w sr;Aa/ i^A^S tvis xJalB-^ti nff^^fo^ti{ 
tM, ^ 0/ f^^tTi ^A«r$ cvfjf^i^Jimr <p&^$ r* A«2yf ov rM;(^®^, 
^ m^ oW^, |«f ri ^jp^ y 'Aft^f0f (^. » Jne^tfiyvzM» /i^ 'ro?^ 
xXttB^tq, t^ 'ofe^ ¥ ^ff^^im ^niA, fiti 9971 y^ ris ^^^7i ^ 
^i£t d»ce,;(^x£f iiwnnf^ 0/ 'Apyfi0i> fiii e* y6«!d^ «p/K^cr^V^. 

»Ml0^ m E U R I P I D I s 

XaXicohrei rtfiQo\Gi 115 

Activeoi^ ^A(Jb<piov^ o^yoim^ 
Tei^@^ ilif[juoqaii\ 
Xldix. @cLf(Jii, riry tvShVykatpcLKaiC tx\ '^ToM- 

xr^(p]i y. 

*Ak. TU stds \^yx>\o(pcx4j 120 

H^i^XcLp ^0$ kyUTOii ffpCLlSy 

rixy^ctAjcoy ktTTn^^ k[i(pi 

Xlca. Ao^^^y^s^ec Sia-TioivaL. A, Tj^ ; 'TioOgf >e>»? ; 
AvShL^TOVy S >^£pc'.g, Ti^ mfid^t^^fy 125 

n<3Ct. OJt@^ Mu/cicc^aT©^ /^ cwS^roLi y^v@^y 

Agg. 

r X o A I A. 

^ «iktfT®- tJ sn/Ajf i^ Tttxis^ i%»^ etuT^i Jff^XK^TrtmXm K9t^' 
XSaif, *»« cXoj^XKSf 'dw ^^f vofjut^^, luyTLu iTotlm ^ V^ 
iftinf ipc s^tMet4f, tl»! uaarif KftfigkfopLu. T Si TpfXif KXfi^fS/kff, 
i(^Si£ffif eivu^f rit/) Kipi^x^XMi ^lw ^'^f, i w$ f^ix^ W ifht^itq 
^%tvit<nc f^Xv^ei ilt^ ^^f, vi »f fJunH f^Mtf tTnSvXnf yift^* 
f a9-' C7t y^ Ttv^i <zs&a-^t^fOfj}i tuU ^Xout^ ivxtftiu^ iatu^» ffff4 
vnXtf/tnm vn?no^)(stwTaf, itlq Tt ynjXtbs txX^of, f^ W c/MiCaAt* 
't(giB-tfffsti>, tiglc^ijg Ji ynji i^ to tu^ mlXebQ hf%i^etaiif 'Jm^ix^. 
%f 7T TiS xXiitS^ i ctvotyt^ 9 mumq fA tteiv <cvtvyfbif»s Mf-^mf^f" 
^lGi' icarg^i ^ i^n^wjTO tJ it/jSoXut S^ Ttf(^ fHtfQCP^^tfislt^ 
otoTo f(^S:iv]tq ^ clviXKB^ti» ifJftSoXov ei KObXn c^ S^ u,v«i^v '^n. ? 
Tftjciti ifAStlxt.1^ «J*;> r T^XSv. ;^XKe^of i^, 2}^ r» h^'^ 
ff^ HO-^ctXt^ccf ^XKa» o oi v^i, d^M mf?iaf Ttii KXtiB-^i^ 
ipustr^if^xj M, f^ Tu ^iftXKoh^ *ipf{9^ Ttvi 'Afju^iov^ AfiMVsof^ 

Ttti fMiHnK^ y.vefffivoti» ^ocai ^ , aq *AfJit^tm eiii^hfJt/tjmfjolft^ PHPENIS34^. i<jp 

l^neique vcctes 1 1 ji 

Saxeis Amphionis operibus 
Jun<5li funt muris ? 
Sen* Confide : quod interiora attinet, bene muni*- 
ta eft urbs, 
5ed vide primum/ fi vis fcire quis fit. 

.Strophc 4. 

^n. Quis eft ille fulgenti cono, 120 

Qui antecedit exercitum, 

iEneum clypeum circa 

Brachium leviter gerens ? 
Sen. Dux eft, 6 domina. ^. Quifnam ? Unde 
natus ? 

Dic, 6 fenex, quomodo nominatur ? 25 

Sen. Hic Mycenasus quidem dicitur genere, 

Habitac 
s X o A I A. 

^fffaiSi cm AtT&4 To» Ti^frfAov , K J(ipaiv i^To <e3tii rSjt, ^h 

^97« 0/ i^ A Ji^a^ Tofoi. 118/ Sdpfrci» luy tthv) ^ipcq rk^ 

»^K v^ i*t • /9, kI* "^ o /* * ^ • fC: 

119. *AXt.' Hn^) fixim « fiixi i^ ^h^ yvSfeu r w^&nf 
e^^^f. 120. tA tre^) ik i^ff ^e^i o \^%tw ^i^in m* 

^vV^ iftq ifA^a&^if 40€96hwBuT S r^Ss x^Tm d^l rif 
/6^;^Mf« diarih» Wy^^Aic^r. 12 i. *0 AdOfc^Ao^itf ) o ^etfA" 

^df H;^ teScAici^etXaJleuf, 1 2 1 . ^Oi dyterm ) «fi^ fjt»49&e8-f v 

iytihmi y r^%ytihi, oXo;f^Xf3f dcarlht 'cfe^ r fi^X^ofct /SaefE/* 
^m, 124. Ao;2«^^) TU%ietipp^%t £ Naroifet. Ti$, 9^ c« fivfir , 
.«797» yipfdi } HJTt, w y(^euii 7/$ »«Af?nitf ie«S^ ro ofefAx. Ovtp^ 
.eftfiudfymi MvxlweM^ re yif^^i ^harvnftiihif fieteiXivq, Aeji^ 
}^i) TK^lotpx^f iyifjitdf» 126. MvxLueS^) el fidrt^fdu} 

ttvnijj MvrJuuluj ^ "Appq. ^ffoif ovua eii MvxlwcuK^ ff2y, Ofxf!* H 
'cfe* Ti^* Ai^flwi T^w 04^ Mvxluueffi ^ylw, i^ liw c# ^Apytt 
■yniylw, - 

127. AipfeSfct} 

\ 14. T*^) ri ff(5 4^re7ro efofi^y to ^ vrfyf T wwf. lyo EURIPIPIS 

EiotJ^eiK, yiyavlc 

Tyo^iret <z?c?jd^i®«, 130 

• rigoatpoe®^ kfjt£C^ ymejL. 

Ao;^5^ > A. aM.0^ *M.o^ oi^ tAajW rgo^Tri®^. 
Ti^d^' CfiV ^^i n. ^TTduk i^ OiVe«$ i^u 135^ 
Tujlft)^, *^Af9f9 y AiTOXoy dr <?5proi$ txi- 

' 2?o(p>i r'. 

*Ar. OvTDS r£^ Tlo\ujuzou@*y Z yig^y 
AuT0)C5t(ny*)i^^ fvfJupoL; 

S X O A I A. 

7«Vf ^i immtS ft 6 wMt^Hi* W fif Tfjfffikif ^v^mXutir» «4 y' 

i8«A^» «QM-fAMf Te4ff^^v fipt^xi^^nicl^f' i^ imuS ^ 
mS^f^f fg ^eA^fiJU ^ carcthUt. iTii T(f riki m^^^. 
^&i mt ^»»^) iwifffkif^ tJ fdf^, i o!^% X^Hsf^ iyf^ 

^JS^e^i W#i/to, mn^mwii df '^^tSct, ^yMfU ^^^tyhirtt ^oCfn^ 
f^i^» i)d^r^^^ mfb^eim yivei. 131. 'AlffMv^) 

m npi tHi ri mS^„ ig rU i^iju ^mr^, rii y(f»fif( «ej( 7»^ 
^J^^f mnv^ W^tfjf. Ina^ •uS 9^ mirli %mil/m^f ^xi ''^ 
mM%dJm$. ro h «{i< ypf^4 T^Vi^ 'MUf<f>'m^Ji9^. S^ gbirts 
'H r§ mnfmwi^ fyixi, iiikSnt^ ^jUmf rl oJb&/^ A«/*<9e^V ^'& 
•Msi^ mneA' ''Aitmp 'Ane^fii i§ snixA^ c# tkT^ ^mjpmii 
T dmrihi. fiti ^ Kuibftx^ c^akm. 132. U^r<^^%) uj^ 
'Jf^tH df^jfmidfif ^tm, dit" dfnfJ^fm wl 6 ^c^mS^. l ^^.^AA- PHOENISSiE. 171 

Habitat verd ad Leniasam paludem > rex Hip<- 
pomedon. 

Stvfbe 5. 

jin. Hcu, quam fuperbus» quki taribilis 

Afpedu, Giganti 

Terrigen» fimilis : i jo 

Siderisinftar vultu fplendens in pidS vefte, non 

Convcniens mortali generi. 
Sen. Non vid^s illum^ qui praeterit Dirces aquam» 

Ducem? An. Alius alius eft hic armoruoi; 
modus: ijj, 

Quis ver6 eft ifte ? Sen. Filiujjquidem Ocnei cft 

Tjdeusy Martcm vero iEtolum in pc&ore habct. 

Strofbe 6. 
An* Iftenc Polynicis, 6 fcnex, 
Sororis (ponis 

Mari* 
s X o A 1 A. 

A^ il^^) ^mfi(3i^% i dftbiimkti€mvf»ii» "'Afn ^ AiW«r« 
E«>»Tv^ KuXviff9(^, i^ ^' Ai'iB»Aijr ''Apvtf. «fH ^''A^rU 

/NnrrMnr. 137. o2^^ »$; « t* idm 1^« Ki/A«f l^ 4^^ 

^ i|. W )6^ «^Mf »^P%fN/bMfi$. ro y' rcK«rfiMf j^i*;^^ 0« 
W»tm^ ^' i^ ^|»6r. r« ^' ifC/MrO^ re«/fM«f^. iwi rJ 
fiXi fm^^af^. if^^h^f^v ii» «tfri ? mffibSMP, wm^ r« 
iftftt ig f ff^ «f ^« 7f ^ yutfmtfsik «^ Ctwwaim ftnrixHf. i^fki 
Jk AmmjXL i Tvityi' i H n«Auvf ijuh ^Ik^ 'Af >c^. 

f4o. Mii$- 
1 17. MffeStt ) *lwvn^kihif iftt^ iffhi^rmi > Mvxivm^ 
fi mct^ r\ yif^* ^IkA H Aff f «?« fti/^^ , tuR S ^ wi 
nififiL^ *? Aip»m' ly* OvT^) ovr^ Mf, ^ T^&l'* ^i 

mvtfibi^m *f yutfOixU ^ TltXuvt^i tifnf * ipHXtf 4n xtyiw 
^^C^e9^t ^i^iii T A«n^ 0^i 9* n6?itwt6tiv' if^ nihm" 
ii^^ipni '^ ywiffiti\% mvTM mnif» iK^ ni e^^K^^i mM I7Z E U R I P I D I S 

. ^Sl$ cl}<Kqx%^^ oTiKdidiy ^|ofct§Cctp@-, 140 
Tldu. Xcuueaxpo^oi >)S Ttayltg AitoAoi, *nicf0Vy 

rifla. 2j>?/cur' <^r tot oo^Tnibv gyyc»ex(/t, 

X7ioyS)t$ or >iX9oif (TfiJ K^tcnyKjr^ ^ggaK, 14?" 

riou. Aoy^y^u A. 6?$'o;)^^A.o?viyv75§0!)7?c5t ifo 

ttou. 'OJ* 69Z riGtjDflgroTroutS^, *AloL\oivTyi$ y>v(^. 

X^o(pyi f}. • s X o A I A.' *A/mi 140. M^ieSelptUt^q) ci» riA^ ^]^ i^ Ep^Jspt^ ««xtfvnf Ai7»Ao{« 
nwifxy%' irW^y ii <^ ro etfiSJiii^H» '^'EVilujtq fJift/i(^J>lxMffj9, 
.147. TiiHTog ecfJbpl fbAf^ Z^S-^) « f «1/7^ «"g^^!» K^?M9 ki 
t, ro et losfA?^ Tfifi0i7f®^, ro yG^ tCfetweuftKo» itfJtiit^of /3^;^ ' 
P H OE N I S S iE. 173 

Marituseft? 139 

Qu^m alieno colore armorum, femibarbarus ! 
Sunt enim clypeati omnes»iEtoli> O filia, 
£t jaculatores, haftis bene collimantes. 
An. Tu vero, O fencx, quomodo fcis certo haec ? 
Sen. Videns Cgna clypeorum tunc notavi, 
Quando veni, fidem publicam ferens tuo fratri, 
Quae intuens, novi armatos. » 1^6 

Strophe 7, 
^n. Quis vero iftc, qui circa monumentufi Zethi 
tranfit 
Comatus, oculis y 

Terribilis, & afpeftu jiivenis? 
Sen. Efi dux. ^n* Quanta multitudb ipfum fequens 
Armata-circundat. 151 

Sen. Hic eft Parthenopasus, Atalant» filius. 

Strophe 8. 
^n. Sed eum per montes cum matre ejus Atalanti 

Pro- 

s X o A* I A. 

df/B^oTv 6 Tu^^ ziS-tt 6 *AfA^io9^„ ffu}3binjflM»i a tTn, tipU, 
^ ^um r«y 'AfA*^iov», T49. Fo^^^ r H9th7f> ^^ySh^ ^&fsianr 
^r$ ofAfi^fft, 9^ alfi^ ^ T fio9pu;ffa9 'Ktt^HXvrion rvT^ o^%i^f^Vi to 
^ppfoShq. ifi. *Aiit^i^ ) i7ntt(^)ii^ etCnS o;;^A0$ snAv^ 

ovntQ^oir^^. TifU ^ i^ Ket^of uvro ^^fTUf, oTof ixdrm mHi 
^ /L&9XS7I izTv^i^ovZr. Tf* if> «$ o;^A(^ v» ufA^ari i^ u^mXt/u, 
I r^. 'ATuXdfnii ^foq) ulimi iftv 4 'lti(rv /S we^i» Mn^eufiotf^^ii 
ytwi. iii ^ 9^ c^Xtm S;^iyca>$ Jv^Tvp, 'izr^fJtttfiss ytwn, BoiultKn. 

I f ^. 'AXS,UVtf) uXS>' UUTOV ^^Xivtltf i ApTtfAttq, i fA$ *f fJftflT^Oi 

adrS KtwTiy^TiTK. hkotu^ 3i rlut^* Afnuitif kut uutS imKotXtTTtuf^ 

•>S 

140. ^Otd^.) KU^rlui KU^^ax^nv ? oTidiotv UttfJiiilfttif(^^EX- 
xIm t "Ru^^u^^, I4f. ^vnvfki^) W$ r ^ X^^XNaty^ «>^Awef . 
148. Y^u^Qc^vX') ^«"»5 Ku9eif/tiv^ l^^X^* "5" 3' '^^ 

«5* i *'A^fj(tii i KuS^ TK opn f<^ «^ fjbfrr^^ uM S^^e^^m 
oPnnitv uuTov, ri^oiq htfJiteimvi** 174 E -U R I P I D I S 

rifltt. Ei)! ri^\ m 'Troujy ovju ^xm J^' Hxjtm ylt?. 
*' ^i ^ SiSiinsi^y fJUA (nLs^^(T 01^5^ ^t. 

Ar. n« w d o^ tfju^i 

TIoArroW ^igotj i6o 

^il C^iAlotr , elTii, tr« '91 rioA&a/efxif^) >^. 

Nio€)j^, 'A^^TCf Tihfmov 4^^?aler. 

Opcc^; A. o§« JlfT i^ {jt,<P(H* 0J« <Ji TOI 

Moj^jf^ Tv^mfjuty <iif¥<t r l^uxs^(r/jdfjx. i6y 

27yO- 
S X O A I A. 

i^J^nh ^p* A V M^AiK#/«yi >«|i»«9<<^> xtmf^n^t *^'Af' 

>;» ^jiiAsnMnr «^ I f 8. ntcT ^' i( i>i) « i^' ««^ r^fi 
xmXmfU^ y. li u' ^^e^ecfj^ixif ifAtiXitf <m ;(*e^afit&xS f^ iWfM. 

fiM» "Tf^muiu Ttf /3' wamfucof Kfhti^f sm^^dicSmm»» u( 
rWpi^ idirifn ig ikxfvXh, n xpnttniS 2^^ t&v «^.2^^«^. ri 
y' «/H9M» jjMrMAMV.ri <(' ftffbC^ re4(^(r^. I^ rj rixi mt^» 
tjf^tft^^. 119^^1%) ^uvxrJ/pxi» ^ ff^^yfS l/H9< ck fbMf pjf- 

Hiri ttS i^v TltXtwtUnqJ TlS ^* o^ ifAsl) int^ rt *0^ns^' 
xif, Aoi«^ J^v itwttfAOf 4^€if nsfftiii^^t XetSf, Hi H Tnx^iXfA^ 
rl srv, 'rU tansXiu *f xe^iii fnte/i^f» mXwiif» Ji fi(3^*^> nrn 
xt»Sf^t4f* T^ ^ hrt^frt» iiUtiXM r^ *? fKBigttf i» iF^ (t^inp, 
161. 'Eifltt Tiup^ftif) i 'Aejt^hfk^ iJitfAS €» TK4t &iStai 

r'i ^ KuSiJ(Sf ttfttf rtlp^y €k0^f«ii> tiXiiB-ii. tii eurnxCtyil^w P H OE N I S S iE. ijf 

Properans Diana» telis domans per* 
dat, qui adverius meam urbem veait eam ex- 
pugnaturus. 155 

Scn. Smt hasc^ O filia, jure tamen veniunt in hanc 

terram. 
^^ Idcirco etiam metuo^ ne re&d pMf confidercnt dii. 

• 

Straphe 5^.. 

jif$. Ubi eft ille qui mecum 

Una natus eiA ex matre 

Laboriofo fato? 169 

O cariffime fenex» dic ubi fit Polynices. 
Pfjf. Ille.prope fepulchrum feptem viiginum 

Niobes» ftat prope Adraftum S§cermm. 

Vides? jln. Viaeo» fed non fatis dar^; video 
tamen aliquo modo 

Simulacrum forms ipfius, & pe&us adumbra- 
tiun. x<fy 

2 x o A I A. eAit(h% e» K^fr^JfTir fwA, »g /i% h/T ttMii rtam NiJCk V 
f«»& A4(b Ttitofi^p. ifMbmi ^ Ai^^ c# HMnt ^ 'Aei#- 

^ / V » Jl / 9 *.» //• « / 99 ^l S- •./ __ » m 
|Mff«h ^f/«, uShi^f, A¥9mmf, Stifjw, *Afytkr JfpMTi^Mr A 
T. XUf/uh KXifA^, MfAfiari ^Df&p» Attf^fttmff, niAtimr. *BA« 
A«yi»^ /1 09 rjf' HttyQff^ 'ArXdfiti^, ifnukt /^^» 'Af* 

^Attfx^Ttitw, ^tif^ i^ AimAh» J)^«» >g ^»«> eW <M«(ff « S 

l6d. 'Aff 

165*. Xtfe^XYJjif ? «0#»V« OMIif»» i(^ ^f ''* l{#>/WHf/»6« 176 E U R I P I D I S 

lloJiv l^cu^vcvii/ju Ji' oJ^eg®** 

n§0^ e^V OfjLOy^HTD^. 

BxP^oifjUy ^ow (pvyciS^i. fJulMov. I/O 

*e4cu$ 'ofjuoicL (^MyiJm 
BoAouV ktXis, 

' Eyo-TTcy A^ Av. Sto^ J^\ £ >^e^ie, tt^ j TTofle*' TU/peTj 
*0^ a.p/M \Aj'jco)f Ujiioqpo(pu ^^Qa$ ; iy6 

riou: 'O fjuxyU^ ' AfJb(piaip^<§f*y ai'ha"m^i)f\ oh' 
X<paiyicL y aifJL auuro^y yH^ ^iAxifjuouloi poof. 

Av. ^n AiOTgo(^a)y» SiJ^ocTsp 'AeAi8 

S X O A I A. 

•^ifOLTmi^KOf ^fAtTC^9 d,KecHiXnKio¥, ro §t 0/43169 «»«S/!%9JtI«f 

f ($ ^av^^xCo», To y ofi/oior myJy,fJ(*iiA/t^U c!k fi' €9&»f Ak40-/c(^x«r 

«1791 T^C^X^aHf. TO J\! ittHKOf T^fJUtT^P fi^^Ktt&^JUckf 0« 

^ y^ ktLfUoH<^ To t* lAfhitKet iifJbtl^» ecKecTuXniKlof, || u^fjbSn ^ 
otpetTFMirit» i^ fi* ^^tiotf. ei ii Sixi» latytKoP r^ifJtttT^f xu^nf etvitajreKifc^f T^i/JUtT^f ^^')ffKec(sf>XtiK\of » QM fi ecfUeoTi 
. lufjtfloii» To ii oftioiof ifJitioMov. izFt teJ* r<A» 7rzcff^y^^(^, 

i66. 'AftfJtfiiKt^ ti^) tt^ ^ofjtiov ft^iXof iicu>uffutfJiti snJt 
^i a4^(^i €St9i ifJ^^i' o^*oyl«irn^i ^vyi^ fji*ixt6t y /&^ ^' 
aXifece fidfStMtfJiti r«f (^A« //p;f » sds^ H^''^ r' ^"^ ^ i Cjuc^^b^^C 
ffiv» ftfv /b&ij fy»emw to vi idop. tecv ai tyKHroL\ to tt^ cnw, «'ni 

j^Wf^KTioV, ^OfOt (pV^i)» UiiXtOV tfV^ tib, 17^- '£«<M$ 0^9Mf} 

«wr$ ioi^ivcM^ fioXeui ^ iXm ietKci^' T 'O^tieJ^KOP H Mtfbuff 

fJififJtetTmi EvQ^Tthii, '[saiiarofhv Ilo>itwtlKua £yoif th m$ OfStK* 

« P H OE N I S S JE: 177 

Strophe 10. 
Vclocis utinam curfum riubis 
Pedibus conficere polOrem pcr agrem 
Ad meum fratrem. 

Brachia cnim circum collum ^miciflimum 
Jacerem, iongotemppre exulemmifcrum. 170 
Armis aurcis qu^ decorus cft> O fenex^ 
Matutini fulgurans ficut 
Radii folis. - ^ 

SV». Vcniet ad hanc domum, ut tc explcat gaUdio, 
Fide publica accepta. ^». Ifte vero, O fenex, 
quis cft ? Undc ortus eft ? 175 

Qui currum candidunigubernat, cui infi.dct ? ' 
^en: Eft vates ^mphiarus, O domina, hic t 
Viftimae ver6 cum cb, & libationes ftuentes ia 
terram fanguinisavaram. 
Stropht 1 1 . 
^n. O fplendidam zonam habentis filia So* 

s X o A t A. 

178. 'S^tiyi iu^ avT^) tr^ityiet p^w U^,' fW Ji coreffi»l. « 
^Afik^ui^^. tSh ^ «($ f/kdvvq Ttl ^cnCfinfSjfiet. 179. *£fc 

Xinat^^iAfu ^2^Tt0 ) i laf aSTri €M^n> irl^tti ftaf^^f l%nfisi^ . 
Iia-fi^ Ktcni r« rfA®^, xtiXm ^k m f^. to et fdicrvkiMP 
i^jnfMnUfipl^. r« fi* ^e/tufi^unf XfiitT^f eiicMTuMi&f> c^ P^CA' 

tlffiiH 

178« 2^>r« ^ «V ««Tzf, f,^tw J^Sst Ji c# 7tf «p.e(^i «0rff ItA 

^a cir 'Tu Spfi^t adri l^t^if 'AfJ^ui^^ Z^et iitiftto. «f « 
^myL^i Tf» in hicH ctoiJ xMXlf rpM^ ^ figkfnomi ti ecuiat» 
JfA«v ti^ Zf xiyi l^^^tf. c/$ ii U^!Uhc% $ivA«k Ixi^ii 0P»7*^ 
ijfftf if* ipf^nt *Afb^if^«^. 

M 17« EURIPIDIS 

'AeAfo ai\cLV0LicLy l8o 

Xpo(TioxjUK\ov 0e/y@*, 
*fl^ etT^/iicL xey^flt 
Ka| c;ti)(pgoyaL i^MyQ 
M2&(pe§ar, «^^tJ^. 

K(X7rayA;$i 

2jro(p>f ijS'- 
Ay'. 'la NefumSy 99 Aio^ 

6<xgJCgo/toi ^^ouLy 15K) 

Kag^ytoy Ti ^Trtlp oudctXoeifs 
*^ 2u 701 fjL^yaXcLfocJtaM xjz^cao^ 

" Koifu- 

Z X O A I A. «ir^fbifbf^ ? fi>' n^hi dftnnUfU, ri r Trmimnb^ rpfttlf^r 

'JHIff^J^S ^9»mhx(pQ «A/y f&A^ d^ SfA^^li^ ei«Wi]«V^ 9 
/urf>«y Afi|bbjr^v n SiAiUjci. A(;j^vA^ & t U ^tfaumftugf 
^^ri^, lOL^am C4e ? iXtttxS ^mii fAitiPimfbUm» «fMHi^ 
f^ W< i^iutHtn ^irww finibfigf^imi i n?Jim» i8&. Kv- 
7^«) fhdmyoK. 184. 'Id-ocw; MiCf^ffi iSf. 'B/pt(iel&) 
f<$ vCpM^ >irHXtT lU ;^tfrd rfi ^Xi. 187. Il^yCdbeic tfa- 

/bbWff^) Wf 9r/A«(c extTlt^*. 189. 'W «iiM^) i-tfi^tJm 
fUbi PHOENISSiE. 17P 

lis Luna» 1 80 

ureo circulo decorum lumen» 
u^m placidos ftimulos^ 
; modeftos equis 
ferens, gubemat curmm. 
bi ver6 e(l qui atrocia in(blent&r minatur 
huic urbi 185 

ipaneus ? 

Ifte confiderat aditus feptem 
urrium, furfum ac deorfum muros metiens, 

Strophe I2. 

O Nemefis, & Jovis 

raviter fonantia tonitrua^ tpo 

: ignis fulminis caliginofi> 

u fuperbiam immodtcam 

« Sedas: 

S X O A I A. 

ff UDifi(9(WA«itl«'> i JMiAt^ Smr^M&iv» « ^iwnanmitlH^fs i&. imtm* ti ti fiixiy &fy)m^ «tf^v^MfNf*!- Ti u^ ^^* 

Jae» A{^' T&c^ «;ij^«^f. T^ 14,' ;U#iif jpWW. « Jt 

A»4vA«Mf yfMMV tJ ifi^. M tJ r&ii h* A«^, V ;8 

ef r« KtfXft i A M9ij r« fM^» AirA«0SY fl»f rtX^ 

iiffjt99ke99'^ I^ f^iM^) ff/ ^ Nfi|Mff«r« iUii , ^ 

umlS^ 'W xafifhiiw rU \jtnfdffi6 ^ If^nxlui. 191. M»^ 

\efm* 193« ^M'» 

Mi 1 i8o E U R I P I D I S 

'^O^ hcA @y\f^€aoL; Mvxlujcuai^ 

Tlooi^Hiois ^ AfJLVfJtmtms t/Jkox 

As^oauvx^ rXcuiuu. 200 

'Ev 7rap9eKScn ^/tKg croT^, gTrHi 'ttoS» . 

^^O^x^^ 1^\ ^^ rou^Jfji2$ eiawXflef 'TToAir, 
XojgeT yiwduxjSv 'Zff^ S^ijlbs Tv^mxs^. 205 

" z,(JU7L^$ T a(P'g/zxt5 lo/ XaJoCicn TYJ Ao^^Mf, 

E n iij- 

S X O A I A. 

4p 7^^ «bi|<y tIw lloviiiSv(^ (t 'AfjuvfAoSfin mA»vJ^f ytpn n 
'^Apy^. r *OfJUA2AMf a ^^K&^ if/utfAH^^L ^»<nt.«tSt «^ 'Ah 
i}^fA»X^» K«/»fi> vAr^ ^«psf<s Aifonjii}^ i 'r;rr^/«$. '!AA*C>. 
Tof^ trmq* AffW ^*^ ^ «^ W ^TtlUitM dfn T /aQiHivim9.o 
i^, IJoretiSf^ t(^*AfAvjJifV9iK' Igf. Te/^etivtt) Tc/cuftt limi 
'Apytt^, f r V T^ reJMcuf ipB-lui t^nv o TlownSSf > nlittiA^ 
rji *Afj!tvf/>i^»ii t ^ f^}&$ fcgtr' c^itVf ^^^f «ff/SAvtfff ' j(^ Tii^ 
sOTK^.rr»» fVf? ^l 'AfAviJifafitq. luS ^ 9^ irifet xpifn Jiiffn» «^ 
(por.^)^ ^ §' ''Apyni fi<n», fsami' iif TeJt^fc^» f;n|«V«nES ^ 
S nocsia^vUtii 'Au(f*jfJb6tvloiq. loi. ^v^^ f(fft7ti ^Ss^mrmjf 

u»oM9ioUfSfiii ^ (^%ri ^ypif leltJtJooif TMfJitiTfoff d^. ivti Tfif rsAJ 

201. ~fl TSJcfofi ttr^to SSfisik) fibAjj «« ^«r»flfi 204. ''O- P H OE N I S S JE. i8i 

^ Sedas : hicne eft, captas 

Qui minatHr armis fe Thebanas mulieres ad 

Mycenas 
Duclurum, 8c ad Lernteam TrUnam ipj 

Ad aquas Neptunias Amymones, 
Conjiciens eas in fcrvitutem ? Nunquam, 
Nunquam hanc, Oveneranda, auro capillos re- 

vinda, 
O Jovis filia Diana, 

Servitutem fuflineam. 200 

^cm. Ingredere in domum^ O fih'a, & in contig- 

natione 

In gynxceo mancas tuo : poftquam defidcrii tui 

Ad delediationem venifti^ eorum qus cupiebas 

videre, 
Coetus cnim (poftquam tumultus urbcm in- 

grcfliis ^eft ) 
Mulierum venit ad domum regiam, 10 f 

'^ Caiumniofum enim eft muliebre genus: 
'* £t cum parvas occafiones fcrmonis accipiunt^ 
^y Plures aadunt. Voluptas ver6 quaedam 
'^ IVlHlieribus eft, ut nihil fani inter fe dicant. 

E P O. 

X X O A I A. 

*Afyt{mu i mXi/A3wS*mf 'nX<i Sffidfe^' c;(^X^ y»teuxMf th ^ 
fim^Htc Tiu^atyipftr, xiy4 A 7»$ ri ;^f v yffeSKet^, m tiftq 
funi nnuf tim ^ifUm lAd-KOTCf. Xtmi H igtstf , %h ro ^%f, ^ 

991S ti ytfoSKi^, ^iAe^^r ^ ^f^ 9vAwi5> X^v> V y rc »$ 
mrri ff Sn. 

210. Ty^ct 

M 3 i82 E U R I I^ I D I S 

E n n A I K A. 

Xo. Tugxoy oTJ/ul >dmla\ eCet# lio 

S X O A I A. 
ilo. Tvfi4«y •23)k|() ^r ^ 0tfiaim9 ymtmnA i w i rf^ 
r^^' M pav ^ fj^ff^pn f^^i W K«X« kf'm T^ «' ivt- 
aramxh /^sj^y mtut-mk^t l( drmmrtUu n»&fvaM6» ^ 

i«/UrC(x«$ #v^«>/bw. tc y* mtZmrntti^f reAMfilpf» MMS^XmBuuh 
<ttptK(sfTH09, ii infleir^ A! t fi»ft;^U' Ttf J\/4fn»t99 fSn Amrt»- 
A^ *$ ^«»;^/v. r« f ' <Vy«Mf «V i^JSof^, re^'^il^f fi^' 
tcttmXnM&f» iAWtumif^^', hm^w^, ^ltlfACu. h ii fihii, dft^ 
wtu^Ktt ipjHfJuifAtgU e« ^(fC**^ huLt9?iU' ri ^ iWyut}y ^t^ 
^&Aiix2r»«y, tin. ii^^!u i fiux^its. r« ^ ittuxltf »9 i>Mn^ 
^fAtl^f «x«mWI«y> ^ TPKuvy^ «l' ^ y', « (Wyixff. ^l/^* rU 
ti^^pt^^v. rtf «^ tf^M». r« y «^^««'«(««iKiy XfhflMf vmip%»^' 
XvxSy, ? 4' moiU ;ffff(it' ri $' tf^tf ify»lle$f mnmiUJiilAh 9 
P mt^i iWfbCv. ri im titvtartcfixif r^iftt%ie$f fuiif^Jtut^f» hb 
Autfiueu, i^lru i" t tifif^£^ttxJi^. rt i^' imniuf ^^i^h^^ 

iy* elyTxairetfiKtf Hf/itir^v tUMTuXnxif, i^ imr^tTU ^* fj tlidft* 
Cv. 79 i/l*tfAti»f vxifiy^. 79 u'llu^M9 f| f^iTf 17« y'» ^ «yf(1IM^. 

: ■ - ' 9f P H OE N I S S ^ 183 

E P O D I C A. 

Strofbe. 

Ch0. Relinquens Tyrium mare^ veni zio 

(Primitis rpoliorum Loxis 

PhoB- 

2 X o A I A. 
Sfmu tftb'. ^x§t' cjUr«i#y %ai%i ^iiit. r« tcji' Sf^m teI iy\ r« 
tmrf^i iarip»»r«AMy> f{ hnr^lru af^ Aulfi6$ ^ #i/A«6$. r« 
M^r^fjHfilm^ hfAtr^f i^i06S^A«i%f. •iH fii^i, Utfut^f r/ijbbtr^r 
mmmrdXmA9» ^ hnrfsntdl^ %mi T^xmu, r« a' ImtttM ilfu%r^f 
m m/ U Xvt m, I» ^eSttf^ i', tifii tmftKM «V ikdrl^f^j ig 
^MX«/«. r« Xm'Sfk9Wf U nffiiiitt <Wy<»S «V lAd^^r?*»^» 
«43 C^^jttif* ri Xfi' ^^«/Mr/duMf tlftrfT^f mMRikmAf» v ^ 
fivAff iiifnMr«A«Cv, 3^ rU m^^^^f. ri Ay' «fMMr 7«f A»"* 
l{ farf/nr •'i^tflfritMfxiflf^ O^K^^* r%Kj\l ^e/ta^Jlmkf Xfbt- 
Tmw mcmrdXnAf, U AiufiAs i j^eAm^ iQ ri^ da^l^^f* 
tTx( ift9t9f rj uf» ri Jl Af^ fWrUMr ^ fi»ti^f(^» ^fiAiar ^ 
UmmS^ r^fxilu. ^i S^ fiiMy dfttvimsuuf «rrJ^i^fH* r«MfnK 
M «^ ifm tt^ ^ t^fffik rd juS>A«. i^ ^ %mvi%wnf t^^^ 
M9 Mi'. ^Wl^i^^ft<» Twntvm. M Jk ri t ^\ i ri tijl 
-'T^P^mfmtl i^HT^ nAxmSmdt wnt i^finftttfi» m ns^ktfnif 
MmeUi% ^»e^fi^m' n XnndSitu ri ^tiftBff r(^;ff^f> reAy^" 
W^ l^ff/fH3f^t>3l&t* Ti Afm ^ mfvre9^ c i mi wf HmXn i 
^^^i^u ii^V^ fnt^ if^f if^ixirJ^^^r^/faik, 

110. T«e^ JlhiSi^) tU JdXmwmt ^ T«fir Ai««80k SaV 
ttm/(^f mfAifisik T^ A^iim» iymf tJ ^AmtM^muy >M ^ffmru 
^ ^fftem' hiXn ^ oitoifikdruf 9^fiu, •wm 'M tHi mxpmrtie/m 
mlt^ jMtr0&«TM$ ? UmffmfS dnPinftJB-itf •ituiim^i fti^ v^§»mm 
tfgtilit r mrtf r 'IfrMr> ^f^ofK C^^^ mvmr^^ e* tS dieA 
ftt&iim MiXdhiMSit iWff T sniimf ^ ^mtOi&it V Mmkifittlfm¥%* 
#f 'f ifMi niXm iXiX^itim ^m/^ i^ htitth i84 E U R I P I D I S 

'V '\jcso <rfei£^(n n(poQo\oio 
'loywv ;cT;\ ^oyroy 
pi^TOv vTTip ct>C9fp7n9^y 

X X O A I A. 


§l»TXipuf «re>*5 tW 'EntJcAi^s dhiueufy onc «S Afy«» 3<ji •*• 

«?x«5 ^f A^iTTaef ^ eu A^Tiu^x»^ *]? Af«*f. ^ t» xamf»Sluf, »rtt 
5* xec7t..¥x^fftfA,ei^. ^Yi^mihi^ CMlKfitQotq' Tt luuru T figt»f^ 
Xo}af tlifii^effj($f, dfn ^ ufet^eef.ouf fjui)tv, iya H *if*^ vnuf 
i?jf , izarts cy 0enn»if KUTtiu^^liv eiktiotfj tb» nu^retcr^* 
2 ! 2. C^oty/dro; «'^ro vuTit) i ftiaz^, elyj^ nTrn^q i ^0<yi»f} Tfu^- 
Ai(^. X0t7s;^«9ui> rtifiw Ty<p^o4' ""'«^ ^^ ^oif iosens firis *f TiifV. 
y};^tf^s7Bef ^'^. e/ ^^'A^^lf^^^i ftg^&^l^f^t» ovjfiffieitt np^ff^i 
«?&'$ ^aq ^s&i 'E^nexXiu, u6 Xxeiiof «w^/((^A«ts$ tIw TciMP 
f AdyT?^, XT-fniAM' «UTCtf, fro» Ji «vT» V '£7T«»Asy( f/< AfA^«€ 
>inf»A«^j:y ecfajiffi(sik& tJ 9<J. tvtt »jr uhiiXef liZ^ vn^f f A«A»- 
^mv , uuTUi m^inKt lim risf-r eumi^ ti^jM uwu[yCkku{* 

214. l/ -cai) (19»$ Wi T^rS H^X^\ T«r$ ^^^'^(^^i ?nfitpr 

Iffoor jl P H OE N I S S jE. 185: 

PhocDifTa ex inful^ 
Phcebo, miniftra aulap, 
' Ubi fub jugis nivoft 

Parnaffi habito) 21 y 

lonium pcr marc 
Rcmo navigans, mariti- 
mos juxta fteriles 
Campos SkilMy 

Zephyri 
s X o A I A. 

ftforv 'mx^i^t^^ hmtoj. iid. lim^t ifgt^ m%9) S^f^ 
wvfSffi 7f£i Mynfftf oi nsf!iji t ^^9 ^cuitani h^ AfA^ii$ 'SAi vfsef 

%¥i90uA^» rsfA CAiitAitfS^u TE^ ^fi/. ht if ri J|«$ «^xyefr, Tv- 
^§9 «23/(<^ XaruffK Klui Ixdretf X^int 'M aireuf ? xtimui «u;- 

eii ^ iimxSf nfim dmUfi 70^; ^^ ecftii^i M •ni Mttub 
^iitffii »s Ifii ^^ Tve/oi ^i *£A&«JW. lAanf Totriaf t^a^u^m 
S ^wPv^ f(S^& T h^fof «ytv0ziefi(^ t(giX^iFM Kt^uii(jc(j^Z \jssiftcf» 
^ *I§fUt9 f^ ^ xKst^setf mHtit fy £iB^ §m A«rx«. dxtifTnfU K «j 
jS 7K mA{ix«i^^v»» •( iH 7U Jtt^Mosiei Tn^u, 'i ff r» «««pms* «$ 
9*» t^ di^oy^TVf >^iyj' iftoi JV 'Uft§f }jyuai 79 ^r* EXcmti snAa- 
^(^, TV^ 4«%« *\tff{m^ vriXa EuCoutfi Iw ixTinf ^m S«5v> /3«0X- 
Af&im^ f79 x^* '£Aar« ^i(f0«0K r 'I«r<«f j(^Sc «nn&r ? ^t^o^tf 
«yf oim^» liarff «ra» ^ dxof^r^f snAWr ^ rixf A/«w. 2«xf Aim^ /^ 
^flctfjr tlfo/l [Mx^K ftinfg fjutiu^u XaXxOi^ ^ AvA(3^. ft^vjlw 
a mxafWBf tip^^i 'Mu^^xXb^fSjfllu/ r^ fAt^Xfi firot, 9(0uf arBAv- 
xufitft 2nftflA<«(.' 0/ fi ^aaif» Ai%iXm uurof ?sn«3( •tofSj/if inlrm 
Tvmf tari«r Af>«0%» «r dXttfSjiSti fsr^Ajir,!» 'r<v, o^fr ^ «?$ lumv» 
tiftfifU mt^/i^nTs ^ors ^Mixn^ vkiuei xdynfmwT^xifOfdttw» 
n ^ mvm/[(^ iin S {t^u^u 9^ ^tmvfS/u,' on yxJiLof liS rl 
«rA«ev^ ev «f «e «/«^r jf. JV K^rn^ (Pnnf «tm-tci J^Avr 7^ 
«ir^r KffS-' ^e^ dxeftti^rnuf tiq liu) *EXtdJ)» > iriuf f^ ^f^c^f y 
m^otiq, S ^odftfS^it HSi^Ht r 'l«f Mr x«Asnr> Tr,fttaifti «r T t«(^- 
f 0f xMi^f, •/ /i(^ xiyusi rtt^ Xsri St;^«e( b'$ 7/40' 'E^il» »Vy8«A- 
A«f S(( ^ I«rMr WrSr 9vr^«V. 2 f 8. *Axetpxi9»f ) T UP«^«« 

ftoftiifttf ^ ^tfttifotf. dxti^^ii miia. ilui ^Xacsti^ ^vfiifi IwX 
IzntivHf tta rM$ )^xfc0:y i^fi^x^ r^vnf. hnru tfsf^ Itif Af>V* 
^Otuf H vnylu.m^fof Aig^Tof i^u.u, i^ Ai%vX<&-}Sifi^m' AfA* 
ftfotpi^f TntUf TtSi C^f/^er^tifSjfjttf* 

aio. *Ijm»- 188 E U R I P I D I « 

Bcut^ic&Vy Aioway ol^x fl', 

ThXvYS-fim o\)fcu^cL; liim, ^oTgiWp 

Otlggiou iif (DcoTnoui 5eav> 24*0 

Ni^oSoAoK T ^j®*» «egoy 

Xogo^, y^oifjLXf clupoG®^, 
. n^ig^ ^(n>fJL(pcL\cL yjxXcL 

^oiQs^ Ai^i^Sf-y rQf^Xucwob. 24 f 

ANTI- 

S X O A I A. 

2^5'. Aixi^v^9t viXats) iiMfvip%9 etMf Him» imU^ d tlfif 
^tni^ii TccTi Mxpeuq ? HeUftterS tioif U^, ^* f* 'Afifybi' 

zr^f «ipujFli-mi 4a€9i TUi JvnmSf rmu x^^S^* *$ '^ ^P ^^" 
fv^c9 tTjnPf iit JV C4F ixettT^cc iwfec kvlefSjfiOf. d» dm V A/(i 
fi fiffgv^f cifeciiihruj uvrofi^if svvj^ ci)3^' dm ifo^ «xf tr* i^»H 
'nSi lutT» e>K flje/ dfcMbc^^ ^^ T l7r(^3^^u ax^inXitf» f^ 
igeartg i% etvrS imfJt^t^^i^ ro tjv^ \^sg cunftift. f/$ nlai rS Atti^ 
fV9rH ns^v^Lui (fetaif uvetf afAmXof, H7I$ xeti* tKd^if ifi^fffi^ 3?« 
fioTf tw l^gtf» f I » « earofhj rtf Atofvrm h/rtS* ottdi^ fi A^- 
rtet i ^drti tfc^vai^ t fior^vttf, oifdf6ctg itr ^ir^twt ^ •iVcep^vs 
fi^tw ^j&xivi/f^» oHffi ti KetXHretj i eiufmX<^. £«^»^4$ H 
cii 0vfrif /5*f ^} ^ mcf' EvSotvatf eU$ieut ift^ntXof Jffetf ry c^ 
HctffcterSi Xtyuf iru^* tHno'^ fA f«i ydg v; cVaA/« TIk £ir- 
Cf<Wt T^A B«ie;i;M^ fioTgv^ '£x' «i^p tpW ''f*^ i^ A«(*« 
^£^ f'v$ Kf xAi)/u>«7»^ ^g^» otfdfjuq Hfisiiq' Etr' «/(^f «itf|4 
fMfUiTof, cfA^etK^ r^snr, Keu KXtftTtti it, KdfnTttfKSrui fidr^* 
Aibiy ii.Tmffit TtfAfirtti ^TiCt^fitim V^uXS^i 'Owd^ Kdmfttffil^ 

wnrif* PHOE N ISfS M. i8> 

Duorum verticum lumine, fupra cacumen 23 5 

Bacchi^ & tu> Bacchi vitis, 

Qu£ quotidianum exftillas potum, 

Foecundum Vitis florentis producens botrum. 

O divina antra draconis^ 

Montan^que fpeculae deorum, Z40 

Nivofiimque montem facrum 

Circumdans immortalis Deae fc. Diam^ 

Chorus, utinam fim fine metu 

In medio umbilico latebrarum 

Phcebi, relida Dirce. *45 

ANTI- 

S X A I A. 

^a»suX^^* ^^ '^ e/vc(r^«(f uyror AtmfMivitnc. 0i9M>^ Jt i! trfthit 

• AwtJitMr, £40. Y.ns^i^ ^^' ^nrirlr x.etr^^til^or rimr, 
iri» jftftAtf^«r. cV Tlugrues-d iUiT9W7tonci *AitiX?Mr, r\r iliXr 
<Pa xmrtrii^nr. 241. *U^r iAfflftwy)^ Trrs$ «/iA^tfsr c<$ ri 
ia^r. r« JS ixlcs^ttr , mrrt rS 'AtZ^^^' ^&m»^ tr. &' 
3, pl^«air«r ;^«^^« t^<s ^S, i^ncs-ttr ti 'ntVi ^l^f^^q ^^ «jp^. 
M Jifi^l^^ «^f Teig^ it^r fA/sr^r^ S'^, i|[^ #i;\ tf^AwaX^ 
Xnl'€feiimtr r netfrtusrir, 143. *'A^«C^) •/ ^ WJW- 

A«i iXtti ^•SSmtf. £44. r JftA« <!>«<?» ) & nBtXmfiff^ t 

246. Nvr 

2^6. Ko^ «^ «irv, qV>^ fl^SRAf > m xmB' inu^r ifhi^ 9ti- 
^«K «iTtfr, e)^ JlSm r c^c^ %afm^§4fSfitr jSot^iw ^ otrtirjKi» rurin 
T T9ir oiftirB^r vmouf^, iyur r Afirlc&Tor efro. 241. Nif' 

^oCoXtr) £ ^rofi}ir!&r i(^ U(or 5' IJafretoS Tttixir Xiy4, 
242. Ci^ KU^XtxSau riir i&t(»»«r, rim«i &f Gi(&(f , >^«4*Cf^» ^ 
ttjtttdrv OtSy 'f "A^fbii^ X^ei^ iXtcTofSjf,^ > iy¥r ^ff •- 
^^, a>fC^ xftgi' ri% rttii ff 'AvnXtMt^ rit Mtit r\ ^ 
09r f? yiii. i5>z E U R I P I D I S nOATNEIKHS, X0P0 2, 
lOKASTH, ETEOKAH:^. 

rioA. TpA^ fjSj^ 'KvXoo^m kA^IBf^ tJLim^cl^ 
•^ Ai &j7nr^iGL^3 xtx^m uqu fiqiKia. 

'^O ^ <n(JbiK9t, //^' fji£ hv-njw tm 2/0 

AfltbovJe^, ^ (juS^(r cu<iifjuVA\oi /^oct. 

*D.7:hi(TfJSp^ ^ ^)^^ TaTJ^ 0<io>af«, 

'Q,ily 715 8T@* ; >i XTiJ-^TDF <J)o£^9x ; 
*^ '^A7raty'&, ^S ToXfXjSidi J^iycl C^flttyalocf , 
269. Ati&mTtiuf) ^ ii^fuetf, H iv^tUf, tyi.OufMi^») 


P H OE N I S S^. 15J 

£tdivinamvindidain. Noneniminjuftum 16 f 
Ad certamen hoc armatus ruk 
Filius> qui fuam repetit domum^ POLYNICES, CHORUS, 
JOCASTA, ETEOCLES. 

W. •^Lauftra quidem janitorum me reccpcrutat 

V^ Facil^, ut venirem in urbem. 
Propter quod etiam metuo, n^ me intra retia iyo 
Accipientes, non dimittant (ine caede corpus. 
Quapropter circumferendi funt undique oculi 
Huc & illuc, n^ quis (it dolus. • 
Armatus ver6 mantun hoc enic, 
Fiduciam mihi ip(i confidentiae prasbcbo. 27 ) 
Ohe quid iftuc cft ? an vet-6 ftrepitum metuo t 
Nam cundafMffifvixfortibuspericulofa viden- 
Qmndo per hoftilem pes inceait tcrrami fturi 
Confifus fum matri (& tamen non plan^ confido) 

QU3B 
S X O A I A« 

v&LW^im T VBn^rl^fififtn .^^, n AiffwV. «Ji*«<y«r /)? i»V 

e>«$ CK Sk BilSMt sA^r, s^;^^ /8, tf» fMi ^l^ J^irseAi iTutf. 
\^9 a uz7fagrIfiMt»y rttf eir^dxeitHf nsf^ t\ hwurov ivro^axro, 
W xifir S %fpetp, i ffi rnf nTptlXHei» ? %caoeif. *G,ii Si» 
ri^lMSI^ waxXnvw^* r jcTi/fnr Sf (fnrlf '^n^eUiKS^ orSc» ^y«» 
' x»99 ^i^w b^^«ifiit%» 271. Oo f/tt^Smf) <XK tl^imf 

t§^9. 281. Bn^fAf 

265*. KcM^ r0 9<^f r ) r^r AxMoo^tnf, y <^ »J^}(9» »$ Tdr JV «r* 
^Sfm r '^uiJiyifi •t^fMi^if i tntvi f ro*»^®^ 3$ /i*f 7f^;^»wf , JfTiT; 
r#Mfrci rirs J^/M»y«» «rSlc^ S* r«r fittoiMietf. 

N iP4 EURIPIDIS 

*AA\' g./yJ^ gCAjcm* ^cdfjuoi '^ t<yj^^i 

Suvxjt -^VYouixeSy umr\ oyi 'TroicL; mr^ 285 
A>ry:/>©^ «Tg .Ta«3^$ Of^ -mi^ii Sbpos 

*Ey Ti'J'' gTc^xTfl/jay 'A/)>«Tsi 'otAjf. 
Sv (J' iv'5cuc4Cai' /Lt', 59:5 av eA^iAuSee^ 
'ETrjtvJiuy :nyg;u'^ ®yZxiW; ^zfU* 
n:A. nxTJV .aV ^Mf Oili^s Astfe' 29f 
ir.T.iti a lox.xqr tUy TOi^ Mcysot^d^ 
KxAei J» YliKwjiixliu jlu ©ifoau®* Aeo«. 

MONO- 

i: X o A I A. 

H fif i8»i»s« 9\irMr iS«f ^ssr, •!$ «dr^» Wr » fiikigl P H OEN i S S ^. tps 

^ae mihiperfuafit,utfubfide hucvenireirt. z8o 
ed prope eft Defenfio : foci enim altarium 
rop^ adfunt, & non defertsi domus. 
Lge dimittam gladium in obfcuram vaginam> 
It has interrogabo, quasnam aftent asdibus. 
eregrinae mulieres, dicite, qildnam ex patria 
xceditis ad Graecasdomos? 2S6 

Terra quidem Phoenilfa patria aluit me : 
genoris vcro nepotes ex' fpoliis 
liferunt me huc Phcebo primitias : 
umque effet me miifurus Oqdipi filiuis in- 

clytus 290 

d venerandum oraculum, & aras ApoIIinis, 
iterea Argivi duxerunt exercitum ad urbem. 
*u ver6 viciffim-refponde mihi^ • quifn to fis^ 

qui venis 
d Thebas urbcm turritam feptem-portarum. 
Pater mihi quidem eft Oedipus Laii filius^ 295 
eperit vero me Jocafte filia Menoeqei, 
bcatque me Polynicem Thebanus populus. 

MONO* 

s X o A r A. 

fa0ii9ifi($¥, i88* Ao^$^ AM^v^os^plsK* 289. 'Ax^ 
) V ^iiuK dm^^luS, 290. Mtk«y H nnft^Hf) S«A«i*. 

TUi 'Af>fiv$ Isnr^Tf vW»&f » e» nrirm •1 ^A^^tTci ivi 
mAiv if^T^U^. 291. AoJA. t iir* «^«^) ^- 

', ^ dftlictaif y^f, l%d^ A, i c# Tvr^ydfm ^sfe* yl£ 

194. *BT&59/J(Bt ) fljrS^swA^ iff OqCv 9(0^710x900^, &n i5><5 £ U R I P I D 1 S 

3 

MONOSTPO*IKA. 

2' ayct£, TzJy oi3co9gy vo^ QiCimu 

'la)> 10), '^TDTVia, ^\e /ZDC^i^©^^ 
*AKct73rE7acrDK 'roAflt^* 

Ilepotr, 5<7<(v r i\&GU$ ^vafS ; 
lo. Wvfioj-cufj eo nJufih^j jSooU tW 
Aofiay x\VB<m, T^Jk, 

Z X O A I A. 
^r. r0 / tliruvtip7ii&9 s| tecfAtGtt^q fidfffHU f^ 7g5t^«Ss «fi^rpf- 

'ifif*'^^^^] « AA9, ^« 'Ayi^^, £ BifA^ ^ *Ayf9t*^ SfJt- 
fJ(3i3 Sn6?io3h^i, S AtlQhtK^f S A«t9i, SOi^Tbi» S 'EfMxAH • 
9(0^ UoXtwttKii^, goo. TcvvmTtTi) «^^ T <t>ctftKtt9 ^i^ltf ^^jtAid^ 
iifitmffiiif rn^ ^etmXiiq» ^o i. J.Xn(m JV) rifAim t^ ^xMnnt» 
«I Tif/uSa» f(s^7d r Wr^oy vc^r> « ^v^icbTJttaK ri %6®^ ti ek '^J^ 
«XM^. 308* Cfcincrtuf ficttif) Tutctcuhu tihi fcgtXHTUf W( <*(fO 
fi^terM^th ^ fAile^icct Auj^t^ Tvpifig^xti s| ti9cfi$(t»9 t(0tni^Sh 
ceAc-ftinq ec9Witi> 99t9 S9 i 'MK^Sau ^^^^ xMXmt y^. ri ti^ tmfg^ 

C^ T^tf^iT^^ «XflCTl/A?}»/^. T^ ^' ieCfA^tKe9 ipJ»lf/ltlfAtft%* v^ * 
y'^ce4ttfAQtK09 ^'fAfsleS9 d»tt7ti?i1l1^99> j| ImT^tTU J\^% W ^ffCA" P H OE N I S S iE. 1^7 

MONOSTROPHICA- 

, O cognatio filiorum Agcnoris, 
4eorum dominorum, l quibus mifl& fum, 
tocumbo ad genua 500 

"ibi, 6 rey, colens legem patriam. 
''enifti, venifti tandem poft longum tempus in 

terram patriam. 
Ieus,tieus,vcncranda Domina,vcnias cxtra «des, 
Lperi portas, 
Jvap. audis, hunc 6 tu quae pepwfti ? 'Mater, 

quid cunftaris 305 

Lxcelfaatria 

^ranfire, & ampledi ulnis filium ? 
Opuella?, vpcem Phceniffam intra 
Edes iftas audiens, 

Vctulo 

S X O A I A* 

>f M*ioAi0y> i\ hmevra y, ^ Imttiir j/M»««s(^. f/ Ji fiu^i» 
if i{finr^9 fi^)^fficet7tbin>A9»> r« t' «Vc/tA&xi fidn^, ra ^* 
(^ ^/ftftr^u «/t<9i^ Tflf «'. ri f UtHKof i^fAtr^f iflsrf^ 
\«»g9, e!« Mi^eH mlm<^ J\!> dfrl ImniM aw iX^-H^fiS^» 
vXt^. H ii fiixi» i&ioi^ llJtf^&cJic f^ Tes^ffujuii 
i^' *X^ ii i ^651*»'«« ^Z^yi^ T »' «tJW >«f ^* r\ V 
'4Mf i^fAtfAtfU Eie^^hiof, n ^inKuSiof. t« d-' i&uiuf 
^fbt^it, ri I* ^e^ofk&Mof t^ifbtT^f xMikXnicliiUff e« J^ 
iih^ff&telfi^K, i fiaac;^/», ii^fii^i* imiicef ttyr i^itajcf^, 
' *** •$ fi^^X^ ''^f *OfAif» «'^^. ri lel Cmtx^of ««"* iKdrR^' 
•fifi^tT^f fi^p^xifmXiix&f» Mimt0f(^ y' tin^ ilnf^itS iwi» 
y'f^ idfifiu, ro ifif UfiJUMf XtAir^f, ^w» rxS «»'• t« 
u ofJiSiHt r4 fi* letfiXiK». r« tf r^;i<tiMf,*iif/»ouf Wi ?«' 
^ffft^' « ii ;3»AV, iW«>tci' «V* iXdTiof&* ii^tr^t Muiltt' 
S l{ «*A(rWs'» W f 5nrf *'«•» v'. # W <mc 9mfMr®- ^' «%ff 
r 6 AtXfASu. ro t(* UfAfitKof, ofi0Off rJ ^^ ro (« iWyMof, 
^ rJ tf\ t«t mtitif(^ J\! >g Argj^«V- '^* k^ ttfnmra^Kof 
^f eiKeiruXni&f> 1? ttfltrm^u ^ Imr^lrH y\ ro k tetfi»^ 
(«W oftttofT^Lr^KdtifTtcarok^Kof Tfti^^eB*, fi^)ff»*'^' 

M 3 AjjxSy^ i5>8 E U R I P I D I S 

'tA3C© TTOS^ jSctOlK. lcOy TiXfOVy /l;^0¥Cf 
^AfKplQcLT^t fJbOiqOY CdXtVdlKn [JUaUTfO^y S X O A I A. 

d:hU^c^f. H li fiixi* Kci&Xnj3iM9, Ig df%mrJUu* ^uimf* •' 
ig JkxTifAar. r0 »^' ImKcf ff i/M>tI^r x#S6Awfr7iK«f» ok «bm»^ 
if\! df^ ItiftKS kV fA«7?«y^ AittfAfiH^ ^ lif^XcarS» 'A nf/ ^ 
kJ\! r^^^ikei l^^xXtKtt. ro xf «'r2rflr«KiMr «^ijifrfrf^r «kmb- 
AiixSr» &» ^ee/vri^ J^^ draarcbStttSy t^ hlftHu» rr n^ tftm^ 
l| e^veartl^it, ^ iimftfCb i imrgtru */• r^ «{^ «rMMifiM» 
iffittr^fi UKUTetXnj&f eii Awu»iafi^f. eiJi fiixi* dfwarti^ 
T^lfMttT^f fi^^KtfmXni^f9 i%^ dftivjm^it, fsnr^rv «' ^ r^^- 
J^ta. To Kn iia&rmjtl^Kif Hfbtr^f dKairdXnAf» 0!« «wffl^ 
^^ «rrt %»ftiti, f^ p^^dft^. r» ui^lmfkdf iifttll^ mtuOd^imif» 
t^ mtm^ fif drii tmtidiy ^ JW^Sf . t» A' ik^fi^ rf^tbir^* 
ro A</ dfrtctratvtKif Xfbrr^ Mi&Aiix2(iMr, fj ftrwnwfe» g pfrt fc 
j^Toi dfA^ift^etKpn. ro A.3'rM;^k^ A/b&frfor'aiMMW!A«KSr» b^ 
/6«r f;t?r r ^' «rvAe. sof»f di f rjr«t/ ^ rv» STMi;^^ffM^ C^ ^ 
|Iir JWe^xcT sdw. r^ Ay iWixor ^/|^or MtSiA^viMr, l{ ^Mf« 
^&X^^ ^ xpvTXxS* ro A^^ ofbOMir. r« A^ MffA&ieor» < l/wni ir «t 
«^. r« Af^' ofboior. ro A^ o^ior «ef A«^ ro A« ;yflffiftCi*ir JifM- 
rMr dKcc^nn&ft ^ ^&^dfAfiM mfitml^dfiby ^ izifU /fjfSi^ 
^^^ riw nstfluuf n i-JnTeJtrn •/, ro A^ MiriiMr Hf/iA^ A^fmir « 
AuxSr> H ImtKS ^ fbfi^or^, ^ fgnre/ry y^. W fi/itjtJ!^* 
*tftf*ttT§(^> 0f*oi^ f&f «^ rl ^» ia^/itKcf r^fttll^ fifj ^ffnm ' 
rdknx&f, Af isn^) Y^ '^lf miii* tiq ri tTfOf *r§tfbfi^f, vv fk^S'» ri ^ 
f^To fA^l*, ^Tc fiti ittfJbCtKd, ofMtet rdtpf^ rofttV o/H>Mff f^t^ 
fiff^V To fA^ df%oarMtK9f reifuti^f /3£^;^«iM»mA9«&» » l( j»ilt- 
W^fif 9 imr^iTH mfwauXtidfiii , i*^ idf/Xn^ro fui 9nM#rtt«r 
9/b&ieAior, cxK TTKiivr^ o/|,' fd idftJov. M J^ iSttA^» rM^minof. mr'* 
JnfAtifXAiftif V «' m J^^$ A^f ><v* ^^ f^^ ;^e(0(fif&»0r Jl^ff)M« jmiSi« 
MKliKofi i| imfiTtt fif ^ ^e^fiiSn mfStnXbJStt* ^9 dA* 
caretfiKof re^t*t*l^f dKebrdMn&f s ^ 9BU«r(^ ii],^| aipr2r«iK1l P H OE N I S S iE. i5>^ 

^tulo tremulum 310 

ccffiim pede impello. , O fili, poft longum 

intervallum 
ift multos dies afpicio oculum tuum. 
■npledere ubera matris brachiis tuis, 
^n^fque cupitas, 

>msque csruleam admtos capillos 315 

efariem applkny obumbrans coUum meum. 

lo, 

S X O A I A. 

Mxh T^tfAilpf fi^^xtcmXtiK&f, f I imT^hu » c« T^tTU 
r/kiv. t\ fJ\, «a&fTMS^KOf ^ftiil^f vanfxMTcbirij&f » iic 
^ /3^ «dtJ tuftMi M9 fAtt^of^, ^e^^t^fiu *§ Qu3St<9t0!i^, 
^ixit tif»mtt9txof i^J^ifJtttfAteUf itlfftfiit eCpx^fB^H» To fi 
\tMf HfMT^f xe&kDixltxof' To fr ikx7v?nxof ofttotof,^ to fl^ 
twxif ttxu.TtlXnt&f* To fiimfixif T^tfarr^f ixxTetXin&f, 
Ittf^ tll'9 fi\ 9^ iiuiybfiit, MtuV^ i<sn6i9§ct im^y^y^^. 
tJTixi 'f ^o^n^i HB^mU^ 308* ^otfitau» » ftdffh^) h 
EXbluftxSi iXeiXiSfi «^* ify% tIu) mTC^of ecvni^nf tm^of 
'7$. tSi "Zo^oxXni cv ^EXitm tinutinai' K«m^ ^ X*^'^'^^ 
o» vAn^orif 71 fbt Jltcfnpfu Atixotf^ or^Mt&tu A«V¥. 
'"EXxm mfii fitlnt) imty» fMt tU fitiaif %kji $ 9^(^i 
^f. 313. 'Afu^ifitt»^t ffgtfif) r fi0t^f 'f ftfwr^\ 
Ufeif TUti ntt<i tixifM^» 911^ fS^, «i6«Tli{»/^<^ tttartt' 
I. ist To tcfA^tfittXb^t fisf^ff Uin f^ifiti Ttf 5vV(^ '^ f^nl^i 
xTq j(t^y ^ To T Tot^fithtf rv i^tffigb, r!yitf ixwfi^ «6«- 

fM06U 3 14. litt^iJ^f T* ifilfi^ ) tCfTi S tl^ftfjltxiif 

»CTifSji^^0 3If. Ktfttt^ojijgohot ) i r xMUfo*^mTtL VAk 

(|*«y» ^^fitiXb^ Tsf T^x^V t^ ^ xtt^taxiti^t TSrof^ TtTi 
;tih^ o-y ^ttKoxtif^oti» ou iQtfS ^ ri UfAptfitt»,t, i^T 
va^oxet^of y^iyii oti fsnx^f tHt^f f{vfM«^ ttvTi/i^tpi 

318. T* 

>. Tti^t^ vnji i^^xtf) flyUf fittt Ttfutt, »W ^ /Smv^ <K 
iXxofmf ^ tIw ^K/e^{«(r. ySiMiyi jfyyy vn^titUf r^^%j^f 
T^ftfimf 9^ tf fitfinmifitttf iSai ? ;^';«s. 

N 4 Koc( ^poi, 99 y.OfjuoLi<riy TToAx^eAuclor olJbyaur 

TlacAouiy Aa€a) '^^p/juofcu -, )(»y ifxiSh, 
'EgJl^if 7ra^«w eAi^Tii^ <Jb^ctoK, 

'A^ri'^®^ (^dfim ^AnuHvy TFxroy. 
AvtnDg^flUX J^' cLfJL^irpv^ raih n(m 

^0/^cLlo92pyi$y krrmct; o/tto^€g8. 
2 Z O A I A. 
' ^tS. rl ^S n) rl m elits»» 9»« «&o-^9^Saffr«/ #1» ^ 

«B^ WrSo A«^. rsp^)/(P 9B(Am»p f&i Af^PfiO*^ * t§.— XwMt , 

^SsAma^Tuou Ttaf^jff. 3 19. noAvsAixSr ^) »iA/i^« 8 y » 
miKiAifir T^ myS(;^0ls9 fbs y^^ytfsei' ihfU. 3:^1. "-* "** 
^jteu» , Tu oxiTiec , C4( ^m^Xb^iXH eiprl rS rci pfAsar«^t 
317. ^AfffV^C^) 'Afitiit^o^ oifii/fAecTav X^xSv, tc9ttfMt9 A^ 

■" a^ PHOEN ISS M. 2di 

>, lo, vix apparens 

raeter fpem, & prster opinionem in matris bra« 
chiis. Quomodo compellam te 2 quomodo 
omnia hakeoy l 

X manibus & capillis multiplicem voluptatem^ 
luc & illuc inambulans, & deledationem 520 
^eteris gaudii accipiam \ O filiy 
Leliquiui patemam domum defertam» 
Lxul miffus fratris injuriS. 
^u^m defideratus amicisi 
^^m defideratus Thebis ? 3 x j 

Jnde rafi canos meos, 
Lacrymofam emittens vocem ) capillos, 
It non induta fum candidis veftibus, fili. 
Uras vero & fqualidas has tenebris aedes 
ncolo : fenex verd in domo 5 j o 

ixcaecatus, jugi (froierm) comparis 
Ijus^ quod disjundum eft ^ fud^familiS, defi- 
derium lacrymofum 

Sem* 

z X o A I A. 

R» ? 7vr$ cwfXq 9i^f^r$ J^lfi^» 9^«»e^^ tU ium£t Wj^ 
' i^ ri ifHSftiU. 'Aff^W ) nyw hfitm ? iJo atiltXfm ^ fyn fil$ Tiicvtif, fAtriyvit ^ iTti *rf tuiiii^nUH^pfSi ^nuri 

rtifisik 9L sJl^ T ^H^Sf 6 S^if i nif^9 ihmrmi 9^ fi mftn 

9 6 79 tiv^* 104 EURIPIDIS 

EiT eex^, eiTB TOT))/) (n$ cCml^y 

AafjUKJiv OlSlTroShLo* 

Tlpos ifjtk ^ HffxjSf t/uM T^^*~ ,Sj)ff* 

^lctfiCoi. 
Xop. " AuYo¥ ytwcu^i» ou Si iSim ^pftft • 

rioA. MotTi/), ^poroiy ^^ X8 ^/)ora»r, flt^oeo/^ gtfo cc 

I 

cc Aoowai ;:^ip^, tdV JV rSr OjceTa-' eyf 'Slqt h^>\pn yup iysiK Si SLft®* 
}i,vx\c6f /zjg^TTOr }tA9or. tf S^ fi a^eAei , 

Tei>y 7Rt^<Sx. 'TroAuJkxfu^ ^' k^pcxjofdui 
, Xpovi®^ iJiyr fjU\cL9^y ^ fiafjis^ ^iSfj J/O 
X^vfiiiaunai ^, omi o9{f<L(plu/y t^lpoi^yiStiap* 

S X O A I A. 

W>iilb}« ffS' n$ «tf ivp l«}y «ynC^. Ae/s*» ^ tv^ J^r. "A^S^. .^buft 
rii^j Arl Swfh, tii tI, ^i^girimtti fiti?itu Jf/tig^ «$ & r«fw 
Mtv^ 6 49&'|f f ^ Vsv][\m7*, 0fi$ «wrf ttf^ kL Kttnxiififm) Op^ 
A«v imMtt» T i(9cic«y xtfuttit rtt ccyit «$ l/t^t uxvi^» iT^ ^^^ 
y#y yfiMM{(> jttv/i(gibf99, lifMtuf» n /bbfp« ^xiy. n wmi, Shp^p turi. 
S v^wff %vfisi^u i a ySs> tu ^ai ai ifuJ^t ttfntii^ %»• 
fiSt§9» it ij ri/L&foy ^m^ 7u7i ytwaJ^, cv ifju H ^tvM^imS^ 
thigwnm, t-n luTi ytwtulU al ohiJaf ^AIg^f ng^^%u nj^ -^— ^ §lii «ej F 7f»«ir tnTSdi fttPiatTni^tatf ^m^tm* ttrn tXayi^ 
fi ^ P*'^' imthwttf imf» ipfttii ft^inKttt tim ai ywattSta^ 

360. Mih P H GE N I S S iE. it>s 

Pereant ifia, five ferrum, 

Sive diffidiun)» five pater tuus in cauiS eft, 

Sive fatuxn petulanter traduxit 355 

Domiun Oedipi : 

Ad me enim veniunt dolores faorum malorum. 

ChoTHS. 

•• Graves funt mulieribus, qui cum dolore edun- 

tur partus. 

^* Ac totum genus muliebre amans eft liberorum . 

^oL Mater, Den^& non ben^ cogitans, veni 560 

Ad viros inimicos. ^^ Sed neceffe eft 

^^ Omnes amare patriam : qui vero alitcr dicit, 

^^ Verbis deledatur, mentem verd illic habet. 

£6 autem metus & ad timorem ^veni, 

N^ quis dolus i. fratre me occidat, 36^5 

Ut habens manum armatam gladio per urbem 

Venerim circumferens vultum. Uniyn verame 

juvat, 

Inducis & tua fides, qus me introduxit [man^ 

Intra moenia patema : veni vero multum lacry- 

Poft longum tempus videns aulam & aras de« 

orum, 570 

£t gymnafia, in quibus nutritus fum, & aqoam 

Dirces : A 

s X o A I A. 
360. M^p, ^^m) ^^fSw fiifi, jQiV imBfh €9i Z?i%9. i 

dN^ i^uf) « «gS^pivp 49e^k/W^<9^, Sfffri^ ^iyftftiaxi fi9$. 
^ imr((i^^ i^ttq, 1 364. Qvw a rdfiiti) •/« ^m-St»! S* nkV- 
>3tK 9^ fff$ rop ^iSev twi^nv ti^iKOfMtlw, £i$ ^/fi»v r) «feiejif 
J ri. ^66. m^ion) %fpi i^fiovfS^^ rU xl^^ ryh xAtHtb' 
^Ss^^Vf 9 K^^ ^SsAtlyoif. Xh^* i^f ) •Jspmfokf c# tJ ifftf» 
S6y. *£r i)lf/,' tS^tXA) mm^c^» juffffffmC 

371. 'flf 

363. N0ttc?|Mr<r'^)fiSr^^(AiryT&c^imrf/Ai. 370. X£^y*> 
t66 EURIPIDIS 

^^ 'ii^ JlJyoK t^Q^ ijuunpy ohution ^iAw, 
** Kotf S\j(r\iiy$ tx^^ '^^ Sdof^^^AyGL^^ 
Tt tS TOTii/) /1.01 ^UQu$ 09 iifiom J)pa[y 

'^H w s^acn rxiitJLOfis ^vyts l/JtA$ ; 
lo. KaxjS$ 3f^ 77$ OlSi^TTs <P^gi yif^. 
OvTvo 7?? >i/>S<tT , ayo/^ />^ ra^Ii La, . 

^^ * Awp 71 7tt3& ; AeT<})ege4r Tct 'r?/* SteSv. j8 j 
'^Omd^ J"' 'i^^MgLfy pfM 77 orZu) <$^xi» ^lf^ 

AihiXy ^ /^?(t^- -^V^S^ '^^^ ^' SA)fAu9oe^. 
rio. 'AA\* e^egaTzt, fcHcTfeV evJ^e^ Ai^^ 

* A vjS ou i8vA<j, TaST* e/to/, fJULTipy ^iAot* 
lo, . Koq JVf 0-* eg«1« ^Stdk, (Sir ^«^o) '^3(J*'? 35^ 
" T/, To 9ip2«9ot( 7Ri^i^@^y Hi 3C5^?cJf ^[i«>a j 

rid* 

S X O A I A. 
3^1. ^av « Ami/«s) iA(^' «p <Ai»;(;lil( ftr^» «vAip otW. A/ 

fSj/Siv tIu) xt^»}^Lu, 9^ 7ri*Kkuq Utb^x^ f^^ftnuf» (vf9»f« /f «t* 

mmii^ Janh ^* tfMur 9f Xdj%i)^ei xvt^tpiMf x^'"^^* ^ &V^ 
4K> «A* fSi A vtft^. 97d. Oi fJOiMT») «f /K54 27«^^ MOi # 
i/bBr«r J(9bx45y. J77. *Q$ JWrif ) xU» >(eAf srav sr^ajQjtf» fff» /ttSh' 

§^% w^Tli 64F §i(^ i ^^f mtii^y Qf totiri S^Jtfittf l ^'rl P H OE N I S S iE. }t9f 

. quibus Don jufte pulfiis^ peregrinam urbem } 

[abito, habens aipeSum per oculos lacryman» !] 

tem. ( [video, 

^d enim ob dolores meos dolorem te quoque 
laput rafum, & veftes atratas $75 

[abentem, Hei mihi propter mea mala. 
^isUn mifera res eft^ 6 mater, odium inter do« 

mefticos ; 
^t quam diSicilem habet reconciliationeip ! 
^d vero meus pater fenex in sdibusagit^ 
''idens tenebras ? quid etiam forores duas ? ; 8d 
ld non mifers gemunt exilium meum ! 
Aliquis Deus male perdit genus Oedipi. 
ic enim coepit, ut ego parerem contra fas^ 
X ut mgli duceret uxorem pater tuus^ tuque 

nafcereris. 
^iflaauorfum? ferre nos fatunniecet. 385 
^uomodo autem interrogem, (n^ mordeam 

tuum animum, 
letuo) qnx volo : venis enim mihi defideratus. 

At exquirere nihil omittas. 
^s enim tu vis, ea & mihi grata funt, mater. 
Interrogo igitur primum» quae volo cohfequi. 
4agnum ne patrii vivere extorrem malum ? jpi 

Pol. 

S X O A I A. . 

H9 ro >«y^, «1» ^fffif f| ^ySi^ i^XJ^i d^ v »f^(Mfi 
r. df6lAPt% ^ t^ dvAS^ mi^ioxiuet^ fbi TtttiHf. ^2f» 'A- 
^) V& n a TdMrne, ^9f&t ^AtfyoTr, alHcf n^ ^ ^iSr» 

tmm 0f tIo) ipfifx, iiAtti htfyffitii n i^^of ttuf Xinm n. ao8 EURIPIDIS 

rio. *^Ey ^ (uyi^ovy Qoc e;^^ Toifffimajf. 
lo. A^Xa tdJ^' elm^^ fcii Aey jr cL 'zi^ ^goHT. 39 
ITo. TflU T^ xg^TWTar kfdoJileLi (pi^f XP^* 
lo. Ket| tStd AiKafoy, (nwajfro^uf ^ms fJtM (n)^oTr~^ 
rio. 'AM' eiV '70 xi/)J®* /cr^ ^wty JWAA/TiW 
lo. Ai f t\mhs l^foaxym ^uyaSk^y i^ Xiy^ ^ 
Jlo.KeiXoislixi^TeBalyojLMctaviy^ 4oa 

lo. OuJ"' /^oy®^ oeJm^ Jtec70L^)lo-' aW.^ x^o^ ^ 
Ilo. "Ex^iot» 'A(p^iluj liv* iiftiwtr 5e^. 
lo. rioder ^ l£o(nLSy ^eJof yoifioi^ AJgetf i3ioy ; 
flo. rioJe /uSfj VK yifjuip u^Vy ur Onc ei^ aj^ 
lo. $iAo« <J^ TOTif p^ 39 ^eroi 0-' QQt o^eAw 5 40^ 
IIo. ES -r e^^Dore* toI ^f\«if ^ fe^J^V, w w J^Sft' Y?. 
lo. Ou(f ifto^rei* 0- ijpeiT ei $ u^f^®» ^t(i>a 5 . 

IIo. Ka — 

S Z O A I A. 

ao6. T«^ ^ JtMtrtfrTap) rafTv «^ 'AB-Uudi^ wA^ o wwntiif» ici^^ 

397. Av€S^f) ^v^^f» dXyiuln» 'Etwttn^Vf) CtwaftivMlfi 
'nXi atfoiiPii» 398. 'A^' «*$ T0 xi^i^) 6»x »ith^ufi «fcw^^ 
• A«y<^. 399. A/ «l' Uwihi ) tu iXitihit ig ficfTM^ 

S hr£in^ ^ miTe^i^, cvTtv^f ^ i 9i»^i^a, W ^' iXirih^ 
fioaxun THq xtf^ fi^rii. 400. K«Aer$ ) ifitfisim ng^XtS^ 

ifSnf ai iXiiihiy dxti» fi^^/^hwwif» 401. OvJ^ oj^w^) 
uii i maiKH int,^-mai% S Jl^ofU iiaau^T «JS»$ iota figiimf» 
40&. ''Ex9M» ti^^tMw ) rif^if Hfot ihSBur tXf^aif ^% iif 
Cy/^^^eh* 403. Ui^ ) ^ wCu Sk #0^v h^ipH iscf i 
pj^ S ydmu. 404» 'Eir' S^(^ } o# fb»« ifi'^ fl^y ^6^^ 
cV «!»iif /r, V. 406. Ev Tp^t ) fv;^y fvTv^^ry.* mJ^ ^ 
^«•S* ipcsfcro/l^ iKmSStf ftXot* mHi H rtm» ^Htif Hwityt PHOENISSiE. it>p 

. Maximum : rfvero majus eft, quarti vcrbis. 

• QUonam modo hoc i quid eft ufque adeo 

malum cxulibus i 
'• Unum quidem eft maximum, non habet exul 
libettatem dicendi. 

• ^rvi eft (quoddixifli) nonloqui quae fen- 

tias. 395 

'• Oportet ferre ftultitias illorum, qui domi**. 

^ nantur, [pientibus; 

• Et hoc acerbum eft, condefipere cum defi^ 
f« Sed.ferviendum eft ob quasftum praeter inge*^ 

ftium* 
*. At fpes alunt exules, ut dicitur? 
t* Afpiciunt eae pulchris oculis , cunflantut 

tamen. 406 

'. Nequc tempus oftendit tibi cas efle inanes? 
fi Habent Venetem, fuavem deam quandam. 
'. Unde vero alebaris , priufquam per nuptias 

invenirts vi(5lum ? [habebam* 

^ Aliquando habebam in diem, aliqiiando non 
•. Non juvabant te amici patris, & hofpites? 405 
/. Feliciter rem gere; amicorum «nim res in 

calamitatibus nihil funt. 
•• Nou extulit te nobilitas ad iilagnum gradiim ? 

PoL Ma- 

s X o A I A. 

'MtiXtp ^iXui *%%• mti S* Ttivtw ctiv^Xf TtS 'Ao^di-f» Tduim 

411. Tliti 

^» i d^^U T^q ilols/w 5 ' 398. Aif?u^(j7wv» tlitof iit-^ 
H9. ^^^. Al iXinhs iifwn ^ KS^Xec imf)4xt>09TU4 \i(^ 210 E U R I P I D I S 

la. 'H Tnxleyc^, 6^ eoix^, 0iA^7or iSgoToT^; 
rio. Ov^' ovofioum.iSiuj(U/j! a,VyC^e9i¥<pi\(i^^ J^h 
lo. nS^ (T' >iA0€^ "^Ag^p^ j TzVgTnKWcLr W^fle^; 
rio. 'tvp>i(r' 'AS'pa/rcp AoPicu; ^Jjotcor WflU 
lo. Iloioy s 71 T8T eAe^o^ ; Qqc epg» /MUeor. 
rio. Kct-zyo), Aeora B' GLpfumi TRitiiiif yolfjuis. 
lo. Kotj odI 71 S^^jgSy mjMtl^ (jmrltZy 'mofof j 4«I 
llo. Oux oi<y\ ^ijujuy fjL C/»^ai\m9 ^ZiC^TiVftv^^ 
lo. 2o(po$ T^* ^go^ 7yy« t^o^xo^ $' e^^ Ae;^#* ^ 
IIo. Nw^ w. ^A^^Ts <^' ?A9oy et^ /z&*jt?aik^. 
lo. Ko/^^ fJutrOomy f 0u)<tV TihcfJfijuSfJ^ ; 
Ilo.^K TittlSt.xoww. y* uAfle^ aMo^ otZ^puyt^. 420 
lo. T/!^ST(Shj ^^ GC/>' ol9a«(SH xcttciar®- nr. 
rio. TtiJlftJ^, *iy O/yeo^j ^cuw c^i^twaaf mnf^i^ 
lo. Ti 5>;/>ai <J' u^^ S^r'^A^^T&* nKSH^} 
Tlo. XTfOdfJufHis U olMUjo wex* 7f\9oju9fi meji. 

lo. 'Ef- 

S X O A I A. 

411. n«« «l' JaJk) 5WW-5 «5 ?^ "Apy^^ «A^fs* ^ <a!» «5 
tbXtJuf WAtr. iitvnv ^ (po6ffif T ^Ai^^y^^ vnstdti H i S^ faf 9</' 

oW ? «<ftif 19-TS 'A^^oyC^. 4p&^$ «$ AfxTFoy, CMi^pOf <S9€^w& 
'W? ^yxn^S ^$> «A^* «;^j ^ f^f^^^T^uffKf r^$ ©V&wf* 
412. "£;i;^«"* 'A^ijjtV») I» it* T^*^ etirutv *^ «$ '^Apy^ «5^1- 
|t»$ if«»r£, 6 ii flu) oiifaif riK eouriSt f(0t^f4^i Atyw. 
« ^ir «^ ^^ ^ /bS^^f^' ^ y^hf^ 'pnipi/»w§9, iowui. »t ifyt 
m^tiii^ ri ^'Aoy®^, ei»al ^W ^^ rl mmittfi/mv n?9*f liti 
-rvjpf. *'AXkiii. i ;ijS^fitoi vmi Mvttatit vto>« tifm ^fymw^ PHOENISS^. 211 

^/. MalumeHnihilhabcre. Genus non aluit njc, 
^c, Patria, ut videtur, cariflimaresmortalibuseft. 
[^l. Non quidem dicere poflum, quam dulcis fit. 
•c. Quomodo venifti Argos? quid confilii ha- 

buifti ? 411 

^oL Apollo Adrafto quoddam oraculum dedit. 
/•r. Quak ? quid hoc dixifti ? non poflum in- 

telligere. 
PoL Juflit dare nuptum filias Apro & Leoni. 
I0C. At tibi quaenam focietas erat nominis befti- 

arum, o fili? 415 

PoL Non fcio, fatum me ad hanc fortunam vocabat. 
Foc. SapkM enim eft Deus. Sed quomodo nadus 

es codnubium? 
PoL Nox erat, cum veni ad porticus Adrafti. 
loc. Am qusrens cubile, ficut exul errans ? 
toL Ha?c crat caufa : deinde venit etiam alius exul. 
loc. Quisiftc? quam vero mifer & ille erat ? 421 
PoL Tydeus, au^m dicunt natum Oeneo patre. 
loc. Quarc vero feris vos Adraftuscomparavit? 
PoL Eo qu&l venimus in ccrtamen dc ftraguh's. 

loc, Ibi 
s X o A 1,A. 

^ hnniftitiv T dcar{ii)9 QtwiietnsJif- AJgjef»?. o fii ^ iT^ T 
%MXvhi9t«f C"^» 9 ii 'riu> XufTv^mmiv Qp^yyx, cl ^' »% 
uf^H^ ^•fif^ d^il^f^ eii To ^A^xi^tf^ U^f> ^ h^q ith- 
ffm% xUi^» i avU elfot6i/ii0kiib KtwnytTav , i^*A«rf«eii#»^r 

rmt^f. dmi(^n ^ ?• iS, xiovZ* T fi Tvh» xeuftfot, oqiyr,fAS • 411. *EvrifOUU>, axinf» ftw»f;^q. 417. n«5 tW C««'*«-; 

O 1 212 E U R I P 1 D I S 

lio. OC fjii/JL^o^ ii/JU¥ yoL[i(^ tU 10^ ^iu^U^ 
lo. YQ$ ^' e^eTVuazt^ hZpo cx>t (rTTEsSoef <gwIorfc_ 
rio. AioroT^^AiJe^T'©* cifJLoaiv yaL/JiQpts Tinfti, 43 
TutJ^Tiig, ^Loiuziy aifyyx,[JL@^ ytf tT efto^, 
'^AfjLtpcid Y^^^uv tU Tntr^r ^zd^^Q^&f ^*l^ 

TloT^Ol Si AcUAQV X^ MvxlcUGUCffV OLTipOl 

rifitpeicn, \v7ir^y ^CJ^Vy cLi/cLYKSIiiCL¥ ^ IfJLoi 
Aihyn$' 'fh^ 7^? rUv IfjLlcju qpoir&jofj(^ 4 

IloAlK. blH$ J^' ImbfJLOfTy C0$ CLXJUCTWS 
ToT^ CptATOTDI^ TDJCfJoiV li^^UjU Sb^. 

'AM* €«V cte '7¥<Ke« T^S)i Dil^\vms xgLnuSh 

MolTfp, O^^Xd^CLffOLf OfJLOyifW <^l\S$y 

ricf/jaai '77CKft?y ^, ')i (Ay 39 maoLV ttoXiu 44^ 
rictAoc} A<^ «y UjLtK>j9gy, iM* o^$ e§«* 
*^ Toc ^yifJLxr aj^Qp(A^m ^nfJUQm^y 
*^ AuuoLLuy 75 '7iAe«T'f6c/ T// ci' oLySpfflTTOi^eyj. 
A >a> fjuc^y\y(j0i djj/jo, fjuutacu/ cLym 

AoV 

S X O A I A. 

Xtovt^ hi9^f J»fi»^«f5t. A»VAk Kfi^uc, ^ 'AfAV%cifv, S Bms, 
TdXuo^y » A^aef»?. 41f. 'EtleoSfu ) o» rvtu o V T«Ac 

Tai', oi/ozf 7W$ ^o c^ItS ^^Tf^ctf' 4^9« ^Tri^ ) esTOuJ, c 4? 7« Torc ^iA^79<$ TVKfvOT) y^^tim k^ tKtsffit* <y ff> ..^ . P H OE N I S S yE. 213 

^ Ibi filiusTalai intellexit vaticinia? 425 
f. £t dedit nobis duobus duas puellas. 
\ Suntne igitur felices aut infauftac nuptiae { 
l. Non reprebendo nuptiasadhocufquetempus. 
' . Quomodo perfuafifti huc te fequi exercitunj ? 
/. Adraftus juravit duobus generis hoc, 450 
Tydeo & mihi, (hic enim eft affinis meusj 
Se redufturuqj utrumque in patriam, me vcro 

prius. 
Multi autem principcs Danaorum & Myce- 
• nasorum 

Adfunt, ofiicium mihi trifte, fcd neceflarium 
Dantes : duco enim exercitu adverfus meam 43 5 
Patriam. Deos autem juro, quod invitus 
Intuli bellum cariffimis parentibuS. 
Sed ad te pertinet reconciliatio horum malorum, 
O mater. ut reconciliatis caris fratribus, 
Liberes^Iaboribusme, & te, &totamurbcm. 
Jam olim quidem celebratum eft ^ fed tamen 

dicam : .441 

Opes hominibus funt honoratifiimas, 
Summamque vim infcr homine^ habent. 
Qpas ^go propter huc vehio, ducens multas 

Ha- 

2 X O A I A. 

9* AtetTStidictnuf) ^iXutoitm^. 441. UebMi fjuiv ifAfn^) Tm* 

i a ^TifAeiruf, [^tff^ if^ rirmf iHf ff> ^i^ T hormf,j 
4« ^A *}6i fu%6' lixtJ } ip* i^ifisAl^ itdya 2(>uv. 

449. Mnrti^ 

4 J I. Xbf^fAS»^^ Tv/kc^. 43 3. "^Axjf^t. ^it^frti, svj^fvi. 
(6. 'Afri MfAfvfi^t, 4-38. 'AXb.^^Hi n «^0^«* 3 fMfn^, i 
^>»ai% rtsTKf T KUttMf QtwtHceiwf nft»i W9 ^tXimt vntZm^ 
I ifMti mm, f(^ ckvtv fj itumir «vAir. 4^3. TSf ^ ^ 214 E U R IP ID I S 

Xo. Kou /jlUv 'ETiox/oi^ ^U a/^MGt>ctV oh 

Erg- MflLTep , m^ufu ' rUu ')^tvi ^ «ro» hJW, 
'^a9ok. -77 ^>i JVot> ; kf)h^ ^ '"^ \oy». 45^ 

Tcu?j-w, eTTB^oy TroAiK, oTiw x\t^oi[u <rs 

TokJ^' elc7i<rfe^£i T^V^^ ^ionura. /t^. 
lox. 'E^n^e^. *' Outt td Tzi^ rluu SxxJw tx^' 4! 

Ou 7?? 70 Xc^/jjotiumIqv eijogaV y^g^ 
rojj^iv®^, kSiX^pov y ti(n>pau$ %lg9'^ (TOf. 

TloXiweiyje^' tU 7S muTOv o/JifMm i^AeTOF, 
Ae^ei$ Ifieivov. rSh' ro^S^ihi Xoyw. 

«« "Omv 

S X O A I A. 

f^of iMljfff (^tuy>>f» • 4f o. 'Apjjj^TO // ««) Jt»^ niAih 
fUKfii. 45*1. Ra^ It/yof^^J^ ) 7TR^S('|»$. oiii(^ mifi^. 
'■■ QitfrA 

•I r P H OEN I S S M. 2IS 

laftas : ^^ Nam nobilis vir, fi paupcr fit, ni- 

hil eft. ^5 

• Atqui Eteocles ad reconciliacionem ipfe 
Ucedit : tui officii eft, 6 mater locafte, dicere 
Tales fermones, quibus reconciliare poffis filios. 
7. Mater,adfum : dansverotibihancgratiam, 
''eni'. Quid me facere oportet ? incipiat ali- 

quis dicere : 4I.50 

^uia circa moenia Currus bijuges manipulo- 

rum 
nftruens, inhibui civitatem, utaudirem tuas 
>e commufii pacedifceptationes, ob quas ffidis . 

induciis profcftum 
lunc reccpifti intra muros, perfuafo me. 

Expeda, " Celeritas non jufti agit : 455 
farda ver6 confilia efficiunt multa ^picnter. 
Lemitte torvum lumen, & animi ftatus: 
"Ton enim intueris prascifum l coUo caput 
joigonis, fed vides venientem fratrem tuqm. 
fu quoq; viciffim yultumad fratrem verte, 4(^0 
^olyniccs : nam in idem videns oculis, 
>ices meliiis^j & meliiis excipies hujutfermones. 
^.dmonerc verd vps aliquid fapienter volo. 

" Quando 

2 X o A I A. 

iTrwitnf y xttfnfnnv , ifH* 4^7* ^^ttoui ) - n (tAf Se^a^ 
T iftoTcfifuv, x»auj ^ To kn%i7f ^ MtTmf niui ^i^taUw» 
hTi a fA^t , cl fjutr' finmci^tii , ct f^ r» G^^' *X^» 
Iff ) ^ssii. 461. £i'$ ^V TCUiTof ) tS^' ivturnmf, 

. '£yjy|tf xiyiH ) ^ nstfS 7} tffAHfot. 'S^ff ) hflMk^ 

9f) <P^ftf^f» 

464. ''Ortt^) 
•5*0. 'App^i-T», ^sC^nyt^*'» ^ i^%*9 ifisnvTof hiXtfiii W!or«y 
mxl^ ^sSrs* Ttt Ttiyy t Ttti ^«i^0^M$ ^ wyfjuthaf, (htut 
mtffbi 0*. K. /3« 4/7. AfUfif i^figi» tbfJf htfipi^ S ^ \ ti6 E U RIP I D I S 

^^ Eh ey <Tta;eA9a>K, ojlc/mx %fJifjucuJV9 it jSf, 4' 
■ ^^ 'E^' olaip ifxgi, mS'&, ;)^>» /x^^w «txo^»* 

Aoy®^ ^i w ctt}^ ^zs^Sty rioXuv^Syrsxm ' 
2u 7S (jpdrAjfjUi AcufcLi^v ii'ai$ iiT^fy 

* ©e2v,7^yoi]o, 3qj]| O/^Mctx.T»^ K5^)C^?. 
rioA. ^KttKss fjuu^@* tt!^ k\yi&ti(X4 «^ 
^^ K* V TTOOuActfy cTfeT Tcly^^- IpfJLUuAj/JtAimm 

^^ ^ojuvdv cwrcS^ ^(Xf/JULyuay SiHron cto^Sk. 475 

*^A^ OlSi^Tr&s l(p^iy^cLr tU nfJuSus Tioiij^ 

Ab^tSJ' iv5coor<jv Trala^^y©^ ci«oM/J»;lyxAo^48^ 
'^ii^ t' o«;tdV ig%<|v fltu9f^ otvfll /tteglS^ Affov, 

KOM 
2 X O A I A. 

^r CMav» J^AeyoTj W «uV^ •fJiffiS^^ Tvlq c^ttfn diSfrin% Touhu ^o- 
Foi' «^f sTi oxo^nrv cf/ «/ts? ?a5i> T ^3t9ri^^9 H Ktbtcm fjttii fbvifJbiuf 
%g«V. 468. 2tf$ ^(^»v) ccrii ff^e^Tf^ ^tS-t», iym 

€St9^ytl&ai, 470. '12$ ^jj^) T»7» 9fj5^6flrf»w T- '^TrexAftf. 

-471. Aie««^«6it7V5) olt/T/i»*?. 'mt^ fii'i9^^> tfJs «wwV» nsXvub' 
^nrnii i^ m <>'^(00. 47 3. K & wnixi>imv) y^t^mi^i iiX tik «vm;^' 
ipfJtflu/^fjbuTikiv, r/ ^y ^ i nvtKi^TK hirmi^a^v ^nX^jieK i|«A#- 

^ffsTeUf, 474. *t;^ «^ ««/•S) §6 ^/xe6#<« i^ ic^uf, ^ IptM^ 

^40791^, 47 f* "Soffwf CAi ourr^) oif iewreS K9^ft£li t^fftf» C**"^ 

^^vf hXrti^ , Jiff^^etSf m-mnid.fS^f, xM^f H* tftvi*» 9utuu» 
#^> ri^;^ict0.* "■ J^ffi* H^ioKW^Uffj^ ) f ^ (pncii €g&9cn9d- 
- ' ' . /!»fP^ P HOETSr IS.S iE. -217 

v^ <^^uaDdo amicus aliqais iratus amico 
^.^ Congrcdiens, mutu6 afpicit^ ^(jj 

Oportet tantum ea confiderare , propter qu« 
venit, 
^ Priorum vero malorum hcquaquam meminifle, 
O fili Polynices; tua oratio prior erit : 
Tu enim venis addacens excrcitum Graecorum, 
Paflusinjufta, ut tu dicis: judex verd aliquis^jo 
Deorum fiat, & reconciliator malorum* 
PoL Oratio veritatis fimplex eft, [tatJonibus. 
*^ Et non variis egent, quae jufta fimt, interpre- 
^* Habent enim in fe vim & utilitatem : injufta 

autem oratio, 
^^ iEgra cum fit per fe, medicamentis egct fophi- 
^fticis. . 475 

Ego equidenqi Domui Patris profpexi ; 
Et mco paritir commodo, ac hujus j &vitare 

volens execrationes, 
Quas Qedipus dixiit adverfus nos aliquando, 
Difcefli fponte-mca ex hac tcrrd, 
Concedens huic» ut regnaret in patri^ per unum 
annum, , ' 480 

y t ipfe regnarcm rurfus per vices accipiens, 

S X O A I A. 

y^Xf Ttti OiV/mJ^ d^i» iir.X^f ^hri rirvf t o^vf *^ ^. 
*'A^«<. i)J ti t^f0naJtfdj/k^ r« ifjiof r^ 79 rirn ffvfMf^i^f, 

«{4» i^ ifjbtiq fncleJi^» 48'. Aec/ei)f ) 'Aritiui i mififit^ 
^mUf dfrl ? XaCof^, aurof ifju* xMf^» «$ rt, 'E^^of ttgth»" 
iiH9 rlu) i^m^Lu ^y. K«e^ fuuf troifbU oi^i T ju f^rof ^ot* 
f^iaf, oUtiy ti i(0^& :!t^^hx^ ^ i/^of oI>($f XoQof^ 

484. *o 

-470. KeiW^ ^. r. >^ T ^Sf dh Sil^J^ciKTTii *? iX%^ 

471. 'A0K«(KtA(^ Piiy^» iyitf i oUi^ia Xoy^^rw XsmjuXfk 

Ar ifri S hifmii. 47 r* N00»>) tiiiivotTUf imid* >^9 h^^ 

f^ 'rhc^\ w fc???« ?n^iS/ofji^ ' 2i8 E U RIPID IS 

KoLf fuZ ^tTOi/jLo^ tlfju mfiQLurS \(x£cw^ 

Oi)ft(y J§ TDK e/jLOY oiTooif cud /li^®* Xa£my . 
Kouj rS^ ' a^e^tt^oci tdf iW g&u&^ our /^oi^i 45^ 
Kouj lAMri Tre/jSeii TfoLliiShUy^/Juiicn «t^^otpepeur 

nup^fOl TZTfX.TTSV X\l/MtiU0f ^t9C^m/j£€tff^. 

ApSjf* /julfixj^s Si "pYJh SbLi/JUOfCL; xotAtf, 

TouTr ocJfleKstfo, /xoTep, W;^ t^^cXokcl^ 

Aoyoii kBpoi(wu$ eiTrov, iMoL K5^i cro(poi^ 
Kot| ToTcn ^>otoAoi^ '2'v^;t'> ^^ ^<^« J^Xfi. 

Xo. 'E/^ol/^, e* 5(5^1 /tMi 3cot9"EM.W ;(^0Kflt fOO 
TiQ^/z/Lctffy olM.' 8k ^uuuiiy. /juoi <ft)5ceT^ Aey^v. 

Ere. Et' Tracn touto xxAov e^, cro^poy 3** i/lot, 

^ Owx 

S X O A I A. 

484. *0 «l' mfirmt) 9vyf(§t&fn^U, Q^^A^* 49^* ^*'^" 
TO9 KXiuttixtiff ) ^^ mwifffSlflaf K\ifbecK§>9 «y«C»am. 493* ^A 
f6ii «t/^vff-ie; ) « 119« Xff^M^ miiawfAcif mfdrlHf, fitn iwnv}^ 

f/teu ^uf Tti ^ ^ ^Ktit' inAiifMtf H fjud^iv^ thwp rtr« 9<*<* 
«^ ^V;^ «rf«7?«'y ^ AxMCffVfm» tl^Tm^^e/tSfAOf '^ Wl^/J^ 
d^xMfTtc^, 497* Oo;(^t «{{«'sAoMt^^ ) rftvTBi finvs afivvf* « 

mfvffp^i ^ttc^S«V Af^AHr, «^* ^ ^ A#>/4f« ^ «f7^f«i€ vWjf- 
•;i;fw ^Vx«M« '^frrun. *'AXiMi, tcvfiiK^fm, tu pipdXm» jryf w^ 
«y«/icfM07KS( ^ Af;^ ll^tt Tcumf ficu fcfk 'Bf^l jS ) •/ 

•3 PHOENISSiE. 219 

£t non huc yet^iens per inimicitiam & csdem, 
Aliqmd mali facerem & paterer^ qus fiunt, fc. 

Ipfe approbans hsc, & invbcans deos tefteSf 
Nihil eorum fecit, qusdixit^ fedtenec 4S5 
Ipfe r^um film^i & partem mes domus. 
£t nunc paratus fum mea recipiens, 
Exercifum extra hanc terram dimittere, 
£t cubernare meam domum per vices accipiens; 
£t nuic permittere aequale rurfus tempus re^ 

£t non vaftare patriam, neque admovere 
Turribus compadarum fcalarum grad us ai afeen^ 
Qus non confecutus j us experiar, [dendum. 
Ut faciam qma ftatui. Tefles vero horum 

dcos voco, 
Qu6d omnia juft^ faciens, praeter jus 495 
Spoiier patrii iniquiflim^. [plexos 

Haecfingula, ut fada funt, mater, non per- 
Sermones coUigehs dixi, fed & fapientibus 
£trudibus jufta funt, ut mihi videtur. 

Cho. Mihi quidem, etiamfi non in Grdecia 500 
Simus educatas, videristamen prudent^rdicere. 

Ete. Si omnibus idem effet pulchrum, egregiilm- 
que fimul, 

« Non 

X X O A I A. 
t0mW nMXof uZ k) 9z^99 wunf if/bS» GVK luf eifMiflQcX^ ^t 

yg 1*«^ 6# ify Wswi^ ptu/ iim}ceAi hifisf\^r9 if^uvfdrl tnv Wi %4«tf« mffiCm'fi, » u»Jt ^ftc^' 486. '^Hyyy ^ r« elf^HB* If**» 220 EURIPIDIS 

^^ Oint, Hff flur cLfKpiMx]®* oufQpi^ms. ttnu 
*^ Nui; J^' «9' %iiom ^JfeV, firr Icjidf )8g07OMr, 

Kccf y^^ CTegflg, iujucLws ay ^^mi tjx^^ 
Ttw ^e^K Atg>t5*!6c/ 6D7"' e;^^K Tug^mi^» 

AMge> ;nxgeiyoe{ /^ocMoy, >f oz^e^y e/to<« 
** ^AvcufJ^icL 7S, 70 T^Aeoy 091^ "^braAeaa^i 

'EA9oy^ o-io/ o^TrAoi^ 7DyJ^, j^ TregfiSKSc' yUv^J^ 

rlyoiT oyeiJ^®^, il Muxlufxish^o$ 
$offif>3 TOg^i^Io/ OTcriTsl^ TOL/M tSJ" e;^<{y. 

S X O A I A. 

9^ Tv }& cvofigf, of^ltt^ ^^t^iAfnSxf Ap(efttTSf8p fi ^d^ lim 
nrrir uf^of, ol /k dyxjof, ol H ^ouiXof «vro» tpdoMVTt^, of43Wf 
€, iyn '^ ffm^^irtwiK, f^ mfjuf t olJSSttf. fof, HXM ofo- 
fibeiaz€j ) f I ofofi^l^ ttetXiff»!. igW opofi^t fib0y«v , i Tr^f^ ^* 
chc i^TSre, foy, *'A9petf eifiX%ifMtk) tth i^hwoifblM eii i^- 

pof etftX^f, i «'$ u^ xMTtXjuf y iyri id ^etreg^laK/ fitt M 
^ ^f TV^ffi^, CVK irnltfinrriof a, k^ftoo^oi ^ oi Atf^t ta^i 
vXforslfW heiy^fTi, i^ t ot^»f, i^ 'S «A/y %ct%K^effAmu{, i^ ? 

v^ii) €i nhivelfJitLu TitTo vnmazim, 5*10. Tm if ro j^^t) 
eiXoyt^i (Priaif 'EttoxA?;. i^ef ^ coutJ TtS S* at^tvivri^u ^* 
azc^ hfUMOifisfU, 5 fJbetXtiOf imSeLX^f i «vpx/i, ei^Ki'Sb if/koXoy!! 
iaarh, ei *iahtofticrtTf ^ijtff» ^o^i (nriof, cit f/UifAnTtfdf^eqeUixH 
ilfiKB^i^H Eue^^hi if^utf fAnn •raf hjctTf td<nStTf fiitXofSj/um, aX" 
Aar? rtei i^xaxi ei(X^», »$ attto-/3un^i, nKoXi/B-i r^ >iym, ro T 
xrnfiteeruf fAt^^ itTf '^fifA^f. ^ll,^H ni^w ifhol) eLjS^nt» 
t^Hf fV(^V7xif. J 12. 'AytiSfipU ^) hiXiot ^ i$i Tsf eif6fii^m dntifetj^ PH OEN IS S M. 211 

X4on eflet urique ainbigua diflenfio inter ho- 

niines, .; 

'Nunc vicro: nihil ilniile, nihil squale homii^ 

nibus eQ:, ^ 
Traetcr nomina j fadumverononefliidem. joj 
£go enim/. mater^ non occultans^ dicam : 
Aftra afcenderem Solis ad ortum, [}}^^j 

Et fub terram ikfcenderem^ fi poffcm efficere 
Ut haberem Tyrannidem Dearnm maximam. 
Hoc igitur bonum, 6 mater^ non volo 510 
Alteri concedere magis quam mibi fervare. 
Ignavus enim eft, re majori quifquis amiisi 
Minorem acceperit. Praeterei vero pudet me 
Venientem hunc cumarmis,& vaftantem terram,. 
Confequi, quae poftulat. Thebis enim hoc 515 
Fuerit probrum, fi haftae Mycenaeae 
Metu^ traderem iceptra mea» ut hic haberet. 

Opor- 

S Z O A I A. 

tf/r lny, ti ovjjnti^inufiik 'M i^ii fituiXtltuf rtS noXmiuii 
.Cit9 rJ ^Xm y MvKlwmu wohifitU» tmtm ^' «vroi» T UoXiwur 

j-ll. 'AX^* 

fo;. *Aft*^lXiK\^» tif»^uSnriatfi0&'. ^^o^. ^^AXbM^: taS 
ovTt ofA, y^^ If^ ?mf (t TVf^ xfjptinoi^» «tt ^tfvy ^f «r itofMiami* 
\fuUZrmi fB^ >S 'Mkfiat maif uf^fmmq *(ifA9tcf ^ tavf, w^t^ ovftf 
fy«A x»(sf- TH-n mtfTti, ro ot fppf rinv €inc «9f 7i»f« «vv*i«. 
irv» ^f(9<oy /S o^e)e(^ t^ totf Iv^ if^y J^ Of^m -6 arof dnu fiiy. 
tt€^ '^ To jrAfo» fynX p^^ ro xftnhf.. foy* "^Af «Altv» 
^< bnitX»^ fop. TvQibff, AamXtiao* f 1 1. 'A««Ai0K$ ) 
«( ol^HXif' lm\ ti tuoTHf Tiuj hpieif otuf J^Ao»0il AJ« 7i$ r« 
K^or iy» Ac»^ re Ixeiriof dmSXtn ffHtS^i» tiw9?Jotn xiyi* 


a 

cc 
224 EURIPIDIS 

** T£ riAs/oKi J* cdu Tnxifjuov xaBi^J) 

" T8\atArcy, ^X^C?^ ^* ^f^C^ ^*'''*^^)- 
*^ Kcu yoLf [jLiT^' ivS^a^TOkn 39 /tepy ^6f£^ 

^^ Nvxrzoy r k^tyyi$ iSAg^ctgoir, i\i« ti (J^oj, 

" '^ICTDIF jSflt5lli^<j lOy OiiOUJCJlOf KJUX\Oir 

" KsATegoy ccJTDTy ^Ocyoi 'ixi yaJ/t^or. 

« ET^' ctAi^ /^, yu^ Te (JsX^ ^iM. 
2y ^* Qr5c iye^si St^fjuoimv t^f laoy, ffo 
Kflt| rai ^^vufj&j-y Jtoem -jr» w ti SwHi 
Ti tZo; Tv^m^* aJlLXifltr 6jS)tifUfx 
Tifji£s .vm^(pAjy 19 /Ltey liyninu Wi^j 
nsexSAeTTEo&ot/ Ti/aoy ; )teyoy /^ w. . 
'^ tttMol fjuox^iify ttdM.' i^jfff 09 Stifjutai 5 

S X O A I A. ^ 

S^^e^^i. 5-4.1. To «^ tVvi» fcfUifJ(3f ) eif% S Xiuu&f, i^ 

t£v^x>.t^y y^^j /st^etief. ci ^ fo/J^B* wcfjf^TUt^trl^i ^inW' o» TUni^ 
•^ «fcCO ^^ *•"'• ^ •;? -H^ ^ ^iTetif xm^ufjXttfttm^ t« Jwi— 

liuu 709^yu^*} AffV^ ro yoaM^^ ]|[^ ro ##$• TiiiiMfSq liiM •n^fU 
x£u0 i fi^ (fuaif aijvhtlfj^fet ttoTiu) ^mTf» Tfm T 'ETfMbXftf ^ P H OE N I S S iE. 2ZS 

Intxavit, &egre{ra efl: ciim perriicie utetitium i 
Propter quam tu infanis. Illud niulto mdius 

eft, 6 fili, 
^qualitatcm colerc, qugefemperamicosamicis, 
Urbes urbibus> & focios fociis 540 

JLigat. i£qualitas enim habet vim legis inter 

homines. 
AbundanWori ver6 femper inimicum cft 
Id quodMinus efl, & autor ejl hoftilis diei. 
Etenim menftiras hominibus & pondera pra 
proportione 544 

^quahtas ordinavit, & numeros conftituit: 
Obfcura palpebra noftis, & lumen folis, 
' iEqualiter circuit annuum circulum^ [alteri, 
' Et neutrum horum duorum viclum invidet 
' Atque ita fol & nox ferviiint hominibus. 
Tu autem non fuftinebis habere a?quani par* 
tem regni, 550 

Et huic tribuere fuam partem? Tum vero 

ubi eft jus? 
Quid Tyrannidem, beatam injuftitiam, 
Honoras fupra modum, & magni facis hoc? 
^Circumfpici, fHfpicique putasejfehonon^icuml 

at hoc eft inane. 
An multum Jaborare, habens multa in domo, < 5 $ 

Vis? 

S X O A I A. 

n/*My TK7» AiAer* iyup r^ af^tf» ^'AXt^tf^ ci iB-et 4^d0fiic«r* 

n iru^, tiXb^ ro aSs/£xvmo!!^ rl^uf ftfofAixas, xtfof fc if rir». 

ffj. 'Eml 

f37. E«**»rA. ««c|.) elmCn^ InXtutnnfW dfalx^tu/aurij )C^fi. 
iifafKHf tzof, Tnri^f «(r^«Afs> f i^ttfv iadf^ J49. AxAivH ) 

P ai6 E U R I P I D I S 

" OuTDi m 'xpyuaux I^x xjeniiu/^ jSjoroi, 
« Ta T^?/ SeS;^ (T' e;^1ti? 'Qrfu\sfii6<x; 

" 'O J* oA€^ i' jSeCoaig^, iM* i<p>l/u«g©*. 

rioTi^ Tvg^mTy, if TroAiy ou^ ^^Mf 5 ■ 
*Epu$ nv^vyuv ; Ul h vam/Kni tr oS^y 
*Apyu<i r 'iy^ ^po »70 K<tSpjei(»f eA», f <Jf 

''0>J/^ Si ';raM« ou^^/txAfimik^ ^e^^^^ 
B(oc ^ZifC^ cufJ^Zv 'TFoMiAm ^^hjj^oj;. 
*OSujuy\^o$ cLf '7i?\5t©*, of ^JfTEtf *;^<r, 

r€M(7B)x( 0>fCoU(n. ^L\07tfl®* Si iJlf. ^JO 

Xoi fJBp m!S' ocjuS^ • OT>i <JV, noAic(;8ix«^, Ae)A. 
'Ao-m^^ S^ >iA9e^ )^ OT; ^p^r\mf m}\JiSf. 

Z X O A I A. 2V •2o:^yr<^ » fA^9tfA(^, »;s^» esd(nceit^^. s6l. "Ay' Imr) 
iecf fi nKifn^ Srr^, ^ « T 'Af}*Uf9 1^9^ t9% K«^i»s futifii^ P M OE N I S S ^. 72f 

Vi$ ? quid eft Superfluitas ? nomen habet 
cantiim : 
** Nam qu« (atis-funt fufficiunt Moderatis. 
*< Neqiie enim hbmines proprias poflident opes, 
*' Sed babentes \ diis datas^ curamus eas: 55$) 
^* Quum aiitem ilU volunt^ auferunt ipfas rurfus. 
"' Opulentia enim non eft ftabilis, fcd in diem^ 
Age> fi interrogem^ duas fcntentias proponens 

fimul, 
Utrum regnare, ah tirbem fervarc mavis? 
Kegnare velle diccs? Si vero viceritte tfte, 
£t Argivoriim hafta ekercitum Thebanuia 
ceperiot, . 55$ 

Videbis domitam Thebanortim civitatem hanc : 
Videbis etiam multas ptiellas captivas, 
Vi raptas ab hoftibus. 

Dolorcm igitur haec potentia> qdam habere 

quasris, -5(^5^ 

Allatura eft Thebanis : tu vero es ambitiofus. 

Tibi quidcm haec dico : tibi ver6i Polynicesj 

haec dcclato. 
Adraftus contulit in te intcmpeftivam grat^am : 
£t ftulte venifti tu . quoque > e)i:pugnaturus 
tudm patriam. 

Age^ 

^ 2 X O A i A. 

^pn^iy i iitf IwiJJ/iA*®-* dfdyKn •^ e/$ 9nXtfAC9 C^fKtfJbeixiti 
tfi^w^ttc^, t fhtfmfur. 5*70. ^iXo7ifit(^ ) ^iXofeiK^^ 

<*f%. * Af tr^ti^) iffyiKti fm^i^ci&. dvn fgtt^^cpSi t 'z>^0i«#y, 
MvhrfJitlffil^c^f ct^XtfBjjuec, f73. XlbfGimf) artwirui fi 9^ 

Pk) nXhi XtnXtcnf^ttf 'M WA<f. h\ ^ ^sf^i^^f^, itTmr^ rif 
wiXti l^mCyui %(fftwc9, ^ rm/m imfdfSjf^, i ihfJ(3K^tUfo^lio, 228 E U RI P I D I S 

Tlu^ y (xju TLCL^ph) ^vjjxmf e\oa TmXQ^fy 

Q/£a4 TTj^iavL^y TaiaSi rioXujotirj/iS ^ois 

Toiovh (TdI y^voir aji vj>' 'EWyivav \x£Sf. y J( 
'Hf o' cw %^T7\^yi$y t^rlrS^' \JZ^^€Sf^^i 

*£giT h h\ TT^, 0» K9^K9^ iJLfy\<t^iiJuau^y 

* K7m\ofJLe^cL, Silo xsLyui 0-7^6^^$^ TCXFoy, f 8f 
Kri^o^v 9^'geo8xf, tyjS^ r ov (ua-e^ Trmvf. 

" MlS.^CV 70 A/of, /JLiQtTTDf* kfjLOL^XJf S\joSfy 

*' EiV rzcZy GzzLf /jLo\i^ofy tx^^^^ \sLyLaf. 

2 X O A I A. 

^«4'«^, «rri y 1« 0«^« f^y^^J/Mg, ij'tdi 7t* etfet6i(i(0& T 

Il^XuvtiKnq Jl9Ti »a?riiki f^if»fv| /M>if }4f9iro <n3t, rfxvoi') A«w 
127^ T '£^iu/«y 'nitcoT/dM ^if/blip, fSi* * imK^^^fjit^) ^^fA- 
tfif* nxirfi fittTTvive^ J^ Asri T i^f/tiuf, otoi x^atpTt^ jtfVnH' 
1*86. Kr/viv/ f*^t*X) ^ Apyts^ ^AayoTx. o J{ yvs, |bbiyn <SM^*t 
ft^HTi recvTtc f;^»^» ^79« KocKttftttf ft^n^luHmiy ^ Tarnuy ^m roxfit' 

ro y^ C* fJbiTOt' 7rt(nTlf» THrg^ TC <®e? ? tt^lKtStOj iJT* «^§6 olfUR* 

c-r^ -2* tXrri$'1^. fS/. Ms^fw ro a/<w) t/w/ usrtpCpA^' T •{*' 
tftju * T4 'jvWjiKaJ. 9^ ov 'O^fTjf» To ^itttf^vi^ x«iAw{. "AS^i- 
Cff rKTSi^ t^^'«y U-MSt ovfAjQt^iiX^Kt rvTq TTutai t^ftf^tXli, «^ 
TtS /S Af';^, «« i/ (bi\c7if4tyi Tv^ffHf ', TiS ^, «$ rt'mAt/M»if( *■• 
'TnLTpJ.o^ \ i^lw ii nkrotq av\MtZHXtu7t^ , ^iiXof^fiti W im^* 
iC T«i)r /3«(nA£<irs«', sntc/ffze^ i^ h:^fuaitKy omt^ xhsris^nni l( iip;t!^ 
air^^ fjtjk^r.^ ec^^c-tf. ^ Y* i"^^ "^ mtnrii IfZ mui<mi t^vrii (J* 
^ttjof^it^y oTnfi 7» •]? ii^cJtn fJitiffi ^^iuth f)^^p& ^ *»^'* P H OE N I S S ^ 22P 

Agt^, fi ceperis hanc urbem (quod avertaric 
Dii) quomodo eriges trophaea iftius pugnae ? 
Quompdo deinde primitias dedicabis in facri- 

ficando, captS patri4? 575 

Et quomodo infcribes fpolia ad flumen Inachi ? 
Ntmfe df Thebis incenfis, POLYNICES 

DIIS HOS 
CLYPEOS POSUlT:Nunquam,6 fili,gloriam 
Talem tibi contingat \ Graecis confequi* 580 
Sin fucris vi(51:us, & res hu ;us fupercurrant; 
Quomodo Argos redibis innumeris rcliflis mor- 

tuis ? 
Et dicet aliquis.: O miferas Defponfationes, 
Adrafle, promovens, propter unius puellae con- 

jugiom 
Perimus, Duplex malum acceleras, 6 fih*, 585 
Illis privari, & his, qu» in medio funt, ex- 

cidere. 
" Mittite ambo Nimium,mittite. Abfurdjtas enim 

duorum, 
'* Quando eodem pervenerint, maximum ma- 

lum eft. 

ao 

S X O A I A. 

fj($^iai9 Hq Twnr\fi (/tiy<^f KetxoM }4f9fj» ^^AXt^v^- Ac.ycy xs^xdv, 
'Jvuf tii t\ udr6 xtiKCf *? dfitu^itus fii)»i7t' lif^icf ^$ i^ ro fMi^if 
i}Mfi tJ, ol^vn t\ yJlfiut ^k\cf%iKikif* ■ 

5*74. E*5rf, if m^qiXJSfii xu^f, ttB-t fi^n (rv^oCa/n' /77. !!•" 
TUf^U c# TiJ' ^'A^y^ i%ax^* f 78/^/»^ i^pnyp^^U rirt ri i-?rt 
y^y/*^» TAS,&C. K^^Uo^^tUiCwj^i^^ymffMt^f^v^^v^* 
5-86. S7^^<^) T Ha^^rc^^A^/^^y ^ f ^mttv^f o» Taf /*f Stgtt. 
5-87. 'AfM*.) dmii^^^aiaf «»5jpe^»»v f/^' reivTl #r«^ fAjwsr, nyun 
'(fiup Qtw^ffc/^ffiuai, TnCfv ^tfitiavi^cu »30 E U R I P I D I S 

Tgo;^oMOi. 
pT. MctTBpjfe' Ao>i^y d/yiov eV',iAA' oCFctA.a9lGi| ;^w 

Oif )S ccr ^fJt^GUjLdp oLAAa^, J 'ot Toik ugf^fiSffiiSi 
'"ilgH ,a€ axiiTpi^m it^rhv^giLyTiitrS^ euaxrtaoui 

TSt fioLXfZf <f * k7iu?0\,cLy{mf* fs^cfrnfioLitn 

IJb tx. fpf 

noA. EloDgS* A<JAor i' TrSSmsy 39 <>«\o\j;i/'? 

p^r x.Axcr. 600 

ETe. Kct^ aiw ttoAAow ;jA8e^, '^^CJ^ 'tcf \iH 

U fm.yliM \ 

TIoA. 

S X O A I A. « tm 7»«$ tifnMHjfJoi^ 129 «f»i( «i^n fOf ns mnTl^ f(sitTtx^* ^^' 9r«y0^''( 
rtrTZvv 

IFH OE N I SSiE. 231 

1!h. O dii» fitis averfbres iftoruih malorum» 
£t date compofitionem qiiandam fiiiis Oe- 
dipi. 590 

Eteoclts. 
Mater> noneft certamen difputationis, fed pe- 

rit tcmpus, 
Quod eft in medio, fruftra, fir^ vero diligentia 

nihii efficit. * 
Nbn enim poffumus aliter pacifci, nifi prxdidis 

conditionibus, 
Ut ego fceptra tenens, rex fim hujus terra?. 
Omittens vero longas admonitiones,fine me. 59 5 
Bt tu Polynices vade e^tra hasc mcenia, aut mo* 
rieris. 
foL Qu£ manu ? quis fic eft invulnerabilis, qui 
in nos enfem 
Letalem immittens, non feret fimilem necem ? 
Et€. Prope adeft, ante quem ftas : afpicffne ma- 

nus meas? 

PqL Cerno: verum ignava, vitae parca res Opulen- 

tia eft. 5oo 

Ete. Et ideo cum exercitu venifti ad eum qui ni- 

hil eft in pugna ? PoL 

2 X O A I A. 

oIk rimv Bjiaxtii. 600. AetXot ^' ^Sfr®^ ) Tm^nw 589. *^yvy e^xpyiff, ^^tfr^m m J^ tiX ngMil* 600. A«- 

P4 


331 E U R IP I D I S 

riA. Koot o-ihvn^ov ykmmincTiTS^y ^/*^ 

rioA. ii 3.a>; i2a?;^i zraTf £bi. Erg. Oij$ avTRf^ 
rioA. KAueTe (jls. Ert. tU ^ ar xpivoi aH-m — 

qvysn ai. 
rioA. 'E^Actoiio.agcSx rnle/iJ'©^. Ere. Kou f^ 

>iA9:^ greAov. 610 

FIoA. 'Ahxicty^ a-^y a> S^r.i, Et«. Mv>ilui^^, 

TIoA. 'Avoai^ 7n(pv..cL;. En. 'AAA' y rolei- 

noA. U 

2 X O A I A. 

602. 'Ar(pccXiii ^ ) raftf, ^ ^ o •?:^^f*>^*i'®- 01» ^W«K fC*" 

i^.wu^H fi^^^to?ioyot f^ijcTJjAatV? «f?»' ei^AjiCc^Vy u ^eJt^ i^M/ctfimti 
^^ct^rwoSf^, 605. YiofJWTni u) «A«^o7<xo$ issrtf^J^etii 

n^j^r^/xov, ej^TttJbTr^. ro ai tTn&t&Pf o!^ f(ptp7rri 9(^fA^^, Jioy^ 

60^ JC4I P H OE N IS S &. 235 

. CaUtus enim diix prseflac feroci. 

• SuperDus es, conficlens idduciis, qus te fer- 

vant a morte. 
. Iterum repofco ite fceptra, & partcifa terra?. 
\ Non T^^kimur-JHfiHm^debitHm. ego enim 

meam habitaho domum. 60^ 

\ Tenensplusquimpartcm? Ete. Itlafl&rmo. 

verum difcede ex terrS. 

• O deorum arae pat^rn». Ete. Quas tu evcr* 

furus ades. 
L Audite me. Ete. Qjiis vel audiret te ge- 

rentem bellum contra patriam ? 
'. Et domus deorum , qui vehuntur candidis 

equis. Ete. Qu; oderunt te. 
'. Expellimur ex patria. Ete. Etenim venifti 

patriam everfurus. 61^ 

^- Id fit tua injuflitii, 6 dii. Ete. Mycenis, 

non hic deos invoca. 
^ Impiuses. Ete. Sed non fum hoftis patris» 

iicut tu es. 

PoL Qjui 

S X O A I A. 

X9^ fA9i Td fAt^i&^ *^ fietffiXtUs» «TOt «^ tTmv el*tit Ka^vuff 
fi06i tifAt 7iiftfCu/TS PixStif Zr^^«f f* f|# v^o*^' M9fi7Xaf 
•«5. 60 f. OuK ti^BUTifJiti^t) is;^(*^iA'' ^o^' T*f . 
>4 ) Tc «|?«, iltXctvf(fAt^ •]? TmieJi^ »^*»t/« T^ r j. re h» 

613. 'A/Mr«f- ^ r a * ftS.' 


134 £ U R I P I D I S 

lloX. K<ti (n), /^rep ; £r e. Ou d«/U7or m /m- 
rioA. ^Sl '^tdAi^. Ere. MoAoiy U*^Afy>S3 «ictxoL- 

Th\. ''El^\iJir mrri^ i^ty^fmSb^ tioMvf» Et«. 

Oux ctr rvyQi^. 
IIoA. *AAAol 7Rtf&&s$ iJliA^«- Ere. OuJls raj 

rioA. ^fi x.flt(n7nj3- Et^*- Timw7»$ iwowtAas, 

«(x9ir®« c»r ; 620 

rioA. Marep, olA Act /im gu X^S^* I*^* Xfli^& ySf 

TO%a, TB3tf OK j L^** '^fox ifu. 

rioA. Owcer' ci^ Ttcu^ (n>$ ; lox. 'E*V otA\' ifl- 
TloA. 't)Je 'jS €4^ i//.« uo6i^e<. Ere. Koef i^ 

ay9uCe>«(^o/<(5L/. 
rioA. n» Wle 97)07! /^^c^ ittjfym i. Ere. *i2; ti 

rioA. 'A3iltrai^o'j(gLf xrtvSf oh. Ere. Kai/jierSf 

lox. fll rx\cu/ lyoi. ri J^gjc^r , S rexj^' j Ek. 
AuTo mfJuuiiT. Iox.nct- 

2: X o A I A. 
615. "AfAsi^i) ;^eJ^i ^teJi^. 617. mIi «fw«) f»ijul|fMi« 

6ti. *A»^ S tHOE N I SS JE. g^ 

U Qvi tne expctlis carentem J>Me hsitditatii 

Ete. Infuper etiam iaterficiiin te. 
{. O pater, aodis qux patior { tte^ Etqualia 

facis, audit. 
^ £t tu, 6 materi £f(. Noti faseft te matris 

hominare caput. 615 

L Ourbs. Ete. Profeftus Ai^os, invocaLter- 

neam aquam. 
L Vado,n^{]srollicicus: te auten» laudo, mater. 

£te. Egredere ^ tcrrS. 
k Egredior: verum coocede mihi, ut videam pa- 

trem. Ete. Non pdierls confequti. 
/• Sed fotores virgines, Ete. Neque has un- 

quam videbis. 
/• O ibrores. Ete. Quid has vocas, cum illis 

fis ihimiciflimus ? 610 

l. Mater, tu Ista vale. loe. Num I^ patior^, 

fili? 
/• Non ampliqs fum filius tuus. Jec. Ad multa 

ego cakmitola (um. 
/, Ille enim injuria me afficit. £ie. £t tgjy 

viciffim injuriS afficior. 
/• Ubinam ftabis ante turresl Et)f. Ad quid 

hoc me interrogas? 
*/. Adverfus te in ^riV ftabo. Ete. Etmeamor 

habet hujus rei. 625 

:. Memiferaml quid fiicietis, 6 filii ? Ete.Kt% 

ipfa ofteoder. Ipc. Non 

£ X o A I A. 

Mv. 624. US sbn) 9(s!r ififfwvtx i*^i v c« fni^ liwf 
.^WTjy ' tfei xdyoi iniX %9i^fili«fliimfm 6l6i AtfW ^^) 

617. n«- 

613. *'A/«) isffnfifif^f ? dfiwf^i f^^ V^H^' ^17* ^ 23<J E U R I PIP I S 
AbA®^ S? 5 iA\* i^ mAJTH TfOLTJfOS O/ftV» 

Kauf m crw, 'm\i$yy&n(laLiy fiMfJutyCtjy nw^ cdm^. 

Kct\(TUj $o7S*, AvaL^'Ay^tVytffjii\aJd^yLlpiltj 

"HAix/^ y ou^^l, S-gSf TB Jii|/(tiiA* otj«A- 

/xai&. ^ 63 f 

Ou 7S oi(J', el jLcoi 'Zj^ejcT^TrETy o^Oi^ eoS*' u/^ij TwJe. 

" ' E A^TncTi^ <Jl- BTra K5^6A>JW',o& ^77ci9at£ta) }wi 

^oiro^. 
Et2. "E|<9' cy, ;^e^5* khfj9ci$ i' ovofJUL IlpAu- 

' Ey^ro (n>i Stucf^ '^s^mcjCy vmjtcovhnimjfjuov. 640 

Ena- 
PHOENISSiE.^ i57 

foc. Non effugietis patris diras ? Pol. Pereat to- 

ta domus; 
Ete. Quim cito enfisirieus cruentusnon erit am- 

plius ociofus? 
Pol. Et terram quaB.me aluit, & djeos teftor, 
Quod inhonoratus miferanda patiens ejicior i 
terra, ^jo 

Sicut fervus, ncc ut ab uno patrenatusOedipo. 
Et fi quid acciderit tibi, 6 ciVitas, ne me, tu, 
. _ fed hunc accufato: 

invitusenim veni,invitusetiam expcllor ^patriS. 
Et tu, Phoebe rex Agyieu,. & atriavalete, 
Et a^qualcs mei,- & ftatuae deomm, recipienccs 
viftimas : 65 y 

Nefcio enim, an aliquando licebit mihi rurfus 
. . vos alloqui. . . 

^* Spcs vero nondum obdormiunt j quibus<onfi- 
do cum diis, 
Hoc interfc6lo,riie potiturum hacThebana tcrri. 
Ete. Difceditocxtcrra. Ver^ epim riomcn Poly- 
nicis pater 
Indidit tibi divini providcnti^^ co^bmcn con- 
tentionis. 640 

E P O- 

Z X O A I A. 
re ovefi^ TltXtwtUuu ovc/eis^ mximif <pi^tfptffi$9, rtfrHir ^ ^ 

11 ^ ^0( ffi/JuS^ \}a* ifxti, £ ttdAk, f»ti fttt Tvmt tunSi vyvf «(/<• 
ttof fo/Ai^i, ofAB^of TTif. Keiy»^ J\^ 9 tt rr m(n^ iTilwvfy^ 
itk ^, V. ifi. 938 E U R I P I D I S E n ni A I K A. i 

Xo. KiffJi^ tfJunXt rdvh >aV 
Mo^@^ kShifJutqwf 'TnofifjuoL ^Tce^ 

S X O A I A. 

641. XsU^^ IfhtXt) W rHmhu f% S*;^»! lUtXftSrmi^r 
hjist» m^ iiSf«n*f* iM^ ^ W «■#^F& Te<(i^c lrfpA»j. W x#)Ui ^ ikfkil^ vm%fn§&)in&9i ek ««(/•y^V» «Wl iminS.imneJln 

VfftfO^Sl^iuAv, <SK.^nmr'^ ^ «vri i§iPix£ Amfjuin ^ ev)^^^i* 

umXcu X^fUM X^xji T ^SS^v vnia, ri «•' e/B|9<ti Taf /3'. ^ f «•««» 
^ f*f^oii(^> •/K^iev T^ «^ f| tWff]c« 7t9itgv)h«X^, € iil^;ifil»' 
ro ^''791 xSMp i^ uvtif^^i , r< /S «rf«Sf ^ W^ ^rf^;2«eMf> 
ri )8' i^^re/^v, ro 1» r^;^k«r J^tju^fl^y ut^&XnK^v, c!k t^;^^ 
^ A^f «**"'• re $■' rgo;gflcixoi' i^JtifitifAt^n Eue/t^'3Uof» re / <«|«r6- 
K#y Ji^fJUii^f fi^^KS^&^nx&f» ro <«' rcj);^ef<'xoy xee^ct^ov arny^f*!* 
fAe^e;. ro iC* r^^^ixo» ^fAtl^f tix.ttni^Ltix&f, ? «' 9nA< ;^^f<^* 
ro ft^tfnt r? eivTirpg^^ $LmXef, x»%e^f I91. re «y' ^ n^' r*^- 
xlf 'EuQA^hicf. rio if iXffbSutof H^il^f ttxtiwXttxif» ^Sy' 9m^ 
^^uv r\ t^* ofAotof xajac^f tuffJoixif, ri J^ tetfjJt^ «9»9k^ 
Tfi/jK^fJt^. ro ti r^o^iitoi' ^ttAilo^f /Sgflc^^xotwAflxS»» e xtOMj 
ij\,<poLXixof, 70 t^' Ivfixof X79 jbbft^lovC^ J^JAf']^f tixwniiiw&ft ^ 
itr^;^U f^ i^leJizfi *!,'. r^jhifni *?" tifnr^^S» vt^fy^f^» 
K«$b<^ ^oAf ; KtiifA^ fyrnif 7&v' ^ihxplu^ Ev^fif^, ^^ 
TTtby &06Cff «fe( tf orSi^, ^^f «eJtJ or^f^Xftft oi^ Hft ccvrlf ff iA^Si 
im^ fic), t^i ell' if auTo/ti/t^ ^vp xri^Hf 7r£?uf* %ji h • PllOE N ISS iEi s0 

E P O D I C A. 

Strofhe. 

Cadmus venit in hanc t^rram 
Ex Tyro, cui quadrupes 
Vitula nondum experta jugum corpus pro-* 
ftravit, 

Ccm- 

S X O A I A. 

Btf)MA#r Ui fiimf xncAOfi^pi^ TI$)idpfl9' * 
*Ef9»th €8t9'mr9)Unt%ivXbJfJImu fim ie^vKPp 
^H Mf 1^^ fihticif f sr' lifAfoTi^tnf txif^ 
AdjMf oflftf' fx«7T^f ^Ssiii^fiSf» «t^ M&Ak* 
rU a 96 y 'Hyifiuifct ^f m^^^^ xfAf^. 
XS/(9( /if 79/ y' ff^f* aii«!a* tic^ffs/^* ^-^ A«r«' 

Km^ 7971 'm) /S c^«S^ f^t^stfklfiitm.^fl ^w ' 

Oxfm har* mK^itlrm xr^S^etf vdXif tifvUyiitUf, 
AiHfif *EfvaXi}i nifJ^^mt ^uXmm *^Ai'i^ ^m, 
Kai eSy* ix mi^thmf iffktUXifl&^ tc^tmf mSSitf 
'A9Rr«7»v Xt^imf «rTifim^ ^'oxia K«^Jjurf/ 

i ttxirttf Kmi^i^i m(Pi*i% f/$ ro fiuKiXttf f UtXtv^/i^ 
.fftPt^JfMtfl^ td ei^p0^9etq fiSv, f^ iyifttlfm rmMuf ^ iiS 
fdfSj/u^, xfn^4 Ttf $ @i9&(c cfbmfvfMH ^ Afyiifltmf Btffmf, iml 
fixm^f Aiyc^fli®- lcJ S KmiU»®-. ^ i BoMiim H^^f ficii 
%. 64;. * Aidfisf-^itf) To ^tivanmciHfmp^s^rft^iftfTlmffgt, 
Im&rtffupi^, Tnwifis/k it ro aSfisik ^ir^ S Ttmffmfttifis» n tifri S* 
fiS^f Aixtii^ 0£fi^ ifri Tfit^ ynt* Hxeif «yo, to fitix^f» ^o 
•>^. Ttfiq a ri ihifisiuitf snr«9^» ro fttrii^im imfijf,&\fi 
Xf( mf(gt» ifApmifiHTaffieffAixof» 643. A/icf) mtmiAtM» 
Bti»;ffui* AtKsrt r^fht^ otifigt^* o^t/ Koirmxihfi fn^i^. 
;. 'EfTtudmtmv^ft hm KttrtfKin Kitii^^ 7if)fnXtf* 

6^f. OS 240 E U RIP I D I S 

X^ajJLoVy 5 •K^tfduaiK 64^ 

riejix /uSp 7D J^eotpctJoir 

Kfltf i8ct9u(77ro§«^ >ffle4. 
Bgo^oy 'eV3<t 'TixiJo 
MccTJtp, Aio^ yx,[juomy 

XAo>i(pogpKny epyeai 
Kct^oxiOiOtJ^ oA£<o-fle4 dpcmmfy 
Bfitx.Woy '^^fjuou 
riocf deyoKTi 0})&uoac7i, 

Koj yta/ott^lv 'Eu/bi^. . 660 

*Avlt<i5po(p>j. 

'^Age^ 

S X O A I A. 

• 'j^ AtfKiK ifi^ xM^phuH 9K$ yuei^, 6^6, Hiii» /S } TWn i* 
«t;K^i}$ cbpX'^* KUTUt tp ftw fL , am y d\. tf ^, nt&iek &t :»- 
o^(p69f 5e«5 «^«J^" f(JJc9-«/. 'A^«;* 'O »»5, ro ^^^c&f n 
\^^^ Q4(fr«Pfv« ^iS^af» 029-» li tcob)j^i7foncfMt(^ »071$ iynfifittj x«o9-0$ J& 7ntpit^o$i9 auTCP <dk0xr«)/«y. ST ^;^ 0^»« «f^ M/Fw^f v)^> P H OE N I S SM. :4t 

npletum reddens 

aculum, ubi habitaret. ^ (J45 

npos tnim oraculum 

entes-tricitum, loca sdium jfdre refpondit, 

>i pulchrifluus aquae 

imor percurrens rigat terras , ^ 

rces vifidi eramine floretites, ^50 

profundos habentia fulcos arva^ 
:chum ubi peperit 
iter conceptum ex lovc, 
lem hedera circumdatE 

involuta, fiatim adhuc puerum dj5 

rentibus frondibus 
mmbrantibus beans texit, 
cchicz-^FcftivitM^celebraffdam rem 
rginibus Thebanis, 

mulieribus Eviis» 669 

jintifirdphi. 

fanguinolentus erat dracb \ 

Maf^ 

Z X O A 1 A. 

'fohu c^xecXv^tf» i§9^t7 ^ Mf aawaSi *<rn T K«j)f*fi«y fittai'^ 
t^uvtjdivTaf, xua^oi ^tSsi r»f xUfon^vui» o!ft»Atn]/fir uurof, 

»% ecvf)>lfi^t^f, f^ C4> fJlfVlhfi TO fi^fp^ Sd^Jxf^ KdXlM 

\o ^ ^^iclof^ ^U c«Aif^ m^d QvffoJoii* 65-7. Ku* 
^f) K«S»03Kt^ 7vV(^, # yssFo 'nf&* ax^et^of»^^' oit&v- 
caZboicioi xXiihi, ol axteif Sf/ttfniifTiqr^^xcitiU T i^yXiMf* 
its anitm) ro y«r7vy <fSs*i>ii\u fJiitjctXn ^ ocuri i^tt» ri 
je j^^v mrti^etf tiA^. o?£totCi Si xvrof T Aioft/nf i Mtcroi» 
}t To S* fiecx^Ctif f^^^ii^9 'xot^ 0ii£itf MtUf» 660. Vuvai^ 
iq) 7u7% ^tovorot ^P^Jitami. r^ r^ tuo7, tuecf, i^n^^jil^ 
661, ''Ey^ze fotft<^) 'Jm^i rj} A/;«f( htf^^ M ^ei' 
>iCf«$ rlui (puaif, ^»A«| ^ssji y Apt^ x«iStf9c6iU '^ ^tpnvu 
ri fknhfoi uis ecMi. If^tw^i 

Q_ 6ili *!A|f#| H^ E tr Jt I P I D I s 

'Age^, ci>fJuo(p^m ^Aot^, 

XAoeg^ Sifr/fjuouiC6i yjofcwn 

Vlo\v7sK<Lm$ 1Q7(7X07ray. ' 66f 

* Oy '^ pggwCflt^ ^A«r 

Kg^TDL 0orwr, oAttnftfg®* 

*flAer<xty it^aw ^oXcu^y 

AiOL; cLfjLouw^l^ 670 

nAMct<J\^ <?)£^oa(n, 

Ei^ ^cL^aTTcps^ yuia^. 

nivoTrKoy o-^y xrmp (ixfat ^7f 

'og^r ^ovo$. oicTbigo^j^r 

Ag wr (J)or@^ TnzAir ^ium^ ^iAqt 7qjr 

rouotr, k viv 6jyj\ioi(n 

s X o A r A. 

662. *'Aff^ u^tU^mf ^iXm^) vi rl fittm^Ati ^^^* *^ 

V i^%}ifitm. 66 f. UtXva^ccttq ) ruTs mr^x^tl ^Afj^ 
fSjjSadq. 666. 'ETti x*V^^ ^**' ^^ fl^ifii m\ i;i^MMi$. Mr- 

mSKUffWi rleoin^iUf' i^^Zf *E>^UX9^ aAo! f ?:(»% wf MMll&jf f* 
3itci(9if^. a ^iCMM^ti^nn» ilH* *'AXKa»$.' "Eiri xip^» <^. 
^voe^C rlul ^ijfm ihn^ XaSt^^JbcXtif. fy$ ^ r^ ^ rl! 
§Sh. yiiffiSui) ;^^nifl^ ^ ? xf^H^' '^8- '^Ani- 

671. AiKtff iJifyiis) urrl StAxir, ilxMnaorHHi, ft^trt^ »rrt 
fifi^^. 674. *'Er9tr IfyAiay») e« ¥ oSTfiiif Qi^v^y f Martis, crudelis cuftos, n 

t^lumina & fluenta . 

Viridantia oculorum ptipulis 

Paffim crrantibus cuftodiens* 66^ 

Quem ad lavacra profediis 

Cadmus, interfecit marmor^i 

Caput fanguineumi intcrfedor fcrarum, 

Brachiorum faucians jadlibus, 

toivae matre calrentis €j6 

Palladis coniiliis^ 

In terram lapfois jacUlatus dentei 

in profundos habentia fulc65 arva: 

Undc mdx emifit terfa 

Armatum fpedaculum fupra fummos . (^75 

Fincs terra?, u e. Jupra terrie fuferfieiem. feirrea 

Ver6 caedes ipfum rurfus codjunxit carae terrae, 

Sanguinc vcr6 riffavit 

Tcrram, quae ipmm apricis 

Oftendit cceli flatibus. 68b 

BfiodHS. 
s X o A i A. 

tliXti^y 'Exwvy x9ofi<^ Y4^i'«p.%«S(Jtti^3^e^v« tK^lifV' 

*AikiPi>»X^ ^». ^^ ro iiavnttiS^af itti oiKteiP -c« 0«C«(#$. 

i*pm iftfv ^i ) Ms rAi) bn^eltwHf *^ y«$* 6^6. SiAs^- 
PfmtHnf) rc »lf ^teiirk i-^Ui» sJWg^^^^y) b^Tvc ^niA» el 
•fm^mifTi^ e4i ^iy^ ipbi rn fneiro^Itf» fp^\ «^ rti ^euflujofi 
ixbJiJuti M^Udjww. r» Sf n^ ^^i rlui <^iy dmihM. THrimf au- 
rU a rU nttfoti^Utf, c^tPt rlw tifuhBum (vx yvi, 9 tcul' 
ilAikmf (Pofoi, 'mUXnf «s y^ n.tLr49tf%t* rlw Si ci^» otuv Xiyp 
rii.m»ipai ofifi^lfi, 67'}. Umni^if) iva^sr^ ^sit^a-f^i^itTyvi. 

68 r. KtU 
6^ ^Of Ki»j^^ ijrAioy (oiritjffiry rv$ «^y&^ «orS h\ m| «44 EURIPIDIS.3 

■ I % ^ 

'^Em(pov 3 S Aio$ yg veflAoy^ 
*EjtctA€o-'3 O/.ccAem 

*Ja) ^CLfQoL^Oi$ Xi7ttl$ 

Bfltfli, iSctSi 'ZBtri^ ^ctr^ 
Soi^ riy txy>m xTiOEcy. 
A? ^mfjLoi ^eal 

negoi^Gtarflt, 09 ^iAct ($5^ 

ActfJuoLT»ip ^uty knarr&v 
* Avfltcjcr, otTiay- 
m» h ycL Tfo^o^, 

®tct$ k/iuJuoui roL^ 7ct. dpf 

ETEO- 

S X O A I A. 

^^9 d%9timXw&U S » 9Kv^'« ii?^*'''*, '^* ^* ^*^^' <^^«^ «^ '^^ 
ivri^ XfJiftl^r l}aiffCttwXnK&9 , eVt ^«/««(^ ^' i»rr« iWMl 

/S' j^ ovA^flcCSi^. r0 f </^(0v T^;ffUKcv ^f^fMHfK^i^tq xa^m^f. ri 
r' eifTiar»tiKov HfJ^il^fi t(stiOinxmK09 4>f ^fxM^rcMir, t { tivittBrtipf» 
^ KpnTtKS- fi fi kiM» f^o^ibtfy iphi^inftttfts ttlfit&t «^^^^^^ 
^. 71 5^ 70 /. 0/e<9fa^ rtS 8^, r^^Mt Eog^in^cf. n^ m^f^^Mv n( 
f. 70 iC luf»i^tK9V mf^fJUifJttt^U' ti ly^ (ai/bb&ie«r, 0^(9^9 rj^» rt li' 
t^^etixii iffMttla^v \saifi(9^^?itiK%f» Tt itiOfJi^iMt Hfjbti^v ttffgil^ 
i^yn&f» HSf^%t^f. T9trT^;iuiK09EveA^ttHof» tf^f vaf «'• Mti 
nMH9i*^fU*f^ m^Y^(^. 68$. *'Emt^9) %ni^(^ ittX^t^ 
«Yi i Zttf^ i^jtu^nnlfijfiC^ ^ 'ltf$> WAi» »$ yt^tShtttttSfM fdti(fttn> 9^ €i imKtt>iMf/ttj9ti ti ETm^t is 'ISi «^ Ai«f yittiktB P H OE N I S S yE. 24^ 

Epodus» t te ex avia \ quondammtum 
paphum, 6 Jovis fili, 
ocavi, vocavi 

arbarS voce. . ^5 

» barbaris precib^s 
eni, veni in hanc terram, 
ibi eam pofteri conditam coluerunt. 
^bi deas binomines (#• e. dua) 
roferpina, & amica <Spo 

eres dea, omnium 
omina (omni- ' • 
n enim Tellus eft altrix) 
^fliderunt, mitte frugiferas 
eas quas tueantur hanc terram. <(p5 

>mnia enim facilia funt diis. ETEO- 

r X o A I A. 

m^, 01 ^ 071 SKpvdi, ^ 7K f|if«. 688. 2«/ vi» tK^y»<) 

fx^y®^- K«J){U>^ 'Ennt^U lUi BiCmt f»2r0?, r»r« Tgf 

^eiMf vsji^ ? At0$ «y«iM»At;2r7v^»s «^ B^e/i§tf' 'AMk' 
^iSfl ^t^vfSj/itt KH79 lUXetf^ Tlbi pd fom Ke^fihi fiffWTUi 0lfbifl{(. yi^ft ft ^esfSd 1W tifX^ UfAetpfHfi^ tw 
©" y> 'AB-luf^ffif EtfxAf /JW» fAiTOi T fMK^Sf %h^fi»if»if» ftTi 
•atf ccfTi fi^KffSf i>gSf79 , laT i tifTt &n» *^tc • etfrt ? « 
>0y. fV£5e^0f yy T^fiyt»m /b^ Sfihlfutsi, fAH w^inntn^ H f^Hti 

\mf W y0?!79y. 689* Af hiwfAst) ri « Affe^xif ii9tf» dri 
i^f (i^ns. ro JV cWm^S, itWc 9 ««9fV#« fv« W Je^ic- 
7110$, ftu^ ntfi^f09 tifrl ? 0^/icir» i*f^ Ji «]^ A«fi»j|^€ 
HiCqy ffvrv, if ^^ tv fvxMpsnv' i ifnl 'mlfm W e«( ^^ 
0«, /f^^ r jf 9cJ* 9^ 0( m-ft^rfl {y Oft ^ yiig. iuSfv^bt S^ 

f9f i (4 X0^ ^ Uipc^iffi, i a A^fbfm^ fg p^ MiA^Sm» i 24^ EURIPIDIS fmfVj^w^ «w«y«' m^^'^ ^^,,g^^. 

- .-n^. r-" — -x.^,-, ytJfiU wiSfisity AMp» riX^ ^ 

? y^lAu ? A(«$. «y 71^« r tuivvTOf U^^ rn figi^^ «'& sMvifi 
^Mny ^» jAioTfflk^ ju>«A«, ItfxnRtiV /Kfixifi^M J^«<» «Ai^id 

iye4^9 ^ani^Kt ^«^«{'^ ^y?$ JifAtfr^ W ria^/K»^ ^ flm^ 

fixifbys^* i tnfTit/Slfloiq. Sr « Ki^^ • «Wdif(^ M V^ 
lA^uV» «Afm^, A<19« /3«A«'r a»79» l^m^ X/^i»»* U^ ^ H'^^ ETEOKAH2, KPfiiiN, X0P02, 
TEIPESIA2, MENOIKETS. 

Ae>i>J' T*<5^', a>$ olxSiX 7^1 xaiKct "^ojro^ 

rieii' 

S X O A I A. 

^97. Xi^fff 91} ) o/. #v9VA<^^flM «fiBef «fo/«J^i, ic^ W 4n 
tifAs£mi ^^k , iotfiJimsi mW reifbflM* #»mi(A«]bSc ^?^» «i 

^^nn «Kffcyg^»^^. iwi A nfrixi K9i»9K. XmfH ^i) kt 
fuif, 07, S v^fv 4hrt<^,U» U • 'E7i0K?m. puB h Htm 
^iiiiftK» ffrni^^U itat^iiffttj r K^r&- XvfiS, ^ ^;^|IMif, J^f 
Tot-HtBf iih^ Tih T» tiyfthf ^^ti» tW 5 j^^ * fg ti ^Bfy^f^i 


P H Q^ N I S S iE. 247, 

hitarifUi' S^ «vMWieir « 711 ««^r^4^$ «'^«f fWy«r. ^^ 
pti0tm€ '^ W> mhi^^^m Ji ^ii^ «z^Aif «y*>is» au^Mt 

•f o/vflAff S* Ai04> T ^£7nt^0f AtMT, r vlor ^ mrl 'iSq '^ 

JUarpTuv, im?imXSl*€ij fi^fi»eAi^^ Ciii'9 fieioStte/tKcS^ ?it7uTs* 

^2)^01 ixTinm iLvrlu^ oitff, 0xy «c/ A^«o 9<^^ * Ut^n^im, ^ 
Qe^f-^AAjif A«/bb«T9(j if Jf»^ i ^» i Ttufmf ifMToti Toifni» 
TEOCLES, CREON, CHORUS, 
TIRESIAS, MENOECEUS. 

te. T T Ade tu, & adduc Mencccei filiura, 

V Creontem, fratrem raeae matris locaftae, 
Dicens h£c> qu6d de privat^ & publica falute 

terrae 
Velim cum ipfo conferre confilia, yeo 

Priuf- 
js X o A I A. 

rnrlHmvapipit i(SM *A«»;j«f«f «iyiJ ? ti^kum^t f(sM ^»»- 
i#f ir furt i i2Bri{<Wi7K'. ^99* Oi«€7« iC9f ^>^i^ ) rvrffi* 
l»f 25^ W «»«»«* «^5 ;c9iyi5> Syiry w •/*• "^ ^V^ t?55 
ik* A«t7«v<$ ti tiwwmj 7U97U f^nS-uf * xi^f yi^ '' «v 
tiiAi^yc(^& tt^ if^S» H ^071 1^^ «»m i*i^«K ^ttt/f ffaS^^iw , $ 
^^ «Sr« ^£f i>v^ ee^W Cxw&uk^vuy ti sn^^' Kai^ n^kfu ^ 
'3*99q» « fUn 9(9<yar<5 «v^ i yn ovf&ix^vtf, n J^07i wn^ uoTt^ 

0.4 7<*J- A«e^t 9|g E U R I P I D I S 

£ n ni A I K A. ^ 

Xo. KGt<J)ti^ 'i/JLc\t rdvh >aV 

S X O A I A. 
641. K«^(^ f^*tAfJ WTPMMKfft S';!;^!»! ««AiiVwf J«~^ 

-J9^''^' i^f^^^^ / "^^^^f ?*.< H*r ^z*' 

' \iv*ft(S^Sl?iiiK^9i e«.^M«y<^ ^ tirri yvnxS Amfjuiit ^ cvXbMSii, 

' ^i > ^C5t^^^ ff9>7/t*<j>^($ E»e^9iiiW«f . re f*im( <^ naitff^^ 
hmXcp» ^CU»9»X^ t ^«^y 9r«Jd(. ro ^' cfiiss$9 TtS fi*."^ Cicitijcet 
^ f*f^(n(^> «/K^ioif Tjf V» f{ iWj>(ic« Ttvitgv^bJSH» ^ i^^ks^l^' 
ro ^''791 »£Mf i^ ccvTif^^i > ro /S ^wSir ^ 9*«^ Ar^^ior» 
ri ^* i^x^rc/t^f» rl i r^^\uc9 i^fAtl^it ett^sniiXxx&ff C^ r^^^^t 
^ A^ff**"'* '"* ^' r^^eUKov i^J*ipuifiit(iq Ew^WJWof . rc ( UfbSt' 

' 9ci/9 ikfJUii^f /i^^f(sit&}mx&9. ro ^et r^o^euKc9 Ket6et.^o9 mvjfiftti' 
ffot^tq. ro k^* r^^^iKef alfMt{\^9 ecKetiuXiiKifj V mf ^9o% ^^Si^* 
ro fbCfrei r? eifTH-pg^ti^ tUfXcf» KCkJv^^f I91. ro *y' ^ n^' ^55W5*" 

' K^y 'Eve^miUc9, rd if ietffuSucef i{^(l^9 ecKftruXn^» S?y* ffiie^ 
^^tiV re tr* ofAetev Kec^^^f iuffJiiKi^, ri J^ txfJS^ f(gitj»f»i 
reJfJUST^O^, To i^ r^o^iitoJ' iifM»i\o^v /S^;^*otwA«x5r, xotAfiJ 
i^^ocMKov. 70 t^ i*>v<;mv Xt» fJitil^e9^ J^j^fl^y itMEmAvxSv» )|£ 
Ar^;{«(if >^ i^lcA^^ *V' To fjuifrvi '^ clwr^^^i» ^n^^efiyef^, 
ticlfyi<^ tft,c?it) Kfl^^ {^9^» 7^^ eihxpLi Ev^iJ^^, /({»• 
7T(by &06Cf «fec^ o^rSi^ ^^v ccJtJ 0?7^ryev> «(^ik' «Ifff ftoror j^iAlforS» PHOE NIS S M s^i^ 

E P O D I C A. 

Strofht. 

. Cadmus venit in hanc t^rram 
Ex Tyro, cui qu&drupes 
VTituIa nondum experta jugum corpus pro-- 
ftravit, 

Com- 

S X O A I A. 

X^|Uio$ h%^ r^ Ki/^ff* ' 

'Hvc iy^/Slft^, €je9Xamf ^^ IIii^m* i^, 

'EfVA €9e99riXdmtXvxUftJ!»n fiSt ieitf/iyKP» 
^H »f y hi fihwit iir* tifii^i^tnf tx,fn 
XdfKOf mi^* ixiit^i 't^i^fiSf* <Svn MAuifi' 
T2<) a 9v y 'H^fbif» %$ meA^9^ «lAf^. 
iSfigk fi ifl y* ifiiet /iteU' me/^^ic/^*. M.^ XirH' 

K«M^ Wtt tim/^ /S s9r»6» fMXj*fMf^ii.^^\ X^ ' 
^AyvS^ t^ ifSfdu^S^ * r«/if 4/[' •ntf li^ fiijfU 
Oxl^m rv' mx^Ttlrm xrtl^tif vrixt» tu^vUyvuuf, 
A«yof *I.fvaXtn wfyu^Of ^Xmx**Ati^ cS^f&r. 
K«v ffuy' f «■* «i^WMKf iffi^tixXJI^ ^csrtmf aSSn» 
*A^tamtr Xtpc*^^ mfitlntu *'OxSa K,Ui^a> ' 

St »xirmf Kmi^<^y m^xt^b f/< ro fiuxiXttf W UsXmp/i^ 
iff>pti^fiimfl^ fd ci^^Mfnc^ fi», k^ nytfififm TmMuu 4 iiS 
fdfSf>^, xfni^i m« 0«£f4; iftfmvvfhmi ¥ Afytifltmf BifiSf, imi 
fixm^f Ai^xlt®- LSh Kmiu»®-. ^ i ^tMinm ^"^4 fi^i 
1%. 64^. 'Aitifi^^f) ro ^if^arimt^Hfmfi^fififtfirlSffgt, 
i m&rtfftpii, Triatfffigib il rc aSf(^ iSgi ? Timffmfttim. n tifri S 
'MgiAf iCtixtit^ aSfi^ f iri riu^ y^f. Hxeit <yo, ro fitix^f, Sio 
•»^« TttU JV 79^ «cidfisi^f ^^M^» ^ lAniiTm iW/o^^^ 
Xfji aSfigt, iffb^mifi a rtr fitf fiii^. 64^. A/itf) Htm/Si^. 
. Btix^wi" AtxsTt rfQfitt^ nSfigkit* •^n xMrmxtSn miXii» 
^ 'Errtu!}» imoffi awu xmrtixtn Vimifh^ 'tUmXtf* 

6^f. OS 240 E U R I P I D I S 

^ riugocpog^ hfJUiii 'ixpyiaiy 

Bgo/tuoK ev3a TBxiJo 
MctTTip, Aio$ yx.fioi<ny 

XAo)]<pogp4aiy epeoi 

Kflt&crxiOiOiy oACio-flt^ c^OjTiaiy, . 

Botx.Woy ^^fAjfJuiL 

rioc^Oeyoicn 0}}£caoaai9 

Kot| yto/oct^iK 'Eu/bi^. . 66o 

*AyU^o(fni. 
*ty9* ^ovi@* >iy J^g^K6>y 

2 X O A I A. 

o4f ■ Oy KUiTMfun) CAfcsmqT vzTv^yv/tAtfizwy, »m Srirxar#- 

«ANvi ^;t»<« KttTZitf ffi 9UU o fti xfTi y 0%. t9 m» nt&iA 01 'JOi- 
oQ<pt»f 5^0$ ^^^<^^ f<rFo9-«f. 'AA^#^- 'O ri$, r^ ^*^^*^' " 
f;^^y ^aTeC^bi ylifi<Betff ozFit i Ke6^t7nrufjb(^ »«7^$ imfififtj 

miy^* 65*1. BuhcarofUi y/oi) aq*OfA9i(®- lefieixxxMi )*9 

yi' rmiy^ Jl( ffi 4 yn<ii t9 fb«i {)}^V auTiw tTvetft tcXtM Mjm* 
P H OE N I S S -^. a4t 

apletum reddens 

iculum, ubi habitaret. . ($^45 

npos tnim oracUlum 

entes-tricitum, loca asdium jfofe refpondit, 

i pulchrifluus aquas 

mor percurrens rigat terras , 

'ces vifidi eramine flor^ntes, ^jo 

profundos habentia fulcos arva^ 

:chum ubi peperit 

ter conceptum ex Tove, 

em hedera circumdat^ 

invoIutS, ftatim adhuc puerum £55 

entibus frondibus 

limbrantibus beans texit, 

:chica-Feftivitate-rr/r^r4if^4/w rem 

■ginibus Thebanis^ 

mulieribus Eviis. 660 

jintifirophi. 

fanguinolentus erat draco \ 

Maf- 

Z X O A ] A. 

timf» AUfunf motos ^t/hf «sfe^^tfxf i$ rn fioS^^ ifimi 
fdru (^dXv^if* i^^ii ^ Mf ttautd cn r K«ei^fi!vy i8iMf<* 
f^uvt/Hfruf, KiaFoi^i^ nt^ uUfm^^^UiitSiuiXtf^tf tcurovt 
n nt^fi^t^f, r^ C4> fJifnhfl To fi^fp^ Sil^Jttffj xfliAiK 
10 ^ ^dk^Mfi^ § 3id« o^cAv^iy TOffl^ Qi/oaJotq, 6^J, K«« 
m) lC»S»0xt^ TtT^t i vaJ m&^ oKtet^ofS^n^* c#&*^ 
M&iaxm xXiiht, e/ oxttif ifAwtiiirjtiT^mxiOTnU T (P^Xbnttf^ 
tf otthm) ri fSrtf «s^tAtSf» fin^Xit ^ u»rJ ti^tt» r# 
iH^it mTn^JUti teA(^. oXQiou^ Sk otwrof r Atofvnp § tttegriu 
t ro ? fietx^^uHf f^^f^* ff^i ^iStts «MTitfv. 660. Ttttfoi-i 
;$} TKi^ Aiofvrot ^f^imi^* t^ t^ tuo?» tC^f, hn^^^il^ 
661. '^£»9» ^oift^) 'int^i rfi Aijfxif hif\^ liS ^' 
uioi '^ cpoaif, ^c/a«{ 'Jsji y *^Ap»^ %*iii^6tU '^ Afp»ii$» 
) ftiiifffti »T ttini. v^f v^' 

^ 6iti ''Afiii i H^ E tr R I P I D I s 

'i\§e®-, Ci>/jU)<p^m ^vAflt^, 

HaifMT ^iklg^ Tigil pit9^ 

XAoeg^ Sipyfjuoumf Toopcum 

Tlo\v7:hoiyoi$ IQToxoTray. . ' ^6f 

* Ok '^ ^ff^CflC^ ^Aay 

KaJ)it@«', a?\jtai fjutpfM^, * 

*Q.\iv€a¥ j^Dc^Hf jSoAoai, 

Aiflt^ kfjuLw^f^ 670 

rifltMfitJ^ ^^cuaiy 

'^EvGe^ t^ltout ySi 

TIxvoTrKoy o-^y xrmp Sxfor ^7f 

'o§<3w ^Qvos. mShi^o^^f 

Ae viv ^oy@- mAiy ^iunr^ ^iAflt ycjr 

Ai/^l®- (J^' eJa^cTi 

rotlity, «. ny flJjjAiOioi 

.'E-TroAV 
s X o A r A. 

^ l^turOiitf^ KU7Uf»6tUJp;^f- ^^4* Afpifer/jzvi) iMi&«{9H 
r i^JuXfttih, 66f. UcXvTS^tcftq ) ntvi mfitx^ ^*^^ 
/4i^«^. 666. '£91^ x^V^^ **'' ^^ »(^«^ w^ ^'^'^Q!^' ^ 

^•<96''$ r2lJ 9i/0JM^ i^^W;^ A«Cfry J^tfPtflly. ^ lP ^jf )jf rU 

^«e^S ) S >^Al(I^A/ ^i(^^p. H JAfdfftie^^, «tfr«« • Ki0^. 
i572. AMAff ihMv) u9tI ?fAxfy, Oiunii^ruHf. fi»m^ »*rj 
fijti^^. 674. ''£y^» f|«i^jef >») e!« ¥ «^FTWf l{ixj«hf i 

Ui)mp PHOENISSiE. 24.3 

Martis, crudelis cuftos, ^ 

t^lumina & fluenta . 
Viridantia oculoruin pupulis 
Paflim crrantibus cuftodiens, 66 j 

Quem ad lavacra profediis 
Cadmus, interfecit mannore; 
Caput fanguineum^ interfedor ferarum, 
Brachiorum faucians ja&ibus, 
bivaB matre catentis 6^0 

Paliadis coniiliis, 
In terram lapfos jacUlatus dente^ 
in profundos habentia fulc6s arva: 
Undc mbx emifit terfa 

Armatum fpedaculum fupra fumnK>s (J75 
Fines terrae, i. e. fupra terr* fuferfUiem. ferrea 
Vcro caedes ipfum rurfiis conjunxit carae terras« 
Sanguine vero rigavit 
Tcrram, q^uae ipium apricis 
Oftendit coeli flatibus. *8b 

Bfoius. 
s X o A 1 A. 

risAiv^, '^%(mv, X9dm^ *r4af«vi»p.lUt£(Jt'iri/((^^^> ^K^Airv 
^KHsu^ *0 /S Sv>itfif>«^^ 0« E^tfsnif rl^ 'A^vm iarttfxiftif 
ixbJiXlti 9ipUdjnM, rk St vi> €?e»« rlc^ i^tf imhtxt, rbTMf xd- 

68 r. K«/ 

0,1 •J 244, EURIPIDIS 

*Ex,(iM(Ty C/LOXfOtL 

Bfli9i, i8cL9i TOrcTfe jaVj 
a7 hcmfm JicCi 
j£ieLfjuLTnp ^idLy imrmf 

^Ejcnoitrlo* 7n/JL7n 'm^o^iga^ 

®t<L$ k/jLtwoui reiSi yai. 65)5 

« n<i»5t j^* 6:^1% 560T5. 

ETEO- 

S X O A I A. 

68 f* Jbiei4 ai r ^iMttt^nf^ 'laf^ m/I' 3ljc^«y ^^Emti^) 4 

iw^ifi 7uu7i)i7UKiiXetts'\ 'ntuv(^;^X9f f^l«|EMf*ffH E»04ir»JWir. 

rtf /3' iVefbCtxtf» Hfutl^f fipci^Ka^n^Xm^f. «v y' t^;^»*» AjpM* 

^^y ax»TaiXnf&f, if » vnh% j^^U* W Hfiixi, unuuf d^' lA*)- 

'yvr^ Xf/Uil^f usTfpxtfWAvftOy > e^ ^tbe/wfC^ ^' «rri ltw«9 

imdfMt&t ^ avXt^uQKi' r0 ^' r£5t%oti'»0y :ny0«f*i|M>f^f$, o« ;t«fff/»^ 

/S' i|^ ffvXtiuQiii, ro i <l/uf$»f r^;^je«y mf^fMrtfbt^ti xtiju^t. fi 

r' «yn«r««>jMv Hfi^il^f» nsfi^^nxtixif 4>ff f JCMcrcfof , j{ tifnttrtif^» 

r^ KpmtxS' f/ iV iSarA^» T^;^'xcf i^fMftft^t^ itiiiJSm ti^^fifiM.^ 

^, 7v 3-^ 79 /, <Y<9<«f tJ c/, T^;^xm, Eogxin^cf. W i#f^ g y cfitf tJ 

f . 79 <C iUf»*^tKo9 -nf^fMnfbi^U. li ty\ itiiM^txcf, «/K^Mf Yif iCl rt li' 

'f^^aixlf iffAtl^f \xitfK3I^UXtix%f* rt UtttfACtxtf Hptbti^t tt^sttl^ 

iirn&f» KS^%^'f' TfWr^^fktff Eve49r/JWff, tifH^tBt tJ tt\ inivt 

TiA^>(9p«»f($,ig m^ye^^. 683. *'Etm^f) "Em^C^ ««Av^^ 

#Yi • Zfv$ f?m^«z//i4t^ '^ 'li($> WA«y f/$ yutfmMttiutai ^tm^' 

ftfi^itn* t^ €i imxit)ui^f%, fv^ETmfi» is 'ISi f^ Af^ ^ifflAff P H OE N I S S ^. 

Efodus» Hf te ex avia quondam natum 
paphum, 6 Jovis fili, 
Dcavi, vocavi 
irbara voce. .6%^ 

barbaris precibiis 
mi, veni in hanc terram, 
ibi eam pofteri conditam coluerunt* 
bi des binomines (i. e. dua) 
oferpina, & amica 6^ 

eres dea, omnium 
omina (omni- ^ - 
n enim Tellus eft altrix) 
)ffiderunt, mitte frugiferas 
eas quae tueantur hanc terram. (Jpy 

mnia enim facilia funt diis. ETEO- 

r X o A I A. 

TKq» ci ^ nl ixpfoi» i m^ f|ii«. 688. Tcl fu sxi^ci) 

ixp»^' Ku^(A&' '£«1^« m$ QXmt M&tff, rirm Tgf 
at i eu timvfuci ^ei mxnm. hlicX ^ ^ Q^Sat rjf 
Pefn ykar^ ? A(«$ dfmxmXvwHeA^* ^ Ei^e/iff* 'AXIk' 
^«fiif 7rwrfctfiSj/Stc »«79 WA«rSk T&i fd siwr K^v/Ar$ 
Wfs nf^0f^«Ff/tf, '£$ ^fuvriu) cm mfSif Imnnlmi&ctf 
9 avfA^i^n a/rcie^tc Tttiesi^KXifcum kuxM^» YCsf^'^ 
f e)ft^v« xliCKf i tf ^ r^ e^VPf Qm rJKdip^tf » ctl ^uic 
non» 7KS Bi/edt» }ipfc H 'eS& 'dut ttfx^ kfiiei^mfisfi iw* 
^ ^ 'AB-Ltyatf EtfKAfdW» fAiTm r ft(^x^Sf sh^fiiiftff» rcTf 
'aif elfrl fi^xfSf i>eSfrc , 'gJl t tcrrl S n» f^ rc c dfrl ? m 
w. iy ^cf if jJihl^m fiff Sihifi(9t* f^n fcimcm H t^cp 
rDcipx^^ yef^P^ ^ JVr/bbf&Ti^^Mif ri • •/« t» « (^i^r 
lett^ f^ fciicf. 689. aF ^cifVfifSt) rv « Ame/txir imf% ctrA 
9 iftf #TV. ro JV cSiM/tfiifS» «Vri F *f«9^* «^ W a64«- 
»0$^ TRt^* Uifhi0mt cifri S c^lttv, if^ A l^ A«||tl>4|^€ 
HlCqy c/sm', n Sb\^ rc §Sxctfwcf' S ifn\ mfict W c!f( >«8« 
»«, /f^^ Tif 9m^. ig ci eBretfrcl {» oW ^ yif$. t»cinff/m f^ 
rcf i ^ Kc^ ^ ntf9s^fiip i J& AiifMffm^ fg >^ itmiJSmi» i »4^ EURIPIDIS 

w\Sf^, fMi 'ysBji «f(^ ivXvyir^ ><^«< wfS/igi» iMam rik^ ^ ^Mnv f(;(«y jA/orc^ x»«A«, Ivttrmtn i^tAeA» iJk^ w>Ji^ 
nyir» Ai>« ^i^jfisf' /3«*;j<jti», ^im^Ltm ^ ^oRmimff ^ ¥ ypcMih 

iX^p, «Af 0K{, Ai9« J3«A«» itvWf i8«AflW$ ;BMf»r KffcS! ^ «f ^' ETEOKAH2, KPtaN, XOPOS, 
TEIPESIA2, MENOIKETS. 

-^^ Kpeoyr , iJ*t\(poy ^75^^ 'loxflt9»f5 6/1«$, 
Ae>i>v rx^\ cos oUSix x^i xuivcl "^ojro^ 

rieiv 

i: X o A I A. 

>jw9^o»n mftiy^^i^^, iwl Ji r^ rixi K9f*H&> XmfH wi) ki 
fuif, 471 ^ ^f» «^r^^^teni, .&^ ^ 'ETmAJK. fuS H ^i^ 

ntf-iii»» iiJ^^ rvh ri myfibf ^^u» dHf 5 ^^ ' t^ ri 'E^fiiir, */ 
•««y P H Q^ N I S S iE. 247, 

ptnmm ^ yts* tfsi^M<Pf«y H ^if^ mAty wvnf uuiiwt 
'Mf ^fvvi^f i^tf dfifm) r§[ ofi^o^^Ac? yjf. >>^^ ti ? «w]c(^- 
' «vriis ijS^^ ^ 7^* «w$» «yyy i yn, fJV<^iv «^''^^ '^«7$ ' 
A ? «f|f(^v ?^<^ ftfKoAws VBnJ ? JiAi^ ^f/lt^ofSjfieuq, 9^ ii 

i oAi^A^y $* Ai04> r ^^Tnt^M AfM> r vtojr <i^ mri 'lv$ «^^ 
)9tt4m^^ «fMMr> «fri y r «(^;(;fn»r «fb«f. oixefimff y> m 
JUarpTUf. im?imi^Sfinif ^«^«6^«if Ci^ fiettiSue^JteS^ Ai79&T$* 

/i^ V :^^ fAfry. /8^> «yy^ iAtf> ffs t^^u/A tA^' yio;. e/ trzl 

K&rftXmi A«/4(«79^> li ^ « 9^» » Wvnvf Jftur», Wvnuf 
T^o^of > ^vfi^'» J|;i^ KtcrtiKtmji > « r^) xTq<nf f^of ' snpjri 
nip^y$ 9^^> rourm^ J^Aoffrr, rU An/i^ifl^ 9^ rUtf Tltfc^^ifluf 
«i^#Hf r^ ry yj*. ^f& /^ i (M(9A« 71?$ ^(* TEOCLES3 CREON, CHORUS, 
TIRESIAS, MENOECEUS. 

te. T TAde tu, & adduc Mencecei filiura, 

V Creontem, fratrem raeae matris locaftae, 
Dicens hxc, qu6d de privat^ & publica falute 

terras 
Velim cum ipfo conferre confilia, 7®o 

Priuf- 

^s X o A I A. 

e4»f >i»A»#. n^ n^;j<i»f« «fri 5* 49&C«/f«> Jj^ *Af«;t«fi? 
rijrv J9Kf«^Y^> )|^ 'Aw^^a tlr^ § tt^ifunatj, ^* ^«w- 
«f fr fftfri i' usra(/fW7i». 695^ oIkM rj^ ns^fti ) r«rf«if 

*« 2:^ 1(^4 n9*fti «?s ;is9«»04 > «yvf jcjtf oftv 'sfe^ Wov^ vfii 
H» AiT?iv($ /j} hoHmti 7U97» ftH^tij * xi^vn yi^^' it 
MhMifip^ a^ i^«f> H /^^ l^' «07»' tijm^ C^iQixAoH, i 
im tfSii ifJbS ijdi etoTti ^twtCitXdlbne, ii in^^' Km^ n^ifu *? 
^fo$> i Aon tfstfik ttuS^ i yn avftSix^^f, n ikitt fn^ aunt 
a «or?$ efJtfi '^Ofi ^tti/f SllA^fOoii' > ii etvTti 'zSfsi foitfrK$. 
>9. 'ZvfitiQeb?^i7v) fiuXtimiii t ttft^tfel^a^ fiigXeU» 

Q.4 W- Ao^i >48 E U R I P I D I S 

Koii TO TiDiJ^SV owy fio^ov CyAt/^ mpoif * 
*n^ ^^ ^.^J„ ^L ^.,». ^(^^^* l,.J> Kpe. H 'Tto/^' eTnJXOoK eloKJeJ /^fcigVv^ ^\ ^^ 

EiiB. Kfltl /^tfo/ <>» o''«;k^w(^w eicn^JVTy;! Kpeor. 

*n$ e»V AoT^^ (riujri4^ HoMwuxi liAKosi. 
KpL '^H^tBffO/ ^T^oy ai/^v S ©^fCoe^ ^^goyely, 710 

^^ 'a/a' eiV 5e^ ^>f mSr* (UcLf^mxr %xk' 

ETi. Tct 'TTOiflt mv&j Tor A^JPK 7&' a77o5. 

Ere. Ae7<t ^^ <^» *" T^^ c^^ ncdXtfpv ; 
Kpg. MeM<lv 7inB6«^ m^y>m K<tijuL^i(»¥ 'mX^ 
'OTihoi^ eAi^e<K auuTix * Apy^ioov ^cLloh 

Ere. 

Z X O A I A. 

701. Ao^d$ W^iv) wvXi/AH 'mt^Tu^vt* 704* *^ m^' 

fietaiXtJ. ^sSktiiX^v «^ tu^ t KctffAtlaif WAiBf> 9^ (PvXttxtK, fy- 
tif W ffsy hiiiitiSy ^SsA^^^zi/q, iyuf n, 707. K«e^ /bM|i) 

Sc^ ^iAi«^<$» iy/iC^ «C A^yvf ix3uf iftiB-ia laf IlaAMVii»^. |A« 
%» ^ (4i A^yv^ teJ* IloXuvtiici, 9«Av |v/9^v «7f Ati« S($ ^^J^a^ai 
ifASf, i V7&f$. 9reAv ?iH9nfSf!uf SU ft/fASoXtii tli 'T^ yS^i^ htM* 
^jjf.3imT}t&tif €odli UeXtu/tlxiw ' »$i xmXtiimui nwXJtfbW* 
709. Zfci/it^^it) QtwUiflti ingof irifat, y^ QtwtLTeiU t p«/ «<* 
iyuf ifHf/t*ecf, i(fit.^ xiytm oflctZJu, 710. *'iitt»nt fiiui») 

i^KHtm xurof ^fefiif^ fJUtt^ef, n f(9&^ i)ujiatft*if Qifi£9, fV( r]) P H OE N I S S iE. 249 

Priufquam veniamus in pugnam, & ad aciem. 
Atqui pedum tuorum laborc liberat te prsfens : 
yideo enim ipfum venientem ad domum meam. 
Cre. Profedd multa loca peraml^ulavi viderc te 
cupiens, 6 rex 
Eteocles : undique autem portas Cadmsorum 
£t cuflodes acceffi, te quamns. yo6 

Ete. Atqui ^o volebam te videre, 6 Crcon. 
Omnino enim inveni inutiles reconciliationes» 
Poftquam in colloquium veni cum Polynice. 
Cre. Audivi ipfum majus quiddam cogitare, qdto 
Thebas, 710 

Affinitat^que Adrafti» & exercitu fretum con« 
fidere, 
*^ Verum oportet iftadeorumarbitrlopcrmittcre. 
Qus ver6 nebis impedimento funt maxim^, hsc 
venio di<5^urus. 
Bte. Qualia funt ifta? non intelligo enim tuum 

diiflum. 
Cre. Venit transfuga quifpiam ab Argivis. 71 j 
£te. Dicit tA aliquid novi de rebus, qu^ ibi funt ? 
Cre^ Quod undique circum turres Tbebanam ci« 
vitatem 
Statim armis circumdaturus fit Argivorum ex*^ 
ercitus. 

Ete. 

X X o A I A. 

%nr$) ^AlSsei 'mZm /& 'rJ ^J tc^aitrUf* ^ Uif <lt<9f9 T^f muf 
OfJ^i^f* *AW fv «•» 9^ rmTU ^kw ci# yyiuMi KfHmi. Km/' 
*A A^' nTti p r« vm /t*f &^g5»9^f*f (3-« f^ ttiSi^. 7 1 9. ^A ^'Xn» l/Mr- 
ndA^ff i e» woaif, rttShu fmfixjvf xHm. 7 1 f. ^^HMirii) tnt^ 
i(gi&OK9W^ Xn^iU» fcwwf 5»AfiV 718. ^0«!^#i€ lA^Mv) 

wBPue^KiwHf. *'A»<0t* ^SsA IxSfyif. dfii 9 ^tibftX^f^ iym 

MtnfJiiiffiif. 

719. 'Ejt- 

714. HiCAOTif 79 n/. .'j^ 150 EURIPIPI jf 

Ere- 'ExTDiTa^p^^^Wi^^i^m 
KfL XfUKfw li.^nh^^ T^erJi >^i; *' ouT a^Oovou 
Ere. *Ey3Jk 3ceiW 'n»^ Aojw oy&^ ^'©t^T^ 
Kpl. ''E;\^^ 71/ JfTOwy VAgy^ *EM W OTgijt. 
Ere. ©ctpcnjjTO v' ctJTWK txwok l/JLTtXncta (pqw.71 f 
K^e. ®i\oi/jL cu' aMct rm ogci ttdM» Trovtt- 
Ere. 'ii^ i xa^U^ai r^^^fiw tim qpoLTov. 
KpL Koi( ^itta} ro m^ e<n tw Gu/iaXicf,, 
Ere. B^A<1, r^Tnn/jigji J^9' oJWV iMct^ wot^; 
Kpe. ristaa^ ^e^-Tre^ X43fiUjuo¥ tU ^mJt /^\ta. 730 
Ere. Eiyux,7B^fltj7oTi?*x«^<r£aAoi/A'i4'&itA.o;^«', 
Kpe. Er^e^ arpaAe^^ >$, <ftugo cTidflijcrH TRtAiyj 
Ere.^IoDy ^ggg* ku^' Trnk Hro^^JuStn^ '7V\ec». 

ETe.*AM 

z X o A lA. 

719. ^|«i;v«y] ecpetYKn rjf sbA^ l(lMyj&»V «(?l^ ''a^IIji^. 

*'AJ^afi, «|t#F «^/ f 91 r jf Wa^ r K«Jji4»f (*»f lS>/f9iy «^tf, «m 
u^ir^u^if^. 710. M^y fU^m») iimmfis^UbSi df*- 
ynmHt^, cSn im ii adrlf iiiX6f7f. 714* £;^ r// #yi(9') << 

•w* 'E?^JuHKof "'Apy^, iy« 'V^foy^^jf « fnt^ i ii »Sq, %^ wt^ 
JWoe/b&ii' r§ 'EXb^nfiKof *'Afy(^. fXf, Odffti) teJ «vtb» 

^f ri f/u^v mJtkNT 'a^nfiau. 717. *£&« « i^f{«») i!b9r(, j!s 
cnp i^nxim» r ^Tvy C4(]«< ^ thjcm. 718. K41} /»iU r} 
}n$uf9) d^u^tS:'^ T^^ f«&Aif ri 9txm$. 6 i ft^&rAiit ^ u 

(i»0».o V trftfy» vfi^Aic(f «^^>ev(^ 7^9' b«aV lew^ fi^^ijie. 733, "lo^M ^f^fi rt/J.) iK^rigat fi f^rttiff^ i^rlmq 

if/^vn* P H OE N l S S iE. 151 

r^ Sufit igiiur wbi CadmaBorum effercnda aripa» 
"r, Qud ? num juvcniliter ferocicin^ non yides^ 

qu« oportebat te videre ? yi^ 

r>. Cxtra (oflas iftas, qudd pugnaturi (imus cit6. 
-f • Exigua cft multitudo hujus agri ; illi ver6 

funt innuiueri. 
V. Scio illos feroccs cflTc vcrbis. 
r. At habct aliqua^ vires apud Gra^os Argos. 
'^. Cpn(ide ; fortaffe implcbo campos eorum fan- 

guine. ; 72 j 

r. Vclim equidcm, led hoc video magni laboris. 
'e. Stat fententiay fcito qu6d non continebo co- 

pias intra mcenia. 
r. Atqui tota vi&oria pcndct a confilio. 
r^. Vis igitur, ut me convcrtam ad alias aliquas 

vias? 
e. Ad omnes potius » priufquam ad pcriculum 

femel vcnias. yjo 

r. Ouid (1 noflu impctum faciam in eos cx in- 

Tidiis ? 
'e. Si ver6 eventu fpcrato cxcidas, huc falvus 

redibis itcrum^ 
^f . Nox paritcr commoda utrifque, fed audenti 

magis. 
^e. Rcs atrox cft, in periculum incidcre nodis 

in tcnebris. Ete. Vc* 

z X o A I A. 
736. "Ex" 2f2 E U R I P I D I S 

Ere. *AA\' ct/Jt/p] ^TCVOi saty ^zaejtr&eAS Hf^ j 73 y 

Kf e- "'Aotv xctXiOK ? ^KiosuQf^ 'KatXjSi^. 
Ere. T« ^' tl xs-Qi^^AxroLijuSp^Apyiicg^ sgpctTw; 
Kpe. Kotx^r^^g^xlocf A*o^«/)/£flLcwW6e^. 74Q 
ETe. Ti «Wtdo J^cto©; mM(JUOi$ Siaata •jtoAo'; 

Kpe. E^Tn cuo^^ aujTOiS Q^uny, «^ )fx»(r eycf. 

Et?. Ti^zij^Tdix^^ <^oeV;.70 78 ^^^&f^d'!^^ 
Kpe. A^r iyfltAr^K, e':^et '73gjax«i<S*( toAoU?. 
Ei«. Ti i^ia J^SfjSp; "^mtioji 7& V Ai^S. 
K/)e. 'EiSi' cuS^^ cujTois Xf cru ^z^^ 7ro\dUL$ e\B. 
Et^. Ao^v iyfltw^v, ri fjuo^oqoXH Sb^o$; 
Kpe. Ao^^ffVy ^z^^ifivoL; o^TCtf kXTUfjtJmloi. /fO 
Etb. Sta/>iix'' i/AfcaJe<y r6«^€(w ^r^y ott^Cao;!?. 

Kfi 

S X O A I A* 

7; 6. "Eks-^vIis) «m??»^;^ fbJMP ^/yfTMf «»ti»g, «/ll> 
w Jt?«, f^rFt «Vo^ ce^£(^ c«03rA«$ JWw«V. 737. B»}»^ )^ 

701} r^TV ^vnV, tSq QiwLUfSf^ fg f^TKiy^V, i^ATfSWipev^ s^* 

/8«9i/|t xXccTv^, 758. '^A^far jcecxMv) tlmf hun^p r^ ^' 

f^f, fmf oTiSf fJt*n (pvXtfflctS^ef, ? (pvXurfidfJuifU elKSA^ik }fif9' 
i^f. *^A^A>$. m yrdf^ iivre^ *p f ^Aoy v »0-^ecAf mv* 7 3 9« 'Tf 4» 
c/ «C^ar^ne/VtfM^») r/ ii i^ TXUf if*»'!^ fffH/» t/ ^m^m^ l^' 
tiTvmf c^fbinfofi KttT uorCf» 740. Kukh jri^^^ibKrmi ) »««<? 
nr^etXi^ K^fisfOlf ot kvkXu f-^TvV 74 *• T/ ifiu iftUf») 

tc^MfctKTUf il/%9^eiifi» iml mf^f cau ttjnfy «C9nJVie//i(f»0S* ^im' 
5^«5 Sf «^j^ rjji» WAif. 743. Tiftmf) dfn ? ^vfm* 

C"^^^i Tpf,^(£f'i(; ^n^ o^^KU dfrl •JsninJiKS» iJ$ c# «Am 
OyT®- — 6;$ tcf /op t^tf^fim fiioar, Mif «5 swAfRwV ci» T^j» 
^mitl^iTu^, JHeJ Tm^ *dfAi^u, — '^Ii'» tihfSfi otfitfdi, uftl 9 

aiSfif. P H OE N I S S iE. 2f} 

Eu. Verum dum icoenabunty in eos impecum fa* 

ciam? 75 j 

Cre. Terrorem tantum feres : oportet autcm vin- 

cere. [deundum. 

Ete. Vadum vero Dircaejum profundum eft ad re- 
Cre. Omnia funt deteriora, quim cuftodire rtSth 

cpvit4tem. 
Ete. Quidverd, fi equitatuadoriamurexercitum 

Ai^yorum? 729 

Crc. Et ibi exercitus curribus undique (eptus eft. 
Ete. Quidigiturfaciam? An dedam urbcm hofti ? 
Cre. Nequaquam: feddelibcra^fi quidem es fapiens* 
Ete. Quod igitur confilium erit fapientius ? 
Cre. Aiunt apud hoftcs ejfe feptcm vrros, ut ego 

audivi. 744 

JBie. Quid his opers datum ? exiguum f/? robur. - 
Cre. Praecfle cobortibuSjUt invadantfeptem portas. 
Ete. Quid igitur faciemus ? defperatiQnem enim 

non expeflabo. 
Cre. Et tu ad portas (eptcm viros adverfus eos elige. 
Ete. Ut praefint copiis, an ut fint foli? ' 
Cre. Ut i/9r^frm cohortibus, dcledis «rx , qui 
Jlmt civium fortiftimi. 750 

Ete. Intelligo: utprohibeant murorum afccnfum. 

Cre. 

s X o A I A. 
ttJSiSlf». 744. ""ETr ufif^) ri Hni, hrV Jf^ a, nMi 
^itai ^;ffi» dvtUatif, i^ avr^i tAv. 74f. tI ^gesstitix^) 

746. 'A0;t«»j' ) Tuyfbdruf, 747. 'A%oeJlt*^ ^) i ft^S (fva-h, 
U9i §ii}^e^^ mfAif^rteuf itin». yfo, Aip^ft 4at9xtifa() 

7f 2. W 
73f. Hf^aXm A.) OffKf^Tin» vdXif^f. 749. '^H ^f.J jf4 E U III PI D 1 d 

; *AM.* el]t/, ?TOf <tr ft*} i^^XfySfJ^fi ^^* /^ 
Kcq' iOOi ^^rorr' ai^X^por cbr^r^pii A<tfoeJr> 
Kocj &*^0er5t £i^ t^^^y ^^^ ^i^h 
K^riir-^*, 05 «Afle Tmrt^i^ 'Tn^imif ifiUu. 

Iiifju>y@*y Idr m ^s tJ^ <>^ 0^4Atf, /tf j 

2ol ^>f fiiMtQtii' rUu Sicitf ri^yffot 

MdTf 05 y kh\(po$ eT* 71 fu fjULyLPffypi 'y 
Tge(p' i^/a^ wr, (TB 71B tIo/ t eAcfco ^^&fi^^ 
HaTWp J^* e^ ccLiTor cLfjLOiQidLf o^Aicntctr^^ ; Jp 
^O^Ixr TLKpAcacTO^ ' QOc i>ar affi^e^TrHrtra' 

S X 6 A I A. ^ tfpi , rifTsfl TOf . mMf^9. 761. * Af Tij^. tltTiim^tf' 

:6i. 'BX0 hcA) ^tnimf m ff ^^*. y^;-. Tfc w^)^ P H OE N I S S M. m 

Ct€. £t ducibus focios 4^4/. Unus "enim vir 

non omniit videt. [prudentiaml 

Ete^ SecHndnh^ audaciam eligens, an fecundum 

Cre* Utrumque rpedlabis ; nam alterutrum folum 

nihil valet. 
Etr. Fient haec itA : Profeftus cnim in urbem ftp- 
tem habentem portas, 75$ 

Ordinabo duces ad por(as, ut dicis, 
Opponens pares paribus hoftibus. (eOet^ 

. Nomiaa ^orrd lin^ulorum recenfere Ipngunl 
Ciun fub ipfis muris confedcrint hoftes : 
Sed vado,^ne (imus ocioG mahu. 7(0 

Utinam ver6 mihi cpntingat fratrem habere 

oppofitum, 
£t congredientem mecnm in proelioy ut ^fum 
immiciam hafti» [patmm. 

^t occidam eum , qui venit evtrfurus meam 
£t nuptias Antigons mes forbris, & filii tui 
Haemonis^ fi quid ego fortuna fruftratus fiierot 
Tibi oportet curs effe : fponfion^que fir* 
miu)) ^66 

De qu& ant^ convenit> inunc facio in exitu meo. 
£s frater matris mes,quid multis verbis opus eft ? 
Nutrias eam digne, & mA & tua causi. ' 
Pater ver6 fu« ipfe ftultitiae fert praemium, 770 
Excscans (e, non vald^ eum laudo : 

Kt 

2 X O A I A. 

JtS»^7. 772. 'f^ft 

TMlWtry^ Xipui dp(t(iHf, JJ i. Ou» £^9 ) itikMit iTtfm" 2^6 EURIPIDIS 

'£r ^* l^nv iifjuv cLfnpVy ti Ti ^ioxpcOo» 
OlmopxvfUi TemaioLg gv^ ^^sumiy 

M&oiyAXy aS mT^o^ oLvrtTranJfjLOY^ 

2o« A<^ >ap ^i^^ ig XoyB^ i^i^iTOi, 
'E>6D JV n^x^fUju /jLOivUxluj IfJHfJL^fiUv 
''HJVf 'Z^ej^ auf^Vt ci<xis fjuoi fJUofKpoi^ ey^r. 780 
rioA^ y^ ^ aoi mZr ^QroKirHeoy Kptot 
'^hbTrep )L^fim^a}f TO/^ct, rioAtU^efx»^ HxuJt) 
M)j97oIe T*(pwotf ry^Tfe 0)}Sa<q& ^ovi ' 
0r^a](<{y cTli 'to» S^ot^iaK^. xocr ^/a^ r tz^ f. 
Xo) j2 'nxir cLX)^'iVf^a^o\ois ^tfjuois \iyoiyJ%^ 
'Ex^lgeJe tAJ^, imoTsKi r cLfjLp£\nfjuL^f 
^Sls tU cnySicL TDr tzs^yutlfj^ov h^$ 
^OpfiSfJLiff iih ^uju iixw yixM^o^cpy 
Tf J^* EuAxSefot, ^:j^(n^^ri[f ^eSr, 
rigoafly^o^Sa., T2a/l)i a^c7i3arti-:roAiK. 7?^ 

Enflr 

S X O A I A. 

772* *H(M»£g 0I' «ipeSai) tfsfj nyinf a^n&^ ^fdrH yhipnii, 0W 
M TuTi Ofcffq» idf fvfJffS^ »uiui Ix^tmi* 79 ^ Iku f^Xjl* ^^ 
J^A#r. 773. ^E» ^\^*^' iffrii' «J)yii') t^pp» Amr^&fitd^ 

/(^y2<x?$» c* r^<5 ffvfA^^o^Vi f^ rir^ fMmfr^t^ xa&^mfyum» 
Ztn 5[f(r^tfgf— '-9v9s0^ r»tftM; T^ ri mW» xAfleu^ imif^ 
'U^tlB-tJu/liKSi ro r»Sm> «o&^^ ro mtfJttOdfof^p^t , S/ksmv ^ ■ " 
KmvkJ ^' ern yntni* i^dmf^y^ ah ^ Oolftcr» yjim^ 
J76, AunimfVfJt3f ) o{Ji»tifUf4$f » tJ «^rgT ifofigilk KiiAyAti 
777* A«C9fS& 7n/t*^)/tf») «J$ ? MffMJcsitf$ c« T^ t^/mirii^ •ij^ 

rJtTP ^n^iu "amm^. fV ;& rimShk Qi hZe9 4W^ * • ^^"^ PHOENISS^» af7 

j^t Dos dinsjkis {onh oCcidet; 
Unum omin)nus> (i quod oraculiim 
Irircfias vates nobis dicere poflet, 
id ab eo cxquirere. Egovcrofiliumtuum 775 
JMenoeccum, qui nomen idem habet patris tui» 
Mittam ut accerfat huc Tirefiam, 6 Ctl?on : 
*recumcnimlaben$in colloquium venict. 
Ego enim itrtem divinAndi vituperavi 
Jam coram ipfo, ita ut mihi fucccnfeat. 780 
(Jrbi vero & tibi hsc mandd, 6 Creon, 
Si ego vicefo, cadaver Polynicis 
Ne unquatn fepeUri patiaris in hac terraThebanai 
Sed ut liioriatur, qiii id fepelierit, etiamfi fit 

aliquis amicus. 
Tibi quidemhsc dico. Sed minifirismeis>dicOi 
EflFertc arma, ferre^quc indumenta, ji6 

Ut in piignam propofitam belli 
Irruamus jam cum tiltione vidricb ; 
Et Priidchtiam, quae eft utiliffima DciU-lim, 
Oremus, ut fervet hanc urbem. 75)6 

EPO- 

S ^ O A t A. 
$* Tmpdtuf. 780. "hJ^ «ef^ m»T\f ) *tef i>(tyu atJimi uotS 

•Xeif. 78'. 'Emaxnjflm) cWfAKtf^ct/, liMt^» hlf i^/fbii AW 
pkK hnt^rifri. 781. Nfiteacr; ro <dl/^ 784. K«v ^/- 

A«9 tU G) S4^ Ttf rv ^Ht^tt^i^l xA&tlui dhx^lui. 7 86.'£»- 
pi(m 71 ^) TPi^, W« Umdkt. 'A/^f <&i«^3( ^i m'>»8» ni ^ 
if^minf •«^«^«»S&. xiyi /i Vef»<»* *efc4»M^uXmm0, »»«^rJW« 
•/ JS Ypf^kn W ouffisitii. UUfmi^d t tiff0^£>ii/K^it) Tttvim 
«irf$«A h^^fAttffi. 788. Xiw Xxfi) C^Ke4ai> »'««- 
^•f«. ieitnif ^ kiuuhf mtf mfhtwTifSjf.^ dfe} 4 mW^* 
^09f a tinC^i Km& intleJii^ fffr^ifSf,n. ^ "b/M^D^i^. £!f 
•&fi$ JeAl^ tif»6f^ ^ fni^tn, 74^9. T| yi' £»A»Cf(«( ) 
nw/tf^lfr T&K^ foAWCNfir. «'( "^OfAv^C^* Af^bO^ t^ ^^(^ iL 
T^' U)mitU t^rmi, »« m^l i^ms mmi>^f, i im 7vS« 
mA^MK ^^y ifJCdXmn. 79 ■ • '^ 

780. ''fi^^ f*.>* Y.) tfft /^H^ IfbWlrtf fK,if»^epbmi ifum JL 
hmm^ Mdmn^, ^Un A d<ii«£»f 788. Nis«^»Vf ) i^f^ i^Z E U R I P I D I S 

E n n» A I K A- 

. ^ Bo5pu^F cL/im^au^ >j£\h xy^ '^v/julIcl (ju^n 

' AM.0I atwo7iho<popoi$jqpxlovAp]tiC0f^^rmAxjm^ 
Klfjudc ©ifot^, 3t5)ttoy iKfltc/Xo^cTOy ^zaCJVf^"^* 

"^Ap/iaJc 

2 X O A I A. 
791. ^12 vnXy/ASX'^^ "Af9«) W Tii«a& «'%| ^Aff^ *^^ 

f r 71$ opjuq A0>/^om, x«AiS$ Ki' f«(fif rtiSib ^•fiatiivS^, tm nim 

Tn^f^ ^'SfTVi JWxTvAiiMS. ro «c^ Ttr^fittl^f dKttibXmAf» mJ! 
'/^ fisf^fn^icuf fAS7fi?rm w iktcrvMKtl' • ^» f^ i f/r ^ i ^» 
siflfAil^i ro i of^ff nS etf. o c^ o C> • ^*» ^ ^ <^' WjUf f^i^ 
ptl^i. ro i f^ W Aoi W 0^« r«r « • r« <{^ f^^jfty M y i . fn) 

f4$X^<^ i^m) fnXtJip fJito}Qtt9 t^ xufgftirut «jtn. "JQX, tM^ 
vt%9i ) ;t?^i^^ ^ O¥&it0i£s> Utt^fitigm ) dteurg^^ « tv tdrw 
fhSast^ ^f» rmrn ro^ 5 h^fkh fopmS^ tl^yfL^t^, ^'AMm^ 
tiiivv^tt>»<^i tii ^ r«f »f«MM< TRn^vouuf (Pmti», iC^T^» <^^ 

f»;)^oVe4<^* 79 ^ Ki»fii^ «^i^ } 719»« >««|»«Ai4M( jtfn^ 

^f fc ^f trT&^, Pteifi^^ ecKfAoMtf et^ ifci^i 7^^* «^ **'^ 
^n r ^f fio^y'^9 i^ fl^hlvoii vtaitiiSh ^g^» MMIiMfg 
|Krf Arif^ ^s€9\ TOfvifigt A«rtf. «fioi ^ ntuni^ ^^ S t^fj 
S* 9Ri^f & ff « woiMPi^» ''Ansm» V ^^^t£H '■^M^iM^ ^StlfMP . 
tiftanUm i^ ^fnsi^ ^Uvi^ Hti^*^» WHifiiiH fnt§ md^ \ t>'H'OE N IS S'M. 2S9 

fi P O D I C A» 

StTQpbe^ 
►• O aerumnofe Mars, qiiare fanguine, 
Et morte deleaarisi \ Bacchi feftis diflbnCj 
ac alienef 

Cur non intcr pulchfichoras coronas puellae 

viro maturas^ ■ \ 

Concinnum pandcns, tibiae per flattis fiiaviter 

canis 794 

Carmen aUquod^ itic^oJiHt gratiae laetificae ? . 
Sed cumarmatis, exercitum Argivorura incitans 
Cum ianguine cbntra Thebas, laltationem in- 

concinnto) prs{ih's? 
Necjue cum thyrfigcro , cerviQis pcUibus in- 

dutus tripudias, * Sed 

2 X O A I A. 


flifNcSr, S ^>^tfnr 01* fiaxx^i^' imJ^ ^ cl^i^lA^ ri 

R » 799. *«AtIm) 3^0 EURIPIDIS 

^lTnsiicwn Bod^u^y 'Afry^is^ *fkr?aAj(rcLs 
2to/)tof >tJ7fltr curmh^epfmoLy 
QicLODY m^TiKoiy cvi&TtaXov tC^'^ 
AcLivct T6ip^fle. ^Axa yjoajuLyimSm 

Aoi£ShL7Li^i$ "TroPivfjiox^kmr. 

\AjUqpo(py\. 

M>J Trrle t ^flM^ctTa) ^zsi^^tQivlcL \i^v/JL*Ioi{si^^iy Z X O A I A. 
ri($ ^hfieuMi* f(^ iiuufvas «vrti$ W|ii^ *i««f *Af>c^«(. mi Ji^ v aa-tifndfy nyuf mf mr 9191. tofff^ fuf iwmf y A^«/u(siiw' 
tifohjif^f» ^AcarthpUfi^f») r9ikif darth^u^/n^fti, ^^ 
^af yu^ • rc Jpi^^of* r«v c* ticari^ r^t/npif^ , . TJfrtci m 
flTieprtfi' A«0y« T sivAffbiMr> ^nf^VpA^. *!AaN««« .'AfirJ^^i^' 
>H9v«« acanhfPipr. "AAtf^f. 'Aaxrih^iffUfSfa B^lmnf Sma^ 

Qtw${a99f t^ QiyxMfiBf Xf^'i ^^^ «yTntnAM^* v «iwfr. JC^r^ 

2iittnfy PHOENISS^, 2<Ji 

e^curribus (&frsnis) quadrijugis unungulum 

equum 
[hieni ad flumina vadens Sap 

.quitationibus incitas, Ai^iyos infpiran^ 

> fatorum genus fcutiferum» 
^hortun armatum, advtrfarium %d 
.apidea mcenia ferro omans, i. e. cingehs. 
'ert^ atrox quaedam eft dea Difcordia^ qu« hasc 
Ixcogitavit mala regibus terras hujusj Sp.tf 
.abdacidis miferis. 

> admirandarum frondium> & abundantiffir 
mum fe» 

s nemus, Dians nivofe ocule Cithsron, 
funquam morti deftinatum filium locaftae 8io 
>ebuenis Ocdipum ale^ inf^ntem eje(5tum 
domo^ 

Aureis 

s X o A I A. 

. ttVs ^ S At^hlxn t(s^itpf3l^$iu i^^i mMM^ njfk(iuiru% 

^ 'f %t£ttSm AjQhtx^. 8q8. *fi l^ftiimt wi7ti?im ) i 
^ T l^tt^r t(^ f40t^\ttf ^AtttVi i %mt 9 mtttnf 0^^) 

y^ ht}^m S^p9^ti t(^(Jkni^af. *!A«[»f. «p«9 ^t 
W9 wfni^tifmfSfion» nc^a^^mt^t) ttnXbMi^^lf^t, '^AA* 

mAti^^iBfSr, tkXt^in yrukitHiSt ^eJ^ttt thf^^fS^mt «a&iuc'* 

809. N«»ar^) o uvft^p^l^ TMT^* XMntr^f^) 

titmt <bv^»x7tKif. ^Ot/^ugk JHt^teiit ) ia^ »^;« i ^'Apitthiq 

t w tc»M Sfn, n ttq f(0iXtdfivf Tttt^ Tff ^> mtortf ^ tn 

tSt r^ifif/tigt. vnkt^^f p</f int.ttvfnyfns A i 9*«$ « *Afvrr 

W^;^. *ii;v^«(. '^Ofb^) «fe«&fTV Sto. ne^ 

. e«(7i^frSt. Aix^f^) yiinfith 8ix. '^JBiiS^fjf^ ««- 

|t 3 fii, Xj«. 26z E U KIP IDI« 

"A. m\t KaiS^/ULoy^ini.Tilf^CdifXjoav h ;^;\o(Z(nS] 
Te('^(7i x^H* '^'OfjSpXj(pipM ou9e§o^ us oiCfliloy f 
Tmcufy cbf ^^ r^o^^^ ^AiiH^ 
Ka^fUiois *£hmfi^. 
> £SMr^ifjtta9 y ttn^ 0LM.ot ^fleAcT tow>' 

** Ou T^J /^ KS^AoK, » wr' i^ X5^or, 

Ou ^* 01 fCli )fOfUfJUOi 'TiAt ^Tcdjihs^ 
lAa\t/L \pX^f^y fUOLOpLX <rfe WlgojT 

*H <y){ cuucUfjLov tU >^tx®* lixQer. 

cc 
cc r X o VM/MN 


71 If^Hrmft cn «5 i^^ muTu% mjm}*, ^ h^Ih jsn* yii^ ^ift^ •»• 

■ . . ^ ^- \F H OE N I S S JE. 2<J3 

^ureis fibulis infignem : 

>f eque virgineum alatum^ montanum monftrum 

venire debmtratj 
.u£tus terras, Sphingis, maxim^ inconcinnis 

cum carminibus ; 
^as quondam Cadmi, quadrupedibus ungulis, 
doenibus appropinquans, tulic aecheris in inac- 

ceffiun lumen, . 8i6 

tolem : quam fphi^gem infemus Deus 
^admeis imminc. 

nfelix vero lis alia oritur inter filios 
)edipi in gedibus & Vrbe, 810 

^oa enim honeftum noh eft , nunquam fiet 

honeftum, 
Jeque illegitimi unquam liberi, 
4atris partus , piaculum patris > honefii cenferi 

poterunt : 
Isc enim coofanguineum in Ie6lum venit* 

EpOr 
' X X O A l A. i' cl "^^ffi^^t» 8i9> Avrhnjjbitf) f^ /f rccZm JWJWt- 

a %e^^ ebsbjx maX KSf-^ St\^hxn^ nS^S^ 'M vnMt^ r^ r«r« 

l ^ufflf 'hxfiifTt^- Sii. Oo ^ i iMrt^ f^gbXif tmr t^ 

f) i %ctf snn r^TV x«iA«» iov » 04^ «»vr« 7^ ^;^ ^^ 
fbii sAtoi j(^a7$. r«7o /f ^S^ V GiAWvJW 'Tm^fointtf^ yif* 
ft 7^^ fttfiri^y i^ mt^fifAvq 'Tnuiks rr»«y&. r^ jy ^;j0j 
i ««(Aoy ^ofBficfi ivmt imtifin^u iS^ y> «vtp7( yi^ftft 
i(gtXif. 8 12* Ov^* »1 fifiitif/(St) ^ HBtfi T$ictt)iaf, tii 

f 9iifnf<9i miiis xuXlf, ^i Tm^ T *f ^(mt^ ^iusf ^jp^ 
ttX^ ««W^TBi K^ dfictn» 813* Wtwfis^ JV m\^% ) 
9^ ^ Cu^tiff^f tii Af;^^ «Atffy. « I91 S* tlitX^u xirHff S* 

79 f. 17«^"- 

[ 2« XavniiT, ) i\ if hiPi^fam M^Xiteif JKvrV» ««(!) 'l^Smy i64. E U K 1 X _ 

^ ^f a^^TiO- -'a^is, :^ «^f 4^f t$md% 3^pA ei 

W tiini^,t(^ *? ^e/nf^ ^Ss^^ i»tix^9 ^ f ?f^em «a 

^fS^ Oifiuif ^fi^ AfC'^ »oe4fi»Ac/, »«i;9|t*y^3^Wftv» Af}fA 
V^nv» fMUf^fifm Af;>^«> iitHSfi^ iXti^mf CfhflffS^^, ^ M i 

^ff^XifoU Ttl^mtf^i^t f^f^fojMv Zrjt^f hntinnf i^l^f^» Atyt ^ - 

Srij 'A^>4/v$ )(^&^ "^ >fvM« T XSw i^ Ar«^( x iUrtmf 5"— 
«C5yi(^ tiftthSif-mf, Xiya d-/«9vv ieanUpk^f tfwkff% «rJlf— -» 

;{«Af«9f Jiof « f^$, i( 11$ TaJnmn rm^ fiXiHSmf tCahUnA vS 
^ximf ^ yn^ Ta/itn^ ^>!nS AfAtUttM ^(gi&fj^vmw, ^ 
m^tXti r Otilmik r Mcniifit vnS ^fMTmt r eViCfCXvyUMvv ^ 
4fx«y> r i^ninifASft iyuf 2i\^iMXof r«M( jH^vniiTBti m^fm^t r 
W^j» «^ *UKtivi%9 ^i^mi fi^if(^ 0fSc. w^t iysanTlt^^ GP«yf» 

Toly "^^ ^^igoT^^o^p» 03iyozo\o(po*o ^^xoyl@> 
riviuiv ohvlo(pvny QwSocj^ YjL?^i<iO¥ ovu^@^. 

£ X O A T A. 

8lf. ''£7?«f$ ^ 7^} TuZm J^t|if$ ff*ix6A. fS t«A»5 tk ;^#/ 
tivccKXtiiiKmi cots^tpi/aj, figntmeJZa^ 'f mp;^uU tuimifi^tvimf i 
©iSmg. T« ^ f|«$> f7f»f( «nm, J ^, yifftw oi^vi^wi eormpiKi 
«tsro 9 ^tifHisXipoit i)^t(^f\^ , m^ vnTi nKiamfSp xm& • 
§eip^m^9 iiys*if ifJff*>f» <^ t^ m)g/^< iscttj* *An$n xiytmm 
^Mtht To mKMtfoiJOf, tiq Of mXtiOtq eutQnOJi oj^nrov, (^ i r/ 
ifeif^Pl* To if «W ^omn^XiPoto i^T^v]^ Quv^KTtof» ' PH OE N ISS ^. t6s 
ifif M* ?iixl^ «/« ffvfjHifucip. 81 f. •^71X15, <J y^ ^ riu) ^HCf THf >cn t iiirmf ^fnfitinuf, liui X^ ^ ^^- 
^« ? ^^ r^ffcffiftii ? ^fUMrisf xf^«AiU, kAioc M6(a- 

i Aifiai9 i ntiynt *n i/Mrae^i&sy S *\frfttUu mdlof tI 00^f7r 
f mfik tfJH »*t^y&' ""'^' ^^ * '^^^ * ^i^^f ic^^ i 

^ «7«9^y jrsfi»; If' <^ef<^ '^^^ ^A^X^ 'ix»9»f ^^ 
»7ify W i%^f "•'^*?C'H'f ^ •jfi^ fWiwi'. 

lenuifti,. 6 terra Thehdnaj genuifti quondam» 
arbaram ut famam audivi, audivi quondam in 

aedibus^ %7.6 

L feris nutrita, rubram habente criftam dra- 

cone ortum 
!enus ex dentibus natumji Thebis pulcheni* 

mum decus. 

Har. 

S 3^ O A I A. 
^ reS^ Qwim^ «vrar^ ru^ earttpTii ^W* ffi A r« irat^ 

jcAs^» iyjUijiHfM • 

829. ^rtP-^J t66 EURIPIDIS 

'^HAt/9oy i^iShu. 0of(ujyi rt TfiyicL ®i&iih 
TZ$' A/ifm^ rt \v^$ uito^ 'Tnipfifi otyifa 83 1 
AiStJfiGn ^o&fd^, ^ogoF cu^)i ^o^y 

MvejiJiShLS y cLyaQSf 

''Efox' ap)fiW ^f^ctroioir- ^ ' 

'Ioc/aSou 

A6\jp ei$ rro xAj^ov mSbv iVi'®* TifliV i/itf, 
ngofioUK?, /^^ (TtpcLK^fJ^* cL&m$ 7m]y\p. 
KA^gB^ 7i ^t ^^uAocAye TOpSeK» ^(y, 84i> 

, ' • OSj. 

S X O A I A. 

^«^v o^' «^ ? 'Af«r^i;f(^ Ac/W. 83 ^ XXBt^^ptr) fi^ 
fil^^f. 8:^41. n^mtp) rTif*«er^«y rS 'lo-iM^Mf inrf^i 
835*. W ^' « xf^Wfle) ^ « MQg^^i^^ 'l«2 r«( y3MAfi$ ? 

Qtwdtf\u9» Wf «»^y civ Tsf mXi^» oC^fAiiAi^f» tifi\f^^^m§nfUr 
tuf, f?« « iAtOf TW^ dl7»$ fi^%eic4^> dnt »7nX^fite mwJiMfiAi 
ttmiTtct^ ' n ift^ » nhi ttmv-m. TXwttwt^ffg^ ti^xJ^waimt 1$ 
«A^«$ «A!k0($ i)^^tief4^ac|^^f]|, rof f^ S^^y mAtjvMr fippiai» Mtm* 
flvfigkoi taXsfAixtT^» 841. *HvS wtifftit) al il^ -tumi 

«&<o^(, ^;^f tfaif' CttfjttCiiuif TeAf/^ire^f titf/tSikinfft^ fsiw' «jUh 
Tflvc?, nff^wf^«{y tI ^itiTrh ivTv^Ttf tlf» 'SySwd^ig 9<^>«^ PH OE N I S S iE, %ey 

[armonis vei6 olim ad nuprias 
enerunt codeftes dii« Cithar^ue moenia Tbe« 
barum,^ 830 

.mpbioni^que a lyra, turris furrexit 
!|minorum fluminum^ vadum circa medium 
>irces9 virides herbas alentem qua? campum 
LUte Ifmenum rigat. 

Scue cornigera avia, 855 

ladmeorum reges genuit, 
inumer^ue bona 
Jia aliis permutans» 
7rbs hasc in fummis 
tetit martiis ornamentis^ 840 

Idmbu 
Ducito ulteriiis» 6 filia ( quia cacco pedi 
^'tt es ocuIuS) ficut fiella nautis) 
luc in planum folum veftigium ponens meum, 
lrscedito,neimpingamus: imbecillis eft pater 

tuus. 
erva mihi tabellasfortium virgineS manu, 845 

Qgas 

X X o A I A. 

•ni litaXtTn i ^Qavt^ ? T«nff«far. ^i&^hm^ f|»«eyc&«» i 

\m *? TiwiVp r«' Jcjtf W$ g>tfff§m&ii V )^dnmf ^^- 

846. oif 

Iti» Ui^fmpb^D ^Ssi rkf f&iVvv ^^#9* ^* mZ^utSr'? t^iutf^ 
;? ^£4 79^ fMni' raf sb^^v r Af«s9Scfit«v'3^ A^»«« i^ «i}>^^ 
^ wc^fol Skf^te^y*^ ^ i^ A(px««» • 'WfiJuiH W « ^Mt' 

«^ T^ ^if i(|cA«^'« >(rMi. 838. Mf&^iS.) vS^::^- 

if "ix^i i^ f^^i^fjji ^ «^«^ *'^*f*4f '^?*W*^^ *"**/' 2^S jBU^IFIJ^IjS 

Oit$ t\o£of oiWiafjLCLT opvi&cn fiuAcify 
®axoiav o9 Ueoiovfy S fiaSlQjofJiyjf* 
TiTcm M&oiuoy rnroiJi Kpiovl^y iiW fWy 
YlooTi w ri ''7n\oi'7t@* oltu^ oh^ 
rigo^ mii^ iti doify i$ ifjL09 y.ifjui{ ym) % jf 
• Thjicifluj h ^(UifaY Hxvm fjLo\i$ 'tu^cc. 
Kfi' 0ctp<n{ * mKcL; 7^^ TupauLy ^bsfim oti^ 
'E^mffum aoY ttoSh/ \xSS J^' ouiTBy Tixior 
^^ Sl$ TnLcr knmYi , tt»^ tb ^etrCuTO^ <^i\ju 
^^ Xeigo5 ^t^^iag cufXfjSfiHY xBtpiafJUCL^ $f f 
T«. EtiJify m^iafjSfj* mMXJ^^woveBS^yKpiofi 
Kfe. OwTra Ma-yiofjLfff' iM.ot cn>M8^flef oderl^, 

KoM mffjfJL x^§Diaa9y ^tstV®^ OicCotXa^y oJSf. 
Tei. Ko'»*« 7fa§e<Au >aV *E/>eyft«ft£r otTo • * K^( 

S X O A I A. 
846. 0$; fXtfC»» ) 0< «^ •iWr0dK«sni fStNxr^i^ In^i^t^if^ ^V 

ffv^^ ^ ^ ^yettfif ifAjttt^i itou, ifftiiMtSn 9Kf irlirtH, (fM 
Ji xiM f<$ T JUfc&f ? ^r/I^';, Afl/riL f&«W p^mS(. •//)! 
0£i(^i T^ir^ 0«£vf> «vai ifi^9nffi& i Tei^um» 848« Tcitr«9 
MfrMK^cT) «yij S^ rf»i>0y if/fh t(stC' iXixutf» viru sJit>f4f(jll9' 
ffjy i f ^AtftT^ II ifjytfCf^*' i^i t^ixSJ^ ^ «$i^» « «C^C rff 
^ri^ 0-«} lisPnihi «yS •; 910 A( f*«> ig flpaAK ^igdintw Qtinjji 
fiailimi fitlAaif, atrU ^ S M^ M wfutt/v IhvmvS. ij^^ri- 
Tv ^90Jy, « ? isi^ ih!i> Sj"!. 01^0^/, fS" TH^uit^) f{ffr #>f 

x«Si^i>4''*''* •^<(/ «l* «vrS' ^ «6r7iA«Cv« rfici'«v MifHMtJ$ iu 

u^ieAi4 xi^^^yifiSjiik. Sf^. '£2$ vniT tiirifn) JfcBnf^ 
«p/ic^, fAn ifT^ 9 xtfSfT^ VI9JC*» dxtffi%f fiUfHt.Srnt ^^ 
^rfium^ H fttn vq aurcf tifecKit^l^i, iottniS ^jfio^ i hmm^ 
8f<$. lAtf) lf$w TnZm» :^ii fjift, JK^9» fAtTtxmXtm flP 
cantf'^. 8/7. OvTO^ XMXirfiitJtt ) nhtfMk IsnAA^iMSb X P H OE N I S S M. 269 

Quai accepi {^rvans auguria aviuxny 
In iacris fedibus^ ubi vaticinor. 
O fili Menoeceu^ nate Creontis^ dic mihi, 
' Quam longa eft reliqua urbis via, 
AS tuum patrem ? quia genu meum defati^ 
gatiim efl : 856 

Crebrum enim incedens greifum, xgti con- 
. ficio hngHm iter. 
Ure. Confide; prope enim ades^ o Tirefia; ad 
. amicos tuos 
Applicafti pedem tuum : teneas eum', fili : 
^* Nam ut omnis currus, &pes fenis, folec 
^' Manusextemx expedare levamina. 855 

Tir. Sit ita, adfiimus: quid vocas me tam cele- 

\ rit^r, Creon ? 
Cre^ Nondum obliti fumus ; fed coUige robur, 
. £€ fpiritum coUige , ejiciens ^annelationem y 

quam contraxilri in via. 
Tir. Magno labore adfum ab Athenienfibus, 
Huc dedudus fuperiori die. Z60 

Nam 
z X o A I A. HfifSjf^f- mJtti ii »T<^ ri lH^, » vy ii xu.^j^ffm»Ci r\ ftah(^» 

I^H TH «e^A«eC»rif ifMti^tt» ^ti «^ y^ ^ 'K^lwtiStif 'xu^fmf/^ 
^th» M^ C"^ xoTt» '3tu^0iylpftt* Y^ff^ ii Kff< mt^ftttifp 
irri S* \W rSxixu Tnt^xiXvfitctf» 86 1. KtixiT 

946. OimfiTftt.) W« f(sikf7tii€ T iffit, fimif CKW^ttfHf^ 
w 9^ ^^'fm^.U^ tvu fisikmvfMU* 8fl* SfcvfxS A 

fm SwMUmfSi mfm^Kmf^A ^ * ^ rmivif. fhtiikxktfiiU «Qfnif 
•^ ikf. %si* TfjtveO mei£ ^ Mtfixim. 8f4* ^Oot, Sm0at. 
If9.'titx^.) ^' V 'A^lwmimf, vi yiti rS *Efix^mi xmmyift^ 270 E U RIP I D IS 

Aa£<iv km,p^$ TtoKtyum axvXAj/julmp' 
K/>e. Olwoy l^i/JiUv )C9tMm3(5C m <i%^^' 86f 
'Ef 4i xA.w^H yuijujiffy citr^np oTcdcc cvy 
Ao^$ AcUKtiSSfy x^ (uycc^ GnCou^ kym. 
Bcun\A}^ fj^ Sf HeGffAjB xoojjLffitis o^ihMi 
^HSm ^zif^ cl\xUjo 'Etiox^s MvxlwtSk: • 
'EjUjQi J' im(pt\K OmfiaMf €i9(» m^y 8/0 
Ti J^Zm$ (U iJuxM<^ m<wu/j$tf TreAir. 
Tu. *E^03(\i^$ /uSp HifiK cur x/i^T/m^ ^H^ 

•E^B-nicj^ieif ActY®-igfa5e3r, ^S/f 

rioav 

S X O A T A. 
tiuTh dp^fTt^ iyifef^ it^Tfif ^ufA^^XmSkf *^if^9ifm vr^ 0^*' 
§Afei^(nf 'E^^cjftoii, fsgmu^vaif kuH rS fiuffixitii 'fff;^^*'^* 1$ P HpE N I S S iE. 271 

Nam & illic quoddam erac bellum contra £u- 

moipum^ 
Cujus glorioros vidores ego Athenienfes feci ; 
£t hanc auream coronam, quam vides, habeo^ 
■ Accipiens primitias fpoliorum hoftilium. 
Cn. Duco eiTe bonum fignum vidricem tuam 
^oronam : %6% 

In mzmi Mim procell^ pofiti fumus^ (icut fcis^ 
BeUi Grxcorum ; &; magnum certamen eft The- 
R.ex quidem abiic ornatus armiSj [bis. 

. Jam ad pugnam Eteocles Atgivam : 
£t mihi mandayir^ ut audiam ex te, 87« 
Quid facientes, maxim^ fervemus Urbem. 
Tir/ttcoclis quidem causH daufo ore 

Reticerem ora^ula : tibi verd quandoquidem 

vis audire, 
' I>icam. Laborat enim hsc terra-jam pridem^ 
6 Creon» 
£x quo Laius fufcepit liberos invi tis diis, 875 

Et 

S X O A I A. 

^cnrifiuirmi i «^»«3-$ jumS^. 86c. o2vy«y) nifAturltii^v, tMmr^ 
M^9> «p^Af tiumTtf iHiJt'^ ffsM ifH^iif rS if^ fJiMiy» ^ 

il WiSm^ *ry wiXiv footufMf if* 871* 'E9f«»A|y$ jS) «9tr- 
«t» o 'E7r*»AS$ tti-Aettf <^ hAwn% rS fiidrrHfc, S«j JS «^ iA% %k 
Xtyng JpiitTUj' 'Ep«>^ i^ rix^fluf ng»%itfif iftttfv^aftkluf, mrri rS 
iit^ttoXia». 87 f. '£| S riKfJjn) rix9W mnf iUfA» mrtt 
rSf iriKfttn. xttrti ttfime^if^n^ ^ ^tCHiyi 7* xipn >U rS A»A 
«jS t^filf»^, KmriSn-Hi riti «%^ f^ *&uttxim ^ 1U>ittmQ». 

877. A^ 

86l. E^fft^Ar. Jk) Sy«y hahiihtUft^tirSlLi^ 861. "JE^. 

* f^wn( m i^%th Ari rSxmrixtf. 87/. JB/«) /»« i3irA«q| V ^f. 
27» te U R I P I D I S 

Iloair T iftm fixrp] (jtiXM Olii^itw. 
Ai 5* cdiJLtLm^Tm ^fryfjUica Q^<f^^i 

■^A oi/yJCJtAu^ai ttcu^^ Olii^Tts ^^ofa 
X^if^oiltSy a$ h 3^ts$ U7t^^fis/j3/joiy 8So 

Out' e^oJif ^iShfltSy ctrJgjt ^^^ 
'E^ifyCA(»(TDUf. C/iL J^ ' iOTA/O*' wimk ol^ 
AeiroU, vojaV re, 39 ^2^ ^Tr^teurye^^. 
**A '>» mJ^cdfy oii7x ^* {f xiyon tm\y 88 J 
EiV e;t^©- ?\8or tojoi TBTcm O/JtTTif ; 
'Ey>(/^ JV ^aif<tl@^ MTox^ WToky Kpeor. 
r n(^M.o< h nxfOi^ nsi^^ rexf oT^ ^'TnoixdTefy 
^ApyucL TWi Kflt(J)ctgix fjLL^et/lt$ )2t?0f, 

Xu r\ co mXMvoL cvyT^^^gLcntx^TSrj ttoAi;, 
El /UM \oy>m ToT^ l/Ltoi$ Tts 'TrtfotJscf* 
*£xc<Vo ^(^ yi '^ami Ijk, t?/ OI^^tch 

S X O A I A. 

877- A<V iufigmmt\) t l%i iyip»^ eu JM^ffSj^ t WI|^ 
fS^ T iA^^f Tvpxtinn, S^^^ptitufi^^ii^. 878. 6f«* 

C^ r; %49. • 880. *p« a 9cy« ) «( A ^iM^Af* (k ' 
Tsry T&v T 9i<^' «ee^<^ ^ d^ftiKttiaiv \jBtxSuSaf» iQ^ fkt- 
;i(e«< r^y «'«^o^ ^oyi» «^r« ro x«cx0y 19^ 9*^* ^>^^ ^** 

€ ttirHi ti»^iXw4 ^KlHveij, 881. "^H^pSy •/(9&9»fi) «in^ « 

;^r «TwJW^ 881. Ottr* f|«J^v ) iX^ij6tiJia0 €J&ip^ f 

iii^tipttn H^l* ttifuv xttii^ jf^tXfjnii tv^xii t/9. 884* KW 

<P&^« nii/ti^r/Sj/i^) Cuvrirtt ^t ^ xflt&n^^^vv/i&b'!^^ 'C «Se4- 
^«'i^^- 88f . ^AV; Xihti':kl^> a i ^iyttt. '^hn ^ lOivS. P H OE N I S S iE. 273 

Itgenuic marituni matri miferum Oedipum» 
Jlxque cruent£ oculorum lacerationes 
!)eorum funt documentum, & exemplum 

Gra^ciae ; 
^ae occultait filii Oedipi longo tempore 
^olentes, tanquam efFugituri Deos, 880 

irraverunt ftulti : neque enim honorem patri, 
^eque liberum exitum dantes, hominem mi«* 

fcrum 
rritaverunt : edidit enim in eos imprecationes 
>iras,Ianguenrq;, & prxtere^ ignominia afiedus. 
tepter quas ego quid non faciens, quidve 

non dicens, ■ ( S85 

ftm in odium filiorum Oedipi ? 
tope autem adeft mors ipforum manibus ven- 

tura ipfis^ 6 Creon, 
tlulti ver6 mortui juxta mortuos lapfi> 
Lrgiva & Thebana mifcentes tela, 
lcerbum dabunt Iu6tum terras Thebanas. 8po 
Tu ver6, 6 n;iifera urbs, fimul cvert^ris, 
lifi fermonibus meis aliquis obtemperaverit. 
<Tara illud quidem primum erat, ex filiis Oedipi 

Nerai- 

2 X o A I A. 

5* •/« ix^ncif. 887. Aw7»;t«p) «rW S tUrMtjgtti «f*^«- 

A^f^yinf^. , "ATk.mi. AM^^p ^f»l^ nveAt*U «» ebiih 

if «< jKvflfn^^W* ^oSf%' a* Ti TMi ;^paif «AUa«v tturii 

mtfSifeti ^fMi yiBnx9if£f «^»» ttMx^^ jUft&f t^ktnf 

f^imrni, 893. 'EKtTfc ?^) <^^ mtiStKlf, t» ^ ? 
fj^. *^CfAnf^' *Q, <Pi?i6i, ifhf yd^ m im^i^ fAt^af 

79. *A i6^cA}/«r mttf'. Oi*AV. 5j^' 'f ita^m^i ? ;^^ 

s 


»74 E U R I P I D I S 

AM, ^ 70 iiTFiiv yr tfjui t66^ ouTtpocXfS, 
riixf 0y T€ TDTcn rfo; ixj^xluu ^usKiT^fiSijOiSy 
rioA^ ^c^^5^/€Ty (Pxp/iuxov axanme/aj^y ^KX)' 

To {JL£>Xcyy ti ^y\y mi(TU/j(^' m 70 7Rt9»i 
K/)g. 'E^nj^e^ ctJT8, 'Zj;^ wCv. T. /oi* ^'MiofJiJSifii* 

KpL $£^v ':^A«iBU^ 19 TToA^ aci\n/\tiicuf. jOf 
Te«- B^A^ (ju i^dp TDi, 3c«;y )2»A«^ -rtt:^«. 
Kpe. Ko&i Tnv^ TntTt^cicuf y<£wi \i mfnti d^eA» s 
Tei. @i\\; kxSoTti SH^y 39 c^khSUju tX\^\ 
Kfe. EI^ T^f Ti fjH olMo «TfeT ^zs^^fjdeuf i^^i 
T64. KXvois ojf tISm TW IfJ^ B^'7n<f]u.iTC^ 
ng^TDV <}^' OKiiKO iS«Ao/{9e/ <raj(pa^ fJUtB&y 

2 X O A I A. 

>cn r Tvhtf 8 Oi^i^ ufttK& tTfOf i^ ;^y««, fmlt n^Xt 
ifiVi ccfn V eiKtiropcit. HoXTtuj tl ^Xif oiicSfnq ««^«Hg, t^ Cf 
^f ro vvpttQotfi^ r ftXii^m 'nti MtcnjfSi^ 7&i( #Wv;^iiW/At 
'/m^%Hf Tjj ^Xi 5«2J65ffiW ^tiff^n UinM49t^mii ;ffU^* A PHOENISSiE. ^;^ 

^cminem civem, neque regem dehre eflc terraB : 
i^udd maiis agitentur genii^', & everfuri funt 
urbem, ^ 8p y 

^oftquam autem malum potentius fuit bono, 
Jna reftat alia ratio falutis : 
ed (non enim.eft mihi tutum hoc dicere, 
Vcerburtique eft hanc fortunam habentibus, 
Jrbi exhibere pharmacum falutis ) ^op 

Lbeo, valete. Unus enim cum multis, 
iuod futurum eft, fi oportet, patiar : quid enim 

pdtiar ? 
, Expeda hic, fenex. 7ir. N^meprehendas. 
. Mane : quid fugis ? Tir. Fortuna te fHgit, 

non ego. 
. Dicito ftlutem civibus & urbi. 90 J 

Tu modo quidem vis : fed mox non voles. 
Quomodo vero non volo fervare terram pa- 
triam ? 
Vis demum audire, & rem fcire ftudes ? , 
Ad quid enim aliud audiendum me majorem 
promptitudinem oportet habere ? 
Audies igitur jam mea oracula : pio 

ed prius hoc certo cognofcere volo, 
Jbi nam fit Menceceus, qui me huc adduxit« 

Cre. Ille 

2: X O A I A. 

yJidfn) fiti fitu ct^n, 904. M«v*r ) ^delfAHfof. li ^iu- 

T^)(!i <r)i eiyxjn Tu^Xf 91 (^tuyii onc •?«• 909. Ejs 

f/mXtitf ) iiT ^8Qf^fLia4f ^xi^fi. n ^dki t» au^eif liu) ^u* 

». '^Ofttn^q* EmE oiVvrof ae/t^i iftiuJu^sij iSsA TntT^m» 

KXi^( if nhi ) ttKbt a^ fuJu, 

916. Bixi 
18. OuK iii ^ clht if4$l tUt^ ««^«Ah» %yuf iftfhnti^f 
• «/sf^y. 9og.\Mii futZM fbt, 904. Aui 7i muiU^tHi 
ftX* 907* ^» nfr. lUfJtuim p«VmH i 

S 2 f 2/6 E U R I P I D I S 

Kpe. 'E/juo$ 7n(pvxjOf$ 'tccHc^ gl J^T, ax^woclfltf. ^lj 
Tei. BaX(j mpoy}®* S^^^gl (TDj tSto <})e^oroi 
Kpg. KAuaw T^ ctK 'npTrom tjk ataly\^aL;. 

*^A J^Zilts a,¥ maoLkli KcLS^uLeiw 'TroAir. 
^(pi^oLi M&ior^eA TorJ^ cf^Ta-' v7np mr^ 920 

Kpf. T/ 0>fV; w erTni^ Tovcfi juJudoffy S vigfW; 

Kpf . ^Sl TroMflt, Ae^fit^ c>p iSg^^jT ^ora xaKS^. 
Teu 2ol y*, (XMiX TO75»/it fJutyiKcL a^ atiliit/^oL. plf 
kpe. Ot;x €xAt>0K, Qoc ^x8aBt, ^^f^ ^a\<$« 
T«. 'Avip OiJ'' Qoc irauuTD^y C/^vAj^ TfoAaf. 
KpL Xou^coY \f' y ^aif (jue Sii '^ia-mafjLomh 

Tei. *A*3o- 

s z o A I A. 

irtfittSt w9uT, hZg* Xxft h ii nt. Ar^c ^ «y'Tr« , ^n ^fvrM 

t^ l^ip f c/KAfitoec. 9 1 8. *'AMSi Ht) T iutM9 /^rrAbfMiui 
'M itiQtihf, £ Tiva, vntZiTti matUT »9 tw 'xiXa ? QilStJmt 
J^u* iw iWfp r?$ 'W.re/ii^ v^J,\otj r 9^9 «stiAf rihn f 
Affiy«f»f« , f tmJSi rnr fPTvp^iM' 79$ 9i0Af#f «EJr«$ m,fmfyi(9^ 
9 XI. T/^ff« ) 7/ xiy^^i rU i^f i Xey(^ tr^, if thuq, yiffi» 
Vg^fiTBtf ^ im^, Tt0i^iy ifjuov m^J^ tnnsf' 0^« r^«^«i/ 5^«ifJ 
91 f. l,ee}4) nl fA9fM icuy.»» 916. Xiusira vrix^i) ^fj^^&itt 
•IfAatH^iru, 917. OoKtr ttdrei) dvrl 9 igiciv fAtifft i mi^* 
ro «oTtf^ ;t«e^$ ^ ? «^jp^v «ytf^e^V A|A»r |u^mv * fCf Ht^ 
Hl^Jpit cifUn /S tc^tcfopltf, om i hffct Stmin i/A» o «vrvc 
mi4 jf ^ WJV* C4»<(m ^ Tcourvnim, iyw iusitMiv, Mu^tfilSMJkh 
•tcf o hl^et i ctvri^ i^ riS fkTft» f^ uinip §fi iftin i eitiiiq fMSfth 

a P H OENIS S JE. 277 

Cre. Ulc non procul abcft ; propi vero te aftat. 
T$r. Abeat nunc procul ^ meis oraculis. 
Cre. Filius cx me natus tacebir,quas oportebit.pi 5 
Tir. Visigitur, ut co praefente tibi hoc dicam ? 
Cre^' Audiens enim voluptatem capiet ex re tam 

faliitati. 
Tir. Audi igitur nunc oraculorum meorum viam» 
' Qux facientes fervabitis Cadmeorum urbem : 
Madari ^ tc Mencecea bunc oportet pro patri^, 
JFilium tuum : quandoquidem banc fortunam 

ipfe accerfis. ' 921 

Cre. Quid ais ? cujufmodi fermonem hunc dixifti 

6 Senex? 
Tir. Ut res ferunt; & haec oportet te facere. 
Cre. O quam multa mala parvo temporc dixifti ! 
7ir. Tibi quidcm, fed patris magna & falutaria. 
Cre. Nonpercepi, non intellexi, valeat urbs. ^zS 
Tir. Vir ifte non amplius idcm eft : fed fententiam 

retradat iterum. 
Cre. Lstus abi : nihil enim opus eft mihi tuis ora- 

culis? Tir. Num 

2 X o A I A. 

^X% XeU^nr im^) i ^ ^*i* iH9< f^^ ^ ^ fitm&r^fJiieiruii* 

929. 'Aira- 

''.9T4. ^Aw, jffieji^imT litfSt figkfr^^Ttit figkx^ff, ^ir^tiSh 

IfimrrkjfiSit» M fifiurivf dfjpehaif. 9x3. 'E^ wJ ^^^q^ti» 
iy» ttxbM 71 ci» tftf tii gzmeJ^ti» ^ ^aXtm^ im^ H rSn t^ 
thtifin n ^m», 916. Ov «Acmv, one ttnMtt, ipiiXmt tStnSt Im 
S 3 278 E U R I P I D I S 

Tei. T/ (Zs^nmtil^ /jh i «TbcrtpuAocxt ' AtiTij xaxL 
Kpe. 2»)^' 7n>\imL$ ryah fm Ae^n^ AoyB^ 
Tei. *A^xiiK TutX&j^i A^' j ^ mcmyicztijuSiJ cuf» 

K/>6. Tl JVf /Ct6 <}g^<n{$r '7rot4'(J^C& /Ol KA&XTItl^i 

Kpe. 'Ex T8 <J^' e^i toJ^* ?A9e x^ tbxw xctxoF} 
Te<. '0/>8^^ /i egaTct^, jtei^ i><2K ep;^ A^r. 
Ae7 tdkJ^ ^cLXifJuau^ S Jgjtxar o >»I>«pJi^ 
*Eyiv(loy Ai/)3t*i? vcLiJuaLim hrvTKOTC^^^ 

^(pcLyUf^^y <Pm09 GU/JLCL 7? JttfOf ^^flU, 5^0 

KotJ/t8 mXcaZf' A^i®^ c% /jLUuifJWjrat^ 
*^0^ >4f>^er (Tg^tmZt mfJLOi^ (^om. 
Kobi mil^ J^ay}e$y <Rt/ifJu<L'^ TujymJb^ ''Aftiv. 
X9a;F (J"' ctnz xapTtS xctp^ov^ ayTt 3"* oa;*al@* 
Ai/t* )jK ActCw l^gor\oV3 e?eT' A5^<^i;)f 945 

2 X O A I A. 

919. 'Asrn^A^Afy « »xi%») rm i(jpi' l^tSmnt i Tti^iAtt fnti» 
93«. ^12 csdi ^) ^*l^i liciTtutf n, S TH^tai», mfCfnrhfltf m 
ngt.^ T pvarmt, n iftt(sit, i «^ 'rifAuef re^;^o$ f>ciC9^ 9^3. 'aA- 
xirv KtXtoeiq) ^it^^imv fju» J^Atfyet?, ^ii xiytiv rc Hceutf, Cn 
t9t hf9e&9 ifx ffiotTnifftofdifi. 9]; 4. *'A^t^ fUtXivi) rcutr «Am^ 
f$n^ ^^^ (P^fTii^» ro K^ftTf hi)<0fov, \}sr* ififS H Xtj^^j* 

^ TxJ' 9»iAC 937. 'op9^ J ip/^'^^ f^ <f«^f«> ^ «^ lifw- 

nf lifX!^ ? s/tftwy A«y«y wt^^i rifti cv r^ ^ttXuf* «nr • }^jlHt 
^ibxmf iyi»m ^»A«(| fUfAt^Tstf *^ Atpxm» npttj^WTU W ^dni ^ 
o'^^?^ «y(C(^ Hfcu ^cftcf r H y^?, ^^^ /b»^/^i(^ W «mAMif .7 

pi^y^iS^IC^ ^«i(9/l^> 0' i(p4f^9if cMi i K^4i^> ^ v«>^ 
fwcbmc /3«i}9«y f|f7f T*'ApL. 941. Kdi^¥ incXmmt) XtM 
i ^m'. A ^^ irSs, . t(si& KMo^ff, AI^ riif 'jmXtutit ^lukf r£ *'AfMifr tPHQENISSiE. 279 

Tir. Num. veritas 1^0 periit) quia tu infelix es ? 
Cre. Oto te per genua & p^^ venerandam caniw 
cicip. ^ i pjo 

r#r.. Quare mihi fupplicas ? inevitabilia poftulas 

tnal^. 
Cre. Tace; nh dicas ciyibus huncfermQncm. 
rir^ Juhes mc injufta facere ? non tacebo. 
Crr. Quid igitur facies mihi ? occides meum £• 

lium ? 
Tir. Aliis. hoc curs er\t; ego ver6 dicam. 93 5 
Cr^. Unde vex6 hoc mdum venit mihi & filio I 
Tir. Ktdih me interrogas, & in certamen ve^is 
vcrborum. 
Oportet iftum in ipfo fpecu, ubi draco terrigena 
Fuit cuftos fontis Dirces, \ 

Mafhtfum , dare letalem fanguinem inferias 
terraet 940 

Propter veterem iram Martis contra Cadmum^ 
Qui terrigenge draconis ulci{citur cxdem. 
£t bsc facientes habebitis vobis Auxiliatorcm 

Martem. ^ 

Terra ver6 pro frudu fruftum, & pro fanguine 
Sanguihem G acceperit bumanum , habebitis 

prDpiiiam 94$ 

Ter- 

s X o A I A. 

ff^ X9»% ^'Wm*; »«p7ff) iyn^ Uf tttrl xuf^S, ^lrt^Si^t^- 
if^fi^ S vli «JriK Aii^if «KfW»» r Mf y«iM«t i^ « vri rS eSifi^ 
r#*» «i?/(^ fip97tff TW^MtvciuUf^ il$H/ &f«^< v/*r'. IAmriV» ^ i 
qtS» «w T yKyfif^f cartifT$v ihliti& rl tSfiSh 

946. ''h 

S4 250 EURIPIDIS 

[Axj^^&*, tx TE jLtaTf oj, kpaifcn r Irmy <> JO 
Ot oDi 'n "TTcuSi^. A'l/Jjof^ fj^ Sf ya/m 
^(pcLya^ knt'cipyw\ . y yeip *^f ii9e(gh. 
Kel /W41 1^ flJy)?? y\^r\ aM' e;i(^^ ^^X^- 
Ovr®^ Si TnSXig^* t$(J^' iHyt^®* 'ttoA^, 
&ajfOifj -mrt^cdcuf ycHtu C/t^mo^ our. pff 
n<3V0K J^' *A$^Tcf fo<iOfy *Apy^iouji li 
0dotJ, (jLjeX<xifcu xiip' et^' oju/z^ajsnf ^tOsjafy 
K\\f<i$ Ti ©>!Cfl6$. ToTy J^' IaS <ft/o*i' mr/ujoa 
Tof eTfigof )i 7?? ^TtcuShL cTzSoBr, ft 'mAtf. 
Tol judjj mp ii/j£^y Tta/r ^xi^ iyS^Wxw, 960 

" ngo5 

S X O A I A. 

94^. ^H m^ «/tA|V ) «( «( ly y? dfiJhtxt wmii ifJkVf ^X""^ ^ 

n^rftntf/btfUi, i-m ^ tif%i}fyiiffU4f, « ^ /Urff if( i^ «>fA9»^ «vnv 
"^V «TB^iJiy JVr fouf» P49* Aof 9ro$ i f cartcfmf y%fi$% ) •/ 4£f 
A«^%r7T« T earttpmf, «s A/5t;wA<^ ^VtfiP» J*>M' XS-iw^i O»- 
A»r0$> ITf Aiv£^«, *X^luutp » K94 'Extnf, oq tyitA'' "A^Mp^ M 
Km^a Jvytri^, •! 7<s m<fr ITfy^ce, « • KA»0k$, £ Mfy#i«f«f* 
V Kgitif 9^'Uko/s^. 9fo. 'Axf^(^) nsi^^^i ^ tifVMikvfl^, 
9^ dXnJi^ ^npf^ T earat^^nif, To & tK itUbnl^i tipwifmf r 
ftfw) «Vtz ifixii ro «Xn^xM^Zrxoy f^, «yrj v eiMi^(9h t^^m- 
'xur^'^. 9fi. AifiSf^fitif) AtfMfy ^Wf% i^wrfitm^i 
fTH hio^ 3^ To f/ift/u(sXtw$af Tfj fhfnnm, y (jpttyifmttf, «^pjifv 
y> ttf^oi;^^^ ' i»x»9o if/bfnstuim& , ti hni «7« Aiyirtfi» A«l0Mi «0 
y^A^f. rVTStfl* «*( f6«V7Xir «J^yS^ fl^«/kb»$ CfW»* ti»HfSj/i&^iiTf 
mXi, eiftt Sf o-^x^iet^tU ^ it^e»^i rjT ir»AM. 9^6. OtxffV 
•^' 'A^tirm) fjttif^ ^ inS)»i r paTn^^f, A« flsrf vofiy. snx^V 
Ji, :;^^ T^* Xu^iif T av^^TAbaniiSjffm. ^fS» KXtiftii rr 0«- 
<M(( ) C^^«1ir«. ^H ^^ K9iy^. T«<> ^l' JA^) ^' r ;^« 4^$»;^, 
«TC^xe^vf 7^' f rf£^y, $ r mTik nkyff « tAv^ WA<f« 5>6o. T«i PH OEN I SS JE. a«i 

Tenam, qnx quondam vohis auro-galeatam 

fpicam 
Satorum edidit: oportet enim mori aliquem 

exgenere 
Hocj qui natus fit filius ex maxilla draconis. 
Tu Vero hic nobis rcliquus es ex fetorum genere, 
Integer & ex matre, & ex maribus, i. e. patrcy 
Tuique liberi. Hxmonis at quidem nuptiae 951 
Ca^dem if^us prohibent : non enim eft coelebs : 
C^uiunVis enim non attigerit Ie&um> tamen ha« 
. ' Set leftum. 

Ifte vero juvenis huic donatus urbi, 
Si rtoriatur, patriam terram fervabit. 955 

Aceifbum ver6 reditum Adrafto, caetcrifque 

' Argivis 
Faciet, trifte fatum oculis objiciens;, 
- Et inclytas/ic/a Thcbas. ex duabus igitur for- 

tibus elige 
Alteram ; aut enim filium ferva, aut urbem^ 
Quae igitur ^ nobis dicipoterantj omnia habes: 

OHamobrem me duc^ fiiia, ptfo 

. ^ « Ad 

2 X O A I A. 

]S mtL^ if/tSt ) Wy^> «m ^mp' i^ifv tCsAtr HS^%^9 ^XI^^* '^'^ 

^ Wm hnXfivu^ fAuniTti, ism^K^iK iyift79 04et^«<$ htXidUTii £9 

0VfAmt$tiiedfetin^fiSlf>(^, diitUh «« rh ^Mi ^djh'^0q nfuiflmf 
r\ «An^^» ^ fitn Si^l^hiXcf inuh M iiwitfibif atirSf 9^ lif 
Arff«y. ^'AfnX^€/f»ii^f6f Tp/ir^;^rf&v$ hhlfmftm fi^riiiM 

967. K^y« 

p^-o. 'A«p. df$»^iwi^ }\iya t^ cSk fAvr^i w »»» «»t^V 
9fl. *0 p«fb^ «t>7i « fby«5lu»> S» ^ «(^7V>^«fei>'9 «ttfiif ( 'Avi- 
ypiu 95" 1* 2f • «V* Tjfy Opec^f auTH Mf^^i» iit ^m^6if<^^ 28i £ U R I P I SLI S 

^* n^ oBwr. "b^ w ^* J/tsn^ Jce^'*^^ 

" rincf o^ 7t<xSi^X^ ^*^ *^ ou»Fo#}twry. 

Xo. Kp€oif) m myS^j yii^tw ol^q>^ %4^if^ ; 

Kpu T( d*' c&r 'n^ er^jTW ; <WXof o?y e/^oi A^*)p«. 
E>i> T^ « 'TTOT ei^ TDd ei^ <^/^^o^j^ yp 

'^ riounv i/ap 0Lydg6»7iDia-i ^iAoTexil^ iS/;®^. ' 

- > \ t> » « / \ r/ /7/., . ^-- 

'AM.* eiflt, Tixyov, 'TTd/cr /^GtSeor toctok TraAir, 

*Axo- 

2 X o A I A. 
967. K^iop, 71 0!y«4S ) « BCf Mr, r/ mmr£i r«y ^fiiy «4;^v 

tlrrl M »n^P. 968* Kf^i jS) icf>>*^ m yJir StTo QtwmX-fi' 
toM,* H mnnK» ^«Ais ^ fAm3St>39 »«¥^i jciy * ^6 tit» XatXtSf n> 
969. A^Atv oly' f/c^^i A«^) Ac/ir^ r* ^^jfisi^' 97^* 'BTf*^ ^ 
iinBr' §1^ tif tifi»» ) f ^ ^ iiiTFvn ili rSn *^ 9VfSi^^^f% . §ar\ 
^ tiq 'metujiisj avihp^^t «xiAfv0i/i*«if, «n Tm^^Of rn «lA^ 
rSwy Qpuyifi^t »9x1 y iin QpeiyiA^lmij us7fp i^ fn>ff«$. simi 
«^ «yj^fijsnc^ isaelf^ (fiXittxjt^ 6 fit^» nyftf Wvnt •v3^mi 
m^ iecuTUf rfxy« ^<AMn. v JV 7i$ «y J^i)} r uhrM •mty}^ «n^oR^ 
5ifi«^. /ubfi tTrmPwm fi/% rU Atfyir^ toX^pt^ xi^f, wfMtt rue»» 
cu^QuXt6m fAt iSttvto. i^ ii Bjiax§tf iWff mm\eAi^ rmfUi 
Hfi/h "i^ftXoifSfi^ «EtfTtir ^ «a^tsaiiuf f(^»Sf. ot Aijf «j^ ipceii^ 
tdtiffUfifaf. atX^' 9(yt9 S imX> ^ Sf TV» «n/Atf ^9>^9 W Mrd^. PHOENlSSiE. 18; 

c Ad dpmum. Qoicimquie enm utitui: divioAndi 

arte, . 

< Stultiis eft. Etenim fi forte dixerit inimica) 
« Acerbus eft iis, quibus vaticinatur : 
*< Dicens verd falfa propter commiferationem 

confulentium ^ ^ , 

^^ .yiolat deorumjura. Solum Phoebum homini* 
'v bus 965 

^' Oportebat vaticinari^ qui. neipiiiem timer. 
Cho. CreoQ^ quid taces, remitteos vocem non fo* 

nantem l 
. Etenim mihi non minus quam tibi ftupor adeft. 
Cre. Quid enim dicat aliquis \ manifefta eft hsc 
mihi oratio. 
Ego enim nunquom eo veniam calamitatis, pyo 
Ut ccfum filiqm proponam civitati. 
'< Omnibus enim hominibuseft aa^nsliberorum 

vita; 
*^ Neque aliquis fuum ipfius filium dederit ad 

interBciendiun. 
" Ne laudet me quifquam, occidens meos liberos. 
Ipfc ver6 (fum enim in maturS vita) 975 
Paratus fum mori, patris piaculum. 
Verum age, fili, priufquam refcifcat tota civitas, 

2 X O A i A. 

?84- nff 

^Amf W iewn»f riKf» ttrAtn rtif Z«fiif% rvTffi ^>/nieMi §tti* 

eifyttrif^wif, tvtm ciiAtXn^ f/^i> » <^ 4 ^mM» «/»fAi$, iKnnp 
y ^a^}6f<^, f^iNK' o/ mr 2[aMir ^«vTff ov titMtX^tt ^ ^tmitfU^ Stpi 
f?(nV tittlruq tiuftXiTs ^ ^oWroi. 97^ Sif ri wiifCf» S^i«^ 
^^ i/^^f fnitftti% muf» 284. E U R I P I D rS 

At^i ycif cLfX^^ ^ ^tpaLTnXciTvLis Toihy 980 
n«5A^ W ^"^^y ^ \v)^yi!vt^ iJuaiKosi. 
k4^ A^ ^im/udjjy 1<H (TOi ataiy^ticC 
*Hir J^' WBp/)<nf^, ol^fncQcLy xfltlQaiy'. 

Kp. '^O or» ^.:j9«w TW^ 3^ C/^^TToS^ fJUL?uT e<ni . 98 f 
M«. OuxSk <7b 0g^e4r eiW • OjCTroyeTr J^' e/te. 
Kp. AeAtps^ TTEg^tra^ ^^ye. M.^ttoT^ ;^>i ^Aiii'; 
kp. AlitdXiS^ tUyl£. yi.C/i^h^vHaS^yTmnti^t 
Kp- ©ecrtd/^o^loy 8(Sk^. M. oi/tycc Aaimni^ iSccd^ ; 
Kp. '^Eyvcos. M. ri iir ipufM fjLoi ytfiiai^ ; 590 
K/). nofjLTnfJb^ ShbifjLav. M. /^/AotTOr J^tt^ 

Kp. 'E>3tf tropfliro ^.J^ucjDy. M. ^ AeT^j^, totj^. 
Kf . Xa)p<{* yac7. M. i? aUu ^zs^ Kxmyyiiiluj 

fJLO\C0Vy 

Ma- 

2 X O A I A* 

98<|>« riv Him) Tts A0(T0V ^tu}6i, S($ r(y«e TnXtfi fiV r(i« T 
^A«ir ; 98^. ^Os-y ) TK> «Tjf f/jfM^f (AeiXifu rvrh liii yii 
y^ir^» $^6. Oa»w> ) «f tmv 0S A0i;r0y> «srar vn^^^^ \syH9» 
okvXif^tfv ^' Ifkf. 987. AiX^i^ srf^V«tf ) C4K ? AfA^M xi^- 
r«v l^AyAii. fA» m^f ^i /t^i^f^' 'mfny^j/^tX' fb«A«» & mirt/t 
i^iS «xtfXYii^* «siB^ T wpktfttwf wtt^xeb3ii^9fSlfittr A^o^ ^fif}«» # 
Mfr«<)Cf»$. 989. ^tfAfi^ ) 7W fftSetriAM *^ Atti^fni ^fi^iXM 
^KxffAti f^ ^imui i <l %n grei« «nAif /k|«^« |»f msi* 
991. IIof^gnfAr^S^ o hiifitt^f) ihyioi &s i W;^. XfnfitU^mf ti) 
T(s tixoe/*» 99 1* *Eyti%9^tum) cifri S xifb-^A^ ^fftviif. K«- 
^ Af>«tf, fJ m^TTp. 'A^fA^v ^'* 99 B* *^C «V «eJfi) 04K 

•^V» Jis »'•« ««&fX*« ^-/tftWf J9>fAM»a l^ ifMk fMtl^i Slf^- P H OE N I S S iE. aSf 

Miffis immodemis oraculis vatum^ 
Fuge qu^ celcrrim^ cedens ex hoc agro. ' 
Dicet enim principibus, & ducibus hsc, 980 
Vadens ad feptem portas^ & ad duces. 
Et fi anteverterimus, fervabcris : 
Si verd cunftatus fueris, pcrimus, occideris. 
Mt^ Qp6 fugiam igitur, adquam civitatem? ad 

quem hofpitem? 
Crt. Ubi qu^m longiflime ab hac terra abfis. 985 
Me. Ergo te dicere convenit, t^Monam fim ahitn* 

rusj me vero imperata facere. 
Crc. Fugitoift Delphostranfiens. Af. Quonam 

me oportet ire ? 
Crc. In terram ^^tolorum. JH. Ex illd ver6 qu6 

fugiam ? 
Cre. Ad folum Thefprotorum. AI. Religiofam 

ad fedem Dodons ? 
(Trf. Scis. M. Quod vero tutamen mihi erit ? 990 
Crr: Deus te comitabitur. Af. Unde vero erit 

copia pecunis? 
Cre. Ego mittam aurum. AI. Ben^ dicis, patcr. 
Cre. Vade igitur. Af. Vadens ad tuam fororem, 
Cujus primiim ubera traxi, locaflen dico, 

Cum 

2 X o A I A. 
P97. *A»* 28tf EURIPIDIS 

Me. TnjucUTU^y o^ ^ mT^o^ e^elAQF ^oSoify 

t)^ /t' onxojtti^^ cr eAir "^Sjre^B j5r tv^, 1 000 
Ketf J^<JAtqt yiditai. Ka( avypaqcL luSfi 
regovZt, TffjBtoy <^' v;^* avfyf&fdu/ e*^, 
n§oA(7&/ T^o&rt/ mTflJ^, >f jit* eyeuroh. 
il^ 8r oty eidVfT, ei^ x^ ctsdo» TToAir. 

* Ar^^gor 7S, fj /^^£(np*TOr iAA/^t^ 
^^ Kwt t)$ orctyxfo/ Shufjuovm k(piyjuSfiMf 
•* SmrTij Tiap k^mi^ GQt oxrWBcn S^otrMr, 
*^ nt/§><»y 7ia§oi5e /jjoL^/ud/joi Tntr^s ump' 
** 'E>cJ «Tlj mrn^ x^ KjtcnyryjJor ^15^^«)^, lOiO 
*^ TloAir T l/MtvlSy Su\o$ ksy e^« /|9oro5 
*^ ''A7r<jiLt'' otr» J^' otr (^S, xotxo^ <^>icro/<s4- 
Mflt Tor /teT a9p6»r Z>J/, '^Apt^e/ Te 0O4Wor, S X O A I A. 997. *A^' HUf^^i) tartunf, ttTnXSt' fjun cO murit ifbviiA 

^i&m xtikofigk. 09S TtweStuq) tfytwaSxi^ kUif hnTnniit% 
^ kckA»{ t\iixX*f T <ft/Uf ? ^zfTf •$ , ^^^ A«S#y nvBWriW 

'^ ffiXtm» *f tuTi/^uci '^snst^Sf fA^s ^ rnf To?af, i^ ^«^f iihin» 
If&f ' ^ vufjfttfATii u%t9f To ^eift^ rtS 'mll^' ra K»t iftti 4 
uJkfifS^ avjyreififlu/ i^> ra ^iS-of ^stsi^^du/ *? 'jnteAi^ > 8v( 
iyifffiffi fht» tta if.yfSTii mwOaunu/aj, i mim mf 7ro?af» rif tt 
^mif JJtv, Sft ^^Hytli' ^ip rifO-A l^ ^fo%. aJxwUti ^ JB^o 
Taari rl tTy iscf «/ V ^gkf^^fiueiriaf iXtJ^t^i, ^ yeri ^ ^f fb| Tfgf PHOE NIS S iE. 287 

Cum efleim ptivatus ihatrc^ & avulfus ab ea 
. \ orphanus» 995 

Tanquani falutaturus vado, & urbem fervatufus. 
Cre. Sed age, abi ; n^ fis impedimemum tibi. 
Me. O mulieres, qusim ben^ patri exemi metum, 
Decipiens eum verbis> ut confequerer^qu^ volo : 
Qui ablegat ine pfivans urbem Bo^i For^ 
tun^*^ looo 

£t ign^vids proftitilit. Sed ignofcendum eft 
Seni: : quod ad me attinet non meretur veniam, 
Proditorem efie patri^^ qus mc genuit* 
Ut igitur fciatis, vadam & fervabo urb^xn^ 
. . Anim2mq;<labo,ut raoriatur pro hac tefri. 1005 
^ Turpe enim efi^ ( fi qm liberi ab oraculis, 
£t non impulfi neceffitate divinitus, 
Stantes ad clypeos, non detrecSerit mori^ 
•* Pugnantes pro patriS antc turres) 

£go vcro patrem & fratrem prodens, loio 
£t urbcm mcam, tanquam timidus, cx tcrrS 
** Difcedam : ubicunque enim vixero, videbor 
ignavus. 
Non ,pcr Jovem , qui «ft in aftris, & Martcm 
csdium autorem, 

Qui 

S X O A f A. 

S« ^ >:9*y0$ dynXtuffzitoetfi x^ "extt Uf tfi» tpttKorpfx^ (ttcti» 
99Utttj, « Tnnnnt rttTe lau r ^fr u^m (Juwm, r MMr i^imu r 
^Sncf W ifiti^Pdfh, K^n ^ ^cftcft iweiXi ifr^ ^•ftKci ^ orctA* 
'>&V, 9jQibi{$fZt t(sf.%inpiau(i cuuToBi ^uXoL^gk *^ xfLh^f t { £ T ih>»^ 
Ttif •« eorx^Ttly 091^ ru^ elfech^^ stvtt c« *f 7?$ mra^^f 
itcarirdi^ /SSmXtt^ t^c^ '^- y7s KS^rtftim^» dsS^* iBeinXiyczfStaft 
9^ 5»\ q!m ? iicfu ? iTnixiiCif, ^ C^«|«V ifi(^vrif « « 7^^ 

9^ Tm^jifiOi (fct^iZcii» iPA^tfdm ttu^ yliZ* 

1016. 'AA.' 
996. tT^0fV. >Sn;^i^'iv{nv «ti^^ 'nXi ns^uXi* 10 13. Mij ^ 
A fsf i^fiS^tt, «c 

cc cc 

C( 288 EURIPIDIS 

'^Os rH$ ^js^riiXci/lag C% yaua^ mrn 

2<pflt^«4 i/Mtv}o¥ <nncof U fJi£\cLfiCa3ni 
Ag^aoyJ®»', eV9' o fjL0Lflc$ i^yfyyiottloy 
*EXAjQt^^m yaacuf • eIg)f]ocj \oy@*. 
Xrii^ Siyjcufxri^ iSgof m (Xi^^pof "TCo^i 1020 

^^ Ei T^ ActGiy e)tft9"®- o, -n ^twcUTo >n$ 

^^ Xp^qov itlAfloj, T8T0 3ceJ^ xojyor 0ejoi 

" rifltlei^li, K5^>cary flty od Trihi^ iXauoj-om 

*^ rieigod^oe^ TD^oimv flJiLi^^ter oty. lOZjT 

ANTI2TPO$IKA. 

'Sr^o(pii. 
Xo. ''ESo^, eGflC^, i '^i^azx.y y£i \o^vfjut 

Ngf- 

2 X O A I A. 

a imXitm ecK^vf. 1017. £^«^|«( f|»0e0r«9) XtHnPmm i 

Ji, ",^79 <2^ ^^if^i' IZnMP ) €4i T ai]Kof Qpei^tet ifAcurrof Xa» 
T TMp^swy, »$ rv ffifxS: ^nauf ? 7F{^«$ «/It^. ''AJtft^. «viwfy 
fjrV <^Jf§ ro ayotXfisi^' xiytTUj ofijcei ^ %fju ifiXtlifnp §t fu^ 
m fsoyvety oiuf Tuq fjitnrtftif ecuiz^f u/^tXyuffif n €^i ffimf ^vtpb' 
^0:9, ti(p' it oitTKvJ» oiKc^y 4 ^«Af0$. roi8. 'E%nynnii) 
tbx-y 6 fbUfn^ i^n}*779' um *f>, Aet Tffft ^tXtLfitotd^* y i)^Kt»f i 


P H OE N I S S iE. a8i> 

Qui exortos e terra oJim ' • 

Sacos, reges hujusterrae conftituit. 1015 

Sed abibo ; & ftans in murorum pinnis fumnHS 
InterBciens me ipfum ad atrum (pecum 
Draconis, ubi vates dixit, 
Liberabo terram: dicla eft fententia. 
Vado autem, donum mortis non turpe urbi loio 
Daturus, liberabo autem patriam ab hoc malo. 
Si enim accipiens unufquifqiie quodcunq, pqffit 
Bonum perfequatur,&hocin commune conferat 
Patris : civitates minora mala 
Experientes^ in pofterum beatae eftent. 10x5; 

ANTISTROPHICA. 

Strvphe. 

70. Afcendifti, afcendifti, 6 alata, terrae partus, 

In4 

S X 6 A I A. 

^os-ec CP^*^' ytf^Vfi^ fit *^ T ^y/oalm y^%, ci§tSJ» ^ i^fi^ 

^ '^ y^i ^i (/4^ m^HT» 9f*W o^ T i9;f»F i^ A(^ici}$, ntvl cVfe 
*t a fjitSouif» r 5?W> m^<nf «e?^$ «wAoF, 8;^« csr^s Xv^f 
MoXb^f' A<%ttX©-' Ti TXUT ti^tXeXv\a4 ufju^t Ae|;». 0« 

^gq miU. Xiyihri eufiffig^. I037. ''A;^«« 

fOll. E« p^^ f»(9tfBft fti iv U9 hweU^ ^^^* AaW» Tjfr» 
t,wdau^9 i TJf toIs^A ^fg^t e/5 /*fff»F 'TnifTUft w inXH^ A 
^ T0 f/Ki<sre9(^fi' f»^;^^r, inif^f XetfA^eitWffUi, ^^XoMtnHi 

T 290 EURIPIDIS 

Mj?0TO/)9gy@^', S>tio¥ Ti^Sy 1030 

4>otmai r^t§H$y 
XoAotun t' iifJuo(JVTo\/s. 

*O\0fd^ r 'E^cyytci; 

*Iai\tfiGi h fJLOLT^PCOfy 104^ 

*\iXtfjuoi JV Tnt^amf 

'£9^Kflt^or olxoi^, 
» *lW i8o<tv, jBoir, 

*I)iVor (jue\®^y (JLt\®^' 
, '(aMo^ aMov gTTOTDTU/^e ftfltcft);^du^ ayol -jiJo^. 

Bgo»flc6 JV <tfvaLyfjLhy 104.6 

*Ict;^(£T' >jy 0^1©*, 
■^*(>77DTi5 "TriMas hjpcu/l^j^iui 

*A '7J?e§S<rx Ttap^iv®^ nvf cuSpuv. 

*Arlt^o^>f. 

X§ora) J^* e&i mj^lcnx^ '^Sbro^DAoturir ' lOfO oaii'- 2 X O A I A. P H 0£ N i S S M. i»t 

Infernsque Echidna?, i.e. vpferd^ 

Cadmeorum ad raptum, 

Multorum gemituum aUtor^ multispemiciofa^ 

Mixta vir£o, boftile monfhiim^ io}0 

t^uriofis aliSi 

Unguibtifque crudivoriis t 

Qus quondam ex Dircsis lo«<k 

cis adolefcentes h folo attol- 

lens inconcinno cum carmine^ tOj 5 

£t pemiciofis furiis, 

Attuiifti, attulifti dolores patriai 

Cruentosn Cvutntus profitlo/mf iie ex diis^ 

Quicunque hasc fecit. 

Ludus autem matrumi 1040 

Lu&us etiam virginum 

Refbnabant in sdib^s» 

Lugubrem vocem^ vocem^ 

Lugubre carmen, carmen. 

Alius alium fuper lugebat fuccefliv^ per Urbeifi^ 

Tonitmo autem luSus, lo^tf 

Clamorique erat fimilis^ 

Ojaoties ^;r urbe , ex hominum cotifpedu ab^ 

Alata virgo aliquem viruiti. [jtipuiiret 

jintifirophe. 
Tandem verd venit Pythio miffu io5<> 

Oedi* 

S X O A I A- ^ /i ^ i if;^« /S^rr? i^%^^ <(^<<^> «riCr eifotpfntcitf 4 


T a ^ i«f 3. Tiff 2P2 EURIPIDIS 

OiM^Tts^ r\aifiaf 

MatTf) y:» ycc/w^ SbayafjUis o TciAa^^ 
KctMmx@h» m lOff 

Amy/^TOK, <TtwxiA{' l 

Ai' dxyulTCAi y ctfuiGi 

Kac^&CotAay k^oi Iq69 

Texjex ^M^* *A>ajta9', i}«^Oflt, 

Kpiovlt jud/) AittoV jpif^, 

Tol J^' liRdTnjfyx, x\u^^ yocs .T06f 

KctMiW)^!. 3^jri)K. 

TmifjUiQ' &uTiy,¥Oiy <J>iAx<, . 
rictMct^, ct J^g^Kl®^ oa)uA AiSoGoAor Ji^Tei^- 
>ara, KflU^- 

S X O A I A. 

»»<^ «») r0 f{if$» uM^nK^ ^ ^f ^ eUftff»mwf ^ CpJ^fi 
int(0i9 ^fAtt^ ^twditlet r jf fjbnro/. 1 d^"^ A/ eu^^^rur) 'Ai 
vmXif ^ J^^ (foym OfecXbuios-i. re H el^buCH, mfittSUX muh 
iu^tecXmf j^ xob^^vf Tiii mtjks «s ^i^efHx/eif, '^AXtM^* nt 
vr^aTu xUKx» ii eu^cbTi^f ]iXb.a\t»i tfi£ei>iVf rUi 'mtjikf S^ M- 
Zt.^£f eiq ^iXofeiKieut. io6i. MiAf(^ ) eizr\ rim fvjfaf 

i;^nf eificL^ T }^^f» dnHfet ^ ^zSetrii tioL C^sf 4^^* fi J^ 
^rui H^ rnf U0t^^ecrfS^ ^<A«y«x(««». Af>V ^ Wi» f^S^HSW^* 
je«^C«A«y ^i^d, T w^ 7K ieufTii rixfet i i^Xtf^, Ajnij»l5if 
tiyicfitttju) ^eu/fittl^efSjft , i fiitvd^ifittfju. r MfMUM» oSmSWii PHOENlSSiE.. jpj 

Oe^ipus mifer v 

Thebanam in hanc terram, 

Tunc populo gratus, mox autem dolores-/K^^« 

cuti funt. 
Cum matre enim nuptias infelices mifer, 
Prsclaram vifloriam adeptus io$5 

i£n]gmatum, contraxit : 
Polluit autem urbem, 
Per fanguinem vero cad^fque verfat, 
Execrandum in certamen 
Conjiciens imprecationibus lo<So 

LiberosyJr^^ mi fer. Ad miramur,admiramur /iK^/xr» 
Qui ad mortem abit 
Solo pro patrio, 

Creonti quidem relinquens luftus : 
Sed feptem turribus munita clauflra hHJus agri 
Praeclara viftoria infignia redditurus. 1066 
Utinam autem fic fiamus matres, 
Utinam fiamus prole fcelices, 6 amicae, 
O Pallas, quae draconis fanguinem faxisfparfum 

confccifti, Cad- 

S X O A I A. 

U aioiX^ ItA jUfot^f iWfp *? kounU m[eA^» JHfU/lt /3 itct^ 

df7tKU&XtiUcrofS^(^ iKHaiat %t9c^Tai nif tuKXHet^. 1067. Ffvof- 
fitMf « A ) ^^, S iicar§t»u ^A^tuuS, ^ if^H^ tvTv^fimtfSj/a TttttTUf 
•rtxftff, dq Tnt^^fot ii im^^u ^^ tu^frui, tuMuu TiUi eifbtitf 
9s09. ev/A7rte4?iafiiSeifnn fi ro mf y4f(^ , ^^oifittjsc xiyhaui* 
1069. ^A i^diiBf\(^) ini r ^oW r S^^ ?h'6h ^ofS^of ^ ijtd" 
i(0fl(^ mffvttiKUi» h»^ ^ *Ailw£ vvyti^S^ t^ Sj,i\htf ftetSi ^ 
wret^fjufi tfguf ihuffu% TU^rluu ofcMf «j^oze^f f ciim^ r^ T ^otftKOtf 
S^MKTm^ imyly^^eef ti rtS itPa thtm» OyKot^ ftio^» Tttri^f 
'AB-lu/aq, of won Kctiui(^ Etomi, fiSf d*' ii^^trif , or' tKnasf 
#fv ro Qtihet^ 

1070. Keti^ 

I0f7. Atei rif itst^^ fiiirnQii CivaotiifiHeuf, 1069. Tu ipdnB^r 
r^ foff r A<9»^A^K Tmnlnxeiq, etrri T ^^^ ^ fi^?Si ry }iAm, f m £ U R I P I D 1 s 

Ka^/ie4ajf (jJeA/^fcu^ I070 

^j^gmycuat ^i/JiAa¥ ns octiXc. 

$ X o A I A. 

f9'* 1072. \i^) iyuf dinU ttirim mx^ %h WrA ivV 

«^ 

Arr^AOS, IOKA2TH, XQPOS, 

A N T I r O N H. 

'ifltjC^U 

Ay» * g^ H , Tx? ci Trt/Aoaoi ^/jutim iuj)fi!% 
iXii 'Avoi>«T',Cy.'7TOgAJ€T*lo3ytVZa/J?/«w. 
*aii ^V aZ^yr S^ fJUtTLfS fj^y oM' ofJU»$ 
''JE^eA9', ctxsoDK, OiJt-Tr» xA.^vi ^JJUtf^ 
Avj^cLa oSu^fiSvy TnErOi/Otty ii ^yLfum. 

loK. ^n cJ)4AmT , >i TTB ^vfKpo^ m\s (Pifrny 
'E^ox\ihf$ ^tivovl^y S mp our-TnJlbc loScf 
BiSyi^H^S oJe), 'TioMyum tlpm ^t>sy\ ; 

Te9y)t3C€v, % (^JT 'Trou^ e/^o^ 3 aiXfjLoave fiuou 
Ay. Z?' /*♦» Tff^ TocJ', S^ ^^iTOMflt^» 0O&. 

lox. Ti 

2 X O A I A. 
T 1 


P HOE N ISS M. ipy 

Cadmi fbllicitudinem iqjo 

Impellens ad opus. 
Unde invafit hunc agrum 
Rapinis daemonum qu$dam noxa. 

2 X O A I A. 

lotj. "Atu) fi?mSn, n» o/ ^oi imfA^tiifi rarrtf» ^mxJI^» 
^iiyiiiTWf.trf^xnfi^^Afnitin^iriP. NUNCIUS, JOCASTA, CHORUS, 

ANTIGONE. 

V 

JVjir».T?HO, quis in portis aedium occurrit? * 
jLj Aperite, educite locaften ex sdibus, 
Eho rurfus : fer6 quidemi fed tamen 
Egredere, audi, 6 inclyta uxor Oedipi, 
Sedatis ]u6libus, & lugubribus lacrymis. . 
foc* O amiciffime , an venis ferens ahquam cala^ * 
mitatem 
De mortuo Eteocle, cuiadclypcum 1080 
Adftas femper» arcens tela hoftium l " 
Quodnam mihi veniftii novum nuncians nunf' 

cium ? 
Mortuus ne eft ? an vivit fiiius meus \ indica 
mihi. 
Nnn. Vivit,ne metuas hoc,quia liberabo te \ metu. 

loc. Quo^ 

s X o A I A. 

wjBf^y. io8e. OZ wn^' dcarlJk fiiSnicmf) ev «flfeLtrf «»«« 

1 MXcieA^ ^ iicaroTif, ^l^ TW79 yinpcH fhn ^ rftfftMf. 

oaf. 'QidTn^»^} To di iri SFiV, nX^n &» m lAioQi^f» 2^6 E U R I P I D I S 

Io)t. ^HAGoy JV 't*^ TuySlwov 'A§>^i« <5^|^i 
Ay. *Ax/xta/ y' eV cwrlui* iM* o KoeJjcteiaK^^AjJi^ 

Kge/oj-fi>y X(tn<pi W MvyJwxiB «Tbgo^. 
lox.. '^Ey 6«'^ ^ts^^iiPjerTi IloAuyeix»^ 7r>6« lopo 

OkS', 6?^ ^eA<l ^J 09 To(J^', eJ aAJoo-^ 0ct@-. 
• Ay. Z}} <n>i ^iwa^^ tU to^ ii/Jis^$ rexjfm^ 
lox. EvS^ifJLovoiyi^ t^s 7S 'Ag>ew <Jbgu 

ITv\2y k7n<p)<R3U<Qt 'Tnj^^sjuSpoi ; 

Ag^oF, y^oy^^gL iu(pXcy cos >cj;\ ^i^ai lOpJ 

'EA0»CTX TBg^l/fiJ, TT^^O-tfti ^wi (JKTtoajuS^^. 

Jky. *E^i KpgoyJ@- 'Troa^ >^^ \j3)^0xyo9K, 

Ao;j^»^ \m/u^j g7i?cl, »9 Ao;^>e7a^ 1 100 

riuAoe^ t(p liA^y (^vXaLxcxs *Ag>^«» ^S^^y 
2o^ 'TrotiV' l<p^J^iiS y Itzz^otvl^ /jS/j l^^OVtli X X O A I A. Afitf. *'AXKai, Ai ifT^TrvXti axtTetf '^ 9rvAf«$. I087. ^aV 
iiiZS^i xivhwof) dvn 5, ai//w>f*^om$ 7rr«*Ap^/o<5, xMMlthM' 
wa^f ^X^V' 1 088. 'Axpiu) fs uutLu) tt\ w^rif iiXjvf SmJitfbM 

iytvs^ T 'ApynoJf» 1 090. Elii IloAvvffjcv^ ^g4 ) ^iAo^vjpyv 

fA'^P^i ^5»S * «y^Jf»f "^r SMtrt^f tury^Tf' dKtfffocoK Ji isfe* *£«#■ 
x^£»$ ^ 'C&c' UcJiUvuKH^ ifMTU, 1092. Eue;«f^^$) if htk' 

109;. Eu^ifJ(3mm) «^7v;t"»W Ai|oir Jii, Tnli^ Titi *Ap^ftr$^*T 
VTvXvf dm^itii^n ^zSts^KVxXifOfci lW c^ftytfi' ^ oW^ eiinX^um 
tu(p^f» vnf 'n.-^Ao» Olii-prt^, i^q yiji recvTJjq ^vXetTtcfofm^ 
1098. MfiAMyASy) fAiXcuret4f Xctloliv X^f xio^wluf ,. n aihi»ff' 
'Haie^^' MfAoe; «'^'cffx *a>:f ffihs^» izr ctKO»f H Trvfyaf» «cfc P H OE N IS S iE. ip7 

Joc. Quomodo vero fe habent muri, feptcm por- 
tisdiftindi^ log^ 

Nun. Stant inconcuffi, ncc capta eft urbs. 
loc. Vencriintne vero ad periculum Argivae pugnae? 
Nun. Adipfumarticulumventum eft. Sed Mars 
Cadmaeus 
Superior evafit MycenaeS hafta. 
loc. Unum dic, per deos, fi quid de Polynice 1090 
Scis, quia mihi & hoc curae eft, an videat lumen. 
Nnn. Vivit tibi par liberorum in Jiunc diem. 
loc. Sis beatus : quomodo vero Ar^i vorun^ copias 
A portis depuliftis obfeffi ? 
Dicito, ut caccum fcnem domum 105^} 

Veniens obleftem, hac terra fervata. 
Nun. Poftquam filius Creontis ( qui mortuus eft 
pro patri^) 
Turribus in fummis ftans, nigro-manubrio-mu- 

nitum-enfem 
Per guttur trginfegit, hqic Piaculum agro, 
Cohortcs diftribuit feptem^ & cohortium du- 
ces II 00 

Ad feptem portas, cuftodcs Argivi exercitus, 
Tuus filius : adverfantes equites qtiidem ad 
equites 

Ordi- 

2 X O A I A. 

wrieA^u 1 1 00. Ao;2Wr«( ) Ao;^» $, ftif^^» (PuXetKUS* !^ 
Ttrn iTrH imit ^^TiiyiSi ^at^^ ^U f^S^ vw^ieu^, ieujTcy i «^S^* 
Tuifits, n^i ouuToq *sShtsp;ff& 'ncq wJ?ms» 1102. 'E^i^isi ) 

KPrfjntXcf fMti^<^, *Efi^^ S 6 iuT^iTna-fSj/S^f tilc wSt Tnc- 
Xeuirmvt m^etifif T^ ftxiffwie» 

1^03/0'«^/- 

1087. ^H>d9f oiB9fiM4iu\»}Sfecvn?iff/itii f<^r'Apyiiiifi xi- 
y4 i^ xifhwcf dfTl ? «^ir^, iml S TnXifAU dyif hnxpt^e(* 
fSlf.0p »xi»ifhwcf» 1 joo.' Aoj^v^ witdpXi^i* 2^8 EURIPIDIS 

^SU Tcf 90(rwlc ruytctp Si Jbeof 
AAx>i &lo\iys*'fti^fjeafifr (Lic of^tm^ liojf 
AAjxflUTTm eioDgaiA^ 'Ag>iidnr ^ioV 
TA^fuiaroir 6)cAi7rDytd^. Koef m(p§» ^iiAfle^ 
, ^o/juf huin^ A9D KctJ)ttfia$ r^^i^* 

'EiciiBei, (uc 7i r^Wy ifiSf trI^. Iiio 
Koej Qf S^ A^ n^CfotCy^ iJfjtnu^ itvXcus 
Ao^ TR/xjrouaHf ka^ao 7V&ptiodvty 

*£xiiSoAoi$ 'iri^oum ' ArttKwnlw yA/cs^ lllf 
'^ueBfJ^Uu AiToAoK. €iV <r^ ITcoiTiJtse^ 
iluAoe^ ep^g^? otpxTi e^r e^ oL^fJuaun 
*0 (JuoLms* AfJL^piOL^^ ^ V cnt^T' e%»ir 
TC^cojLtev*, ctMflt m<p^o¥Qi$ cumfi o^fl^. ^ 
*fl>c/>i3t ^''eiV 'm\affjLoiff^I'prs^o(jLii^f Sjfa^ II20 
'£97}x.', ep^y Ofifjuioif 09 fuacp oax^;^ 

S-nx- 

z X o A I A. 

II 03. 'O^ziB^trM;) ai^tf$. II 04. *12f 7zf »*o-Sy7i) fJl nrhl 
fJbtgti T Tt4ji^»9> II 07. T^fifiiarop ) Tk/fMfnca^i> ig^ BMir 
TMV» «yri V TEiF T^jpuneJ^ Tm^ffMM^flw X'^^** ^^< >»( 'ff* 
ihu/»79» ? TjbfAncsrS d^t^xiT^ *imc9 (^ snifhq T dnCfifl i 

0/09 i^ a-ihbi* 1 105^ nWy ) Jii^ ^Ki Xtyfp^cf t9g'AfnA* 
A«rr«> iTii xtik^Tsm^ai T hifSv. 1 1 1 1. 'JAntnti^ vgokBH^) 3 iuri| 

yA$ ^' Nnf^ '^ Zi^n ^ytl^q. I If 2. Ht^e*»^ A 

«^ti}0x. lil6. n^tr/JW(^ cVt^A^^ifS l^ "^ 'A»€J^** 4"^ 
eif § Jl^Tj^ fiq tui 0«Cn(, t^ififfUf rimif ^ m/Xmf, ^ «CHrf 
/k$ kV «vri dnfkd^hntff 1117. Sfc^T^ f;|«y) /iffM f/c PH QE N I S S M. ip9 

Ordioavit» & pedites ad pedites^ 

Ut laboranti ^4r/i murorum efTet exercitus nfijtri 

Defenfio prope: Statim autem arcibus ab ar* 

duis iio$ 

Albis fcuti^ dec0r$m profpicimus Argiviim ex- 

ei^citum 
Teumeffum deferuifle. £t tdndem vtmns pro- 

pe foifam 
Cuilu attigit iu*bem Cadmes terrs. 
Pasan vero^ & tubs fonuerunt (imul 
tnde, & de moenibus» ttemfe a nobis, i iio 
£t primum quidem adduxit ad Neitas portas 
Cohortem crebris clypeis horrentem 
Parthedopixus filius venatricis» 
Tenens domefticum fignum in medio dypeo 
Atalantam arcu procul jaculante aprum 1 1 1 5 
^tolum conBcientem. Ad Proetidem vero 
Portam vadebat^ vidimas habens in curru 
Vates Amphiaraus^ non habens figna 
Significantia arrogantiam ^ fed modeft^ fignis 

carentia arma» 

Ad portam vero Ogygiam Hippomedon rex 

Coimitit, habens fignum vtk medio cly peo, 1 1 x i 

Variis 
s X o A I A. ^ 

%i^jtm^ Qpiittq figkminfmi. 1118. Oi otififH' i;(^) oSxI^p 
hn rf tlm/ii ofifAitU iWf^«^« W f^ dXti^wuxii §5q W 
KicMffivf. t^ 'xuf* AixiXf T§utvf^ i iM^yvf» dtori^' tOKVx^f 
y^M»» nUy;^t?^r, nihi* ^fis^ ^ M hra£ xixXm. O0 ^ hu^w 
JleAfHt «V ttni ^i. 1 1 ai. Snic 

n^gat fnki^u /Uikm il^i. 1109. ^Ext^mii.lm ^^tU 
^pmJh J^tw, 1 1 1 1. Ttt^e^m ^6^1* r\ «%f$if Mf 'f ^kAc^mtm 
IsniPvASMi* ttiti ririt M»iiMttitf»^r» t^ M avUi if^i A! cSf 
Af^ip ^CASJH TtfxP^i-^i^eAt ^•'Xf — ^^&^* «Wii» 300 £ ir R I P I D I S 

XttKTDlS mYOT^luj O/LCfMUVf Si^pXOTOL^ 

TdL /u^ (Tuo cL<tpm *^7DAoaaw ofifdA^ 
BAeTTO?^, TO S^ yLfV7^o¥^ iUuofmv (Jmvt^ 
^Sls u?Egoy ^cufii]^ ilaof^ TRiplu!. II?f 
*0/Jjo\o)tat¥ Si Tct^iK ti'^ ^W^i TR/Aoa^ 
Tv^, Ktoil^ Sif®- e;^r W ijFTn^, 
XoaTii 7i;%(pt/iyjO^' ^^^^ ^ XoL/JLTioStb 
TiTttJy ngo/t»i9A>^ i^pggef, 6*^ 9f jfcjrdF 7roA*f. 
*0(ro$^Kpluj<^cU(nno\twei7Ui/l$iw\Ms IIJO 
''Apla/ rcsQ^y^. TloryiiS^^ S* lic a/rm^ 
^ETnanfioi mixoi J^ofjLoiSis loKiemf ^oCo^, 
ES trSV 9po(p*y^4yey<fb8g# 7CUX\Bjudi/jcU 
. YlopTRtx ^ ajuTDfy «9B /JAiyicQroLi cTbxiir. 
*d J"' QOt eAaooroK '^Apt®* u$ fJUOLX^ ^gorSr, 
KctTOyfl>V, -T^iycnr)^ ^^^*^ ^''^' *HAgxT^i5 
•toAou^ 1136 

S X O A I A. 
1122. SfixTvrO ^nuXoi^, KU&^BfknxltXStk' Titttorltuu) T Af^ 
xtwet. 1 1 2 J. 'ETnTtXtSm) itTi /S oG9^$ «y«SA»« jtff^j^t •/'''^(^ 

^Tryttft Totq ^ f^^$zif efJb^igbOJ, ''aaN*»?. *0 EuQAfnim fw* 
/S T ^ '^Ap/ir ofJttfJifecTaf QtwetvoLTiJi^iif ^noi TvTi »r^K JVl^M^» 
9x» /)^ «sr&^s 'mTi }^(nn xot^{itutif, /S <]^ <I>f^f x»^^ im 9 iVi» 
^ndify eouTo9 f^Hf i^%tXfttQft eif^ itiXuf, 071 A0 lyifi^ Afpt* 
yfi^Pi a VTaS* *Ap7^ Ai«$f a«e/u>c7 n«3^^ T&t^ 'Hicf «ySf JvpA- 
Tf^- ? J^ >/M7Wf Ke/«(r®-, S^Ji 'Es^juXlaif («>* 5 •£^<</- 
9»;^'« «nAic jfcfltAM-nnf c» ^Apy^) ^ Oopbiae^. ? Jli >iFf*) 'A^iifi h ol£^(n^<i, fSjf!^, iif/oltlTry&*nlir%i9iifi?ii^ol^^y ^A«ni 
^' Vi^' ff&TnJ^y lidT^. 1 1 26. 'Of43^tffnf ) ynfhai Bifiih «Smf P H OE N I S S M. 301 

Variis Argum oculis ccrncntem, 

Alios quidem ciun aftrorum ortu oculos ha" 

betuem 
Cemcntcs, alios vero occlufos cum afiris oc- 

cidentibus, 
Ut poftea ipfo mortuo videre licebat. 1 1 2 5 
Ad portam vero Homoloida tenebat locum fuum 
Tyaeus, habcns in clypeo pellem leonis, 
Setis hofrcntcm; dexterS ver6 facem 
Qualem gigas Prometheus ferebat, incenfurus 

urbem. 
Ad CrenaB^m yero portam filius tuiis Polynices 
Duxit copias. Potniades vero in clypeo 1 1 j' i 
Infigne equs pernices falcabanjt prx metu, 
Scitl in gyrum intus circumadas [rfentur. 

Ad ipfum clypei manubrium, ut furere vide- 
Non mijtius vero Marce in* pugn£ audax 1 1 3 5 
Capaneus adduxit copias ad portam Elcdram. 

Ferreis 
s X o ^ I A. 

irui t«t}Jl^9U¥i ^iri 'Ofi(3\ejivi S* *A^^Uf^» r«< ytt^ nSsA 
'A/A^(o9ec <p»aif i^^ Kelf^f th^iouj riu) mXa, 'AgA^^ik* 
fb<^ ^' «vW< ^ntfjy vTu ic)iti6iZc6i , Si^sf fo ^Hff/tfV itvaf \S 

i^ ««Ay/^^W 1127. a/o/I^ t^f^ ) A^«//^ ffp- 

/C^ TviiU ^hff hfiyf^f^Sjii^v» rif p Xodu r« Hffi^t rp H 
A|ifl( T* TfvfavK To Ji, 1129. Ti9»V TJ^fAifyvi) itnq ift* 
VV^& nyk^ «e%rf S li^v Jipft* •?$ TiWr, dJlt^' «^ri^/KP* TiWy 
Xi^li*itfyv%* ii^o. Kflufttfm^) r<£$ Cfr^Ai^Kif. *'3V* ^^* 
piWJVf ; m« ? rjiavKU ^vaif, eixvesimouii lutri^a^f T iteari" 
tLu T?ieivi(9f, ^ ^tov^, ^ Tlflfiei4% ^ Boterntbf, 1 132. *£ox/f 
*Rvy) f^eiT&v. >13?* Sll^^i^vli |t6«;^y«uis* f v^^^y ievxAv/4Mif)o 
frj^9<y *f ifrvl^ htXovim tfo. ^tt^ t(s^& (binf*f meard^, f^- 
^ir|i^> r«ir<; W&c^o^i^ ? i^fitU* > i H* l^ip^X ^' «^^0 
' 4(ySi ro plffvi' «f dearii^. 1136. lEv' 'HAfWp«M« $ivAtf<$>^^ 
• 'HAf }B^»«»^ 5" mv|f 0« *A?i*(bifni, i >Sr» 'HA/»<?f «« 1? 'Afh^Uf^* 
%9iu a ^ 'Wiix^mi^^^AffiBfmt fbtrr^^» h iTfOf «vie^f ^ (ffaai ri 

1137. sA- joa E U R I P I D I S 

*£K5t7D? l^^cu^ ka^TCii'' tr^Tihyi^Zv ygjttpy 

* Ae^;)^m^ e^peeoy TKxya KocJ)^6i<w yvJAois^ 1 145 
nctgfo? c^' 6^/^» T^g/;^' ^, 5e*AeA^ 

Koej «zaf Sm /x^ to^okti i^ fju^TcuyxxfXdHi 
^EfJUtpfifjuicQity cr©6f J^wu^ 5' €iytGo\oift 
, ntT^w r kQs^!Uoi$. c^ ^* hixjSfdfj fut^y UfO 
'^Ej^cty^e TvlJ)fiO^, )& cm^ e&xi^^ yi'®*, 
'^l^t Tixirct Acufdavy Treiy 3tfUe^cuf6ofi| jSoAoai^ 
Ti jLteMer oLgcJla/ TRtyT?^ ifJL^Tci^i 'nvXdji^ 
Vvfjum^^ hizsSiiy kffJusLiai r ^Qngou^ ; 

riov 

S X O A I A« 

Mti^THq. f 140. *X9^fU€i0 i(ti*Tf) ruriftf m vaw^imf tw ^' 
fbHBf, imnec i WAk Tnl^rvm» }jaiwt^ yotf ^nm» f^ fCvy^9^<^ 
, 'cai i^ darli^ ^yotq^ ^^f Isn ^ «f|Kf i( 'muutf tifi wiXfft 
\js8iftm0 Alii ' t$ W •{«(. 1 141. *£<(^;y lai^«#< ) ^i^«e^ 
lini mcBrlih k^jif hi^mn. ^^mXdtf- ^ i iU^^ « it 
^tti/nf|i$, ffv;KMM(g ixAmii» rurin MpmXmq SJ^ ek«Mr A^MTf C« iSf^WlF, fM»r«f •^tsiliVMs 1{^ .€»5|Al|#Ar rff yM^ 

f^ mvA ? kMf^f «if^Afft. Af>V J^ rUi iU^, ij^^Mm 

T PHOENISSiE. 363 

Ferreis vcrd in clypeo figuris (ignum crat, 
Gieas h tcrrS natus^ in humcris totam urbem 
Sultinens, vcftibus convulfam violenth* : 
Ut eflet fignum nobis, qualia pafTura effet urbs. 
AdrafhiS ver6 erat in HrMomis portis, .1141 
Centum viperas habentem clvpeum implens 
Hydrs : habens in laevo brachio [pidurl 

Argivum arrogantix fignum ; cx moenibus ve- 

r6 mediis 
Dracones efFerebant pueros Thcbanos maxiUis. 
Fui autem fpedator horum omnium, 1 14$ 
Tcfleram fercns ducibus ordinum* 
£t prim6 quidem arcubus & fagittis 
Pugnabamus, & fundis long^ fcrientibus» 
Saxoriimque firagore, ue.fixist ciun autem efle-» 

mus fupcriores pugn^ 1 1 50 

Clamavit Tydcus^ & tuus dcrcpcnte filius, 
O filii Danaiim^ priufquam laccremur jaftibus, 
Quid cunftamini fimul omnes irrucre in portas^ 
Equcs pcd^fque,& gubematorcscurruura s 1 1 54 
Poflquam autem audiverunt hanc voccm, nul* 

]us erat ignavus : / Multi 

2 X o A I A. 

f^ miiAtH»9 ri iii6t « ytvtloxuatt iWfp 7 fiNi ry^ iiiii ^ginu 
HtfMOt ii A«;t^F ) rtTi f ^^e^nQ^Ts ^ wyfMrdmv, 1 148. Mm»P 
Mh^aif A, 19?$ iiHBr^. ^ ri t(j/Si fHAnf 7 (Aify W iixinm 

^ iei^f uMSt fbix^V \M0^jfrm9 rjjf i^^aaif. I if^, T/fWA* 
AfTff 7 ;^ri MiT i^pf dfoXirxifbM^^j^ ix^ mimi i/MtM»^ 
(Sft luVi w/XMi i yu^tvni H •/ Cp^fhmm ^ •/ rfHrUf. 

11/8« Ksifih 

1137. £iJ)ip. fr2 79i|; vfwHi «yiTf 9Kr$ X«^««& ntii; «Jil'* 
^^fflpifif 'ftirTli^» aifrlffiwl iif t«r« «i^ «rriii^ «f ^P«(f 
MxAil^F sriAif ^f^y Is-i f^ IfMiri •/KfK* oSse^^Ji^ «iWf 
#A» /9»« f^X^f' I ll"}. T/ /SMj^m ^Mry^M mI/c^ iq^ 
iktfnyttffl^f» Hfi iwrffySi «4!; siaAMi. 1 1 ff. li;(;« wwOim^ 
ipffi i(f«»0^ v;^' Ji r# i^ ttci»rkdfv^fjf[f^f^1nfif^^^ 304 EURIPIDIS 

Hfiav r i$ «ibc^ iia\^ (U fzs^ ru^cof 
Yl>J7Cf»s xju^iqTiryi^ C//.7n7iv&j>toTOL$. 
Sfi^ <?' ti^AjOf yoilcu cilfjLoLl®* poaT^. 
*OJ' *hfxMy QfX.' ApyS^y^/iLlxXaiflYtsyn®'^ 
' Tv(pci$ mv\c/jLGV9&^ n$ i/iTnmvy ^oai I161 

AM ej^e /Mtpycovr cumv tv(t\iti ijzn 
IheA^^^/jSjJ®^ TWUSy AflUty lfJLSei\Qy xifdL 
^ AfJucL^o TsKvi^viy yiioy tTm^iOdf cltto. Il6f 
3cu&cf ^ xg^m htmi\tLUty x^ pa^ot^ 
£pp)f^€f oTBaVj cLpTt tf oifCd^TCof yviuju 
KctftfftfitTOo^? • ^j" "^Tret^ffiloq /3*0» 
TSi' x^cM.itd^o; fJUtifi^ MoukxA» xo/)>». ■ 

£ X O A I A. 

1 1 f 8. K»«ififi?f«^ olctanfiydOiMmf) rlw ^nfxlii ^m^fhht^it, 
y,^ «Vi T^ *f^«Ai9« TTiTi^viif. 1 160. *o4' *Apj6«5 ) 'Af«2$ <? 
^v cl "^Ap^^ imihvr)ii, tiq at i^i^ tpifiif* 'Apiulq /S luS, iX%t 
^ iir 'hec;c^ ftet^ lltuhumi/f Mr^Afy^. 'AwXeu^m yf^^) 
9 Ileip^fo^mtT^. I161. Tvp^^i ^Xeuat) iv^t^eu in u 

Titi c^JuXfAfiti ffi^pcs^u^, Mifcuf^^ 0» ^iXetiixipcii' Nil T Af« 
T ibi}i^9 (^Tv^iTBfi^t, K«c/ c^ 'E7n7€fTuaif' 'EitTvpLu fS «f 
xAo/vaze. Tu^eii, ft ip i t^ '^ ecfetjv^ieiirsetq* TeJif c«sR^p«p^imf 
7* «i(7^> 9Vf^pn ' ^ixtrui ti ^ fJtfie^^ r\ snT^ inXeifn^ ' ifMfjn^ 
tnif, ^nai, TuTi wvXeu^, et^ xvf, eifsSiiiTB ^e^f^ ftt^MXfii Vfvf ^ 
^KtXtMf sutSf' rtfic in y Tt^«7v(^ ii)(^eu% ive^ T yiyifnn» 
Tt/jpJs J TTgflftV:©- i^alwejf, ^ to Qpo^ef 5' ebfSfJbn. I l6j. 'A»* 
t^6 ) ^TtS^^ "'«rs Kfilt/jeJeuq TtvXu^^, (^f^ T TlrfJtfOTmTor ykri v 
ntS/tK>>v'djH X-^QeXa^liZui ' AcJi^hfifJU^» Mecp^fm) fJittfbiutom» 
'EfaXia^S) ? LTooii J^rCSS*. Ii6f. 'Afi^ioiskiiifSi) iitvelfS/ft 
'u^H^SffUj ufijfieuf, >iv9 )t«ivvr0 ifA^eiXeef» Thct imlxfymf) vi 
ux^ T imX^teif, r 1 66. SmtJbf tixMmt) elf/^iS^Xtfs «vn^ 
^i(S it^Ztttq tlmf, 71 Ttii KpetTebS. ivri f^ cv ^Ap^Xelee, *i.ya i^ T wit 
fk^T tifafpi-i/cif ^X». K^^^OfJuif^- ecfJb^iioXt^i ^fflXMr, CfWp 
x^rSf Tvwlef^-otf. €*'Uef, TvTltff T etvrS ft^ix» II 66. Aif" 

^nlXujvt) P H OE N I S S iE. 30J 

Multi autem cadebant cntentati cikpitibus. 

£t ^ noftris quoque in folum cadentei vidilles 

ante mcenia 
Crebros faltatores expirare animam. 
Siccam autem rigabant terram fluxu fanguinis. 
Arcas ver6 ilIe,n6nArgivus,fiIius Ata]ant2,iitfo 
Sicut turbo quidam in portas irruens, clamat 
Igdem & dolabraS) vel Hgionesy tanquam fever- 

furus urbem. 
Sed repreflit ipfum furentem maHni dei 
Filius PeridymenuSj dejiciens (axum in caput^ 
Quod impleviflet currum, pinnis ^ propugna- 

culo revulfis: 116^ 

Flavumque caput comminuit, & futuras 
Offium rupit ; ibtfmque rubras genas 
Cruentavit : neque referet vitam 
Infigni jaculatrici matri» Msnalie puells, i. e. 

jircadi€€: 

Poft. 

2 ^ O A I A. * 

mlfiA %'C^i *P«^«c) OwhjH^ 1167. OUm^) wvffti»* 
|jM^yMMr yirtw, lii m^yffifisik pftkumnt, 1 168* Oa J\^ 
^gnittfUi ) uii nsf^iffi iaurtf tfirm, «Crs ilu) l^vri^ 

1171. 'ErifV) 

lTjr7* Kd* Up' ilfMtf fTJV^ if fn»i^ xatSt xi^«Ajf$ mi^fifc 
fftf W Xhi/p^ 4ofi ^ TH^Sf ^wnwdjuirut, 1 1 6 1. Tv^ti^, i 
i(9cnB« UfifKsl^tbai, 1161. Aim ff$i m;f i f. tfu Ktc^itiXo 
snhf* 1167. Tiiy «fti A {<(^9»Ve^^ nu^fa, iyuf rU^ i 
mef ^nfi W« fis^K^ti^ ^e^J^ pontw^*, ii^yfAtftif mtnnf, 
1 168. Outi Sbl^^tio^ tif ieafrS ^Ariiy, «yvy •utt i-jniii ieuni» 
^Arg» rff ieufri ^nre^ rjCAwXtirni ry «o^ ? MoiftiXW, iytf 3o6 EURIPIDIS 

AMo^ e^tvil 7nu$ ctd^^ wxo/juw d ey». 
Ai?riTy ee>fiva$ ^H^Jk^. oLM.ct yiy TRtAiv, lljf 

Mnx^^f®* 7S x\ifjULx@^ rzsc^m/JfSicif 
'fe;:^K ^;^H> ^ ToowJ^' eKi/jLTfiKny II81 

M}|J^' cty 71) oi^oy 7n)/> w eiV>ci^ Aio^, 
To Aoi ^ KS^T infm 'Xifr^fJLun cAciy^TreAty. 

^ *AyeT§(p' \)7c oujtIu/ ioTnJ^' fiAi^a^ J)j/iift$,1 1 8f 
KAi/^x©** (tiulZm ^tT ly>jAct7»y iSctOgjt. 
'^Hiftj <r' \l^Cc3tiyoy©t >€iarflt T^;^'«iy 

BoAXi 

S Z O A I A. 
1171. 'BxifO «^PA^* 117^' n«£^«rt^() «rmJii^i^. 

it^^S^tmtj) C^^yi TftUify ^ c« 797; ^f^tpinv, ii78<N«* 
e-Sf) rvti r# fbif^ Tmonum^ o^x^* K^ nMx§k t^ft Irmv- 
J^#4v •/««WsrvAtfif. iX79.'A$) mc n8o.n^9B/bbUfriO 
9K< tiptAUnq «^ tfT)/i}A?( «Ai/K^»^ fittni^Mf, ff«9(f M&. 1 1 81 . Kif^ 
itffitJ^J dtiifuimn ) rsf4 fg-uftf (mmfxifui, fMi, Hto i^pNtf iri^ 
« ffir xf g^MMf0$, jUiAiMMy oortfr, r« fir« "VfS^ Wv s»Afr ffv* 
»xp«f THxS'* iiS^- KftT ttxMtf) i Kmii ^ad^ fv fAiSW 
m^ytfLmt h T r»;^«y. #«$ r^ /mui ««^iAfiV r«» mAfr, ri Y> « 

t^ftiZi' "8^ 'i^'" fb^ cM^;^) c;«^^ fUU(i rSiif 

oW r^ da-yrSA MKStXvfikfitiff , ik^ /3»A^o^4^ «rfv^v « «f r) 
iksdfiik rewgtijii xiKtc?iVfitf/i/if^, *tlbi<P^«fmKS% Jl ^ixmit, Srtf 

9 iwAmlff^ FH OE N I S S JE. 307 

Poftquamauttm hanc portamviditfortunatam, 
Acccflit aliasfilius tuus, Etcocl. fequebar verd 

ego, 1171 

Video autem Tydeuda, & cfebros mrlites cly- 

peatos 
iEtolicis haftis io fummitates 
Turrium jaculantes» ut murorum 
Propugnacula fumma relinquerent noftri fugi- 

ti vi t fed cos rurfus^ 1 1 7 5 

Tanqu^m Venator, filius tuus coUegit» 
£t rurfus ad turres collocavit. Ad aliaih verd 

portam 
Feftinabamus, ubi panem hanc laborantem cu-^ 

r^mus. 
Quomodo autem dicam» quam Capaneus infa- 

nivcric % 
Longarum cnim fcalarum gradus tj8o 

Geluns veniebat, atque hxc fupeirb^ protulit^ 
N^ facrum quidcm igncm ipfum Jovis prohi-» 

biturum , 
Quominus k fummis afcibus capiat urbem. 
£t hsc (imul dixit, & quamvis faxis peteretur^ 
Afcendebat tamen^ fub ipfum clypeum con-» 

trafto corpore, 1 1 8 5 

Scalarum clavis munitarum politos gradus pcr« 

currens. 
£t iam cminentem moenium pinnas fuper, 
' Ferit 

S X O A I A. 

1190. IrfO-' 

U74* 'EeJllt90ciml?Ji,£^kmttif rar^cIrTvrfm^ vi^nim^ 

V ^^^^ 0^'^» "80. MfCftW;^. d4i}Aji$ ti)uj^x(^ i^m* 

\S 1 ^o8 E U R I P I D I Sf 

^Ectpvf^voLTo ')(ftAS cL?^n><jav fii\ti* II90 
Ko^ fj8/j th oAv/jL7n>Vy cufM ^* w ^ow 

*EA<c\reT'' efe yfc2' y tfimjp®^ 'Tci^^i ftxfh* 
■ Q.$ y tt^' Ai^^^s ZmcL m\€juuov qpcLrJy 
*£^a r<L(ppH •nsiQiiGiY *Apyiim qpxTov* iijf 
0'lS* cut mo YifSiP Si^iof Aios "n^ 
^lJbm^, t^r\\cLUJUov kpfioLim o;^«f • 
'l^PTZSiis ottaT^, '^U fiia ^Aprytim o^Tthtt 
^uJri-^loLy tyy*i' im^ J^* w ofJtS nguti. 
'^£0r)j(3%oy, i^tm^jRof ojm/ytfy ci^m' li6o 

• Tgo^i T g73p:JiyK, oL^oyg^ T 6tir' cL^om* 
iiiKfOi Si nyLfOi$ g^gragA^OFS*' o/t», 
nu§>i)y ^ h y^\$ t^ofjdfj x^L^cnca^Ag 
EU rluj Tta^Sawf iifJLt^ ' u ^' Oumj^ 
'fefa* TDAowoy rlh yHj ^oT^ fJLi\{. I20f 

Xo^ ^ KoAoK 70 Ki?c<5&' eV J^ kfJium 01 ^eo) 

r X o A I A. 

fJfthin tcdrS tlfr elXtiiPiur, II 92. KivAa) 7» cHk^-T ntJSf» tti 

«^ 'l|/A>y ^^ 79 i^^^iutaf *^H(ctf , retviiw KotnAnel^n t%i 
TtfjbejQ/tt»^ (^ €thi* 11 9^* *£fbsn;^<^) Kttceu/fttttO^. Tipf.Ktf- 
^etnp) xot^^luMf isntnnf s|« ^]^ r^JW* ^197* 'Ap^rtit 

f^Z^i) T^ i^f^&» ^P^^xik» Ii98> KHifttttr*) C9 ^fri 
T? wwgjtScfV^ 1 201. "a{0fi« t fV «{•(H^ ^ w»^* AixAti » 

TTTt e/l' ip* iWB<$ If^ZM' cittTn^i^ff/uifOi, l 20 2. /£|f0p^fM9^ •jUb») 

cu^nSiif «';&«Ao<$ iTnKHfi. 12«3* ^^E-X^f^ t&iSttncct^tiiJ tH 
^fAtXii/i T yrvpfetf nsi^itaKet^LjSetf iitKteX»mfilfi> IlOj*. Olifk 
fw'AV) irrs 5»r$ <f€^»"fe »^' l»o6. KtfAiy t* ftkfw) sfOfF tJ P H OE N I S S;^. 309 

, Ferit eum fuljmine Jupiter. Strepitum autem 

edidit 
Tefra, ut omnes metiferent : at h fcalis 
f^elut funda tadadisjtcie&anturfeorfum alia ab 

aliis membra ejus : 1 1 90 

Comas quidem coelum verfus» fanguis verd iu 

terram; 
Manus yero & pcaies, ut rota Ixipnis 
Volyebantjir : igpitum ver6 in terram cadit ca- 

daver^ [cum exercitui, 

Poftquam autem vidit Adraftus Jovem inimi- 
Extra foffam reduxit Argivum cxercitum. 1195 
Noftri ver6 viciflim dextrtfm Jovis (ignum 
Vidcntes, eduxerunt curru^m vehicula 
Equitcs gravit^r armati 4 & ip mipdia Argiyo- 

rum arma 
Rmentes commiferutit haftas. Omiiia autepi ina* 

la , concurrunt. 
Moriebantur^ cadebant ex fuis curribus ; 1 200 
Rotasgue ab(]liunt> axefque implicanttir axibus : 
£t cadavera cadaveribus cumulabantur (imul. 
Brohibuimus igitur cverfionem turrium tcrrae 

hpjus 
Hodie : an vero felix 1 204 

Futura fit in pofterum haec urbs, Diis erit cura?. 
^. Pulcl^rum eft yincere : fi vcrp dii meliorem 

Habur 

Z X O A I A. 
V iyti ^^d^f/ubi. 1x13. 'AXb^ 119 fMiti)gir. 1 100. *'Am{» i «Ss^^iftM ri^ffifi^ ' C^&f^f^ 3IO . E U R IP ID r S 

JJcLiSU 1% yx.f (juoi tSaty xfloc^nJpflo^ yii. 
Kpec^y c^' m'4£ Tvf t/jjSv Yv/jup&jfjuLmfy l^io 
Tav r 0)5t^« i>jTtw^ '^Kauiknu XSP^, 

Ti ri-Tn TVTOi^ ^oai^* l/jba J^^oBieJor ; 
Ay. '(Ea ToL Awwt' ^up ici ^^'fliTuyT^ 121 J 
lox. Tcrr us trTtoitioif Mni$^ Q0& ex^TSoir. 
Ay • Me?(^o» ti /^'Jf ^^, 'TCauShLS ti fnmafjSfHi j 
lox. Ko6| rk^mXfmi y ei KjeAo^ "^&^^j «A^"» 
Ay. Me9e^ ^'* ep)f/A@^ ^oa^ uTrewp^rM ^* 
^ox.. Kfltocof 71 xfli5^^, ^ 9iy<l^ ^l;2Wf oxora. 1220 
Ay. K»x ay y^ \i^cu/jL Itt cLyoL^at c^sigM- 
lox. El fju^ y^ ^'>a>y 6y.(piiy)j[5 'tJ^ poflegjt. 
Ay. A/, flCt • 71/4 CWc eifltoa^ eg 4vxy>tA8 

$>fjbcii^ <X7neA6eiy, olMol ^Zce/tWi ics^xcc ; 

T5 'TTflU^ TO otiJ /t«€Me1oy idA/cm/^^ I22f 

Al^i^a, ;^6«^ ^coFeyuot^Tv TjayJo^ 9p<iTV, 

Ae- 

2 X O A I A. 
] II ;• 'AA&' cSfvsA^^ /urof) dftiij^if Mynmi. I tl j*. "^ rft 
A0fW) f^ii mfl^tTifn sn^. AiSp' »e/) «nrj ^ ffixC* rifvt» 
tui rirH, tTeihi JV eimf» f« W kMtu, ti koXS^ ^tioTttiy u- 
9rr9> rn f/f vav^lm uiru^* 1215^ *X«»r9nfv) «iri StiwTtt' 
h^«(if» ijf 9^9^ *^ fki/tMJwpf y(^ ff«i l/Mi£f r£f xsattaynfU i n( 
HBTf* ilio. tieUHyHi ysBJ^ axirm) ^ KetXnrlm oit tL^df^ 
1211. '£9r' »;4s9*t<n^ ^^ <& *^*{« «>«3»4<> ci?^ i^ im^- 
y%lkBUfji0i nlt xMxel. 1122. £<*i64 /tAf <p%9^9) kSiiHq hiknin» 
iiij. t{ Mr' cinfr IfflMKf) Siij^Ti ffi$ 'du» iU^ykXvi mi»J[nx!m on 
i^xm l|ubf «viA90> «A' tlrtiytuil^Hq fAnti^ui Tttngkxd 3 ) iif .Tf^ 
^<yV 'xu n») (p^trt^u^ 'nAf^f», xiyit «MPffTff»3^ '»A/n^/i(^i /rr 
P H OE N I S S iE. 311 

[abuerint rententiam, ego felix eiTem. 

Pulchrd habent qus funt deorum & fortuna?. 
ilii enim funt fal vi, & ci vitas e vaiit periculum, 
!reon verd yidetur mearum nuptiarum, 1210 ^ 
t horum malorum Oedipi pcenas luere infelix, 
ilio privatus : urbi quidem fauftum id & felix, 
rivatim verd acerbum eft. fed narrato mihi 

deinceps, 
Juid poft haec filii mei facere ftatuerint. 
K Omitte reliqua ; femper enim huc ufque 
es fortunata. ' - 1215 

Hoc dixifti fufpicioiS ; non eft omittcndum. 
r. Quid vis majus habere, qdun filios falvos ? 

An & in pofterum prorfus fim futura felix, 
audire volo. 
t. Dimitteme: filius tuus eft ifine armigero. 

Aliquod malum otcultas^ & involvis tene- 
bris. 1220 

;, Nequaquam dicam poft bona, tiia, mala, 

Ni dixeris , non eflFugies , nifi effugies in 

coelum. 
i. Heu, heu! quaremcnon finispoft laetum 
funcium abire, fed vis me dicere mala ? 
ilii tui agitant facinora 122^ 

'urpiirima , fingulari-pugna decernere fcorfim 

ab exercitu, 

Eienim 

2 X o A I-A. 

fitf T^ AflMJ. . 

08. "e^. t^yxittmf- it\6, ti\ vtm/if. «« -Mtuatt^ 

1 117. "'A^c ^Mi fi^fjjC^ i fi^^f wwrfWi Tn^Xat^n^i 

.. Aj^»k Uf ^ ftr% ^f ^f «iepiri^ > ^m? 4^^ *4wt 512 E U F. I P I P I S 

Kdf/M TB AcCO^, ftil TB noAtt4^3C8$ ^'^' 

"iVigS^ i^/^^^ioActTt, jttifi' i^y iJd^- 
*E7Ctf 7?? otu^ToV TDyJ^ ^^y^tow ftgfel^, I* V 
Moy®*' aujux']^ airyyva Tof */ttS fjuv)^^ 
K^y A^ x7ctyo» ToifJ^*, oncoy (HtM(JU ijl&9^* 
*Har^>t^@** <rtf, tJS^^i /c^^jtAiyao •aroAir. 
*T/ete75 J^* i>3V' ct^piiliSy 'Apy^iOM ^oFct 
NefocreoSe, jSioTDy /jim Ai77or7g^ gyOctJfe. !?•— ^^ 

. STRtproV Ti^ Actof ctAif, Q<r^ yJ!^i ^iucn^ — ' 
TotdlZt cAe?\ o ci$ <JV TloXiujciTU^ y>f^ 
'Ex, r<t^iC6v og&cF^, Jtflt^JJ^tr^ AoJ5^. 

• riayle^ <J^' l7nppodyi<TDL¥ *Ag>eToi TJuTfe, 

Kflt<J)u8 TB Aoti^, i^ J^K^/ iiyifSjJoi. I? ^/ 
. ^E-Tri tdToi (J' la-TCtiaoLvlo^ xcu ijHca^^uois 

' "or 

£ X O A I A. . 

^f^fj. i''^^* irv;iftq timfJiivnXecTt) 'ni9 ^d/nt hfjuS» «&A]^. 
fl7ou*^?.£9 KVQ/lifi To Txvf «0%»^. *^A^$* £<*<S x/fiiwef afXhn^i 
fjui^^o^ci ^iri t xifiiW^ovTuv c# 9»A»03if xipiits X^'** 
ii^f. Mf^f2$) e!Sk^«A«)y r 5kV«bS^ fjf^of®^ tvfic^Tiw t^ dii)jp^ 
f^a fJtfu^iu/* Mt6ui) Teioffuq, ^SaXtif r xlfitww hfJb£f i^jbf 
r '3nXifi*9f» r 140. Nf<irs«9-£) vn^tvnhu »«iAf »ff e&f . 1 24^,2««^. 
•nCir rr) K^0 ? Snidfttjf o?^X(^ ^%cfeif, ovtJ^xih^, lX43.'£x 
W{<»r) C4t ^ney/bbA^Tuy «ffCr^^tfr^ i Qtw^tt^E rift A^v«S«^ •§ «^ PHOENISSiE. .ji3 

reniip dixerunt Argivis & Thebanis 
l^, qus nunquam dicere debeb^nt. 
reocl^fque ftans in arduo loco, prior incoepit 
e turri,]ubensindici (ilentium exercitui : 1230 
isit autem> 6 duces Grsci foli, 
xftantidimi Grscorum, qui huc veniftisj 
t vos cives Thebani, nequePolynicisgratil 
endite animas> neque noflra caufS. ^^34 
go enim ipfe hoc vohis periculum remittens» 
>lus coipmittam cum meo fratre certamen. 
t fi quidem hunc occidero, folus regoabo in 

patriS, 
iftus vero, huic tradam urbein : 
bs vero omittentes certamen^ in Argivum 

agrum 
.edibitis, non relinquentes hfc vicam : 1240 
hebanique populi fatis eft, qui jacet moirtuus. 
\c dixit. Tuus autem filius Polynices 
,x agmine celeriter accurritj & laudavic boc 

diftum. 
)mnes vero fremitu applauferunt Argivi 
)admique populys, utpote hg^cjufta aefti- 

mantes^ 12^5 

ropter hzc funt h&o^ inducis^ & in mcdio 

utriufque aciei loco 

Tus- 
?J X o A I A. . ^ 

(luu^f rih ftfJbl^ofTti. f^ Turui l^Oatt^w »^ f^ >^ 
/^* fitt^Hf opKb^ iffi$nuf IfiifttifHf fVi og:i$tS ^V4 f^'* 
i. 1246. Kcer f/^iiut^Uti ) fi*iiuxt^i9* ^^ytttu i 

h* fJS/fTu^u T iik t^frdbfibdTUf, \jii riTtti.rfTi cf*iA{- 
f Of 70«^ ff*tif.iXf**(*t^ iyw$X9if7tq , imeari^nttnt IfMtfBfm 

»€if Tvvi pti^ffif xlar* afitftrl^tif, 

44. 'Emppi^, tlfrl ixi Tintn it^^ttuf , ^in fAt5tp»g£i rpl 
^ MifAxTaft ^i Xfuuct Ttih fmSlfifiikM 1 146. Mtr«w>i;* c# 314 EURIPIDIS 

Aiooro) >f sor)®^ Oi^^TT» 9wiaji. 

Mocf^rr iTT ctM)iAM(ny uirati Jd^j. 
tlaft^loilts i"' 3b^<^ cL^ohf ^ihof, 

« noAea»^3e£^, er aol ZUjuos q^Zooli i3$i^'; 
TgoTOioK, ''Ag>4i r flJic\^ J&otf X^jpr. 

Tcy^* J^^oK,/t^^X5^SF]e^eI^/^fl^;^!a/. 1260 
Mfltrr^^ TB /4j!f>C iat^ot/pify luinim$ S' kitmSy 
Pn^ T &a>/ujci»fy t/ygoiTiT- ttctmcu', 

X X O A I A. 

1147. ^Op»ir« ^oiiii^^) «SiF W 4Pe^( r«^ 0f»y« hnrihui 
Qtwifift^ QnStS^i i^ 'A^>i|««> rirrKf )* •fyfy, ^ r« tifigkrit^^» 
1 248. ''H^ #1' f k^tTm ) |{ e«f/»v r« w^ jei»V'>^<"' 
i249.-Ni«M'4M) •/ /^0 vuutMf rS yicffl^ OltAnf^, atrl •/ 
A« mrA<. 1(9(9» Af>4f»f i jto^n r¥ V^tV^ , tfvri li Jv Wmf. 
llfO. n^fisv) «e^/ec^y. 12^1. "Ew /)?) H>r^ A^ 
J^i\ ^ cvx 4^(«0ici> rny «4/(9. ^^f^' MatppATyn) fhwntSi 
^hyitSfn^ m^^^Hv xtbr»l^iXmf r\ j/fv. 125-4. '^AA&^) iH)!^ 
ii ^ ^A«»y «s-' u^u |»f^ys mtftxSa/wTt^ Sk^^ Xlyav Hi Vp^ 
49&Ci6ii«nTS ^anuhtf rmHm, 115-6. *£» ^} ZLuc^) am\ 
r^mtuf ^auj hif if»tV Ia^$, rJ n ^Ap^ fvxA^ inttfyiXimt 
KfOf, i fKcAeMM'» A«;j9» ^ ^ifj^ «^S^Aff^A/ ^ TnfleiMh. 
*!A^$. *£» 9*2 xcvraif mffjSaui ro tf MiAoy rt yixi}riie/(0y. t/ JS 
fiKSvnc « J^«y ^sttnuf S AUi, 1 25-8. *£7T«»Af fs ^* «eS) ^ 
H^tu rc IJtl^Tvufof n ^ tMpf, 1261. 'EfA^ni^Mq t tUjbiii) 
Ws rS yrv0ii iftiiiSmiii ^ w ^m S^ eW 7 Ii6sfii>«»9 tSwtififf' P H OE N I S S iE. 5if 

Jusjurandufh dederunt omnes duces iis ftaturos 

cfle. 
T^que occultabant corpus soeis arnus 
I>uo.juvenes fenis Oedipi. 
Anuci vero ornabant ducem huj us terrs^ 1250 
Principes Thebani : alterum vero principes 

Ai|;ivorum. 
Steterunt autem fulgentes, nec mQtavtrunt 

colorem, 
Infano impetu cupientes alter in alterum jacu- 

lari haftam. 
Prxtereuntes ver6 alii aliunde amici, 
Animabant fermone & dicebant hxc » 1 2 5 ]L 
Polynices, penes te eft erigere Jovis ftatuam 
Tiophaei figrium , & magnam glofiam parare 

Argis. 
Eteoclem ver^viciffimTfr i&0r/4^4ii/«^r> Nunc 

pro patrii pugnas^ 
Nunc praeclars vidloris compos fadus, fcep* 

trum regni tenes. 
Hasc dicebant, hortantes ad pugnam. iz6o 
Vates vero madabant pecudes» & igneas acfes, 
Ruptur^fque obfervabant> e^ igms contr^rium 

humorem, 

Sum- 

s X o A I A. 
1 148. ni e4^«iKi% «Vri ««9ulOyS. 1 2 57, IMAm >kf 
^^9r\ ^iyJw, 1258. llf^% '£«rMt^. tknp^ ^i6 EURIPIDIS 

''AxQt* T^ \Afimji\ tp itm omg iyL 
'AAA*uWflL\xZto/^0i>^J(fy^Aiv8^ I26f 

Aic^roi ^^n rii* h luapec Texrar. 
hjc^Cl rixjTp^ th\? 'KiUymfi ^tum ^aif^ 12/0 

Nai; (tdi ^GfCyjffS^ IdUfjuoKm %siL\iqaai$» 
AM, st9d]p fle^<^ ^ %siJnr/fwi& 0^», 

Sco/iUaleiT^ (rM,;ui /zac^ flcMnAoif ^^«ittr«|27f 

4^1 Aoi^ cttmi^ TV^ ^fjuumf mp®^ ; 
Idx. ^A S^jyanp^ tffu aSf xsfxfiynm/i jSii^- 

Ar. rial; 
s X o A I A. 

T^ W «&( T anufrUif fkXSfftUf, i Skf^ rl *>kQ^ *«■*' luUMkt 
yMnuttw, 9 cVtfn^, «?$ oe^^( ro sr«f « {v^^' 1r *^ *'^ ^ ^ 
i{«f ff fhacPTHi W /UrifA' f 0-^«^«r, ifJUTrufUi r m*fb§U ^SnfijHtf» «£ 
M$t9i ^ ro C¥aifi0»tf i%^t ri ^fA/iniJk CMfpMv». iic^f9 liXmft- 
WApff 7« «x^F ff wv^i, i KttXiHmf «^«(^, f9x«arvf. •/ /f 
T&J Mtftleuf, 3^ ri ffy«(f wftihi, jj^ 9if|»«i'* "AaeLtf^. T^ 
«^r ? /f^f (ir. »19 ^6 a uMi fMurnM. wm^infi^^itn ^ \W rf 
^9< otif/^eiifi h^i^Ha^t wxifAit' kt^ufifivn H ^4&f Mpi» 9 a A im » 
nmm. et^ATHffuvTii ti M4 «^4^> nidu^ d A ttx^ XmfAinUk 
M pffXnf pjyjtffi» rnp c# 'nX n^ntit, ^fuS^» ^^ 1 «i ^ vuok v^ W 
^^ r 16;*. "^H of v() f^s^^»Mi. 1 166. ^H ^iXti^' |jr»Jfoj 
V i^tthf^t aifjpti^f, iimfiiffm htfttirm «$ ^<A«b# «i^«|( 
fiAifi P M 6E N I g S M. iiy 

iimni^nique flammam, qus duarum rermn fig- 

nificationes habet, 
^idoriaB fiiUcct figoura , & cUdis, quS viai 

afficiuntur. 
ed fi quod remedium, fi quaiti fapientem ha« 

besrationem, I2<J5 

it philtra incantationtim , Vade & cohibe li- 

beros 
L faeto certamiiVe, qtiii periculum eft magnum, 
Lt praemia gravia : lacrymae trri tibi erunt : 
^rivaberis auobus filiis in hoc die. 
O filia Antigone, egredere ante sdes. 1270 
f on in choreis neque in virginum coetu 
Tunc tibi procedit flatus fortunaei. 
ed viros optimos & fratres tuos 
>ndentcs ad mortem, impedire te oportet 
)um matre tua> ne miituo vulnere concidant. 

Quem, 6 mater, novam horrorem i ^^^ 
Lmicis infonas ante has cdes? 
O filia, difperiit vita tuorum fratrum. 

^n* Qup. 

X X O A I A. 

0X» pifii^ori^mf, iynf rti tTm^Xtt , W i^ r jjf r/xif O^» 
* 7Bi iTnikK^vTf» m JViVfl^ tiynflvfisAl^ I170. AifJirtff 
i) tJ m^i Imppvfi^ ^»^^ 9ninreu4 cSr %^04> cijaTf ^ fm- 
«?$ ciirmbf?», cvi«7f Jt ^^^^yiKoi»' ^ rirrv ro «km^^v 
fK^iW^i'. 1172. Atu^otcff iceiSifttm) KMSl§mmt 

9. ii fSi\ f|i^ ^ T er««^r, JrMro», ^ f ^Jf&Tf 1$ 
iv«^0Ty iS 'TmfSffU rv^ €i&Sebifi m, « $ vf ^ ix^^f iiiXhT^ 
\fifai. siy6, Tt/ £ niMazt) rAa, i fAn^, ^ fuZ iri" 
vut^e^f ifAsl ry ^Aif tiTfetlyixtMii r« ^ '^iX$ti, tirrl rff 
H (pt>$tii dfrl S* '&%< '(ffXttfJif/iVf '£7F0xAf y$ f^ IloXiWi^i, 

11^9. Ai- 3iS E U RIPIDIS 

Ak. O/ bci' -71 \i^i^y fJUL^p 5 lox. i ^i\\ ctM' g-sr». 
Ar • rio^TOpOaan^a^ Ox. Ai^TTwr^^IoxJua <tpxr6f. 12S1 
Ar. AlisfuQ px^ov. loTLm ohc Of eti^ujuif m, m. 
Af- ApJm Sii^Ti; lox,. dvy^ifaf \6a^$ieAf» 

Ak. 'HT^axJ^tsej^Atg&i^j^/uij y/aM.>rTBoy. I28f 
lox. 't^^r', tV^>^, ^uyaiBpy €t^1w /jSjj ^im 

"Hf <J^* usigioiy^, oi^fit^ety xrtTOflty?. 

A N T I X T P O * I K A. 

275»o^i. 
Xo« a1, otf, oe:), fltr. T^o/jLtp^jf <^eixM3 1^9^ 

Ai, ctf' i:^ oapxac ^ Ifjuu 
tXe®*, eAe^ 

S X O A t A. 
U80. ot 1^^; MffnM^ n9Myfi0U. Ov ^iA«} h «CVifiA i#Cff/ Mi;]^» Wn^(^«y Kv^nuy r m^r m^tl^Hi i r 9v;^«vti«lM>' T||fH- P HOE N IS S iE. 319 

4h. Quomodo dicis ^ /0^. Conftituti fuat in fin- 

gulare certameii. 
An* Heumihi,quiddicis,mater? /i^c. Non grata, 

fed fequerc. 
An. Quo, virginumccetureliAo? /#c. Adexer* 

citum. ii8t 

Am* Pudet me venire in turbam. I9C. Tu« res 

non requirHnt pudorem. 
An, Quid igitur faciam \ loc. Solvas diffidium 

fratrum. 
An. Quomodo foIvam,mater? /<^. Meciun pro- 

cidens in genu. 
An. Prxcede tu ad locum inter acies medium, non 

eft cuni^aodum. 1285 

f^^ f eftina, feftina, 6 filia : quia (i pnBvertexo 

Ipilios ante pugnam, mea vita erit in luce. 

Si vero tardius veneris, periimus, morieris. 

Cum ipHs autem mortuis mortua )acebo< 

ANTISTR.0PHICA. 

. Strofbe. 

€Ao. Heu^ heu, heu, heu. trementem horrorem» 
£t tremens pedus habeo. izpt 

Heu, heu. per meum verd corpus 
Miferatio^ miferatio 

Vcnit 

2 X O A I A. 

& . _ 3»o E U R I P I D I S 

^EfJUoM ficLT^U ht\dULa;y 
AiSb/JLCL Tsxix' riorep®** cLg^ I2p^ 

rioTegor (ti/Mt^u 
('l6a ^i 'TToyaK, 'l» ZeS, 'lc* >a ) 

^O/Lury&di -^^^ 

Ai oLo^TnJbir, Si cd/JLOLTaf^ . IJOO 

Tct\flaF* g>6>, r<i\cwfcu 

rioTigoK fltg^ vexoc; 0- 

Xo/u9/j09 ioL^m ; 

'Avlc^po^)}. 

$owotf 4^;^jti, ijoj 

Aoe>? tfol^ojlS/joli^ 

TltincLy OTCTiA 

ActVx aumx ctiV*^^^®^* 

^E^t] ^ggy* >iAu8g7ia/. 13IO 

Boflt i8ot/>£ct/)a) 9^yctx^v '**;\?'^ 

MeAoyW^y nyifoiiy 

AxyLfvai ^plujYfcrta* ^^t' 

2 X o A I A. 

1 295*. J^lhffis/k TiKt* ) r»7« nvff «vAtfixio^iMriy i^nufi* fJW 
p^K^ (tfWr> A A>«F 7f »f«v. nanf ^ «(e^) mSS»^ ^ ^ A«, flniit 

{h 7^^ «/t<9>«v7 ^^y> 0fi(Byi»n ^vx»* A' tiearut^f , X tii/bwtm* 
1^02. nin^» »|M») «910» «2'^ ¥ ff»^«V ^»L0/^ j^W* 
#ik. 1 304. Ofd J^ ) ^f/ ^. j A» ffyX^MlGi ^ArltMSi «^ 
f«'^^ «fc l^ ? ^(0« yjtf <^^«.^ "AXiar^» •l? ^ f^ 
Aoyv itiyvtimit r\ ^S ^ cl ti, m^ ot 9n»#^A» jf ? A». fffM» H 
«W F ^f cT /^'. mU fi^frl ^'<ptS ^, ^9 7r£§(^ fM^wUix^ 
? y' «5 T« <l% «( ci irf ihfiiims, ^yi, vnihl» ^mM^ri^ ri P H QE N I S S iE. jij 

Vcnit^raatris miferae, 
.^ PrQptcr duos filios : Quis ncmp^ iipy 

Quemnam cruentablt 
(Hci mihi propter labores, 
O Jupiter, 6 Tellus) cognatim ccrvicera, 
Cognatam animam, 

Pcr clypeos, per fanguineas cxdcs? ijoo 

Mifera ego, mifcra, 
Ojiemnam igitur mortuum e:?- 
tindum lugebo ? 

Antifirophe. 

O terra, 6 tcrra, GeminaK ferae, 

Sanguincs animx, 1305 

Hatiam vibrantes, 

Cadavera, cadavera ut 

Hoftilia moxfi mHtmsvHlneribus cruentabcrtt, 

Miferi fnnt iftij quod unquam fingularis praelii 

In cogitationem venerint. 13 10 

Vociferatione barbara lugubrem fonum 

Debitum mortuis, 

Cum lacrymis lygens edam. 

Prope 

X X o A I A. 
ifjff tixtiixat* WA^KdMf» h i^xi ^Mf^v xiinfiHouj, 1 307. uiwi») 

nflf kf dra ? mmlfigbSlt, 9i^4v^§e* 1^09. Tuhei4>ti) /Wv- 
4^M^ eiai9 % c7t f 1$ ottJufAnnif fiOfcfi^x^ ^A9*y« '3 " ' ^? 
fimfitt^m ) r jf {t(ffArni^ ^W tJF fi^f^»^^ nrlw tTn^^fUiS* fi^i^ ^ 
MiKfP*' »M9 'duj l^ woH^ 9iKMTi Qw) 9if*Cfbu ^a^fr^i^fJttiflm 
fimm /AtXtiitnttf TtTi ihSxfvn JpLuin». nsTimv i-mfJtttXHi iux^uvata» 
%wti^' > 31 ^' ^t^f^Mf ) tifti ^ fAixsnffm. i fMfiXti^fS^lm 

1314. r|€. 

1297. Ti,ii 'W f^t «£ &c. :i^ ^ivcM» 1 304. A«« i ^ ^sa EU RIP I DI S " 

S^^iTbV Tu^ '7n\a4 ^wy^ 

*AAAflt 7S Kpiof^^gi X&jara TOfh «TteSgo eriafl^^Ji 
Xoynu X X o A I A. «fAtfc C4t mt^^JIUAf 1314.. X>cJ&y 'n(^) 'MiXtbQ. t\ %tS^f f^ ro TnXmt ^ KPEQN,,X0P02, ArrEA02, 

ANTiroNH, oiAinars. 

'iflt/tfo/. 

^^^ Swfli) S>t}Lpv(roL$y iuuTuitA^ 'i^i n<p^ 

'£^^ TB 7&' TTDuk >j7^ oAcwA' 'Vjs^Sityar, 
Twofjix Aflt£a)y yevvouoK, ivia^oy (J"' e^/. 
'Ov igTT %py\[JLih ot. S^ytofltim l\csvy I^lf 

Av- 
s X o A I A. 

If miUi tuTv^ TK *? WAf««. fMk^f ^ iki^ •iimu ^i-f^ ^ P H OE N I S S^. jzj 

Prope fortiina j prope ^«dcm efij 
Decern^t aperteque dem^njirabit hac lux fujtu- 
Tum rei exitHm. ^5^5 

Infelix, iftfelix efi ifta cades, 
Proptcr Furias. ' 

' Scd enim Crcontem vidco hunc huc triftem 
Ad sdes venientem,mi(ra faciam przfentia verba. 

S X O A I A. CREON, CHORUS, NUNCIUS, 
ANTIGONE, OEDIPUS. 

Jambi. 

Crg* TTE U mihi, quid agam? num m^pfum, 
JLjL an vero urbem ijzo 

Lugeam lacry mans l quam undique habet hubes 
Talis, ut fit eundum per Acherontem, 
Meus enim filius pro patriS mortuus periJt, 
Nobile nomen confecutus : fed mihi moleftum. 
Quem modo rupibus ex draconteis fublatum, 

Pro- 

s X o A I A. , _._ . THxm w - . 

%A^m. ><!ii aS rn^x^i If/^f» iovr^y i 7ner<b i<<; I^JW^ft ^ 

■•■•■• X * : t 324 E U R I P I D I S 

*' ToTi? 7S ^fltyS^n^i tdV V Ttft^xoTO 1330 

Xo. BgG)f)c' iJfeA.(P>) o>} Jb'/Ua»K e^a, K§€or, 

Kog>| TB iMn^oi *kilUy>9y\ x^iyS th^L 
Kfi. noT, x^^Tt] Tn^iauf avfJL(po^ -, <n^/MM fm 
Xo. ''HxBCTE TBJcr* ^ro/tfit;^a ^LteAA^r Jbei 133^ |[ 

K/>. n^^ ^M^ $ nxiuj 704 TRZii^^ ct>cim<^tfr e/fV 
Oux el^ ToJ' iAQoy, i?» t^ TfluT' eli^rxf. 

Xo. *AAX* ofj^e^ ^fli» a->» xauTtTO^yiTT? wdXcix, 
AoocS <r* «L>:!rra. Tor ^zife^^ 4^>'i'^> IQwr, 134^0 

Kp. 0</tw«, To /4o o^/^iiof iltro^S 'roJe, 

TgovtToi. 
Ay.. il TctAo^ g><i>, Tiv giTra^Sor, y\ r^f<X4 Ac- 

■ 7^^> »345 

Kp, 

^ X O A I A. 
Ijt6. A^^nr^aeyit) wTi uirSjjAMf ia-pmffS^f. t^tj» B««) 

M y^yim^ tU 'UMMfluf. 1331. £»«fto) ^/^£9 r zV^ 
^f. 1333. vUcn Tt) Tc f% M(n n 'A»2r^'yj^l f(^^ ^Jf 
'^ l^nl^i* *H^JV l^^€A» ^ 4 'AfijVijf i&^». 1334. nif ) 

JC*^» i To nfifMrMi' 13 36. £<*(; »VM' ^«') ■«€ P& 

;j[;^, f/$ fi//M»CiAii'. '337« NiMi«» ft*) Wri ?7«n»9^ff i?,H OE N I S S iE. 32^ 

'ropri^ caede confi^uxtK^ miferQm tuli ip ma- 

nibus. \ 1^16 

iTocifcratur autciA domus tota. Ego ver6 ve- 

rtio acccr- 
iturus fororem anum Tocaften, ut. - 
.avet> & tomponat filiuin meum, qui non vi^ 

vit amplius. 
^as namque pofiif mottuis non ihortuos i ; ;e 
ionores dando, pi^ colerc Deum fubtcrraneum, 
. Tua foror egreffa cft ex «dibus, 6 Creon, 
^uelMque matris Antigone communi greffu. 
. Quo, & ad quam calamitatenl ^ figtiiiica mihi^ 
. Audivit filios fingulari certamine efTe 1355 
Ld pugnam venturos pro regia domo. 
Quomodo dicis ? cgo cadaver niei filii ctirans^ 
lon veni huc, ut haec etiam fcirem^ 
, At abiit foror tua jamdudum. 
Ixiftimo auteqi certamen de vita, Crebn^ t J40 
am commifTum effe filiis Oedipi. 

Hei mihi, video quidem fignum hoc^ 
>iftem oculum> & yultum nuncii 
''enientis, qui onmem nunciabit rem geftani* 

t. O mifer ego, quem dicam fefmonemi aut 
quae verba? *34^ 

Cre, 

t X 6 A i Aj 

4' iiJlfvuf. 1 34Z. Ot/ui$ii ro /S otifAtiiA*) (^ W ^niiht vi 
f fX^i'!) ^ y^^^frififici. 1 344. Ti i^A^op) tJ «f «a:^^. 

^AyefTntZ^») imfjbtXifA^, ^sffefKTOii. * 13^9. 'A»iJ 

X 3 326 E U R rP I D I S 

Aoy». 

Ay. OwteV* eioi (rif^ icfiA^jJ^ ^iCcSl^s c# ^ct«, 
Kpeor. 

AN0M0I02TP0*A. 

Kf>. Ai, ctf- fjueyciXcL //joi TtaBecLy 99 Wa^ 9lS^* 
Ay. ^D. ^/jutr daziu\s<wLr Ol^^TtB rDU>iy IJfl 

rioUi^K ojouicus avfi(po^f^s oAtfA^wr ; 
Xo. SIt 0)f.ShiKpvmi y\ t\ ^goFWT «Tuy;^ctw. 

' 27?o?>>i /3'. 

Kp. Oi^i ^A^^og^ j8fltfuW]^^7ot5* 

Ay. Ei' 59 m ^^^e^ ryTOiavf iihifi^ ilclm. 
Kg. Koc^ TcSs y^mir Ay TwvcTfe «rbo-TrDl^ca^T^g^; 
Ay. TeSyjjx.' ai^A(p>i an, cJboTv mihw (ju^rtL. 

S X O A I A. 
«>tf*l PHOENlSSiE. 3:7 

Cre. Periimus! v\ot\ fyQcioCis nequ^ fauftis i^xocf 

nai^s initium fit orationis. 
^un. VLtM me miferum , iterum clamo : magna 

cnim fero mala, 
Cre. Qjiod namjnalumdicis, prster alia qus ac- 

ciderunt \ 
NtM^ Filii fororis tus non funt in luce ampliiis, 

6 Crcon. 

ANOMOEOSTROPHA. 

I 

Strophe i. 

Cre. Heu, heu, magnos dolores mihi & urbi 
fonas. 135^ 

Uun. O domus Oedipi, audis hsc 

De filiis extindis lifnili ckde \ 
Cho. Ut etiam lacrymaretur, fi fcnfum haberet. 

Strophe z. 
Cre. Heu calamitatem miferrimam, . 
, Heumala: mifer ego & infelix. 1355 

Nnn. ReEie , fi fcires mala , qux praeter haec ac- 

ciderunt. 
Cre. Et quomodo poflent accidereiftis triftiora ? 
Nnn. Mortua eft f^ror tua cum duol^us filiis. 

Stro' 
s X o A I A. 

r ' J^ iiifvihlfum 6 iticom-ftf&i, fiet^i^f/kmv i^ ^«f iJsnr^C^t W- 

jiAi^s kni i m^ tUrtf n 9y^9&\ iiuitgmi ytt9t%^ flfytfif i «»9ii 
:^JCWV 

X4 «TAlj^, 328 E U R IP IDI S' 

2)75» o(p?» y. 

'lot/^jSou 
Kp, ^fl TA)i|^v. oTof Hip/Jb 'loxctgTf JF /81'», 
Ta^mf 'Tc tV mfj 2<p*yjP^ edfi^iH^ i 

Kctf 7fZ?5 TTEVe^xj^ SX^l^^ Tmi^ ^Of®^y 

^A^s r ccyincjjL OHx^tt^; oi^juicufe /lldi. 
Ay . Tol ,iAlLf ^Z3C? 'Trrjpyo^f 6oTuyhiJuC(gL ^ofo^y ^3^5 

Ol y y^oor®* OIS^ttb ftojfiatJiy 

Aiaro) qpcLTiryiOy ^ St/iX© <3)XTwAct7rt, 
'fl^ giV i^iTya /Luivo/tcLxSrr cL^oduj «Tbgo^. 
BAe-v[oL? <J^ e^ '^Apy®* , Jx^ rioAta/e/iui^ ^gjt^' 

2 X O A I A. 

ttfUykH >in H^tvS' 1361. ^Cl rXnfASfj £ tl6Xitc 'Uko^, olor rt- 
Ao$ ?y3i2jr >6^ Tzof yoifJttVf "uzrifJitHfen j^tf rar$ euftfjjuitg 719$ OP^^^' 
1^64. 'Ag^i; r' ecyJfirjii^) ro ffgt&^/ti^» rvrf^r, ti^ fn$h w$ 
«9n?9 4 'C9(^e5^ §^ Oi^nzi^. '^^f* Tic^ /^ <^^ vvfyttf) 
tyru^^fiff,'^ yifuinc^q» xiyi ^ tIm fitci^, Lu cvduinuf €0€f ^XSf 
'*f mXiv^. I ^66. Tnxivif tSlsjt^vxf*i) ^eSe^Qf^rcmi iti tf^ 
h fi^KP^v cioif, ust fMi i^} mf^ titifeif ro ^Jfojft&f. XMori $ »i t^iKimfSfi hiXmfli rv « 'Af >4fif$> ofJ^. v <^ figun^f -nt it^Xh • P H OE N I S S ^. 3J9 

Strofhe 5. 
Ch. Elevate^ extolUte luaum^ 

£t candidarum xnanuum planfiius fupra ca- 
put. ijtfo 

Cre. O mifera locafte, qualem finem tfu vita^, 
£t nuptiarum tuarum propter xpigmata fphin- 

gis fuftinuifti \ 
QponK>do vero fafb eft csdes geminorum fi« 

liorum , 
£t certamen ortum ex diris Oedipi \ dic mihi* 
iVWir. Succeflfus quidem fecundos urbis noftras ante 

moenia 15^5 

Scis : non enim ita procul ftmtambitusmurorum, 
Ut nefcias omnia quas ibi geruntur. 
Poflquam igitur armaverunt corpus ferreis armis 
Senis Oedipi adolefcentes, 
Steterunt venientes in locum medium inter 

acies ^ 3 7^ 

Duo duces, & duo imperatores ; 
Ut in certamen (ingularedefcenfuri robore haftor. 
Speftans autem verfus Aigos, emifit Polynices 

preces : 

O 

2 X O A l A. 

^m^A^ii M« r« fbf ^p «$ «f $ iiySf» h^%» ig «A«&) f^$9§f^xf^* 
I ^7). BA^^ iC U "^Apyi^) r fw (Muro Uf"* «^»» f»^« 

1 364. *Ayi»ffo-^> «7«''' > '^i' *• «f <^$ «^^ ^ fi^SfJ^* 

« «!?»{<«* Af>cT»f ii t(^ Td T^ifl^n ^Syf^' arv» Af9«f«f 
dytifivfi^ ^ T% ^fitSlftf i^f ^ ? «V«v<^* Of&9^ «rf' ^ 
fv «»v^fy ^p <^ tMH^M s oMni^, TUrinfi ifpetf i 9»* 
H^ S Oliir» 1372* ^'^ <^< fMfdxfuf mrA mM^fHhmq fK$f9* 530 E U R I P I D I S 

iZ '^rorria Hg^, cro^ yacp ufi , 69r5« yoLfjuas 
''e(Aj^* 'AS^^Tkf ^oa<Jk, i^ fddt» ^ofdy i^^^ 
Ao^ fioi x}ajmf ciSiX^pof, krrnffi d^' e^2u) 
KaScUfixmmi h^icLv vix^ipogW 
A»5^iSBF axTO ^(pcufovy ofjuoyiYA xlotyeii, 

l/iefGXi-^Wf k>^r\\om 0^.ci^i\i$ nuo^. 1 3 8o 

Ei*$ 9i§>'* kh\(ps T>iV J* i*7r* ^A6i9f$ jSfltAetr, 
. KStveiy y, j >i Aflg -mltiStL 7ro^A(JW IfJuUv. 1 3 8 5» 

X^'7ny(&' >i;^, ofifKt .^viH fM^s, 

Kct- 

2 X O A I A. mffA^tim^ rjf x«r' «^V^o W;^if , ii^Kgvf e/ o!!kW(. '!aa- 
4at(f«<«BM^ ii ivijti ihifc^ot T Tv^^ifS 009. AmW ^ v» iftKfi' 

IS Chtfy tti ^ To irT^uf f^ ro i-fla^ tlxi^f ny. ^^AJIK^f* iftt^af' 

1281. ti;%//" iJ) ^ htO' >0r W« t^ /ie^^f i 'MLm^ ^SpiyaAAK «i c# 
e^. 1 g86. '&ni:yi' .e2^»> ) iir^ r JT&' M €I«CW Jrm. I- 

#1 ^fl(^e4 ^ mJ^ whinfy»t vtnvie? /)? 0s^[Asn/^ pdff^ln'^ VV€ S^''''** P H OE N I SS JE, 331 

O iteneranda Juho^ tuus enim futn',: poftquam 

Adjunxi mihi Adrafti fUiam , ^ habito tMam 
terram, ' 1575 

Da miKi occidereTratrem, & contrariani meam 
Deitram cnientate viaricem : 
Peto turpifliimih cofonam, videiicet nt inter^* 

: ciam fratrcm. 
MultisobortxfUntjiacfyms, 6b magnitudiilem 
calanutatis. ^379 

Intuebanturque fe fnutuo obvertentes pqpiilas. 
* Eteocles ver6 • Palladis armatSe aUreo fcutb - 
^Refpiciens ad «dem pre.tatus eft : O filra^Jovis, 
"Da lit^iaftim viftricehi cx tn^tivi emiffdJlf^ 
In peSds fratris ab hoc bftichib jatuier, . 
£t interficiam eHm» qui venit everAirus meam 
patriam. .. . ' 1585 

Poftquahi autem mifla eft fax (ut Tyrrhenicas 
TubsB fonitus) fignum cruentse pugnsy 
Ruunt contra fe mutiio atroci curm. 

Et 

.S*X O A, I A. tUtfni tiiTv^ffifvuuii) dfrl^ yitt^Xm^ «$ r Ttf^0^y<jawf '^yttfl* 332 EURIPIDIS 

Kguoc^ ^* oTO^ ^ii^wlH cuyeJieuf yifuju^ 
S6a/5f>JAK, i^eS 0!>ls£^o'^i yimsiShL^. 1 35^) 

Ej J* OyC^' U7U%f(^0}f 'iTV^ OXtf©^ /loJkiy 

*A}^*65^wcy(jry!>fk(rmS^xMj^a ^S9S 

*OpOfltA/toy, ip>Ap »98 ><reflQTt/ J^w* . ^ 
nAeiW h nm^ ogao-ir J9rtA.flt£* iJ^S^, 
• ^H tdTo-i J^Strij :^^ ^i\Di9 opfcd^iaym 
. *ETeoxA,6>;^ A, 970^ /£e7%4tf4§anp 7«7por, 
'^I;^8^ ^l;iP»:/V)0^y x^A«r ix^TD^ flt^ 1400 

Tidtl^i. noAta/eixn^ J^' oL^Tnfmfoir i^^, 

n^yt^ <riSifOf ^Qt^h^WVUi tKTlhiu 

Ksfii/ilcv Te iteTgg^r 'A/)>tToK J*^, 
2t£^70^ <y* cty)jActAct^e AfltyfltYJ^r otTRt^. 
Kfl& TStJ^ /^o;)(^9« >c;/^Koi' S^y eiVii^ ^4^f 

^O 

S X O A I A. 
1 390. Xmnr^att «^pfiT) Af is-^ i '^, ^ i2W$, «vif^w ft^mxl» 

^4pm^, i^l <y^ ^ Kei/oCfn ifit^^n^ Xn^iop, i4, 7f Jtt^nHt ^ 
^ S4^ef^i ^I^hmAk. 1391. "Hionf h AnC^y dfiA W 
i^fM», X9J tf ettos-tt. 9(gtib»jiXtff H S^ibMf iwU ^i^y^ df^li-^ 
^•m$. i^ iJulTt^®^ cf tJ fie^}^f T in^fy rjmtfSfH^A ■nf ^ 
icorif^ xuxXm, tfu ctirlf \}at^tii0tt0 ri ^^, ^ i}(uBiiht9 fff 
wSxkm 'f eiaxrii^, (Ajiuuf, ^ ifiWir^Af yimni' I ^p^* Ei 
yi' oiif/A isffiOf^Qf ) « JV fJVf 1^^^ Tt €8dnm9f ? ivbcitt tasrM 
«y«r *? gicorQ^ cStufti rnf Xiyxt^* **An^tfq, ti H o tnf^ Ti 
•fiffiSt ^ ^tici^i^idii larip^Jy XhXH)*! ^ati^af, o (n^^ rnf 
Xt^xl^ eSK(y«, «W rvrtf 'uHSHfii^ ni lifigt^n. oftr^ Ji ^wfh ^id 
f»fi(Ui ro ^adnufnf* ^l^S' ^^Y^^/f^) *^X%C 'C9*AS0I $* 
iwi rJiy trtuf i^ otetrii^ ic«r/K9f. ftruc^i i^ nXt$ tUf, «} e« 

T«f fliuir&ivc. ^ 1 39^. 'Ap^V ) «s /M« iWtfiS-fly 4(iKMf • 

,i}97? lUti»? P H OE N I S S M. 3J3 

£t ficiit apri acuentes Gevas genas, V. e. Mntes, 
Commiferunt pugnaip, madidi gents propter 
fpumam. 1390 

Impetum autem faciebant haftis, fed fedebant 
fub clypeis rDtundis, 

-' JJt hafttt ferrum «xcideret fruftri. * . 
Si vero alter oculum aUerius eminentem fupra 

. clypeum vidiflet, ;^ 
Vibrabat haftaip verfus os, antevertere volens': 
Sed fcit^ admovebant clypeoruni foraminibus 

, pculps, ut eflct ociofa hafta. .135)^ 

Hus ver6 fpeftanlibus ftillabat foddris, 

Q^xti agentibus, propter metum amicorum. 

Eteocles autem. faxum pede transferens» 

Veftigio excurrens pedem extra clypeum 1400 

Ponit: Polynices^^vero occurrit hafta^ 

Plagam ferro tradftam.confpicatu^ 

Tibi^mque tranfegit Argiva hafta. [jtttih. 

Totus autcm «xercitus Graecus exclaraavit prs 

^tinhQclaborenudMmhumerum vidcns 1405 

Prius 
X.x o A I A. 

M^nt^yi^f t9 11 YMM». v«< ntumi ;(fH^f ^ttmrt itpfi)fitf>^U4f 
ftfn mA^ tlftftt^ itnijif ttXt^ fJtJfot ^^^ct^» 1400. 1^^»«$ tWJj»^- 
/Kf y ) fJuStipte^xtk r« <^y(^. vsriii^f^f Ji> f{iv ^xnit^ikimk* 
1402. £/(R<AtoV ) iiiif T «rJW «^$ rl^sidJicft^ btnihttf « Iflm 
«tfof fnar^j^f T6 oxlx(^ ^scfi rl tfttdnftt^ iJ^f. IlXnynf nhi^m} 
i^^tntittvtiTtfahi^fttf. i4o^'Emi?id?^ttltf)i)(ti€t9. i^of.Kff 
^^) fg «W rirv, 'MtS fAox!^9f yufuiof ^ tittrli^ T if^iaf rS 

■ 1 ■ n«AiH 

i^S^t 'A^^eittif mft^fimylfwfy dvV th^ tHfiK* i^^x.^^htk 
i mxP^n dmjpt¥pt funttf tifvitnt. ti J\^ ifttfisf^ ^ htfit xjsftp^ttfU 
Smmtkit TSdttrii^ titi $ rn^<^, riiir w^fnt npr itittTS (Stt{t{ 
ttpSi rS ^f^^ , .^Xot&tif ^tif ttmt weit MiAv^^Mf, 
|4of» KW^ tyw^ T^ ii^y rffHfit ^ tff4St tm$in$ /J^V^ m{ 
S,i^u ig W ftfttt ttiXyf^ta^tt* 554 E U R I FI D I S ' 

KceJ)Lc8. 'a^A^TOi^, "^iTro J^' eflgjcvp"' ax/|or <J)?ev. 
EiV <J' <t7ro§oy %um hpo$y *C^^ <7KeA©- W^i/ 
Xapu' Xcd^i ^\k<pyiXjt 11(^1/^0^ TTe^oy,. I^IO 
Mera ^' flWWi[T eS^^woHyt. ^rcB <J*' *^Apn^ \ " 

'ferfler J^^, )c«mi$' ipTrctcnxj^e '^Aer^ctrw, * 
'E^ TflWTor wor* (nj/Ji&t\ov\t S* ktrrxi^Tji; 
YloXtw mg^y/ioV k/^^a^^tMv jx(i^^^^j^l f 
Kflci TO^ yo>ib^^'*£Tg03tA!Si^, ,7D Qioj-ajyjov, 
^*^.>^y^ cTxpiojtt Pfju?n(f f:§o¥o^ 

/ 'E|fltA- 
X X o A r A. 

{/^^. aJfn^si i^ St/To 79t« r^>fMf^ 1408« 'A)vo J^ fi0^0sy) 
s<$ 99^ 5?/^ i^(« «'i ro i^Pv K9^^K*9k. »9rfxA«c3-if ta ^''^ fbn htn' 
^f m^^ffctk T ^^e/^' ro iouuris fk n^ ~</;r/ieAflMTp, rtf Qpei^» 
pcfirir TfwW^. ^ 14 10. Mstffigt^f m-m) tTi&* A«^ r^ ^df^, 
fi0i>^f* «smV ^v mr^f r« ^cv^^, >Mlhtn 9^ rc iTi&^, fbUffigH" 
^f. 141 1. '£|nnr «l* "AfJK ) dya^f^ ««^«StTc. r»-&>» 

14 1 3. *'£i^i' ^ ) ^ ririt A UfMm4m$ W« M^m«; ? f^nr* 
yUtmff ^mv«a9«is ^/>tf « M^KiuyAfvi' vA9»^ Afb^ftAfm^ ^ «a^ «cvA 
Av, ig dfi^ri^i r^(i 9nai fidmu r^ sdm^ fnXb^l^ ff^^JO^ 
ifntw €Stfi lcwriM f»^/bbjfX07f«. 1416. T0 BtoruXcf ttg^y^}* 
^J^trfigit) fmrTkruj HiT^ S 9»^X0^i^fc3|^ f^ diasruf* V90u}iM 

tiu) 'am^ifJifUBUf ^mZhf, Aunnfifm td &tcarui(6[ «onnMiy psAi#% 
Xi^f iii^ffSf, Imrtinif ff*n XoO^m tturtf •/ OfeunAci ff^^ 
i»|»^i^<. eartuhif if ^i^fn^ xsenfCtiXi^y xif i^s^^Zmwi^mf 
«v^«S n^enffCctrif *K^19k.m%, f(sf^^ > JV tfi ^yaftuf » dwjftfini 
iXeyitmb ^ «rfima ^l/» /^^ ^1' •^«'9 f «ie>J« fTrMf» fg wiyiiA 
rSr9 ii ixd^itXru^ Auf rv$ 0go3*»Ai(€ ^ttfif-M 9mm# \xvij|^ 

j^«. ••^9 £tfe^«^ l^ Tlf r n«A«l^f|«i«0 0*fMW^J|»M, f^ PHOE NI S S iE. 535 

Prius vulncratu») pcr peiElus Polynicis vi 
Tranfegit ha{lani,& abdfam reddidit Voluptatem 
Cadmi civibus : fed fregit fummam haftain; 
Veniens autem ad inopiam h^fta» in crus incli' 

natus ttxxb 
Cedit, & correptum jecit marmoreum faxum, 
Et fregit medium telum. Jam ver6 Mars 

«qualis 141 1 

-Erat^ amborum raanibus priyatis haftsi. 
Poftea ver6, manubria cotriptente^ gladiorum» 
Congreifi funt cominiis ; committentes autem 

clypeos 
Habebaht magnum pugnae tumultum circum- 

ftantem ipfos. 1415 

'Et quodammodo nijucceffitm pra^fentiens Ete- 

ocles, Theflalicum 
Ufurpavit coromentuni^ natu^ ob commer- 

cium agri. 

Omit- 

Z Z O A I A. 

GicarttXc9 ^m^ixJif ci^urfigt, Xnh^H iH ^tarmXit^ i EueAVir 
i^i ' TlcXisl ^^ tinf, tbt' ««75» @>or«a«r(. ^ 'Ae4fi^«^«S 
c# IIAtfrfi* *'Efkm9^^ 'iemr cSk BrRtt?ilm m^ «^t^y «9- 
XgewAfMjr. ig *Pif7»p * £rm m r QrflttXm» mcrm <;^ mTn^ 
' fA hlmt ^uo4 t&^ M mm ttpjptknti. cn A ^ ^ttpfi^xitkq Mt 
04 Qnitt>itii, 'AeA^t^timi ^nai" TuviSxtt ^ttffi^xtht e/ veAti" 
/4^^ BwrittXif. ix *$ r^npii\(^ H S* 'ETttfxA&^ ot etrlttMtty 
t^* m% fi# ivurtvxU tturS TnrnHtixir^ ^H3^ BfT?kA0y, i^ ^ 
&nlttX£9 S^nt HT^ffXtfWp , tcXk' tk ^ ti^nm^ ftxtivnjf. 
1417. *OffriAJMt x^T^) ^^ hi%:flv tMtXlu ij^ fif*m ^ 'miie/i^ 
vafytH»% 9w^(m^ .r«p fn^xf^ 'i&^ T ^*^' ^ rnleJii^, J^ 
v-i fjtf&leilf iff;^My^ ttnq if ifMXtV^, ttrri ? 9vft0H0>^* ^0/»«- 

^ Tjfji/fany «fc»«Aii: opktXU Iff ttfrl 5 &vf^f^xU' fitirfyU* rir- 
T^ w^ffSfkxSh TJf 'jnt\e/i^, ig ^809^ l{f v^f r« tritptvfi^ rafsv* 

1419* A«w«p 

14Y6. K«/ «»$) «G^t&Tip» r^ffsp «S( P0fu? ^f4^«r> /»i(;t«y«v 
«f j4p«>i rff f»<tJS9 t' <^ 0Jt?«a9* ifntin^fi tup' if vm^tfMtt 33tf EURIPIDIS 

npoaa Tct xoTXot >a^a^ A^AciC^A^®** 1420 
KolSwuv e jv^, (r7Cci95\j\oi$ r hiip/uai¥. 
^tw cdfKiifipoijls fo^i no\twiiiui\s 'TnTKeT. 

T09 ¥B¥ ^tSC^ M7DY OPC t^¥, IXflOI d€. 

2l0^c0F (nJVf/)oy er Xt)yp£ Trscrr/MLLy 
MoAi^ A^, J^gT<(Ke J'* eiV Wp ^i^®* 14JO 
*ETeoxAe8^, 'tjg^c&e IIoAui/eix^ ^tcwI^* 
roiflty J^* 0^^ biofliSy if^^ii^ ^-eAo^ 
niWl^tnK ct/t^tf, x8 ^CACWf TL^r^. 
Xo. ^KTj^^eJ* xfltJciV aSf OiJ^^Tra yoW 9«w. 
K/>. T<t$ oit^ J^' otg^ eoncey eic^iia^y 5eo^. 143 f 
Ay. ''A3c8e JVj roc) ^ W 'Z!^ t^tdi^ xoi?C5C. 
^Etcu 'nTCKn TTEJDKr JAeimiio/ iSioy, 

2 X O A I A. 
1419. AflMif /8) rif ^ntip» in ijoni ii dfn^vmm (tni' 
^oH^t i^rtnt iftfxM r «e^fi^V «bJW» S« ^3A«^<^ th^t^^wu. W 

^V »mf «fwrif. 1410. n^0w W ns^») 'nt «ft^ «^f 
?itc^f» tpv^itUrtff Si 9^9U n0iA i^ leutTU yatf^t\ ^ytivlttf» 
1421. ne^Uc H) €itynims Si r J^{mp s»A»> c«f&asr« fi^ 
^*?^ ^ .- . 

t^thti 
r\f iMMxfuh ffptte rt itip(^ tiq y&S, iXet^^jtSy^ ttortft T '«> 
«&'$ T^TltXutft/Kitf cht i^fftf. 1427. '£jicsr«f h) mdi ri m- 
^(^^ « «Qr'« r yuK^Wy « m^i imiriu «fff ({ix ^i> ^lJpWv* • P, H OE N I S SM. 337 

Omittens enim prxfencem laborem^ 
Siniftrum quidem pedem recro refert^ 1419 
Ante concavitati ventris (^ lateribHS cavens : 
!Pi:bt6nden$ verd dextrum pedem,per umbilicutn 
Demifit enfem, egftque ad fpinjfe vertebras. 
Simul autem fledens latera, & ventrem mifer 
Polynices cum fanguineis ^uttis cadit. 1424 
Hic vcrd tanquam vincen^ jam» & vidor pugnHi 
Abjiciens gladiumin terramy (poliabat eum, 
Non habens mentem ad illum, fed illic» i«r« 

aU Jfotiak 
Quod & fe^ellit eum t adhuc eninl exiguura 

quiddam fpirans, 
Servanfque enfem in trifti cafii^ 142^ 

Vix quiaem, extendit tamen enfem jn hepar 
Eteoclis Polyoices, qui prius iapfus erat. 
Terram autem mordicus apprehendentes altef 

prope alterum^ 
Cadunt ambo, nec difcreverunt vidoriadi. 
Cbo. Heu, beu, qti)Eintum g^mo mala tua, Oedipe t 
Cre. Tibi dcbius^ Ocdifty diras videtur implere 

Deus. 143 < 

NHft. Aadi nunc etiam i qus prster hxc acci- 

derunt mala. 
Poftquam filii lapfi reliquerunt vitam, u r« 

fpem vit^j Tunci 

2 X o A I A. 
144I. W 1418. 'AfmA«M^> ^Hftii iF wntiiiit (tfit;^' *4»^- 'En)mi 

U&iif^ 14)«. 'Eiir. oiiS^W n^ y^? 


5^8 E U R I P I p I S 

' TtTipcsjuSjis^ y iJSoo. xou&i8$ otbnytSy 1440 

- 'EtcAcu, ed^pZa^ 'Toy 'mXtw \JJL<i^^ '^Dyor, 
. 2rew*, ctifeA^i y i Ki^^yjtnn^tt ofjtSy 
^Cl yvipoSwtcQ ficLlpUy a yclfis^ i/Ms 1445 
UpoSivr cLS>i\<pa <Pi\r<im. W/vw y Sjm 
^vaniz oLKel^ S^jT^^ov 'EreoxA)fc arflC^, 
''Hx.»c7e ucL^o^* nclTnQci^ uy^otir %iPac 
Qmuu fjSp Qnc Gi^)f3tey, ofifjUfLrm S" arm 
Wpfmvm ShLKfuo^y £?6 mifiwuji ^iXa. 1450 
'0<r w er 'ifiytvs^j ^zsc^ xcunr/fiirluj y i&V, 
^Tg^Tficr re fXMri^ t\m Ylo\tjuft{iui^'s riir 
'AraAo/^cQctj /xficre/) • ohrtipci H oi, 
Kou rfa;<J*' icTfeA^pfa;, 39 icst<n7W?or yaxf oy. 
i/A®** 'Pilx^i^^ ry(nr\ otM* 2(/Cttw$ ipfAos. 1455 

©CC-vjXJV dtfJLt» TiXSaZty IL) OV (TUy^^fiHf 

^Ev 7? mii^coct, x^ '7so\X9 Bvfut/uBfltuj 

Seo/ct/}' 

2 X O A I A. 

1441. ^fi^ofA^) ^ /80?$ ^ irif^ ^itudcifif^ tk 

TtcTet /3o9V< 'xn^vyi^tt, 1444. *H ^rz(£5^/4!^iM»)y^qnrM- 
rvfA^fyn 'afhfltd^nnim 144*5-. '12 yn^S^^ff^i- pit^ilfifi) AiiW 
ro rauTU Xtyacm. 1447* 'Ayfits) dfti^iir^etei^ ' i^AA») 
ivvirim^^^* 1448. *^y^v Xfoe/i ) vyjt^f -wrf ? af/(^ 

?^. ve^^mxf ^ >vy^f ^Tw j^AiW». I4f o/.^M. «i^ifviv) 
i?( J^TiMT «rn tletrtl^i^tif 'rnf furn^tt fiikimii \ ^4>f& *^ P H OE N I S S iE- 339 

Tunc mater mifera accedit 

Cum filiS, celerique gtfcflu. 

yidens aiitem vulneratps letali cxdc, 1440 

Ejulavit: Ofilii, tarda auxiliatrix *' 

Adfum.^dvolutaautem pervicels, filios 

Deplorabat, & lugebac magnum laborem.fuo* 

riim uberum, 
Gemcns, & ibror eornm comes matris fimiJ, 
O nutricii reneftutis matris, 6 mearum nup- 
^ tiarum •: • - * ^445 

Proditores fratres cariSimi. ex pcdore autem 
Flatun) emittens difficilem rex Eteocles, 
Audivit matrem, & porrigens humidam manum, 
Vqceni qui4^m non edidit, fed ex ocuUs 1449 
Sailutaviteam lacrymis, ut fignificaretamorem. 
Alter yetd adhuc fpirabat, 8c intuexis fororeip^ 
Et anum matfem, Pdlynitcs h«c dixit : . 
PeriiixraSi 6 mater : miferet me vero tui» 
Et fororis hiijus^ & fratris mortui. 
Amicus en^m hoftis fadus tR, fed tamcn dtni- 
cus. ^ 1455 

Sepelias. vero me, 6 mater,..&: tu, foror, 
In terra patri^ & urberii iratam 
Placate, ut ^ateniis falum confequar 
Tcrram patriam, etfi regnum perdidi. 

Com- 

2 X o A I A. 
^mftth A yw v^) # pvc» K« t^ff tiItu tCj^ tS JtiirltoX ii's 

1442. U^eariflim i dtetiMXSm ^tUvbl ixtht^f tlfd i/ki" 
^9^. i449* 'A<fmi fiix^i dni &?(A4^fv* ^fiif ii c»0?xfF, 
JptI Slififktf' jtir$A«$ a ti^xtf ^ kt^ifms , «fri i^ny* 
141*0. Aiiif ii»k9iitif» Sieiq Sn h^m S^y^tm ^BCvrfiAJi. 
i^j*/. (bl^tiitf l&A^f ^vntii. 143-7. IIa^ip ^^i^ftif ttm^ 

Mir^. ' Y a 3+0 E U R I P I D I S > 

p.iWitffjuiimf h li\i(pApJi UB rJf avi yiCAj 1 460 

Kca yctj^ir"' Hhi yap fu ^s&iQa7fs4 ^or@^. 
*'Afi(pa ^' <tfi l^iiiYAjcvuf <t9AwF fiiov. 
Mnmp (J'' 0TO5 tKTuh rUuSi avfi^o^f, 
'TTripraG^foaer', lipTntm vtKfS ^i^®**, 1465 

'iiOer OTJ^goy. dr iJ\i tdToi ^iA&Toi; 

^Arw^c (f' o/)9o^ AcLo^ ei^ Ita ?sjSyo^f. 
'HfjL£i$ fjSpy w vixjSvTdU itrmiiw iftof^ ^47^ 
Ol^\ (6$ C/iMm. m y tejL$ ^TjjXfltTotK, 
Oi fiSp TO^^oq fzsi^&t no\iu/Zi}du/ htiy 
Ol^' m ^cuinw H^ctfJiS vixAH mXot. 
Kd&r rSS' V 7n^\9* 'Aflc^pni ^xrS ii^, 
O^t^tUoTiK^iiic^rov.^SiTixiS^zscyuMBief, 1475 
Kct9}t9o KiSfJUfi \rjuo^ a/TTciStaf tm* 
Kal/p&yifjS^ Bim r6jyt(nv ^t(pe9Vf^^P^ 
Apytiof tLaTT^Tovns t^ou^vy\$ qpcLTDV. 

Ksh]$ UTTf qTf • ^i^et S ' t^fTtiffTlKcLOWf 

^&uy>v\i$' tffu ^* cufjut ftucA^Y vtKphy 1480 

Aoy- 

r X o A I A. 
14^0. ZvretpfiSffZP ) jM?iiri/cf, 1461. Tt^n ^l' niroi) rH- 
79 ^/ec ^sVif trcnrriq. m$ A^<i?<*f '"li f^fl^li ^^Zc^$ '»44; Itforv 

cum.. 14^7* *£" ^ '^t'^ ^iX^Tvtq) y^t/iprn»f ^cccr rfup«<f 

A (ptX^Tdt^. ^Ofb)}^^ ^ <^>i0ii' ccutIw tiY^^ini ^inXiS-afi 
*A^AfSjpJi fi^'^9 ftiiFW dp* l^a^itik fJtnXa^H, J 4<^ 'Aij{i} 
tcvihecfS^ >47^* Of iSm3(S«9J Afi^/r«Atj9V9r|. l^^f.lRar- 
0«yj »^fXtrint0. U^fXtn^itc) ^at^flct r^ X§}trft»tt ixj^i$m m» 
tsXio-ix^cyai. 1477* K«V^^} ^* «£?«> «e9fA«&jJli 'A^T'!^ 

e^ttfTs^mvf vzrifAtunu 1400. EffHjsfpw* P H OE N I S S iE. 341 

Compone verd palpebras meas tiiS mai^u» 14^0 
O macer ( ponit amem eam fimul ipfe ad ocu« 

Io$ fuos ) ^ 

£t valete': jam enim circundant me tenebrs. 
Ambo autem fimul exhalaverunt miferam vitam. 
Mater vero poftquam vidit hanc calamitatem^ 
Vehement^r dolens rapuit gladium h^nremt^m /> 

cadavere, '4^5 

£t fecit atrocia. Nam per medium guttur 
Adigit ferrum, inter ver6 fuoscariflimos 
Mortua jacet^ complexa utrumque manibuf* 
Surrexit autem ereAus exercitus in cpntenti« 

onem fermQnum, 
Nos quidem quad viciflet dominus meus : 1470 
Illi ver6 quafi alter : eratautem contentio inter 

duces. . [haft^ dicebant 2 

Illi enim Polyukem priiis verberafTe fratrem 
Hi verd, quod utroque mortuo nufquam vidto^ 
ria eflet, [citu» 

Interea verd receffit Antigone feorfim ab exer- 
Ifti ver6 ad arma ruerunt. Bene autem quSdam 

provtdentid I47J 

Confederat Thebanus exercitus in clypcis, 
£t antevertimus nondum armis (eptum 
Argivum exercitum, irruentes fubit6 : 
£t nullus impetum nofitHm fuftinuit: comple-f 

verunt autem campos . 
Fugientes : fluebat autem fanguis innum.cronim 

cadavenun 1489 

Cadeur 
z X o A I A. 

145*9* Aefb«f> rv ^mtiXum, 1474* '^^ ^ M*f tmim 
ijiwA ffA«> mOsAiim i 'Atny. 1475-. £» // w) ««^«1 H" 

J 3 H«>^ O* 34» EURIPIDJS 

Oi juSii Ato^ n^i^aioy ^iqoLavu (iftvn^y 
XiUJ\6j/JL0Lr um t^^^w l^mfJf/m/Jdp. 

Nex/»^ <PepB(rs9 ciflctc?* oUmcraji ^i\sg^ 
rioA^ <^' ojySm ol jL$ji) fiCTvvjjaTw 

'Avijnim. 

T6«c\r^y i'JVj TxJfc ''ac^ fik\olipoi$y 
KoLf^ ^aycLrQi dKoitouf aumoL Aoe.^yTKr. 

M0N02TP0*IKA. 
Ay. Ou ^wC9X^\^T3o/j9j!fCL fioqpv^h®^ 

TOH 

S X O A I A. 
1481. O/ 2 Aw$) O/ 3 'Af>ir0t sfvtyMr ri f?A»A»f t5 Ai#f. 
ar»* «^ ^m^^yttf; ^fzep^^"''^'' ^^i^^ffi3f' Ttf "vW 7»?« •^^^A^**'^» 

'n>^io, iluu u^f/tU^HinMt r^ «fv^jfi rv ^ n^KM ^i/ietftffibim* 
S^ iyt/A69djf(^, «1791 S^ ^mfAirn» ? yi»f«v siAvfvyw* «GM 
^nA^ivy stwaft^w «i^f «. Otf 4Sfl^iMtAvar7o^'« j 'Arn^y« rM« 

yfte ' P H OE N I S S ^. 343 

C^adentium hafta. Ut autem vicimu^ pugna, 
Alii quidem ftatuerunt trophaeum Jovis ftatuam; 
Alii verd pr3edantcs clypeos Argivorum cada- 
• verum, 

Spolia intra urbem miHmus. 
Alii vero cum Antigone, mortua 148$ 

Cadavera ferunt huc, junicorum luflus. 
Urbi yer6 li^c quidem ccrjamina feli.ciflima 
Huic evenerunt^ alia vcro.ihfeliciilima. 

Choruu 

Non ad aures filHm amplius calamitas rcgiac 

domus venit : 
Licctenim videre cadavera mortuorum 1490 
Triima jam hsec ante atria, ^ 
Qui pari morte confecuti funt obfcurum xvum. 

MONOSTROPHICA. 

ytfjt. Non velans cincinnis ornatas 

Teneras genas, nec ^ virginitate mnnantem 

Sub 

S X O A 1 A. iJc jsn ry^ 'ifBf ilfc ^fpl^ueic r) »^h(Mi9U 9^ th» 9Aiu) fu^if^ 
Tiu ^ j{*Sfc ^v^^ r«rf«ip lii in h^vipmttt^ ti^iiUtWf «&<i- 

^ «/ i^tff^^ »f?jf7iif. 1494, >C^^ m^nii^ ) vW '<^J)n|) 

1495-. Tin 
. f^f^p» •>;TrV(4^<Am ^ „ . 

lirA ^t|p«0z«f, xA«vtfMf. 1490. nfl^4b 'ird^i^* 149^* ^l^^ 9fi!T 

T 4 344 E U R I P I D I S 

n^ojtl^TTSy aiSs/jSjlfX Cpigo^ Bxx;^ rax^fl^y, 

^Ayt/JUovA//JUL nxpoici 'mXuqofop^ ou, oti. 

*Ia ^i fJLOija rioKtwixjB^ytfvs cif hmfo/w. 1 f 00 

Sl'i /juoi /juoiy 0)fboa' CX3L y e^c^, Ooc e^i^, 

Aaxfni^iy, S Sb^/ilQt* Jb/i@^, flLyctKS^ecn^/e(9!/, 

MflCT^g^^ ^ Ti;crx ^f/jjoir 'Ec/rfv@^ 5 '^A 2 X O A I A. 
^['fl^^ . ., . , -. ^^ _. 

trtt S mTTpt iyfiti T0 fiiik^f npt ra eulfif^ ^ Anp^ i m u/rw P H OE N I S S iE. 34f 

Sub palpebris purpureiim coIorem^4iborem 1495 
Yultus, verita feror ut Baccha manium> 
Velis rejeAis ^ mei comS, 
£t depoiita ftola crocea deliciarum mearumt 
Pomps dux mortuis lufhiofa ; heu, heu ! 
Hei mihi, Polynices, profedd refpondifti tuo 
nomini« 1 500 

Hei mihi mihi, Thebs : tua enim lis non eft lis» 
Sed ca^di adJita cxdes perdidit doihum Oedipi» 
Commixta fanguine diro^ ianguine trifti. 
Quem accentorem, 

Aut quem tragicum gemitum ad lacrymas» 1 505 
Lacrymas, 6 domus, domusiaccerfens ciebo l 
Ferens ha^c tria crqenta cognata cadaven, 
Matrem & filios» gaudia Erinnyis ? 

Qu« 

s X o A I A. 

UTfiAMyf «M-irroy »»»£f% m^ IW ArA«r««S 2«i ^' ^ifrK) i IM 
....X » .. X .- 1 y_^. ^.^ / \ /^wfc^* ._ «^» WL-J. 
ffA« pif<^^«f %«^f6H9m* AAIuw(. T«rtA«f«f «^9*^^ •«•rtt» 
«ilr6^ 4^iASf( ^*A«PM»tftf 49&fA0$fa( i f^(, ctJlKi^ ^«y^ l^rj ^j»f| 
«^9(Sm. lf<H- '^«'«^ ^adrmth) T(f$L %liSof «{mf, »g rivfi 

«e|«f if9#»«Af#w «e^ffi/J^fS» ^«0^ ^ *fVf^^«'& '7*1^ 'vy Tntii^ 
IfOf. MffVflrvAtf i&) ftbMmnif. Ki <]^ ^ 7P«r<^ fbV03M$. ^O/bMT 
#^* n«#flf ^Am» ««iMs Gfic^f l$it|p;);v$, •r7r5ffffflS'«M> Ji%A0t 
il^Wftt^ MvtfvwoA^f) 7piu/«Zr««f. Swf ft;(;iir ) 51^f«ic^f^j 

iepE# npf»(«»* fi»f(^ Ji «9i«2txff ^ nv«e;i^'^4M ^ 5fp«0;i;f«» «s 
>M ? Wf«,jw(^ w^lxik.^ e sff»cf<- >^' ? W^«. nfffiffrk 

t(9t»if' ^cnS fttmxA fftt^ Tm^ei WMvmti. ifo?* 'Sofpnfi) 
fuj^ixtif^nTiH^ A^^»^^ rfKfff, 4ifef;jptj? ^ i^»r^, wi|f 3+6 E U R I P I D I S 

TcL^ aye^a^ 'o^n SifahLuers I f lo i9om^. . ^OSbpfiois ifm^y */kJ^ cztucdSi^ j • 

AtXiycr cdiyfJLxm k TOirrSt ^tSf^yc}sjL\(». I J20 

. '£y XuZofJ^om S^L-iLfioiovf fctvjow. 

Tiv 

S X O A I A. 
*^o i CP^yi' ^* W ttoi^aQpifyo^ fSnr. I J"1 1. ^oyfc/TK^ ^) »V 
ri ^^«'vif 9^ tcftu^sffftf^^eiAtf^ tcM, euv(^. I J* 1 3* T<^ E3i<tii) 
rWEXt^nfDcii yufii n ^ficc^^ yurn hXofCTi. ''AXSttq. Ti^i^noif *£2^r«i 
« fixpSUftif, ^ ^ dfixec^f df^SSf .rco'»?»» <Z0:^?0(^ KflCxATf iWf- 
fJbmti rjfiji Xvtn,^ i7n avJjntTnf^ nificl^^, ro ^ if^ttinl^i» ttrrl 
tS Ufjj^ej^fis» 'H ^ m^tStf ) ^ fOkfSro 77'«. n r/s T 'xzl^t'- 
^f tu^Sf TtcrKVTSi^ Piu-mi \}fftfitMt. 15*16. Ifiyjcuf v% 

fAfA('^ft;) rd^tufeL tiuil i}ti), :*»$ fAfAu^Ar j^ Tu^ttTiofLeti , i^ 
myufiS, r^'J rt^ eioot cprts itei^fl^ofAiffi iiii x^diti^ 'nt^ xe»r' «x^i 
jtafttSeif, n ^vc^ »y ixdrfi^y ^t^ff^vtt *^ f^nr^^» Qftfulf^ ^ ovfk'* 
^ttt(^tfKf TtTi if^Ti eh'(fJffoli ot d^ci f^ ^ v9Bzt<s, «( eii^tt ^ ^^ra Vi 
c« a4dyf{3f.c fCj jpfivnliyjii dwr^ifi^ai ' « tt^ Isn rvTvi^ jbA<(/(V. fMofn 
/i r «W X^**"» *»''*' ^^wztrrss «Vf;gi«y »^ ^*»»"»^> ^^'{«f» 
7«r ^«^/ cj* f«^e^sy0is iicK^voii, s7n Vfd ^tSrtt /ieixtiti d^TTUf P H OE N I S S iE, 347 

Qax domum Oedipi prorfus perdidit, 
Quando {xvx & perplexs 15 lo 

'SdBtile carmen intellexifti» 
Interficiens corpus Mufics fphingis (hei mihi 

mihi) pater. 
Quis Grxcus, aut barbarus, aut ijitis fuperiorum 
Nobilium alius fuftinuit tot mala 
Per quotidianum (anguinem, tales luiflius m^ni- 

feftos? 151 5 

O mifera ego, ut ploro ! Quaeham avis 
Bd fummis ramis vel quercus vel abietis, 
Sedens privata matre, 

I» mcis ejulatibus (^ doloribus conccntrix erit f 
Qux lameqtatiouem lamentationibus ifiis antd 

fleo. ^. 152Q 

- Sola vero vitam a&iira femper 

In ftillantibus lacrymis lugens refonabo. 

Ad 

r X o A I A. 
Xft% Hym dftfyifigb XM ^^(airn^^ jjfTB* '^ 'f xifAm ^ axrtt^p' 

tik. n^ii ^^m pUwirfi9& t laTiif uhxipS», i-m «e^V 

m ^«##f if^figt -npxi»' A/anrarc 9M% i^fJbtK. /^«y* ti O^xisu tm 
Cilf VW nif mStiila»^ #6i( ift^dxif 'X9^ <n!k ifMf($i^f dopnntut ig 

Wipyffiff [(^ ^mm^^^fiof, mxmtti au i 'a^atm^^ xot^Si rv 
tUkUt ^sfiir oS(9f» /«««f ig ^le^Mtf ^ juiMf c# 74$ h^fit^ 
^«ffuif inJW IhiHft iiH yi^fiti^f d^^iiuf vn^tuta | TaAoM/ 
«KlAiAiKv} iym^nA reUmiwm» Hnq aikiff tiftutXaJtt, tLti»m%9fih 
i^V^f. 4 4f «e^ «fri 6 «f«. rSTiffif cif<«»AM«r< i 1/24. 'Ann^ 3fo E U R I P I t) 1 S 

TloXiov otiOlg®* SL(paii$ u%}\ofy 
Ay. Avqu^s cLy^ioL; e^®- ola^, 1 J40 

0\^. 'Sli fJLoi /JLOi IjlS^ mBeav. ^54$' 

riccg^ 78? 5By*v<{y, a^ rniK kvriif» 

Af. Owt w* o*ei«Ji(riy, ^<^' ^Q;t ^pfiwufy 
'AM* oJM^oao-i Ai7«' av$ 'AAdt^wp Ifjo 
%\<ptai i8e^9ay, 19 *TOdXj >^ j^eTAiotto-i (JuaL^caSy 

Oi^. lo jttoi, ot}^ oLi. A. ot TtteTli 96roc;^<{^ ; 
(yid. ^n /toi /c«i rrmA. A. h' ^Jlit&fit^ (£y egos^, 

'Ei T(t TiOe^t^JiW y U (Lp/jLcL^ \Ax>^m 1 jf f 

*Ai\isy ToJfe ro^x^ yexpSr 
*^0/jifjua\^ cuuyoLi$ oaT; l7r&&fiGL;. 

Oil 

2 X O A I A. 

ff49* O0» M Z^Cfit^) 6»x l9n^(J»i«n»; iin «fMA^ite .fw 

ffgiftUrvnnf v;^t^. ifj-o. 'AXdimp ii) 1p»(^ Accptfi ? 
W i&M^ minmjti^na, t^ n/bb*r^$> w Kfluesnttff. *AAi^^ ;!/• -5 P H OE N I S S ^. ^yi 

Canum 8c obfcurtfm ^heris iimula^hrum^ 
• Aut cadavei; fubterraneuin ^ aut volucre.fbm- 
nium ? 

I 4 

^t. Miferum huntii fcrriionem ftrei. 1 549 
«;0- pater^ noi! anapdius tibi (ilii vident 
Lucem, neque conjunx, quae ad baculum 
Pedem tuum caecum regendi nunifteriis 
Semper (hirabat* pater, heumibi. 

Oed. Heimihi^ hci mihi ob niea mala, 1545 

Licet enini gcmere, Nc^tcjue vocifef-ari. 
'Tfcs anima?, quo fato, 
Quomodoreliqueruncvitsttrf? 6 fiKsr^1oR^\i^e. 

uifft. N66^xpESC!dbraindi cau(3,ncc infiiltandi gjhitiS» 
Sed c um dolore dLco; ; tuus Genius mdluSj :i 5 50 
Gravis g}adiis'& igpe 8c fsvis pugnis, 

, lOffiliosirtoit tuos, 6 pater. 

4!>ed. Heu, heu. ^»/* quare ifta geinis ? 

Oed. Heimihi^j^ii^p/rrfiberos.. :^/. Pirdolotcm 
- vadeiis peAe*; ■•; . ^ .; ; ;, 
Si intuens ■curfiis cjiiradf i jdgos " 1555 

Solis, haec corpoia morttionuiiy ^' j-« 
Oculorum tuorum acie confiderares. 

OiJ. 

-Z X O A I A.: . ■■■ ••' 

* _ ^ 

Z^^ii^ Tifi^Wy* :^ )- <^>9tf^ p^A<fr. ^XT^ «^9^ r«Mi 
y h ) fH^eJmi «P titioHfyfi» fi rir<^ li^^if^f ^V ifSMl' ' " * ' ■ • ■■■-•*»'• 

■ . .■? • ^^ . , r ■ N . .- )5t E U R I P I D I S 

M0N02TP0*IKA. 

Ar. Aocxfuoc ^Pf^ ^oen^ mo-i «nde^c^^iuft ij6o 
TixMcn ficL<iOf t(ptpMy 
'lyjeits liutwf ctiPOjudpx* 
Eugf i^ o9 *HAexrg^un 7n;Aoa^ "mufcty 
Acdwr^Q(p(»f rt^ KiiiJUCngL \oJy€U§ 
Koivor cn^iAiojF [JuaLnnfify 1 j6f 

*'£l<i% \i(xmn4 O0aui\B^y 
Mcif9<tfjdi^^ *6h^ T^culiiJbOLm oukfjuLl^^ 

'^Ar eAot;^' 'Af<Jk^, «Tnxai J*' "^Apj^, 
X<3L\xoKpo}of Si XtdSScnt ntfSf TtttPsf^ I f 70 
$flto>caor> 6IOC0 mpic^ f mu-vpir* 

'A^Ti^OiOl hflOKJVf A^ ytoSj 

2 X O A I A. 

if 6o. J^dx^tt yfi^ ) AtfKfv» 9!p«mmJ\| ^nft^ coEn «9i- 
Sm* /Mrtfsjy /letTW/ af^m Spifi 9V|j; rfJUo<( i»m «vviS^ MnA* 
Imu £«fi J& G* rmH *HAfic7ftf«( siiiA«M( »«3(^ T kHybmtik \ 
kn&l^ppv «jmitf if^ivif <i *«%9y»ii^^»p> tht AsovSv nrc 
«# rjf imijA^ K$^a4^* A*^^ fufiji^J^ n^fli' inXafi^' 

|ifff^/ IS0V fMTweJt^utm » Aflc 0f mT/^ s4^f nc Al^iMi ^ fN/>ff» P H OE N I S S ^- 353 

Oed. Meorum quidein lib^rorum riianifeftum eft 
^malum : 
Sed mifera conjux quonam fato periit, 6 filia? 

, MONOSTROPHICA- 

^nt. Lacrymae lugubres manifeftx omnibus faftae 
funt. i^Cd 

' Filiis mammas oftendebat, oftendebat 
Supplex mater fuppliies eierens; 
Invenit autem filios ad portam Eledram, 
In prato, ubi nafcitur lotus, haftis 
Communem Martem, mater^ ^S^i 

Ceu leones contubernales 
Pugnando committentes in vulneribusfanguinis, 
Jam frigidam (^ cruentam libationem, 
Quam PJuto quidem fortitus erat, praebuerat verp 

Mars. 
^neiim autem accipiens \ mortuis 1 570 

Enfem, mifi^t in fuum corpus : 
Prae dolore ver6 filiorum c^cidit juxta filios. 
Omnes autem hoc die congregavit, 
Noftrae domui dolores DeuSi 

O 

S X O A I A. 
15*64. Al^stit) PitifMtmm. If6f. Ktiyoir) fful^utl» snAfl- 

9v^9 ^^P^» mrofHuu alfisi^(^. mt^ tufAtiruf ^cv^fSj/Sat»^ 
anvH Ui 9 fi^. l f66. *EvecvXui ) CtwiKts^, $ e« <?7ztoA j 

HSf^X!"^^' I f 68. irvx^f AeiUr } tw «'$ ^|/c/|i9 ^ VytfS» 
Jymm9. 1 1*69. ^At ix»^' tii^iki ) nf 4« AaiCiu) § €tifM,xi<^ 

MW^ifm i ^ili%» ^nt^nf •/ ^cf^ofSf-M »$ «JW ^fin. «;C9f «. 
ffHnSkpfifiii^^A^t^ Si^ rnf HsSf^e^ cBrtfhif. 15-70. X^tX- 
jBMt^Sf ) r« w» JljltXxM tvlktK^-nifSfMf r^ xwnoK^Mr^f^f 
{^^. 15-72. ^'A^J&^lsr^nWTyfx^Mf. ' 

15-77. E»nr- 

15*73. \lJim%^ 7M$ Xt&nu^ c$ mtrrjf rif j^i^« Qwtkyuyif ln\ 
4««^ 4|*fr. hi^Mitt 9 ^EtfS i$ mcrm <»Ailg^r. 

1 ' I 3t4 E U R I P I D I S 

'lct^ou ^ 

"Axacroy. 'A/);^5 tti^o-J^ >5i'^ e^x^ /toi 1 580 
'£TEoxAe»f^ <n.V '?rcu^, >c^y ^^^ ^*^^^ 

OvxjBV a Ixm rUuSi ylu! olxISf ctt, 

Xct<pZ$ ^S wTn 'TBipmGigy ^ /mTXBliy 

2)v rlwh ylwolxSrroSy ^'TC^yH^^ ^Tn^vT. l fS f 

Ovy Ix^pos m (n^Sy O^ h rs$ kXcLqo^i 
T^ a8Sy hhoLUS fJUi^ myX TmBtf xgLiti». 
OlJt ^Sl /JLoip\ iV (tp^s OK /i t^vavLS oAXioify 

Kof 

F S X O A I A. 

T it»Mf Tnudhf TntXtMSv otTUf, ij^jS* *^i ^^ W^) 

ti^^ •ni^H ) ^x Tfec Tn^m; m^Shtfy clx^ fjucf^ 'EtmjcAm» 
ig 'l0x«^. r «;^ noXtw^Uiif oiK.Q'Sj%f m&Iwoj KiPitutt. i ^80. *Al- 

;^*$ Tfi^h yKi ) Tuq eupx*^ A^$- ^in hs»^}^ ro fiXs^. d§ff»i »r crj^yoy, ^^Tvt /i&ii ^jfnd^luuuf o^iiXof^ ^io!S^ ^fi» ? ^nSl^%. pi, 
ttS-Xtoi HfAi iyi* imt t§ ij^Ql^lsd/, nin ti% f •« ix%f» Tnii^f m «ru- P H OE N I S S iE, isf 

O pater, qui h«c perficit, 1575 

Ch^rus. 
Multorum malorum initiumfuit Oedipi domui 
* Hic dies. Utinam micm pofihac fit felicior vita. 
Cre. Luftuum quidem jam finem facite, quia tem- 
pus efi fepulturae 
Mcntionem facere : haec vero, Oedipe, verba 
Audi, Principatum hujis terrae dedit mihi 1 580 
Eteoclcs filiustuus, dansdotempropternuptias 
Haemoni, & conjugium filiae tuae Antigones : 
Non igitur finto te hanc teirram amplius in- 
coierc, 

ClarecnimdixitTirefias, nunquam 

Te in hSc terrS habitante, bcnS afturam ur-^' 

bem. 158$ 

Quare abi. Haec vero non dico tibi per con- 

tumeliam^ *« [los Gcnios, 

' Neque tuus exiftens inimicus, fed propter ma- 

Qui te agitant) tim^ns, nh terra aliquid mali 

patiatur. 

Oed.O fatum^qu^m mc ab initio genuifti miferum, 

Ec 

. 2 X O A I A. 
mruMf^Mm^ tKrttn fttt, virti xTwai ittt tx^nvt fcfitlau^ yt^fittif 

nffryflf i(Li, m^^Ufw fttei^f» iw •iknf/fct^icf ofw, fic^xf d^Xuui 
l^/flLn, h^cfcTi^pnf tifr\ S%i£f* 8kJ «tv ntllcuutjii, ttPTi 

tI ifit^i w — , — . „^.-. ,-^^, . -I- 

'tnuri^i «Ajbf «« Qvaod^fitiM 4 rtty.mToi^H ft*^^'^* m%cf n 
HnLitkc iii^i^itf ^ thniXtou /iuStit d^i m^ ? A«J^« ^ Ac 

• 1 ny. £3lf J& fl)f« hnkcat^ fiu^ turvx* ifSi. Tt xi»\^9 
drA C^dfHm^ 4 ^y»t^^ ruf *Af2(^ifc- drr\ ? « T«f >>«* 
Wg^ VM rwi 'Aaiji^nf t%% Qwifti^fittt^ ydfkUi 

Z % 
3f6 EURIPIDIS 

'^Ay>voy 'A^^roMw Aaicc /jl IQecccm 

'E^4 J** iykvofJLlcvy oUfQis a-mi^s trl^p 
Krtiv^ /jiiy v^/uuo^$ 7ro\efjuov 'm(pvxefOL( I JPf 

XgfoJ' y^ ^CLVUV ViV e^ IfJLH. Tnfl^TT^ S)i fJUiy 

Maqoy TToflyK^, ^povf cl^\io¥ /2of^. 

Ou cze(^ofie(QoL^ Toifrai^ ^ Ci>(pt\sJV 

'EXQuv KSca^cdv tU olQvotol ^fiLOfjLOL^y 

't)$ fJL y S\cd\ta-\ iMcl ^sX&joOLirs (juoi I doo 

^cfxijuodv gj^*/ce rioAu&y oLft^pi h^rmrluj. 

2 X O A I A. 

f^ mo^ T ^p i/An^vnnlfAiM reiZnt «( id ifinl ofAjii^fii,, ^ cf ( T /3<or 

S/k, ^yify 1} 'UkcI^V i tfim ^ »f mA» oK^^y 071 iyivii.iykfbmf hfX»- 
fin, d^' i T xceAivy mliUf hfeii l «^* G«x s«i /e<9I> «tti' rn fni^m» 
9l79i fi(^ Mf, tll^tfifi xorii ^^of ^wii 9 ^^ > «yr< ? iS)»fuS^' 
71 ^C99)cleif€4q if/bt» M K|^£«f , 1^7»$ aloiiuu ^ 9mv7f Aa>$ s ^cmt7;y^(S ^, 

ylvv (peu/SfAeu i^xiq, tIou ^ mir ieinf i/Jo\ yfVfo^^Tnit, gw »f 

^;^?$ i^tnffBt^ et^-Mof , Kcc^ iFoJif ^iBaj Ji^vxm U9^p;^f- 
il^pl. Mnl^q (^ ^f^q ) ^f^ f^ 3^>i, T« cariofisn ? eifi^q.i 
7m^?ieiSSaw i yvfn, 9^ %cx4^!iaz)t, (t T irncyf/ttftf x^*^^ >($&•' 
%uau, ^^miicH. iicars^ ii Xiynttt eari^f^ '^ y^q o nr^f i(giLf i 
ff^BA^y ^ 'Bic TviocuTttt iii^tt tiq 7i2w/ ylui arsio^fj» afTzu 9^ i xetS^" 
Cet)^of^(^ tlPtfi liuH yffeSfKBt eorif^ *^ yufeUM^ £f At}^S> HSf-i^ 
T €a&OTin$fit Xo^^f, Ket6' Xiytrui c^nuu^t ro ibfiTfoi gSk ^nkf 
nyhf (1% y eart^fisi^®^ f^ t fAijT^hi, ttfri V c« & ^a^i rv tf/bV 
Iftwri^ i(SI&Cxri^)ifi(^ eoripfi^(^, ^gi rirruf, t^ ro ^M/Kf ' «^ r# 
tt^^^fof» xiyt^ ii Tuum, c^eutrtet ^ tiai, f(^iin t^ mo^mt xiya^» 
frfeJTu jS ifa.dfifo^ iuvetfS/iis frmhwoiHf, i f/ui hweif^u. ^ hri 
fAtiti^i hwetfiiifn^ eoripfitet ^o^fiV'» V fMi iuvet^ifti^» «sviS» ^ ixi P H OE N I S S ^. 3f7 

Et infclicem, fi quis alius hominum fuit ! 1 590 
Quem priufquam venirem cx conceptu matcrno 

in lucem, 
Nondum natum me Apoilo Xaio vaticina- 

tus eft 
Homicidam/orepatris. O miferum me ! 
Poftquam vero natus fum, ftatim patcr, qui mc 

feminavit, ' v 

Jnterfici me jubet, exiftimans me Jihi hoftcm 

fore : 
(Oportcbat enim eum interfici i me) mittit 

autem me 
Defiderantem ubera, prasdam feris infelicera ; 
Ubi fervatus fum. Utinam verd Tartari 
VeniflTet in profundos hiatus Cithaeron, 
Qui me non perdidit : fed ut fervirem,mihi i ^qo 
Dedit fortuna, apud Polybum dominum. 

Deindc 

s X o A I A. 

hrmih&K cari^fisf.^ tii^Hf jj^ - S*^Aar«i', # /«•« iipnrtihMt. ^, 
iu^ wwtnrS iiwetfAit^ W9iw 9ntifi§c&i n f**i hufcifi,ifnt, (S sn im 
fipi^^i hnet^ifU Tt^^lauafti mfimflf^* tk c« tstsk.i^ tStv (puaip, 
i^Zi fgtnsi ^fif(3f tffof, oi/^u^t. ii tkfrl S' hffU^ifU ^x!)^^^> ^ M 
fSjflat tvihufASfUs, ii^x^m ^x.ct?iS(n, l6ol. Ui?<vCcf tcfJbpl 
J)tcari7iuf) ctnc i^i^mftf ttirof mtri^i Qsx in^h vUi, uXtiO^ 
/SfA^, ig iSSfi0k ttyrS yi^nw» 558 E U R I P I D I S 

Kmy^ <^* ifJuvrrS Tmrep o Sba^ifiaf ryi^ 

'Ag^^ /Q^\2cCo»r AcLiBy ^ mm ^$. 1695 

'^SlT w e/*' ofjifjb^r\ us r IfjS^ tohS^^v ^lon 
^Av&j 9eaK IV mvr l/jtMX^^^f^l^ttUi % 

Ti^ 7iy^/jjCi)y fioi TroJb^ o/jxtprDtpi TUCpXff ; 1 610 
Hd >f jajnsm ; QawcL y ax (njL<p oio (m* 
AM wm(y@* Puvo^CAS ; ctM «x 69Z A^i. 

rioGg* ; 71 fJb cLfSUju Sy '^(TnTLrcm^y Kpeoy ; 
^ATwxrtms rfiy tl fjut >ii^ t^os jSotAeT^. 1615 
Ou ;xfa5 eAi^flC^ 7' i/t(p4 oDy ^Tg^^ yyu 
Kfltxo^ ^cLfSf^. TD ^ Ifjioy TTor &jy^¥i$ 
OviL ay ^z!^S>>iUjUy \^S)6mp -TTg^cAr^y i^gnuiiS. 
Kp. 2oi T^AeAexJoj, y^a^ fj(^ ^cc^uy IfjOOb* 

'Eyoi 

S X O A I A. 

^lJ(»^tbs * ei^eii Si Xiyi luq 7m^K9Xis6ii(ncq tzJ* >/r» etoia* ^^ S 
n&AoT®^* if;^ «$ uuraS 6 Aeti^ f(st'n:^tc<m^ (iml iH di^g^ n 
Tti^Ttv ^ ^AetiU <sr€^s ?* OiHrohi) flp A^* «4 c UtXcr^ A<e*'f r^in^' 

Aflw'®-. Ou yi Tttriiv dvifi^ iti^vi^ f yw, »51 >«e4« Tiri^ X»;^ 
^ ^oTy ef6 m f^c6 efAfist^ retuTu ifAr^fHfftifAiu/ f^ erg liw 
^A^iftc) T £/*ft»r Tuidhif» ofJiQM tStd Tnt^ Ze^o«tA«-— 'Htf^* «A 
TXiu*«f, itft T^ fjuiec^c^ Etwwf' To *p «*Si fi$ UTm^ifMt^ebTU 
•Uiisfi i^f TUT^t^etf, 09 rvm$ fc^ o^fixjf x«7nf ^^ ifAslf P H OE N IS S JE. . sf9 

Deinde cum interfeciflem meum patrem infc- 

lix ego, 
In mairis veni mifcrag ledum, 
Fili6fque fratrcs genui, quos perdidi, 
Accipiens imprecationes a Laio, & dans liberis : 
Non enim tam ftultus ego natus fiim, 1 606 
Ut in raeos oculos inq; meorum filiorum vitam, 
Sine deorum aliquo haec comminifcerer, 
Sint illa. Quid faciam igitur 6 infelix ego ? 
C^is comitabitur me dux caeci pedis? i<fio 
Haecne quae raortua eft? vivensenim fatis fcio 

fecfjfet. [pbus raihi. 

At beatum jugum filiorum ? fed non funt ^w- 
Verum ipfeadhuc juvenisinveniam mihi cibum ? 
Unde ? quare me funditiis fic occidis, 6 Creon ? 
Occides enim, fi me ex hoc agro ejicias. 1 6x 5 
Non tamen admovens manus ad tuum genu, 
Timidus videbor : nam meam priftinam gene- 

rofitatem 
Non prodam, ncque quamvis rem geram malfe. 
Cre. Tibi recle diftum , quod nolis genua.mea 

polluere ; Ego 

s x o A I A. 

1610. *O/t6fle07i/«^) ays?iu6io4» ohy4ai» 1611. Zffv» ^ nt^* 
1^13. B^yj vpl^f ^ftiin 16 16. *£A(i. ^tS^fiaXif t^% o-y^ 3^ EURIPIDIS 

'Eyo) Si youuif (T Onc liaca/i ix:9 ^ovcL, 1620 

^HJVj yu)(juc^uv. TDvJe ^\ o^ 'Tnfmv TroAir 
rict^^J^t aiw ctMo<? iiASw', noAea/eix8$ vl^cso;, 

Kr^j^^.Tcii Si Tram KaJium rd^i' l62j 
*Of cLf jfc/cp;y 'TcVj* S K5^'&9B^ar o(A£, 
H yij >cctAt>T?6>y, 3'aKa.TDy iriztMx^em*. 
'E(2i <} oLV\.fltt;9oy, olto^Pok, o\mM Ro^^. 

Kofu(t QWJTluy 'A)/Uy>vyiy iifju^v ero, 1630 
Kotj 7izt/>6 vA/», Tfcfi '^Sirar fi/u^v 
Meviicr^ h ^ (Ji Aejc^oy A^I/jlqv®^ fJ^u. 
Av. *D, TRvnp^ h oloi^ '/jiifuff ci£\iois xaxoii ; 
'il$ (Ji <iivi.^(» Tjf lifiv^ix.oTOr TJAfoy- 
Ou 7S rro ^ cTDi jSotfU x.Gtxc5r, tdJ^* i^: i8a/»y 1 63 f 
AM t]$ cLTmi^ ihqv^^ 't(pvsy TRvnp. 
'AroLp (T ipcorcS tov vi<»<n xoi Q^^oVy 
Ti Tov^' vCo^!^u$ TWLrip "^b^jnqi^af ^ovUy 

T/ 

S X O A I A. 

X,%^«^ ^^^^xi^'^ ^* '^^ *"»« KfleJ)M»«o<« WJV,i$ iAfll^ «^*»»^ 

^9et&9 tipnX^ciii^i iyw tcvii Koo-fAit ig *# to^«5 ^W^^O 5»i'«8i'. 
xti^v^rTZti ^i f(^'i^ iiyivS, i(if olx.Xciuj^it tcTtt^ov, ^o^ toTi iptot^* 

atourrit/} *iyzy t ^/>&*nr > yj^ 'Truf^ftou, tlfri y at tu iruf^Sf% 
fB/t, ^^fjuivnffza 7iiii i^p;^fSfjlio nfjbt^ua, cv ^ lOfiH n ri Xixl^f 
y^H i C«**'«^«* S» A''fA9*^» HoiT tl Ai>.i«w) «*Ai?« «Wm 
f w »;C UiTtva) n. fi yt^ yj^ av ii^nff^ > iy^ « ^"•'•^iJ*^'* 
(622. T9>/k 4'b^/ r /i noAzM/fixVc MJtxte^. Ilipawy) ^npiinif. P H OE N I S S JE. 3(Si 

£go vero non {inam te habitare hanc terram. 
Horum verd morcuorum alterum quidem do- 

mum oportet i6ii 

Tam portare : alterum vero, qui everfurus urbem 
Patriam cum aliis venit, Polynicis cadaver^ 
Ejicite infepultum extra fines hujus terrs. 
Promulgabuntur autem hxc omnibusThebanis, 
QU I C U N Q^U E deprehenfus fuerit hunc 

mortuum aut coronans . 
Aut terra tegens c^/efclieffSy isposnas morte luet. 
Relinquinam ofortet indeploratum'& infepul- 

tum, volucribus prsdam* 
Tu vero relinquens ludus trium cadaverum, 
Recipe te ipfam, Anrigone, intra aedes» Kfjo 
£t fac ofHcia virginis» futuram diem 
Expeflans, in qua te expe<ftat lec^us Hsmonis. 
,^inf. Opater, in quantisfumusmiferismalis! 
Quam te gemo, plus quiim mortuos ! 
Non enim pars quidem malorum tibj graviscft, 

pars vero non gravis : i (^j 5 

Sed in omnibus infelix es» patcr. 
Sed te interrogo novum tyrannum, 
Quid hunc contumelia-afficis^ patrem expellens 

f erra ? 

Quarc 

S X O A I A. 

«JS 9^>iif r)tq PtKpiq* 1617. Bdfetiv dwiuXSMitTUi) hvtI "f 

c4ftA{of*sV *r^ '{?« «/bbf^v. 1634. *^12$ 07 nfdfy) €3^% r 
1657. 'Awf r l^ttm) «o\ r Kfiof^ ^n^iH ^* A^». t/ 

1639.' 010*^* 

1616. Ketru^i^. aix.) t($irfjuuf ^at^y* 1619. T^ffw* »fTt 
S-fifyvc T re^Sf ftK^ih. i6;i. 'Ef raLf^fSfifMiift» tiw int- 

^opfMfiftif if^i^ 'Gb'fMf9/^» 1634» T«y 7i^r9»0 i^ 'Iojm^ / 3<» E U R I P I D I S 

Kp. 'ET^ox^is^ liB\&j/jucr\ ^x i^^TouJe. 1640 
Ay. ''Atpjor* 5^, >^ <n> f^os> *^ eTTBifl» TttJli. 

Ay. Owx, h 'Tioni^ r 5, xstxSV r tlfy^/JbpcL. 

Ay. Ou3c mojCtor 7^? rltu hxlio "jri^yuKrtSt m. 1 64f 
Kp. Er-TTgp >« 'mMai ^^y^io^ "^y chc ex^gos ar. 
Av. Ouxffy eJbx^ T?* Tti;)(;ij rov S^ti/MifSL ; 
Kp. Koq r uT TOcpo) Kto; rfo) ^ixto/ /&^vem 
Ak. Ti '^«A^iyt^eA. W^, 10 (u%®* il fjuirriMi yii 5 
Kp. '^Atit^ighocy' iK)jp, i?;Aoc9*»^,>ty>ia^?). l6fO 
Ay. *£>(» <npe 5fit%[/fii), xo» oLTraveTrw 7m\«?. 
Kp. Scturfcc/ xp* tf/h^ rcph (rtw^ii^\$ mufSL 
Ay. *AM.' &j::\ii^ TOi S\jo ^iA© x.eicQT3Cf TTiAtf^' 
Kp. Act^uoSe T!cf'rii, ^cej^ Shfis^ yjofju^rt. 
Ay. 6u d^T, gTT^l tScJ^' ^ /UjgGicro^ yi>cf B. l6ff 
Kp. 'tjce^ey' S^Afjmy TrcepOey', ^;^'cc(roi ibxeT. 

Ay. Kf 

2 X O A I A. 
1639. 0fO'/c(9'nt^« ) ydyBft^^^TFT^. 1640. '£TF0«A/ir$ iSyAii^ 
^«(^T, jr;^; i!/*<wi'> 'ittfw) <s^i liua ^^im^y ifthnaif eiimfvu il» 

{«78. 1641. *' A^^9 tl yi) m^ y3vAfJ^3t> ^ ffujittf^i* ii 
imi^fii itlh §ii 'xi^ dycfHf, 1645*. OuxfVM^r «;^j 6»x !"•- 
fAS* Tt|»«e/«0r «f^»mrn «V7»y. * AAK«$. ^M >C9<'V ^^ v ckKeti»i» «rt- 
«noy ^(Pnnft 'itt 'mauTlu/ nfJUMQjeut au^iif cLveurti%.>Jiyi S^ r% ffTO* 
^f Mt»f, 1 646. £49Rp >f ivnAf ««) y4c/ ^nn» f rM/E*«$,«/3^ nf ixf^ 
^ fmXtmi» ctnc iz^i^^ ^*» >>''*< <^ iptikttf UfOf ij^^^i» 1 647. Ov- 
xyr f JWxf r) xofl* i^^tnaif o Ae;^$ , cnc f J^xf i> »p r«f ^nSttai •M 
KaXuojf ; h^tfAB^a Ji ^9^^ T l| eifitcc^fitsfni r^ iUifASf^ ^fA^ 
rv^f fi THf f^'^ T* ^Xs/A$f Qtwivj^(tut, jixSf fnaif apxi^wii ib^ 
%tfxTit, of S7v>«y tf»r#f c^r tzS 9n^iftfM dfevrXiZa{, 1648. Tjti 
rJ 7u(p^ ) >g d» Tof M-m^PhCM-fitJ riiv ^xicv iiii*nt» li^l^ ^/ P H OE N I S S JE: j<J3 

ijiare facis leges de mifero mortuo i 

£ft Eteoclis fententia haec, non mea. i (^40 
• Stultaeft^&tuflultus, c|ui obtemperas iftis. 

Quomodo ? non eft juftum exequi man-. 

data ? ' 

Non, (i quidem mala funt & male difta. 

Quid ver6, non jufti hic canibus dabituf ? 

Non legitimam enim poenam exigitis ab eo. 

Siquidem urbis hoftis fuit, qui hoftis ejfe 

non dehuerat. 

Annon dedit fortunae fuae animam ? 

Et nunc in fepulturs-caufa poenam det.' 

Quo peccato coinmiffo, fi armisfuam Regni 

partem quasfivit? 

Infepultus erit hic vir, ut fcias. 1^50 

£gp vero eum fepeliam, etiam fi prohibeat 
urbs. 

Teipfam prope fepelies cum hoc cadavcre. 

At gloriofum eft profefto duos amicos ja- 

ccre fimul. 

Prehenditc hanc, & portate domum. 

Nequaquam, non enim relinquam hoc ca- 

daver. 1(^55 

. Decrevit Deus, 6 virgo, quae tibi .non vi- 

dentur. 

^nt. £t 
s X o A I A. 

(bbcf^; i6yr. K^r tiTnnijs-ifi ) kAv umvp^/kwgi i irvAi$- 
Z. Xaurluuct^ C^JU^m r^h 'rJ nxgJ ifytli. 1*6 f^. 'A»! 

h) A«f&C«vs7r. I^^'^. Oux 16 au hxtT) riutw fx^vfv 

165-^. 'a^ 

[645. IToyif^> *jnt^ufi0i}xecfuki di/x»q. 1649. T/i/cjtp- 
*9 « l^iiT^jife r« Mnin^f ««W. 1651*. O^ iilT) v^fMK 
.1 

364 EURIPIDIS 

Af. NotJ 'ZJCJ^c;^ '77f(rA^{Jo?lo}(5tW, K/)gV 

Kp. '^Ek T8T* c^ e<>i T^f '^fYwmf -ttoX^. 
Ar. *AM' kii^i T^\}ytAX (LytJicL ^nXdfjLSm 

jSotAeTr. 
Kp. Oux. ecd\ omd^ ji; TorJ^ TrjctNarl^ reicur. 
Ar. ^ii ^/Atot , 0LM.0L 9D/ix >« cn)r ^zs^(r7Au^ofJt3\* 
Kp. Oi/K tU yafis^ ao$ avfJL(po^ Ttlricnf y!oi$. 1 666 
Ay. ^H T^? ycLfJLSfj^ C,ZavL TnuSl aci Ttxm ; 
Kp. noM>f a cuiyxMT 'Tm^ C/^(p&j^tj \i^@* ; 
Ar. Nw^ kf C/mtinj Aaroa^K fi e^a* fuatM. 
Kf. Em$ 17) TD^f^^fJiy oTo¥ l^osvuhaiv i 1670 
Ar. ''l^ cniVfg®^, opxior tb fioi ^((p®*. 
Kp. Ti J' cv. (Zs^^fjL^ T^^' cf.m^dx^ouiyotfiGif i 

Ak. Sv/i- 

2 X O A I A. P H OE N I S JS iE.. 36S 

uint. Et illud decremm eft ; non efTe contumeliS 

afficiendos mortuos. 
Cr€.\Jx nullus circa corpusponat moUem pulverem.' 
uint. Quin *te, Creon, per matrem hadc locaften 

ebtefior. ^^59 

: Cre. InutilitSr laboras ; non cnim confequeris haec. 

^nt. Tuver6 faltem cadavcr aqua lavare me fine. 

Cre. Unum hoc fuerit prohibitorum urbi. 

uint. Sine faltem» ut circa fa&va vulnera fafcias 

ppnam. 
, Cre. Nullo modo tu iftum honorabis mortuum. 
\^t. O cariflime frater, faltem os tuum labris ap- 

plicitis exofculabor. 166^^ 

Cre. Nec compares calamitatem luftu ad nuptias 

tuas. 
^nt* An unquam igitur vivens nubam filio tuo % 
Cre. Multaneceffitas tibi incnmbit : quomodo enim 

cfFugies nuptias ? 
^nt* Nox igitur illa habebit me Danaidum unam.. 
Cre. yidiftine audaciam , qu^m fuperbe fit lo- 

cuta? 16 jo 

Ant. Teftis fit ferrum^ & gladius adjuratus mihi. 
' Cre. Quare vero cupis liberari ab his nuptiis ? 

Ant. Fu- 

s X o A I A. 

V^'^ ^* 1666. Oojc Hi yilufHq 9-Ui) em S^eiXm xXeUM 

fMth^ tri^, I/S70. dicf ilcifti^nr) ttm^fAtPn i&sr» iiXeAnf. 

ettiS^ ^, r THTit vlcf y^ ytweux!^ dnaXiS-Mf. ni^ ^xA/vf 
H^fi^cLfj drri S^ ixXudHf t 'fv^(ov fsn<«Y?, fibifMfim^ ^imaw^ 
wi /ixfxiiUt. Ttf ^ ifeti^» Kff^i ^^ d^B^S ncrltcHi A/^pteTn/, ^ 
«f&rv Oni%fi» im^nf itfii^ tJ f^crn^ ti vioq »vtS yksi 
yuvtuxcq ^fnAMWrrRf* 

1674. rt»- 

f/Of ctpl^cftMf i 1668« TicX »7nXQSau' T yeifHSf tmjpti%in» 

1670. ^lhq oSm' rcXf/tn^ciw m» Mo;^fm» incuf^irsA' *A/I» ^ 
pmntiiu rvTV i offn^i f^ r» {1^^ «» cft($9 iyd tntS* V 366 EURIPIDIS 

Kp. "l9', ^ ^oyA;(^^ -TroucT* giti^y XiTii ^ofcu 

Ar. AM' «I ^a/ttoiibtla/, av Jfe ^@^ ^ Ao^^> ''aiif •, 
Oi. Mif Qurw^(ScRz.y rcLfi eya 9Pp^» xs^nsl' 
Ar. KajTr^ot^n/tpXoroV^flt^e^-TMj^jOTTEpjltfSo 
Oi. TltmVy 07CS fioi /«ug^, yutixn>fj(^ tc^S^ 
Ar. 'O ^* Ol^TTB^ 'TO, >9 TA ;c\er/ cwflyiiaJ^ ; 
O/. 't)AaA'* gr ii/juip/i(»hSL(r\ er<P'a7raAera. 
Ar. Ovxouo ^^c^e^ xoifci J^iTT^T o^^ 
Oi . Aij^g^ <^v>>i ^>a^,<r«a/ ti^^aS tiktc/ l68 f 
Ar. Ou (ro^goreoT» y\ aMot y^ttcHcf^ imnp* 
Oi. n§0(rtt>a>6 vtWfigy /JLOi7^o$ee$^ou>m(TS&- 
Ar. *I<J», y%^ioU0i>^xr}is -^Zovv ^CA 
Ol. ^fl fJUi^npy Z ^iwxop* i^Ai^Sc-TW. 

Ar. Oix- 

2 X o A I A. 
1674. rfvv«M07iK 9vi} luyifmCi tLvTi ? ^vaJftii /S ^ttrlH^ 
fittt^S^ Hi i a aifii ? ^/. TUrm, tvylmet 9^ (jutfQ/tt uki 
0ti, '^71*« K^^ ^twJicfSiA»! ) ^rMisd-vvoxtf ^iftfzr ecurtS, if* 
'okiof "li fi^6tnnf. 1^78. 'AXtk' tt ^fifstfifluu) iSncM^Tvn <s&- 
4t9i]tAof, ^ hTCvftr^KHetf T0 xtLXSq ^ if tx^» ^ *7^ y^f4$l' 
fbLuy i^ 0v fKfCf(S^ ^tuyttq, 'xtirr^ s ovfxiflUf H r« «AK' W ^ofigi' 
Ittluuy rik ir^ TV^Xof ifii xpBtpfii^ j I($8l. nfra}») snraJp xm«»- 
^tf»«iy ci* cWf/pf T^ rvwm» ofrw fASi fiSlt^ l68l« iC«M W «Affy«) 
«< tiam^&i xipi xt/ ttoti l6Z%' ^£f lifMtei^) Vf^^ne/ if IfMif 
fi/ olyJL^ffi it^ ce WAf oer. ro J)k «Ji o^tr^ ?iMf/. imt iv «f^«f fM «rA- 

l^ CPifb^^ f AvfS. ^S^ «^ 7^0/ etdrlav iuuioeLf» ^ t^^litt t«p li J i ai iMi 
.€ T et^}>X^ etfTtXevofn, ro pL jsf tvTv^fisCy tc Xtfffvtj to euftyfijit* 

f(^ fietaiXtutm/l* hf^Xff<^ ^» ^^ TH'^ ''i^ f^f^^&h ^R*gf^ ^ ^ 
^nm^ ^fi0Of. 168/. A%^ ^oyi)) ro i (jitfeLXTkf «ofc P H OE N I S S ^. 3<$7 

jint. Fugiam un^ cum roirerrimo boc patre. 
Cn* Generofus animus^ & prxterea ftultitia quae- 

dam ineft tibi. 
.Antl Etiam unamoriar, ut fcias amplius, \6j^ 
Cre. Vade; non occides filium meum: linq; terram. 
Oed» O filia. aiido quidem te propter tuam prom- 

ptitudinem. 
^t. SeJ fi nubcrem, & tu folus fugcres, pater ? 
Qed. Mane fetix, ego mea feram mala. 
^nt^ Quis verotecxcumcurabit, patfr? i6%t 
Oed. Cadens, ubicunque milki fatum eft, jacebo 

in campo. , 
uint. Ubi nunc eft Oedipus ille, & incfyta «nig. 

ma ta ? ^ 
Oed. PeriJt : una dies me beavit,& una me petdidit. 
^»/. Non igitur dccet & mc participem fieri tu- 

orum malorum? 
Oed. Turpc eft extlium filiae cum caeco patre. 1 68 5 
^im^ Modeftas quidem, pater, non turpe^ & gene- 

rofi animi pnelU* 
Oedn Adducito igitnrmejUt attingam niatrem tuam. 
^^Ecce; tange manu cariflimam.anum. ' 
Of^. Omater, 6 conjunx miferrima. -16%^ 

Ant. Mife- 

s X o A I A. 

ifm/>(fi ^Sanr!^^. ink ^ 9»^^ UcXwtlxlut » ttiti ffVfit^i^^ou . 
'rJ'3m,TeAi *3Jktcf»^i fi rirm r^ 4BW Eoe^Tnhiq. 1687. II^- 
infyceyi ^, uf* 4^avo» ^ l*»H^ Qi) tH ^uo^tf S^ ^ JC^^U 
^ ^m<i«$ J4^i£i' J firttnp tybf ytfi ^ tlS-Xuindrfi. iXtmn 
4PC^»«meft efMtS mrt ^xifm m tMxtl. tS H rc ^Sfisi^ 9 IlaAif 
9uzifi ^ ? 'BfU»xiui i^9 i Vfvi f{ir«^^fyM «ffiiTSEf ns^ndw 

imt^ J^^fiitcii i^ toef^ 'nk xMoh As{m( »mUi 

1698. 'O 

1^7 g. ^Zvft^to^ Qnn^c^&i^fttaj, 1^82. tih xxic^ f 368 E U R I P I D I S 

Ou *ETiox\is^ h nA^iJucLJ[h>jwil7ai$ re ^tt»; i6pl 

Ay. TatJ^* C/f^iStcv avi yjStQof cL?^yi\oif m\eL;. 

Af. M», Sojfofmv m¥ 'wacsf <tiils ')fiti* 
Ol. ^n (Pi\(t tt^^jYi/mt <i0Ar aA\iS mlpos. 1 69^ 
Ak. ^ii ^«A^TOF «Krr' oko/ia rioAuye/xs^ Ifioi 
Oi. Nta; ^Jjo^to^, S ^ou, Ao|ia ^iE^&e^. • 
Ay. 'O^tdT®^; iM.' li /Z3C^ KJtxoT^ e/)g^)Otxaj 
0«» 'Ev TotTi^^AO/iyoctj K5tTflxreIr fi kXcdffii/of. 

Ay. riajwcJBTOp^^ATfliJ^^/Ogja-^fti^^» X/O^^ 
Oi** ^Ie§o^ KoAoNfo^y ^(jul^^ ImsuH d^ea. 

M0N02TP0*IKA. 

Ar. *19' iU ^yav riXMvajf' op^-^^^i?\aJf 
Tlamp yA^\ty 'mfJt/Tn/ict» I/Of 

'E^y e/A*5 «9^ vcuj(Ji7n)fi7n>f clv^y. 

Oi. 'lcfe TTo^&jofJigjiy rtxjfov* Gv fJLH 7n>S>ty>$ iflAiot 

Ak. TifoiuQaiy ytfoixS aSAioci >e 

s X o A I A. P H OE N I S S iE. 3(jp 

Ant. Miferanda jacet, habens fimnl omnia mala. 

Otd. Ubi ver6 eft cadaver Eteoclis & Polynici? ? 

uint. Illi duo porreftim tibi jacent juxta fe invicera. 
. Oed. Appone caecam manum fuper vultus infelices. 

^nt. Ecce, tange manu tuos mortuos libero$. 

Oed^ O cara cadavera» ^ mifera miferi patris, 1(^95 

jint. O cariflimum quidem nomen Polynicis mihi, 

Oed. Nunc oraculum Apollinis, 6 filia, perficitur. 

jint. Quodnam \ dices alia mala prster hsc ? 

Oed. Me Athenis moriturum effe exulem. 

jint. Ubinam ? quacnatn te .turris Attica recipiet 2 

Oed. Sacer Colonus, domus equeftris dei. 1 70! 
Scd age, fervito huic ca^co patri, 
Siquidem cupis effe focia hujus exilii. 

MONOSTROPHICA. 

Ant. Vade in exilium miferum : prxbe caram 
manum , 
O pater fenex, comitem 170J 

Me habens , ficut fecundum ventum comitan* 
tem naves. 
Oed. Ecce vado, Filia: tu (is mea dux mifera. 
jint. Sumus, fumus miferrimae utique 

Intcr 

s X o A I A. 

iml ^d^»^ 3 n^uvfw fAB <^ l|«e^tf. 1704. ''i^ f^. 

]UA«y/ OiAWvA. 1706. HavaimfMnf) eimBi» J Wnp 

^MWf #/$ ^Btf^lbd 'nUaifeu', Tnt^M, ii*ik y/ti^ «&r^iAii , $}4fp 
if/b§ mutmiiiluf9^ oh^f »ot>^ vnM foujmnfMnfi irnt rUi •m^ 
irpiS^S^inytt^umt. 1707. TUh^%) ihye^wi^* I7#8. Ff^ 
F/^fcS-^} 'AA»iy M ri ^ ? «-> ¥ ^cJmf ^^m d$)uJm^ 
'wfxdfcfSff. ■ ' \'^- 

A a ■ 57» EURIPIDIS 

^TCL QyiQdxSjf fjuL}\jqa, mp^ivcsf J^. 
Oj. Uo^i y^g^of \x^(Sf* -nftiAU j l/ia 

Ay. Tcy^ Tcy^ jSotfl» ^i, Tc2Ai ToStrb 

n/t\ f^l f *f^ V # ' ' \ »/ 

oibL 71 J7^, TOTfp, 695" OFe<gOF \^IW f^. 

'EAotJy^ tdV >fcgoKTx /t' i/i^ mTgjc^ I/If 

Ay. Ti r\^i li r\^; Ovx. ogct A«3C5t t^sctcs^ 
" OuJ^Vi^ogi&Tai iSgoT^ ierta/OToE^. 
Oi'. ''OJ^' eifxi, /.tSoar o^ y' 1^^ 

KctMmxoy T* y^iov r tQ>cuf^ 1720 

riocf Oevs xo^^ dLiiryiL kaiwciDif 6igc&f. 
Ay. X(Pif)fi$ kycL(pt^M oygiJl©- ; 

'Ato>« TflL mp@^ Ourjv^fjULr ocJiiSV. 

TfiLTfe (t' ecTE/wVe fJUiMx mAicLy 

s X o A I A. 
faT^w^pyw ^ l{ee<<Wi i^* K^Mr» , ^, 

if>tj ^tSiy^ i ^xnmlims JfftXtigd» r/rA«(, ri^ntif M XiyH^ 
«71 ^^ATXtcii €i *f 9(s^ avn)^mi «^cro A<y«(, ofAtti « ^lbev r»f 

1719. Mvaw lipdmf ^in% rlui ^t^}Juu i^ ^eSSxtiflof Q^t^ Xvotc^ 


P H OE N I S S iE. 371 

Inter omnes Thebdnas virgincs* 
Oed. Ubi ponam fcnile veftigium pedisf 1710 

Porrige mihi baculura, filia. 
. ^nt. Huc huc vade mihi, huc huc 

' Pone pedem,6 Patcr,habens vires iicut fomnium» 
Oed* O fugam miferrimam, 

Ejicit Creon fenem me ex patria. 
Heu, ego atrocia, atrocia pafliis. [ftitiamaloSj 
^nt* Quid fuftines, quid pateris ? non afpicit Ju- 
*' Ncquc pcenis compenfat mortalium imprudfen- 
Oed. £go fum is qui ad Mufam [tiam* 

Viftricem & caeleftem veni, 1720 

Cum folviflTem obfcurum cenigma virginis 
^nt. jg«iW Sphingis refersgloriam? [Sphingis. 
Dcfine priftinam felicitatem narrare* 
Hs cxpedab^nt te mifers calamitatcs, 
Exulem nempe ex patria fadum, 1725 

O pater, moriturum te alicubi. Defidcrabilcs 
lacrymas Apud 

S X O A I A. 

• ^^k^ ^ tiintfJtHftffiaxHi, M^ i tT^9 i Sf iV{> «^K* i iXttfitt etury 
Sfff rtflCP^*' »my* tmvtif t^ktvin miXf ^ xiyuf W 7ni^^ 
«g ni «erv^^v ivTv^fi^^, 'nlh itt fMXiet f^ §&X$tt m^ hd\ 

V wdnfi HS^C^' ^ in^e49^' wS, int 1f wt riTFm» sn^»'» A/« 

me^f vni X^f(^Kfelf *f inlieJli^^ >«/««« dyMfifinfifTl S «X«* 

nl)tmf^9 «9i»f9^<</&*^ frsAt;9mjf9^flv&» wn% tffNrvAcr «k^)** 

' f%iwnu 'Aftt^^J dfctw^Xit^, xtir l^mmn» A # Aoy<^> ^ pv* 

: Jl ri offfJ^ l^n' ? »Ai«« If/r. 17 13. ^Amyt Wj ^' ti 

Ar;^ * «Sstf Ap ^'f ^nn im^%}^9nii ifAiXiK fAfvf^ftyeiff iml 
«dU^y i Xvmi pirimf. iif<gtn>« if> mwcuftt^ 9^ rnn^UXaa itt tvTv^ 
^fifsA^* hi^vYff/bJiraf «K^ywf. 1716. Ht^Hfvi) «1- 

J7 18« 'AmvMW umfjf^m^i^ fifi^f %tuuff hn^fh^. 

Aa 1 372 E U R I P I D I S 

Oi. ^ To /^mfioY ^^av. 1730 

MeAe®-' '^Ov, i*i fu tl^ Bcxjiftff^ mnpy ^ip^y 

O/. n§05 >iAiK9^^ 0xy>j9< oa^. 

Ay. ' A Ai^ e;(;8<r< J^pyLdaTOy I/jl^. 

Oi,, 2y ^' ajtt<p» ^dfiiBc AjTct^. 

Ay. Ko/^8^ '^'y«<^' lytS^ )C5^K£y. 

O/. ''l9' iMu H^ofju®^ Vyct TB cnt- 174^ 

xos cLCaLl@* opm Mcavd^y. 
Ay. KcLS^fju&lcut m nQti^ 

XTDMStjcwLjuSpcL TreT lya Sefu- 

S X O A I A. 

ffiip^o^*; §> ml^i Hfyut '^sninf/uaf, «$^^fi^f§ nntTtl' 0cvf- 
911$ y^ ra ^ ^W^pi^Vfrr •»{ Wlgi eu^Srof (^w/HfOfy tini fAf^ 
iSuXifitlw t\ CiuAfsrif |»tr r ^sfm 09 toTv^utif nmi^J hnhiimtSi, 
"AXt^, £iV '7»$ ffvtbp§^i 5' Tnil^i vnJia4 hbi rc /H^MBf ^ 
l^jtf «V f (wAf le ^ f f h»|»f . 1 7 B ^* TiiXeufm h f n Ip3€ m^ ^ 
iSe/vfAttTKV ? eihx^H, U •&fT»f e^x ? A(/Ui«if> iiiti l&f|K/{p« 
mjulri^» jMrfAf^, ir, #/ ^ ^anxMfSfit sfi 9^yf?9 l^i, fi^ Wfi|^ i 
i^A(^^« V^ 0xa7f«e> if79i tm^m. Tefx»fftt lyi^) mB-xlm «pi 
ayfi(9fr «T&f 0»y t(gtitffif, ^ *nif W aihx^M ITaAfWi&vs iitgWPi 
17^6. n^'« «JAiJuff ) Altk/fi,^ ^ wfbi^Xf^ uAr^ rm ««r 
0zcf, iy« i^f(m9if etuTluS, ifif <]^ XetfAJottrw iltlmq i^iAn, 9 
S« Cwfminleif etirmi. 1737« ""AAif ii^^Umf ifkm^) mp- 

nirm P H OE N I S S ^. 37J 

Apud amicas vlrgines relinquens, difcedo, 

Procul ^ patria terra, 

Non more virginum errans. 
Oed. O mentem generofem! 1730 

u4nt. In patris calamitate nobilem me faciet. 

Mifera vcro ego ctiam propter fratris contu- 
melias ; [aedes, 

Qui mortuus pcriit infepultus extra paternas 

Mifer : Quem, etiamfi me mori oporteat, pater, 

Nigra terrd tegam. 1735 

Oed. . Vade ad tuas fodales. 
^nt. Gemitus noftros hanfere fatis. 
Oed* Tu vero abi^ ut cmcipias preces ad aras. 
^nt. Habent faturitatem meorum malorum. 
Oed. Vade faltem, ubiefttemplumBromii 1740 

Inacceffum profaniSi in montibus Mjenadum. 
^Ht. Fuit heu cnm Thebanam cervi pellem 

Induta ego quondam, In 

S X O A I A. 

f49i ^ B-pli^m isi, ^AA*5 oiif^fMlrav ) et^KHvmq t^ ro -aro^ff^ 
ii^h ttiKS^ T ohfffJitei^mv, I738. ^v J\} etfA^l fieifJi/iisi) ^ 
j(^ii>» ra ^UtnSi, licc iy.i-nya-^^ rif$ ^ii >^%it Kvebf T y^KMVt i^ 
iifS^H^ ^Stii 7K Tiok^jnt ^Jio^, '7moif.7nfA'^euk%ibe ifbeti «$'A.9'^e/aef. 

. Sv i)i am}i^ el^l lu^ ^etfbtu^ A<7»^$> ttrot c/$ tkc Xiiu^ T fieffitSv^ 
TUrlw «$ ro <at9^oios^ ev TtTi^ei^Ti* '739* Ka^O tx^^* 
01* fi*ff4sl J^Aoy^Ti T ifAuv KetKm» 1 740. *^hA n oKKoq ) let- 

. (h^ ff XifJbi?^7iq, oxu f9>y &y KiB-eif^Svt. c^Koi Jl, yoMS. eiSjtloi 
a» hi^LOfoTi 7P7<i ^£iXoi^, *rtX'i TB^ AiovvffietKet fjitti ^taoTcisn fJUU' 
99g4«^ s^^ yyv T "R^fttiov ^nnv t3i> ihiXov H <ss^i tz ^tt ^Wf 
uvrlui rii^ ^«(^ «{i^y» «^ ^eLXi^ T Liow^f * /ir^ A^^^^ elavfju- 
fmjrfs > TtKpB-irof Srui dTv^ofq ^iuyiSffz»» fjkit olKTt^ofSj/j®^, 
17^2. -KceJ^itM') »$ T focof el-xiXioavfJitajf hiXofoTt C4Kf(vv, «« 
«yri &»*> £ /ff^eJ^^» y^ iy^ JHeti^iteuf, nTVt BnieUKluu yf?g/A» 
S^Xiiiimc^vii ig ovhjoufS^fh eLvt^o^djvu ^S^ T 04/ flfinv ^iet09% 

Jtf^C^^ y^n ^^HJWt, KecilJttita^t ) ecrrl S* iTmvQ/teiP» ^ li H^iT" 
fubij» nf»*i7<i 0/ ©9e0Mo< ^o^hV. *'AAh«$. ryrM xiXtueiq ^gitiffuf* 

A a 5 ' %t<ni 374 E U R I P I D I S 

Xaieja cL^eAif us 3^tss 5i(JSra.. 174^ 

*'0? tgI x^e/r' ahxyfMr eyy», a^ fiiyi<fO$ lir ipip. 

NttS^fltTr/^^joIxTg^c^, aJTi)'? e^eXctiw .t(<3L/ ;)^0ora?. 
*AMct *)S Ti Tttw^ SfplouSy 30P| f^i^duj o<hJ- 

Xo. ii lityt (JifHfcL Ni;co6, Toy e^r 
BioToy xxleyois* 
Koq /tM A)j)Pi^ <t^(pcuH(nt. 

Eo^CTriJl^ ^oiyiocraf TeA@^. 
X X o A I A. ^ 

fi 5V0Armf ^ xA«y?g 7m7i?/<)^, fixiwm. cti' OiAfrvg, S« e9«fff 
ni xXHtetaiyllfi^St» 9^h»fHf ^i}if^' 0$ fJbit^ HSi^^nX^ ^ 

ftxTP^i iiiXxoh^ecf, ^ ^cnfieins^af 'J? ^^i^» eix^ Si^Ttihf^^ 
fx^etf Twivru fis/kTMtfi > itt^ ^ c^ jte^^p eipeiyxttf* iret Ttcq etfeiyxetkK 
fUfJb^o^i» ht(Pi^€49 ff^ vsnfSjfleif ifnt B-fnrof, 1747* ^flf } 

ifjblu/. i5sr«p;^F. 1748. *0$ fe»df®- Qp^ty^) l^pTTlifm^^» 
C7t t(^St ^y^f ^ ''Hg^^ iTnffff)*! i Qplyi *»«« 0>^ai»tq ^ ^ 
i^«7»y fXii^Sf ^ AtSiomof, eit T AeiVof etasSiimef^ «$ T im^ 
fofAQf ^gej^ y Xptci^wtt, of ilgmmf ^n *f Tlietiq, CVH infbain' 
mM%. Muii i Q-ptyi, Seca-tf yg^iVatf , 7^^ ^^V ?;^7W i^fa($(\'^* 
elfetffm^ita» H fJbtxpii ^ 'tAiyeiXua i^%i&ti9t ev «!$ 9^K7fi(Sfei\ 
Kpio^oi weuiUyt^lfrmof Vzi^uuif/i^it ^TitiKifito^ti Mgi^^aKfiSlfif» 
imv a Ev^twofA(^ t(ff4 'Hloftoi, vUl Meiytnll^ ? At«A<9)K i^ P H OE N I S S iE. ^75 

In montibus, Scmelcs faltavi facrum tripudium, 
Beneficium ingratum inDegs conferens. 1745 

- Ocdipus» 
O patriae inclyti cives vidcte, fum Oedipus ille, 
Qui folvit incly ta aenigmata & vir fuit raaximus: 
Qui folus compefcui tyranqidcm Sphingis cru- 
cntae. • [hac terra. 

Nunc ignominiS affecSus, mifer, expellor ex 
Sed quid haec gemo, & fruftra deploro? 1^50 
** Fatales enim cafus oportet ferre mortalem, 
Cho. O valde clara Viftoria, meaoi 
Vitam teneas, mc 
, Nec unqnam celFes coronare, 

Eurif* Phosmjf. Finis, 
s X o A I A. 

"yijb at^u/^i icunrif Ai^int& rJ ^iPH, t^ti /S Sv o TH^tpfittf, 
«J$ /jbfiitTtq, (V/Jv 07t "jta^yKi nf i Aeu^t tcmTfimf uyrif 'f M T 
*A9nJS^met iiS' r^ ^ ^^^^ f&it^ey r^ yt^t^Xct ^x ^tif U^U' 
i jy ttfrof f |f^«JAi^f V. ixiXjaf Tivtvf l^ofiv^ c^ '''Vf^^? ^^ '^' 
f dtf 9^ o iflc^^ mtS, iTHti} ttv^t rjf fAcUi^ T O^i^iU, xrf/- 
Hiit ii auris i%t^t fm^^junfx» Qujj roTi Ifigmoiq , '^wavmi6 
T Z^A^ ^ Tc i{p(^ S AecAt fd ^o^Sf, ro Sk ei^fi^ ^kn^pi^uf 
fjtfief nf noXyS», ttm tyij^i tzo/ ^irri^ X6vui ri» pififfig^. f^ 
TuZnt ti 9v0Mf 7if€tq TtXtTUii O» TtS KiS-eti^Sfh HSf^f)^ ^^* ^ 
viw *loKetTi/u Qvu^ tpTc i^ifiS^f ^ yfv^f^^t etdfaf nsrct T Tfvnw 
fS«tii fof 4 ^5% oiS, ^ssnyitfn^tli liiUfv^ r^'lexflfVif T Tevnf, i^ 

T^ ^^yfisf» ^nyivKTOt ffgM '^ C^9?f^ f^-^lfy. if fi SUfS^ ^«- 

^ucru, oyitci^ tOtei^Tm: iyvoM ^ vicf ifTU, ^ f/$ tuZtu iiX^ 714 
^^eff IwfnSitKoX^ ^^ Xtxvetfoq, o^ tiTrrf etoT^ re mt, oma^ 
TE ctuTof to^t, y^ etftlXiT9, r^ TJf^Ms^Tif iidhittt, ;'^ Sf^^ 
•fttt oarci^^fct eturJ *ihtitfvt , r^, tu ^ift^et» aTifxV n ccuTot 
^ W ^cfeiyc^et, ^ itui tyvci^n t\ oXof* ^etai H, on fi^ T %ifst%f 
'^ ^loKcim^ K3H f^ «vr£f Tv^XciOtf, tyi$f9ft 'Eu^vyeiftu» Tnt^Hfofp 
i% H$ «vTcf yi^vifctn Tiosetpii 'iretthq* TetvTct ^W Utiocuch^, 
H$tyixcf ii, dfTi 5* cv/»i)OT»f *i syfcff. Mteupivit) itci^ ^ fC, 
KPetTti Tit ff9^iatf(st^, dV otf &K£^tV «^ «oAsAi^* Ke^Tte^of^ ctirl 
SifiKnau, n lyv^f. iTf^* ^i^ Utiyet oiUif\) ^ ftxfi uttyciXm 
mbvu » «5? itetTT^^i T t^cf Pf^nf , jj^ rnr jf*«F ^ctnf, t^gfj fjuA i76 ■ 
■. NoT^' m Med-^eam. sr/siy fA«>/^i79, fg 7»^ T J^MTf )c^^^f «ir?fi^«iyt 
^i^*. Clarius^Sc ad mentem Scholialtis Buchanan. 

Audiet ex hoc muUeire bene 
■ Gfnus, accrefcet glorU nohis. 

417. ^^En a 9^ t\ vfM0fH9 ^ttdxti o!fcA«^«M^fyff smj, leaS 
fieifHtt9 «vZr^g^y. Euc^^hi' Tnv ifMrl» vfAfSmj dmttrwfm 

v^^$ArA«JV*£^u^th. inlUad^: aduuemlocumH.SteplL ! 
errafle Euflathium re^e monet quod per Antiphrafin hoc 
didlum eile adnotavit, quum Sftif^ fit potius verbum me- 
dium. AtqueitaSophocl. &iEfchyl. ufurpanmt. H.StcpL 
obfervat. inSchoL^ch/L uMnotand. Eaflathiam legere 
df^^j^TUf in Plur. num. 

600. Mrrtu^^i iequor emendinttoi Grotium, pro ^mSb^ 
Not. in Excerpt. t Tragoed. &ComGed. Gracc. pag. 95-3. 

xo4p. metSitiy hic figniHcat, quum videlicet aliquis, ubi fe 
hoc vel illud fadhirum dixit, fhtim mutito coniiUo aliad 
potius &cere in mentem inducit. H.Stefh. 

1 17^, & 1 176. *OAoAv^y T^V T yufOditmf tH^c^^f i(gkXH o ITei** 
79$, ^ 79^ fTtw oticltt etVTUi ii^e&af, oAtfA&^</y <f>n^w. & «AaA- 

vyfjuh in bonaiii pirtem accipitur. ayoAoAv|tf ^tfxUxa^^ 
^q vxn, JEC hyl. Agimemn. v. f^6. 
Schol 1/. ii8i> 6c 1245-. B«A?iV ^^i^90^ rr ^ho^ 

xeijzev. 2«;$ flf » ^3nj¥ififf,y6^ t^^ft*^ ttumf, Aridoph. Schol. 
in Veip. 
122;. Maiim lcgt, nf omnes Codd. reclamarent, Isiq-^^lu»» 
vicesy vel issrcf fc^i^, reverponem. Phavorin. in verbo 'ArSs- 
fttK^ioitni, i ^' m&' iyn n Kifmi> ^ <| C4(tiy« 7n»A<y, i% i- 
«a^nX^v \«rBf^9^is, «'5 ini 'nj^ ir^sii^. i ety^iatvdkXuevit i 
ittt^ dfetKXaaif ^^ 9iy(^ fJUi^^fJitifvi. yiflicu fi rShn ini <6f»- 
yfe, tjy xaAStfjy «;j«'. i^ iTn ^atrU » »1 df7txi:rlfsnt. Buchao. 
re£te ad mentcm Euripiuis, /enties poeM expetit^, vici^ttdi-' 
mm» ^f ^^i alio fcnlu legitur fupra ad v. 603. 

1X6 u ""Effu. N o T -A in M £ D /£ A M. 377 

fc. ifle labor liberorum cau(a impenfus peht. v. 1 946. t^f, 
fbfS ^o^f «Wt. Pfaceniir 627. Ipprj» «6W»$ »/i 

141/. Diffenfat mortalia ctmHA 
CceU Jufiter, inofina Dei 
Tlurima feragunt, /pes eventu 
Traudant fdpefuo, quacredaa 
Fieri haudfojje, exfediet Beua, Bucfaan. N O T iE in P H OE N I S S A s. 

> 

Schol.adv.44. 9 A iii^fi^^^ ^9 ev A^, ita re^ Arfbiius, 

Jl\ Elegiafn intellige quam Uzorimortuse in- 
fcripfit: Tlutareh. Cenfolat.ad AtoUon, pag.io6.Edit. Pariil 

^fi/tfBtcf f? Xuwfii ieuJTjS hninoi 'M lX%y*{lmf 'tD icffAirfcyt/ig» 

AyiLu, Ovid. Trift. 1 . 5-. Ner tantum Ciario Lydt dikBa Fe- 
eta. T. Stanl. in Fragm. iEfchyl. 
148. Ktt^QU^x^^ nsiMiSv roTi fic^^il^ii» t^ ^ K0^ii itxi^itq 

% 1 9. 2i»fAi«eO Retlncmus cum Manufcripto,SchoUa(te, & Gro- 
tio : mirabile tamen quoniodo Zephyro flante navigarent 
ex f artibufi Phoenidx circa Tyrum, inGracciam, h.-e. & Ori- 
entc in Occidentem : at dici Sidliam infrugiferam quse tunc 
temporis a Cyclopibus inhabitabatur, frugum fcrendarum 
isnaris, non eo ulque improbabile: fcltcm m ^KAc/onK m- 
Pitti «?$ ri sraAtf, «tjcuf^fu» ncmo non agnofcit. Sed aliam efle 
ejufciem nominis infulam inter.Chalddem 8c Aulidem, uti 
vultScholiafl. cumhSc majoriSidlia,gratis di^m vidletur. 
re&iusforfanhuncnodumi^IvitGeogr2phus,e/irrii»S(i J^M^- 
Ai5» oi T^yi'/^} ffvfyUfTEi lu ?5n», hb. 1 4. pag.665". Edit.ParifI 
274. Simul enps hujus freta frdpdio marms 
Securitatem quaret ex audaciA, Grot. 

316. O^fy iiAttlf 71 X^jxix^* ^(^'H Aecxpvotcruf tfHatt mf" 
%*^n xofAttf, Certe ego triftem demejfa comam, Toto abjeci 
vertice canos, Ita Grot. ut etiam Canter. exponunt: nec 
non T. Stanl. qui roonct quod ^Xo^^fA^ wivJiriifeH^ M- 
fchylo, Euripidi cft xeiAfi vnf^Jlfn^. utramlibet interpretati- 
oncin eligat Lcdor, noftra fequitur Scholiaflem. 

1340, ^78 NoTi£ in PhobnissA^. 

3ff. KJIixdfftm) nsFli}/xm€9.den{ubxCjnaaYtnsLsmQd?cl[. 

{Wy : forian ad verbum eft, ^rr ^icos c^Pagos trMdmcen ^ 
dtlmdere, H. StepL noa male Grot. 'n^efiavit Fmtmm, 
^f^ liSiy w?» miitt ««V» «^» r«(»jx» ^ntrfisSnui «yj» A«f(^- 
fftKf, die^su a iiwkrm, r^ ce ryiC^yH "^i^crifi^ 

9i'> «^9s( «9^1« «MjCf «vSl {f»$* 

4« r . oM' • ze^*^) d^antifrimum eft illud Libanii de fpd fal- 

iacii. «ri;il^i)$ lA^n^/^s m^h^i «^« ;^»^ ^ anf i«cc mf m/*. 

^f/or» ^ om i^ cehuttUvmXb^ynemttiitn 'f toCfrhxtme mniiiime. 
463. nm^mdnni A C^mt &c. 5/r/t^m lem^ht Grot. a- 

cerpt. p. 870. 
492. n^9tt(itj(mnn) multx quidem occummt didiones e 

bonz notx fcriptoribus, quas fhiflni quxras in Vu]^. 

Lexicis, im6 nec apud Lexicograpliorum Prindpem R 

Stepb. inyenies, hanun iple non eiiguum numerum» ex 

naa multiplid vett le^one coll^ 
497. Ai^iw^ «iJW «vT hwSt ye^dA»^ i mitei Si ^^«, 

m»e<C««- A^yiff mt^^xMim r^ em^ ^ O^tiffSPi >ip^ 
nm ii, f^r lemffneimfiM^p ^ Mvjmhi. 
jop & ff 1. Tp^ntU» fallor\ni poeta refpicit dccantataAi 
illam Fabulam Herculis jufTu Jovis edo^ a Mercurio : 
Tbebis enim educatus cft I^rcules, apud Dion. Prufx. Orar.i. 
p. I j. edit. Parif. quem confulat eruditus Le^r» cfl eoim 

5*46. Mcwro^ m^. fixi^xo^f) fvx^xiq i^JuXfMfUt i eriiifn iw» 
meartp 9^ «^ ifi^igme i\i^, MCchy. 7. Contr. Theb. Schol. 
in V. 396. 

SH' '3r"«p^<<'> ncfcio qux vox : iWip^? vox bene Graeca, i»- 
genioftts, immenftis, amplus, \}zj$fPv$^7n, Tit. datus Senatui 
Conilantinopol. Du Fi^efne Gloflar. 

5*78. T1/5 hu.) antiquiflimum fuiffe morem hoftium fpolia, 
T^xoi» inDeorum tcmpiis fufpendendi6ccon(ecrjndi ob- 
fervavit Euilath. in Iliad. n. ^ Evs/t^tU^ mm oe <I>o<vcor<w$ J^- 
Aor» inquit ille, quo remitrimus eruditos. ita & intra v. 1482. 

617. -n. iffiTu csdTme Ibfb^ 

'Cli Td)c ^*«^* «//K^r. cfl continuatio fermonis Polynicis 
juxta Mf. C.C.C. 

ixd^uj Hefych. /k|i/ubi}Aoi«> iintxden i Uet^Vi ^ulii, Phav. Grot. 
intcrprctatur, Simtflacra Div^im viclimis gamdentia. NoTifi in PuoEKissAs. 37P 

634» %»(*AVHftf} ApollinisEpithet jM«y erat'AyHcci(»liaiic ia 
Veftibulis xdium ib ApollinislioiioreiD erigebant^quem ideo 
▼ocat Sophocl. in Eiefo. ^a&f^-rneA»»» tanquam Frdfidem, 
Cuftodem vel Tatronum domus. *Ay^m i^U^f» «/«» W$ «(o 

f (^, oi JV ^MfuTU^i a tf f*^tr». Harpocrat. & Valef. in MaufTaci 
not malim igitur intcrpretari,DMm»i Cuftos Thoebe» quoniam 
Sc fequitur ig i^iXaB^ ya(fll%. 
789. Eu?itlSia, ^Atfxi >cn j(9(»/««t i jsn^iA^M ^«Atfxiis, fVMidb 

8f8. £ve4{r/3^« mr(^ hhriptn r %dfi^vi^ni &fupr. v.^f. 

pt$M» Eudat^. inlliadT/. p. )8t. 
S6i. Afux^tio-fAi^ de bello EumolpL Thebanumbellum fui^ 
4. o^tatibus pofterius Eumolpi bello, & hoc non ex igno- 
rantia adjicitur i. Poetd : hujus belli meminit Lycurgus ia 
Qrat. contra Leocrat. 0«mj «^ Bv^Afvw r noWJ&^ i^ 

7v;gfo /l^ yg j(^' |i»#/yirf r«$ ;t;^iK/3«MsAiJoy3( 'E^f;^f«h &C«^ 

pag. 160. edit H. Steph. 
8pi. n«Ai«» & ita MS. Ufurpant Attid Nominativ. pro Voca- 

tivo: itafupr. V.631. , v 

961. ^^Euiw^&^ 8c if/uvfv^tc^ f(guntut ^nt^ BttmTi» ffMx;^ m^ 

fcgtJfSjfiu h^H«§. A' •<«>»«;» ^ A' ifMfWjfm. Dio. Prufx. Orat. i. 
996. nc^m^^itmtf Schol. MS. interpretatur per ^^^^iMpfv^ow» 

qux vox inhdc compodtione Lexicographis ignota eft.;^«w- 

pniZ*t, jubeofahere. Laeit. in vit. Platonis juxta finem, tSTs 

f (A«»^p«rinaK jfiy MJ^r r^«f* jy jS ^^ €9GNi^^«f$ ^tfcA"^'» 
flio» 00 o!i 9iyf( T cen^Jfit mtik 4ai^9upfiiu9i% ^ fif i%%jmf 
i/JbCtfytMflti ^fupnl^itaif, &c. 

1068. MS. legit. f/Aif n«W(, St interpretatur J^/Aii'A^iSMi; 
ut vet.Schoiiafles J Xrfntf» ' A^f SL MinervA urbes facrx : 
hinc noAi«« dida. Sophocl.in initioPhilodet.N<»i r"A^y« 
yraAMf^^, j! o»^m jbk' «^o/* ubi Schol. noAM<;) mAiSf;(^(^. trTM 
ftmAt«(;t;<^'A^yi(' yi«9 «c^iAcySu e« 79 'AAxf vid. infra v.i 7 j-i, 
Invocatur etiam una cum J)iana,M\\ Erecbthei domus,tum va« 
cans liberi^,fcliccm prolcm confcquatur. lon. Fa6. '«'.45' 1, &c. 

Schol. ad V, 1069. '0/)t«(/«f *Ahif£^iy^9 ^n XytAXf^ co*'Oy- 

1070. KflJ)tAf i«ey fx^fV/AyftO ita Heiiod /8/9 'H^^^xAnf /v» pro ipfb 
Hercule : 6c Hom. /8/« ne^dfnsi^f n^XtwuKMi fiU apud ^- 
fchjl. 7 Contr. Thd). pro ipio Polynice. C^tonis Virtus,pro 
Catone Horat. 

1094. IIvf« j8o NoTifi in Phoekissas. 

f^^f^ iittf^- Hcfych. 

Euihth. ad Iliad f. p. j-oj. 
II 07. TaO^nariv, ita vctt. Schol. Colledor Arfeniiis. itaGro- 

tius ; quamvis MS. lcgit TtXf^^orif. 
II 1 1. MS legit im^', &iaterpreeatur i;fftfit lif #fp«y IswfTr. 
xif 8< Kt/St^fnn, 8c xAAm^^f» rc^Luiter a xo&^fncf ortavox: 

Tm^ y^ ««-» jM^»Aiir war^m»Z^ uakk&taoi^ xnSt^n^ Ixtjp. Ety- 
moL NL w^« enim, csfut. 'Apy«7vf , id. x«l' i/JisJrnik f? ¥ 

«qy A ief^«Ai|y r^ yjf wikd^nn. Phav. 
11^7. T^miof) JupiterT^Wi^did.quodddedicarentur 

capta ab hoftibus 4>olia in Trophaei modum oompoiita. Eu- 

ripid. Hcraclid. r.^^j. vid.fupri in not. ad v. 5*78. 
ii6i. 'E^siufifc r dxiKnii» ignis intenfionem vel eruptioacm 

qux iurfiim fit 
1171. Sm jam tueri eUuflra vhjmei Luis^ 

Nm jam Choreas Mgere fers fatitttr ttta. Grot. 
1 340s 8ci 372. Eue^fdhi^ dySfttL fnaif, C9 m ^f i JaifHf Xf*^*' 

Euflath. P.1Z64.. 
X371. **E6^ 7Vi$ 919197««$ isfpf»Ji?ut4^ Ai|f0iy inhftti/bivm 

X376. * Af Tifn /CiiMff» ft^ quam nunc contra erigo. Grot. 
1 1%6. Tti fun m dfmx^fH^it Tuba ehim non crac in ufu, ut 

obiervat Scboliafles. Trojanis Temporibus. 
13 94. 'Lffifigk) imperf. a ya/tMv. iuifiy ini^t^tf» Sr^i^cy, |t6f7F- 

^f ps/, vox in ufu apud Hom. icnnp rfi^, ^ l\ mvrQ ro «-piy- 

^S KetlT fK^smf, HTU TfVM» T^tn^ TflltS. Tfi^ f^xl^ 

rftt^. ffjij fifAv fcftt(^ ftffAS, tI Tittfz;^. Euftath. in II. m'. 
p.137. ifS/i^ Od^fH t' V. 238. ^(fti^* dflJi Wotififtq Di- 
dym. & apud iCfchyl. oUxm fttfttSf, SchoL interpretat. f |. 
itnotf iii\d}6»fi xifSf* 7. Contr.Theb. 

1434. 4>fv, ^fT— & proximefequcns v.referunturadChorum 
a Manufcripto C.C. C. at Grotius priorcm Va-fic ad Cho- 
rum refert, alterum Creontis flatuit, & ipfe vidit Manu- 
fcriptos Codd. 

SchoL V. 1416. KdttuSd-niq 'Asve;ai«* Epithet. ApoUinis non 
aequc notum, ni refpicit SchoL illum AfolUnem quem Vir- 
gines apud AfchyL vocant <^^'/' dv ^omS ^if. quod & 
ipfc aliquando e Coelis relcgatus a Jove fuiflet ad Admeti 
armcnta. D. StanL Commcnt. ad SuppL v.212. Arfenius 
lcgit«ifl«Mff/fl»'A«f»«i, »49 7« Kp»- N O T ifi in P H OE N I S S AS. 3^1 

1448. *Ty^%;(/£^) Taalim,moUem, vcltenerammamm: ita 
y.i6fk' l^^9xif%u moUimfulverem. 

15- 34. <^iV me nigris fretum thalamis 
FUtu Virgo» gemttuqu9 vocas f 
^uid me UBo trodin jubes 
BmcuIo cdcum ducente pedem ? 
^uid rtifi vivum refio Cadaver 
Aut exequiis umbra fuferfies^ 
Levis aut fomni triftis Itnago. Grot 

1619. TeAiflox^i ^fim HKfSf) itsi MS. & Grot. \eg. contra 
ha^enus rcceptam ledio&ein, re^s-^^y fexfSf pwi. 

1669. Apertius 8c elq;aiitiu8Grot. Deejt una numero Danais 
acctdam Qregi. 

1686. *A^ yiffalu) 'd».a oon hoc in loco i^ »fa4f{a-iifU t 
avrdai hfy^i fed aliquando fumitur pro ^ & Attice pro <^ 
f^tyii ut in hoc loco: male igitur vulgar. verfio reddit 
ftdfuferba^ dc D.Grotius ut femper opttme, ita rede ibi- 
fum aflecuttis tft , Non fi e[ua verum corde magmtmm 
fafit. 

171 7, & 1718. Utromque MS. lcgit iftmfisflt*S^y fenfu opti- 
mo, nonne ajpicit, icTt^tia, nonne videt* ut funiat » (^ 
annon retrUfUoi homimlus digna fro maH faHisf Afpidunt 
oculis {liperi mortalia jufHs. Viugar. le^o fine interrogat. 
non maia, «/(Af^Cfvtiif , annon poteil exponi per ^i^^tll^&af^ 
vices excifere. , 

1 719. Chorus apud Sophocl. Oedipum hmentatiur in ipib finc 
Oedip. Tjrann., Oliiitn% oh» ^$ W xAe/y* mflffigkr ^ht, hic 
vero femctipfum ob prxteritam famam. 

1741. MS. Benedid. Jf viCe^ Sc.Vkufdibt. nos fequimur 
Grotianam kd^onem. 

1 7 5*0. Joann. Grotii, Hugonis Patris, lepidifTimum Epigranuo^ 
d Grseco Palladae, apte in hanc fententiam quadrat» 

Si quem Fors agat atcuaferat, ferat atque feratur : 
, Nfftrat» (jf^ferethuncFors, magis Cf feriet. 

175*2. ^a fhi^7,^fi Ni)(^* *A^« i nUfi qux literis 8c armis 
prxfideti ^tmrifiyiti mffgik ^ff iom auTif» fuaotimommvii 

. TiWrM* A; f^'A<^ifm flsU iiatfPfjud^n. Euflath. ad IStd. ^. 
p. 1244. 382 VarU LeStimes in Medaa. H. S. Hcnr. 

Steph. G.Grotius. V. fs T)RO wmwfc Grot. 

189 *Opf*«l^itaH.S. 
195* 2w^^«( G. 
5-98 PiD Xv^^ G. mut^i. 
634 '£^/9$ rcdeliS JioB f^. 636 24>VRS. 

644 Ke^y/ H. S. 

781 n«Ai^M« H.S. 
I160 T<^«0»H.S. 
1313 !a^S«v$ H.S. Tiir/^ Lea. in Thtenif. e MC C. C C 
Cancabrig. H. Grotioj Paiil. Sceph. 

V.36 'tAmv M£ pro ihoAiif. 

84 OoW pro «-7»^ M£ 
88 0diS6^. 94 iA$i(. 

178 ^^ktUfirdTM G* 

303 n^J^fk^ M£ - 

310 r«e^f«r*A'iuM£&Gror. 

▼ulg. ^g» & «riJ^$. 
3 1 9 HifitMffi ita Grot. & M£ 
33f 'X4gf^^fi09tt Grot. 
364 Tc/pCc^ G. 
401 Pro ^M» MC xetKS». 
415* 09^0$ M£ 417 f;^«f M£ 

466 'Ep' oti CuMfiiui» M£ 

4^7 M^/^y^s M£ 

485 'EfAoP G. 

f 13 AnXtyffUj Mf. 

5^14 Pro fboi, M£ ^'. 

5-33 GrotA?|«/proAi|Stobx. 

P-47r- 
ff I 'Amt^tif M£ 

5-62 A«y« M£ 

5-7 1 'HiAu^e^ pro a%irv|/. M£ 

j-S; 'AfittaU G. 5*94 Z»Mr7^ M£ 

61 1 Grot oxBitt. JJ**^ HP'^ 

M£ retinet omiilb c-jf. 
618 Elffu'r/i^guT.^&ic.G. 

632 -Mr«' /»f ^r«l> «rW, MC 

635- y«/'/bMM» G. 

iJi^» Ai«$ yeififtiC uuaAu 
JUearU » &C. Grot. 

66% Ita M£& Groc.priuslf9- 

J^male. 
694 'EK-nto-. G. 

710 Mi/(f«/ M£ 

711 nfsn<9!incM£ 

731 n^(rA/;ifi/4f* M£ Grot. 
& P. Steph. in PluraLnum. 

7 j-f ''Ew 7»#l*, Mi)9 Jl' JjT- 

nlsrvXof U noXtf» P. Steph. 

768 eT^w-ti M£ 

776 'AvfWnfb. M£ 

798 'A»: addit a Grot poft 

Afiotii* 
8i7^^ifW«a Vdria Leltiones. 383 

ll6% 'Ef turnttt M£ 

1926 Ausn9®^ Md 

1330 Tor$ ^ f^£nf;^f G. 

II f 6 T»mn y',Wjl Ml^ 

T381 Hb!|ar M£ 

1507 Tdh nifisi& legit Mf. 

pro lUJ^ eufifiutilL 
15*01 o;J^9nJWo Mf. & iiiter« 

pretatar o^rAWsJ^. 

1511 Etttrfrof Mf. 

f fi^ Aieawf M£ pro ftx0tn* 

tf%7 'Ot?o7»J, oflowi. Au. 

lj-29 O/JlfrvG. 

153 1 M«»^^«yitaredeG. 

15-41 ''AAo;9$im^M£M^ 

11*43 Tt^Aoy M£ 

I j-60 T«^ff^ Mf. ac Grot. 

11-7 1 "£(«4^1» M£. 

If76 'Tsnff^fy MC 

i6f9 KMi^aeii ti M£ 
1688 OiaS/t^ M£ 

1707 2» i*M «riJWo«^€ M£ 
1713 U^ih-nB\ «rtfy.G. 
17 15* '£A«Jr«ry M£ 
17 16 Aetfti ifM o T?im^ 
1720 M£omitt.utnunque.r** 

5*35*. Pro ^OiokfitUs Dio Pru£ le^t 's^Hfil^x nempequod 
£aripides de ambitioiie & inani Gloria fcripierat» id Bh 
Avariciat accommodat. atque infra ftatim» pro «coo »«Ai- 
5*y Tixftf, l^it r«i» Ktbidftf fii^Ttvi : videiis Dion. Pru£ 
Orat. 1 7. in qua oratione egregie diilerentem fuaviifimum 
oratorem iumma cum voluptate audies. confiiL ^ Fed. 
MorelL in locusi* V.824 ^ftt$fMtofY^x^?J;ffi,G, 
834 Kie&pJt M£ 
841 Ile^^mpG. 

843 nJKo» M£ ti5f5 G. 
8f 3 'liipf^i^ M£ G. 8c P. 

Steph. 
85-9 n«fe<|»<if Grot. ib. pro 
^ «^ G. yS» MK 

872 KAtiW G. 

896 T« '^^S G. 

P40 <I>o/f. M£ 
969 £iVif M£ 
979 'AmXt^ttxff^i M£ 

1006 0« /^ Mf. 

1017 MiXetfbSa^MC 

loao ^tuetrM M£ 

1019 Pro «riAii!^. M£ «riA«- 1048 "On G. 
1069 KttrHfyimii* 
joSa/^Hxffs— «/>iAM* M£ 
1099 T^J^ y$; M£ 
1 147 lUi^. M£ 

1109 JSia^Tn^. 

tx%g ^l' xsanpl' M£ 

1242 "fAili* oiiMC 

12// ei»p0i/y«y9i «Cf ^nJ^» M£ IN- j84 I N D E X. * A TnfUtAf^ , ponipz dui, 
J\ Phcen. 149$ 

Am iya/4^ 'li;'^ <:« Ki- 
•e*. Med. 4id 

'A^aW^*, uf[)rpsitur hic pro 
procuntre, JstjwiAiuw »{(£>, 
utiScholUftn. ph,ijj7 

'A}aifA, ridenotii. ph.dj4 

'AtAmt, Wif.a'. ui6a. nibtZtaf, 
«f ■900^. i{fr[»R«f . nie j o 1 7 

'AA^Hstr^-t f»*%** •?«€■ "»f- 

Sckrpoate.fuiiuris. ph.fi4j 
"aAs, •»«{ ? cii«.f, Ziit x«- 

U«' wV ¥ {^i«n» «fW ^ta^ 

4hn, «'Af. ph.8i7,if6p 
Aiw;^'*. mKiaitfi/S*. ph4496 
'Ai!&itv(. 9*^«. Schol.ph.S17 
A(^A*n, Ktncv^^f, AVfMifgf] 
' iftim^ffS/ltr. plt.1 91 

A&ui^, « 5f»"f> 9?i"m>M «■- 

Ar'- ph. Ij-lo 

Alfom^t craentui. ph.tiiS 
Af/<c^iwWf, foem.— «n; ■ tmi 

^«»i»rt«?^Bff^».ph.877 

■A^«r«. ifp.S,di^^. ilJa.ph.JJJ 

Afmftt*, ^•nAtuM, *^.iiie.i9 

'Act';a>«{, sAiixJlii;!^. ph.pyo 
*Aity3-i'ii», «J «mtf J-aJ T «ap- 
sMf. ph. iii.igp 

'AXaim WMtSafaf. pLlj-ji 
'AAai^, I TOfABi. ph. ij-iS 
"AAuni, W lycjwj (crioiAvrS', 

•iT/ot, ^f/. ph. J4J 

*iU»'Ar'!> iiuftsrn w"! 'Efttf- 

n^hn' ph. 1J87 'aaIm;. 
'Aj»tiCi^Mf, 'AAb*. htafm. lUitim. phj atf j- 
"AAftt.iiure.Odyfl: •.mejtSlt 
ph.^oK. 

. ,.. ,. Pb-Jjo 

■A^.8^->/r.^^»«t5#^ 

■^iSfM (J Ayn — I , )dM n 

«tikjfbfM*^.. ic.phjj» 

'A{i.tanY, B«AHMf, j ln jftin 1 

pb-tfM 1 

'AF«V!A.^i^Le.f-'^W~ 

rii». SicHaammf^XneU- 

(*u, i Ue4*ft^. iit*fi 'A- ' V*'^'^ .. . 
■A,0a'i,i,4J »M», JCuGd. 
'AM/<i{ib«i Tox Grxcobuk 

it»M. Typho. Du-Ficfi» 

&. ph.u* 

'AttfnJt^, i tKxif. ph.i£r 

'Anfii, &afata traho, pot 

iJH/fii^-perM.Wr^p', «*■*■ 

«^■«•mC ph.11^ 

'Ar*A*Ai''^, vid, notas. meji 7 j 
'AtTTXii^tr', a«£5^ws. vid. >M- 

C'f*«f- . , mcuiS 

'Afni'fH(, «rn^vj, iiriiBmn- 
rw. titwtt ^ ^ jfterif. 
TOr, «Hf ifjtT 7m tftmm, 

iimSi. ph.;6i. i370,'A)1f- 
■A«f- 


N, I N D E X. 38f •A»2»V<5A9ra5 SchoL tivV<p%fpq. 

wAi, Phav, ph.fo; 

•'Af T»/*tff , prccor , fupplico. 

me.709 

t(^. Mfl ph.Iloo 

S «Wy^ 7U9et4tT<tt yiylfccn T 
jA9n(je^ivy. me.410 

*A?tK;ii^«>V &-fl6^ i me. 1575" 
*Aria^,Schol.Ml^ xMfix^ '^TC' 

'Aan^o^iorq. me. 412 

'AW«9e9 pro ^taC^Bti ATn^v, 

fi^%^v, ph. 1728 

'Am^o^i, perfugium, reccp- 

tus. me.603 

'AmxM^iii^» > vlde notas. 

ic. ph. 996 
Ag^ w^cyi^Ko^ Qtwit(r^^ 

^«{fSTUj, ph. 1-69 

'A^ffbeq, 4/0^^. ph.li^-o 

Afhii c/aS* p.it j^g. 'A^«y<f2- 

«aTi;.' 9mmA«i5. ib. 1614 

•''Af ^(^ ?c-o# 7»\ vclum, car- 

bafus. fc.me. 5*24 

, *Ap/M»o« , HpfJisyii, Quvd^eioi. 

me. 1315- 

me. 903 

'Aearth^gpfjU0» i ri^ eitaristiq » 

uajrih(ptp/tJ($¥tc B-tixazv nmt 

i T^milet. ph. 80 2 

'AfJf «5n»5.''ttt&'^«I®-« ph. 1 31 

*A5»<, quifunt. fc.ph.S9 3 

aZ^^ «J,vidflim, rurfum,hoc 

eft: contra, cx adverfo, 8c 

deiignat plerumque oppo- 

iitioaem quandam. ^^.490 AuTDpot^mq»^ qui propria manu 
alii cdedem intert. rae.iz6b 

It' fltwrSf 5^ tdV«. ph. 903 
'A^»j(^,dimiflus-fum. m.i 002 

B. 
TyAii^^ me.iiSi' 

^ BecB-oi euSi^^, mc.iZ97 
BecB-^v, ^fjugXitf, /2ecB^, ec^aiX" 

fisf!^. >g ^vifisf,. ph. 989 

^ecK^tedjfisLi nixus ille in bacu-, 

lum , live ipfe baculus. " 

, . , ^ pJ^-,»n4 

Bmk;^, V f^MT fielK^f, i A<e- 
y^Vv, «;^fie fgx^Sv, ic.ph.i 49^5 

^axQU & Schol. ad V. II 8 1 . vid; 
notas. me.i24|' 

Bfli|<$, A07<^, ^ifAJji 'mc^ro 
^dtfi, mc. 1 374 

B^/Sgiet, ^^.XbMyf* a6Hoipia 
moderandi certapcicn 8c de 
eo ftatuendi. ph. 45*3 

B^f 7w$ , iytXf^ , ^hiXtf. 

-ph. 12^-5,1481 

B«l/M»Mi iX^^S^* 4uid. f p.281 ,291 

r. 

-*• 5»rc«» Mf • ph.n6|' 

• — *f ti 'xsrti^i ^Bieti^, mc.709 

Mn codi ;?tff«S K^uTrli., jura- 

^ menti formuperbarbain ycl 

mcntum. jne/65' 

ph. 967 

Mn^si^i^^ecTup, Phosnif 9^0, 
fiibintell. it'ofbaj, & <r5 pro 
ff*». me. 3 24 

Ft/^f, i & y'«* fAtir^f ytii. 
Koti i^XoX ecuTViV r^9 y^v, 
mc.479. P^* ^P> ^73 

TvfAtvnti &— ?Tr5, ru^iq wrJsJrV, 

0/ A\ ri^ fytfhfisiii, oi ii 

rit^yffitpiifigt^fSflni. p.»i^4 

B b ^^^^ 386 I N "D E X. A. Ai(iJf*?(A«, vide notas. piLdjf 
A^/K^f w^ «jpb/QtSt. ph.664 
Af f v^, ra xMOfu ph* 1117 

Aine» AMsny « i^m^. mc.1373, 

ph. 908 

ph.68 

5]|<, vd- -M»7ij«. p!i. 47 1 

•»«^3®-. ph.877 

9u» c^7Z6Ar«.A(Kfb^v.Afsr]c^ 
VMrf rtwle/Ceif. eiJcm dg- 
nificat. in S. fcript. £p 11 66 
Ai«f «€« • . latff^^ oJyoit o iift' 
^. ph. 90 

iiKMo». ph. 643, 1416,1 497 
AtyfCMV, 041 ? J<y«>. ^f^iv. ph.798 
A^u&mA($ . ic. ph, 989 

AvmwoftTl(^, fc. ph. 6 3 

Ava-fSfiailttt. me. 874 

ph. 319. 
E. 
*pi« f i^fpfi/^ Tm^xiX^a-- 
•^ fiSiStKof. ph. 977 

Erp^^v, c^wAyty. ph.1181 
Ertr/3fl6, ingrederc. ph. loi 
*^EiMt7x. mc. 281,719 

H JvyS^i vUi» ph. 1 1 1 ^ 
£«A«v£s,KA«>^y,xcA«V&V- ^^<P 

|««5f' ph. 11 5-1 

'ExA^n/e^»"» ifolutio. ph.976 
'ExnvMt muto fentcntiam. 

ph.9Z7 
*E^(uv }>ni' nic. 171 '£»3^» e!sc7rSt/*fPi»$ > ir«^#- 
dcfloo CUOl PLn|69S 
atiooc. 
ph. 15-16 

tas. P^f^ 

'^EFtf^V* >/rfT»f gSr ? fVf^, i 

wHfitmiti T ux^ft 4 «m 

•imxdrifyg. ph.foS» Nfu» 

Jff^. pLif J9 

'Ey«A«8b quid. ic.pLii86 

'£y, «ef>0< J^M' V»' f Wmv. #( 

.0« J^ Ai^K iftfdxf^»^* nrfMi 

fWv^ Ai^bf. rmf fflm» 

«vtiAtycvifif vMtfi* Arg.Fh» 

'E9§ifMt9, ^mff^y, IflBMirw Mil 

vid. notas ad v. i;94- & 

SchoLad V.1261. imfmim, 

tifrli AixeAfms. ph. 1^5*7 
'£{«v^> ^krtfSJxb4, »ix£. ph. fi 9 
'£i«fi»f(Cf#y. fg(»>4iy ^ dwif;^' 

'ESfAio^ie/yAi, ««Scsr^A^jpJ ^ft 

'E{«9n^. me.6i4 

''EjTtfiBSy > |fMv , iwa^A^f > 

ir^of^f. jph. 14 J" 

^'Emyin^ ri iTtdfi 9 vk^CK 

fv^ IfiifS^t ^cnnKai rui 

wAffAttf$.^?«A|«, iSoq)». 

ph.loi6. 

tfAKh^it. ph.105: 

'£srr^«eV> ijfiKwn vid.notas ad 

v.8f8. ^ ph.4; 

'Ete/^, x«S(^> xuitXxt, duco, 

traho. ic ph. ^ 1 1 

imi^aii^i i^ovnuf, phai44 
'EsrTTyfc^tff. ph. 796 

'ETiiafi^ HxH0r»vS\xs arxnoniai 

feu / N "D E X. !J87 ieuicutorum Gcntilitiorum 
apud Graecos. ph. 1 1 14 

*Rtnrft^ofAetf» me. 666 

'Smi'n(4,; Mpy^. ph. 1045* 
*!B^f •a;«'W- fc.ph.i480 

iQt?^. ph.1266 

^^ ^d^inic^ni, ph. 1036 

ph.n7; 

"jBff^» i6%xU ^TvV, A^<^» 

xAi^i^. ph.6f6 

^JBf^tfiv Th. fil^tt. me. 1301 

*k|^, ro ^if^» vide notas. 

me. 1 16 1 

^S^HSI^ ^C^eA«9» ^Xaffi3h ^o- 
pUkeat* me.f97. ph.990 

'EiartinHfn , ^vmtit imtitwnf 
& hinc cortf^i icarH&aii 

2UX nunauam fiadbe funt 
ne iacrincio. ph.1246 

mc.1140 
^^^ 6c fi^fAtht quomodo 
dififerunr. ic. ph. 281 

^Bntfgv, dprliyivMim, ph. 1604 
Eo^idCeitCi vide notas. ph.7 89 
£v;nriK9 iZmTFlm» nyttf cvfA^ 
fiijvm, ph. 696 

Ei^c^ffviT^. me.279 

Evt»'J^ » aquis abundantia. 

ph. 663 
*EZ*fy^^ mc. 387. • «eV^fliAJif, 
- ifyfi^* ph. 766 

Z. 

il^ fa^tf urfAU y ^ «woAi)Mv$ H. ''5'rT ^A^ ph. 39rc 

"'-'^ 'Hy», ihy* ph.^6o 

*HyK/wrrt/, «ip;t3», >iri»jf C^ 

Tfios-rnti' ph. i2X 

*'fiv£iiM'9 eiffitiiiifur 9 vid. eitoarm. 

ph.M88 

*H(i0fo$, THTi^tif euTtt^ P^V^r 

«ii^f^ f9tj «f <J)^(» TRepd^V^ 

f 9n ytwmiti ;. ph. 9 f 2 

HAdO^f, A(pi%^i fa^tiet, «^o- 

A^. ph. 8fl 

Hf, otfit y i»f, x^ai S tei m 

H* Qvf^^crmt^ 'Jai'ac»%KU, 

ph f6i 
0. 
ijS«it^ 'Ariixif' B-^fti *£A» 
^ A9v<»oy* 5*wfco$ ntniZxif. 

, ^ , P^-847 

^e^ii ^&'J^A$. ph.938 
euXsHy V^^» «V^c?. ph.819 

e«;»L^, xAi^J^,^Aa5iy^ Mf. 

ph. 88 
0«»7vVj o|y, ««(^yv/i^i^oy. mc^o. 

ph.68 

e^ f ^y , JpnfHf , JpiofS^n i. c. 

^vvvow. mc f i 

e^foi, w. Ay^. 9)iocy, ^'o^o?, 

A«A«, Jo^i/bir. ph. i^fo 

i t^ttnfltcf ro fy^a/A^. m.21 7 
I. 
^TaAf^i, ^tuiot ph. 1040 

yaftS^re/itif. ph.lf33 

^'iJls^i. me. ^Si» ' 

^[v«, tifii ? omt, ph. 648 

*lzr7tuet t^ iw^Ttuffi apud Poct* 
tfr^^fft^. ph. 80I 

Itv^. 9 ^i&f^ifHeti yip&^. 

ph. 139J 

"{to, cat. me. 798, 81 9 

*W ^f r AMfiitoy • ph. 1 89 

B b 2 K.«fe4«y 388 I N "D E.X. K. •^ K«/7o<videnotas.mc.io49 

ni oTD^js* mc. 1 05*1 

ubcranria. ph. 122 

Vi»x^^eftf»i.\ rar. ^47 

Ttf lc/Aoy, cu^yitn H J^^ t 

aihta^f. ph.r4i2 

fidx^ , i Qfftx^i ttftcxpci, 

vyiuf(^, tn Y^ MW T6 -jniti, 

iiif,i44o 
K«9^jcJ, c^^pedlo. me. 1 1 1 7 

Ki-m, ^ H7U, pK. 420,601 
Ku&Sai^v;^ vid. notas. ph. 1 48 
Ka$^£t^7fii vid. ootas.{c.p.i46i 
Ket^gT^lbof, hofHam 2c facri- 
ficiumlibo. pkf^g, 5"76. 
KctrtxM/ii^, vid. notas. ph. ^ff 
KtcTtlaJpoi, difccrpo» lacero, 

ZtttTO, KOt^%aifHf Ai%^r«M*- 
/MeloT&tf Tmffqt 'nS*As/Ci9^df4. 

ctLflZfii. viJ. Schol. ph.iif 1 
Ki^^ft/s^, quid. fc.ph.igp^- 
KiK^^ , qu 3e fi unt. me. 1 3 8 
KfWV<^' ?A:®"- ph.2 2J KfiiAjifryf»,videnotas. ph.1497 
K^juvTv^f * tfhffijik Amvmimmk 

ph.i498 
KoAMii^, Cyaneas. Buchtmnn, 

nic. 1 

n C9 yji xvxUfSi/ff ffipH , 
;^fflv ^ WJWff. vid. notas. 

ph.ii;8 

Ki^^, «W ?^A^, ii «^ 
«oytf. niej207 

Kt;vj}^^$, xM^TVS. ph.ll 1^,11 7f 

iKo^Ar, «0p. I. SiKvpoie. me.136} 
Kv^X* fvfxdfi* P^'7f ' 

KfvAor, pes. Eufhth. £xmX^9 
«9-v$. m.i 1 81 . p J 1 92,1 400 
Kt/fAti^waift timxtr^ot, 'Sfui^woh . 
iX^^SAei^ynf. PhavplLJfl' 

« e^ jbkf^ U€4xy4tu n£ff9i, 
tinXyit ua^jif^ ^ srvffixc^ • 

fAi>«. ^ 797 

A. 

Am^o^, to eipfAif 9fVCium. 

me. 1-24 

Aa^i^, iyiSf XetfJifScifHf. arntb- 

Tixjf ^ p^tAff' ffVfoSt^^m^, 

r/ P J?^-9f<5. ph.i6;4 


^itwS^fMft x^sitm (TUfigf,* fA$ 

Xufit nifisfm vid. ;^«5*'* 

mc. 497 

KvhfjLm, afHnis. me. 991 
Kicarei» tefeixH7n( 7» Atifveru, 

ph. 65*4 
KAn*?, quid (ignif. me. 2 1 3 
Kfii^tu ^ Kfi^ofjbctf, ph.5'5'5',f99 

ph. Sj-y ^ Aet^a»^^ec» Xiieh {c.ph.288 
Asr/K^t?» XHUteif. ph. 15-64 

AtS^f, pn. 15-82,1 605, 1692 

Af^ftf, elK^tt7JiS4Cf* p.24. A<<;- 

>(^^S^. ph. 1 20 

A^g^'«, ofisc^ei» Aifo^. ph. 845 

Aiwt««rir, AdC/xji uaxrffi ^4' 

f^of, ph.iiotf 

ph. 15:^6 
Atji^ttft 


I.N "D E X. Ai^e^^Vy ^8^><«r, Aolof, m.ll 68 

^ Ao/o9-<oy Pha7. me.i 1 of 
Aj(Uffi^. ' ^ ^ pluSij 

6 nytfAm., Tph.^fi 

Aoti, pro AvtfmAir* mc.f 66 

iui,\^6i 
A0TUi>ieifAnpi*i iSo7Bcir«.pj 5*64 

nsikXttfiiinc^. 794 

. ^. M. 

de vitd longa. ph.i^-jx 
M«py5> fis^py^'i> i^&*Z^\ ci»- 

- (Jkupytu, . ph.1163 

M»pfis^C^* A^xH A<^o(« ph.667 
M»^4*»> Z^^rSy vel fisimwit. 

pk4i9 

JAt^nKtfyifw fiini^fMu, ic.ph. 
444. fbi6ix^fi fAi&^ytTfi 

Mt?M^utoq, |beifA«K.«m.96.p.a 7 6 
Jilf^«f6b«^ii(> niger ex proniQ- 
ditate. . ph. 1 01 7 

MfA«vMr quid. fc.ph.1098 
MsAso$, «^At^. . me. 96 

JAnnlficuXtt, quid« ph.il^S 
Mf&<J^$f*<of, quid. Grpt, |>r(^fe. 
. ftria, fc. ph. 1246,1 18 f 

Minyp^fji*cu vid. notas« me.6oo 

MttvtfAtdy id. quod fMiifiSfjtf^i 

ira divina. ph.94.i 

ph.8o6 

lAUa-ycf, , pu^(^ > /H^Autf-flfO^ > 
dnS^JupCiec, ^i9e^7>i$. ph.823 
Midfkp i fJttvffig(^ > XvfMVf' I 

me.ijyi 38p MlfbFfV m^^ 79^ fbsy4V. ph. 202 

Moe^tf, «'2^$ 9r9A&«. (Auejtu 
ti m //»« ;);/Ai«. me. 'pfz 

MuatufinlBurfi^ifihXvffAoiy >cn- 

r^^i, al. ^nr»5, ««e^ri 

«U)A^$ eixtMle/uati, » ? Av- 

«•5/1®- i^W^^H. me. 1321 

M«y , conjuad^. dubitat. 

me. j67> 606 
N. 
JQE«i'i?, ^ mc. 1 1 j-o. ph. 308, 

Ktu^iff, fUi tlf. 161 3 

Ne/oTso^s cum dupL «8*. & dipji- 

thong. a fUfiuu, fiX&oi, vn^ 

fsiW^.Hefych. ph.1240 

Nfa^?TF$ yifjb^ me.1366 

NfoJJMrj/Ii^ xo^i». , me.62| 

NoOT«, Metaphor. me.471 

ph.io2i, 11.04 

No7iV> n ly^^-rtiq. ph.649 

Htm^eif, tego. iftSvnf, W vAk 

■ . 4ife(f mTBMf y. > ph. 65*7 

^EMt9i»W,vel %H!f§eiat7tK vid. 
*^ me. 139» 

liKp<^, • ph. 366 

K^aif V «0 «'$ »• . ph.4^ I 
Au^Ktq Ku^. ph. 375* 

o. 

^ry/ftsf^U» 'A6ium. vid.Qotas. 
^ fc.ph.1069 

ph. 5-69 

oJ^wc?^"* me.f23 

OfV«y^> i ^«^-n» fxpvaii 'f fK- 
^Aii$^ oiyn vitis.-ph.! 361236 
'OAftf^^f^. ph. 668 

'OA«Av>^^ vid. notas. me.1173 
*Ofisi^tfi ftnsXi^f. ph.i6io 
'OfMtfi^Hfi^. fh.^^1 

"Offi- 390 

jiAf(^. p.8i8.rc.i67o,i7ii 

me. 1119 
*bs«»qiu^ quacunque. Tne,f^^ 
''Of3i§9» i^nXot. ph. I loj* 

'Of^fmoH ooa occur. in Lexic. 
{c.ph.iii2,ii9o 
^OffMtSfi, ipHf^i Steph. Caater. 

xnc.189 

^OfMv lonice pro Jf. ab^^ir; 

ipfAtUt» ph. 1 14|( 

^Offniitt. me. }i7. ph.ij98 

oC^irvMC ph.1^98 

n. 

-'■•'' 9i»»2{* r^Wf . mc. 364 

me. 1 041 

' n«e^pn>Wf<ff. ph. 1^46,968 

nft^ii^K»^* ph. 7 91 

Eufhth. Mf. y^. ph.41 8 
Tltt^ifunBXS* Metaph0r.me.9i o 

e^^fkf. me.1377 

IIi^e$ Ti^xM^ ^^cnxM^» adv. 

MAtfve^cd-fy. p.71. & fcp.i 170 
Uiihl^tt, e k>lo in fublime 

eveho. ph.1034 

T /« «)My TnivTu X^^^^ 'CP' 

)(^i^«r icugtS-af, vid. notas. 

ph.317 
lUtSjfKf^, lugubris, iu^uofus. 

ph. 1078 

Wfi;. ph.i675- 

Hifytfigk vici.notas.p.i 1 of ,ti 8 3 

nfe^f^^M». me.5'8i I N 'D E X. Profarpioa, filii Jo- 
vis & Cereri*. ph. 690 

ni^nfKtm, wlSfish ^*^^%*^*^ ' 

«^•^W& 1307. 
Ttrrff^ AM» XtUi^' pfa. 11 84 
DilAvt, 11 «AMfl^tfAiJ». it. ^ 
fb(^ *? Ase*n^^« • ph. 9^ 

n«(5nb /8Ajtf t. mc 1 371 

Iri^v&MfMf 8c «ipvXv^ 

Ph-flf 
Helf 9 s pn> HhtpbS^. ph. 1 614 
n«A^«tf, qnifunt. rcph.893 
n«W<'jM«. ic.me.9 

Uifumfif^* i htvdf^p^ mCh 

ph. 991,1 7oy 
Ilepf^jr» f{j^t) ? «^fbrav, 

pL 991. 8c SchoL 
nipmt, i, ph.6i 

IleprtcMr. mcioio 

n^'<d-ay dimittere. me. lofi 

nfef*(^i!2^ ^i/K^X^* vnMr. 

ph. 115-0 

n^emf pro €S€97nl^^' i(SM 
^ W97lbJia4 t(^ ii'c QmM9 
^vrmi '^Kfftni, PhaF. e2ff 

fisnuieA^i C»dt(gtf. ph.iu 

Ufi/im^ pro Tm^, ph. 617 

Ti^atlfttZotmq , vid. notas. 

ph. 492,751, 1180 
n^iminti, me. jSr 

tariv^ofjitaif, VBnSti?iCf, ^m^ 
fAvJtjarfjbuf, me. 1400 

Ilfer^efi^, icpf/l,ofi9i, ofxsciK, 
iTnrisJW^. ph. 1^1 

U^ntpiXnfisft, yerbale. me.6ii 

n^rv, «iWi ^tiluf. me. 696 

U^^jUft», (la&tiyoi, ifKU^^tifA^ 

itlfm, pramnio , praevcrto, 

anteveito. ph.i;^^ I N T> E X. 3Pi Tl^^^tucH, ph. 797 

Tlinoiq i jy ¥ iptAifP vimnq» 

rcph.846 

^( convexa cceli, ph. 84 

•n»7T$. vid. notas. ph.iop4 
IJc^«. ^Mecaphor. mc.^%6 
Ilv^tff if$> fecialcs. ph. 694 
Prov. tfJV srv^o^^ f m'^1), cum 

interneciofadlaefl. f.p.i 386 
n«rAv« »«Uy^ riq pitti <^ W« 

yiicf ^ TRifSiintq, ph. 95*4 

■ - i£« ' ' ' 

xr*«^<5'^ T0 o»i[/ttw9, ph 1 164 

. "^ ^umiXU' nae. 32» 

SSJ^ propriefbnafudibusmu- 

nita qul cafh-amuniri folcnt. 

Du-Frefhe. GlofH fc.p.i 1 o 7 

Xi^MTfigb B-ivv» MfoM, fc.p.878 

Xipw/ii^ QiTjcb^neip Prov. 

ic. ph.1416 

X^oifABv iMti)ioq quid. ic.ph.2i o 
^Zrtf^ , ifjttfitifit » ^st^cxHfitei^, 

tupKS^uj, ph.1679 

SvTippd^ durus. mcio^i 

29ixr«y>ieff 719x0 v,m«x<A0y} «s to 

Si^figk '^ mt^hcXiUi, ph.li 22 
"XttxMif, induo,amicio.p.i 743 

me. f 2f 

ph.8f 
'Suvujflt^ 171^09 iTi^f,»s fjueix^ 

ph. 1 1 99 

^uvu.n^H9» condeflpere. p. 397 
?iopi cif tn^iifitf i^ yvmcAV' fl»J 70JF 9iiCil09 AhfS^f^t 

ph.1 14^ 

Xv99i^ll, 9V}^09, iMrn^. P*12'^ 

Svvriyic«0». me. Xf 

J^mi^i. me. 1008 

7»r« 'Ari^nsiA QpefRit ^Jyiruff 
«r$ r9 B^^6ft/i^Tief'elffAto^tf, 

off/itdTiii. M£ CCC. ph.9io 

S^f JfhjfeLtfftietf» ph. 1 1 90 

Xjlfincj» ;ffbX»!mi% ttuitTcalmm 

fc.ph.45'^ 

ic. ph. 957 
TfAce/bMvy, qutd., ..4(:^ph. 1663 

Tf Af (T^^f (^, y« jr»ii> :i^ w 

^ c¥ mci i^n$v, ph. 6p 

Tfy«ry, or^;)jfA0C« ine.ll66^ 

Ti^^fcL, P^3j5' 

Tfp/K^> rtA0< ^«?5> xetfitJltff, 

ie^e&nv. ph.1 361 

Tsf jtA0y«y, me. 276, 3^6*1 1 8ft 
TiTfiefSeifKtm, m^y^uq. p.799 
T0 pro 77 bis Mf. ph. 1 6 jf 

T»,«yri ?7iy0'5l./iA/«J.p.i6o8 
T^sA», ^iSifjitcu. ph. 1 084 

T^intkOf Vld. notjis. ph.i 2^7 
Tv^Mf quid iigQif. ic.p.ii6i 

r. 

^-YT»!? |M»»}/^y, pro nihil veri- 
"'' tatishabens. p.ao^, 47 c. 

voduf id. V. 874. Mctapho- 

ricc. 
*^Xfjufoi & hfjitfti^, fbiovf. vide 

notas. me.427 

^XmK^eifAeit, ^itjyei, Scholiaft. in 

loCUm L^SK^^^^tf, 7fU^^, 

9uciini. Grot. iegit. ph. 5-8*1 392 

*r4i?^/Aif iWfp7f(^{upercur. 
YW^ftf, vidc notas. ph. ff 3 
TiwrM^ii revertio, refledio. 
vidT Schol. Sc not. pki 223 
*]r^<{|)lfr«ff 9 "«STBjca^r^:^. ph.t39i 

^ ««• pLgiS 

me.95"6. ph. 15-81 
OmT) %wfisi^KCf, ph.1730 

B / ^ < • 

<^lA«7l|bbMEf «yOje(^ fbf OTV.hoC loCO 

^iXnhiiot » ^seyf {/« > jtf »0- 

h%{u, fc.ph.l-35- 

4>A4(«^(^> ^<»2fA«$* me. 1103 

^gMKf, i, infana.^orrv^, i ^- 

nif> ^o(raV>fb«(/yf^.ph.i 031 

4>oyM$> x«S^i3^if^»o$' ph. 661 

0£^iJWr(> i3ifAa^<s. ph.671 

^f^tfitt» , ^9&o(/Uf«a( , ^oC^ffl^i 

'ArlkwU ph.1346 

i^^ih foem. ^^S^^ vox Attic. 

m^Mn^t i^ifin^» me. 492 

X. 

Y AAKoxg^Si'. ph. 1 5*7 o 

Xtfpro^, Ixtificus. ph.621 
XA^W, -Jfw^i». - ph.232 

XA«r^o$. me. 906, 9 1 2 

Xfi/fAjrlfTref, vn^flfljc^^ii, mXi^ii I N "D E X. 

f»( f«i( firro^, <p§»li^at ' «»flb- 

(«W ^?^' ^^•''C*'' «««^««^» 
omi* ffsXwmt, ph.i6fi9 

.j^cfoMv, ^fftTav^. ^P^799 Q. 

^ C)* ***■' ^ ^** imtirt. pdp 

^^ 'Uyi^mt antiqua onmia 

«V vocabantar ph.ir2o 

^ltA, fic, ita. ady. me. iioft 

oTrri S* arm^. ph. 1 0^7,1 64 

'12«» MffitfmmK^nltKBr. p. 27^ 

1074 

f/fmfm 9^ cix m9($fiim, manf 

rryo$. Metam. 1. 3. v. y^. 

ph. 667 

^O^^sy, lHfm%t9. phl44J 

ut«;$$-9fay, J^^ AA»W- 

Ao». P^-993>i4^ 

'12« pro Aiiff* ph.140, i82«pro 

«5 ph. 624, 993. pro om 

ph. 85-0, 1091, 1267» 1286^ 

I pro <%« p.i 65-0,1 084,1 675-. 

'•'n/ft-%-_ »A ii>ir _L . 


TgA®-. 


t ^- ^C* " V ,• ^' ''^?/v.,, 
r'i«VV. ,,. 
^3^?^.-:. 
^'Sr^^ . 


ij- 


• 
> '; 
1. 


j" fr V. >; »■ .' 

^. r \ *„ ■J. t 

1 
I V'.3S':.,; 

fiiiipiin 

3 blDS D13 D^S 1D5 )"^V STANFORD UNIVERSITY LIBRAIi 
CECIL H. GREEN LIBRARY 
STANFORD, CALIFORNIA 94305. 
(415) 723-1493 

, All books moy be recolled ofier 7 

DATE DUE JAN 1 l^OQj -? 20»